Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5.4 MB
2007-09-07 14:27:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
761
9003
Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. március 050-064. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


51. évfolyam. 50. szám.

Nagykanizsa, 1946. március !. péntek:

Ara 8OOO pengfi.Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: 3enoz» Jan6 főszerkesztő.


an. A spanyol laiiok <
íríöpva a franciák átlá.*.- ; A spanyolok 14 náci-bünÖst adtak
át a szövetségeseknek ;
/ .l/-a//-iV, íebruíir 2í> ■
A sjjftnwl kűrniáu;. ujabban 14 j
náci büín\'wt adott út a szüvou>i\'-í?s !
i.„«/\'...-.—i—tj;. Ezok.\';! »\'epülő^t\'i»n \',
, „.^ szfílliiották. Köztük TOII 1
kút \'Ocsíapo-tiszt (U a barcelonai j
jicirx". kíraazenexet vezetője. i
Helgoland vissza akar térni Angliához ;
Iletgűhüd íiziijűír niolycí Ansrlia \\
l?90-hc:i Númetoi-szágnák átorige- i
dett, most rissza kiváii törni Anp- <
. üfOon kéejc ntéz
mányhoz ■& közöltek, ho^- ki\'-szek ;
az üí^et av E^.e^ülf Xem\'zofok elé .
Byrnes szerint májusban mégis i
me<3\';czd&dnek a békeíárgyalasok í
Xewy.,rkl fcbiiu\'ir iíS i
A [MÍriz&i iiOketiirs;yalá«okról az \\
olniíilt naivjkban nít* hiresztt-Uék. |
hozy az olaíz kt\'i(í"-sbcn felmerülő i
i-A2\\iéy,-6ffek miatt tiiájus 1-én való- I
iíÜo^ nem tanják nx>^. Bynia* !
\'ininiszter tegnap Wa^binjnon
í^ gnap ^binjn
han annak a roinún\'yánek a^ott k\'ife- ,
jegest, hoíO" a békeíM^iezlot miat \'■
ten-e^1ék, május 1-én nioskezdódik. ]
Párizsban semmi okát sem- látják, j
í»jrj- a liúJío^rii-koiíIetet tjlhalasszák. í
Amennyiben hosszaWj elnapOláárs j
kerülnű scn\\ valOeizJcül?*; javasla- !
V)i teóz a húrom naejhataloni kül- j
iLrvmim&ztereUíCk ujlióli összehívd- |
sara. Jelcnkt\' a Londonbin tartóz- \'.
kcM kül»íír>jninis2torl>eh\'ettesoknek Í
még k>t\' h<kiai> áll rendotkezí-sre a
i-M;O t-K\'kéfi;:itéVéi-el kapcsolatban.
Eííenhower a Város Hadseregről
Newyork, ítbruir 27. !
Et3enh;,wcr tábornok Newyorkban :
mondott beszédében kijelentette, \\
hojiy ÍS, aki mcgíigyelhstte a Vörös í
Hadsereg harcait — csak a legna- \\
Kivégezték Imrédy Bélái
Magyar-csehszlovák myáilapodás; A következő tanácskozásokig felfüggesztik a kitelepítéseket A belügy miniszter döntéséig a kisgyüiés intézi a megye ügyeit
Február 27 én volt ogy óva annik, hogy az tngol-amsrikai misszió Budapestre köüözött Nifjy Ferono minisztereinek a misszió tigjrinek tl*zt«lot6re íogidést rend»zetf. Pohárkőstőntőjébon htngoztatti, hogy azok, akik az elmuít évbon íz oüaníltáii mozga\'ortt sortiben harcosak, nsgy li&zteleltel tekintenek a bríí világbirodalom felé. Biztosította a misszó vezetőit, hogy Magyarország uj e\'elfjrmája demokratikus lösz. Kérte, hogy birátsAguífcsl és Jarcogttésukicaí lepyeneka magyarok aigltséQéré. Koy alíébornegy válaszában hangoziatie, hogy Ar.glie a háború kitörése o!a nagy rokonszenvvel figyelte a magyarországi eseményekéi és most b a fegnzgyobb rokor,sz«nvvsl fordul az uj Magyar Köz árssrág és snnak felépítői fe ó. Beszedő végén kijelentette mennyire őrír, hogy sz UNRRÁ-t meg íudta nyerni Migyarorftzig megsegítésére.
A csehftríovák-magyar tárgyalásod befejezése alkatmából tartott sBJtófogidÉson Gyöngyösi kOlQgy-■<--miniszter a magyar kormány részéről nyilatkozatot olvasott itat, ame^y fzerintmz aláírásra kerfllŐ egyezmény a kél ország közölt íe!merű!t problémáknak csupán ró3zlesos megoldását tartalmazza. A lakosságcsere kérdését csehszlovák részről vetették fai. A migyar kormány elvi álláspontja, hogy a lakosságcserét nem tartja ambenéoesnek éa s demokratikus elvekkel összeegyeztethetnek, azonban a két n»mz«t közötti baráli jóvfszor<y fenntartása miatt az osyazméíiyt aláirtak. Mindkét kormány tisztában van azz*I, hogy az egyezmény aláírása ellenerő a csohszíovák-migytr kisebbségi kftrdés megoldást nem nyeri. A két kormány ig;oksx!k a teljes mego^yöztsnek módjit taJálni. Amennyiben ez nam sikerül ne, mindkét kormány fenntartja magénak a jogot, hogy s b6ke értekezlet elé vigyék a kisebbségi magyarok kitelepítését. M«g-álispDdtek abbin, hogy szoket a kitelepüásaket, melyek Ügyében nem történt megegyezés, a végleges megállapodás létrejöttéig felfüggesztik. Klemcntfs e«Mz!ovÉk KÜögyi éíiamUtkár kiemelte, hogy a legszi-vélyessbb szellornhon fofyíak s tárayaíésoít és ha a jövőben is ebben s hinpn?mben fo\'ynak a tíngyalások, az * következő rr.ogbeszéléifikro döntő hí^\'sssl lesz.
.Marci:k"\'(i v-amtok is i-rk..-::tt.-i; a íi-.nn:i.i-sp;i)iyo! iwi-Arm. A francia
| Perzsiáfcól szombatig kivonulnak \'
1 az angelc2á§2 csapatok
; v. . Teherán, február 2S
j • Tehoráiií juL>:itús -szorint Penibiá-■ ból az an2T\'[--jn)crikai csapatok ki-\'■ vonulnak. SKO^ibatiíf a szói^etsí^es i eí»i»t(áfiiak ol kcü hagyni Porzaiát. A per^faiai ancol naK>l;"öi."at" közölU>, ho^\\- a szovjet csajiatok vísszavónii-sá-Cl jiinction hír.
A bolgár külügy miniszter érdekes nyilatkozata a határkérdésről
külű-yi hijEOjteá^
Jiido^ult külűííyTiiinisíter kiijlentet-íc.1 hogy s^űk,*H>p- es?tól>cii Fi\'^iicia-oTsede; "ot^cdül is hajlandó
kiíani a "diplomát-íai \'
SpanyolorszajCíTii. Ezt ... r
arra a haíáxoValra mondta, Iio$ry • zárják 3 francia hstárálloniásotat
^-\'\'■ü\'a. február 2 Si iLá klűí
1- 1
jioníjiit"!. A komtnunistákm hivat-k\'-z\'uk. akik u%y határoztak, hoa>-iiiksíW) c*jj" UoRzkvábó! jírt\'ő parancsot ■ íc-ijesit-wk. mintlio^\' a- eok s;!anvoi-francia problóína tAvaí foglalkozzanak.
A szovjetcsapatokat visszavonják Mandzsúriából
Moszkva, február 28
Maliiiovszkv marsai, a kioaí SÍOV-
jot Iiatlt?r6íc főparancsnoka csűr"1\'1""
íőbadi^záljásáii mi*1\'1"1* ií-/.«x-tajtó ké)>vi;=clóit {.-.
1- I
i-\'-cire uraira kijelentett*, noay az :
rttonibomba íülényos korsíakólKin ;
telréaoii\' lényegtelen. Iwgj\' a iuttárok !
itéüánv kilo\'^uJerrehlSszakiibhra va£y :
lií\'-iebliVtí fekszenek. Fontosabbnak.!
tartja rV jószomszédi viszony tr.«i- i
t;rÖ5udés*ít "és a demokrácia faj!i5dé- :
sét-.\' Fotfíaüíowtl a itulj.\'iiri.úba el
hurcolt -javak J-r*rdiísií«>L K UrüH- i
i\'Öl <a inftgnnsTt\'f.it\'ilvok által !>lhur- ■
coit- -iavaiiat\' már vissza.-záll il.it táfc,
PuljíJtria ne.n-tartja1 masát ftilolfe-
rS**a nem bolgár hatóságok vagy !
siomélvek álta!" elhurcolt javakírt
és fosztogatásokért. Bulgária baj- ;
íaudó nwi«rénieni \'Gíir^íwszáünak a \\
óolsrár hajósok állal okozott kán. i
iinjri kérotto a ilaíkozott & l
Spanyolország a világpolitika ;
gyujtópantiában !
, o kivon
liához. A sziget 1000 lakotu^ ez üfO\'bon kérelrijct intézotfc*a brii Itor- kl
i \' \' Park* fűliruir 28 í
Ár. KfO\'Csüit AlJ3Qink j^-zékol .\'_
t\'rivnó visszavonniasával kapcsolatban. A Szovjoftmíó 1945 novemberében akprta visszavonni csapatait a ^zóbanforjó területekről. Elbátáro-záyának keí^esztülntsíút a kínai kor-mánv felkíríí-í-rí olha\'-nsztwíta 19-1C fehrnár J-i?. 1946 január lWn frv^ is\'kezdte ci szovjet csapatok ki-vorutóát, meiv m-i is folyik, uvy hoay a, f^zín-jcfliatíajűk zőine ol is\'nasrii Jlandzsariát. A Szovjetunió ííital teürÜcU • toriHftckTj a kínai csajn-tok. l^oimiá^i kt-aedehíiosfeu mezv \\i.^bé és inzert clÖforíhiJ, hoffr ezok JA icrüL^tck-ininácn kaíooai feliii^x;-Ict nélkül maradnak, RemJli, mire a fíovjct hadorők visszavonüw bo-fo;czÓrlik, arra\'az amerikai és angol i-eaijalok is kiürítik Mamlzsuriát.
:. , A román földreformot gyorsan
v/, február \'28 A rOiiiim kűnijánv UuHai minisz-
IIOK ,-i spanvol kyrd\'-í!5el ka.pc?olafr- .
ban. A joj^zék. ta^tylina nii1.1^ JJ^BI
:s:coi"tíU;^, tte a Kij tujoienté&ük sze-
liiit hangja li\'-si^cü&fi\'t} erÓHibí), mint ;
a poisdanii koijfercneítínnk erre TO- ■
natkozó rcndelkezcwi. A kiszivár- I
■rótt liirckft^rint iiztmiorikai j&^y- \'
zók teljes\'liiénékben elítéli a Franco !
komián;. t i\'-s hajlundóiiak mutatko^]
/.ik OJ^" sztkis aíaiokon nyugvó, út- j
UKMK*JJ hivatali kormány aXikitásárn, !
mely inin<laíldigi"rintí2iUü az űiKí-ket, !
mia a\'spanyol nép akarata. 2. lo^kíi- j
£cl?bhi választásokon !n3ui jutna ki- I
fejcaúsrr.- Londonba mcsérkczcU a í
madridi brit naírykövet" jegj-zékc, ■
melyben isrnírteti htokat az okokat, ;
amiért Gaj-ciái és ií tár&\'tt kivé^oz- 1
i"\'Jí. A jogrz-SJíűt a brit külörvmi- \'
nisztériwtQba.n niost t^uuíiuaiiyoz- .
zák. A Time* iijbíJ ■ Itanaoztáíia, \'
hojj az ancol kormány 1 .iy<iszkouík i
;izotj felfij^á,sííliij:í, J:ogv Sponyolor- i
száiriiak niasinafe kelt bei«í ögj\'oit \'.
ien*J^?ni míjideíi külső Ixxtv&tfcözií ;
nélkül. -Fraiu-ö tábornok szerdán ;
hizoitsáíTQt liíte^hett, melynek az n foiatiata, JÍO-JT a frildroFofro !«fojo-zésát clleuörirze. A bizottság Molrio-váljan I\'JS\\!EtobrudzeáDan befojorfo mükűilúaé^ii^bAiiv nap inuivjt Erdélb id! é Déá jd Kl
mzqd flLcndoiijo n francia-spanyol j
halár iezácását. Jjclictaúgcs, botrv a i
&i)anyol hatówíffökigy nkarjúk inog- \\
nitadálvozni s. k^zttí^íisúín &píinvo"- j
mükűlúaé^ii^bAiiv nap inuivjt Er délybe indu! és Déván, majd Kolozs-váro\'i üti fél székhűljét
)ok "beázirái-jjrását "az országba, A ;
spanvol n&adorség az esrtí&z lmítti"va- \'
■-\'-\' — -0\'-1-7\'-*\'.,- és :cpg~zállla. ;

\': gyobb elismeréssel nyilatkozhat a
; Vörös Hadsereg mesteri vezetésiről
\\ és a hadműveletek kiviteléről. A gy&-
■ zelmet még soha egy hadsereg sem
| érdemese meg jobban, mint a vörös
; Hadsereg\' — mondotta Eisenhower.
Budapestről Jelentik:
Imrédy Bélát ma reggel agyonlőtték
\'■ Imrády Béla előtt tegnap délután hirdették ki, hogy a köztársasági
; elnük raegengedts a halálos ítélet végrehajtását. Imrídy Bélát ma reggel golyó által kivégezték. Ma forgalomba kerülnek az 7,000.000 P-s bankjegyek
Illetékes helyről közük, hogy á magyar Nemzeti Bank a Szövetséges Ellenőrző Bizottság hozzájárulásával február 28-tól egymiíliós bankjegyeket bocsátóit íd. Az uj címletek keltezése 1945. november 16. Nagyobb ciraleíQ bankjegyek fjrgalombahozatala S2ökségesnek látszott, mett az eddig is forgalomban Iev5 bankjegymennyiség a megnagyobbodott forgalom lebonyolítására nerci kieiégitő.
Közvetlen gyorsvonat Budapest—Bukarest között
A Magyar Allamvasűiak március 1-én életbe léptetik a Budapest és ■Bukarest közötli közvetlen gyorsvonatot. Minden kedden, csütörtökön és szombaton érkezik Budapestre a bukaresti gyors és minden héif.in, szerdán és szombaton indul Bukarestbe. Elsöizben március 1-én érkazik Bukarestből és március 2-án indul Budapestről Bukarestbe a magyar—román gyors. Az adópengő árfolyama
A pénzflgyminíszter február 28-án érvényes hatállyal az adópengő érté kárfolyamát a következőképen áüa-pitoila meg: I adópengö egyéniő . 9 85 pengővé!.
Semmiféle pénzügyi rendelkezés
nem várbitó
A spekuláció felelőtlen híresztelései következtében az élelmiszerárak s mai napon ismét indokolatlanul emelkedtek.
Illetékes helyen a leghatározottabban cáfolják azokat a felelőtlen és kizáróíag a spekuláció által terjesztett híreszteléseket, amelyek arról szóínak, hegy a héten \' bármiféle rer.dslkezés láma napsilágot
Eieket a híreszteléseket kizárólag ,i gazdasági élet hiénái terjesztik, hagy pánikot keltsenek és a pánik következtében az árakat felhajlhaa-sák. Illetékes helyen hangsúlyozzák, hogy ezek ellen a gazdssági pftnifc-keitek ellen a legerélyesebb eljárást fofják megindilani. Ma, kertit a NOC e/6 Rajnlss Ferenc
Rajoiss Ferenc, az elsSfokon halálra Ítélt fasiszta hírlapíró háborús és nép ellenes bűnügyének másed-fjlfu fŐtárgyaJása ■ február 28-án kezdődik a NOT Bojta-tanácsa előtt Lakatos Oíza volt ralniszterelnölt

ZAlift

1045. mircius t ^
Kisgyiléssel t a kfögazgatisi inzottsáfgal tistyettesiük a "
alispán n ríla-
far-gy a.J*ra&yini-. : a n**?--* swsAt intózi. A értetette Zala várv kéH&unbiv a tók
menyével, bár ezt megérdemelnék, de mégis meg kell emlékeim az . akrobata-együttesről, mely bármely { Kr, budapesti varietében komoly sikerre \' számíthatna. Az akrobata-trupp tagjai Vandoify József, Fenyvesi József es Márkus Jenő, bemutató szamaikkal komoly meglepetést jelentettek. Meg kelt még emlékeznünk a man-dúlí ti-zenekan ói és Halmai. Tiborról, aki mint Pauk Anni tanítványa a T,$orrentói emlék" c\'mO dalt hibátlanul, nagy művészi érzékkel éne-, kelte. A dalt Pauk Anni kísérte. j Balogh Gyula, az est rendezője meg-; mutatta, hogy műkedvelőkből is lehet Nagykanizsán élvezetes és szó-raiűztato számokat összeállítani. Reméljük, hogy a következő üreg-cserkész-clőadas meg a mostanit is felül fogja mutni.
Visszahelyezték Goltímark Károly emléktátláját
szülőházának falára
__ _ Keszthelyi luilósiiór.kiúl nyert ér- |
nyilas"körjegyzője a népbirőssg efött \' tesulésQnk szerint a napokban visz- .
feleljen ekövetett bűneiért. ; szahelyezték Goldmarlc Karoly em- :
- K- j léktábláját arra a házra, aho! a nagy
— Diófarönltöt, éger-, hárs-, tölgy-, í zeneszerző megsiülelett. Az emlék-bükk- fetb. rönköt és egyéb faanya- \'■ tiblát a nyilasok Szedték le és dob-Rot legmagasabb napiároo vásárolok \\ tálf fae a városháza udvarára, ahol i Holczer Imre Nagykanizsa, Fö-ut22. : mostspk lim-lom és szemét körött ! Telefon 78. ... ,... . , ; \\ megtaláHgk. A világhirD zeneszerző

a janió-lanacs előtt tett vallomá- j sában Rajniss védekezésével szem- I ben bebizonyította, hogy Rainíssy Ferencnek sufyos szerepe von a j nyilas puccs megszervezésében. i Pénteken délelőtt tesz Ítélet Szálasiék bünperében
iák nieiráiiapííásjira. \'Mint a*i la-
inaiyei Nemzőn Bi/.oit-ás; IS PÍCU-v&zaital 17 cíknében elfogadta Xe-mo> ístvíín azon javaslatit. aa»!y szoriiit a Kis^zdapárt 45\' a Kommunista Páti, a szociáldemokrata Párt & a szakszorrezotek 30—30, a Xemzoti Parasztjjárt IS, mjfj a Polcért Doxokratapart 2 taggal képviseltess; inagát Zala. vánntcyQ !ür-vűnyhaío-iáiíi bizottságában.
A íre^vci Xcmzoti Bizotisáa dOn-t<á«t Bc3ó Károly és Febér Gyula a LtílÜE^-\'miiiisztorhjz rnöÉff cl lob bűzték, iliiitán belügyminiíiztóvi iatíz-
Dr. jarfkó Péter tanácselnök elnökletével folytatták a Szálasi Ferenc és bűntársai\' ellen folyó nép-birósági per tárgyalását- — Ezúttal Vájna Gábor, Csia Sácdor, Bcregffy Károly, Gera József beszéltek az utolsó szó jogán. A népbiróság pénteken délelőtt 10 órakor hirdet ítéletet.
Gordon pénzügyminiszter Párizsban tárgyalja le a tizmtfiió dolláros kölcsönT \'■ "^
3Í várnak oüntCz&ro,. biVd tunk dr. Dávid Júnon £ala v o a!ispánjáliOE, hogj* iddi" a belüz^miiiiaztűr a ferdés
, milyen appanttus lo^:, aii
Több mint műkedveles
Gordon pénzügyminiszter a Gazdasági Főtanács megbízásából Párizsban fog tárgyalni az Egyesült Államok által nyújtandó 10 millió dollár kölcsön ügyében. A Gazdasági FS-tanács ugy döntött, hogy az áru-kölcsön keretében nehéz gépkocsikat, vasúti felszeretéseket, személyautókat, ipari-, ruházati- és élelmiszercikkeket kérjen. Meg van a lehetősége annak is, hogy a kölcsönt nagyobb méretekre kiterjesztik.
Nagykanizsa tiltakozása a, spanyel kivégzések elten
A Magyar Kommunista Párl :Uíyfcanizsai szervezetének tegnap tartott pártnapján javaslatot IÍVUJ-tüítak be, amelyben arra kérik a Párt TOzotósÓgét^ hoí^ intézzen táviratot Gyöngyösi kulügyramiáztor-hoz ab\'.xA » célhói\', liogv Maeyaror-ŐZ4« hivatalos tiltakozást jelentsen
a sjanyol kormánynál-a domokrJ^
az, amit tegnap már megismételt
előadáson a „Kisfaludy" öreg-cser
készek a Városi Szlnnazbaa ü emu
tattak. Az egész estét betöltő, ki-
tQnö szamokból Összeállított varieté-
szerü előadásnak a zsúfolt nézőtér
etótt nagy sikere volt. Minden szá
mot megtapsollak és a Közönség
remekül matatott szellemes mókái
kon. Helyszűke miatt nem foglal
kozhatunk minden szemplö teljesít
él bá t dlék
«s a sjanyol kormánynál-a
íiíá«rl harcolók kiví^zósc ollón. A p&Qiaaj> ecvhangulag; magáivá tűtto az inditviuiyt & a köTCtbozó tár-imiot küldte Gyöngyösi János kül-Ü37iiiiniszternek:
A Magyar Kommunista Párt Xagj/kaniLsai Szervezete jaji/ó hó \'J7-<n Megtartott pártnapja követeli, hogtj a laiXiiijifminLiz\'criwi diplomáciai utón tegi/en Icpénf a fiarom halálraítélt cííniokrn\'i\'km | spiiti\'/nl F\'Ó ügyiben, okik ■•??■•-.: i
leiét kir.zútnek $*!\'\' \' Atön?**. 1 A Magyar Hók Demokratikus Szövetségének
nagvkanizsaí .tagozala ma a kővetkező túrÍntU>t küldje Ovönsv/v-i Já-
?sövcst!fi}itisf; Xagyfuttissíii portja til\'.ak&stk a Spanyoío han Uvo három demokrptikn

okr-itikus i Cso-
i demokrpiiknx T^"-
xzonif kizrgsí\'&e •\'.lleti.
A Demokratikus Nók arra kérik OyyngyÖsi mair>-íu- külügy-miniaztert, ho^-y tóvintukat Imladéktalanul jui-
Internáiták a sormási körjegyzőt ;
A nagykanizsai politikái rendőr- j síg ma inttrnalta Hosszú László ■ so-.masi körjegyzőt, aki ellen a fel- j jálentések egész lüüiege érkezett. Hosszú László Sormás község egyik }
, -, rettegett alakja volt a nyilas világ j
Nagykanizsán egy kalória meg- i alatt. Az eiburcoiásoi: egész sora a
váltási ára: 90 pengő í terheli lelkiismeretet. Töo&ek kö-
A Gazőasíiari l\'őtinácH áláU
kalória
aáltásánaU etiínúrtúkiH fobmér
■22-én a küvotkczókbcn állapította
nieg: Eg^- kálóm ellenértéke az I.
katosónaban lOOípongő, a második
ban 90 pencó, a harmadikba!* SO
Tt«KÓ, a negyedikben "0 pongí.
Kíonlcivül a\'Főtanács Io?u1óboi ren-
delw*:\\-el íölonielto a kollektív niun-
kaWrekot. Atícbruir 2á-én: fölemelt
nmnkabémk a szellemi 6s szakmun-
r-asok rísxcro 100 százalék, a beta-
niUjtí nnuikílíok Tíazv-ro 75 Mázolík,
a ?«gódmunkások és napszámosokré-
süéro -50 százalC-k, a tanoncok ré-
üzéro \'25 százalék:
Nyolc hinapos iS!i5roaUcot és eyv ió ridlöt aduéi: e©- «4p s6;ít, sírna ha:ó szobabatcn berenáetfriírt Cím a kUd6-
ban. ........ 318
KMWHé»HMék.mtaUvU ^^t\'Smon^ CierSté-peszt. A gépész, ismerve a nyilasok ss csendőrök kinzasi meitodusát, | öngyilkosságot követett et. Hosszú László" legbensebb barátságot tartott fssn a nagykanizsai nyiiasyezctok- ! kel, parancsaikat vakon leijesitstíe. \\ BQniajstromát msst áliitják Össze a } politikar rendŐrstígtfK. Ertesüiásüiik szerint aktát rövidesen atkerQinek s népügyészségrc\\ hogy. Sormás

JI\'Ü\'JIIÍ, hogy
további intézkedésig a \'törvényhatóság szüneteltetéséig, zz 1928. évi XXX. .t. c. 36. szakasz alapján a törvényhatóság feloszlatására való tekintettel, erre az időre a kisgyü-léssel és a közigazgatási bizottsággal fogom helyettesirtetnj a törvényhatósági bizottságotok I>ávíd Jinos alispán a továbbiakban kifcjttiiU;.. li*?y toljesea cgyoiéit 3 Nfjnizoti Hizoítsáa Állásfoglalása válj molv müirár» nezre s&-rclmcsniík üiüta » belügyminiszter it?i]doikűjMí*!t. M^-rhlitotto, IIOÍTV a vÁrniKO\'ei Nemzeti Jii^ottsáfí áilis-foű^aláyát feltcrjesztoítc az (trazá^os
a tonfirniiatOst^ l>i yránvsííniát a fenn- djkók li
-e! határozta i
Rendőri krónika:
Ellopták motorkerékpárját
Hegyi Gyula MAORT-művezető ma feljelentést tett a rendőrségen, hogy MAORT-utCi 5. sz. alatti lakásából Ismeretlen tettesek motorkerékpárját ellopták: A nyomozást megindítottak. Betőrtsk egy ékszerészhez
Schnilzer Ferenc ékszerész isme-rellen tettesek e\'len teít feljelentést, amelybír, előadja, hiigy Kisfaludy-utca 3. sz. alatú inasába tegnap ahonnét kabátokat,
és egyí-b holmikat
raboltak cl. A betörök ellen széleskörű rhipmozást Indítottal;.
A magyar politika apró hírei:
szék íclaszlátásával kapcsolatban. A .vitéüi yzók je!?niÖs vagyonúnak .\'-\' tárosásáni --t honvédelmi ni gondnokot uoverett >lp, amely
aneoi ták" L
Kvthly Aimát a/, neoi innkiU s7-ervozeu>k Tiirchivták" Lonfionba. Kóthly ma, cdüiOrt-jkön indult ol az angol fővárosba, Ansiiai vondí«;Jii;í-" sál hosszabb időro t\'?n*ezi.
A \'budapesti Xo:n?.eii Bizottság fótiliiHra fölhívta a magyar küj^gj-^-
nyol líoi-múnyiwz ultizott alábbi, tü-takozú táviratát; A budapesti ^íena-zf:Xi Bizottsii^, a/. or»2ftf; nomzfíi bizottságainak te "A koalieiób.1 twiii>-
iiyolok ..._„ ,. ... „
a Kzt g .elleni
yol kapcsolatosak. iKzt a drmokrária
ir.iiiösitik.

emléktábláját a Sába .
egyik világszerte ismert akJcortita*
ékesíti. " ;
Sportrovat -]
Vasárnapi eredmények *~ A megindult bajaoki küzdetem lé-sikert hozott Nagykanizsának. A MAORT csapata az ősszel jói szereplő Lovászi MAORT-ot 2 0 ás íéiidö után 5: l-re verte-
A Vasút barátságos mérkőzéses
iedig Székesfehérváron a MÁV
""Eiőrét 3:2-re verte. (hf)
Az NTE Kaposváron játszóit bat- í noki mérkőzést a jóképessegü KMTE \' ellen, akitöi 5:1 (2:0) arányban * vereséget szenvedett.
— SzlM kutturgárdája Bázakerettyéa
A Szooiuiítomokrata ííjiiaa^i Wta :;aloai kuituriíárdája szombaton ven* iitV.\'3«»i\\?plósrE> Bázakcrett^ere r«n ijulí■ ki,íihol kC-l előadást tartott \\v cl6?.iiúsok iiint-olv ua?%- volt az (r ricklődés, hogy a SZI>rk«ltürre/-tM-sóís-í\'Hiairirozta, liogj: ^ jowbsn t.>bb viií->ki kulturnoatinít tart ~\\ E^yybfc\'Hit .a \' SZIM - minden csü-tórtökOn ;:iúbOit>5 iíjusúgl uapot tart ízókhúzában, Csonsorv-ut 9. szám aiatt. niol^s mindenkit szeretcítaí ■/ vár ós hiv a SZIM. .
— Az RTE íjombxlor, mífdtis2áo «)e 7 6nl keidet\'el Unja a Kit ^ntöiQ Háviríg.létiMstíiyél Si irés C3:í!>ie köiöníéjet
A K-nzűryminiszter .Ur 660?1946. P. "SL sz;\'t:nü rendeletijei a Cüitor: fo^víiszíási úrÁt- kito^rammoiiLÉDt l;(XXi.t<íO paru,-óbon állapította mos " iiiy tohái a iTYomiekek, terhes & szój>Ui£ós-aüvítk iX^szórc kioszittsn keriiló fcj-Mkúnt 80 dkg. cukor ám a izi\'iílitói költróüf besrunititóéral
S4O.000 pejísóho kci-üi.
Mindazok, akik a KOzlKifii Hí vautlhiin a cutor áraként 84 ÖW IKiigfit ,-múr befizettek, tMwraik március 1-ín, pvnick tlt-ii 12 ixe&íg n7, alant foUoroit koroskodólüiét st fakiáláíböiitiiiíi. vagyis 316 000 pan eŐt befizoíni. a kőK>tkczúliéppeQ: A K\'zeUátási Hira\'taltan kapóit te-keti;:)vou;;ivu cu!:orjti2rvcí.3 JOJIÍWJÍÍ ocryiiíT az alirit felsorolt valainomt kei\'oskrdőhű^.nn^lyűii a kereskedő t ■ zer tóízoiéíÁ elismeri \' ltójíTül i^azo!j3. A ia--a fccszp.i-jit cukorartülöB- nyilrintanást kötoJítek fel két példányban a Kozcík- 1l lü\\ dllése E
tá^i II \\
csátoir jiyomiatvánvon, (rpik ]vldiúiyát a Ifivatal fplr saiT. aionnal "tartoznak leadni
A íttlre\'-rtiísek éí a zavarok elke-. |
rüit-co vtííjett íe!Iin-oin iniudazoii Ity l
2>-as2t«Íkat-, iafeík a cukorarkalönbÍK í
zetei ± fero^kodÓkn^l fbettek hft |
hosv cukor-fejadagjukat usjarannS-í
a lwivsL-KEőrtóí TChetik fol akinél *
-a kíilörit^relct Mizottí*. 5
A cukorárkülönbözet l^szedíséw ^
kijeJölt; ticrrckcdők a korctkörot, i
Süabó Júzsef S7jlradsá\'\'-t*.r TcuteA }
0us7iiVv Szabadság-tér, fitaü
Zsíu\'nioud F6-nt, Miiszel Józacf I
nf, Ucloznai Júno^ Sugár-ut, 6zl_ .^.
}H-1H liíitvős^lír. Polai János ÁtyA
^EuHio-iit, Musto:- Ferenc Koasutt- í
lér, Horváth üyőr-ry Ma * \'
KCiztÍs7.iriíolák "t>0- " Szab Kajxili ístváii Ady Endre-1* János CtenaOTv-üt, Ií«lo\\ U/ BeL -. Slaavait-utctt KOFSÍS Kúroh Tek±K5 ul, iWer Aladár Petífi-ut Szabbd í István "Eófrós-tí-r, Vasn i 4ruá» (Pélvaudvoir). Gi-4cz /Béh Hajgató Sándor-utc*, Koszorú\' Józief Of&f ut. ÜiJFaW) Péter Országút, Bfr; .
R. T. ér1fri .od a ,K5zsiwla»Í3Í R T
Nyosdáórt ftítí-. Zaliy Kixoly

5L évfolyam."\'51.\'szám.

Nagykanizsa, 1946. márdu- í? szombat 9

16000 pengd.^rr>»J Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bervcz* J^nó V>szprR^ztö.


II franciák ma éjfélkor lezárták a spanyol határt
Byrnes külügyminiszter rátíicíjeszétie - Sztálin kinevezásének nagy jelentőségéről beszélt a moszkvai ráííió
Teaoap délben munkások kü\'dóiiaége jel«nt meg t mlnisztsrftln&kn6i ós követaits a k&zigazg&tásnik a reakciós slemektól való megtiulitását. A küid&tttég Sslog István ÍÜtmtiíkérníi is tisztefgeli. Balogh Istvin vílaszéóan a következőket mondta: A kormíny előtt két fs\'adtt a\'!t sz egyik, hogy a tsQfövidebb Időn beiQI a közigazgatást mogtiszlitaa tz ittmaradt Tasiszla eíemskíöl, o mánk a G*-d£5*Bi problémák megoldása. Az * colunk, hogy a muntcA^ság teljesen mcgnyucodva v&gizze sz ország ujjiépités6t. A rrunUsküldÖttség a városházán is m&gjdiem Kővágó po!ffármo£.íf.rnó!. A dolgo^ólinik nsgy részük vm a íóváros ujjéópüésdbcn. Sehol Európában, mondotta a polgármester, o!y nagy nem voit 4 fasizmus pusztitésa, mini r.álunk. A terheket egyOíl kell viselni mindenkinek.
Qrozi roTiín miniszísrolnök távolét iniézotv Négy Ferenc miniszterelnökhöz, malybon azt Írja, hogy igazi örömmé! vette tudomásul a fe\'előjségteljes miniszterelnöki megbízatást, viszonozta a baráüt Űdvöz-íatet és köröion folytatjuk a népeinkért való Tiunkéf a demokrácia és a boldogulás felé vezető utón. Reméli, liogy «bí)?i a világban a magyar és román ao\'qozó nép megtalálja boldogulását. A romín kormány közölte\' s magyar kormánnyal, hosy több ezer nélkülöző budapesti gyérnekot Erdélyben As Bukarest környékén szive c-n üí vendégül hosszabb Időre. A román kormány tahaiővé akarja ianni 8—10 kisórö személy leuta-záffit is, xkik állandó kapcsolatban fognak á\'Asn\'i h gyermekekkel és ezek ellátásáról is a román kormány gondoskodik. A miniszterelnök a meghívást elintézés végett továbbította Kővágó József polgármesternek.
Sztálin kinevezésének méltatása a moszkvai rádióban
mok 1erül.-;-\'ii, Jiiielött a szüvatsógc- ■ c^t mpülőtyreken. A madridi külüry--.ok nnxcália;vkináuak ajnint elten- t minisztérium c>ryik tisztviselő\'*? a*! £r/**\'*t>en. Kipbntette, hogy :v k«- \' mondta, .hoer a* franca je-ryzélci

üpk "a jií\'pbiztosávjí és
íimit etsfi pillanatra netii. it I;fet
fel/r.i\'rni. A rilá? nípei uxy tckin-
^3 \\Y>ry» Had^n«rr^, mint
; azt Iiiíiositáili. A:; Kifyuesűl! N\'ü
| lok ala|»!cr:)imy,ii;itik rnvmf
■ ise:-DiUii, lia itz .Ejyasűít Nem:
: ríWikóük. ho^y valóban <\'TT6HI
^ktjíiik valamint :i Lí> m\'-pefc
\' Íííí4b5 ó
! Szakértői bizottság állapítja\'meg U\'i
i olasz-jugoszUv tatárokat ■
wtí-k" birtonswcri tanácsában lofoíyi i {.■.-cméjtviliből. Ezt hízooyilj3 » V<V j n~:f Maflfcnü? évfordulójának ajtcír-íSK "j t\'itúgon triií«\'r.u mi^ücmt\'plísc. A\' S»oi\'jew>i!í«i/V?*!siií folytatytt "jolstí- .; kájs is rceíokoija azt a. bizalmat.
lít-nio^állapodií.\'* üayéban. .
t3rí[ák azt-ju: elvei. hog>- minél ki-i-t-h!* azimu lakcssáí; kerüljön idolon i.waloiii al.\'t. A l>izottNj%íoi-.:tcírnQP uo-\\\'T«ők ki. amikor a n.*»>■ TÍÜIÜHI*-
t«::íic?koz!Ísait. Karinthiibóf jelontik hoiry a helyzet ezyiv fcszúitűbb, mi-A-el\'a Inkossúg torábhi-a is kövoíoli, .y^tzy Karinthia dűli ri-\'zí-t. Jugoszlá-v:áHoz cs-ilolják.
Az olasz-jaíroüJiliv batár vwiei-\'nitíre a szöv.-;t*\'^r^ok szakértő bizott-..(ciüor küldőnek ki, \'amolv brit, frwi-<-ia, szovjoj is* amerikai dclogátusok-oól áll. aineiy jelentési ktiszil a Iw-
™ <>szc$ fcío^^ntemok ÍÖpárancF nokárá :i?sjrt.t5rt«.\'nt. iccrt e%? haj-^ceir <*Kik ak!;or !e^^ ütőképes,, ha ,= ÜűlOribfizÓ fc^vornciuek ee>\'séi!ros . "irtinvti*:-! alalt HUanak. Err.i nii\'w*. itlkaiittssaíib ember, mini- Sztáíüi, :t Ji*EC\' háix>r>t gy&t&lmtía boTejczé-i^ürt-í líOvácsoiója. Az ő kinsvezKSc ■•. lcmicsszcbI>nieTiő bizto-iiUJkoi nyújt nn«; hojfy a VörűR ILs isinMí cliíaéí .losz azoknak- a f :oknak. melyet a viláe kDjík
A p g ga L5
■mas bzuTCrcn HIU-:I:\'..Í. tcrulcrt\'it az illető átlamo^ bw-1:.--lo^fee r«ík(U, írem sjcibad elha-ta£Zwtuunk a t\'i,pke»z,jrzW.svík.Tt. hűey ezzel . totábl):it is rákényszrsrrteíík *\'5^iti3Íiiink\'it JS* íno^sziillt oi\'izniíOíiry, ::o:n 8i3lsid Ídh;iiáitoruval prúbúliii v\\i*ni siratrtriiii eíljainkat. Kgyet-íen fillahinai: tíiiícs azakeí\'go\'arni. lioij\' maijához iwetíJtsn tulajdonokat a íefeszalíaditott, vagy <satlót állit-
hogy 1946 március hó 1 töl a pos a , táviró-, távbeszélő- és rádiódijfza-bis íittlei rnód3su\'!\'.2k. Ai uj d:\\-szabás S(C*int a 20 grammos I^vei dija he:y-.cn 10-000 peiítf, vidékre 20.000 P,\'-:niíö:die 80.000 P, a-levelezőlap hciyb\'jn 8000 P, vidíkre 15.000 P, küllőidre 50.000 P. A .nyomtatvány dij 20 grammig 3000 P. csomag dija 5 kg- súlyig 50.000 P, 10 í:g. sulyi!> 80.COO P. A távirat szódija 8000 P, a helyi beszélgess dija Budapesten 12.000 P, vidéken

i vetőji* ina (íéL\'IÍU BúkÁilt kiilü-v-
í i:í imszten^l folytatott íru^beszü-
; \' ííSrt-, Tüjelonlotlf. ho^y M s^suival
; ■ kőzuirsasáéi "kormány bármely pil-
! lajHiihjm kísi üt vonni a batilniat.
\' A spoiirol kűztúrsosáín n
, akiknek." hei.vtúUú én
nyol ■Í:irok stk
Az o!as2 kiráiykérdéstion népszavazás dönt
A/. <,<\',3<y koiiiiüny hivatalosan1 u.?y
í üiónarohia k^rdí-si\':
ittitt. IK>Z.V a üiónarohi
; fcon i><Tj])srRt-azáson kell határozni
| i\'yn^y, mint az általános váiaszt»so-
l kon. A r.íj«7jn*aziis május Vi\'^e feli-
i íd? lofoiyiií. A kailKitikusük IIU^ISZ-
; kűdnak.áhboz, ho^>T a m-jtsxnváiást
\', k\'Vrelczóí-é teg>vb, n szociuldemokra-
j i«k is komniüniftúk olloru; vannak.
1 Víqrül mejííllafiOíliafc, hot^7 a yúbsz-
! fők \'kötelesek \'szavazni, de aki köto-
k ötelesek szazni, k
lessíariít cbuula:-ztj.i,\':iíok ellen i
tS\'íSf&í\'S
P. A
ági beszélgetés
díjövezet sze-
000 ő
8000
kér.i
dija 3 pt j
48000-Í51 2-10.000 pengőig, A rhá\\6 előfizeíési dijn 200.000 pengő. Jj/niszierfanács

A kormány ta^jj; te<nap miiiisz-t^ríanácsot isrtottak, melyen a jóvátétellel kapcsolatos kérdéseket tár-t:yallák raeg-Az adópengő árfolyama

A pcazűgyminiszler március 1-én érvt-iiyes hatállyal az adópengö ér-tékirfolyamát a következőképen álla-piíoMa meg: 1 adóp;ngÖ egyenlő 10.00 pengővel. t

Fegyelmi vizsgálat egy zalai kis
gazdapárti képviselő ellen
; A Szsbad Nép néhány nappal
: ezel&tt Fi\'lér László zalai független
! kisgazdapárti képviselőről suryos
; térhető adatokat közölt. Illetékes
helyen fetfcataima2ták a Kis Ujságo;
annak közlcsíre, hogy Fillér Lteztó
m c-et^aiést képviselő ellen a párt
saját kebelében azonnali feqyami
eljárást indított, amelynek eredmé-
t nyérC-l tájékoztatást fog kiadni.
| liapilapok uj ára
\'. A budapesti napilapok kénytele*
\' nek alkalmazkodni a termelési költ-
i séfnek és a vele kapcsolatos mun-
■ kabcr-.\'k rohamos növekedéséhez és
: ezért a napilapok ára a íoiyŐ évi
; március hő 1-i számtól kezdve pél-
í dányonként 20.000 psngö, az elő-
j fizetési dij esy. hónapra 500.000 p.
Mn^yar Lapkiadók Szövetsége.
| Elárasztják tiltakozó táviratokkal
j a külügyminisztériumot a halálra
• \'Mit spanyol nők miatt
i A Franco kormány ílt-ii demo
kratikus magateriása mi-.tt halálra
! itélt három ^spanyol munkasnő ér-
dekeben a magyar külügy miniszté
riumot továbijra is valőiággal el-
árasziják az ország minden részé
ből ér:«z5 tiltakoző táviratok. A2
| orsiégos törvényhalósagi bizottság
: közgyűlése is tiltakozott a spanyo
lok ismeretes ténylcedísc ellen.
I Megszüntették a háborús bün-
! fető/Ofji eljárást v*
j A" Hivatalos lapban megjelent kor-j mányrendület különböző háborús i bünteiöjogi eljárások megszüntetéséről intézkedik. Egyben pedig elren-; deíi !;o:ivédögyészségek és hpnvéd-! törvényszékek f^lállilását. Uüyanak-: kor a rendelét megszabja a honvéd-\' Jön\'ényszék jogkörét is, fiit tartalmaz az első UPÍRRA-
A Magyarországnak szőlő els3 UNRRA-száiiítniitjy értéke 1,570.225 döüir. A, első küldeményt februárban vagy-márciusban hajózzák be. A küldemény a következőket tar-ia: 500 lonna zabpehely, 200 torna lijpor, 410 tonna hal, 250 tonna zsiradék, 272 tonna húskonzerv, 50 tonna csukamijolaj, 250 toina kQlönböző gabonanetnü, 450 . to\'ina liszt, azohkivQi több százezer élelmiszercsomas, textUiák, IX 1e-iiergépkocsi, 350.000 dollár értékfl orvosság stb.

Az angol katonai misszió vezetőjének távirata a kortársa sági elnökhöz

Tildy Zoltán \'miniszterelnök levelet kapott a- brit politikai és katonai misszió vezetőjétől, melyben köszönetet mond a köztársasági elnöknek azért a táviratért, melyet a brit-amerikai politikai és katonai misszió Magyarországra jöveteiének első évfordulója, alkaimábó: intézett a misszió vezetőjéhez. Mély csodálattal és rokonszenvvel nézWk — mondja a távirat — a magyar nem* zet harcát, amely arra irányul, hogy

\\9Aö. március 2.
pártba. AzÓts Fischer Lászlónak ■\' nyoma vészeit.
A népQgyész az öreg besugőt orvosi vélecér.yre nem tartóztatfa I( és ugy intézkedett, hogy népbiró- i sági tárgyalisáis sziiítru házi 5ri-zetbs^ t^rtj^k.
Ivankovits Ferenc elvállalta a Szociáldemokrata Párt énekkarának vezetését
_\\ Sz-viáldemokrata I\'ári kurrar-\' y\'níüja íölk«rt.f UünkovU.* Ksn^nwi,\'. o /eii^iekola itíazí?H;öját. ho^ tií-hl]a el a í*árt nü^-Jakuló áaak-!csrií\'.ttí; Vűzot/jiát. Irankovtte Ftr&x ; vállalkmori * feladatra és igy tahi-! Cezi\'. tinoiíiti\'i inogván arra. ÜIÖZT ki\'.üuő KC3tikarunk nwiiott nsroío. kára egj- eIsÓr«:da wiekkaia is írc
ZAUA
Láttam és hallottam... Rendöri króílíka:
megszabadítsa magát a műit teher
tételeitől és uj, demokratikus for
mát válasszon. A legjobb kívánsá
gainkat tolmácsoljuk és sok S2e-
rencsét kívánunk ehhez a nehéz
munkájához, amely 27 c-szág tatpra-
áJlitásához vezet. }
A csehszlovák külügyi államtitkár tegnap elutazott Budapestről
Nagy Ferenc miniszterelnök, tegnap ebédet adóit a csehszlovák. küldöttség "tiszteletérc. Az ebéden meleg szavakkal köszöntötte Kie-tnentis csehszlovák államtitkárt is munkatársait Hango2--.tta, ho&y. az egyezmény elmélyíti a két ország és nép közötti kapcsolatokat és megszilárdítja az íszinte barátság békés munkálatait Klemeiiíís válaszában msgköszönte és viszonozia a miniszterelnök üdvözlő szavait. A kérdéseit e!sö szakaszinak megoldása, utáa gyorsan fogjuk megtalálni azokat a módozatokat, me-iyeknek alapján az egész kérdést megoldjuk. Azt hiszem, mondotta, az első lépés jó lépés volt. Ugyanebben a szellemben fogjuk megoldani a továbbiakat is. A kiküldöttek tegnap délután elutaztak Bud2peströ!. Földgázzal fűtött mozdony
A debreceni vagongyárban évek óla^fsérleteznek olyan mozdonyokkal, amelyeket földgázzal lehet fűteni. A kísérletek eredményeképpen elkészült az első földgázzal hajtott rao;dony. Most prnbáüák lei, mely alkalommal Debrecent*! Kábáig f\'j-tott. A mozdony jelenleg 400 iti\'o-méter távolságot lud befut:;i, anélkül, hogy ujabb üzemanyagot venne fel és teherbíró képessége is valamivel sagyobb a szénné! rQISit mozdonyokénál.
<3ordon pénzügyminiszter nyilatkozott a tízmillió dolláros kölcsön felhasználáséról
Gordon pínzOgySninTSzler legközelebbi párizsi tárgyalásairól a 10 milliós doilárkfíícsGn Qgyíbrn a&& vetkezőket mondotta:
— Mihelyt a szükséges előzetes megbeszélések befejeződnek, az egyezmény végiegesilésére előreláthatólag az erre a célra összeállitdtt bizottság Párizsba utazik. Elsősorban közlekedési eszközöket akarunk hozni, mozdonyokat, teherautókat, továbbá talpbőr-snyagot, amire az országnak rendkívül nsijy S2öksége van. Azt hiszem, a szállítások azonnal megkezdődhetnek. Az Egyesült Államokban rendkívül nagy segítőkészség mutatkozik mep, amit a: is bizonyít, hogy a kölcsönt 30 évre adják 2.38 százalék kamattal, ds a kölcsön törlesztése cssk 6 év muJva kezdődik meg. Így tehát 6 évi Idít engednek, hogy jóvátételt kötelezettségünknek elege! tehessünk. Remélem, hogy a 10 mil\'iós keretet ki lehet szélesíteni, de ez csak később dói el Fegyházra Ítélték a két tiatalko-
k, mdoi) íkte PJ
rzljjdvoió A SzociáU
r>: Jtujtivl
íftilaíí mindeakit, aki ,,. ttan csulakvó xtsA kirári \'■■.■; -
- — A Földmunkások és Kisbirtokosok
Országos Szövetségének vezetöséM
rnirc-ius 9—12. fcózt \'&& vánn&.
syvbon a Itövetkozó hel>"sken lart ■
^yülésokut: lí)4t> ináiíritts 9-tái, .
hioinbaton dúloióit 11 órakor Sfla
bjjm-sÁn, 10-én, v\'asánxap déJe&a
11 órakor Keszthelyen. 11-íin Ta- -
]xik-in 6s 12-i-n Nován, A gyűlések
ithl a ncvozcit telvsfapkbtn s\'
sE:*kházán íosz", vagy a vs-.
*,ln>zsi\'srház?.). A. me^j*
ö\'\'bÖi Ihtól ik
nntien kög Iphtoír ik,
tóbb fökimimkíis.\'uj^azda,. törpe- £*\'
kisbi rtoíxis: jöloajt\'n inoí n ;r;üiÉíe-
krn, naiííiyn?! ftríjti é
títt "l
uunkakúptrtéa & inualíabrirok- ügt. — A tblMnlifiji Intésot j«test*t
Vdiható időjárid ptiiite!; t*tig: GyooiíM légánimUis, f^itiüs, fciVkjí kíó, néhány iselyjn-kb*jbi>Bs«V. A h(VhíTs6klot éjjel is ed V).- nti?" változit.
— A KamnsU Pju-isslpirt v
3 ka délután 6 órai keitJctlrl St tér 21- ÍZ. aUlt icvö hetyistgdbea tí^r-zc-)(vel cs>b«i5töíi ismerkedési eslfa U?-, melyre tagjait c^barüail eiutUl sictlM-tel cieghíria a pari vezciősíge. „-
— A K«S7«r Orrosok Svúuxtiméi-
aek nagyksniua! csopartj.t felSivja nan
Itanizsaítagisii hop^honíp, ain raároD -
2-in délután 6 órakor ■ Zöld Kereső he-
lylsigeiben fontos Üöh;n kivjiel oWtt
\'.tnoi. Vczéiósíg.
Felhívás a füidhSzjuttaíottakboz! .
J-\'cáktírjiik az összes ÍC!tih<>zjnKatotiakat, hog> cazda- \' M^: í-rdekoik rféae^í\'/í^i-o a 131.000 \'.
-1946. F. M. rendelet alapján lú- \' ■.estíandó földmCivessróí-etkeiwtneSí 1 \\ Oaídasági Iskola (Ady Endrc-uí f 7-í/n. sxám alattii ■termíbon 19W. -; xárf-ius 8-án. \'vasamat* dúlolótl 10 \'j órakor tartHTidú alakul* közgyülésín í ■jjlies K\'-tszíínibati\'íiiícjélcrtiii síiret- ,*
d ;
Hirdetmény.
A icagyxr iparügyi minisitcr a ti*-fómlitiUjdók orsiásm össieí)-íl,té»ít itó delle e. Az 5ítte,;i-fliléfll kíilöo «;e C*3a Irircndelt igKicránuval dliWt St
Ü éi
rut, akik meggyilkolták és kirabolták egy szegedi ékszerész menyasszonyát
A bQntetÓlörvénvszék röglöniíélfl tanácsa szombaton ítélkezett egy 15 éves ékszerésztanonc és barátja, egy ugyancsak 15 éves polgári-iskolai tanuló bűnügyében. A két fiu egy héttel ezelőtt meggyilkolta és kirabolta\' Gombás Ernöríét, aki férjétől elváltán élt és egy ékszerésznek volt a menyasszonya. A bíróság az ékszerésztanoncot a fiatalkorúak esetében kiszabható legnagyobb büntetésre, 15 évi fegyházra, tettestársát, a polgári iskolai tanulót pedig 12 évi fegyházra ítélte. Az ittlét jogerős.
mÜysA véerie.
Felhivcm a".*éros köiönséeé, sen pcdiK a gs.-düíáíolcat fc JpulcSfpe- 4 ket, hsjty a loáios cemieli írdtí^e f*!o > tekintenél a híiiartáiniban. iiiel?c pa*- l sAgukbin és ipírtdepen Lsü ható "J- ét íírchu\'Udélcokat gondosna ^v-öjtíék 3«a« és art ai aiofcdn je!c.ilt:;:& n\' adjak áL (321)
k. Siklósy. Sugár-ut 16c

»nüc
i yőóm arról, hogy nii ispwt übhól, i }io<;y a; I[j.\'irosíÍOrbrai t>*\'"tdS tcüisi\'-én mi jól kereső iparos iliós .tétptafchra káríváznak. i. leru volt. Ifártyi:-\' :l!:ós ti-íeiéííHsn. A terpinVan : !íót fy-íiöl ?olt, ót asztalnál jjnreniTi-js I v\'olrkbeii folyt a?. ulu-jVartic. Ez i ollcit -\'■■oriki feni cniotl*etcil kifí>gá>1. \' do a nnisik kít asztalnál :Í trqpi-j wtszabb lmürdirozás folyt, .Sment [ jáísEOttai. ?«fifeor bomeatom, a já-■ \'iiík hevüíjrtóbcn figyelmet sem for-\' diioi-tak rám, tíe később, mikor fel-■; \'veitek, bomiöfólban volt a partw. \'■\'./.őr diszkréten f;:lrcvoDtiltani be-■ r^pítni egyik jó ism?rást")inmo!, \' ujni fellángol;-a csati. Xcm akarok Imn/ini. do egyes urak eiőit cgy-; kOt ujjnyi rastazon áill a PZ&WZCJ--
i Mi az uraim? .Mikor a munkások i ezrei i:< ezroi nem t-üdnak ronni J ennivalót a gyormekeik szkjába, a ! vállalatok, kisiparosok\' százai raló-si^^alküzdcnok a j/;iv/.hiáav miati tis á\' jy\'olotár&nyák ~POTÜ tujják Li-váltam a miUÍópCEi2Ős cukrot, ili ozV — bérdsztrri. Hol a rendórsr--^ünk cd a azenifükű dí.-«?kiivcaopor-tuck? AbogA-an úrtesülTO v3«rvok, ^ \' <an cks; idejük, morí. osjy t\\tikugy-\'\' l«n báromjizor szálltak ki, kitszer C5ö--cfij fővel, egyszer ket főve! a bJSty»zmre. Ntmi mondom, ho^; neái ■ tótelessíjsűk, de mipdenostítn; íuroa, hogj\' cstynéhiny iiycnfornia lairtyatorlaníí rnükwdik Kanic^m ís Jiom juí og>* fül ÓDlokttY som arra, hog;- az ilvon uracsokat o(Ó;Íllitaa és niftrkórdoizo. lio! szorsik a. pénzt a. iiaz.irdirOEítóho?.. Taláii mKjboosijt-ható lenne, iwv CL eiaóizbon fordult wb)á eió. IX.* c/ H rtoiotr, sajnos, hónapok óta folyik. Pontos nvo-njülikal tud üzol"ulni a )0OI1^zúshoz a/ :i \'biüonyos kt-t emher: a boldar *"-s? u bold-^talaü. Uraira rajta\' Enijyit arról, aaiit láttam. Mcst arról irok, amit hallottam. HaiJotiani, hogyiaz «j poJgármasícr n!&; ine« i^om inol«p<íett, mái\' cl-fceiriik mami. Azt üzenem ezeknok a in&j-óknak, lio§>- lőjenek sziTOook wr*tíin£ ruatadm, \'bxen ezt a polgnr-mestert a szcr\\\'ezt.\'tt munkásság edta •\'-s lalpijr -bocsületoá embor. A pol-
\'- "gött a szenozetí oiun-
. .áll, tehát vigyázat! íf hogy bizonyos körök :\\?X mondogatják.\' hogy milyen pici ember leszek :>müjdí-. ilognyusriaioin az urakat, hogv én a satu mellől Iceriilteoi ido KS a satu mollú megyek vissza, ha a köiekfcségomöt elvígcz-íem. Ithát sommí osctm &> leszek pic-i. mert\'a munkás az ixioatanábsii — az urak bánatára — CSak nogj\' t«hct.
Hallottam, hogy egy úriember rájött arra; hogy "ő férfi. (Amikor ( az iskolák réazVnts tüzelÓÍ kellett | volna adni. akkor kerestem eey fér-I fil.i Most köt hónapi tünódus után ] mihjtaláítii1 saját magút, akkor, mikor a »Ludas Matji« már azt írja, ho£y i:ta\\-aázi£r c-sák 24 n^jx-. Ne fvljen. nem költ már a férfi, kibírjuk valahogy tA\\-ae2Íg.
L\'tóirat: Az ug^i-bugrí emborke
Odvózli a iiüszko fojtartásn >>IÍU2a-
kalásKt« "<s üzoni, hogj\' cikkeit kút
íve* fiacskája szokta meairní.
Cuspreffi Zoltán, s. ;..
A pártok megállapodtak a köztársaság védelméről szóló tör-
vény/avas/at szövegében
Balogh István miniszterelnökségi áliauititkár nyilatkozata szerint a köztársasági államforma védelméről szóló törvényjavaslat elkészítésére megindult tárgyalások^ eredményre vezettek és az illetékes tényezők megállapodtak a törvényjavaslat végleges szövegében.
Felhívom a NagyVanltsai Úrbéres ErdÖ-Legelő Társulati gardlkJl, boiy miicius 3-irt, vaiárnap d. u. 2 útira 3 Tiroihlr-i tanácstermében megjelenni aznresketijeodc. BdkJétf kUU

felrobbant a pelróteumos üveg
Badati Imrár.í 32 éves murasze-raenyei asszony ttgy akart tüze* rakni, hugy petróleumot flvestöl öatöit a fára. A lüzhe\'ybeii még parízs voit,amitö! B ídat i-i kezíbtr. levő pelróleumús íivcf, f:!roboani. A vi^yáratlan uszony két lábán és feisCiestén súlyos é^ési sebeíteí sze.ivedatí/ Akna robbant
Csizmadia Fers:iC 25 cvsi. ko-márvároii lakos iáért mem zz er-dfoe. Ai utoti egy vasdaraiíra lett figyelmes, amit fel akart emelni. Az érintést következtében a vasdarabnak liitt akna fiirobbant és Csizr madiát suiyosan mepstbesiteíle-ElOfótte az autó
Szoliár István 52 éves somogy-
szentmtklósí lakost n pogánysient-
péteri orszácaton elütötte ejy autó.
i A Szerencsítlen ember súlyos serD-
j léseket szenvedd;. Miuian a? auló
! továb>* Eobo^ott, Szol\'irt egy arrs
I haladó kocsi beszállitoila .1 r.agy-
1 kanizsai kóthí^bs, ah;)\' éleiyeszé-
lyes sárüléscivel azonnal ápolás
alá vették.
A rendőrség mindhárom esetben megindította\'a nyomozást.
\\é\\ a népbiróság
A tegnapi núpbii-úftÁíi t.\'»rq^-njá-son né-rr molnári íe£^ wrías pí%rirzol~ .£iitatO2"ü!lt vádloUkc-nt dr. Arat^ nvfjbirófiá^i taníMSít előtt:
SieUr Sáfyűsl.^ki % nyilas haía-loni ú t.vétcl.jtol kezdy/ pariszolff.tJa-íos volí, majd ifjustfarezstö kitt, a j ftL>i>biróság .*í évi b^rtönbüntefóero I fai politikai jogainak 10 t\';\\To vaI6 \\ folfitriíeszttóörj it\'ílto. A lanuvaJlo- j má^dkbül a néplrirósáí? tóuykéiit úl- J lupílvlts EIEK> h^Sy a v<*olött ítészt- | veVy razziákon ús caolakvóies; teré- j koáykcdetl a nyiÍaspái-1 irodájúbaii-. ]
l\'f/u fío.\'páth Mártont, aki fög>- (
álfalatot téliesített is }
j iEák
1910 óíafvolt taírja a nyiEaspártnak, ; ■ — .-.,.; bürtonbüníotűsre it^ltát és I
i: jopiit 10 ívro felfügaísz- \\
\\e:wii. A biniíág\' megállapitotLa, ;
hoj*v mini folüg>t?!6 szerepelt bun- \\
korH&itásotnál rj ksgj-oüenkídett. <
V-uh József íegrréics párL^oigA- I
laU^t. aki-íjjieli ra\'zziákon rett riszt, I
8 Iiavi börtönbüiitefÁíre itílték 6* 10. í
\'i\'vre elvcsrtBltj politikai jogait. \' I
9 Vfaatie* Pétert, aki 1945 íebruár-
jftl^an lépcftbt! a nyilaspartba, miveí |
feirvwras pártszolfalatot teljesitett j
fo ViE&íiette :i nyilaapárt irodáját, j
:irriú;rt- díjazást uem fogadott ol, a !
rtópbiróság G liayi IiörtÖnbüntetí-sre !
v* politikai jojn»iiia5i 10 ÍÍTÍ folfúc- j
t^ztóiéra iíclú.-. i
A nepüp^ísz n;i:id d uíjry. ittie- !
ic. me^foííebbezte. . Í
Meg vendégel tej |
— azután feljelentettéi ;
A pacsai politikai rendőrség teg- i nap állította eló a ncpü;;yészségre Éder János 76 éves pOiréiei lakost. Alig 1945 évi január 25-ín, a r^g- ; geli órákban Eder lakására bekopogtatott Fischer László zsidó mun-kaszolgá\'alos és srra kerté a gaz- t dát, hogy SEgitscn rajla, mert meg- ■ szökött a munkatáborbói, ahoí a ; kínzásokat már nem bírta. Eder a \\ fáradságtól elcsigázolt Fiícher Lász- : j lót megvendégelte, sőt előzékeny- ; j ségw.en odáig ment el, hogy fürdőt i ■ is Készített neki, majd ágyba lek- \\ • tette. Miközben Fischer Lásiló aludt, j j Édcr János elment a pötrétei nyüas- ! | pártba is ott kijelentést tett.asztt- \' \\ köti munJcasiolgálatos etlen. Az ; | agyongyötört Fischert 5 fegyveres ] I pártázolgálaios * letartóztatta, majd ! 1 bekísérték a nagykanizsai mrfia*- !

5fs évfolyam. 52. stám

Nagykanizsa, 1946. március 3. vasárnap

Ára 16000 pengő.Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Betiox* Jend
; éi kiadóhivatal: FS-út 5. rz&m.
Teíetoa: 31. ■


Szálasi Ferencet és társait jogerősen kötéláltali halálra ítélték
Az angol csapatok kivonultak Perzsiáüól — Magyarország és Lengyelország között helyreáll a diplomáciai kapcsolat
Tegnap dWelött 10 ónkor vonult bo a Zeneakadémia nagytermiba dr. Jinftó Péter Unio»»lnÖk vezetésével ■ népbírótág, hogy JtftKtot hirdssson Szülni Ferenc és társai bűnperébin. A Zeneakadémia nagytermét zsufoíásífl megtöltötte i közönség. Amikor *z elnök eiövezettetta a vádlottakat és trittgkezdte ítéletüknek kihirdetését, halálos oiend lett & teremben. Az olnökí emelvény előtt állnak Szátasi Ferenc, Vájna Qfbor, Szölfiii-Nlszluhác Jenő, Ciia Sándor, Gen József, báró Kemény Oibor és Beregfy-Berger Károly. Valamennyi megtört, görnyedt és sápadt. Száiasi Fereno szemel tompán fényiének, érteimetienOI bámui ide-oda, nyoma \'sincs már rajta a Urgyalás aiaHi sokszor hotyko mtgstartésintk. A legjobban Ötsxe-roppant SzőiŐsi-Nasxluhac Jenő, aki fejét mélyen lehajtva á!l a népbirósáfl előtt. A nagyterem templomi csendjében -felhangzik dr. Jankó Pétsr kemény, száraz hangja*: A Megyar Köztársaság nevében!... Ezután sorra veszi a vádlottakat, mindegyiknél kŐíön-kOIón elmondja az ítélet rendelkező részét, a pa ragra-tusokat, amelyekben bűnöseknek találtattak. A rendelkező rész után felemelt hangon kihirdeti: ...mindezekért pedig ■ népblröság valamennyi vádlottat kötél áitali halálra Itéíi.
Miután tz Ogyész megnyugodott az ítéletben, fellebbezésnek he\'.yo nincs, mert a bíróság valamennyi
vádlottat t népbirósági törvény 11. §-íba Qtköző háborús büntott&Kért mondja ki bűnösnek. Majd az ítélet
indokolása következik, amefyben a tanácselnök megállapítja, hogy Szőlösi Jenő és Kemény Oábor őszin
tén megbánták tetteiket és megkövezték az általuk elkövetett bűnért a mtgyer népet. A hosszú indokolás
felolvasása után az elnök falazófítjt az elítélteké), hogy kegyelmet kérnek-e? Veíaraennyi kegyelemért fo
lyamodott, közöttük Szálas] Ferenc ÍJ. Miután az íiélst jogerő"*, an;tak végrehajtását, amennyiben a bíróság.
8 kegyelmi kéréseket alutasította, i rendaikezések értelmében ké: órán belül végre kelieno hajtani.
A nürnbergi törvény széknek azonban szükség* lehet némelyik vidlo\'.t kihallgatására, Így az ítéletet c*ak
ekkor hajtják végr©t ha erre ■ nemzetközi olroság az engedélyt r-^gedja ,
« négy nagyhatalom a spanyol ker desiieo együttes jelentest a-1 ki
Pa i^- maniiii l
A csehszlovák kormány uj megbízottja Budapestre érkezett
A t-sehsztorúk konn&ny me^bi-
\' zeritja, oiiat a budsposti
■ mÍ36ziú Tozetőjo ^6k
i lesttr. Tegnap 2
: Ifelü I
r Bud»-
Budapestről Jelentik:
■*JSU5.t>kíl*-7
khito^ji T ranciaoriZiig jegjzctl^t
■I juttatták a Surrjaftuiiú nbgykó *ctíhe/ ib P-±nr«i jelenti\'*- szeriül Ctí>^L w^isinftíiija .urnák a do .^cnírior Í2-Í~ j<s*yz6kriek, . amelye:
kkor a 1)riwrbiok óe uaicrikaiaknak i \\njtutla!c ál. A jegyzék A tzorjíM Lonuínví okkor nem bírta mc-jr,
mvp] «i a i\'mlonwrLíi ka]x^,*btt.V. -teiaafí i\'uií -i bzoTjctimiu i m
;!i: Sjan> oktrs^ú\'iTíBl diplomáéul
**auvíbíT«iiö hozzájárul ■* u spanyol kírd-anek az V.gyóaiúx Nemzetek "1/tí.nwtji lándzsáit válu terjeszt -*\\ázi. A iifcgy- íihtk l h
ol uirvhen ;?yvuti
airaelj cu ia^> ek irrtraaK BeavutCi lielven !k ho*v a (tetltr 10 f I U-mU fci föpa jofcniíeni
\\ MI Tsnw váj-latók a IK
i
Az aago! csapatok teljesen kivonu!-íak Parzsiáboi \'
7" tVí-cfíí fi T ín ürc 11 is i?
IVrzf iátKiü leijnap az UIOISHI aiígul
l-.-aviií/J; is oliiflíij\'tóí: a^i orrtzá^cL Aa
^n^ol kaionák "l;i*onulá ^
,\\z 1942. anj^ÍT<>rosz e^ezmény ine]jrfszorint niindon szöTOtsőgií loEíuialr él kelbtt lwg>^i Per liaí hónappal a há!»ru helejcrósn iifÁii. A Kivonulás véjs-ú ditumá:. iiuiivíiűi raáíjodücit ^ jiouídami tVte-keziettui állapitoílák íD^f. A moszkvai ráűió szerint a szovjci cipótok is , megkaMdték kivonulásukat P^-r-í ÍI.ÍOHIHUJ Perzsia esj-w ní-
Éhraség Németországban
London, március
^: .itii\'.\'o.T.ery táhonw>t n jiwai I-WÜ:\';: bili- /ÓTU Slilvör íleimiiK-í
i^Iy/ctéj-ői IfOmioiihán téiyval\' ;."v.o bótec Aítfcs juíniszteröinóbi ■^jeióijit\' meí kíhaílpititOD. A Tim art uja. hiigj\' a brit íeörminy ine nfőhá! töaiiyifiení n viwjmoron ir.c^r»:il.ifj;i "etejé* vrimi ^ iáir :I>I!KU\\: Európa/iák ebfasn s ic«5 -■ü^í:*:! \'akoM résziben.* A?, éleui

i ;lrfj ■ IL /őrt IÉHK nok iD-rúkut a uúnioLukot totíu ft* « ^ stiiílsputi államtanácson esrtül. A n-JTDtnorstáíii szrulnr-i oli-n januttrixui 8 SZH7-.L£kal cwlc 1 íient a oíernibt. n o- -molethc L kupcst -. a februári szánt?rmaJfe eI6n?lát-hatóla-; rrnji; ísOkkcni fo*?.
Angol-amerikfti Jegyzék a Szovjethez
London, március 2 j i OH is- aiiit lkai lionuam ».r *(^>] \\JL i íuiie" iou inn to^- i i. ti fos\'" joi\'Uiaevni Iaj»an. jpan V Zif-iljükJ»k Iiadi7*%iknmnvi«nt 3í-»n<iz5]iriiÜx»l raíú elszáiliíását. Ki /olaék, hosy a macdzstiriat J3p4n t?ib}donok a szúvetsépjsaklic^ tar-cuiux akik fonta* szerepet játszottak Jupán lovsrésíben. AB amerikui fiadiiencríTíswti miniszter jciontett? | \\i",Z\\ Dairen kíkötűjo friiett orow? Vudjszjí pel közeitek hjJirikjt re puiostjei if í.7 ina r ^ musod u i\\p*i r iá. a* >olt onftií Ci amrcrikaí euüiök- közOi: és ez a, Tiselkűdés „ ív\'\'\'*\'ország baráti viozonyára Bem
Pénzügyminiszteri rendelet a szeretetcsomagok vám-keze/ése körűi
A péniögynrij-.isrter a k:«í élö ma- ■
gyarság és a kííiíGid adakozási keci- :
vér.tk fokozisárj nem el a rendelet- 1
ben kfrGIir.-jofi&val s 3 fcölföldról !
érkező szcreietcsomagok darabszá- :
mát.és súlyhatárát nem korlátozás.
Mindössze a mérgeket és kábiíi- |
szereket vonja ki ,a kedvezményes j
vámkezelés atóL.A pénzügyminisz- ;
ter rendelkezése/szerint SSereíeíado- \\
nányaaií nern min5si:het6az a kűl- ,
demény, amely egy háztartás rendes \'
ezDlíSéj;le!ét aisghaladÓ mennyiségi! J
cikkektt tartzhnsz- ■
Aztgpzofási eljárás reformjáról \'.
tárgyalt a rendkívüli miniszter- \'
tanács \\
A kormány tagjai Nagy Ferenc j
iDÍiiÍszterelnoÍ!:.elniJkíetiivel péntektn
a nenEetgyÖíés épületében raíniiz- j
tertanácsra Citek Össze- A miniszter- t
tanács fdbb progranunpontjai kö- I
zött szerepeltek a telepítési kar- <
/ ■ -^

t i bt o -n Mil^iM) \\i orot-,. ^ j jf-u vt/^ioi eilcj> ícz> Imi «*) &■ (
\'ŰL^TUk mdlthtll t
Egymilliárdos kölcsönt kér Aroerilcá-tói & Szovjetunió
Wasi.i.iyiov nuuxius 2 i
A BzOTJetuníö ;>jjymüUájrd dolIÁ- I
ro>- kök-sünt k<Vl a* KÍÍJ-OSÖU AH: j
inoktól. AE :i:;icíikai kormány értr- \'
= ;tfct küldött Mt*tatTáJba, hí^>- imj-
Ismíó a tánjyaiásotit uiűítkeíl-nii
Kzcfc a lárpyaláíok nia^ukban, íog- |
Liínák n. . Szo.\'jfrtun \\b teljesítetlen
i >lc»oi]lx\'iií* i SÍCI ?od.j=». t- muJ\\ íi7
niifiiárd dollárt ífaz ki. EKŰÜ I .
Tár^.-aláso.-í ibegbcszéln^k valaineny- j
MI világpolitikai-k^rdúsí ós a Szór-
■ptiinio it ?vi.a?l t a B-ismton \'nd j
wjni lénKÜ^j-i eg^^^xniinyben. •}■
Speehnan nem megy Spanyolországba
Róma. március 2 1 ^■[j.1 li i í "w urki
span\\oior\'-/a
mánybiztossáít feiállitása és a kor- \'
mánybiztos kiiievezése, a szabad ;
páíyán müködfi, az értelmiségi fog- \\
lalkozasuak ^s a hatósági jogosít- :
vá^nyn! rendeikezfii: igazolásáról
szóló rendelei ujabb módosítása, a \\
kereskedelem- és izövetkeietűgvi :
írJnisztír Sgykörének mcgáilapitása :
a szövclkezeteickel ííapcsoíaiban. A
rendkívüli minisztertaríáes egyik kg- :
érdekesebb progranmponlia. a ki- ■
telepített svatok által elhagyott in- :
(J3ti2nok íélhasznáiásaról szóió ren- ■
delkszts megvitatása volt.
Magyarország felveszi a diplomá
ciai kapcsolatot Lengyelországgal ■
. \\ iiuJaj^-sti Sj.&wtséww Ellon- ;
örzú Hi^oitvá^r a niajvar kormány )
].vi\\\'fit*re h-jizáiárult, fKKr>* MasQRir- :
<;rszá.í IjeiK^vloryzú^ítai folTobí-«2 i
:; iiiplo:i>ncíiLi kapCfoTatok^. Gyön- j
svOsi JÁnos"kú!ü^\\ininis2íer rainek j
:ií»pj4n u nxisikrai msgyar köTOtséíj ]
ut^aii »";nnlkozís>bt^ lépett a moszk- \'
vai ícn^ei követte! és közölte, hogy ;
:i leemt^obb lőrönimel Jcísa felranni i
;i diploniiuiai kapcsolatokat és fo!-
ajti:iij:í :■. kölcbönofl k"

ü
áUünrirfcár fo-sadta.
fe adópengő árfolyama
A pénzügyminiszter március 2-án ; érvényes hatállyal az aciópengG ér-; tékárfoiyamát a következőképen ÜU-1 piíotta meg: 1 adópengS egyentö : 10.64 pengővel.
i fiagytefjesttményűgyujfómágnest
j állított elő két návag-sztrelő
j t\'suUírtökün szfikcmWrckból ala-
! kult bizottbáe eiói; ítócz Józsof *VJ
i Jónás Pál S1AVA(S-B2en;lók bomu-
■ látták föúves nutnkájuk crcdni^nyét:
tIjit6ü jtóá
aes*. Ezt az iwilóklícw. ^xjn2iri- &. líáz^épnkhoz (m <»!ftósorban trElrtorok-boz núikülőzhrí^íisn alkatix-s^t iht-
■ -s t líohch g\\ \'u lebónitóz^ja H utt
í;\\Tjitomíiííiie.->>i. hiin\\"a gupkocaik , ts traktorok ctóallitfcxtt ÍJ b^b-tlcnná tett volna A IxjmataU. u^uolta, botr a \\Íát,z fe Jonua f< l*. -nujtó-nin^ncv\' poiolni tudiii j BoUli £^viti"td*in\\át <& Hx&jbOTnhcrdb ®*"" j3r&aük t^niccsss i/\\ ürtüSíitóI nfimes^k
hanení arra is szunrtanafc hogj az 1 ivitelunkbcn
Irodalmi Ujsag indul Nagykamzsáfi
A/ 3H4f»-j"* inüxiUH riatalsdff s,t 1 ni fii\'* \\ x iy4*J niíi*\\ Hi^ idusáj^ jt wmk. n ■• Skrra íi\\ íU 6*TÍ.«>K-tf^fi -/ Irodalmi C jAuf
bmtei -< szo U^ICIMÍ kuli tan-nunk kai u jh-uiftiuilcel boív BZSI-í-^díin urnl\'n-suk i íip szói niio- ■ ilenftle /s\'jfrui tesjMÍ\'^tse\'l "> ítMó amrolattal üzemben
\\/ osi na.^r íaiu «s a raiw ■
iet-bcii aka mnijkídkodrn a oagr-
kiui2t>íii írod Imi t jság BinBjj\'
haladu P£o lcmm.J m«? uini my-
tatni airoh-i elotet eroj^iez mi-rtin
(tpolni 3n\\ r] i \'iza.nvn\'do\'i Álla-
moL. írod ti nat .oiadáM ikar hozni
-i *sti es SÍ. Ihn i doigoiók sorsiról,
akik életük varejt ékít" adjak %tz al-
kűíó m unkába. ,
Az. birodalmi l\'^aágc a hö olfaító-ióí íámopitást kur, hogv értclccet tijorjenek Csokunai szarai, amelye-wt -a sjserki^zíő. \\-oztjiogtKidolatnak vett: \'ífcrt nemzetetn jayán Öol-qozni annyim óhajtok:, amennyire oiülök aríiiaíi.ihogj\' magyarnak Szü-lettüin; az *>rt3JomjiDk podig és «z iz!i\'sír«Jc g>-íiraj>ít»sán inínd Örülök i\'n, mind nninkálkodom«.
Abb^p reinC-üykadünkj\'ho^" a JEÖ-zöaass lámoirdtasáTal az első szám íxtrótelt-bó) a kovcikezó számokat is tiiftcjálentethetjük. KH számra való jniíirosunk éso?\\\' kis-tóksnt van.
si dakunaink en-en-■sciiiénylioj;. fognak fu-y.óii\\\\ (niárcius li*., május 1. stb.í. Amennyiben \'jzonhan a Iiö2önséa: té-\' ta leltotÓTi\' tc*zi, liaroiutíift \\iigv kútsor jelcnit: me^r az ffOttalrai Ijáa^-, " ajntílv moffott tseai i>irt, sjm í^vcsölet aero jill: az irodalnir.t ?zci«tok munkája hirfci »íl«tic Mind-m radományt » sajtóban
vué&Eiuik. \' Minden irodalűmaaűrBt* olraeü 82i- úá; kúőtt innod *

1946. március 3. :
ZADA
Hirdetmények.
\' Gyermeknap :
\\ tesz vasárnap Nagykanizsán, amely \\
Tataival* a Nnytautoái mg-ayiló dolgaik iskolájáról
~A márcnth 5-én maguyíló doljíO-rúk iskolájáral kapcsolatosan irnin-k*társ.imk relkrr^sto Koítiní Ferenc tínzs^ÜA. aki A tja^kiÍGiitöS\'-frü ^ultureyemiaiyiú! arkóvoSfcazi nyilaí-fc\'3-.caiot tót.";:\'
n.ifiiszU;.- ÜK <>!\'>&\'* bibiben lortTIl-;3Íái:i)s iska\'atoíortn »ifQJÍ3&ítés£t;£ ;«o!u;a!í :• ken vth\'kcraső ■ felnytt fér-í íaku&k <í* \'n^kook, akik , — noha íiie2Íí*iu!ő tehpís&Kol rond-\'lkcíziiék — iskolai vi^zBttséget önhibájukon
- kezástr ranuimánvaikat n-\'Ha "fetó-hotték be, megfelelő óimban rövidebb szor-jairot iiIöVeí, küir>nlpjíes renddol múk&íő iskolásat r."ivi-
dea: s dbfrrozök iskoláit - i£t;>i-i«tt;
- A (!oi?oz\')k ii-kuliii :i KiUTíik.-;?/) 1.::\'JÍ,I!ÍJÍBI kapcsolattnn és oszialyok-
i-^v\'líL\'osrtalvi.\'A polgári -iskola i - IV. osztálya," n tanítóképző J~-V. csztálv.i és 32 óvónőképző \'1 — (V. osztólya. A dolgozók iskoláit a nia-líyar állam tartja fotm, do a vallásos .kíizoktatósügyi ininiarter epgo-dí-iye alapján -szervezhet és .fenn-:,arthaí mai. iskolafenntartó -is. A * ■ginmárium vasy polgári iskola olső osztúh/iha felv^ltotfi míndon olyan férfi vagy nó, ki az elemi iskola IV. <mtál>út oivúfiszl^, IP. Vfbtívít teVfUötK," de- 45 C-vasn.\'r! n?m idő-.\'obb és\'yaíaíaslv fosjlalkozási ág;ban
— A-dolgozók iskoláiban a felvf-
tolro mindt-ndanulóűak szeműtvesen.
kell jjoUiDtí&znUt-t-s ^i kovoíkozo ofi-
umu.TOkat ke]! bouyujtania: 1- szü
letési aiiyafefmwi kivonat, 2. az olözí
t3iiulmá»yaiítil szóló hizonyítvány.
\'A. afccnyérkereso" fó^alkozús\'igaxó-
lá-a. (mtSíkakOnyv, cselódkónyy, köz
iig elűljáróeá^, üzűtni bizottság iga
zolása, munkaadó^ bizónyitrány), 4.
u \'politikai inf^JÍKhíitósáí; igazolása
(űüzolóbizoti&iű!Í hstároziilí ICÍLZO-
lás alá "bem cső í^yénoknél. az üíf-
tékcs előljérósij, azakszorrewt.
uzcnii bi^otísÁsc igazoltánya).
—- Á.\'.<lolg02olc iskoláiban felvétoíi ilij, tandii.frjzscadn nincs-
- A dolgozók iskoláiban t>gv fisz-
táhban IŐ—AO-UUIU1Ö veható\'.fíl: "
"■-■ " fkoTdukálO ofcta-
! (a/ív ts i/jasdgi eg)VSÜkttk. hogy
: HÍ1 / i KUmi: a
Etmoo íntsucm
S
; gyár értékeken: a gyermekeken. U-1 rű.s-í/aí: Í: táron mindig kitett ma-
hó S-eo 12 6reig mcEhossabtStotia
T»domiso::\'ra jutott, h "" a Köítl-iltó ilivlláJ
■i árvákon, ükikfi
— Kvaiként kéL osztály ví-gezli^íó
*?i, a lanulmányi idő osztálj-onténí*
le^Sább 6 hóöap. A nutn tanév :
miircíus l\'iól auguaztud^81-ig. a
*éli tanév híopísnilcír l-tűl Eet>ruár
i\'éavií: tart. t
— A ú<A*}ári fixit\'skoíaval kíipcso- \'. falaz Jcügvzú}: ixkoláyibaft a\' tanév-.\'yitŐA jnáfciv ö-f" délután :"> <íra- !
— Aru:u najiig hoiratkozoti az i
elMÓ oáztáivba. ^3. a második osz- |
tályba-1*2 tanuló. Ai: etsö osztályba !
töliát feirchstő múg 7, a második !
íwzltilyba lSAanuió. ]
-r- A\'taiiitás délután 5 órátóí csto i
í> óiiiíf tart. Az előadások 50 perces l
tauitási órákban ouztúlyonkúnt és
belenként 21 órában folynak. A \\
!«ti tanitásí órákat S napra oíotíZTva :
\'utrtjuk. Iiy niódon a tánaiók egy
ítafaad- délutánhoz jutnak.
— AtloJíozók poígári iskolájának |
taatenre a mövelődéai cél 6s az !
iriJTieratanj-ag tekintetében a polgári ,
fiúiskola érvényben ik-vó tantorvéhez \'
^3odik .
— A taniiás, sxúinonkéEés. osatá-
lyotóü, tanévvégi ósszefoglaíás stb.
álíalában a rondcskovuak iskolája-
ivak Ryakorlatu. \' \'
A dolgozók iskoláiban nyert
liizonyitvány z rcndoskoruii pyil- vánosjosa iskoláinak bizonyítványa-val azonos jogosítványt tul "a tanuV tnúnyok tovább folytatúsárs.
— A W.iutMldlUl ütíé»l MutiM.
Vfefeló átöjiris hambtton tiúai é\\tn-keWJ dtlkdetí tzél, dtlnyu£jtoa felhöaö-
A hÖmfenitlot űíe yütodk. BDd>p«taii ^i 6 o« 30 p«ttT^«
IpauroshSr far&anQi etffe 3*On es/e 6.órai
krónika:
Solyos motorkerékpár- —-»- ^ szereoesétensóg
Morgensfcni Fereac- i«ieskedó, FÖ-ut 10. szánK\'ateíti lakap, aíd-motorkerékpáron\'Kiskar.izsa felé haladt a Király-utcában össieQíkÖiÖtt egy veié szemben teijes sebességgel fcaiadó teherautóvá!. A teherauió a szerencsétlenség után tovább robogott. Morgensterat, aki KndlrfvQi suiyos sérOIÉSeícet szenvedett, éíet-vesiélyes áííaoolhan szállították a IcórMiba. A rendőrség igyekszik ki-vítsgiíni, Idoek íiIWjWl tSrlínt 3 sztreocsétlenség és erélyes nyomozást indított a teherautó kilétének megállapítása coljából-Betörés
Szabó Kátaán, Szabadság tér 17. szám 31*!ti szabómester íetjctentésf téít a rendóiségen," fcofiy mühelyét 22 éjízaka folyamán ismerél!^. tít-tesek teSjesen kirabolták. Soí: iíríi-Öltönyt, , siövetet, orosz katonai egye^S^t vittek a bttörík ma-giikkbá£$fk utóbbi időben elszaporodott betörések tetteseinek feigön-gyöütesére a read&rst-g a ieg£relye-sább intézkedéseke! foganatosítót la.
Möfftnt Muklf
Szerdán a kenő omí urakban kí-t
alak surrant ho az Oraneyal pósr-
sKCrtár kapu alatti ncivíségúliu,
alwniEÓ;. el akarták vinni Pora í\'<--
aawnű ííj\'óí^\'SKírOíütiö bundájút. A
znő, aki az inspekció.--
j lartózkoiiott, fölfigyelt a
i\'e és ^>pon akkor nyitotta* ki az JKÜí-\'aniikar 3 kei tolvaj et ökart ilíaiuii. A tolvajok, amikor meglátták, 3 íjót^-BzorésznSt, « Bundái a" ÍÖldre dobíájíés- kirobaniak\' n. kajMiji. Pora Forémsr!.:- utánuk szaladt, da utól-*:nii óket már nom tádta. -Ei(;- szembejövő .-aibor özosbaii batáiozottsa fiqfi*inori-? az egyik alakbím Mukli -Íáno3 nag^\'kiinizsai, Kö!csej\'-«tca 17. siám alatti lakost. Följelentésre u rendörséft- etóAJlitníta, Mukli Jánosi, oki bevallotta, hogy társával, KintoiiT csic3 Isti-áíinal offvütt montsk te a ^\'ö^\'fisjeiiárba. K« haliraíása sovin raíSiot3. mintha lopási "szándcit ve-zeih* wolna. Az cüart* rpndőrtisztvi-í»16nck arra. a kírd^\'ro, hoc^- oií-.\'-rt menlyk bo a, ^jö^-szoríáxbá, kirlé-^itó válasxt ^ani í\\lukli, s^in 8imon-laiirs adni\'nem tudtak.
Mukli János 3 rendőrség olfitt. íicm ismyrotíoi: cg>iSii, mert 6 vott az, aki november 56-áji a Szcjpet-.M?kr5! Nagj\'kaiiizta falé haladó ?m-fcensfc^t ns*síí«imadta, leszorássai fe-iiTegjttc, péna?ifc:t, bőrkabát taikal »\';Í etüj-írt értóktáRQaikW elsredte; Anniik idoiíu statariúlis birösá^ elí-akflttúk jíiliuuii, dó mivel az értók-tárp;yakát raéir elíojrása elfítt a rend-w-íterc küldte is bebtóonyosodou. hc^Q\' tettíjios clkü^-ctíísokot- részcv voít, s^aindiábra\'helvezték\'. A rend-yj^Otr a tos^íisobbkíirü nvomozúst iíiditjit ííiíkli olőófetúnsk kiyiíuyá-\'iásáni, aki a iivilasrilág aiaít i» ás;>\'-iátszik tekintet vas szeropet iátszna-íoit, mert soláin tudni.vélik róh; hopy mint SS katona tszol^áll. Az utóbbi idők .besurranó tolvajíásaí ús botórúsci indokolttá toazik, bőgj- a reiidörsfej alapos vizsijálatoí tartj*oii üukü János tó társának házatttjáo.
I Felhívás a fóldhözjuttatotiakhoz!
! SHÍÍ érilokcik dŐKKTitósétoV IS1.00Ö ; — 10-ÍG. F. M. rendelet alapján 15-
| Cjnzdasáci Iskoia ■ (Adv Endro-ut i .n a. szám alatti) termÖion 1946. ! luárciuri 3-án, vasárnap délelőtt 10
BizoUsd}.
L h4 10 íi dMtílM m«nl kezdnte! ura untató ázatnak. VattMg.


