Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
58.64 MB
2023-08-25 15:08:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
49
143
Rövid leírás | Teljes leírás (520.6 KB)

Zala politikai napilap
1945. április 001-018. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: dr. Soltész Imre
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

0 évfolyam.
Nagykanizsa, 195. április 7. sza
. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Imre főszerkesztő
Szerkesztőség éí kiadóhivatal: Fö-út 5. szám. Telefon: 78.
Üdvözöljük a Vörös Hadsereget Nagykanizsán
Történelmi napja volt Nagykanizsa város lakosságának 1945. április 1-én, amikor a hitleri .\ émet ország elleni diadalmas és győzelmes hadjárata sorári a Vörös Hadsereg bevonult Nagykanizsára. A Sors különös kegyelme folytán a városban harcok nem voltak, mert a Vörös Hadsereg elöl a hitleri Német-ország utóvédjei fejvesztetten menekültek. A diadalmas és győzelmes Vörös Hadsereget Nagykanizsa lakossága az öröm és boldogság hangján üdvözli
Nagykanizsa város lakossága
A Polgármester
közleményei Hirdetmény.
Felhívom a város közönségé''. hofjr 2 váfvs karbabely*»*»«. ''OtneKaVarit*»» utcák, terek tiszt okítására f. hó 7 é.ót a további intézkedési* firfiak 16 évlöl 50 ¿vie lapáttal, p.ók 17 évtól 40 évig seprővel és vödörre! jelentkezzenek.
Férfiak gyü''ekezóhelye reggel 8 órakor a városháza udvarán (Hoinr Miklós ut).
Nök gyülekezőhelye regge. 8 (rakor a icDű>rkapitanysag udvarán.
A szak nuikisok és mesterek a Sa^ár-uí 18 sz alal-í báz udvarán je''entkezze-nek. ugy mint eddig, mindennap reggel i i5 órakor l
Azok is tartoznak a fenti módon jelentkezni, aluk már valahol dolgozlak és másnapra is a munkahelyükre vannak rendelve. Vasár és ünnepnap munkára jelentkezni nem kell.
Intézmények, ü emek és vállalatok Í6ry iegea alkai.Tiatoilai szolgálati hdyfiköa jelentkezzenek, hol vezeió;kkei hlva''all helyiségeiket hozzák rendbe, a további munka megkezdésére.
A terhes anyák. é< akiknek 3 éven aiu''i gyeímekfak van, háztar''ásukfcan marad-í-.alaaK. A n unkára való jelentkezést a legszigorúbban cUenóiiz:etr.i f^go v. é3 az igazolatlanul otthon tartózkodókat, mint a munka alól ma?á: kivonni akarókat a ¡e.-fczifcOrubban megbDntetem Nagykanizsa, !yt3. évi ápriii-s hó 6.
Polgármester.
Nagykanizsa, lakosságához!
Az orosz felszabadító seregek győzedelmes előnyomulása folytán Magyarország teljes területe felszabadult a Szálasi - Hitler- féle fasiszta nyomás alól és ezzel a háború befőzést nyeri. Magyarország kormánya átvette az ügyek vezetését é$ már megkezdte a főváros és az ország újjáépítését-
Igaz, hogy a háború okozta szenvedésekből városunk lakossága is ki kellett, hc^y vegye részét. A Németországgal való szerencsétlen politikánk következményeit nekünk is át kellett szenvedni, de mindezek elviselésére erőt adott a remény, hogy ez a nagy áldozat nftgtermí a maga hasznos gyümölcsét és meghozza szánunkra .az igazi felszabadulást, amelyből a szebb jővö remenye iagyog fel.
A Vórős Hadsereg csapatainak hadműveleteit Magyarország területén kizárólag hadiszempontok és főleg a német seregek, valamint a nyilasok által felrevezetett egyes magyar csapatok ellenállásának folytatása tette szükségessé.
A Vör5s Hadsereget nem vezérlik o''ya.1 célok, hogy Magyarország területének valamely részét meghódítsák» vagy a Átagyarországon fennálló'' társadiimi rendet megváltoztassák.
A VöiBs H ídsereg céija a hitleri Németortszág legyőzése és a németek áltas leigazolt országok felszabadítása a hitlerista uralom alól.
A Vörös Hadsereg nem mint hódító, hanem mint felszabadító hadsereg jQlt Magyarország területére.
Magyarország uj Nemzeti Kormánya kivezette Magyarországot ebből a bűnös háborúból, melybe a németek kényszeritették a vjlág három leghatalmasabb állama — a Szovjetunió, az Amerikai Egyesült I Aüamok és Nagybritannia ellen. Ma-I gyarorstág Nemzeti Kormánya hadat [ üzent a hitleri Nimetorfzágnak, amely Magyarország minden bajának okpzója, s Magyarországot az örvény ,szé3ére sodorta. Már szervezik az uj magyar hadsereget, amely a Vörös Hadsereggel vállvétv« részt fog vésni a hitlen Németország vég-
leges legyőzésében.
Városunk szociáldemokrata és kommunista partja, a szakszervezetek • és a mcst alakuló baloldali pártok képviselői az uj magyar nemzeti kormány 14/1945. M. É. számú rendelete alapjájy megalakították a nagykanizsai óémzeti bizottságot és ez a város orosz parancsnokságával karöltve megkezdte városunkban a rend és nyugalom helyreállítását, minek eredményeit rövid időn belül mindnyájan tapasztalni fogjuk.
Tudjuk, hogy nehéz munkára vállalkoztunk, amely meghaladja erőnket, de meg vagyunk győződve, hogy ebben a munkában számithatunk Nagykanizsa városának minden lakójára társadalmi különbség nélkül. Legelső feladatunk, les: a viz és áramszolgáltatás megkezdése, a forgalom megindítása, az ipari üzemek és üzletek megnyitása.
Térjen tehit mindenki vissza foglalkozásához és iparkodjék minden erejével és tehetségével hozzájárulni városunk életének újjáépítésére.
Nagykanizsa, 1945 április 7.
Hackler János Imrey György Wmdisch Dénes Dombay János
A nagykanizsai Nemzeti Bizottság: Rosenberg Jeíiű Balogh József
Szabó Maíte Gáspár Jazsef Németh István
Temesí Gyula Modrüvícs János
Dr. Haba Antal Buday János Harangozó Lajos Rendek Géza
Windisch Dénes polgármester Molnár Gyóze rendőrkapitány.
Nagykanizsa felszabadulása
A nyilasok még szombat éjszaka magukkal akarták vinni Nagykanizsa egész polgári lakosságát — A vörös hadsereg mentette -neg a nagykanizsai nőket és a gyermekeket —■ A vörös hadsereg továbbra is védt.''mezi Nagykanizsát a fasiszta rablóktól
7.03 1S45
Hirdetmény.
A közmunka »ebouyoli.áslra híz''.öxbó-ket logok kijelölni Az egyei háx ömböi megszervezíse sapoakéat f:<g megtörténni, — az alibb leisorolt sorreidbea — lel sorolt utcákban UkJ fé.Hak 16-50 évig, a r.ók 17-40 évig ki*éiel néAü! tartezaak |e.eatkeini beszervezés céljából • Hotífcy Miklós oil városháza udvarán. A lérfuk <L e. 10 órától, a női- d. a 3 órától. A jelentkezési senend a következő:
10 é , kedden a M«zyir utcai látók 37. számtól 177. s.áslg, 40. teámtól 150.^-ig, aio iki»51 a Garal ntcal lakók \ -
11 én, izerdáa a Józael lóbetcegv*teai lakók, Vüág Benedek u''cai és Pilsud»akv-utca! lakAk.
12-ér., ca&törtöiön Rikóczl- (Klsüst-utcától nyn^alra) Árpid- és Sikátor atcal lakók.
13 án, pénleken a Pitój- ¿s Hoavéd-utcal lakók.
14-éa számlálón a Sagár al. Királyt Pál-alca, Kazinciy- és a Muraközi aíéai lakók.
A Jelentkeaés mindenkire kötelező, aki ea alól kivonja magát, ax dlen szigora eljixás iadal
Nagykanizsa, 19,45. éri április bó 7-én
PolgármMter.
Hosszú heteken át német uralom alatt nyögő Nagykanizsa lakossága a város erőddé való átalakításával foglalkozott, mert a németek és annak nyilas bérencei azt hirdették, hogy Nagykanizsát az utolsó házig és az utolsó emberig védeni fogják.
Az vo''t a tervük, hogy az éjszaka folyamán ti polgári lakosságot a város elfagyására hívják fel és a nőknek és gyermekeknek azonnal el kellett volna táv^zniok. Ez a tervük meghiusult
Április 1-én, Húsvétvasárnap boldogan lélekzett fel Nagykanizsa, mert megjelentek a Vórös Hadsereg első kannái és a városban már nyőmát sem találták a német hadseregnek, mert az eltünl Nagykanizsáról. Ekkor derűit ki, hogy az éjszaka sötétjében a németek itt maradt utóvédjei borzalmas rombolásokat végeztek a város közmüveiben.
A város szivében felgyújtották propagandiirodájukat és a városházát Arról a sok rombolásról, amit a városban végeztek, a város lakossága szomorú szívvel győződőtt meg. Megrongálták a közmüveket, a telefonközpontot, a sörgyár gépházát, a MXORT raktárt Miután
hossza heteken keresőül a város élelmiszerkészletét kirabolták, a temető és a Méntelep kőzött felrobbantották a vasúti fe üljáróhidat.
A V''őrOs H .dsereg beérkezte után nyomban megalakult a nagykanizsai Nemzeti Bizottság, hogy a magyar nemzeíi kormány 14,1945. M. E. rer.defcte alapján a város lakosságát képviselő baloldali pártok nyomban mec^euijék a város újjáépítését ős elősegítsék a felszabadító Vörös, Hadsereg munkáját
A hadiesemények lüktető vihar-zásában filmszerűen pereptek az események és már április 5-én a város szociáldemokrata, kommunista pártjai, a szakszervezetek és a bal-oidaüipártok képviselői a legnagyobb egységben, egyetértésben kezdték meg íj rwgykamzsai Nemzeti Bizottság kfreieben működésűket. A Nemzeti Bizottságban a nagykanizsai szociáldemokrata párt képviseletében Hackler. János nyomdász, Imrey György'' kőmíJves, Windisch Dénes fogteanoikus, Dombay Já-os MAO RT építési művezető, a magyar kommunista j párt nagykanizsai szervezete képviseletében Rosenberg Jenő viH lanys^cfciő, Szabó Máté opész,
Gáspár József városi tisztviselő, Németh István MÁV munkás, a nagykanizsai szakszervezetek képviseletében Balogh József kőműves, Temesí Gyula nyomdász, Modrovics
Íános kőműves, az alakulásban lévő »o''.gári Pártok képviseletében dr. Haba Antal kórházi főorvos, Buday János asztalosmester, Harangozó Lajos kereskedő, Rendek Géza mezőgazdasági felügyelő vesznex részt.
A nagykanizsai Nemzeti Bizottság a város közigazgatásának élére egyhangúlag Windisch Dénest állította, aki mint a város polgármestere tehetségének, tudásának, kipróbált szociáldemokrata tapasztalatatalnak minden agilitásával nyomban meg-.kezdte működését. A rendőrség élére Molnár Győző rendőrkapitányt állította
Molnár Győző rendőrkapitány az újonnan felállított városi rendőrség irányításával a Vörös Hadsereg parancsnokságával együttműködve úgyszólván órák alatt megtisztította a város utcáit a német rombolások nyomaitól.
Ennek a gyors munkának eredménye máris mutatkozik. A városban visszatért az elalélt polgári élet
49 fillér.
ZALA
ma már a város vízművet- működnek, helyreállt a villanyszolgáltatás és megkezdte gépezetéi a város Jcözigazgatása.
Ami másutt csak hetek multán történhetett meg, Nagykanizsán az ipari üzemek és üzletek megnyitása is már nagyreszten megtörtent
Természetes, hogy a városban hiányzik a lakosságnak az a része, amit a németek és Szá^asi bérencei kiürítés ürügye 3lait magukkal vittek. Nincsen család, ahonnan nem hiányzik a családfő va^y a gyermek, boldog az a család, amelynek minden tagja itt tudott maradni.
A németek kivonulása előtti légitámadásoknak aránylag kevés áldozata van.
Az a tény, hogy a harcok a városban elmaradlak, a város lakosságának megszabadulását jelenti a hitlerista pokolból.
A vízmüveken, villamosságon ki-vül nagy rombolásokat végeztek a németek, azonban a posta ujjáéoi-tése máris meglepően előrehaladt, j
Kisfaludy József postaigazgató agilitásnak es a posta műszaki személyzete kiválóságának tulajdonítható, hogy máris 6 telefonvonal működik és néhány nap njtííva több száz telefonállomás bekapcsolása után a városban helyreáll a t-lefonforgalom.
Rövid idő kérdése, hogy Nagykanizsa és az ország többi resze között megindul a posta- és levélforgalom.
Á vasúti háióza ban az állomáson és a fűtőházban a németek szintes súlyos rombolásokat végeztek.
A vasutasok és a város polgári lakossága, a Vörös Hadsereg műszaki osztagainak kőzremüködise meüett a fűtőházban és az állon ás épületben okozott károk helyreállítása nyomban megkezdődöd.
A pályatest kijavítása óráról-órára erős ütemben halad előre és remény van arra, ho^y a lehető legrövidebb, időr. belül megindulhat a vasúti forgalom is.
A polgármester első tennivalói közé tartozott, hogy a német megszállás óta .M agyar országtól elvágott és elszigetelt Nagykanizsa ismét bekapcsolódjon az ország életébe.
A nemzeti kormány szerveinek -irányítása mellett közigazgatás, igazságszolgáltatás minden vonalán meg fog indulni a normális élet. A bíróságok, közhivatalok néhány nap múlva ismét. megkezdik normális működésűket . Minden jel arra mutat, hogy a i város közéldraezése is fennakadás nélkül fog tovább folyni.
Szerencsére a német kiürítés ellenére a Futura képviseleteinek raktáraiban még olyan, a németektől összehordott készletek maradtak, hogy mindaddig, míg az uj termés betakarítható lesz, a város lisztellátása terén zavarok nem lesznek. A Vörös Hadsereg maga is örömmel sietett a város lakossága élelmezésének megkönnyítésére, pénteken a város lakossága között 5 vagon kenyeret osztott szét
Látogatás az uj polgármesternél
WmdiSefa Dénes polgármester /^hivatala átvételének ;lső pillanatától minden percét a város közigazgatása reorganizálására fordítja. Elképzelhető, hogy a lakosság ezreinek sürgető kívánságait órákon • belül elintézni nem tudja. Amint ilyenkor szokásos, a különböző kérésekkel, kívánságokkal rohanják meg és az aj polgármester tőle telhetően mindenkinek megadja a körülmények között lehető gyors segítséget. Az emberek türelmetlenek
és elfelejtik, hogy egy pusztító háború vei zivatarának kellős közepén nem lehet nyomban mindent gyorsan, percek alatt helyreállítani.
Az a mintaszerű, barátságos együttműködés, amely a Vörös Hadsereg és az uj polgármester között van, teszi csak lehetővé, hogy arai más városokban heteket vett igénybe, Nagykanizsán már órákon belül bekövetkezett. Az ország minden részéből ittrekedt lak osság elutazásának előkészítése, a város normális életének helyreállítása köz megelégedésre fog végbemenni, amire biztosítékot nyújt az uj polgármester eddigi ténykedésének minden jelentősége.
Felállítják a városi rendőrséget
A nemzeti kormány rendelkezése következtében a fasisztákkal közreműködő államrendörsé}» Nagykanizsán ápriüs 5-cr. megszüntette működését. A feláílilott uj városi rendiség irányítása a 1 kinevezeti Mo''rár G>''5;ű rendőrkapitány kezében van, ak iaek feladata a városba-. bujká''ó nyilas bür. tevők gyors kézrekerhése. Ez a munka is szép tredm«r.ryel folyik és meg van a remény arra, hogy a nyilas bcrencck a néptőrvényszék előtt el fogják nyerni megérdemelt bünteti süket.
Soltész Imre ár.

Mi van Szálasiókkal ?
A orosz csapatok dunántuli villámgyors előnyomulása éppúgy mint Nagykanizsán, a többi városokban és falvakban sem érte váiatlanul a lakosságot Amint Nagykanizsán, ugy mindenütt alig hogy elhagyják a német csapatok és a Szá>2si bripan-tik helyüket, mindenütt megalakultak a nemzeti tizo''.tságok, hogy a megszálló csapatokkal karöltve a lakosság panaszait kivizsgálva meg-
kezdjék Dunántul újjáépítését
Szálas: bábkormánya Sopronból Payerbach Reichenaubn költözött, de ide már csak legbizalmasabb párthívek mehettek. A párt katonáit ide már nem engedték, ezek közű! sokan éhes farkasok módjára most az osztrák országutakon kóborolnak.
Szs''asi ismeretlen helyen tartózkodik.

Az első hírek Budapestről
Budapesten a háború dúlta szenvedések nyomainak eltüntetése a pusztulás arányának megfelelően sokkal hosszabb időt vesz igénybe, mint Nagykanizsán, ahol a sors különös kegyelme folytán elmaradt a házról-házra tervezett tűzharc.
Budapesten csak április elsején nyíltak meg az Qzletek. Ez a nap ; volt az utolsó haíáridő, amikor min- j den kereskedőnek meg kellett nyitni üzletét. Amelyik kereskedő nem nyitotta volna meg az üzletét, annak telyiségét kiigényelhették volna. Ezért mindazok, akik bármi oknál
fogva késlekedtek üzleteik megnyitásán, siettek kihasználni az utolsó terminust és ekker előkerültek azok az árukészletek* amit tulajdonosaik részben a kiürítő németek, részben a háború pusztításaitól meg tudt«k mer.terM. Az üzletek megnyitásával a zugforgalom teljesen megszűnt és az csak a Teleki-térre korlátozódott Nagycsütörtökön délután 2 órakor esztergomi rezidenciájában közvetlenül az ebéd után szivszélhürfésben hirtelen elhunyt Serédi Jusztinián bibernok, esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása.
A Kommunista Párt
közleményei
A Kommunista Párt közli, hogv hivatalos helyiségei Csengery-ut 6. számú ház L emeletén vannak.
A diadalmasan előretörő Vórös Hadsereg szétzúzta a német fasiszta hadakat és a nyilasok uralmát Magyarországon. Huszonöt évi illegá-litás után pártunk végre szabadon léphet a magyar nép elé.
A Kommunista Párt volt az egyetlen politikai párt, amely a huszon-ötéves ellenforradalom minden üldöztetésével dacolva, a föld alatt szakadatlanul folytatta a harcot a reakció ellen. Pártu ik emelte magasra a függetlenségi front zászlaját, amely mögé később a többi demokratikus pártok Is felsorakoztak. A mi pártunk volt az egyetlen politikai párt a demokratikus pártok között, amelyet nem ért váratlanul 1944. március tizenkilencedike. A német megszállás magával hozta az eddig törvényesen működő demokratikus pártok teljes szétesését s csak a mi Pártunkat nem tudta szétverni a magyar reakció és a Gestapo ügynökeinek hada. Egyetlen párt volt, amely illegális apará-tussal, szervezetekkel s kemény fegyelmezett harcosokkal rendelkezett és következetesen harcolt a németek s az őket kiszolgáló Sztojay-, Imrédy-, Sálasi-klikk ellen. A Magyar Kommunista Párt adta ki a Szálasiék uralomrajutása után a fegyveres ellenállás és a partizán-
haíc jelszavát. A főváros ostroma alatt a Gestapo és a nyilas ügynökök állandó razziázása, srapnelek, aknák, gépfegyverek tüzében a párt vezetői szervezték és vezették a fegyveres ellenállást. E napok harcai a magyar munkásmozgalom leghősibb fejezetei közé tartoznak.
Pártunknak megvolt a szervezete az egés^ országban. Tagjaink már régóta várták *zt a napot amikor végre megkezdhetik a legális kommunista tömeg Tárt kiépítését
Nagykanízsan a Szociáldemokrata Párttal egyidejűleg már a város felszabadulásának harmadik napján a Magyar Kommunista Párt megkezdte a nagykanizsai munkásság megszervezését, az üzemi bizottságok felállítását. A Magyar Kommunista Párt tevékeny részt vett a szétrombolt üzemek helyreállításánál, közreműködött a romok eltakarításán áí E-z.! a rend helyreállítását szolgálta, -.jert ez -z első dolog,, amire Ka-úzsán szúkseg van, hogy gyakorta ¡lag megvalósíthassuk a demokráciát városunkban.
Szabadság! Fö''.d! Kenyér!
Nagy kinizsi. 1*45. március 7.
Üdvözlettel a
Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete.
— Az Ipartestület elnöksége közli a tagokkal, hozy hivatali helyiségei a F<V4ti és Kölcsey utca sarkán levő Makotfczkyféle cukrászda helyiségében vannak.
145. április
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
A Szociáldemokrata Pári felhívja mindazokat az elvtársakat, akik régebben a párt tiürjai voltak, jelentkezzenek a pirt Fó-ut 5. szám alatti helyiségében.
Felhívással fordul továbbá a Párt mindazokhoz a balolda-i érze»mü szellemi, ipari ts földműves dolgozókhoz, akik a pártba belépni akarnak, kérésükkel'' forduljanak szintén a Párt Fó-ut 5. szám aiatti felviteli irodájához.
Folyó évi április hó 6 án megtartott értekr.^.m megválasztotta vezetőit a w*§£kezÖk személyében. Elnök Dombai János, titkár Temesi Gyula, pénztárnok Harangozó Lajos, ellenőrök Imrei György, Szerdahelyi György, jegyző Bö''cj,földi Lajos. Bizottsági tagok: Modrovics jános. Balogh József. Hackler János, Windiscii Dínes.
A párt tagfelvétele a mai nappal r egkezdfd5tt Sokan V.eresik fel a felvételi irodát, hogy felvételüket kérjék, hogy ezáltal segítségére legyen a városunk uj szellemű építő munkájában.
A párthelyiség reggel 8 órától délután 18 óráig áll a. közönség rendelkezésére.
HÍREK
— Szerko?ztős6gi hír Nigy-kanizs^ városának 50. évfolyamába lépő ''balo-dali liberális napilapja a „Zala" politikai napilap 1921. évben az ellenforradalmi terror-., hatására szüntette«, meg működését A tasiszta ur?lom megszűnésének első napján a Zala politikai napilap ismét megjelenik. Dr. Soltés2 Imre ügyvéd főszerke^wő, a Magyatországi Újságírók Egyesületének 1919 óta rendes tagja, az összes budapesti baloldali lapok, az Esti Kurír, Az Újság miskolci tudósítója* a Miskolci Reggeli Hiriap szerkesztője, az Aba-ujtornai Hírlap, a Lillafüredi Fürdő-ujság főszerkesztője látja el a Zala főszerkesztői teendőit. Dr. Soltész Imre főszerkesztőt," min: szélsőbaloldali újságírót a miskolci srociál-demokrata párt vezetőségével együtt 1944 április 6-án beszállították a nagykanizsai internáló táborba, ahonnan a Vörös Hadsereg csapatai szabaditolták ki és csak családjához-való visszatéréséig tartózkodik Nagykanizsán.
— Kiadóhivatali hír. A „Zala" politikai lap jelen első száma a normális élet megindulásáig mint uj lap jelenik meg ¿s nem azonos a megszűnt Zalái Közlönnyel és így a Zalai Közlöny előfizetői részére a kiadóhivatal az uj lapot nem továbbíthatja. A Zala részére előfizetéseket működésének lehető legsürgősebb megindulása után fog elfogadni a kiadóhivatal és ezért olvasóinknak szives türelmét kérjük. Előfizetőinket és olvasóinkat a kiadó-hivataii eseményekről kellő időben tájékoztatni fogjuk- A Zala ezldő szerint csak pé''dányonként kapható az ujságárusKó helyeken és az utcai árusítóknál a példányonkénti természetes árért.
ZALA poültkeS napilap Klaíja: .KOrfaztfaaifi R. T.
Feleli« kiadó: a Magykaaitaal Nemz»« Bixattaif. Szarka*rtéaért Wa». Cr. Saltéar hara.
Nyomatott a .Kvíftidjség; R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán. Nyomdáé.". Wd: Zalai Károly.
I
évfolyam.
Nagykanizsa, 1945. április 10. kedd
2. i
A Nagykanizsai Nemzeti Bizott/ág hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Imre főszerkesztő
Szerkesztőséi? és kiadóhivatni: P6-út 5. szám. Telefon: 78.
Dolgozni I
Nagykanizsa város romokból való ujjáénitéacpok lázas /nnnkája mez-kezdődő tt. Elmullott ac idő, amikor Magyarországon a szájhősök si*ero-hada uralkodott, amikor mindenki nzónokolt ós .senki sem dokjozott. A szájhősök kurzusa levitézlett: a prédikátorok saeröp^t átvették a dolgozók. Kom a ezó. hanem a munka korszaka van itt.
Azt, tagy miként kell dotvozm, H hogy wak dolgozni kell. min-dennélaaemltiSetőbS módon a Vorőa Hsdscre*r nagykanizsai vároapu-rctnesnoksá^a igazolta be a mai napon. Hogyant így, itt a történőt, ám. naiö kanizsalak liallgassávik meg.
A lerombolt nagykanizsai pályaudvar újjáépítésének munkáját a város uj vezetősége megkezdte, amikor .VagJ''lcanizsa fölszabadult. Nagykanizsa lakossága látta, hogy a németek, kivonulásuk előtt ho^yac rombolták le a város kűzmüveít, ttv^an robbantották fel a pályatestet. A Vön* Hadsereg váro*poranűsnok>ága elrendelte. hogy a varon iakossaua íolyUeisa b6kó*>. építő munkáját, uo legyen a Vön> Hadsero« segitsé-i^ero a vátps uíjáépitéMének ít-Uiz munkájában. A Nörös
rancsnoka, aki a nagykanizsai állomás újjáépítését irányítja, szombaton a városparancsnoksághoz fordult és négyszáz munkást kért ahhoz, hogy Nagykanizsán a Kíráiy-utoai őrháztól az Újudvar olajtelep; kitérőig terjedő kilenc kilométerei gza-kaszon a pályatestet ujjáépitaék.
A város jrurancsnokság és a polgármester vasárnap négyszáz nagykanizsai, lakost — tekintet nélkül a foglalkozásukra — vezényelt k. a vasúti épitési munkákhoz. •
A nés^vszáz nagykanizsai ¿plgár. munkás, ügyvéd, orvos, házmester, kereskedő, közhivatalnok kivonult az állomásra, ahol meglepetten látta a rombolást, amit a vasútvonalon a németek végeztek. Apritía 1-ro virradó éjszaka a németek a vasútvonalat minden öt méteren felrobbantották Nagykanizsa kórnyékén.
A aíunkát öt napra tervezte az illetékes parancsnok.
A nagykanizsaiak a második nap után elértek az ujudvari olajtelepi kitérőhöz, amikor a vamrtépitő osztag parancsnoka a következő lueszé-dél intóxie hozzájuk:
öt napra terveztük ezt a munkát, , mondta a Vörös Hadsereg naraacsnoka — de megállapítottam, nogy Önök, nagykanizsaiak, olyan seorgalmasan és szívesen dolgoztak, hogy ezt a munkát két rÉtfjr-alatt elvégezték, önöket tehát a mai ns-]on két napi munka után haza engedem, megköszönve azt a szorgalmas igyekvést, amiről a munkájuk alapján meggyőződtem. Önök saját maguknak dolgoztak ugyan, mert hisr a város lakossátrának érdeke, hoo a lerombolt vasútvonal felépüljön. de egyidejűleg &lósegitették a ^órös Hadsereg munkáját is, - -aqvelv hadsereg Németország fes''-megy és fontos. hogv az utánpótlási vonalai fölépüljenek". ''
Nagykanizsán négyaaáz boldog einher lett a Vörös Hadsereg nagy kanizsai parancsnokságának rajongó tisztelőié, mert rádöbbentek, lwgy itt csak munkát követelnek és aki dolpazik, annak munkáját tfjfnfrik.
Soltész Imre dr.
A Vörös Hadsereg elfoglalta Bécset és Kenigsberget
map
pinfu
Meinfurtot. 43.000 német adta mag magát e körzetben a szinte elien-állé« :léiküi előmnyomuJó csapatoknak. Hollandiában az amerikai csajotok elérték Groningont. Az orosz csapatok Bnemem -Í8 kilométerre közelitettél: nurz. Itt három ^srad adta meg magát a Vörös Hadce nck minden dtóoállás néDcöl. O tingent 15 kilométerre közelhett/dk meg az orosz csapatok, ahol oddig 20.000 németet fogtak el, akiknek egy rászo sebesültön eeett a Vörös líadsereg fogságába.
A saövetségeeek elfoglalták Dort-mondót, Würzburgot, Aémetország Ogvik legnagyobb ipari központját: elérték Stuttgartot. A szövetségesek megkéselhették Karlsrohet 25 lrik>-méterre keletre és elérték Hamburgot és I^eipzig fölé kőzokxlaek. Egyidejűleg Németország toljes elözönlése ugy keletről, mint nyugatról a leggyorsabb iramban folyik. A körülzárt Berlint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a Vörös Had-»00 repülőgépe bombázta, ugr a még kt-tnéghocaetten védekező nerlirJ helyőrség a legnagyobb pusztulást szenvedi. A vörös Hadrvreg a teljesen körülzárt Bécs teljes ol-fcgiaíását - tuegkradk-
hos^. Bécs teljes elfoglalása a bg- T rövKiebb időn bolüi várható. Az
A német Hadsereg teJ;0* összeomlása — Stalin marsall napiparencsban kftz^lte Königsberg elfoglalását
Rádió Mutakvn jelenti 1945 ápri-ß* 9-én: Az amerikai hadsereg va-
>^rna» elfoglalta Stuttgartot és orosz csapatok északról átkeltek a
Dunán és elfoglalták Wilhűlmslia-font. Az orosz c«ap»tok Néínetorazág teljes mc.szállásat olyan na?v ©rő-folytatják, hogy ait on»z csapatok el ''rohaladását Nvu^at-Némjt-
ornzég nyugati része íele legjobban ''jckmti az aT''ény, hog\ az orosz él-cs:ijx»tok hétfőn már Königsbergtől 40t.) kiiométerrD jártak nyugitn
ftá''iió London 1945 április 10. rcygtl 8 órp. A Vörös Hadsereg csapatai l-e hatoltak Bécsbe, Bécs központjában elfoglalták a parlamentet, a rendőrséget, az Operaházat és a várof teljes elfoglalása erő« ütemben folyik, u%x hogy Bécs városának megtisztítása éa a Vörös Hadsereg ált-d \-aló teljos hirtok!« vétek» még a mai napon bekövetkezik. A teljesen körülzár: B»«,bői az ittrokedt hitleristák nem tudtak elmenekülni, ugv bosp az r>ssz Béca lakossága a UwUksu mámorálnn úszik, hogy felszabadult a Lémet elnyomás alól. A Vörös Hadsereg Ausztria toites ieiazabaditásával eg> iuojülee folytatja Csehszlovákia felszabad itása* ét Pozsonyon kivül már negyven községet szabadított fel, axaely köz-BÓgei: a Kárpátok tolsó oldalán Morvaországban feksaenok fe rövidesen ... „ -várható Máhrisch-Ostraú teljes, fel-
keleti és nyugati pályaudvar körnvé- szabadítása, kén kezdődtek meg az utcai harect, Sztálin i amelyek ohan iram ion haladnak,
* i wwi
mai-riall hétfőn napi fa- ! rancshan adta a Szovjetunió lakos-
ságának tudtára, a Vörös Hadsereg elfoglalta Kömgsborget, amelv-nek teljes helyőrséget körülbelül
•20.000 németet elfogtak. Nyugaton az angol hadsenag folytatja "Németország elösönlésK. A" harcok Bremén, Hannover, birtokáfat folynak. Egyidejűleg megindult Hamburg . ostroma is. A szövetségeink a Ruhr vidék teljes elözönlése vei ogjidejü-leg megkezdték a német nehéz ipartelepek elfoglalását, az egész Krupp-müvek az a-igol hadsereg birtokába kerültek.
Caahszlovákla felszabadulása
Rádió Moszkva jeUnli: Vasárnap Kassán a csekszlovák felszabadított területek lakossága hatalmas népgyűlést tartott, melyen közel 100.000 ember jelent meg". A csehszlovák nemzeti tanács szónokai a népgyűlésen azt a rem''íii vüket fejezhették ki, hogy az egész Csehszlovák nemzet teljes felszabadítása minéi rövidebb időn beiül hekpvetkezik.
Rádió ljonHon jelenti 1945 április 9-én - A Vörös Hadsereg csapatai vasárnap elfoglalták Bratislava (Pozsony) Szlovákia fővárosát
Bulgária uj kormánya
Rádió Moszkva jeUnti: Bulgáriá-han a nemzeti tanács ujjáalakuh 6$ a kormány élére öt fesszor kertit. A nuhiszter Kassinoten egyetemi tanár.

A városi rendőrség és a Vörös Hadsereg járőrei tartják fenn a rendet Nagykanizsán
Windi&ch Dcnes polKánse&:cr & Nagykanizsát negszálló hadsereg városparancsnokságával közös egyetértésben már vasárnap délber. megoldotta a város rendőri problémáit. A lakosság személy- és vagyonbiztonság biztosítására a városi rendőrség és a Vörös Hadsereg „rendfenntartó közegeiből álló járőrök látják el a város egész területén a rendőri szolgálatot vasárnap óta.
A városi rerdrrség és a városparancsnokság katonai rendőrségéből álló járőiök a város egész területén a nap mieden szakában bár-
mily előforduló bejelentett pjfnaszt, bárki követi el azt, azdnnal a halyszlnan orvosolják.
Súlyosabb esetben pedig a panaszok igazságos kivizsgálásáról a városparancsnokság gondoskodik.
A városi rendőrség tagjai az illetékes hatóságok rendelkezése folytán szolgálatukat tenrészetesen fegyveresen Látják el.
A város vezeícStgénck gyors intézkedése lényegesen elősegiti azt, hogy Na£ykar>Í28án a nyugalom és békés épi:ó élet ismét helyre álljon.

Felállították a népkonyhákat
A vasúti munkásság étkezdéje Is megnyílt
Nagykanizsa polgármestere a városban levő rengeteg idemeneküJt vagy innen elutazó személy, részben pedig a kibocnbázolt laljosság élelmezésének sorgws problémáit rcr.d-kivQI eréllyel és zseniális gyorsasággal, majdnem már az első órákban megoldotta, amikor az arra rászoruló nagykanizsai lakosság élelmezésének ellátására felálUtolta a Rozgonyi- utca 27. sz. alatt Nagykanizsa város nép-konyháját.
A polgármester a népkonyha éflre Tőke Jenőt, a városi javadaloii hiva-
tal vezetőjét állította.
A népkonyhán naponta kétszer, déle''.őlt 11 ór?kw és diiulán 6 órakor adnak egy Iái meleg ételt. — AjánlaJos, hogy az ellátásra jelentkező nagykanizsai lakosság lehetőleg evőeszközöket és epikát vigyenek magukkal.
A népkonyhán természetes csak az arra rászorulók és igazolt igényjogosultak kapják meg a körülményekhez kép«t a kielégítő élelmezést.
A nagykanizsai vasúti munkásság élelmezésének kérdését ugyancsak
órák alatt oldotta meg a kommunistaszociáldemokrata párt vezetősége. Mindkét párt közös együttműködéssel üzembe helyezte a személypályaudvaron a vasúti étkezdét, hol a vasúti munkásság egy pengőért leves, főzelék vagy tészta és kenyérből álló, időnkint leves és húsból álló ebédet kap.
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság ülése
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság vasárnap délelőtt gyűlést tartott. A Nemzeti Bízottság első Dlésén a város aktuális -és sürgős problémáinak megvitatása szerepelt.
Elsősorban a város élelmezését, a lakosság élelmisze: '' készleteinek biztosítását, a város nyugalmának helyreállítását célzó intézkedéseket határozták el, ezenkívül a Nemzeti Bizottság a sürgős közigazgatási Intézkedéseket megtette, amikor belátása szerinti pozíciókba a bizottság véleményszerint a legalkalmasabb személyeket kinevezte.
A Nemzeti tanács minden hét péntekjén tartja meg ülését.
Tárgy : Az Iskolák megnyitásának eitfkjáoltéae.
Ax Iskolák m köreit napokban meg fognak nyitni. Felhívom a szőlőket. bo«y •»1« erdektkbea április 12 éa, eltörtök d. u. 6 órakor telenlcaek meg a Várod Moziben
Nagykanizsa. 1945. áprüla 10.
Polgármester.
40 fit!*?,
»
ZALA
A Polgármester
közleményei Tár^y: Felmondások megtiltása.
Hirdetmény.
Tudomásomra Juto''t hogy egyes man" k&adók cikaimnzotluiknak öokényea?ü felmondanak Értesítem a njnnkaadókat. hogy lel a>ondáannk tov/.bbl Intézkedésig helye nincsen és az Illetményeket pontosan kl kel!
Et intézkedés ellen vétőket a leg«i-gorubban megbüntettetem. Azoknak, akik elbocaitott slkalmuottaikat 3 nap aiatt visszaveszik, büntetlenséget biztosítok. _
7004/1945. szín. . >
* * '' t
Hirdetmény.
Az OTi épületét az orosz haderő lefog alta. A r,,:mk4sság orrosi kezelését biztosítandó >t Összes OTI orvosok a rendeléseket sj;át ¡akisükön folytatják, az alábbi beosztás szerint.
A) szakrendelések:
I. OTI és MAORT nemi és bőrbetegek résiére Kúicsey n 8. dr Kesztler István minden hétköznap 6. u. 5—7 óráig.
II. OTi és MAORT sebészeti, fül, orr-, gégészeti- és nőgyógyászati betegek részire Sz*cher,yi-fer :2. L emtíet dr. Pérv János minden hétköznap d. e. 9— 1 őriig.
HL OTI és MAORT fogászati lendelés Csengery-u. 18. dr. BaJizs Andris minden hétköznap 11 —i.tí óráig.
IV. OTI és MAORT szemészeti rendelés Fő utca 9. dr Moldorányi Antal minden hétköznap d. e. 8-1/2IO óráig.
V. OTi es MAORT csecseraögyógyászati rendelés Ensébet-fr 4. alatt kedden, szerdán és péntek:n d. u J/s5—csötör-tőltön pedig Kiskanirsa, Országút 56/a. alatt d u 1 i5—6-ig dr. Fodor Erzsébet.
VI. OTI es MAORT tagok részére röntgen- és laboratóriumi vizsgáíatok, tfldő-ke?e!és Sugár ut 12. sz. alatt dr Tardos Liszló minden hétköznap d. e 9—10 óráig és d. u. 4—5 óráig.
B) A nagykanizsai OTi és MAORT kör zetek ellátása:
I. Nagykanizsának a Horthy Miklós-úttól Unnak kivételével) a Suzir-ntíg terjedő íennek kivételével) az Erzsébe''.-tér
I—23. számig terjedő számozott része és a Fő-ut 1—9. számig terjedő számozott rész álta! határolt nyugati terület részen lakók számára rendelés minden bétköpnap Pő-ut 9. sz. alatt d. u. 4—5 ig. A körre et ellátja dr. Mo.''dovásyi Antal.
II. Nagykanizsának a Fő-ut 11-23. szi-mig, az Eötvös-tér 1—22. számig terjedő számozott é* a Teleki ut mindkét oldala, valamint a Sugár- ut mindkét oidala által határolt északi terület részén lakók szi-a.ira rendelés minden hétköznap d. e.
II—12-ig Sujár-ut 12 sz. alatt. A körzetet diát ja dr. Tardos Liszló.
III. Nagykanizsának a Horthy Miklós ut (mindkét old*la), a Fő-ut 2—24-ig Szimo-xolt oldala, az Eötvös-tér 23. számtól 34. számig terjedő része, a Te!ekl-u! (kivéve a Teletó-atat) által bezirt területrészen, valamint Bagolasánc község területén lakók számára rendelés SrtchenvMér 12. II. emelet minden hétköznap délelőtt 11—12 óráig. A körzetet ellátja dr. Kappa Elek
jjLászló. -
IV- A klskanizsai betegek részére rendelés Kískanizsin, Varazsdi-nt 67. sz. alatt minden hétköznap d. S—9-lg. A körzetet ellátja dr. Kárpáti József.
V A Nagykanizsa-vidéki körzethez tartozó Homokkomárom, Hosszúvölgy-, Fűzvölgy. Nagyrécse, Kisrécse, Natyb^kónak, Korpavír és Zxlasárszeg községekben lakók részére Nagykanizsán rendelés SuRJtr-ut 23. szám alatt minden hétköznap d. e.
8-9-jg. A körzetet ellátja dr. Kajtár István
MAORT munkásfclvéel előtti orvosi
vizsgálatok, OTI és MAORT főorvosi ellenőrzés, felülvizsgálat és ügykör Széchenyi-tér 12. II. cm. minden hétköznap d. e.
9-l-ig: dr; Kappa Elek László OTi és MAORT főorvos.
Felhivom az orvosi segítséget keresők figyelmét, hogy a rendelési időket pontosan tartsák be, mert a betegek nagy száma mi itt a rendelési idén tul érkezeket csak''életveszély esetében tudják az orvosok ellátni. Fekvő beteget bejelenteni reggel S óráig kell.
Nagykanizsa, 1945. április 8.
Polgármester.
0
— A szociáldemokrata párt felhívja az összes füsxerkereskedő-«ket, hogy Kreft József füszerkeres-kedőnél jóminőségü ömlesztett kon-:-zervkávét kaphatnak 20—30 kgr. ¿ételig. Zacskót minden kereskedő ^igyen magával. Eladási ár 3.40 P.
Elégtétel a nagykanizsai mártíroknak
A polgármester a vagyonok gondnokságát a nagykanizsai Zsidó Tanácsra ruházta — Minden teQÓsáflot vissza kell adni tulajdonosának — A népbiróság elé k«rü| aki a polgármester rendelkezéseit nem teljesíti
A nagykanizsai zsidóság" marU-iri urnának tanúja volt Nagj''kutbn» InkosjyiLra, melynek tiszto^oaawi humánusan gondolkodó rótege rzq-szoru szívvel és könnvező ízemmel látta, hogy- ÍSükv rcndőrtanáösoö fe verebei ind ven lelketlen szád izmussal líajlották ki otthonaikból a nagykanizsai zsidókat alcfeégyárba. miként vagonirortnk <V transferúlták ókét.
A magyar fasiszták akkor azt hirdették, nbgy a nagykanizsai zskió-sáic hátrahatott értékei nemzeti vagyont képviselni és-ezeket az ingóságokat a köz javára fogják felhasz-náíni. Rendeztek ugyan formális árverésekot, de ezeken fillérekért keltok cl az értékek. A nyilasok azzal akartak maguknak népszerűj^''-get szerezni Nagykanizsán, hogy a zsidó vagyont osztották fel hozzátartozóik és a velük rokonszenvező párttagok között. A fasiszta uralom megszűnésévé 1 a város polgármestere rendet teremtett az eddigi törvénytelenségek körül, mert elrendelte, hogy
bárki tulajdonában levő zsidó-értékeket azonnal visszakapják jogos tulajdonosaik.
Tekintettel arra, hogy a fasiszta hóhérok .Yairykanizsáról elhajtották az itteni zskió lakosság nagv részét és csak nagyon'' kevesen tértek vissza azok közül "a nacry kanizsaiak közül, akik Bufcv fasiszta rendőrsége elől olna?neküítek. ?, :íag\kanizsai zsidóidig érdekeinek képveolofcűer ügynevezett Zsidó Tanácsot állítottak fel, melynek feladata, hogy az ellopott zsidó értékeket jogos tulajdonosaik visszakapják. Ez a Zsidó Tanács
Fő-ut 13. szám aiatt
működik, melynek feladata,> hogy. a Nagykanizsán" lovó zsidó vagyonok
felkutatásában segitségére tegyen a. váró* polurarmeítőrének^ aki a jog-rendei a zsidó ingóságok tekinteté-ion is helyre ki váj» ja állítani. =
A -zsidó vagyon rendezésével kapcsolatos különben a rolínvrtnester alábbi két hirdetménye is. ..
ajíinietménv. A zaidóragyonok gondnokait felhivom, hog\* elszámolás végett feljegyzéseikkel a Zsidó Tanácsnál (Fő-ut 13., tí. cm.) három napon belül jelonjenek meg, mert a zsidó vagyonok sondnoksái ót a mai naptói a Xsidó Tanácsra n»-házom. Amennyiben őzen felhívásomnak bárki nem tesz eleget, ugv azt néphineág elé állitom. Nagy kanizsa, 194Ó április 7. Windisch Dénes polgármester.• ■
.Hirdetmény. Felhivom mindazokat, akiknél zsidóktól származó bárminemű, akár árverésen vásárolt, akár incgórzés vésrett nála levő ingóság van. hogy arról részletes jegyzéket három napon l»?lül a Zsidó Tanácsnál fFő-ut 13., lí. cm.) adják be, annál is inkáhb, mL-rt a né^C sor már birtokomban van. Amennyiben ezen felhívásomnak bárki nem tesz eleget, ugy a népbiróság elé állitom. "Nag>kanizsa, 1943 április 7-én. Windisch Dénes polgármester.«
A Fő-ut 13. sz. alatti helyiségben működő Zsidó Tanács már -működésben van. A Tanács vezetőjo, Szirtes István a Zala szerkesztőségi1 utján hívja fel a aagykanizsaiakat, hogy azok, akik a Nagykanizsán tartózkodó, vagy visszatért, vagy innen e!ntatzóhft;i lövő a fa»a*7ta urakxn szenvxxléöeLvol moggj''ótörl, de ék-thcji maradt és megmenekült magyaroknak rövid idóro szállást és éteímozést nv ujtapi hajlandók, címüket jelentsék be.
A MAORT megkezdte üzemét
Papp Simon vezérigazgató visszatért az üzem élére
A MAORT nagykanizsai özemében néhány napos szünet után ismét teljes erővel indult meg a munka. A munkás- és tisztviselő-csoportok visszatértek és beálltak régi helyeikre. Visszatért hosszú távollét "után az üzem szervezője és vezetője, Papp Simon vezérigazgató is, akinek intézkedései folytán az első napon már mindenki a rendezés és átszervezés munkájához foghatott A károk aránylag csekélyek, — a uémc-teknek nem volt idejük ahhoz, hogy mindent tönkretegyenek. A rövid
hadmüveletek folytán megsérült épületek gyors javitása folyamatban van. A kitermelő helyeken a nyersanyag feltárása szintén kezdetét vehette. A központi raktár fdlleltározása-kor a legtöbb anyagot megtalálták. Az olaj- és gázvezetékek helyenként megsérültek ugyan, de rövidesen ezek is helyreállithatók.- A hadmüveletekkel kapcsolatos rombolás a kutak körül a kitermelést akadályozni nem tudta s egy-két esettől eltekintve, ezeknek sincs üzemhibájuk.
Virágzó élet a szociáldemokrata pártban
Vasárnap délelőtt a szociáldemokrata párt nagykanizsai szervezetének helyiség-iben kgktétő mozgalmas élet zajlctt le. 26 év óta. először történt meg, hogy a város szociáldemokrata munkássága a szabadság tudatának Boldogságával kereste fel Fő-ut 5. sz alatt levő párthelyiségeit, ahonnan csak néhány nappal ezelőtt menekültek el fejvesztetten a helyi nyilasvezetők.
A város régi évtizedes szociáldemokrata munkássága rendkívül megörült Windisch Dénes polgármester, a párt évtizedes régi harcosa látogatásának, rendkivül szívélyesen üdvözölték a város vezetőségének élén álló és rendkivül súlyos és nehéz munkát végző elvtársukat, aki a legszivélyesebben nyújtott felvilágosítást minden hozzáforduló érdeklődőnek. A párt tagjainak ezután
1945. április 10
Dombay János elnök tartott felvilágosítást az aktuális kérdésekről. Beszédében főleg, a Maort munkások helyzetével és problémáival foglalkozott hosszabban.
A szociáldemokrata pártba vasárnap j^n sokan iratkoztak be a város lakosaiból.-
A Kommunista Párt
. -i
közleményei
A kommunista párt uj vezetősége
A kommunista párhínagykanizsai szervezete április értekezletet
tartott, melyen megválasztották a nagykanizsai szervezet vezetőséget és tisztikarát. A vezetőség 7 bizottságból áll, melynek tagjai a következők : Rosenberg Ernő titkár, Dene István agitátió- és propaganda-vezető» Pongrácz József közigazgatási vezető, Németh István szakszerve-
zeti vezető, Balogh Gyula" az ifjúsági mozgalom vezetője, helyettese Kaszás Ferenc, Karraazsi Sándor a párt általános ügyeinek referense, Kaufer Sándor a kereskedelmi és pénzügyek referense.^A végrehajtó bizottság tagjai: Gáspár József, Németh ;István, Tóth György, Vörös Lajos, Pongrácz József. "Póttagok : Denkmajer Ernő, Szloboda János, Csongrádi Béla és Asztalos János. Ezenkívül megalakították az üzemi bizottságokat.
Fírthtv** mz ifjúsághoz 1
Fiuk,! Most amikor elindultunk az igazságosabb, becsületesebb magyar élet felé» amikor újra kell épiteni hazánkat és egész világnézetünket, mikor is minden magyarnak kötelessége az uj épitő munkába beállni. Hívunk benneteket meleg s?e-retettcl, hogy utat mutassunk ^uj életetek felé. Eddig csak azért harcoltatok, hogy elpusztulhassatok. Jöjjetek most dolgozni, életetekért, jövőtökért, az igazságos magyar életért; szeretettel és munkával. Régi cserkészvezető hív benneteket, sokak Gyuszibácsija. Eiső összejöveteletek 14-én, szombaton d. u. 6 órakor lesz Batthyány-u. 12. sz. alatti állandó helyiségetekben- Érdeklődjetek ugyanitt minden nap 12-2 óráig.
Balogh Gyula ifjúsági vezető.
A földreform
A magyar komnénnista párt indítványára az ideiglenes magyar nemzeti kormány első intézkedései között valósította meg a földreformot, mellyel Magyarország legrégibb problémáját, a ,főldbirtokrendezést öWotta meg.
Az u| földbirtokreform értelmében Magyarországon senkinek sem lehet 200 holdnál nagyobb birtoka. A földreform gyors végrehajtása és megalkotása a Magyar Kommunista Párt javaslatának megfelelően történt és ezért Mwjarország földnélküli népe a parinak köszönheti mindazokat az előnyöket, melyekhez az uj földreform révén jut.
Szabadság! Föld! Kenyér!
Nagykanizsa, 1945. április 9.
Magyar Kommunista Párt
nagykanizsai szervezte. »
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
— Felhivjuk a szociáldemokrata párt tagjait, hogy amennyiben tudomásuk''van élelmiszer-készletekről, azonnal jelentsék a párt titkáránál, hogyazokat megmenthessük a kőznek
. — Felhívás. A szociáldemokrata párt felhívja az értelmiségi munkásokat, hogy felvételük végett jelentkezzenek a párt titkáránál. A magyar értelmi munkásoknak is ki kell venni részüket a nemzet és a város újjáépítéséből.
— Felhívás. Felhivjuk a város lakosságát, hogy a városban lévő élelmiszerkészleteket azonnal jelentsék be a szociáldemokrata párt titkárának. Mindenki csákóját háztartásának szükségletét meghaladó élelmiszerkészletét jelentse.
ZALA politikai napilap
Kiadja: „xezsMtfasáB* R T. Bten*»»^»''
FeteScJ kiadó: & N««ykaal£ul Neazeti Büottsis-
Sterkeszt&ért f»W: úr. Solté« Isre.
NyomHott a .KöisardKégi R- T. jte-ka rúzsa" nyo»dMfc3n Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalai Károly.
10« évfolyam. „■ Nagykanizsa, 1945. április 11. szerda 3. szám
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság - hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Imre főszerkesztő Szerkesztősé? és kiadóhivatal: Főút 5. szám. Telefon: 78
£
A magyar Dachau : Nagykanizsa
l>aehau roll a német náeiuralom ieifhorzaima*»abh koncentráció* táh<»-
u. Dacliau)*a szállították Hitler vé-JT''U''i N''énujtorszásr !ako»vf>a«ának azt a rétegét, akiket a mairuk sz^un pontjából megbízhatatlanoknak tartottak. A (»est;«}« szadistái a német mu»-ká<vv^i<f ¿« roijrársá^ ¡e-.''jobbjai felett éllek ki v^rongY-ó''hatalmukat. A .tá-i»ór ma^asffwullHkrü villamos ysv-/i-téktce! volt körülkerítve. Akik nem bírták ki az ¿S kínzásait, njegériiK-tették a kerítést — és az K^ek l''rá-1 K>7 szálló sóhajjal iiaifvták el a földi ; kínokat: Isteneni, a/, ártatlanok üldözőire, srvilkosaira sújts le mi-rtőbh.*
Ami Hitter Németországában I>»-ciiau. az Ma^arorsr<cron a na^v kanizsai internáló tábor volt. A maivar -Dacban:, Na^kaoizra, aho: ávé^\ árban Jarc«* és Bakv szoi-gálatkész ro.nlóroi igyokísztoÉ a hit-ierí órQiet p;iran«-sait minél tökélc-t«sfh!«pn léírrehajtaní.
Bukv rendőrségének vezetői szervilis, rabszo&amórlon igyekeztek a mindenkori parancsokat megvált*-í-tani. N''éhány jószívű rendőr talán könnyező szemm.''l, de tétovázás nt''-l-kül hajtotta VÓf;ro az utasitápokat: u najrykanizaí interjwiló tálwron ke-restül minél több "kornmunr<ta, vagv a fajimé let szemjtontjálKÜ e^a-nue fczármartsu munkás, tisztviselő. dij»k>ojá*. an;a éa gvermek kerül-
insuáui kí a vadonok!«*. Itt idöról-időié v-áiiiUuáavokat indítottak uiha zárt va ¡ionokban a határon ót Németország ''¿Jé.
A budapesti toloncházon keresztül hétről-hvtrr ezrek én ezrek kerültek .Nagykanizsára. Boldogok voltak azok. akik innen iioközabt>-rövui."Ul» idő után ujcirizabaduliiattak é< visz s/.iiér!>ettek család tanyai khoz. F>c? mi lett azoknak az ezreknek sorsa. uki-> k<?t *'' na&o kanizsai internálótábor vasúti kitérók''Wl Xétnetorszáir felé vaconiroztak? Gyász, sirás. fójebí-lom karavánjai...
Oláh Gyula törzs felülő! 6, az in-temái<»iábor parancsnokának ó* felettesei nek Najzykanizsa kiürítésekor. d«"etui*f 2-án mé^ az volt a tervük, huirv mindössze uyole bizalmi em-berét haj^vja hátra a tábor közel 1000 létszámú internáltjálxil és min-<I<jiki* kiad Németországnak.''A V»''-. röb Hadserec x-ohamo kOzelséíre huzt s kcreazfal ezt az ördfnri tőrre*.. '' ''evina-^yolib"hidegben engedték útnak az mternlUd tábor éhez-*., leron-nvoh szegényeit szerte az országl>a. K\ eajnáíta. sc^riU''tte éket? Csak a szocialista munkások, baloldali nagykanizsaiak!
A na^r\ kanizsai interoálótábor róciséceiroí köteteket leliet niajd uiii. Az ország biinden részéből és Kétnetországbű *is vissza focnak ke-rüJtii azok az internáltak, akik Büky rcrvdónnéei:i«-k \-oltak telhetetlen ki-izoiiíáltatottjai mfe^ a közolmulthan. Oláh Gyuln törzsiéi ügyelő liük} utasitáKara. aki ma^a eltűnt Na^--kaniz8áról, u közeimuitl»an ismét rissrátért Nai^kanizsára. Nekj méc az a lázáima volt, Ikat- isméi fel-áilitja az iirtemáiótá^rt-ée folytatja ott, aho! ab''jahagyta. Na^yicanizsan rekedt, UKjrt az orosz ostroíii^üru-bó! nern tudott megszökni. 1 gy ó, mint''a lu^kanizsai rei^dőrséjr de-tekín^ónöke rendőrkézre kerültek.
A natrykanj/sai intornáiótai>or sza-dista TÓrelje; a néptörvényazék előtt fognak (elölni bűneikért."
Soltétz Imre dr.
Hannovert elfoglalták a szövetiégestk
A Vörös Hadsereg ós az inváziós amerikai hadsereg rövidesen egyesülnek Németországban
fiádu''t Mv*zkra. április 11-én reg- j den már a Vörös Ilad^erog Ansz-
grl H. órohjf: Az Aá-xandor tal*»r-nok fővezéri» alatt ülló r^ycwült >ir:''jol-- ameriiroi francia haaseree (xddn»i szeniara virradó é^zaka ci-foglaJta Uoun-wcrt. Hannurer ful-^zaladiiáoa a Németország; elieni ltod járat evryik jelentós «*oojúnve, mert i^xor» i»aml>an me^mdtdt Sé-:nctor>zá«'' nyugatról val« clözö;iléí<» é* e^i ro közelebb jut a nap, amH or a Vörös Hadsear_r cnapeiteii Német-, ország fökljéa oi{Tosüíneüw*k a szövetsége- (-sajatokkal. Kodden a VIII amerikai hadaerexr Olaszorszáírban rneírkezdte offenzíváját, ho^. uKiadjak délről is á végső csapást N\-metorszájniak.'' Amig Ausztriát keletről Tolbuchín szovjet''mareaJt pa-rancrríX>k;«á?a alatt álló iJ-ik ukj~án hadsereg d-drői száilja mez. északról, Csehszlovákia felől,, Pozsony irányálxil Marinovazky tábornok csa-|Kital kelnek át a Dunáa és zárják el trlje.<ui a Bécstől északra terjedő terükoot. Kövid néhány nap
tickűrsticectk Ausztria nek a felszabad itá>a.
F rí*ó-Hziléstábítn. Linzben vannak iné_'' olyan területek, ahova noni érkeztek ol a g>őaodeimes Vörös llad?en>a: tsapatai, <le Ausztria néj>* máris boldogan ¡esi. ho^y a nemz^ti-szocuiliKták atolst''j emlierei is eiuir-neküljcnefc innen, h;iljár biztos, bo^'' Hítlor- cinkosai vy az osztrák nép elnyomói. akárl»ova i^wkeznek is,
megérdemelt sorsuk »164 nem menekülnek
Linz .cauioitere koddal már elkesn-detten panaszolta a nn„zcti«zocii-lixia rrz Aóbnel: a irluzal uátUt oro />adM''rrj J.ózclrdténtk h''-rérc. r.iúr ainr*rn me-j a rcoi tekintrtyc. Ausztria aépe már nem fél a terro-ristákiól. Az eddiip vezetők parancsait senki sem tel>es*ti, hiszen ked-
triában felsza>»adhotta Braumant. ¡1 >flrr ízíL''ö tvro -á tűik ''akonsáyát i*.
Au-ztria íei-za»»adit.isávaj párhuzamosan induit meg Csehszlovákia telji« folszaiiadttása ík. Kedden a Vöiös Ilaíltteneg f.-is*abadit jtta Trrr.r*ént. Itt a íe£\wer^yáí" teljen é}«xí}ibcii került kézre.
Judit> M<.yzJ<vi. I94ő áprüi* 11-én reggel -> őri.,*: A Vörös Hadwarug ropülói kedden Berlin kömvékének repülőtereit bombázták. Bécs toljei oi^laLisa a tegnapi nap foiyamáj) befe^ez»Vtött, uiry ívoít.- Marin''ovszky lá^-ornok csafwtai és Tolbuelim szov-jeHnai>ail csapataival eir>''idejülcsc foivik Ausztria és Csehszlovákia felszabadítása.
A szövetsége« csapatok 200 kilométerre vsr.ntk B«rlin*6l
Hád''.n London, 1945 áprili* ll-én reggel fi úréikor: A sz<";vetségesek
kodden teljesen fiefejezt«k a Kuhr-rklék megszállását. A > ^zóvettjéíjcs e^aparok 100 kilométerre vannak Lipcsétől, 200 kilométerre Berlintől. A hadihehzet az, lrt>g> az első anierikai liadséreg ó^ a Yoröe líad-soni<r taiálkozáHa az elője»ek szerint méx a mai napon bekö»-etkezi»t»k.
Anglia vesztesége
li/idió IsmAov, 19*5 április ll-én ''tgg<-1 8 ómkor: Churchill miniszterelnök jelentette, hog\ a Hiiier elleni háborúban az angol birodalom cddi2 1 ,''2-26.001) katonáját veszi-tetU el.
A szovjetunió patriarohái
SzUUaaéJ
/fádu> Moszkra. április 11-én reggel M órakor: bztalin marsali kedden ÍOtraJta a S/.orjetunió tatriareháit. A fOlvadásijai megjelent ^íolotov küU üg>i i^épbirtos ia.
92 000 német hadifogoly és négy tábornok esett Kftnigsbergnél
hadifogságba
líádtt. J/oizk tn jel túli április Ló ll-én rr.ggcl .» órakor: Königsbofj; elfogl<ilá.^akoi, kedekm továl>bi jO.OOO néniét ;utott orosz fogságba, ugy hos>- Ki''jnigsV^r? r-evétei^vel a iic-met hadi foci \ ok száma ^¿.CX^re emelkodetl. K»>ni^sU^nr ostrománál 92.000 nésnet került hadiíoirságba. a/onknüi tiOOO néxnet <rsett el, akik a/ ostromló'' oronz paranonok-felhivá*^''íylooére nem adták meg magul.at ő-« elestek. <)rosz hadifog-s^''v^ta kerüli K umsberg védelnaet «ezetó riéjO nénxít tábornok is.
Harc a japánok ellen
Had tó London, J945 április ll-én reggel b ómkor: Kuró{« elözönlésére! a hitlerí NAmetórszác me&vxn-misitéx''nvl «^vid ''jükjg a szóvetaé-gesek folytai jak Hitlerázfiai cinko-
sának, Japánnak is a moga«nmisi-té^ét. Hétfőn a J^ültjp-flzigetek inváziója kezdődött mez, hogy innen is eik-M^e^ék a betolakodott japánokat. A Fülöp-szigetek felszabadítása rövidesen \éect ér. "
1946. végéig meghosszabbították
• kötesd»;- és bériettörvényt
fíádió lAmdon, ¡94$ ápril''i ll-én reggel 6 órakor: Washingtoni jeien-
lóá szerint fíctrsevelt elnök jóvá-bagvta a Febér -Ház egvhansrulag» meghozott tórvénvét, meK f»»erint a kölcsön és bérlet tónénv hatálvát meghosszaljbitották, 1946 végéi;?. 194*''. év vé-jéi^'' a kölcsön és bérlet törvény alapján a felszabadított F.u-ró^a insézbcn levő lakosságát lát-jáK el a lejrszükMÓgesebb éieimisze-rekkel és ruhanemüekkel.

Itt a"fő!dbirtokreform
v /
Magjelent az uj földbirtok reform végrehajtási utasítása
A nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földműves nép földhöz juttatásától szóló rendelet kijelölte azt az utat, amelyen a nagybirtokrendszer megS7Qntetését és 3 ;fÖ!d-.-nüves nép földtöz juttatását el kel: érni. A kojenányrendelet célja, hogy a földreform végrehajtása mielőbb valósággá váijék. A végrehajtási utasítás — amely a Magyar Ködöny egyik legutóbiM március 25 iki számiban jelent meg Debrecenben, a legfontosabb kérdéseket rendezi azzal, hogy a további kérdésekről ujabb végrehajtási rendelet fog intézkedni- A cél megvalósítása érdekében köztestületek, községi földigénylő bizottságok, megyei fóldbirlokrendező tanácsok alakulnak és megalakul az Országos Fóidbirtokrendező Tanács. A lendelet kihirdetésétől számított három napon belül minden helyi nemzeti bizottság felszólítja a főldigényló-ket a föidigén/lő bizottság megalakítására. Az összeirási ivet három napra közsze.-niére keit tenni.
Földhöz juttatásra igényjogosultak a gazdasa*i cselédek, mezőgazdasági aunkásoky birtokuk kiegészítésére a törpebirtokosok és olyan nagycsaládu kisbirtokosok nős fiúgyermekei. akiinek birtoka várható örökrészükké! együtt öt kataszhálís holdnál nem több. Ugyancsak Igénylő lehet . erdészeti szolgálatot ellátó személy, aki olyan birtokon áli alkalmazásban, melyhez mezőgazdasági ingatlan tartozott és konven-ciós főldjirandósága volt Há helyhez és konyhakerthez juttathatók családos és vagyontalan magyar állampolgárok, akiknek lakóház Ingatlana nincsen. KülJn telekhez juttathatók még a kisiparosok, kiskereskedők, ipari munkások, tisztviselők, ha anyagi körülményeiknél fogva rászorulnak. Juttatásban részesíthetők a sokgyermekes birtokos családok nősülés előtt álló felnőtt fia családtagjai. Előnyben kell részesíteni áltatában azokat, akik a reakció és a fasizmus elleni harcban előljártak és másodsorban,
akik a folyó évi gazdasági munkákban jó péidát mutattak, harmadsorban azokat, akiknek három vagy ennél több élő gyermekük van.
A feazaárnlók, fasiszták, Votks-bund-tagok és a németbarát bűnösök ingatlanait a földigénylő bizottság nvomban megalakulása után hivatalból ösazeirja és felszerelésüket leltározza. Az iratokat a megyei tanácshoz juttatják, amely az elkobzás kérdésében három nap alatt határozni köteles. Az ezer katasztrális holdat / meghaladó mezőgazdasági birtokok telje^ egészükben megváltás alá esnek, kivétel a törvényhatóságok, községek és egyházak földbirtokai, az alapítványi birtokok, amelyek száz hóidat mindenesetre megtarthatnak. Ezer katasztrális holdon alul száz katasztrális hold nem esik megváltás alá.
293. ki.'' 1945 Tárgy: Burgoayai>e*io!t*l-
tltftM.
Hirdetmény.
Fcihfvom dindazokat a gvztfikit, akik-ack bttTgo--,yttrrmtoü''< volt, bogy 1 — 1 m&csa bargoayát bitos napra belfti sz?i-fáátssanak be a Pa:wáiK>t (Vir-«t S.)
Nigykaalzat, 1945. április !0éa.
Wmdiscii OéoM polgármester.
Árm 40 fillér
ZALA
14. április 11.
A Polgármester
közleményei
7013/; 945
Hirdetmény.
Felhívod a ráró« fzó.&ermetf kfeta segé''. hogy sxOöpfBcéftbea lévő bciok*! pincéikből kib: rdani és clitíni ceaj szabad A borokat c p;ncékbeo további fctezkcdésJg tárolni kelL
A zcgtimérő«! is fenti rendelete« végrehajtását közegeimmel elknőflztetai fogom é* az ellece vétőket a legszigorúbban megbün''et.etea. '' Narykanlzaa IMS. áptilia 10
7008.*94.S
Tárgy: A loíztogalAaok megakadáiyoráaa.
Hirdetmény.
Tudomásomra jutott hogy e?yee polgári személyek a lakosság körében fosztogatnak. Illetve a megízál.ás alatt fosztogattak. Közhírré teszem, hogy a fosztogatókat a katonaság a helyszínen
agvonlővl
Felhívom a lakossigot. bogy akinél fosztogatásból származó holmi ven, aat vagy a Jogo* talajdoDOsáe&k, vagy h tulajdonos megnevezésével a váro?i közigazgatási QeyoaztAlyon három nep alatt adja le. Annak. skl e felhívásomnak eleget tesz, büntetlenségvt Mzto-aftok.
Nsgyk&olzsa, 1945 április 10
Megindult Nagykanizsáról Pécs felé a postaforgalom
701*194*.
A fópostán ¡ehet leveleket föladni
Lázasan folyik a munka Nagykanizsa mindkét postahivatalában. Először a romokat kellett eltakarítani. A visszavonuló német csapatok különösen a Fópostán okozták kárt. Felrobbantották a modern telefonközpontot, megrongálták a fűtőberendezést, az óvóhelyeket, sót még a magánlakásokat is. A postások Kisfaludy József postaforgalmi igazgató, hivatalvezető és Leljoczky András postaműszaki tanácsos vezetésével gyors iramban eltávolították a romokat és nekifogtak az építésnek, a szervezésnek. Már működik is egy uj, kisebb telefonközpont, úgyhogy a város főbb vezető hivatalainak, a vasútnak, a vízműveknek és a villany telepnek már be is kapcsolták a távbeszélőt. Természetesen további számok bekapcso-
— Megkezdődött az értékáruaitás is
lása és az interurbán vonalak helyreállítása, rendbehozatala is rövidesen megtörténik.
Szerdán megkezdte működését az értékcikkárrsitás és a levélforgalom is. Egyelőre csak kisebb közleményeket lehet levelezőlapokon feladni a Főposta keleti főbejáratánál es ezeket alkalmi járatokkal továbbítják rendeltetési helyűkre. A levélszekrények még nem működnek, azokba még nem lehet leveleket bedobni. Levelezőlapokat, leveleket csak keleti irányba, Kaposvár, Pécs felé lehet feiadni. Mindent röviden, nyitva kell megirni.
A 2. számú postán is befejezéshez közeledik a romok eltakarítása és kezdetét veszi itt is a forgalom. Versényi Rezső főfelügyelő, hivatalvezető vezetése meilett itt is h3lad a munka.

