Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
90.18 MB
2023-08-30 14:46:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
166
266
Zala politikai napilap
1945. június 043-066. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

¿¡ftoly»™. -43. "«MHPl.
Nagyfcanizs8,-3945 -jarmre- 2 szombat
5
Ára BO ffttér
I 110 £ vOíi ti '' 5X 534*1
A ftajykaniassai ^te^zeti Sizettság
ImaMastatfa.
Szerkeszti: "®ew»e fészertíesztő.
Szerkesztőségi "fcíadóbivíftal: íő-üt 5.-szám %íekjn: 31.
Angal csapatok tették át Szíriáiran 3 r
Churchill
n I < ■ 1 A {1 r, j r"]
üzenete .^e .Caubeaak — VuiiJÜV) repSaögáp-jUrr^Ki&fcok Japán *ü«n —
----- M lo&züsztvisaiők fizetését
A moszkvai rádió ma reggel feytíatiüMftfcotvfcftzáK Ocoszország prograffljáró'' ,a megszállt német (területeken. Ennek a programnak keretért és módozatait jíüágosao ; meghatározta ¥ krimi értékértét. Célja a német militarizmus és nemzeti szocializmos kurtát«-A».-azoknak a biztosításoknak megteremtése*.melyek elejét fogják venmj*ogy^ltemet-ország ismét megzavarja a világbékét. Az oroszok''által megszállt területeken a német Jegyveres erőket haladéktalanul leszereltek és ielosz-fatták.^EgyOWen-tíáborutfrtij&nöző sem íogja «íkerfltnr büntetését -A.Szov->etunfó kénytelen elbánni~a''tiiDi-bűnösökkel, de embersifles elfeáéést gyakorol -a-német polgári tikossággal- szemben, ha azok pontosan, betartják a Rendelkezéseket és a szövetséges hatóságok utasÜisaiJsze-rmt járnak el.
trt<mtgomery:tábonwk, akit a NémetorsZágötrelleflőrző bfatóttságba neveztek ki, a következő kiiltványt intézte a németekhez;''Első célom az egyízerű.és rendezett életbe való visszatérés, az elviselhető élBt-körö+méwyek-megtererrrtése, a-megfelelő élelmiszerenátás. A lakosságnak gondosködnia>*ell ós meg kell gátolni a cagWyos betegségek terhesei. --A ¿ecm^st -4%eU-4ekarltani. A közlekedési eszkőzftket és rendet heiyae Jkeü&állitani. Bizonyos iparágakat, ismét üzembe ke''U belezni. Azon- németek,-akik Jt..aamzetk5zi jog.értőimében háborús .bűnösöknek tekintendők, «méltórrfjflrteíésben fognak részesülni. A .németeknek keméeyen *eii dolgoahíf''»togy megteremtsék a leffoÁJösibb »síOk-ségiertek tMielégHésót-és vísszáfilitsák a normális viszonyokat. A ítélet haderőt lefegyverezzük, a német katonákat, tengerészeket és repülőket polgári foglalkozásuk szerint csoportokba osztjuk és megkezdjlk a-bad-eróbő» vató^rtboc&átáaukst hogy mielőbb .munkába áthassanak.
Japán ¿Hení háborü
London, junios 1 Az Esr>-.»sőh >>ierwzrftek kékült & háborít höírűsölr kivizsgálására aia-kait -in*BBtRé%> rfolctette «Öcsét. A Of-jw^yj megnyitó ülésen- Lon-d ó i m a n ~ ^ .ö z ö 1 té k , hog\ étidig 2500 snómet, tObb :awint-r.??50: olaez, 17 ''bjücác. 2 emmán és ::2.;3HH£y»r it - szerepy! a ¿táámbBeefcfet a- bűnösökéi, an''imi. imsáwMíótt>.bunceetekmé-.uxiík cUiüvti^jdóvei.vádűljak, Aítaiá-uor büntettek elkOvoí&wél tovább; "500 németet vádolnak'' A bühösök mród t^x hatalmas szerv szeHemé-brn irányítása fitett vá$ak«k:H;a-•gukra tetőik-végr&hajttóát''.-
Az angolok d fogták Bemert. Ka-nrrthia Vrflt rráci kormánybiztosát (ilóbotsehnigwot,Í3éw v<At.«tolei--tet-f-t. Estisei valószínűleg abban a lairzDtiBii fc kél wíobó jnaci veaér is ''jaim- kerüil. . v
Oroszoruzág; -MúSzkvű. jufÖ''ta 1.
A asztí''iaban .•brúuiet laéiíűtt a/, a íiir, anielyet a Neues Ostcv-reich eimü lábból "tudott mo^ a köz-vf''rlerm''-nv, ho-_ry ^ »roezorw.ác nagyobb mennyiségű éüehnisKerrél'' ¿iet a t»o-¿at f>zenuedott o&y.Urák nép tánioga-tásái-a.. A bzovjotonió áltoi ajékndé-ko/ou ím.-.,cukor, swtr ¿n iiávú.-fui^y-r.óüze már me^ is érkezett íiúvaoe. A lieraier-korniány erre vaíó.ieian-.ietteí e''.ieaclelíe az''«:lelmia/-!r-tejed»-gok feJeuwlftíé''t. AV. in ?en''delkezÍ9ok szprinl -éwyPHkéttt az irók, ttrvwok,
niuVésxek és mét"»éíí^k iM^-AíTÖljiaii
pótfejaóaspöt is bapuákí
héz testi munkások. ''Az^SüMák^kor-
mwuy .lévirafeü^g {cjeate:<ki jftiüiiy-iUiiíyleii^ lánioaaiásáérv-az
osztcák nép háuíjttt Üzialjn ¿Ux>r-. nagynak. . . ... ....... .''.'' .. .... -
Anreraka: . Weuyeör^unius 1.
: A ítioerttai aifoala
.Mitzi ¿L-hrödort. aki-éveken át Hitler személyi titkárnője wtf. ;Ausz-triaba» Össeze&lK&fcfcSR a í^éesi íastsz-»ük mMy^ tnvrtteo
cinber xa?oe seerepeí,'' «kik tasj: a ííáci jártnak, wagj veíwnely ía^Tszut >^ervezetnak-volíAk fiagjai.
SeiKyorb. jnmus 1 -)<»H?f Davies már utbaa".van "Aftg-Iiábó:'' ikazaíeié -Wasbir.<rtonÍA. .-Teír-na}'' P>Mnhhan.-4>a.n»icakoeett és -.folt íúireuhu&ei -Ktboívoek fóhaáiffiáiiá^a. i>. bavie> bzeuiin -bebzéií utoljá-''-a C''.iaui''clűlj niúii^zLerelnökkel. flfvata-!osan nem •korumenf£lt£k afeK a tCin-r. hor- korábbán''ér "háza Wa-vlrinírlonWí, mmt''efr^feg''1-n éíielmezik a Nézetet.. íiegj" .-i kerüir mewirté&t teremteni -aEsnrie-, rrka> és ansol :áiláfc}xött"béEötlAHar-: iluukina Mcwzkwiibaa réeat vett •■üttíw n fogadásoa, - aaelvet iíolotov
rendezőit a" moszkvai dip)omáelai 4ííitük;t .számára, mefe-jen Jneggélent szíuuu; wzetó eg^énistK és a-had-vzámÁs ta^ja.
•H/HV^W - fp^jiAbftditott -tecnap .mináESiütt ez «merikai < ei-eeeU ''fások emlékét .tüinftpe&ék. íü^ihower . Ltegabe .«e-
uöíi, afaol. a. ie^ufgyabl) kaiaoaitíe-cxnCtút Tátogatta -meg ''.és \koszorut helrezóft az oleactt ázö''veteé^es . katonák sírjára. Frímciaorsrzág ^ tc-met^jSwi rmlÖfcték meg ''a ^ranélöó^tófi^én
iáit ¡telt irotnnátepél. :i«ii ;askét .TÜ^jtófca^tibaQ mintegy iőéGűe ''«merikai -katona. -«Bött el. fíohandiábeii tóbb -nviftt ^000 !«zö-wtséqee ifcwona alt»aza-örök ^fenát.
A sxzQy győzelem -fcts íikei
A -soöt^ kormánv ¡élh''afe&rofcta, bo^ír bsuiat:cüaen ''íapánMkk. Athéni ipotrökai; körokixm tudjak, -ho^ iröroe ¡hadenjk weszrtsk''maid ''fészt a csendesóceáni hadn>*wfeeekbon. (wm
Chimsfailloé •a''WBzk^ai ^áftogtttása
^otán íSatÉltn táöomaevntó áSavuj-K>jts Cimnrciiill mhnBtfiemkn&i ''-«já n -
■itókát,)^- gvönvdrö M^ftelü-erany
löoótoüat, díáboru folyamán történt tatólkosásjrfk emtífcére.
— -jianéli — mondotta
fOhnrcbíUfK^ í^sstalin tóboma^riak - s :\o%y e*zei a töltfltolkl -me^ sok baráti üzenetet fo^ Excellenciád moffirni. í MTI)
*
A francia w^eenat ^la-
varorsitáeiisk« crmmel a- következó-•ket.-oloastticí''fel: ,
Wast-estsétpiíés id(«zakóba léptünk. A fasiszta labanc elnyomás megszűnt. A viláy st&bsd -népei mc/-köm-.veWriihen. ''bokteg hreakodással hinduinak -a jövó felé. A•¡magyttreág-•nak, noha az ors«á^ot letuporta a könyörtelen háború és «árfls&i ro-QKJkfean Iwvertiok, srmtén minden ■oka T)ins*ítí>., -hogx''-.-bisaék a-jöbb <ö-cőben. Haiálo? edlensóge meésomnii-milt a történelem férgetekében. A szórniaés^es ijetaáwrirjwm fenyáfeetik Magyaromzéc -áldatni fűs^tkfns^t, sem nemzeti egyéniségét." - ■ A ^agrar^á^- -^^ "tüídi-íc] z i elfieljte^ied^.ia^^^^iSBj képes-. >égb ÍmyQil kiyaJó szeubp várhat. A T^fp^nl^®Pazonban kéö»itóiieJiefi>é arsae»e|>iv 4>öls&- meg-eróeödéssel, .gazdasági ''és -szellemi ,j«va*oak »okos szé«Bz-ta8aVal, a ictünt WHKlaaer káros maradtányainak -k i -küsedböiéaételi a rtomokratikns át-sreryezés gyore éB kikeres-n»rv®ktei-lasávai és Petőfi intésének sásem eiótt tartáaá^ai: »Siess -jia&ém napfényre- iiozni vilagva^aélé-.ihnedet ...<■
r«ftiok között. Tekintettel, -hogy Szi-riAva! Libanonnal megszánt min-fi.-''ji <íáa»eköUc)tés. nem léhet títlni : íe«rurél>bi 12 úxa. eeeméineit- A i". f-ulhi. ráílió tegnap este fraoj nyeiv<Aii azi lette, a íün-
cía .u.-iapatok- xneí(uldoU«k azt a..feladat ukát, "hóg>- a rendet lielyroá''Dit-?ák Sziriáhan. A. középkeleti''hi''it fé-paranesnokság t-árg>"álást kezdett a fiarv-ia féparaiiew>ókkal. -fizt ínéír-eióeóen a francia -kormány •»taáftíiít adón a íxancva katonai panmeMíok-nai., liogy^nleljetHfiee a -brit kivánsá-A—- k-wwány fna Pá-iás!>au miniszteitíináesot tartott. i»nff Cooper''párisi brit nagvkővet .''ncgláT^atta de C^mtte - mmisrter-etníiknt. licrob aoneiikai 4S«lyeUes külHLryjnamszrer kijelentette, irog^ Tt''unjiaak-eínök i«etyesli-a érjtáfipéfit t''-iiureiii 1L,mi;11^ztes« 1 aök de tíauUe-W. ¿zenetet .im*izeK: ,''J^kintettel a Hiiyos helyzetre, mely Szíriában és Libanonban eiőí''d!ot1_. arra utasit/jt-tuk a középkrleti s«örefe''''*ges fő-íaraíiuaHrérontás mi-j^kaüiiiv é^ .taz . gé>z köaQpkáeti Wztóiiság érdekr-!„-n, amely Fon tó? támaszon t a ■Japán ebani iiarcban, avatkozzanak (vmc a hatrokba , ti osy''. él kerüljék a bnt-■{>* -fra?v.-ia «.''Hajatok -">s87eütk."''-zését. azt kérem, &ogy a francia •esapatok > zrtorteseék be 3 harcot és íomiijadiak Yfoöza kassám váifc''ba.
.Milielvi a .uarcok vé^sM értak és a rendet helv reállitották, készséggel le szülik hajlandók részt venni Londonban ogy''Mrotnhatafmi ériekézie-ten. Eden knlügyininiszter ''-líTjékm-leue: tSíüuimt nioai íeitüak ^rn ind-addig:, míir íéldüstiégünk ok. jsh-jyossá nem rált, Bbgj;.nem roll más választás. iTimt közbelépni'';; j rag;-tömi rjf.au helyzetet-, me!v szelént iwizett \-ohia mh>drySjnnkra. Itije-lenthctejíi, hegy oalamnál senki .-jobhom -nem akarja - ho.gr -az ansoi-ÍBancia iriazaay a- mérték-
íjök te taenrodjen ar, uj./eseméxyek kóvetkéziében.'' Attkae.hol^ettes .mi-niszíeieiaök1 kijélentotrtej hog}'' >az angűlokimk nem volt más választása, mint a sririnTVétffebeiymin^l-elíbb bel;- -oáilitani a;rendet:-''
London. jriFfius 1
A Fülöp »ziiretcsopoiiban Minda-iiao szijfetéji i>íi\atHói északra az a:: ¡erika iak er-Vscn sxoron<^atják a apan csapatok maradványait. -A ki-Nankmg és Fucsau köiaeu''-b-n ¡.¡jabl) tért mertek, ku. *«aák-...werikai c-^apatok fó^«a<;incsnoka i .ag\" nK''i.''eiégedi »sei n_wtteako«ott a harciéról -és nem tartja -lehe-i-''tiennek. hnir\- -''iTrrj>án -feladja az ugyik&vetisefct kínai súcátorl & .¿ói- és -¿aKkinai jajjáil w^saekötó badáiiá-~.»K.at. meiylx>! -eddi^ a kinatak 288 kfíom-''-tert foiriaKak ri.ssza. C«intr-kaisek marsall, Ki na nuniszterelnök;'' •^''i ''.''Hlótt és az -uj miuisatepeliiök Sun lett. Csangkaisek a kélefázsia; !«ir< ok jeien -fontoe- »zakuewiban r.rinden ei-ejét a had\4«e{ésnek ki-vwrtja- szentelni.
A Ja}»án elleni harciban óriási re-V''üióer kk^k t>ünaílás;i bataima? 4üz:--k '' .y ujiott (>sakában. Japán máso-dik lo^n^yubb v.áioe»ál)an. 450 óriá-5--pni«er(Ki 1 ">0 vadászgép kisécoté-3200 tonna gyújtóbombát. do!x)ti "i a uájosca. A Jeeutólibi három hó-SfHHn az óriás repülóerödök f:;i:nvg>- 58.000 tonna bóffrbát dobtak •iapáiuTü. Washingtonbanr - ¿özóiték, v Japán 43 legnagyobb'' liadiüze-¡m»-; eipusziiu>tták. üaekb»>i 10 volt lökióbím, 17 XagejálMtfi és- -í -Osa-^ában. A szépséges ''légierők Fer-uiozát ismét támadták. Egy szállító lojéi ckuHya&ztettek. Sanghaí .Jtö-«n*eben má&ik 7 japán liajót -süly-''Vescuetiek d. Angol LH»rátorok szerdái 4000 .kiiométBr ntat tettek meg, hogy a sziámi öbölben fekvő ¿ipar. -TCpülöbázisokat bombázzák. A •v-akosána sziget kör61 .eddig 200 bajó cickiíl és, sok hajó "útban van a, távolkeleti vizek felé.
An^tia : London, ftrwus 1.
^hnrchiil mi ni«-♦ereinek üzenetet küitiöií de - -(¿auále tábornoknak és arra k&rte, hos^- - francia csapatok •^nriáimn és Libanonban szüntes-l^cnek tüzet és Tonn íjának vissza ^aszár-nyáikba, bog}'' elkerüljék az ■''-■szvütközés* anjrol és francia csa-
Hirdetmény.
Az rende-
let í 1. értetóében-kőzhttté te-szern^ ''*hc>gv a nagj^lttűHSaeí n. sz. 1 srszoW'' Hfztít tság: Í94 5 - jtm kis 9-én az jrláto megnét^zífftek igazoiása tárgyában ''hoz hírtaí-osatot: -''GVöngy Ferenc tiszthelyettes, ;Karátfr^öl^>:i (aw l*»ítt>hel''.,é%tos, Marké István ■énm., Xémet^ K Józséf «rm., Ráha-közi JíV/.séf- óW!., -8ftabx> Ferenc -érm., Szcmeiédi .>óz9éí órm., (bá--mtér l. Jézi^ef j^ertdér, Bama-S. -fst--vgfí jvndwr, Iláki ís^-arn-''temlőr, :Baranyai>5éápoíy rendőr, ^ftereí 7aig-m<m*l Vefléőr.-;lJk%é!JÍT^.-.IÓ0íef wnd-őr, Mfwá
• a fefeesstíígot, "hogA-
•niíiíífe»^, ''Skik.''Sz ü&mMb 7feaíebb -femgaett kém 1 káteimwt-ük , rogy • -cse-
-iekeiíc^rő^twdnak, «mely yar
*ép -értiékek -sértette -vag^^-sérti^ ezt és &z «rre voi«tköBÓ WÍehyitétefifcat . ruüan-. awéíwn, rag)- irAí»bán hala-íáéktafcMu! -jfl4ent9ék-be.— Métvus «hhstfo Ifi - fg. Bfe. eln«s.. -RoKronvi-atcá 15. «zéfű. •''f^Tgy^r^tetem a ''bejelítttéket ''♦aifai-tidgv az ;tráshp4i bejéfe»té«eket ''«dSk-akkór- vehetiJa ''Bizett^ fig\x-nbe, ''ha -a -MKttait» nevét ''és >ák-cmíét JíS fdtfiirtetí. 1 "A -árá''liirdetett Tendörök igazo-
f wZ*L A
194T . uní''íS 2.
MíBiaíertete''iIitt a MalMfffifoflat
•«il/J.
- Monumentális emlékimn»!^ épít Nagykanizsa a hőjsihalott orosz katonák tiszteielér® %
A Nemzeti Bizottság egyik leg-, utóbbi üléséről szóló beszámolónkból '' tudomást szerezliefctek olvasóink arról, hogy Nagykanizsa város tár- • sadálmá'' emlékművet állit a Hősi ha-iált hait orosz .katonák dicsőségének-, ir.r íiő rak itéséie.
Erről az emlékműről nyilatkozik lapunknak Vécs,?y Barnabás, á mér-i h»k i hivatal vezetője, aki. - orosz-szakértek'' ''k^éműköcl^ever —áz" építési munkálatokat irányítja.
— Népünk nagy háláról tartozik a győzelmes orosz hadseregnek azért, hogy felszabadította: a náci uralom aló'' és egyszersmindenkorra véget vetetv az évezredes német, befolyásnak Magyarországon. Nagykanizsa, amely agyszéiván alig érezte a háború borzalma ii, elhatározta, hogy háláia, elismerése jeléül emlékmüvet eme! a hősi halott orosz katonák emlékére.
A tervet orosz szakértőkkel • -g« etértésben dolgoztuk ki és azonnal hozzáláttunk a. talapzat építéséhez, Munkánk jó. résaet azr. anyagbeszerzés foglalja niagában. Az emlékmű .műkőből épül. Azt hiszem, nem is kell mondanom,,hogy a.mai anyagbeszerzési és szállítási nehézségek niiesoda nag> gondokat okoznak. -Minden anyagot nagy távolságról szállítunk a helyszínre.. A va-gonhiány pótlásaképfxsn az orosz ¡»arancsnok>ág teherautókat bocsátott rendelkezésünkre szállítási célokra. Megértésük és segitségük-már'' eddig is sok kónnyebteéaet szerzett nekünk. Ezután is telje« mértékben számíüiaumk támogatásukra, ami lelteiévé veszi, bog?" a munkát minél előbb befejezzük.
—-. Számításunk szerűit az emlék-müvet még a nyár folyamán elkészítjük és ünnepélyes külsőségek között, avatjuk fel.
— A tizenhét méter magas emlékmű — csúcsán — harcost ábrá-y.oj, aki fegyverrel a kezében me-mentóként hirdetni fogja azv-orosz katona ¡«SsieBeégét és önfeláldozását a világ szabadsagáért vívott óriási harcban. ,■ • { ... . ; ¿..
Kozák mGvészestély a Városi Színházban
Májas 14-én a- Vörös Hadsereg kanizsai ezysései által megtartott nagy művész-délután. amelyen csak kevés civil lakosság vehetett, részt, nagy él mén vt jelentett azoknak, akik szerencsések í voltak azt végignézhetni. Azóta is tömegével érkeztek hozzánk a lakosság köréből oly értelmű kérelmek, hogy igyekezzünk az "orosz parancsnokságot -rávenni arra. hogy e/.t a müv&wdélutáni a nagy uyílránosság előtt megismételhesse. A Zala több ízben, eljárt, ebben az ügyben és így sikerült elém ie„ hogy tegnap Nagykanizsa lakossága előtt megrendezték a kozák "peregek nagykanizsai egységei mü-Nv^zesté¡vüket.. .
A szinh;''izat zsúfolásig megtöltő közönségnek oly művészi élményben voll réssé,. amilyeneket világvárosi színpadokon is csak ritkán tapasztalhatott.,. Énekszámaik. zeneszaaiaik, valamint akro!>aia mutatványaik finomságaikkal és egyszerűségeikkel oly művészetet nvujtovtak, amit a mi közönségünk edáig elképzelni sem tudott, i''áncfík, de különösen egy kozák kardtánc oly meglepetést jelentett, amely feledhetetlen marad mindazoknak, akik-ezt a kivételesen érdekes művészi teljesítményt végig nézhették. A közönség .szűnni nem akaró tapsorkánnal honorálta az orosz művészek előadását. Nagykanizsa közönsége hálás köszönetet mond az orosz parancsnokságnak nagylelküségéért,.'' :amel 1 vei lehetővé tette, hogy ebben.a művészi előadásban gvönyörködhetett és a Zala utján felkéri az orosz városparancs-noksásafe hogv gyakrabban ismételtesse^^ ezeket az előadásokat.
TaÉtogasd a Nemzeti Segélyt!
*Jur?us 5-éft, kedden á. u: 6 érakor ; PÁRTNAP
i Szooiáldemokrafa Pártban
— ,; N ag y k a n izs aí - Kére s ke<í ők Szabadszervezete folyó évi junius hó 3-án,.vasárnap délefó» 10 órakor a Kommunista Párt (volt Kaszinó) nagytermében nagygyűlést tart. Ezen a gyűlésen részt vesz a KOKSz. Központi vezetősége, élén cr. Bordi Sándorral, aki beszámol a kereskedelem aktuális kérdéseiről. Miacten kereskedő kartársat és érdeklődői meghiv és elvár a szabad-szervezet. v ''v''
■t — A Kommunista Párt szombaton este 6 órakor, kizárólag tagjai részére taggyűlést tart, uj helyiségé-, &én (volt Kaszinó)- "A taggyűlésen'' Szőnyi Tibor elvtárs budapesti kiküldött '' a párt/ aktuális problémáit ismerteti. A tagok megjelenése kötelező.. c . ; ''. ^
Sakkozók! Mindazok -az .elvtársak, akiket a sakkozás érdekei, a Munkás Sakk Kör megalakítása céljából jelenjenek - meg a Szociáldemokrata Párt FŐ-ut 5. sz. alatti helyiségében junius 3-án, vasárnap d. e. 10 órakor.
Junius 10.: az
ünnepe
MaDSz.
MOZI
Jutins I—5-ig; péntektő''-keddig a Városi Moziban az cl«ö nagyszabású orosz fi''m: T«wcrix P. az orosz nő ftimnasza. Ezen-kiuü; azaaed m»jo> l-jc Badupejtes
Előadások kezdete, naponta 3—5—7óraka
Helyiséget avat • a Kommunista Párt
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete :f. hó 3-án, vasárnap délután 5 órakor tartja helyiségavató ünnepélyét a postával szemben lévő volt Kaszinó épületének összes helyiségeiben. '' - A dolgozók pártja ezzel méreteiben impozáns, külsejében szerény székházba költözik, melyben ezentu! a proletároknak egy érdekeiket éberen figyelő szervezete és egyúttal meleg olthona lesz.
A helyiségavatóra Budapestről Kanizsára érkezik Szönyi Tibor, a vidéki szervezési osztály vezetője, aki a helyi szerveüet részére a Pártközpont üdvözletét, hozza. • Az ünnepség a nagyközönség számára nyilvános s^nagy érdeklő déssel tekint eléje az egész város do''gozó társadalma.
''^w^vwwíwvvvvvvw.
Budapestről jelentik:
A magyar püspöki kar köszönete a szovjxjtoroyz hatóságoknak.
Gtósz József kalocsai érsek szombaton tisztelgő látogatást tett Puskin követnél, a Szövetséges Ellenőrzi Bizottság politikai tanácsadójánál. E látogarás alkalmából, amely szívélyes keretek közölt folyt le, a kalocsai érsek a magyar'' püspöki. kar nevében köszönetet mondott a szov-
jet hatóságok és katonai parancsnokságok sokszor tapasztalt jóindulatáért és segítségéért, amellyel a magyar katolikus egyház., szabad vallásgyakorlatát biztosították és elősegítették. A követ szívélyes válaszában biztosította a2 érseket Szovjetorosz Birodalom részéről a további támogatásáról.
Devecserben megtalálták a 48-as
honvéd2ászlókat. Amikor Szálasiek elmenekültek Budapestről, a Hadimúzeum anyagát és ...közöttük a Szovjetuniótól annakidején visszakapott 48-as honvédzászlókat : is magukkal vitték. Mint;. jelentik, a zászlókat Devecserben megtalálták. Értesülésünk szerint a honvédlobo-gókat a Vörös Hadsereg ünnepélyesen fogja átadni a magyai kormánynak imm''fr másodszor és véglegesen.
Letartóztatták Zaaravetz István tábori püspököt. Az úgynevezett szegedi gondolat egyik legharcosabb hirdetője volt Uzdóczy Zadravecz István tábori püspök- Ismert szereplője volt az ellenforradalomnak és szerepe volt a frankpörben is Most a rendőrség hivatalosan közli, hogy a politikai osztályon letartóztatták és népbiróság elé állítják. A.püspök azzal védekezik, hogy az elmúlt negyedszázad fejlődéséről nem volt tudomása.
APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetmény. Felhívjuk a MADISz tagokat, boey ''ma este "fél 7 órákor''rendkiriiS taggyűlést tartunk, melven a megjelenés kőiekező. MADISz vezetőség. 362
Huliadék-gamit fdvlgiroiok Czvetkó Mátyás gumwzcm, Fó-ffi-t 355
Zsírért e''cserélnék keveset használt 38-as fekete antilop nöi féldpdt Ga a kiadóban.
Termőtök részére hajdina, köíes és ria bérhántolását váraljuk. Blankenbeig hio-,toló üzom, Szeroere-u. 4. . 339
Kífntóieány {r.em iskolaköteles) felétetik twrifizetéssel a Zala nyomdájában.
Hártarté»t és főiétt vegzö háztartási al-kalmaiOttat fizetéssé! vagy egyedülálló asszonyi csaád''agként felvennék Honbr ''M.-.at 15. I. ern. 176
> Téglaégetéshez keresünk teljes ellátás sel és fizetéssel 4 kemencemuDkáJl,T5 férfi és 5 nöi külső téglavető muakásL Szociáldemokrata páitvezető, Zilaszentbalázs. 282
Séxeskjmna kapható méz ellenében. Czvetkó, Fö-ut 4. 356
AnxűstensoSt felveszek Dr. Roth C<en-
gery-ti? 2. _ " .'' 353
Király Sörgyár sürgősen kádáragédeke»
keres hordó] avitási munkálatokw. jcl«5^ kezes a Sórgyárbap. ( •. 3»
Tjinolóleínyt azoanalra fehcesiek. "SÍ6-szaíon, Araoy J.- ''ü. 2/a. y 350
.... Üjyw fiatalembert egésznapi eliogliit; ságra felveszek. Gőzfürdő. .3»
ÉrtojitfcM at alant felsorolt focfyok hozsitartotóit: Gombos István, Cítnege István, Illés István, Vámos és Mede t székesfehérvári fogolytáborban wnrak. -Érdtklődni lehet Varga Ferencné Hrayadi-uica !3. ; : ..: ^
'' Bélyoj^yijteményt, eg^es jobb sorokat is vásárolok: Délután 2-4-ig Erzsébet tfe 16. (Kíbízsí-o. sarck). Ritscher Mátyás. 173
ZALA politikai napilap
Kiadja: »Közggaűaságl R- T. NaByka»»««''
Felelő« kiadó: 3 Keazeti BiztHsás-
Szerkesztésért felel: Bencze Jesé.
NyArr? oU 3 .Közgazdasági R. T. Nagy-. Vaqizsa" nyomdájábar ttaíjyi^nizsáa-Nyomdáéri felei: Zalai Káí,'')\vv
: A kormánv tad«i k-ídden déli lü órliicor Dalnoki Miklós Béla minisztere! aők elnök lésével minisztertansfc c-bOt tartottak. Vúsárv István vém-ügvminiszter előterjesztette a kö/taj-kalir.az^Uak illetméayeiiiek rendezéséről szőlő rendelettervezetet. A- íu^ nisztertaoács abban áliapo<loM meg, bőg}" azoknak a tárcáknak képviselői", ameiveknek a i-efideletter.rt^ttei kajx>olatbíUi észrerételeik ''vannak, fixerdan kiíe«^-.-óidkor-a
'' • h''őzzáTát-
Tiak a rendelet vc^lcL''eb szővege/.ésé-liez. -4 - 6j5erd«m "délato-^ árakor a miniézwrtanáes újra- őssiteüft., hégy a rendelet végleges szövést .elfogad jaj1''mert a "kormány mraden rekvése odairányul, hogy a közalkalmazottak tninét liamax-abb hozzájus-sanak felemelt illetménveikhez.
A minisztertanács elé.. került, de
• még ei nem fo.iradottKterveKöt sxerint az xij állami liavi illetmények a kővetkezők lennének: I;..fizetési osz-tólv: 6(X)0 pengő, őÖOO. III.-¿000. IV. -2«00—30#£ V. 2500--,: •2600, VI. 2200---240Öf VII. 1900—'''' •2Í.0G, VIII. 160í;-lÖ90: IX. 1300" -1500. X. UÜ0- rtQÍ),-Xl. 950— 1050.- XII. 880—920.'' XIII. S20—. XÍV. 760--80G^ X:V. 700—740
[».•nrrő. A családi pőflék á jo^nlt
családtagok" titán e^yeakónt .yOOt-i*.. " a ''''kőzWajdésí séstffy- 200"''}*?níő. A bírák, é.- ügyészek kryxí-itési pótiéka havi 850 ffemrö. ta''péiKÖgvi alkalmazottak'' pótíékíf "■■50—JSW''- pengő. Minden eg}éb. rendszeres mellék-
Vh-öőtlék rnegsrimik.
•A kőzaikaim&zotsak az üjoniáin
:ueirállapitott. illetményt április else--íétól vissaatnértőleg kfípiák meg a ./tejnjek szerint .•• s v ■•■■Z''ic.''"■:''.
Ujabb nyifasvezetőWetö tartóztatott le a n^gjr»
kanizsai reiwfőrség^ -- ■
Az újjászervezett nagykanizsai rendőrség politikai osztálya letartóztatta dr. uomján Gyula volt kanizsai Ügyvédet, akit hosszú bujkálás után sikerült kézrekeriteni. Dómján nagykanizsai működése alatt a Magyar Megujulás Pártjának sajtó- és propaganda teendőit látta eL A volt ügyvéd most meghunyászkodva adja elő, hogy: dr. Vit Ferenc íasiszta vezetőnek a felkérésére lépett a Magyar Megujulás, Pátíjáb,a és azt állítja, hogy a budapesti: imrédysta központ ígéretet . tetl neki arra, hogy a volt Zalai Közíöny ellensúlyozására, amely tqbbé-Heyébbé a Baross szolgálatában ^áíb''ff," egy ''másik lapot indíttat.-1 Imrédy pártja azonban őt is;'' mint. mindenkit, cserben hagyta Az uj lap megindítása is csak igéret maradt
Dómján később Perlakra telte át székhelyét és ott igyekezett a demokratikus szellemben élő és szerb hazafiságtól átitatott népet a szélső jobboldal eszméjének megnyerni, de mint most elmondja, a lakosság, azonban nem volt hajlandó Imrédy ■ „eszméit" magáévá tenni A volt ügyvéd próbálkozott később a Nyilaskeresztes Párttal is, ami teljes mértekben sikerült is» neki. . Vallomása szerint a Nyilas Párt perlaki adminisztrációját vezette és ezzel
kapcsolatban propaganda tevékenységet is fejtett ki. Hogy milyen, széleskörű fasiszta munkát folytatott, feríakon, "mi. sem bi2on^itja [obiban, mínr .az a tény* hogy a ".bolgár csapatok bevonulása után a szerbek agyba-főbe vertéK a. kezét eltörték és csak.a GPpfgyors. megjelenése tudta az életét megmenteni.. Most ugy áll a ''politikai, osztály előtt, mint mindén''; volt . nagylegény nyilas, akik csak a''védtelen ''és fegyvertelen baloldalt embereket tudták" megkínozni, de most paí-'' ''káriy módra^ meghunyászkodva" kér-nek "bünbqcs''ánatoí.
Ugyancsak" letartóztatott a nagykanizsai rendőrség, politikái" osztálya 4 volt budapesti, nyilast, akik. SS egyenruhában és német I egy vérzettel — a halálfejes légióban történt kiképzésük után — a német rablók szolgálatába álltak és Felső-Sziléziában a halálra sanyargatott és védtelen deportáltak őrzésére jelentkeztek. Mind a négyüket erős fedezettel Budapestre szállítják, ahol átadják az illetékes hatóságoknak. ,
Több környékbeli fegyveres pártszolgálatos, nyilas .községvezetőt is letartóztatott a po''itikai osztály, akiknek a neveit azonban a nyomozás befejezéséig nem közöljük.
50. évfolyam. 44 szam.
Nagykanizsa, 1945. június 3 vasárnap
..Ára 1 penjő

A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Béncze Jenő főszerkesztő.
j
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-üt 5. szám. Telefon: 81.
mwwwmwwwwmwww
-
sieretlék volna visszavarázsolni. I>e egy szent csoda, amit ugy hívnak, hogy. Vörös Hadsereg 6$ Sztálin ezeket a bálványokat ledöntötte és helyűket az igazi djolgozók. szakemberek, kiskereskedők és iparosok foglalják el. Bár üres. kirabolt üzleteket ék kifosztott üzemeket találtak, szorgalmuk és munkájuk: révén a romokból újra virágzó üzemeket és üzleteket varázsoltak elő.
A kérgeskezü magyar milliók. Kiskereskedők és iparosok, á nemdolgozók eddigi irányítottat ezután saját maguk irányítják a sorsukat. De saját sorsuk irányítása mellett, becsületes irányitói lettek egy uj hazának a demokratikus Magyarországnak.
Irányítottak
Irta-. Windisch Dénes polgármester
Emlékezzünk, hogy lettünk a lelkek irányítása után a munka irányítottjai. Hogy lett a magyar paraszt ipari munkás és kiskereskedő a magyar uralkodóosz-tálvoknak, földesuraknak, iparmágnásoknak és politikai szélhámosoknak iránvitoít rabszolgája. ___________-f ••
A legjobban kizsákmányoltak és irányítottak a parasztok voltak. A sokat emlegetett államfenntartó elem. akik látástól vakulásig dolgozlak 80 filléres vagV 1 pengős napszám mellett, vágy saját két-három holdas kisgazdaságukban. Mint pa-rasz tsz ütök gyermeke. ezt a kérdést egész közelről ismerem. Pártunknak, a Szociáldemokrata Pártnak és a testvér Kommunista Pártnak a paraszlkér-dés-''öldmunkáskérdés'' volt legfájóbb pontja. Szinte hermetikusan elzárlak bennünket a falutól. a szolgabiráknak elsőrendű köt .''-lessége volt bennünket a falutól távoltartani. csendőrök állandó hajlóvadászatot rendeztek ellenünk és mégis ha nehezen -is.ti felvilágosítás folyt, különösen a Duna—Tisza közén és a Tiszántúlon. A magyar paraszt most mulatja meg érettségét. amikor átveszi a földeket látjuk, hogy milyen hangyaszorgalommal. hiányos felszereléssel.''egymást segítve, szinte kollektív módon igyekeznek minden talpalatnyi földet megmunkálni és elvetni Most már nem ¡az-urak. hanem saját irányításuk mellett ?
Az ipari munkás sorsa sem volt könnyebb, őket is rendszerbe" fogták. irányították. Racionális termelés álartta - alatt Bedeaux és más ördögi munkás kizsákmányolási rendszerek születtek. csak azért, hogy minden energiát kiszívjanak a munkásból. ''
Azért van. hogy a két legjobban sanyargatott osztály, a parasztság és az ipari munkásság a fölszabaduláskor azonnal egymásra talált és ezek a társadalom igazi pillérei dolgos, kérges kezüket egymásba fonták és amig mások fel sem ébredtek a dermedtségből, ők már építenek^ és rakják le az alapját egy* szebb, boldogabb Magyarországnak..
Kisiparos, kiskereskedő, ha összehasonlította sorsát a kérges kezüekkel. akkor látszatra jobb dolga volt. de ha mélyen belenéztünk ezekbe a kisember! sorsokba, láttuk, hogy a többség csak tengeti életét és vergődik az adó és más bőrét nyúzó intézmény áldása alatt, ökel is irányították, de soha sem voltak mások, mint a mindenkori rezsimnek és a kijelölt, nagy-
kereskedőknek fejős tehenei, fis szavazó gépek a politikai kalandoroknak. Emlékezzünk, az elmúlt időben elégséges volt egy kis összeköttetés vagy pártállás. hogy tehetségtelen egyének. állami, városi koncessiokat kapjanak, vagy kijelölések révén mindent letaroljanak a kiskereskedők és iparosok elől. Csak nézzünk körül a mi kis városunkban, hogy osztották szét egymásközött a zsidójavakat. Évtizedes nehéz és becsületes munkával felépített vállalatokat adtak áL soha kereskedelemmel vagy iparral nem fog-
lalkozó. tehetségtelen hivatalnokoknak. protekciós hölgyeknek; metresseknek és pártcsahosok-nak. Láttunk borbély rőfóstfjiva ros szikvizgyárost írnokból lett porcéi Ián-nagykereskedőt síb. Láttuk ezekel a kereskedő és vállalkozó zseniket hogy sorvasztották el rabló és hozzá nemért ő gazdálkodásukkal a nemrég még virágzó vállalatokat. Az urak nagylábon '' éltek, reggelig tartó kárlyacsatákat vívtak s Pestre jjártak a boldogság után. Drága inőkel tartottak, elegáns mulatókat látogattak, kijelölt hölgyek pedig sorra foglalták cl a zsidó lakásokat, ahol nagy házat vittek, tisztecskékkel és ifjúsággal vetették körül magukat. Elhervadt ifju-ságukal így
Hármas találkozó küszöbén
A szíriai kérdés megoldódik — Japán elleni légitámadás napról-napra erősödik . Sztálin ebédet adott Hopkins tiszteletére
A szíriai helyzet határozottan megjavult, a brit. csapatok közbelépése következtéban. A kőzépkeleti brit csapatok parancsnoka ma reggel megérkezett Damaszkuszba ós közbelépésére a francia csapatok visszavonultak kaszárnyáikba. A francia épületeket és kaszárnyákat a brit csapatok őrzik. Szíria miniszterelnöke biztosította a brit parancsnokot, hogy -kormánya mindent el fog követni a rend he<yreáHitására. Párizsban hivatalos nyilatkozatot adtak ki a szíriai eseményekkel kapcsolatban, melyben teljes mértékben elismerik a brit kormány kérelmének jogosságát. Hangsúlyozzák, hogy a Japán elleni hadműveleteknél is különös fontossággal bir, hpgy a rend helyreálljon. A francia kormány parancsot adott a levantei francia erődnek, hogy szűntessék be a tüzet. A francia kormányban az e vélemény, hogy Qlyan lehetőségeket kell teremteni, melyek kedvezőbbek az amerikai és brit kormányok közötti tárgyalásokra és a különféle arab államokkal valö tanácskozásokra. Az a vélemény, hogy az egész középkeleti helyzet megvitatására illő volna, ha a szovjet kormányt is tájékoztatnák az ügyről* Bideauit külügyminiszter a brit jegyzékre küldött válaszában mégismételte, hogy Franelaország a levantei államok függetlenségét elismerte és mint már előbb kijelentette, Franciaország azt hiszi, hogy érdekeinek megvédése nincs ellentétben a két állam függetlenségével. *
Truman elnök Washingtonban egy sajtóértekezleten kijelentette^ hogy hamarosan létrejön a találkozó Sztálin marsall ós Churchill között Véleménye szerint a sanfraneiscoi értekezlet 10 nap múlva véget ér. De ha tovább is tart, nem lesz befolyással a taiaíkozásra. Franciaország valószínűleg nem vesz részt a találkozáson. Moszkvában tegnap este Sztálin díszebédet adott Harry Hopkins, Truman elnök külön követe tiszteletére;
Japán elleni háború
. London, junius 2 A távolkeleti hirek azt mutatják, hogy az európai háború befejezésével Anglia fokozza a Japán elleni erőfeszítéseit. Burmában egy uj brit hadsereg is harcol, a 12. brit hadsereg. A délkeletázsiai hadszántér légi hadmiivel eleit Európából érkezett angol légi haderők vették át az amerikaiaktól és egyre több angol hadihajó van útban a Cseudes-óceán felé.
Amerikai szuper repülőerődök pénteken 3200 tonna gyújtóbombát dobtak Japán második legnagyobb városára. Osakára.
London. junius 2 A Japán elleni háborúban az elmull 3 év alatt 2 millió ton-ua űrtartalmú japán'' Jiajólerel süllyesztettek el az amerikaiak. Ugyanezen idő alatt 1200 repülőgépet lőttek le vagy megrongáltak és több mint 25.000 tonna bombát dobtak-le. A Nivolke-leti légierők ujabban 3 japán hajót elsüllyesztettek és-bomba-záport zúdítottak a japán parti
berendezésekre, holland Kelet-Indiától Formdzáig. Hatalmas-brit katonai és- repülőhaderő megerősítéseket küldtek Európából a távolkeleti hadszíntérre, így a japán ellen iharcok fokozódására lehel számítani. — Truman elnök tegnap a kon-gressushoz küldött üzenetében beszámolt a növekvő, erejű támadásokról és kijelentette, hogy'' egy hónap múlva az angolszász hadsereg 7 millió katonával Fog rendelkezni, melyet mind a csendesóceáni hadszíntérre fognak küldeni.
Oroszország: Moszkvajunius 2.
Ausztriában ; letartóztatták LauterbacherL Karinthia Gau-leiterét. (lloboischnigg, Bécs volt körzet vezetője öngyilkos lett. Nyugatnémetország egyik városában letartóztattak 3 német lakost, kiket azzal vádolnak, hogy egy brit ejtőernyős kato-náUeszállás után megöltek. Német jx>lgári személyek vallottak a vádlottak ellen. Berlinben minden 18 és 65 év közötti férfi és 15—50 év közötti nőnek kényszermunkára kellett jelent-
kezni. Jelentkezési parancsot kaptak a munkaadók is. Berlin főpolgármestere tegnap esti rádiókiált vánvában a város újjáépítésére hívta fel a lakosságot, melyhez minden épkézláb emberre szükség van. A hamis munkaigazblványt használó egyénektől el fogják vonni élelmiszer jegyeiket Berlinben zavargások voltak és Werrier főpolgármester kiáltványában kijelentette, hogy akik orosz katonákat megtámadnak, azokat kivégzik és vele együtt a náci-párt volt 50 tagját. Kivégeznek azonban mindenkit, akinek előzetes ismerete volt ilyen cselekményekről és nem jelentette azonnal a rendőrségen.
Anglia : London, junius 2.
• Folynak az.-- előkészületek Churchill miniszterelnök, Truman elnök ós Sztálin marsall találkozójára. Da~ vies, Truman elnök rendkívüli követe Angliából útban van vissza Washingtonba.
London, junius 2 Angliában uj tudományos módszerrel fogják megtisztítani a ködtói a légifiaderó repülőtereit. A kísérleted a London • melletti egyik
L * LA
repülőtérről indultak ki, ahol a köd 11a.27.on megnehezítette a felszállást. A kis.''-r letek meglepő erodménnvel végződtek, melyről ma adtak ki először jelentet. A köd eloszlatására vonatkozó tudományos kísérlet- megkezdésére először 1942-ben Churchill miniszterelnök adott utasítást, mert sokat szenvedtek a köd miatt. Néhány hónappal később az angol tudósok levegő melegítő eljárást alkalmaztak, mely a párákat mairába szívta. Petróleum csöveket raktak ie, melyek felmelegítésével a petróleum Lráz meggyulladt és az igv keletkezőn hő elnyelte a párákat. Ezt az eljárást 1943-ban tökéletesítették és igy mar az év végén a nehéz bombavetők sikeresen tudtak felszállni olyan repülőterekről is, ahol azt 3 k«\d lelietetlenné tette. 2500 szövet-s-''-ire.- gép már ennek az eljárásnak alapján -közlekedett.
Lemdov, junius 2 A-/ angol kormány szénbánya és üzemanyag ellátási miniszterének egy rendeletét hozták nyilvánosságra. moly ben bejelenti, hogy a kormány központi független szervet állított fel, hogy minden szénbánya sikeresen működjék és létrehozza azt a legtöbb mennyiséget, amely kitermelhető az adott helyzetben a fogyasztók és a vállalatok érdekeivel összhangban. Az angol liberális munkáspárt vezére egy beszédében kijelentette, hogy a szénbányákat **s nagy vállalatokat államosítani foglak, mivel az uj szociális viszonyoknak nem felelnek meg olyan bányák és érdekeltségek, melyek külön monopóliumokat élveznek és a közönség hátrányára kartelleket alkotnak.
Amerika: Newyork, június 2.
Montgomery, Eisenhower és Zsu-kov tábornokok néhány na|X>n belül találkozni fognak Berlinben, mint a szövetséges ellenőrző bizottság vezetői és átveszik a szövetséges államok megbízásából Németországban a katonái kormányzat s-''.cropçt és ezzei Németország irányítását. Németországban a sajtóconzura bizonyos ideig még érvényben marad. A. brit 2. hadsereg kezén 65 magas-!-angu német vezet-ó egyéniség vatt, ezek közül 13 magas rangú tiszt, 8 miniszter és 6 gauleitor. Közülük sokan háborús bűnösöknek számítanak. ; v
Néicyork, junius 2 A inast Londonban megnyílt és a háborús bűnösök kivizsgálására vonatkozó tárgyalásokon kiderült, hogy nincs lényegesebb véleményeltérés a szövetségesek közt a háborús bűnözők tárgyalásán alkalmazandó eljárást illetően. Bár erre még nincs hivatalos megerősítés, lx>ndonl>an az a vélemény, hegy a náci háborús bűnösöket hàrorâ kategóriába kell sorolni. Először-¿ azok, akik több országban követtek el hál>orus hün-tetteket, igy cselekedeteik nincsenek helyhez" kötre.rmásodszor .akiket egy ország vádol és végül olyanok, akik árulónak számítanak, például Qisling. akik fölött hazájuk fog itél-. kezrji. Göring és Himmlerhez hasonló bűnösök fölött a nemzetközi katortai bíróság fog ítélkezni. Jackson biró Washingtonba való visszautazásakor kijelentette, hoçy Amerika és Franciaország rövidesen kinevezik azon megbízottakat, akik részt vesznek a főbb háborús bűnösök elleni tárgyalás kifolyásában.
Neicyork. junius 2 Az Egyesült Nemietek háborús bűnügyeket kivizsgáló bizottsága
E''nteken folytatta tanácskozásait ondonban. A konferencia legelső feladata a tárgyalási ''eljárás meggyorsítása. Csütörtökövi jelentették, n''ogy eddig 2500 néniét szerepel a háborús bűnösök listáján. ''Szerepol a listán két magyar háboi-us bűnös is.
Franciaország : Páris. junius 2.
A középkeleli szövetséges haderők főparancsnoka pénteken Bevroutba érke^tt és megbeszéléseket folytatott az angol
V
követtel, valamint Bennel tábornok. francia teljhatalmú megbízottal. Ezt megelőzően, mint ismeretes, a brit kormány utasította a középkeleti főparancsnokot. hogv lépjen közbe Szíriában a további vérontás megakadályozására.
Trumán elnök helyesléséi fejezte ki a brit léjjéssel kapcsolatban..
Páris, junius 2
Parisban tömegesen keresik fel a brit hadsereg kiállítását, melyei a napokban nyitott meg Montgomery tábornok. A kiállítás anyaga felöleli az egész 5 éves háború történelmét melv

idő alatt az angolok nánivéy 30 államban harcoltak. A kiállítás szemléltetően bemutatja az első brit hadsereg történetét, elmondja az angol polgárőrség megalakulását és bemutatja mit kellett az angoloknak elszenvedni a győzelem kivívásáig.. Bemutat ja^az óriási sikereket és erőfeszítéseket. melleket az angolok a különböző csatatereken kivívtak. Bemutatja a kiállítás, hogyan vált lehetővé a partraszállás, csatatéren készfiit filmekkel mutatják be. hogyan küzdöttek, hogyan estek el és hogyan győztek az angol hadsereg katonái.
Megnyiiik a Nemzeti Bank nagykanizsai fiókja
A Vörös Hadsereg Nagykanizsára való bevonulása előtt a Nemzeti Bank nagykanizsai fiókja is elme- 1 nekült, magával vitte a bank összes értékeit, lététéit és könyveit. A bank fasiszta vezetői az itt levő komoly értékeket elhurcolták és pillanatnyilag nem állapitható meg, hogy ezek az értékek hova kerültek. A Nemzeti Bank Fiókja azóta is szünetelt Nagykanizsán és csak most, miután a bolgár hadikórház onnét elköltözött, vált lehetővé a kanizsai közgazdasági életre oly rendkivül fontos bankfiók megnyitása.
Értesülésünk szerint az épület rendbehozása befejezés előtt áll és igy az utolsó akadály is elhárul, hogy ott Magyarország legnagyobb pénzintézete megkezdhesse működését. A rendbehozási munkálato-
kat Schneider Károly főnökhelyettes ¡rányitja, akitől olyan felvilágosítást nyertünk, hogy a; bsnk a jövő hét folyamán megnyitja pénztárait. A nagykanizsai fiók főnSícévé Mitskó Zoltán nemzeti banki felügyelőt, a nagykanizsai fiók volt főnökhelyettesét nevezték ki. A hat beosztott tisztviselő kinevezése is megtörtént, akik már utb3n is vannak Budapestről, hogy elfoglalják állásaikat.
A Nemzeti Bank fiókjának megnyitása nagy lépésekkel viszi előre a nagykanizsai gazdasági élet konszolidálódását. A Nemzeti Bank újra rendelkezésre tud állni a nagykanizsai pénzintézeteknek és bőségesen el tudja azokat látr.i pénzzel és igy a hitelélet, amely eddig teljesen szünetelt, újra meg fog indulni Nagykanizsán.
Budapestről jelentik :
Nyilasok ölték meg Mónus Illést.
A Szociáldemokrata Pártot súlyos veszteség érte: hiteles értesülés érkezeti a párthoz arról, hogy Mónus Illés, a Népszava volt főszerkesztője, a Szociáldemokrata Párt parlamenti csoportjának évtizedeken át volt titkára. nyilas gyilkosság áldozata lett-. Elvtársai már régen sejtették, hogv Mónus ülés nem tér vissza, dc hitelesen cs-ak most állapíthatták meg, mi történt- a Népszava volt főszerkesztőjével. Weinhardt Géza nyilas gyilkos, akit a mult héten ítélt halálra a Népbiróság, bevallotta, hogy novemher 2-án az ó parancsára végezték ki Mónus Illést a Dunaparton.
Dr. Kövess Béiét. a budapesti
Ügyvédi Kamara volt elnökét vidéken elfogták és a budapesti főkapitányság politikai rendeszeti osztá- j lyára szállították. Letartóztatták.
Ax angol politikai kiküldött Gyöngyösi külügyminiszternél —
Gascoigne, az angol ^politikai kiküldött kedden láto^atast tett Gyöngyösi János külügyminiszternél.
Az egész országban megindul a levélpostai forgalom. A MTI jelenti:
A posta közli, hogy a levélpostai küldemények (levelek, levelezőlapok, nyomtatványok, hírlapok stb.) forgalmát a nyugati országrészekkel való járati összeköttetések helyreállítása következtében az ország egész területére kiterjeszti. A levélpostai küldemények ajánlottként is feladhatók és kézbesítésükről a feladó részére értesítés (térti vovény) kérhető.
Ki tud Petsc^auer'' Attiláról?
Felkérünk mindenkit, aki tragikus •véget ért munkatársunknak, Pefc-stfhauer Attila világbajnokunknak széevenletes elhurcolásáról, betegségéről vagv utoiőó napjairól bármi adatot tud, közölje irásnan vagv szóval Tóth Péter ügyvéddel (Budapest, $\7., Váci-utca 68. délután 8—5 között).
Az ul ötszázpengős bankjegyek kibocsátása, A Magyar Távirati Iroda
jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank junius l-én megkezdte az 1945 május 15-i keltezésű 500 pengős cimbtü bankjegyeinek kibocsátását.
Csak a jövő héten jön ki a fizetésemelést rend «let. A közalkalmazottak fizetésemeléséről "szóló rendelet kérdésében a tegnapi minisztertanács nem foglalt állást-, mert- a részletek megállapítása az egvee szakminiszterek részéről még előkészítés alatt. áll. A rendelet előreláthatólag a jövő hét első napjaiban tető alá kerüí.
A pártoké lett a rádió. Á'' Magyar
Távirati Iroda és a Magyar Országos Tudósító ügyében befejeződtek a tárgyalások. A tárgyalások eredményeképpen ezt. a három nagy intézményt a négy nagy demokratí- '' kus párt veszi át. Természetes, a kormány befolvása mmd a három intézményre biztosítva van.
Zavartalanul bonyolítják le ezután a nyugdijasok illetményeinek folyósítását. A nyugdíjas állami tisztviselők
ellátásával kapcsolatban a pénzügyminisztérium a felmerült panaszókat orvosolni kivánja és ezért a nyugellátások kifizetésével kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket léptette életbe: Az adófelügyelóségen a nyugellátás kifizetése hétköznap reggel tél 9-től délután 4 óráig tart; A zavartalan kifizetés érdekeben az illet-ményhivatal vezetője arról is gondoskodni köteles,''«hogy a .házipénztárban erre a célra mindig álljon elegendő pénz rendelkezésre. A nyűg ellátást szabályozó végleges rendelet egyébként már a közeljövőben meg is jelenik. Ez a rendelkezes, amoh'' a'' nyugdijakat a múltnál lényegesen magasabb összegben állapítja meg, már április elsejével életbelépett 08 igy a legközolebbi kifizetésnél a nyugdíjasok már ezt az ellátási különbözetet is kézhez kapják.
»94 . junius 3
Vázsonyi János él, Payer útban van Budapest felé. A sors kfll&nös játéka, bogy éppen apja halálának tizenkilencedik évfordulóján érkezik a hír: Vázsonyi János él és Bajorországban, Flossenben tartózkooik. Az ottani deportáltak tábora amerikai kézre került. Vázsonyi Jánostól már üzenet is érkezett. Azt az értesítést küldte a családjához, hogy mielőbb igyekszik Budapestre hazamenni, gyalog azonban nem indul el. — Payer Károly, volt országgyűlési képviselő, a Szakszervezeti Tanács vezetője, még május 19-én Bálint Imre hirlapiró társaságában útnak indult Mauthausenből. Tegnap értesítés érkezett a Szos iái demokrata Párt központi titkárságához: Payer Károly közölte, hogy Magyaróvár mellett egy tanyán tartózkodik és ott még néhány napig pihenni fog, csak azután indul tovább Budapestre. /
A nagy győzelem kis hirei
Az angol rádió tegnap esti híradása közölte Churchill angol miniszterelnök feleségének beszámolóját oroszországi útjáról és az oroszországi ansrol segitóakció működéséről.
Ohurchillné elmondta, mennvire szereti az orosz nép a gyermekeket. Szebasztojx)lban, Odesszában és Kurszkban mintaszerű gyermekkórházakat szerveztek, az angol segitóakció támogatásával. Kurszkban. . Churchill miniszterelnök feleségét a kórház egyik orvosa odavezette egy kisgyermek ágyához.
— Ez a kisgyermek a ráros eg}-eticn életbenmaradt zsidója. A többit megölték a németek — mondotta.
*
A svájci szövetséges tanács határozata értelmében 250 ismert német nácivezér, aki a háború utolsó napjaiban Svájcban keresett menedéfcet,
tolonruton visszatért Németországba. *
Nevyorki jelentés szerint a dél-amerikai államok együttesen és egyöntetűen döntenek á toánforlások engedélyezésének kérdésé^-*?. Hir szerint a már huzamosabb ideje lo-telefjedett külföldiek legközelebbi hozzátartozóinak beutazását eng*xlé-lyezik először.
*
Bukarestből jelentik, hogy tör-vényremielet készül, amelynek értelmében lialálbüntetéssel fogják mog-torobii a rablást, a rablással összefüggi" gyilkossági kísérletet, vala-mint az ország belső biztonságát veszélyeztető merényleteket is. ♦
chezei" tonna lisztet hozott az éheaxj hollandiai lakosságnak egy amerikai hajó, amely kedden érte-zett Rotterdam kikötőjébe. Ez volt 1940 óta az első amerikai hajó, ameiv Hollandiában kikötött.
A Nemzeti Bizottság feloszlatta az egerszegi kWőn szervezkedő katonai alakulatot
Zalaegerszeg. junius 2 A Nemzeti Bizottság korábban, a fegyverszüneti rendelkezéseknek megfelelően, megbízást adott Kora-háber József alezredesnek a Nemzeti Hadaeree részére való honvédség toborzására. Közben azonban a háború véget ért s igv az egész toborzás már nem bírt létjogosultsággal. Egyébként is megállapítást nyert, hogv a toborzottak soraiba több nem kívánatos személy is beszivárgóit.
A ííemaeti Bizottság legutóbbi ülésén kimondotta, hogy a toborzást megszünteti és a szerre tetet feloszlatja, mivel a''honvédség szervezése tovább nem a bizottság, hanem a kormánv feladata.

juniu
» .
ZAÍ *
Az áiiamhatalom berendezése a szovjet varosban
A Szovjetunió végeláthatatlan rónáin a nagy és kis városok ezrei torülnek el. A szovjet Spváros, Moszkva után olyan nagyvárosok következnek, mint Leningrád^ Kiev, Szverd-lovszk, Charkov, Bakij Tbiliszi, Taskent és sok más. Ezekben a városokban emberek milliói £lnek, bennük számos iparvállalat, kgzösségi intézmény .tudományos kutató intézet és felső iskola összpontosul.
Az államhatalmat m városokban a dolgozók képviselőiül alakult Városi Szovjetek (tanácsok) gyakorol-
A Városi Színházban ma szombaton este megismétlik a Kozák-muvészestet
A dolgozók képviselőiből alakult Városi Szovjet vafóbaii demokratikus szerve a nép hatal májjak. Az egyes városokban más-más Riasztási mérték van megállapítva ^ Városi Szovjet képviselőinek megválasztására. Kisebb városokban 350—500 polgár után választanak egv §cépviselot, de semmiesetre sem töh|>, in int ezer lakos után. Moszkvában és Leningrádban a választási £ mérték jóval magasabb. Ttt 3000 l4kos után választanak egy képviselt.
Ily módon peldáu|í a moszkvai Városi Szovjet képviselőinek száma nem haladja meg a másfélezrot. Minden választókerület .amely a Városi Szovjetbe képviselőt küld, a megválasztottat utasítással látja el. A képviselő a maira löszéről l>eszá-moi választói előtt.. |fözli velük a Szovjet által elfoeadot| határozatokat és a tárgyalás alatt á''íjó kérdéseket. A képviselő mindennapi munkája során a Szovjet különböző megbiza-tásait teljesiti: felügyel a vállalatok munkájára és ellenőrzi a Városi Szovjet által elfosradotjt határozatok végrehajtását. j _ *
A város nagy és soköldalu háztartása vezetésére egv operatív adminisztrációs szerv áll aVárosi Szovjet rendelkezésére. — § Városi Végrehajtói; izoitság — arbelyet a Városi Szovjet ülése választ a képviselők közül. A Vésrrehajt^bizottság elnökből, >2—3 helyettesből, titkár-ból és 5—7 tagból áll. alkotmány által ráruházott teljhatalommal rendelkezik. ; ■
A Városi Végrehait^bizottaásr keretén belül szakosztályok létesülnek : pénzügyi, közösségi gazdálkodási, kereskedelmi, népjóléti, l népművelési, társadalombiztosítási, -helyi ipari, földügvi, állami biztosítási, hadigondozási és -egy tervező bizottság. A Végrebaj főbizottság szakosztályainak vezetőit a Városi iSzovjet ülése erősíti meg.
A Városi Szovjet havonta ül ösz-sze és a város életének legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyalja. Az egyik ülésen például a város lakásügyét tárgyalják, a másikon az iskolák munkaját, a harmadikon jóváhagyják a költségvetést stb. A kéjv-viselők tevékeny ítészt vesznek a kérdések megtárgyalásában, indítványokat tesznek''," bírálják a Végre-haitóbízottság és szakosztályai téríy-kedését. A Városi Szovjet képviselőiből néhány állandóan működő bizottság alakul: kulturális, kereskedelmi, közösségi gazdálkodás stb. A bízottságok elienőrzik a Végrehajtóbizottság megfelelő szákosztályainak munkáját, feldolgozzák a városi élet egyik-másik problémájára vonatkozó indítványait. A Városi Szovjet ülésén rendszerint a Végrehajtóbízofct-sag képviselőjének beszámolójával epidejüleg kerül meghallgatásra az állandóan működő képviselői bizottság beszámolója is.
A "Városi Szovjetnek egvik legfontosabb feladata a városi lakosság életszínvonalának állandó emelése és kultérigényeinek kielégítése. Ezért a Városi Szovjet képviselői, Végre-hajtobizottságai nagy figveímet szentelnek a lakásügynek, kereskedelemnek, városrendezésnek, a fürdöm, mosodák és egészségügvi intézmények működésének.
__L. KRASZKO
Támogasd a Nemzeti Segélyt!
Május 13-án tartották az orosz hadsere«- Nagykanizsán állomásozó egységei első müvészdélutánjukat a Városi Szinházban. Tekintettel azonban, hogy ezen első előadáson nagyobbrészt csak katonaság vett részt, a közönség kívánságának eleget téve. kéréssel fordultunk a város parancsnoksághoz, hogy a civil lakosság számára is tartsanak előadást.
Az orosz vezetőség megértéssel fogadta a Zala szerkesztősége utján a közönségnek ezt az óhaját és május 31-én, csütörtökön megismételte a korábbi nagysikerű előadást. Nagykanizsa közönsége ki is használta a kedvező alkalmat, az érdeklődők tömegei zsúfolásig megtöltötték a színház helyiségét.
A csütörtöki előadás nagy sjkero és a közönség kívánsága indította a Zala szerkesztőségét ismét arra. hogy a parancsnokságtól az előadás megismétlését kérje. Az állomás parancsnokság készségesen eleget tett a kérésnek és ujabb előadást tűzött ki ma, szombat este
7 órára ,•/'' Városi Színházban. Soha vissza nem térő alkalom kínálkozik arra, hogy akiitek még nem volt módjában látni a felejthetetlen élményeket nyújtó orosz művészek előadását, az most meggyőződhetik .arról, hogv milyen magas színvonalon állnak az oroszok kultura és művészet szempontjából is. A világvárosi szinjodokkal egy nívón mozgó előadás beiéj>ődijai": I. helv 30, II. hely 25, III. hely 15 pengő.
A Nemzeti Bizottság tegnapi ülése
A Nemzeti Bizottság tegnapi ülését Hackler János elnök fél 5 órakor nyitolta meg. A bizottsági tagok majdnem teljes számban mígjelentek. A Nemzeti Bizottság elsőnek a Nemzeti Pa-raszpárt azon indítványát tárgyalta. amelyben felhatalmazást kért arra. hogy az elszórt és gazdátlan boroshordókat összeszedhesse és elkobozhassa olyanoktól. akiknek birtokába illegitim módon jutottak -a szőlősgazdák részére nélkülözhetetlen boroshordók. A Nemzeti Bizottság hozzájárult ahhoz, hogy az összes hordókat a Nemzeti Parasztpárt a kárt szenvedett szőlősgazdák között arányosan ossza szét, aminek megtörténtéről a Parasztpártnak jelentést keíl tennie a Nemzeti Bizottságnak. Több párt megbízottjai panaszolják, hogy a szőlőkben és mezőkön nem lehet zavartalanmunkát folytatni. A Nemzeti Bizottság elnöke igéretel tett arra. hogy ebben az ügyben eljár a megfelelő hatóságoknál. A Nemzeti Bizottság egy beadott indítványra tárgyalás alá vette a deportálásból hazatért zsidó kene^kedSk azon jogos üSrelmét hogy üzleteikbe visszahelyeztessenek. A Ncafczéti Bizottság elvileg kimondta, hogy a visszahelyezésnek a fél kérelmére azonnal meg kell történnie, de az üzlet vagyonjogi kérdését ez a határozat* nem érintheti és ebben a kérdésben ugy döntöttek, hogy megkeresik a Szakszervezeti Tanácsot minden esetben abból a célból, hogy küldjenek ki szakemberekel akik aztán a vagyonjogi kérdésben is megállapodást hozzanak létre a régi és uj üzlettulajdonos között. A Nemzeti Parasztpárt azon kérését. hogy a Nemzeti Bizottság segitse elő a mezőgazdasági eszközök beszerzésének, lehetőségét. ugy kívánják megoldani, hogy'' felhatalmazást «adtak Dene István parasztpárti képviselőnek. hogy lépjen érintkezésbe a nagykanizsai kereskedőkkel és tárgyalja meg velük ezt a rendkívül fontos ügyet. A Nemzeti Bizottság bizton számit arra. hogy a nagykanizsai kereskedők módot fognak találni az eszközök beszerzésére.
A Nemzeti Bizottság Kenedv Imre és dr. Hámory Zoltán földbirtokrendezői tanácstagok lemondását oly értelemben ve* te tudomásul, hogy miután kinevezésüket a földművelésügyi
i y
minisztériumtól kapták. lemondásukkal is oda kell fordulniek.
A Nemzeti Bizottság hosszasan tárgyalta a kiskanizsai ötös bizottság gügyét, amely a kiskanizsai lakosságnak a felszabadítás után a rendfenntartás terén nagy szolgálatokat tett. A Nemzeti Bizottság elismeri az ötös bizottság szükségességét, de a teljes ellenőrzési jogot fenn- ; tartja magának. Ezért ugy határozott, hogy időnként megvizsgálja az ötös bizottság működését.
A Nemzett Bizottság azután a közélelmezési kérdésékkel foglalkozott és beható vizsgálat alá vette a szükséges tennivalókat. A legrövidebb időn belül ebben á kérdésben fontos intézkedések fognak történni, különösen a közélelmezési hivatal újjászervezése terén. Vizsgálat tárgyává tették a húsellátás hiányosságát, valamint hogy helyes-e megengedni a szalámigyártást akkor, amikor húsban nagy hiányok mutatkoznak. A Nemzeti Bizottság tudomásul vette több szabadszervezet megalakulását, többek között a nagykanizsai magántisztviselők és magánalkalmazottak szabad szervezetének megalakulását.
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hozzá járult a budapesti Nemzeti Bizottság azon elvi határozatához, hogy a szabad de-n&kratikus magyar államban többé ne érdeklődjenek senki vallása után és azt a hivatalos •eljárásokból és nyomtatványokból is küszöbölfék ki. Utasították a polgármestert, hogy at összes szükséges lépéseket e térin haladéktalanul tegye meg:
Dombai János, a Szociáldemokrata Párt bizottsági tagja indítványt terjesztett elő, a kőműves iparba tartozó javitások haladéktalan megindítására. » Érthető, hogy ezeknek a munkáknak haladéktalanul meg kell indulnia, különben épitőmunká-saink a kenyér hiányában kénytelenek lesznek városunkat elhagyni. holott, ez katasztrófális helyzetet idézne elő a megrongált és kijavitatlan kanizsai épületekben. -. A Nemzeti Bizottság ezt a kérdést magáévá tette és mindent el fog követni, bogv dacára az anyaghiánynak, a munkák megindilhatók legyenek.
Junius 10.: az Ifjúság Qrtnepe MaDISz.
Hirdetmény.
A» 1060,''1945. M. E. sz. «»delet U. f a értelmében közhírré teszem, hogy a »agy kanizsai L az. Igazoló Bizottság
1945. janJw- hó 12-én az alább megnevezettek igazolása tárgyában fog határozni:
Dr. Pottyondy József tanácsnok, Polgár Vilma v." kezelő, Ziegler Anna v. díjnok, Horváth Katalin v. díjnok, Mikula Györgyi, Polgár Ist~ ránné, Megyeri Lujza, Széchenvi Juliánná, Dene Jánosné, Nováczlcv Perencné, Bakonvi Mária, Bentzik Erzsébet, Bellák ''Mária, Téglás Gizella. Vavrik Gizella, Horváth Irma, Pápai Mária, Pum Ilona, Spíngár Józsefné, Fender Ilona, Fekete Jó-zsefné, Bakos Mária, Fiiszár Krisztina. Miletics_ Krisztina, Király Lászlóné szerződéses munkaerők.
FeUnvom n iG.í.osti£goi, hogy mmd-azok, akik az igazolás alá vont, fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekelt sértette vagy sérti, «zt és ni erre vonatkozó bizonyítékokat szóban vagy Írásban haladéktalanul jelentsék be.
A bejelentéseket Lidlth Imre l sz. Igazoló Bizottság elnökéhez címezve lehet beküldeni (Sugár-ut 18. száa).
Személyes bejelentés mindennap d u. 2—5 óráig, az leszóló Bizottság hivatali helyiségében ÍSngár ut 18. I. em.) e«z-k őrölhető.
Figyelmeztetem a bejelentöket arra
hogy az írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a bizotUág figyelembe, ha a bejelentés a bejelentő nevét és lakcímét is feltftntetí. Lidith Imre, az L sz. Igazoló Bizottság elnöke, Sogár-nt 18. sz.
Megalakult a nagykanizsai Állami Közalkalmazottak Szabadszervezete
Csütörtökön tartotta alakuló közgyűlését a nagykanizsai Állami Közalkalmazottak Szabadszervezete a Nagykanizsai Takarékpénztár közgyűlési termében.
Dr. Almássv Gyula tőrvényszéki tanácselnök, a közgyűlés korelnöke a megjelentek üdvözlése és a közgyűlés megnyitása után ismertette a közgyűlés célját, a Közalkalmazottak Szahadszervezete megalakulásának szükségességét, a közalkalmazottak és nyugdíjasok erkölcsi és gazdasági érdekeinek képviseletére irányuló feladatát, annak kiemelése mellett, hogy a Szabadszervezet politikamentesen folytatja működését.
A közgyűlés, a szervezőbizottság ajánlását elfogadván, dr. Molnár Győző rendőr tanácsost, a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetőjét választotta meg a szervezet elnökéül. Dr. Molnár Győző megköszönte elnökké- történt megválasztását, amiben nemcsak a személye iránt megnyilvánult bizalmat, hanem a nagykanizsai rendőrségnek a demokratikus Magyarország felépítésében vállalt nehéz munkájának a jutalmazását __ is látja. Hangsulvozta, hogy fcbból a munkából minden közalkalmazottnak »képességeihez és munkabírásához mérten, maradéktalanul ki kell vennie a részét. A Szabadszervezet elsősorban megvalósítandó pro-grammjául a tisztviselők és nyugdijasok illetményeinek legsürgősebb folyósítását, az" igazoltatások minél előbb való megtörténtét tűzte ki, mert olyan tisztviselőtől, akinek iö-vóheli sorsát bizonytalanság kiséri, áziwel-lélekker végzett munkát várni nem lehet, már pedig erre a demokratikus Magyarország felépítéséhez feltétlenül szükség van. *
A közgyűlés ezután megválasztotta a tisztikart, ügyvezető elnökké dr. Hámon- Zoltán tőrvényszéki bírót, alelnőklíé Dómján János pénzügyőri felügyelőt, titkárrá Molnár László forgalmi adóhivatali I. o. tisztet, jegyzővé Szanyi István forgalmi adóhivatali II. o. tisztet, pénztarossá Nagy János ÖTI pénztárost és ellenőrökké Karap Imre vámszaki, tisztet és Ágöes Dániel pénzügyőri fő-vigyázót választották meg.
A választ mán)* megválasztása után az elnök az uj tisztikar és választ-
JALA
1945. íVnus 3-
mányi tagok nevében megköszönte a közgyűlésnek az irántuk megnyilvánult bizalmat és a vezetőség nehéz és felelősségteljes munkájához a Szabadszervezet minden egyes tagjának hathatós támogatását kérte.
.Megalakították a ^beszerzési csoportot is, amelviiek vezetésével Hajnal Károly választmányi tagot bízták meg.
Rövidesen behívják a dunán-tuii képviselőket
^Mint ismeretes, a Dunántul még nincs képviselve a nemzetgyűlésben. Megbízható helyről nyert információnk szerint a behívás a közeljövőben megtörténik. A képviselőket a Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült öt demokratikus párt reprezentánsaiból hívják be. Értesülésünk szerint a dunántuli képviselők száma 150 lesz.
''Uj otthont avat a Kommunista Párt
26 évig a reakció egyik fellegvára volt a Kaszinó Nagykanizsán. Eredetileg a városi társasélet fejlesztésére alakult, de az ósztálvtagoló-dások természetes rendjeként munkásemberek nem látogathatták. Nem találtak benne pihenést, szórakozást. Könyvtárából nem művelhették magukat, legfeljebb csak a polgári kö-zéposztálv tágjai, korülhettek oda, ha nem érezték tul feszélyezve magukat a vagyoni különbségektől gőgös légkörben. ■ Estélyek és bálok voltak a Kaszinó nagy termében, ahonnan még 10 évvel ezelőtt kinézték azt, akin nem volt estélyi ruha. Ezt nevezték az urak kulturának és ehhez a. kultúrához tartozott az a kis szórakozás is, amikor ezresek cseréltek gazdát az újonnan bontott Piatnik csomagok segítségével. Nem, gondoltak akkor meg az urak arra, hogy a kommunisták, akik ellen minden eszközzel harcoltak, 1945 junius hó. 3-án itt uj helyiséget avatnak. Hogy is gondolhattak arra, hogy a Kaszinó, mely egyben a város legszebb terme Rákosi Mátyás, a dolgozók, a kommunisták magyarországi vezetőjének nevét fogja viselni, azét a • Rákosiét, akit 16 évig a reakció börtönében kínoztak. Nem gondoltak erre az urak, de most már^bele kell nyugod ni ok abba, hogy ezután más kulturát terjesztenek" az ó kaszinó-jukban. A Kommunista Párt a mun-káskultura terjesztését tűzte ki céljául, hogy megismertesse a dolgozó tömegekkel azt a kultúrát, amelyet az urak egy hatalmas sötét függönynyel eltakartak eddig előle. A Yöros Hadsereg darabokra szaggatta ezt a leplet. Nem tudják áiár az urak tovább sötétben tartani a dolgozó népet. A magyar munkásság bepillantást nyerhet a Szovjetunióban dol-gozo testvérei életébe és követheti a példát, l''j kanizsai székházukban ezután szemináriumok, pártnapok és gyűléseket tartanak a kommunisták. A .Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete szeretettel hívja meg a város és a falvak minden dolgozóját
a junius 3-án, vasárnap délután 5 órakor tartandó székházává!ó ■ünnepélyére. Az ünnepi beszédet _Szónvi Tibor, a Magyar Kommunista Párt budapesti kiküldötte, az országos szervezési osztály vezetője fogja tartani.
MOZI
Junius 1—5-ig, péntektől-keddig a Városi Moziban az első nagyszabású orosz film: Toraris P. az orosz nő himnusza. Ezenkívül: Első szabad májxu 1-je Budapesten
Előadások kezdete naponta 3 - 5—7 órakor » •
Junius 5-én, kedden d. u. 6 órakor PÁRTNAP a Szociáldemokrata Pártban
H ! RE K
Nem Kell megsértődni*
ha j "Ivei¡ük a kérdést, hogy rrdt is jelent az általad naponta százszor is használt szó,- hogif demokrácia ? Megtanultuk, hogú az örökre letűnt jelszavakban bővelkedő világ otyan jogahrja-kat hozott közhasználatba, amelyeket senki, még a legkultu-ráltabbak sem érthették meg. Jelszavak minden belső tartalom nélkül röpködtek ennek a véres világnak levegőjében és tartalmatlan ürességükkel nagy ban hozzájárultak ahhoz a ka-taszirójáhöz, amely ezt a világot römba döntötte. Legyünk őszinték. Hozzászoktunk az üres jelszavak használatához anélkül, hogy megvizsgáltuk volna annak belső értékét és tartalmát. Elképzelhető tehát, hogy sokan vannakakik ma ezt az általánosan használt szót, hogy demokrácia, ugyanilyen belső tartalomnélküli jelszónak tekintik, éppen ezért helyén-i fű lónak la ríjuk, hogy Megmondjuk : ez a görög szó annyit jí''lent, mini Népuralom. Mit jelent a népuralom? Az állam-jom.a. melynél a jenségjogok, a törvényhozás és a kormányzás teljes hatalma a nép kezében van. Jelenti tehát a nép jogainak teljes elismerését, a társadalmi előjogok tagadását, nép-figyenlőségel és az egyénnek szabad érvényesülését. Ez a demokrácia. Nem jelszó, hanem szent hit, nem formaság, hanem tiszta valóság, ma már nem pro-gramm, hanem tény.
gyűlésen Szónvi Tibor elvtárs budapesti kiküldött a párt aktuális- problémáit ismerteti. A tagok megjelenése kötelező. - ;''
- Szabad Szakszervezet megalakítása céljából az asztalosok''
és ezen szakmához tartozó elvtársak a szabadszakszervezeti'' helyiségben folvó hó 5-én este 7 órakor saját érdekükben jelenjenek meg.
— Felhívási
A nagykanizsai Téli Gazdasági Iskola Igazgatósága felhiv minden-, kit, akinél az iskola tulajdonát ké- • pező bútorzatból és felszerelésből szék, asztal, ágy, szalmazsák stb. van. azokat 3 napon belül szolgáltassa vissza. Aki tudomással bír ilven tárgyak hollétéről, szóval vagy irasban közölje az iskola igazgatóságával. -Igazgatósági,
Sportrovat r
A Zala sj>ort rovatának vezetését a Nép-Sport budapesti sportújság j; nagykanizsai tudósítója, Harangozó Frigyes vette át.
Vasárnap sportja
A Horthy Miklós-úti: Vasutas pá- ; Iván a következő mérkőzések kerülnek lejátszásra :
Két órakor : Honvéd FC— Ma- ; gvar-utca Ifjúsági. Négy órakor Saska—NVTE II. Utána fél 6 órakor a jóképességü Kaposvári Rákóczi és a Nagykanizsai VTE I, játszik barátságos mérkőzést. ^
tani. Abban az esetben, ha y kérelmezi már a gyárban május 7-ig a\tégla- ngy cserépanyagot megvette, ugy a kérelemhez mellékeljen egy igazolványt, amelyben a téglagyár igazolja, .hogy az illető mikor és mennyi anyagot vásárolt meg. A bejelentések szóban vagy Írásban eszközölhetők a v. mérnöki hivatalban (Városháza
2. kapó, 11. em. 44.) 373

A város tulajdonát képező és a Kisía-ludy-u. 35. sz. ház előtt lévő 1 drb száraz fát és az ott lévő kivágott fák tuskóit, a Kossuth-tér 14. sz. ház előtt lévő 1 drb kidőlt lat, a Közkórház bejárata előtt 1 drb száraz fát, a László hg.-u. 18. sz. ház előtt 1 drb száraz fát és a vasutparton kivágott sorfa tuskóit folyó évi junius 5-én a helyszínen tartandó árverésen esadom. gyülekezés junius 5-én d. e. 9 órakor a Kisfaludy-u. 35 sz. ház előtt. 374
A városház leégésével az összes hadigondozottak iratai is megsemmisültek. Felhívom ennélfogva a hadigondozottakat (hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva, badigyá-molt) hogv nyilvántartásba vételük végett a polgármesteri hivatal IL ügyosztályán a hivatalos órák alatt e hirdetmény közzétételét követő 8 nap alatt jelentkezzenek. Birtokukban lévő hadigondozotti mivoltukat igazoló irataikat hozzak magukkal 375
, Polgármester.
&P3ÓH*R DETÉSEX
Király Sörgyár sürgősen kádársegédeket
keres hordójavúási munkálatokra, jelentkezés a Sörgyárban. 348
Sakkozók! Mindazok az elvtársak, akiket a sakkozás érdekel, a Munkás Sakk megalakítása céljából jelenjen^ meg'' a Szociáldemokrata Párt Fő-ut 5. sz. alatti helyiségében junius 3-an, vasárnap d- e. 10 órakor.
A GŐZFÜRDŐ :<ylivi nnponto re-rz r; 7 óráíói <5 ófál»f ¡Kcddfii e^es» aap é* péut<-**Ti détuián n*r>k.ne<.i -FÖrdőrubftt és lőrfl''közőt mindenki bos
ron a>agV7*l.
BélyeggySjteinényt, egveí jobb sorokat is vásárolok. Délután 2—4-ig Erzsébet tér 16. (Kinizsi-u. sarok). Ritscher Mátyás. 173
Asszisztensnőt felveszek Dr. Roíh Csen-gery-ut 2. .353
Lószerczánet, hajtókocsit megvételre ke res Gazdaság i iroda, Király u. 53 sz. 359
Eladó 1200 négyszögöl lábonálló lucerna. Bővebbet Bajcsai-uica 47. - 361
Egy férfi fedrászsegédet azonnali belépésre felveszek-. (Jl\. Kollarlts Gezárté, Fő-ut 8 sz. 363
Kaszáló 1600 négyszögöl Sárosréten kiadó. Bővebbet Rózsa-u. 2. 360
Asszisztens ajánlk07ik bármilyen orvosi rendelőbe. Márton, Zrínyi Miklős-a. 45. 1. em. 365
— Rendőrségi hírek.
A nagvknnizsai rendőrség politikai osztálya uj otthont avatott, a kapitányságról a csendőrség volt Csen-geri-.ut 32. szám alatti épületéi« tetie át a székhelyét. — A méntelopi £s a főszolgabírói hivatali internáló-, tábort az Erzsébet-tér 9. sz. alatti volt női internálótábor helyiségébe helyezték át.
— Értesítés. f
A vasúti nyugellátottak nyugdijuk felvétele végett csak akkor jelentkezzenek állomásom fizető pénztáránál, ha erre a Zala utján felhívom őket. Az állomásfőnök.
— Nagykanizsai Kereskedők Szabadszervezete
folyó hó 3-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Kommunista Párt (volt Kaszinó) nagytermében nagygyűlést tart. Ezen a gyűlésen részt vesz a KOKSz központi vezetősége élén dr. Bródy Sándorral, aki beszámol a kereskedelem aktuális kérdéseiről. Minden kereskedő kartársat és érdeklődőt meghív és elvár a szabadszervezet.
— Felkérjük
a ^Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezetének nagykanizsai csoportjába tartozó tagokat, hogy adataik bemondása végett jelentkezzenek Fő-ut 8. sz. alatt (Bankegyesület). Vezetőség.
— Értesítés.
A Néptakarékpénztár Rt. Nagykanizsán (Nagvkar.izsa, Csengeri-ut 4.}, a Pesti "Magyar "Kereskedelmi Bank leány intézete, a kisgazdák, kisiparosok, kiskereskedők tákarékpénz-tara. Betéteket elóiwösen gvümöl-csöztet. Kölcsönöket kedvező teltételekkel folyósít. Foglalkozik a banküzlet minúan ágával.
— A Kommunista Párt
szombaton este 6 órakor kizárólag tagjai részére taggyűlést- tart ''uj helyiségében (régi Kaszinó). A tag-
A polgármester közleményei Hirdetmények.
Középiskolai tanár magántaoitást
tal. Kisfaludy u. 9. sz.
vái-366
Kífntólcány (nem iskolaköteles) felvétetik hetifizetéssel a Zala nyomdájában.
Háztartást és főzést végző háztartási alkalmazottat fizetéssel vagy egyedülálló asszonyt családtagként felvennék. Horthy M.-ut 15. 1. em. 1^6
Felhlvem a könyvnyomdák, könyvkereskedők, kölcsönkönyvtárak, egyesületi,.testületi, iskolai könyvtárak vezetőit, valamint a magánszemélyeket, Hogy a könyvtárukban lévő miaden fasiszta szellemű, szovjet ellenes ét antidemokratikus sajtóterméket (könyr, folyéirat, napilap, hirdetmény, riplap, képesábrázolás stb.) tekintet nélkül arra, h''og)- a termék magyar vagy mái nyelven jelent meg, megsemmisítés • végett a polgármesteri hivatal körigazgatási ügyosztályához e hirdetmény megjelenését követő S (bárom) aáp alatt szolgáltassák be. Mindazok, akik e hirdetményben foglalt felhívásnak nem tesznek eleget, szigorúan meg lesznek büntetve. 342
Zsírért e''cserélnék keveset használt 38-as fekete antilop női ftígipöt. .Cím < kiadóban.
A fennálló rendelkezés érteimébea minden kereskedő (piaci árus ís) tartozik áruján az eladási árat feltüntetni Felhívom ennélfogva az összes kereskedőket (piaci árusokatr, hogy áruikon az eladási árat megfeleló*»6don tüntessék fel. Az ár feltüntetésének elmulasztása kihágást képező büntetendő cselekmény. E rendelkezés betartását ellenőriztetem és a mulasztókkal szemben az eljárást megindítom 371
Mindazon adózók, akik önhibájukén ki-vül az 1944. év folyamán adófizetési kötelezettségüknek teljes egészében a rendkívüli helyzet folytán eleget tenni nem tudtak, abban az esetben, ha az 1943: évi adóbátraiékukat és az 1944. évi folyó adóelőírásukat legkésőbb lakéhelyük felszabadítását kévető harmadik hó utolsó napjáig kiegyenlítik, 1944. évi folyó adóelőírásra tényleg befizetett tőkeösszeg után 2»/o-os kamat--térítési kedvezményben részesülnek. 372
Értesítem a város közönségét, hogy csak a lakóépületek helyreállításához 3 napon belül nyújtsa be a szükséges tégla és cserépre voiatkozó anyagigénylését, a tégla- és cserépmennyiség pontos fe tüntetésével. Ezeket a kérelmeket ezután nem a főispánhoz, hanem hozzám kell beuyuj-
Tangex idarálást ismét vállal Solyoos.. Sikátor-u. 6. 3S4-
Ablaktokok
utca 35.
és
rámák eladók KiriV;
3&
Szép ó krumpli és bmrgvndlrép* ¿aco
Teleki-ut 46.- 383
Ftlkivás. Felhívjuk mindazokat, afok a Stern téglagyárakból, irodákból, vagy lakásból származó ingóságok birtokát^ vannak, vagy azokról tudomással birn«: hogy 48 órán beifil adják le azokat, tfie-V tőleg jelentsék be az irodában (Rozgoa>> j utca 1.) annyival inkább, mert tndomásutó j van a bitorlókról és velük szemben bun-5''tetőjogilag fogunk eljárni. Feljelentőket jj'' J talmazzuk. Stern téglagyár örökösei-
A nagykanizsai köikórháznak szomoa-• ton délelőtt egy fehér-zsemlye tarka te-¡ kene elveszett. Megtaláló vagy nyomra-: vezető Jutalomban részesül.
ZALA politikai napilap
Kiadja: .Kfizgazdaságl R. T. Na8yka«l2W''
Felelős kiadó: ''
a Nagykanizsai Nemzeti BízaHsáö- '' Szerkesztésért felel: Beaeza ieeo. Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán-Nyomdáért fele): Zalai Káfjlv.
50. ávfolyam. 45. szám.
Nagykanizsa, 1945 junius 5. kedd
Ára 80 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság -. , hivatalos lapja.
Szerkeszti: Sencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség ég kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. i Telefon: 31.
Orosz kormánynyilatkozat a levantei kérdésben
A Pravda érdekes cikke — Eden angol külügyminiszter megbetegedett
111 11 ———■mmmrnm—■—...........................>
Erdei belügyminiszter Nagykanizsára jin
Mi okozta a városháza leégését?
/
Vj7. a kér dós méltán izgatja a város dolgozóit. A gyönyörű barokk-palpta, amelynek párja alig akadt az országban, lángok martalékává lett. "Nincs senki ebben a városban, aki pontos felvilágosítást tudÉa vagy •akarna adni arra, hogy'' mi is okozta ennek pótolhatatlan, építészetileg~re .mekbe készült épületnek a pusztulását. Az emberek suttognak,'' össze-sugnak-bugnak, ha errőí a tárgyról van szó, de nyílt kérdésre nyiít* választ senkitől sem lehet, kapni. Titokzatosság sürü köde ült rá a városháza üszkös romjaira és nincs ember," aki ezt a ködöt csak részleteiben is el tudná oszlatni. Pedig nem csak a város, de országos érdek is, hogy megtud¡uk, vajon mi is történt 1945 április elsejét megelőző napokban, micsoda pokoli tervek forrtak egyes emberek agy ve lej éhe. ami végül is a rárosháza pusztulására vezetett. Távol áll tőlünk, hogy ''állást foglaljunk ebben a kérdésben mindaddig, míg a városháza leégésének körülményei a legaprólé-kosabb részletekig ki nincs vizsgába, de nem hallgathatjuk el, hogy máris mulasztás történt ebben az ügyijén. .
Mulass 1<ís történi egyréxzt a j/ártok részérói. mert az ügyet csak most vitték a Nem zeti Bizottság élé, mu''asziát a rárps. hi ralid os aparátusa részéről, mert saját kebelén be''i''\f vizs-< gálafot nem fol-ytátott- és régiil ; mulasztás a rendőrség rétzeröl, mert még csat: nem is nyomoz-i tátott az ügybén. ■
.Már pedig Nagykanizsa közönsége kíváncsi lenne:
iliiven körülmények között kelet kezetva tüz a városházán?
Történtek-e mulasztások az oltás köriH, vagy egyáltalában oltották-e/a tüzet-? Hol tartózkodtak a tűzoltóparancsnokok a városháza égé «énéi A - '' '' . ''
Mi pusztult ei a városházában? A levéltár, az okmánytár, az anyakönyv megvannak-e?
Igaz-e, hogy a Teutsch-féle üzletben rengeteg'' olaj volt- raktározva?
A város akkori vezetőit menynyiben terheii felelősség? stb., stb. i Nagykanizsa közönsége mindezekre a kerdésekre feleletet vár. A Zala pedig napirenden tartja ezt a kérdést, amíg megnyugtató feleletet nem kap erré a titokzatos és érthetetlenül agyonhallgatott kérdésre.
A szíriai konfliktus ügyében a Szovjetunió kormánya kü''őn nyilatkozatban fordult Franciaország, Nagybritannia, az Egyesült Államok és Kína kormányaihoz amelyben rámutat arra, hogy Szíria, Libanon és Franciaország mai helyzetében az angol» javaslatoknak nagy fontossága van. Ugy Szíria, Libanon, mint Franciaország tagjai a sanfranclskói konferenciának ós pillanatnyilag ellentétben vannak a konferencia céljaival, melyek odairányulnak, hogy tervezetet készítsenek a népek békéjének és biztonságának megszilárdítására. A. szovjetkormány bizton reméli, hogy az érdekelt kormányok a nemzetközi biztonság alapján a fevantei kérdést eredményesen ós békes; uton fogják megoldani.
Japán elleni háború
London, junius 4
Amerikai Vepülőgépek tegnap ismét a Kiu-Shiu szigeteket bombázták. Március és hóban a szövetséges bombavetők több mint • fél millió tonna űrtartalmú japán hajóteret süllyesztettek el Dél-Kina körzetében. A kmaiak a japánoktól visszafoglalták az indokínai határtól 50 kilométerre fekvő Líen Csout. Európából az uj burmai légi uton két hadosztály érkezett Burmába.
Oroszország: Moszkva, junius 4
A Pravda írja: Franciaország és a levantei országok, Szíria és Liba-, non közötti viszály továbbra is leköti a világ közvéleményének figyelmét Mint ismeretes a viszály fegyveres összeütközéssé fajult. A brit kormány tüzet szüntess betartására hívta fel Franciaországét, mivel már repülőgépekről lőtték Damaszkuszt és komoly összeütközések voltak más városokban is. Hamarban, Homsban és Aleppoban hatottak és sebesültek vannak Az összeütközés közvetleíi oka, hogy Szíriában és Libanonba francia csapatok érk''ez-tek. A levantei országok arra számítottak, hogy a Németország fölött aratott győzelemmel kapcsolatban Szíriából és Libanonból kivonják az összes külföldi csapatokat. A levantei országokban nemcsak francia, hanem brit csapatok is vannak. Franciaország, Szíria és Libanon között megszakadtak a kapcsolatok. Ujabb szükségessége merült fel annak, hogy egymáshoz való kapcsolataikat újra rendezzék.
Anglia : London, junius 4
Az angol tudósítók beszámolnak arról, hogy a brit zónában milyen fejadagot kapnak a .németek. Az amerikai 15. hadsereg, által megszállt területen, mely a Kuhrvidék, nvugati Rajna-VkV-& és a Saar vidéke, a legnagyobb fejadag napi 1200 kalóriában'' van engedélyezve j a nehéz munkások számára. Ez kö: j rülbelfil annak a fejadagnak a fele, j amit a megszálló katonák kapnak. : • le lényegesen többem int amennyit ;t németek adtak á háború alatt a városi lakossásnak. A 15. hadsereg jelentése szerint Németországion az ■élelmezési helyzet egyre rosszabbá .válik és a meglevő készletek nem tartanak egy hónapnál tovább. A németek, ugyan mindent megtesznek, hogy ''fokozzák az -élelmiszertermelést* és ezért a britek számos német^ hadifoglyot felszabadítottak a mezőgazdasági munkára.
* Jsondon, junius 4 Eden •külügyminiszternek gyomor-;... íokéKe van és orvosai rendeletére kér hétig pihennie kell. A külügy -; miniszteri teendőket helyette Chnr-- chili miniszterelnök fogja ellátni.
Amerika: Newyork, junius 4
A sanfranciskói értekezleten nehézségek merültek fel-a nagyhatalmak vétójogának kérdésében. A Szovjetunió azt.kivánja," hogy a vétójogot nocsak fi katonai lépésekot elhatározó döntések eltet használják,: hanem az előzetes tárgyalásoknál is alkalmazni lehessen. A nemzetközi Vitában az amerikaiak, Kína, Nagybritartnia- és Franciaország el-iene vannak ennek a szovjet kívánságnak. Amerika, Kuk», Nagyhritan-nia és'' Franciaország véleménye szerint .pgvetlen nagyhatalomnak sem szabadna lenni Olyan helyzetben, hogv bármelv oldalról is megakv
dáiyozzák a biztonsági tanácsot, a békét fenyegető eset-Lege?" veszély megtámadásában. A szovjet delegáció egyik vezető tagját visszarendelték .Moszkvába. >
• A"éivyork. juniuB 4
Xewyorkból _ érkezett birok szerint bojkottot, mondtak ki a fasiszfb. •Spanyolországból, beliozott árucik- . kékre.. Ezt a bojkottot egy bizottság szervezte meg, lí amelynek elnöke Hartmann protestáns püspök, tőbb újságíró és az amerikai közéletnek számos vezető'' tagja. . i '' ■ . Newyork, junius 4
.losef l>avies, »kit Trnman elnök a hármas találkozó előkészítése cél-ja!;ól küldött Londonba, tegnap haza érkezett Washingtonba. A másik liarry Hopkins" még Moszkvábah van, ahol az amerikai nagykövetidl tárgval • és rövidesen ugyancsak Itar zaérkezik Washingtonba.
Olaszország: Róma, junius 4
A hat olasz politikai párt képvir. selói ma''tárgyalnak az uj olasz kori • mány megalakításáról. A felszalia-•ditó''párt képviselőinek többséget jósolnak az uj kormányban, melvnei miniszterelnöke valószínűleg Mar-roni lesz.-LA pártok egy része Bonom i m inisztojieliHikaégét támogatja, de hajlandó elfogadni a miniszterelnöki tárcát de Gasparri demokratikus keres rténypárti vezető ií-.
Erdei Férenc belügyminiszter vasárnap Kanizsára jön
Nagy ünnepe volt tegnap Zalaegerszegnek. Erdei Ferenc belügyminiszter érkezett a városba és ott a Nemzeti Parasztpárt nagygyűlésén vett részt.
A miniszter reggel 9 órakór repülőgépen érkezett Zalaegerszegre és megérkezése után azonnal, a vármegyeházára ment, ahol a különböző küldöttségeket fogadta.
Nagykanizsáról dr. Báron Pál polgármesterhelyettes, dr. Fodor László .főszolgabíró, Molnár Győző rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője és Dene István a nagykanizsai Nemzeti Parasztpárt kiküldötte mentek át Zalaegerszegre a fogadásra és tisztelegtek a miniszter előtt.
A nagykanizsai Parasztpárt junius 10-én, vasárnap ugyancsak nagygyűlést \art Ezzef kapcsolatban a belügyminiszter Nagykanizsa képviselői előtt kijelentette, hogy vasárnap reggel ugyancsak repülőgépen érkezik Nagykanizsára, részt vesz a Parasztpárt itteni nagygyűlésén és természetesen mint a kormány tagja, belügyminisztere, egyben hivatalosan is meglátogatja Nagykanizsa városát, hogy meggyőződjék\ arról az újjáépítő munkáról, amelyet a város . mostani vezetősége és dolgozó népe eddig végzett.
Zalaegerszegen a vármegye házán a belügyminiszter több küldöttséget fogadott, köztük a megye polgármestereit és- főszolgabíróit, akiknek nevében Somogyi István alis-
pán köszöntötte és üdvözölte a belügyminisztert.
Délelőtt 11 órakor volt a nagygyűlés a Bárány-vendéglő előtti főtéren, amelyen tőbbezer főnyi tömeg jelent meg, ameiy lelkesen ünnepelte a népgyűlésre érkező minisztert. A Népgyűlést B- Molnár József, Zala vármegye főispánja nyitotta meg, aki a felszabadulás után megyéjében történt változásokra és Spitő munkára matatott rá és további erőteljes munkára hívta fei a munkásság és a parasztság tömegeit '' A főispán megnyitója után Eraeí -■ Ferenc belügyminiszter '' mondta d nagyhatású beszédéi, amelyben rá-. mutatott azokra az előzményekre,-amelyek az ország romlását előidézték. Vázolta a magyar kormány helyzetét és projyammját mind bel-, mind pedig külpolitikai, vonatkozásban, mig beszéde második felében; mint a Nemzeti Parasztpárt egyik vezetője, ismertette a Nemzeti Parasztpárt helyzetét és rámutatott arra a viszonyra, amely a Nemzeti Parasztpárt és a többi párt között fennáll. ;
A hatalmas tömeg több ízben szakította félbe a. belügyminiszter beszédét lelkes tapsaival és a végén szűnni nem akaró éljenzéssel köszönte meg a belügyminiszternek
Zalaegerszegen való megjelenésé;. —__________
Junius 10.: az Ifjúság ünnepé MaOlSz.-
Támogasd a Nemzéti Segélyt! Az Ipartestület Igazoló Bizottsága
felhívja mindazokat, akik az igazolás alá v«nandó öiulió .iparosok olyan''magatartásáról vagy cselekményéről tudnak, amelyek a magyar nép érdekeit''sértétték vagy sértik, hogy bizonyítékaikat és tanaikat az Igazoló Bizottság elnökéhez (Htúsz József szabómester, Eötvös-tér 15. sz.) szóban vagy írásban e hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül Jelentsék be. — írásbeli bejelentés csak az esetben vehető figyelembe, ha azt a bejelenté aláírja és arra lakcímét is feljegyzi. A tárgyaláson a panaszok előadására bárki megjelenhet Az igazolások szakmák szerint történnek. Az igazolás alá vonandó szakmák gyakorlóinak névjegyzéke és az igazolások idő->ntja az Ipartestület hivatalában ki van jesztve. Az Igtzoló Btzsttsag elnike.
\
Z*LA
194*. június 5
A Nagykanizsai Kereskedők Szabad-szervezetének nagygyűlése
A Nagykanizsai Kereskedők Sza-hadszervezete vasárnap délelőtt 10 órakor nagygyűlést tartott a Kaszinóban sok tag és érdeklődő jelenlétében.
Tóth József elnöki megnyitója utáji Grünfeld György- felkérte dr. Hródy Sándort, a KÖR.Sz budapesti köz|)óntjának kiküldöttét, hogy is-nértesse a kanizsai keir>skedűtársa-óaíommai az őket érint."» legfontosabb problémákat. -
íiréxly bevezetődéten a KOKSz-szál. mint a kereskedők központi szervezetével foglalkozott. ^
— A régi ülőkben a magyar kereskedelem elkövette azt a nagy hibát, hogy szerte-széüel tagozódott az érdekképviseleti élet terén. Nem értette meg azt, amit a szervezett '' munkásság már régen hirdetett, hogy szervezettségben rejlik az erő. Amikor az orosz hadsereg felszabadító hadműveleti révén szabad levegőhöz jutottunk, elhatároztuk, a magyar kereskedők régi vezetői, hogy " a múltnak ezt a nibáját ki fogjuk küszöbölni.
— Amikor január régén, február elején az ember körülnézett Pesten, reménytelen volt a helyzet. Egvetk>n cg}- réteíj volt, amelv percnyi Késlekedés nélkül munkához látott, a kereskedők társadalma, a Tcereskedó, aki a kifosztott üzlethelyiségekben, a betört kirakatok mögött íés kapualjakban árulni kezdett/. Ezzel a. -ténnyel a kereskedő lett az ír, világnak ''úttörője, megindította város vérkeringését. Vass Zoltán, a székesfőváros polgármestere volt az, aki megindította a szabad kereskedelmet.
A kereskedői irakkai foglalkozott ezután a központi kiküldött.
•— Az országban kereskedelem-ellenes liangulat van kialakulóban — mondta —, amit a háttérben meghúzódó reakciós elemek még táp-Iáinak is. A kereskedők érdekképviseleti szervének legelső feladata, hogy az ilvsn irányzattal szembe ■szálljon. Gyáraink, sajnos,. még csak kis. mértékben tudnak termelni s azok is, amelyek dolgoznak, egyelői*.'' -még a Vörös Hadsereg céljait szolgálják.
— A magas ái-ak&t csak áruval leliet letörni, termelései. Azonkívül míg a kormány móg nem jutott oda, hogy a oen^ót stabilizálja. addig a keresktfdőktői árcsökkentést várni nem .lehet. Suljos körülmény a hitel kérdése. A " fővárosban a bankok még -nem nyíltak meg, igy tehát oít. jiiteloket folyósítani meg nem tudnak. -
br. Brődv e-zutairate iparürazolvá-nyok kérdésével foglalkozott.
— A másik kérdés, amelyben rendet akarunk csinálni, az igazoltatások kérdése. Nem arról beszélek, irogy bárki ellen is bosszúhadjáratot vagy embertelen hajszát kell indítani. De igenis állitom azt,, hogy amint köztisztviselő som lehet az, aki az elmúlt esztendőkben bűnös [Klinikájával kompromittálta magát, ugy nem lehet kereskedő az az em-l>er sem, aki, ahelyett, hogy tisztes-''séges kereskedő módjára dolgozott volna, kartársaínak vagyonát/üzle-(ét rövidítette meg, tette tönkre s a *a?át meggazdagodására használta ki a helyzetet.
-- Országos feladat, lehetőséget teremteni arra, hogy a fix fizetéses rétegeknek, munkásoknak, földműveseknek, akik nem rendeldeznek nagyobb jövedelemmel, az élelmiszereken kívül más fontos közszükségleti, ruházati stb. cikkeket juttassanak, a rendesnél jóval mérsékeltebb áron. Szövetségünk így tehát keuós árrendszer bérezetéset követeli, amit, véleményem szerint, az illetékes miniszterek magukévá tesznek.
Dr. Bródy ezután Nagykanizsa jövőből i helyzetével foglalkozott.
— Nagykanizsának törvényhatósága jogot kell kapnia, — mondta. — Türl>etetlen állapot,, hogy a vármegyében a második helyen áll. A város környéke csodálatosan gazdag
földalatti kincsekben. Kanizsának második Kaliforniává kell válnia, az olaj, a folyékonv arany Kaliforniájává. A termelés nagvarányu megindulása szinte beláthatatlan mérarn fejlődéssel kecsegteti Nagykanizsát és ugy hiszem, hogy-"az ország vidéki városai között Nagykanizsa hamarosan az első Helyre fog állni.
A központi kiküldött nagv tans->al fogadott beszéde után "Hackl lei-János, a Nagykanizsai Nemzeti .Bizet teág elnöke szólt néhány szót a nagygyűléshez. — Romokon akar a kereskedelem ''.uj eletet teremteni — mondta — és minden kilátásunk megvan rá, hogy ez sikerülni is fog neki.
Hackler János után dr. Szűcs László városi tanácsnok a polgármester nevében azt kívánta a nagykanizsai kereskedőknek, hogy minél előbb ismét olyan szép üzleteket lássunk városunkban,, mint a rétri békeévekben.
Harangozó Lajos a Szociáldemo-
kratn Párt/ Kaufer Sándor a Kommunista Párt, dr. Gyöngy a_ Rüggetlen Kisgazda, íy^&uunkás és Polgári Párt. Spiegel "aSszló pedig a Nemzeti Parasztpárt-nevében szó fi hozzá a felmerült pfobiémák hoz..
- Hoffmann László bejelentette.'' hoirv a Nagykanizsai Kereskedők; Szabadszervezote a niai -nappal megszűnt és''mint a KOKSz tiókszor-vezele fog ezután működni.
A nagygyűlés egyhangúlag az'', alábbi tisztikart-választotta meg: Kínok Windiseh Dér.es polgármester. í társelnökök Tóth József vaskereskedő, Harangozó Lajos fűszer kereskedő, a háromtagú elnöki tanács j tagja'' Kaufer Sándor füszerkere^ kedó, Hegedűs. István borkereskedő j; és Szabó Antal sportáru és rádió- '' kereskedő, ügyvezető alelnök Grün- ; feld György, titkár Hoffmami László,. jegyző 3» la tol esi bankigaz- ! gató. pénztáros Jan''da Károly bankigazgató.
Grünfeld György bejelentette, hogy a Nemaetí Bízottság a kereskedők igazoltatása céljából eg>* uj, ; harmadik Igazoló- Bizottságot- ál-
lit fei.