10 őntitor ta^Si^t
d. e. 1
1944. El. J. A. 35\'Ilfi. irio.
Hirdetmény.
KGzzcteKen:. liüéy 4 KecBZtJl Kőim
aíitl u 1946. ^-ríebraír^ 18.
kell 1S30.1946. M. £. ué d
í mindattól, amire szüksége \'jxiua:, i hogv megnőjön, megizmosodjon és j tagja lehessen annak a térsadalöm-\' nak, amely tulin már jobb körűimé- , f nyék között építheti éa teheti naggyá i i ezt a lerombolt, koldussaroan levő j szegény haztinr.tt. Segitr-iink. A:;\':s- ! ! suk ki szívünket *-■; nyúljunk flyan L- mélyre <: zsebünkbe, amilyen mélyre-; j csaA: tudunk, mert ezzzl építjük a \' \\-magyar jövűt.
j /Mindent a gyemeketert — /t\'^yojj \\
a 9.6ö0n9tó. M. E. és w 501Ö46. M. £Í Siímn rtddclfieibta mcgdOl! \\- ■■ - \' leiül ; \' \' -■■■•■• • ■ ■
a cseletn/ű valóság és ne csak jelszó, \'
\\ amit annyit hangoztatnak, dq ami \\

üres. eltfínij szavok vannak. Mindent I a gyermekekért! Amit ériükteszünk, j

— InUrnJütik ,rTíf Scsulcb Avfalt
A twiitikni n.-ndórsOí: a napokban i:iffír!:á\'I.\'tsi niíiniiSt tett\' fo!yaraatb:i En\'if fíomaák-íi Antal, otmándimsatai icIt földbirtokom oít?n. Az intorná-" fi-*. okáröi ;i politikai rcudőrsíjsan Hiinden í^lvtlá^o^itúsí iii»íta!»adtak. Gróf Somssicíi Aiiuil L-*»ifirt ta^jü volt n r.nvj\'ksnííKii társasá^okn-ik.
— A íTejficktpiliuiy fi-^Lii*^ Fíibt-
vo-n1 nt!:-di?W r\'s:; esy*rüjrfefc vweSfiil,
melyek ti érrín>o;.n \'.iví tötvé--vett fj
rendfíeíeV ítíeipiit^o n űVcdíiÜb\'t a\'ap
Mbi! íJöTKii!É íliHítjév
£d1ö °át£k, cuitoinák, IMUHA, Hái«uju(E^ Mk és fgyíb műtárgya}: él tewüeiíieti anyagok *3 lebaerelfaék. vatamíBt r--*^^-\'* és btlvíxvtóelmi jeleiWwolgüat ■ fciílill&U távíicsiciű- bfrciTí\'eitt^Jt : toitíiílk. ugv«i;i:íii a ÍJtiíIioícri i : íait\'oniicyiiii* negrongaltsa, !i \' siguk föbénsitJ\'^si vegy íritlíu-. i köveiéit kn^eiiÉivü csíiekroényböBM | (1^201346. «. E. ueAoiu renddel «.§ 1939: II. te. 206. §.f. .
mtive* a Ic\'B/abatJU\'ft* a^r, uy \\tlen lelhivAsom\'iM *?é \'bifil Itöí;6i
l muntt 10
fcslinms aiányi- í aukL
5
ö\' iíitikirinalíliKi slapíiótajdcirtík néríw l. Aki itlhiv*»own»í.- Ke^
a VJSjuíIyáX, vasúti jírímfivEli. . ;. iigy toiutj hHaV, a vjsotí vssy a boss \' kti:lrk«tís cé!ját woífpíló. egyéb txrafe-r ié«k. iclwereWwA ■ vsgy ewkhet mimi), 1 Ur»-alt száfuléko& raegtongétía, ipsA-i i tín az ilyen tiigyaW Y*£5\' a Vmtl ttwa.^
látita rendelt agyagok jogtaítn etta^fr i- niÜM által tifíf-vetttt kCcvíszÖTB CJW-i\' nény Mntettéjc Í3: S0/19*5. M. E \' ! Ka<lclrtl.§ iwkl.be1-—"- ""- \'
rétesek, Jirómüvrt vígy
/. t-lszaporodöu jo- ;

ts, V»(yy fcnnUrtisÍM radt { Tal«n eituUjAmifíí" iUii *■; KMÍbfö cscltkKÍaj- bBticttta 5
hclyrciBilís anyagot Jo kOví-tett kP:
kivü! károí rnüköcíésí-t >.ztgoi\'u rend-,; s/cHiyttkkal iavokszik niís*ak.KÍií- ]

80:94 . -
bekczdtK Btk. 43*. §.). J
íiíjik, W.-íbbí légi íáróaü%cií*(í*| ítíozó tátgyik BMgf««<ni«IIM»1 i lO^estelyil cidfcknííny fetattifíK
hez tartozó tátgyik meg.-oi^áíSM II
követeti íiOivesráyil cidfcknííny btts
(Blk. 434.. «4., §. Í839TTŰ. :<- W.
„ a vilLtums energia feilf*zléséft,"
it uitt\'Alndésrk 1 sítc & elositáiir* •zo-g&ó *
"lienítsak az olsőfolíti ítMiilóri bünu- j tóiiirósá^nál jat cl a kontár oUjn. t coincfali a\'I;^s^Í£orubij büntotés ki- I
bjiornáláflijiv.\'tóliitotiteriíszt a\'rend-\'I

. , --- --- .7Í1TJ, llOgJ" J
a jogOTulatlan \'iiviiüzők. atcik tííz- ! •-fhon isol&\'i kwLeiozeitaégükne-k n^m \'■ loszn"ílc eksietvs 3 Sesráiis iparosgíig- , nak níSjy liÁrt- okodnak, >cgvonló ei- ,! liir-ilás-ii,i c-sn>k a fuket<-[íiftt\' vs\'mi-
kavetttl köiveszéltii cjeltómtoy tritetttt«i <193! ■- XVI. te. Él. §. 1939:11. t ~* \'"•
336. §. 5. p)
A rtteiöobirisfeodíis kltejtí lekntény küikttre es « teíiesdieii
ez i:\\iz v«gy brfviivííldiai t. . shez vagv feiszcielciííicz Urtozö, v irviivuaéiy elleni védeteaésre tend íjak tddntcléücn -e!követeti lopfa ti tere (Btf:. 333. *. 1.8201946. M. E. í reodclet 2. f \' " "*
Faip«íi célokra esiiergajiado*, m*TÓ,;í&et es vj valamint kfinsycbb «?ek«re^ ^tótri bea lcrmfisietbenlckkct is íaelaca, Q isi Imre KcsiUtólv, Í5<oit-u Ll si-

MimkiÍK SK ijajnoki ;óz&. Az olŐméi-közéi1 érd^es-Í^O a MAORT részÁröl CsT\'ngai,, Stfaclia, Varja, üoda^ M&tj\'ás QÜQ,1-.I»T5 játélíosck, UJJ N\'TE" r&izóról Karcagi, Szítkelv dse^epoltotésc. SpOftembcrek ;m>^Uapitása ?zeriut .,., „>í_,-^4..-.„.va nap érdokosségo.
a Nigy-kanizsai.Utbéres Erd£ 2 órán a város&za
PrfW Lege»
5B

évfolyam. 53. szám.

M3gyk8rizss, 1946. március 5 kedd

Ára íöOOO pengő.Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Benoz* Jenő
TcleJoa:


A demokrácia mellett tett hitet Nagy Ferenc miniszterelnök a Kisgazdapárt iparos-csoportjának nagygyűlésén
■ Oroszország nem vonja ki csapatait Észak-Perzsiábót — Attiee rádióbeszéde
Ni-jy Ferenc miniszterelnök vasárnap beszéd a t mondott a független kisgazdapárti ipirosok nagyoyülé-sért. Kijeieniette, hogy ■ kormány sok mefloldnirfatlaniuk fitiző nehézséggel küzd. ő egészen komoly elhatározással vette kezébe az ország gozdisagi éíelőnek talprsalfttssét és minden erejét megfeszíti ■ nehézségek leküzdésére. Megtesznek minden olyan intézkedést, melyek alkalmasa:; fennének a gazdasági éSsíben kívánatos nyugalom £s fejlődét megteremtésére.\' f magyar nép a felszabadulás útin i deraokra-oíiMavJfosztotta életformául a legszélesebbkor demokratikus szabadiig és jogok butosiiása mellett Mi magyarok, s demokráciával fogunk tudni ugy élni, mini ■ világ bármely más népe. Ezek a demokratikus jogok biztosítják i mii rendkívül nehéz időkben azt a meggyőződésünket, mely a kotllolóban nyilvánul rreg. A koalícióra szükségünk vat-, mart az ország eleiéből másképp nem küszöbölhető* ki azok a nehézségek, amelyek leküzdésére szövetkeztek a politikai pártok. Szükség van a koeiicióra azért is, mert a különböző dolgozó oszwlyokat más nem védheti meg, mint a közös összefogás a rendkívül nehéz prob-faír.fik megoldásában. Rendőrségünk és minden damoknijkus inztézményCtnk erőtlenek lennének, ha itt újból fellángolni a politikai küzdelem és az osztátyharc, vagy a reakció. Védelmet a társadalom mindén tegjának csak M koalició nyújthat. Az a m"g&yŐz#désem, hogy nem szabid bántanunk egymást, eiaig közös bajainkat meg nem oldottuk. Éppen ezekben s legnehezebb napokban nem szabad megengednünk, hogy • közönségben nigy feszültségek támadjanak, mslyek lehetetlenné teszik a társadalom és a köz érdekében i if«jt9ndő nagy munle*t.
Egyél kevesebbet...
Sucfapestről jelentik:
Cáfolják Széíasiék hétfői frhég Az adópenffő árfolyama zését
r„ _, _ . . ií\'iíj\'V Özúla*ii «5j t&csai üs^-í; ......
nvo! ügyben. Az intarpeilúló kC\'pví- ; lafiökuáir elterjedd hiickksl olk-sitV-t-
.-ííó ozirént-inté/^tt térdcsokel. ho<>- \\ hca sz itííct viHrr^hajtfeáni h.\'-tíCn
■AZ an?»l kormány tiltofcowrtt* a ; j^m íwrül 8ur. Szüksépjs u?yanU
i poliiikuaok kt- ■
tt-e líhíésekpt » !
;!-«: niA-.\'.lt-.iL- /.-_
iii\'t-t a tonncti* natrvsáípi fel Öl kijpi^ateito, ho?; ■TaíabínvBlól napi !XX( válton -íze;r?t vár. A núny^s/oK Í2en kornolyan ■veszik a széntaatut «■# a Té-ijobii kilátásamk mcirnmiiak, hőst a ícrratJúst a kivánt 300 vn-ffoiúra telist foí«r.7lni. Me* kűU.sok-. Kía; .\\a-v- ^zOi■ozlli ciöfsszilí\'^iiuktíi. - jiion-: iránvíítíit \' (\'ol\'a *" ÍK\'\'í>\' tovább tudjuk fokozni > a ;cniü?l(V.. A/ iilUiiositott szén-hányükhól lüiaini ivsz\\viiyi«rBa«»go-
.. bánvászia-
áii irattá az wikan* Oüllt\'kéniiííket osztottat srót 1 közöttük. \\
Attiee rádióbeszéde
ioi/f/ow, március "J Aítiio miniszterrlm* totmap este rúd i^fcoaz.\'-í\'-et iiKindoít, qrady ben i&iufOZtatta Anglia rósxire a frrföv KOttübb tfírmolt1?j ihadjáratot &* la\'rtt1 : \'v szakszerprzatek&í, lia^y hnak fel minden olyan gyafeoi\'Wuá]. JWÍIV JiKt^nchcziti a\' hékés termeléat- A. ; mi-népink:--* mondotta. —■ akkvrn
keli <aoifl\'ix-»rTjii.
interpeilicEók az angol alséháiban :
a spanyol kivégzések ügyében ;
miatt ..
>rszá!ri politikai elitélt-\'k.ÚT- j hozáain feiizkb-^yclmi ron- ,
<.nk:\' kii^ícsHtísa céiiáből.
y. * ■
Oroszország nem vonul ki északnyugati Perzsiábót
A Ivrit kiUügymiijtSMífiiimban^-c
dt«i"tí*5í, uielv"szutijit az orosz csa-pt:ofcav egyelőre nőin vonják1 vissza
tíuy. \\\\UTj rondkivül suiyosn^k tart-jftk\' :u oróbE lípést. Tocnap y por-Tsia: pariabiout isrrn\'t íV?teűft iV
<Ít\'->- •jf.-i-jcssKi\'-k .a biztoriááifi íaiiirn j
A spanyol jegyzék kérdésében meg ;
nem történt döntés . ,
fly
ki a németek ai Auschwteban meg-
üft deportáltait fogaoraibó} .
Hamburg, máwiiis 4 •
ÍL!K!);irjrr>an Tescb bünperének ■
iíirp\\ali*sán- telvüjiVsi Mtoií. az a. j
r-apf\'jnyrc került- adat, hocv az uu- í
sch%-iíeí» deportiit 4 aulliö ember. ,
fogPorá;ÍMÍi a németek össaísan 14 ;
tomia ara]t\\"at szedtjk i;Í. Xésch a •,
ct\'-vrfársa volt unnnk a rillalatcák, ■
mely a ciklon B-gázt áii itt
iáíótibtb

repüH,
CííIis^égTSr ííírje foí :iz WHpri- rniónjt ár fenyegetó .\'liínsóí; i*síirc. Az aüh?nkai társatfei- mozsatoin tofcjtlezott, meiv- lszava t*,- szól: egyél ken.-
Szükséges
a iiürnl\'enri\'jicfíifetkiizi hirwsij; n:i-títrozaífe, it*ís>\' az elitóíi háboms I*ö-;ii>őket- iwm kívánja kih;Ul?2tfií. Ez
aétt me?.
L Budapest városparancsnoka ; ankétot tartott a járványveszéty feküzdésérót \'
}^yzt M<^vitatte a
üjar onwokkal * iánráojTe^ély
foi.ü2tlé6í!t As a szoks^ee mtezko-
^Í h h
:, hánc9xtutü9 hegy orosz J
na!;.- TSjWtozteíás után kyzöftí>kr j
ht/zy .iy uipesti í-s * j>ar.sz3ntlórinci j
d- t\'íltji budaposií kórházat is a fő- I
i)OCSli:iV!,a[.. fi^kirűl

MApISÍÍ 1-ohiiniiBiinl.ásauUu:, akii; clsűtKi^ii jetartteztek, ho^y a bá-jsyá«okraf; sefrir^p.sk. ia termelés f&* ; Unzjíí\'áhíui. A bányúszizormzet rí- ; .ünüop-\'Jycsca fogadták ay. rt- : scsüportjivi éi fc"*zön\'

neMvt. 1zy ttkarják elérni, hoiy. Awcrücá műié! több «fclmiszert küliitKKtscn aflaníljíreintiilra. Az éle!-rtiű.Ti3?*i nkció :\'íít*h Hovör voft claCtk i\'il!. uiíi ki jelenlétié,\' hosrv Arnnrika (■tolmiszerfogj-aaztftöát 23 ss^zttí\'í;
l:.il car/kkcnttihl -ksH. Ftíszólitást hi- ! i-\'-xxck Kanailához. boj^1 az 134$. év- \\ lion torni^tjí^ji lO^h t>ufiH^, Timi* nz \'
A p&nzQgyrainisiier mArcius 3-1Ó1 érvényes hatiíiyr-l az .\'•ddper.j>A ér-tékátloiyaiT\'.at r: ^Ővetke2Í:liíp<í.? állapította ítsíii: ( ad-*.p53g^ egyenlő 12.15 pen^\'-vcl. Széncsata Tatabányán
Uán Aiitai iporügyi minis [iíeiílhU>jn;t:i T3tihón&tf\'» «rtic
3650 amerikaJ szeretetcsomag érkezik Budapestre
Illetékes helyről uytrt c-rtesülés sztrtnt svrjci suic-karaván érkezik Budapestit-, amtly a bázeli GondranÜ szailtirrár.yoíáái C:g tfherautúiv£l 3650 amerikai szerelcíesemagot hox. A szülitírímit Anlwerpenben hajózták ki, vasutón vitték tovább Bázelbe, á Oondrand-cég

A Imriap^s\'.i iiij-phiróság Pálosi-Laju\'a:Sa inul; t\'-v djecomber 7-én hír-rfocett itúíüiet Rajniss Kcrcnchek, :i nyila* kormány Tolt kiiltusznjinisz-Icréuok Imnpcrcben. A népbirósáií kótíláhuÜ haUlbüntelúitscl Bujtotta Kajnissi, aki ns tíéíot í-llen feilcbb?-zctt. A NOT többrendbeli háboruh C-s n5i3ol!ei)í>s bünlettbon ugyancsak búcösnek találÍE Rajmss Forepcet fo kútélúttaH halálra itílto. Rajniss kc-•r-TÍmct »yrt. A bíróság zárt tinács-

, kontói után iiojta cínf-k közölto. ; ho?v a?, iratnkai az isrfizsá^ÜCTtni-; nisiíer utjáii folt^rjcszti a tózuíraa-
■ SÖÍ ei nőkéhez. íBejniss ceekuián a A
körié: ha nem knuna Logjeünet. a
balái^íinícíC-si eólvúva! " hajtsál;
■ vú^ro.
■ Festő lett Párizsban a „Szomorú
P* szerzője~
A „Szomorú vasárnap* cimP c-,0-
! da! nemcsak Magyarországon, hanein
; az egészviidson hatalmas .kairierf
i futott be. Ennedc a híres pesti dal-
; nak szerzőjét, jávor László újságírói
j a nagy siker a Iér.y városába löpi-
i tstte.\'ahu! egy időn keresttC! maga
j is nyilvánrsan énekelte dalát A meg-
! szállás idvje alatt Jávor festő lett
Párizsban, jninthogy írnia nem volt
; szabad. Álnéven feiratkoiott a képr
: 2Ömövésreti főiskolára. A íetezaba-
; dulás óta két kiá\'Iitáson mutatták be
í képeit, ameiyek a legjobb raesiereV
;■ művetVL! eeyíiil kcrOUek a tárlatra.
Péntektn cste kivégeztek
betörőt
A " nwrtönitéló birósáa ivntekan lillan ,kr,uMiltati baiálr:i itélto
■aki li^ys-liaeí- kért. A , r«>sú^ rahrt kegyelmi . .-íat nem HJiniofta koüvctnirt;. Az j itélííii;t w1o t> írakor vűcroiiajtoJtók.
i Felakasztották Pátffy Fidélt
; Pénteken délután hirdettek ki ; ÍT« Pálffy Fidél, a Siála3i:kor-■■ mány füidmQveiesöjiyi minisztere i etútt, hogy a népblróság jogerős i ha\'á\'os ftéJcte végrehajtásának az [ ál!::;nf<5 szabad folyást engedeti. A ! Qji-as aiisztokratít szombaton reggel U1 9 órákor felakasztottak.
■ A magyar ifjúság szózata f
j A FüjweitcJi IfjuKác, a KALOT, ; a.MADlSSST» Magyar OsdAéB Sró-: >«nséít, a Ma£[var fijr>-etonaí és Fő-1 iskolai Ej^csuJetok Szövetség, « : Xéjn ífjuháji S^ővotsée:, ■ a Toljíiri i Demokratikus I-fiuséít, ö Rcfoiiuátuá ! KIK. :> SZIM e« n. Szakszíirvracti I líjitóttsi fc? \'l\'cjnoncU)Ozí*sloir: közŐ*
tülri-ánnya! foniultak a masyar íf-; jusíiejbóz. Ebbon ^beielentQc a iűwoot ! a £a.sbíi3iusiszellemi ée poiítikui ms-
rmivünMiiimlí W^teírGS ffítsxiíiiiolii\'-: MÍwrt iV uzóri, hős)* » káröí soviniv-1 must icazrjairiatiKUVus. zx antiíwío-
miüzrpusl pediff a böicsÖDos meg-: becjtülís ós niopHTós szclknue ?álts3 ; fel. Kúratpiifc ;: hábonis büiK^".k
Küldünk a rfemokrú:i« ;írjdn:i\'-i\'jo\'nvk Ifhci-sülöi e^lten - mondja ;i kiáhváov. - Mesrcdjiik a főldre-formol, tánio™itjut- » f\'";l;i tminká-í.itil, az \\ú Os rí-pi eazdi\'Jial ifi az iimri munkásságot ogjur.ín. n meg-(\'■llietíBÜkért folytatón harcukban. : Kíjvcti-Ijük a 4na^yar itcp ^-«!5kbÍ3Oíi
; rc«IícióBoktói.
A kitUtránv i«r régzódik: .\\íunkát. btvsülelst 0." bi;a\'niHi kv-rünk mindén maifvsr ifjútól wá icnivtól. SxoIaúljuK inirniannvian
1 n«i(^ar fizivrol és aia;ryir k-Iiikol liűaiinlcat a ixihéz itiói..;n. Cj tánti-
i (iáimat, uj népot, uj nucn»3Sc4 keli leiv?ia ionunk aniük\'tudaíáhaii, liogj" uj ezredértíí csak tiszt? ei-kölcsó, CK-SÍS&IOS. domokratíktts ifjúság- te-

2 A U A*

1946. március 5.
A két munkáspárt tiltakozó nagygyűlése a reakció étien
Vasárnap ötjleiőtt a Ssoríáldrais- ,
kraia ÜMrt\'iliasrternu\'t brijfison a«;^- ,.
löltú I::i)aljn8s tinne-j; cl^fx tartotta ;
n«Sí tiltakozó rjaírvtryüi^sóí a. >1V
í^var Kom mi; Hintái"\'árt fa a Saociál- :
Párt a tnuKljobhan elóív- ;
tás»t iin* iiw j^
madni »K ;I roakt-iú, anioly ojíy«»>í"
mir a sít s7/-iíre vonsáosa .<ü£í :*
nemzetőr. íj;izd;tóiü;i-if-isín támadnak
ránk,, ki Akarják tlí^iiu^k hji^núlnt
azokat- a cazsá^oíiat.- ajiKílyeket ói^
kfrt-pUefc d, aT.l » nyomort, atoib«
6!: *;níi7.flottak beruiüitkűt, mondViíii:
ho^y a cJcinokriíi-ia nv-^r A Jolcwsyk-
nak\'Hcm íud tenyeret bíziositani.
ísinorjük :nkr ezoknt a foffáaokat,
mt^tenultuk £s üpuen ezu\'-rt n.mgod-
tan íUUthaioníslíosy bírtokáljíia T3-
tryunk mirkUzoShak >a fe^vverokjiok,
ánieiyekkel ezek ruca ví\'SekoxDi is
tudunk. A Trianon «fái)i Mac>"aror-
ázáson 387.000 kózttszt^-Uelú volt,
ez nia 300.000 lút^zánira emolfcwioU.
Mmdon ífrari muukásnx^ három
ÜyeTi tiíztriftflóeltartiídi keljptt vál-
lalniu. EK isry netu naraiihaíjí 6|»l»?n
ozÉrt rooginíratha^itlan líövűBBlt^únk:
ki s liÍFatalokból a reakcióval. ,Ma-
*yaroisjű£an n»n bitó több 100.000
küKtísziríselöriéi. n\'többit- más lia*z-
i»e munkára keli beosztani. KGve-
teljük a teljes kűtöíí sazdá|kí)d;i«!
mindaddig, amift a ^azdasá^i heiy-
. zei nuajr nőni cm<rívlí a szabad for
galmat. KőroteJjük. ÜOÍTJ- a B-l:síá:
» szaksíí>r\\-azott4í Tí<ísaitsék el, nwírt
ük ismerik \'Ie0oí)ban azokat a reak
ciós oiőkft. ~:mifl\\ek akadályozzák
it jVi
Á polgármester első ktsfcanizsái . látogatása
Meglepő\'volt az a közvetlenség, ahogy az első találkozó megtörtént Kiskanizsa és polgármestere között-
• Nyoma sem volt ax ünnepélyes cí-kornyának, nagyképü szónoklatok-
\' nak, a volt polgármesterek hiúságát kielégítő pompának. Pedig Kiskanizsa szülöttéről volt sző, akit jogos tQszkeséggel fogadott Kiaka-nizsa népe.
A földművesek csoportjai közé vegyülve, minden szónoklat és nagy pózolásokat elhsgyva, egyszerűen és közvetlen barátsággal. üdvözölt mindenkit a demokratikus pártok által megválasztott polgármester. Piánder László, az Olvasókör elnöke szeretetteljes szavakkal köszöntötte Varga Józsefet, aki rövid pár mondatbaif válaszolt Kérte a kiskanizsjtiakat, hogy vegyék tekintetbe a nehéz időket és egyelőre a segítsége helyett az fi segítségeket kéri a (elépítésben. A továbbiakban bejelentette, hogy dolgozni kivan a közért, a városért és <ernj£szetesen Kiskanizsiért is.
— Most szinte kilátástalan a helyzet. Nehezen dereng a gazdasági égbolt Éppen ezért dolgozni ke!) mindnyájunknak családunkért, egy szebb, biztatóbb demokratikus .Magyarországért. Tanuljsnk meg élni a demokráciában. Legyünk emberek önmagunkkal és másokkal szemben. Mindenkinek egyenlő jogai vannak, aki dolgozik és hasznára válik a társadalomnak — mondotta Varga József Klskanizsán.
A polgarisester ezután meglátogatta a Kör által rendezett farsangi műsoros estet (Gárdonyi: Bor c. színművét adták a műkedvelők), ahol az Olvasókör vigalmi gárdája Qdvöztte Varga József poígármc-s-tert és Kérte, hogy támogassa népművelési és kulturális téren is Kis-kanizsát
Nem rejtjük véka alá a vélemé
nyünket, ha az igazság kimondásá
ról van szó. Bizony nekünk jobban
tetszik az az ember, — itt Varga
Józsefről van szó — aki becsBIetas,
igazságos és dolgozó, mint atp ra
vasz jogi fondorlatokkal rendelkező,
de hiu és önimádó ember! A dol
gozó is Igazságos polgármester\' a
dolgozóké! Nagykanizsa városhban
pedig — ezt seniásem tagadáatja
!e —a dolgozok vannak többség-
*VL .\':_■_ \'_■__ KN/jL-
Internáltak egy Kaort-tisztviselőt
. A politikai rendőrség internálta
Babaty Mifiály Maori-tisztviselőt, aki
a nyilas: hatalom átvételétői kezdve
járási vezető volt. Babaty ellen több
feljelentés érkezett. A politikai rend
őrség megállapította, hogy Babaty-
nak súlyos bOnÖlc terhelik lelkiis
meretét, sok internálást neki kö
szönhetnek, de vannak olyanok is,
akiket az 6 feljelentésére deportál
tak, A politikai rendőrség erélyes
nyomozást indított Babaty Mihály
ügyében. Háborús . bQnÜgye nép~
birőság dé kerOi.
Felhívás.
123163,\'1945- WLP.NL.tx. leodelet ilap-jto az Állami «Mfaivat*l mindazokat, akin-Mlc birtofcibtn molorttrékjdtr. személyautó, teherautó, esetleges ^pótkocsi, von-Uló stb. van, teJhirjí, bccy nyilrintartásba-ffétei céljából a táiiDÜfrtre vooatkűió ok-mAnyoldod fetetarehre aatadekUuat, de legkésőbb mardin W9-eo jekntkeneseb (TOaritoi Ktlttts I. tm. 2- sí. ijt6) Jeles fefhi»i« Tocxttaaifc a twtü^ek, hftttálok bdjdb léö gépífcóműt ékre b.

A Szooiátó»mokraU Part * h»ti (koddl) pirtnipl* elmarad.

törő rtmkrió ellen. A nagygyöláBt ! ftedjér J,\'ioOT,\'a -wnizoti «iw>fctsáz ; elnufce nvrtotta mag. Rófid bwzédi- ■ ben megindokolta, miért volt szükség ; hojíy a lsét nwríkáspárt ezt a naff--- I
1JO-*> a függétíoaiségr frontba tömő- ; rüJt mááik\'két pártot is felatólitat- \\ ták. ho™y\'í«gyen.4: n\'szt a tiltakozó } ■Tviris-sen, do\'nnás i1!foglaltságra va|t> < hivatkozással ;» Paiasztpárt és * ; K;sca.zdapárl a rfezvéteU lemondta, j
Majd Do)nbai János nomzeisyüKst .
ki-priseSŐ tartotta meg baszédtii, a >
melyben löbbek kir/Git a kííretkezí>- \\
kei- in^ndta: ;
-- A -reakció -tiilciií küzdeltsm C-p- i jnífi ol>"3nf inint -a járványok ellen, j íaló fellépés.-Itt sem elég, ha az. \\ orvosok állnak csatasorba a vttózüy j elJan, d» ezüks<^ van. arra, hogy i mintJcaaki -kivegrö rCszét a járránv inoiTikadáljTOzisabíiii, mórt különben annak pusztító mírce eltörjed és ., helyrehozhatatlan \' károkat okoz. ! ügyaoc!: áll a reakció ellőni küzdő- < \'ioiiiro is. Ha nöm t\'tílunk egysi?- < £fc?cn tőinőr porokban moKÚigűtha- j tallaüul fe kíinöbítoaül szembe a | i-cakció inindjohban cróiv kapó rac^-íiyi|vá:iu!ösaira], akkor olyan suUwj k\'"iíe!ossó|nDnla.s2tást követünk el, n -uielvet ncryrehoani többet nom ttt-HuQK. A ots^*ar munkásság a tel-jesen kifosztott ors-záir nijaApitístí-ren minden terhet rr^ara vátiaít 6* "ezt a terhot .íhosen (\'^s rong^oscui liordta cs hordja válLiii). Emtűkez-inink csak a Ücdszabadulíis után hol Toltak a reakciós urak? A nyilas-liordákkíi! egj\'ütt\'nvttyatra menekültek, mert azt híítck, hogy u sokat sanvargajoít dolgozók 1»Z«J irjjjílmat-lan less velők szemben. Csak mikor látták, hegy a demokrácia nem gyilkos terrort akar me?vaÍÚ8Ítani, mint azt annak idejűn fik töttók, akkoc szivárogtak vísáza. Moat niár azt tapasztalaik, hoffj- otind \' easntcie-iiehbül & erőszakosan !-;pn)ík fel ;i 2i íves rflcnfornutiilom véreskezü legúnyoi, ho^\\- nia;dónt&."-k mindazt, amit építettünk, hogy visszacsinálják a földreformot, hogy u)ra gaivnrab-sá^ja bajteák a munkásságot. Azt üzenjük ezoknek, liogj vigyázzanak,
mert » niajfyiir-munkáísa^riiak sok rénj hallott mtir az utca köreire fe lia a múltban sikerült is ókst ctbuk-tatni. ez moat mdr sobaaem iorduL-liai elő, mórt > kemény Öklök io fognak sújtani rájuk és * ránkk^nvsM\'-ritett harcot győzelmesen fogjuk !>;■-fojezni.
Dombai beszéde után Hegyi Tános. a Mapv-jir Kommunista Y&x Iielvi s:íenríízí«íí3TJsk titkáraiszóH a tőmeír-hcz. Yiiatbatntlao, hocy eljött ax i<íoje. hocy & szárak, liclyetr. niost már lettek köratkozícnok n roakci6 cllcní harcban. Vitathatatlan, hopy vesítélv fen>\'Ogoti inindaaolcat az &í-kotásokat, aruelyekkeí a doraokrária a fclazabaduiás óta oltóit nem oeí-. aztsn égj- esztendőben megajándékozta ennek az országnak sokat
^ií. Mit adoU a demobröcia? EtsA-sorba\'n EÖhinrfocmo[> amaív ugyan 1100 család\'kteéböl kirette\'a fáfdoí, rit-. (Kiaaílta annak a- 70£>.00£í-net, kíí; azt- mezdolgozzák- Tciő alá üVwta a ^magyar Köztirsasácoí, &x emberi jotrok Ttidelniut, a vallásszabadságot, a jos\'csyenlőséspt, a munka; .wsabad-sa^t. Moet po3i{;,r6íidebcri törvényerőm emolkedik a búnvók úllamosi^ tása is. Hpcy ez mit jelent, arról azí-hisxem iwi kell a nagv^o-úKs elúti bÓTchben beszélnem, niszen\' mindenki tudja, hogy a fűid méiyíbeu leró kincáct most már nömsOgyes iparbúrók zsebeibe rúridorolnak, aa-"nem az álíamhoK és igy ÍUS közkinccsé fosa. Mindezeket az orwíraC-nyekeí és uri^g sók más aiapvetó al-

Hirok a vítág fövérosaifaó!
Berlinben a 4 párt közös M$t(r- \'~,
lítást intézett a l3fcossáfihoz, hogy í
! minden négyzetméternyi, terQletcra ■,
; tírmeíjen fízelékfélét. " í
! \' • \'
; A moszkvai sajtó azzsl vádolja •:]
i Anglia:, hogy megsérti a deaickrá- $
i ciát és a kis netr.zetek függetlentt- |
gét, ha támogatja a reakciót.
A brit kormány emlékiratot iaté- .;
zett a síiríaí kormányhoz, amdj y
szerint nem foglatKozik többé a le-\' •;
vantei kérdéssel a biitonsági ts-
nácsbsn cs kivonja csapatait Sri-
iábóK^^\'

BiwnJz- B&dey Bíla MÍV. m&tato\'\'
tiszt es ViroítyÉva febrear vR-in^knt- \'
cágo! kötöttek. fMiaden fcQiSo Értcsilít
liclyc\'.t.) - \' ":
— A UeleorolCrMLl uK&ut fobvtí., \' Várhat* időjírás hi:í&n estié- Mértifceli ddkiki S6l ift>Ó!db6atttjb6
/. ornz4^ ujjiV\'pitt\'ík\'-t. Vfeül a nomwtkC\'7Í heiyzotról bc-*zélt, Kranco sp-inyotországi róm-utaimitrúl, ainit :iz :uitp>l konzerva-íiv körök támogatnak. Beszedi\'* ^ k£-l munkásjwrt ^liol^ísVol íc-jozW bo.
SlajdB/Ííira«yai líudolí hatájozaíi javashiíot tatjeszíett e!Ő, nzoel^burí arra téri a nagycvülóst, tóvirstozza- " nak a 1;mügvrainit>ztoni&k, ánieíybei: tiitakoxzanak a hároii spanyol" nő kivi^xésO cíbn. A najrygyülísí a jit-vu\'siatot e2>\'banf^]l.ic; eífogadta.
A munkáí\'píi\'lok\' eKután levonultak az ufcára, ahol tüutetfet rvmlcz-\' 4űk a \'reakció cúUm.
Rendőri krónika:
Bfltöres
VUcsek Fercncné Szent "Imre her-ceg-u. 1. sz. alatti lakos, ma \\t\\\\z-lent est tett a rendfeégen, hogy az éjszaka íolyamán Qz;etének ajtajai fdfeszitettíií, oda bfthaiolUik az ismeretlen tettesek, gyümölcsöt, fU-szerárat és férfiruhái vittek ei. A betörök elien a r^nd5r>ég a nyomozást megír dttotia. Balesetek
Vaíűjty Isabslla 6 éves kislányt, aki szüleivel Kinizsi-utca 2. szám aíatt iakilc, cg>\' teherautó elütötte. A kislányt súlyos sebesüléssé! kór liázba száiiitották. Az ismeretlen teherautó Iciíéténev megáiiapilására a rendSrségnyónioiást tett folyamatba.
Aszló Vilma 9 éves kisleány Zala-merenyén udvarukon játszott. A ho mokból eiőkapart egy vasdarabot, amit eldobott A vasdarab akna volt, ami felrobbant és életveszélyes se-belcet ejtett a 9 éves kislányon, akit a nagykanizsai kórházban vettek ápolás alá.
Dakai János kőművesmester, miközben az állomás felvételi épQlettt javította, áz állványon megcsúszol: és a földre zuhant. Suíyos sérc:e-sekkel ítőrházba ssáliiiotí-ik.
föktint cyagűtOii. A hórtittsíiíisp\'aliertac-zlk. Budapev.eii ma reggel & bömeníkkt^. p!us 2 fol\' Ccliius gyenge Veteti siö,melleit ■ . — F«.blv«*. Érttsiljük a SicciáUtenio- • Icrtla NómoígakMii üg]3i(, hogy a. «abá- ;: síati tanfoljam ir.5,h6:fön dílaiflo Sftiv^ kot kszdódik. Ceiu-Ji, kockás fflutet, «é*C| rijí«tigo; fnictíenkt hoi7Oa matávsi- U/tá\'.í jeíecís fcölcteiö Cst-Rcrvui 9. sí. tiUt-1^ — ABTskCttyví birek.Tz ctomlt béiev" 13 leány ei 8 liu szfjleíetí; Pintér MttA Utífítóoínek fii. Tiszai Jöziti ftídaifivei -és Godizek Hiriiaak leánya, Pitnder Artaf\' Jtőaia^-ei és Dirdariís Anninak leányi.; Babos LitzK festő £s Magyar Jotínník ÍU, Toltui I^ios cipísi és Csacidi Annának" leánya; Süló Dctaír 0:1 tisttvlíeie ts Ubadi Anmkáiuk kinyi, X\'sdMÍeivf Ji
MAORT tiszhiseíi éí ZamhÁ "
leány*, Csapi Jázscl WAV m.
Székely Enscbeinek Ha, Simon L
íékezö és Boros MfcttuV" fi». FÜci
tikaritóöJnek\'-fií, Senchovltech Lcopoldlat
b&uartisbellnck Icüaya. Sonits J6ací MAV
altiszt is Pilik Mirtiotl; :einya, Ko£kr
Sándor MA08T nríniCk a KOVÍCÍ űtör-
gíilccnek le*nyo, Ndmesh Ferenc MAV a)-
tmt cs Miki Roililánaic leánya, Kníaíi
U]os aspszifflos es Bárdos MúliMkteiiRi.
MiWúii Ferenc MÁV S.-ÜKI és Németh-
Atmanaít leínyí, Síüc* Ustíö dpe£ fa"
S:fcheoyi Mirünak leánya, Hokur Fenv
péplíkalos és Jobbig}- liínnelt fij, Tepena
üyiila cipész és HsjJio Etefkinik fit.
Pager Józseí siabó cs ZuÜKer Ibolyfailt
leány*. Dcit Ferenc ^\'^AOiíT tistivíítü a
Mskii Honímk Üa. — Háxastigot köKXt 5
pár: peijesl JSrsei MAV óraberes cs Títt
R6wi, Farkas Sandur víllanyszereió és C^i-
nct ErisíbEt, Erdélyi *GvOrgy ssítato\'ét-:
Baj ROu. Erdilyl Jí^ ÍUdoiIlves és ttff-
vitt Terez. Oycrgyík Jáaoj (öMmCvM Ét
Gödinek Giielh. — Medált II: SsumKa-f
UÜa 56 eves. SchneHl Ciyal* 66 tves, Otó
Jóísef 47 éves, Oordán JulIanai 8 hOumi,
Hermtns Jánowií Völgyi Mirta 56 é««,
flzv. Bicska Jóaefné Burtt* Franciska 57 éra.
PetresiU Káloánné Gegenbiuer -Aant IS ,\'í
évei, Imre Jöisef 69 éves, bxt, Boíí Uttüoí ■\'.S
Darvas Apollónia Sí eves. Teperics Jöoef -J
S napa*. Julik István 35 eves. ,;S
~ Kedden dclotán 6 «[«k«r -< StiX J .firbarífarleí\' íbfcos bált Urt a Srodíl ^ dím^lcuu Párt, termeiben, «p;n eöt Jü|? . BiolcAsos pártnip eimarad. VotíSségT- -yj
Hirdetmény.
A rendes kenyfajeRj-ek »ÁK 12 -«■■* íclrísfi swdYényelt sj-.elveayCTkiM 20j9»; a lestiinaükis kttyerjesre* ^K 12—»^^ jehesíl szelvényeit náréni-ciik^" 20 At a oehéx testiüiunJiés kÖc/öjromíín »« 2-3 W Jetiesfi sz«lTénytílsieiítnyei«« :-2 d--g, az irodai nfnoWia é» gyeíuieiyetyw ■ .NK 12—13 i*" jeltóRB sxe:vé(>rtít 6 <ftf k1lHIh*JKfil!iÉÍstódÖ34
tldsy, Sugir-ul 16 t.
Telekl-ul 47- sz. iló! vaaácup dtSst Bisy íeher ksca^ N lantomban rfomfll,
Aöcík íi.ta.1, lisztet, zsírt, t C biUl h4ri
ZALA polrtikei
l It T.
— Diófaronköt, éger-, nárs . i5így-» :
bück-stb. röaköí és egyéb ía.it;ya-
íjot legmagasabb napiiron vásárotok
Holczer Imre Nagykanizsa, Fö-ut 22. 1
TeUioo 7S. | .
Szerdén délirttn 6 órakór
PÁRfNAPOT
R.T.Ü
Nyomdait fetd: Zílay Xároíy ■ ^
tart a McQyvr Kommunista Part. UlnfeQ érdetífidöt pórtállásra való tekin tétoéQcül szeretettei vár c PJrtvezetteí

5f> évfolyam. 54. szám.

Nagykanizsa, 1346. március 6. szerda

Ára 16OOO pengő.ZALA

Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszt;: Benoz* Jenő Főszerkesztő.
3iarfceaztŐ*é£ éc kiadóbÍY*rtal: Frt-út 5. n&m.
A három nagyhatalom közös nyilatkozatban követeli Francotávozását
Rákosi Mátyás beszéde a pécsi bányászok előtt — Halálra ítélték a zalabaksai családirtás két tettesét
Rákosi Mltyés Macssltsziboleson a picvvidéfu bányászok efitt bttzttt. Beszéde »ls6 résztbtfi a Függstiert Kitgaídapirtbafl dúló ©gyen*t!enstggaJ foglalkozott. Nam tűrhetjük, hogy a Kisgazdtpárt reakciós résza Isrontja azt, amit a haladó risza felépít. Követelte, hogy az ország ezen legnagyobb pirtlában, melyb6í a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a Re,-nzet,jyGies elnöke is kikerültek, végre rendet ketl teremteni. A B-fistával kaposolatban hangoztatta, hogy tz haro nálkQI nem fog menni és szerte az országban tartandó munkáspárti nagygyűlések célja, hogy a munkásság iegyen készen s hirora és a kormányzat adjon halyet innak -a követelésnek, hogy felépíthessek az állam egészséges és egységes apparátusát Megemlítette a nyugatra hurcolt mipyír javak kérdését A legnagyobb kárt ebben szenvedtek. A fasiszták 17 milliárd iranypengí értékO árut hurcollak el az országból. £z 3 milliárd sranydoliar értéknek felei meg. Ebből 12 milliárd aranypengö érték megkerült. Ez legnagyobb részben az amerikai és angol kormT-nyox kezében van. A magyar kormány a Szövetséges Ellenőrző Bizottság utján mindent megtett, hogy ád]ík vissza ezeket az értékeket Nagyon háláuk vagyunk rolr.den segítségért és megköszönjOk a 4 milliós UNRRA-«egé:>i és ■ 10 millió dolláros kölcsönt, de a legnagyobb segHség az lenne, ha visszakapnánk a nyilasok álfái elrabolt saját értékeinkéi. A magyar nép növekvő kétségbeeséssel látja, hogy amikor 4 milliós adományokat és 10 miili6i kölcsönöket nyújtanak, ugyanakkor többmilliárdos vagyonúnkat nem tudjuk visszakapni, vagy más érdekeltségek htsrnát/át fel. Most érkezett hir ax amerikaiaknak az elhurcolt magyar tulajdonokra vonatkozó rendelkezéseiről, melyek szerint tzokat bérbeadjík az osztrák gyáraknak. A magyar nép komolyan akar venni minden segitségat, azonban kéri - elrabolt javai visszaadását. Nagyon kérjBk *z amerikaiakat, hogy az osztrákoknak ne adják köfosön elhurcolt gépeinket és Gzami berendezéseinket, hsnem engedjék, hogy hazahozzák ezeket s akkor mindjárt szabadabban fogunk szembenézni a nöTekvS reakcióvái. Egyre jobbin növekszik a nép türelmetlensége -Hirek érkeznek tüntetésekről. Ezeket a reskoióellenes tOatetéseket a migsm részéről nem tudom eléggé helyeselni és ezek csík növelik a mioyarjccooUiislák tekintélyét éa azt mulatják, hogy a magyar nép nem nézi közömbösen a reakció tiö-vekedesSt, hanem a saját kerébe veszi ■ dolgokat. v- -
i kegyelemre ajá.-.íotí vádlpttaksí nem i végzik ki.
: Minden pillanatban megfőhet
| mbergből
p i\\nnilxui utiri a szűvotsé-
^c*. t?Iíors6raú\'bixottsáür utján u nüm-, hursfi l jiom/eUcóiíi törrényBíúk- rj?b. .\'-s hyzülíe. IÍOÍÍ%" Szálasit ijs i^ j
e, ki-
^inzettözi biríjsúíí 3 ha-
; kilial%a.tását. A iiüni-
í U?rgi tí>nV:iiys2jít válasza m iuden
i ijiiiánatímu mcaíérfcízhcl fe biztosra
wlioíó, Ix^ary Tiz^olitólteket rwm ki-
j viinjytí tanufefnis51 kihalljpitn\\ ijj-
! szalsHl foJyist. oiiserfjöt az ítélet
! v^riehajtásának. Siélaiít és táresit
j b-\'-ifftn reÍKTsl átvittük a-A[srk<>-utcai
| farháztia, oii Tárjök sorsuk bateí-
; jcvíd\'JSttt-. ^ ■ ;
; A_ tanév Jrefejezése
\'■ A közoktatásügyi miniszter elren-
; delte: az 1945-46. iskolai évei csak
í ^kkor szabad befejezni,, ha e tanév
I fűlyaínán a tanítás legalább 175 ttl-
.j yts munkanapon folyt. Az iskolai évet
I legfeljebb július 13-ig iehet raeg-
; hosszabbati, á husvéli szünet nigy-
-\' péntektől hétfőig tart,, főigazgatói és
: isargatAi szünet üios. A beiratist
■ július 21-ig kelt elvégezni,
i Balogh áUamfítkér: a B listát 1 végrehajtjuk
! "\' llaloír Jsírtn álIarotitkÚT vasúniapi - hoszúlébcn mondta: líu^yaroi-száíf \' ieifniiizyobb Tin>btémáia a jóvát^tei. .; 301 millió dollár jóvátétel! keÜ fi-; zotnüak, nem iji^nzbcn, haaciu ipari oikí-ujkben i~* tcnneívíyiyokboii. Kzt H. tVs coee w fogjuk fizetni. w* Arak Ur>zútli na^* iniía- A-t\\Tiii. mert nincs me£ az auví^r, amely s/tikstazos. ^z ig>- foe menni, mig íc olyan árukfiszicöít ÖÖZ- i mehft fel foliet\'hasz- íöiriekOíikuszöbölétiéJT?. A kor- m/iin úilánpontja, hogy a B-listára 1 Tonatkozó lörwínyt vűjnBhajtjs. ; NÍQ<ÍS eldontre, boey a réjjrehajtis ! ltogyan Itirt^njcn mes. Utalt a 8zor-jetuiiiírral kotort árncjicrtassíTeziiiény
■ m, ínchiiok keretiben 31 millií)
\\ doHúr értíkü iíru íjrkczett. az or-
\'■ Kzáirba; Maj^varoi-száz onruít eltené-
] bon <rsaic 5 millió dollár ••rtókü árut
: szíillított.
^ konderesi Horihy-kasiély a gyerrnekeké
1 A Jteudorost Hoi-tby-kastélyt gypr-meküdúlővé alakítják áí. Az átuakí-ái kúltkia kt«eliővŐben már
^Moszkvába utazik
; Szekfű
6zefefü G>-ijla moszkra.) magyar követ meggyógyult. Masí taiir semmi -.ikadálys nincs annak, hoe^r fontos külpolitikai meebizat/iSHnak me^fc-loijen. Pinteken vagy szombaton utazik el Oro3M)rszáííba, hogy - Moszkvában átvcaye a. tnaeynr tó- áé
! Jók « terméskilátások
Bárányos Károly közellátási mv-
1 n iszter az idei tcrroÉskilátásókról
i n^jy nyiiaikozotí, hoi^>\' szók neaicsak>
;* incífokílnsk, (ÍL* jók. ígj\' reítjflhot-*
: jüfc\', liOjíj" u- közóldmczési. hclvzet-
. «nuok K.6Tottezt«*bcn enyhülni\' foic.
; A le^vuSyoifabb probléma- Hzoisb^n
! trsvábHni \'U K küzételmczt\'s* íiiianei-
; rozÁsfa mariid. ■ ■ .
Okmányok bizonyltjait Franco fasiszta
magatartását \'
Az aiiffuJ-fuiitíi-ikai\'titkos- azoliíúlaí- :
•\'-I-n?t-doritot\'. «isokm-a nemei titkos i
nkmányofcra, mfttyfk Fnun.1/ tábor- ■
;;oknak" a háború :tiatt tanúsított \\
álláspontjai mntirják. Franco Hit- s
íerhoü ini&ett «íwk\':bnn istiuHclien ■
kiefjozt: rcaiiíi,v.;t\'a twnselv sryő/.-.?i-
iiivíoíi- EípríiírV\'k Önnel, ij-ji, lio^ ^
;; jelciUap* ftilíiközj teug&rí tíe!yi-\'í ;
itoijbb tkdíb
. ú> iráni." Gibraltár Í iniudáiának türveil együttesen =. miiiyozíük «í egyezmény jöti ■
ni, Tia ;r3fcföliíó katonai ét> f
isájii tániixpÓHSt kap. A további !
tin soíán Fraih-íi nan£íO2tatla
Hiifer iránt. A raaisik nk- J jinánybfi bebizt.*nyCöoaott.. hoc^- :■. j
fA a-nenict lengömtaíijárókat a s-nt- j
Harmincnégy német nagjrbankár ;
börtönben - v ;
•ri■ j»ni/n* várja.vag/e, kivissaáiásit--, \' ^ ulfu^cUfi^\'Ki] dkín34 volt&k ríérö*?*- \' *.ifsaífi btr Ic^na^obb hiuikja ipu- S cai\'i^úinitiak v-s jvuicUék ;i intcíkat. ■ Svájc csak a rabíott iraméi vagyonokat adja ki
liefít. liiiiYcius ő-
A svájt-i kormám. itcin síJndíko- \',
/ik :i\'S2<jnetpóí!psoknelí kiszolgáltatni :
z Srájí-bsn I^TÖ míraet majjánva-
^joaU-Csak\'íizoEíít a. nőmet kftTCteJ;\'f~ ■
sckírl. Ita\'jlandó-kiadni, melyekről bc-
óizonyo«o:lotí. hoay ilietékut-k-n rj\'o-
lú= uiián TreriiH a t;ilaidoiiotv)k bir-
lokfilxL " , ■
Egy orosz lap á román helyzetről
Muszkta. iriárciüá 5 , A Novoic V TORI jé a \' rooiúniaí iiel\\ /„\'ttcl i\\>írIsÜiO3Tfi azt lirjs: lío- ;
■>a a romiin\'.nsp továbbra\'i* \'IIÍOL-- ! marad JUOH - a demokratikus utón. -ísmctjvi az. 1%L5 márciusában 3la- ; kult í^-sígí?s kproiAríy rlkezíititt. A. -román kormány a nemzeti dcnio- i kraí3cÜ3 arcrtinjlba tötnürült pártok- i kaí mindent olbrreteít, Hojj\' a kÓTct-\'

Franciaország eHenzi a német közigazgatás központosítását
haladó d-u:o-
! jcpj\'íhon tartsa!;\'uiotj. EZÍÜÍ.
lko á.\'nin:án tóríón-jími jwrfcA
Cif Manúi Gs límtiann mind^-Di
tk i bJ ált^

izt-\'-ok újra k-sasgezlfí a francia\' kormány
osilísa oil*::i. A nyiUtkozíií TÁ az o tár^\\\'l>aii kiailott aniorika: ék lídlt hausulyozU
elk>nőrzí*o -alóban & román jíép\'\'■ cüenzfa-H a IH\'-KI-JÍ doaiotrácra köz-ainrawnak elnyomásai jek>nfí. A külfi\'lni EajtóVudófitók olósqgitik a
jj IJOÍT.- az iivtíii lieii" van a* lí-ü vcutatkozó írari
A három nagyhatalom közös pyifatkozata: Franconak távozni kelti
Paris, március 5. Anglia. AtáenkJ és Franciaország közős nyilatkozatot küldtek Spanyolországhoz, Ebben a jegyzékben annai a reményüknek adnak kifejezést, hogy a fasiszta és faliangista rendszer megszűnik és a spanyolok módot tálainak Franco béícés visszavonulására, q fallan-gUla rcmfcztr megszüntetésére és olyan ideiglenes kormány felállítására, mtiy alatt a spmyzl nép szabidon megválaszthatja kormányát. A jegyzék a következőkéi mondja: .lincsen szándékunk Spanyolország beh ügyeibe való bsMvatkozásra, a spanyol nép maga kell, hogy kidolgozza sorsát S addig, amíg Franco kezében van a kormány-zás,~nem várható az,hogy teljesen eltűnjön a nácizmus és a fasizmus, mely a németekkel vereséget stenvedett. Az uj ideiglenes spanyoi kormány Anglia, Franciaország és Amerika teljes elismerésére számiihat és minden támogatást megadnak, feltéve, ha Spanyolország politikai ammsztiá! ad. visszaengedi a száműzött spanyolokat, visszaadju szabadságukat _és jogaikat és megtartják az általános választásokat. ^ttőt e spanyoi gazdasági kérdések msgofdását is remélhetik. Anglia, Amerika és Franciaország a kővetkező lépésektől teszi függővé, hogy fenntartja-e vagy megszakítja a diplomáciai viszonyt Spanyolországgal
Budapestről jeíentík:
ket szzal a ielíéteütf kaptuk meg a szövetségesektől, ho^y a halá!cs itéieiet csak nkkor hajihatjuk végre rajluk, ha taüukihsUgatásukra a nürnbergi\' psrben szOksíg nlnc?.\' Amint a. szövetséges hatóságok bt-leegyezése megérkezik, haladék ná-kOi összehívom a tanácsot 4s dön-tDiik Szálasiék icegyeiitii térvénye ügyében. Döntésünk titkos. A köz-vciemény abból fog értesülni arróí, hogy a vádlottak közül kiknek a ke^yelnii kérvényét továbbítottuk az áilamfíhöz, h->gy a tanács döntése után két órávai ezeket az esetleg
Atomenergia a rákbetegség ellen A new/oriti orvosok legutóbbi er-tekezieien egyik eifiadő kifejtette, hogy zz a!óaien;r(;iát a rák elleni. küzdelemben sorompóba áliitják. Dr. Jankó tanácselnök nyilatkozik Száiaslék további sorsáról
Dr. Janira Béla tanácselnök Siá-lasi és hat bGnÜrsának további sorsáról a Aövetkezöket tnorído\'.U: — A nemzetközi jog régi szabálya az, hogy a bQnösöbet kiadó hara-ioranak joga van fettételhez íeQlhi a \\ kiadatást. Mi a háborús\' föbOnösö- i


ZALA __ ;
Két halálos Ítéletet hozott az orosz hadblróság a zalabaksai gyilkosság ügyében
a védelemnek is. A tárgyalás során kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a zalabaksai nö azért biztató fel az oroszokai s. tett eikövetésér-^, hogy a család állítólagos elrejtett aranykincsét rr.egszerezhesse. Tényként állapította/ meg, hogy a részt-. vevő orosz kálónak valscennyier, ittas állapotban voltak és ezt az ittasságukat nem kis részben a felbujtó nőnek köszönhetik. A had-biróság tagjai maguk is megdöbbenéssé! hallgatták a bestiális nő ba-ismerö vallomása;. Ebből a vallomásból kiderült, hogy mit rombolt a nyilásvilág, a /asíszís rendszer a falu lakosságán és hogy müy mélységes az a fertőzés, amit az elmúlt id5k törvényesített rablásai és gyil-kossásai okoltak.
A hadblróság a perbeszécíeli ei-hangzása után
Ű fcétfcteítes orosz katonát halóira, a mdsil: kettőt tízévi kényszermunkára ítélte. A magyar nőt. akinek pedig a legnagyobb része volt a gaztett elkövetésében, szintén 10
évi kényszermunkára Ítélték.
Értesülésünk szerint a halálos
ítéleteket Zalaegerszegen nyüváno-
\\ A Zala annak idején megírta, hogy ! Zalabaksán egy 6 tagú családot bestiális kegyetlenséggel meggyilkoltak. A folyamatba tett nyomozásba az orosz katonai hatóságok nyomozó osztagai is bekapcsolódtak, amelynek következtében a teí leseket rövid idá alstt elfogták. A nyomozás megallapiloita, hogy i I gyilkosságot egy magyar nő feibuj-i tására négy orosz katena követte el. j Napvilágra került, hogy a felbujtó j nő kapzsiságból bírta rá az orosr
■ katonákat a véres tett elkövetésére.
: Ez Qg>\'ben a műit héten Vasvá-
■ ron tartott tárgyalást az orosz ka-
\' tonai törvényszék.
; A tárgyalásra meghívták Zala vármegye vezetőségét, értük \'-orosz . katonai autót küldtek, hogy jelen lehessenek a példátlan kegyetlen-: seggel végrehajtóit gyilkosság tárgyalásánál.
A tárgyaláson a vármegye részéről megjelentek dr. Tivolt Eje-: mér vármegyei főjegyző, valamint ! dr. Zsoldos Elek vármegyei aljegyző. ; alispánt titkár is. A hadbirósági tár-: gyaiás, a katonai bíráskodási eljárá-: sokat figyelembe véve, a íegszigo-nibb keretek között- zajlott le. A
vád mellett tág teret biztosítottak san íogjak vegrenajtani.
Az adópengő árfolyama
A pénzügyminiszter március 5-Í6I érvényes hatállyal az adópengő ér-téfcárfolyamát a következőképen állapította meg: I adópengö egyenió 12.90 pengővel SetewHr jdrf/tt a kitelepítésről
i .átkozó csehszlovák igéneű v.tk.v.6kct mondta: A Jlajvai-or-*<;uííp-j büldcpdó csehszlovák oizot-l- i
íípj büldcpdó csehszlovák oizotl
sá? kfKponti szervezetet létesít a
külf>ul>ösó onutácTú^zekben a ina-
iív.irorszá<fi szlovíikswr r»2ámAra. Ma-
cjíirorszáijon tö!>b mint 250.000
szlovák él. Hivatalos iiotyről nyert,
.\'riosülfs s/^rJnt- erj).sfc lö)>b mini
fíéJ ili l
A bizottsúír kiküldőre! 3 szlantk közvélemény a magyar kéroós m*%r-a!:!ásának kcadotó^átja. meiv \'óruíÁ; er.^dciértyt jelent Szlovákia & Cseh-orüKáír Lakossá pinák mtssírósíxl?*/-íon. Ha a l-aJn>sstÍ£rs:-ro moKtüi-lénik, í-\'a3h.s/!oíákia szabadon versenyezhet minden tdrea\'a töblii sri;iv ir-pékke!.
a rögtönjteiö/ bíróság Schrank László kereskedösegédel, aki rablóbandát szervezett. Társát, Hódossy Miklóst életfogytiglani (egyházra, két másik társukat ptdig 15 évi fegyházra ítélték. A banda éjszakai vet-kőztetéseket hajtott végre a Rákóczi-ut és a Dob-utca környékén, «cn-fcivül több betöréses lopást követtek el. Schrank Lászlón a halálos Ítéletet végrehajtották.
Hírek a világ fővárosaiból
Harrimar:, volt moszkvai amerikai nagykövet tegnap este rádióbeszédet mondott Araerika és a Szovjetunió viszonyáról. Azt mondta, hogy az orosz ideológia teljesen különbözik az \' amerikaitól Oroszország biztonságot akar. Reméli, hogy a Szovjetunió ebben a biztonsági törekvésben elfogadja azt az elvet, bogy a világ legfőbb reménye az Egyesölt Nemzetek szervezete álta! nyújtóit kollektív biztonság. *
Churchill Trumaa elnök társaságában Missouri állam fővárosába utazott, ahol\' a Westminster Collidge dlszdoktorivá avajták. Az ünnepélyes felavatásra Churchill lázasan készül. Beszédét a rádióállomások is közvetíteni fogják. ■
Az osztrák kormány bejelentette,
liogy Ausztria 1945 áprilisában tör
tént felszabadítása óta az osztrák
hatóságok 30.000 nácit lartőztat-
tak le. *
A SzoTJRttmiú na-2j-mennvis("\':_\'ü
\'JHX3--VS kiitoriéasszálíit-niáiivat, nie-
lyckeí "Romániának .küldött, lehetőn*
ic^zik. hoiry Romáuia a tavasszal
nem ólt t-telmiszerváfcáff előtt és a
■<>rmrs betakaritásáiír.\' elegendő (A$-
!rai úl! rendelkezésén.-. j
A brit komiMny uúibbart isuit-t\' j :\'/) itioüdon^scn ikiájátitdtt vállalatot ■ visszaadott :i niasníntókének. Kddie 250 államosított vállalatot adlak Tissza Uljdkt
A finn kormány hivatalosan közölte, hogy Mannerheim, Finnország állam-elnöke lemondott.
Bi;Uw forróból nyert Érfsüi:* szerint Franeo tábornok annyira biztosra voszi elüzot&ít, líogv máris lépéseket tesz Irorszáafia vaío mene-kütt-sc tokmtotibori.- " • •
Egyptomban, Aloxandriáb;ui ujra
zavargások voltak, íahol a tömeg ko-
\\x>1 dobált\'ogy tnt katonai őrj&ratot. :
A brit katonai rentiörpég a. tűme^r ;
széto3zlatásáni fegyverét használta. ;
Tizenhat cmfer megsebesült. !

Üveggyár Nagykanizsán
A Kala már túbbizbon fo-l,ilk)-
zott «ry Nagykanizsán Méllitandó
űv«rayár kérdiBa\'vel. Több vnlhikozd
komoly f\'níeklőtli^sscl fordult N"iír.>
kanii:sa - ÍG16, aliol -jgy üv."^r?v:u- 1%
1csitf«íiick mindon nlapíclt-\'t^l^ :uh-r;
vau. Elsősorban a ÍTÍZ. niá\'iodsori/an
a nyeráanyaj;. Mint őri r^üíűnk. m\'n-t
Mnuvaronizáir os;yik.;kíjíns-íyobh VÍU-
Ijilati íonlult Zai^ várinosr\\o irnr-
inr>Í ininiszícri biztosához "é« ta\\~
lan(iijiiiu;úl íejazípiki. hoj*y űreptr;\'*\'\'
rat IiHo-.itoiiíí Ka^ykaniJtsáü
az csotbon. ba a1*város m«
iJif lk L
IC kfrtljshpii l>í>.zi-lírjl;"st foK\'tit-inuk di\\ íialussa .Vikíor .miniszteri \'biztosai, aki munkatársunk slőít kijelentette, Ijojy línyfcíí ifntz a hiv, melv szerint az orszá™ íognaí!jvw>h ipsrvúUalata órílokiódik . «jy öv^--gyár felttlliííisái.ak lchctósétn> iránt í-s az 1? igaz, hdjrv a ayir folüílitá-sának. iiiindcij Wl)Qtőd6Ée< adva van. Notn hinjitlni, h<Krx- a Bulyis^ kír-dése komolv aksáulyt jclsnUuc cg>" ilyen r.a^i- hordeicjü. tparüzatn lúti-sirósúnéí, amelyiiák jávója a város .sftttnponljábó! is-VIáJiiatatljin jelóri-*oí:ti£ríic] uinw. Az onciiriíi-k^rílc^
7.3! könnyön cllútlfcatnitk nz ö^S\'-.i-rnt, airrcUiidc Iqgyassbíss; Ti\' gáz ielcnieei fcihaBzaáíáíidí vi\'-v^ fisjv;-tcinb?, if^ifezcn minimúiie. .ÜÜÍOÍÍ!. hairr a Jíaort jobnloai bcr.>ndcz!\'si3 jiicllelt is könnyön tudná tssi 1 piz-iTíennyiséget szállítani. Tudi«:msom szerint- o-gyclóro Tofnios-iía lakkok-!ici6tpt KyirtanáJt. (Íí kfeúbti műs Qvogaru irvártásűrs ís IWentí^zksJ-
táblaüteg; clőállrtúsára is sor k*rüL Ebbea a kí-rtlí-sben riívidjsen elö- -terjosKifet teezek a i»krármcstemek, sót rapsjaíölöni azt a helyei Ss, 3mDJy .aüálmaaiiük mutatkozik\'» (ryir tel&^-[>üita^r.£k Lvljaii\'o. Ez^-n .Kíb\'is^bcn ;• városi istállók vannak, amiK kony-nyen átítelvezhotők egj" iöúsik "Alkalmas «-puletbe. A £;yai* sok munkást1 foglalkoztatna, igy uj kemtír-
keiűseti leheiősúp nviín^ n»o? Xapy kanizsa dolgozói olátt.
Xasrykanizsa közön.sC\'íR\' Orómmei űdvüzóliH:. ha, az iparögyí miuíazteri \' biztos fúradozisa\' . sikeiTel jtVrna^ Nem kítróíros, fho2>- :i ráros uj JJO!-jairmOTtcre mindent rncfítesz, hoqy városát cir>\' uj nagA\'jGlentósí-?" ipar-tokphez jurtassa. \'

1946. ncircws 6. - jl
tiak t* nem
HÍREK
— A Paraszlpárí ismerkedési á&
ütánja. A Nemzeti Parssztpért vasár-
napiarioita c!sT,:zben tánccal *gybe-
Kötöít ismerkedési déíut^aját a pái
Ady Endre-utcai helyiségeben. A be-
!yi=ít;clíet teljeser: rnegt&itött k525a- ■
síx soraiben otl Idtiuk Varf,a J6ad :
poígármcsteri, valamint »»j:Sií!tt -1
vezetőinek több tagját. Vas Imre, j ;|
párt titkára Ddvözűiíe a megjeíecíc- ■*■■
Kel és nyitotta mec a ;árcot Éríe- ;.
sQltSEÍnk szerint a Nerszcli Párad- |
párt ezeket a kedves iáncdélutiap- I
kat rc!ids:cre!-í;erii kivárja. %
— A vizdijakat nem feelf adópen- ;
göben fizetni. A palgáraiesíeri híva- í
t3ltí! nyert éríesüiésüal: szerint a vii- v:
dijakat nem kell adópengiSien inctni, i
A tuiijdonos va?y a ii&zgondnoit <
tehát csak rendes pengőtrttlct szad-\'j
het be a lakóktól. Ezzel szeraben 1^
csatomídij, miaián zz tuzadiSnak-;\'
szarait, adÓpsrg\'\'ibsn rovandó le. i
~ A BeiMro&suI ialétti j«lwUn. Í VjthMó ídSiárá\'í Itedűcn esiíj: raíraÉkű -í dÉ!lte!«i, keleii srtl, jothíia bcirus, hnw ,; idő, sült helyen havas eső vigy wt. - \'■
A húttúrséHei alig váUozik \\
A2 OTI járulékokat adópengőíren kell fizetni
As Országos Tiiria-lalonibiziolíó ruti\'wöt naíC\\-kani;sai ki-rúlDti p^-íiz |
Szerdán délután 6 ónkor \'■\'■\'•_
PÁRTNAPOT
Miaden.rdekÍM5lparíá!lAsraa!6Wkb
j tetnólküt szerctcltel vAr ■: pjrt-.-rretSstc •;
j A Párizsban;Ui\'{y-:ücí bvi! 0> fnS- í
!■ cia katonai küldöttség nlfo^uia ni j
■j a lerwt,-jncly szrrint Sziriábál ejj- .í
I idojüksí kivonjuk a brit fa ÍHUKB |
I csapatokat. A ■kiüritó- március U-tní ■
| ifii üOjyfoa: tartauí ;;
iára özéntekírll r.niiikaadók íáj<
laiás: táljábóln Ittrs^íiabmbi
IJ1-=Í jáiulékok is diJTilí adíjpeiJC
öí úJb!t Ü\\(I
tart a Magyar Komrr.unisu Piri,
C
fc4 b|>unk
/orkit*ztósija"-\';t:

A kiütéses Ütusz liíiyeafctnt jáicíay kx-mijiban raár fdülöíie fejét Ezt a TCBÍ-íyes betegséget kizárólag a tervet terje» \' ák. Eiírt siCkséaes, hojy az elielveáte • ellen a lakosság fokozott ocxlétbic rí*-I kezzék. A testi timtikcKlísra a !cgr.KroK j gondot kc\'l fordilari is ski teheri, Sdto-! Irén tegaíább egyszer viltsoa ruhl^ BSÍ . i a teíti a petéből kél íi\'él «tin kel ki A : | leveteti tehémemfil fpnó riíbea fctí ü* i I6mi, hogy a pclék efpusitnljanai, t K-
salni. Aki e; tetvesedet c ^s titkolt liws bslcgrö! l ieientsc a hwósáji orvoscat 3
át kei I tud, v
Feihlvosi az érdekeltek figyelmét í»?
sialastaksrmányt (sifca. szántott Jóüm iuccrna, laleanaány és alomszi\'nis *&l Síizároiag Zala vármegye aíispinífcxkim-b^li eníredélj-éve! lehe: csak a i
t2:ü:eltbfil kiszállítani. Ar engedcl? s
rziil:toti szilaatakarmát cdán
fogia .feoboíni.
Fdhivcni a viros JtSK mtt arra, bojry orosi kaloráb * íolisra c\'ak az orosz viiwpa iri^beU engedélyével ioeosultak. tngedíly néikai« besiáHiftolAs uTos. PoJflárw
3S
/. Ons/^a rársadaíoiiib:U t lutftcaf a Sl.űtJO 1946.- fvl»niiot -az i -y/X kí^úsKÍU\'> ös niikio&líó S2.:\'-00 1 lí)46. VII. P. M". mtidelo:. (uifj.^oíít j a Ma\'-var Kmlóny 194Ö. II. í^-iki I :íi„ il\'etve íí. 21-ifci -Ki. ^xpiá-I ii:tn» <>rtclm"con" a társadilonibizta-I silátii járulékokat és dijakat 19-iü ! janmiv I -föl knzdixitVn «dóp?nú\'üb^n áJIapilja moj. az 1045 ckrccni^r-Sl-yii fnru:úll(> -\'-s ITHÍI^- pcn^"\'b ■(! előírt járuJík- x\'-s iWjliiarAí-ko\'.i j»di{í adó|*neűlijii juxrilitfíúMi:-nak tekintendők. A remfclí". azo-rint a liiusadalombiztoöitúíi \' já-. nilÉkotai t\'^s dijakat a. irítin-taadóji a tórfísaetC-s napján\'\'va.^* OKÍ lcö-.clö:n íí ■ ítajwn lseiül küiclwek ií\'fi^oín:. AiiU\'nnvtion a murrkimló ern kíUoJcíottsé^jno!: B.ün tez c!r;-^et, uíry az adóri.>nír6ba?i mo!rálb}«-lott jurtifói-ok ti* itijak krová&iít :i . ?>ofizetés ruípi*\'tn..\'-nlí>nytí8i,jelz<*szi:iii :iíap)í"in kell :;\'ljísileni<\'. Az JI tnun-k;í3tló tcjtiíft. siia-r.z ^ssdéfcsi&kr IÍJIJ>-ji\'üi Ic/óJA a>; OTj-íKíli a Icíjp:r«t tfí. ihunkabíriídi yap-y mnnkab-r-oiril.\' 2ck (Ix-l^zí\'im ilv:t ■ tormésaűtosMi u kalória-]>£n7,v is ji 0j«ilidta5o!^TCl csyütl) 14 íizázalckát (csak bL\'toi;-st-<\'i te kalocti -Uizto&ftis essíón "ft sxazalfliát, esik üie^sóíá biztoai-t«v c^rtén j^Jisr íí s\'Jualifc) az ndó-jxíngOhen vaiü jáiitiékf iz^tússal aoai-iniceiiiú "hát-rányt nem Sf?ny:xl. az ^ mtinkaadó azonban, aki hátralík-. iia)T marad, viseli a^ a^úpcii^fílMn való átszámításinak P, ^OP.IODII k<"áöH !i.ieikezrocnycit. A roi^delot usyTiiiis cyvi\'iKscn titcílozza, I»osy ;i tufsti-ílaloiurtiztositási. iúruíükok- Cs dijai; lík^ajú fltlül ki
ért eladó. Clm a kiadábart. g
Tjnitóicipiöt végzea fiatalasszony pc£-cirisb, lic\'sla ieisykik Stfita taaBi^ : rtlU\'ni. — Níraet nytlrtanitáü )»»» / AtilU-alc* 55.x_ -
oirvehlitíist m-crjorielt. \\K%\\ ~n\\ :tz O\'f I is-elegöt tudjon tsnni a f-iíj-Uwi-lottaiikal szembe fennállt k\'lol.--?^tíségoirtck.
ZülJI politikai
U>il|>: .Kbiudsiil R. T. StUttiMM
rajlMl s .KttctKimiji X. T. l
tudna- Ullb lláümi
NtonUtft idd: Ziliy KénJy
Amidőn az OTI nu-íykanix<iji kerületi péiizíára f.-liiÍvjÍL".i mmiki;KÍ<>k fiirftOlinét arra. .hc-y tiá(i-Jika:k;it. saját érdokukbTri a/önnal n;ridí.\'zzék fo a\'jövőbeli a járulekokat az esj<Jé-" kesséíí najíján <fenGj«en ":ü_pontosan kici;>™líísék. os^-ben azí b szüks^ •resnek taii-j;* a munkiiadóklial kö-

51. évfolyam. 55. szám.

Nagykanizsa, »46 március 7. csütörtök

Ára 16000 pencö.Demokratikus politikai napilap.
■zerkeszií: Sartoto Jonó Tőszerk


A lengyel miniszterelnök v&taztftsí beszéde
, Varsó. üiáJX\'íiií C \'
Mcravxzky Íon©ieJ miius\'/torclnöS-: választási bösztdűí mondott ís> babban n kdur<\'\'.^ dcmakratíkiEi erők mun-kájúrúl 6Ö- az elírt ^rcduitnyekről betűit. A rcndktvüH lú\'b\'nisú^ck ol-H*néte rörid idő alatt .igsu ezi-p eredmftnyt sikerült le&nij. Os «zt a 8zo-.*ioViH)ióval való líarálfáaún-jk kö-S7\'">nncti LongvxjiorsBag. A luútik oroditiény nx otszúg nyugati fintor- \' \\<inaía, nioKrc az emigráció nom vt iiK\'rt aoiidőjni. A harmadik •:■)■--A- iií.\'-ay/hoxy wítcrülv a küifOlíJdel » (iíplotuáciai «Í gazdasáíi Jcaiiosaiatok c^i sorát fvlremii, igy eraósorbau h S^pvjóí-untóval. . „
J
; az orasz
A ma-ííkvai rádió, de oz orosz
\'. Hit^íaiJOl: is ino&.iiilt-kuzíck n iKij*y-
kiu:íz^i iwliíikaí rendörriét? által Té-
. ieplooott én ártalmatlanná telt fa-
síszíaszerv\'ozkodésrót, amelvet itipjf?-
korán irw£ csirájában elfojtottak.
1A- jierncüaic ar. orosz hírszolgálat,
iiaijeiu a/ angolszász lapok hitei "kO-
feMci bukkannak a magvar-
i ki kík fi
iütt is c bu országi reskcitH
Minden józanul goiido&odú einiior
oJ5w -fifajjos, Uf-gy most, amikor
)la}í>aror*ztízí sjorsaról tőrtónik dön- |
i^s, íiem tehát kőzöiu-büt,. hogj\' azok i
a ítala];ivut, araolivi hivutoltak arrz,
I;OÍT>" ijojscJmük rf\'Vt\'in bennünket
pa^iícl/éiíei, tnÜi-en ólláspoíiiot fog-1
iaijjak ol.;Vi?iüiik szfípiben a tóke- \'
iii.-vyaiá>oií moíríiiduiása előtt. Most J
viJújrííaari láthatjuk, ivitg érotisn íúi- :
\'jaiíHwlva-lc teíoía íe\'.íoí\'mitycJi mír-
ivctcücti kbci okozhitiia!; áimak :i ,
íf. fmeíy 25 eszt^-ndú obit
í Mt rfaöf
k^Kor»mópi9n öscló akb^z> i
3iapíoj«iÍE.;<í, ákikjick IWJTI volf olyg i
yz üszők, * rónia a Iialil, A semini- 1
íevív cxcuvaktar^yórtüi, akik j6 mz- í
.-aeböiísUssieii nívón beültek e^y-t*^\' :
liivatalöa, ax&t újra eí«rkczctinek \'
líitják az idol, l»og>- az elmúlt --jgy :
ÍSJZWTUJŐ cnibórfefotti jnunk<ii.ít. a. .
TiwIKoI RÍkerült a demoferácíáaak a !
ieirríííHSztftlíuiiibí) hclvactbói . újra :
üicjbtx-sütóBt. szerezni n ni3:^ar n«p-
:icl;\'. toinbadönteék és a nulláén í
tut^a?crzítlt bí/abnst-ejpuüztiuák. A \'
loíPtiij-DsatÍj liüntótó^ is gyermekes ;
\'.■*íT!nusóp azoklw/. a kúrokno/. ;«IK--
\' K-éket a üJÍtcvtu>«ie niiUióüisik oko?.- i
tafc JJS okosiiak. i
-■ Az orrtól
iciiot> napról-napra
ixn, a biaalniaÜaiisátr u^yazólván ; úrái-ól-örúra fokozódik. Akkor, ami- ! tor á í.zonvzéd«- íioniánianitiideD \\ JíetlTCatnit;Jty>. megkap ée a legsziríi- j lyes^bt tarjiti riízou>t ludit* fenn- -,
atlcií; nálunk »zt- keli. tapasztalni. :
lio^v jiemciak «z otx>»2 K« a francia, i
■le"Í32 aii<oinz)«>í: hatalmak i.s legví- ;
;á!i.<ibn ittTtírscmk ini^oMását ép- ■
j/;n a ívtüak .ízemboni bizalmalbii-
:í;ií:aor; íontoe kúrai\'isbcn
^Siáí-poiitra lielyezkedneí;. :
A. Kbi^aída^xirt jobbazánna misíí \' kimbhaiil jolnikai rájsátf, amoly : t-íívíMtesBa : a koalíció fölbomlását" : okozhatja, oly;m súlyos mog]írót>álti-fásokra reéothot u*;\' küi-, rnint Hol- j politikai téren, amelynek követkéz- ■ Hiénvoi ni^j; bctátliatátlanok. A Kis- i úr\\ r jobbsiámyft, amely
^„inizfeii íasLszla szerrezke
E hasoijü e^ént>kb61.rckTutálódik \'éB.nmolviai "1945 október 15-6n megásott ain-crntn szóivre tr-ktc már egysKer e*t » nemirtei, most.-foo akai-ja fejezni akkor moskezdeM rnükűdKöí\'it.\'L\'íi a sir sziliről oly feuo-kot3on mé^isú^bo akarja rántani ezt r.z orszáirrjt, ahomnui nincs tölnx.\'-visszaténít ííppen eztjrt a raaírrár tnuiikil<pá«oí; h J\'araszt Pártfcű" éi ;i Ki-^irazdápört demokratikus, U>-c-vűlctch olftutivel • összefoín\'a felvo-szifc a liarcjDfe a reakció e vcszsdtínios töniörüirfse^ellen, rtoev risszaverjíik azt a támadúst. amellyel a magj-ar doínoKTacKi eddig elért- sikereit vitássá, akarja tciiűi. Esmk az ctomek netn akarnak egyebet, mint visszacsinálni a földreformot, roegdőntcni a kOrtárüa^itíot és ezzel. liiblial ti-=

Megindult a demokrácia harca a Kisgazdapárt reakciós jobhszárnya ellen
Visszakapjuk az elvitt gyári bereniiezéseiokeí - A moszkvai rádió bemondta a kanizsai fasiszta szervezkedést
A Magyar KammniisU Piri, a Srooiá;d»n3<raía Párt, » Sxaksxervezati Tináo* és i N»mr«tl Pi-rawtpart vftzatdi közöt oiaabsszttas után a baipaütjkii hilyzstrfil i k&vetk«xflkb»n 4!l«podtak ra*g: Együttes eróv«l veszik tat a harcot a mindjobban ei5r»tórfi raafcoióval usmbsn, imaly i Függ«ti»n Kli-saztfapart jobbsztrnytt alkotja óa a párt toríbbí f&jlfidssét akadályozza, * gazdasági talpraiiUst bitrárfrtji éi t utprtáilás akadá!yoz*sa révin mérhatellan károkat okoz * magyarságnak. A Magyar Kommunista Part, a Szooialdeoiokrati Pírt, a Szakusrvezsti Ttníci •» i Nemzati Parasztpirt kijelentik, hogy a FOggrtlwi Kisgazdapárt reakoJós jobbszarnyftval rumi hajlandók tovább egytUtmakodtri, d« tovibbra fs áll a uftv*ts*-Qük a Kisgazdapirt demokratikus oaoportjával és egyOtte* erőwl •zembwzilliuk mtftden olyan kísérlett*!, msly a földreform revíziós revixjójtt sfirgati. Kiiz»k minden arájukét összpontosítani ■ szootetttmm megvédésére, * reakciós azxboticsok sQrg&s kikQ«z5bdIésére és a köz*g*igata* gyors rawtíaztfttaara, ft&lyet • SukszirvexetL Tanaoi bekapcsolása mellett kall KerUztQIvlnnU RtgtszkodMk ■ btnyftk éttamo-sitákfihoz, idi tartoimic a bauxitbányák e» MZ enerdiatelepek. A gyár- és nehézlpir nagyobb Qzeaeteek 30rg3» állsmoíiti*át\\ kivárják. PinzOgyi téren sQrgfisen kivinlik a reikolós tör*kv*s«k fSfészkéatfc, e bsnkoknsk állami eUenfinéséL A gazdisagi rendszabályok f«!füa3=$itósét kédk t gszd«*gi reikotó elleni harobsn. A Mtgysr Kommunlsra Piri, a Szoottldamokrats Pari, a Szikszervezeti Tanáos és e Nemzeti Parasztpárt megállapodott abbin, hoay a gxzdtgigi és poHtlkil reakció vHeni hiro« közösen vívja meg és önnek a kozos hsronak a jegyeben falsorolt követelésének kivívására március 7-én, csütörtökön tömegtüntetésre szólítja fel Budapest dolgozó népét.
jüCü.^/.arű\'Jull a hnlioniUit. tudta\'vol^a !>et\'"-lU;iH ezt a
.Mis JH-m feLidatot. t:ro)t ali-
A moszkvai rádió a magyar reakció szervezkedéséről
_ _ i mp. M
miinkújárat a finn n\'{> \' eli-smerédűt vívta ki.
-Jeniia-^n, a moszkvai\' nídíú hif- i kora bizalmat niazyarájiója u wa£yatomzli.p rcak-<-tórol á kóTtft-itózókcfc mondjs: Ma-
s van
! az angol köicsonaek A TMisliíneioní f
iívaporszá^uaj; s. 1ns\\í>zt& rchridzor- Az amArHtóí közvélemény < ból történt kteruülkcdőrót í5 u "ác«- \' az anoÖf kölcsönnek
1 sxW raó eí8z sát a Vőrtis Raú«reíc fotezabadito hareúnak éj. n. áaját demokratikus sjsbüomü kuzdolmirnok köszönheti. Hortíiv (\'a Szjüssi*.bukisúbQ ógyes icakciús c;«ixw-U)k;nom tudnak fcte-uyu^ocJni i\'-s iiujzoirui kezdjük, lil-\' felejtik, hosj\' rtíilvtíii iiúiicssló móá-SMín>kkcl nvomták DÍ a ni\'-[i difino-kr.ttiku5 olSretörésoit. Az a tún^, liogy MjKíJ\'arországon illegális fa-. tiszta sj»r«?7.fe<>dést leplezlek le, azt bizonyítja, iiogy a dcaioki-úcb c-rüi-nek iáén ni>en ksli lemii. A magyar iiúp iKHa if oh-aii rt^en kapott ícc-kúí> amely.érí- drá^ tsodijat ketloti fizetni. A bíkt? e^Tetlcrj (m igazi záloga a demoki-aliíns állatnbcnüi-
iÍ> pánzügjí
Wvbrit i^iliiáro \'
rikái közvt;lpni:nv oll^ii,\' Tan ,i nagj\'-sranyu ^yizkOIcsönz-\'-Kiiok, mórt nt-ióííiárt, hoi^. :XT. ciiulúáoáotT kfilföld in:m fesz "flcir.-! kötolo»tttsiig>3iok. Eg>ps bankok Ariii>rik» pűjzücryí i . ("íszí^öte!ódéííi
iutatruik.
BudapeatrŐ! jelentik:
Qróf Károlyi Viktort kétévi , napján koazBntsék a pipát, majd
börtönre ítélték márduf I2-én résztvesowk a Szent
A nwbirösag Molnár-tanácsa tár- ■ Ptíw-b.atílikában a pápa koroaázasi
! gyatla grőt Károlyi Viktor, volt or- ; szentmiséjén,
szégsryülési képviselő bBnpsrét Gróf ; A ffancia miniszterelnök távirata
Károlyi a képviselőházban tartott ] ftagy Ferenchez - \'
... . r__ _ tárgyává tottó » íva^j\'britanniárüik nvujtandó Tií-jy \' \' \' ""■ Icölc^-nt, Az anie-
ttom viszik biztoasági tanács elé \\
a spanyol kérdést \\
let!. A níp^irÓS3 \'■& \'\' iccidvi
CS V. igyon; ikooz. )Sr3 ilille.
XII. A\'us pápa 70 éves
^ Feronr mintsztcreinökiiek: Na-)tl jól e=ttek nekem kodvos szetren-\\i tvÜTi^it3kii ^s n^n Icétdkcticsi. zy az On erófeszjtósei, csafoixy; rX ÍZ T.Qv4mck, az országaink JEÖ-" [flésére &col-
A brit körrnííiy nem fogadta a\\ azt a francia indítványt, ho^- a
spanyol kérdést a biztonaú^i fcuiácfi \'
elé t^cjesstók. Erre az inditványra \'.
a brit- korminy vúhutzjegyisékét va- \'■
Ai egész vi:?.g katolicizmusa a Vatikán fele tekintett március 2-án: ezen a napon töütttie be 70-ík élei- > <r&ln*k.
í-:onklávé az tiíiunyt XL Pios páps ;■
sániap este adia ál Coopór brit kö- ■
ve: líideauU francia kulüiíyiniuisz- |
lernek, \' . _* r.\'- \'■
Pasikivi Hannarheim lemondásáröt :
13.30 pengővel^
öt-ypnat hozza haza a Frantía-
uj pápa szűletésnapjával. A koro- názas) évfordulónak és a szDIetés
moűdíisa alkalmából. Kijeiontetíe, faopy ilaiinorheiin a kormányhoz \'"■
oinöks&frő. ikDiwriiciirr TCZI&Ü- \\ c\'t, hanem ttívábbra is az örök-nek tokintólyo mellett t?inriország ! városban maradiak, hogy születése
Foglyokat
tokai uűjerikai őrség fogja
fiehinki. március 6 !
íiaii uunÍBzU>rcln>k
embori jogoka* i cszdajwírt jobbüzániya ellen nwgin- zóit, megszűnik a* infláció, amely
\' \' \' ■\'""■ \' diloit Imre vécro iíáztáziii fcöa a j hat-hatás eszköz TOH a reakció kézé-
lyzeteí oiry ixilttíkai, mini gazda- ( hcn,-hogj\' biscaJmaU&xksngot koltaon
.,., _^ .ÖC, . _ jri tóren. jiÍ£«wziiiuiűk a töJpolií.i- \' a dol^zo lakosságban és a ralünk"
..._tani tM-mináaaokat, akik a ma- t kai aknamunkák, mogazürtnek a sza- f kereflEDdolmi kapcsolntban 16T6 fcü!-
rarsáü íeieniűlkedésécrt olv suívos • bot&»K>k, amely harcmodorral ki i államok vezetőiben
.\' iíehéz ba\'-cokat fivnak.\'A fíis- akarták ílieztom! az ország dolgo- ; Elirttt a2 id^e a


Z&IiA.
3
Négyévi börtönre ítélték Mihályi Zoltán molnári tanítót
A iiO]>!>irós;í^ A ntö-ijauécsinrik ■ mapi tár^vaijsán Píila Antal za- \'
.VÍ oltó Tonat fehmár 2»-4n indult el, a második március 5-én, a harmadik március "-én, a nögyedifc március Í4-&1 fc az ötödik raárcina 28-án indul.
Jönnek a szeretetcsomagofe
A Svájci Magyar Bizottság táv-i^iban eríoaíteife a niinisztareljiö-JtOt, hogj március 2-án 7479 szc-i«:cic«>magoí fed&b M. Ezek közül 2206 csomag esyi\'ni cinizós, 268 c^omsyíot H mn\'rvTW tudúsokcuk L-S irok:iak adtak tel, 5000 csornait :ix angliai magyarok küldtek, a iötibi oiocnas sasrotötadománv. Newyork-ból 3650 csoaiastoi sxáilitottak cim-zoitoknok. A csomagok már meí^r-keztek Budapestre Cs ünnopélves átadásuk\'ina aéioiótl történik meg.
J6VJ héten tárgyalják a köztársaság védelméről szóló törvény-javaslatot
A ftemzotgyulés a jövő n&en tár- ■
\' nyalta s köztársasia: YŰdolmíról
szóio törvt-nyjavaslatot, amely te!-
íeeen elkíszüít. Lebctsóísos, h\'o;p" a
kormány nié? töüb javasLitot taszít
DIÜ, ugy hogy a nemzetgyűlés mun- i
karendje irjbb hétro biztositra lesz.
A jövó hőtan napirendre tűzik a
bányák államosításiról szóló ícrre-
zciat is. ;
Visszakapjuk az amerikai zónában
levő gyári berendezéseinket
A miniszterolnök táviratot kapott Sze^odv diaszak Aladár washingtoni kövctaőlj luciybcn arról órtcsitotío a aiinisztorelíU\'kát, i»oy\\- az amerikai
ürtlüajininitírtériuui utasítást adott
a luíöotorí\'íiri-aniGrikai me«Kzáliú
stok ok^ák/ l
aptok parincgiioksM^ának/ lK>g> azokat a p«i«Jcot is ttüajdonokat, melyeket Mngy&rorszA^nj! 1944 no-\\-eml)ertúl 1945 januárjait; crúszak-kal Némotorszáűío vajjv AusztriáKi vitíok, vissza kol! adtot" Magvaror-hzá^nak. Intízkodés nem tört&nl ax anuiyértúkok vbszaadasára rojuíkO-zóla". A azálliíási eszközökre, tör-téttefcrii müfjrtíkokji? ís egyíb tár-•íy^k yisszaadására vonatkozó ittiMí-&-t!sésekijr aí ületd öyozotok üzür&í-
Hírek a viíág fővárosaiba)
Alexandriában az egyiptomi és angol katonai rendőrség a tüntető tömegre tüzelt, amely megtámadta .és felgyújtotta az angol tengerész-! klubot és megtámadta az angol ■ rendőrsége*. Ke; angol, hal egyiptomi meghalt és 250 megsebesüli. *
A Szovjetunióban a r.öitupmee-Onaepíésére eoben az évben különös fénnyel é3 nagy méretelcren készülnek. Oroszország büszke\'.ehe! asszonyaira és leányaira, akik a nagy honvédelmi habomban oly hősiesen és kitartóan doigoztak a győzeíeir.trt.
Izland és Csehszlovákia kereskedelmi szerződést kötöttek, mely szerint Csehszlovákia cukorért sózott heringet, halat és bőröket kap Izlandból.
*
Az angol alsóházban szavazás nélkül elfogadták a vederéről szóló törvényjavaslatokat
*
A szövetséges katonai ellenőrző bizottság rendelkezésére a szövetséges francia delegáció tagjai elindultak Triesztbe, az olasz-jugosziáv határ megállapilására.
Szerdin déluUn 6 PÁRTNAPOT
tart * Magyar Kommunista Pari,
UindeaénleklÓdStp*rtáüéa» valótefcín-tetEéUtmtttttláPártíí^
bmerenyoi" lakost 2 évi börtönbür!-iBtésre «s politikai jósainak 10 évi ; fdíügstosztésúre ife\'fte. J\'ola mint i nyilas közs^rve7j?uí a falu lakosán : német\' t-ráctoket HZO1Í*»)Ú közműn- ; kára kwij^zsritettü, ellenőrizte a !\'■> ventti «> katonák ttoronulábát ós ezzol iensjetaí; ember .halálát okozta. A közüsyokl*-* Is áUsn-íóan belc-szóít.
Vlassiích Márton moíiiári földművest 8 havi ixirtönimntetésre ús politikai jogainak 5-évig való tolfü^-gcszléséra itfi]tók.>1assich 1941 óta tagja *olt n nyiiáspirtnak Os mint parasztsiiéklaríü működött CEoLokvöon a kőzsúgben*
Proszinyák\'Ejúmiis .iiíoJüáti lakost 5 havi börtön |füiitotóam «e politikai jogainak ő évi felfügipsztístrc iííJ-tók. Pi-osziiiiák mini TogjTfcieíi iwri-■ y;oí^álatü.i áliancióan puakávarl íárí, razziákon vett rós/t us mint ilyen &ok jogtaJan csolokm«nyt követett el.
A núpbiróság a Iculi üíívck lti-tú ^"alása titán ín/T Mihályi holtán tanító hábo:\'-. ■" .> n\'-jjellerioi fíO"v.\'fÍ*ir:i. Miitál vi
„_ v_^ - vr- v^«- ■}_ W " 1- - - ^ —— r- I
min:- .katonai parancsnok tfcl]e?>itell 1 szolír-iiatot Mulnán küitsűgbcD. A" j tártó\'aláson ■ bizonvitúst nyert, hofo Mihályi nem voii Katonai szolgála1r« be^ira, hanem a krtenyei katonai paranesiwjk szóbeli mogbizása. olap-jáíi larancánokolt Molnári kÖza*^-\\xr,\\. lj?Ikíismerotiít rengeteg bún teriidi, a lakossáfrot Inuikorek áíi-
A főispán távirati válasza a Magyar Kommunista Párt zalamegyei vezetőségének
A Zala annak idején megírta, hogy a Magyar Kommunista Párt zala-megyei pár:konfetenciája. határozeti javasiatet fogadott el, a.tne!y-, lávira-iilag felkérte a főispánt, hogy a megyénél szolgálatot teijesitű több reakciós tisztviselőt azonnal bocsásson el. A táviratra B. Molnár ,! József főispán mosi « következő
Í Magyar Kommunista Párt zala-j megyei vezetőségének, Zalaegerszeg. \\ Megkaptam u Magyar Kommu-j nista Párt zalavármegyei pdrikonfe-• Tenciájának táviratát, a . reakciós j tisztviselők ellávaliíása ügyében. í Örömmel üdvbzí\'úm a pártkonferen-I^a62 kezdeményező lépéséi, mert a ] tisztviselőkérdés helyes megoldása de-\\ mokrácjánk kiépítésének alapja. \\ \' Az elmúlt héten Nagy Imre bel-i ügyminiszter ur főispánt értekezletet j tartott ez ügyben és arról tájékoz-! iatott bennünket, hogy a reakciós : tisztviselők eltávolításának kérdését \\ a legrövidebb időn belül országos j elvek szemelőtt tartásával kívánja \\ megoldani, yír erre vonatkozó ren \\ deletet rövidesen megkapjuk és an-! nak végrehajtása során a púrlkonfe-i rencia állásfoglalását is figyelembe \\ vesszük.
j Zalaegerszeg, 1946. február 27.
\' B. Molnár József s. k. főispán
Fider György holnap kerül a rtópbíróság elé
! Dr. Arat6 Antal népbirősági ta-j nácsa holnap kezdi meg -Fider ; György hábcnis és népelienes bOn-üsyének fötárgyaiását. Ezen t tár-| gyaláson fény fpc; derülni a nyilas-\' világ nagykanizsai rémuralmára, j azokra a gaztettekre, 2miket a zöld-; inges, nyilas karszalagos, géppisz-| tolyos betyárok ebben a városban ! elkövettek. De nemcsak ennek a \\ városnak, hanem egy egész ország ■ tragédiájának körvonalai bóntakoz-; nak majd Vi ezen a tárgyaláson, i hogy mindenki előtt szemlélhető Ie-

sara köíeiezie. a k^-sóeet állandóim nizziáztasi nvibsokkal és csendűa>k-kbl tsjíyirbl. Éss\' iiyen razzia, alíüil-niával\'150 embc-n szodott ósszo vs kísértetettfb? a-loicnye: katonai pa-rancsnoteá^ra. A n^niel iKiraitesíiok-aéeokkaI\'a\'Joím:íií>ouls cg,voiirtt\'áiboii áolszozvtiÁ. o^v aí£a lom .\'ital Horvátb lr»in ií/uzí|iiit<>-!a!i3tÚ7ió IfiKüfííiai mu-
az ifíozaatónö bútorai!. A ta->•—r°-k- jgaxoitik. h<>,\'y ez ít tanító katott.fi íehurti-: szattmnáí\'rt. vagy dfl-fiáityérf adott. Amikor az oroszok már lőnék a falut. Mihályi rm.%\' mindig kitartásra biutditoll és a Csotúnyi-fílo tógb^>ár bunksrjébói lövúaokct adott le a bevonuló orosz csapflúokm. Ugyancsak tanúvallomások igazolják- líojjy mint katonai JKI-
jáii, Üvifcon kézi^-áTuitokkal és tv-volvérrel. KrkölcsteJen ASotűt folytatott, köteless6gtit niiíit tanitó IIÍSJ\'I teljesiíeUe, ártatlan omherskeí ;i la?-hazugabb vúdakLil iiiotc-tt.
Érdekes, IVKQ- ma^át jó kouunu-nistáiiak vallja, gomblvukaban kommunista jelvéDnvol állt a bíróság előtt, fíz a nyílás fogás azonban nem sokat &c*ritoU rajta. A vád- és vúdbcsz£dek elhan^ása utón a bi-rüság ilíkrtst hirdetett, amelvon -t 6vÍ1)örtfinbüntotóst. 10 évi polrtibai joj^tisztóst, valamint állítsveszTéf.t .-zabott ki Mihályi ZoKárna.
gyen 2 jogtalanság, £ durvaság, a bteste!etiseg, a rabiás és gyilkosság uralma. A tárgyalás valú-siinü két :iapíg itrí. A vada; d:. Rut\'.kay Gyöfíiy népögyé$z inci!c;t He^yi János, mint politikai ;npögyész képviseli. A védelme:, mint kirendeli védi. dr. Tamás János iatja ti. Közel 50 tar.ut hal ihatnak ki \\A tárgyalásra kizárólag jeggyé; khei belépni- Akinek nincs jegye, az meg se próbálkozzék bejutni, me:t zz -ajtókai rendőrök á\'ljak e!.
HÍREK
Itt a tavasz!
Európa időjárásúim:\' a l-ivaxz eJaő jelei az elmtdt )ti;f:n bontak\'jztxk ki előszór. Amíg jóformán egész lélcn elmaradt a FóLdkÓzi-tcngcr felót a szvblrópusf lev-cgőiömegek flőrétü-rése, veg-i-c most isméi jelentkezet. A me/íjr leve\'jö még nem tudta egész tivrópát hatalmiba keriizui, meri mint kbtai tűlLü #zanbcn fa-.láttn magái az uralmáhm nuikacxul WffUszl^odö kide\'jQf.t. A ríAli orxzá-ffosbatt én Közé n-Európában már kózel tf> fokig emeltedéit «x hőmérséklet, rfc az ésKiki áUamokbüTi mc<j —10 ioko* hideg és havazás mellett rárják a \'tavaszt, tlfítúnkbatt jréntc-(ef:cit én •szombaton -már 1$—}7 fokos meleg toU. Uyeu ketlemc* /AŐ-viirsikletben november elején voli ! utoljára részünk. Ugy látóik. Má-(íjásnak mégistcsak mkeriif-í megtörnie- a jeget. A pesti utcáí;on megjelent íióvirág is ibolya niőr t ta-raszí hirdetik.
Idojaráxwikhttn egg-rgy áttínsnefi kisebb vixsznesés után továblfa is
a dóittÖ *zó. Főleg délnyugati lesz n szél i» a Fotdközi-i\'tftger ■ feJő? ■wietbb esőt kapunk a héten.
— Teamtől. Mull év március haviban Szombathelyen élsuny! Guia An(aJ hentesmester földi miraúványjit hazaszillilr*. temetése Nagytaniisán má;cius 7-en díl-után 3 órakor lesz a r. kalb- temetőben.
Felhivom ,
hogy mircins hó & itól, pii:tek;61 kezdődően a Najo Iranizsiröt Pícsrc iudu\',6 2420. st. vonat nem S fintor, hanem 6 ón 20 perckor log t&dJal. AltomásJőnŐk.

