Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
104.68 MB
2023-09-01 14:07:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
27
57
Rövid leírás | Teljes leírás (877.1 KB)

Zala politikai napilap
1945. július 067-092. szám
068. szám hiányzik

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

50» évfofr»*». 67. szám.
Nagykanizsa, 1945. Julius 1 vasárnap
Ara 1 pengő 20 fillér
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Benoze Jenő főszerkesztő.
*
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telefon: 31.
Sztálin a S; _ ^__________________
Stettinius lemondott — Franciaország lezárta spanyol határait Visszakaptuk ipartelepeinket
Sztálin marstll a Szovjet-Unió generalissimusa lett Ezt a hirt röpítette ma világgá a moszkvai rádió. Ezzel kapcsolatban megállapítják, hogy a Szovjet-Unió legfelsőbb tanácsának elnöksége egy uj, legmagasabb katonái rendfokozatot létesített, »Szovjetunió generalissimusa* cimmel. Ezt a cimet Sztálin tábornagynak adományozta. * • ''
A második világhír Stettinius lemondása. Ma éjszaka közölték Washingtonban, hogy Stettinius külügyminiszter lemondott, miután az uj világszervezet amerikai bizottságának vezetője .és a -biztonsági tanács amerikai tagja lett. Truman elnök bejelentette, hogy hétfőn vagy kedden nevezi ki az uj külügyminisztert. Az uj világbiztonsági szervezet súlyát és jelentőségét ml sem bizonyítja jobban, minthogy Stettinius a külügyminiszteri széket felcserélte a vüágbiztonsági tanács állandó tagságával. Bár a két feladat elvégzése egymással nincs inkompatibilitásban, de mégis mindegyik külön-külön teljes embert kiván.
A harmadik nagyjelentőségű eseménye a napnak, hogy Franciaország lezárta a spanyol határt és ezt a tényt a francia lakosság nagy bizalommal fogadta. tfa a világpolitikai eseményeket figyelembe vesszük, . ugy azt kell látnunk, hogy napról-napra szorul a hurok a fasiszta Spanyolország, ilietve annak vezére, Franco nyaka körül.
Japán elleni háború
A Japán ellőni búbomban 450 sjnipírropülécród húrom japán kikő-t¿vártíst-, »Szaszibát, Okiiomát, Napszakit katonai célpontjait és ipar-.leiepeít l)0!ríbáztak, valamint a Japán anyaország déli részén fekvő Ktushu kikötővárost. Az amerikai nehéz l>omJ>a vetők a támadás során ellenséges vadászgéppel sem találkoztak és mindössze egy''szujper-:vhülóerőd veszett oda. A repülőoró-d<"»x 3000 tonna gyújtóbombát dobiak lo Japánra. A haditengerészet számos egysége és tengerész légi-r.''uölósépek. szerdán as csütörtökön a Kiu-líiu szigeteket, a Japán anyaországtól elválasztó vizeiden japán hajókat támadtak é.s 1*2 iapán hadihajót eisüi Kosz tettek.
London. junius 30 ( sangkaisek tálx>riH>k, a kinat csa )«4.ok főparancsnoka 1945-ben elsőidben fogadta a külföldi sajtó képviselőit 6s kijelentette. hogy amerikai kiképzés alatt álló kínai csapatok rövidesen fölveszik a harcot a japánok ellen. A szövetséges csupa« tok felkészültek,''hogy végső csapást fftérjenek Japánra.
Oroszország: London, ju.iius 30
A Szovjetunió és Törökország kőzött- a barátsági szerződés meg-ujitá-vonatkozó meiíicszálések folya-n.aihan vannak: ''A tegnapi megbe-szerint Vinőgradov török szovjet nagykövet- ''a török kormány-átnyújtott i az uj szerződés ¡neg-k«it''sének eiőíelu''Heíortr-. A Szovjet ;ilta! előterjesztett feltételek egy ike, revidiálni kell a montreuxi konferencia határozatait és magái la -pitásait. melyeket 1936 augusztus 15-én léptettek életbe. A montreuxi konferencia a Dardanellák és a bos-porusi vitás kérdéseket, rendezi. A ¡nontreu.xi eszményt, a kővetkező jwmzetek kormányai irták alá: Ang-. Franciaország. Törökország, a Szovjetunió, Görögország, Románia. Jugoszlá...