Uj pártházat avatott a Kommunista Párt szerfezeta
lf
A Kommunista Párt nagykanizsai szervezete vasárnap délután 5 órakor avat fa fel uj pártházát a volt- Nagykanizsai Kaszinó épületét. A Kaszinó nagytermében szép számbán jelentek meg a ta^ok és az érdeklődök.
Az Internacionale eléneklése után Szloboda .János a párt- üdvözletét küldte a Vörös Hadsereg és annak legfőbb'' vezetője, Sztálin marsali, valamint a i>agy kanizsai városparancsnok, felé, akinek megértése lehetővé tette, hogy e helyiséget a Párt megkaphassa.
Szónyi Tioor, a buda}>esti központ j kiküldötte, országos szervezési vezető ; mondta el ezután avató beszédét.
—- Elvtársak! Abból'' az alkalom- í ból. "hogy a Magyar Kommunista Párt nagykanizsai pártszervezete nj pírt házát felavatja, a b-Jdaposti ! Kommunista Párt vezetősége Kakosi j Mátyás elvtárssal együtt üdvözletét ; küldi -az elvtársaknak és sok szeren- ■ csét kiván munkájukhoz. Kn a -ma- j gam részéről is örömmel veszek i részt ezen a kis ünnepélyen, ame- ! lyen az uj pártházat avatjuk fel.
— Engeojék meg elvtársak, hogv amikor a feladatokról fogunk beszé)- ; ni, amelyek a Magyar Kommunista . Párt tagjai előtt állnak, rövid visszapillantást adjunk az elmúlt" néhány hónaprói.- A Magyar Kommunista Párt néhány hónap alatt komoly , sikereket mutathat kí. Mindnyájan ! tudjuk elvtársak, hogy az ország demokratikus politikájának irányát elsősorban a Magvar Kommunista Párt politikája szabta meg. A nemzeti egység, a munkáspártok egvség. tette lehetővé azt, hogy az országban már decemberben ideiglenes nemzeti kormány, }őtt létre, amelyet mind & nagyhatalmak, nlind a szomszédos 1 kis államok elismertek és ig}- lehetővé vált, hogy az ország hamarosan fegyverszünetet kötött. Ez volt az első nagy sikere a Magyar Kommu- •; nista Párt politikájának. A "második ! nagy siker az volt, hogy az ország- : ban a rend, ha nem is* teljes mér- '' tékben, de nagvon gyorsan helyreállt. A harmadik nagy sik?r elv tár- j sak, a döntő siker, a földosztás. Föld! Kenyér! Szabadság! Megszűnt az uri nagybirtokos reakció, megszűntek a grófoknak és báróknak i nagybirtokai" és vele ogvütt politikai és gazdasági hatalmuk. 8,350.000 j is hóid föld került a földosztás során \ kiosztásra. 600.000 uj birtokos kapott földet Magyarországon, átlag- . ban 6--T hóidat, de vannak nagyon szép számban ,különösen á Dunántúlon. akik 10--12 holdat is kaptak .'' és niég körülbelül 100.000 igénvló j van, aki nem jutott földhöz. Ezeket a magyar voíksbundista sváb fal- i vakba "való betelepítés utján fogják- j földhöz, iutíatui. A T00.00C) ember-, családdal egvűtt, 3 millió magyar koldus, ok volt a. regényeknek, könyveknek témája, amiről írók írtak.
Ez a 3 millió koldus most kisgazdává, .kisbirtokossá lett és a magvar nemzet egyik legegészségesebb, ''legerőteljesebb rétege.
Elvtársak! Ezek azok a döntő sikerek, amelyekre ma a Kommunista Párt rámutathat.
--- Az ország termelése csaknem"" teljes mértékben megszűnt és most kezd egy kissé újra elindulni. Ahhoz azonban, hogy a földet értékesíteni is tudja a paraszt, ahhoz, hogy a szabadságból tényleg hasznúnk is j - legyen, h''og}- jobban is tudjunk élni,'' az országot "újjá kell építenünk. Ho-! gyan kell újjáépíteni? A legnagyobb i erőfeszítéssel mozgósítani kell min-! den rendelkezésre álló eszközt, em-: béri erőt, minden anyagi forrást, minden termelő eszközt. Az olsó a ! vasút, a vasútnak a rend behozása.
• A vasúti forgalom megindítása és a veié ka|x-solat«s egyéb közlekedési
; eszközök, jx»sta, távírda, telefon j rend behozása, ez az a feladat, amely ; előfeltétele annak, hogy'' a termelést ; _az egész országban más téren. is megindíthassuk. Eaírt a Kommunista l''áilja vas latára kicserélték az ; eddigi kommunista«iimsz$ort a'':ke-! rcskodelmi minisztériumban'' és he-| Ivébe egy másik kommunistái, a Kommunista Párt vezető tagiát. Geró Ernőt ültették a kereskedelmi , minisztériumba, aki nióst kezdi el ennek a munkának a megindítását.
: A felépítéshez pénzre % van szükség. Pózért a Kommunista Párt javaslatára a kormány 2 milliárd ¡«ngö hitelt nvujt a fölépítésre. Mi a tyztositéka annak, elvtársak, hogy ez a harc az .ujjáépitéeért sikeres lesz? Ennek első és legfontosabb biztositéka egy erős Kommunista i Párt. Ez az erős Kommunista Párt az egész országban megvan. A Ma-•; gyár Kommunista-Pártnak az egész •ország területén 2400 községben van .pártszervezete és összesen 160.000 párttagja van és a párttagok száma . rohamosan emelkedik és "jól tudják az elvtársak, hogv a Kommunista Párt -nem vesz fof soraiba minden-: kit;- aki jelentkezik.
— A Kommunista Párt központi .vezetősége tisztában-van azaaJ, bogy a kommunisták egységesen, a többi i demokratikus párttal együtt, külö-t nősen a másik -munkáspárttá!, a Szociáldemokrata Párttal, le fogják j győzni ezeket a nehézségeket és'' minden nohésségen keresztül gyorsan meg fogják valósítani az, újjáépítés feladatát. Hassupk oda, -hogv '', mindenki legjobb tudása és legjobb
• ereje szerint vegye ki részét az ujjá-I építésből és akkor mindnyájunk vá-: gya, a szSbad, demokratikus Ma-| gyarország valósággá fog válni.
Szőny i Tibor beszédét a hallgatóság hosszantartó tapssal jutalmazta.
l''tána Szloboda János indítványára a nagytermet Rákosi Mátyás-teremnek nevezték el.
i,
Az 1080.1945. M. E. sz. rendelet 11. §-a értelmében közhírré t»-SKein, hogy -a naffvkanizaai :H. -sz. ¡gazoló Bizottság JÖ45. június hó 12-én az alább megnevetettek ig.tzolása tárgy ában hoz határozatot:
Vörös 2 József ths, Ném«th Zsignwnü tte, Tóth Mihály György- örtn., Verőcei \mt> órm , VégvAri János örm , AVoinár 3 Gyoia, Molnár 10 János, \Wo4r HJstván, Susp? Jenő Zoltán, Nád''^i Inue. Németh 4 Károly, OJih 1 János, ön J-nos, Molnár P. Ferenc reodórök.
Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás sálá voir fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan niaj^tartásárói, vagy cso-lekedetérói tudnak, amely a magy ar nép érdekeit sértette vagy sérti, "ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátvua László II. Ig. Biz. elnök. Lakát: Rozgonyi-utca 15. száoa^.
Figyelmeztetem a .bejelentőket &IT2., hogy az írásbeli 1 «ejoientésekct csak akkor veheti a Bizottság fi^ye-leml», ha a bejelentő nevét és lakcímét is feltünteti.
— A rendőrkapitányság fefhivása.
A nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője felhívja minden a járás területén lakő egyén figyelmét arra, hogy az orosz csapatok által épitett barakkok fa vagy egyéb anyagát elvinni tilos. Az ez ellen vétőket szigorú büntetésben fogja részesíteni,
— Eltegyzés. Kovács Mária ur-leányt (Nagykanizsa) Lobén Maszlin-kov páncélos hadnagy (Szófia) eljegyezte. (Minden köjjön értesítés helyett.
— A MaDtSz^ma, hétfőn d. u. Vs7 órakor taggyűlést tart. Megjelenés kötelező. Vezetőség^
— Asztali teniszezők ffyyetmébe.
A nagykanizsai MaDISz asztaltenisz szakosztálya f. hó 5-én délután J órai kezdettel -tartja alakuló közgyűlését, ''amelyre minden .asztalitenisz sportot űzőt és kedvelőt szeretettel várunk. Szövetségünkben 3 drb asztal áll állandóan az ifjúság rendelkezésére. Egység.
Itmius 5-én, kedden d. u. 6 órakor PÁ«TNA1»
a SxocíéldemotestawPirtban
MOZI
jjHBros l—5 ig, péntekfői-Ireűcbg a Városi Moziban az első nagyszabású oro z fi''m: Totcii P. az orosz nő bitPtunza. Etcn kívül: EI*Ő sx«bsd aájac Előadások kezdete naponta 3 - 5—7 órakor
APRÓHIRDETÉSEK
BÁlrogXTnJteaéaTt, egyéjobb sorokat is vásárolok. DéluUn 2-4^ig Erz«ébet-téT í6. (Kinhai-u. sarok). RitscberMityás. 173
Király Sörgyár sürgősen kétfrwflMdbet keres bordójavitási munkálatokra. Jelentkezés a Sörgyárban. 348
Líwteneánwt, haj tókocsit i»egvételre ke
res Gazdasági.iroda, Király u. 53
í ———-- ■■ -.....
M4x«sk*ana kapható méz ellenében. Czvetkó, Fő-ut 4. 356
I Bttomoti szebá! konyha használatul ! keres fiatal házaspár. Cim a kiadóban. 3S7
j'' HuHadók-mmit felvásárolok. Cavetkó ^Utjás guíHitUem, Fő-ut 4. 355
B*Jiróoöt keres jó fizeíóaael, esetlég i lakással a Zala főszerkesztője. Deák Pe-| renc tér 10.
i Jó álUpotbsn léső, modern, -komplet! liAiöt és konjJwbutort kerjeeek megvételre. Gaál, Király-u. 15. 38!
Iwtaytn bútorozott szoba egy urnák . kisrió. üm a kiadóban. 37ö
'' 2ftLA polftücai RfiSftilap
Klaöia: .Kőzsazdasáfll B. T. MagykanUsa* x felelős kiadó:
t Mtoykaeizsal Keazeti Buttteifi. Szerkesztet ért (ele): Beocze icoo. Nyomatott a .Köz^zíiasigi R. ¿«nttsa" nyomditábar. Magykaaizsás. NyooHüér! íeie!: Zaiai Kér^y.
50a évfolyam. 46. szám.
Nagykanizsa, 1945 junius 6 szerda
ára 80 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
A jugoszláviai magyarok teljes jogegyenlőséget élveznek
Harry Hopkins bevégezte küldetését — Elfogták Lindemann tábornokot
találtak náluk. Mind a kettőjüket megfelelő rendőri kisérettci átadják a/, illetékes osztrák hatóságoknak.
Amerilct:
A moszkvai rádió tegnap esti adásában a háborús bűnösökről a kővetkezőket mondotta: Nincs és nem lehet kegyelem a háborús bü-nősék számára. Ezek a hóhérok meg akarták fosztani Európa népeit a szabadságtól, elpusztították legszebb városainkat és a kannibálok birodalmává akírták tenni Németországot és a vele csatlós országokat, így Magyarországot is. Teljességgel lehetetlen átérteni ezeknek a gaztetteknek következményeit. Hihetetlen azonban az, hogy akadnak emberek, akik Giringgel kezet fognak és leülnek vele egy asztalhoz. Hihetetlen, de mégis igaz, iio§y ezek közül a tömeggyilkosok közül még sskan vannak szabadlábon, olaszországi fürdőhelyeken nyaralnak és innét próbálják a szövetségesek között felmerült legkisebb nézeteltéréseket is nagy viszályokká felfújni. Hihetetlen az is, hogy miért nem akarja Franco Dsgrelle-t és LavaM kiadni ? Ha csakugyan megtisztítjuk Európát, ha kiküszöböljük a fasizmus minden befolyását, akkor véleményünk szerint könnyen megoldhaték lesznek -azck a kérdések, amelyeket külföldi sajtóorgánumok oly örömmel „nézeteltéréseknek* minősítenek.
Newyork, június 5
vezetők tárgyalják meg egvmás kö-.zött az uj szervezési "''problémákat. Murray véleménye szerint a szervezett munkásság igen fontos szerepet játszik a haboru .utáni problémák megoldásában.
London, junius 5 Ma hozták nyilvánosságra a Balkánon harcolt "és azóta feloszlatott brit csapatok munkájának részleteit. Ezek a csajatok speciális alakulatokból állottak, repülőkből, liegyi vadászokból, ejtőernyősökből. 1944 januárjában segitettek a jugoszlávok-fiak a dalmáciai szigetek felszabadításában, majd megtámadták az aegei szigeteket.. Ezek hatoltak be elsőnek Athénbe és ott harcoltak a felkelők ellen.
Harry Hopkins, Trurnán elnök személves küldöttje bevégezte mosxk vai küldetését és valószínűleg rövidesen hazatér Washingtonba. Mószsk vábftii léte alatt- többizhen találkozott Sjjtalin marsallal.
Ncteyork, junius 5 Elfogták Lindemann német tábornokot, akit Oroszországban a fő háborús bűnösök közé számítanak. I () volt az, aki Sztálingrád.ostromát vezette és az ő nevéhez fűződik a novgorodi cári palota kifosztása és szót rombolása ,továbí>á 100.000 orosz (>olgári személy -meggyilkolása.
V
Jugoszlávia:
Jugoszláviában több magyar lap jelenik meg. Eaek közül az újvidéki > Szabad Vajdaság« és az reg>nk«szabadkai magyar lap ismételten foglalkozik a Petőfi Dandi\r szerepével, amely tudvalevően együtt harcolt Titoekkal. Tito belgrádi lapja egyik legutóbbi szenzációs cikkében rámutatott arra, hogv Jugoszláviának is volt Nedicse és^lihajlovics Drázsá-ja, a szal>ad jugoszláv államnak tehát nincs oka arra, hogy egyes Quislin-gek és-hazaárulók miatt a magyarságot egyetemlegesen tegye felelőssé. A jugoszláviai magvarok teljes jogegyenlőséget élveznek és a teljés -bizalom alapján kapnak helyet a jugoszláv hadseregben.
Zalaegerszeg, junius 4 Űrnapján megalakult Zala vármegye Nemzeti Bizottsága, amely-ivek elnökéül Baráth János zala-eaerszegi lakost, a Magyar Kommunista Párt tagját, alelnökéül pedig Vida Lajost, a nagykanizsai Szociáldemokrata Párt vidéki oszt. titkárát választották meg.
A vonatkozó kormányrendelet alkalmazásával 140 tagu törvényhatósági bizottság megalakítását határozta el a- Bizottság, amelynek 125 tagját a demokratikus pártok, 15 tagját pedig a megalakuló szabad szakszervezetek küldik ki.
Hosszas vita után a Bizottság szó többséggel eldöntött szavazással elhatározta, hogy a 140 törvényhatóy sági bizottsági tagság közül 30—30-at juttat egyenként a Nemzeti Pa-_rasztpártnak, a ''Magvar Kommunista Pártnak és a Szociáldemokrata Pártnak, 25-öt a Független Kisgazda Pártnak, 10-et a Polgári Demokrata Párínak és 15-öt a szakszervezeteknek. • t
A Bizottság ielhivta a _pár.iokat és szakszervezeteket, hogv junius 15-ig jelöljék ki a törvénynatóságba k¡"küldendő tagjaikat.
SS katonát és német állampolgárokat tartóztatott le a nagykanizsai rendőrség
Japán elleni háború
London, junius 5 A Jipin elleni háborúban tegnap 500 amerikai óriás repülőcrőd Köbe kikötőt bombázta és mintegy 3000 tonna gyújtóbombát dobott a városra és főként a város központjára. A legnagyobb kárt vasutvonalakban, ipartelepekben, dokkokban és a repülőtábori berendezésekben okozták a bombák. Okinava szigetén ujabb amerikai csapatok szálltak óartra és a sziget több pontját hatalmukba kerítették. A Fülöpszigetekről felszálló repülőgépek Formoza kikőtőberendezéseit támadták és súlyos károkat okoztak. Dél-Kínában a szárazföldi csapatok 150 kilométer széles szakaszt tartanak megszállva és elfoglalták Lien-Csou kikötő várost, ahonnan 100 kilométerre törtek előre és menekülésre kényszeritettek egy japán hadosztályt, amely hajóra szállva sietett elmenekülni.
Oroszország: Moszkva, junius 5 Mikhail Neviadomski fiatal szovjet tudós a rákgyógyitásnak uj módját fedezte fel.
Neviadomski már 1930-bán kijelentette, hogy egy különleges na''ta-és zsírtartalmú folvadék, a -nafta-lanc segítségével sikerült -neki állatok rosszindulata daganatát megsemmisíteni.
Száz eset közül kilencven esetben a rákos patkánvok meggyógyultak. Több mint nyofcszáz állati kísérlet után az orosz tudós elhatározta a •naftalam-.-olajnak rákbeteg embereken vaió alkalmazását. 489 súlyos rákbetegnél, akiket már nem Tehetett operálni, a »naftalam-befecskende-zések következtében 93 százalékban javulást lehetett megállapítani.
Anglia : London, junius 5
A szövetséges hatalmak részéről a Németországot ellenőrző bizottsátr tagjaivá Anglia képviseletében Mont-somery tábornokot, a Szovjetunió'' képviseletében Zsukov tábornokot és az Egyesült Államok képviseletében Eiscnhower tábornokot nevezték^ ki. A három nagyhatalom képviselői a napokban Berlinben megbeszélést tartanak.
London, junius 5 Fiiipp Murray angol munkásvezér azt javasolta, hogy áz ango., francia, amerikai és a szórjet szakszervezeti
Alapos nyomozás után letartóz- . Jattá a nagykanizsai rendőrség politikai osztálya Horváth László kanizsai fiatalembert, ogy László.lieieeg-utcai szabómester fiát-, akit rovott-multjáról — fiatal kora ellenére — városszerte ismernek. Horváth a rendőrség előtt tett vallomásában beismerte, hogy több társával egyetemben belépett- a német SS-^laku-latha, miután az volt a meggyőződése, hogy az SS-ben sokkal jobb szolgálni".''mint a magyar hadseregében. Ismertette a rendőrség, előtt németországi > munkakörét- is, amely kezdetben őrszolgálatból, majd később a német politikai rendőrség, a Gestapo szolgálatából állt.
Horváth ügyével kapcsolatban számtalan tanti jelentkezett vallo-
mást étel re. akik mind hitelesen bebizonyították, hogy Horváth Lászlót szabadságon" SS egyen ruhában látták itthon és többen is beszéltek vete és előttük Horváth kijelentette nagy büszkeséggel, hogy a Gestapo, Sietve az SS-ben való szolgálat lehet csak az életcéljuk.
A rendőrség Horváth ügyében a nyomozást oly alaposan IeYolytatta, hogy az ^ktálcaí már átadja <a kanizsai nép ü gy és zséguek.
l''gyancsak letartóztatott a'' kanizsai rendőrség politikai osztálya két német állampolgárt, akik ijeisn^rték, hogy a nemzeti szocializmus eszméjét vallották és hosszú éveken át hűséges tagjai voltak a náci. pártnak. Megmotozásukkor vezérük képét, valamint horogkeresztes karszalagot
Hirdetmény.
A* ¡080.1945. M. K. sz. rendelet 11. § a értelmében közhírré teszem, hogy a nagykanizsai i. bz Igazoló Bizottság 1945 junfus hó 13 én az alább megnevezettek Igazolása tárgyában fog hat* mm!:
Fogara«i József, Tóth László, Merényi Béla alszámvevók, Kerecsenyi József, Kengyel Gvula v. nyilvántartók, Nagy László adótiszt, pm. titkár, Jakabfy Ferenc végrehajtó, Faits Ferenc segédnyilvántartó, Je-rausek Gyula adóhivatali gyakornok, Mikó Irfha kezelő, Horváth József díjnok, Csiza Györgv- adó''niv. altiszt. Jávor István kis. végrehajtó, Szalai Anna, Kálovits "Anna, Szollár Jó-zsefné, Horváth Julianna, Godina Erzsébet, Simon Piroska, Acs Mária, Zábó Irma, Keszthelyi Mária szerz. kis. munkaerők, Gaal László dijnok; Hornai Antal dijnok, Török Boldizsár nyilvántartó, Farkas Sarolta szerz. irodai munkaerő, Horváth Ferenc becsüs.
Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá vont, fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekelt sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban vagy Írásban haladéktalanul Jelentsék be.
A bejelentéseket Lidltb Imre l. sz. Igazoló Bizottság elnökéhez címezve lehet beküldeni (Sugár-ut 1§. szám).
Személyes bejelentés mindennap d u.. 2—5 óráig, az Igezoló Bizottság hivatali bslyiségében (Sogár ut 18. I. em.) esz-Lözölhető.
, Figyelmeztetem a bejelentőkét arra is, kogy az Írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a bizottság figyelembe, ha a bejelenté« a bejelentő nevét és lakcímét is JeltftnteU. Lidlth Imre, az I. sz. Igazoló Bizottság elnöke, Sugár-ut 13 sz
Hirdetmény.
Az 1080/1945. M. E. sz. rendelet 11. §-a értelmében közhírré teszem, hogy a nagy kanizsai II. sz. Igazoló Bizottság 1945. junius hó 13-án az alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz határozatot:
Kovács József törzsórm., Pocek Mihály, Farkas 2. Ferenc őrmesterek, Kovács Albert, Márton Jánosi, , Miklósi János, Nagvfi Jenő, Óvári István, Pászka R. Lajos, Simon ''4, József, Szalai 1. Sándor, György Vencel, Dobor Jenő, Uivári 1*. Lajos, Karancs János rendőrök.
Junius 14-én:
Kovács 2. Lajos, Major János. Németh Ferenc tiszthelyettesek, Szita Károly, Szekeres 1. József, Pálkövi László, Petóvári János. Pócsik János," Pusztaíi Ferdinánd, Kábavöl-gyi Lajos, Rábavölgyi Pál, Révész Imre, Rónaszéki Pál, Tóth 3. Imre rendőrök.
Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás aiá vont föntebb megnevezett közalkalmazottak olyan ma<ratartásáról, vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekéit sértette vagy sérti, "ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátyus . László II. Ig. Biz. elnök. Lak''ás: Rozgonyi-utcá 15. szám.
Figyelmeztetem, a bejelentőket arra, hogy az Írásbeli bejelentéseket, csak akkor veheti a Bizottság figyelembe, ha a bejelentő nevét és lakcímét is feltünteti.
Megalakult Zala várpegye Nemzeti Bizottsága
3"
ZALA
i94¿.junins 6
A Nemzeti Sögéiy
A háboni rom had öntötte hazánkat, elpusztította városainkat, vágó--hidra vitte a magyar népet. Bármerne nézünk, -csak romokat, puszin ¡¿i-st láumk. Gyermekeink éheznek, nincs ruhájuk, nincs gyógyszer. Viifas/taian ''látyány mindenfelé.
Dc mégsem. Van e^y szerveret, amely a szenvedést egvnitoni akarja. Sem sopánkodik, nem rágódik a múlton, hanem dolgozik a jövőért. Ez a szervezet a Nemzeti Segélj. Bwdaj>ost legnehezeljb napjaiban a Nemzeti Püsaetlendégi Frontban egyesűit demokratikus pártok keltették életre, bog}- az éhező Budapestet élelmiszerrel lássa el. A vidéki szervezetekből jöttek az élelmi-" szenei, gyócyszerrel megrakott vagonok, autók .„szekerek ^mentek a .gyermekvonatok ,amelvek az éhhalál szélén lévő gyermekeket vitték vidékre. Az ostrom után következő legnehezebb napokban megjelent a budapestiek arcan az első fáradt mosoly, meri gyermekeiknek, tudtak enni adni, nem keüeít többé félteni őket a járványoktól sem, mert lett gyógyszer. Budapest, népe az életet köszönhette a Nemzeti. Segélynek.
Május 23-án Nagykanizsán ''is megalakult a Nemzeti Segély helvi szervezete. Célunk-a. gyermekek felkarolása és támogatása, a városnak gyógyszerrel való"ellátása és »menynyire csak Jébet, élehniszerfelhozás, hogv legalább a gyermekeknek tudjunk jobb táplálékot adni. Máris megkezdtük egy csecsemőotthon felállításának munkálatait, melyhez'' napköz iotjfchon is fog tartozni. Dc ahhoz, hogy munkánkat eredményesen tudjuk folytatni, szükségünk van a város lakosságának anyagi és erkölcsi támogatásába. Mindenki lehet a Nemzeti -Segélynek rendes ós pártoló tagja. Ezért kérjük a város lakosságát, hogy megbizottainkat fogadják szi.veaen, támogassanak ''ben--pünket, hogy elérhessük mindenki álmát, a boldog és gazdag Magyarországot. Sz. Gy.
t'' . . Baüagás a Kereskedelmi < iskolában
. Ballag már a vén diák...''
A régi éltek ismét felhangzott az iskola padjait elhagvó diákok ajkárul. A nag\-kanizsai kereskedelmi iskola negyedik osztályú tanulói ballagtak szombaton déíelótt a ferences plébániatemplom udvaráról.
Az alsóbbosztálvu diákok nevében Serfőző Lászfó Ifi. osztálvu tanuló búcsúztatta a távozó <(liáktársait. Ha zaszeretehe, munkára buzdította az iskolapadokat elhagyó »diákokat, biztosította őket arról, hogy az ó általuk megkezdett munkát folytatni fogják, ha majd ők is kilépnék az iskola kapuin.
A távozók nevében Laki Árpád mondott köszönetet a tanárok áldozatos munkásságáért és megígérte, hogy az orsxágépités nehéz feladatából mindannyian kiveszik a részüket és további kitartó munkára hivtu fel az iskola tanulóit.
Dr. Boi-sa Béla igazgató meííille-^tődött szavakkal vett bucsut volt tanítván vai tói.
— Hiszem, mondta,, hogy az az önfeláldozó munka, amit az .életbe kílé}>ő diákokra fordítottunk, nem vészjiárl» és ez az értelmiségi ifjúság n-segállja a helyét mind az íróasztal, mind a munkapad mellett, ahová h sors állitja őket.
Az ünnepély, végén a negyedik osztály az alsó'' osztályok kíséretében, énekszóval végig ballagott a város főutcáján.
''Budapestről Jelentik:
Elveszíti áHását, aki október IS.-e után hivataléból eltávozott.
A legutóbbi minisztertanács határozott azoknak a közalkalmazottaknak sorsárói, akik a nyilasuralom alatt eltávoztak szolgálati helyükről. A rendelet szerint, aki politikai meggyőződésből hagyta el szolgálati helyét, meg kell fosztani állásától. Akiről az Igazoló Bizottság megállapítja, hogy németbarát volta miatt, vagy kényszerhelyzet nélkül hagyta el helyét, szintén meg kell fosztani állásától. Az-eltávozás okát és a nyilasok szolgalatát a rendelet értelmében egyénenként kell elbírálni. Aki azonban Németországba, vagy a németek által megszállt-területre költözött, bizonyítás nélkül meg kell fosztani állásától. Ebben az esetben csak az az egyetlen kivétel, ha kényszer hatása zlatt állott a közalkalmazott. Ha a közalkalmazott igazolja, hogy katonaivagy munkaszolgálatra hivták be, vagy mint ilyent külföldre vezényeltek,, azért kellett eltávoznia, az Igazoló Bizottság a kényszerhelyzet fennforgását, védelmezi. Ha az eltávozott x közalkalmazott Ügyében az

i

Igazoló Bizottság korábbanhatározott, az esetben ujbói le -kell tárgyalni. Ugyanez a minisztertanács
rendelettervezetei fogadott el a Szá-lasí-kormány által iogans^ott nyugdíjazások hatálytalanítása- tárgyában.
Süohler József a postatakarékpénztár. vezérigazgatója. Büchter József nemzetgyűlési képviselőt, a Magyar Szociáldemokrata Párt vezetőségi tagját, a kormány a posta vezérigazgatójává nevezte ki. ;
Nincs nyoma Révész Béla kitűnő magyar írónak, Bikefy László áUHólag Oaohauban van. Révész Bélának, a szocialista irók egyik legkitünőbbjénék, Ady Endre''belső barátjának hollétéről eddig nem sikerült semmit megtudni- Békefy László, a bátor és népszerű színész és konferánsz, akit több ezer sorstársával együtt a német pribékek Dachauba hurcoltak el, állítólag ott életben van. _
Bán Antal az uj iparügyi miniszter. A lemondott Takács Ferenc iparügyi miniszter helyébe a Nemzeti Főtanács Bán • Antalt nevezte ki iparügyi miniszternek.
— A poigármester Budapesten.
Wsndisch Dénes, Nagykanizsa polgármestere ma reggej egyhe$;gyógy-kezeiésre Budapestre utazottr Hivatalát előreláthatólag a jövő bét folyamán foglalja el.
— í Pénteken ül ésszé újra • Népblróság. A nagykanizsai Nép-bíróság - pénteken délelőtt bórakor ül őssze ismét a Legényegylet Helyiségében, mely alkalommal Balognak, a kegyetlenkedéseiről ismert ^őrmesternek az ügye kerül tárgyalásra.
— Értesítés. Üzememben á katonai sütés megszűnt, szerdán reg-geá készséggel állok kedves vevőim rendelkezésére. Szvoboda Lajos sütőmester.
— Jégkár. A múltkori jég nagy pusztításokat okozott Zala ^ déli részében. Mint, már hivatalosan■íPeg-áliapitották, különösen- Murakereszt-ur,.Bajcsa és Fityeháza környékén okozta a jégverés a . Iegoggyobb károkat. A - szépen .kifejlődött gabonát-úgyszólván teljesen elpusztította, úgyhogy a?; gazdák kénytelenek voltak azt lekaszálni. Több helyen már fel ís szántották e -területeket és kölessel és muharral vetették be. v.
■ ^^^^^^

— Felhívjuk a vas- és fémipari j. munkásokat, hogy junius 7-én d. il 6 órakor jelenjenek meg a Fő-ut 24. alatt szakszervezeti helyiségben.
MOZI
Junius 6—10. Szerdától vasárnapig a Városi Mozgóban a legragyogóbb magyar íiim: Torockói raeny*»sxany. Főszerepben Dayka Margit és Jávor Pál. Előadások 3, 5, 7-kor.
Hercen* és Kossuth találkozása
A Szovjetunióban nemrég ünnepelték Alexander Hereen halálának 75. évfordulóját-. Hercen a 19. századbeli orosz szellemi életben.óriási szerepet játszott. Hercen a jobbágyfelszabadítás nagv harcosa, a s~za-had orosz sajtónak megalapítója. Az emigrációban kiadott lapja, a »Harang« az elsó eenz urától mentes orosz folyóirat, a cári önkényuralom bátor ellensége.-Nagy tehetségét teljesen a "haladás, a szabadság, a demokrácia ügyének szolgálatába áiii--tor.ta. Az orosz, nép ma hálásan emlékszik meg azokról a nagv szolgálatokról, melyeket Hercen hazájának tett.
Hercen élete nagv részét emigrációban töltötte. Külföldön kiadott lapjával és irataival évtizedeken át befolyásolta a •''haladó orosz közvéleményt,. Az emigrációban Hercen élénk kapcsolatot tartott fenn a francia, olasz, lengyel és magyar szabadságmozgalmak emigráció}áuak vezető egyéniségeivel. Hercen, unyan úgy, mint Csernisevszkij és az orosz demokratikus mozgalom más képviselői, rendkívüli "szimpátiával ki-Sérto a 48-as magy ar szabadságharcot.. Emlékirataiban 1849 után megbélyegzi Górgeit, »az áruló hadvo-jcért« s''gyakran visszatér sft szerencsétlen, elárvult Magyarország« sorsára. 1849 után továbbra is állandó érdeklődéssel kisérte a magyar nép függetlenségi harcát. . Az emigrációban Hercen felkereste Kossuth Lajost. Öt Kossuth érdekelte, mint ogyéniség is, de mindenekelőtt, mint á biagyar nemzet képviselőjévé! akart vele érintkezésibe lépni. Hercen közelebbről akart megismerkedni a magyar kérdésekkel, mert a magvat- szabadság ügyét európai jelentőségű ügynek tekintette.
Emlékiratait an Hercen egy egész fejezetet szenti Kossuth-tal folyta-tottr beszélgetéseinek s Kossuth jellemzésének. Hercen meleg szimpátiával ír Kossuthról. Védelmébe veszi sok ki.ogás és -szemrehányás ellen, amcilyel az emigrációbaii Kossuthot dletiék. Megértő szolidaritással rLagyarázza Kossuth nohéz helv-zet''-t.
Foltétlen meg van győződve-jóhiszeműségéről és őszinteségéről. De ez a szimpátia nem akadályozza meg Hercent abban, hogy elfogulatlanul és tárgyilagosan vizsgálja, mit nyújthat a magyar emigráció a reakció és a demokrácia között folyó nemzetközi harcban mint szövetséges, milyen fokig hajlandó és képes Kcfösuth''''a magyar nemzeti függetlenség .ügyét öüsrekapcsolni más
európai nemzetek nemzeti függclk''n-ségi harcával é> kora, társadalmi mozgalma íval.
Hercen 1853-ban Londonban kereste fel .Kossuthot-.-Azután, többször találkoztak és 1855-ben egy angol nyaralóhelyen egy hónapot töltötték együtt*. Az a jellemzés, amelyet Hercen Kossuthról ad, nyilván több részletes beszélgetési összegezésének eredménye.
Fcgarast Béla •Folytatjuk.) ;
Sportrovat
NVTE—Kaposvári RAC 3 :1 (3:0)
500 néző. Vszitte: Németh.
Nagy — K»vá«s, Both — S«msi, Németh, Piacskó — Juhász, Friss, Boda, Túra," Horrálh.
Karcagi — Decsi. Takács — •rbán, Kiss Gaál, Záborszky -r- Qyánó, Rosta, Szellő, Bsrecz, Murálh
Kellemes időben, szép játékkal lejte meg Kanizsa sportszerető közönségét a KRAC. Eleinte nem is ugy indult a mérkőzés, hogy simán nyer .a Vasat,. de később mintha a csatárai sxárnyakat kaptak volna, egyik szebb támadást a másik utin sittévc a Kaposvár kapujára és ennek er-almér.ye a három védhetetlen gól volt A második félidőben a kaposvári csapat került fölénybe, egymásután iniitotta szép támadásait a kanizsaiak elien, de a''.Vasút kiiünő védelme ,igy sem tudta megakadályozni, hogy Kaposvár csatárai gólt ne ójjtoek A mérkőzés mezőnv.játékkal ért véget. •óIIÖtő: Tura, Friss/»oáa illetve Szellő.
; NVTE lf.—Sáska l. 1:0 (0 :0)
Vezette Mihácsl. Egyenlő eUenfelek. A Sáska nem érdemelte meg a vereséget. Döntetlen eredmény Igazságosabb lett volna. Góllővő Kőrös.
NTE—Kaposvári MTE (2:2)
A tartalékos NTE szép eredményt ért el Kaposvárott.
Honvéd FC—Megver-utca 2 :2 (2: l)
Sáska 11 - Reménység 5:3 (3:2)
H. F.

Az NTE vezetősége szerdán d u. 7 óra-''Ot fontos ügyekben megbeszélést tart a Koksz helyiségében (volt Bires, Mak©-viczky cukrászda felett). Fonta« tárgyra való tekintette* teljes számú megjelenést kérünk.
— Felhivás. A? Egészségügyi Alkalmazottak Szabad Szakszervezete? megalakulása ügyében felhívjuk őz egészségügyi alkalmazottakat (ápolónők, szülésznők, védőnők, kórházi alkalmazottad és tisztviselők), hogy jelentkezienek a közkórházban Balogh István laboránsnál.
Junius K>.: az Ifjúság önnepe MaDiSz.
— Falbivás. A nagykanizsai ipa-roskör elnőksége tófeivja miralazo-kat, aköméi a kör tulajdonát képező bútorzat, függöny; szőnyeg stb;-ván, hogy azt három napon őelül adják le vagy jelentsék Mankovits Istvánnál, Teleki-ut 1?.
A polgármester közleményei Hirdetmények.
Felhívom az aszalóüzem tala}docosokat, hogy nyilvántartásba vétel .vtoett 3 nap alatt a városháza közigazgatási ügyosztályán jelentkezzenek. 397
Budapest népe éhezik! Sürgős élelmiszer segélyre vaa szüksége. Felkérem városom lakosságát, hogy «kinek nem romlandó élelmiszerekből'' (liszt, bab, kukorica, zsir stb.), bárcsak a legkisebb nélkülözhető feleslege van, ajánlja azt fel iegkésóbb 7-éig a Közellátási Hivatalban, ahol azokat mindjárt át. is veszik. Bármily nehéz''a magánk-helyzete is, azért a fo-város népének megsegítésére, ahol mindnyájunknak élnek rokonai, bizonyára akad még Nagykanizsán nélkülözhető élelmiszer. 388 PolgánnMtar.
APRÓHIRDETÉS p(
Tudom, kik vitték el ferences plébánia I pincéjében elhelyezett kosiramból ezüst-lárgyainat. Nem teszek feljelentést, ha eze-i ket visszahozzák — Almásy törvényszéki ; íanácselBik; 407
Férfi f*drá«uefé4st azonnali belépésre i ■ felveszek özf. Kolaritsné, Fé-ut 8. 404
i ___:_•___
Gersnük, deszkák, lécek eladók Kiráiy-u''ca 38. sz. • 403
I F&nertzsktnából segédeHteres a Maort-i Üzem nagykanizsai éieíeintira részére: ]e-i lentkezés Központi Gazdasági Iroda, Ki-
I rály-utea 53. 402
.. . -i -
Hulladék-gumit felvásárolok. Czvetkó | Matyi» gutmüzem, Fó-ut 4. 355
KülSnba^árata bútorozott szoba kiadó. Cim a kiadókan. - »93
Női és férfi alsó és feiső rabiért éíeimi-szert.adnék. Cim a kiadóba«. " 391
.•■»-•Bfáwhaona. kapható méz ellenében. Czvetkój Fő-ut 4. 356
El.éom 3 és fél hald kaszálómat. Ér-dcklódai Alsésácc 122. szám, Boros Pállá!. " v 399
Egy 50—Í0 év körüli megbízható, gíttjox aít koretek. Cim akiadéban. 392
ZALA politikai ntrpiiap
Kiadja: .Közgazdasági R. T. Na^ykaatraa'' Felelős kiadó: a Nagykanizsai Kemzeti Blzattság. Szerkesztésért felel: Bencze Jeaé.
Nyomatot; a .Közgazdasági R. T. kanizsai; nyomdájában Nagykani Nyomdáért felel: Zalai Károlv-
évfolyam. 47. szam.
Nagykanizsa, 1945. junius 7 csütörtök
Ára 80 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szára. Telefon: 31.


m m
Arccal a vasút felé.
i
mondotta Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt országos értekezletén. Ezt a három szút a magyar jövő építés acél falába kellene vésetni, dc Ixj tevései ni minden dolgozó lelkébe is, mert ez a három szó fejezi ki az uj magyar élet megindulásának" első imgy állomását.
A vasút az ország eleven érháló-zata, amelyben egy egész nép életét jelentő vér kering. Ezt* az érhálóza-tot szakították, tépték, zúzták össze az országgyilkos német és nyilas hordák. Ennek azérhálózatnak rend-l>ehozása az első programmpont ahhoz, hogy ennek az országnak minden egyes legkisebb testrészecskéjét eleven és lüktető élettel láthassuk el.
Arccal a vasút felé, felhívás volt, amelyet Nagykanizsa vasú tassága szívügyévé tett- Bár Nagykanizsa volt az utolsó város, moly a fasiszta iga alól felszabadult, mégis a vasútépítés terén az egész országban tálán a legelső helyen áll". A felszabadulás után a fűtőház nymokban volt, a blokkház váltók, távírda, telefonvezetékek. mozdonyok és kocsik -romjai, tarkították a szörnyű képet, amrt á fa>iszta gyilkosok itthagytak. A vágányokat minden 8 méterre felrobbantották. A vasúti munkásság négy nap alatt.helyre hozta a vasút nagy részét és-21 nap alatt jóformán minden szerszám nélkül teljesen tizomkéjKissé tette. >
Április 15-én már próbaútjára indulhatott az első szerelrény Nagykanizsáról Budapestié. A magvai'' vasutas munkásság 21 nap afatt nem kevesebb;, mint 560 mozdonyt javított- ki és tett üzemképessé. A kommunista pártba tömörült vasutas munkásság teljesen magáévá tette Rákosi Mátyás felhívását és emberfeletti-munkával oly eredményeket értek cl, anu-h például szolgálhat mindenkinek, aki részt akar venni az országépitó-híunkában.
A nagykaíiizsai vasúti munkásság április 18-tól 30-ig 44 teherkocsit, 11 személykocsit, május 1-től 3l-ig pedig 122 teherkocsit és 16 személykocsit helyezett üzembe. Ezenkívül a csurgói állomáson 9, Murake-reszturon pedig 13 felrobbantott kocsit tetté futókópessé. Ezeknek a munkáknak a hősei: Németh VI. József, Nagy I. György, Horváth Jenő. Somlay János, * Pőczo István, Rábay Lajos, Temesi József. Tibolt Kálmán, Pásztor János, Lőrincz. Imre, Bencze Lajos, valamint Nagy János, Vincze Ferenc, Pálfalvy János, Horváth XV. Lajos, Berke Lajos, Németh Lajos, Horváth XIV. Lajos és Gazdag Ferenc kbcsilakatosok. ; - .
Tudja meg Nagykanizsa lakossága, hogy -vasutas munkásainak köszönheti, hogy menetrendszerinti személyvonat-/indul naponta Budapestre és vissza. Tudja meg - azt. hogy Nagykanizsa volt az országban a legelső^ ahonnét április 15-tól már rendszeres személyvonatok mentek najKuita. Büszke lehet erre Nagykanizsa. De ez a munka csak kezdet, mert minden eszközzel minden dolgozónak oda kell. hatni, hogy munkájával segítségéi« siessen a vasutasság munkaprogi-ammjáiv>k megvalósítása érdekében.
-Arccal''a vasút felé<; — mondta Rákosi Mátvás és Nagykanizsa város minden lakója most-''arccal a vasút felé fordul, ahol már megindult az uj magyar élet szabad világa felé robogó vonat.
XII. Plusz:
,fl nácizmus ördögi réme végezni akart az egyházzal"
99*
Churchill nyilatkozata a levantei kérdésről Attlee negy valasztasi beszéde
Moszkva, Washington, London ós Páris közös nyilatkozatot bocsátott ki tegnap este Németország megszállásának ügyében. A négyhatalmi deklaráció megállapítja Németország tökéletes leveretését, valamint azt, hogy a háborúért kizárólag Németország felelős. >A nvilatkozat kifejti, feogy a német határvonalak azok lesznek, amelyek 1937. december 31 én Ausztria és Csehszlovákia megrohanása előtt érvényben voltak. Németország pontos határvonalát maid csak a béketárgyaiáson állapítják meg és ott fognak dönteni 8 jelenlegi Németország területét képező bármely tartomány ^státusáról is. Németország északnyugati zónáját Nagybritannia, s délnyugati körzetet Amerika, a keléti zónát a Szovjetunió, a nyugatit pedig Franciaország szállja meg. Berlint egy négyhatalmi szervezet fogja kormányozni, amelynek élén felváltva fogja az ügyeket intézni a négy szövetséges főparancsnok. A nyilatkozat kijelenti, hogy az a tény, hogy a szövetségesek vették kezükbe a legfelsőbb hatalom gyakorlását Németországban, nem jelenti Németország annexióját. -
A nemzeti szocializmus főkoiomposait ki kell szolgáltatni a szövetségeseknek, akik . felett a szövetségesek által delegált bíróságok fognak ítélkezni.
Oroszország:. Moszkva; junius 6
Az Associated Press az Egyesült Államokba visszatért Bruce államtit-kár nyilatkozatát közli, aki londoni és párizsi magasállásu személyekre való hivatkozással megismételte azo-(kat a híreszteléseket, hogy a szovjet kormány megszálló szervei Berlin területén és a Vörös Hadsereg által megszállt egyéb németországi körze-— tokben likvidálták volna a néniét ügyvédeket, tisztviselőket, tanárokat és szakembereket és az üzleti körűk képviselőit.
.í Szőriét Túr ¡rati Iroda (i dióf felhat atmazta annak kijelentésére. hogy az emliftti hi-reszte''csek. mely szerbit a Szovjet ellenőrzése miatt leró körzetekben likvidálták rolr.a a ■német értelmiséget. légből kapottak és rágalojn jellegűek.
A britek, amerikaiak és franciák megszállása alatt mintegy 55 millió német van, míg az orosz megszállás alatt csak 15 millió német alattvaló.
Anglia : London, junius 6
Attlee, az angol munkáspárt vezére tegnap este beszédet mondott az angol rádióban. Ma este a liberális pái*t vezére fog rádióbeszédet mondani. Attlee a következőket mondotta a háború utáni újjáépítéssel kafxrsolatbán. Az egyes pártok között fölmerült ellentétek követk^ztéhen vált szükségessé a választások mostani kiírása. Pciftról-pont-ra vette Churchill-miniszterelnök beszédét és a miniszterelnök azon kijelentésével kaj>cRolafban, Itögy a szocializmus szörnyű következményekkel járna Angliára nézve, rámutatott, hogy Ausztráliában és L''j-Zcelandban, valamint.^ skandináv államokban mái-évek óta a szocializmus elvei szerint kormányoznak, anélkül, liQgy ezek a'' következmények lekövetkezfek volna. Az angol munkáspárt . felfogása'' szerint a közérdek mindennél előbbre való. Ennd.-S az elvnek betartásával mindenkinek, lehet ruháról és élelmiszerről gondoskodnia és munkaalkalmai teremteni, mint-ahogy a háború alatt is történt.
Amerika: Newyork,..juníus 6
Eisenhower tál>ornok kedden kora reggel Frankfurtból P^rlinl« érkézért" hogy részt- vegyen a szövetséges ellenőrző bizottság "első ülésén. Sír William Strang-et, aki előzőleg az európai tanácsadó bizottság tagja
nőni helyzettel kapcsolatban:. Az arab államokban tavólról sem'' célunk az agitációs bujtogatás és befolyásunkat teljes mértekben éppen a7. ellenkező irányban fejtettük*ki. Az angol kormány nem kovácsol semmiféle teri«eket a franciák ellen Szíriában és mint kijelentettem de Gaulle tábornoknak, hajlandó voltam elrendelni az összes brit csapatoknak kivonását Szíriából és Libanonból,
mílieiy''t megegyezés jött létre a francia, a szíriai és a lü>anaui kormány között, őszintén sajúá-lom, hog> a de Gauilex tábornokhoz intézett üzenet, amelyből közlselépé-semról értesült, mintegv háromnegyed órával Eden alsóházi nyilatkozata után érkezett hozzá. Nem kell külön mondanom, hogv ez jvem történt bántó szándékkal. "Kár, -hogv de Gaulle tábornok nem tartotta alkalomszerűnek, hogy a brit kormányt értesítse azokról «a rendelkezésekről, amelyekben május. 30-án Benet tábornokot a "tüzet szűntess« re utasította. Remélőm, hogy a ház elé terjesztett információból kitűnik, hogy néni igaz az, hogy agitációs -tevékenységre bujtogattunk, ellenkezőleg minden tőlünk .telhetői megtettünk a bizalom megőrzésére, a félreértések megakadályozására és a két fél összehozására.
volt, kinevezték Montgobiery tábor-: nok ]>olitikai tanácsadójává.
Egy Reuter-tudósító szerint mihelyt a németországi központi ellenőrző tanács és az ausztriai ollenőrző bizottság megkezdik működésüket, az európai tanácsadó bizottságokra'' már nem lesz szükség...!
Sziria Libanon: London, junius 6
Churchill tegnap nyilatkozott az angol alsóházban a szíriai és liba-
— A német népnek, amely most megszabadult eltévelyedésétől, v.a«t kíváőjuk, hogy végre'' ''találja meg üdvözülését.
A pápa rádióbeszéde az ördögi nácizmusról ós fa törékeny békéről
A pápa szombaton beszédet tartott'' a vatikáni rádióban. A többi között ezeket mondotta az MTI jelentése ■ szerint:
— Gondolataink a hat év előtti ; időkre mennek vissza, amikor béke volt a világon, de milyen bizonytalan bóké! Most is béke van. d<>-törékeny béke.
—. A nácizmus ördögi, réme ellen ''az Egyház gátat akart- emelni. 1933-ban az Egyház ellen folytatott harc ogyve elkeseredettebbé vált. Fokozódott az üldözés, a katolikus iskolák elnyomása; az ifjúság besorozása- és a lelkiismereti kényszer.:
— A háború folyamán sohasem szűntünk meg tiltakozni''a nemzetiszocialista inalom ellen, de tiltakozásaink hatástalanok maradtak.'' Csak most látjuk igazán, mennyit, s zen ve-''
>íl?tt a katolikus egyház á''nácizmustól. 2800 lengyel papot zártak a dachaui gyűjtőtáborba ,,ezok közül áprilisban esak 816 volt.,életben. A többiek elpusztultak.- Az ¿gazságos Bíró fogadja el a gónosztetteik miatt szenvedő németek vezeklését? A német nemzet a mosdani szakadókból találja" meg az emberiességhez vezető utat!
A nemzetiszocializmus — mondotta a pápa beszéde további részében - - egészen a háború utolscelótt-i hónapjáig alkalmasnak képzelte magát arra, hogy mihelyt megszerzi a katonai győzelmet, egysiíersmindcn-korra végez az Egyházzal". Hiteles és kétségbevonhatatlan bizonvité-kaink voltak ezekről a szándékokról, amehek egyébként önmaguktól l>e-széitek a katolikus egyház ellen meg-megismétlődő és egyre növekvő ellenségeskedésről Ausztriában, Elzászban, Lotharingiúban és főleg I>engyelországban. »
Munkás ifjak!
Rohamosan közeledik junius 10. az Ifjúság napja, mikor az egész ország irjuBága kivonul az utcákra hirdetni, hogy él és létezik a magyar demokratikus ifjúság Az értelmiség, az Iparos, a gyári munkás, a paraszt egymás kezét fogva, tömör egységbea kiáltja világgá, hogy éljen a Magyar Demokratikus Ifjúság! Éljen az Egység! Éljen a Szabadság! Nagykanizsán is Így tömörülve. kéz a kézben, töretlen egységben fog flnoepelnl az Ifjúság. De ebben az egységben kefl, hogy a mun-káslfjuság is nagy számban- részt vegyen
Azt mondják, hogy Nagykanizsának nincs Ifjúsága? — Mutassuk meg. hogy igenis Van IfJuságunk. mutassuk meg, hogy egységbe tömörülve ml Is vagyunk olyan erősek és szervezettek, mint bármely más városbeli Ifjúság, hogy tudunk olyan munkateljesítményt, sport eredményeket felmutatni, mely minden más város Ifjúsága mellett szilárdan megállja helyét. De ahhoz, bogy eredménj eket tudjunk felmutatni, szervezkednünk kell. JöJletek. hívunk benneteket a nagykanizsai „MaDISi" szervezetbe. hogy kivegyétek rémeteket uey a nmnkából, mint a dicsőségből. Vegyetek részt az ünnepségeken, de re az utcasarkókról bámészkodva, hanem jöjjetek velünk, illetőleg közénk. Dolgozzunk, örölJOnk. szórakozzunk •»gyötr. Hiszem és tudom, boey meg fogtok érteni és jöttök mindnyájan segíteni, híressé és naggyá tenni Kanizsa Ifjúságának rég elfelejtett nevét
Jelentkezzetek 8 án (pénteken) d. u. 7 órakor a .MaDISz" Batthyány u. 12. sz. alatti helyiségében. Egység.
Polai István UjuTr.uni''ás.
A nagy győzelem kis hirei
A norvég, kormány tagjai ötéves, önkéntes számkivetés utón csütörtökön délben egy brit hadihajón visz-szaérkeztek Oslóba. Haakon király a jövő hónapban tér vissza országába.
*
A brit királyi haditengerészet hivatalos jelentések szerint a háború folyamán eddia összesen TSO hajót vesJctett, közöttük 5 csatahajót és S
K • I j ü 1 ögéph o r dozót.
• »
iV''nes csehszlovák köztái"sasági elnök Sztálin marsallhoz táviratot in-tézott, melyben mély háláját fejozi ki a szovjet hadsereg és a -Szovjetunió népe iránt. Bennünket szlávo-kat, irja- Benes, valamennyiünket őszinte barátság érzése tölt el a szláv Oroszorszátr iránt.
Hercen és Kossuth találkozása
Hogyan látta Hercen Kossuthot?
A mag-var reakciós történetírás Kossuth Lajost tudvalevőleg mint valami idealista rajongót "Szokta ábrázolni. aki nem rudta ideáljait a valósággal összeegyeztetni s ezért ■ Avesztette lába alól a talajt«. Egészen másként látta Kossuthot Hér-i-en. Kossuth. — ezt hangsúlyozta Hercen különös nyomatékkal — nem romantikus. Kom rajongó hazafi-forradalmár, mint az olasz Maz-zini. nem utópikus szocialista. Kossuth a; magyar ügy specialistája, »ben rejlik'' ereje, "ez szabja meg korlátait is. Hesiíisztikusan látja a dolgokat. Nem vár hazájában máról-holnapra fon-adalmat,-mint Mazzini. Földjenek, hazájának mély ismerője. Nagyszerűen ismeri Délkelet-Európa kérdéseit is. »Oroszország társadalmi viszonyait sokkal kevésbbé ismeri, mint j>olitikai és katonai helyzétét«. De ezen nincs mit csodálkozni. Hiszen erről, mondja Hercen,- akárhány orosi. államférfi sem tud néhány általánosságnál és összefüggéstelen részletnél többet. Kossuth felhasználta az alkalmat, hogy kikérdezze Íleri-ení. ''az orosz faluközösségről, a földesúri hatalomról. Hercen részletesen informált» Kossuthot Oroszország szociális viszonyairól. ''
Hercen, a lengyel nemzet egyik nagy barátja, rendkívül olisrnerÓleg nyilatkozik Ivossuth beszédeiről, a nielveket Angliában 1855-ben Lengyelország érdekében tartott. »Kossuth beszédei" ugy fonftai, mint tar-taimi tekintetben rendkívül elismerésre méltók«.
Hercen figyelmét azonban cgyal-talán nem kerüli el vaz a tény, hogy Kossuthot Lengyelország ügye, nujit-
a többi nemzetkőzi kérdés is, voltadképpen csak Magv-arországra való kihatásában érdekli.
Amikor Kossuthtól távoztam, ejft kérdeztem magamtól: azonkívül, hog>- hazájának függetienségét szivén viseli, tan-e még rálátni, ami közös Kossuth és társai között? Mazzini arról álmodozott, hogy < Maszországira1 együtt az egész em-Ixc-riséget felszabadítja. Ledru-Rol-lin Párizs felszabaaitása után a/, egész világ szabadságát akarta szi-goru rendeletekkel elemi, Kossuthnak aligha voltak gondjai az egész emberiséget illetőleg és ugy látszott, p.cra nagyon érdekelte, hogy hamarosan kikiáltják-e Lisszabonban a köztársaságot..
Azt hiszem,x felesleges iskola;-; kommentárt írni, Hercen szavaüoz.
fleroea vé lemén ve az volt, hogy qgv nemzet függetfenségi harca annál sikeresebb, mennél jobban tudja ez a nemzet a maga ügyét össze-kaj>csolní más nemzetek "független-fégi harcával és az egész emberiség harcával a demokratikus eszmények sy őzeiméért.
• Ebben áll Hercen szavainak aktualitása a magyar demokrácia számára. Fogarasi Hcla (Vége.)
Támogasd a Nemzeti Segélyt!
Budapest r
Engedélyezték a tőzsde megnyitását A Budapesti Áru- és Értéktőzsde vezetősége az illetékes hatóságoktól megkapta az engedélyt a tőzsde újbóli megnyitására. Az engedély vonatkozik mint'' a gabonatőzsdére, mint az értéktőzsdére. A tőzsde megnyitására értesülésünk szerint még e héten sor kerül.
Károlyi Mihály nyilatkozata. A
Newyorkban megjelenő Magyar Jövő kábel utján nyilatkozatot kért Károlyi Mihálytól hazatérésére vonatkozólag. ¡Amióta Budapest törvényhatósági bizottságába való ha2a hívásom hírét vettem, már nem érzem magara többé emigránsnak. Amint megkaptam a hírnek megerősítését, ugy máris otthon va-
5 és 50 szazalók között vállakozik az uj fényűzési ós forgalmi adó
A hivatalos lap mai száma közli a pénzügyminiszter rendeletét a belföldi forgalomban fizetendő általános fényűzési és forgalmi adóról. A rendelei megállapítja, hogy mi esik forgalmi és fényűzési adó alá. A belföldi forgalomban az általános forgalmi .adó kulcsát a rendelet 5 %-ban állapítja meg. Sok kivétel fordul elő, melyek közül a lényegesebbek a következők : A papir-előállitók, mezőgazdasági és ipari szeszfőzdék 10% általános forgalmi adót fizetnek. Ásvány, kö és egyéb bányák anyagjaiból előállított áruk, ideértve az üveg- és porcellán termékeket is, 8°.''o adót fizetnek. Vegyiipari termékek általános forgalmi adója .7%. A forgalmi adót lehet átalányban is fizetni, de ezt csak olyanok kérhetik, akiknek személyi vagy üzleti körülményeik ezt indokolttá teszik.
A fényűzési adó konyaknál, likőrnél, rumnál 30° o, oezsgőnéi, par-főmöknél, játékkártyánál 50%. Bármilyen prémből készült szücsárunál 40%. Kidolgozott luxusbőr, tapéta és kárpit 30%., "Ugyancsak 30%-t fizetnek a Tégiség után is. Érdekessége a rendeletnek, hogy a virág fényűzési adóját mindössze 10%-han állapította meg.
Hirdetmény.
Az ¡080.1945. M. E sz. rendelet 11. § a értelmében közhírré teszem, hoey a nagykanizsai I. ez. Igazoló Bizottság 1945 junius hó 15 én. az alább meg nevez»tt*k Igazolása tárgyában fog hattrr.znl:
Vécsey Barnabás v. müsz. tanácsnok, Héti Lajos r: műszaki tiszt (közmunkák vezetője), Kalocsai Imre v. műszaki tiszt, Szántó Lajos v. műszaki tiszt, Gerócs Jenő v. műszaki altiszt, Dénes Ágoston. Szabó Imre,. Török Anna, Plühl Jolán, Peck Erzsébet kisegítő irodai munkaerők, -Vagy Ferenc hiv. szolba, Benedek József kőműves, Horváth Márton, Kovács József, Níczin^er Rezsó, Papp I^ajos, Pever János, Ország János, Szabó Károly, Tóth, György, Turzó István, Wild "Ferenc, Vajda László, Kappel József, Lor-vencz József utkaparók, dr. Németh László kis. írod. munkaerő.
Felhívom b. lakosságot, hogy mindazok, akik az. Igazolás alá vont, lentebb '' megnevezett közalkalmazottak oiyan magatartásáról vagy cselekedetéről tadnak, am«>ly a mosysr nép érdekeit sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálr.m szóban vagy . írásban haladéktalanul jelentsék be.
A bejelentéseket Lidítb lenre l. sz. Igazoló Bizottság e.cökéhez címezve lehet bekftlúeni (Supár-ut 18. szám).
Személyes bejelentés -níncennap d u. 2—5 óráig, az Igízoló Bízottság hivatali helyiségében (Sugár nt 18. I. em.) eszközölhető.
Figyelmeztetem a bejelentőket arra
61 jelentHc:
j gyok, hegy kivegyem " részemet az i oj demokratikus Magyarország nehéz, de többé fel nem tartóztatható | és többé el nem gáncsolható korszakalkotó munkájából.":
Budapesten reggel 4 órától este 12 óráig szabad a közlekedés. A polgármester az orosz városparancsnok engedélye alapján elrendelte, hogy hétfőtől kezdve Budapest területén a helyi időszámítás szerint reggel négy órától éjféii 12 óráig lehet közlekedni.
Halálos ítélet a Népbiróságon. Szabó Jenő kárpitossegédet a Nép: bíróság, mert több nyilas társával együtt egy kivégző különítmény vezetője vojt és több gyilkosságot elkövetett, haiáira Ítélte.
is hogv az Írásbeli bejelentéseket csak akkor ''veheti a bizottság Mgyelembe, ba a bejeientés a bejelentő nevét éa lakcímét is íeltönteti. Lldlth Imre, az 1. sz. Igazoló Bizottság elnöke.
Hirdetmény.
Az Í080/1945. M. ET. sz. rendelet 11. §-a értelmében közhírré teszem, hojv a nagykanizsai II. sz. Igazoló .Bizottság 1Ó45. junius hó lfján az alább megjnevezettek igazolása tárcában hoz határozatot:
Németh 6. István, Nádudvari Lajos. l-engye! ístvún, Szabó 1. Károly ftőr:nesterek, , Selmeci Lajos, Somogyi 1. József, Solymosi László. Szabó 3. Károly, Szentendrei József, Szentesi András, Szili Káhnán reml-. őrök. Tóth 3. Imre, Sziláiéi .József próbarendőrök.
Junius lS-án:
l)r. Koltai Miklós, Vass Imre rfo-gahnazók, Sipos *2. Mihály, Végvári József, larnai Nándor ftőr-mesterek, . Szabadi Ferenc, Simon Gvönrv, Takács 10. József. Török 1. Sándor, Tóth 2. Béla, Varga 16. János, Vas Vilmos, Molnár 13. József lendórök. •
Felhívom a lasosságot, hogy mindazok, akik az igjfeolás aiá vont fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan mairatartásárói, vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, ezt és-az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban, vagy Írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátyus László II. Ig. Biz. elnök. Lakás: iRozgonyi-utca 15. szám.
Figvélmeztetem a bejelentőket arra, hogy az Írásbeli bejelentéseket csak akkór/veheti a Bizottss^r figyo-lembe, ha a bejelentő nevét és lakcímét is feltünteti.
— A feronce» plébánia felhiváaa. A
ffatoilkuB Egyház JodIos 8-án flnnepü Jézus legszeniebb szivének ünnepét A katolikus híveknek jámbor és megszentelt szokása ezen az ünnepen bensőségesebben járulni a szentségekhez, A'' íerence? plébániatemplomban az'' ünnepen S órakor ünnepi Istentisztelet lesz és a plébánia híveinek felajánlása a legszemetb szívnek. Az ünnep nyolcada alatt minden este 6 órakor ájtatosság és engesztelő könyörgések lesznek. Az eugeszteléseket hazánk és nemzeti sorsunk JóralordnJásáért lógjuk felajánlani. Kívánatos volna, hogy a hívek ez?n Ajtatosságon és kőnyőrgé-seken minél nagyobb számban megjelenjenek. Ezzel tartozunk az Isteni gondviselésnek, hogy különösebb bajoktói megőrizte városunkat, de tartozunk fogságban ée deportálásban lévő honfitársainknak Is. akiknek hazajöttéért ceof tudjuk eléggé ostromolni az egeket.
— Kö*fr.oIjjála<5 alkalmazottak fijjyel-
tacbe! É''te^ftem az összes közszolgálati nlkftloiír-zottíikat és azok családtagjait-. hogy &z 1944. évre érvényesített prcfcépe* Igazo.''ványalk f. é^i áugnsztus h^ 3! ¡z írvénye8^k. igy azokat sz 1945 évre szóló érvényesitési hélyeg büragfisitáRH néiküi Is auguszms 3l-lg bezáróine fólAru Jegy váltására érvényesnek fogadjuk el. Fentiekkel kep csolatban az arcképes Igazolványoknak a további érvényesítését t évi Jullus hó 1 lg Ideiglenesen beezön etl a szom bathelyl üz''ctvezetőig Érvényesítési dijak befizetését a szombathelyi 1. sz.
vasúti számadópénztár sem fogadja el a lenti időpontig.
Az egész évre szóló, valsmint a közalkalmazottak gyermekeinek a nyári hónapokban érvényes utazási igazol-ványaira vonatkozó rendeletei a szombathelyi özletvezetőség á közel Jövőben adja ki. . Állomásfőnök.
— Felhívjak a nagykanizsai vendéglátó Ipari munkásokat, hogy a helyi szabadszervezetének megalakítására f* hó 7-én, d. u. 4 Arakor''Főut 24. számú helyiségben jelenjenek meg.
A szervező bizottság.
— Orosz nyelvtanfolyam nyiük Nagy-kanizeán- Jelentkezés és beiratkozás Morvay Gyula polgári Iskolai tanárnál. Csengery ut 1. A tanfolyam 10—12 én kezdődik és augusztus 10 én feleződik be. A tanfolyam helye: a Kommunista Párt házának nagyterme (a volt Ka-ezinó nagyterme) Órák: hetenkint kétszer-háromszor 6—8 lg, vagy 7-9-ig.
Hirdetmény.
A KözeMátási Felügyelőség felhívja a város és járás lakosságát, (háztulajdonosokat, hivatalokat) hogy a birtokukban levő katonai- és civil textilhulladékokat gyűjtsék össze, mert erre nemzetgazdasági szempontból nagy szükség van. Az összegyűjtött textilhulladék átvétele, kifizetése és elszállítása az Országos Textil''Hivatal megbízottja utján történik.
Zalaegerszeg, 1945. májas 29.
Közellátási Felügyelőség Zalaegerszeg.
MOZI
Junius 6—10. Szerdától vasárnapig a Városi Mozgóban a legragyogóbb magyar film: Torockói menyasszony. Főszerepben Dayka Margit, Jávor Pál. Rózsahegyi, Kabos, Mály Gerő. Előadások 3. 5, 7-kor.
A polgármester közleményei Hirdetmények.
Közhírré teszem, hogy a kiskereskedők á''tal felszámitható fogyasztói lisztárak a következők: búzadara kg.-ként 3.60, finomliszt 3 —. egvséges búzaliszt vagy rozsliszt 1.40 P. Ha a kiskereskedő a lisztet a fogvas^tó kivánságárá papírzacskóban szolgáltatja ki, a papírzacskó önköltségi ára külön felszámitható. A kenyér fogyasztói ára kg-ként 1.35 P. a házikenyér sütési dija pedig kg.-ként 40 fillér. 405
Az élelmiszerek és élelmezési anyagok (liszt, cukor, só, bab, hus, zsir, olaj, tojás, vágóállat stb.) megfelelő elosztása és a vármegye szükségletének biztosítása érdekében a főispán ur elrendelte, bogy a várraegye területéról^Jgy tehát Nagykanizsa város ferflietér£Pis afc''őispán nr engedélye nélkül sem egytfs emberek, sera kereskedők személyenkint 5 kg.-nál na-eyobb sulyu élelmicikket nem vihetnek ki A rendelet végrehajtását ugy az utakon, mint a vasúton közegeimmel és a rendörséggel ellenőriztetem. Az 5 kg -nál nagyobb mennyiségei mindenkitől elkobozzák ! • 406
Polgármastar.
APRÓHIRDETÉSEK
Háztartást és fóté*t végző háztartási alkalmazottat .fizetéssel vagy egyedülálló asszonyt családtagként felvennék Horthy M.-ul 15. 1. em. 176
Eladom 3 és fél hold kaszálómat Érdeklődni A!sósá:.c 522. szám, Boros PáV-rál. _________________399
Hulladék-gamit felvásárolok. Czvetkó Mátyás gumiüze.n, Fó-ut 4. 355
Gerendák deszkák, lécek eladók Királyra c-T 1 403
utca 35. sz.
Fcrfrruhaszövete! és fehérneműt adaék zsirért, cukorért. Kiráiy-u;ca 28. • 410
Sürgősen vennék, egy hálószobabntort.
Mai-Var utca 50.__411
Használt háió eladó. Házmester, Magyar-atca 30. ''___4''2
Mezőgazdasági ¡{épek, motorok, traktorok, malmok, lég''.i¿-¿rak javítását iímét váilaljnk Buváry László esztergályosmes ter, Kelemen István auló és motorszerelő mester, Perendy József laka''osmesier Zrínyi Miklós utca 1*3 (Kelemen-garázs). 409.
2SLA poiitíkai napilap
vKiadja: »Közgazdasági R. T. Nagykanizsa* Felelős kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság. Szerkesztéséi felel: Bencze Jeae.
Nyomatott a »Közgazdasági R. T. Nagy-'' Kanizsa" nyomdájában Nagykanizsán." Nwmdáért felel: Zalai KáT.>ív.
5»0. évfolyam. 48. szarn.
Nagykanizsa, 1945. junius 8 péntek
Ára 1 pengő 20 filléx.
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
■'' ; '' • "* N . ■ _
Szerkeszti f Bencza Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szája Telefon: 31.


Németország megszállása ügyében teljes a megegyezés
Lipcsét, Cnemnitzei és Dessaut kiürítik az angolok — Élelmiszerórtekezíet Londonban Nyomában vannak a megszökött Balogh őrmesternek
Zsukov, Montgomery, Eisenhower tábornagyok és Alfréd de Tas-srgny tábornok berlini megbeszélései állnak a világpolitika homlokterében. Kétségtelen, hogy a nagy győzelem után ez a legnagyobb politikai tény. A szövetséges fővárosokban közölt térképek azt mutatják, hogy Németországnak majdnem fele orosz zónába esik.. A megegyezés szerint tehát Thüringiából, Szászországból és MeckUnburgból az ott tartózkodó amerikai csspatok elvonulnak és elhagyják Lipcsét, Chemnitzet és Dessaut ós más nagy városokat is, hogy azokat átadják az orosz megszálló csapatoknak. Nagy-Berlin területe négy zónára oszlik ós a német fővárost a négy nagyhatalom közösén szállja meg. Tegnap Eisenhower ós Montgomery tábornokok visszatértek főhadiszállásukra, mig Montgomery tábornok politikai tanácsadója Berlinben maradt és az oroszokkal tovább tárgyal.
Sztálin marsall Eisenhower, Montgomery és Zsukov tábornokokat a legnagyobb szovjet kitüntetéssel, a „győzelem érdemrendjével" tüntette ki, mig Alfréd de Tassigny tábornok a „Szuvarov" érdemrendet kapta. - - .
Japan elleni háború
A Japán elleni háborúban óriási rcpülőer''ődök nagyon erős kötelékei ma reggel Osakáfwm végeztek nagy pusztításokat és bombázták Formo-zát is. Okinava szigetén a nahai repülőtérről felszálló repülőgépek már a Japán anyaországot bombáztak és a szigeten harcoló csapatok az egész front mentén előrenyomulnak. Formoza szigetén vasutvonalakat, kikötő berendezéseket és utánjvitlásra alkalmas gócpontokat támadtak és megtámadták a batá-viai japán támaszpontokat.
A Kínában folyó előnyomulás során elérték Lien-Csout "és N^nkingót melyek ezidószerint már az amerikai légihaderő támaszpontjául szolgál. Burmában a szövetségesok rövidesen kiterjedt vasúti hálózattal rendelkeznek a Burmából kiinduló hadműveleteik számára. Spaats tábornok a keletázsiai amerikai légi haderő parancsnoka kijelentette, hogv az amerikai B/29 óriás re-pülooródök könyörtelenül el fogják söjíömi a japán légi haderőt:
Anglia: London, junius7
Az angol kormány londoni élelmiszer értekezletre hívta meg a nyugateurópai országok képviselőit, így Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát, Dániát és Norvégiát. Ezek az országok valószínűleg földművelésügyi minisztereiket küldik el az értekezletre. A tárgy alásokon fő kérdés lesz az, hogyan lehetne az egyes országok élelmiszertermelését növelni, mivel szakértőt véleménye szerint az élelmiszertermelés mélyen az alatt a pont alatt van, mely szükséges a lakosság ellátásához. Becslés szerint 1 és .''háromnegyed millió tonnával több" hust kell termelni, azonkívül a cukor, zsír, sajt, toj és egyéb élelmiszerek termelését is fokozni kell. Az angol földmüvelésügyi miniszter, kijelentette, hogy. növelni akarják az állatállományt is és azért csökkentik a gabonane-müek és burgonya termelesét. Kijelentene. hogy az Egyesült Államok és Anglia csökkentette saját lakosságának a fejadagját, hogy segíteni tudjon az európai népekén.
London, junius 7
A portugál kormány megbízásából brit, amerikai és francia ''megbízottak tegnap átvették Lisszabonban a német követségét. ."
London, junius 7
Az angol lapok ismét egy nagy-
8L0Ú0 eltűnt Ebiben a számban nem foglaltatik bent a flotta és a légi haderő vesztesége. Ezen számból az amerikaiak vesztesége 515.000 fő, mig a britek és kanadaiaké 1S4. ezer ember.
Xeict/ork junius í.
Trurnan elnök a kongresszus elé terjesztette a kölcsönbérletnek az 1946. kincstári évre vonatkozó tervezetét, mely szerint au. amerikai kormány 1946-ban ,4 milliárd 375 millió dollár értékben szándékozik kölcsönbérleti segítséget nyújtani szövetségeseinek.
Levante: London, junius 7
Kairóban tegnap ismét összeült az Arab«. Liga,4 hogy megtárgyalja a levantei államok és Franciaország közötti vitát. Szíria és Libanon miniszterelnöke rendelkezést adptt ki, hog^ minden francia katona és polgár! lakos liagvja el az országot. A diplomáciai kaj>csolatot azonban fenn akarják tartani Franciaországgal.
Szíriában és Libanonban apró rendzavarásoktól eltekintve nyusrodt maradt a helyzet. A szíriai csendőrségnek, sí került fenntartani a rendet a nagy városokban. Bcnct francba tábornok tegnap meglátogatta a brit tengernagyot.
A nagy győzelem kis hírei
Hitler holttestét megtalálták Berlinben a romeltakarítási munkálatok során a Reichstag épületének egyik bunkerjében elöszkösődött holtr testre bukkantak* A holttesten lévő küiönféle jelekből, a csontrendszer felépítéséből és fogakról történt megállapítás szerint majdnem biztosra vehető, hogy a holttest Hitleré. *
Normandiában a szövetségesek 6 év előtti első partraszállásának emlékére éjfél után 20 percre megkondultak a harangok és megszólaltak
Balogh Ferenc, a kegyetlenkedéseire''. ismert őrmester ügyét pénteken tárgvalta volna a nagykanizsai Népbiróság. Balogh hétfőről keddre virradó éjszaka több internált- társával együtt egy nagykanizsai pék-mühélyben dolgozott. Munkahelyéről egy óvatlan pillanatban megszökött. Társait a rendőrség kiliallgatta; akik elmondták, hogy Balogh már korábban szökési tervet kovácsolt, csak az alkalmas pillanatot várta, hogy azt végrehajthassa. v ■
Av rendőrség politikai osztálya országos körözőlevelet adott ki ellene. Kézrekeritésére az intézkedést folyamatba tették. Minden remény megvan rá, hogy rövidesen ---¿ikerül elfogni. ... .
A nagykanizsai rendőrség, politikai osztálya''most göngyölíti fel a nagykanizsai Vécseyrutcai iskolában székelt partizán-mozgalom tevékenységét. Ezzel kapcsolatban letartózta-
tásba helyezték Jutási József lakatos tanoncot, aki. beismerő vallomásában előadta, hogy alapos fegyveres kiképzésben részesültek és céljuk az orosz hadsereggel szemben való harc volt. Nagyon sók partizán-társát megnevezte, akik jelen pillanatban szökésben vannak, do országszerte körözik mindannyiukat.
Ugyancsak .őrizetbe vette a politikai osztály Szinetár László bányamérnököt, aki a MAOIÍT nyilas üzemi tanácsnak .vezetőségi tagja volt, majd az Imrédv-féle pártba is belépett. Szinetár töredelmes vallomásában előadta, hogy Fazakas mérnök és Soltész tisztviselő, az ismert MAORT-nyilasok kényszerítő: hatására lé{>elt bő a pártija. Védekezését a rendőrség nem fogadta el, mert neki, mint különösen intelligens embernek, kétszeres bűnnek • róható fel az, hogy kiszolgálója volt egy olyan rendszernek, amely az. országot mai súlyos helyzetébe döntötte.
www nh^m "WHU
a szirénák. Amerikában és Franciaországban a hősi halottak emlékérc rendezett istentiszteleteken megjelentek a kíío/iai és polgári hatóságok képviselői.
Az angol alsóház bejelentette, hogy támogatja Franciaország azoi: követelését a spanyol "kormányhoz, hogy szolgáltassa ki az ott meghúzódó Pierre Lavalt. Morvaország, és Csehország volt .náci főkor mány-zóját, Frank birodalmi minisztert Csehországban közönséges gonosztevőnek nyilvánították és eszerint kezelik Frank személyéhez fűződik 2000 cseh.hazafi meggyilkolása.
Hirdetmény.
Az 1080,1945. EE 8t rendelet 11.'' §-a értelmében közhírré teszem, hogy a nagykanizsai L sz Igszoló Bizottság 1945. junius hó 18 án az alább mef-imvezott«k Igazolása tárgyában fog határozni:
Kenessev István, Kiss László, Balogh József, Kovács- Ferenc, Szabó János városi, erdóórök, Balogh József, Horváth Károlv, Radnai Ferenc, Böjti János, íválovics József, Szerdahelyi Imre, Kálovics István. Aucr József, Vajda Károlv, Turi János, Dominkó István, Kolongya József, Kardos Flerenc, Pintér István kisegítő erdóórök, Seemann Zoltán, Takács Józsof, Kövesi József, Móricz József, Pergel Pál erd. kocsisok, Punger Kálmán né díjnok.. Lonkai Géz;i irodatiszt, Fülöp Lajos. közrend, biztos, Gozdán József városbiztos, Ipolyi Lajos II. o. altiszt, Ötvös Lajos, Szálai Ottó küldöncök, Medgyosv Márta írod. munkaerő, - Badics Dezső I. o. altiszt, Gábor István II. o. altiszt ^
Feihlvom a iakoasagoi, bogy mindazok, akik az Igazolás alá vont, fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekelt sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam sióban vagy Írásban haladéktalanul Jelentsék be.
A bejelentéseket Lldlth Imre t. sz. Igazoló Bizottság elnökéhez címezve lehet bekQJdenl (Sogár-ut 18. szám). .
Személyes bejelentés mindennap d u. 2—5 óráig, az Igezoló Bizottság hivatali helyiségében íSugár ut 18. L em.) eszközölhető.
Figyelmeztetem a bejelentőket arra is, hogy az Írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a bizöttság. figyelembe, ,-ha a bejelentés a bejelentő nerét és lakcímét ls feltöntetl Lldlth Imre. az L sz. Igazoló Bizottság elnöke.
Hirdetmény.
Az ÍÖ80/1945. M. E. sz. rendelet 11. g-a értelmében közhírré teszem, hogy a nagykanizsai II. 8z. Igazoló Bizottság 1945. Junius hó 19-én az alább megnevezettek , igazolása tárgyában hoz határozatot:
Molnár Győző tanácsos, Demjéíi Andor hU\ tiszt, Gyenge Zoltán detektív, Suba József detektív gyak, Csarankó József hiv. tiszt, ísvitrai , István hiv. altiszt, Popovics István hivatali altiszt, Gyöngy Erzsébet. Kuzsner Anna, Németii; Izabella. Bali Rózsa kisegítő munkaerők.
Junius 20-án:
Pallér József detektív,.Honfi Ferenc hiv. altiszt, Kovács Rudolf detektív, Simon Józsof hiv. altiszt, Gaál. Gabriella kisegítő munkaerő, Szegedi Irma díjnok, Szűcs Zsigmond hiv. tiszt, Csanaki Mihály, Szabó 3. Károly, Preszecsán Mihály rendőrök, Lugösi Jenő hiv. segéd-
Megszökött Balogh őrmester, a munkaszolgálatosok pribékje /
szerű uj brit-amerikai háborús teljesítményről adnak számot. Ez a hídépítő* tank, amely hidat tud verni folyókon anélkül, hogy egyetlen ember elhagyná a tankot. A tank által készült hidak néhány perc alatt készen állnak a forgalomra és elbírnak nagy terheket és tömegeket is. Ezeket „ a hídépítő tankokat most Burmában is használják.
London, junius 7 György angol király nagy kitüntetéseket engedélyezett a parlament feloszlatása alkalmával. Attlee* a munkáspárt vezére és több volt munkáspárti miniszter magasrangu tüntetőseket kapott, a háború irányításában vállalt fontos szerepük elismeréséül. Három munkáspárti képviselőt, akik mint egyszerű • munkások kezdték el működésűket, a király fő rangra emelte.
/ ^ Amerika: Newyork, junius 7
A szövetséges főparancsnokság tegnap hivatalosan közzétette, hogy milyen veszteségek érték a szövetséges'' szárazföldi csapatokat Európában. A tavaly juniusi partraszállás óta idén május 8-án éj tél után egy óráig az angolok és amerikaiák 767.000 embert veszítettek. Ezekből 142.000 halott, 544.000 sebesült és
Z •Í.A
tiszt, Borvári Ferenc hiv. altiszt, Grábár Magda, Török Karola. Kendek Muriéi kisegítő munkaerő, Szabó Károly, Zwillinger Károly, Siklósi (WeisY) István nyomozók.
Felhívom a "lakósságot, bog}'' mindazok, akik az igazolás alá vont fentebb megnevezett közalkalmazottak oivan magatartásáról, vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, ezt t''-s az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátyus László 11. la. Biz. elnök. Lakás: j Kozgonyi-utca 15. szám.
Figyelmeztetem a bejelentőket arrn, hogv az Írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a Bízotts^í fi<p-e-lembe, ha a bejelentő nevét és lakóimét is feltünteti.
Budapestről jelentik:
Endre Lászlót elfogtak Prágában.
Mint & ¿Kossuth Népe« irja, Endre Lászlót, a Sztójay-kormány hírhedt lel ügyi államtitkárát Prágában elfogták. A rettenthetetlen vitéz, aki szemrebbenés nélkül küldte a zsidóság ezreit halálba, minősíthetetlen, embertelen cselekedeteihez méltó bujdosásban keresett menedéket. A
Kossuth Népe« szerint egv Auschwitziból hazaigvekvő deportált ismer-u- fel Endrét Prágában. Természetesen el volt látva hamis papírokkal. A prágai rendőrségen rövid vallatás után beismerte, hogy azonos Endre Lászlóval.
Megindul a vasúton a poggyász-, expressz-, gyors- és darabáru-szállítás. A magyar közlekedés helyreállítása egy-két nap múlva ujabb "állomáshoz érkezik meg. Megindul vasutainkon a poggyász-, a gyors-áru- és a darabáruszállitás, megindulhat a csereforgalom és ezzel meg indul a vérkeringés a/kereskedelemben, iparban és mezőgazdaságban.
Ismét gyűjtők »csík fogják a -darabárut szállítani. A poggyászt, az expressz- és gyorsárut ismét a személyvonatok Kalauzkoesiiaiban Szállítják .ahuvá eddig a nehéz utazási viszonyok miatt utasok tülekedtek ¡K''. Minden szállítmányt fegyveres vasú térség fog kisérni.
Békeffí László él. A magyar művészvilág szókimondó, bátor emberéről érkezett hijj, Békeffí Lászlóról, akinek oly sokszor költötték már lia-láihirét. A hirek szerint Békeffí a daehaui kórházban fekszik és várja hazaszállítását.
L apzártc után :
Kagykacizsai Forgalmi Adóhivatal.
51 1945 sz.
Hirdetmény.
A 600 1945. P.M sz. rendelet alapján forgalmi adó alá esik 1945. évi június hó l-tól kezdódóleg minden önálló ipari és kereskedelmi tevékenység, vállalkozás, szellemi és-testi munka, valamint szolgálatié''jesiíés.
1. Forgalmi adót tartozik fizetni minden bánva- és gyáripari vállalkozás, szellemi *zabad foglalkozás (ügyvéd, orvos, mérnök stb.), mindeii nagy - és kisiparos, minden nagy- és kiskereskedő, házaló, vásári, piaci, utcai árus, zugkereskedő stb.
2. Fényűzési forgalmi adókötelezettséget is lénregesen kibővíti a rendelet. Fényűzési adó alá vonja a palackozott bort cs egetett szeszt, eladási árra való tekintet r.ílkü! a palackozás helvén, fényképezőgépeket, hangszereket, rádiókat stb.
3. Minden forgalmi ad$ és fényűzési adó fizetésére kötelezett -tartozik f hó 15-ig a forgalmi adóhivatalnál (Királyi Pál-utca Zb. sz.) írásbeli bejelentést tenni, továbbá köteles az állami adóhivatallal hitelesített pénztárkönyvet vezetni és az eladásokról. Illetőleg bevételeiről blokkot adni. A blokktömböket nyilvántartásba vétel végett a forgalmi adóhivatalnál tartozik minden adózó bemutatni. -
Minden egyé», a renáelette1 kapcsolatos felvilágosítást a hivatal a hivatalos <^rák alatt készségesen ad és tekintettel a rendelet ált aj, előirt súlyos büntetésekre, kivanaiosr.ak tartja, hogy miden érdekelt a bejelentését személyesen adja be. A bejelentési kötelezettség vonatkozik azokra :s, akik a forgalmi és fényűzési adónak eddig is alanyai voltak.^
Nagykanizsa, 1945. jumus 7. 428 Hivatalfőnök.
London, Junius 7 Az amerikai, angol és francia ellenőrző bizottság tagjai mégérkeztek
Bicébe, hogy kidolgozzák a nagyhatalmaknak Ausztria ellenőrzésébe irányuló terveit.
Dr. Balla főjegyző nyíregyházi bűnei
A „Világ" c. fővárosi lap munkatársa meglátogatta Nyíregyházát és tapasztalatairól hosszú cikkekben számol be lapjának. Mint szen?.á-ciót emliti fel, hogy elfogták és letartóztatásban tartják Turóczy Zoltán evangélikus püspököt és pedig háborús bűntett miatt A vád szerint a püspök sorozatos cikkekben a fasizmus mellett foglalt állást és ézért a Népbiróság'' vonja felelősségre, majd így folytatja:
A politikai rendőrség nagyszerű fogásra lehet büszke. A helyi sajtó kiemeli, hogy elfogták dr. Balla Istvánt, a ringójárásu, degenerált Arisztid-tipusu polgáfmesterheiyet-test, aki Dunántul, mintha semmi sem történt volna, Jíagykaniz-^án helyezkedett el hasonló beosztásban. Balla annakidején barátjával, Szobor Pál polgármesterrel mindent elkövetett, hogy megkeserítse 10.000 szabolcsi zsidó" éleiének utplsó he-
Lidia Szejfujina:
LENIN
, Lenin neve ugy lépett be életembe, mint a fény az éjszakába, mint a friss levegő a fojtó homályba. E mondás őszinte igazságát csak az érti meg, aki tudja, hogyan éltünk mi, falusi néptanítók a cári Oroszországban. .
Könyvtárosnó voltam egy faluban a VoIg3 mentén. Kétszáz versztnyire volt innen a legközelebbi vasútállomás, százötven verszt -^Járási székhelyig. A kora tavaszi hóviharok és a tavaszi olvadás járatlanná tették az utat. Ma ezen a környéken feltárták a föld gazdag méhét, hatalmas gvárak emelkedtek, amelyeket vasutak kötnek össze a szibériai fővonallal. I)e akkor még piás volt az élet: csak messze a fővárosban és a nagy városokban éltek müveit emberek, írók, költők, gondolkodók, tudósok. Mi nagyon messze estünk, tőlük és munkánkban ugy éreztük,'' hogy egyedül vagyunk.
Lenin volt az, aki munkára lelkesített bennünket és megtanított arra, hogv higyjünk munkánk termékenységében. A Szovjet Köztársaság még szegény volt, bizalmatlansággal körülvéve, sok fronton harcolt ellenségei elLeft s a Szovjet államnak e nehéz helyzetében mégis összehívták az ösAz-örosz kongresszust az iskolánkivüli népmüvelődés tárgyában. Az istenhátamögötti kis falúkból Moszkvába hívtak bennünket és a szovjet kormány feje személyesen beszélt nekünk arról, hogy milyen fontos a mi munkánk a Szovjet állam számára.
.Azóta, már több mint husz év telt el, de ''még ma ts hálásan emlékszem Lenin egyszerűségében is fenkölt alakjára s azokra, s szavakra, melyeket akkor nekünk mondott.
Javában folyt a kongresszus, ép-l«n Koíontáj Alexandra bűzéit. Kiváló szónok s a kongresszus rész%~ revói nagy figyelemmel hallgatták. Még mielőtt befejezte voina beszédét, elterjedt a hirt hogy Lenin megérkezett. Izgatott suttogás kezdődött a teremben, helk moraj hangzott a padsorokból, mely folytonos egyhangú zajával olyanná vált, mint a tenger mormolása. "Kolontáj sietett befejezni a beszédet és lement a tribünről.
Az ajtóban megjelent Lenin alacsony, zömök, erőteljes alakja. Gyors, könnyű léptekkei ment föi a -tribünre. A "hallgatóság izgatottsága mennydörgő taps vihar rá valt. Lenm egy gyors pillantást vetett a .teremre, kissé fölemelte balkezét, jelentőségteljesen órájára pillantott és ismét komohan, szinte szigorúan nézett
teir. 6—800 embert egy dohány-pajtából zsufvit össze am»kor Bedre László is rnegsokalta ezt a. képtelenséget és azt az utasítást adta, hogy a nyiregyházi gettó a varosban maradjon, Balla István a Gestapóhoz fordult es „egeszség-üeyiJ szempontokra hivatkozással kierőszakolta, hogy minden zéidót vigyenek ki a tanyára. Most érdeklődéssel várják a nyíregyháziak a N^pbiróság ítéletét.
Csak mint a tények hűséges regisztrálói emiitjük meg, hogy á nagykanizsai rengőrség tette lakat ala a ringójárásu, monoklis Ariszti-. det, dr. Simonfay hűséges főjegyzőjét, akitől a fentiek szerint itteni gazdája is szépen tanulha''tott^linden-csetre az itteni bünlajstromot mát elkészítették és a nyíregyházai Nép-biróság a nagykanizsai gaztetteiért is felelősségre vonja majd.
a kongresszus tapsoló résztvevőire, ÍS a tapsolás azonnal megszűnt. L^-nin pillantása, arckifejezése szigorú narancsot adott: ne {»zároljátok a drága időt erre. az üdvözlő tapsolásra. Nekem, ugy tetszett, hQgy. Leninnek átható, ¿-tes, csillogó fekete szeme van.
Lenin a szokásos bevezető frázisok nélkül azonnal rátért beszéde: lényegére. Egyszerű, keresetlen szavakkal vázolta hatalmas népnevelő, feladatunkat, oly élénken ecsetelte annak alkotó szükségét a ¿ni sokmilliós, de műveltségben elmaradott népünk számára, hogy ezt hallva, valóban lőlkes izgalom töltötte be valamennyiünk szivét.
Már nem rémített többé l>ennün-ket a távoli kis falu, az úttalan utak s az, hogy a kulturától oly messze koll élnünk. Amikor visszatértünk távoü falvainkba ,más szemmel néztük azt a népet, melyet szolgáltunk. Ekkor már a legtávolabbi kis községben is jól ismerték Lenin, nevét. Gyönyörű népmeséket, regéket, legendákat meséltek róla.
Amikor másodszor láttam Lenint, annak is több mint husz éve. Xem láthattam meg.ujból kedves, jóságos, emberi szemét, mert ezen a na]>on zárta ie örökre.
Kegvetlen, fagyos hideg volt akkor. Moszkva utcáin hatalmas máglyáit raktak, hogy az elhunyt lx>-nintól búcsúzó emberek hosazu-hosz-szu sora megmelegedhessék a várakozás közben. E máglyák fénve és tüze jelkéj>ezi jnindazt, amit JLenin adott az én nagy sxovjefc hazámnak.
MOZI
Torockói menyasszony
Régi magyar filmet ujitfel a Városi Mszi. Erdély magyar népének festői, tarka viselete és székely tinca kellemes benyomást kelt a nézőközönségben.
Dayka Margit kedves-bájos jelenség, elbűvöli a nézőt. Jávor Pál, a sok üldöztetésen keresztülment kiváló'' színészünk férfias alakítása újra meg újra bizonyítják nagy»zéü képességeit. Az utóbbi időben ugvcncsak nélkülöznünk kellett Rózsahegyi ,Kálmán szinész veteránunk kitűnő játékát, szintngy Kabost, az emigrációba vonult, felejthetetlen játéku komikusunkat Mály Gerő, miat min^g, most is keliemes, derűs perceket szerez''¿ filmkedrelő közönségnél:.
Jnniusö—10. Szerdától vasárnapig a Városi Mozgóban a legragyogóbb magyar film: Torockói menyasRooy. Főszerepben Dayka Margit, Jávor Pét. Rózsahegvi, Kabos. Mály Gerő. Előadások 3. 5, 7-kor.
Junius 10.: az Ifjúság ünnepe _MaPISz.
Gerendák, des?kák, lécek elfdók Kirá''v-utca 35. sz. 4li3
■_i94é. junius- 8
Lassabban jó urak,
újdonsült elvtársak! Nagyon is kibújik a szeg a zsákból, amidőri. olyan nagy, Budapestig való lótást-futást rendeznek, Szittya-Szabó Gyula,, ''letartóztatott nyilas, lovaggá avatása érdekében... Sőt, egész lassan jó szittya-elvtársak, mert ezután, még az is megtörténhetik, hogy a titkolt társas üzletek, most még meghiuodó pézsma-illata foltot hagy az igazoló bizottság elé terjesztendő, saját iveiken ?...
Sőt egy lépést sem tovább! Ellenkezőleg: hátrább az agarakkal, a kijárással és a bűnpártolással!
— Házassági hír. Üdvözöljük L. Kovács Máriát (Nagykanizsa) és Luben Maszlincov páncélos hadnagyot házasságkötésük alkalmából.
Bolgár tiszttársai.
— Az Ipartestület Igazoló Bizottsága felszólítja mindazon iparosokat, akik a személyükre vonatkozó igazoló eljáráshoz a kérdőiveket n£m kapták meg, hogy azokat f. hó 8*án d. u. 4 óráig átvenni és legkésőbb f. hó 9-én déli 12 óráig kitöltve az Ipartestület hivatalában leadni tartoznak. Igazoló Bizottság elnöke.
A MAO RT uj üzemeket állított be Kerettyón. A Magyar Amerikai Olajipar kerettvei telepe uj három üzemmel bővült. Beállítottak egy kisebb bőrgyárat, enyvgyárat ''jfcs szappanfőző üzemet. Mind a három üzem oly sürgős szükségleteket elégi t ki és* oly pótolhatatlan anyagokat gyárt, amelyek ma szinte beszerezhetetlenek. Természetesen bórt csak ugy tud gyártani, ha nyersbőrt, szappant, ha zsiradékot, enyvet, ha csontot kap. Ezért az üzemek vezetősége ugy rendelkezett,-hogy a beszolgáltatott nyersbőrök .50 százalékáért két hónap múlva kikészített zsiros bórt adnak vissza. Egy kilogramm olvasztott faggvuért vagy zsiradékért 4 liter,petróleumot, vagy két liter gazolint adnak. Egy kilogramm ki főzet len nyers csontért egy liter petróleumot, vagy fél liter gazolint szolgálnak ki. A becseréléseket Nagvkanizsán Vár-utca 8. sz. alatt • levő MAO RT-telepen lehet eszközölni, kivéve ,ac nv^s csontot, amelyet csak nagyobb tételben fogadnak el kerettvei telepükön.
A polgármester közleményei
Hirdotfnények.
A sójegvek 7-es számú szelvényéi a kereskedők a náluk lévő készletből beválthatják 20 dkg. étkezési sóra. A keres-i kedók a vevőket érkezésük sorrendjében kötelesek kiszolgálni, tekintet nélkül arra. hogy régi törzsvevője-e az illető, vagy sem s amelyiknek elfogy a sója, azonnal köteles üzlete ajtajára kiinti, hogy sója • nincs. __414
Felhivom mindazokat a'' mszégazdaságí munkásokat, akik mezőgazdasági munkára elhelyezkedve még nincsenek, hogy a polgármesteri hivatal köiigaagetási ügyosztályán 42. ajtószám alatt, e hirdetmény közzétételét,1, kövttő ''3 nap alatt jelentkez-! zenek, * 413
Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-T. Nagykanizsán ezutea kéri fel a takarékbetétkí»7TT«l rendelkező ügyfeleit, hogv az intését ideigieaes helyiségében, Fő ut 8. 1. udvar 2. ajtó, hétköz-raponkint 8—1 óra között takarékkönyvükkel jelentkezni szíveskedjenek. 415
Sxénsarpatrca «ere érkezett Szabó An-; tal sportüzletébe. __ 418
Angóra fcártolégépet veszek. Tóth Jó-zsefné, Horthy Miklós ut 15. -U6
^ALA poütlssi napilap
Kiadja: »Közgazdasági R. T. Nagykaaizsa" Fslelös kiadó: ,
a Nagykanizsai Nemzeti Blzattaág. - Szerkesztésért felet: Bencze Jen«. Nyomatott a »Közgazdasági R. T. Nagy-karozsa" nyomdájában Nagykanizsán. Nyomdáért felel: Zalai Kár^v.
50» évfolyam. 49 szam

Ara 1 penső 20 fitler
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út-5. szám. telefon: 31.
mw *p »u

W V w


Bsncze Jenő:
Jelszavak igájában


;; ■ í
vergődött ifjuságunk az simult 25 esztendő alatt- és ez az iga — mit tagadjuk — mélyen hasába vágott. Tagadhatatlan, hogy a lélekmérge-zésnek jelszavakkal felépített luciferí rendszere nagy lendületet adott az ifjúságnak, olyan lendületet, melyet a magyar történetíró egyszer a »Hazaárulók forradalma« eim alatt foglal majd össze. Ifjúságot még sohasem lendítettek hazugabb és aljasabb célok érdekében forradalomba, uuní az elmúlt gyászos közelmúltban. Alkalmasabb és engedelmesebb eszköz még sohasem volt a Gonosz kezében egy nagyra hívatott nép | fiatalsága, mint ebben a sötét'' időben.
A magyar ifjúság tervszerűen beállított- eszköze-volt- a nagy Germán imperialista álmodnák és kiszolgálója lett saját hóhérainak. Forrádal-| ;mal csinált saját szabadsága ellen t-s eszközei i>en olyan mélyre süly-Iyedt, hogy, generációknak kell majd a : gyalázatot« lemosnia. -
Kz az igazság I Ezt meg kellett mondani. Az uj világ építőinek ép-l»n az a legnagyobb erejük, hogy nem félnek az igazságtól még akkor sem, lia az nem kedvez pillanatnyilag céljaiknak. Tudják, hogy a hazugság, az eltussolás és elkenés a gyengék fegyvere. Már pedig a magyar jövő munkásai acélnál szívósabbak, sziklánál keményebbek. Mö--. göttük áll ,az egész világ szabadságharcban edzett gigászi hadserege és a mult példája, amely egyszer elbuktatta őket, aminek következtében aiuiyi vér és szenvedés. zndult erre á szerencséilen világra.'' Csak az • ostoba, (.''.«odaszarva«!- várók« álmaikban ''kisért'' még a rafcszolgaíar-. tás igéző- múltja. De a jelszó hő-söktV nincs mit (ertani, mert ezeknek a levitézlett időknek elcsorbult ólomkatonáit szemétre wtik kimé-'' letienüi. . •
A .Magyar Demokratikus• Ifjúság holnapi ''nagy találkozóján '' ez. az igazság hasion át l>enneteket-. Tartósatok szemlét a nagy csatatérén. Vegyétek számla azokat a vesztésé-g. ive;,^."uiker elsősorban t-i szenvedtetek el. Szedjétek össze a-, soraitokból kicGlt százezreket. Nézzetek körűi a }•<■.»■ :oá tett hazán. Tekintsétek meg a felperzselt fővárosunkat, a felrobbantott hidakat és próbáljatok számot adni az elrabolt kincsekről. Ha. ezt mind megtettétek és végig jártátok a nagy magyar csatateret, akkor fordítsátok szemeteket siyát leiketok harctere felé és kíméletlen keménységgel számoljatok le lelketek mélyén még ott. portyázó ellenséggel, — ezzel, a huligán haddal — amely minden szerencsétlenségünk forrása volt.