Hirdetmény.
Figyelmez etem a kereskedőket és árusítással foglalkozó iparosokat hogy a jegyrendszer alá vont cikkek árusitása tovibfcra is jegyek ellenében az eddigi fejadag alapján történik.
Az eddigi eladási árak továbbra is érvényben vannak, azokat önhatalmúlag emelni tilos. Az ez ellen vétőket a leg szigorúbban felelőssé.re vonom.
Felhívom a város lakc-sságár.sk föld-müveléssel foglalkozó rétegét, hogy a szükséges tavaszi munkálatok elvégzését minden eszközzel biztosítsa és szántó földet vagy kertet vetetlenül ne hagyjon. Az ¡gényjagosuUsk részére zab veiőmagot rendelkezésre bocsátok. Ex irányú kére- ! lemmel a Kőzel''átási Hivatalhoz kelt for- 1 dúlni.
Az orosz katonai parancsnoksággal folytatott tárgyalásom alapján, végül nyomatékosan figyelmeztetem a piaci árusításul foglalkozókat, ugc a nagykanizsaiakat. mini a kiskani»ajakat, hogy ebbeli mökődésíiket azonnal kezdjék meg. A város közellátásinak blztotitaaa elsőrendű kötelesség, melyet elhanyagolni semmilyen ürüggyel nem szabad és a piaci termények árusítását azonnal elrendelem
Azsktol az árusoktól, akik a piacon megjelenni ronakodnak, árusítási jogosítványukat egyéb büntetés kiszabása mtl-lett megvonom.
Nagykanizsa. 1945. áprihs 10.
Gleiwltztól Nagykanizsáig,
Nemet rabságból visszaérkezett ''_or*l Milkó Frigyes sormási
-melo.r.tutajdonos
Szabadszervezetek
közleményei
A nemzeti kormány rendelkezése következtében az eddigi szakszervezetek s/abadssrervezetekké alakulnak át és a jövőbin mint szabadszervezetek fognak működni. Nagykanizsán a szahadszervezetek megalakítása ott, ahol eddig szabadszervezetek nem voltak, már megindult. Ugy a szellemi, mint a fizikai munkásságot a szabadszervezeii mozgalomról e rovatban fogjuk tájékoztatni.
— Az építőmunkások szervez-kedés^Az építőmunkások a/ egész erszi^jáí^ jó szervezettségükről voltak ismeretesek. Így volt ez a mu''t-ban, tehát indokolt az a remény, hogy ez a jövőben még fokozotiabb mértékben fog mutatkozni Kedden d. u. 6 órára hívta egyb2 Baiogh { József az építőmunkások vezetője j a nagykanizsai kőműveseket és ; ácsokat A munkások szépszámmal j jelentek meg a MAORT részéről is. : Balogh József ismertette azt a szervezeti élete!, amelyet a mu!tban a reakció kiterebélyesedni nem engedett és mint jó vezető körvonalazta a jövőt, a munkának azt a részét, amelyet az építőknek vállalni kell. A közeljövőben kerül sor a szervezet megalakítására, amit hirlapilag közölni fogunk.
"018-1945. sz.
Hirdetmény.
Ragadós száj-és körömfájás Kanizsán Ország-ut 151. szám alatt fellépett, felhívom az állattartó gazdákat, hogy szarvasmarhák, juhok, értések mindenféle moffbetofedését azonnal ietentaék az állatorvosi hivatalban (Városháza lí. etn., 48. szolja). A mulasztók elten a legszigorúbb eljárást fogon- megindítani.
Nagykanizsa, 1945 április 11.
Polfár mester.
A főváros díszsírhelyet adományoz Ligeti Ernőnek é* feleségének
A nyilas rémtettek egyik leggalá-dabb fejezete az a szörnyű nyilasgyilkosság, amelynek áldozata Ligeti Ernő, a neves erdélyi iró és felesége volt. Ligeti Ernő kormányzói kivételezcttségben részesült és ezt a kivételezettséget a Szálasi „koimány" is megerősítette. Ligetit és családját január 9-én a nyilasok ennek dacára letartóztatták és a Liszt Ferenc-téren kivégezték.
A Magyar Újságírók Szövetsége Ligeti Ernő érdemeinek tudatában kérte Csorba János polgármestert, hogy az erdélyi irónak és feleségének díszsírhelyet adományozzon.
Lórii Milko Frigyes sormási raa-tom''.ulajdonost mi-, denki ismeri Nagykanizsán Lorsi Miiko Frigyest egy évvel ezelőtt családjával es bozzátat-toróival együtt mint zsidót Jaross szadista vérebei szedték össze, vagonirozták és szállították ki szerencsétlen sorstársaival Oleiwitzba. Néhány kilométerre a régi lengyel határra. Glciwitzban mint szakember doügozott a németek rabságában. A felszabadító Vörös Hadsereg közeledtének hírére az itt életben levő Magyarországról elhurcolt
szerencsétlen honfitársakat a meg-''ém''jlt rabszolgatartók el akarták szaltitani nyugatra, de már akkora volt a káosz, hogy a sormási malomtulajdonos több társával együtt hn''.ramaradt Néhány nap múlva már a Vörös Hadsereg mentette meg a megmer.ekülteket és tette lehetővé, hogy mielíbb hazatérjen Özemébe, faiujaba. A faiu lakossága boldogan fogadta a visszatért malomtulajdonost és mindenki azon igyekszik, hogy a megszakított békés munkáját mielőbb folytathassa.
i
A nagykanizsai vasutasok gyüióse
Nagykanizsán vasárnap a nagykanizsai vasutasok gyűlést tártottak. A gyűlés enköze! 600 nagykanizsai vasutas jelent meg. A gyűlésen a kommunista párt nagykanizsai szervezetének kiküldöttei részéről Szlo-boda János, Denkmajer Ernő, Asztalos János jelentek meg, akik a nagykanizsai vasutasoknak az aktuális kérdésekről adtak felvilágosítást. A felvilágosító előadást a vasutasok nagy érdeklődéssel hallgatták meg.
Ezatán sor került az üzemi tanács tagjainak megválasztására. Az üzemi tar.acs tagjaiul a következeket vá-
lasztották meg :
Fűtőház. Elnök: Karmacsin Sándor mozdony felvigyázó, titkár: Ha-.gara József iroda s. tiszt, üzemi tanácstagok: Szabó István mozdonyvezető, Németh István asztalos, Vörös Lajos üzemi altiszt, Temesi József lakatos. Takács István fűtő, Tálosi Lajos üzemi altiszt.
Forgalom: ?őcz István forg. tiszt, Kovács Imre kovács. Bártfalvi Béla intéző. — Ezzel a gyűlés bezárult, majd utána az üzemi tanács nyomban összeült az aktuális ügyek letár-gyalására. , ,
Kiket jelölt a Szakszervezeti ! Tanács a nemzetgyűlésbe?
Budapest, április 11. A Szakszervezeti Tanács összeáliitctta azoknak a névsorát, akiket képviselőként küld be az ideiglenes nemzet- i gyűlésbe. A névsor a kftvetkező: ! Kossá István és Csaplár Péter I (Szakszervezeti Tanács), Brumilkr László és Palkó Sándor (nyomdászok), Kanizsa József (kereskedő), Bártfai (Bartl) Károly (üvegipar). Deák Lajos (malomipar), Felnc r Jenő és Maróthy Károly (szállítómunkások), Pinfcr János, Oroszi Ferenc és Krurslák Béla (vas- és fémmunkások), Pásztor Imre (városi és községi alkalmazott), VUiám János és Czeczei György (fárounká-sok), Török János (épitő-iumkásj^ Béki Ernő (pedagógus), Sárossy Ist
ván (közalkalmazott), Szipka József (vegyiipari munkás). Horváth Mihály (bőripari munkás). Kőműves József (ruházati munkás), dr. Gart-
ner Pál (orvos). '' *
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
— Felhívás. A szociáldemokrata párt a Zala keddi számában megjelent hirdetményeiben ana hívta fel a nagykanizsai lakosságot, hogy a fölös élei mi szerkészleteket jelentsék be a párt titkárságánál. Tévedések elkerülése végett értesítjük az érdekelteket, hogy a titkárságnál csak az elvonult német és magyar hadsereg által visszahagyott készleteket, katonai felszereléseket kéli bejelenteni.
I
Szerkesztői üzenetek
A »Zala < főszerkesztője a axer-kesztópógbon mindenkinek rendelkezési á!l, aki a lappal kapcsolatos ós a szorkesztósőgot érintó ügyekben érdeklődik. A lap szer-kesztófése kizárólag a saját munkáját végzi Os ezért mindazokban az ügvekben, melyek az egyes pártok szervezetével kapcsolatosak, nem a szer készséghez, hanem az illető pártok titaáráboz koll fordulni. Azok, akik szolgálatára akarnak lenni Nagykanizsa lakosságának és a kőznek, azért a saerkesztósóget fontos és nohéz munkájában ne akadályozzák, viszont minden egye* eseményről, mely a városban történik, szívesen veszi a lap szerkesztősége, ha a lakosság megfelelő módon tájékoztatja. vagy informálja. A lap fószerkcrtztőjö azonos az Crzalan»-gyarorszáíri Automobilklub főügyészével, jog ós állaratudor, ügyvéd, az ügyvédi kamarának tagja, ezenkívül a magyarországi Magyar Újságírók Egyesületének 1918 óta rendes tagja és hiratá»os újságíró. — K. M. Természetes. Ónból, aki még tegnap a rivila« pártnak volt buzgó tagja, nem lehet egyszerre kommunista. Feiosbcpes a buzgólkodása. fagyon nyu^odi, l»ogy mindenkiről tudjuk, ki volt és akik most egy* szerre Ü2en hangosak akarnak lenni, azt hiszik elfelejtjük, hogy eddig a nvilas pártbelvjség körül tolongtak. — AZ. K. volt előfizetője. A kiadóhivatal megkezdte munkáját és ha előfizetései a ^Zala részére elfogadunk, -erről majd az érdekelteket a kiadóhivatal értesíteni fogja. Legyen türelemmel!
>
Az elsötétitési rendelkezések változatlanok.
ZALA politikai napilap
ttsdjs: ,«lrjt;tfwíjl R T. NxsyUilzsa*
FelelésJüadó: -a Nsfjfkasirssi Neszeli BiztUsig. Szerkesztésért fele!, dr. Seltesz lare.
Nyomatott a ,K<5. ¿afdisí2¡ R. T. Nigy-- kasizsa" nyontdíjiö«-''. Nsgr*13"''*«*11-N Nyomdáé»: fdei: Zatil Káro!y.
S0> évfolyam.
Nagykanizsa, 1945 április 12 csütörtök
4. szám.
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soitesz Imre főszerkesztő.
SKerkesziőaég és kiadóhivatal: Fő-út 5. «zára. Telefon: 78.
Nagykanizsa — Bécs
Nagy kan izia városa a hadak útjában fekszik. Alig néhánv napja* boay Nagykanizsa vároeát é» Dunántúlt felszabadította Tolbu >hin tzov-jctmarsall hadserege. a Vörös Hadsereg élcsapatai már benyomultak Ausztriába és felszabadították B6-cset i» a náciuralom alól. E történelmi napokban Nagy kanizsa iak-^-¡»ága a felszabjad u Iá» örömmámorával szemléli a Vörös Hadsereg monstruózus uad i gépezetét. "Szem-tól-szwnbc látja azt a hadsereget, amelynek felvonulásával órák alatt semmisül meg Hitler Németországának papirmaaébóJ és bádogul alkotott védelmi rendszere. A * Vörös Hadsereg Toibuchin szovjetmarsall z.-en;ílis elgondolásainak tökéiotos végrehajtója. A Vörös hadsereg ta Tcwhuchin marsall ¿arancsnoksug*.i iiá tartozó *zövetaégw* katonák a biztűe győzelem tudatától fűtött bl-keandéssel hajtják végre azokat a feladatokat, melyek Nagykanizsáról kiindulva, Ausztria felszabaditásá-nak egy-egy mozaik kövét alkotják, .(''-vak mowt döbben rá Nagykanizsa ¿> a Dunáutul népe, hogv felszabadításuk volt az előfeltétele Ausztria és Bécs felszabadításának, itt vonultak át azok a katonák, amelyek ¿»unántulró! az elnvomott Ausztria népének a felszabaduláshadilobogó-nttók.
Aminthogy Magyarországot a Hít-:er bérencei érékén át fasiszta él-riyomásban tartották, ugy a függet-en Ausztria és a szociáldemokrata munkásság büszke alkotásainak fol-íesrvára. Bécs is a hitlerizmu* áldozata lett. A szociáldemokrata Bécs rárosa elten indították a hitlerumus .futárjai az első rohamokat, ifiként Magyarországon, ugy Ansztriában i* azt hitték. hogy a munkásság alkotásának elkobzása, a szociáldemokrácia a baloldali munkásmozgalom vérbefojtáea és feláldozása után a nácizmus meg fog''állani az országhatárokon.
Szomorú volt a tanulság: hiába áldozták fel a szociáldemokráciát és a Ijaloldali jártok szabadságát. Hiába ágyúzták I)olffusék a vörös bécsi munkásnegyedeket! Hiába rom hoiták le a szociáldemokrata Bécs épHőalkotáaaimk gyönyörű bizonyítékait, a hatalmas* palotákat, sokemeletes térházakat, amelyekben- — bécsi proletárok laktak!
Hitleréknek ez sem volt elég. Hitler gyilkos ügynökei épugv eltették láb alól Dollfust és szállták meg Ausztriát, mint ahogy nem volt nekik elég a Horthy-uralom 25 én» fehérterrorja sah! Március 19-én bevonultak Magyarországra w! Magyarország népe négy évszázad óta küzdött a Habsburg-uralom ellen. Kossuth Lajos Magyarországa szabadságharcot viselt az elnyomók ellen. ÍV- ugyanakkor Ausztria népe is állandó "háborúban volt az elnyomó porosz militarizmnesaL Ausztria népe kívánságára Klauhitz Erzsébet cárnőt már megnyerte egy koron, hogy az oroszok aegüségiTvel liarcoljon "Ausztria a porosz militarizmus ledöntéséért. Bécs volt a székhelye a Napoleon áital megragadott forradalmi zászló ellen küzdő reakciós fiatalmak kongresszusának. Napoleon 1805-ben és 1809-ben két úben szabadította n*»g Ausztria népét a reakciós uralom alól a szabadság jelszavával.
"A Vöröt Hadsereg Sztálin marsall
ntuí MlL
mancsát tel>?sitettt> most na maink-amikor az elnyomás béklyói ban vergődő Ausztria népét felszaliadi-totta a hitlerizmus borzalmaiból.
A felszal-adulás boldog, első perceiben az uj Magyarország szabad
lakossága, amely négy évszázados barátságban élt áz elnyomott osztrák
testtérnéppaS. innen a már szabad i''-.inánt''iiról. a rokonszenv és a testvériség szeretetének érzésével köszönti a szabad Bécs és Ausztria népét. Hálásan megköszöni a Vörös Hadseregnek. !iogy Nagykanizsa felszabadítása után, majdnem egy-időben felszabadította Ausztria né- •
rét is. Nagykanizsa lakossága boldog, mert Bécs városát ugyaac&aic Toibuchin marsall katonái mentettél: meg. akik bunántul magy arságának is elhozták a szabadság üde, mámorító. friss levegőjét.
Soltész Imre dr.Menetelés Berlin felé...
» •
A német hadifoglyok tízezreit szállitjá* gyüjtőtáborokba — Egyes helyeken naponta '' > 60 kilométert ¡r.ennek előre a szövetségesek
London, április .12 A szövetségesek németországi inváziója szerdán olyan erős tempót^n haladt, hogy minden jelenség arra>. mutat, hogy'' a német védelem épugy, mint. keleten, nyugaton is teljesen összeomlott. A szövetséccaek elfoglalták. Magdeburgot és 120 kiiomé-terrv állanak Berlintől. Kóburg elfoglalásával a szövetséges «..iapatok annyira belatoltak Németország szivébe. hogy mindössze 100 kilomé-tern» vannak Lipcsétől. A német hadsereg már alig védek?ziL Ami-* lyen l»»nd ülettel és iram han ital adnak a szövetségesek Berlin felé, olyan tömegekben n»enetoli*sk a német hadifoglyok a szövete&aeaak által ét-foglalt területek mögé. Boldogok, mert részükre már réget ért »háború.
Stimson tábornok valósággal versenyfutást rendezett fáncéln-jnafral, f>ooy meqrJőzzt a szövet- -tegezel: iöbbl tábornok fii, hogy minél előbb beérkezzenek Bor-lin "körzetébe és itt egyes ülhessenek
a Vörös Hadsereg főcsapataivaL
Az amerikaiak szerdán oeto be hatóitok Braunschvsieigbe, ahc^ utcai harcok vannak. Az amerikai csapatok német repülőtereken 50 vadászgépet sem nfisitettek mqg.
Brémától délkeletre. KX)
métérre Hamburgtól folynak a nagy csaták
a még itt-ott védekozó és eltenálló németek ellen. A Berlin felé menetelő é« N\Ugat-Németországot elözönlő s/örétséges csapatok :olyan nagy naml>au haladnak előre, hogy a tuzvonalba lőszereket én utánpótlást szállító autók végeláthatatlan e/rei igyekeznek utóiérni az egyre előrehaladó tüzvonalat, amikor az autókaravánok nK^-érkeznek a frontra. visszafelé menet a lőszeracállit-mányok lielyiett némqt hadifoglyok tia»reit viszik a k.-gSozetebbi''gyüj-lőtái-or £e!é. A nyugati fronf "egy nap alatt 80 00 kilométert halad NemetOTszág'' szíva felé. a Lipcse Thüringia fővárosa irányában^
hogy a német -repülőgépek azért nem tudtak felszállni, mert a németek nyomasztó és pótolhatatlan benzinhiányban vannak.
\ Hamburg népgránitosai átálHak a Vörös Hadftereghaz
Moszkva, április 12 A harmadik ukrajnai hadsereg Tdbuchifl hZoVjetmarsall.. katonái szerdán befejezték Bécs telies ol-fogUlását. Szerdán'' még csak Bécs városának délkeleti negyedében és a Práter körül voltak harcok, de ezek már szerdára véget értek. Mari-novszky tábornok csapatai Bécstől északra tisztították meg és szabadították fel Ausztriát. Bécs köze-léhea, a régi osztrák határon levő Hamburg rárosának volkssturmosni PuTt''fny il-ste ntáu parancsnokságukkal együtt átáll ak a Vörös Hadsereghez. A Vörös Hadsereg szerdán felszabadította fívttkát, Szlovákia fonté* vasúti gócpontját én Tu-rócszenifT*ártont. Csehszlovákia népe boldogan értesült a két fontos szlovákiai város felszabadulásáról.
Moszkvai beszámoló 8écs elfoglalásáról
A moszkvai itpok jelentései s bécsi harcokról — Budapesthez hasonlóan akarták vádeni Bécset
Moszkva, április 12 , fuil és erősen felfegyverzett csa-
patokkal.
A Vörös Hadsereg kötelékei Bécset néhány nappal ezelőtt annyira megközelítették, hogy elfoglalták Bécs közelében Mödlinget. Heves és rövid harc után a város orosz csapatok kezébe került. Alig végeztek ezzel a feladatukkal, amikor a felderítők jelentették, hogy Bécs elővárosában aknavetőkkel felszerelt nagyobb német kötelékek ellenállásra készülnek. Ellenben Mőd-lingtől a Bécsből nyugatra vezető ut mentén az eliena^ kisebb erőkkel rendelkezett három gócpontén. Az egyik gócpont fészkét erős tüzérségi előkészítés után bevették, egy másik harccsoport több támaszpont bevéteíe után szétvert t3gyobb ellenséges harccsoportokat. Bécstől délre k£t kilométerre a vasútvonal és az országutak kereszteződésénél heves harcok fejlődlek ki Ennek során* megtörték a németek ellenállását és az orosz csapatok köz-vetlenDl a főváros alá érkeztek. i»t
három sorban kiépített védelmi
vonalat találtak hosszú árkok-
A németek raktárakat és kőtornyokat, úgyszintén minden külvárosi épületet ellenállási fészekké ''alakítottak át. Az orosz nehéz tüzérség támogatásával az orosz rohamkőte-lékek megrohanták a kisebb és nagyobb epületeket és a védekező ellenséget visszaszorították. Ezek a harcok
4
nagyban a budapesti csatára emlékeztettek, ahol minden háztömbért és utcáért kemény harcok folytak.
Az oroszok több kisebb roham-csapatta''. támadtak és közrefogták az egyes épületeket. A németek különféle összeterelt harcoszlopokat vittek segítségei, de a szovjet hzr-cösok lendületes rohama már az első órákban számos háztömb elfoglalását eredményezte. A felszabadított városrészekben a lakosság előbujt a pincékből és felszabadulásának jeléül
osztrák nemzeti zászlókat tQz ki a házakra.
1200 német repülőgép semmisült meg egy nap alatt a földön » Benzinhiány miatt nem tudtak felszállani
London, április 12 A csütörtökre virradó éjszaka Berlint amerikai moszkitó gépek bombázták. Ugyancsak bombázták
Nürnberget és Bajorország • összes repülőtereit. Szerdán a szövetségesek 1200 német repülőgépet semmisítettek meg a földön. Kiderült,
Koburg helyőrsége kapitulált
London, április 12 ttoburg városát 11. amerikai páncélos hadtest foglalta el. A páncélos hadtest bekerítette a várost, a parancsnokló amerikai tábornok ultimátumot intézett Koburg helyőn-é-gétaiez, hogy tegye le a fegyvert A helyőrség eleget tett a felhívásnak és letette a fegyvert.
Sohweinfurt a szövetségesek kezén
London, április 12 A szövetségesek szerdán elfoglalták Sclaveinfartot. A német ipar büszkeségé, a világhíres golyóscsapágy gyárak ipari centr.tma teljes épségben a szövetségesek kezére került
Alexander petriaroha Sztálinnál
Moszkva, április 12 A szovjet sajtó közölte, hogy Sztálin marsall a szovjet népbiztosok tanácsának ülésén, melyet április 10 én tartottak, Aíexatder''patriarchá-val beszélgetést folytatott, mely alkalommai az orosz egyházak ügyeit beszélték meg.
Tokió bombázása
Washington, április 12 A Japán elleni harc erős lendülettel folyik, a szövetségesek repülői szerdán Tokiót bombázták.
ál* 40 filter.
ZALA
1945. április
''Ameríkai ejtőernyőtök szállták meg Eseent Elfogták a menekülni akaró nácivezért
L uxion, ái>rilis 12 A «z«n''ct»éi?osek által foWahadi-
toti .Nénwtorsyráír * árosainak lakos-sAcm a házakra • mindenütt fehér zászlót tű/ ki. A Volkssturm tagjai fohér k-ti>7aiaiTíal karjukon adják rooK mucikat mindonfitt a fttőM ■<-2i''sokiK>k; A M .szabiul irott Xyujzat-N''»''ntr-torv7-i_'' lakosai hoídoírok, hoi»y v&fre mc''^iîu-m-kûiUîk a nácizjnuá s/>k htoh ^e*rt>rjától. h>,<*n rárosát :imorikai ejt<is>r:i\iV cíia^atok foglalták* fi. amikor a iako*ság felismerte. hi>ay a l>eivi nxusctiszo-cialista vozíHó álniiuíban akar elmenekülni. a lakosság m*~r akarta lin-
cselni. Az atry orv. ¡réstől a-r b/őer-. riyű« amerikai katonaság, menteit» mcif a irauleilert. * 1''qyancsak álruhában akart menekülni
KichlfhTc.fi- ucn.ct luborttttk,
akii mam n lakosság ismert t>l és adott át az ejtőernyős anvnkaiak-nnk. A ivémct iakanhá^ gunyfeatcáji közben hagvt* cl a várost. A tábornok ké/ikofferjőfcen rittr magával :sz ciívennihájút. Kiderült, 1k>z>
a urn.fj Uihomok rott IrgI: -rrxhítr tá/rka?m arró!, hogy iuí u hadihfhftc4 Xcm ''itnzághaH.
Elfoglalták a Bécstől Ünz felé vezető utat
Hárító London. 1945 ájrili* 11-én ililtifáit C, ónkor: A 4. 8Zövot8.{2<M had-one? osyro mélyebben hatol bo német területre; ¿s''90 kilométerre1 van Hamburirtól. Hannover ok« -tx. Az amerikai 9. badserotr Brau.,-scliweigot ostromolja és 80 kilométerre vannak .Vlaödoburjrtól, melyet az első amerikai liadscreír ostromol. Más kötelékek sik területre írkoz-tek és 100 kilométerre vannak Lii>-PSétőI é*
elértek Kófrurgof. A Ruhr-vidéken 48.000 n''-raet foglyot ejtettek. Hollandiában elérték az iKír folyását és tovább nyomulnak előre nvucat főié és kapcsolatot létesítettek az Északkelet-Hollandiában működő szöwrtséses erőkkel és a ló-ji uton száJIitott csapatokkal. !800 liberátor é? repülő erőd iik>2-figyelhető eredménnyel Iwmbázott am-azraktárakat, pályaudvarokat és lőszerraktárakat. Ansjoi l^ombarc-t^k Vürnljersr pályaudvaraira dobtak bombákat. Olaszországban a fi. amerikai fiad^eroíi offenzívája jól halad olóre i- három hídfőt létesitettek. Itt 1300 némot e*ett fogságba, továbbá elfoglalták- Mesae városát. Tolbnr-hin tábornok csapatai Bér-sot trljesen megtisztították a németektől. A Dana és a szieetet összekötő hidak métr német kézben vannak. a szieoáeken mé? -vad harcok dúlnak. Mirinovszkv tábornok csapatai Floridsdorf felé közelednek,
mely Bé:-s utolsó külvárosa és elérték a IV*c«tól nvueatra Linzbe vezető utat. Knrii<rsbore"nél a rv**metek 140.000 emhert veszítettek. A szövet-édesek 2Q0Ü ágyút és óriási fxa-dh:»yacot zsákmányollak.
Elpusztult Kiel kikötőjében
a Schter zsebcirkáló
• '' f
London, április 12 A szövetségesek repülői Kiéi kikötőjében megsemmisítették a Scheer zsebdrkálöt. A Scheer a légibora-bázók bombáinak sérülései követ-kertében oldalra fordult. A Scheer elpusztulásáról felvett légi felvételek azt igazolják, hogy a zsebcirkáló elsflllyedőben van. A Scheer zsebcirkáló a német haditeneerészet egyik büszkesége volt, 10.000 tonnás csatahajó, rajtakivQI már csak egy zsebcirkálója maradt a német haditengerészetnek.
Finnország uj kormánya
A Zala hétfői szi''unábáíi lx»zá-molt arról, hoqy Bulcária uj kor-mánvt alakított.* Amint értesülünk, a boleár k« rmán\- tagjai változatlanok mararltak, Finnországban alakult át a kormány, amelvnek taí?ja Iwt e^-etemi tanúr lett. Az uj finn miniszterelnök Kassinoten ecsetemi tanár.
Pénteken megnyitnak az összes kanizsai iskolák
Az összes nagykanizsai középiskolákban pénteken a város vezetőségének rendelkezése alapján megkezdődik a tanítás.
A piarista gimnázium tanulói pénteken reggel 8 órakor megjelenni tartoznak a gimnáziumbán.
A Notre Darae leányliceum növendékei pénteken délutín 2 órakor a piarista gimnázium konviktusában kötelesék megjelenni.
A kereskedelmi középiskola, valamint a női kereskedelmi szaktanfolyam tanulói pénteken regcel l/t8 órakor Zrínyi Miklós-utca 7. szám alatt jelentkezni tartoznak.
A polgári fiúiskola növendékei pénteken reggel 3 órakor a Sétatér Csengery-uti bejárójánál gyülekeznek. A polgári leányiskola növendékei a Királyi Pál-utca 17. szám
alatti helyiségében pénteken reggel 8 órakor tartoznak résztvenni az előadáson. %
A középiskolákon kívül megkezdődik a tanítás az elemi iskolákban is. Az elemi iskolai tanulók gyülekezési helye a kővetkező:
/. körzeti elemi iskola a Teleki-uti iskola udvarán,
JI. körzeti elemi iskola az Arany János-utcai iskola udvarán,
///. körzeti elemi iskola növendékei a Templom-téri iskola udvarán pénteken reggel 8 órakör.
Az ovódába járó gyermekeket a szDlők az Arany János-utcai ovódába küldjék el.
A tanításokon minden tanköteles megjelenni tartozik, különben eljárás indul a mulasztók ellen.
Iskolaügyi Bizottság.
A magyar Dachau: Nagykanizsa"
»»
— Levél a főszerkesztőhöz —
KedTO* Soltész Imre dr.!
Elnézésedet kérem, hccy kéziratom ákom-I)ákomszerü. Neked, mint jó Szerkesztőnek tudnod kell, hosy az én ken\erem remi az írás. hanem a fizikaiW nehezebb munka volt. Megvallom őszintén, leveleimet oddig ney kezdíem: »Tudatom veletek«;, de most. hog> elolvastam a tegnapi Zalában megjelent vezércikkedet, ue> éraem. hot^v nemesak a bátyámnak, sósroromnat és az ángyomnak kell gondolataimról, érzéseimről számot adni, lianem Neked
is munkásu?stvérpni, aki közelebb állasz hozzám, mint a vérrokonom, aki trondosan óvja irarasait a meír-pen< ■szésedéstől.
Mirói is írtál Te Soltftm Imre dr. ehlx-n a vezércikkedben? A magjar 1 >achauról. a na^ kanizsai interháló-táhorról. annak {«arancsnokáról, akit mi szűkebb körben »Disznófejű Naj^vur«-nak neveztünk, Oláh törzs-feiücyelőrőJ.
Te tudori. hogA- én nem voltam köztetek, de rnée a Szálasiék alatt ík meg tudtam taJálni a módot, Ikxjt. nz érintkezőt fenntartsam VeletíX.
KüJörHísen deeendjer R-a''után. «mikor a. >\acvur«-nak hüjdÓMidótt a lenecő. macára haiT>ta- a IíÜkm Ia-kórt. jna^ához harácsolvaflanmk min-den ipecnio/.ditható értékét. Hoiry mi mindeut vitt el. an''œra soroljuk W, de az itt maradt internáltak fe a rendőrik, akiknek niem volt l>e-tevó falatjuk sr?m. iri^\k«ivr m^-sélfék. fKMó ::00 ezál kolhászt vitt mairi''naî é» Sk^v három kocsi Hei-mi^/rrt transzferált M urak ereszt--ur irámálsiD.
Kz r.r. észnélküli roíia.ná- adta in.-.'' kHí ''tösó''jot ik''kr»m ahhoz, hosfv az ittmaradt volt internáltakkal t.iláikcrhajKim, akikhez rövid nésry-iiönapi <v>-ürtlét v^k-jcaen liozzií-esapott és-irányítás fv''-lkül ntetrj«''-lölte áz uta»., nekem halad-.
nem kell. Ks Oláh. mit adtál tö ezeknek olőlesképpen? -oPiszkos bei-siknak", . liitvány csavargóknak nevezted ők©;, akik jxjdig sziizszorta finomlelkülii.ek voltak náladnál. Mort te szadista kéjjel syönyőrködtél férfiasan magukba fojtott* szenvedéseik-l*m. De ok utálattal fordulnak él, akkor, amikor te habzó száijaí "és j félelemtói reszketve irgalomért k<V î nyörögsz. Sanda észjárásod, amely mindig az ellenfél na^le 1 kü> ''íréro J számit, hiába várja azt. hoíQ- a multat hamis színben fogja feltárni. Itt a való iírazságot ós csakis a tàrçyi iiraaéáiíot keressük. jK)ntA>san felkutatunk minden hi^onvitékot és amikor együtt lesz minden adatr saját magadon taj«asztalod majd, hoi^ : a demokni''-ía vissza tud vá^ni!
Nagykanizsa, 1945 április 12.
Barátság!
TE ME öl GYULA a Szoc i ál dçmok rata Párt titkára
7004.1945. síim.
A Polgármester
.közleményei Hirdetmény.
A városban állomásozó orosz és bolgár CUpatok tisztikarának polgári eifrálláso-lása céljából elrendelem, bogy minden nagykanizsai hár olajdonos illetőleg főbérlő a szállásmeueri hiva:a bar (Városháza I cm. 41. szoba) azonnal jelentse, hogy lakásában hány tiszti férőhelye van.
Az esetleg már lefoglalt tiszti lakás meg-öresedése is azonnal jelentendő
Nagykanizsa. 1915 április 12.
Hirdetmény.
Felhivo- mindenkit, különösen épilé-vllUűkozóiat Iparosokat, hogy a birtokukban lévő bánndv .ervrajzot adják be a városi mérnöki hivatalba (Horthy Miklósát 1. sz. IL em. 44 ajtó).
A városháza leégése alkalmával minden terv elpusztult és a tervtár ajbóli megszervezése céljából közérdekből szükség van mindenfele tervre.
Nagykanizsa, 1945 április 12.
7019 1945. Tárgy: 9rvo«i műszerek, eszközök éi felszerelések visszaszolgáltatása.
Hirdetmény.
Tudomásomra jutott, hogy egyes orvosi rendelőkből orvosi műszerek, eszközök, felszerelések, stb eltűntek.
Felhívom a lakosságot, hogy akinél ilyen tárgy van, azt vagy a jogos tulajdonosának. vagy s tulajdonos megnevezésével a »árosi közigazgatási ügyoszíáiyoa adja le.
Annak, aki e felhívatnak 3 nap alatt eleget tesz, bOotetleaséget biztositok.
Nagykanizsa. 1945- április 11.''
Tárgy: Só utalványok beváltása.
Hirdetmény.
A sójegyek Ö-os száma szdvénjeit 50 dkg. étkezési sóra folyó hó 18-ától kezdve be szabad váltani.
A kereskedők mie!óbb jelentkezzenek utalványaikért a vámosi közeLátási hivatalban.
Nagykanizsa. 1945. április 12.
Polflármostsr.
A Kommunista Párt közleményei
A Kommunista Párt közli, hogy hivatalos helyiségei Cseneerv-ut ti számú ház L emeleté® vannak. Tagfelvétel megkezdődött a hivatalos órák alatt
Hirdetmény.
Az OT1 épületét az orosz haderő lefoglalta. A munkásság orvosi kezelését biztosítandó az összes OH orvosok a rendeléseket saját lakásokon folytatják, az atlábbi beosztás szerint
A) Szakrendelések:
f. OT1 és MAORT aetni és bórfeetegek részére Kölcsey u 6. ±- Kesztler latrán minden hetközaxp d. o. 5-7 óráig.
tl. OT1 és «/ŐRT sebészeti. fül, orr-, gígészet»- és négjrógyászstj betegek részére Széchenyi-tér 12 I. emelet dr. Péry János minden hétköznap d. e. 9-1 óráié.
I1L OT1 és MAORT fogászati rendelés Csengery-o. 18. dr. Balázs András minden hétköznap 11-x-»2 óráig.
IV. OTI és MAORT szemészeti rendelés Főutca 9. dr. Moktoványl Antal minden hétköznap d. e. 8-i/tlO teáig.
V. OTI és MAORT csecsemógyógyászati rendelés Erzsébtr?-&r 4. alatt kedden, szerdán és péol*:^i|d. u ig, csü''ör-tökőn pedig ^IffiibbM, Ország- ut
alatt d. u i''sS^Wg dr. Fodor Erzsébet
VL OTI és MAORT ta^ok részére röntgen- és laboratóriumi vizsgálatok, tfidő-keze»és Sugár ut 12. sz. alatt dr Tardo« László minden hétköznap d. e. 9—10 óráig és d. u. 4—5 óráig. .
B) A nagykanizsai OTI és MAORT lör-zetek ellátása:
L Nagykanizsának a Horthy Miklós-úttól (annak kivételéve» a Su.ár-utlg terjedő (ennek kivételéveti az Erzsébet-tér 1—23. számig terjedő számozott része és a Főút l—9. számig terjedő számozott rész állal határólt njugail'' téri»« részen lakók számára renddé* mtsden hétköpnap Fő-ut 9 sz. a''alt d. u. 4-á ig. A körzőét ellátja dr. Moxlovenyj AnuL
•U. Nagykanizsának a FóAit 11 - 23. szá-niig, az Eötvös-tér 1 —22. számi« terjedő számozott és a Teleki ut mindkét oldala, valamint a Sugár ut mindkét 6''dala által (■tárol: északi terft''.et részén lakók számára rendelés m:nden hHköznap d. e. II —12-it So^ár-ut 12. sz. alatt A körzetet ellál>Pdr. Tardos LA«zlő.
III. Nagykanizaának a Horthy Miklós ut (mindkét oldala», a Fő-ut 2—24-ig számozott oldala, az Eölvös-tér 23. számtól 34. •/ számig terjedő része, a Teleki-ut (kivéve '' a Teleki-utat) által bezárt területrészen, walamint Bagolasáac község területén lakók számára renflelés Stéchenvi-tér 12.
Ű. emelet minden hétköznap détclÓO 11—12 óráig. A körzetet eUátja át. Kappa Elek Lászió.
IV. A klskacizsai betefek részére rendelés Kiskanizián, Varazsdi-ut 67. sz. alatt minden hétköznap d. 8-9-lg. A körzetet eüáljz úr KárpátWózsef.
V A Nagy kanizsa-vidést körzethez tartozó Homokkomárom, Hosszúvölgy, F&z-völey, Nagyrécse, Xitrécse. Nagybakónak. Korpavár és /^lasárszeg községekben lakók részére Nagykanizsa» rendelés Suffár-ut 28. szám alatt minden hétköznap d. e.
8—9-ig. A körzetet ellátja dr. Kantár István
. MAORT munkásfelvéel előtti orvosi vizsgálatok, OTI és MAORT főorvosi el-ilsnörzés, fefülvizsgálat es ügykör Széchenyi-tér 12. II. em. minden hétköznao d. e.
9—l-ig: dr. Kappa Elek Lásaló OTI és ; MAORT főorvos.
• Felhívom az orvosi segítséget keresők figyelmét hogy a rendelési időket pontosan tartsák be, mert a betegek nagy szama miatt a rendelési UkOa tol érkezőket csak életveszély esetében tudják az orvosok ellátni. Fekvő beteget bejelenteni reggel S órai* kell.
Polgérmastar.
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
Kávét és vágott babot,
amely nincs mpjrfuintoíva, kaj>-hatnak''a füszerkeredtodók Krcft József cégnél. A bab chidátsi ara L28 pengő. Zsákot vigj-önek magukkal.
— A Zalamsgyst Gazdasági Ta-karékpénztár rt. ezulon közli, hogy folyó hó 13 tói, péntektói kezdődően a további intézkedésig Fó-ut 8. sz. alatt, a BankegyesíHct udvari helyiségében áll igen tisztelt ügyfelei ren-delkezéséfe. _(0
ZALA polfilikai napilap
Kiadja: .KBz|azdasát< R T. Nagykaslrn''
Feleli« klaáé: / a Hagykaslzsaí Ncauei Bizattsá«.
Szerkesztésért M»l; -ár. Soltész lart
Nyoma:ott a .Körpaid tsagi R. T. Nagykanizsa - nyomdájában Nagykanizsán. Nyomdáért fdd: Zalai Károly.
50. évfolyam.
Nagykanizsa, 1946. április 14 szombat
5. szám.
agykantesai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Imre főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út 5. szám. Telefon: 78.
Nagykanizsa városparancsnoka élelmiszert
juttatott a lakosságnak
A polgármester azonnal kiosztatja a nagymennyiségű zsirt, kenyeret és élelmiszert — 50.000 kg. kenyér, 20 méta/mázsa zsír, napi 500 liter tej, buza, rozs és bab jutalmazza a lakoaaág munkáját — Polgármesteri program: azonnal adni!
Nagykanizsa városparancsnoka, ápriJw hu 12-én. csütörtökön magához kérette Windisch Dénes polgármesteri A városparancsnok közölte a polgármesterrel, akivel a Vörös Hadsereg Nagykanizsád való bevonulásának elsó percétől a lag-szrrélyesebben működik együtt, hogy a Vörös Hadsereg megszálló parancsnoksága
rendkivOl mag van elégedve Nagykanizsa polgári lakosságának a város újjáépítésénél való eddigi munkásságával.
A városparancsnok elismerésit
fejezte ki a város polgármestere utján azért a kifogástalan és__ példaszerű igvekvésért, amollvel Nagykanizsa lakos-ága bevonul jósának «Jsó percétől kezdve a felszabadító Vörös Hadsereg soiritségére sietett.
A városjKirancsnok ismételten elismerését fejezto ki a polgármester, utján Nagykanizsa lakosságának, mert az össze* ékrtfontosoágu közr-üzemek üzeml>ehelyt»éséné] Nagykanizsa lakossága, acmn? való tekintet nélkül, a kapott parancsokat olyan kifogástalan rendbon teljesítették, liogv a hosszabb klóré ter-veaett munkálatok úgyszólván napok és órák alatt fejeződtek be.
A felszahadító orosz hadsereg városparancsnoka méltányolja Nagykanizsa lakosságának magatartását és rena''Ji, hogv a Vörös Hadsereg és a város lakossága között a jövőben még fokozódni fog a szívélyes jó viszony ■
A megszálló puranesnokság igvek-rése az, tajgy a város életét mielőbb a bóké- és normális nívóra állítsa vissza minden vonalon. Éppen ezért maga a váiosparancsnok és a ''Vörös Hadsereg elősegíti a táros lakosságának Hstfontosfiágv. xzükségitte* gyors kielégítését. Mivel a város-narancsnokság a lakosságnak a háború gyors befejezése iránti vápától fűtött lelkes közreműködésit észlelté. art a ióinualatu magatartását ;izzal honorálja, hogy Wirdiach Danes polgármester utján Nagykanizsa lakosságának a kővetk-iző természetbeni adományokat juttatta el: 20 méter-mázsazsirt, 50.000 kg kenyerat.
A polgármester intézkedése következtében a füszerkereekedők utján kerül az 60.000 kilogramm keuvér elosztásra és ebből már minden :uigykanizsai lakos
fejenként két kilogrammot kap azonnal. A városparancsnok egyidejűleg a következő ado-mánfofcat juttatta el a polgármesterhez Nagykanizsa lakossága részére: 2600 mázsa rozsot. 1200 mázsa búzát, 3000 mázsa babot, több
mázsa mákot és napraforgót. A városparancsnok ezenkívül Nagykanizsa lakosságának élelmezésének rrrajkönnvitésére közölto a polgármesterrel, hogy engedély-e szerint az OMTK szövetkezet utján egyelőre naponta a nagykanizsai gyermekek és anyák tejszukségfetének ktelégité-séne
napi 500 liter tejet szabadit fal.
Néhánv nap múlva a város lakosságának tejellátá.-ára átengedett napi mennyiséget felemeli. A városparancsnok ígéretet tett arra, hogy mihelyt Nagykanizsa körnvéken megindul a «azdasági éiet, a legrövidebb időn belül
Nagykanizsa tejszQkséotatát a vidéki gazdaságok beszállítása teljesén fadazni fogja.
Intézkedett a város katonai parancsnoka, hogy
a vajgyarból a szükségletnek megfelelő mennyiségű vaj kerüljön fogyasztásra.
A városparancsnok adományát és a lakossá« iránti ióindulatu magatartását Windisch Dénes polgármester a város lakossága nevében szívélyesen megköszönte, majd hosszabb tanácskozást folytatott a városparancsnokkal és a városparancsnokság tisztikarával a város közéleImezésé-r>ek allando biztosításáról. Fennek a
tanácskozásnak eredményeként a {polgármester rendelkezésire a városparancsnok 40 fogatot bocsátott és megígérte a város közellátásának biztosítására a további segítést. A közeli naj>okhan miiniazok a jármüvek a polgármester rendelkezésére fognak állani, melyek a város egyéb közHzükségleteinek biztosításához szükségesek.
A város polgármestere és a városparancsnok közötti tárgyalások eredményeként a polgármesternek módjában lesz
a város teljes liszt- és kanyér-sxOkségletanek biztosítása is.
4 polgármester kívánságára a városparancsnok kilátásba helyezte, hogy a r«agykanizsai pékek tüzelőfa szükség! „téhez rendelkezésre bocsátja a szükséges fogatokai és munkaerőket. A polgármester és a katonai parancsnok l''özört kitűnő á harmónia és épnek Nagy kanizsa Lakossága él-vqzi majd az előnyeit.,A városparancsnok a polgármester tervét is
támogatja a közszükségleti cikkek
fekete piacának megszüntetésére.
A polgármester a városparancsnok tamogatása 6? teljes bizaktának birtokáhan biztosítani tudja, hoCT az Összes közszükségleti cikkekből
meg legyen a kínálat és ne legyen á remei kodé*. Meg van rá a lehetőség. hogy Nagykanizsa piacán és az üzletekben kaphatók lejrvcnek azok az élelmiszerek, melyek Nagy kanizaa lakosságának létfenntartását biztosítják.
A polgármester természerteeen szociális téren is megtette a szükséges intézkedéseket. Egész sor rendelkezés fog napvilágé, látni rövidesen, ¿neIvek az alkalmazottak, tisztviselők minimális munkabérét rendezik. Ugyanakkor, .amikor a dolgozók színvonalát emeli, az az igyekvése Is fennáll, hogy a ''közgazdasági cikkek megmaradjanak azokon az árakon, amelyekért eddig lehetett Nagykan í-zsán"vásárolni. A munkabércK emelkedése tehát nem fogja magával hozni az áremelkedést. Nem. lesz infláció, de mindenkinek meg k»z a maga tisztességes megélhető*?.
Polgármesteri progranyn: adj, de azonnal. Íme ez is lebet?>éges volt Nagykanizsán 1945 áprilisában!
Soltétz Imre dr.
CsfttOrtők dólntán hirtelen meghalt Boosvelt elnök
Az egész világ gyászolja korunk egyik legnagyobb állam férfi át — Troomann szenátor lett
Roosvelt utóda
London, április 13 . A londoni angol rádió péntek reggeli adásában közölto a megdöbbentő hirt. hogv Iioosvelt elnök ■ mpghalt. Roosvelt Vranklin Delanó elnök caü-törtök délután hunyt el belső vérzés következtében az " általa alapított gyógyfürdőn. Az elnök rendszeresen látogatta ezt a gyógyhelyet,
ahol gyermekparalizisét kezeitette, amiben" több mint 20 évvel ezelőtt betegedett meg. Az elnök felesége Washingtonban tartózkodott és telefonon értesült férje haláláról. Röviddel az értesítés után a gyógyfürdőre utazott. A világ minden részé-1)61 érkeznek n''-szvétnyilvánitások az elhunyt elnök feleségéhez.
Az amerikai londoni nagyköTOtség a következő jelentést adta ki:
— Korunk legnagyobb államférfia halott. Keméliüic, hogy az Egyesült Államok rninoen poígára a helyén marad.
Az angol király mélységes gyászának adott kifejezést.
Ch-urchül miniszterelnököt személyében mélyen megrázta Roosvelt elnök halálának hire.
Bonomi miniszterelnök az olasz nép nagy szomorúságának adott kifejezést!* •
Lord Ualifax angol nagykövet rÓ6zvétnvilatkozatában azt mondta, i*)gy a" brit nép sokáig gyászolni fogja annak az embernek elnunvtát, aki ilvcn messziről és ilyen kitűnően "vezette a szövetségeseket a győzelem felé. ■ .
'' Slettinius amerikai külügymmisv ter azt mondta, hogy Koosvclt való-, oan életét adta azért, hogy- Amerika éljen és a szabadság fennmaradjon.
King ksa^i miniszterelnök resz-vétnyuatkozatál«an azt mondta, hoer kevéis ember áldozta életét nagyobb mértékben az emberiségért a aa-
hadságért, mint Roosvelt elnök. Az ó tettei túlnőttek egy neméet keretén.
De (7oldk miniszterelnök azt mondta, hogy- az elnök már nem érte meg, hogy- lássa a háború győzelmes befejeaéeét, de megadatott neki a győzelem biztos tudata.
Ausztrália igazságügrmmisztere kijelentette. fx>gy a világ minden idők egyik legiuigyobb emberét veszítette eL A h-n reteteken az amerikai, brit éw kanadai hadsereg és a Vörös Hadsereg katonái méiven megrendülve fogadták a hirt. A Vatikánban a ;>ápa látható szomorúsággal fogadta a jelentést. Őszentsége nyomban táviratilag fejezte ki részvétét az elnök családjának és az amerikai kormánynak. Roosvelt elnök legutóbbi tevékenységét nagyrészt a san-franciscoi konferencia előkészítésének szentelte és szmte naponként beszélt telefonon Churchill miniszterelnökkel. A son-fran-ciscoi konferencia mindennek ellenére tervsnorüen fog megnyilni Stet-tinius minisztereinőlc elnöklete alatt.
Roosvelt elnök utóda Troomann szenátor tett, aki esküt tett arra, hogy
azt az utat, melyaa Roosvelt elnök haladt, követni fogja
és ezért megkérte a kormány tagjait, '' hogy man^janak helyükön.
Moszkva, április 13
A moszkvai rádió kegyeletes szavakkal emlékezett nvjg az elhunyt elnök kiváló jelleméről. "Az egész világon mindenki barátot veszített el benne, akinek hangját jól ismerték. amikor tüzhelyűí mellett a rádiót hallgattak. Kőosvelt azt a kijelentést tette, hogy mikor a háború
során látta az anvák. feleségek 6s gyermekek ezen védését, meggyűlölte a''háboroL I)e inkább akart Mborut unnak minden szenvedésével, mint '' igazságtalanságot és mikor a háború kitört 1942-ben, elmondott beszédében tisztán bontakozott ki az egész világ előtt Amerika céíia. a militarizmus letörése, az embírrh>ésrnek a nélkülözésektől & a félelemig vaió megnicntéscL Ala ezek a tv 1 kitűzések megvalósultak, do a nag>- lélek, mely ezen oszmflc lol»ogóját kioldotta, elnémult. Ott fognak ezek az eszmék csengeni az utána következő vezér-férfiak lelkében, akik megvalósítják az elnök célkitűzéseit.
A batgár hadsereg Nagykanizsán
Nagykanizsa . felszabadujá^akor nemcsak a Vörös Hadsereg, hanem a bulgár hadsereg katonái is bevonultak Nagykanizsára. Nagykanizsa és Dunántul felszabadításában a bolgár katouák is lelkesedéssel vették ki részűiet.
Nagy kanizsa lakossága mint a Vörös Hadsereget, a bolgár katonákat is szeretettel üdvözli.
Magyarország és Bulgária között évszázados fca^ományos barátság áll fenn- Nagykanizsa lakossága a bulgátokat mindig testvéro^jnek tekintette.
A oulgár hadsereg ezt a sokat szenvedett varost, mint a teetvérnép katonája, védelmébe kell hogy ve^ve és a lakosság abban a meggyőződésben üdvözli a város, falai ¿űzött a bulgár hadaeueg vitéz katonáit, hogy éppúgy támogatója és védelmezőjo tesz, mint a Vörös Hadsereg.
40 tfKér
ZALA
1945. ¿fíñ''-te 14
Németország összeomlása
Egy nap alatt 80 kilométert forték előre a szövetségesek Berlin felé - Weimar is eleseti
London, április 12 A szövetséges főhadiszállásról hivatalosan jelentik:
A D. amerikai hadsereg Magde-burgnái átkelt az Kllia folyón. A 9. hadsereg páncélosai tegnap hatalma? erővel törtek előre és Brann-schweig iránvában 80 kilométert haladtak é* 2Ó0 kilométerre állottak az oderamenti orosz . haderőtől. A Luftwache megkiróixrlte megakadályozni az amerikai csapatok előnyomulása:, azonban kísérletük hiábavalónak bizonyult. Két északame-likaí hadosztály Brémától délkeletre átkelt a Wcsőr folyón és gyors ütemben kelét leié lialadnak. Az 1. amerikai hadsereg élcsapatai és jránc-élosai
Hollc ide közelednek. Az L hadsereg és a 9. hadsereg előnyomulási hadműveleteit hir/.ár-iat védi, azonban annvit sikerült megtudni, hogy elfoglalták Kóbur-got é^ Ijenyomultak Schweinfurtba. Nehéz tíoinbavetők Nürnberg középületeit líombázták. Kanadai csapatok mélyen benyomultak Hollan-
diálja. Lengyel esapatok Fleiningen »felé tűntek előre.
Bochum, Gclsrnkirchcn a szövetségesek fezén cm.
A rajnai offenzíva kilencedik napja-után 58 északamerikai hadosztály-kelt át a folvam. túlsó partjára. Brit és északamerikai repülőgépek az elmúlt nap folyamán 186 repülőgépet pusztítóitok el a földön. A legutóofca nyolc nap során 1S00 földön fekvő "repülőgépet pusztítottak el. Moszkitó lx>mbazók az éjjel három ízben - bombázták Berlint. A weseli arcvonalon a szövetséges légitámadások majdnem teljesen tönkre tették a vasutvonalakat §zámtalau helyen felszaggatták a síneket é> a jxilyákon teljesen szabadon álló vonatokat lehet látni. Mindebből arra íeliet következtetni, hogv- a német utánpótlás telicsen megbénult. Kgyik angOi iiaditudósit-d elmondta, hogv 30"kilométer ut.it tetí meg sürü erdőben és senkivei sem találkozott. A \Ych-maciit szemmclláíhatóau a felbomlás utolsó stádiumába jutott.
elfoglalták Carrarát és 3 kilométert átjutva rajta. Levettek több hegyi falut. A szövetséges főparancsnok rádión felszólította az olasz szabadságharcosokat, hogy legyenek ké-
160 kilométerre Kcnyev tábornok csapataitól...
London, április 13 ágvuk tüze alatt áll. A város dél-
A nyugati arcvonalon az angol— amerikai csapatok Berlin felé és Közép-Németországban 80 kilométert tortok előre. Az északamerikaiak tegnap kora reggel átkeltek a;: Kibán és estére már 11 kilométert Italadtak előre és közelednek Berlinhez. Előnyomulásuk során 4000 foglyot ejtettek és a gyárak és repülőterek egész sorát foglalták el. Egy másik amerikai hadsereg gy ors előnyomu-iá^ban van
Éviden. Bréma és Hamburg iramában. Bréma a szövetséges
széniét ben az általános megmozdulásra.
A franciák is offenzívát indítottak az Alpokban
London, április 13
A francia csap3tok Doyen tábornok vezénylete alatt az olasz-francia határon levő Alpokban offenzívába mentek át a szövetséges támadással egyidejűleg.
Harc Japán ellen
London, április 13 Angolszász óriási repülőerődök tegnap bombatámadást intéztekTokio és Koriama vasúti csomópontok ellen. A Fülöp-szigeteken az észak-amerikaiak partra szálltak Bocholt szigeten, mely az utolsó a japán kézen levő szigetek között.
Jugoszlávia felszabadítása
London, április 13 A szövetséges haderő Horvátországban sikeresen nyomul előre és felszabadította Ogulint és Svcti-Jurát. Ezekben a harcokban a 392. német hadosztály parancsnoka elesett és a hadsereg minden felszerelése a jugoszlávok kezébe kerüli. Olaszországban az angol-amerikai támadások jól haladnak előre. Olasz partizánok segítségével a szövetséges csapatok elfoglalták Carrarát. A szövetséges
nyugati- külvárosaiban heves harcok dúlnak. Oldenburg és Emdon irányában angolszász hadosztályok 25 kilométert jutottak előre. A 3. és 4. amerikai hadsereg tankegységei nagy gyorsasággal sepernek végig Ivözép-"Sémetonizágon és Eszak-Bajororszá-gon. Weimar elesett. Weimar 40 kilométerre van Leipzigtól. • Eszerint az angolszász csapatok már csak 160 kilométerre vannak Konycv tábornok arcvonalából és 60 kilométerre a csehszlovák határtól. Nürnberget 50 kilométerre közelítették meg.
Ausztria felszabadítása
légi haderő továbbra is erős támadásokkal avatkozik a. szárazföldi harcokba és nehéz bombázók támadták különösen a fronthoz közel cső területeket, hadtáp- és utánpótlási vonalakat.
Husz éves barátsági szerződést kötött Oroszország ós Jugoszlávia
London, április 13
Oroszország és Jugoszlávia tegnap 20 évi barátsági es kölcsönös meg-segitési szerződést kötöttek. A szerződést Moszkvában Molotov és Tito írták alá A megállapodás éneimében a két állam kölcsönösen megsegíti egymást és addig folytatják a háborút, ri^ csak vé;,''»eg le nem verték Németországot. Molotov kijelentette,'' hogy Oroszország és Jugoszlávia keményen küzdenek a győzelemért. Együtt fognak mindvégig azon az uton haladni, mely az igazi függetlenség és a nemzeti szabadság ösvényén vezet.
Nem menekül a némot lakosság
London, április 13
A Neue Züricher Zeitung azt rrja, hogy Eisenhower tábornok áttörése a nyugati fronton megakadályozta a berliniek vándorlását nyugat felé. A berlini lakosság ma másról $«m beszél, minthogy a városban maradjanak-e vagy pedig meneküljenek nyugat felé. Eisenhower most végét vetette a német utazási térY-nek. Berlinben az élet nagyon mélyre süllyedt. A lakosság figyelmét a légiháboru köti :c. A mindennapos moszkitó támadások állandó pánikban tartják a berlinieket. A lerombolt épületek és lakóházak tatarozásához sem munkaerő, sem építőanyag nem áll rendelkezésre.
London, április 12 . A Keuter Iroda jelenti, hogy Tol-buchin tábornok kötelékei majdnem teljesen megtisztították Bécset a német csapatoktól, sót egy legutóbbi'' híradás szerint Bécset már messze maguk mögött hagyták és 70 kilométert nyomultak Előre nyugat fcié. Az Izvesztija jelentébe szerint a bécsi c.-ata vége felé jár. Az orosz csapatok rohama tc£H3P az összes igémet állásokat ál törtek és elfoglalták. Tolbuchin marsall elónyoinu-lására vonatkozóan hírzárlat áll
íenn.
• '' London, április 13 Marinovszky tábornok köteléke i elvágták a Bécsből északfelé vezető fő utat és;az északnyugatra kivezető vasútvonal a szövetséges ágyuk tüzében áll. A németek kis területre szóm 1 tik össze a Duna és a Duna-csatornáki között. Az oroszok elfoglaltak 60 .háztömböt és 4000 német katona esett fogságha. A Linz és . Bajorország felé előnyomuló -oroszok messze maguk mögött hagy ták Bécset és 100 kilométerre délre Mari-bomái elfoglaltak 40 helységet. A szövetséges légihaderó bombázta Maribor vasúti hídját és állomását.
Megtalálták a V. 3. klldvőhelyót Innen íkarták elpusztítani Londont
>London. április 13 A Daily Telegraph haditudósítója ott járt a calaisi tengerparton, ahol megszemlélte azt a nagyszabású müvet, amelyből a németek a V. 3. lövedékeivel akarták rommá lőni Londont. A calais-boulognei ut mentén álló nagyszabású épitmény 50 ágyúcső számára épült, melyből per-, cenként 10 lövedéket akartak Lon-,
don fölé küldeni. Az északamerikai légierő 1943-ban vette észre ezeket az építményeket és bár a németek nagy tömegben alkalmazták a munkásokat, nem tudták befejezni a V. 3. lövedék részére tervezett építmények felépítését. Nem- sokkal azután a''szövetségesek partraszálltak Normandiában és így abba kellett hagy-niok az épitkezéseket.
Hitlerék rémuralma Ujabb puccstól tartanak — 120 német tisztet végeztek ki
London, április 13 "A British United híradása szerint a nácik letartóztatták Sperlc és Richtlioffen rcnülótábornoKokat. — . Sperie repüiótáoornok a ''nyugati légiflotta parancsnoka volt. Kichthof-£en tábornok a 2. légiflotta parancs-• noka volt a kékíti fronton. Lehet, hog> ki fogják őket végezni. Annak ■ idején Sperle volt a nyugati franciaországi német erek " parancsnoka. Del németorsz ágban kivégezték a Luííwache 120 tisztjét C<< i»ok re-p üiőparancsnokot. Hogy- ez a tö:ne-gos öldöklés éppen a Luftwacho \ !;ötelékéhpn történt, nem ionét cso-dálkozni. mert éppen a Ltiftwaclw kapta a legnehezebb ''■ feladatokat, 7 amelyek megoldása lehetet len volt. Sok jelentés "érkezik a Német Birodalomból, mely a Hitler eJJcni ősz-7 szecsküvéwó: szólnak. Németország > szer.imelíáthaióan a végső összeomlás £íelé bukdácsol. Németország hem-fzseg a hírektől és hircsztelesektől. Ezekét a hiteket nem lehet vaíószi-Vnüsiíoni, de sok olyan hír van, melyeknek hitelt leKct .adni. A náci ►vezérek rettegnek valamely puccstól ?ezel:5>c:> a válságos őráklvan.
London, április 13 Az angolszász csapatok kezén? körűit egv néniét hadserogparancs,. melyet" Keitől vozértábornagy és még két "másik tábornok"írtak alá. Eszerint haláios ítéletet mondanak kl minden német parancsnokra, aki fölad egy várost és mindenkire, aki megpróbálja kötelességét nem teljesíteni.
Az olaszországi offenzíva
London, április 13 Olaszországban a szövetséges offenzíva a front mindkét végen jól halad előre. A keleti oldalon a 8. amerikai hadsereg átkelt az első akadályon a Santernon és megkezdte az útjába eső második folyón az átkeiésí, melyet nagy erővel hajtottak vé-''re a német csapatok1 heves vécíekezese eller.ére. A jobb szárnyon levő kötelékek, melyek atkeltek a comacoi öbölnél, egyesültek a bal síúrnyor, levő kötelékekkel Lengyel csapatok a bolognai uton elfoglalták Cas''.eí Bo:og-neset. Az arcvora! nyugati részén
v London, április 13
'' í Az esseni Krupp-müvefcet, mely a német hadiipargyártás egyik legfon--tosabb tényezője volt, csak kiégett romok és meggörbült oszlopok jelzik. A Krupp-művek vezérigazgatója a szövetségesek került Essenben és kihallgatása során a következőket mondotta:
— Az elmúlt év ju''.ius 26. óta
A Krupp-müvek elpusztulása
egyetlen ép ágyú sem hagyta el a gyár telepét. Az elmuit év juliusban az ajjgol bombázógépek összerombolták a vízműveket és ez akadályozta a munkát. Amikor sikerült végre a; vízműveket helyreállítani, 3000 kg. acélnál töbüet nem tudtak naponta gyártani, pedig azelőtt a gyár naponta 42.000 kg. acélt produkált.
i
Tiz évi fegyházra ítélt nyilasvezér
Budapest, április 13 A Néptörvényszék Pálosi-tanácsa Németh György Beszkárt nyilasvezért. aki géppisztollyal kényszeritette kollégáit a nyilas parancsnokságon való „önkéntes" jelentkezésre, 10 évi fegyházra ítélte.
Az ideiglenes Nemzeti Kormány névsora
Budapest, április 13 Az uj magyar ideiglenes kormány névsora a következő: miniszterelnök: Dalnoki Miklós Béla, honvédelmi miniszter: VÖrős János, külügyminiszter: Gyöngyösi János, közellátási miniszter: Faragó Gábor, közokt. miniszter: gr. Teleki Béla, belügyminiszter: Erdei Ferenc (pa^
raSitpárt), földművelésügyi miniszter: Nagy Imre | Budapest közellátási vezetője :
V''flss Istvun, s
Budapest polgármestere: dr. Csorba János.
Elfogíák Pécsett a nagykanizsai nyilasvezért
Pécs, április 13 Szabó Gyulát/ a nagykanizsai j nyilaskeresztes párt megszervezőjét, ! aki két heite» ezelőtt Pécsre szökött, Pécsett felismerték és letartóztatták öt nagykanizsai nyilas társával. *
!945 ¿or»l»< U
ZALA
Az aj főldbiriokreform fonfosabb readeifeezései
Nagykanizsa utcáin most jetertek meg az uj löldbirtokreíorm teljes szövegét ismertető plakátok. A7. uj földbirtokreform az ideiglenes kormány 600/1945. M. E. rendeletét tartalmazza. A rendelet — amely a Debrecenben megjelenő Magyar Közlöny 1945. március 18-iki számában jelent meg — íontosabb részeit itt közöljük:
A rendelet célja:
L §•''
A rendelet célja, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés Szózatában és az ideiglenes : Nemzeti Kormány Nyilatkozalában lefektetett alvek és a megadott felhatalraazáfc-alapján, a nagybirtok-rendszer megszünteté-sével valóraváltsa a magyar főldmives nép évszázados álinát és birtokába adja ősi jussát, a földel.
• A feudális nagybirtok-rendszer meg|-szúntetése biztosítja az ország demokratikus átalakulásul é-s jövő fejlődését, a földesúri birtokok" paraszlkézre adása megnyitja a politikai. társadalmi, gazdasági és szellemi felemelkedés útját, az évszázadok, óta elnyomót''. magyar parasztság előtt.
A földreform végrehajtása életbevágó nemzeti érdek és gazdasági szükségesség. A nagybirtok-rendszer megszüntetése után Magyarország mezőgazdasága erős, egészséges és termelőképes kisbirtokokon fog nyugodni. melyek a birtokosok telekkönyvikig bejegyzett magántulajdonát képezik
Földalap ietesitese *
! 2. §, v
Az 1. §-ban körvonalazott célt a rendelet a kővetkező módon valósítja meg : az állam Joldhözjuttatás céljára földalapot létesít azjK''lv a rendelet alapján elkobzott, kártalanítás mellett, igénybevett ,(kisajátított), továbbá az államkincstár tulajdonát képező földbirtokokból áll. J
Földbirtokok elkobzása
•1- §• -
Teljes egészében és nagyságra való'' tekintet nélkül el kell kobozni a hazaárulók.
a nyilas, nemzetiszocialista és egyéb fasiszta vezetők,
a Volksbund-tagok. továbbá a háborús és népellenes bűnösök földbirtokait.
A hazaárulás fogaiménak meghatározása
5. §. ■
Hazaáruló, háborús- és népellenes bűnös az a magyar állampolgár.
nki a német fasizmuz politikai. gazdasági és katonai érdekeit a magyar nép rovására támogatta,
aki önkéntes jelentkezéssel német fasiszta katonai, vagy rendfenntartó alakulatba belépett,
aki valamílven német katonai, vagy rendfenntartó alakulatnak a magyarság érdekeit sérlő adatokat szolgáltatott, vagy mint besúgó működött.
aki ismét felvette német hangzású családi nevét.
A nyilas és fasiszta fogalmának «Tiegjeiőlese
Nvüas. nemzetiszoci aii s! a és egyéb fasiszta vezető az, aki bármilyen -elnevezés alatt a nvilas vagy más hasonló mozgalom (Magyar ''Megujulás Pártja, az országgyűlés Ligjaáboi alakult Nemzeti Szövetség, stb.) -politikai programját valló tagja vo«t a kor-mánvnak. aj. országgyűlés képviselő- vagy felsőházának, az országos, kerületi, vagy a budapesti vezetőségben tag volt, vagy . aki 1941. évi junius 26. napja, után a nyilaskeresztes. vagy más fasiszta mozgalom po-
v .
litikai, társadalmi és. gazdasági elveit szolgáló párt egyesület vag? más szervezet helyi alakulataiban mint vezető, helyettes vezető, titkár, ügyész működött, avagy a nyilas és egyéb fasiszta pártban a rendvédelmi alakulatnak tagja voH.
A törvényhatóságok, egyházak birtokainak megváltása
4 12. ; *
A 100—1000 kat. holdig terjedő mezőgazdasági földbirtokoknál, továbbá
terjedelmükre való tekintet nélkül a törvényhatóságok, községek és egyházak földbirtokainál, valamint*a 17. paragrafusban körülirt eljárás eredményétől függően, az alapítványi birtokoknál 100 kat. hold mezőgazdasági ingatlan mentes a megváltás alól.
Ha azonban valamely községben, vagy felosztási csoportban az igényjogosultak számához képest kevés a felosztható föld. az Országos Földbirtokrendező Tanács elrendelheti a megváltást szenvedő természetes személy teljes földbirtokának igénybevételét. Ez esetben a megváltást szenvedőnek, az ország más részében kell azonos minőségű 100 kat. hold ingatlant juttatni.
Az 5 holdon falüli 1939 óta szerzett birtokok megváltása
13. §.
Mindazokat az 5. kat. holdon felüli ingatlanokat, amelyeket a tulajdonos 1939. éri szeptember hó í. napja utáni időben adásvételi jogügylettel szerzett meg, — ameny-nyiben xszerző félnek a gazdálkodás nem élethivatás^ vagy ingatlanszerzése nem létfenntartását szolgálta, — 5 kat. holdat meghaladó részükben igénybe ke''.l venni.
Az uj löldbirtokrendelet márclüs 15-én
Föld mívesek 200 holdas birtoka mentes
U-t
200 kat hold kiterjedésig mentesül az igénybevétel alól annak a főfruaxves családból származó birtokosnak az ingatlana, akinek a mezőgazdasági termelés az élethivatása.
A hitlerizmus elleni szabadságharcban résvtvettek birtoka 300 holdig mentes
15. §.
300 kat holdig mentesül az igénybevétel alól annak az ingatlana, aki a nemzeti ellenállásban és a nemet-elienes szabadságharcban kimagasló érdemeket szerzett. Ennek megállapítása a Nemzetgyűlés politikai bizottságának feladata. % >''
Kik rószesitendők előnyben ?
> 36. §..
%> Előnyben részesítendő igényjogosult -.
1. .\ld a Németország elleni harcban kiváló érdemeket szerzett, elesett, vagy megrokkant aki a partizánmozgalomban harcolt, aki a reakció és fasizmus elleni belső ellenállásban résztvett és ennek során halál, szabadságvesztés büntetést, internálást szenvedett.
Az ebben a pontban meghatározott igényjogosultság átszáll a kivégzettnek vagy elhaltnak házastársára, vagy gyermekeire, ezek nemlétében szüleire.
2. Aki az 1945. évi gazdasági munkák során munkájával példaadó módon előljárt
3. Akinek három, vagy ennél több háztartásban élő gyermeke van.
1—a pont alatt felsorolt igényjogosult helyett felesége gyermeke, vagy eltartottja jelentheti be az igényt, ha a jogosult katonai szolgálata (hősi halála, hadifogsága) vagy el. hurcolása miatt ezt személyesen nem teheti
Egyenlő felttételek mellett előnyben ré-i szesül az a kisbaszonbérlő. aki a felosztásra : kerülő ingatlanrészen már 1944-ben gazdálkodott.
lépett életbe.
Rákosi Mátyás a főidről és a demokráciái-él
A demokratikus pártok nagygyűlése Hódmezővásárhelyen
Hódmezővásárhely, április 13
A demokratikus pártok Hódmezővásárhelyen nagygyűlést tartottak. A gyűlést, amelyen 28.000 ember vett részt, Márton Árpád református lelkész, a hódmezővásárhelyi Nemzeti Bizottság elsöke nyitotta meg.
" A Magyar Kommunista Párt nevében Rákosi MátyS* elvtárs beszélt és a többi között a következőket mondotta :
— örülök, hogy szót emelhetek abban a városban, ahol 50 évvel ¡ezelőtt'' Szántó Kovács János és társai ontották .vérüket azért az ügyért, amely földhöz akarta juttatni a magyar Alföld szegény, dofgozó népét. .Amiért 50 éwvel ezelőtt harcoltak, az most a megvalósulás felé közeledik. A bilincseket leverheti kezünkről a Vörös Hadsereg, de az uj. szabad, független, demokratikus és erős Magyarországot nekünk kell felépítenünk. Ennek az uj Magyarországnak legelső és legfontosabb lépése az volt, hogy''a megvalósulás útjára vitte a legégetőbb "kérdést, a magyar földnélküli szegénység és törpebirtokosok föld hózjiiItatását
— A földreform-tervét itt nem ismertetem. Feltételezem, hogy mincLr.ki tudja, hogy az uri birtokot cl kell venni száz. holdon felül, a paraszti birtokot 200 lipldon leiül és át kell adni a földnélküli szegénységnek. Az a megkülönböztetés^ ami a száz hold uri es kétszáz hold paraszti birtok közt van, kifejezésre akarja juttatni, hogy a Nemzeti Kormány lehetőleg kímélni akarja a szor-galmás parasztság földjét.
Bákosi Mátvás beszédét óriási lelkesedés közepette fejezte be. Utána Erdei Ferenc
belügyminiszter szólt a Nemzeti Parasztpárt nevében.
Erdei belügyminiszter után Takács Ferenc iparügyi miniszter beszélt a Szociáldemokrata Párt nev&>en Kiemelte, hogy az egész országban a magyar iparra nagyon fontos feladatok''várnak. Az állatállomány a háború következtében leapadt Az ország egyes részein alig lehet igásállatot találni. Nekünk gyorsan pótolnunk kell ezt a "hiányt gépekkel, mert gépekkel, traktorokai tudjuk igazán jól pótolni ezekét a hiányokat Apró és nagyobb szerszámok tömegére lesz szükségük az uj birtokosoküak és mindezeket az iparnak kell előteremtenie. De az iparnak a falukat is fel kell építenie a telepítések során. Ttkács Ferenc elvtárs kiemelte, hogv a Szociáldemokrata Párt kiveszi részét abból a munkából, amelv reá vár a földosz-1 tás során és kiveszi részét abból a munkából is. amely a földosztás után vár rá.
Tisztogatás a P. K.-ban és a fővárosnál
Budapest, április 13
A Budapesti Nemzeti Bizottság ötös Bizottságot küldött ki a Pénzintézeti Központhoz azzal'' a feladattal, hogy megállapítsa, milyen pénzügyi müveletekkel károsították egyes nvilas bankvezetők a magyar államot, hogy juttattak Szálasiék kezébe értékeket, hogyan segítették elő az Iparvállalatok íasi-zálását stb Erre a munkára persze csak politikailag megbízható tisztviselő gárda alkalmas.
ZALA
1945. április .
. Uj csehszlovák kormány
Kassa, április 13 - Kassán uj csehszlovák kormány alakult. Tagjai között 16 cseh és 6 szlovák. A cseh miniszterek a katolikus és kommunista párt, to-■v;ibbá Benes pártjából kertllnek ki. A szlovák miniszterek a kommunista és parasztpárt képviselőiből tevődnek össze. Az uj kormány nÉiniszterelnöke a volt moszkvai csehszlovák követ, Fierlinger, a külügyminiszter változatlanul Jan teassaryk.
Debrecenben letartóztatták Baky László anyját
Badapest, április 13 *Baky Lászlónak, a Sztójay-kor-mány hirhedt belügyi államtitkárának anyját, özvegy Baky Lászlónét, a; debreceni rendőrség letartóztatta, nöntbogy ő maga is tevékeny tagja volt a nyilaskeresztes pártnak. Fiára vonatkozólag annyit vallott, hogy tudomása szerint Baky novemberben menekült Sopronba és azóta nsm kapott hírt róla.
k Kommunista Párt
^ ... i. közleményei
A Kommunista Pirt közli, hogy hivatalt* helyiségei Csengery-nt 6. számú ház L" emeletén vannak. Tagfelvétel megkezdődött a hivatalos órák aiatt
; Még most sem
¿eünt meg a Tasiszta uszitók aknamunkája? Még: mindig suttognak éa ¿élelemben tartják a jogaikat syako-folni akaró polgárokat.'' Xem. lelnek öttől, hogy a nép sújtó keze lecsap tájuk most már nem téve különbsáv (jjt vezető és nem vezető közötte >iAt még mindig vannak olyanok, ^kik abban reménykednek, Hogy a ismétek visszatérnek és velük az ő «itteni kiszolgálói a hazaáruló nyilasok? iIát nem! Ez most már örökre megszűnt, a népei ionos fasizmust >Uagyarországről kiűzte a Vörös :iadsereg,''amely tovább nyomulva Ausztria, Csehszlovákia és" Németország térületén a végső csapásokat méri ra szövetséges angol és amerikai csapatokkal együtt az európai szabad népek leigázóira, a hitlerista íjimeggy ilkosokra.
Nyissátok már végTQjki a szentó-s.<ket és lássatok, Ml volt a reakció éj. nácizmus uralma alatt? Ka valaki jogai vfcdelmóben kimondta az igazat, lecsukták. Éheken keresztül *>tét tudatlanságban tartották a tt> lüegoket, megfertőzték a fajelmélet (utudományos terjosztésévci ós a tömegek fölötti korlátlan intézkedési jogukkal. Magyar változatban megcsinálták a néccct Führer-rendszert s mindezt miért? Hogy a szomszéd - -fiépeket elnyomva a finánckapita-i izmus, ez a modern oligarchia, szabadon űzhesse nép- és nemzetellenes politikáját. Ez a lidércnyomás megszűnt. A demokratikus 5la-g>-arország újjáépítésén dolgozók a többi szabad néppel együtt egész K»?dpábau egy tisztultabb, eg}- szebb ^"farsaaalom. felépítésén fáradozik, [ ahol nr-mcsak kötelességei, hanem jogai, is lesznek a dolgozóknak.. Az • igazi demekrácia nagyon erős, mert abban minden ember egyén is igének megfelelően öuállóan gondolkodhat, dolgozhat. Tehát hagyj mik fö! már minden reménnyel mindig jólértesült nyilas-suttdgók! A fasizmus és a reakciós uralom hátrahagyott ügynökei hiába várják vissza »a nkjí szép időket«. Biztosíthatjuk őket, hogy aknamunkájukkal nom fogják többé aláásni az igazságosabb és boldogabb jövó felé haladó Magyarországot.
Asztalos János
Április 4. — nemzeti ünnep
Budapest, április 13 Dáinoki Miklós Béla miniszterelnök és Gvöngyösy János külügyminiszter 3taevarorszác területének teljes felszabadulása alkalmából felkeresték Vorosilov marsallt és tolmácsolták előtte a magyar nép haldiát és köszönetét. Feltérték Voro-silovot, hogy juttassa el Sztálin marsallhoz a "magyar kormánvnak az ország felszabadulása atkaimából küldött köszönő táviratát. Vorosilov marsall válaszában örömét fejezte ki, hogy Itlagyarország felszabadult a német zsarnokság alól, majd a következőket mondotta:
— Kívánom, hogy ez a föld. a melyért a magyar nep évszázadokon keresztül annyi vért és verejtéket hullatott, most végTe valóban szabad, független és boldog legyen.
Hozzáfűzte még a marsall, hogy ez a kívánsága őszinte katonaszive-ból fakadt. A minisztoreinök és a külügyminiszter ezután Vorosilov marsalinak is köszönetet mondtak a magyar ügy iránt tanúsított magatartásáért.
Debreceni jelentés szerint egyébként a kormány elhatározta, hogy ápr-Ls 4-ét Magyarország felszabadításánál: napját nemzeti
• ünnepé nyilvánítja. Az ország felszabadulását a náci iga és az évszázados német befolyás alól Budapesten is megünneplik. A Budapesti Nemzeti Bizottság szombaton pártközi értekezletet tartotir és elhatározta, hogy táviratban köszöni meg Sztálin marsallnak a diadalmas Vörös Hadsereg legfőbb parancsnokának, oogy ílagyarország egész területét felszabadította a német meeszállók uralma alól. Az üdvözlő távirat a következőképpen hangzik:
Sztálin marsallnak, a szovjetunió kormányelnőkének
Magyarország ecéez területének felszabadítása őrökké emiékezetes
dáUijoa a magyar történelemnek. -.........
A dicső Vörös Hadsereg hősiesen küzdő csapata: dunáctuli győzelmi sorozatukkai felszabadították az országot a német rablók uralma alól és visszaadták az ország szabadságát és függetlenségét, melyért a magyar nép évszázados küzdelmet vívott. A földosuri elnyo-. matás alart , élő magyar nép ezt a szabadságharcot önmagától aohasom vívhatta volna meg sikeresen. A Vörös Hadsereg szétzúzta országunk német zsarnokait t és ezzel a magyar népet abba a helyzetbe juttatta, hogy megindítsa a harcot saját felszabadításáért. A magyar nép élni akar és élni is tud ''ezzel a lehetőséggel. A Vörös Hadsereg győzelmei nyomán kérlelhetetlen narcot indított ■a nemzetgyilkos liazaáruló rendszer s annak legerősebb támasza: a feudális nagybirtok ellen. Ma az egész macvar nép szabadságharcot vív belső elnyomói ellen: ledönti a földesúri és megteremti a népi Magyarországot. A magyar nép a Szovjetunió népeiben Magyarország függetlenségének és szabadságának harcosait s Önben. Sztálin marsall, felszabadítóját tiszteli. Az évszázadok sötét elnyomatása alól felszabadult magyar nép. amikor Hálatelt sziwei mond köszönetet az oruzá? felszabadításáért, megfogadja, hogy ezt a szabadságot megör/i és megszilárdítja. .Megteremti a valóban független, szabad és demokratikus >fagyarorszá£Ot és ezzel a Szovjetunió népei és a magyar nép jóba rá ti viszonyát megdönthetetlen alapokra helyezi. -
A Budapesti Nemzeti Bizottság
A páriközi értekezlet ezután uqy határozott, hogy vasárnap délelőtt 11 órakor a Magyar Nemzeti Füg-írctlenségi Front Páriiai a kormánytagjainak részvételével felszabadulási ürinepélvt tartanak a Nemzeti Mu-zeurn előtti téren.
Kik élnek a magyar szinószek kózCl?
Éudapcst. április IS A szihházi és irodalmi élet p''rvi-deson megindul. A Népszava, a szociáldemokrata magyar munkásság lapja néhány nap óta ismét megjelent. A magyar szinészek közül életben van Karády Katalin, akit a fasiszták március 19. után, Magyarország megszállásakor letartóztattak és mlernáltak. Túlélték a nyilasok réníuralmát Bajor Gizi. Gobbi Hilda, Törzs Jenő, Beregi Oszkár, Várkonyi Zolrán, Maior Tamás, Gőt-h Sándor, Cray Twa. aar és Somlav Artúr is. A niagyar színház és irodalomnak nagy vesztesége Egyed Zoltán nemes lapszorkesztó, A Film Színház Irodalom szerkesztőjének halála, akit a r.v:lasok halálra kínoztak, mint baloldali újságírót. Meggyilkolták Jávor Pált is, a Magyar Színház tagját Kiss Ferencnek, a szinészkamara elszökött elnökének feljelentésére, aki riválisát látta a nagy művészben. Beregi Oszkárt az egész ország nagy ünneplésben részesiti, aki az ország vidék: városaiban vendégszerepel. Néhány nap óta a szegedi színház-bií^ lép fel a lakosság nagy ''ünuep-lése- közepette. A Majrvar Színész Egyesület Budapest felszabadulásával megkezdte működését. A Színész Egyesület eljárást indított- Muráti Lili és Vaszarv János ellen, akik a német megszállás alatt feltünó németbarát "magatartást tanús itottek. Muráti bili és V''aszary János többet nem szerepelhetnek. Az Uj Magyar Színház ¿József Attila« színház név alatt kezdte meg működését. Sallay György színház nyitási engedélyt ka''-pőtt Kamara Varieté cimen, mely színháznak a német megszállás'' előtt is vesetójo volt. .
Mi újság Kaposváron?
Örömmel olvassuk a kaposvári lapokban, hogy Kaposváron a két mozi elsőrangú műsorral szórakoztatja közönségét. A legjobb orosz, angol és amerikai filmek kerülnek bemutatásra. Ugyanott olvassuk, hogy Kaposvárott a sporttelepek is megélénkültek. Vasárnaponként 2-3000 ember keresi fel a football-pályát, hogy csapataik küzdelmében gyönyörködhessenek. Kanizsa vezetői is, mihelyt kissé enyhül helyzetük, azonnal intézkednek a mozi és a sport megindításáról.
Szentgyörgyi professzor a fasizmus rombolásáról ós a kivezető útról
őüí/gpes/^április 13
Szentgyörgyi Albert professzor (nyilatkozott. Többek közt ezeket mondotta:
— A fasizmus lényegénél fogva kultúraellenes. Mesterségesen kiélezi a- nemzetek közötti különbségeket, hogy a népeket azután egymás ellen háborúba vezethesse. Így a termelést, a destrukció eszközeinek gyártására kell, hogy összpontosítsa. ahelyett, hogy épitene.
— De a fasizmus nemcsak ^ lényegében, hanem eszközeiben is szükségszerűen kulturellenes. Ott, ahol a szellem nem szárnyalhat szabadon, ahol azt irányítják, kétes célok szolgálatába kényszerítik, ott el kell sorvadnia minden kultúrának. Szomorú példája ennek Németország, amely a hitleri uralom alatt szellemi nagyhatalmi pozíciójából
másodrendű sorba süllyedt, amelynek egén már csak itt-ott ragyog egy a régi időkből hátramaradt elsőrendű csillagl
— A ktütura két fő ismertetője a mértékek arányossága és az embereknek egymás személye és véleménye iránti kölcsönös tisztelete. A fasizmus mértéktelen kilengéseivel a barbarizmust keltette életre és eszmei türelmetlenségével az emberi történelem legsötétebb korait idézte feí.
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
— A Végrehajtó Bizottság április 11-én értekezletet tartott, amelynek határozata alapján a jelentkezők egy részét már fel is vettük-Kérjük tehát az elvtársakat, hogy a belépési nyilatkozat aláirása és a tagsági igazolvány átvétele végett jelenjenek meg a titkári irodában.
— Ifjúságig. /. Demokrata Párt déldunántuli ifjúsági titkársága Vig L Sándortbizta meg Nagykanizsa ifjúságának megszervezésével. Windisch Dénes polgármester, á Magyar Demokrata Párt Ifjúsági Szövetsége nagykanizsai szervezetének Ideiglenes helyiségeűl a Nemzeti Bank Fő-ut 16. sz. alatti helyiségét bocsátotta rendelkezésre. Ezúton hívjuk fel a nagykanizsai ifjúságot, hogy mielőbb jelentkezzenek a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség helyiségében, ahol mindennemű felvilágositást megkapnak. Vig L. Sándor titkár minden nagykanizsai ifjúnak tanáccsal, útbaigazítással és irányítással szolgál és a nap minden szakában rendelkezésre áll.
. • \ • ♦''
A Polgármester
közleményei Hirdetmény.
Fefhiv.>k mindenkit, különösen épi 16-vállalkozókat, Iparosokat, hogy a birtokukban lévő banndy lervrajzot adják be a városi mérnöki hivatalba (Horthy Miklósul 1. sz. II. ea. 44. ajtó).
A városháza leégése alkalmával minden-terv elpusztult és a tervtár újbóli megszervezése céljából közérdekból srüks*g van mindenféle tervre. Nagykanizsa, 1945. április 12.
295/1945. ké.
Hirdetmény.
Felhívom a fűszer nagy- és kiskereskedőket. pókeket ós her.teseket. hogy üze-mfikben levó. Jegyrendszer alá vont készletüket április hó 4-dö állapotnak mcs-fddóen 48 órán btíifl irisbau jelentsék be a Közellátási Hivatarba. Nagykanizsa, 1945. április 13-án.
"7036/1945.
Hirdetmény.
Az orosz Katonai Parancsnokság a város ellátatlan lakossága számára való szétosztás végett a füszerkereskedökuek katona kenyeret osztó*t szét. Családonként egy darab kenyér ha a család négy tagnál több szeirtíyböí áll, ugy kettő darab kenyér vehető áL Nagykanizsa, 1945. április 13. •
Polgár master.
— A Zalamegy« Gazdasági Takarékpénztár rt ezúton közli, hogy folyó hó 13-tól, péntektől kezdődően a további intézkedésig Fő-ut a sz. alatt, a Bankegyesüiet udvari helyiségében áll igen tisztelt ügyfelei ren-delkezésére._ '' C)
ZALA politikai napilap
Kiadja: jc&zíszdasájl R. T. Magykaalisa''
Feletfis kiadó: a Nagykanizsai Neauetl Blzetttág-Szwkwztésért Mel: dr. Soltész \mrt. Nyomatott a .Közgaidasági R. T. Nagy-kaaizsa- nyomdájában Nagykanizsán. Nyomdáért Itid: Zaiai Károly.
SÙm évfolya
m.
Nagykanizsa, 1945. április 15 vasárnap
6. szam.
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Imre főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. • Telefon: 78.
Kikből áll az Ideiglenes
Nemzeti Kormány?
194 4 deuemhcr 21. éj 22-én ölé-sereit az Ideiglenes Nemzetgyűlés Debrecen városában. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés a magyar nép megbízásából megválasztotta az ideUrle-nemzeti kormányt. A kormányban résztvesz uek a ma^ar honvédség vezetői, •« társadalmi éa tudományos éiet szorepiői, a jjarlamont volt képviselői és Magyarország demokratikus pártjának küldöttei. Az ideiglenes kormány első cselekedete az volt, hogy hadat üzent a fasiszta Németországnak és dele-nációt kül-dótt a Szovjetuniót», bogy megkezdje a fegyverszüneti tárgyalásokat a Hitler ellen harcoló szövetséges neinaetokkeJ. A fegyverszünetet 1945 január 20-án meg is kötötték.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány szózat» kijelentette: »Az Ideiglenes Nemzeti Kormány legfontosabb feladatának tekinti* hogy a magyar nép minden erejét mozgósítsa a ulölt német elnyomók és hungarista bérenceik ellen, akik az orszá-KOt pusztulásba döntötték ...«
Miniszterelnök: Dalnoki ''Miklós Béla vezérezredes. 1910-ben végezte a Ludovikát. Részt vett az első világháborúban. Utána magas nanuics-noki állásokat töltött be. 1943 óta az 1. honvéd hadsereg parancsnoka.
K ültig ¡/miniszter: Dr. Gyóngyösy János tanár & közíró, íöí>i> mezőgazdasági könyv szerzője. A Független Kisgazdajiúrt egyik vezetője.
fíelügyminiszter: Dr. Erdei le-renc, a Nemzeti Parasztpárt egyik megalapítója. Ismertek a magyar faluról irt könyvei. Az utóbbi évek -fon összeköttetés hon állt a buda]>osti ellenzéki csoportokkal. 1944 márciusában menekülni'' kellett a németek és bérenceik elől.
Hadügyminiszter: Vörös János vezérezredes. Résztvett az első világháborúban, később magas állásokat foglalt el a honvédségnél. 1944 áprilisában vezérkari főnőkké nevezték ki. Októberhen a németek letartóztatták, de sikerült elmenekülnie.
Pénzügyminiszter: Dr. Vásáry is Irán. 1935-ig Debrecen uolgár-mcstere, 1939-ben független kisgaz-{»árti programmal képviselőnek vá-
FöldTfiiiv''ésiigyi minisz''.cr- Nagy luire vasmunkás. mezőgazdasági szak<9nber. Kaposvári parasztszülók fw. Közgazdasági tanulmányait Lül-föidön véüezte. számos magyar mezőgazdasági könyv szerzője. 1918 óta kommunista, a párt központi bizottságának tacrja.
¡tx/rügy miniszter: Takács Főrend volt kőműves munkás, hódmezővásárhelyi földtolón parasztszü-lók gyermeké. 1910 óta az -épitó-mu rucasok szakszervezetének es a szociáldemokrata párínak tevékenv tagja. 1935-ben szülővárosa Pzociál-«iemukníUi programmal képviselné választotta.
Kereskedelmi miniszter: /Gábor Józauf éi>iiómunkás, kláraházai szegény szuiök fia. Iskoláit saját erejéből magánúton véaozte. 1910 ota részt vesz a munkásmozgalomban, a világháborúban a szerb és orosz fronton harcolt, utána 15 évig a külkereskedelemben fejtett ki tevékenységet. Kommunista.
Közoktatásügyi miniszter: Teleki Gé^i gróf egyetemi tanár. Teleki Pál volt miniszterelnök fia. Több tudományos mü szerzője, a kolozsvári xrvotrvmjen a gazdasági földrajz pro-
í''JSBZQí*.
Jgazságügyminiszter: Dr. Valen-tiny Ágoston. Iskoláit Szegeden végezte, 12 évisr Kolozsváron a MAV-r:á! dolgozott. 26 év óta tagja a szociáldemokrata pártnak.
Közellátásügyi miniszter: Faragó
Gábor vezérezredes. A Ludovika végzett növendéke. A lxrav£dtüzér-féç parancsnoka volt, majd a honvédelmi minisztériam tanácsosa és rö-vid ideig a magyar csendőrség főnöke. » •
Népjóléti miniszter: Dr. Molnár Erik. Tanulmányait a budapesti egyetem jogi fakultásán végezte. Számos könyvet irt bölcseimi.'' történelmi és politikai kérdésekről. Pártonkívüli.


