Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.81 MB
2007-08-31 11:09:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
570
6359
Rövid leírás | Teljes leírás (632.88 KB)

Zala politikai napilap
1945. december 194-216. szám
199. szám hiányzik

Demokratikus politikai napilap
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

évfolyam. 194. szám.

Nagykanizsa, 1946. december 1. szombat

Ára 1OO pengfiZALA

Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Beneze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: F6-tt 5. szám. Tetefon: 31.
Jugoszláviában kikiáltották a köztársaságot
Petár király ninc* megelégedve — Truman nem híve a háromhatalom ujbóü értekezletének
Tito tábornok tüzérségi diszlövéseket adatott le Belgrádban annak megünneplésére, hogy Péter királyt letették trónjáról és kikiáltották a köztársaságot. A köztársaságot az alkotmányozo nemzetgyűlés kiáltotta ki, mely egyben a nép érdemrendjét adományozta Tito tábornoknak, miniszterelnöki és löpaunos-noki minőségben. Az uj Jugoszláv nemzetgyűlés két fontos határozatot hozóit. Az egyik kimondja, hogy az uj jugoszláv állam neve Jugoszláv Szövetségi Népi Köztársasig, a másik háUrozat, hogy eltörli a monarchiát és megfosztja II. Péter királyt és az egész Karagyorgyevios dinasztiát a múltban birtokolt jogaitól. Stankovics, a nemzetgyűlés elnöke kijelentette, hogy a közelmúltban lezajlott választások a népi köztársaság érdekében tett fzavazásoknak tekinthetők.
Truman elnök azemélyes képviselője visszaérkezett németországi tanulmányukéról és átnyújtotta az elnöknek Németország közigazgatási és gazdasági estének átszervezésére vonatkozó javaslatát. Preia azt ajánlja, hogy a potsdami értekezlet alapján tegyék meg a sürgős intézkedéseket Németország gazdasági egységének helyreállítására. Az amerikai megbízott nemzetközi megbeszélést ajánl a kérdés megvitatására, melybe De Gaulle tábornokot ia belevonnák, aki a Rajna- és Ruhr-vidék nemzetközivé tételét akarja. Preia foglalkozik Németország élelmezési helyzetével és azt <iondja, hogy a németországi éhínség és járvány alapjában egész Európát fenyegeti. A javaslat utolsó pontjában központi jellegű és szövetséges vezetés alatt álló német kormányt kivan létesíteni és fövő év június I én hivatalába iktatná az uj központi német kormányt.
Truman elnök tegnap egy sajtóértekezleten kijelentette, hogy nem hhre annak, hogy a három nagyhatalom újból értekezletet tartson. Jobbnak tartaná, ha az Egyesfiit Nemzetek Szervezete végezve el s nemzetközi nehézségek kiküszöbölését. Annak idején túlságosan sok konferenciát tartottak, melyet most az Egyeaült Nemzetek keretén belül kell lefolytatni. Ugy. vélikj hogy a szervezet három hónapon belül megkezdheti működését Truman elnök azeket a nyilatkozatokat válaizul adta arra a kérdésre, hogy vájjon a három nagyhatalom ujabb értekezlete aegit-e előmozdítani a holtpontra jutott németországi szövetséges ellenőrző bizottság kérdését.
Svájc nem maradhat távol az Egyesült Nemzetek világszervezetétől, melynek célja a tartós béke. Viszor.t kifejezést adtak annak, hogy Svájcnak, hagyományos semlegességéből tartani.
Budapestről jelentik:
tnénvek évforduloiján Bukarestben j hatalmas tüntetést rendezjjenek. A I kiáltvány a lc!rtí>ljesobb mértékl>en pliiéli aManiu és Bratianu vezoté-se ! alatt álló reakciós ejeniek niükodé-sét. Az crdélvi visszacsatolás évfordulóján Kománis népe legteljesebb , inértékbi-n támogatja Grozo korma-uját. A kiáltvány felsnilttotta a I demokratikusan gondolkozó embere- !
Petér király nyilatkozik
LonGiH>. novemk-r 30
A jui^szláv kuzíársasái: kikutltíi-
.sával kapcsolatban Péter király nvi-
lal...