Ez legyen a legfőbb, programm-pontja a holnap országszerte összeülő .fiatalságnak. De van még. va-
lami, amiről beszélni kell. Ne tévesszétek össze a gyermeket az ifjúsággal.- Xe felejtsétek el, hogy az elmúlt rendszernek ez volt egyik legsötétebb büne. Amit ezen a téren rombolt, az^a legszomorúbb, mert
Sztálin, Churchill, Truman találkozó 40 napon belüi megtörténik
I '' '' ■ yf ''
Az angol valasztasi harc teijes erővei foiyiK — A levantei viszály fordutoponton
^wmmmmtmmmmm
Erdai belügymiitiszter vasárnap Kanizsára jön
A világpolitikát ma is legélénkebben a levsntGi kérdés, valamint az angol választási harc foglalkoztatja. A levantei kérdésben Franciaország jegyzéket nyújtott át Angliának, mely jegyzék már Churchill miniszterelnök asztalán fekszik. A jegyzék de Gaulle miniszterelnök légutóbbi nyilatkozatának megfelelőén azt javasolja, hogy a fennforgó problémák rendezését egy öthatalmi konferencia elé vigyék, melynek tagjai Oroszország, Nagybritannia, az Egyesült Áiiamok, Franciaország, Szíria és Libanon lenne. A konferenciát Beuruth-ban tartanak és meghívnák az arsb államok kiküldöttjeit is. Az angol hivatalos felfogás ellenzi a konferencia megtartását és Truman elnök tegnapi sajtónyilatkozatában kijelentette, hogy teljesen azonosítja magát\ezzel az angol felfogással. Az angolok a közvetien megegyezés hivei ós kormányköreik kijelentése szerint mindent el fognak követni a viszály mihamarább: megoldása erdekében. Az arab Liga vezetőség© tegnap nyilatkozatot adott ki, melyben valamennyi francia katonai erő azonnali visszavonását követeli.
Az ango! választási harc érdekessége a liberális párt vezérének tegnapi rádiószózata volt. Hangsúlyozta, hogy tökéletes győzelmet ke!l aratr.i Japán fölött, meg kell alkotni a világbiztonság szervezetét. Fenn kell tartani ós fejleszteni a -jóviszonyt Oroszország ós az Egyesült Államok között. Meg kell szabaditari a világ kereskedelmét a kartellektől. Beszéde végen kijelentette, hogy bizton reméli, bárhogy alakulnak is a választások eredményei, Churchillnek elengedhetetlenül részt kell vanniie az eljövendő bókatárgyalásokon.
Japán elleni háború
Okinava repülőterét az amerikaiak rövidesen'' bombázó támaszpontnak fogják felhasználni az 550 kilométer távolságban fekvő'' japán anyaország ellen. Tegnap 500 repülőeród 2500 tonna gyújtóbombát dobott le, Osaka keleti részére, melyet eddig még nem bombáztak.
Oroszország: Moszkva, junius 8
Micsurin kiváló orosz természettudós junius 7-én ünnepelte 80. születésnapját." Sztálin ez alkalomból a nagy tudóst* meleghangú táviratban üdvözölte. Micsurin működését 1.75 hektárnyi • kis területen mint szegény ember kezdte meg szerény kenetek között és 65 évi folytonos munkában csodálatos oredmé- • nveket ért el. a növénynen?es)tés terén.. Micsurin nagy újító volt; nem a természethez alkalmazkodott, hanem a természet átalakítására törekedett és bebizonyította, hogv a különféle növények kereszteződésével egészen uj növényfajtákat lehet kitermelni.: .Módszerével mintegy 300 ¡íajt.i uj .gyümölcsöt, bogyót és jfövényt termelt- ki. A kis 5 hektárnyi
gyümölcsös nagy teleppé, fejlődött ki, ahol külön tudományos intézet létesült a genetika növénytani szerepének kivizsgálására. Micsurin módszerével uj almafajtákat sikerült kitenyészteni, melyek Szibériában a hideg éghajlatot nagyszerűen bírják és bő termést hoznak. Micsurinnak messze északon is megtaláljuk nagy természetátaiakitó tudományát a különféle gabo na neműek ben, melyeket itt termelnek. A Micsurin-telepek látogatottsága felér e-gjy-egy bucsu-járóhely látogatottságával. A nagy tudóst "a I.enin rendjellel;és awniun: ka vörös zászlajával .tüntették ki hálás honfitársai.
Anglia^ London, junius 8
VI. György angol király és. Erzsébet királyné tegnap visszatéri a .La .Manche* csajorna szigetein tett látogatásaikról. A király t-s a királyné üdvözlésére-száirt diszlövése-ket német ágyuből^cdták le. A szigeteken mindenütt példátlan lelkesedéssel fogadták űz angol királyi párt.
London, junius 8 Az angol tengerészeti miniszter-''. :hek á búvárhajó'' háborúval kapcsolat ''tos- jelentése szerint az- angolok a
hál>oru folyamán több mint 700 búvárhajót süllyesztettek el, mig sok további buvárnaszádot maguk a németek pusztítottak el.
Amerika: Newyork, junius 8
Washingtonból jelentik, hogy Truman elnök a háborús gonosztevők '' megbüntetésére alakult legfőbb bíróság elnökének, Jackson bírónak jelentésével teljesen azonosította magái. Jackson kijelentette, hogy Anglia máris haj landoltak mutatkozik egy nemzetközi bíróság felállítására éstvéleménye szerint Oroszország és Franciaország is rövidesen ugyanezt fogja tenni. Jackson bíró tegnap közzétette jelentését a Londonban végzett tárgyalásairól. Szerinte a háíiorus gonosztevőket ellenőrző bíróság -felállítása jó iramban halad ■ •lére. Nemcsak a német katonai vezérkart és a híres náéivezetőketkel 1 háborús bűnösöknek tekinteni, hanem á német nagyiparosokat .i''vF--
pl asz és lengyel hadifoglyok .se-„ii^égével az amerikaiak elfogták a Ir^szadistábh, náci gyilkost,'' F-ranz Setfrióst, aki egy olasz alpesi tábor parancsnoka .volt. .
Truman r;nck tegnap kijslertet-e, hegy a há- om s7 0''ve!sé3as vezar-férriu negyven napon belüi taiái-kozr.i fog. x
Olaszország : Róma, junius 8
Olaszországban a . hat politikai, pártnak még mindig nem sikerült megegyezni az uj kormány összeállításában. igen erősen állnak a
szociáldemokraták, akik saját jelöltjüket akarják miniszterelnöknek a keresztény demokraták javaslatával szemben, akik de Gasparrit akarják miniszterelnöknek, mig helyettesiének Nenni van kijelölve, "aki a népjóléti ügyek vezetését is átvenné. Az olasz kommunisták vezére kijelentette, hogy nem vesz részt olyan kormányban, amelynek élén Gáspár rí áíl.
—H----------
Junius 10.; az Ifjúság ünnepe MaDISz.
Vasárnap reggel 9 órakor érkezik Erdei belügyminiszter Nagykanizsára
Erdei Ferenc belügyminiszter mint azt a Zala már megírta, vasárnap reggel 9 órakor érkezik meg repülőgépen Nagykanizsára. A katonai repülőtéren a minisztert. 35. Molnár József, Zala vármegye főispánja, á járás és város vezetősége, valamint a vendégül látó Parasztpárt képviselői fogadják. A repülőtérről a városháza uj helviségébe hajtat. A Bazárépület első emeletén -fél 10 órakor fogadja a Nemzeti Bizottsá-got, a pártok képviselőit- és-egyéb testületek kiküldöttjeit, akiktől értesülni fog Nagykanizsa város újjáépítésének programmjáról, a már elvégzett és a még elvégzendő munkákról. v ,
11 órakor nagygyűlés lesz a szín-
ház előtti térségen, ahol B. Molnár József. Zala vármegye, főispánja üdvözli a ''minisztert és ismerteti előtte a vármegye és, a város újjáépítési törekvéseit, valamint- a vármegye termelési-'' programmját. Majd Erdei v Ferenc miniszter mondja- ei nagy-beszédét, amelyben ki fog térni a kormányzat minden ágának mun-. kajára és mindazokra a kérdésekre, •melvek egyrészt* a mult romjainak eltakarítását, másrészt az ui demokratikus Magyarország felépítését célozzák.
Délután 3 órakor a miniszter Csurgóra utazik, hol fizintén beszélni fog, majd ezt- követően visszatér városunkba, hogy repülőgépen még aznap Budapestre visszautazhasson. '' '' -
jóvátehetetlen: a hat éves gyermeket kiemelte játékszobájából és fegyvert nyomott- a vállára. Játszótér helyett katonai gyakorlótér jutott osztá''yrészéül. Szeietet helyett gyűlöletre tanították. A nagy harctéri szemléteket erre is legyen '' gon-. dotok.
Ki'' kell emelni a jelszavak igáját a magyar ifjúság nyakából, amely -•. lyel járomba fogták saját édes hazája ellen.-Egy uj magasabbmndü életszemlélet: az emberszeretet val-lásá Jel>et csak az ifjúság politikai •programmja és . a munka, amely nélkül nincs feltámadás. \
Budapestről jelentik:
A Közigazg. Birósíg letette az esküt az igaz3ágügyminisztériumban.
Az eskü szövegét Balogh István államtitkán olvasta elő. Az eskü után beszédet mondott. Újjáépíteni nemcsak rombadőlt házakat es épületeket lehet, hanem a jogrendet és ,a magyar kulturállamot is, melynek sáncaiban hatalmas rések tatonganak. A/,• ideiglenes nemzeti konnánj* tőrvényc-s alapon áll és megtartjuk mindazokat a törvényeket, melyek a forradalom viharában is időtállónak bizonyullak, de meg kell tartani azolcit ■ is, melyeicet a demokrácia védelmében hoztak.
Az iparügyi miniszter Győrött. Gcrő ipari és kereskedelem ügyi miniszter látogatást tett a győri vag''on-és gépgyárban és részt vett. a vasutasok es jármű munkások közgyűlésén. Ikiszédében a kereskedelemügyi miniszter kifejtette, .hogy Győrre nagy feladat vár a'' háború utáni újjáépítés nagv munkájában. Mindenek előtt a közlekedést kell meginti itani. . Az államvasutak üzembevételéhez 2000 mozdonyra van szükség, eblxjl a győri munkásokra 750 mozdony elkészítése vár.
Újra Falk Miksa-utcai Valamikor utcája volt Pesten Falk Miksának, az egykori ''nagynevű publicistának. I)e néhány évvol ezelőtt ez utcát átkeresztelték ós Juhász Andor-utcának nevezték el. A Közmunkatanács most. visszaadta az utca régi nevét és tegnap óta ismét /Falk Miksa-utcának hívják a Falk Miksa-utcát.
A nagykanizsai demokratikus pártok nagygyűlése
A nagykanizsai demokratikus pártok junius lp-én, vasártrap délután 5 órai kezdettel nagygyűlést tartanak a szinházkertben. A pártok részéről budapesti szónokok vesznek részt a gyűlésen. Mint már megírtuk, a Dunántulról'' mintegy 150 képviselő behívása várható a közeli napokban. — Értesülésünk szerint Nagykanizsáról 3 képviselőt hívnak be a nemzetgyűlésbe, A pesti szónok a behívandó képviselők névéit a gyűlésen fogja bejelenteni.
Sportrovat
Vasárnap Nagykanizsa sportszerető közönségének nagy n&pja lesz. Ekkor találkozik először az idei évadban a két kanizsai csapat. Azt hisszük, a mérkőzés egy kis ízelítőt ad majd a régi Zrínyi--Vasút küzdelméből. De most már ''mint az uj NTE-ei fogjuk látni ^ Vasút-pályán. A jobb erőben lévő N asutnak győznie kell.
A Horthy Miklós-uti Vasutas-pár lyán a következő mérkőzések teszitek vasárnap: fél 3-kor Lövölde— Katonarét, 4 ómkor Ifjúsági vák— XYTE II.. 6,órakor NTE—NVTE 1, Kiskanizsán 4 órakor podig, 3 Babocbay SE és a Sáska ifjúsági mérkőzésre kerül sor. II. F.
-_» . •__Zala__
Az orosz rádió a háborús bűnösök felelősségrevonásáról
— fényt derítene mindazokra az okokra és rugókra, amelyek a mai helyzetet előidézték, de színvallásra kényszerítené azokat az. áldemokratákat is, akik szóval mindent helyeselnek, de tetteikkel minden erővel hátráltatják a magyar dem >\;cia megszületését.
Ez a folyamat — fejezte be fejtegetését Fjodorov Nikoláj — megtisztítaná a magyar életet nemcsak lent, hanem az állami apparátus legfőbb tisztségeiben is. ahol — híreink szerint — olyan emberek is ölnek, akik a demokráciának ártani akarnak.
-_. junijs 9 \
• V - ííj
mü állatok legeltetése tilos.
3. A zár alá liclyezett udvaroké lovat csak akkor <zíibad kivinni, ^ patáit elöbb^megtísztitották és íet--tőtíenitették. ^
4. A községbbn a kutyák megfej ve, macskák é.- baromfiak ¡>edig zárva tartandók.
5. A lezárt istállóba idegenekn^ bemenni tilos. Az udvarba mészár^ sok, állatkeieskcdők", Iteréiők, miski rolók nem mehetnek he. A lezár udvar lakói eltávozás előtt lábbelin ket és ruházatukat tisztítsák meg.
6. A beteg sállat tejét, vagy -ve* egy istállóban álló egészséges állató lejét, ha a tejelő állatok 1->gyén ci-változások nincsenek, csak felforralt állapotban Hatósági rendel.-ftrc fo-'' ralt teje jelzéssel szabad forgalom^ hozni. Olyan áilatok tejét, amelyének tógypn elváltozások vannak, at* Déri é lelem re1 fel hasz nálni, vagy fo: galotrtba hozni tilos. Az ilven tej? csak a lezárt helyen lévő állatok e!^ lésére szabad felhasználni elózek-«. fel forradása után. >
7. A hasított körmű(állatok nor-; faleveleit be kell vonni, illetve ilyet; állatokra marhalevelet kÍHllítáöij vagy kezelni engedély, nélküí—wlai
8. Amint valamely udvarban a: összes állatok meggyógyultak. azonnal kitisztítani és ferfótlcniter. kell. -._
Felhivom a háztulajdonosokat (gond® kokat és megbízottakat) azonnal állapit* meg, kik azok a közmonkakötelesek k
tóik közül,,akiknek még nincs aláírté Jepecsé''elt szürke háborús közmunka ip rolványuk és azokról a • névjegyzékeket! bó 12-én délig a város közmunka íródj jába (Városháza, IL 45.) adják be.
Aki e felhívásnak nem tesz eleget, 22a ellen eljárást indítok. <2
A városi közkórház zavartalan működ«-sét csak az esetben tudom hjzíositaai, fa mindazok, akik gyógydij hftralékban ns nak, jelen felhívás megjelenését kőwtti napon beiül hátralékukat befizetik.
Kik ezen kötelezettségnek a fenti Mk idő alatt eleget nem tesznek, «ok de az adóhivatal a végrehajtási djártst m'', nal megindítja.
Polgármtttt''
MOZI
Junius 6—10. Szerdától vasárnapig a Yke Mozgóban a legragyogóbb magyar fk: Torockói menyasszony. Főszerepben Djb Margit,-Jávor ML Rózsahegyi, Kabos, Bt Geró. Előadások 2, 5, 7-kor. .
APRÓHIRDETÉSEK
A Zalamegyei Gazdasági Tafcsrékpte tár R.-T. Nagykanizsán ezúton kéri fé 1 takarékbetétkönyvvel rendelkező 5p-'' feleit, hogy az intézet ideiglenes beJji* gében, Fő ut 8. I. udvar 2. ajtó, taéftfc naponkint 8—1 óra között taka^ílköfytS; kel jelentkezni sziveskedjenetf.
Gyakorlattal biró''kereakedöt váliala» éleJemtárának vezetésére felveszünk. V lentkezés 3 napon belül MAORT, Kitt» •Utca 53. - _a
- Hulladék-ganit felvásárolok. Crrt* Mátyás gumiüzem, F6-at 4._35
Látóhegyen ffitern»«* eladó. Dr. Kamszjr
nál, Fő-ut 21.__
"Feltéten megbízható, éItesebb~Ha«H nyos nőt keresek háztartás vezetésért; magányos, Petőfi-ut 39-,:. 0 J&
Jól.ffe*. megbízható bejárónőt keresd Kazinczy-utca 21. _^
'' Úriasszony baiororott szobát kert® fürdőszoba használatisL Ugyanott rnodfli bátorok eladók. Csenge ry ut U. I. Dj-: Kovács. _ __&
Rikkancsokat; kifutót felvesz Biró tó-lapiroda, Kinly-u. 39.
Főiíkilyhát és huHadék gumit add idősebb malacért, zsírért ctójért va*y a-korért Dr. Gocklerai Nagykanizsa, Petifr
ut 21. ; ■ • _jS
ZALA politikai napilap
Kiadja.Kőzgazdasáijl R. T. Najykailzs»'' Felelős kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság. Szerkesztésért felel: Bencz« Jeni.
Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" r.vorodáiában Nagykaniz» Nvo«r.dáért felel: 7a!*i Kár^v.«-
A magyar háborús bűnösök bíróság elé állításának halogatása egyre több bírálatot vált ki Magyarországon és külföldön egyaránt, Kedden a moszkvai rádfó is állást foglalt ebben a kérdésben. Fjodorov Nikoláj, a szovjet rádió ismertnevü hir-v magyarázója njütar. feltette a kérdést: miért nem kerültek még a magyar népbiróság elé a m3gyar háborús bűnösök,, akik közül sokan már a hatóságok kezén vannak. . Miért nem foglalkozik péidául a Népbiróság Szálasi Ferenc ügyével. Szálasi bönperének tárgyalása -fűzte hozzá a szovjet hírmagyarázó
Ujabb fasisztákat tartóztatott te a nagykanizsai rendőrség
A nagykanizsai rendőrség politikai osztálya letartóztatta Barabás Lajos MAORT tisztviselőt, aki az Imrédy-féle Magyar Megujulás.Pártba már 1942. tavaszán belépett és annak mindvégig '' tagja maradt, önként, saját elhatározásából lépett a pártba. A párt mecszünése után tagja volt a MAORT üzemi bizottsága nyilas szervezetének. Az ügyben a rendőrség több tanút hallgatott ki, akik szerint Barabás nyilas karszalaggal és pártjelvénnyel járt a szolgálati időbec és azon tul is. Védekezésében előadta, hogy mindezt azért tette, mert zsidó barátai voltak és el akarta terelni magáról a figyelmet, ^ehogy esetleg „zsidó-bérenc°-nek tüntessék fel. Barabás beismerte, hogy szoros érintkezést tartott fenn a nyilasvezér Csomay, zalamegyei. (őispánnal.
Ugyancsak letartóztatta a politikai osztály Bus Lajos nagykanizsai 67 éves házaló kereskedőt, aki a partizán-mozgalom tagja volt. Bus beismerő vallomásában "előadta, hogy a Vécsey-utcai "partizán-iskola •német pribékjeivel állandó kapcsolatban volt és tőlük Gestapo-iga-zolványt is kapott, amelyet arra a célra használt fel, hogy kijárhasson a frontra, áruit dohányra kicserélhesse, amit aztán a Gestapo német ügynökeinek adott tovább. A tagival lomások szerint Bus Lajos fanatikus németbarát és nyilas volt és sokak előtt több- izben hangoztatta partizán mivoltát, valamint azt, hogy a háborút csak Németország nyerheti meg, A rendőrség előtt exaltált -ember benyomását kelti. Ennélfogva a politikai osztály elrendelte elmebeli állapotának megvizsgálását
M. klr. Bábaképző Intézet, Szombathely.
Felvételi hirdetmény.
A szombathelyi Bábaképző Intézet L''azgatósága értesiti az érdekelteket, hogv az 1945 szeptember 1-én kezdőd?- bábatanfoiyamra a felszerelt és az- intézet "igazgatóságának címzett kérvénvgket f. év julius 5-ig kell az illetáSe^ tisztiorvo;taak benvuitani.
A kérvényhez mellékelni ken: 1. Szülétési anyakönyvi kivonatot. 2. Házassági bizonyítvánvt. 3. Testi és szellemi alkalmasságról szóló tisztiorvosi bizonyítványt. 4. Erkölcsi bizony it vám t. 5. Iskolai bizonyítványt.
Fc-hétoirc elsősorban azok kerülnek. akiknek kiképzésük utáni ei-hehezésük már olore kilátásba van "helyezve valamely község vagy intézet részéről.
Szombathely; 1945 május 24. 422 Bábaképző IgazgatcMg.
— ügyvédi hír.
Dr. Tülöp György ügyvédi fto-dáját Király-utca 12". szám alá helyezte át. ; •
— A Textilipari Munkások Szabad Szervezete
folyó hó 3-án, vasárnap tartotta alakuló közgyűlését. A tisztikart a követ kézéképpen választották meg:'' Elnök Goór Tibor, alelnök Szollar Ferenc-» jegyző Kovai Anna (»Ideál« Kötött- és Szövöttárugyár''i, pénztáros Varsányi Éva, ellenőrök Dominik Árpád és Szívós Katalin (Tarján-.. Pálcsics cég, illetve'' »"Merkúr« szövődé). A közgyűlés határozatában kimondta, hogy a .jövőben a textiliparban csak az vállalhat-munkát
— beleértve a tisztviselőket is —, -aki a szervezet tagja.. Elnök
— Cáfolat
Ma megjelent a szerkesztőségben Kovács Mária, Mária-utca 7. szám alatti lakos es eladta, hogy a Zalában megjelent eljegyzés és házasság hírét az ó tudta nélkül illetéktelen személy tette közzé, aki ellen a -feljelentést a rendőrségen a mai napon megtette. Természetesen mind a két hir.merőben valótlan.
— Lovakat adtak az oroszok a járásnak
Az orosz parancsnokság a civil lakossággal szembéni megértésének, támogatásának ujabb bizoiíyitékát szolgáltatta. Több mint száz lovat bocsátott a nagykanizsai járás rendelkezésére a főszolgabiréság utján. Dr. Fodor László főbíró, megfelelő segítséggel, a tegnapi napon osztotta ki az állatokat a járás gazdái kőzött. A kiosztásnál elsósorl>ari azokat vették figyelembe, akik most jutottak földhöz, másodsorban pedig a régebbi gazdák közül azokat, akik — tekintettel birtokuk nagyobb voltára
— földjüket saját erejükből megmunkálni nem tudják. •;
— A Kommunista Párt hirei
A nagykanizsai demokratikus pártok vasárnap délután 5 órakor tartandó nagygyűlésén a Kommunista Párt részéről Rajk László központi kiküldött fog bc-s''zédet mondám.
A polgármester közleményei
mmmmm^mm ^
Hirdetmények.
Felhívom Nagykanizsa területén lévő a >ztalosekat, ácsokat, épilésian»ag .és épüieifá kereskedőket, hogy fa készletüket azonnal jelentsék be a városi mérnöki hivatalba. (Városház II. em. 44.). .
A készletekről wóló bejelentést faanyagonként részletesen kell megtenni.
Aki a bejelentést két napon, belül elmulasztja, ónnak faanyag-készletét térités nélkül veszem igénybe. 396
Felhivom a város lakosságát, hogy a megrongált építelek helyreállításához épü-letfa szükséglel ét 3 napon belül jelentse be, faanyagonként részletezve, köbméterekben kiszámítva á r. mérnöki hivatalba.
Aki a haláridőt nem tartja be, annak faanvag-szCkségietét biztosítani egyáltalán nera tudom.
A''bejelentést irásban kel! a fenti hivatalhoz benyújtani. 395
Felhivom a város lakosságát nyomatékosan arra, hogy a hastífusz elleni első oltási kötelezettségének a hét végéig feltétlenül tegyen elege\ m»rt a védőoltás közérdek.
A hastifus elleni háromszori védőoltás egy heti időközökben adható. A* oltásra kötelezettek közül azoktól, akik Junios 30-ig a kőtelező háromszori védőoltásról indokolatlanul elmaradnak, a közellátási jegyekét julius hónapban mindenképpen megvonom. A jövő béten már a második védőoltás kezdődik. 423
1945. év május 1. napján a ragadós száj- és körömfájás járványosán megállapittatott. A betegség elfojtása érdesében a következőképpen intézkedem: ;
1/ A betegség feHépése közhírré teendő azzal", hogv hasított körmű állatok mindenféle megbetegedése a városi állatorvoshoz azonnal jelen-tendők-. -
2. A fertőzött és -a szomszédos udvarokat zár alá helyezem, innen hasított körmű állatokat kivinni, vacry ide bevinni, ezek nyersterményeit, innen istállóeszközöket, szénát, szalmát, almot kivimii tilos. Az udvar bejárata »R&gudós száj- és körömfájás . felirat» cédulával megjelölendő C-s. bejáratának környéke naponta fertótlenrtó, A hasított kör-
A

Ára 2fM|*
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
s * o - r hivátatos lapja.
Szerkeszti: Barwzo Jenó főszerkesztő. Szerkesztőség kiadóhivatal: Fő-út 5. szám.-,* Telefon: 31.
¡5
I ... 1 i. * > I , .
Miniszte r íir J
Nagykanizsa város harmincezer lakosa ''szertlettel köszönti óni talai közölt. Ez a szeretet nem rsnk odavetett szó és nem egy udvariaskodó frázis - de öszinle. egyszerű.és szívből jövő magyaros valóság. L"gy várja Ül mindenki Miniszter, l''rat. ¡nini Makokörnyéki kis
zsellért anyára térne be szerei-leiht-y. fáradtan, nehéz munka alán. de jókedvűen az elvégzett munka eredményének tudalá-bnn í''gv várjuk önt .Miniszter l''r. mini ennek a szegény, sze-rerícséllenségtö? sodort népnek i-suládlojt''l. Uiadl félelmünk pillanatok alatt elszáll, ha leül asztalunkhoz. Visszatér bátorságunk. hitünk és akarásunk, ha körünkben tudhatják. mcM erő'' és biztonságot ■ jelent nekünk az a kél kérges telivér, ¡¡nn Ívnek munkájától miíN >k nvuga!ma ^Tjékéj''é.rügg. Tudjuk. hogy a munka, amit vállal! óriási és felelőssége még ennél is nagyobb.— de azt i.s lud-ink. hogv Ön boldogan áldoz mindent ezért a népért. aminek'' véréből való vér és húsából ■ \ .ilő bus.
.Nagykanizsa dolgozói ug\ érzik. hogy ve_.re kibeszélhetik magukat és ekj. ond halják mindazokat a mondanivalókat, ami-kt-i kegyel nyes- fülek sohascirf jallgaltak meg. Könilvezethe-iik ebben a mostohagyerekként kezelt; városban és .jnegníblat-hatják. hogy luft végezlek az alult ¿i ''övid idő alatt, amióta megkaplak ¡> szabadságol.-. Ez a város legutolsók, egyik« volt. uneiy a fasiszta iga alól felszabadult. így szenvedése Icghosz-'' s/.:ibb volf A hadak országul ján fekszik: Hz rrnnflenf nírgnrírfr-ri"---" rá? Nem kérlwKlüJik.szegénvsé-gunkkcl és-''i^í^zf^KíLtinkkal, nem «Riul-o^^uk''. sebeinket, de''büszkén mutatunk rárazokru a / eredmények re. ;a melyeket két hónap alatt az ujr-áépilés ria-n>s akarásával elértünk. .Néz.-. /< n körűi iü Miniszter L''rLátni fogja. ho»gy utcáink példásan tiszták. j>arkjaink ápollak, ég villanyunk, a'' csapokból viz «•surog A kei. fürdőnk nyitva van. kötü-szövő; gyáruink, sór-gyánmkx vajgyárunk és ¡-sok mús Ipartelepünk üzemben van. a kereskedelmi életünk lassan magűiioz • iér. Vasutunk a fel-;., •szabadulási, követő 21 nap alalítj,-,: a romokbíU újra éledi és meg- r indította első személyin ratál-Buda pestre. Nem kevesebb; mini ''250 személykocsit és egv '' <-xan<3 mozdonyt ti-.tck üzem-képe.s.sé; ezzel minden más vá-r<>s dolgozói elé kerüllek, Isko-láink. kórházaink és kylíurin-1 éz''niéjn t■ ¡.nY |léidásan leljésifík. hivatásukat.; Közbiztonságunk pedig egyenesen hivatása ma-gisial in áll. Ebben a városban és környékén hétszáz nvilast
- iLiJtllck- e^Wig össze, és doígyz-? alnak-e»pberxr.^e,, ''körűi inéayek V xízöt. .Xépbir.ósúgu^k. és..iga--/. oló bwíjllságaink kiszeiekiúl-j: üc a salakot és kóze-1 az id >, a cuíkrír elmondhatjuk, hogy u rrá lettünk a kezdet'' .¡szinte m fg; d(i h a t ;i 11 a n n ak _ lát szó • ne-Ik v.ségein.
Mi.njszler l''r!" A magyar ga*:-ala sági élet saran* rácunk van. IiDisél rvárják és n^Hán várhatják: azl a^arázsha1a?iuat. ''anieiy> kii." xhiló jiontja tehet a m^svar éle. , njiáiterlésének. ''Folyékony'' fek ete arany bőséges ^idáRj»-peti"óleuin. a mienk. Knnek a-jele nLiSvScgéi nem k^-l! kiemel-nüii k Az országos ujjáépilés nagy müvem-kez a belonpíllére i!l y m db''ifcnVa városban, fitfáj-., váró > v.ígvunk é- rövid ¡(jő, alattT az •''ijitnrraflhlvifok ''tömegei épiil-; nek l''ef majd'' "városunkban MSávis-toBb- t''áfgyái''ás''i f^jyt tríak ebben az irányban. Hgé''bpnger-nnr^és- --ixH-r-eibíngyó-r'' -^ere^f már.i > késx.aji állnak ''és.rövU iies^íift^feöSiii
\t''fniszt<T í''r! Orsz^^c^,,, dek. hogy végre igazság*Fetes^^ sék -ninek a városnak. 11 v.szá-
zados perc végre befejezéshez jusson. Leg\-en vége'' ármák a kiskorusffástrnk. a;rűt történél -me folyamán téTjesen éri hetet lenül és értelmetlenül ef kellett szenvednie Eaigcdjék végre i''el-^záilaní zalaegerszegi- ódon megyeházára ennek a városnak s/.aba<iulá-sál jek''r^Ui ..páváját- .
1915. április elsején fedsza-badullunk: — <le''<-í>ak lelkileg, meri kezünk és lábunk továbbra is megvan kötve. Nem lehetünk ufrá ''saját portánkofr. neüi fejt-héljük ki az égési magyar, jö-'' vőépités érdekében azt áz eber giát. amire pedig múlhatatlanul szükség lenne. Áprili-1 végén Wjndisch í)é»H''s. városunk :pol-gá-nnestere ésadr. Báron l''ál-tiszliügvész felkeresték . ü beL ügvminiszteriumoL ahol a Mi'' niszter l''r államtitkárával, dr. Zöldi Márlonnal hosszan la-náeskozlak N"a''gykauizs;.i azon régi 6h a járói." hogv'' Ziílagerszeg g^nisága aíő! kimenekülhessen és váT-megve légritigv,rtl)b va-nz őTin-egl
^-v^''.''ítv 1''oyij azok a köz?;, jz-''ffi*á$f rrí-lrizsétjck, msitjek eddig iltj''.n kérdések nxtgvUíását
mm m wmm.m
táltólr. az uf MagijaroruzrlQ''an iöHé szerepel nem játsziulnuk. X h\ lehet, qlkóítfulnyíági sérelem egy menye székhelyének akár á.''tv lye,zési\ vagy akár e/^g ierüb''in-k a rt.egi/e fennható-sága alól uuló kiix''tele. Ehlte: a kénóéshez niiost már nem kell nemzetgyűlési határozat, ha-ncnc n kor hiány irti''Híezeket a cjjnd''S kérdésekét eqrjs''zeíü rnxfplett ?t meg oldhatfá"
A..jb''elfitívi állainiitkár ur azt kivágta. ,npgy a .Nagykanizsai Xemwli HizoltvSág a város erzen kéreímét kellően megindokolva terjessze be a lud úgyminiszté-riuimiak.
Miniszler l''r : Kz a felterjesz: lés megtörtént Az irat a ''miniszter (*r íróasztalán''fekszik és Nagykanizsa harmincezer lakója ^szívszorongva várja igoz-- ágának .szankcionálását.* Mcí»-gyöződésflnk. hogy az itt látot: lak és hallottak, után a ^liiiisz-ler Úr szabaddá leszi enpek a városnak dolgozóit és anegbaU-.-gátja a nagy munkáscsaládnak kér-elmét. amelyet.-ahhoz a esa-látHchőz intézett, aki a makói ttrf^bomok telelt annyit ál-moílozott a •ízabadsáífróf.
''acze Jépő
''i
II trieszti kérdés rendezési okmányát ma aláírják Belgrádban
A ^éíójog kérdésében Jeljes a megállapodás — Eífogták Szálasi propagandafőnőkót
Az államfői hatalom ideiglenes rendezése
"—-ft vfetfupoWfíka "ktem^lkedó BSeffiénye Harry ''Hópkins^ Truman éín^k személyes meabizottjántk Mosz-Vxából vaíó vi^sratóráse WashingtOd^« Harry Hopkins a tegnapf nap fo4yamón uíbaejtette Berlint, ahol hosszasan tanáfeíf^fccM ttáiG* a saí&vefséges ellenőrző bizottság orosz fömegbwottjával.
Harry Hopkir.s Roosevelt személyes barátja és a roosevelti belr és kOlpoWtika legmarkánsabb kép-vlseldje hosszabb ideig rnsradt Moszkvátan, mint amire poU^icai körökben számítottak. Ez, valamint áz a kőrűl-méRy,. hegy Zsukov marsallal tíí-gyalt, külpolitikai megfigyelők, szerint nagyfigyelmet érdemel. Kétségtelen, hogy Churohítl, Truman és SztáíW tervbevett hármas talllkozóiia most már rövidesen megvalósul,, azonban most már bitönyos, hogy a hármas találkozó színhelye nem''London, hanem valamety más európai város lesz.
StnfrwicisVói hireirk mutatják, az ott képviselt hatalmak a vétójog kérdésében meg4Uapo4Mr-'' a megállapodás Stetttiiius szerint most már hamarosan lehetíyé teszi a koB.ferencia bezárá»át. Nagy fettftnést kettett''a kénferenclán az a francia indítvány, amelynek P^j*», ho»y ai «lapokmányban hathatósan védelntezzék meg a jetentef fennálló katonai szerződéseket. Ide tartozik elsősorban a 20 éve» szovjet— angol szerződés, a szovjet—ámeríkaí szerződós és égyéb szerződések, mefyelcet az ellenséges államok elten kötöttek, "''•
len "boinl»wtó-parancsnokság 1044-lioii 950 japán reuülőgépot és 250 , /xíy. tonna ja {ián najótoret semmid sitet^ meg. A l>ombavetőrp»ranc6-noksághoz tartozó repüJögépek igen ewxlménvesdn járultak hp^/.á ahhoz, hog>- Tokió és az mdopez.iái sziget-, vil^g között az. ''"»üszeköttetés tíiégr szakadt. ''lí: ''''
Newyorti. junius D
A- tokioi rád«) jelentette,! hoi^''. a japáh'' fegyverkezési mimsztéríuhi 67 vezető tisztviselőjét fchnentett^k''á!-Ií''lsAtő!. Miután■ a tókibi''nidiö ezzb! a büjeienttW''wl elisrm?!"te,'''' begy a ja ¡»¿in legfőbb fegyverkezési: hivatal nem állt hivatása niaeaskrtán, .liryel m.;eietu? haüs;atóit a hadiheiyzét rejidkivüU kotnolyságáia. A . japán nidió bpismeriö{ hogyjaz-okinavai harcok a vége felé ■köz.dűdnáf, trpjujd közölte hallgatóival, liog^.'' az okina^ vaí'' féjlcmények kétségtelen hág}'' kihatássá! lesznek a hóbora.;mene-tórc. Az olcinavai események,'' rrtondtí n japán n''wüó. -sak eg} i\*sze a japái
honi .föld ellen irányuló, döutő-.tá-ma<iásnak. Hong-Kongröl azt mondotta a japán rádió, hogy-az ottani j:u>án cc»a|>atok minden esbotíW''gro ■ fel kész iiiték. Végül a tokioi hivatalos'' j i i-opaSanda, f igyelnjeíítette ;a • japánokat, hogyi. a jövőben inteBian-ob''b amerikai -Ixanbauímadásokra tehetnek elkészülve. u■.:>. •''•
Angii.».: Lonáon^^n''m^i
Brr. csapatok vészit a "Rajna-tadomány északi falét,? lx?leértve..a Kuhv-vidéket az amerikaiaktól, akik
győzelmes majgati "előrenyomahi* során elsőuek hatoltak be oda, Mo<it-■lomerv tátiornagy- tehát átveszi a Köln,. Düsseldorf .V Aachen körztv. tok katonai kormányzását. Az európai tanácsadó bizottság még-tárgval a francia megszálló zóna denrarká-eiós vonaláról.
Lon<tov, junius í)
A brit és;amerikai kormány közölte Franciaországgal. bóg>- nem helyesli francia ja\-as!ajiot, amely-
Japán elleni háború
líszakfRinában a Csjli tartom''inv-Vcm. aÍr.ety: Mandzburi«ral- sZOHISZé-dos, a kinai 8. hadsereg elíóglaita n Cbüi-öbőinnrejan^k ő0 kilonu''óares szakaszát. X-iencin nagy kikötőtől, délijei. A kanauk.''itt körülboiül 300 kilőnieterre- ¿ÍJnak "Port Ájfrr éa
Vejivel'' ui{»u baditeiigeréti''zctí tá-. niaszpontoklól: amelyek a S''r.gá-íenjtírrel S2isnben lévő'' félszigeteken védik a Cs8í-ób©Iibejárait,
tav««/i -offen-zivája-;.soK^o adOig .92Q0 -ütoet* kilom«-{ef:rri területei szabadított Tel. 1.5 rxiiilíón&&U" Inka^rsraI. a Peking és. aaaghai, közti taiioaja-nvok-W®. :C''" "0Si5 8
A -délkeleti parton a kmai csapatok kezén van aítgjujerpu-t százhatvau kiloméveix» bz:ika.sza,. bormoza-,. val Szeiniőzíl. ..*••''. -
Xéwyapk..junius..
Az amej-ikai fadü^aninisztérimn jelenti. iiOgy az amerutai távolkeleti
légi haderő''keretében működő egyet-
Z, * r A
i94:v június IC
n<úr($fléirtiél§n ogyVrthatalmi értekénél
rr»r-hctrz?rttclriranenr ^''l^zépkefétr probjéD^ik. összes^éveUSr fJBrtt.-,vÚ3-;
esöíatai Szíriával és-. Libanonnal gyr-irös elintézést igáagfiék. J»**! hatalmi konferencia Összehívása csak •ki.-zvl^iiené-a w^fchjBják^t és,kota$P
iiká''lná és''késleltetné"a megoldást.
Amerika: Newjw*/ritiníus'' 9
>a n franc iskúban Mottinius, az Egvesült Államok külügyminisztere.
iThírvtTátarrttn veft»jtJir>5naR Kra« ■seben megegyezés jött leire. A megegjoxéa értelmében az uj \ iiágszervpzet ^>iz-tonsági tanácsának egy tagja sem lesz ké-pes megakadályozni tanácsot abban, hoc? moírtárgyaljon bűr-mely olyan vitás kérdést, amely a világ békéjét veszélyeztet í.
A megegyezés. mondta a külügy-miniszter, u_i biztató ieki annak, hoíp a szövetí>égesek el vannak tökéive arra, hogy együttműködjenek egy közös cél érdekéhen. Az uralkodó egyetértés, Stettinins véleménye szerint, rövidesen lehetővé teszi majd a snnfrancisköí konferencia sikeres lefedezését. A külügyminiszter utatt arra, hogy az a kérdés, hogy a vétójog mennyire vonatkozik az alajokmáriy esetleírás módosítási ra. még megbeszélés tárgya, azon-l»an, aiwd-fav Stéttinius, meggyőződésem szerinf ebben a kérdésben is rövidesén sor kerül megállapodásra.
A''eu''tjork .junius 9
A iK''wyorki fütóaixyag-értekpzle-ten ré>zt vcvó szakértők szerini a világot nemcsak élelmiszerhiány,, hanem szénhiány is fenyegeti.. Anglia augusztus :.tán beszünteti szénkivitelét Európába, .mondta áz egvjk szakértő. Ezt a kivitelt 4 millió tol uiára becsülik. Franciaország szén készlete a'' s''/üksénáeteknek csak 45 százaiékát fedezi, tíoliriuni ecetében őO száza-kik a hiány, Hoilan-d iában százalék. A német széntermelés .-0 százalékkal csökken, vagyis körülbelül 50 millió tonnára mondják a szakértők.»kösíeke^* dési viszonyok megjavulnak, Német-orsóig minte&v AQ atíBiü ,tö»na"sjsé-
XX, :'''' ''
, . London, junius Ü . .. ,,-. • sQr^ri isfe-''t;:
NériletörSZagnák á szövetsegesek által megszállt zónájában a .Ruhr-vidéket , Kölnt. I )üsseldorft£ ''A»»cbent brit megszállás il let-ve ellenőrzés alá bel>tvrik. Khbí^v-a3 zónában eddig az amerikaiak tplj^ítettek ellenőrzést. A- francia ".zóna határvonalát még nem állapították meg. üissaho-..wei- tábornok közölte- a sz-»vitséges had vezetőségbe!, hogy hivvaUlptsau, átadta KoVvcgia közigazgatás^- Hao?.. kön kiralynak é^ korniányájüvk^ . .
Ol«sxora*áfr^;. • Róma, junius 9
Boriomi olasz miniszterelhök^pén-teken reggel lemondott, de kormanyW kéréfcémméir néhí''my napfm-''v$rzí tíz ügyek vesetését. nrig az uj kormánv megalakul. Kómában tovább folynak a tárgyalások az uj kormány összeállítására vonatkozóan. A keresztény demokraták kompromisszumos megoldásra tettek javaslatot. Ennek érteiméijen keresztény demokrata részről Gasparri alakitott volnu kormányt. míg a helyettes miniszterelnöki tisztség a szocialista Nermi£ nek jutott- volna, a szocialista párt azonban elutasitotta a javaslatot. •
Jugoszlávia fi - Belgrád, junítfs ''
Londoni beavatott körökben ugy hiszik, hoijv ma reggel Belgrádban az E-gyesütt Államok és Nagybritan-nia, valamint Jugoszlávia neszéről Trieszttel kapcsolatos egyezményt írnak alá. A Times szerkesztőséé» szerint ezen egyezmény kielégítő mindkét fé! számára és biztosítani fogja. lw)g\ a szövetségesek teljes mértékben ellenőrizzék a trieszti kikötői és az Isonzó völgvében az Ausztriába vezető közlekedési vonalakat Washingtonban Grew államtitkár sajtóértekezletén közöite, hogy
Amerika. A''ft§íia,s^ószbrszfcff• &
^neg^^zní ''az ''Aűszt''m nvegszálTá-'' ^js^-glltkojó tervekéi kapcsolat-
A nagy győzelenfr kis hírei
■ i '' Ne^yorkból Lisszabonba érkezeti az első Clippér-gép.
Brazília külügyinlaiszlereJü-
valalosan közölte, hqgv korina- ''
A windsori .herceg, newyorki jelentés szerint, legközelebb látogat tesz Angliában és Franciaországban
■v
Az angol alsóházban bejelen-'' lette a kormány, hogy az Irán területén lévő szövetséges csa-]Mlókat csak a japán háború befejezése után vonják vissza.
Az amerikai katonái halósá-k német polgári kormá
íélcsilelték Bajorországban. *
A Közel-Keleten az-Arab Liga kimondta, hogy Franciaország Szíriában erőszakos támadást kísérelt meg és követelte a francia csapatok kivonulását.
... " * . \ Az amerikai külügyminisztérium Közli, bogy ''eddig 30 nemzet képviselői írták alá az ideiglenes légiforgalmi egyezményt
: e^ é z zlf n i abb -^éred ni é n n ve 1 gaz -ai üköd és ügye.
* "T-
A csehszlovák rádió ál''ajni ellenőrzés alá kerül. Mini. egy prágai ádióelőadás mondta, a rá(i iő fi íilos szerepei ;fog ját-szani a tu mzeLuj életéin k meg-tere^rlésé''?'' Wr.
f
i i\í11 ... .vádiú .ku/ii —a ¡elentését.-ríni franci a-spanyol haláron ujabb spanyol csapatnasfktjul tok történtek. Szakítsuk meg mondja a lapdiplomáciai kapcsolatainkat Hitlernek ¡ezzel az ügynökével, aki tűrhetetlen állapolokat teremteti, és tartolt fenn halárunkon és aki. a háborús bűnösökre váró igazság szolgáltatást hálrá-lalva. ellenségeinket támogatja.
*
A második jugoszláv hadsereg hadbírósága csütörtökön Zágrábban hat németbarát horvát vezetőszeroéjyiséget halálra ítélt. Az''ítéletet nyomban végre is haj tolták. A kivégzettek ké> zött volt dr. Xikola Mandics volt horvát miniszterelnök.
Montgomery tábornok hivatalos látogatást tett Antwer]>en-ben A lakosság lelkesen ünnepelte a tábornagyot, akit nem- • régiben a város díszpolgárává váiasztollak. . ,
Zászlódiszben várja Nagykanizsa Erdei Ferenc
belügyminisztert
A Nemzeti Bizottság tegnapi ülése ftackler "''János elnöklelé-vyl nng\-részben ármegállap.ilá-sókkal foglalkozott. A'' fogy asz-föl árakrfelemelése iránti kérel-mek nehéz feladat;elé.állítják á Xeravzeti.. Bizottságot, inert a kózöszMselok^és közalkafntó-zóttak fizetésé e^''által^baii nejn emelkedett, nekik.kevés fizetésből kell megélni akkor, amikor a Drávavölgyi Áramszolgáltató Rt. a villanyáram hatszorosára való felemelését kéri. Az adók és illetmények nem Folynak be, az államiak és a városnak semmivel sincs több jövedelme, mint azelőtt. Nagy visszatetszést keltett a Nemzeti Bizottságbari a Sörgyár beadványa, aki egyszerűen csak bejelentette, hogy a_sör árát . a gyár literenként 1" jvengöre fogja felemelni. A, Nemzeti Bizottság egy külön szakbizottság keretében fogj a az összes áremelés iránti beadványokat tárgyalni, kivéve a kenyér árának emelésére beadott indítványt és a kenyér uj árát kilogrammonként 2 pengőben állapította meg, tekintve, hpgy a pékek a fát kedvezményes áron fogják kapni. A zsidóüzle-tek átadásáLls szakbizottság elé
ula-lák. Dr. Billera Bélái kózkőrház röntgen osztályának, élére újból kine^zte dr. BH''d^,-. rnayi:r helyeit, aki töbLíet ném-tölti bt* ezen állást. JElintézést n.vgrlaz internálótábor Lelügj-» lojénék. kin.e\-e''zese. ,''araeíy ál^. lásra Szakasils Árpád jelöltjei,'' Szabó Istvánt neveziék J^ akit legmegfelelőbbnek találtak ezen állás betöltésére. Egy sürgős rendőrségi kine^-ezést is eszközöli soron .4avül. a Nemzeti Bizottság. Ugyanis Szemerédy Józsefet egy csillaggal segéd-rend-örfel ügyelőnek kinevezte. A Nemzeti Bizottság • egj-etértett abban, hogy az összes igazolásokat sürgősen le kell folytatni és az "áladandó üzletek .úgyél is csak a kereskedők leigazolLitá-sa után fogják tárgyalni.
Kedden délulán 6 órakor
PÁRTNAP
a Szociáidemokrata Pártban.
MOZI
Junius 6 - 10. Szerdától vasárnapig a Városi Mozgóban a legragyogóbb magyar film: • Torcekói JEe*?*.MtKmy. Főszerepben Dayka Margit, Jávor HzL Rózsahegyi, Kabos, Mily
Gcrő. Eíoadá;-!''. 3, 5, 7-Kor.
.msse a v '' ... ...
A mi üfinepunk
-y.-.-» w t ... vi . "»UUK. r.íjOU.
kk a nehezen vn: t- nap, melyet- olyan üigv-pn várt az ifjúság, ainel^ mkn asnyira yágy-ódtunk^Kekíuik is van végre ünnepünk, amely eg< -zen a niiéhl . ».''Ezen a najiotj. igaz., és '' ő^ir.téri a magunké leíie|ü/ik. i--kos megmutathatjuk az 5«rszág-..:vk hoi?y-''Tcé,!üs tudwnk.wblgoziik tudunk saarvezni. meg tudunk állni a mamink :«H4n. Nem keli »? ifniság
- tWrWScnt mondom, voltak ezelőtt- is anyík jiwpjilé. fák napja, ilyen-olyan üniie-jx-k. dé ezeken sohasem kérdeztek nvee bennünket, hogy m''rt is -akanuik re, fiatalok. El kellett fogadnunk az üregek tanácsait; sőt parancsait, ha az nem is tetszett nekünk é? mi talán jobbui tudtuk volna megoldani. De hát jött :íz örök érv: Az ifjufóág nem éfég érett a saját ügyének intézésére, elhamarkodott.-;
Végre alkalmunk ran bebizonyítani. hogy az ifjúság nem kapkodó, nem csinál mindent forditvu, lian?m mezá 11 j a helyét a kkor is; ha rsni tmnasztják is meg minden oldalról. Az igaz» hogy vaunak még éretlenek :s> ami nem az ifjúság hibája, hanem az olmuh rendszeré, amoly nem engedte szabadon -szárnvalni a repülni vágyókat, hanem korlátok kóző szorítottak őket. Nem lehet ug>-ötiálló egy ifjú, ha 24 éves koráig ruzsliakötik cselek vés vágy át. Önállóság kell az ifjúságnak, hogy az a hi-iKötetlen energia, amoly bonne .vaíi, rve folytődjék banem törjön elő és kapion levezetést a munkában, a/ igyekezetben. \
Nag>;on sok:cí kételkednek banne, de czM a hapou az ifjúság mégif nieg fogja mutatni, Jiogy úid ön-a-KVan dolgozni és Jftegjúd állni a saját lábán, csak ne akadják minóen-■i-on oliráncsolni. mert- liarcolni, küzdeni is tud. Eaan a napon megmutatjuk. hogy a munkás, paraszt és értelmiségi ifjúság milyen hatalma,-. ütőerőt jelent az országban. Megmutatjuk, hogy ez az egység nemcsak papírforma, hanem élo valóság? amelv jogot követolhot magáinak, mert harcos tagja a magv-ar
nemaouiek. Ezen a napon hinuk azokat a fiukat és leányokat is, áldk még nincsenok közöttünk. Jöjjenek, mert minden, magyar ifjúnak, itt van a helye. Nem engedhetjük me^, hog}" az ''ifjúságot ismét különféle egyesületekre és pártokra bontsák szét. mert csak ugy lehetünk erősek, ha minden magyar lány és fiu ezzel a szóval köszönti egvmást: —
■ EzységW
Szabó G-yida
Hirdetmény.
Az 1080/1945. M. E. sz. rendelet 11. g-a értelmében közhírré teszem, hogy a nagvk&nizsai II. sz. Igazoló Bizottság 1945. junius hó ?l-éu az alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz határozatot :
Csongrádi Béla p. osztály vezető. Bubán János, Eles Gábor, Gölley József, Léder István p, nyomozók, Hefocker Erzsébet kisegítő, Kösz József rendőr, Marics József őrsparancsnok, Kovits György nyoniozó Szé^ Miklós alhadnagy-, Boda La-jos nyomozó.
Felhívom a lakosságot, hog>'' mindazok, akik az igazolás alá vont fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról, vagy cselekedetéről tudnak, amely a ¡¿agyar nép érdekeit sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátyus Lás2ló II. Ig. Biz. elnök. Lakás: Rozgonyi-nfca 15. szám.
5 Figvelme2tetem a bejelentőket arra, Hogy az írásbeli bejelentéseket csak skkör veheti a Bizottság1 figyelembe, ha a bejelentő nevét és ékeimét is feltünteti.
Mint már megirtuk, Erdei Ferenc
pr-n Naírykanizsura erkez.ik. Délelőtt 11 ójakor niszt;.ves7^a.Nemzeti..Parasztpárt álfái reríuc^nHő-íía^y^yü-l''^n. A város lakosságának kivétel nélkül .ott- -kell.lennie,jiiiegbali-gaissu az őt is oly ri^-on érintő, fön tős ~nénizefr^ker(fésekEél fógTal-kozó • besíHítiet.-5 " ''f •''- ''■'' -
Ezen ünnepélyes a''k-.domhól a • y- város ■■pokgárm&ter* cireittfeise; .- ••
hofty lakt>s<ág a házaka'' zász-■■.htfátoL.jóbogfct:C:fö\ s A rendőrkapitányság pedig felhívja a közönség figyelmét arra, hogy az uttestek és a járdák tisztántartásáról gondoskodjék.
A Nemzeti Bizottság ülés«
45. junius .10
Keleti vihar
A kanizsai tűzoltók is^nWR önfeláldozó munkája
7AÍ *
T
3
.na Viadi*cli Déaes polgármester
\ barbarizmus fekete felhője évszázadokon keresztül gomolygott a keleti égbolton. A sötét cárok, majd a í^éko ¿ár, II. -Miklós idejélv-n, az első világháború előtt vok. legsötétebb, amikor derék oroszok, tízezreit küldték szibériai óiombányákba. fe- '' hév halálba. ahonnan visszatérés nem volt.
1017-ben a sötét felhők lassan szakadozni kezdtok, szélei vöröelöt-tek és mind jobban vörös lett az ég. Már nem az orosz cár jelentette e felhőt kozákjaival és kancsukáikkal, hanem lenin. aki jx>m csak hatalmas hadseregeket állított fel. hanem valami >ij és titkos mérget használt, antelv behatolt az ellenségei hadseregének soraiba. I''gv hatott. mmt az erős sav. amely felbontja azt. atrji-he- hozzáér és az egi''^r világ felszisszent a szahadság harcosainak sikerein. Elősző*- csak megmosol vog-ták őket. de "amikor végső sikert arattak, megdöbbentek a világ reakciósai. Hiába létesítettek a hatalmas orosz birodalom körül úgynevezett »Gordon Sanitaire^-t''. az eszme átcsapott a szigorú határzáron és diadalmasan nyomult ke"ietre-nyu-gatri. A szabadság ügynökei átkúsztak záróvonalakon, Mopakodtak Euréii» küfnnijöző városainak nyo-moríanyá ittasé» -oliuondtak az -ébezú. munkásoknak mi történik '' >roszor-szágban. SdlfScáí *>] fogták"'' ét* ki vécézték, de utánuk uj apostolok jöttek és .terjesztették az igét. ;hv
A vifág minden nVzében kö#lW>-'' ket találtak, akik b-álltak a- küzdők és ugyanakkor a mártírok ''soraiba. Kekünk magyaroknak különösen sók'' áldozatot ''kellett" hoznunk. Héjjas, ?rónát «>stenburg és más és más fei^r terrer különitményvk rol>ogtak végig az országon, halon;ra gyilkolva mindenkit;- "aki szabadságra" vagy egyenlőségre nyitotta ki száját. Más országok!«», különösen ''Ausztriában. Olaszországban es Németországban irtották mindazokat, akik eszmének. numanizmusnak voltak a propagálói. Közép-Európában nehéz óa|)ok vártak azokra, akik a jót. szépet és főleg emberit akarták. _Musso-lini yoTt ''az első megváltó, a fekete pojaca. Matootti gyilkosa. aki 1915-ben egymillió- frankért elárulta iia-záját és a mozgalmat a franciáknak. Fekete ruhájánál csak a lelke volt feketébb. Sajnos, nekünk magyaroknak-ií meg volt a diktátorunk. Fehér lovon .Szegedről indult és a_legostobább bárgyúságot a »szegedi-üWiáo-latot-s hozta nyeregtáskájában, ránk szabadítva a fehérterror minden rémségét*. országunkat kompromittálva''az egész .világ ''előtt." Majd jött Hitler, qí a szörny, akinél nagyobb gonosztevé»t sem az ó, sem az újkori törtéwlem tiem ismer. Európa 20 évig élt a legsötétebb középkori elnyomás alatt. Ember millióknak kellett meghalniok egypár szadista bitang szeszélye miatt.
De mint 1917-ben, ugy most is keletről indult el a vihar. De most aerr. kis csapatokban lopakodva, hanem mint egy iavína széttörve min--., den gátat, ''csak jött, hömpölygött felénk az isteni áradat,'' .útjában le-döntve minden-földi halványt és lemosva minden szennyet, amit évtizedeken át a beteglelkü, véreskezű fekete lovagok ítthagytak.
Az. árauat után ui élet született. Becsületes, jószándéku emberek uj Eun»]«á;a. Benne egy uj Magyarország. Nem paraszt nyúzó földesurak, nem a munkást kizsákmányoló ipar-lotagoLés:nfiUi a tábornoki klikkek Maejaj-országa, hanem az egymásra-'' talált nép, a kérgeskezü kisember milliók országa. '' *
^nius Io7 áz Ifjúság Qnne^é MáDfSz.

Kevés olyan közérdekű foglal zási ág vaii; amelynek munkájáról, belső életéről olyan nagv, tftjékozat-lan sággal, idegenkedéssel beszélne a nagyközönség, mint a menták t*z-oité>k valóban önfeláldozó, mindig tettrekéfcz kis táboráról.
Amellett, liogy a közt azokrólják, sohasem a nyilvánosság eiótt végzik munkájukat- Hivatásból, ügyszeretetbői dolgoznak. Munkájuk Hasonlít -az orvoséhoz, aki csak egy szempontot tart ízem előtt: betege megingott egéezaégi állapotát- rendbehozni. Ami ehliez kapcsolódik, az esek külsőség,-egyik ember viszonya a másikéhoz.
1885-ben alakult NagvkanL»án a tüzoHóság, a semmiből 1945-ben ujjáalaknl — a semmiből. Ez szó-szorint igaz. l''granott állnak jvhol Iiatvan évvel ezelőtt. A háború kegyetlen csapásai őket sem kiméhék, sőt talán sokkal többet veazitettek, mint smas intézmérrv, amelyet a köz érdekében hoztak fétre. ■
Tudjuk, hogy "még az utóbbi-években is miiven sok akadályt kellett, leküzdeniük, hogy feladatukat jól betöltliefeíiék. l-eíket hivatásszeretet-ből, szinte éjt napjallá téve dpl^oz-tak, hogy a kis szervezetet kiboyit-sék, erősítsék és minél alkalmasabbá tegyék munkakörének elvégzésére.
Az a rovtent-ó sok munka, ami a felsxal>adulás után reájuk hárult, idegkin jer ülést okozott \ecsers. Antai parancsnqkiiak, aki jelenleg betegszabadságon van.
Látogatást Uíttünk a tűzoltólaktanyában, hogy közelebbről nyerjünk betekintést tűzoltóink, mentőink napi, belső életébe.
fípp szolgálatátadás volt.- A kemény, feszes mozdulatok, határozott jelentések és kérelmek katonás szellemről, nagy önfegyelemről tanúskodnak. Erinek a bajtársi, meghitt szellemnek tulajdoníthatók azok a szép eredmények, amelyeket eddig-felmutattak. Bár parancsnokuk nincs jelen, minden szabályszerűen, a szokott rr.odon történik. Ok nrindany-nvíau önmaguk parancsnokai.
Vidéki József tűzmester felolvassa a szolgalatot, majd utána az egyik beosztott előadja kérelmét, ami mindö&sze csak annyiból áll, hog-y l«jt órával eióbb mehessen haza deí-ütán a reüdes időnél.
Egészséges élei, katonás fegyelem uralkodik nálunk — mondja Vidéki tüzmc6ter szolgálatvezető. — Heggé: 6 órakor - ébresztő, utána szolgálat déli 12 óráig. Utána fél óra, illetve a kiskanizsaiaknak 1 91a ebédszünet, 2 óráig azonban, ®ha nincs kivonulás, pihenhet a legénység. Utána uira szolgálat, 9 órakor pedig takarodó, terméezetesen caak azoknak. akik nincsenek szolgálat-; ban. .Az ügyeletes és a "két mentő egész éj jel . talpon vannak, nogyha szükség van rajuk azonnal'' készen legyenek a gyors cselekvésre.
— Bár ugv dolgozunk, mint talán soha. szolgálatunknak caak nagyon neliezen, fáradságos munkával te nem oly mértékben, mmt ahogy azt szeietnénk, tudunk csak eleget tenni. Két lefogatunk van. Az egyik a tüzoitás, a másik a mentés céljaira. Autóink nincsenek. Elképzelhető, hogy milyen terhek nehezednek így ránk. "Volt olyan napunk, hogy h>—15 esetben kellett kimennénk mentési ügyben »megbetegedés, az elhagyott lőszerek okozta sérülés yagy más baleaet miatt. Volt napunk amikor tőhbizben kellett ki-mennünk tűzet oltanunk is. A lovak, mikor megjönnek, sokszor olyan fáradtak, hogy azt hisszük, hogy másnap már nem bírjuk használni őket. Kanizsán még könnyebben el tudnánk látni a szolgálatot«, éde a nagykiterjedésű környéken ez bizony csak nehéz körülmények között történhetik Ezért volna szükségünk legalább két autóra, e^ -a mentés, í^y pedig a tűzoltás céljaira. Hogy mi-lven nehéz munkát végeztünk e terén, azt caak két -számaaattai akaróin bebizonyítani. Április 6-a óta
226 esetben vonult ki mentőkocsink, sokszor -nagy távolságokra, tüzoitás céljából pedig 14 alkalommal kellett kimopnüak messzebb-közelebb lévő községekbe.
— Mühelyeiuket Ls igyekeztünk miíié! hamarább rendbehozni. Saját magunk dolgozunk vasesztergályos, lakatos. Korács. bognár, asztalos" és festő műhelyeinkben. Semmiféle munka elvé^zésé-ne nem ,szorulunk ''rajtunk kivul álló'' mesteremberek segítségére.
— Csak egy kivájvságunk vau: a tűzoltó és a mentőautó, amire nagyon nagy szűkségünk volna. Csak egy -törvényt ismerünk: a becsületesen végzett munka törvényét, amelynek -érdekéi>en éjjel-nappal dolgozunk, hogy a ni^rykanizíTui tűzoltóságot legalább arra a nívóra helyezzük, amelyen annak előtte toIl
Hirdetmény.
Az 1080; 1945. M. E ss. rendelet 11. § a érteimében közhírré teszem, hogy a nagykanizsai I. ez. Igazoló Bizottság 1945. j untus hó 20 in az alább mer nevezettek Igazolása tárgyiban fog határozni:
Hontmert>Károly szv. I. o. főtanácsos, szv.. főnök, Tornyos Ferenc. Boroes László, IW.hő József szv. tanácsosok, Hetesi János. Ács József. I-amjen Imre számvizsgálók. Szerdahelyi Zsigmond számeilenőr, Adlovits Ferenc számtiszt, Jliletics llotut kozeló, Sárdy Zsuzsanna dij-nok. Ágoston Iiona> napidíjas, Erdélyi Józsí''fné, Nardái ftózfi], Kugler Auguszta. G rá bár Magda irod. munkaerők Berta Henrik kis:"altiszt, dr. Földi Sándor v. és "jár.''állatorvos, Hegedűs József állatorvos, dr. Magyar Miklós, Szentirmav János v. Bzerz. ailatorvasok, Mankóvíts Er-zw''bot v. kisegíbi -munkaerő, Péter János, Kele Józs<.;f vágóhídi altisztek, iíerényi Géza irnok, Szollár József kezelő.
Felblvotn a íakofl^got, fiogy mindazok. akik az Igazolás alá voot, lentebb megneveaett-.köSálfcaUaftzottak olyan magatartásáról vágy • cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vágy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat sálam szóban vagy Írásban haladéktalanul Jelentsék be.
A bejelentéseket Ltditb Imre l. az. Igazaié Birotteág etoőkébez dmezve lehet bekftldeni (Sugár-ut 18. szám). .
Személyes bejelentés mindennap d n. 2—5 óráig, az Igczoló Bizottság hivatali helyiségében ÍSugár nt 18. I. em.J eaz-közSbec6.
Figyelmeztetem a bejelentőket arra is, hogy az Írásbeli bejelentéseket csak akkor vebetl a bizottság figyelembe, ha a bejelentés a bejelentő nevét és lakcímét is Teltftnteti. Udith Imw, az L az. Igazoló Bizottság elnöke
Egyéni és koffektfv kertészet a Szovjetunióban
A iiá borús évek nehézségei köze-l>ette a szovjet nép leleményessége és ügyessége megtalálta- a módját, hogy az élelmezés magjavitására hogyan használja fel legeredményesebben a lielyi forrásokat, A szovjet nép kezdeményező képességé az egyéni és kollektív kerteszeiben jutott- kifejezésre, melyet nagv mére-tekhen 1942-ben szerveztek meg első izhen. A következni éfróben ez a munka- jendkívül nagy méreteket öltött-. 1944-ben 16 .es .íéi millió munkásnak ¿5 tisztviselőnek volt főzelékei kertje (2 és félszer többnek, mint 1942-ben és 40 százalékkal magasabb ez a szám, mmt 1943-baii). A zöldség éí. főzelékfélé>el bevetett egyéni kertek területe 1944-ben 1,415.102. bektar volt, ami 183 százalékkai több, mint 1942-''oen éa 77.7 6zázaiékkal több, mint. 1943-ban.
A munkások és tisztviselők kertjeiben 1944-ben több mint 9.600:000 tonna burgonyát-és főzelékfélét termeltek, melynek elszállítására 600
ezer vagon lett volna szükséges. Igv ezeket aí vasúti köc3ifc&£
szállítás céljaira vehették igénvbe, rae^aloé^ alakf&l^fc^&beh feküssmtíí. A haíbfti báfctírusCí^BÍ aiatt 16 millió tonna főzelékfélét:-termeltek.
Az egyéni ».''•» kollektív kertészet kűiönösen a na^y iparvárosok — Moszkva, Lenüigrád és az Ural iparvárosai — környékén, valaniint a fasiszta német hódítóktól feitóaoa-ditott területeken fejk''»dött ki. Leningrád körülzárása ideiében, eüeu-sege6 ágyutüzlien, a löningrádiak kis — a városbaii levő — területeket gondosan megmunkálták és jó termést takarítottak be.
Az egyéni,és kollektív kertészet megszervezésben a szakszervezeteknek nagy szerepük volt. Ok gondoe-kodiak arról, hogy minden dolgozó, aki kertészkedni akjtr, földhöz jusson, vetőniagot. hintákat kapjon. A szakszervezetek e munkába igen sok .szakembert vontak he. ''^.rtéktfi segítséget nyújtottak Liszenko ;és • Jaduslan alőidémikúsok. Edélstem egyetemi tanár ée mások.
.Az a zöldség, főzelékféle és bur-'' gonya, amit az egyéni és kollektív kertészetekben a dolgozók termeitak, megavitotta a dolgozók millióinak élelmezését.
HIRE K
JlllsLonyat
borul dicstelen szereptekre, tisztelt vámszedői a magyar nyomorúságnak! Magyar hazánk és vámsunk soha át nem élt Szomorúhelyzete, kétszeresen kötelez benneteket árra, hogy példát mutassatok a régi rendszerrel szemben, a becsületből, eré-lyes fellépésből és igazságéntetbőL
A láncolok. csempészek és feketézők ismeri legényei.felett*, hamaro- .1 san meglódul a seprű, megkondul a harang, mert a szabad kereskedelem nem lehet mentsvára a szabad rablás gyászmagyarjai számára. ■
Az ököl és kalapács lesújt''s ovo* '' mában megkönnyebbülés fakad.'' ■ . ¿Uiúítmk
— Buosu a felsőtemplomban. ;
Vasárnap leez a felsótemplőm búcsúja. Ebből az alkalom bol fél 11 órakor ünnepi nagymiáé^lesz;'' móly-után a szentbeszédet P. I^öbatícz- - i Medárd hitszónok mondja^
— Ogyvédl hír.
Dr. Fülöp György ügyvédi irodáján Király-utca 12". szám alá helyezte át.
— Adomány. - .r .
A Jézus ózive plébéaiiaa Szocmlis Misszió Tareulat vezetése alatt- levő napközi otthon részére kétezer pen-gőt adományozott, melyért ezúton mond köszönetet a Vezetőség.. : •
— Eljegyzés.
Katasi Mári3 és Ivepnyák József jegyesek.
— Felhívjuk
a bőripari" munkásokat, hogy 11-én, hétfőn délután 6 órakor jelien jenek meg a Fó-ut 24. sz. alatti szakszervezeti helyiségben. Vezetőség.
— Felhívás.
Ma (szombaton) este fél 7 órakor renakivüli ta^yülés. Megjelenés minden tagnak kötelező. »MaDTSz^ vezetőség. . .
— A Kommunista Párt hírei:
A Kommunista Párt közli, hogy párt helyiségében (a volt Kaszinó) a hadifoglyok ügyében kiállítandó nyomtatványokat az érdekeltek átvehetik.- ''" .....—------------—-
A nagy kanizsai .Kouinitmi|tj Párt értesítése szorinf á ^Kantzááf"demokratikus pártok áital vasárnap dél-''" után ''ő órára hirdetotb na<rycyűiéa-a budapesti központ btasitás''árá ''marae, ''rgy tehát Bajk László-aebí fog Kanizsára érkezni.: " ^.r< \

Demokratikus gazdáiKoaas
Budapestről jelentik:
Az államfői hatalmat kormányzótanács fogja ideiglenesen gyeko-
rotafc'' ■ -
Zaedényi Béla, a nemzetgyútfe elnöke nyil^kozfttoífc íettr arretfvhen elmondta. hogy nemzetgyűlés rtiső feláélta a baévjeMmióval és * vet*é<?es hatal.üAkkai kötött moszkvai fegyverszüneti wrrAd.''* hívikkefve-zése loszl- A TW*r?z*»t gyűlésnek rtmfW-kez«ie kell'' az áltemfói- hatalom újeiglenee f^ákoriása'''' tekinteté-ben. A nemzetgvüiés ''politikai bizottsága a kérdés ''áz alkotmány-
jogi bizottságra birta, ''áme ívnek" sz^rtŐ!"<?sűtörtökőfi összeütlek. A bizéftság iavaslata a''Jővő''ttét-''fötya-márfaz ''''tfjketötaáhríog 1 bizöttságé? nttfte''elé kéküli
Az államfői hálálom idegien-*.'' gvajjprfaf^nak rendezés s^rgo? k-''-r-di''sjp a iii:»pár'' jctóilkotáskák, mert az «1 latiéi jogok.gyakorlása tna töb^ tényc^Tkőzötf''áprőzodot\ ée áitafanö»'' á Viraj>ság, nogy az aílam-fői hatalom ideiglenes gyíakörJ:vsa egy. .illetőleg testület, vagy,
tanji^.^ka^hj kcr^!j<ut. Folp^rült a {^^lányzötajjacs gondolata,,amely három, vagy őt tignol állna és át-n:Í-j^tjj^g jb-^l&CQÍPft jlzL.jdeigloÓPg .
Elfogja Szálisi propaganda-miniszterét.
Passauból jelentik, hqgv a ix?yo-ri nuló amerikai csapatok i^rMJJ^dy^ tet^é* lsisjíni: ..bch''toJ ma.ve»- JifeigQA ny ií«>- w Sztárt é*
fek^keu., rí^ait^ak;. f''^ágbá.- ke- . rült ..Szikje v. I4SÍ.JW ''-^tiníjázJtH a^i. PaSSaiibíüi * ut^aAafkokán''"'' bazáfirf«1. verted shváft;''* r^lVsz&lfc-rt hivfe fel a váto*Hjm fcrtft''zfcodó ''nn-gyaftfca; ívh*« ;ikv''rtem Arzi
100 sZázaáékq^ noíiizotts xöéiaáistána k magát, azt ki fogják irtani; '' •- ,*-.
A postai d jszíbások.
\ ,''lécr^edel-nV^ kö/Ieked&ügyi m irit^ftViVim ^''^r/öns.''-^ tásH«* -fet/fí
kat: i^/W fifiár; vidéki*
1 Jeveieaé/iapé. ksh bon 40 fii—
lér, v id<>,!«$- ''60 >\ft&ér, Att «¡jtt!dt*8i -
dij helyben 1 "rfi ¿¿Bjá vidékre 2
''¿.oO fieligo, nyonitatvunv az ország • l üTetére gr«tn?i«tg Í0 fillér.
Háláira hélték egy rr.unkásszázad parancsnokát -
Székely Károly ''i3So ésw állami tisztviselő 1942 juninaátólviőbadr 4 nagy i rangban a 109 9. sz. munkás-, i század partnernél»- vélt. Ckriijnálban a század''tagjtriva! bé-ldátlári'' toL gyetlonséggel bánt, korháecsal''"ütötte-ve ne okot, Wpi renden ¥á#ttfcflÍJ\ guaebakdt&4Íc£ íokos hidegé-
ben kiköttotíe ókfct. A Wv«*léri bánásmádnak a < kftwrtfceeméiit» vott, hogy a század - "tagjai közüí-töbhen'''' meghaltak. kandrhan részíotekhGn bővelkedő tárgyalás után iiOíto gü&g: itőteka, a NépbVósa^ és Szájceh Károlyt kötöláltali''halaJra itélte.*. .
Veszedelmes cigarettahamisití*.
Iileu''ikes ,M*ről;.felhiyják a do-. hányzök figyeiíiiél^ bogy -egyes dor ha!uáru<lákí>a»; fekeí^piacon.,
U-Hjbrtxvm ?»>4iiphpnia< néven" i zf>s nélküli szivarkák kerülnek for-u galomba. Ezek a szivarkák rpssz^^iaj-pirrai é-ö egészségre káros, kotmgyá''ihási-.KdíHCra atkafmas silány dohány'' fel használásával, leikiisroo^ -retlerf személyek'' magánüzemeiben''-készülitek A "debreceni dohánvgyár szivarkár '' ^özít? Kéfrtikcihé^, hogy minden jel szerint rövideéen meg«*dui ,a dobái*yjövedéki, gyár--trt--( u©-, hogy a.dohisnyzők megfelelő áron jó-e»¿anettakhoz juthatnak.
A demokratikus gazdálkodós legfőbb irányilója és segítője a demokral3cus '' állmnbat^íom.''1 niejy „t nemzeti munka Ishető-sé^^k összeg íidbtait bírja és vaTáyaau a;demokratikus aka-, raL lól^ezője ^. bataiiöi szervezete..- ■i-y/L.r.
A demokratikus áMamhata-lom aTfotibtin a''''mttnkát hénrpára ncsuralomra é\ i''i h^nem az egT^ijí kezdemto-.e2ésre. Nincs olyan állanib^tálo.in:; igely; az eg\-gni kezdeményező- erűt hivatalaival pótolni titdná. de köz-be keli lépnie, ha a kezdemé nyezés ellanvbtil vagy hiányzik. Közbe kell tépnie a különböző foglalkozáM■ágMc Vit^inál. ahol iK-Wltetfi. -rpwwfr ^x^t-epjp-van. vagy írekéi
forognak k
4H,<k-''in<>kj\»fikuS ''.''• áUáiakuU*-lom-mmtcsak aanden «¡gvén ící-letts^«é>;tí»tatenr -de legjőbT)- er-''1 köfrsi i^ttTlef is.'' tbefr^n hiagá, jK''klaadá^áyal és felsőbbrendűségével. nevelő eszközeivel a nonize''tíl magasabb erkölcsi légkörbe eráelL Ki kell- sugározza marfából azL, az erkölcsi laniJ lási. bngj- a demokratikus kö- --zö''iségbcn élő egyén fejlődése, elöbbrcyntösa nem pusztán a ína^íi'' erőfcsziféíének. szorg::!- 1 inának, hanepa "számlálnu niás ,í egy én -összeütükódésének ered-ménye. Ezért a <leinokraHkus '' giizáálkodás.. az egyed ütt infely-, elismeri a korlátlan egyéni sza? ''j'' badságot f» a korlátlan szabad--versenyt nem engedi meg azonban nz egyén harcát tnindenkr; ellen, inert ahol harc van. bit
győzők s legyőzöttek vannak, a demokratikus közösségben pedig nera lehelnek győzők és fc g>-oz5tfek v
Á nemes v. rseuyt eiionben a do-öiokratikua gazdálkodás is eemsk és kiránatosmk tartja^ an, _ kiviben a versenyző ?clok egvazón srazdasági fel U''te kikkel iuduinak a.küzdelembe és a vetélked<;s cvija a mentől nagyobb felelósrir vállalása és az el-'' vállalt munka foaűoa én lelkiismeretes .teljesitésB. A demokratikus gazdálkodás tiszteli a macántulajdof» elvét. A magáutulajdou jogát azon-bauvHcmosak jognik,, de köt -iessée-nek -is tekinti. Aktív .tulajdon» ue. no» olyan, moiy mejíekígszlk.» s^-z.--(bgság g.vüuH''io-s.Meek egyoldalú él-.-
wzieftéTűl, hanen-. kifejk;szti, megnöveli» niegsoksy.oí-ozza ezeket a gyü-mé>lesöket. A demokratikus gazdálkodás c-''-ljn a magasttbb társadalmi igazsagossag éi vényeBíté^e az. egész demokrat ikus nemz -t .számára. >.» ..
A demokratikus gazdáikodás ''je^-'' lenti-''a biztosított rmrnkát, az-iga*-*'' ságos fizetést, a kellemes orrbont. a fejlődés fokozását. -Jelenti a biztonságot, a hm-áti *»*retetet, az ogy^ú önzés k«^-özés.''it. a munka diadala^ A dentokrarikus gazdalkodé»s vallja ós hirdeti .hogy a mimk» az igazi haíafiSHg.
A demokratikus gazii áíkod^« e "kemény, a liberális-kapitalista As bár fasiszta elvekkel átitatott ember olött elképz-lbctetlen rendszeri?. Cjgesz emi M-ekot kivett. . Férfiakat, akik az éL''tet küzdejoainek fogják, fel, tudatában vannak a tjebézségak-nek- és azeml»oszHÜanak velük. Keményen és "kérlelbfttetionüá. egy jobb, igazabb. tettebb- «V -de-mokraiikn.- >íat'' gv^^lméritík erde-
kébeíC
t
,v • - r- 4 VI I • « I »• • »<»2 " '' » . « V''i''O^J
4—5QCMboc*%<^foVíier. HhÍmÍIí elvégezzük a szükséges .karbantartó muji ká tatokat ^és kisebb fntőjavitásőlat. A fiókmüheh-be beáflitótt , átlagos '', ő--6 kocsmái nagvobti futó ja vitást ú végzünk és üzemképessé tesszük azokat. 7
7. t*aemhe liehe/.zük a ílénaetek által fobx^hbantoít murukenjsz-^tri vizállomást. '' 7
8. A pályaudvar présen megrongált és csak .ideiglenesen halyreálli-tot-t vütamos'' btuőntáiwk végleges ívndbehozatala.
9. Á2''élelmezési nahézségek eíkai; '' suH^otáfíára a fűtőházban . jóléti"-''1 konyhái állítunk fel, ahol az alkal-mazottak olcsó pt''dizért kétfogásos nx''leji cJtwdfvoe jutbanak
ÍO. A kocsilavdömxihely tetje>tón nonikaöóű. Feléprtéwe. Uvtö alá íjo- .. zása uta». lerendezzük véglegjaasu a kocsijayitó lakatos- és. a ktbóvitett as/.talo^iuüheiyt. ^ _ .
A S.ttg. 10. számú program mpont
VI, tó; iV-VlH. bó . 15-ig terjedő nninkatfrogram''ni keretÖwrí kerülhet" rn.''gvalösitasra. ..''••''.—, ^
^zék''után arra kérjük a t. hogy a''hagy kanizsai vásári ihinkás-ságtók eTégtéteh adjanak és ''tnáskör okán vezetőt • kükijénefe rémünkre,-aki rátóhán munkára serkent- és»" L gyakorlati uUnutatásokat ad.
Nagy kanizsa, 1945 junius 9. / i/.ÍF tzerccíett mtfrVrísai

í,.- fíi''iiv ¡iiüt, ,.
Nyílt levél
•á -WÁVpéc^i 0VÉ féhez.
Annagy kanizsai MAV szervezett
niifriWisá»: ezulon""Jelentík-bo a l. r.VF-nck. bogA: szúj^ká&p^"'' hauuiékU 1 .inm.kjvj/.sgálai hogy Tak át«.- iíjiffléW» tegnaip»!h>eszé--de. ameív''et mifn-
kás^hfe-rrtt^uai,;% • a pé-,,
c?i üzletvezéiöseg iriitíncjőU-
Takács főintéző nr t mTmkáwjk
elötr olytfn.
go/jfötwltj. rucáéi
dalos.'' cieigozó «''ra .Jüchef .-.tjU
Többek közört''kij''efeftf^e.bo^
az éinberekert^: ;''r/ofr-é^tfkét ".-rt''
mpÁh
a zubbonv niínd^kinek1''
be kell gnrfilvflrff '' r^fe Bfel-hatalmuzott engem, inoadt* Ta-< kács, hogy a fegyeinret • helyreállítsam mert az az idő''«totílt, amikor mindenki '' azt teheti.-amit akar''.. Akx^neih taVt^a ,be az CT\"E rendelkezéseit és nem .^í-^jesiti parancsaimat, azt nem egy. keltő, vagy öt peMönetí büntetem ■ meg, hanamt -olyan < büntető állon-tásra heleézenf át. ahol mcgfelí''foképpt''n:."'' bünbö-<lik és állandóan a, főnők;szeme előtt lesz! sem vaszém Ííg^c-lembe> ha az illető ölgj;e«n€Ícés .családapa: is.:és ha ix-adelkezé-seimet nem tartja be ngv'' kimé-letle^nl elbocsátom Iluen és hasonló tóénsban beszélt Takács főintéző nr. Ezt a hangot jól isriierjök és ügNiátszflíf^ főintéző,; ui: ^. nyilas alatt SZokla CKg,, .:: . v-
A nagykanizsai - MÁV szervezett munkásai nem ibne»:szósz4-tyároktól fognak megtanulni
t. •
-. i *•
dolgozni és fegyelmet $ern kj., vannak tőle tanulni.
A nagykanizsai MAV szervezel! munkásai éppen most-ké-szitefték el ''junius "IrFtŐf jtrlitis 15-ig elvégzendő mu fik a pro-gramímjukat. .miely szorosan kapcsolódik Rákosig, elvlárs Arccal a vasul felé feláÜilolt piogmmrmjához Az eddigi teljesitn)énye , pedig a nagykanizsai MÁV* munkásoknak messze felfihmtlta mindazokat a vá ra köz^sokat -améjyek-kcl- t. rzféK''ezetőség számol-
A nagykanizsai -fűtőház és flókmübely programja Vk hó 15-től.
VH. hó 15-1» ;.
1.fl &- drb. ''-a hábonis enemény tik folvtán nngvobb s<>rü kdöket s/^nvo-dett gőízmozdom 15)26-20». 875-558. 42^38$} kij^yitása üzöinbehelye-zéae.
2. Az üzembe» les-ő 28 -drb mozdony slla)x>tának feljavntáse, a karbantartási munkálatok -fokozásával. Ezek körül ¡»vonta 2 őrb mozdonynál nagyobb gépezet és kazánjavitás elvégzése és naponta 6-drb-ttál kisebb futöíavStÁfok régaése.
3 t; A mozőorryjavrtő *mühelyben, a teljosttméfjy fokoaásár«, l''drbs már beszerzett- esztergapad felállítása és üzem behelyezése. Ezzel műhelyünk -5 drb íwrtergapaddnl fog dolgtomi. - -
4. A gyorsalvb és iobb munka érdekében e műhelyt szerszámok fokozott. javítása és -ujaknak gyártása,
• a néznetek által el rabi attak pótlására.
5. • Vonalhálózatunkon még kb. 20 drb «uiyosan V-rüit teherkoosi van. Ezeket beszállitjuk a mülielybe. A'' helyreá Ilit ható kocsikat? kijavítjuk, a roncrfttvsikííak egyes hasz,nálbaíó'' ;d-katré^zeivel más kocwkwt teszünk üzemképes s.-.
r.hat.''
NYÍLT-TÉR*
AlaiirWf Víjdestem. hogy feiescgem.^ek. Kovács Máriának a Zala tegnapi szamában fcözztett nyilaUozaíáva! szemben a-valóság az, hqgy én a báxasságot a bolgár katonai szabályok szerint vele megkö''öttem és ezt oTnnányoVka; igazolni Is tudom.
La ben Macxliakov
• E Tovatbn kötöttekért s^m a szer-j : kesztö*«» sem a kiadóhivatal felelősségei r nem sö''aat
AFRÓHiROETÉSEK
Eladó: férf? munbásöltöny és kabát, hasz-f Bált 42-es férfi'''' és 37-es nóicipö, e?y • babafftrdóteknő te kom ha kredenc. Lehet (> zsírért vagy lisztért is. Stemere-u 8 a. 438
Feltétlen megbízható, éüesefcb maga-nyos aftt keresek háztartás vezetésere. ®agá«yo*. Petófi-nt''3»___424
ÉrtMftwB az igen tisztelt hölgyrendé-geimet. hogy regi jól bevált Rzemeiyxeiera-mel bölg>todrészüz!etemet isméi üzemit helyeztem. Ezúton kérem az igen tisztelt hölgyek szives pártfogását. Maradtam tisz-. telettel Horváth Józsel fodrász. 435
Motorfcezelöt keresed azö-!nalra OHP • fattizetésC szivógátmolorhaz ailandó áüas-ra. Szüca-malom, Tap-sony. 439
Egyszobás utcai lakiamat elcserélném .^«, egy megfelelő lakásért. Kiniz?í-u. 75. 440 ,
ÉrtuiUa
a hölgy eket, hogy varrodámat oti ojból megnyitottam. Tiszteletté! Vassné 8rimók Irma. 430 ;x
Kervsak egy- vagy kétszobás lakást*- '' lehetőleg istálló és disznóóllal Egy anya-göbe malacozás elúit felébe kiadó Egy száz kitós egyéves ártánv szénáért becserélhető. Ugyanott egy kocsis felvétetik, eaí Nagykanizsa, ró-ut U). Köé vendéglő. 446...
Mármaros Jakab. rend. hhr. főtiszt kéri azokat, akik Kistaludy-u. 22-ból bármit tívinefc. haladéktalanéi hozzák vissza, mielőtt eljárás indul ellenük. Névsoruk meg vas. Victória varrógépét és hege*. dfljéL 447
ii''ib >f:5
Hirdetmény.
A lisztjegyek május havi l&-es száma finomüszt szetvényá be lehet váltani 37-5 dkg. finomlisztté; i junius havi 6-os jelzésű I—6-ig szóió kenyérsxeivényeket pedig be lehet váltani kenyérüsztrt f. hó 12-ikétó!, keddtől kezdve. " 44^
Polgármastar.
A-G^ZFüBI>0 uapoota regcal
i órától este 6 óra?« tKedd^o- «téií-imp- é* pWtekT delntan nótn««.) Főrdárahat éá törtlköz^t mindenki botson cu«Aval
. -,---i-.-u-ucru-.---r - - -,r_r n^u''jTjiJU^Ja^-u-.rLnJJu-Lnj- .........*
ZAtJt poüftfkai napilap
Kiadja; .K5z8az4asagl R- T. Nsgykanlztk* Felelős klaúo: a Saflykanizsal Nemzeti Biztttság-Szarkwsztésérl fWal; Bejicze Jecc. Nyomatott r.Kífegaztfasági R. • T. Nagr-kanizsa" nyomdáj^lBC Nagvkani?sán. Nyomdáért «elei: 7a''j! Ki-.«%

50 évfolyam. 51. szám.
Nagykanizsa, 1945. unius 1 k
Ára 1 pengő 20 fér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. !'' Telefon: "31.
Erdei Ferenc belügyminiszter Nagykanizsán
Reggel 9 óra után pár perccet érkezett meg a lazsnaki repülőtérre Erdei Ferenc belügyminiszter, ahol B. Molnár József Zala vármegye főispánja, dr. Báron Pál Nagykanizsa h. polgármestere, dr. Fodor László Nagykanizsa járás főszolga-birája, Molnár Győző rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője, valamint Palin, Újudvar és Korpavár községek küldöttsége fogadta. repülőgépből kiszálló belügyminisztert dr. Báron Pál üdvözölte Nagykanizsa város közönsége nevében, majd a belügyminisztert a fogadáson megjelent vezető tisztviselők az orosz városparacsnokság által rendelkezésre bocsátott autókon, fellobogózott utcákon keresztül, a Bazár épülete elé hajtattak, hol jelenleg a polgármesteri hivatal elhe-iyezé-t nyert. Itt a zölddel bevont bejárat előtt nagy tömeg várta és -éljenezte meg a belügyminisztert. A város a megérkezett belügyminiszter tiszteletére reggelit adott, amelyre a város vezetőin kívül - a Nemzeti Bizottság elnöke, valamint a pártok kiküldöttei is meghívást kaptak. A reggeli után fogadás- volt. Elsőnek a nagykanizsai hitélet vezetőit fogadta a belügyminiszter, akikkel hosszasan és közvetlenül elbeszélgetett, majd a Nemzeti Bizottság elnöke üdvözölte a minisztert. A miniszter egymásután fogadta a szakszervezetek, a vasutasság és postásság, a MAORT, a bíróságok, a Nemzeti Segély, a kereskedők, - iparosok, városi tisztviselők és a r«ndőrség küldöttségeit, meghallgatva azok előterjesztéseit és panaszait. Minden küldöttségnél meleg hangon érdeklődött a szakmájukba vágó feladatok felől és ott, ahol arra szükség volt, a legszakszerűbb felvilágosításokat adta.
A fogadások után autón a sz in-házkertbe ment a belügyminiszter és kísérete, aho! felvirágozott emelvény várta a vendégekét. Az emelvény felett- hatalmas táblán »Éljen Erdei Ferenc« felírást helyeztek el. Az emelvény bejáratánál az orosz városparancsnok és annak helyettese fogadta a belügyminisztert, majd hélvet foglalva az emelvényen, véspg hallgatták a Nemzeti Párasztpart nagygyűlését. A színház előtti térségen Nagykanizsán még alig látott .hatalmas tömeg tolongott, mely szűnni nem akaró tapssal ünnepelte Erdei Ferenc belügyminisztert.
A főispán megnyitja a Nemzeti.
Parasztpárt gyűlését
B. Molnár-József, Zala vármegye főispánja a gyűlés megnyitása után üdvözölte vármegyeje nevében a minisztert, majd a "következőket mondotta:
Öröm nekünk, hogy a magyar ideiglenes kormány belügyminisztere meglátogatta* Zala varmegye legnagyobb városát, hogy meghallgassa annak panaszait és segítse azokat orvosolni. Itt ís láthatja a belügyminiszter ur, hogy ebben a megyében és városban nagy a rend és nyusralom, amit elsősorban a jelenlevő orosz városparancsnok urnák és helyettesének köszönhetünk. £v»záz»dokon keneaztül ''dogén szol-
gálatban állottunk és most, mikor végre szabadok lettünk, semmi áldozatot sem látunk hiábavalónak -az uj, független és szabad demokratikus Magyarország" felépítése érdekében. Zala varraegye a Legnagyobb pa-i-aszttömogeket képviseli, bar itt vol-<tak a legnagyobb latifundiumok, hit-bizományok és nagybirtokok. Ezeket-a földreform egy esapásra megszüntette. A földreform kenyeret és életet jelent a parasztságnak, ennek a legnagyobb terhet viselő rétegnek, Dolgoztak vérük verejtékével, de az eredményt a földesurak vágták Csebre. Éppen a nagy földbirtokok miatt volt Zalaegerszeg a reakció legnagyobb fészke, ami végeredményben arra. vezetett, hogy tönkretették országunkat, elhurcolták fiainkat, kifosztottak és megaláztak bennünket. Ez a. vármegye alighogy két hónapja felszabadult és máris nagy'' orödmé-nvekre mutathat rá. Nem messze látom annak az idejét, amikor a nyugalom és béke jegyében dolgozhatunk újra a holnap érdekében még sokkal nagyobb erővel és akarással, mint azt- eddig tettük. A főispán beszédét nagy taps fogadta, majd" Erdei Ferenc belügyminiszter tartotta meg nagy* beszédét. <
A belügyminiszter a Dunántulró!
— Nagykanizsa népe, magyar testvéreim! Ezek a virágok és az a • sok szép szó, amit hallottam, szinte elfeledtetik velünk, hogv miiven rettenetes kínokat szenvedett el az ország, mialatt a háború végigsepqrt\ rajtunk, szinte -elfeledtetik azt is, hogy még nem 6ok ideje ezek a kínok és szenvedések még mind rajtunk ültek. Itt a. IJunántulon; ahol most másodszór járok a felszabadulás után, minden nagyobb súllyal és ^később következett bé, mint az ország többi részén. Azt jelenti ez, hogy a megpróbáltatásból, a pusztulásból és a szenvedésből több jutott •ki a Dunánüilnak, mint a tiszántúli részeknek: Tovább garázdálkodtak Szálasiék, több embert kényszeritet-tek, szervezeteikbe és több apát és fiút hurcoltak el katonának akaratuk ellenére, több magyart hurcoltak ennek a háborúnak vágóhídjára, amely'' nem a magyar nép érdekében, hanem ellene ''folyt es a pusztulás ís ennek következtében sokkal nagyobb volt itt, mint a tiszántúli részeken. Azért mondom én itt- ezt Nagykanizsa népe előtt, hogy rámutassak arra. hogy "itt még nagyon sok tennivaló van és a közeli kinok, szenvedések és most is fájó fájdalmak
állapota, a háborús állapot még nem szűnt meg, nem muK el. Azt jelenti ez, hogy még tart- a háborús j. állapot, hogy elsősorban is Németországnak kell jóvátennie minél többet abbói, amit elkövetett az emberiség és a szabadságokat védő európai j néj>ek ellen. De ebl>on a felolősseg- N'' ben minekünk is osztoznunk keli. j Tudomásul kell, venni a történelemnek azt a rettenetesen szigorú, de .j megmásíthatatlan ítéletét rajtunk, ; hogy a magyar nép is felejós ezért. .■! En tudom, bog}- a magyar nép dol- i sózó tömegei, a parasztok és munká- ! sok nem akarták a háborút-. Vannak olyan népek, még nálunk kisebbek is, akik meg tudták ezt mirtatni és ezzel nagy- vérveszteséget szenved-; tok, rettenetes áldozatokat hoztak, de megmentették nemzetüknek a becsületét és ma ugy állnak Európa szine előtt, mint az a nép, amelyik nagyrahivatott és amelynek semmi nem áll útjában. Mi nem voltunk ilyen nép, ezt be kell vallanunk. Azért voltunk gyávák és megalkuvók, azért nem mertünk kockáztatni, i azért nem mertünk partizán-háborúi \ kezdeni, azért nem mertük robban- I tani a németek vasuíait és Szálasiék j jármüveit, mert az a politika és* j kormányzat, araelv a mqfryar népet ! az elmúlt- száz évben vezette, meg- ; törte gerincétT Ennek a .követkéz- j ménve az, hogy most a magyar nép- j nek is viselnie kell ennek a háború- , nak a következményeit -és ennek összes fájdalmait. Tehát terhel bennünket is a háborús felelősség és ezért a magyar népnek keserves áldozatokat kell hoznia és a háború eredményeit ,következményeit ugy kell tűrnie és viselnie, hogy- nem bí-vatkozhatik arra, hogy ez méltatlanul értés ezt nem érdemelte me£. Azokérf''a javakért nekünk is fizetnünk kell, amit elpusztítottak -a magvar serege!- a hitleri hadsereg oldalán. E])[x-n ezért beteljesedett rajtunk a sors, a háború összes következményei ránk nehezodnek és nyomnak "bennünket. Idetartozik s hadifoglyoknak a sorsa is.
A mayyar hadifoglyokról
I
elviselésében még nagyon erősnek, edzettnek és nagyon etszá;
szántnak kell
lenni ahhoz, hogy minél jobban előrehaladhassunk, hogy- ezeken a részeken is utolérjék a tiszántúliak '' már elért eredményeit.
— Itt- a -Dunántulon egyébként is nehezebb a-helyzet. Itt nagyobb urak voltak a. földesurak és erősebb hatalom volt a\ feudalizmus ,mint a Tiszántúlon, tehát ezáltal jobban nvomtá áz embereket, jobban meghajlította a gerincüket.
A magyar felelősségről
—• A háború, amely «ezt a borzalmas sorsot és pusztulást Európa népei számára ót éven keresztül előidézte, immár véget ért és Németország a szövetséges hatalmak fegyvereitói saját otthonában összetörve es szétverve hever. Azt jelenti ez, hogy a fegyverek elnémultak, d® a habom
A háborúnak az a következménye, hogy hadifoglyokat ejtenek. Ez alól egyik hadsereg sem vonhatja ki magát. Kivételes nagylelkűség és méltányosság, ha egy hadsereg nem ejt foglyot és mindenki tudja, hogy amíg Budapestig nem ért az orosz hadsereg, addig nem ejtett egy hadifoglyot sem, hanem leszerelte és ! hazaküldte a magyar katonákat. De j akkor jött Budapestnek az ostoma, j amikor a lelketlen német hadvezetés az utolsó percig minden erő ; latbavetésével védte Budapestet és i igen sok magyar hadosztály elk''ése-. i redetten és keményen harcolt az j ostromló szovjet csapatokkal szemben, ugy hogy hihetetlen vérveszte- j ségébe került a Szovjet-.Uniónak Budapest felszabadítása. Es megtörtént az óesztendő éjszakáján az a példátlan gazság, ami aztán a j következőket még inkább magya- • rá''.ni tudja, hogy amikor követeket küidött az orosz hadsereg a védő seregekhez, hogy Budapestet adják fel, akkor ezeket hátulról lelőtték a -j bitang németek. Ettől kezdve megváltozott a Szovjet-Unió parancs-
nokságának az eljárása a hadifoglyokkal szemben és igen is ettől kezdve a magyar hadifoglyokat ösz-szegyüjtőtték. A kormány azonban mindent elkövet ennek a kérdésnek érdekében. Szüntelen való eljárásunknak az eredménye az, hogy azokat a foglyokat, akik valóban riem hadifoglyok, akik nem fegyverrel, mint katonák kerültek cda és ugyanakkor politikailag nem terheli őket semmi vétek, azoknak az érdekében sikerrel folyamodunk és ha megtalálható az illető és hazaszállítása lehetséges, akkor szabadon bocsátása igen sok esetben megtörténik. Töbtr tízezrét a magyar hadifoglyoknak már hazaengedték, hadifogoly-táborokat felszámoltak, részben a magyar hadseregnek a javára engedték át ezeket a hadifoglyokat, részben pedig azokat, akik fegyveres hadiszolgálatra alkalmatlanok, hazaengedték családjukhoz és munkájukhoz. Ilyen tárgyalások és átadások mindig folynak, • kisebb-nagyobb mértékben eredményt ís érünk el. Mindc/it, ami tőlünk telik, amint már mond? tám, megteszünk, tehát bizonyos türelemmel kell ezt viselni. Ez a háború keserves oldala a mi számunkra. , .
A földreformról
A kormány a pártoknak a határozott és meg nem alkuvó fellépésével nemcsak meghozta a rendeletei a földreformról, hanem_azt
nagy mértékben végre ís hajtotta és már a Dunántulon is többé-kevésbé végbement. Ez olyan jelentőségű esemény, amely meghatározza az ezután következő évtizedek és évszázadok történelmi, politikai alakulását, megteremtve annak az alapját, hogy a parasztság valóban talpra állhasson. -
A miniszter ezután az állami igazgatás, a rendőrség munkájával foglalkozott. EiismerésseD-nyilatko-zott a helyi önkormányzatok, a Nemzeti Bizottság működéséről. .Hangsúlyozta a rendőrség munkájának fontosságát.
A. közlekedésről
t- Fontos tennni valónk, mondta a miniszter, hogy a közlekedést helyreállítsuk. Addig >az igazgatás sem működhetik jól, nem érkeznek a központi rendeletek ki a vidékre, nem érkeznek idejében jelentések fel a termelés munkájáról. Az áruforgalom nem tud megindulni, szóval az ország vérkeringése nem tud. elindulni addig, amig a közlekedést legalább a feléig vissza nem helyezzük annak,, mint amilyen volt. Ezért tartja mind a kormány, mind pedig a demokratikus pártok elsőrendű tennivalójuknak a közlekedés helyreállítását, mindenekelőtt a vasúti forgalom és- a posta vonatkozásában.
Az ipari ós mezőgazdasági viszonyokról , .
Az ipari oldalon arra hivatkoznak, mondta, hogy rombadőltek a gyárak, vagy ha épségben is vannak, gépeik
»
ZALA
jórészt hiányzanak. De ugyanez a helyzet a mezőgazdaság területén is. A gazdák igavonóállatok hiányában kctkézi munkával, ásóval, kapával munkálják meg földjüket. Valóban tűrhetetlen állapot, hogy egy pár csizma 20-30 40-50 vagy még ennél is töhb métermázsa gabonába kerül. Erdei Ferenc belügyminiszter ezután a Nemzeti Parasztpárttal, mint alkotó tényezővel foglalkozott.
Beszéde/ befejező részében a miniszter ismételten hangoztatta, hogy a kormányzat mindent meglesz, hogy Dunántul népéről is fokozottabb gondoskodás történjék.
A népgyűlést társasebéd követte, melynek felszólalásait holnap ismerteti a Zala. A miniszter ebéd után a Parasztpártra látogatott el, majd Csurgóra utazott, hol szintén beszédet tartott.
A belügyminiszter nyilatkozata a nyilaskérdósrél
A belügyminiszter magúhoz kérette a Zala szerkesztőjét ''és a nyitás kérdésről a következő nágy feltűnést keltő nyilatkozatot tette:
•— Azzal," hogy erélyesen és következetesen folytatjuk a rendőrség megtisztítását az, oda nem való elemektől. semmiképpen sem fogjuk esókkcntoni a reakció és a fasiszták elleni harcot. Sőt- ellenkezőleg. Azzal,'' hogy jobbá, fegyelmezettebbé és megbízhatóbbá tesszük a rendőr- '' séget, még"''határozottabb erélyt mutatunk a nép ellenséígoivel szem-lx;n. Ezt a célt szolgálja az is. hogy amilyen arányban fokozzuk a harcot a reakció és fasizmus, a vezetők és kezdeményezők ellen, ugyanolyan arámban más elbánás aiá vonjuk a munkásság és parasztság nyilas párthoz tartozott elemeit, azokat a dolgozó munkás embereket., akiket a félrevezetés vont- a fasiszta pártokba, de nem voltak annak vezetői vagy agitátorai. Ezeket a megtévesztett elemeket, — hangsúlyozom — akiknek más vétkük nincs, mmt tagjai voltak valamely fasiszta pártnak, de soha sem mi féle -.tisztééget nem viseltek és soha semmiben részt nem »ettek, meg fogjuk tartani munkájukban és meg akarjuk nyerni a demokrácia szolgálatára. Amiképpen nem vagyunk hajlandók a reak- • ció és a nemzet ellenségeivel körülbástyázott elemeknek megtenni azt a szívességet, hogy őket megkíméljük, de hajlandók vagyunk, hogy a megtévedt dolgozó tagjait
megfelelő feltételek esetén a munka részérő visszaadjuk.
A népuralom <
vagy görögül demokrácia -mara- '' /!<■ Halai) beteljesülését tapasztalhat-fák mindazok, akik jelen voltak a belügyminiszter nagykanizsai látoga fásánál. Akik átal''udiak a felszabadulási rag<i makacc rosszaság hályogot voj)t a szemükre, csodálkozva észlelhették, hogy a »rendörmhiisz-ter"- a rettegett- kakastollas f oszol -gabirós világ kegyelmes nagyítsa — a közigazgatás és választási harcok :kisistenénei: utóda mosi itt áll előttük fekete ünneplőjében, pontosan ■fiigy, mintha jnost lépett'' volna ki a gazdakör olvadó-szobájából, vagy az .alkonyatos lUánUírót. --i makói acélszürke szemű, nagyöklü. feketesöré-uyü zseUérfiu. aki zsebéből húzza tló a cigarettái. olyan erőt és tekin-. télyt sugárzott-mat-,ábót, amit semmiféle nagymélt&sáyos cim, semmiféle rendjel- vagy más üres külsőség noha senkinef: meg nem adott. Halkszaru. mosolygós beszéde közvetlen, mintha a tanyai kohyhán egy csupor kávé meUe/t ülne. De tudása minden téren olyan iötényes, hogi/ méltán ejtette ámvtafbi a küldöttségekben megjelent ¡¿¡¡.okit, kereskedőket. bírákat és iparotokat. Akik hallgatták beszédét, azoknak az volt az érzésük, mintha tavaszi mezőn állnának, ahol az élet éppen csak megmozdult, de a magyar jövendő rlus termésének igéreíe ott van már a láthatáron.
J94f''. jtmiuS- 12
• -m
Tokió, Jokohama, Hagoye nincsenek többé
Tőbb mint 750.000 ember van fedél nélkül Japánban -
Zsukov marsai! Hitlerről
Szovjetet, amikor nehéz volt segítséget nyújtani. A szovjet nép soha--■em fog megfeledkezni erről a_se-''.jMségrőL A négy szövetséges főparancsnok ellenőrző munkája a szö-vet.-éire- ellenőrző tanácsban a há-lioru alatt- tanúsított együttműködés szellemében fog lefolyni. Németországnak a Szovjetunió által megszállt területein megengedték az antifasiszta szakszervezetek és poli-''tikai pártok megalakulását és működését. A hirt tegnap este Zsukov marsall főhadiszállásán megei;ősitet-té''k. Az uj német szakszervezetek a szovjet katonai hatóságok ellenőrzése alatt- mükéxlnek.
Spanyolország: Madrid, jun. n Spanyol hivatalos helyről.tegnap kijelentették, hogy a berlini szovjet fój»arauesnokság azon nyilatkozata, mely szerint Hitler valahol Európában. esetleg Spanyolországban tartózkodik. megvizsgálásra szorul. Tegnap a spanyol külügyminisztérium kijelentette, hogy Hitler sem egyedül, sem feleségével, sem élten, sem holtan nincsen Spanyolországban.
Triesztben tegnap este óta rendben folyik Ti.to csapatainak visszavonása. A visszavonuló csapaténak egyik súlyos problémája, mely a szövetségeseknek különös gondot okoz, az élelmiszerekben való hiány,
melyet a szövetségesek általánosságban enyhíteni igyekeznek. Tito tegnap esti rádióbeszédében kijelentette, hogy Jugoszlávia hü marad a béke eszméjéhez, amelyért nagy áldozatokat hozott ós hajlandó a békekonferencián megtárgyalni az összes odatartozó jugoszláv kérdéseket a demokratikus Jugoszlávia érdekében, az egyenlőség es igazság szellemében. . . .
Zsukov marsallt amerikai és brit újságírók tegnap meginterjúvolták és több "Angliát ós Amerikát érdeklő kérdést intéztek hozzá. Hitler eltűnésével kapcsolatban azt a felvilágosítást adta, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint Hitler két nappal Berlin eleste előtt feleségül vette Braun Elza filmmüvósznőt. Kétségtelenül bizonyos, hogy Berlinben Hitler holttestét nem találták meg és minden más eddigi hir
_i • v r-% i • ■ jr i |
nyúlt Hitler sorsáról semmi bizonyosat nem lehet tudni, Berlinből elmenekülhetett, mivel a szabadon álló lógiutak ezt lehetővé tették.
Japán elleni háború
A Japán elleni háborúban a Toki óból érkező hinek szerint a japán nemzetgyűlés utolsó ülésén a Tenno diktátori hatalommai ruházta fel a á japán kormányt. Erre azért volt szükség, nogy a japán anyaországot á ta la k i t-1 lassak hadinüvcleti területté. A japán miniszterelnök kijelentette, hos^v a döntő csatát Japán területén fogják megvívni. Szuper repülöeró-dök Japánban tegnap ismét gyárakat és vizi repülőgép támaszpontokat bombáztak''Tokio közeieben. A iapán rádió a bombázásról mondott hirei-fx-n bejelentette, hogy a szövetségesek elérték első céljukat, a legtia-gyobb városokat elpusztították. To-. kio. Yokohama, Nagoye, Osaka és Köbe nincsenek többé-." Ot- nap alatt •több mint 750.000 ember maradt fedél nélkül Japánban. A távóikelet-i brit főhadiszállás, parancsnoka legutóbbi jelentésében közölte, hogy a Fülöpszigeteken majdnem 400.000 japán katona veszítette életét.
Ausztráliai csapatok partraszálltak brit Észak-Borneoban, Okinava szigetén a japán ellenállás gyengü-lóben van. A kínai csapatok ujabb győzelmet arattak az indokinai határ mentén. A brit hadosztályok Burmában tovább nyomultak előre. Oroszország : Moszkva. juniu> 11
Sztálin marsall a Vörös Hadsereg tagjai számára ui érmeket alapított a honvédelmi háborúban részt vett-harcosok kitüntetésére. Az érmek mindegyike egy-egv fényes győzelem emlékét fogja jutalmazni és minden érem a Vörös Hadsereg hősi küzdőimének egy tanúbizonysága. -l>esz Varsó, Praga, Belgrád* felszabad Kásának emlékérme, 4 érem a német fasizmus hatalmas erődítményeinek levételét jelzi: Bécs, Königsberg, Berlin, további győzelmi énnek lesznek a budapesti, szebasztopoli, leningrádi*, moszkvai st-b. győzelmek emlékére, melyeket mindazok a szovjet katonák kapják meg, akik é nevezetes városok felszabadításában részt vettek.
Anglia: London, junius 11
Montgomery tábornok tegnap este rádióüzenetet intézett a német néphez a néniét néppel való barátkozást eltiltó rendelet Kapcsán és a#t mondotta, hogy 1918 után a német nép körében azt terjesztették, hogy a német hadsereget sohasem verték meg és a német nép nem volt- felelős a háborúért. A szövetségesek .ezen felfogással szemben el varinak szánva, hogy meg fogják értetni a német néppel, hogy elvesztették a háborút, de azt is, hogy. a német liadsereget megverték és" a háborúért a német nép felelős. Mert ha ezután nem viselkedik a szövetségesek felfogása szerint, ismét félrevezetnék és üjra háborúba . vihetnék őket. Königs-bergben Itat német hadianyag gyárat-rövidesen ismét üzembe helyeznek, azonban fegyverek helyett- a megszálló hadsereg számára fognak közszükségleti cikkeket gyártani. AmerikaNewyork, junius U
Zsukov marsall Frankfurtban találkozott Eisenhower és Montgo-
merv tábornokokkal, hogy megbeszéljék Németország kormányzati kérdéseit. Zsukov átadta a szövetséges főparancsnoknak a legmagasabb szovjet kitüntetést, a győzelmi érmet, majd résztvett a tiszteletére rendezett- villásreggelin. Zsukov maisai I köszönetet mondott Nagybritan-nia és az Egyesült Államok támogatásáért, akik akkor támogatták a
hírek
— Felvétel a rendőrségen.
Politikailag megbízható egyéneket felveszünk rendőri szolgálatra. — Re n dó r ka {> i t á ny ság.
— Junius második felében megalakul Egerszeg képviselőtestülete
Zalaegerszeg Nemzeti Bizottsága kedden délután ült össze, hogy a zalaegerszegi városi képviselőtestület tagjainak lét- és arányszámát megállapítsa. A Nemzeti Bizottság ezen az ülésen elhatározta, hogy az idevonatkozó kormányrendeletnek meg-Jelelően hatvan tagban állapítja még a képviselőtestület létszámát és a-képviselőtestületi tagokat a pártok és a szakszervezetek között a következőképpen osztja meg: tíz helyet kapnak. a szakszervezetek, tizenkettőt a Szociáldemokrata Párt-, tizenkettőt a Nemzeti Paraszt Párt, tizenkettőt a Kommunista Párt, kilencet a Polgári Demokrata Párt- és ötöt- a Független Kisgazda Párt-.
A Nemzeti Bizottság határozata szerint junius 15-ig kell a pártoknak bejelenteniük a jelölt- képviselőtagok névsorát és.ezután alakul meg Zalaegerszeg város képviselőtestülete..
— Felkérjük
a MaDISz tagjait,'' hogy a mai beszámoló taggyűlésre teljes számban jelenjenek meg. Vezetőség.
- A Kommunista Párt hirei:
A Kommunista Párt közli, hogy párthelyiségében (a volt Kaszinó)-a hadifoglyok ügyében kiállítandó nyomtatványokat az érdekeltek átvehetik.
Kedden délután 6 órakor
PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Pártban.
A polgármester közleményei
- . • ''
Hirdetmények.
Feihl-om miedazoa kereskedőket és iparosokat, kik kereskedésüket s iparukat folytatni akarják, de ezen szándékukat ''az ipartestületnél, illetve kereskedők szervezeténél be nem jelentették, bejelentésüket az I. fokú iparhatóságnál. Sugár-ut 18. sz. alatt tegyék meg junius 16-ig, mert kü lönben joeositvánvukról lemondotiaknak tekintendők. 456
————— H
Azok a gazdák, akik saját szükségletre dohányt termeszteni akan-jiak, a vonatkozó rondeletet elolvashatják a közellátási hivatalban. 443
Nyomatékosan figyelmeztetem a tszéntartó gazdákat, hpgy tehenenként és íiajxtnkt •nt 2 liter tej beszolgáltatását el no mulasszák, mert a mulasztók teheneit a büntetései felül el kell koboznom. A tejet Kiskanizsán k csarnokba, Nagykanizsán Baloghné Magyar-utcai, Lukácsné Sugár-uti és Deákné Eötvös-téri tej-üz leiében kell beadni. A vajgyár körül lakó gazdák a vajgyárban'' is átadhatják a tejet. 444
Po''gármostsr.
MOZI
Junius 11—13, hétfőtől-szerdáig a Városi Mozgóban vidání filmtörténet:'' Fot* a dal, Forr a vér. Főszereplők: Adolph Menjon, Ritz Brothers, Vera Zorin«. Technicolor színes filmi Előadások 3, 5 és 7 órakor.
APRÓHIRDETÉSEK
Mindenféle papírárut kicsiben és nagyban veszek. Fischel könyvkereskedés, Horthy Miklós-ut (Kapoli üzlet). 455
Kocalat azonnal felveszek koszttal és lakással. Jézaef főherceg-u. ''49. 457
Hulíadék-gamit felvásárolok. Czveíkö Mátyás gumiüzem, Fó-ut 4. 355
Harisnya sxemfsisxedé»t vállalok. —
Batthyányi-uica 4. 447
Háztartást és főxést végző háztartási alkalmazottat fizetéssel vagy egyedülálló asszonyt családtagként felvennék. Horthy M^-ut 15. I. em. 17$
Fdtéüen megbízható, éltesebb magányas nőt keresek háztartás vezetésére, magány*. Petőfi-at 39. - '' 414
Hidast vennék. Cim a kiadóban. 453
Négy hold rét füterméssel Leányvárban eladó. Petőfi-ut 34 . 452
Két asztalost keres felvételre MAtRT központi javítóműhely.__450
FsUxivás. Felhívom mindazokat, akik a lakásomból (Mattersdorfer Józsefné, Nagykanizsa Erzsébet-tér 11.) bárminemű ingóságot akár megőrzés, akár más. célból elvitt, szíveskedjen 3 aapon belül nékem visszahozni, mert ellenkező esetben kénytelen leszek az illetők ellen a büavádi eljárást megindittatni. Mattersdorfer Józsefné Báthory-utca 9» 454
ZALA politikai napilap
Kiadja: »Közgazdasági R. T. Nagykanlzss''
Felelős kiadó: a »agykanizsai Nemzeti Bizottság. Szerkesztésért felet: Bencze Jenő.
Nyoms''ott z „Kőscardasági R. T. Nagy kanizsa" nyomd^iáhan Nagykanizsán Svomdáért felel: zalai Károiv. ^
50. évfolyam. 52. szám.
Nagykanizsa, »45. junius 13 szerda
Ára 1 peneő 20 fillér
wmm a mw ¡mwM hí
Megoldódik Nagykanizsa évszázados követelése
Líd''.M Ferenc belügyminiszter vasárnapi nagykanizsai látogatása al-áalmeliól mondott nagy beszéde országos szenzáció volt. A miniszter beszéde után Kassai János, a nagykanizsai Nemzeti Parasztpárt vezetője mondott nagy hatás ti záróbeszédet. A gyűlés végeztével a városházán fogadta még a miniszter ív pái -tokaU A .Szociáldemokrata Párt .részérő} Dombaí János, a Kommunista JYirt ''részéről Göndör Ottó. a Kisgazdapárt részéről pedig dr. Fülöp (.íyörgy üdvözölte a minisztert. A iciradást a Centrálisán diszebéd követte. i)r. Báron Pál h. polgái-mester móndo''t }>ohárköszöntót.
j ''l apasztalatai alapján megálla- ; pi.hatta a miniszter .ur,.-- mondta • '' hogy itt- az irányítás azoknak a k.-zéi-en van, akik szilárd hittel é-meggyőződéssel akarják felépíteni az-uj népi .Magvaj-országot.
Örömmel üdvözlöm és köszöntöm körünkben a miniszter urat, i «¡o egyben örömmel üdvözlöm és • köszöntöm a vitéz Vörös Hadsereget . .''•í annak a képviseletéhen itt lévő j városparancsnok urat és a többi j ■üosz vendégeket.'' Az ó megjelenésük'' | a/.t dokumentálja á miniszter ur lőtt. iis/bq^v.ebben a városion az ¡j oroz vezetőség. vállvetve együttraü- j iiedik velünk, akik ennek" a város- j •jak á sorsát irányítjuk. közös munkára való törekvés biztosítja, jiogy niunkánkát minden tekintetein siker koronázza. ''
Kljén a -miniszter ur, éljen a vitt/ Vörös Iladseixní, éljen a demokratikus áíagy arország.
A miniszter válaszában kit-''-rt Nagykanizsa város éy-etó és fájó kérdésére. a mcgvétől "való elszakadást -ürgető kérései«. Fel alcarom használni ezt a kötetlen alkalmat #n\i,„ hogy mondjak valamit ebben a kérdésben, mert látom, hogy ez igeii foglalkoztatja a várost. " Mondani valóm a következő: Azt, hogy Zala varmegye székhelyét Nagykanizsára tegyük át, vagy pedig Nagykanizsát törvényhatósági jogú várossá tegyük, azt lehetetlennek tartom. .Megye--/.ékhekt nem lehet átteni a megye '' uálsik végébe. A törvényhatóságra való emeléssel kam-solatíxm j)edig :: a ist bejelenti íetem,
hogy olyan közigazgatási reformot készítünk eUo. amelyben a lároHok jogállása másképpen fog állni. Ez a reform olyan elvet megoldást tartalmaz. ,a mely ''igazságot szolgált-d- tMijd Nagykanizsa összes igényeinek.
Ma a vármegyéről igen kevés eset-k»n leliet elmondani, hogy egy városnak és a - hozzá ökonomikusán csátlakozó vidékinek az egysége. -Tehát egy közigazgatási reformnak nézetem szerint-az az alapelve -- és ebben nagyrészt egyetértenek a jártok és az itteni illetékes tényezők—, .102?. vissza kell állítani a vármegye eredeti értelmét Magyarországon és annyi kisebb megyét (notn szuksé-gow éppen müvének nevezni, de ■ejiet annak isi létesíteni, ahány közigazgatási, kulturális centrum van és ezekhez a gazdaságilag, forgalmikig együvétartozó vidéket hozzákapcsolni.* Tehát az ilyen eontrum • léte tevékenv autonómia lenne. 70-120.000.''* lakosig ter.iednénok ezek az önkormányzatok. Nagykanizsa igen jelentékeny területnek, mintegy 100.000 lakosú vidéknek
¡enne a központja, a Ibinéjntuí legfontosabb ilyen helyeinek egyike, amolyj c kis megvék," városi centrumok közt igen előkelő helyet foglal majd Jel, ha a terv valósággá válik és akkor majd megoldódnak mindazok i problémák, amelyek ma igen kényelmet lenek a város számára.
Ez a terv. amit moxi dolgozunk ki a nyilvánosság el ott még nem szerepéit .azonban rövidesen az ország nyihános*ágj , [<■ keriil, miután ugy aluirom ezt megcsinálni, a legjobb beU''tfá-so''m szerint, a legjobb szakemberek bevonásával és az összes érdekeltek meghallgatásával — a nyilvánosság Uélős''éke elé bocsátva, hogy annak módja legyen, kifogáshit, igényeit a tervezettel, rag}; mondjuk ugy. l>ogy rendszerrel szeml én vagy mellotte elmondani.-
Tehát valóban demokratikus reformot akarok. Ha a nágykani-zsaiíik ugy gondolják, hogy az. amit elmondtam, ép|>en m^gfélól annak az igénynek és kivánság-ftiik. amit előadtak, akkor már jól is van a dolog.
!)r t>a azt hiszik, hógy ez a terve ;t*f rahimi korrigtU-ni ralnl kivin, akkor gines ftemmi bni, meri ugy csinál''wk, hogy min-, den ridéknek, tytf .Wi''fyk-fin-zsának is bőven lesz, módi-!'', • hógy a problémához észre vételeit megtegye és mi azok-J tíz erdekeinrk figyelembe vételével, amennyire csak lehet, mindig honorálni fogjuk. Még c ráp''ári ér ; é''ic. előtt mcgva''ásitlásrn kerülő ezzel a tervvel — >"cly. renu''tjük, Nagykanizsának is megtelel vagy mértékben emeljük majd a köz/hinti- igaz-
r/atási szervek teljesilő képes-
■ ségéf.
ros végül ógTánezzel a rendelettel a közignzgaias szervezetét. is abba a demokratikus rendbe építjük bele, aniolyet más területen is fokozatosan viszünk ¿lőre. Én tehát a jaugyka-mzsaiak- számára ezt mondom, igen komolyan^ yeltető . igérct-képjxíiv " és egyúttal ürítem poharam Nagykanizsa-városnak és* nagy fejlődéire jogosító környékének minél erőteljesebb felvirágzására és boldogulására.
Bede iek .József a pártbít tömörült • =arasztifjalv-ruevébon szólt.ezután a ¡niniszterbez:
- -Mi nem a robirköszöntók em-ocrei vagyunk. .Minket az élet-üjtk neliéz munkára, a földdel való verejtékes küztlelemre ösztönöz. l>e > e munka közlőn folytatnunk kell'' a parasztság harcát a Nemzeti Pa--nsztpárton át a demokratikus társadalmi rendért És mi ugv éipzzük. hogy Erdei Ferenc mint "belügyminiszter ás mint a Nemzeti Paraszt-[jár: vezetője tántőrlthatátlan és fá-ra!?hntatlan támaszunk lesz ebben a nagy demokratikus ujjáépit/jsheh.
Magyar-román vámunió készül
Eisenhower London díszpolgára — Orosz állásfoglalás Portugáliával és Spanyolországgal szemben
Az elmúlt két nap politikájából kiemelkedik Qroaa román miniszterelnöknek ujabb komoly lépése a Magyarországgal való egyöttmöködés utján. A moszkvai rádió jelentette be, hogy Groza miniszterelnök a budapesti Népszava számára nyilatkozatot adott, amsfyben nem kisebb dolgot indítványoz, mint ízt, hogy Magyarország kössön Romániával vámuniós szerződést. Érdekes, hogy a tfcovjet rádió ezt 8 Wrt majdnem minden nyelven kisugározta adásaiban és rámutatott arra, hogy Groza lépése''igen nagy jelentőségű politikai esemény. Megemliti a moszkvai rádió azt is, hogy Gyöiijyösl magyar külügyminiszter nagy híve a román-magyar közeledésnek.
Ma adták át Eisenhower tábornoknak London díszpolgári oklevelét, maly elismerés azon gyŐzelmék-ért, melyeket Eisenhower stratégiai zsenijének köszönhetnek. Churchill kijelentette hogy az angol nép nagy hálával tartozik Amerikának, de kfllön hálával tartozik Eisenhower nagy szervező tehetségének és remek stratégiájának, mely lehetővé tette, hogy a nagy Vörös Hadsereggel karöltve, porba döntsék a minden idők egyik legnagyobb katonai hatalmát . ; ..
Japón elleni háború
Ausztráliai csapatok, tegnap part-raszálltak brit flszak-Borneóban.. Az ausztráüli 0. hadosztály katonái elfoglalták Kszak-Bornoohan La-huáni és a város re]»ülőtevét. Az északi pírt-mentén a japánok parti övezetét bombázták, akik csak elszórt ellenállást fejtettek ki. A japán parti erőditményeket a földdel egv-enlővé tették. Az ókinavai szigeten érős* támadás indult a még ott levő japán kötelékek ellen a sziget dé-li részén: Tokió körzetében egy nap alatt kétszer hajtottak -végié l>oml»atámadást, mely alkalommal 26 japán repfiUV-gépét lelőttek. A hadrhmósitók" szerint Beni.''O szigeti'' nagyobb Fran-eiaci-szág területénél és a trópusok szivében fekszik, évi 80 százaléko.-csapaílékkal. A sziget négy főkjr-miinyzati zónára van felosztva. Az egész déli rész holland terület,, a legészakibb íésze Angliáé. Labs ián. melyet az ausztráliai csapatok bevettek, a sziget északi rész.-n fekszik. A Bornoo körüli tongsrviz olyan sekély, hogy a szigetnek számottevő kikötője nincsen.
London, junius 12
A Japán elleni háborúban az amerikaiak további lényeges tőrnyere-s.''-gie tettek szert ükinavan. Buttler tábornok amerikai fójaí-anc^ncái, aki a sziget déli i"észén harcoíV fontos hadáMásokat foglárt ól és megwlásra szólította fei a japán lw<lerőt, .Mac Arthur tábornagy az ókinavai hadműveletekkel kapcsolatban jelentette, hogv elsüli vesztettek .:két csatahajót, két ''csapatszállító hajót és egy ;parti naszádot.
Oroszország: Moszkva, ju-¡us 12 Nikolaiev szovjet közíró a Novoje Vivi,nja hasábjain megvilágítja azokat a mésterkodéseket, amelyekkel egyes délnyugateurópai államok a fasizmus roncsait igyekeznek átmenteni az uj Kurópába.
Nikolajev cikke többek közéit-t a következőket ¡üapitj ; meg:
Portugália i fasizmus mcntsvár.i. Teljesen n> flvinValÓ, hoL-y a német im]y*riaíisták, akik Delnyúgat-iCnrópában megfebJő körj>ontok létesítésére törekedtek, mindenekelőtt Spanyolországot és Portugáliát választották ki tevékenységük : t néül. Nem keli l.úlön rámutatni arra, milyen xohdégszeletettel fogadta és fogadja Franca Spanyolországa az odamenekült német fasiszta gonosztevőket. A Sálazar vezetése alatt álló Portugália a liálxiru .^gé-sz folyamán támogatta a német nácikat és fasisztákat. Sálazar most demágőg szólamokkal próbálja átállítani fasiszta gondolkodású áüamberenHezé-sét és olyan állításoktól sem riad vissza, hogy p''ldául a portugál Ges-ta po-legények tulajdOnképjien demokraták. Salázar mesterkedése! azonban senkit sem tévesztenek niL»g és a világ demokratikus köz vélem iV nye nagyon jó! tudja, hogyan kell oíbjrálni ezeket az állításokat. (MTI\
Anglia: London, junius 12
Eisenhower tjlx»rnoknak jna átadták London d isz[»olgál"ságát. A történelmi jelentőségű szertartás röviddel déli 12 óra előtt a Goki Hallban kezdődött- és arról a londoni rádió belföldi közvetítést adott. Kisenhouer diszj>olgán oklevele még
em készült el ós azért jelkém.-son axt-a kardot nvuitótták át nekv.mié-ly?t. Welligton''tábornok'' Wáteflóorfál^''; viédt;Kisenhó\ver tóboniok.; tegnap'' repülőgépen Londonba, érkezett. és -egy . londoni »aj t őéi-lekezletcn -czekít mondta-: ímetorizághah. vÖbbc ^po?, hasem fognak visszatérni ahhoz, amit a háború előtt nOmr.''dis álb-. |X)tmtk neveztek. Neki, Montgonierv tábornoknak, Zsukov marsallnak és De Tassignv tábornoknak elhatáro-zott.sziindéka, hogy leheteticiuié tegyék, hogy Németország valaha is. háljorut kezdliessen.; A németek iö--.. zül sokan szöretnépek barátkozni, de etól>b kellett volna b&>:ateágosíiak-letsniök. Az én tapasztalatom az, mondta a tábcwnok,. hogy « német szemtelen, amikor győz tendkivnl alázatos, amikor legyőzték. Amióta nem barátkoznak velük, azóta a^lol-•_''ok jól haladnak és az . ország len-dezése jól halad előre. Ezt a tiíalniat azonban bizonyos mértékben enyi''n-tetiékV az og&zen kis gyerntökek irányában.-A németországi angol és..-amerikai együttműködés bozzájáruit a két nép egymáshoz való közeleíte-séhez és megértéséhez, ugy. Hiogy több amerikai katona , szívesebbe a megy A?igliába szalodságra. mmt . Amerikába. •'': '':■>?.•>■
Franciaország: .Paris, juiius ¡2-, A francia csapatok • kivonultak
iüszak-Sziriából, Aleppoból é? a brit . -a^tok átvették Palmirát, A párizsi : ádtó hirmagyiirázó_ja, az atigol-fran-cia cgv-ségot hirdeti. Az arab. Liga a Levantei helyzettel kapcsolatbaji kairói tárgyalásának utolsó ülésén elhatározta, hogv milyen léjwseket
ZALA
»946. junius 13
keli íemii az arab államoknak a fran- .
ria támadások megakadályozására, • hogy Szíria és Libanon füguetlensé- < íréi ''megóvják.
Jugoszlávia: Belgrád, junius 12
w .Tito tábornok csapatainak visszavo //íulása az isztriai tartományban a "''íroriziai demarkációs vonaltól" keletre simán folyik tovább. A 8. amerikai hadseresr jíaránesnoka és Alexander t tábornok helyettese ellátogattak Go-ríziába, ahol a lakosság lelkes éljen-zés9el fogadta őket. Kar in th iában, , ahol a lakosság erősen jugoszláT ! érzelmű, rengeteg angol, és amerikai zászlót tűztek ki a hazakra.
A nagy győzelem kis hírei
A szövetségesek focflyul ejtették n buehenwaldi tábor hírhedt orvosát. Tfoffent. ftzt az orvost a táborban levők egymás közt »mészárosának nevezték." A másik letartóztatott a kedvetlenségéről híres Kari Burg- ; bardt. n tábor volt .parancsnoka.
(MW
*
A franci:» hatóságok mearí-iltottak minden további hírközlést l.avn! volt vichyi miniszterelnöknek Franciaországba való szállításával ka]K-solatban. A hatóságok attól tartanak, hogy l.aval ellen esetleg merényletet követnek el francia földön — jelenti
■a I>aify Mail párizsi tudósítója. *
Churchill miniszterelnöknek a woödfordí. választókérületbnn ellenjelöltje akadt. William Douglas- j ílon^o, aki sajtónyilatkozatában kijelentette, hogy eí akarja távolítani Churchillt a pártpolitikából az őt
nvurillAf/* f •
Farkas József Zala vármegye főkapitányának nyilatkozata a nyilaskérdésröl
Holnap összeül a Népbiróság
megillető politikai tprségb:» dok Házába.
Hivatalosan közlik, hog\ az amerikai csapatok csütörtökön letartóztatták a szász-kóburg-gótnai herceget, a német Vöröskereszt elnökét, aki a nemzeti szocializmus iránti ,
!:ü.-égéért SA-főcsoportvezetői ran- j iíot kujKJtt Hitlertől.
A brit 21. hadseregcsoport- fólia-<1 ¡szállásáról közlik, hogy ugyancsak csütörtökön a Crit csapatok megszál-iásövezotcb^n fogságba került- Rudolf Jordán, MnedeWrg-Anhaft volt Uauleitere.
Hirdetmény.
Az 1080 1945. M. E ez. rendelet 11. §-& értelmében közhírré ieezem, hogy a nagykanizsai I. sz. Igazoló Bizottság 1945. junius hó 22 én az alább megnevezettek Igazolása tárgyában Jog határozni: Tóke Jenő nyilvántartó, Ga-milár László írnok, Farkas József segéd-ayllvántartó, Schiller Ferenc jav. ellenőr, SziBzka József szakaltiszt, Dene István, Flerpasz Emil. Veilák Kálmán jöv. ellenőrök, Jakab látván. Bánki József szakai tisztek, Dómján János. Idai (Hodics) Géza. Szemes (Szmodics) Lajos, Eőrdög Józaelné hely pénzszedők, Kassal János tőkőnyvelő, Török Ferenc könyvelő, Móger Lajos altiszt. Mátyás Haj nalka irod. munkaerő, Vlasslcs Hona. Muczer Mária munkásnő, Németh József kocsícs, dr Takách Zoltán ig. főorvos, dr. Haba Antal sztlL-nőgy. főorvos, dr. Fendler Károly, dr. Székely Lenke alorvosok, dr. Sey László orvos, Szalay József lelkész. Czulek László kórh. gondnok. Ozorai Ferenc kórh. ellenőr. Nagy Adám szakaltlszt, Harangozó Imre, Balogh István I. o. altisztek. Németh János II: o. altiszt.
Felhivom a lakosságot, hogy mindazok, akik az Igazolás alá vont, fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekelt sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban vagy írásban, haladéktalanul Jelentsék be.
A bejelentéseket Lldith Imre I. sz. Igazoló Bizottság elnökéhez címezve lehet bekflldenl (Sugár-ut 18. szám).
Személyes bejelentés mindennap d. n. 2—5 óráig, az Igazoló Bizottság hivatali helyiségében (Sugár ut IS. I. em.) eszközölhető.
Figyelmeztetem a bejelentőket arra ií, hogy az Írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a bizottság figyelembe, ha a bejelentés a bejelentő nevét és lakcímét is feltflntetl. Lldith Imre, az I. sz. Igazoló Bizottság elnöke.
A belügyminiszter Nagykanizsán tett és országos feltűnést keltett nyilatkozata után felkerestük Farkas-Józsefet, Zala vármegye főkapitányát és kérdést intéztünk hozzá, hogy hajtja végre gyakorlatban Zala vármegye területén a belügyminiszter intencióit.
Utasítottam Zala vármegye 11 járási rendőrkapitányságát, hogy azokkal a- nyilasokkal szemben, akiknél nem lehet kimutatni, hogy eszmeileg is nyilasok voltak és nem voltak megfertőzve a fasiszta mételytől, azokkal szemben enyhén járjanak el és ne vonják ki őket a társadalom dolgozói közül. Ennek azonban első feltétele, amint azt a belügyminiszter ur is leszögezte, hogy az ilyen elbírálás alá vont nyilas semmiféle aktiv szolgálatot nem teljesített, állást be nem töltött, fegyveres pártszolgálatot nem teljesített, agitátora nem volt a pártnak. Tehát azoknál, akiknél kétséget kizárólag kimutatható, hogy kényszerből let-
tek valamely fasiszta párt ¿vjai, a ! fogvatartást megszüntetjük, Kend-I őri felügyelet alatt tartjuk őket és • hetenként jelentkezési kötelezettséget írunk eiő. Az uj, demokratikus Magyaiország vezetői ezzel a lépéssel, ha próbaidőre is, de vissza-bccsátják a társadalom dolgozói közé azokat a megtévedt elemeket,-'' akik csak maguknak ártottak, de kimutathatólag a közre semmi veszélyt nem jelentettek. Arra a kérdésre, hogy Nagykanizsán ezen j rendelkezések folytán mennyi nyilas i fog szabadlábra kerülni, a főkapitány a következőket mondta: Ezt a kérdést most tanulmányozzuk és rövid időn belül eldöntjük, kiket lehet majd a belügyminiszter rendelkezése alapján szabadlábra helyezni. A lényeg az,. hogy a legszigorúbban szem előtt tartjuk az állam biztonságát és továbbra is érintetlen marad az a nagy elv, hogy a bűnös bűnhődjék.
Holnap, szerdán délelőtt 9 órakor tárgyalja a nagykanizsai Népbiróság Titxrft Lajos volt nyilas városvezető-helyettes és Nádor György nyilas irodavezető nemzetellenes tevékenységének ügyét. Ugyancsak holnap kerül sor az előző tárgyaláson elnapolt két nyilas fegyveres pártszol-gála''os ügyéhek tárgyalására.
Kedden dólulán 6 órakor
PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Pártban.
Hirdetmény
•r>

