Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5.27 MB
2007-09-07 14:23:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
777
11156
Rövid leírás | Teljes leírás (651.33 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. február 027-049. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


51. évfolyam. 27. szem. Nagykanizsa, 1948. február 1. péntek \' Ára 1000 pengő.
W M \' V M Demokratikus politikai napilap.
A V A 1 A .Szerkeszti: Sencz* Jeni főszerkesztő.
A SxOTkeeastáeés éa kiadóhivatal: F6-út 5. eztai.
m TeWo»: 31.

Tildy Zoltánt a holnap kikiáltandó Magyar Köztársaság
. elnökévé választják
Az UNRRA megbízottja Budapestre érkezett — Angello Rótta lesz a szentszéki magyar követ
■ Nagykanizsa ünnepel ;
A tagnap cUlirUii tartott pártkBzi konfermcUn megállapitotlik < kSzteraaaagi ellamiormártl BJÓ14 í
tBrvenyjavaelat laUrgvalasat A tSrvenyjavaelat pénteken kerO! harmadszori olvasásban a Ház ele. Ha a i
nemzetgyűlés hirmadszorl olvasásban la: elfogadta a. törvényjavaslatot, a nemzetgyQlés ehioke Qnmpelyeaen -
kihirdeti a kSztareasag megvalósulásit. Ezután Hivatkozik az elnSkvilasitat. Az eln8k$t közfelkiáltással \'
válaazljik mag. Az ujonaan megválasztott köztársasági e/iröit, Tildy Zoltán akkor a Nemzeti .
Főtanácsnak benyújtja a mtnJsztertínBJtségr6l való lemondását. A Nemzeti FStanice elnöké a .;
lemondási elfogadja és a kormányt továbbra is az Ogyek vitelével bízza meg H uj kormány megalakulá. :
silg. Ezután kerQI sor az uj köztársasági elnSk eskQteteléVe. Az Országps Nemzeti Bizottság rendezésé- ;
ben ezalatt hatalmas tftmagek vonulnak fel az Országház ele, hogy ünnepeljek a kőztireaság megszulBlé- :
aét Nagy Ferenc a köztáraaságl elnök eskütétele után a parlament erkélyéről bejelenti a magyar köz- !
társaság megemelését *s a köztársasági elnök megválasztását. A köztársasági elnök beszéde után Sza-
kaslts Árpád, Rákosi Mátyás é» Kovács Imre szólnak a néphez. \' ;
A nemzetgyűlés tegnapi élésén a-köztársasági állsmformáro! szóló ISrvényjavaslatot Sulyok DezsS \\
terjesztette a mmzetgyllles elé:. — Az emberi szabadság-észtnek megvalósítása érdekében kell állami ;
epületünket helyreállítani. Le kell építeni azt a bizalmi válságot, mely a fiatal magyar demokrácia egységét j
megnehezíti. Bizonyos feszültségek vtnnik kifelé és befelé, melyek lehetetlenné teszik a fejlődést Tetteit- \'
kel kell tehát bizonyítani, hogy valóban demokráciát akarunk. A\' köztársasági államforma bizonyltja, hogy
a munból átmenteni való nem igen akid. A magyar demokrácia nemcsak beteszi az ajtót a múlt mögött, i
hanem b* Is falazza. .KI kell kűu&bolnl a fennálló ellentétek alapliit. Az országban mindenki együvé tar- \\
tozik,\' össze* keu fogni, hogy biztosítsuk a jövőt Sulyok Oezaó beszéde ufán Rónai József kommunista- |
párti képviselő, mint a kisebbségi vélemény elóadóje bejelentette, hogy véleményének előadásától eláll, j
mert javaslatainak másképpen slkerQJt biztosítékot szerezni Ezután a pártok szónokai szóltak hozzá a j
javaslathoz A Magyar Kommunista Párt részárói Rajk László, a Szociáldemokrata Párt részéről Kéthly \'
Anna, a Hemzeti Paraaztpárt részéről Darvas József
Az angol partament megsza \'*- M-I himjNln h -^ ti \\ , 1 i , „im „tn
vazta a szénbányák államo- ^ >\' " » iwtL AÍ *! > U 1. i«r nbi^ k . n ^kt u l«tl n >b»l }
Sltáfiát w\'! \'^\' \' ^ \'.i\'ti-jr .Ur lutiip. i _n ...