1946. március 7
— hcmtX gyilkolt » gmutta. Babaty Kb- %
hályné 33 érc* muraswnienye; latos Ha- ^
pijaba peiroleum helyeit gs^níint aktit *
töHeni. A lű\'OEt s^oháhao a gaxotin lto?« ;
topott ei Babai y Miháiyaí rendsirü! ío- \\
lyos égési atbeket sieavcdrtt. Besiíl rto( ;
lik i nagyLaníasai fcóiháibj, de «siteai 1
mir Boái febeter, raerí súlyos scnlfai 4
után rae*h*!t ^
—Saöacectt ^ikOldőtl a KOKir JTVB\'ÍMJ, 3
A KOKSZ friliivja tuírjai ík^ 1 !
ifl./t :i foiyó h6 1Ó-.\'-fi_ (li\'iolött 10 ^
i\'nntor lartandó tastgyulys\'-m ssim 3
ín-lywía>\'bt\'ii. A taj^yiU(\'>$en n-ízt-
ve^z ú» íájC-kozlatót"ad ouiaa
vks István, a KuKSZ vidító
iáhá:;3k főzetője. Tcváiílá.\' íob
hrívbpii (# arjxjsöícti ügj- lesz ra$%
vitatva. Tájcioztatót nvojtwnt far
gatai fe etrvüli ad^rűf. uwexrfi*
álk í
Hirdetmény.
.N2gy!íactzs_a m. város FotdJg \'IÍ klii anns ÍÖIlbS
tikkal, iDgysFöldmaa ._._..
sitivcrete:iclt OISE. tiikAn, Sía Gyu x t. tó 9 én, .zDtnbalon ddcIStt IL,«rator \\ KomoiuniiU Párt heljiaíEílsan nap\\ íj-ü\'éat lert. Mtbűcn f6!dW5í jni^lott aají erdskíbtri jelcnjík mec.
^■öldigcnyló Uizottxag
Palyvz£ti hirdsímény
NagvJt/ni. sa víros iBzoüíite: «hi!ál&n3 fű\'ytin mev.ií\'escdait oltópatuicmoU, vil.m;Dt a; cm. :ósé.tl ttctep mc; üKtedö «ty
icouö tflw>Jti5c*5v<n«Ui áliáifi éft eök
b;iftt;isc«l csc\'Jef! inefürcHS tfliottM
áiíisokra pályizaíol jiirdcteit- ^
Ai áÜAsia * 180 000/1ÍU6 B ?t\'. síim y-rcídeiet 1! 5 1., 2,3 és 4 btkMdtiti ben tloirt fdicie\'ekxcl icr.dcliteiőfc pi
\' A kincvezendát: Jogi he\'yzeláre és jatt- V
dalmaii-ára vorajtkc^ólai; az ]0\'-i0;l&H <-
M £. sí., a 25iC. 1345 M. E. n . valama* j
a jnvsd\'.maris tekintetében írülöa kiadoft 1
<corrDan)Terdektek az irinyadó1:. 4
A I6ÜJXXV1SM6. B. M. sz. rendelet IL i
§ábm ftlöi:t obmácyokon le\'.ül csOohi %
kell a páiváiók igszoiásira To.-.stkoioftji -§.
[irotatot ÍF. 1
Csatolandó1-, x sxercÍAi lüüldíaí »yt | St5nyYi klvoost s;b.> okminyok, az ílton *■ pol^írsigot igaioió okmír.y, vigy üittfr-sígi kfiiségi biíOf.yitsácy^ « kípesitttt igazoló okmányok, tuiúia^i usznorroa riiqnj-itvány é» rövid éfetleirás.
& sajitkczüleg irt pityiuti
19ÍÍ> évi níártíus hó 2&-ir. űüi 12 6 kú bcnynjtani Nagyk&nüsa város poi%is mesteri iktaíóhiriíiJibB.
A körsiolgi Iáiban Silók p%áz»li terel,
ifiket siolüítaii utón kíideeek beevsf
uoi s s íclsoroít feJíéíelek köiüt aj.okai,
zraelyek lönskönyvi íapjokott vzonak íá-
lüaletve^i csatuiaodó Wrí^töfyvi Ispjufc-
k^l is iEizolhatjái;- *~
Hirdetmények.
Értesiícm mindiwn naeykafiizsai eüii (aüajjotal, kik cukotjecyetlrc! 24OCO pe*. ;ös alapoa vúttoltü ki a KöiCÜílisi Hivatalnál é? init;dezid«^ a kijáött keres-kedoknü B 316.CŰ0 p=rgÓ3 icülömb&seM Diai ffzellék be, a kerd-ises összeget (. W 10-én 12 óráig fitt!&elik még be. 342
Fe\'hiTOm a líiskereskídóke\', ho?y pffiro- .. ^Timeiszimolá^tat 1. hö 7~ea 14 6ráíg ejlsík meg a Köieiíátási Hivalalban. 343
KÖzlfla az fcrJekeitckfceí, hom t F<*t-
munkások és Kisbirtokosok Otszágos SzO-
vt£<se Nasykaoizsin f. hó 9 te dííeífiti
10 órjkor a váróihiza közgyűlési termi-
bai gyűlési taií. A gyülís Ur^ya a sröret-
Btg celfciiüzésének ismcrtelcsa éí a gazda
sági muakah6iT2lÍ(«j fjsvatílok racgntm-■■ ■
zésc 343

Fistat jolf&iö bejéráaS aJSnlkozik jobb .
hízhoz. Cim a fciaáobaa. 3<S
KorOpirt vennék fáért vagy borért Kot-
-rtti tfa V 34S ";
ZALA politikai
ilt: aÍC«zgudas*tlI R. T. Nafl^u ítérl éi kiirtásért f«»l Bmis J»i K. T.
:cT3=atoít
Nj-oaKláért telel: Zaísy KüoW

Nagykanizsa, 1946 március 8 péntokDemokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bancze JenÖ főszerkesztő.
•>.ertetsMsét ét kiadóhivatal: F6-ít 5. ttóm.


Nagy Ferenc miniszterelnök nyilatkozata után a koaliciá megerűsfidése várható
A moszkvai rádió tegnap esti adásában ismét megemlítette a nagykanizsai fasiszta szervezkedést
Fider György a népbiróság előtt
Jermiaov, * mosrStvti ridió hirmigytrázój* tagnap aste i rotgyar reikció *16ratÖ réséről a kövstk*-zók«l mondli: — Az tgész misyir reakciós klikk B német iaiparializmuMai való OsszeeskOvésan épült fel. Ennek ka!i«ztrófába kellett sodorni M«B»*rorsiégot A msgytrorsxtgi dam&kratlkui erők útit találtak a megújhodáshoz azzal a nagylelkű s«Qiisiggef, melyet a Szovjetunió nyújtott Az orazfig demokratikus aröi uj uUkra tudták vezetni Magyarországul. Migyarorazágon kQiönböiö álarcok alatt méQ aok reakoióa frakoió lagjii rr.üködnak, akik félre akarjak vezetni a népet Titkosan terjesztik félrevezető eszmélkat az országban urcikodd nehézségekről. Ezeket a n»h6zség«ket pedig íz általuk indított Szovjet elleni nbló-hlboru okozía. Ez okozta ezt a Jutasitrófáf, amelybe Magyarortzig beleesett Ebbe tz a népellene* poll-ti*a kergette, im»)yet Magyarország elkerülhetett volna, ha n«m azokra hallgat, iklk ma Is nehiz*ég«lra spekulálnak. Azok, iklk Magyarorszigot Hitler háborújába sodorták, ma újtól al akarják ámítani a magyar népst és szembehelyezkednek a mindjobban érvenyesüiS demokratikus erőkkel. A magyar nép doloozól azonban nyíltan failépnak Qzalmcikkal szemben, amelyekben már a% is előfordult, hogy nyílt kirohanást intéztek a demokratikus pártok működése eiien. Ilyen volt az a fasiszta szervezkedés, melyet Nagykanizsán leplezeit fe a rendőrség. A fasiszta sz«rvezkedés leleplezésének tényei aok mindenről beszélnek, fökónt arról, hogy "-fasizmus gyökereit Migyarorszigon még nem irtották ki. A tanulság ebből az, hűoy fel keli venni a randkivűl erős hsroot 8 fasizmus Gielmei elten. Ez az •gyeilen helyes ut, mely a. békéhez és szabadííghor én Magyarország mogajhodssához vezet.
A világ demokráciája Franco ellen
y
oltak. Az zur Francával vüiú Híplo-
. mogtatfuhák a Spanyolorszájrtia s ii,tó ír$ onnan érkező hajók ki- iík
^t*>\'-\'kábát. \\
/ Az amerikai kongresszus (> női b\'-pvigelyje ai;73i a kárcs&Dl fprclnív n waáhmctoni kormányhoz, fvirv [ It\'pjen -közK? Tor?! OITÓHIIO kivíinM.1- i s#nef v&rrohsjtáséba, akit :i Krahco-kormány háláim itóíi. Eir>i>eii cró-lyo-i haijeu íilíakoíí\'t lúviraiot intó- { teli fVancohüz c* követeltek a ki- i
"w>iüis« elhalaszt ááál. j
- I
A tii<anyoi-ítant\'Li határai- ííloilw \'iipc-íi <-> á madridi pp.*oyol kormány számos tntózkeci\'ist iio/oit, nK*Iyjtok x?iv a- kút on>záfr ki"»-
a pcwta é SöÍJ j
nftiűl. Kivételt "kOpeznek a diploma- }
ciai szemíhvk, «z l\'N\'RRA tisztri- |
selófc, ;t VíinV K-!-?rz\'. alfeaÍTiw- >
kormányt, hogy metf mindon üészckí"ittf-
ki
kormány ki5pvj«ítóh m Oiaszorszátíból.
Zavargásokat jelentenek Közeikeletrőt
Teherán, március 7 \'
Alexandriaiéin ujabb »n<ro!c!tfljic^ .
timtet«)sűk voJtak, melyei; során :
.-Viíleo, Bcviu is az angol nép eilcn ;
íiuiletwk. A zavarg&6& kedden díl- i
uián folytak íe. Az angol üzbisko: ■
It\'jw! h^jiiiáltrtk maa1. A Tcbemn- !
!■,-!» már liAiTiin l^i> (A-.i folyú -tűn- :
icu\'-.\'k »ai:\\ m.\'-r-fteket"öltőtteí;. Tuti- :
ípii n\'xogüőV\'Cótiii.^, A p,?ríí5.i mi- i
i\'.iszlcifinök u\\:i lór vissza MOP:\'JÍ- ;
váhíjl ^Xéhoiúióa. A szoíjci kor- \'
JiiáDin\'al Spfolvt taiiiici-tozae^irúl ;i I
küTei-£ffit<i nyifatkozaiot adU ki: A s
. ioíKw;k¥;H tünáeskoiá--«>k kulcsunk (
úrdcklóilís mcilrtt <js baráti li%k.vr- j
Ion folytak le. Póiassia mindent ci- ■
kyverott, lwe\\- mcsCíOíiMíSt hozzoii ;

Szfálin fiát vezérőrnaggyá léptették elő Jfruz&ni, mi
Vasziíij Szl-üint, Szikiül Jis»/,imuáz fiái, a Vürös H
l szakBzervezetoit
Az angol szakB ják a kormányt
!
London, március 7 AK aniroi szaközeiTczatek tegnap konferenciát- tartottak, melyen ol-batáitíztók, liog>- támogatni\' fogják a ioroiáiiyí. Att!e3, Benrin és Aiaot foiazúlalAíai utáo a szalisíen-ezetek cTtiaíúi-oztúk, JÍC^A- öiindcn Icheiöaé-ffot elkövetnek a bí-kct,4rgyalásolc HKSrUrtá.sára éí a2 ir>arnak ÍJA k<t~ jeskídctemiiek a rj^ko- 6* exporttermelésre vaiö ffvars átállít j^ra. Fotr-laiküzwk CburchíII ^Tisazitri állam-IIOH clnvojickttt bbszédive!, amely meírvitatusra tarol az amorikai koii-pre&pzueoa. ChurirhiH «z íírabarificíí 6i béke értkikébía^lxiszélt és az volt A hiba, hosry 10 érvel ezelőtt nem kiilgaíUik ri\'^elmíson savaira. Re-ruélík. hog%- a dcinokratikos világ os-ztoztíi a hí-kc fonntartá^ihan jüro
Hírek a vítég
Az Egyesüli Államok ételmezísi ciinisaériuraa • kijelentette, hogy , 5946-ban legf;!}ebb 12 millió tonna ; buíát száliiianak külföldre. Ez 8 j mil-ió tonnával kevesebb, mint \'• amennyire az élelmiszerhiánnyal ; Küzd!; külföldnek szüksége van-•
Az olas2-jugoszláv határkérdésben mára várják Triesztbe a szövetsí-ges kiKÜiöSíteket. A milánói pályaudvaron zavargások voltak, meiyet olasz diákok rendeztek szándékosan akkor, araikor a küldöttség megérkezett a pályaudvarra.
A csetisziováK pénzflgynnniszté-rium bemutatta az ideiglenes nem-MlgyOlésaek a költségvetést. A költségvetésben a kiadások 64 billió, a bevéte!e!< 68 biliió csehkoronát tesznek ki. A várható költségvetési hiácy 26 billió csebkorona.
Az úgynevezett szlovák állam volt vatikáni köveié Sidol Károly a va--tikánban tartózkodj és fgyeszik felvenni a kapcsolatokat az Egye-

feieiösst^ací. t\'tiinvhili Iwszi\'-ciét n fniLiciaorszAíi \'joblx>ld»li Upok nag-y Iiclyo»ltí(j-«l \'íotradtűk, a kommunista jjíti lapjai hcvo&Dn íániadták.
Dac Arthur jóváhagyta az uj japán alkotmányt
Tok in, március 7 " Aíac Arthur, a Japtint mo^s^ólló szm-ctsí\'ges hadiírök főjKirartosnoka
szmctsíges hadiírök főjKirartosnoka ióváhafryta a/, uj japán alkotmányt, mely egyszerűm indenkorra lemond a líáljorűrú! űe » sumrerénitást a nép kMtfb? helyezi. Rámutatott, IIOÍ^V\' a jaji^nok c/.xc\\ l^nondanak :i szuierénilásv jabiitő jogíiikröi (y u jövő bizloiiőágiil fs puszta, l\'lükct a vit»ir hizton-nácíiit szer.;tó n(-uok \\ iíjaxsHgoá&áírába helyez ík. A j a náii ■ konnhiiy titkára a sajtó kOpvisolói-nok adott nyilatkozatában azi nion-<IoMa, hog;- az uj alktfltnány fóíólja, ; !wgy rac^adjft oraxtufáiiak a^föo!) tön ínyt, inoíy az onibcr alapvető josaifa ■tánisiílitxlik Az uj alkot
nibcr alapvető S
asiílitxlik. Az l az április JO-iuj iienizot^yüiC-
Az uj alkot- ;
n meg el.1 ko-
JO-tn meg- [
l1 ko
Tálasziaiidóuj iniz
röl, mc\\y azt jóvrtha<ryja 0 nxy |
cröiv emeli. " t
fővárosaiból |
sütt Álíamok képviselőjével. Sidollal \\
egj\'ütt iöbb szlovák politikus éi a i
Vatikánban, akik mind az Egyesült :.
Allamokba akarnak kijutni. >
*
Szovjet tudósok és egyetemi la-J
nárok érkeztek Bukarestbe, a román :
tudományos élet tanulmányozására.
Szakasits, Bán és MarosáB
A Szociáldemokrata Párt folyó évi március 24 és 25-én Nagykanizsán \' negyei kongressiust tart. A Párt ; negyei parlanientjenek pompáját j emelni fogja Szakasits Árpád nÜ*"~. niszterelnökhelyetles, páriföfitkir, : Bán Antal ípartlgyi miniszter, a párt j országos vezetőségi tagja és Maró- ; sán György országos szervezísvezetó, : vidéki párttitkár megjelenése, akik : ismertetni fegják az aktuális bel- és j külpolitikai helyzetet.

A miniszterelnök döntő fontosságú nyilatkozata
Nagy Ferenc niiniszírirein\'\'>k a Kb^aíáijiái-t johbsiámvn Altai ki-0)l>lxi!)to:t súlyos belpolitikai taly-zotrijl ícMíiiaji tivüatko^atot ictt, a nielyiícn \'tóliix-k l;i>zCtt u Jíövotkezó-krí. riiondottii:
- - Mc^állajJOdKun piii\'tom\' vt-z.--íóirí-1. ÍMJM^ KOTÍK:8 IiOk földülü-vei\'->ü^yi romiszfc?rt visszaiiirjuk (m rá)ii7zuK a belső ^iirtwiunka vezc-tóf-L Akik azt mondják, liocy a Kisga/rfajwirnak :i külsó héaFatkozá-BO(Í \'utSn nehéz I>z vl^i-sSajtani a maEn oliratttrteisaii. azoknak airt mondoiti: a pürt mcírhoiza Os felc-lósan fa:ja ivéhez vinni a májra ot-Ítú3it
Gyengeség volna megtorpanni most,
amikor a reakció nyilvánossásra
hozta a maga álláspontját
Az í-i.::nlt .lUjoklia^ Tovább foly-
tattaui !f;vt*kiniysigíei»íst elbiiúroiú;--
saim v»%^)isjtósa ÍTdckébön és a
piírt íctóíősósíírel folvtatotn addig,
amije s^najxHitjainknafe érvényt n^m
szorEÖJik. A i«\'irt- cg.vs^Rcs,\'Jiincs
benne Iwtiiüsi íolyaaiat és a teno-
álló kosi te tú kereten bőiül hozzájá
rul a teli6 íivii^tloni nwjtoixímtíaí-
!.oz. \' ■
Arok ellen, akik a párt \'sgysasét akarják megbontani, a párt a legjobb szempontjai szerint fonja s szükséges intézkedéseket megtenni. Azt hiszem,- hogy a közvéleményt pár nap mniva tájékoztathatom az oredményekrfif. Amf a többi pártok állásfoglalását illeti, azoknak kijelenthetem, hogy a Független Kisgazdapárt 15 éves múltja szakadatlan harc volt a reakció ellen s ezután sem fogunk a reakciónak engedni.
K7;utii[i :i füluTOÍoruirú! miUÜcu-t.■-- A fíJlítreíomi Iwftjozésű to-tnUítóben \'a larfóbb Laijtjg, bocj\' a roidrefonnot-bo kell fejezni. A foW-tk Vkhli Í
íiatnnka ^ckoclejísi e otSséjil ine^ kolL adni »\'* swi-Diukra l>izíonsizot kell tt>romU>ni. . Azok, :.kiktó! jogtai-mul elvottík a földei, visszak-ipják és a másfog-lalkoziWiiiik Oi",-.\'i» módon kaiinak
Vártozatianui ás becsületesen all-juk a magyar föggetlenséoi front kifejtett programját Hl is akarjuk a jóvátétel érdekében az állami felügyeletet mindéit olyan területén a gazdasági életnek, ahol a nemzet érdeke megkívánja. TDrb&tatfennek tartunk minden oryaa jelenséget, mely a nemzet iránt valtait kötelezettségünket késlelteti.
A Fügeettoi KiHírazdapárt rövideson leszögezi :i mauii Allisponljái i\'s a felveteti kOni\'-sekbcit rainutat a de-mokratikit - fojlédéf utjíu-a Í\'» ko-^■etfclmónyoiro. A jMÍrt ÜZ ország 6níckében toitK-iclmi 5üüfcs-\'\'irs?arii-s»«ír£pl -.t!;arjn -J koalíciót. Akik ezt nem akarjak fenntartás nélkül vállalni vagy azzal azemoe-neryezkednek, azoknak nincs fittye a partban. Nem zavarbatjak a pa>t munkáját és nem nyithatnak utat a káros erők érvényesülésének az
országban.
Ví«3iil munkára hirott fd uiin-<3oaki!. A Küagtíticn Kii

1946. március 8.


;uic a gazfűgj\'asílók tizeimét, hoj * " " hó &■&), pÉoiekcn düirán 15—18 5Í7Sio!gilta£í8 az CRÉÍZ városban eiűct^ tel. MAORT ütemek.
S»ai*t--\'nízsín 5 íeány és 7 ön sziüiüett* NÍZV K«Wtíti liii-.ErtisbdircIt fit, Kovfa EfÉim!:s lakJtlos ts Upiin KátaiíanaK Iciorj; Hotváth Feierc Msvpilyamiitiká»ísBak*Ii Eraibctnck fii, Riglu Utvíu vituii tiSt-: visdű és BSBO [finnek fir.-S-Hír Bila oajk. feÜtEToIO is Kimer Miriinak \'- "-— ■ " ia! Sí sort !«:<5 és Milfer A....„ Balogh Sándoi .^íiv oltiszl ía.Vi nsk líánya, Bartíii Feriv.c Miort giiWM és Cser Májíí^lc fia, Dcanl
cipgJterokedü is Crim
Icinya, Ung« J-JISCJ Maort. yíp^ocsii és üerencser Irénnek fia, fakíes S kiraikus is SaböDyíL Toniitak íí«, Bi..™ Deitű ilKivise!Őés\'G2rer.csérlto:iinaklta», ■ Hiismgot kötőit; PoUl Uíiíd íftMmSítj ^ is Hor\\Atti Mírts. Kdtca Vince MÍT VQ. \':i flatktidS és Benkd Mtrgit. MtHei J6iiff-"í; napsfimos cs Sasvili Jaüanna, Mejerhoíía .\' Usitó Mov szakmunkás cs Kiw JclUr" =" Mirfl űyuls gyömölcskerLikectü H \' ErufUl. Hatás* Imre siotttlestó ÉS""
Míiia, Boif ü>-örgy íftidmBws « „
VjAúia. Bödey Bé:a Mív tbrt H \\\'ktan\\
Éva. liűultak: Schncif KflLalIti I UíntF«,\'í
Fék Ferencné Gács MÍIÍT 5S ÍVÍS, DiaP
■_?inni 7S éves, Marton Veioalu 2-ltóaipa, ^
bakács Ferenc 4 hónapos,1 űzv. PosioTtíi
Jánosní MílyíJ Miria 82 év^s. DivUavttt
" ~ iy 76 íves, Cr.\\ Dorajín UDOS»Í Tt-
. _"crdi 60 éves, OÍV. Dolrainyos Ulvfc- 4
Schutl Téréi 6S íves, Ön-. Szilái Ba-i
(iminné Kudron Erisíbet 42 éves. .<«
— Horgiwllí. A Magyar O.stápwHw. | eásr Stövefseg a nagykanizíai, ieteiwei, i;
ajda Mlrf&i
leati ts^tiűvii Járisokat a 34 es hor?aa- ;^r börzeibe sorolla be.\' A köriét t\'ér« iMH- .-kari bíositásbi Faracó Józsd MAOST i tisztvise:út (Caengey-ut 23.1 nevsiíe ki ? A: uj horrisuli rendcteíkiiel kapcsottto- ■■ sin Ejakkeidfeckben, vilJintnt a MOHÜSi "■ iaS;3p igazolványok kiadása fárgyibzn hor^isilirsai rendellcczísírc áll irir.&s níniekín dííu\'in 3-5 ig. píslán levtípMó megtéritéíe tlieeébcn vilasjo\'.
iadó. -A \'kivinni siandílíciók mirüací
20 án ielínjenek meg a kíj7b;rtoí;o8I;"
elnöknél.
— Clginybál a KíssÖrbáz venáétübeit í
NYiUT-TÉR*
Mirclus h6 lS-én .Mlhiiik Kiimin N»|j. hanizss, Vara\'dl u\'c» 60. s*am alatti IS^J» i Keresztény Demokraliliits Munkás Pfat megalakításáról tart e1ózüa*t n. Stabadii| ■cávfhizb&íi d£iel6\'t Ö órakor.
süves mefjeieotsüiict kérem.
" Nagi\'lrariisa, 1946. évt miióus h6 5. "~
Mllullk Kálmán ;
Keresitcny Dctnokialikns .Van-\'
kás\'Pán roe„a!ikit6ia. :
\' * E rovítban köiöltcjcért sem asm-J kesztűsig, sem a kiadóhivaia\'. r.sm vzlíal.
I A poígArmoster közlemény** |
| Hirdetmények.
Felhivűni a t-.hintsrió nzdiVal, lift ■. í \'craelöi tciuialyinynszolcAItobakkit^-\' | tí>gy 8 focyasiló aíairásával eliaiotl febroir\' tiavTieiulaványokateisiiowIás véget! iolyé
] hó 8-ln adják be, aag>\'kaniísaiak a Kfa- í
cüilási HiraUlho?. iüsKaaiiiaiak t^iste- í
íiizsal tejc-iarnaiLba. 3B -x
Felhívom a fösierestkel, hogy toly* ^\'< S in 12 óráig Kreft Jó:seí cipel fuesstt = be a klositásra kcrü:6 só eüenértíkít. 353
ISÍIyk.niuii Sporthorgá» EtyrtiU
folyó hő 8 in déluián 4 órakor tihtapi
gyűlést tart at MMSE Kat. Lesóayepj-W
iw!ubbelyijtg<b;-n. OjyvczetS. -
Pérflsxakin jó blEonyitvlacjíl elhriyei- ; ketíne. Cim a kiadóban.353
B p
maija: aKIXBufef.<«( B. T. KifiikirtH\' -S Sz«rkuztéiérté3iasfluéTiftl*lBHf»ÍKL ~| t*yoc»tott & „KCiaaclBSÍE! R. T. % 3
. 4
Nymadáört felei :2alay Karoly
1/iíiéndrai hivatásának tudatában el- j
\\úi7Í azt a feUö^tot. amit nzüks^- j
gesHck-lát péríjáji belül. Ha ezt el- \\
végezte. kóTOQlv\'szöral forriuf * pár- j
lok fel\'\'-. Táróé van. itt * nmnka )
;<icjs. A íiáiíviktan, a tudomány i
múhelyeibsn^ V sryárakban, a aiü- \'
!:e!YtJ£beu ^/""litvataíokban ctírhe- i
i&títiit. fpíadat\' rar az emberekre. A j
:,i;;irlía ,szá!r.ára ny tisztem ni ús \'bé- \\
ion: ípítótóbit trj^f k/H ;er»mfTii. N\'viltnn fe őszinte hatfirozo\'.WágipJ kijelcnthctom \'fhqsjy pirtoma maga. \' \'--fatát fclL\'siti és hiszem, hogy " " \' 7. fr-kóteteaég hat át a
Betett ellenség a magyar nép volt
mondotta Fider György a mai fötárgyaláson
képviseli és mellette, mint politikai ; népügyész, Hegyi János működik. : A védelmet dr. Tamás János Qgy-
A népbiróság dr. Ar^tó-tanácsa ték a vegyesházősok öiszeszedéséí.
mára tűzte ki Fider Györgynek, a Az őssresredést BOkky rendörtaná-
nagykanizsai nyiiaspárt vérengiö csos rendelkezésére hajtották végre,
pribékjének fötárgyalását. A biróság A icinzásokríi semmit sem tud, azt
9 óra után vonult bt. A tárgyalás, , áülpsa szerint Bedé cseBdörzászSós
ahová csak jeggyel lehet belépni, intézte, aMnek a párttal állandóan
zsúfolt terem előtt zajiik Jer A vá- súrlódásai voitak. Vallomása szerint
dat dr. Rutikay György népügyész a Nemzeti Számonkérőszék egyött-
■ - möködott a németéi-kel és a kirá
zásra használt vülanyozó gépet is a
németek szereitek fei. Arra a kér-
i \'\'rrdolü;bcn.
Budapestről Jelentik:
Szálas! harminc oldalas kegyelmi kérvénye
A Szá!as>i-Cigy további fejleményeivé! kapcsolatban illetékes hciyen a következőket közöiték:
— A halálraítéltek kegyelmi kérvényei megérkeztek a népbiróság Jankó-tanácsához. Szöüösi, Kemény És Beregffy sajátkezQleg irtai; meg kegyelmi kérvényüket, a másik négy halálraítélt pedig ügyvédje utján terjesztette be. Szálasi Ferenc körülbelül 30 oídal terjedelmű kérvényben könyörög életééit Hatévi fegyházra Ítélték KSvesi <3ézit, az Emke-kávéház volt tulajdonosát
Kövesi Gíza, az Emke kávéház volt tulajdonosa 1943 ban belépett 3. nyüaskeresztes pártba. A nyüas-mozgalmat anyagilag támogatta és résztvett a nyilasok politikrí syülésein. Ugyanakkor nem feledkezett ix>r, meg a maga érdekeiről sem: zsidö I bízta u: tulajdonban lévő Üzemeket szerzett. A népbiróság Rejtő-tanácsa hatévi fegyházra Ítélte.
Ausztriái még legalább egy évig megszállás alatt tartják
A brit hírszolgálat bécsi jelentése szerint a négy nagyhatalom képviselői megegyeztek atrbún, hogy Ausztriát még legalább egy esztendeig négyhatalmi megszállás alatt kell tartani. A megszálló hatóságok erélyesebb intézkedéseket sürgetnek Ausztriának a náci-elemektől való megtisztítása érdekében.
i véd látja cl- FeltOzÖtt szűronyu fog- désre, hogy miért kellett ezeket a
I házőr vezeti Fidert el5, akinek az rendszabályokat életbe léptetni, Fi-
{ elnök megengedi, hogy ülve tegye der azí a kijelentést teszi, hogy a
belső elfenség ellen, akik a párt munkáját meg akarták dönteni.
Hejvi János iXjlitikai nftpügj\'ísz kC-rdíst-re, hü\'4>- ki voli. hát az a 1 belső ellenes,\'\\IPW/J3 mi\'?, Filter kijele-nlorto:
i meg vallomását, miután heteg. Fi- " "\'-\'
\'•• der György nacionálíjának bemondása után a nemzeti srároonkérft-
szék nagykanizsai működéséről tesz vallomás;. A srámonkérCszék a dr. König-íéle házban volt, innét intéz-
Ez i belső ellenség pedig a magyar nép voít
E/.után elmondta, hegy a belső ellen
alakalt, amelvnok tágja \'í nemutokén kívül S?eroez, Leiigvcl, Vijr éa Jíá-rány voltak, A ío-jlvok kitialigntá-i-áv \'dr. Konn\'iies Béh mtózto. \'
A tóriryal«sí\\«zctó feltei! kénk1-st\'>re Fidör oliuondja, hogy* cjfész úprili«iií bízott :i némotok jrvoael-méhea.\' Elmondta továbbá, ho?y a jíártiól 350 psiisrö fizetést koj>ott
Enlrf;:sj íidíitck-túnnak ki friüor
\'••un csinált a uyi-
munkarend vozoiónok lépteito* o\\ö. 19-14 (íiuguszUisálKin Ee^dsán Ljrál-torta és "iielvette Visf ImrOt nf>vezto ki vezetőnek. J944 okióbor 15-én, a liatalotn i\'mvtcie után ni^\\ei nmnkarejid vezetőre L-pcít elő fs a hclvbeli "védelmi szervezőt tisztsíírí-r
[ láVtaol.
f Az o2T\\vs büiiciiclökiTiúiiyávre át-i térre, erősen v.Víoiniwbo \\-eszi Töigy-{ pzí-ki Papi) Bóláni\'t, ELkiróJ kijelenti, | ho?y rjpni volt az Ó tiíkárnójy, csuk j \'mint ismerős segített az iríxlában.
\\airorr.tí-^áliói. >,? .111 csuiált a uvi í in id oíj a
laspártban kir.^;t: 1939-bDn I4j£rti j nimnieri, lyj^- Töl^yszéki l\'app Bó-
l« a nyilaspúrttö, mert u%y érezte, i lánc tőblwKŐr lartotí »szeiníÍ!t« az
ho^y itt tudja lerobban *á Vmnii- iniprnálótálKirban, dt- ennek a tízotn-
kiííá^oi* szolgálni. 1941b szolgálatot Icljesitc-tt. 1J844 TO-éu az Eötvős-t-\'-ri xiáríhptvisvg- dtninisztiáció wzetésíTOl dr. Bs-zidsán Emil, majd
sxol^úlní. 1941-ben futfir- | i^nok csak »hygií>niiii« szeinpontljó!
, , ,-_-_.„ -,«-. :__.,.. i volfjoientósé^.-
lApzártakoridr. KünÉr József ün-^yilkoisA^ának rfezlct?ií" akarja tisz-*iü2ni a nepbirf\'eásf. A tárgyalás táti.
HÍREK
Az adópengő árfolyama \\
A pénzügyminiszter március 7-ÍÖ1 \\
érvényes hatállyal az ídöpengö ér- \\
■ifit^ccA". irta tgy ;
gíjfi\'yuni versében Gács Demeter :
az li)ir>-e» vfrrsketfr ellenjorrától\'•
marokról. De unnotok mcgirla, d<z
n i-Zalábn. , .ime-\'f/nek szerkesztője :
■jeleniette. A verst meg- ;
lap főbbé^em jelejihe- \\
— ;-—n\\^cers miatt \\
inja volt a hu- \\
iák. amely töbh \'
tékárfolysmát akövetkíiíképcuSMa- j
pitotla meg: 1. adípengó egyenl5 ;
13.92 pengővel. . ■
Radó, a csendőrvéreb- bűnügyé- j
nej^ Iratai nyomiafartu! eltűntek
-•olt,
, amely (öhh évtizede küséffteen-zolgál-ta e váron kózv&eményet, de tló szabad jn volt Sagykai
utolsó szab&i nnpjn volf A zsán\'Gács Demeternek is. Elfogták, megkinozták. De még a börtönben í* íilltn a fitreot. Dr. Szabó Lajos iőSgyc$snck\',akit már rígről ismerír üzemébe wmdta, hogy csalódott i benne. A jáSgyí-ss értztc é« tudta, \' hogy ennek tt törékeny, cékoay-dout/ájii, \'$á{iüdt sz-erke-itzfónck iriazo van. Imponált neki /ér/«w kiállása, aki fittyet hányt \'minden fizikai xzenvcdesnekT mert létekben mzgin-
tisztiirakat, akik sokszor réresre verték a bártönben, megtanította, hagyni; kell hősként szenvedni.
Az,19l4—18-a# háborít legkedvesebb dalait Ő irta. Bizonyéra sokan emlékesnek r-As ágyucsóre tábortűz világit- kezdetit romantikus dalocs-kára, amit országszerte énekeltek. fagyon tehetséges köHS h kitűnő újságíró rótt, de mindenek felett megingathaiatltia szotiol\'tsia. A dolgozók szerelmet? c* mindenkinek fiéldát mutató harcosat.
Egy debrecevi -újság mo*f adja
ftirül, hogy ói is megöftik. a ii\'/ílr.n
pribéke^. í
Akin üii-ertCk Sagj/kanissán, áldozzanak egy percet emlékének,
Radó Endre es\'-jifiőrszizíidos j fcíí meg meri éppei rjüidcn i.\'iki\'-pzoi;-st rolübnuló i betiltottAkJCtolso ~ kínzótokkal .\'csikarta ki a\'rallomáso- \' tat az ellenállási mozgalom olfojrott íaffjaibúl. A Ncmzoti Szátnonktrú Szék jxilitikai osztályának Yíreskezü it!zetoj*> figj>*Ixm ár. Gyannnth;
t!zetoj*> ügyében ár. Gyannnthv Lászlú níjíüwj\'Osz clkí\'áxitettc a tűi-iratot -\'\'s átküldte a népbiróságlioz. Leírnajyobb medoi^etósro kiderült, hogy líadó fe hóivírl4rs3inak minden iraüi nvomíaianul eltűnt a nép-üffyfezségről. Ferencz Tibor, s-nép-ügyészság most kinevezőit elnüko a Ie^azlgonihi) vizsgálatot inditotu megaií iratok eltűnése ű^ébon.
Megftezdődőli a tisztogatás a budapesti városházén
Az áiUrtnaptmnlt-iisiiak A reakció eií-iiieklót \\-alo me<rtisztítésa során - el?ó l^ivsként — kedden elbocsátották s fővárostól, a tanintí-ze-tokWÍ és a fövúroei üzomokbói mindazon tisztviselőket, akiket az igazolási eljárósok sorún feddfenfí! siiho«abb minősítéssel isazoltak. Az olix>::s;í!ás\'2882 fővárosi allialmazoi-tat úrint. Közlük van ittH tanácsnok, ■iz fójeq>7.ó rá húsz tanácsjeeyző.
— Tehenet lopott
{.\'•sizmadia FCTOÍK komArvárosi
ííazílíllkottü fotJL-ientósL tt!tt a rciid-
örséson. ijog>- ajr í-jszaka ia-
lüllüjábói két" tebenít elhajtották.
A folyamat-ha tett nvooiozüs rövid
irió alatt moarállapította, hogy a iol-
vaj K.ir&ay "Tibor állás Lila ti pincér
volt. Karsaj-t letartóztatták és bois-
n:erö vallomás .után átadták az
Üé \\
A lakosságcsere megkezdődött a cseh-magyar határvonalban
A csekszlovák intézkedések következtében az egész csehszlovák-magyar határvonalon megszűnt a ! szlovákok és magyarok közlekedése. í A Csehszlovákiába munkára járó magyarokkal közölték, hogy költözzenek át Csehszlovákiába, viszoejt a Magyarországra járó cseheknek kijelentették, hogy Magyarországon lakjanak. Ez az intézkedés nem egyeztethető össze a február 27-én aláírt csehszlovák-magyar egyezménnyel. Kassától délre, továbbá az érsekujvári járásbán megkezdődtek a lakosságcserével járó kitelepítések. Kedden tárgyalja a nemzetgyűlés a köztársaság védelméről szóló törvényjavaslatot
— A BetttToUgfal inUiet j«l«sti*e.
Várható idöjiris csQfSttaic estig: gyenge
síel, kevés fcihő, regfiti iöbbldé kM, egy
két hdyen kis*bb etó, a hőmérsík-lct alig
, váJiorilc. Budapesten m* reggel * Mmir-
i séktó Byenje keteü srél mrilett 2 lok
1 Celsíuí. . . ■
A nemzetgyűlés kedden kezdi tárgyalni a demokratikus államrend is a köztársasági államforma védelméről szóló törvényjavaslatét. Ennek végleges szövegében a pártvezérek tegnap állapodtak meg. Az összes pártokban az a nézet alakult ki, hogy a politikai leszQltség olyan mértékben enybulr, hogy a partokon beiül a politikai élet a vitás kérdések kiküszöbölésével a ren-dw oiederbt lendül.

5I« évfolyam. 57. szám.

Nagykanizsa, 1946. március 9, S2omba!Demokratikus politikai napiláp.
?^rkeszt!: Sanoza Jenő főszerkesztő.
4s kiadoliivata!: Fö-ét 5. szám.

Budapest tüntetett a reakció ellen
A kormány jegyzékben tiltakozik a Magyarországra érkezett csehszlovák katonák létszáma ellen A nemzetgyűlés kedden Összeül
A n«.T)ze1gy0lés jövő kedden kezdi meg a köztársaság védelméről szóló törvényjavaslat tAgyalitát és ezutin kerül sor a bányák államosítására. Tfirvényjivaslat készül a választási törvény kiegészítéséről. Azon képviselők aflen, akik pártjukat eihtgyják, vegy « pártvezrtöség kizárja okot, rendelet készül, hogy i pirtVQzetdsé;) megioszthatji mandátumuxt6! is.
Mclnár Erich népjóléti minitzter látogatást telt Vorosilov marnflnál, aki részletesen érdeklődött • migyar gyermekek sor&áról és a gyermekmenhely átlipotirói. Vorosilov • népjóléti miniszter beszámoló-;*ra Intézkedett, hogy hetenként két tehenutó álljon a gyérmekmen^Ely rendelkezésére. Ugyanakkor Intézkedett a szolnoki cssprtkórház átengedáséról egy újonnan fsláltitsndó tQdöbeteggondozó intézet céljaira.
A Mtgyarországn érkezett csehszlovák különbizottság katonai teherautókon, nagy létszámú felfegy-vérzett katonával érkezeti magyar földre. A bizottság hivatalosan március 4-én kezdte meg munkáját, mely ?rra irányú\'., hogy megnyerjék a magyarországi szlovákokat az áttelepítés gondolatának, k nagyszámú cseh Katonaság jelenléte nem egyeztethető ösize a magyar áüsm szuverenitásával és ezért a mtgyar kormány jegyzékben tiltakozik a Magyarországra érkezett csehszlovák katonák létszáma ellen.
Washingtonban tegnap este hozták nyilvánosságra annak az amerikai Jegyzéknek á, wövogét, amejy-beQ ez EgyesQlt Allamok kormánya felkérte a szovjet kormányt, hogy vonjon vissza minden haderőt Per-zsfából. A jegyzék ínrtisc a reményének ad kifejezést, hogy 8 szovjet kormány meg fogja íanni a maga rétzéró\'l s szOkséges te ondókét a nemzetközi bizalom helyreállítására, moly annyira szQkságes a viíág minden nomzate számára. A jegyzék hivatkozik az EgyesQlt Nsmzetek" alapokmányára, raely szerint más nemzetek szuverenitását tiszteletben kell tartani. Az orosz csapa\'.okr.ik március 2-án tul már nem szabad Porzsíábm tartózkodn!. Ebben 1943-ban, Perxsia szuVBrénilá*ín«k megsértése elölt, a teheráni dekta-ricíóbm állapodtak meg. A perzsa miniszterelnök a moszkvai tárgyalások befej«ztéve) elindult Teheránba. Mint a szovjet, mint a perzsa kormány mindtnt elkövet a baráti kaposolatokfioz szükségw kstívezfi viszony kistekutáséhor.
jfztá
t
. \' A repülőgépet kívülről fusHt&zittö- Icafonioaíibb i»ainüt,wriiioló Mototov mefikatrta a Umn-rendjelet j pe,mycl hurkolj fik, nehogy a «i-p ---■■-■ - ■■■
hevetendó\' tcrülotok i]xín a. l»votett n>rü- &MÍvel cnieiít. 1».">S- nnvi-íífflTOk a számi- 70 */.&zaltit\\nA kc)l
^^Mnszkrxi, niúrciiix í- j aikntrvszei repült* iüsben a fórr-Fíaitnüi- :i í*7XJvjd icsríolsübb ta- jionlisr ttorüljfiuot.
lítjelot ndomitnyozotí -tidrffjcvxiek, Zvenniv.\'k :, Molotov a l^oiiin-komirtny uíasitá-_. ví-ítreiwjtolt mű-ismon^séül a nají> bon-D;K alatt. lTíT.v:tltt«aJi a kapta Antírejev. akit iletísriaiya uJkalnjából a jKiríok *\'» :i swvjet
Hoflyan osztják fel a német keres
kedelmi flottát tiiwk
Berlin, műreütf S . en^ike
Még TI&TT, döntöttek a közös\' ntunkás-listárót Romániában
Xt*nicíorsi4^K korösktídfílnii tnfljvH hiwiút LiTicyiílorszáír, v.?. íiííyesüii Allamok. Anciiíi ÚK a Szovjetunió küzíítt ogyfiili") ariiiyhan foeják u.
A ixiiiiún ko!nmunist» párt EótiU "kára Íiilltiviu-Jütl fordult a szociíidc-uwkrara párthoz, liogv kOziV Iistá-val voj^vcnek rfe?.t n \'küszöbön álló választásokon. A pzociáldemobrata liárt kGneresszirsa h:ii"Ogi nap muira fog határozni ebbou a kírdiííbon. A szociáldemokrata párt rozetóje ki-jolentcMo/hosv a \\-3sHmapi köagjü-lúsi\'n ;t liíko-. ^zaYn^ás*. ítx;ja köro-telni. .
">Oéve& *7Xi\\et&,nii\\>p. \'jfkaSnjáhöl ! szá? keresketblm: ílotüij.úiitk u)x-tütuottfrk ki a jKiríok *\'» :i szovjet fogató 1.200.000 tonna .-. L-rtvke n<;j> érdekéiTí\'n véyzett munkájáért, I "2<t milÜó font htrrling.
Zvrin M ij~r %«V<^\'Í< <**" \\ NyiHc «ves terv aSzovjeturió textil-
;-/.ulcnésnapja alkalmából ut^\'anwiak
■i IJ-.\'iiúi-rondjetet kapták. , \\
Hola: Inkább elválunk egyelőre Angiiá- \\
tol, de a Szovietunióval kötött szer- j
ződéstől nem térünk ei 1
Meri sikfPííL*rr. An^nov 5u éVCtí r . \' — — _. . *
Moxzkva, líidrtitis &
A szovjet konuánv ;t belföldi tm-t i I i par fej Eesríésóru A »\'■ ves tervet dolgozót* ki. A torvet Közéiwzsia
. Budapestről jelentik:
ríiwoTál^KDfSiiS ; Mébely tanár revideált... löi létezámap.asztást tehát n«o Belh
alatti maiptf&rtásHvaf fí^lal- ,
Méhely Lajost, a faíeimélet lizévi
börtönre iíélt apostolát a rebkór-
há:ba szálUtoít&lc. Míiiely, akinek
31 könyve van a fasiszta művek
listáján, a népbirősági tárgyaláson
bejelentette, hogy revideálta* állás
pontját Rájött arra, hogy tudomá
nyos munkássága tévedésen alapúit.
\'Kijelentette, hogy a faji kérdést
Magyarországon egy módon találja
megoldhatónak: kötelezővé keli
tenni a magyar-zsidó vegyesházas
ságókat. ■•
Megszűnik négy minisztérium
Az államháztartás rendezéséhez tartozik az a hir, hogy négy mi-
5iás minise tanúmba beolvasztanak*.
Minthogy a minisztert tárcáknak
pártok k5i«Mti megoszlási arányán
változtatni nem akarnak, két kis
gazdapárti, egy egy szociáldemo
krata \' " " \' "
«ttí. líarátsásrí k;i^polaí_ot ípy
jiQzlönk fenntartani Franciaország-
\'^ai, Ant:li^"al fe Amerikával. Ugya\'n
akkor imsrgjúzixltünk, hog_v a nyu-
^ati tuitatmakkal vaíö barutsáp; niár
uem hiztoiitja a kwztársasáir jölútíl,
lm lieni i;*/. incHot-lünk riagj" köteti
siornszwiunk, a Szovjetunió. Kz£rt
mir Angliában i^y-dőeztünk kiépí
teni kaneaolatamkat a i>!covjciunn>-
val, ahol akkor mir sok csohazlov
tíóJd A l
len módszere szerint a dijnokokná!,-hanem 2 minisztereknél kezdi el.
Elfogták Cserépy Lászlót, az ,£/sg* és a „harmincadik-
rendezőjét
ok ohazloák
mtLiíiórJiodott. Az anffol jio-iitikíisok CÍT;- rúaja; oli.>ncztc ezen tqrvünfcel a s^avjaítcU ttii uzonbaü kijűienteítük, ho^\' inkább elváiunk o^clóre Angliától, <ie a Szovjct-.tiniöí-ai- való\' szerződéstől nrau torunk cl. Bará1«ÍKban ^lönk a nyu-
Cserépy László filmrendező pogromra uszító tiimeket gyártolt. Az „Első" és a „Harmincadik" címQ filmjének bemutatása után a felizgatott közönség az utcán pogromot rendezeti. Cserépy László mostanáig a Dunántúlon bujkált egy elhagyott tanyán. Most ott megtalálták. Letartóztatták és átadták a népQgyész-ségnek.
viszonvnuk
Égyptom gyapotot küld
jmunióhoz valw baráti niotíft-t - mondta Hol; i*ostaü£rvi miniszter.
4000 kilométeres óránkénti gyorsaság
Kairóból jelenti az Európa Riport:
Makrám Ebei pasa, az egyíomi pénz
ügyminiszter a parlamentben beszá-
_ . mólt arról, hogy újra felveszik a
:ommunisia tárca szűnnék , gazdasági kapcsolatokat Magyaror-
-■\';•(\' H tv""A"iííaw~nm<íi\'"~mp"MÍt;í\'i í me2- Bizonyosra veheíö, hogy az ! szaggal, Romániával és Olaszorszás^
Sá^C-ro!?^ ujjátpitési és a tójéioztatásögyi [ gal. Már a közeljövőben 18.000
V- f\'-vöTi\'-bcIüf olyaií l^lívfcéses TV- ! minisztériumok megszűnnek. 4 pár- \\ tonn?. gyapotot küld Egyptom Ma-l*íil<">uvpc-t- kfezit," ameiv óránkí-:it : íok közötti tárcacserékre is sor ke- j gyarországnak, Romániának ésOlasz-r ■1000 kilométer gyorsasá^-ul repül, t rtUhet A demokrácia a köztisztvise- 1 országnak.

Btíapest takróiájtt Itatal-
titíé
vüríis^tpiírt-1\'5 »t Ö&&iű£ZCi"voz£ti Tu-
i^37.6i hatsi?m^\' aráiiyu tüntct&hen
tiltakoztak a Fcakciú* oflen. A do!-
go^ók zűrt ■■Jitíkiiéui vonultak u ÍJ6-
" syk leryre: A tünteti kílzg>ül^i
: nács oluöks nyttotta més;. - HOÍ^ mi itt lehűlünk, - mondta ■— a/*t .ilHÓsoriaii u nasí>- Szovkit-uhíönait, a Iiós- VörOs TÍ;iiis3re$EneK *\'M a SÜJ>-vateópes nemzaitk töbhi hős katonáinak küsstönhiítjük. Ezí\'ií g>\'üJt-s
. feladatú hoey rcleletct adjiink ;i reakció kinirasára. Utána / Rákosi Mátyás
1 IjítfíÁ-lt. aki ránmUtOU, ii^y ;t vá-las^lúsok 01.-1 i\'itcí!\'. 4 tiónap óta a ijíjtőhb túr.-n a Iíc:iyíet esak r
IQV, tVü elÓrfílOr.Vo nem -maradt ha-t<Utai&nul hü/únk külső íUrs\'oirí! seii!. A Szovjetunió ;>ÍVTQ kritikusabban te "hizaSm&tlivtxx] "m-zi a magyar demokráciát, m.\';ly tűri » roaktió olt;?r- •
Afes^var KoiuniujiiaUi Pírt, a Szo-oíálKíTtiokrala 1\'á.rt, a Xeiuzeií Paraszt pú rt is a tÍB,ikiítH\'i\'?2(»tí T;múcs az ?lüretí>r6 róatí-iúval- sitonilwn to-kcfíxAt--ísrő\\o\\ Afwzí ist ii iiarcöt:\'" Ez" a rt*akciv mowi már\' koúvoty.in vÁrái-Kezkti n (io:ii3kf"ichi vívmányait.* : ExutánfclKji-olia a hí\'u-otii .phri kŐ:
;i tüntatís -. iK.\'niztftffyül.Vív!; ko-
iioffj- a srá-vykat tet:.->kn- víitj-sik i-oi. Majd í
Szakastts Árpád
hog^\' ÍI folszuhadtilá? utúii a rnun-1;ás.mii; nem a itünÓsíikvM keresd.
Taíún ép|>en ;^ i\'pitő akarat jóiiiűu-latái. órt«tt/*k ÍV\\TC liizonyos kíiryk-
íioííy mesrki^cívljík visszavoiuii ha-talmukat^\'í\' «j ni" rákiínyswritwk oi-nvomő rendszerűket n <k)!jfowjk:-a-Mindcn poziöióí.a viss^ijóuék, nkik. az orsz«a roiulúsi(\'\'rt .\'« .{mszttilá-Iáért fí-lolÖsck.^Kcy^sitein ke)l uz őszinte <lemokratit;ni> erőket, inert nincs olyan áldozat, 3mií nif\'g\' m-m ho^nátik* hazánk füsiir^tleii w> ílfimo-ki-ívíikiis miuikjissájsv-rt. Aki utunkat;\'állja, el kell tiporni. Veres Péter
a Kemzeti Par3^ztj«trt nevébsn boízéJt-. -- Xem akarjuk újra azt a harcot, amit a magyar parasztok a földt-rt ■«« a szabatiííáfítTt harcoltak, hanem befejeztük a" magyar n^ji t?ljcs fölszabadítását. Kossá István
. a Szaksicrvczeti Ta«iios n?\\vlwii. riantKulyczta, az ursicá? dolaozói ifin nózík tovább ^Üoriíií a reakciiw ijw\'sterkfxiítwket. KI vannak s\'zíiiva a h-trern «.\'« ^.a küvo^\'^iktiót eaj jottányit \'sem\' pruothi?k. .Ezutiu fof-olva&tü. a STVÜJír* l^íározati javaslatát: Kiiveteli a Füjj?ct!;n Kit*s»íd»-púrtbű! a reakvifw jo!)t»ld.*li t*lein?k ulöivoliiásit.\'nu-*!yhp^ a tót munkás-párí, a\' Szakszoryczeti Tanát;; é» a Nemzeti" ftíi\'asíipürt határolt)ttan m«aszkodik. •
A osgynyölés résztvevői ezután fal-vonultak Tildy köztársasági elnök


Z&U-ft.
Ma este vagy holnap délelőtt hirdetnek Ítéletet a Fider-biinperben
A ktnwnsűí; köriben nem lankadó \\ érdeklődéssel kísérik a Fider-ügy J íőtársyalását. A mai napon ts mo^-i teliéit A Szociáldemokrata I\'úrt disz-; törnie, ahol a tárgyalást tartják. : K:nbor-i\'aibor"hát!tn tolong, a hátsó j sorokban székre állva figyelik az ; <;mb.-rek a tárgyalás y^raljpaa. 0=0-■ menyeit. A tosnapi tár^j-atás napját-í Fidcr kihallgatása foglalta la. Mm-\' denie^vefi vádpontbeli kérdésről frü-Sön-kíifon kérdezik mejr, do
AmtriMy lé és lelkesen
éltették az elnököt Tiftry Zoltán lakása erkélyén néhány szóval szólt a tömeghez: éltette a független és szabad Magyarország összes iol-oozóinak reakciónieníes összefogását és a dolgozók szabad Magyarországát A tömeg ezután a. köztársasági elnököt éltetve szétoszlott
Vörös Jánost felmenteitek állásiból
Tildy Zoltán köztársasági elnSc a honvédelmi miniszter előterjesztésére Vörös János vezérezredesnek 3 hónapi egészségügy\' szabadságot engedélyezett és beosztása alóli felmentéséhez hozzájárult. Az adópengő árfolyama
A pénzügyminiszter március 8-től érvényes hatáJlyal az adópengő ér-tékáríotyamát a következőképen állapította meg: 1 adópengő egyenlő 14.40 pengővel.
Március 12-iőt naponts közlekednek a távolsági vonatok f
Vidéki gócpontokra ezidoszerint csak hetenkint háromszor közlekedő távolsági személyvonatok március 12-tÖI, keddtol kezdődően vasárnap kivételével rHmden nap közlekednek. A Budapest Keleti p. u.-ról Szolnok — Hódmezővásárhely — Békéscsabára közlekedő személyvonat 6 óra 45 perckor, a sátoraljatilyhelyi személyvonat 7 óra 40 perckor indul. Budapest Nyugati p- u.-ró! a debreceni személyvonat 7 óra 25 perckor, a szegedi személyvonat 7 óra 40 perckor indul.
Budapest Deli p. u.-ről Székesfehérvár- Celldömlk - Szombathelyre közlekedj személyvonat 6 óra 55 petekor indul.
Budapest Déli p. u.-ró) a bécsi gyorsvonat és a sopronit gyors-motorvonat továbbra is csak má-sodnaponkint közlekedik.
(A nagykanizsai állomásfőnökség* tfil nyert értesülésünk szerint helyi vonatkozásban még semmilyen hivatalos értesítés nem érkezett. Ha a menetrendben bármilyen változás történik, a Zala utjájí értesíteni fogják-a közönséget.) \' Gordon pénzügyminiszter Párizsba .utazik
A kormány tagjai tegnap délelőtti minisztertanácson hozzájárultak ahhoz, hogy az Egyesült Államok által nyújtandó 10 millió dolláros kölcsön lebonyolításával kapcsolatban Gordon pénzügyminiszter utazzon ki Párizsba. Kassán zár alá veszik a magya-
rok vagyonát
Kassán tovább tart a magyar vagyonok zár alá helyezése. A magyartulajdonost kiteszik Üzletéből és kár-\' pótlást nem kap. A magyarok bankbetétjükből csak 250 pengőt kapnak vissza, de ezt is csak akkor, ha igazolják munkanéíköliségQket A magyarokat mindenütt elbocsátják állásukból, még akkor is, ha szlováknak vallották magukat és rájönnek, hogy magyarul beszélnek.
Egy kalória egység megváltási ára Nagykanizsán 117 pengő
A Gazdasági Főtanács, a Szakszervezeti Tanács javaslatára március 4-íki kezdettel a kalória-egység megváltási értékét Budapesten 1ÓO peogőben, vidéken 117 pengőben állapította meg. Ugyanerre az időre a kollektív szerződések mun-kaoéreii és fizetéseit 50 százalékkal, mig a tanoncok fizetését 25 százalékkal emelte fel.

:^?mást belőle kiesifcaíni néni teh^f&Ü általában-mindent tagadott, ligismerí, fco£y dr. Báron Faluétól megJtiinJoáto. bol a férje. Állítása szerint a nyilasok ugy tudták, ho^y dr. Bárón Nagykanizsán rüjtőzkoiíik. iOt akartálí. eífospii. Kü-i-iiiös érdeklődést tanusitott Win-flist-h Dénes iráni. Beismeri, hogy Pogány Ernő 74 éves embert munkára küldt?. Do hogy a súlyos inuq-ka következtében meghalt, arröl nem akar tudni sommit, Beismeri, liQgy Góró György bánvafóinéniököt ó fogatta ef. Elmondja, lio£v G?ró lakásának udvarán megkérdezte a mérnöktől: mii üzent Sztálin? Araikor a. meía6k erre választ adni nem íu-doit. Fidor kijelenteUc előtte, hogy majá estére -találkozunk-\' így is törtéin. \'GiTÓt estire Letartóztatták, azóta nyoma vesaatt. Sem íiterő hollété ról, som lű\'tartózíatásáróí Fider iicuitnit setű akar tudni. Fidor kihallgatása délután V\'l 2 óráig tar-t tolt.
Annái főtárgyaláson He^i János politikai \'.itfzvé&z uj vádat emelt nüt-lensés vácfja cimwi Fider eüsn. Az üjfyész indokolásában elmondja, hogy Fidcr csapatokat gyűjtött az ország kormányzója és kormánvxv ellen- -
Fidor kéri az ügy elkülönítéséi. Miután a tárgyalást be akarták ía-jozni, /IIes^.i politikai m\'püsryéez eláll a vádjától.
Msjd n tanuk kilraUgaUSBára került a sor, Elsőnek dr. Fülöp György ügyvédet lialItatják ki. aki elmoQdtá, hógyl944: dcocmbor 12-én két párt-szotbálatos lotaríóztatta & esaládjá-
Panaszok az OTI ellen
SsorkeKztóí-^ünkhp sok janaszos IPVÓI ■érkeztítt, dj w>kaji szomvJyesjn is feíkenostDl; beniiankct, hogj- ar OTI nem jár öl tnintionkor az olí»-irások szerint és olyan kr>vetel5sak-fcel át! olö, amelyaknek tcljcsitésórö a munkaadók nem kótekizhstők. Éppen ezért SEÜksigetínoí; tartjuk félrc-<:rtheír>ilehül Iü83K3gózjii, hog.v az OTI-nak a tAnybc^M javadalmazás ífizelés -.\'a kalória) .után V3n csak jopa 14 százalékot kövstclní. Előfordult ugj\'anis, hOOT az OTI 4S órás munkalnir utón sÖTOtolto a járulékot; holott a mai viszonyok &>-■//A\' na^on sok munkaadó nem tudja .-ilbűmazottjáí licü 48 órán át munkával ellátni. A kolliíkiiy szer-/.6d{* í 11. bekezd. K. pontja előírja: -Ozcmredufcció ésotí-n. előző nap értcáiteni kell u. nitinkavállalót arról, hog.v mcnnvi időre Kívánják fogkiko^tatui. A íiiwtétekeí a kol-leÉtiv szerződés szerint csak erre az ídúm ksil folyteitani. Eblwf vil%o-san kitűnik, hoz>\' az OTI csupán atécyleíres munkabérek utáni \'isszüEg 14 százalékát követelheti. Fölhívjuk tehát Bcxle fmro főfolü^yeló figjcl-mét erro a körülin.\'nyr^-. valamint arr:i is, hogy setumi estire xetn ,7-(íoiiiox tt munkaadókéiik azt a • tanácsot adni, hogy (itiiwngibev -íS ói-óit át nem tudja munkásait fog-Ialkoztat4ii, -ugy azokat bocsássa el. Ez a hanq a ran idők. hang^. M:i oda kell tönjíwitii, hosn\' ha a mostoha viszonyok következtében az üzem munkaidőjét redukálni is\'kell, még .1 legnagyobb áldozatok árán is\' kenyeret- kűlf juttatni eiimícn dolgozni akarónak.
" Az OT^ járulékok i?>- h kolofiszá-lis i\'tíszegro ruimak- A (iolgozúk elváljék, iiofry ellentétben a p3yí ön-tú\'m OTI-^íoiitik\'áral. most már át

Fkter és _„.-__ :i. Kiliallg?it»sa utáii, muit\'-n ■ 5l!jiie;s3mnii i»?.itiv adatokat Fidt-r i pn>:!ukáifii ntsn iytiott, átadtuk ;< m\'ir;-!. Oesiar-onak íí 4. fokú ;ralla-iny :i. Hoífyr ViktoniA tanti el-\' my;idja, liocv lotartúztutása utón Fider és Bufcy Iraüzattáí; ki. Fider kij<;Íantette eíöite, ha ax intomálú-táborban nvilasellcnes dolgokról hal!, akkor a?.t azonnal jeloniso bo, oieri clkffikczó esstfjen bipiisztitja Őt_ és cíKiládjfü. Ainíkor anyósa mirháit, Fider nem engodto mse. liogj\' fd-menjem a Icmiftésáre. viola Lajos lanu azi valija. ho^j\' két nyilas au-hanc a loloncházba vitte ó! és felesé-gél. Piiiw 20 napi soi.it zárkával íonvosKtíe m«r. Majd mikor elbo-osátoita a kihal látásról, axt mondta: vPiszkos a-íidó takarodjon::. Viola szorint Fider teljImtatmu ur volt. 1 Alé" a néuicui is olitűlŐlat;\'nviíat-f kozíak Fidírról. .Mayerhoffei- l\'gnáe-íití elmondja, ha^j* naiionta háromszor vilhmyozta illeg Fídír éa ho^v jajgatni nö tudjon, oekötöttc a 57-1-ját. Lichtfuss Kíindor haMnló vallomást tett. Ot a villan vozáa meilott még Fidor me*r Ts rugdosta, sőt yTinimi bottal öeszo-vissKa verta. Sós Ernő\'leventéi Fider motrvilJattyozta, ütőt ti>verte. Bűimár I^jos tanaval-íomásúhan oímtíxjdta, I»og\\" Őt azzal vádolták ma;, !so>r\\- fel akarta robbantani a roítdórség\'O\'t. Fidcr U\'-l\'b-
ilajd a Dii-ósást Lengyel István
randőralhndnagy kíhallpatásánt tóri
út. akt az intornálótáíjorhun leljesi-
toit szolgálatot akkor, amikor j^ider
Gynn^.-oti Ktöt-jtUMt elkövette/Len-
1 ayel valiomásábaii elmondja,! hotp-
) Fidor\'í-ttóezte a kihallgatásokat, bár
j %z •épökiwwn a\'GÍSÍ Apunak ia voltak
t liclviségoi. \'Vilianrozosóp nomcsak\'
! a Gestaponal, Innom Fidernél *
j Sz.ámonkéró\'&7^-k irodÁjában ia ro!t.
1 A birófátr lapzártakor fjengj\'clt dr.
j Szabó éa Páícsics cltün si új^\'élK^n
! hailíí«lja ki. A tárgyalás íolyík.
moly sc^itsí\'flet a.z erro a colra í alapított íntéáottól. A Zala dbovcn 1 fő*! fi\'iyclni ^rnt, hoc^- ;ozí;a a téren I a rO^i idfik r.-^i szokásai viw2a no
tórbesscinek ús miiiden ewtíxaii fd-
emeli hangját, lv\\ a iegkisuhlj mu-
laar-tást L> tapasatíijja.
Rendőr! krónika:
Vadászszerencsétlenség
JaV-obovicö ]túmui» 48. I\'TÜS tót-szprdahelvi lakost, miközben a Muránál vauászotí. solyóí fi7jjronCBÍ\'t-lon\'iéa\' érte. Koü.wero vigyázatlanságból kifolyólag oíaüit és s colvó tralszwneUiatt beliatolt f-jjéíxí. Éiet-voszc-Iyps állapotiian a natcvi.nniK^ii kúi\'fubha szátfiíottáÍ!.
Lelőttek
•k-bich István 5Ű í\\V6 rigj-ácí lakosiíiz orszáíratoii o^v ismoretleu lettem ielótte. A\'polvő jobb ágyékába hatolt be, állapota életveszélyes. Az ismeretlen löföldizó\' dlen ez&les
•k-bich István 5Ű
kosiíiz orszáírat lett iló A\'
h e, állapota életveszélyes. Az
ismeretlen löföldiizó\' dlen ez&les-kürú nyouiozást tettek folyamatba.
FitJer mellett tUniettek
A nairykaiii?*;!,] ]»litikai i-endőreí-p
őrizette/ítrtk1 Dominkó Károlvné t*
Kiti Iá ki f
riette/ítrtk Dominkó Károlvné t*
Kazinti Isti\'án nagykanizsai fakoso-
!cat. akik, \'.imikor\'Fidcr Oyörsryüt. j
íűtánrvalAsánM elvezették, himgosaji t
fojpxtvk ki esjrfüténsósiikot a tóbb-
Ö iikái ádl l
jt a tóbb S2ÖH6 tjyiikctesátís^i vádolt nyílas-vezetö mellett. A tömés;, amely Fi-derí rang akarta lincsalni, a két han-Coskodö ellen fordult és csak a ie-lenW6 rrntiőri kvszülW*? tudta me%-ok;;tlályozn! okot, hogy tasti épsí-j^ülihon kár n?rn oaeít. \'A jwli-ukai íviKlörsésr jck>nlevÓ úetektivjei azonxml tefogtát a KideiTel azimpa-tizáló hansoskalókat C-s előállították 6ket a politikai rendőrségre. Cgyök kivízjArálásáig \\s a .fennálló repoel-í-on intcniálták óket.

1944. március i
HÍREK
A Számonkéröszék
rolt hirhrdt ifoiokftíl kerít
iszátimn.oz általa elkoveieU .
delekei. A radlolíaf- -yaűijun ni », liiJtndimrbő\' itagtf /ÓWJAAO OvanztSfa ntfüasvezetö \\zana)wa» alak 8fc-i hogy*&n lehtl -tíkfpztlm ftöj az ember -nem u. egetzen «m
Dogárfcíteté szpmt* Kiégetett m, ■nah ide-oda 1 ű*or telelnie kát ■gy, számára keltemeücn \'. Büriin pislotfat Aeut akar «i emlékesni, oM5eíef>»rJ- - \' kát ^» az embereket
rofi hirc», hogy a C\'i ._. „^
vfrndéf/eitfek ajtó ífe kilett npSt Ud púra sohase irtt ra a szoba szamot is ■/négsem }ord-uli elő hogy óra;* cserélte volita azokat Ugy etalegíi lik, rnini akmek csurfa memímata zaii. Vgifhxtsztk mo*t érthető oiofc-151\' etiuékczdtchHsege. cserben 7iam, ja. A bírósággal izrmbem rentfhw, lulvarias; de c pontot **mwüc\'i észreveiiet\' hogy bcltdrtltaatnti ifj* tózjfos fduh emrtztt Ügy néz Jti á x dolog, riuni mikor ■a xaiA$g h \' csöngette a isobaiab^ hogy -msal ;áel \'adjrtn neki Ftde* c*a«i aSa totság 11 Híímnajísíiö tolt Vt mik kilépetfá izabalol ts betette az a tót, arccal a t-oba fele hdtotte nyelvét.
Totgyszcl 1 Pappneval sz*s& határozottan ^avalhml ti^élkw K&nyes kérdésekre ejuszerüev *t M feleletet Vem rmteksstk a A5J tteiíre, aktvei A einetortzagho, mi zoff. A rftaumfika *«»» tu*lt *t-l lMe...S=ét emlékei
avykioixsa *íto* %**&•
._.. apaállatokat a IÖVŐ.L néxve > g«- .
dik ítexetósébe k;vánjJ áladni FeüJwo í
Qxdrt az ödcldl eaidaköjöníő^ Und-\';
mét, itotr <céR4! f. bú 10 ÉH,
d. u. 2 óívfcor a viroshiia W" -
miben (Fő ut &. ». 1 cm. I
minél n»£robb számban, íajit jóJíeáojífc ?
írdelrfikb^n tóttijoEek m-g.- Btteaet fi- í
zstf, erinylutkaics Ríida. \' : |
— A W^trrrolifftit i*tór*t falantte \'
Várhaió időjárás pintek estis: füftm t
szél, !e;h5s, ködös iaí, sok heiyw, B- -Í
ként nyu^atOD 6s északon havis «4 A.J
hőmérséklet 3ÜR víitoiiV:. Budipislta » \'
reggel a-hömératklci 3 fo^Cdsius. ■
— Spatllifreb. Fctyó hó 10 én, Tüi- "■
nap a MAORT cwpau Ksposvlroa «B- {
digEzo-cpek a Rfcúc;; ellen. Kannsia> i
fVABnt** roOTtielcpen hiromtugvcd 2ia |
bor a SáSRa jita/ik: ti NVTE Q. eüo, |
fél 4 órakor NT£-V«sat baratítóoi !*■■ ■
kfizés lesr.
A KOKSZ felhívja tagjai I „ -. v.-.Oí a folyó hó 10-én déíoíőítíO I órakor lartaiidó tag^j\'ülf\'sóro 6S)M \' boIyÍKÓgííben. A taggrüléscn résíf- ". vesz é^^ tájékoztatót aú KtHDiuidiio- • vies István, a KOKSZ vidéki osí- •■ túiváiiak vozetójo. \'L\'ovábiiá \'53* ;
vitatva. Tájékoztatót miijtunk í«-..i^. £0ilmi és osp\'iíh adókról, ugjszitfiíii | nv. úií;;ükulációkról. Vezetőség. "■\' s
Hirdetmények.
Fdbivom a lejldmfrőkel, 1-ifii 28-ig bsráltotl iejSört nhitalvifij-okkal t bó It-én el i KBzellítási HtraUlbm.
Ftíhirom a brtlU ü
bertlioU üaomlistíJfgyAkkd ts óu
nyokkd I- nó 12-éa szimollatiik d a K
eUAUsi Hintáiban.
362
Kll&aS állapotban nkamlf bettí bmatt«l ÚMÍÚ. Rabindr, Sbt 16. B*.
Njoadáért Idd: Ziiay
SteUr, szekünyek, vaskapu,.cemott" polc, ketamliiockAt aUakramak, VMW szerkezd, áHrtnjOJÓJÉ Ih 1«OI^T«

51= Aífoiyam. SS. szem.

Nagykanizsa. 1346. március KX vasárnap

Ára 20.000ZALA

Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Benoze Je.n6 főszerkesztő.
í>.e-3ra«rtíséj éi! kiadóhivatal: Ffl-flt 6. Tötíon: \'■■..\'
Halálra Ítélték Fider Györgyöt
Kedden válaszol a miniszterelnök a munkáspártok határozati javaslatára
— Ma reggel\' felakasztották Rajniss Ferencet és Budinszky Lászlót /*
h ccftht^ovék ittblftpltési biiotUúg elnöke mi d6I«!6tt kihttlgtttson jelent meg Gyöngyösi külügy-
mEnrtztvroil. Téflnip olyan köriem*nyak jalflnt«k m*a a baéhazIovtVm*gyar viszonyról, m»ly ifkilmn
tml hogy t Jtdzónság kóréban bíxalmttlinsSgot keltsen 4% küiönféln hirek kapjanak lábrs. Htatókos httyon
kffsiftntatWc, hogy a csahazlovik-magyar csekély hat4rfcry,s!©m azflftdtaKatöss n»m jalötii: a ea*h hátér
owatéfi Itkó magyarok kiutufUsit, mert htaten cseh részről viliattak, hogy i magyarok ügyénak rande-
zétét a sx&v«i«gg*s*k »lé tsrjnztik, cstk atyán magyarok, akiknek fokijuk magyar területin van, n«m
k*ptak határittépi* igizofvinyt. Azonban e tárgyban folytatott mtgb&szélések arra mutatnak, hogy ■ kér
dés nyugodtan fog megoldódni. A mialk hiresztolé*, bogya Migyaxogtzigr* Jött áttelepítő bizottság nagy
létszámú katonasággal erkazstt Hivatcto* hel/an klj«l»nt»tt*k, hogy a ki*érö katonai létszám mlndOtsxs
60 kitoc.- személy. K bizottság a Szövetséges Qtonfirzfi Bizottság b&l«4gyazé«éve( jött Magyarországra,
mart hiszen a fegyverszüneti egyazmény értelmében a Szövetséges B!en6rzŰ Bizottságnak Csehszlo
vákia la tagja. \'
A mbitszteremök fogadta ízt a küldöttléget, mely a két munkáspárt, a Szakszervezeti Tanács és a Nemzeti Parasztján megbízásából a csütörtöki nagygyDIés határozatát nyújtották át a mintsztsrjelnSknek, mínt a Kisgazdapárt emokének. A küldöttség kinyiiaíkoztittí, hogy a válaszéri kedden délelóit ismét felkeres! a miniszterelnököt. A határozat) jivrctit végrehajtásának ellenérzését a két munkáspárt, a Szak-izerv»z«ti Taosos és a Nemzeti Parasztpárt kisüld öttjal végzik, A bizottságba a Kommunista Párt réizérAI Rákosi Mátyást és FUjfc Lászlót, a Szakszervazeti Tanács r*«er61 Ko»*i Istvánt és Kissházi Ödönt Je-lőtte*. Az intézebizottsát két helyet fenntart ■ Kisgazdapárt kél demokratikus jelöltjének.
Kötéláltaíi halálra ítélték Fider Györgyöt
Truman: Nem tudtam, ChurebiJl mit ■■ fog mondani
Wa»l. ingta*, március Ü :
fmiisaui ciiiűk t^rnajj e%? sajtó- ;
értekraioteíi isfuét kíafjczíu az Efjyí*- :
sült- ívütnzetek tíaenrozetébe helye- ;
bizalmát. Amerika, nem fogja \\
eaöodiri.-hoííy ax -Egyesüli Nem- \\
■jseíok bmríezete ü&szoomoljoa- Chur j
chili bssz6oV*ro: kapcsoUü*:tij vntfrr- j
jo^voiiB, hogy nsm bírt eiózeisj iv- -
űoaiÁssal arról, hogv\' C\'iiuivhJli iui*- \'
fos mondani a % oabninütryi Tol- :
Icil^t- unnepsé?\\:rL Ebben a szabad ;
országban megra;; a szoUsszabasi- ;
.sásj. ieijoaíui jóanban áü ruíudyiiki- ;
oekurt ruoaásni, amit akar. r^jan-
.-z állna Trumaii ciuökre L«, ha vah- ;
mikvr Ajiüiiália menne*. ;
A spanyol kormány elutasította \'■
a bárom naoynatalom jegyieket .
Madrid, március 9 |
A f.jiai^jj kormain csütörtökön l
(*.{;• .iii:úii:U>rLanácaot tartott (-.6 a j
í:.>ií.t!is.*/ó joieai-íat *áui ki: A spa-
jivol fcunwiiiv arról :i nyilaikoziiErói |
tárgyal:, i»;I\\«t Franciaország leért1- i
.MÍTC" Ajiília-"é^ Atn^rika ep\'üttíít-! i j
vnwtick" SpajivoIoraáá^hoK. A JiOr- j
ni-íiVb ug>" liatározatt, IJO^* isnuít [
lU korábbi ■ jogytóksk- ;
icaratkoíKn . űiíyuíbo. nicív
.áCTa hozoti HÍfáspoiU- : ri; liogv,» külföld lr~ Spinyobr*zát -\'vl- : olor- j !
S)-ajiy
A spanyol republikánus miniszter-einfik nyilatkozott
Pari;*, marfűi í) A spaii>ol rűjw\'iilikúniis korniHny twetöje Oiraliki jíl Pi
íS, fcijolentettf, tioíry toi-ább FOK dolgozni a*: oarópui orswSsok és franca orezápa kózötíi jiapesólatok ntcgszakitÁsa érdekíbeu. J^saját kormányán kívül netu huj-Taíidu clÍMiicni! setuoiiíéli1 Ideiglenes kormányt.
Mos2kva visszaiitasitotta Amerika jegyzekét a bolgár kormányátalakítás kérdésében *
A szorjci kwmáiiv válasEoü arr:i :i"jcgvz«;kn.\\ nieíyet RZ jRejBöült Ai-lamök intíaett a Híwjotun-ióhoz a liol^sr konniiny kicwfszifcíBiive! kap-ceolaibaii. MoszltTa Vísszautesiijn a/, airifrikat josyzéfcbcn Eogi-nlíakat Os a-í cücntó\'4 faltiujtáaáraí vádolja moj A*j3ori!;a i=7f"»fia! köveiét.