A Magyar Demokratikus Ifjúság seregszemléje
Vasárnap tartották országszerte a magyar ifjúság napját. A Magyar Demokratikus ífjustigí Szövetségbe tömörült értelmiségi, munkás és ua-raszt ifjúság ebből az alkalom női nagv ünnepségeket tartott.
Nagykanizsán a^ JlaDISz ünnepi programmja zenésébresztóvol kezdődött, inajd utána stafétát, rendeztek, melyet a MaDTSz csapata nyert meg.
9 ój-ákor a Pető fi-szobornál gyülekezet!- az ifjúság zászlókkal felvonuló tömege, ahol Szakonyi István beszédéten a többi közt kijelentette, bog}- jelszavunkban benn van a pro-grammunk és az az: Egység. Egységben akarunk részt venni az uj, demokratikus Magyarország felépítésében, hqgv megvalósítsuk Bajcsy-Zsilinszky Endre jelszavát: Magyar földön magyar életet.
A szobor megkoszorúzása után az ifjúság hosszú sorokban a hősi ha-ioti orosz katonák siremiékjeihez vonult, amelyeket ugyancsak megkoszorúztak. * Itt Szabó Gyula a nagykanizsai ifjúság háláját és köszönetét fejezte ki azért, nogy a világ szabadságáért vívott küzdelemben semminemű áldozathozataltól '' vissza nem riadván, csak egy cél lebegett a szemük elótt, az elnyomás, a zsarnokság földretiprása.
Az ünnepi matiné 10 órakor kezdődött a Városi Színházban. A Himnusz eléneklése után Lusztig Sándor méltatta a nap nagy jelentőségét.
Érzem, tudom, — mondta hogy olyan napon szólok a kanizsai ifjúsághoz, amelyet soha elfelejteni nem fognak, a magyar demokrácia hajnalát, az első nagy ünnepet elfeledni nem lehet. Junius 10. Egyszerű vasárnap, amelyhez nem fűződik semmifele esemény, nem köti semmiféle tradíció, az »ífjuság Napja« lett. Ezt a napot mi hívtak éleire, hogy hirdesse azt, hogy élünk, vagyunk, dolgozni akarunk. A mai ünnepségen nem egy vagy két órás programmot indítunk .el, hanem elsőizben egy hosszú programmot, sok-sok felvonásban, a melyben a szereplő a magyar demokratikus ifjúság és amelynek tartalmú a munka.
Lusztig Sándor nagv tapssal fogadott- beszéde után Kovács- Mária Thomas Hood: :;Az ing dala« cimü verset adta elő nagy sikerrel, zenei aláfestés,-mellett.
Bájos "volt két kis iskolásleány, Töttő Aranka és Basovics Mária tánckettÓ9e. Garzó Károly és Hóbor László dzsessz-duója műiden elismerésreméltó.
Déry Júlia. Bodnár Lajos és Gáspár Endre a »Vén diófádból adtak, elő egy szép részletet-. Tóth Ilonka majjyarnóta számai komoly telwtsé-
get jeleznek. Nagy sikert- aratott Csóka Nu''si »Férjet" keresek« és Szálát Alajos és Nagy Tibor »Hivatal- ; főnök«, kis jelenetei. Herczeg Ferenc . egyfelvonásosát, - Két ember a báj nyában« drámai erővel adta elő " Szabó Gy ula és Lusztig Sándor. Garzó Karoly Zenével a világ körüle harmonika-számai nagy tehet- '' séget mutatnak. Csóka Nrisi £s Fo-szák Anna Hogy utazik egy néger ■házaspár« komikus jelenete jókedvre derített:'' a közönséget. Elragadó volt ; Miczkók Aranka »Palotása«, bájos, ! tehetséges nő. Utolsó számként len- | lós Ferenc Hubay Jenő :>3íagyar j táncköltemény«-ét interpretálta, ez a szereplésé is mutatja, nogy- kitűnő j hegedűművész leliet belőle.. A zou-'' íjorakiséretet a .kitűnő k.''p-^óégü j vngár Edit nyujtotta.
A szép, gazdag műsor a közönség osztatlan elismerésével találkozott, varosunkban nein hivatásos művészeknek előadása ilyen sikert csak nagvon ritkán aratott. s
A nap gazdag programmja dél- -után folytatódott. 5 órakor tánc és szépségverseny volt a Kaszinó nagy- j termében. A jó hangulat mellett nagy sikeie volt a perecnek és a sörnek is.
Az ifjúság este fél 10-kor fáklyás felvonulást és szerenádot- tartott a városban. Kivonultak a várospa-ranvsnokság épülete elé, ahol elénekelték az Internacionáléí, majd dr. Báron Pál jx> Igár mester helyettes la-• kását kere.-ték fel. Dr. Báron meleg szavakkal mondott köszönetet az if-jusiígaak a szépen megrendezett ünnepségért.
— Iskolai hir. A tiu- és leánygimnázium igazgatósága közlik, hogy a tanév bezá-rasa (jul. 14-) után nyári tanfolyamot ren-x deznek olyan fiu- és leánytanulók részere, akik bármely okrál fogva ebben az iskolai évben bizonyítványt nem nyertek.
— Kéljük az összes szakszervezetek vezetőségeit, hogy a csoportok taglét--zá-mát nálunk f. ho 15-ij Írásban bejeién teni szíveskedjenek, Fő ut 24 szám -alatt;
Szakmaközi Bizottság.
Felhívás. Mindazok, akik f. év junius havi háborús közmunka megváltását ezideíg nem teljesítették, f. hó 15-ígfizessék be. Az ellenőrzések megkezdésé^vé-gett fontos, hogy igazoló könyveik jetidben legyenek.
— Ax NTE telkén összes volt tagjait és játékosait, hogy fontos ügyben csütörtökön d. u 6 órárz jöjjenek össze <(volt Baross-helyi;égy»en, Makoviczky cukrászda felett). Harangozó.
MOZI
juniu? 11—13, hétfötól szerdáig a Városi Mozgóban vidám filmtörténet: Forr a dal, Forr a vér. Főszereplők: Adolph Menjju, Ritz Brothers, Vera Zorini. Technícolor színes film! Előadások 3, 5 és 7 órakor.
A MAORT üzemek Igaroló bizottsága fdbivja mindazokat, akik az alant felsorolt MAORT alkalmazottak olyan magatartásiról és cselekedeteiről tudnak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sértiic, vagy ezeknek nénre-ítjarát és fasiszta tevékenységéről tudomással bírnak, jelentse a MAORT Igazoló Bizottságánál 3 napon beiül. Király-u. 55. sz. alatt.
Szász Istváu lakatos, VIda Lajos traktorvezető, Gö''lesz Dezső lakatos, Herja-vecz Zoltán gk. szerelő. Kanász Ferenc napszámos, Klapper Gvózö moí. szerelő, Séger Imre ép. vezető. Varga József vám- • tisztviselő, Németh Fülöp órab. tisztviselő, Nohl Ferenc géplakatos, Magyar István napszámos, Kovács Lajos autóvíll. sz. Bán Sándor asztalos, Bedi János motorszerelő, Kovác* József kovács, Divós Kálmán tisztv., Rózsa József vili. sz.; Horváth Gyula napsz., Néveri (Niessner) Tibor m., Bécsi Lajos tisztviselő.
MAORT Üzemek Igazoló Bizottsága.
Hirdetmény.
Felhívjuk a város lakosságát, hogy jelentse azoknak a nyilas pirtszoigálatosok-nak be nem épített telkeit és ingatlanait, az ingatlan hollétének pontos megjelöléséve!, akik elmenekültek, eltűntek, fogva vannak vagy meghaltak, hogy a földblrtokreform rendelkezései végrehajthatok legyenek. — Azonkívül felkérjük a város közönségét, hogy ugyancsak jelentse be politikai pártállásra való tekintet nélkül azokat a be nem épiíe''t telkeket, amelyekről tudomása van utca és a tulajdonos megjelölésével.
Jelentéseket a Földigénylő Bizottság hivatali helyiségében (Városháza I. kapu. 11. em. 35. sz.) kell beadni szóval v. irásbari. 462 Földigénylő bizottság.''
A polgármester közleményei Hirdetmény.
Felhivom mindazokat «^.polgári szegélyeket, akik az elmúlt,-ífiutmtóaleíek során akár katonai, akár polgári kényszer-kiürítés folytán, akár önkéntesen hagyták el a trianoni határon túli lakhelyüket, to-j vábbá azokat a polgári sxemélyeke'', akik a fegyverszüneti egyezmény megkötése után külföldi állam kényszertetepitése foly-; tán kényszerültek otthonukat elhagyni, valamint a hazatérő deportáltakat, hogy nyilvántartásba vételük végett a várös kői-igazgatási ügyosztályán (I. em 42. sz.) haladéktalanul, de legkésőbb 3 nap alatt jelentkezzenek. 460
Polgárm®st»r.
APRÓHIRDETÉSEK
Feltétlen megbízható, éltesebb magányos nőt keresek háztartás vezetésére, magény/»-Petőfi-ut 39. • ■ . 424
Hulladék-gumit felvásárolok. Czvetkó Mátyás gumiüzem, Fó-ut 4. ~ 355
Fű elad ás. Az izraelita temető külső és belső területén azonnal eladó évi termés, felesben is. Érdeklődni lehet Karakay kertésznél. 463
Rézgálicot veszek. Szabó Antal sportüzlete.. 458
Jólérett trágya eladó Magyar-u. 9 461
Sxiaes, festett női íróasztal eladó. Vodi-nák, Horthy M.-u. 8. 459
ZALA politikai napilap
Kiadja: .Közgazdaság! R. T. NagykaBlm* Felelős kiadó:
& Nagykanizsa! Nemzeti Bizottság.
Szerkesztésért felel: Benoze lené.
Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagy kanizsa" nyomdájában Nagykanizsái.
Nyomdáért felel: Zalai Kár.>iv.
50. évfolyam. 53. szám.
Nagykanizsa, 1945. junius 14 csütörtök
Ára 1 pengő 20 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság - hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.

w
Megegyezés a lengyel egységkormány alakításának ügyében
Titoók kivonultak Triesztből — A vatikán meg akarta akadályozni az olasz hadüzenetet
4 évet kapott Tlbolt Lajos
A tegnapi nap felbecsülhetetlen jelentőségű eseménye a lengyel kérdésben beállott uj fejlemény, amely a világpolitikában hetek óta tapasztalható feszültség nagy enyhülését jelenti. Moszkvai ós londoni jelentések egybehangzóan tudatják, hogy a krimi konferencián hozott határozatoknak megfelelően Molotov, az angol valamint az amerikai nagykövetek megegyeztek a lengyel nemzeti egység kormány megalakításával kapcsolatos kérdésekben. A kormányalakításra szóbajöhető politikusokat Lengyelországból ós külföldről fogják meghívni ós a tudósítások megegyeznek abban, hogy Mikolajczik, a londoni lengyel kormány elnöke is a meghívottak között van. Kívüle még három lengyel vezető személyiséget is maghívtak. Vétis, a lengyel parasztpárt vezére is a kiküldöttek közétt van. A Szovjetunió képviselője a varsói hatóságok meghívását is javasolta, azonban ezt a kérdést, miután még Anglia és az Egyesült Államok húzódoznak ezen meghívástól, függőben tartották.
Eisenhower tábornok, miután City díszpolgárává választották, diszmenetben vonult végig London utcáin ahol az összegyűlt tömeg nagy ünnepfésben részesítette. A londoni főpolgármester díszebédet adotl tiszteletére, melyen Churchill miniszterelnök is megjelent A főpolgármesteri palota erkélyéről az összegyűlt tömeg kívánságára Eisenhower rövid beszédet mondott, majd Churchill az összegyűlt tömegek előtt kijelentette, hogy most egy olyan parancsnok szavait hallották, aki példátlan egységbe forrasztotta össze a nemzeteket. Zsukov tábornoknak az angol király magas kitüntetést adott.
Japán elleni háború
Ausztráliából jelentik, hogy az Észak-líorneoban partiaszállt csapatokkal szemben a japán ellenállás megszilárdult. Ausztráliái és amerikai hajók és repülőgépek szünet nélkül lövik az ellenséget, hogv a partraszálló cs»|)atokat támogassák.
A tokioi rádió jelenti, hogy a ja-¡jari (larlament mindkét háza megszavazta a szükségintézkedésekig vonatkozó javaslatokat s így a japán kormány jogot nyert arra, hogy császári rendeletekkel kormányozza Japán:. Ausztráliai csapatok Brít-Észak-Borneo fővárosátéd, Bruneí-ié>l 20 kilométer távolságban vannak. Burmában szorosan Sziám felé ''menekülnek a megvert japán csapatok maradványai.
űreszország: Moszkva, junius 13
• Az orosz lajxjk Berlin utolsó nai>-jairól érdekes részleteket közölnek. Május-eisején-,—amikor Berlin -Hr" válságosabb napjait élte, egy ik szovjet harccsoport félé Tenérzászlós gépkocsi közeledett. Az oroszok erre •■•rmészetesen beszüntették a tüze-ést. A'' gépkocsi megállt > egy német liszt ugrott ki belőle és ^mondta, hogy a német vezérkar lónöka-ésJel akarja keresni a szovjet hadvozető--éget; hugy/; Berlin helyőrségének kapitulációjáról tárgyal ion. Zsukov tábornok hajlandó volt Krelra vezérkari főnököt fogadni, aki rövidesen f.''i is kereste a szovjet parancsnok-. s»ágot. Megérkezésekor mélyen meghajolt és igy.szólt. Felhatalmazást nyertem, hogy tudomására hozzam a szovjet ■ parancsnokságnak, hogv Hitler tegnap öngyilkos lett. Végrendelete szerint- Dönitz az új kormány vezetője és Göbbels.a kormáuy képviselője. Én ennek az uj kormánynak a megbízásából jöttem. És mii óhajt még a parancsnoksággal közölni, kérdezte Zsukov. A német kormány céltalannak tartja Berlinben a további ellenállást és arra kéri önöket, hogy rendeljenek el egy napi fegyverszünetet, mely a lati meg lehet fogalmazni a kapituláció feltételeit. A szovjet parancsnok kijelentette, hogy a szovjet kormány semmiféle fasiszta kormánnyal nem folytathat tárgvalást, hanem adjanak parancsot. Boriin Jiel vétségének ha-íadéktal^n és teljes kapitulációjára. Krebs kétszeri látogatása alatt egyre makacsabbnak bizonyult. A tárgyalá •"ok során, a parancsnok kijelentette,, hogy tárgyalásokat tovább nem húzza » ha "nem rendelik eí haladéktalanul x Wlini helyőrség ka-
pitulációját, megkezdik a rohamot a főváros ellen. '' ■
A roham megindult Ss.oz a pokol kirohanás; volt. Egész Berlin ''reszketett. Kgv orosz tizede- az egyik házhoz lapulva észm vett egv német tábornokot, aki meggörnyedve próbált a füstölgő és égő házfalak mellett tova .haladui. Jeladásca. az or«*''/. katona megállt és ^a.tábQrno.k..megértette vele, hogy az orosz parancsnokságra akar eljutni. A tábornok Krebs volt, akit a tizedes Zsukov marsallhoz kísért, ahol bejetoiíette Berlin kapitulációját.
Anglia: London, juniu< 12
Nagybritanniában a választási hadjárat napról-napra hevesebb lesz. Churchill és Attlee ma nyilatkozott fcrra a kérdésre, hogy a választásokból melyik párt fog győztesen kikerülni és hogy részt vesznek-e egy uj koalíciós kormány megalakításában. Mindegyik fél a másikra hárította -a "felelősséget. Viharos vitára adott alkalmat az angol alsóházban, mikor a kormány bejelentette, hogy megszünteti az eddig éirénybcn volt szabályokat, .melyek megtiltják férfiaknak és nőknek egyenruhában való részvételét- a politikában. A képviselők megegyezés re -jutottak chtjen a kérdé*shbn és a határozatot ma fogják bejelenteni.
Az angol alsóház han ma tárgyalták a régi koalíciós kormány hosszú idők óta húzódó'' kérdését, az országos egészségügy i szolgálat megszervezését. Megszavazták a családi ¡>ót-lékra vonatkozó törvényt, melynek alapján minden kétgyermekes szülő heti Ő shilling pótlékot kap. Ahol több gyermek van, ott még többet.
Franciaország: Paris, junius 13 A Szíriával kapcsolatos vitát a
francia nemzetgyűlési pártok elna-|x>hák. azonban a levantei kérdés továbbra is a francia sajtó, előterében ál!. P-e Gaullet Churchillt erősen bírálják. A kairói rádió tegnap Angliával szembéni erős barátságéra étének adott kifejezéstígér. kedvedé.- támogatásban'' résftűsitette a szíriai brit csa pátokat . A szjriai sajtó hangja igen ellensége* Franciaországgal szemben. A francia nyilvánosság a britekre hárítják í felelősséget, hogy nem intik mérsékletre a szíriai és libanoni sajtót Szíriában és Libanonban a brit csapatok közbeléptek egy összeütköző.- kivizsgálására,'' mely francia és szíriai csapatok között történt s a liudy nek több halálos áldozata van c-s 30 sebesültje. Franciaország rövidesen befejezi a polgári lakosság kiürítését Szíriából.
Olaszország: , Róma, junius 13 A Vatikánban legközelebb hivatalos nyilatkozatban ismertetik a pápa azon fáradozását, melyben ismételten kísérletet tett annak megakadályozására, hogy Mussolini hadat üzenjen a szövetségeseknek. Alfieri,. aki akkora Vatikán római nagykövete volt, méliatlankodásárak adott ki/ojí^/A-st a szentszék úgynevezett békepropagandája miatt. 1040 májusában A Ifieri beszámolt a pápának Mussolini mélv ingerültségéről. A Szentatya azt felelte, hogy nem ijednék meg a koncentrációs táboriéi. ha megakadályoztatnám ezt az ellenségeskedést.
Beleznán nyilas volt a Nemzeti Bizottság tagja
Letartóztatta a nagykanizsai rendőrség politikai-osztálya Árvái János kereskedőt, Belezna község Nemzeti Bizottságának tagját Árvái leplezte szélső jobboldaliságát A felszabadulás után igyekezett magat „bebiztosítani", minden igyekezetével azon volt, hogy a demokratikus szervezetekben valamilyen poziciőt szerezzen magának. Sikerült is beférkőznie a helyi Nemzeti Bizottságba. A hatóságok éber figyelmét azonban nem kerülte el. Leleplezték. Árvái a nyilasuralom idején községvezető volt. A Nyilaskeresztes Párt központjának megbízásából, helyettesével együtt, végezte a párt ke-
retén belül a teendőket. Beismerő vallomásában előadta, hogy feladatuk nemcsak a szervezésig terjedt ki, hanem hűségesen végrehajtották a központ azon utasítását is, amely a katonaszökevények és leventék összeszedésére vonatkozott. Megszervezték a fegyveres pártszolgálatot, amelyben ő maga is pisztollyal teljesített szolgálatot.
Ugyancsak letartóztatta a politikai osztály Hartraann József nagykanizsai szitássegédet, a Nyilas Párt régi szervező tagját, aki Cseresnyés Sándornak, Szátasi kanizsai megbízottjának testi-ieiki jóbarátja volt.
Jugoszlávia: Belgrád, jur,iu> 12
Tito csapatainak kivonulása simán foly ik Triesztből. A trieszti kikötő most már eléggé meg van tisztítva az aknáktól és eléggé szabad, hogy a Triesztbe érkező hajók rakományaikat, melyek legtöbbje élelmiszerrel megrakodva érkezik a megszálló katonaság számára, partra . szállítsák. A trieszti ellenőrző bizottság holnap veszi át hivatalosan a város közigazgatását. Belgrádban ■Subasich miniszterelnök jegyzéket nyújtott át a. brit és amerikai nagykövetnek .melyben közölte, hogv Jugoszlávia a szövetségesek kéreí-nié-re egyezett l>ele ezen terület kiürítésébe. hogy minden összeütközést elkerüljenek, amely félreértésre vezetne. *
Budapestről jelentik:
332.000 ember hiányzik Budapestről. A főváros lakosainak szama 1,164.000 emberről 8?2.000 emberre csökkent. így Budapest háborús vesztesége 332 000 ember.
Állami támogatást kapnak a mű-• vészek. Kodály Zoltán és Farkas Ferenc felkereste Balogh István dr. •miniszterelnökségi államtitkárt és tájékoztatta a magyar képzőművészek és zeneszerzők helyzetéről. Az áham itkár Kodályt és Farkast bemutatta-Dalnoki Miklós Béla miniszterelnöknek, aki szintén meghallgatta a panaszokat, majd négyen megbeszélést folytattak, amelynek eredményeképpen a magyar képzőművészek és zeníszek sorsa a legközelebbi minisztertanács elé kerül, amely dönteni fog atekintetben, hogy az állam milyen módon támogassa. a nehéz sorba került magyar művészeket.
A bori munkaszolgálatosok egyik hóhérát, Rezsneki Mihály 37 éves nentesmestet, a politikai rendőrség letartóztatta. Rezsneki a hírhedt szerbiai Borban a Berlin-lágerben dolgozó munkaszolgálatosok egyik felügyelő keretkatonája volt. Kegyetlenségével felülmúlta összes pribéktársait. A Borból Magyarországra történt visszavonuláskor mintegy 60 munkaszolgálatost lőtt agyon, akik az éhezéstől és.az. eicsigázortságtől már nem bírták a gyaloglást.
Munkásbrigádot szervez a MaDISz
Lezajlottak a junius 10 iki Űnnep-segek ; hétköznapok jönnek, melyek arra valók, hogy dolgozzunk.
A MaDISz ki akarja venni részét az ország újjáépítésében nemcsak szellemi téren, de fizikai munkával is. Ezért Szövetségünk felajánlotta a vasútnak, hogy munkásbrigádot szervez, mely hetenként egy napot fog dolgozni az ország vérkerigésének a vasúthálózatnak rendbehozatalán.
A város nagy feladatából^, az emlékmű építéséből is részt akarunk vállalni, junnis hó 20—21-én 60 60 MaDISz tag fog dolgozni az emlékmű építkezésénél.
A fiatalság megérti az idők sza- -vát; tudja, hogy az országnak nemcsak szellemi nemesbedésre, de gyakorlati segítségre is szüksége van. A MaDISz példát fog "mutatni, hogy milyen feladatai vannak egy rombadőlt ország újjáépítésében".
ZALA
¿943. juntos. 14 Hz,
Mi vet tölti szabad idejét a kolhózparaszt ?
A koihŐKparasr.i • mu nléiftwr tifctn. vagy vasárnapi pihenőnapján pihen, és szórakozik.
.Majdnem minden kolhoznak van klubja. A klubban szépirodalmi mié-vek, szakkönyvek, folyóiratok, szakitok .és intjnilajxjk állnak az érdek-lőd.*>k rendelkezésére. A klubban ének- ós zenekarok működ neki Eae-í ket rendszerint a helvbeli tanitók ¡¡anyitják; de'' olyan-. .fcoiiySz" is,.-
ahol a klub'' ének- é- zo''notaiíart'' szerződtet tagjai művészi érdeklődésinek a kielégítésére. Nagyon sok klubban műkedvelőkből szervezett színjátszó csojxjrtok vannak. Ezek a művészcsoportok rendszerint a . munkanap befejezése után tartanak ''''•nek- és zénegyakoriatot, ragy készülnek színdarab bemutatására. Vasárnap a fciub nagytermében, »ufolt i iád sorok oJőtl mutatják be felkészültségüket-.
A zene- és. énekkarok műsorán né[«ialok. opera részletek, bel- ós külföldi müdaíok szerepelnek. A színjátszó- csoportok néha könnyű műsorral szórakoztatják hallgatösá-gukat, máskor komolyabb, egész estét fx''töltó színdarabot mutatnak be. Műsorukat a Szovjetunió és a külföld szindarabirodalmának termékeiből válogatják ősszé. A klubokban bemutatjájk a iegiobb filmeket.
A klubok különböző csoportjai: .éitek-, zene-, sakk-, .-port- és''sfci-r nészgárdái vendégsaereplésro is ol-c'' járnak. Szomszédos, <le néiut--mészszebbfekvő kolhozokba- is átrándul-■ nak. Néha kerületközi- versenyeket is tartanok. A győztesek a területi versenyeken küzdenek tovább áz elsőségért.
A művészi csoportok és sporícsa-i >atók (futball, kézi- és füleslabda, 1 »i stb.)" kiadásait- a kolhóz fedezi. , Néha külön szakembert szerződtetnek rövidebb-hosszabb időre, hogy '' a tagok tudásukat tökéJetesithossók. Nagyon *ok fiatal'' kolhóz tag az utóbbi évitki«n megtanulta a ívpül.V •.répvozetést, ejtőernvőugráat.
'' Hálok és mulatsagok is váltották J egMiiártt a kolhözokban a szabadna- : pokon. Ezeken a baíókon. rnsy név- ; napi, születésnapi, lakodalmi" -zü- ■ veszteri stb.'' mulatságokon a Klán a j helybeli zene-, ének- és színjátszó '' csoportok, válogatott műsorral kedveskednek a vendégeknek.
A klub.nag\ termo egyúttal a koj-húz gyülésteílne. Itt .állapifja meg a kolhóz összfriése az évi munkatér -yet. Itt ülnek össze, hogy p> kolhóz-- élet fontosabb mozzanatait megbeszéljék és idejönnek meghallgatni a tájékoztató eladásokat, ame''. veket a kerületi központbói küldött előadók a napirenden lévő politikai, társadalmi és szakmai kérdésekről tartanak.
Második ott-hona a kolhózparaszt-
nuk a klubja. ■---—
Hirdetmény.
A MAORT tzfeaek IgatöW bizottsága 4
felhívja mindazokat, akik Sí alánt {elsorolt MAORT alka''mzotiak olyan magatartásáról és cselekeddeírdi tudnak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sértik, vagy ezeknek németbarát és fasiszta tevékenység érői'' tudomással bírnak. jelentse á MAORT Tgttz''oló Bizottságánál 3 napon beiül. Király u. <5. sz. alatt.
Fritz György;: Martincsevics Ferenc. Dénes Gyula, Turáoi Géza, Kovács Zoltán, Barabas István, Hegyi István, Sőr.ei László, Varga István üsztviselők, Németh Géza gépkocsivezető, Imre György rajzoló, Goz-dán József napsz., Babali Lajos rajzoló, •ödér Péter nap»»,, Ifja. Béla kertész, Jáger Beia asztalos, Csiszár László tiszta Laczó Vmce íötlszlv„ i*. Bedö litván, ifi Bedö István napszámo ok.
MA&RT Üzemek Igazoló Bizottsága. '' --------- ''j
Junius 14-én, csütörtökön délután b* órákor a SzIM Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgatom ;
ALAKULÓ GYŰLÉST
tart, amelyre a Párt ifjúsági tagjait barátsággal meghívja az
__Előkészítő Biiotfwg. ''
Támogastf a Nemzeti Segélyt í
Ma délelőtt 9 órakor ült össze a na^k^flfíáar "NépbfŐság Tiöolt Lajos nagykanizsai kötélgyártó^ volt nyflas* városvezető-helyettes fe Nádor _ Győrg> tanitó, volt nyilas irodavezető bönügyének tárgyalására. Mindketten az 1440/1945. Mi E. sz. rendelet 12. szakaszának 2. pontjába ütköző népellenes bűntettel vádolva kerültek a Népbiróság elé. Tihoit 1944. október >8 átóí 1945. március''3T-ig volt" a" Nyilaskeresztes Párt-tagia,-mely? pártba-ön ként, saját eíhaíározás^ból lépett be; anélkül, hogy vele szemben kényszert alkáírrí&zfók'' volna. Tíbelt vallomásában beismerte, hogy az a szándék is vezette, hogy a pártba való belépéssel nagykereskedői jogosítványt káptot:- Partü gyekkel nem foglalkozott,- bombakárosultak ügyeinefc-''intézésével és a cipSÖgy-gyel voit mégbizvar Nádor György vallomásában előadta,- hogy 2 szociális érzék vezette a pártba, melynek azonban sok- pfo^ramTTTpöntjá-val nem értett egyet.
Tekintve;'' hegy sem a- vádlottak, sem az ügyész tanuk kihallgatását
Tfeöft Lap&t négy évre ítélték
nem kérte, dr. Gáspár Zoltán* a: bíróság- elnöke a bizonyítási- eljárást befejezettnek nyilvánította. Ezután?- dr. Varga László népügyjsz tartotta rneg vádbeszédéf, amséét lapunk-holnapi számában köivítófc A ^epinréság tanácskozásra:'' vonult Sfifsta, majd utána az elnök kihirdette az''ítéletet.
A-msgyar nép"-nevében4 Tföott''
Lajos vádiott bünös: a vácttárgyátó: tett népellenes bűntettben és ezért őt 4 évi böriöaxe-jnint- főbünieiésre, 5 évi, politikai jogvesztésre mint mellékbüntetésre. azonfeli.l teljes vagyonának elkobzésám itélia■ Népbiróság: Böntetésébőt fogvataitásávat 2~ h»-nap ködltöltnek számát.
Nádor György vádiott ugyancsak Wlnös'' a terhére rótt népef!enes~bün-tettben, ezért őt 2 évi és & hónapi börtönbüntetésre mint főbüntetésre, politikai jogai g},akorlásának 5 évre való elvesztésére, ezenfelül pedig''állásvesztésre mint mellékbüntetésre itéli a Népbiróság. F.lőzetes letartór-tatásával'' 2 hónapot ugyancsak '' kitöltöttnek vesr.
Az ítéletek jogerősek.
''oTííöTc.

Halíás
aéstatanui jeieiíí3Sék>-;b3.
László II. lg. Bíz: ................
Uoxgonyi-utfca 15. számi. v^í''^V.
Fi gvelraeetetem arra, hogy az. Írásbeli r/e^MflábekoV csak aiker veheti a Bizotftí4g>iky6-lemboj-ha a boje:entő nevét-'' ciméí- is--feltünteti.

—. A Nunti SégHy részes*. Oros^«^, Vözséf AOO kg. bttrjfoová*. G0;'' k^. intet, Ket«a»ny község.-'' m kA, KBc- 0300? adomárryorertf. Az aaórr''áryt a Neco-eti Segélv Zö -kereset- gve rmefev''édir
intézet-résíémbw/áHítottír- *''
— Ai NTE felkéri összes voit tagjait ésrjftte^osaiC.jiagy fOniot-ügj-bi» csötőt-<Srára" jöjjél-ö^sze C\*tt Batc ''.;-elyhégben,.Makovic?.ky cukrászda feleit), öaiangozú.
te pelgármestor közleményei


HI r d étrrián y&lcl.
FelhivQic,a úiszei«&ekep éö:a..péta*ekj-
íiojy liszfkészletüket nepieckéűL. részié, tezve fo''yó f-ó-15én péntek''délfl2"órí;g-jelentsék a KWteHáttsi "Hivatalban."
Á'' SOOíJS.. és'' U0084, J.94Ö. fc\ M. és'' a 100^0 19-15. K. AT. Weiotek-szc- int in mden fél - vágpáJ.fíj.okra ál-t-amnos- vágási t fialom''édl^fenn,. Kivételek. vagyis kö7fogv^i?<ztá''si-a'' ''e-véwüaiókv-''-1. KénVs''/^-rvá^rVtió'':áHa-tok. ± a kisek»jtww»«- ¡-ikaap^llato^. il. a f-elnevelé.-m'':alkaiui;ittanwt: minősített bikaJwM-^de •ogy^TOWílío-ng ezok iS.jnjvelJaet4kr,i, a.kwo''^éfi kosbariuyak, 02 .42..;rai)on ^¿v. -uszőborjnk'' és a -21 . Ou"]^!^^'' ^^-koeskebi''i rá 1 n ok-,,. nne''i vek-.; az - -f^O''a-álla tok elhullása, 1 ii<>«dx>togedeW. va-''.v kényszenágásn fohtáh nem novolliotók fel; 6. a 6 liónfnx>snál idősebb, legalább 100, illetve 80 kg-os^hir, iHetvT? hussertév^ek, 7. azok a* lovak és csikók ,méhek állatorvosi -megállapítás szerint igá-zá^ra, übtóleg továbbti&nvépztésre nem alkaltna.-vik s ezek husia érté-kesithetők. . ,
Amidőn .e szigoru tilalmakra is-métollon felhívom a^hentesek íig-vei-mét, egj-jben a husbiány miatt a~''k.:>-zonsí''g-.türelmét- kérem. K szigorú vágási tilalmakat-az elpusztult ál lat-állomány jíóllása éidekél)en volt-kénvtelen ehendehii a kormánv, hzok a vágáííokia csak a kgminima-lisaljb lelietőííégeker- nyújtják és olv szigoruan betartandók" hogy minden eg>es mulasztásról é-,s m^gtoj-Jása. másréwői táviratilag kell Jelentést tennem a kormánynak. 442
Polgármester.
WOZ I
Junius 14—17 ig. csütörtöktől- vasárnapig a Varost Mozgfóban lud^pesftel eq időben Matla Antolnette. Fószereptók: N''orma Shearer, Tyrone Powe''. Etóadások kez-deíé- délután 3, 5 és 7 órakor.
apróhirdetések
Hutladék^ywjit felvásárolok'' Czvetkó Mátyás gumiüzem, Fö-ut 4; 355
Jólérett trágya eladó Magyar u. 9 461
Tel téllen megbízható, éltesebb magányos
Megosztottá* áítósuktöl a vármegyei főjegyzőt és a balatonfüredi föszoJ&abirát
alatt nevezték kt csáktorr^ai főszolgabíróvá, majd a: Szá1asn<koT-1 mány idején lett vármegyei főjegyző. Dr. Józsa Fábián pedfg~ a Száfasi-.rendszer uralma alatt lett a bala tonfűredi járás főszolgabirája.
A nevezett közalkalmazottak az igazolőbizottság határozata ellen a budapesti népbirósághoz fellebbeztek.
. Zalaegerszeg, junms 13 A zalaegerszegi I. számú igazolóbizottság a napokban két súlyos Ítéletet hozott. A bizottság ál&s&tő! megosztotta dr Beznicza Pál főszolgabírót és dr. Józsa Fábián vármegyei másodjegyzőt, mindkettőjüket a félfasiszta és fasiszta kormányok alatti magatartásuk miatt. Dr. Beznicza Pált a Sztójay-kormány
Sok a naplopó Nagykanizsán i
Xaaykanízsán >ok i>aj van a. köz-:mi 11 ka- körül. Sokan nem tosznek-eleget ezen kőtelez<*ttségüknek.'' Nem ( tudjuk, mi ennek az oka, tervszerű szti!>oiálás-e. vagy- a munkától való irtóz.ts? Bánni ként is legyen a dolog. .•/. nem mehot ig> tovább. Amennyiben az ilietók önszántukíx'')! nem akarnak eleget tenni kötelességüknek. az illetékes hatóságoknak, :i közmunkahivatálwafc és a reinl«>r->égn,"k kell erélyesen fellépnie T-s a inunk ikerülók ellen a legszigorub- • han eljárni.
Xem győzik elégszer h«ng?u-"M • lyoziii mind a kormányzat, mind Jödig a demokratikus jjártok, valamint minden más fek>lős tényező, ; bogy az országot csak kitartó, szjvós munkával iehet a romokWl ujjáépi* leni. Aki obix« az éoitő munkai» nem akar bekaix''solóani, az még a leregöt sein érdemli meg az uj demokratikus Magyarországon.
Csak eg> kirivó esetet- akarunk az ezen a téren mutatkozó visszásságokkal kapesolatl*an megemlíteni. Az Krzsébet-téien az orosz hősi iiaiottak tiszteletére épülő emlékműnél az egyik utóbbi najxm mindössze három napszámos asszony jelent meg munkára. Hocy hogyan és miért történt ez, ^zt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy hibás ebben a várost közmunkahivatal is, akinek az adminisztráció gordiuszi csomója- a ko-zében van ugyan,, de mint a jelek mutatják - az össze-vissza szervezés mellett- a valódi megszervezés m^gi> hiányzik.
11> ¿n körülmények közön- dr. .Molnár tiyőzó rendőr tanácsos, a bipi-taiivság vezetője elhatározta, hogv a kapitányság rendőrtisztjoivéi, tisztviselőivel és. rendőre ivei íevékenv iés-zt vesz az Erzsébet-téren folvó munkában". O mag-a is kivonult feleségével együtt, ásóval és lapáttól ■ a kezében, hogv jx''-ldát mutasson mind az alárendeltjei, mind }iodig a .váix» közóns«íe előtt-;
örömmel üdvözöljük a ¡eudóm-g «•zen gesztusát é-s reméljük,-hogv- a többi hivatalok is rajta ¡eszuok,Tvogy a fontos "közmunkákban résztvo''-He-• nek.
Felhívás.
Felhívom az Oi-szágos Társada-lombiztositó Intézet nagykanizsai kerületi iiénztára- ipari és háztartási munkaadóit, hogy alkalmazottaik után, 1944. év 110 vem bor hó 20. napjától a inai napig a kor. pénz tar iia/ip''-nzíárália és a kor. pénztár, p''-iizb;»j»dőjének kezeihez fizetett i-sa< 1 a lom b rztos it áfi i járulékokról kiállítóit nyugtákat 15 napon belül-a kerületi ¡>énztár melle rendelt számvevőségnél saját érdekükben mutassák bp.
A nyugták bemutatása a járulékhátralékok közigazgatási utón tor-ténó bnhajléiaát mogelózően, ellenőrzés szomjKmtjáb<)i szüks^''-ge.-.
VANITS FERENC szv. lanácsos, a ker. pénztár-mellé rendelt számvevőség verc''ője. v

Hirdetmény.
Az 1080 ''1945. M. E. sz.- rendelet 11. §-a értelmében közhirré teszem, hogy- a nagykanizsai II. sz. Igazoló Bizottság 1945. junius hó 22-én az alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz határozatot:
Morvái Gyula közé-jiiskolai tanár, Jaj<ia_ László, Gál Lajos, Rf^zl.-r László hiv. tisztek.
Dr. Baj György OTT fogalmazó, Baj Hóna. Bedenek Margit kisegítő munkaerők, Csöíí .Tenő "bizt. föel-ienőr. Fogai.is József pénzbeszodó, -Gárai György ''ah iszt. HwlnegA- lst-lán úVilíenói''. Horváth.József altiszt, Harsay Lászlöne b. s. tiszt, Horváth'' Gizella kis. ni.-erő. dr. Kappa Elek L;is/ió r<V)!''vos, "Kotzig Jenő b. s. tiszt, Kenyeres Ciizelia", Kovács Kál-nmimé, Kustos Macrdoina kis. m.-erók, Lukacs Margit aijnok. Ligeti Gvuláné, Ixjvasi .Margit kis. m.-erók, .Mog>(>rósi Istviuuié takarítónő, Nagv Jíuios b. tiszt, N''agv Andrásné, Xá-dai Magdolna kis. m.-orŐk, Xverki László számellénór.
Felhívom a lakosságot, hogv mindazok, akik az igazolás alá vont fentebb megnevezett közalkaimázot-. tak olyan rnagatartásaról, vagv cso-káíedeténji tudnak, amelv a niagvar nép érdekeit sértette vagy sérti, ozt-és az erre vouatkozó bizon\ itékokat '' náiam szóban, vagv írásban hala-
4 >
rÍ5^1?^ eladó Szentgyörgyrári hegyen. Bővebbet Bsjza-utca 14. ^
ViÜ«ny- és p«trolonmf6x5t cserélnék v.
vennfck ételemert. Mária gyógyszertár. 467-
Tnnnló cáoyt azonnalra felveszek Siószalon, Arany jános-u l a. 46%
Sxmény« bulorozon szobát keres egy fiatalembw. Cim a- kiadóban:
Talíl mk egy nŐ! reíiküll pwziartaiom-es egyebekkel Igazolt tuiajdortosa át. vebeü lapwnk kiadóhivatalában. " 470
Erösebb fiat kifütúirak felveszek. Fenyvesi »apirkereskedő, Krrály u. 16 471
ZAL* poicükat napilap
Kiadja: .Wiflartwigf R. r. Nagylcanlrga* Fstfetös kiadó: a Nagykanizsai Kemzeti RlzítUfio. SzefkwztWért fejei: Benoze Jeuo.
Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagy kámzsa" nyomdájában Nagykaniziaa. Nyomdfért felel: Zalai Károiy.
> •
Nagykanizsa, 1945. junius 15. péntek
SKiU évfolyam. 54. szam
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti : Bancza Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szára.
Teleion: 31.
Egy vezercikK nyomán
Írta: Bencze Janó
A Szabad Nép- vasárnapi számában Rákosi Máivá* irl vezércikket. libben a vezércikkben a z ország belső helyzetéről olyan átfogó ké]>et ad. hogy azzal minden magyar sajtóorgánumnak. különösen vidéki viszonylatban foglalkozni kell. Tudvalevő, hogy a Magvar Kommunista Párt. liárom hete tartotta meg első nagy tanácskozását. ahol az újjáépítést jelölte meg központi feladatául. Itt hangzott el Rákosi Mátyás iránymutató beszéde, melyben >Arccal a vasút felé a közlekedés rendbehozatalát jelölte meg. mint első elvégzendő feladatot. •Azóta három hét telt cl és a vasút újjáépítési- olyan lendüle-4ct vett. hogy ez a cikkiró szerint aggályos, mert elnyomja az épitkézcs és mezőgazdasági gépip:tr problémáját. l:,7.cn változtatni kell. mert különben az .újjáépítésben zavarok''állnak be. Azt ajánlja. hog> a legnagyobb eréllyel fokozni kell a mezőgazdasági uépip ni. eszközt kell adni az uj gazdák ke/éhe hogy le is arathassák azt a termést, ¿miit verejtékkel \ éleitek el. A mezőgazdaságban a demokrácia Szellemének megfelelőin a fő hangsúly az önkéntes beszolgáltatáson lesz ,dé e/. isak ugy vihető zavartalanul keresztül, ha a gazdákat megfelelő iparcikkekkel látjuk el. Rákosi Mátyás politikai előre* látása és a realitásokat pontosan leniérő bőicsesége mindenki számára megszívlelendő. Éppen e/.érl a Zala felveti a kérdést, hogy Nagykanizsa teU-e már válamil (a vasú íjának rendbehozásán kivűl az újjáépítés érdekében ?
Bevallhatjuk, hogy vajmi kevés az. amil lettünk! igaz. hogy. csupán két és fél hónapja szabadultunk. fel és ebben az időben sok- mindennel el voltunk foglalva, sok szemelet kellett eltakarítani és sok van még. amit el kell seperni, de mégis ill lenne az ideje, hogy végre hozzáfogjunk valamihez. Nem várhatjuk. mig a sült galamb á •szánkba repül, mert erre hiába is várunk. Ha élni akarunk és éléskamráinkat ismét meg akarjuk tölteni- akkor ezért nekünk is adnunk kelj egyet-másl. Hozzá kell látnunk, hogy a városban lévő S^egő-féle ipartelepet újra életre hívjuk, gépeit megindítsuk. hogy mezőgazdasági eszközökéi gyártson és ellássa a környék gazda.I a termelés nélkülözhetetlen eszközeivel* Tudjuk, hogy ennek az ipar: telepnek a gépeit a német hordák tönkre lelték, de épségben áil a gyártelep szive; az öntöde. Nyersanyag évekre elegendő találhat, lusz a háború kegyetlen acéigépeinek roncsai bo-
riljúk úgyszólván az egész ország ulnienli árkait. Szakértők szerint Nagykanizsán és környékén 2000 vagon ilyen vas hever, ami hosszú időre elegendő lenne ásó. kapa, kasza és egyéb mezőgazdasági eszközök gyártására Fűtőanyaggal. ;yni a mai idők legnagyobb problémája. az ipartelep MAORT gáz révén el van látva. Tönkretett gépeit helyre lehet állítani, vagv részben ujakkal pótolni. Ez Kizárólag financiális kérdés, mely nem lehet akadálya egy ilyen mérhetetlenül fontos probléma megoldásának. Bankjaink amelyek többé-kevésbé szerencsésen lavírozlak a német és nyilas vi-!ág útvesztőiben. bámulatos és sokszor túlzott lelkiismeretességgel igyekeztek ezen időben
''érdekeiket megvédeni, tele vannak }>énzzel. amelyet gyümölcsöztetni a kereskedelem és ipar tökéletes pangása miatt nem tudnak. Bele v kell tehát nyúlni a pénzes táskába és meg kell ragadni az alkalmat, hogy a passzív tőkék végre mozgásba kerüljenek és éltető erőt adjanak.
A probléma tehát megoldható. Czletnek is jó. mert minden kapáért élelmiszer jön ebbe a; városba. Egyetlen ilyen gyárral: megoldhatjuk Nagykanizsa élei-" mezcsí problémáját. A Nemzeti Bizottságnak elsővonalbeli kötelessége. hogy a polgármesterrel karöltve. ennek a villáiumeg-oldását megtalálják. Ne pocsékoljuk erőnket, ne vesztegessük időnket, apró jelentéktelen kérdésekkel ne pepecseljünk, hanem fogjuk meg a botot vastagabbik végénél és ha kell üssünk vele oda. ahol még mindig
nem látják be, hogy a közérdek mindenek felett áll. Itt nemcsak minden embernek, de minden gépnek is dolgozni kell, hogy beteljesíthessük kötelezettségünket és hogy ráléphessünk arra az útra, melyet Rákosi Mátyás jelöli meg.
A falu és a város dolgozót nak minden áldozata hiábavaló lehel, ha nem tudjuk az ujjá-. építés céljaira a közellátást es a pénzügyet is megszervezni. Az újjáépítés a nemzet összes erőinek mozgósítását követeli: ezt meg kell érteni mindenütt, mindenkinek. Csak akka$ kívánhatjuk. hogy ;v dolgq>H)k a legnagyobb áldozatokat is meghozzák. ha gondoskodunk róla, hogy elhárítsunk minden akadályt. ami munkájukat gátolja.. S nem kétséges, hogy ebben az újjáépítés minden hive segítségünkre lesz.-
Hiol Sztálin, [liil In találkozási Bolyét és ili
A moszkvai lengyel kormányalakítási értekezlet hirei — Magyar tudósok Moszkvában
Elfogták Baldur von Schirachot
Truman elnök bejsíentette, hogy .az Egyesült Államok, Anglia ós a Szovjetunió vezetőjének találkozási helyét és a tal£kozás idejét meghatározták. Truman elnök tegnap két izben kihallgatáson fogadta a Moszkvából visszatért Harry Hopkinst s a kihallgatáson jeten vott Josef Davies is. A három szövetséges államférfiú ta''álkozásána* helyét ós idejét nem hozzák nyilvánosságra, csak Truman elnök odaérkezóse után. Az elnököt a találkozásra Stettinius külügyminiszter és Bruns, a mozgósítási hivatal főnöke is eikisérik. Truman elnök személyes követeinek londoni és moszkvai küldetése igen kielégítő, sőt örvendetes eredménnyel járt, ugy hogy várható a három nagyhatalom ós a lengyel politikai élet vezetőinek közreműködésével a pénteken Moszkvában megtartandó tanácskozáson a széles demokratikus alapon nyugvó lenpyel kormány megszervezése, amelynek a Sztálin, Truman ós Churchill találkozó előtt végleges elintézést kell nyerni.. .
Az orosz tudományos akadémia 220-ik -évfordulójára rendezendő jubileumi ünnepségén a Magyar Tudományos Akadémia is képviselteti magát es a magyar küldöttség a román és bolgár küldöttség?«! sgyütt ma megérkezett Moszkvába. A román, bolgár ós magyar küldöttséget a moszkvai repülőtéren az orosz tudományos élet számos kiváló tagja fogadta. A magyar küldöttség tagjai a következők: Domanovszky Sándor, a Msgyar Tudományos Akadémia elnöke, Marton Géza, az egyetem jogi fakultásának tanára, Sántha Kálmán, a debreceni tudományegyotem ideg- és elmegyógyintézetének tanára es Szekfü Gyula, aki nejével együtt vösz ró*zt a küldöttségben.
Japsn oUebi háború
A Japán elleni hahómban Art bar U~''ha<i ¡szállásáról jelentik: A/ ausztráliai csapatok ni pontokon szálltak partra Borneonan. három kilométerre'' Brúnóitól. Má.» ausztráliai csapatok 13 kilométert haladtak előre BintuInból és oifoglaltak cgy kis repülőtér.-t Brúnóitól nyugatra, l.abuan szigetén az ausztráliak elfoglaltak ,egy repülőteret. Óriási re-pü lőerőd ök és anyahajókról felszállt lx)!nbázóiré]xik szinte minden 24 órában bombázzák Japán anyaország különböző célpontjait. Oroszország: Moszkva, juniui 14
A moszkvai rádió több nyelven ismertette azt a .Ta^s-jelentést, a mely Weissiicker vatikáni német nag> követ menedékjogával kapcsola-tos. \Vcissacker a némej. összeomlás után menedékjogot kapott a Vatikántól, igy" a szövetségesek nem tudják, hogy miképpen"Mehet most Weissáckert háborús* bűnösként kezelni. A moszkvai rádió rendkívül hevesen támadta a Vatikánt és azt mondja, a Vatikán rendszeresen ; mentegeti a fasiszfekat. Anglia : London, junius 14
'' Churchill miniszterelnök tegnap esti választási rádióbeszédét azzal
kezdte, hogy mély sajnálatát fejezte ki, amiért a pártők között ilyen na®'' ellentétek merüllek K''l a/, utolsó naivokban. Sajnálja, hogy a világ nemzetei végig nézhetik a nemzeti egységnek ezt a megtörését. A minisz-eliiök közölte, hogy az uj nemzeti kormánnyal való együttműködéssel sikerül vsak befejezni a Japán elleni háborút. Ugyancsak ez teszi ¡ehetővé az iparvállalatok újból való működését, hogy az angol nép. valamint a baráti országok számára el-készitso a szükséges árucikkeket. Kijelentette, hogv amennyire ellensége a szocializmusnak, annyira hive a nagyarányú szociális reformóknak. Az angol képviselőházban én vagyok a túrsadalombiztesitás legöregebb hive. 34 évvel ezelőtt- az első általános társadalombiztosítási javaslatot én terjesztettem be. Churchill még megemlített néhány kimagasló szociális reformot, melyet ő Cs a konzervatív. párt valósított meg.
London, junius 14 Németország brit-amerikai zónájában a külföldi munkások fele mái-visszatért hazáját». Németországion két és félmillió munkás ''volt, ezek közül 1,170.000 fiaiicia, '' S1S.000 orofz.
Lotirfon, junius 14
VI. György angol király születésnapja alkalmából töi>b kinevezést eszközölt. Ez alkalomból Montgo-mery tábornokot a Ba-rend nagy-keresztjével tüntette ki. Ugyanezt a kitüntetést kapta Górt is légitábornok és Harrison tengernagy, aki a nyugati partvidék parancsnoka volt és legyőzte a félelmetes V háborút. Gibson mérnök, aki az ösfeze-állitható kikötők megszervezője volt, amely lehetővé tette a szétrombolt kikötőkben a katonák jíartruszállását és hajók kikötését-, lovagi rangot nyert.
Amerika: Newyork, június 14
A Fehér Ház nyilatkozott azokról a lengyel államférfiakról, akiket a krimi megbeszélés értelmében a pénteken Moszkvában megtartandó értekezletre meghívnak. Eszerint a szövetséges államok kormánvai fölhatalmazták Molotovot, a Szovjetunió külügyi népbiztosát, Sir Achi-bald Kerr moszkvai nagykövetet és Harr miaut, az Egyesült- Államok moszkvai nagykövetét, hogy a három szövetséges hatalmat a krimb konferencia értelmében ezen az értekezleten képviseljék, mely a lengyel nemzeti kormány szélesebb
■Ara 2 pengő
alapokra való uj á tsze rvezéséve 1 foglalkozik. A londoni leniről kormány nem vesz részt ezeken a tárgyalásokon, annak ellenére, hogy ezt-a! kormányt az Egyesült Államok kor- • mánya elismerte. Londonból két \ vezető lengyel politikus Moszkvába j érkezik, hogy részt vegyenek több j lengyellel együtt az ideiglenes és, egységes nemzeti kormány mogala- i kitásában. Mikolajczik, a londoni 1 lengyel kormány miniszterelnöke és még három londoni lengyel politikus, továbbá a varsói konnanv 4 tagja Moravszkv miniszterelnökkel ftz élén már meg is érkeztek Moszkvába. Az értekezletre meghívták Vi-.tost, a parasztpárt volt vezérét is. Franciaország : Paris, ju:mu> 14 I>e Gaulle francia miniszterelnök rövidesen ellátogat az Egyesült Államokba. Truman elnök egy nyilatkozatában rámutatott azokra a nehézségekre, melyek a középkeleti kér-désnek egy öthatalmi Konferencia ; elé való terjesztésénél fennforognak.; A jegyzék hangsúlyozza, hogy Tru-i man elnök örömmel megvitatná de • Craulle-al a szíriai helvzetet- és más'' oly kérdést is, melynek tisztázása a ] két ország érdekében áll. Valószínű- j leg a kérdés ugy nyer elintézést, j hogy a szíriai kormánv, Nagybri- i tannia és az Egyesült Államok értekezletet tartanak a levantei kérdés megvitatására a legrövidebb ¡dón belü! vagy Franciaország részvételével, vagy anélkül.
Jugoszlávia: Belgrád, junius 12'' Bukarestből érkező hírek szerint Törökországban jugoszláv emigránsokból álló fasiszta barát szervezet működik, élén Cvetkovics volt jugoszláv miniszterelnökkel, aki annak idején aláírta azt az egvezményt, ; amelyben Jugoszlávia .csatlakozott a; háromhatalmi szövetséghez. Ennek a szervezetnek tagja még Zsifkovies j tábornok Volt miniszterelnök, a volt, király kabinetfőnöke, Mihajloyics tá-: bontok, aki a német fasisztákkal ! együtt harcolt a jugoszláviai felszabadító mozira lom ellen. Nagy szeredet visz a mozgalomban Radics volt i iereskedó, aki német útlevéllel érkezett Törökországba és ennek a akásán vannak a gyűlések. Ez a i szervezet a demokratikus Jugoszlá-'' via ellen irányuló földalatti "propa- ! gandát fejt ki. ;
Belgrád, junius 14 A jugoszláv csapatok Trieszt-bői kivonultak és a szövetséges csapatok elfoglalták a kijelölt demarkációs vonalat. A trieszti kormányzóság'' épületén az angol, amerikai és jugoszláv lobogó van kitűzve, tegnap valamennyi angol katonai személyiség tiszteletire Trieszt városa ¡díszebédet re jelezett. Az egyik bolgár lap Trieszttel kapcsolatiban azt írja, hogy egész Európa békéjének és helyes fej lődésének érdekében áll, hogy megkönnyítse a legközelebbi kikötők -hasznalatát azon országok számára, melyek nem rendelkeznek tengerparttal.* Kiemeli milyen fontosnak tartja, hogy Trieszt státusát; a hintcrlandnak megfelelően dolgoz- i zák ki. Ettől függetlenül az első'' bolgár hadsereg, mely a jugoszláv hadsereg oldalán küzdött Jugoszlávia, és Bulgária érdekeiért, a jugoszláv katonák vérével egy ütt öntözte Ka-. rinthia és Isztria földjét.
— Az utazóközönség figyelmébe.
Érlésilem a l. utazó közönséget, hogy Nagykanizsa—Balatonboglár között uj vonatpárt j helyeztünk'' forgalomba. Az 1241. sz. vonat Nagykanizsáról; indul 19.53-kor. Balatonboglárra érkezik 22.24-kor. Az 1210. sz. vonal Balatonboglárról visz-sza indul 4.39-kor. Nagykanizsára ..érkezik 7.23-kor. Ez a változás junius 14-én lép eleibe. Junius l-s-töl kezdve megváltozik a 2120. sz. vonat menetrendje olyképpen, hogy az ed* digi 0.4ü-es indulás .helyett ez a vonal 1.20-ko" indul és Pécsre érkezik 10-kor. Állomásfőnök.
Nyilasuralom egy vádbeszéd tükrében
Tisztelt Népbiróság!
Tibolt Lajosnak és Nádor György-i nok a vádlottak padjára való ultete- I sével kezdetét veszi a nyilas tisztségviselőknek,. a nyilasmozgalom itteni í vezetőinek felelősségrevonása. Tibolt'' Lajos az itteni nyilas pártszervezet- j nok városvezető helyettese, Nádor Györgv pedig annak irodavezetője volt. Észerint mindegyikük, ha nem is a legelőkelőbb, de mindenesetre meglehetősen fontos helyet foglalt ! ol a nyilas tisztviselőknél? a hirnedt; bizánci hierarchiát is megszégyenítői arányú rangsorozatában. Aligha akadt ugyanis a nyilaspárton kívül j még egy olyan párt, alakulat, vagy i szervezet, amelyben a tagok olyan j nagy hányada viselt volna valami- i lyeri tisztséget s lett volna valamely j ciraen vezető, mint a nyilaspártban.'' Volí a nyilaspártban }>árt-, főkerü-; let-¿ .kerület-, mc-gye-, járás-, vá- | ros-,í: község- és körzet vezető, volt j sajtó-, propaganda- és szerrezésve-zető". volt szociális és kulturális, volt munkás, női és ifjúsági, volt munkarend, szociális szolgálat, pártszolgá-1 lat és irodavezető s ki tudná, ki győzné felsorolni, hogy ezenfelül még hányféle s miféle vezető. A nyilaspártban a rengeteg főnvilas mellett épp csak hogy akadtak *köz- ; nyilasok, a tömérdek vezető között j szinte elvesztek a vezetettek, úgyszólván minden altestvérre jutott ■ egy-egy főtest-vér. A vezetőknek ezzel a nagy számával, ezzel a roppant mennyiségével fordított • arányban állt a vezetőknek értéke és minősége. Mintha a vezetőknél a nagy számmal, az óriási mennyiséggel próbálták volna pótolni a hiányzó értéket, a silány minőséget. Politikai pártnak. mozgalomnak, vagy szervezko- ! désnek vezetősége a nyilas vezető-ségnél gyarlóbb szellemi és erkölcsi • képességekkel, a nyilas vezetőségnél; hitványabb végső célokkal s az or- ; szágnak válságosabb történelmi időszakában még soha nem igényelte és ragadta magához ennek a szeren- j esétlen országnak a vezetését. Ami a nyilas vezetőség szellemi és erkölcsi képességeit illeti, azo^ a nyilas vezetőséget- az ország vezetésére : egyenesen diszkvalifikálták. Valóság-; gal. nyüzsögtek ugyanis a nyilas ve- ; zetöségben egyfelől a politikai fan- : taszták, ködevők. félnotások és té- | bolydatöltelékek, másfelől a minden i politikai kurzust-és divatot egyforma lelkesedéssel kiszolgált karriervadászok, az indokolatlan ambíciók kielé-i gitésére éhező stréberek, a legalja-; sabí> demagógiát sportszerűen űző; szájbőrnagyiparosok, a közönséges bűncselekmények miatt rovottmultu elemek, a szadista inkvizítorok s akadtak a nyilas vezetőség soraiban szép számmal tömeggyilkosok. Mint-'' ha a nyilas mozgalom következetes kontraszelekcióval kizárólag a társa-j dalom salakjához tartozó elemekből j verbuvMta volna a'' vezetőségét. S j mik voltak azok a végső célok, ame-; Iveket a nyilas vezetőség követett, amelynek megvalósítására minden j lehető eszközzel — csalással, árulással és gazsággal — törekedett, j Végső céljuk volt: a guruló márká- j kat, a német- zsoldot megszolgálni, i az országot a német-imperializmus számára szállítani, az országot- a német imperializmus megfojtó karjaiba átjátszani, az országot a német ím- j perializmus szerves elemévé, a né- | met gazdasági kitermelés tárgyává | tenni. Az előbbiekben hiyen jellem--j zett vezetőség az imént ismertetett végső célokkal éppen akkor ragadta magához, ennek a szerencsétlen országnak a vezetését, amikor a német-imperializmus háborújába Belesodort j s abban rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett ország akkori vezetői a "háborúból váló- kiválással s fegyverszünet kötésével akarták az ütoisó pillanatban az "országot az elkerülhetetlenül összeomlásba vezető uton feltartóztatni. Ekkor a nyilas vezetőség német segítséggel, lázadással és a magyar nép becsapásával
magához ragadta az ország vezetésit s a német imperializmus érdekébnn a magyarság minden életérdeke ellenére a háború tovább folytatására kényszeritette a terrorja alá kerü-lt magyarságot s ezáltal eddig legnagyobb történelmi szerencsétlenségebe taszította az országot.
Ezzel a nyilas vezetőséggel, ennek a nvilas vezetőségnek végső céljaival és kárhozatos működésével vállaltak közösséget a vádlottak, amikor nyilas tisztségviselővé, a nyilas mozgalom itteni vezetőivé lettek. Ezért a nyilas vezetőség szellemi és erkölcsi gyarlósága, az általa követett végső célok gyalázatossága s az általa kifejtett működés kárhozatossága a vádlottaknak is terhére esik. A vádlottaknak is osztozniok kell a nyilas vezetőségre háruló mérhetetlenül súlyos történelmi felelősségben, a felelősség reájuk eső részét visolniök 5 felelősségük arányában vezekelniük kell.
Morvay Gyula előadása Pécsett
Mint pécsi tudósítónk jelenti, a pécsi kamaraesték keretében, aráit a Pannonia-szálló nagytermében tartottak meg, Morvay Gyula nagykanizsai polgári iskolai tanár a »A -legújabb orosz irodalom arca« cim alatt nagysikerű előadást tartott. Tudósítónk arról is értesít bennürjBct, hogy Pécs város újra visszakapja a filozófiai egyetemi fakultást is, a mélyítek orosz irodalmi tanszékére Morvay "Övulát jelölték. Ebben a kérdésben kérdést intéztünk Morvay Gyulához, aki azonban szerényen elzárkózott a felvilágosítás adása elől azzal, hogy csak befejezett tényekről szeret beszélni.
Orosz müvészest a Városi Szinhézban
A- Vörös Hadsereg művészegyüttese szombaton, e hó 16-án este 7 órakor a Városi Színházban hangversennyel egybekötött müvészestot rendez, amelyre szeretettel meghívja Kanizsa város közönségét. A zenei műsoron kívül ének, .tánc és akrobata számok tárkitjak az est műsorát. Az orosz művészetet nem kell ''már Kanizsán ismertetni, mert az itt bemutatott műsorok feledhetetlen emlékei maradnak mindazoknak, akik azt látták. A szombati műsor — mint értesülünk — a már eddig látottakat is felülmúlják. Pécsett- és Ka}>osvárott zsúfolt házak mellett sokszor kellett megismételni ezt a műsort,-amit most a parancsnokság előzékenységéből Kanizsán is bemutatnak. A jegyeket nem a pártok utján juttatják .el a közönséghez, hanem elővételben máris beszerezhetők a Színház pénztáránál 10—20 pengős áron.
Felhívás.
Felhívom az Országos Társadalombiztosító Intézet nagykanizsai kerületi pénztára ipari és háztartási munkaidőit, hogy alkalmazottaik után,-1944. év november hó 20. napjától a mai napig a ker. pénztár házipénztárába és a ker. pénztár pén7.1 vszedőjének kezeihez fizetett társadalombiztosítási járulékokról kiállított nyugtákat 15 napon belül a kerületi pénztár melle rendelt számvevőségnél saját - érdekükben mutassák be.
A nyugták bemutatása a járulékhátralékok közigazgatási uton történő behajtását megelőzően, ellenőrzés szempontjából szükséges.
VANITS FERENC sZv. tanácsos, a ker. pénztár mellé rendelt számvevőség vezetője.
A GŐZFÜRDŐ nyitva -naponta retE*! 7 órától <?*''»e 6 óráig (Kedden egé» iap é* -pénteken délután nőknek.) — Fürdőruhát ég törülközőt mindenki hea-
Hirdetmény.
Az 1080/1945. M. E sz. rendelet U. §-a értelmében közhírré teszem, hogy a nagykanizsai I. sz. Igazoló Bízottá*» ^
1945. Junius hó 25-én az alább met nevezettek Igazolása tárgyáb?m !o( halározn»:
Dr. Ujházv Sándor tisztiorvos, dr. Tardos László, dr. Székács Sándor, dr. Szabó István orvosok. Szegi Hona, Bertin Emma, László An-talné védőnők, Bonczik Katalin, Molnár Jánosné, Küronya Istvánné, Brand Gyulán»'', dr. Herjarecz Sáij-donié, Ibivel Veronika, Varga Ilom óvónők. Horváth Teréz, Hornai Margit, Töllősi Péterné^-Eazekas László-né dajkák, Varga Istvánné, Iakner Jótsefné bábák. Solvmos Károly egészségőr, Haha Miklós V. Gvü-mölcsértékesitő és Szeszfőzde üzletvezető, Széchenyi A ima irodai s." tisztviselő, Parragi Zsigmond kazánfűtő. Takács Elemérne házmester, Kopár József s. nyilvántartó,
Felhivom a iakosságot. hogy '' mlai azofe, akik az igazolás alá vont, fon- '' tebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról vagy cseleked®, téről tudnak, amely a magyar nép ér. dekelt sértette vagy sérti, tzi és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban vagy Írásban haladéktalanul Jelentsék be. ''
A bejelentéseket Lldlíh Imre I. a. Igazoló Bizottság elnökéhez cl cc ez ve lehet beküldeni (Sugár-ut 18. szám).
Személyes bejelentés mindennap d.ür--•2—5 óráig, az Igazoló Bizottság hivatali helyiségében (Sugár ut 18. I. em.) en-közölhető.
Figyelmeztetem a bejelentőket arrt is hogy az Írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a bizottság ügyelembe, ha a bejelentés a bejelentő nevét és •akcimét is feltünteti. Lldith Imre, az 1 -.7. Igazoló Bizottság elnöke
Hirdetmény.
Az 1080/1945. M. E. sz. rendelet 11. §-a értelmében közhírré teszem, hogv a nagykanizsai II. bz. Igazoló Bizottság 1945. junius hó 2>ín az alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz határozatot:
Pető KáImáimé, Polgár Erzsébet » kis. munkaerők, Pőcze János szám-ellenőr, Pókecz Krisztina kis. m.-erc, Palkovích Györujvné altiszt, Salamon Mária, özv. "Smar^Rizsefné, .Simon. Elek, Sij>os Margit, St-irvaky I^nke. Szalx''» imre kis. munkaerők, dr. Szelényi István titkár, ügyvezétó, .Szerdahelyi József né altiszt, Tenger (iy István b. főellenőr, Tóth Géza b. ellenőr, Torma Gizella, Unger Katalin kis. m.-erők, Weisz Rozáltó b. s. tiszt, Varga lda-dijnok, Va-nits Ferenc szv. tanácsos, Varga János altiszt, Zarodnik Gizella b. 8. ellenőr, Zentai Teréz kis. m,-erő.
Felhivom a lakosságot, _ hogy mindazok, akik az igazolás alá ront fentebb ruégnerezett közalkalmazottak olyan magatartásáról, vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátytf László II. Ig. Biz. elnök. Lakas: , Rozgonvi-utca 15. szám. '' é
Pigj-éhiieztetem a bejelentőket arra, hogy .az írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a Bizottsqg fiffj-lembe, ha a bejelöntő neYét &s lakcímét is feltűnteti. '' ,
Hirdetmény. /
A MAORT üzemek Igaioló bízottba felbivja mindazokat, akik az alant felsorolt MAORT alkalmazottak olyan magatartásáról és cselekedeteiről tudnak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sértik, vagy ezeknek németbarát « fasiszta tevékenvségéről tudomással bírnak, jelentse a MAORT Igazoló Bizottságánál 3 napon belül, Királv u. 55 sz. alatt Rajczy László tisztvise''ó, Bogár Laios, Horváth Imre ''akatos, Kulcsár József püőr, Faragó L-szló tísztv., Tóth Árpád féír,másoló, Berényi László mérnők, Fazekas Ferenc gmérnök, Csorba Károly lajtos. Herlicska }ózsef, Skerlán Ferenc tiszl-viselók, Fekete József cipész, Kátai János napsz., Király Vince portás, Molnár Jóötí raktárkezelő. Etsy Ferenc rakt. tisztv., Horváth "Imre furómester, Takács Géxa Uo-tos, Hegedűs Béla tisztv., Kukoth Györgv , villanyszerelő. *_ _
'' MAORT Üzemek Igazoló Bizottsági
lí-ir- iunius ''5
ZALA
3
A megye krónikája
A földosztás zalai képa
A belügyminiszter «és a főispán a Nemzeti Parasztpárt nagykanizsai ■nagvgvülésén megállapították, hogv ZaLÍ rármecye egyike volt azoknak
• megyéknek, ahol a nagybirtok halálos ölelésben tartotta a földdel és
* földért dolgozókat. Yáczi Mátyás, « megyei Kommunista Párt titkára most közzétette a föld elosztód ás megdöbbentő statisztikáját. Zala niegvébcn 763 nagybirtokos kezében 407.000 kat. hold terület volt, ami majdnem felét, vagyis 48 és fél százalékát, tette ki az összes megművelhető földnek. Kzzel szemben a törj** és ki>birtokosok száma 6634 fó. a tulajdonukban levő föld jiodig összesen 29.000 kat. hold volt.
Un a népességi arányszámot vesszük, akkor kitiiníJ:, hogy minden földesúrra majdnem ■jíX) ]-araszt esett. A művelhető iöfdek 3.4 száza! éka volt paraszt kézben, holott a lélekszám 44 százalékát a parasztság tette ki.
A megejtett földosztás 27.324 családot juttatott földhöz:_8565 gazdasági cseléd család 31.047 kat. holdat, 6522 gazdasági nai>számo.s család 34.333 kat. holdat, 12.16S törpebir-tokos család 36.458 kat. holdat, 10 pap 187 kat.. holdat és 1.2 egyház 82 kat. holdat kapott. Ezenkívül városi és községi tisztviselők és ipari munkások között 618 kat. hold házhelyet osztottak szét. Váczi Mátyás megállapítja, hogy föld igény ló bizot tságok a földet mindenütt az arra érdemeseknek osztották ki. Tcnhészetoson a földbirtokosok elleni yillámhálxjruban fordulok elő hibák is, de ezeket rövidesen orvosolni fogják.
Orosz-Magyar Kultúregyesület
alakuU Zalaegerszegen,
»melynek elnökéül 1). Molnár József fői.-¡>ánt, alelnökéül Baráth Ferenc polgármestert és Farkas József ine-gyei főkapitányt választották meg. Az alakuló gyűlésen felszólalt Goluhbob őrnagy, a Nemzetközi KUen-órz''> Bizottság parancsnoka is, aki ^fobhek között a következőket mondotta:
— A szövetségesek békés egyű''J-n ük ód és re husz esztendőre szóló tzerződést kötöttek, de ez a szerződés valójában évszázadokra biztosítja a békés fejlődést. Mindnyájan tudjuk, hogy az erős sohasem tudja sokáig fenntartani harxigjá'' a gyengébbel szemben. A szövetségesek Magyarországot nem megsemmisíteni. hanem felkarolni akarják, — a múltra fá''y''at kelt borítani, mert most a jövőről l''an szó. Mi tudjuk, hogy a magyar nép kiesi, de azt is tudjuk, hogy nagy művészei, zenészei festőt'' vannak. akik az egész em beriségért dolgóznak.
A boszéd után Goluhbob őrnagyot az egvesület diszelnökévé választották. ''
Iparügyi kormánybiztos Zalamegyében.
Mint Budapestről jelentik, az iparügyi miniszter Zala vármegye területére Hamburger Lajost megyei iparügy i biztosnak nevezte ki. Az ui kormánybiztos a na{K>kl>an megkezdi Zalaegerszegen működését.
Felhivás.
Felhívom a város lakosságát, hogy a lakásbejelentési kötelezettségének 14 napon belül tegyen eleget.
Azoknak, akik régi lakásukban laknak, nem kell bejelentő-lapot ki-tölteniök, hanem személyesen, vagy megbízottjuk utján jelentsék azt a rendőrkapitányság bejelentő hivatalában.
A kapitányság vezetője.
Támogasd a Nemzeti Segélyt I
Pécs szellemi reneszansza
Régi idők keverednek Pécsett a huszadik ''század napjaival. A déli végek egyik patinás őrhelye. A római légiók fontos állomása és kulturhelye, a török időkben hatalmasan megerősített város. A főtéren most is ott áll a remek török mecset. Arabeszkjei csodálatosan szépek, belül a félholdat legyőző szimbólum. a kereszt, akárcsak a templom tetején. Igy kavarognak itt a régi emlékek a mai napok eseményeivel. A város a Mecseknek támaszkodik, tetején a szép szálló és üdülő, a mélyzöld enlőtakaró lepedőjén ezekben a forró napokban messzire vakitanak Pécs fehér és szines házai.
Gsi egyetemi város.- Dómja pedig a háború viharától szét-turt Európában szinte egyedülállóan szépséges és jó állapotban van. Pécset megkímélte a háború. Sehol semmi nyoma a háborús viharnak. " ^
Állomása országok és tájékok közlekedését bonyolítja le. A város utcái szépek. A csendes Kardos-utcában állandó tárlat van elsőrendű művészek és ötvösök munkáiból. Néhány lépésre odébb, egy csendes utcában áll az egyetemi könyvtár. Küszöbje teknősre kopott. Jó jel : sok tudós, sok egyetemista lépett itt már be. Esztendők százai tűntek el. amig ez a küszöb igy megkopott.
Jókora épülettömb a Városháza. Most itt van a főispáni hivatal. Talán "itt jönnek össze legtöbbet azok az emberek, akik a jmScsí főispánnal az élen azt akarják, hogy az annakidején megszüntetett bölcsészeti fakultás ismét visszakerüljön az ősi városba. Baranyában. Tolnában sok a sváb. S már annyira volt.
hogy egyre több és több Deut-*
sches Institut, egyre több Volks-bund nőtt ki az ősi magyar földből. A főispán és a többiek, akik megbecsüléssel és komoly törődéssel féltik népünk kultur-sorsát. azon vannak, hogy a bölcsészeli fakultás ismét visz-szakerüljön Pécsre. Ugyanakkor fel akarják állítani az orosz nyelv és irodalom tanszékét is. Szép és nagy munka ez: az ország ujjáépitésében komoly horderejű valami. Hősi munka, melynek eredménye már is szembeszökő. Az országot a reakciósok szakadékba veszejtették és ebből a szakadékból nehéz a kiut. De már lassan erősödünk. erőfeszítéseink nem hiábavalóak, s bár kenyérkén és szegényes tál ételen élünk, a szellem erejéről pillanatig sem feledkezünk megvés nem feledkeznek meg a pécsi szellemiség vezetői sem.
A Sorsunk« folyóirat körül egész iró- és művészgárda kristályosodott ki. most pedig megalakul t a Műhely, kiadó, amely máris szerzett papirost. Kéziratokat szedeget össze és megindul a szellemi vérkeringés, mely egy pillanatra sem állhat meg. Yárkonyi Nándor. Csorba Győző. Kardos Tibor. Gebauer Ernő. Martyn Ferenc. Bajcsa András neveit említjük meg. de fél hasábon keresztül Írhatnánk neveket. S ezekét sem azért irjuk le; hogy a le. nem irtak megnehezteljenek. csupán a bevezető akkordot csendítjük meg.
A magvar munkásság és parasztság ezután fogja csak szociális értelemben megbecsülni a szellemi vezetőket, mert tudja, hogy nem dölyfös agy-specialistákat lát majd maga előtt, hanem kétkezi harcának segítőjét..-a tisztességes értelmiséget.
Morvái Gyula
Budapestről jelentik:
- ötszáztizmillió értékű alumínium ''két- és őtpengősök kerülnek forgalomba. A legutóbbi mimszterta-nács Vásáry István pénzügyminiszter javaslatára, uj aluminiumpénzek forgalombahozatalát határozta el. A minisztertanács határozata értelmében ötszáztizmillió pengő értékű két- és őtpengős aluminiumérméket vernek és hoznak forgalomba. Ugyanekkor a minisztertanács kimondotta, hogy a még forgalomban lévő ezüst ötpengősökét kivonják a forgalomból.
Dálnoki miniszterelnök fia a francia rádióban. Dálnoki Miklós Lajos főhadnagy, Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök fia, nemrégiben szabadult ki az amerikai katonák segítségével a dachaui koncentrációs táborból és jelenleg Párizsban tartózkodik. A francia rádió meginterjúvolta és Dálnoky Miklós Lajos főhadnagy elmondta, hogy amikor édesatyja az ország igazi érdekeitől vezetve, 1944. október 15-én egy hadosztály élén átment az orosz vonalakba, a Gestapo elfogta és Dachauba hurcolta el. Mikor Da-chauba érkezett, ott mindössze néhány százan voltak magyarok. Ettől kezdve azonban állandóan érkeztek szállítmányok, ugy hogy az itt internált magyarok száma a több ezret meghaladta. Elmondta hogy a tábor tulajdonképpen 8000 ember befogadására épült,'' azonban mégis 32000 embert zsúfoltak össze a tábor területén. Egy helyiségben;
több száz ember lakott és hárman aludtak egy ágyban. A németek, mondta Dálnoki főhadnagy, az emberirtás egyik legborzalmasabb módját gyakorolták, ugyanis a táborban a kiütéses tífuszt terjesztették minden eszközzel. Mikor egy-egy beteg meghalt, fertőtlenítés nélkül ujabb és ujabb legyengült áldozatok törne* geit vetették be, akik szintén megkapták a ragályt és elpusztultak. Naponta százak haltak meg igy orvos és gyógyszerek néikül, ugy hogy a gázkamrákra sem volt szükség.
Gerő kereskedelmi miniszter a tegnapi sajtóértekezleten többek közölt kijelentette, hogy legelső feladatának tekinti a vasutak helyreállítását. A legutóbbi hetekben helyreállították a MÁV budapesti vonalainak második vágányait s a közlekedés ezeken a sínpárokon is megindult. Sikerült a Debrecen füzesabonyi harmadrendű vasútvonalat elsőrendű vonallá kiépíteni, amelyen most már a legnehezebb szerelvények is járhatnak. Megnyitottuk a miskolci vasútvonalat és Miskolc vidékéről a.szén most már akadálytalanul juthat el az egész országba. Sikerült helyreállita-ni a közlekedést a Balaton északi partján, amely az ország gazdasági életének megélénkülése szempontjából igen fontos. Junius 15-én átadjuk a forgalom-
nak a Makó, Szatymaz, Nagykőrös, Kecskemét,* Eger és a győrvidéki Budapestre vezető vasutvonalakat, melyen gvors-tehervonatok közlekedhetnek és igy Budapestre lehet szállítani gyümölcsöt és zöldségféléket, valamint más élelmiszert. Az eléri eredmény óriási erő feszi r lésnek köszönhető, melvben egyformán résztvettek a MAV munkásai és vezetői.
A postával kapcsolatosan mondotta a miniszter — a helyzet napról-napra javul. Budapesten 110.000 telefonállomás volt. ebből ma 1400 működik. Naponta 40 50 készülékel sze relnek feí.^tjla a kapcsolások számát sikerül 20.000-re felemelni, .türhetőek lesznek.a viszonyok. Megígérte a miniszter, hogy rövid időn belül üzembe helyezik a Budapest II. leadóállomást s akkor Budapestnek olyan ródióáUom''ása írsz, mely nemcsak az egész . országgal,, hanem a külfölddel is fenntarthatja a kapcsolatokat. Budapest II. rádióállőmásának felszerelése. körülbelül 3 hónapot vesz igénybe. t
A Futura nagykanizsai vezetője a lisztellátásról és .
a termésről
A >Zala''<- munkatársa felkereste Balogh Józsefet, a Futura nagykanizsai kirendeltségének vezotőj''éfc és kérdést intézett hozzá Nagykanizsa kenyérmaggal való ellátása ügy ós ben. A Futura vezetője munkatársunk előtt kijelentette, hogy az uj termésig Nagykanizsa közönsége minden zökkenő nélkül el lesz látva kenyér- és finomliszttel, természetesen a jegy rendszer által megszabott szük keretek között. Az sem lehetetlen, mondta, hogy valamivel fel tudjuk emeltetni majd a fejadagokat, bár/rro, ismétlem, még semminemű rendelkezés nem jött ki. Ami az uj terméskilátásokat illeti, 3rra vonatkozólag a következőket mondta Balogh József:
— A kenyér és olajosmagvakban a termés határozottan jónak Ígérkezik, olyannyira, hogy bizonyos optimizmusra nemcsak -.Nagy kanizsan, hanem országos relációban is jogunk van. A ka pásnövényoknél a szárazság egy kissé hátráltatja a fejlődést, de komoly károkról itt som lehet beszélni. A kapásnövények is szépon fejlődnek és ha egy kis esőt kapnak, ugy ezen a téren sem losz panaszkodni való. A kakarmánytermés ió-nak ígérkezik. Az első kaszálás egyenesen kitűnő eredményekkel járt. A nagykanizsai járásban nincs mcíművé let len föld, minden talpalatnyi helyet sokszor kézieróvel is, de megműveltek és a földműves népréteg'' olyan szorgalomról tett tanúságot, • amely komolyan, ámulatba ejtheti az egész ország "közvéleményét.
Hirdetmény.
Felhívom az összes postai nyugdijasokat, azok özvegyeit és árráit, nyugbéreseket, • kegydiiasokat, hogv • nyilvántartásba vételük illetőleg nyugdijuk, valamint nevelési járuló- v kuknak 1945.. évi április hó 1-től való ujabb megállapítása, illetőleg a ''• felemolt nyugellátási dijak kifizet-hetése céljából a nyugdijra (özvegyi nyugdíjra, nevelési*járulékra) vonatkozó rendeleteikkel, valamint a szolgálati és nyugilletmény kimutatásaikkal a Nagykanizsa 1. sz. postahivatal főnöki irodájában késedelem . nélkül jelentkezzenek.
1. sz. postahivatal vezetője •
MOZI
Junius 14—17 ig, jcsütőrtöktől-vasáraapig . a Városi Mozgóban Budapesttel egs időben '' Maria Antolnette. Főszereplők: '' Norma '' Sbearer. Tyrone Power. EióadácnV Voz-'' dete délután 3, 5 és 7; órakc.
4
ZALA
¡945.''junáis 15
A krimi gyermekparadicsomot újjáépítették
A pionirszervezet a szovjet iskolás gyermekek hatalmas szervezete, "amelynek a legtöbb gyermek 9—10 éves kong tágja. A'' pionir mozgalom keretei közt találják meg a gyerekek szórakozásaikat és pihenésüket is. • A Szovjet-Unió területén számos pionirtábor , van. ahol a pionirszervezetek tagjai üdülnek. sportolnak, vakációznak. •Kgyike a legszebbeknek a Fekete-tenger partján. Krímben fekvő arteki tábor, amely Mololov nevét viseli. Az Aju-Dag hegy lábainál terül el, a tenger mellett, gyönyörű vidéken.
Majdnem 20 éve dolgozik az arteki tábor. A régi kastélyban berendezett gyermekotthonon kivül. több szanatóriumi épület. 150 ágyas gyermekkórház •es 200 személyes sátortábor áll a pionírok rendelkezésére.
r»41. őszén a németek betörtek Artekbe. A történelmű becsű kastélyt felgyújtottak, az uj néprajzi muzeum épületéből is-láilót csinállak, a pionírok öreg vezető-orvosát megölték. az egész tábori feldúlták
A Krim-felsziget felszabadi»-tása után megkezdődött a tábor újjáépítése. Néhány arteki munkás önkéntes ^soportja kezdte meg a munkát. Aztán jött a Vörös Hadsereg, a különleges part-vidéki alakulatok.. A katonák a jó hazafiak szeretelével és buzgalmával rövid idő alatt helyreállították a/, épületeket, vízvezetékei. a csatornázást, a villany-telepei. A romokból ujjú építették a tábort.
.Háromévi szünet után az ar-;. teki pionirolthon isméi megnyílt. 500 pionir él a táboriján, a nagy Szovjet-Unió 30 különböző körzetéből. Sok a leningrádi és moszkvai pionir. akik a város védelmekor kapott ha-tli ki tűntetést viselik. Itt vannak a felszabadított szovjetköztársaságok gyermekei, moldvaiak, litvánok. ~ észtek, stb. Gyerekek, akik átélték a német kegyetlenkedéseket. Az arteki táborban van pl. Misa Sábán belorusz pionir. A németek Misa szemeT előtt < élve elégelték anyját és megölték, apját. Misa az "erdőbe menekült partizánok közé. Most három hónapja a pionírok üdülőtelepén éi.
A táborban nemcsak pihennek a pionírok, tanulnak is. Nyolcosztályos iskola van előadások, olvasókör, szépen felszereli gazdaság.
A háború nyomai még látszanak, de a napsugaras arteki partokon már. játszanak; tanul-• nak. dolgoznak a Szovjet-Unió pionírjai.
fceghiTÓ. A néhai Hi!d Jstv^n emlékére a''apitoH temetkezési egylet értesiti tagjait, hogy 1945. évi junius hó 22-én d. v. 3 órakor, határozatképtelenség esetén 1945. évi julius hó 1 én d. c. 3 órakor a Nagykanizsai Iparoskör Sugár-ut 3. sz. alatti eisó emeleten kvő helyiségében
rendes évi kőxg*ü\é*i tart, melyre tagjait meghívja. '' Elnök.
Tárgysorozat» 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkán jelentés. 3. Pénztári jelentés. 4. Temetési járu''ék-k és segélyek felemelése. 5. Lejárt és megöregedett megbízatások helyett ujak választása. 6. Hege Károly fellebbezése liázmesteri járandóság megállapítása iráh-. 7. Esetleges indítványok.
Az első határnapra kitűzött közgyűlés határozatképességéhez az egyesölet összes tagjai kétharmad részének jelenléte szükséges, mig a második határnapra kitfizöh közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 485
A nagy győzelem kis hirei
Esbjerg dán kikötőben, Jütlan-don, ötezer leszerelésre váró néniét akna egy raktárban felrobbant és óriási károkat okozott a kikötőberendezésekben. 7 halott, 85 sebesült. *
Kanadában újra Mackenzie King liberális korm&nva terült uralomra.
A norvég kormány lemondott-. Haokon király felkérte a,kabinetet, hogy maradjon addig hivatalában, mig az uj kormány megalakul. Az uj ''miniszterelnöknek a hazatért ellenállási mozgalom vezérét emlegetik. Norvégiában a jövő ősszel tartják meg a választásokat.
A francia liatósácok Ausztria legnyugatibb részében levő tartományban, Allgauhan osztrák közigazgatási tanácsot, alakítottak és ennok vezetőjévé ül rich I lehet jelölték, aki a
Dolfuss-kormánv államtitkára volt. " *
Az amerikai 12. hadseregcsoport elfoírta Baldur von Schirachot, Ausztria volt náci kormányzóját és Rudolf Ribbentropot, a volt náci
külügyminiszter fiát.
*
Rómában Bonoirii miniszterelnök lemondását újból megerősítették. Az uj kormánv most van alakulóban, melynek éléro valószínűiéi a keresztény demokrata párt vezére, do Gas-parri fo^ kerülni.
Práíáhan a Xépbiróság 5000 bze-mély ellen indított eljárást, akiket különböző cselekményekkel vádolnak a nácikkal való együttműködésijei). ; Szlovákiában megbízható politikai személ\e!. vissza fojják kapni rádiókés/, ük"- keiket, mehet előzőle« kiszol-
gálta''.tiík.a Vörös "lladserog számára *
Az angol parlament pénteken feloszlik. Ivbben az évszázadban • ez volt a leghosszabb ideig működő
amrol országgvülés.

Milanói jelentés szerint svájci hatórások nutasitották Mueaolini Eddát, Ciano özvegyét és Volpi grófot, az ismert olasz {K-nzembert.
— Az orosz nyelvtanfolyam
holnap, 15-én megnyílik. Végleges jelentkezés a Kommunista Párt nagytermében, 15-én este 7 órakor. Későbbi jelentkezést nem fogadunk el.
— Halálozás.
Vajnovits Lajos OT1 tisztviselő hosszas szenvedés ulán Szombathelyen meghalt.^ F. hó 15-én d. u. 5 órakor helyezik örök nyugalomra a helybeli családi sírboltba. Az engesztelő szentmise-áldozat 16-án fél 8 órakor lesz bemulatva a ferencesek templomában. Felesége szül. Mágics Etelka és kiterjedt rokonság gyászolja.
— Felmentő Ítéletek a Nép-bíróságon.
Tegnap tárgyalta a Népbiró-ság Kecskés >IiIrály és Tislér Józset vádlottak ügyét is. Kecskés-Mihály tagja volt a nyilasok fegyveres pártszolgálatának. Mind az ő, mind pedig tanúvallomás alapján feladata abban állt. hogv- a zalaszentbalázsi szőlőhegyen őrködött, hogy a németek a pincéket ki ne rabolják. Tislér szintén tagja volt ja pártszolgálatnak, vallomása ; szerint azonban csak a konyhán tevékenykedett, krumplipucoló volt. A biróság a tanúvallomások. valamint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem látta megnyugtatóan bizonyítottnak bűnösségüket, ezért őket a vádiratban foglalták alól felmentette. A népügyész az itéle-" tet megfellebbezte.
Lapzárta után
Xetcyork. Junius 14 Trunian elnök ujságirók előtt te^; nap közölte, hogy a sanfrahciskói konferencia junius 23-án véget ér. Ha eddig az időpontig nem készülnek c''a különböző okiratok másolatai és idegen nye~í£Jro való lefordítása, akkor a ita^H határozata értelmében az eredeti angolnyelvü megszövegezést irják alá.
Pártszemle
Á Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség felhívása!
Pénteken reggel 6 órakor minden tau jelenjen meg Batthyány-utca 12. sz. alatt lévő lielvségönkben. Munkahelyekről is el koll jönni, a napot a vasiit iiíazolia. Ugyanez ''áll a diákokra is. Élelmet nem kell hozni. Fürdőruhát mindenki hozzon magival. mert a Balaton mellé megyünk egy napra dolgozni. MaDISz vezetősége. " Junius 15 en, pénteken
Budapestről erre a célra kiküldött tanár vezetésé alatt kéthetes e-írész na}x>n út uirtó szeminárium kezdődik a Kommunista Pártban 30 helyi és vidéki résztvevővel.
Junius 14-én, csütörtökön délu-.án o orakor a SzIM Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom
ALAKULÓ GYŰLÉST
tart, amelyre a Párt ifjúsági tagjait barátiággal meghívja az
Elfikészltő bizottság.
ELSŐ L£Pí!"SI£K ... A Nemzeti Segély "helyi szervezete most leSzi az első lépéseket a célkitűzéseinek megvalósítása felé. Buzgó támogatókra talált a Pedagógusok Szabad Szakszervezetének tagjaiban, akik lelkesedéssel karolták fel a Nemzeti Segély ügyét, munkába állították növendékeikel ós hangyaszorgalommal gyűjtik az első kanizsai tagokat. Az élen a városi kereskedelmi iskolák haladnak : az uj szellemtől áthatott tanulóiijuságunk''löbh. mint száz tagol és 2000 pengő tagsági dijai gyűjtött. Németh Jó-zsci 111. oszt. tan. egymaga 18 tagol és 700 pengő lagsági dijat
— ebből'' Hozmán Alajos no-mokkomáromi plébános, püspöki tanácsos adománya 121 P
— jultálolt a Nemzeti Segélynek.,
Beméljűk. az ifjúság lelkesedése áthatja a felnőtteket i.s, kérő szavunk előtt feltárulnak a szivek., mellénk sorakoznak, hogy közös munkával építhessük fel a jobb Magyarországot
Mályus László
.v. ttiKúr.
A KOKSZ nag\kanizsai fiókja felhívja a tagjait, hogy vasárnap. folyó hó 17-én -délelőtt 11 órakor helyiségében (volt Baross-helyiség) taggyűlést larL Tekintettel az ügy fontosságára, kéri l tagok feltétlen megjelenését.
Sportrovat
A MaDISz junius 10-i ünnepségeinek alkalmaból lezajlott staféta-versenyt a MaDISz. csapata fölénynyel nverte.
Férfi staféta: 1. MaDISz csapata (Dér L., Hóbor L., Detrich 0., Pál-falvi F., Moőr B. összeállításban). 2. NVTE csapata. 3. Gimnázium csapata. 4. Kereskedőim i csapata.
A £iói stafétát a MaDISz hölgycsapat nverte (Rikker Ida, ötvös Valéria, Dér Ilona, Viola Erzsébet '' összeállításban).
A polgármester közleményei.
Hirdetmények.
A Magyar Bclügvminiszter lTr 91.187 /1945. IV. sz.''rendedet» alapján felhivöm a város területén tartózkodó összes állami nyugdíjas alkalmazottakat, hogy illetményeik rendezése végett haladéktalanul jelentkezzenek az illetékes tárcájuk Nagykanizsán működő hivatali elöljáróinál. __464
Felhirom azokat a szőlős gazdákat, akiknek 10 kg.-t meghaladó réx-üálic készletük van, azt a \árosháa közigazgatási ügyosztályán tl. era** let, 42. sz.) azonnal jelentsék be.
__473
A Masryar Belügyminiszter Ur 91.187/1045. IV. sz. "rendelete alapján felhívom a város területén tartózkodó összes állami fizetéskiegészi^ íésben részesülő tanszemélyzet, hár-melv vármegyei, városi vagy községi nyugdíjas alkalmazottakat, hogy illet ményügveik kmdczéso véíjott hala déktalanul'' jelentkezzenek az elnöki ügyosztálynál Városhaza ll.em., 82. sz." Hozzak magukkal illetménylapjukat, ha ez nincs, akkor jlletmé-nyeiket igazoló postai szelvényeket vágy egyéb okmányokat. 475
Ismételten és utoljára felliivjjhi a lakosságot, hogy azok, akiknél/birtokában olyan erődítési Yagv jtuxifa van, melyhez a városi eráőhivatal utalványa'' nélkül joitfalanul jutott, vaa^-ilyénről másoknál tud. azt a váf^''&erdőhivat:ilban (Városháza II. c-mcfot, 34. sz. ajtó) folyó hó 20-ig okvetlen jelentse !>e;
Ellenkező esetben, ha a megtar-tandó helysy.ini vizsgálaton ilyen jogtalanul "szerzett fát találnak meghízottá im, ugy a jogtalan birtoklót, mint Szomszédait, kiknek bár tud—-niuk. kel lett a tényről, de nem jelentették azt. a legszigorúbban mogbün-tetem. ''__465
Felhívom a méhcsalád tulajdonosokat, hogy összeírásuk végett 3 italon belül a Városház közigazgatási ügyosztályán (I. cm, 42. szoba) jelentkezzenek. __479
Felhívom Nagykanizsa .m. város területén működő halászati társulatok vezetőit, hogy hjvataiom közig3z-iratási ügyosztályán (I. am., 42. sz. szoba) e hirdetmény közzétételét'' követő 3 nap alatt jelenjenek meg. 478 Polgármester.
MPS.ÓHÍR DETÉSEK
Háztartást és fj^Sít vkgzö háztartási alkalmazottat fizetéise^Vagy egyedülálló asszon>t családtagként felvernék. Horthv M.-ut 15. 1. em.__" 176
Hulladék-gumit felvásárolok. Czvetkó Mátyás guimüzem, Fó-ut 4. 3*5
Jólérett trágya eladó Magyar u. 9. 451
Szerényen bútorozott szobát keres egy fiatalember. Cim a kiadóban.
A váro3 területén mindennemű fevaie-zist vállalok lólogatommaL Szigeti József. Kipizsi-utca 54. sz.
Vénnek jókarban lévő kombinált szobát és konyhabútort Levélbeai ajánlatost » kiadóhivatalba kérek.__48J
Felkérem mindazokat, akik Rákóczi-oka 81. szám alatti lakásomról apámtól, Lidit-fuss Pétertől megvettek vagy elvittek ingóságokat, élőállatokat és ruhaneműt, haladéktalanul származtassák vissza, mert lenkezö esetben kénytelen leszek feljelentést tenni. Jelentkezés Rákóczi-utca 16. alatt-üchtfuss. V*
Keveset használt 39-es számú nól nyári alacsonysarku cipít 3 kg. zsírért elcstrÖ-. nék. László bg.-utca 4./c. 480
7ALA politikai- napilap Kiadja: .KSzgazdasaQi R. T. NaaykMö*'' - Felelős kiadó: a Nagykanizsai Kemzeti Blztttság. Szerkesztésért felel: Bescze ieas.
Nyomatott a »Közgazdasági R. t. Nag-
kanizs?" nyomdájában Nagykamas».
Nvomrfáért felel: Zalai Kir.»v
50« évfolyam. 55. szám.
«
Nagykanizsa, 1945. junius 16 Szombat
9
Ára 1 pengő 20 fillér
A Nagykanizsai Jemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencza Jenő főszerkesztő. SzerkeértAség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
Hitler szökése miaii Spanyolország ellen fegyveres beavatkozást sürget a legnagyobb amerikai lap
Aitieet is meghívták a hármas találkozóra — Magyar kereskedelmi küldöttség Bukarestben
Vádirat a Habsburg főhercegek ellen
Az elmúlt 24 óra kiemelkedő világpolitikai eseménye kétségtelenül Sztálln-ChurcWIl-Truman rövidesen megtartandó találkozása. Ezen a.találkozáson olyan kérdések kerülnek íárgyaösra, amelyeket eddig i megoldani nem tudtak. Igy elsősorban a lengyel kérdés, amelynek sikeres megoldását Harry Hopklns Truman elnök külön megbizottja sikeresen készített elő moszkvai tartózkodása alatt. Egész bizonyos'' hogy az osztrák kérdésben mutatkozó ellentétek is elsimulnak és megoldódik az oíasz-iugoszláv ellentétek kérdése rs. Ugylátszik, Churchill; komolyan számol a munkáspárt fölényes győzelmével, mert felszólította Attlee munkásvezért, hogy a megtartandó hármas konferencián vegyen részt, hogy pártja nevében szankcionálja azokat a megállapodásokat, amelyek ott létrejönnek. '' '' y -. Szenzáció erejével hatott a New-York Herald Tribüné'' tegnapi cikke, amely Hitler szökésével i kapcsolatban felszólítja az amerikai kormányt, hogy ebben a kérdésben, ha kell, fegyveresen is lépjen fel Franco kormánya ellen. Egész bizonyos, hogy ez a cikk vilégszorte óriási feltűnést fog kelteni ós i eredményeképen Igen komoly lépések várhatók Spanyolország ellen, Ne.n vitatható, hogy ebben b kérdésben az angolszász hatalmak magiík mögött tudhatják a Szovjetunió kormányát is annál is inkább, mert a moszkvai rádió napok óta hallatlan élességgel támadja a spanyol kormányt.
Eisenhower tábornok londoni díszpolgárságának átvétele alkalmából rövid beszédet mondott: „Olyan állapotokat fogunk teremteni a világon, hol a kereskedelmi rivalizálás, a túlzott naoionalízmus és a nemzeti büszkeség nem vezethetnek ujabb tragédiákhoz. Hisszük és reméljük, Amerika Anglia és a : Szovjetunió gyermekeinek többé sohasem kell elhagyni polgári munkahelyeiket."
I
LSÍ^J.
EÜáltó %
vettó 365
45!
3zsd.
zoS Öt» 4SI
Zi

írtí
jele* **
0
V&
m
Japán elleni háború
A Japán elleni háborúban ausz-i: áliai csapatok tegnap reggel Brune elfoglalása után Észak-ÍJorneoban magaslatokat foglaltak ól Brunei fölült. T«"ibb mint 500 óriás repülőorőd 80G0 tonna bombát dobott Osakára. Lahuanban más ausztráliai erők elfoglalták a japán kézen levő utolsó felszálló helyet is. igy a szövetséges ¿épek japán repülőtereket használnak felszállásra. Kínában tOTÚbb folynak a súlyos támadások Hon--chow w» Sangha-i eiien.
Oreszország: Moszkva, ju :ius 15
A Szovjet-Unió Tudományom Aka-dt-nftájának 2-22. jubileumi ülésén 1200 tudós fog résztvonni a szövetséges köztársaságok és más országok tudományos akadémiájának képviseletében. Eddig 51 i tudós érkezett Moszkvába. A Moszkvai Tudományos'' Akadémia üléstermébe belépő tud^oknak egy-egy ezüst jelvényt fognak adni, melyen arany lx*tükkel « kővetkező felírás olvadható: :>A •Szovjet-l''nió Tudományos Akadémiája^. Fölötte a következő szám: ¿222. s< . ..
Anglia: ■„_ London, junius 15
A brit kormány tegnap újból ajánlatot tett Indiának; "hogy elfogadjon egy szélesebb körű önkormányzatot! Ezzel az indiai kormány teljes végrehajtó bizottságot kap, kijévé az alkirályt ói a katonai főparancsnokot, akik továbbra is az an-£öl fennhatóság alá tartoznak. Az indiai parlament tolút együttesen választott indiai tagokbél fog állani és így az indiaiak elsőizben fogják Ixmzügyeiket, .külügyeiket és belügyeiket maguk intézni. Lord \Ya-wel alkirály konferenciát hír össze junius 25-én és fölszólított hat indiai politikust, hogy közöljék azok nevét, akikből a tanácstagokat óhajt-: ják kiválasztani. Az alkirály a kon- j zervativ párt azon tagjait, akiket az j 1942-i zavargások óta őrizet-ben tar- j tottak, szabadon bocsátották. Az an- j ííol alsóházban valamennyi párt i nagy örömmel fogadta őzen" bejelen- j t«''St és múld az indiai kormányzat I módosítása mellett szállnak síkra, j
London, junius. } 5 í
Az angol. parlament tegnap ült ■ osszí; -utoljára ¡> utána a király fel- . oszlatta. Minden párt-, most már •
fokózott erővei forditia minden erejét a választások feíé. A munkás-: pártnak 641 jelöltje, mig a konzervatív pártnak 5*4 jelöltje yan, azonkívül van 49 más jelölt. Churchill, miniszterelnök meghívta Attleet, az angol munkáspárt vezérét, bog}'' Tru-mao elnökkel és Sztálin marsallal történő találkozójára kisérje el. ; Churchill, azért óhajtja Attlee rész- . vételét a találkozón, mivel semmi olyant nem fognak'' elhatározni az értekezleten, amit később nem fognak megvalósítani, bármelyik párt is kerüljön hatalomra a válaszúisok ; után.- Churchill a levantei kérdéssel kapcsolatban azt mondta: mi angolok nem akarjuk kitúrni francia barátainkat. Rendkívül örülnék, ha! Franciaország. Szíria és Libanon i megfeíeló megállapodásra jutnának egymással. Abban a pillanatban, ha Franciaország és Sziria megkötötték az egyezményt, mi kivonjuk csapa- | tainkát a levantei államokból.
'' Am:.'' ika:
Newyork, junius 15
A New-York Herald Ti:ibujg£ egyik cikkében sürgeti, hogy Anglia- és
Amerika nvomozza ki Hitler jelenlegi tartózkodási helyét és felhívja-az an^ol és ariieri kai"''illetékes kürö-ket, hogy komolyan foglalkozzanak ezzel :: kérdéssel. Nem engoilliétó meg .irja —, .hogy Hitler sjw-n\ol és argentínai segítséggel• megmeneküljön. A Szovjet-Unió legutóbb elhangzott nyilatkozatában valószínűnek tartja, ho^y sikerült elmenekülnie. Teljesen észszerű az a feltevés, hogy a nVugati hatalmak zónájában tartózkodik, ahol nagyobb biztonságot tapasztalhat; mint a Szovjei által, megszállt Zónában. Hu 11 hier elmenekült, egész bizonyos, hogy menekülését gondosan előkészítették, sói lejtekheKét gondosan ki-szemeiték. Az a hely, ahová ménekült. egy ÍJorlini repülőgéptávolság fizikai határán belül kell, hogy legyen .ez a helv tehát caak Spanyol-ország lehet. Ide német- menekülök is érkeztek, igy valószínű, hogy Hitlert tovább segítették ijxnek ülésében. Franco tábornok sokat köszönhet Hitlernek, aki ót uralomra sog i tette .• Nem mert nyíltan Hitler mellé állni, de. szökését előmózditotta. Lehet,
Vécsey Barnabás városi tanácsnokot megfosztották állásától
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság áltai felállított I. számú Igazoló Bizottság csütörtökön tartott tárgyalásán nyugdíjazásra ítélte dr. Bor-sányi József városi tanácsnokot. Indokolásában kimondja, hogy mint l»ombakárosult zsidó lakásba költözött. az 1945 áprilisában több izben közzétett felhívásnak nem tett eleget. Nem jelentette be zsidó lakásba költözését, a lakásban lévő berendezési és egvéb tárgyakról nem vett fel leltárt. Továbbá tagja volt a .Magvar Megujulás Pártjának két hónapig, amelvből azonban kjdépett.
A Bizottság a felmerült terhelő adatok alapján, tekintettel azonban súlyos szívbajára, az 10S0 1945. M. E.''sz. rendelet 20. szakaszának 3. pontja alkalmazásával dr. Borsányi Józsefet nvugdíjazásra ítélte.
Pénteken tárgvalta ugyancsak az I. sz. Igazoló Bizottság Nécsey Barnabás városi tanácsnok, a mérnöki hivatal vezetőjének igazolási ügyét. Vécsev tanácsnokot a súlyos terhelő bizonyítékok alapján ft Bizottság megfosztotta állásától. A Bizottság
határozata szerint Vécsev magyarellenes, tulbuzgó működésével kiszolgálója volt a német- érdekeknek. A kisiparosság érdekeit mellőzte. Sokakat erődítési munkálatok végzésére kényszeritett, mivel igyekezett a há-boriit meghosszabbitani.
A 11. számú Igazoló Bizottság határozatai
A . II. számú Igazoló Bizottság étidig a következő határozatokat hozta: Márton Ferenc rendőr felügyelőt, Baltavári István tiszthelyettest, Gerencsér László őrmestert állásától megfosztotta. ixjIH József főtörzsőrmestert-, Kovács 2. Lajos főtörzsőrmestert, Németh Ferenc főtörzsőrmestert, Süle László detektívet nvugdijazásra ítélt-e. Forgács Antai detektívet, dr. Fodor Frigyes fogalmazót, Bali Pál tiszthelyettest, Nádas Imre rendőrt a Bizottság meg-feddte, de igazolta. Pálkövy László rendőrt a Bizottság igazolás mellett áthelyezte. Dr. Kajdy Lajos rend-őrtanácsos . ígazoh''isát a Bizottság szakbizottsághoz terjesztette fel.
hogy I Iitk-r innen Délanxerikába hajózik, ahonnan tovább folytatja ut-■ját, majd Iíio del Oróból" Argenti-ná!.a repül s ha ke''l, e célból buvár-liaiót is igény bo ve.->/.. Amerikának •ís Angliának nem szóljad figyelmen kivül hagvni ezoket a szökési leh»-tós^tgoket és mindent ei kell követni, hogy Ilitlyrt kézre keritao.
Amerikának habozás nélkül közölni kell Franco tábornokkal ezt az álláspontot és szükség osetén fegyveres erővel kell i ényszeriten^Franco kormányát, hogy Hitler ne utazhasson keresztül Spanyolországon. Ez az eljárás teljesen indokolt- és Európának -teljes eréllyel rendelkezésre kell. állni a felaáat végrehaj-iásában, inert Ilitler esetleg Pata-goniába szökik s oly területen fog tartózkodni, melynek kormánya esetleg nem rokonszenvezik a^pzöveteó-gesek noütikiijával. Eddig a New-Vork Herald Tribüné cikke. Rcmári. : Bukarest, junius 15
Budapestről néhány nap előtt magyar küldöttség utíizótt a román fővárosba kereskedelmi és gazdasági csere-szerződés megkötése végett. Az eddigi értesülések szerint a tárgyaiások kedvezően haladnak.
. J Pártszemle
A Sio<''iáldemokrata Párt Ifjúsági. Mozgalma (SzlM) csütörtökön tartotta alakuló gyűlését. A párt helyiségében összegyűlt ifjú tagok ofőtt lemesi Gyula k örvonalazta röviden a párt, ozon belül jjedig az ifjúsági mozgalom célkitűzéseit.
— Szociáldemokrata Párt legrégibb a demokratikus pártok között — mondta —, több mint 80 éves múltra tekinthet vissza. Most is ugyanazok az elvei, mint megindu-hisakor: szocializmust és demokráciát a magyar Töld testvériségre őa emberiességre szomjuzó népének, annak a népnek, amellyel vezetői azelőtt soha nem törődtek, parlagon -hagyták testileg-lelkileg. A közös sors, az azonos szenvedés, nélkülözés -tömöritette egységbe a társadalom dolgozó elemeit, mert. a lét vagy nemiét forgott kockán. Az azonos cé ok, elvek által egység!« kovácsoló-dott tömeg mozgalma párttá öntu-datosult, amely párt ma már épitó munkájával tevékeny íészt- vesz az ország kormányzásában.
A i«''»rt-, valamint az aktuális kérdések megvitatása után megalakították az ideiglenes vezetőséget. Elnök lett líér László, társelnöK Kócza lJózsa, titkár Hackler László, j^yző Erőss Ferenc.
*
A Nemzeti Parasztpárt folyó hó 17-én, vasárnap délelőtt- 10 orakor taggyűlést tart. Megjelenés kötelező. Nemzeti Parasztpárt.
17-én \ vasárnap) délután 2 órakor vezetőségi, 3 órakor taggyűlést tar-tu .ik. Kérjük a tagok/teljes létszámú mogie''.euéöét, inert- vezetőségi választás lesz. MaDISz vezetőség.
^ .. *
A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom sportszakosztályai megalakultak. Az atlétikai szakosztály már meg is kezdte működését és a Barátság SE az NYTE junius 17-i toborzó versenyén részt is vesz ugy női, mint férfi számokban. Az edzéseket minden szerdán és pénteken délután 7 órától tartjuk a Zrínyi sportpályán. Sportvezető.

