Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
80.48 MB
2023-09-13 10:42:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
13
25
Rövid leírás | Teljes leírás (681.45 KB)

Zala politikai napilap
1945. november 169-193. szám
171. szám hiányzik

Demokratikus politikai napilap
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

90. •rtolyt^. í69 szám.
Hiyymüili, <45. november L csütörtök
■ *
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti : Benoze Janó főszerkesztő.
Prientö«ég ée kiadóhivatal : 6. wAro
> TfcWo* '' Sí
Az atomenergia a világpolitika homlokterében
Papper amerikai szenátor nyilatkozott Budapesten — Smuts Délafrika mlniszternlnéke
a világpolitika nehézségeiről
Smuts déiafrifcai minitzUreJnök a világpolitika 82 éves doysnjs hosszú hallgatás után újra megszólalt. Capetaownban tartott beszédéten azt mondotta, hogy az államférfiak közötti msgbsszélésok mostani formájukban lotMtstlsnnok bizonyultak arra, hogy döntésokst hozzanak. Azt ajánlja, hogy már most alkossanak mag egy felsőbb bíróságot, amaly döntane a vitás kérdésekbea. Fel kall szólítani minden namzetst, hogy •zsn bíróságok döntését fogadják ai olyan kérdésakben, amatyet tul nahéznak találnak arra, hogy magoldják. Az aurópai halyzstat aggodalmasnak tartja ás nem titkolhatja, hogy a kQlügymfnisztari értekezbt mag-hluauiása baljóslatú jal. Mégis annak a raményénak ad kHajazést, hogy a magoldást mag lahet és mag kelt találni. A namzatak «{jutottak a sxanvsdés végső határáig és olyan szabadságot kall nekik adni, mely mag-faM kívánalmaiknak és a döntéseka« azon fahkölt szailamban keU meghozni, malyat az EgyasQJt Nemzetek *tlamai nyilatkozat formájában máris elfogadtak.
Az atomenergia a világpolitika tengelyébe kerűit. Ma nyilvánosságra hozták, hogy Attiee miniszterelnök úgyszólván kizárólag az atomenergia kérdéaének tisztázásából utazik Washingtonba. A miniszterelnököt Henderson, az atomenergiaval foglalkozó tanáosadóbizottság elnöke ia elkiaéri útjára. Herbert Moriiaon agy sajtóértekezleten kijelentette, hogy a Trumannal folytatandó tárgyalásokon foglalkoznak majd az atom-•nergia békés és háborús adottságával is. Attiee miniszterelnök arra a kérdésre, hogy nem volna-e időszerű Oroszországot is bevonni a tárgyalásokba, ezt felelte: Azt hiszem, jobb a dolgokat aorjába venni. A kijeiantéaekből kitűnik, hogy az angol kormány az atomerök kutatását igen magaa alapokra kívánja helyezni. Az atomerök ipari felhasználásinak lehetősége még ninos adva, de általános a tudósok között az a vélemény, hogy 10 éven belül ez a kérdés feltótlen megoldást nyer majd.
Hírek a világ fővárosaiból
- -
Az amerikai kongves^u* appro-priációs biüottaá^a Truoaan elnök javaslatára elhatarozta, hogy ujabb o50 millió dollárt bocsát az UNBRA rendelkezésére.
*
Az olaszonsz^i választásokat iövó üiájusban tadjak meg, mig a köz-■aégi választások az év vege előtt tesznek. A szavazásokat arányos képviselet alapjára helyezték.
A németországi szövetséges ellenőrző bizottság; megszavazta a német ieazsáírszolffáltatás "uj szervezetének törvén vét. Az uj törvény kimondja, bogy Németország tengerentúli tulajdonát az ellenőrző bizottság rendelkezésére adja.
Jáva szigetén a surabajai körzetben levő angol csajpatok parancsnokát tegnap meggyilkolták, miközhou 3z indonéziai felkelők vezetőivel a íeswerszüneti uvegáibpodáaről tárgyalt.
*
A Vatikánvárosbúl nyolc tehergépkocsi indult el Németország felé ruházattal, élelmiszerekkel és gyó^y-saerekkel megrakottan, hogy elsősorban még á németországi inter-nálótáborokban Xevók segítségére legyen.
»
Vargas elnököt, Brazília volt
államelnökét letartóztatták. »-
Venezuela forradalmi kormányát az Egyesült Államok ":kor-rttánya elismerte Az eli...