Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
58.64 MB
2023-08-25 15:08:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
35
103
Rövid leírás | Teljes leírás (520.6 KB)

Zala politikai napilap
1945. április 001-018. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: dr. Soltész Imre
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

0 évfolyam.
Nagykanizsa, 195. április 7. sza
. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Imre főszerkesztő
Szerkesztőség éí kiadóhivatal: Fö-út 5. szám. Telefon: 78.
Üdvözöljük a Vörös Hadsereget Nagykanizsán
Történelmi napja volt Nagykanizsa város lakosságának 1945. április 1-én, amikor a hitleri .\ émet ország elleni diadalmas és győzelmes hadjárata sorári a Vörös Hadsereg bevonult Nagykanizsára. A Sors különös kegyelme folytán a városban harcok nem voltak, mert a Vörös Hadsereg elöl a hitleri Német-ország utóvédjei fejvesztetten menekültek. A diadalmas és győzelmes Vörös Hadsereget Nagykanizsa lakossága az öröm és boldogság hangján üdvözli
Nagykanizsa város lakossága
A Polgármester
közleményei Hirdetmény.
Felhívom a város közönségé''. hofjr 2 váfvs karbabely*»*»«. ''OtneKaVarit*»» utcák, terek tiszt okítására f. hó 7 é.ót a további intézkedési* firfiak 16 évlöl 50 ¿vie lapáttal, p.ók 17 évtól 40 évig seprővel és vödörre! jelentkezzenek.
Férfiak gyü''ekezóhelye reggel 8 órakor a városháza udvarán (Hoinr Miklós ut).
Nök gyülekezőhelye regge. 8 (rakor a icDű>rkapitanysag udvarán.
A szak nuikisok és mesterek a Sa^ár-uí 18 sz alal-í báz udvarán je''entkezze-nek. ugy mint eddig, mindennap reggel i i5 órakor l
Azok is tartoznak a fenti módon jelentkezni, aluk már valahol dolgozlak és másnapra is a munkahelyükre vannak rendelve. Vasár és ünnepnap munkára jelentkezni nem kell.
Intézmények, ü emek és vállalatok Í6ry iegea alkai.Tiatoilai szolgálati hdyfiköa jelentkezzenek, hol vezeió;kkei hlva''all helyiségeiket hozzák rendbe, a további munka megkezdésére.
A terhes anyák. é< akiknek 3 éven aiu''i gyeímekfak van, háztar''ásukfcan marad-í-.alaaK. A n unkára való jelentkezést a legszigorúbban cUenóiiz:etr.i f^go v. é3 az igazolatlanul otthon tartózkodókat, mint a munka alól ma?á: kivonni akarókat a ¡e.-fczifcOrubban megbDntetem Nagykanizsa, !yt3. évi ápriii-s hó 6.
Polgármester.
Nagykanizsa, lakosságához!
Az orosz felszabadító seregek győzedelmes előnyomulása folytán Magyarország teljes területe felszabadult a Szálasi - Hitler- féle fasiszta nyomás alól és ezzel a háború befőzést nyeri. Magyarország kormánya átvette az ügyek vezetését é$ már megkezdte a főváros és az ország újjáépítését-
Igaz, hogy a háború okozta szenvedésekből városunk lakossága is ki kellett, hc^y vegye részét. A Németországgal való szerencsétlen politikánk következményeit nekünk is át kellett szenvedni, de mindezek elviselésére erőt adott a remény, hogy ez a nagy áldozat nftgtermí a maga hasznos gyümölcsét és meghozza szánunkra .az igazi felszabadulást, amelyből a szebb jővö remenye iagyog fel.
A Vórős Hadsereg csapatainak hadműveleteit Magyarország területén kizárólag hadiszempontok és főleg a német seregek, valamint a nyilasok által felrevezetett egyes magyar csapatok ellenállásának folytatása tette szükségessé.
A Vör5s Hadsereget nem vezérlik o''ya.1 célok, hogy Magyarország területének valamely részét meghódítsák» vagy a Átagyarországon fennálló'' társadiimi rendet megváltoztassák.
A VöiBs H ídsereg céija a hitleri Németortszág legyőzése és a németek áltas leigazolt országok felszabadítása a hitlerista uralom alól.
A Vörös Hadsereg nem mint hódító, hanem mint felszabadító hadsereg jQlt Magyarország területér...