Z\LA
junius 16.
Budapestről jelentik:
Vádirat készül a három Habsburg főherceg ellen.
A budapesti Xópügsószsóg elkészítette a nárom Habsburg főherceg elleni vádiratát. A vádirat szerint •József főherceg hü kiszolgálója volt a náci Németországnak, agiUilt a németek mellett, sót. hogy Németország Magyarországot vazallusként kezelu«, kifosztotta és a tönk széjéro juttatta, ebben nagy része volt József fóhorcogbek is. Emlékezetes, Szálasi mellett tartott nagy rádióbeszédet. ». .
József Ferenc főherceg elyn is imljorus bűntett a vád. Az eddigi nyomozás szerint József Ferenc főherceg a németek érdekéljen agitált, szoros kapcsolatban állott a budapesti német követtel.
A magyar közvélemény nag\ megnyugvással fogadja azt a hirt, hogy a Népbiróság elé kerül Albrecht főherceg is, aki azonkívül, hogy minden cselekedetében Németország érdekeit k.''-pviselte, a nyilas mozgalmat segitetto, sőt, vannak .adatok arra is. hogy finanszírozója volt Szálasinak és pribékjeinek.
Albrecht főherceg volt az ös<zo-kötő kai>ocs a nácik és a nyilasok kőzött. Neki tulajdonítják, hogy Hitler az október 15-i puccs idején Szálasit ültette a kormány »Inőki székbe. Albrecht főherceg számos ízben utazott ki a német főliadiazál-iásra Hitlerhez, tárgvalt a náci Németország vezetőivel és készítette elő a nyilas rémuralmat Magyarországon.
Életfogytiglani fegyház a lakihegyi rádió elfoglalásáért.
: Bittner János vas- és fémesztergályos a nvilaspárthan kerületi §zer-\vező, majtf oktató lett. Október 15-éi ő volt annak a nyilas terro^csapatnak a vezetője, amely a lakihegyi rádióállomást megszállta. Később zsidókisérésekkel »foglalkozott''/. A Népbiróság Egyed-tanácsa életfogytiglani fegyházra. Ítélte.
Nagy orosz müvószest lesz hdnap a színházban
A Vörös Hadserc-? művészegyüttes szombaton, c hó 16-án este 7 órakor a Városi Színházban hangversennyel egybekötött müvészestet rondez, amelyre szeretettel meghivja Kanizsa város közönségét. A zenei műsoron kivül ének," tánc és akrobata számok tarkítják az est műsorát. Az orosz művészetet nem kell már Kanizsán ism ''rtet-ni. mert a/ irt bemutatott műsorok feledhetetlen emlékei maradnak mindazoknak, akik azt látták. A szombati műsor -- mint értesülünk - a már cddi-_'' látottakat is felülmúlják. Pécsett és Kaposvárott- zsúfolt házak mellett sokakor, kellett megismételni ezt a műsort, amit most a parancsnokság előzékenységéből Kanizsán is l>e-mutatnak. A jegyeket nem a pártok utján juttatják el a közönséghez, hanem elővételben máris beszerezhetők a Színház pénztáránál 10—-2«''» j>engós áron.
Felhívás.
Felhívom az Országos Társadalombiztosító Intézet nagykanizsai kerületi pénztára ipari és Háztartási munkaadóit, hogy alkalmazottaik után, 1944. év november hó 20. napiától a mai napig a ker. pénztar házipénztárába és a ker. pénztár pénzoeszedójének kezeihez fizetett társadalombiztosítási járulékokról ki állított nyugtákat 15 napon belül a kerületi pénztár melle rendelt számvevőségnél 6aját érdekükben mutassák be.
A nyugták bemutatása a járulékhátralékok közigazgatási utón történő behajtását megelőzően, ellenőrzés szempontjából szükséges.
- VANITS FERENC szv. tanácsos, a ker. pénztár mellé rendelt számvevösé» vezetője.
Támogasd a Nemzeti Segélyt!
Tudnivalók az 1000 pengős bankjegyek ügyében kiadott rendeletről
A hivatalos lap tegnapi száma közli az ideiglenes kormány 4250/ 1945. sz. rendeletét, amolynek értelmében a Nemzeti BanV-i]tai 1927. évi junius hó elsejei, valamim 1943. február 25-iki kelettel kibocsátott 1000 pengős címletű bankjegyek 1945. junius 14 ik napján Ö''Ol perc tői kezdve többé törvényes fizetési eszközt nem képeznek.''A rendelet érteimében ezeket a bankjegyeket junius 26-ig letétbe kell helyezni, vagy azokkal junius hó 19. napjáig adót lehet fizetni.
A letétbe helyezés a Nemzeti Bank nagykanizsai fiókjánál eszközölhető, de a postahivatal is köteles a letétet elfogadni.
A rendelet 3. § a kimondja, hogy a letétbe helyezett bankjegyekért az ellenérték kifizetése a pénzügyminiszter a ital rendeletid megállapított és közhírré tett mőí-p\: és időben történik.
A Vörös Hadsereg által kibocsátott ezerpengősöket a Nemzeti Bank azonnal beváltja, mert azokra a rendelkezés nem vonatkozik.
Munkában a kanizsai rendőrség politikai osztálya
Nagy erével íoiytatja a nagykanizsai renaSiség politikai osztálya a nyilas-fasiszta elemek össze-szedését. Nyomozói fáradtságot nem ismeive dolgoznak azon, hogy a demokratikus újjáépítést meggátolta igyekvő fasiszta-reakciós egyének működését lehetetlenné tegye őrizetbe vételükkel vac.y internálásukkai.
Ujabban több letartóztatást eszközölt a politikai osztály, kézre-keritett olyan egyéneket, akiknek működése nép- és nemzetellenes volt, valamint a demokrácia ellenségeinek uszály hordozói köz 5 tartoztak. A poiitikai osztály igy letartóztatta ifjabb Ifjú Béla nagykanizsai lakost, aki önként, saját elhatározásából már 1943-ban több társával együtt kiment Németországba azzai a céHat, hogy belép jen SS alakulat pribékjei közé. A napokban tért h?za Németországból, a környéken bujkált, a politikai nyomozók azonban elfogták. Nyomban megkezdték kihallgatásán ifjabb Ifjú Béla azonban németországi működéséről, hatásköréről a rendőrségen nem volt hajlandó semminemű vallomást tenni. A tanuk egyöntetű vallomása szerint mindvégig megmaradt SS katonának.
Ugyancsak letartóztatta a poüti kai osztály idősebb Ifjú Bélát i*, akit még 1934-ben hivatali szabálytalanságok miatt elbocsátottak a rendőrség kötelékébői. A volt rend őrségi alkalmazott érintkezésbe lépett dr. Begidsán Emiilel, a Nyiias; keresztes Párt tisztiügyészével, nyugdijának folyósítása érdekében. Begidsán megígérte neki, hogy a nyugdíjügyét elintézi. Ezért Ifjú Bila belépett a Nyilaskeresztes Pártba. Ügyében több tanút hallgattak ki, akik elmondták, hogy idősebb Ifiu Béla meggyőződéses nyilas-fasiszta volt, hűséges munkatársa Szálasi kanizsai cinkosainak. Tagja volt a párt fegyveres szolgálatának is.
Részt vett a zsidóűzletek transzferálásánál, árukészleteinek kiárusításánál, :mely alkalmakkor mint őr tel jesitett fegyveres szolgálatot. Nagyon imponált neki az egyenruhában való j?.rkálás. Kézigránátokkal és puskával felfegyverkezve te''.wc:-gejt. Teljeser. indokolatlanul életveszélyesen megfenyegetett több egyént.
Fokozatosan hal2d a tisztogató munka a környékbeli falvakban is.
Homokkomárombar. több nyüas-fasisztát fogtak el és szállítottak be a nagykanizsai rendőrseg politikai nyomozói. Már valamennyieket kihallgatták. Az alábbi homokkomáromi lakosok kerültek rendőrkézre: Krémer József, aki a tanúvallomások szerint a Nyiblfcercsztes Párt fegyveres alakulatának volt a tagja, Simula József, aki fanatikus németbarát és nyiias volt, a tanúvallomások alapján hiúságból irányította a községvezetői teendőket. A politikai osztályra került Fejes Ferenc, aki ugyancsak tagja volt a fegyveres pártszolgálatnak, önvallomása szerint a csendőrségnek segédkezet nyújtott a kőzrendészeti razziákon, valamint a lakosság összeszedésé-ben lövészárkok készítése céljából. Kóré József az ottani fegyveres pártszolgálat vezetője volt, állandóan fegyverrel járt és a lakosságot sáncmunkák végzésére kényszeritette. A tanuk vallomása szerint nagy németbarát és erősen szélsőjobboldali magatartású volt. Landi József ugyancsak a pártszolgálat vezetője volt, állandóan fegyverrel és karszalaggal járt. Dhosz-pód Gyula a helyi szervezet pénztárosa volt, egyuttul azonban szerepet vállalt a fegyveres partszolgá-iatban is, karszalaggal és fegyverrel járt-kelt mindig. Behozták a nyomozók Palinból Gerencsér János földművest, aki az ottani fegyveres pártszolgálat vezetője volt.
Kihallgatásuk után valamennyiüket letartóztatták.
Leventéket szedett össze: letartóztatták
A nagykanizsai rendőrség politikai osztálya elfogta Németh Jemő volt népiskolai tanitó, tartalékos főhadnagyot, aki tevékeny részt vett a nagykanizsai leventeifjak össze-szedésében és Németországba való elhurcolásában. A politikai osztály felhívja a leventék szüleit, hogy az ügyben panaszaikkal vagy észrevételeikkel jelentkezzenek az osztály Csengery-ut 32. sz. alatti helyiségében.
Jelentkezzetek a ma este 7 órakor kezdődő orosz nyejvian folyamra a volt KaszinóbanI
A G^jZFCRlnj uy''.va D*pcu-.s regg*. r óráíó! 6 ór4?f (Kedd-.u isp éA penfebeo déluUc n^ena1«-.) -Fürdóruhf.t és törülközőt roindenkl bo:-->3 01 agával.
Felhívás.
Felhívom a város lakosságát, hogy a lakásbejelentési kötelezettségének 14 napon belül tegyen eleget.
Azoknak, akik régi lakásukban laknak, nem kel! bejelentő-lapot ki-tölteniök, hanem személyesen, vagy megbízottjuk utján jelentsék azt a rendőrkapitányság bejelentő hivatalában.
A kapitányság vezetője.
MOZI
Mária- Antoinette
Csodálatos történelmi film,.amilyent c.sak nagvon ritkán van alkalmunk látni. Iíasábokon át lehetne foglalkozni szépségeivel és drámai mélvségeivel, dé.csak sorokban írhatunk róla. Egy királyi ház, királyi í család tragédiája és a forradalmi i Franciaország jelenik meg előttünk i eleven képekben. Hiába van mog a
jószándék ja királyban, az uralkodó teheist''^telpnsége és gyámoltalansága folyt art a korrupt ü fi var kapzsi-sága ''romlásba viszi az országot. nép nagy Tíyonioruságban_ éJ. N''ehí, _ helyzetének okozóját a királyi háj." baíi látja. Királyi tragédia tcljesü. be a királyon és''a királynén, a forradalmi neptörv£nyszék halálra ¡tél mindkettőjüket. Az uj Frankhon jelenik meg már a láthatáron. Kivnk színészek játsszák a történelmi szere jokeí. A nagyszerű rendezés méHs a film meséjéhez ós a szereplői játékához.
*
Ju=: us 14—17 ic, csütörtöktől-vasárnapig a Váro3i Mozgóban Bud.-.pesttel eg\ időbér Mária Antoinette. Főszereplők: Norma Shcarcr, Tyror.e Power. Eiősddsok szombaton az orosz hangverseny előtt 1 i3 é$ l''s5- kor, vasárnap délután 3. 5 és 7 órakor.
IfagyKanixsai magyti fo galmi adóhivatal
107 1945.
Hirdetmény.
Értesítem adózóinkat, hogy a for-gahni adóhivatal működését ideigle-ine-en a pénzügyi székházba II. ern. -1. é.s 7. szátTju ¿zobáklwi helyezte át.
Egyben felhívok minden adófizetésié kötolezettet, hogy bejelentési ki>te!ezettségüki>ek—4olyó hó 15-ig büntetés terhe alatt okvetlenül tegyenek eleget.
A felek fo-radása hétköznapokon 8—1*2 és 14—17 óra.
Nagykanizsa, 1945 junius hó IS.
.Hivat átfonok.
Hirdetmény.]
A MAORT üzemek lga:oló bizottsági felhívja mindazokat. akik az alant felsorolt MAORT alkalmazottak olyan magi-tartásáról és cselekedeteiről tudnak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sértik, vagy ezeknek németbarát és fasiszta levéker.vsécéről tudomással bírnak, jelentse a MA''ORT Igazoló Bizottságánál 3 napon belül, Király-u. 55. sz. alatt Dr. Alliquander Ödön b mérnök, Hodán Péter művezető, Meg}esi Gjula, Hadd« László tisztviselők. Engiert József raktáros, Lippa János üveges, Májkus Andor he-gesztő, Dékán György ácssegéd, Ko?ács R. László müsz. tisztv, Nagy A!ajo3 tisztviselő. Molnár József gázkezelő, Skoda József raktárnok, Helves István autóSTere''ő, Art-ner Károly motorszerelő. Tóth József tisztviselő, G;.ulay Ernő autószerelő, Kőszegi István, Derzsy Péter tisztviselők, Kaj István motorszerelő, Bartha Ferenc géplakatos.
MAORT Üzemek Igazoló Bizottsága.
APftÖS^ftDETÉSEK
Eladó bérház szabadkézbe Király-óta
31. n.__J9Q
Felkérem mindazokat, akik Rákóczi-utca 81. szám alatti lakásomról apámtól, Licfaí-fuss Pétertől megveitek vagv elvittek ingóságokat, élőállatokat és ruhaneműt, haladéktalanul származtassák vissza, mert ellenkező esetben J^nytoLen leszek feljelentést tenni. Jelentkezés-RSkóczi-utca 16. alatt üchlfuss. * 472
Háztartást és főzést végző háztartási alkalmazottat fizetéssel vagy • egyedülálló asszonyt Családtagként felvennék. Horthy M.-ut 15. 1. e-n. _176
Hulladék-gnmit felvásárolok. Czvetkó Mátyás gumiüzem, Fó-ut 4. 355
Egy gyermek mélykocú eladó. Sabjfc Gyula-u. i. 1. 2. ■• #
Köstiaz''.visclS egy gyermekkel bútorozott szobát keres Állami adóhivatal II. e& 5. sz. __
Egy jóhangu hegedű elrdó. Rózsa uta 33. sz. " 4S
Megbízható bejárónőt keresek azoe-nalra. Kisfaludy utca 16 4S
Eladé: fé.-fi munkásköténv és kabát, hasi-nált 42 es férfi- és 37 es nőícípő. egy b»ba-fürdőteknó és konyhakredénc. Lehet zsírért vagy lisztért is. Szemere u. 8/a. 433
ZkUí poüii^aS napilap
.Xízgazdasáel R. T. Ndgykailz»''
Fet?!ca klsdó: a fvacykanizsal Wamzítj Blzattaág. Szerkesztésért felel: Bencze Je«ö.
Nyomatott a ,Közgazdáit.::'' R. T. N''agj
kanizsa" nyonidájáha.i Nagykanizafc
Nybmáiert felel: 2a; u Kár^l-
i
50» évfolyam. 56 szám.
Nagykanizsa, 1945. junius 17 vasárnap
Ára 2 pengő
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapíja.
Szerkeszti:{Bencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség, és kiadóhivatal:. Fő-út 5. szám.
Telefon:.31. \

Berlin mellett lesz a hármas találkozó
Ribbentropot elfogták — Megkezdődött a lengyelkórdós moszkvai tárgyalása Életfogytiglani fegyházat kapott Meskó Zoltán
Ma kezdődik Moszkvában a lengyei kérdés néven ismert világpolitikai probléma tisztázására összehívott értekezlet. Ezín értekezletre nemcsak a varsói, de a londoni lengyel demokrata politikusokat is meghívták. A világpolitikai érdeklődés homlokterében ma ez az esemény áll, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a ma reggeli angol lapok vezércikkei majdnem kivétel nélkül ezzel a kérdéssel foglalkoznak A nagyhatalmak fáradhatatlanul igyekeznek a lengyel té-désben olyan kormányt hatalomra segiteni, amely az egész lengyel demokratikus közvéleményt képviseli. Ezt az igyekezetüket remélhe-6!eg siker koronázza, írja a Times és hozzáteszi, hogy ostobaság volna azt hinni, hogy Angliát ugyanolyan közvetlen érdekek vezetik a keleteurópai problémák terén, >nint a Szovjetuniót. A Szovjetunió viszont nem kíván közvetlenül résztvenni a nyugateurópai országok .sorsának alakulásában.
A világpolitika másik érdekes hire, hogy ugy Olaszországban, mint Jugoszláviában elhatározták, hogy népszavazás döntse el ezen országok államformáját. Mindkét országban a népszavazást még ebben az évben meg akarják tartani. Általánosan az »^vélemény, hogy a népszavazás eredményeképpen mindkét államban megszűnik a királyság, helyébe a népköztársaságok lépnek
A szlovák nemzeti tanács 8-án tartott ülésén olyan határozatot hozott, hogy az ott tartózkodó németeket-és magyarokat jelöljék meg. Addig is, mig azok gyors eltávolítása lehetővé lesz. A magyarok a határozat értelmében M. betűs ^elet kapnak. Ugyancsak közelről érdekel bennünket Benes Lídioében tartott beszéde, amelyben kijelentelte, hogyjia a német és magyar kisebbségeket nem takarítják ki az országból, ezek a kisebbségek ugyanezokat a háborúra vezető bűnöket követik el, mint «nnik Idején a szudéta németek. Ezekkel a nyilatkozatokkal szemben az angol kormány véleménye az, hogy ezen kerdések megoldása nem tisztán csehszlovák ügy, .hanem szorosan összefügg Németország és más országok háború utáni különböző problémáival. ;
A megye krónikája
Dr. Brand Zala vármegye volt alispánjának nyilatkozata egy fővárosi lapban
A Budapesten megjelenő Kis Újság, a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt lapjának munkatársa beszélgetést folytatott dr. Brand Sándor volt zalai alispánnal, a Kisgazda Párt zalamegyei vezetőjével. Ebien a beszélgetésien Brand Sándor érdekes intimitásokat árul el a nyilasuralom zalaraegwi történetéből:
— Magamról nem *ziveseti beszélek — mondja dr. Brand; Sándor. — Meghitt barátság fűzött ■Gaál Gasztonhoz, néhai Farkas Tiborhoz és Forster Elekhez, akik ,az úgynevezett Agrárpártot megalapították. Harminckét ovo vagyok- a vármegye tisztviselője, személyes barátom volt Nagyatádi Sza!>ó ís, érthető, ha minden írazdasáiri megmozdulásban ott voltam. A MLP-tal szembon 1938-ban lettem alispán. Nag-on szépen együttműködtem Somogy- és vasmegyei kollégáimmal, mert itt a föld közös szeretete, a s/.abadság tis/.Meto^íedöntött megyehatárokat. 1941 mártás 19-től résztvettem á nemzeti • ellenállási mozgalomban. Nagyon kevesen tudják ma még, hogy Mindszenthy József veszprémi püspök ez év tavaszán felszólította Szúlasit, hogy no merészeljen tovább harcolni, az ál/ Iamíó fegy verszünetet kötött, nincB jósra Pannóniát pusztulásnak kitenni és Dunántul népo a béke mellé állt. A beadvánv egy példányát hozzám juttatta el a püspök, mint a németek elleni ellenállás zalai szervezőjéhez.
, — Meg kell még azt is említenem — folytatja kérésünkre —, hogy 1944 április 27-én..-Teleki Béla gróf hivatalomból, l^aky László rendeletére hivatkozva, eltávolított, majd mikor 1944 szeptemberben a Lakatos-kormány állásomba visszahelyezett, október 17-én a Gestapo hivatalomba csalva letartóztatott, majd'' onnét szabadulva, Csornai főispán internáltatott és szabadságomat csak az orosz bevonulás után nyertem vissza.
— A Nemzeti Bizottság áprilisban egyhangú határozattal behelyezett a főispáni és alispáni állásba. Időközben uj főispánt nevezett ki a kormány, alispáni megbízatásomat bizonyos- okok miatt visszaadtam és nem maradt számomra más, mint a félmilliós zalai lakosság bizalma és az az eltökélt szándékom, hogy a demokráciát és a földreformot csak a Tiidy Zoltánék által kijelölt uto.n és határozottsággal''lehet szolgálni és megvalósítani.
— Ki törődött itt azelőtt ezzel a problémával? A MÉP-képviselók azt mondták, Tiogv a keresztény tőkét nem szabad támadni és az 5000 holdas Teleki Béla jrróf nyugodt lélekkel, teljes szenvedéllyel és mindenkit kizárva osztotta szét a zalai zsidók kisbirtokait, főleg balatoni szólóit, az a gróf, aki készséges kiszolgálója volt minden rendszernek.
— A földreformot végrehajtottuk és végrehajtjuk, ugy, ahogy azt a nemzeti kormány eloirta. Tudja meg az ország, hogy ez a megye sohasem volt a haladó kor kerékkötője. És ha Kossuth Lajos 1843-ban arra hivatkozott, hogy nagy súlyt nyerne országszerte, ha Zufo nvgve, ez a függetlenségi érzés-tői áthatott vármegye Pest megye után elsőnek
Japán elleni háború
'' Neicyork, junius 10 Arnold lábornok. az amerikai légi haderő főparancsnoka kijelentette. hogy amennyiben Japán nem adja meg.magá^feité-!e! iu lkűl. az amerikai''légi haderő porrá zúzza a japán ipart Kijelentése szerint julius 1-től kezdődően havi- 155.000 tonna bomba íog. átlagosan Japánra zúdulni.
London, junius 16 A Japán elleni "háborúban ausztráliai .csapatok ,£szak-Lorneobau elfoglalták a Brur.ei félszigetet és befejezték Labuan megszállását. A visszavonuló japán csapatok felgyújtották az olajmezőket. Egész £$zak-Bor-n eo szövetséges kézen van. kivéve néhány elszigetelt ellenállási fészket.
Oroszország: Moszkva, junius 16 Berlinben uj hirlap jf^enik meg á Deutsche Volkzeitung cimmel. mely a német kommunista párt félhivatalos lapja. A őrit megszállási zónában a szövetségesek Lübeckben rendezték be a polgári közigazgatás központját. Minden férfineK jelentkezni kell, hogy elfoglalják a kijelölt helyeiket. Az orosz zónában felhívták a lakosságot.
hogv minden fegyvert és talál-; ható" katonai felszerelést szol-'' gáltassanak be.
Moszkixt, junius \G Londonból ismét két lengyel; kiküldött utazik Moszkvába az uj lengyel kormány megalaki-'' tá^ál tárgyaló kongresszusra. \A egyik Mikolajczik volt miniszterelnök. a m^sik a szocialista; Stan/ik A parasztpárt vezére.. Yito^ ! e''eg-é e miatt nem lehel-jelen az értekezleten. . \
Aralia : London. junius 16
A- tizenkéthatalmi élelmezési kom fciencia j>énteken véget ért Londonban. Az angol közélelmezési miniszter csütörtöki megnyitó beszédében kijelentette, hogy a* bizottság élelmezési deficitje igen nagy és 1945'' som lesz az utolsó sovány esztendő.. Két teendő van, először is meg kell oldanunk az élelmezés problémáját, ahogyan a háború, problémáját is megoldottuk, vagyis egyesült nemző-, tokként. Másodszor "mindenkinek, beleértve a felszabadított országoknak is, a lehető legjobban kí kell" használnia a saját erőforrásait. A Washingtonban nemrégiben tartott értekezlet oredményö az volt, hogy hus. kivételével fontos élelmiszerekből jelentős készleteket tett félre a felszabadított országok számára.
A Churchill, Truman és Sztálin találkozót Borim közeiébőn fogják megtartani. Churchill miniszterelnököt az angol munkáspárt vezére,
Attlco. is et fogja kisérni a találkozóra ugyanolyan státusban, mint a sahfranciskói konferencián volt. s London, junius 16
A Daily Mail u<g,- tudja, hogy Truman, Churchill . és Sztálin "a jövő hónap elején találkozik.
A londoni lapok feltűnő nyomdai tálalásban közlik 3 közeli találkozó hirét. A hir egyhangú megelégedést keltett. A lapok rámutatnak, hogy a nemzetközi helyzet, ujabban ígon kedvező irányban fejlődik.
A konzervatív irányzatú Daily Tcleirraph annak a reményének ad kifejezést, hogy Oroszország és nyugati szövetségesei között a szoros együttműködés ^ nyomán a két fél jóakaratába vetett bizalom teljessé válik. Ez annaK-örvendeteeebb fesz, mert ez az egyetlen módja annak, hogy Euróoában és a világon elkerüljék ujabb háborús csapás lehetőségét. (MTI)
Az angol parlamentet augusztus elsejéro hívják össze, tehát egy héttel az. általános választások eredményének közzététele után. A régi parlament tegnap ült össze utoljára. A választási hadjárat legújabb beszédét : a tengerészeti miniszter mondja a konzervatív párt képviseletében. A Japán elleni háború ée a külpolitika azt követeli, hogy továbbra is Churchill és Eden ve-'' zesse a kormányt.
London, junius 16 Á szöveteéges főparancsnokság jelentése szerint Hamburgban olfog-
szavazná meg az egyenlő teherviselést, ugy mondhatom, a.multunkban nincs\Hiba, a jelent a demokrácia szemszögéből megértettük és ugy fogunk dolgozni ,amint azt multunk, a vármegye szebb jövője, a demokrácia és az emberi haladás azt tőlünk megkívánja, — fejezte be érdekes- nyilatkozatát Zala megye volt alispánj3, a Kisgazda Párt jn^gyei elnöke.
*
Eddig az inlervju. Síi figyelemmel kisértük Brand Sándor alispán ■ur zalai működését és tényként állapítjuk meg, hogy a 32 éves megyei szolgálata alatt hűségesen kiszolgálta Magyarország legreakciósabb - kor-
szakot. amely meggyalázta azt a kossuthi eszmét, amelyre ő nyilatkozatában hivatkozik. Az ő szolgálati alatt lett Zalaegerszeg a legnagyobb nyilasfészek a megyében és jutott be a megyéből a parlamentbe a két hichner, Maróti (Meisler) és Zsidó Sándor nyilas képviselők. Kérdezzük a volt alispán urat, hogy tett-e valamit ezeknek a megalutdályozásáraí Volt-e egyetlen intézkedése is, melyben a nyilas terjeszkedésnek gátat vetett volna? Valószínű nem tudja cáfolni a volt alispán ur aZi a tényt, hogy alisvánsága alatt fosztották meg a zsidó kereskedőket Nagykanizsán üzlethelyiségeiktől, valamint azt sem, hogy az ő égisze alatt felnevelt
csendőrség hajszolta a halálba az ártatlanok ezreit.
Mindezek után csak azt kívánjuk meg állapi tani. hogy az a bizonyos ók, amely miatt az alispán ur megbízását visszaadta. nem egyéb, mint az, hogy illetékes tényezők. érthe-tőem tudomására adták, hogy hivatali szobából párt propagandát űzni nem ülik. Félreértések elkerülése végett kijelentjük, hogu a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Pártot .mint a függetlenségi frontba tömörült pártok egyik oszlopos szervét mindenkor és mindig a legtisztább magyar eszmék harcosának tekintettük és a fenti ténymegáUapi-tásaink semmiképpen sem a Párt elten szólnak.
ták Joachim von Ribbentropot. a
náci rezsim volt külügyminiszterét. Ribbentropot csütörtökön az angol csapatok fogták el, majd a lüne-burgi repülőtérről pénteken délelőtt ismenetlen helyre szállították. Rib-bentrop egy hamburgi panzióban iakott álnév alatt. Miután megállapították. személyazonosságát; első tette az volt, hogy őreinek r\gy kis méregfiolát adott át. Kibbentrop nem tanúsított ellenállást. Leveleket találtak nála Churchillnek, Edennek és'' Montgomory tábornagynak _ címezve. Rib''-entrop azt mondta őreinek, hogy azt tervezte, hogy Hamburgban marad, amur a közvélemény lecsillapodik és aztán önként jelentkezik a szövetséges hatóságoknál. Ribbentróp 1935-től 1938-ig : éniet nagykövet- volt Angliában/ majd külügyminiszter lett. Akkor követte el a" legnagyobb baklövését, amikor biztosította Hitlert, hogy Anglia nem fog harcolni Németország ellen. Ribbentróp volt legfó-kép|>ea felelős a komintemcilcncs szövetség megszervezéséért.
Joachim Ribbentróp a szövetséges hadvezetőség frankfurti főhadiszállásán van őrizet alatt. Az amerikaiak Boriin olőtt elfogták Július Lipjtet, Berlin volt fői>olgárm sterét, aki a zsidók számára rendeletbe hozott i >ávid-esillag kit] látója volt. Franz Liegonwachtot- is letartóztatták, aki politikai menekülnek adta ki magát, }>edig az egyik koncentrációs tábor parancsnoka volt. Joachim Ribbentróp letartóztatásának hírét a londoni sajtó feltűnő helyen közölte. Ribbentróp a főbb "háborús bűnözők közé számit majdnem yala-mennvi ország listáján támadó és brutális jxjlitikája miatt. - Még nem történt elöntés, hogy milyen eljárás során tárgyalják ezen embecek ügveit és milyen büntetést kapjanak. A szövetséges tárgyalások azonban ebl^on a kérdésben jól haladnak. .V News Chroniclo azt irja, hogy van valami végzetes abban, ahogyan eléri a sorsuk ozoket- a gonosztevőket. Egyik öngyilkos lesz, a másik''sötét pincében bujkál, vagy mérget vesz be, ahelyett, hogy az iítenek alkonyának villámfényében bámultat-nák "magukat, mintahogy azt tervezték. Szét foszlik a legendák dicsfénye, melvet kézzel-lábbal próbáltak a személyük köré fonni-.
r London, junius 16
Az angol" kormány szabadon bocsátotta Nehru indus vezért és hét társát. Az indiai kongresszusi párt elnöke kiszabadult börtönéből. A Hindosztán Timos, amelyet Gandhi fia szerkeszt, örömmel üdvözli lord Wawel azon kísérletét, hogy. az indiai pártokat tartós együttműködésre nyerje meg.
London, juniu§ 16 Az angol katonai bíróságok 3 héten belül megkezdik a brit hadifoglyok és más szövetséges alattvalók ellen elkövetett bűntettel vádolt háborús gonosztevők ügyeinek tárgyalását. A tárgyalások nyilvánosak lösznek. A foglyok saját nemzetiségű tiszteket és ügyvédeket- használhatnak fel védelmükre. A brit kormány elvben elfogadta az amerikai kormánynak azt a javaslatát, hogy a Gestápot és az SS-t bűnös összeesküvésnek tekintse. Az orosz .és a francia kormánv most tanulmányozza ezt a javaslatot.-
Amerika: Newyorfc, junius 16 Stiinson hadügyminiszter a csütörtöki sajtókonferencián nyilvánosságra hozta, hogy az Egyesült Államok vesztesége a jelen háborúban eddig 1.017. Ö97 halott, sebesült, eltűnt és fogoly. Az amerikai veszteséglistán ezen a héten 5048-cal több név szerepel- mint az elmúlt héten kiadott listán. A hadügyminiszter bejelenlelte, hogy kél, néger katonákból álló .amerikai századot.» a csendesóceáni partraszállási hadműveletekkel kapcsolatban lanusitoll vitéz magatartásuk elismeréséül, kitünte-
tésben részesítettek. Stiinson hadügyminiszter sajtóértekezletén jelen volt Patton tábornok, a 2.J hadsereg parancsnoka is. Az amerikai hadügyminiszter bejelentette, hogy Patton tábornok visszatér Európába és hadserege az európai megszálló csapatok részét fogja képezni. Még bejelentette a nyniszter. hogy Clark tábornok, a szövetséges olaszországi, hadseregek parancsnoka szintén visszatér állomáshelyére. Franciaország": Paris, junitv
A párisi rádió felhívást közöli. hogy Tangerrel kapcsolatos konferencia során Franciaország követelje, hogv a marokkói kzultán jogait elismerjék. A szultán jelenleg Parisban tartózkodik.
Zsukov marsall
miniatűr portréja
Georgij Zsukov tábornagy, a németországi szovjet megszálló csapatok főparancsnoka Berlinben szovjet és külföldi haditudósítók előtt.részleteket mondott életéből. A kiváló szovjet hadvezér rö\id önéletrajzában elmondta, hogy Moszkva közelében egy kis faluban született 1896 ban. szülei parasztok voltak Tizenegyéves korában a szücsmesterségre adták és ebben az iparban dolgozott egészen katonai behívásáig. Az első világháborúban a dragonyos lovasságnál szolgált, később al-üsztté léptették elő. Á németek elleni harcokban két Szent György-kereszttel, valamint két más rendjellel tüntették ki. A hadseregnél maradt továbbra szolgálatban. Elmoilcfl.i azl is a tábornagy, hogy 22 éve nős. két lánya van, az idősebbik 1G éves..
Áz újságírók kérdésére kijelentette, mihelyt a viszonyok megengedik, felesége utána jön Berlinbe s mosolyogva hozzátette. hogv ő maga sem járt ezelőtt külföldön, idegen n vei vet
. o •
nem beszel, de szótár segítségével jól olvas franci \ és .jiémiet szöveget.
A jelenlegi. háborúban először a szovjet főváros védelmének előkészítésével megbízott arc-vonalcsapal parancsnoka volt. majd 19-11. szeptemberében és októberében a leningrádi arcvonal parancsnoka, később ezeknek'' a harcoknak sikeres megoldása ulán. Moszkva védelmére készüli. Moszkva után S\táliri tábornagy parancsára végrehajtotta Sztálingrád védelmi tervét Abban az időben, mint a legfőbb parancsnok helyetlese működött. A katonai akadémiát bizonyos körülmények . miatt nem tudta elvégezni, azonban a lovassági iskolát és a tiszti iskolát végigjárta. '' *
Valaki közbeszólt, hogy a né--nietek azt állították, hogy a haditudományt Németországban tanulta.
— A németek mondhatnak, amit akarnak — felelte Zsukov. — Tanulmányoztam ugyan a németek harcmodorát, valamint a világ hadtörténelmét, de véleményem szerint az orosz harcászali és hadműveleti módszerek felülmúlják a németekét, amit az eredmény is bebizonyított.
Magántisztviselők Szakszervezete f. hó 19-én 17 óakor Fó-ut24. sz. alatt vezetőségi ülést, f. hó 20-in 18 órakor ugyanott tasgyOlést t rt Megjelenés kötelezi!
Budapestről Jelentik:
Z LA
i?<5. iumus 17.
3
Hogyan Ölt Vannay alezredes ''•; hóhér zászlóalja.
Mindenkinek emlékezetében él még az 1919-jís fehérterror egyik legvéresebbkezw banditája, a hritta-niás Vannay főhadnagy, aki már akkor sok ártatlan embert gyilkolt és gyilkoltatott meg a Brittania be-tonpincéjében. Ezt a Vannay főhad-'' nagyot »hősiességének elismeréséül« nem hogv kilökték volna a hadsereg kötelékéből, hanem előléptették igy most újra elélV,-^''p alezredesi uniformisában ,minV-i Szálasi-kor-mány szadista pribékje. / - t
Vannav egész zászlóaljat szervezett. gyilkosságok ¡elkövetésére s a Budapesten ártatlanul legyilkolt áldozatok • hozzátartozói az ó nevét fogják megátkozni. "1-egvéresebb kezű segítőtársai Hechs. Aladár százados, Gyukicza százados, Sztankovics ő?" nagy, Kovács Ferenc főhadnagv és Eckl Gusztáv százados voltak. Ezek a vezetők már nagyrészt lakat alatt vannak, kivéve Vannay alezredest, :i parancsnokot, akit nemcsak az ország, hanem az egész világ rendőrsége köröz már.
A zá^zióalj főhadiszállása a Jolqy Ferenc utcai szalézi internátusbaaí voii és az intézet vezetői, Döbre-c-zöni i''-s. Zágó páterek is meglehotő-sen különös és nieg nem teljestál felderített szorepet játszottak a há-lálkülönitrnény szerej>ében. Az épület alagsorában rozsdavörös vórfoltók borítják ma is a falat. Ez volt a nyilas pribékek kedvenc ki végzési, helye, ílechs Aladár vallatása alkalmával beismerte, hogy több embert kivégeztetett, ahogy ő mondja a Hungarista állam nev£%en. Nem tagadja, hogy a Margit-körútról áthoztak 22 emlxírt, akikr.ok ki végzi \ sére parancsot adott. E''gyebekbéii ő volt az összekötő.zászlóalj, különit-ipény Prónaiék kőzött. . • !
A Prónai-kjüiönitnu''ny schi volt különb, ók is ugy ralnjltak és fosztogattak, nunt mi. Ezt a kijelentését szánta flochs védekezésnek. Vo;ksbundrs<ák összeköltöztetése.
Cröm és Pilisboi''osjenő községekbon a Volksbund-tagokat összeköl-töztették és 53 lakás vált szabaddá. A lakásokat a község hajléktalanjainak és Szentendréről kiköltözöt-teknek adták át. :A gazdasági fii-szereléseket a volksbundisták kötelesek voltak hátrahagyni, mig in-jóságaikat magukkal vihették. Az ősö-szeköliöztetésjiez karhatalom vonult ki, azonban közbelépésére nem volt szükség, mert az aKtus minden zb-varó jelenség nélkül történt mog. 1 Két feltűnő lataríéztatSs vld^scen.
A debreceni politikai pendórstíg őrizeti« vette dr.'' Uray Sándort, - a tiszántúli református egyház vezető lelkészét, l''raynak évek* óta egyetlen vágya volt: a-püspökség — és amikor célját nem érte el, belevví-tette magát a szélsőjobboldali maz~ gaiomba. — Gyöngyösön kétheti nyomozás utáil elfogták dr. Boiér Páll, a gyöngyösi nyilasmozgalam élharcosát, a Gestapo ottani besúgóját. Bőért három héttel ezelőtt Orgovány főjegyzőjévé nevezték ki. letartóztatása az orgoványi Nemzeti Bizottság ülésén történt. *
Már 20.000 munkás dolgozik
Csepelen..
A csepeli gyárakban erőteljesen fokozzák a termelést. A foglalkoztatott munkások [száma ma már meghaladja a húszezret. A dolgozók mintegy. 45 százaléka csepeli lakos:
A rádiótíij Budapesten 40, vidékén 20 pengő.
A posta és távbeszélő állomásokkal kapcsolatos valamennyi jogviszonyt 1945 junius végére felmondja s azok nak, akik'' állomásaik üzemét folytatni • kívánják, uj elófizetekül kéli jelentkezniük. *;''
Az ujjáénitési hozzájárulás Budapesten 1400, vidéken 700 pengő, az uj belépési dij pedig 600, illetve 300 pengő. Az alapdíj Budapestén 100, Budapest környékén 150 pengő. A helyi beszélgetés dija a budapesti
egységes hálózatban 1 pengő. Vidéken az átalány rendszerű hálózatok olófizetési tkja havi 50 pengő, & beszélgotésenkéntí díjszabás alá tartozó hálózatokban az alapdíj hat; 40 pengő. A helyi beszélgetés dij; vidéken 60 fillér." A nyilvános állomásokról folytatott beszélgetésekén Budaj)csten Í.20 j>engót, vidéken 8( fillért kell fizetni. A hárompcrcee interurbán beszélgetés diia a távolság szerint 6—24 pengő között mozog. Ily beszélgetéseket azonbat egvelöre csak az állami hatóságoi foí ytathat''nak.
A vidéki táviratok szódija 1 pengr a helyi táviratoké 50 fillér losz. Magántáviratok azonban egyelőre nem adhatók fel.
A rádióelófizotési dij Budapesten és környékén havi 40 pengő, vidéken havi 20 pongó. Az uj adóállomás építési költségeihez való hozzájárulás címén a be!éj>és alkalmával egyszersniindenkorra sO, illetólog 40 pengő fizetendő.
Az uj rádiód íj szabás 1945 j uniti Írótól, a távíródíjszabás 1945 junita 16-ától, a távbeszélőd ijszabás általában .1945 junius 16-ától lép ha-tályba. i ''i ''
Tömeggyilkos nyilasekat fogtak űl Püspökladányba".
A hajdumegvei reiulörség jjolitika: osztálya Püs|)őkiadilnybaii .elfogta Akoni László föidesi, Simon Elemér törökszentmiklósi és Fekete Sándor karai suhancokat, akik a nyilasura-ion-; alatt 150 zsidót öltek meg, a Duna^arton. Mind a hárman bois-merték tettüket. . /
Sok elrabolt magyar vasiítiko-cslt találtak meg.
Má érkezett'' az örvendetes hír, hogy1 Déi.-Ausztriában és Bajorországban megtalálták a magyar elrabolt vasúti park nagvrészét. Nemcsak teherkocsikat találtak, de személykocsikat és mozdonyokat is. A magyar vasúti park jelenleg az angolszász megszálló hatóságok birtokában van, <io értesülésünk azorini a magyar kormány máris megtette a szükséges lépéseket, hogy az elrabolt magyar értékekot bazaszáüit-tassa. Ugyancsak iéjwsek törtémttík a Linz környékén horgonvzó magvaj szállító hajók hazaszállítása érdekében is.
Kispest város vezetősége harcot indított a feketepiac letörésére.
A kispesti piactéren négy fülkéi állítottak fel, amelyben átlag a rtapi-ár feléért árusítanak friss főzeléket, zöldségféléket és olajat. A kenyeret jegy nélkül kilónként 14 pengfc áron adják a dolgozóknak. A várt* árusításai nyomán lényegesen estek Kispesten az élelmiszerárak. Ea köveiondó példa lehetne Kanizsa számára is.
Az ípahráüaj^alka-mazottak elbocsátásának szabályozása
Az utóbbi időben sok iparvállalat csökkentette munkásainak és''tisztviselőinek létszámát-. Az iparűgvi nimiszter most rendelettél- szabá-lyozza ezt a kérdést. Eszerint a munkáltatók a miniszter ensedéh* nélkül néni bocsáthatn^c el több alkalmazottat, mint a teljes létszám tiz százaléka. A. miniszter e kérdés irányításában megfelelő szerepet fcj-ván biztosi tani az üzemi bizottságoknak és a szakszervezeti munkaközre-titó irodáknak.
Megindulnak a magyar és szovjet kereskedelmi tárgyaiások
" Az illetékes minísztériiunok, mini Budapestről jelentik, most készhi elő a magyar -szov jet kereskedelmi szerződések megkötéséhez szükség® anyagot. A megkötendő szerződő keretében Magyarország a jóvátétel szállításokon kívül igon jelentő? mennyiségű'', iparcikket is szállíthat Oroszországnak, melviiok fejéber-Magyarország különböző érték? nyersanyagot kap feldolgozás coljából. íla a szerzudést megkötik,_ ac nak mérhetetlenül nagy jelentós^? lesz Magyarország szempontjából. ■
1945. juniu* i 7
ZALA
3
Búcsúztak a nyolcadkas diákok
Meghaló ünnepség színhelye volt a kaiiizsai gimnázium. Búcsúzlak a nyolcadikas diákok. Ismét elmúlt egy tanév, s isméi kilépett az életbe egynéhány diák. Igen. csak egynéhány diák, mert az elmúlt rendszer hon-bilorlói Félretéve minden emberies érzést, szükségesnek tartották a hazafias mákonnyal félrevezetett ifjúság vérpad rahurco-lávjt és feláldozását.
Az alsósok nevében Kuhár Ferenc hetedikes tanuló mondott búcsúbeszédet: -Diáktársaim ! Elmenlek tőlünk, hogy ti is részt vegyelek a nácik és bércnceik áltai szétrombolt ország felépítésében s a demokratákig Magyarország felemelésében.
A búcsúbeszédre Hosszú Mihály nyolcadikas tanuló válaszolt : Átérezzük feladatunkat. Tudjuk, hogy az. amire vállalkozunk nehéz, de velünk van az Isten és Magyarország minden dolgozója. V.Ma jd meleg hangon megköszönte a tanár urak fáradozását és Isten áldását kérte további munkájukra.
A tanárok részéről Balogh Ferenc igazgató mondott néhány búcsúzó szól : -''Tudom, hogy bárhová is állii benneteket a.sors. megálljátok helyeteket és hiszem, hogy ti is tudatában vagytok annak a nehéz, de ma-gaszlos feladatnak, .amely rá-í''ok vár. Nem féltelek benneteket. .
Az ünnepség a piarista diákok himnuszával fejeződött be. l''j szavak hangzottak cl. uj szellem- költözött az iskola, falai közé. Tanárok és diákok reméljük. hogy megértetlék a mai idők szavát és hisszük, hogy nem lesz többé veszlöhelye ez az ország a magyar ifjú á .nak.
KémeIh László
Pártszemle
17-én (vasárnap) délután "2 órakor rezerőségi, 3 órakor taggyűlést tartunk. Kérjük a tagok teljes létszámú megjelenését, mert- vezetőségi választás íeez. MaDISz vezetőség.
A KOKSZ nagykanizsai fiókja fel hivja tagjait, hogy vasárnap, folyó hó 17-én délelőtt 11 órakor helyiségében (volt Baross-helyiség) "taggyűlést tart. Tekintettel az ügv fontosságára, kéri a tagok feltétlen megjelenését.

Értesítem az összes tényleges és nyugdijas MÁV alkalmazottakat, hogv a Magyar Vasutasok Szabad Szakszervezete folyó hó 17-én 9 óra 30 perckor a fűtőháznál gyűlést tart. Kérem a nyugdijasokat különösen, gfzen minél nagyobb számban jelenjenek meg. Szabadnapos ténylegesek megjelenése kötelező. Magyar Vasutasok Szabad Szakszervezetének helyi csoportja, v *
Értesítjük áz összes férfi és női fodrász segédeket, hogy- a Szabad Szakszervezet megalakulása miatt o hó 17-én, vasárnap délelőtt 10 órára Fó-ut 24. sz. alatti szakszervezeti helyiségben jelenjenek meg, annál is mkább, mert aki nem lesz szakszervezeti tag, az nem dolgozhat.
Szakmaközi- bizottság. t *
Felhívjuk a mérnököket, technikusokat és mindazokat, akik a termeésben miszalci énehniségi munkát végeznek, hogv a szabad szaic?zerveze! megalakítsa miatt f. hó 18 an, hétfőn d. u. ö''órakor Fö-ut 24 sz z''-aüi helyiségben megíelcrni szive^kedje-Az intézőbizo fsa--
A Nemzeti Bizottság ülése
A Nemzeti Bizottság tegnapi ülését délután 5 órakor nyitotta-meg Hackler János elnök. A tárgysorozat egyik főbb. pontja •a nagykanizsai közkórház kebelében felállítandó orr-, torok-, fül- és gégeoszlály volt. A Nemf-zeli Bizottság határozatilag a felállítás mellett döntött, de leszögezte. hogy ebben az ügyben n végleges döntés a legközelebb összehívandó városi képviselőtestületre vár. Ezen" kép-viselőtestület összehívásának ügyét a Nemzeti Bizottság legközelebbi ülésén fogja tárgyalni. A felszólalók együntelücn megállapilották. hogy áz uj kórházi osztály feláilitása rendkívül sürgős. inert sok emberéletet lehelne megmenteni. Dr. Haba főorvos, bizottsági tag kijelentelte. hogy a fül-, orr-, torok- és gégeoszlály nak a kórházban lesz helye. Köztudomású, mondotta, hogy a revi városi képviselőtestület már lő évvel megépített egy emeletes épülete; a kórház területén belül, inely azóta is üresen áll. Az akkori közellátási miniszter a kórház céljaira egy fél-''milliól utált ki, azonban ezen összeg mlahol eltűnt. Az nj képviselőtestületnek lesz feladata, hogy kikutassa, hol sikkad/ el a közkÓFház cél-*-faira- kiutalt 500.000'' pengő, amelyből a kórház egy fillér/ S(*ní kapo/f. A Nemzeti Bizottság az uj osztály vezetésére a képviselőtestület végleges- döntéséig dr. Roth Béla. fül-.''orr^. torok- és gége-
szakorvost liivta meg. Felmerült a Nemzeti Bizottságban a terv egy ötödik igazoló bizottság felállítására is. amelyre azonban dr. Fülöp és dr. Báron felszólalása után egyelőre nem kerül sor. Különböző áremelési kérelmek letárgyalása során megütközést keltett a Dráva völgyi azon kijelentése, hogy amennyiben a fogyasztók nem fizetik meg a hatszoros áremelést, kikapcsolja az áramot. A Nemze''i Bizottságban az a vélemény alakult ki nogy nem lehel az árak ; kalkulálását a rtjgi . alapokon számítani és a dolgozók élethalál küzdelmében nem lehet cél. hogy a vállalatok mennél nagyobb haszonra dolgozzanak. .'' Teljesen figyelmen kívül -hagy- \ ják a szociális és ''munkásjóléti kérdéseket. A nagy vállalatoknak ebben a kérdésben a kalku-lácíókal erős revízió alá kell venni. A Nemzcli Bizottság ezután a szétszórt és begyűjtött boroshordók kérdésével frtglal-kozoll. Elhatározták, hogy továbbra is a legnagyobb eréllyel szedik össze az idegen kezekben levő hordókat, hogy azokat a szőlőbirtokosok között szőlőbirtokuk nagysága arányában eloszthassák. Megállapítást nyert, hogy 618.288 litert kilevő " boroshordó hiányzik. 580 gazda jelent elte be kárigénvét és ebből mindössze 83.898 liter űrtartalmú hordót találtak jmeg.
A Nemzeti Bizottság a cserkészek helyiség iránti kérelmét átlelte a polgármesterhez, akinek ügykörébe tartozik.
Lázas munka a nagykanizsai rendőrség politikai osztályán
A nagykanizsai rendőrség po-lilikai osztálya megszakítás nél-küi folytatja tisztogatási munkáját. Újabb és ujabb nyilas-fasiszta-elemekei vesz őrizetbe, akiknek működésé nagyban clö-segiteileaz ország katasztrófába való sodródását.
Jelenleg a palini nyilas-szélsőjobboldali mozgalom maradványait göngyölíti fel. Ezzel kapcsolatban több letartóztatás történi. Igy letartóztatták :
Báli József földművest, aki községvezetőhelyettes és egyben parasztszéklartó voll. Fanatikus harcosa volt a pártnak, a nagykanizsai központ szervezési utasításait hűségesen végrehajtotta. Purger János cipész község-vezető, hűséges nyilas ós németbarát volt.
Gerencsér József földműves, a fegyveres pártszolgálat .vezetője volt. írástudatlan, a politikai osztálynak az a véleménye, hogy csak eszköz volt egyes személyek kezében, akik '' nyíltan nem merték megvallani pártállásukat, de annál mozgékonyabb eszmei rugói voltak szervezetnek. A politikai osztály ebben az ügyben a Jegeré-. Ívesebben folytatja a nyomozást és minden remény megvan, rá. hogy néhány napon belül, a nyilvánosság elé tárhatja ezeknek a háttérben működött szellemi irányitóknak a neveit-és tevékenységét. *
Tislér József kereskedő, a fegyveres pártszolgálaton kivül a párt pénztárosi teendőit látta el. A palini partéiét élénkségéi misem bizonyltja jobban.
mint az, hogy Baksa György, aki pénztáros volt. e leendőket megosztotta Tislér Józseffel. Ugyanis a központ utasításainak pontos, betartása révén a mozgalom taglétszáma olyan mértékben megnövekcdelt, hogy két nénztárosra voll a mozgalom ffak szüksége.
Betlő Lajos, Mezei Imre. Rákos József ugyancsak tevékeny szerepet vállaltak a , pártban, mini a fegyveres pártszolgálat tagjai.
Közben Nagykanizsán sem lanvhul a munka. Letartóztatták'' Németh László MAORT lakatost, aki dr. Kemenes, a Nyilaskeresztes Párt zalamegyei szervezete munkarend vezetőjének volt a soffőrje. Németh tagja volt a pártnak, valamint a fegyveres pártszolgálatnak is. Feladata az volt. hogy a párt kanizsai vezető testvéreit szállította gépkocsin hivatalps útjaikon. Jelvénnyel és karszalaggal volt ellátva.''Kocsijában álJan-'' dóan katonai lőfegyver volt, abból a célból, hogy a párt helyi vezéregyéniségeit . az esetleges partizántámadásokkal szemben megvédje. Németh kötelességét pontosan teljesítette. Szolgálataiért kitűnő fjzetést is kapott a párttól.
Gécsek István kanizsai lakost is letartóztatta a politikai osztály. Gécsek tagja volt mind a pártnak, mind pedig a fegyveres alakulatának, amelyben-tevékeny működést fejtelt ki. Részt veti a zsidó ingóságok transzferálásánál, lőfegvverekel ásott e1 abból a célból, hogv
azokat a párt szolgálatába állítsa és ezzel is erősítse azt a mozgalmat amely a magyarság romlását idézte élő.
A nagy győzelem kis hírei
Sztálin a következő táviratot küldte Truman elnöknek:
Fehér Iláz, Washington
A ''támadók ellen viselt közös háborúién az egymásnak nyújtandó segítség elveiről kötött szovjet-amerikai egyezménv harmadik évfordulója alkalmából kérem Ont és az Amerikái Egyesült Államok kormányát, fogadja a szovjet kormány és saját magam köszönetét. Ez az egyezmény, melynek alapján áz Amerikai Egyesült Államok az európai háború alatt- fegyvereket, hadianyagot és élelmiszert küldtek a köl-csön-bérloti törvény értelmében a Szovjet-Uniónak, fontos szerepet játszott és nágy mértékben elősegítette a közös ellenség — a hitleri Németország — ellen viselt háború győzelmes befejezését. Szilárd meggyőződésem, hogy a Szovjet-Unió és az Amerikai Egvesült Államok között a közös küzdelemben megerősödött- baráti kapcsolatok a jövőben még tovább fejlődnek népeink javára és a valamennyi békeszerető nép közötti tartós együttműködés
érdekében. (MTI) *
Az angol király Eisenhower tábornoknak átnyújtotta az- Ordor of-Merit érdemrendet^ amolyot a mult háború végén Focho és Joffrc tá-
liornagvok kaptak meg. /■ • * . (
At londoni rádió jelentése szerint a spanyol kormány közölte a brit kormánnyal, hogv hajlandó tárgyalásokat kezdeni Tanger nemzetközi helyzetének visszaállítására. A spanyol csajotok már megkezdték Tanger kiürítését.
Az osztrák rádió kedden este közölte, hogv az Osztrák írók és Újságírók Demokratikus Szövotségo első üiésén felkérte az Egyesült • Államokban élő Franz Werfelt, térjen vissza Ausztriába.
Bulgáriál>an uj választási törvényt hoztak! Mindenkinek 19 éves korától van választójoga. Választható minden 23 évesnél idősebb egyén. Fasiszta beállitottságuak és fasiszta-
barátok azonban nem választhatók. •
Lindbergh, aki polgári megbízatásban Németországban tartózkodott, kedden megérkezett a francia'' fővárosba. Lindbergh mint az amerikai repülőgépügyi testület technikai tanácsadója a rakétameghajtásu repülőgépeket tanulmányozta Németországban.
Parisból és Zürichből különböző táviratok arról adnak hirt, hogy Hitler francia kengyeltartói rövidesen elmerik méltó büntetésüket. A francia rádió közli, hogy Laval, akit a spanyol hatóságok kiadnak Franciaországnak, vasárnapra virradó éjszaka a francia—spanyol határon fekvó. Port Bquba érkezett. Petain -pőrében szombaton kihallgatták Daladier volt francia miniszterelnököt-. Daladier hangoztatta, hogy gyűlölet nélkül akar Petain szerepéről beszélni, melyet Bazin tábornok árulásához hasonlít. Petain az ellenség kezére játszotta a francia hadianyagot és a francia fegyverletételt akkor rendelte el, amikör még a francia hadsereg tartósan tudott volna ellenállni.
• Az Egyesült Államok postaügyi minisztériuma hivatalosan közölte, hogy a sürgöny forgalom egyrészt az Egyesült Államok, másreszt Spanyolország, Portugália, Franciaország, Olaszország, Belgium, Hollandia, Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, Írország, Izland, Svájc, Csehszlovákia, Románia, Bulgária,
ZALA
1945. junius 17
Görögország, Jugoszlávia, Lengyelország és a Szovjetunió között megindult. A rendszeres postaforgalom a fentnevezett országokkal — Csehszlovákia kivételével — szintén megnyílt.
*
Zürichből azt-jelentik, hogy Blas-kovic tábornagyot., a 21-. német had-seieg parancsnokát .München közelében fölfedezett rejtekhelyén elfogták és átadták a kanadai 2''. hadosztály: parancsnokának. Más zürichi távirat megerősíti Tiso szlovák fasiszta vezér elfogatását.-
A Szovjetunio autóipara
Beszélgetés Csudakov szovjet akadémikussal
Jevgén Csudakov, a Szovjet Tudományos Akadémia Gépészeli Intézetének vezetője. Egyben helyetlese Koinarovnak, a Szovjet Tudományos Akadémia elnökének, a termelőerők tudományos kutatását irányító tanács vezetésében." Tevékeny szervezője bonyolult expedícióknak. melyek a nagy szovjet ország távoli vidékein a fém. a szén. az olaj uj forrásait kutatják.
Mint gépész és gépkonstruktőr kiemelkedő munkát végzett az automobilgyártás terén. Kutatási eredményeinek nem kis része van a szovjet autóipar fellendülésében. Intézetében tudományos munkások egész csoportja készült az automobil-gyártás és az autóforgalom s.pe-ciálás feladataira.
A szovjet tudománynak e hivatott képviselőjével volt alkalmunk beszélgetést folytatni. — Csudakov a következőket mondotta :
— Munkatársaimmal és kar-társaimmal együtt a nemzetgazdaság számos kérdését tanulmányozzuk. Mindezek közül engem legjobban ^az automobil közlekedés* problémái érdekelnek.
A Szovjet-Unió autóipara és az autóforgalom jelentősége a-közlekedésben a háború elölt hatalmas ütemben fejlődött. A fiatal szovjet autógyártás soha nem látott gyorsasággal lendült fel. 1921-ben alig volt autőter-'' inelés. 1929—30. években kezdték meg az első jelentős automobilüzem építését. 1931-től a fejlődés rendkívüli tempót ért el és hat-év alatt a Szovjet-Unió az utolsó helyek egyikéről az európai automobilgyártásban a harmadik, az egész világon pedig az ötödik helvet foglalta el. ^ (Folytatjuk.)
. NVTE—NTE 4:1 (3:1)
800 néző. Vezette Flumbort.
Nagy .— Kovács, Munkácsi — Somsi, Németh, Both — Juhász, Friss; Plaeskó, Tura, Boda.
Heklofszkv — Horváth,- Perendi — Tálosi,j Héjjá, Takács — Talpai, Mesits, Vilcsek, Mihalecz, Fentós.
NVTE II.—Ifjúsági vegvos 11:3 (4:0).". - -
Lövölde—Katonarét 3:0 (3:0).
Sáska— Babóchay SE 7:3 (1:3).
^ Vasárnap a Horthy Miklós-uti Vasutas-palyán a következő ifjúsági mérkőzések kerülnek lejátszásra:
Fél 2-kor Honvéd FC—Eötvös-tér Kölykök, 8 órakor Lövölde—Zrínyi, fél 5-kor Magyar FC—Eötvös-tér, 6 órakor Babóchay SE—Honvéd FC.
A Vasút Kaposvárra ment kétnapos mérkőzésre a Kaposvári MTE-nez.
Az NTE vezetősége egyelőre erősen szervezkedik és igy a csapat nem játszik sohol.
Az NVTE II. a jóképességű keszthelyi csapathoz megy barátságos mérkőzésre. H. F.
hírek
_ I.

— Mi este 7 órakor orosz művészest a Váj-osi Színházban.
Orosz müvészest fesz ms, szombaton eate 7 érakor a Városi SzId házban. A ; városparancsnokig ujabb mfvéezeket hozott Nagykanizsára, hogy a lakosság kulturális, művészi igényeit kielégítse '' Az esten zenei, ének-, tár c és akrobata számok lesznek. Az előadás kedvezi alkalmat nyújt arra, hogy a közönség az oroasmflvészettelmegismerkedhesaékAz orosz mövé«zek már eddigi szereplései ls bebízonvitották, hogy maga« szinvo j naloo állanak A mostani e ősdáeok pedig. mint értesölönk. minden eddigit; íelfllmal. Pécsett és Kaposvárott telt ; házak mellett több ízben kellett mö^o j rukat megismételniük. Jegyek csak r pénztárnál válthatók 10—20 P-s áron.
— Meskó Zoltánt életfogytiglani j fegyházra ítélte a Népbiróságok Országos Tanácsa.
Az Országos Népbirósági Tanács csütörtökön foglalkozott Meskó Zol-; tán* fellebbviteli ügyével. Dr. Fe- j nessv népügyész fellebbezést jelen- ■ tett be, mert*a főtárgyaláson Mcskótj c-sak népcllenes s nem háborús bün- j tett miatt itelték el. Az Országos Tanács dr. Bojta Béla elnöklete alatt hosszan foglalkozott a múlt tárgya- ; lás anyagának megvizsgálásával, majd dr. Cseh Jenő népfóügvész vádbeszéde és a védólwszéd után a'' Tanács meghozta Ítéletét. -Moskó Zoltánt- a Népbiróságok Országos Tanácsa életfogytiglani fegv házra Ítélte. Az érdekes megokolás kifejti, hogv Meskót háborús bűnösnek is kell*tekinteni, főleg azért, mert amikor- a Szovjet elleni háborút a magyar képviselőházban törvénytelenül bejelentették, nem tiltakozott — a; módjában álló törvénves keretek kö- ; zött — az általa is aljasnak minősített- hadüzenet ellen.
Hirdetmény. .
Az 1080/1945. M. E. az. rendelet 11. §-a értelmében közhírré teszem, hogv a nagykanizsai II. sz. Igazoló Bizottság 1945. junius hó 23-én az alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz határozatot:
Dómján János, Szűcs Károly fol-ügvelók, Várhalmi József, Böröczi József főszem leszek, Istenes Lajos
nvug. főszcmlész, Molnár Pál szemlesz. Szabó Béla, Nagy Károly, Simon József, Buda József, Agocs Dániel,'' Kövesdi István, Winkler László, Gvalókai Zoltán, Módos Jó-zsef, Németh Béla. Bencze István fővigyázók. Molnár Rezső nyug. fó-vigyazó, Táncsics Vilmos 1. o. vigyázó, Marics János, Süth János, Simon István, Lukányi János vigyázók.
" Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá ront fentebb megnevezett közalkalm^fot-i tak olyan marhatartásáról, vagy cse- '' lekodetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat j nálam szóban, vagy Írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátyus László II. Ig. Biz. elnök. Lakás: Rozgonyi-utca 15. szám.
Figyelmeztetem a bejelentőket arra, hogy az írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a Bizottság figyelembe, ha a bejelentő nevét és lakcímét is feltünteti.
— Felakasztották Hubai testőrét.
A Népbiróság Nagv Károlv-taná- ■ csa; csütörtökön délelőtt a Marké- j utcai törvényszék esküdtszéki termében kezdte ¿1 tárgyalni Bokor Dénc3j sütősegéd bűnügyét. Dr. Matisz-falvy ügyész körülbelül 1500 zsidó kínzásával, kirablásával és meggyilkolásával vádolta Bokort. Bokor a tanácselnök kérdésére elmondotta,: nogy 1939 óta meggyőződéses tagja volt a nemzetiszocialista pártnak, • mert az volt az érzése, hogy csak £zen a párton keresztül tud karriert elérni.. A párt vezetőivel szoros ha-; rútságot tartott fenn, úgyannyira, hogv- Hubai Kálmánnak több hónapon keresztül testőre is volt. Dr. Matiszf^lvy ügyész Bokor Dénesro azonnali halálbüntetést kért, mig dr. Ledermann Miklós védő irgaí-j mas ítélet- kiszabását kérte a Nép- j bíróságtól. A bíróság rövid tanácsko-: zás után Bokor Dénest- kötélálta-li \ halálbüntetésre ítélte "és elrendelte az ítélet azonnali végrehajtását. Az ítéletet végrehajtották.
Felhívási
A 6000/1945. K. K. M. számú'' rendelet értelmében felhívom mind-; azon egyéneket, akik bármily címen személy- vagy tehergépkocsit-, motorkerékpárt, háromkerekű gépjárómüvet,- segédmotoros kerékpárt, vagy bármilyen más gépjárómüvet, -gép-járómű-pótkocsit, gépjárómüroncsot, gépjárómümotort- vagy bármilyen 1 gépjárómü-alkatrészt birtokában! tart, továbbá, akinek ingatlanán el- : hagyott gépjármű van, köteles a gép-, járómüre, vonatkozóan a gépjárómü /ekvése szerinti legközelebbi rendőr- -hatóságnál haladéktalanul bejelentését megtenni. 1
A közterületen elhagyott gépjárómüvekre vonatkozóan az illetékes • elsőfokú közigazgatási hatóság köteles a bejelentéseket megtenni.
Aki jelen felhívásomnak nem tesz eleget, kihágást követ el és a legszigorúbban fogom megbüntetni.
A kapitányság vezetője: dr. Molnár Győző s. k.
rendőrtanácsos.
Hirdetmény.
A MAORT Üzemek IgSiOló bizottsága felhivja mindazokat, akik az alant felső rolt MAORT alkalmazottak olyan -maga, tartásáról és cselekedeteiről tusnak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sérti*, vagy ereknek németbarát és fasiszta tevékenységéről tudomással bírnak. jelentse a MAORT Igazoló Bizottságánál 3 napon belül, Király u. 55. sz. alatt.
V''erbovecz István, Kádár József lakatosok, Nagy János r3kodó. Makó Ferenc motorszerelő, Hegedűs Lajos gépkocsive zető, ifj Pavelka Sándor géplakatos, Perlaki Lajos autószerelő, ¿Csőgör József lakatos, Tomasik Ernő traktorszerelő, Néme:h Zsigmond autószerelő, Pattogó József mű i szerész, Palatinusz István kovács, Dévényi ! Jézsef vasesztergályos, ifj. Kocf is György j asztalos, Andri József vasőntó, dr. Tomor János geológus, Hermann László gépkocsivezető, Benedek Pá''kőmtivessegéd, Heiyi Gyula autószerelő, Thnry Pál anyagkisdó, Vincze János munkás, Báli János gépkocsivezető.
MAORT Üzemek Igazoló Bizottsága.
- OROSZ HYEL VTAHFOL YAM. Hétfőn még lehet /elentkezni az orosz nyelvtanfolyamra a volt Kaszinó nagytermében -^------
Felhívás
Felhivom a város lakosságát, hogy a lakásbejelentési kötelezettségének 14 napon belül tegyen eleget.
Azoknak, akik régi lakásukban laknak, nem kell bejelentő-lapot ki- j tölteniök, hanem személyesen, vagy. megbízottjuk utján jelentsék azt a rendőrkapitányság bejelentő hivatalában. A kapitányság vezetője.
A poigármester közleményei
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 813— 1945. M. E. sz. rendelete és a városi Iq. gyasztási adó szabályrendelet 8., 17. és 32. §-aI alapján Nagykanizsa város terlletéa 1945. évi májas hó 6-töi" kezdve az egye* fogyasztási adókat és adópótlékokít a következőkben állapítom meg:
Bor, pezsgőbor, habzóbor (az ecetkészi-tésre vagy ipari sav előállítására előzetes engedély mellett adómentesen felhasznált bor kivételével) 100 lilerenként 200 P, bormust, szőlőcefre 140 P. gyümölcslé 72 P, vágó- és kisebb marhák, u. ra. ökrök, bikák. tehenek és egy éven felüli borjak darabonként 72 P. egy éven aluli borjak 12 P, juhok, kosok, kecskék, kecskebakok, ürük és birkák 5 P. bárányok 14 kg.-ig,-gödölyék és malacok 6 kg.-ig 3 P, malacok 6 kg.-tól 20 kg.-ig 10 P, süldők és sertések 20 kg.-on felül 70 kg.-ig 12 P. sertések 70 kg.-on felül 110 kg.-ig 16 P, sertések 100 kg.-on felül 20 P, friss hus, a vágott marhának fogyasztásra alkalmas egyes darabja, továbbá besózott, füstölt, pácolt hus, kolbászfélék és szalonna 100 kg.-ként 24 P, szalámi és szeiencehus 48 P. a váios területén leölt minden vágómarha, ideértve az 1 cven aluli borjakat is. élősúly szerint 12 P, a város tcrüle''én leölt minden sertés, ideértve a malacokat is, élősúly szerint 20 P, idegen határból leölt állapotban behozott minden vágómarha és sertés holtsúly szerint 24 P, sör 100 literenként 12; P, u olyan égetett szeszes italok és folyadékok, nmelyeknek alkohol tartalma a közönséges százfoku szeszmcrővel meg nem állapítható hl. fokonként 8 P, az olyan égetett szeszei Italok és folyadékok, amelyeknek alkoholtartalma a közönséges százfoku szeszmérő-, vei meg nem állapitható literenként 4 P.
Az átalányban adózók átalányát a fent jelzett időtől kezdve az adótétel változása arányában felemelém.
Felhivom mindazokat, akiknek készletében 1945. évi máius hó 6-án Nagykanizsán 2 litert meghaladó mennyiségű bor, •pezsgöbor, habzóbor, bormust, szőlőcefre vagy gyümölcslé, 1 litert meghaladó égetett szeszesital, vagy 1 kg.-ot meghalad* sulyu fogyasztási adóköteles husárujuk van, vagy volt, szemlelvvcl nem rendelkeznek s átalány-egyezséget sem kötöttek, készletünket a városi javadalmi hivatalban 8 napon ''belül jelentsék be.
A bejelentés elmulasztása kihágás és a be nem jelentett áru után járó. adón felül az adó 4 8 szorosáig terjedhető pénzbírsággal büntetendő
Felhivom az összes husíparosokat, hogy ¡mindennemű fogyasztásiad»} köteles állat-vágást (vágóhídon való vágást vágást megelőzóleg legalább 6 órávrfTeiő|jbM v. javadalmi hivatalban bejelenteni és az ez után járó adót és járulékait készpénzben, nem pedig bárcával, befizetni tartoznak. 376 Polgármester.
Hirdetmény.
A táviv.''s/ő!óhá!ózat holyráállításához. 16 évnél idősebb munkásokat keresünk állandó alkalmazásra. ^Jelentkezés építési osztályvezetőnél Nagykanizsa, főposta.
MOZI
Junius 14—17-ig, csütörtöktől-vasárHapig a Városi Mozgóban Budapesttel egy időben MárU Antoinette. Főszereplők:. Norma Sfiearer, Tyrone Power. Előadások szombatin az orosz hangverseny előtt i/i3 és 725- kor, vasárnap délután 3, 5 és 7 órakor.
Hirdetmények.
Közhírré teszem, hogv* a tégla-forgalmat az alábbi kikötésekkel szabaddá tettem:
Mindenki vásárolhat téglát egyelőre lakóház helyreállítására azzal a kikötéssel, hogy vásárolt téglát egy hónapon bblül beépíteni tartozik. Ellenkező esetben a vásárolt téglát- elkobzom és annak utalom, ki, aki azt beépíti. Erre a vásárláskor kötelezvényt koll kiállitani. Vidéki építésekhez téglát és cserepet a gyár csak ugy adhat ki, ha arra utalványt adok, ez esetben szükséges, hogy az illetékes község elöljárósága igazolja a vétel jogosságát és szükségességét. <
Cserép ugvancsak egyelőre ug^; vehető ugy Nagy kan izsara, mint vi-. dékre (csak lakóház- helyreállításához), ha a vevő a vételhez utalványt szerez. Az utalvány a v. mérnöki hivatalban szerezhető be. 491
APRÓHIRDETÉSEK
Eladó bérház szabadkézből Király-®*«
30. ti._____f?0
Egy gyermek mélykooi eladó. Sabjái Gyula-u. 2. I. 2. _ <84
Megfelelő juta''omban részesíteném «2* az egyént, aki fiamról hirt tudna ádní, aki a tapolcai repülő rádióiskolánál -szolgait és Cltünt, névszerint Boree Iatváa honvéd HL század. — Szülői am: Boro« István vasutas, Nagykanizsa (Zalamegye)/ Csengery-ut 58. _ ~ 487
Zsirt adnék gyermek sportkocsiért Maort
telep, Olaj-utca 19. 493
Fodrásxsegéd azonnal felvétetik öz^ Rózsás Jáqosné. Deák-tér 1.__4®
Mindenesleányt keresek azonoalra. F^ ut 13. 11. Szemére. 495.
ZALA politikai napilap
Kiadja: »Közgazdasági R. T. Nagykialm" Feleloa kiadó: L a Nagykanizsai Ne«zeti Biztttsáfl. Szerkesztésért felel: Beaoze Jeté.
Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nap-kanizsa" nyomdájában Nagykanizsán.
Nvrodáért felel: Zalai Kírv.iv.
50b évfolyam. 57. szàrr.
Nagykanizsa, 1945 juniup 19 kedd
Ára 1 pengő 20 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
hivatalos lapja.
✓ * ,
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő.
• i .
Szerkesztősé« és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám.
Telefon: 31.
Uj városháza, uj szellem | Amerikaii jegyzék.Csehszlovákiához a magyar kisebbség ügyében
Moszkvai rádiá Sp&nyolországrél — Irtózatos lógioffenziva Japán ellen
írta: Wíndiich Dén«« polgármester
Az ötéves szörnyű világégés ínyv tten anyagi javaktól megfosztott bennünket. Nagykanizsa volt . legtovább. a véreskezű nyilaskeresztes fekete ¡«aagok és az SS pribékek uralma alatt.
Itt maradtunk minden .nélkül. Polgári és városi javak elherdálva, pénztáraink kifosztva. Szerencse, nogy e sorok írója a még megmaradt egy millió jíengűt a városnak meg-mentette, amiből a, legszükségesebb .fizetéseket eszközölni tudjuk. .
Ha megáiiunk a Kő-utcán és ránézünk a leégett \ árosházára, nií''g-u:oz<luí valami bennünk. Dacára a >zegényM*günknek, össze kell fognunk és lel kell építenünk sürgősen a városházát:
De: nemcsak anyagi .érteloYnben, hanem''lélekben is. I<ronr a város-'',
• házát fel kell építeni, ami talán ugy is azért ég.Ht le, hogy vele egvütt semmisüljön meg a légi átkos ko-rupt és bürokrata rendszer. .Mintegy szimbolizálva a régi városházi élet megszűnését. Sors rendezte ugy, hogy materialista értóleml>en is. megszűnjön aktntőmogeivo! .és kisembert nyúzó rendeleteivel; kifüs-. tói ve onnan minden régit, ^tmi ar elmult időkre emlékeztet.
Emlékezzünk, hogv miiyen szo--rongiis fogoCl el bennünket, amikor a nagyméltóságú városházi inakhoz kellett tu/mni és kérni alázatos tisz-lefcttel, hogv méltóztassanak elintézni ügyes-bajos dolgainkat." Hóna-''.pokig kellett, gyűjteni a bizonvitvá-.nyokat, hogy iparengedélykéieímün-ket mély aljzattal az iparbiztos fen-koit személye elé terjeszthettük. Természetes ez még nem jelentette azt. hog\ tiszteletteljes kérésünk elintézési nyert. Korántsem.- Az ipar-.biztos ur talált valami szabálytalanságot. Ha véletlenül olyan engedélyt kértek, ami a baráti vagy érdekkörében már van, akkor hiába volt rendlen minden iratod,-a paragrafus rengetegből kivett egyet és elutasított. .fis ez igy mént végig a vonalon. Egy-két hivatalnok-próbálkozott küzdeni a'' szellem ''és a ra ragra fu''sok ellen, de eredménytelenül, mert a szennyes ár őket- is ellepte.
A városháza letérésével a régi városházi szellem is elhamvadt őrökre! L''j széliem költözik az ui falak k">zé. s szabadságnak, ogvenióségnek és testvériségnek a szelleme.
Paraszt, munkás és kisemberek
• végzik most a munkát. Nem létesüljek ujabb aktatömegek és mindenki szíves meghallgatásra talál. Ipar, ijakás és más ügyek egy-két nap alatt elintéződnek.* A tisztviselők nem kaszinóznak, de dolgoznak és ha akadna közülük bárki, akinek, nem tetszik az uj tempó, irgalmatlanul kikerül az utcára 1
Pár hónap alatt, amíg az uj városháza felépül, az igazoló bízoit-sá-frok gondosan kigyomlálják, a gazt, ami még megmaradt. Es az uj. .tisztára meszelt falak közé, egv ¿minden salaktól megtisztult lelkes gárda kerül; aki szeretettel lesz a hozzáforduló- ügyfelekhez.
Protekció nincs és nem is lesz. -Megszűnt az Arisztidek, urainbátyá-mok és ^ bokaósszeütók kiváltságos eiynyo. Egyedül az igazság és jogosság az az elv, amellyel lemérjük, hogy egy kérelem teljesíthető-^.''? v sak az államfenntartó, várost* építő toIgézők részesülhetnek a köz tómo-^atásában, a naplopókra rossz világ jon — annyi bizonvos.
/ ''
Miért zárolták az ezar^engősöket
Középeurópában nagy zűrzavart és fejetlenséget keltene, ha a csehszlovák kormány túlzott sietséggel vinné keresztül azon szándékát, hagy a szudéta németeket és. magyarókat kiűzze Csehszlovákia területéről. A szövetséges kormányoknak az. a véleménye, hogy a tömeges kiutasítások riemosak a csehszlovák kormánynak, hanem az ellenőrző hatalmaknak is nagy gondot okozna. A brit kŐIQgyi szóvivő szilárdan hangsulyezta, hogy a brit kormánynak az a szándéka, logy a németeket teljes rendben telepítsék át Németországba. S- * -V
Az amerikai külügyi kormányzat terjedelmes jegyzéket nyújtott át Jan Massarik csehszlovák kQl-Ogyminiszternek, melyben leszögezte az Egyesült Államoknak á kisebbségi kérdésben tett állásfoglalását. A jegyzék leszögezi, hogy a kisebbségi ^kérdés fontos; külpolitikai probléma, ós''igy az egyes államok önállóan el nem intézhetik. Csakis a békekonferencia hozhat végleges döntést az .áttelepítés ügyében. A jegyzék határozottan leszögezi, hogy az Egyesült ^llamok kojrmánya nam engedheti meg hogy a oseh-szlovák kormány a magyar kisebbséggel szemben énkényes áttelepítést alkalmazzon és kijelenti, hogy a magyar kisebbség tagjaival szemben semaiiféle kollektív eljárásnak ninc3 helyé, mert ezt a nagyhatalmak között létrejött megegyezés félreérthetetlenül előírja.-Csak a; háborús bOnSsök felelősségrevonásáról fehét szó, akikkel, szemben a nemzetközi jogszabályok szarint! kell eljárni. :•
lenes lldnioei beszédéhez a Magyar Kommunista Párt lapja, a „Szabad Nép* a következő megjegyzést fűzi: Mélyen fájlaljuk a csehszlovák államfőnék ezeket a kijelentéseit, melyek sém a demokráciához nem méltók, se-n a két szomszéd nép megbékélésének és barátságának eszméjét nem szolgálják.''
Japán elleni háború
A Japán ellőni háborúban brit bombázógépek Japán liât legnagyobb iparvárosát már rommá bombázták. ''1 egr.ap óriási repülőerődök négy középnagyságú japán város ellen intézték összpontosított "támadásaikat és 500 repülőérőd 3000 tonna bombát dobott" Kamamaesu, Kiushu, Omuta, K ágas ima városokra. -Az utóbbi két város a Jaoán anyaország déli részén fekszik. Kamainacsűnak különösen repülőgép-acélipara és vasúti mozdony gyártó és szerelő ipara hi-rcs. Oniata Jajxán legfontosabb vegyi ipari városa. Közeléhen olafjino-mitok vannak. «Omatâ Japán legTKi-gyobb^inari kikötője is. A városban tengeralattjárókat és lőszert is gyártanak és nagy olajtartályai vannak. Okinava szigetén -SO.OOO japán esett el, közi ük*a sziget parancsnoka. Mac Arthur főhad ¡szállásáréi érkezett jelentés szerint a Fülöp szigeteken 400.000 főnyi japán katona voszi-tette életét. * A japánok Észak-Borneóban felgyújtották à híres Seria olajte''öijekot. Eddig 21 olajkút .áll lángokban. Az Okinava jsziget . 48 órán keresztül a brit rcuülógépole és Hadihajók tüze alatt álít. A szigot-íkü már csak 20 négyzetkilométer ■van a japánok kezén.
Oroszország: ¿fosz/ay. junius 18
■ ?.Iikolaiczik és Staricik szombaton este Moszkvába érkezett és elő—; zeíe5 megbeszéléseket folytatott az, odaérkezett lengvel kiküldöttekkel, j Tegnap megkezdődtek az előzetes tárgyalások a lengyel egységes nemzeti kormány megszervezésére. A lengyel kiküldöttek tegnap ostc va- j {amennyien résztvettek a lublini j lengyel kormány nagykövetségén adott vacsorán. Zakovszkv helvett ma a lengjelek három képviselője utazik Moszkvába. Ugyancsak ma kezdődik a vörös hadsereg elleni tevékenvséggel vádolt 16 len^yol ügyénél* tárgyalása. A tárgyalusra meghívták ..a Külföldi újságírókat és a szövetségesek képviselőit. ;
Anglia: London, juins 18
Még három indiai vezető elfogadta'' a meghívást a simlai konferenciám. Eddig már 29 jndiai politikus vosz részt a konferencián, töztük vannak az úgynevezett énntho tétlenek kasztjának képviselői?« A brit burmai kormányzat érintkezésben van Burma politikai vezetőivel, hogv kifejtse a brit kormány jövő-
* '' •
beni joüukáját .Burmára vonatkozólag. -;
. < London junius -18
Az angolrámerikai • meg^zálláív alatt levő Németországban minden városban megalakitották.''a heHri kormányzatot. Minden nóu»ot nejnzeti-szoc la lista tisztviselőt eltávolítottak és a Uiiler előtti időkben szeretíelt tisztviselőket i állították helyükre, akik most a közigazgatást vezetik. Németország amerikai j megszállás alatt, levő területein 500! hadbíróság működik. j'' j
Spanyolország: Moszkva, jm iiis IS
franco közölte, bog}1! korajánva állaim a nácsot kíván szervezni,. Éz. az államtanács lesz hivatva arra, hogy kit hívjon meg Spanyolország trónjára. Hírek szerint Francö választatni akar, valamint uj sajtótörvények éleil>eléptetését is tervezi. Franco tagadja, hogy valaha is ¡ösz-fzeköt tetősben lett volna a náci Németországgal. A külföldön élő spa-nvolokat azonban nem tévesztik meg Vranconak ezen intézkedései, mert nagyon jól tudják, hogy Francp íi spanyol népre milyen nagynyomást gyakorol. Snanyolországban egyetlen párt müköühct,-a fallaxigístak. A moszkvai rádió állandóan -napirenden. tartja a sj^anvoloiszági eseményekét és legutóbbi . híradásában megemlítette, hogv a francia-spanyol luuáron franciák megtámadtak egy vonatot, melyről azV gondolták, hogv a kékhadsereg katonáit szállítja. Kiderült., hogy a. vonat polgári utasokat szállított. "Állítólag áz utasok közül 22 eltűnt, ''61 .sebesültöt a genfi kórházba szállítottak, ahpl a francia,genfi nagykövét meglátogatta őket és sajnálkozását fejezte ki a történtek fölött. Olaszország: Ráma, in-vu^ .18
A-sajtó szerint minden nap várható, hogy az olasz felszabadító bizottság jóváhagyja Parri kormányt-alakítását, aki a''z uj olasz kormánj megalakítása ü£yéw>n tegpap XJmt l>orto boreeggol tárgyalt. Parri á német megszállás alatt az ellenál-* lvási mozgalom vezéré volt» római rádió bízik abban, liógy a nomzot-i érdekek teljes kéjjvisetotével -. Parri szilárd kormányt tud ;>lakitani,: mely. képos ■ lesz "• a sürgős. problémá-( kát "megoldani." * '' |;
iefg u-n: '' ;London, junius 18>
Belgiumban még mindií igen fe-''i szült a helyzet Lipót király vissza- i
térésének hiréro. A belgiumi szocialista-párt olhatározta, hogy általános sztrájkba kezd, mihelyt a ki-rálv visszatér az országba: A baloldali pártok még mindig a kormány lemondását követelik. A miniszterelnök állítólag benyújtotta lemondását, de kijelentette, hogy még nem távozik és szándékában • ran mindaddig folytatni a munkát, amíg a kiráh- vissza nem tér. Azután már a királyra háramlik a felelősség, bprmi is történik.
Jügosz''ávia: Belgrád, junius 18
| Tito marsall csapatai a szövetségetekkel kötött egyezmény értelmében bevonulnak Polába. Holnap, amikor aprítok megérkeznek, hivatalosan átadják a varost és kivonulnak PolábóU Triesztben az angolok átvették a város közigazgatásit ea megszüntették a riépbirósHgokat.
A nagy győzelem kis hirei.
Kómában, az olasz, képviselőházban leleplezték a fasiszta rémuralom mártiriának, Gíacomo Matíeőtti elr-társnak a mellszobrát. - ú
v.-'' . ♦ ••
nAz angol alsóház csütörtöki ülésén a brit hadügyminiszter közölte, •hogy Kari Seitz, Bécs volt polgármestere életben van.
Az Angliát .meglátogató; szorj^tv cíjyházi küldöttség Alexis moszkvai pátriárka vezetésével Canterburybo érkezett. A vendégé tiszteletére nagy ¡űnnopsé^Erendeztekr az. ősi székeeegvhazban. . \
"Sziriábán tegnap egy összegyűlt tömeg megölt két francia tisztópT
l '' Amerikai * repülőgépeken Havaiból'' Washingtonba repültek. '' Á 7500 kilométeres utat a repülők 20 óra alatt tették meg és óránként 375 kilométeres utat tettek meg átlagos sebességgel.
♦ ■
A csehszlovák rádió prágai lapokra hivatkozva jelenti, hogy a zágrábi külön bíróság Ante Pavelicset, nor-rátország volt .usztasa-államfőjét, halálra Ítélte. Az ítéletet távollétében hozták. '' A , . •
. -» %•
■ A moszkvai rá^íó közli a Daily Mail tudósítójának jelentését, amely szerint Hitler Írországban él. Hite női ruhában érkezett Dublinba éa most ott bujkál. :
:S
ZALA
1945. junius 19.
A Szovjetunió autóipara
Beszélgetés Csudakov szovjet akadémikussal Majd 1939-ben a világtermelés második helyére került. Különösen -kifejlődött a könnyű, kevés üzemanyagot fogyasztó teherkocsik gyárt£sa.-Majd követte ezt sportkocsik szériagyártása. Egyre több magánember lett autótulajdonos.
Roppant perspektívák nyílnak meg a szovjet autógyártás előtt a háború utáni időszakiján. A honvédő háború éveiben a szovjet aulomobiltermelés a front szükségleteinek megfelelő ujitások és bővítések végrehajtásával. uj jelentős üzemiek berendezésével és üzemek üzembehelyezésével még jobban megerősödött.
Az aulomobilkonstruklorok a háborús tapasztalatok alapján a szovjet automobil uj tipusain dolgoznak. 1943-ban az érdekelt Népbiztosságok kezdeményezésére a konstruklorok értekezletet tartottak, amelyen ennek a problémának megoldását tárgyalták. Ez az értekezlet kidolgozta az uj autoinóbiltipusok gyártási lenét, amely kJ)- 3—6 ev alatt hajtható végre.
Az uj szovjet autó típusával szemben támasztott sokrétű követelmény nemzetgazdaságunk sajátos szocialista jellegéből''fakad. Átlag tonnasülyában autóparkunk már most is megelőzi a többi országokét, de a teher-biróképcsségben még fejlődésre szorul. £s ez a fejlődés a tonna-sulv további növekedéséi is jelenteni fogja. Törekvéseink első eredményei már láthatók.
Most kidolgozás alatt van e:£'' uj. nagy- és középméretű teher-kocsitipus. Ezzel egyidöben kis-fogyaszlásu egyéni használatra készülő ujtipusu kocsik gyártásának előkészületei folynak.
Minthogy a forgalomban lévő uj^modellek száma elég itíagas, — kb. .50 — most folyik az'' al-.katrészek egyesítésének munkája.
Ezek a feladatok foglalkoztatják a szovjet autókonstruktoro-kat — fejezte be nyilatkozatát J. Csudakov. * (Vége)
Miért történt az ezerpengösök zárolása?
Az ezerpengősök letétbe helyezési rendelete a magyar gazdasági életet nemcsak meglepte, hanem bizonyos fokig meg is rázkódiatta. Kétségtelen, hogy a kereskedelmi életben viták fognak keletkezni olyan {teleteknél, amelyek még nem nyertek lebonyolítást, hol egyik fél a másiknak ezer pengősökben folyósított előleget. Ugyancsak számos más formája is elképzelhető olyan tranzakcióknak, melyeknél el kell dönteni, hogy melyik felet terheli az ezerpengös ietéíbe helyezésével a kapcsolatos kiesés. A magyar kormány mindezeknek tudatában volt, amikor a rendelkezését meghozta, de intézkedésének főcélja a nyilas milliárdok visszaözönlésünek megakadályozása volt. Az uj rendsza-
bály erre alkalmatlannak Ígérkezik. Tény az, hogy az .utóbbi napokban óriási tömegedben zudult a pengő Budapestre. • Spekulánsok minden irányból ládasv^jfe hozták az ezreseket és nem átadták üzleteikhez a külföldön lappangó nyilas milliárdokat felhasználni. Árra való tekintet nélkül mindent megvásároltak és nagyban hozzájárultak a drágaság fokozásához. Oíyan cikkeket, amelyek korábban sohasem kerültek kivitelre, most felvásárolták exportra, nem törődve azzal, hogy a fuvar többet tett ki, mint az áru beszerzési ára: Nemcsak a nyilas-epresek visszaözönlésének, hanem a nemzetközi árspekuláció gátlásnéí-küli üzleteinek is alaposan befűtött az uj kormányintézkedés.
i lyeg nem áll rendelkezésre. tartozása-; Irat késypépzbtti is lerólatják, Pénzügyi | székház II. emelet.
\ — Érteti;«». MÁV nyugbéresek, nyög-béresek özvegyei, kegydljssok és ezek vegycinek az elmaradott nyugellátásaik l hó 20 án 9 órától Nagykanizsa állomáson lesznek kifizetve. A nős nyugellátottak fe-leségelkről, valamint 16 éven aluli gyennfr keikről előirt mintának megfelelő nyilatkozatot tartoznak kiállítani, valamint az utolsó nyugellátási csekklapot, a kiadott karton^ lapot és vasnti arcképes igazolványukat is. tartoznak síemélycsen bemutatni. Tekintettel arra, hogy a járandóságok itt lesznek számfejtve, kérjük az érdekelteket, hogy
20-án délelőtt A-tól C-ig, délután D-tőI H-ig.
21-én délelőtt I-től L-ig, délután M-től O-ig, 22 én délelőtt P-től S-ig, délután T-től Z-ig jelenjenek meg, hogy a járandóságokat várakozás és torlódás nélkül tudjuk lebonyolítani. Á!;omásf6nők.

Hirdetmény.
A MAORT Üzemek Igazoló bizottsága felbivja mindazokat, akik az alant felső rolt MAORT alkalmazottak olyan maga tartásáról és cselekedeteiről tutinak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sértik, vagy ezeknek németbarát és fasiszta tevékenységéről tudomással bir-nak, Jelentse a MAORT Igazoló Bizottságánál 3 napon belül, Király-u. 53: sz. alatt Balogh Mihály napsz., Barlucz János vasútépítő, Böröcz Rudolf, Beck Károly kovács, Bflky Lajos lakatos, Bedenek István ács segéd, Brandhuber Ferenc kazánfűtő, Bugyi Mátvás vasúti munkás, Bállts Ferenc tisztviselő, Bánáti József géplakatos, Bedícs Ferenc garage-fütő, Bolf Ferenc motorszerelő, id. Babai György üzemi lakatos, Birkás Sándor kovács, Bán Dezső cipész, Borbély József asztaios, Bally János bádo gos és szer.,v Benkő István lakatos, Beto-vári János géplakatos, Andri István hegesztő, Aoger Ferenc vizv. szer., Angyalosy Zoltán, Artner Károly napsz., Acs Antal kovács, Barabás Lajos, Náray Kálmán tisztviselők.
MAORT Üzemek Igazoló Bizottsága.
Hirdetmények.
A május havi lisztjegyeken lévő «K-betűs szelvényt b% lehet váltani 50 dkg kenyérlisztre. Ez u 50 dkg. kenyérliszt a május havi finomliszt-szelvényekhez járó kei yérliszt __504
Felhívom a város területén lévő üzemek tulajdonosait, hogy amennyiben üzemükből a háborús cselekmények alatt és után berendezési tárpyak-.t és gépeket szállítottak el, ezt hozzám 3 nap alatt jelentsék be. 500 Polgármester.
Az orosz müvészest
A szombati orosz müvészest, amelyet a közönség kívánságára vasárnap megismételtek, komoly sikert hozott- az orosz művészeknek és fc-led i íetetien élményt a közönségnek.1 Csak szuporlativuszokbán rlehetne irni minden egyes számról. Az ének és zeneszámaik oly művészi élvezetet nyújtottak, hogy maradandó emléke lesz mindazoknak, akik hallgatták. •Sztálin marsall tiszteletére kompottál t győzelmi ónok szerzőjének kétségtelenül világhírt fog szerezni. A győzelmi dalt ogy vonösokból, fúvósokból, tangóharmonikasokbót és_ i énekesekből összeállított kar adta elő | v''iiághirü nagy orelicsterekro jxnlé-; j keztetó bravúrral. : Ennok a zenoi ! együttesnek összeállításához nagy i kar;nestorekei is mogszégyonitő ze-l nei bátorság koliett. I>c az orosz karmesternek*meg volt ez a bátorsága- és ezzel bebizonyította, hogy ; igenis leliet kis eszközökkel is olyan órchestrális zonét adni, amely semmivel sem marad a nagy felkészültséget és zenésztömeget igénylő zenekarok .mögött. A halk pianotól » viharos fortisszimoig minden leg-áprólékosabb játékos riüansz is tökéletesen emolodött ki ebből a zenei fgyüttiesból.
: Az esti harangszó cimü kis orosz dalt már másodszor, hallottuk, de sokszor szeretnénk még hallani. A kozákok éneke és egy orosz népdal egészítette ki az est zenoi progamm-ját.
A bemutatott táncszámok egytől egyig világvárosi attrakciók. Vala--niennyi, táncosuk kiforrott műrész, de közülük is kiemelkedik vogy,taki a tengerészek táncában a kormos, fűtőt személyesitotte meg. Erósz bizonyos, hogv viládapok színházi rovatai sokat "foglalkoznak majd vele. - Mindkét estén toljesen megtelt a szinház. Minden ieskísebb zugban is álltak, lírazi »táblás házak« voltak. A közönség melegen ünnepelte az orosz művészeket.
MaD*Sz-ha«gvers*ny
A Kommunista Párt Rákosi Mátyás termében tvolt Kaszinó) tegnap tartolta meg a MaülSz első hangversenyét. Bár a Város»-Színházban ugyanebben az időben az oresz művészek játszottak, a nagyterem mégis majdneqi megtelt hallgatósággal. A hangversenyen megjelent az orosz városparancsnok helyettese, a polgármester felesége, a pártok vezetői, a res.dőr kapitánysás: vezetője és fe esége és sok zenebarát. A városi zeneiskola együttese Csajkovszkyt, Schubertet és Erkelt játszott F Qar:i Marcit, Kerekes írén, ivankovits Ferenc, Fentós Ferenc és dr. Tardoi László kisvárost messze túlszárnyaló zenei együttessel lepték meg a hallgatóságot A zenei nevelés leréu komoly hivatás vár rájuk, éppen azért hisszük, hogy gyakran fogjuk még hallani őkeL A Zala erősen korlátozott terjedelme lehe leüenné teszi, hogy hosszabban foglal kőzzék a tegnapi est műsorával, de alkalmát fog találni arra, amint a terjedelme megengedi hogy megfelelő keretek között méltassa azt a művészi teljesítményt, amit ez a kis lelkes gárda tegnap bemutatott. Meg kell még emlitenünk'', Kaíamár Aranka táncszáraá?, amit Ucgár Edit ki-
sért zongorán. A MaDlSz jó uton indult el, amikor er''t a hangversenyt megren •Jezte és reméljük, hogy hétről-hétre gyönyörködni fogunk e^y-egy MaDISz által rendezett hangversenyben.
Hirdetmény.
Az"!060; 1945. M. E- sz. rendelet 11. §-a értelmében közhírré teszem, hogy a nsgyknnlzsat I. sz. Igazoló Bizottság 9-í5 Junius hó 27^ én az alább mes-aevezettek igazolása tárgy^b&a fog határozni:
Balogh Árpád ip. isk. igazgató, Németh János, Fitos Árpádné ta-nitónő, Balogh Arpádné tanítónő, Cseto Antalné óraadó t., Aesmann •János altiszt,- Elekes Károly téli -azd. isk. igazgató, Böröcz Miklós tanár, i^izg. h., Benedek Ilona tanárnő, Lovast Károly la ni tó, Viant József kis., szolga, Vannay János zeneiskolai igazgató, Kerekes Irén, dr. Baksa öezáné, ívánkovits Ferenc, ivánkovits Ferencné, Vojnich Jádrich Erzsébet r.- tanárok, Horváth. Anna irod. munkaerő, Tánczos József 11. o. altiszt, Bcke Ferenc kercsk. iskolai r.''tanár, dr. Borsa Béla h. tanár, igazg.. h., dr. Daka Mihályné h. tanár, Iváncsits Mária, Koronczav Lászióné, dr. Lévay Bé-láné, dr."Szűcs Lászlóné, dr. Vida Tibor,. dr. Vargha Lászlóné óraadó tanárok, Hauer János altiszt.
Füihtvuül a Ife&ObÓ&gOl, üüfO Xü.i;d
azok, akik az igazeáás atá voat, tea tet-b megnevezett, közalkalmazottak olyan magatartásáról vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekelt sértette vagy sérti, ezt ée a2. erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szób&n vagy írásban haladéktalanul Jelentsék be.
A bejelentéseket: Llditb Iaire I. sz. igazoló Bizottság elnökéhez címezve lehet beküldeni (Sqgár-ut 18. szám), j Személyes bejetestés mindennap d u. 2-5 óráig, az Igazoló Bizottság hivatali helyiségében (Sugár nt 18. I. em.) eszközölhető. ■
Figyelmeztetem a bejelentőket arra ihogy az Írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a bizottság figyelembe, h& a bejelentés a. bejelentő nevét éa akcimét is feltünteti. Lldlth Imre, az L sz^Igazoló Bizottság elnöke.
Pártszemle
. Tudomásomra jutott, hogy a szakszervedet helyiségéből egyes személyek bizónyos , tárcrvafcat elvittek. Amenflyiban hlrom napon • be''üi viv sza rc-r. hozzav, bűnvádi e''.járáít fcditok ellenük. Névsoruk birtokombaavan.
Szakmaközi Bizolí£Íg tínökt*.
A megyeJtrónikája
Megtiltották az állatkivitelt a. megyéből
A főispán rendelete alpján kö-y zöljük, hogy a vármegye területérőr sem igás-, sem vágó-, sem tenyész-*-állatot, valamint gabonát, szénát, i burgonyát, tejet, fát, stb. idegen vármegye, területére kivinni, illetve .i Zala vármegye területéről való elszállításra eladni- a legszigorúbban tilos.
A vármegye területéről állatok, t »rmények és termékek elszállítására kizárólag csak Zala vármegye főispánja, mint közellátási kormánybiztos, adhat engedélyt iden kivételes esetekben.
" A rendelet végrehajtását a rendörséggel és a közellátási felfigyelő-béggel karöltve a legszigorúbban ellenőrzik.
Két nyugdíjazást rendeltek el az igazolóbizotíságok
A zalaegerszegi I. számú igazoló-bizottság az utóbbi években tanúsított magatartása miatt nyugdíjazta dr. Bucsics Gyula állami reálgimnáziumi tanárt.
A II. számú igazoíóbizottság keddi ülésén Weijsitzky János tűzoltóparancsnok nyugdíjazását rendelte-el, mivel a hadmüvetfekjgejéri szolgálati helyét elhagyta.