A legújabb hadijeleniések
Berlin, Drezda, Nürnberg, Chemnitz felé haladnak a szövetségesek — Erfurt elesett
London, április 14
Az amerikai 3. hadsereg megkerülte Laposét és 05 kilométerre van Drezdától. Patton tábornok 4. páncélos hadosztálva tegnap 40 kilomó-tej-t iuflidt el&re, átkelt a Murba folyón és 75 kilométerre megközelítette Drezdát. Az északamerikai seregek elfoglalták Jénát, az optikai körnontot A 6. páncélos hadosztály k<Voe''ékc: behatoltak Zeit zba, 25 kilboaéttfee vannak Chemnitztől és 05 kilométerre Drezdától. így Patton táboritok kötelékei közelebb vannak Drezdához, mint Konvev marsallé, akik a görlitzi körzetben Drez-<iátóJ h? kilométer távolságban vannak. Más seregek Bajorországban haíaánsAc előre. "Tegnap 50 kilomé-texx* &nxttben minden ellenállá« megszűnt. Erfurtot a németek fel-pdták s^jgy az északamerikai csapatok 50 kilométerre állanak Nürnbergtől.Ettől észaJajyuiato álló csapatok Béflin ellen ''tönStetőcB, ahol ómról-órára növekszik a veszély. A 9. hadsereg kötelékei az Elba mentéről törnek előre a fővárosba vivő utakon. Az" ellenállás szúite •.tenyésző. A 9. hadsereg kötelékei ''Máadeburg körzetében az Elba folyó 15 kilométeres szakaszának letícf urai. aho! az amerikai tankok : legázolták a német ellenállást és megtisztította Braunschari-got. A 2. amerikai hadsereg nom egészen »60 kilométerre van a határtól, atkeltek az Iselen és utcárólutcára megtisztították Arnheimet. Hollandiában felszabadítottak sok várost ós helységet, olözönlötték a "vlaas tarkoiat''át és a Zuider-tó közötti egész vidéket. Fokozatosan csökkentették a Ruhr-vidéki tcroj>-zsákot és 24 óra alatt 84.000 foglyot ejtettek.
Olaszországban a 8. amerikai hadsereg átkelt a Kanterno túlsó partjára éa egyesült az ott álló szövetség o3 csapatokkal és IS kilométeres szakaszt1 tartanak megszállva. A német cllor.állás továbbra is makacs. Imolát reszélv fenvegeti. Bolognától délkeletre a britek 5 kilométert liabdtak elő ne és Monte Grandot, amely fontos hadimagaslat elfog-blássál fenyegetik. A 5. hadsoreg tovább folytatta előnvomulását Carra rától északra. A ifont Denis szo-¡osnál- a francia határon megtisztították-a körzetet.
Felszabadítottak Bréma mellett egy 00.000 polhlkai ''fogolyból áHó internáló tábort
Eddig 2JOOO.OOO hadifogoly és munkáit
szabadítottak fel Németországban
London, április 14
Azok a brit csapatok, amaivek Brónáíói délkeletre haladnak «ere, hatalmas táborra bukkantak, ahol . politikai- foglyok voltak. Két angol özredos fohér zászlóval közelítette meg a- tábort. Itt elmondták, hogy'' több mint 60.000 ember tartózkodik ott -siralmas viszonvok kőzött, melyek közül 2000 kiütóaw és fer-
tőző betrg, 9000 ember egyéb betegségben szenved. A tábort 700 magyar és német katona őrizte. A britek semlegöí területként kezelik a tábort és őröket állítottak fel, hogv megakadályozzák a foglyok kitörését.
London, április 14 A szövetséges csapatok eddig két millió szövetsége* hadifoglyot és munkáit szabadi toltak fel. A* felszabadítottak között eddig egymillió francia iiadiofgohf és deportált van. ezek már útban vannak hazafelé Németországból.
Eltemettek Roosveitet
, London, április 14
Az angol király Roosvelt, az Egyesült Államok elnökének elhunyta alkalmából egy hetes udvari gyászt rendelt eL Franklin Delano Roosvelt elnököt szombaton temették el.
A világbéke értekezlet
London, április 14 Dumharton-Oaks-ban a brit nemzeti közösség vezetői befejezték konferenciájukat. A konferencia határozata szerint a bfit nemzeti közösség teljes szerepet kiván játszani a béke biztosítását szolgáló világszervezet megteremtésében. Az értekezz let tüzetesen megvizsgálta a Dum-berton-Oaks-i értekezlet anyagát é$ egyetértenek abban, hogy az ottarii . javaslatok alapot nyújtanak az u§ f világbékére.
Tokió bombázás«
London, április 14 Északamerikai óriási bomba :ó*-gépek tegnap gyifitóbombás táma^ dásí intéztek TokgS fő arzenál nef gyede ellen. Közép-Burmában szö-í vetséges csapatok elfoglaltak fontos vasúti csomópontokat, melyek a burmai olajvidék középpontjába vezetnek.
Az angol betegszállító repülőgépek teljesítménye
London, április 14 Az angol légierő mentő osztagai 70.000 sebesültet szállítottak Angiiába, akik közül egyetlen embernek sem történt baja. 20 000 egyéb sebesültet a franciaországi kórházakba szállítottak á repülőgépek.
Serédi hercegprímás halált
London, április 14 Á Vatikán bejelentette Serédi Jusztinián Magyarország biboros ^Hercegprímásának halálát Serédi a nagy magyar vezérek közé tartozott, sok beszédben támadta a nácik uralmának módszereit és sokat tett, bogy a mapvar egyházat egy táborba gyűjtse. Ai oroszok közeled-
tének hírére sem volt hajlandó elhagyni Magyarországot és mintán kiverték a németeket, az esztergomi székesegyházban misét celebrált. Serédi t2 éves volt és halalit szívszélhűdés okozta.
Kiél bombázása
London, április 14 Brit bombázók nagyerejü támadást intéztek Kiel ellen. Bombázták a neuraOnsteri vasutvonalat, amely Dániába vezet és elpusztítottak a főidőn veszteglő 226 német repülőgépet. A taktikai repülőgépek most már a Rajnától keletre lévő repülőtereken szállnak tel.
Bécs felszabadulásának ünnepe
I^ondon. április 14 A bécsi csata véget ért s ma már az egész városiján a vörös zászló leng az osztrák lobogó mellett éa a lakosság a város felszabadítását ünnepli. A Vörös Hadsereg katonái élelmét osztanak szét a bkosság között. A vórös tisztek vörös virágból font koszorút helveztek el Beethoven, Schumaun és Schubert szobraira. A bko!«iág örömmel üdvözölte a felszabadító orosz hadsereget, mivel . meggátolták, hogv a németek Bécsben maradjanak ¿s aláaknázzák a hidakat és elpusztítsák a gyártelepeket Bécs csatájánál a 11. német tank hadoszíáJv szenvedett döntő vo-resécet és több mint 130.000 német fogoly került az oroszok kezére és'' 1300" ágyút és mozgó tankot zsákmányoltak. A németek Bécs körül hatalmas erődítményeket építettek, hogy meevédjék had íkörzet üket, melyet Béfssae helyeztek át
hírek
^^ %
— A Maort üzem: Tanács közleményei. ,
A Nemzeti Kormánv rendelkezése értelmében minden vállalatnak, ahol 50 munkásnál töbK alkalmazott dol-
fozik, meg kell alakitani az Czemi anácsot. A jövőben ez a szerv lesz hivatva az alkalmazottak minden ügyében eljárni, kérelmeiket el-birálni és a szüks»«ee intézkedéseket megtenni. Beleszólási joga van a vállalat üzletviteléi» és kötelessége mindon. antiszociális törekvést mar csirájábtin dfoitani. Április 12-én délután 6 órakor Dombay János Maort építés vezető közreműködésével előkés zitett''ík a választást, amelynek időpontját április 15-én, vasárnap délután 2 órára tűzték ki a ;>Vasvázas« gépműhelyben.
- A Városi Zeneiskolában
is megkezdődik a tanítás. A növendékek 10 és 12 óra között jelentkezzenek órabeosztáöért az irodában.
ft^ffi 4C ftttép
2
ZUA
1945. rr''ic 15.
Azonnal kiosztják a nagybirtokok földjeit Nagykanizsa és Zala fSIrfnélkOIi lakosai között
Az uj földbirtokreform teljes, hiteles szövege
alatt a nyilas vagy más hasonló mozgalom (Magyar Megújulás Pártja, az országgyűlés tagjaiból alakult Nemzeti Szövetség, slb.) politikai programját valló tagja volt a kormánynak. az" országgyűlés képviselő- vagy felsőházának, az országos, kerüieti. vagy a budapesti vezetőségben tag volt, vagy aki 1941. évi junius 26. napja után a nyilaskeresztes. vagy más fasiszta mozgalom politikai, társadalmi és gazdasági elveit szolgáló párt egyesület vagy más szervezet helyi alakulataiban mint vezető, helyettes vezető, titkár, ügyész működött avagy a nyilas és egyéb fasiszta pártban a rendvédelmi alakulatnak tagja volt.
i Nagykanizsa utcáin most jelentek meg az ! uj földbirtokreform teljes szövegét ismertető ! pinkátok. Az uj löldbirtokreíorm az ideigle- j nes koraány 600/1945. M. E. rendeletét tar- ] talmazza. A rendelet — amely a Debrecen- } ben megjelenő Magyar Közlöny 1945. március I 18-iki számában jelent meg — fontosabb részeit már a Zala legutóbbi számában közöltük.
Mivel Zala várra egyé ben sok ezer embert érint az uj földbirtokreform. közérdekből a Zala mai rendkívüli kiadásában teljes részletességgel ismertetjük e rendeletet. A rendelet címe.-
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945. M. E. rendelete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmű vesnép földhözjuttatásáról.
I. FEJEZET v Bevezető rendelkezések
1- §•
A rendelet célja, hogy az Ideiglenes ■Niemfcetgyútes Szózatában és az Ideiglenes •"Nemzeti Kormány Nyilatkozatában íefek-ítetett elvek es a megadott felhatalmazás-alapján. -t nagybirtok-rendszer megszüntetésével valoravaltsa a magyar földmives nép évszázados álmát és birtokába adja ősi jussát, aj földet.
A feudális nagybirtok-rendszer me<$-szüntetése biztositja az ország demokratikus átalakulását és jövő fejlődését a földesúri birtokok parasztkézre adása megnyitja a politikai, társadalmi, gazdasági és -szellemi felemelkedés útját az évszázadok óta elnyomott jnagyar parasztság előtt.
A földreform végrehajtása életbevágó nemzeti «''rdek és gazdasági szükségesség. A nagybirtok-rendszer megszüntetése utáíi Magyarország mezőgazdasága erős, egészséges és termelőképes kisbirtokokon fog nyugodni. m-:lyck a birtokosok telek könyvileg
bejegvzet: magántulajdonát képezik.
£ §•
Az 1. §-ban körvonalazott célt a rendelet a következő módon valósítja meg: az állani földhözjuttatás céljára földalapot létesít amely a rendelet alapján elkobzott, kártalanítás mellett igénybevett (kisajátított), továbbá .-z államkincstár ^tulajdonát képező : földbirtoKokból áll.
3. §.
E rendelet végrehajtását a Földművelésügyi Miniszter irár.yitja és vezetése alatt, az Országos Földbirtókrendező Tanács, a Megyei I öldbirtokrendező Tanácsok és a Községi Föld igény lő Bizottság végzi.
II. FEJEZET Földbirtokok elkobzása
4. §.
Teljvs egészében es nagyságra való tekintet t élkül el kell kobozni" . a hazaárulók, '' a^nfilas; nemzetiszocialista és egyéb fasi^ta vezetők,
( a V<-Iksbund-tagok. továbbá .a hí borús és népellenes bűnösök földbirtokait
5. §. f Haz:óruló, háborús- és népellenes bűnös az a magyar állampolgár,
aki német fasizmuz politikai, gazdasági cs Katonai érdekeit a magyar nép rovására t; mogatta, v
aki ''önkéntes jelentkezéssel néinet fasiszta katonai. vagy rendfenntartó alakulatba belépett
aki valamilyen német katonai, vagy rendfenntartó alakulatnak a magyarság érdekeit sértő adatokat szolgáltatott vagy mint besúgó működött \ "
aki ¿smét felvette német hangzású családi nevét
6. §.
Nyilas, nemzetiszocialista és egyéb fasiszta vezető az, aki bármilveu elnevezés

£ rendelet 4—6. §-ail)an említett cselekmények elkövetőinek tulajdonát képező földbirtokok, a megművelésre szolgáló ösz-szes eszközökkel, élő és holt gazdasági felszerelésévei és a rajtuk lévő épületekkel, az államra szállnak át.
Ugyancsak az államra szállnak át a 4—6. paragrafusokban felsorolt személyek belsőségei is. Méltányos esetben, a lakóház és 600 négyszögölnél* nem nagyobb telek, a visszamaradt család számára meghagyható.
8- §•
. A Községi Földigénylő Bízottságok előterjesztésére, a Megyei Földbirtokrendező Tanácsok állapítják meg. hogy a 1- 5—6. paragrafusok értelmében kinek a földbirtokát kell elkobozni. ''
III. FEJEZET Földbirtokok megváltása
9. §.
A megváltásnál az 1911. évi január első napján fennállott tényleges birtokállapolol kell figyelembevenni azzal, hogy egy tulajdonost illető valamennyi mezőgazdasági müvelés alatt álló. ingatlant egybe kell számítani. Az erdők kisajátításáról a 19. paragrafus intézkedik.
J Q §•: ;
A földhózjuttalás céljára megváltás ellenében igénybe kell venni a 10Ó kat. holdon Felüli, illetve a Székesfőváros határától számított 30 kilométeres körzetben az 50 kat holdon felüli birtokokat.
11. §■
Teljes egészében igénybe kell venni az 1000 kat. holdat meghaladó minden mezőgazdasági földbirtokot,
a kereskedelmi törvény és más kereskedelmi vonatkozású törvények alapján létesült összes társas vállalatok, valamint az elismert vállalati nyugdíjpénztárak és a társadalombiztosító intézetek földbirtokait terjedelmükre való tekintet ncltóül
12. §. ,
A 100-1000 kat. holdig terjedő mezőgazdasági földbirtokoknál, továbbá
terjedelmükre való tekintet nélkül a törvényhatóságok, községek és egyházak földbirtokainál, valamint a 17. paragrafusban körülirt eljárás eredményétől függően, az alapítványi birtokoknál 100 kat. "hold mezőgazdasági ingatlan mentes a megváltás alól.
Ha azonban valamely községben, vagy felosztási csoportban az igényjogosultak számához képest kevés a felosztható föld. az Országos Földbirtokrendező Tanács elrendelheti a megváltást szenvedő természetes személy teljes földbirtokának igénybevételét. Ez esetben a megváltást szenvedőnek, az ország más részében kell azonos minőségű 100 kat hold ingatlant juttatni
13. §. -
Mindazokat az 5. kat. holdon felüli ingatlanokat amelyeket a tulajdonos 1939. évi szeptember hó 1. napja utáni időben adásvételi jogügylettel szerzett mec...— am''env-nyiben_a szerző félnek a gazdálkodás nem élethivatása, vagy ingatlanszerzése nem létfenntartását szoJgálta. — 5 kat. holdat meghaladó részükben igénybe kell venni.
! 14. §.
200 kat. hold kiterjedésig mentesül az igénybevétel alól annak a fölamives családból származó birtokosnak az ingatlana, akinek a- mezőgazdasági termelés az élethivatása.
15.
300 kat. holdig mentesül az igénybevétel alól annak; az ingatlana, aki a nemzeti ellenállásban és^ a nemet-eilenes szabadságharcban kimagasló érdemeket szerzett. Ennek megállapítása -a Nemzetgyűlés politikai bizottságának feladata.
16.
Nem vehető igénybe a .gazdasági szakoktatás gyakorló területéül, vagy állami mintagazdaság céljára szolgáló az a földbirtok. amely különálló birtoktestként rendeltetett a fenti célok egyikére.
Ez esetben is joga van a Földművelésügyi Miniszternek a birtok "^szleges megváltását elrendelni, oly mértékben, hogy a mentesen hagyott ingatlan, a védett céi megvalósítását biztosítsa.
Mintagazdaságok és kísérleti gazdaságok létesítésére a földreform során megfelelő területeket kell biztosítani.
17. §.
A földművelésügyi, népjóléti, továbbá a vallás- és közoktatásügyi minisztériumok kiküldötteinél összeállított és szakértő igénybevételével eljáró háromtagú bizottság a különleges kulturális célra rendelt, továbbá a Közalapítványi Ügy igazgatóság felügyelete alá utalt valamennyi földbirtokban fekvő cél-vagyont felülvizsgálni köteles, annak, -megállapítása végett, hogy a kulturális vagy alapítványi Cél közérdekü-e. annak megvalósításához milyen nagyságú földbirtokra van szükség és van-e a kulturális, intézménye nek vagy alapitványnak/ííyan mértékű egyéb jövedelemforrása, amely a földbirtokot néJ-külözhctővé teszi.
Amennyiben az előző bekezdésben irt bizottság a "kulturális vagy alapítványi célt közérdekűnek nem találja. _az. ajapitvánvi földbirtokot teljes egészében igénybe kell venni. A cél elérésére szükséges földbirtok-területet (amely 100 kat. holdnál nagyobb nem lehet) meghaladó földbirtokot. — a célnak más jövedelemforrásból való kielégítése esetén a teljjes földbirtokot. — ugyancsak megváltás eDénében igénybe kell venni. Amennyiben az 1. bekezdésben irt bizottság az alapítványi célt közérdekűnek találja és a meghagyod földbirtok a cél elérését nem biztositja, a kormány más eszközökkel Gondoskodik ia cél eléréséről - 18- §•
Megváltás ellenében igén vbeveendő minden szőlőbirtoknak és gyümölcsöskertnek 20 kat. holdat meghaladó része azzal, hogy mind a megváltott, mind a megmaradó ingatlan részek továbbra is szőlőműveléssel, illetve gyümölcs termeléssel hasznositandők. Indo-kóTK. esetben '' a Földművelésügyi Miniszter engedélvezhcC a mivelési ág megváltoztatását. '' :
19. §.
A községi, közbirtokossági és társulati legelök a megváltás alól mentesek.
Ahol a községi legelöterület a szükségletet meghaladja, a meghaladó területet igénybe lehet venni.
"Megváltás alá kerül minden 10 kaL holdnál nagyobb erdőterület. De amannyi-ben a megváltás alá kerülő erdő 100 kat holdnál kisebb birtok tartozéka, a tulajdonost a földalapból megfelelő arányban máshol kell kártalanítani.
. 20. §.
Az elkobzás Cs megváltás során igénybevett földbirtokokból az erdők, az erdősítésre szolgáló terméketlen területek, valamint az Alföld fásítására kijelölt területek közül a 10—100 kat. hold kiterjedésű erdők állami ellenőrzés mellett községi tulajdonba, a 100 kat holdon felüli kiterjedésnek„oedig állami tulajdonba kisülnek. A Földművelésügyi Miniszter elrendelheti közbirtokossági erő létesítését
21- §.
A megváltás alá kerülő és elkobzott ingatlanokon lévő halastavak a község, vagy
1ÍH5. áor^ 15
ZALA
fj
3Z állani tulajdonába mennek át. A rizstelepek osztatlanul szövetkezeti vagy községi tulajdonba kerülnek. } 22. §. v A törvény alapján elkobzott vagy megváltott ingatlanokból az Országos Póldbir-iokrendező Tanács házhelyek es ezzel kapcsolatos konyhakertek céljára megfelelő tc-¡.«Vrületet lart fenn. A házhelyek igénylése és kiosztása lehetőség szerint. már a földhözjuttatással "egyidejűleg történik. •
. 23.
Ha osztatlan, közös tulajdonban lévő ingatlannak az egyik tulajdontársat illető részét e rendelet 4—6. paragrafusaiban maghatározott valamely okból ef kell j^obózni, ugv az ingatlant akként kell megosztani, hogy az elkobzott és megmaradó ingatlanrészek értéke arányban álljon a tulajdoni illetőségekkel.
'' Ilyen esetben, ha a gazdasági épülete^ élő ég bolt felszerelés természetben meg nem osztható, c;zek az elkobzott területen földhöz-juüatottaknak ideiglenesén közös használatba adandók..
Ha osztatlan közös tulajdonban áUó in-gutlan kerül megváltásra. ugy minden egyes tulajdonostársnak joga van az £ rendeletben foglalt megkülönböztetés szerint őt illető területre mentességet igényelni.
A tulajdonostársak mentességének megállapítására az 1939. évi szeptember h''ó I. napján fennálló telekkönyvi áUapot az irányadó.- • ''
Házastársak tulajdona egy személy tulajdonaként tekintendő.
24.
Ha a megváltásra kerüiő ingatlanok közöli szőlő,, vagy gyümölcsös is van. a tulajdonos kívánságára megfelelő területű szőlőt, vagy gyümölcsöst kell részére meghagyni, ugv- azonban, hogy a megmaradó összes ingatlan terjedelme ne haladja még a rendeletben megengedett legnagyobb területet. 1 kat. hold szőlő, vagy gyümölcsös 5 kai. hold'' szántónak felel meg.
25. §.
A megváltás alá kerülő ingatlanhoz tar-lozó élő és holt felszerelést, gazdasági ¿pú-leteket, stb. is igénybe kell venni,? tekintet nélkül arra. hogy a megváltást szenvedőnek, vagy Jiiásiiak a tufajdona. Az "élő és holt felszerelésből csak annyi mentesül az igénybevétel alól; amennyi a megmaradó saját tulajdon és haszonbérlet megmivelésűhez szűk? sege-v Ez azonban nem lehet több együttesen 200 kat holdon való gazdálkodáshoz szük-séíjes élő és holt felszerelésnél.
Az elkobzás vagy megváltás alá kerülő'' ingatlanon lévő 100 kat. holdat meg nem haladó lcishaszonbérlelek élő és holt felszerelése minden esetben mentesül az igénybevétel alól. A szükséghez képest azonban a mezőgazdasági gépeket és felszerelést a tulajdonos méltányos ellenszolgáltatás ellené-: ben köteles a földhözjultatottákuájr használatra átengedni.
26. - .
Az igénybevételi nem akadályozna az. hogv*. az ingatlanra szolgalmi jog, telki! teher jog,; • t haszonélvezeti jog. .jelzálogjog, vagy haszonbérleti jog van bekebelezve. A megváltásra < kejülő ingatlanra vonatkozó haszonbérletii jogviszony a földreform végrehajtásával, de, legkésőbb 1915. évi októ''oer hó 15. napján'': megszűnik.
27. §. .
A. megvívásra kerülő ingatlalnrészt • a helyi Földig-mvlő Bizottság jelöli, ki, lehetőleg a megváltást szenvedő meghallgatása után mind a megváltandó, mind a tulajdonosnak visszamaradó ingatlanra yenatkoző termelési szempontoknak szem elölt tartásival. . ;
IV. FEJEZET i * A juttatás módozatai i
28. §.
•. Az igényjogosultaknak juttatott szántó-földet kertet, szőlőt, rétet és az ezek közé beékeli kisebb területű legelőt, nádast, " a juttatottaknak egyéni és telekkönyvileg bekebelezel! tehermentes tulajdonába kell adni. A juttatott ingatlant részükre ki kell mérni
és birtokbahelyezésükkel egyidejűleg az errőlszóló okiratot ki kell adni. *
Amennyiben a földhözjuttatott földjének megnövelését két gazdasági Sv^n keresztül elhanyagolja, vagy indokolatlanul elmulasztja s ezáltal az ország gazdasági érdekeit veszélyezteti, a Községi Főldigénylő Bizottság kétharmad szótöbbséggel hozott véleményes javaslatára az Országos Földbirtokrendező Tanács a juttatott, ingatlant elveheti és másnak adhatja
29. §.
Az igénybeveit legelőket osztatlanul a község tu,ajdonába kell £dni.
A község legelőterületét, ahof szükséges és lehetséges, ki kell egészíteni.
Ahol a Iegelőterüfet a szükségletet meghaladja és a mivelési ág átalakítása lehetséges, továbbá az igényjogosullak nagy száma, valamint az igénybevehetö szántóföld elégtelensége indokolttá teszi, a szükségletet meghaladó Icgelőlerüíetből az igényjogosultnak lehet juttatni.
30. §,
Az igénybevett birtokhoz taftozó kisajátított gazdasági felszerelést, gépeket és •gazdasági épületeket, amennyiben azok szétosztása nem felel még a termelés érdekének, a földhözjuttatottakból alakítandó földmives szövetkezel tulajdonába kell adni. A megváltást szenvedőnek a megmaradj ingatlana arányában kell a gazdasági eszközöket és épületeket visszahagyni.
A földmivesszövetkezei célját, működésének szabályait a Földmivelésúgyi Miniszter a rendelet végrehajtása során külön rendelettel állapítja meg. Ilyen szövetkezet azonban a rendelet megjelenése előtt is megalakulhat.
31. §.
Az igénybeveit ingatlanon lévő mezőgazdasági ipari üzemek (malmok, szeszfőzök, kender-feldolgozók és egyéb üzemek) is megváltás ellenében igénybe vehetők s ebben az esetben községi, állami. esetleg szóvetkezeti tulajdonba mennek át.
32. §.
Azok az igényjogosultak, akik lakhelyükön földhöz nem jutottak, az -ország más részén, lehetőleg csoportosan kell földhöz juttatni. Az igénybevett földekből erre a célra megfelelő íerülelet kell . fenntartani, amelyet az Országos Főrdbirlokrendező Tanács jelöli ki.
V. FEJEZET. .
Blrtokeqysóg f
33. §. ;
• Egy igényjogosultnak juttatott föld nem lehq^agvobb olyan birtokegységnél, ame-Ivel^jgy földművelő család • a maga erejével meg tud művelni. Ennek megállapításánál figyelembe kell venni a felosztásra kerülő birtok fekvését, minőségéi és mivelési; agát
34. §. U •
Egy igényjogosultnak juttatott szántóföld és rét együttvéve 15 kat. hóidat, kert és szőlő együttvéve 3 kat. holdat nem haladhat meg. -;
A 36. §. 1. pontjában felsoroltaknak juttatható szántóföld és rét 25i kat. holdig, kert és szőlő -5 kat. holdig terjedhet
VI. FEJEZET Igónyjogosultság megállapítása
35. §. •!
A kiosztásra kerülő földekből kisgazdaságok létesítésére földhözjuItatandók a gazdasági cselédek és mezőgazdasági munkások, — birtokuk kiegészítésére a törpebirtokosok és olyan nagycsaladu kisbirtokosok nős fiúgyermekei, akiknek földbirtoka várható örökrészükkel .együtt 5 kat. holdnál nem több.
36. §.
Előnyben részesítendő igényjogosult:
1. Aki a Németország elleni,1 harcban kiváló érdemeket szerzett, elesetIj, vagy me«: rokkant aki a pártizámnozgalontban harcolt, aki a reakció és fasizmus elleni belső ellenállásban résztvett és ennek soráfn halál", szabadságvesztés büntetést, internálást ..szen-. vedelt. 1
f . " ; Az ebben a pontban meghatározott igcnyjogosultság átszáll a kivégzettnek vágy elhaltnak házastársára, vagy gyermekeire, ezek nemlétében szüleire.
2 Aki az 1945. évi gazdasági munkák során munkájával példaadó módon elől járt : 3. Akinek három, vagy ennél több háztartásban élő gyermeke van.
,, ! 1—3. pont alatt felsorolt igenvjogosuU helyett felesége gyermeke, vagy eltartottja jelentheti be az igényt ha a jogosult katonai szolgálata (hősi halál::, hadifogsága) vagy elhurcolása miatt ezt személyesen nem teheti ■ Egyenlő felttételek mellett előnvben részesül az a kishaszonbérlő, aki a feloszlásra kerülő ingatlanrészen már 1914-ben gazdálkodott. 6
1 37. §.
'' : A házhelyek és ezekkel kapcsolatos konyhakertek céljára kisajátított területekből telekhéz juttathatók családos és vagyontalan magyar állampolgárok, akiknek sem lakhelyüköu, sem másból saját, vagy háztartásukban élő hozzátartozójuk tulajdonát képező lakóházingatlamik nincsen.
Előnyben részesitendők a 36. §. 1. bekezdése 1—3. pontja alatt felsoroltak..
38. §.
Ki*kell zárni az igénylők közül:
.1. aki elmebeteg, gyengeelméjü, vagy aki nem távollét.okából áfl gondnokság alatt,
2. akit nyereségvágyból elkövetett bűntett miatt 1 évnél súlyosabb szabadságvesztésre jogerősen elitéltek, amennyiben a büntetés kiállása óta 5 év még nem''telt el, /
3. akit a népbiróság elitélt,
4. aki az 1945. évben a'' tulajdonában, haszonbérlétében álló, vagy gondjaira bizott földet — bár ehhez módja volt — nem művelte,
5. akit a helyi Földigénviö Bizottság kétharmad szótöbbséggel juttatásra alkalmatlannak talál,
6. aki idegen állampolgár.
Az 5. pontban megjelölt esetben panasznak van helye a Megyei Főldbirlokrendező Tanácshoz.
_ VIL FEJEZET Kartalanitas
39. §. "
E rendelet céljainak megvalósításánál irányadó elv, hogy a 4. §-ban felsorolt személyek kivételével az igénybevett fördbirtok ingó és ingatlan felszerelés, üzemek stb. tulajdonosának kártalanilás jár: a fóldhöz-jUtottak pedig megváltási árat tartoznak fizetni. ''
Az igénybeveti földbirtokok tulajdonosainak kártalanítása, iljetve a kártalanítás erejéig a telekkönyvi hitelezők kielégítése, az állam feladata,
A földhőzjuttatottak által fizetett n^g-vállási összegből főldbirtokrendező alap létesül, melyből az állam teherhiryképessége szerint kártalanítja a megváltást szenvedőket A földbirtokrendező alapot a Fölmüvelés-'' ügyi Miniszter által létesítendő, vagy kijelölt szerv "kezeli.
40. §.
A földhözjuttatott a föld ára fejében a kataszteri tiszta jövedelem húszszoros összegét fizeti. E számátásnál 1 forint 2.32 pengőnek, 1 korona. 1.16 -pengőnek veendő.
A telekkönyvi betétek, vagy telek jegyzőkönyvek elvesztése vagy megsemmisülése esetén a kataszteri tiszta jövedelmet, a községi elöljáróság adatainak és javaslatának figyelembevételével a Megyei Foldbirtokren-dező Tanács állapit ja meg. A megváltási ár késedelmes megállapitása nem akadályozza az igénybevett ingatlanok felosztást és az igényjogosultak birtokbahelyezését.
Az első bekezdésben taglaltak szerint megállapított megváltási ár alapján kiszámítandó, hogy a megváltási ár milyen mennyiségű középminőségű tiszavidéki buza árának felel meg. E számításnál a buza 100 k§.-kénti ára 40 P-nek veendő. A búzamennyiség any-nyi részit osztandó fel, ahány részletben''a földhözjuttatott a 42 §. érteimében a megváltási árat fizetni tartozik. Az egyes részletek esedékessége alkalmával a földhözjuttatott terményben is űzethet, amennyiben azonban a fizetést készpénzben teljesiti, ugy
ZALA
olyan összeget kell fizetnie, amely az esedékes buzarészletnekaz esedékesség napján jegyzett budapesti középárfolyamán számított ellenértékének megfelel. Késedelmes fizetés esetén a fizetés napján számított ár fizetendő, ha ez á magasabb. 1 *
41. §.
A kiosztásra kerülő földeken lévő ingó gazdasági felszerelés értékét becslés szerint kjell megállapítani A becslés alapjául az 1938. évi árak szolgálnak, amelyek összege a megváltott tárgy használhatóságához kéjiest legfeljebb 15<>/o-kal emelhető.
Ugyanez irányadó a megváltolt birtokon lévő épületek és egyéb ingatlanfelszerelések megváltási árának megállapítására, is azzal, hogy az ezekért megállapított összes megváltási ár nem haladhatja meg a földingatlan megváltási árának 30%-át.
42. §. • j
A földhözjuttatott törpebirtokos vagy kisbirtokos köteles a föld megváltási árának 10°/o-át birtokbahelyezése alkalmával lefizetni, — a hátralékot 10 évi egyenlő részletekben kiegyenlíteni.
A földnélküli gazdasági cseléd vagy mezőgazdasági munkás a föld megváltási árát 20 évi egyenlő részletben törlesztheti le. Az első részlet fizetésére a birtokbalépéstöí számított legfeljebb 3 évre halasztás engedélyezhető. A halasztás iránti kérelem felelt a Megyei Földbirtokrendező Tanács határoz.
Az élő és holt felszerelés és gazdasági épületek megváltási ára a földingatlan megváltási árához számítandó az esetben, ha a negosztás során azok a földhözjuttatottnak .1 tulajdonába kerültek. Ha ezek a vagyon-árgyak fóldmivelő szövetkezet tulajdonába mtoitak, ugy megváltási árukat a szövetkezet lörleszti le 20 évi egyenlő részletben.
A megváltási árhoz kell számítani a föld elmérósével és szétosztásával felmerülő ösz-,zes műszaki költségnek a kiosztott birtok-•''gységrc eső részét is.
43- §.
A földreform során juttatott földbirtok a juttatástól számitott 10 éven belül csak a földművelésügyi Miniszter, vagy az áltála -negbizott szerv engedélyével idegeníthető el, -ernelhető meg. Ezt a tilalmat a megváltási ar korábbi kifizetése sem szünteti meg.
" . 44. §.
A 43. §-ban foglalt terhelési tilalom nem vonatkozik :
1. a megváltási . árra, amely megállapi-iása után az ingatlanra bekebelczht^ő ''.és iainden más jelzálogjogot megelőz,
. 2. a bűncselekményekből eredő kártéii-lési követelésekre,
3. a törvényen alapuló tartásdijakra,
4. adó- és illetéktartozásra,
. 5. termelési beruházásokból eredő tár-iozásokrá.
Vili. FEJEZET Vegyes rendelkezések
45. §.
E rendelet végrehajtását az igénybevett i Jöldbirtok kötöttsége nem akadályozza.
16. §.
Azok a magyar állampolgárok, akik: a j''asiszta törvény érteimébén zsidószármazá-suk miatt vesztették el földingatlanukat,.* e jendelet ¿¿grehajtása során visszakapják ¿•Ivett ingatlanaikat az esetben, ha az ingatlan e rendelet alapján nem volna elkobozandó, vagy megváltandó. Indokok esetben ciz Országos Fölabirtokrendező Tanács a tulajdonos részére az elvett ingatlan helyett, ■náshol adhat azonos minőségű ingatlant.
Ha a zsidónak tekintett tulajdonostól 11vett földingatlanon olyán tulajdonos, va&y, ''rdshaszontów gazdálkodik, aki e rendelet értelmében igényjogosult, ugy az Országos röldbirUfkrendezö Tanács az elvett ingatlan iielyett más hasonló minőségű és mivelési ágú ingatlant jeléi .ki
A jelen §. alá tartozó igények elbírálásánál. az 1938. évi március hó 1. "napján fennállott telekkönyvi állapotot kell figyelembe venni azzal, hogy e cimen nincs fold-íiözjuttatásra igénye annak a zsidónak íe-írintett személynek, aki földingatlanát fenti időpont után visszterhes ügylettel elídegeni-íette. <
11. &
A rendelet felhatalmazza a Földmivelésügyi Minisztert arra, hogy a kisajátított ingatlanok felmérésének "és felosztásának befejezéséig , az igényjogosultak ideiglenes bir-tokbabelyezését rendeleti uton szabályozza.
48. | ''
s * '' »
Ennek a rendeletnek végrehajtását cz Országos Földbirtokrendező Tanács, a Me-Földbirtókrendező Tanácsok, továbbá özsegi Földigénylő Bizottságok végzik.
Az országos Földbirtókrendező Tanács elnökét és helyettes elnökét a Földmivelésügyi Miniszter nevezi ki-a tanács tagjai közül.
A Földművelésügyi Miniszter elrendel-•.heti, hogy a, tanács kebelében egy vagy. több tárgyaló tanács alakuljon. Minden egyes tanácsnak 9 tagja van, akik-közül 1 birót, 1 mérnököt és gazdasági szakembert a Földmivelésügyi Miniszter nevez ki A Földmivelésügyi Miniszter 5 tagot a . föld-igénylők, közül hiv be, akik közül 2 tagot a Földmunkások Országos Szövetsége joiöl ki.
Az Országos Földbirtókrendező Tanács feladata az ingatlanok elkobzásának, illetve megváltásának keresztülvitelé. A Községi .Földigénylő Bizottságok javaslata alapjan dönt a földbirtokok mikénti felosztásáról a földbirtokokat az igényjogosult tulajdonába, illetve birtokába adja.
Megyei Földbirtókrendező Tanács létesítendő minden megye székhelyén: 7 tagból áll, melyből 1 birót, 1 mérnököt, 1 gazdasági szakembert a földmivel és ügyi miniszter nevez ki. 2 tagot a megye székhelyén lévő Nemzeti Bizottság, 2 tagol pedig* a Földmunkás Szakszervezet küld ki.
A Megyei Földbirtókrendező Tanács az Országos- Földbirtókrendező Tanács ««jegyei végrehai&j szerve. Feladata az Országos Földbirtókrendező Tanács rendelkezéseinek foganatosítása, illetve a végrehajtás ellenőrzése, a földbirtokrendezés és általános szempontjainak alkalmazása, illetve védelme.
Községi Földigénylő Bizottság létesítendő minden községben, ahol földigénylők vannak. A bizottságok tagjait a földigénylők maguk közül választják ugy, hogy minden 20 igénylőre egy bizottsági tag jusson, ide a bizottságnak semmi esetre sem lehet 30-nál több és 5-nél kevesebb tagija. Ha íT^agok száma a 10-et meghaladja, ugy a bizottság ar. ügyek állandó intézésére 5 tagu választmányt alakit.
A Községi Földigénylő Bizottság feladata az igényjogosultak nyilvánUiUásba vétele és a község határában lévő elkobzás, vagy megváltás alá kerülő földbirtok összeírása. Felosztási tervet készit és közreműködik a földbirtok felosztásában.
49. §.
Az előző §-ban felsorolt tanácsok ''és bizottságok hatáskörét, belső ügyrendjét és egyéb szervezeti kérdéseit a Földmivelésügyi Miniszter rendelettel állapítja meg. Ugyancsak a Földmivelésügyi Miniszter állapítja meg azt, hogy az egyes bizottságok által hozott határozatok közül, melyek ellen iniely hatóságokhoz van egyfokú jogorvoslatnak helve. < j
50. §. j
Amennyiben az elkobzott, vagy megváltott földbirtok egy része kegyúri-jog '' ¿apján. vagy mint ''egyházi javadalmi birtok egyházi célokat szolgál, ugy erre a célra illetékes egyházi főhatóság földingatlant; igényelhet.
51. §-
- E rendelet végrehajtása során felmerülő összes kérdéseket a Földművelésügyi Miniszter rendelettel szabályozza az esetben is, ha a kérdés szabályozása a törvényhozás körébe tartozna, mégis azzal a korlátozással, hogy az e rendeletben kifejezésre jutott céloktól és alapelvektől el nem térhet. *
52. §.
E rendelet végrehajtásával kapcsolatos minden beadvány, határozat, szerződés, telekkönyvi bekebelezés, vagy törlés illetékmentes. Ez a mentesség nem terjed ki a peres eljárásra.
1345- április 15
IX"
% « • . 53. §. »
H rendeletnek a föidbirtox legnagyobb kiterjedését szabályozó rendelkezései az4 ; célozzák, hogy a földigénylök minél nagyobb í hányada földbirtoklioz jusson. Nincs tehát '' akadálya annak, hogy bárki élők . közötti jogügylettel, vagy öröklés utján, földbirtokot szerezzen, amennyiben ezt a fennálló egyéb jogszabályok megengedik.
; . '' '' IX. FEJEZET .
Büntető rendelkezések
54.
Amennyiben cselekménye suivosabb beszámítás alá nem esik. vétséget éövet el és egy évig terjedhető elzárással, valamint S000 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, aki
a) hatóságnak a jelen rendelet alkalmazása során tudva hamis adatokat ad elő; vagy az általa szolgáltatni köteles adatok szolgáltatását elfogadható indok nélkül megtagadja, vagy elmulasztja ;
. b) aki a rendelet életbelépte után. megváltás tárgyát képező ingatlanát, ingó," vagy ingatlan gazdasági felszerelését elid^eniti, megrongálja, vagy más módon használhatatlanná teszi, vagy a megváltás alól elvonja;
. c) az az igényjogosult, aki igényének bejelentése kapcsán tudva, hamis adatokat terjeszt elő.
A b) pont esetébén az elidej^fartési ügylet érvénytelen. - "
A c)~:pont esetében a tettes az igénylésből kizárandó. A már juttatott föld a -birtokbahelyezés napjától számitott 3 évén belül elvonható. Ennek kimondása az Országos Földbirtókrendező Tanács hatáskörébe tartozik.
. 55. §.
Az Országos Földbirtókrendező Tanács, a Megyei Földbirtókrendező Tanácsok és a Községi Földigénylő Bizottságok tagjai megbízatásuk tartama alatt közhivatalnokok-j nak tekintendők és az 191-1 évi XI- L-e. ! szerinti védelemben részesülnek.
X. FEJEZET '' ... 56. §. : íf E rendelet a kihirdetés napján ékjtbe-lép és végrehajtása azoijnal megkezdendő.
Debrecen, 1945. március 15-én. Az ideiglenes nemzeti kormány nevében-: Miklós Bóia Nagy Imre
miniszterelnök. fGdmivelésügyi miniszter.
(Megjelent a Debrecenben megjelenő „Magyar Közlöny" c. hivatalos lap 1945. évi március hó lS-ítf számában.)
A Kommunista párt vasárnap délelőtt 11-kor a párt helyiségében földbirtokreform ismertetést tart. — Vasárnap délután 3 órakor Kiskanizsán a Templom-téri iskolánál szintén a földbirtokreform ismertetése, a kiküldött miniszteri biztos előadása lesz.
296/ké. 1945.
Hirdstmény-
Az orosz katonai parancsnokság tejet bocsit a terhes anyák és 3 éren aluli gyermeket rendelkezésére. Ezen igém jogosultak egyedre minden má<odik nap kapnak fél liter tejet A tej kiadását egyéb igényjogosultakra esik az esetben lesz módomban kiterjeszteni, ha a tehénlartó gazdák által beszolgáltatott tej mennyisége emelkedm fog.
Az igényjogosultak tejigazolváayaikat érvényesítés végett mutas*|k be a Közellátási Hivatalban.
A tejet * tejigazolvány felmutatáía ellenében az alábbi íejkimérökben tehet beszerezni:
O.VtTK l-es fiók Horthy M.-ut, OMTK 11-es fiók Su-gár-ut, Balogh Jánosné Magyar-tL, Tóth Arpádné Király-n., Gergáűv Józsefné Eötvös-tér. Harangozó Imréné Teleki-ul, Roth Gyuláné Erzsébet-tér, Deák Károlyné Eötvös tér.
. Feltúrom a tejkimérőket, hogy a közönség tájékoztatása céljából a kiosztás kezdetéi és a napccta kiosztandó te:mennyiséét üzletük ajtaján teltftnö helyen írják ki. Nagykanizsa. 1945. április 13.
PoKjárm®*ter''
ZAUI poiHikai napilap
Kiadj*: „KBzgazdasigl R. T. Naflykaal«*''
Felelő» kladc: a Nagykaiiztal Me«eti Bizottsas.
Szerkesztésért felel: dr. Soltéaz íare.
'' Nyomatott a .Közeaidasági R. T. Nagykanizsa* nyomdájában Nagykar. :zs-n.
Nyomdáért felel: Zalii KároK.
évfolyam.
Nagykanizsa, 1945. április 17. ed
. szám
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Imre főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. sjsám.
9
Telefon: 78.
A legújabb hadijelentések
Ausztriában, Kőzépnémetországban, Hollandiában nyomulnak eíőre a szövetségesek
Zeitzot, a német szintétikus benzingyártás központját is elfoglalták
végső roham előtt
Á Berlin elleni
A háborús helyzet képe: Németország teljes összeomlását mutatja. A legújabb hadijelentések fontos helységek elfoglalásáról számolnak be.
<öthen, Zeitz, Bamberg elesett
London, április 16 A 9. északamerikai hadsereg felzárkózik az Elba mentén. Magde-. f urg minidkét oldalán és a folyam teleti partján létesített állásait _ki-széiesi tette, de az a hadosztály, melyik a folyam északi részén át-|elt, kénytelen volt egy időre visszavonulni. Az 1.''hadsereg kötelékei })essautól délnyugatra elfoglalták Kötlient és a Eipcsétól délre fekvő Zeitzet. a szintétikus benzintermelés Központját és 10 kilométerre vannak l''hemnitztől.. A 3. északamorikai ; adsereg 20 kilométerre van a csehszlovák határtól és 150 kilométer > álasztja el az orosz haderőtől. A V. északámerikai hadsereg 15 kilo-j léterre van Nürnlx>zgtól. Szombaton Bambergben a szövetségesek 3 500 rádió által irányit ható német tinkot zsákmányoltak. A Ruhr-vi-«.:éki terepzsákban az 1. és 9. ame-i ikai had sereg kötelékei csatlakoztak tamáshoz ós ezzel kottőbo szelték ezt a területet és az itt«harcoló né-í ici hadosztályok felszámolása megkezdődött. A" szövetségesek tegnap <,1 foglalták Wuppertal városát. Ka-jadai páncélosok Északhollandiában ¿rröningentői északnyugatra 15 kilo-riétert haioltak előre és elérték a tengerpartot. Nyugathollandiában elszigetelték a nemet haderőt és he-vos liarcok alakultak ki a visszavo-» uló német erókkeJ. A szövetségesek Amheimtól északra 20 kilométerre megállították az észak felé £Íóretöró német haderőt és a Zuider jótól északra fekvő terep felszabadult, de Groningenben továbbra- is tevés ellenállás folyik. Az Elba fel-;.ó folvasától keletre más kötelékek í- kilométert haladtak előre Hamburg és Altona irányában.
Kettészakadt a német hadsereg
London, április 16 ; A nyugati szövetségesek hatalmas haderőkkel az Elba mentén Berlin - ellen a végső rohamra törnek előre. Hollandia északi részében elérték a '' fc-ngort és a .Ruhr terepz»ákot valósággal kettészakították. A szövetségesek tegnap jelentősen előretörtek •Németországban és 20 kilométerre V innak a cseliázlovák határtól. A rémet haderő kettéválása rés a birodalom teljes szétfoszlása következtében a nénielek ''kénytelenek voltak megosztani a hadvezetőséget. A nyu-;pti hadsereg parancsnokságát Busch tU>ornok vette át, akinek hadsereg e -opo rtjait Fehér-Oroszországban s,:ét verte a Vörös Hadsereg. A dél-ntémetországi haderő parancsnoka fcesselring tábornok. A német had-ö-ó feloszlása -rendületlenül folyik tovább. A szövetségesok április második hetében félmillió német hadi-ftiglyot ejtettek. St. Pölten, Bécstől 5.) kiiométérre nyugatra, a szövetségi tsek kezében van." 19
Elfoglalták St. Pöltent
Tjondon, április 16
Tolbuchin ha<h>eroge Ausztria területén Linz és München irányában nyomul előre -és tegnap elfoglalták a tíécstól 55 kilométer távolságban fekvő St. Pölten városát. Malinovsz-ky tábornok kötelékei na<jy német erőcsoportot kerítettek bő, .inelv Bécs felől északi irányban próbál elmenekülni. Az oroszok a Duna baljrartján elfoglalták Korneuburgot, Floridsdorfot és több más helységet és -1000 foglyot ejtettek. A koni^s-bergí terepzsákban a németek abbahagyták támadásaikat. A Samland-félsziget északnyugati részét az oroszok telje&en " megtisztították. .A Szovjet tengeri erői a keleti teñireren elsüllyesztettek egy német katonai teherhajót.
Nem menekül az osztrák lakosság
Megtalálták a Gestapo központi irattárát
London, április 16
Északamerikai csapatok elfoglalták Ehrfurt mellett egyik városban a Gestapo székházát, ahol az irattárban levő egyik dossiebah Hitlerre vonatkozó iratokat találtak, melyekből kitűnt, hogy a Gestapo magát Hitlert is szemmel tartotta. Ausztria lakossága a németek kiürítési parancsának hevesen ellenáll és a lakosság nem engedi magát Németországba elhurcolni. Azok, akiket a németek elhurcoltak, visz-szatértek lakóhelyükre. így St. Pollenből sem sikerült a lakosságot elszállítani. Különböző helyeke/i''ösz-szeütközésre került a sor a lakosság és a hitleristák között, akik a hitleristák rendelkezéseinek ellenszegülnek.
Az olasz hadszíntér
London, április 16
A szövetséges főparancsnokság rendkívüli'' hadijelentésben közölte, hogy a szövetséges 8. lengyel hadsereg elfoglalta Imolát és a csapatok a városból 5 kilométert nyomultak eíőre nyugat felé és a Silo túlsó partján megerősítették állásaikat. Egy szövetséges megfigyelő az itt duló harcokról a következő tudósítást adta ki. A mocsaras vidék egész felszínét elborítják a szárazföldön és vizén egyáltalában használható jármüvek. A németek. ¿ folyó Julsó partján rendezkedtek be és heves ellenállást tanúsítottak. A lengyel csapatok lendületes támadással vetették magukat a németekre és egyik állást a másik után verték szét és lassan, de eredményesen visszaszorították a németeket
Róma, április 16
Alexander tábornok, a földkőzi tengeri szövetséges erők főparancsnoka kijelentette a sajtótudósitők előtt, hogy az olaszországi offenzíva kezdeté-óta a német haderő a végső katasztrófa előtt áll. A németek nem fognak kísérletet tenni, hogy kivo-
nuljanak 0!aszo;szágból, minthogy Kesselring utóda nem is tudja itteni csapatait visszavonni. Olaszországban 20 német és,6 olasz hadosztály van. Alexander tábornok bejelentette, hogy uj görög hadosztályok vannak alakulóban, melyeket szintén az olasz fronton fognak hateba-vetni. Nyilatkozata végén kijelentette, hogy Olaszország felszabadítása után a szövetséges hadsereg. Ausztria egy részét fogja megszál-Iani.
A francia hadsereg előnyomulása
London, április 16 Francia hadosztályok német alakulatokat ugrasztottak szét a Gironde partvidékén és elérték Royome városát és azt elfoglalták. Egy másik tudósítás szerint német tengerészek hatoltak be a városba és ott az angoiok erős ellenál''ásába ütköztek. Az angol haditengerészek zárótüze és az angol légitámadások jelentős eredménnyel avatkoztak a harcokba. Néhány német üteget a parton cirkáló kanadai hajók ágyúi hallgattattak el.
Berlin bombázása
London, április 16 Angol moszkitó gépek az éjjel ismét Berlint bombázták. 1300 kanadai bombavetőgép romboló bombákat és újfajta gyújtóbombákat dobott a német állásokra. Nagy-erejü angolszász repülőkötelékek tegnap Olaszországban, Bajorországban és Csehszlovákiában több vasúti csomópontot és egyéb, célpontokat támadtak. ''
Japán háborúja
London, április 16 Ma reggel 48 óra ieforgása alatt kétszer nagyerejü óriási bombavető repűlőgéipek Tokiót bombázták. A Fülöp szigeteken északamerikai csapatok több irányban közelednek a Luzon-szigeten fekvő Borgia felé.
Nemzeti kormány lesz Lengyelországban
London, április 16 Nikolajcik volt lengyel miniszterelnök és a lengyel paraszpárt elnöke tegnap fontos nyilatkozatot adott Londonban. Véleménye szerint Lengyelország jövője a szoros és tartós-barátság alapkővén épülő szovjet politikától függ. A többi szövetséges nemzetekkel a barátság-kereteiben a vállalt kötelezettségek megtartásával kívánja a jóviszonyt fenntartani. Elfogadja a krimi értekezlet döntését, vagyis Lengyelor-, szág meghatárolt helyzetét és a nemzeti kormány megalakítását., Az";a kívánsága, hogy a vezető nemzeti egyéniségek tartsanak konferenciát,, hogy megalalcitsák a nemzeti kormányt, mely hiven képviseli a len-
gyel nemzet kívánságát s melyet a három nagyhatalom is elismer.
Roosvelt temetése
London, április 16 Roosvelt elnök földi maradványait szombaton helyezték örök nyugalomra a Hyde parkban lévő családi házának kertjében. A felhantolt sirt három oldal felől a hadsereg, a haditengerészet és a légi-haderő''vezérkara, a kormány tagjai, az elhunyt elnök közeli barátai, a Fehérház tagjai és a szenátorok .vették körül. Kisebb csoportban álltak a sir körül Roosvelt utódai, egyszerű emberek, akik az elhunyt elnök szomszédságában laktak. -
Csináljunk már egy kis rendet végre!
A háljoru végig dübörgött rajtunk, hogy az ország és városunk ma csupa rom, azt a letűnt reakciós rendszer gyalázatos jwlitikájának köszönhetjük.
.Most a romok eltakarítása folyik, hogy azután építhessünk egy szabad, független, demokratikus Magyarországot. Ehhez a nehéz''munkához- szükség van minden erőre. Aki ma kivonja magát a munkából, az nemzet- és hazaáruló! Most, amikor a termelés folytonosságának hely leállítása elsőrendű nemzeti kötelesség. mu lika helye ikre siető munkásokat tendor&c gátolnak meg abban nap-nap útán, hogy munkájukhoz eljussanak. Mig a" jól elfüggönyözött lakásokban es irodákban aek-kolnak azok, akik múltbeli ténykedésükkel nagyban hozzá járultak a károk előidézéséhez.
A város védelmi rendszerének megépítésénél oly nagvszerüen működő városi mérnöki hivatal hol van és miért késlekedik *a munkaszolgáltat ás megszervezésénél?
A fasizmus és a 25 éves reakció nem csak üszkös romokat, elpusztult gyárakat hagyott maga után. Itt bagyta romlott erkölcsi felfogásának megtestesítőit, is: a közvagyonok -hűtlen kufárjait, az »urambár tyámos« alapon történő közügyek eiintézóit, á zsidóvagyonok nem égésién tisztakezü kezelóit. Az ilyen elemeket el kell távolítani helyeikről, de gyökeresen és -azonnaL *
.Mi uem anarchiát akarunk, hanem rendet, a demokrácia rendjét!-A dómok rác iának azonban tisztakezü vezetőkre van szüksége, -hogy a megrendült közerkölcs lielyre állittasséK. Nem lehet felépíteni az uj demokratikus országot, ahol az elemi tisz,-tesség Hiányzik. S ahol ezt nem akarják megérteni, ott .kíméletlenül közije kell lépni. Ezért követeljük az igazoló bizottságok mielőbbi teí''-áliitasát, hogy városunk közügyeinek intézését feltétlenül megbíz fia tó kezekben lássuk.
Csongrádi Béla
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
( - Felhívom az összes kereskedőket, hogy megbeszélés végett vasarnap, f. hó 22-én délutárf*4 órakor a szociáldemokrata párt helyiségében jöjjenek össze. Harangozó.
jÍm 40 fillér-
ZALA
1945. április 17. J
Ifjúsági rovat
Kanizsa ifjúsága!
I Parasztifjak, munkásifjak, diákok! !• A már r&reblien fölszabadított or-ítá^'' ifjúsága, most. amikor a Vörös |ladsereg letörte a fasiszta játtnot Kilátok is é& hazánk földjéről kiűzte 4 nyila? íjonosztevókot, elküldött^ |oítv köszöntselek titeket. \ Czeiietet hoztam: egy szabad or-sEsáz szabad ifjúsága üzent. Az az tíjuság, mely már tudja, hogy mit jelent szabadnak lenni. Először is »/A üzeni pöktek. — mert vannak 4>kan, kik nem tudják — hogy végre sj^badok vagyunk. és most e szó
zaba-isái: nem üres frázis. Amiért l|izdött Rákóczi, amiért Petőfi, Kos-í^ith és a többiek, és el nem érhettek, ajándékként ölünkbe hullt. Mog-ifidemeltűk ezt? Legyünk lelkiismeretesek : nem! Sok bűnünk volt! Tür-tf-nk hosszú évtizedeket a reakció jármában. Hallgattunk, mikor szólni l|tllett volna. Idegenbőt jött »ke-
t olmes urak« félrevezették a népet ha szólni akartunk, be tudták f|gni a szánkat. Hiba volt! Bün vek:
> Tervünk, prognunmunk ez: i'' 1. A hazafias érzésű magyar ifju-sig összefogása az uj, demokratikus ^|agvarorszag felépítésére nemre, villásra, társadalmi Különbségre való tekintet nélkül.
| 2. Követeljük a közéletnek és ter-nsslésnek fasiszta elemektől való lUKTtisztitását. Harcot folytatunk nfindon olyan intézmény ellen, a rt''cly a fiatalságot kiszolgáltatta az ifiperialista háborúnak, túdatlanság-n|fc, nyomornak és gyűlölködésnek. £3. Baráti kapcsolatok létesítése a s|prnszéd népek demokratikus ifjúságával.
14. Az ifjúság szabad szervezkedési ¿^véleménynyilvánítási jogának biz-to&ása.
3. V, dolgozó ifjúság munkabérének, muJ&aidejéntk és munkaviszonyainak \ rendezése. Egyenlő munkáért estycfÚő bért.
ö. m tanoncifjuság helyzetének rendefese. (Szakmánkivüli foglalkoztatás Megszüntetése, tanoncotthonok létesítse.)
7. Agházasulandó szegény és kis-paraszé fiatalság föld igényéinek leg-teljosc''s» kielégítése.
>''. A Mezőgazdáságban ós ház tartások bajfe foglalkoztatott mindkét nembei¡S: ifjúság (uradalmi cseléd, béres éC háztartási alkalmazottak) számára Vpm berhez méltó munkafeltételek j-fztositása.
0. Al&eUemi munkának fokozottabb értékelése, az értelmiségi ifjúság munkájának arányos dijázása.
10. l^nokratikus* iskolapolitika: Teljes tanulási lehetőség biztosítása a narasát&ág és ijwiri munkásság számara. Mfeőuazdasáíi ós ipari szakképzés illesztése uj szakiskolák lé-tesitésévA Ifjuságunk nevelése nemzeti, derrpkratikus hagyományaink sízellemét&i. Az iskolákból a nép és riomzetár&ók eltávolítása és megbüntetése.'' Demokratikus tankönyvök és taifitási módszer kidolgozása. J A spóráiét reformja: olyan sportéletet akaífemk, mely az egész ország ifjúságának testi és lelki fejlődését és szórakozási lehefc*té£jét-biztositja.
Ebben ajitiz pontban benne értiük az elet nimden mozzanatát, minden megnyilvánulását. -Programmunk: uj élet megalftrtása.
- L. VIG SÁNDOR
— A [Jémokratíkus ifjúsági Szövetség ¿j ideiglenes helyiségéül a BaUhyá§>utca 12. szára alatti helyi-ségeke^kapta. Hivatalos órák d. e. 8—12-ig és d. u. 2—6-ig.
— ^ közoktatásügyi miniszter rendeltében engedélyezte az összes iskolá^ diákjainak a Demokratikus Ifjúsági Szövetségbe való belépést Egyb|n felhívta az összes iskolák igaz0itóit, hogy a „DlSz"-be való belépésre a diákság figyelmét hivja fel. I
Őrségváltás a nagykanizsai városházán
A polgármester Zala vármegye alispániának 8/NI. 1945 1500. számú rende&ezése értelmében szolgálatuk alól felmentette és szolgálaton kivül helyezte dr. SimonfavJ I^ajos ]>ol-gánnostert, dr. Hegyi Lajos v. he-1 vertes polgármestert. az adóhivatal vezetőjét, dr. Bal la István volt városi ©jegyzőt, dr. Borsánvi József volt városi tanácsnokot, ar. Varga
József volt aljegyzőt, dr. Pálffy Gvula volt közgyámot és Tegzes Lájoe szállásmestert. A polgármester Gásjtir József szerződéses teme-tőgondnokot vóglegr sitette. Windisch Iienes poltránnester Ssépudvary László tanítót a III. kerületi. iskolák igazgatói teendőinek ellátásával megbízta.
Megkezdődött a foldigénylö bizottságok megalakítása Nagykanizsán
A Nemzeti Kormány G00 1945. számii rendelete értelmében a lehető legsürgősebb időn belül meg kell alakítani a Földigénylő Bizottságokat, amelynek feladata, hogy mindenki, akinek élethivatása a földmüvelés, földbirtokot kapjon.
Április 13-án a földművelésügyi minisztérium kiküldötte Nagykanizsán a szociáldemokrata és kommunista párt tagjai előtt- ismertette a földreformot; Részié lesen letárgyalták annak minden pontját és
másnap, szombaton reggel már ki is mentek Szopetnek és Sormás községekbe, ahol a gazdaközönség előtt-ismertetfék és lényegében letárgy alták, hog>- kinek a földje körül felosztásra és ki kaphat birtokot.
Mindkét község gazdaközönsége mepértette a földreform történelmi jelentőségét és felismerte azt, hogy a földosztást, amelvef eddig minden kormány ígérgetett, most valóban végre fogják hajtani.
Oláh Gyula törzsfelügyelö magához mentette a nagykanizsaiak ékszereit
Most nem tudja előadni
Oláh Gyula, az internáló tábor parancsnokának bünlajstromát a hivatalos hatóságok rendelkezésére összeállítják. Így a II. számú to-loncházi táborparancsnok bünlajstro-mának összeállítása és felkutatása teljes erővel folyik. Oláh Gyula már az orosz megszállás, április 1. óta Nagykanizsán tartózkodik és ezalatt is végzetes mulasztásokat követett el. Kiderült, hogy amikor Na^ykanw zsáról transzferálták az izrae líta lakosságot, ezek a ratiy-értékeit magánál tartotta. Elmulasztotta az értékek eióirásszerinti hőszolgáltatását ós december 2-án Murakeroszturra való menek ülésekor is magával vitte.
Amikor visszatért Nagykanizsára, a felbecsülhetetlen értékű arany és ezüstneműeket szintén magánál tar. to*tu. C
A toloncháznak is közel 200.000 pengő értékű pénzkészletét is irodájában őrizte. .Mikor a Vörös Hadsereg bevonult Nagykanizsára, az összes rendőrtisztek nyomban jelent-
a sikkasztott kincseket
keztek szolgálattételre. 0 azonban napokon keresztül bujkált. Állítása szerint a nagy kanizsaiak ékszereit és a toloncház pénzkészlete a tolonc-házban egy páncélszekrényben őrizte és innen bujkálásának ideje alatt is-meretleú tettesek ellopták. A hatóságnak nz a gyanúja, hogy Oláh'' Gyula a nagykanizsai ékszereket elrejtette és a toloncház pénzét is magánál tartja. Oláh Gyula ezeket vallotta:
A nagykanizsai izr. lakosság ékszereit azért nem szolgáltattam be, mert tudtam, hogv visszatérnek és vissza akartam nekik adni.
Mégha megfelel is a valóságnak ez a védekezése, akkor is súlyos mulasztást követett el, mert április 1-tól két hét alatt, mialatt elrejtőzni igyekezett, a hivatalos rendelkezéseknek megfelelően az értéktárgyak biztonságba helyezéséről a saját személyében tartozott volna gondoskodni.
Nagykanizsai sporthírek
Alighogy- a város kikerült a tüz-Vonalból, máris a legnagyobb lüktetéssel indult meg Nagykanizsa sport élete. Vasárnap délután már a vasutas pályán lezajlott az első futball-mérkőzés a nagykanizsai vasutasok és a bulgár katonaság válogatott csapatai között. A mérkőzést igen szépszámú és lelkes közönség nézte végig. A nagykanizsaiak fel akarják támasztani "a nagykanizsaiak régi sportegy letét, a Nagykanizsai Torna Egyletet és azt szeretnék, ha ez a szépmultu egyesület minél előbb megkezdhetné tényleges működését. Az amatórsportot * kivánja Nagykanizsa lakossága feléleszteni. Rövid kiőn belül remény van arra, hogy a sportélet az egész vonalon eleven lüktetéssel fog megindulni. A bulgár mérkőzés 2:2 eldöntetlen eredmény -nyel végződött. (Harangozo)
— Budapesti lapokból értesülünk, hogy a sportélet lassan ismét fel-élled. Budapest polgármesteré felhívást intézett az összes egyesületekhez, hogy működésűket kezdjék meg, szem előtt tartva a hatalmas munkástömegek sponoltatását.
Apróhirdetés
FelkirMB azt az urat. akinek 3-án éjjel a barátok pincéjében a p ¡özemet megőrzésre átadtam reggelig, mig én éjjeli munkára Jeíentkeitem, hogy a pastafónöicség nek azonnal adja le. — Az urat a házmester ismeri. — Garai Béla.
HÍREK
— Házassági hír. Csikmák Mihály a MAORT tisztviselője és Farkas Ilona postatisztviselőnő házasságot kötöttek.
— Népkonyha. A legutóbbi számunkban közöltük a népkonyha megnyitását, mely a polgármester intézkedésére látja el a város menekült, vagy károsult lakosságát ebéddel )A kommunista párK<5I nyert felvilágosítás szerint a városi népkonyha-április ll-én 64 személynek, április 12 én 108 személynek és április 13-án 112 személynek osztott ki jól elkészített ingyenes ebédet. ;
— A rémhírterjesztők ellen. Nagykanizsán az itt maradt nyilasok még most is folytatják lélekmérgező aknamunkájukat a legkülönbözőbb rémhírek- terjesztésével. Ennek a szájpropagandának gyors megszüntetésére a hatóságok megtették a megfelelő intézkedéseket így elterjesztették, hogy a leányokat a szülők ne engedjék az iskolába, mert ott bajuk eshetik... Mindenki meggyőződhet róla, hogy a Leányliceum összes apácatanárnői is helyükön vannak és a legnagyobb békében, zavartalanul"folytatják a tanítást. A tanítás zavartalanságát és rendjét maga a Vörös Hadsereg parancs-
noksága biztosította, igy hát csak lelkiismeretlen rémhírterjesztők agi-tációja, hogy ne menjenek a leányok az iskolába. Mindenkit kérünk, a szülőket elsősorban, hogy a tanárok hivó szavára hallgassanak! Legyen rend. végre itt is. Ne üljenek fel a -^híreknek szülők, gyermekek !. Dc-. minden nagykanizsainak kötelessége, hogy az alaptalan rémhirek terjesztőit személyre való tekintet nélkül nyomban adják át a rendőrségnek.
— Talált gyermek. Egy jószívű és emberséges orosz katona, körülbelül 3 éves, kis fiúgyermeket talált, aki elhagyottan ácsorgott a Kiskanizsa felé vezető országúton. A gyermekkel nem tudott beszélni, igy azt átadta Pokoracky Andrásné, Király utca 20. szám alatti lakosnak, hogy adja át szüleinek. A kisgyermek nem beszél, igy semmit sem lehet tőle megtudni. Az erős, egészséges, kis fekete szemű magyar, piros sapkát és piros bugyinadrágot, fekete cipőt és harisnyát visel. Szülői vagy hozzátartozói, akik már bizonyára aggódva keresik eltűnt gyermeküket, átvehetik Pokorackyné lakásán, Király-utca 20^ szám alatt.
A GŐZFÜRDŐ nyitva naponta reffel 7 órától srte J? órálf (Kedden egéai oap éa oénteftn délután nfiknek.) — Fürdőruhát és törülközöt mindenki holton magával.
— Paraszt Ifjak l. Munkásifjak l Diákok! Minél előbb jelentkezzetek a „DlSz"-be. — Korhatár: 16-24 évesig.