Az UNRRA inteím\'; \'usitriáhor
ííi^nap fiu^v^lmtíitsitc* Bécs lato ^út. faoc^y a?, éblnwr-úsi bolyzet tívül komoly. Aus^frtáaeJc mi
\'Bica, márciui íí
Ausztria UXRRA küidöttato
fil Bécs latoaaa- \\
i bl nmd- minden ^
Ma délcidít pontosan 11 órakor ■ lurdeíte fcí a népbirÓEág itíletéi dr. Ar.itó Antal tárgyalás vezetö. A küzönst-g által teljesen mesioüutt teremben baíálos csend ietl, smiker a, népbirösác bevűnuit. Kct siuro-nyos fcgy\'-T köz&ttt halálsápadiíii öít Fidcr György, az az ember, aki mint aii a pofi ti kai népügyész mondta »Bttcljesi;c!te Nagykanizsa vámsának vfgsetéL-"
A Magyar K5;íársasá(; nevíbin, .
kezdi íennhangon Arató Aníaí la- ;
nácselnöjc, a népbiróság;. bűnösnek j
mondja ki 3 vádíoitat 14 rendbeli \'
törvénytelen megkinzás, két rendbeli
vagypn sülleni bömett, egy rendbeii
népelltnís bűntett 23 rendbeli S2C-
möycs szabadszg raegsériésének
böntetfibefi, 16 frendbeli szc:r.éiyes .
szabadság ínegsjrtéscnek vétsígí- ,
o<n, vatarniüí e<iy resdbeJi háborús
Dintettbsn, mert lehclCvé tette a
nyilasnál-\'OIJI megszerzését és se- .
gitséget nyújtott annak megiartá-
sábau. j
Ewlcéii a bünökirt a rtépbiröság .
fid<r György vádlollat ai idevonat- ■
xozó nípbiráskodási paragrafusok ;
értelmében :
kötéláJtaii hatóira ítélte. S»L
Az ítélet rendelkező részének ismertetése után a tanácsvezető étiért ■ az indokolásra. A n^pbiróság az cí- : hangzott tshuval\'onusol; alspján be- ; igazolt ténynek vette, hojiy dr. Kör-i^ Józsefet, dr. Bsron Pitn*; és kisfiát \\ a vádlott olyan lt!ki me%\'*inasban : reszelitetta, amelynek egyenes fo!yo- -raánya volt azok öngyilkossága. — ; Up-ancsak bizonyítottnak vette a i népbiróság, hogy Pogány Ernő 74 i eves rdös ember halálát közvetlen í az okozta, hogy őt, dacára annak, \\ hogy súlyos beteg volt, Fider mim- ■ kára rendelte ki Ezután az íodoko- \'

ktsrlcU-l h/.ií^>;Tiajf s/.úinba- kyll Tenni , iioe:^\' a c«íp keresztülj usson :Í Itfíí- li^nehozebfi hónapon, inárf ÍOB ÚS április hújuipok->n. Fcl^zúlitotU
Aueztria laiosááííát. hogy minden tiégyjKtímiHcinyi torűbtot roisen. be.
iás sorbavesií Fidsr összes bQ-neít, majd mcgállapiíja, hogy ezek a büuük összhangban vannsK aziai ^z itéít:!íel, rocyei a uépbiróság aozott.
A nepögyész az iiéieíben megnyugodott, Fider György elhaló hangon a következóicei mondotta: Meabántam mindent, amit tettem, ezért enyhítésért ée kegyelemért
fellebbezek.
Dr. Tamás János ügyvéd enyhítésért fellebbezte meg az ítéletet. A népbiróság a fellebbezést elfogadta és az iratokat felterjeszti a Népbiróságok Országos Tanácsahoz,-ahol az utolsó szót fogják kimondani Fider György ügyében.
flohai-fiohaupt, Gál Csaba halál, Szögi életfogytiglan, Dorogi-Farkas 10 év
Fekete napja volt íű?nap a IIJÍÍDÍ-
Tt-z6reknek. A iKipbiróságűk kulöo-
SözS tanácsai hoztak ronökiTÜl fizi-
il üÁü
goruitélrijci bünügvoüÁün..
G»t\'Csabát, a nyilaspúrt Tczérks-rának t^gjik íagiát, a súlyosan ter-IKÍÖ bizoiivitC\'tok abpj&n a népbiró-s4c liöíéláltaii halálra és mgvonel-; kof>2.isra Ítélte. Gf\'d Csaba fellebbt^ ztrrt, majd kpffyrleinórt könyörgütt.
l>r. .Szőiri tiíza a Szábsi-léonnáúiy RÍ i niattcrclnöW^épek át kmtitkúra volt ff? rósztTctí a jogfosztó rendole-lík.-^mt^hbzalalábaii. A népbiróság Késnuirki-tnnácsa élctfogrtigiani kén yf-zerm unkával 1 s tíjtottou.
A íóriiros nyilas fopolgárnMWterct, Mohai-Molmupt Gvufát a népfaiTTJ-Ms notnrég kútólhalálra, Dorocí-Farkas Ákos polpirincstert peditr 15 Ovi kínyszornmnkára itélto. FeUob-bezée fÓlvtán ar ügy a népbiróság Bojta-tarüksa elé terült, amely Mohai bűntetósí-t belyhonh^rta, míg Doroíri-Farkasétftiöéri feénvaBenntm-t

Két vádbeszéd
Fider GvíVrg\\\' háborús &s nípelle-
lásin két \'vMbptjM fiatu^cott eí. Ezek a vádix--^*lek maciikban rojf-haltél; n&ncsah ennek a axűrejiesét-Icn v/truaoak. nemcsak-:i/. orszátjűai;, de u jogban, íssizságfou.. becsületben & huDiáiiunúmn bjvö líg&z t«n-
szódck rámutattak-\'arra, hogy erűknek iseliMl fcilfpni, t~~\'-trül is a ííisizmiii\' í>yil«\'i mr^i •»■ romboló, niaíifnf-\'íri egy crósz világo. rouibadöutő tetteitiez ríacttek,
beszédében ttűijb«i; közeit a kotetke-zúkel mondía.:
Dr. Könl£ Józsel, Szabó Zoltán Qerő Sándor. Báron Pálné- és kisgyermeke, Pogány Ernő a 74 éves aggastyán már nem idézhcio\'k íöldí bíró elé. KzeJc nem állithatók szembe Fider Györggyel, hogy aszcmébemoiidbaisák: esgeoi Is Xe Öltél, meg, az 6B gyilkosom Is Te
£z£k a tanuk már nem uidnak szólói, mart kict íeküsznek a lemetfibea. S aküiek sirtialmAt m&e lelkeresheü az utódok kegyelete, akiknek nyugr^-helyére méz tehet ax eoitétezés egy-egy szél virágot, ezek legalább szomorú végű életűt után emberhez méltóan átússzak őrük álmukat. L>c Szabó Zoltán, Qerö Sándor, dr. Gáspár t*41 és számláién névről nem ismert áldozat jeltelen sirban TekttKik valahol az át-dozaíofc nagy t^meUSíébeii r a ^8ff^>rTft Őrület foidúltB világ egy ismeretien
Jíflyeu kdmvii volna a íűladaf (vm> ns "ők itt állnának mellettem és mily ne-héz most, amikor pemadsaerüen ata-rok hizonjttaai mladeat, azt is, amiről csak tudom, amiről csaí érzem, hogy Fider oilülajstrűmilhoz tartorik, de amiket tökéletesen csak az immár üri>kk£ níma tanukkal xudnék bizonyítani. E* mée ezeyel Fider töradelmes beismerO*úvcl. Sojnos míodkettű a csodák világába tartozik. A feltámadó hatott £g ^ beísmofű, Tnfl pá hmrrt U*^ bűnét megbánó nyilas olyan fogalmak! -nmelyek a lebetfetg határain lúviít essek.
Hiába rártuk a vádlottól, hogy irtó-zatoe bUnelnek súlya alatt megtörik. Nem tört meg Fider, ahogy nem tort még meg egyik sem a fasizmus gyü-koc megseáricttjaí fcdzttl. Aki némffel-szbiss megbánást tanu«it is, csak eyá-vasáeból. a következményektól való
iélcUmbo tezi
Két állambatalom, az államhatalom kútíék m^trnyilváoul&xa Áll szemben egyiwissal Fider bünpcréiíea: zz egyik a gyilaühatalons, a\' másik a demokratikus igazságszolgáltatás. Mert valljuk be 6szin:én. félí-Ten kereaztül ímjilas-keresrtes párt államhatalom TOJI Ma-gyaromáfroit és enaek a halálomnak rolt képTtóetóJe Nagykaniatáfl Fider Ovörgy. Hogy milyen volt ez a háta-:oa, ttzlso. L oOpblrósáfi: jól tudja.
\\ ayllaskeresstes párt átvetta & hatalmat s megazünt a Jogalkotás és vég-
hiíá kmöolw#(reíítijieK»züntfía
rcaiíás kml#(re,Ktmafía a iog ÍK. Kcm kellett l>trői hatápozat a házkutatásom a, letartóztatáshoz, de m=g a fcalAlos ittlét vögrehajtisAfeoz sem. Ez a pokol tornácairól .elszabadult horda ártatlan\' emberek ezreit vet-tottc bOrtönbe, anélkül, hogy birkí is * raejjkérdezte volca, mi a bünijk, Eí-íiurcoliak embereket a legborzalmasabb pusztulásba, a spanyol iokvizicfö borzalmait mefszC-gyeBitö vallatáel eszközöket alfcsOittaztak. ön-jyilkosságba kergettek embereket, kirabolták áldozataikat, kifosztották lakásaikat, kiariteiték a raktárakat, odadobták az utolsó falat mnRyar kenyeret a náci iiordáknak. Kteepcrtdc a közéletiül «ih az üzleti életből a nekik meg nem loleiőket, beültek a legfontosabb pozíciókba 6 mindenhová, ahol ártani lehetett ar or-es&ffnak, berakták a maguk UKlatían, rossziodolata. & moralitás szikrájával sem rendflikezö embereket, akik azu-

1946. március Ifljl


Budapestről jelentik:
tán &z siaplátmoTéve Jóhtazwnft tóm**-£űt saját alja* céljaikra felhasználva. rombadöntötték az országot- Ezek 12 emberek hajtottak vágóhídra & 16 éves ieventegrerekeke: cs üreg csa!4dap&-kat óc£ka Qi^tiikal küldtek neki T. 31-esefcnek útf Sztálin-orgonáinak. Nincs mit tovább loíytatnom: lul frissen 61 méz c miét eze lünkben a nyilas-hatalom korszaka.
Knnek a. bsíalómnak a nevében bo-zott mexfellebbezbPtetlen ítéletet Kder s tÖrveDykünyve a vSUanyozö gép és 3 gumibot.
Az előttünk felvonult áldozatok tal&n jojTRal lehetnek aeSöní: szemrohéDyisi: hAt űket megkérdezi6A\', hogv mi a bűnök, fcaptak ők szakképzett jofrfe>z védőt amikor ajploncbaz vésztörvt-ny-azt-ke íletök íeieü döntött Neos! Okét nem vMte mis. caak igazságuk tudata, nz erkölcs, w huniátium, msga a jotí. amelyről r-ider minden iltiévő áldozata, de &z elpusztultak is rudtak, hogy végre is győzedelmeskedni Icg.
Es gyflzíitf is. Győzött azzal. hogy FIder Györgynek megadtuk a lehetö-se^L\'t, hogy elmondja, mii tud leliiezci mentségül Fzörpyil bttnlajetromfivai sztrmben. Mert FIdert nem védi f-em a?, eszme, sem az. erkölcs, sem a bmB&njiis, sem a jog; htaiea ezek mied olyan fogalmak, amelyeknek hider a legnagyobb elienáége volL
ííe^yi János politikai nOpŰfiy;sz ■Ujbíiek kOzöti a következők-?! mondotta r
.Mélyen tisztelt NV-pbirósáűJjJtt üi fivárfloltak padján OnCk dótraz az Ktoher. aki Nag7/kani:sa váro-tában a végzetei beteljesítette-. Hogy kik indították ol oit az országot a vésrzet uvjin. azt mindannyian tudjuk. Xen: akarok visszaírni! ni az évszázados elnyomatásig, ás* pór tízórai rá kell T\'ÍALíitanom az címűit 25 esztendőre, amikor feiiór lován bevonult a sütút-ség ebbe az országba- A sötStsújr uyómálja íthérkesztyüa katonatisztek juttok, útjukat vér, "könny £s bánat kúi-otte. Az áldozatok IHÚKÜÍ* mi voltunk. íjai a dolgozók, akik ékstot, jólétet biztosítottunk mindazoknak, akik Ipába hajtottak bennünket. Vi-[«sps. bo^y OJT ellan a politika eltűű :i dolgozók nagj\' része szorvozkádni kezdett és a már met^zörrezolí munkásság t\'leintD ]]víltan, majd ké-sóbivmikör a torror\'mikr türhcteil^n IM., a föld alatt folytatta (*1 lónál lási mozgalniát. fA magyar politika urai, akik tisztában voltak azzal, hosrv uralmuk csak addi^ tarthat, amoddi;; , a cseniiórszuronvok árnyékában el- i kmsulyozni tudják, a tömepík mind- \' jobban crósöd6 nyomását, TónaK LU- | iák eín,- olyan párt mc^alakuláííáiiak 1 íeíietősésC\'l elősegíteni, amely stélsó \\ jo!>l)oId3Íi programmjával néinct í :nii\\tára az elnyomott munkássá^n i magához Öleii. így alakult mng a | TiviTaskorcártes párt. amelvnck tör- \'
kásokbó!. munkátlan s
az úgynevezett hun peii proletariátus-
ból, ne íieni utotsó sorbán a hirataW
kar megéefzTfitt tőnwvrA szc^tóí: úsí<zf. Fider üyörjrjr az CIBÓU között ToEt, aki itt Kagvkanizsán eí-tinilta szervezett inunkástúrsait é.s ujiiih azok üldózói közé.
Múlyeo tisztelt Népbirósác! d vádlott nem csak hasa ját., de wvtk-Insídrsail is elárulta Ét mosf inikor ítéletet kdl hozni iJette, <-zl a itu-í(/o.« iínyt is íiijiftlembt kdl renni.
Mélyen ti-=zfelt Népbirfaág! EK a per, amely ma it: ebbeii a tereaibon folyik, nem -.-^Y helyi jíiíntóst-sű intnper, \'hajiem orazájos, sói cwrein áliitani, íil::^ jcíontoségú ÍR. Csuk úppeii a napokban egy vilá^hatalűm rádiója kíiszcr is megomiítotte városunkat-, ahol Fasiszta szorvozkectést L-;.l;-/tek k\\ Kbböl is láthatjuk, hogy :L vilás saemc rajtunk tan, annak a \\ilis33ak,\'amoly a kóaeljüvóben sor-Mii-.k.-4t- cl fórja döntoni, £^>peo ezú« í-niiok a riernek és az i^-n tisztel; Xépbirúsér itéloténok m>írhotoÜeD jolentjf&ó \\"an. llog kell mutat-iitttik, hog>- ísont van orónk ahh:>z. hary iKciítoroíjuk azokat a bűnöket, anx\'Iyefcct nomc&ik elvének, de a viligronii bocsalcte elüai is elkövettek. Nemsokára, tálán hótok mul-va mérlegre tesznek benaünket, ahoí aem szabad könnyűnek találtatnunk.

A vádlort. aki itt öl » mélyen ti?z-iclí Nélihíi-óaáí; eI6tt, szmtrtu cswlek-yölciT líozzájárult archoz, bo£> cgJ\' ni Trianon szülessék mcs, ho^j" oo" eírfe*?. netnzoíct újra a vádJottai pad"
felett döntsenek. X« folcjtsök ol, ltoa>" a -politikai büaiettck niíndiír siiíyosabbak/niint bácnifiíy más bünteti, inon aJT.úí «(y rablógyilkoe i:ií.-y.fi t«y enibort, bo<r>" tifosat-idaía: a politikai bűnöző cg}" >r3zájr szivébe- döfi a tórt.
jfc Tádlottnál a politikai bűu-
lott vital-KáíailLiJiul párosalt a rabió-
ííyiíkos bűntettével ia- \'
A politikai népúpyész beszédének ; befejező vészében a " kóTtJÜarzókot ;
— Aiü>l lacírielem, ot! a , hiUál
A magyar üayvivö a francia ■
nemzetgyűlés elnökénél
A frasicia nemzetgyűlés \'e^nöke, j
Vinrenz Oriol fogadta Ncmestóti ;
D6nt:s párizsi magyar agyvivír, alcí- |
vei hosszabb .-neíjbeszélést folyta- ;
tott a magyarországi kapcsolatokról |
és a m2gyar köztársasagot érdeklő -,
kérdúsekrői. Vinzefiz Orion behatóan ;
érdeklődött Msgysrorszí;g helyzete
iránt. A házelnolc tegnap visszaadia i
a budapesti francia megbízott iáto- !
gátasat. . ;
fiem ke/l beszolgáltatni \\
a rádiókati \\
A szombatbt\'Ij\'i orosz várospa- j
rúnesnoksáj; a polgsn:iesteri hivatal i
utján közli a íaKossáft^a!, hogy a j
rádiók beszolgáltatásával kapcsola-
iatos fiirtlc síinden komoly r.\'apot I
nílkEHöznek. - |
fiz adópengő árfolyama
A pénzügy miniszter március 9-t63 érvúnycs hatállyal a?, sdópengö ér-ttkárfoíya.-nát a Vövetkezöííépen óíla-piíoila meg: 1 ad£per,gö egyenío 14.70 pengővel. Felemelték a hadisegélyeket
Kormányrendelet jnlent meg a hadisrgélyek Összegénele, vaiamin! a honvédelmi és polgári gondozottakat megillető járadékok filítnslí-séröl. Részletes ictideikezíseket a hivatalos lap mai száma közoL Hétfőn határoz a Kisgazdapárt
Hétfőn délután a Kisgazdapárt képviselői csoportja ériekezietet tart. Ezen ai értekezleten hoz a párt határozatot a belső kérdések rendezésében. A további rendelkezésig a párt beszüntette a tagfelvételt A minisztertanács elvberijeffo-gadta a szovjet-magyar légi-^ forgalmi társaság megalakítását
A iiia^j-ar kormány tajgai tegnap (iáíelóct Nagy Forenc miniszterelnök elnöktósŰTOl ■minisztertanácsot tartót iak. A miniszteri előterjesztések no-riui Batop István miniszterclTiöksíjii államtitkár bemutatta a magyar köz^ ."Uirsasáííi kormány és a Szocialista Szovjet- Közu\'irsasác között }X>Igári szovjet-magyar légiforgalmi társaság megalapítása ügyében megkötendő" cjryózmény siöve^ét. A miníszterta-üíír"-. elvben eloffjadta :i javaslatot-
Gyöngyösi János küIü^vroiniszkT cl6U;rJoHzt6s6ro a minisEtertanács iiO7.7.áj;írult,-Íiocry :i külügyminisztor a köztúrsaaáci elnöknek ol6terjeB2-t«st tegyen Böhm Vilmosnak: roná-kivüli ímvettó és mo^bataimazott miniszterré törtínÓ kinerezősfihez. A rr.inisztenanácíi czutún ÍOITÖ űzve-\' koítarsyalt.
Száva István baiesete
Sajnálatos ibaleset" érte Száva István neDizetevülési kópráelót. a Xépszav^ felelős szerkesztőiéi a Fó-rüm klubbaji. Száva Istv&n liften

; volt-az ur. Bnnek a rArWDflk: 30.000 f
\' iakoíiából mindij8SWí \'24.000 laka*} j maradt, 0<X)O hiánjzik üöiJisn, 60ÖU |
■ !wr, akik áldozatai iottak" "Fider ■ 1 ■ üyörgj\'iiok í*> táráainat. TBCMIJÍTV | wzteódós íeivíilékt-íl 80 .Wea ae? I Ivánokig. &zülű aovük é^ i \' tíióc\'setnók hosszú s;írban vaacorosi-att i a Hatos Italált jolcntó oronx fej}1*"^ - TV\'.. í\'(«ííy a íázkaínrAk fülé. Hpssz« \' ^i.\'-an v;ín.ÍQroltak és ba az igen j : i.sv; Uflt Xépbirúsájí sxeaici oiőtt e jjjllai-JivUia lálba-Üiv.\'i leírna az itt \'■ >\':K. tní»?íí?«iölí ív dolgozó emterék sorsa, akkor iietn kétsé£rt\' olúttom, !io?>\' olv-an iuikítol bozDának, aineiy mindeii" tokinietben mű?felelne an-
^j-kho. do an:!koi- 2 itíUtjtút kinyitotta, az uras íifiaJtniba zuhant. A juíianáa köveik ez O-lsoii joííblátei JLtl helyen eltórt, azonkívül zuzódwsökat 6i horKsolásokat szenvedett. A aifcn-íők a Körönd-5zaHatóriíiraba szállították. Száva István sUlapóía kicié-E-itő, Sása nines-s orvosai remélik, íiogy SUIVCK sétü!;*-**\' <;lion;?i-ü rövidc-sen\'felépül.
Ma reggel kivégezték Rajniss Ferencet és Budinszky László?
majd rtiásoafufcúii. u XOT\'Rajniss F&rűííce:, o nyila* kormány kultusz-miiiisjtt^rét\'<ií B:idin9zky iiásslöt, a rrcÜasok í^azsáirü^minisziorét ba-Ulra ití\'ílte, az <.:!ityltek koj<>elemí\':n folyamodtak. A kctrv«ílmi ktírelem ío-íett 3 <iöntós most L-rkezctt vissza az «J!aniíót(\'!. Tilíir Zoítáii a kérőimet elutasította^ 6s szabad folyást omie-
sumcii akxidálya nincs annak, hogy a kt:t n>-ilas inintsztorjji a halálos ihletet veSTren^jt^^k.
Ma rögbii budajenLi jelontós bxs~ ritu a tót olilAltet \'km-geztúk.
A moszkvai rádió a Sztójay-kor-mány háborús bűnügyének tár-gya/ásáróf
A \'ina-izkvíti i)kii.> leyii^i tóifc j."1-lenteuo, hojry u> budapesti néphírő-s.it; vm$B:zaUi Sztójáy fe öt t&rán büj)pertaiek-t4r^\\Tilását. .Sztójay l»r-lini anóxkocába ahitt ni buient elkövetett, hogy Ma<r.arorazác: osatia-kozzt-k a ni-jnatokhez. O alatta ra-íxjlták ki a iit\'uiietok teíjosen-az országot. Emolíoit Hzoras Összekötte-itól?en állt Ssálasival. íláU Jenő fclh;r4st intézett a roascvar* núphez a Ijüxjra foiytaUtóa érdokí-hon. líe-niKiv. i-Schnol :.■■!• .minúon fasiszta korniányzatot kiszoieált is áliandúan omc-lte a bátíoni:* kóltsógekt-t. Készt ■veti azon K iiiini^Etortadácson, nvív olij3tá."ozta a szovjet elleni háborút. Kuiidcr Antal tnindent olkövotctt a hfil>orus lornif-Iés fokozása írrdeJíé-heii. Szász Lajos honvédelmi niinirii\'.-toi- iníiUvár.yúra níveaték ki .Szálasit noiiizeivezatóvi*. ■
— Naponta közlekednek a vonatok
Haeyfcantzsáról.
A Zala het-íói ^ziiinábaii közti ;i nagykanizsai áliornásfÓijökség\' aifci! ina lapzárta utáii hozzánk ju*íatoti uj moneötijitiot. A vonatok czentui Noj*ykámzsáról mijidcn iránvbaji, felvéve Szotnbatholy íoíi,.naponkint ktizlekRdnt^:, sót BiKiaiJCstrj Kapm--
poniíi k-rK-t litaíriii.
— A Magyar Demokratikus Ifjúsági
Szövetség
\'.cai lu;K ib&t-bcii (volt x} .h^rfón, folyó bó i -r> órakor hur&y&l&t tart, moStón ^ áíövjfUég. c^üciíüzé-soinok azTBPíGrUitósi? lesz a pro-1-gramm. Miriatsnt.it sziteson Tárnak. — A KetooraU^Ui iniéurt íclcotí*t. Váríiatí idöjáris szombat estié; M-ag!a4 sséí, fíihösebb, ködő<ebö Idő, níhany öe-lyea kisebb e66, a liönrfrpéltict aüc VJ^

Nagykanizsa fel^e nak megünnepíése a N Bizottság eíőt*
A Ne^reti BizjiisJg legaapi 2^ Sét íél 5 órakor nyitotta aö-Hackler Jinos elnök. Az tüö^ Varga Józseí pii^ármesíer Is .j^.," volt*. Kauíer Sándor bizottsági, tat\'"\'" a március 15-és április 2-i nennel\' ünnep maprendnése érdskében aai- \'.. lalt fet. Javasolta, hc^y isárans 15-ct a pártolí közösen Gnp;pdjé£ meg. Dornbai János képvistíi V Szociáldemokrata Párt nevében la-\' jelentette, hogy á Párt végrehajtó^ bizottsága már intézkedett, márcáuí 15-nek megünneplésére, igy a Sao-:: ci 7] demokrata Pari külön program-mat fogja március idusát ratgüa^ pelni. A többi pártok ís-^ártoc bti& rendezik meg március 15-ct Nagykanizsa\' felszabaduiásának ünaepö a pártok közösen rendezik mej; E ez már a Nemzeti Bizottság tegnapi tárgysorozatai! szerepelt. Az «iőké-siületcket már raegkezdiék, amely--bzz valószínűleg sz orosr psrsncs-noksáK is csatlakozik. Majd bej*, lentette, hogy z Kommunista Pác Morvay Gyulát és Némefti Lásrtót B Nemzdi Bizetíságból visszshivta és lieíyettQk Pallay Józseíet fcv Kirschner Bélát küldte tó. A köztársaság: elnöknek megválasziása zXt&v mából küldött QdiruzlO-táviratira a Nemzeti Biiottság a köv?tkez5 vá-laszí k2pta:
A köztársasági elnök ur megválasztása alkalmával kifejezett jő-kívánságokért, megbízásából "kösiö-netet mondok.
Budapest, J946. február hö.
A magyar köztársasági elpStá hivatal főnöke.
Majd a Hl. szíimu igazoíóbitottsig, áiírgíát olvasták fei, sni^lyben be-jelentette az igazolóbiiottság, ho%y ktpteten az igazoüatást íovabb íolj-t^tni anyagi eszközök hiánya miatt Dombai Jáno3, nemzet^yiiiési képviselő, aki rövidesen Zaiáegerszegr? utazik, elfogadta, hogy er ügybe*1 a fíispánnal személyesen tsegiá;-gj-atja a követendő eljárást. Való-szir.QIeg a !eígr.zolandóknak kell Í doiogi kiadások egy-egy személyre eső részletét megfizetni.
- BatSréi« M A0BT Ukitátpm. Iseu-reUen lel (eset tezcup e£e 7 on !á;bis Idlesttt, bopy-dr. Kíntis Kámly MAORI
^eofizilus Uikésáfaao senki Sítu Isrtózio-dik e> eialatt a laki-ban (iláinsíó rótt semQ&et és lábbeliket elrabollík.
ttfnwQEást Í
idrtndel^ég favarvülaló irodája, Zrimi . ■Miklós-utca 13. sz. Tdefoc 253. sr.
— Diófarönköt éger-, hárs-, íőigj-,
bökk- stb. rönköt és egyéb faatiy*-
jot legmagasabb napiáron vásárolói:
Holczer Imre Nagykanizsa, Fo-ul22.
Telefon 7S.
— Falblvú Sciyks&isu TÍIOS X«t:- \'
kelőméjéhet S NagykacizMi megvei vi- .
ros az apaillalolat a (SvÖrenfeve a g«-^-
dák iceidé3*be fcvánjj átadni. Fettfww&
ezért a2 érdekelt eaidiköiömé? fjsy«*5
mét, hogy ecélból !. bo 10-és. vasSmm
d. u. 2 ór.-IíOT a viroshíia fcifcsi-ü\'éíi «er :§
miben (F6 nt S. zi. I eta. Baiár-cpűlei} /
mlni?l nagyobb s-ámöan, sajt: jói fcilogoü
érdckQhben jelenjenek msg. Btdenzk fr
i5ef, aranykalúSÍOS. gaiüi.
Stelí-lr, szekrtnyek, vaíiípu, ctrcc=3*-
P3ir, keramúikcekjt. abialtramik, vzstat-
szerkezet, iJlwnyoióléttái:, vizvexettk-ws-
tartály. üzictber<:r,dczts, ía«ttísib!ai rf-
«a&. KisfaJudy-e. 3. -3g ■
Épütel- vagy lüúUvai fitclet «*■»*:
Miht\'Jfr, Varasdi-al 6a 3fe
2ALA
Nyomdáéul fdel: Ziliy Káioly - 3

évfolyam. S». iztm.

Nagykanizsa, 1946. márdiu? 12. kedd

Ára 2O.0OO pengS.
Szerkeszti:
ZALA

Demokratikus politikai napilap.
Jsaó főszerkesztő.
te kiadóhivatal: FO-tst
Teic-íos: Sí.
A háború n jóvátételen klvüi harmincöt milliárd aranypengfifae került Magyarországnak
Nem magyarok lőtték agyon az orosz parlamentereket — Szálasít és minisztereit kivégzik
Q*rő ktí*í»tc«cUsílgyi mínisrlar M«g/aror*zÉg gizdtíágl ujjéipitéiéntlc fíttélelairöl bftixitt tvgnap. A ti hot, hogy tudjuk, mit kall ujjéMtaní, tl«tíban ktll UnnQnk izzil, hogy mlb« karul «, imit felépíteni skirunk. A Migyarorszig érd a kai allan ío:yt«ioít háború ogyüttviva 35 mlüírd\' arinypangfibe karOlt s i háborús kírok hét «s3tend6 l»lje* nemisíi j3vade!m4t emé3ctottek fal. A rnirhst«tl»n putztults során t Migyirorizáfl ilt«t 6 év alatt fi»t»nd6 iranydollir értékű jöfltétsit is lesi! számítani, amely alig néhány witiiékfcil k*v***bb, mint tmtnnyit i htboru6rt fitettunk. Az öasx*s c»iUÓ»4!íimok között Mtgytrorsxág fiz«t«tt Ugtöbbftt a háborúért. £z t puntulis annak a rövidlátó, önző, népell«n«i polttikánik volt ■ folyi-roányi, am*ly Horthy uralmává! kezdődött, mary kitermeli* a Sxilstrandutrt és végzetei hatalma putx-tuMsbi döntött* az ortrigot. Hogy Magyarország aránylag gyonan talpra éli ni t ott, azt anyagi •rAforréfta!-nak köszönheti éi föltg tnntfc, hogy Migyaronzig gazdag olajbm és bauxitban, £z*k«t az újjáépítéshez szOk«ég«f gazdasági előfeltételeket azonban csak akkor lotzQnk képss&k teljéi eg6széb»n f»lh«wnálni,;hi ahtuz a történőimi( gtzdiságí és tarsaditmi alapfeltételei is msflterBmtjök. Ejyik alapfeltétel a sovinizmustól mentes külpolitika, vagyis ogyötíműtödés a szomuédot éi Uvoiabbl or«ágokks! és a hatalmit Szovjetunióval A Szovjetunióval való giidnígl egyQttmQködia jelenti termelő erőink m»ggyorsításit és megnövekedését. Ebb«n az esetben számit hatunk piacokra arra az id5r*, amikor ro;« ortrá jókban úrrá letz a gazdasági válság.
A pápa magánkihaiÍQatáson fogadta a paJeszlinat főrabbit
\\ i^Ei\'^ztúnii fúrubbil tpyi^-\'t{í X1.1. i\'ius páfia inaífájikiballgsktá^oci fo-■radU- A íönbbi kÜBZŐaotét fojört-i ki azért- a soj(its<igírt, melyet a ka-iiyujtotüijt uz üldözött \' Jíefffces?ii]cík *7.l a terret.
London hercegórsske aggódik a világhelyzet miatt
/.OMur, waivLr- II
G)i:f<»r iiei-rt-áéivek, *kit :i j^pü
tutt bö«roséiiníaa[ Lundoiih-j. A \\Vesl-
ftcii lopták. Iíeszéd«bB.n kifejezést üiiott, Ji^oialmának. s rtlághély/.>H
mint a tr;üiifheni : rótt.
Budapestről jelentik:
meg. Azok a zsidók, akik nem Ur-
lóikodtak az ország területén, ezt a
két esztendei határidőt ati6l á nap- j
tói kezdve számíthatják, amelyerf
Magyarországra visszatértek. \' :
Halálra iiéliek egy nyilas hóhért t A győri r.épSiróság pénteken tár-- j gyaíta Kovács Sándor nyilas hóhér j bűnügyét. Kovác3 a nyilasuralooi i alaü 22 gyilkosságot követett el, 79 gyilkosságnak bedig a részese volt. . A tárgyaláson kiderült, hogy amikor Kovács a nyilas pártba felvételét kérte, arra a kérdésre, milyen szolgálatot óhajt a pártban végezni, azt válaszolta „hóhér szeretnék lenni". A népbifÓság Kovác;-Sándort a bizonyítási eljárás lefolytatása után halálra ítélte. Ki ítélet nem jogerős. Voli apáca és a boxbajnok gyilkossági ügyeit ma kezdik tárgyalni ,-A-bét elején tárgyalja a rögtön-itélÖ bíróság Pál Gizella volt apáca és nővére, F:lku$z &6ndom£ bElíi-üjyit, akik február közepén meg* üiték és kirabolták Tasnádi Ödönnél, majd bolttestét egy bőröndbe gyömöszölték és a Dunába dobtak. Ugyancsak a Jövő héten kerti! a statáriálls bíróság elé Kéri-Krausz-László, aki januárban a Dohány-
Az angol nagykovát sürget.
ján
Tiyusjodíaii
ijiítíi \'foV)»oli3ciirdl. Miuaez arra tnuta\'., boijy T»Z Anisslbir-odalom bizoíl í« J-"iosf n i>i;:ik a munkáspárt
Atombombák]sértetek a Marsbalt-síigeteken
A;: amerii^i íú^HAraiidiából mint-C3j- 3.- iOO repíU&r\'kl indult iel
1\'2-cn aí uj :
í Vi
JÍÍT i
A uioszkrai an^ol iia^rvküTűt kur-
Jtdi*!*\'** UtílSlt-É*íiÍr»k ÜlÖ^ütlTffOtte Cl YTÍ- ■
iSaKt u S/OTjet hatóságoknál a Permis ügvóbcn brrnvujtott an^ol-\'iroe-ríkai >r^jyz«kr?. Á tiz^YJetiinió setu ern?, fiom a szerdán nKmdzsuri*i ipartelepek ffilszeretésének hátizsák-irányként való kezelíao ügyében be-iiv*i»tott-jegYWíkro, sa a toh^ir kur-
movikai tátnaszponiuk- itk h- í-é-zl iekeij.
■íéíái még 11,0111 adutt Taű-i^í-t.
ra. a .üarslidÜ»?iaet v<^von.j»z aíombómbi* A;"ani-ri!tai Iq-iflotta t-«.2i rtieg ezt ÍK atat.
Titórovúfesen Lenaycfor
\'Orfg-iOtf,
Tito ^ kó/jljüTŐben lj LÁi
AtzovktsrakszervezetekFrancoBllert
. .VOATIVIM, múrcíus U
A szojft 8iftkB»et g
a utarik
ciu* H
|nnk ^
Felk/ittí a RK>vjét Lurtnáuyt, vesac Laíba befolyását nz Eíjvcsült Kom- \'\\ 7/letméí \'is*hivja fel a oeniokratikus í áüanioioit, ÍK>jy szakítsák meg dipk>- j
t\'rarkeo kt^rmányávai. A- Trud. azt . irja. bo2\\ HK an^ol-atucritoki-fraDCia ;
kmWi k\'-péekeí TÖrtak. csalódtak. ; ki &a\\<?\'rcM. írem fobjtik cl. IIO(?T a : i«nr>[p3",*xikozá«i pofitikii filtátle : Fmncm urnfomi-a *\'•* ev. v<h wv. onrópai fiiWFu «jryil: oka-Churchill újra beszelt
Rir.hu\'O,,\'?, aíiii-u:u« it
UtiiivbiÜ üjabh hessí-det mondotí í
AmeriVfibBtt. amelyben Tisszatér ful- S
;oi;i bésacdt\'nfJc gondolataira, de \\í-
uycjresen «nvh^bb tonnában. Cbur- ]
ofiill lijia tövűbette -A/, anffoluí be- t
utazás pontos idejét míg nem tud-íák:. Biztosra, restik, togr atjáteíTi ÍVógAíw is 114tt
ijíonti -lanácsáuak (Jnóitsésa hiti-
KaU jarasliitoí fogadott el, i\'oclybeu
iióli a \'FratK\'ó-tonninrt, amiárt
táái lkt IÍ^
Ma vagy holnap felakasztják Sxálasit és kormányának tagjait
Illetékes amerikai hatóságok engedélyt adtak mindazok kivégzésére, akiied az igazságügyi hatóságok mint háborús bűnösöket háláira itéííelí. fiszerint Száiasit és kormányán;.!; tagjait c hét első nepjaiban akasit-jak- fel. Az adópengő árfolyama
A kouzcrratir j>án rozáre ug%*lát- \'
\' i>zit mérlegelte $z í^voaüitállíwioV- :
w»]i dsö tnegnyihtkoxKsst nvtmiHi) :
lámadt •vii4gTi5s/,ltan_(rot. A -hitte —
Angliában, Ameriiéi>a)i fo másutt i
... f^áimián M\'CUI rolt kedvczónulc \'
mondható. Chuivhil! *?. angotezáaz ;
él Vlójáb kitli
A pénzügyminiszter mítreius ll-l\'5i árvényes hatállyal az ídópengö ér-lékáríoh/amát 2 következőképen állapította meg: 1 adópengő egyenló 14.90 pengővel.
Rendelet az egykori zsidótörvények következményeinek\' felszámoláséról
tj& íjsszofojíÁsaiiat; gondolatát Tototic f
fel. Az Angliából érla>w*i hirek a ;
niuntKí.(árt [mzíciójúnak ujabb és ;
\' s\'most már o konferratifoknak is )
látniuk kell, hogy a Labour n«n j
Atmcnt-n iüóre jutott hatekanra, ha- |
\'iste ;itaTilciiláso vaji foiv3raatban. j
A minisztertanács, elfogadta Ries István igazságügy miniszter rendelettervezett, amelynek éltelmében az a múlt évben kiadott rendelkezi?, amely szerint azok a zsidók, akik a zsidótörvények kényszerítő hatása alatt uzsorás vagy kizsákmányoló jogGgytetcket voítak kénytelenek
;rt községi rélasztisokon ís í fe az blict^ londoni tanác8Tál.isztásokrni anavira. etóre-
i év\\-cl meghosszabbítható és a peres [ eljárások az illetékes bírósagokról í 1947. éri mártíus 15-ig indíthatók

aicában meggyilkolta ^s kirabolta Kónya Józsefnét, a Dózsa Györgj\'-ut egyik rornházának pincéjében pedí^ ietltötíe és a szénpor kÖié temetle Muszüci Erzsébetet. Kéri-Krausz a két gyilkosságon kivüi Schcnid Ernő iicvQ iSTicrÓsévrí egy barmadtk gyilkosságot is tervezett, ezt azonban nem sÜ«rU!t végrehajtaniuk. Krausz gyilkosságai egy másik bűnténnyel kapcsolatban dexöl-tek ki, amelynek tettese SzGcs Mária, aki tyéri-Krausszat egyült kerQl a slatáriális bíróság elé, iiem magyarok lőtték agyon az orosz parlamentereket
A háborús föbdnösök tárgyalása során kiderüit, hogy a budapesti ostrom Idején agyonlőtt orosz parlamenterek elleni gaztettet SS-Iegé-nyek követték el. Akkor az egész világ rádiója megemlítette ezt a páratlan, ahad történelemben még soha elo" ne^pfcrdu\'t gaztettet és még sok ma^ bűncselekményt, ámeiyet akkor mind Magyarország terhére könyveitek el. Voltak a múltban hibáink, d; a magyar sorkatona aljas soh? nem volt s most hogy ez a dolog tisztázódott a világ clött, AUgyérorszag számláián egy tehertétellé! kevesebb van. Halálos szerencsétlenség érte m svéd szeretetcsomagot szitlitó egyik teherautó vezetőjét
A Magyarországról Németországon ksreszlUl Svédorsiágba visszatért személyszállító autókaraván egyik !zgja megérkezése napján tragikus balesett áldozata lett. Stockholmban gépkocsijával iuihajtott a kikötő rakpartján és a tengerbe zuhant. A \'.\'sieset a?, esti órákban történt, amikor valószínűleg nem látta vilá-\' gosan az utat és a hosszú és fáradságos magyarországi utazás miatt túlságosan ki volt fáradva, Így nem tudott autójával kivergWni a partra, bár mentesére sietlek. Temetésén Szeüf László svédországi Ogyvivó piros-fehér-zöld szalagokkal diszi-telt koszorút adott át és rövid szavakkal köszönte meg mindazt, amit Magyarország megsegítése érdekében tett.
Hírek a világ főváxo»aíbál
Ez úv május 7-éji loaz B rádióaap
: a Szovjetunióban. Kkkor kaz 50 ér#
&:mak, hoyrv Popor orosz tanárnak
sikerűit .létrehozni az elsó ládióköz-
Tetitést.

A Stovjatuniő legfelsőbb tanácsa a Vötös-csillag rcndjollel tüntette ki Róza Dimitrov a3szon>"t azért u?. oroiménTi\'es munlfúért, amit a liííle-risl* Xemctórszág fillp-T a horiréíiü liáhor.i alatt kifejtett.
TiraiiátKtn lúJiaepélvíüi keratek kó-/.őtt nyitónál: meg a Vöró?1 Hadüore^ kiállításit. A mc^ayitás ■& tirajiaí azoTJM köví\'t ünn ; óvl mondott.\'
mugtboubaA nemzet dele-sáuEüi kkorigrcwsu&t tartottak., htg^ «íg> íicmootkuzi pénrogM al^ot fö-
tot,ibK*Dek ts mepüllapodpnflk %L pitísi ezűtgalu n^mzctkO/i bank pasban
ujjtu pit letrel p

Z A i; A

194€. március II
Rendőri krónika:
j ifliioreticn tynorck a i\'.iít iovaí elhai j fojtották, misr Kom vakot ottfat^ytái
Kiraboltak, a mezt (jépészét
Kafcsár Pál nuttigépúaz vasárnap O--LO 9 órakor a vasútra mont., bogy -i k-játszott amerikai kéiiiíiunet, va-. ianiint kit -íxiröJidOt — ^Stagyar János oftuzeteyülési képviJ-üló lulajco-nát -- átadja aiinak. aki azt Bad*-pcstre sróíUtotta\' voliui. Amikor \'» sorompói eíhay^\'ta. három isié ifiii agyén rátámadt, u náli lev mikat tólc eírafiolui. A mozi még M éjaiaka fotN-aaián mB fcljoíöiitósét a wiidorutsstn. .Ma re^-gei a filmet- «gy rfiouti a!k»lin«»tt Üicirt&ÍÁita, de a hCn\'índöknek, » meryben Magyar Júo» néflriilóaiw-tetlen gyógyszerei, ruhái ós fehér-ucniiíi -ioííik, tivuma ir-azett. A rciiilírsísí »vorask.\'kai&n felkar mindenkit, bog>- akinek eladásra kínainak •férfiFÚhtt, fohí-nwmirt, Taíry
ót. a?t baiüdörtalanul jo- kúlb3i 6k
!-■!
Vcrraí alá vetette magát 1 Baía Taniúü 4i űvoo taitalijkos föliadr^gy, Hiun-adi-utc» 29- azim alaltí latóí a 115-ös firház ciótt^-arra robogó roüai ok; vsíet A voirat köretei teljoscc sié soltúlc. A nyomozás iiiegUlapiiotta, iíO^y líaía nűnirw; tűrt vissza nyu-ííitrái, áUáahos jutni nem tudott, fulosógc, niig.ó távol volt, maghalt ás kőt kis\' árrát hae>\'Ott maga után. Pata olkosen.*lett( bog? gyermekeiről nem tud gondoskodni, ezért öo-gyilJcoa bfí. Az ügj-t^zség a temetési engedélyt mogsdta.
Efrabaftéfc lovait
Kuütvák Forenc Magj-ar-u-ícai Ió-kerc^küdÖtj «mikor btítlovíis komijával hazaitól hajtatott, a galambok: ors/á^ulon n&rom ismeretlen egyén mo^tatuadta (s fegyTerrol ana kfinj--SKcritctték, hogy fogja ki torait. Az
Pilfonatfe/véteiek a Fider-Iárgyalásról
TjOpunk Munkatársi, a h-atálrrití^t Fidf.r Györki/ tárgyalásán a kdvtl-hező gyorrffixTfkíp&ktit c.zittálla;
A tárgyafásvezető.
íh. Átwló Antat. o-fi/j m» rfóííc, néJu, twMnt rfe liiseHi, hoay n\'Cg-cf^u\'Us \'iiirí\'vyit. Kisujjában van \\iz uxyojt-Kz a fiatal ember az eUnvU ■napokban épeire/ öregedett. ÚaiftéiMZÍk, fok éjszakái átdolgaiait. Kvrtiései színtelenek, jMsmeiitasek. Sztucszkedésnek r.\'/oma -sincs ra/titk, viéfis -pontozni ■iibick, mint a vívó pevgtje. Ualh-^roi-u. Ha a \'ome-g felzn?, 6 1c(niz a riaionra, mintha a t^agasabb ha-lalmakat kernt. ho-jy csillapítsa le a háborgó tengeri. Minden tdegszá-ideflí áterzi felelősséfféi a dernolirú-ciaért é$ a dcmokplci fMőól az iguzságcri.
íilkotójának. Hu vittahw nem *üm-\'•ftcl, ft\\háborodik. A>m íáV/ fl^ rf-línt\'mondást. Ilyenkor még szem-ürege is izgatott. Súlyos hareót Fi-der sötét hálálnia ital zsebre tett balkézzé! é-s jobbkezpl£n színes r.t-
rvzáríC eit-ja meg: Vádpetzéde végén \\
cjpr öreg reakciós jogász ezt mondta; I
.Y/\'i/i iz--rei)iék Kagi/kaaizBÓir nyilai j
A politikai aipügyé&z. í
Pegtfi János. Csupa ritalitá*. \\
ilUiden kérdésében van rtilimi ar<5- i
szék ír. Sz-erelí nz ügaliiuts jelene- 1
tekel> Amikor a tanv fiosszman \'
mondja él élményét, aÜkor\'ráfcvnyő- í
köt az assííTÍm. Ilyenek lehetlek a \\
fiatal ictrr-idalmároi: a PStox kávé- \\
házban, maikor uaatkoetak. ■ Kern i
kervli e( semmi^a figyelmét.-üűlii- i
nősen a per politikai háUerc ér- \\
dekli. Bz a kU vékony emberke í«t- \'
Rárchn 15-re *é«fflfttk...
Az örökös ellentétek, néma forradalmak hazája voltunk. Zengzetes . szavakra. éiettlnScet és vérünket aján- t lotiuk fel és id^;en érdekeké:! egy- ■ mást gyilkoltuk égy ezredéven ét. < A muiiat QnnepErtnif, vagy eliíéHük, i de\' tanulni a műit példáján nem ; tudtunk solia. A megpróbáltatások : idejér. mindig csoportokra szaggatottan álltunk, de legtöbbször mindig egymással szemben. Talán egyetlen példa történ elmünkben, amikor egy cél, egy akarat — a szabadság vágya fötöttc r.z egász, nemzetet, araikor egységesen sorakoztunk fe! a szabadság lobogója alá: 1848. Most, amikor a panasz hangját h3i] \\uk mindenütt, amikor a rosszakarat, idegen érdekek arany garasai próbálnak ellentéteket sziíani köziünk, köteltsségünk, Iwgy em!ílce2ésr& hiújuk fíl városunk figyelmét. Március idusa örök példaként áll elettünk. Az idei március 15 i ünnepség^ ennek jcgySben tartja meg városunk dolgozó népe délelőtt 10 órakor a j Deák-téren. Ma ugyanarra a meg- i bonthatatlan cíjységre van szükség, imát volt akkor. Talpra kei! állnunk, közös akarattal, egyforma munka-vállalással, tettrekészséggel, el kell .indítani a harcot az igazságtalanság ellen. Ez az Ünnepség fejezi ki majd mindnyájunk közDs akaratát a szabadság, a béke, az igazi demokrácia mellett. Az a tömeg, amely résztvesz ezen az Ünnepségen, fogja legméltóbban kifejezni, bogy a gyári munkás, irodai munkás, földműves, vagy kereskedő között semmi ktllönbsej; nincsen, hogy egyik sevn f jrlosabb a másiknál, mert közös erővel és csak közös erővel építhetjük fel eít az országot szellemi és anyagi romjaiból. Március 15-én meg fceH is-méfiődnie 1848 március 15 nek. Harcot.kezdünk Kossuth és Petőfi széliemében és ebből a harcból, ha közösen vívjuk meg, rr.i kerfliCnk ki győztesként és amit Ők nem tudlak befejezni, mi megvalósítjuk: a szabüd, független, demokratikus magyar -köztársaságot. Szabó lierény
Nagykorosai ifjúmunkások a SzlT-kongresszuson
A SíIT, a Siatncrveteti itjuíáíi Tanica március 1 ín rendezte meg etsó szabad Kongresa;us4t Budapwten a V=sss Mék-hActín — Megnyitóiig mttífrktfcfc: S»-kasils Árpid ■ S.-cciáWemolcrata Part fó liftira, Rafani Mí-.yas, Ü4n Antal ioartUvi miniszter, CsWag Gy&rgy 4 SilM Wnviic-;<[ébo?, Non\'Győrey a"MAD;Sz -iididönc iz Kisháij 00.0a a Síitsrerreieíi Tar.ics e!nÖfce
5- I
A aaEyiuniüai S;.1T résieröl kiküldőit iiitoii ifjiuaanJtis: PilUM linos, Skvwcz Ferenc és Csutorái Jóisd szinten leriesj.-- t;í!eic a kongretszus dé h3táro2*!i ÍSV-Í-latclcat. Silcvorct Ferenc á:w eJAwloit három hatá:oia;i jivaslit iőifll a kong-Bto. szu8 kenő! ciíoí-ad-iiL PÜUUi Jicos Is ctóterjesztcU egy haiiroati jav.síBioí, melyei a kongressiu; stlol&i eí!a*ídoít. . A ko^gressnis bcfejtzö na?jcyflié3e mír-ciui 3-aff TOH a Nemteli Spoícírookba-
a öiczec if jenankás TCtt részt. S. F.
— Ml * ttocUittwnj? Mircius 12-éo. |
. kedden líjta megíaríjj szokásos nagysikeiü i
pi7lnapj*; s SíCdáldtanoiriii Pán. Ht a j
toiönssg brfogadísira ai cíönWicrcm
nem elegendő, ugy a nsgrterembcn itM 3 !
plrtnap meilartv?. Sladi»ecr litván járási I
titkár folytaija riőidiisoroiatit: ,Mi a í
sicdJíinmis?- címmel Poütíítai besotoio :
iót Siabó Bcrény pirtütkár tart A párt- !
napol E SJM szavauisrurfcüjálc. Vendé j
SCket fcarálság£3l vámnfc. !
A népblröiís Arató tanácsa a Siocíál j
demokrala Pírt i^y^rjnébKi holnsp idr- I
1 Tőlgysiéei Pápp BéJáné bOnScyít.
I«l a UrgyaliBra nem adtík M. Mint
aatmts, fi bililra ítélt Fid.-t Gr&csy tlr- i
sytlásáii (öbbigEBSulj^sttrbeiö ftHomis i
ungiott ci Tölgyszéki Pipp Bétaoé tíler. I
N»Byk»níz«a könréícraenj-c nagy MeM6- ■
O&aati teltiot a hónapi targyalta el*. í


,v...i.\'] nz orszá^titoo. A rend-u.,™ a katonai hut&ágpklaJ e-z>c-
t«nlx*n n legez/\'lasebULórü nyot»o-t&--i tetfo íoKiamatlia.
icsiszoraocsétienséftc étto ,
i:a;> (iéíhoii a iLi^jka-iizsai rendúr :.ajjit«ij>5áíí három bctwztottjrtt. Dr Kfljdv "f^jos rendöriüozrodes, lía-i-ainí ÁiittOi ronJói-bzázados és CijiiiiG?- Femj-.c condóraJluidn«D- Oa-lamlwferj száÜtoJ: ki, hí>?v e^y bi-. wilmaií büaö^vben kihallgattöokat ! pszközöljnoek.\' IXasfuk vépztMei 1 kétloras kocsijukon indultak vissza Nftgvk&nizoi íolé- Kí> \'J* íordulo-I nál "kocsijuk felborult fo ma^a aia i ttnwite Iwrant utasát, liaranyi sza-I xadosnak sikerűit "idejében kíugrania. j isrv csak kűnnvobb auzódisokat s; í redo«, Kujtiv" alezredest ús Gr* 1 alha<imír>\'ot azonban csíüt s SLJÍIH-i róíro\'sÍGtö Talubeliíík tudták ki.wzni I a fcllwruií kocsi alól. A baleset után { inindhiimmkat Na^vka.nizsár.i smll) í tették, ahol cisó aogélyinmjtjis után I hazatói-tót Ukáe«ikEB. A m^gúbt i. bog\\- a lorak olra-kocfi\'rr, \\ay lürt^nt :i *>a) -
náf&jö ítv/raj U P
$Serzáíítct~ f. végig frr- nw& >o?0ki*zást*t {* y tiieJkedik; mint ik
B9.c ■. "rfín. .Í(Í- ■• ■ftittitáia. a* efl^i* «í» e-- ] bhi. ?fl?leti AHoíi elébe. A feltet, 5r- ; \'h\'fHéxekrc\'bugó hangon nÁtidig egp r-zátal lúfaüzol: ntfit. Am iker ki-
, Mctrv, fíkinteletálá^oí^iiiierév^. ; Ibjsv U-kinWé! a^za.-zffsztmtö? csak -
kapltr&Tk.lFíftcr Hrt\'hjW -ura vol^ ebben a ui.-o*txin. £te >)x asszony \'-\'. fiaíalm i Fiderén ... ; chercíiéz la
Itt az uj meneírend
Nagykanizsa—Budipest: 1213. sz. . vowt indul 6 órakor, Budapestre .-* érkezik 17 óra 10 p«cfcor. (Vaeir-nap kivéielévet minden nap.)
Budspssí—Nagykanizsa: 1?12. *&&£
vonat indul Budapst D^fi p. u.-ré^§|
7 óra 30 perckor, *Nagyfc3!iÍö5ra.\'->
érkc2ifc 18 óra 45 perckor. "^
| A politikai rendőrség hir«
j A na^kanizRai politikai
! firi7.et.be\' vett.-" Iladö ÍAszlö vasúti ■isztot.\'Kadó a uvilaKpárí tsgja volt sivárra" kénvszeritctto ft vwuti szo-iiéívi«ítot, hogy velő ogyűtt >*.^o«-.
1 orszAíjhanienjon. Erre a colra Kodó í-aaiíonoknt-^igénvba is vett.
i.\'jjprancsalE íbfetrtóztattát: i>oAk
Siiiuür patikust is. aki Némcsor-
szá\'-^a nionoküH-, d;í ma^íVvai vitte
a £fyó;jyszört«r" o^tsz bwzlotót is.
A\' [»litibai reíidíi-üóg mindkét
I ügvlten síéleskCn-ü nyoTiio^ást folytat.
Nagf kanizsa Kaposvár Budapest: \'"\',■
2426/10I9. Si.vor.at Induí Nagy- >.
kaeiísárÓ! 15 íra 50 peicJcor, Budfi- V
pisire érkezik 7 óra 59 perckor. -;-\':
(Közvetlen voaát.) " , \'%■
Budapest-Kaposvár-Nagykanizsa : ;:
1020/2427. sí- vonat Induí Buda-
peslröl l& órakor, Nagykanizsára j
érkezik 10 óra 10 perckor. (Vasár- ;
nap kivételével minden nap.) \':
Nagykanizsa-Babtonbo^lár-I24Í. í
szSínu vonat ir-dui Nagylcar.féiéíól \'?.
16 óra 35 perckor, Bilatcnboeláira „?
-frkcztk 19 óra 40, perckor. (Minr ó
deji »:-p) ^
flŐ« a tárgyálóte™. e
monetla: Metye-n itetdt Ntpf>iró*ág.\' W Ha vádlóitok pjáplr. Ónok előíi-8Z HZ ember, aki A/igykunisfta rúro-sábein a véysefd betgje-.Xeftr.
A védő.
l)r. Tamás Jáno*. KöfeUsségtitdó ember Uhet. AUaudoan köteie$aégét iimUgeilt. KinttdefTember. Ezt is gyakran mondogat!". Vájjon miért} Siótárgé*^rneket.re* a ssfmifdtiiló wgyéxzfe. .11 inthet ;in>ndaná; kOnt wtifef. De azért megállt AJ j<j boss-an állta raeg. meíspCntotL kf-t w.&íorfpercig l\'-xprtf, s\\ni<j lábou kihúzta az asziatalót, <*ty hossznak. VatiíbenncA\'ffli fiit<-s!iús, szemei-
Balatonboglár-NacykJnizsa: 1240. \'■} st. vonat indúi BalfftoDbogiárról 4 Óra 30 perckorj Nagykanizsára 1 t"r!cezik 7 Cra 25 peickür. ! Nagykanizsa—Baies: 2420. s;. ■ vor.at NaeyStariizsáról indul 6 óra
20 perckor, Barcsra érkezik 9 áw ■->. ] 52 ptreker. (Miaden nar.L-^tíBfe-^i
hétfőn,, szerdán és pénteken | digi menc-lren-d szeriní.
{ — IMvvtttoxtartás. Spiegc! li*&> I Nemzeti Parauipárt tüfctn, ca^Ü w*".
íör gyereket cxodálkozá* lát-■\\ ifin iz leltei.\' Vődöbeszéde
\'iőteícutégtvfó. főleg ■
Barcs—Nzgi\' vonat Barcsr< | perckor,
FfVÍ, ko idU
- Jtjumakfarict
U én, ccifón délttün vezeti f/jumurriiAs is STJT tisi^ujiíó ¥j-UIést taii a iíékliátb^n. A tiityzotoz&\\ «kl ttfefctelte! nloúiB ifu fcdk
cdfUvolt. Négersz&Iámi,
noc ia:lsí fcOtdcssígtnck a m!"t)«í< [tíirsllro/ni lebet híJön a, gjrOÜí * T«ó!aj\'van 5ÍÓ! Ott legtti
Ketídsn déiuUo 5 drafccr í PÁRTNAP
ElCadó: Stádlnger isívén JÍJ. Vcndé^oket rMtmn ltot
Hirdetmény.
A £4utilvirsyoi 4-cs sianiu be IcU«t JÜta-ú 20 dSgr sóra
Sémcth bácsi jó vasutas)én kii\'ánó í-épbirá. Súlyoz uhlt-i. a wvlyen tisztát yéjibiráság asztalait nyuuszattak. KH pOrőty. Ficfer gyakran rámk pínlanl^ile gyorsan le i# részi róluk tekintetéi. fciegesUik. — »A"a mond-, ja^ csak fider, mi is tan azzxil a xégejsialáiniral/*■ - Kérdése pontos, mint egykor a budapesti gyors indulása, A zsúfolt (eremben senki se.* érti Xímeth bácxi kérdéséi, de Fíder azonnal kapcsol: hát ki-rfi» az roll nekem — feleli. CMH később füm\'k ki, hogy a négersza-láini volt az egyeden, amivé* a -nyi-imok áldozataikat bői-égene* ellátták: reudárgunnnibot.\'
A démoa.

TölgyHziki Papp Bitáné. A útikor belép, a tömeg felzug. A gyűlölet vad orkánná nó, amikor a fHurrái* a**zomjkaa mikrofo,, elé-átí. Nagy jelenet, ffol rogytok ib/tnkor Korda Sándor, Paatemák \'Jot. Ősikor Adolf t Végig libben a termen," da- -epsan rántja meg jabb váltát. Ezt feleli az ú(okzuhőtags:i, amit rászórnak, Beige színű bannciprémes kabát heniyfactf/em harjxiiya, ki\'fogásfalem cipó tat: rajtn, VgyenKsoJ; beig*

Si.

. 60.

Nagykanizsa. 1946. március 13 szerda

i 2O.00O pen«6.Oemokratikos politikai napilap.
8iserlce«zt!: BMC»JM« föraerttesztö.
ÖsdóMrata!: FA-öt 5. ToWoa: ?».


Nagy Ferenc miniszterelnök beszéde a Kisgazdapárt képviselfi-tagjal elűtt
Meg non erősített Reuter-jelentés szarát a Kájuülapirt ahtasttetta a mnVitfirtok - Na tárgyaljé*. TSIjy.zék] Papf Sátáné WMgvét
Szakaslts Árpád miniazteremekaalyottaa Sitnteaen ét Bakaaoubta. a MlpoBtikai hehjnaHríl bnzalt fUntulatott, hogy • kdipoUUkai kérdéukat tisztázni kall a békekotét elítt Halával aaMkwaH mag a VAroia Hidsarag fatazabidiló mdtfrSi és ac orsüg szuvaránllátáfiik vlaszaadásárol. A ktvatawM külpolitika oaak ol;,ín lehet, moly a duniíöljii naptk megbákiwaét uo<4al|a. A Sre»|.o»i6ral «aW UUt agr<Htniak8das erdekében mlndm lehalíl al kell kSvatni. Magrarorutg nam Mxt u|n * r^akoaóa •\'lantorradalom Oex-ki>*. A ml damokrauku. htgjromanyahk folytán hiyitotUk vagrunk, koffif a damokraoia l^lontoaabb pH-larai lagyOnk. Hnal vag|nnic a koaUaiós mnjOldÉarut, ha ait a méjln fű la tartfa. Ha mai twlluk a kSi-igugatást gyortan a* radikiliaan magfiutilini. az >lk»sar«d«t bérmllyafi farméban kirobbanhat, amit nmdkM párt oilja, hogy alktrttjSn. Nam aaarjuk, hogy tolunk «J»g« Kordalék doaMk iriaaSék a raaattaMra<»l.
A kulUiTimlnUitar néhány nappal aialín elhmgiatt fntarpalléalóra Mott -""r"™ faltárta a navaWI-
kar uiyoa Wiyzolét ét nwgaUapilctU, bogy a migyar da-nokréda tgy* a tfamokraOtua navaléa baf/aua-
gén é« jAWgén fordul i»g. Baarfmolt azon inlé<kadé>*kríl éa léptaakrtl, matrakat aian kardtabwi tatt.
Ezuttn a körigazjatat éa koraavilii tarin tapatzUíhato raakoiöa anüwiirsl baaiélt. A kulluumlnliité-
riumnak agyatlan olyan tUjt»iaal6ja iino>, aki tnnakldaJAn nyugatra UvoJorL A ezakanbwi mlnoaltaa sas
lehet vadApajia raakclóe- falfogta mzamári. Még a legkomolyabb azakémbwak is altávolNhatók, ha a raak-
oiat vádjk babizonyulnak. Todomaeu! keli azonban yannl, hogy Hakamborak nélkül nem lahat komoly
nevel&i munkát végezni. Kiadták a tiltott tanlcSnyvak jegyiekét éa mlndar la nam Igaaolt tanárt é« tanítót
uonntll hatállyal oloocaátanak. A magyar közneveiéi egyaégevlté-a régi totv éa nam nyugaalk addig, amkj
tzt tető alá nera iahat hozni. ^
Budapemtről jeientlk:
Ma délelóttYégrehajtcttékSlálasi Kmúivtei,. ,„Or
Attlee nyilatkozott az aisoházitan CtHirchiH beszédéről
Ai\'ií*." hri! iiimLszlfínslrujk az aiflA-iiín tegnapi ülé#-5n ríiun-hÜln-\'i a/-/AI s Usswdvrel ka]x4olatha&, meív-
\\[í«i!\'otfcüz.Jtii katonai Metog
liirdűtíf, 3 ■ következőket iBOlldta.
\'.\'hurchill iíc-ii viü^osan kijoknüu!u-
!iogj cs«(w;t a m^P nevybew bc-
s/ilt, A brit koniídn\\ lemióizotB&^i
^ iidutt a beszed tartal-
A kornuuiv politikáját 8gy*\'-h-kfJita.brii külu^yaiinisíkr túkóK\'lft1 v LIá£assá2i»< K--.a?í0zW » brií aítiö-házban. Clmrchili tc$pi3i> Wauhing-loübői való tarozása eiott TruntMi , hinlíüt Uto^alt.1 aiest, akiwl liosz-szabb hosiílRctól folmtott, majd Hyrnoo külügy miniszteriéi tát^-ah. V\'\'.JM\\K N?*-ynrkh:i utaaot!.
270 ni kerOit be a iegfetaobo sievjettanáctba
^ jol-
volt,
•rrtfmóivét a i:-riízi. .Mis a kttiiak \'220 HÓ l
l
Kaet a k..\'\'i>rÍK-lók ueni ■\'■i-sitim-Kok, tiaiieiii a i,-„>ret> uH2<iasti?i. lh»ü*«s»»i4i (Í.« liid t-l(?;- ktviíiös^ai, « koiiiozok\' i-ak numiutrezotői. Aí^rbci ■X V/htt;ibxt«nban
Montsoncry : A németeknak szorosabbra kell huzntok a nwtrarfszijat Berlin, március 12 Montgüniery táborr..igy Bsríinben nyiiaikoiö\'it a r-Jmetorázág.i brit i^na cUAtási helyzetérOi."A brit IÓ-náb?n, mint Ismeretes, nemrégiben erősen csöJikcqtetlek 3z éScimiszer-ííjadagokat. Montgomery kijelcr -tetls, hagy 2 remetek eddig jói éltek, mert kifosztották csaknem cgéS2 Etmjpít, most már szorosabbra kell huzniok a nadrágszíjat
A roflián szeeiéJdemokrais párt a kommunistákkal való közw listát szavazta meg
tíukart.9\'. muruius 12
, r«trest\'U, iki ;

teljo. kta
í p
. Ebbsa a kC-t fópi ».-it ií^úrt a s*oeJ4f(ioijk
ha kü&ii listán indul. A pár si übtTulis púrt tartóz iai-Ikű<±útü-1 axz&l a fólolctwno) lta. hufp~ Iv\'jmániab&n l»- íiclyiot kciűtkozik, mint Ma- -zájTDii. abol ^ kisgazdapárti n a viíJafc/.trtaoion í* cnv aie J
y
-k. A »zoui»tiüták Árn- a koniiHu-
i iflfcikiiai vji\'j küz<>s lihta metUm
/av^zt^k 6* Petwstu bojelentettc
nK;y nőm ienic-vi ól cljár-<i»uk <\'TV<"-
;cttóik:\'H. KoniHnuVbMi níat- titkos
/av&z.ui Ói IIM. a \\"«JatexlÁBokon muii
.ava/Jiat!)!ik titkubiwi, akkor úliajuk-
k Uk bi kí
Kigyulladt a Oueen EJtaabath
Lmtfw, IIMTOÍU» 1*2 A riS.tXX* lonnáá Quo^ii Kti^beth, a íegTiaayobS óv-eánjáró. kisryul]-«lt. A lirit\'iaji\'A fior07ittos kigyuJUidása art a í^-aimi kelti, hogy, u-m^i-ü 6/at>ntázííC3eli;kíiiC\'»> rút vájt »ÜÓ «\'•> ezrrt « fawiinoitt i hat\'*íűruk njin-
él társai hiltlos ittlétét
■ Szöllösit, Csidt és Kottenyt ;
kegyelemre ajánlották \'
A szövotíiúín-.-vk lKi/r»iwult«k \' >/uinhau>ii d^ltiUVii ^^últuiék ki-
iban tegnap d6lcJótt unik-skOKA-íOk raltat. A tanái-Rlfozw«l* erwJnkj-uveképpon n:3iíállapodtak. bocy Seá-lasin «\'"9 toin>aiii az* itólotpt kirtlöon (ii\'-U-lóEt véírreiiajtj»k. Kivéezik (j«ra Júiscffl. ftercírfv* Bordér Károlyt, Vájna. (íAboi-t ^ KK:U:ÍBÍ Kerenoet. A r"-phinit*áir Jankii-asjíácsii Szöi-I<"^>v hOT\'ítK"?!, (Via Siiildort p? haríi rL-\'h;*\'1:^ (iáliort ito^\\-cl«nri: ajiilv loua ■<■> ÍU iratokat u tep^lmi kér-
\'i\'an«V<a *Ati UTJ^ztóttík, adclv <wo-kal az álhaiívMi\'-z juttatja el. \'• A belsír sajtó a magyar ujji-ép/tésrSI
A boljfar tajto öMénkan foglaiki)-v.ii. Ma^varora2Ú trazdasági e3 politikai takart\' \'

diíiiütt szigorú uvnuU"-/kjiMÍé«ekx-t lép- \'
teltek életbe.
KatéláttaJi halátrs ttéttek két nemet j
SyárvazetM, akik a gázkamrák ri- \\
azére azSksegss gázt siAHitarták !
Hamburg, rnárdue 12 ,
- A brit h«*zci; ;■;»! jütenti, bozy ,
zz ottaci brit hadfairósí^ kÖté!ált3\'i
hí Iáira i\'éite annak a hambur&i
eyjni2k egyik iRazgaióját és ccp- ;
veretffjéí, ameiyik a gázkamrák ré- j
s?ére szOksej<es .Cyklor. B" gazt ■
áliitotta eífi i% i.iA!-iiotu a halál- [
táborokba. i
Svájc awnkássaaa Franco elten { A étijei munkúsjrfirt központi •* 1 - i
/oilfiága (.\'Itiatáto^ta, felwulitják a \\ svájci kormáun, csatlakoz/f-k azok- j IHJX Z kormánvokhoz, iiKrly.-k a j Franc-ovai *al<"> diifkimiiciai szakhúi raoiiett loarlailak álWt. Az Ebesült j Allamok kűlücvniiniaEtéríctna me«-cáfolla azt & h\'irt, hogy csatlakozik Kasagho/ abban a itíniús- » Bj«n\\oi űítyet a hittan- s ol> u^^ez*\'* Ai Egjw
ttan i Egjw- tiuiul-
, botp j i tanács ol<> ^ Allamok továiib iiyoxui az üif>t\'t.
sHe írri ol W cndolkciisiv alió K
i ólíílniiszer- kalóriát. E>
ió menáiyniéget K/ze! szemben il
bánmlatCK a uo y
mutikBtcljesititn\'ji>o. A rosszul táp-Iáit vasúti niunkáaok tíibb mint 500 mordonyt & 5Ü»J rasuti kocsit (»^ lye;-tck üzwubc. Beteg « belügyminiszter
Nagy fmre belCgyminiitzter orvosai tanácsára kezelés coljából szanatóriumba feküdi. Felgyógyulása rövid id\'n belül várható. Rendőrkézen a debreceni merénylő ktsgazdaifjak
A debreceni rendőrség átsdta az
ügyészségiick Hódi Bélái, a Függet
len (fiúsig hajduvirmegyd szerve
zőjének elnökei, valamint Szegő Jó
zsefet, Tóth Sándort és három diá
kot, a Ftígeelleti Kisgazdapárt ilju- i
sági szervezetének taftjíit, akik a •
debreceni stakszeríezctck gyflléBét \\
a viiianyvezetéuíkelváíáFával m-g-j
zavarták. A

y J j flraÉrtí JRSZÍÉ a íxs&ávü\\.
A Fu^retleu K)(
u;4n KÁpnselói CT
t. \\J. értofeezlabni S«#ry Fer«h-.
v.ttca^dauáxt ainukB hw\'bzabb bo-
iuca inllantott t-iatua a Küaííaída-
rí mec»l»kijláúaak idejére, uwjd
írókkal nüü niamrvcwMul kap
b kovftfceeoteí monütJi:
A
két
OöZö« órdoktüjt>n sok
nM k» keli nuofniaui IUÍIMI-
r^iak. c\'-ik két doIognM asm
« poHtikai becsíilí-ti-óí í« a
félmillió Tábsrt6 j^airoí. A
ti öté hóroaati ja-
raakció
ti n^yt^ötée ak císó pontja
önót vo*Jatának o!!*;ili barc voll..
Eít a aggunk riatértí továtei nélkül váHaJjufc. A «xéa> bányák ét a t«W>i banyák, úty-fBfTá«ok átlamositátéra már a Válaazttsok alatt elfogadtuk a fflj-oattemésl fttat k&zAa kiáttványát, amelyben efliattrortuk, fcwy bonA-iámlunk a bányák áBameStáeákoi.
vhltö*t»üji gyakorolni
Annak a aébáay nohéeipari rilb-látni* Ailümi kezeléazwa tartÚMt wt-fdjk. Sin ti; a jór&t>\'-tel sz>ui\\Ái-» k. A bankok álluuí elim- vételével s lwlv»tet a.
bankok íelotl. A má a füldrüforui V\'-ziftjfo*
Et>bttn mar szarMnl Idadatt nyutí-kautomtan InZBuakea ilitepM-tmikat. Aimnnyitei panutlél v«l-tek ol fstdat, nwt kaU adn, M-Ját foldist AmnnyttM má> gu-íiltodni twM wktr fiúdat kír, földet kell adni neki. Ha n» fíkl-müvsjtM vették el a földet, tani líraiunk az eajéb utal törteti*
Mjes kartilieltliatm-
A B-I)iti« kérdésében luintieii ráKe-
k>t/-ii«n l«ijdRib>ni keli » ádgoták
kiváüsórtl fe a .Sz*fcazorn»B»i T»-
nAcsiuk tx-Wznlist kell angedni,
tio-^y tnc£viz*\'.rdji« annak Té^retuij-
uí-Ál, áe bcksjEóUat kell engadni a
ittáaik dolgo/.ó nrte^nek, a parasat-
sápiiak b. Ebben aj irin>txiii foly-
itak n uu^alások ^ &
obhen a ker<i.a>hen t k
A kintkezc fettatal, out) ■in-. aanki eMtt iamentas « a prttikai eletet laaMuka inlakli. a F>i|at-m %laB>lía)i*rtMk demakrati-kuató tétalt. Dígallapittst ayart, Kíjy aártimk aai m«Mt«aléaan ni awartttt tfnliaHn—fc. »aM» inkába eileiuekí pÉrtaak. Ejyet esetekben kMerCK, kagy varnak a pártkan tgyaaalt, akik nea tudják Vtalimattni Bajukra a pért-
wut&aéi kattrwatait. .Voiii ^y eectben kibaezaáh«ü£ a part tapasztalatlan taejainak t«K*k^-/allausagát t* mn kirúnatoe allá^-fojiaUsi-a birték ökrt. Érért npís mint fcült6 bivÁruáctil, mint a boi:^ l>-ti W<Ksüan úrdoBbm a párt többi kűpTOdó tarához Mt a fel-
hirin tir\' :-^: •- «-■—-
>_ ^ tatnouiaul.
Tutijuk, Kog>- aiílTOa faMúaatft a \' \' * 3 ezen elturtaircáa, *i
fák !<olit kNÍ

Z A U A

1U6, miroius

-\'<
Ma tárgyalják Totgyszéki Papp Béláné bönögyét
- ! T*£y bargondiiipi v«\'in*fi» van nttJt* 3
- ! «a«. rtSnumiOkHHíÍJUl MoMt te ■ í
| Oi\'OniO\'cic emigiilf if £llcl^M«>>BI í
nan. aiüroahh a ÉeWfcíósf uofcn, aVik 97. vtían Ctók)kSB«»k. Akik azt DM értik ■««, mm ■«-radhatnak a pártban.
A jiirtot ew-ii -Ihatároxosában nom a s/,ouK-íy&. laraíi óe JO\'"1\'**** !*-" ü-\'-tto. A ncrr.a\'t jOvó sorsáról, biz-toiisigárói vaja szO t* kapcsolataink < ^ndbehoiásáról. A továpbi döntí-nekot is hara^í <"•* srvülölot nélkü\' fogjuk m^bozni csakis a nemzet <-ra<:kőinek tízem olűtt tartásival. Kgyüttnnikódés nem lesz kOzöttünk, do nem lesz harag és gyűlölködés
kcí szemben rendet kivan, a k««-poiiW lataJocA orejénok uúrolűBét, a tömagakciuk monszunÍBtésfjt. EI-tííoicri M tííínoír kiv^bi4íftina]t nvjl-váiirt/j join\'i!, (3(- a fciMponti hatalom wotót a o(i(AúpvÍa&k< íojja BU;^-híiíArdiöini. lirlyesnok tartaná, ha a koalíció agy évre elórp leezeoozné [.\'■.xjratTiinjiit, aJckor ölóbbre tudnánk viimí »z or5Ká# ügyet > altkor ro-im\'-li, hogy a reakció elleni küzde-I*»m u urödmóavos Iftfi/.
Az adópengő trfofyama
A pénzügyminiszter március 12-tö! érvényes haíálljíi az adópengö ér-tékarfolyamái a következőképen Ü lapította meg: 1 adópengü egyenlő 16.30 pengővel.
Felakasztottak egy betörőt
A rögtönitelo bíróság Din Andor elnöklesével muködö tanácsa január 22 én halaira ítélte Kwcz József, i Sztankovits István és Végvári István j budapesti lakosok.it, mert betörtek | ai Oitende-ScAvéhái társtulajdonosa- ! nak lakásába. A három betörőt ál- \' kisérték a íjyüjiöfoíriáiba, amelyet időközben zárlat aU helyeztek. Koncz Józ-^ef kegyelmi kérelmének elutasítása visszaérkezett az ítéletet hrzó Dán Andor tanmese!rákhoz, aki kihirdette Koncz elStt zz eiutasltó h« tározatot. Az elitélfen-szombaton 2 órakor végrehajtonik az Ítéletet. fiétezerötszáz szeretetcsomag érkezett Angliából
fia angol-magyar segélyakció gyűj
tésének eredményefteppen 7500 sze-
retetcsomaí; érkezett 2 nípjóiáti mi
oisztérhet Araijából, xki ugy intéz^
kfdetf, bogy a csomagokat azok a
bányamunkások kapják, akik a leg- :
nagyofib munkateljesitménj t értek cl. \\
Nyolcvan milliárdot ad a JQIMT \\
A JO1NT 1946. e!*/í negyedében i
80 milliárd peng\'* utaít át a nép
jóléti miniszternél szociális cttokr2. !
40 milliiid pengőt azonnal átutal- i
lak, mig at Összeg másik feia má- \'
ius 15 után utatjSk át. ;
Magyar-román filmnapok i
Qroza rotnan miniszteretnölí kez- i deményezésére Romániában március, j 15, 16 is l7-én magyar-román U\'.ta- > napokat rendtznek. A mapyar ven- ■ dégek rendelkezésére bocsaiott kQ- { Jönvonat megérkezett Budapestre, i anelyen a magyr,r mö/észeti éle* 1 képviselői Bukarestbe utaznak. A I magyar küldöttséget Kodáiy Zoltán, j a Magyar-Román Szövetség einöke } vezeti Bukarestbe.
Budapestre hozták Ftkttehalml ,
Cztidnert !
Az anK\'riktti baksprec futárirípjóii tié?y ujal\'b liáborus bunt\'ist hoztak Értesítették a politikai
cdier Fcronc atléboma^vot, az uyriáúki tomeee\\iíko6Bág ogyik érV\'Imi sicraőjót. Kívüle még három nyilsfmS érkezeU a futirgípai abi
caőjót. Kívüe még három nyilsfmS érkezeU a futirgípai, abi-ket Foketehaimi CaeMnorzol együtt \' a politikai rendőrség épQletóbe azál-litottafc «e nyombu\'m6Ktezdt«k ki liallgxtáaukit.\'
oótyVhojv a púp meiaTkczett. a rcni!Óri«f auíöi kimontpk\'Slátyús-Í\'"Í!ÍI», ahof az amerikai £<jp kiséró-^Aiiflélyvtfti 3Ü»dta nokik Folcctehai-i Crcidiier Fcronc téb iák

A n.?pb]róeáir Amt^taniwu. ma I RVÍ\'I Ö arakor tezdto mofr Tolp-->\'-ki Pajfl, Bélánú ínyének iérw«-U-*: akna iuSpúe><.*zMV tóbbi^iul- , bíái háborús éi nSpeltexw böBtottel * vádolt nic»{. A i-iiirat szorínt 44. = VSJLV -Í5 caotbon néxott VÍIJÍR túr- | w^-tBion mo^káwá-íf. tót mVnelyi-": ;:\'■?;« küíOni&m a iolkJ i
rs»it is >t-
int>rnttlötHÍ}ori«^ folúijyiílőnwt tiazt- ;
*^t rálUt. liizouvitott tóny, bogy ;
a nvilaapárlha .itifcÉnt jck>nth«ett éb ;
a itiUtra itílt Fitler ÜVW«VTMIIE tit- :
krfruője ^-oll - ■ .
kih«IIfflttiUa.:soráii. amikor a tAr- ; -
^•sliisvt.zaíő ni«íkártíi tólí-, hosy ;
bűnösnek óriw- mat^t, kijeksm. |
iiogy csak abúan hűnöfi, IIOÜ>\' ön- j
kí\'iit jelentkezőt 1 a nyilasp«\'vrtria. Ki- (
j^kmtí, IKI^T. MurBAzótnbatban tneg* I
U\'Jll .^.cfik dív-viuhnr YÚe&n jötf :
vit*~/a Sosryk-Miir^árn. Ekkor lett <
Ki\'ie:- Ovörjft cípiróiiőj*;. AK\'. is r»I-
i^ii-x-n. hojw dék«!flBönként az in- ■
lí Kidcr Cívfirgy tnel- J,
ti.
vmlk>Dite.t tett Viola La-
A londoni ráiHó jelentése szerint a Kisgazdapárt ehitatitotta a monkispártok követeléseit
A lordoni rídií ma reí^cl !^:1 S órakor .i magyar politikát helyzettel kapcsolatban Reuter jelentés alapján a követkiifliíí-t jelentette:
Nagi- Ferenc mi\'iíiteMnÖk oiti-mítumot kapatt a baloldattó!, hoíry feíbocíjjfc a koalíciót, ha a munkás-pínck követelését nem teljesít*. Az uHJrr.2hira ma diielott 10 íra^or jár le. A balcldaínak ?i a követelése, lio^y z konzervatív Kiagaida-párt több mim 60 tagjM tárj ők ki a pártból. A követelésük rtl^pja, hogy a kérí;s-íS képviset6k reakciósok. A Reuter bud-püsti j-leníése sze-rín! a KiS£<udapíít te^nsp est; ér-tckerreieí íirtott, ms!yl-n elvetettek « munkáspártok követelésit
(A htr valídHi^át magyar részről nem trüsttcHÉE nrtg. Nem is vnlíaíinQ, ho^y Na^y Ferenc be síé de it!i.i, J Kisbaj dap\'^rt a mur. káspártok követc:és;i! elutasított u volna.)
nevét t bí ügymiai ittt eiwedítyéwl Fi ludi ra r«ioiut1a á(
— A HcfomUftal JsUut M
Oycatülótii). keres lotlrt, rry ktt köd. A hinítt-ífciet jüg rtlíoíik
— PslklTáa. A rendőrét; tt!hiíj« »zon ^
nsekanimi l*koéoV*I. akiit Hohl Ferenc -
SBÍÍT-Q! 74. S£. *!«lti iíkosruk M-tnineraC
lubit, cipőt c-«rílírc á\'id-zlc, jeleotker- ■
zeneit a rendőrt*^, I. cracM 38 »\'■ s*. Í
fiobábxn RtnMrség. \'
— Diófarönköt, é^er-, hárs-, töígy-, \'
bnkfc- srb. rönkftt és egy^b fasny-- j
COt legmagasabb napüron vásárolok |
Holczer/mrcKi*ykarAiS3, FA-ut 22. i
Telefon 78. j
Sporthírek
Az NTE gyfizaHu a Vwut felett NTE—NVTE 3 :0 (2 :0), A R3gy-kanirsai futbaUéleiben ujabb fejezet következiff. A MAORT és az NTE
csapatai lassan felzárkóznak az NVTE tudásához és az ezután következő mérkőzések teljesen nyift kOzdílmtket lobnak hozni. A mérkőzés lefolyása szép sportot nyuj tort. Közel ezer ember nézte végig a küzdelmet, melyet megérdemelten nyert meg az NTE cgyattese.
Kedden délután 6 órakor PÁRTNAP
i SzociáWwootania Párt bftlywéfféöcr
ElSadd; Sládinow LWin J4r. titkír
Vendégeket szívesen látnak.

joü íparUóíiiicti %v^t-tojö(Oiitó, elmondta, boe> FÍUf«* iiiTOtalos be-ivis»íj{AbiJi iloi^ozott lítl^ysaöti ?*}>]> Öéiúiii^ •\'■» hosry meiinvire befoly*-holla Fidt-rt. aít leíQábban a/ a tOr.v bixon>itja, IIÍJJ^V niis; Tölzjsz*ii Pappixí DWI< j\'Mt a úborha, addt^ a*:^.inyoknak nem kalieu dolgozni.
Kjfv másik ta.iri azémuÁiC mondja T !^W!krn<*\'Ud\'kP \\togy Ó veti* íel a j.-iO-iókönv-vct. mikÓKboii cigarottá-IÍÍM. Volc" moMdtta ft-l a folvosot é* hu iua títszetr ix;fei. újra kolieit a fctmoeast koedoni.
CnvDtkó Gyula * iiVüWv,\'ii2erol6 . _«Dcbr nxuidja TO^nxéki P«pp IW\'Unónak, hot;\\ amikor a názt a
rl-MtriUöa »M H DiiuiíjJUttok nem ki-SRiiítale oíy ^joi-san, mijit azt TrJgv-fttkiíH\' tCt-;róoe roina, akkor maea cíc hiratía és kijoieatetta olőtw: h.i
•*Mi£Sf, olV,r in\'.hoz áSitíófow fs leJot*tci». mini e-gy k-uiyát A tai>[>\'al ii» zsúfol t twci
ia|>zártakc- — -\'— \' ■\'• ;t-
twetii előtt
Mit mond az OTI ?
Lapunk március f*-i B7Ani«ba& pu-oaszok az U\'H elk>o cinen cikk Jelent meg, amHy a vAroa munkaadó köreiben nagj- idttlnést kelten. SzOkbéeee-nefc tartottuk, lioirj" ebben a kórdéuM n MfceretsÜk tlr. fejes Jánost. 82 OTI helybeli vjzi-iujét <■* tclvlléf-nshAst kt-rjtink löle a pjii&azok ügyeheD Dr. Fejőt János kesctéftrel all lapunk iiolgátutám é» akuvolkezoiel oiodotta:
Bíir a Z-Ja mArciiu U-i szímiban a kcllú tójékfiíiaüist mezadtiim ugyan mai az érdekelt muo komlóknak, marclo* yi cíkküktioi kapcsol a totuui azoaban ezt « té]í>kazl3Sút agy látom mégis ki kell CííérailLnom. hogy minden érdekelt egészen lünlán láthaíaa. miszerint ama pan:Lszok. nmtk a muRKAsdók és a manicaadói írdekeüstp-k rí*iér6i az OTI cliea asostaníban fuiiíiwölaek, vélt sérelmek ctupin. mert hlfz^n a túr-scdalvmbiztasitósijtirutékok *.-BI cmcí-kediek a aoDAk « munka adónak, aki a Jelenleg mejpizíibou hntárídij^^n -va^yU a b*rfteetí-a es?d^fcoseítrt o&pjat követű barom napoa briíil - pontoson eloiiM tesz jí.rulfif Izctt <-i kötcle-
t\'k 1Aób lö b
valö t
pn
. p
éppfD usy mi étúy*
üincK, mJnt aiogjaD a múltban JKHITO-
un tizc!ö munkaadónak sincs : clApeu£0
hátraléka. A hiba UKywb ott keiv-
sendö. hogy á mitnktiartók ó
é fd lé
gy á ttartók tuKj/ot értf nem fordított elég gondot a járulekok pontos fizetésért-, misek KÖ-vel^eztí-bea Í9Í5. rtcAaib\'.T 31-vel, velamlnt a loiyti ov Januftr í*s febniar Lávában Is olyen migas ÖBaiojrtí ]am-lekhátnüék raittr.ilcozott a terberc, ami ha ma ktofosi\'^es papii-pen^övet volna kívgyenUthrtí. az lutrzpt a rauoka-vá!;Í6kl;al M.rajbcni törvényes kötelezettségeit képtelen k-nne "le^taHeni. ^ok muokaadó azt :coiK!ta ugyan, bogv a peazbeszed^nek a fizetési me?h*f:yas kezl>esitfrBe alkalmával I-zetett fcz rt-nd-jen js volt addig, amis? arna törvényes rendtlkarfs, hngy A )arui-kok a ikiiy-lijaaprtt kővet>5 hó végéig íizethelí!;. érvényben volt. A peaeö n^ynaif abban &7. Időben még P7.l!.írJabb volt es vasáiíó weje fs álUiiidíbb. 1945 ois:*-"ber v&ftío azonban a Népjóléil Minisztérium 12 701.1S45. II Dovembor 13-t reode!etívol íóvahaf^Tra m 011 i^az-estórtía ugy határozott hocy a járu-Ukok a berliniéi utún kővetkező \' közelebbi hétkóznnpr.n rscúéketek. kor ugyanis mar a pengő vésárióereje aQdvíra leromlott, hogj\' az Intézet csak az esetben tudta meirle\'.elöon hfcím&lci a pénzt, ha & JáruJékok a bértízetéf után nyomban klrgyenlitéat íe nyertek. Ezt a reDdellteztst a najökanizsai kP-rüieti pénztár i>\\ mint a többi kerflleli pénztár, alkalmas módon tudom&Bára is bozta minden munkaadónak. A munkaadók icce na$y réw^ azoubau ezt B rendelkezést sajnos nem vette tudomás\'Jl, hanem nit^naaraut dma réffl ntokáM mellett, hogv inlnacn í\'zetci \\-al6Ja között legutolíóiíak tartotta az OTI Járulékot
Ez \'év Január és febtu&r haviban minden budapectl napliap é« a Zala la kötólte a pénzügyi kormányzat 3600 1946. VII folyó év január 5-én. ÍUetve a 8L800-1M6. VH. íelmjár 8-án mec-íeknt reudHetei alapj&n hotrv IMG. január 1-UÍJ az OTI járulékok {magától érteüdűeo a Mtralekok is) sdópetigfi-

ben
AJ ci«tfmé*y

Mo«t azután, hotn- a sl.enii ] p X. é« Í>7 ezt kiecénltű é* (t>.300 l»4ö. VII. P. M. lebmar mtarjelent rendele*. végreüajiisát került.. p;<r*k7k.Hliink. .Podlg bjlwtű fél u i.érdes, ^\'nljoa a ralyi (~* ^W év Í*R1; lialrat^kcak. valamim siUKik. ezon náu-alékok adóptfi^öb^n t> BU*ADio!/t«a folvtán v&löbai: ige £&3 IIÍS7^|{Ü \'látraUkctkat keli I nem oka-f miim A ; adó ia?
Ami a Jaruléknk alapját l.ép-5 j,. vadaíajszAnokat lilrti. az. Intézet pec-tosa>i AlkalmD^kortlk n kollektív fid-z£c}>>s£tc szerinti munic&öérricLcz % ■ 171946. G. F. rtDdeletbPo élőin ÍÍ czetbeat jutf^tasok katórír. eg; JtíSh\'-z és* fzok meehatdroTOtt __ czámiulKiz Meg kell Állapítanom, tívcilcn CJW.-! SCEC volt. aaifcor ^ let\'i pérutw olyan köv- tetésc-kkW voloa elő. unslyoit tcl:<1i«ití\'6Írp » icwt,íi kaifiú n«r. !<i>l"*""7-het" A?. -Irommjog\'-1 cioval kf.\'pc*o}:rtw»ar m^g kcü noTaaüq jfvyczcem. hopi nem tűEKUutó él íj. * Küántwíí^Kban, mer: nyiiTáttvaló. va* -"Í nak Rianhaadók, akik ezt az 0Í1-vj»i *
ííTí keiöo-kfllöu ral]u(£ ü M a vnlóságos " \'
Tudati 1>AD vaiívuűV & vissoüyok kövptkpztél)oo z^thie jutott sok munkaadó Ku;;.t» éW-fci>rti iraényeiDt-b. Apt-a szert a íofpdt- -dó*abban figyelek HTÍ, hon: iftMkífc1 : ke! «• türténjók méltfjiyteUnsa;;. \\-agy i|íazaApta!an»á?. valsmlrt arra Is. ítow \\tlíifc fzemben rofn-ilfi a kellő rtsy3-Tiif! is piőiékeny^get lanuíitxok,\' ei sem kí-paelhetíi lefiát. hogy együttes muakaaiiúval S7eo)bc^ is iuí^Hméiík a i-irvfaj-e* rendelfcezéíwk koríítait ^. ^.■ont azonban el\'A kötelo-síégönk. boer AJ. lol^zet gondjaira blíoit is tzlotfi l;;e:i nehéz kűríilmények között éíí murkKssíf; Tztmti7& az Általat JngoMB elvfiri «>e m-p !t *"\'1É\'" icngatabh ssolK&lUttii-ok. (Jftradfkok, késrpÍB-
tórium, sj\'tgyászati scjéíeszköiök sfh. atb.) Tütvartaian uyujiáMt ba másktet nem lehet, & tír>«Dyck erejével ÜZt» ritwjk annyiviil u iuitább. mert az írH-tí-zet sz ö Istftziu^nytlk És ml fntrcBg tisztvbeUSk 6 ír.ntüii vagyunk, fttf a.znnb9*i a leKszfbLt módon a ütünk*, adAk jóakarntu fcűzremükíMl黣r#) ft^ hft\'ük el aZ\'Cl, ha mindnyájan, ne*-. csak kis szauiu tjj^cMe\'reméEtú kivédi r-ontowin teljeellik ar. OTI-val szembei! i-irvényszabta kötelwettaópetürt M»rt\' hlzony A n<<ila8ztások nnpról-anpra iw-vekedvc olyan edóaáfokká aniktet e«etleg ny. egíi
A .íön7^\' kormány három tonbbj taeja » icrrzMiátsei miniszter, a kw- ; ("Üalisi müiiszt^r helyottaso és ii -kint Bzisfctek íőkormánTiója ttyoap ck\'Jután benyújtotta lemondfeát. &• , zol a r^lasztúsi bonyodubiutk mrtó Jriíéwtt [níiiJe?toTBk szánw líüaaL-rv ;
Szerdán déluttn 6 önkor ■ PÁRTNAPOT \'i
tart a Mtoyar Kommunl«ti Ptrl
HindeBérdeklfiddtp&rtallásraTsNStflkta- : tet nélkül ceretMtel var a PártvtzeHtit. ,
.Oi\'OniOcic emigiilf if< £llcl^M«>>BI í fZirdl-u\'ca R ^rdtö! U óráic. A csbM- ■ borró wtőmag ts-\'K*^ 80C10 0 peflsfii
APHÓHtROETÉSEK
Kin;zny-u-c» 21. BogUtr.
mtsradre kerew*. Cim a kjtdobao. 374 ZALA
«1 R. T. Nvr \'HulnliilÉI Nyaoditn Wel. ZaUj KMy
Hirdetmény.

5I> árfolyam. 61. tzám.