— K5z»xoleála<Í alkalmazottak figyel
mébal A MÁV igazgatóságának rendeletére a közszolgálati alkalmazottak és azok családtagjainak ''arcképes igazolványainak érvényesítését 1945. julins hó 1-én a szombathelyi Ozletvezetőség újból megkezJB és augusztus hó 31-én befejezi. Ehhez képest az 1941. cvre érvényesített arcképe« igazolványok érvényességét 8uguszsus hó 31-ig meghosszabbították. Mivel a Központi Dl«t: ményhivatal sem a tényleges, sem a nyugdíjas közszolgálati alkalmazottak — a Budapesten lakó nyugdijasokaf kivéve — tgény-jogosulságát nem tudja, ennélfogva az igazolás a f. évben az eddigi eljárás helyett más módon történik, melyre nézve Mvebb felvilágosítást az egyes. hivatalfőnökSk, illetve a MAV állomásfőnökség nyújt
ÁUomdsfóták.
- Ax adóhivatal k&tlése. Az adóhivatal felhívja mindazokat, akik illetékfizetésre kötelezettek, miután az illetékeket junius elsejével fetenelték, hogy a.felemelés mértékéi öl felvilágosítást az adóhivatalban kérjenek. Egyben ériesitt az adóhivatal a forgalmi adó lerovására kötelezetteket, hogy miután blokk és forgalmi adó bé
MOZI
Junius 19—22-ig, keddtől-péntekig a VároJ Moziban a szines filmcsoda: Kéf? t* Négy bátor katona küzdelme és a bajtársiasság himnusza. Előadások 3, 5, 7-k*
APftÓHSRQETÉSEX
Október l-re gazdaságomba msüfa^t-■igi cselMakst veszek fel Mielőbbije^ kezés kívánatos. Cim a kiadóbivatafctn. V
FoAránregéd azonnal felvétetik Rózsás jánosné, Deák-tér 1.
Egy Jóbangu hegedS eladó. Rózsa-alg 33. sz. ________ ; . q
Férfi és női ««nkáat felveszek S ög fürdőbe. . - g
Szombaton reggel- 7 órakor az alsóter plomban felejttrtom 1 barna bőrrm» összes pénzemmel. Kérném szépen, * megtalálta, hozza vissza egy szeeény as* szonynak Csengery-ut 18¡b. alá. Ugyaa» egy szép hegedű eladó. v
JólfőxS idősebb asszony háztartásba ng; denesnek «elvétetik. Cim a kiadóban.
HLft poíiftifeas ns|iiiap
Kiadja: .Wzsazdasásl R. T. Xagykaito».'' Felelős kiad«: a Nagykanizsai Keazetl Blzstlaái. • Szerkesztésért felel: Beaoze Jesf.
Nyomatott a »Közgazdasági R. T. kam''zsa" nyomdájában Nagvkamö» Syomdáért felel: Zalai Káfdly.
\ "
50b évfolyam. 58 szám.
Nagykanizsa, 1945. junius 20 szerda
Ára 1 pengő 20 fillér
MI^H ^HSnKíA.
■ ^^BHHMI^^^B . íwih ^^pHnHH^^ft
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság < hivatalos lapja.
. Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő. -
■; ! í . ''/ i • ¡Szerkesztősig és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám.
i Telefon: 31. '' • ''
Elfogták Imréd? Bélát
Ei.senhower Amerikába érkezett — Megkezdődött a lengyel politikai bunper Moszkvában
Megírta a „Zala", hogy az Amerikai Egyesült ÁUamok külügyi hivatala jegyzéket nyújtott át a Sanfranclskoban tartózkodó Jan Masaryk Csehszlovák külügyminiszternek a magyar kisebbség ügyében. A jegyzék után a newyorki Magyar Jövő cimü lap beszélgetést folytatott a cseh külügyminiszterrel, aki többek között Magyarországra nézve á következő nagyje(entősegü nyilatkozatot tette:
— Egész politikai pályafutásom alatt nem találkoztam még emberrel, aki ugy nőtt volna az eseményekkei, mint Károlyi Mihály. Én az utolsó hat óv alait osaknem mindennap együtt voltaa^ vele és feleségévé! Londonban, igazan ismerem gordoletait, szenvedését ós megpróbáltatását. Tudok róla, hogy Károlyi hazakészül és remélem, hogy a magyar nép nagy szeretettel fogadja majd, mert nem "hiszem, hogy volna egyetlen ember is, aki annyi aggódással, annyi kitartó, önmegtagadó féltéssel kísérte volna a magyar nép sorsát, mint ő. *
Kijelentem, hogy a csekszlovák kormánynak sz a politikája, hogy csupán azokat a német és magyar bűnösöket bünteti meg, akik a nácik oldalán és azoknak parancsára a Csehszlovákia elleni mer rényletoket. tervezték, vsgy harcoltok Csehszlovákia ellen. Ezaknek a bűnösödnek el kell szanvedniök bünDk minden következményét. Kétségtelen azonban, hogy azok a magyarok és kevésszámú németek, akik hűségesen kitartottak Csehszlovákiában a demokrácia ügye mellett és akik a megpróbáltatások utolsó hat évében segítettek bennünket a fasiszta elnyomók elleni harcokban, tpvvábbra is otthont találr nak nálunk ós boldogulhatnak tehetségűk szerint feláz^aditott köztársaságunkban.
Japán eüerni háború
London, Junius 19 A Japán elleni háborúban a szövetséges csapatok az okinavai ja-, pán védelmi vonalakat teljesen áí-, törték és az amerikai gyalogság 3 kilométerre van a sziget déli részétől, ahol a japánok utolsó naay erő-feszitésscl igyekeznek ellentállni. Az okinavai amerikai csapatok főparancsnoka a tegnapi harcok során elesett. Előretolt állásból figyelte eiöretöró katonái sorsát, amikor egy golyó közvetlen közelből megölte.
Észak-Bomeoban az- ausztráliai csapatok elérlek a nagy olajmezőket. Más ausztráliai egységek különböző pontokon szálltak partra és folytatják a sziget belseje felé az előnyomulás!, ahol csekély ellenállásra találnak.
Grow államtitkár egyik beszédében mondotta, hogy amikor mint -diplomata Japánban működött, alkalma volt megfigyelni, hogy mint . vezeti a sajtó elnyomása az egész népet a szellemi és erkölcsi züllés felé. Az amerikai légi haderő parancsnoka kijelentette, hogy Japán eddig csak izelitőt kapott a háborúból. Egy évvc-1 ezelőtt a iégi hadjárat J,-pűn ellen mindössze néhány repülöerőd támadása volt. De most a gépek és legénység készen állanak abból a célból, hogy elpusztítsák Japánnak minden részét, ahol fegyvereket és hadianyagot gyártanak. pddig Japán öt legnagyobb városát pusztították el. Japán maga okozta romlását. Amerika ezt a háborút, mondotta a légierők főpa rancsnoka, nem kívánta és nem kezdte.
Amerika: Newyofk, junius 19
Szövetsége» katonai helyről közlik, hogy. az amerikai, hadsereg birtokában'' van a nén;et repülőgépek és a német katonai fegyverek gyártási titkainak, amely'' megkönnyíti az amerikai légi haderőnek, hogy a •Japán rendelkezésére bocsátott néniét fegyverek és titkos készülékek ellen megfelelő elhárító fegyvereket alkalmazzon N
Washington, junius 19
Washingtonban tegnap fogadtak ünnepélyesen '' Eisenhower tábornokot, aki- apaerikai időszámítás szerint délelőtt 11 órakor, európai idó-
sz&hit.ás szerint dólutah fői 5 óraikorva washingtoni repülőtéren szállt-(le. Majd diszmenetben az amerikai lővüros széles súgáruíjain vonult végig-.; I''tána Stimson thadügym in ¡sztoriéi folytatott tárgyalásokat, majd 12.30 órakor, .európai idő-.szeri:-.: (jste 6 órakor megjelent á kongresz-szns két búzának ülésén és'' beszédet-iőtézettaz Egyesült Államok törvényhozóihoz. A kongresszus törté-nebnr ülése után Truman elnöknél, majd a mull háború expedíciós főparancsnokánál tptt látogatást.
. Newyork, junius 19
A sanfranciskói értekezleten ma :t világbiztonsági szervezet- közgyiilé-->^Hélrati:indó hatáskört vitatják meg A bizottság ülésén egyhangúra? el-fó^dták az alapokmánynak azon rendelkezéseit, mely a nemzetközi vjlák békés uton való megoldását «rendezi. A sanfranciskói «''rtekezbt zá ix»ün nepéIvén az ünnepi beszédet Truman eliiök mondja, ^
Franciaország: Páris: ju-;?ü$ 19
Párisban kétmillió ember figyelte jui>. 18-án, Franciaország uj nemzeti üíinepén megtartott nagy katonái diszfelvoiiulást-. Junius 18-án volt 5-ik évfordulója annak, hogv de jClaullc a londoni rádión keresz-Iül:felszólította honfitársait a harc folytatására, mivel Franciaország a csaiát nem •veázitette cl és arra kérte a francia népet, emlékezzék arra, hogy Franciaország nincs egyedül. A tömeg hatalmas éljenzése kisérte a széles kőrútokon végig vonuló francia katonákat.
Olaszország: Róma, junius 19
Olaszországban elhatározták, hogy Perucco Parri miniszterelnöksége esetén kik fogják az egyes miniszteri -tárcákat betölteni. A belügyminiszterséget Paari megtartja magának, de Gaspierri lesz a külügyminiszter, áliitólag a kommunista párti vezetője lesz az igazságügy miniszter, a földművelésügyi tárcát szintén egy kommunista vezér fogja betölteni. Paari • tovább folytatja a
tárgyalásokat, hogy befejezze a kormányalakítás munkáját. A szövetsé; gesek. oiasz közigazgatás, alá hegyezték - Firenze, Pisa, Livorno és Possaró kerületeit. Maga Livorno-Pisa cs Firenze egyidejűleg szövetséges ellenőrzés aiá került. í
Lengyelország: Moszkva, junius 19 A letartóztatott 16 lengyel közül egynek kivételével mind elismerte^ hogy bűnös az lelnök által emelt vádak értelmébeii A szövetséges tudósítók és külföldi újságírók is megjelentek a tárgyalásokon. A fő* vádlott 4 lengyel -politikus, akik el-i len azt a vádat emelték, hogy ők rendezték és voltak a vezérei an^ nak a földalatti tevékenységnek; amely a Vörös Hadsereg ellen fej-teite ki tevékenységét azáltal, hogy terrorcselekményeket hajtott végre a Vörös Hadsereg tisztjei és kato-? nái ellen, továbbá ellenséges propa-*; gandát fejteit ki a Szovjet-Unióval szemben, végül pedig az egyik fő-bűnös a szovjet hadseregben kémkedett. A többiek részt vettek á; jengyei földalatti mozgalomban ésí nem hajtották végre a s-ovjet parancsnok utasításait,, nem szolgál» tatták be a rádiókészülékeket, a; fegyvert és lőszert és azokat bűnös; célókra használták fel.''
Tegnap a három lengyel csoport ismét összeültj hogy tárgyaljon egy uj lengyel demokratikus kormány kiszélesítéséről. A lengyel kiküldőt-'' lek tegnap 4 órai tanácskozási folytattak. f
Oelg um: Brüsszel, junius 19 Belgiumban még mindig nem sikerült megoldani azt a belpolitikai válságot, amely Belgiumot Lipót király visszatérésével fenyegeti. Van Akker miniszterelnök rádióban ismertette a kormány álláspontját ebben a kérdésben. A kormány kötelességé, mondotta, hogy alaposan és részletesen ismertesse a királyt
a belga közvéleményről. A belga kormány egyhangúlag kijelentette, hogy az ország érdekeinek megfelel a király visszajövetele. A miniszterelnök addig hajlandó vinni az ország ügyeit, amig a király visszatérésének ügyében véglegesen nem határoznak. Ma Salzburgból jelen-te''ték, hogy Lipót belga király nyilatkozatot ád a sajtónak, amelyben kijelent!, hogy nem óhajt azonnal visszatérni Belgiumba. Az egyik laptudósító tegnap azt irta Salzburgból, hogy -Van Akker miniszterelnök a tudósítókkal közölte, hogy ebben a kérdésben Belgiumban körülbelül két egyenlő részre oszlik a közvélemény s talán a kisebbik rész támogatja a király visszatérését
Csehország: Prága, junius 19
Firlinger csehszlovák miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy az egész ország egyhangúan hive az Oroszországgal- folvtatandó barátságnak, de ugyanakkor nem akar a Szovjetuniót alkotó köztársaságok egyikévé válni. Még a kommunisták is uj politikai elvokot formuláznak meg, mely nenv, a Szovjetunió törvényein alapszik. Csehszlovákiában négy jxditikai párt ''működik, amelyek közül három egységes baloldali blokkiján ejrvesült. Csehszlovákia egységesen áll Benes mögött és az egész országban szólás és sajtószabadság van.
A nagy győzelem kis hirei
A szovjet -köztársaságok költségvetése jelentékeny emelkedést mutat az előző éviekkel szemben. Legna-gvobb az emelkedés a németek által elpusztított területeken. . Ukrajna költségvetése 70.-1 százalékkal, Bielo-russziáé 230 százalékkal emelkodett, Lettország költségvetése megnégyszereződött és Észtországé pedig a
legutóbbinak ötszöröse lett. *
Szibériában még ez évben nyolcvan uj gyermekszanatóriumot és üdülőtelepet bocsátanak a beteg gyermekek rendelkezésére. Ezok a szanatóriumok és üdülőtelepek az idé-n csaknem 100.000 gyermekről gondoskodnak.''
Budapestről jelentik:
Lesz cigaretta.
A cigaretta cn-árt ás nagy tempóban folyik és remélhetőleg julius közepére nagymennyiségű Symphonía, Memphis, Levente és Királv cigaretta- körül majd a/ trafikokba. A Svmphonia, Levente és Királv cigaretta megállapított ára; 1.60^-2 '' P, Memphis 2—2.30, a Darling 8— 3.20-pengő lesz és a trafikosók ennél drágábban nem árusíthatnak.
Kivégezték Keresztes-Fisohert.
Tegnap a1 Magyar Vöröskereszt kutató és tudósító szolgálata szenzációs hirt kapott: a flossenburgi haláltáborkan kivégezték Keresztes-Fisi-iier Ferencet és Sombor Sfliwejnitzcr József rendórfőkapi-tán\ helyettest. A kivégzés április nó 20-án történt. ''
Száz háborús bűnös kiadását kérjük
Az igazságirgyminiszter rövidese^ több .niint száz, a szövetségesek kezére került magyar állampolgársagu
Elfogták Imrédy Bélát
A Reuter jelentette, hogy az amerikai megszállás alatt levő zónában elfogták Imrédy Bélát) aki a magyarországi háború egyik fő előidézője volt» . Neve a magyar kormány hábo rus bünlajstromának élén van. Egy
szövetséges főhadiszállásra küldött, bizottságnak át fogják adni. Elfog* ták Walter Schellenberg SS főpa-j rancsnokot, aki Himraler barátja volt: és legjobban ismerte a Qestapo organizációját.
X
ZALA
i945. junius 2Q,V
fasiszta kiadatását kéri, köztük számos Szálasi- és Imrédy-csoport vezető tagjait. Küjön elbírálás alá tartozik Horthy Miklós volt kormányzó ügye. A fennálló törvények^szé-áfint o nem egyszerű politikái bűnös, Tianem alkotmányjogi felelősséggel is tartozik az ország sorsáéit.
Beváltják a dolgozók ezerpengősei*
Tudnivaló, hogy az 1000 pengősök leiétlx?helyezési rendelete nem csak azokat sújtotta, akik a pénzzel üzérkedtek, hanem sok dolgozót is, akik elmaradt munkabérüket most egy összegben kapták mog. fcpően ezért lépések történtek a pénzügyminiszternél, hogy ezeken segíteni lehessen. Vásári István pénzügyminiszter ugy nyilatkozott, hogy a közeljövőben intézkedik annak érdekébe;'', hogy a munkásságot és a kisfizetésű dolgozókat ne érjr / áro- , sodás az rzerpcngőxök bctofás-i kö- j vefkc.-tébrn.
Letartóztatták Pávay altábornagyot
A politikai rendőrség befejezte Páyav-Vajna Viktor nvugalmazott altábornagy ügyében a kihallgatásokat. Pávay-Vájna ellen az a vád, hogy mint a Baross Szövetség gyáripari cso]X)rtjánák országos ügyvezető igazgatója, a németek kézér? játszotta át a milliárdokat kitevő gyáripari felszerelésokot. A kíhallg-i-tások után Pávav-Vajna Viktort letartóztatták és átszállitották a Marké-utcai népügyészségi fogházba.
Nincs külön tisztlbeosület
A honvédelmi miniszter utasította a honvédelmi minisztérium büntetőjogi osztályának vezet ''»jét, hogv a katonaság és a polgári társadalom közötti érintkezés kimélyít''se érdekébon a tiszti becsület védelmére biztosított fegyverhasználata jog megszüntetésére az intézkedéseket haladéktalanul megtegye.
Levél a őzerkesztáhözN
Igen tisztelt főszerkesztő ur!
Tisztelettel kérem szíveskedjen alábbi soraimnak a-»Zala« e. lapjában helvt adni.
A Zala címmel megjelenő napilapnak 1945 junius hő 1 T-i-számában a Nemzetig Bizottságnak folyó hó 16-i üléséről szóló sajtótudósitásban a kórházhővitéssel kapcsolatos hozzászólásom nem''Ugy került a sajtóba, mint ahogyan mondottam. Kérem alábbi korrigálását. A Zala igy irta: »Az akkori közellátási miniszter« a kórház céljaira egy félmilliót utalt ki, -azonban ezen összeg valahol eltűnt. Az uj képviselőtestület- j nek lesz feladata, hogv kikutassa, í hol sikkadt el a közkórház céljaira ; kiutalt 500.000 pengő, amelyből a: kórház egv fillért sem kapott«. Ezzel szemben felszólalásomban a következőket -mondtam:
^ ¿Hogy hol akadt el a kórházbővi-tésre irányuló törekvése a kórház- \ igazgatóságnak, mikor erre a célra '' az akkori bel ügyi _ kormányzat közel félmilliós összeget folyósított, nem tudom ennek kivizsgálása a közel- j jövőben összeülő képviselőtestület j feladata lesz.
Helyreigazító soraim közléséért köszönetet- mondva, vagyok igen tisztelt fószerk .«sztő urnák készséges hive:
Nagykanizsa, 1945 junius hó 17.
Dr. Hab* Antal
A fenti levelet készségesen leközöltük. Eredeti tudósításunk gyorsírói feljegyzések alapján készült, ami a tévedést kizárja. De ha feltételezzük, hogy a gyorsírónk tévedett, akkor sem értjük, miért kell itt ho-lyesbiteni. A lépveg az, hogy a kormány kiutalt 5Ó0.000 pengőt kórházépítés céljából az adófizetők ki-. izzadt pengőiből, de a .nőgyógyászati és szemészeti paviilon még sóm épült meg- Ezek tények — bármilyen tapintatos és óvatos mondatokba is rejtjük el azokat.^
Fegyveres pártszolgálatosok és parasztszéktartók a Népbiróság előtt
A Népbiróság mai tárgyalásán a •következő ítéleteket hozta:
Horváth László nagykanizsai, sza-Ibósegédet, mivel belepett a német SS-ek szolgálatál« és azok egyenruháját viselte, egy évi börtönre és politikai jogainak 5 évre való felfüggesztésére ítélte: A bíróság enyhítő körülménynek vette, hogy semmiféle fegvveros szolgálatot az Sb "köteléken belül nem teljesített ha-jiem mint szabósegéd a műhelyben dolgozott-. A népügyész súlyosbításért fellebbezett. " 1
balosi László nagykanizsai ke-rcskedósogédet. aki fegyveres párt-pxolgá''áíot teljesített, 1 évi.börtönre
és politikai jogainak 5 évre; való felfüggesztésére átélte. Envhitő körülménynek a ''bíróság, ihqgy őrszolgálaton semmi más.: szerepet nem vállalt- és hogy azért- lé-jv>tt be a pártba, mert Németországba. akarták vinni. Az ügyész súlyosbításért fellebbezett.
Hajnali József nagykanizsai fuvarost, aki parasztezéKtartó vcflt, a biróság 1 évi börtönre, politikaii'' jogainak 5 évre való felfüggesztésére, valamint mezőgazdasági ingatlanának elkobzására ítélte. Az ítélet; jogerős.
Több más ügyben bizonyiteski-egészitést rondelt el a Népbiróság.
Vasarnap pártközi választó-gyuiós lesz Nagykanizsáéi
f Junius 24-én, vasárnap pártközi választógyülést tartanak Nagykanizsán. Mint Budapestről jelentik, a gyűlés szénokai: Marosán György szociáldemokrata, Révai József kommunista, FutŐ Dezső Nemzeti Pa-
rasztpárt és Sípos Gyula kisgazdapárti képviselők lesznek. A gyűlés színhelyét még nem állapították meg, de valószínű, hogy a színház előtti téren lesz.
Hirdetmény.
Az 1080,1945. M. E. sz. rendelet 11.. S-a értelmében közhírré teszem, hogv a nagykanizsai II. sz. igazoló Bizottság 1945. junius hó 26-an áz alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz határozatot: - Dr. Fodor László, dr. Lontai Alán főszolgabírók, dr. Kovács László főügyész, dr. Desseő Mihály jár. tiszt-, orvos, Kendek Géza gazd. felügyelő, Zsizsek József irodatiszt. Somlai István, Czór Győzóné, JKátonvi Jánosáé kiseg. munkaerő, Halász Imre fertőtlenítő, Nemesdédi Pál altiszt, dr. Krasznai István főszolgabíró, dr. Kajtár Ist-.án körorvos. Vadlya Alajos díjnok, Wbinrich Vilmos vám-ázuki főtiszt, Láng. János főtiszt, Goroniaí Józsbf főtiszt, Fülön Ferenc gyakornok, Földi Nándor jár. í("állatorvos. if •
■ Felhivom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá vont fentebb megnevezett közalkalmazot-. tak olyan magatartásáról, vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, cs.t és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban, ■ vagy Írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátyus László II. Ig. Biz. elnök. Lakás: Rozgonvi-utca 15. szám. .-
Figyelmeztetem a '' bejelentőket arra, hogy az írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a Bizottság figyelembe, ha a bejelentő nevét és lak-elmét is feltünteti.
Hirdetmény.
-A MAORT Üzemek Iga oíó bizottsága felhívja mindazokat, akik az alant felső rolt MAORT alkalmazottak olyan ijwga-tartásáról és cselekedeteiről tuJnak, ík-e-lyek a demokratikus Magyarország szellemét sértik, vagy ezeknek németbarát és fasiszta tevékenységéről tudomással bírnak, jelentse a MAORT Igazoló Bizottságinál 3 napob belül, Király u. 53. sz. alatt.
Soltész József tisztviselő, Pokker Ernő mérnök, 78i4. Ben ke József gp. kisérő, Bokros Mária tisztviselőnő, Birkás László nápszámo«, Bőbm István lakatos, Boross Lucia tisztvise''őnő, Koller József, Koller István motorez. sm., Bnnics József munkás, Bodó Gergely asztalos, Bencze Lász''ó kőműves, Bakó Istvánné munkásnő, dr Barnabás Kálmán geo!.. Aranyos Imre gép-kocsivez., Németh Károly napsz., Musdl Ferenc gumijavitó, Bertalan József raktár-kiadé, Dinda János igazgató, Angyal Fe reoc, Balász Béla bányamérnökök, Bősze Kálmán erdőmérnők. Birkás György s. munkás, Büó Jeromos munkás, Balogh György asztal es, Bddnár Miklós moto szerelő.
MAORT Üzemek Igazoló* Bizottsága.
— Lerfl a «xéketfehérrári fogolytákor-
WL Jól vagyunk. Szüleinknek, rokonainknak, ismerőseinknek, valamint a kanizsai kislányoknak üdvözletünket küldjük Szilágyi József, Németh ZolUn, Sípos László, Tóth Sándor, Tompa Gyu a éa HonU György.
A „Zala" fel&ivása! j
Muskátlit a Szabadság-térre,
illetőleg ma még ^rzsébet térrei Re méljük, hogy a Nemzeti Bizottság legközelebbi ülésén hátározatiiag Jel kéri a polgármestert, hogy ezt ¡a terel. ahol a szabadságunk monumentális szobra ■ készül, rövid uion \Sza badság-térre keresztélje át. Ez minden demokratikusan érző és gondolkodó ember kívánsága, de kiváfisága mirnkn párinak is. Mindenki láthatja azt a nagyszabású munkát, amely ott folyik, .de csak kévésen tudják, hogy ez a tér, ha. a munka befejeződik, vidéki viszonylatban qz ország egyik legszebb tere lesz.
Baj van azonban a virággal Vá rosi kertészetünket a német hordák tönkretették s igy nem rendelkezik az uj park feldíszítéséhez szükséges dísznövényekkel. Ezért felkérjük a város közönségét, hogv vigyenek mas-kétllit az épülő virágágyakba Az orpsz városparancsnokság, vaUmint a város vezetősége is nagy szeretettel fogadná az adományokat, umely ősi magyar piros virágaival méltó kerete lenne annak a hatalmas és szabadságunkat szimbolizáló emlékműnek, amelyet ott emelnek. A, Zala minden adakozónak a lapban is köszönetét fogja kifejezni. Tehát: muskátlit a Szabadság-térre! r •;
Felhivásl
A ,6000''1945. K. K. M. ssáma rendelet értelmében felhívom mindazon egyéneket, akik bármily ''cimen személy- vagy tehergépkocsit, motorkerékpárt, háromkerekű gépjárómüvet, segédmotoros kerékpárt, vagy bármilyen más gép járómüvet, gépjár óm ü r pó t koc s i t-, gé pj a róm üronc sot gé p járón: ü motort vagy bármilyen gépjárómü-alkatrészt • birtokában tart, továbbá, akinek, ingatlanán elhagyott gépjármű van, köteles a gép járómiire vonatkozóan s. gépjarómü fekvése szerinti legközelebbi rendőrhatóságnál haladéktalanul bojelenté-,sét megtenni. _ f
A közterületen elhagyott gépjáró-müvekre vonatkozóan az illetékes elsőfokú közigazgatási hatóság köteles a bejelentéseket megtenni.
Aki jelen felhívásomnak nem tesz ele^ret, kihágást követ el és a legszigorúbban" fogom megbüntetni.
A kapitányság vezetője: dr. Molnár OyÖ2Ö s. k. . rer.dórtan ácsos.
A GŐZFÜRDŐ nyitva naponta reg 7 órától ?ete 6 óráJf ''{Kedden efüu n»p e* péntriec délután nőknek.) -Fürdőruhát éa törülközőt mindenki heu-
zon magávaL .
♦ ^
Pártszemle
A Magyar Kommunista Párt na^yk^-
zsai szervezete értesiti tagjait, hogy dán, 20-án délután 5 órakor pártnapot t«.'' tunk, melyíe kötelező a megjelenés. V&.
tőség ■ ■ .n
»
A MaDISz t gok csütörtökön regjt fél 7 órakor jelenjenek meg munkarali ban az otthonban. S/oborépitésre megyflsi A m«rg nem jelenőket megrovásban régit sitjük. - MaDISz vezető$
MOZI
Junius 19-t22 ig, keddtől-péntekig a Vár» Moziban a színes filmcsoda: Néjy W1 Négy bitor katona küzdelme és a bajtár siasság himnusza. Előadások 3, 5, 7-kor
A polgármester közleményei Hirdetmény.
. Tudomásulvétel végett közlöm az érdé-keltáikéi, hogy az eredeti lakóhelyükre v.sszatérni szándékű2^.menekültek, ha arn an agi helyzetük miatt reászorulRVk, íngyf. n?s vasúti ¡egyet kapnak. A jegyért a vára Vözigazgatási ügyosztályán kell jelentkezni TBazár-udvar I. em.) * 503
Felhívja a magyar pénz9gyigaz-
gaióság ^a Torgalnii adóváHsag. és fényűzési adó fizetésre k?nolczottö-ket". hogy .S nap alatt a| forgalmi ailóhivatalhoz írásban jelentsék 1«;
1. Üzleti tevékenységüket mikor és hol kezdték .meg. *
2. Meddig szüi:otelt-, illetve mikor szüntették n.eg véglegesen ezt.
Továbbá minden hónap végén állapítsák meg az adóalapjukat- s ezí a bevallásba foglalva a következő hór.ap lő-íga forgalmi adóhivatalba küld ői: be. Az esedékes adót psdig ugyancsak :i f p.ti határidőre a pes^'' tataka''éki én/.tár megfelelő, s/.ánilán fizessék l>e. 508
Tudomásulvétel végett közhírré teszem, hogv az 1907: V. t.-c. alapián a folyó évben esedékes időszakos mértékhit. lejtési aa(állami mérték-hitclositő hivatal Nagykanizsa m. városban folyó hó 11-én megkezdte. Felhivom érdekelteket^ hogy a hira--at által kitűzött napon a hivatalban pontosan jelenjenek meg, mert a mértékek hitelesítésének elmulasztása büntetést -és a nem hitelesített reértékek elvonását- vonja.maga után. 507 < v Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Megfelelő juJtf*&mtan részesíteném ad az egyént, -tfi R*ét& hirt tadna adni, aVi a tapolcai repülő rádióiskolánát szol-g''lt és eltűnt, névszérint Boroa Ittria
honvéd III. század. — Szülői cim: Boroi ¡stván vasutas, Nagykanizsa (Zalamegye), Csengery-ut 58. 487
Jólffizö idősebb as3zony háztartásba mi»-denesnek felvétetik. Cim a kiadóban. 501
A MAORT táTh daavnkiMkat vesz tó
telefontáwezetéképitéshez. Je''entkezm "tehet a telefontávvezetéki irodában a MAORT lakótelepen. SOS
Nyári tanfolyamra jelentkező középiskolás falad fiukat vagy leányokat nrfcsaü* ellátásra fegad. Cim: Királyi Pál o. 9. 502
Lakótársáét keresek, érdeklődni lehet este 8-kor Rákócá utca 43. 505
'' Varrodámba azonnali belépésre ugéM felveszek. Kristyánné, Eötvös-tér 15. 509
Szentgyöreyvári begyei fűkaszáló Babóchay-Utca 41. 510
Tinteuéjti fiatal magányos nőnek ad1 nék lakást kevés munkáért, kosztot * Petőfi-ut 35. 511
Kétágyas knlSnbefánta szoba két fiatat ember részére kiadó. Qjm: C;engery-ot 21. sz. __5g
ZALA politikai napitop
Kiadja: .Közgazdasági R. T. Nagykaalzw'' Felelős kiadó: a Nagykanizsai Ksmeti Blzsttsáfl. Szerkesztésért felei: Bencze Jeti. Nyomatott a .Közgardasági R. T. Naö-kanizsa" nyomdájában Nagykaoixria
Nyomdáért felel: Zalai Károly.
$0« évfolyam. 59 szam.
Nagykanizsa, 1945. junius 21 csütörtök
2 pert? fi
_ - '' L
Bencze Jenő:.
Válasz egy levélre!
Elvtársam! Imreiét figyelmesen elolvastam. A Zala: szoml>ati számában megjelent Má''ría Antoinette füm ismertetésünkre tett kifogásait megértem, véleményét sokhan osztom. Feltétlenül igaza van, hogy ez a film. történelemnek rossz és hazug. Tény, Hogy nem »történelmi materializmus" volt- a film gyártóinak intenciója <ís hogy a nagy költséggel megcsinált film. a nagy tömeg romantika szomját- kívánta kielégíteni é? -nem az igazság korí-sése volt a célja. Világos, hogy az ilyen történelmi mezi).) bujtatott >jx''-nz keresésnek/ niár a kiinduló pontja is ; merészen eltér attól az ídeulis művészi elgondolástól,''.amit az uj világ aj emberei elképzelnek. Többek kö-zeftt ezt ''írja'': — »A hatalmi vágyat üiés- akkor sem váltja fel undor, mikor meglátja pipogya,, tehetetlen,'' visszataszító vőlegényét XVI. !.n-: jóst-, akinek udvarában, hallatlan a fényűzés. Olyan képek tárulnak lénk. hogy annak valóságában hinni sem mórunk. A fénynek .é.- pompának oly pazar színei vannak, hogy a nép mélységesen söiét- nyomora egyetlen ámyfoszlánnyal sem tutija a■/''. elhomályosítani. Egy röpke pillanatra látjuk .csak a NéfKM, ahogy búzza a:'', igát, ami''ennék a tündér-'' Tilágnak anyagi forrása, éltető j deci-:. K/. a pár másod |)ercnyi füm-; kocka az, ami eblíon^a film''rxjn tör-i té?K?''e;;i: a kizsákmányoltak, meglopottak öklének világmegdöntő zului- .; R::sa. a nagy francia forradalom. A népek egyik legszentebb tömegmegmozdulásának, a Szabadság. K^ntöség es Testvériség hird.-«t-inek győzelme.«
Ha mindenki igy látta volna meg c-zt a filmet, mint azt Klvtársam leirja, akkor ez- a film nyugodtan futható:!. Bizonyos, hogy az illetékes hatóságok épjen azért- nem göc-ditettek akadálvt a film játszása elé, mert a nagy kontrasztok: a vakító fény és az éjsőtét nyomor komoly tanulsági:! szolgálhatnak. Sajnos azoahan az igazság egészen más. A nézők tömege nem a szenvedő és nyoiHorgó''nójíet, de a hiu és köny-nyürérü királynőt könnyezi meg. Az olcsó romantika mézét szopogatja 4 nem hajlandó a t öm egs zen ved es nehéz keserűségét megemészteni. Szórakoztatni és nem tanítani akarnak ezek a filmek és éppen ez a bűnük. Nem oktatni, de keresni akarnak — é* ezt ilyen és hasonló látványos ál-szentimentális filmmel télik, elérni. Tehát igaza van Elvtársamnak abban, hogy egészen uj irányba kell elindulni a filmművészetnek — olyan irányba, mely a teljes művészetet összhangba tudja hozni azzal az igazsággal, amelyet annyi szenvedés és vér által sikerült kivívnia az emberiségnek. Sagy fd-<ya'' e:. mert teljes egeszében át keh dolgozni a tömegek lelkiségét, hogy lelkesülni tudjanak azér'' a miire -izeiért, amelynek hós? ő ni aga: a Az orosz filmművészet huszonöt esztendőn át kísérletezik már ezen a téren, nagyon komoly eredményekkel Niiesekbdhct, de még messze az idő, amikor teljes sikert könyvelhet el. Vigyázni kell. .Más a propaganda és mas a komoly mon-danivaló. Eppcn az elmúlt gyászos idők tahitóttak meg erre bennünket.
emberek agycn;. vannak »propa-ga.ndázva« és niég nem tértek ma-ó''UKhoz abból a mélységes undor-
ból, amit a becsapottság, érzete kelteit bennük. .NTo feledjük el, hogy egy 25 é\e épített »hazugság palota« omlott össze a fejük felett, betemette őket és most kászolódnak ki a toniok alói. Lerongyolódva, megsebezve lel- ; kileg megtépázva. A 25 évig hirde- ; tett .->szont igazság« ocsmány hazugságnak bizonyult — szétpukkadt, j mint a szappan buborék. .Mindfen, amibe eddig kapaszkodtak, amihez ; erkölcsi és anyagi egzisztenciájukat-kötötték, megsemmisült és kiégett. Pásztoraikról, nkik vezették őket kisüti, hogy hitvány, hazaáruló betyárok, akik ió ¡«énzért eladták a nyájat szőröstél-oőröstál, g~áván cserben hagyták őket és szétrepültek a rabol: arannyal és kincsekkel a világ négv égtája* felé. Ez az Ember, akinek
A nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos iapja.
A *
. Szerkeszti: Bencz» Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szán»
; Telefon: 31.
hite az emberben majdnem meg-scinmisült, itt áll most kankodva. ziláltan (''•» valljuk be: betevőn. Itt áll és tétovázik. N''em tud még hinni. Kz érthető. Most azokat kell szeretnie, akiket- azolótt gvülölni volt kötelessége, azokhoz kell tartoznia, «akiket csak röviddel ezelőtt is üldözni erény és erkölcs volt. • :
lg}- áll a helyzet"Elvtársam. Igaza van, amikor azt irja: >sElég volt á 25 éves félrevezetésből! Követeli ük, hogy a iövőben fokozottabb gonddal váiogasáii meg a filmeket. Olyan filmeké hozzanak, amelyek nem mérgezik tovább a már úgyis megmételyezett • lelkeket--.-. Igaz,, olyan filmeket kell hozni, amelyek művészi erejükkel, mélységes erkölcsi igazságukkal — és nem olcsó propagandával — hatnak. Olyan filmeket, könyveket, zenét, képet és szobrot, amelyek elvezetik a tévelygőkét arra
az ösvényre, amely nem a propaganda homokjára, de a mi igazságunk sziklájára épült, amely meggyőzi. hogy igaz pásztorok rezetik. ílhhoz idő, türelem és főleg szeretet- kell. Ha a javíthatatlanul mog-mérgezottek, a kórhordozók, az ingyen élni akarók és elsősorban a nviias szellem szkarabeusai kiemc? lödnek a társadalomból és a gyógyulási folyamat megkezdődik, majd akkor — újra hinni fog az Ember az Eml>crbon. Ha maid a mi legtisztább akarásunk és hitünk napja ragyogja be a világot, ha a Szocializmus nem csak szó fesz, ami üresóh röppen cl a szájakról, de megtelik azzal a dus és nemes tartalommal, artielvért oiv nagyon sokat szenved-., tünk és véreztünk, majd akkor a francia forradalom névtelen hőseit1 könnyezik meg.
8 nii táplál Hifi Ili a lenti polli
1ÖÓ.000 japán puszíuit el Burmában a 14. hadsereg frontján — Eisenhcwert 2 millió • ember ünnepelte Washingtonban
- . Ar/ elmúlt n.''p világpolitikájának gyújtópontjában a lengyel nemzeti kormány megalakítását célzó moszkv.?r tanácskozás, valamint a Moszkvában letartóztatásban levő 16 lengyel politikusnak bünpere áll. A nemzeti demokratikus kormány megalakítását célzó tanácskozások egybenhargzó külföldi hirek szerint jól .haladnak előre. Ma Londonból ujabb két vezető lengyel politikus érkezett Moszkvába orosz meghívásra amely tény mér magában véve is jogot ad az optimizmusra. A világ megbékélésének egyik legkiemelkedőbb tenyezője lesz, ha az uj lengyel kormány megalakításával megszűnik a nagyhatalmak köpött ez a kényes súrlódási felület. A 16 lengyel politikus bünpérében a vádlotta^vallomása beigazolta az orosz kormány által első perctői hangoztatott azon felfogást, hogy ezek a politikusok a londoni emigráns lengyel kormány utasitásárs szovjetellenes cselekményeket követtek el. De bebizonyosodott az.is, hogy mindezen ténykedések mellett a német megszállók ellen sem szűntek Irtó hadjáratot folytatni.
Stettin us amerikai külügyminiszter a kölcsönös segélynyújtási egyezmény harmadik évfordulóján táviratot intézett Moiotovhoz nmedben hangsúlyozta, hogy most kezdődik a közös harc a békéért és hogy a két állam baráti kapcsolatainak megerősítése lényeges tényezője lesz a nagy cél elérésének.
: Rákosi Mátyás vss^rnap nar y beszedett mondott Kaposváron, melyben többek között a következőket mondotta: A fiatal demokrácia rése^ ¿11 ós nem fogja megengedni, hogy a földet, amit nyílt arcvonal támadással esetiünk a ragybirtoko*~k*ó!, reekciós poM^íva!, bank u''ján. kamattal €s más r-*zkŐ-zck* ;i ismét v^szanzerezhesse a resk« o .
Jap.Vn t :.;.rr héb<try
London, junius 20 Észak amerikai óriás repülő-erőd ők tegnap 25.000 ionná bombái dobtak le a japán vi-dés eiszőrt gócopntjaira. ilá-rom órás gyújtóbomba ban''í-(fá^t Inté''lek Kiushu és még két Tokiótól délre fekvő város ellen. Eddig 25 nagy bombatámadást intéztek 13 nagyváros ellen-. A ma reggeli - hadijelenlés szerint az Okinaván megmaradt japán seregeket sikerült visszaszorítani és a menekülő japánokat a- lengerpart felől pásztázták végig. Ausztráliai csapatok legyező-alakban nyomulnak előre, a lulongi olajmezők
felé. Slarn tábornok, a burmai 11. hndsereg főparancsnoka.teg-nap''LondonbAn tartózkodott és egy sajtóértekezleten közölte, ?:o*:-v Burmában a 1 1. hadsereg KH''.OOO japánt pusztított el. Ez valóban "azt jelenti, hogy-100 ezer halottat számoltak össze, t''ogsáoba mindössze 3000 ím-bér eséit. A tábornok azt inond-la. hogy a japán nem is ember. még csak nem is fenevad, hanem féregnek, kell tekinteni. Olyan mint a hangya. Nyugha-Tatlan ösztöne arra kényszeríti, hogy menjen valamerre és útjában mindent elpusztít és maga is megsemJnásül. '' •
Hirek a vslác fővár ¿aíDcl
Oroszország: Moszkva, íuniiis 20 Á 10 lengyel bírósági tárgya-i''ását tegnap Tólytatták. A tnntlk kőzöl sokan a" bűnösökre vallottak. Egy Zsilmkovszky nevű egyén például azt állította, hogy a lengyel főldaíajti mozgalom rendszeres akciót folytatott Oroszország .ellen és felkelési készített elő.*A tárgyalás elnöke azután a kővetkező kérdési intézte Jankovszkyfyoz. a főld-
alaiíi mozgalom vezelŐjéliez :
!
— L''lásította ön szervezetét, hogy lerror cselekményeket hajtsanak végre a Vörös Fiad-sereg katonái és tisztjei ellen?
.Tankovszky a következőket válaszolta:
— Változatlanul továbbítottam alondoni lengyel kormánytól jövő utasilások:it. •''
A megnyitó tárgyaláson • a szovjet üay^sz azt állította, hogy a vá-diuttak elismerték .»azt a j>roj);!ngadáf. amelyet a néme-
tek részvételével indítottak meg á Szovjet-Unió ellen.
Moszkva, junius 20
Junius 18-án Mos^kvájfca érkezeit az angol kormány kiül-dőttje a szövetségesek jóvátételi bizottságába, amely Moszkvában fog üléseszni. Kíséretében vannak két államtitkár, tisztek., gazdasági szakértők és müszalci személyzet. A küldöttséget moszkvai repülőtéren .\Iajszkv, a Sáoyjet külü^-i népbiztosának helyettese, az Egyesült AHamök kiküldöttje és még többen fo. gadták. •
Moszkva, junius 20
Moszkvában/az uj lengyel kormány megalakítására vonatkozó tárgyalások jól haladnak előre és* imVí két lengyel kiküldött érkezett meg a tárgyalásokra. Moszkvában tegnap folytatták a felforgató tevékenységgel vádolt 16 lengyel ügyének tárgyalását.'' Okulickv tábornok, aki a 7. lengyel .hadosztály parancsnoka volt Olaszországban. elmondta* hogy 1044. ma-jusában ej lő ernyővel ugrott le Lchgyelors::ávbaii. hoJ\- csatlakozzon á len :.e! ai hadsereghez. Soxni'' -*»v: ír;/ tábornok ulasitúsu; melyet a lomióni
emigráns kormánytól kapott, tígy szólt, hogy Németország ellen a végsőkig kell folytatni a harcot.
AnaM3 : - London, junius 20
Mint a Reuter jelenti Cripps ismert angol politikai személyiség junius 13-én választási beszédet mondott és hangsúlyozta, hogy Európában a háború alatt végbement események arra vezettek. hogy a néptömegek körében erősen megerősödtek .a baloldali pártok. Ha anglia részt akar venni az európai kontinens átépité-sében. akkor együtt kell éreznie a most megalakult kormányokkal. El sem lehet képzelni, milyen eredményekkel járna, ha a választásokban a régi konzervatív párt klikkje kapná kezébe a hatalmat, mert akkor. Oroszországgal kerülne szembe, akinek az uj európai kormányok megfelelnek. Angliának az elmúlt 2ő esztendő alatt elkövetett legnagyobb szenvtelensége az volt. hogy Oroszországot nem hívta meg a versaillesi békekonferenciára. Ha ezt megtelte volna, ma nem lenne lengyel probléma, a balti államok nem okoznának gondot és Németországgal sem kellet volna az egész borzalmas háborút megvívni.
London, junius 20
A múlt vasárnap az angol rádió Kodály két hires müvét adta elő. Délutáni hangversenyen a szimfonikus zenekarok és énekkarok Psalmus Ilungari-cus-át adlak elő. majd egy má-sik^ondoni énekkar Jézus és a kufárok című müvét adták elő.
Amerika: Newyork, junius 20
Eisenhower tábornok tegnap Washingtonban mondott beszédében kijelentelte, hogv nagy szükség van arra, hogy a szövetségesek fenn tudják tartani a nemzetközi barátságot az egyes államokkal. Ehhez erőseknek kell lenni, gyengeséggel együtt dolgozni lehetetlen. A tábornok washingtoni bevonulásai 2 millió, ember nézte végig. amely fogadtatás ;» legnagyobb volt eddig a város történelmében.
Juco -z''ávi-»: Belgrád, }u~iu> 18
A belgrádi rádió tegnap egy beszédet közölt, meiyel Tildy Zollánne. az antifasiszta nők szervezetének elnöke mondott Tildyné azt''mondotta, hogy a magyar demokrata nők csoportja sokat szenvedett, amikor tanuja volt a reakciós kormányzatnak. Jugoszláviával Szemben elkövetett -helyleL cégeinek. Ezért nem a magyar nép, hanem a magyarországi vezérek voltak a felelősek. Reméli, hogy az antifasiszta nők kongresszusa annak a munkának kezdetéi jelenti, mely a két nemzet között örökké tarló barátsághoz vezet.
~ Az adóhivatal felhívása
Az adóhivatal értesiti a számolólap vezetésére kötelezetteket, hogy miután blokk és számolólap bélyeg nem áll rendelkezésre, tartozásukat készpénzben is leróhatják a pénzügyi székház II. emeletén.
MOZI
lunius 19—22 ig. keddtói-pénteki? a Városi Moziban Carry Cooper szenzációs filmje ALI PANG, a fekete nullán. Szenzációs film. — Előadások kezdete 3, 5, 7 órakor.
y
Z*LA
''345. junius 21;
A politikai rendőrség letartóztatott 5 jugoszláv Gestapo szolgálatost.
A politikai rendőrségnek hosszas n\''omozás után sikerült letartóztatni Voza János, Gyuka József, Yonyec János. Mártis János és Mikulás János jugoszláv állampolgárokat, akik saját bevallásuk szerint Bácskában aktív Gestapo rendőri szolgálatot teljesítetlek. Már 1913 elején nemet katonai egyenruhában., jó fizetésért, fegyverrel szolgálták ki a rpmkzert. Nagykanizsára a visszavonulás alkalmával kerültek, itt és a környéken bujkáltak, de a politikai nyomozóknak sikerült hollétüket felkutatni és lelartóz-tatni. Az intézkedések megtörténlek. hegy megfelelő rendőri fedezetlel átadhassák őket az illetékes jugoszláv hatóságoknak.
A rendőrség politikai osztálya ma őrizetbe vette Szekeres Iíezsöné. szül. Nacsa Ilona zalaegerszegi lakost, miután ala-pps gyanú merült fel ellene,
hogy a kémeih.-''v&ó szervezetnék tagja volt. Kihallgatása során előadta, hogy Zalaegerszegen morsetanfolyamon veit részt amelynek elvégzése után a körmendi rá''liószaktanfolyamra került. Ezen iskola célja az volt, hogv a néraeleket rádió utján tájékoztassa az oroszok hadállása és ténykedése felől. Tagadja. hogy a Gestapo -megbízásából vállalta volna a kém szerepét. Mint zalaegerszegi illetőségül a nyomozás további lefolytatására Zalaegerszegre kisérik
»1 >
al. •
Ugyancsak őrizetbe vette a rendőrség politikai osztálya Szakács Péter kaposvári irodatisztel. aki azzal gyanúsítható, hogy 1913-ban az orosz partizánok ellen-az orosz arcvonal mögött büntető expedíciókat vezetett. Szakácsot rövidesen illetőségi helyére. Kaposvárra kisérik.
. • - ^
Le kell törni a piaci árakat Nagykanizsán
A Zala már többször szóvá tette, hogy Nagykanizsán tűrhetetlen magas árakon adják el a piaci árusok azokat az élelmiszereket, amelyeket a-dolgozók nem nélkülözhetnek. Sürgettük'', hogy a hatóságok nyúljanak btle ebbe az uzsoradzsungolbo és vizsgálják ki, hol van a hiba — a termelőnél vagy árusnál. Sürgetésünk nem vezetett eredményre. Megírtuk, hogy a szabad kereskedelem leple alatt a" legkomiszabb táncolás és árdrágítás folyik a kanizsai piacon, hogy a szabadsággal visszaélnek a munkások bőrére. A Zala munkatársa megállapította, hogy Pécsett a legszebb cseresznye tilója 6—8 |>engó, a zöldborsó 8— Í0 pengő, a saláta fejenként ■ 1- 2 pengő. Nagykanizsán, ahol az élőt mindig ol;*s"óbb volt. mint ''Pécsen, a cseresznye kilója 25 —40, a zöldborsó kilója 25—30, a saláta fejűnként 3—4 pengő. A logmogle-p."b!> azonban, hogy Budapesten ugyan ezel; <> cil;keh egyé''lén fiUcrrn .iein drágábbak, mint .V ¡gykanizsáv.
Itt tenni kéli valamit. ^nnál is inkább, mert a termelőknél .rengeteg fel riem hozott árukészlet van ,— a cseresznye elrohad a fákon, a főzelékfélék sem kerülhetnek piacra fuvarhiány miatt. ''»Arakat csak árnyal lehet" letörni«- — ezt az elvei kell alkalmazni a kanizsai piaci árak lényeges csökkentésére. Meg kell szervezni vagy hatóságilag, vagy
egyéni cégek támogatásával .az áru-felhozaialt és árusítást. Ez már sok városban megvan és mindenütt l>o-váit. Az egész kérdés kizárólag a fuvaron fordul meg. Moggvőzéxié- j sünk, hogy a városnak mód iában1 van azonnal 2—3 fogatot azoknak a kereskedőknek rendelkezésére ho-csájtani, akik bocsüietí^s j>olgári haszonnal mcgelégesznek és hajlandók a környék falvaiból és szőlőhegyeiről az árut elhozni és itthon kimérni. A z orosz város para ncsnokság sem zárkózna el egy ''ily értelmű kérés elől, sőt megértően támogatná azt. A rendőrség vezetője is hathatós segítséget tudna nyújtani a szállítóeszközök előteremtésében. A kérdés keresztülviteléhez kizárólag akarat kell. Egy ifven üzlethez nem kell nagy tőke, de ha nincs, bármelyik bank szivoseti adna rövidlejáratú kölcsönt egy ihen biztos üzlethez.
Notfi tudunk71 önnél a kérdésnél sürgősehlet elképzelni. Minden politikát., de bánni íven más kérdést, is háttérbe kell hogy sy.oritson a dolgozók ellátása. Ezen a téren tehát történni kell'' valaminek''. Akár a Nemzeti Bizottság, akár a j>olgár-mester veszi Ls közébe ennek az üzletnek fölállitását — bizonyosak vagyunk abban,''hogy rövid időn belül felénél kevesebbre szállnak le az árak és megközelítik azt az árnivót, amikor a dolgozó gyermeke is hozzájuthat egy kis cseresznyéhez.
Budapestről jelentig:
Az ezerpo-qősök bevonásával kap-
csotatban
olyan híreket terjesztettek, hogy a ''százpengősökre is hasonló intézkedés készül. Illetékes helyen kijelentették, hogy ennek a híresztelésnek legfeljebb spekulációs alapja van. mert azok az okok. amelyek miatt az ezerpengősöket ki''kellett vonni a forgalomból. a százpengősöknél nem állnak fenn. Már hetek óta kerülnek forgalomba az uj száz-pengősök, '' anélkül, hogy ez a régi kibocsátású százpengősök értékét bármiképpen is érintené.
Ítél a népi r
Csöszkó Ferenc 19 éves gépmunkást. isaszegi rendőrt 15 évi fegyházra Ítélte a Népbiróság, mert agyonlőtte SzailofvNikolaj Tugato\ics orosz katonát.
Kegyetlenkedett a munkaszolgálatosokkal:, azért a Népbiróság S 2 évi '' kényszermunkára ítélte Balogh Ferenc magántisztviselői. ■
Hathónapi börtönt kapott Szalontai Lajos műszaki tisztviselő. mert önként beállt SS-katonának.
Budapestre érkezett a „Rózsa Sándor" honvédzászlóalj
A Vörös Hadsereg oldalán február közepétől kezdve a németek ellen harcoló Rózsa Sándor zászlóalj a főváros lakosságának lelkes ünneplése közben Budáj)estre érkezett.
Halált kér *z Oqyész - :
Vitéz Béldy Alajos ny. altábornagyra
Az ügyészség vitéz Béldy Alajos ny. altábornagy ügyében elkészítette a vádiratot es Béldvt.
mint a leventeügyek országos főparancsnokát különböző tiép-elkmes bűncselekményekkel vádolta még. A vádirat benyújtás után az ügyészség továbbfolytatta a vizsgálatot Béldy ügyében s annak eredményeképpen dr. Szegő Vilmos népügyész, pótvádiratot nyújtott be.
A pótvádiral arra kéri a Nép-bíróságot, hogy Béldvt Jiáborus bűnösként is vonja felelősségre mert löbbizben tartott rádióbe-szédet és hírlapi nyilatkozataival is hozzájárult ahhoz, hogy a levenleifju''ság háborús szellemét ébrentartsa és növelje. A rendélet értelmében a pótvádiratban emHtetl vád büntetése köléláltali halál.
Vorosilov m^rsaLi_a nemzetgyűlés elnttkénél
A Magyar Távirati Iroda jelenti :
Vorosilov tábornagy, a szövetséges ellenőrző bizottság elnöke hétfőn délben Sztahuszkij altábornagy, Szlavoskin tábornagy és Grigórjev követségi tanácsos társaságában látogatást telt dr. Zsedényi Bélánál, a a nemzetgyűlés elnökénél s hosszabb ideig elbeszélgetett vele. látogatása ulá/i i>edig resz-. lelesen megtekintette az országház egész épületét.
T _
„Embernél emberebb ferfii4
A nagykanizsai csorkészek intéz? bizottsága szombaton eSto ismeret-1 terjesztő előadást tartott. A volt Katolikus Legényegylet nagy termé! majdnem teljeson megtol tötto az érdeklődők és a cserkészek nagy színia. Az előadást a cserkészináu« vezette be. majd utána Zala Gyfoijy 111. osztályú gimnáziumi tanuló Kivált. Szűcs Imre gimnáziumi tani* megnyitó beszéde után Balogh József hosszú olóadásban foglalkozok a cserkészettel. .. ••
— Ha a cserkészetet megtakarjak-ismerni, akkor nekünk, felnőtteknek újra gyermekeknek kell 1 ennünk. Látni kell az ő gyermeki szőrűkor^ saikat és az afeban megnyilvánult kotnolyságot/fudoiRík kell azty hoc: mi is a cserkész cél ja: az alapiíc célkitűzése szerint jollemnoTelét embernél emberebb férfi neroléát
— A cserkészetet lord Baden Po-wel alapította. Az afrikai hadjárta ból való visszatérése után a küharc-sok utcáin jártában figyelte a gvor-mckek, az. ífjusiu; életet, azoknakí szegény níu nkásgyormbkeknok s életét, akik nélkülözték a szülői s* réte''tet, növelést és akik céltalan®
i csavarogtak az utcákon. Nem to: más nevelőjük, mint az utca ezen;-nve. Ez indította arra, hogy az ifjs-; S.ag életének programmot adjon é olyan utat mutasson meg neki amelven haladva az eltévedt iíjs értékes, becsületes tagjai lesznek* társadalomnak. Igy indult el az * ifjúsági mozgalom", amely az egtf világot felölelte. A mozgalom & 1905—6-os években indult el. ■} nyugati államok már 1912-ben és .vették a mozgalmat. Hazánk® usyanebbon az évben jutott el s első híradás a cserkészetről, a_P®í becskcreki gimnázium évköny* keresztül. Ettől kezdve a mag« cserkészet diadalmas dtat tett ntfí amelynek tetőpontja az 1933-»s p döllól jamborce volt. A cserkési? nek köszönhotó, hogy .a nyugat * deklődést kezdett, mutatni a ma?? nemzőt felé. A magyar caerkw» mindenkit meghódítottak, csak nem sikerült moghóditaniuk, a n3 gyar népet. A magyar közönbe; cserkészet húszéves munkája kovés érdeklődést mutatott tézménnyol szemben. Cserkész^ sikerei azonban nem maradtak c-
1345- junius 21__
oen hatás nélkül. Vezető úl kun férfiak csatlakoztak a mozgalomhoz, lélekben azonban nem lőttek cserké-izek. Bizonyítja ezt az a tény, hogy amikor a hitleri Németország olda--iáboz szegültek, a cserkészetet átjátszották más intézmémyokbe. te-kintre, hogy az >nemzetközi< intézmény tolt. Ezzel a cserkészmozgal-mat"egyidőre balálra Ítélték. A militarizmus bukásával azonban a mozgalom njra megindult és ma már újra mind nagyobb tért hódit.
Balogh József ezután a cserkész-törvényeket ismertette: becsület, kötelességtől josiiés, szolgálatkészség, test vérirég. lovagiasság, természet -aze retet, éngedel niessé?g, v i d á m ság, takarékosság és tisztaság, mind-mind ohan erények, amelyek már önmagukban is biztosítják'' ezen intézmény létjogosuItságát. A gödöllői jambo-.reó-hoz hasonló megmozdulást soha. ■om mi féle kormányzat vagv társa-■adalrr.i akció nem ért cl. Ezért méltán megérdemli ez az intézmény, hogv a közönség támogassa, segítse, nem anyagilag, hanem annál sokkal jobban: biztosítsa a társadalom- a cserkészeiét- szeretetéről, erkölcsi támogatásáré'', hogv a cserkészet újból folytathassa azt a munkát, amelyet húsz évvel ezelőtt megkezdett, hogy tel jc-i''.l icsse feladatát, amelyet alapitója -eblíen jelölt meg: cml>er-nél emberebb embert.
Az előadás után Décsi Aladár röviden ismertette az újjászervezett magyar cserkészet működését és a magvar'' ifjúságot munkára hívta. A cserkészet valódi demokrácia, mondotta. amely magába fogadja .a társadalom n''dnden rétegét, az a demokrácia. rriielyot azelőtt'' semmiféle poiitikai párt nem tudott megváló--sitani.. .
Az ¿¡»íőadás a Himnusz hangjaira 1 éri véget.
J''i
ZALA
Sztálin az orosz néprfll
S-inház
Hirdetmény.
Kz 1080 1945. M. E ez. rendelet U. §-r érteim ¿hm közhírré teszem, hogy k nigvkcnlzsHi I. sz Igazoló Bizottság 19-5 junfus h-S 30 án ez alább nr vezettek Igazolása tárgyában fo? ba''árrtznl:
Harsányi Egon köztisztasági felügyelő.- Bencs Antal köztisztasági feíüg\éíó helyettes." Bencs Júlia irodai alkalmazott, Aranvos János. Bánáti I-ajos, Fcnusz János. Horváth Géza. Jakabfi István, Kertész Vendel, Kozics Jozics János,^ Páli István, Petőházi Imre, Petőfi József. Piníerics Antal, Siket János, Szabó János, Szabó Zsigmond, Tamás György. Tóth LajoJ. Bajos István. Vörös* I.-dván, Goór János, I''oór Imre, Nagy György utcaseprők, Köő.János pü. főtanácsos, hivatajfőnök, Szüts Ferenc állampt. főtanácsos. Sármánv Antal, Győri Zoltán, Szabályos ÍJózsef. Erős Ferenc államnt. tanácsosok, Hátkai József, dr. Hortobágyi Gyula főtisztek. Si-may Lajos, Molnár János II. o. tisztek, Kalamár Mátyásné pü. ir. tiszt. Ring Mária. Budai Mária dijnokok, vitéz Devecseri József- altiszt, dr. Schmidt Miklós pü. segédtitkár, Szabó József állampt. főtanácsos, ifj. övárv László, Veszély József, Szilágyi T.ajos tisztek, Dócsa Béla pü. kezelő.
Felhívom a lako«e£got. hogy mind azok, akik az igazolás &!á vont, fen-te.-b megnevezett közalkalmizottak •lyan magatartásáról vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekelt Bértette vagy sértf. ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban vagy írásban haladéktalanul Jelentsék be. ''
A bejelentéseket Lldlth Itnre I. ez. Igazoló Bizottság elnökéhez címezve lehet beküldeni (Sngár-ut 18. szám).
Személyes bejelentés mindennap d a 2-5 óráig, az Igczoló Bizottság hivatali helyiségében (Sugár ut IS. I. em.) eszközölhető.
Figyelmeztetem a bejelentöket arra Is, hogy az írásbeli bejelentéseket csak akkof veheti a bizottság figyelembe, ha a bejelentés a bejelentő nevét éa lakcímét is feltünteti. Udith Imre, az I.
Igazoló Bizottság elnöke.
Pártközi választógyülés lesz
vasárnap a színház előtt.
Szónokok: Marosán György, Révai
J^acsef, Sipos Gyula, Futó Dezsfi
<
nemzetgyűlési képviselők.
» ■
A gyűlés délelőtt It órakor kezdődik. |
idősebb tagját, a szovjet államfőt éltet te.
Ekkor Sztálin marsall-emelkedett szólásra: Pritem poharamat Molo-tovra. kül|K>IitikánK vezetőjére. Ne fe''edkőzzetek meg arról, hogy a jó külpolitika gyakran töbl>et nyom a latban, mint 2—3 hadsereg a fronton. A jelenlevők lelkesen ünncfxd-ték Mojotovotr
Molotov azt indítványozta, hogy az ünneplők üritsék juharaikat a Vörös'' Hadsereg dicsőséges parancsnokainak egészségére:
Zsukov rnarsallra, Moszkva. Leningrád, Varsó felszabadítójára, ki behatolt a fasiszta barlangba, Berlinbe és- kitűzte ott a győzelem lo-liogóját :
Konyev rnarsallra, az . ukrajnai harcok hősére. Prága felszabadi tójára, aki Zsukowal együtt nyomult be Berlinbe;
Rokosszovszki rnarsallra,. a szta-lingrádi csata hősére, mely csata a háború történelmi fordulópontját jelentette, továbbá Danzig és Stettin felszabaditójára;
Govorov rnarsallra, akinek hadserege teljesen szétzúzta a németeket Leningrádnál, felszabadította Tallint é? a hatalmas német védelmet össze-roppantotta a Karéiiai földszoroson, felszabadítva Viborgot; .
Malinovszki rnarsallra, \ Rosztov felszabadító hősére, a nagy hadvezérre, aki a német és magyar fasisztáktól felszabadította Magyarország fóv;árosát, Budapestet;.
Tolibuchin rnarsallra, aki; Bulgáriának és fővárosának, Szófiának felszabadító hőse,'' aki kiűzte a német bitangokat Bécsből, Ausztria fővárosából.; *
Vaszilevszki rnarsallra, a koletpo-

iszom mindenekelőtt azért, mert az
orosz nép a legkiválóbb nerwzet
mindazok között, meíyek a Szovjetunió keretébe tartoznak.
— Azért üritem poharamat az orosz néo egészségére, mert «''bben a háborúban kivívta" az általános , el -ismerését annak, hogy országunk valamennyi népe közül ő a Szovjetunió vezető néfie.
— Emelem jx>haram az orosz népre nemcsak azért, mert ő a vezető nép. hanem mert éleseszü." kitárté» iollerrü''és türelemmel viseli a megnróbáItatásokat.
. Kormán vünk nem eg-v tévedést követett el. Az 1941—42-cs érőkben súlyos órákat éltünk át. Hadseregünk visszavonulva; kiürítette I''k-rajna. Bje''orusszia. Moldávia, a leningrádi körzet, a Baltikum és Finn Karélia szivünkhöz nőtt ;falvait és városait. Ezeket a területékot hadseregü::k azért hagyta cl, jnert nem volt más kiútja. Más nép azt mondhatta volna a kormánynak: nem váltottátok lx>, amit vártunk tőletek, távozzatok, más kormányt választunk, amely békét köt Németországgal és biztosítja nyugalmunkat 1 De az orosz nép nem ezt- az utat választotta, mivel hitte, hogy kormánya helyes iiolitikát folytat és hajlandó volt áldozatokat hozni, hogy biztosítsa Németország leverését. Es az orosz nép bizalma kormányárai szembon volt az a döntő erő, moly biztosította az emberiség ellensége, a fasizmus fölötti történelmi győzelmet. , i
— Köszönöm az orosz népnek ezt a bizalmat!
— Üritem poharamat az onosz nép egészségére! (Viharos, hosszantartó taps.")
A .szovjet kormány május 24-én! fogást rendezett a Kremlben a Vörös Hadsereg csapatainak pa-; rancsnokaí tiszteletére. Az ünnepség a Kreml-palota Gioi.-ijev ter-mébe-n; zajlott le és azon képviselve; volt hadseregünk és dicső népünk színe java: a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának tagjai, a Vörös Hadsereg marsalljai és parancsnokai, a népbiztosok, a Vörös Hadsereg és haditengerészetünk képviselői, a szovjet ipar, művészet, tudomány és irodalom ismert munkásai.
Este $ órakor az egybegyűltek viharos tapssal köszöntik a. belépő Sztálin marsai It- és munkatársait. Amikor az ünneplők zaja lecsitult, Molotov külügy i népbiztos felszólította a marsallokat, hogv foglalják el helyüket, majd üdvözlő l>eszédct mondott'' a Vörös Hadsereg dicső marsai Íjainak tiszteletére, akiknek vezetésével a szovjet haderő a Volgától a Spreeig, az ukrajnai sztep-péktól Brandenburgig üldözte az ellenséget. Ezután Molotov a Vörös Hadsereg dhdalmas rezére, a nagy-Sztálin egész .-égére ü/i tette {»oharát. Majd megemlékezett- arról, hogy a fogada-^n j »len van a lengyelországi hán\ászok delegációja. Molotov pohárköszöntőt mondott a demokratikus lvongyolorszilgra és a szovjet-lengyel barátságot, éltette. A lengyel delegáció tagjai Sztálin tiszteletére anyanyelvükön felköszőntó népdalt énekeitek. Most Molotov Kalinint, a bolseviki központi ''bizottság leg-
roszországi nagy csaták hősére, kinek seregei a jorosz militarizmus fellegvárát, Königsberget elfoglalták;
Bagnimian tábornokra, aki vésrleg befejezte az utolsó német ellenállás fel morzsolását Zcmlandszk fnál;
Mereskov rnarsallra, az északi had müveletek pa rancsnokára;
Jeromenko hadseregtábornokra, aki áttört seregeivel a Kárpátokon.
A jelenlevők lelkesen ünnepelték a kiváló hadvezéreket, akik olyan nagy ''dicsőséget szereztek a szovjet fegy vereknek. / \
Molotov felszólitotta a jelenlevő-, kot. hógv üritsék poharukat a Szovjetunió legrégibb had vezérei re, akik már a jolgárháború éveiben vezették a ¿szovjet csapatokat: Vorosilov, Ti-mosenko és Budjoni marsallokat éltette. >
Molotov végül felköszöntötte a szovjet ha<l¡flotta parancsnokait, valamint a Vörös Hadsereg különleges fegyvernemeinek marsalljait.
A történelmi nevezetességű fogadáson Sztálin marsall a következő beszédet mondotta:
— Elvtársak! Engedjétek aneg, hogy még egy utolsó jx)hárköszf»ntőt mondjak. ,
— Szovjet népünkre és mindenekelőtt az orosz nép ogészségére szeretném üríteni poharamat. (Viharos, hosszantartó taps és hurrá kiáltások.)
— Az orosz nép egészségére
A "a9y győzelem kis hírei
Gorkij halálának tizonkiloncodik él-fordulója alkalmából a szovjet rádió ismertette a nagy orosz proletár-iró viszonyát a Szovjetunióhoz.
A trieszti egyezmény határozatainak megfelelőon, brit csapatok bevonultak Pola kikötővárosba. *
Madridból jelentik: Le^uerica spanyol külügvmíniszter kijelentette a Reuter-iroría itteni tudásitója előtt, hlDgv .»Laval hasonló ahhoz az emberhez, aki fát keres, hogy arra felakassza magát«. I^aval ügye — mondotta. —- még mindig tárgyalás alatt áll.
Csehszlovákia bei elöntette igényét Szilézjára. Lengyelország már régebben kért sziléziai területeket. *
Zágrábban'' halálra ítéltek nyolc
uszt ása-tőr zst isztet.
*
Angliában ma kezdik meg a hadsereg egy részének leszerelését.
Fővárosi színtársulat Nagykanizsán
A Szociáldemokrata Párt agilis vezetőségének hosszabb tárgyalások után sikerült lekötni egy jó és ismcrlnevü művészekből álló fővárosi szinlársulatot, kanizsai szereplésre. Az egész városban . osztatlan megelégedést kelleti a hir, annál is inkább. mivel Kanizsán már régebbidőóla nem láttak komoly, ió és aktuális színdarabot. Közismerlek az ellátási és utazási nehézségek, méhek tetemes költségei emésztenek fel. továbbá rengeteg fáracílsággal . járnak. . Azért a város lakossága kétszeresen hálás kell legyen a Párt vezetőségének, amiért ilven nehézségek ellenére is, ¿»ondos-; kodik szórakozási lehetőségeiről, valamint kulturigényeiről. A bemutatkozó előadás "junius :23-án. szombaton este lesz, Erdélyi Mihály : Lehullott a rez-gőnyárfa cimü operettjével.
Hirdetmény.
Az 1080/1945. M. E. sz. rendelet 11. §-a értelmében közhírré teszem, hogv a nagykanizsai II. sz. Igazoló Bizottság 1945. junius hó 27-én az. alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz határozatot:
Kor/sivár—Palin jegyzőség: • Horváth Sándor körjegyző, Stoi-ner Sólyom Mihálv közé leim., Papp Sándor körirnok, Pék Anna díjnok, Mecsek (Márcz) Nándor nv. irodatiszt,
Gehei körjegyzőség : Dr. Horváth Géza körjegvző, Pö-löskci István kisegit«''» m., Pölöskoi Istvánné dijnok, Németh Mária kisegítő m.'', Szalai Károly községi biró, Rácz Károly helyettes bíró, Csizmadia József, Bognár Simon élöliárók, Bozzái Vendel kisbíró, kézb., Kiss Józsefné bába, Lang János gazdasági elöljáró, dr. Somor-jai Lajos körorvos.
Gelsesziget: Haimási István községi biró, Gre-gor János helyettes biró, Gregor György községi elöljáró. , Küimún:
Gyömörey István községi biró, Kozics József helyettes bíró, Lülök György, Bőrönd i Károly elöljárók.
Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá Tont fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról, ragy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban, ragy írásban hala-
4
ZALA
¿045. junius 21
déktalanul jelentsék be. — Mátyua László II. Ig. Biz. elnök. Látás: Rozgonvi-utca 15. szám.
Figyelmeztetem a bejelentőket arra, hogy az Írásbeli bejelentéseket csak akkor reheti a Bizottság figyelembe, ha a bejelenté nevét és uik-cimét is feltünteti.
Páriszemie
Ezúton felhívunk minden, a Tá-roshan dolgozó famunkást, úgymint asztalos, kefekötő, kádár, bognár, kárpitás, kosárfonó ós gépmunkást, hogy fólvó hó 22-én 19 órakor a Fó-ut 24! szám alatti Munkásotthonban saját érdekükben jelenjenek meg. Vezetőség.
Felhívjak a munkás-, paraszti f-jakat és leányokat, diákokat és diákleányokat, hogy akik a műkedvelők csoportjában szerepelni óhajtanak, bármilyen számokkal jelen tkezzonek az ifjúsági titkárnál szerdán, csütörtökön és pénteken 5—7 óráig a pártlielyiségbon. Barátság! SZIM. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom.

A Nemzeti Segély nagykanizsai szervezete, amely a legnagy obb agilitással szolgálja a nemzeti segíteni akarás célját, máris komoly eredményekre mutathat rá. Ma közlik velünk, hogy llusztv István egy kerékpárt ajándékozott a Nemzeti Sogéiy céljaim, Kiskanizsán fjedig a Homokkomáromi-utca 3800 pengőt gyűjtött össze a Nemzeti Segély részére. Mátyus László, a Nemzeti Segély helvi szervezetének agilis vezetője felkért bennünket, hogy a Zala utján mondhasson köszönetet
a nemes adományokért.
*
A Magyar l>cmokratikus Ifjúsági Szövetség kiskanizsai cseportia folyó hó 21 -én délután 4 órai Kezdettel a Polgári Olvasókör nagy íermébon táncdélut4nt rendez, melyre szeretettel meghívja Kiskanizsa ifjúságát.
»MaDISz« vezetőség. 510
*
Junius 17-én délután 3 órakor taggyűlés volt a MaDISz-ban. Már régen változásra lőtt- volna szükség, amely most valóra vált. Demokratikus aia\x>n, titkos szavazással uj vezetősége" választott a taggyűlés. A vezetőség tagjai: elnök Szakonyi István,, titkár Szabó Gvula, szervezés l''oiai István, ötvös Valéria, propaganda Lau roncs ík László, Tasv Adrienné, sport Dptrích Uszkár, vigalmi Gáspár Endre, Déri -Júlia, Kos/ey László.
Az uj vezető''^ég komolv munkára szóiitotia fel a tagokat, kérte őket, legyenek kölcsönös bizalommal egy más iránt, támogassák egymást mindenben és dolgozzanak megfeszített oróvei, mert c.-ak erős, dolgozó ifjúsággal lehet az országot felépíteni. Az uj vezetőség legfontosabb feladatának tekinti egy dobozó, nem pedig táncoló MaDISz Kiépítését. Ezért nem a mennyiséget, hanem a minőségei fogja nézni. Aki nem akar dolgozni és nem akarja kivenni részét az ország újjáépítéséből, azt kizárja a MaDISz tagjainak sorából. Csak erkölcsös és dolgozó MaDISz-nak van helyo az országban. Ebben az uj széliemben akár az- uj vezetőség é^ a MaDISz dolgozni. Ebben a szel leniben hívjuk fel Nagykanizsa ifjúságának azt a rétegét, amely eddig- nem jött hozzánk, mert nem látott komoly munkát. Most jöjjenek el, mert harcos, munkás tagokra van szükségünk, nem léha, csak szórakozó tagságra. Felhívjuk azokat is, akik belépési nyilatkozatot töltöttek ki, do igazolványukért még nem jelentkeztek, vegyék itt azokat egy héten belül, de csak akkor, ha dolgozni akarnak, mert-ellenkező esetben {»lépésüket somm is nek ny i 1 ván i t j c k.
i j szellemre, uj ifjúságra van az országnak ssüksége. Csak annak lesz ix«lyc a dolgozók Magyarországában, aki Ivxsülettel megállja helyét a
munka frontján. Ezt a szellemet akarja és fogja szolgálni az egész MaDISz. Eltűnnek közülünk a léhák, a könnyelműek, mert mi igenis dolgozni akarunk és inkább legyünk kevesen,, de jók, mint 6okan és rosz-
szak. Sz. Gy.
*
Iparművészek, szabadiparosok és háziiparosok. Tudomásukra hozom, hogy a kanizsai járásban megalakul a Szabadipar Szövetsége. Felkérem az iparművészeket, szabadiparosokat és háziiparosokat és minden mun kástársamat, hogy saját érdekükben a szövetség megalakításán folyó hó 24-én, vasárnap délután 4 órakor Nagykanizsán a Kommunista Pán helyiségében jelenjenek meg. Olyan munkástársak is jelentkezzenek, akik a szabadiparban játékdolgok, gipszmunkák előállításával, is foglalkoznak va&y foglalkozni kívánnak.
Mihádi Kálmán.
flaponta százszor
is használod ezt a szót: szocializmus. Bizonyosan zavarba jönnél, ha valaki eléd álina és megkérdezné tó-led: tudod-e, mit jelent? Valld be, meghökkennél, talán el is sápadnál egy kicsit — dadognál valamit — aztán hosszú körmondatokba kezdenél. Nem szégyen ez kerlek, mert ezt a latin fogalmat meg soha sermi egyetlen szóval kifejezni nem ¡uaia. Talán Engels határozta meg legrövidebben : „A szocializmus a modem prQletármozgalom elméleti kifejezése. * Az enciklopédisták is sokat töriek a fejüket, hogyan lehetne a szocializmus fogaimut legrövidebben érzékeltetni, de nem sokra mentek faraao-zásaikkul. „Az alsóbb néposztályok nemzetgazdasagtana", mondotta egyik majd egy másik: „egy sajátos társadalmi rendszer, mely lenyegeben eltér a magántulajdon és bérrendszer elvétülPersze ezek megközelítőleg sem fejezik ki ennek az egyetlen szó nak Szocializmus valódi Oelsa értelmet. A szót Szocializmus először 0*''en Róbert angol gyáros kuszháiia, aki 1823-ban Angliából Amtrikabu vándorolt és Indiana állanwar\ kommunista gyülekezetet alapított — de ráhatom evre mar meg is bukott vele. .4 -szocializmus szói Rayband Lajos francia iró vitte ár a köztudatbat 1835-ben — akkor je''.enl meg ugya-nis''világszertefeltűnést kelteit könyve: : ,,Szocialisztikus tanulmányok."
A Szocializmus értelmét és célját Marx, Engels, Lassallé-n át Lenin. (és Sztálin hatalmas müvekben ma-'' gyűrűztük meg és rámutattak azokra az eszközökre és utakra, amelyek segítségével az emberiség legmagasz-tosfioö szellemi és gazdasági erkölcse elerhető.
Éppen úgy mint a Kereszténységet, a Szocializmust sem lehet egyetlen szóval kijej zni. A két testvérfogalom céljaiban és erkölcseiben az abszolút jó felé törekszik. Éppen emiatt kö vetelt legtöbb vértanúi az a harc, amit az igazságért, jóságért és az emberi élet szépségeiért azok folytattak, akik hittek bennük. Igaz értelmében mind a kettő a szegények, kisemmizettek és elnyomottak harca volt és harca ma is az Antikrisztusok és kizsákmá nyalók ellen. __ .
—: Megnyílt s Makoviczky cukrászda
örömmel vesszük a hirt, hogy a Nagykanizsán évtizedek óta működő országos hírű Makoviczky cukrászda újra megnyílt és vendégeinek rendelkezésére áll. Mit tagadjuk, jől esik hallani ezt a kis hirt, hiszen van benne valami béko zamat, Újra itt van az a cukrászda, amely oly hosz-szu időn át édesítette meg Nagykanizsa lakosainak sokszor keserű" életéi!
Miről- ir a fővárosi .sajtó?
A SZABAD -NÉP-ben Mód Aladá vezércikket irt arról, hogy a vezető ¡{>ari üzemekben jelenleg körülbelül tízezer munkással többet tudnának foglalkoztatni, mint amennyi munkában áil. Elismeri, hogy »az üzemi dolgozok helyzete nem gyakorol vonzást a kivüiiévókre*. Ko^szalja azonban, hogy a munkásság körében is vannak olyanok, akik nem gondolnak az ország újjáépítésének mindetat megelózó. problémájával, valamint azzal, hogy a magyar ipari termelés előtt szinté koriatian lehetőségek állanak. Ezt a perspektívát egyesek a munkásság köréboi is feláldozzák a szabad piacon vállalt alkalmi munkák előnyeinek.
*
A MAC VAK NEMZET-ben Márai Sándor kijelenti, hogy a keresztény magyar űriem be r^-neK nom volt hiuj, csupán olyan meggyőződése, hogy neki >''joga van tenetség és tudás nélkül is jói élni-, mindenki mást lcnézjii, államtól, társadalomtól bak-sist kérni és »miiidrtjf tehetséget, tudását és jeliemét meghaladó mo-don ervényesüini, származási vagy. világnézeti alapon, a minőségi verseny társai finom vagy durva kikapcsolása arán-í. Ez a társadalom-— irja Márai — most még vaji sértve, mert nem lehet reakció». Ezeket az embereket meg keli gyóz;:i, uogy a reakció -.rossz üzioi«, auiei_> ro hosszú időn at építeni noui le^et. űzi a meggyozódcst ¿egy szeire ¿ceii eiKCzdeiii, a niaaiuiai, a posu.val es a vasúttal«.
Sportrovat
NVTE II.-Keszthelyi BSE 4.2 (2:0;
A nagykanizsai Sasul ii. csapatát a Keszthely i Barátság Sfon. Lgycsülot meghívta Keszthelyre mérkőzésre. A mérkőzés élvezetes ¿s jívönyorű k üzdelmet hozott. A Vasul es K-sztiieiy az eisó iélidoben változatos harcban veszi lei a küzdel-met, do rövidesen a játékvezető 11-est itél Koszt-boly ellen, a.mt Báliul értékesít. A második golt Körös beadasáuói i''ciervári lövi (.gyönyörű goi volt), igy az eredmény nem változik az oíso íelidoben.
A második félidőben a Vasút egy ík szebh támadást a másik utaa viszi az éheméi -kapujara, de mégis Készthely ér ol.gólt. A \''asut csa-ijirsora most erősön ostromolja Keszthely kapuját es iiorvátii egj-másután két golt ló. Keszthely támad, a kapus kezéből .kilökik a labdái a kapu előtt ea azt a csatár er-aékesiti. í''artdobással végződik a játék.
. *
Kanosvári BAC—NVTE I. ö:2 (3:1;''.
Kaposvári Ml''E—Nvi''E 1. 4: i «.2: 1/. A nagykanizsai \asut mog-erueuieit súlyos vereséget szenvedett Kaposváron.
Kölyök- ei ed«:ények:
Lövőidé—Zrínyi 5:1 (,3:1), Eöt-vös-tér— Magyar FC 3:2 (.2:1), Babóchay —honvéd FC . 7 : J (,-*:0;, Eötvös-tér—Honvéd FC 2:1 (.1:0;, Magyar FC—Baoóchav SE ö: 3 i3:0).
Az A VTE futballszakosztálya csütörtökön 5 órakt/r a Vasut-paiyán ifjúsági toborzot rendez, amelyre minden ifjút szeretettől vár.
a. F.
Hisűeímeny.
A MAURf L''ztniek ''íga-.oló bizousa^a fdiüv.-a n-indazokat, aki% az al^ni ici-o roli .WAOfO alf.alniazotiak Oivun nu^a-ta;.úiarol es cac.ckeat-fcaól tuJuafc, au e-iyek a deti.ukrit kus izcilc-
wet sértilr, va^- ezeknek neineioai&t es iasi zia teve''-c:;yscf;fc:oi luaousa&sal burák ! Itr-iac c MAORT !j»a. ouoíis^.-g ó ¡^¡M: bci&, X . 3. awa.
Bac^a Sarolta^jBodó uargit-, Bánva i Gyöig\-, Bálin: oyuia tisztvi-
selők, Dobri József gumijaTÍtó, Dobos György gépmester, Dáridoviot László" napsz., Beleznay Lajos, Be-iiedek Ilona, Csikmák Mihály, Czi-ráky Anna tisztviselők. Dujcs látván cserejws segéd, ,l>ér Lajos lakatos, Dolmányos József gépkocsivez., D»-vecz László kereskedósogéd, Ball» József szkisk. gazda, Cseh József napszámos, Csizmadia József motorszerelő, ifj. Babati György kisegitt munkás, Czifra József motorszerelő, Császár Imréné irattári kiadó, Cser-ni Ferenc bádogos, Csontos Jánot esztergályos, Csőgör Endre -szersz. lakatos, Cseresznvák László esztergályos, Cseke ¿József gépkoesiszer., Csík István gépkocsivez., CVács Mihály rakt. munk., Csesztrogi MárÜ írod. órab., Csordás—áézsof napsa.
MAORI Üzemek igazoto BizvUsagt,
Rendőrségi felhívás.
Fe-hivoin a baziiilajdsnotokat ét i lakokat, hogy cu^deúkl saj&t hasa- 41 lakása eiöti az uuestet és a xyjí;of-Jarct köteles minden reitgel beCcrai« leseperni ee leíömözm. Aki eao^ a reűdt*ikezedoek nem tesz eitget, klhá-g&ái követ el. ^
Az általános be]eienteai köteiezettaét kapcsaa toiyó Lo 21 én a Kiralj uiotl, z2 sa a Su^ar-utcai, 23 dn a Znnyí Miilós-utcai, 24-c-n a CseDgerl utl 6t 25 én a Horihy Mikiós-uü lakósok Je»
.eatkezzenek a bíjeleutO hivaiaiba.
* ,
A Mftgyar BeíUgymiaiszter ur 56 eit VII.—1945. hz. reüdc.ét aiapjdn let-hívem a varos lerü.cten tarlözkoM KGiloldl tliömpoigároknt, bogy újbóli □yíivtcuriiaba veteti* cöljabcl a rand-óikipuaujBtií 41 bzaa.u ezpL-ajában a bivauiiOö ór&K aiatt a cupou tuitxl sze-méiyeatn Je«eiitkezzenei.
i. akis. baxiueiy tü.ló:di at.aaibaa bixüftk öiiampoigíire&ícg&i és Magyar-ortj^á*: leiü^ié''n eddig ís rendórüaté-sagl tugedö-y aitpjaa ''.ariczkodbattak, '' 2. tani miat tu.Iö.tíi ah&uipoigarot a üadiaQveiett beiyzei köve kczieb« telepedlelt ie a varoa lerü.eteii éa még eziücig leLdúrüatúsagi tartózkodási o-gedéilyel nem bnnak, ''
3. aíix korábban egyoa orsz&gréoak visszacsatoieisavai automaúkusau ay«-íek megyar aliampolgarsagot, de eUB í-ilampoigarsagukat a baboru belejes-tv-vei ujoói elvesztették. (Ez azonosa nem voaa''.kozik azokra, akik Időké*-bf-n magyar aiíaműeigeursági oklevelet oy ertek.) • Jt
A jelenikezosek pontos betartás« közcgeiiiimei ehenőriitetnl logoai te azok ei.cű, akik a szóüanievO kötele-zetiKégliknek az adott határidőig nem lesznek eleget, azonnali ínleraaiásui mellett, az orezág lerüietéről való kt utalasl eljáráfai la megindiiiom.
A rendőrkapitányság vezetője;
dr. Molnár Győző s. k.
rer.dőrtan ácsos.
Október l-re gazdaságomoa mexőguda-»sgi cselédeket veszek lei. Mielőbbi jelentkezés Ki.anatos. Gin a kiadoravataiban. 499
Jolföző idősebb asizony hazta''rtasba nüo-dcaesneK >e:veteiiK. Ciái a kiaaoOan. 501
A MAORT tavit dunomunokat vesz fel tclefja.ávvezetek epitesüez. Jc:entkezni l^ bet a telefoniav.ezeteki irodában a MAORT lakoieiepen.___506
Efcy irodai irógüp eiadő. Posupaiott,
LenoiszKy ¿a.as._•_«W
Cgyes bejárónőt felvesz. Kovács ptt,
Peion-ui 6. ___¿16
Ablaktokok, rámák, gerendák, deszkák, lécek eladok, Király- utca 35.^ 515
3 drb. tolg> ia asitalom és 4 meieré« borkorcsolyam eltűnt. Nyomravezető i»-ulmat Kap. Borosnoidokat vennék. Vidi vendéglős.______518
Üzemképes jó aUapoiban lévő 3 tonnái teher autót es személy gépkocsit vennék, engedély nélkülit ls Használható alkatrészeket szinten átveszek. Csengéii-u. »
, • __517
s £ALA poétikai napilap
K;adía: .Kízgazöa^gl fi- T. Kr.gykMim4
Feieics ki2üa: a H^gyk-Bizsai Keaizeb Blzattiáj. Szerkesztssert felel: Beiicze Jesí-
¿.''yciRSioti a »K-. ;<azd3iági R. T. Nxgy
tánoía- "v-widájába;: Nsgykanb»:
:-: r-:i;«trt Viei: 2''íia: Kiro!y.
50. évfolyam. 60. szóm.
Nagykanizsa, 1945. junius 22 -péntek
Ára 1 pengő 20 fillér
/-''-^■m m^K* ^¿BU^ j^jnA-JD * JHHk
A nagykanizsai Nemzeti Bizottság
hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőséé és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Teleion: 31.
/ ;<
ítélet a moszkvai lengyel-perben
Truman elnök zárja be a sanfranciskói konferenciát — Az clasz kormány megalakult
A földművelésügyi miniszter Nagykanizsán
A moazkval törvényszék tegnap Ítéletet hirdetett a megvádolt 16 lengyel politikai bűnös ügyében, melyek közöl 12 lengyelt bűnösnek ta''ált, mig négyet felmentett. Onulicky tábornokot, a belföldi lengyel hadsereg föparanosnokát 10 évi börtönbüntetésre, Janikovszkyt, a londoni lengyel emigráns kormány miniszterelnőkhelyettesét 8 évi börtönbüntetésre, Jeszenkoviosot, a lengyel titkos minisztertanács tagját 5 évi börtönbüntetésre, mig a többiekel 4 évtől 1«, évig terjedő börtönbüntetésre ítélték. A törvényszéki tárgyalást a védőbeszédekkel fejezték be. Okulicky tábornok, aki önmagát védte, azt állította, hogy egyetlen fegyveres egységet sem hozott működésbe a Vörös Hadsereg háta mögött és nem adott parancsot ilyen alakulatok működésére. Beismerte egy törvényes szervezet megalakítását a Szovjetunióval szemben, de tagadta, hogy terrorcselekményekre adott volna kl rendelkezést vagy küldött volna a lengyel kormánynak a Szovjetunió ellen irányuló cselekményekre parancsot. Janikovszky tábornok, aki szintén önmagát védte, a Vörös Hadsereg eilen felkelésre ós hősi küzdelemre adott utasításokat Kérte, hogy ezen utasításoknak a Vörös Hadseregre és a lengyel politikára gyakorolt kihatásaiéri ne őt tartsák felelősnek. Sohasem viseltetett ellenséges érzülettel a Szovjetunió iránt, de nem is bizott benne és ez volt élete legnagyobb tévedése, mondotta. Janikovszky bűnösnek vallotta magát abban, hogy rendelkezé-sel törvénytelen cselekedetre vezettek a Vöaös Hadsereg frontja mögött.
Japán elleni háború
A -lajván elleni háborúban az okinarai csata végéhez közeledik. .Japán hadműveleteit az ainorikaúik any-nyira inog zavarták, hogy az amerikai tüzérség tüzelésére a japánok nem mertek válaszolni, nehogy saját csapataikban tegyenek kart. A tokiói rádió tegnap este közölte, hogy a japánok Ok inaván 87.000 halóttat és 200.000.sebesültét veszítettek. A*\ Okinavában felszálló amorikai repülőgépek a Japántól,, délit}. 200 kilométer távolságban levő Ogasa-. vara szigeteket bombázták. Észak-amerikai repülőgép anvahaiókrói felszállt rrpülógé[>ok a ,íaj>án anyaországban levő na^v városokat 1>om-bázták, melyeknek «00 400 ezer lakosa van. "A burmai angol kor-mányzó tegnap llaiigoonban értekezletet tartott több burmai vezetővel. hogy. megbeszéljék a Burmában kiadandó fehérkönvvet. Az angoloknak nem célja Burmában visszaállítani a régi kormányzatot és a kormányzót azért küldték ki. hogy <>lt> uj''kormányzati rendszert alakítson meg Burmában.
Oroszország : Moszkva, junius 21
Londonban a canterbury érsek foiradta az orosz keleti egyházak küldőttséirét, melyet az oroszoryzátri patriarcba vezetett. Az éraek üdvözlő beszédei intézett a görögkeleti egyház képviselőihez ós hangsúlyozta. hogy az oroszok ebl>en a háborúban a civilizáció megmentése érdekében szövetkeztek közős küzdelemre a németek ellen. Az orosz görögkeleti egyház képviselői ezután meglátogatták a canterbury érseket éb • az angol egyházi élet több kiválóságát.
. iloszkea. junius 21
Vorosilov tábornok és Miklós Béla magyar miniszterelnök pénteken aláirtak az Oroszországnak fizetendő; magyar jóvátételi egyezmény okmá-'' nyát. Az egyezmény értelmében Ma-eyarországiűk 200 millió arany-dollár értéknek nwgfeleló árut- kell a Szovjetuniónak 1051. január 1-ijr leszállítani. A javak értékét, melyek között vannak .gépek, hajók, ^gabona •''•s szarvasmarhák, -az J93S. évi dol-¡Hivrtéknek megfelelően ''állapítják meg. melynél az iparcikkek felértékel.''-^ esetél»n 15, más cikkénél 10 százalék felárat számítanak fel.
Anglia: London, junius 21
Angliában teljes erővel indultak meg a választási mozgalmak. Az egyik liberális párti politikus nyilt
levélIxm azzal vádolja a munkáspártiakat, hogy céljaik elérésére az erőszak alkalma/, isától som riadnak vissza. A munkásjíárt vezéra rágalmazás i pjrt indított a.lev.''í irája ellen, azonban kijelentette, hogy mielőtt- az ügyek tárgyalásra kerülnek, nem hajlandó foglalkozni az üggyel. A Daily Herald című munkáslap azzal vádolja a konzervatívokat, hog\ ''megakadályozza a választási mozgalmak a''.. A Daily Express azt irja. hogv a szocialisták mind el vannak tökélve az angol társadalmi reformok kivitelére még akkor is, ha ezek nagyobb neltézségekbe ütköznek.
Amerika: Newyork, iu-.''us 21
A kanadai és é»zakamerikai la|x>k yezetó h-.ilyen foglalkoznak a lenjvei földalatti mozgalom vezetői ellen folyó tárgyalásokkal és egyformán bünösu.ik mondják a Jeugyo lókat a szovjet ellen folytatott elbnségo;-c.solekményekben. Hangsúlyozzák, hogy a lengyel letartóztatottak bo-ismerik a terhükre, rótt bűncselek-! ményeket. Az .egyik • washingtoni iáp azt irja* ''hogv a "Szovjet- azéit áliitotta bíróság "elé a 16 letartóztatottat, mivel aknamunkát véireztek a Vörös Hadseieg ellen. Ha figyelembe vesszük a tárgyalások híreit-, irja az amerikai lap, "megállapítjuk, hogy azokhoz hasonló esetekben Amerika és Anglia is bíróság el;'' állította volna a vádlottakat. A new-yorki rádió hangsúlyozza, hogy a tárgyalóteremben a külföldi diplomaták ''s újságírók is jelen vannak. A.--sioekholmi újságírók álónk figyelemmel .kísérik. "A Vörös Jfadsvreii haíéba;-.'' aknamunkával vádolt 16 lengve! valionláaait. Kzen m-esrkez-dett- bünper a román sajtó érdeklődésének is előterében áll.
Syetn/ork, junius 21
Az Associated Pi-ess tudósítója
jelenti Argentínából, bog}- a húsipari munkások szakszervezete beadványban fordult az argentínai köz-társasán elnökéhez és követelte, hogy haladéktalanul l>ocsássák szabadon a szakszervezetek vezetőit, akik mint l>olitikai foglyok Argentína "börtöneiben sínylődnek.
Sanfr;mciskóx junius 21
A sanfranciskói konferencián''hŐzöU határozatokról az.-:'' uj,. világtervezet alapokmánya elkészült. A kongresz-szus kedden, Xnmian elnök-rifu-ó-beszéde után végetí ér<: Stettinius amerikai külügy mints/ior, aki ezt a bejetentést'' téttej azt *mondotjö> hogy az uj világtervez/''V al^oknia-. nyán már csak áz alaki és technikai módosítások kellenek KözőHe, hogy az öt nagyhatalom egységes és kieln-gitő megegyezésre jutottak az uj vi Iá .■tervezeten megvitatásra kf»rüiő tárgyak ügyében és elfogadták a tanácskozásokra • vOiftatkozóan a jaltai .{/ormuláu • Stottiiiiu» el i^me ráesel adózott a szovjet .delegáció" emrodé-fceiiységének, a-m.il a tárgyaláson -során tanúsított és .líolcogyczDtt ábba, Jiogy a biztonsági világi ervezót''-ele kerüljön minden olyan kérdés, m«-1 yekke 1 a b i zt< >nsn g í toná < son még noni foglalkoztak; Az ügyiratokba« vonatkozó hat-áivsatok meghozatalához, vagy bárjai IjV ügyl>en, amit a biztonsági tanács- megtárgyal, a tanács egy hangú, szávazalára van szükség. '' ., ■ ''.
Olaszorszag ^ Rónia,.■juaiu» 21
Rómában az yjij -olasz kormány öís z -állit á sa ál t-i bíh ós n legelégedéK t keltett. A kormányban 8 kommunista. 3 szocialista. J? akciópárti jk>-litikus, 3 liberális. 3 munkáspárti és 1 keresztény demokrata párti miniszter foglal* helyet. Az uj olasz kormány bal-közép kormánynak tekinthető (''*s igy a baloldalnak az
Nagy Imre földművelésügyi miniszter Nagykanizsán
A fölnroform megalkotója. Isagy ■Imre földművelésügyi roinifczter .a vasárnap megtartána«v pártiközi választási migvgyüléhw^.^ninlj a Koin-
muiiista I^árt" szójiokja'' i''Xácy^káaíi-zsára érkezik: A/.. eTózetg jefent''^ek ugy szóltak, hÓ*v a Kommttiiista Part központja H^ai Józsefei delegálta a vasárnapi nagr^yülósrOÍ Ma "érkezett -'' azónban a hivatalos bire annak..hogy maca Nagy Imre íöld-miivelésügyí miniszter ie- Révai József helyett Nagykanizsára. Nagykanizsa város lakossága szeretéttel
várja azt a íöidmüvelésügyi minisztert, aki Magyarország történelmének e''-ryik lc»gnag}''Obb cselekedetét-, a teljes földreformot megalkotta -és végrehajtotta. Nagy fmrea Kommunista Párt-tagja, liosszu időt töltött Oroszországban az ott levő leg-magazabb j>olitikai körökkel levő kapcsolatai jól ismertek, l''gy értesülünk, hogy a Konununista Párt jiagvkanizsai szervezete máris előké-szüfeteket tesz a miniszter foga-dás<ira.
__ t
eddiginél nagyobb Ixatakna ioez «Maszorszátfban.''
Az uj olasz kormányról a Daily Tele-rraph azt irja, hogy Olaszorszag valamennyi tolitikai szervezetét képviseli és ''kell, hogy hidat alkosson a konzervatívabb déli és az izgágább északi olasz vérmérséklet között, melynek lakossága mindig hajlott a forradalmi-Szellem felé.
Jugoszlávia: ;;: Belgrád, junius 21
A sto».-klK>lmi jugoszláv követ fogadást rendezett a svéd sajtó számára. A jugoszláv követ fogadása során a következő nagyjelentőségű kijelentést tette: A régVJugoszlávia az önkény országa volt. A jelenlegi Jugoszlávia az igazi demokrácia és művelődés felé halad. A három hónap múlva megejtendő választások a demokratikus elveknek megfelelően fognak megtörténni.
A n^ ^yözeiem-jcis hi rei
A háromhatalmi jóvátételi bizottság tegnap tartotta Moszkvában első teljes ülését/
Waller Sckéllenber, dandártábor-aok, Himmler első segitöiársa, önként elhagyta Svédországot s Frankfurtba repült, hogy a szövetséges
; főhadiszálláson jelentkezzék.
» .. .
Londonbaa meghalt Stanley Bald-win, volt angol miniszterelnök felesége.
Sir Arthur Tedder, repülőtábornagy, aki Eisenhower távollétében a főparancsnoki tisztet tölti be, közölte, hogy az expedíciós szövetséges főhadiszállást rövidesen felosz-atják. ^
Amerikai .csapatok a Müblhausen nellett fekvő Bernterode közelében negtaláhák "Hihaenburg tábornagynak és feleségének a tannenbergi mauzoíerából, továbbá''- Nagy Frigyesnek és I. Vilmosnak Postdam-ból odaszállított és a föld alá rhe-lyezett koporsóját, továbbá sok muzeális kincset.
A jugoszláv hírszolgálati iroda jelentése szerint a jugoszláviai Sptít kikötőjőbe befutott az első UNRA-szállitmány, amely 3300 tonna élelmiszert, ruhaanyagot, gyógyszert és mezőgazdasági gépeket tartalmaz.
A szövetségesek eddig több mint 500.000 tonna élelmiszert osztottak ki Triesztben, Polában és Gori-¿iában.
*
A londoni rádió jelenti ma reggel, hogy angol politikai körök értesülése szerint a berlini háromhatalmi találkozó színhelye a potsdami kastély lesz.
*
Hacha volt csehszlovákéinak ha-z3árulási pőrét a k*zeli napokban kezdi tárgyalni a prágai népbiróság.
Kedden délután 6 órakor
PARTNAP
a Szooiéldemokratt Pártban.
<-vr>
ZALA
junius 22.
Budapestről Jelentik:
Imrédy Bélát hazahozzák
Az •igítfsásrüí.ai kormány lájK-se-kv''t lelt Schonfeldjfröprikai követ-n«''l. hogy az amerikai csapatok ko-;.,''■<került Imndy Bélát kiadják a magyar hatóságoknak, hogy itt áliiiItassák hiróság olé. A követ közölte a jnagyar kormánnyal, hogy mári- érintkó//>be lépi*tt a németór-száiíi főparancsnoksággal ós felkérte, hogy a magyar kormány kiadási k''ros.''nek >orori-kívül tegyen clíMre*.
Pengőbehozatali tilalom
A kormány rendeletet adott ki. amelynek értelmében pengét csak a Nemzeti Bank eniredélyévol lehet Macyaror>zágra 4»abozni. Utazási éJ határözóli forgalomban oitgedéb nélkül 100 pengő behozható.
Újpesten a hazatérő deportált
azonnal visszakapja, üzletét, lakását
I jpest vezelősv''ge ;iag> >ulvt helyez arra. hogy a fasisztiík hazatérő áldozatai hatuar beilloszkedhessoaek a mindennapi életbe. A nyilaspk által szétosztott ingóságok felkuta-tása után az üzlet és lakás terén tőrténtok gyojs intézkedések. A visz-szatért deportált lolietóleg azonnal visszakapja üzletét* illetőleg lakását a volt nérlő megfelelő elhelyezése után. vagv jxxlig más bérlamőnyt utalnak ki számára.
Nyilas be sugónét Kéltek haléira
A NYípbiróPug Pálosi-taná<-sa tár-£rvntta Kravalik Mária éves uj-¡x-sti gyári munkásnő bűnügyét. A fiatal nő ellen az volt a vád. hogy nyolc bujkáló zsidót feljelentett az újpesti nyilasházban. A feljelentett emberekét léíryvereá nyilasok elhurcolták, n>egkihozták i-s kettőt közülük kivégeztek.''A kihallgatott tanuk megrázó részieteket mondtak el az újpest* nyilashóaba becipelt zsidók nu-gkuicuiataisárői. A Nepbirós.Ur a bizonyítási eljárás lefolytatása és a l^rl-eszédék meghallgatása ntán kőtől általi halálra Ítélte Kravafík Máriát. Az elitélt leány kegyelemért folyaníódott. /.
Itt a nyafőkal
Szinház
A bék.- ujabb jolek*''sit a vukorka-üzlotek kirakataiban míg jelent a nyalóka. A háború előtt 2 fillér volt az ára, most általában- fi pengőért árusítják.
Hirdetmény.
A MAORT Üzemek Iga.-otó bizottsága feniivja mindazokat, akik az alant felsorolt MAORT alkalmazottak olyan magadásáról és cselekedeteiről tn-Jnak, amelyek a demokratikus Magyarorsxifc ízetle-áét sértik, vagy ezeknek németbarát és fasiszta tevékenységéről tudomással bírnak, jelentse a MAORT Igazoló Bizottságánál 3 napon belül. Király-u. 03. sz. alatt.
Petbó Endre tisztv., Tahi József anyagkiadó, ifi. Tanczenlerger ios. Olasz Sándor asztalos s.. Henrik látván rakt. minik,. J>eák Feivdic g:irage-juesiei'', Boro?^ József rak-Írnok, Emyev József motorszerelő, ;ióbos István s. munkás, Deáky Fe-¿cncné tisztviselőnő, Dóczy László építési írnok, Domjna liona tisztv., I őrfalvi Erzsébet tisztv., Draveez István motorszerelő. Dér I^iiszló vas-lieresk. s.. Czapáry László tiszta-., ("sarankó Jenő géj)munkás. Csertán István s. munkás, Csánvi József furómonkás, Deák Andor lakatos, öobri''Sándor szerszám lakatos, Csánvi Kózsa tisztv., • Gságolv _ Feronc közgazda, tisztv., Csengődi Lajos tisztv., Csaba István fisz tv., ifj. Deák Ferenc tisztv.; I)anítz Blanka tisztv., Dolmánvos Sándor gázv. szerelő, CHeh Zoltán tisztv., Béres Már-ton tek''fonépitő.
MAOKl^Úztmek Iga&ió BizoOsóga
MOZI
Jirríns !9-2*-ig. kecMta-péntekig a Városi Moziban Carry Cooprt szeozációs filmje ALI PANG, a fekete ranliáa. Szenzációs fiira — EJöadások kezdete 3*5, 7 órakor
Hurokra került az E!ek-vagyon Ingóságainak
szétosztó ja
" A nagykanizsai |*>htikai reiulorseg kórültekintó nyomozás után ói izetbe vetie Mecsek Márton palini nyugal-if.azott jegyzót, aki a palini és fcor-pavári szervezetnok volt - irányitója «•s aktiv t-agja. Beisineri, hogy ó i.viiiy itotta Goroncsér János irás-tudatian vé fegyveres j>.irtszolgálat-vezetót ós ó látta el az egész kórzet adminisztrációját. Tévékeiiv- szere-p4 jáiszcit az fcüek-iéte hataimas toñtegü íngóságok Széjjelosztásában. Bovailása szeriñt U iuig}- láda Uir-lalmát szói-ták Szét a t''úneg kózótt. Az elherdált vag\on értéke ma fel-l>coülbe|etlen. O vozotte a korp*vári fegv \eres pártszolgálatót is. Kzzel a kettó- szerejv''vel nagyban hozzájá-i;íl; a nagykanizsai nvilaskete^zt-js j»áj i ;egerósódó.séhez. Védekezésó-her art hozla eló, lw>gv a nvilask^ reszte^ )r''o*tnnk kizárófag az^rt volt tagja. hogy a zsidt>szártmizásu dr. Kaírár Ortónét és táólyom Stc*¿t>er Mariát az ellnireottatástól mogniont-Iií^e.
Ugyancsak letart<./.taíta a.]->1;UK-a rönii''H stVg Magyiiozerdahelv k-tzs- u nviias ós reakciós elemeit, akik marii az internáló táborlxin vannak. A letartóztatottak között n Páios -János kovácsmester kőzségv^xetó és helyet üsse. Szökivnv Antal Hangya üzletvezató, Sonkoly Jáno? tái os, Varga Jáijos fegyver part-'' szolgálat vezető,'' Horváth Ferenc. Sindclborger Fcrénc, Kovács Ferenc, Magyar I\''-ter, Hóbor József. Títlv>ti István fegyveres _ pártszolgálatosak. Valamennyien bpisineró vallomásokat tettek ós beismerték, hogy az oioszok olleni hja re volt a ccljwk. Dg ezt a feladatot nem toljesifíiét-ttTi, mert á Töijo''s''Tf ad sereg iQŐrs< meí^eloi^éso meggátolta őket feladatuk végrehajtásában..
- Korpavár köjrség\«ezeiőjét.- Kiss Mihálv szeszfőzőt, \aiumint- Horváth Adám'' és Fenyvesi LS?os korpavári iaköcokat, akik fugy\eres parts^olga-latc»sok voltak, mu iotartí''>zVitták. 4 ■
A kanizsai vasúti munkásság rekardteljesitményei
A Zala köaőltc a nag\ kauizsaí vasúti ne.mkásság junius lő-tői ju-•iius ] ")Tig fsilillitott munka})i\-grxni-ját. Ebből, a inúnkaprogi-amlvjl világosan kitűnik, hogv- a nagykanizsai vnsiiti tmmkássag szint? emberfeletti mnnka elvógzésére válhlko-zott. Most közlik velünk az első na^> munkájának ei-e<lményét, amelyből kitűnik, bog>" ez a program nemcsak papíron van, hanbm a gyakorlatban is megváltul. 13 munkás rohammunkával százn''-gv munkaóra alatt fi d:b teherkocsit helyezett üzemi e. egv szalagfűrész javítását nvegkezd-tők .''-s munkába vették a 4-24-1«). számú mo''zdonvt. amelyen :» na-
gyobb cS 11 kisebb javítást v.''^ez-ték ei. K/.ek a szamok beszélnek..
A ini v«wu|.isamk. neg''rtótfék Rákosi Márvásnak • Arccal u vastr felé jelszó álaf. kiadott f >ihivásáK Megértetnék,-hogy o''rszágcv őixi^k a falu öss-A>la»téee \x. várossal, m «v?rv-tettók. hogy az.ó munkájuk kópe''zik gerinn''t az ország ujjáépít-''-s''t célzó nagv munkának. Biztosan t-.idjuk. hogy az elkövetkező napokban sen: fog v-sőkkerua az az ütem. amit eddig oly hő>io-~n diktáltak fe neip csodálkoznánk. Tin a tervbe vett programjukat tj rekord íeliesitm:''nnyel tulszántya írták. ''
Szerdán • Nagykanizsára érkezett Földváry Sándor fővárosi színtársulat rendezője, aki érintkezésbe tépett a Szociáldemokrata Párt vezetőségével és a knlturbizottsag tagjaival. Megtekintették a Városi Színházat és megbeszélték a szükséges ítalakitási munkálatokat. A társulat szombaton, junius 23-án Vs7 órai kezdettel kezdi meg előadását. Szombaton szinre kerül Erdélyi Mihály: Lehullott a rezgő nyárfa c. nagysikerű operettje, amelyet va; sárnap délután - órakor megismé^ telnek. Vasárnap esti előadásban Cserebogár, sárga cserebogár ümü operettet adják elő, majd hétfőn a Nem leszek háiátlan cimü operett kerül bemutatásra.
Az előadások iránt már is napy érdeklődés mutatkozik és ezért ajánlatos lesz elővételben biztosítani a jegyeket.
Hirdetmény.
Az 1080/1945. M. E. sz. rendelet 11. §-a értelmébe«! közhírré teszem, hogy a nagykanizsai II. sz. Igazoló Bizottság 1945. junius hó 2 "-én az alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz'' határozatot: Magffarszerdahthfi kötjrgyzöti''q: l-nmpprth János. Gyutsty István körjegyzők, Lamperi Jánosné dijnok Sólymos István írnok, Belon Jíjzsef, Hai-aszti József kisegítő munkaerők.
Ságyrertti krrrjegifzös*''*]: ■ Szörény i Béla körjegyző, Szörényi Bétáné közellátási nyilv.uvtart''). Strólvr Gábor. Csepelfa Katalin, CsepeHa l)özső ki.-egitő munkaerők. Csíny át Gábor községi biró, Küne József községi elöljáró, Németh József helyettes biró, Oszvald Istvánnó szülésznő. Takács István községi biró, Páli József községi elöljáró. Németh Ierenc helyettes bíró. Németh András Kisbíró, kézb., Niklai Kv iencné szülésznő. Kis Tóth János
községi elöljáró.
Felhivom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá vont fentebb megnevezett közalkalmazottak olvan magatartásáról, vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érddkeit sértette vagy sérti, ezt és az er(-e vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátyus László IT. Ig. Biz. elnök. Lakás Kozgonyi-utca 15. szám.
Figyelmeztetem a bejelentőkét arra, hogy az írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a Bizottság fi<p-e-lembe, ha a bejelentő nevét és lakcímét is feltünteti.
Helyreigazítás.
A ¿-Zala« junius 21-i számában'' uK^gjoLem első számú Igaztiló Bizottság névsorába az adóhivatal tisztviselői között s>xuepló Szabályas József t-elytolenül lett inegneyezve. moit az igazolásra kerülő adóhivatali tisztviselőt Szabtyás Józsefnek'' hiv-: ják. l ''gyaneblen* a hirdeti''sUm té vesen lett- leközölve Dózsa Bél t tú;v<-is. akit a hirdefté*s Dócsa Béláuak tünvetett fel.
- MÁV nyuflellátottak járandó ságinak kifizetési sorrendje: Nyugdíjas altisztek özvegyei A-tól M-ig 22-én délelőtt, M-től Z-ig upran-aznap délután. Nyugdíjas altisztek A-tól M ig 23 án délelőtt, M-től Z-ig délután, elmaradottak vasárnap délelőtt 9-12 ig. Nyugdíjas sedég-tisztek c^vegyei 25.-én, hétfőn A-tól M-ig délelőtt, M-től Z-ig délután. Nyugdíjas tisztviselők, segédtisztek A-tóí M-ig 26.-án délelőtt, M tői Z-ig ugyanaznap délután. Egyő> elmaradottak 27-én egész nap lesznek fizetve. Mindenki hozza magával a kitöltött kartonlapot, november havi csekklapját, árcképes igazolványát, egy nyilatkozatot arról, hogy feleségével és családi pótlé-kos gyermekével együtt él. A kifizetés az állomás oktatási hivatalában (földszint) történik meg. Az állomásfőnök.
— Mi tértónik a strandfürdő
körül. A Zala április 2~-iki...számában „Már májusban megnyitják a strandfürdőt" cim alatt egy polgár-'' mesteri nyilatkozat látott napvilágot, amelyben a polgármester ki-, látásba helyezte a város közönségének a strandfürdő mielőbbi megnyitását Mijűtán a stradfördő''á mai naoig sem nyilt meg, a Zala szerkesztősége kérdést intézett a Vízmüvekhez, hogy mi az oka a megnyitás késédtömének. A vfznrffvek vezetősége kijelentdtte, hogy az április 27-én ''megjeter.í nyilatkozat teljes helyénvalónak látszott, raert a fürdő bereadezésének akkori állapota lehetővé tette volna a májusi megnyitás.- Azóta azonban sok minden öíyan "dolog történt, amely előrelátható nem voihrA -gépberendezések nagy része elkailódott* vagy elpusztult, még pedig. olyan aéi-tékben,;amit ma pótolni nem.iehet. Egyebekben is a strantíffirdőbeu jelemeg autószerelő . műhely ^aa, ahová csak engedéllyel lehet -belépni. Ezek szerint nem nagyon va-•ószinü, hogy az idén Nagykant2S2 ;áros közönségének - alkalma lenne a strandfürdőben lubickolni. ¡-¡re''
Pártszemte
- A Magyar Közalkalmazottakr Országos Szabadszakszervezetének helyi csoportja kéri az csszts'' közalkalmazottakat és nyugdijasokat, hogy a belépési nyilatkozat kiálii-tása és a tagdíj befizetése végett a titkári hivata''ban (Sugárul 12.) szíveskedjenek sürgősen megjelenni. A fogadási idő hétkőzr.a''pokon 14 óra 36 perclől 16 óráig.
Ügyvezető elnök.
Wagykanix»« m. váró* adóhivatalától.
Felhívási
Minden bérlő, ajjr olyan épületben lakik, melynek birtötcosa^ulajdonosa, haszonélvezője) jelenleg ismeretlen helyre aenekült vagy az oiyan bérlő, aki olyan épületben lakik, ki elv nek törvényszerű birtokosa (lulajdoncsa, haszonélvezője) az előző kormányok intézkedése folvtán kényszerű távolléte alatt s*ab«d rendelkezése jogában gátolva var, est a körti''mémt je-entse a városi adóhivatal 3S.''a. sz. srrbá-;ában, mely aika!ómmal bejelentendő a toronta fi^tendó bér Összege, valamint az, hogy a bér mely időpontig ran befizetve es hogy a kifizetés kinek a kezeiáez, Tiityen címen történt.
A bé 1945. április hó 1-től fizetendő az ''.dópénztárba. Ha az 1945. április 1-íöí járó bérősszeg mis kezeihez lett hifivé, az llető a felvett bérösszeget tartozik az adó-pénztárba befizetni. 523
Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Zűrért és cukorért adok 3»-as fekele. kereset hasznait elegárs női körömdpőt. Gm a kiadóban._____
Eladó kerékpár, fcóasztal. Árpad trtca 12. szia.__525
Üzemképes jó állapotban lévő 3 tonnás teher ««tét és személy gépkocsit vennék, engedély nélkülit is Használható alkatrészeket szintén átveszek. Csengendő. 65.
517
jó állapotban lévő használt férfirnhát, e>-ókabátot, fohérremüt élelemért vennék. Gyulainé, .Mária g: óg> szertár. 52^
Osves bejárónőt felvesz. Kovács pék. Petőü-ut ő.____516
Ablaktokok, rámák, gerendák, deszkái, lécek eladók, Király- utca 35. 5!5
s Egyszobás konvhás iakásomat •leserél-ném kétszobás lakással. Rákóczi-ut 4. 521
ZALA politikai napilap
Kiadja: .»üirgazdasáfll R. T. Na^yka^z**'' Fílelds klatfc: « Nsgykínizsal K*nzeti Biz«í1*áQ.
Szerkésztesért felel • Bencze Jrnó. ^ , Nyomatott 3 »Kő:23^da?3ei R. T. y-kánizsa" nvomdáiában Nazvkznizslr. ^vcimíiérí felel- 7aU Kírjiv.
: \
50. évfolyam.;61. szám. Nagykanizsa, 1945. junius 23 szombat Ára 1 pengd 20 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Benoze Jenő főszerkesztő. Szerke82ttöség és kiadóhivatal: Fő-út 5i szám.
. t : f • r -
{ Telefon: 31.
« • v . •
Orosz segítség az Ínséges Budapestnek
Berlinben elfoglalják kijelölit helyeiket a szövetségesek — Lengyel csapatok Teschenben
Hazaérkezett Nagykanizsa polgármestere
Sztahurszkij szovjet altábornagy szerdán magához kérette Miklós Béla miniszterelnököt és bejelentette. hofy a szovjet kormány és a Vörös Hadsereg parancsnoksága Budapest nehéz ellátási viszonyain segíteni kiván és ezért elhatározták, hogy a dolgozók részére 1800 vagon bűzét, 140 vagon hust, 90 vagon sót, 110 vagon cukrot ós 18 vagon kávét bocsát a kormány rendelkezésére és kijelentette, hogy azekst az élelmiszerszolgáltatásokat, melyekre most a Vörös Hadsereg részére kötelezettek vagyunk, az uj termésig megszünteti -
A szovjet nép, a Vörös Hadsereg és a nagy Sztálin marsall ezen beláthatatlan jelentőségű nagylelkű-, ségét Vas Zoltán, Budapest kommunista polgármestere hozta nyilvánosságra a kővetkező szavakkal: .Bajban ismerni meg a legjobb barátot. Miként az éhség gyötrő napjaiban, most is a Vörös Hadsereg, a szovjet nép, Sztálin marsall a legnagyobb bajunkban sietett segítségünkre."
Szakasits Árpád, a budapesti Nemzeti Bizottság elnöke a kővetkezőket mondta: „Ez a segítség a hatalmas Szovjetunió népének és a nagy Sztálin marsallnak igazi, mély humanizmusáréi, emberi szolidaritásáról tesz tanúbizonyságot. A Szovjetunió azt tapasztalta, hogy a dolgozó magyar nép legmélyebb rétegeiben mélységes rokonszenv él a Szovjetunió iránt ós az egész dolgozó magyarságban ól az akarat arra, hogy ezt az országot demokratikus állammá építse,-? hogy ebbfl az országból a fasizmusnak és a reakciónak utolsé maradékait is kiirtsa, hogy ebben az országban a szabadság és demokráola tiszta eszményei érvényesüljenek maradéktalanul. "
Japán elleni háború
A Japán elleni háborúban az okinavai harcok véget értek. Az araerikai csapatok már csak egy órányi repülótavolságra vannak a -7 apán anyaországtól. Az amerikai iégierŐ máris rendszeres bombatámadásokat, intéz a Japán anyaország ellen. .Az amerikai hadvezetőség Okinaván repülő támasz pontot rendez ha. Az amerikai 8. légi hadosztály Európáiul útnak indult a keletázsiai harctérre. ho^.'' megerősítse a 120. amerikai légi" hadosztálvt. Okinaván a japánok" 90.000 embert veszítettek halottakban. lSorneo''win az ausztráliaiak még egy ponton pnrtra-izáil-tak. Amerikai óriás repulóerődök e héten, harmadik nagy támadásukat intézték Japán ellep. Jó időben rengeteg rohiia.no bombát dobtak Hons-hu szigetére, ahol a fegyver raktára- i kat és a szigeten levő o repülőgépjárat bombázták. A támadást a Marianna szigetekről felszálló 2.50 rcpülóerőd hajtotta végre.
Oroszország: Moszkva, junius 22
Moszkvában a szövetséges jóvátételi bizottság tegnap tartotta első ülését. A négv szövetséges nagyhatalom képviselői nyomban megkozd-!lék a technikai kérdések megvizsgá-iását. Hirek szerint Moszkvában a iengyel ¡»Iitikai tanácskozások is biztatóan haladnak előre és igyekeznek megteremteni a lengyel nemzeti egység ideiglenes kormányát.
Amerika: . Newyork, junius 22
Az amerikai szenátus uj tőrvényjavaslatot hozott, mely ujabb három évre meghosszabbítja a kölcsönös kereskedelmi egyezménv törvényét-és felhatalmazza m kereskedelmi minisztériumot, hogy 50 százalékkal csökkentse a jelenleg érvényben levő védővámokat.
Newyork junius 22
A most kiadott veszteség-lista szerint Északainerika vesztesége az elmúlt európai háborúban 1,023.000 ember, ebből 234.000 a halott, a többi megsebesült, vagy fogságban volt. Angliá 1,125.000 embert veszített, amelyből 307.000 halott van. Németország veszteségé 1,400.000 ember halottakban és -uiyos sebesültekben. A háború végén hét és •félmillió németet fegyvereztek le.
Olaszország: Róma, junius 22
Az olasz kormány &gjai, Pe-rucco Parri ezredes vezetésével teg-
nap tették le az esküt Umberto herceg, Olaszország kormányzója előtt. Az amerikai kormány nyilatkozati»« üdvözölte az uj olasz kormányt. Az amerikai kormány örömmel értesült, •hogy Olaszországnak sikerült uj kormányt alakítani. A nyilatkozat bő-szél arról a történelmi feladatról, mely az uj olasz kormányra vár. A kormánynak elő kell készülni a Választásblira, melyen az olasz nép ■Szabadon kifejezheti politikai akaratát,
A megszállt Németország:
London, Junius 22
Németországban Montgomerv tábornok tegnap este a brit katonai kormányzatot a megszállt • zónában'' az ellenőrző bizottság polgári kormányával váltotta fel. A német vezérkar-tagjait kis csoportokba fogják osztani és elkülönítik. bogy_ ne le-<ryen módjukban összeesküvéseket tervezni. \atószinüleg az SS alakulatok tagjait 20 évi<: börtönben tartják. A szövetségesek figyelni fog- j ják a.most leszerelt több millió német katona tevékenységét. A Ruhr-vidéken naponta 14Ö.000 tonna -szenet bánvásznak. Ezt a mennyiséget tavaszra napi 200.000 tonna ter-melésre akarják fokozni. Azt tervezik, hogy a ruhrvidéki szénbányák-ban exportra is termelnek szenet. Remélik a brit zónában, hogy mindéit németnek sikerül a napi élelmiszer fejadagját 2000 kalória tápért ékü élelmiszerre felemelni. Mindent elkövetnek, hogy enyhitség a rossz élelmezési helyzetet- Németországban. .
Moszkva, junius 22
Brit és amerikai haderők készen állanak, hoirv elfoglalják kijelölt zónájukat Berlinben.'' Montgomcry tábornok főhadiszállásáról tegnap azt jelentették, hogy a brit z.óna megszállásával a német főváros ban a 7. brit páncélos ^hadosztályt bízta meg. Azt a nagy középnémetországi területet, mely" a szovjet zónába került, az orosz haderők talán még ma átveszik a britektőlXAz amerikai zóna megszállására 400.000 amerikai katonát rendeltek ki. Truman ''elnök tegnap közölte Amerikán. ho<n- EisenhoNver tábornok visszatér
Németországba, hogy befejezze munkáját. Hogy miken hosszú ideig tart megbízatása, az maid a Sztálin, Churchill és Truman találkozón fog eldőlni.
Belgium: Brüsszel, junius 22
A boltra katolikus konzervatív párt vezetői bejelentették Van Akkor minisztere! nőknek, hogy legutolsó értekezletükön a király megbízásából uj kormánv alakítása mellett döntöttek. A belga képviselőház és a. szenátus tagjai ma délután tartott ülésükön ismét szilárdan ellenezték Lipót belga király hazatérését; -
Jugoszlávia: Belgrád, junius 22''
MihajJovícs tábornoknak, aki a régi kormány tagja volt és még két társának sikerüli elmenekülni Jugoszláviából. Jugoszlávia arra kérte az angol-amerikai kormánvt, ha Mihaj-loviesot megtalálták, a<3ják ki Jugoszláviának.
Csehország: Prága, junjus 22
Csehszlovákiából a miniszterelnök és több miniszter "érkezett Moszkvába. hogy fontos tárgyalásodat folytásson a szovjet kormánnyal. A tár-* Tgva 1 ások egyik főpontja- az esseni vita megoldása. A prágai rádió tegnap az angolnyeivü hírszolgálat keretében Csehszlovákia nevében kifejezte az angol rádió iránti háláját. Nehéz elképzelni és méltatni a londoni rádió szerepét a leigázott nemzjotek számára. Mindannyiszor több ezer cseh liallgatta a londoni rádió adásait éjjel és nappal. A londoni cseh rádió nagyszerű és gondos munkát végzett..
windsori hercegi pár jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik. Rövid amerikai tartózkodás után visszatérnek a Bahama-szigetekre, niajd julius hónapban Angliába akarnak utazni. Az erre vonatkozó engedélyt eddig még nem kapták meg.
*
A varsói rádió jelenti: A lengyel hadsereg különítményei kedden bevonultak Teschen várósába. A lakosság melegen üdvözölte a lengyel katonákat és ünnepélyesen togad ta Rola-Zymierski tábornagyot. (MTI)
Budapestről jelentik:
Rövid határidő alatt kiegyenlítik a kisemberek egy-két ezresét
Megbízható becslés''szerint a nyilasok ezres bankjegyekben körülbelül 46 milliárd pengőt vittek magukkal. Érthető, hogy az ezresek visszaözön-Rjse milyen káros liatással lett volna a magyar gazdasági életre. Az ezresek letétbe helyezésének határideje junius hó 26-a. A terminus leteltével értesülésünk szerint, igen rövid idő alatt aprópénzben visszafizetik a-kisemberek letétbe helyezett egykét ez lesét.
Elfogott a tömeg egy nyilas tömeggyllkosf
Szerdán" reggel nagy riadalmat ¡keltett a Nagymező-utcában egy elfogott nyilas szökési kísérlete, r ál fi József, a hírhedt Murai alezredes egyik méltó tanítványa, a 110/8. munkásszázad réme hurokra került, mert valaki felismerte. Amikor be akarták kisérni a .rendőrségre, a Nagymező-utcában szökni próbált, de a tömeg elfogta. Csak néhány közbelépő honvédnek sikerült megakadályoznia, hogy a népharag nem ■ hajtotta végre azonnal Ítéletét a tö- i. meggyilkoson. Pálfit átadták a politikai rendőrségnek.
Tízévi kényszermunkára ítélte a Népbiróság a vtt nyilas főispánt ;
Dr. Szatmári Lajos kaposvári nyilas ügyvéd a Sztójay-kormány alatt . főispán lett és a magyar nép érdekeit sértő rendeleteket könyörtelenül és túlzóan végrehajtotta. A Népbiróság most, mint háborús bűnöst, tízévi kényszermunkára Ítélte.
Nem tartanak nyári szünetet
a bíróságok 7 ~
A nagy győzelem kis hírei
Az általános rendelkezésekkel foglalkozó bizottság egyhangúlag megszavazta Quintanille mexikói kiküldött- indítványát, amely Spanyolországnak a nemzetközi biztonsági
szervezetből való kizárását célozza. ♦
Helsinki jeipntés szerint megérkezett az a szovjetorosz küldöttség, amellyel Ifcegállapitják a szovjet-finn határ" végleges vonalát.
Ntwyorki lapjelentések szerint a
Lapzárta után :
Budapestről jelentik: A magyar kormány Horthy Miklós, Magyarország volt ''kormányaójának kiadatását kérte a szövetséges kormányoktól.
A miniszterelnök rendeletet adott ki, amelynek értelmében a íárásbi-róságok," törvényszékek,. »ítélőtáblák és a Kúria az idén nem tart törvényszéki szünetet. A bírák, államügyeszek és igazságügyi alkalmazottak . az idén nem" tarthatnak igényt a rendes szabadságidőre sem.
Vásári István pénzügyminiszter
Péter és Pálkor Kanizsára jön
. Budapestről jelentik, hogy Vásári István pénzügyminiszter a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt zalamegyei nagygyűlésének keretében e hó 29-én Nagykanizsára érkezik, hogy résztvegyen pártjának népgyfllésén. Innét a miniszter Letenyére, majd Söjtörre megy. A kisgazda párt máris lázasan készíti elő a 29-én megtartandó népgyűlést, amelyen részt vesz dr. Brand Sándor megyei elnök is.