Az elsötétitési rendelkezések változatlanok.
,. *
A Polgármester
Közleményei 297,''Tcé. 1945. Tárgy: Zsirjegy beváltása.
Hirdetmény.
A zsinegyek áprilisi jelzésű szelvényét be szabad váltani szelvényenként 10 dkg. zsírra.
Felhívom a henteseket, hogy zsirátvétel végett l hó 17-én kedden délután 1 órakor jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban.
Nagykanizsa, 1945. április 16-án.
_ Polgármester.
7044/''1945. Tárgy: A zsidó alkalmazottak visszavétele.
Hirdetmény.
Felhívom azokat a munkaadókat, akik a korábbi rendelkezések értelmében zsidó alkalmazottaikat elbocsátották, amennyiben az illető szolgálatra jelentkezik, azonnali hatállyal újból alkalmazzák. E rendelkezés ellen vétőket szigorúan megbüntettetem.
Nagykanizsa 1945. április 14.
«. _ Polgármester.
7045 1945. Tárgy: A közüsztviselők és közalkalmazottak jelentkezése szolgálati helyükön.
Hirdetmény.
Felhivom a város területén működő összes közhivatalok, körintézmények tisztviselőit és alkalmazottait, hojy szolgálati helyükön haladéktalanul je''entkezzenek. Aki ennek a lendelkezésnek eleget nem tesz, azt azonnali hatálíyal elbocsátják.
Nagykanizsa, 1945. ápr. 14.
Polgármester.
ZALA politikai napilap
Kiadja: „Közgazdasági R. T. Nagyka«iz**"
Felelős kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti BIzeHság.
Szerkesztésért felel: dr.
Nyomatott a .Közgazdasági R- T. Nagykanizsa- nyomdájában Nagykanizsán. Nyomdáért felel: Zalai Károly.
évfolyam.
Nagykanizsa, 1945. április 18. szerda
. szám
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész''Imre főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
A legújabb hadijelentések
Megindult a nagy támadás Berlin ellen — Nürnberg bevétele — Gráztól 45 kilométerre van a Vörös Hadsereg
Hétfőn a szövetségesek három fő arcvonalon .örtek előre. Nyugaton az amerikai csapatok behatoltak Nürnbergbe és Lipcsét fenye-. getik. Az Elbe hidfŐ egyre nő és szélesedik. Bréma külvárosaiban utcai harcok vannak. A keleti arcvonalon Moszkva még nem ad hirt a Berlin elleni uj támadásról. A Vörös Hadsereg tovább tör előre Csehszlovákián és Ausztrián át. A déli olasz fronton az 5. és 8. amerikai hadsereg sikeresen halad előre. Washingtonban Troomann elnök a Fehér Házban elmondotta első beszédét, a kongresszus előtt.
Nürnberg, Lipcse, Drezda
London, április 17 Északamerikai csapatok tegnap
este
behatoltak Nürnbergbe
és megkerülték a várost, majd tovább nyomultak előre és maguk mögött hagyták. Előnyomulásuk során Lipcsét is fenyegetik. A városhoz három oldalról közeledtek, melyet 20 kilométerre hagytak maguk mögött és
Drezda felé nyomulnak.
Egy másik tudósítás szerint az amerikai haderők megkezdték a Lipcse elleni támadást. 1000 légelhárító ágyúból az amerikaiak 400 ágyút elpusztítottak. '' A németek erős kötelékeket koncentráltak Lipcse védelmében és itt a harc teljes erővel tombol. Al-tenburg polgármestere nem követte Himler utasításait, a várost nyilt várossá nyilvánította és feladta.
A 9. amerikai hadsereg elbai frontján alig van változás. Az amerikaiak a folyam keleti partján már 8 kilométer mélyen benyomultak német területre. A nyugati parton 150 kilométer hosszú partszakaszt tartanak kezükben. Átkeltek az Al-ler folyón és 70 kilométerre vannak Celletől. • Bréma külvárosaiban elkeseredett harcok dúlnak. Bréma közelében a szövetségesek 20.000 foglyot szabadítottak ki. Lengyel csapatok Emdennél elérték a2 Ems folyót. Északhollandiában Grőningen német helyőrsége
megadta magát. A Ruhr-vidéken egy egész német hadtest maradványai 4 tábornokkal együtt megadta magát. Itt 200.000 német katona esett hadifogságba.
Düsseldorfban 30.000 német hadifoglyot ejtettek a szövetségesek. A Ruhr-vidék fontos pontjai szintén a szövetségesek kezében van. Franciaországban a Gironde torkolatánál elfoglalták Royo-me városát.
Forrongás Németországban
London, április 17 Németországban az események
következtében az összes internáló és fogoly táborokban megfordult a helyzet. Tegnap kora reggel a foglyok bebörtönözték Őreiket és maguk vették át a táborok igazgatását. A Ruhr-vidéken 30.000 német katona jött át az angolokhoz saját jármüveiken és teljes felszereléssel, hogy megadják magukat.
Wetzlar megadta magát
Itt az SS vezető arra akarta kényszeríteni a város vezetőségét, hogy az utolsó emberig védelmezze a várost. Az északamerikai csapatok közeledtének hirére az SS parancsnok elmenekült és a város nagy megkönnyebbüléssel fogadta a bevonuló szövetséges csapatokat.
A légiháboru
London, április 17 A angolszász légihadosztály 450 repülőgépe tegnap t44 földön tartózkodó német repülőgépet pusztított el. A 9. légihadosztály kötelékei Drezda és vidéke körüli repülőtereket és vasutvonalakat bombáztak. 1000 vasúti kocsit és 200 mozdonyt pusztítottak el. A németek 23 angolszász gépet lelőttek. Angol taktikai repülőgépek repülé seik során orosz repülőgépekkel találkoztak. Angol vadászgépek tegnap Németország fölött támadásokat hajtottak végre, melyben 5000 szövetséges repülőgép vett részt. Ma éjs aka angol bombázók nagy erővel a német—csehszlovák határon vasúti gócpontokat támadtak és Berlint is bombázták.
Hitler parancsa Berlin helyőrségéhez
London, április 17 Moszkva még mindig hallgat az oderamenti nagy offenziváról. Egy
másik moszkvai híradás szerint tegnap este a Berlin elleni nagy végzetes támadás nyugatról is megindult. A városban az orosz ágyuk zaját már hallani lehet. Az angol fővárosban elterjedt hirek szerint az oroszok 45 km. északra Görlitztől átkeltek a Neisse folyón. Hitler tegnap felszólította Berlin helyőrségét, hogy életük árán is védjék meg Berlint. Óva intette azokat a hadosztályokat, melyek meg akarják adni magukat és felszólította csapatait, hogy tartsák szemmel egymást és jelentsék azokat, akik saját nyomorult életüket többre becsülik a „dicsőséges halálnál".
Tito moszkvai tárgyalásai
London, április 17 Moszkvában Tito marsall tárgyalásai véget értek és köszönetet mondott Sztálin marsallnak Jugoszlávia irányában tapasztalt barátságáért., Tito kijelentette, hogy moszkvai látogatása nagy eredményeket produkált és látogatásának óriási előnye van Jugoszlávia szempontjából.
A japán háború
London, április 17 Angolszász repülőgépek repülőgép anyahajókról március 19. óta 1664 repülőgépet pusztítottak el. — Formoza szigetén északamerikai repülőgépek különböző'' célpontokat támadtak. A sárga tengeren 12 hajót elsüllyesztettek, köztük egy torpedórombolót. A japán főváros ipari negyedének 25 négyzetkilométernyi területe az angolszáz bombatámadások következtében porráégelt. Angolszász kötelékek a Ryu-Kyu egyik szigetén partraszálltak és elfoglalták a repülőteret. Burmában elfoglalták a japánok utolsó támaszpontját.
Amerika uj elnökének beszéde
Németország feltétlen m
London, április 17 Washingtonban Troomann elmondotta első beszédét a szenátusban, amelyről a Daily Telegraph a következőket ;irja :
— A vezéri szó gazdát cserélt ugyan, de változatlan fénnyel lobog és a szövetségesek stratégiája nem változik. A san franciscoi értekezlet előtt az elnök megnyilatkozása nagyfontosságú. Az uj elnök beszédében tlőször is
Roesvelt emlékének adózott
és azt mondotta, Roosvelt nagy ember volt, aki szerette az emberiséget és akit szeretett az emberiség. Az uj elnök hangsúlyozta, hogy elszántan fog tovább küzdeni elődje nyomdokain. Németország és japán ellen addig folytatja a szabadságharcot, anig az ellenállás meg nem törik. Nem elégszik meg részleges győzelemmel, hanem az ellenség feltétlen megadását követeli..
Eltökélt szándékunk, hogy akkor is
egadásáig folyik a háború
megbüntetjük a háborús bűnösöket, ha sikerül is a felelősségrevonás elől elmenekülni Nem biztositható az emberies béke másként, mintha lehetetlenné tesszük azt, hogy ellenségeink uj háborút kezdeményezzenek. Troomann elnök a san franciscoi értekezlettel kapcsolatosan kijelentette, hogy egészséges nemzetközi tervezet nélkül r.em védhetik meg a nemzetközi jogokat. Isten irányításával meg fogjuk találni a joghoz és a tartós békéhez vezető ulat. Az uj elnök imával fejezte be beszédét. Arra kérem az egek Urát, mondta imájában, hogy jó és hűséges szolgája lehessek népemnek.
Fürstenfeld elesett
London, április 17 Az orosz hadijelentés szerint Bécstől nyugatra Tolbuchin tábornok kötelékei tovább haladnak előre és elfoglalták Fürstenfeldet, Gráztól 45 kilométerre keletre. Az orosz támadások Csehszlovákiában is to-
vább haladnak előre és délfelé elfoglaltak több helységet.
A olaszországi offenzíva
London, április 17 Az olaszországi általános offenzíva ssrán az 5. és 8. amerikai hadsereg is előrenyomult. Az 5. amerikai hadsereg tegnap megtisztította a vergatói völgytől 3$ kilo-méterie délre lévő terepet A németek kétségbeesetten igyekeztek tartani a Vergató körüli terepszakaszt, az amerikaiak azonban két kilométerre megközelítették a várest. A lengyelek nyolc kilométerre hagyták maguk mögött Imolát és Kastel St. Pietrot megközelítve, Bolognától 24 kilométerre átkeltek az ottani folyón és 3 kilométert haladtak előre.
Angolszász óriási légitámadások a Bologna, körüli német hegyi állásokat és a távolabb északra hn-zódó közlekedési vonalakat támadták. Angolszász gépek tegnap 3800 felszállást végeztek és 1200 nehéz amerikai bombázó 2300 tonna robbanó és gyújtó bombát dobott le. Alexander tábornok az offenzíva megindulásakor hadparancsában a következőket jelentette ki.
— A közeli végső győzelem elérkezett. Ideje, hogy mi is harcba szálljunk és megvívjuk az európai háború utolsó nagy csatáját. A lengyel hadosztály főparancsnokának elismeréssel adózott, hogy előnyomulásuk során átkeltek három folyón és csodálatos elszántságról és harci kedvről tettek tanúságot.
A nagykanizsai üzemben levő telefonok névsora
Nagykanizsán ezidőszerint a következő telefonok vannak üzemben: 1. Posta katonai parancsnoka 3-4. Városparancsnokság 5. Tiszti ügyelet 8. Rendőrség
10. Posta katonai parancsnok lakása //. Polgármester
12. Bolgár távbeszélő központ
13. Drávavölgyi
14. Államvasutak
15. Vízmüvek 17. 0. M. T. K.
19. Vasútállomás orosz parság
21. Papp Simon dr., Maort
22. Maort orosz kat. parancsnoks.
23. Postafőnök Nagykanizsa I.
24. Tűzoltóság
25. Városi közkórház
27. Vajgyárigazgató lakása
31. Zala szerkesztősége és kiadóhiv.
A polgármester közli a város közönségével, . a''városi mérlegke-zolőség folyó nó 18-tól működését! a Kossuth-téri mérlegháznál újból megkezdte. .
299.ké. 1945. Tárgy: Zabvetómag igényié«.
) Hirdetmény.
A gazdák részéra ujabb zab vető magot sikerűit biztositanom. Az erre igényttartó gazdák sflrgőstn Jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban, hol mindjárt'' kézhez kapják a vetőmagvásáriisi utalván/t. Az igényléshez a gazdakönyvst 1« vigyék magukkal.
Polgármester".-
40 fillér«
ZALA
A magyar fegyverszüneti feftétefek
A fegyverszüneti szerződés teljes szövege - Magyarország feltámadásának élőfeltételéi
.Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya a Szovjetunió, az Egyesűit Királyság, az Amerikai Egyesüli Államok és a többi Egyesült Nemzet elleti folytatott háborúban elismerve Magvarország vereségének tényét, elfogadja az emiitett három hatalom megbízottja által az összes Egyesült Nemzetek nevében, amelyelv Magyarországgal, háborút, viselnek, előterjesztett fegyverszüneti feltételeket. J
A fönt kifejtettek alapján a Szövetséges (Szovjet í Főparancsnokság nevében Vorosilov K. E.. a Szovjetunió marsallja, erre a Szovjetunió, az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok kormányai által megfelelőképpen megbízva, az összes Egyesűit Nemzetek nevében, melyek háborús viszonyban állnak Magyarországgal, intézkedve egyfelől és másfelől az Ideiglenes Nemzeti Kormányt képviselő Gyöngyösi János külügy-miniszter, Vörös János vezérezredes, honvédelmi miniszter és Balogh István, a kormány államtitkára, ellátva a szükséges megbízatással, aláirtak az''alábbi feltételeket:
1. a> Magyarország megszünteti a Szovjetunió és a többi Egyesült Nemzetek, közöttük a Csehszlovákia ellen viselt háborút. Németországgal fennálló minden viszonyát megszakítja és hadat üzen Néníe törsz ágnak.
b) Magyarország kormánya kötelezi magát, hogy lefégyverzi a Magyarország területén levő német fegyveres erőket- és hadifoglyokként átadja azokat az Egyesült Nemzeteknek. Arra is kötelezi magát, hogy internálja a német állampolgárokat.
~''c^...Magyarország kormánya kötelezi magát olvan szárazföldi, tengeri és légihadfr-ő fenntartására és rendelkezésre^'' bocsátására, amelyek a Szövetséges (Szovjet) Főpararicsnok-sáü fő vezetése alatt is szolgálatra rendeltethetnek. E-zifel kapcsolatban Magyarország legalább 8 nehéz fegyverzettel ellátott gyalogos hadosztályt állit ki. Ezek "az erők szövetséges területen nem használhatók fel, csak az érdekelt szövetséges kormány előzetes beleegyezésével.
d '' A Németország elleni had müveietek («szüntetése-vei a magyar erők Icfegj-verzendők es a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt békeállományba helyezendók.
ü. Magyarország kötelezi magát, hogy Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia által megszállt területéről kivonja az összes "magyar csapatokat és hivatalnokokat Magyarország 1937 december ^1-én fennállott határai mögé, továbbá hatályon kívül helyez minden olyan törvényhozást és ''oekelwlezést, amelyet Csehszlovákia, Románia és''Jugoszlávia területének Magyarországhoz való csatolására szövegeztek.
3. Ma^acország kormánya és hadseregfóparancsnoksága biztosítja a szovjetesapatok és más szövetséges csapatok számára a szabad mozgás lehetőséget Magyarország területén bármely irányban, ha azt a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság és a katonai helyzet tnegkiváma^Emel-lett Magyarország kormáriva és főparancsnoksága a csapatszállításokat minden rendelkezésére álló'' közlekedési eszközzel saját költségén előse-giti.
- 4. Magyarország kormánya haladéktalanul szabadon bocsátja az ösz-szes Szövetséges hadifoglyokat és internáltakat. Magyarország kormánya további utasításig saját költségén elegendő ruházattal, élelemmel, orvosi segítséggel stb. látja el az ösz-szes szövotséges hadifoglyokat, internáltakat, áttelepített es" meneküli személyeket, köztük Csehszlovákia és Jugoszlávia polgárait. Szállítási''eszközökről is gondoskodik, hogy e személyek. bármelyike visszatérhessen saját országába."
5. Magyarország kormánya állampolgárságukra és nemzetiségükre való tekintet nélkül haladéktalanul
szabadon bocsátja mindazon személyeket. akik az Egyesült Nemzetek javára kifejtett tevékenységükkel ✓ kapcsolatban faji származásuk, vagy vallási meggyőződésük következtében őrizet bén vannak és hatályon kivül helyez minden, erre vonatkozó sérelmes törvényt és korlátozást. Minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy a magyar területen levő összes személyek és menekültek, ideértve a zsidókat is, legalább olyan védelemben részesüljenek. mint saját polgárai.
6. Magyarország kormánya kötelezi magát, hogy a Szövetséges Ellenőrző "Bizottság által megállapított liatáridőben teljes épségben kiszolgáltatja a Szovjetuniónak, valamint Csehszlovákiának és Jugoszláviának, az összes Egyesült Nemzeteknek mindazokat az "értékeket és anyagokat, amelyek állami, társadalmi és szövetkezeti szervek, vállalatok, intézmények vagy polgárok tulajdonában voltak, mozdonyokat, vasúti kocsikat, traktorokat, "gépkocsikat, törli ténelmi emlékeket, muzeális értékeket és mindent, amit a háború folyamán az Egyesült Nemzetek területéről Magyarország területére szállítottak. ''
7. Magyarország kormánya és főpa-« rancsnoksága kötelezettségét vállal, hogy hadizsákmányként a,Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság rendelkezésére bocsát minden Magyarország területén lévő katonai tulajdont," beleértve a német flotta hajóit is.
8. Magyarország kormánya és főparancsnoksága kötelezettseget .vállal, hogy a "Szövetséges Ellenőrző Bizottság Ixíleegyezésö nélkül nem engedi meg semmiféle vagyon, beleértve az értékeket és valutákat is, kivitelét, vagy kisajátítását, amely Németországé vagy polgárainak tulajdonát, vagy általa megszállt országok | területén fevö személyek tulajdonát kéuezi. Efft- a vagyont" a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, által előirt módon fogják megőrizni.
9. Magyarország kormánya és főparancsnoksága kötelezi magát, .liogy atadja a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokságnak mindazokat"Magyarország dunai kikötőiben levő hajókat. amelyek az Egyesült Nemzetek tulajdonát képezik, vagy képezték, függetlenül attól, hogy-'' ki rendelkezik jelenleg ezekkel a hajókkal, abból a célból, hogy a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság ezeket a hajókat <t szövetségesek közös érdekében-a háború ideje alatt Németország ellen felhasználhassa. Ezeket a hajókat a háború után visszaadják tulajdonosaiknak. A magyar kormány teljes anyagi felelősséget visel a" fentebb felsorolt vagyontárgyak megrongálásáért; vagy megsemmisítéséért, ~ egészen- azok átadásáig a a szövetséges szovjet főparancsnok-ságnak. ""* ;
10. A magvarországi és külföldi vizeken tartózkodó magyar kereskedelmi liajók a Szövetséges (Szovjet) .Főparancsnokság hadműveleti ellenőrzése alatt fognak állni a szövetségesek közös érdekében való felhasználása céljából.
11. Magyarország kormánya köteles rendszeres magyar pénzértékben pénzösszegeket kifizetni és árukat, üzemanyagot, élelmiszert stb. eszközöket "és szolgáltatásokat rendelkezésre bocsátani, amelyekre a Szövetséges (Szovjet.) Főparancsnokságnak, valamint a szövet-segesek ama misz-szióinak és képviseleteinek, amelyek a Szövetséges Ellenőrző .Bizottsággal kapcsolatban állanak,, szükségük lesz. A magyar kormánynak szűkség esetén biztosítani kell az ipari és szállítási vállalatok, posta, távíró, távbeszélő, rádió, erőmüvek, közmüvek, fűtőanyag és egyéb anyagraktárak felszerelését- és munkájának szabályozását, azoknak az utasításoknak értelmében, amelyeket a fegyverszünet idején a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság, vagy a
Szövetséges Ellenőrző Bizottság kiad.
12. Azokat a károkat, amelyeket Magyarország a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának hadműveleteivel és az országok területének megszállásával okozott, .Magyarország megtéri ti a Szovjetuniónak. Csehszlovákiának és Jugoszláviának. Emellett — tekintettel arra, hogy Magyarország nemcsak megszüntette a • háborút az Egyesült Nemzetek ellen, ha''.iem hadat is üzent Németországnak — abban állapodtak mqg. hogy '' Magyarország az okozott károkat nem teljes egészében, hanem csak részben tériti meg. Ezt a : kártérítést 300 millió amerikai dollárban állapították meg, amelyet hat évfolyamán törleszt le áruban. ¿lépőkben stb. A kártérítés összegéből "200 millió amerikai dollár a Szovjetuniót illeti meg, a Csehszlovákiának és Jugoszláviának_ járó kártérítés száz millió amerikai dollár. Magyarország megtéríti a károkat és veszteségeket, ¿melyeket a háborúban más szövetségbe országoknak és azpk polgárainak okozott. A kártérítés mértéke később nyer megállapítás ti. '' j
13. Magyarország kormánya kötelezi magát, hogy a magyar területen az Egy esült Nemzetek "és azok polgárainak összes törvényes jogait és érdekeit illetően a háború előtti helyzetet állítja vissza és teljes épségben visszaszolgáltatja azok tulajdonát.
14. Magyarország közre fog működni a háborús bűncselekményekkel vádolt személyek letartóztatásában, az érdekelt kormányoknak való kiszolgáltatásában és az ítélkezésben.
15. Magyarország kormánya kötelezi magát* hogy haladéktalanul feloszlatja a Magyarország területén működő összes Hitler-érzelmű, vagy. .más politikai, félig katonai és egyéb politikai szervezeteket, amelyek az Egyesült Nemzetekkel szemfen ellenséges propagandát folytattak és a jövőben sem türi meg ilyen szervezetek felállítását.
16. Időszaki, vagy ''egyéb irodalmi termékek kiadása és terjesztése, színielőadások rendezése, mozgófény ké-pek bemutatása, rádiószolgáltatás, távbeszélők működése a Szövetséges
194. április .
;(Szovjet") Főparancsnoksággal való megegyezés alapján történik.
17. Magyarország polgári közigazgatása visszaül líttatik Magyarországnak mindazon területén, amely az arcvonaltól nem kevesebb, mint 50 - Í00 kilométerre fekszik, a helyi viszonyoktól fi;''-/;Vn. Emellett "a magyar kózigazg.KSsi szervek kötelezik magukat,. hogy a béke és közbiztonság helyreállítása érdekében végrehajtják a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság és Ellenőrző Bizottság utasításait, amelyeket a jelen fegyverszüneti feltételek biztosításának céljából adnak ki!
18. A fegyverszünet egész időtartamára Szövetséges Ellenőrző Bizottságot iétesitenek Magyarországon. amely szabályozza és ellenőrizni fogja a '' fegyverszüneti feltételek végrehajtását a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság elnöksége alatt Nagybntannia és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével: A Szövetséges Ellenőrző Bizottság a fegyverszünet hatálybalépésétől a Németországgal folytatott hadmüveietek befejezéséig terjedő időben a Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokság f¿vezetése alatt fog állni.
19. A bécsi döntőbíróság 1938 november 2-án kelt határozatai és az 1940 augusztus 31-i bécsi döntés ezennel érvénytelennek nyilváníttatnak. <
20. Jelen feltételek aláírásuk pillanatában hatályba légiek.
Megköttetett Moszkvában, 1945 január 20-4n egy példányban, amely megőrzés végett át lesz adva a Szö- -vetséges Szocialista Szovjet Köztársaságok kormányának orosz, • angol és magyar nyelven, azzal, hogy az crosz és az angol szöveg hiteles. A jelen megegyezés láttamozott másolatát a mellékletekkel együtt a''Szövetséges Szocialista Szovjet .Köztársaságok kormánya át fogja adni mindazon kormányoknak, amelyek nevében va jelen egvezménv aláíratott. '' ''
A Siöve''iéjje»SxocI»li»t» Szovjet Körtir**»ízok. xz EgjtiOi; KtriiyM* ¿i tz Aoeröcil Egyesült Att»mok Kormlaykinsk megbUiaátrtf:
K. Vorosilov.
>\t%yu»:'',zÁg IdíigUnet Nemzeti Konnányátuk tncjW**»«!oi ;
Gyöngyösi János Vörös János Balogh István.
Felállítják Nagykanizsán a néptőrvényszéket és az igazolóblzottságokat
Bizottsági dr
A nagykanizsai Nemzeti________
hétfőn "délután ülést tartott, melyen rendkívül nagyjelentőségű rendelkezéseket hoztak. "Windisch Dénes polgármester javaslatára a Nemzeti Bizottság elhatározta, hogy''mindennél előbb felállítja a fennálló rendelkezések értelmében
a A''éj^törvényszéket, mely bíróság lesz hivatva az utolsó évek politikai bűnösei felett az Ítélethozatalra. ''Az összes üzemekben és közhivatalokban foláilitják az
igazoló bizottságokati Nemcsak a köztisztviselők és magántisztviselők, hanem a kanizsai önálló kereskedők és iparosok személyére , is kii erjednek az igaáoíó^el járások, melyeket a legnagyobb tárgyilagossággal fognak lefolytatni. Mindazok a személyek, akik-a múltban a magyar Haza iránti kötelességüket akár önérdekből, akár más szem-i pontból megsértették és a nyilas és : fasiszta eszméknek hirdetői és vak eszközei lettek, az igazoló eljárás eredménye szerint fogják elvenni megfelelő büntetésüket!
A Nemzeti Bizottság a! polgármester hozzájárulásával''a következő előléptetéseket és
kinevezéseket : eszközölte: i
Báron Pál dr. nagykanizsai ügy-svédet "Nagykanizsa tiszti ügyészévé nevezték ki. Báron Pál dr. kiváló jogászi tudása biztosítéka annak, hogy azok a fol adatok, melyek a nagykanizsai lerombolt közéletnek újjáépítésénél szükségesek,^ a megfelelő jogász kézben lesznek. Báron Pál dr.-ban a polgármester kitűnő segítő munkatársat talált. Báron Pál
r. tiszti ügyészt a nagykanizsai Nemzeti Bizottság meghívta tagjai • sorába és mar hétfőn "részt is vett a Nemzeti Bizottság ülésén.
A Nemzeti Bizottság hozzájárulásával a jx>lgármester visszahelyezte állásába Szórni Sándor árvaszéki ülnököt, akit áz 1939. évi IV. te. alapján távolítottak el állásából. Szonyi Sándor már átvette hivatalát az árvaszéki ügyek intézésében. Papp Boldizsár tisztviselőt városi szailásmesterré, Radics''Dezsőt műszaki altisztté léptették elő.
Felhívás!
Felhívom azt az illetőt, ki a műhelyemből a varrógépfejet állítólag megőrzés végett efvitte, 3 napon belül hozza "vissza, mert a gyü-mölcsárusnő .személyesen ismeri.
Ha a gépfejet visszahozza, a feljelentést visszavonom.
MARTON ISTVÁN
— FelLlvá» a kisknüzuiahhox! A Zsidó Tanács tudomására jutott, hogy főleg JGs-kanizsán nevében élelmiszereket gyűjtenek. Miután a Zsidó Tanács semmiféle gyülfésre senkinek megbízást nem adott, felkéri a. lakosságot, hogy a náluk jelentkező szélhámosokat a legközelebbi őrszemnek adják át.
Apróhirdetés
A város területén lévő kertek felébe bérkeadók. Felvilágosítást nyuit: Zsidó Tanács, Fő-ut 13.
ZALA politikai napilap
KSadia: „KSzsudaságl R- T. Hagyk*»!"*'' * Felelős kiadó: a Hi''flykanlzsal Nemzeti Bizottság.
Szerkesztésért felel: dr. Soltész Imre. Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagy-kattzsa" nyomdájába.! Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalai Károly.
V
évfo!ya-Tj.
Negykaniz^a, 1945. eprj''is 19 csütörtök
9.. szám.
A Hagykani2sai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soítósz Imre főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
A páncélököl
visszavág könyörtelenül és kíméletlenül. -Nem lesz egyetlen zuga sem ;t főidnek, ahova utána nem mon--ük a gyáva gyilkosoknak, háborús "gonosztevőknek, ezeknek a becstelen »''*> iraz ragadozóknak, kik a legnagyobb győzelmeiket a fegyvertelen ártatlanokon aratták, akiket milliószámra gyilkoltak meg mindenütt, ahova mocskos csizmájuk eljutott.« Ezt mondta Troomann elnök, Roos-velt utóda a Kongresszushoz intézett l)eszédéton. De már a teheráni konferencián Sztálin, Churchill, Roos-velt megállapodtak a bűnösök kíméletlen üldözésében és hangsúlyozták. hogy az emberiséggel szemben csak" akkor teljesitik kötelességüket" és a humantirn parancsainak csak akkor tesznek eleget, lia a világtörténelemben páratlan gazság szereplőit kirekesztik az emberi közösségből. Világosan megmondták, hogy a fiaranes a gaztett elkövetésére nem Ir-het mentség és a páncélököl le fog sújtani nemcsak azokra, akik parancsoltak, hanem azokra is, akik a7\ vegrehajtötfák.
Ezt jól jegyezzük meg. Jól véssük szivünkbe, hogy ennek a szerencsétlen országiak sírásói még itt járnak közöttünk, mindenütt jelen vannak, :t pártok irodái előtt tolonganak. Be akartak furakodni mindenüvé. Mosolygós ábrázattal nyújtják szeny-nves kezüket azoknak, akiket meg-öini, vagy megöletni csak azért nem sikerült nekik, inert elég eróslelküek voltak ahhoz, liogy prometheusi s*on\Txléseiket elbírják.
Vigyázzunk! Látó szemmel és lélekkel figyeljük őket addig, amig a páncélököl lesújt rájuk. Ne feledjük ogy másod percre se, hogy ezek a patkányok sötét szobák és szalonok mélyén összebújva még mindig ^odára várnak, uj fehér paripán ;uv>goló vezérre, aki lehetővé tenné, hogy raf)lott holmijaikat mogtart-liassáÜ és újra a dolgozók százezreinek zsírján élősködhessenek.
Mi tudjuk;, hogy a Vörös Had-•Noreír, amelynek csapásai szétzúzták a világ legfélelmetesebb hadseregét, nem semmisítette inog a csodaváró Iwtyárok áiúiait. Ez ránk vár. Ránk. a rendőrségünkre, népbÍróságunkra (''■< mindenkire, aki hozzánk tartozik és a becsületes munkás nyugalmas magyar éleset kiván. A páncélököl most a mi; kezünkben van és el nem engedjük addig, mig az ország-vesztó orgyilkos gyáva pribékektói hazánkat meg nem tisztogatjuk.
A Zala< teljesíteni fogja kötelességét. Őrködni fog azon, hogy a bűnös elvegye büntetését. Eleven, iiiktetó lelkiismeret» leszünk ennek a városnak. Nem általánosítunk. Senkit soha más bűnéért felelősségre gem vonunk, de azt, aki az elmúlt 25 év alatt megmérgezte ennek a mindig demokratikusan gondolkodó városnak a lelkét, az nálunk kíméletre nem számithat. A szerkesztő szobája mindenki előtt nyitva áll és meggyőződésünk, hogy a közös munkának mog lesznek az ered-mén vei.
B. J.
Niegkezdliditi Berlin ostroma
Csak a tartalékok harciak Németországban — A Wehrmacht teljes összeomlása
London, április 18 A szövetséges hadseregnek a legújabb híradások szerint szétzúztak a német Wehrmacht utolsó maradványait. Megkerülték Lipcsét és benyomultak Magdeburgba. Piauen elesett és az amerikai csapatok a csehszlovákiai határ felé Közelednek. A Ruhr-vidéken azünőben van a német ellenállás. Az angol és amerikai csapatok a normandiai partraszállás óta három millió hadifoglyot ejtettek. A Vörös Hadsereg Brünntől 20 kilométer távolságban levő Ziatersdorf olajközpontot elfoglalta. Mintegy 1000 északamerikai nehéz bombázó, 850 vadászgép kiséretéixjn Lrezda vasúti gócpontjait, valamint olajraktárakat és vasúti központokat bombázott a csehszlovák határon. A szövetséges hadseregek Olaszországban megkerülték A lesen tát és elfoglalták Castel St. Pietrot. Bolognát a 3. szövetséges hadosztály fenyegeti. Óriás repülő-erődök .Japánt "és a Riu Kiu szigeteket bombázták.
A szöveisécssek slfoglaMí*: Németországnak tö^b min? fekt
London, április 18 A 12. északamerikai hadseres főparancsnoka kijelentette, hogy a szövetséges hadsereg elfoglalta Né-motország területének több mint fölét. Megbízható becslések szerint a nyugati szövetséges haderők 168.800 négyzetkilométernyi területet, mig az orosz hadsereg kötelékei 98.000 négyzetkilométernyi területet foglalták el.
öngyilkosok s nácivezérek
London, április 18 Az egy''ik kis német város náci vezetőségét elragadta a kétségbeesés az angolszász csapatok és az elkövetkezendő kudarc közeledésére. A városka polgármestere főbe lőtte magát. A rendőrkapitány előbb megölte feleségét, majd önsrvilkos lett.
. t ; Behatolták c^hszlovákiábs a szövetsegesek
London, április 18 Dóssautól a csehszlovák határig folyik a német hadsereg maradványainak megsemmisítése. Lipcse be van kerítve és Nürnberg is körül van zárva. A csehszlovák határtói északra Piauen is elesett és óránként várható a hír, hogy
az angolszász caaaatok atiéjtték a csehszlovák határt.
A Harz hegységben a német terep-zsáköt megtisztították és megindították a frontális támadást Magde-burg ellen. A város ostromát négy óráig tartó pergótüz előzte meg és súlyos bombázás készítette elo. A ma" reggeli jelentés szerint az északamerikai tankok és gyalogosok betörtek a városba, ahol a brit haderők kelőti és északi iránvban törtök he a városba. A holanaiai határon Amszterdam felé szoritották vissza a németeket. A Zuider tónál megrívitották a zsilipeket, hogy elárasszák a mélyebben fekvő területekét. Az angolszász kötelékek elfoglalták Appdsdorfot, A tengeren^ keresztül a legkülönbözőbb jármüveken, bárkákon és 10.000 tonnás ha-
i
jókon twóbálták kiüríteni a német csatiatokat. Alacsonyan szálló re-püfógépek lecsaptak a németekre és súlyos veszteségeket Okoztak soraikban. J -
A Ruhr-vidéíken végefeié közeledik a német ellenállás és a legutóbbi napokban 260.000. német adta meg magát. A ''szövetségesek az elmúlt 26 nap alatt három millió német hadifoglyot ejtettek és a németek továbbra is egyre nagyobb számban teszik le a fegyvert. Csak hétíón 144.000 német hadifogoly érkezett- a gyü''V" bőitekre. Chem-nitz helyőrsége és paráncsnoka visz-szautasitotta a/, angolszászok azon ajánlatát, iiogv adják í fél a várost. Így frontális támadás várható a város ellen.
Csak a tartalékok harcolnák Németországban
LoAdon, április 18
Egy másik haditudósító jelontése szerint a szövetséges haderő élcsapatai ma már nem Németországba nyomulnak Ixj, hanem • Németországból kinyomulnak aiinyira maguk mögött hagyták Németország területének legnagyobb részét. Liposé-ix*n és a mögöttes részekben, melyek olyan kitartással védték magukat," az utolsó hónapokban az ellenállást nem a r.émct hadsereg kötelékei •fejtették ki, hanem
a tartálékok,
melyek , a ny ugati és keleti fronttal szemben meg heves ellenállást tanúsítanak. Az északról előnyomuló élkőteiékek a 7. amerikai hadseregből kerülnek ki, melyek El Alemein-tól Turjiazig elsők voltak a partra tett alakulatok között, most podig az Elba alsó folyása felé törve, elvágták .a Bréma felé vezető vasutvonalat.
A néraat h-id^reg összeomlása
London, április 18
Az egy ik angol haditudósító iria a Ruhr-vidékről, ahol a német hadifoglyok százezrei adták meg magukat, hogy egész nap figyelte a német hadsereg összeomlását. A német hadsereg visszavonuló csapatai órák hosszat; vonultak megállás nélkül jármüveken és menekülő oszlopokban. A lk hadsereg parancsnoka hír szerint öngyilkos; lett. A haditudósító Azt irta, hogy amit az ember itt lát, az olyan, mint amit. regényekbed elképzelnek á világ végéről. Mindez a pusztulás elvonul a szemlélő szetne előtt. A rtíhrvidéki ipartelepből: a t>om.bázás<}k következtében csak lerombolt gyártelepek elgörbült vasgerendák, Jedőlt villany-oszlo}>ok és üszkös falak maradlak meg. Jól mondják, -hogv egyetlen romhalmaz az euész vidék.
;
A ícgiháteoru .
London, április 18 Angol moszkitó bombázók az éj-é.-zaka ismét líerlint támadták. Az amerikai 8. légi haderő 282 német repülőgépet- pusztított el a földön, ahonnan benzin hiánya miatt nem tudtak felszállni. Ebben a hónapban s németeknek 4000''gépét pusztították el. a saját vesztesegük 500 gép volt. Drezda környékén vasúti cso-mójtontokat és olajtartályokat támad-
tak: A tegnapi hadmüveletek során az angol légierő 5000 foiszállást hajtott végre.
Egy lengyel hadifogolytábor felszabadulása
London, április 18 Az északamerikai csapatok egyik Jéna körüli fogolytáborban 830 lengyel nőt szabadítottak fel, akikről kiderült, hogy mindannyian a len-gvel lolsó hadsereg tisztjei voltak, akiket a németek a varsói lázadás leverése után hajtottak el és ars-a kényszeritették őket, hogy lengyel-országból a fogolytáborig gyalog meneteljenek. A teljes kimerülés stádiumában voltak, amikor az angolok megtalálták őket.
Megkezdődött Berlin ostroma
London, április 18 Német jelentések közölték, hogy orwz csapatok megkezdték a Berlin elleni támadást. Moszkva továbbra is hallgat ezekről a német jelentésekről, amelyek a Berlin elleni offenzíváról számolnak be. Ezek szo-rint a legutóbbi jelentésok szerint az oroszok öt oldal rój nyomulnak Berlin fölé és nem egészen 80 kilo- ~ méterre vannak a birodalmi fővárostól.
____»r .. *
CsehsziováKÍa felszabadulása
London, április 18 Miközben Patton tábornok kötelékei nyugat felől a csehszlovák határhoz közelednek, Malinovszky kötelékei Brünn fok; haladnak és 20 kilométerre vannak a várostól.
Ausztriában Bécstől 50 kilométerre elfoglalták Zistersdorfot, a cseh olajipari központot. Tolbuchin liaásenego számos hélvség elfogla-. iása után St. Pöltentől északra és északnyugatra tör előre. A Kön iga-bergtől nyugatra eső terepzsákot felmorzsoltuk, így a németek a Sam-land-féisziget "délnyugati csücskét tartják csak. Ezen a fronton az oroszok 56.000 német foglyot ejtettek.
Troomanr. és Attlee nyilatkozata
London, április 18 Troomann elnök Washingtonban tegnap aláirta az egy érre meghosz-szabbitandó kölcsön és bérlettörvényt. Az uj elnök kijelentése szerint örömmel találkozna Churchill miniszterelnökkel, Sztálin marsallal és más szövetséges vezérekkel. Nem megy el a sanfvanciscoi értekezletre, ellenben szívesen fogja megadni utasításait Washingtont)
ÓL. Attlee lord
kijelentette, ha a szövetségesek valamennyien jqeoi hajlandók feláldozni kívánságaikból a kölcsönös megegyezés érdekében, a konferencia hiába való lesz. El kell kerülni az önkényes cselekvést, vigyázni kell, hotry az alapelvek ne kompi ikálódja-nak, mert ez az együttes cselekvést akadály ózhatja.
London gyászoi
London, április 18 Roosveít elnök elhunyta alkalmából a Szent Pál szélcescgyházban rendezett gyászistentiszteleten közel 3000 *mi>er vett részt. Megjelent az angol király és királyné, Vilma holland királyné, a norvég, jugoszláv és görög király, Churchill mihiszter-
&rm 40 fiHóv
"S
. I
■m
i -.
2
ZALA
lflág. április 19.
elnök, ^liiui-chiü miniszterelnök az . angol fxtrlament két háza előtt, hogv j lerója ü ¿iáját az elhunyt elnök iránt, I a Roosielttel való baráti viszonyról beszélt''""ís arról a csodálattól; mely- I Ive! őt; mint államférfit és Mborús j vezért fisztelt©. !
óiau haüszír,Tér
• • i 1 ■ • .''
London, április 18
Olaszországban a 8. amerikai hadsereg njegkerülto Alcsentát, tovább nyomul ük és 20 kilométerre vannak Bolognától. A németek''az alcssntai rész ess tájába uj kötelékeket dobtak harcba, melyek a jól felszerelt 29. német hadosztályhoz tartoznak. A lengyel iádosztálvok újból elfoglaltak több vizi akadályt és azokon áttörve előrenyomultak. Uj zoelandi és indiai csapatok elfoglalták a Men-dicsína csatornát és azon átnyomulva, megszállták a hasonló nevű várost. Itt bárom német elhagyott tankra bukkanlak, melyeknek mo-íorja még járt és rádiója űzőmben volt. Lengyel csapatok heves harcok után
elfoglaltak Castel St. Pietrot és Castel " Golfot és több helységei nómot fanatikus ellenállással szemben. Arc erikái nehéz Ijombázógéuek Bologna mellett német hadállásokat bombáztok.
J-pán
London, április 18
A Japán elleni háborúban óriási angol repülőgépek a Mariana-szigétek legdélibb''"csücskét- támadták, ugy szintén Jokahama ellen intéztek támadásokat. 60 japán repülőgépet lőttek Az északamerikai hauerö elfoglal:» Joshima-szigetet és annak repülőterét.
Felhívási
Aki két évi internálás után sem ment el a nagykanizsai internálótáborból
Három évig várt, hogy felszabaduljon Nagykanizsa
Nagykanizsa, április 18
Nagykanizsán most egyszerre divat lett a baloldaliság. Alig vén, aki nem hozakodik elő baloldali múltjával. Hogy ő mindig német ellenes volt, látta, hogy hova vezet a háború, sefiitett ahol tudott. Ezek valóságos ostromot indítottak az uj nagykanizsai Vezetőség ellen, hogy ezeket az állítólagos érdemeket gyors előléptetéssel, vagy némely esetben vezető pozícióba való juttatássál jutalmazzák. Megfeledkeznek arról, hogy az igazi magyar hazafiság és a vesztett háború ügye mellől való és a nyilas bérencek tá-borábóí való elfordulás ideje nem október 15-én, vagy néhány héttel később kezdődött, amikor egyszerre más hangon kezdtek beszélni azok a nagykanizsaiak is, akik eddig ,a leghangosabb hirdetői voltak Hitler győzelmének. Arra, hogy mi az igazi szocialista mult és mi az szenvedni és kitartani egy eszméért, jó példát mutat Éles Gábor nagykanizsai szabómeste; élete és pályafutása. A szaboicsmegyei vasutas családból származó Éies Gábor bejárta Németországot, 20 éven át Franciaországban élt, a világháborúban 3 évig orosz fogságban volt. 1919-ben .Magyarországon . Borsodmegyében már "az első proletárdiktatúra idejében politikai megbízott szerepét töltötte be, ahol rátermettségét annak
idején igazolta. Amikor a németek megszállták Franciaországot, Hőségévé; és gyermekeivel együtt szatérí és"Munkácson telepedett le. Innen 1940-ben ..kommumstá;. kijelentései miatt" internálták. Éles Gábor tökéletesen beszél franciául, ^ németül, oroszul.'' A nagvkanizsai internáló táborban két évet töltött el, mert az internálótábor vezetősége sohasem javasolta szabadon bocsátását Mikor 1942-ben megszabadult, családját magához hivta Nagykanizsába és az internálótábor közvetlen szomszédságában telepedett le. Innen figyelte Oláh Gyua és nyilas barátainak rémuralmát. Természetesen állandóan ki volt téve annak a veszedelemnek, hogy a nyilasok elhurcolják, mert hiszen fennen hangoztatta, hogy ő, mint kommunista internált került Nagykanizsára. A város felszabadulása- i kor természetesen é''ére állt a nagykanizsai internálótábor bűneinek felkutatására irányuló hatósági mozgalomnak. Éles Gábor az, aki még sehol sem jelentkezett, hogy politikai múltjára való tekintettel neki pozi^ ciót adjanak.
Elve: eszméért és nem jutalomért kellett baloldalinak lenni...
Három éven át várta Éies Gábor, hogy megérhesse: hóhérainak sorsát!
fS. /. dr.)