Nagykanizsa, 1946. mareius 14. otOMrWk

Ara aO.OOO pangd.ZALA

DemWtratikus poártikai napilap.
Szerkeszti: Banoze Jeni főszerkesztő.
SiertetiVtés éa Hadóblrat&l: PS-ftt ó. «ám TeWox: Si.
Az orosz helyőrség kivonult .
Egerből \\
Eger tegnap bucsurtatla a távozó i
orosz csapatokat. A város polgár- ;
mestere búcsúbeszédében az orosz
és magyar baráti kapcsolatokat han-
gdítatta. Ugy magyar, mint orosz
részről több beszéd hangzott ei.
Qolyóhatálra iiélték Rusxkai
Ranczenberger Jenőt \'■
ayjla$pártnak oeyik iectöfabeí ittr-ÍVJIIW vezírco^nift^c volt. 1940 Ju-
ztítíszOMalista pán vsaetni tiszti és aitól ktadre mind\\vzi>: a .. .. ViízotósíiixhDZ tartozott. W nuinn és \' Veesentnavíy
A koalíció megerősödött
A kisgazdapárt kirekesztette soraiból a reakciós jobboldalt — A nemzetgyűlés megkezdte a köztársaság védelméről szóló törvényjavaslat tárgyalását
N«gy Fereno miniszterelnök tegnap délelőtt adott választ a politikát válság megoldásával kapcsolat* bsn. A határozati javaslatokra válaszolva kijelentette, hagy a Kisgazdapárt vállalja a faggeáenségi front p.\'ogramm}*naic haladéktalan végrehajtását a koilició bsvofiáeávai. A, föld méhének kinctelt, a bauxit- és Azénbinyáka*, az olatforfásokat és Mter^utclepaket államosítani fogják. Ehhez járulnak a legnagyobb nehézipari üzemek, a Weitz Manfréd, a CUnr-gyar, a Rirmmurányl vasművek állami kezelésbe vétele. Lépéseket tesznek a bankok állami eltonArzétére. A B-llttát az Ifleiékea miniszterek és a Szakszervezeti Tanács kiküldöttjei vizsgálják faSüf. Ellenőrzik a földreform pontos végrehajtását A reakcióval íegfcatároxot-tabban fts legkeményebben szembeszáll és minden erejét arra fordítja, hogy letörje a komipotós jetensé-gvket Erre a többi pártok figyelmét is felhívja.
A Független Kisgazdapárt közölte, hogy 20 országgyut**!. képviseld párttagságát megszűntették. A pártból eltárol itattak neveit még nem k&zölték.
A Szociáldemokrata Párt, a Magyar Kommunista Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a Szakszervezeti Tantoe képviselőiből alakult végrenijtóbizoítság tegnap tárgyalta a Kisgazdapárt válaszát és kimentették, hogy azt mint kielégítő\', elfogadják. Örömmai üdvözöli* az értekezlet, hogy átkerült megszftárdftani a demokratikus kormányzat alapjait és egyesítette a megyar demokrácia eróft a reakoló ellen az ország talpraállitásáért folyUtott haroéban.
A nemzatgyQlés legnapi uléaén a denokrailku* államrend sérthetetlenségéről és a köztársaság védel
méről szóló törvényjavaslat tárgyalását kezdték meg. Az tgirsígügyminiszter beterjesztette az emberi
jogok hatályosabb védstmaről szóló torvényjAvasfutot. **"
laimat .■iuíi1s!toH,it Aus/\'.riuryik iK-lnroira fj^joleiiUiit hwn\\Vi. Olasz ino^fiií^<?lók csatlaJíoitii a N\'wiezia liitJÜaba C-rki-zoU ncgjhatalmi bi- : Kotb>út:noz. A Trkflzthen kitört po- \' litikai srtrájkok tcíjeaen Q>e^b6nitot-tÁk a forcáimat. A villacioetA Os \\ autóliuszok néni köskiteduek, az j űzetnek. *cnd&$ók zárva v*naak. é* ■ a kikótöi "iiíunk;\'^ok «Etcájk>a miatt 11001 t4iiljúk toválíbitaui a KöjtC-^-Kiimjiíuiak szint I\'XKRA sséitit- \' nsánvulait. A/. oUszor!i=a^ Msíiaba- :
a sztrájk olfóii foglalt ny/ilitotta 3 munka.-iok.it ;-\'i meg a nmntát. A sárgt karszaJag visszaftt
fírii**. iiiá
Brüan VÍU-W ncirJ7A3ti hí elrendelte, ho^v minden német noni-KCttV-ífú tiiíiin\'lv SE outrák illo-lósfc^k-k kircteíi\'-vcl h&tojntiméte-rvs fchjír vai^.* sanía icarizaJagol kű-tc-les risolni! A rt>ndetke»\'-s be num tartását íiíuivnk-
Az USA nem latja idóazerfinek, hogy z spanyol kértlést a biztonsági tanács elé vigyek *
Srwjorl.. maréin l&
13
,A Sjiaiiyolorszá^ral kapcsol itoe íram-ta l^vuákr^ adott ráiafiz\' Ksyíaiüli Allamok elismeri, -.jííta wítkstó? Unine rend«*
rikai
Budapeatr6l jelentik:
e^. !\'■ *i\\f^fí
köztársasági elnök j orosz tiszteket tűntetett ki
\\ Tildy Zoltán köztársasági íinök
I kiicrc maflsvangu orcst tisztit a
i medvéi DuRíhid uj[áépitésénéftanu-
sitoit nagyiéi ti! támogatású tért el-
isawr6 ofclevélltl tüntetett ki. Gtrö
Emö kö2lc!{*d*sQjiyí miniszter az
eliS£n<r-> okmányokat a medvéi Duna-
! híd ünnepélyes fsíavatásako: adta
! át pzokaak a szovjet tiszteknek, alcík-
1 adc jóindulata es felbecsülhetetlen
; támogatása nélkfll a faid hosszabb
; id3 aiati épQlhetct voioa fel. A ki-
: [Qntelettck közölt van Gaíicya tábor-
j noW, Konyev marsai; fcíp/iseiöje is
j Vfírosilov tábornolc helyettese.
Az adópengő árfolyama
A paizügyminiszter március 13-tól érvényes hatályai az sdópengö ér-tékárfolysmát a kOvetkezOIcépea áUa-pitoita meR: t adop«ng5 egyenlő 16.80 pengővel.
Szálas/ kivégzésével még nem irtották ki a reakció gyökereit
üiaradn:ik «■ riiagyHr nt-p caölékezé-léocti. mmi lii:irtlc irdekeinek !«;-aljasabl) Aruíoi, akik a nutL^r tör-u\';.ick-uti>cn pélctátlan caztottakt\'t ttö-vettek d. Horthvtóí az ut elkorüíhít-íctlenül 8i;á)a&ilioi5 veajteH. ■ Vcszi-hes \\"olna. ha a niaiwar nóp azt tíinitó, hog\\- Raáiasi cfitéléaévet kiirtották a reakció ^ryökereit. Misg JtíHÍ győzni inin<ionkitt meimyiro ha-lassUtatatlRU ftí orsxág me^tísztitáífi a Hfltit-hv-rendüzor maradványaitól, meri adefií jimn lehot\'fizójt inacA-"-
o >Uá.bon>
l
FcTt-ncot.
A Kisgazdapárt Összeférhetetlenségi. Lésrió
a Span^iorszá^baji. d<> az anx-i komwny jolenlosí nem csitla-k*>i;hat Francíaorezáfi; azon jara^la-táhoj!, hogy a spanyol ki\'-rdZ-sf « liítoreviíri ta,\'i«ot oté viirvo. As K?ycsőll ÁÜamok kütüzyi liivatala ujry nnbdtoactt. nem hifzi. hogy a spanyol . kérdóaetd kapL-solaí>.aií ohaii h\'oíyzjt állajls fenn, melynek ic-\'rlnmaradáaa m>es^lyextot) a íwm-T/rikini ix\'h-X vs biztonsú^ol.
, bejelentést tett képvi$eHJ"*llen
űtl Kid
A francia tiu:iíüztcrclnr>k kijek>n-: :te, ha IWDI t« J - °- \' -\' —
ó ép$
A FűTcetlen Kisgazdapárt több
j fíhÍiniséai hoiel
:j>ond a ííoia
p
tatcjji «szoírena hoielentót tett Fillér Laezló niMnzetf; ütósi kép-vií^eló fíkii- A tK>jclMit«». am-jlyet Vara* IVIáboe. a nomzot<j^-ült.» ei Iliikéhez intéztiík. hiratkoziV arra « lövőire. »mel>vt «> poliiikai napilap amuk idején kózöll hi wnelvel 1WV.-20U -kípvíselö cdtlis meíT nem erifolk Kérik az elnököl. hí«y b»«jií-leiiU\'-sükct-viisgÁlat ús dOntés e<-lj!i-bói a nonizot^julés összef.\'-rbírtoÜen-t*Vi biiolto&c»nak :«lja ki. Varga UÖa. a nmizotpűl^ einöfae- a hétfői ütóaen fojrja\' a kért bjfetfrt lhi
Molotov Teheráné* utazik
Monzkrtt. mir*iufc 18 Molourt szovjet kü!űir>i nó|>l)rztos hiii>K naj> múlva Tohenínbd (\'■rkezit, hogj CoIylaesB tár{O-íláSí*it (üiaraoi iierssa niiuijjülorflnökkiL\'I."
Kdzös lista Romániában
fitiktun*. inárt-ius*l:i A romáii sxoL\'uüd«iuokrata pkn ivndkivúH natfygrüUwi tartott. A :iaír*2j\'üJfei tái^r>\'afta a párt niaca-:artÁ5aT IU állal&jtos váj^íljiwjkün. Moskzn vita uliii 132 szavazattal 29 ellenében elfogadta a/; i javallatot, t:op a saociiMomokrata uá\'rt í« a iieuifcti front sr.r-vűtsűsa> KÍ>Z"IS Ha.-Un indulnak.
B«via rásztveu az Egyasaft Nenze-tek bfztMsáoi tHiácsámtk aiésén
London, március 13 lj<jn<iani<an iij^. tudják. !IOSA líe-
ípcmaeik iíru>{}sáí;i tarw-tiwírtalv obhoti a hónapban Ncn\'j\'ork-fwi tartaudó ü!.>\':n. Eddic azt hit-Vrk, hogy Xa^britaiijiiáí iord Ca-Aöiaa*. foíja fcóprisflni. A Reuter jcfoutíse szerint Berint az eevre
Kfcdó nemzetközi heK/ct ki»2- l ruizvételrV.
) Triesztben kitört politikai sztrájk \\ megbentotta a vm forgalpjét
; 1 Róma, március I!t
molv vídíliwf\'ra. T i 6rak>-an k\'-!«l *hnl
1 !>•-• ira?;)errt.inin»szteiieJngít 3 kűl-á«-->i l)izolisBcban ugj- ovilstkozott, |noc} nhxs ugvaa hívstalosin t-rte-
lett-
\' waJre, i!<- azt hiszi, hogA- a nagyha-

| áprilisának v-\\-&n mii-.,\' akkor is
\' jtArf^pj^ Uylt^ r~- \'AOOc^Z t& I \'■ ^t SQlUür
I nek tartotta a helyzetért. A mipbiró-
I Ság Moluár-tttuk&i szombaton tar-
, lőtt roÍN"laióltfíO*i búr£y&)4Í9t az üirw-
1 ben ód\' <. olyObalttira \'ifr-\'Jte. RuajJou-
J Ra.ni-i\'C;> ■•■ixot m.*^t-j;-tun fc\'-rí Uc-
az uj termésig fenn kell tartani A munkásságot joggal nyugtalanítja ÍI a suttogó proptngánda, amely szerint megszüntetik a ter-meszetbeni bérrendnert. Sakasits Antal miniszteri oíililyfÓDÖk, aki az lparögyí ndnltztérinaibaa a mun-kisagyí csoportot vezeti, kijelentette, hogy a Szakszervezeti Tanács teljes mértékben azon az állásponton van, hogy a természetbeni bérrendszert legalább az uj termésig fenn keJI tartant
Ujabb háborús fÓHOnösŐ/e kivégzésére érkezett engedély fjűrnberg
Nürnbergből x magyar igazságügyi haiöságokhoz megérkezett az értesítés: kik azok az ujabb bibo-rus fobQnÓBok, akikre a nürnbergi tárgyaláson nincsen szükség és kft, akiken a népbiroság ítélete végrehajtható. A névsorban a következők szert pílnek: Baky, Bascb; Endre, Gera, Grassy. Jaross, Mohat-Mo-baupt, Temesváry és Zöldi.
Halálra ítéltek egy alezredest
A népbiróság Kés;nárírí -tsiiiesa
hvtíon tar^.»lta Vaji^y SUTIMÍ; Vir-
Erii aler-nrtofl hAbonis is n*\'palian«>
iiünüin.-él. A rid szerint az oiearo-
üew, mini ik káád
a, az »íája owaka l bánt, ÍKJUI engedte ób?(\' orvosi vixagáJa^ft s bóoúmMjm kö~ \\xt-keztóbao tót ember oteehaH. A tolá kihÜk
tosláMii kihAÜ^ftttak taiu k--ppen Tabtsi Kálniáii ornwsVwt is, >ki a lúpbirák i\'*- »J! ügytez kereszt-b\'-r<I«aci alatt b^ismerte, hogy ™*S8 i 3ttt bk tiúúib
is ii3sztrett cn;bt»rek mpcti A Umut k-tari<».:t;Uták. A porhB97^ <k-k v\\]ihiigTÁ*& i:ttii> fa tönrínyazék a nwlíott iűeiíroíiest tKui.iBJft uion-dotta ki fw öRs.\'hüotetídsü! k<it«:!áltaji halálra itt-ltc. A/ rt.\'iei ncui jtwaíúfe.
Hirek a vHág föviroMiból
AÍ ujoiuwn mesrv4Ía»zWtt ingfel-sóhli <szavjet ttiiikh ülését kedd dfI utánra halasztották.
AJ-, iiidcitéBÍaí kóKWtraatBÍe külügv-n.inisittere irásbelíier tütakozolt Stafford angol tábornoknál, 1 ndoné-zia (■r/jTetebgm peusiiesnokájiál. hoi-lan<l csApatk idéii taI lása intali.
U»b*£L
dtl 104 aláirt
s»laiult ienicyel-Manjet r kijelóió bizottság Vanó- mag ie kexchc munkijáL
m
A. jugosalár föhtpefonn végrehaj
tását ccesz JuffossUriábBD foRTinato-
sítják ős ft4oe*tjék • földet &zdk
kówitt, aJtiknek eodig nero «dt fiOtf-
jük, »«2T csak nagyon köveset kap
tak. A fóldb irtotokat »z egvhfcaüt-
tóí t\'ii kolostoroktól i-t oi^\'eszik, [

Z A X* A

1*4*. március 14
Rendeződön a megye törvényhatósági bizottságának tagszámaránya
Dr. Dávid János, Zala vármegye alispánja tegnap rövid ideig Nagykanizsán tartózkodott. — Lapunk munkatársának alkalma volt az ai- .,. ispánnal rövid beszélgetést folytatni. ; Az aiisp^n kijelentette, hogy csak i átutazóban van Nagykanusán, mert \'■ a cukorOgy elintézése céljából hala i dékt-ilanul Kaposvárra kell uüzni^. j A cukor biztosítása a teib.es- és j stopíaiősanyáit, valamint 12 *Vftí j be nom töltőit eyermekeíc részére ! biitositva van. Remélem, mondotta J az ziispán, bc*í;y a cukrot Na^y- \' jcanirsán a jöv5 hűen minden igér.y- 1 jogosuit megkapja. Fájdalmasac \' érintett bennünket, hogy a kormány- j zat a cukor iráí iclemelte és így , annak kiváltása sok csaiádnak ko- j moly nehízségeket okoz. A cukor- , mennyiség leszilíitása a kiosztás! j helyekre annál is inkább sQrgCs, ; mert félő, hogy a rohamos pénz- j romlás az államot arra kényszeríti, hogy a már roost megállapított árat is emelje. Ezt minden körülmények között el kell kerülnünk.
Az alispán munkatársunk kérdésére elmondta, Itogy a megyei tr>r-Tcny hatósági bizottsáíri i^sá*íok st\'íinvsjúoiát most már Téjí^csín nic-ral lapították s aniint a belügy mi-
Kényszermunkára ítélték Tölgyszéki Papp Bélánét
Rendőri krónika:
Veszedelmes tQz
Az elmúlt éjszaka 12 órakor érte-ai\'üittiik\'a nagykanizsai íüzoltóKáí»tit, hogy a Csengerv-uV57. MZ. Tischler József .iui&idon&t képozó ház ptncé-jéből lángok csapnak ki. A tűzoltóság pillanat alatt Ü helyszínen termett két motoros fecskendővel. Tar-jón László lüzoltótisrt vezetésével. A tűzoltóparancsnok azonnal taag-4Uapítűtta,hof>\' a logrcszecbkassetib tüzfajtárói -van szó, mert a pintében a felhalmozott szíírnnannyisüff, deszka £s braktározott ruhanemű óg. A tüzoltúlögínység megfeszített mun- , kával csak á rag^eh 6rúkban tudta.
esetnél különösen kitüntette magát Mátyás Búla eswvoíutó, aki füstálarc nélkül nyomult be a pincébe ús _ élete kockáztatására! akadályozta" mog a Jiayyobb Eieroncsíitlenségül. A rsínciiíifjóif sz<MoskGrü nyomozást ui-ciitott annak megállapítására, hosry mi okozta a tiuot, mert olyan je-íonségek mutatkoznak, mintha be-UJIVBI követtek volna el a pindjtiw-ús a nyomok cJtüntct&e miatt fel-\'ivujtolták azt.
Betörés
Ozv. Hetési Jánosné Kinizsi-utca \'-. t alatti. lakos foljdentósítp
tót- kik követtek oS. A lakásból ru-lianemüt, felszerelési tárgyakat v.-
pC*nzt TÍttok el.
Kifosztották méhészeiét
Tiszai Józsefi*? AUila-\'itea Jíí. i/. alatti lakos méh&zotó íegiiap ismoretk-\'n tettesek kirabolták. EI-Tittók a kaptárajiat ós minden fei-szercLíst. A rendőrség az ügyben szélv\'skörii n\\QmozH»t indított.
Kifosztotta albérlője
Takó VikWja Magvar-ntca 50. -nzám alatti lakos íolio&itúst tett al-V-rlöje, Szijjártá Mária ollón, aki. mig\'6 nem tartózkodott a lakásban, art teljesen kifosztotta. Az istuarot-len helyre szükúti Szíjjártó >Tűmt a rendőrség körözi.
Leszúrta testvére
Farkas Józsefné eözteregnvei lakost testvérbálvja. Németh Mihály ~r.soi>kwsévei hasra szúrta. í"arkasnét tílctvwíztlyeöíállapotban a uacykani-ísai kórházba szállították. A szur-kúló UBtvért a rendőrség Ifitartóz-Tslta. Ittasságával védekezik. Nem aknr semmire cmltikozni. N6moUi Mihályt áradták aj fwgv^vp&jru?k,
Holnap tárgyalják a nagykanizsai f asiszta- szarvé z-kadők bűnügyöt
Dr. Arató Antal nípbírösági ta-rcksa tiolnap délelőtt 9 órára tüzt*> ki a Ietartó;rtatá»i>un U>vú naeji-ka.ni-z*ai fasiszta szervezkedók tárgyalásit. A T/idftt dr. Ruttkay Györpv nípűgj\'ísz képviseli. Mint közöltek velünk, a tárgyalásra kizárólag jegy-^j-el lehet belépni, amiket a né[>-úgyészség intézkedésére a pártok irodáiban lehet beszerezni. A tár-i-ryalás iránt óriási úrdcklódús nyilvánul mo« annál is inkább, mert" az esettel az ogyik nagyhatalom rádiója kélizbon is fotrlalkoiíort. de megírtak zzi uz orosz, aimol is amerikai TÍ-láclapolc is. Olyan órtesüiá5eink Tannak, nogy oqyos budapesti naey la^ JJOIC munkatáreni is iTtejpü\'rkentfk a lárjiyalásra.
A bolcrádi nemapVyiilts jóvj-iiaíO\'ta azt a hatá-(-ozatöt, mely ezc-rint a jogtalanul szerzett vagyonokat
■ Szerdin délutén 6 6 rí tor
PÁRTNAPOT
t«pt e Mjcyir Kommunista P*rt. Minden érfleiaűdöt pürtallúsravalá tekintet QélkQ! szeretettől var a PirtveutSség.

A nagykanizsai népbirósSg dr. Arató Antal tanácsa tegnap dé\'után 2 órakor hirdetett Ítéletet Tölgyszéki vpapp Bélár.é népellenes és háborús bünügyéten. A népbiróság a perbeszedek meghallgatása után, hosszas tanácskozással hozta meg ítéletét, amelyben kétrendbeli háborús bűntettben mondja ki bűnösnek a vádlottat és ezért bizonytalan ideig tartó kényszermunkára Ítéli, amelynek időtartama öt évnél kevesebb nem lehel
Politikai jogait 10 évre íel\'Qggesz-tette. Az ítélet indokolásában a bi-róság megállapította, hogy a háborús bűntettet azzal követte el, hogy a nyllaspártba cnként jelentkezett,
A népQgyóftZsög letartóztatta
a szerététoso magok nyilas
hiénáját
Pordán Lajos szécsmipeti s^zdál-kodó a nyttasu rolóm alatt fazyrsrvs jjúrtezolgálalot toijesitett és -mint ilyen olfcnörizt3 a közmunkákat í« i-azziákal-tartott. A falu isTentéinek ;?ihurcolásáiiúl is komolv szeropet ii\'itszott. A Irt^rsidvosablj büiit1 azon-■ ran, bog}" n. frontkatonák r^szíro küláritt\'szcrr\'UítcsoniaíDi-^rt, amit (J-vábbitós:o£-ljábói átadtak a nyilaspártnak, felbontotta í* a párttagok rósróiva a csoaiajrok tartalmából tea-cst«IU-eI «s37£köírrti lukuilusi vacsorát rendezptt. A esomocok zoldtelkü hííjnáját rfz figj-íjsznép ÍMartóztatta. UírvaDCSKik letartóztatta az üsyfez-Hí£r Vi4őczy István szüCaiszifloti Sfaz-dálkodót, aki a nyítasviláe aJatt a fcÖz&é£ paraszta^éktartoi tisztít töl-tf4ts !x>. A iafesztazéktartó Vidéczjj a Iplssnbadulús után, mint a nyila-vok. Icc^öbbjc, esendcáen visszahúzód dott ts így sikerQJt\'n^ki a.politikai rendúrsé? fÍErvolmOt magúról elhári-taui. Aoiikor\'a hansoíkodó reakció a faluban is életre kapott. Vidóczy eiOxkozetüiek\'látta az időt, hoc^\' ují-j szerepet ráltalion. lej\' került\'be- a szóesisztcűti foidoBzto bizottságba. A bizottságban nem tudta visszatartani nyilas nekibuzdulását és fennhan^oD aat követelte, IWJTV a volt nyilasokat Eoia szabad a földosztásból kihagyni. Hangosküdására ficTölmeadt lettek is igv került Vidóczy a politikai

[íiszter jóváhagyása . semmi a\'nádálya sem ksiz annak, íiogv a íiÍKOttiáu1 tmüködósüt tnutZ\' kezdíiossio. Iií>- a í»kai- viUtott kír-■á.\'* lokeröl a napirendről. Az alip-pájt mefit\'yiiitcttc, hoí»y dx. Vid& rV::;uc, a l>elü\'íyminisztírium vár-tiK.^vei ceyrtálvának TOict6j<v szenu— lyorsCD járt Í^3lüíi^ersTOtíPn( 1>O2^" a risbci kérdést rsmdíwhjasw. A ma-spisranini mülisrteriáliíí tísxtvteelfi i\'isghaíl^aua 3 pártok vezetőit, majd fjf^zcttiivatti ^i ví>nnG£fví»i Ncmzs^i
ezvfís pártokkal tört.\'-ní mt^áUapo-dóntése elí- kerüljön. A vánnsgyii Nemzeti Bizottság ugy határozott, hogy a Kisgazdapártnak 50, a Szociá!demokrata és ffiagyar Kommunista Parinak 27—27, a szakszervezeteknek 26, a Pamit-pártnaV 20 bizottsági tagságot
biztosit
I>r. Vina Ferenc ~ mondu vu ali»Iiaii — nasr>" szola:,ilatot tett a me^"íjnek, mert- tínykodésévol mcp-old^|b azt a válságot, amely hetek óta nyusrialanitotti már a roeg>"o Iabcis3áifát. de otat mutatott úgy
nolt,*no,5y oz itt vajúdó k6z*^i kúp-visol6tosíüle!íik\'v;dsácttt hojTJ^an ke!l
a számonkérószékben cselekvőig közreműködött és ezzel segítséget nyújtott a nyilaskeresztes pártnak a hatalom megtartására.
A bíróság bizonyítottnak vette Czvctko Gyula sérelmére elkövetett eröszako3 cselekményt, amelyet Tőlgyszék! P3pp Bíláné katonai alakú! átok és a nyüaskereszles párt segédletével vitt keresztül. — A bíróság a lelki megkinzás háborús büntette alól felmentette, b&r bizonyit3ttna!c< vette, hogy dolgoztatott, az mternáilaknak többször uíasitásokat adott. Ezeket a tcnye: ket a bitoság súlyosbító köraimé-nyeknek vette.
Az ítéletei ugy a védelem, min; a vád megfellebbezte.
>ndórs«g elé. A uépügvészség;, ahora i az iratok átérkoxtök, Vidóczyt több-Í rendbeli nójcllenes bünteti miatt i letartúztaiúsiiafiolyezto. Vádirata ei-
! kiíszüiíse utín a nC-pbiróSíig elé\' 1 körül.
Egy amerikai világlap feltűnést keltett cikke
A Newyork Herald Tribün írja: A Szovjetunió legutóbbi intézkedése MuVden kiűritéséröl, a Kovjetmeg-ftgyeldk jelentése a havannai pénzügyi értekez!et.n az bizonyítják, hogy
a béke korszakában is fenntartani kivonják Q közös háborús er5 feszítések idején annyira bevált
együttműködési.
A vrlágpolitik?. luroíii fontos íéíi>c-zün íordui meg. Az t^yik alaptényező a Szovjetunió, mely a ma^a sdlSrd néptörzseivel, öntudatos politikájával ál! szemben a brit biio-dalomraaj, rneiy a XDÍ. század gyar-Giatbirodalmi rendszeréből félúton van a korszerű szCvctsíges ^liara felé. A harmadik tér.yezö az Egye-i sÖlt Allamok, szinte kimeríthetetlen ! kincseivel, a délkinai vizektől az J Atlanti íceánig terjedő érdekeivel. { A most elkövetkező négy évszázad j -eze^eic a hatalmas szervezeteknek ; tftrttíielrae lesz. Remélhető, hogy az I tikovetkezendő szaiadokban köl-

csönös engedmények segítségével x
világ bárom alaptényezője megtalálja
az egyartrrakSdés nlját.
— Holnap jettnik meg az
„ireUaJmi újság"
^jint.lajmiik már urrul ircgraii, kfcz^ií. S\'&^vfcaiiízsáii .Mon \\ Cnula íioIíTiri iskolai tanár aKorKnzl^iéíiOB Irodainn Ijjsái: vitnon í*7 pirod&lmi lap iniJul. A lap ftlaó vaica e^. nyöríi swp tipográfia! k ntáW Iwinap j^íoüik mes;. Ec^ -SQ bq>.
fe
":ldáílv ára 100.000 p xiofr Wt. ajtliaW> Horrith ujsá^aru wi ^ N/;p."»Kava úzlotbcn «s a/ u *ui aru
juk Xíorvav Gyula önzvtlcQ m\\uh káiátT acncllvtjí teh^tóvií ak^rj ICŰJIL
,_v\'kis irodalomhoz.
— A Demokratikus Nök márau
1&-i ünnepe
A Maival- Xiík íJonioknt itis " \' "\' ir-Szovjet ""
njc^,r a Bíitrcius - - _.
pet. Aa ünncpólyt F6-ut 5
alatti helyiségükben pénteken dfl uián -1 órakor binják me? Az uii-uepségro mindenkit SKcret^tic! var a vozetősésr.
Márclus 15-1 ünnepély
délelőtt 10 órakor a Deák.tértn SzociáldenTOkraíák! Március 15-ead e. \',;il0 órakor gyülekezünk a Partban A megjeienés kötelező. A Vezetőség
--r Anyakönyvi hírek I
Ax űlrnult hútoű 0 IOÁIIT tó S fi s s^ülciott: Gombor István Í!?!sŐr«z * kffsr.it^ fis Imre Máriának kán^-a, Markú János földműves *s Farce k Er/scbetnok lestnya. Berkes íéiaef * ilaort-tisztvísoló fe Szabó Sarolta- j nak leánya. Puskás Sándor forgahni , adótisztoek ré Csoluiyai ^fánuBak | l:ninya. Keresi Sfihály cipész és E&- | vitcs Annának leánya, Ltelvári Ffe- t ronc lx>ltjszo!cR *s IJüki ADn^nait * fia. Kovács József városi utkap^E ÍV, Horváth Gizellának loánva. Kolkí Ferenc molnár «s Pálinka Juliannának fia. Polgár József ht ffihsí- < nar^\' €s Rróiiyai Toréznck fia, Mkrt liortalan pol?\'. isk. tanár ús Horrstt 1 Editnek fia," Tilaei Maraitnak U- * r.ya. líertók Gjnda MAV tiszt ö.: Aratli Annának fin, Bonkc Jóíseí i napszámos ús Tímár" Ajinának lei-nya, Göndör Ottó rendőr" nv. hai-ná^y és Bá^>\'Í Katnlinnak fia, htom Ferenc XÍAV roozdonvTO\'iCűíí <* Kagy Erzsébetnek fia.\' tíál Ahot }i Maort-«w;rolö éa Sovánv Iio7ál[iit4" ."í fia, Németh Fülöp Maón-tisztrádf/j fe Ajjslán Bertának leánya. — Há-\'-íí
bömester ús Ctezor Máriaj FábSa ; .Tánoa földműves Js Iíüki Anna, Vi* , Icorite Tibor nifezáíte és Buspaüfa Anna. Joó János pC\'pkocsivezrtí és ; IIor\\-át!i Margit.
— A. MoUoioléfiú ialráct jdeotáp. :
Viríuló idójltia sicrcUo estig: gyttp-
Bié!, Iclltój. ködSs idö, egy-ttt hdyn » ■ \'
sebb eső, a öÖEiiSÍklci 3!i£ ^toiít :
— Sp«tíili«k. Ai Nmtóyó tó lWi ■
Kaposváron JAUxk bajnotd mtruíiWf"/
RJtkóCíí eílcn- A C3apil pinteken icgsrii \'
Órakor a köpcteczo jatéiosokkí! uM
k:ubhdylsÉgee:ől: Bedó, Cicdrij, Pota*>
EJIer, VLcseV, Kiiily, MaderVt, Mai*:
Ftoholi, Sellí, SttAtíy, Luírrár, GnÖB *
Volner, Egvtd. — V««i»p, 17 in fcít ti$ •
nűki niftrfciiés kerfl! lejitscá5rs a \\XKÍII
püyln: 12 órakor NTE - MAORT 2«»
viíoaatoit ijcTiísigos */42 ira^w SIE-
BVSE, L\'*4 órakor MAORf- Ritóca t;
coki mtrköiések. Mir-diiJjoro OÍÖOT
éivezetis 3portol fo£ ír uj;aw
lörtökön délután 5 örxi keidc\'a s1* tirt. Hívunk raitiden tannSni fcitiío^ egy oenica versenyre. V\'Í«Í&Í*
— A X«1MI tésla4cet5bafead«i£t UJJ*
lanna! cseriben eladó. Jelailtt^s **£
éroiU ^g
ZALA politikai «*•*■?_.
|<étti«tt»ért(itHft
i Nyomdáért fdtí: Zalsy

Sic évfolyam. 62. szím.

Nagykanizsa, 1346. március 15 pintek

Ára2O.OOO ponró.Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Senczt Jenő főszerkesztő.
iái: fö-Qt fí. azám..
Tolató*: SÍ.


Sztálin drámai nyilatkozata Churchill beszédéről
Megotóódottnafc tekinthető a magyar belpolitikai válság - Kiket kényszerttettek a Kisgazdapárt elhagyis^a
Sztilln getignlitszimutznaic a Pravdában nyiítckorati Jtlant msg Churohill beszédövftl kfposototban, metynu Churohiil nam volt hijlandó kommanttrt füznl. Sztálin végzetes lép«ftn«k teto\'ntí Churchill beixé-dét, ímely nzándskosin a vijzéty magvait hinti el • szdvstségetek között Hitlerhaz hisonUtotti Cbarohlilt és txztl vádolj*, hogy « faji teória elvét heaználja akkor, amikor azt mondja, hogy •* umolul b*axéló o»m-zotsknak 3z&vetsogre költ -íépnl a kommunizmus m»gskadaiyostaar». K*tségt«]«n, hogy ChuratiBi btborura udzitott «zz«l a Szovjetunió ŰIU(L AZ unjoi-orosz szóvatséggel kápotolatban nora tudja komofyti) v*nal Churchill angol barátumk kívánságát s«m *» kijeientette, hogy a szövattés hMiztbb-kföra való Mt*rj««x-tásaröl nom iaftst szó axkor ét umml éríelms som volna, ha azt tz «gyfk fél megszegni *» papéirongy-nak tokintané. A Churohill által «mlitett vatfűggönyrdl azt moMla, hogy a Szovjetunió osak a uját Jövőjének msgvédésövel számol, amiicor a Szovjetunióval Fojália kormínyok vannak uralmon Bulgáriában, Romániában, Jugoszláviában ét Magyarországon. Srtéíln emlekaztat arra, hogy. az ets6 vUághátwra uttn Churchiíí katonai expsdioiól tervszstt Oroszország ellen. Nem tudom, »lkerűJ-a ChurofaUtnek *s baritalMk katonai expedioiója ezután, de ha sikerűi Is, ugyanolyan vereséget fog szenvedni, mint eddig. — A Jondonl radló jelemeUa, hogy C.luorohill ma este ísmftt rádióbaszédet intéz Amertkához is Ismét magánember* ként ÍQQ beszélni.
A Szovjetunió tsnk-szakért6je Aaarbaidjan fuvarosában^ Tífuszban tartózkodik. Londonban nagy figyelemmel kísérik a perzsiai helyzetet ás ujabb részieteket várnaic. Angliát különösen u a tény nyugtalanítja, hogy ax orosz ősapátok még mindig bent vannak Perzsiábaa. Mandzsúria Ügyében Londonban és Washingtonban uj magegyezésben reménykednek, ez azonban addig nam Jöhet tétre, anrig Moszkva nem válaszol a hozzá Intézett .brit és amerikai jegyzékre. Truman elnök magihoz kérette Byrnes fcQIGgytnlnJsztert és kérte, tagyen jelentést a psrzsiai helyzetről. Bymes nyilatkozott a kongresszus slfitt a világhelyzetről.
Kik távoztak a Kisgazdapártból
fiuská": állottak szembon. Az iíju- j a í}11^ clödökliő:\',. Ilarcos ifjúságot
^L\'l^i^3k nairy oreje: fiatalsága, tott- l talúijon «zirién máreiuö J5-e! Har-
Vít^jti, de Ilii kell, köt karja is. ! colra, Petőfi sroltecnéban ünnepeljük
liidiiljan harcba ma nundon. ifio í ■ 194f>-ban március 15-ét!
áok-sok inúrcius ut^n I^j\'en műtő I \' .
Petőfi szellemében
Talán
óu nem voít annyi * egyben tehetősébe a ák it é
íoiadata 6 egyen hetősébe a m L-yar ifjúságnak, mint. éppen a inai :ijxAi;3ii. -wrt a cjnct elnvoraás -vüiikrii aí!vs -volv üj£cni) n foladut ,Ti\'ízaí az idegen isjár. a reakció uralma alatt is k-hctou volii-i ijoreii ló k lhtótóká!
kisebbek, voltak, a terror, a csondór- ■
cjípit-áa özdletni rasrv fizikai téren •
j,\'azsbakölötto nz ifjúságot. A tórtó- i
r..->\\f*xi mers-te ug\\\' hozta. maRávai, !
idegonnek aolioU a IJÜIIICBCI i
nw" ifjusúi; kezéről letümi. Ma !
. Ji a ké;:, szabad a csolckodol \\
t«s a ^ondoiat, a lebetóaúijek szóle- ;
sasi nvilnak meg az ííjusás; elútt. :
Itencm ezüntek meg a súlyos ne- i
htbsígek,-nem szünlek OKJ azok a í
körülmények, molyekkel metf keli \\
küzdui!, IKKTV u. lKnotósóíSíket ki ■
lehessen bisznúJní és Ü nehézségűket i
.te ieliewoii küzdeni. ■
A Petőfi uciüzodékrek. a márciusi : i:jaknak ke?.ós elnyomásai keílotí i szemboníznic., A ní-aiot elnyomás I kívülről, sjtcv^taégí,\' a feudális rend j felülről. A niai nemzedék o!ü! az | i\'íső elnyomást a Vörü; Hadsereg- [ .ávolitotta <?i, egyben mejjtt\'rűmtüttó í ar^alauoi, amcljTin ei lőhet ^puszti- , ián; a belső elnyomókat ifi. hzcii u.z ! alapon kotl, hogy J* roajpar nűp j kbjpitee a dc-raoknícwj&t. És ha az | ifjú ncrnzedék mögött ncoi állna j ii^vedezázados íiópaiititó, a valósa- ! ;;ov elferdítő- a OTiidolkoziíat cltipró I isewlús," isiin in«ltin adhatnu az j t^\'wbz néprwk vezénafeet, mint anü- j jCoitok a nlárcioat ifjak voltak. i)e j ezeket a nehézségeket szúrabavÓTC ; aaaí kel! elóaisini aazai, ha. az üju- ; sáfí mélíó akar lenni Petőfi szelte- \\ aitíltöz üi aüokiioi: -AZ crökíiO2 csat- í lakozik, akik a hiladást, a uiagjmr j ií\'\'\'j>\' bülsú f*íljizaííadttlüsüt ukarj^t, vu\'íük harco! és küzd minden olyan U.-rüioton, aiiol Ü ina*íyar népet ve-SEL\'K\' fenyegeti.
Mctí-a vesKÍlv iizzyl Nem faniií-get ugyan scmifvon íiJogeo hata£>m imperialtsla törti^\'éoe, oo most saját hazánkban, holsó elkinsécek aJiam^k mesfojtaai J\'cnncuiket: Pe-lófí szoUcmcboü, Petőfi szarÚFal kell liarcbaromilni elkmük. %>Ves»8o- j nt\'k a holflö hiíaijgok!;; Az 32 ifjú- | ti«g._aiaelV nj máiciust \'hirdet, ezek [ el&n veszi fel a harcot. Harcol azok ottan, akik az inílüció fokozásával, iraroitegettstei, spckulácjöra! kt»-Itsltelik az ország feíépitcst-t, akik álbudűan vcszéíveztetÍK a {araüzt-sjg fiildtiüajüoliát és hátráltatják a l<^3\'ák állaútOsitását. SzenibószáÜDÍ mindazokkal, akik hivatalokból, kuz-t-lcti fuiilatiójukbúl támadják a ntip téo^leEPS. felszabadítását, akik ké=- i !olteti£-a bábom* bűnösök uiopbim- i tetfeót vs uj élcíct akarnak önteni a fasizmus maradványaiba. De nem | t-üri nie? azt scai, hc«y szónoki -i
éyr5 ^> k£ú
dfii-al \'izgáísanak a demoki
s sorinrizü és irredenta izsK
iijabli ursiág\\Tsztést ktezitscaiek eló.
ÍV) k* kcií, Jicgj- szúmoijoű mind
azokkal rá,.-akiit ujbói fan és fele
kezeti gyíiöleíűt szitának is akik t
to?ái)brá \'is szollctni \' süíítóí^ijon j
akarják tartani az ifjúságot. (
Sok az olienség és \'nagy az 6 } ereje. I>e épnon azért van az iíiu-sÁgoan ólni-akarás, azért vao l«)dQ-■ot, ho2>\' nagy és erAs ellonséeeket ^djón k^yózni. Fctőfí setn szijnoíta nnaaiyilaa ollonsey, lumooi roliamot Ueoe, pedig- velő ágyuk és

A májusra tervezett héketárgyaJások júniusra halasztédtsit
Zonrlon. míi.rciu3 14 . Az angol főváros jót értosült kö-leiijpn u^y vudják, hoigr «. hi-kstttr-gyaiásolcat, mcfyekcj mújuabiaji }*&• ri/stxui terveztok motítariani, TKIÓ-öKiaűicg júniusra halasztják eL A lt mosrm-itáőáíiok id6-
jwntja a kt„
most foivamatmn ICTÓ olózíítes t&r-
Az Egyesült NemzatBk biztonsági tanácsának newyorki ülése pár nappal eltolódik.
^ cípí/ijn;, március 1-! Nt\'V/\\ orkban az Kgj\'osüJt NÖH-7.ctok !iiztons%i t^núcsa ülésé-nok mespiyitalát március 21-ról \\T*ilószitiíi*c/ núhánv napusl olhft*-laszljnk, iiHn-t a/. \'Kiírója /folettí
Nagy Ferenc miniszterelnök $CÍÍ-nap déletótl nyújtotta, át a iiárom demokratikus pán és a szaktanács képviselőinek a Kisgazdapárt válaszát arra a felhívásra, amelyben a három párt és a szaktanács követelték a Kisgazdapárt jobbszámyá-nak likvidálását, mert csak ennek megtörténte után tartották lehetségesnek a további demokratikus együttműködést és az ország ujjá-épitesét A nűniszterelnöle válaszában köz&He azoknak a képviselőknek a névsorát, akiknek párttagságát megszüntették:
Dr. Dénes István, Dröidy GyŐtó, Fitlér László, dr. Halter Bála, dr. Hegytcegi- Kiss Pál, Kiss Ferenc (filegyházai), Kovács László, Led-niczky Lajos, dr. Lévay Zoltán, dr. Nagy Vince, Nagy-Iván. János j\\ürk, dr. Némeihy Jenő, dr. Pász-ifiory István, Stühtnerné Oberschal! Irata, dr. Sulyok Dezső, Ternai ist-ván, dr. Vásáry István, Vásáry Jó-zs**f, Veér Imre, Veres Anna.
Fillér László képviselő ellen a


roí.-.\'. idojar-j zamrokat oko-
■zott a ÍO-eifí jt-qüíomh
Lemondott a UNNSA vezef1Gaigatója \'-ttahingtw:, márerus 14
Iferbort i -Ctmiann, az V. íí K-RA
való hi\\\'au;oí reéyi állapotára uondott tisztaú-
^\'yől. 104-2 óta «il t az UNREA
élcu, mint aauiil: vey.\' *ri gaz ?at6Í**.
Eifizóleií Ne s-York ái íarn kormányzói
Tegnap volt a Nemzetiségi Szovjet első ülése
Moszkia, máruiub 14 Toíjnap tartottiit mojr « Kreml na«íyLernn>rvri u Nenizotisétfi Szovjet olso\' ültóút. Amikor SztáJm, Molo-tov. Kálin in, Vovosilor, Nikojan, Andrcjer, Zwriu ItólépUá: a te-rcoibc, feHítif- éljcazós fogadta, ikot. Az ültist Kirstciii o^j\'otcmi tanúr.
i párt a nemzetgyűléshez : tetlenségi bejeienlést is
1 Gróf Dessewffy Gyula megvált : a Kis Újságtól
: A Kis tíMg szerkcsztűségéjxn a ; szerkesztésiül megvált Dessewffy : Gyula helyét a párt a kovetkezö-j képpsn tö-\'tötte be: Főszerkesztő és < ideiglenesen felelős szerkesztő :4£o i vács Béla. a párt főtitkára, szeikesz-i tök: Simáady Béla és dr. Maior Ró-í bert. Ul kézbe kertU a külpolitikai \\ és belpolitikai rovat vezetése is a i lapnál.
i A várospolitikai csoport vezeté-
1 sere a part Bognár Józsefet, faelyet-
1 teséOÍ dr. Csobányi Zoltánt kérte
í fel. A propaganda osztály élére uj
i vezetőt nevezett ki s az egész belső
! pártvezetést és a szervezési munka
!• irányítását Kovács Béla főtitkárra
fcizta. . :
\'/\'anion Atidnix
A párt politikai bizottságának meg-i üresedett- helyét s a meg Üresen álló | helyekéi az e héten tartandó párt-! vezetőségi Qlés fogja betölteni.

I mint. le«idó«ebb k6jmselű. nvitotte
IIÍÍ?3. A NcmzetisC-ífi Szovjet "fanAe*
cteó einőkert- KuKnyceovot rálaac-
totték nie**. Az elfogadott munka-
Biwmmm aliipján mos^hdeitotték a
Nemzeti Szorjot. képríaolS; mandá-
tumAnali fdülYÜsfríiló biKOttsAgit ée
nuvíszcrrTCték «K Állandó bjsotte&go-
kat. A lejföbh tant\'ics" feladaíB -•
i-cndcicíok. r-atífíkúlása, a azorjel
kormán\\. a népbÍKtonstifi tanács
iak. a\'Ie^dbb^b
?ábasrtá», utezőftudág,
ipari és az ujjáópitfe& öt érés tervé-uck kidolgozása.
Az orosz szakszervezeti Ausztris ssyssfisiftess nisltstt
Bécs, m4rciu3 14 Az CÍOSÍ: azatszorrözeftí küldött-3ó<:, amely ncrarőgen hagrta el Ausztriát, vsy hónapi \'körutazás u:«n nyilt icYelűt intézett & manká-*okiK>z ax OstórreichiscbB Zoitaag tiasábiatn. TtJjesen raögértik az osztrák munkásoknak azt a tótefcvé-Sí\'rt, mely Ausztria oiwségénlek betr-
a Ujlwtő i««yoreabfcan 1DE4Í megoldani.
Uj Pftnzerraek Ausztriában
A bécsi pénzrordéhen 1, 2 és fél sliilluiíjes púnzórmciDet remek. Az L-rm-ikhci S00 tonna alumínium áll rűndelkez&rc, mölyet az atuerikai hatáság adott Ausztriának. Ezen mennyiségből cgj\' millió darab érmet lehet verni.
Budapestről jelentik:
Internálták ax orvost, meri /e-
operálta a tetoválást egy SS-tegény karjáról
Tavaly nyáron Németországból \\ isszaszivirgott Budakeszire egy Ried Ferenc nevü sváb legény, aki mint SS-katona szökött a nyilasok-kai nyugatra.
Hazatérte után, tavaly szeptemberben, tüdőgyulladást kapott Dr. Kövek László kezelte, aki megnyerte Ried bizalmat A sváb-legény megkérte ar orvost, operálja le a karjáról az SS-tetoválást. Kövek elvégezte a műtétei és tízezer pengő honoráriumot számított. Ai operá-cióróí tudomást szerzett a politikai -rendészeti osztály és intemáUatta A svábraentő orvost


Fasiszta szervezketfök a népbíróság előtt
Az adópengő árfolyama
A pénzOgyniini&zier március 14-töl érvényes baUDvat ai adópengő ér-tékárfoíyamát z következőképen állapi totta meg: 1 adópengö eíseaiő 17.20 pengőveL
Nem változott az e heti kalória-megviltás
A Gazdasági Főtanács határozata értelmében ezen a héten a kalória megváltási alapja nem változik és • a munkabéreket a multheti megállapodás alapján kei! kifizetni.
Thomas Mann a világ békésebb
jövőjétől
sviíd napilap úrdokes aviJatkoKiiot kOiöi a vüa? békósc-bb jiivoj&rűl í-3 a ncmzetkvri ocfTÜttmüküdésról. Tbo-mas Jlann ícijolentotte. hogy a zrem-zftiközi ctfyuttánüfcödts aiapfoltútete ■:s a viliéi békésebb jóvójvuek záloga a Szövöm ió úa az Egyesült Államok közötti egyeiérus. ivizárt-nak tartja, hogy komoly egyonoÜeii-s6? t-imadhasson e kút \'nagyhatalom között.. Thomas Maim szerint a/ amberiség most l&QgsetrÉtoli szünct-boz jutott, amely alatt módja lesz arra, hogy viláíjszöroteíícr vagy vi-láckonninyad formájában megraló-SÍL.S3 a otmzetok küzütti együttmü-kOdúit.
Volt vezérkari iiszt titkos szervezésétfepfezfe le a-rendőrség
Gyöngyösről jelentik; Egy Bor- : vúth Zoltán nevii volt vezérkari százados a Jászsáj? vidúkún titkon tir-sa-sáif ssLTvcaísét kozdera&iveztu. Amikor a n.tidQT6ótí Gyünayöpfialtísz | . határúban ni akarta fogni a titkos | szervezkedés ke*áeraún\\c?.5jél, kézi- j ^ránátol \'dobott a rondőrök folfi. \' A rendőrök agyonlőtték, A nyomozás során derüli, aztán ki, bog)- a. lelőtt fe^y varos\'férfi a volt vezérkari saii-
e^ SLzonoB.
Megválasztották az ügyvédi Kamura uj tisztíkfírát
Az ügyvédi kar 80 özárüéka lúszi-\' vr;tt az t^yvjdí Kamara tisztújító köíjp-ülú3\'.-n. Kút Usta- indult: nz egyiket az Egyesült CgyTÓdi Pártok terjesztették D\\ rozetóje de Ladány:

Giza, fótitkar. Huberth Uus»/.iáy. —Kötélre itéiték Léday nyilas]
Többnapos tárgyalás után a nép-birósig László-tanácsa Láday Istvánt, a nyilaskorraány volt belögyi államtitkárát kötél aluli haláibOntc-tésse! sújtotta.
Megállapilotts oz itéleí indokolása, hogy Ládaynak tudnia kellett: a nemzeti szamonkáröszervezet tagjai szadista, a középkori inkvizíciót is messze íeiülrculó kegyetlenkedésekkel „nyomoztak" és hallgatlak ki az ellenállási raozg^iooi résztvevőit, akiket azután a vészbirósá^ elé juttattak. Cselekményei olyan súlyosak, hopy ezekkei csak a ha-íáiböntetés á;l arányban. Az ítélet nem jo^eríis.
Újból szabályozta: a kőzelláíás-ügyi miniszter a lisztárakat
A maitui eladási árak a követko-KÓk: Búzadara, finomliszt, kukorica-dara 2,800.000" p?nzó, ogj\'sé^es ke-nyúrliszt, órDaliszt, kukoricaliszt 2,000.000 peocó métermázsánkfint. A huzadara, finomliszt, kukorica-dai^ fogyasütói ára kjr.-ként 88.000 pci^Ő, ctrysé?rcs kenvérliszt, árpaliszt, kukoricaliszt\\ fogvasztói ara kg.-ként 24.000 poncő. (MTI)

tipliirűsáa: A raU>-tanácsa, ma ;
dVialŰtt 9 órakor kezdte uajg Né
meth Zoltán te társainak bűnügye j
társulását, akiket a nópügy«sz hu- \\
honis büntettél rádoi, mert szór- .
vezkwfoük alkalmas volt a háború í
utáni irjki\'-s «*jüttrnükódés mejno- \\
ln>zitó*i-re. Ezen vádon kirül Xé- :
motli Z\'/Uáut nio^vádolja méz az
3021. 3 U-.-K-i ütfcözÓ áltaini fo tár- -
sadatim rend íelfortraiásini irányuló j
bűntettel, mi? a iöbbiekot ugyan- ;
ezen törvénybe ütköző vétséggel^ A (
vádirat mo^vádolja eaoiiki?ul Né- ;
nmth ftoUúm uópelknas bűntetté |
is. mert kényszerű szüksá; nélkül j
i űaoixikrácje eikaii hirvorts szoisp*- I
lat-ü-a szegődött. A vádat dr. Kattkai }
tiv^rsa-. Tépügyúez k-épvisoli. i
"A biruáut; claónak Nómetii Zol- ! t»nt hallatul kí, aki cgyclooii halj- ■. oatónak vállfa macát- As olnők | azon kúrdís;:n.-, hogy mi volt a szer- i vez-Wés colja, kiíeisntí, hogy szer- j razkni>srdl azú sem volt. csupán , Hodán László v/idlott szűletcsnap- , iát üimepelték, ezirt ntentek ct a ; :.Kis Piszkom koctmiba.- Aa iratok- ; ból az elnök mogaHapiuitta., hoej- u ^ tíu-sasáff múlt vv december Sü-án . tartotta öbszjjÖvoUjlét. holott Hodáa ; S7ü!ctijsnapja január 19-C-n. lett vol- \\
Rendőri krónika:
Sertéslopások a Honvéd-utcában j
Ma reggel a rendörséger. négy feljeieatést tettek sertéslopások ügye- i b;n. Sipos Ferenc, Honvéd utca 13. szám a.atd lakos óljából egy hízott sertést loptak el- Amikor Sípos a zörejre kiaient, rálőttek- Malek József né, Honved-utca 49. sz. alatti lakos feljelenlése szerint, udvarából három malacot vittek el- Mihály Istvánné, Honvéd-utca 28. sz. alalti lakos óljából egy malacot, Vidovics janosné. Honvéd-utca 49. sz. alatti laltos óljából szintén egy malacot vittek el ismeretlen tettesek. Mind a négy ügyben a nyomozás megindult Betörések
Beirl Gyula, Csengery-ut 76. sz. alatti lakos feljelentést tett a rendőrségen, hogy ismeretien tettesek éjszaka raktárhelyiségét feltörtek, chonnét három cséptógépszijat vii- . tek el. — Balogh Jyios, Kinizsi-u. j 19. sz, alatti lakos lakásába be- " törtek. A betörök férfiruhát, tlelmet és egy pár csizmát vittek el. Mindkét betörés letteseinek kézrekeri-üse ügyében erélyes nytjmozás. I indult meg. Megugrott a kis Bolha
Ma reggel megjeient z rendőrségen Bolha Járjosnc Husay-téi 6. sz. alatti lakos és bejelentette, bogy fia, a 13 éves Bolha József, barátjával, Sárecz Usiló U éves tanulóval együtt eltűnt. Annak a gyanújának adott kifejezést, hogy a két gyermek Németország íelé vette útját. A rendőrség a nyomozást folyamatba
Zsebórát kaptak ajándékba s medvéi híd ujjápitésén dolgozó
orosz katonák
A mc-drei hid bcfjjezóso után a
kormánv ajándékot osrtott ki a köz- j
romüköcó, szovjet tiszteknek 6s i
mindazoknak a munblsoknak, akik
kitóntMíík marjukat. A mcgajándé~
hozottat: között van 25 s:orjet. Oszt,
több szovjet munkás, akii mind\'
egyike, egy-egy zsebárát kapott a ]
k\'ivelkczS szavak bereSSsérel: *A j
luettcci hidért <i MapyzT Kortana- \\
sáff7*. A szovjet tisztei nagy öröm- i
met fojsidták az emléket és kijolen- !
totték. ha valamely szctnélilör kap- ]
titk yoliia, nom örfünöntík oiy nagyon j
neki, mcii- a szecaúiyck jöaook- j
mennek, de a Szovjet seeiteégéval í
kivívott Masyar- Köztirsaság örókktí í
tini fő; — mondották. " |

JÍÖ. Kbbőí is kiuinik, ho%v Németh ZóHán valúlbnt -ilííí. VaUaniaKi. efiéfiK-bOráii cfvik hazujjaágot-a má-afl: ntén inon/Jja is amikor az ok-Di&byszcrü bizonvitékok a birósáií asKtá!án~*Tckvö amerikai misszióhoz irt kúrróavo felől k^rdozóskődnek, kijekmü, .fiftjy .v« a kf\'-rdésix< i»-di- nem\' reléi- Tagadja, hogy :i Ai-a.\'yar Futárhú! éa-a Cóll>61 oha-■vvt volna fel. cMipán art ismori Iw. íit><y -.iV-atiól Ad>-va=Mkoi ismer-iettitt. C<r,v a rendöraéium, niint az Ú^\\ÍÜZ««£ÍCU tott ralJomásiit vissssar-vm^i arra vnló hiTalkoxással, ho?;-ta rendíirsó^-\'ii m«?vortók éf. rallo-inását -kéxivsísorbói totte, míg az úiO\'cszíHa??n tett vallomábíii azért nem isirteri eí, inert attól félt, hotry aí/üirvást-viáSzaJsölcli a rcnoocsogre. Tarája, hoc; a noteszben Íeljeg5\'-zatt Beiicz^ áotiö i\'óözerkesrtó 6s ma-sok ma^s>piIk«Jásá.ni k&zultak volna. \\ r.ópQe>VszA.íp\'n tette *zon vrülo-móskí. haz- a k.\'^Őivbnn t,zoroplo G. Ov. T. tíz. taJ-sasáff.Gomb^o-üito Tácás SjwVatbáí lett vojna, visszavonja Ói
elismeri, hogy o? Hömbös &ffu?3 Titkos Ssöveteéget jelentett.
Lapzártakor a tán^-alíis foljik.
HÍREK.
fiárdusi ifjak,
o.\':Íf: $8 esrfrrdórel eze-\'Óti kipirult arcr*:. je.jyrerleUnví, effí a sss-!>adsúg ak-í-rásánnk- mindén acélnál keményebb hitével rofiam óztátok ■i.-\'Cff azt a börtönt, air.cfvb&it Táncsics Mihály smylfidöfi. H-a a meny* ■nt/el mezőkről ina lelckintet-ek arra az ifpira, aki nia a nagykanizsai rn\'plnrósúg előtt áU. hizonyára hülyén ilpirvltak. MéMt vndor VCJSZ ,;r5í rajtatok, ha ludljátok cxnek a kikent, kifent uyeglc ifjúnak házit-dozúsail, c3»r«s*csafyíJT[ís3*í, vmeliye* tettének konzekvenciái alól igyekszik wmcJaSmi. Xem értilek mtg, mert ri€tn Wtet vz-egértcHi, ha<pj alxdiou vMpysp Hju, Jki 9$ esztendővel a ti-aldozai\'}* Ültette}: >iitin <t szafxid-<xig, a bcetüUt, az emberi jogok, a szabad sajtó étien szervezzen társaságot, (iki-ack kertben nem J Sem-zetí Ikd első pcUbinyát fobogia\'jo a márdmi szél, hanem, a fatisz\'a sajtótermek witdak, rabszoígataftÓ. ii$z-tó --ateúgját. a >Jíagym Futárt ó* o MMz.t; A >K\'ta Piszkos*: kocsmában -nem ar-ról beszélgettek. hogy hogyan tehetne a magyar ifjueúg a. germán átokkal beszennyezett lelkét -megtitstitani. Sem arról beszéltek, mi lenne a -módozata an-rutk, hogy a zöld kigyúmergef rcghgtten és \\-isszavoní,atutíaind eUácodtsái: aa iíjiítág tcMéöól te telkéből. Nem. nn-ól beszélgelirk, hogyan leheine a .vz.\'í&ffrfíííj (Uenaégtinek, a nyila* xoknak-\'-éx az US pribékeimet; roiu-bolúvait iócátcwri. yem arról beszéllek, luiffy vjjá kftt éfiUenl a Hazái, amelyben a Ti etzinéitek. Márciusi lipisá\'j, val-óra váijttinkf }uz7iem árral, -AoyyjH lehetne üjra i;st.;ac*c»ipésirni a szabadság-tipró, Ut exendőrszuronyo*. regi vut-gy éleiét, aminek -megszületéséért Ti annyi azeüeviet, erőt és tírí úl-dnztatok.
A. szabadságért, az emberi jogo
kért ma liarcban álló minden be
csületes magyzr ígéri -nektek, Már
ciusi Ifjak, hogy kiméktknül- el
fogja tiporni mindazokat, akik a
Ti örök élclü esZMeilék ftt*v tör*
:tcl: és vclórú váltja azt az álmot.
amiért a Ti nsa-y áldazíitosaágtoí:
ilbukoU. \'
— KerUy Gv&rgT el&ul£»* * Sxakit*-k&ii Bíxottiigbwi. A Siakmaköü ÍJ zott-sag ezúton ei.csiti a aagykaníisai .sr-ínre-leli munkásss&e!, hogy folyó hó 17-én, Tasaroap dilttótt 11 órai keidcttel a Ma-cy»r Kijnmuiiisti Pírt nagytennébrri a Szakszervc/eii Eayeicm keretében iartja előadását Kerity Gy&fgy mérnök .Nyers-olajlnlatis tó lermclts* cirrmci Fdkerjüit ÍZ ömmunkásságo!, bo;y misé! r.agjobb sóimban jsfcnjeoek meg. Központi titkár.


— fíviros március JSikiűr,
i A város hivatalos március j ünnepsége; fél 12 órakor lesz a v, \'.. Színházban az összes pártok és i tültíek részvételével. Az ünnepi \\ soron beszéd, szavalatok és a VI j Zeneiskola ének- és zeneszámai. 1 repeíiiek. Mindenkit szeretettel h, f város %\'e.zeiüsége.
■ - A aUUmaUfLu ..
VMiúalóidöjírfscslllÖrtCt
■ dílke\'aí. tóiibb dili fa. , _
t további felbSíŐdés, több helyei, __, gaU>n csö. A bűrairsíklct íílrg,vi5ü
; Március 15-1 ünnepély [délelőtt 10 órakor a Drók-Urtn
I — Anyakönyvi hírek
Az elmúlt hétüii mcqhaitak: Na^v GyünoTi*\'\' íiorráth Mária 63. i-^, •>ZY. özollái\' Lajosiié Kosa Katói;-7*J ÚTOS, .\\r\\-ai inin 28 i-vcs, >ij>^ Ferenc 17 éros, Pliha Ferenc 52 íves, íiabaii imrúnó 32 6rea, Síi- -rnics Júiios 72 eves. Békési Józwf \'. i*H jsvce, özv. Vajda Györgyné Fató^ Rozália 35 éves, Fucba Antalná Sé-raoth Rózsa S5 éves, özv. Demctei József no T-iaiaaits Róza 73 éra, ifj. Horráth István 2ü bönapos. \'
— HJy«ax6dt*A. Lipunk tegnapi £3*.^
mában egy fcíuíeciicy jeient met, m£v ■\'•
szerint Tafcó Vücíoroí Magyar iilca 50. sí.
auiti lakását sdbíriője, Sz:Jiir!ó tá&siz b-
Cosztcid. A tcaá&tséz itiegaJiapílutb, bőgj -
Tskó Viktorné minden a]3p ntícíii !«:
fdjeleniést, mert lakásában lopás cgy&i-
lán n\'.m tSrlent. McRil\'.apitísi nyert, bc^r
Sdjj3r:ó Mária nera is albiriőis a feltcfea-
löoek és cgraíuiín aem líiroii-it e: Nagy.
kanizsárii!, afcol rendes illádban van e
jdcnleg JS olt dolgozik.
— A Nemntt PMMXtpirt oárdo.* 15-iVi
tin::cpé!yí: péntekendé!uUa 5 óiakoi UHjs
meg pirthdy itógében, nmelv.\'e a páRt?go-
kaUfc* a vároj közönségál\' ezuioa fcíría
meg a V\'c:eíáafg. \'
— FinvloKl Villanok, u^n-.ek résu»
úlelmisterbcsztrzeit váJlal a .Gj\'Üsöia-
csoaiagoló" Kagylcajiiisa, Zrioyi Mikió§.
utca 21;a. 3S1
— Tehtrmuló fuvarozííi vá\'fiial Bcii\'
pcwtn jir«tot iadit mirdcD hé: !riL\'ó;te. •
áicinÉlv- é6 ájusiátüüs. — Jclenlkiuís.
HATEÓSÍ Kirendelacg. Zrínyi MiVte-
utca 13. 33C\'
Szociáldemokraták! Március 15-end. t 1 -10 órakor gyülesezűnk a Partban AraDflielenes kötelező, /l ^ezeíáitv
6V\'ai>i> háborús bűnösöket hoztak Budapestre
l\'jabb négy háborús bűnöst bta: lak Magyarországra ogv araorikai rcpűiúg6ix;n. A háborús bünüsőfc 1P> . z6U van Zimmcnnaim Aadráe, a ■ bácskai Voíksbund egyik vezotője. .
NYILXTÉR*
Március hó 15 ere hintetelt
KeresaéT^ Párt gyűlésit a SZT,OZOX
véház h-lyisepébeT iTWgterfani aem
ítm meg. " _ "-\'■"-
" E rocdlbn töiBItekfctl san a sic- ,
t-tszlösig. sem n kiadÓhivaUl i?k&ucg(r .
rietn vaVal. j
Hirdetmények.
Fe-Lcwm s várss köíöaséxét, bogy fo^p*
övi mátauí há 15 én — a nemietí önoes.,1
alkalmiból — hasaikat a aenueti lo&cpi- :
val fetdisxitcai s;lresked|e«t:. 37T .
A petröl^uciutalTinyofe &-« siámu u^
-éoyet be khet ?áUxcu 2 lücr paróJeoxfl, ■.
mely pctrőlfummenyiscg roardas bivl tí-.\';
; Ütmanykent szoigll. 3tt i
A terhe?- és szoptatós anyik. valiciat a 12 éven aluli gycnccíek tesEtre kia<S« . ! cukarjcíystKi 1. h6 I6Í141, síómbrtS , ! keedre be Je^et váltani 30 dk. CJkona.
Pelbivom aindazon iein>joKO«^W\'
\' akik a cukor ira íejcben css^ 24(W) p»
eőt flítttck be, hog>" a leüíCnbSitítí **•
\'pezA 3I6.CCO pecS6l icgjeckCnt IOBÜ\' ;
i kwesfcttiÖsi! hiesséle ba, akiaí: a ca» ;,
iegv-fiket berttitaai artria ffl
niíiiott.a ,KE7.?i^dasíg R NytHDdaórt Wd: Ztlay Kíio»r

51c é/foiyam. 63. szám.

Nagykanizsa, 1946. mércius 17. vasárnap

Ara 2O.OOO pencö.Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Ssncze Jeni főszerkesztő.
i kiadóhivatal: Fö-ót 5. nám. Teioíc:-. 91.


Kem tartom aggasztónak a nemzetközi helyzetet
Churchill második nagy beszéde Araerikában — Tíz évi kényszermunkára Ítélték a nagykanizsai fasiszta szervezkedés vtzetüjét
Churchill tegrttp tartotta második nagysajbásu baszédit Amerikában e$y díszvacsora karetibsn, E eszedében kijeiantetto, hogy nem hítzi, miszerint a hibonr elkerfllhatetlen lárma ós nem hiszi, hogy Oroszország vezetőinek háborús szándékai lennének. Nem tűröm, — mondatli — hogy birkl is kisebbitta tiszteleteméi az orosz nép iránt, Vi(jy azon olajomat, hogy Orouorizíg bíztonságbin, jói6tbsn> éljen is díszhelyet fogialjon ei íz Egyesfllt Nsmzeleíc viijigszsrvazstéban. Az angol nép soraiban világszerte mély ■ ngmkodfs tapaszí&lható AZ orow nép irányában ós teljes készség «z együttműködésre. A perzsa kérdé*-í r£i czálva kiemelt^ hogy ez az a kérd33, ímefy fSoka volt « biztonsági tanács megalakításának. Ma mégis olyin értssQfésak Jönnek, hogy Oroszország fokozza osapatalt Parzslábtn. Majd a Dardanellák kérdéséről beszólt: — Én szívesen [atom az orosz hajókat a beltengereken és vltégtengerekw és mindig Is támogattam a roontreuxi egyezmény reviztójit. E kérdésben a potsdami egyezmény határozott girtnoitt is ajánlóit i.v, a Szovjetnak a Dindsnallákor. közlekedő orosz kereskedelmi és htdlhajok azimira. Ehhez i giranciihoz Törökország is hozzájárulásét *dia volna. Churchiü ezután a Dardanellákkal kapcsolatos nehézségekről £>eszé!t és oda nyilatkozott, hogy félő, miszerint a Szovjet ezt a kérdést a biztonsági Uniós elé terjeszti, ez pedig "komoly próbára, tenné a világhelyzetet, amelyhez pedig sok reményt főzött. Beszedd vógén kijelentette, hojy sohasem bőszül angol-amerikai katonát szövetségre1!, hanem testvéri, iziSwd önkéntes egyesülést Javasolt — „H* si<arűl eiíOntotni tz emberek emlékezetéből a háborút és a sötfct zsí.-nofcsisekai, akkor megr.yüik majd a dolgozók milliói előtt az ul a boldt^sag és szabidság felé.\'
Budapestről jelentik:
sait Áilamokbói msjhK-ás\' érkerttt,\'
Í Sztálint újra egyhangúlag kormány-
| eliw&lcé választották
Moxzfaa.\' március 16
.\' !>zovj?tuniú loíjfolsobb tanúcsá-
t.ak má.\'odik ülósóii a kormány kOj>-
viseSctében rnogjolcnt KiUínin. Ni-
koji% Zverio. sth. A Msíolaló a
tanács &l&£n, utóit íirnt, IIOÍTV a.
szovjet nép a yttíaaxlásQfcim szjj\'úni
.-rlcöWt & politikai egys^\'rtók adta
:ar;Uj-v-léL Iííen <erás»Vttí)k fcapSíOlaUii
-■> T>ots?víki\' iiártía\' ís annak . nagy
vv.ntojt-.vtrf. Mtá! innal. A jesfelsob"
ran^ctóai) résztvevő képviselők n
:r.ttnka^«-pvÍ3c4ói, mivel a választók
írö.lfi-százalOlía szavazott a kommu-
iiistáfc t-s páríon kívüliek listájára.
Sztálin formálisan beadta bmondi-
wií && lajrft&óbb tanács újból e?>-
í^nniaíilkomiún velőikké áí
Trutnan n«n tar^a aggasztónak a tremieHcÖz^ helyzetet
Washitiyton, március Va Trumai! (\'Irtok ."zokáíos balt sajtó-io^i;!ásAii ttijelontottOj l*o?y ootn ;.\'ir!jg ^^asxtijnak * inostani DOOI-/ctkf>zi helyzetet. Kin k&rdéars azt ffiííiíe, hogy u^yi Ti-fl« ^arrbo a liú-IOKI rSanv*;1 találkozóját. -KifojczK> axi a romérivít, fio^,\' meg fog j^í-ni á biztonsági tanács Uűwyertj ■jínyitó ülésún. Cáfolta azokat a eket, iiot^v kOate >\'-s Byrnes kul-^;ujnisztír kű^íjit díent^tek ikila^ nak ícart. ■ X\'|böi kin-vitrájiította, íy az aloiiiofó tirdó^-bnii ki, k-MÍ
i a katonai sxa&értók yi\'ií- «•■ taiiácnát, de már az clltíű-rzC-9íick a [Aliíári luitósások koz»:-L-n kell-loiini, moly az állainelnük-fk taitozik fcblóWiarjícl.
Gromitío képviseli a szovjetet a biztonsági konferencián
5fo>sz}.va. máreius 16
A.7. Egyesült N\'cmzcfck bÍKtonaái>i
tanácsíitiak nswyorki inxiiiyitij ülí--
s>ir^ a szovjet küldöttséfrpt Groaiiko
wa.shini;Wni nacykiivot VOÜDII.
A szovjet cáfolja a perzsíai
elönyfmuíást
. Maxzkn. niárciiiíí l\'i \\/. -tüíorikfti sajtó az Eiíjeyuit
cntíüs? alapííÚT kűzli, hogy szovjoí >3!iaiokA-oimlnak Tebrisz és Teho-
\' .batártól. A 8BK$A Tajékos--. -dút felhatalmaztaK annak ki-
jckiiit.!sírc, ho£!}" Oz a kijzlés i\'olcí mocr a

i Byrnes a perzsa helyzetről
\', Ta*/" iugttíii. mürci :is 16
lí\\ nich fcüíüo jiiinisztor tounap
-tt\'aftliioftoiiban ViJDijntotto. Jsogv a
jvjrzaiat orosz csajsa-iok mokduhtai-
röl ssóló hirek íg— ~ .I.T_._Í;
íjoay oín-\'clőr? nem a pérzróaL iwivaetroL amuc Moíkya
sí nűm juttatj:t válaszát a Perzsia ;
(ÍM .\\iandziiuria kÍTdísí\'twn oljuttt- :
tott A?jprikai jcpj"i4Íkre. ;
Kem lösznél: Romániában b&hlvásak v \\
IhÜMtrxt, március 16 [
A, roniün ijadtl^ymijiisítériBm i
nicsTtiíolja B?;ok.it a Hir.-\'sztolísc\'ket, \\
fívU \'szerint a közeljövő!>?fi naeyobb \',
ÍKiíona: behiviisok^csztM;k. AJ: otmult \'.
napirendén a. magyar béke-
■ íx>ndonHl hivatalosan jeíeDtik.
_. Ijondonban
európai allamokká! küííMitíŐ bíke-
hékírfil míig nwíi fcjcz\'*»dt*?k he a mí-lwszílísek közben tórtek át a kfHíl
di\'ik-L\'feieuröi
víuitá^átí. A román
üíTvúbeii már kút írtokezbtat tartot-
taüar. ansoi, szovjc1-^ az-amarikai
jclantí, nK-e e)»n a\'heten fontolóra wstzik a Mrorszisira\' Bulsráriá vat ós
>Qr adópengő árfofyama
A pénzögyemniszter március Í6-IÓ1 ■ érvényes hatállyal az adópengö ír-ííkárfolyamál a következőben állapította rr.eg: 1 adópsngö ef^ytnia 18.40 pengővel
Hagyjelentőség\'ü tudományos kutatómunka folyik Szent-Györgyi A\'bert intézetében
Sieiü- Györgyi Albert proíessszor, aki a napokban érkezeit vissza köl-Í51di mjaról, amelynek során a lau-s íunci egyetera diszdoktorává avatíí, nőst nagyjslsn!ösé£iliionuost-kuta-tisokat vé^ez, melyek 16: nem irér-hílö távlatokat nyitnak a biokémia úrén. A legújabb magyar kutatási eredmények bemutatásira az Egye-

]>otekbcn sor borult ugyan néhány -O»M enibor behiviisára, czokoi ezoii- H*n a korosabb h;ukwj.tálvofc \\evi\\- tá>íra hivtílc í>a. Az smlitdit bin»z- izAC1* a román rtakíió bu miU-ánuIása.
F\'rúffa, március 16 ^ulov^k lniuö^rűiíct minocn íóltatás núlküt szorít hadi-™-...^_^.. Ó6 fel^zcrcléssál latjuk ftl. A escliszíovák roioibztciralnSit a kött-sOUtó bizottságot ii-
iíj<;!meztíttó. hi>í.\\ a iőziírazüntós
réndjí wl va« ítu\'ratozTO, azórt a
jövőben óif&mi\'szolgálatba nem rcn-
nóiiek f^\'I nj kőkt
laíjós
itg a tavasz folyamán eie^ej kívaa icnni.
Az első svéd megrendelés a magyar iparnak
A ixMuístsabai tixtilgyic 10 millió svúíí korona értékű mocrondolúst. ka-iJOvt. Ez az el&ó os^t, lioc\\\' ^ sví\'xfck
\' \'"" ~^- és meg-
■ toitiíárut veszi ék. 1K>ÍV cis s juttatnak a
A: MTI ériffsfilése szerint báró Kemény Gibor cs Síölí-si-Naszluhác jer.5 halálos ítéletivel kapcsolatban zz iratok a NOT elntasitö határozata után még nem kerítitek visz-sza a népbiróság elnökségihez. Ha ma délelőtt az irtokat a NOT eh juttatja a népbinisaghoi, ugy dr, \' Jankó Péter tanácsa ma (télelört folyamán kihirdeti az elutasító vég-2SÉL és a halálos jtíletet a Szálasi-kotmány két tagján minden való-szinöség szeiint ma szembaton hajtják. Viigre. Legújabb betegség: németpestis
A VSalzLurgcr Nachrichton^ ugy pí-;V?->»tj\'>lontós ainpján fiVtelmcs uj \'án\'áoyról aíl hírt, .imclv a oech-iit\'-mi-t" tiatárvidűkcü) voít "észldhotó Az uj járványt a csoh lakói-jicmct pastisnek novoxi,órt^ öUitóíüfr Nt-\'uct^rszigból hurcolták

bi, ahol számtalan ilyen eset íor-diilt már elő. A beteo.-s azy & SK&Í-ban k?loikexó (iaifariattrtl liezdódík, amely Rvoraan f<ltorjc«3 az «^í«e IÖB-ten. A natúl három nan mulra áll b<*, áltaíános vermínjezta kűvetkoz-tóben.
Bálin Antal a Kis Újság felelős szerkesztője
Dr. Ballá Anta1, a :tcves közíró és történetirő jegyzi a mai naptói k«2d« a „Kis Uj&ág"ot, tónt fcle-i6s sztrkesit\'5. EmeJlcJt azonban 8a!!a AstM továbbra is megmarad, mint tijékoitaiásQgyi miniszter. Kivégezték Pil QizeJlát és fííkusz Sándornál, az Andrissy-otí rablógyilkosokat
A röetönÍtélő hirósác swrdán lár-
Oalta Pál Gi^ilavolt apácu és nó-
vi.ro. Filkusz Sándomó bűnügyét.
A ki\'E- ii(> niefi^\'ilitolta (K tdraíiölta
T:u«núdi Ctíőnnét, o^ számtanácsos
foicbésií:. Az iiidozat holttcstót bó-
rúntino ^yömCíWölték («\' a Dunéb-i
düi\'-íúk. \\ nietőnitcló biróeáa a
rabló-yilkos\'ncScot kOtúláiuli halálra
Ítélt?. A T: itéloteí mind a két nőn
in-ií sí-T(!án a?; esti órákban Tégro-
hajtótták. * .
A B-tists menetrendjének első állomása ,
A lvlíi™>minisi;tórium.ban mostűl-ték a lépeseket a ;>sanáífta ví^rehaj-túíái-a. elhatározták. Itotry azokat, ^kik 1045 febYtiir 25. őt* rendőri fvlüayclet va-^y népbirósúgi eijdris a!;..\'t állottak, azpnimli hatállyal fe-vvc-Eiiii\'eliárás aiá vonják és \'felfüűT-y?szi-ib úlíásuklúi. U^\'anakkor intés:-kixfór lörtént, hoK>\' mindazok, akik szolgmati íielvükrőt cHá\\-ozfcik, f«^.dmt óljáfis alá vonassaqalL Súlyosabb bwzámitáfl alá ősnek: azok a tiszivispjök, akik uy.u9a.ka üvoz-tót. Fu1&rtizH«áliák mindazok wcyX. akik oltón 3 hc^akarnt nyilvánult meg. A hc)Ü2> nnntaatériümban rc-I>úlőbbot4*(áirokat saeneztok azon íüjvact VirtxK^áiü»ára, ajtik ma+ra-taitásukka! a tormánynspdotot voc- * rchajLúsóA okiulál.vozzak. Az &bó rcpülybiioitüáir Hajdú, Szabolcs, JusznatEjkun Szolnok mogyéfcbcn t>» De\'9rocc-nl-,o:i nwAcsdtc müküdísét. A másoíHk bizoKsái: Dunántúlon, Bsnuiv-i. Oyór, [Tolna mc^\'ékben. I\'Cttneií nK^ktaíilD niüfeödését. A liarm^ílík bizouaúsot most saorveítik nicí. A helyi Neaizcti Bizottságot bí>roiiásá\\-al határozzák najg azokat a fctaíhtofcit> melyek a közigazgatás m-aertisrtitására iránvulú bíiotteáííOt optzáirot< munkájának alapját képezik majd.
Pitttíkai nyitkossági kiaértat Zalahalápon
p közsís kommunista a Kcmxcti Bizottsácr vüé-*£n snÓTŰfctiej Í*<W Tónik, volt uradalmi íi>pán fo^lalkozáa nélkül, munkútianul íl »^s a kötelezett közmunka alól is kivonja magit. Tőrök músnap ürőltözva kikérte magának, ho?\\" o köztnunkni- vűspMtzen. Azután eltávozott a párttítkáf lakásáról. S^te Tisszatírt Tőröli cs az abUkoo át to-ÍŐUJ a púrttHfcárt és ciősiotó felesé- \' gét. A párttitkár is felcaéae sulj-os sérűléssí?! kórhúahan fekszik. A ^yil-koí ispán szí-kéftbori van. Vatószinü- " leg Ausztriábsn i-ejtózik

ZABA
Bensőségesen ünnepelte meg Nagykanizsa a szabadság ünnepét
Súlyos ítéletet hozott a Népbiróság a fasiszta ,
szervezkedök ügyében :
A népbiróság Arató-tanáow csü- ; szembún a L?i;s^i£onibl> meytoríást j
törtökOn eg&\'z nap tartó tár^alás j kórto. Dr. Piilcr Artúr, dr. Kuhár :
után ix)zta nifi; itiletét a nyolc fa- ! (Htá. dr. Taniás János, dr. Papp J
siazla hZíTVt-zkoaó ü^\\\'ér>on. A tir- j. íízar>6 és dr. Balázsorics ügj\'vúack j
gyatás folvamán egj\'etiort vúdlots vtkiöttósz^doi\'után a uúpbirtjáúg hoez- i
sem inutatott sümminíanü mcebi- szas tanái-skozás után hirdette ki ;
nást, finikusan tagadlak, ei^ymassal iiélotö, \'atnelv szarint Nymoth Zol- j
elientúteíi valíűmtist tettek. A kihall- ! tant bizonytalan időro íőrtínó kény- |
íratott tanuk Ta.llom6súbyi a birósús \' szorrnunkira. atnelynok idótartima )
azonban meiíójlapiiotta, hogy a vád [ 10í>nöI kovoscAb nem lehot, Hodáji )
tárgyúvá Uitt büncaolokinén>^ek, anio- i i^zlút 5 «vi kúi.\'-\'szeru\'mnkíra,_Fü-
.^totto, a vad is
.— . a!Óí folnjéntrfte.
A kt-nys7cnminkira itOlt Xómnth Zoitíui is iíoüiixi Lúszlú itaetébon a nétHLQ-tisz megnyugodott, a védők
- _ — --. ( ciícnbtm mo^fcíkÁboztéi-. -A többi
háborús és in\'[x>Ilen3ü büntotíok ■■ Összes ■ít.Mctokct a né{riig>-úsz -tiiyos-tónyállaHtkait 6s a magyar nép IIÖ- r liitáíért rolívbí)t>zio me^.
A Magyar Kommunista Párt \' nagysikerű járási konferenciája
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete a napokban tartotta meg járási konferenciáját amelyen 38 pártszervezet 60 kiküldöttje jelent meg. .
A termet zsúfolásig megtöltötte a kétszázbusz főnyi parasztkOldöttség, de resztvettek azen z haladó értelmiségi munkások is. A szépen feldíszített terembof. Hegyi János me-gyebizottsagi ta£> nagykanizsai pirt-titkir rnásfelórás beszédben ismer-t\'.f.e az ország gazdasági képé! és szemléltetően mutatta be Magyarország bei- és külpolitikai helyzetét A szervezési kérdésekről Kirsch-ner Béla járási titkár íartoíi. hes?Á-molőt. A Járási konferencián Sok ki-tünS felszóialón kívül Csizmadia Gézáné a nGk hdyzctéríl íartot! kitüní. beszédet. A konferencia vé-RÜ]\'határozati javaslatot fogadott cl, amelyben követelik Hosszú László hosszú völgyi, valamint a zalasar-szegi, ösztorögnyei, zaiakarosi Í-Í; nagybakónatti reálidős körjegyzők, valamint a fityeházai és palini tanítók azonnali eltávolítását. Ugyancsak követellek a MAORT államosítását, a malfirok és olajfitók községesitéset.
A köztársaság elsőrendű érdeke a régi feudális államigazgatás . átalakítása
A Nsni2£ii Parasilp^rt meglárlott clsö kongressmsán követelte a földreform sürgős befejezését és a kiosztott földek telekkönyvezésit. A föidhöi juttatott parasztok számára minden segítséget meg keli adni, szerszámok és vetőmagvakkal való ellátás szempontjából. Vállalják és íiirdetik a harcot a demokrácia minden ellenségével szemben. Az ipari munkássággál együtt készek do\'.gorni ■■> parasztság érdekeiért, de szembe fordulnak minden olyan törekvéssel, mely a íianJcolí és a nagyüzemek magántulajdonban való megerisilését célozza. A paraszísípot megvédi mindEn kizsákmányolássá! és a volt nagybirtokosok, illetve földbirtokosok minden erőszakoskodásává! szemben. Ezért követeli a mezígazdasági beszolgáltatások méltányos mértekben való kivetését, amely teszol-íláltatási kötelezettség vonatkozzon az ipari Üzemekre is. Mind az ipar, mind s mezőgazdaság lerén a demokratikus kormány folytasson olyan gazdasági politikát, amely az infláció veszedelmével leszámol és megvédelmezi a parasztságot a szabad-kereskedeiem és ipar előnyeivé! szemben és mtgyédi a termelés rendjét és a dolgozó parasztság érdekeit.
Követeli a bányák, az erötelepik, az energiaforrások állomositását, a malmok községesitéséi, a bankok és pénzintézetek állami ellenőrzését ■is a szövetkezeti rendszer kiszélesítését és erfls kifejlesztését. A köz-cársaság elsőrendű érdeke a régi \'eudalista államigazgatás gyökeres italakitása és a népi dolgozók ér-lekében haladéit a íanul sürgős a :3zigazgatás népi reformja- A kon-.resszus ezeket a követeléseket ki-Hványban tette közzé.
Kedden délután 6 órakor PÁRTNAP
Szociáldemokrata Párt helyiségében Vendégeket szívesen látnak.
— Ifjuukáiok, UBOBUV! fcl:érjük erTczetüijk mlodea Ugjit, hogy loiyó hó
án, szombatos délután 5 órán felenje-k meg * Siikszcrreteti Sxfikhlzbui
fltos negbenéléfl Úriunk. Titkár. •

A zászlód iszK; öltözött rira> bon-s&x-gcs szt* Hitette! \'üiuwpelte inc\'4 niáririuí. • 15-ct, a szabadság ünnetxH. Az cbó ünnepi d^WStt 10 órakor kczdódiHt a Deák Fercnc-tóren. Az t^az torol bclöltó halUptfoág dót: tartotta iiinff a SzocuUdeniokrat:* I\'wrt na^y BzabadsúgüntiopöJvét. A Pár", /.ári Kórokion vonult ax ünn»i>-sé# síinliűlvijre. a Potófi szobor cli*. A szowr türül SZJM loúiiyok és fiuk\'álltak formaruhában, kezükben zászlóval. A Himnusz1 oiénckiésG után Saabó iíeniny a Nernirati Dal-t tintvajti tű, rnojd" StádmsM- István mondotta c-I nagyii&tásu ünnepi be-üwkiói- A bosai*d után Szokxiics lÁázlö szarait. Az üiuicpcjógot a Himnusz eJéiicklésúvol zártak bö.
Ufryanez időbon & Városi Szintiáz-IJCI tartotta a Kisgazdapárt üiinci>-ségC-í-. amelyei) dr. Szabad ÍJ&JOS bca&jhv és ih<:itatta a március 15. jflc;jc$st"gút. GtVípár Ern& a Nemzeti l)ai-t szavalta, Litvai Piroska, Kacson Pongrác »Késó caz- tánc dalát és még <%Qt magyar daít énekelt, Kontód\' Fereac\' Hubay »Af agyar Aliráott«-ját hegedülte.
A város hivatalos- ünnoiwége,
Iveíart. kétséic\'-evonhatatbin tárgj\'t bi-ünyitékok is alátámasztottak, nxjs£-törí\'ínlpk.-Dr. liuttkav Gvörgy néí>-üflj\'ősz Imalmas vtidbftízedijcn mutatott rá a szorrezkedés ugy bel-, raint külj.-olitikai vjsztUyeinj es haa-KO/íatta, hogy" a ícUzabadulárf óta innét; Naííykánizsáxol röppent fel ujra ft szerVczkodéssol kapcsolatban G0m>K* Gvula nerc. Kimutatta, ho;4> a vádlottak vatanionnvioa kí-meritottek a vádiratban leíoktetott
Dr. Pálffy 6yulát a népügyészség letartóztatta
A népügyész kihalhatta az eddig \'.íjternátásban levő dr. Pálffy Gyula nagykantzssi várcsi fi.galniazót, atcí, mint ismercles. a nyilasuralom a:ati s vármegye alispánja volt. Pálffy Gyulának bQntejstromáhjz nemcsak a nyíláséra alilt elkövetett jog- és törvény-elier.es cselekedetek tartoznak, hanem anépügyészsép szándékos emberöléssel is u:e,> vádat ja, mert Paiffy, aki szerelmi kapcsolatot tartott fenn Özv. SomojyváriRé-val, egy Őrmestert SoT.ogyváriné je-lenlétében lakásán sgyonlött.
A népDQ-ész Palifjt kihallgatása után letartóztatásba helyezte és a vádirat elkészülte után a népbiróság íog Ítéletet mondani iíiette.
— DiófarÖnkÖt, éger-, hárs-,t5!gy-,
bakk- stb. rör.kÖt és egyéb faanya
got legmagasabb napiáron vásárolok
Holczer Imre Nagykanizsa, F6-ut22.
Telefon 78. 319
— T*h«n«t* fuviroiisi vllUIat 9mi*-
M«tr*Jirfttot láda icfcden bit héííö|4n.
Siemtív- es átuciáUltAi. ~ je;uitkcze«:
MAlEOSz Kirendeltség. Zrínyi Miktó*-
ula 13. 380
— A MelwrtrfixUl IntiMl J<1NUM
Várható icto irás axorabaton csík;: mitté-
kdt szél, kisebb fsó, t bömfesefctel lüg
üt

aroí\'lvbcz .:-. Masvüi kommuntattí Párt\'bolvi szervezete is csatlakozott «s amiii" > SZiM iFjusúff is .rfoxt-vett, fői Iá-tor kezdddött a VÍWHI
Színházban. r.\\z íinnopi Csopr«ri Zoitázi szakszervezeti titkár mondta. A na&vhatúsu. beszéd utun \\iu-rjb í jwo-i farait, majd a ifcs-;,:„, Dal rd^ íViiekclf N\'úmoth BC-la v.\'adiivieí\'-vj!. Szabó ISorény, a Cszo-ciildcJnokraa Párt titkára róvid lel-kwitő hcs&Ao után Stolczer Emilni: Ady i?tff~ költeményét szavalta. AJ. űnncps&f\'az iaten\'iacionaUó íiléiK\'k-háséiol ért véget.
V N\'ernrati Parasztjxirt Ugjai a páríhdvisú^cn déltra mmruirtott ünnepelvén u;nl.\'Jcozu^ mag niarciub Jdusaróí- AJ. üniK\'pélvsn a Himntlsx dC-tckl-\'-se cs a Xemseti l>aJ císz^i-vHiésa után Pá: Jenő Unitó tartotta mos; önnoiJÍ iwsz«dút, amelyben n jiarawlsiVrr szcivplísét vúzolta a w.\'J-badsú^harcban ús a. kwzőnyösiég. a ni?mtöpődömséi; lielyctt hasonló Lal-kes és ónsctkm munkára buzdította a panisítságol a mai nagy küzdelemben. A\'dv-siavaiaVtal és a Szózat cl-£nckl&úvíl -;t űnne;«yy.
i laiosí, BCút H
t\'i Gyöntyöt, Szal- Lá!óT41 éi
Gvöntyöt, l
lei- BC*tuL,\'HAteH- Lúsz!óT4—1 éri bOrtöure, inig SAfrán Józaeíet & Iküassa Gvulai 2—2 éri bői-lönbüii-tetósro ítélte. A népbiróság Molnár ISLTÍIH Ijajost n:iutun ollano a r\'--iur%\'úsz a vüxfat clc-jt
HÍREK
: Ezek még gyerekek,
akii: még szülői oltalom ÚÍJ<! állnak és talán most jött volna el az \' idő, hogy szárnyra kapjanak és a magyar társadalom hasznos ténye-: zőii-é \\tfljartak. Ezek a gyermekek \\ születésük ótc ugy az iskolában, \\ mint a társadalmi érintkezésben a
■ leventéknél és a cserkészeknél mást
\\ nem hallottak, mini fasiszta uszítást,
ezeknil a gyermekeiméi nem lehet a tárvény teljes szigorával lesújtani,
■ mondotta az egyik védő Németh Zol-
\\ tán és társai bünpercnek tá gyalásán,
\\ Ezek az érvelések kétségtelenül
1 megálltak volna a helyüket nyagal-
{ mas államvezetés eveiben, de nem
\\ állhatják meg ma, amikor bebüo-
\', nyosodott, hogy a fasiszta rémura-
\'■ lom gonosztevő vezetői éppen ezzel e
, fiatalsággal hajtotta végre a világ-
i történelem legnagyobb bűntényeit.
Bebizonyított tény, hogy 14 eszten-\\ dós szöszke gyerekek világhírű tudó \' \\ sokat, költőket, igaz papokat, terhes-\\ anyákat, csecsszopö csecsemőket löt-
■ tek tarkón még tavaly decemberben
\' is Budapest utcáin és a Dunopürton.
; Természcles tehát, hogy a demokTa-
• tiküs magyar áltamvszdes védekezik
i minden olyan kísérlet ellen, amely
visszacsempészni igyekszik ezeknek

l&U. micüus 17. J.j
• a kamaszoknak uralmát egy öj^"-
: éves történelemről rendelkező m
: felett. ■ ■
. A népbiróság csak a kötelei.
! teljesítette, amikor e súlyos :M_ ^
bizonyságot szolgátlütvt! arról, ksgf .,
a magyar demokrácia non . %£
mert nem tűrheti és csirájában d-
j fojtja mindazokat a kezdeménye^ *
I seket, amelyek kárunkra esnek íaöd
j a nemsokára elkövetkezendő btkt-
tárgyalásokon. [■
A világ szeme rajtunk van, aae* ■\':
den ineg-ttozdulásunkat ébiren /ígyti.\' :;
lik. Ezt mindenkinek tudomásul fcjff ■
j venr.i
— Hfeusig. KOtíÖ-i Ar.
ís Varga Lasztó Maon lUürii kiiiL-sa f. Hó IIJ -*n U-riottik c» fMindíR kü!i>3 ínesitts hel/c:i]
— Bwarcuá tdnijok. A ..
B*:yi Focccté piirívestei latos f^pja,.
léseié ma elfofiU SiaJsf rcrCTC-*.s &>&
J6?.scí Itisli2ii)is3i \'atiosoöl, aki\', mi^ B^r .
ferencoí a siooiíiMban firf, tw-mtT;sw
taklsiba, ihon^éi apót, ciiimil és ich
rékcs holmit loptat d. A kit besumri toíva-t a rendőriig Ictir-óilata-{ — K*csz6est Folyó hó 16 in HYiín. \' twotnbilo-.i cs vasÁawp ca!« 6 "Val to ! deKel aAíadszHunyadi utcais/ithiiíbiB I Kacazótslet rti^w, milyre robdoftií í -lere-eítrt meghiv.
Vasárnap sportja
Kitti. MűokiBé«,JVQU.p»]Ti,
Az NTE a\' Eiatwi HÁV-aL a \' MAUP.T jwdi^ a Kapo;yúri íEUC-al }ats/.ik bajrtoiíi m^rkóz«st. Mind a ki\'-t csapat a laTaszi küsukdemre erú- svu feljavult és ijfy sz<:p és C-lvezetes KiVií-limaok Inhctünk szcu:tantii.
A Pórsi JÚA/£ÍTÜZOU> Testület fri- tiiváts: intóstt a Na^> ÍCiiiusai Já- tókwzctő Tastötóthoz. boiO I jú\'któtftí
Aki ezen taiioílyaruon ivart óhajt
Ti-nni. az a íesrövidiíbü irfán bjííl
X^oietli Oj\'tÜHnál vao íiumbort
■Józsefnél joíentkozzen. (Mi
Hirdetmények.
j A város tulajdonát képező Kimzsytía
j 15. SL bii kertjét folyó hó 18 4n Sőváa,
az Ady Endre tó 31. «. hSí ^eirjoi IS-fc
! 10 ór**or, a v»sutí daióben lévó SIÍEÜ.
i löidet 18 án II ónkor, a Xfilcsd-ulci ti.
\' f r. hiz kertiét 19-*n 1419 óraior, a Hinni-
i léi 4-5. BZ. hiz telkit l9-ín 9 óriktr,!
> Kéttgaí ía Békisióí dtL\'fibcn levö sUa*6-
í földei 19-éa 10 ónkor, a Deccaír sni*
! i«ttisi telekbö! maradi siáirtóíöUld 2Mt
! ííl 9 órakor, a vá-íiléti arokpartokai 2&JB
1 9 órakor, a Vansdi-sli Hir.-kcitben IW
! siaatóiCídet 20 án fel 11 óraicoi. a Step*
; iieki-at fé^én l*vo szinlófóMet 20 ts II
, órakor, z tertésiletep rnelleii léfö ITÍB*
I ÍSldet 22-én 9 órakor, a Bcscn\\ei dÖJflte
! !ÍÍO 52intóto:dekct 2i-én 10 órakor a fceíj
sijnen tírtandó nyi\'vacos irvirfcstr; bíste
; adem. - ;9í-«S
i IÍOSJ y. ^utolvúavdi /!* j i külön szelvényem kiadandó g 1 vételárát, dolgozónként SOJXiO | "Ói, fizessék- be annál a füsiiírkere t fcxiőnC\'l, akinü a gyufát megrfe rolni óhajt}ák. A koreskodöli. a b Kj-űjtMt í.\'yufaps-nzt folvó hú\'ttJú.* i cit-lt 12 óruip adják lo Kreft. Jóisrf ::-fkkdŐk
irt. K»
Elvos 2 kas
n A\'ilH u. 13. sx. iíi3 3S5
h4raii>tn éieicaiéxl. SEöitg>öíjyrtri *
^
Egy kitűnő sagolmeclur.ik\'is mirkii
iougori,fQidí.l(4d,cíiiLiréís:ekrésTy^i*
Cim a léadábart St*
Egy ttfe"n& >£cn jó!6cös koe^ cwrtbi
•IwU. Bedendr, EöiVös-Jdr la «

SM2 Ztlif Káraay
a íz.^ SÍ

5f* évfolyam. 64. száír

1946. március tt. kedd

Ara 20.000 peng*.Demokratikus politikai napilap.
J«nfi Wszérkfes7t6.
SterkeeáA»6g és kiadóhivatal: PŐ-öt 5. nám.


