Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.66 MB
2007-09-07 14:20:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
765
9420
Rövid leírás | Teljes leírás (583.16 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. január 001-026. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Nagykanizsa, 1948.
, Demokratikus politikai napilap. \'
Szerkeszti: Bancze Janó fószerkeszt/i
Ara 4OO pengő
a> UadAhirstal: F6-ít 5. ntm


Bancze Jenő:
i - — ,po- I leszen,
El kell hinnünk ...
Pécsről kivonultak az orosz csapatok
Byrnas amerikai külügyminiszter Moszkvából haza érkezeit — Az olasz kommunista ígazságOgyminiszter érdekes nyilatkozata a trieszti kérdésről
Péc»r6l ntttvazUk « szovjafcupstok. A kivonuló uovnrt o«patok«* ■ virot é« a virnwgyv i
s*<je- meleg buoiitartattsbin részesHetts. P6os poH|*rmast«r» buotuztatta Qrivorofw tibornokot é* 6«n-
voxtaűa azt ■ melsg egyOtUrztot, m«ly«t a szovjet ősapátok • viroa Mcotsága Irtirt tanuiHotUk. Oritjorojev
Mbocook^nfiafil^gedésAt fejezte fel a csapatok es • VSros WtoesAg* kflcfttt fitrsjött barÉtsáyo* i ""
fölött 4a sikert kívánt HiöyirorMig úeműkraljkus fl* gaxdas«9Mftifo^H\' "
magyar barátság minden tekintetben megszilárduljon.
Byrnés kQlOgyminiszter Mosxkvábol htrierkerett Washmgtonba é« m*g«lt9*<Kss*l nyitatitozott
. gM««<Mss* y
értekezletről, mely megqyítolta az utat a szoret**g*s«k IcÖzdtt «i •oyérleímö dAntss fel*, fl ímMzkvai értekezlet, mondotta, aUpértekezlet volt és nagy eredmény* -az, hogy a szovftttigesak. olyan vlsxonyt teremtetlek *fl)tm<* köxotL am**y m«£>cdnavm.a lövőbao számos k*rdé»b»n hoz^adö döntéseket.
Londoni jelentés szerint a három nagyhatalom külügyminiszterei l«QkÓse)*bbt ertefceztetOket Washfng-tonbtn tartják meg és j6l értesült kfirok szerint Bevyn, Byrnes és Mototor éftríRsban 01 6HZ* ismét tanácskozni.
Olaszország igizsáoűíyminlBitftríí aki az olaj* kommunista párt vezér*, a párt országos kangr***-tzuián nyilatkozott Trieszt kérdésér61. Kijelantette, .hogy a kommunista pírt a natárok Kérdéséi nagyon fontosnak tartja és Trieszt olasz j«!iegéne% fenntartásét «hranfa Ezt a kényes kérdést oaak Jugoszlávia val levő közvetlen mégbeszoléi utján lehet alíntémU El keK ft>Iedtfltnfl mondotta, a teftzta Olaszország által alkalmazott megtorló rsmíszabályoAt, bár Trieszt rendezésének tekintttében el k*tl hunéra), hom az oltani munkások többsége a Jugoszláviához--osn\'tlaJtozdst kívánja
lírv Tort; az ifá v» loxmlas kerekóri
•* <•"*«• <**""«•%%?■
istfu"-! Irlui-fínll ei<y ü-sztewdő azjítíi [omtl-tü kerekén. Egy esz-irniiö ;> lejívérest\'bij. lejígono-
is nie-íéit. Ha visszanézünk és uira átéljük az lííJ.wJs év e!s<i negyedének tébolyult borzalmait, nifüinují hitünk az emberisééi iövfijíL-en. Kgyszerüen nem tudjuk elhinni, hogy akik reszt-Téliek a tömegnicszárlásokbiin, v:i^\\\' nénia gyávasággal .tűrték i\\zi és\' nem rrnoltek szót oliene, - - v.>l:4i:i i* építő munkásai ie-

■iinoivnck : szereli1! e^ cy\\Tiia-
seri d<»If;nz s jei*yélit*n kell fi\'l-
épülnie. Petliíf ha élni és uj vi-
hijíol ^ik:ini ik épitenu akkor ezt
el Ye\\\\ liín lünk: KI kell hüi-
nűnk. hoü> a l<!tnfiícf.\'\'! !L-I|-C-
t>-(\'l! hiiiiiiuik. hoíiy
Tyir\'iucíra ^vílkutlak. l-.I k«.Tl
hiiíntlntv. li j<jy rablásra, mások
i.ivainak ki os/.fásár;i ut^^iíolták
"nálunk HZ cniÍM-1-irkel El k.-ll
OM-llett t"-\'v felműtt-rvs SS Itt-
yijípitóíuih-ji, "aki