A városi rendőrség nagykanizsai kapitá^vsága felhívja a Ír— 50 éves nőket es a. 15—60 éves férfiakat, .''¡ogy csütörtök réggel 7 órára a nők a rendőrség udvarán, a férfiak a városháza udvarán kötelező közmunkára jelenjenek meg. Minderihomü felmentés, amelyet akár a város polgármestere, akár a rendőrség adott, ervénvét vesztette. " 1; • .
Kitételt képeznek a tiszti orvos által megvizsgált'' és nyilvántartott betegek, továbbá a 3 éves és ennél fiatalabb gyermekkel biró anyák.
. Az orosz parancsnokság által igénybevettek kötelesek saémel vesen, .vágy''megbízottjaik utján az igénybevétel,: bizonyítványukkal a fenti helyekén szintén megjelenni A nv?g nem jelenő és munkára kötelezett személyek?igazolatlan -távol-matsdás miatt internálva és munka-sáboi ba lesznek szállitvi.
Molnár Qyőző rendőr kapíiányság vezetője
Megalakították a MAORT üzemi tanácsot
Április 15 én és 16-án választolta meg a MAORT-munkásság az üzemi tanács tagjait, amelyet az alábbiakban közlünk:
. Rsndes tagok: Büky János gépkocsivezető, Donjbai János építésvezető^ Göndöcs József lakatos, Kozrtía István esztergályos, Csepregi Fefcnc autószerelő, Férhezli Károly kőműves.
Póttagok: Pete Ferenc bádogos, Angyalossy . Zoltán hegesztő, Dér Lajos redőnyszerelő, Nincsics Károly asztalos, Lencz Sándor segédmunkás, Deák Ferenc szállitásvezeíő.
A tisztviselők részéről a közeljövőben választanak 3 rendes és 3 póttagot, az üzemi tanácsban azon-bac közösen dolgoznak.
Apróhirdetés
Kgy nagyon szegény öreg ember 18 ár. ,-elvisztette Andres Jenő névre szóló ösz-szfs éi''eiir.ezési jegyei'' és a?. OTI tagsági igazolványát. Aki megtalálta adja le a
Za:a szerkesztőségében Fő ut 5 alatt.
Nagykanizsai sporthírek
~ • »
Örömmel álfepiijuk meg, hogy labdarugó csapataink felszerelcse-ből nem minden pusztult el "A Sáskák azt lehet mondani mindenüket átmentették. A Vasutasnak is maradt valami felszerelés, A Zrínyiről nincs,értesülésünk. Sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy felszerelésekből sokat helybeli lakosok vittek el. Akiknél ilyen felszerelés van vigyék vissza tulajdonosaiknak, ha valaki olyanokról tud, akiknél sportfelszerelés van, jelentsék Harangozónál.
Vasárnap a kiskanizsai „Sáska" labdarugók 3:2 arányban legyőzlek a jó csapattal felálló Zrínyi csapatát. 2 gólt Hering, l et Pecák 11-esből lőtt.
A Vasas SE is megkezdte működését. Elnémított egyesület volt. Örömmel látjuk ismét a közdő gyeppályán.
Újjáalakult a Nemzeti Sportbizottság. Budapesten a Nemzeti Sportbizottság április 6 án ült ö§sze. A következők lettek meghiva a\ bizottság tagjaiul: Dr. Abrai Zsigmond, Bródy György, Frankó Mihály, dr. Hircsák litván, dr. Iván Ferenc, dr. Kreisz László, Gailovich Tibor, Nagy "Marcell, Nádasi Ödön, Reich Andor, Soíti Lajos, dr. Szalay József, Töltési Imre, Dinnyés Lajos, Kovács Mátyás, He^i Gyula, Farkas Géza, Béki L. István, Tur-csányi Lajos, Bocskó József, Oblat Antal, Keresztes Tibor, Siklós Géza, BánKuH László, Halász Lász''ó.
A Kommunista Párt
közleményei.
1
* Feikéretnek Nagykanizsa regi dalosai, hogy a kommunista-párt helyiségében felvételre jelentkezzenek. Jelentkezhet azonban minden jóhan-gu elvtárs, aki dalárdánkban részt-r venni kivár, naponta 5—7-ig Mátyás Lász''ó elvtársnál. Szabadság!.
1;
H
a


Az istentiszteletek sorrendje a ferences plébániatemplomban
Köznapokon: a szentmisék sorrendje Vs7, 7, \''i8, 8 és 9 órakor.
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék időpontja V*7, l/s8, Va9, VslO órakor csendes szentmise; V»ll órakor sz2ntbeszéd; 11 órakor énekes szentmise, 12 órakor csendes mise; délután 5 órakor csendes szentmise oitárbeszéddel és áldás.
Ünnepek és vasárnap előtti napon délután 5 órakor litánia.
— Szerkesztőségi hír
A nagykanizsai Nemzeti Bizottság legutóbbi ülésén dr. Soltész Imre főszerkesztő és miskolci ügyvéd azt a bejelentését tárgyalta meg, hogy mivel visszautazik családjához Miskolcra, kéri a „Zala" főszerkesztői állásától való felmentését A Nemzeti Bizottság kívánságát méltányolta és a felmentést megadta. A nagykanizsai Nenazeti Bizottság a „Zala" főszerkesztői allására egyhangúlag Bencze Jenő lapszerkesztőt hivta meg, aki mint főszerkesztő április 19-én kezdi meg munkáját.;.
— Magszefvezik a nagykanizsai
munkaszolgálatot
A városi mérnöki hivatal a polgármester megbizásábql a közeli na-pokban rendszeresen megszervezi a nagykanizsai munkaszolgálatot és rendet teremtenek azokban a kérdésekben. melyokból az eddigi átmenetekkel járó zavarok voltak. A munkaszolgálat megszervezésére Héti Lajos, a városi mérnöki hivatal értékes tagja kapott megbízást, aki fáradhatatlan tevékenységet, fejt ki, hogy a munkaszolgálat térén egy ség és rend lbgyen.
— Színházi hírek:
Jávor Pál él. Bqda''pestról szerzett értesülések szerint Jávor Pál, a Magyar Nemzeti Színház tajriát, szemben az eddigi hirbsztelésé£kel,
a nvilások Sopronkőhidára- internálták." Felcs%e köz benj ár-ására az oro''rz i''ŐT»rtincsnok szabadlúbni- he-Ivözte. Budát »sten van és már a közeli napokban- fel is fog lépni. Budapesti értesülés szerint Muráti Liiit és Vaszary Jánost fasiszta ma-gaíaríásuk miatt letartóztattak. — BuÖap.-^ien ismét megjelenik a Reggel; Láz-ár M iklós országosan ismert hetilapja. A közeljövőtöri f. Világ is megjelenik. ''. !
Felhívás 1
A helybeli pénzintézetek a Zsidó Tanácstól a nagykanizsai zsidó házingatlanok gondnokságára kapott megbízás, alapján felhívjuk az emiitett "ingatlanok gondnokait, illetve lakóit, hogy elszámolásaikkal, illetve esedékes lakbí-rfizetcsükkel bármelyik intézet pénztáránál haladéktalanul jelentkezzenek. _
A Polgármestej*
közleményei Hirdetmény.
A lófogatu járművek összeírása céljából cirendeiem, hogy minden nagykaniisal la-, kos, akinek birtokában ákár saját tulajdo.r nái képező vagy kincstári ló, kocsi, szerszám van, f. hó 22 ig a szállásmesteri hivatalban (Városháza, I. em. 41. szoba) azonsai .jelentse.
Kiskanizsaiak bejelentésüket a kiskanizsai városházán teszik meg.
A- bejelentés elmulasztását szigorúan bflnttíem.
Nagykanizsa, 1945 április 17.
_ Polgármester.
Felhívás.
Felhivom a város közönségéből azokat, akik a város területén temete''len emberi vagy állati hullát láttak, sürgősen jelentsek be a városi közig, ügyosztályon (Városház 1. em. 42.) hol fekszik a hulla, hogy ar. eltemetés iránt intézkedhessek.
Nagykaniisa, 1945. ápriiis 17.
_Polgármester.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy arra legjobban rászorulóknak hadisegélyt kívánok folyósítani, a szociális szempontok szigorú szem-meltartí''.sával. Nem kaphatnak hadisegélyt a menekültek, a bábomból hazatértek, a német hadseregben szolgálók, — ideértve a Hunyadi páncélosokat — a nyilas é- az imrédista párítagok hozzátartozóit.
Felhívom mindazokat, akiknek hozzátartozói még katonai szolgálatot teljesítenek és nem tértek haza, amennyiben ha-disegelyben részesültek, igényjógosultsá-guk megállapítása céljából ieténtke^ejjík a régi városházán, a Honhy M.-uton íévő'' Gábor József féle bútorüzlet helyiségében. Akinek neve A—H kezdőbetűvel kezdődik április 19-én, akié I-P betűvel kezdődik április 20-án, akié pedig R—Zs betűvel kezdődik április hó 21-én jelentkezzenek reggel 8 órától délután 2 óráig.
Figyelmeztetem az igénylőket, hogy a hadisegély igényeket szigorúan kivizsgáltatom és a hamis Igénybejelentőket, valamint az esetie^es visszaélőket a leg-zigo-gubban megbüntettetem Jelentkezéskor a" hadisegélyt megállapító véghatározatot mindenkinek be kell mutatni.
Nagykanizsa, 1945. április 17.
——— Po,8ármester.
7045/1945. Tárgy: A köztisztviselők és közalkalmazottak jelentkezése szolgálati helyükön.
Hirdetmény.
Felhivom a város területén működő összes közhivatalok, közintézmények tisztviselőit és alkalmazottai?, ho,<y szolgálati helyükön haladéktalanul je''entkezxenek. Aki enne''K a rendelkezésnek eleget nem íesz, azt azonnali hatáliyal elbocsátják.
Nagykanizsa, 1945. ápr. 14. -
Polgármester.
ZÍIL& poÜHiiiőH naplap Kiadja: .Közgazdasági R. T. Nagykanim*
Felelős kiadó: a Kagykanizsai Nemzeti Bizottság.
Szerkesztésért felel: dr. Soltész tmra.
Nyomatott a »Kőzasidasá.-ti R. T. Nagy-'' kaöizsa" nyoindájábai Nagykanizsán
NyvmJác t felel: 7,iU\ Károly.

50.
évfolyam.

Nagykanizsa, t945. április 20 péniék
10. szám.
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Benoze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
Uj élet uj tavasz
Még három hete sincsen, hogy városunkat felszabadította az orosz hadsereg a német rablógyilkosok uralma alól és máris látjuk, hogy'' az -élet sarjadni kezd az üszkös romok alól. Gvenge hajtások, zsenge rügyek dugják ki fejőket a komisz muít kiégett pernyéje alól, uj életet, i''j tavaszt igerce.''Kz a város, amely leghosszabban szenvedte, át a fasiszta, urát, ig>" a kirablása is^ a legalaposabb volt, jxjrére vetkőztetve, koldusszegényen állt a hadak országútján. ¡Dideregve, éhesen, reménytelenül. A német gyilkosokat és á nyilas banditákat kiseperte •!gv;m a győztes Vörös Hadsereg, de* itt maradt undok nyomuk: a nincstelenség és hullaszag.
Az ágy uk dörögtek,...... géppuskák
kattogták még KanizSa hatarában, amikor előjöttek a nélkülözéstől agyongyötört és megkínzott üldözöttek, a fasiszta rendszer halálra ítéltjei. Egy lelkes kis csoport, közöttük az auschwitzi és birkenauí halálgyárból csodával határos módon megmenekül tek, szőlőhegyeken és szalmakazalba» megbujt régi harcosok, élükön Windisch Dénes polgármesterrel és megkezdték azt a munkát, aínolyre csak erőslelkü. harcban és-szenvedésben acéllá ed-.zett emberek vállalkozhattak. J
Polgármester még soha nehezebb, kilátástalanabb helyzetben nem vett át várost. A reakció úrhatnám lovagjai és cselédei dermedtségükből magukhoz térve, kárörömmel szemlélték ezt a merőben kilátástalannak látszó, munkát. Bizton számítottak -arra, hogy az uj élet uj harcosai; 1 elebuknak az emberfeletti vállalkozásukba. A Vörös Hadsereg nieg-m orte ugyan a csatát, —^gondoljak — de* ezek el fogják veszíteni ós ezzel leáldoz.ik a demokrácia még gyengén pislákoló napja.
Tévedtek. Bár a nagy csatának a befejezése ínég nem érkezett el, de már világosan látni azt a győzelmet, amely végül is a dolgozó tömegek felszabadulásához vezet. Nincs'' három hete még, hógy szurony oké volt itt a szó, maris éted ez a varos, sokkal erőteljesebb tempóban, mint bármely más felszabadított város.
Van villanvunk, vizünk, két működő" fürdőnk, jól felszerelt, kifogástalanul működő kórházunk. A vajgyár már vajat készít, a sörgyár gépei is rövidesen megindulnak. A mozik rövidesen kinyitják kapuikat.
A polgármester élelmiszert j szerzett a városnak.
A jegyrendszer kifogástalanul működik. Az orosz katonai parancsnokság készségei állt a polgármester rendelkezésére és ígéretet tett további hathatós támogatásra is. A köztisztasági hivatal tahin egész Magyarországon egyedül Nagykanizsán működik kifogástalanul* - utcáink tiszták. házainkban nem gyűlnek fel szeméthegyek.
iskoláink kivétel nélkül tanítanak, zeneiskolánkba is élet költözött. A közigazgatás és közrendészet lassan, de biztosan konszolidálódik. Uj emberek 7ij tempót diktálnak. Dr. Molnár Győző, a kapitányság vezetője biztos kézzel szervezi áz uj rendőrségünket, ugy neki, mint a polgármesternek odaadó munkatársai a pártok, vezetői.
»Ha a romokat eltakarítottuk, ha a reakciót kiirtottuk, .ha. átszitáltuk
Amerikaiak Prága elótt
Lipcse elesett — Utcai harcok Düsseldorfban — Kanadaiak 35 kilométerre vannak Amszterdamtól — Berlinnél áttörték a német védelem gerincét — Tokio meneköl
Nyugati front
London, április 19 A német hadsereg felbomlása befejezéshez közeledik. Az ellenállás most már főleg elszigetelt terepzsákokban található. Ezenkívül a Ruhr vidéken, ahol tegnap a szövetséges haderő benyomult Düsseldorfba és 40 000 hadifoglyot ejtettek. A gyűjtőhelyeken ezzel a hadifoglyok száma 300.000 re emelkedett. Patton tábornok hadserege átnyomult a csehszlovák határon és 150 kilométerre van Prágától és 100 kilométerre Pilsentól. A 3. szövetséges hadsereg kettébe szelte Németországot. A 7. amerikai hadsereg Nürnbergbe tört be, aboi utcai harcok folynak: Nürnberg híres stadionja, ahol a nemzeti szocialisták nagy gyűléseiket szokták tartani, az amerikaiak kezén van." A stadiont 30 -40 angol katona foglalté el. Az 1. amerikai hadsereg gyors ütembén Lipcse ellen nyomul és megtisztítja a várost. A 9. hadsereg Hamburgtól északra Lüneburg határában 20 kilométerre van az Elbától. Hollandiában, ahol 100.000 német katona van elszigetelve, a kanadaiak 35 kilométerre vannak Amszterdamtól. A franciák elfoglalták Baden-Badent és Strassburgtól 15 kilométerre vannak. A Gironde torkolatánál fekvő terepzsákot a franciák megtisztították.
London, április 19 Az amerikaiak Louny felől tegnap délelőtt átlépték a csehszlovák határt Az amerikai haditudósító jelentése szerint a katonai parancsnok már az előző napon átküldött egy járőrt a határon, de annak Vissza-kellett fordulnia, nem azért, mivel ellenállásra talált volna, hanem mert annyi foglyot ejtett, hogy azokat előzőleg el kellett helyezni. Ezen a területen, melyet Hitler 1938-ban Németországhoz" csatolt, nincs kiépített védelem. Az uttorlaszokat és akadályokat a lakosság az útszéli gödrökbe dobálta és még csak egy géppuska-fészekre sem akadtak az előnyomuló amerikai katonák.
London, április 19 A Nürnbergben elfogott német katonák teljesen összetört lelkiállapotban vannak. Mindnyájan azt mondják, hogy-''a német Hadsereget örökre megverték, minden kárba veszett és minden kaput. Lipcsében a város pokrármestere kodden még a csapatok között megpróbált fegyeí-met tartani, de nem tudott rendet teremteni a Volkssturm lázadása után, mivel ezek nem akarta^ harcolni, hanem kijelentették, hogy leteszik a fegyvert. Angol'' haditudósítók jelentése szerint a visszavonuló németek *uftját mindenütt hatalmas
tüzcsjSvák jelzik, mert egyre-másra gyújtják fel az ipartelepeket és üzemeket. Sok helyen elkeseredett ellen állásra találnak, mivel azt a parancsot ''kapták, hogy utolsó csepp vérükig lassítsák meg a brit előnyo-múlást. A németek visszavonulásukban brit hadifoglyokat is hajtanak maglik eiőtt, ezele közül 40G-at az angolok .kiszabadítottak. Több. szakaszról érkeznek jelentések, hogy német }>uLgárok megvesztesjetm próbálják a szövetséges katonákat, hogy adjanak el olyan ruhát nekik, mely'' a hadifogoly jelzéssel van ellátva.
London, apri:is.l9. A szövetséges főpsfencsnoksag felszólította a-, kereskelelmi hajók parancsnokait, hogy meneküljenek el a nácik elől, mivel Németország nem lesz Üzemképes állapotban, hogy hajókat gyárthasson. És ha Németország részére Amerikából megindul az élelmiszerszállítás, Németországnak tiem fognak szövetséges hajók rendelkezésre állni, hogy a német igényéket kielégítsék.
Keleti hadszíntér
London, április 19 A tegnapi moszkvai hadijelentés • még most sem tesz említést az Odera fronton folyó offenzíváról, de szövetséges haditudósítók jelentései a Berlin ellen folyó harcokról beszéltek. A német hírszolgálati szervek azt jelentették, hogy az Odera menti támadásokban az oroszok előrehaladtak és súlyos harcok vannak kialakulóban a birodalmi főváros délkeleti bejára a előtt. Csehszlovákiában az orosz haderő közelebb tört Merica Ostrava felé és Brünnhöz közeledik, emelytől 12 kilométerre van. A szovjet tüzérség már ágyúzna Virtnnt és a .várostól délre több hetyseget elfoglalt. Ausztriában az o.oszok elfoglalták a Bécstől 40 kilométerre északra fekvő Mistelbachot. Kelet-Poroszországban felmorzsolták a Pillaunál levő nagy német erőcsoport maradványait ,és 8700 foglyot ejtettek. Elesett a 28. gyaloghadosztály parancsnoka is. A szovjet haditengerészeti erők 2 nap alatt Pillaunál több nemet hajót süllyesztettek el.
Déli front
London, április 19 Olaszországban a 8. amerikai hadsereg átszelte aPó alsó folyásáhozvezető mocsárvidéket és elfoglalta Alcsentát A lengyel hadsereg délkelet felől előrehaladva 16 kilométerre megközelítette Bolognát és a lengyel tüzérs^ már ágyúzza a várost. Olasz és indiai csapátok is előbbre hatoltak és 5 kilométerre
Bolognától dél és délnyugatra néhány magaslatot megszálltak. Szövetséges -nehéz bombavetők tegnap tovább támadták a bolognai célpontodat. Az olaszországi harcok során még nem volt példa ilyen szeros együttműködésre a földön harcoló csapatok és a légi haderő között.
Légi háború
London, április 19 Angol moszkitó gépek éjjel .''Berlint bombázták. Amerikai nehéz bombázók németországi és bajorországi célpontokat támadtak. Több mint'' 700 Liberátor és bombavető vasúti célpontokat és erőmüveket tá- v madotí ésTiéinet repülőtereket lőttek össze. Brit bombavetők Hamm ]iáivá udvarát támadták. Egyetlen angol gép sem veszel}!; el. Í000 tuneri-. .kai repülőgép Helgolandot támadta . és összeromboita a közeli Kries szigetek egy- i kén a repülőteret.
J^pan
London, április 19 '' A Japán elleni háborúban amerikai^ csapatok partraszalltak Minda-nau szigetének délnyugati részén és 60 kilométer széles ''hídfőállást létesítettek. Mindanau a Fülöp szigetek második legnagyobb szigete. Tokióban a jelenlegi sürü légitámadásokra való tekintettel, áz ott tartózkodó diplomáciai testületek tagjait felkér- '' ték, hogy hagyják el a japán fővárost.
Politikai arcvonal
Londonf április 19 Madridból jelentik, hogv Spanyolországban a német márkát nem "fogadja«: el fizetési eszköznek. Ezért a madridi német diplomáciai kar kénytelen volt személyzetét elbocsáj-Lani és elhagyni a "várost, mivel nem .tudott fizetni. A spanyol kormány legújabb rendelete éltelmében semmiféle német repülőgépnek, sem utasszállító, sem postagépnek, vagy más repülőgépnek nem szabad le-. szállani spanyol területen.
London, április 19 Parisban a mai napra tűzték ki Dons, tábornoknak. Sziria és Irak egykori parancsnokának ügyében a tárgyalást. Dens tábornok volt", ugyanis az, aki a Szíriába benyomuló szövetséges haderőkkel szemben elrendelte az ellenállást. Dens tábornok azzal védekezett, hogy felsőbb f parancsra cselekedett, "mikor elrendelte a fegy veres eitenáilást. A védekezés további során azt állította, ■ ha nem fejtett volna ''ki ellenállást a szövetségesekkel szemben, a né-\) met megszállók Franciaország egész '' területét és francia Észak-Afrikát v-is megszállták volna.
Róma, április 19 A ;pápa jelhivta a katolikus vilá-. gof, hogy imádkozzanak a háború > mielőbbi befejezéséért igazságos bé+ kéért\ és isteni irányításért azok számára ¡akik a békefeltételeket megállapítják. .
Ji London, április 19
. Washingtonban a moszkvai, brit és amerikai nagyköreteket haza hiv-
X
a tisztviselői kart,. akkoY olyan építő munkába kezdünk. amit az egész ország csak csodálni -fog. Olajváros vagyunk és ez mindent megmond. Jólét és bőség fog beköltözni ebbe
a várasba, nem iesznek nyomorgók és nélkülözők. De nem lesznek mun-kakerjilók sem.« Ez az én program-riiom — mondta a polgármester.
! ö;.
Ar* 80 fiilép.
ZALA
iák, hogy részt vegyenek a sanfran- j eiscoi konferencián. Stettínius külügyminiszter kijelentette, hogy a lengyel kérdésben ujabb orosz jegyzéket kapott, de a jegyzék tartalmát nem fedte fel. Eden külügyminiszter "kijelentette, hogy bizik a konferencia sikerében es megelégedésének adott kifejezést, hogy- a két angol nemzet játsza a főszerepet a világhiztonsági értekezlet megalakításában.
Washingtonban a brit és kanadai élelmiszor''ellátási konferenciát azért tartják meg mielőbb, hogy Eden már a tárgyalások eredményének tudatában utazhasson San-Franeis-coba.
Londonból jelentik, hogy Angliában folyó hó 6-án bevezettek a nyári időszámítást.
1945. április 20
A Nemzeti Bizottság tegnapi ülése
Kijelölték tz igazoló bizottságot, megalakították a járási földbirtok-rendező tanácsot, kinevezték a népbiróség elnöket és ügyészét
^ >
Tévelyegsz barátom,
mert nem tudod, hogy hova kellone menned, pedig te szeretnél most jól választani, szeretnéd magadat biztonságban iudni: na végre eltaláltam, közöttük vagyok.
Pedig miiven tévedésben vagy, amikor" azt hiszed, hogy révbe jutottál. Mílverí balga az örömöd, amikor meglátod- nevedet az újonnan megszerzett pártigazolványon, amely téged elvtársnak tüntet fel. A párt-bulyeg pedig, amely tagsági járulékaid pontos befizetéseit mutatja, véglegesen megnyugtat: ajaj már engem baj jiem érnet.
Elvtársnak lenni nem annyit jelent, hogy'' befizetjük a tagsági Járulékokat.
11a elvtárs akarsz lenni, akkor vállalnod kell a munkát és harcolnod kell az uj társadalmi és - gazdasági rend kialakításáért. -Mert ne gondold azt, hogy mivel Magyarország politikája gyökeresen megváltozott, a problémák azonnal megoldódtak. Ugyanaz a kéz szorul üdvözlésnél most is ökölbe, amely ezelőtt nyitott tenyérrel lendült- magasba és ugyanaz-"a száj mondja most, hogv: • Barátság«, amely azelőtt Szálasit éltette.
A politikai kormányzat máról-holnapra megváltozhat, de az-emberek túlélve a bukott rendszert, továbbra is ittmaradnak. Ezek az itt-manulnak. Ezek az ittmaradottak nem. tudnak hirtelenében megváltozni, hiába igyekeznek ezt jól-rosz-szüL elhitetni.
A paraszt, akinek huszonöt éven keresztül azt harsogták a fülébe, hogy a kommunisták-elveszik a földet, a munkás, aki olótt a szociáldemokrácia kizsákmányoló politikáját igyekeztek bebizonyítani és az utellektuel, aki maga''tartotta köte-ességének, hogy ezekről a többieket meggyőzze, most is ugy anaz maradt.
Vállalataink, amelyek eddi^ az elérhető legnagyobb profit érdekében óolgoztak, nem tudnak hirtelenében a munkásság véd «"»angyalaivá válni.
A közhivatalok, amelyeknek nyilvántartóiban, vagy irattáraiban eddig idegölő munka folyt,-most letargiku-S-in pepecselnek, mert nem tudják, hogy- holnap szükség lesz-e azokra.
Ha »elvtárs akarsz lenni, tessék! Van munka elég, amelyet.el kell végezni, megyan a cél, melyért har-ccini kell és szabad az ut, amelyen dolgozni lehet. Ne lődörögj álíán-dcan a Kommunista vagy Szociáldemokrata Párt helyiségeiben és no keresd folyton az elnök" vagy titkár eU társakat, kérvo őket, hogy i Kérlek eh társam te ismersz engem, tudod, hogy- ki vagyok, légy szíves igazold ez; nekem pár sorban.«. Sokkal jobban megbízhatónak tudjuk azt az ismeretlen földmunkást, aki bár nem Iát a tisztán a jövőt/de dolgozik, me*t erős a hite, hogy munkájának Gio:;; lesz az eredménye.
Ne azon töprengj most, hogy hova állj. balra-e, vagy méípukább balra, hanem becsületes kiállással vállald "a munkát, melyét pillanatnyilag el tudiz végezni. * T. Gy.
A Nemzeti Bizottság tegnapi ülésén megalakították a két ignzoió bizottságot, amelynek tagjai a szociáldemokrata pártból Szirtes István magántisztviselő, Zábó Jár.os szabó, Dér Lajos lakatos és Kunecz Károly postafőtiszt A kommunista párból Szepesi Imre bádogos, Pongrácz József magántisztviselő, Deutsch József hentes és Szabó István MÁV mozdonyvezető. A két bizottság elnökeinek szemelyében még nem történt döntés és azokat a 20 án tartandó rendes ülésen nevezik ki.
Megalakították a járási földbirtok rendező tanácsot, melybe dr. Há-mory. Zoltán törvényszéki birót, Rendek Géza okleveles gazdát, Ke-nedy Imre mérnököt delegálták. A pártok, a bizottságba Gáspár József temetögondnokot és Hackler Jar.os nyomdászt, valamint Göndör Ottó és Varga Józsefet küldték ki.
A Nemzeti Bizottság kinevezte
a Népbiróság elnöki/* dr. Varga László törvényszéki SiWt, valamint ügyésszé dr. Gáspár Zoltánt.
A Nemzeti Bizottság utasitotia az üzemeket, hogy a megalakítandó üzemi bizottságokba a szakszervezetek kiküldöttjeit hívják meg.
A Nsmzeti Bizottság felhatalmazta az igazoló bizottságot, hop.y saját hatáskörében döntsön afelől, hogy az. igazolás alá eső egyén alkalmas-e vezető állásra, vagy csak beosziott minőségben használható-e fel. Felhatalmazta az igazoló bizottságot, hegy bárkit áüásából azonnal elmozdíthasson s amennyiben súlyosabb esettel állnának szemben, internáltasson, vagy népbirósác elé állítson., Ezekben , az ügyekben a Nemzeti Bizottság ú végrehajtó hatalmat is az igazoló bizottságokra ruházta át, a Nemzeti Bizottságnak történő jelentéstétel kötelezettsége mellett I
Nyilas banditák ujabb rémtette Badacsonytomajban ^

A GŐZFÜRDŐ ayitvjr imponte tcgí-.t-es tő1 6 órá i¿ (Kedden egé* .■•¿v t-s pénteken aélui&a nöknti;.) -Fürdőruhát és törülközőt uiindenki fcov son lasgával.
Már több, mint három hete, hogy IBadacsonytomajt felszabadította a dicső Vörös Hadsereg. A nép ott is megkezdte a romok fölött az újjáépítés munkáját, élén a .Magyar Kommunista Párttal. Folvt a munka, amit a nyilas banditák igyekeztek meggátolni. A Kommunista Párt küzdött ellenük és ezért fizetni kel-lett.
A párt helyi vezetője, Göllei íst-ván vendéglős régi harcos volt. Április 14-én fárasztó munka utan ment haza és otthon'' ledőlt néhány percre pihenni. FekvólK»lyén érte a nyi.as gonosztevő öt revolvergolyója, amely kioltotta harcos életét. Á csendőrség ímmel-ámmal kezdett a nyomozáshoz, hiszen az ő emberük követte el a rémtettet. Ugyanazok az emberek ¿vigyáznak« ott még mindig a rendre, akik a nyilas országpusz-titókát a leghűségesebben kiszolgál-
ták. ;
Ezek -az állapotok tartltatatljmok. I í''gylátssik, a nyilas testvérek elfe-leitik, í^ogy az o idejük lejárt. Elfelejtik, i h6g\ r;om ók már az urak, ami''koi a nekik nem tetsző embereket rövid uton elintézhették. Vigyázza-nak nagy on, mert nem felejtettük el még a ¡budapesti rém tetteiket sem és ha gyilkosságaik sorát még mindig növelik, mi is tudni -fogjuk, hogy hogyan járjunk el ellenük. Azt" hiszik, hogy végig olyan kész-, tvüs kézzel bánunk velük, mint ed-(íig? Netn! Nagyon tévednek! -Mert egyszer a mi türelmünknek is vége szakad és akkor jaj lesz azoknak, akik nem tudnaknép akamtának engedelmeskedni. Megmutatjuk, hogy a mi öklünk is le tud sújtani teljes szigorral azokra, akik ellenségei a 1 független, demokratikus Magyaror-: szagnak.
Polgári személyek nem utazhatnak Kanizsáról
Az álloqiásfönökség közlése szerint az orosz katonai parancsnokság megtiltotta a polgári személyek utazását. ■Felkéri c közönséget hogy utazási szándékból az állomásra ne jöjjön, mert jegykiadás nincs. Az áru- és poggyászszállítás, valamint a postai csomagszállítás is szünetel. Az utazás megkezdéséi a „Zala" utján közölni fogják a közönséggel.
Az állomásfőnök.
Engedélyezték az első népgyűlést Kanizsán
A Magyar t Kommunista Párt nagykanizsai szervezete elsőnek kapott engedélyt az orosz katonai hatóságoktól népgy ülés-~megtartásárj. Ez az eredmény "a nagy-kanizsai szervezet vezetőségének az orosz hatóságok előtt megszerzett nagy presztízsére vezethető vissza, mert a többi felszabadított városokban bónaj»ok is elmultak, amig egy- gyűlést az orosz hatóságok engedélyeztek. A népgyűlést, melyet e hó 22-én tartanak meg a városi moziban, nagy érdeklődés előzi meg. A népgyűlésen, mini azt közölték velünk. Farkas Mihály nemzetgy űlési képviselő, a Magyar Kommunista Párt vezetőségének tagja tart nagyszabású beszédet
a 151:1 reformról, a reakció ■''lleni-
harcról, régid máj-u-i elsejének , megünnepléséről. A megtartandó népgyűlés iránt máris igen nagy érdeklődés mutatkozik.
A földreform fői
Az egész országban folyik a főid-reform végrehajtása. Az kapja meg a főidet, aki megműveli.
A nagykanizsai járásban is megkezdődött a föld parasztkézhez juttatása. A két demokratikus párt ki öltve küzd a reakció vára, a nagybirtok ellen. A nagybirtok próbálkozik ellenállással, szervezkedéssel. Azt mondja a parasztnak- ^ofcy ne fogadd el a főidet, mert nr m tudod megművelni, nincs dcéd, nincs lovad, a németek úgyis visszajönnek és akkor még , meg is t üntetnek. De a magyar parasztot többe nem fogják becsapni a nagyurak! Tömegeseti jelentkezik a kisbúl''jíKos parasztság, a nincstelen cse!rd£ég földért Tudják, hogy az a fötrl az övék lesz és iceg fogják művelni akkor is, ha családjukat is fogják az eke elé, vagy kapával törik is fel A nagykanizsai járásban is felosztásra kerül kb. 2500 hold föld. 18 jegyzőség 3í községiben már megalakultak a föidigénylő bizottságok és megkezdték a föld szétosztását. A Vörös Paiancsnokság legmesszebbmenő támogatása mellett Nagykanizsán is megalakult a Járási Földbirtókrendező Tanács és megalakítják a Földigénylő Bizottságot. Itt is, mint mindenhol az or-szagban, vereséget szenved a reakció. Hiába az öreg, tapasztalt reakció minden erőfeszítése, minden ellenállása megtörik a fiatal, de életerős, demokratikus Magyarország pörölycsapásai alatt. Sz. Gy.
Menekül a Szálasi-Rádiói
A magyaróvári Szálasi-Rádió április 1 én szüntette be adásait ,A nyilas prop?gandistak — irja d Neuer Züricher Zeitung — az. or-^ £2ág területét elhagyva Bécsben ; ütíK fel sátorfájukat" — Meddig? Erre a feleletet már megkaptuk a győzelmes orosz haderő által. Meddig tiilhatnak még? ''
Gyermekvonatok indítása a fővárosból vidéki városokba
''-.uJapesti szegény gyermekek felség :iye-.ésére a Nemzeti Segély gyern.:ekkihelyezési akciója kereteben kedden ezer gyermekkel indult vonat Orosházára.
Kapituláció telefonon (MTI) Londonból jelentik, hogy Manheim városa telefonon jelentette be megadását. A v.iros külső övezetében lévő épüietoen egy amerikai tiszt szobájaban csengett a telefon. Az amerikai tiszt a kagyló felvétele után csodálkozva "hallotta, hogy; Manheim város egyik tis:t-viselője beszél.
„Kérein, szüntessék be a város ágyúzását» nincs többé német katona Manheimben.u
Ezután Manheim polgármestere is megerősített* a tisztviselő bejelentését Manheim az első város, aníely telefonon keresztül adta meg magát.
5 A vasuü állomás katonai parancsnoka keres egy olyan női- vagy férfiszakácsot, aki szláv- vagy a németnyelvet érti és hajlandó őket szalonkocsiban elkísérni, vebbet az ál !o másfőnöknél.
A Polgármester
| kő2leményei
i Hirdetmény.''
A lófogatu jármüvek összeírása céljából J elrendelem, hogy minden nagykanizsai la-| kos, akinek birtokában akár-saját tutajdonát képező vagy kincstári ló, kocsi, szerszám van, f. hó 22 ig a szállásmesteri hivatalban (Városháza, I. em. 41. szoba) azonnal jelentse.
Kiskanizsaiak bejelentésüket a kiskanizsai városházán teszik meg.
A bejelentés elmulasztását szigorúan büntetem. v
Nagykanizsa, 1945 április 17.
__ Polgármester.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy arra legjobban rászorulóknak hadisegélyt kivánok folyósítani, a szociális szempontok szigorú szemmeltartásával. Nem kaphatnak hadisegélyt a menekültek, a háborúból faai&tértek, a német hadseregben szolgálók, Ideértve a Hunyadi páncélosokat — a nyilas éa az imrédista pirttagok hozzátartozóit.
Felhívom mindazokat, akiknek hozzátartozói még katonai szolgálatot teljesítenek és netn tértek haza, amennyiben hadisegélyben részesültek, igényjógo3ultsá-guk megállapítása céljából jelemkezxenek a régi városházán, a Horihy MT-uton lévő Gábor József féle bútorüzlet helyiségében. Akinek aeve A—H kezdőbetűvel kezdődik április 19-én, akié I-P betfive! kezdédik április 20-án, akié pedig R—Zs betűvel kezdődik április hó 21-én jelentkezzenek "reggel 8 éráiéi délután 2 óráig.
figyelmeztetem az igénylőket, hogy a hadisegély igényeket szigorúan kivizsgáltatom és a hamis igénybejelentőket, valamint az esetleges visszaélőket a legwigo-gubban megbüntettetem. Jelentkezéskor a badisegélyt mcgállapiió véghalározatot mindenkinek be kell mutatni. _ Nagykanizsa, 1945. április 17.
Polgármester.
Z&L& poSitikac napilap
Kiadja: .Kízgazdaságl R. T. NEaykanizía''
Felelős kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság.
Szerkesztésért felel: Benczs ianő.
Nyomatott á „Köísai.dasáj''i R. T. Nagykanizsa* nyomdájában Nagykanizsán.
Nyomdáért fölei: Zala; Károiy.
évfolyam, lí. szám.
Nagykanizsa, 1945. április 21. Szombat
Ára 80 fillér
i—
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
\3F

w v
m m wwUngliában vége az elsöftétitésnek
Az oroszok mélyen nyomulnak be cseh területre — További előnyomulás Ausztriában Angol parlamenti küldöttség meglátogatja a német koncentrációs táborokat
»
Nyugati front
London, április 20 Németország niéíc el nem foglalt területe, melyet Patton tábornok kö-telélcei árasztanak el, most kereszttűz alatt áll a szemben álló orosz haderőtől. A-Berlin, körül harcban álló -orosz csapatokat csak 150 kilo-météi* választja el/az Elbánál álió angol-amerikai kötelékektől. Lipcse és Kalló elesett. AJ)ritek elérték az alsó''''-^Ejbát'', és BírrHursrot, Hamburg iken árosSiJfiHyegetik.
Csehszlovákiában a 2. angol-amerikai hadsereg a szudéta földet foglalja, el és már a Karlsbad felé vezető uton vannak. Malinovszkv tá-born >k kötelékei Brünn felé törnek előre. Ettől "az arcvonaltól -100 kilométer választja el «a Hollandia arcvonalat, ahol a'' megmaradt német-kötelékek az újonnan elárasztott- területik mögött- próbálnak lélesrzet-vételaez jutni. A kanadai 1. hadsereg a Harz hegységben lovó terepzsákban. melyet teljesen fel göngyöli-ettek. 10.000 foglyot ejtettek. Nyugaton az alsó Elbánál 7 kilométeres szakaszon átjutottak a folyam nyugati partjára. A Bréma és hamburgi útból nvolc kilométer van a kezükben. A britek és a 9- észak-amerikai haósereg jelentős német eróke* kerítettek be, akik a Harz hegységet akarták elérni. Gyalogosok és tank . kötelékek indultak útnak, hogy megsemmisítsék ezeket a csapatokat. Nyugaton a 3. északamerikai luxiserég niár fél Nürnberget el-foglaha.
L&ndon^ április 20 Lipcse, Németország-ötödik leg-'' nagyobb városának elfoglalásakor a város polgármestere, annak felesége és IS eves leánya, továbbá á helyettes ¡mlgármester és felesége megmérgezték magukat, mielőtt a város a/ amerikaiak kezére került. Az amerikaiak foglyul ejtették a német-birodalom. földművelésügyi miniszterét, iki Hitler egyik fo~ bizalmasa volt. Drezda gauleítere felszólította a város lakosságát, hogy tartsanak ki az i;tolsó emberig és ne engedjék, hogv c- város megadja magát.
* London, április 20
Patton tábornok hadseregének egvik haditudósítója irja jelentésében, hogv a legutóbbi harcok során <ok hadifogolytábort értek el és a legutóbbi 24 "órában több ezer fog-Kot szabadítottak ki. -
A leifutóbbi napokban több német tábornok esett- fogságba, ezeket- a Xürnlierg körüli harcokban fogták el. - ''
Keleti hadszíntér
London, április 20 A I&k-stói északra harcoló orosz hadosztályok tovább haladnak előre. Mistelbachtól továbbk.6 kilométert jutottak előre. St. Pöhontől nyugatra és Grúztól keletre helvi jelentőségű összetüi.ések voltak. Moszkva ma reggel jelentette, hogy az osztrák nép mi idenüt-t nagy "örömmel fogadja üz orosz hadsereget.
A néraet birodalmi fővárostól keletre álló csapatok Berlin és Drezda felé hakdnak elóre. Moszkva tegnap megtört*: a három napos hallgatást
és közölte, hogy nap- csaták, dúlnak az ode?ai állásoknál és a jobb szárnyon kiszélesítették a küstrini hídfőt és elfoglalták Templint. A balszárnyin a lengyel csapatok Senf-tenburgot'' fenyegetik.
Déli fron!
Zondon, április 20 Olaszországban a szövetségesek megtörték a Po folyót védő" német állásokat é= gyors iramban nyomulnak előre ''Bologna és Ferrara felé. Brit csápatok elérték a Po síkságot Bolognától keletre és a német védelem hátába kerültek. Gjzeelandi és indiaíi tüzérség''már lövi -is a várost. A lengyel páncélos hadosztálv délkeletről liözefedik a város felé. A szövetségesek ismét bombázták a Brenne^en vezető közlekedési vonalakat í-i északjuoroszláviai célpontokat''. Az angol rádió-egyik adasában jelentette, hogy mielőtt'' az olaszországi offenzíva megindul, a németeknek gyoi-san kell gondolkodni és cselekedni, mert egész balszárnyuk ; összeomlóban van. Még ha arra gondolunk is, hogy a legutóbbi napokban a Úrit kötelékek milyen eredmény ekét értek el Németországban, a brit csapatok olaszországi teljesítményeit még" akkor is nagyon eike.-reseknek kell mondanunk, jegyezte me£ a .londoni rádió. A fogolvtábo-rokba, nagyon sok fogolv ömlik és a szövetségesek sok tanícot- és más fegyvert zsákmányoltak.
Az 5. északamerikai hadsereg a . ; Po völgyében fényes diadalt aratott. A német- arcvonal felbomlása megindult és a brit csapatok ellenállásba nem ütközve vonulnak a német állásokba. j
46-os számú hadijelentés &z első bolgár hadsereg tevékenységéről
; Április 18
A nyugati fronton változás nincs. Tosev "tábornok alakulatai visszavertek több -ellenséges harcikocsival támogatott- támaclast. Sok harcikocsi és halott maradt- a harctéren.
A déli fronton Trendafiiov tábornok alakulatai, akik már átkeltek a I Dráva folyón, tovább üldözik az el-j lenséget. Az ellenség szívós ellen- j i állást tamisicott, de visszavertük. 15 községet foglaltunk el, köztük fontos gót-pontokat és a szívósan védett Viljevó és Moszlovinát.
Viljevóí. kemény küzdelem árán elfoglaltuk és sok "foglyot és gazdag zsákmányt ojtettünk.'' *
Hasonló ellenállást tanúsított az ellenség Moszlovinánál, de villám-támadásunkkal az ellenséget szétvertük. ''
Szto/cscv altábornagy
Légi háború
London, április 20 Az angolok tegnap ismét bombázták Helgoland ''erődítéseit, az Elba, Wesel és a kiéli csatorna bejáratait. Angol partvédő gépek az előző éjszaka német hajókat támadtak a Skagerrak és a Kattegat''szorosaiban és 2 cirkálót és 4 másik hajót elsüllyesztettek.
London, április 20 Angol moszkitó gépek az éjszaka ismét támadták Berlint. Mintegy 600 repüíőerőd tegnap fontos vasúti gócpontokat támadott Drezda vidékén, valamint Karlsbad és Aus-sig mellett. Aussig Prágától északra van. 12 német gépet lelőttek, több bombavető és vadászgépet a németek elpusztítottak. Angol Lancaster gépek tegnap München közelében egy villanytelepet bombáztak, mely a bajor vasutakat villanyárammal látta el.
Japán
* V
London,- április 20 A Japáii elleni harcban április . 14-én az ángolszász kötelékek elfoglalták a burmai olajmezők központját, ahol naponta 600.000 kg. olajat terimelnek. Ángol-amerikai csapatok pfartraszálltak a Fülöp-szigetekhez tartozó legdélibb szigeten és ezzel eSvágták Japánnak a Borneo stigettel való összeköttetését.
Politikai arcvonal .
í
London., április 20 Ang''íábaln ismét kigyulladnak esténként a Villanyfények. Londonban hétfőtől kezdve vége az elsötétités-ne,k, csak a tengerparton 8 kilométeres sávban borul a partra a sötétség, amely védekezés a buvár-hajók ellen Az angol parlamenti épület tornyáról''kedden ismét világosság ragyogott. Angliában 2000 éjszakán át tartott a sötétség.
addigi borzalmat felülmúlnak. Néhány napon belül Tioomann elnök, Sztálin marsall és Churchill együttes intelmet bocsátanak ki ezen "bűncselekmények elkövetői számára és kijelentik, hogy nemcsak a német vezéreket tekintik háborús bűnösök-nők. de a bűncselekményekért azok elkövetői is felelősek.
Felhívás a magyar társadalomhoz
A nád- és uyüssrémtettek kivizsgáláséra alakult bizottság kiáltványé
A hitleri rémuralom ránkszabadj to*.í a a hál>oru borzalmas viharát. Városaink romokban hevernek, megsemmisítették hidainkat, középületeinket, otthonainkat. Ezeknél a pusztításoknál is fájóbb azonban az a veszteség, amely emberéletben érte a magyarságot. .Az emberi szabadság lábbal tiprásával az igaz magyarok tömegeit kivégezték, elhurcolták, mert a diktatúrával szemben szabad magyarokként mertek gondolkodni és cselekedni. Az áldozatok életét nem adhatjuk vissza, de tartozunk az emberi igazságszolgáltatásnak és a szabadságszerető magyarság jobb jövőjének azzal, hogv az elkövetett gazságokat felkutatjuk és'' leplezetlen őszinteséggel népünk és a világ nyilvánossága elé tárjuk. Evégből fővárosunk felszabadulása után a Budapesti -Nemzeti Bizottság ezeknek a sünöknek a kivizsgálásara megszervezte a
»náci c* nyilas rémtetteit kivizsgálására alakult bizottságot«. Minden jóérzésű ós demokratikusan gondolkodó magyar ember kötelessége, hogy a hatóságok munkáját támogassa ezeknek az állati kegyetlenséggel elkövetett tetteknek "felderítésében.
Felszólítom tehát a magyar népet, vafamít a pártok, intézmények, egyházak, hivatalok vezetőit," hogy "a rémtettekre (gyilkosság,. kegyetlenkedés, sanyargatás, rablás, "elhurcolás stb.) és politikai erőszakoskodásokra vonatkozó adatokat gvüjteék össze és bocsássák a Bizottság rendelkezésére.
A rendszeres adatgyűjtés biztosítása céljából a Bizottság a házmesterek vagy házgondnokok utján kérdőíveket "juttat él''az egyes házakhoz, amehek pontos és lelkiismeretes kitöltésére mindenkit felhívok."
Tudom, hogy a magvarságtól távol állanak, az ilyen embertelenségek és ezeket caak egy kisszámú, német zsoldban álló, a magyarságtól lelkileg is idegen társaság kŐvetto el. Feladatunk éppen azért népünk és a világ közvéleménye előtt ezekre a rémtettekre fénvt derítenünk, hogy kiiózanitó tanulságuk mindörökre megóvják népünket hasonló alias rémuralom megteremtésétől és kiszolgálásától.
Éljen a szabad demokratikus Magyarország!
Varga Béla s. k\ a Bizottság elnöke
A Budapesti Nemzeti Bizottság által, létrehozott »Náci és nvilas répiiettek kivizsgálására alakult bizottság.. meghatalmazást adott ivlu-;er Gyula, Balázs Vilmos, Szabó jtyula é.i Zvillinger Károlynak, hogy a " nagykanizsai ""Nemzeti * Bizottság utján abkitsa meg szervezetét. Értesülésünk szerint a szervezet ineg-alakitiása folyamatban van és rnükö-désétí a nagykanizsai rendőrséggel karöltve, - bar attól függetlenül,- a legrövidebb időn belül megkezdi.
London, április 20 Ma van Hitler születésnapa.- Ez, alkalomból Göbbels miniszter had-
parancsot bocsátott ki,. melyben felszólítja a német népet, hogy a harcot teljes erővel folytassák és adják- oda mindenüket. A háborút minden eszközzel kell folytatni, a régi hsrei elvek ''és eszközök idejűiét multák és nem felelnek meg a n.ai idők háborújának.
- Göbbels beszédéhez az angol rádió megjegyzi, hogy Németországnak saját szemével ''kellett látni a náci eszmék megvalósulását azokban az egészségtelen és betegektől túlzsúfolt viskókban, ahol a haldokló emberek százezrei ziufolód-tak össze. Ezekből megtanulhatták, mire vezették őket a náci vezetők.
Kivizsgálják a német internáló táborokat
Az angol fővárosból 10 tagu angol parlamenti küldöttség utazik Németországba; hogy meglátogassa a németországi gsüjtótáborokat. A küldöttségnek két orvos tagja is van. Churchill miniszterelnök kijelentette, hogv Eisenhower tábornok kérte a delegáció kiküldését, hogy a képviselők a- saját szemükkel győződjenek _mog a német atrocitásokról. A Weimar körül újonnan felfedezett internáló táborok minden
ZALA
1945. ápriiis 21
Nő helyzete a Szovjet-Unióban
Budapest, április 20 Budapesten a Magyar Színházban nagyszámú közönség előtt tartott előadást Abe''ovszkiné Wesc''nier An-. tonia. A Szovjet-Unióban a nők egyenrangúak a férfiakkal. Minden téren kiveszik részüket a nők is a munkábói. A tudomány területén 33-000 nő dolgozik, 176.000 női mérnök van a Szovjet- Unióban. Sztálin mondotta: Ezek a nők ege-szen mások, mint a régiek voltak. Ezek a munka hősei, nagyra érdemesek és na^jyot alkotnak.
A Szovjet-Unióban szabad a szerelem olyan értelemben, hogy a házasságra n;m az anyagi és társadalmi szempontok kényszeritik a nőket, hanem egyedül a kölcsönös vonzalom és okonszenv alapján választják meg párjukat. Ezért a családi élet példásan szép és tiszta. A gyermekek a Szovjet-Unió kincsei és mindent megtesznek a gyermekért. Ha egy öt éven aluli gyermek megbetegedik, a kórházban az anyának is van hely a gyermeke mellett. A terhes anyák, asszonyok szülés előtt 8 hét szabadságot kapnak, a szoptatós anyák további 8 hetet töltenek üdőlő helyen.
A szovjet nők kivették részüketa háborúból is, mint katonák sem maradtak el a férfiak mögött.
A szovjet nők — fejezte be nagysikerű beszédét Abelovszkiné — dolgoznak, küzdenek az uj világért, mely minden embernek szebb életet biztosit.
Újra folyósítják a hadi és honvédelmi gondozási dijakat
Windisch Dénes ]>ol^armester 18-án közzétett hirdetménye alapján Nagykanizsán, már n¡elkezdődött a iiadísesrélyek és honvédelmi gondozási dijak kifizetését célzó munkálatok. .Most érkezett le az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete, mely oz üggyel kapcsolatban a következő intézkedéseket tartalmazza:
A rendelet szerint folyósít-;!ni koll elsősorban azoknak hadi és honvédelmi gondozási diját, akiknek i^ényjogósultf''águk 1944 október 15. oióít keletkezett. Eiek számára az eddig i? érvérvben volt jogszabályok a■/, irányadók.
Folyósítani kell azonkívül a hadi-segélyt azoknak a hozzátartozóknak a részére, akiknek igény jogosultsága olyan hozzátartozó után állapíttatott meg, aki 194-- október 15. efótt- fogságba esett, vagy eltűnt.
Azok részére is jár hadisegély, akiknek hozzátartozója 1944 október 15. után letelte a fegyvert a Vörös Hadsereg -előtt és. hitelt érdemlően iiadifogsagbaii van.
Végül mint''ien olyan esetben, ami oly^ii levonulás folytán -állott- elő, ^síikor is a családfő a demokratikus /magyar honwdsóg kötelékében .teljesít szolgálatom
A magyar honvédségbén szolgáia-V>t teljesítők családtagjainak hadisegélyét a rendelet további intézkedésig egyelőre 100 százalékkal felölelte." ''
Nem illeti hadiserély azok hozzátartozóit,. akik a Volksbund szervezetek tagjai voltak, akik SSrljen teljesítettek szolgálatot, hitlerista propagandát fejtettek ki, magatartásukkai elámltái a 2nagyar nép érdekeit. vagv nevűket visszanénietesi-tették. :
A rendelet szerint mint polgári gondozottakat segély illeti azokat, illetve azok hozzátartozóit, akik íégi-- támadás folytán, vagy hadműveletek folytán sebesülést," sérülést, vagy egészségromlást szenvedtek.
'' A GŐZFÜRDŐ nyitva naponta reggel 7 órától este 4 óráig (Kedden egéo nap és pénteken délután nőknek.) — Fürdőruhát és törülközőt mindenki hoa-ion magával.
i
A polgármester olajat szer-'' zett a városnak
Windisch Dénes polgármester 3000 Hter legfinomabb étolajat szerzett a város?-zsiradékban szűkölködő lakosságának és a kórház részérc. Az orosz katonai parancsnokság a polgármestep-kérésére máris kiutalta az olajat, amelynek legnagyobb része zsirjegyek ellenében hamarosan for-^|omb átkerül ^ ^^
Vasárnap tartják az
első népgyűlést
Tegnapi számunkban mecrirtnk. hogy a Magyar Kommunista Párt helvi szervezete megtartja első nép-ívulését a Városi Moziban. A gyűlés vezető szónoka Farkas Mihály országgvülési -képviselő, a Magyar Kommunista Párt vezetőségének tagja iesz. Farkas Mihály a földreformról. a xeakeió elleni harcról és május elsejének megünnepléséről fog lx?szélni. ■
A népgyűlés az első megnyilatkozás lesz ''ebben a városban, programúi, amolvct az ország egyik legnagyobb pártja terjeszt a lakosság egyeteme elé.
• Örönimel látnánk, ha a két vezető párt, amely a legszorosabb testvén együttműködésben van az egész országban, rövidesen közös népgyűlést is tartana.
Magyar csapatok letették a fegyvert Németországban
A mai londoni hadijelentjt nézve rendkívül fontos eseményről számol be. A 9. amerikai .hadsereg, amely a Harz-hegység felé tör előre, jelentős magyar egységeket fogott el,
amelyek kitűnően voltak felszerelve. A parancsnok amikor látta, hogy be vannak kerítve, szinte -mohón adta meg magát és meg sem kísérelte az ellenállást.
A magyar katona, akit a náci- és nyilasterror belekényszeritett ebbe a reménytelen harcba és tízezrével vérzett el német érdekekért, ugy látszik most már belátta, hogy idegen eszmékért vitték vágóhidra és legnagyobb ellenségeinek, a magyarság pribékeinek oldalán hullatta vérét. — Ö. ülünk minden magyar éleinek, amely átnientődik, mert ebben az országban egyetlen munkáskezet sem lehet nélkülözni.
Megkezdi működését a magyar rádió ^
A felszabadult Magyarország Budapest egy hullámhosszán május 1-én kezdi meg műsoradását. Az ünnepnapon a magyar rádió uj szünetjellel köszönti hallgatóságát. — A műsor keretében Zilahy Lajos: „Romok felett" cimmel tart előadást a mikrofon előtt.
Nem igazolták 8 Rádió volt igazgatóját
Mint BudapestrőlJelentik, a rádió igazoló bizottsága K. Halász Gyulát, a volt műsor-igazgatót- nem igazolta, miután a bztójav kormányt teljesen kiszolgálta. K. Halász Gyulát állásából azonnal elbocsátották.
A Kommunista- Párt
közleményei
Hirdetmény. Párttagok vasárnap reggel 9 órakor pártunk helyiségében gyülekezzenek. Megjelenés kötelező. .
Kérjük a .város lakosságát, hogy akinek magyar népdal- vagy induló gramofonlemeze van, kölcsönözze azt a Magyar Kommunista Pártnak Csengery-ut 6,
Megnyílik a Városi Mozi!
Szombaton, ''21-én a \''árosí i''ozi megkezdi elóadásiiit 3 és o ct-;*. fedettel. A 1 >emutatásra kerülő tnmek a városi katonai jeranesnoksag es a rendőrkapi t á n vsájí megtekmtese után kerülnek a nugvközönség ele. Az ciso film a »Fekete" Hajnal« cimu nagv-sikerü magvar film lesz Nagy Litván. Lukács .Margit, Harsanyi Rezső, j Mitiálvi Ernő és ¡Serényi Éva főszereplésével. 1''irtásiként a moxi vasarés'' ünnepnapokon: délelőtt fél 11 órai kezdettel is tart előadást rendes hekárak melleit. Ugy az orosz, mint a bolgár katonai1 alakulatok tagjait, valamint a nagyközönséget szívesen
hívja a ! . . ,- -
Mozi igazgatosaga
internáiási eljárás egy zsidó-vagyont rejtegető ellen
Baja Istvánná,; Erzsébet-tér 15. szám alatti lakos ellen a rendőrség az internáiási eljárást folyamatba tette, miután a nála lévő zsidó holmikat a fennálló rendelkezésekkei szemben nem jeléntette be. A feljelentés alapján a rendőrség táz-kutatást tartott Baja Istvánnérfál,-ahonnét egy kocsira való zsidó holmit szállítottak be. A nyomozás fogja kideríteni, hogy milyen uton jutott Baja Istvánné birtokába_ a rengeteg holmi, amelyről egyelőre elszámolni nem tud.
A Szociáldemokrata Párt
közleményei
. i .......
Vasárnap délután 4 órakor a szociáldemokrata párt helyiségében megbeszélés lesz. Az összes nagykanizsai kereskedőket meghívja a párt
vezetősége. :
Sportrovat :
Bulgár katonai válogatott—Vasutas labdarugó; mérkőzés
Vasárnap, f. hó 22-én d. u. 3 órai kezdettel a .Vasutas sportpályán a bulgár katonai válogatott csapat és a vasutas csapat mérkőzést tart. A város közönségét szeretettel fogadják. BelépMij 1 pengő.
Orosz—magyar labdarugó mérkőzést terveznek május elsejérG Budapesten Moszkvában lesz a revans
Az újjászervezett magyar labdarugó szövetség tárgyalást kezdett az orosz labdarugó szövetség vezetőségével -egySiiájüs''''elsején megtartandó orosz—magyar válogatott mérkőzés céljából. Értesülésünk szerint ezek a tárgyalások máris eredményre vezettek." A magyar.labdarugó szövetség válogató bizottsága máris kijelölte a mérkőzéseji résztvevő válogatott- játékosokat Boldizsár, Rudas, Onody, Sárosi, Szüc-s, Tiroldi, Sípos, Szusza, Deák. Sájrosi dr. és Puskós személyében. Mint érdekességet közölhetjük, hogy Moszkvában rendszeresen folvnak a bajnoki mérkőzések. Az orosz futballsport fejlődésére misem jellemzőbb, mint az a téiiy, hogv már 1938-ban 6:2 arányban győzte le a világhírű cseh válogatott "csapatot Moszkvában.
Megnyílik a fedett uszoda
Mint Budapestről értesülünk, megkezdték a Margitszigeten a fedett uszoda helyreállítási munkálatait. Értesülésünk szerűit a fürdót júniusban már meg is nyitják. Lgy-tudjuk, hogv ez" lesz az egyetlen szigeti fürdő, mely nyáron a. közönség rendelkezésére fog állani.
Az eisötétitési rendelkezések változatlanok.
m
m
* y^S
m
■m Á
■M
'' *
1 M

A Polgármester
közleményei j Hirdetmény.
A városi nyugdíjasok esedékessé vált ellátási díjaikért a városházán. Horthy M.-ut 1.1 E em. 25. sz. s jelentkezhetnek Hietoiénylapjukat okvetlenül hozzák magukkal._
Felhívási
Feihivoai mindazokat, fckiic 2 szobás vagy eaoél nagyobb zeidó akésba költöztek, 3 nap alatt a polgármfsterl hivatalnál Jelentkezzenek. A Jelentkezés elmulastc''ása szigorú megtorlást von maga trtán. ''
Felhívási
Felhívom mindazokat, ¿akiknek bár-melv elmen — kiutalás vétel, árverés — birtokábsn zsidó- vagy fasisztaellenes magatartásuk miatt letartóztatott v. elmenekült egyének értéktárgyai, 6ZŐ-nvegei/Wtárgvai vannak 4 nap alatt a* polgármesteri hivatalnál Jelentsék be. A bejelentés pontos teljesítése esetén, az eddigi bejelentési mulasztás büntetlenül marad, ellenkező esetben a mulasztókat Internál tatom és répblróság elé állítom. ___
'' Hirdetmény.
Az áSmáüomátiy megállapítása céljából fe''bWok mindenkit, hogy leíentse be a birtokában vagy hRBznáiatábaa lévő tehenek, borjak, ökrök, birkák, sertések, lovak, csikók, tyúkok, kacsák, libák, pulykák, szamsrak számát. Azonkívül a birtokában vagy has?náatában lévő egv vagv kétfogatú ló . vasry ökőrfo?£tu fiziliitóeszközét. valamint azt is. hogy hány hám és zablával rendelkezik. - t „,.
A nagykanizsaiak a várost mérnöki hivatalban (Városháza. Horthy Miklós ut, második kepu II. emelet 44. sz.). a kiskanizBaiak pedig a ktsksnizsal városházán (Sít Flórián tér) tartóinak bejelentési kötelezettségüknek eleget tennL ,
A bejelentés határidőé To''yó évi
ápriü« hó 23 án 18 éra. I _________
Hirdetmény.
Fel''aivom azokat a munkaadókat, akik a korábbi rendelkezések értelmiben zsidó alkalmazottaikat elbocsátották, amennyiben az illető szolgálatra jclen''kezik. azonnali hatállyal újból alkalmazzák. E rendelkezés ellen vétőket szigorúan megbüntette! em. -
Felhívás. :§|g
A Nagykanizsai Nemzeti Bizoüslg el- ; renddte a-közalkalmazottak ellen az iga- ü-zoltatási etjárás lefolytatását és erre a célra igazoló biiottságokat küldőit ki. Először a vá osháza. rendőrség alkalmazottai, ;V tanárok és tanítók kerülnek igazoló eljárás aiá. Felhívom Nagykanhsi város ta--losságáJ, hog>- akik az igazolandó alkal-mazottak ellen terhelő ad ttok birtokában vannak, nevezetesen tudják, hogy az illejő alkalmazott nyilas vagy fasiszta volt, ré^t-^";.-vett yagy elősegítette származásuk
• Sa
W
■Ms. ■
fasiszta ellenes magataitásuk miatt era-^,......
berek deportálását, letartóztatását, inter^;^ náiását, resztvett idegen vagyon ^zétos/tá-: -sában, lefoglalásában, magának vagy hoz-^í s zátarfiozóinak idegen vagyonból részt juttatott. a németek me''Iett lázított, izgatott,-:'';.^'' a német vagy fasiszta érdekeket bármely módon elősegitetíe, mindeme körülménye-;- . .. ket a legsürgősebben a polgármesteri hfj.; vatalnál jelentsék be.
Nagykanizsa, 1945. április 19.
Polgármester.
Apróhirdetések

-m
Mtíy sryermekkocait piegvételre kertsek.
-
Szirtes István Fő-ut 13. II. em.
Jófcjázból valő'' megbírható, Bgyw, aea . tankíSteles kifutóleányt fceíiiize éssel fel- ''. vesz a „Zala" nyomdája, Fő-ut 5.
_%G£pk5té>r6 alkalmas fonalat minden "mennyiségben megveszünk. „Ideái" kötöttárugyár Csengerf ut 7 ■''-•''
ZALA politikai napilap f
Kiadja: .Közgazdasági R. T. NagykaBlZM*; Felelős kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság.
Szerkesztésért felel:''Bencz« iené.
Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomd ájábáp Nagykanizsán.
Nyomdáért felér Zalai Károly.

50« évfolyam. 12. szám.
Nagykanizsa, 1945. április 22 vasárnap
Ára 80 fillér
A ^Nagykanizsai Nemzeti Bizottság ^¿^ivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencza Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
w<
A szövetségesek az utolsókat rugó német hadsereget zúzzák szét
Az orosz és angol haderők 100 kilométerre állnak egymástól — Oroszok átkeltek a Spreen _ Az angol-amerikai haderő a front teljes hosszában előrenyomul — Münchentől 100 kilométerre állnak az amerikaiak — A Lötzow elsüllyedt
Nyugati front
London, április 21 Az Északi-tengernél vivötfc csata során Montgomcrv tábornok tért nveit az eaész arcvonalon és kötelékéivel újra átlépte az Elbát, így J.ünebunrtól 25 kilométerre van, ahol eirósz nap súlyos harcok vannak. A 7. amerikai hadsere«? átkarolta Brémát és nyugat felől Kmdent f^nvésetik. A Brémen—emdeni vonal-sarja el az útját a Zuider Seetól délre ^kvő holland területek elől a szövetséges csapatoknak. Az angolszászok Hf^lanflia háromnegyed tű-. szét már felszabadították a német uralom alól. "Délen a franciák 30 kilométert tettek előre és a jobb szárnyon átkarolták fituttirartot és a Duna felső folyása felé törnek előre. Az élcsapatok alig 20 kilométerre vannak a Dunától és 100 kilométerre közeli tették _ meg Mán-rlient. Az amerikai hadsereg kötelékei több fxáyen elérték a csehszlovák határt :-*EÍ8enhower tábornok utasítást adott a második sereg közti vidéken levő crosz és lemryel alattvalóknak. macadjanak helyükön és őrizzék meg a fejeimet. Nyugat felől rengeteg hadianyagot szállítanak az" Elbához, ahol az amerikaiak az utol só ^ütközethez készülnek a Berlin felé vezető uton. A folyam balpartján Montgomery tábornok "25 kilométeres szaktiszt tart megszállva és elvágta az összeköttetést Bréma és Hamburg között. Nürnbergben végre" megszűnt jtz ellenállás és az. amerikai ''csapatok 110 kilométerre vannak Münchentől. Az egés^ nemet arcvonal foszlányok)» töredezik szét és három nagyobbarányu ,-sala kezd kialakulni. Az ''első a Drezda körüli keskeny sávon folyik, ahol három oldaliét indult támadás a város ellen, a másik a Münchentől 400 kilométere terjedő arcvonalon folyik, aiíol felsorakozva a ten-írerlje szorítják a fémeteket. Délfelé! az .északamerikaick jobbszárnyukkal a/. Ah>esekbe és Bajorországba törnek előre és kele< felé lolbüchin és Malinovszky hadseregéhez közeled-
nek. I
''. .. London, április 21
A • német hadseregre zuduló katasztrófát mecrviiácritja néhány hadi-íoeolv adat. A £ liadsereg. az elmúlt" 7 nap alatt. 90.000 német . hadifodvot ejteti A Ruhr-vidéken 317.000 német hadifogoly esett fo^-sjígba. A 9. ha-iseregben szinten •százezren felül van a német hadifoglyok száma és liadi fogságba került'' többek közöst 24 tábornok és egy tensernasrv. Te<map további három német táW*:.iok adta meg ma-.gát.
Az angol rádió szerint a szövetséges erők az u-.olsót rugó német hadsereget zuzzár; szét.
r\- gondon,, április 21
Az angolok elsüllyesztették a németek utolsó csatahajóját, a Lützo-•R-ot, mely a Keleti-tengeren vesztegelt, miután az ¿mgol "légi erő hat tonnás bombákkal támadta mecr.
London,, április 21
Mi vei a franciak-elértek a Gironde
alsó folyását, Bordeau ismét felszabadult os megnyílik a hajózás számára. . e
London, április 21
Eisenhower és Montgomery tábornokot sok száz kiszabadult hadifogoly éljenzése fogadta, amikor meglátogatták őket az egyik elfoglalt ''-repülőtéren, ahof. elszállításra vártak. A szövetséges főparancsnokok saját fülükkel lialIrtatták, hogy a németek részérói miiven brutális bánásmódban részesültek.
Keleti hadszíntér
Moszkva, április 21 A tegnap esti moszkvai hadijelentés szerint az Orosz hadsereg kötelékei 8 várost foglaltak el az Oderán és a Neissén tul, többek kőzött Freienwaldet és Wriezent, 40 kilométerre Berlintől. Elfoglaltak egy helységet Frankfurt északi határánál, igy Frankfur.ot teljes bekerítés fenyegeti. Onnan délre elfoglalták Spremburgot és Chemnitz felé tőrnek előre. Az oroszok és angolszászok most már 100 kilométerre közelítették meg egymást. Az orosz- hadijelentés szerint a németek rendkivül súlyos veszteségeket szenvednek, különösen Sprem-burg . közelében, ahol az oroszok átkeltek a Spree folyón, számos várost elfoglaltak és télkör alakú vonalban Berlintől 40 kilométerre vannak. Onnan délre ugyanakkora távolságban Drezdától és már csak napok kérdése, hogy egyesüljenek az orosz és amerikai hadseregek.
Az oroszok Bécstől északra is 10 kilométert haladtak előre.
Moszkva, április 21 A tegnap esti orosz rádióban a haditerületen lakó lengyelek és oroszok utasításokat kaptak, az orosz és szövetséges hadvezetőségtől, hogy mivel az északamerikai és orosz haderő néhány nap alatt egyesül, maradjanak a helyükön, őrizzék meg nyugalmuk és amikor a két hadsereg egyesült, nyugodtan visszatérhetnek lakóhelyükre.
Déli front
London, április 21 Olaszországban a szövetséges haderő bekerítette Bolognát és Ferra-rához közeledik. A Po-siksághoz vezető mocsárvidéken legyűrték a vizíakadályokat, melyen az ellenséges védelem épült. A nagy Emilia-utat megszállták, mely Bolognát Modenával köti össze és ezzel elvágták az utolsó utvonalat, mely a Po-völ-gyébe vezet. Angolszász csapatok dél és délnyugatról "elkeseredett előretörés során számos iüagaslatot szálltak meg. A németek ezrei adták meg magukat. Francia csapatok elfoglaltak több magaslatot, melyek a Turinból Génuába vivő utat domi-
nálják. A légi haderő a Fiume mellett levő egyik szigetet bombázta.
Bolgár hadijelentés
47. számú hadi jelentés az első bolgár hactóerpg tevékenységéről: •
A déli és nyugati-frontunkon nincs semmi. különös" jelenteni valónk. j • v—y
Sztojcsev altábornagy
48. számú hadijelentés az első bolgár hadsereg tevékenységéről:
.Mai nap folyamán csapataink a Dráva túlsó oldalán, az elxinség szívós ellenállása ellenére. mofcszc nyugatra dobtuk vissza és elértük* a Dráva csatornát. Itt nagv^vizi erődítmények vannak.
A nyugati fronton erős felderítő -és tüzérségi tevékenység, volt. A szakasz északi részén egy erős kötelékekből álló ellenséges" , támadást visszavertünk és az ellenségnek nagy veszteséget okoztunk. ; ;
Sztojcsev altábornagy
Légi háború
London, ''április 21
Berlin az elmúlt éjszaka ismét a légitámadás célpontja volt A német fővárosbői érkező menekültek elbeszélése szerint Berlinben 24 óra alatt 37 légiriadó volt. Amerikai légibombázók megtámadták a Berlin körüli vidéken levő ¡pályaudvarokat és súlyos rombolásokat'' okoztak. Más amerikai bombázókötelékek támadták a München és Prága közötti vasútvonalai Az angol légihaderő sűrített támadást intézett a dunamenti Regensburg ellen.
Japán
London, április 21 A japán elleni háborúban közép Burmában a 14. brit hadsereg 3 hét alatt 110 kilométert haladt előre és most Mandalay felé közeledik. A mandalay-i vasútvonal fő gócpontja a Burmában közlekedő vasutaknak.
Politikai arcvonal A miniszterelnök Budapesten
''Moszkva, április 20 A moszkvai rádió jelenti: Miklós Béla ideiglenes magyar kormánya megérkezett Budapestre. Az állomáson Szakasics Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács ta^ja és a Szociáldemokrata Párt elnöke fogadta.
Schuschnigg ól
London, április 20 Dr. Schuschnigg, Ausztria volt kancellárja, akit a^ németek távoli-tottak el hivatalából, amikor Németországhoz csatolták Ausztriát, életben van és az oránienburgi koncentrációs táborban van internálva.
Tito otthon
Moszkva, április 21 Titó tábornok moszkvai látogatása után visszaérkezett Belgrádba. V.
Denz tábornokot kivégzik
Pám. április 21 . Parisban Denz tábornokot hazaárulás vádjában a törvényszék bűnösnek talalta és''ezért halaira ítélte. Ezenkívül még hat f rantíiát iiélt-lialálra, mert a gestapot támogatták.
London, április 21 A yorki érsek, aki jelenleg Görögországban .tartózkodik, meglátogatta Damaskhinos érseket és üdvözletet nyújtott, át az anglikán egyház részéről. A yorki érsek csodálatát fejezte ki Görögország iránt.
Szerdán kezdődik a konferencia Sanfranoiscoban
Moszkva, április 21 A sanfranciscoi konefrenpia a jövő szerdán nvilik meg. Az orosz küldöttség 50 tagu csoportja tegnap megérkezett Sanfranciscoba, a többi küldöttséget holnapra várják. Az egyik amerikai ujsag azt irja, hegy a sanfranciscoi értekezlet $gy olyan kcllektiv biztonsági szervezetet "kivan létesíteni, mely a világ társadalmi és gazdasági alappilléreit le-Íe&íessc. A bizottság olyan gazdasági és társadalmi rendet óhajt létrehozni, melyet azjemberiség hajlandó megvédeni. Egyre nagyobb szükség vári a nemzetközi szervezésekre, lia ezt a rendet fenn akarjuk tartani.
Félmillió hadifogoly a Ruhr-vidéken
London, április 20 A Newvork Times a szövetséges főhadiszállás hadijelentése alapján vezércikkében a következőket írja: A szövetséges főhadiszállás két legnagyobb győzelemről ad hírt, manót az amerikai hadsereg minden eddigi győzelmét felülmúlva, bekerítő hadművelettel ért el. Minden szervezett ellenállás megszűnt a Kuhrvidék csücskében és''az amerikai csapatoknak nem maradt más feladatuk, mint az ott- lézengő német katonák likvidálása. Németország fegyvertárának elfoglalásával méltóképpen járultak hozzá Hitler születésnapiéhoz, amely valószínűleg az utolsó születésnap lesz, amit Hitler megér. A .Ruhrvidék a szövetségesek győzelmével elpusztult. A németek nyugati hadserege, moly arra volt hivatva, hogy őrt álljon a Rajnán, teljesen felbomlott és a szövetségesek 317 ezer Hadifoglyot ejtettek, amely még ióval emelkedni fog és számítani lehet arra, hogy a Ruhrvidéken megsemmisített nemet hadosztályokbol félmillió hadifogoly kerül amerikai fogságba*
Lómpaernyő a megölt internáltak bőrébői
. " London, április 21
A brit parlamenti küldöttség elutazott Angliából, hogy szemlét tartson a németországi koncentrációs táborokban. A küldöttség többek között több meggyilkolt holttestnek tetovált bőrét meg fogja vizsgálni, akiket azért öltek meg, mert a tetoválás annyira tetszett, hogy a tetovált bőrből iámpaernyőt készíttettek.
''A küldöttség azonnal lépéseket tett, hogy vizzel és élelemmel enyhítsék a Buchwaldban levő v internáltak szenvedéseit, ahol több mint 100.000 ember halt meg. A halálozási arányszám most már gyors ütemben esik.
ZALA
1945. április 22
A polgármester konyhát állítatott fel a menekülteknek
Mint ismeretes, Muraköz és Muraszombat vidékét minden magyar családnak, aki ott bármilyen okból 1941. évtől elhelyezkedett, a legrö- j videbb időn belül el kellett hagyni, j Menekültek gyalogosan tették meg az utat és kifáradva, kiéhezve érkeztek meg Kiskanizsára. Windisch Dénes polgármester Kiskanizsán konyhát állitatott fel, ahol a menekültek meleg ételt kaptak, a gyermekeket tejjel és cukorral látták el.
A menekültek közOtt sok kanizsai is van. A vidékieket Windisch Dénes polgármester az állomáson meglátogatta és az áhomásfőnökség-gel, valamint az orosz katonai parancsnoksággal együtt oly intézkedést tett, hogy hazautazásuk a legrövidebb időn belül megtörténjen.
íme, az álmok után futó magyar cszládok kálváriája. tez anyaország szeretettel fogadja 6k-.it vissza, fk.)
Holnap tartják az első nép- j gyűlést Nagykanizsán
Mint már több számunkban megírtuk, a magyar korimunista párt helyi szervezete engedélyt kapott az orosz városparancsnokságtól népgyűlés megtartására. A népgyűlést, amely iránt óriási érdeklődés mutatkozik, a Városi Móriban holnap, vasárnap délután 3 nrai kezdettel tartják meg. Miután a Városi Mozi befogadó képessége kicsi, ugy tudjuk, hogy a kommunista párt gondoskodott megafonokról, amelyek közvetítik a teljes programmot. A nagygyűlés vezető szénoka Farkas Mihály nemzetgyűlési képviselő, a magyar kommunista párt vezetőségének tagja lesz, aki a földreformról, a reakció elleni harcról, végül a május elsejének megünnepléséről beszél majd.
A programm 5 számból fog állni, a következő beosztásban:
1. Internacionálé.
2. A Szabadsághoz cimü Petőfi verset szavalja Göllei ;stván,
3. Üdvözlő beszéd. Kimondja Ro-senberg Jenő titkár.
4. Farkas Mihály r-emzetgyfllési képviselő beszéde. <
5. Himnusz.
Kinevezték az Igazoló bizottság tagjait
A Nemzeti Bizottság tegnapi ren-£des ülésén kinevezték az igazoló bizottság elnökeit. Az első bizottság elnökévé Mátyus Lászlót, a második bizottság elnökévé Berényi Gézát nevezték ki. Az igazoló bizottság póttagjai; Szerdahelyi Ferenc, Molnár György, Lidit lőre és Perger Jöísef lettek.
A pápai nunoius elhagyta Berlint
London, április 21 Megbízható forrásból származó értesülés szerint a hét ¿lején Orse-nigo németországi pá^ai nuncius, a berlini diplomáciai xar doyenje is elhagyta a német fővárost és Ga-steinbe tette át székhel-vét.
A Kommunista Párt
közleménye;
Kérjük a város lakosságát, hogy akinek magyar népdal- vagy induló gramofonlemeze van, kölcsönözze azt a Magyar Kommunista Pártnak Csengery-ut 6.
Megtalálták a németek által elrabolt deviza- és aranykincsek nagyrészét
London, április 21 Műlhausen. közelében. egy sóbányában óriási, mennyiségű aranyat, idegen és lielföldi papírpénzt, fel-mérheietlen értékű műkincset találtak, itt találtak rá a német birodalmi bank számos főtisztviselőjére, köztük Vieckne, a német birodalmi bank elnökére. Vallomásuk szerint Németország arany- és devizakészletének nagy részét ebben a sóbányában rejtették el.
'' A fenti londoni hir Magyarorszá-
got is közehói érinti. Közfc^giásu, bogv a német banditák meg -*bztó-jav kormány alatt a Nemzeti Bank egész aranvkincsét és deviza állományát elrabolták. A magyar aram-készlet 27.500 kg. színarany volt 110.000.000 aranvpengó ertekben, amit- a Nemzeti Bank páncéipm-céjéoon őriztek. Ha a magyar aranykincs a megtalált értékek között van, u°v a teheráni döntés alapján azt vissza kell kapnunk. Ennek a ténynek közgazdasági jelentőségét nem kell külön kiemelni.
Agyonverték-e a nyilasok Garabonc főjegyzőjét ?
A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetét napok óta foglalkoztatja Csizmadia Sándor garabonci főjegyző titokzatos halala. Az történt ugyanis, hogy a baloldali magatartásáról közismert főjegyzőt- a nyilasok nagykanizsai rendőrsége letartóztatta" és beszállította a városba. A rendőrségen történt megkinzatása után átadtak a nyilas brávóknak vallatás céljából. Amire Csizmadia Sándort a :>vallatás után:; visszavitték a rendőrségre.'' már haldoklok- Reg-
gelre meg is halt. A város tisztifőorvosa, dr. Ujházy. Sándor által kiállított- lialotti bizonyitvánv szerint Csizmadia Sándort szívszélhűdés ölte
meg. ■ j ''
A Magyar Kommunista Part, de az egész város közvéleménye is követeli az eset azonnali kivizsgálását. Kivizsgálást, és azonnali intézkedést kérünk a város rendőrségének vezetőjétől ebben a sötét »szivszélhüdé-
ses« ügyben.