ZALA
1945. junius 23.
A pelgármester itthon i
, Windisch Dénes polgármester ■ tegnap Budapestről, ahol gyógy-kezeltés céljából tartózkodott, megérkezett Kanizsára. A Zala munka- ; társa a hir vétele után felkereste a j lábadozó polgármestert Szabadságtéri lakásán, 2hol beszélgetést folytatott vele a budapesti tartózkodásának tapasztalatairól, valamint az itthon elvégzendő nagy munkákról. | A betegség nyomai még kissé lát- ; szanak sápadt arcán, de munka-kedve teljesen visszatért és minden mozdulata a munkavágy türelmetlenségét áruija el. Az üldöztetésnek, bujkálásnak és nélkülözésnek hosszú hónapjai, végül a felszabadulást követö hetek lázas tennivalói legyőzték fizikumát és áfyba döntötték. De a gondos orvosi kezelés visszaadta egészségét és pár napi pihenés után ismét átveszi hivatalát. Ez az ember, akinek életéért a nyilasvilág alatt egy íabat-^3 kát sem adtak volna, akit a fasiszta bravók halálra kerestek, akinek feleségét és 3 éves kislányát elhurcolták, testben megtört, de lélekben éppen a sok szenvedés miatt megedződött.
— Budapesten alaposan kivizsgáltak, de a legaprólékosabb vizsgálat sem tudott szervezetemben semmi pozitív betegséget találni. Tulajdonképpen a nagy fizikai leromlásom volt az összeroppanás oka. De már tul vagyok rajta. Mondhatom, hogy olyan szeretetben volt részem mindenki részéről, ami már egymagában elegendő lett volna, hogy rendbe jöjjek. Sokan kerestek fel a kórházban — úgyszólván valamennyi párt tagjaiból jártak nálam, de legjobban örültem az illegalitásban velem együtt dolgozott elvtársaim kitüntető és gondoskodó szeretetének. Marosán barátom is többször felkeresett — átbeszéltem vele pártunk Nagykanizsa városára vonatkozó legsürgősebb tennivalóit, így a budapesti tartózkodásom sem nevezhető negatívumnak.
Tisztában vagyo^ azoknak a feladatoknak súlyosságával, amelyeket el kell végeznem. De nem félek tőlük. Az elvégzendők közül legelsőnek és legsürgősebbnek a város j közélelmezési problémájának teijes megoldását tekintem. Erre készen állnak a terveim, amelyek hivatva lesznek, hogy egyszer és mindenkorra megszüntessék azokat a nehézségeket, amelyek ezen a téren fennállnak. Természetesen ennéi a kérdésnél figyelembe kell venni az'' adottságokat- — igy elsősorban a zsir- és hustlíátás nehézségeit — '' de mégis ugy gondolom, hogy ezen | a téren is lényeges könnyebbséget ; sikerül majd elérnem. A város liszt, burgonya, főzelék, gyümölcs és I egyébb mezőgazdasági termények- i kel való ellátását biztosítani tud- ; juk — sőt meggyőződésem, hogy | cukrot is tudok majd tenni minden : dolgozó asztalára.
Ami a városépítési programmo- ! mat ijleti, erről csak annyit, hogy | behozzuk mindazokat a mulasztásokat, amit a város előző vezetői ellazsáltak — és megvalósítjuk, amit minden kanizsai joggal el vár tőlünk, hogy ennek a nagymuítu városnak nagy jövőt is biztosítsunk.
Sportrovat
24-én az XTE fél 6 órakor a Kaposvári „MTE ellen játssza első komolyabb mérkőzését. Nagykanizsán a-z NTE pályája még használatlan állapotban van, igy a "tnérkőzéseit a Vasutas-pályán kell lebonyolítania.
Megalakult a magyar mérnökök és technikusak szabadszakszervezete Nagykanizsán
A magyar mérnjükök és technikusok szabad szakszervezetének helyi csoportja IS-án tartotta alakuló gyűlését. A gyűlés megnyitása után dr. Eichner Árpád ismertette a helyi szakszervezet célkitűzéseit és annak kapcsolatait, a budapesti szakszervezettel. Felhívta a már jelenlevő és belépett tagokat, hogy a helyi szervezet kötelékébe szervezzék még 1« azokat a mérnököket és technikusokat. akik még felvételre nem jelentkeztek. Majd megválasztották a tisztikart. Elnöknek Kenődi Imre mérnököt, titkárnak"Tasv Béla mérnököt,. i>énztárosnak Bauer Józsefet, szakmaközi bizottság megbízottjának dr. Eichner Árpádot,,, majd választmányi tagul Karolyi'' Árpád, Szegő László és Lehoezky Andrást választották meg. . .
Kenődi-. Imre megválasztott elnök miután köszönetét fejezte ki az irányában megnyilvánuló bizalomért, biztosította a ''helyi csoportot, hogy. minden erejével azon lesz, hogy ü budapesti központtal karöltve a kitűzött céh elérhessék. Dr. Eichner Árpád szóvátette, hogy a MAORT mérnökök és technikusok még- nem léptek be a helyi -csoportba. Felhívta őket a mielőbbi ''csatlakozásra.
Pártszemle
A Kommunista Párt felhívja ősz-sze$ tagjait, hogy vasárnap délelőtt 10 órakor helyiségében jelenjenek meg, hozzák magukkal ismerőseiket ós családtagjaikat is,'' hogy a miniszter elvtársunkat együtt kisérhessük el a népgyűlés színhelyére.
*
A Szakmaközi Bízottság közli, hogy szombaton d. u. 6 órakor tisztújító ülést tart, a bizottsági tagok megjelentse kőtelező. Balogh elnök.
*
Mindazon ledrász alkalmazottak, akik ezldelg a ízakezer vezetnek nem tagjai, saját érdekükben léplenek be, annál is inkább, mert aki nem szervezett munkás, az nem dolgozhat. Legkőze lebbi gyü''.és 25 én d u. lét 7 órakor. Vezetőség.
A Magyar Pedagógusok Szabad Szak-szervezetének Negykanizsai Csoportja a Negykanizaán és a nagykanizsai Járásban lakó óvónők, tanítók és tanárok részére egyhetes átképző tanfolyamot rendez.
A tanfolyam !. évi Junius hó 25 tői (hétfőtői) 30 lg (szombattal bezárólag) tart, mindennap d. u. 3 órától 7 óráig.
A tanfolyam helye: a nagykanizsai ''Kommunista Párt székházinak nagyterme (Horthy Miklós uton, a poata'' épületével szemben).
A tanfolyamon a. nagykanizsai pe dagógusoknak a íeisóbb hatosAg rendelkezése alapján a részvétel kötelező, mig a járásban lakók részérő; kívánatos.
A tanfolyamon 24 egy egy órás előadás hangzik el. Az előadások telét a pedagógusok tartják.
Keddan délutón 6 órakor PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt uj helyiségében (Ipartestület)
Nagy vasúti szerencsétlenség Fonyódon
A Nagykanizsáról kiinduló személyvonat az éjszaka Fonyódon vál-tóál''iitási hiba következtében összeütközött az állomáson veszteglő kaposvári szerelvénnyel. Az összeütközésnek három halottja és 15 sebesültje van. Meghaltak Tar Vendel zamárdi, Haiszer Lajos pesterzsé-beti és Ölch Ilona marcali lakosok. Sem a halottak, sem a sebesültek között nagykanizsai nincsen. A vizsgálat folyik, .
Miről ir a fővárosi sajtó?
A SZABAD X£P vezéreikkében a dunántuli reakció elhatalmasodásáról ir és példákat sorol fel arról, hogy az egyes nemzeti bizottságok, amelvekhe fasiszta életnek furakodtak be, hogyan igyekeznek elgáncsolni az újjáépítés munkáját. Élesen bírálja az egyes nemzeti bizottságok működését is, amelyeknek cselekedetei alkalmasak arra, hogy a demokratikus pártszövetséget megbontsák.
Színház
Városunk, melyben valami sainá-- latos'' tespedtség folytán soha sem sryökei-e/heteu mes egy állandó szin-ház-kuhura, végre abba a helyzeti«? került, hotry ezután a Szociáldemokrata Párt- kulturbizottsága állandóan ébren fogja tartani a színházi ■életet, ha kell. a helyi tehetségekből alakított társulattal is. N''erti engedhetjük el, hogy amikor a Nyugatnak minden kisvárosa és Oroszor-. szagnak csaknem minden faluja élvezheti a szépnek és szórakoztatónak ezt a tökéletes virágzását, éppen csak mi maradjunk háttérben. Ez csak addig volt lehetséges, amíg a > politika csupán politika volt és ke-vésbbé népérdek. A fasiszta eszmetáncoltat ásnak nem volt szüksége a néni igazságoknak irodalmi színvonalon való közlésére, a magyar nyelvnek a színpadon keresztül való fejlesztésére, de. a demokratikus uj Nagykanizsának erre nagy szüksége van. Ezért jelentjük örömmel, hogy fővárosi társulat néhány vidám darabbal látogat hozzánk és ezt több alkalommal fogja megismételni más, yáltozaíos műsorral. Az érdeklődés valóban olvan mértékű, amiből örömmel látjuk, hogy városunkat nem csak fizikai értelemben,. de szellemileg is felszabadította-már a demokrácia. • T.
Hirdetmény.
A 11. számú Igazoló Bizottság elnöke az 1945 junius 26-ra kitűzött igazolási ügyek határnapját 1945 junius 28-ra, a junius 27-re kitűzött ügyek határnapját junius 30-ra, a junius 28-ra kitűzött ügyek határnapját pedig julius 2-re halasztotta. Mátyus László, a II. sz. Igazoló Bizottság elnöke.
Junius 30-án:
Perédy (PolczerV Nándor vámsz. felügyelő, Nóvák Endre, Kaxop Imre yámsz. tisztek, C-séka Lajos mérnök, Muszil József dijnok.
Hirdetmény.
A MAORTt üzemek Iga;oló bizottsága felhívja mindkuokat. akik az atani. felsorolt MAOJgt alkalmazottak olyan magatartásáról és cselekedeteiről tudnak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sértik, vagy ezeknek németbarát és fasiszta tevékenységéről tudomással bírnak, jeien^e a MAORT Igazoló Bizottságánál 3 napon beiül. Király- u. 53. sz,alatt.
Balogh András tel. ép.. Borpataki Lajos napsz., Czeglédi Imre csop. vezető, Csetoy Ferenc autósz., Cseresznyés Károly napsz., Dravecz Zoltán szersz. lak., ifj. Dormár Ferenc lel. éj>., Éles István génlakatos, ifj. Erős Ferenc müegy. hallgató, •Fujszi Lajos gépkocsivez., Fogarasi Aladár lakatos, Friedrich Károly étk. vez:, Fodor Ernő vaseszterg", ifj. Fodor Ernő eszterg., f''ábián Antal hegesztő, Födő István gépkocsivez., Fodor Béla asztalos, Fürdős Ilona munkásnó, Farkas Gyula tisztv., Fitos ''-Árpád tisztv., Farkas Mária tisztv., dr. Falk Richárd mérnök, Farkas Károly tisztv., Fábián József tisztv., ilj. Göndöcs István egy. halig., Görög .Anna tisztr., dr. Gráf László olaj vegyész, Gáspár Imre gépészmérnök, Gáspár Endre tisztv., Fender Gyula építési írnok.
MAORT Üzemsk Igazoló Bizottsága.
Nngykaniisa m. várói adóhivatalától.
o -
Felhívási
— A cserfőf^ hegykizség elöljárósága közhirré teszi,- hogy folyó hó 24-én, vasárnap délután (Pápaiutca 14>sz. alatt) rézgálic osztás lesz részükre. Elöljáróság.
— A Szegő-féle vasüzemben megindult az árusítás Pár nap előtt a Zala vezérzikkében a Szegőféle vasüzem azonnali megnyitása mellett foglalt állást és felhívta a hatóságokat, hogy mindent tegyenek lehetővé, hogy a város élelmezése szempontjából, de országos relációban is fontos kis iparvállalat minél gyorsabban üzembe helyeztessék. Az első lépés ezen a téren ugyláíszik megtörtént, mert értesülésünk szerint bizonyos kész áruknak az árusítását már is megkezdték.-
Pártközi választógylilé^s lesz
vasárnap a színház előtt.
Szónokok : Marosán György, Nagy Imre. Sípos Gyula, Futó Dezső
nemzetgyűlési képviselők. A gyűlés délelőtt 11 órakor kezdődik.

Az Illetékeket a minisztérium 235«/19i5.-M. E. sz. rendeletével felemelte. A rendelet 1945. junius 1-én lépett életbe Ezen időponttól kezdve tehát vár felemelt illetékek rovandók le, illctvt fizetendők.
A pénzügyi hatóságok a^Temeit illetékek lerovását fokozottabban fogjffk ellenőrizni s a mulasztókkal szemben eljárnak.
A számláiélap illetéket a fogadósok, vendéglősök, büffések, kifőxők, kocsmárosok, kávéház, kávémérés, expressó tulajdonosok", cukrászok, cukorkaárusok, fagylaltozók, mulató tulajdonosok, kozmetikai iparüzők, zugkan kimérók pontosan rójják le, mert a lerovás elmulasztási súlyos következményekkel jár.
Nem hozható fel, hogy a lerovásra szolgáló bélyeg nem kapható, mert ilyen esetben ez illeték az állami adóhivatalba« pénzben fizetendő.
A számlálólap illeték pénzben fizetés esetén, előzőleg az állami adóhivatalhoz kell fordulni, hol a feleket a tennivalók felől kellően kioktatják • 522
A finomlisztjegyek május havi 20-as szelvényeit folyó hó 25 tői, hétfőtől kezdve be lehet váltani 37.5 dkgr. finomlisztre.
533 Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Üzemképes jó állapotban lévő 3 tonnás teher autót és személy gépkocsit vennék, engedély nélkülit Is Használható alkatrészeket szintén átveszek. Csengeri-u. 65. __517
Zairért és cukorért adok 3S-as fekete, keveset használt elegáns női kőrömcipőt. Cim a kiadóban.
Élesztő nagyban kapható a Teutsch drogériában. 529
Egy kombinált szekrény és gobleinkép al*dá. Cim a kiadóban. 528
ZALA politikai napilap
Kiadja :N.KB£flazdasásl B. T. Naoykaalzss* Felelős kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti Biztttság. Szerkesztésért felel: Bencze Jeaé.
Nyomatott a „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán. Nyomdáért felel: Zalai Károly.
50. évfolyam. 62. &ám. Nagykanizsa, 1945. junius 24 vasárnap Ára 2 pengő
/
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Benoze Jenő íőszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám Telefon: 31.
Bencze Jenő :
A föld minisztere,
Xagy Imre. a Magyar Kommunista Párt tagja holnap Nagykanizsára érkezik. Se nem gróí. se nem báró. egyszerűen csak Xagy Imre miniszter elvtárs. Bizonyára sokan vannak a városban, akik nem ismerik, meri a mai rendszer nem -esi-? nál reklámot minisztereinek: Xcm mutogatja őket sem mozikban. sem képeslapokban: A mar miniszter a köz. szolgája és nem fordítva Xagv Imre egy-szeré magyar név, legalább s/.á:''e:.tr van belőle Magyarországon. de ezt a Xagv Imrét, a földreform megalkotója! és végrehajtóját ezer év múlva is emlegetni togják ebben a hazában. Volt már Magyarországnak nagyon. telielspges és jót akaró paraszt földművelésügyi minisztere. de. a parfőmös uri levegő megfertőzte, végül kiszol-. gáiója lelt a mágnás-feudális po''ilika urainak''. Befonták, elszedi''.ették a bet leni idők ravasz politikai-kovácsai, akik addig ütötték ezl a kemény paraszti vasal, mig meglágyult és belefektette a benne bízó. ki-ájpmmizett (< becsapott páraszt-ságot'' az uri "politika gyi 1 kc«:> ki\rjail>a.
Bizonyára még most is olt ált Nagyatádi Szabó István szobra az (Országház-téri Földművelésügyi Minisztérium előtt, ahol ércbe öntve mtíTogat.iák a világnak. amini a csizmás .j);íTasíT kezeliog gróf Bethlen Istvánnal. Xcm sebekel ütni. de sebekei gyógyítani jöttünk á parlamentbe \ olvasható a''szobor alatt. Ez a bethleni pokolian ravasz jelmondat és ez a judási kézszorítás volt a magyar ¡ sorsol ''eldöntő, tragédia megindítója. Ivz a kézszorítás volt az. amely lefogta • azt a kezet, amelynél: nem sebeket, de halálos csapást kellett volna mérnie a sok millió holdak uraira, hogy gazdaságilag végleg megsemmisítse okét. De ő a paraszt -- hagyta, hogy fajtája magyar rónák," e/dőlC völgyek és mezők koldusmilliói szenvedjék el/ ■ az uri öklök kegyetlen ütéseit . \ és tovább húzzák az igát iná- i sok földjén kolduskenyéren. ! Pedig a győzelem'' minden -esé- I Ivével indult. Milliók áltak mögötte, szemben vele csak ezrek. Győzni tudott volna, ha a kifinomult uri kezet durva paraszt tenyerével összeroppantja és harcba szólítja a harcra kész paraszt hadsereget. Győzni tudott volna és vele az egész magyarság, de talán az egész emberiség. Bátor mondás ez, de a történelem bebizonyítja majd, hogy ez a kézfogás indította el a legsötétebb reakciót nem csak nálunk, de egész Közép-Európában. Mi mutattuk meg elsőnek a^''l 914—18-as világháboru
után. hogv i''^v is lehet csinálni, mi szolgál taft unk példát, hogyan kell ravasz uri trükkel kicsavarni a fegyvert paraszttömegek kezéből. Mi lörvényesí-tetlűk az* üldözést és adtunk nagy állásokat munkásgyilkos katonatiszteknek, akik legjobbjainkat, -Somogyit és Bacsót a Duna fenekére lökték, lia-hincs ez a kézfogás., ha a paraszl\ezér ereiben Dózsa György, vagy Xagy Imre vére csörgedezeil volna, akkor ma ill állanánk gazdagon és mocsoktalanul. Az uri betyárok és hazából." élők nem tudták volna ezt az országol ;egv olyan háborúba hajszolni amit jenki sem kiván! és a mii a parasztság nagy tömegei elsői ¡pereiül fogva, mélységesen elitetek, ostoba és Mfinös kalandnak tartoltak.
^Sndeiit elvesztettünk, de fö!df;nk és kel kezünk megmaradlak. Ez a kél tényező és bilim* voltak azok. amelyek a romok feleit av. első vigaszt nvuj-totlifk. Ezek voltak azok ^/ak-
tívak. amelyek remeim engedték. hogy mindent újrakezdhetünk Jlé''g Budapest ostroma meg sem kezdődött, már megalakult Debrecenben az ideiglenes magyar kormány, amelyben a földművelésügyi tárcát Xagy Imre vállalta. Tisztán látta mi a tenni való. pontosan lemérte a véréből való parasztr miniszter történelemalakító tévedéseit. ridözték. mert tisztán látott és bátor szivü volt. Készült a nagy feladatra, amelyet olyan fölényes bravúrral oldott meg. hogy megfagvasztolta földmágnások ereiben a vért. Xcm hagyott nekik időt még arra sem, hogy-átgondolhassák, hogy mi történt velük, mert mire kábultságukból • magukhoz térlek, már kirántották talpuk alól azt a földet, amely sohasem volt az övék. amelyen ezer esztendeje verejtékezel! és vérzett a magyar paraszt. Bizonyára Xagy Imre öklei után is kapkodlak iől manikűrözött, finom uri kezek, — inert ebben a jelenlegi kormányban sincs hiány — de ez egyszer emberükre találtak. Kiforgatta sarkaiból a reakció aranykapuját
és a földmunkás milliók verejr lékével ''megszentelt magyar földel odaadta azoknak, akiket illet. Visszaadta a Földanyának gyermekeit, azoké lett a juss, akik mindig babonás szeretettel csüngték rajta. Hétszázezer család ''A millió tagja élvezi ma annak a ÍÖIdnek ajándékát ami!: eddig ii ők dolgoztak-meg, de csupán j hétezer ember fogyasz-lolla gyümölcseit. A föld pere. amely ezer éve folyik, végre befejeződött. Az igaz költők és a nép álmai valóra váltak. A magyar föld drámája- lezárult, mert örökre eltűntek a magyar poiitikai színpadról mindazok, akik oly hosszú évszázadokon át diktálták ennek a szerencsétlen néphek tragédiáját.
Most,!, hogy a miniszter elvtárs végigszáguld a Dunántul kedves lankáin és- látja az aranyló tíalászos földeket, boldog elégtétel melege járhatja át a szívéi. A termés beérett, itt az aratás és ez a tény halálos csapást mér a reakciós urak utolsó álmaira. Be kell látniuk, hogy nélkülük is süt a nap, ha Isten akarja és terem a föld, ha a paraszt; keze megmunkálja.

Moszkvában megalakult a nemzeti lengye! kormány
Okinavát teljesen elfoglalták az amerikaiak — Kót hót alatt megkapja Budapest az orosz éleimet
A nagykanizsai Nemzeti Bizottság Ölése
• Az orosz nagy élelmiszersegitség máris érezteti Budapesten hatását, mert az árak zuhanásszerűen estek. 150 vonat 14 napon belül meghozza a Budapestnek szánt nagy élelmlszerniiennyisége», amellyel Budapest dolgozó lakossága az uj termésig el lesz látva élelemmel.. Hétfőtől kezdve 20 dkgr. kenyerei kap minden budapesti lakos.
Ma reggel 5 órakor volt négy éve annak, hegy Hitler hordái megrohantak a Szovjetuniót ós 3000 kiiométeres fronton megindították a minden idők egyik legvészesebb háborúját Az orosz nép bízott erejében, bizott hősiességében és a legnagyobb válságokban is bízott kormányában, élén Sztálin marsalíal. A Szovjet népének erőfeszítése ós elszántsága négy óv küzdelmei utén meghozták azt a világtörténelmi eredményt, hogy az emberiség történelmének legnagyobb és leggonoszabb hadseregét porbatiporhalták. Ma a német militarizmus és a peresz junkerség fellegvárában, Potsdamban fog találkozni Sztálin, Truman ós Churchill. • «
A napi világpolitika nagy feltűnést keltő ténye a lengyel nemzeti kormány megalakításáról szóié moszkvai hir. Az, hogy Mikolajezik volt londoni lengyel miniszterelnök is részt vesz a kabinetben, bizonyltja, hogy az orosz kormány a legnagyobb megértéssel viseltetett az angelszász kormányok iránt.
Japán elleni háború
A Japán elleni háborúban a íokioi rádió tegnap este bejelentette, hogy a végső szükség esetében a Tenno átveszi a legfőbb hatalmat. A japán kormány miniszterelnöke kijelentette, hogv az invázió küszöbön áll. Az ámenkai vezérkar főnöke kijelentette, hogy az amerikai repülő?
HiVek a világ fővárosaiból
erődök ezután naponta _ támadást intéznek a csendesóceáni támasz-" pontokról Japán anyaország ellen, notíy igy részt vegyenek az invázió előkészítésében. ÍSszaknyugat-Bor-neoban ausztráliai csapatok elfoglaltak egy repülőteret és a sziravaki. olajmezók vidékét. ,
oldották a problémát, hogy miképpen egyeztessék össze a regionális megoldásokat az általános . szervezetek határozataival. A sanfranciskói konferencia befejezése- után a nemzet-. közi biztonsági szervezet- átmeneti bizottsága Loiidonban fog ülésezni, ahol az öt nagy hatatom, képviselőin . kívül résztvesznek Brazília* Ausztrália, Csile, Kanada, Mexikó, Perzsia, Szlovákia, Jugoszlávia., Luxemburg stb. államok megbízottai.
A megszállt Németország:
London, Junius 23 A szövetséges hadvezetőség ál tab felállított katonai törvényszékek tegnap estig 269 háborús" bűncselekménnyel vádolt egyén fölött mondtak ki ítéletet. A háborús gaztettekkel vádolt német vezetők meg a nyár folyamán bíróság elé kerülnek. Jackson biró tegnap kijelentette Londonban, hogy a katonai törvényszékek ítélete ellen nem lehet fellebbezni, legfeljebb a történelem itélószékéhez. •
London június 28. A vatikáni rádió közölte, hogy a''
Oroszország: Moszkva, junius 23 A Szovjetunió legfőbb elnöki tanácsa tegnap tartotta az. alsó győzelmi ülést a német invázió negyedik évfordulója után. A legfőbb tanács ülésén a leszerelésre vonatkozó törvényjavaslatot tárgyalták meg,-melynek a következő főbb pontjai vannak: 13 rangidős korosztályt; ennek az évnek második felében fognak leszerelni. A leszerelt katonák szolgálati idejükhöz mérten külön járulékot fognak kapni, ruhát, cipót és élelmiszert hazatérésük cél-'' jáoól. Továbbá segélyt- kapnak az elpusztított vidékeken levő otthonaik
felépítéséhez és biztosítékot arra vo-natkozólag, hogy egy hónapon belül munkát kapnak" -
Angiia: . London, junius 2?
A •sanfranciskói brit küldöttség vezetője kijelentette, hogy . az angolok ratifikalni fogják a világbiztön-sá<ri tervezet alajxjkmányát tekintet nél kül az angol választasi eredményekre. Lord Halifax kijelentette, hogy az ellenőrző biztonsági szervezet állandóan őrködni fog afölött, hogy összeegyeztesse az öt hatalom vezéri kötelezettségét a többi tarrá 1-lam politikai elhelyezódésével. >Ieg-
ZALA
junius 24.
pápa segély tküldó bizottsága tegnap utazott el Milanoból. A bizottság a németországi gyüjtótáborokban fogja támogatni, és kivizsgálni a táborokba küldött, illetve elhurcolt katolikus papok ügyét. Egyedül Dacba uban 1200 katolikus pap; volt fogságban. A pápa megbízásából az orosz Vöröskereszt által adománvo-zott élelmiszereket és ruhanemüeket. fogják szétosztani a. foglyok között.
Lengyelország : Moszkva, junius 23
Ma regijei jelentik Moszkvából,, hogy teljes megegyezés '' jött létre a lengyel nemzeti kormány megalakítására vonatkozólag. .Az .értekezletről szóló hivatalos értesítést továbbították a lengyel kértléssel foglalkozó bizottságnak, melynek tagjai a'' moszkvai brit és amerikai nagykövet, valamint Molotov kül-. ügyi-népbiztos. A lengyel nemzeti egység kormányának listáját néhány napon belül teszik közzé. A Moszkvában . tartózkodó lengyel vezérférfiak közül Mibolajcik "lengyel miniszterelnök és Vitoa parasztpárti vezér is bent vannak a ¿kormányban.
Az uj lengyel kormány felhívássá: fog fordulni Truman elnökhöz é» Churchill miniszterelnökhöz, valamint a szabad világ közvéleményéhez, hogy támogassa az ügyet.
Sziria Libanon: London, junius23
A brit kormány ma reggel kiadott nyilatkozatában megismétli azon ki-
Í''elentéseít, hogy. Szíriában az angol :özbenjárás nem Franciaország ellen irányult. Anglia közbelépése szükségessé ''vált, inert- ha a britek közbeléjwse elmarad, az egész középkelet i helyzet megváltozott volna, amely. a Japán elleni háborúra is igen naey kinatást gyakorolna''. Most, hogy a főbb zavargásokat sikerült elhárítani, célunk, hogy ^ Sziria és Libanon mielőbb és -minél nagyobb mértékben magukra vállalják a rend és biztonság fenntartásának feliető-ségét. Sziria és Libanon fölött a világ, államai aképjxm fognak ítélkezni .amennyiben a; rendet és biztonságot még tudják őrizni. Ha olvan zavargások támadnának a két államban, amelynek elfojtása a szíriai erőket mégha lati ja, a brit parancsnok felhatalmazást- nyert, hogy minden t''ovábbi utasítás nélkül lép-. jen közbe.-- ''
A nsoy győzelem kis hire?
A moszkvai brit mgvkövetség vacsorát adot-f. amelyen megjelent Vi-sinszkí elvtárs, külügyi népbíztos-belyettes és Harrimann amerikai nagvkövct is.
»
^¿t v. uj norvég koalíciós kormány Gorhardson oslói polgármester, a munkáspárt tagjának vezetésével szerdán megalakult. A kormány bemutatkozásakor Haakon király trón-beszéde; mond.
*
A Volksbundról gyűjtött adatok nagy része már a miniszterelnökség illetékes osztályának rendelkezésére áll. Az adatok elárulják, hogy a magát német anyanyelvűnek valló 540 ezer svábból §00 "ezer .volt a Volks-bund tagja.
*
Lipót belga király tegnap salz-•burgi szállásán fogadta azokat az ismert belga politikusokat, akiket a hazatérésére vonatkozó megbeszélések miatt hívott-'' meg Belgiumból.
Kedden délután 6 órakor
PÁRTNÁP
a Szociáldemokrata Párt uj helyisegében (Ipartestület)
A GŐZFÜRDŐ nyitva naponta r*fgei 7 órától este 6 órái« (Kedden egécx nap én pénteken délután nőknek.) — Fürdőruhát és törölközőt mindenki ho*-zon magával.
Budapestről jelentik:
Okíratmegsemmisitésl határidő
három héneo
A tegnapi hivatalos lap közölte, hogy oly egyének, akikncK okiratai valamely háborús esemény következtében niegsemm isültók, a bíróságnál megsemmisítési eljárást tétethet folyamatba, amely <az eddigi egy éves gyakorlat helyett már három hónap múlva kimondhatja az okiratot megsemmisítő határozatot. A határidőt a hivatalos lapban a hirdetmény megjelenését követő naptól kell számítani. ''
Állásvesztés
A hivatalos lapban tegnap megjelent 330/1945. M. E. számú ren- " delet kimondja, hogy mindazok a. közalkalmazottak, akik 1944 október 15. napja után önként, vagy az u. n. " Szálasi-kormány utasítására, de kényszerhelyzet fennállása nélkül a Duna-—Jpoly vonalától nyugatra eső országrészekbe távoztak, állásukat azonnali hatállyal elvesztik. Kényszerhelyzet fennállását csak azoknál lehet figyelembe venni, akik katonai, vagv munkaszolgálatos kötelékeken zárt alakulatokkal hagyták el áz országot.
Négyszáz penaó lesx eay méter.
mázsa buza
kilót. A beszolgáltatott mennyiség holdanként értendő.
Érvényesült az ny. elr, hogy a szabadon értékesíthető termények 25 százalékát olcsó áron forgalomba kerülő iparcikkekkel kell viszonozni. Az uj buza árát métermázsánként 400 j>engő körüli árban állapították meg.
Feloszlatok » Mtrla Terézia-rendet
Vörös honvédelmi miniszter eló-terjosztéséré a minisztertanács elhatározta a Mária Terézia-rend feloszlatását, megszüntette a rögtön bíráskodást a honvédbüntetőbiráskodás^ területén és határozatot hozott a né}>-biróságok által elitéltek katon^ lefo-kozása tárgvában.
Muskátlit a Szabadság-tórrs
A. Zala: junius 30-án megjelent számában felhívást tett közzé, amelyben arra kérte olvasóit. hogv a szoborépilkezés-sel kapcsolatban létesült park feldíszítésére muskátlit ati^on. Megállapíthatjuk, hogy a közönség ezen felhívásunknak elég szép számban lelt elege*r-de a beszolgáltatott virágok még nem fedezik az újonnan épüli virágágyak szükségletét.
Ezért újra /elhittük olvasóinkat) hogy ne feledkezzenek még kérésünkről, amely nem csak x mi kérésünk. hanem minden demokratikusan gondolkodó és szabadságszerető eniber kérése is: IIózzanak minél . több muskátlit a Szabad-ség-téren épülő Szabadság szobor disz''nek BnHelésé-hez. Akin virágot m''aga elhozni nem'' akarja, vagy nem tudja, az jelentse a-Zala« szerkesztőségén mert <t rúros kertészete el-
küld a világokért . E helyen közölhetjük, hogy illetékes" tényezők az orosz katonai parancsnoksággal egyetemben nagy megértéssel fogadták a Zala. indítványát; hogv az Erzsébel-lér az öl megüld ü névhez. Szabadság-tér: elnevezéshez jusson. A Zala-érlesülé-e szerinl a Horthy Mik-lós-ulal rövidesen Ady Endre utcának, a Sugár-ulal József •Attila-utcának és a Sugár-uton lévő színházat pedig József Attila színházzá fogják átkeresztelni. Több más uj^fnéf is rövidesen megváltozik.
Elkészült a Szabadság-szobor
A >Zala Pécsről nyert érte-sülé>e szerinl a Szabadság Emlékműhöz larlozó szobrot/ a pécsi Zsolnai-gvár elkészítette. A szobor nagykanizsára való szállilásáról a polgármester már intézkedett. Az emlékmű talapzata és építészeii része már elkészült és ha a szobor megérkezik. a nagy mű leleplezésének semmi akadálya nem'' lesz.
• 1 '' - / Hirdetmény.
Az 1080/1945. M. E. sz. rendelet 11. §-a értelmében közhírré teszem, hogy a nagykanizsai L ez. Igazoló Bizottság 1945 Jaltus h6 2 án az alább megnevezettek igazolása tárgyában tog hatAroznf:
Dr. Simonfay Lajos polgármester, Balogh Ferenc gimnáziumi igazgató, Balogh Lajos, dr. Botár Csaba Imre, Grujber József, Hardi István. Kiss Béla; dr. Lengyel János, - Polgár László, Rassovszkv Gyula, Reisz György, Schmidt Mihály", Szikrai Ferenc, Szomolányi József, dr. Szűcs Imre, Noll József, Vegeié Káról v, Horváth István gimnáziumi tánárok, Szaller Ferenc, Holládi Viktor isk. szolgák, dr. Molnár .Antal líceumi igazgató. Biztos ( Bauer) Giga, Ges-ma$- Ilona, Kincses (Kirschner) Magdolna szerzetes tanárnők, özv. Fausthammer Ádámné. Atlasz Hona dr. Béres Sándorné, Gyánti Erzsébet, Kugler Sándorné, Slolnár Ágos-tonné, Miltényi Györgyi, NváriKu-dólfné tanárnők, Szabó Béla vízmű főkönyvelő, dr. Péri (Ferin) János OTI sebész főorvos, Szentmihályi Piroska kisegítő munkaerő, Czuczka Györgyné házmester, özv. Hanke József né asszisztensnő. x
Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az Igazolás alá vont, íen-tebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról vagy cseleked©-
-M M
Alhadnagy lett 30 bakából
Vörös János honvédelmi miniszter 30 legénységi állományú katonát léptetett elő alhadnaggyá, vagyis tiszti rendfokozatba.
Hét a nép!
Háromévi börtönre ítélték Dávid János kazánfűtőt. A nyilaspárt tagja rolt és résztvett több gvár műszaki berendezésének elszállításában.
Ötévi börtönt kapott a MÁK üzemi tanácsának elnöke, Holzmahn Gyula, mert több munkatársát följelentette a nvilasoknál.
Belépett az SS-kötelékb- é* rósxt-vett az oroszok el jeni harcban Höhn Alajos napszámos. Ezért német- vaskeresztet is kapott. A Népbiróság 15 évi kényszermunkára ítélte.
Mgjor Ákos, a Népbiróság vezetője
kiütéses tifuszcan megbeteg^dalt
Major A kos, a Népbiróság. kiváló vezetője kiütéses tífuszban megbetegedett. Értesülésünk szerint az állapota kielégít'') és a tartós javulás jelei már. oly mértékben mutatkoznak, hogy az életveszély elmúlt. Erős szervezete ellenére még egy ideig nem dolgozhat, ami nagy -kára a Népbíróságnák. • .
Az Országos Gazdasági Tanács, amely e hó 19-én Takács Ferenc elnölclésérel tartott ülést, ,az ország közgazdasági életére nézve rendkívül fontos elvi határozatokat hozott. A közeliátá«ügyi miniszter javaslatával Szemben a terménybeszol gál tatás alapjául ii holdankénti vetésterület szolgál. A beszolgáltatás mértékét emeíkedően álla pitót-ták ''meg. A törpebirtokos, akinek 2 holdnál kisebb vetésterülete i''van, holdanként 25 kilót, a 2>— 4 holdig 50 kilót, 4—6 holdig" 60 kilót, 6—8 - holdig 80 kilót, a 8—10 holdig 100 kilót, 10 —20 holdig 120 kilót, 20—30 holdig 150 kilót, 30—50 holdig 200 kilót, 50 holdon felül pedig 250
Vigyázzunk, itt a szakáll
Ez a cim nem valami humoros leírást akar érzékelletni, de egy rendkívül komoly reakciós folyamatról akar beszámolni, amely Nagykanizsán az utóbbi időben a megbízhatatlan elemek közölt szinte járványszerüen lépett fel. Mint minden, ugy ez S£in eredeti ötlet. Szerbiában a német leigázás után n szerb hazafiak. az ellenállási mozgalomban résztvevők és partizánok szakállt növesztettek, hogy egymást messziről megismerjék. Itt nálunk, Nagykanizsán uton-"utfélen találkozni lehet szakállt növesztő fiatalemberekkel, akik azonban nem az ellenállási mozgalomban és nem a,magyarság szabadságharcában vettek részt, haiiem az itt maradt nyilasviiág aljas ügynökei, akik.* ha egymással találkoznak fülig ^szalad a mocskos szájuk örömükben, hogy két eszmetárs isméi egymásra talált. Kérdezzük : hát ez ''lehetséges ilt Kanizsán ? Hát a politikai rendőrség nem tud erről a szakállas nyilas társaságról ? Nem tud arról, hogy sokan azért növesztik meg sz''akál-lukat. hogy felismerhetetlenné tegyék megukat ? Nem tüd arról. hogy egy borotvált nyilas, egyik kisebb városunkban szakállasán a "Nemzeti Bizoltság elnöke lett és az elnöki szikből emelte ki a rendőrség ?
A Nemzeti Segély működése Kiskanizsán
Kót hét mullott el azóta, hooy Kiskfffcjzsán a »Nemzeti -Segély <'' megalakult. Ez idő alatt Kiskanizsa oly példát mutatott az. uj népi demokratikus állam felépítésiében, a melyre példát talán az egész ország-. ban sem lehet találni. Kiskanizsa két hét- óta 14.497,50 pengő kész.-pénzt és nagyobb mennyiségű terményárut adományozott a Nemzeti Segély alapjára, hogy ezzel az éhező'' százezreket mielőbb kenyérhez juttassa. Különösképpen meg kell emlékeznünk Szépudvary László igaz-gató-tanitóról, aki fáradságot nem ismerve a legtökéletesebben szervezte meg a Nemzeti Segélyt. Továbbá köszönetet mondunk mindazoknak, akik P. Bánás Gyula . plébánost o nemes munkájában támogatták. Felkérjük a lakosságot, hogy akinél »Belépési nyilatkozat« van, azt. hétfőtől kezdve irodánkban, Kölcsev-u. 6. sz. alatt leadni szíveskedjen. Ml.
WM
Támogasd a Nemzeti Segélyt!
Miről ir a fővárosi sajtó?
A MAGVAK NEMZET-ben Par-ragi György Imrédyről ir vezércikket. »Nem hiszem —1 irja —, hogy a magyar fasizmus gangsztertársasá-gában akadna ellenszenvesebb, ci-nikusabb, veszedelmesebb, sötétebb -és jellemtelenebb figura, mint Imrédy«. A cikk.ezekkel a szavakkal fejeződik be: »Most már végleg álarc nélkül áll nyomorult alakja a magyar nép és a magyar történe-lém előtt. Bizonyosra vesszük, hogy feje, ez az ördögi fej, nemsokára végleg odakerül, ahová való — a fürészporos kosárba«.
tó¿5 iwnius 24 _
.. ,, »ndnak, amely a magyar nép ér-j ifi''» sértette vagy sérti, ezt és az de\ vo«t?oS bizonyítékokat nálam Sába? W írásban haladéktalanul
je!f^fe!enté«ek.t Lldtth Imre I. az. ivAZoló Blsotteág elnökéhez címezve ffi beküldeni (Sugár-n 18. azám).
«¡TpméJyea bejelentés mindennap d n. JSöffií az áttoló Blzottsáf hivatali ¿¡Jyitógében (Sugár ut 18. I. em.) esz
k°pfivelmeztetem « bejelentőket arra « hozv az Írásbeli bejelentéseket csak Skor veheti a bizottság figyelembe, hí « bflelent^s a bejelentő nevét éa lakcímét is feltünteti. Lldlíh Imre, az I. a. ¡g&zo''.ó Bizottság elnöke.
Hirdetmény.
Ví lOSO/29-íő. M. E. sz. rendelet "íl. §-a értelmében közhírré te-flzor hogv a nagykanizsai II. sz. igazoló Bizottság 1945. julius hó 3-án aí alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz határozatot:
Exz!"rajioi''-i körjegyzőség: liánfalvi József v. jegyző, .Marion Geraely szoc. kisegítő, Kaposvárt Mária kis. munkaerő, Benkc Pé<c: közlései biró, Benko István pénztárnok, Mar kő István, Szilágyi Mihálv. Kóré József községi elöljárók, Vörös István helyett-s biró. Marké István erdóőr, Balassa István kisbíró. Lukács Istvánné szülésznő, Bénin József községi közgyám. tormási körjegyzőség: Hor-szu László körjegyző, Hosszú Lászlóné. Végh Ilona kis. munkaerők, Gaál István községi biró. Koie Laio?. Siftór János községi elöljárók, Csordás Péter né szülésznő, Lakatos István községi kisbíró,. Kovács Lajos községi biró, Kuzsnor Péter helyette? biró, Kálmán István, Ijöröndi Tsvránf községi elöljárók. Kálmán Anna szülésznő. Dara János községi kisbíró. .
Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá ront feniebb megnevezett közalkalmazottak olvad magatartásáról, vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar -nép érdekeit- sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálan^ szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátyus I!-. lg- Biz. elnök. Lakás: Boz.iwi-uteá 15. szám.
Figvehr.eztetem - a bejelentőket arra, no^v* az írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a Bizottság figyelembe, ha a bejelentő nevét és lakcímét is feltünteti.
Szinház
Á''mosdy Gábor igazgató vezeté- -1 •Sével megérkezett a Fővárosi Színtársulat kitönö - művészekből álló együttese. Elég, ha az ismertebbek közül Verő Erzsi szubrett patinás I hangzású nevét emiitjük, amelyhez j szorosan felsorakoznak Zsókai Ma-rika primadonna, Koiler János táncos komikus rendező és még több fémjelzett művész nevei.
A Szociáldemokrata Párt átakarja formálni a 25 éves ferdeirányu nevelés káros kinövései*, helyes irányba akarja terelni az elposványodotí ; szeliemi életet. Ujat hoz városunk i lakósságának ez a színtársulat, me- j róben ujat, a fiatal demokrácia friss, életképes hajtásait. Hozza a szabadság, az egyenlőség, a népuralom j • Szent, makulátlan eszméit.
Nagykanizsa minden egyes lakója megértette az idők szavát és nagyfokú érdeklődésével máris jelentő'' mértéken honorálta a Szociáldemokrata Párt nemes, követésre méltó, munkásságát, áldozathozatalát- Kr.
— A polg. leányiskola összes magántanulói folyó évi junius 30-án D órakor jelentkezzenek további utasítások átvételére Nagykanizsán, Királyi Pál-utca 17. sz''ám'' alatt Igazgatóság.
ZALA
Letartóztatták Horváth Sándor palini körjegyzőt
A nagykanizsai rendőrség politikai osztálya körültekintő nyomozás után letartóztatta Horváth Sándor palini körjegyzőt, aki szoros kapcsolatot tartott fenn a nagykanizsai nyilaskeresztes párt tagjaival. Megállapítást nyert, hogy'' szellemi irányitója volt a palini nyilaskeresztes szervezetnek, ami alappillérét képezte a nagykanizsai nyilas központnak. Horváth körjegyző Mecsek Nándor tisztviselőjével együtt irányította a kiterjedt palini körjegyzőség területén megalakult nyilaskeresztes pártot. Nagy szerepe volt Mecsekkel együtt az Elek féle ingóságok elrablásában. Az orosz csapatok palini megjelenése után beszervezett nyilas társait szökésre akarta rábírni. Mint mindegyik nyil-las vezető ő is azzal védekezik,
hogy kizárólag azért volt nyilas, hogy zsidószárrnazásu egyéneket, a deportálástól megmentsen.
őrizetbe vette a rendőrség Szegedi Lászió 14 éves tanulót, valamint édes apját, Szegedi Andrást a Nemzeti Bank pénzbeszedőjét. A vézna és sápadt 14 éves Szegedi László a tanuk egybehangzó vallomása szerint fegyveres pártszolgálatot teljesített, őrt állt a Király-utcai párt-helyiség előtt, egyenruhában, jelvényekkel, karszallaggal és fegyverrel a vállán járkált a városban. Szegedy András őrizetbevétele azért történt, mert fiát eszközévé tette a Szálasi féle pribékeknek és tanúvallomásaik szerint német barát, nyilas érzelmű ember volt, amit hangos szóval is gyakran hirdetett.
Pártközi választógyülés lesz
vasárnap a szinház előtt. Szónokok:
Nagy Imre, Marosán György» Sípos Gyula, Futó Dezső
nemzetgyűlési képviselők. A gyüiés délelőtt 11 órakor kezdődik.
A Nemzeti Bizottság ülése
A Nemzeti Bizotság ülését tegnap fél 5 órakor nyitotta meg Hackler János elnök. Napirend előtt Dombai János a Szociáld.emokra Párt elnöke kért f elszólalásk Felszólalásában több javaslatot tett a piaci árak letörésére. A rendkívül magas piaci árak éléjik vitára adtak alkalmat, mert azokat a közönség jövedelme egyáltalában nem birja el. Dr. Fülöp ügyvéd többek között azzal érvelt, hogy az árak esnének, ha a Nagykanizsa határában levő 40 holdas jól Öntözött bulgár kertészet is behozná a nagykanizsai piacra terményeit. Ezt azonban soha nem lehet látni a nagykanizsai piacon. Nagykanizsát egyedül Kiskanizsa és a közeli falvak látják el zöldségfélével, viszont a kiskariizsai kertészet nagy-hiányha, hogy nincs öntöző rendszerrel ellátva s így a jelenlegi szárazság nagyban hozzájárul ahhoz, hogy üres a piac. A Nemzeti Bizottság végül elfogadta azon indítványt, hogy pártonként egy-egy megbízottat küld ki a városi élelmezési hivatalba, akik a kapott utasításoknak megfelelően ellenőrzik a piaci árakat.
A Nemzeti Bizottság dr. Fülöp György kivételével elfogadta azt a pártközi hatáiozatot, hogy az újonnan megalakítandó városi képviselő testületbe 76 tag delegáltass ék és pedig a következőképen: A Szociál-deraokra Párt" 17, a Kommunista Párt 17, a Némzeti Parasztpárt 17, a Magyar Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 8, a Szakservezetélc szintén i7 tagot küldenek az uj városi képviselőtestületbe. Dr. Fülöp György a Magyar Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt részéről kevésnek találta a 8 kiküldött részvételét az uj városi képviselőtestületbe "
A Nemzeti Bizottság a sör árát lirerenként 12.— pengőben állapította meg ab gyár és jóváhagyta a téglagyár által beterjesztett uj tégla-árakat is. A Nemzeti Bizottság jóváhagyta az urcaseprök napi dijának valamint, a város napszámában
dolgozó munkások napi bérének felemelését. Elfogadta a kórházi főnöknő beadványát a kórház élelmezési árainak felemelésére vonatkozólag. Teljesítette a városi segélyezettek kérelmét és az eddig fize-tet ^egélyek összegét a duplájára emelte. A rendőrség tagjainak kinevezésével egy külön értekezleten kíván foglalkozni, tekintve, hogy mintegy 130 személyről van szó. A lazsnaki tüdőbeteg szanatóriumot átadta a Vörös Keresztnek egy ott felállitandá kórház céljaira, azzal a feltétellel, hogy az átépítési munkálatokat a Vörös Kereszt egy héten belül tartozik megkezdeni és egy éven belül befej«zni. A Nemzeti Bizottság a pedagógusok szabad szakszervezetének engedélyt adott egy Fogyasztási és Ért. Szövetkezet létesítésére. — Több személyi ügy letárgyalása '' után a Nemzeti Bizottság a vasárnapi gyűlés prog-rammját beszélte meg.
! « Pártszemle
Felhívjuk azokat a MaPISz ta- i gokat, alcik igazolványaikat ezideig még nem váltották ki* junius 24-ig váltsák ki, mert'' ellenkező esetben tagságukat azonna" semmisnek nyilvánítjuk. .;
Felkérjük a 14—26 éves korig bezárólag azokat az ifjakat, akik ezideig még nem tagjai a MaDI Szítak, hogv saját érdekükben keres-1 senek feí bennünket Hunyadi-utcai székházunkban, hogy ismertessük bővebben terveinket, célkitűzéseinket
Vasárnap délután 3 órakor tartjuk szülői értekezletünket, melyre szfcreteitel meghivduk mindazon szülőket, akiknek 14—26 éves fiu vagy leánvgyermekük van A tanári karo-) kat ''is ezúton kérjük meg, hogy keressenek fel bennünket, (Tárgy: célkitűzéseink ismertetése.)
Szeretnénk, vagv is fontosnak tartjuk, hogy a szülők ;és a tanár urak és urnók személyesen is meggyőződjenek, milyen munka folyik a Ma-DlSz-ban. Kérjük a szülőket, hogy feltétlenül jöjjenek el, hogv meg-1 tárgyaljuk a vitás kérdéseket. — • MaÜISz- vezetőség. ; . .
3
A szociáldemokrata elvtársak, % SZIM tagok, a SZIM kebelében működő futballisták holnap, vasárnap délelőtt fél 11-kor jx>nto»an jelenjenek meg a Fó-ut 5. sz. alatti párt helyiség udvarán. Együttesen vonulunk fel a sz in házkertbe, ahol a közös választógyüléeen veszünk részt.
*
A Nemzeti Paraszjíárt felhívja az összes tagjait, hogy vasárnap délelőtt- 10 órakor a Király-utca 87. szám alatti párthelyiségben. a .népgyűlésen való részvétel céljából jelenjenek meg. A megjelenés kötelező. Vezetőség.
A szovjet ügyvéd
A szovjet igazságszolgáltatásnak fiz a célja, hogy egvetlen szovjet {>ol-gárt se érjen jogsérelem, hogy senkit se ítéljenek el ártatlanul. *
A szovjet alkotmány a következőket mondja: »A bírói"eljárás a szövetséges köztársaságok, vagv az autonóm területek nyelvén folyik. Aki fiit a nyelvet- nem. bírja, annak számára biztosítva van a tolmácsolás joga. Úgyszintén jogukban áll a feleknek bíróságok.előtt- ügyüket saját anyanyelvükön előadni. A Szovjetunió minden bíróságának tárgyalása nyilvános, kivéve, ha törvény külön ettől eltérőleg nem rendelkezik, de ez esetekben is biztosítja a vádlottnak a védekezés lehetőségé t-s.
A Szovjetunió törvényhozása a. szovjet ügyvédnek nagy és tisztelet-» reméltó szerepet biztosit. A szovjet ügyvéd pontosan ismeri az ügyet és 1 igyekszik segítségéi e lenni a biró- -ságoak a határozat meghozatalában. Az ügyvédek a tárgyalásWcon, mint védők, mint vádlók vagy mint- más peres felek képviselői vesznek részt. Ezenkívül -az ügvvéd kötelessége a jogi tanácsadás; beadványok £s más okiratok szerkesztése, törvények és egyéb jogszabályok ¡magyarázata, jogi tanács magánosok'' és szerrezetek részére. ....
ügyvédi. tevékenységet jogtudományi főiskolát végzett személyek '' folytathatnak. ■
. A lakosságnak nyújtandó jogsegély céljára területek és körzetenként ügyvédi kollégiumokat szerveztek.
Aki ügyvédi tevékenységet akar folytatni, ügyvédi kollégiumba kérheti a felvételét. A -kollégiumi a fel- v véioí tárgyában teljes ülésen határoz. Hogv az ügyvédi tevékenység befolyásolását kiküszöi>őljék, a törvények megtiltják az ügyvédek foglalkoztatását állami szervezetekben vagy gyárikban. Kivételt képeznek azok,- akiket állami vagy társadalmi szervezetek képviseleti szervei hé választanak meg, vagy. akiket, tanári, vagy tudományos jn unkára alkalmaznak. ; /
Az ügyvédek kollégiuma -működésével kapcsolatos összes kérdésekben -a testület közgyűlése és a közgyűlés által választott testületi tanács utján határoz és jár el. A testületi tanács tagjai közül választ elnököt, helyettes elnököt és titkárt. . Az ügyvédi kollégiumokba tömörült ügyvédek munkájukat- ügyvédi tanácsadókban fejtik ki, amely-eket városonként és kerületenként szerveztek. A tanácsadók vezetésévei az ügyvédi kollégium tanácsa a kollé--giúm valamelyik tagját bízza meg.
A tanácsadó vezetőjének feladata a munka megosztása az ügyvédek . között-és4 az ügyvédi dijak megállapítása, valamint felügyelet az ügy- ■ védek munkája felett.
Az ügy védek munkáját azok fizetik. akik a tanácsadót jogsegélyért igénybe veszik. Az ügyvédi -dijakat a tanácsadó pénztárába kell befizetni. A pénxtár a végzett munka mennyisége és minősége arányában fizeti a honoráriumokat a tanácsadókban dolgozó ügyvédeknek. A Vörös Hadsereg tagjai és azok családtagjai számára a jogi tanácsadók ingyenes jogsegélyt nyújtanak, díjmentesen készítenek kérvényeket, . beadvánvokat és adnak felvilágosítást.
ZALA
j1
Harc a vasutért
>Arccal a vasút felé-, hangzott el a szó Rákosi elvtárs ajkáról és szerte az országban széles visszhangra talált. A vasút verseny 3 ehdülete magával ragadta Nagykanizsa vasutas munkásait is. Neki indultak egy olyan rohanikmmkának. melynek eredményét most nem is tudjuk kellő képpén értékelni Az "ő munkájukkal közelebb kerül a falu a városhoz, ami gyakorlatban annyit jelent, hogy az élelem könnyebben kerül fel a városba és igy el tudjuk látni a város dolgozóit. Ennek ellenértéke képjK-n a falu könnyebben jut az iparcikkekhez. Tehát megindul a forgalom és a forgalom fokozódásával köny-nyebben cserélődik ki a város , és a falu árucikke. Az indulás nehéz, mert gyárainkban még jiagvon sok helyen nem indulhatott ínég a termelés, mert gépeinket elhurcolták a fasiszta bitangok és gyárleiepeinket fel-gvujíották. A kezdeti nehézségeket le-kell küzdeni. Az országot fel kell támasztani a romokból és ebből a munkából a v asutasok kérték az első részt. Nem hagyhatjuk magukra őket ebben az áldozatos munkájukban. A város minden rétegének támogatni kell őket, inert, ezzel önmagunkat is segiljük. Nem -hagyhatjuk őket magukra. Hallatlan nehézséggel küzdenek. Nincs szappanukJ amivel megmoshassál: olajos kezüket Ezek a kezek értünk dolgoznak, nekünk kötelességünk a segítségükre síelni. Nincs élelmiszerük. mert nem hagyhatják el a munka helyeiket és nem mehetnek el vidékre, hogy ott megfizethető áron hozzájussanak a legszükségesebb élelmiszerhez. Üres gyomorral eme-, lik a nehéz alkatrészeket, a ha-- talmas vasakat és végzik a legnehezebb fizikai munkát. . Értünk küzdenek, .értünk harcolnak, minekünk kötelességünk őket támogatni. Mindenki azzal segil amivel tud. ha mással nem. két keze munkájával. A. Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség 120 taggal elsőnek sietett segítségükre és egy napi munkával támogatta a vasutasokat. Most a Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezetének szemináriumi hallgatói kértek részt a munkából; Kövessük ^példájukat Minél hamarabb elitjük fel a vasutat, annál hamarabb indul meg az élet. A vasul az ország vérkeringése ha ezt biztosítani tudjuk, megint megnyertünk egy\ csatát. A harc néni könnyű, inert a reakció, mint mindenütt; itt is kinyújtja • undok csápjait, hogy elgáncsolja a fiatal de-, mokrácia törekvéseit. Ne engedjük soraink közé furakodni, nc engedtük megbontani az egységei. m élv az életet jelenti.
A XI. hó 15.-ének eredményét már^közöltük, azóta VI. hó 20-ig a következő eredményeket „érték el: 2 drb teherkocsi üzembe helyezése, 2 drb teherkocsi csapágyának helyreállítása és üzembehelyezése, 1 drb.kocsi-. kerék-párnak feltevéséhez szükséges felrakó korcsolya készítse. ií drb kisiklott teherkocsi beemelése a 65. sz. őrháznál és futó képessé léve, javításra a
mühelvhe szállítva. A szalagfürész üzembe helyezése, 10 drb vágó és 2 drb emelő készítése,-. 5 nagyobb és 11 kisebb javítás mozdonyon, 1 drb motorkocsi javitása.Azonkivül megcsinálták a jólétikonvh« menyezelét és egy ablakkeretet a konyha részére.
Köszönjük nekik ezt a .hallatlan nagy munkát, amelyet a közösség érdekében teltek. Reméljük, hogy felhívásunk nem lesz pusztába kiáltott szó és az egész város egyhangúan fel fog sorakozni mögöttük.
mással, mert a sport erre szoktat és ebben van a jelentősége.
Folyó hó -26-án, kedden délután fél 7 "órakor a Vasutas-pályán életveszélyes barátságos labdarugó mérkőzés lesz a Nemzeti Segély javára a MAORT gummi- és cipészmühe-lyek között. Adományokat köszönettel elfogad a Rendezőség.
v
Dr. B.
Sportrovat
24-én az NTE fél 6 órakor a Kaposvári MTE ellen játssza első ko-molvabb mérkőzését. Nagykanizsán az NTE pályája még használatlan állapotban van, igy a mérkőzéseit a Vasutas-pályán kell lebonyolítania.
A mérkőzés előreláthatólag komoly erőpróba lesz és nagy küzdelmét" ígér. A Kaposvári Munkás TE nagy erőt képvisel, bizonyítja az NVTE elleni mult vasárnapi fényes győzelme.
Szép idő esetén régi tömeget vár az NTE a mérkőzésre. A játékosok pedig igérik, hegy az uj piros trikóra nem hoznak szégyent.
Megindult az étet a Szociéldemo-r krata Ifjúsági Mozgalom labdarugó-, szakosztályában
Szerdán megbeszélésre üftek össze az ifjúsági csapatok intéző bizottságának tagjai. Flumbort- ügyvezető elnök üdvözölte a megjelenteket. Majd indítványozta, hogy a csapatok a SZIM kebeléten működjenek. Ezt az ifjusáíri kiküldöttek örömmel fogadták és biztosították az intéző bizottságot a legteljesebb anyagi ,és • erkölcsi- támogatásról. Ezután megtárgyalták a többi szakosztály megindulásának éa széleskörű működésének lelietőségeit is.
Vasárnap~~már megindul az ifjúsági labdarugó bajnokság; A nevezések már megkezdődtek. Rövid időn belül megkezdik működésűket a'' többi (atlétikai, vívó, tornász stb.í szakosztályok is, amelyek a munkás és parasztifjak széles rétegeinek számára lehetővé teszi a sportolást.
Vasárnap a. SZIM Labdarugó Sző vétségének csapatai a következő bajnoki mérkőzéseket játszák:
Sáska FC—Lövölde FC délután 4 órakor a kiskanizsai pálván.
Babóchay SE—Magyar FC 4 órakor a Vasutas-pályán.
A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom Sportszakosztályának atlétikai gyizelmeí
A SZIM egyik főcélja a fiatalság sportol tatása, "mely ogv keményebb, edzettebb testű és lelkű generációt fog adni a demokratikus Magyarországnak. Egy vidámlélkü, a versenyek szépségébén gyönvörkodó, erős fiatalság jut be ezáltal az élet nehezebb versenyébe.
Hogy a nemes célnak milyen jól megfeiel a SZIM, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogv* az alig egv-két hete megalakult ifjúsági Mozgalom sportszakosztálya máris komoly eredményekkel tért vissza a Nagykanizsai Vasutas Testedző Egyesület rendezésében tartott atlétikai versenyről. Dér László a 100 m. síkfutásban első, 400 m. síkfutásban első, 1500 m. síkfutásba^ második. Bezeréai György a súlylökésben harmadik, Dár László második. Dér Eva a 200 m. síkfutásban második, 60 méternél harmadik. A versenyzők a Barátság SE tagiai.. . \
A ma még kevésszámú atlétából holnapra százaknak, kell lenni, hogy napjaink nehéz életküzdelmébenyöe-mesebb lélekkel versengjünk egy-
— Förhéncz hegyközség elöljárósága közhírré teszi, hogy folyó hó 24-én, vasárnap egész nap rézgálic-osztás lesz (Pivári-utca 24. sz. alatt. Elöljáróság.
Hirdetmény. s
A MAORT Üzemek Igazoló bizottsága felhívja mindazokat, akik az alant felsorolt MAORT alkalmazottak olyan magatartásáról és cselekedeteiről tudnak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sértik, vagy ezeknek nemetbarát és fasiszta tevékenységéről tudomással bir-nak. Jelentse a MAORT Igazoló Bizottságánál 3 napon belül, Király-u. 53. sz. alatt
Kovács Lajos villanysz., Gozdán György munkás. Gulyás András tel. épit«^ Bujdosó Mária kertészeti aik., teszt Józseí rakt., Egervári László rakt. tisztv., Sziszka István olajrakt., Ziska Oszkár rakt. kiadó, Friedrich Rezsóné tisztv.. Hőbe Endre tisztv., Fürdős. György munkás, Feszt Aladár cukrász-szakács, Fuksiés József cipész, Feigl György rakt. munk., Galácz József száll, rend., Fábián Sándor cipészs., Temesvári Károly tisztv., Friedrich Ferenc asztalos, Fülöp Rózsi élelemt- pénzt., Gvön-gyösi Lajosné takarítónő, Gyorffv Imre géplakatos,»Gerócs József ács-segéd, Gödinek József villanyszerelő, Göndöcs József lakatos, Göndöcs Ferenc csop. vez., Gödri János s, munkás, Gondos József kovács, Gerencsér István gépkv., Gerencsér Lajos gk. kísérő, Gémcsi (Godina) György telefonkezelő.
MAORT Üztmek Igazoló Bizottsa-a.
A Nagykanizsai MAORT Üzemi Bizottság és a Nemzeti Bizottság álta'' kiküldött Igazoló Bizottság felhívja mindazokat, akik az üzemi Bizottság előtt, előzetes kihallgatásra még nem jelentkeztek, e ''felhívástól számított 8 najxm belül saját érdekükben jelenjenek meg az Üzemi Bizottság helyiségében (Király-utca utca 53., 1? cin. 9.), mert ellenkező esetben ne gazoltnak tekintjük őket. •
Nagykanizsái, 19-15 junius 23. .
MAORT Üzemi Bizottság
Nagykanizsa m. város adóhivatalitól.
Felhívási
1. Minden olyan adózó, aki a háborúval kapcsolatos okok folytán általános kereseti adó kütele3 foglalkozását, átmeneti kényszerből szüneteltetni kénytelen, a kényszerű szünetelés tartamára általános kereseti adójának törlésére jogosult
2. Úgyszintén minden olyan adózó, aki elözó kormányok intézkedései folytán általános kereseti adó köteles foglalkozásának szabad folytatásában gátolva volt, az erre az időre általános kereseti adójának tőrlésére Jogosult.
A 798/1945. M. E. sz. rendelet 1. §-ának 1. és 2. bekezdésében említett adótörlésre jogosult, adózó az adót&désre irányuló kérvényét, az állami adóhivatalhoz timezve, a városi adóhivatalnál tartozik benyújtani, mindazon bizonyítékával együtt, melyekből az igényelt adótörlésre való Jogosultsága megállapítható. , 1 524
Felhívás.
A magyar pénzügyminisztérium 150.137— 1945. száma rendeletével a vetetlenül maradt szántó területek összeírását renr delte el. ,
Felhivom ennélfogva mindazokat, kiknek vetetlenül maradt szántó területük van, azt a városi adóhivatal 28-as számú «zabájában 3 napon beiül jelentsék be. 528 Polgármester.
* !

|V
1945; junius 24 ^
A polgármester közleményt |
Hirdetmények. ^
Felhívom mindazokat, akikig birtokában nyersbőr van, vagy jövőben nversbőrt éermelnek. hogy a nyersbőrüket 8 nap ''alatt a n\ere-bőrt'' gyűjtőknek, vagy a nyersbőr^, kereskedőknek adják el. _ •
Azokkal szemben, akik e felhívás'' ban foglaltaknak nem tesznek ele-; got, a legszigorúbban fogok eljárni.^
Minden .tehéntartó gazda, aki i napi tejbeszolgáltatási kötelezettségének |>ontosan eleget tesz s- ezt az OMTK könyvecskéjével igazolja, tehenenként oO kg. kor.»a kiutalásban részesülhet. Az utalványért a Közellátási Hivatalban keP jelentkezni-az igényléshez a gazdakönyvet Ss • magukkal kell vinni.
Korpái-; i utalásba n részesülhetsz továbbá a sertéstartó gazdák is, akik sertéslevél tol igazolják, hogy ,serté^ ''.; sük van.
1J _ J"11 "
M indazok, akiktől \ május 9-ike óta hatóságom közbejötte nélkül vettek igénvlx? szarvasmarhát, ''lekésőbb hétfőn, junius 25-én sstig jelentsék ezt be a közellátási hivatalban, illetve kiskanizsaiak az ottani városházán. ...........547
'' A Szent Ferenc rendház, kertjében, Erzsébet-téren, Gábor Áron laktatna és a Rozgonyi-utcai állami iskola'' .udvarán, Bagolasor végéri, Kisfaludy Sándor-utca 14. sz. alatt t* az I."—II. ker. köztemetőben a •: haderő, által elhelyezett szálfákat eladom.
.Az árverés idejét a Szent- Ferenc Rend kertjében 1945 junius 26-án, kdddon délelőtt- egynegyed 9 óra, Erzsébet-téren ugvanaznap délelőtt-háromnegved 9 óra, Gábor "Áron lakta m ában délelőtt 10 óra, Rozgo-nvii-u.''áll. iskola udvarán fél 12 óra, Kisfaludy-u. 14. sz. alatt fél 16 óra, Brpolasof végén fél 17 óra, köztemetőben fél IS órában jelölőm meg. . Csak a teljes eilátatía-n és afe-. termelést- vállalni nem tudó c^tSáf^-vásárolhatnak. Bevásárlási krmyvöi,-venni szándékozók hozzak magukkaL.
54 \ Polgármester.
APBQHmOETc.^^
Zsírért és cukorért adok 38-as Uke''t, keveset használt elegáns női köröm cipőt Cim a kiadóban. •
O-xtóber l-re gazdaságomba mezőgazdasági cselédeket veszek lel. Mielőbbi jelentkezés kívánatos. Cim a kiadóhivatalban. 499
Egy kombinált szekrény és gobleinkép eladó. Cim a kiadóban. _ 52&
ÜerctS nagyban kapható a Teutsch drogériában. ,-.. »»
Szentgyörgyvári utca 3. sz. házból egy fekete zongorát, melynek kottatartója hiány-. zik, egy rézlábu, fekete márvány lapu mos-dóasztalt, egy rövid, behuzatától mítosz-tott, ruganyozott padot, egy kis fekete asztalt, egy barna asztalt és egy piros sonnyal bevont karfás pa.dot elvittek- Aü tndja, hol találhatók ezek,; szíveskedjék a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárnál, Fó-ut 8. sz. alatt, jutalom ellenében, beje-lenteni. . . 537
Stera Kálmánné sütődéjében (Ország-ut 49. sz. alatt) naponta friss kenyér kap-ható._'' _5*>
Jólfőzö - ásítalkály hát adok malacért,
rért, olajéit vagy cukorért. Dr. Glock-nerné, Nagykanizsa Petőfi-ut 21. 532
Egy talált malacot igazolt tulajdonosa átvehet Rózsa-otca 14. sz. alatt. 539
Használt tégla, xaindely, épületfa, ajtók és ablakok eladók Magyar-utca 18. 540
Safina eUdé "Tdekl-at 7. alatt 542
I
ZALA politikai Mp!
Kiadja: .KSzgazdasáfl R- T. NagykaalW
Felelő« kiadó: • Nagykailzaal Keszsti Blztttaág. . Bzerksaztéaért felel : Bencze leaá.
Nyomatott a .Közeazdasági R. T.
kanizsa''
NyocKJáért Wel: ZaUi Károly.
90» évfolyam. 63 szam
Nagykanizsa, 1945. Junius 26 kedd
Ára 2 penrc
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
<
Szerkeszti: Bencza Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám.
Telefon-: 31.
Ötvei nemzet írja alá Holnap a világbiztonsági okmányt
Angliában ma teszik közzé a képviselőjelöltek névsorát — Megtalálták a Szent Jobbot Nagy Imre főldmúvelésGgyi miniszter nyilatkozott a Zalának
Ma hozták nyilvánosságra a Sanfranoiscoban megfogalmazott alapokmány szövegét. Az alapokmány uj nemzetkőzi szervezetet áilit föl a régi népszövetség helyébe. Holnap ós holnapután 50 nemzat irja alá az alapokmányt, köztük az öt nagyhatalom, Anglia, az Egyesült Államok, a Szovjetqnió, Franciaország és Kina. Az alapokmány 111. cikkelyt tartalmaz és a kővetkező célokot fekteti le: kollektív eljárással megőrizni a békét es békésen elrendezni a nemzetközi vjiáttat. Barátságos viszony folytán táplálni a nemzetközi és egyenlős égi jogokat és a nemzetközi együttműködést gazdásági, szociális ós kulturális téren Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok fokozottabb megbecsülése, fajra, nemzetre vagy vallásra való tekintet nélkül. E célok megvalósítására hat testületet létesítenek. A közgyűlés, melyrtek valamennyi testület a tagja tesz, óvenkint egyszer rendszeresen összeül. Szükséges esetekben rendkívüli közgyűlést tarthatnak.
A sanfranciscoi konferencia évi közgyűlése lesz az Egyesült Nemzetek parlamentje és szabadon megvitathat minden olyan ügyet, mely a békévé! és a biztonsággá! kapcsolatos. Nemzetközi viták esetében a biztonsági tanácsnak elsősorban a szövetségesekkel való tárgyalás utján kell ajánlani a békés elintézést, ha ez nem sikerül, csak ugy van joga politikai szankciókhoz nyalni. Végső esetben fegyveres erőt lehet igénybe venni. ^
A nyilatkozat leszögezi a függőségi területeken élő népek érdekeit ós elismeri az önkormányzat elősegítésének szükségességét. A hagai bíróságot helyettesítő nemzetközi bíróságot szerveznek és az Egyesült Nemzetek minden tagja köteles magát e biróságok rendelkezéseinek, illetve döntéseinek alávetni.
Japán elleni háöóru .
London, Junius 25 ''."hogy azután megsemmisítse óket.
A Japán elleni háfronran a Luzon-szigete ellen indítandó általános támadásokban a még ott levő japán erők megsemmisítésére az amerikai légierők is beleavatkoznak. A japán erők különösen a Karajan-völgy csücskénél sáncolták el magukat. Az amerikai hadvezetőség az ittlevő japán erőket bekeríteni szándékozik'',
A japánok a Füiöpszigeteken 413 ezer'' főnyi veszteséget szenvedtek. A tokioi rádió tegnap este mondott üzeneteiben Japán te>jes mozgósításai követeli, mivei mint morrffotta, a szövetségesek minél előbb he akarják fejezni az ellenük «folytatott háborút.
Hirek a világ fővárosaiból
Oroszország: Moszkva, junius 25 f feszítésre szólította fel a rcunkás-
Az uj lengyel kormány tárgyalásairól a legutóbbi 24 óra nem no-zotí nyilvánosságra semmi uj hírt, de régóta húzódó kérdések kerülnek megvitatásra. A lengyel sajtó híradása szerint Molotov, Harrimann és a brit'' nagykövet támogatásai mindenütt kedvezők és a moszkvai tárgyalások a legbarátságosabban folynak. A megegyezés során a nagyhatalmakból álló bizottság csak a legkisebb mértékben segitette a lengyeleket.
Anglia : London, junius 25
Ma kezdődik meg Simlában az indiai kormányzatnak tett uj brit javaslatok tárgyalása. Lord Wewel alkirály tegnap két ór?s megbeszélést folytatott Gandhival, majd fogadta a függetlenségi mozgalom Ligájának vezetőjét és a kongresszusi párt elnökét. v
London, junius 25
Angliában ma hozták nyilvános--ságra a julius 5-én megtartandó általános választásokon szereplő képviselőjelöltek névsorát. Mától kezdve minden párt kettőzött erővel ismerteti programmját. A választások érdekében ma reggel Churchill 1500. kilométeres választási kőrútra indult Angliában. Kőrútja során számítás szerint 3 millió főnyi közönség hallgatja meg a miniszterelnök beszédét. Tegnap este Anglia legnagyocb helyiségében, az Albert Hallban az angol munkásság nagygyűlést # tartott, amelyen Attlee, Morrison és Benn Wszédet intézett a sokezer ''őnyi közönséghez és egyesűit erő-
pÁrtót, a munkáspárti választások i megszervezése érdekében.
Belgium: Brüsszel, junius 25 j
A belgiumi pártok- vezetői tegnap tárgyalták Lipót király hazatérésének ügyét es felolvasták a király üzenetét. A belga képviselőház és
I szenátus elnöke tegnap érkezett
j vissza Salzburgból. Lipót .király ; üzenetében .egyáitalaöan nem uta3 a lemondásra. Salzburgban közölte az újságírókkal, hogy -mára fontos bejelentések varhatók.
Olaszország:. Róma, junius 25 Triesztben szövetséges katona éhen őrző bizottság alakult a rendőri feladatok ellátására. A Venezia-j Guíulia demarkációs vonal másik j oldalán Tito matsall jugoszláv ka-
: tonai szervezetet állított fel
i
! .Róma, junius 25
Olaszország három városában, Nápolyban, Rómában és Milanóban játszódnak le történeimi fontesságu mozgaimak. Nápoly hangoztatja a jövőért folyó küzdelem fontosságát és egyik napról a másikra változó lázas életet él. • A . tudósító félévi távollét után nem látott semmi kü-
Csak este 9-től 12-ig szolgáltat áramot a DrávaVölgyí
Ml történik a villanyüzemnól ?
, Ma délelőtt 9 órakor kialudtak a villanyok, megállottak a gépek Nagykanizsán. Megállt minden termelés, az újjáépítés ütemére, halálos csapást mért egy vállalat, ''amelynek kezében az életet jelentő energia van. A vasút munkásai holnap már nem jelenthetik á munkaroham eredményeit, a város más üzemeiben is kihűlt a munka láza. A szedőgépek és nyomdagépek mozgása . halálos mozdulatlanságba derraédt, mert nincs kenőolaj a villanyüzemben. Nincsen kenőolaj, mondja a Dráva- | völgyi és ezzel elintézettnek is tartja a kérdést. De a város dolgozói, az ország újjáépítéséért harcoló munkáshadsereg megdöbbenve áll fel a megállt munkagépek mellől és azt kérdi — hát ez is lehetséges?
Azonnali vizsgálatot követelünk! Követeljük, hogy az illetékes hatóságok, akiknek megnyilatkozásaiból naponta sokszor halljuk az újjáépítésre buzdító szép szavakat — vizsgálják ki, mi is történik itt:
1. Miért nincs olaj?
2. Miért nem figyelmeztették a
vállalatokat kellő időben az áramszolgáltatás esetleges meg szüntetésének veszélyére, hogy gondoskodni tudtak volna valami megoldásról?
3. Lehet-e pénzért olajat kapni?
4. Kik irányítják ma a Drávavölgyit?. Az üzemi tanács tudott-e az árambeszüntetésről ?
5. Kí a felelős ezért a munka
„ ellen intézett merényletért?
f. Szabotázs vagy anyagi előnyök kiharcolása l2pul-e meg emőgött a „sötét" ügy mögött r;
7- Miért késik a távvezeték rend-behozása ?
A nagykanizsai dolgozók feleletet várnak és követelnek ezekre a kérdésekre, de feleletet kérnek arra is, -miért nem veszt át a város ezt a vállalatot, — vagy miért nem küld. a Nemzeti Bizottság megfelelő szakembert a nyakukra, aki ellenőrizné, hogy mi is történik ott. Emlékez-;, zünk arra, amit a föld minisztere tegnap mondott: Nem a politikában,; de a gazdasági életben jelentkezik, a reakció.
| lönbséget az üzletekben, csupán az álakban történtek zuhanások. Egyik i kirakatban 50 százalékos áresés | olvasható. Olaszországban azt hi-1 szik, hogv a nélkülözések Ideje véget ért. Rómában is gyorsan esnek az árak. A gyárak ontják az o''csóbb áruk özönét. Milanóban folyik a kulturális csata, uj épületeket terveznék és a gyánk mindenütt lázasan dolgoznak.
A nagy győzelem kis hírei
Vasárnap, junius 24 én Sztálin tábornagy rendeletére Moszkvában győzelmi diszfelvonulást tartott a Vörös Hadsereg.
*
A" moszkvai „Pravda" főszerkesztőjét, Poszpelov Péter Nikolajevi-cset a nagy háború idején a sajtóban végzett munkájáért a Szovjet-Unió legfelsőbb tanácsának elnöksége a Lenin^enddél tüntette ki.
'' V
A moszkvki lapok hasábos tudósításban emlékesek meg a Háború éő Béke opera bemutatójáról. Tolsztoj nagy regényéből Prokofjev Szergej készített operái. A kritikusok nagy
elismeréssel irnak az orosz dalműről. *
Az ongolszász megszállóhadsereg főparancsnoksága megtiltotta, hogy az SS és egyébb nácijelzések tetoválását bármi módon, akár orvosi beavatkozással is, igyekezzenek eltávolítani.
*
Az USA-ból érkező jelentések szerint az ottlevő német hadifogiyok nem akarnak visszatérni Németországba, hanem Amerikában szeretnének letelepedni, de ez áz óhajuk semmiesetre sem teljesíthető. *
A korzikai Ajacciófcan öt pestis-megbetegedés történt.
» /
A szlovák rádió közölte azoknak a szlovákai politikusoknak a névsorát, akiket letartóztattak és néhány napon belül a szlovák nép-bíróság elé állítanak. A névsoron több volt szlovák miniszteren kivül Esterházy János gróf, a szlovákiai
magyarság ^vezére is szerepei. *
Govorov tábornagyot a »Győzelem rendjével", Rokosovszky tábornagyot az „Aranycsillag renddel", Bogdanov tábornagyot a „Tábornagyi csillaggal* tüntették ki a németek ellen vívott hősies harcokban elért sikerekért. Ezenkívül még . több magasrangu tiszt részesült kitüntetésben.
— Megszűnt a villamos áramkorlátozás Zalaegerszegen. A zalaegerszegi villamos mü hivatalos értesítése közli, hogy a város villanyáram szolgáltatásában eddig érvériy-beir-.ifévő minden korlátozás a mai naptól kezdve megszűnik és ennek értelmében ezentúl korlátlanul szabad használni a villanyt, háztartási eszközöket és ugyan csak "több égő, ventillátor és egyébb üzembentartása szabad.
Pártközi választógyüiés volt vasárnap Nagykanizsán
Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő ti meg a napok óta hirdetett pártközi választó nagv-gvülés a színház előtti térségen. A pártok zárt sorokban pártheiyiségeikből kiindulva sér-kezlek meg a nagygyűlés színhelyére. A Konónunista Párt részéről Nagy Imre földművelésügyi miniszter, a Kommunista Pari központjának vezetőségi tagja, a Szociáldemokrata Párt részéről Marosán György, központi íüliikár, a Nemzeti Parasztpárt részéről Sípos Gyula, vezetőségi lilkár jelentek meg-mig Futó Dezső, a Kisgazda Párt által kiküldölt szónok, akadályoztatása miatt a választó-gyűlésen nem vett részt. A partközi választógyülésl dr. Báron Pál helyettes-polgármester nyitotta meg, aki Nagykanizsa város nevében üdvözölte ti Vörös Hadseregei, valamint annak képviselelbéen megjelent városparancsnok-helyettes őrnagyot. Köszönetet mondott megjelenéséért Nagy Imre földművelésügyi miniszternek. Marosán György, szociáldemokrata központi tilkárnak és . Sípos Gyulának. a Nemzeti Parasztpárt kiküldöttjének megjelenésükért, és annak a véleményének adott kifejezést, hogy a négy párt együttműködéséből egy uj és joídfcg^bb egységfront épül fel. mJy biztosíték lesz arra. hogy a romokból újjáteremtsük a. szebb és jobb demokratikus Magyarországot.
Nagy Imre földmüv. miniszter, a Kommunista Párt kiküldöttjének beszéde:
— Ugy is, mint fö''amüvelésügyi miniszter, ugv is mint a Magyar Kommunista Párt központi vezetőségének tagja és ugy is, mint somogyi szomszéd, meleg szeretetre! üdvözlöm Nagykanizsa lakosságát. Egy félévvel ezelőtt, amikor a fiatal, uj Magyarország rálépett a demokratikus fejlődes u''jara, amikor megindult egy jobb, boldogabb jövendő felé, a népi demokratikus Magyarország felé, füstölgő romokban hevert az ország, akkor semmink sem volt, csak erős hitünk és törheíeilen bizalmunk. Hittünk és bíztunk a magyar nép alkotó -képessségében, törhetetlen akarat erejében, hittünk és bíztunk a Szovjet-Unió messzemenő es hathatós támogatásában. Hitünkben és bizalmunkban nem is csalódtunk. A magyar nép a Szovjet-Unió támogatásával valóságos csodákat műveli 6 kónap alatt. A nagy nemzeti katasztrófa, melybe 25 esztendő reakciós és nyilas bandita uralma sodorta az országot, eggyé és keménnyé kovácsolta össze a magvar népet. A Hortby-reakciónak a nemzettel szemenn egyik legocsmányabb és leggyalázatosabb bűne volt, amikor a magyar népet acnak akarata ellenére a németek oldalán háborúba vitte a Szövet-Unió ellen. Ennek ; köszönhető, hogy a Vörös Hadsereg nem mint barát, hanem mint ellenség jött az országba, ennek köszönhető, hőgy országunk hadszíntér lett. A fiatal magyar de-• mokrácia nem vállal közösséget a Horthy-reakcióval, azokkal, akik bele taszították a háború örvényébe és újra megteremtette a baráti viszonyt nagy keleti szomszédaival, a Szovjet-Unió szabad népeivel. Nehéz küzdelmünkben a Szovjet-Unió messzemenő segítőkezet nyuj-
f-
tott és Budapestet kisegítette nehéz élelmezési helyzetéből. Nagy élelmezési készleteket bocsátott rendelkezésre. A fiatal magyar demokratikus kormánynak valóban döntő jelentőségű sikere volt a föld-reform megalkotása, mély vaióra váltotta a magyar nép évszázados vágyát. Az ideiglenes magyar kormány legfontosabb kötelessége volt, hogy ezt zi Ígéretet, melyet a nemzethez intézett, tettekkel valóra is váltsa. A fiatal magyar demokrácia, mely mindössze egy félévre tekint vissza, az alatt a rövid idő alatt nagy és kímagaló tetteket hajtott végre. Azonban a reakció most sem alszik és lülönösen nem ai-í szik itt a Dunántúlon, mely a reak-i ciónak utolsó" mentsvára. Ide menekül, itt megszorul és a kétségbeesés minden erejével itt kísérli meg létét meghosszabitani. A magyar | demokrácia a magyar reakciót itt Dun&ntulon is röviden és keményen fel fogja számolni. A nagy nemzeti összefogáson megtörik a reakció minden á;mánykodása. A reakció abban spekulál, hogy megbontja a független nemzeti egység frontját. A reakció ezzel légvárakat épit, mert nem számol a pártok egymáshoz való testvéri viszonyával. A magyar nép magára talált és ezt a reakció nem fogja többé kocsijába fogni. Ha a reakció tovább folytatja ?. harcol és nem tűnik el, akkor a tíemokrácta nem vitatkozni fog velük, hanem irgalmatlanul lesújt rájuk. Sokszor halljuk, most is, mindenűrt azt hangoztatják, hogy Magya''országon rendnek kell lenni. Csak nem a régi rendnek, hanem demokratikus népi rendnek. A mai demokratikus egység fejlődésének a szakaszán ujabb nagy érőpróba van előttünk és ez országunk gazdasági újraépítése. Nem lehet kétséges, hogy a magyar nép, a munkásság és parasztság támogatásával, ezt 2z erőpróbát is becsülettel ki fogja állni. Meg keli segíteni elsősortan sok százezer földhöz juttatott uj birtokost. Meg kell segíteni kölcsönnel, iga erővel, felszereléssel, talpra kell állítani gazdaságilag. De ez nem elég, biztosítani kell számnkra, hogy Övék legyen a munkájuk gyümölcse. A földmunkásnak olyan buzaárakaí fogunk megállapítani és olysn iparcikkek juttatásában kívánjuk részesíteni, mely biztosítani tudja a magyar falu gazdasági és kulturális feltámadását. A most folyó dunántuli választások ennek a nagy újjáépítő munkának a jegyében állnak. A Du-nánful képviselői is be fognak vonulni az ideiglenes nemzetgyűlésbe, hogy részt vegyenek ebben a nagy országmentő munkában.
Felhívjuk a dolgozó magyarságot, hogy ebben a nagy munkában segítő kezet nyújtsanak azoknak, kik a mostani választások során a nép megbízásából bekerülnek mint Zalamegye képviselői az ideiglenes nemzetgyűlésbe. Éljen az ideiglenes nemzetgyűlés 1 Éljen a nagy nemzeti összefogás! Éljen a magyar nemzeti függetlenségi front! Éljen a szabad demokratikus és népi Magyarország! (Hosszantartó nagy taps, szűnni nem akaró éljenzés.)
Sípos Gyula
a Nemzeti Parasztpárt kiküldöttjének beszéde:
Tisztelt Népgyűlés! Ma egy éve jártam utoljára Nagykanizsán s akkor egészen másképpen fogadott ez a város, mint most Egy internáló táborban levő barátunkhoz akartunk
eljutni, öt szabaddá tenni, hogy ujj-.-, szolgálni tudja- a magyar nép u_vet. Azóta óriási változás állott be. Most a Nemzeti Paraszt Párt azért küldött le, hogy üdvözöl jeni Nagykanizsa dolgozó''népét, amely most képviselő fiait''küldi be a magyar nem-zct6 ülésbe. Azelőtt,.''ha a környékén járt, va<rv utazott az ember, azt látta, hosrV eirv-két társadalmi réteg uralja a''helyzetet. A Nemzeti Paraszt Párt niár az elnyomatás éveiben is a főidért''és -a" szabadságért I»ontotta ki zászlaját. A reakció mcs-terkedései ezt a földreformot már a kezdet kezdetén meg akarták fojtani és elfojtani minden olyan lépést; mely itt a dolgozó nép Elszabadulásához és a régi uri Magyar-'' ország felszámolásához vezet, fímli-tésremélté, milyen híreket terjes/--tettek egyik vagy másik pártról. Própáfták a parasztságot _az ipari munkásság ellen kijátszani, próbálják a szegény parasztságot a birtokos parasztság el Ion kijátszani és rémhírekkel félemlítették a népet és arra törekedtek,. hogy az ipari munkát, az ország újjáépítését akadályozzák és megnehezítsék.''De már nem tart soká ezeknek az erőknek végleges felszámolása. Most nem arról van szó, hogy mást elnevezési kapjanak a pártok és dolgok, most arról van szó, hogy ebben 2Z országban döntő vájtozásu dolgok folynak, most évszázadok óta először érvényesiti a nép az akaratát és ezentúl ebben az országban semmi sem történhet a nép akarata nélkül, és akarata ellen. Akik ezt nem tudják megérteni, azoknak el kel! tűnni a magyar közéletből. Akik pedig ezt nem akarják megérteni, azok találkozni fognak majd a demokráciának a büntető tkaratéval is. A demokrácia nem olyan szabadságot jelent, amelyben a nép ellenségei szabadon mozoghatnak, hanem olyan szabadságot, amelyben a nép szabad és eltünteti útjából az elnyomókat. Azt tapasztaljuk, hogy ugyanakkor, amikor az ország munkássága megfeszített erővel dolgozik az ország újjáépítésén, ugyanakkor Iá-tunk^embereket, akik jobban élnek, mint~a dolgozók, pénzűk van, bár nem dolgoznak, a kávéházak és espressok állandó" vendégei. A magyar demokrácia kötelessége, hogy ezeket a tüneteket is megszüntesse. Az újjáépítés hatalmas iramban folyik. A paras2irágnak áldozatot kell vállalni azért, hogy az ország újjáépüljön. Áldozatot kell vállalni azért, hogy az ország ipara minél előbb termelhessen és eredményeket mutathasson fel, mert a mezőgazdasag teljes talpraállitásához is iparcikkekre-van szükség. A reakció törekvése, mely egymás eilen akaija uszítani a pártokat, nem fog eredményre vezetni, mert olyan tudatos dolgozókkal találkoznak, akik tudják, mit jelent szabad országban érni. Mi senkinek sem ígérjük, hogy a közel jövőben jólét lesz, de dolgoznunk kell és munkánkkal .meg fogjuk teremteni azt az országot, melyben a dolgozóknak több joga lesz. ötven esztendeje ezelőtt egy nepgyülésen, melyet csendőrök sortüze szakított meg, egy szegény parasztember azt mondotta: a dolgozók milliói építik fel ezt a világot és mégis ezek az elnyomottak. Gon-'' dolkodnunk kell ezeken a szavakon, amikor uj országot építünk fel. Fel akarjuk építeni ezt az országot, de nem az uralkodóknak* hanem azoknak a dolgozó millióknak, akiknek a munkája épiti ujjá ezt az országot, Kölelességűnk lesz az is, hogy ápoljuk az összefogást minden demokratikus erővei és minden szét-
huzást és veszekedést, mely az ország újjáépítését nehezíti és hátráltatja, megakadályozzunk. Pártunk minden demokratikus erővel összefog ameiy ebben az országban feí-szamoija a mu''tat és a mai dolgozó Magyarországot épiti. Az uj Magyarország s szabad földön dolgozó szabad parasztnak, munkásoknak és becsületesen dolgozó demokratikus emberek országa lesz. (Nagy taps.)
Marosán György,
a Szociáldemokrata Párt kikül-cöltje beszél:
Nagykanizsa dolgozóival mi már jói ismerjük egymást és mint a/ múltkor mondottam, Magyarországon is elérkezett az őszinte beszéd és igazmondás ideje. Azt, amit most csináltunk Magyarországon," az 100 évvel eze''őtt más európai országokban már végbe ment. De Magyarországon spekuláltak a nép butaságára. "A magyar függetlenségi front megpecsételte ennek az ezeréves uri Magyarországnak megsemmisítő politikáját. Nincs visszatérési Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy hincs már a régi uri Magyarország hiszen a földreformmal az eddig 20t0 esalád birtokában volt földeket, most 700 000 családnak osz-. lották fel. Szerelnénk a magyar nép munkájának és szenvedésének egy részét megkönnyíteni azáltal, •hogy mindenkit elteszünk az utbó!, aki ezt gátolja, mert* nem vagyunk rhajlándók az újjáépítést 20 évig csinálni, amikor ezt 5 év alatt is befejezhetjük. A szétzilált magyar földeken most aratni fognak. Nem sikerült a magyar dolgozók kezét megfogni és elmondhatjuk, hogy az uj magyar demokrácia most már szilárd talajon áll. Jfóinjfélünk a téltől, mert lesz éiéíem, Senki sem fog fázni a városban. A legnehezebb hónapokon keresztül kellett esni. A gyárakban egy tál leves mel-iett születnek a legragyogóbb gépek és az egész országban termelő munka'' folyik. Most, amikor nyilvánosságra hoztuk, hogy Budapest nagymennyiségű élelemhez jutott, a feketepiac árai zuhannak lefelé. Dunántúl képviselői be fognak menni a nemzetgyűlésbe, akik hallatlanul fontos munkát végeznek és nem lehet suttogni majd, hogy -rendele- • tekkel kormányoznak. Ha a parlament össze'' fog ülni, mindent rendezni fogunk, ami hat hónap alatt elmaradt A földbirtokrendezés törvényével szemben is az volt a ki-fogas, hogy nem kérdeztük meg a parlamentet. Az uj képviselők valójában a parasztokból, munkásokból és szabad értelmiség tagjaiból tevődnek össze és nem kétséges, hogy ezeket a rendeleteket az uj parlament megszavazza és törvénybe iktatja.
— Az egész világon újjászületés van és ebből a magyarság nem maradhat ki. Nem olyan demokráciáról és szabadságról van sző, amely 1918 után született meg Magyarországon, amikor mindenki azt csinálta, amit akart. Most olyan demokráciáról van szó, amely gondoskodik a saját védelméről. A magyar rendőrség ilyen védelmet jelent. A magyar katonaságban a legénységben megfelelő a szellem, azonban súlyos aggályaink vannak a magyar katonatisztekkel szemben. A magyar katonatisztnek meg kell tanulni a magyar demokrácia és szabadság lényegét. Szívügyünk a magyar hadsereg, de elkövetünk mindent, hogy a hadsereg is kidobja magából azokat, akik nem felelnek meg. Fontos feladatunk, hogy a családokban a férfi mellett
I

