Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
90.18 MB
2023-08-30 14:46:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
32
64
Rövid leírás | Teljes leírás (806.64 KB)

Zala politikai napilap
1945. június 043-066. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

¿¡ftoly»™. -43. "«MHPl.
Nagyfcanizs8,-3945 -jarmre- 2 szombat
5
Ára BO ffttér
I 110 £ vOíi ti '' 5X 534*1
A ftajykaniassai ^te^zeti Sizettság
ImaMastatfa.
Szerkeszti: "®ew»e fészertíesztő.
Szerkesztőségi "fcíadóbivíftal: íő-üt 5.-szám %íekjn: 31.
Angal csapatok tették át Szíriáiran 3 r
Churchill
n I < ■ 1 A {1 r, j r"]
üzenete .^e .Caubeaak — VuiiJÜV) repSaögáp-jUrr^Ki&fcok Japán *ü«n —
----- M lo&züsztvisaiők fizetését
A moszkvai rádió ma reggel feytíatiüMftfcotvfcftzáK Ocoszország prograffljáró'' ,a megszállt német (területeken. Ennek a programnak keretért és módozatait jíüágosao ; meghatározta ¥ krimi értékértét. Célja a német militarizmus és nemzeti szocializmos kurtát«-A».-azoknak a biztosításoknak megteremtése*.melyek elejét fogják venmj*ogy^ltemet-ország ismét megzavarja a világbékét. Az oroszok''által megszállt területeken a német Jegyveres erőket haladéktalanul leszereltek és ielosz-fatták.^EgyOWen-tíáborutfrtij&nöző sem íogja «íkerfltnr büntetését -A.Szov->etunfó kénytelen elbánni~a''tiiDi-bűnösökkel, de embersifles elfeáéést gyakorol -a-német polgári tikossággal- szemben, ha azok pontosan, betartják a Rendelkezéseket és a szövetséges hatóságok utasÜisaiJsze-rmt járnak el.
trt<mtgomery:tábonwk, akit a NémetorsZágötrelleflőrző bfatóttságba neveztek ki, a következő kiiltványt intézte a németekhez;''Első célom az egyízerű.és rendezett életbe való visszatérés, az elviselhető élBt-körö+méwyek-megtererrrtése, a-megfelelő élelmiszerenátás. A lakosságnak gondosködnia>*ell ós meg kell gátolni a cagWyos betegségek terhesei. --A ¿ecm^st -4%eU-4ekarltani. A közlekedési eszkőzftket és rendet heiyae Jkeü&állitani. Bizonyos iparágakat, ismét üzembe ke''U belezni. Azon- németek,-akik Jt..aamzetk5zi jog.értőimében háborús .bűnösöknek tekintendők, «méltórrfjflrteíésben fognak részesülni. A .németeknek keméeyen *eii dolgoahíf''»togy megteremtsék a leffoÁJösibb »síOk-ségiertek tMielégHésót-és vísszáfilitsák a normális viszonyokat. A ítélet haderőt lefegyverezzük, a német katonákat, tengerészeket és repülőket polgári foglalkozásuk szerint csoportokba osztjuk és megkezdjlk a-bad-eróbő» vató^rtboc&átáaukst hogy mielőbb .munkába áthassanak.
Japán ¿Hení háborü
London, junios 1 Az Esr>-.»sőh >>ierwzrftek kékült & háborít höírűsölr kivizsgálására aia-kait -in*BBtRé%> rfolctette «Öcsét. A Of-jw^yj megnyitó ülésen- Lon-d ó i m a n ~ ^ .ö z ö 1 té k , hog\ étidig 2500 snómet, tObb :awint-r.??50: olaez, 17 ''bjücác. 2 emmán és ::2.;3HH£y»r it - szerepy! a ¿táámbBeefcfet a- bűnösökéi, an''imi. imsáwMíótt>.bunceetekmé-.uxiík cUiüvti^jdóvei.vádűljak, Aítaiá-uor büntettek elkOvoí&wél tovább; "500 németet vádolnak'' A bühösök mród t^x hatalmas szerv szeHemé-brn irányítása fitett vá$ak«k:H;a-•gukra tetőik-végr&hajttóát''.-
Az angolok d fogták Bemert. Ka-nrrthia Vrflt rráci kormánybiztosát (ilóbotsehnigwot,Í3éw v<At.«tolei--tet-f-t. Estisei valószínűleg abban a lairzDtiBii fc kél wíobó jnaci veaér is ''jaim- kerüil. . v
Oroszoruzág; -MúSzkvű. jufÖ''ta 1.
A asztí''iaban .•brúuiet laéiíűtt a/, a íiir, anielyet a Neues Ostcv-reich eimü lábból "tudott mo^ a köz-vf''rlerm''-nv, ho-_ry ^ »roezorw.ác nagyobb mennyiségű éüehnisKerrél'' ¿iet a t»o-¿at f>zenuedott o&y.Urák nép tánioga-tásái-a.. A bzovjotonió á...