Egy nagykanizsai munkaszolgálatos szörnyű élményei a nyilasházban
Kezünkbe került az »Uj Dunáit- . tuk Pécsett- meírjekmó lap február j 6. száma, amelynen egy nagy kani- i zsai munkaszolgálatos élményeit az l Andrássy-uti nyilas házban írja meg A cikkel kivonatosan az alábbiakban közöljük.* •
»Jó magyar munkásarcu férfi ül szemben a* szerkesztőségi asztallal. Vonásait a nehéz testi munka szabta azzá. Blumenschein Józsefnek hívják a férfit, most érkezett Pestről, ahol hónapokig volt mint munkaszolgálatos és akkor szabadult k>, mikor az oroszok felszabadították a nyilas uralomból a fővárost. Elmondja, hogy mint munkaszolgálatos, december közepe táján sebesült lovakat szállított a pesti állatorvosi klinikára, ahol mint lóápoló dolgozott. Blumenschein Nagykanizsán fuvaros volt és értett a lovakhoz. Amikor Újpestet elfoglalták már az oroszok, — beszéli el Blumenschein — a nyilasok helyzete már igen szorongatóttá vált és ez még jobban mecrvadi totta őket.
N~a, Kóbik megjöttetek? Jók lesztek ti majd a Duna fenekére! Ezekkel a szavakkal üdvözölte egy Pé-terfv nevű hadapród a nehéz munkát teljesítő munkaszolgálatosolaí. A nyilasok azonban az orosz előrenyomulás miatt nem sokkig maradtak a főiskolán és őket a tábori erdőtök váltották'' fel. ''Amikor ezek megérkeztek, összeszedették a munkaszolgálatosokkal minden cókmókjukat es menetkészen kiállították őket a főiskola udvarára. Egy Pásztor nevű csendőr így szólt Blumen-scheinhez: öreg?ni, sajnáibk, mert a pofád egyáltalában nem zsidó, j)edig nagyon ki''fognak nyirr.i Vn-neteket.. "Ezután megindultba, menet a hírhedt nyilas haz, An''i ássy-at 60. felé. Itt névsorfelolvrsa.^ után a pincébe vezették őket-, aztán rájuk zárták az ajtót. Szörnyű hideg volt, mert az ablakok nvitvá voltak. Négy napig voltak itt étlen-szomjan, amikor a nyilasok vezetője, egy Magyar Mihály nevü rákospalotai ember, valami "Hortobágyi és Vonház nevü nyilasok válogatott kínzásokkal szórakoztatták őket. A legkisebb kínzás a véresre pofozás volt. Blumenschein elmondja, bogy szeme láttára Magyar Mihály egy gyönyörű sz£p magas leányt vezetett a félreeső helyre, ahol össze-vissza verte, íhajd mikor á leánv eszméletét vesztette, tarkón lőtte és holttestét kidobta a szomszéd utca egyik bórakására. Másnap ugyanígy "végeztek Farkas József nevü munkaszoigá latossal.
A holttestet szültén az utcára dobták és kátránylemezzel letakarták.
Ebben az időben Budapes£ utcái már tele voltak kivégzett emberek hulláival. Ezeket a munkaszolgálatosokkal temetüék el a .legközelebb eső tereken. A január 8-án történtesetet Blumenschein így megéli el: Ottlétünk negyedik napján Jött a híre, hogy az oroszok elfoglalták Rákospalotai A nyilasok ekkor elhatározták, liogy végeznek velünk. • Este féltíz tájban íihasorba állítottak bennünket, íelliajtottak a félemeletre, ahol cg}'' kivilágított szobába vezettek. A másik szobában azonban sötétség uralkodott. Itt 29 társammal esrvütt török ülésben kellett bevárnunk sorsunk alakulását. Tiz órakor aztán kiadtak a parancsot a bikacsé-kes, revolveres nyilasok:
¡ Zsidók ádárpkosztümre!«
A levetkőztetett áldozatokat egy-en-ként bevitték azután a kivílágitott szobába, ájultra verték őket, majd géppisztollyal sortüzet adtak rajuk. Hullájukat az j ablakból az utcára szórták ki. Idegeim felmondták a szolgálatot, neki ugrottam az aljlaknak, felrántottam, tetőrtc-m az ablaküveg és kiugrottam az utcára. Szörnyű szenvedések után és leírha-tatW .nélkülözések közben reggelre visszaérted az állatorvosi főiskolára, ahol Vojcsek Márton hadnagy ur, egy derék magyar ember megmentette az életemet.«

Beküldött Jrözlemények
Felhívás! Felhívom a kiskanizsai Föld-igénylő BizoUság tagjait, valamint mindazokat a kiskanizsaiakat, akik földet akarnak kapni, vagy bármilyen szempontból őket a földbirlokreform érdekli, bogy április hó 22 6n, vasárnap délelőtt 9 órakor jelenjenek meg az Olvasókörben.
Molnár György, földosztó bizottsági tag.
Felhívás! Felhívom a zsidó bázak kertjeinek és az üres telkek bérlőit, hogy ai 1945-ös gazdasági évre szóló bérleti szerződés megkötése végett haladéktalanul jelenjenek meg a Zsidó Tanács Fó-ut 13. 1!. em. helységében annál is inkább, mert minden más, bárhol bárkivel kötött szerződés a mai nappá.'' érvényét veszti.
Zsidó Tanács
A GŐZFÜRDŐ nyitva D*pont& regs«; .T órától eate 6 óráig (Kedden egé*r éa peuteken déJaíán. ai-fci^k.) — Fürdőruhát és törülközőt mindenki box-•os magával. >
Állatállomány bejelentése
Nagykanizsa polgármesterének teg- '' nap kiadott felhívását, mint értesülünk, sokan félremagyarázzák. A felhívásban kizárólag az állatállomány bejelentéséről van szó, még pedig rendkívül fontos statisztikai okokból, hogy megállapítást nyerhessen az országunk állatállománya. Állat-beszolgáltatásról szó sincs és aki ilyen híreket terjeszt, azt azonnal át keli adni a hátóságoknak, mert ez nem céloz egyebet, mint fasiszta módszerekkel az uj rend nyugalmát és békéjét megbontani.
Felhívás.
Felszólítjuk mindazokat, akik annak idején a zsidó temetőből a hullaszállító kocsik tengelyét és kerekeit leszerelték és elvitték, haladéktalanul szállítsák vissza. Az illetők neveit ismerjük. Amennyiben kérésünket nem teljesitik, a feljelentést megtesszük. Zsidó Tanács
A Poígármester
közleményei Felhívás 2
Felhívom mindazokat, r.kik 2 szobás vagy ennél nsgvobb zsidóiakáeba költöztek, 3 cap alatt a polgármesteri hivatalnál jelentkezzenek. A Jelentkezés elmulasztása szigora megtorlást von maga után.. ^^_
Felhívás!
Felhívom mindazokat, akiknek bármely elmen — kiutalás vétel, árverés — birtokéban zsidó- vagy lasisztaelle-ce8 macatartásuk mlett letartóztatott"", elmenekült egyénei értéktárgyai, szőnyegei, műtárgyéi vannak, 4 nap alatt a polgármesteri hivatalnál Jelentsék be. A bejelentés pontos teljesítése esetén az eddigi bejelentési mnlasztás büntetlenül merad. ellenkező esetben a mulasztókat internáltatom és népbiróság elé álilíom. _
Felhívás.
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság elrendelte s közalkalmazottak ellen az iga-zoltatási eljárás lefolytatását és erre a célra igazoló bizottságokat küldött ki Először a városháza, rendőrség alkalmazottai, tanárok és tanítók kerülnek igazoló eljárás alá. Felhi/om Nagykanizsa város lakosságát, hógy akik az igaxolandó^Skai-mazottak ellen terhelő adatok birtokában vannak, nevezetesen tudják, hosy az illető alkalmazott nyilas vagy fasiszta volt, résztvett vagy elősegítette származásuk vagy fasiszta ellenes magatartások miatt emberek deportálását, letartóztatását, internálását. résztvett idegen vagyon szétosztásában, lefoglalásában, magának vagy hozzátartozóinak idegen vagyonból részt juttatott, a németek mellett lázított, izgatod, I a német vagy fasiszta érdekeket bármdv módon elősegítette, mindeme körülmén''ye-• ket a legsfirgősebben á polgármesteri hi-j vatalnál jelentsék be.
Nagykanizsa, 1945. április 19.
Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Keresünk 3 Jólbeszéiő nőt és 3 férfit rádiéb—o»dfa»k. Magyar Kommunista Párt Csengery-nt 6. _ 9
FeOdvoB azt a férfit, akin nővérem felismerte drapp sportkabátomst, adja le Teleki-ct 8. száza nlatf, mert különben ellene feljelentéit teszek. Papp János. 8
Elcserélném központban levő kétszobás lakáuomat egyszobás«. Erdélyiné, Csengery-ut 15. emelet 10
Sötétkék női tavaszí kabátot elcserélnék 39 es női is 35-36- os leánykacipóre (szandálra). Boda Caengery-nt 56. II
ZALA politikai napilap Kiadja: »Kízjazdasáfll R. T. Nagykanizsa*
Felelős kiadó:, a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság. Szerkesztésért felel: Beaeze. Jenő.
Nyomaiótt a .Közgazdasági R. T. Nagy-kaniísa" nyomdájában Nagykanizsán. | Nyomdáért felel: Zalai Károly.
5*42* év f olya-,. 13. szám.
Nagykárjzss, 1945. április 24 fcedd
Ara 1 psngc

A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivataíos lapja.
Szerkeszti: Ber.cze Jsnó főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. 4 Telelőn: 31.

TV


igazgató urak,
akik a napikban ismerkedő látogatást tettek szerkesztőségünkben. ezután is köszönteni kJvánom önöket. Remélem nem neheztelnek, hú a nagy nyilvánosság előtt eliíímctlem. amit pár perces látogatásuk alkalmából mondtam : £b~>ől a szerkesztői szobából pedig a gyűlöletnek egyetlen szikrája sem fog kipattanni. egyetlen" embert sem fogunk üldözni; igazságtalanul, inert a nagy demokráciáknak nemcsak>jelszayuk. de nagy erkölcsi tételük iá : Justicia Reg-nonem Fundamentum — az igazság az állam" alapja. Azt is mondtam,-hogyí a szerkesztő ajtaja mindig nyitva áll az urak és az alájuk rendelt tantestület előtt éppen ugy. mint elődöm alatt. Báműkor, rendelkezésükre állok, a nyilvánosságot érdeklő kérdésekben.«
De vannak . más mondani-val<íim is az irazgató uraknak, amit rövid látogatásuk alatt nem tudtam közölnií Meg kell mondanom nyiltan. hogy az előző 25 év nevelésirendszere volt az. ami hazánkat eblK* a történelmiig páratlan katasztrófába döntötte. Önök is hozzá járultak ehhez igazgató urak. Tudom, hogy mo.st. mikor saját bőrükön érzik a borzalmakat és saját húsúkba mélyen belevág a magyar kereszt vasszöge, most gondolko: dúsra és emlékezésre kényszerének. Feltárul Önéfo e*ött. hogy szeretet helyett gyűlöletei, türelem helyeit türelmetlenséget, bölcseség helyett erőszakot." evangélium helyett kardot tanítottak Tudom hogy sok álmatlan éjszakájuk lesz Igazgató uraknak, mert a lelkiismeret az iskolák igazi padjait kíméletlenül furdalhatja.
Értsük meg egymást Igazgató'' urak ! Nem a személyük ellen szólnak a vádak, de az egvete-mes magyar közoktatás építménye ellen, aminek önök is téglái voltak. Történelem .hamisítás legdurvább hazugságait verték diákjaik fejébe és erkölcsi tételként állították fel. az alázatos szervilis viselkedést. A könyvégetést is az önök diákjai intézték tanáraik felügyelete melleit. Aki ellenkezett, akiben crősebb volt az igazságérzet, mint oktatóik szava, azt kirekesztették. hazátlan bitt^jnak nyilvánították és később a nyilas világ pribékjei esetleg m5£ js ölféfc.
Bizonyára- tudják az Igazgató urak. hogy Budapesten 13^-14 éves szoszke gyerkőcök géppisztolyos kezétől világhírű egyetemi tanárok, művészek, nagytudásu igaz papok, véresen hulltak a januári szűz hóba. Azt is tudják "valószínűleg az Igazgató urak, hogy Püspökladány-
Berlin eleste órák kérdése
Az angolszász és orosz haderők talán már ma egyesülnek — A Vörös Hadsereg
Bérli;] körutaln harcol — Drezda eleste küszöbön van
Nyugati front
London, április 23
Angool nehéz és középnehéz bombázók Bréma és a város körüli célpontokat támadták. Kanadai kötelékek alig 20 kilométerre vannak Üidenburgtól. Lengyel páncélos kötelékek az Km-dentöl délre fekvő Lathent fenyegetik. Kanadai járőrök Hollandiában behatolttak a Gropp vonalba. Az északamerikai hadvezetőség Délnémetországból is gyors előretöréseket jelent. El-loglaltak Badent, 10.000 foglyot ejtettek és teljesen elszigeteltek a Fekete-erdőben egy jelentékeny német harccsoportot. A 7. amerikai hadsereg a felső Duna felé való előretörésé során L''lm-nái és Ausburgnál átkeltek a folyamon cs 90 kilométerre vannak Münchentől. Patton tábornok kötelékei tegnap 20 kilométert törtek előre és a csehszlovák határkör/etben több várost elfoglaltak. Egyik harccsoport mélyen benyomult a Beyreuth-tól délkeletre fekvő Wiesauba.
Az északamerikai csapatok elfoglalták Dánnenl>erge! és Wittenberget és távolabb kiterjesztették Elba menti állásaikat és több ponton felsorakoztak a fo-1 vő partjára. A Harz hegységben ¿6.000 német foglyot ejtettek a szövetségesek. Montgomery- tábornagy: csapatai az Elbától dél felé törlek előre és egybefüggő arcvonalat létesitetttek a 9. amerikai hadsereggel, akik a Kuks-haven vidékén lévő erdős tere-; pet megtisztították és elfoglaltak a vasút vonal mentén egy várost- ahol egy német tábornagy teljes törzskarával együtt megadta mását. 1
Ix>ndon, április 23
Dán felkelők Koppenhágában rajta ütöttek egy kaszárnyán és hatalmas lövöldözésbe kezdtek. Az osztrák katonáák fellázadtak és a dánok oldalúra iíiltak. Sok német elesett az összetűzésben. Dán felkelők a nyilt tengeren i megtámadlak két német hajót. A hajó személyzetét lefegyverezték, majd a hajókkal befutottak egy svéd kikötőbe.
Keleti hadszinlér
London, április 23 Orosz tankok''hatolnak előre Berlfn utcáin és tegnap este már csak 8 kilométerre voltak a város szivében fekvő Brandenbur-• ger Tortól. Az oroszok eddig Berlin 16 külvárosát foglalták e). köztük Rosenthalt. Wiflin* gent és Weisseseet. Wilhclmshá-fenben a szovjet haderő északkelet felöl van legközelebb a vá- •; ros központjához, ahol elfoglalták \Yelssensee egyik gyárne-! gyedét. A Vörös Hadsereg trt-cáról-utcára küzdi magát előre a német .fővárosban, melyet 2 oldalról körülzártak és előreláthatólag 18 órán belül az ostromgyűrűt teljesen bezárják, mis a 1 birodalmi főváros külső védelmi övezetének az ostromgyűrű jét a nyugat felé előretörő szovjet hadosztályok fogják megalkotni. A szovjet tüzérség szakadatlanul lövi a várost. Az orosz csapatok útját alacsonyan szálló orösz vbombavető rajok egyengetik. Megbízható jelentések szerint Aldig 8000 német esett el Berlin körzetében. A leghevesebb harcok a körutak közelében folytak le. A német főváros északkeleti elővárosaiban len-
gyel; csapatok is harcolnak az oroszok oldalán. A náci uralom utolsó óráiban Hitler még egy felhívást küldött Berlin lakosságához. hogy küzdjenek körömszakadtáig és könyörtelen megtorlást helyez kilátásba, mindazok számára, akik tűrik, hogy házaikra kiiegyék a vörös zászlót. Bár az oroszok a fővárosból kivezető minden utat elvágtak, mégis a lakosság minden oldalról ömlik ki a városból. Berlinben egymást követik-az öngyilkosságok. A lakosság már 50 óra óta egyfolytában tartózkodik az óvóhelyeken, ahonnan ki sem mozdultlak és abból a kevés élelemből élnek, amit péntek óta magukkal vittek. Beriin ostromával valószínűleg az egész német terepfolyosó is összeomlik most már rövid idő alatt. Az orosz haderő gyors ütemben halad -előre a Brémától Drezdáig vezető uton és sok várost elfoglaltak ezen a szakaszon. Valószínűleg már sokkal előbbre vannak a hadijelentés-ben megjelent helyeknél és az amerikaiakkal való csatlakozás bármely pillanatban l>ekövetkez-hetik. Az amerikaiak rádiókészülékein már hallhatók az orosz rádión *adott katonai jelentések és mindkét hadsereg kötelékei bizakodva tekintenek a találkozás elébe.
Déli front
London, április 23 Olaszországban a 8. észak-amerikai hadsereg 3 kilométerre van Ferrarától és a Po-völgyétől. Bolognától északnyugatra. 5—10 kilométerre Modenától. A Sikoró folyón átkellek és több
ban egy tanító, mint levente fő-oktató. 180 gyermeket vilt ki a lövészárokba flóbert és levente-puskákkal. hogy feltartóztassák a világ leghatalmasabb haderejét. a Vörös Hadsereget.
Az orosz katonák emelte si-ron olvasható: ¿Itt nyugszik 16 ! magyar gyerek, a fasizla gyilkosok áldozatai. ■ 180-bó* 16! elpusztult, de a tanító uraz megszökött. Tudniok kel! az Igazgató uraknak, hogy a leventék tanári asszisztenciával rabolták ki az ártatlan és becsületes. halálra üldözött magyarok otthonait és hogy oda-adóbb kiszolgálói a nyilas betyároknak nem Volt senki mint ők.
Kétségtelen, hogy ennek a Állagnak tragédiája pedagógiai katasztrófa. A német iskolák 150 éve egyebet sem csináltak, mint a heroizmust glorifikálták. Mű-
vészei Wagnertől-Körne^ig, filozófusai Hchtétől—Nie tzsch éig. a halál igenlését tanították az élet igenlésével szemben. Grálok. Siegfridek, Parsifálok, Wo-tánok népesítik be önhittségtől gőzölgő koponyájukat, elhitték és elhitették, hogy ők, a felsőbbrendű faj (C''bermensch) és a világ többi népei csak az ő szolgálóik lehetnek. . --Egész állami életünknek és művészetünknek a torna teremből kell kiindulnia, liogy gyökeréig egészséges legyen. Egy szép tornász dal többet ér. mint az egész Goethe.. Ezt nem most. hanem 100 évwel .előbb írták le a Burschenschaf-íok és Jugendbundok.
Ez a pedagógiai módozat termelte ki Hitlert és csatlósait, hogy megnyissák az ember sfcennvcsatornáinak zsilipjeit, al jas indulatainak tárnáit . és
trónra ültessék a hazugságot, csalást és tömegmészárlást. Éz a nevelési rendszer á gátlás nélküli emberszörnyek tömegeit produkálta, akik mint a kannibálok körültáncolták áldozataikat. mielőtt megölték és elégették őket.
Most tanulhattak Igazgató urak.és haladéktalanul le kell vonniok a tanulságot. Egyetlen percet sem szabad késniök és máris meg kell kezdeni a '' beszennyezett magyar lelkecskék megtisztítását. Ne várjanak utasításra. A kultuszkormány a közlekedési nehézségek és postaforgalom''hiánya miatt talán csak hetek múlva tud intézkedni. A szemünk önökön van igazgató urak, akikre legnagyobb értékünkét bíztuk, a demokratikus Magyarország jövendőjét:
gyermekeinket.
ü,.
ZALA
1945. innlfc 24
hid érintetlen áílapotbafa került a kezükbe. Angolszász bombavetők szakadatlanul ¡támadták a hátráló németeket. Jugoszláv csapatok megszállták Siísgkof. Fiu-n.r külvárosát.
Japán
London, április 23 Burmában a szövetséges haderő közép- és nehézé bombázói támadták a visszavonuló japá-nokat. Az északam^rik.uak Indokinában. Saigon kikötőjében egv 7000 tonnás japán sfállitóhajót elsfrllvesztetléá Okihama szigetén 12.000 japán kálóna esett el. - •
A háború apróbb hírei
London április 22 Egy titkos német rádióadó közli, hogv Hitler személye? iitkáro. Albert. Bormnn hirtelen elfagyta vezérét és utoljára az ti Imi., repülőtéren • látták." ; * $
A ntoszkvái rádió'' Lw.ü. hogv. Bécs és Königsberg elfoglalásáról külön filmek készültek é hamarosan bonni tatásni kerülnek. ).
A huchen^aldi intern ál ótáborlwl kiszabadult Cain, a Francia Nemzet i. .Könyvtár igazgatója közölte, hogy a nácik Léon, íHumot ismeretien helyre hurcolták, közvetlenül, az angolszász serecek- odaérkezése előtt.
Az angol fogságha fosott Panant Eeims városában tartok őrizetlen, tehát nem igaz az a hír, hogy Ame--. rikába vitték. i
A francia hatóságot" ideiglenesen szabadlábra helyezték; Flandint, aki Vichyben néhány na[>ig á _ külügyminisztériumot vezette» s akiről köz-tudomásu, hogv a francia nagyipar politikusa.
Woolton lond an^ol ujját''pitééi miniszter kijelentette'', hogy az angliai Ijombnkárók helyreállítására tízévi megfeszített- munkára van szükség.''
Sorozzák az uj magyar hadsereg női tagjait!
Budapest, ápriiis 23 Nők is tagjai lehetnek ahadse-regnek, s mind az altiszti, s mind a tiszti rangot elérhetik. Egyelőre 18-tól 28 éves kqyig soroznak önkénteseket. Akik beválnak, azokat kiképezik és utána maguk lesznek kiképzőkké.
A „Buchwaldi" tábor sztfrnyöségei
London, április 2Z . Tegnap az á amerikai kom gress/.us^S-iagja látogatási tett a liirljédt buchwaldi koncentrációs táborban. A látottak során mindegyikük a legnagyobb megrökönyödésének és felháborodásának adott kifejezési. Az angol alsóházr kiküldöttei ugyancsak végigjárták a táborokat, majd tegnap visszaérkeztek Angliái) i és beszámoltak az ujság-iróknak tapasztalataikról. Az angol kormány Fehérkönyv alakjában fogja az ottani cselekményeket közzétenni, melyhez fogható a középkor óta nem volt. Á Buohwaldban elpusztult» 5^.000 ember emlékére jelképes sirt fognak, emelni. Az angolok a ■ német Hitlenjugend vezetőjének. Ealdur vön SchiracJmak apját és nővérét végigvezették a táboron és a látottak után ők is kijelentették, hogv ez visszaesés a legsötétebb középkorba.
Gyöngyösi külügyminiszter szenzációs tájékoztatója
a magyar külpolitikáról
"A szovjetunió barátságáról, a deportállak kérdéséről, a külkereskedelmi helyzetünkről és a sváb kérdésről nyilatkozott
lu- lett. . , ,
Nem< sak Magyarország demokratikus átalakítása jogosít fel erre a heUzet-e, hanem azok az erőteljes Hr.ilokratikus irányzatok is, melyek a szomszéd népeiméi uralomra jutottak, amit sajnos a mult világháború után nem minden vonatkozásban lehetett megállapítani.
Ebből a tényből érthető az, hogy ha h i va ta k>.-a: í * még nem is, — mert ezt nem Idiet.eít — do .a szomszéd országok demokratikus progressziv pártjaiiHik utján máris nagyon sok kezdeményezési indult ''meg a. kapcsolatok mielőbbi felvetőiére.
A szoigábirós. reakciós világ. a mely annyit ártott nekünk és olyan elienszenvess'' tett- bennünket, máris megszűnt Magyarországon. Ezt már tettekkel és tényekkel tudjak igazolni-.- Ezért van óriási jelentősége a földreformnak külpolitikai szempontból is. Minden törekvésünk az: íiom fátyolt borítani a múltra, de ixx''sületesen levonni annak következményeit és végre vonalat húzni minden" múltbeli félreértés, egyenetlenség és gyűlölködés alá.
A deportáltak kérdésén»! szólva a külügyminiszter ezeket, mondotta:
— ''A deportáltak ügye egyike a legsajgóbb magyar kérdéseknek, a mélvr-e csak az idő hoz valamikor envhülést. Ebben a kérdésben tiszta helvzetet teremteni csak a háború befejeztével lőhet. Akkor fogjuk igazában látni, hogy a deportáltak közül mennyien \ esztek e.Fys.. hógy a de-}K)rtalások:'' hány fctöntoft'' magyar életet jelentőnek. A dewrtáítak ügyében a kérelmek egész özöne ztulul hozzám, mind magánosok, mind egvesületek vagy közületek részéről. Ültvdniényt, sajnos, alig tudunk elérni. Ami eredmény -addig elérhető volt, az mind a Vörös Hadseregnek köszönhető, amely diadalmas előrenyomulása, során a magyarországi deportáltak ezreit szabaditatta tel é> juttatta vissza, hazájukba.
— Különösen örvendetes a hécs-körnvéki sok zsidó és nemzsidó de-
• portait felszabadítása a legutóbbi napokban.- A németek -által lengyel táborokba relhurcolt zsidó denortáitak sorsáról, sajnos, lesújtó hírek érkeznek, bár itt is voltak szerencsére többezreií olyanok .akiket a Vörös Hadsereg kiszabadított a náci fenevad karmai közül. A Szovjetunió rendkívüli állami bizottságot létesített- a náci internálótáborok és szerencsétlen : lakóinak felkutatására. Mihelyt alkalom adódik rá, részletes , tájékoztatót kapunk az idedeportál-tak sorsáról. Enaél többet a jelen viszonyok között, sajnos,:nem tehetünk.
Gyöngyösi János külügyminiszter a menekültek kérdéséről szólva a következőket hangoztatta: .
— A nyilas és reakciós lelki ismeretlenség," valamint a náci lelketlenség legbeszédesebb jele'' az a sok százezer ide-odavándorló menekült, akiket ''vagy a háború vihara, a náci propaganda és a touton önkény mozdítottak ki lakóhelyükről, vagy
\ a különböző »áttelepítési« akciók szakítottak ki szülőföldjükről és most elcsigázva, éhezve és kétségbeesne keresik az utat hazafelé.
A Lengyelországba deportáltak ha zaszállitása körül várható lépésről szólva a külügyminiszter bejelentett.1, liogy a Szovjetunió részéről biztosították berniünket: ami ezen a téren csak lehetséges, azt. a Vörös, liadsereg. .illetőleg. a_ Szovjetunió kormányának erre a jrélra felállított szen-ei ''megteszik.
Egy felvetett, kérdésre válaszolva a külügyminiszter érintette a Külkereskedelmi Hivatal kérdését is.
— Ha a körülöttünk lévő államokban a külkereskedelmet esetleg államosítják, mi sem követhetünk más
A Budapestről érkezett kormán-v külügy miniszter- dr. Gyöngyösi János tegnap -a, sajtó képviselői előtt tájékoztatási, adott a legaktuálisabb kül]X>litikui- kérdések lói.
Külügyi szolgálatunkról szólva kijelentette, hog\ a közönség körében egészen téves felfogás uralkodik, ami főleg onnan ered, hogy a .Moszkvában aláirt fegyverszüneti egyezményt nem olvasták el kellő figyelemmel és nem gondolták at annak kellő köveikózmf''aiveit. A fegyverszüneti egyezmény szuverenitásunkat legerősebben a külügyek terén korlátozza, ami teljesen" érthető, mert hiszen a békekötésig a szövetségesek'' ellenőrzése alatt állunk.
Magyarország külpolitikájának alapjairól szóira kijelentette, hogy az uj demokratikus Magyarország semmiféle közösséget nem vállal a megelőző reakciós és háborús kormányokkal és a jóvátételi kötelezettségeket csak abból az adott- kényszer helyzetből vállalta, meri az országnak fstelnie kellett az előző de~ mokráriaelleries politika bűneiért.
Az uj magyar külpolitika legfontosabb alaptétele, hogy Magyarország vőgre igazi reálpolitikái folytass,on. vagyis az ország helyzetének, szomszédok, valamint a nagvhatal-mak erőviszonyainak és politikai irányának mérlegelésével ezekbe az adottságokba állítsa bele a. maga külpolitikáját. Ez a reáljiolitikai tói-fogas iaen messzeható. mélyreszántó következményeket von maga után.
Tánuidalmunknük a politika terén fel kell hagyni az illúziókkal, mindenekelőtt az egynemzetü húszmilliós magyarság, az ezeréves szent-istvem hirodalom és egyéb ehez fiizödö fikciókkal, amelyek ránknézve semmi hasznot, hanem csak veszedelmet jelentettek, a reakció melegágyai voltak és végeredmény-ben katasztrófába sodortak ben-; minket.
■ Ez terzészetesen távolról sem jelenti azoknak a nyelvi, kulturális szellemi kajKísolatok feladását, amelyek természetszerűleg magyart a magyarhoz fűzi, legyen az á -Duna
medencében vagy .Amerikában.
/
Viszonyunkat a Szovjetunióval ma még a f gyverszünet határozza meg. Bizunk abban, hogy azzal a komoly demokratikus átalakítással, amelyet a kormány maga elé tűzött, sike-siilt a Szovjetunióban olyan bizalmat kelteni, mely egy tartós barát ■ < sag kimélyitésére alkalmas.
Felesleges hangoztatni, hogy a bizalmi barátságra Magyarországnak milyen - hagy szüksége van. Xemcsak azért: mert a háborúban szegénvek lettünk'' és megfogyatkoztunk, hanem azért''is, mert üli tudjuk, hogy a Szovjetunió az Európa és a demokrácia megmentéséért mit tett. A Szovjetunió páratlan katonai és erkölcsi tekintélyre tett szert és megnövekedett a Szovjetunió gazdasági és politikai ereje is.
Alkotások terén a Szovjetunió miiven nagyszabású ígéreteket veti előre, azt a rövid moszkvai tartózkodásom alatt megfigyelhettem. Front és hátország- egyaránt páratlan dolgokat müvei, amelyek joggal lepik meg. a világot. .
de azt hiszem, hogy az alkotásokat illetően, meglepetések a háború után még fokozódni fognak.
Biztosan remélem, hogy a szomszéd államokhoz való viszony nemcsak baráti''lesz, de azon túlmenően olyan szoros gazdasági és politikai együttműködést tartok szükségesnek, amilyenekre a régi reakciós kor-mánvzatok alatt gondolni sem le-«
utat. Az államokkal szembon az '' áüamnak kell tárgyalófélként állania. ."V.''gA svábkérdésről szólva a ■külügy-niiniszter ezeket mondotta:
-- A svábkérdésben feltétlenül történik kormányintézkedés. Ez a kérdés tulajdonképpen az eikesere-deti magyar közönség részéről került felszínre atínak a rengeteg pusztításnak a nyomán, amit itt- latunk és amelynek tudatára most ébred a magyar nép. A kormányzat ezzel a kérdéssel már megalakulása óta fog-lalkozott, mondván azt, hogy a sváb-* ságnak, amely olv csúnyán hátba-döfte ezt az országot, megtorlásban kell részesülnie.
Május elseje
megünneplése Magyarországon 1920-tói 1944-ig tilos volt. De most, 1945-ben ez a nap a proletárok nyilvános demonstrációja lesz, ezen piros zászlók erdeje alatt felvonulnak az e!~ nyomottak, akik eddig az iparbárók, a dzsentrik és a feudális urak hatalma alatt görnyedtek. Kint az utcán mutatja meg a munkásság, hogy töf^tlen maradt ereje, ezzel az erővel megválto2tatja az ország gazdasági, társadalmi, politikai és kultué rális arculatát! '' -Jl
A munkásság fel akarja és ftf fogja emelni az elesett Magyarországot a haladó szellemű, demokratikus szellemű országok közé, hogy e tette után csakugyan magáénak mopd»'' hassa a földet, amelynek müvelésében annyi szenvedéssel vett tészt Ezen a május elsején emlékezzünk az 1889 i párizsi kongresszusra, amelyen ünnepélyesen kihirdették, hogy ez a nap a munkásság ünnépeuM0gf; már nemcsak ünnep, hanem szép» piros diadal is, ennek keretében a két munkáspárt együtt vonul fel, hogy nyilvánosan Intet tegyen eszményei mellett, amelyek megvalósítása elsősorban a proletárság feladata és kötelessége.
A nagykanizsai pártok, mint értesülünk, az orosz és bolgár parancsnokságok támogatásával nagyszabású május elsejei ünnepséget készítenek elő. Az ünnepség programját most állítják össze, amely értesüié-lésünk szerint két részből fog állani. Az első részt a Városi moziban, a másodikat a sétatéren rendezik meg. A részletes programot a közeli napokban a Zala közölni fogja.
MOZI
'' . .< * •» ■ Szombaton nyitotta meg kapuit i Városi mozi és már az első előadást táblás haz nézte végig. Érthető, hogy a sokat szenvedett város lakói most már egy ''kis szórakozásra vágynafc A vetítőgép kifogástalan, a képdc szép tiszták. i •
A mo2i igazgatósága nagy nehézségek leküzdésével tudott egyelőre három fűmet biztosítani, de ugy tudjuk, hogy rövidesen levetíthetik majd a nagy amerikai és ragyogó orosz filmeket is. Éppen ideje, hogy a komisz és émelygős álromantikával és útszéli humorral spékelt szoígabirós, földbirtokos, négyesfogatu, ostoba, izléstrontó nyilasmentalitásu filmeket komoly, művészek filmalkotásai váltsák fel.;
A mozá igazgatósága mindent meg-teszj hogy a nagy világfilmek gyorsan eljuthassanak hozzánk, de addig-is, mig ez lehetséges lesz, meg kell elégednünk jó reprizekkel. -
A kővetkező műsor egy jó francia film: Páris rejtelmei lesz, utánna ismét magyar film jön, még pedig vígjáték : Éjfélre kiderül címmel.
1945. április 24
ZALA
3
A Kommunista Párt nagysikerű népgyiilése
Farkas Mihály nemzetgyűlési képviselő hatalmas beszedében pártjának programjakónt kijelentette:
az adott föld a paraszt örök tulajdona lesz. Mi nem akarunk szovjetrendszert és nem akarunk kolhozt sem. A reakció teljes felszámolását, az u] ipar azonnali megindítását követeli
Vasárnap délután tartotta a kommunista peri nagykanizsai szervezete e!sc népgj ülését. A Városi Mozit zsufc-lásig megtöltő közönség lelkes tapssal üdvözölte a népgyűlést rendező párt vezetőségét és vendégét Farkas Mihály nemzetgyűlési képviselőt.
A gyü''.ésen megjelentek a Szociáldemokrata Párt tagjai is, élükön a vezetőséggel, Windisch Dénes polgármester dr. Molnár Győző, a rendőrség vezetője, dr. Báron Pál tisz:ifóüg/ész, dr. Kovács László főszolgabíró és a közélet vezetői majdnem teljes számban.
Rosenberg Jenő a kommunista párt titkárja üdvözölte a felszabadító vörc-s és- bolgár hadsereg kiküldöttei; és a közgyűlést megnyitotta. Egy negyed század múlott el azóta, — mondta — hogy a Magyar Kommunista Párt -a szavát hallatta, mely a magyar munkásság, szegény parasztság, a dolgozó nép és az egész nemzet érdekét képviseli. Tőlük semmit ei nem venni, hanem n^kík mindent adni akarunk. Pártunk -iz elmúlt regyedévszázad alatt állaadó üldöztetést szenvedett, sokan mar elhaltak közölünk. Nagy és szent feladat, súlyos történelmi felelőség, mely mindnyájunkra nehezedik'' .Pártunk teljes, erejével kész dolgozni a németbarát politika folytán veszélybe döntött- országunk megmentése érdekében. A nagytet--széssei "íogsdott megnyitó után Farkas JUihály tartotta meg nagyhatású beszédét.
Beszéd-i elején utalt a legújabb londoni rádió-jelentésre, mely szerint a vörös hadsereg egységei már Berlin s?ivében harcolnak, hitleri Németors-iág megsemmisülése egész rövíti idfi kérdése. Csodálkozom azon, hogy amikor mindenki szá-, mára világos az, hogy a német fasiszták végérvényesen elvesztették a háborút", akadnak ínég itt Nagykanizsán "olyan rövidlátók, német és nyilastarátok, akik azt terjesztik az emberek között, hogy a németek nemsokára visszajönnek. Magyar földre a nimet elnyomók nem jönnek . vissza többet De nemcsak azért nem jönnek, mert a vörös hadsereg megsemmisítette őket, hanem azért, is, mert a magyar nép sem akarja ezt. Az első magyar hadsereg már elindult a frontra, a magyar demokrácia első hadosztályai, a magyar Kép fiai, a magyar nemzeti demokrata -hadsereg katonái és tisztjei gondoskodni fognak arról, hogy soha többé ide német elnyomó és nyilas bitang ne kerülhessen vissza. Világos, hagy ez a háború a de-- mokratikus^ hatalmak győzelmével fog végződni, mégis itt-ott akadnak suttogok, akik szerint nincs még minden elveszve. Mire spekulálnak ezek az urak? Arra, amire Hitler és Göbbels? Hogy sikerül éket verni Anglia, Amerika és Szovjetunió közé? A Szovjetunió szövetsége Angliával és Amerikával nem gyengébb, • hanem minden nappal erősebb les? és a végső győzelem Hitler Németországa felett csak megfogja erősifeni és szilárdítani ezt az egységet.; Ezeknek nem volt elég az a szenvedés, amit a magyar nép elviselt a háború következtében, ők egy uj háborút akarnak és azt
akarják, hogy visszavegyék a paraszttól a főidet, megint a reakciósok kerüljenek uralomra és kakastollas csendőrök hajtsák a népet a földesúr jármába. 6 hónapja, hogy Magyarország a demokrácia és szabadság útjára lépett. A vörös hadsereg nem vette el Magyarország függetlenségét. Magyarország 1944. év március 19-ike és később októbereikké után német tarománnyá vált és'' a vörös hadseregnek köszönhető, hogy a magyar népről lehullottak a német bilincsek és az elnyomott nép újra szabad nép lett. A vörös hadsereg hós katonái és ''tisztjei vérükkel irták nevüket a magyar történelembe és a magyar történetírás ugy fog megemlékezni erről a hadseregről, mint'' amely felszabaditóként jött Magyarországra és azt a szabadságot, melyet a németek \ tőlünk; elraboltak, a vörös hadsereg vissza adta. Nekünk magyar kommunistáknak a vörös hadsereg cselekedete nem újdonság, mert a Szovjetneki nincsenek imperialista szándékai. Az, hogy Magyarország volt Hitler utolsó csatlósa, eiég ok lett volna arra, hogy a Szovjetunióban sokkal szigorúbban kezeljék Magyarországot. tant ahogyan azt tették. A Szovjetunió azonban vísszaada, függetlerséeünket és annak bölcs elnöke Sztálin marsai igaz barátja a mc^tar nemzetnek.''" • .
Ríniuk le hálánkat a nagy orosz néppet szemben azzal, hogy az elrabolt és általuk visszaadott szabadságunkat örökre megfogjuk védeni minden reakciós veszellyel szemben. Magyarországot a szláv népek részéről nem fenyegeti veszély. Ezt már Kossuth Lajos is felismerte.
Nem árulok el titkol, amikor kijelentem. iiogy a Magyar Kommunista Pártnak nagy érdánei. vannak a nemzetgyűlés létrehozásában és az ideiglenes nemzeti kormány megalakításában. Mikor a Vörös Hadsereg elsöpörte a német reakciós rendszert, egyedül csak a Kommunista Párt szervezkedett és működött a magyar városokban és .falvakban.
Az országot ebből a katasztrofális helyzetből nem tudja kivezetni egyetlen párt vagy társadalmi réteg seni. ehhez össze "kell -fogni minden magyar hazafinak, aki gyűlöli és megveti a német rablókat- 1941. évben a Magyar Kommunista Párt a főid alatt" kibontotta a magyar függetlénség és a a magyar nemzeti egység lobogóját. Sajnos a háborús évek alatt a kommunista Párt javaslatai nem találtak kellő- visszhangra és ha a Magvar Kommunista Párt tanácsait a háborús évek alatt meghallgatták volna, akkor Magyarország hamarább kiléphetett volna a liáí)oruból és ma már a/, egész ország helyzete más kéjx)t mutatna.
Egyszer és mindenkorra vége van a feudális uri Magyarországnak és a helyét elfoglalta az a Magyarország, ahol a népnek, a szabad munkásosztálynak. az életképes kisgazda sásnak, a kisiparosságnak és a iútiad ó értelmiségnek lesz döntő szava. Ilyen Magvarországot akar a Kommunista Párt és ezért harcolunk. Pártunk harci lobogóján három jelszó olvasható:
röld, kenyér, szabadság.
Ez a jeüszó: földet a falu nincstelen népének, most már nem jelszó többé,
hanem valóság. Arról beszélnek a rné? ittoiaradt nyilas barátok és ál-hiríerjesztők, hogyha most megkapod a földety a kommunisták.később elverik. mert kolhozt akarnak szervezni.
Kijelentjük, hogy az adott föld minden parasztnak az örök tulajdonába megy át ós azt tőle senki elvenni nem fogja. Mi nem akarunk szovjetrerdszert és ez azt jelenti, hogy nem akarjuk a kolhozt sem.
A reakciós suttogok és álhit-terjesztők azt is suttogják, hogv most adják a földet, amikor nincsen ¡¿ás állat,- mezősrazdasági felszerelés és vetőmag.''Tény''az, hogy nehéz helyzetien kapja meg a''magyar paraszt a földet, de a magyar demokrácia nem hasvja magára a kisgazdát, mert a Magyar Kommunista Párt-köz ponti vezetősége felhívással fordult. az összes magyarországi gyárak munkásságához'' és arra hivta fel őket, bogV indítsák meg a termelést, termeljenek az. uj kisgazdák számára ekét. kajíát és mindazon eszközöket, amelyre a mezőgazdaságnak szüksége van.
Szükség van arra, hogy a Nemzeti'' Bizottság vezetése alatt" megtisztítsák a hivatalokat- a reakciós tisztviselőktől. Eleve kijelentjük, hqgy n>i kommunisták nem vagyunk a tisztviselők elienséíre. Becsületes, önfeláldozó és:a nép érdekeit v''-dő tisztviselőkre, szűkség van a demokratik-kus Magyarországnak. ! Tisztviselők nélkül -nem dolgozhatunk, nem fejlődhetünk, de a demokratikus Magyarországnak nincsen szüksége reakciós, nyilas, fasiszta tisztviselőkre, ezektől meg kell szabadítani a hivatalokat és minél gyorsabban, annál jobb. Demokrata rendőrséget keli szervezni Nagykanizsán, olyan rendőrséget, mely a magyar demokrácia kezében mint éles bárd fog lesújtani a reakciósokra. Hallottam, hogy máris sikerült a rendőrség soraiba befurakodni egyes csendőröknek. Csendőrökkel demokratikus rendőrségét nem lehet szervezni. Arra kérem a rendőrség vezetőit, haladéktalanul távolítsák el a csen-őröket a rendőrségből, de nemcsak el kell távolítani, hanem internálni kell őket. A magvar Ideiglenes Nemzeti Kormány elhatározta a csend-öj-ség feloszlatását. Soha többet Magyarországon kakastollasok nem fogjak üldözni és ütni-verni a magyar parasztot. A magyar .ideiglenes kormány elhatározta, hogy nem igazolja lé a esendőit és nem ad nyugdijat a csendőrnek. Menjen a csendőr kapálni, tákaritsa el a romokat és legyen épitó munkás és keressék me<r a kenyerüket tisztességes munkával. Azök. akik bűnt követtek el a magyai- néppel szemben, börtönökben és internálótáborokban a helye. Szükség van arra, hogy Nagykanizsán is megkezdje működését a népbiróÁ''ig. Népbiróeág nélkül nem lehel tiszta vizet önteni a poharakba és nem lehet megszilárdítani a de-mokrat ikus fagyarorszá got . Ok azok, akik felelősek azért, hogy Magyarországon idegen német "érdekekért többszáz magyar ember pusztult el a frontokon, ők felelősek azért, hogy Magyarország városai és falvai nagy részt romokban hevernek. Ök felelősek, hogy egres magyar városokban éhség; van. Ezeket mind a nép-bíróság elé kell utalni. Ítélkezzék a nép. Hallom, hogy Nagykanizsán megalakultak az igazoló bizottságok. Azonban most már ismerjük az igazoló bizottságok tevékenységét és ki keli jelentenem, -hogy az igazoló
hizotteágok szűrőjén átesnek nyila-wk és háborús bűnösök. Ezeket az igazoló bizottság ne igazolja, hanem utalja a népbiroság eíé. Egyedül az igifzolő bizottságok tagjai ezt a feladatot elvégezni nem.''tudják. A nép támogatására szükség van. Az iga-zoló bizottságoknál tessék feljelenteni mindazokat, akikről tudjuk, hogy a nép ellenségei voltak. A reak eió elieni harcot nem szabad hosszú időkre kitolni, azért''mert az Ofszág súlyos helyzetbe n van. Gyorsan cselekedni kéli és fel -kell számolni a reakcióval azé© is, mert meg kell indulni Magyarország felépítésének.
A Magyar Kommunista Pártnak az a véleménye, hogy meg kell kezdődni a felépítési munkálatoknak ó3 kijelentem, hogy ezen a téren is a.reakciósok szabotálnak
A reakciósok továbbra is rongvos, mezítlábas gyerekeket akarnak látni. Nekünk az a véleményünk, hogv amikor a magyar paraszt földet kapott ¿s azt- megműveli és ezzel biztosit já^a kenyeret, gyorsan m^g-kell indulni az ipari munkának a bányákban és a gyárakban, mert a kenyéren kivül szükség van cipőit? és ruhára is. Mindenki lásson munkához», a magyar földműves, iparos és kereskedő és 1)3 mindnvájan ösz-szefogunk, gyorsan el tudjuk takarítani a. romokat és él tudjuk látni'' mindennel a népet. Most "közvetlenül május elseje előtt állunk, Ma-^árországon uj világ vette kezdetéi. MMagyar Kommunista Párt a''Szo-. eiálddmokrata Párttal és a szerveze-> tekkeí együtt készili elő az egész országban május elsejét. Hisszük, hogy itt Nagykanizsán is v.av -két munkáspárt, karöltve a szakszervezetekkel, olyan május elsői ünnepséget fog szervezni, mely. méltón fogja demonstrálni a nagykanizsai dolgozó nép erejét és akaratát. A nagykanizsai dolgozó nép elindult, a demokrácia utján és kész arra. hogy megsemmisítse a reakciót és megtisztítsa a hivatalokat a reakciós elemektől. Az egész országban a május elseje a reakció el leni harc jegyében fog lefolyni. Május elseje az első szabad május Magyarországon itosszu évek után. Tehát menjen ki minden munkás és dolgozó ember az utcára, hadd lássák, milyen hatalmas erőt képviselnek. A Magyar Kommunista Párt a magyar feltámadás pártja. Mi továbbra, is hareomi forrunk jelszavunk valóra váltásáért, földért, kenyérért, szabadságért 1 A Magyar Kommunista Párt Rákosi Mátyás vezetése alatt az újjáépítés megkezdésére hívja fel a magyar népet és hisszük, hogy ebben a munkában és harcunkban a" magyar nép támogatni fogja a Kommunista Pártot és "Rákosi Mátyást.
• Farkas Mihály elvtárs előadását a jelenlevő hallgatóság nagy éljen-zéssel és tapssal jutalmazta." A nagysikerrel lefolyt gyülée Kosén be rg Ernő titkár z&rószavaivai ért véget, aki kijelentette, bizik abban, hogy* munkalehetőséget . fog biztosítani mindenki számára és ha ez sikerülni fog, akkor elértük célunkat, Magyarország nem volt, hanem lesz.
A Himnusz eléneklése után a jelenlevő közönség a legnagyobb rendben eltávozott- a gyűlés színhelyéről.''
Kérjük a város lakosságát, hogy akinek magyar pépd2l- vagy induló gramofonlemeze van, kölcsönözze azt a Magyar Kommunista Pártnak Csengery- ut 6.
4
ZALA
1045. április r4,
Az uj rend uj rendőrsége
Sikerült, alaposabb - bepillantást, nyernünk a nagykanizsai városi rendőrség munkájába, melyről:Őrömmel tájékoztatjuk olvasóinkat.
Köztudomásu, hogy az országban a mi rendőrségünk érdemelte ki "elsősorban. az élén Molnár Győző rendőrkapitánnyal, hogy fegvverr. kapjon. A rendőrkapitány a belehelyezett vá-rakozásnak mindenben a legteljesebb | mértékben meg is felelt.
A nyilas és volksbundista internáltak száma 280. Az orosz hat-óságokkal. karöltve teljesen felszámolták a partizán mozgalmat. A városban és a járásban befejeződött a közbiztonság meg szervezése. A járási rendőrök is fcyyvert kaptak és minden örsön egy-egy géppisztolyos orosz rendőrrel közrnegvyxuj-r-ásra biztosit jól: a rendet. A polgármestert nehéz munkájában odaadóan mindenben támogatja a rendőrség.
Már a megszervezéssel egy időben megindult a járás átfésülése a nyilas elemektől és partizánoktól. Hatalmas igénybevételt jelent a napi közmunka. rendjének és folyamatosságának biztosítása, hogy a .gazdasági es kereskedelmi élei ne szenvedjen kárt vagy hátrányt. A város lakossága viselje türelemmel, ha igazságtalanság érné a közmunkára való igénybevételnél, mert rövidesen ezen a téren is teljes lesz a rend. Az uj országépítés mindenkitől fokozott, önzetlenül végzett, jó munkát kiván.
Nagy élénkség uralkodik a rendőrség politikai osztályán, ahol naponta .40—50 kihallgatást foganatosítanak és alapos munkával előkészítik a népbiróság elé kerülő ügyeket. A közigazgatási osztályt éjjel-nappal az orosz és bolgár katonai elszallások Teszik igénybe. Emellett azonossági, közlekedési és egyéb közigazgatasi természetű ügyeket intéz gyorsan és könűl tekintessek } A kihágási osztály, a mai idők demokratikus szellemét meg riem értő közönséggel törekszik mielőbb a rendet''és zavartalanságot biztosítani. Megtudtuk, hogy fóleg azokat büntetik, akik nem "veszik" ki a részüket á közösség épitó munkájából. Serény munka folyik az utazási és idegenrendészeti osztályon, ahol az emberek tömegei jelennek meg, hogy- az Ország legkülönbözőbb részeibe hazatérhessenek és felkeressék elárvult otthonukat.
A gazdasági ügyosztály a katonai és polgári hatóságok, valamint a civil egyének fogatigénylését intézi <4. Ez az ügyosztály biztosítja, hogy a szükséges fogat-«ró ott legyen á kellő helyen és időben, ahoí arra szükség vao. Hogy ez ma egyáltalán lehetséges, az a városparancsnoka ágnak az érdeme, aki a rendőrségnek negyven fogatot ajándékozott. Ezeket azonnal kiosztotta a yend őrség a rászoruló gazdák között, hogy a termelés menetét ezzel hathatósan meggyorsítsa.
A /rendőrség a város területén. Kisksnizsán, á pályaudvaron, a Batthyány-utcájxsn levő internálótáborban és /£ központi épületben tart állandó fegyveres Őrséget A város egész területén fokozott gondossággal teljesitik derék ronaóreink feladatukat. A rendőrök munkáját a Tárosparancsnokság katonái'' hathatósan támogatják.
Az átállítás nehéz munkája várt sok téren a városi rendőrségre, mert a régi rendszerek mindegyike azon iparkodott, hosrv a közönséget átitassa saját szellemiségével. Nem áthidalásra, hanem kifejezett átállításra volt szükség a rendőrség régi épületében is, hogy meggyorsuljon az építés, az uj acmokratikus magyarság felé. Romokon kell tartós, erós épületet emelni, melynek alapozási munkálataiból a városi rendőrség sziweí és lélekkel veszi ki a maga részét. Példát ad. a fáradha-íatianságban, megértő, mondhatni
türelmes a lehetőségig, hogy minél simábban teljesítse nehéz feladatát, melyet ma mindenkinek meg kel! érteni.
Nagykanizsa minden dolgozója nagy bizaimstelőlegezett Molnár j Győzőnek, a rendőrség vezetőjé- i nek. Támogatja felelősségteljes j munkájában. De félreérthetetlenül megkívánják tőle, hogy a * legnagyobb eréllyel és megalku-
vás nélkül nyúljon bele a még itt szabadon sétáló, a''jas országromboló, embert exportáló betyárok dzsungeljébe. Ébsr figyelemmel kísérik munkáját, an*ely nehéz ós sokszor hálátlan. De ennek a sokat szenvedett városnak elégtötelt kell kapnia.
Ez a feltétele az építő munkának, a becsületnek és a jövőnek.
Feloszlatják a csendőrséget
Az első budapesti minisztertanács határozatai
Budapest, április 23 Szerdán délután tartotta az ideiglenes Nemzeti Kormány az első minisztertanácsát a fővárosban. Az igen nagy tárgysorozatnak — bár a minisztertanács a késő esti órákig tartott — csak egy részét tudták megvitatni és ezért csütörtökön délután 3 órakor újból összeültek a miniszterek. —
A minisztertanács legfontosabb határozatai:
A Demokratikus Néppárt működésének engedélyezése körül nagy vita volt. Gróf Pdlffy e párt nevében azt a kérelmet nyújtotta be a miniszterelnökséghez, hogy a Demokratikus Néppárt ismertessék el és beléphessen a Függetlenségi Frontba. A minisztertanács a kérelmet elutasította, mivel nem tartozik hatáskörébe.
A miniszterelnök Bereczky Albertet jelölte a közoktatásügyi minisrié-
rium politikai államtitkári állására A minisztertanács egyhangúlag elhatározta a rosszemlékű csendőrség feloszlatását és ,a rendőrség megszervezését kis- és nagyközségekben is.
Takács Ferenc iparügyi miniszter javaslatára május elsejét a munka ünnepének nyilvánították. Március 15-ike továbbra is nemzeti ünnep, április 4-ét pedig mint a felszabadítás Ünnepét íogják ezentúl az egész országben megülni.
Vörös János honvédelmi miniszter előterjesztésére a minisztertanács elhatározta, hogy az uj demokratikus hadseregben megszünteti a zászlósi rendfokozatot.
Kerekes András vezérkari alezredest, akit 1919-ben baloldali magatartása miatt Horthyék kizártak a hadseregből, a minisztertanács rehabilitálta és allábornagyi ranggal az uj hadsereg kötelékéce visszavette.
Kereskedői erte^ezlet a Szociáldemokrata Pártban
Vasárnap délután 4 órakor kereskedői értekezletet tartottak . a szociáldemokrata párt helyiségében. A nagyszámban megjelent kereskedők elölt tájékoztatást nyújtottak a jelenlegi és~Be-,következendő helyzetről. Miután a nagykanizsai kereskedelem még majdnem teljes egészében szünetel és mivel ez az állapot soká nem tarthat felkérték a kereskedőket, hogy most már haladéktalanul nyissák meg üzleteiket. A jövő kereskedelme a tiszta és teljes szabadság elvén épül föl és megkötöttség csupán a jegyekre kiadott áruknál van (cukor, sój liszt, petróleum). Egyebekben mindennek az áru-sitása teljesen szabad és igy a szabad verseny elé tovább semmiféle akadály nem hárul. Aki azt várja, hogy a régi rendszer kiutaló egykéz és hasonló kereskedelme visszatér, az jobb, ha azonnal abbahagyja iparát mert ilyen kiszolgálásban kereskedő itt Magyarországon részesülni többé nem fog. Ügy a kormánv. mint a pártok mindené elfognak követni, hogy kereskedelmünk minél egészségesebb és versenyképesebb lelhessen. Természetes mindehhez időre van szükség. Iparunk már megkezdte ugyan a legsürgősebb ipari cikkek gyártását de szállító eszközök •nem állnak rendelkezésre. Mégis rmrxlfük. hogy Nagykanizsa meg fogja kapni a pesti ipar gyártnámjaiból a rá cső részt. A kereskedői értekezleten bejelentették a KOKSZ megalakulását amely a kereskedői szabad szakszervezeteknek felel meg. Felvetődött a KOKSZ keretében megalakítandó igazoló bizottságai megalakítása.. Ez a bizottság tenne előterjesztést az
a Vasat í technikai fölénye és nehéz talaj miatt kifulladtak ''és a Vasút négy rúgott góljával a mérkőzést S:o arányban elvesztették. A Vasútnál a vé''delem és a .belső hármas, a Baksproknál a kapus és center tüht^/jíi jó játékukkal.
A bíróval mindkét fél meg voit olégedvej A mérkőzést jól vezette.
Értesülésünk szerint a ZMXTS május elsején rendez nagyobbsea-básu mérkőzéseket. Valószínű mái-saját pályáján, ahol már a rend behozás i munkálatok megkezdődtek.
egyes kereskedők igazoltatásánál, a Nemzeti Bizottság által kinevezett Igazoló Bizottságnak.
Azok a kereskedők. — ez volt az értekezle''esn az általános vélemény — akik a nyilas és náci igazságtalanságok elősegítésétől távoltartották magukat és ilyenben részt nem vettek, az üzletet még akkor is'' tovább folytathatja, ha történetesen a Baross Szövetség tagja voli.
Egyházi hirek
Április 25-én, szerdán a buza- , szenfcelési szertartások a Jézus Szive I templomban reggel S órakor, a fe- j. rencrendiek templomábán reggel 7 j órakor kezdődnek. Ezenkivül az istentiszteletek rendes sorrendje a Jézus Szive plébánia templomba:! a következő: ''
Hétköznapokon: 7, fél 8, 8 és fél 9 órakor.
Vasár- és ünnepnap: 7, 8, 9, háromnegyed 10, fél 11, háromnegyed 12 és (Jélután 5 órakor.
A\ kórházkápolnában^
Hétköznapokon: háromnegyed 6 órakor.
Vásár- és ünnepnapokon: háromnegyed 6 és 8 órakor.
A piarista templomban:
Hétköznapokon: egynegyed 8-kor.
Vasár- és ünnepnapokon: 7 és 8 órakor.
Sportrovat
Vasút-—Bulgár katonai válogatott 8:3 (4:3)
Vasárnap délután''3 órai kezdettel már szépszámú közönség elótt zajlott le a második mérkőzés a két csapat kőzött. A mérkőzés szép és élvezetes küzdelmet hozott. A mérkőzés megkezdése elótt a két csapat vezetősége üdvözölte egymást.
A mérkőzés erős irammal kezdődött Mindkét csapat erősen beíe-feküdt és erős iramot diktált. Ez a félidő eredményéből tükröződik ki legj óbban.
A második félidőbon a bolcúrok
A Polgármester
közieményer Hirdetmény.
. A városház leégésével elpusztuhak az iparajstromok is.''Ezeknek újból való feó fektetése céljából felhívom az összes ipar'' jogesitványt nyert iparosokat, kereskedőket és gyáriparosokat, hogy iparigazo?-ványuta", illetve engedélyüket a városháza közigazgatási ügyosztályinál mutassák be. Akiknek iparjogositványrk bármilyen oknál f-gva. nincsen meg. azok. az iparjogo-sitványt kiadó véghalározaiot mutassák be.
Hirdetmény.
Azoknak, a férfiaknak, akik folyó évi április hó »-:ka után közmunkában résztvettek. április hó 25-én, szerdán délután 6 órakor a városháza udvarán segélyt fizettetek ki.
A stfgéijfe''vételre mindenkinek személyesen kell megjelelni Segélyt csak azok kapnak, akik erre rá vannak utalva a közmunkában töltölt időre máshonnan fizetést nem kaptak és egy héten legaláfcb három napot résitvettek a közmunkában.
A segély az eltöltött munkanapok száma szerint lesz fizetve.
N*2g> kanizsa, 1945. április hó 23.
Feihivásí
A Nagykanizsai Nemzeti Bizo:tság el-rendeite''á közalkalmazottak ellen az iga-zoltatási eljárás lefolytatását és erre. a. célra igaroló bizottságokat küldött ki. Először a váiosháza. rendőrség alkalmazottai, tanárok és tanítók kerülnek igazoló eljárás alá. Felhívom Nagykanizsa város lakosságán, hogy akik az igaxolandó alkalmazottak ellen terhelő ad- tok birtokában vannak, nevezetesen tudják, hoky az illető alkalmazott nyilas vagy fasiszta vol», résztvett vagy elősegítette származásuk vagy fasiszta ellenes magataitáeuk miatt es-berek deportálását, letartóztatását, internálását, resztvett idegen vagyon szétosztásában, lefoglalásában, magának vagy hozzátartozóinak idegen vagyonból részt juttatott, a rémetek meUett lázított, izgatott a német vagy fasiszta érdekeket bármely módon dősegitette, mindeme körülményeket a legsürgősebben a polgármesteri hivatalnál jelentsék be.
Nagykanizsa, 1945. április 19.
Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
A téjfU xár*láM egyenlőre megszüntr bárki vásárolhat. Stem téglagyárak, Roz-gonyi-utca 1. 12
Egy feltétlen megbízható éltesebb magányos nit, kl igazi otthonra vágyik, keresek. PetŐfi-ut o9. 13"
Felkérem azon egyéneket, akiknek páratlan női «Ipö van birtokukban, szíveskedjenek jelentkezni József főherceg a! 87. Macseknénál. 14
Acptoxfit keresek megvételre. Centrál szálló, Kutasi Ferenc. 15
A GŐZFÜRDtfttyitvs naponta regfel 7 órától este 6 órái*. (Kedden egén nap és pénteken délntán nőknek.) — Fürdőruhát és törülközőt mindenki hos-zon magával.
ZALA politikai napilap
Kiadja: .Közgazdasági R. T. Nagykanizsa''
Felelős kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság.
Szerkesztésért felel: Benczo Jenő.
Nyomatott a „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán.
Nycardáért fele!: Zalai Károly.
50. évfolyam. 14. szám.
Nagykanizsa, 1945. április 25 szerda
Ára 80 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szára. Telefon ú 31. •