Bencze Jenő:
karmait- mélyen beloratrtt utolsó ái-
SuI\'TK síííiektík vérzett már, szűrte loi\'ái uiesc roltak tépázva, júrtányi ci\'ej.\' i» aliií wlt, amikor\'J944 március 10-én. mi* kt\'í eeztoudejo tankjaira!, lúnt3>£0r&vul, ÍUÍYHÍVSÍ nieff-jiícnt. bo^ry teigázza azt a szőwettfc-jn*Hj akibon íiitlor míuíjolenúse óla legjobban bízott. A magyar po-fitika" urai icár ebbou az időbon i ;iiiübbontck a veszélyre, amelyet a iwinct pzövőtséű" jelentett. ííuazODöt iázfeod&< púidátianul gonosz politikájukat a háborúból való kiugráti&il akarták jóvátenni.. A háborús íóbü-nijBÜk tárgyaláséi világosan mogniu-inUtOíott az a \\trpt ncielv március 19-tól október 15-Í£ per^ott le és amely vú£üi is a logkonnszabb ha-zűúnilóSí jföxébc adta az ország ve-sííóeóf. \'Kitűnt, hos*y három hadosztályunk pl&» lett volna, hogy a betörő" nómttek kifwrW^t elfojtsa í-t. CZKOI megmente^ a masjaraápot. inegmonlsíí a-.\'íőváros.t és mo^montse oitnek <oz or-er cszbíndós né^>oek bo-cáülaítíti \'Ha c/, a bárofu ImdosítáJy teljesítette wjhia kötelceséírét, akkor ünvkaj rásztíp\'tlt Tolna a ->honvó(l« névro/A hazááxuló ^önerílisok azon-baii olöi^ tutivá & németiek szándékait, a rjasrear iiaderöt kivuztovri-
Iíavn3"í>í ebbe &x orszáfíba Weesen- ■
mayei\'j és ^VincVelmaah sKOinébG ;
vágta :t tárgyaláson Sztájay üüuiá- !
iiek, a haí^rulófc legaljaealibikáiialc, |
boCT a\'néaiet íievoiiulás ogyenosea >
az~o fcórclélésük volt. tk- ÜZCUJLÍIJC i
mondták »aít is, \\10gy már ebben ai \\
idóbon esetien mértékadó néinet ;
^om biaottíV sjózclembeai. A két
üúnict ntní tíítötta, bofr} Szíójaj-t i
ii> társait ajjas hazaárulokimk tekin- ■
lik. tk\' kijotontotivk azt rs. ho^rj" t-rt- ■
ta;U\'tlon vq;t etóttök aü a loikesocfáa, ;
alKKíy Badapwtcn fo ridéken i
;i bcnyauájló nómotaknt fogadták, l
W*ínckjplm»im fe Wos?siliiinayer öw- i
rizetí-v^itt^fte n magyarokat a sr«- !
bókkal, ösfczűtévesztette 3 becsűieto 1
^■.lIl Os tiazíeaségosen <jontloUíodó cm-
wn^ket aí-sörletó uvilas íiordáikil, ..
akikaík .-i Haza :i "gj-ilfcnlással Oti \'
raMAsnal jeientatl otrj^l- ;
RR im£kis£re]jük\'V\'\'iz opitteristí^ ;
E<írtOneIinít»en értékeim ttry iiépnoK í
\\-aiT}r fajnak.erköicsi eroiét « nagy- ■
sitgat, ne^i találunk raas m«rtéke{, \'■
tiiint azi,Jho?>\' mílvcn súllyal vette ■
ki rúsz\'H^ szabadságért való küz- ;
(Jcleiabfií,! hogy önfeláldozásban
inonnyirvF iitent <*1 o í«rszcnti*ttb i
tíirne ssqj|jfúlatá!taji. Nincsen egyet- !
lc-ji fmbeti cílkilüzfe to:a az op*5?. i
fc«n. amely t^ik niegkC- ■
is ol\\ Íontos-Síurccal híriLT \'
fc vaj^.- a kö\'zfesi\'igic, mint
aaK^r A tortúmiti\'n tnaíeria-
ssakaíi\'iÜan láncolata nem |
it az ctuher kist\':riete s?d- ;
slí^rMÍkf!3^oláé- Az a iiíp, i
molv ícüírila a harcot, olveaztetío |
i\'tlcthivaííáút, nu^szűnt üUamalkoló ;
liaini f> ivftionly lesz ahhoz a súlyos I
iwftesrtiez. jstki nem akar mc^küzdsni j
e§fe;-.s.:-i,\'t\'-ért, föladta ma^át, ne:n .
hajla:i<ió :fizí?jivcd6et vállalni élíítc
mcfftartáajk^t, inkább a halált vA- ;
lasrtja. M«í koll íanulai ,min(i;-n
jjfÖ\'éniiek" afe mindon népnek.: a sza-
baasájf \'■•■ÖQ-\' és oszíhiUrtlan. .^z a
nép v»gy egj\'iín, aki saját ssabaá-
sájrí** arra liaszáíUjn, bosy másokí-t
©Irégyc, nem csak etleníeíet, de ma-
inrful$6e, aminek forUi*iÍiiu>ja ájr-uk torkúnak bombölésc. tankok dübor-gtise, atoaií«.i)ítík még a, fuldiit is m«colva6zt6 robaja. FaicaendüU az c\\só akkord ~JZ esn\'-t vesztett etnheri-sí-e őMőgi -dalából, de miria fölhördültek a bék-ia-\' TÍ^D lelkek. Mc£-moíduíütk a ¥ÜÍÍJÍ ^o^oxóínak nul-liúí, hogy-kiux^i. a gonosz k>?z«bót
sik az emborise^t alnikúvol, amiiy
él lk li\'á
tn
Lecsapott a kétfejö sas.
aaiely ! je\'* útíogo ( foittuüiat !
!
H ivsak hidját, netn coak í . cl-; ^yakóroljik is a* ! adságot\' aaiely !
az e&m
e;ái JS raüüsolífári ^ja^itja és oli3A t iasa va*>\' utóbb\' biztoan olj>a«ztul. Ez "j -M alaijTfftő iípazssáa. Ez Í02j"3ft
wl, akkor soha^au nj inárrúui ISJ-ít, akk< ;- j fcsatu-fc kOUcjü akik i nem „Icezadc áii
ik a wreióknekj akik intézik. Kicáíniik t-s k
„ oiawk |
iníp^k íio
k
Ami inósl a TÍiá/rjx)IÍlika S7.inp:»- |
naí>iiak, i;rfsnok cs* (^e kül! taiiifi:!, hogy ÜT. FJI a TÍ* szabadsága i».
Hit viij\'"m az i viiá^, ;nniutík fi\'ij-dainutc* kÍ8Í3Jíu!:r*ánaIí ainínvodó szereplői vagyunk í-s ha az (inlwreác
dán ksj4teitóüik. jüii crujL-íi arr^ ko- ■
Tolkazíetní, bogy aa embcrÍNÓ; a?. ;
yj
L-. vérVüiek hallása & n utáu emrvíra núhosott.
átt\'H sxonrúdi^t kcilőeii trtt\'kolte ;
volna, l\'j szővejin.\' n^t zeiitt ját- :
fizik az íinit>4t akit ísmet n ók
ültetett a zongorahoz. K
A magyar kormány eljuttatta a békeszerződéssel kapcsolatos elvi álláspontját a szövetségesekhez
Bevin nagyjelentőségű kijelentései a Szovjetunióval folytatandó angol politikáról — Á szovjet kormwy
még aem adott választ a perzsa kérdésben ■
Azinsot Upok az almutt h«taS;b«n behalójn fogtaixoztak Msgraroruéggil és i mtgyirországl potHJkal
heiyzsHoL A Tímas aiismerfile? a^Upitji mag, hogy a daü *s daíkeleteuróptl *ll*mok között Magyarország
voU az elsQ, Ahol általános v*Usxí*soical unotUK és ■ váUuU^olc cián alakult kottició* korminy végra-
híjiotu a földreformot. A további szoolius reformok vé3remjlá2i a szövetsftgesak UnogitásÉtöl lügg,
melyro o.y neuy szüksége vsn annak a sokat sz»n#adett orsz4gn*fc. A SooltUs Tribün az ország gazda
sági helyzetét kitségboajiönatc mondja, az infitoió növakszik «* tz éialmlazarkatzlatak osökkanwk.
A Oiity Htu-a!d izokról ■ kirívó alíantétakrőf ir, amaiyak Budapcstan lapta«-nyomon tapasxtalbalók. Sokan
tietr.ok munkKheiyükra rongyos cipőben 6s aok kirakitbín olyan dpfik Üthcn6k, amslyslt béltaldöban a
iondoni Baafc-Streatnek t« díszére trálhatnak. Imik a kisebbségekre vonatkozó targyaliaokról, matyakat
nem tartanak ktviöotfinak. A múlt h»takban leiajfotí politikai vátsigról a Daity Express azt Írja, hogy i
Független Kisgazdapírtban, me!yn«^ politik&ja hagyományos parasztpoUÜkt, legatóbb, egy reakotö* }oW>-
szimy keletkeuit. melynek e!íávottiá»*t követsltéx * hirom munkáspart és a azaktxárvaxelak. A kftvata-
las érvényesítés* tantstásre vezaiatt, ma\'.y a kosttot5 gyótelmévöl yagzfidoit és i Kisgazdapárt 20 t*p-
viselöjst felszólította, hogy hagyjtx*éTá pirtoi. Azí írj* «**>! kip£»ota!ü*n•* i.p, ttosf V«gy*ior*x«tan
■ gazdasáyl hafyzst ketcéobeejtó \'" .
Az elmúlt héten megkezdték Londonban & külügy mi íiisz tarok hsiyattasaf a kaleteurópaí áÖamok béke
szerződés! fe\'tételainek megvltatisAt Igy tahit a küiügymifiiszíori tanícs e!4 kor01 Magyarország Ogya Is.
A magyar kormány tanulm&nybtn tájékoz^tla a szöve\'-séess hatalmikat Migyaror&zag politikai, etnográfiai,
Bazdaaáji éa földrajzi halyzetérAI. Eoban kifej9Z«sra juiuiti a magysr kormány elvi álláspontját Tudomá
sul keil venni mindenkinek a rídag vafóságoi, hojy I3;y5i5it o.-siáj vagyunk s bár ezt eddig a szövetséges
hatalmak nem nagyon éreztették Magyarországgal, azonban 3 békekötésnél c:l a tényt nem hagyhatják
fljyelmar. klvQI. ..
A szovjet kormány még nem adott, választ a psrz&a kérdésben az angolszászoknak
Teherán, március IS OrosEország ig^iátszik a perzsa \'. konnújart cltóritt\'íii aw>a aaándúká-■tíil, bpíó\' öajT-t a biztonsácí tanács elő TÍg\\G. Arról aemaii joltHitéí\'t nem adtak ki. ho^y uiclvok yoltak azok a foltétclsk, ámol\\-ác miatt a ! további tárzyaláöokai fi"!!*.; keli.\'ir : szakítani. Az omorikaí kiilöjrvmi-niszUniunt ujabb utasítási küldött ; tcheráni ii&gvkivvotónck, bc^rj az . Ej^vcsült. Álíamok teij:s> imVUskbea lániotratja r. perzsa kivánsáejokat és | Amprika P! TWI seánva. bo^. az i utolsó betűig ciegoi U^tjiiD BJ. Bsyo ! süli Kotur-etck alaj»kmáii;-álwn ío- \\ fektoton líólclezűttségí\'iiclí. A icoszk- ; 7ai brit nagykövet megsürgette a j
Moszkva otídií nem yúlaszoit SVJSL az angol, sem ÍZ amorilcii jc^vzOkre.
Bornholm szigetét az oroszok visszaadták a dánoknak
Koppenhága, múríius I>* JaktiKJv ta!>ornol; közölte liorflhoíni ír.i^.-t kormiiiiyz^jával, hoiO\' a Vörös líadsoPPií lői-áníiK^iioksiíjAlóI utasítást ka[x>«\' -i sziset kiűritús«\'\'ro, a:i!t.\'ly típriliá cisó hrtcfocu ér véspi. A. íiiüriuíf! IÍ szijpít konuáiivwja rúciiű ui)kn köziAuí n lakosságú. sziís;t kon»án,vz6ja ■ kuszO-iiwiviti a Vörös iíaaserraick felszahadttisiúrt. ^líitásak TBnondtT, akik fcl-
_. ,^ijtoiták ^égreV A dán iztík mir átj^ek a ezi-í^íw {-Í. &■/. cLsá épületeket az oro-
■ ?zok katonai űnnopBfofok küibon ad-
lík át í dáiiokiiat.
Tito Varsóban /
[Varsó, oiárcitld iH
\\\'arióliaii Tito tálx>rntiknak Biö-
■■ n;th elnök s<tOtnbátOD (kilután it-
■ nyiijiotta ;Í Ic^nasvobb lomrvel ki-
- tuntfjfet. Kstó dííZTacsorát adotv
■ Tito rnaiNsH lisztclolóre, niejjTJD
iiw-já-\'ítoniek a konuáiiy tagjai f\'s* a \'
: díplomÚLia: kai" képriselöi.
Maid
, SzornyQ robbanás Bsríinbea
: % Berlin, március IS
oi;liizató&uka! annyi
Bevitt: íiincs olyan két jóbaráfrmint Visinszky meg én
London, március IS. Bevi.i angol külügyminiszter szombaton beszédet mondott Détwallsben, amelyben többek küzött a kővetkezőket mondta: Nasybritánia, az Egyesült Államok és a Szovjetunió olyan békét pkar-
; Berlinben az Abxander-Platzoa t levő rendűrlaktanyübaű szombaton, ; hatalmai robljanAs tortúnl, amely a^ \' laktanya épületét súlyosan- mcCTon-\' 1 pálta. A iaktí«i\\ál«mi amely Berlin i s«jr}ot ncíQ\'edébcu van, a robbanáüt i az okozta, D02J\' m. ótt felhalmozott
lósreranyagboz fe ixHobákhoi egy 1 númot rcndórtíiütTiijfilő ,ücy*Alen
kwzel\'nyuU lx«íá- A roW«ú)«s kő-■■ Ví?tkozt0btí;i több mint 2í* ember
íiit>£rlialt t\'« köi-üÜK\'lül százan niix:-
najd idejében egymásho..
A biztonsági tanács mcignyitó úlé- a-t raájcius 25-ón taitják Newvork- bau aí"Atí«iity-Cítyben.
\\í amerikai
ll f
szerrozet á
ta. fo^lj
Ort*\'kű liuzaszállitmány
K-. A axerroatit. l
yi Ü eiázalék hiány mutatko-
| zik R világ gabona>&li<ítniáiiyátak
! ügyében. \' \' . _
és nem tanúsítanak dogmatikus magatartást- Churchill beszédével kapcso
latban azt mondotta; biztosítani kivinok mindenkit, nem voH közöt
tünk előzetes tanácskozás és Churchill kizárólag a saját fele/ős
ségére tartotta meg fultonl beszédét. Veszélyes lenne Anglia
külpolitika/éra, ha ez nem magán a kü\'poJitikán fordulna meg,
hanem egyének által elmondott beszéden. A parkimntíben körvona
laztam úzt a politikát, melyet c kormány alapos megfontolás ulán követ
L;S sijt,-ű tudok száüani az országban a Szovjetunióval kötendő 50 éves
barátsági szerződés érdekében. Ezt mindig komolyan ajánlottam és kész
vagyok^ az erre irányuló politika! követni. \' -. -

Budapestről Jetenflk: ;
Károlyi Mihály Budapestre érkezik ■■
A budapesti Szent Gellért Gyógy- [
szállót a napokba megnyitják. A i
siálló megnyitását szombatra tcr- !
verték, de miuiéa 3 bejei-: nte ti első ;
vendig, Kirc\'.yi MihiSy nem érkezett ■
neg a jelzett időre, a szálió me£- \'
nyitását elhalasztották. A Károlyi \'
Mihály s:án:ára-kije;OU szobák szorr.-
bai óta készen varjak az első ven- ,
déget es a siilló szemtly^cte isfe!- ,
keszaít Károlyi Mihály fogadására j
és a szálloda irányi Nsíra. j
Szekfű Gyula megérkezett
állomás helyére \\
Srofcíü Gyula rendkirüü kűvat ús ;
7J?U Moszkráim. A ropüfötiircHi a 1
küiii^yi ivrpbiitossHí; protokoil-osa- [ íályáiMik helyettem igazgatója ío- |
Az adópengő árfolyama
A pénzügyminiszter március 18-tői
érvényes hatállyá! az adópengő ér- !
tékárfolyamát a következőképen álla- j
pitotta mer;: 1 adóperigö egyenU\' :
19.20 per?0vel. Í
Francóék elhalasztották a halálos \\
Hetetek vég\'ehajtását j
X ma;aar napilapok jelcntíttúk, }
hoiry í- ra/ioo tiíbornok kormánya I
. áf*r.yoiorsza^han hirotn ismert ini- j
olda!i írzoimíi nőt hal.\'dra itólt. A í
m»3j\'ar kOzTcJeménv szőlős rútt^ei
tíItakozU\'k Fraacoík önkáiiyúnok oa
rijen Bzujabl) túlkapása ollón. A
úrkRztck ar. ország mindon rí-szí\'-ból
tiltakoiy Uivíratok, amolypk arra
kúrvÉ-ka külügyminisztert, *hoay tiv-
iraii utón tütakoatók FnuicoÖt \\tf>-
IÍ-U; oilon. A oia^yar kormány tiT-
iratilsL" utitóitolta londoni kuTeU\'it.
líodo Istránt, ho^v ;utas.-ia el tilla-
kozúsiít a -spanyol kormííuyhoz. A
inflaya r kormány most mcKk-^pta
londoni kőivténck túriralí válaszát,
3ini?Iyk\'ii arríí! «río.sií, hog> a spa
nyolországi iiaüioe rúííetok Tégr>>\'
ha-itisái elhalasztották.
Hovarcz, Tasnády-fjagy, gr$f
Festetich Sándor megérkeztek
hZ Andrássy-ut 60-ba ~
Tegnap a késő esti órákben egy
angoi nchézbombázó gép 14 hábo-
rus főbönosi hozott Magyarországa.
Az an^o! hatóságok Szentgo:tháid-
ná! adták át a 14 háborús bönöst. 1
a macyar paiiíiioi rendőrségek. I
A po\'itixíi rendőrség a íiáborus fö- \\
bOnősöket géplcocsiii szállította Bu- ;
tJapestre. A most liarchozott hábo- 1
, rus bűnösök névsora a következő. !
Kovarcz Eirjif,Tasnádi-Na:y A^d- \'
rás, gróf Festetich Sándor, Knd- :
riczt vezérőrnagy, Szegi Zoltán, !
Fáklya !st«n, SciiOll Zoltán, az eisö ■;
hadtest volí parancsnoka, Imre Géza, !
Mátyás Ferenc, Lackovits Fírerc, j
Aíagaméri Zoltán és még négy m.i- j
Lrssabb rangú nyilas katonatiszt. >
Ezeknek a háborús bUnosfiknsk ki- \'
iiallgalását az András;y-uí 60-üan I
:nft« kezdték. . \\
Dánia segit a pesti gyermekeken !
piaiükól ujabb jjépíaxfc
indult cl Budapc&tre úur\\ űlcimiszer-
./fs ízerctetköiíioméünvei. A <lih küi-
(Jcmtny 81 járműbör úH, A síáUit-
mnnyt 85 dán riieafbizott kíséri, akik
a mas^-ar fóvárosuan maradnak, hogy
az ikció ÍDbo:tTOÜtáfiát intóírcib. A"
dán s^clyszáilittnáiinviil a dán kí»-
^önst-giiclí" az _a kiTánsúca, ho^v 11a-
jwnta 5Ö00 j^-orrnok kapjon izíeles
!6 bdt
Hóman és fiain mz kerül á nép-bíróság elé
A népbiráság Sáfchy-tniácsa. mára türto ki Hóman Bálint, a némotbé-r»nc kultuazminasilor bfinögyónek


a Ma n*pf«
.■wTOzatávaT \\-ádolja. xivri nom-cár.k -■: iriiJíjíar közoktatást f.-rfÖ?t:-mz% a iiémc-i fizfllcnunel, Iini^m ezon lulmonoon mis türeák imtás-köríbo is \' Itaratkozra. i^yukowtt r. németeket kiszolgálni.
i."O"a"csak ma keztlto » uépliiró-sú.ií Hai\'n Pítor *js társai, .1 sváb-hefr^\'i hara:niák hüiijjcninok tárjo\'a-lásáí.
Magyarország UHRRA-segélyéi 833.000 fontban állepitoUák meg
A/, UN\'RIÍA YűZtíriíazíatója ki;V-lcntett-3, ho£v március 1. ta jumai ZO. között Ú millió ronna árut saáJ-üanak Ifi országnak. A >ía^yaroi--sré.?ra clóiránvzott I-KlíRA\'síillit-mánvok Srtókiít SS3.000 anírol fontban "állapiíqttóJc m.-g. A^ UNRIÍA koiifciv^ciíiján txsi7-\';Ti!cJtak arró!, fioij\'y iizon össicgcknak, mci%-et 4? állam ^zavnzott racsj ax UNRRA táriíO^u^ára, SO százaléka folyt be. Ez H* Zn&Tft ~Üó míliió fontstir-iinff::- íeáz ki.
Rendőri krónika:
összeesett az utcán
Tegnap délután a Csengery-ut és Zrínyi Miklós-utca sarkán egy 50 év körüli asszor.y összeesett. A kihívott mentők azonnal kórházba szállították, de segíteni már nem lehetett rajta, mert szivgyengesége megölte. A hiányosan Öltözött asz-szony kilétét eddig megállcpitani nem lehetett. Ellopták motorkerékpárját
Dr. Gansberger Lipómé feljelentést tett a rendőrkapitányságon, hogy tagnap déután Kii.izsi-utcai iakisán udvararóí ismeretlen tettesek ellopták a tulajdonát képező motorkerékpárt. A rend5rség nyomozást indítóit az ügyben. Internálások
A politikai rcpidörsi\', inlerná!:a Kosa Sándor nagyba^ jr.aki körjegy- . zót, mn-í bebizonyosodott, hogy a fasiszta uralom alatt ugy a nyilas-kerrsztsstket, mint z német alakulatokat 3 köz kárára a legrffesszcbb-racnö támogatásban részesítette. Su-!yos bDne az is, hogy a f iluba me-nekíllt fistal gyerrnckeKt rábírt?, hogy lépjenek be a Hunyadi pSi:-céigránátosok közé. Ügyének" aktáit áttették a népügyészséjíhez, ahol döntenek sorsa felett.
Ugyancsak internálták a naey-hakónaki segédjegyzöt. Csóka Bélát is, aki engedelmes eszköze volt a nyilas községvezet&icb, parancsait híven teljesitetí?, nagy szerepe volt a közmünkakirendelésekcéi. Fő böne azonban az, hogy a leventék eihurco\'ásában cselekvő részt veif.
Intemálási eljárást tettele foly^-mitba. Dom5ay János MAORT ffi-lisztiriselő ellen, mert minden cse-lelcedetében a demokrácia elíensé-gínek mutatkozott ts társaságokbin hangoskodva állandóan demokrácia-dlenes kijelentéseket tett
„Egy csepp olaj
felér egy csrpn bérrel", lúvimtczia az tl\'sO vi\'dgháb.\'n.bai Clemanceau Wilson elnöknci:. Ez a mondat klasz-sztkas tömörséggel fejezi ki az olaj szertpít a háborúban. Keríay György dr. geolegas tvgnapi előadásában el-sicséi.\'c hallgaiOir.til: amek « csodálatos cnyagnak sziiteiésti, rávesz mcihujását a f\'ild gyomrában és a fWt,f" ravüszcbl) emberi tudományi, ctniiy Jvaiéit tszközenrl felkutatja és felszínre hozza ezt. Az elbeszélés alatt a hallgatóság minden egyes tagja szinte Idtla, hogyan nyal le az ember keze kétszer meter melységbe, hogy megragadja és kiemelje onnan a "földkerekségnzk ezt oz energia-forrását, cmetv néiiS. mz emberi élét el sem képzelhető. Az előadás lebilincselő részieteké! tort fel az ember harcáról, amit száz és száz-ezer évzkket ezelőtt tetemeiét* tenger-mélységekkel folyta! és arról a nagy-* szerűségről, ahogy diadalmasQbdik felette. Mint minden elhatározó em j béri ered.T.ény, agy ez is sok ezer } geológus, teclinikus, tudós mimhil-I kádasának összessége, a gondoiai és I szellem diadala. Apró részletek Ősz-: szeverődése, egymásbaiücsztése ered-! mvnyezte a sikert, amellyel az em-I ber úrrá tudott lenni a magasságo-\\ kon és mélységeken. i A tudomány cs a művészet, a | szabad emhvr e legnagyobb kincsei, { már rég ledJtitöttck a határokatt ! mert különböző hazák, küWnbözö ! em!>crei munkálkodtak egy cél érdé \\ kében. Munkájukat ragyogó siker ka-j jonázia. A kutntiisxál eléri tudás l koltekiiv eredményinek csodáiról bz f szélt dr. Kertay György. i Ha a gonosz á önző politikától I megrontott t:s megfertŐzSit emberi lélek irtózntos mélységéből ftl tud j nák hozni "a minden anyagnál érté--i kesébb kincset, ez élet olaját, a sze-j relctft — ayj.ür az emberiség min j den eddigi eredményeit felülmúlná I és megszületne az a nagy harmónia, ; amit agy hivank: boldogság.
— A polgirmesíer Budipesten. ; Varga József polgármester Henimert Károly főszárcvevS kiscrstébcr.Kcd-
■ kivö! fontos és sürgős városi ögyeií
■ elintézése cét]ából kedden reggel
i Budapestre utazik. Budapesti tar-
\\ tózkodásánalc időtartamát egy hétre
i terveik.
( — A KeloorofótUl InUzet Jrintéce. \' VArftcW fdfljáras hetfön es!i£: éitc^ *smni \' H ÉxrtJÍEicdcti ÍJÉI. tA6b bclvcn hs=aiít ; vfxy ba?«e\'ő. a hör-Jrsékici csökken
uí- helven cy«r->:£lW srél nagyobb csapa-: dikkiJ, nappal a MtaérEik\'.cl «ndfc«(iilr,
■ti\\oi csC-.ken- Buti3p;slen ntc regge! a hf>-
ntriékJet — 2 f.^t Cchiu*.
Nagvkanijss tn. várao termeléoi birot: sí;a fertesili ai éideicltchet. h^y velá nugigtoyeitcl jeientsJk be lfMC márc;;i" \' 16 tó! márdo-í 21 ic a tenndísl bis^Uie níi. Bazár épöfel li !éi CiChiz I. tmtitl Gdkfat ramdci:lti hoiaa m&páT»l. Temette BizMUár.
Áprilisban tirgyaiják dr. Becidsán Emil háborús és népeflenes bűnügyét
te clmufr h\'íí T&z^n kapta kézbpB j falvakat, bcsz6i<\'\'kct íörtott fe teir<v
cir. Xádaav Ferenci a népiipyészaíjr ; kat \'toborzott. A Szabadsásr-téren \'«j>*
t6j Bid Eil \'dált kllíiják B HÍ la"
■deponált -koütípijármk B íifisaí- fosrialía\' le. Itt rendezte be iitKiáját te fimxk. öj-kclv.TŐl tartotta uf-zitó beREtdeit. Az ahíakoicat nyilas íábíl.ikka^ diszitotto fel. A központi nyilas vweíókfc;-] állandó és elénk bapüOÍuU>íin volt és mikor Szúlasi Torene ország irása alkalmiból Nagykanizsát meílátóbatüi,\' n;i!a lakott, az 6 n>.nd&*o volt. A nép-" üíO\'ész ktartííztatJisKi helyezte űr. Bc^id«ón -Etnilt. és mocíonrtHa a 3ulytjG rüdirst **Di(5zité6et. Ertcsö-kisünk srorint iprilialaii már sor kerüí dr. Bt»gid«án Emil
i-;-?zotójo iír. B^idsiin ÉSnil na^y-ianizsai nyibsvoií\'ír ^kittit a politikai roncőrséetől. A núpíuryísx azon-;iaí mtsrkezdte dr. Bocrid^n kihall-^3 tusát. Naeykaiiizsán mindonlíi tudja, Txxp- Ó Volt íi nyilaspárt lo£-
l>cn üsy&szo volt a pártnak, majd amikor Lengysi Jánoet, a n>ilas-korvszlís píirt lielvi BzorroziOtisndla Tíízetíjét iníerniltrtk, ár. Bogyíaán !>;pett a helyén). 19-Í2 jitniuiJiban avanzsált és üiía ^-ánacc)^ nvifos vewítóje k-tt. Ezt a poziciójái 1944
ü£v*éíii tevékoaysócét a párí s;ol-j[ííía\'ábíi\'áliitott;t. .Ílland6an járts a-

Lemondott Fülöp Lajos a remförkapitánysig vazettije
i)itánvsAí v.-/ou\'je ixadta. U-mojT-t- Farkaíí JuzscX /..ila Tárnte^va, ^rí3to^>ÍíJüiyáiiakA ineejx>i\'(\'il
mii íOT;:!icitűtui a he.iuoTnin
liuoiba, :»iiol dőn,t©ni focnak a
olíosiadiisáról. Csak .:i befüa^-miniaE-
íiriujii ioióikoclüse útin tairülher ser
uj dötei ki\'
2 í 61/1916 . X
Hirdetmény. \\,
^Á DrtvBVü^yi Viliamos AiimKro\'^iiutj "
R. T- - -a íiügyar Vilisraos Müvtk <>»;.
cos SaövcUÉnc 30 1946. *i. átestJst sít- -
tínt — a KCrcUiÜM Miniszter Uf 100.563
1946. XUM. jiámu" rendelete alapjín 1946. i
ívi mirdus hú 1-c útin leolvawn & 35 í
napaíl nem körtbtwn ,»gwsi!otl YIIIMGOS -J
enerciamennyiségekre — idel^ieccs clai- \'
moliJi tg>\'séí5irkíat — az IÖM. <vbsn ít i
vényben volt «lapírek SO-Cöfraereé! trvt- ■\'•
nyetíthtö.
Mull hón&pban eióforduli téves titaií- ";
zások miatt a Köiel!Iliit MlnUitu U; kit \'
koiibbl rentíclíitt is töiiíteijttn. * \'1
A Miniszter Ur 10.006,\'IW. a., renáek- -
tévét toillJártiU az 1946: *vi jinuíí öó :
15-e atir. kolvMOít, át 1 hómpa^i r.ön |
koribbsn íogyaatott cnergü slipt^cili *
I800-«orosira vaíó ietemcicsche:. ;|
A 10Ű.2l6>IS46. «. rendeieteber. tw» í
kifogá*o!ia ítalapír 15,000-JZercs.ít sí 1946. -
évi jJinuir hő 31-c után leolvasott, <Je [t- ;
nuar tó I-nél nctn kofibban íofey^ztöi ■
\\-iUamos energiaraennybígekre.}
A téves srimlák ti el y« bitesét i Üjin- \'■
völgyi Csennerv-ut 5! \'sz. alatti irtxüjitas
lehö kéml.
Mivé! a vonatkozó rendeletek a Ifoiv-Jis
is íogyajztis idCpooljihoz koiifc az eogöt ,
lycicit siorzísiiBiok cnÉn>«:*.h€tcsíl,ij4a-
latos volna, ha a fogyeutúk megfekíó Sa;- ■
lonlapoi UrUninstí a mattól.-szsmmfn. A ■
kaitonlapia a ltoivetó köteles a íeolvasii \'
időpontját és H számTál6í!lási! ItljígjfOA
A Drávardlgyi «>vid Wín t*1^ fo*****- :
san Mttí az azonnali számlázásra. A fed- ;
VKIÍ a koivaatóíor a suliit is kiiHiUiö ;:
srt kiíiicléí vegett Alaá|a a lo^.is^úaik -.
Ha a síAmls kícgycitlitése bitinüvcc <k \'
miatt nem tönénne meg, ugy a ko.vajói ,
napon bcUU va\'ó üictcsre vostkoió\\(efS-\' ■
vist hágj- a foayasJítónü. Amennylwn 1
be-r-utatott szimla 8 nap a\'.alt nem nyme ■
iiflzelést, s Köidláiisl Mfnlirtcr ür 190.216 \'
1946. SÍ. rendelete értelmiben DrivavWgjJ -.
kívánhatja a kifizetéskor érvényben Ittí .
sroiiósiím aíapjio kinimltott iricídi) fc- ;
íiietesét. . í
Az Iparigyi Miniszter Ur hozzíjimüii .-
foíylán a kiráíóUe orosz katmil irtilmftW \'i
itlal teljesen igénybevett épaielekben H (
iakisokbsí: togy-isitott és kQtön fc^yj\'jMK ;
mérővel miit villamos cncrgiatr.cnnrisépí \'
ellenértékét ■ Wntstít mtfiitiüf. Aiottao ;
«z egyes tikasokbjQ bcszálliíolUlc tttít- ■-
ben, ftnlkor ■ Ukls tulajdonosa vagy bé- ;
[ójc is a iaL-ijban tinózkodik, a beiiilítoü
otowok álUl log}-asitott cr.crgU mfgírilis^ \'
k!í! intcz\'ncdiis tntg nem Wrtín!. A .íios
e*iick « ügynek minden k6--ü\'tr.cavrE ííjje- ,
íemmel levő, sürgős diotéiéiéi téri,: a ci- :
nljízter nrtöl cs nwga is igyekszik raegarug- ••
\'.<■\'.(> mcjoltiiit talílni.
389 ^dcáN-i"*
Keddah déíirfán 6 órakor PÁRTNAP
8 Szociáldemokrata Párt bolyba ebe
Oombay János nemzetgyfifési képviselő a közBfmu!t belpolitikai ese roónyeírő! tart iieszáinoloí Vsndégeket szívesen láiaKü.
A Baitos luóf^le tétbgy>f*t bt>b« adom. A}«.-.!tíol: 394\'j ápriluhJ }5igkS dcodfilí be. Dr. Hajdú Gftny ue>vM n-EyzntMdÖ cOTWlnofc, Bud?pes\\ V„ Zeitig
LapedSt
d5éteék
ííafla: .«rgaia»*ol fi- T, Szwke*zt«rtrt> híatfíséft fcft
tí; Z*tty Kfcofy

Sf< évfolyam. 65. szám.

Nagykanizsa, 1946. március 20. szerda

Ára 20.O0O pengS.ZALA

Demokratikus politikai napilap.
Bericza J«nő főszerkesztő.
ét kiadóhivatal: Fö-út
Lengyelország és Jugoszlávia húsz éves barátsági és segélynyújtási egyezményt kötött
Utcránía katolikusai elszakadtak a Vatikántól — Churchill újra beszélt Amerikában
A (ogfdts6bb szovjet köt hízintk Oláscta •ittinsiott iörtémlmí kíjofentteekke! kapcsolatban i szov]«t rídió hírmagyarázója a-következedet mondotta: A Szovjetunió k*pylse!olnek felszólalásiból klv6t«l néikOl kiocendOI az « mvggyűzödés, hogy a szovjet nép az aj ötóvo; terv kereteiben helyreállítja a hábaru pu«z-tititiit él a term«<«s 50 száulekos •mei6*«v*l magasabb éteisiinvor.íUt bizto&it maginak. KQIÖnöwn kt-entlle az ukrajnai Bszsin MpviMlfi felszólításai, akf az ukrán köztársaság eflyflttmöködéJérW biztosította a (•flftisöbb szovjet tagjait. Lettország kepvi?*l6je « \\t\\\\ nép szenvedéseir«J beszelt a német mefjBzálias alatt A szovjet kfiziró •«" a kövrtkextstsst vonta le, hogy a szovjet törvényhozás valamennyi tagját mély hazisxereiot tölti el és Őszinte törekvés a nep sorsának blztotitására. Ezt a célt szol^Mje a Vörös Hadsereg uj es még tökéletesebb felszerelése. A szovjet politika nem törekszik Idegen nemzetek leigazátárs. A Szovjetunió cólji a baráttág ás béke b;zto&ltésa valamennyi nemzet számira. A Vörös Htds*reg a nemzetközi béke 4s biztonság és a békés munka legfőbb záloga. Nemoiak a Szovjatunlo, han«m valamennyi szabadsioszeretö nemzet száméra a történelem folyamán most kezdődik az sz uj korszak, mely az eljűv*n<fö nemzedékeknek soha nem látott jólét és biztonság korszakát jelenti.
Langyeiország és Jugoszlávia 20 évas barátsági éi kölcsönös segélynyújtási egyezményt k&töttek. Tt!ó marsall varsói látogatása alkalmával irta alí az egyezményt^
Az olasz lapok néhány nappai ezelöit olyan hírekéi terjesztettek, hocy Jugoszlávia Albánia bol&bele-zftséro készQl. A jugoszláv hirszolgálatl íródat fe! háta) mázták annak kije lenlésére, hogy ezek a híresztelések nani f»ie>nek meg a valóságnak.
bsrek luaiiitu-a. rs megopa a szeren v t
í!olETozök pazdasótíi " H kultúrál w j Hátomsziztagü magyar kű/t/őlt-
hiztonsá^&T. biinsk a föladatnak ol- ^ -"
Szorvezetét a brit HÓJJ *\'? az K;rya~ j
sült Aliaiook néfiközös-if»ít?,a. biro- |
dalom rain<!vr," orkóltftj \'ó? :mv»iíi
-vrúforrásatt-al támocjtni focija. Keni j
oriszáü;, SÍ.-IÜ aií iinsol-amtirik^i ceve- !
tanács e[é való Terjesztését kővfíí\'Ji. valószinü];:^ az jujtfl koraimmal azonos rálaMta\'J iVs^liitaeitj\'\' Frán-cíaoi-szúfí jeirvzékét.
Útban India fttgijetidnilése felé...
Wa*bint,\'f<>». március 19 T^LOiap indul i el Washington Ixjl OJ. :i háromtagú liizolttíáj Indiába, m-.-lv az [miíuva! küUiwlo mc^úlia-ixwJast van hívatvj létrehozni India í iiíaicÜimsKpájefc l>i;rtositux>ival. Az angliai hattatru küidöttatt: szintén to-rnaj) iiwluli ci Indiába. \\ küldőti-**ir tanait a westmmstori fra---k bu-esiiztatTn, sikori ó= jó iltai kmínt nekik. \\ híreket- íciszóiitoiia.. IIO-JJV im<Wkózía*Jak $ kü]riötts«í orxlni.^
Churchill újra baszélt \\
\' .Vcwyork, niiú\'Cfus 19 j
, Churchill tegnap Ne-vorki)an a !
J t-olnmbiai t^etűin diszdoktorrá ava- j
.;■ tá-sakor mondott bőszedében a kon\'{- \\
\\ kötőket irondta; Konmlysn ixanétesn,
t toev miután a bünösókí\'t ékszer )
j vtísloscwin niopbünttíttík. nem. lesi- i
I ncít \'tÓbliC: [nVriuk £■* a nom7^tok szé- !
i lűsobli alapokon nyujíTÓ, méltány^- \\
: sa!;b vílásnak uí-^nok clt-hí, inely ;
| tása alatt áll. Ez garda^abb óa t.-i- 1
■ jostibl) rJctoi jelent a szerény om- i
miniszter ma reetr-1 Kominiába Indáit, hoíij- í^szfctssöií mesbeszélje mindazokat- a ielwjtöséjj\'Aci, melyek. alapján az o^ryre orőteljowhb ma-
Kenőolajat, íivecot <s eír>-«;b íuntow
nemzetközi ujságfrókongressius Budapesten
l\\YAzy?.T llj
tst\'tau. Az uu«£triai, romániai ^s cpobszlovák ui.-^gifúk örömmel ji>
l-íillcítók Ix; rvszréteiabct.. -1
Az adópengő árfolyama
ApénzQg>ínjmszter március I9-ér
ervenyc^ Q<il^iiy^. 3z Auo0d)C!ö Cf~ \' \'Ariivm<J■ v~a^v ».■» *^■ u, *J mi\'
tékáilolyaaiál a következőképen átla- j tos műsorszóró leadó S7cre!ési kBlt-
piíotta -meg: t adápingö ftgyefilö i\' ségeire, valamint a lakihegyi 314 ___ _
20.30 rjengővel 1 méteres antennatorony cpite"sível \\ tetnéUrtUsreretettel vir *i
Berlin püspöke a német nép bünhödeaérö!
Beriit,, ir.íiivitw 30
(jraf ron Prűisiiuj, iíorlin püspök"?
a í?zí?nt Anna t?nipTom ujjáayatasa-
fcor ssontbosaídet tartott. A ji/*ra<tt
:it\'p büiití.í-^S\'ineíi ■— mondta. -—
bosszú .\'\'vekií ÍJ>H taiijjjii, witn, ugv,
mint a ■ saoír.-:?.üdos áliamokínak,
i Odő 40 A
akik sziini püspök bea
akik számára c.Oegendű 40 nap. A les/öriót \'hatalma? t.>:nrz «i kint szo1 r\'tiiak az utcán. Ukránia szakított a Vatikánnal
Motzhta, március 1*) A muzutuk rajnai katholikus esy-hiz Leníbeniivii március fi-.in id-f tartón és levelűt intézett nulvbon r^jcbnt-ttű. __ szakit a Vatikánnal, mely dilítatónkui-an (.\'Ivábsztotta Nyugat-J\'krajiuít keleii testvéreitől *\'st ctún
hoz. A Szfcíün által vozetJtt""V*irO5
fíadsijroíi tr> ű/ohne köTctkozt:;bon
mind o-zyo.\'-öltok (* nincs szükség
arra, hogy ax ukrán JhL-pot (s a jrö-
iüj kvIiMi vallásu nt\'iotet válaszfal
záija ci. Eivrt a március í>-i íit»
kczfai foiuiondja- a. I-rosti .1596-1*111
kötött kon kord jt untot ős l\'krojiia
vissza té»\' az ort hódos csyh.íz ~kci>?-
Ww. \' ■ \' ■
A vatikáni rádió haiiűcsulvozza,
ÍK-Kánv lüu-liagyolt lapfx\'il áil, íni-■vA &z ocryház pwnnkcit clhurcoltik
vn\'.\'v iieHortönözléíc vs n katholikiis
S"|W\' \'"^^ wtt*
Urabertó olasz trónörökös bejelenteite, hogy a népszavaiét a királyság kérdésében tiszteletben kívánja tartani
Róma, március 19 rmborto borcoír, Olaszarízáí kor-Diá:>yzója~l?ímaií levelet intézett do Gasjicrri olasz miniszt?r?lnökhöz. mólylwn líííjeloniettp, \\\\erz\\ a cnorc-aiv liiára ronutkozó \' crctiííi\'-nviít tiszUííeíí1;1!! fűüjn tartani, ífc a nt\'p 3 monarchia mc szavazna, olyan oionarchiu ÍOJ? tá-nsaílni. .iiK\'iy tr-ijo^ niínékben elismeri a n>p OiíKOnnáiiyzatát iá* a
Washington is elutasítja a francia jegyzéket a spanyol kérdésben
Netcgork. március 19 toni " küIű^-miníezt
A -ft-ashii^toni " küIű^-miníeztS i-iutn a Franciaország által benyújtott második jegvaéfers, moíybűn SpariyÖJonáű; ügyenok a ^iztoneáffi

Görin8 vall:
■fl, március li).
A.
jeJjtn íovál»!ii (c^rd-^ire !;ijc-twitottj. hoav so:iki SCÜ\\ volt szö-kt^bküríi munkatársa Ilitlcniak tó ^önkinek natn voit.oiyaai DSÜTT ho-tolyása a. Führ^n-r, ihint ivífci. A náci razérkarról azt mondta, hogy-azok teljesen íiiiúllóan caclekedtfk fs annak cj^\'ik tagját »om iohctetl ik-.-^folyúsotni. 0 ai egy^tl^n tanú, .iki fel"ljulj:i ferlni a mkiirirt mükudí-f-i\'-nck valódi inditó okait. Hatalom-, i-ajuíúüa ttlán niogszűiiioite a pária-\' iiK\'iitúriííHíuniuitiyzatcit, mert arra nem volt üzttksé};, miután a nacifc voit az í\'Cyrtíeti i*írt. Elisnicrío, iioffv cHia\'ííatt\'aott ntiiKfon pllen-y.éki píatoi. A i»litikai titkom reiitl-ón^-^et is [. fintartotta a náci-el Ionos elemek íolktÉiatisára.
Budapestről jetentik:
Rónai miniszter ma reggel \\ tia.r.zeti ünneppé nyilvánították
Romániába utazott
április 4 ét, az ország fcfszaba-ditásának napját
Áp-ilU 1 és c^,tbe!íp a ayirl !d6ixiaít*s
A ícputíbbi mifiíszteríanAcson Nagy FiTerc írrinisztír^lnök bejelen-ie!ie, hopy\' p\'.iuián április 4-él, az ország felszabacjryísának napjai neni-icti Onneppi rtyilv<2nitoliák, szükségesnek tartja, lio^y ezt a napjt az <!%ísz országbán megfeielően meg-üaTiepeljdc. Javssoiu, hogy ez Qn-fivps:^ clőkészi\'és^vel bitzák meg Balogh intvén ninisiteríinötcségi ál-iamlitVárt és a; Orszájt"S Nemzett Bizottságot. A miiiisztertsnács ehhez Iiorzájá\'u\'t.
.-....■!> pengői r-iavazoít megaposta , ; .Vlal beszerzendő hat 15 kilowattos < \\ rádjótáviró-adó És vev5, 8 kilowat- :
A minisztfcríanicí 1 milliárd 750

felmerülő kiadásokra.
Elfogadta a mtrósztertanács a nyári idösíámitís bcvezetSsérí vonatkozó javaslatot. E szerint a középeurípai id^szániiiás helyébe március 3t-én étjei 2 órakor a nyíri id6siániit-5s lep éleibe. Az Órákat egy órával eiŐit. k(.-;í igazítani.
AinVitsítertanácífhazzíiüiuU, hogy a kOIGsyminisztcr\'clCteriesztést lehessen a köztársaság elnökének Auer Pálnak rendWvDli követté és meghaiataszott miniszterré való kinevezésire és a párizsi magyar kö-vetsígge! való megbízatásra.
A minisztertanács ezenkivOl több más kérdésben Is tiozoft határozatot. Letartóztatták az ál olaszügyvivőt
ség /Art 7843-t>an a francia külügyminiszternél
A. március \'15-i únoepsí-srckkoi k blúiii lap
A jwlitik&i rondórsép különböző S£\'\'ihmnOí>&*t£0k miB>tt- le tartoztatta Xtcorcio Friodlondcrt, aki Erc^itóbb mint olasz ÜSTTTÍVÓ szoivjjolt. Kiderült, ÍÍOJV nem olasz üir>rivű, iia-man ó nis^a jievczfc ki maírát ,-vn-nak.
kajA\'Holathan na ogyik \'
a 98 <!Wc\\ ojselött \'Pari _,
jolent mftífvawelvfi njságból irjti a kí>rMkozi5ket; Lamarti»e akkori külügy ni inisatoritól :Í8/.U\'IRC:U 184*-ban 3 maíryarorszítíi forradalom hi-TVTO a Párjzwban élő S00 t-ssni ma-(?yar foi6nia küldótts^ífe. nu-lyn-^k (asjai resztvettek mindon francia
évv.\'l kö*Ób!> a fituicborezú^i ma-pyapok a \'iK\'Díptck cüoni megiiiozdu-lásl-an. Kzek íraiKia-magyar zászlók ,alatt jelentők meg Ijamartine kül-úíjminiszteiTü;!, aki a következóket moodtn: Ha Tiestatértek hazátokba, mondjatok m^, liog>- itt annyi iú-J^an\'iíot Iniállok, mint ahány poíiíSni ; :i francia álláninalt Tan,
i Marosán György
! a SzoctáJdamokrata Part mtgyei
• kongresszusán
Míifriüs 24n\'n vasárnap é3 1~>-í-w hétfőn i\\>nd«ti tísg a tizociál(íe:;w-
: krata Párt zal^ármogyci konprosz-
; sznsiít Na^vkaniz&án. A Párt nagAr-
t kanizsai szervezete, máru iia^\\b:ia
j készülődik a kongresszus eíókfezi-
. lóstiro. \'iliutáü a mo)r\\\'í*btil naí*y tT>-
I ntü^k úrkezósét T»rj«!í, ezok "olbo-
i lvezéséro"&iérÍ8 mcjftöí\'ténttík az in-
i tózkedfoek. :A konforenciáii az c^-s/.
I vónucfO\'c\'k«p7ÍscHetni fopja niafíáf.
i TicnüktTüH ielcntósúget nvír-n kon-
; írrcsezus aj-altal, hb^y a Fánorszil-
| eo> TGitoí&t-ííriKtb tápjai közül cfib-
; bon icérkcaiüík niroí\'!]tU£b&, közöttük
i Xarvxóú Gvönry ís. A Párt kOá^
i jonti kikúldöttpi iicy Ivl-. mint
kü!j~x>iit-i!;rii beszámolót tartannli, i^\'
\\ Ü }-olitikai kC\'rdc?oken kívül ^ríw-
\'. kvrdósckűt .~és ax ország minden
■ »iíi^tjÍrE>-ahmk. Az előadásokat rita
■ liövéti, ametyeii a PArt minden c-íye?
\'. Uiyja ho/zásEÚlíiat az olliarürrottuk-
Szerdin déluUn-6 órakor
PÁRTNAPOT UxX 3 Usoyar Kommunista Peri,
: hoz tó jaraalatokat toijesztlici a


KAKA
Miniszterek nyilatkpzatal a magyar élet aktuális kérdéseiről
lisnesiil.TOzzuS, lio^y «rro nekünk erarorrúsokra van s/.ültv^\'öok.
liárÓHtfOti Károft/ kűzetlűtási mi-ui-ük-r A/, rXHltA szúIIitAsok lo-bouyolitásáról R következő nyil3íko-.*atot tett<>: A miniaztérSum kiköl-dőtt mágkizottjának jíle.ntósií s/orínt A 1 ricszti kikötő sértetlon & az olasz kí)i.niíi»y ra^onofcit Ijoc.-sUott\'ronusI-
\\ sstAIIianánv a kirakodás után valósziim^ BeJzráíon át körül lc-s:/illh&>m. Az l\'NKRA segítség, nem kétséíícsv lio^y csűkkonteni fogja a zsír, cukor cs gabona azükségíöt íür/m mutatkozó ioszültségöt. Azt a ^:L-^n\\Ti?!aió kijoioiitóst is tette, boíy firijfrljóí is nazyobh motuiyi-SÜ^Ü tfa\' ona száilit&sáj <i erkezett ajánlat íjs ajánlat érkozott I>ániábói — Tvtti;nnviséíü /.siradfik, olaj, v»j,
Dán Ania1 ípariigyt miniszter J
Gvőfótf Iwsstúdot mondott. &?az«- ;
it\'íjon hangsúlyozta, lH>?>\' a deuio- ;
knktianak kölönbö^6 ;Ulom.;Í6ai van- !
nak. Eijutottunk addig, ho£í\\ irtjuk j
hibákat éó kerossük azok orv,: -\'■\'
v^I kapcsolatban na feledjük el, hogy 1 ezt a hélorut etraszítettük. Ma ocye- I se* azon vitatkoznak, íio?1-" mit kérjünk viasza, tlo elfelejtik,"-hogy ak- i Icor tóitok volna lasj\'íbb szolealatot, ha nc-m hajszolják háborúba a nom-zowi ús sikerült voloa szombeálIKani a rómoíokkol. Msgj\'arorazáífnak ak- i
ol-.an C-fiíoI-sek Totfrík vobia Ma- ]
is, mint a \'J\'
nímotek íáltal Isigázott orszigokban. j
ilcs fogjak iiKmdáni :i l>ekotórcya-
liso:i. hog>- uj úlít Tág>-a tölt el :
I«nnüakot ^ ahhoz & m*g>ar nép- i
nok óistJőhotóségat kuli adni éfl (
1 cukor azáffitúíiára, Svájc számolhat I azzal, ÍH><i- a. ik-nzügyi kapcsolatok 1 fűivétüÍCTöí llajoarország a le^on-toíítób bchozatiD cikkekből komoly bolxKatalt tud lebonyolítani.
Rendőri krónika:
Betörwek és sertéstopásofc
Ethuflott baromfiakat árulnak a piaoon
Több p-nasz érkezeit ^trktsiíö-ségünkbe, hogy az utóbbi időben rengeteg vágott baromfi kerül a nagykanizsai pbera, amelyek között nagyon sok kfl!önh5i5 betegségben eihuiioit éprójószíg -is van. TöDben azt Is panaszolták, hogy a megvet! árut ncf,: tudták felhasználni, mert meggyőződtek arról, hogy zz betegségben hullott el. A Közegészségre e rendkívül ksros jelenséget kötelességünk fcHüni az iUctílíCf hatóságok eiftt és szerényen megkérdezni, hogy vsjjoo hol van ilyenkor a város ti síit orvosa és a iá rosi áüatoiv-íis? A mu\'t^sn ilyesmi nem lordu\'halott e!5 a rtEr^i k:-ir.iisai piacon, mert tttó1, aki ilyen ánrt kínált eladásra, nem csík\'"elkoboz- ták áruját, ds ezer.felü! méij sulyo- san meg is bOnteiíék. W^gyJcaaizsa közönsége méltán elv.\'rjb, iiojjy az iltetékcsefc a mtgfeitÍA íépásehet ebben az Qgybsn haisdéktalanu" megtjszitc.
Kocsis Géza, Sitni I.Tire hereejí-I utcai gazdálkodó feljeleotíst lett, j hogy lakásába az éjszaka Ismeret-\' ; len lettesek betörtek, ahonnét fírfi-ruhákat,.csizmákat és sok egj-éb berendezés tárgyat vitttk el.
Náineth Ferenc, Csengery-ut 31. szára alatti lakos udvarából ugyancsak ismeritten lettesek két darab ssrtést loptak el.
V:s. Mihály cséplögíptulajdonos panaszában eldadia, hogy palini raktárát az éjszaka ismeretlen tettesek feltöríék; ahonnét gcp-ziiakat és értékes gépalkatrészeket ráboi-tak el. •
Kiraboltak egy egész utcát Nagyrécsén
Amerikát.is megsiégyerilO ga*g-sterdfáma jáfstódott le az éjszaka Nagyrícsin. Éjtil után eey hatalmas teherautó á\'lt meg Nngyrccse egyik ulcáján. A gípkccsiról fegy-"veres alakok ú^ráitak le és behatóik LÓCÍÍ MiMiy, Mosdosi Já-nosné, Németh Las2loné és Vi i István lakásaiba; amelyeket teljesen ídfúsxtpttalt. Az elrabolt élelmet, ruhaneműt és rengeteg más ingóságot felrakták az autóra és azzal elrobogtak. A rendőrség síéiesköfö nyomozást indított az autós bandi ták kérrekerítesére. Az ámokfutó kocsis
Szombaton délelőtt a Fö- utón epy veszettüf hajtott fogat robogott vígig, a menetíránnyai ellentétes ut szakaszon. A forgóimat teljesen niegakadáiyozia, raajd miícor meg-ak?rták áiiítani, merősz elhatározás sal a járdára hajtőit fd, egyenesen* a Varga féle cipóOz.\'el kirakatába. A kirakat nagy csörömpöiéssel betört. KQIÖnös szerencse, hogy nagyobb baj nem esett- A reridfrség az ámokfut^ kocsist, Íkinek nevét még nem sikerűit megállapítani, letartóztatta.
HÍREK
— Elmarad a szerdára tervezett
tüntetés
A szakmaközi bizottság JtétfŐ C5ti üléüén \\igv határozott, Hog>- — to-I kíntcttel á kit miinkáapárt központi | vmotóswje-és H budapesti (orszagoa) j Szaksicrvezoii Tanács között idó-j közben -íótrej.iU ogjozményn; — a ."zordára tonvztítt "lűntetÓ ÍCÍVOÜH-1 jóst- és KJ\'üiísl ogyi\'Ioiv néni tart-! y\'tk meg."
[ — Sub-tUfg Cnaíf,* üik»vlíiin Kii k«nizM ntpe bcnsöieges teretek íúMt J Üinepclle meg mái&u« 15 ít a P^ÍJÍTÍ O.rasó\'.ör n«yieiintbsD. A Himnniz el-éotklfssuilaí\'iir.der Luzióa&ör etnöke ter:olU a-mcsoriió bcstideL Adj B«ún: A kÜitősOs boc£]< c verset szavftiía Sneff ,Károly At íianept tw^Met (ff. Pitt&p György mondotta el. Piihuáorot vont a negyvennjolcss idők ea a napjainkban fc-zajtolt eiemen>ek körölt. Az O:v«iokor mükedíeíöi TJ pia Magyar c 1 fdrooísos sziotUrxbot ;dl.k c:o. A swreplök köíüi >i kell emd-finx PaUky Ferccct, eki Pe tÖfiSáftd.rt taegriió eröv-i elevenitefe j meg. A többi szereplők Sz;bó Erzsiké, j ■ Bérce LS.OÍ, SzaUi ]enO, Sztbó Otíko, \' Peti Annu^tui, B>j tsiíán, Nagy Ujos 6K \'\'Kátovtc* Oyör^y voltak.^Dani Fércre !&■ £IttnK mi c versit a szerző előadásában hallotta a kozonsíft Ai Qnnepéfy a S ózat-t«J írt vígét (P. 0 K.)
Keűden dóiuian 6 órakor PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiséflébcn Docnbay János nemzetgyűlési képviseld a közelmúlt Mpolitikai ese-nényeirfil tart boezámoíói.
Felhívás.
Felhiffotn i; összes üMin\'<ép?s És Icr-
galotntan lar.olt. va!»niint ípi\'^í aljlt *1!6
(E*p;Aróniiírek (leher, v-jrflato, szenitly
Jfcrikparj birial&jt. bogya ÜnnŰvk o\'a\'i
k IgiiotÁfdra siolgiJó italokat
biTHaoaibac fOrgósenmu\'msáli be Jtícr
[Ühivásom nem cé>O7i« u öieti b-.ntaTtln
bármJUle koríálozlFát. Zala vármegye Ipar-
Úgyt Mtoioicri Botosa. _ . 416
bökk-stb. rönköt H egyéb faanya-:
got legmagasabb naptáron vásárolok ;
Holczer Imre Nagykaniisa, Fó-ut 22."
TeltíiKi 78. S19
i
Otthont avatott a Magyar NÖk ; Demokratikus Szövetségének j nagykanizsai csoportja j
Vasárnap tartotta a Masrvar Ník Demokratikus Szövetsége házarató üniKi[»t^2vt abból az alkalomból, hoíy a SzöYet&w; .1 CBohgen\'-ut 6. számú ■helyisúscbói a Fó-ut 5. szaniu hrrlviaygbo" küítüzött. A nagyszabású otíüoat-avató ünnepségen megjelentek az orosz városparancsnok egész családjával, annak Jiclyettűso, a J»-. iitikfli osztály Vezeiíp- vitamint több mflg33rarigu orosz tiszt is.
Az ünnepséget Jíct\' Lajosné ol-. nükiw nyitotta mag üdvözölve az orosz vendégeket, a pártok megjolust vczoWit. .Majd ismortett? a demokratikus púk szerepút As monkílssá-gát az u jjá íjiilésben való fontos ezty-ropüfret ó=s arra kérto ft- mogjeLsnt nőtársakat, hogy kéz 3 ké2bon kemény munkára! dolgozzanak a dV iT\'okrária kfópit&tért fe mogszilánii-tasáért.
TObh pohárküszőntő hangzott el. folázóíaltak Cziboly Ferencné, Mi-Jiályi I^szlú rolidőrfőhadrtagy, Csep-regi Zoltán szakszervezeti Titkár es Horváth László, a közellátási hivatal hclvotfcs Tozctúio, Tarján László tüzoltótiazt, valamint a.\' SZIM és MAIHSZ kiküldöttei. Az elhangzott pohárköszöntók után - Varga József }»lip*rinc«tcr emelkedett szólásra, üdvözölte a mesrielentoket 6$ kijelentette, hogy a "bzöveteógnek a Igg-mo3szcbbmein5. támogatást bizlbsitja <\'* ana kérte a megjelenteket, hogy ót is támogassák nohex és felelóssítí-toljas munkájában.
A polgórrno8.ter beszéde után. az ünneplők kérésére a-z Orosz, yáros-parsnc&nok üdvözölte a demokratikus nószöveteéget, köszönetet mondta a. szíves meghívásért. Rövid beszédében ismertette a.nöi^munka fontoi\'íúgát <*s kijolentorto, üogy éppen ufjVj mint ónáluk Oroszországban, üiindcn nőnek ki kell venni részét a közős munkáBól. A nőknek ópiion olyan jogai vannak vezot-5-úilisok bötöitésérw ugr a gazdasági cíotbon, mint a politikiiban, mint a férfiaknak. ■HOR,V ezt vógre lűheasen : hajtani, nem Ofíj\'-két dolífoa kézro ; mn szuksí^; haüem a demokratikus j nók ússzosséjrénok jajmény, m^fo- j szított munlcujára. A TMrösporancs- | nok yta\'ui Zatcov őmag>- üdvözölte j a Szövít&íí; tagjait és rámutatott I arra, hosj\' mily naa^\' fontossága van a nők 6pitó" munkájának, vala-.
---"-»- i ^_r _» *_ p\' l_f_
mint arra, l»2y a gj-engéd női kéz
a rászorulóknak: segítséget nyújthat,
A bensőséges stóp házavató ün-
nepsá? a kéaó cjszaka| órákban ért
Érdekes döntést hozott a kórház Üzemi bizottsága .
A kórház orvtwainak Cfi pzemély-/etenek-föltűnt, hog\\- az utóbbi időheti 8z intcrnálótáborbóL napróí-napra csoportosan érkeznek a kórházba olvan\'egyének, akikneic korházi kezck\'sro semmi szűkséeük , nincs. Az iuiornálófábor tiyilasMakói t felhasználva a demokrácia" hunxáms ; viselkedését., azzal ví?«iK3éh-o. hz~ \\ jxmía bettasés örügw :ilutt\' sétát \'j. lettek a" korházba, amelynek udvarán I ismerőseik é-f " liozzútartozóik már j várták őket. Itt aztán nasv kaszinó- j
- KJÍK kezdődött ,\'* taitott niindaddjv\', I amíg vissza neoi \\-onuitik az "intér- ; niílútáborlia. A kórház üzemi bizolt- ! íái;a hafjirozatqt terjesztett az igaz- . «aíóság el5, aawlvben azt kérte, liojy icsak olyan betcsoket vegvenek a kórházban ápolás alá, akik tény- > ipgosen arra JTiszoruInak és az aiá- ! buiativ vizegálatolcit bent az inter-
■ uálótáborbaii annak orvosa végezze
- el. A kórház igazgatósága magiévá
tette az üsemi bizottság javaslatát
és intezkodott, hogy caakaaok a bo-
togek kerüljenek ncórházi vizsgálat
és ápolás aíá, akiknek kezelíáe a
táborban nem lehctsegw. Ert«sülA-
aünk szeriut az intornálótábor pá-
nmesnoka mám kiadta ilv iránvu
iatczkedésoit.\' . • \' ■ - \'

~ Leleplezett kartyabarttng
\\ TW~-S 3 i olierj *Hí 3m» \'
ni xn h» .\'.- .
( n^tn uti szJvha/^baii i i
-^ tltkOb ..-. . ..„ ,
ff 1 a vzakszí> v^^ei.-\'k ^?zetóseep -s_
1 nak í\\özíést-t ki n \\\\av- a kéido^i, «,
i kart ^ iar«ii^ 112] »i — akik k> í
I /5tt ügjel!"!) inunkíis MIK ntss
f a/(/d1azo\\ \'-eh.i hfhi ÍÍT iben J
I re til Iia7 ^harnvsti* i.nek 1
< iskawn ja aorták 1 a 1
->TAtrwiií faíaroi 1
pwlre járatot Ináll ifiod\'n bet i
SiTm*lí \' \' "
t iriodn bet hí élfit. — J-tart, itg & M
rato
a lengyel szén-
^ K
v cgdlUpttott IA)ÜOO tonnu j
íOOOO ionná -rkezett mog" Kz% *5 ntnnMBCut sz iparuírri mim \' i"-\\ o^ztotu cJ hoej 300OO tra
szenet kapott p. MAV ÍB Í0 000 í
mt a Ganz gr * - -"
riirdötmúnyok.
Felhivcm mindazon íogj-íSi\'.ókat ük** cukor clleníriékét mar tejesért btíiztm,\' de micdeiídrig a itszükrc járó cotoffQ adagot nem kapták meg, hikdttUiííö jdentteiienek a Kö.tíiaüii Hivatalnál 415
A \'iírfiegyek 9 es lC-es síimu ,AK Kar >
azdvényeh be lebet vilud saelrícyenürt
20-30 dkfr fínomlíszUe. *!5 ,
nyírjesyek .AK* 9es, 10es, Mcs, !. „
rí 16 ős jelzfeű fielfénycit szeivfaiyectast
20 dkg., a nehéz tesii hunkás ké^ n>omi$o \'
>K- 4-cs *s 5 6s jdztsü szelvicyét 32 1
dkg, az Irodnf munki • is gytiatek )tgt& \'
,AKB9ep, lO-e^, 14 C3, 15 ö é* 16« J
Jefzésfl flielvínycít 6 dkg. kcn>é\' taiUe te 5
bei beváltani a keretkedouic\'. 4U
Felnivoo a nagyobb virítva i!í*at hogy a vieze), amennylra cssk \\enH iát--••-—■"—•- h-jjjy a víiszoiíáltaíittar
Ai 1946. év mátodík felire (ápn is, teá-ios, lurnns) B2Ó^"ciar,ioki tcjjcgiek fr adisa március hó 21 én kcrdödiic a Kta \\ ellátási HlvaUiba^ (Hunyadi uVC4 161 }
Haiósi^i tejcUiláf-ra iginyjogOEultak *tj
Cicc«m0)c egy éves korig napi4(ictí*r*í
(,A" jelű tejjen\'}\', 1—6 eves (torban wrif
gyermekek nipi 2 dd. tejre (.B* jdfl k^-M
jegy) ■ r f
FetaiTOm tehát az éídíkcUdfí*. ti ut te [eay kivaltAsáhoi a mifdü hasi t^ jegytk\' ícjlÉcíl, valamint a csalJdt ftjUptí ÍJ TÍJTéV majtuika!. A }«yckt*t dirdiN-ként 5a000 pengíl kell fizsmi
Egyb-fi kfercm s közöasfeef. hoc > Jegyek kiadísinál az alább irt bfomtü; eiigon^n tartsa b?, mert a lo\'ongitt t* tetx\\í$ti sort>an*!I*^^ csak i#> luiH. * terüíni.
21 ín áélűi&f 8-2lg kipjíi: iieítyttó
azok, akis az OMTK 1 es U.T0WT*
2 e» f:ík, O.MTK 3 as hói és Qntfiji
IÍCÍQÍOÍU visiroliik a tejel
22 én azok, akik Bitosh Islvaaaí Dtft
Karolyné, Hordis Audimé. Najy AtmiÖ
Roib Gyuláoénil visaroJJík a lejét
23 ái aiok, «klk Fü.öp Iréo H
mríaé, To1b Atpa*í?& és a atíuutiá
curnokban Trszik 1 tejet *»
Sachs niotorkerékpir beitől {piros*) Ttuék cip6e:t t?B¥ éltlméit Qm a »■
jdöban. - *W
ABait^sliió filc p acifli l^bnarat böh ^do». Ajinlatok l§4:5. ámiUs h6 15-ig ■»• dendök bs. Dr. Hajdú O/arsy üey*M «■ gyinSaelö-gotid^ok, Buűspstt, V Z0^
" Egy barna kötfM bóríeoyeres t
a fdsótemp! ómban dvetzett-3 kiadóban azireskedjéic leadni
B
i; vKSzstzdMáal R. T. kUMikIdtft
R. T.
aoiDi : Zdsj- Kfcoiy

91* évfolyam. 66. szám.

Nagykanizsa, 1946. március 2!

Ára 2O.00O pengő.ZALA

Oemokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bencz* Janő fflszerlteszW.
ét kiadóhivsía!: Fő-úl ó.
kaliniiif a Szovjetunió elnöke lemondott
A Szovjet felvette a diplomáciai kapcsolatoí Svájccal — "•*■ A perxsa kérdést az Egyesült Nemzetek biztonsági tanécsa eié iarjeszteítók
E<niekereta», hogy • közelmúltban lezíjlott londoni tanácskozásokon az Egyesüli Nemzetek Bizton* stgí TanáoM olyan határozatot hozott a Szovjet én Perz&U között felmőrölt viUbtn, hogy íz egósz ügyet > két kormány alé terjesztik abból a óéiból, hogy Igyekezzenek közvetlen megbeszélések utjin a fölmerült vita* kérdéseket tisztázni. A beérkezett Jelentések szarint s nagyhorderejű kérdés rendezése s két kormány között nem sikerQfr ét így az Ügyei minden valóttínűséa szerint a méroius 25-én Newyorkban öaz-sze(H6 Biztonsági Ttnacs tárgyalja te. Ma Washingtonban nyilvánimígri bőitek a perzst kormány ily er-tetmfl megkvreséset, amelyet az Efly«űft Allamok kormánya elé terjesztett és iraatynek egy példányét dr. Li», az Egyesült Nemzetek főtitkár* ia megkapta. Az angol hírszolgálat jelentése szermt a perzsa tilU-Icoxif szövegéből nyilvánvaló, hojy ez lesz a legsúlyosabb kérdés, ami eddig a biztonsági Uracs eié került.
Vil*g*2»fiz4olón tirthat szímot az • hir, hogy Oroszország és Svijo megegyeztek a diptomiofei (ttpcsolitok kolosönös felvétele ügyében. A Szovjet é» Svíjo között 22 év óta szOnetelt s közvetlen kapctoiit, aminek helyreetlitAu a viUtgbéke szempontjából is beláthatatlan. Ránk magyarokra nézve Is nsgy jolentfisógs van az eseménynek, mert igy most már sommmi akadálya sincs annak, hogy Budapestre Ismét eljöhessen Svtjo dEptom&dai megbízottja.
Mint Moszkviböl jelentik, Kalinln, a Szovjetunió elnöka öregségére és gyengülő látására való hlvat-
kozsssal lemondott. A Szovjetunió uj elnökévé Svernlnget, a Szovjetunió legfelsőbb tanáoiának eddigi
helyettes elnökét választottak meg. \'
,?. osztrákok. Karintiiihan : JÍOSÜÍ, hogy a vilúgbrkc biztosítására
iíoglyok is jelentős nda~ • Anglia is Amerika népeinek közüs
t-zürcLségbcn kuli egyesülni. Vao
nn*fí egy liaíirtalanul erŰR vilá^ha-
talom, :i Szovjetunió ús a iivujrati
tippek el íotpák ismorni ext a nstal-
m&t ús tudomúsúl veszik a &zovj^l
sét, mihelyt vilásűötó
hoírv a Szoviötunió
J.ÍÖlú \'
m."-jr a hadgy e jc ^okal kapruk ^ rondos dokon U:lűl. Ha KarintiÜJMi és az itteni Tároeokhan jíwktil az omber, irja a tiiHósitó, suliit*? me? kelt dörzsölni a, j*xcnu.\':t, iiojj- liol is Tagj-unk. K«- mcl tiszteket ús magyar katonákat lűliet l»i!íi. mindonött\'jlb !
t « om ;>urúpai küldotúsét, vilik (Jöttül:, hos>\'
Su!yos ellentetek
Vorxo. muciv 20
loíu5S ^JSrs^cik-St i Anders csatáinak leszerelés.
Wiuyel -kormány löbbj tasaai között \'\' L.ondmi, múitiius
clíeotí\'rt annvii-a —_
hoay uttól fthiofc. teljes íasz a : _ _. tiái* a kcH ]>tirt között. A fc-leíős T.\'Í-ze"lők minaaiinyian niogfcisórlik TI bíütést, eddig azonban miruWn tx;-líitő kísérlet kudarcot vallott.
Cseh miniszter Churchill beszédéről
Proffá, március 20
Az oqyik cwhszlorik miniszter
Churchill\'-azon ki^\'i^ntíeért-l fotrfal-
Budapestről jelentik;
szf&v együttműködésről Mítrcms 19-én rolt ogy <j
>Ia^arorszái;raSrkflzett a szüot: jrcs cllcnúr?.^ bizottság inoHott rfiíi-kűáö jugoszláv misszió\'. Ebhö! ax i alkaJouiWl Naay Ferenc tuiniszfcr- ■ cinök fogadási "rendezőn. A. fa^adá- | sun a ju^oariáv DÍJ> V-a Síasj-arorKzjif; kÖz6\'4» ekyüttmükóciiíir.; i^ori mo!c*í-httkl1
han^^árktózöntókhnckol A miniszterelnök pohárkószöníójiV bon baii]9»tott>,-bon »»£* bol-
kölcsönös bizalom ás türelmesa*\'*,?. Jtifrosziáviii. bölcs kormánya <>& bu-dai«*tt missziója ezt a politikát köviti. Mi a magunk résziről any-nyií raOiidJiatíink, hoe^- a sokat i«cn-vódott mazyar rév lögfőbb vápja u "béke (•?. nz orszay üiiáftpitésa. A
Odllii-YÖllrW\'tX\'Ű fni v IAJztnnt\'i politika
rendi tbetet len\'loőretolúsb a -juftoszliv
\'ís u niasr^ar IV\'ÍJ* közötti lojjna^yoibb
(^yürtniuködtís. nielynck 3 közép-
t^róparnépak közóu" {xildaadóviL,kell
i Tál™. A jugoszláv miasziÓ VBZ«ŐJC
f kiemelte, Iwgv e^y év alatt amiak \'
I szentelte életet, lio^v eimoJyit&s a !
I doraokratikus Maf^úrorszáp "közötti \'■
{ kapcsolatokat. A pohár^öszőntők j
i utun sinvcft lúckörbon, & lí^jobb !
1 baráti hangulatban, kölcsönös njec- i
Az Eflyesiiií Kemzeíek főtitkára biza-
tonunal tekint a biztonsági tanács
Kése! elá »
^ctcyíirl;, múrcius \'20 ■
Dr. IJK, ue Egyeaöll. Xcmzotek- ■
Jutkám kijefentotte. hoö\' a mostani:
nemzetközi Ájzete-ltúrúsek ollonére i
U;.MI ríatí>\' bixiilotnmal tekint a biz- ;
wns«ííi ianács .\'mártrius 25-fji ker- ;
Az ÜNRRA elnöke az összes államok- \'■
bansfejadafokvi&szaáifitásátkftveteii :
" A\'cwvork márriu.-; 2\'J ■
I*ihma>]. az 1"NRR.\\ rczénjöíz- >
követeli az összes államokban. Sar- ;
riíiio a nagy gabona hiánynak az \',
mii. nt oka, hw^- a füjsda-rot tuba- f
íro-an -^jorsaii ixi^szüntottík opras
án Sííloörü int^kXé sckn> van- szüJtscR, ha mo? afcarjifc üKüilrni a TÜá^oi az t-binsüTtóJ. Kiiia köiölts, hosj- orszá^áhan olyan :ia^>\' az éh«jf», hűg>- sok helvcn az «nílx:i\'©fc füroi cszisok, bogx ilv módon tanúk fenn életüké, kört
rn-iv. L^\'íi-zoii kit hííre ela^ivio i\'tei-
Guen lemond, ha spanyolországi terveit nem tudja végrehajtani
ítírór, nsáreiuí 20 A Pvrreneueokban \' a spanyoi-í ra;K ia hafairt metniy itották ástok ^zúniára, akik nem spanyol, sem frjní-ia nt-iüietiségüek. Gúcn francia tniiiss/.U>F0lnők uü^-ik nyilatkoza-tiibaii kijelentoty?, lw Spaayoíor-.^á^m Tonatkozó terrét rípm\'tsidja keresztül vinni, lemond.
A lengyelek kiutasítják a cseheket
■> Prága, március 20
■ A lonjív<iJ ímtósápok íoroz-itosan
iitaditjúk ifi a esehí-zlorák al-vttraló-
- ksu 1 xjíiíveíorszöjrbóL A csohszlovúk
kormány \'tiltakozó jegyzéket intést
ebben sx üj^vbcfi a longypJ komí.ínv-
boz.
KariotiB a fasiszták Mekkája
. JIo&Rta. máreiuc ÜC A Hiüszkrpí rádió a, karintiaí fa-fiiszt-íikkft/ ^s idc^coQlLkd íoirlífcTko-zik. Ha fi£ycfemfe Tesszük Európa ís fcülőnósoD Ausztria élelmezési helyzetit, különösnek kell ". Gutani,. mennyi olyaji.cmbor iú Karintiában, akik nem oáaT3lók. Rongűtef idegrn és fasiszta él ebten az oTszágbiTi. akik igen jól megélnek. jobban,\'mini

«0
"U-vin bril külü^iiíniszter !.__,. . Iwz■ k»\'frötti\' AlMicrs"lábornokot, az olas^orsí^tiri ienscyol csapatok pa-ranosnokái\' (& IXMSKU tárgyalás s^>-
■psiok Icsz^ivlííst\'aiok «. bírtak szükBi\'jptíKSi.\'p(\'it- — jdoiiti a londoni rádió. BÍ>Ttn hozzáíi\'tzt.?. ho^y a lenco el koniiany teljes ga-mnöiá; ^rf minden haiatéró katoiia
\' OÜajrrarorszái; ís JugoszÜTJa kó-zötí dókfezitő\' moírtieszítóaűk íolv-iiák -a kút orázág közötti fcereske-(k*lmi kapcsolatok kisMesitúsőra MaíO\'arorszii?naJíiíi liiükán felt: irányuló forgalma ^zenipontjából ez rendkívül íontns.
MifíiszteiMp.ics foglalkozott a bányák államosításával
| A csaiöitiiki rcinüztertanács tag- ! jaf ip?ialkorn3lí a bányák állatno-
csehszlovák-mayar lakosságcserérc vonatkozó egyezménnyel. Mfndiét törvény]?vasls! a ház elé kerül, ^mennyiden 2 minisztertanácson teljes lesz s megegjezés-A magyar kormány kitelepülésre nem kényszerit soha senkit
A masyar -csehszlovák v
csere vécrchajtÍLsa alkalmárat illetek-iclon cleniek olyan Iiiroket torjeeaitc-rtcfc, hos[>- nr;mesak az öokűot jelont-kezíkot tolopittk át, hajieüi k£*5bb a ■ uara jck-ntkezókot is kitelepölísro kenys7.eritik. Ezzel szemben illoté-kes bolyról kijelentik, hog}- a ma--vur\' koVniinvnak, íáindic; az TÖIt az Üásponija, !ior>- az országból sza-
állá

badon "iáTOzlial :vz, aki iikar. Toljus ős liiúEVtalan joffródeiemlx-n rrísze-süliKik .azok., akik ragaszkodnak örÖklóU birtokukii<w YÜ%V Ukóbr-lyükbö: h t!>\\- Ma^rarorazá^on akarnak maradni. A magyar üümtány , a titelepüiísro sobaaetn kényazdiít wnkit. A kíttílopülük Tatrvomikhan söreimet nom szenTodruk. Matjjiir áliattipolETi\'trt aem iiioeit, som soha nem ki-nyjizerititetHek az orezág elhajlására Tasn- vagyouuktöl raió nK\'íífoaztijra. Afagrarországoi) min-doii álíampolsíiir & lörvóny vedeitue aiaU\'áH t,*s főj? iVltani a jóvőben. Szabáfyozték a gyógyszerek árát A Gazdasági Főtanács fontos döntései
A Gazdasági Főtanács tegnapi Ölesén elhatárolta, hogy a jövőben intézményeit vagy vállalatok támogatásban csak a legkisebb keretek közölt részesíthetők- Az államvasutak és a posta alkalmazottainak újjáépítési pdUé«cot engedélyezett Az I. oszt íörzsfizstés után 45 %-ot. a Xil. osztályba tartozó töriífcetéa után 80 •/•■ot, a közbeeső fizetési nsztáiyokban á pótlékok fokozatosak. A Gaidasági Főtanács enEedélyt adót; 17.000 dollár értékben vegyszerek és pátmamaíí megvásárlására. -A pálmamagból jei^nttis mennyiségű olaj sajtolható. — Szabályozták a KVÓgystirek árát, amelyek 1938 óta 525 ezcrszeies emelkedési mutatnak. A gyógyszerek árát az 1938 as ámkboz visro:iyitva 325 ezerszeresre emellé; „Dolgoznak" a banditák
■ Bajáj> lotadÓKtartúk Kntoua An-
Tol volt szabadkai iakost, aki Ki:<-
kunliaiason úrotiz ogycnrnhába ol-
törre több rablást, lopást/és caaüst
köTotc-tl el. /
Vácott ■letartóztattat egy orosz ka-tonoruháfl fűit, aki zubbonyára orosz katonai kitüntetéseket akasztott, az egyenruhában lefényképez tottc m»~ ($x.t s a^ijipekot, miQt orctleti műsxk-\\-ai folvcieieket mutogatta. Letartó?,-totásának kóiíTotlon oka: rablásban való rvszvótolle! cjanusitiák.
Ujfűbértón Soltész Pa! ha^dubó- .
HzÖrmünyi- Sakos orosz í*pkafaf ü
főjén, oroszul beszélTO bort köroteit
a scazdúktól vs mindenkit lelőTéssoi
feiivcaotett. l«bpfezték ús Ictartóa-
tattii. *í
Az adófffngó árfolyama
A pénzügyminiszter március 20-án érvényes hatállyal az adópeogö ér-lékárfoiyamát a fcövotkczik£pen állapította, meg: 1 adópengö egyenlő 21.90 pengővel
Életfogytiglani kényszermunkán változtatták Temesvár/ László halálos ítéletét
A nepbiröság által halálra ítélt Temesváry László, aiNemzeti Bank nyilas elnökének büntetését a NOT Bojta-tanácsa életfogytiglani kényszermunkára és vagyonelkobzásra változtatta.
Lezuhant egy utasszállító repülőgép Zircnél ■ Tegnap reggel Zirc fölött kzu-. hant egy urasszálliió repülőgép. — Zircre bizottság utazott, hogy a baleset körülményeit rongál lapítsa.