—ALA
a dó is megfeielö politikai öntudatra tegyen szert és ha a választási ur-elé megy, tudja, hogy szavazatát habozás nélkül hova kell lead-• nia- E''oben az országban sok százezer asszony és leány politikailag nincs iskolázva. A reakciósok azt aondoiják, hogy rájuk fognak szaJ yazr.i és igy ismét be fognak kerülni az uj kéaviselőházba. Biztos iagyok abban, hogy sem a politikai, sem a gazdasági életbe többé •rem tér vissza a reakció. Az uj képviselőház egyrészt a szabad és ''Szervezett Öntudatos munkásságot, joásrészt a szabad goodoikodó értelmiséget fogja képviselni. Takarítsuk ki a magyar közéletből az oda nem való elemeket, rakjunk véglát. építsünk várat, mely bizto^ •átja az uj magyar demokráciának azt a palotát, amelyből nem söpörhető ki. Az utánunk jövő generáció kezébe egy olyan országot akarunk adni, melyet mi építettünk biztosíték lesz az utánunk jövő generáció fejlődéséhez. Álljunk az ország színe elé és mondjuk, hogy •valóban az uj Magyarország megszületésének vagyunk tanúi. Ennek szellemében menjen a munka tovább. (Óriási tap.)
A választógyülés dr. Báron Pál zárószavaival ért véget-
< Színház
A Szociáldemokrata Párt kuitur-í)izottsá£a nagy szolgálatot tett 3 város közönségének, amikor Kaposvárról lehozatta Álmosdy Gánor színigazgató társulatár. Egy kis jókedv", könnyű nyári szórakozás nagyon is^ elkel ennek a sokat szenvedeti varosnak. -A kaposvári társulatra! jól választott a Szociáldemokrata Párt, mert előadásai fővárosi niv^juak; kedvesek és mulattatók. Erdélyi Mihály „Lehullott a rezgő-nyárfa" cimü operettjét játszották .szombaton zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. Az együttesből ki kell •emelnünk Ver5 Erzsi vendégjátékát, aki Pepita Pipi táncosnő szerepében •partnerével, a kitűnő Koller Jánossal egyi tt olv jókedvet varázsolt elő a színházban, hogy S2inte jólesett halfóni a szivekből feltörő gontalan kacagást. Zsákai Marika primadonna és Szép Zoltán hisszerelmes együttese is kellemes meglepetés^volt a kani2sai közönségnek. Meg kell emlékeznünk még Réti László kedves mókáiról, amelyet ragályosi Betegh Csaba szerepében követett el. A többi szereplő is mind hozzájárult ennek a kedves színházi estnek nagy közönségsikeréhez.
A villanyvilágítás szünetelése miatt a szictársulat visszautazott Kaposvárra. Ugy vagyunk értesülve, hagy rövidesen egy teljes hónapi játszási engedélyi kap a társulat — és rövidesei drámai személyzettel megerősödve tér vissza városunkba.
Lakásbejelentések
Jon. 27-én Kisfaludy S.-utca, „ 23-4q Szemere- és Sz. Imre hg.-u. , 29 4n Vécaey- és Babóchay-utca.
* 30-án Wlasite Gy.- és Hajcsár utca, Július 2-£n Tárház-. 36-, Vasúti-utcák
; és Barakk-telep, . 3 in MAORT-telep összes utcái, '' . 4 én Bagolasor,
• 5 én László hg . Lengyel-, Mária-a . 6 án Tava»-, őrház-, Sáncl-ntcák'' > 7 éo Levente-, Szekeres J.-ntca,
. 9 én Eioesuth-tér, 8zentgy5rgy-
''üri- nt, Bocskai utca, . 16-én Széchenyi tér; Deák-tér.
dr. Molnár Győző s. k.
rendőrtanácso».
Támogasd a Nemzeti Segélyt!
Nagy Imre földmüvelésügyi miniszter nyilatkozik
a „Zalá"-nak
A népgyűlés ulán a föld- . müvei és ügyi miniszter az orosz városparancsnok helyettesének -kíséretében a Kommunista Párt által rendezett szükebbkőrü ebéden vett részt amelyen a pártvezeföség egyes tagjai a megyei titkár, a helyettes polgármester. valamint a rendőrkapitányság vezetője vettek részt Ebéd után fogata a Zala szerkesztőiét és arr* a Kérdésre, hogy milyennek látja a ''földműveléssel kapcsolatos gazdasági kérdéseket, a miniszter a következőképpen válaszolt :
— Az egész országban jó termés ígérkezik, ez annyit jelent, hogy minden reményünk megvan arra, hogy kenyérmag szükségletűnket a háborús me«-szoriláson felül is fedezni tudjuk. Ennél a kérdésnél döntő szerepet játszanak azok a gépek. amelyek termésünk betakarításhoz'' mulha''atlanul szükségesek. így elsősorban a cséplőgépei értem, amelyeknél ngv a haj tógépekben, mint a szíjakban. valamint az üzemanyagokban is komoly hiányok mutatkoznak. A "szállilás kérdése sincs még teljesen megoldva, mert hiszen, — mint azt a #ép-gvölésen is hallottuk — ezen a léren ért -bennünket a legnagyobb veszteség. »Egyetlen szem sem mehet veszendőbe", ez a iii jelszavunk, amelyet az egész magyal* :.grártursudalom-nak, a földek uj tulajdonosainak. a vasutasságnák és mindazoknak, akik a termés betakarításával og''.alkoznak, jelszavává kell, hogy váljanak. Minden ezen múlik. Ha ebben a •kérdésben olyan akagat nyilvánul meg. mint amilyen a ielszabadulás uláni vigasztalan heivzeiet legyőzte, akkor ép-pén olyan fényesen kiálljuk a próbát mint ahogy azt az őszi és tavaszi munkálatoknál ^földön dolgozó magyarok milliós megmutatták. Még a jó, kipróbált elvtársak is kételkedtek, Itoüv sikerülni fog eredményt elérni, de ezek lebecsülték a magva» nép nagy erejét, önfel^ áldozását és munkabírását. A rendeletem íolvtán felállított Tennelési. Bizottságok most is gondoskodni fognak a nehézségek legyőzéséről, ami a betakarítás sikerét biztosítja.
Itt Zalában, tudjuk, hogy nehéz á helyzet, mert a reakció elemei: az ország minden részéből ¿demenekülíek és innen akarják megindítani azt a harcot, amelyet jónak vélnek céljaik eléréséhez. Azonban a demokratikus pártok egysége és különösen a két munkáspárt testvéri! együttműködése megfogja Semmisíteni a reakció mindéi* kísérletét. Pontosan ismerj üki hogy a reakció, amely . a csataft politikai fronton teljesen «vesztette, most a gazdasági dfnton kísérletezik. A demokrácia álarca mögött becsempészte magát a pártokba és inlézmj$nvekbe és olyan jelszavakat fcirdet, amelyek a dolgozók el&tt, mint a legszélsőségesebb féloldali követelések tűnnek félj de nem szolgálnak egye.
bet. nynt a pártok között egység megbontását. De mi ismerjük ezcKet.
A falu teljesiteni fogja kötelességét és a most készülő rendeletek, amelyek igazságos .beszolgállátási * kötelezettséget ? írnak elő, oly helyzetet fognak teremteni, amely szerint man-den remény meg van arra, hogy ap ipari munkásság mindent megkap, ami az élet fenr.tar-*
3
falu
tásához szükséges, de a népe, dolgozó parasztsága elvárja, hogy az ipar a legszükségesebb cikkekkel viszonozza emberfeletti fáradozásait.
Egyetlen szem sem mehet veszendőbe, — jelszó alatt indul tenát a munka, amely a nagy magyar újjáépítés keretében a vasút újjáépítése mellett olyan progranim, amelynek a megvalósulása nagy lépésekkel fogja elősegíteni ennek a sokat szenvedett'' népnek a megújhodását. .
Négy képviselőt küld Nagykanizsa a parlamentbe
Mátecz János, dr. Báron Pál. Dombai János és Dene István
Nagykanizsa képviselői
í
A tegnap megtartott pártközi vá-lasztógyülésen közölték az egyes pártok, a központjaik áltíd behívott nagykanizsai képviselők ^neveit. A Kommunista Párt Mátécz Jánost, a Szociáldemokrata Párt dr. Báron Pijjt és Dombai Jánost, míg a Nemzeti Parasztpárt Dene Istvánt választott:; be y. rövidesen összeülő képviselőház tagjai közé. Az egész Dunántulon ma összefon 160 képviselőt választottak meg, ig}- teljessé vált a nemzetgyűlés, amely munkáját rövidesen megkezdi. A nagykanizsai képviselőket kétségtelenül a legszerencsésebben válogatták meg a pártok, mert az ijjuri munkásság'', a pa-. rasztsáír. és a lialadó értelmiség is résztvesz Nagykanizsa nomzetgyü-lési képviseleteién.
A Zala szerkesztője beszélgetést folytatott mind a négy képviselővel: Mátecz János: fitY<.m." Kisgazda vagyok .akit a 25 éves rémuralom üldözött, inert sohasem rejtettem véka alá elveimet és a magamfajta szegény embert mindig tanítani igyekeztem azokra a tanokra, ame-lyékkel sorsán, ezen á pária sorson Javíthat. Három évit'' ültem a Kzet''odi Csillagbörtönben Rákosi Mátyás elvtárssal egvütt. A. legnagyobb meg-lepetés volt részemre, hogy Pártom központja engem érdemesített arra, hogy mint a. nagykanizsai Kommunista Párt kiküldöttje részt vegyek a nemzétirvülés történelmi ülésein. Semmit sém engedtem az elveimből, éppen ugy nem,''mint''amikor üldöz- j tek. m íuden erőmmel az ujjúépítési- \ fogom szolgálni és képviselni kívánom a dolgozó parasztság és munkásság érdekeit.
Dr.''Báron Pál: Képviselőnek »enni ma egészen mást jelent, mint a múltban. Azelőtt a képviselőség főleg diszt jelentett, amely Külsőségekben, díszmagyar ban, ünnepel tetésekben. és hasonló időt fecsérló.sommfeógekbon mutatkozott meg. Ma a képviselőség a legnehezebb kötelességteljesitést jelenti és azt, h''ogy minden félelem és megfélemlítés nélkül küzdjek és harcoljak a nép jogaiért és minden téren törvénybe iktassuk a nép jogait. Ami a helyi vonatkozású ügve-ket illeti, az a célom, hogy minden josros panasz a legrövidebb időn beiül orvosoltassék. Minden igyeke-j zelemmel azon leszek, hogy -a kor-I mánvzatnál elérjem, hogv ennek a tönkretett városnak minél erőteljesebben álljon rendelkezésére és segítségére. A félévszázad, amit Nagykanizsán eltöltöttem arra kötelez, hogv ennek a városnak érdekeiért síkra szálljak és megvalósítsam mindazokat a jogos követeléseket, amelveket, mint polgármosterhelyőt-tes is" hirdettem és képviseltein. Hálás vagyok a Szociáldemokrata Párt köz ponti vezetőségének, mert lehetővé tette, hogy a nagy újjáépítési pro-grammbá, mint a nemzetgyűlés tagja bekapcsolódhassak. Nem tudok magasztosabb munkát elképzelni, mint amikor az ember minden öncél nélkül a nagy közösség ügyéért dolgozhat, lemondva minden anyagi vonatkozású dologról ,mert hiszen az uj nem zetgy ülesnek tagjai — .tu-
domásom szerint — az államtól semminemű fizetést nom kapnak. Amint értesültem róla, budapesti tartózkodásunk alatt pártjaink vendegei leszünk.
Még csak azt szeretném megjegyezni, hogy váratlanul és meglepetésszerűen ért a Szociáldemokrata Párt központi vezetőségének elhatározása. hogy a nemzetgyűlési képviselők sorába engem is" hehivott. £n nem kértem ,tehát nem is vártain e tisztséget, hiszen belőlem kihalt a hiúság és az egyéni érvényesülés vágya, ami természetes is, azon szőr nvu borzalmak után, melyben a fasiszta éfc nyilas hazaárulók engem részesket-tek. Pártom azonban munkára hívott fel és én teljesíteni fogom kötelességemet.
Dombai János: M3r 19 éves koromban bekapcsolódtam a munkásmozgalomba, 1924 óta vagyok a Szociáldemokrata Párt tagja" Úgyszólván gyermekkorom tói kezdve megszakítás nélkül harcoltam a marxista eszmékért, 1920-ban kítartóz-tattak és politikai magatartásomért több hónapot- ültem börtönben. Mint épitőmunkás hosszú ideig Zalaegerszegen dolgoztam, ahol 1928-ban törvény hatósági képviselővé választottak és ezt háróm cikluson át meg is tartottam. 193Q_óta a MAORT-nál mint művezető vagyok alkalmazásban, a munkásság jogaiért küzdő sok intézményben vezető tagságom volt és van, jelenleg a nagykanizsai Szociáldemokrata Párt elnöke vagyok, do elnöke a MAORT nagykanizsai központi és üzemi bizottságának is. Ugy a Sztójay, mint" a Szálasi-kormányok alatt én és a családom is a legnagyobb üldöztetéseket szenvedtük eí és a felszabadulás után'' én voltam az, aki a szétesett pártot szinte napok alatt újra akcióképessé tettem.
A programmom? Folytatni ott,, ahol sohasem hagytam abba, harc a legkíméletlenebbül a reakció ellen, mig Nagykanizsa szempontjából éppen a MAORT-tal kapcsolatosan mindont "el fogok követni, hogy a gázt, amely adva van, .eljuttassam, a város minden házába és ezzel egyszer és mindenkorra megoldjam ennek a városnak legnagyobb problémáját, a tüzelőanyaggal való ellátását. Remélem, hogy "rövidesen többet mondhatok ebben az ügyben. Még csak egyet, álmombán sem számítottam a Szociáldemokrata Párt központjának erre a kitüntető bizalmára.
Den8 István: Mindig a munkás-kérdéssel foglalkoztam, rajtam kívül még 7 élő testvérem van, igy tudom, hogy mi a nyomor és nélkülözés. Törekvésem mindig odairányult, hogy a születési kiváltságokat töröljék eL Az embert a tudása és szorgalma .után mérlegeljék, ne pediglen a protekció rendszer alapján. Esküdt ellensége voltam ugy a fasizmusnak, mint a liberal kapitalizmusnak s minden törekvésein adairányul, hogy ennek nyomait a demokratikus államból kiküszöböljük. Célom az,
ZALA
hogy a szegény nincstelen cselédsortan sínylődött embertársaimat.is megfelelő életszínvonalra emelhessem. A kiuzsorázott, meggyalázott, megvetett paraszt jogainak, kivívása oly értelemben, hpgy a paraszt is ember, mert szerintem az ország egyik legfőbb alkotó eleme az egészséges paraszt család. Eszményi tiar-cosa vagyok a termelő- és értéke-, sitő szövetkezetek megalakításának, s mert gazdasági téren csak ugy védhetjük meg jógáinkat s érdekeinket,. ha szövetkezetekbe tömörülve saját magunk intézzük saját érdekeinket Békés együttmüködesben óhajtunk működni az összes demokratikus pártokkal, mert leigázq& es kifosztott országunkat csak akkor tudjuk felépíteni, ha a négy demokratikus párt közösen együtt működik s ezáltal lehetetlenné tesszük, hogy bárhol is, bármikor is, a reakci bármilyen formában a fejét felüsse. Városunk és vármegyénk minden rendű és rangú — tenkintetnélkül a pártállásra — demokratikus polgárának szivesen állok rer.delkezésére akár köz, akár személyi kérdésekben. Nemzetgyűlésben kérni fogom képviselőtársaimat, hogy tegyék magukévá, hogy a fasiszták altal lerombolt javakat ugyanazokkal a legsürgősebben építtessük fel. Szorgalmazni fogom az ország területén levő svábség mielőbbi kitelepítését, ''mint nem kívánatos elemeket. Most pediglen minden törekvésem odairányul, hogy a termelés folyamatosságát biztosítani tudjuk, a csépléshez szükséges munkaérőt és üzemanyagot kellő időben a gazdaközönség rendelkezésére bocsáthassuk. Várospolitikában, mint városunknak jó iémerője szorgalmazni fogom, Nagykanizsanak mielőbbi törvényhatósági várossá való alakulását, tekintettel arra, hogy városunk területén az ország egyik legnagyobb iparvállalata a \ MAORT működik, amelynek fejlesztésében legnagyobb készséggel óhajtok közreműködni
Hirdetmény.
Az 1080/1945. n E. az: rendelet 11. " §-a értelmében közhírré teszem, hogy a nagykanizsai I. sz. Igazoló Bizottság 1945. julioa hő 4-én az alább megnevezettek igazolása tárgyában !og határozni:
Rubinek Tibor, Tóth János fo-lvammérnöki hivatali tanácsosok, Buchberger Pál főmérnök, Viola Kálmán irodafótiázt, Kemones Ferenc ¿11. viziuester, Ladoosi Mihály, Kóbor Ferenc, Tul<?zi János, Kék-kövi József kis. szóigák, Bolla Mária Magdolna, Vincze. Mária, Murav Vilma városi kisegítők, Varga Já-nosné, özr. Mujzer Józsefné, Horváth 1 lona, Király Anna, Szabó Amia szülésznők, dj\ Balázs András orvos alezredes, dr,. Kárpáti József orvos, dr. Kesztler István főorvos, dr. Moldoványí (Martincsevics) An-tai orvos, dr. Kubányi Ernő fogorvos, dr. Bittera Zoltáii v. tisztiorvos, dr. Roth »Béla magánorvos, Weisz Jenoné, Ongaí Sándpraé szülésznők.
Felhívom c. ,sKoy»agoi: uogy miua azofc, akik az ig&zoias aiá vont, lentebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy eértl, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban vagy Írásban haladéktalanul Jelentsék be.
A bejelentéseket Lidlth Imre I. sz. Igazoló Bizottság elnökéhez címezve v lehet beküldeni (Sngár-ut 18. szám).
\ Személye« bejelentés mindennap <L u. 2—5 óráig, az Igtzoló Bizottság hivatali helyiségében (Sngár-nt 18. L em.) e«z-közőlhető.
Figyelmeztetem a bejelentőket arra is, hogy az Írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a bizottság figyelembe, ha a bejelentés a bejolentő nevét és lakcímét is IcltflntetL lidith Imre, az L sz. Igazoló Bizottság önöké.
Budapestről jelentik:
őrizetében^vanTSzent ÍsTváiriebb=-jávai együtt több más magyar drágaságot is találtak, amelyek értéke tőbb^ mint 15 millió sterling. Szent István jobbját és a többi kincset; Budapestről szállítottákközvetlenül azelőtt, hogy a csapatok elfoglaltak a magyar fővárost | A kincsex felfedezésére S^álasí Ferenc, a magyar bábkormány n-.fnisz-terelnöke. feleségének es nu<z nyi- j lasnak letartóztatása vezetett.
A szövetségesek kiadják Imrédyt, Kovarczot és Kemény Gábort.
A Szövetségközi Ellenőrző Bitott-ság — mint jelentettük — fogadta a Népbirósáji kiküldötteit. Szabó Ferenc dr:. a S/alasi-kormany eíleni bünper referense terje$2tclte elő az igazsÁgügví hatóságiik'' kérelmét a vólt nyilaskormány tagjainak kiadatása ügyében. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság a kérelmet eljuttatta Moszkvába, Londonba es Washingtonba, ahonnan most várják a választ. A Kis Újság munkatársának értesülése szerint 3 Szövetségközi Ellen Vz-V Bizottság — mint" illetékes helyen mondjak — hozzá fog járu''ni imrédy Béla volt mimszter-elnők, Kovarcz Emil voitafpropa-gar.daügyí miniszter es báró Kemény Gábor volt külügyminiszter kiadásához. A szövetségesek nemeik Szálasit, hanem segítőtársait is „nemzetközi bünösök-nek deklarálták, ennek eilenére; imrédy és társai kiadatásához hozzájárul, hogy a magyar népbirák magyar földön vonhassak felelősségre; a magyar történelem e sötét alakjait. Beregffy é* a többiek kiadatasa ügyében később történik intézkedés.
Munkásból hetyttea vxérigaaqate.
Pintér Béla lakatosmesterként kezdte pályaját. A munkásmozgalom politikai és gazdasági szervezeteinek /¿¿inkájában tevékeny, résztvett. A tanácsköztársaság után társada-daloitó elleni „izgatásért" börtönbüntetésre ítélték. 1928-ban került az Elektromos müvekhez, .mint se-géds*8relő. A német megszállás alatt, ¡nint politikailag megbízhatatlant elbocsátották állásából. A felszabadulás után azonnal munkába alít. üzemi bizottság elnöke lett. EmbejSélett! munkával érte el, hogy a suft-osan megrongált vezetéket aránylag rövid idő alatt üzemoe-helyezíék. Vas Zaltán polgármester most ki Elektromos Művek helyettes vezérigazgatójává nevezte ki.
„Vitéz" Részegh s a halálfejes légió
„Vitéz" Részegh Ferenc monori tanítót |etartóztatta a politikai rendőrség, mert mint leventeoktató kötelezte leventéit a halálfejíslégióba való belépésre. Népbiróság elé kerül:
Elfogták Ka»sis Ferencet
a váci 109/9. munkaszázad egyik keretkgényét. Minden körülmények között végrehajtotta hadnagya, Székely Károly parancsait, akit a népbiróság már halálra itélt. Ügyé rövidesen a népbiróság elé kerül.
Megtalálták a Szent Jobbot
Szent István magyar király kezét az amerikai csapatok megtalálták a Salzburgtól 20 kilóméternyire északkeletre fekvő Mattsee község katolikus papjanak otthonában. A Szect Jobb most a salzburgi érsek
Hirdetmény.
Az 1080/1945. M. B. az. rendelet 11. §-a értelmében közhírré tó-szem, hogy a nagykanizsai II. ez. Igazoló Bízottság 1945. julius hé. 4-én az alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz határozatot:
Dr. Haám .Ernó törvényszéki elnök. dr. Almássy Gyula, dr. Bertin Ferenc, Horváth'' István, dr. Knausz László tanácselnökök, dr. Révífy Andor, dr. Hámori Zoltán, dr. Gáspár Zoltán bírák, dr. NpH László, dr. Bojt-István bírósági jegyzők, dr.. Pólya Károly aljegyző, dr. Nádasy ■ Ferenc''jegyző, Szondy Aladár iroda--> igazgató, Zalai Lajos irodafőtiszt, Benkó Ákos irodaigazsató, Csik József'' irodasegédtiszt, Büki Béia kezelő, Tóth Kózsi, Hegyi Ilona dij-nokok, Balassa Erzsébet- irodai kis., Vajda József, Salamon Ferenc I. o., Zátnbó János, Paulovits Ferenc, Bozsics József II. o., Kelemen.János I. o. altisztek, dr. Szirmay Lajos tanácselnök, Aigncr Ferenc jb. díjnok.
Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá ront fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról, ragy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette ragy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat '' nálam szóban, ragy írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátyua László II. Ig. Biz. elnök. Lakáé: Rozgonyi-utca 15. szám.
Figyelmeztetem a bejelentőket arra, hogy az írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a Bizottság figyelembe, ha a bejelentő nevét la lakcímét is feltünteti..
Kedden délután 6 órakor PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt uj helyiségében (Ipartestölet)
Hirdetmény>
A MAORT Üzeapk Igaroló bizottsága felhívja mindazok«: akik az alant felsorolt MAORT alkalmazottak olyan magatartásáról és cselekedeteiről tudnak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sértik, vagy ezeknek németbarát és fasiszta tevékenységéről tudomással bírnak, jelentse a MAORT Igazoló Bizottságénál 3 napon belül, Király-u. 53. sz. alatt.
Horváth József kőműves s.,. Jámbor Józsefné takarítónő, _ Horváth Gyula napsz., Hoffcr Sándor kéményseprő "s., Hetesi Margit kertész inunk., Horváth Károly kereskedő s., Hársfalvi. József napsz., Halász György szerelő s., Horváth András telefonépitó, Héjjá Mátyás hegesztő, Andris István villanyszerelő, Herbav István gázkezeló, Horváth # János motorszerelő, Hegybíró György hegesztő, Ilafner János villanyszerelő, Horváth Mihály gépkocsiv.*, Hegv-_ biró József gépkocsiv., Hege Károly hetegellenőr, Horváth Márton mü-kómunkás. Horváth Imre motorsz., Horváth Györgv motorsz*, Horváth József kovács, "Hollóvári Jenő küldönc. Hetesi György kovács, özv. Göncz Istvánné takarítónő, Gavin János motorsz., Gödinek Ferenc kőműves s., Gyimesi Lajos gumis s., Godina János" villanysz., Bor Antal rakódó munkás. ''
Felhívjuk a fent hirdetett alkalmazottakat, hogy folyó évi julius 3-án, kedden reggel "S órára saját érdekükben jelenjenek meg kihallgat tásra a MAORT Igazoló Bizottság elótt, mert ellenkező esetben az igazoló eljárást kihallgatásuk nélkül folytatjuk le ügyükben.
MA ORT Üzemek Igazoló Bizottsága.
— Leventéket szedett issze, letartóztatták cím alatt junius 16-án megjelent közleményünkre ma közlik velünk, hogy Németh. Jenő népiskolai tánitót^a politika rendőrség szombaton szabadlábra helyezte, miután nem látott okot a további
1945. junius 26
fegvatartására. Bár az ügyben a nyomozás tovább folyik, a rendőrstg ^mégis a szabadlábrahelyezés mellett döntött.
— Házasság. Pauk Anny és Gott-lieb József- folyó hó 23-án házassá- , tót kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) •
- Halálozás. Keresztúri Imre Nagykanizsa 1944. december 21-én meg-: halt. Halálát feleségén kivül fia, kis-. leánya és kiterjedt rokonság gyászolják. . /''
MaDISz hir. Kedden. 26-án d. a, 6 órakor MaDISz közgyűlés lesz. Megjelenés kötelező.
Felhívás.
Harmadszor és utóljára felhivom a város lakosságát, hogy a birtokában kvő szikvizesüvegeket f. hő 26, 27 és 23 ig bezárólag a lakásukhoz; legközelebb eső ¿fűszeresnél, vagy vendéglősnél'' adja le. Ezekét a szik-vvi2iparosok kö2öscn fogataikkal ösz-szegyüjtik és az összegyűjtés uiáir-megtöltve a fűszereseknél- ujből leadják. _V szikvazgyarak pedicr ezen idő aííti leállnak és gyártást nem végeznek.
Amennyiben a fenti időponton tül/ ha házkutatás alkalmával barkinei szikvizesüveget találnak, e:.!ene idfc-gen .vagyon eltulajdonítása címén a bűnvádi e''járást megindítom, mert „saját" üvegje senkinek nincsen,, hanem az csakis a szikvizkeszitő iparosok tulajdona lehet.
Rendőrkapitányság,
A polgármester közleményei
Hirdetmények.
Tudomásvétel végett közlöm az érdekeltekkel, hogy a mezőgazdasági ■ munkabérekot megál lapító • umnkabér szabályzat a város közigazgatási üct-os^tál>án (Bazár épület II. lépcső, I..emeleti érdekeltek részéről, megtekinthető. ________________->46
Felhívom mindazokat a Nagykanizsán lakó erdélyi menekülteket, akik eredeti lakóhelyükre vissza szándékoznak iérni, hog> összeírásuk, végett a város közigazgatási ügvosz-talván (Bazár udvar II. lépcső, I. emelet) 3 nap alatt jelentkezzenek.
543 , Polgármester
APRŐHmDETESEtt
Október l-regazdasá»<TObaJ(aez«j;«aÍJr >igi cselédeket veszek íel. Mfaöbbi jelent-kezés kivtoatos. Qm a kiadóhivatalban. 499
Stern Kálmánné süiödéjében tOrszág-ut 49. sz. alatt) naponta friss kenyér kap-ható. • __536-
Jékarban levó mely gyermekkocsit vennék. Rákóczi-U''ca 61.___535
Sefits V. 5S#. tábori posUnim! Jelentkezzék az, aki ifj. Péber Lajos ő¡"vezetővel húsvét napján együtt volt.- Igen magas jutalomkan részesítem. Péber Lajos dpésr Szomkathely, Rajnis József-utca 19. 550-
Folyó hó 24-én Szentgyörgyvár első hegyháton elvittek e^y férfi kiikabátot Varg* • József cipész névre szóló fontos iratokkal. Aki véleiienílJ az iratokat megtalálta, kérem adja le Rózsa-utca 50. alá.-._
Srcrényen bútorozott utcai lakás konyha-használattal azonnal kiadó. Cim a kiadfr-
ban. 551
---- ■
Használt fürdőszobaberendezést T6««ék. Jerausek. _ 558
Szárított nyersbőrt (marha-, birk*-, !ó-, vadbőrt) és borkövet vásárolok. Ritscher Mátyás Erzsébet-tér 16., Kinizsi-utca sar-kás _ 554
ZALA politikai napilap
Kiadja: .Mzfazdasií» R. T. Majykailm''
Felelős kiadó: a Nagykanizsai Kenzeti Blzettsájj. SzBrkesztésért felel: Beacze J«e. Nyomatott a .Közgazdaság R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanlzsaa Nyomdáért felel: Zslai Károly.
50 évfolyam. . szám.
Nagykanizsa, 1945. nius sr
ra 1 pengő 20 fér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság \ . hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztősé? és kiadóhivatal: Fő-út 5-. szára. Telefon : 31.
Kiskanizsa népéhez!
ir''a; P. Bánó* Gyni», Kiskírizsa poénosa
Szomorú panasz -fut be hozzánk itnrr.ár tpbb izben, hogy megürült a piac, a derék jó kiskanizsai asszonyok nénány nap óta távol tartják magukat a piactól, nem hozzák be gondozott kertjük terményeit eladásra. Áz eset rejtélye: mivel megmaximálták az árakat, inkább engedik elkallódni terményeikel, minthogy a közjóra bocsójtanák.
Akik-mélyebben néznek az ¿ieí rejtélyeibe, teljesen elitélik ezt az eljárásmódot. Elsősorban igazságtalan ! Mivel az élet sorsa sok-sok nehézséget áilitoit elő számukra, most;ezt megakarják bosszulni. És bossíujuk éppen az éhező, szegény, dolgozó vá gsí népet sújtja amely amúgy is tele van ezernyi gonddal Azokat bántják, akik reki semmi •rosszat nem tettek. Jogtalanul, érdemtelenül mást súlyos bosszúval sújtani pedig igazságtalanság. Aki pedig igazságtalan mással szemben, az egyúttal lelkiismeretlen is.
A lelkiismeretlenség bélyegét is rá kell sütnünk arra az egyénre, aki csak önmagát nézi, önmaga előnyeit hajszolja mások nyomoritása árán. Mi mást követ az el, mint a legnagyobb lelkiismeretlenséget, aki ren delkezik bizonyos fölös anyagi javakkal, de azt nem bocsájtja a közjó, javára, hanem elherdálja, pusztulni engedi?! Vét az Isten, önm''?ga és embertársa ellen.
„Isten a szeretet". A szeretet áldozathozatalokra kötelez.Maga Krisztus Urunk mind életével, mind evangéliumával állandóan az egyetértés, a testvéri szeretet, a kölcsönös jóindulat nagy gondolatát hangsúlyozza, mint a testvéri közösség és békés együttélés nélkülözhetetlen alapját Akiben pedig ennek a kölcsönös jóindulatnak, a testvéri szeretetnek a szikrája sincs meg, méltatlanná teszi magát és polgártársait a békés és boldog jövőre.
Mi nagyon is megértjük a szor- i galmas, munkás kiskanizsai népnek nagy lefoglaltságát a. mezőn, a szőlőhegyeken, a közmunkákban. Tudjuk jól, hogy nagyon megkevesbbült a ló és szarvasmarha állománya, ami több munkát követel most tőle. De mindezek ellenére is rajta kell len-niök, hogy a piacot újra elárasszák és életet szolgáld terményeiket megvételre árulják. Erre köielezi őket az igazság, a lelkiismeretesség és a felebaráti szeretet isteni parancsa.
Világos és biztos, hogy meg kellett maximálni az árakat, mert nagyon sokan megfeledkeztek magukról, nem tudtak élni .a szabadsággal, maguk sem tudták már, hogy miiyen horribilis összeget kérjenek egy fej salátáért és hagymáért.
A bosszú, a dac mindig még rosszabbat szül, az egyetértés és kölcsönös jóindulat pedig boldogabb jövőt rejt magában.
a miniszterelnök beszéde Salgótarjánban
Szálasi menyasszonyának vallomása — A sanfranciscoi értekezlet bezárult IMépbirőság elé a Drávavölgyi vezetőivel
A sanfranciscoi konferencia véget ért. A záróülésen tegnap kedden mondotta el Truman elnök nagy záróbeszédét Az értekezleten hozott tegnap közölt határozatok az emberiség történelmének egyik legjelentősebb okmánya. A sanfranciscoi értekezlet alapokmányát, amelyet a világ békeszerétő nemzetei szentesítettek meg aláírásaikkal, oly tény, mely lehetővé teszi a szabad demokratikus fejlődést, az egyén szabadságát az államon belül ós az állam szabadságát a hépek családjában.
Az ötven nemzet Sanfrancíscoöan a következőkben állapodott meg: 1, nemzetkőzi biztonsági tanács létesítésében; 2. általános testűlet létrehozásában» amely mint világparlament működik; 3. gazdasági ós társadalmi tanács létrehozásában; 4. nemzetközi törvényszék megteremtésében; 5. állandó nemzetközi hivatal felállításában, amely az emiitett intézményeknek tanáccsal szolgél ós azokat támogatja.
Japán elleni háború
Newyork> junius 26
Az angol é''s amerikai haderők, ''de főleg a légiflotta támadásai a japán szigetország helyzetét kritikussá tették. A japán miniszterelnök szombaton olyan kijelentést tett, hogy az invázió küszöbön áll. Ezt az aggodalmat megerősíti az amerikai légierők főnökének, Arnold tábornoknak az a .bejelentése is, hogy ezentúl Japánt naponta ezernél több óriási bombázó fogja támadni, hogy még igy a nyár vége előtt egyengesse a japán anyaország elözönlésének útját.
A harctérről jövő jelentések ma is fontos japán veszteségekről számolnak be. így Aparit, Luzon szigetének utolsó japán kézen lévő kikötőjét a szövetségesek elfoglalták. Borneo szigetén az ausztráliaiak megszállták Miri repülőterét. Szombatra virradó éjszaka pedig az anyaországbeli Kiusu célpontjait bombázták amerikai óriásgépek. jEgy legfrissebb távirat jelenii, hogy Borneo északkeleti részében levő Tarakanban megszűnt minden japán ellenállás._
Oroszország: Moszkva, junius 26
Az „Izvesztija" és a „Pravda" hosszabb cikkeket közöl a lengyel földalatti szervezetvezetőinek moszkvai peréről. Ez a per rávilágított a lengyel reakciós körök mesterkedé-seire. „Mi egészen más Lengyelországot ismerünk: a demokratikus népi Lengyelországot."
. i

Moszkva, junius 26 Lengyelország prágai követe tegnap átnyújtotta a Hradzsinban megbízólevelét Benes elnöknek. A követ utalt a csehszlovák—lengyel sorsközösségre, amely szoros együt-müködésre utalja a két -országot. Benes elnök válaszában hangsúlyozta a ket országra váró nagy
feladatokat.
i . i
Anglia : London, junius 26
Befejezéshez közeledik Ausztria ellenőrzésének előkészítése is. — Alexander tábernagy közlése szerint a Bécsben járt szövetséges katonai küldöttség visszaérkezett Olaszországba. A szovjet hatóságokkal folytatolt savélyeshangu tárgyaiások eredményeképpen — közli a londoni rádió — a demarkációs vonal bizonyos fokú kiigazítása után az angol, amerikai és francia csapatok hamarosan elfoglalják a részükre kijelölt megszállás: övezetet. Megvalósulás előtt állanak az osztrák főváros négy övezetre való felosztására irányuló tervek is, ugy hogy rövidesen amerikai, brit és francia csapatok is bekapcsolódnak Bécs ellenőrzésébe.
Franciaország: Páris, junius 26 Francia hivatalos körök szerint a francia kormány komolyan fontolóra vette a tanácskozó .testület külügyi bizottságának egy hónappal ezelőtt elhangzott javaslatát, hogy de Gaulle kormánya szakitsa meg a kapcsolatait a spanyol kormánnyal, miután a spanyolok lezárták a határt és mert Spanyolország nem hajlandó Lavalt sem kiadni.
A Drávavölgyi példátlan botránya
Le kell tartóztatni a vezetőséget!
• Nagykanizsa város közönségét, iparvállalatait és közüzemeit villámcsapásként érte a Drávavölgyi Villamossági Rt. példanélküli merénylete, amelyet az áramszolgáltatás azonnali leállításával elkövetett. Sz>nte. döbbenetes az a bátorság, ahogy azt minden előzetes bejelentéi nélkül puccsszerűen végrehajtotta. Az ügy még nem áll világosáé a hatóságok. eMtt — de egy bizonyos: olyan mulasztások történ-te£ amelyek Népbirósá&ért kiáltanak. A „Zala" tegnapi Számában már feltett, egynéhány olyan kérdést — amire Nagykanizsa dolgozói féleletet várnak — de ezek a kérdések még korántsem mentik ki
ennek a bűnténynek látszó ügynek minden hátterét.
A vállalatnak nincsen Kanizsán olyan felelős vezetője, aki egy 30.000 lakosú város életét jelentő energiaforrás ügyeiben intézkedhetne. A volt üzemvezető mérnököt a Budapesten székelő igazgató, Madarász Antal az üzemi bizottság tiltakozása ellenére — ugylátszik politikai okokból azonnali hatállyal elbocsátotta — de azt is kijelentette, hogy nem ismeri el az üzemi bizottságot és nem hajlandó azokkal még tárgya-lásca sem bocsátkozni Ki ez a Madarász? Annyit, tudnak róla, hogy Krátky polgármester, érája alatt
nagyon ügyesen képviselte vállalatának érdekeit,
annyira ügyesen, hogy minden józan meggondqjás ellenére ki tudta szorítani a sok száz munkásnak kenyeret adó Transdanubiát — és megfosztotta Nagykanizsát és az egész megyét az egyetlen nagyteljesítményű malomtól. Ez a Madarász Budapesten székel, párnázott ajtók mögül irányítja a vállalatot és olyan hataimas. ur, hogy egyetlen gombnyomásra sötétségbe tudja borítani egy nagyváros minden házát és kórházát, leállítja gépeit, elnémítja sajtóját Kinevezi Ivanich^ Antal főgépészt Kanizsa város energiaforrásának lejévé -— de minden intézkedési jog nélkül.
Ivanich An^i_ a leállt Üzemmel együtt állt le, beteget jelentett és a legnagyobb gondja is nagyobb annál, hogy mi történik , a villannyal. A tisztifőorvos fogja megállapítani a főgépész baját. Madarász igazgató ur nem szerzett olajat. Az orosz parancsnokság már többször kisegítette a vállalatot, amikor üzembe-szüntetéssel fenyegetőzött, de megmondták Madarász ur képviselőjének, hogy többet nem adnak, tessék megvenni. Persze Madarász ur nem vett olajat, ezt meg sem kísérelte. Nem hivatkozhat arra, hogy nem volt pénze, . mert Kanizsa városa éppen ugy, mint most, a szükséges pénzt kölcsön adta volna. De Madarász urnák nem olaj kellett, hanem sötétség. Sötétség. és még valami! Ez a valami az, amit majd a politikai" rendőrség fog kivizsgálni Az uj demokratikus Magyarország újjáépítésén dolgozó embermilliók nevében
követeljük Madarász igazgató és minden társának azonnali letartóztatását és az ügy tüzetes kivizsgálását
A nagy győzelem kis hírei
Kitzbühel közelében amerikai "j csapatok elfogták Leni RiefenstahU, I Hitler egykori filmdiktátorát A film-( szinész többek között ezt mondta vallomásában:
— Ne bántsanak, én sohasem voltam igazi nemzetiszocialista! -Sok zsidó barátom van ...
K|rl Taubak, a hires bécsi vegyész-professzor mint rabmunkás dolgozott egy berlini laboratóriumban] Most elmondta, hogy halálos mérget gyártottak — külön a náci-

ZALA

1945. junius 27.
vezérek használatára! Fi.nből ké szültek, puskagolyó formájában a méregfiolák, ötezret kaptak a fő-nácik, hogy elfogatásuk esetén öngyilkosok lehessenek. De az elvetemült gonosztevők a mérget előbb kipróbálták orosz hadifoglyokon. A halál nyolc másodpercen belül bekövetkezett! Az oroszokon. Ők maguk inkább szöktek és megadták magukat...
*
Berlinben újból megkezdte működését a nemzetiszocialisták által megszűntetett szociáldemokrata és kommunista párt, amelyek közös bizottságot alakítottak együttes működésük irányítására.
*
Most már elárulják Washington- ; ban is, hogy a „Gustav Siegfred I." j rádióleadó, amelynek zamatos és ; vaskos náciellenes hangját annyi j derűvel hallgattuk, a szövetségesek j szava volt!
A Kisgazdapárt népgyQÍése Péter-Pál napján
Nagy Ferenc miniszter Kanizsára Jön
A Zala pénieki száma megírta, hogy a zalavármegyei népgyűiések-kel kapcsolatban Vásári István pénzügyminiszter is Nagykanizsára látogat, hogy a Független Kisgazdapárt Péter és Pál napján tartandó gyűlésén felszólaljon. Ma olyan értesítést kaptunk, hogy a pénzügyminiszter akadályoztatása miatt nem tud lejönni Nagykanizsára. A Péter és Pál . napján megtartandó nagy kisgazda gyűlésen Nagy Ferenc újjáépítési miniszter, Varga Béla országgyűlési kepviselő, a párt országos alelnöke és Vásári József földművelésügyi átlamtitkar szólalnak fel. Ugy értesülünk, hogy a yendégeket a Független Kisgazda-és Polgári Párt ünnepélycsen fogja fogadni. A népgyűlés a Városi Szinház előtti kertben vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik-
Miről ir a fővárosi sajtó?
A SZABAD NÉP közli, hogy
Fejérmegyében - egy földbirtokos kívánságára a községi jeg/ző a minap rendőri segédlettel ingyen robotmunkára Hajtotta az uradalom volt cselédeit". A lap fölhíborodás-s^l a következő figyelme2 tetest intézi a fejérmegyei urakho?:: „Urak, itt aljaskodni, népellenes jegyzőket tenyészteni, ingyen munkái erőszakkal kicsikarni többé nem lehet: Ne akarják a megszégyeniteit népet gyors ítélkezésre kényszer; teni!"
A SZABAD SZÓ ban Boldizsár Iván a suttogókró! ír vezércikket, akiknek célja az, hogy „aláássák a fiatal magyar • demokrácii hitelét, megrontsák ? a szovjet-mé gyar viszonyt és ezer titkos szálcn keresztül utólag „megfúrják" a löldreform x. sikerét". Boldizsár "uiai i.rra a türelemre, amellyel a fiata: magyar demokrácia eddig az úgynevezett uri középosztályt kezelte. „A suttogó reakció azonban lebecsüli a demokrácia erejét, az engedékenységben, a jóinduiatban erőtlenséget lát" — irja, majd így folytatja: \,Mi azonban nem suttogi nk. Han-gos szóval és félreérthetetlenül mond-juO meg a susogóknak: tudunk mesterkedéseikről és számontartjuk őket."
Részletek Lutz Gizella, Szálasi menyasszonyának elfogatásáról
Amint azt a Zala tegnapi számában közölte, az amerikai XI. hadtest nyomozói elfogták Lutz Gizella 39 éves magyar állampolgár, nyugdíjas tanítónőt, aki a hazaáruló német-t>érenc Szálasinak nem felesége, hanem csak menyasszonya. Vele együtt hurokra került Lutz Gyula, 52 éves mérnök, Gizella testvérbátyja, aki a Szálasi bandában többtermelési állam titkár volt. Bevallották, hogy noy. 3-án együtt hagyták el Budapestet Szálasival, kormányzósági autón, hónapokig Kőszeg mellett éltek Szálasi
közvetlen környezetébei''. lyajc mikor „forró lett a föld alattu; j-a Sopron melletti Brennbergbányára költöztek, ahol Heiiebronth tábornok és Remé-nyi-Schneljer Lajos berendezték Szálasi „udvartartását". A Lutz-testvérck számára a bányavezérigazgató villáját rekvirálták. Szálasi náluk étkezett. Lutz Gizella arra a kérdésre, hogy mióta menyasszonya Szálasinak, meglepő választ adott: Tizenhét éve! Szálasi az ő sürgetéseire, hogy esküdjenek már meg, meglehetősen távoli és bizonytalan határidőt adott.
Budapestről jelentik:
A Kofcgjunista Párt csütörtöl őri délután 6 órakor p^ri^co! tart. Megj^-enés a tagoknak kötelező.''Yxsetősig.
*
A Magánüsztvisplők Szakszervezetének vezetősége f. hó 28 án d. u. 6 órakor ülést ! tart Megjelenés kőtelező.
Megindul a postai csomagforgalom.
A vasúton néhány nappal ezelőtt megkezdték a gyorsáru és darabáru, valamint a poggyászszállítást. Rövidesen a vasút példáját követni fogja a posta is, mert, mint értesültünk, a posta is meg akarja indítani a csomagszállitási forgalmat. A legnagyobb nehézség a csomagszállítás felvételénél a helyi kikézbesítésben van, mert nem állanak megfelelő szállítási eszközök rendelkezésre. Minden remény meg van azonban arra, hogy ezen nehézségen is úrrá legyen a posta és igy julius első napjaiban is megindulhat a csomagforgalom a főváros és hatszáz vidéki város kőzött.
Valószínű az lesz a rendelkezés, hogy egyelőre 5 kg.-os csomagnál nagyobb csomagot nem lehet szállítani és egy személy csak egy csomagot adhat fel.
A miniszterelnök Salgótarjánban.
Dalnoki Miklós Béla miniszterelnök vasárnap Salgótarjánba érkezett. A munkásság gyűlést rendezett, a melyen hatalmas tömeg vett részt. A miniszterelnök nagy beszédet mondott, amelyben ismertette a kormány eddigi munkáját
A miniszterelnök beszédében rámutatott arra, hogy a demokratikus magyar kormány a debreceni nem-ze.gyüiésen programmot adott, most beszámol arról, mit valósítottak meg ebből mostanáig. Az érdeklődés központjában — mondotta — nagyon helyesen az újjáépítés áll. Részletesen ismertette a vasút, a posta újjáépítése terén eddig elért eredményeket, majd a jóvátételi kérdésről beszélt és azt hangoztatta, hogy itt elsőrendű szerepe van a bányászatnak, mindenekelőtt a szénbányászatnak. Szénbányáink közül az orosz katonai hatóságok -ezek 30 százalékát már a magyar kormánynak adták át. Ezek a bányák napi 6000 tonna szenet termelnek.
Az üzemek szociálizálásáról elhangzott magánvéleményekkel kapcsolatban a miniszterelnök kijelentette, hogy általában a kormány a magántulajdon alapján áll.
Beszélt ezután a miniszterelnök az élelmezésről, majd belpolitikai problémákkal foglalkozva, a jó közigazgatás fontosságát hangsúlyozta. A rendőrség eddigi működésével . szemben elhangzott kritika — mondotta — nem volt alaptalan, de a túlkapásokat nem szabad a démo-krácia számlájának -terhére írni. A kormány megkezdte a rendőrségen a tisztogató munkát és ebben a pártok is támogatják. Sok helyen máris kifogástalanul níüködik a rendőrség és ez az egész országban igy lesz. Megköszönte a Szövetséges Ellenőrző Bizottság bizalmát a magyar sajtó iráni és kijelentette,''nincs aggodalma, hogy a demokratikus
magyar sajtó hivatása magaslalán áll. A pénzügyi kérdések ismertetése után a miniszterelnök a munkásság szociális és kulturális igényeinek kielégítéséről beszélt.
Sportrovat
KMTE—NTE 5:1
Biró: Fiumbort. 600 né2í.
Nagy hőségben, ;6 órakor iépctt a két csapat a pályára. Lassú iramban indult- a mérkőzés. Az első percekben lehetett látni, hogy a ka-, posvári csapat "határozottabb és jobb erőben lévő együttes. Az NTE védelme amig erővel bírta ellenállt a támadásoknak, azonban az erejével elkészült és a kaposváriak kőny-nyen elért góljaikkal győztek. Az NTE csatársora gyenge, ezzel a csatársorral győzni nem lehet, itt teljes átalakítást kell végrehajtani.
A kaposvári csapatból a center a mezőny legjobbja\ volt, nélküle a csapat, nem érhette volna el nagy győzelmét. A fedezetsor átlag játékot mutatott, a közvetlen védelem könnyű feladatát jól végezte el.
A biró a mérkőzést jól vezette. H. L. ♦
Az NTE felkéri összes játékosait, (első és második csapat) úgyszintén régebbi játékosait és azokat is, akik egyesületünk színeiben akarnak játszáni, szerdán f. hó 27-én d. u. 7 órakor fontos megbeszélésre jöjjenek össze. Harangozó és Pál
Hirdetmény.
Az 1080/1945. M. E- sz. rendelet 11. § a értelmében közhírré teszem, hogy a nagykanizsai I. sz. Igazoló Bizottság 1945. julius hó 6-án az alább megnevetették Igazolása tárgyában fog határozni:
Polónyf György áll. polg. Ieányisk. Ignsgató, Polónyl Györgyné, özv. Ador-JtnAn?a;né. Fritz Celesztin, K>nedi Imréné, Ketting FereBcné, Köcsky Kál-máiruá. Meződv Jánosné, Néme''hy Kai talín. Pelle Margit özv. Piandrr Jánosné, Rezgó (RelMnger)- Mária. Tibolt Jolin. Twrdy Anna tanárnők, Cíete-Ferer-cné tanítónő, Baranyai Kornélnó altiszt. — Ketting Ferenc áll. pple. fiúiskolái igéz-gató, Badacsonyi Gvörgy. Arató Gizella. Bar Paulina Valérle, dr. Glcckler La-loscé, özv. Kalcc-ay Ferencné, Köesky Kálmán, Mantuano Márta, Márk Berta-; lan, Morvsy Gyula, Prókai József, Szőnyl Antal tanárok, Simon János II o. altiszt, Kalaoiár Dezső''kis. szolga.
Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az Igazolás alá vont, fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban vagy Írásban haladéktalanul jelentsék be.
A bejelentéseket Udith Imre I. sz. Igazoló BizGcteág elnökéhez címezve lehet beküldeni (Sagár-ut 18. szám). Személyes bejelenté« mindennap d o.
; 2—5 óráig, a? Igtzció Bizottság hivatali helyiségében rSugár-ut 18. I. em.) eszközölheti.
Figyelmeztetem a bejelentőket arra is, hogy az írásbeli bejelentéseket csak
akkor veheti a bizottság figyelembe, ha a bejelentés a bejelentő nevét és lakcímét la leltüntetL Lidlih Imre, az I. sz. Igazoló Bizottság elnöke.
Hirdetmény,
A MAORT Üzemek Igazoló bizottsága felhívja mindazokat, akik az alant felsorolt MAORT alkalmazottak olyan magatartásáról és cselekedeteiről futínak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sértik, vagy ezeknek németbarát és fasiszta tevékenységéről tudomással bírnak, jelentse a MAORT Igazoló Bízottsá-'' gánál 3 napon belül, Kíráiy-u. 53. sz. alatt
Kálovics Katalin napsz., Kantó Rozália műnk.. Kátai József gumíjnvitó, Illés Lajos villanyszerelő, Jóna János napsz., Illés Lajos lakatos, Illés István gépkocsllemezelő, Ilyés Ferenc lakatos, Ingola Mihály hegesztőlakatos, Herbay György napsz., Herjavecz ÍBtván «mánk, Horváth István géplakatos, Horváth István asztalos, Horváth Ferenc Irodai küldönc. Horváth Ferenc kőmüvessegéd, Hoffer Tibor motorszerelő. Harangozó István eipész, Hosszú József leziő. Hegy-falvi József kőműves, Ht£52~László asztalos. Horváth Vendel kőműves segéd, Hóbor László vss és íémeszt«rg.. Gil Ákos lakatos. Horváth László, Haak Józ8efDé, Hegyi Károly, Hnlesch Árpád, Horváth János tisztviselők, Hampel Tibor vp. tisztv, Hantos Rezső mérnők, Rózsa Ilona takarítónő. Kránlíz Antél szobafestő. (
Felhívjuk a fent hirdetett alkalmazottakat, hogy folyó évi julius 4 én, szerdán réggel Ö órakor «aját érdekükben jelenjenek meg kihallgatásra a MAORT I<*azoló~ Bizottság előtt, mert ellenkező esetben az igazoló eljárást kihallgatásuk nélkül folytatjuk le ügyükben.
MAORT Üzemek Igazoló Bizottsága.
Felhívás.
Harmadszor és utőljára felhívom a város lakosságát, hogy a birtokában . levő szikvizesüvegeket i hó 26, 27 és 28-ig bezárólag a lakásukhoz legközelebb eső fűszeresnél, vagy vendéglősnél adja le Ezeket a szik-viziparosok közösen fogataikkal ősz-szegyüjtik és az összegyűjtés után megtöltve a fűszereseknél újból leadják. A szikvizgyárak pedig ezen idő alatt leállnak és gyártást nem végeznek.
Amennyiben a fenti időponton tul, ha házkutatás alkalmával bárkinél szikvizesüveget találnak, eilene idegen vagyon eltulajdonítása címén a bűnvádi eljárási megindítom, mert „saját0 üvegje segkinejc nincsen, h^nem az csakis a s«kvizkészitő iparosok tulajdona lehet.
Rendőrkapitányság.
MOZI
Junius 27—30 ig, szerdától szombatig na&y francia fümesemény: Tilos utakon. Főszerepe-ben Corinne Lucha''re és Annié Duceaux. Előadások kezdete 3, 5, ? órakor.
APRÓHIRDETÉSEK
Szárított nyersbőrt (marha-, birica-, Jó-, vadbőrt) és borkövet vásárolok. Ritscher Mátyás Erzsébet-tér 16, Kinizsi utca sarkán. 551
Két üres txoba albérletbe kiadó. Cím a kiadóban.__. 503
Eladó jó karban levő sport gyermekkocsi Kölcsey utca 17;____555
Egy férfi és egy női fodránsegédat,
azonnali belépésre felveszek. Kocsek, Csenget y-ut 17.___556
Oxesetet hoztam Bokor családnak Jelentkezzenek Magyar-utca 35. alatt. 559
Egy alig használt gyermek spoítkoc«! eladó. Szioboda. Fő ut 8. 11. em. 562
Dupla szekrény, csillár, állótükör, szé kek, vaságy eladók. Fő ui 10.___564
Ebédlik? edene, szekrény, stb. eladó Eötvös-tér 16. alatt._558
2*LA poifiiteai napilap
Kiadja: „Közgazdasági R. T. NagykaBizMt* Felelős kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti Blzstfság. Szerkesztésért felel: Bencze ieac.
i r$yoma:ott 3 .Közgazdasági R. T.- Nagy kam''z3au nyomdájában Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalai Károly.
50« évfolyam. 65. szám.
Nagykanizsa, 1945. junius 28. csütörtök
Ára J pengő 20 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja. *
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szára. Telefon: 31.
Nagy feladatok — nagy szávak — kis tettek
(bj) A Drávavölgyi hátbatámad?2 a dolgozókat és ezzel bebizonyosodott, hogy Nagykanizsán a reakció ördögi munkálkodásán még koránt sem győzedelmeskedtünk. Ez a dolgozók és ujjáépitők elleni merénylet intő példuál szolgálhat minden felelős tényezőnek. Intő például, amely azonnali és kegyetlen intézkedéseket követel. Hagyjunk fel a nagy szavakkal és a nagy feladatok hirdetésévei, amikor tetteinkben ténylegesen megfogható gyakorlati alkotásokban vajmi keveset tudunk felmutatni. Keveset hirdessünk, de sokat csináljunk és intézkedéseinket körültekintő alapossággal dolgozzuk ki és ne ugy, hogy minden jóakarat mellett is a reakció malmára hajtsuk a vizet. Itt van például a piackérdés. Valljuk be, elhamarko-dolt intézkedés voll az árak maxi málása. Minden szakember tudja és a mult százezer példája igazolja, hogy eőszakosar. csak egyféleképpen tudunk az áralakulásba beleszólni: áruval. A Zala elsőnek vetette fel ezt a kérdést és annak megoldását az egyetlen lehetséges módon látta megoldhatónak, ha a közületek, a vagy általuk támogatott magánvállalkozások árut hoznak a falvakból és azt piacra dobják tisztességes haszonnal. Megirta a Zala, hogy Pécsett és Kaposvárott, de Budapesten is ma olcsóbban lehet élni, mint Kanizsán és az ország minden nagy városában jól beváltak ezek az üzletek — nivellálták az árakat és hozzájuttatták a dolgozókat — megfizethető áron — zöldfélékhez és gyümölcshöz. Itt azonban maximáltak. Az áru mint a kámfor eltűnt a piacról és a háziasszony üres kosárral zúgolódva tért haza. A reakció boldogan dörzsöli tenyerét: ime az uj rend, amely éhséget hozott, sugdossa itt is, ott is — és kihasználja az üres piac által teremtett hangulatot, hogy ocsmány pecsenyéjét megsüthesse az elégedetlenség parazsán. Ó a nyilasvilág szabadonjáró gazfickója (amiből éppen elég akad) nem éhezik, nincs ilyen fajta gondja, mert az elüldözöltek és elhurcoltak lakásainak kifosztásából annyi holmi van birtokában, amiből évekig fényesen megélhet. Ha a rendőrség időnként elállná a falvakba vezető utakat és belekiváncsiskodna az aktatáskákba és bőröndökbe, amelyek a reggeli órákban a községek felé vándorolnak; sok sötét bűnténynek jutna a nyomára.
Nagykanizsa közélelmezési kérdését meg kell oldani. Össze kell hivni egy élelmezési ank-Hot, mégpedig a legrövidebb időn belül. Kiskanizsa és a környező falvak vezető embereit keli meghallgatni — össze kell egyeztetni az érdekeket és fel kell világosítani a falvak népét, hogy a dolgozók elsősorban ő értük verejtékeznek, hogy a gépet előbb be kell fűteni, csak azután tud dolgozni. A munkást el kell látni megfelelő kalóriával, hogy gyártani tudja mindazokat a cikkeket, amire a falu népének szüksége
van. Az uj demokratikus Magyarország első ténykedése volt, hogy földel adott a parasztságnak — de elvárja, hogy nehéz, országépitó munkájában segiise és ne üljön fel a reakció suttogásának. Meg kell es meg jehet oldani a kérdést a demokrácia szellemében, a kölcsönös jóakarat utján, de nem szabad elhallgatni, hogy a legkeményebb eszközöktől sem riadunk vissza ott, ahol ennek igénybevételére szükség mutatkozik.
A Drávavölgyi kérdése szerintünk tisztára rendőri ügy. De ezen túlmenőén nem hallgathatjuk el, hogy komoly mulasztások terhelik a Nemzeti Bizottságot és a város vezető-,
ségét is. Egy ilyen nagyhorderejű és a város életét jelentő kérdésben a mulasztások megelőzése a város-vezétők kötelessége. Világos, hogy nem jártak el azzal a gondossággal, amit a város dolgozói elvárhatnak azoktól, akiknek sorsuk intézését kezükbe tették le. Megállapítottuk, hogy Madarász igazgató a felszabadulás után több izben is járt Kanizsán, de egyetlen alkalommal sem kereste fel sem a Nemzeti Bizottság elnökét, sem a polgármestert, hogy megtárgyalja velük a várost érdeklő kérdéseket. Madarász ur negligálta a dolgozók vezetőit és semmibe vette a vállalata üzemi bizottságát. Ittléte abban merült ki, hogy szétrobbantotta 2 munkások által választott üzemi bizott-
ságot, amit legjobban a bekövetkezett események bizonyítanak. Ezt mindenki tudta a városban — feltehető, hogy az illetékes tényezők is hallottak róla. Még sem tettek semmit a Drávavölgyi erősen reakciós igazgatójának megfékezésére és nem avatkoztak bele cselekvőleg annak az üzemnek életébe, amely energiaforrása ennek a városnak.
. Vigyázzunk 1 Ne fecséreljük erőnket meddő elméletek és apró politikai • csatározások útvesztőjében. Öljünk le egy kérdés mellé, alaposan tanulmányozzuk azt és oldjuk meg jól. Ne kapkodjunk ide-oda, mert akkor mindent félig és rosszul intézünk csak el.
Nagy feladatokat és nagy tetteket várunk — de kis szavakat.
Zsukov marsall beszéli a Szovjet győzelmi-ünnepén
A sanfranciscoi alapokmányt aláirtak — Beveridge Churchillrél Részéit Dr. Haba főorvos a Drávavölgyiről
Az európai háború befejezése után talán az elmúlt 48 óra alatt játszódtak le a legjelentősebb események a világpolitika színpadán. Mir.den esemény között a legnagyobb jelentősége a Sanfranoiscobari létrejött és 50 nemzet kiküldötte által aláirt megállapodásnak van, amelynek értelmében egy nemzetközi szervezetet létesitenek a jövő háborús viszályainak megelőzésére, hogy az eljövendő nemzedékeket megkíméljék a háború borzalmaitól. Smutts az aláírás után a következőket mondta: Ez a bulla, amelyet itt megszövegeztünk, teljesiti a békés világ utáni vágyakozásunkat és Igy ;a világ legnagyobb okmányai között foglalhatja el helyét. Okmányunk nem tökéletes, de igen kézzelfogható! ós komoly haladást jelent a háború ellem biztonság minden korábbi tervével szemben. E charta békeszerető népek egységéről gondoskodik, az eljövendő támadó ellen, a nagyobb hatalmak egységes arcvonaláról a kisebb hatalmak erejével támogatva.
A második nagyjelentőségű tény, hogy Moszkvában teljes megegyezés jött létre a nemzeti lengyel kormány megalakulására vonatkozólag. Grow az Egyesült Államok helyettes külügyminisztere már is közölte, hogy az USA megvonja a londoni lengyel kormánytél a diplomáciai képviseletet ós elismeri a most megalakult ideiglenes lengyel kormányt és hogy ennek a kormánynak képviselői aláirják Sanfranciscoban az egyesült nemzetek alapokmányát.
Bár a lengyel kormányban résztvevő politikusok neveit még nem közölték, annyi mégis bizonyosnak látszik, hogy a londoni emigráns kormány tagjai közül Míkolajczik és Stanczik belép az uj lengyel kormányba. Szovjet részről rámutatnik arra, hogy ez a megegyezés milyen kellemetlenül érinti majd azokat, akik ellentétet akartak szítani az angolszász hatalmak ós a Szovjetunió között.
Japán elleni háború
. London, Junius 27 Ma a Japán elleni háborúban északamerikai bombázó gépek ben-zinfinomitó telepeket bombáztak a Japán anyaországban. A szövetségesek 14 órával az előbbi támadás elölt súlyos bombatámadást intéztek japán repülőgépgyárak ellen, ötven óriási repülőerőd, melyek uj célzó technikával vannak felszerelve, a Nagoye melletti olajfinomító telepeket teljesen tönkre bombázták. Az ausztráliaiak elfoglalták Mirit, a második nagy olajtelepet Borneoban. A tokioi rádió jelentése szerint 200 hajóból álló inváziós hajóhad közeledik Japán felé és mindössze már csak 240 kilométerre vannak a japán partoktól.
Oroszország: London, junius 27 A moszkvai sajtó részletesen ismerteti a nagy lengyel per vádiratát. Megemlíti, hogy Okulicki és táisgi kártevő munkát fejtettek ki a Vörös Hadsereg hátában. *
Vasárnap folyt le a moszkvai Vörös-téren a Vörös Hadsereg győzelmi díszszemléje, amelyen Zsukov tábornok, mint Sztálin marsall képviselője fogadta az előtte elhaladt csapatok tisztelgését, majd hosszabb beszédet mondott, amelyben meg-
állapította, hogy Sztálin marsall lángeszű irányításával sikerült megtisz-titani a szovjet földjét az ellenség-, tői, a háborút német földre vinni, kitűzni a győzelmi lobogót Berlinre és végül teljesen szétzúzni a német militarizmusnak az egész világot fenyegető hadigépezetét A fasiszta. támadó szellem tűzfészkét Európában kiirtottuk és mindenki elismerheti. hogy Németország fölött a történelmi jelentőségű győzelem kivívásában a Szovjetuniót illeti meg a döntő szerep.
A diszszemlen résztvettek a Budapestet felszabadító szovjet csapatok résztvevői is.
Moszkva, junius 27
A Szovjet Tudományos Akadémia legutóbbi ülésén Joliot-Curie, Atthur Popé, Der.nou és Gangevon után Szent Györgyi Albert üdvözölte a Szovjet Tudományos Akadémiát és az orosz tudományos élet képviselőit.
Vasárnap az ünnepi ülések résztvevői megjelentek a Vörös-téren \ rendezett győzelmi ünnepségeken, este pedig különvonaton JLeningrádba utaztak.
Anglia : London, junius 27
Sir William Beveridge, a nagy szociális terv szerzője a választási harc keretében Skóciában nagy be-
szédet mondott. Éles hangon támadta Churchill miniszterelnököt és a konzervatív pártot. Beveridge kijelentette, hogy voltaképpen két Churchill van. Az egyik a nagy Churchill, akit 1940-ben háborús vezetővé tettünk és aki a háború végéig fáradhatatlanul szentelte magát Nagybritannia és az egész világ szabadságának szolgálatába. De ott van a kis Churchill is, a féktelen pártember, a konzervatív párt kíméletlen vezére, a nagy tőke érdekeinek képviselője, akitől a pártgépezet önkényuralmát várhatjuk. Churchill kiváló volt há''oorus vezetőnek, de béke idejére más ember kell, aki megérti a brit nép széles rétegeinek és a munkásság szakszervezetének törekvéseit.
Amerika: Newyork, junius 27 v Lehmann, az UNRA főintézője egy sajtóértekezlet keretében kijelentette, hogy még a nyár vége előtt 100.030 tonna brazíliai, chiliéi, kubai, san-domingói élelmiszer érkezik a felszabadított Európába. Jugoszlávia, Lengyelország, Csehszlovákia, Albánia és Olaszország részesülnek a szállítmányban.
Newyork\ junius 27 Truman USA-elnök a berlini háromhatalmi értekezlet után Londonban mint a kiráiy és királyné ven-
"T
ZALA
1945. junius 2S.
dége hivatalos látogatást tesz. Tru-man közvetlenül a. berlini találkozóra érkezik repülőgépen, majd Párizsba látogat, hogy De Gaulle tábornokkal ¡anácskozzék.
A nagy győzelem kis hirei
Sanfranciskóban Paul Bor.cour, a francia küldöttség vezetője felkérte az egyesült nemzetek tanácsát, hogy jelöljön ki háromtagú bizottságot a sziriai és libanoni események kivizsgálására.
George Clande. a világhírű francia tud<>s, a francia akadémia tagja, a neonlámpa és a vádirat szerint a V. 1. felfedezője, hétfőn kerül együttműködés vádjával a francia biróság elé. Ciaude a háború éveiben minden tudását és erejét a németek háborús céljainak szolgálatába állította.
»
Messersmidt átadta az angol légügyi hatóságoknak a német repülőgépgyártás összes titkait.
»
Truman elnök két német kém halálbüntetését életfogytiglani börtönre változtatta át. A német kéméket annak idején tengeralattjárók
tették parira Amerikában.
*
Sztálin tábornagy a Kremlben ebédet adott a lengyel köztársaság ideiglenes kormányának tagjai és a Moszkvában időző lengyel államférfiak tiszteletére.
»
MacArthui tábornok hadijelentése szerint az ausztráliai csapatol: Bor-neo-szigetén elfoglalták a seriai olajmezőket.
Népbirósági tárgyalás lesz ma Nagykanizsán
A !<ath. Legényegylet nagytermében népellenes bűntettel vádolva 5t nyilas tisztségviselő bűnügyében tart főtárgyalás! a Népbiróság. A gyalás nyilvános és 9 órakor kezr dődik.
Hirdetmény.
A MAQRT Üzemek Igazoló bizottsága felhívja mindazokat, akik az alant felsorolt MAORT alkalmazottak olyan magatartásáról és cselekedeteiről tudnak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sértik, vagy ezeknek németbarát és fasiszta tevékenységéről tudomássál bírnak, jelentse a MAORT • Igazoló Bizottságánál 3 napon belül, Kiráíy-u. 53. sz. alatt. .Talpai Lajos géplakatos, Mátés Ferenc fuvaros, Kuzma Lász''ó kőműves, Kelemen - László géplakatos, Kovács Antal, Katona Lajos eépkocsivezetök, Kiss István kőműves, Kiss Gyula viüanysz. Kassai Sándor asztalos, Kurucz Is''ván cipészm , Klujber János szerszámkiadó. Kontra János esztergályos, Kulics József anvagkiadó, Kovács István lakatos. Kemény Kálmán gépkocsi vezető. Kárpát István hegesztő, Kutecs Pál lakatos, Káliay Albert kárpitos, Kozma Ferenc, Kovács Károly laka''osok. Kalamár Károly vaseszterg., Kálmán György éjjeliőr, Józsa György hegesztő. Kovács István nap számos,. Kókai György telefor.épitö, Juhísz András napszámos, jánka István gépkocsi-ve ''etö.líovács József napszámos, Kuczoghy Lajos réíegnyomásm., Jáger Ernő asztalos.
- Felhívjuk a fent hirdetett alkalmazottakat, hogy folyó évi julius b én, csirörtököa" reggel" 8 6rf kor pajftt érdekükben jelenjenek meg kihallgatásra a MAORT Igazoló Bizottság előtt, fatert ellenkező esetben az igazoló Téri járást kihallgatásuk nélkül folytatjuk le ügyükben.
MAORT Üzemek Igazoló Bizottsága.
> " ••
Igerj tisztelt vendégeim! Mai nap folyamán vendéglőmet megnyitottam. Kérem szíves pártfogásukat. Tisztelettel
Vajda Sándor vendéglős.
A Drávav*!gyK.ö*y" « Nemzeti Bizottság
rendkívüli ülésén
A Drávavölgyi Villamos Áramszolgáltató Rt. szabotázs ügyében, valamint a vállalatnak olajbeszerzésre nyújtandó városi kölcsön ügyében a Nemzeti Bizottság tegnap délután fél 4 órakor rendkívüli ülést tartott Hackler János elnökletével. A vállalat állítólag azért szüntette meg a munkát, mert nincsen olaja és pénze sem volt, hogy olajat vásárolhasson. A Nemzeti Bizottság dr. Báron Pál helyettespolgármester indítványára megszavazta a Drávavölgyi Villamos Áramszolgáltató Rt.-nak nyújtandó 30Ö.000 pengő összegű városi kölcsönt és elhatározta egy üzemi bizottság kiküldését, amely hétről-hétre jelentést tesz észrevételeiről a Nemzeti Bizottságnak. A vállalat alkalmazottai a 300.000 pengős kölcsön felvétele után az orosz katonai parancsnokság által rendelkezésre bocsátott autón már el is utaztak Budapestre, a szükséges olaj meg-vásáilására és igy reméljük, hogy néhány napon belül újra megindul
a rendes áramszolgáltatás.
E rendkívüli bizottsági ülésen felszólalt dr. Haba Antal, kórházi főorvos, bizottsági tag és a Drávavölgyi viselkedéséről a következőket mondta:
— Tessék elképzelni a katasztró-fális helyzetet a kórházban. Bent vagyunk a műtőben és semmi értesítést nem kaptunk arról, hogy nem lesz villanyáram. Előtte való este egy súlyosan beteg asszonyt készítettem elő a másnapi operációra. Az illetőnek 24 óráig nem volt szabad a műtét előtt enni. Ez a műtét'' és még több is most ^elmarad. Közbejöhet egy súlyos szSíési eset s akkor a legnagyobb zavarban vagyunk. Mikor az áram megszűnt, dr. Takács igazgató uris telefonált a Drávavölgyinek és legnagyobb meglepetésére azt a választ kapta, hogy nem is lesz áram .Nem tudom, nem válasz-e ez a Drá va völgyineKa Nemzeti Bizottság ellen, mivel ném egyezett bele az áremelésbe. Javasolom az egész társaság letartóztatását.
Pártszemle
A Kommunista Párt ma csütörtökön 6 órakor pártnapot tart. Előadó Bencze Jenő. Megjelölés kötelező.
*
Felhívom a SZIM tagokat, hogy junius 30-án, szombaton délután 6 órakor taggyűlés lesz az uj párthelyiségben. Ugyanakkor a kulturbizou^igi tsgok is jelenjenek meg. Ifjúsági titkár.
*
A S:odá!demolirata Párt-végrehajtó bizottságának junius 25-iki határozata értelmében a n?gykanizs*i pártszervezet rendes közgyűlését julius 1-én, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja. A közgyűlés a Párt uj helj iségének dísztermében lesz. Megjelenés minden elvtárs részére kötele».
/
Asztalosok szabad-z2kszervezetébe tartozó összes famunkások folyó hó 29Jén délelőtt 10 órakor, saját érdekükben taggyűlésre megjelenni kötelesek, Fő-ut 24 szám alatt. Vezetőség.
Budapestről jelentik:
Csehszlovák cukor behozataléról !
tárgyalunk.
■ » .
Mint értesülünk, tárgyalások indultak meg csehszlovák cukor importja ügyében. A csehszlovák cukor-ára 125 cseh k.oro:t2, ami körülbelül ugyanannyi pengőnek felel meg. Az importtal kapcsolatosan felmerült az ; a kérdés, hogy milyen kompenzációs cikkek kerülhetnek szóba részünkről a cukorbehozatal ellenében. Ameny- j nyiben ezt a kérdést sikerűi meg- i oldani, ugy a csehszlovák cukorbehozatalnak nem lesz akadálya. y
i Elfogták Budinszky Sándort. ! a hirhedt us2»tó rádióriportert.
Tizenhárom évig volt a magyar rádió politikai riportere Budmszky ISándor. Ez idő alatt mindent megtett, hogy rádióközvetitéseiben megfelelő hangulatot csináljon a jobboldali gondolatnak. A hirhedt rádióriporter nevelte a nyilas rádió uszító közvetitőít, Dővéryi Nagy Lajost, Veress Lászlót, Laják Lászlót és Vass Istvánt, akik soha nem hallóit aljas uszitást fejtettek ki a Sándorutcai stúdióban. Az oroszok közeledésére megszökött, de a deportáltakkal együtt «visszaszivárgott". A politikai rendőrség anyósa lakásán elfogta és mint háborús bűnöst Népbiróság elé állítják.
Az amerikai követ nyilatkozott a
magyar háborús bünősők kiadásáról ————————.
Dr. Kerekesházy József budapesti főügyész felkereste Schönfeld ame-| rikai követet, aki előtte a következő nyilatkozatot tette: — Biztosithatom önöket, hogy a : fogságunkban lévő háborús bünö-; sök közül először Magyarország ; rombadöntőit adjuk át a magyar ! Népbiróságnak, hogy ítélkezhessen !'' felettük. Jugoszlávia, Románia, Bulgária és Csehszlovákia is kérte a fogságunkban lévő háborús bűnösök kiadatását. A magyar közvéle-! mény meg lehet nyugodva, hogy 1 országának rombadöntőit hamaro-j san a magyar biróság előttiáthatja.
A perőcsényi gyilkos főhadnagyot ■ négyévi fegyházra itéíték.
Mint ismeretes, Fenyővári Mihály tényleges főhadnagy, Vig Ferenc I szociáldemokrata párttitk árt, perő-
csényi lakost, szóváltás után szolgálati fegyverével szándékosan agyonlőtte. A hadbíróság tegnap tárgyalta a bűnügyet. Fenyővári főhadnagyot, erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettében és fegyelmi kihágásban bűnösnek mondta ki a vádlottat és ezért össz-büntetésként négyesztendeí fegyházzal, mellékbüntetésként lefokozás-sal és hatévi hivatalvesztéssel sújtotta. Az itélet indokolása kimondja, hogy nem szándékos, hanem erős felindulásban elkövetett emberölést lát fennforogni.
IRiK
— fí ZALA az áramszolgáltatás korlátozása miatt egyenlőre a reggeli órákban jelenik meg.
-^Helyreigazítás. A „Zala" jun. 25-i számában „4 képviselőt küld Nagykanizsa a parlamentbe" cimű cikkbe Dombai János képviselő nyilatkozatában sajtóhiba folytán az állott, hogy 1930. óta var. a MAORT üzemeknél mint művezető, holott Dombai János képviselő 1939. óta áll a vállalatnál mint művezető szolgálatban.
— A Nemzeti Segély hirei. Ezúton mondunk köszönetet a MAORT gumijavitó- és cipészműhely munkásainak, hogy a f. hó 26-án tartott fútballmérkőzésen önként 944 pengőt a Nemzeti Segély javára ajánlotta
1 föl. Példáját követik a MAORT villanyszerelői és központi raktár-munkásai azzal, hogy ők is rendeznek f. hó 29-én futballmérkőzést, melynek önként felajánlott összegét a Nemzeti Segély javára fordítják. — Továbbá köszönetet mondunk Unger Ullmann Elek vaskereskedőnek, ki 5 drb. sarlót nyéllel, 1 drb. kaszát és 5 drb. kaszakövet, Tóth József vaskereskedő pedig 3 drb. vasvillát adományozott a Nemzeti Segélynek.
— MÁV alkalmazottak és nyugdijasok arcképes igazolványainak -1945. évre való érvényesítése junius 30-án befejezést nyer. Akiknek arcképes igazolványai 1945. évre érvényesítve nem lettek, azok azt a fenti határidőig szolgáltassák be, mert ellenkező esetben az érvényesítésért külön illetékeket kell fizetni.
Az állomásfőnök.
A polgármester közleményei Hirdetmények.
Közhírré teszem, hogy a városi erdőkön a részes favágási dijat 1945. junius 15-től az alábbiakban állapítom meg:
Keményfából 7 cm.ig, fenyő- és éger-fából 1% cm.-ig az összes ágfa a favágóé. A város részére kitermelt tűzifa ürm.-e és a szerfa mJ e utáa a Il ik rész a favágóé, mely a dorong tűzifából nyer kielégítést. Ezenfelül a tuskó és -gyökér teljes mennyiségben a fatersielőt illeti. A tuskónál 25 cm. tőrész hagyható a gyökfő felett, illetve a gyertyánnál a földszinttől mérve. Bányafák közül a keményfa a bánva kívánságától ftggően, a fenyő azonban feltétlenül lekérgelendő. Favágásra a v. erdőhlvztalban lehet jelentkezni. 557
A megyei Földbirtokrendező Tanács f. évi julius hó 2-án, a Sugár-ut 12. szám alatti földszinti helyiségében, a Tanács hivatalos helyiségében, délelőtt 8 óraker kezdődő tárgya''áson felül íogja vizsgálni a nagykanizsai földreform által végrehajtott fölá igé ybevétcleket és kiosztásokat. Értesítem a--, érde^e''tckc^ Uoe,y a Urgya-lá=or>. megjelenhetnek i*::eijje£cs panaszaikat ugyanott előadhar.átrr 5 0
Felhívom mindazokat a.magánszemélyeket, valamint az üzemeket, bog}- .a birtokukban lévő idegen eredetű .gazdátlan zsákokat és kazalponyvákat a városháza közigazgatási ügyosztálván (Bazár épület II. lépcsőház, í. emelet) 3 nap alatt jelentsék be. 544
Polgármester.
MOZI
Junius 27—30-ig. szerdától- szombatig négy francia fllmesemény: Tilos utakon. Fősze-í repe*ben Corlnne Luchaire és Annié Duceaux. Előadások kezdete 3,5,7 órakor.
APRÓHIRDETÉSEK
t *
Vennék kisebb tissta konybakredenset.
Címeket a kiadóba kérek.
Egy férfi és egy női fodrátzsegódet
azonn li belépésre felveszek. Kccsek.Csen- . gerv-ut 17. 556
Használt fürJőszobabcrendezést vennék. -. Jerausek. 558 ''
Házmestert lakással és fizetéssel felveszek kevés munkára. Itatóvályut vennék. Rákóczi-u. 81. 548
Felszólítom azokat, akik elhurcolásunk u''án lakásunkból ruhát va<_»y bármit jogtalanul elviüek, avagy árverésen vettek, hogy azokat 8 napon belül minden bün''elő kfi vetkezmény nélkül visszaszármaztathatják. Ha nem hoznák vissza, ugy a birtokomban levő adatok alapián a büntető e''jirást folyamatba teszem. Weisz Manci, Király-utca^. .569
Mély gyermekkocsi eladó. Levente- utca 2?. sz.___570
Szép konyhabútor sürgősen eladó. Csen-gery-ut 18/b. 572
ZJULA politikai napilap
Kiadja: .KBzgazdaságl R. T. Nagykaiizaa''
'' Felelős kiadó: a Nagykanizsai Nemzeti Blzittsáfl. Szerkesztésért felel: Bencze Jenő.
Nyomatott a .Közgazdasági R. T.
kanizsa" nyomdájában Naevkani Nyomdáért fele!: Zalzi Károly.
50 évfolyam. 66. szám.
Nagykanizsa, 1945. unius tk
Ára 1 pengő 20 fér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Bencza Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telelőn: 31.
Még egyszer Kiskanizsa!
Kiska» izsán is sokat beszélnek 3 demokra táról és demokratikus- al-•smfonn.''.ól. Beszélnek a demokratikus álla nforma átállításáról, egységről, a magyarság élniakarásáról és álmodoznak egy uj alapra lefektetett független, demokratikus Magyarországról. Ei hang /ott a szó, hogy építsük fel újra a bűnös fa-s:=zták által rombsaöntöít hazánkit, amelynek felépítéséhez a magyarság egységes demokratikus frontji szükséges. Igen, felépíteni, de ugy, hogy annak alapját a reakció ki ns kezdhesse és biztos talajon nyugodjon annak minden piüéTe. A* elérte a magyar f>zt az idő:, amikor kezébe adták r sorsa irányítását, demokratikus alapon. A haza sorsa mindenkit az építés frontjába szóllitott, amelyben mindenkinek vállalnia kellett a sorsközössécet. Ezt a munkát figyeli a felszabadító dicső Vörös Hadsereg, mely'' nagy áldozatok árán igyekszik biztosítani 12 elkövetkezendő nyugalmas béke hosszú éveit. A földműves hozzájutott örök szerelméhez, a földhöz. A munkás az ipari termékek előállításának munkaasztalához áli. hogy kéz a kézben, egymást segítve is támogat-/a, h?. lemondással es nélkülözéssel is, a jobb jövő reményében a nehézségek utolsó óráit is.álkttzdje. A munkás ott dolgozik a lerombolt gyárakban, igyekszik azt minél hamarább termelő ténye-?ővé tenni, a vasuí munkásai, akiknek megíeszitett munkájáról már oiy sok szépet hallottunk, igyekeznek minél löbb vonalot üzembe helyezni, a földműves pedig á termékeny fö''dból veszi ki mindazt, ami az életfentartáshoz szükséges. A magyar fö:d jószívű, mindent meg--id, melyet a munkáskezek által í-''oáUitott gazdasági eszközökkel a í-Idböl a gazda k;terroelhet. És most kedves kiskanizsai polgártársaim, a v kat har.gzoztatott falu és város egymásrautaltsága helyett mit lá-í-:nk? Üres a piac! Egyszerűen
m visznek a kiskanizsaiak termé-vyeket a piacra. Ha egy-egy oda is téved, száz asszony veszi körül, akiknek gondterhes arcukon ott van: mit is főzzek a gyermekeknek, mit adjak a verejtékező munkás férjemnek? Alkaimam volt megkérdezni a kiskanizsai akat, vájjon mi az oka?: A felelet az voit, hogy mién maximálták meg a terményeket és miért nem maximálták meg a ruhanemüeket? Kedves kiskanizsai polgártársaim! A- kiskanizsai nép mindenkor józanul itéite meg a helyzetet, mindenkor jó baloldali volt, tehát most is be kell látnia, hogy nyersanyag hiányában küzd zt ország, a gyárak felépítése és az ezzel i*ró ipari cikkek előáiíitá £ tetemese» megdrágult De ezzel , szemben z-nak a munkásnak a bére nem érttel''-edett olyan magasra, mint amily ¡ arányban emelkedtek a termény- árai. Egyesek azt mondják, inkák rothadjon el! Ez már bön, bün sten és embertársaink ellen. Az ¡¡yen gondolkodás bűnös reakció. Az a ''magyar föld azért
truman:
ß győztes nemzeteknek nincs joga a világ fölött uralkodni
. Churchill* az orosz-angoi viszonyról — Tisot kiadták Csehországnak Magyarországot felveszik az uj népszövetségbe
A sanfranciskói konferencia záróülésén Truman elnök tartott beszédet, amelyben kijelentette, hogy a háborúban győztes nemzeteknek nincs joguk uralkodni a világ fölött, hanem kötelességük az emberiség tartós bókéjének biztosítását vállain5. A reakció és zsarnokság erői mindig azon fognak mesterkedni, hogy éket verjenek az Egyesűit Nemzetek közé. Tudom azonban, hogy ezt sohasem fogják elérni. Rajtunk ós valamennyi ország államférfién all, hogy tettekre váltsuk azokat a szavakat, amelyeket « alapokmányba bevettünk,
Szenzáció erejével hatott — Mexikó és Guatemala z sanfranciskói értekezleten tett azon javaslata, hogy Franco tábornokot héborus bűnösnek nyil/án''rtsák. Ha ezt az indítványt elfogadják, ugy ez a Franco-renaszer és az Európában levő utólsó fasiszta állam felszámolását jelenti.
Sanfranciskói jelentések szerint az alapokmánynak azon határozatát, hogy a résztvatt 50 nemzeten kívül, amelyek a háooru alatt kiafekult szövetségek -folytán az Egyesült Nemzeteket alkotják, más országok is csatlakozhatnak az uj népszövetséghez. Çzek kőzött ez országok között Magyarország is szerepel.
A moszkvai rádió tegnapi adásában megállapítja, hogy a lengyel egységat most már semmiféle reakciós fcefoiyas nem támadhatja meg. Mikolajezik felhívást intézett a londoni lengyel emigrációhoz, hogy haladéktalanul térjen vissza Lengyelországba.
Japán elleni háború
London, Junius 28 Csungkingi jelentés szerint a japánok a Jangcse-folyó keleti mellékfolyóinak vidékén, valamint Shanghai környékén felgyújtják a tanyákat, a rizsmezóket, kifosztják a városokat és gyilkolják a lakosságot. Az ideérkező jelentésekből arra következtetnek a kinai főhadiszálláson, hogy a japánok ki akarják üríteni ezeket a területeket.
A szövetséges Iégierödök főleg a nemrégen elfoglaü Okinava szigetről felszállva folytatták állandó támadásaikat a . japán szigetország fontosabb hadi gócpontjai eüen. Ezenkívül szinte minden nap történik ujabb partraszállás a csendes-óceáni szigetek valamelyikén és a szövetségesek é^yre közeiebb tolják vonalaikat az ázsiai szárazföldhöz. Az így keletkezett tengerzár e^yre fojtogatóbban érezteti hatását és hamarosan élelmezési válsággal kell számiiani Japánban, — am;ra Do-mei-iroda egyik jelentése is megerősít.
Anglia : London, junius 28
Angliában nyolc nap mulya szavazás lesz. A Times azt-úja. hogy egyetlen párt sem hajlandó arra, hogy a másikról jóslásokba bocsátkozzék. Churchill miniszterelnök folytatja választási körútját Észak-Anglia ipar városaiban. Útját gyakran meg kellett szakítani és beszédet mondani minden olyan helységben, ahol látni kívánták a miniszterelnököt és a tömeg harsány ünnepléssel fogadta.
ROMBOMMnlMBBB''B''BBMEZtUM''J
adja a terményeket, hogy juttassuk el oda, ahol arra szükség van. Szüksége van annak a murikásnak, aki egész nap dolgozik, hogy előállítsa mindazokat a javakat, melyre a termelőnek szüksége van. Aki pedig dolgozik, annak enni is keli, hogy ki ne dőljön a munkahelyéről A mi magyar földünk terem annyit, hogy minden magyarnak jut és nem lehet itt az, hogy az anyának vérző szívvel kelljen mondania éhező gyermekének a „nincs" szót Az élelem elvonása bűnös reakció! Ellensége egy felépülőben lévő Magyarországnak. Már pidig- nyugodjanak bele, hogy vissza nem jő az az idő
Az angol választási harc folyamán Churchill miniszterelnök ujabb beszédet mondott, amelyben megemlékezett az angol- szovjetorosz vi-i szonyról és megáüapitotta: minden remény meg van arra, hogy ez a viszony tartós és srerer.csés lesz. Anglia huszézes szerződést kötött Sztaiin marsailaí s Sztáiin egyáltalában nem az az ember, aki eltá-vo''odnék egy szerződéstől. Remélem, mondotta Churchill, hogy a két ország között kiépített barátság tovább is megerősödik majd.
London, junius 28 A brit autóipair kít millió munkást | foglalkozlai. Az angol autóipar máris | hatalmas kiállítást tervez a jövő ¿zfsztendőre: A textiliparban szintén erősen megindiít a tevékenység, hogy amikor megszűnnek a ruha-, jegyek, máris uj divatos anyagok ! aiijanak rendelkezésre. Tegnap az angol divatcégek szabad bemutatói rendeztek azokból a ruhákból, amelyek teljesen mentesek minden háborús megszorítástól. A ma reggeli sajtó ezen nőj ruhákról fényképeket közöl. A ruhák mind export célokra készültek.
Lengyelország : Moszkva, junius 28 Giomiko, a lengyel nemzeti egység kormányának vezető tágja tegnap Moszkvában kijelentette, hogy az uj kormány hamarosan intézkedni fog ó. lengyel fegyveres erők mielőbbi. hizatéréséfől. A lengyel nemzeti hadsereg visszatérésének idő-pontji független .a külpolitikai eseményektől.
¿aaat^''iiini *!■ n —
és szellem, mely ide juttatta ezt a virágzó, mindenben bővelkedő országot. A kiskanizsai nép a „Nemzeti Segély" felhívására sietett annak zászlaja alá.-700 tag 15.500 pengő tagdíjat fizetett be, nagyobb mennyiséén természetbeni adományt ajánlott twl és 62 család szünidőre szegény budapesti; munkás gyermeket vállalt. Ez szép és kiemelkedő cselekedet, Haladás a demokratikus ország felépítése felé, amikor a földműves magához veszi a munkás gyermekét és ezzel közelebb jut két hatalmas tábor, a parasztság és a gyárak dolgozó százezrei. Igenis-mutassa mjg most Kiskanizsa népe,
Csehország : Prága, junius 28
A prágai rádióban a csehszlovák iparügyi miniszter azt mondotta, hogy a csehszlovák külpolitika kedvező alapokon nyugszik. A szövetséges hatalmak együttműködése, diadalmas szomszédaikkal, valamint az angol és amerikai demokráciával vítió kapcsolataik megerősítették a szövetségesek együttműködését a Szovjetunióval A szudéta németeket fokozatosan, békés és egyszerű módon következetesen ki akarjuk telepíteni Csehszlovákiából és csak azokat tartjuk a határon belül,''akik gyermekeik neveléséről való gondoskodásukkal fogják bizonyítani politikai megbízhatóságukat.
Szlovákiáéit leigázóit és árulóit,
Tisot és társait az amerikai 3.
hadsereg parancsnoksága kiadta a csehszlovák kormánynak. Tison kívül ehhez a hordához tartozik Mach Sanyó, a Hlinka-gárda volt parancsnoka. Ugyancsak rövidesen kiszolgáltatják Cseh-Morva-ország volt »birodalmi védnökét", Frankot is.
Rohammunka a vasuten
A Kommunista Párt szemináriumi hallgatói tegnap a vasúti fűtőháznál dolgoztak. Munkájukon meglátszott, | hogy az elméletet át tudják vinni a gyakorlatba. Nem csak progagálják az újjáépítést, hanem teljes felelősséggel átérzik, hogy igenis szükség van arra, hogy ma mindenki kivegye részét az újjáépítésből. Ma, j amikor hazánk vezetői megjelölték
hogy méltó a földhöz, melyen any-nyit verejtékez és a felesleges terményeinek piacra juttatásával bizonyítsa be a mai időn minden : magyarjától eivárt demokratikus gondolkodást. Legyünk végre magyarok, találjunk egymásra, igyekezzen a termelő biztosítani az éleimet, akkor biztosan várhatja, hogy olcsóbbak lesznek mindazok az anyagok, amelyre szüksége van. Igyekezzünk letörni a feketepiacot, segítsük egymást, hogy minél hamarabb lengjen a zászló egy újonnan felépült demokratikus, szacad, független Magyarország felett. Szépudvary László
igazgató ianitó
ZALA
5. junius 29.
az irányvonalat lerombolt hazánk újjáépítésére, kötelessége mir.dcn becsületes magyarnak, hogy teljes erejével bekapcsolódjék az újjáépítésbe, elvégezze posztján a munkája:. vagy ha abban a pozícióban, melyben eddig volt, jelenleg nem tud elhelyezkedni — a fizikai munkától érzetf eddíci előítéletét levetkőzve — elhelyezkedik sz ujját-pi-tés szempontjából legfontosabb szakinak egyikében és a rendszeresítendő atképzötanfolvam után hamarosan kielégítő létfeltételeket te remthet önmagának és családjának.
Az újjáépítés nem üres frázis, nem egy jó! hangző szólam, hanem nemzetünk, önmagunk és csaladunk iránt jói átfrri-tt tudatos kötelességteljesítés. Hisz az újjáépítés mielőbbi megvalósításától függ. hogy nélkü-zéseink és szenvedéseink időszaka megrövidüljön. Hogy tönkretett közlekedésünk ismét hibátlanul és kitűnően meginduljon, lakható lakásaink, termelő üzemeink és gyáraink legyenek, melyek a mindennapi életünkhöz szükséges nélkülözhetetlen közszükségleti cikkeket, majd kényelemszeretetünk és kulturigényeink kielégítéséhez szükségé- árukat megtermeljék.
A szeminárium hallgatói jó kommunistákhoz méltóan mindezeket átérezve ió munkát végeztek tegnap. Több vagont kiraktak, alkatrészeket, kerekeket belyükre raktak és három teherkocsit üzemképessé tették, a negyediket is részben s ezt csupán anyaghiány miatt ném lehetett befejezni. Igazi, követésre méltó rohammunka volt. (K. P.) * •
Hirdetmény.
Az 1080/1945. M. E. sz. rendeset ll..§-a értelmében kozhirré te-szem, hogy a nagykanizsai II. sz. Igazoló Bizottság ÍŐ-13. julius hó 8-án a:< alább megnevezettek igazolása tárgyúban hoz határozatot:
dr. ii ;du Gy*-a.;dr PctriO Jözs- f <3r. Tamás jános, dr. Novai Imre. dr. Prack ¡s ván, dr Vít Ferenc, dr. GSrtner Ar.tal, dr. Kovács László űnyvédek.
Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá ront fenteb'';»- megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról, vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sériette vagy sérti, ezt és az orre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentsék be. — Mátvus László II. lg. Biz. elnök. Lakás: Rozgoayi-utea 15. szám. ""
Figyelmeztetem a bejelentőket arra,'' F.ogy az iráábeli bejelentéseket csak altkor veheti a Bizottság figyelembe, ha a bejelentő nevét és lakcímét is feltünteti.
Pártszemle
Felhívom a SZIM lapokat, hogv junius 30-an, srombaíon délu an 6 órakor taggyűlés lesz az uj párthelyiségben. Ugyanakkor a kuiturbizottsági tagok is jelenjenek meg. Ifjúsági titkár.
A Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottságinak junius 25 iki határozata éltelmében a nagykanizsai pártszervezet rendes közgyűlését julius 1-én, vasárnap dél-, előtt 10 órakor tartja. A közgyűlés a Pár: uj helyiségének dísztermében lesz. Megjelenés minden el7társ részére kötelező. *
MaD Sz nagykanizsai csoportjának ping-peng szakosztálya í. hó 29-én, pénteken délelőtt 9 órakor ping pongversenyt rendez a tagok részére. Nevezési díj 5 P. Csak MaDISz tagok indulhatnak.
A síövetség uj .székházát f. hó 29-én, pénteken délután 5 órakor avatja. Avatás után tánc. Szeretettel várjuk a város fiatal-.
ságát ünnepségünkre. MaDISz vezetőség, *
A Migyar Kommunisfa Párt nagykanizsai szervezetének szemináriuma szombaton reggel 9 órakor veget ér. a szeminárium 22 haligatója záróünnepSIyt tart, melyen párttagokat és érdeklődőket szívesen látunk
Szerencsétlenség érte az olajért küldött autót ! A poiBtane^kfaiemény«
A Zala tegnapi számában megírta, hogy az orosz hatóságok egy teherautót bocsátottak rendelkezésre abbó! a célból, hogy az áramszol-gaUatáshoz szükséges kenőolajai Budapestről Kanizsára hozza. Az autó B a rácskán ál beleszaladt egy szabálytafenul hajtó szekérbe, hátsó kereke az. összeütközés következtében egy fának farolt és az autó összetört. A bennülök közül egy
Székesfehépi^i^n^iiiliyítt^polgárem-ber a helyszínen meghalVTnig-Kug-f ier Sándor, a Drávavölgy mérnöke súlyosan megsebesült és a székesfehérvári kórházban fekszik. A többi utas es a soffőr kisebb zuzódások-kat usrták meg a karam|cf.:.
Mint értesülünk az ort''J; város-parancsnokság máris uj autót bocsátott rendelkezésre, ami már el is indult a várva-várt olajért.

Gyilkos nyilas került rendőrkézre Nagykanizsán
A nagykanizsai rendőrség politikai osztályán működő nyomozók ismét kiváló munkát végeztek. A tőlük megszokott buzgósággal és odaadással végzett munkájuk eredményeként ismét sok! nyilas bandita került rendőrkézre. ley többek között a politi kai osztály hosszas, körültekintő nyomozás után letartóztatásba helyezte Nagy József kiskanizsai kő-müvessegédet, aki hosszabb ideig a környező falvakban és hegyekben bujkált az igazságszolgáltatás elől. Vallomásában előadla, hogy már 1943 ban saját elhatározásából, önként lépett a nyilaskeresztespárt kötelékébe Csepelen. A Weiss Manfréd gyárban dolgozott mint segédmunkás és mint a szélsőjobboldali eszme méggyőződéses híve, a dolgozó munkásokból igyekezett az országromboló nyilas banditák részére tagokat szervezni. De ismerve a dolgozó munkások elveit, ezen terve, csak egész csekély részben sikerüli s igy nem riadt vissza attól sem, hogy egyszerű munkás létére az intelligensebb elemekkel vegye fel az érintkezést, hogy pártja megbízását teljesithesse..
Aktiv szerepet vitt a csepeli zsidó üzletek kiárusításában, ahol fegyveresen, egyenruhában, karszalaggal tevékenykedett: Éjt nappallá téve fáradozott azon,, hogy a nyilas banditák anyagi előnyeit szolgálja, rendszeresen ellenőrizte, hogy a beszervezett tagok a tagdijat pontosan befizetik-e. Nagykanizsai tartózkodása alkalmával a kiskanizsai rendőrőrsön agresszív módon lépett fel, a központ katonai kiküldöttjének tüntetve. n ^íe.LpLagát. A csepeli kiürítés alkal-mával a bandita nem riadt'' vissza gyilkosságtól sem. Egyes tanuk állítása szerint a tömegbe pisztolyával halálra sebzett egy terhes anyái. Miután a nyomozás teljes lefolytatása csak Csepelen történhetik meg, Szálasi ezen pribékjét további eljárás végett, a politikai osztály megfelelő rendőri kiséret mellett, átadja az illetékes csepeli rendőrparancsnokságnak.
Ugyancsak letartóztatásba helyezte a politikai osztály Horváth Gyula nagykanizsai illetőségű autószerelői, aki 1944 augusztusában a megszálló német csapatok szolgá''atába lépett azzal a hőn óhajtott vággyal, hogy SS katona lehessen. Vallomásában előadja, hogy a németek ezen kívánságát teljesítették és megfelelő igazolvánnyal ellátva, Budapestre a Munkácsi-utca 5. sz. alatti SS irodába küldték jelenikezésre. Ott megfelelő német harci fegyverzettel el-. látva, a Ludovika Akadémiában elhelyezett iskolában alapos fegyveres kiképzést nyert, majd a frontra ke-Tült. A frontról megszökött majd beállt a nyilas kötelékbe, ahol razziákon vett részt, majd újból SS egyenruhát öltve, kalandos körülmények kőzött hosszabb ideig bujkálva került a politikai nyomozók kezébe.
A letartóztatottak közt v:-n továbbá Balázs József komárvárosi r nyilas
j fegyveres pártszolgálatvezető, valamint Domsa Ferenc szintén komár-! városi nyiias páriszolgálatos, akik ugyancsak elősegítették aktiv sze-: replésükke! Szálasi országromboló munkáját.
Hirdetmény.
A MAORT Üzemek iga''.oló bizottsága felhívja mindazokat, akik az" alant felsorolt MAORT alkalmazottak olyan maga tartásáról és cselekedeteiről tudnak, amelyek a demokratikus Magyarország szellemét sérti*, vagy ezeknek'' németbarát és fasiszta tevékenységéről tudomással bírnak, jelentse a MAORT Igazoló Bizottságánál 3 nspon belül. Király-u. 53. sz. alatt
özv. Halmos Istvánná, Istenes Lajosné tisztviselőnők, Ját ossy Kázmér méroök, jakabífv Klára kartonos. Járó i Lasztóne tisztv Juhász Tibor vonalirnok, Krá! József, őzv. Koczor Józsefné, Kemény G.Htiá, Kiss Ernő tisztviselők, Balogh Károly viuanysz., Bécs Ferenc napszámos, Belső János Őpő-felsőrészkészitó, Bakarils György fatelepvezető, Bagonvai István anyagkiváltó. Der-nán Ferenc íjépkocsivezető, Dukai László asz*aloss, Füredi László portás és nepp.-őr, Farkas Zolián vizvezeteksz., Gödér Ferenc kőmüvess, Gaál György napszámos, Hóbor József éjjeliőr, Harczos Mihály nap paliör, Hor.á!h Mária kerti.runká*, Haszon János hentes, liics Maria takarítónő, Jan-kovícs Györs>y munkás. Kozma István esztergályos, K-posi Ferenc villanyszerelő, Klobucsár Károly kő-r.üfessegéű.
Felhívjuk a fent hirdetett alkalmazottakat, hogy folyó évi julius fs en, esti örtőköQ reggel" b 6r«Kor MÍJat érdekükben jelenjenek meg kihallgatásra a MAORT Igazoló Bizottság előtt, mert ellenkező esetben az igazoló eljárást kihallgatásuk nélkül folytatjuk le ügyükben.
MAORT Üzemek Igazoló Bizottsága.
Sportrovat
A SzlM Labdarugó Szövetsége kebelébe tartozó csapatok vasárnap játszották a bajnokság első fordulóját, a következő eredménnyekkel: Honvéd FC-Reménység FC 5:3 (2:3) Bnbochay SE—Magyar FC 11:2 (5:0) Sáska FC-Lövölde FC 13:0 (4:0) A Reménység óvott, de hogy az óvásnak helyt adnak-e, még nem tudná. Az eredmények még nagy erőkülönbséget mutatnak, az intézők fáradságot nem ismerő munkája ezt ki fogja egyenlíteni és reméljük, hogy a csapatok a pénteki fordulón már érdekesebb játékot fognak mutatni.
Ezen a napon a lejátszásra kerülő mérkőzések a következők: Lövölde FC—Babóchay SI fél 4 órakor. Magyar FC-Honvéd FC fél 6 órrkor a vasutas pál.án, mig a Sáska FC—Reménység FC fél 5 órakor a kiskanizsa pályán.
Látogassuk ezeket a mérkőzéseket. hiszen itt láthatjuk a jövő labdarugó generációját. H.
Junius 29 én, pénteken délután fél 7 órakor a vasutas pályán MAORT elektróműhely—MAORT raktárosok labdarugó- mérkőzést tartanak, melyre tisztelettel mindenkit meghívunk. — Belépőjegy nincs, az önként felajánlott összeget a Nemzeti Segély javára fordítjuk.
mgTZI ~ ~
Junius 27—31-ig. szerdától-szombatig nagy francia filmtrseménv: Tilo« utadon. Főszerepedben Corinnj, Lucha:re és Annié Duceaux. Előadások kezdete 3, 5, i órakor.
Hirdetmények.
A május havi 5 ös jelzésű ketfyérüszt-iegyeket be lehet váltani kenyérlisztre. 532
A terhes anyák, az 1-től 14 éve* gyermekek, a betegek és a 70 éven felüli személyek, akik zsirjeggyel cs tejigazolváoy-nya! rendelkeznek, személyenkint 10 dkg. vajat vásárolhatnak 2 tejkimérőknél, Közellátási Hivatal által kiadott útalványok ellenében. A következő sorrendben kell jelentkezni az igényjogosultaknak a Közellátási Hivatalban a vajutalványaikért: F. hó 29 én a terhes anyák és az 1-től 3 éves gyermekek, 30 án a 4-től 14 éves gyer-! mekek és a 70 éven felüliek, julius 1-én '' pedfg. a betegek. Magukkal kell hozni tej-.
igazolványokat és családi fejlapjukat Aklk-í nek termelékhöz szólt a tejutalványuk és most tejigazolvánnyal nem rendelkeznek, azok is jelentkezzenek utalványért, a szükséges igazolásokat (orv. biz., szül. biz.) hozzák magukkal.__589
Felhivom a jubtartó gazdákat, hogy juh állományukat a város közigazgatási ügy-■ osztályán (Bazár épület II. lépcső, I. em.l 3 nap a alt jelentsék be. 5€6
Az 1278 1945. M. E.'' sz. rendelet értel-j mében azon személyek hozzátartozóit, akik a fasisztá törekvésekkel szemben kialakult I nemzeti ellenállási mozgalomban való részvéte ük következtében az 1944. évi március 19. napját kővető időben, vagy fasiszta ellenes magatartásuk következteben az 1941. évi április hó 1. napját követő időben — még ha a fasisyía ellenes magatartást a/. 1941. évi á-rilis hó 1. nap- / ját megelőző időben fejtették is ki — éle-/ tűket vesztették, nemzeti gondozásban ke''.l részesíteni. í
Jelen rendelet alkalmazása szempontjából Igényjogosult hozzátartozók körét a fenti rendelet 2. §-a határozza meg.
A gondozási dij megállapítására irányuló kérelmet a Nemzeti Gondozó Bizottsághoz •Zalaegerszeg kell előterjeszteni legkésőbb I94S. évi decsmberől. napjáig
Bővebb feivilágositásokat a város közigazgatási ügyosztálya ■ Bazár . épület II. • lépcső, I emelet) ad. 565
Polgármester.
Felkérjük mindazokat, akik 1944. okt. | 15. után tűzifát vásároltak, bogy sárgaszínű 1 f?.utalványaikat julius első hetében mulas-j sák be, összes tüzlfavásárlóinkat pedig j figyelmeztetjük, hogy fáért fuvarost az erdőre ne küldjenefc-ki, nehogy fakészlet hiányában nemcsak őket erje károsodás, hanem az eredménytelen időveszteség miatt a fuvaroson át a közérdeket is. Herceg Batthyány (állami) erdőhivatal.
apróhirdetések
Egy alig használt gyermek sportkocsi
j eladó. Szlöboda, Fő-ut 8. II. em. 582
! Száritott nyersbőrt (marha-, birka-, ló-, '' vadbőrt) és borkövet vásároIoV. Ritscher i Mátyás Erzsébet tér 16., Kinizsi-utca sar-
" kán._t___554
Háxmestert lakással és fizetéssel felveszek kevés munkára. Itatóvalynt vennék. Rákóczi-u. 81. v 548
5 i fodrán
Egy férfi és egy női fodránsegédot azonnali belépésre felveszek. Kocsek,Csen-gery-at 17.___556
Egy vofonérő mBszert keresek megvételre. Szabó Antal sportüzlete. ''574
; 25-án, kedden aki a postán ottfelejtett : ixem3vegemet tévedésből elvitte, kérem i adja le 203 pengő jutalom ellenében Fő-ut 8. (Bazár) Jc-rebv.__573
Egy személy részére butorozott szoba azonnalra kiadó. Cim a kiadóban. 5S0
Mély c7*naokkoeti» adnék zsírért Cim Királyi Pál-ntca 5/b. 577
íeet pengő jutalmat adok annak, aki Nagyatádról márciusban állítólag Bobii Gáspár tüzérfőhadnagy által Nagykanizsára szállított fekete kereszthuros „Franz Oeser" zongorám nyomára vezet. Almásl István Nagyatád._________549
Fiatal leánynak nyáriruha eladó Sugár-ut 16/a. I. em délután 6 óra etán. 579
S».ép egyszoba konyhás lakás kiadó házi-munka ellenében Kinizsi utca 63. 583''
Használt xárkalccoVat uiagas árért ve-szek. Széchenyi, Erzsébet-tér 1. .^85
ZALA politikai nspüep
Kiadja: „K5zgazdasigl R. T. Nagykanizsa'' Felelős kiadó: a Nagykanizsa! Keazeti Blzettság. Szerkesztésért felel: Bencze Jeaó.
Nyomatott 0 .Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában NssrvkanSzsia.
Nyomdáért fele!: Zalx; Kátoly.