Condoni jelentés:
Hitler a körűizárt Berlinben
Németország kétharmad része a szövetségesek kezén van — 44 metropolisból már
csak 6 nagyváros van a németek kezén
í Nyugaíi front
X
Neicjjork, április 23 Az angttt'' hírszolgálat egy maga*-<rangu kátonai hírmagyarázója a "Németországban most folyó katonai ¿1) ad müve leiekről a kővetkezőket irja: % A mult íiét végével befejezésijei!: jközeledett a nonnandiai öböltől az »Elba partjáig terjedő hadjárat, mely "oz amerikai történelem folyamán h ívott legnagyobb csata volt. Ebben ?a csatában az amerikai hadsereg íösszeroppantotta a német haderő ge-r rincét és rövid idő alatt két millió hadi foglyot ejtett. Felszabadította Franciaországot,- Belgiumot és Hol-«landia egy részét és 9üO kilomútaren sepert végig a Szajnától a .Rajna í mentén és .Magdehurg füstölgő ro-; inokká. vált kemény és végzetes csalásai alatt és ezek a csaták faragtak veteránokat és nagyjelentőségű katonai egyéniségeket sok amerikai katonából "és tisztből és megnövelték csapataink harci képességét is. Két. amerikai tisztnek vannak különösen kimagasló érdemei. Eiscnhower táboritok mindenütt erőt tanúsított és mindenütt képes volt gyors és'' nagy horderejű intéz kelések re.. A másik. Bradlcy tábornok. Ö is szerény háttérben szereti tartani egyéni szerepét, de jelentősége annál nagyobb. 0 tervezte a San Loi áttörést és a „ legutóbbi nagy lmdmüveleteket a |Rajna keleti partján, melynek egyike a remageni hídfő megteremtése, me--iyet a legfényesebb haditettek közé keli számitahi és a Ruhr-vidéki t-sajKla létrehozatala. A Ruhr-vidéki bekerített területen az amerikai hadjárat legnagyobb győzelmének betetőzését kell látnunk. Ez mondható $ háború legnagyobb győzelmének. A Ruhr-vidéken ''fogságiba esett németek száma 317.000, mely három-: szor több, mint \ amennyi re az egész bekerített német hadosztályokat becsülték. Szétforgácsolódott az egész német B. hadseregcsoport és bekerítettek két más német- hadosztályt is. * Ruhr-vidéki győzelem yégérvénye-á''n hozzájárult a német hadsereg rjios! megindult nagy szétbomlásához.
London, április 23 A 7. északamerikai haderő csak .10 kilométerre van Uhutól. Patton tábornok a csehszlovák határtól délro nyomul előre és csak 20 kilométer valasztja el Regensburgtól. Bréma visszautasitotta-az amerikai hadvezetőség ultimátumát, melybon felszólították a megadásra. Az északamerikai csapatok ezzel megkezdték a város ostromát. Percről-percre zudul a ¡nasyerejü ágyútűz a városra és a ion lókban levő városért "megindult a küzdelem. Más angolszász kötelékek tovább nyomulnak Emden felé és; két hely en" átkeltek az Ems fokén. Délnémctországban a franciák • és amerikaiak széles arcvonalon a svájci, illetve a csehszlovák ♦határ felé törnek előre. A franciák elfoglalták Kemptent- és Althausent. \ • London_ április 23 Északról indult meg a támadás Bréma ellen, miután Bréma vissza-—iuasitotta a szövetségesek ultimátumát, hogy adják fel "a várost.
London, április 2-í Bérehíesgadcn,. Hitler sasfészke közvetlenül-veszélyeztetve van. Az amerikai. 7. hadsereg München felé előretörve közvetlenül Berehtesga-den halálában harcol.
London, április 24 Az angol rádió jelentése szerint Németország kétharmad része már az angolok kezén van. 44 százezer lakosú városa közül 30 már a szövetségesek kezén vau, S résztjen van megszállva, vagy körül van kerítve, igy összesen ö város van Németország kezébee. Már maga ez a tény is világosan megmutatja Németország tel jets és maradéktalan katonai ¿■sődjét. ; ''•
Keleti hadszíntér
1
:
Maszkra, április 24 Berlin ■ utcáról-utcára hódol meg a második orosz hadsereg előtt, mely északkelet és dél felöl nyomult á városba. Két napi parancsbán Sztálin marsall gyors eíónyomulást jelent a kőzépnémetOJ-szági* korridor leküzdé-• sére. Frankfurtot, Cottbust és sok más német .várost elfoglaltak. A Drezdától; észak felé álló Radebeunál elérték ak Elbát. A folyam túlsó pariján'' álló északamerikai kötelékek vVurzent ¡foglaltak el. A két szövet-. séges hadpró igy egymástól csak 30 kilométer-; választja el. Ezzel a két szövetséges hadsereg együttesen 3000 kilométert tett meg, hogy a Német Birodalom szivében " kezet fogjon egymással. A berlini körzetben 80 külváros és kerület került az oroszok kezére. A német főváros 70 órán át szakadatlan ágyútűz éél-l^ntja. A németek keményen küzdenek, de Göbbels felhívása ellenére ¿Js sok házon fehér zászló leng. A város vezetői a végsókig tartó küzdelemre szítják a lakosságot. Elterjedt hirek szerint
Hitler a fór-árokban van és felszólította a lakosságot, hogy Németország megmaradt erejét a főváros )n egcédcímezésére fordítsa.
Minden felhívás ellenére a városban káosz és pánik uralkodik. A még..ei nem vágott utak menekülőktől hemzsegnek. A város minden részében óriási tűzök -vannak, de a .tűzoltók kísérletet sem tesznek az oltásra. A .város minden részéből óriási pusztulást jelentenek. A hisztériás berliniek a frontról érkező sebesülteket kidobálják az autókból és a megszerzett üres autókban r elmenekülnek. A földalatti állomásók fulladásig túlzsúfoltak. Zsukov tábornok kötelékei északról átlépték a Holien-zollera csatornát." Konyev dél -felől elfoglalta Frauenkirchent és Zös-"sent. Ez ¡közvetlenül az Elba feié vitté előru ókét-, igy a két szövetséges haderő Dessaunál szemben áll egymás saU Az orosz és a munkai haderő találkozása valószínűleg. Konyev hadseregének balszárnyán, Drezdától északra következik Jx\ Az amerikai és orosz hadvezetőség már is rádiókapcsolatban van egymással és igyekeznek megbeszélni a találkozó "részleteit. A nagy találkozóról szóló hirt London, Moszkva és Wa-
shington valószínűleg egyszerre fogja bejelenteni.Az e^yro zsugorodó folyosó mindkét oldalán u német hadsereg kötelékei felbomlóban ''vannak. .
Moszkva- április 24 Berlin lángoló romjai között tovább folyik az elkeseredett küzdelem. A /német fővárost teljesen bekerítették. A 13erlin—drezdai folyosó rohamosan összezsugorodik. Sztálin marsall két napi parancsban bejelentette, hogy az Odera-menti Frankfurttól és Drezdától északnyugatra az oroszok elérték az Elbát ós rádiókapcsolatot teremtettek az Elbánál álló angol-amerikai csapatokkal. Az orosz kötelékek Morvaországban értek el ujabb sikereket. Legújabb hirek Tronpau elfoglalását közlik, amely 30 kilométerre van Máhrisch Ostrautók Malinovszky tábornok kötelékei Csehországban el-fogialiak több várost. Az Orosz hadvezetőség kiáltványt intézett a cseh és morvaországi lakossághoz, hogy" minden eszközzel segítsék.-a felszabadító -elegeket. A kiáltvány a kö-vetke/óket mondja: A nénjét hadsereg háta mögött álló csehszlovák katonák teljesítsétek köteléssésjteket. Munkások állítsatok meg a, gyárakat, vasutasok liagyjátok abba á munkát, állami tisztviselők segítsetek összeróni hol ni a közigazgatási szervezetet.
Déli front I
London, április 24 Olaszországban a szövetségesek több jxmton átlépték .a Po folyót. A jobb számvon *a 8. hadsereg* éléit ^ Ferrara külvárosát. A németek hevesen ellenállnak. Az álüandó súlyos légitámadások óriási \fesztesége-ket okoznak a visszavonuló németeknek. A Po hidjai, valamint a folyamon való közlekedés áilaödó heves bombatámadás célpontja. ;
''Légi háború i
Löndon, április 24 Tegnap a norvég partok közelében cirkáló gépek eltalálták egy német teherhajót. Á német és- holland partok közeiél ón az amerikaiak zsákmányoltak .60 .német hajót és 100 kisebb naszádot.. A dánok elsüllyesztettek két német, hajót és egy" Németország felé induló szénszállító hajót sikerült feltartóztatni.
Politikai arcvonal
London, április 24 Washingtonban a brit és orosz nagykövet, valamint Stettínius külügyminiszter tárgyalásokat folytatott a sanfranciskóí értekezlettel kap" csolatban. Targyaiták elsősorban a lengyel kérdést. A sanfranciskóí értekezlet előestéjén a lengyel kormány memorandumot nyújtott át Nagy Britaniának, melyben bejelenti, hogy hajlandó arra, hogy minden vitás kérdést megtárgyaljon a Szovjettel és mindkét állam , biztonsági szerződést írjon alá. Moszkvai -.híradás szerint ezt-a szerződést, mely a két állam- létérdeke szempontjából jön létre, már alá is irták.
London,. április 24 Washingtonban a brit, amerikai és orosz külügyminiszterek értekezletet tartottak, melyen a lengyeleknek a sanfranciskóí értekezleten való részvételét tárgyalták.
London, április 24 A francia pénzügyminiszter Párizsban rádió beszédet mondott, melyben vázolta az infláicó megakadályozására vonatkozó rendelkezéseket. Kijelentette, hogy. a munkabéreket és a fizetéseket rög-jiteni fogják. A kész áruk árát kemény ellenőrzés alá veszik. Az élelmiszer adagokat emelni fogják és az élelmi cikkek árait is szabályozzák
Sanfrar.ciskói konferencia
London, április 24 A Ncwyork Times a sanfraciskói konferenciának szentelt vezércikkében a következőket irja: Rendkívül fontos, hogy a közvélemény világosan lássa, milyen teljesítményt várhat a sanfranciskóí konferenciától, azért itt közöljük a konferencia ábc-jct. A sanfranciskóí konferencia nem békekonferencia és nem foglalkozik határkérdésekkel, vagy területi viták eldöntésével. Nem foglalkozik Németország sorsával, vagy a háborúból eredő egyéb problémák megoldásával és e kérdések legnagyobb részének méltatására sincsen ideje. A sanfranciskóí konferencia főképpen nemzetközi biztonsági szervezet és egy uj világrend felállításával fog foglalkozni. Nem fogja alapjában megváltoztatni a világ helyzetét, mert pár hetes erőszakoskodással nem lehet békét íétre hozni. Esetleg létrehozza a nemzetközi együttműködés tökéletlen gépezetét, mely később ugy szervezettségben, mint erőben növekedni fog. Egyetlen nemzet sem fog elégedetlenül távozni a sanfranciskóí konferenciáról £s minden jóakaratú nemzet igyekezni fog megerősíteni a nemzetközi együttműködés tervezetét. Az uj világtervezeti kísérlet szabályzatán világosan felismerhető az, hogy akik hatalommal rendelkeznek, azoknak viselni kell a felelősséget. Politika sohasem volt hatalom nélkül és sohasem volt világ hatalmasok nélkül. Az a kormány, mely nem hatalmi politikán épül, árnyék kormány csupán. Az úgynevezett hatalmi politika attól függ, — Roosevelt kijelentése szerint — hogy mik a céljai annak a politikánák, hogyan használja fel a hatalmat. A sanf anciskói értekezlet tehát nem fogja megteremteni a békét és befejezni a háborút, nem fog egyik napról a másikra csodálatos uj világot alkotni és kiküszöbölni a hatalmon alakuló politikát. Bár a politikának hatalmon kell. alapulni, ha azt akarjuk, hogy sikeres legyen és ha biztosítani akarjuk az örökké tartó békéi. Fő problémája, hogyan fogja közös hámba az igazságot és a hatalmat, hogyan egyeztesse össze a jogos nemzetközi biztonsági intézkedéseket. Mindezekkel a világbiz-tonság megteremtésében elsőrendű fontosságú kérdéseket képvisel, akár
ZALA

1&5. április 25
mennyire korlátoltak is lesznek teljesítményei, mert bátor és reményteljes lépés a szebb, jobb etnceri közösség felé.

A háború apróbb nirei
Maszkra. április 24
A Szovjetunió legfelsőbb Tanár c°a a Vőr<"S Zászló« munka érdemrenddel tüntette ki Churchill asz-szonvt, az Oroszországi Segélyalap Brit''Bizottságának elnőftnójét. aki a gyűjtött- jelentős összegeken kórházi felszereléseket vásárolt a Szovjetunió megsegítésére.
Mabel .Johnson asszomt, a bizottság titkárnőjét. :>a munkában tanúsított hősiességért* érdemrenddel tűntette ki.
Mannerheim finn államelnök az uj kormány megalakításával Paasa-kivit bízta''meg, aki a megbízást elfogadta. *
Hitler ozt ir& 1936-ban:
> Nekünk csak ösztöneinknek kell magunkát alávetnünk... Hálás vagyok a sorsnak azért, hogy nem kap tam tudományos nevelést. Én mentes vagyok számtalan elő Ítélettől. En jól érzem magam... Mi olyan ifjúságot nevelünk, amely megrendíti a" világot: durvát, követelőt és kegyetlent!.. .Kn azt akarom, hogy . ez "az ifjúság a fiatal vadállatokra hasonlítson.«
1939 elején a Szovjetunióban 240 ezer 76ő könvvtár volt és ezekben 442,203.800 könyv. A nyilvános •könyvtárak közül egyedül a Szalti-kov Scsedrinról elnevezett állami könyvtárban például 3.2-szer több könyv volt, mint a berlini porosz állami könyvtárban.
A Szovjetunió már 1938—39-ben, a», iskola-látogatók számát tekintve c-ls*y holyeh állt a világon. A Szov-jetuiíf.óban már akkor 1.2-szer_ többen jírttal-: iskolába, mint Nagy-lhiianniábíin, "Franciaországban, Németországán és Olaszországban együttvé\T.\ És ugyanakkor 1.4-szer több fóis&M hallgató volt a Szov-jetuni >bau, r^int az emiitett orszá- • gokban — Jajsínt is hozzájuk véve. Csak Lei.ingrávjban több főiskolai hallgató -Volt a- háborúig, mint az egész fasiszta Németországban.
—_--V-
Lakat alatt vafenak a ftlusi nyilssve^érek
A nagykanizsai re''&dörség őrizetében eddig közel 300. nyilas letartóztatott van} akik üg-*Uk elbirálásara várnak. Legtöbbjüket a nepbiróság elé fogják allitani és|igy ügyük ki-tisztázása a legapróléklssabban tolya-matban van. A Nagykanizsát környező községekből fcöhozott nyilasvezetők listáját ma ihegszereztük a. rendőrségtől. Íme a Névsor: Tuboly Vendel községvezető ^Vöteyi, Kulcsár János parasztszékta$ó Lendvafaiu, \í\.Bölcskei István köaségvezető Alsó-lendva. Nagy Fererrc közsegve-e-ő Nova, Podlacsek Fereftc községvezető Rónafó, Gombár Ferenc özemi megbízott Pusztaszentijszló, Horváth Ferenc községvezeső-helyettes Galambok, Tóth Józsii pénztáros Galambok, Balázs La;os községvezető Nagyrécse, Csire J^nos pártszsrve-zeti vezető Galambok, Fuisz Jenő szervező Letenye, Papp István párt sz. vezető Murarátká, Magyar Ferenc községvezető Nagybakónak, Sandi József pártszerv, ve^etőhelyettes Homokkomárom, RucékAndrís község vezető Becsehety,! Simon György üzemi sz. veíeiő B$?akeretiye, Benke Lajos köiségvezflő Eszteregnye, Koroknyai István községvezető Pusztaszentlászló, Kútfej József községvezető Rigyácmajor, Süle János köz-ségvezetőhelyettes Rigyac, Jancsi György pártszerv, vezető Letenye, Szűcs Ferenc községvezető Mumor, Szigeti Ferenc pártszervezet! vezető Mumor.
A kanizsai'' járásban teljes eröve! meginduit a fofdreform végrehajtása
tak. Örömmel állapítottam még, hogy Zala vármegye földműves munkásága, minden felhívás nélkül,.hanpa-szorgaiomrrrl hajtja végre fe''aWtát a nemzeti érdekek ''teljes fiRyc.le^hs'' vitelé/el. Felhívtam a Földigénylö Bizottságokat, hogy a földosztás utáni birtokba helyezéskor a birtok-leveleket ünnepélyes keretek között nyújtják át a főldhözjuttatottakr.ak.»
Eddig a miniszteri- kiküldött nyilatkozata. De ebből a rövid :iyi aí-kozatból is kitűnik sz a nagyhorderejű és félelőségteljes munkája, amit Zalamegyében végez.
A földosztás a nagykanizsai járás következő körjegyzőségeiben kezdődött meg, illetve jejeződötí be: Szepetnek, Sormás, Murakeresztur, Eszteregnye, Kis komarom, Gara-bonc, Balatonmagyarod, Galambok,. Nagybakónak, Nagyrécse, Komár-város, Gelse, Hossuvölgy, Zalaszentbalázs, Palin, Magyarszerda-hc''v, Znlnsárszcg.
''-y ».rt/S, «A^WV» *
hogy
a német
f
Beszélgetés Flesz Károly miniszteri kiküidöttel \
— „A kanizsai'' járásban 17 körjegyzőségben a Föidigénylő Bizottság'' megszervezése megtörtént és a földosztás teljes egészében megindult. Sok helyen befejezés előtt ál), de egy-két napon belül az egész befejezési nyer" — mondja Fiesz Károly miniszteri kiküldött. A Kommunista Párt helyiségében folytattunk beszélgetést a miniszter kiküldöttjével/aki kiváló szaktudása mellett igaz sziwel, lelkes meggyőződéssel végzi fárasztó munkáját.
— „A falu népe örömmel és lelkesedéssel • fogadta a földreform végrehajtását, amelyet az Igeigler.es Magyar Kormány ígéretének megfelelően azonnal végrebajt. Igavonó állal hiány és t. aktór.űzemanyag hiányában, késedelmet szenved a mezőgazdasági földmunka megindítása. De ez korántsem akadályozza, legfeljebb csak lassítja a munkát. Kézi-erővel és a meglevő igavonó állatállománnyal közös erővel, összefogva segifcnek egymáson a földhözjutot-
Heüodor Pik3 :
Mire tanít a Vörös Hadsereg?
Ama gigászi híre utóbbi három, évében, melyet a Szovjetunió a fasiszta agresszorok ellen vív, a hadtörténelemben mindmáig ismeretlen méretű katonai erők alkalmazásának, a hadvezetés művészetének, olyan bátorságnak-és hősiességnek voltunk szemtanúi, amelyet a Vörös Hadsereget- a világ összes hadseregei kősóit nz első helyre emelték.
A történelemben nem volt még példa arra, hogy a megtámadott felei a háború kezdeti szakában ért balsikereket ily gyorsan és ily hatalmas erővel ■ a''"támadó fél ellen fordították volna. Ez a radikális változás nem jölietett létre véletlenül, a támadó; fél javíthatatlanul hibás lépése következtében. Előfeltételei voltak a Vörös Hadsereg parancsnokságának előrelátó, irányító szelleme, a hadműveletek célirányos és pontos terve, valamint annak" hajthatatlan végrehajtása. Ezeket az előfeltételeket pedig biztosította a szovjet haderők ióparuncsnokának, Sztálin marsallnak, lángeszű irányítása.
A háború ilyen fejlődését sok külföldi megfigyelő csodán
ak tartja
s csak a Szovjetunió által a német hódítók elien viselt háború tanulmányozása tárja fel előttünk az egész Szovjetunió óriási méretű erőfeszítéseit, a Vörös Hadsereg és a szovjet nép erőfeszítését, amelyek ezt a csodát valóra váltották.
A Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott, felIxx-sülhetot''ten értéket adományozott -a katonai tudománynak. Nem vitás, hogy ezek az áldozatok döntötték el egesz Európa és talán az egész világ népeinek sorsát is.
Említsük meg futólag a háborús eseményeket..
1941" juliusában a győzelmes és m imiadd ig legyőzhetetlen német hadsereg, a hitlerista vazallusok: Olaszország, Románia, Magvarország, Finnország hadseregeivel meg-erósitvo galádul és hitszegóen rátört a Szovjetunióra. A hitlerista háború .óriási <^ép fölény ben volt. Németország akkor alighogy befejezte egész Európa meghódítását, kirabolta az összes európai fegyver, élelmiszer és nyersanyag rakta rakat ós mozgósította az ogész európai hadiipart. A bűnös, agresszív kezdeményezés a németek kezében volt és nem "lehet csodálkozni azon, hogy a nagyerejü páncélos hadtestek mélyen Behatoltak a szovjet területéré. A német légierők''^ váratlan, áruló., beröpülése a szovjet repülőterek és a közlekedési körpohtok fölé — elkerülhetetlenül megbénította a Szovjetunió első védelmi intézkedéseit. Ehhez"
járult még az is, r
hadseregnek óriási háborús tapasztalatai voltak, amelyeket kék év alatt a Nyugaton és a Balkánon ''folytatott villám hadjáratokban szerzett. Ennek ellenére sem vált be Hitlernek az ».számítása, hogy a Szovjetuniót-is villámgyorsan lerohan jja és legyőzze. A .szovjethaderők főparancsnokságának nyugodt, körültekintő védelmi manóvéréi ugy mégedzették és megszilárdították a Vörös Hadsereget, tyogy-amikor Hitler:már biztosra vette Moszkva elfoglalását és parancsot adott a néniét • csapatok Moszkvába;» tartandó díszszemléjére, aVsor a Vörös Hadsereg oly hatalmas csapást mért a támadókra, hogy a németek megértettek: Moszk vát homlok-támadással niem lehet berenni. Ezért 1942-ben, lamikor a Szovjetunió meglepő gyorsaságra! kezdte szervezni uj hadiipari ^ bázisait az Urai-hegységben és Közép-Ázsiában, a németek ujabb nagyerejü támadást indítottak azzal a céllal, hogy elérjék a Volgát, megkaparintsák a Gróznij és Baku környéki gazdag kőolai forrásokat, elvágják Moszkvát keleti bázisaitól és" Kelet felől rácsapva elfoglalják.
A Volga partján azonban megismétlődött ugyanaz, ami Moszkva alatt történt!
A Szociöldemokrar-í Párt végrehajtó bizciíságarjak fontos határozatai Or. Báron Pál főthkér-ieü
A nagykanizsai Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottsága tegnap d.1''Sután 5 órakor a oári ¿helyisege-ben ü''ísi tartott A végrehaj:ó bizottság megáFapitotta azokat a faladatokat, nmeket Nagykanizsán-a Szociáldemokrata Pártnak meg kell olda-íés^az összes felszólalók hang-su.yoiták, hogy sz uj sz.o-:ia:is berendezések mVíofKotasabjin a testvet* Kommunista Párttal ''együtt működik -''s kőzö-sen kiv^ja; mi/id"zc-kú a feladatokat megoldani, me-"fyorkel az uj. szociális társadalom á!a''a:íu!ása n;egkÖ/c-iei.
A végrehajtó biz- »ttság eiötí be-számolak a bízottlá^ áltat í''.ik-rüou és a földrtf<>nn végrehajtásává*, megbízott tagjai a fö''idrefor.v. jelenlegi állásáról A- végrehajtó bliott-s.-^g örömmé! vette tujdomácul a .f.Mdreform gyakorlati megvaiósivását, mely a kormány intencióinak és a földműves nép, kívánságainak megfelelően a leggyorsabb ütemben történik.
A végrehajló bizottság erélyesen állást foglalt a fasiszta és nyilas suttogok és mindazok ellen, akik az uj felépítési munkát akadályozni, vag}'' megnehezíteni kívánjak. A végrehajtó bizottság a legerelyesebu állásfoglalást kivánja azok ellen, akik misem akarnak beleilleszkedni az uj magyar társadalomba. A végrehajtó bizottság ülésén Hackler János a Nemzeti Bizottság elnöke javaslatot tett, hogy a Szcciá''derr.ok-rata Párt végrehajtó bizottsága szervezze meg a főtitkári állást és erre az állásra hívja meg dr. Báron Pál városi tiszti ügyészt. A végrehajtó biV-ífjág ülésén jelen volt Windisch Dii^it polgármester, aki az indít-. ványt magáévá tette, szükségesnek és fontosnak t-rtottá a párt működésének hatásosabbá tételére a főtitkári állás megszervezését ás erre a állásra dr. B-.ron Pálnak a meghívását.
Felszólalások után a végrehajtó bizottság egyhangúlag elhatarozta a főtitkári állás betöltését és egyben a Szociáldemokrata Párt nagykanizsai főtitkárává dr. Báron Pál városi tiszai ügyészt* nevc-2te ki. A végrehajtó bizottság'' továbbiakban szervezési kérdésekkel foglalkozott és a titkári jelentés alapján'' orőirmei vette tudomásé?, hogy a párt köré napról-napra nagyobb szá.ei-.n tömörülnek ? s-.''jciá''-is érzelmű munkásság, a földműves nép cs -sz éi-tefeiségi foglalkozásnak. Igy a párt napról-napra nagyobb erővel és suliyal tud közreműködni a fasiszta és a nyilasok által tönfcre tett váróinak az uj S2eiiemben való felépítésén.
f
Beküldött közieménvek
i Felhívok minden bőripari munkást, j: ;;-.»£>• 26-án, Csütö!tökön ü-lután -6 úrikor jelenjen meg a régi Munkásotthonba:;, ahol me~ ingjuk air.kitaní a B -ripari Márkások Szák.-:í.er-.-eze-icAnger Mihály.
A Polgármester
köziernényei
Hírdefcmérjyc
Fe''.hivom a város kösönségírck figv''et-ivét árrá, ho^y a vi-anios « r:.m használatával kspciolátos .és a hivatali t-lödőm ¡é\Ul hozoit-takarikosságí reüds-áb^''.yok, mindaddig érvényben vannak, amis a Pécs-; ^nagykanizsai táweze''ék üzembeiliitás»; n-egnem ''.örtenik. Ennek időpoiitját annakidején közöini fogom.
Nagykaiüzsa, 1945. április 23.
Polgármester.
A tégla xárolása egyenlőre megszűnt, birki vasítrolha!. Stcm tcglagj-árak, Roz-igonyi-utca 1. 12
Egy feitélien megbízható ¿ltesebb raa-,-gár.yos nöf, ki igaii otthonra vágyik, keresek Petöfi-ut 39. '' 13
Keresek egy asszonyt, aki a háztartásban é-i gyermekek inetiett segédkeilk. Jó fizetés. Gurdon Isiván, Pelöfi-ut 55í 18
Fíáesegül vennéin azon 40—45 év kőiöttl
becsillctes leányt vagy a3s?.onyt, aki szen* rációs, egész világon* egyedüli váiJalatom : megindításához 3ny?gi?.ki<al (nem sokkai) hozzájárul é3 otthona is van. Leveleket .57 éves feltaláló* jeligére a Zaia kiadóhivatalába kérek 17
Egy férfi fodráarsegedot kerese'': azon-ncira. Cser.gery-ut 59. Farkas. 20
poíáisicsií Rjspiísp Kiadja: »Közgazdasági R f. NaGykanlzta* Felelős kiadó: :
a Nagykanizsái Nemzeti Bizottság. : Szerkesztésért felel: Bencze ienő.
Nyomaiott a »Közgaí-dieági R. T. Nagy-■ ''kaniísa" nyomdijábai Nag-ykanizsán. i »Nyomdáért fdel: Zalai Károly.
50« évfolyam. 15. szám.
Nagykanizsa, 1945 áprMis 26 csötörfökj
Ára 80 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Benoze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-öt 5. szám; ; Teleion: 31.
Berlin nagyrésze orosz kézen van
A nómei miniszterek is a körülzárt Berlinben vannak
Speciát, Modenát, Ferrarái
Nyugati front
London, április 25 Az egyesült nemzetek nevében ma a következő nyilatkozatot hozták, melynek'''' szövege a kővetkező: A Szovjetunió, >iagybritannia és az Egyesült. Államok kormánya a németekkel háborús viszonyban álló valamennyi némzet .nevében ünne-[>ély esen "figyelmezteti mindazokat a parancsnokókat és őröket, akiknek felügyelet'' aiatt szövetséges hadifoglyok állanak, továblrá a .gestapo tisztviselőit, beosztásuk és rangjukra való tekintet nélkül és vééül mindazokat a személyeket, akiknek felügyelet alá szövetséges hadifoglyok varinak rendelve, egyéni elbirálás alapián felelősnek tartják valamenv-nyiü''kot a hadifoglyok biztonságúért és nemcsak a német hadsereg főparancsnokaira, haditengerészeti és légügyi hatóságokra vár kíméletlen üldözés, hanem mindazokra, akik durván bánnak a szövetséges hadifoglyokkal, akár a harctér közelében, akár közlekedési vonalon, akár kórháziján, vagy fogolytáijorokban vannak elhelyezve. " A Szovjetunió, .Xagybritannia és az Egyesült Államok kormánya figrelmeztet- mindenkit, hogy "ezt a felelősséget nem lehet, más személyre, vagy hatóságra ■ áthárítani.
London, április 25
A középnémetországi terepfolyo-sóban megszűnt minden ellenállás a még német kézen levő helységekben. Harburgnál ujabb .2000 nemet adta meg magát. Tirschenreutnál 1300 magyar katona került fogságba, akik megadták magukat. A varosokban sok "házon feher zászló leng és egy ro több és több liely^ig adja még magát minden ellenállás nélkül.
London, április 25 DéJné.metországban a 3. szövetségei haderő 55. kilométerre közelítette meg az osztrák határt és már csak 70 kilométerre van fíegensburgtől. A 3. hadsereg másik szárnya északiról közeledik Kegensburg felé, ahol a Naab , folyó partján * elfoglalták Sehwandfeldet. A francia első hadsereg, mely elfoglalta Ulmot, tegnap átkelt a Dunán és 40 kilométert haladt előre és csatlakozott a 7. ame-ríkai hadsereghez. .
Ezzel 1200 kilométer területet zártak körül. Brit csapatok megindították a rohamot Bréma ellen. Itoiüvilágnál behatoltak a külvárosokba, ahol az internált foglvok és a-külföldi munkások -megakarták adni magukat, azonban a náci párt vezetőség ós a városparancsnok nem volt hajlandó- feladni a várost.
Keleti hadszíntér
Moszkva, április 25 Orosz tankok törnek Berlin szive felé északról, keletről és délről. A német főváros keleti részén levő zsákban elfoglalták a Schlesische Bahnhofot és a Wilhelmstrassen nyomulnak Hitler kancelláriája felé, melytől 3000 méter választja el őket. A városban elkeseredett utcai harcok dúlnak. A vízvezeték nem. működik, a vízkészlet «1 fogyott és
a "lakosság emiatt suIvos nélkülözésnek néz. elébo. Berlin északi negyedéhen ¡elfoglaltak több külvárost agyit és mozdony gyáraival. Wittenau külvárost a. " villanvteleppel együtt elfoglalták. Adlersdorf külvárossal együtt elfoglalták az itt-levő repülőgép összeállítási gyárat. Két külrárosban, mely a jTavel folyó paraján fekszik, mely a Spree-nek inellokfolyója, Konyev tábornok kötelékei egyesülték Zsukov tábornok csapataival," melyek dél felől ömlenek a városba. Konyev és Zsukov tábornok, csapatai Berlintől keletre egyetlen szilárd frontot- alkotnak és teljesen bekerítették a német fővárost; Orosz csapatok elvágták a Berlin—hamburgi vasutvonalat és a Bréma felé vezető vonalakat ágyúzzák. Oroiz ¡réimlógépek egyik tama-
dást a másik után hajtják végre a Berlinből kivezető közlekedni vonalak olien. Angol ágyuk és rakétás repülőgépek csatlakoztak a harchoz és német országúti jármüveket és menetelő oszlopokat támadtak.
'' London, április 25 Moszkvából fényképek .érkeztek Londonba, melyek" páneélkoc>ik hátán ülő orosz katonakat ábrázolnak, .akik a rommá lőtt Berlin utcáin j nyomulnak, előre. A berlini utcák kot oldalán épületek* maradványai és füstölgő tornyok, meredeznek. Több svédnek "sikerült Berlinből Stockholmba menekülni és elmon—; őották, hogy a lakosság náci ellenes része máris támadja az SS vezetőket és^a polgári; hatősagok és a náci vezetők kőzött összeütközésig került a sor. A svéd mor-ekűltek elmondották, hogy a hatóságok a nyugat felé vezető utakat eltorlaszolták és a német fővárosban teljesen megállt az élet. A német- rádió tegnap este kijelentette, hogy Hitler valamennyi miniszterével együtt Berlinben tartózkodik és személyesen irányítja a fanatikus ellenállás minden mozzanatát. Valójában a berlini lakosság még mindig nem tudja, mi törtónt Hitlerrel és mikor fog mutatkozni •közöltük.
Moszkva.. április 24 Az Izvesztija legutóbbi számában irja: • _ __
Németország elveszítette területének nagyobbik részét. A szovjet csapatok l*>rezdához közelednek,^ megtisztították Lipcsét ós ami Németországból mpgfiiitradt, darabokra van szaggatva. -AbBan a történelmi jelentőségű, ütközetben, amelyet a szabadságszerető néeek vívnak a fasiszta szörnyeteggel, a Vörös Had-mérte az első végzetes csapást és Ó''okozta.''az első végzetes veszteséget iv^némeí1'' hadigépezetnek és most s^öve^egeseinek hadseregével v együtt a halálos csapást mérik az ellenségre.
A 8. hadsereg elfoglalta
* I
A háború apróbb hiret
London, április 24 Tirschenreutnál 1500 mjagyar katona adta meg magát.
* r- ■ . j
% • j
A buchenwaldi koncentrációs tábor volt parancsnoka főjlött azok fognak Ítélkezni, akiket annak idején a táboriján internáltak. Kramer parancsnok jelenleg egy szövetséges táborban van letartóztatásban.
» i 1942 óta a szövetségesek öt millió, tonna Itadianyagct küldtek Oroszországnak a "Perzsa tebgeröbölön keresztül. Az amerikai volt hadíten-gpi-észeti miniszter kijeleiitotte, hogy a/, északoroszországi kikötőkön keresztül 4 millió torma áriit küldtek, n Szovjetnek. Churchill jminiszter-clnök felesége látogatást tett az egyik ro.-ztovl hadikorházban, melyet az Oroszországnak küldött segély-anyag felliasznilásávai ő ¿lapított "és iránvitott. I
j f 1 '' Petain marsall Svájcból Franciaországba utazott, jelentkezett és kér- ■ $e a bíróság elé váló állit? is át. Potain ; marsall ellen« rendkívül súlyos vádak ; vannak. Petain elhatároz; sában fon- j tos szerepet játszott az a körülmény, j hogy családjának a francia hatósá- i gok a Svájcba való Ikju ázást nem engedélyezték. ; i

Hitler mondta: Kincs szived és nincsenek idegoid, ) a háborúban orré nincs szükség. ! Irisd ki magadból a kin&letet és "a [ sajnálkozást — ölj m$g minden ! oroszt, minden szovjet eijalwrt, attól ; se riadj vissza, ha agg, vigy asszony,! kislány, vagy kisfiú áll ielőtted, -öld meg őket, ezzel magadat mented meg a pusztulástól, biztoisitod családod jövőjét és örök időkre dicsőséget szerzel.
DeM front
London, április 25 Olaszországban a szövetséges haderő átkelt a Po folyón és elfoglalta Speciát, Modenát és Ferrarát. Az 5. szövetséges hadsereg észak felé tör előre és súlyos tüz alatt tartja a közlekedési utvonalakat.
A mi kövoiestöégüuk csökkenteni az idege;, lakosság számat... Ki koll dolgozni azokat a módszereket, amelyekkel az idegen lakosság számát csökkenteni lehet. Ki vitathatja el tőlem azt a jogot, hógy -milliószámra kiirtsam, az olyan alacsonyabb fajnak tagjait, amely fai ugy szaporodik, mint. n féreg. Mindenekelőtt a szláv lakosság számát koll csökkenteni. Az északi , fehér faj számára nagy veszélyt jelentenek az igen termékeny szláv és keleti. népek. Arra van szükség, hogy az urak hierarchiája megteremtse a rabok tön^gét.
és mindazokkal, akik a szövetséges hadifoglyokkal ós internáltakkal és iík-geii munkásokkal őnj ''ésbvi vadnak. Az internáltakért nemcsak a íáborparahcsnokokat, hanem a katonai, tengerészeti és légi parancsnokságot is'' felelősségre vonják. De • felelős
ség terheli az összes említett : személyeket, akik a foglyokkal rosz-szul bántak. Ezeket súlyos büntetéssel fogják sújtani. Londonban ugy értesülnek, hogy
Xrinetorszórj a svájci kormány vijón azt az ajánlatot felte, hogy minden foglyot a hadifogoly táborokban hagy és nem itfpoUtja. el őket a szövetséges előnyomulás Htjából.
A sfcövetségee hadvezetőség ezt az ajánlatot a "brit, amerikai és kanadai hadifoglyokra vonatkozólag elfogadta. A megegyezésekre vonatkozó részleteket még nem közöltek.
Május elseje megünneplése
>.''■;''■ . i
AzJ els-5 szabad májas elsejének megünneplését 26 évi elnyomás után á nagykanizsai dolgozók mindkét -pártja máris nagy lendülettel késziti
elő-
Ennek az ünnepnek nagy demonstrációnak keíl lenni, olyannak, amilyent még ez a város nem látott.
Ugy értesülünk, hogy a pártok szakadatlan tárgyalásokat folytatnak egyhoással, valamint az orosz és bulgár parancsnoksággal, hogy ünnepeket minél imponálóbban tudják ; megrendezni. Ahogy értesülve vagyunk, az flnnepsés: nagy felvonulással kezdődik, majd a Városi moziban a pártok vezetői köszöntik a május elsejét. Szavalatök és énekszámok váltják fel egymást. Délután a Sétatéren folytatódik az ünnepség. Cigány- ''s .katonazene, valamint orosz balaísjka zenekar szórakoztatja majd a közönséget.
A részletes programot a Zala majd " közit .
Diszitsük házainkat május 1-én
Feüszabadult országunk legszebb ünnepére ne csak szívünket készítsük elő, hanem öltöztessük díszbe az egész várost is. Felkéri ezért a rendezőbízottdág a lakosságot, hogy máj us ■ 1 -én házaikat, ablakaikat nemzeti színű zászlókkal és a Szabadság színével, piros zászlókkal és bevonatokkal díszítse.'' Av hozzávalo anyagokról már időben gondoskodjék. A díszítő anyag lehet szükség esetén papír is. A" hazak és ablakok díszítése egyúttal hitvallás is lesz a lakosságnak az ui demokratikus Magyarországhoz való tartozására.

Németország ajánlata: Minden foglyot helyén hagy
.*-N ''London, április 24
Nagybritannia és a Szovjetunió, valamint Északamerika ultimátumban figyelmezteti Németországot a liadifoglvokkal, internáltakkal es de-]x>rtáltakkal szembeni kötelességére.
¡( A figyelpieztetést Cchurchill, Troo-mano és Sztálin mai-sall irták alá. A kiáltvány a tábor parancsnokokhoz, őrökhöz, a gestapo tagjaihoz intézték
A Kereskedők Országos Közponlt Szövetkezete
RövkTídön belül megalakul Nagykanizsán a Kereskedők Országos Központi Szövetkezete (KOKSZ), mely a kereskedők szabad szakszervezete. A magyar demokratikus kormányzat hivta életre és amely az összes: pártok teljes támogatását élvezi. A »KOKSZ" a kereskedelem csucsszervezete és mint ilyen az illetékes, szakminisztériumokkal állandó összeköttetést tart fenn. A
ZALA
19.45. április 26
„KOKSZ" főfeladata a németek és a fasiszták által kirabolt magyar kereskedelem talpraállitása. — A „KOKSZ" célja: .
1. A kereskedelem megtisztítása a fasiszta háborús bűnözőktől és £ sváb elemektől egyszer és mindenkorra.
2. A kereskedők vagyonbiztonságának biztosítása.
3. A kereskedelem áruellátása.
4. A szabadkereskedelem teljes helyreállítása.
5. A kereskedők öregségi bizto-sitása-
A „KOKSZ" megalakulása Ügyében szerdán d. u. fél 4 órakor Windisch Dénes polgármesternél előkészítő értekezlet lesz.
Lispén még mindig kakastollas csandőrőket látni
Farkas Mihály országgyűlési képviselő, a Kommunista Párt központi vezetőségének tagja f tegnap Lispén járt, hosv-az ottani munkásszerve-zpiekkel az érintkezést- felvegye. A legnagyobb megdöbbenésére felfegyverzett kakastollas csendőrökkel táplálkozott. dacára, hogy az ideiglenes . kormány belügyminiszterének első intézkedése e rosszmultu intézmőny U''lies eltörlése volt. Mivel megálla-pitani nem lehetett, hogy ezek a csendőrök kinek az utasitásúra cirkálnak Lispén, Farkas Mihálv képviselő ezúton hivja fel az illetékes hatóságot, hogy ezeket a csendőröket haladéktalanul^ tartóztassák le és sorsuk elintézéséig internálják őket. A képviselő egyebekben jelentést fog tenni az esetről a belügyminisztériumnak is.
Xeni tudjuk, hogy a lispei csendőrök üdvének elintézését melyik hatóságnál kell sürgetnünk, amony-nyihón azonban a nagykanizsai rendőrség hatáskörélx; tartozna, ugy felhívjuk a vezetőjének figyelmet arra, hogy demokratikus országban ilsennek megtörténnie már hem volna- szabad.
„Tovaris" Espresso nyiíik Nagykanizsán
A Fő-uton a Vágó féle drogéria helyén egy élelmes kis asszonyka, Siklósi Istvánné espressot nyit, aminek igen ötletesen Tovaris nevet adta. A kis bűffészerü étkezde a hét végén nyit, feketekávét, teát, szendvicset, süteményt lehet fogyasztani a kis espressoban.
Színházi hirek
Somlay Artúr a Nemzeti Színházhoz szerződött, első szerepe a I/oar király címszerepe lesz. Somlay,hetekig tartó betegségéből fölépült és kijcloníéso^s^riut üzemképes.
Jávor /Pálról többféle hir került forgalomba. Legújabb jelentések szerint még mindig fogságban van ós a németek elhurcolták Kufstein irányában.
Titkos Ilona, a gestapo foglya, hazaérkezett Budajwstre.
Május.elsején az összes budapesti szinházak a városligetben játszanak.
Kelly .Annát nem igazolták és letartóztatták.
Komáromy Pál az Operaház igazgatója.
Korda Sándor ''Moszkvában rendez, utána Budapestre jön. Korda Sándor a világháború film rendezője jelenleg Oroszországban tartózkodik. Kendezi a Bün és bűnhődés« című, Dolszto-jevszkij regényéből készülő orosz filmet.
A Kommunista Párt
közleményei
Vasárnap délelőtt V:lO órakor tag*, gyűlés lesz. Megjelenés kötelező.
A levélpostaforgalom megindult Nagykanizsán
Értesültünk arról, hogy a levél-poáta-forgalom megindult Nagykanizsán. Felkerestük ez ügyben Kisfaludy József postafőnököt, aki megerősítette a levélforgalom felvételét Levelet — közölte velünk a postafőnök — az egész ország területére lehet már küldeni ajánlottan is. Bár mozgópostánk még nincs, de mégis, ha nagy nehézségekkel is, sikerül a levélforgalmat lebonyolítani. Nagykanizsára már az ország minden
részéből érkeznek levelek. Minden reményünk megvan arra, hogy a mozgóposta megindulásával az értékés csoraagforgalom is megindítható lesz. Táviróvonalaink is nagyrészt épek, vagy könnyen kijavithatók, igy remélhetjük, hogy ezen a téren is kielégítő állapotok lesznek. A posta tisztviselő kara és teljes személyzete készenlétben várja a munka felvételét.
Heliodor Pik«:
Mire tanit a Vörös Hadsereg?
fi.
Amikor Hitler eszelősen ordította, hogy Sztálingrádnál teljes győzelmét aratott, a szovjet haderők főparancsnoksága mesteri hadműveletet készített eíó és hajtott «-égre, amely hadműveletnek döntő befolyása volt a háború egész további menetére. 1943 nyarán a németek összeszedve minden erejüket, elkeseredett támadást kíséreltek meg a kurszki ék ellen, de ez sem tudta megváltoztatni a szovjet stratégia, a szovjet taktika s az uj szovjet haditechnika fölényét. A sztálingrádi hősies harcok idején a siovjet haderők főparancsnoksága rákényszeríti akaratát az ellenségre, csapast csapás után mér rá, űzi, kergeti az ellenséget nyugatra, mindannak dacára, hogy az szívósan és elkeseredetten igyekezett megkapaszkodni minden egvos természetes akadályban és ellenállni az előre elkészitett, szilárdan megerősített védelmi vonalakban.
A Vörös Hadseregnek ebben a háborúban folvtatott hadműveleteit nagy érdeklődéssel és sokáig fogják tanulmányozni az egész világon. E hadmüveletek irányításának tanulmányozása megveti az alapját a had-» viselés uj elméletének ennek az alapján fogják átépíteni a hadseregek tiszti-kereteinek kiképzését és a hadviselés művészetének tanítását. Már ma világosak a sztálini iskola alapelemei, amelyek ilv ragvogó győzelmekre vezették a "Vörös" "Had se reget- ''
A sztálini stratégia fölénye megnyilvánult a Szovjetunió védelme -ben, fóleg azonban a támadásokban. A sztálini stratégia megakadályozta azt, hogy az'' ellenséges hadsereg, bármily nagy fölényben volt is, megsemmisitően zárja körül a szovjet hadsereget-, mindig jól kiválasztotta az időt és a helyet a mesterién. végrehajtott visszavonuló hadmüveletekre, amíg a szovjethaderók főparancsnoksága . azt nem mondhatta: »Elég, egy lépést- sem tovább!« — éppen "abban az időpontban, amikor a német hadvezetőség^ utolsó, stratégiai tartalékait vetette be, hogy a döntő támadást megindítsa. A sztálini stratégia iránvitotta szívós ellenállását, hogy az ellenség kimerüljön s egyidejűleg előkészítette a hatalmas páncélos öklöt a szörnyű erejű ellentámadásra. — Moszkva és Sztálingrád a sztálini védelmi stratégia \eredményei, Moszkva és Sztálingrád." egyúttal a sztálini támadó stratégia első példái.
Moszkva alatt összeomlott a németek villámháború stratégiája, szertefoszlott az a legenda, hogy a német-hadsereg legyőzhetetlen.
Sztálingrád klasszikus példája a sztálini védelemnek és az ellentama-. dás mesteri előkészítésének. Sztálingrád alatt a Vörös Hadsereg végleg kiragadta a németek kezéből a harci kezdeményezést. A sztálingrádi vágóhíd óta, ahol Hitler több mint 600.000 embert vesztett, Németország nem tudott többé talpra állni. A sztálingrádi syózeiemmel kezdődik a sztálini tornádó stratégia fejlődése. Ezt a támadó stratéeiát 1000-2000 kilométer széles fronton végrehajtott támadások jellemzik, megsemmisítő csapásokkal és áttörésekkel az arcvonal legfontosabb, szakaszain. A 6ztalini stratégia fölé-
nye megnyilvánul'' a legérzékenyebb stratégiai irányok és célok megválasztásában, hadseregcsoportok szervezésében és. összemüködésében. ''A szovjet támadások lekötötték az ellenség erejét az arcvonal fenyegetett- szakaszán, megakadályozták a német h advezet őségét abl>an, hogy tartalékot vonjon cl a védelmi vonal más szakaszáról.
A Maort Üzemi Bizottsága
felhívja mindazokat a vállalat kötelékébe tartozó tisztviselőket és munkásokat. hogy akik mindezideig munkára nem jelentkeztek, munkahelyeiket április 30 ig foglalják el, mert különben elbocsátottnak tekinthetik magukat. Felhívja továbbá a bizottság az összes dolgozó alkalmazottakat, hogy igazolólapjuk átvétele végett forduljanak ahhoz az irodához, amely munkahelyükhöz legközelebb van. Az Üzemi Bizottság nevében Dombay János.
Beküldött közlemények
Az építőmunkások szakszervezete április 28-án pénteken gyűlést tart, amelyen jelenjen meg minden kő: műves, munkavezető és segédmunkás. Ugyanakkor felvételűket is kérhetik a szervezetbe. Vezetőség.
Felhívom az összes nagykanizsai szabómestereket és segédeket, hogy április 26-án délután 6 órára jelenjenek meg a Szociáldemokrata Párt Fő-ut 5. szám alatti helyiségében, ahol szakmánkat érdeklő kérdéseket fogjuk megbeszélni. Zábó János.
Nagykanizsai anyakönyvi hirék
Születések: Parti György MÁV kocsirendező és Magyar Ilonának rk. fia, Kovács Terenc napszámos ét Peresztegi Juliannának rk. fia, dr. Tardoa László orv*« és \KIacakó Ernesztinának rk. fia. Molnár László tisztviselő és Kóca Masgitnak rk. fia, dr. Vargha László klr. ügyész és Szandin« Margitnak rk. leánya. Getlier István földműves és Egyed Máriának rk. leánya, Hep-penhelmei István fodrászmester cs Mlháczi Ilonának rk. leánya, Csöndör Kálmán városi kézbesítő és Simon Zsófiának rk. leánya, Persovits Gyula postatiszt és fekete Juliannának rk. leanya, Kalocsai Imre műszaki tiszt és Kelemen Rózsának :k. ieánya, Balázs Ferenc városi alkalmazott és Kálmán Erzsébetnek rk. fia, Dominik Árpád kelmefestő és György Erzsébetnek rk. fia, Kudec János lakatos és Németh Lujzának rk. fia. Cser László fényképész és Vastag Rozáliának rk. leánya. Mezei István MÁV géplakatos és Hári Annának rk. fia, Kertész József MÁV lüiő -és Horváth Teréziának rk. leáüya, Sz«r.te József MÁV segédtiszt és Unti Piroskának rk. leánya. Rétfalvi Lajos MAORT tisztviselő és Ratalics Erzsébetnek g. kat. fia, Baumann Ferenc MÁV vonatkisérő és Zsovár Máriának rk. fiá, Kraljé György napszámos és Lednei Cecíliának g. kat. leánya. Vámosi György d-pészraester és Horváth Annának^ rk. fia, Punger János festőmester és Laskí"Eleonórának rk. ? fia, Somlyai Zoltán m. klr. százados és Szilágyi Erzsébetnek fia, Balogh György MAORT munkás és Tálosi Máriáaak rk. leánya. Szekrény József MÁV kőműves cs Dtrralios Máriának rk. leánya, Rumi József fűszerkereskedő és Sipos Annának rk. fia, dr. Törzsök István pézügyi fogalmazó és Dézst Annának rk. fia. Szvo-boda Sándor textilkereskedő és Kollár Rózsának rk. leánya, Tóth József MÁV mozdonyvezető és Hirt Máriának rk. fia, Ko-vársr István faesztergályos és Gozdán Ro-
:;áH#nak rk. fia. Szabó István sütőmester X''/puerra Matildnak rk. leánya. Házasságon kivül született két fíu és egy leánygyermek. Halvaszületelt egy leánygyermek.
Sportrovat
A X.MNTE vezetősége felszólítja a sportoló ifjúságot, hogy legven segítségére a s]x>rttelep rendbeho-zá''sánál. Minél több ifjú jelentkezik, annál előbb lesz készen a pálya. Már csütörtökön i''eggel 8 orakor megkezdődik a munka és arra kéri az egyesület az ifjúságot, hogy lapát, ásó, kapa és egyéb szerszámmal jelentkezzen Pál intézőnél.
A Vasutas TE vezetősége a mai n^p La polgármesternél járt. Feltárták nehéz helyzetüket a sportfelszerelés terén. Teljes felszerelésüket a németek ellopták. Segítséget kértek az uj felszerelés megszerzésére. A polgármester Ígéretet tett, hogy mindent cl íog követni, hogy ezen a téren is segítségére lehessen sportegyesületeinknek.
A Polgármester
közleményei

Hirdetmények.
71GI..1S45 Tárgy: Nagykanizsai tehéntartó gazdák tejbeszolíiáltatása.
A.onnaltól ke7dve a fejutalvány-rer.d-szert megszüHteíem és helyetle caak egységes tejjegy alapján történik a váos tép ellátása ax OMTK fiókokon keresztül. A nagykanizsai tehéntzrló gazdák minden tehén után kötelesek paporra tehenenként legalább 2 liter tejet b?s ''.olgállalni az alábbi tejfiókok valamelyikébe :
1. OMTK 2 es fiók Rákóczi- és Sugár-ut sarok.
2. őzv. Deákné tejfiókos Eötvös-tér,
3 özv. Balogh J. né teifiókos Magyar u.
A nagykanizsai gazdáknak csak a megnevezett fiókokban lehet tejet beszolgáltatni, amely az egységbe be lesz számítva. A tejre igényjogosultak az rtalvány trehett tejjegyet kapnak, melyek alapján a tejfiókok egjikében a jegyre megjárt tejet megkapják
A kiskanizsaiak tej és tojás beszolgáltatásuknak a már Kiskanizsán működő OMTK gyűjlőben kötelesek eleget tenni.
Nyomatékosan felhívom ugy a nagykanizsai mint a kiskanizsai tehéntartó gazdákat, hogv beszolgáltatás! köteleze tsétfiknek szigorú büntetés terhe mellett tegyenek eleget
302.ké./1945. Tárgy: Olaj kiosztása zsir-jegyekre.
A zsirjegyek május havi l-es jelzésű szelvényeire személyenkint 5 úkgr. olajat lehet vásárolni következő füszerüzletekben:
Stampf Zsigmond Fó-ut, Gáspár József Csengery- és Szemere-u. sarok, S/ablics István HnszlI-tér, Köztisztviselők 69 Erzsébet-tér, Dedovácz Béla Magyar-utca, Erdélyi Jánosné Kisrácz-o. 32.
Felhívom a fenti kereskedőket, hogy az olaj átvétele végett f hó 26-án. csütörtökön délután 2 órakor jelentkezzenek a Horthy Miklós uh'' volt ZerkowHz fé''e pincészetben.
^mmmmmmmma^mm
Felhívom mindazon kisbérlőket, akik 1 herceg Batthyány Strattmann féle beísöma-jori birtokon kisbírlettel bírnak, azaz rniut kisbérlök szerepelnek ugyanott, fő.''dhöz-juttatás céljából jelentkezzenek a városi mérnöki hivatalban (Városháza, Horthy M.-ut 2. kapu II em. 44. sz ) folyó hó 27 én 18 óráig. Azok a kisbérlők, akik a jelentkezést elmulasztják, a földigényükre való jogukat elveszítik.
Polgármester.
APRÓKRDETÉSEK
A tégla xároiiu egyenlőre megszűnt, birki vasároiha''. Stern téglagyárak, Roz-gonyi-ütea 1. . 12
Egy sportkocsi! vennék, esetleg mély gyermekkocsimat elcserélném. — Bodrosi Károly, Eötvös-tér 10. 22
Locernát lábon vennék,•esetleg cserében is. Szabó fuvaros, Teleki ut 58. 24
Katonaréten elvitték uj hosszú létrámat. Aki tud róla, kérem jelentse őrház-utca 7. alatt. • 25
ZftLA politikai napilap
Kiadja: .Közgazdasági R T. Nagykanizsa'' Felelős kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság. Szerkesztésért felel: Bencze Jeni. Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalai Károly.
50. évfolyam. 16. szám.
Nagykanizsa, 1945. április 27 péntek
Ára 80 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. .szám. Telefon: 31.