Az amerikai uj katonai megbízott Tildy Zoltánnál
Tildy Zoltán köztársasági elnököt
Key altábornagy kíséretében felke
reste az amerikai misszió uj ksto-
nsi megbízottja. A köztársasági el
nök melegen és hosszasan beszél- _ i
geiett vendígeiveL A két tábornok j köáyTbeiws "mint^ JoSartnös
ezután a miniszterelnöknél volt be- \' :— -*-\'-\'■ * *-■ \'•-— *■■■\'-
., tárgyaltak Varga István \\
iruzsai íőkos ní-fcllere^ bi\'tn-«^>IÍI is. Varqa 19=15 január 1. úti a i&^yksnÍKsai pártszolgálatosok között :eijcöitett szolgálatot. Február el\'j."-ii több fúrsával raeíqekiut Virág-hetven, atsöl latcntéknt állított plö. Amelyik; \'Vontóodott parancsai talje-sitoBi", azt puskatu.^sal ütötto-fertaí Azoknni a családoknúi, abol a io-v^ntoi iu Tiiim lartózkodotfciKthíin, att az édesapát- vitte Us a hyiLisküzpom-b». ííazrjákon, ija^llatóson vett rfaaL Eg>\' alkaiomtnal haiiv/ídtiízte-kaí jósoltatott tí CÍT^: -/ászl6ináíf u kozúiT! ütött. A\' nápbirofíj^í azíri ót i I ÓTÍ börtönbüaictósrc, i;s 10 t-vj f (»li;-ÍK3Í iocrvw.rtóaro itóíte. \' ^ j Majd -Sádasv Jánoa naf^vkaniuia.i ] lakos, Hunearísta fejiái n.\'ipelioucs j bünüeyóí tai^yaltAk. Kádasy 1Ö45- | hoty lopott ba a légiósok köíé. Alii- j tása szerint ó állandóan a cipíísz- ] raübclybcn dolgozott. Do 3 ümuk | kihall^atisa bcijíazoHa, hogy Nádasy j ogj- alkalommal a KiráJy-utcAbun j igazoltatta, a Mítort-munklisokst. A < népbinjsáp Czí-rt- 6\';bavi bőrtünbün-tcvjsre fe 5 C-vi politikai iosnxsTívsro ítélte.
fivaaia&nipeMBTe.
A ujigyWnnsai ietieitl:o!a Ivahkovits Pe-raic zcReijizgalő vcietésévcl -22-én p&i-líken ttrija a Szociáldemokrata Párt disi-icrmtbea misodik r.űiendÉkh»ngversc-."yéL Etcr a bangrcrecnyen ÍÖ!es kezűi pflverdékek sztrepHnck és mutatják be, hogy az elmúlt isüoiaí évb;n miloÁUdtak. A cöTCTdékhatíEverseny k miodig tooto\'y *enei éivtfietct nyujtottalr, őe ezcníeiü] i^ta fontos siercpOtc vzn abban le, hogy a növendékeket Öiz\'.onGzxtk orábkl tnun fámtfcan. A hangversenyre jegyei: elővételben ■ zeneisHoLábán kaputok.
— HAIJ ornűiíakkcl ctűoeta! a pMta-
■fo*jml«ai, A nsgykaniztii posjafŐnÖksí»g-
ló! nyert érle»aítetíalc s^eriot biionytila^ ideg a kireticezö áMaműítal «aiwel a posiaforgalora: Tökölt-, GörCs-, Ol&sz-, Finn-, Spanyol- és Ntmetorsiigga!, ra!a mint Poitogilií, Hollandia, BtlRium, Dánia, Luie:Tihurg és Svájccal. Amint a hdy-letbin vütoiis áll e\'-ö, a roktafonökseg Upunk u!jín mdatni fogta a k5iönsé"cpel,
— A tfcíwoléíU! íntfcot jel«nU>e.
Válható időjárás B/eidin\'esitg: tytngü:o
•fiéJ, kevís feihS, erős éjsttiaí fagv, a mp-
;jaü hömérsikict tovább oateltedik.
Sportrovat
NTE^Barcsi Háv B:t (2:1)
500 nűzo. Vezpttp Czveíkó.
Aa eleű fóii4"b<?n az XTK sw-j cl!.?ii\'jái3zik, i^>- ;v Baix^i JÍAV TÜII" föfűnylv-n, de « tiimadósgra a sok hclyzQtot nem mdja ioíi-isznáJni, m<s akkor sem, amíkoi aü XTK csak tíz emberrel játszik. A Barcsi MAT l:0-c.s Tozotósíreaz XTE rákapcsol ós «ymás \'Után kit í^ólt ru^ts :gj- az >TE sz^l elícn 2: l-es féV.dós ercíniímnvolídl
A második félid i^r
Baresi MAV cg>- i-c-rt-ií; sü«n rolt
komoíy .ellenfele\' az KTE-uek. Az
fTK édlt ílt
melyet Kisfatud\'
mond fos: kivitelezni _„( „_.
tnüíemiétíoii Tombor -Jeiií hadüsy-
mioisztór, Balogh latrán minr>zter-
olnöksúíp \'itlarn titkár, Kővágó pol-
sjánnostor jfa a mür&zeti tanács n\'- -r —.-*—-r
\' " Pácüai Pál. A miiv&z szór- torhoí-T\'vaiakit a tikárt
< Maort -Kaposvári RAC 3: 0 (0 :0) 12O0 núzó. Vewtto Xtíiwfh. Az tl-w félidőben Ü MAORI í* bzél olicn kezd, mint az NTE.^.Igy a kaposvári csapat szél so^tstáV-vei játszik, táiaadósora a jól raöködij AlAOUT ví-ddemt-il eredmóiyt cl-6mi nem Uid «; igy 0:0«3 íülidí az eredmény.
A második félidőben a MAOKT sz»;It6I támoűatya rákapcsol és egy-íitás után két <?úl: ér ci Papp ía Csonki rérün. l\'tána mintina a MAOBT-\'jiíUíkosok nam is Toln4a:ik a mlYán, csak lapogatúznak, ríbxoat a KRAC teljes SZÍTTO! 6S lelkcoodés-fiöl küzdeni mindou labdáért. A MAOBT-rak szerencséje, ho^ r&-doltw (.>ién Hejja köróphétTuddel) minden\'í-ánriadást Tigai3ver és igy a. KEAC öriNiaiínvt- oíámi notu tud. A hannarilk gólt hoswtu niez^ny-
Szerdin délután 6 órakor PÁRTNAPOT
tart a Migytr Kommunlita Pírt. _ , , , , ■, - -
,- . Boosorclt elnök tolt fstikaiu moe-
Mhu!«aérde!t!ödŐtpárt41Iá«raA-aIóteldn- -bizottja TÍsszat.-r a Vatikánht, iu.:rt
Ut aélltttl «wretette! tár a PJrfwatöfífc. ! Trumaii elnök külön meghízottja.
g g
ezután a miniszterelnöknél volt be mutsilcozó látogatásán. Az amerikai táboraokot Key altábornagy mutatta be. Ezután íél óráig tartó rendkívül szivéiyes megbeszélést folytattak.
Április 74; Magyarország teljes
felszabadulásának ünnepnapja
Apriiis 14-én lesz az első évfordulója ennák, hogy a V5:5s Hadsereg győzelmes harcai után ai egész országot felszabadította a német nyomás alól. Az\'egész országban-is Budapesten nagy űncípsé^ek lesznek ebből az alkalomból. Az évforduló megünneplésére elökéwilö bizottság alakulj amelyben a politikai, társadalmi, egyházi és művészi világ képviselői vesznek részt
Hóman Bélint a népbiróság e/Őtt
\' Hóman Balint fasiszta kultuszminiszter népellenes bűnügyét tárgyalja a népbiróság Gálfalyy-taná-csa. A vádat dr. Szekeres Károly népQgyész képviseli. A népűgyész-ség vádirata szerint Hóman Bálint vezetflszerepet vitt a németeket kiszolgáló szélső jobboldali politikában, sorozatosan tárcát vállalt a mirtdrJcabi) szélső jobbotdal felé tolódó koriTiányokbar. Állandóan kém- és ber.ugószoigálatokat végzett Szálasiélí részire. A német megszállás után vezetöszerepet vitt a magyar kfllönbéketárgyalások elgán-csolására alakuh nemzeti szövetségben és- ezt a tevékenységet egészen a német háborús gépezet összeomlásáig folytatta.
Elkészült a Gellérthegyen fel-állítandó szovjet emlékmű terve,
.Stróbl Zsig Mlútiik
gabnasan tiol^ozik az ísnlékmú olfcé-Rzitósén, -roelv k6t alakból fog ál-Isni. Egy szovje4. hareosbe! Va a jryőzölmot jclképoző női aiakbol. A művészt Voroaifov marsall is gyakran cncglátosatja, aki ^ \'o^ii^obb
HL5U idót tölt\'müUjrnn\'sbon ús a te:-iiBír\\-obb szeiftnttel szó! a terrekhez?
Mégy aj^bb háboms bűnös érkezett Budapestre
Az amerikai futárgép hétfőn dél
előtt tiz órakor négy ujabb háborús
bQnöst hozott Budapestre: Hudy
Istvánt, a Huny&dy páncéigránátns.
hadosztály veszprémi csoportjának
vezetőjét, Szunyogh László -1íer--S-
kedelmi minisxtéríumi tanácsost,
Harsányi Imre csendörtörzsírraester,
a debreceni deportáló részleg veze
tőjét és Kisfalvi Bertalan cseodör-
fötörzsörmestert, a miskolci ciendor-
nyoaaozók beosztottjai. A hiborus
böcösöket a politikai rendészeti
osztály vette át, kihallgatásuk az
Andfássy-ut 60-ban azonnal meg
kezdődött. :

25ABK
Nyric évi tísmrnstön iiöttk „mm" továört, a Hánya* SS
A ra^yk&mzsai ikípbirósiis Arató- f
tanácsa t-xjnap déleiűtt tán^yaltn J
Koi*<k-t> János zal&sirszmi Ukos hA-
borús Os n\'\':pelbiVE\' hünüfQ\'ét. aki j
ner«t mái a ki hallgatási j j
k i t Jíí
könyTben i mint Joíía irta alá. A tiir^yaJáson bizonyítási Dverí. ho£y r.iar 1943-bai: öükéut j jéioníkezott a szombathelyi fogyro- ; TCS SS-bo,- ahonnét Némotorszaicttí ; vitték, hogy taeiffcksly kik»ípz*ísbe.u ] rússeútsék. A kiképzés után visszajött Magva rorsrá;íra. abo! mint SS katona a bmbpesti hidakon teljesí- , latt szolgálatot. Innüt sajó: keiel- t mí-ni\'a\'nunyadi SS páncélos -Ste.- \' kuJatba oiatotíiÍR 5», mini küí-.\'-pzőt, Zalaogorszcj* üziikhellvol. lunét kr-. rült Kovács János Sa^kanizsira, abol a Csomaki-füü karhatalmi a!a-kuiatnál ieijírsitett szol^álato!. Tamik j vallották, hogy mikor Kovács szüTÍ- j falujába hazamont, a .jegyzőt ■ arra ! akarta.\'kénysicriteni, hogy vele csak ! o&Botüi \'bö&téljen. Bebizonyosodott, lioíry ronjíoboff törvényclüoncs ügyben rótt -nászt. X uépbrrósjk; a perbcözi-riefc elhangzása után Johannes Ko-vticsot bizonytalan Ídei£ trvrtü kiny-szomiimkánj, amely 8 érnél kevesebb nem lehí-t, vala-mmt politikai
Rendőri krónika:
Vigyázat szélhámos!
A rondőra&rro sorozatos foliolcn-tó=c_k úrkoztok Hoil Kercnr K&r?--kanÍ7sa, Cscncor\\"-utcj.í sazdúlkoHó oll.vn, aki azzal szedte rá áldozatait. no^v küiönböző mianoraCokúrt fal-vakból\' csendbe íJelmiszert hoz. A ma olyan nehezen beszorezhotú ru-h&zalícikkoket átvette, azt maláriák megtartotta\'és elionúrúíeí senkinek som adóit. A szélhámos kézrekeri-tóúre a rendőrség 32éfcskőrü nyo-mozíst ináiíott ús felkér mindsrjkit. aki Holl Fsrcsnc hollt-tórŐl tud, azon-
l ik dfi bünüfr>"i
Erdőtűz
on nagy
nuírttt határá
tárában. Az álbm iulajciorwt kv-1^-70 erdőben edditr iamorotíon okok miatt kolotkcwtt a tűz. wn3l>iK]4; sorún mintegy \\&f holdnvi nyárfa Cs kftisfa tssütt el. A kár \'folbócaül-lictetkn. A hatóeúgok nyopozáM indítottak annak mc5áJbpiíJsá.ni, hn^y
Az elmúlt lv\'í B
Besjolgaitatási kötetazattségökntíc nei^ tettek eleget
A lUkrykanízsai Közollntási Híva- |
tal feljelentése alapján n rontíúrnáí; 1
oliú-áfít indított 16bb nag>-kanizs;:i i
lakos ollón, akik nem szoiaáltaJták j
l>o a kiróíit trahortamí?nnyisé^et. Er- \'
áliapitotta, liog>- a gazdák ÜI^OS ;
mulasztást kövctlok olCs az iratokat -
ittsiw az ügyészséghez. j
Összeütközés
Tőrük Józsof Szent liókus-utca 17. szám alatti lakos tegnap ÜT. cstí i órákban a Majrvar-utcabaB összo- L ütközött az cllenkozó ininyhól hal:>.dü y-autÓTal. Túrók József súlyos sérült\'-- \' b-uket szenvodett. "Bc^zHliiTOtl^ a kórhúzba.
Hiretc a világ fővárosaiba!
FlensburKnáí elfogtak Rudolf Höacht, az auschwitzi t-ábor TOÍt pa-rur.csaokút.
A Szovjetunió 600.000 tonna
di cseh külüfrvnimíszter ossti Prágában tartózkodó jugoszláv katonai köidóttaóír^t-
Rybonát fiíiíilit Fronofaországnak, molvhez Amerika atíp.^i szükséges I hajókat.

játftk után Mibelecz íöri
Mecírdoirrelt sryőzriem,
C\'ITL>W;(OS küzdelem minő it
rol. A .M)W)J1T Tttfolmo íl
tolj»siin:(.*i]yt nyújtott *z <*r>\'
k^zós alatt. \'
Hirdetmény
1. Feiliivoni aiofct
vtftsdgdil lizeífesévtí lesznek t^o,m,
a válttágJÍ|a; hovonU ffiÍTjden tKöaMÍt
«H nükül nhö 5. capjáfs iheMft 1*^3!
dlcclcczb rsetben lcnnescetbeoj idtaöS!
kin. lernck igtnyberíve. ^* .
Egyben f=íhivok miedeakit, s
dJ iíclé « vaa bnfe
i-il kOtelezcrt^nck i. bö 23. rtófe, városi atióhi.aízÜJM .Ady £. utTTV 38./S.) legyen elesef, meri a fcttratiioje,; kit - aüyancsak a hátralékok fcszcc&t. miifdclöen ícrmtsictbení kszmnakta n..
Itt hivooi íd a kOi-miakikait^ia,\' figyelmű aiía, hogy a 4GtX),i945 M.E sz. rendelet 25. szakasza.szerint - taws-; oyíben ceelckmÍQyc su\'.yosabi bflaaí\'1 rendelkexts riá p«in esik - kiháeíjfl*; vet el és hat hóiapig terjtdh^ő elií
l büttíö 1 tl W
di, Évo
tartásokat *\'apos okksl ki ragy a rei rú\'.i aiucfcáí ná= nyagni teli«ilíf "W a tönnu-ka bí^|1 0nk«eye£.*n cltagyja. vagy egyíbtéct fa doriaiuí kivosia magit a kÖimuoVa tó: jcsitísc aió>. Ugyanilyen bitetetís aiit^; az a munüaaűó, atl alkalmaiotüi! lij.\' köllilfeékíIítíéb;
k
d£kos*n megkaay, köíe
aci leljesitéie mia!t hA\'.ránayai S
alkalmaiásábot clbccsítia. ^:
Azt, alűt fenliek alapján jogerösra ö-f itÉtteic, ai clrru\'asztoit mucfciMpok\'tíf.\' srereatock mcgfíldí köümnta t^o^; aíre kell Uinybe venni, hí psdij inifc-eüiílt tcslüc^ a\'ikalmatUn, az ctetéín.1-tott oiuakanap Visa ciö TáJ.UieÖsjieg tfc: siercsír.efc nie£Íi)etcsére íc" küeteii-Vi«;!«eí5 ciKéltte1 stemben reo&rttft «igi őrivel ali belyMisccb (iitefPilíKaSf is helye vsn.
2. Feifiíiora micdaíokaí a Kiwn»Öi;
kölelezetleiel, atiü erideia ax 6fi5*;
ííö^sek ál\'al részükre fcilöllís rfeett*i
adott ü\'Sztiiti Up:t az öiSicíró tiiífit.
niélt nem adták űi, vagy pedif! at <*».
írd kOzegeh azt tlv^lttüK mull titfc:
viettt rcSíüitre át ix<n tdható\'-. bJfff-
I er, it. kerületben Uücők A-\'.ó; K M§
mírcius h\'. 21. n:pján. L-iőI Z-ig Ki
3 UI kerületbi-n utók pedj^ 23-ÍÜJ* timntakötdcieütík nytisántírtiíiísá! (»• Eodie-ut ]. SÍ. II. en>. 41. aj:ó) *í be ületve ueyanctt összeíró lapot g i^efc 2Ü0 P lefaeíéxe el\'wiíbefi. s kfs°delmeskcd0kct egy har: vílti 50 siizaiékábao megállapodó fosom Eüit*nL
3. Az ujjiépfté£:, minisrer
hoty a7Oknil a" közoiuataüaJtci
iidk 9.600.C00 pKí
sicrtwn tüntettek le! ^a alj»Ííu5 SJ7kitó havi iöjed be?ji.ást !úv3Uib6! iiiS1 kcü iiwí jtok ctlert, akik btieiertésukfcen j .siflk össiegfre nfave tlídsiofn I ada:oks; köreitek, aűócsa:á5 c i uást meg Ircl! hdiísri.
Felhlrom tehát miodaiokat a \'íüs*
^ö;cle2ti!tc!ce!, akit kö/truaitváleít öt-
■á=l sioigáló jö.-etíc^raüket a fenfcsító-:
csaayabb ós^zc-ben tfiirteitíi fd, %•
tívedtlmü\'ret mirauj hő 21-fc dd Bí(£
i» városi zdótrv\'tálban (Ady E.ot.1:10
\'■l cm. 38/a. Bj(ó) irlsban nyu}UáJet»v#
412 Poloir*m
>ttac, avaKy
sül! tartalékos tis;íeiei, bg
be öakéat 5ioUálJtté*dre (
ErdeklodCltnefc a bev. lc&
rftadetcs fehilagoaitást.
Folyó hó 10én elte 7 órai^ nrsrágolon ismerct.ea egyéiici: ts elvittek .«gy fetiír-siűrtt m? cit, melynél orra larka pKzra c levanvágva. NyomravczciŐocit5tj pengő és termftsietceni jutaloni M"!* t-\'etciic lákereskedő. Wac-atutca^^g-
JÜp^crírki, ^©jyexíitS éj nú*. PCRteken líaphilú Cxompő Jánoíaí,**-\' Ettdrc-ut 1^^-

évfolyam. 6T. szám.

Nagykanizsa, 1946 március 22 péntek

Ara 30.000 penefi.ZALA

Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Banczo j«n6 főszerkesztő.
i^rkesztöróg éa kiadóhivatal: Fö-tii 5. i Telető*: 8i.
I magyar békeszerződés tárgyalásának hivatalos dátuma május 2
Májusban Párizsban találkozik Mololov, Byrnos és Bavin Nagy Imre lemondott, az uj belügy mini sztár Rajk Lésrió
Byrnes ameriitaí külügyminiszter kijelentette, hogy agyik oldilról sem kapott javaslatot, hagy i májusban tartand* bofceértekeziBtet nílasszak el. Hingoitttta «í)bi valett blnlmát, hogy « bakeertekaztetet • tervezett időpontban mag rendezik- Nem les* javaslatot t három nagyhatalom kQlűflyminiaztereínek ax Egyesüli Allamokban tartandó ujabb 4rt»k«zfetra, mivel Bivin, Moiotov és 6 msga a párlcsl bekeértakezlat idején folytatnak mijd megbesr6leseket. A pirízsi rádió jelenti, hogy a béketargyaiaso* elökésittö bixott-ségs ugy Intézkedett, hogy ■ bek aortákéval ülései titkosak leazneic, kivéva ■ megnyitó- a* ztróQléseket. " A stjtó szamár* sam adnak ki nyilatkozatot és ezért megtiltottak az Illető országok sajtófőnökeinek, hogy a titkos Öléwfc mlstt a Luxemburg<pa!ota e!sö amelettn tartózkodjanak, mart azokét ■ helyiseteket kizárólag ■ kiküldöttek részére tartják fenn. A békoéríakozlni «peskezáes6nek hlvittlos dátuma május 2.\'
A külügyminiszterek helyettesei Londonban megkezdte* a román békeszerződések vázlatainak kidől- [ goxását. Mindhárom ncgytiatilo.-n olöterjesiti jurastatait. A szovjet javaslat osupán általános és Becsléseit .2 határkérdésekre alapítja. Az olasz bél^eszerzSdések tárgyalásait ogyclfira felfösgesztettélc, miután előbb megvárják » Triesztben rnűKödö hiiarmegíl lapító bizottság jelentéseit.
A külföldi ujíóban svájci forrásbot ez a hír terjedt el, hogv Migyirorazig t békeelSkéazités folya jnln bejelenteti* igényét Fiúmén, íiletűlag a fiumei kikötő szabaddá tételére. Illetékes magyar helyen meg-állapították, hogy ez a hír minden alapot nelkdlóx. A hír nyilván azt oélozzt, hogy megzavarják a jóvlszonyt Jugoszláviával, holott\' ezen jóviszony megszilirdi\'ftst a magyar kormány egyik fő törekvése.
Rgg jóvá- \\ iwd lennünk.\'-
gíy uj konnánv névsoréi. A | üaaaiiló kijeWitú^i tett Pvisotley
L\'vuiiw eíuíin n:i-,TÓÍ»(2totta * tí9 J i*. » Miközben Ohureiúll% Komin-lakból "áli« lejrföiiti . flSrrényszí\'iot. j -jgsriwlbnas HiHgiírcK&m emlükoz-Xtjfríú sBjtftbixottpítgat alakítottuk az j ii>tő angol-amerikai ssöfotaéflot alkótmánv.iyjdeöit«3 törví-nvok ITIMT- i ajánlja, a háború inaevait kezdi ol-
VL\'tni" Churchill boszö^ olvan wu- ! lomáciai\'kApviaeiők kólcsőnűB kikui ber bcaiédi> rolt. aki ii/jm érti meg ) díséhez.\' inai vüátf pizdas^i nróínck alaku-
iHlko^ik^í. \' - - tttritn, március 21
... ■ UadoLf Üfisch, a Jttirbedt
A perzsa miniszterelnök tus rádió- : auschwitzi haLUtáho)\' parancsunk*
beszédei mondott ; bíiralUnta, ho%? kwtmilíió ssoméij-t
Teherán, márí-ius 21 ; ^\\i!ko!tatoít uir{í. főleg zsidókat, akikot az auschwitzi gázkamrákban véeeztpk ki. A tötneeos g^-ilkolá» 1941 nvarátlál 1943 őszéig" tartott
Budapestről Jelentik:
Egyelőre szó Sincs kormány- , m«lt napokban J^gyanis rae^ázdle óWakrti&ról -
mány A*ütekit^ánVl szülni.
Rajk László az uj belügyminiszter
A köztársasági etaök Nagy Ferenc miniszicrelnük előterjesztésére Nagy Imre belügyminisztert, aki bztegsége folytán felmentéséi kérte, «o/-gálatának elismerése melleit, hivatalától felmentette cs helyette ,^Rajk László nemzetgyűlési-képrisetőt nevezte ki belügyminiszternek. Az a}"belügyminiszter a köztársasági dnSk előtt tegnap fogadalmat tett.
Trunian ebioít szenátusi jelentése \\ arEgyesülíNemzetektondoniüléseíröl :
Hétfőn összeül az Eflyesült Nemzetek közgyűlési. Az oroszok 16 aapra elhalasztani kérik a. biztonsági tanács tárgyalásait
J&oszkte. mánrius 21
}\\\'a<Ji!nfftav, múreius Ül ! . Trunian elnök. teLpiap esüp nn-^- :, kútda «rarat;nkai azcoatiiának -Byr- \' iics kúI3g)"niinisztcr Ixszáatol6]át az > aiuoríkaí iüidőttségm^: ai BsAtwült } Nercm-tók. londoni "üijsén vé^zött muiikájárúl. Az einOfc a o-íatolt átiratban- ]:iOE^llai>it£rtto. ho^.- az j Kj^-csölt1 Atíamok teiíob jnijrú\'ítbcn I Virr:c^aíj» sut KÍJJCSÚH * Nemzeteit ;
n amsrika
ÍOntos, hog>* toljcs oiér- a3 az Egyesült Sem-
^ Egyesült Sem-
51 tujga cfttt áílii h,t-bsztbstatbti fuladaLok me^IdiV . Kyrji..s küliigA-miiiiszter
aiüetek londoni iiI-.W-r.el; \\ r.iuotójáTsl.- Biunitatoti, hogy az \\ E^osült NemaBlckel az Q&>M& IWCII- | zstekkol való együttműködik ^rerepe i halja át fa a Londoni gyüte sík?- í n-son úllta mpí hf!\\vt TIÍJIT. e^>\' kíí- í mony pji\'ihaU\'^Jitél, ainiMl\'juj rt>- \' . aiényt -iiirritflií:íünl£ a-jövSrr-^ KI- . nioiidhaijuk, bo^y aK-jtettűk az c-Uő koii/i:ííaúy iójx-sekot a bíiéiioz v.>- j zctö :>OS5ZU\'uKm. Ez szerénv léjn\'w j volt* \'d.- határozott oröiMl ürttuk rausr ;
vihet bennünket. Ho°\'v milvaa inesz- ,\' ■-■-- 1~1-""-\'—Itewnai\'títóf!, aitól i
titkám ejVratotto, ho^> két jcgvzefeot kapott. Az ^ reirazá^bol, íwgy a huumKu^i tauáí-s hétförc tituzőti ülftsét 16 náj>[iaí li-jJasssák el. A jayiwfatot Oromiko R-ashinsponi SZOTJOI nafi>\'-köwít kúldté te c? arra hivuíkoaik, liogT.a RzorjtA tormíuiv nié§ IWÍOÍ íi\'jarte be TÖ porzaa kérdés dokcíJíi-t«sót. A másik kúrfc Stcttiniustől érkezett, tnolybcn kéri, hogy a j»v-zsa kérdőé\' a tárei-poroiát legelőjére kerü^ün. AJÍ r^.esitlt Xt*nzotok vníúSzinük-g.ítfitfön mfcw nio^tartjs íilúütfc/\'aiúr\' azért ■ LÍ, h&gy a Jíizion-sái^i tanács ültének .-^hala-^rtását iii!^l»ir^}\'a] ja.\'
Bemard Shaw és Churchill beszédéről
int líernard b\'..w klJC-
„ , -_g>" arueimyibpn OhurcníU |
1\' tőrekréaeit «a 3DEroJ-aoi«:ikai szövet- \'
létrohoiíía kijrül siker koro- \\
i-hur-
hili
j^k nirihnyibi.li x^iiiogatják a szer-voi^tet. Ait hisszük, iiem ba^s^ják , n:flc támozatásukat. mert a ICSZÍKJ j erdekek jural jelentősebbek\'1\' mint l] &£ 61ü-t rfviUsrttf érdekelleiiíöMt "\'
Sztálin vezetésévei\' megalakult az uj { jyon íű^pülC. politikát akarja; feltá-
SZOvjetíconRáKy ■ | "ínaszíaui, ■mikozbon n uvujjiiti blok- ■.
iUosrAco, jnárcius 21 ; kot szjmbclieiyczi az orosz blokkal i . A SzovjoUioió év a neniztáístíKk i úfi czxfl\'cpv jövöndó Iwboru niafrvait j k¥rf(>isöbb tanáíísáiiak üKsCtx -SztaJin i veti eh:
án | e
inon a- ChbiH
- ütnvjijtmto " az \' Amen nökének -u uj koií etfo^wija
együttes íiiós cJnökKnek .\'v, uj koi- | elíofstúja ChuivbiH indiíTányát, ~j-
máoy összetúteíórőí szólOf javiisUtot,"-! íolvuiitn Shaw -\' annuk katasztn>-
iiiclynek isim-cuitcsc után egyhaii- [ fálíoz idi vezetnie. »Nekünk ,ncni
Tulají elfoeafitás az uj kocraán^-t. [ szfiksépcs nu>£pjednünk«, féjpzU?
Amikor iMaiáliii netvi olvasták fei. í 1>Í: nyilatksaaxat —- »mÍTel aoiugj-
mtnt 3 n&iiszíertaiiiícs tlnÖkiH \'\'s I setB folytathatunk ismót háborút ti
& fegyveres orők parancstiolta, a ].->- ! jóvó i;vb:ii vag> akár üt esztendő
bnlovó képviselők és a rőiszttevű : múlva, dé kömirolmücknek seni «Z3-
kőzö:i«ia; kíkes lapaáal -\'■" "|;—\'"\'
efr>ését. K| Vtokftov, Külketrskeöolini múíszté NiVólján, főldmÜTcléaűjp i miniszí^r i Boncdilitc. álLaaibiztoiisa^) miniszter;
Kurkilot, púnzög^^í mísrtar Zvor, ! t^szaápü^\'m-Jiisítíjr Ricsfcc Irtt A ; fczorjotanió miniszt*>rtanw?«áíiak -53 : tajju van. A lepí\'jbb tanács ho-z- \'•■


A pe
éiótl ri
K torol ívok
Kiióheszérfot aiondott. A kormány tagnap ;-j;„-f itíndkívüii mi-niszterlanócsol\'tartotí, miután újból tanácskozott a, Tolienuiba t;rkc2ett uj szovjet- oatf) kövol tel. A miniszter-oínök rend«U-í>7«iérc iotartóítatták
me? a alóslcnat. f-.,; Jenő hadü2>-
"hjr
rttnt ötvenezer tnsgyar t&r\'-ózkotíik mig az a^goi cs amerikai őv&zetbúr
.\\ tábróilii a:i éiók összeírása után,
nemhivatii^fe; niogúlUpitás swrínt,
az ancól ía ain^nkai <wr&»tben öt
venezernél több \\xA% n-^-ar dopor-
iIW! Hálli kdé
. Ilii-
ii.yiiatkoia\'ot\'kellett kit.
szűrint B isorvezett ittTJAzöJUtes —
a:ok sztíniira, iikik ozt kívánják ■
niár niíjusbau rucj*ke7.rió<fik.
Megkezdték a kiosztott földek telekkönyvezését
yóst, a kiosztott fői fid. ..
zéstít míx: mindig iH\'-m hajtották
végm. A győri Fölílhjvatal utu\'irő

a jobboldali párt egyik vezető kfipíi-s^lójét,"l»i:it a sajti reakciósnak bélyegí^tt. ■
CtiurcbK1 útban London felé
A\'evyorA" máruitia "21 ChurchUi » Quen Kltsabeth ncrö hadihajón Küwyorkból elindult AIIÍJ-tiába. \'Elutazása rlón látosatáut tett típeeSmaiin bíboros ^raefcaíl.
Hogyan történt a Szovjet és Svájc közötti diplomáciai kapcsolat helyreállítása
"Belgrád, xn&rcmte 2t
A bclffTfcd i öTívjci kűvc^ aiczai íi kér&sel fordult március 18-án a
■ belgrádi szovjet követhez,\\hoijy, mi-
; vel-Svájí.- a Szovjetunióval raío kap-
■ csőlátók szabályozására törekszik, a
( Szovjetunió\'küldjóii katonai küidOtv
stí^et Svájciba. Svájc megváltoztatta
TOII és kifejjztá^fion "óhaját, hogy nj^ot vosaen czcji-fielyajtnak. Egy-I !>eo sajnálkozását fejezte ki, hogy ! a irörúuiiények eddig nem GngGtit>*« J mtí; a két ország kőzütti diplomá-] tiaí\'kapcsolat lí-trojöttét. A Szovjot-
41 nyad g
é Himúiltír szóbeli utteűitásira lok^dcrH. Berlini jeksntűs rair.V háborús hündst f fogják fonni.
múlt napokban ugjants megkezdte a rá miegyében kiosztott földek te-IckkönvTozúsct. \'A munka lassan, halad, eddií? a 15.000 föidhözjutta-tott kő?ül csai 420 hirtokát toleL-
] STJÍJC bt\'lg^ádi követő utján elótor-\' iaszts?tt\'lűJrúsi!t, íís hozzájárult a\'diu-
siék ki¥égzése — keskeny -
; A 3^air>ar Keekeuvfilm Szö>eía^í tasjai Balassa fótitkár rozetésérel nag- .rip«**filmet k^zitettok Szálasi ; Ó3 "társai bönperónek eseménycirfit, j valamint kivégzésük, részleteiről. A > fílrnrí a közcfjöTÓben mutatják be I a Szövetség elóadáíAorozatának keretében.
Az adópengő árfolyama
I A pénzügyminiszter márcins 2í-é:i ■\' érvényes Hatállyal az adőpengŐ ér-. tékáríolyamát z k5vetkez9képea áüa-; pitotta meg: 1 ftd{^>engö egfentö
23.90 pwiftóvel
Az Oroszországban lévő hadl-
fogQ\'afofr /ien? ■ panaszkodhatnak \\ Miliők Sándor hazahozatali kor-i miin biztos fólTÍlágWitést adott az j Örosíioríxás\'baiiBcTö magyar hadi-1 foglyok \'liiílysetorol. iíindaiok, atik i hazatértek, egj\'öntetöen ralliák, hoay 3 j Oroszországban J6 bánásmódban roli
jafeiíük *\'s sommiTcl snm -voltak hát-j "fflljyosabb\'hirlyzetbon, mint az ottítni j lakossí\'iír- A hazatérő hadifoglyokat i ruháaaMal és két-háronT bótre tor-j jedó é\'.olcmmel látták el. GvaUay I Pomokos bokarwt-i konzul vitai arra^


Z*13t£__
Rendört intézkedést kérünk a gyermekek tejes vajelldtásának biztosításira
Amikora magyar kormány egyik \'j "ttiu még megáradt kis legfontosabb iröSW-s\'nek Úrija- a j kat arr* költ íorditanwk. niairfar tryermekek mosrműnLWí. ; i&tljtik fcsz«ro a «■ ■ ormÉor kimutathatóan az es-isz vilú- ; beszorozw-k, additr gon a lo£ma£*yobb gycrmekhaL\'uidó-ság nálunk tapaszt*] hii tó, amikor & ikűifOM síivo is incjzmozdult 3 magyar i\'vermokek nwípeffit&ééri, akkor ni&ysúgasan te Ecoll sújtani mindönkit annak a hirnok, amit ma & na£rykaiüzs&i tejfeldolgozó köz- ~—- MV^-.«. ——~~.. ponttól tudatnak volünk. Arról van i kormánv rendclkozúeoit w ., MÓ, hogy a nagykanizsai tojfeőz- | fis a taJuOrt dolijozó BUIQW munka* pontíioz irányított tojboszolgáitaiás | iryermclöinrJ; szájától elvonjak az napról-napra kaossztrúfalisan Cavk- \' «ietot jelentő tdjai. Tudjuk, -hogy a keíi í-s ina. mar ott tartunk, hogy a 1 fasiszta kormányok alatt, amikor k;i-
i..-_í_i„ s. i._;i«_.-.r *»..-_ t ltastollas lojféiiyűk jártók a falut, ÖZI
soha mo^ ngni lettíje A^ a n«-nv?t ír-liokcfciil szo!g"jJó rundíílkcziistícErt pODtusairbjtarU)tl.ik. Mcst azonban, amikor saját gyertnokeüik mogmeu-tjjsíról van szó, a magyar ogyütt-úrzósnok a L*i?::ipkúlyoo& jelit som mutatják-
Vegro rendel kell leremteai őzen a téren. ErViüiiyt koll azorexni a központi kormán vzaí akaratának, amely
r aíalu
ck ilyen fjondoktó!! A piacon tűnn:ís3eU»«si öriisi ámkon lohft venni Ugot, vajat ugy~ szólván korlátlan moiuiyis^fawi, <Ic az (h^ teliűrt után bcsM>Igaltatand\'J &£. liter\' tejet item adják lo a toj-ikt tízzúl sv domokratikus
begf- RomfaiábEi a ragvobb városok munkássága szoreiötícl tárnokija a lazafelí tartó magyar hadi-fochukat. A bakaresti bÍ7^>ítsÍK *o-zeí^j*\' harursulvozta, miholyt tavasz-sial a száUitási rit-ionvok megjaruí-—•k az oeósz hadifogoly űgyot a \'■«-=•■--- likvidálni t~-\';i-
fiagykovácsy ihna botrányt ofco-
zott egy lótékonycélu esten
Szombaton este a Club- kávéház helyiségében jótékonycélu műsoros estet rendeztek, amsiynek keretében fellépett Nagykovácsy Ilona sanzoo-énekesnő1 is. — Nsgykoyácay. Ilona, mtután megjeleni a pódiumon, percekig nem kezdett hozzá számához, mert .tökéletes" csendre várt. Köz-ben egy pincér ment ei előtte, amire Nagykovicsy Ilona durva hangon megsértette a munkáját végző pincért A rainösiitreteilenOl goromba szidalmazás hallatára á közönség nagy része IQatttni kezdett Nagykovácsy Ilona ellen, aki; pár pillanat múlva elhagyta a pódiumot Amikor később Polgár Tibor újra be akarta jelenteni Haíykovácsyt, a közönság hangosan tiltakozott tovább szereplése ellen.
Hlr»k a vifcg fővárosaiból A román sajtó ebédet adott a román fővárosban tartózkodó magyar írók és ujsaetrők. tiszteletére. Több felszólalás hangzott el. Grata miniszterelnök kiemelte a határok spiriiualizálásának fontosságát. A magyar küldöttség tegn?p délben indult vissza Budapestre.
*
A magyar-din kereskedelmi forgalom megindítása céljából április végén magyar kereskedelmi küldöttség indul Koppenhágába.
A csehszlovák-magyar árucsere-forgalmi egyezményt meghosszabbi- j tották május 31-ig.
Angol parlamenti küldöttség ér I keziie Magyarországra a husvéii szünetben.
- Anders tábornok, az emigráns lengyel csapatok parancsnoka londoni tárgyalásai után visszautazott állomáshelyére.
Szőnyeg az internálótáborban
A zalaegerszegi\' politikai rcndőr^\'<r \\ mi előállította a na£vfcanir.sai núp- ! ü^yészsC^m Szőnvos "Jenfi MAV fö- i tisztet. Szfinycsról bobizonyoKodott, i hogy a budapesti an^ol 6s amerikai j missziónak\'oiyan levolekot irt.^amo- . Ivek a.maío-ar demokratikus áüatii-borendezóst gyatáztak. A brclskbon ; Itazugsásjot Í]azusrsáip"a halmoz, aiao-lyí* alkalmue^k arra, bo-jv a btkíí a külállamokkal fiwgfcoiitsa. A nép-üg+észsé^; a zavarosan v&elkodŐ Szőnyeget orvossal rrí?cviz3£iÍHatta. A vízscúLtá rocpiUlaphotta, hogy a i MAV-fötisat nem besznmitható, ipy j a népucyósz elállt letartóztatásától, j .V politikai rendórets, araitr tu&s in- j tézkodfo nem \' törten fc -Szőnyegei
V poltkai rendórets, aratr n
tézkodfo nem \' törten fc -Szőnyegei iitáH
Hirdetmény.
N»gy Géza bt. gyoóswreS)1. szds, lakik
Nagykanizsa, CSÍOECIV-ui 18,b, Barabás
. Deísö ht nyí. gyakornok, lakik Nagykani
zsa, Sui-ái-ut 18. é» Lovas Lajos ht. rtp.
6rm., i*kik Boc3k>, wtzo\'ási ügyében lel- i
kérem mindazokat, akik fenntnev«ett:v í
olyan nragaJirtásífól wgy c*e!ekmtnyér6l I
ladnib. amely z magyar nép étdekét sír- f
leüe vagy sérti, fcogv eüTís »i cn* vont!- !
kiió résitetetet veim kör*ni nivtsktd- I
jík. FievCmezteleM a beiele\' Ifiket, bocy j
n írásbeli tejeafest ask akkor rrteteM
frtrydanW, i» szoa s bejelentő nevét <s I
látómét fciiŰDtói ■ 1
Mcfcr nl>, 351. ber. fcörp. pt NagykJtnixsa, Sngar-ut I
— TAarnjMvwMtmé* vállalat Badü-e >d/öf5í inait mfedeti hét íi és ántnáOiti*. — l SkiléZft

küíoles „_ .
nom haladja meg az 500 litert. 3 19í5-boii napemia 10.000 litort uzol-icált^itLak be, 1&4Ö janu4r]ábun n&pi títlxizos 5000 iitort, ". fi^bmúrjdl^iTi 2000 literi úti ma sajnos mór mint fontobb is emlitottük, aa 500 litert sem haladja me^. J945 junhi* l~(ól 1946 február áS-ig- 5JH6M7 titer tejjel szolgóUatták be Kecesebbett mmt amit a kormány rendeletet alapj*h> kdlett voina.
KzokbÓl a számokból világosan kiíünik, hogy miért nem tudnak a dolgozók gvcrm^koi tejhoz és vajhoz jutni, hogj* miért van nálunk .46 század-kos csoc^jnóbaiandásás és a lossznl táplált toriies anyák miért szülnek Ofctkt\'ptolot pvornickcket.\'
Elek a számok megmutatják azt is; hogy a falu népe még nem ér-tűtte inog, va^i- néni akarja ropgér-toni, hoCT nn\'a kötoleaaéée » ma-tryarsác élctliaiál küzdolnJébcsi. Bgy-szor wéc,Tv moff.koll mondani, hogy óbbon az orszáarban a leekovesöbbot a. föld néps neJkűlözott & (un új az ipari oontrumok t-s városok lakosai ug^:azólván utolsó rontn^kat viszik a falura, hop\\- azórt éleimiszort csc-réljenok 1* napi. fárasztó munkájuk
Rendőri krónika:
N«m létező dollárral szélbámoskodott
Síücs Lajosné és özv. Horváth Fereucné feijelenlést tettek 3 reíidör-kapitányságori, hogy egy héttel ez-elűít megjelent naiufc egy magát Peri Ferencnek mondó ^flyén cs elősdis, hogy hadifogságból hazatért katona. Kijelentette a két asz-szony előtt, hogy mint asztalos Nagykanizsán kivan letelepedni. Az asztalosmühelyét a fogságból magával hozott több mist 150 dollárral kívánja megnyitni, de mivel a dollárokat egyelőre beváltani nfm tudja, arra kéne a két asszonyt, hogy folyósítsanak neki kölcsönt. Szűcs Lajosné és Horváth Fcrencnt-hajlottak a szélhámos kérésére és több millió pengőt adtak kölcsön Pérí Ferencnek. A pénz átvételt után Peri Ferenc eltűnt és azóta sem jelentkezett A dollárra! szél-hámoskodd asztalos ellen a re adfr-ség kOrözölevelet adott .ki. Betörtek a kiskaniisai Otvawk&rbe
A rendőrség ma széleskörű nyomozást tett folyamatba a kiskamzsíi Polgári Olvasókör feljelentésére. Az Olvasókör vezetői feljelentésükben előadtak, hogy az éjszaka ismeretlen tettesek betörtek heiyisé^akbe, ahoanéi\' tűbb millió értékO könyvrt és 3ok hivatalos iratot loptak el. A rendőrség a nyomozási megindította. Mag egy betörés
Níaietn MihilynC-,.Szent Imre herceg-utcai lakos ma feíjelentéat teftt hogy ismeretien tettesele udvari kamrájába! élelmiszert, ruíianeaiDt és bakancsot vittek el. A nyomozás folyik. Kazaitüz
Ma reggel J9 -órakor Garay-ulca 21. sz. házba hívtak a tözoltóságot, amelynek udvariból hatalmas lán-

„. nép akarata is. A
rendolkczúsro álló mogtorl6 tsz közöket, kell iffónybo vonni, ha a magyar jövút- mos akarjuk montoni. ltondóri intéz kod^\'-sm vaii rtt. szűkig. Aki nem tudja ft tűjkönyvecs-C\'júiiól i^azotni, bögy kütűlcsséfiénck
clejret tett, anttak él kell kobozn áruját, de ezenfelül súlyosan mesj i.--keli büntetni.
Fol kell hiviii a közs«Vri J£^>-zőkct., a járás főjegyzőit. l»£y kirDétótlenüi járjanak el \'azokkal szemben, akik tv minimális állajiipolgúri kőtóleeaé-gúkoí megszagik és nem hsjiandók a törvénye rcndíilkczíjsoknak elogot tenni. Felalössi keil tanni a közir^az-patáa Tozotőit, in?rt köíolussúgot ;n»-lasztanak, h.t » kormányzat rontlufo-i tőinek órvC-fivt 113111 5zeruziK>k.
, gok csaptak ki. A kivonult tüiolíó-: ság az eg5 sialmskazalt haraarósan
eloltotta. A rendőrség kutatja a tü^
okát
A kalóriamegváltás Nagykanizsán \' egységenként 162 pengő
A Gazdasági Főtanács a kakírh megváltásának ellenOrtckét erre a bélre a már ismert kategóriák szo rint a következeképp áilapitoita meg; l&t) pcrtgC, 162 pengő, 144 peng\'1, 126 pengő. Ezenkívül ;i munkabérek március 15-tfll 50 és 25 százalékká! emelkedtek.
A nyilasokat is becsapta egy szélhámos nyomdász
Erdekös ■JtűrőziVat ailort ki neínry-^jbpn a naírykonizsai ní;j>üsj\'útvzsÖ!;. i A körözés arra kéri u hatősüsokat, hogy kerítsék ■ kV-zr^ dr. Várkonyi { Ferenc orvost. Amikor- Szegedet *n j Vörös Hads?re}í elfoglalta, m^gjolcnt ■; Noiiykanizsán ezy Ttiii^úz rfr. Vár- | konyi Fprcnc orvosnak" mondó pfe-ír.\'insan kiöttőzóít fiatalember fe azonrul bolípctt ia Hungarista lí-{rióba. y volt a iúirió főorvosa, de aki éic!cniD»Í vagy jvnzzcl megfizette, } azoknak orvosi bizoayitvárm adott, :> hosy mind.-^iicniö szolíálatra alkal- { mathtuok. A ]«jIitik3Í rondŐrsújr i
dr. VárJsonyi Foronc iijjj\'óben, abon- j nőt ma írlioíctt u népügAÓszsí^r^ a !
tnogiHlapitása az. ho$y o/ a dr. Vár- |
konyi nem más, mint L*éber Ferenc í
nyotiidász, aki icnnSszetesen soha !
som volt on"os. t
A szí^edi rondőrsós közli továbbit, i hop- a nevezett jolonlo^ Németor-. szagban tartózkodik V» onnít nióg nem tort vissza. Vzy a nagj-kani-zsai, mínt a szegedi rendŐrstig óbar fij^ftieiQiiuíl kis«u"i a határt, hoijr aiujkor l>ber Ferenc, alias dr. Vór-koiivi Ferenc hitzai fölciní V-p, le-füteihossék.-

i Hirdetmények.
; reodclete fa i váiosi fogyasztta adá a*. 1 bAlvrcadeiei 8., 1T. és j& «>ai dapth rkoalzsa város területei 1*46 évi\'Ő-Í16 25-töl kezdve *J egyes fc. » ■ ;I ad6k=; És adópóUékomt 1 ilrtU \'
fen iUapitotn meg:
Bor, pezseűbor, habzábor 1 Hter 2SB--* bonnoií. o&ocelfe 1000-—.borseprö K»>-gyümaíGlé 600-—pengő. Ai etetkésxHétt vagy Ipari sav késii lésére fcHusmif, bot ektzetes engedíly mefictt ndómentes.
Vigó- « kisebb mertük, u. ra flkiei, bitik. tehenek és I éven íelítfj brajtk I drb 375.000 —, «g>"éven aluli botj«k6O0(» -jabok, kosok, kecskék, kecskebakok, ürii és birkák 27Ü00—, bíiinyok 14 kg.-lg.* dö\\yik éi milacok 6 kg.-ig 19300-—.outt-cok 6 kg.-tól 20 kfi.-ig 45000-—, liüijia & sertések S) kg.-on íelat 70 kg ig 7S0»-serlesek70kg.-on {elül 110 kg.-ig90000--sertések 110 kg.-on fe!ül 12GO0O-— pe^d
Friss has, a vígon marhintk ÍWTÍU látra alkalmas egyes daubjil tmiböbe-sóiott, ftntolt. paco!t bus, koüjiutiíí^ fa swtkmaaj-kg- 1500"— szxlámiés jidtnct* hus 2700"— pengő
Hiii szárnyasok: Pulyka, lud I dtb I6875--
KKM (réce), kappjm 13500-—, cdrke, ink-
1600-—, baromfi feldarabolt részei 1 is í
2250-—. Ubatnii I12S0\'- pengi í
Vad: Szánna, djlavad 1 <farb 22500"- Stv
9000-—.vwJwlic20kg^«00-—.vwMhaii*
20kg.-on felül9000—, mnl\'<U«£rc ■ UH. \'
nyúl) 2250— penjö, kivágott vagy íddan-
bolt vad I kg. 225— ptaeG.
■ Vad szárnyasok: Fiíin i drb H25 — tó-
ket- é> njirtéjii, íiódfajd. ctóízimiidir á
írdeísíatoQkal35O--. egyéb siatonkak90O--,
luzok 2250-—, vadJita,vadkacs*, lotySTS
frí fcídi é
y, sz
pengő. HaUk: t-\'ogss, íűllu kd»íe,
. tavibbá bidogszdecceben koot«-
vílt hAl 1 kg. 22SO-—. minden tejib )nl
1Í00-- pengő. <*,
A viios tenUeféa leö« mSaen
Ideértve az 1 éven atoll botéit $
izerint t kg. 700.— penpö. a város tcrökiía ^
leolt minden sertít. Ideértve a aaUcokat ii, i
étóiuly szerint I kg. 1200.—pcn*6 Meeu 1
bílirból leCIt íiUpotbin behozott nriadta 4
vjígómaiba és series, hofiscly «ieri» 1 kg. ••
1200.— ptngf. *
Sor 1 itter 400 peagö.
Ai olyan égetett iicsicsiulok cs WTÍ- :J dékok, amelyeknek ilkohoIUiUlma a kCite-siees sráifoko szesimérável megíliEpIAtó blíT 5300 pengó.
Az olyan égetett szeszesitalok « íoh*
Jékok, amelyeknek allcohonarulma a » l
zöoséges jzfailoktt sieizniéróvel meg m
íiljipiiható 1 liléi G0O0-— pengő. \'■-
Az átalányadózók (talányát a Irnljeírtű ;
idiWÖI kezdve ax adótétel változim aitsji-,;
ban leJemelem. \' \'< •\'■\',[
Pelhlvoai miaduoVat. xkü 1946. ét^;j átalányegyeisíget kClijtttít, nyolc napaH\'bé-■■% 1U1 a vérosl Javadalmi hivatalnál jelcnjeaeí . .5 fllt dk bHté ílJíWl f
a ros Jm h jj
meg a felemelt adok bcHzctése cílJíWl
Petblvom tovtbbt mindazokat, aöknti. készletében 1946. é»i febr. 25-én N»íyb«ir «in 2 litert aeghaUdÓ mcttnyi pezsgőkor, habzóbor, bortniist, s bois-prii vajry gytitnolcslé, egy litert meg-hthió égetí: sietíolti vgy egy It^oi
p jry gyitnocsé, y ó égetcí: sietíoltai, vsgy egy It^-oi UdO ulv-u íogyssitist íáókö«lo
Kít gy
írnjak van, íigy volí, Sttmlcftvtí B«
fcndellrezntk s átaüayegyeziéget nsn fcfr
tőnek, kéwlelQket a VÍTOM jivjidflal htn-
Ulbar 3 napon belül jdenttek be. ;.
A bejctectés elmulasztása kihigiséií .
&e nem jelenttíí Ara után jánS .iddn tdU \'
az adó 4—8«zoroiilg terjcdtittö péaiüí\'
ságfial bílnletenttó. . 3B \\ j
FelhJ/cm a cu;-orirusit»íal meiKi«t-.j kfrrskcdiJtct, hojy a b-rtltott- cuio* í evekkel f bó 22 Én szienoiiana,!: díKfc- ; dtá^áif Hivatalban, =tml a ckrtrlrii** bO«itíH még bcdtTÖM
lesek ietdaL ____
Értesiiem mioduon foeyasiióha^kikta oyerjeígytí el vsnmk Uva, tekintet sft- ;. lül irra, szakszervezeti tagok vagr crnt, < a részükre fáro kenyérfejadagot a «**.■ ; Kerwzeii péktógbe evisírolliatlik ;
Fcrfiiz&Telel veona ittícnért.
A virot bslteratetea aneteíes MtUi ■;
cUdó ÉrdrtlíxJni lehet Peréflyi AfidM* \' |
nü, Magyar-ntet 22. *g ;í
polrtítifli
8- T.
mcKíAra 30000 pengft.Kaik Lásziá £:-\'r<srariiiIszf?r beszéde a hivatalnoki kar előtt
- >■ itviráta « Szovjetunió elnökéhez ..;vise:ók uj pártot alapítottak
irt
eJnok i
vjc*;-^4vii möleghangu táviratban QdvÓiÖtta Nlkotsf Svar- ■ tnagv^latzlott *ln0k4r ás Sztálin senaraiisBílmus minist- j
A magyar ^r g
t, » Szoolititts Írovj»t K6
n6 és hatív mlnlutert ,,
NK?.F«r«t». - :niszter»lnöfca*aUbbÍtávM&lkflWt»S*UiJnMk: QMtaraOsszImus url is ttadOgye^ftfszto\' i történt meovaUaztáu alS-mávt! togtdja g«n»rilii»ilmui ur, mind a magam, mind ax oaént RMflytr ke\' 4ny rjagábM tegilérikebb -xwenoaakivaoataimat Szilárdan hlsz»m, hogyoj magas tisztségében a Sxovj twrfó flK| Jóléttn«k és vi .^síánik biztosítása után, folytatni fogji üetéiwk nagy nQvél, az fflí« »H*9 bj<éjén«k vztosftáaát L*gyr. iregsy6z6dv« ganaraliscilmusx ur, hogy ezen munkájában a magyar kormávy minden araiéval ttmogatnl íogja és r«mé!l, hogy fáradozásai a világ demokréotabtn élő n«nz»tel azíirfc oly lg»rt óhajtott eredménnyel fognak Járni.
Ríjk Ur-\\ az uj bAldgyminlszter «l(o;!ilti hivatalát. A tkitvltefölkar üdvöztéiér* többek kflxött a
tkűzÖ£=t mondta: Nagy es nehéz feladatokat kell megoldani, mondotta, még hozzá Igán rövid Időn
beiűL A ;<*■:-.. ubb! batsk esoraé.jyai és a pártok kozört kia!=kuii kemény problémák sürgetik, hogy a fal-
nierClt prtÁ •máknak a belOgyirioiaztériumri «sÖ réazét gyorsan és pontosan végrehajtsuk. Ase Oxamek
dolgozó! \'italmi* áVlozatoícat Saztak az ujjAépitéi érdekében, da kall, hogy U«á< annik garancliiátihogy
nindaR.arlt tett ok, az 6 érdé tóikat szolgálják hogy azt az országot magufensk épitik, hogjr «z a munkás
ság, a px;viztság é* i halid^ órtalmtaég szabad és demokratikus Magyarországa, amely áidoxatkész és
talküsmerö.ia munkát követe! a magyar demokrácia és a nép érdekében. KEmtlettsn erűvel fog letornf
minden oiy«n megnyiívánulásf, m«ty a magyar n4p és a demokráoia érdekelt sérti. Es a szellem fogj*
-vezetni munkájában. /
Budapestről jelentik:
Kcröa
r. Kfillav tíula őszéig. Zilahy
I^ajcBi vijswéÁBz&a utáu köszfjnó j tí«iratot icüldőtt n filnijiajiok reu- dezóst-gébci1- Oszúití- a íTtiiényeni, bog> az a talalkozvs hfttzájárul »
fienfben lesz az Egyetütl Homieteit
euró]jai hivatala Genf, március 22
Svájci diplomáciai köröfct-eo ugy
énestüielc üegy az Egycsfilt \'íiern-
zetek tunipai\'hivatalát Genfben, 3
Népszövetség épaieíébeií rer.d-.uw
bt, mefyeí EZ Eg>-esO!t Nemzerek
megsiereitck a Eaagu< számára. E-í
megkönayiü a\' a kőiöímány is,
hogy ujböi hclyreáiiott a diploma-
ciai\'kapcsoia Svájc és a Szovjet-
UBÍO között. \'
Leszerelne az orosz hadsereg l!l-ik CBOportjiaak szárazföldi és (égi
"Moszkva, múrcius 22 A SzoTJíitunió ieiffölsóbb tanécsá-nak eimyéég*- to^n&p Sveraií élniük-lotúvel ül&l \'ártott a Kremifen. El-latáitttták 3 saár-jzföltli & lógioivk 111. csoportjúnak !cszore!&éí. bnnok; ctfocadasa után a fOldmÜYeliSflUíQ\'i raíninztor cíütea\'joezVsN.\'re eiíocadiÁli, JMM-V :I íöidnJÜTcifeüíoi tárcát két n^zrüiuztjéJc: földműrftlási é» áltat-téBi minbztériumnv. Egyben díB tortáit az uj fÖldmÜTO- ái iitó
j Ujabb csodálatos eredményekot értek I el a penicifinnel
■ Londcm, maiviua \'22
N&ifvbríQmiü&tKU^ -nz clmuit lió-L
; napban a penicilin-kuzolásnek ts^y j u] módjai találták fol. /* K oddiij j mindúí uftlállsJ v&rződó b3Íítúrmjiio& ondocarbicil ucvu szivbojcwitigpi í Sy\'igyiöJtták Telő nar}- sikerről. A j Britisn Mraika) Journal\'"í;r\'ti?sit«*i j swrint c^j\' hói lappá! rz^íótt esj.* í angol orvc^ tnegkradte :Í. ki*-rlete-í m^at-íp. 1-í" botoe küzül «J inafioó-i gyulL A licU\'fl1 kczí;!íft(\'i1 jórsl hoaz-\\ reabb ideig tt-11 folvtatiii, mint a i lí62Önaég«>" p-niciliH-keaek\'s mollctt. i A jn«gna£O"o\'l!\'\'WItt "sdasol&s n«n í l>"!vette6Íti. a- im^hosszabbHott kesse-! 10st.-Az angol orvos 28 napon to-t rc^riil 3ajx>nta «g.v fiyscülio cgyaŐg ! Tx-nicifinnel kezelto ozt a bwt. Or-i \\-a>Í köiíjthttn biztosítva latját, hogy
■ m«íc jotik credmvnyt émok el.
; Lemondott a bolgár kormány
j Szófia, március 22
A bolgár kormány lemondott.
\' Georgiev vcft bolgár minisztcrel-
; nőknek a pariaraent bizalmat sza-
Voroiílov marsall Jett M sxovjet minisztertanács elnökhelyettese
Nagy Ferenc táviratáé matsallhoz A miniszterelnök tnri^tut intóíott Voroeilov maisallboz, s szorjet ini-nisztűríaaács (ülnöliííelyeítéet\'hei:. Fo-i?a<lja mar&all ur a k^osainS^bb sze-rencsekírárrataiínat mind ae én, mind a moajitr kormány nejben. Remiliük, hog> uj tisztaégólAn U azzal P. kitüntető jóindulattá! -•toz %-iscltotni» mag>\'ar níp ÓB a magyar doniotrácia norsa iránt, mint amelyet fá<a% tanusitolt és iimcJívpl >^ átázz nonirei hálái tia^teietót érde-uiűlto tí-
/] bukaresti filmnapokon ; Keresztúri, kultuszminiszter és
Uwügyi í»
riaai fcJáiliúsSt^. "A Szorjetunió és ;
i* ciAtldowoít E^n?:t!cn Vústirsasá- j
HtA. réséére az elfogadott törrén\\-e- ;
bet «s rendoleteket Talamennyi BZŐ- !
YoteéffBS kÖ2látsasis; nj-ph-úii, to- i
Tiftbaa tatár, haelcir £s koniir nyel- \'
Ten is kiadják. i
A btlga kormányválság
Brüsszel, március 22 A belga kormány lemondott és szocialista vewtés alatt u| koalíciós Jtoraiány alakul Spaat e\'>nW:séí:ével, akit £ kormányzó felkéri, horj- maradjon a helyén és vezesse ai ügyeket 3i új kormány megalakulásáig.
A bukaresti filmnapokra utaaott kit;oldattok nerében Kcröazturi J>;> Ő tlit Kill tíl
t«3 <& SSilihy
A perzsa kormány ellenzi a Bizton
sági Tanács (Kesének «lhalasztását
Tthtcán, március 22
A washingtoni perzsa követ kor
mánya utasítására másodízben kül
dött levelet Trygve Liehez, melyben
ma kéri, értesífce a tanács tagjait,
hogy a perzsa kor.-níny komolyan
reméli, hogy Ugyéttek mtgfon tolását
a Bütrasági Tanács nem fogja el-
" halasztani. - .

í vaioít, ig\\* niegkatdte az uj kormátiy
: meíialakiiásái, melyet szélesebb aía-
; pókon óhajt össwáiíitani. Valósána-
; teg újra fck\'eszi az ériíilkezést
■. az ellenzéki páttokkji. — Az el
lenzéki pirl eg>ik vezitö tájiját
\\ letartóztatták, mivel németbarát; er-
i sclraeiíkel és a parüzan-mozgalom
j eUenrésível vádolják. "^^
j La Guardiét jelőttek az UNBRA
! vezérigazgatójának
I \\ Newyork, márcüs 22
j AE UNRRA vezíriWBKatói tisü-I ségére La Guirdiát, Njswyork nyu-I galmazott polgdttnasterét idoitélt. | Tito Prágában Prága, március 22 f Tito marsall Leng>-elorsirgböt való elutazása után Prágába utazott, abol\' meglátogatta Benes elnököt,, majd HeriiqiCT csehszlovák miniszterelnökkel tárgyalt. A tárgyalás eredményeképpen a csehszlovákiai jugoszláv követséget nagykövetségi rangra eaelték.
kél- nt-p kOzclpdiJstihez- melyből ax olyannyim !t:kszJioó utQ-üttműkődúB áldozatos rnxJniúnyfi fakadhatnak. Koreszüiri ]>ezsü laiaauiizása előtt a cádiótan ntondott bcsztdot. A 0uiia-modcflco ezomszíxíos twpoinek TOÍt«k érf ranuak \'is vitáa kiírdíseí, d(> ezek a jó öíoms7idij%, a roéHá-nvoísig ís okossájx BzcÍl«."niL*bcD he-E^jozíieíők. A romáii ajsásirók ün-iw?[Jölyén mondott heezWOaon kife-joztsro juttatta, hogj\' Mag>-arország-[tik kelt megteremtőn Í azt a hidat, amelyen Icen^ztül lí;tn> jöbot a nia-■-\\arók 6s a románok barót&ácE. Ziialiy Lajw rúdióbwzád^Kn han--,-O2Tatt3, lioj; cl kell ítjlajteni a rossz \'ídőküt. X iiiaij^ar é» a román aép jobb időkro ví^:ik ós mc^ni^\'t-látatlan a hiic, bog> nom losa íöüb habom. A romiin-magj-ar mü-velöí^BÍ társaság SSdntói íogadőestet rendoMt 4 níafryar kíkúJdöttclc tiaz-toletíro; ■ \\
Bevfn szerírii vetőmagot nem " kapunk az UfóRA-tó!
John Haire aj^ol k^>riset6 iu alsóház üifeéB mq^&rdezte Berin

külöO\'iBiiiisztertóI, hopy »?, UNBBA n*k gyágysaarobm kívüJ módjában
\'\'-- \' — *-—- ^ BzOlitani Ma-
merrídorta. ^ gyg
k é wi, tudja,
(Ín az UyfftíA aks«I41yorí? van ilyan ^yils^f aááilrtácábip.
Rövidesen felvesszük Svájccal a dipiomádai kapcsolatot
aor i&rüi bvájc én Ma- tö»jn di^űtníscitaí kitp1
^í jn ; ^űtnscitaí kitp ! c^oiatok ftíivéteíéro. Ha HTÍJC tí-: küldi Budapestro bErvabgt, u^yanak-i kor Mag>nroiT*zAff in kinevezi berni
kiküJdúttiéi
Kedvező mederben fofynmk kereskedelmi tárgyalásaink Orosz^ országgal
A iu»3y&r-szOTJoí g&zdasági ogyox-meny rnechete-szabbitasira És kissélo-6it£sei-e vonatkozó tárg^-alások ked-vozö\'tnederbon folynak- A tárgyalások orodniényóról néhány i»p mtilva hirataloá közleuiécj v&rhsw. Angoi Jelentés szerint aKfsgazdif pártból kizárt képviselők uj pártot alapítottak
A kauter jelenti Budapestről: A
V.-—-i— VÍ J-m&rtbóí kiíárt 30
sLBdaj iárt 3
k^i^6 kóíii T9 uj pártot alapított. -V pari ncro Szabadság P&rt. A párt roíotói BulN-ok Dezsó, Vétón István ".\'-9 Na^\' Vince. A Bentor tál
Vine. A Bento a tormánv oly
tónNínyjavafllat elŐkósíitóaéreí foglalkozik, mely szerint nom lebi*
Hathónapiböiiónrc is 22 milliárd pi::qó megfizetésére tttíték id. Sorg Antiit
Az uzsorabirőság.tukács-UsAcsa hat napi tárgyalis Dtán, kedden hirdette ki 3z Ítéletet az árurejtese-teswt vádolt id. Sorg Antal £s 17 tana Qgyében. Esicnnt a bíróság büoüsnek mondta id Id. Sorg Antalt a kOKllátás érdekeit vesz&yeztető bűntettben, ezirt ot\'hathónapi bortönre, 21,900.000 pengő pénzbüntetésre és 21.900 millió vagyoni elégtétel megfizetőére Kélté. Rub-ner Káro\'y cégvezetőt haromhónapi foghiira is 2,190.000 pengő pénl- » .büntetésre Ítélték. A tSbbi vid ott.it a bíróság iejmentette.
Ai iléleWndokolisa szennt az elitéltek 01 vagon swget és egyéb vasanyagot nem jetentsttek be, tehát cselekményükkel veszélyeztették a kozellátis érdekelt Az ittlét nem jojerös. Az adóoengó árfolyama
A pénzügyminiszter rparcius 22-én
érvényes hatállyal az adópengö ér-
\'.ékárlolyamát a következőképen álla-
oitotta meg: 1 addpjngo egyenlő
24.80 per.gívtL •
Homrer, sz UHRRA ui reietS/e
riaayíromigot Is tetkcresi
európai körútit sorén ,
Hocver, az Egyesült Allamok volt íinöke, aki az UNRRA uj vezetője lett — washingtoni jelentés szerint — európai körútja során tervb* vette Magyarország leikeresését is. Hoover az UNRRA-segélybes rtt-

S5 * 13 *


ló^IaUcozoit niár . . _ büjiüK>éVQj, -akkor 1 i
tevésre* itólték, de mi\'J ^
tok raorültok fel ollejfc, uj t Tűzött ki a ntSpbiryeág. tímmviwc nyert ujryanis. JíOff^ Jordanovics en| nyi^floknál, aki (jf feiji^oirtes \\imtr* sAitmílíúki aíjizo\'jyi- ii fol}^iane(tií kextélietj sulyu^ Tiái-okai sis^ftÁft., A nirpbiróság Jordauovjeb ouafete-;
Utpltsónak ;.Sinjon Fércet nap
kanizsai S\'£&bóinjstcr L PEIIKDUT bünüffvít \'itr^yalták. "Bobuori\\3ift-i ííoít, Tíujíy\' líAf docemben-ben, tat-tol ót fcÍJí\\-BZ\':rrteni akartait f
páteot^áhitTa, kiKpe
[MrOwí, lliutAn semmi
^!lc:i^ ■ ti\'irv/-ayt>:JíMfpR
miatt-pSel nr\\ni merüli, a i
clmrjfttBtte. >
Aióeszetó itéíetekct 6uhost>tt«Sr
ftü^ íltebbi ]
— Hvlrnbitfa. Mircias 21 I*I sztanfr
*sn ^\\p<iü» 14. Migyarorsuji td|e*^
közlcnicayflslc helyesen t köict&ezó ^ttfr Í-J 4 MagyiroríEifi teljes fc\'ixabniiiiif isifc űanepa&pja.
— A SatMr^tU! latéut JArtK
Váxbaló idfitatls ptotek estig loöíitritt
déhivujití e* urugiti szél, mely rtt*t|
!döt box. Egy^ö teJycc, fü^ 4*ofej
■ - " \'.AiiöiacrsíUetkissíe:
i. Kifáház, Tendísa, catnánd*— t un \'&d« cifcáJa -*z lUMÉapyiiíg ciS* .\' tálalt tíUíeifflei huzaaWMri ff^t"T kezdeU m>jtUa6b6i>apaS25i»ajttiapl#: ■
2 Védáttöel tUltltmi"
Hiányokat kivan végezni. eljárást
RSvidesen étdekcs rendelet Ját napvilágot: ar ieazotási eljárásoknál és a népbiiósifii Önjeiben sem a gyanúsítottakat, sem a tanukat, sem az igazolás alá kemlöt nem köti löbbe titoktartás. Ezekben ZL ügyekben ugyanis igen hosszadalmas volt - az etfalás, mert minden oerocn fel-mentést keltett ttott a titott&rtás ától. A tcnúdettematíct R*es ls*-via ipaságQKyinlBttiter a fccküzs-lebbl otsiszttrfaoáce elé vtsd. rémbimJr a rádiók
író/
& fövAmaban caZury, mint & vidék nagrobti vároaiibáo olyan
vcr«éHttIék1el^»^tóeágDthoz b» kell szofcéltotni. lUetöow bolyon köcölték -a MaraHr Sávúati Izoda mtttikatKisáwű, nBgy ^uk a faWőt-
£gy újságcikk nyomán letartóztattak egy „igazolt" hidrobbtntó századost
Ai «Uj Mwíyarorexáéj*.\' &t ujpeai i vasúti ősszekütó-hid féirobbantaBárol bos&zu cikket irt. Leírta, hagy milyen módon akarta Turánsxkv hadnagy meemontoni az őesaűkijtó-hkUt, de ezt fladi-Hartmimn Jeoö híra-táaos imímdw raegakadályorts. Hadi-Haitiaann Budapest ostroma-
l fr ^ fliá á
iHaaann dapest otrom nal nyg?wfrf?flft ^ t, folinrOirvuiása után* múlt úr júniusában Tisszalírt JU&IO-téfli helyén. Sopronba.
Av igazoióbííOtfaáK igasolta. i&-Icnt-kűöstt * dűojoktsíius hadee-a)«bo & zsebében roh már a behirú, mikor a politikai rendőrség tudomást ssorwítt Arról, liogy azonos azzal a századossal, aki az újpesti Tasirti •*azcköt6-bid felrobbantását véffre-bajtotta.
Bppoa elut&xni k&£úl6dött, ami-
tor letartóztattuk. Beismorte, hcey
ó lépeü körbe, amikor Turánszk;
hadiMjíy ^jaraDCSíiza & 111-es vwnt-
épitó század egyik szakaszának k>-
ifléoysépe me^ceadto ottweütwü m
■ Ósszekötó-bidxa. eJhetyesett robba7»ó-
anTOgokat. Autón mhant ti, bqp" .
meggátolja a hid époamirndéfaX. ■,
Nemesi az ojpaafci vasoti hidat 1
robbantotta fol. RakoerendoxAn is
ó vezaHn a romboláeokat. !
% Hírek & vitóg fdvároMibói A szovjet *s a dán kormány között létrejött megegyezés követkéz-lében Bornholm sziget kiöntésének beiqeiését egy hónappal kisC-bbre halasztották.
Tíuman íínöK íelszíSlitotta 22 arac-
rikai törvényhozás vtT^tóit. hogy 3 |
kOteiezö katonai szoiPAIairői sróló
i&rvénA mely május 15-én jár le,
tgy évvel meghosszabbítsák. j
Hoover, az Egyesült ÁlbrcolcvoH \'■
elnöke Párizsba érkezett az európai |
élelmiszerlielyzet kivizsgálására. Ar- j
gentinát felsiólitották, hojíy kéve- j
sebt) élelmiszert szállítson Spanyol* ]
országba, az argentin kormány a
icérést megtagadta.
- A Dowkratiku MA . .
A Demolmiikoi N6k Siö*e\'>sí« Ffrat 5. síim tlatti hdyifígeben 1 bó 24 én, v>-" aárntp déluUb 4 urakor Urtja Osa^óBvc-ttítí, tneyea részt vesz t Demoknükna
\'ts ettkteüri * aei ho^resMo^A tasok
sok szcKteitd r$r a DcmofenUkot Nte bdyt caoporiii. — K&ztarsasázl elo5-UUc, -nidy Zoltasoak niviupja atkalmi-böl tldrötló tárimot WfWU * udvctiéR, ntctyrei kftrotkeafi vilutsorakat\' .A aoárvuági EiRŐk Ur

| Antin segíteni kellene..;
j Mindannyian iisy vagyunk, lia fct-
I lálkozimk if»racróscinkkel, panaszkn-
\\ (Juisk egym&snak. Szóiakcrül minti-.-i:
j baj, utána ki elgpncioikoilTa. ki í.i-
; nyárul niosnlvogra, ki pedií Tállvo-
i tiosstva jafísQ\' továbli utjáru. Ip&ros-
■ sal ■ -•■■--«
■ sal bce7«lpcöx? KinioQdji nineg í anyag, sok ax 3doiK?iigós ÜTI. drf; | « k&lóiüi. DOI^OZIJ munkással boízál-i 2Rtez? "Kevés a fizeti f^s fíIÓ, hogy holcapftalAo oiuntánaküliró TÚJIÖL | Titriseti*©! -tolálkacoi? Ugy*oaz
| Tisitriseti*©! tolálkacoi? Ugy* | Kauyi sok ^unaaz után bdojüás i kéidezóskúduabe ú^ mo^Ardeici
i kéidezóskúue ú mo^ ] jfizdÁíkcidóí fgondolván azt, ^y Biuutfc «ai; jwl m«j>\')- -Sziíite xaa%-íűpódsz, \'mikor *t\'» aiaorolja u iií-natát. Kút millió «fy púr hitvány-■ iiyakadursb cip6taJp, T—8—10 mü-| Uo agy métór fássooíúia, millió ís ; OiÜliü u Ta&alós, u - jjuzd^á^ii Stjr-! szúm, a patkó, ar "istráng, a sötóíúk. i stb. ikfct nto^kórdezs\'i a pbeon e^>-f probtirMsionyt, ^akinek: a férj- doí-1 Rozik, Hát kérán, meséli az assiony, ide a piacra is hiába jün AZ ember. Az vsm *Mxnh*íon boaott -ut mil-Uón felül, kát gyerniakűco mi ée kíptülert n^j"ot ecj\' kic&it is *^>ftt/i ebudtx; valót TÚsóroljii. Otniüliú ogv tv-uk, 8—900.000 ucnöS a tejföl, burgonva W>—90.000 Slónkónt. üc mCs; la^yjan volna, de nem is na-íyoii lenét Tcntii, mert Ita az «nber lehajol érd^kK\'xini, máris akad, aki ráiievUü «s mo^reszi a%y téSoíbsi. N^m tudja, miívic aatentot leltet, ati i lkéjá íúk?
Az .asszony rám néz es
saMnmel kérdezi: -fiát maga nem
kanizsai? \'— DQ -AZ vagyok, eiotak
uieenvuiftatni. - - A kprmány-nak
Ls koD tudnia, -— mondja — nogy
ózok » licitálók pesti fttketőrCk S
sz autójuk itt üzokott állni a mellűk-
uUfiban. — Hogyan fcfirera? Bök
kenők mp;r. Hát a rendÓrséi;. —
Ugyan, tyjvan! Szabsdk^xxikcdnlom
ran. Legyint vs ebnagy. Utána ni-
?*i. Vesz esy ujüágot, betOvti üre^
kosarába. -
Klíondolkozya léplceduk Éa megüti fulenwt «íy alázatos hjwi?. Figyelek. .W\'ttúiága? uram, a jó isten áldja mer. kiaobnak. a Likáttból a mxxtyeai kőt. apró árvájával együtt, mert nom biron) kifizetni a 26.000 [»engőt a lakúéért, felfordulok, Bsomug>Tn retzem s JBÉitícjÓKOs urat ós SÍ. cJ6tU> "gönivedö töpörödött öreK anyököt. -Kezxo lolkom, menjeu fel a vároáházáni 6a kérjen £y<on»cgÉlvt. Hu nam kap, akkor «ífitm be* egy kérvényt ido ós ide, haíüntást kap a bikásö^tybec ^likozbea hallgatocu a keoettedjes st>-ai Marákat, rálaki a vállanra üt. \'liátrafoxdubk. Kút \' HZűrvczett munkásbarátoni mosolyog • a Bzpmombe. Hövidcn elmondom u i tőrténlcki\'t. OBSzenézneáí. Bonyulnak 1 rongyos munkaruhájuk zsenoíbe,
■ zik egy utcasepnj, OJJV nyidór, kút ;. tooész. Pár pillanat- alatt öfezegyuli
j tüsúcosaal btszéketŐ -anyókát ée a ruarkába m-omjuk a pchzt. Sohae I kt-rrénVozzcn I lö a pénz, fizesse 1 "ki a lakbért A méHöságos elszivar-
r
t. Méc a mai napig som tudjuk, rótt. Mi 3k>tvo euncnekültürix a iit\'iti kószönó szavai elöl.
Tía már együtt vágyunk, szoba, kerül & sze^únysóg és a uyomor i^. Elmondják a szaktársak, hogy sok-sok cííalüdot ismernek, akik formálisan éheznek, mert a férj nem kap munkái. Loíépitették a gyárakból, a kism übeJyo^bői, Ugy toszok, mint eki n<Hn érti miért. A —w™—u
.sraa
m^üso ffC^rᣣaká nincs suvac nem laű a mester ÉS & rülakozo , Tenni,- mert aianyért 4tá
adják. Ha pedig pénrtjh
akar roaní, akkor ntnea ar »
tcndcIÚ és fogyasztó, aki ygt An
fizefiae. sót mar tannak oj-varf fü
urak, akik adópűn^óbon ^aHAtalr
IX) a iniuikáe, az csak o^ndós pi>ncé-
ben l»p bért. Miért ftlHbtták le ■ •
kd Uí di


öntudatos saoirezott niunk/iba^.
Ehrűiá^inik után viaszafiT. -Ti? Zoli. aztírt. iiiiatoáí\'mvü a azaim<lkLTí«kcdelccn eite
sa»badkemstedi?lraoí I"?. HA okozója az irtíiútt\'ónak, a i vekvö dráuasimak, a. munkabér t>5 piaci ár Tej-bí-DxfutívwJiak, a munk:i- jt
Vsej/reg
nyotnormJL, »z «>tó Majd lű»erika kal;i-nonatí, ajuiyira dúhúMok, N«gyno-bewsn fajaititom /tkot i\'-s ctóudes-\'n <-ij):ondonj ;iokík,-\'h«p- a kát nmit-kóspóri i-n A SzaÍL3zcrT,i3eti T-JII.«-S Budapesten mi^állanxioti, bog> mic a t^ztulást folyamat tart a K»g-.i7-da[>irtb3;i. addí^ müidennnnui ttKncfínn\'-cuioíd illástul tartózkodni fogunk. Szinte e^yszoíie mondják: A;: nsim\' ííüszkón iwzítk rájuk. Eaak
Kétévi börtönbüntetést kapott Kindlovics Istvín
A oépbirósiíg dr. ^rarő-isnáoaa-tci^íap Vw-iQ^Jta Kindiovics István nágykaiiizaa.í szücsmcstDr népolienos ; böníifviít "A társjaiéson hieooryiláat nvert," hofi\' KindloTica lítttf óta ■voll :t8^ja a r-yiJaskenoztBí1 pártQBk. majd annak haUtIocnátT^>ÍL> után . il] t!itt f
l>Ji-Ó8«5 Horváthot 1 í-vi bfír^j tott-sro ifc jjulitikai jogairn^l felf^í^eszt<2>ün? ítélte.
Majd áttörtík Jordanorís Fi íliki il f
iiki nyilas f^^T tiúpullnncs bún A ébió
lya] to!jjs,itűtt feg>Tiiras júrtszalgifatot. iíizoavitást nyeri az is, bogy 6 tortóztalía le Húsz József böt Itotül jl
gy 6 oía öir.aiui\'rt. az Ipartostülot jel l«Ti. (.•inukét, valamint annak áke-apjáv A íetartóztatás nzárt történt, mert iK-vozetlek a Nípszavítt oiras-ták. i^tHrtóztatiisnk után míndfcettó-jükel a n-lüzeli szácwnkérő nzí-k-íioz űl\'itotta ol\'J, ahol megíeloló val- : tatásban rjszcsitctuik úkaL A n/p-biróai\'si; a _pcrbos/^iik lutjghailfía-tiVsa, után Kmdloficsot 2 űvi bőrtün-hüntaljsry Os ]X>lhtkai jopiinak 10 tri fclfü^íreszteasere itóte.
A TH!püiry«!í5;-L^ Hornith Rózáéi Iwl3to[]iiiaí>aród! ^azdálktxlő oílani TÚdírauitan ol.xidja. hog> Horvátii a hatalom át?útefc után belépett a nyilasért ha, üiiol rórideBon közsú^-vezotói lisrtsétíot Tiselt. Bizonyítást nyeri, liog%- Horráthnak nagy fészu volt a köíiniínka-kiraadeiijíoínél »is a leronték olh.urcolwánál i*. A oe>-
Rendőrt krónika:
Dkötoítók lovait
tesek két lovai eRíötorték. Kifteztetták padüsü
H
A I7J.503,\'I9t6. ItL/IO, B. M i
byrew (t
tapttou öntonnioyxill t8&*Mbb nrtne«et tHHél
! 3r dijat i
ctább ietsAro\'-
Fülöp Ferencné, Kinizsi-ntcví 17.
szsm átatti lakos ieljekMit*sc.-x erc-
iyes nyomozás indáit ísrFjfretien
személyek ÍÜ[kutatására, aki^ az éj- j
szaka folyamán a feljelentő \' padlását
feltörték és onnan ruh^níriQt, húst
és egyéb ha^rnáiati íaríyát rabol
tak d. -
Safát kaszája sebesite\\te meg
. Védátctöel, tUlítJioailata iíitsrelcrtonyaJ vajnr piocsrluetró etfogtan kfeterttei ti a UzteifitetR fenietesi célt scotgítö -e^ytt berM ortn mudco meateotso-ia\'Te oCttOOű »dóps(ig<i
Kranc János csap1, gazda szőlőjébe ment $ ahogy Üiyiiotta pincéjének ajtajai, a fiira akasztott ka* -szája leesett és \'XrancE jáios kezét xiíy súlyosan sej>esitetle ir,ejr, hosty ;icnnjí kórh^ba kelleit szállítani. A nag/ vérv\'iKzteség miatt állapota rendkívül s\'^ftyos.
oCttOOű »dóps(ig<i. ;|
3. Árasiuijf*sy bármely tö* efin^
fogtait .Öitdlfteí raujdea megltáWeflrfí
útin naponVAn* C2S0 adópse^c- \'■
Hadirokkantak, ludiútveeTclc ^ t*^"
Inát -i 1, 2, 3 alatti dijWdtk 50 szia\'
Wüt fúetiK .,
Ac 1M6. március 3-it tnegtíóiő id*T-
iceleUtexöt hátnlexokit túópíagbxapt\'-
illtpi oMsak teli tektntenj. J
Pdbirom a köiterijieöoclfcólat «fc h»y .saját *Metflí&Cü 1946. *ri ■»* -
00 31-eif d. e 8—12 ttaM*
1 varost puúas&gl U
iJL Kpttábte L cm)« bo az edaíd kouerflietbérekrc T hxttrozatólat ts díHi ó
SyermtewrencsétlaméB
Hollód Ferenc kiskanirsai gaz-
dálkotfyó 2 éves Ferenc uevD gyer
meke/tegnap délután a konyhában
játS74>tt, ahol édesanyja mosott. A
tísfjíu-a torsyha vizes kövén meg-
cs4»»ott is forró vízbe esett; A
fffSttutíM azorjisi ötszáltítatták a
tSrosi 4co2kórháiba. Állapota élet
veszélyes, ft remiörsée viz^latot
indított, hogy a vigyázatlanságért
kit terhel a felelőség.
"Hirdetmény.
Dr. P
s. k.
XíiLA potrtí^ai
Felhívom • Nsgyfemitta m. város íerfl
t«én Ukö we(6parf*í32i munkíwfcM,
cseWdeket, hogy nyiltir,una*«etettlfc v*-
gelt 1itTflWwi> köáfíKgittBi aiyoEtíiíyán
biTMR ntp ala<í -Jdentkezzeaek (Buár- I
udvar, II. líp^sÓ !. e«e-\'«t)..jeltiiUezésük- I
kor hMxák in«guil£il nuntE*»i°MOlviayu- ;
k«t. 423

91. tvfolyim. Ö».

N*Syk«ijM, W46. méroius 24. v»«rn«p

Ara 30.000 pengi.\'ZALA

Demokratikus politikai napilap.
dí rablú^ytíEo\'ú^t editáltak rlíbim az j k *izrft a mindenre |
Töretlen ut
ei iii/BÜti írnrr- \' -amely az üintx\'-riw^
!H az orsKöfbaii. S/ÍTUM páratlan. Tekintélyét mindön v ha.12 IKÜH 1\'-- \' :J5han - mfe; * lospcacrobb ídáőz-ratést-fc akti is - fe&nuríort*. A
ncsLt szocalistákka vizs^áljiik majd íi^la síilJxds^fri btáu! keil hfttLÍKt
tstlan \'^doz^t. «ti iának bosszúból i
i szoci»iÍ!>- csejí vér
kallott uiondani a Sis-fcaut Pari N^rká vasárnap kszdid>\'> ruu^^ti ko ei«ia- eíóct. A Biid»jJt©tr>>!
m inmpsasbb-rendű, ujjú Usmniteado ril^f kanxl-nilkAnak, unrJyb&n mittden júizitit-átku cmlK-r (élulemUjl mentesen
oldali rrföim
Sztálin nagyjelentőségű sajtónyilatkozata az aktuáüs világproblémákról
A népbirÓMj baJálos HéMeket hozott a Sztájay-bUnperben - fartos változások a szovjet vezérkarba
Az Assoclatad Pr»ss munkatársa t*gn«p meginterjúvolta Sztálin BtnAralisszIniitszt, >kin*k több kér* d*»t tott l»l. A gór&gorszésl y*li«látolckil kiposoltttun SitiIIn non vétaménytnafc >oott kifejuéat, höQy a világ közvélemény* (ehetetlen, hogy el ne itiljo ■ gfirög víluzUsok meghtinlsHásAt. A Qflr&g kormány msgaUrUsa egyengeti az útit György kirsEy vissz béreiére. Indiával kaposoictbin a an^ol ét amerlkii kOldÖlteég tafsyaiáa«l yslouteOleg nem vezetnek eredményre, mert a hindu nép vezetői a teljes fOggcrtlen-•eget koveleKk fndk siámir* és ragaszkodnik India faggetleruégének azonnali ellimerétébe*. kUÖnben pusztító erejú polMkaJ megrizkódtatés fog v4gbemanni tndrt&xn. Arra a kérdésre, hogy mftyen jelentősége van véleménye szerint az Egyesül! Nemzstek szsrv*zetén«k. a nemzetközt béka fenntartáséban, azt felette-Nagy lelentoségét tulajdonító* az EgyebQlt Nemzslsk szervszetének, hí a szervezet működésében a> it-Uml egyenjoflusag el««n alap&zik éa nem am az elvre helyezkedik, hogy egyik aOam urcikodjék a méelk lelett: Az Egyesúit Nemzetek szezvezetének míndezidefg stkerOR megőrizni az egyenjogúság etvét 4s hatékonyan scerepeH az áttelinos béke fenntartásában. Arra a kérdésre, hogy ml tdézté elo a raerttan! hábo- . mi (élelmet, azt felelte: Meg vagyok győződve, hogy sem a nemzetek, sem azok hadseregei nem tö-nkszemk uj háborúra. Békességet akarnak és a béke biztosítását (rövotel/k. Erről az oklalrél nent kell a háborútól fétal. A htborus fételmet egyes po\'ttikal ctopartot működ a*ef Wfcaí^elö, meiyek uj há> ^rus proDagandát terjesztenek. A atjtó feladata, hoay * közvéleménnyel karöltve, lefistetleoné tegyék a béke érdekelnek m*gosorbftását Arra1 ■ kérdésre, hogy mit kell tenni a kormányoknak a béke és nyugatom megőrzése érdekében, azt vftUuoSta, hogy mindan alUm kormánya széleskörű eUenpropadandtt fejtsen ki az uj háborút akarók ellen. Egyetlen lópéuisk som szabad elnursdni a sajtó.- és a nagyközönség rétikről a megfelelő válasz megadáséban.
S2- ; Töb^i ozer ion 11a laradiesom : • Haover Párizsba érkezett
2B Hoo«;r, Tnuiuin elnök sa?
- . kiküldöttje-, *i európai e
- • li-ai aaiei-ikai küzdelem #_
Párizsba Orkesrtt. Ki jelentet W, hófr mindwiüfé olláto^st, ahol arra pzüfc-y^ vaii. Párizsból HóniAba rc-püK, iLjijii onixau Pracúba, - Varsóú*> í~t>
A magyar kormány tegnap délelőtt minisztertanácsot tartott, melyen a minisztereinek előtörlesztette a magyar-szovjet gazdasági egyezmény meghosszabbításit. Ehhez a minisztertanács hozzájárult. Ugyancsak el* f ÍR adta dr. Kárász Artnunuk, a Nemzeti Bank elnökének a békeszerződéssel kapcsolatos delegátusi megbízatását. Hozzájárult azTgazsigOgy-íTiiftíszter eiöterjesztéséhex, mely sze-rini a háborús vagy népellenes eljá-rjsokbao a hivatali titoktartás alól mentesülést adnak és a nyugatra távozott közjegyzők megbízatásának visszavonásához is hozzájárult a minisztertanács. Gyöngyösi távirat* Moioiothoz
Gyöngyösi icOlflsymJniszter táv-MJtban OdvCzöKe Molotov szovjet külügyi népbiztost és minisztere)-n.Jiheíyeítcsí megválasztása alkalmából. A táviratban utalt arra, hogy Molotov mindig az elnyomott népek szabadságát és a világ Mztonsi-,:A-n küzdött és mindig jciét adta .-> magyar nép iránti rokonszenvé-■■c-k. Kérte Molotov további támogatását a hatalmas Szovjetunió es
V
Bencz* J«nő:
ílctrcü jsztomfö mowíttT:- nti»n:í ebij Nmg»tról batöj". rs
íőíraeias orkán
de t;>rmftt?ri7ir {\'} han#
^vtjió« aajpTJi- munka kiaeaimi2ö\\t p&riái szániára, do döbbunsíeB eV félelmes ruindszokn&k. akik mások munkáiárm k zatnatos ^ üniöltfBífl szüretelték. r:j hanjí Tűit, hasonlatos ahboz. arnit a t»rtj «mbcri sziv-ík ir.oíii 92Oxjus;\'artpil ittak kétcz*r íSZíendövEl w^-Ictt, df- ami\' eltorr.i- ; \' lottak, kárömtóri, hazuggít iotUik •
bcctix\'skoíták a jtzoci&íizrous tiszta oRibcrí tanait is. Hetren Avvel i\'^lói-t s/iilíítótt tíitar Ma^ynrowz-iíryíJ ■ a S/ociildeuMjkncia l\';irt» útja u?i*^ - -éptwn uaj, mint az igaz korai/:-ttíavtsésí kéica*itBíit!ind<>í «tja - 1" n&n.\' A kC-t hatalmas, r\'úksnt át-ÖÍPÍŐ\' u&znwíi Áramlatnak; cötkitüxw1 t-s tanítást* egy: az örúkélefü "jtDber-szerctot. M3
i ol-
M3g » lcgDh !-.-nf<":lnot is oí
Piri" megalakulása úte kowfódöU \'
iney; az európai .\'■!•;..■, A petyhüdt j
aikut^ -rállotüi £ei. ameiyndí élötot ,
*Hv ücnu-t H riW minden táján
:n-«h«lloftík. Ez n párt rótt iti ^ I
pjiinlo fűszere, ametv i« adcrtt\'ü \'
r*íútac értizMetiv. clórelütó pro-
szúri álliheratizmus alatt, d« Hprlhv csoadSr- és kaltmsi dOttiíurájáiiit idpjíbcn b. H^tren wofcndós n^- maltjáb&n tígjotlen lneiki^s.
._>j pálv^u - - ezt miadün becsületes embernek ől kell iscioruio _-— makolÁtianul tiszta murtítt, ininf íimilvon twrt* wnlvn cí.íUDtu3€öt-hen k. A tnaraiiiKlÓBág aa érték igszrbtzdnjrbSDt. A na^- uiűáilkotá-
hűk» lrúSD3UTCk^ WFf \'d- tljdoIHíin^\'. l
mcí\\ törrénverejü, aoha t\'l nem ííin- 1 nct^ mii a siláfijfoküí ragr kóct\'-p-azurü^ket betemetik. u ráhislló írek. 1 liz foku/.ottkbb mértekben áll aisokra nz t^sotöi ttj5unl&lo3cru, nmü*í^€ík wx ember noreinalc iiayn/Aj)itós&, i\'k-■tónok nwykőnnyittVait hirdetik. Az ijB7, megunnod, * bazur órükvc f:t-tíinik. -A hetven esztendő -alatt oiisr-s^ú.nilúJhfit«itJ2Q politikai párt • **
sorsol. >?tflütiió ititvnKninjál — iiul-
lott ti, óo a nnuikasok. paniaj nieg-dÖJithctctkínül, tíüitxiBJi áÍLnak ma >». Főttig ai^kat az állanihatakiDi miadon ereje tjmDSBtia. rit1 pro-
^^^SID tll J tUíuOi tllrLTlYZOvt V^líldl, VZl^
iaini,v ami öKikék\'tú, ami erősebb loivnál, de M níoinboiJitáiiiJ Ü». az
A munkások pártjai, igy a f>zo-cúálílpmotomta\' Párt i^, oppen idó-t£ értékiliaitdóságráá! fo^rít ritat-h»tat]aniijr polrtifcaí £s» táreadalini martennu. mert iu»xitnum«t íartal-mazza azoknak » rofcinfeoknak, «mi *2 áítaiánoa coiheri élet nw^sz^itc-?(:«; c< awdtöanyüístíw «l6rb8tő. Bflícs munkájának tempój* leUcsult »^;- mftjcvorsalt aszerint, aiftr. az íöjsziiní iehs*ó««sppk m^rferraii-ták, de mindig csak épiytt «fc *.oha-^ai TOKI hol*. Hi^fflMK inas?on(ldk-
bari o:_v sMinlélwTöer! ijfazofta !v.

