Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
104.37 MB
2023-09-07 08:13:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
14
37
Rövid leírás | Teljes leírás (855.54 KB)

Zala politikai napilap
1945. augusztus 093-117. szám
098. szám hiányzik

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

• VT»
Nagykanizsa, 1945. augusztus 1 szerda
*
A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja, f
Szerkeszti: Benoze Jenő főszerkesztő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5i szám.
Telelőn: 31. S

ijttrvállalatnak, hogv augusztus hó ] ;>-én, amennyiben felszerelésük enuedi, ismét loezdiék meg a munkát. A rendelet .főképpen u tüzelőanyag. villanyáram. műtrágya és egyéli közhasználati cikke* termelésére vonatkozik. Szövetséges lap-t udósitók kérdést intéztek ¡Gubatov tábornokhoz, a berlini érák főparancsnokához a .boriini közügyekkel kap&álatban. Gubatov kijelentette, hosrv már 7 erómü van működésen. 70. gvár törmel köz használati cikkeket,. "U.OOŐ üzletet ríyitottak meg, koíc iskolát és intézetet megnyitottak,
Kuba is tűntet Franco eHen
- Az Associatod Press jelenti: A kubai ifjúság hatalmas tüntetést, rendezett Franco ellen. A tüntetésben több ezer ember vett részt. A tüntetők »Pusztuljon Franco« felírású táblákat vittek. A Spanyol követség elé vonultak, amely rőt lotép-télc a spanvol Jobosrót. A "tüntetésre az adott- alkalmat, liogy Franco követe Kubába érkezett.
Laval izék ni akar
London julius 31 Laval volt miniszterelnök és fele-• sége tegnap repülőgépen megkísérelték elhagyni Spanyolországot és Bar cclonából ismeretién belvre re.pültek. Höviddel azután közöltéli, hogy Lárvái gépe motorhiba következtében kényíeíí^i volt- visszatérni és a hibát kijavítani. Szákértők fáradoznak Lávát gépének kijavításán. Ha a gép történetesen Franciaországban szállt volna le, azonnal Párizsba vitték volna őket.:
Churchill nem fogadta el az angol királytól
a Térdszalag Rendet
Hírek szerint lemondott a görög kormány — Ellentétes hirek a „három nagy" tanácskozásáról
• n,A ^^ftt SSS? közIést hogy Attlee brit miniszterelnök Potsdamban való-
"12 x1??1 és Trum,nn*!» hogy az uj munkáspárti kormány még nincs abban a hely-
zetben, hogy a sok ^®tbevágó fontosságú kérdésben döntsön. Az Observer tudósítója szerint kéml fogják a konferencia egy később, »döpontra való elhalasztását. Nem lehet megállapítani, hogy ezek a hírek nem-e csupán kísérőjelenségei « nagy világpolitikai eseménynek, ahol a tudósítók sokszor a kfllszinről vonnak le bizonyos következtetéseket Éppen ezért a hírt nagy fenntartással kell fogadni. Nagyon valószínűnek látszik azonban, hogy Attlee máris hozzájárulását adta azokhoz a döntésekhez, amelyeket már eddig Németország jövőjéről hoztak, ilyen letárgyalt kérdés a népcsere ügye a szudáta földön. :
Az¡angol rádió ma reggeli adásában egy jelentést közölt, amely méltán kelthet feltűnést az egész angol világbirodalomban. A közlés Szerint az angol király óriási háborús érdemeinek elismeréséül a legmagasabb kitüntetést, a Térdszalag Rendet adományozta Churchillnek. Churchil azonban megkérte a királyt, engedje meg, hogy ne kelljen élnie evvel a keggyel. Churchill azért utasította vissza a rendjel elfogadását, mert ez lovagi méltósággal és Sir cimmel jár. holott ö meg akar maradni egyszerűen miszter Churchillnek. Az angol rádió megállapítja, hogy Churchill az első, aki a rend 600 éves történetében visz-szautasította ezt a kegyet.
A Japán elleni háborúban, a szövetséges főparancsnokságtól rí* az az értesítés jött, hogy az amerikai és angol hadihajók egész közelről bombázták a Japán anyaország partvidékét Ez a meglep« hir az elkövetkezendő ...