24 órán belül egyesülnek az angolszász és orosz csapatok
- Hitler saSfószkót megsemmisítették — Berlin utolsó óráit éli :
Regensburg elesett -
Nyugati front
London, április 26 A 3. amerikai ''hadsereg tank eló-őrsei 25 kilométerre vaunak Passau-tól.
Patton tábornok kötelékei tegnap 2ö kilóméiért haladtak előre, áthatoltak ílegensburgon és s() kilométerre közelítettek meg Lvnzet
és alig 100 kilométerre vannak [''»erehtesgadentól. Szövetséges bombavetők tegnap támadták Linzet. A 7. északamerikai hadosztály tegnap teljes egészében átkeit a Dunán, és a folyó partján 130 kilométeres szakaszon felsorakoznak és támadásuk iránya most már az ulmi körzetből az Augsburgig terjedő vidékre húzódik.. Francia csapatok teljesen .szétverték a Fekete Erdőben levő terepzsákban a német haderőt, azonkívül megtisztították a Bodeni-tó partját..
Angolszász csapatok Bréma ut-fáin harcol''nak és négy kilométerre voltak a város központjától. A németek époty elkeseredetten védik Brémát, mint a birodalmi fővárost. Angol moszkitógépek az éjjel szakadatlanul támadták a német állásokat. Egv amerikai kötelék élei elérték Oldenburgot ós Hamburg iráhy^ban is előbbre nyomultak a brit csapatok.
A 9. hadsereg kötelékei tegnap 4500 német hadifoglyot ejtettek, köztük eg\ tábornokot. Az első amerikai hadsereg kötelékei Drezdától északnyugatra" átkeltek az Elbán és megszállták Riesat. "A szövetséges járőrök áthatoltak a Hu Ida folyó partjára és az oroszok felé közelednek anélkül, hogy ellenállásba ütköztek volna. Kgy fronttndósitó jelentése szerint ezen brit csapatok elöhabidásáí nagyban megnehezíti ;iz útszélen felfegyverkezve álló német katonák, akik mind arra várnak, hogy lefegyverezzék óket. Csehszlovákiában 3 német katonák Beroun körzetében harcolnak. Hodolintól északkelet felé ismét felszabadítottak 50 csehszlovák helységet.
Keleti hadszíntér
Moszkca, április 26 A német főváros teljesen 1» van kerítve. Berlin délnyugati részében Lichtfeld, Zellersdorfot foglalták el ós raég két másik külvárost, mely ő—8 kilométerre van a Potsdaméi'' Platztól. .Az északnémet rádió éjfélkor bejelentette, hogv a berlini csata • öt legszörnyüségesobh napja véget ; ért. Ezen a napon a német főváros-. ban a szovjet tüzérség és repülőerődök bombazápora minden eadigi táraadást elhomályosított. Ugyancsak .az éjszakai ansrol rádió megerősíti ¿azt a hirt, hogy Hitler Berlinben j ván és személyesen irányítja a birodalmi főváros védelmét. Berlintől nyugatra elfoglalták Spandaut, Kot-fzent és Nauent. Nauen mintegy 60 [kilométerre van Tangermündetól.
Moszkva, április 26 £ Keletporoszországban az oroszok leifoglalták Pillau hadikikötőt a Sam-flünd félszigeten.
Déli front
London, április 26 Olaszországban a szövetséges haderő nagy erővel halad előre a Po folyótól északra és egyik szárnya Mantua közelébe ért és" 30 kilométerre van Veronától. Nyugaton az A1 jxáekben francia esapatok átkeltek az olasz határon Nizzától 38 kilométerre északra. Szövetséges gyors bombavetők nagv erővel támadták az Adigon levő átkelő helyeket, mely Eszak-Olaszoi-szágnak a Po után a legfontosabb folyója. Tegnap Bologna főterén 2000 olasz '' fölkelő az amerikai katonai parancsnokságunk .itadta azokat a fegyvereket. melyekeddi« a németek ellen harcolt.
ke
Légi háború
London, április 26 Amerikai bombavetógéuek a pilseni Skoda-müveket bombázták, melyben 550 nehéz bombavető vett részt.
Hitler fellegvárára hattonr.ás bombák zudultak
London. április 26 S zö vet.séges boni ba vet ók tegnap Linzet bombázták. Angol nehéz bombave tógépek tegnap Hitler berch tesgadeni fellegvárára, valamint a körülötte levő SS kaszárnyákra dobtak bombákat. Bombáztak továbbá Hitler begvi kastélyát, mely Bereh-''tesgadeutól 8 kilométer távolságban levő liegységben terül el. *
A hat tonnás bdinhál. közfii sok telibe találta a berchtesgadeni kastélyt_ és a közelében fekvő kaszá myákai. A légvédelem erős volt, azonban- német gép nem szállt fel Hitler szikla-várának védelmében. Később észak-amerikai bombázók is megjelentek, melyek Bcrchtesgaden környékét 15—40 kilométerre kiterjedő körzetben bombázták. Egv másik angol bombavető kötelék a WeseL közeiében levő Bangerodo sziget erődítményeit támadta. Szt a''támadást több mint 800 i>ombaveiógép hajtotta végre, melyek közül kilenc elveszett.
Japán
London, április 26 250 super repülőerőd bombázta Kiusiu és Hagasaki városok katonai célpontjaik, melyek az anyaország déli részén terülnek el. Okinavaban, a köt ül zárt Kiu Kiu szigetek egyikén elkeseredett harcok folynak. Dél-Burmában az angolszász csapatok 21 nap alatt 250 kilométert tettek meg az ország déli része felé és elfoglalták a burmai olaj vidék központját, ezzel áz összes burmai olajtelepek a szövetségesek kezében vannak.
Politikai arcvonal
Felállással áldozott Roosewelt emlékének a Szovjet Nagytanács
1''Moszkva. április 25
A Szovjetkóztársaságok Központi Tanácsa április 23-án tartotta 11-ik ülésszakát. A nép képviselőinek, a párt ós kormány vezetőinek Sztálin-
ná! történt, találkozása a Szoviet egy be fo»rottságán§k feled hetetlen látványát nyújtotta. Az egész terem szűnni nem akaró ''-éljen zéssel ünnepelte Sztálin megjelenését, melyben a Szovjet népének ''határtalan szeretete és odaadása nyilvánult''meg. A Szovjet> Tanács a szovjet fegyverek győzelmének idején ült össze""és különös örömmel töltött ei mindenkit az a tudat, hogv a Vörös Hadsereg a végső győzelem felé halad. A szovjet haderő életerőtől duzzad és a szovjet .népe kiállo.tta a. háború súlyos megpróbáltatásait. Bevezető beszédében Sztálin Roosvelt haláláról emlékezett meg. Felállással áldoztak emlékének. A továbbiakban a Szovjetunió 1945. évi költségvetését tárgy alták le.
Megnyitották a sanfrancíscoi konferenciát — Molotov megérkezett
Washington, április 25 A sanfrancíscoi konferenciát szerdán este nyitották meg, mely alkalomból Troomann elnök megnyitó Ix-szédet mondott a konferencián résztvevő 46 állam képviselőihez. — Tegnap este San franc iscoban -Molotov a washingtoni szovjet nagykövet kíné relében aV. orosz delegáció* vezetőjével folytatott megbeszéléseket. San franc iséoba érkezett Stcttinius külügyminiszter is. Megérkezésekor a sajtófőnök utján ''nyilatkozatot adott és azt a reményét fejezte ki. hogy sikeresen megalkothatják az uj világtervezetet. Egyáltalában nem becsülöm alá azokat a nehézségeket, — mondta — melyekkel a konferencia foglalkozni fog. Tudomásunk van a világ békeszerető nemzeteinek kívánságáról. A világ hatalmasai nem hagyhatják csőrben a békeszerető nemzeteket- A Szovjetunió- az értekezleten három szavazattal rendel kezik.
London, április 26 A sanfranciscoi világbiztonság, értekezlet első ülését Stettinius amerikai külügyminiszter nyitotta meg. A résztvevők meghal {¿itták Troomann elnök rádióbeszédét Washingtonból, melyben sikert''kívánt az értekezlet résztvevőinek.'' "Az Önök munkájától függ, — mondta az elnök — vájjon sikerülni fog-e a szenvedő emberiségnek kivívni az igazságos békét.
Meg kell teremteni azt a szervezetet. mely bizonyossá teszi a kivivőit világbékét.
A nagy államoknak különösen feladata a béke kényszerrel való megőrzése, de minden állam ezután csak a törvény védelmében nyúljon az erőszakhoz. Az a rendszer" amit feláll itunk, olvan kell hogy legyen., amely minden próbát kiáll. Végül elismeréssel adózott .Roosvelt emlékének, akinek oly nagy része volt a konferencia megszervezésében.
Szovjet-Magyar Művelődési Társaság alakult Budapesten
Ziiahy Lajos kitűnő nagyar iró kezdeményezésére Szentfjörgyi Albert és Beznák Aladár egyetemi - tanárok részvételével megalakult a Szovjet --Magyar Művelődési Társaság. Ziiahy Lajos, aki a Szovjetunió és- Magyarország kőzött a szellemi érintkezés felvételére mái- a múltban is kísérletet tett, nyilatkozatot adott, melyben a kővetkezőket mondta:
— Már 1934-ben a budapesti orosz követ utján próbálkoztam a társaság összehozataiával, de akkor Gömbös volt miniszterelnök ezért felelősségre vont és megakadályozott abban, hogy előkészítő munkálataimat befejezzem.
—■ Most azonban Supka Gézával, aki a legrégibb harcosa ennek a kérdésnek, megkezdtük a munkát és a magyar szellemi élet mintegy 60 vezető emberével együtt, hol már megjelentek orosz vendégeink is, megalakítottuk a Szovjet—Magyar Művelődési Társaságot. Minden művészi és tudományos kérdés, orvosi és mérnöki, közgazdasági tudomány hirdetni fogja a két ország barátságának lét fontosságát.
Xilahv kijelentette, hogy lapot fognak Kiadni magyar és orosz nyelven. Az uj szovjet irodalom, zene és színház, film és képzőművészet végre jelentkezni fog a magy ar közönség előtt.
Szentgyörgyi Albert professzor a Szovjet—Magyar Művelődési Társasággal kapcsolatban többek között a következőket mondta:
— Az a probléma, hogy a társadalom kiről gondoskodjon a legjobban, hogy anyagi gond nélkül élhessen — erre mi a következő választ adtuk eddig: Vagy arról, aki magfelelően született, vagy arról, aki legjobban tud másokat" kizsákmányolni. Az orosz válasz pedig a nagy szellemi alkotókról, akiknek az emberiség minden haladását köszönheti. Ennek megfelelően a Szovjet legkiválóbb alkotóit akadémiákba tömöríti és azután aliadémikuaainak olyan fizetést, lakást és kényelmet bizsosít, mely mentesiti óket á ''mindennapos élet küzdelmeitől, lehetővé teszi, hogv egész tehetségüket és idejüket alkotásokra fordítsák. Nálunk az alkotók kénytelenek idejük és ritka tehetségük "nagy részét a kenyér keresés -kicsinyes gondjaira pazarolni. Ez olyan "pocsékolás, a melyre nincs mentség.
Beznák Aladár egyetemi tanár a következőképpen ny ilatkozott:
— ''Megingathatatlanul . hiszem, hogy a tudomány és ,béko legyőzik a tudatlanságot és a háborút, hogy a népek összefognak, nem avégett, hogy- romboljanak, hanem, Hogy építsenek. Ezeket a szavakat Pasteur mondta és ugy vélem, hogy tömörebben nem lehetett kifejezni a Szovjet—Magyar Művelődési Társaság programm ját.
Lapzártakor jelentik :
London, 1945. április 26. A hivatalos jelentést az amerikai és orosz csapatok egyesüléséről 24 órán belül várják.
ZALA
1945. április 27.
fFaíiázadtak a magyar* csapa-10k Kcpenhágában ''
Washington, április 26 y A svéd rádió tegnap esti adásában p 1 a syar országra. nézve szenzációs hirt''közölt. Vasárnap reggel a Koppenhágában állomásozó-magyar meg-szájló''helyőrséget menetkesz álla-|>otba helyezték és tudatták velük, noiry német parancsra frontra indulnak. Azt is közölték a helyőrséggel," högy az utolsó töltényig harcojniok keíl az ellenség ellen. A német tisztek közlése a magva r csajra tok között
oly elkeseredésre vezetett, hogy azok tisztjeik vezetésével áttörtek s német őrök sorfalán ós z városba menstsltek. A német helyőrséget alarmirozták a lázadó magyar csspatok leveré sére. Vsloségos csats fejlődött ki Kopenhá?ábs.T és a több órán át tartó ütközetnek,
amely csak délfelé ért véget, mindkét félnek nagy veszteségei voltak halottakban és sebesültekben. A svéd rádió azt mondja, hogy az összes kaszárnyákban lévő magyar katonák elszéledtek és a városban bujkálnak és sokat közülük dán hazafiak rejte-gotnek. Eddig a svéd rádió jelentése.
^éinet árulásra jellemző, hogy a megszálló csa^tként elhurcolt jna-gyár katonaságot most szorongatott helyzetében, harcvonalha akarta dobni, ami- a/onban, mint a svéd hírszolgálat megerósiti, nem sikerült nekik. \
Fe''.hivás Keitel tábornokhoz
London, április 26 Egy német tábornok, aki a múlt héien eselt az északamerikaiak fogságába, a kővetkező felhívást intézte Keitel tábornokhoz: Keitel! Ön tudja legjobban, mi a német haderő valódi helyzete. A háborút már elveszítettük, nem szabad tovább foíytatni a harco". A náci kormányzat összeomlása nem jelenti a német nép megsemmisítéséi és igy a további áldozat teljesen céltalan.
Már májusban megnyíljék a strandfürdőt
A sétatéren levő gyönyörű városi strandfürdőt a''német vandálok csak kevéssé rongálták meg, ugy, hogy a rongáiások kijavítása után már május hóban megnyitható lesz.
Windisch Dénes polgármester szívügyének tekinti a strandfürdő megnyitását és gyönyörű sétaterünk rendbehozatalát. Egy . errevonatkozó kérdésünkre kijelentette, hogy a város minden áldozatot meg fog hozni, hogy a strandfürdő a közönségnek már májusban rendelkezésre állhasson éoen olyan komforttal, mint a békeidők boldog éveiben. A polgármester kijelentése bizonyára nagy örömet fog kiváltani e sokat szenvedett váíos lakosaiból.
A Afiaort Üzemi Bizottsága
felhívja mindazokat a vállalat kötelékébe tartozó tisztviselőket és munkásokat. akik raindezideig munkára nem jelentkeztek, munkahelyeiket április 30 ig -foglalják el, mert különben elbocsátottnak tekinthetik magukat. Felhívja továbbá a bizottság az összes dolgozó alkalmazottakat, hogy igazolólapjuk átvétele végeit forduljanak ahhoz az irodához, amely munkahelyükhöz legközelebb van. Az Üzemi Bizottság nevében Dombay János.
A Kommunista Párt.közleményei
Vasárnap délelőtt VslO órakor taggyűlés ''.esz.'' Megjelenés kötelező.
Megalakult a Nemzeti Parasztpárt nagykanizsai szervezete
Végre Nagykanizsán is teljesedett a nagytöbbség óhaja és megalakult a Nemzeti Parasztpárt, ami egyedül van hivatva a Parasztság érdekek képviselni. A parasztság mindmáig elnyomott, kihasznált és a nemzeti életből kirekesztett néptömeg volt. A nagybirtokra támaszkodó történelmi osztályok a legutóbbi időkig meg tudták tartani népnyomoritó hatalmukat és a nemzet sorsát saját érdekeiknek rendelték alá. Ennek a népellenes és parasztnyomo-ritó uralomnak a következménye, hogy a parasztság tehetetlen, gazdasági és kulturális téren végzetesen visszamaradt és politikai fellépésre képtelen néptömeggé nyomorodott. Most a romokból kell újjáépíteni az országol és ebből az or-szágépitésből a parasztság is ki akarja venni az őt megillető részt, de nemcsak a munka verítékéből, hanem gyümölcséből is. Ez a Nem-
zeti Parasztpárt legfontosabb célkitűzése. Örvendetes az a tény, hogy a kanizsai parasztság ^megértve, hogy itt igazán csak sí^Vjól megfontolt érdekeiről van "szó, mily nagy lelkesedéssel fogadta a párt-megalakulását és mily nagy tömegben sorakozik a Nemzeti Parasztpárt zászlaja alá. Az alakiró közgyűlésen Kassai pmos és Dene István nagysikerű beszéde után a nagyszám« jelenlévők a következő vezetőséget választották: Elnök: Kassai János, titkár: Spiegel László,, pártszervező: Dene István, vidéki szervező: Dávidovics István, anyagi ügyek: Malisza Tibor. A vezetőség névsora biztosíték arra, hogy a Nemzeti Parasztpárt itt is a végsőkig való elszántsággal küzd prog-rammjának megvalósításáért: a parasztság felszabadulásának útjáért, a demokratikus népi Magyarországért. W
Kivizsgálják a haláltáborokat
Washington, április 25
A háborús bűnösök kivizsgálására • alakult 12 tagú bizottság elnöke kijelentette, hogy a német koncentrációs táborokbán napvilágra került tettekről a tulajdon szemével kíván meggyőződni és a bizottság tagjai hosszabb időt szándékoznak tölteni Németországban, hogy kihallgathassák az életben .maradtakat és megteremt ¡¡essék a jogi alapot a tárgyaiások megindítására. A 12 tagu bizottság tegnap repülőgépen elhagyta Párizst és Németország felé vette útját. Ugvancsak megérkezett Németországba az a 17 lapszerkesztő, akiket Bisenhower a koncentrációs táborok kivizsgálására hivott meg.
A New-York Times vezércikkeken a következőket iria: Ez alapon különbséget tehetünK a civilizált ember és a barbár között. Ez abból tűnik ki, hogyan viselkedik az illető a hatalmában levő védtelen emberrel. A civilizált ember, bármennyire is gyűlöli a hatalmába került életfelfo-
gását, emberiesen bánik velük. A \ barbár brutális ellenfelével szemben. ! Ezért nem lepődtünk meg^izokon, ■: amik Németországban történtek. Az j amerikai hadifoglyokkal éppen hogy i kissé enyhébben " bántak, mint a | többi internáltakkal. • Ezt nyilván a ! megtorlástól való félelemből tették.
Azt az egyet megtanultul; <h-ból, hogy nem élhetünk biztonságban olyan világban ahol rossz em berek hatol múltban olyan i-émtetteket kötetlek el, nielyekí.ek szörnyű bizonyítékai mos! kerültek a riU''ig elé.
London, április 26 A buchcnicaldi koncentrációs tábor kivizsgálására küldött 10 ta^u angol parlamenti bizottság visszaérkezett * Londonba és Churchill miniszterelnöknek jelentést tett a buchert^Hdi állapotokról. Bnchen-icaldról iihnct készítettek, melyei Németországba^ is be fognak mutatni.
I
— Szjemélyi hir. Windisch Dénes polgármester dr. Báron Pál városi főügyész kíséretében rövidesen Budapestre utazik a várost érdeklő rendkívül fontos ügyek elintézéséért. Mint értesülünk, a különböző minisztériumokban fog nagyfontosságú tárgyalásokat lefolytatni.
— Álhirierjesztő fasiszták. Legújabban azt az ostoba hirt terjesztik a közönség között, hogy az uj államrendben a többnejüséget megengedték, A kommunista párt nagykanizsai szervezet hivta fel erre figyelmünket azzal, hogy a falvakban különösen burjánzik az ilyen és hasonló hirek sokasága. Felkérünk minden rendes dolgozó magyart, hogy az ilyen álhirjerjesztő ostoba nyilasokat azonnal adja át az első őrszemnek, vagy falun jelentse azonnal az illetékes jegyzőnek.
Félpár cipőket loptak. Horváth Mihály Deák-tér 1. Siám alatti cipészmester ma bent járt szerkesztőségünkben és elpanaszolta, hogy feltört üzletéből 11 daiab cipőt, amelynek párjai az üzletben maradtak, ellopták. Ezek a cipők szegény munkásemberek tulajdonai, így reméli, hogy aki azokat elvitte, miután azokat viselsi úgysem tudja, vissza fogja szofcáltatni. "Horváth Mihály ezúton is felkéri az ismeretlen tetteseket, hogy\ hozzák vissza ,az elvitt cipőket, mert ugy is ki fog tudódni, ki tulajdonította el
azokat s akkor eljárás indul ellenük. A cipőket a Zala kiadóhivatalában is le het adni, ahonnét azokat Horváth Mihály cipőüzletébe eljuttatjuk.
Felhívás.
Felhívom a város lakosságát, hogy akinek a birtokában tejeskanna vagy kannaalkatréáz van, vagv ilyenről tudomása van hogy hol található, azt jelentse be a rendőrkapitányság I. emelet. 29. számú szobaban. *
Kapitányság vezetője.
Nagykanizsai anyakönyvi hirek
Házasságkötések: Szűcs László cipész-segéd rk. és Széchenyi Mária Etelka rk., Sági József MÁV pályamester rk. és Lengyel Erzsébet városi tisztviselőnő rk., Horváth Lásztó kereskedősegéd rk. és Picbler Mária rk., Lepesi Kálmán MÁV liszt rk. és 1 Horváth Margit Gizella taaitónő rk., Csiz- j madia Józsci motorszerelő rk. és Kacdos Katalin rk.. László Antal községi tisztviselő rk. és Ádám Piroska védőnő ref., Baranyai Lajos szabósegéd rk. és Gazdag Ilona MAV kezelőnő rk., Hoífmann Istváu kereskedő rk. és Simon Rozália rk., Csimák Mihály MAORT tisztviselő rk. és Farkas Ilona postatisztviselónö rk., Illés Imre pincér rk. és Szmodics Rozália festőmunkás rk., Dávid József MÁV segédtiszt rk. és Pogány Erzsébet Viktória tisztviselőnő rk., Miklósi Ferenc MÁV segédtiszt és Németh Anna rk.. Szegvári György János MÁV tiszt rk. és Tóth Msrgit postaüsztviselő rk., Kéki József rendőr rk. és Németh Margit rk.
Halálozások: Wekl Gellért ny. honvéd tiszthelyettes rk. 59 éves, Tiboly Ferenc ny. MAV s. tiszt ''k.73 éves.Paizs Julianna MAORT tisztviselő rk. 24 éves, Mancsek Istvánné -Baiázsfi Jalianna rk. 60 éves, Bencze János ny. MÁV főmozdonyvezető rk. 78 éves, Kattauer Ede ny. postafel-ügyelő rk. 88 éves, Vass János tantlló rk. 12 éves, Horváth György MAORT éjjeli őr rk. 45 éves, Simon János földműves rk. 44
éves, Schnatter AntonU ápolónő rk. 62 éves. Tóth Kálmán hentessegód rk. 47 éves. Vargyas László kir. utmesler rk. 38 éves, Németh Gyula honvéd ág. h. ev. 20 éves, Bo''.f János ny. MÁV raktármankás rk. 62 éves, Szigeti* Antal honvéd rk. 30 éves. Orsós Sándor rk. 6 éves, Szabó Antal honvéd rk. 24 éves. özv. Liplin Józseíné Balogh Mária rk. 51 éves, Benedek Miklós hoavédszszados rk. 3íJ éves. Benedek Mik-lósné Raőics Hona rk. 33 éves. Kárász József molnársegéd rk. 33 éves-, Fekete János konzervgyári íózómester rk. 45 éves, Puzon:.i Kálmán napszámos rk. 26 eves.
Sportrovat
A rrszeg aportvilágában most tartják a terepszemlét Életben maradt a sport sok kitűnősége, de sok az áldozat is. Különösen a vivősport szenvedett sokat két világ-nagyságának kfdőlésével.. Petschauer Attila olimpiai kardvlvó világbajnoknak tragédiáját Ukrajna mezőin, már sokan ismerik. De kevesen tudják, hogy Kabos Endre is áldozatává vált az elmúlt rendszernek. A kitűnő Kabos, akit''a nyilaspribékek évek óta üldöztek, a Margit-hid felrobbantásának percében halt meg. Kabos „szekéren ült, amely éppen a Margit-hidon tartott Buda feié. amikor a hld felrobbant és a szekeret a fiatal Kabossai együtt pillanatok alatt elnyelték a Duna hullámai. Szegény Petschauer, szegény Kabos...
*
A Vasutas TE vezetőségéhez Pécsről átirat érkezett a futbailszövetségtól. Az átirat felhívj3 az egyesületet, hogy szervezze meg azon lehetőséget, hogy városközi futballmérkőzésekbe Nagykanizsa is bekapcsolódhasson. Értesülésünk szerint ez-iránvu tárgyalások megindultak.
A Polgármester
közleményei Hirdetmények.
7201/1945 27
Felhívom mindazokat, akik a város erdőgazdaságától tűzifát vásároltak. de azt az erdőből ei-ideig nem szállították el, hogy igényük fenntartását f bo 30 án d. e. 12 óráig a varori erdőbivataJba (II. ern 34. sz. szoba) jelentsék be.
Ugyancsak felhívom azoVat, akik az erdő-hivatalban tűzifát igényeltek, anrak vétele-iát be is fizették, de utalványt nem kaptak. srintén jelentsék be az igényüket f: év május hó 2 ig a fent megjelö;t helyen és időben. Ugyanekkor jelentendő be az is, aki a már birtokában levő utalványát elvesztette vagy az bármely uton megsemmisült. •
Figyelmeztetem a tüzifavásártókat, hogy a jelentkezési határidón tul történő bejelentéseket nem veszem tudomásai.
7212/1945. 28
Felhivom mindazokat, tóf a már esedékessé vált együttesen kéSelt kiadójukkal hátralékban vannak, hogy azt a jelen felhívás megjelenésétől számito''U 8 napon belül a városi adóhivatalba okvetlen fizessék be.
Akik ezen kötelezettségnek a fenti batáridő alatt eledet nem tesznek, azok ellen az adóhivatal a végrehajtási eljárást megindítja " Nagykanizsa, IS45. április 25. ,
Polgármart *r.
AMSŐ HíRDETÉSEK
Balorozott iz*bit keres gyermektelen házaspár, esetleg konybabasználattal. — Varga Ferenc, Szever-étterem. 30
A tégla zárolása egyenlőre megszűnt, birki vasáról hat. Stern téglagyárak, Roz-gonyi-utca 1. 12
Felkhrás! Szabó Antal Fó-ut 5. üzlete kéri azokat, akik üzletéből árut vagy berendezési tárgyakat jogtalanul elvittek, azokat 48 órán belül adják vissza, ezek ellen feljelentést nem teszek. Akik nyomravezetnek ilyen áru vagy berendezési tárgy visszaszerzésére, az áru értékének 2C*Vo-át kapják jutalmul. Szabó Anlal. 29
Sürgősen vennék eisőoxztályoa kereake-. deim! kSayvekot, cserébe adnék élelmiszert is. Cira: Vindtné, Teleki-ut 25. 31
ZALA politikai napilap
Kiadja: .Közgazdasági R. T. Nagykanizsa''
Felelő« kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság.''
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő.
Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalai Károly.
évfolyam. 17. szám.
Nagykanizsa, 1945. április 28 szómba*
Ára 80 fillér
A Nagykanizsái Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Benoze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
Olaszországban felbomlott a német front
Brünn orosz kézen — Stettin elesett — Brémát és Veronát megszállták az angolok — Milano és Turin a felkelők kezében — Berlin eleste küszöbön — Gőring lemondott
Nyugati front
London, április 27 A 7. amerikai hadsereg észak felél előnyomulva, alig 50 kilométerre van a hajor fővárostól és a Duna alsó folyásának 130 kilométeres szakaszát tartja megszállva. A német ellenállás Augsburg - körzetében a legerősebb. Az angolszászok. a Bo-deni-tó mentén előrenyomulva, már csak 50 kilométerre vannak az osz-rák határtól. Bremen, a Weser torkolatában fekvő északtengeri kikötőváros szintén a szövetségesek kezén van. Angol csapatok most a kikötő dokkjait tisztítják meg az ott védekező németektől. Az egyik an-goí haditudósító azt irja Brémából: A város közepén vagyunk, ha ezt a romhalmazt egyáltalán városnak lehet nevezni. A szétrombolt területek kiterjedése s amit itt látni lehet, egyszerűen szédítő. A szövetségesek közötti szük terepfolyosó a 3. hadsereg frontszakaszan tovább szűkült össze. Az orosz hadsereg Nauen tói tovább közeledik az Eíba/felé, amely 60 kilométer távolságban n*n. Ezen a szakaszon a 9. amerikai hadsereg szintén támadásra készülődik. Eger megszállása után az angolszászok elfoglalták Tachau és Stri-gau községeket, melyek 30 kilométerre vannak a csehszlovák .határtói. Bauzen elesett. A németek ^még mindig abban reménykednek, hogy\ megállíthatják az orosz előnyom ulasfc Szászország fővárosa, Drezda felé. Angol csapatok Bajorországban az osztrák li3tár mentén nvomulnak előre Linz felé és megkerülik Passau határvárost.
London, április 27 Churchill miniszterelnök tegnap az angol alsóházban bejelentette, hogy a buchwaldi koncentrációs táborban összegyűjtött adatokat valószínűleg már oia''a ház elé terjesztik. A brit miniszterelnök kijelentette, hogv a jelentés rendkívül fájdalmas élmény. Kijelentette, hogv i.a Németországhoz intézett szövetse-lt-''ís figyelmeztetés nemcsak a hadifoglyokra, hanem minden külföldi munkásra és internáltra is vonatkozik. ;
Keleti hadszíntér
London, április 27 A Times hiradása szerint egyik >zovjet ezred a másik után özönlik be Berlin)«?, felkészülve a végső borzalmas leszámolásra. A Berlinbe vezető széles aj tó utakat ágvuk, tankok. traktorok és szárazföldi jármüvek ezrei lepik el. A fákon mindenütt ott lehet látni a felírást: Berlint akarjuk! Az orosz tankokat külföldi munkások irányítják. Az Iz-vesztija azt írja, hogy- Berlin, mely-valóságos vadonná valt, szörnyűbb, mint bztalimrrád, Varsó, vasrv" Sze-basztopol volt.
London, április 26 bíettin, a Keleti-tengeri nagv német kikötőváros orosz" kézen * van. Stettinen kívül, mely Pomeránia fővárosa, más községeket is elfoglaltak ebben a körzetben. A kilói kikötő után Stettin a németek legnagyobb kikötő városa a Keleti-tenger "partján. Tegnap a szövetséges orosz haderő csehszlovák területeket szabadított fe1 és elfoglalták Brüimt, "Mor-
vaország , fővárosát és 30 más helységet. Brünn nagy ipari központ.
Moszkva, április 26 A moszkvai rádió Berlin ostromáról a következőket jelentette:
Moszkvában tegnap az eldördült* ágyuk sortüze diadalmasan visszhangzott a Berlin utcáin dördülő ezer szovjet ágyúval. Berlinben a szovjet csapatoknak számtalan akadályon kellett át-haStolni. A Berlinbe vezető utak valóságos beton erődítések és acélvázak voltak. Minden j talpalatnyi. földért harcolni kellett f a betonbunkerek és kiserődök töme- í gén át. A németek támaszponttá j alakítottak át minden várost, falut, cserjést és patakot. A" német hadvezetőség Berlin védelmére legjobb hadosztályait vetette be. Hitler kétségbeesetten adta ki parancsait és azt követelte katonáitól, hogv az uto.só leheletig harcoljanak. "Megerősített- bunkercinknek áttörhetet-Lennek kell lenni, mondta. Az SS katonáknak megparancsolta, hogy lójjenek agyron mindenkit, aki vissza akar vonulni. De semmi sem használt. A Vörös Hadsereg hatalmas hadiszervezote ellenállhatatlan csa-
Sásaival szétzúzta az ellenség vé-elmi vonalát és előrenyomult Berlin közepéig. Igazolást ny ;rtek Sztálin szávai, hogy a Vörös Hadsereg ujabb;és ujabl) erőre tett szeri az egvre i bonyolultabb feladatok megoldásához. Ebben a haditényben tökéletesen mutatkozott meg a szovjet haditechnika ereje és valamennyi fegyvernem bámulatos együttműködése a kórülzárásra irányuló -hadműveletben, mely a manőver egyik legnehezebb formája volt.
Ben in köríUzárása eldöniöttc <iz egész német hadsereg sorsat.-A Berlint védő német hadsereg halálra van ítélve, mert a szovjet acélgyűrű ^zéttörése lehetetlen.
Déli front
fl+r
Londonáprilis 27 Angplszász csapatok gvors iramban nyomulnak Észak-Olaszország városai felé, ahol nagy nemzeti felkelés kezdődött. Milanóban, Turin-ban. Génuában, -Comobsn a felkelők magukhoz ragadták a hatalmat és megszállták a rádióleadó állomást, ahonnan állandóan csatlakozásra szólítják jfel a lakosságot. A felkelők a folsiabult városokban mindenütt átveszik a közigazgatási hatalmat. A német katonák mindenütt megadják magukat.
A Génuában horgonyzó német hadihajók legénysége is megadta magát.'' A felkelés már egész" Liguria területén érvényes. Gerilla tevékenv-ség / után Milánóba állítólag 40Ő0 munkás vonuit be diszmenetben. Az olasz rádió azt mondja, hogy az olaszok ''nemzeti újjászületésük dicsőséges napjait élik. Az ellenállási mozgalom legmélyebb háláját fejezi ki a szövetséges nemzeteknek és parancsnokaiknak. A szövetséges hadvezetőség tegnap jelentette, hogy az 5. hadsereg Veronán át vezető vasútvonal déli végpontján átkelt az Adigo folvón. A 8." hadsereg egyidejűleg széles fronton elérte az Aaicot. Szövetséges tankok gvors irániban Gé-nua leié támadnak. Az eddig ejtett
német hadifoglyok száma meghaladja a 60.000-t.
A német haderőben a szövetséges bombavetők nagy pusztítást vittek véghez, több mint 6000 jármüvet elpusztítottak. Francia csapatok a liguriai partmonti német allásokat támadták, Vent-imiclionál átlépték az olasz határt és három kilométer mélyen nyomultak be olasz területre.
Egész Észak-Olaszországban ellentmondó hírek keringenek Mussolini sorsáról. Egyesek "szerint elfogták, de a''milánoi rádió kijelentette, hogy ''Milánóból észak felé menekült el. ; ..
Légi háború
London, április 27 Angol Lancastergépek tegnap délután német menetelési oszlopokat, utánpótlási utvonalakat támadtak az ausztriai Villach közelében. Azonkívül Salzburg rendező-pályaudvarait érte bombatámadás.
Japán ■
London, április 27 Nehíz angol bombavetögépek a Formozs-szigetnél levő egyik szigetet támadták, ahol elpusztítottak a repülőtereket. Ugyancsak hasonló támadás é;te a formozai repülőtere-
ket. Délburmában elfoglalták a japánok egyik fő támaszpontját.
Politikai arcvonal
A nagy tanácskozás
Csendes óceáni időszámítás 6zerint április^ 25-én 16.30 órakor, moszkvai időszámítás szerint április 26-án délután 2 óra 30 perckor megnyílt^ a sanfrancíscoi konferencia, hogy" előkészítse a l>éko és közbiztonság fenntartása szempontjából létesített általános nemzotközi szervezet szabályait. A konferencián több mint S50 kiküldött vett részt. A konferencia plenáris ülését Stettiníus külügyminiszter nvitotta meg, aki a konferencia ideiglenes elnöke. A konferencián résztvevő kiküldötteket California állam kormányzója, ée Sanírancisco polgármestere fogadták.
Gőring lemondott
London, április 27 A német rádió közölte a hirt, hogy Göring lemondott a Luftwaffe főparancsnokságáról Göringnek szívbaja van. Arról nincsen hir, vájjon lemondott-e többi más állásáról is és arról sincs jelentés, hogy hol tartózkodik. Azuj főparancsnok von Dheim lovag, akit tábornokból tábornaggyá léptettek elő.
Ditmar fogságban
Moszkva, április 27 Ditmar .tábornok, a birodalmi sajtóhivatal főnöke is orosz fogságba került. Ditmar a német rádió hires katonai kommentátora volt
A Magyar Kereskedők Országos Központi Szövetsége előkészítő ülése
Folyó hó 25-én a polgármesteri hivatalban Windisch Dénes polgármester elnökletével népes értekezletre gyűltek össze a nagykanizsai kereskedők.
A polgármester örömmel üdvözölte a megjelenteket. »A kereskedők bármikor jönnek, nálam nyitott ajtókra találnak. Mindenkor rendelkezésükre állok, mert nagyon''jói tudom, miiven fontos szerv a kereskedelem. Éz''. nem csak mint kereskedő állítom, hanem sok éves külföldi'' tapasztalataim alapján is. E szerven keresztül en mindenbe 1» akarok tekinteni, nemcsak mint polgármester, hanem mint a varos egyik kereskedője is.«
A polgármester beszéde után Grünfetd György, a KOKSz központi meghízottja üdvözölte a pártok képviselőit és kérte, hogy mindenben legyenek a kereskedők segítségére, hogy dolgozhassanak.
A Ki )KSz célja az lesz elsősorban, hogy mindenkit igazoljon, méltó-e az üzletre vagy üzemre és a nemzet magasabb rendű szempontjából nem-e káros a működése. Ezt a feladatot a Nemzeti Bizottság végzi el, melynek ülésére a KOKSz két tagot fog delegálni.
A központi megbízott a tisztikar végleges megalakításáig egy öt tagu elnöki és egy 20 tagu intézőbizottság jóváhagyását kérte, melyet a megjelentek Vita- nélkül ''fogadtak el.
Egyben azt az előterjesztést is'' tette, hogy vasárnap, folyó hó 29-én délután 3" órakor a Szociáldemokrata Párt összes helyiségében a KOKSz alakuljon meg, ''melyre Nagykanizsa város kereskedő társadalmát ezennel meghívja.
Utána dr. Báron Pál tartott be-
szédet, melybon többek között a következőket mondta:
— Minden ember rosta alá kerül, aki a gazdasági élet- terén további tevékenységet akar kifejteni. A szelektálásnak meg kell történni, hogy a nyilasok, fasiszták éfi nyilvánvalóan jobboldali elemek kiközösítessenek a közgazdaságból.
— Mind a Nemzeti Bizottságnak, mind a város lakosságának érdeke, hogy a kereskedők megkezdjék tevékenységüket. Ennek eléréséig rendkívül sok nehézséggel kell számolni és megküzdeni.
— Mi mindenki munkáját elősegíteni kívánjuk, természetesen vétenénk a mártírok ellen, ha nem domborítanánk ki, hogy''akik a magyar nemzet érdekeit szem elől tévesztették, azok ellen nem léphetünk fel a megbocsájtás fegyverével. Ezt nem tehetjük, ehhez fogunk nincs, annál is inkább, mert rendelkezések is .vannak erre nézve, tehát természetesen az igazoltatási eljárásokkal felruházott bizottságoknak jogköre, hogy azok felett pálcát törjön, akik erre rászolgáltak. Akik azonban nem vétettek a nemzet érdekei ellen, azok igazolva lesznek és nyugodtan dolgozhatnak tovább, nálunk mindenkor segítséget és megértést találnak.
Az ülés a központi megbízott zárószavaival véget ért.
KOKSz felhívása a kereskedőkhöz
Május _2., 3., 4. és 5-én minden kereskedő, ügynök, üzem és mindenki, aki kercskedőipari igazolvánv-nyal bír, köteles a KOKSz Kölcsev-utea 2. szám alatti I. emeleti helyiségében felvételét megjelenéséül kérni. Hivatalos óra. délután 2—5-ig.
v
ZALA
1945. április
H I RE K
fia egy esztendeje,
hogy Nagykanizsán reggel 4 órakor Magyarország ''minden más városát megelőzve, megjelentek azok a sárga piáltátok, axieLyben kimondták több mint 2000 zsidó halálos ítéletét. Bírói ítélet -hé!kii'' büntetlenül indultok el arra az útra, ahonnan eddig csak nagyőri kevesen tértek visz-sza. Ma egy esztendeje kezdődött a vagy - dráma, aminek csak előjátékát és kezdeti jeleneteit ismerjük, de sötét befejezéséről még -nem lebbentette jel fátylát az idő. A világtörténelem e legkegyetlenebb tragédiája még nem fejeződött be. Peregnek a.jelenetek, még ég a ''tűz a meg senirnisitö telepek kazánjaiban, még hallani a csont tá aszott, véresre vert emberi méltóságukból kivetkőztetett, lealjasitott emberek halálordHúsát.
számokkal megtetovált emberek, elevenen megégetett hutának sza''ját érezni még...
Egy esztendeje ezelőtt csörtettek vénig az utcákon a nagyszájú senki/:, a kényes és, nem kényes rablók, várva a zsákmányt azoktól, akik J talán egy egész életen át való munkában sem szereztek többel,- mint (gy otthont. Várták mohón, mint kojott farkas, várja áldozatát, hogy széttéphesse és forró vérét nyaldoshassa. 25 év óta készítettél: elő, lassan, megfontoltan, de számtani pontossággal n rablás nagy napját — i"s ez eljött 194-1 április 27-ikének napsütése* tavasz napján.
— »Minden csodálatom a rablógyilkos cigányé — mondta egy híres büntetőjogász —, mert az nyíltan gyilkol, hogy rabolhasson és vállalja a cneleltmény e-minden konzekvenciáját.*- ''
Ezek a rablók azonban szobáik és bndoárjaik lefüggönyözött ablakából lestek, hogy az államhatalom mi-ki;r teríti le áldozatait, hogy aztán bii-ntethetettenségiik tudatában megrohanhassák ér kifoszthassák.. Ezek sakálok.
Nagykanizsa volt a legelső és így az "u-tmutató. Súlyos, tudat ez min-
Míndszenty József veszprémi pöspök, ¡Kanizsa főpapja, megmenekült a németek fogságából
>'' Hü • :•>
Veszprém bátor hitvaüó német-és nyilasellenes püspökit Mindszenty Józsefet még február elején gestapo ügynökök és Endre László pribékjei elhurcolták a veszprémi püspöki palotából. Mindszenty József teljes püspöki ornátusban, sorfalat álló zokogó híveinek áldást osztva, vonult el az elvetemült bérgyilkosok között, további megpróbáltatásainak akkor még ismeretlen színhelyére. Egyházfőink között báró Apor Vilmos Győr martirhaiáit halt nagy püspöke,
Mindszenty József és- *J$enben boldogult Serédy hercegprímás élete utolsó szakában, tanúsítottak teljes elutasító és nyíltan kárhoztató magatartást a náci- és nyilas bitorlással szemben: Mindszenty Józsefet Komáromon, Győrön keresztül Sopronba, majd Sopronkőhidára hurcolták. A püspök a fegyintézet felszabadulásakor szerencsésen megmenekült. Értesülésünk szerint a közeli napokban Veszprémbe érkezik.
V
Rendelet készül a hazai svábok kitelepítéséről
A kormány egyik legfontosabb és legsürgősebb feladatának tartja a hazai svábok kitelepítését. Erre vo-vatkozölag rövidesen rendelet jelenik meg. A miniszterelnökség kisebbségi osztálya már fel is dolgozta a rendelethez szükséges anyagot, amelyből érdekes adatok derülnek ki. Magyarország mai területén a legutolsó népszámlálás idején 540.000
német anyanyelvű lakos élt, akik közül kereken 360.0C0 valotta magát német nemzetiségűnek. A statisztika szerint a hazai sváboknak 400.000 hold föld volt a kezükben. A Volksbundn3k körülbelül 340.000 tagja volt, vagyis csaknem ugyanannyi, mint amennyi magát német nemzetiségűnek vallotta.;
denkineJ:, ah'' itt született, itt él1, aki ennek a városnak szívta levegő-Mert egy bizonyos: városnak él mélyebbre "süllyedni nem le-
jét. ^ ennél hetett.
— Wűnscher Frigyes a Hangya elnök- vezérigazgatóját, az egy kéz gazdálkodás lovagját, Sárvárott letartóztatták és Budapestre kisérik.
— Letartóztatták Traum János nyilasvezért, aki bevallása szerint egyedül a Margit-kórházban 400 embert gyilkolt meg. A legnagyobb cinizmussal vallotta be gaztetteit
Bulgárul társalgunk
A „Zala" szerkesztősége elhatározta-,.hogy naponta, közöl magyar-bulgár, a mindennapi életben Ifasználatos és 2 legszükségesebb társalgási mondatokat. Ugy véljük, hogy ezzel fontos szükségletet elégítünk Ki.
Jó reggelt = d©bro utró.
Jó napot = dofcar den.
Jó estét = dobár vecser.
Isten hozta = dobre dosli.
Mi tetszik = kakvó zselaete?
Van lakás = ima li kvartira ?
El van foglalva zaetó e.
Itt 2 bulgár tiszt Jakik — dvaraa bul-garszki oíicera, zsiveja tuka.
Van-e irás a balgái parancsnoktól = imate li belesKá .ot komendansztvolo ?
Mennyi időre kellene lakás =■ za kolko vreme trjabva kvartireta?
Két éjtszakára => za dve nosti.
Viszontlátásra = do vizsdane.
Köszönöm szépen = blagodarija.
Nincs mit = ncma zastó (za kakvo).
Helyreigazítás
Az építőmunkások 28-ára hirdetett értekezletét 29-én, vasárnap délelőtt fél 1.0 órakor tartják meg a volt ¿Munkásotthonban. Kérjük az érdekelteket saját érdekükben jelenjenek meg. Vezetőség.
Megszűnik a közjegyzői intézmény
Budapest, április 27 A hétfői minisztertanács letárgyalta a Népbkóságok működéséről, illetve a népbirósági eljárásról szóló uj rendeletet, melyet a közvélemény már régóta várt. A rendelet a Nópbiróságok működését, illetve az ítéletek végrehajtását meggyorsítja. Ugyanez a minisztertanács megszüntette a háziőrzetet és a biztosíték mellett való szabadonhelyezést Ezt a törvényt azért szüntették meg, mert antiszocialistának itéli meg a közvélemény, mert lehetővé tette, hogy vagyonos bűnösök a • törvény
Kiss Ferencet ós Fedák Sárit Sopronban letartóztatták Szeleczky Zita öngyilkos lett
Sopronból jelentik: -A diadalmasan előrenyomuló Vörös Hadsereg néhány héttel ezelőtt szabadította fel Sopront. A tisztogató munka azonnal megkezdődött és egymásután kerültek kézre az elmúlt- gyászos idők vezető emberei.
Tegnap délelőtt bizalmas bejelentés alapján letartóztatta a soproni rendőrség Kiss -Ferencet és jbedák Sárit. Kiss Ferenc a volt színész-kamara elnöke a leggyalázatosa bba n üldözte azokat a szinésztársait, akik más politikai nézetet.''vallottak, vagy vallásuk nem tetszett a kamara ef-nök urának. Renget«; nyomort, keserűséget, könnyet és sokszor öngyilkosságot jelentettek Kiss Ferenc intézkedései.
A nyilas rádió nagy Kaméleonja, Fedák Sári is lakat alá került. A mint- közlekedési eszkőzök lehetővé teszik, Budapesten Népbiroság elé állítják óket.
Szeleozky > Zita nyilas színésznő még a Vörös Hadsereg bevonulása előtt önmaga felett Ítélkezett: öngyilkos lett.
Felhívás.
Utoljára felhívom mindazokat,akiknek birtokában zsidóvagyontárgy, bútor, ruhanemű stb. van és bejelentési kötelezettségének eddig nem tett eleget, akár árverésen vásároita vagy megőrzésre, kiutalásra kapta, vagy bármely más uton jutott birtokába, a Zsidó Tanácsnál, Fő-ut l3. szám alatt ¿24 órán belül annál is inkább jelentse, be, mert.aki e fel-, hívásnak nem tesz eleget, ázt minden előzetes eljárás nélkül internáltatom. Rendőrkapitány.
előtti egyenlőség elvén áttörve, kedvezményhez jussanak. A hétfői minisztertanács
megszüntette a körjegyzőséget.
Köztudomásu, hogy a közjegyzősé-gek több mint félszázada politikai érdemek jutalmazására szolgáltak. Az igazságűgyminiszter javaslata értelmében a közjegyzőség munkakörét részben a bíróságok, részben az ügyvédek veszik át. A „Zala" értesülése szerint még számos igazságügyi rendelet készül, melyek közül megemlítjük a végrendelkezési jog és a közjegyzőnél készült okiratok szabályozására készült reformokat.
Utazóközönség figyelmébe!
Felhívom a* utazóközönség figyelmét arra, hogv mindaddig, amig a rendes személyszállítás meg nem indul, addig az orosz katonai pályaudvar-parancsnokság az elutazást senki részére meg nem engedi. .
A rendőrség által kiállított, ''névre szóló, aláirt és magyar pecséttel ellátott és ki-kézbesitett „Utazási igazolványok" nem azt jelentik, hogy már vonat is van, mellyel utazni lehet, hanem csak azt a célt szoigáiják, hogyha majd a rendes személyszállítás megindul, akkor ne legyen torlódás az utazási igazolványok ki-allitása körül.
Felkérek mindenkit, hogy elutazási szán-dékbé! a vasutaliomásro ne: iáradjanak ki. csomagot pedig egyáltalán ne fuvarozzanak fel, mert azoknak elhelyezését nem biztesithatjUí, sőt azoknak lerakását ültjük.
igen sokan keresik fel a Váosi orosz parancsnokságot, hogy utazási igazolványukra orosz pecsétet szerezzenek, hogy ezáital eiutazások könnyebbé váljon. Az orosz parancsnokságtól vett értesülés szerint pecsétet nem adnak senkinek az utazási okmányra, tehát felesleges időtöltés minden kiserlet, mely erre irányul.
Miután a rendes személy száfiitó vonatok megindulása egyelőre nem várható, igy felvilágosítást sem igen tudunk adni.
Katonaszálii mányokkal, üres szerelvényekkel való utazást a legszigorúbban tiltja az orosz pálya udvar- parancsnokság és aki ez ellen vét azokat miQl nem kívánatos elemeket letartóztatja. I '' A rendes személyszállító vonatok megindulását kellő időben közölni fogjuk.
Értesítjük egyben az igen tisztelt utazó-és szállitóközönséget, hogy a kereskedelmi miniszter-a menetdíjakat, poggyász-, ex-pressáru , kutya-, valamint a ruhatári- és mindennemű áruszállítási fuvardíjakat és az összes mellékilletékeket azsonnali hatállyal háromszorosára emelte fel.
Állomásfőnök.
Hirdetmény^.
Közhírré teszem, hogy a hordojeiző hivatal megkezdte működését-Kossuth-tér 25. sz atat:.
Nagykanizsa, 1945. április 26. 38 Polgármester.
Törzs Tibort letartóztatták
Budapestről jelentik; A Nóp-ügyészség U''taríóztatta "Törzs Tibort, a "képviselőház volt elnököt, Féja Géza, Erdélyi .József, >íegycry Ella, Bresztovszky Ede, Barabás Gyula irókat. Mindnyájukat a Conti-utcai fogházba szál ütőt iák.-
Nagykanizsai anyakönyvi hirek
Halálozások: Vanyek Rudolf kereskedő rk. 32 éves. Mester Piroska napszs-^; rk. 35 éves. Károlyi András malom üzemvezető rk. 26 éves, Horváth Péter földműves rk 52 éves, Petőfi István ny. va-suti munkás rk. 69 éves, Horváth Ferenc tatmíó rk. 11 éves, Jankovics László földműves rk. 80 éves, Légrádi István hentesmester rk. 34 éves, Kertész János városi házmester rk. 61 éves, Márkus Ibolya rk. 18 hónapos, özv. Dávid Józsefné Gud-lin Anna rk. 81 éves, Premecz György kovácsmester rk.. 70 éves, Polai Ferenc napszámos rk. 92 éves, Kiss Ferenc napszámos rk. 72 éves, Kóbor Györgyné Horváth Margit rk. 21 éves, Pataky Franciska városi tísztviselőnő rk. 21 éves. Bakonyi József ny. vasutas rk. 68 éves, özv. Kan-csalics Ferencné Píánder Anna rk. i 92 éves, Nagy Károlyné Csákányi Mária rk. 25 éves, özv. Marton Ferencné Varga Katalin rk 71 éves, Hári István kárpitosse-géd rk. 32 éves, Szabó István városi utcaseprő rk. 76 éves, Ferencz György MAV pályamunkás rk. 64 éves, Skobrics Mária háztartásbeli rk. 18 éves, Polai Julianna rk 4 éves, Miilei Józsefné Peruer Mária rk. 40 éves, Nemeskéry Lajosné Vybock Juliánná rk. 31 éves, Czir Pál" földműves rk. 23 éves, Kochmosa Alexander orosz katona 19 éves. Kőhalmi Margit háztartásbeli rk. 18 éves özv. Sényi Károlyié 3encekoyics Hermina rk. 72 éves. Borsos józsefné Németh Julianna rk. 65 éves, Pavlov György kovácsmester rk. 54 éves, Kozák Dávid tanuló rk. 19 éves.
Sportrovat
A ZMNTE felhívja a pálya rendbe-hozáeán dolgozni akaró ifjakat, hogy lépjenek érintkezésbe. Pál intézővel MAORT-tefep.
j A kaposvári Rákóczi vasárnap Pécsre utazik a PVSK elleni ^visszavágó mérkőzésre.
A Kommunista Párt közleményei
Vasárnap délelőtt 7*10 órakor taggyűlés lesz. Megjelenés kötelező.
APRÓHiRpTj:SEK
FelkiváaI Szabó Antal Fö-ut 5. üzlete kéri azokat, ak*k üzletéből árut vagy berendezési tárgyakat jogtalanul elvittek, azokat 48 órán belül adják vissza, ezek ellen feljelentést nem teszek. Akik nyomravezetnek ilyen áru vagy berendezési tárgy visszaszerzésére, az áru értékének 2G°Vat kapják jutalmul. Szabó Antal. 29
Felhívás! Felhívom a nagykanizsai birkózók figyelmét, hogy vasárnap délután 5 órakor összejövetel lesz. Kérem jelentkezzenek. Halász Károly edző. 34
Felkérem azokat, kiknek birtokában 3 v. 2s,4 dioptriás szemüveg van, melyet nélkülözhetnek, szíveskedjenek addig mig a beszerzés lehetővé válik, nékem kölcsönözni, hogv munkámat folytathassam. Brónyai, a .Zala" nyomdájíban.
Felhívom azokat, akik üzletemből árut é3 nihunemüt vittek el, hogy azokat 3 napon belül hozzák vissza, mert az eddig ei-fogottak vallomásából a tettesek nevei rendelkezésemre áilnak. Aki felhívásomnak eleget tesz, azzal szemben a feljelentést visszavonom. Stampf füszerkereskedö.
Gyermekcipőt, szandált 26 ost, lehet használt is, megvennék. Szabó Antal üzlete, Fö-uton. 31
Karhafaroksxőrt, lószőrt, vágóhidl sertét minden mennyiségben veszek. Behuzó-nőket, szőrmunkást (lehet nő is) felveszek. .Hungária* kefegyár, Szemere-utca 4. 33
ZftLA politikai napilap
Kiadja-: .Közgazdasági R T. Nagykanizsa"
Felelős kiadö: a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság.
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő.
Nyomatott a „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalai Károly.
50» évfolyam. 18. szám.
Nagykanizsa, ©45. április 29 vasárnap
Ára 80 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
? ?
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
1
■ • r f ■■ fta
Az iras bunozoi
.Boidog ember az, aki nem
jár gonoszok Unácsán."
(ZsoKárok könyve 1.)
Az irott szó a legnagyobb emberi kÍL''.-s. Lston legnagyobb ajándéka. Mrgasztos és mindenek fölött való. Xi-ics hozzáfogható a földön semmi. A ; legnagyobb emberi alkotások is gverekes semmiségek az írott szóhoz viszonyítva. Az Evangélium messze kiníagásló csúcsa az >irott szó csodájának. Ezt az irott szót.,''ezt a mindenkel magasztosabb ajándékot gyaláztak meg évek óta olyan mértekben.* hogy az egyiptomi hieroglifáktól 1933.'' évig együttvéve megközelítőleg, sincs az Írásnak annyi árulója és bűnözője, mint Hitler uralkodásának 12 évében.
A nevelés, az újság, végül az irodalom az, ami kiformálja a üömegek lelki világát. Mindhárom alapja az irott ;*zó: De az: újság .talán a leggyilkosabb fegy ver n gonosz kezében. «Egyetlen újság elég ahhoz, hogy Végzetesen megfertőzze egy város,".megye vagy talán egy egész ország, lakosságát, az ördög jármába hajtei és végleg elpusztítsa azt.
Ht:*z év óta egyetlen újság volt koronázatlan szellemi uralkodója ennek-'' a városnak. Kormányszno-veneiójtkal támogatott hazugsággyár, politikái tömeggyilkos. Minden va-kím idevaló közéleti embert cseléd^ ként "kiszolgált, soha eg>'' kritikai megjegyzés, vagy támadás nem látott napvilágot oldalain. Csak a ty úktólvajokat, kis sikkasztókat vagy verekedő ka jx-a tetyárokat leplezte le, íle a nagy: csalókat, a (köz rablóit és >oiirikai gengsztereket megsüvegelte. Ogész ¿tevékenysége a folytonos ünneplések .sorozata, az egymást agyba-főbe dicsé rés. Tette ezt minden al kakimmal, akár országzászlót, szobrot vagv emléktáblát lepleztek-e lo, vagy jubilánst ünnepeltek.
''£■/. az újság soha egyetlen szociális gondolatot fel nem vetett, a. reakció bérszolgája maradt mindig. l.as;san. do biztosan fertőzte meg budapesti testvér lapjaival együtt a vá/os lelkét, ami végül is kíkerül-ÍKtctlen katasztrófához vezetett.
; Hz a katasztrófa Benedek Ttezsó-\.''! tetőzött. Eiöbb a lap munkatársa volt, később a Szálast éra alatt an-i-vítk felelős szerkesztője lett. Jelenleg vgy rendőrségi cella lakója. Ez a pirosra hízott-, sertésszemü, bozontos Emberke a leggonoszabb fajta *uj-MiircsináUV:. Műveletlent és Írástudatlan. Felelőtlensége szinte, batárt a -tan. A Vörös Hadsereg már Kisko-má romot elfoglalta, ő még mindig izgatott, kitartásra buzdította gyáván megszaladt eszmetársait, fegyverte-4en emberek kínzóit, igaz magy arok gyilkosait. Még április elsején is a szerkesztése alatt- álló lap kiáltvány -•nyal fordult a város közönségéhez, ..dr. vitéz Simonfay Lajos polgármester szignójával, de ezt a lapot "már nem tudták kiadni, mert a szót -torkukra forrasztotta a Vörös Hadsereg. Kommá akarta jövetni ezt a .várost, boáy- nérói szadizmusát ki-elégithesöe! Ez az alvilági szellem Vöbbet ártott ennek a városnak,-_iiint Szálasi légkegyetlenebh hóhérai.
- A rendőrségen mindenkit bevádol, behizelgi magát rabtársai bizalmába, ti szedi titkaikat és azt besúgja a ►fcmdőrségnek. Azt hangoztatja, hogv OAcsak grammofon lemez volt. Csak j hang " volt az övé, mert a papság.
Egyesültek az orosz és angolszász csapatok
Az egyesülést a három államfő jelentette bé — Óriási lelkesedés Oroszországban/ Angliában és Amerikában — Mussolinit elfogták — Genuát az angolok megszállták
Nyugati front
London, április] 28 Montgomery tábornok végleg megtisztította Brémát és kötelékei: a Weser torkolata felé nyomulnak., A szövetségesek az Elba alsó.folyásánál levő terepzsákot még jobbhi? összoszükitették. Patton tábornok kötelékei a passaui körzetben átléptek a német-osztrák határt. A 3. amerikai hadsereg mélyebben nyomult be ''Ausztria területére és Brüimt mersze elhagyva, folytatja utj<$ az orosz erők felé. A 3. amerikai haderő Regen sburgot. elfoglalta és a Dunától északra Armbergnél 60 kilométerre van az osztrák határtól. Az észak-amerikai Iwdosztályok előnyomulá-? suk során 40 kilométerre varrnak Münchentől és 10 ki lométén e Augs-j burgtól. A 3. és 7. hadosztályok együttesen újból 25.000 német foglyot ejtettek. A franciák Konstanz elfoglalása, után 40 kilóméterre vannak az osztrák határtól. Az egész svájci-német határ ''a szövetségesek kezén varr.
Keleti hadszíntér
Moszkva, április 28 Az orosz hadaró kötelékei ujabban dél felől közelednek Berlin szive felé és elfoglaltak több kerületet és a repülőteret, Wannseot, Spandaut és Strelitzet. Elkeseredett küzdelem után Potsdam orosz kézen van. 8500 njémet katona fogságba esett. Az orosz osztagok lángszórókkal, ágyukkal és gépfegyverekkel nyomulnak előre és megtisztítják a padlásokat éáv pincéket a nácikjutolsó maradványától is. Határozott frontvonal nincs többé, a dühös küzdelem össze-vissza folyik a földalatti pincékben és villamos alagutakon. Az oroszok elfoglalták Berlin rádió ál-.lomását és az egyik kötelék Berlint messze hagyva maga mögött, nyugat felé törnek előre, hogy csatlakozzalak a 9. és 2. amerikai hadsereggel. Előnyomulásuk, során tegnap elfoglalták Kathenovot és 20 kilométerre vannak az Elbától és az északamori-kai 9. haderőtől- Egy másik orosz haderő északnyugati irányban tör előre. Az oroszok elfoglaltak S tett in Keleti-tengeri kikötővárost és sok várost és falut felszabadítottak, köztük Prenzlaut is.
, Déli front
Mussolinit elfogták
London, április 28 Az uj olasz államügyész Kómában kérvényt nyújtott be, hogv Mussolini ügyét az orosz törvényszék tárgyalja le. Mussolini ellen hivatalos elfogatási parancsot adtak ki. Egv olasz gárdista el ís fogta ót a Comö-tó partján, amint Svájcba próbált menekülni. Vele együtt elfogták Favo-lini Graciani és* Farinacci fasiszta
vezéreket is. akik mindannvian az olasz felte!ók kezére kerültek.
Lcrndon, április 28 Az olasz szabadságharcosok egymásután foglalják cl :az északolaszországi városokat, miközben a szövetséges haderők előretörnek az egész csatatér mentén. Az egész" olaszorsaógi német hadosztályok"felbomlóban vannak. Géinuát a szövetséges haderő felszabadította ós a felkelők. bevonultak a városba. Ez azt jelenti, hogy az 5. amerikai hadosztály kedd" óta 180 kilométert haladt előre a nyugati olasz tengerparton. Az 5. "és 8. hadosztályok több ponton átkeltek az Adigon és. bevonultak a Velencét védő német védelmi vonal előterébe. .Milanóban zászlók diszitik a várost és éljenző tömeg fogadta a városba vonuló ''felkelőket, akik a milanói munkásokat felszólitották a szervezkedésre és hogy hétfőn álljanak munkába. A szabadságharcosok őrizetbe vették a fasiszta bíróság elnökét. Az amerikai haderő a felszabadított országutakon gyors irambari nyomul előre és Lombardia északnyugati részén sok várost felszabadított, köztük Per-"Oleset, Bresciát /''és Alexandriát. Francia csapatok megtisztították a határvidéki tartományokat és elfoglalták .Vcntimjgglíot.
Légi háború
London, április 28 A csehszlovákiai Skoda-müvek ellen végrehajtott légitámadás során készített fényképfelvételek azt mutatják, hogy "legalább 22 épület súlyosan megrongálódott. Az angol légierő szerdai támadása alkalmából hárem telitalálat érte Hitler berch-tesgadeni főhadiszállását, amely elpusztult.
Politikai arovonál
London, április 27 A sanfram iscoi koáferencia tegnap tartotta másodig üSését amerikai időszámítás szerint délután 4 órakor, magyarországi időszámítás szerint este 10 órakor. A konferencia egyik elnökének, Stettíniufl külügyminiszter beszédéből a következőket közöljük: .; i
Ennek a konferenciának a célja, hogy megfogalmazza alapokmányát egy nemzetközi szervezetnek, melynek gyakorlati faladata, hogy "a béke és igazság fölött őrködjék a szabad emtWek szabad világában. A. konferencia sikere; egymagában nem elegendő a teljes i béke biztosítására. Hosszú évekig tart- majd, míg elkészül azesrésx épület/de sohasem épülliet fel a beke, ha nem kezdjük meg az építést. Állandóan szem előtt kell tartanunk, hogy ehhez legalább két feltétéire van"*sziik-ség. Az egyik feltétel,-, hogy azok a nemzetek, melyek elegendő''ipari és
katonai erővel rendelkeznek, a békebontást először is megakadályozzák és megelőzzék. Ezek a nemzetek együttes hatalommal teljes megegyo-pessel közösen lépnének fel a támadókkal szemben. A második alapvető feltétel, minden kis és nagy, Szabadság szerető nemzet önkéntes együttműködése egymás szuverenitásának tiszteletben''tartásával. Minden kis /és jiagy nemzetnek közre kell működni abban, hogy az igazság érvényesüljön nemzetközi viszonylatban is. Azt ajáljuk tehát, hogy megalakulása után a szervezet ön utat arra, hogy tagjává váltson minden nemzet," mely bebizonyította akaratát és képességét azon kötelességek teljesitésere, melyeket alapokmányaiban a szervezet megszab.
London, április 28
A sanfranciscoi konferencia második ülése elfogadta az Eden által ajánlott kompromisszumos megoldást az elnökség kérdésében. Eszerint a sanfranciscoi konferenciának négy elnöke lesz, az egyik elnök Kina kiküldöttje.
Szovjet részről Fehéroroszorszá-got ős Ukrajnát külön államnak számítják, így a Szovjetnek négy szavazata van a konferencián. f *r
Megtörtént a nagy találkozás
London, április 28
A lakosságot örömmel és boldogsággal töltötte «1 az a tegnap hivatalosan terjesztett hir, hogy a szövetséges seregek kelet és nyugat felöl csatlakoztak. A londoni sajtó ma reggel kQlön kiadásban közölte, hogy a történelmi pillanat Lipcsétől északkeletre Torgaundl, az Elba folyó egy kis hídján játszódott la. A hídon egy angol tiszt egy szovjet gárdaezredéssel és közlegénnyel beszéli Moszkvában és Leningrádban ujjongó a hangulat Mikor hivatalosan is közölték az esemény hírét, férfiak és nök kiáltozni kezdtek és az orosz katonák és nök levegőbe dobták fövegeiket. Ez a csatlakozás nemcsak azt jelenti, mondta az angol rádió, hogy három nagy sereg egyesült, ez több annál. Az orosz és valamennyi egyesűit nemzet népe számára jelképezi az elnyomás alóli nagy felszabadítást, a szabad népek győzelmét. Ugyanakkor, a bejelentés után a szovjet főváros 324 ágyujának 24 üdvlövése üdvözölte a Vörös Hadsereg és az amerikai hadsereg találkozását.
*
Az Egyesült Államok elnöke, a" Saovietunió és .Nagybritannia rui-
a város urai, a gestapo.és kiadói parancsára cselekedett. ,-s
A hazudozás nála j* legtermészetesebb valami, hírlapjánál nem irt le egyetlen igaz mondatot. Ez az ember több mint 20 esztendeig terjesztette- itt miazrriás ''írásait. Szinte
érthetetlen, hogyan lőhetett 30.000 ember szellemi emlője ez a sajtó- '' görénv.
Tuüjuk, hogy voltak emberek, akik felismerték veszélyét ennek a kártevő emhemek, mindént elkövettek, hogy eltávolítsák a laptól, do amikor
ga-
ezt meg akarták tenni, á __(
sabb befolyások érvénvesülteS, le„_ tétlenné téve eltávolítását. Uj embereknek kellett jönni, akik ezt elintézték és majd a Népbiróság mondja ki az utolsó szót ügvében.
*7-
/ /
ZALA
1945. április 29
nis:-terel nőkének egyszerre hozták tudomására a két sereg egyesülésénél-: hírét és a Londonban és Moszk-váb-iri egyszerre kiadott hivatalos nyiiatkozat szerint a bét szövetséges hádserear csütörtökön szilárd kapcsolatot létesített 3z Elba parti Tor-gau:iál.
Churchill -
mir iszier az egyesülés bejelentésénél :iz''angol rádióba ezeket mondta: A szövetséges seregek feladata most az :osz, hogy megsemmisítse a német katonai ellenállás minden_ maradikat. Erre a célra elegendő erő áii .rendelkezésünkre és igy győzelmes harcunk befejezésére igaz bátor-?ágí an és törhetetlen akarattal ta-láíkvzúnk.
T''coman
elnö i a következőket mondta: Hitlernek és gangster kormányának utokó halvány "reményé ís szertefoszlott. A szövetségesek közös ügye bizonyítja ezt. hogy akik a német fegy "erek ellen együtt harcoltunk a hábccuhan, egvütt dolgozhassunk a viiásoéke érdekében is.
Sztaiin
a kő -etkezőket mondta: Feladatunk és k>«élességünk az ellenség meg-semDiisitése, a háború befejezése és Xém: :t ország feltétlen megadásra való kéjivszeriíése. üdvözli szövetségesei dicső seregeit.
Napi 300 halott
gy koncentrációs'' táborban
A Nemzeti Bizottság a rémhírterjesztők ellen
A nagykanizsai Nemzeti Bizottság" tudomására adja Nagykanizsa dolgozó közönségének, nogy az utóbbi napokban ellenséges fasiszta propaganda különböző hami£ rémhíreket terjesztett, hogy a közeledő május elsejei ünnepségeket megzavarja.
Ennek a -rvalázatos propagandának az-a-célja, ho^y'' megaka-. dályoz/.a, megzavarja a demokratikus és progresszív erők, valamint az egész eloldozó nép első szabad és nagy ünnepét. Azt akarják, hogy a nép* ne ünnepelhesse meg nyugodtan és méltóképpen május elsejét-Hangsúlyozzuk, hogy ez a gyalázatos propaganda, közönséges lázítás és lekicsinylítése az orosz és bolgár hadseregnek. A Nagykanizsán tartózkodó orosz és bolgár hadsereg katonái hatalmas programmal készül-
nek a dolcozó szabid nép nagy ünnepére, május 1-ére, amely egyszersmind megünneplése annak, hogy a hadsereg és a nép minden erejével összefogott a. fag^nus ellen. Ezideig soíía méLtók^iíon nem ümiej)elbettuk meg május 1-ét, éppen ezért a Nemzeti Bizottság ezúton is felhívja Nagykanizsa dol-goző lakosságút, hogy- összességben, mint egy ember, jöjjön ki az utcára és ünnepelje május 1-ét. A nagykanizsai Nemzeti Bizottság felhivia Nagykanizsa város dolgozó népet, hogy ne üljön fel az ilyen fasiszta rémhíreknek és tartsa minden ember kötelességének, hogv az ilyen rémhii-teriesztót azonnal rendőrség kezére adja, ahol azután az ilyen rémhirterjesztóknek szigorú büntetésben lesz része.
Lebontották a piactéri vesztöhelyet
,-rv
London, április 28 Az íszikamerikai hadibüntetteket kivizsgáló egyik küldöttség tegnap visszaérkezett Londonba, mitilán meglát igatiá a németországi koncentrációs táborokat. Alapos kivizsgálás ¡.tán eiegerősitették, hopy az ott elkövetett bűntények páratlanok r, történelemben. Nem kevesebb, mint 5.: .000'' ember pusztult el 1941. óla eztkben a táborokban. A 12 napja tartó megszállás óta sikerű t a napi 300 halálozási átlagot napi 20—30 halálozási átlag számra lecsökkenteni.
Letartóztatlak a doni hóhért
Balogh István őrmesteri, a doni hóhért ms a nagykanizsai rendőrség letartóztatta. Egy volt munkaszolgálatos ismert rá, amint gyanutianul sütkérezett- a í2va$zí napsugárban. Balogh István a zalaegerszegi 103/1. munkásszázad keretlegénységenek volt az őrmestere, akit doni hóhér néven ismerjek mindenütt a harctéren. Kegyetlenebb, vadáilatiasabb ^rmestert el sem lehet képzelni. Ütötte verte sz alája rendelt és tehetetlen rrunkaszo''gálatosokat, csizj májával beie rúgott, a félig megfagyott emberekbe, miközben szájából ömlöttek a mocskosabbnál mocskosabb szidalmak. Ő volt az, aki a Nagykanizsán közkedveltségnek örvendő kórházi orvosnak dr. Barta Sándo rnak bordáit őo^zezuzta. Századparancsnoka, Varjas f)ezsó fö-hac''nagy, aki kegyetlenségben méltó párja volt őrmesterének, már Budapesten várja a Ncobjróság ítéletéi.
Paraszíifjak! Munkásifjak! Diákok!
Vár bec-netefiet a Magyar Demokratikus Ifjasági Szövetség.
Batthyányi utca 12. Hivatalos órái: 9-22-1£ és 2-6 ig.
A hazafias érzé%ü magyar''.ifinság Össze/ gása az uj demokratikus Magyarország felépítésére nemre, vallásra,'' társadalmi kü-
. lömbségre való tekintet nélkül. Ez a Demokratikus Ifjúsági Szövetség országos prog-''amjának első pontja.
— A.KOKSz vas:;vnap délután 3 órakor íartj^. alakuló gyűlését a Szociáldemokrata Párt^ Fő-uf 5., sz. a?3TTi helyiségéhen. Minden kereskedő megjelenését ■saját érdekében kérjük.
A város mérnöki hivatalának intézkedésére lebontották a Törvényházzal szemben levő vesztöhelyet. Ez a vesztóhely, amely hátsó falával az illemhelynek támaszkodott, a nyilvánosság számára épült, hogy az ott végrehajtott kivégzések elrettentő például szolgálhassanak. Itt végezték ki három teljesen ártatlan magvar katonát egy februári ködös délelőttön. Ilven még: a törökdulás alatt sem volt Nagykanizsán. Tudomásunk szerint, még Budapestet is beleértve, egyetlen város sem dicsekedhetett hasonló-építménnyel.
Elsőinek Csibrik Béla Őrmestert végezték ki, akinek az volt a bűne, hogy családját ment Kaposvárra meglátogatni,'' visszajönni már az otttevő Harcok miatt nem tudott és a németek nem is engedték. Csibrik hiába védekezett ezzel a ténnyel, pribékei nem fogadták el érvelését es isp- Eett ó az elrettentő példa sta-tuálasának első áldozata.
Rózsahegyi György csendórórmes-tor sehogy som tudta magáévá tenni a kakastollasok embertelen és állati viselkedését. Ezért az első alkalmas
Eillar.aíot felhasználta arra, hogy aza szökjön és. otthon folytassa családja körében mesterségét," a ci-pészséjzot. Elfogták és ő lett a második áldozata á nyilas vészt^jvény-széknek.
ílilko András rutén munkaszolgálatos esete mindköz ott azonban a legtragikusabb.- Miután elfogták és AÍílko nem tudta igazolni irataival származását és mivel kivégzés zsidók nélkül lehetetlen volt, ráfogták Milko Andrásra, hogy szökött zsidó munkaszolgálatos és a két társával együtt a piáctéri vesztőhelyen agyonlőtték.-A i rendőrség a legnagyobb apparátussal folytatja- le e gyilkosságok ügyében a nyomozást. Értesülésünk szerint már a szükséges anyag együtt is van és hamarosan letartóztatásokra is sor kerülhet.
Május 1-i ünnepségek programja
A Nemzeti Bizottság által rfiájus elsején megtartandó nagy ünnepségek programmját ma .közölték velünk:
Délelőtt 9 órakor megkoszorúzzák a Vörös Hadsereg elesett hós katonáinak sirjait, valamint koszorút ne-lyeznek el a martir halált halt Sneff József és Polay János sirhantjaira.
A Városi Színházban nagy ünnepi műsor délelőtt 10 órakor kezdődik: 1. Internacionálé. Énekli a közönség. 2. Ady Endre verse: Álmodik a nvomor. Előadja P. Vájr.-v kányi Ceciíia. 3. üdvözlő beszéd a Szociáldemokrata Párt részé róL Tartja Dombay Jáuos. 4. Fiatal élet indulója, József Attila versét, valamint Feltámadt- a tenger, Petőfi ver sét előadja a szavalokórus. 5. Üdvözlő beszéd a Kommunista Párt részéről. Elmondja Csongrádi Béla. 6. .Ünnepi beszéd. Tartja orosz és magyar nyelven Morvay Gyula. 7. Hadak utja. Ady Endre versét szavalja Ke.il Miidós. 8. Himnusz. Énekli a közönség. s
Délután a sétatéren nagy zenés és táncos vigalom lesz. A sportpályákon pedig nívós mérkőzések.
A bolgár helyi katonai parancsnokság a máj us "elsejét nagy ünnepséggel kívánja megünnepelni, amelynek programmját legközelebbi szamunkban közöljük majd.
Sportrovat
A ZMNTE a bulgár katonai parancsnoksággal karöltve május l-én nagy sportnapot rendez
Tudott dolog, hogy a viefék egyik legszebb sportpályáját a németek feltúrták. A város vezetői között sok sportember foglal helyet és közbenjárásukra lehetővé vált, hogy rövid idő alatt használható állapotba helyezzék és mielőbb versenyek színhelyévé tegyék. Ez sikerült is némileg, Igazolja ezt a május 1-i programra.
Délután -2 órai kezdettel kerékpárversennyel indul a sportnap és a pálya meg-
nyitása bulgár katonai csapatok között. ''3 órai kezdettel labdarúgó mérkőzés: Buigár kaionsi válogatott és a ZMNTE csapatai között.
3,45 órai kezdettel motorkerékpár-verseny, melyen részlvtsz a többszörös balkáni bajnok: Czonó Angeüo, továbbá Bulgária bajnoka Stojár ^solakov, Gabrova bajnoka Jankó Kristóf,. Szabri Ibi2. ima Oszmanoff stb. jónevO versenyzők. A verseny keretc-ben különböző mutatványokat fognak bemutatni.
A bulgár katonai parancsnokság a labdarugó csapat részére köiciönképpcn fel-s:erélést bocsa/t rendelkezésre a m.-r.Kózésre.
A ZMNTE kedden, május hó t-én tartja első labdarugómérkőzését József főhercegutcai pályáján. Felhívja az Intéző a következő játékosokat, hogy kedden d. u. jelenjenek meg az öltőzőben: Nagy Győző, Horváth. Turáni, Tálosi, Takács, Pörge, Vélték, Mesich, Vllaek, Boda, Lyka, Fen-tős, Talpai. Mihalecz.
— Személyi hir. Windisch Dénes polgármester, dr. Báron Pál városi tisztiügyész kíséretében hivatalos ügyben tegnap Budapestre utazott.
— A postefőnökség felhívása: Felhivja a postafőnökség a közönség figyelmét, hogy leveleit a levélszekrényekbe is bedobhatja, mert éppen ugy, mint elóbb, azokat a posta kiszedeti._
Bulgárui tárcalgunk
Megyek a parancsnokhoz =■» otivam pri
komar.danta.
Hány óra van = kolko e c aszat?
Mi a neved — kak sze kázvas ?
Engem Józsefnek hivnak ■» Jószíf me karvat
Ebédeltél már = objádvál H szi?
Et.es vajjy = g''.sden li szi?
Szomjazol — zseden !i szi?
Vizet kérek = mólja vodá.
Szapant kérek = mo!ja szapun.
Gyufám ninc? en njámam kibril.
A Kommunista Párt közleményei
Vasárnap délelőtt VslO órakor taggyűlés lesz. Megjelenés kőtelező.
Helyreigazítás
Az építőmunkások 28-ára hirdetett értekezletét 29-én, vasárnap délelőtt fél 10 órakor tartják meg a volt Munkásotthonban. Kérjük az érdé-, kelteket saját érdekükben jelenjenek meg. - Vezetőség.
A polgármester közleményei
7230/19+5.
37
Hirdetmény.
Felhívom a városi erdőre az ősszel kirendelt vagy önként jelentkezett favágókat, hogy íélb''sn maradt favágásukat végezzék be legkésőbb május 5-ig és részfájukai szállítsák el, mert ezen időn hit felelősséget a város munkadijukért nem vállalja.
Egyben felhivom a lakosság figyelmét arra,* hogy a város közönségének nyári és téii tüzlfaszükségletét csak tgy ledom biztosítani, ha szükségletét mindenki maga termeli ki. Kész tűzifái termelés hiánya rata''.t nem tudunk eladni, tehát mindenki maga jelentkezzen szükségletének kielégítése miatt a városi erdőhivatalban, ahol a kitermeléshez engedélyt kap._^
7238-39/1945 40-41
Hirdetmény.
Fe''hívom a város területén tartó-kodó összes „önkéntes házibetegápolási tar.folya-met" vegzifeket. kivéve az i.skolaba járókit, hogv beteglátogatások meg-.zerrgzése végei! jelentkezzene* a „Zöld kereízt*-ben (Erzsébet-tér 4.1. em.) kedden és pinteken délután 2—3 óra kőzött. — A megjelenés kőtelező.
A ,Zö''-dkcresztben" a terhes lacáctadá-eokat ezentúl kedden és pénteken d. u. 2—3 ora kőzött taiják meg. • Nagykanizsa, 1945. április 27.
Polgármester.
AFHÓHiisSDETÉSEK
Felhivia 1 Szabó Antal FÓ-ut 5. üzlete kéri azokat, akik üzletéből áiut vagy berendezési tárgyakat jogtalanul elvittek, azokat 48 órán belül adják vissza, ezek ellen feljelentést nem teszek. Akik nyomravezetnek ilyen áru vagy berendezési tárgy visszaszerzésére, az aru értékének 2C°/o-at kapják jutalmul. Szabó Antal. 29
Felhivom azokat, akik üzletemből árut-és ruhaneműt vittek el, hogy azokat 3 napon belül hozzák vissza, mert az eddig el-fogottak vallomásából a tettesek nevei rendelkezésemre állnak. Alá felhívásomnak eleget tesz, azzal szemben a feljelentést visszavonom. Stampf füszerkere3kedő.
Gyermekcipít, szandált 26 ost, lehet használt is, megvennék. Szabó Antal üzlete, Fő-uton. 31
a»íh»fMoks*«rt, lószőrt, vágóhídi ser-tét minden mennyiségben wíSteKABebazó-nőket, szőrmunkást (lehefnő is)^fetveszek. „Hangária" kefegyár, Szeraere-ufca 4. 33
Elcserélnék alig használt 4I-es fekete férfi félapöt, 43-as fekete vagy baroa fél vagy egész cipővel. Tóth Károly Királyutca 24. 36
Özv. Gross Fercncné szentgyörgyvári nfMkejry* holdankint is bérbeadjuk. Érdeklődők jelentkezzenek a Zsidó Tanácsnál_ . 35
Találtak péntek délután a Fő-ut 5. sz. előtt egy erszényt pénztartalommaL Igazo t tulajdonosa átveheti lapunk kiadóhivatalában. 42
Walla Iván csáktornyai igazgatót kérem, cimét adja le a szerkesztőégbe. Mayorné.
. Keresem Mayor Ákost civilt, aki nagy-csütőrtőkőa indult el Sopronbél Nagykanizsára. Aki valamit tud rólc, értesítse feleségét, Mayornét Nagykanizsa Csengery-ut 87/E. '' 43
Felizélitem azon egyént, aki velem Su-gár-ut 30. sz. alatt együtt volt és eltávozásom után az ott maradt szürke rövid télikabátomat magával vitte, a bentlévő tárgyakkal együtt haladéktalanul hozza vissza, illő jutalomban részesül. Elle&kező esetben kénytelen leszek a hatóság segítségét igénybe venni. Sáfrán, Horthy-ut 25. ecetgyár. 39
ZALA politikai napilap
Kiadja: „Sörflazdaságl R T. Nanykanlzta* Felelős kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság. Szerkesztésért felet: Benc2e Jenö.
Nyoznatott a .Közgazdasági R. T. Nagy-
kamzsau nyomdájában Nagykanizsán.
Nyom iáért felel: Za!.ti Károly.