A 2S-ikM raaflnyitó Eflyesüit Nen-zetek Iiirtoasáfii tanácsülésének 3-fk iwntja a perzsa kérdés
Trv-Tí- Lk\\ wt. Eiotsuií Ntsiiz!?-yk íAtitkim kgaSfiaítetts, liojry a.
tiius 25-én *?íj
jKinsa. kvrJtía a\'téngxsoroztt lbM7r.a-
aik pontjaként szorjpeí. A bizton-
wt^i taniíí-don B>Tnoti kuIURT.niin.wK-
tar ii> rísirt nrsx, itki \'Ininun nlnök
bl j fiíK
Zsulnnr a szárazfSMI sxovjet hsüserei fSaaraDcsnoka
,Vof.-/.M, niíuciiiL- 23 A *Mfjí-t ruinUütartttiwiv. íönlOS szen:6Iyi Táltoxáaokal hajlott vé^re fwycerw erntí eddigi- íi\';-ks^ób-«in. Vul^snin Ubjr-
iiokot helv.-ttee Vaszilorezkv tálxHTiokoí a. hadserej To%úrk»rt fónökivv; lisukor tóbonio-JCOÍ a AZiirazfóldi haíícíők Mpa-raucbnoliáTá, Kunv.>co*ot a tengeri hstderók föparaiicMiokdrá. Versínyint a léfíiorök í5paíajjcsr»káTÚ. Visinsí-lejt és i)o.1okanozűrűt bclveítes had-ügyniiiiiáKtorré nerezték ki.
A m&szkvti rádió Göríns búneirot
A mosítmii radi6 Görinc nürn-lvrz\\ Wih*!lcatásairó: a kóVctki-aő-kcl mondta: Cörimf Hgv TÍsefkedik, mint áltaibhan w; a natirnsue in;i-nidTánvainü viláetwrfec tojaoszt^l-Iwtó. ööring büiiöwstto; ucmsetlíü-ziles bizonyított tóiv. Ö.TOU az Sb, a Gestapo, a gTüjt^tatiorA mepszer-TTOŐje, ó ktíszitítte el5 a \' A Ina. uGmwVík ellen, ö
, iidók fe iussok keuK\'- rizok után m^ mivel vi1- dekezbötik az »z embor, aki ennyi bizonyíték után kóiyVlon elisnwmi hunösségéi. Mcnttftauui sora ctódör mond»nak. 0 a faüisat* aljaseá^r i-s

koli 1) ttírrti büntelójít \'S azt 97. :JHÍÍ Wlágot, ::\\oh\'et képviselt, vw ki teli írfcsii: a "föld szinírfii. \' Aíszonytüntetes Norvégiában Ői ii
Oslóban fiidralc-vó^\' a ditó kasok tnt&fOupwlltik o^ óikvió üpa nyol latjók be- -is kirakáwit. Tubb eier «a*daaíwi:oni -nein akarjuk a dolckmiuiluLiok dittsUurájAi- feliraui y láblik ujait\' folrcniclt-ft kikopó rak- \' m jártjára, úitörtt\'-k u karáont ús^ma;- \'; It kezírt*ík a -ijwiv.\'oiorBí.^jfbői t*rktnt<rt:
Budapestrőt
floJtytov fogadta Szegfű Gyu/áf MiniszterQaácsi határozatok
Mo\'oíov szovjet külügyminiszter U\'gnap kihaHgníáso.i fogsdta Szegfű Gyula ma^yir követe:, aki néhány íiüpon twlCl átnyújtja mtp.biióltve-K\'J a legfdsflbS szovjet tanács ei-i.Ökének. Az adópengő árfolyama
A pénrügyminisztír március 23-án vr:tnyts hatállyal az adöpengíl ér-i^káriolyamát a következőképen illa-pította meg: 1 adópsngö egyen!? 27.60 pengővé!.
Leszerelik azokat, akik két éve szolgálnak
A honvédelmi miniszter kiadta a rendeletet az idSs katonai korosila-!yok leváltására, mely sxerínl azo-k-.\\, akik töt>b mint két éve teljesítenek szolgálatot, fiatalabb korosz-. ivókká! cserélik fél Etek leváltása aiirt is szükséges, raer! nagyon snk közöttflk a családfenntartó. Ke- . .yettQk azokat hívják be, akik még ; n-;m teljesítettek katonai szolgálatot. Ez a behívás ftbiuár 15 óta mar \' r szlegesen folyik. Októberben az 1924. évi, tehát a legfiatalabb kor-osxtályt fogják behívni.

Z A L: A

\\%á6
Munkaadók figyelem!
A 6.4901945. M. E. Mimu randvtet értedében fetezótUunk
míndan municiadót, ho(jy munkaoró-sxOJts^siótet kizarolig ■ Ktk
aiervsietek SzakmakAz! BÍ2ot;«íg4nak Jlikiiázaban, Cssngory-ut 6.
atatt f»Uiíiíoii Mualtaközveiilő Hitnrtthiál j#I»nise be. Töh« munlíí-
vállklöt cWía a sxak«zervu«ii oUMkakOzvatitd utjsn e!k»lm«z+i«i *
munkaadó. Ellanosttbon tt 1929; X t.-C- rendsikeEéSBÍ ai irány-
■dók, flgy«l«mba vsva s 6000/t©46. M. E. szsmu rondalethwi fap-
Itttsklt is, pénzb*rs*g kifZiMiitó, su^osibb esstban internálás ét
iparűzési jogsi/onts is. ■ Munkaközvetítő HivaUI.
Vasárnap kezdődik a Szociáldemokrata Párt kétnapos megyei konferenciája
Mint azt m&r s. Zala ^íx^jrU,
Szoc iúJdű^ioknua pirt ICT-O^-OÍ fcou-
terr-noitijál ííft(O"k»niy-:«ia mi^a. A
\' kofei ^t i
Szmthezet is
a központ Marosán Qy
íívütó; kűpTÍsstót* a vitléki szerve-
jfiiek íótilfcárát k^ldi le. A kX-tot
ÍO Zcb VtoTttlíígMÍ ÜA
uay politikai, J \' ntjirs jcuiiiiriuis türcn letíupi-i, mefive! koujrníflszuara a vioélii j>á.n-Szervíwetei:\'máris bejaienteltfa. £r-kewisüktií dszáliáiolíuiTikró; u PJrt í lielvi SÜCTVO/ÍIIC pondoskodík. I K;-it»iUtsúiilí azcriní -hótfűn -ü:\'i-1 ÜUÍIT 1 órakor a Párt\' líí\'pg^üi.-üí [ is tart, amelynek, Yp^rtzúntAi. A!a-
— £rt«áiw. A ícrs*t»jmi» hí;ye£e«e \\»CTkanJ3
SytS/éslii » .m 2 4-^
E bí iyeusistf te 6r :.ip^Ast a b
tí tell6 őh
| a^ifráadhtaUncaéktje , 1:Iek Vífiy a dob4.iyíru<oiui4J. vgy ! ijsú 2d>hltalalníi aii-rcxiietilc be.
i -i*- és PolxZrí Párt folyó hó 23 *i dtí-; »: ő;i lO.ónkor fcaziujitö l
|
bisfi a tcereatedCi körébín indttw n ^ ucKyQ\'I matysi gycmetoti i érdekében: Az ÖJE/4gos gíffj-ís rii ^■. 3 mdlünlo*, áairtyhez « T~ ^treíkedi* ;öbb mint 60 ÍI "" t^ra\'lak hozta.
— Teberrat&fararozátl \' ^fjfx-c járatot indll raindea I Sieiné\'*\'- úi ánríialiiiás, — Jele
Szerdön délutín 6 TAGGYŰLÉST
t*ri a Magyar tCommunnii Part,, Megjelenés ítötelezö. A tagfc^ kit ldki ha
M iiÓI«Jtt f.b /« d. c lOto or, a vásártér És a szeszgyár icMtt tén
kpírtotai es sxamóíö;detc«t í hó 27+ fa 12 óraujr a ttdyszinei Qrtodl
Tá«o£ árvcréscD bérbeadóm. í3J-Ct
T-cdoroiwéiíl végeü kfislúa, iiscfitlreia és íudigtmdoiátt \'-itíOi ío;reodb<n is időben i
Í A VÍTOT bütertldéo eoieiíto U—
1 *$*&. ÉideUMn lehst Perinri Airf«*
»A?, Migy«-PK3 22 ■*

\' Majffarország közötti baráti kapcsolatok fcímélyitésírc irányuló törekvéséhez. Betiltották M pápai kisgazda-lapot
A Pápán Nagy György df- ícloiös szerkesztésében megjelenó Pápai Független Kisgazda cicnü httilap további mtgíetenéséta beiügyc.irisi-ter 14 napra betiitotta, mwta lap c hó lti iki számában az ország itQJpolitikai értfekét sértf-küzIeméD)! tartalmazott
örízetbevették, majd szabadon engedték Éíiássy Sándor volt budapesti főkapitányt
Éiiássy Sándort, a íjudítpesti rcnd-
dt&ég volt főkapitányát ía.ukíat
Hallgatták kV Üain Pétéinek, & ma- \'
gyár Gestapo í&íökéaelt tárgyalásán,
íwlialigatáss után őrizetbe vetté^ és :
besxáltitotlák a politikai rmdí-rscgif.
Miután megállapították, hocy feijfi- :
■ ieotés ellene nem törtcnt, fasista te- ,
vékenyságet pedig nem láitak vei; |
szemben bizonyítottnak, a rendőr- ;
ségröl csakhamar elbocsátották. |
Hafihs itáhiek a Szíójay- ]
bünperpen i
A népbitósác tegnap dííeiítt mondott ítéletet Sr.ójsy Döme, Rici jenö, Reményi-SciuicÜer Lajos, v»-íamiflt Síáse Károly üyében, aki-Jtet golyó áltaii balálra, rnig Kunder AntaJt éietfoíiyHgiar.! kényszcnsufl-kAra ilélte. Kimondotta nz ítélet az elítéltek politikai jogaiktól való megfosztását és vagyonúit efkobiását, AM helyett mist temettek ef
1944 december 23 an Kaposvárott eltemettek Csutorás Lasiiő zászlóst, afci a2 ottaci hrdikörhíz-ban hajt meg. Annát rendis és módja szerint értesítenék családját, amelynek .tagjai rcsrt vettek n temetésen és meggyászolták ho.\'.:s-tartazójukat A csql&d Icgna^yotti megdöbbenésére néhány nappal ez-eiött megérkeiett orosz hadifogságból Csutorás Lászió, afci megrökönyödve haübtta, hogy ct cltcraci tét. Azonnal bejelentette ezt a sie-kattan körülményt a rendőrségen. Köztisztviselők küldöttsége a miniszterelnökségen -
Balogh István miniszterei nGfcági államtitkár szerdin fogrdu 2 V>z-lipztvistíök küldötiséget. A Icözíiszt-vi$ejök nevében Gyurkoviis Káioiy ncmzergyü\'ísi képviseli- aii kérte, hogy a köztisztviselők fireíését olyan aranyban emeljek, ahogyan a kollefc-tív szerzödtó hátáiya ala tartozó szel-- [t<vA és fuikiai munkásokét caeiik.
A magyar élet apróbb hírei:
A- Szövetséges Ellenőrzi Bizoii-5ág beleegyezett abba, hogy Magyarország felveheti a diplomáciai kapcsolatokat Törökországgal. *
Hagy Fwenc tnÍDiszterelnőíc már- j cius 31-án Pécsett nagyszabású be- { szedet mond, ahel yáitlja a karreány programmját. Beszélni fog a reakciósok áltat agyra jobban szított antiszemitizmus olten. A pécsi beszéd más aktuális kérdésben :s döntő állásfoglalást nyilvánít *
- A B-lista kidoigowisa as igazság-i\'tgyminisztériumban befejeződött és a rendelettervezetet a miniszterelnök tegnap kapta kézhez.
s
A kormány rendeletet adott ki, hogy az ország területén március 31-enéjiel 2 órakor a nyári idösza-> raitás lép életbe. Eszerint március 31-én, éjjel 2 órakor az órákat egy órával előbfcre kell igazítani, vagyis jz emiitett idöpontfeao 3 óra lesz.

A KUiiSZ tatíjp-öiásíui iuMoUuk központunk trí!«ítcaiiak d^adssáh-in a í.\'-róras k«r;-3ked5ínrk nfxetót s n:í viUiüki fcor^kodők ;«»[» oiondhö-Miak rtiási, niir.t boj;.- türchneücnüi Túrjuk art az időt, amikor, a gazda-séiji st3»)i!it4i eKrkozt^vel núíuiik is — miat az északi SÍ^JCÍSIÍÍIH álía-mok!ffln ~ a fcil5dú termelő .«3 fi rfók
Krtnsi rffawóceek voren
krreakedeleaiaiel abínti .a jb
i Ilii
kintettxu, hogy tnth jb eredményese\'í.btín tuÖjilk a í Xtjfe, Tiigsí fukűii unizu^uiik, úrdök^it wsíín -cTítt tBrtra, a iánRt*V:3 és fo-gyasztis iKarartaUui IR2XH t^-i bí^i tani. Nem ktvájijuk. chelyütf bö b<ai vixatni, hogy a npízda ÖKŰQIS lja a jttóKf^jOv" vifo a kcrofilíe--Hf:. iok ágáwin is noiu volna-e taUíó.; annyi" azonban bizonyai, hosíy oly ssővüti .-iotok, meíyei. bi-bú^\'rtcloiüistcxett, vacp- korrupt vo-zotódbü! faírnuizó deficitút a KÓZCKJ-N\'-fí, lólejí íí kűre&íoxleieiu \'adótir-hoibúl i(ó;oIják,-ajóvóUai fenn nom tartiialok. A k^nsilíc^ókím nem kér többet, mint ami m^Dknak jut^ tlo ragaszkodik ahimz, hogy e^yotűí) osítálvoai l<^5\'oa B^okoak y jogoknak, amelyek minnt»i* magyar ü-lampoIjcárt\'íiu^íl^lttQU. A. Ákí
ncai is\'atIora;\'inyoKhal uj előjogokat. Azok, akik. minden alüaliinl ivl-lia^uiáinak a kur^sifcclOeibuas ron-gttlst íokoBisira, töbhnyin- W-\'ÍB á
, t
t :i konstktdclmeí. üzanjüJc: űlt^ volt a- ksrüskodp&rn-
lattc!tíJ3tK.í! A tiszteJr öía^ar Tte-J .^ikL\'dotem koráíitsocí ellenzi a axö-Tettc-.*xpti ÖSZIUHI.. do úvtiajdek ótü .küzd az áLjzöFuikjxetéií ellen ;\'« a, íöv-iben iwn foga tűrni, hog\\ áo-:iiokralik«ft cégier niíis^ bnjva Wy«-ack, vag>- ViwaJ>b klikké cgyoni ci^deJieii- szolgiíó áiszövstkezefck mü-ködhesjáciiík.\'A deniokrácia. neoi líir-Ji.^ti^hojy altnmfci j^lözarakat haű-írortatvn"tuit^!n,fBek áronon j«. aktic ;Í n>iias ntívole- csöiffiró^vekittit feo- furafcodíak a hivatísa maipislatkj álló ma ^,-ar koreskotieioEt soraiba ■ JÍ akikm\'t klküszüböl&MH- az érdpli- képrisolotsk elsóran-ju reíadittji Itüzé K>oíJ3
J
XIV. Iajos nag> mmiáKteiv, tío!- bí?n snuitcienül\' a hoÜaaöökoo JÓJ- la^3 szcaiC\'i. hog> kifürkéssze, r»" iftt<doa let! b kis IH^} KntiSpa vagyonos noicajVivé. iláaiaríisan rájött, ltogy e kis ország .^zdajrsá^uiak alapjút nem sívúr íoldjo, hinsra kereskedelme vetette -iii^r. Cclberl őzért uomzefc*nck fijgyelajét a keres-kcdslrai^iúlyira hívja fel. A francia Ji*:p akkor mes: is tírtette i«krj\' mi-niszwrt1 intósél.
Mi is L-rtBÜk raog, kü/.djunk ü«i-kadaUiin ciiergif»Tul a mag>ar. korcs-kcciclcm is CTvel orájúi^ink jöví-J-VTI. Nőni eieylieti kttíírüidíc;. i:^ itözgaz-iasújp analfabéták ugy Vilik, í*ojrj*s a keresktsieletij raí.\'gölrtrt\'^T\'l Urliet az országot ujjátípitem, wak tiaikan, ezemiyeii\' racgkúrdczzü):, vájjon ily múdszerfkksl táhot-o kz oi-szic; uúéi»prUísél«>7. oly nílkülöí- söíőldi hitolekbl mt^eee-t^núnk? Ezekbe a g>oiuan i\'iaei prédikáka fcorhan (urHónböz » -^ tacuisst*...« ketdptü kl&ssBikuh latin knzmondá« sxa.va.it mtórzük, nsely- uiagvaml iir> hangzik: »Ha iwllynííi\'ü voínu, hökrs inHradtiíl TOliltt .

Az orosz katonai parancsnokság
300 felszerelt lovat bocsátott
az uj gazdák rendelkezésére
; A (?gna;> luet^artótt. fóispóui *\'.r-tek^KÍoten i;. MolrjÁr J6/.i»íf, ai.i ! a tőztííoliiíézC\'S1 kor(ná«yt»ixtos;i is, j
oi-osr. Jcatoiiái parancsnokságit je-i—*.-^ tnpott, -uiiutybcn tifejtik, Zab. Tártíivgyit uj tfusdúi. n*-JÍL-\') tíiljjficn felózoreit iovat
ioiiísre ^ luuokálatok A főispán" ^ n iorak e!trás fffl*z*H)ort az orosz katonai hs f>ondo»kooi>ák. Az értokcslí\'t réazt VGVÓÍ na*s>- lelkasodésjacl logadtík főiajwni\' bejelentéit és liosszaü f\'-l tettófc a VínV Hadseregei.
Újlaki Kálmánt ietartóztatta a éii^é
L\'jlakt K«lrnún >
ismert alakja tol; a nyüati ^
kí;mske«íói tursaüalmönak. A k^iel-
kiiícoroticnebb harMCsoló. katnutrok
lortozctt. aki, mint azt a né]>-
*ádin»iű\'Ki:) feltünteti, a i»-
sipíía uralo-ií titoL-* ű tSKtentlojt;
í alatt haúUcua ya£>üura tstt ntsrí.
j 0 TOIÍ az, aii N-i^ykaitizöa kű/^llív-
* iM^áiiak cúljr.ii üoíj^álű ctikorkúsxio-
í Ud kiaziíü ivottá. Ua-jc^áni^ ahoí egy
} «lia,gjort hizíían r.?jt;ae cl. A „baj-
i c-íiii hatósH^l; tl^ltl
— A ffetMroUg* t^e j«»o*. . Viibató idfijáiiá szombat esú%: mént-
f&bb fd6 5b ht!yín"«ó, a b6-l
niiratWeigKp í
S-;l\'6*35 kor a hímér-iklet +7 fok Cdsiss
Kedden déiu-en 6 óraicor PÁRJNAP
e SzociéJde-nolcrsta-Pari belyiséfliben
\' íVesen latnak.
ii hatósH^l; azonuin incgtal^lttil; a cukrot & trcmészet&tta fcíoglal-ták. í\'jlaki Kdluijiiij amikor otínok liinjt TCtlC. fagyveroa nyilas itórt1-stol^álatosokat Tett maga :xulié ts" a ciíkorki\'szlctct TÍsstahozta • Kagy-J^nizüára. -A. i-engetep,cakorból ázon-bati a ir-ihisokűn kh\'ül a ííik^ság eg^- grammot sc\'pi kaj>au.. A politikai rendőrség Ujhkmal Uiríoti báz-kulHtisa nsygL\'iKi cioctiüvruiytl jún, meri rcngoíec; olyan holmit laluitük i5i!a. aimí tlej»rtáH keres saiteri ttilajiJomUilt el. A mpu^yúiz : Hz eddig invniiíJ.wi alülv ler;> l\'j-! lakit lotartázUsttii. Brú^üiíísüilk .-*»;;-! mit a népUrús-íf; viif;>"a]ásáji indit-| vüuyazni íogja ipari^azo^ványúaak és -tcljos T*2j\'on

51, tffeiywn. 30. u«m.

N*gylc«nirM, 1S46. március 27. M«rd«

Ára 3O.OOO pangó.ZALA

Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bervcze -j*nő f&zerke&ztó.
A teheráni rádió jelentése szerint a szovjet csapatok \\ Marosán György
megkezdték kivonulásukat Perzsfából i ..^ff««
"• ; Part- zsúfolásig au^tolt IW;VKIW
Az EoyesBIt Nemzetek biztonsáfli tanácsa ma kezdi tárgyalni a perzsa kérdést — Tito Pozsonyija utazott ; ^^^ ,^T\'p^rTÚS^i
Az Egyesült Nemzőtök Birtonaagl Tanácsa ma délatfitt H órtkor folytatja tarQvafasaH, ami greenwichi hdÖJierinl délwtín 4 órának felel meg. A napirend legfőbb pontja a parzslal kérdéa. A daJeQihisok ffleg-éUapodttk abban, hogy a izovjtt kdldfHUég kéréaér* az Q16st 24 órára #lnipo!ják, mivel a porit* Qgyfcwa nlacaemk btetoi iriesfilánlk. A hitfői megnyitó Ql&a puartin formtiltásokból étit. A pertsa nagykova*. Huwln Alteh kijet^nfeUe, hogy a azovjet csapatok kivonulásáról nem kapott értesítést, sem semmiféle utasittst o»m kapott Teheránból, így a r&geob! utasítások alapján készítette el beszedet. A tefaeráni r*dló tagnap «ste bemondta, hogy a Sxovjet folytatta a ősapátok Uvonáaat Pemtabá*. Erről azonban aa*mi ériétOté* nem érkezett sem Washingtonba, sem Londonija és *xt a jelentéi nem is erősítettek meg. A Szovjetunió eddig nem válaszolt a ponttá Ogyben hozzá küldött jegyzékre «em. Londonban az • falfogás, hogy bármi tartáWijékis Teheránban, a perzsa kérdóut a Biztonsági TarUcibin le ketl tárgyain!,-mar «xé*t is, mert az angol és amerikai kormány szeretné tudni, metyefc azok a biztosítékok, amit a perzsa kormány a szovjet kormánynak nyújtott a osapiríok visszavonása fejében.
Tito marsall vasárnap este Prágából Pozacr.yba utazott, hogy visszatérjen Bsigrádba.. Pozsonyi ne-hiay órás tartózkodása alatt kitüntetést vett át és részt vett egy gyOléson, melyen tetWvU a aztáv nera-zeteket, hogy védelmezzék meg szabadiágu&t, t«stvérí>é0ilket és a osatákban megerfisrlett egységűket.
lőtt Iostúrje«e\'münk otciötoru sxi. hog3 a uraspiu: élet rcuitjál, ic-Icttói -a jövó>K ftJtúró hatalöus UJ-satdui Mjes terjoddmóben iekűzól-liííisüt, pcdiíT a;inak minden egjet moütittta. mí^siiTlclcDdó uünutiáis roll, í\'íia utalás roll mindazok rv-ó/jirc. akik tajiú^taloDul rorgődníJí-akik nom tutinak, *aj<^\' \'»em akarnak lkd
, aj^ e arn abtia .íz uj vílá^Ui, aiodv a.- ouiheri v)ct me^ixaisültóa ldil
Budapestről Jelentik:
A földművelésügyiminiszter nagy \' akik ilyen següséíjct még nem V.zp-
beszédet mondott Esztergomban \' t*k voiaa, forduljanak bizalommal
* a Vörös Hadse/eg helyi alakulatai-
siet az uj gazdáknak
A távoílevC Yorosüov marsall he
lyettese hivatalosan értesitette a ma- .,_ ,.__ e>„„
gyár kormányt, Ijogy a VÖrÖSHad- I er6s. deart a tolonCbázi zárlat míalt
Houkva leaz a világ Isgszebb
városa Moszkva, március 26
Endru ünnepéirt remkuétt, i
A Siovjet köztársaság ez eV áp-lílisápan Onnepii Moszkva atzpilá-siaak 800 eres évfordu£ő|át Erre az aixalomra nagy ei>*készületek folynak. Tervei dolgozták ki Musikvá uiisepUé&íre. Az uiiáépiiési tervekei . -^. .-. . . ,-.
p g
íorditanah <*s ebí)Cl a ccíbói megkeidlék tgyniülió Ucsemets üJíetéséL
Elfogták Hihaitovics tábornokot
Selered, uiBiviiis A liudapeaú jo^oszlár kat
tcsie oaigoiu ^., aaireit evvenez ■ ^ikai/ gwdasájíi ^ szociálpolitikai raár siaüioí. ir>onu(Retilális éptlttt \' t£reo rosaz~utoa járt. A* onxig ioi-m\'gtiiotása fOiÖdílc. Kijsieiiiéss i t£*i»dult «i kon^ztűlritte a. íőld-stfriitt Műí>zkva !ssz 3 vi^S !*£• \' reformot. Az a íöldroíorm, mcljot j siebb városa. Az u!jk, u\'.caí; és • \'•>■ nemzetgyűlés ÍÍJÚ^ZUT tn^Bzarazott. parkok csinoiílására nagy gondet í pem# Jehetaít Uikílotes és wuok ■ - ^ár í \'"riranyaj- hok Yiesütüoi us törwjnp-.i\' ■ telwiséíí fordult oló, azúrt s;\'.ük*% : nta arra, hogy a ncfn&t(Q\'űI£v uübl
Alcttarban clíc^tát "Bazya
vics tábomoiot, rolt jugoszüv mi- j
níszteteloöliüt és 11 mafrasran^u ka- .
íonatiszú;;, atikot háJxjrnp bűntett ;
& hazaárulás »idji "miatt álljíanpi: ;
r»pfairÚ8% cte-. Erdetass. htKq- Tito :
r»rsói tartÍKtodwa alat: kijeién- ;
krttc, hoíTi\' llihailüvicsyt -A kfizolju- j
T\'iben i-"iri/.oU* fvwj^c runni. Müüatt ■
Tito Varstibm wll, Müisiloric* ^ :
ju^D3/l«T hatísá^ot koaére! teriih. ;
I\'otics, J npusztám Tolt wa^hinq^otu í
laff^köTcU; a iehiriceítiiláiíok birú-r-e !
fclKriw az Egywült Allamok.kül- !
i^yniioiftztriuotál bo%v iépjüli i
töJ\'T<*u^^ ho^KOQ, mulv^kkul : rx\'liülc nzon bajoköai o •>6 aielvek a föklrDÍonn konrsEtüiTiti^-avi tónÓ előfordultak. Ez a törrö»yicr-rezot- u JÖT6 Iiút foH"amán a neot-zetgyülés d*: kerij!. Eszerint * jotf-lalonul olr.7tt ú* 60 holdat kiterű paraszti fairtotolovt Vrésxa íoQut adni ftsokoai-, akiktől otrettók. E^ hasonlóképpen másutt losznok kár-pútolva; akiknek » jogtalanul CÍTBU régi földjüVct nem lehet Tissza&dni. A jöTÓ héten s ncfnsotgyülés rií-kurdi az érdelcvédclaii tönrénytiPi
icüzbo ilihiiluTÍü! -á* társai c-Ue:i kúBzütú haasuírulÚBi por ..üg>\'ébcti t*s artjandí módot\' a per taimlaiányo-i&ásám. T&lamint azon aíma-ikaí usz~ •j-k kihallgatására, akik. 1943 §rcp-i«nbertíl"\']941 decemberi1^ Mihai-ÍOTÍC\'WWÍ őíai^ek.ittntépben álltak. AllitóLat\' Eiacnhowcr íábornok é»
ívja clisraea-te MihailoricBnáia há-
el akarják hagyü hazájukat, azl üg-fttw, bízzanak abban, l\'opy érdeme" icsz élni ebben a- országban, tx senki w. gov-dtUjtm n kiaándotiásra. Hafiét-c! H ma^\'ar néptől tvgg* hogy miivon ]tsz vr. éleié. Ha \\i<ry ;dcariok, tesz iatti Baabadsájí eV* Kíoeiális élet. Eat aaonban csak niuntáraí é* bcJviáUAsöl lehet elemi.
Ar adópengő árfolyama:1..
ApéciOgymirusztfir március 26-án érvényes hatáilral ai adópengö ér-tékárfolyamát 2 következőképei! á7!a-püorta rneg: I adópengö egyenlő 30.20 p-pgűvc\'i.
i Hadsereg segítségére
előtt a cseh nép hóhéra
sereg Magyarországnál sere bocsátja néíküiözhetö Utkit j földjeik megmúveles&re, főként-azok- | nak az aj gazdnkcak, akiknek nin- j csenek lovaik. A Vörös Hadsereg j főparancsnoksága már ki ia adta &x \\ erre vonatkozó rendeletet volacncntiji \\ Magyarországon tartózlcodő szovjet ! katonai alakulatnak. Azok a gazdák, |
Prdga, március 26
Kari Hermann Frank, Cseh- és
Morvaország egykori nátí-protekíora,
síimtalaa cseh hazafi höhéra, pén
teken állt a csehszlovák nép bíró
saga elé Prágában. Frank elfogult
sági panaszt jelentett be a bíróság,
a tanuk, sCt még védőügyvédje ellen
is és kéne, hogy Egyet tegyek ít a
nUmbergi nemzeticOá törvényszékhez.
A bíróság arcátlan kerísét elulasi-
totts és megkezdte az ügy tirgya-
ását *

rA nagy szovjetnéppel ki kel! építeni kapcsolatainkat"
Siakasivs Ái\'pad v>.sarn;>p Pícstit mondott besiídéocn MagyarorsrAg Víilpohtikai kapcso;.ií2iv3l ioglalkc-2Ot". Eur6p3 minc^:; ízab^dügsic-retö -tiépévet ha:áts.^iiO*s testvei i vi-
juli nyerni a Síavjemnió bizalmát LS barátságát- A Siívjemrií- birodalma haizrairJcis tr cs etí nitCnk magyaroÁnak ví\'árusai; W. k^i! is-.Tíerni. A itagy sz-jvjtu nípp;J ki kUl építer.i kapcsai iíiair.^ei. CscíiS2:tív-á-kiaval voítzk és vanr.ak vitáink, de abban ramínykcdllnk, ti^zy i-íltíssn intezhetjak el e;en vitás Sccrdísekt;. Ausztriával mr.es vitánk. Hid akarunk lenni. kelet is nyugat k32fltt és ennek a hí urak sziiard pilisre a magyar-EZŰVJSÍ bürüsig l^i-riétfőn elindították ax első UrtRRA-száiltímányt
Sregedy Masuk Aladár .Magyarország wasfcifigtiT.i követe körülié a kormánnyá:, logy zz UNRR4 március IS-án 14 :or,\':a vtíjyesárut ;n-díto« utna1-, mircius 28-an Hallíax-*jó) 546 ionná snit, ápriiis elején Philadeiphtótói 110 tonna zsirsts-lonnát és ^90 lo^na cukrot, április má$odik feléhen pedig Nortolkból 183 tonna zsirs:£!unnát és 124 tonna tejport kflld Magyarországnak. Bedé István lóridon! követ arróí érttsltette a ítormányt, hopy 100 haromtonaís teherautót kQld Magyarország ré* siere, ameiyek*et még ebben a hónapbán elindítanak Londonból. Kivégezték Deli Piroskát
DeJI Piroska nyilas ápolónőt, akinek halálos1 Héletc már régóta jog-
végrehajtani nem lehetett, szómba ton "reggel a Markó-utcai fogház udvarán kivégezték.\'
Kedden déluUn 6 órakor PÁRTNAP
A Szociáldemokrata Pórt helyi**fféfeen Vesdégeket sdresea látnak.

g liaztclctbcntaiiú-.
k-jtfcztab^ (-mberi élVrtfA Sííki-n alipeiik.
Marosai! Gvör»r>\' jí\'ni a^ ifjusá^Tü! szólt., íeksúLi a nisy>Tir ifjakat, ho^r Tctrv ;iú!(Íűt a SZiAI tuarvozetérúl. mert v7. zz ifjtisAff nasrvworu munkájiraj t-í ícxQa. hozni s szabadságot ebbe 3. íekülo OiSxáiíbiL Majd a háljonii j*,zjchúziis»l íot?lalkoxott ús 010^-állapitotta, hoi^ azok as ombeiuk. akik iKün tudnak-belotörttni az oló-reíőr6 magysr deauiokrúcia. munká-JÚIKI. liálwnini iálaianak tó z lei^ü-tsöbb politikai differvocíát is, alól} a na^halalmak VüzőtL elk.irüüiíjtól-IÍUIÜ] í^lmorüi, uzotmal tankokkal, lauti^zúilikkal akamik clültóxut. !\'<*-tllfi — mwidta ~ - nem k-sz Íuíix>ru. Mioiia^i ol>-»n lisltíítci, ÍUIVÍÍV háljű-rum Toac-tne, bián\\zik. Sftm ajjvaifi, st-^i lelki, sítn katonai ídWtolí* nincn ma u JuUaarunal. Mi t^zocbii^ ták iM-kérc játsxunk i» mtndoo ímíif-i;i/iokat, (.Titokii. alüriiujikat a bélu* síuipilalába áll itott-ak, mert i-sai :■ I\'k szolgálja az ctahoriju\'^: pvál
ftttpondta, hoey u
,_v —_.j-jr XóTgyBiSűóii, űod ó
mint )33ütiVai üsyúiz szcropcit, Am-hróz> volt kabinetirodái fÓoÓk és
niazto og}bohan>j^E<J ralbwn kitűnt, bog> Horthy ieffíóbh &z volt. hog; ÚJÍT az 5. mint csg já éiotfA ÍOTÓibra hirto«iiíi.i í^ ozf-rí lítOO Vc. «zinaranj^t koirfítt ti
nerr. ál] nuir senki. tAbornokai olánihúk t-s eltítr TOÍÍ Sz&aain&k mcgjel(7natít, Iio^ a icEhübh emberéi »*■ *»küt u^rycitck <í liaza-;uulúni. A Diunké^uhoz (V parasztokhoz, ukikd risiont 25 esztendeig1 6 árult t-i. nem mert íordolni, ■ nem ült\' bizalma hozzájak, meri nagyon jól twHs. hojrj-\' ez a utpn\'~ leg, amcíy urahrn awl\'atinyK sacn-vrtiett e amely ax eg&z álom terhit vállán Yiselte, «om kér svm JK-161c, nom uraltn&hö!. Majd áttéri ti ÍOJ-iiióWn helpolrtikai kririBre, a melyről mt^rállapiWlti. bocj az s (wlí\'tika nerit n demokrácia, rútsága volt. VitathütaUnn, - mondta, l»og> vannak fo-onnelcboteíre^jek. amrfj^-ket cgj ÓT alatt teljoBonkiküsiöbölni ín lűEutdcni nem tobetűtt, aoji úrV tv*tó is, ha számb&vcMxük ebben az országhan Icv6 belső dtertiúgct. Különösen Zala ránni^j^! mutat ozen a ícren sötét képei, ami abból is kitűnik, hoey a 21 kizárt kágazda-kűpriselóból három stsrármag><Bt. Majd s kinUvkérífcer&l beemelt, nwy-álwpilotta. Twíg> Tsialiol Auaitria-ianuicíjclent ess jól táplált fiatal-cmí>cr. munianökái király «j cnv cc«» urak mám inogmoadaítAk és tannoskoztak. Tudjuk, jól. hocr exek,-oefe «z óráknak «cm a király kel-


Tavaszi szántás volt
a, Szociáldemokrata Párt zalamegyei megyei kongresszusa .
gy
aniíáún as/.o.-iá!<ii"!r\'*i" óresjödTC az uradalomból ás a tíyir-
don tartják ruimyei koa- * Wl fcidobva az nrok aróléo TOH jo-
, ki»unyolták roínu az ] .!?uk meghalni, most lü\'rz-kézben, laa-
ú díí&öé műgí ] * riltt Mdl k
most
kuÜdin volna az eróssaV. Pédiíí tnost r STa-jáfe, CAin.ujai a tvrtene ^ííúii pontosa bí iör- j Egyformán *rüion hordjak *
xösen rürtíi Tt3na az utj^lrőket, amik-in belül e^v KTOO át haJsdniok : kí\'H. nzy- tüitek-e ki maguk <*16 célt, amit pl kel\' órai, yagy csak aí>-szer \' is mopkéríloztók-c, hoítj- hát nukod. io hatmillió füldhOsrat^dt nyomoniíc \' ma.í>-ar, mi az akaratod, jonnV Iá- \'. tod-p. a mi mtmkitnkst, .eüiek a tíz- ,
maztásszooy \'bolcwzól a törtínoiosite, ■ akadályok, :
íván munkás tne^mortdj,! ré- ^°íí ^
"■ poHtikánkröi. Azok, akik <
■ ismeretien tettesek Tiítíirtei; és. on-: nél r«:jytntnnyi;éí;C szíppsnl, gyu-iát ts ékimiszen raboüak el. A ; rendórség n}e^á;IapÍK>ttat hogy a . .. "K, hegy bavo*y ; tettesek a k&;;íi zárt feífíszitelték haiártóan az ctt lekvf, 87. : és i&y hal0:t;ik be a heJyfségbt. A bctöífikkézrckeritéséítitsindcp iméz-kedés: rcűgíetíek.
Rablótámadás
Szalay Zsigmond pincért és Szi-vós István halfccreskedct Ezomba-íon éjstaka, miközben íiszslelémen-
,, w „.w. „,v»»8.-. —.. . teKnégy civil egyén raegtámadifi.
vasúti tüttés aljában 7 gyeink i Dulakodásra kcjfllt közöttOlc a sor.


Ha
Túlra, , gy
száa Nagvkaniíáún kralát; szabadon trtj "rösszu3ukat, ki»uny
fc ú daíí&övéQy
eev érte! czéiífá. wdski, hogy ;weí>vi\'nh
i
lett, ÍKn*-m s KrSlysíg révén YÍM- {
sza akarták szerezni omrtt birtotii- i
lat, hogy aztán - Tíssiaúltethcssék a i
ówsit- SMOOA ürügyi-rel a rabaAgot \'
fe szolgásatok ;
Beszéde ró?*:n mniíállapiuitta, ; hogy hároni olyaji dolog van, ami pilon fel ko!l venni a icaílesebb harcot, mórt ez a három OOIQSÍ okozta mindig mzt a szcrpiKséÜerMt-cet, a \\ melybe onnok az orsíiírnak befc ke!- ;
lett zuhannia. Első a túlzott nacto- ; r -~ F--—-
tartottuk, inog ZaLtban.
Hetven közs&j több. mi!ií \'.-■\'■1=^ küldöttől vett.részi a
naliznias, a második az antiszenniti?.- í tínt tneg. .Vz cIso.sKioad ama, a hsnnMÜk az illuxtcminuact.
cii- ■xu^itbúl ís ítt voltuk ü ijfcocí»lÍ6-uík. bi^onj-sácrot tcFe arröi. hmjy a lietíonöí évesmiUtiuk oh~an
minket. A káhrtüek, a -jy vesztik és bitóra kíTüJnek. közülük. d« a-í ó emií-kiikbÓE csak\' erői- morithetiink, csai. <?dt\'">i!:n;únt üs ussjxitorhatetlcn akarattá forrtunk, így törtéot W mostsu, hog>-— *--\'voo.ogylonna f^tchs^ívrzet-
AtoJzott nacioDaliemus SUIVOÍ ve
szélyeket rejt napában. mert -ha. azt
akarom, hocy Európa minket meg-
becsüljön, akkor olaösorban nekünk
Jsell fcurópit raegbacaülni. ECO"S:*T
már tudatoasi kái lenni bánnunk.
hogy nem mi ragvunk a. vilái* k-">-
ropű, hogy nem nalorjk terem a Irar-
kúJön1) 5uza és nom mi •marunk a
világ legjobb katonái. Ebben az or
szágún mindenki jó nagyai akár
maradni, do ucyanez úll -a kűröfürt-
lünk leró országok népein> ÍB. akik
nél csak uqy rdrhatjúk fi, hogy jü-
\' \' telünkszen-.-
gy
l(D20ti jantszt
ben, ha uyj-ancaekrrt a kot Tclük\'szomVa mi De őzen tulmooók^ Maííj
«lhgiti-rfi
kgtóbb* s
__. _ \' footoenaJí. olyan , amit írok. 1>? néztük csak példa a. tőrt&iclnifüikben.
tejtúlb a í
\\ewrot elpntíztitoítai ís a meírmaradí ■ í°p\\ .3 ISOJOOO is mérriotwlen wtnnecKisrkat : f™*^? \' ^■H át. »m hinii\';m, rpondta,"Iw^y
«o\' falattal is több kenjúr jutna, b* ózok zv. embepok tétünk olTÓn-dorotnámlL A ma^vAr m*pnek fxj kpH látnia, hűfiS Y^i-rTr-r-yason el- . |ött annak az íöeje, hoff?" felh jon otzcl a gorioez ta osú>lía u. cíóÁű. iTudjuk, hogj a reakció m,%-torkedtara most a zsidókra akarja Tsmi önnek ax orsz4?nak n ÍZC esetlenségét, holott a napn&l U
widó, akir keresztén;
Rendőri krónika:
Hét gyermeket Ölt meg az akna Vasérnap ddlcIGtt
Az ill-Jiionízraue voszcfycá játok. Se ringassuk magunkat abban az illúzióban, hogy a* ctkóTotkozsndŐ békoiir^valásokon a határok kérd^ seben miami különösen Jó békéké
42 utolsó, aki ebből a bünösbítbi-niból kiugrottunk.
Beszédét a kút munkáspárt &no~ n» óffisofogásárak nxükFÚ^zerüaú^-
ilíWTfll fejezte le.
Hlrok a világ fővárosaiból
Anglia^ Észak ameri ka. Franci a-ország és Kma megbizotlai New-Yorkban tárgyalnak a nemzetközi
számú vasúti öihíznál aknaiobba-r.4s koveücezíében .7 gyermek veszítette életét. A hir vÉteie uián azen-r.a! kiazáiH a heíysiinre a bDnDgyi osztály yczciöje, Müllcr Hara\'.d rendőrorvos Itisérfrtben, ahol rnes-
_ , állapiíoiták, hogy az örháztöl miiít-
karhatalmi rendőrség felállításáról. ; egy 40 méter távolságra, közvetlen
j darabokra szagga:ott holtteste fek-i S7iic. MegáHapiiottáí; továbbá, hogy { 3 gyermekek egy aknát talállak, j s.nely felrobbant és a robbanás ] ereje oly nag>\' volt, ho^y 25-30 i méter sugarú körben szórtp Piét a gyermekek-testrészeit. Aszerenesét-! lensésaek egyetlen szemtanúja sincs, I tiiert\'az ottíevöket kivétel nélkül el-i pusztította a robbanás. Az áldoza* to-í Gáspár L^jos, G&mbŐc Jenő, Kovács János, Magyar Lsjos, Nyirfl I^\'/áo, Réder János, Tarnás János, valamennyi sávolyi lakos. A hulla-
Románia és Lengyelország * uj prágai követe megérkezett a csehszlovák fővárosba.
Két angol alsóház! képviselő, e^y munkáspárti És ecy konzervativ-párti. útnak iodaK Perzisiába az ottani helyzet tanulmányoiására.
A roasdísiiriaí Chigan hegység- i
ben uj hegycsúcsot ledeitefc fel, ;
meíy 7440 méter magas ts amelyet i
a V3r5s *Hadse\\egnek a fasiszta be- i
tolakodók felett aratott győzelme {

lifc aárdta
bttyároV 45000 és 30.000
mertek kírni ejíy Icjásárí. •
-obben a iiaziba:i csak dolgozni, c* . í » munkában n;ir?SKik;*rtm, V*IIY ki óresjödTC az uradalomból ás a ti fcidb
TÓiasziottri szabják, c*ir.Áiják ;
macuk törtóneJraot ts
nctii tolt kár, j
«tá{ súlyát.
Az L-n^cdéiy nélkű!
hivatásos ítkeiízuíc műése%^
lyosbitja a he!yzeít\'- A rajzía ac«j
számos i£nio!taiás és-eIAáBitísfl
tini. A bOnQqyi oS2ÜIy eihaürofeií
hogy erélyes "kézzel íbtíSj
piaci desuoiicibe és
tűrni, h;jg7 a v
lelki ismeretlen árdrágitó
ciója foSytáii núi-már ne
szerezni a Itgsz0ks*3?se
cikkekéi. .
K«er j*ob!éma, még több tenr
eióíJOtt\'fpl a Szociáldemokrata Párt
b N\'hé
A nagykaniiSii riaJdórsíg. liákat meg fogja ismételni kátis rszkCzOklcel cnegtis/titja cot az oda nera va)6 cleratlslM. ség cseiín ar áriisiiiSi bevonásától, s6i az iotcf fog visszariadni.
iták, kűxúpü-szöl^áiat, a rsak^ió
az - antiixtiixtitizinas,
e/i pirtkBzi a B-ijsU-te.
EJjéteq
kerül
irvezet
ib., stij; Ex mind im^oldáara, rt;u-k?s rcsdorbf? toroiésre w. Ezt mind úrintottiik, ifzokriíl íoiTÜi^wití\'tst és

Az igzzsáeagyraiaisztéraa _ betekkel ezdfttt elkészítette «B-5a tcrvezetéL Minderidcig axoebaa ft kerülhetett sor a tervedet ItÜrgji sara, miután a pártok állispoofii. B4ista kérdésében tisztázattoa ig ; A koalíció megssiiáfúulása és l,elv-i szempontok leszegezése dk j most már sor kerQihet a B-Brtt ierveret letárgj-alására. ErtesOléyri szerint a B-lista-terveret a " bét folyamán párt^Öii kerö!.
Romboló fasiszta
el Diósgyőrben
találtunk\' A jclenitT^k ridöbbaa-- arra, - ho££>\' tnrule a #££n>nct>ct-kifo^stott üs roQiltadüotöti.. or-TI sübü a nii tc^iunkuii problZ-mája a mi í»rob-( a Moizozó népK\\ nií k az ort»7.ásr. Ainft edeij ki-__ j=ükj mc^idtak nm^rukün^ik, amiből csak a b«, a sanyarus«g Tolt az os^ilyréizünk, most\' T^"f nyil-tiin i;* mspaRkviuk tnundtuitjuk iirc>-intírcl. bujúnl, izegínystííiú*el raay ^aydacpá^áral. a^zzal éa olyaimak, aTni[K*k Taify unilyonnú DIL forniái-jük tizt a liazát, üiart ŰK a rni jussunk, akik Torejtékca munkiDtkai \'"^ Tisr dalunkkAÍ cpitiúik.

^n nscM jaka magrongáfták iá ff
£z a kC«t nsp iin^írósrfcaati) hitűn-—---\'-^ alcajratunkst w rniiírt ran
A nmg&Sks helyTtill itis* utáö a_ vdemult fa^bíiöa tettesek iaaxA\'m rongállak mz cmK-knűÍTet. A öté, tó í^yors éa braTujoa nvomo^»|| cíiOíjla az éjszakai tnt\'n«i~1*J"t"\' kövc\'Uiit. Mint megállapitú w-iaít fasíf _
.lista tavaszt bol-■löa íogj*d követni. Szab\'\' Jleré v.y
caliíósáEpkat. ■ Ugyanaz a ! ... be a Ko^nir.uut&iA .Párt dió szc-i-n*zclöbe, ahol m«jroii?á rádi-it és feldúlták a helyisé fasiszta, banda s
-- A SUtoraUgiU at Virhatú it!6^«s ktddco t íégáratnJií. szaru íúí. a hS vtljorik. Több helyen kiaebb cs*
— ÉitoUoa a cigyéraaníi Sc&zS hoa- öiltíexe: tiö^jíoíliisiiíli i íem. Kérem a h3!y;^ sztres tásopftt*. IVosi Sáíiáffr /*2r<U?\'«SÍO-, EöiVöi-léfií
Szerdán dt-lutin 6 ónkor ; TAGGYŰLÉST |
un s^Ugyar Kommuní-U P*iÍ
Megjetenés kötelezi. A tagkoflywt| két mindenki hozza magira!-j
APRÖHIROETÉftCK

Sorgcr Lajbe MAVAO-üetf, .^, Fazekas Dénes p-iUöonc gs autl fiatalkorú Öccse, y*hmint Ho/6aB6Í József tanuló segitségével sumsflt* mo? az aljat) motunVkrteiEi. Lüfr kou puskát és roTOlrert tafütat
Mtat&k 19CS. iprtST déndök be. Df. Hajdu-GrOnsr «íT gyanireieiö-goadaok. Budipest, V, utca 9-
A két embert vértsre verték, majd teljesen kirabolták. A rendSiség, mint éríesölttnk, a -tetteseket máris kinyomozta. Megáliapiiották, ■ hogy egy balatonparii fürdőhelyre raene-kQltek. A rablókat eífogtak é? be-száltitoíták a nagyí:anizsaf rendőrségre, abo1. oyomban megkezdték kihallgatásukat. A nyomozás érdekében a rendírstg az elfogott tettesek névéit ^nem közölte.
Razziák a piacon

BUMMH UfcU uomau igpaU ntftfli. Clm a fedi«»o-_^r 3 Uflsebb oö tímsme magtoyo*** j
A rendőrség tegnap délelőtt és ma ismételten razziát tartott a nagyka-amely szovjet területen vag.
tet &*£* 1W. mirdu, 21 -

? jzö árdrágító lelki-
« . „ L! , ,t ! ismeretlen arfclhaitása okozza a-nap-
B6t8rtek a MAOflT *W«»ttrtta ; ról-napra való drágulást. Előfordult, A MA0Rr Wieleiité»t. telt" a j hogy irfa a becsaietes magyar áru- rradörségen, hogy a Zrínyi Miklós- sitók 35.000,38.000 pwgő közti áron : utca 36. sz. alatti élcle mraktárába adtak a tojás darabját, addig egyts

£U
Nyomdáért !«W- ZlJtJ »*

Sri. Árfolyam. 71. siam

, 1946. márci\'is 23 esOtdriök

Ára 3O.OOO pengő.ZALA

Demokratikus politikai napilap.
Sztálin: A szovjetcsap&fak iráni kivonulásának kérdését a két kormány egymással egyetértésben már megoldatta
A wniet kommunista és szociáldemokrata pártok egyesültek - Rákosi Mátyás külpolitikai beszédet mondott
Az Unftvd Press hirQgjntBks6gia«k •InöXe táviratban hivta i«i Sztmlm fígyttmftt CnurohllI nylUtkon-ttn, m»lyet tz United Premak Uott Ht viltsrolnl kivin Churchill 4rvelé«ére, mondotté a tivirat, m»ty sztrint szQk»éa«s, hogy »i EgyosQit N*mz«t«k s»rvM«4nelc blzion«agl tanácsa gyor* Ínt6zkMl4s«ket togysn az Iráni kérdésben, ez Unitod Pr«s szivaten toímiesolja az ön válaszát a világnak. Srtilia a kfi-wtltazó vá!aiz«viratot itOldte: KÖizÖofiniKivfes tzoialtaiilL OburoMII 4rv»lé«*t nam tartom m»9gyö«on»k. Ami az orosz csipatofc Iránból vitt kfvonáaát IHttJ, azt a ktrdist _n sxovjat ♦• az Irínl kormány •gymás-s*J ftgyetirtásb«n már magohlottx.
Az EgycsQlt Namzetefc btitontigi tanácsi t«go«p 6 órás *rt«k«zl«t«t tartott, anélkül hogy raagagya-ittt volns a porzsa k«rd«sb«n. A m/Oíé* vécén fvftllftottak ©fljr albizottságot, malynak az k faladatt, hogy étírflei mor|»gflije ■ tanács olt tsriaaztendo Javaslatokat Az albizottság tagjai Byrnw kOfOgymlntsztor, Bennat fnneia nagykövet és Gromlka orosz msgbtzott. Az albUottság ma ssis, amarikai idösz*mttt« «*•-rtnt 9 órakor is mit ÓSSZBQI, hogy az •gyiptomi, orosz és u ausztráliai kHcOW5tt»k javaslatát megtár-aytíja. Az aoaztráliai javaslat szerint a p»rzaa Ogy*t addig n» tárgyalják, araig mindkét tél Írásban IWD ayajtotta ba az Qgy ftlvttefénvk kérőmét Egyiptom azt iavasolja, hogy hiv|áfc meg Parzsla küldöttségét •s engedjék m«g, hogy OgyOket szem*ty«3«n a biztonsági tináe* élé tarjtssztk. Oresnrszág a biztonsági Cnfcn or--i<Wi: «tht}»ztHát kfrrtí
Attfes egyslarp n*m megy Moszkvába ; han

K Csftbarszég hénért trirésag et&tt
■t intett Attl-30 m\'mlfiz-n«te tartaná-.? alkui- ,
_n. Attlec vBÍaszal>an fcijo-WIIU;*^. hogT k«sz minden eazknid !«ényh« vormL mely alkalma* K. najrrhaulmsk közötti ri^onr m*a: ferrc-wini. de tekintse, böey az
üíespi^ Télrm^nvp szoríní nnm lí-ime líílízprö fontos járásiatokat Uvini
Bakiién környéken egyetlen szovjet tatom sincs
\'Moszkva, március "27 A VÖTIK Csillag foglalkozott a. i«-
íian aiand<í5n >tot
Á ii-OTjei e^wjsíj; !945 nofcrabcr^-
Wn H japán iranerializnm.-; össie-
ai^fa^a ■titaíi; kezdték moe Maadzwi-
na Viüritépél és «at ií?niíithc*etleníU
fcÍ3tattát tnindaddúr, mic 3 kínai
hafópáíok ism^tí\'ítcn n«ii k«rt*5k a
ewrrjcl csapatok bivnTinláFámk M-
«i5seszté»CT. 1nÍTol a kinai kííigá;\'.-
gK&naL ncni áJli- módjabaa az or-
*íá\'pt keleti tartományaiban átví?njii
« íraialiaat. A t£l beállta ««inv>n
ísúsirlititte a szorjet csapatok vi-iSTa-
iWi^wvt s most mái- Mukdcn kör-
l t
a,rék&i egyetlen ÍIT>C?. A kmai rcaltciós tiörót HM •rr* tnröirsz^nsk. hc^j\' szakítást iÖfezcnek <^ó Kína es a Pzorjst kwöít. A SZOTJCI ellen rágalornbaá-Jíraínf indítottak, h«íy mogzsTanái « két orsTás awírzÓ^ése nvomanka-letKrrtjtt baráti viszonyt. "Különösen * cuiA-inin sioTieícJíanes tünl^téBok ■oolíaU Alkalmasat eere. A tiemokra-■Sktis körök tiltakozása í)Uen«m a fiiiiai mitós^iSDk nem tottek ssnini-ffilc allcnititózkíviár! a baráti bata-Jam ellen iránvuíó rcaktúós hadiárat TDG^akafiáiyozMára. A szánalmas íüiiirtósökö1! ejjvbcJcÓtöí11\' ■ kisérlci m^rliin^tiit. n-ijtikat nem (VU\'Ii el.
Uj atomenergiát termslfi alapanyagot fwbztek fel
S\'ítryofi:. máitjuB 27 Az Egyr-süJt Anamdc lieK-üttts kütöpyihinísíttré átnyújtotta a sao-nátus ütom&rő biwrtlsáffdnat ax atoroerÖ lUHn^crtközi clJeiiórzősórí ícé*7itott titkew amerikai t£j-vcaotot »ftnulaiánvozás oéijáből. Tniman ol-nölc «i tiidósbói és nagy fcorigTEííszosi íac;Wi! illő kütön bizottsácot R*t rn^ia melíc a Csendes O«ánoii !<v Toh-öatandó atonihociba hadgjakor-iei tannlmányozására. A szénáin?-


iSftHotpíi folvanum oiyai> elji-
ráííí fctieztofc (ol, BWly szerint a
ptntonitünbó! trrmelt atomen\'ít nu-
í cnktra lehet W-
4A
. . ^->rte oi majái a. Csoh-: köztirsas^ clltm elkövetett aconban tacadti. botn ! f.?lcl&3sé? térbeli a .-^hsrlorák d*-\' kok és munkások WvükoiáaábaQ^ ralamfnt Lidúa lerombolásában.
Churchin Londonban
Véres ti.tteiéwk Tricutkui
TricBzihitfi ujabb hotea "íúntoí^a^k volWc. .V tüntPtcsljea miniűgj- tiz--ezcrwiilisr tett részt. A Taros ogyik fó*ertki Olasaűraaaip mcíloit tűnlct-tpfc. Krro a azlovákok és kommunu-iák na^v cllcntünteftfet roideztok, mely ■»««•?■ őss»jtííztsr« adott alkal-mni. KŐT litnhjr üivírtí»11, í"»\'.iboö
iftirfrtw. mánúiui 27 : C nui^cnill mc£ftTrkczu1t- IjOndotioa-A ropü!6ííníii Edén fogadta. atÍTel ícjjrűp oiítí^ c^fvütt vacsorázott. iS^^cn hep:úmolt a távollétében történt eseményekről.
Tttá Belgrádban
Belgrád, íinuvutó 2" Tito mar^alh éa Kist-rotL\'t han mint-\'-v 200.000 íónyi fo^arfta « pái;^uid»aron, inetj^ot iuiMMKUr, len^-c\' és .cschszlorák diszitot»k. A tiJtTK^í lelkesen
íett."1"" " ^ *"\'
A ném«t munkáspártok egyesítitek
Berlin, március 27 A. (rémírt anx-iáMemokrata wirt fa a toaunimista párt tűj^na-pi üerliní ütésén c^yhaní\'üa^ e\'-fosr.idták a tót párt <ügyesüláséra roraatkoző tcr*et
ráeiban ta^cutp íetA&k KranV SS tábornok perénrft lísát, ati hiborua femtöfcfcrf te 411 a binKác t»15tt, míHt a rblt. csoh jwíettorátus TTJmct Vonnányzója. A biröaáa; eiött beisínerto, bo?y ■> wlt a szűd^ía nfmot párt megszerrBzojr.
Budapestről Jelentik:
nényeknek- Kz ambuianciás kocsi 200.000 beteg \'részére van felszerelse és berendezve. A londoni mz-tryarok az ambuianciás kocsi terheit tagakra vállalták és a gyógyszerek állandó utánpótlásáról is gondoskodni fognak. A kocsit Angliából mar útnak Is indították Budapestre.
Sikeresen fefezőttiek be » szovjet-magyar kereskedelmi tárgyatÍMök
A siovjet-magyar gazdasági tárgyalások véget értele A tárgyalások komoly sikerrel zárultat. Az egyezségben megállapodás vas a dunai i>ajózásra cs a szovjet-magyar légi-forgalomra vonatkozóan fs. melyet a minisztertanács már jóváhagyott-
B6ké*z3tBt*k a felszabadulás évfordulójának megünneplésére
Az április 4-tlci országos Elnnep-ségek ügyében e hó 27-én délelőtt 11 órakor a beíűgyminisitériumban ótekezietet tartanak. Az április 4-tki eaneységgel kapcsolatiján ablt mimsztfr felhívta a várcAoít P mestereit, hogy intÉdcedjettek a rosaik zászládísxbe oltSréströl és a vírusban Iev6 zenekarok bekaacso-!Í3ár6L Este zenés takarodót is. reggeS zenés ébresztőt tartsanak. A népünnepélyeken és a rendezendő finnepséjíelcCT mindenki vtgyen rész; és tartsák figyelemmel, hogy a la-Icosság minél nagyobb stímbar. je-Jenjen meg az ünnepségeken. yi /onrfoff/ magyarok egy ambti- \\ ?**& Ferenc: A ml földünk lanciás kocsit küldtek Budapestre \'. nekünk a haza
Nagy Fert-nc miniszterelnök S*ooi-halhelyen 20.000 embet jelenlétében beszedet mondott A magyar nép alapja a ttld. Nekünk magyaroknak 3 föld talán többet jelent, mint egy gazdaáági gépezet, tSbb mini- termelési kényszer, mely életet ad. A. mi foidQnk nekünk 3 haz?, mely a kenyeret hozza, de ameiyet a magyar paraszt tesz mindenki aszta-
A londoni magyarok egy ambu-Uaciás kocsit vásároltak Magyaror-síág részére, amelyei megfeielÖ gyógyszerek kd ésraöszerekkel szereltek fel. Ez az ambuliaciás kocsi 3 járványoktól vagy más csapásoktól sújtott helyette órák alatt kQld-tsetö és nyomban eieRet tehet a ren-deöcciéséie álló Ky-Sgyszerckkel és felszereléssel a szükséges követeí-

| tára. És ahogyan a föld nsm vonja j meg áidozatdt\' azoktól, akik oiefi-! műrelik, ugy a m*g)iar psraszt is í .kötelességéi Tp.índig ídjesitette. A magyar híva!aslod.it snn>ira benne , van a magyar emberben, öogy ttí-íesiti kf-ieiesséiíét rtiindEn formában. De amíg a ranltban a magynr paraszt azért teljCKilrrte köteie^égíí, ; mert azt elöiiti\'s neki, addig x& \' aj demokratikus Magyarországban j azért, mert &vé lett az ország. A ! magyar parasztság az ezerévi szeo-) védések útin a magyar demokradí-: ban szabadu\'t fct Ezt a demotrá-, dát a magyarság icljes egészében ; éli és a folművelés részere éléin ■ termelési rendszert te^es erfiveí \' akarja mcgval<53Ííaw.
! RÁKOSI HÁTYÁS
; nagy külpolitikai bes2éd»ta»m!8tt
j Rákosi .MátvOa «R> értcL
i bőszedet mamtott, ajrteiy«i 1
\' tikai kérdéaetkcl foKl^lfctíACJti
fioztBÜst. hoso" it reakcióra st
nat, *tik a nagyhatalmak ko
Ienté(ítet •akarnak tüíilani át i
AJlitja az ancolBi-ás/. haialmnkut ; * " ■ "óf9l. Mibrl.vi y>\\
máshoz való TÍstonj-át, mindjárt rk-jörünV. \\»p.y neauntközi rnrapny^at-oan nmefion ajkurö Anjtiiafis AJIIO-rika o^osíiléséiKít. mert Ü tM h*.-íalomnat minden kérdésben különböző a rólanénye. Aimrikft ipu» s hábova alatt több miot dup^tm emeltapdetí.\'uj piaoAya Tan azfflt-*é%e, hogy koresÍE«Jt>lmct f Hj»*JADelia ícczfíbeo Tsn a. l jp\'arutóí, er. szi jelenti, ho^y « w5rel hjrfniÜ: foiTí;nni a ^L-^ harcot a syarmatok oilaíáf Ebbou -A harcban Amerika dáál f
, mindönW i ,, r -
; -kratifcufi erőket ra eaért
, jek<niódégE!t a görözorasáei, i
j ziai és indiai kcrdvsekiuni €
túmo^atia Iránban is u Tvakcifoorők
oll^ni mozfEaint&i. £K U SsTTjctmiií*
: politikám Európa keloti réftzfe ;*,
. ahcmi Ma^y^itirszaíj bt tartozik. A.
\' Tna^j-ar tornrn\'unistai azon 1
íiOfQr a Icormény . borra eltáeja iiiinden ■ reakció; ro«r.T.ozdultt.« .... . ..
; E-icn ■apui a Komniuni?ta Párt -KŰÍ-
: politikája ÍB. A mi szÁndéfcunX. bog\\\'
niííositsuk a SaoTJ^ttmió é? ax Ös?.-
ÍSZCS Jo*lpípurórfti államok dámokra-
i ciáját, hory itt többe & reafcció ne
l í*__r.lt. -_ -t-.^.. . Xil . . t
fcnho8seD somra > tom a VwáUarookai es a romániai kmoes^a is arra a m-niűt- moxgaiomta, moly Jé irt ül6ét tetj
pi 5^ j Í
cétszorüobnek az ótoáméayes munlca szempontjából. Kz Slagj^rorexá^r cl& is 01 int köTctendő pöaa állítható. A. népi nuíCTiozduláöofcTa a jövóbea is tor kerül. Talahán;,í,7or szüksuk; le- . bet arra, hogy szociális kírdésckbeai ■SUssen fcol! 8:g3inbcbehioíki>dni a a£-rdmw inU.\'Zkotíísptlíc!\' És a demo-trúcia hatalmát keli bratostfeuii. AZOJ; mrniszterolnr>kőV közül, akik "1939 óís. annyi tzroTodijst ruűiíottat a iiuiíj-ar nt-pre. bármai már kité-gexíali és » nespűdik is Jiamarosan , sorra "kcröT. ÜajUi icKZÜnk, hajy ezen a ííwi a letsai^sossi* munkát Ti^cftük. Nom taajnt felszámíJn: alaposan « Ptafcciút. ha tűrjük a, klikál roaltciAt. Iw különown a kw-oktitásra.

1946. március 28.


Két és félévi börtönbüntetésre ítélték Joó Ilonát
fiz adópengó\\ árfolyama j
A pénzügyniinisztrr március 27-én í
érvényes hatállyal az adópengő ér- í
iékárfolyamát a következőképen álla
pította meg: 1 adópengő cgyeníi" ;
33.00 pengővel
fi nyár folyamán elkészül í
a gellérthegyi orosz emlékmű \'.
Ki április 4-i ünnepségek méltó :
előkészítése már Megindult. A Gel- ;
lérthegyen felállítandó nagy szovjet í
smtákmC, mely Magyarország felsza- \\
badulását jelképezi, már az Öntés ,
stádiumában van. Az emlékmű 33 ■
méter magas talapzaton íog álíani ;
és csupán két íiz méter magas í
bronzalakből íog álUni- Az egyilc |
szoboralak egy szovjet katona, a !
másik a győzelem allegorikus n{-
alakja lesz. Az emlékraQ a főváros
legtávolabbi pontján is látható lesz.
Az emlékmű előreláthatóan a nyár
folyamán fog elkészülni. Magyaror- .
szag felszabadulásáról a moszkvai i
rádió is megemlékezett. Egy éve, ;
hogy a Vörös Hadsereg a náci fel- i
dulás alá! Magyarországot felszaba- ;
(Jitotta és a német rémuralommal \'■
összeomlott a Horthy-féle bábkor
mányzat is. Rámutatott az eddig :
elért eredményekre és art mondta, 1
hogy a reakciós erők mindent eikö- j
■--étnek, hogy igába hajtsák a ma- \\
gyár népet ;
Életfogytiglani kényszermunkára ■ ítéltek egy nyilas suhancot
A népbirósag Késmárky-tanácsa
Oroszlán Pál 13 éves foglalkozás- \'
nélküli suharcot, aki a nyílasuraJom :
ideién belépett az SS-bc és a halát- j
fejes légióba és terrorcselekmények- :
ben, a többi között a Salétrom- j
utca 8. szám alatti ház lakóinak le- I
gyilkolásában vett részt, életfogy- I
tigiani kényszermunkára itélte. Eny-
hJtö körülménynek vették, hogy a !
bQn cselekményeket 17 éves korában I
követte el. ^ j
Magyarországot is meghívták g I
londoni élelmezési értekezletre ]
Az angol földművelésügyi és élei- }
mezési miniszter április 3—6 közötí !
nemzetközi értekezletet hívott össze i
a népesség fcenyérmagvakkal valő |
ellátása érdekében. Az értekezletre i
meghívták Magyarországot, Ausztriát,
Olaszországot, Romániát és a német
országi eller.orzfl bizottságot is. — :
A szovjet kormány utján felkérték a
bulgáriai ellenőrző bizottságot is az !
értekezleten-való részvételre. " j
JP millió kiló szovjetpamut \\
érkezik i
A szovjet-magyar kereskedelmi i
szerződés értelmében 30 millió kiló ,
pamutot hoznak be Magyarországra, \'
amiből eddig körülbelül 10 millió :
kiló már meg is érkezett és feldől- ;
gozás alatt áll. Az áru nagyobbik i
része, 16 millió kiló, ttthon marad az <
országban, 14 millió kilót pedig bér- i
munkaként magyar gyárak feldől- I
Sóznak és ilyen feldolgozott állapot- j
ban visszaszallitják a Szovjetunióba, j
A Ma^car Kommunista. Párt I ■nacykanizsal szervezető péntekem ■ délután 5 ómkor a Párt helviségé- I faeo női napo; tart. Előadó ííémeth \\ LászlÓaé, aki :>A család 6s a, nö szo- ! ciáíis helvzet? Ausztráliában:! citnen ; tart Tlőaáást. Pártdllágra való tcün- i tot nélkül minden nőt szeretettel Tárunk. .Vői szervező.
Sz»rd4n dWirtán 6 órakor j TAGGYŰLÉST
tart a Magyvr Kommunista Várt. Megjelenés kötelező. A tagkönyvecs-
két mindtnki hozza masával.

A \' Dépbiróság dr. Arató-tanácsa tcimap targyalta JoÓ Ilona jiépelle-ncs bQnögyét. Mint ismerettfs, 3 Joó-csa!ád több taggal képviseílettc raagát s nyilas-moX^lombsn* Joő /áfiost már négy évre elítélte a nep-birósác:, míg Sár.!3 György, aki mint nagj\'bácsi, színtér, a családhoz tartozik, még szökésben van. JoÓ Ilona e remek családi összeköttetései révén szürke gépirőcöbí] hamarosan a „Hungarista Nő" cimü lap szerkesztője lett és mint ilyen, uszító cikkek cgtsr sorát irta. De írogatott a Zalai Közlöny cimü lapban is. Mint minden nyilas, ő is tagadja a cikkek szerzőségit és azzal védekezik, hogy a neve alatt megjelent iiások tudtán kívül kerültek a iapokba. A tárgyaláson a nagykanizsai fagházi és intemálőtábon
nultak fel cs természítesen tntntő-vaüoraásokat tettek a „testvéraó"* mellett. A népbiróság azonban nem fogadta el ezeket a vallomásokat és rövid tanácskozás után két év és
Ne tegyük sivatagra a várost
N3fiTkaniz5a koraskodómek & iparosaírtak, de jövcdolein nólküli haz-tuItijdonosainakkörúbiLin U nagy fel-lünvst keltett a váró? poksirmbstoró-\' ttek március 23-án mctíjelaat hir-detmcn\\ti, amelvhcn m«;áJlapiijs a közterület foglalási dijakat, termi-szelesen adópon^iVixin.
A dijak njcgwllapitása áJuUiban oly niacas, ho^v" legtöbbször áok-szoiwa ti házbémek, így nem koll caodj\'ükozni azon, ha a kereskedők 6e iparosok mcfifcozdtók cégtábláiknak lwiwnjlúsát ús \'mindazon tűn&\'ak eltávolitá&át, amclvck küztoriiotot foglalnak el. A himetmény niPícjolf:-nése ut:üi m.sríigj"olhctö volt, hosj-az (sy&7. rároson oe>" íoépítíisi láz veit erűt, niely végül is oda fog vo- \' zctni. liogy Birataggá toszik ezt a várost, nieíTÍosztva minden váro3Í jellegétől. Teljesen úrtÍMtetlen o!5t-tünk, hogy niiórt ad ki a vároA OIVAJI rmdelkeztísekct, ameljük mái- aJovo hukásra vannak ilülvw\'ís miért akar i olyan jöv«lelemforrúst miipnyitni, : ameh-nek behrijtása a fontvázoltak alapján a lehett-tlcnségcpl lesr epyenlő. A kazocolt cégtáblák utfm \\ adót sanki sem kötpfos fizetni tsi- ha a rt-nóolotot élctbou tartják, akkor ;i j városnak ojrctlen oigtibla után tí--:n i Icez jövedelme Ha cllonben ész- \'■ (izt-rücn állapították rcAna. nias a \' közterület foglalási dijakii, akkor a \\ város komoly jöi-edolömrQ száinitlia- i tott ¥olna. Réts&^olea, !iog>- az el- , hamarkodott intézkedés ro&öz- üzlet ( lösz a Tárosnak. Do Rfmc&ik a ynr- \\ dcimátó\' ősik cl a vúros,. hanons j mopfosztiák attól az esztétikai esi- : nossáiító! ií, amit a kiiktatok, OŰÍ;- \' táblák ís egyebek jduntdtek. " |
KéniL-zzük továbbá, hog>- mibót j fizessék á háztulajdonosok a pincs- \' Tiládtó aknákkal «I foglalt köateriüot ! dijait, amikor mindenki tudja, hofry ; 3 házak ma ogyetlftn fillér jövcdol- ! mot nem boznak- S.?^ki KOOI akarj-i-] a háztulajdonosokat védoni. do on- j nan elvenni, ahol nincs, tní-í a lsg- \' kiiünőbb adóbohajtó sem Uid. \' í
Erteeütósünk szerint a nfervkani- i zsai koreskodók órdokkúprisoíeít\', a ! KOKSZ mán? beadvánnyal íoníolt ] a városhos, kúrte az intóskcdóaek TÍsezavonását vs a közteruli;tíof;lalási dijak méltánN^os nnsrállapitáiiát. Ez- j zel eg%idűbon folazölitotta a keres- \'
kodőkpt, hog^ az ÜG^ olintézéséig
■tartózkodjanak cégtábláik, kirakataik
ée ogyéb köziorületon lorá ingósá-
xaik oltánolitásátói. Arról is értoflül-
tíink, hogy a város vozetósé^a muris
ugy hatámsott, hoff.\' übbon az ügy-
bwi a le^rövidóbb iáón bőiül tanácsi
6rtekczlűí©í tart, amftlvcm. áönteoi
focnak a KOKSZ által oiötenesr-
sert kérelrr-okröl. ■ \'

• hat hónapi börtönbüntetésre, vala- .
L mirt politikai jogainak 5 évi felfog- ,
gesitésére itélte a nyilas amazont. ;
Tegnap tárgyallak Csutorás jó- j
j zseí nagykani2S3i nyüss népellenes ;
» bűnügyét is, aki rrint Hunyadi SS ;
i páncélgránátos Némsi országban tel- :
i jcsitett szolpálato!. Az egész tárgya- |
! lás alatt zavarosan viselkedett A j
! népbirósás 6 havi bör \'.nbüntetésre j
I és politikát jogBinak 5 évi felfog- I
: gesztésérc itélte. !
; Ueyancsakteanap tárcyaUáícMikó !
■ József nag>kanizsai iparos népellc- \'
í nes bűnügyét is. A tárgyaláson be- ;
\' bizonyosodolt, hogy Mikö .tiár í
i 1943-bao fasj^ volt a nyilaskeresz- i
: les partnak, a szeszgyárban, ahol ;
! mint mur.kás dolgozott, nyilas pro- .
j pagandát fejtett ki és résztyett az
: elrabolt zsidó javak szétosztásában
is, A népbirőság G nőnapi börtön- \'
büntetésre és poiítiííai jogainak 5 ,
évre való felfüggesztésére ítélte, i
A népBgj\'ész mindhárom ítéletet \\
megfellebbezte. \\
A népügyészség letartóztatta Erőss Lászlót, dr. Dómján Gyulát i és dr. Kovács Imre orvost j
. Miután a politikai nrodóvsűs; befe- í
jerte Eró-ís IÁXTAQ medikus, dr. [
-Dómján Gyula ütn vód cs dr. Kovács j
Irnro kiskoraáromi orros háboras is \'
népellenes bünfi^-oikbon a nyomó- j
z;ínt,-az JiT;íofck3]"oíj"ütt őket is át-
adta R nópűg>\'<szs^nok. Dr. Eutt- :
ki Gö \'ŰO kdt i
kai Györ^> J\\
kihall^itisukat. [
Eróss Láxíló raodikust N"a£r>\'kani- :
Ksánniradonki\'frnicrtD. Bosugója volt !
a. GiBiaponak, aminok kővetkeztóhíín i
t"\'ibb embert ma;kinoztak és elhitr- :
coltak. A. nvilasok alatt og;\' núnot :
öS orvos kert-seru belépcJtt a n.émet :
hadiicreKbo, ahol mint orvos teljp- j
sitett szolfpUatot,. Kagykanizsán is
\'állandcian \'níanot ogynnrúhKban járt.
A népüg?-tísz silnn ÍÖ7H.1 vítíekerzik, ;
liog>- amikor önkvnt iolentketett a
ihímet hari.sc-r..-t^xi, akkor be volt ;
Dr. Doniján Gyula 1942 január-
jában boiÉpctt az Imrédy-partba,
^yúKjseikon cus;jek?nt, többszór fel
is szólalt. Az Imrédv-páj-t imvindi-
tandó újságjaink fóazerkesztéót rá
nkarták ruházni. A lap azonban
anyagiak hiánv/iban nem indult tnog.
Nagykanizsáról Perlakra került, ahoi
rao^xilapitotta az Fmrédy-pártot éa
állandó össseiíöttotíst tartott fönn
a Dyib^kcreesttis párttal is. Dómján
a íijnüstísz í-lőtí tagadja, hogy Ő
nyilas lőtt volna, do azt olismeri,
böíry állandóan nvilas karszalaggal
járt, ■
r. Kovác.< Imre kiskomárotni kórorvos 1944-bon került Pécsről Kiskomáromba, Állandóan 3zt hangoztatta a faluban, hogy 6 már a
nyilsakorcszsee pártnak" 8 ére ta£Qa. i
^s miataíaliinak orvosa, nagyhatású
propapandit fojtott ki a nyilasok
moDvtt. Siáiasi Pnr«ncrtek szemé- 1
IvtE jóbarátja volt, fényképét állan- |
dóan magáTal hordta és amikor or- j
száffiárása "^orán Pécsett tett látogá- i
tást, rendelőjének ablakait nyíLas-
Káazlókkal lobogózta íeL Szálasi Fo- |
renc nála hkott és nála étkes^rt. j
Lotrundorrtóbb hünc azonban az, i
bog>- koltótjának bdeségét. dr. GÁ- \\
hsr Odönnat zsidó származási miatt i
foljtíüntettí! «s amikor elsó feljelon- ■
tésoinél eredményt clémi nem tu- (
dott, azt többször megismételte. Gé- |
beniét csak az montottp "vp a \'biz- j
toa pusztulástól, mert\'igazolni tudta. I
bo^y nom esik a zsidókat sujtö ron- !
dslkezfeek alá. ;
— F»lkéri5k a SzocÜidemoltTaU Pirt raiudea nöujiíí, íiogj- folyó bó 29-*o, pírt-
Cekea délután lel 0 órakor poetosin jeles- \',
jenek iceg a pírt n«i>>lerniéb«i. ;

Holnap tárgyalja a népbirósjg Hetest János háborús büntette
A nt\'pbiróSíicr A raló-tanácsa boí-nap kezdi mcír tárgyalását HpteK János na^-kaiiizsat i-ároai stámreií \' báhoruR büntotU\'-bcii. Hetcsi tajg badnacv 1943-ban Hajmágk&re 1& rüll. ahol egy- mimkássiázad ». rancKnoksiíírJt hintik ri. AlaníaBfc. Ta! a l^üioraiEzabb módon TÚCÜa-(tott, 3 légiriadó alatt Tigyröz-éBhit tsorakoziatta őket, nem sngodott te-kik semmit ^m vásárolni, a p&uS-ket elszeoetto, de lyr^anökkorajceB. san niejcjáró ólelniiszcitikat* iet, jT vonta tőlük ée saját1 oíljaira iátot-náít* fel. Itensetes: tanút idéaeít ja a\'nóp\'JS^Vszí-íf:, akik a holnapi ür-ÍI>-alasoii f«m \' fognak derifetó azokra a borzalmakra, umcjvcbt !Icti??i -Jársos százatíparancsnei: m
öl
HÍREK
— Elkoboslák táéUiit. A nisykctüts
rendörbüntelóbirófie Balci4 Antal, S*tt»»
lek Ferenc tiz^kaniisai I*Vosok3t p*»
büntetésre, Siaiai János c»E>1aniiMÍ !fr
kost pedig péntbünte:_Ésre és rfcHÖWs* \'
létének eikobzAslrt itfcltc. mert «*««■
tek engedély nélkjll rádiéktuüleket t»-
totlak OicmbeD, Üietve birtofcukbíB.
— A KotooroliyUi i>t6sM jeWW
Virbíló idúj&ris szndán estig: mtsöíit
időnkeni tíénk északuyíigalj szB, Tifiotí
fdhfizeí. helyeQttint,f6legésialconl(6tcp«
esfi. A nappali hómérsétiel iSig vHUsdk
AE éjszakai lehüies oösődiie. .
— 2end£ri ktrek. Havasi Mihály, R-
niisi-u. 17. sx. alatti üfoi íeilüexüat
tetl, hogy az éjszaka folyamán iascnűci
letteKk ftílörtek lakását, ahocnfet Öehtó-\'
rohil és egytb értékes holmit Tütrt A
— Horváih Kilmir, Magyjr-clai 30 K.
alatti cfpestmesfer fetjcJentejére aymfr
IÍB indult ismereticit testes títen, *
cipísi kCTéfcpi\'ját iakisinik íciyotój
eitopíz.
— MAOST atkalmuottak
Gossiy Károty-fílc pek&ésb«n Caeogoy4
ÍS sz. alaU 50°,\'t kedvei mennye] sBlbetu*
A poigArmester közleménjii Hirdetmények.
Hirdetménye
A vajutalvanyok 3 as szímu sztít
be lehet Tiltani 10 dk vajra a körí
lejűzemfknél: O**TK les fiók Ady E
ut, OMTK 2-es fick Scair-ul, DeaJí *
rolyoé Eöivöstír és Hordós Alidtei
CBengery-ut. | -. «
A villamos BXKiia-eEyaíst-ik u^6 KLr.ri6iz.im, a XözdlatáíOsj-i Mbinte 100.563/1946 XÜI/1- szaru leinti tt» mébeo 120 0C0, nzaz e©-3i*ThuíieKr.
Az uJ szonósxara ix 1946. éri mttáj hó 16. napjii-al JcciJúdí. illttí iapcsoUlbwi lépteihrtÖ éleibe, lg 35 nappsl mecclözŐ iűöpmttó! keK iofffasitclt \\-j)limo3 en«)itan;«iíi»iii
iofffasitclt \\j)limo3 en«)itan;«iíi»iiif*t Az iparögyi mínlsrtérium ho«l(i»*í alípjin « fcwyMiloiméiö iieol*ts6) hp* kaitotíkok jJtpján raeeíUapiunílí, ÍKfr az x foítyi\'iió, akicel besiá láso&s &ntK és bCiöB [oiiy«9iUsmcr6 meri ■ beuö*-solt és « lakás tulaidonouiotfc (t&W nek) együttes togyaszUsai. mami «S< losyasz\'ó fogyasitam sz 19(2. és 1M3.6 ugymiuion hóotpUban 0d&txftkák»l«& bes s bnzalUsoH focyaraM t **.* ülelöiet ha-vi (arytoston id6uatat*( loeyasxtisi köztperlékc ttWntcwJ* n* iet& focytszlá oonnltb tcfytvl* Ei az cnergi*met>inrfstc levo sardó a beszA\'Usotts «toom (Idfiuakiban) mert Ub6< fog a kQISnkfizet tettafenU X fUik Ek f
fosrasiUsiuk. Emek a f clfeiértíket * Uncstár t tórií
APRÓHIRDETÉSEI
T 1 dk dpíls kútUbinlalbao leidtsk. 1 ugywotl itvehdi
ZJkLJk politikai

évfolyam. 72. tzám.

1946. mérciirt 30. péntek

Ara SO.OOO pengő.
ZALA

I

Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Benoze Janó f<5«zerkesztff.
6a kladőhivtiiai: Kíí-űi 6. tzáxa.
I kalériaegyséy megváltási ára Nagykanizsán 279 pengő
A közalkalmazottak flzfltését 200%-kat felemelték - Bascti Ferenc halálos ítéletét a NOT is helybenhagyta
Ax olmult napokban i nsmwUflyüíis •gyhangmn öirofladti a KöztArsatáfl ét ■ damokritikus átUmr«nd v*d»lméríi «6I6 tÖr»ényt. Et ■ tarvény abbfn különbözik mindwi eddigi hasonlótól, hogy n»m az elnyomó osstilyokit, hanem a népsi, • nép aflemit, i nép! demokráciát védelmezi mog mindenféle ttmt-. dásuf «i*mben. Itt is, ott i* nehán/tn mozgolódni fc&zdstefc, néhány elvetemedett figurt, Javittistttlanui ostoba fickó ugy érezts, bogy ujbói eljöH íz 6 Edflja és elö lehet készíteni ■ régi rend vitszsiérésAhez i talajt Ez az uj törvény világosén és hstározottin megíilji kiált tt reakció lovtgjiínik és figyelmezteti ókét minden további esetleges megmozdulás súlyos, veszélyes következményeire. A demókráeia, <z uj flttgyír illtm, flitil köit*rs*iigunk addig talán olykor nigyon le elnéző, megbcosijfö volt Az uj törvény gondoskodik arról, hogy azokat, iklk ext a nagylelkűséget rosszhiszeműen vagy botorul gyangesügnek magyarázzák,\'*a vissx* akarnak élni vele, kemény kézzel, meQfetoifi aréllyel megrendszabílyoxzák. A törvény azonban nem csorbítja a szibadságjogokat, hanem ellenkezfil«g védi és biztosítja őket a szabadiig elfetnégelvel szemben. A subadsig híveinek demokráciát kell biztosítanunk, de a demokréoia ellenségeinek nloos jussuk a szabadságra.
Sok évxzázcdon át a magyarság legjobbjai áldozták életüket és vérüket a szabadságért, az elnyomó, Idegenből jött királyok elten. A nagy magyar szabadságmozgalmak mindig a köztársaságért folyó hősi küzdelmekbe ostptak át Most újból kivívtuk koztérttóagunkat és meg Is akarjuk azt védeni. Elsősorban a városi és falusi dolgozók, a kétkezi és szellemi munkások, a gyárak, földek. Irodák roboíosal sorakoznak fel a köztársaság, a demokrácia védelmére. Feladatuk, megoldását megkönnyíti a köztársaság és s demokratikus átiamrend védelméről szóló törvény.
Az uj amerikai nagykővet Truman
-ftzemétyes üdvözletét viszi Sztálinnak
Washington, március 28
Smith tábornok, az Egyesült Alla-
melc újonnan kinevezett moszkvai
nagykövete csOtörtÖkín vagy pén
teken érkezik Moszkvába és Tru-
rnan elnök személyes fldvöiielét \\i°
síi Sitáiia geníralisszimuMnalí. Arra
számítanak, hogy ?z uj nagyköve1
érkezése elősegítheti ea eayhiíi :■ ■
aaazelitözi kapcsolatokat. különösen
az írási h:Jyzct tekintetébea Az
aj ameiíksi nagykövet közvetlenül i
Washingtoniwi érsezik és &!andtf
összeköttelésbtn marad az ÖP\'SSCÍ
Államok Iconntíiyával ÉS a TÍÜIOTV-
mlri\'sztériuams. :
KÍEuiják az olasz háborús bűnösöket i Jufioulávlának London, má:c 26 ; Az angol alsóház keddi ülésen z : hadügymi ni siter több kérdésre válaszolva kijelentette, hogy a brit hatosatok nem utasiíjik vissza az ■ olasz háborús bűnösök kiadatásam vonatkozó jugoszláv kérelmeket- Eddig több kérelem érkezeit, melyeké\', most fontolnak meg- A hadügyminiszter iníjnyugtatía a felszólal munkáspárti képviselőket, hogy még egy kérelmet sem utasítottak vissza, amely jugosiiív háboiuj bOsösök kiadását kérte. Aljechin meghitt
London, március 28 A londoni rádió jeSeofi, hopy Aljechint a világhiiG sakkmesttír meghalt.
Rákerfenes szert fedeztek fel a «2ov]et tudótok
Moszkva, mircíus 28 A moszkvai ládiő vasár.iap esti közitse szerint Nina Kijujeva és a Mecsnilíűy-intézet több más tudósa egy baktériumos ertdctQ készitnényt áífitott e!6, amely eloszlatja a ross?-indolatu daganatokat. A szer befecskendezése után t5cb rákos beteg
Széeíői z$ir London, mire- 28 Brit hivatalos k&iök tnegcngedíók, hogy nagyobb mennyiségben állít-sanak elC szénből zsiradékot. Ez a tudományos folyamat, melyet már Németországban is használtak zsír


előállítására, az angol tudományos böl eliáliitott margarin és zsiradék,
szakértők előtt sem voít ismeretlen. ; Egy ton iá zsir előállításához 60—70
A zsirnak szénből való elíá-ütását \' \' "\' \'
most gazdasági okok tették szOksé-
tonna szénre van szükség, ezenkívül fűtőanyagot és olajat is hasznainak a gyártáshoz.
gessé, egyébként elég drága a Sséri
Budapestről Jelentik:
Budapest a kontinenfáfis repOlő- Háromszorosára emelték a táv
forgalom tengelyében Író; távbeszélő- és rádiódijakst
A hivatalos lap Közli ? köziekedís-Dgyt miniszter rcndetcui, mely szerint a távíró-, távbeszélő- H rádió-dijsz<".bás díjtételeit háromszorosára emelik fel. A lariíák március 26\'án léptek éleibi-. U^yaucsak megváltoztatta a miniszter a po&tádíjszabások egyes tételeit, émelyeiset szintén a megszsbott dijak háromszorosára emelte fc!, A postsutalvány-díjat március 26 ikától kezdve a rendelet a következeképpen állapítja meg: Belföldre szóíÓ postautalványdíj millió pengőnként 3000 pengű, ezenkívül kezelési dij utalványonként 20.000 pengő. £°y utalvánnyal kQíd-he*5 öss:ef* felső határa 1C0 mi\'líó
■ pengő.
■Az adópengő árfolyama
A pénzfigvTrinlüztrr március 28-án
■ érvényes ÉÜÜUJÍ.1 az tdóptngÖ ér-
; íékárioSyamát a következőképen álla-
pitoua meg: 1 adópeng^ egyenlő ^ 35.00 per.^vcL
Halálos Hétét esetén azonnal ki-»*gc^efr* Ham Pétert és társait \'\'■ HJÍH Pitfr és btntJrsainak Ogyé-; ben Ambiirs József népögyész át* : minősítette a vádat olymódon, hogy : az összes vádpontokat belcolvasz-! toita a népirósági törvény 11. sza-
■ kaszába. Ez azt jelenti, hogy a ha-
; lálos ítélet Hain Péteren és vádlot-1 társain azonnal végrehajtható, ameny-: nyiben a Sághy-tanács nem találná ; fikgU^cgyelemre iniltónak. A teg-; napi napon a ts^uVihaligatásck be-i fejezCdlek és a p;rbeszédek elmon-; dássra cíCtÖrtököTi kerül a sor.
: Ujabb reakciós áihir a pénzzel
■ kapcsolatban
; A pénzpiacon ti paszta iható nagy ! feszültség következtében különféle alaptalan hírek terjedtek el. így felelőtlen elemek azt terjesztették, hogy
A Irancia-amerikái iegimcgátlapo-dás efía^mtben !ét;í]"5rM indul a magyar főváros érintésével. A légijárat Marseiliesbíl indul, B.rHn, Milánó és Budapest érintésével egeszén Törökországig közlekedik. Hatalmas dán segélykűldemény érkezett Budapestre
A #dan Vöiös Kereszt ujabb óriási kSldeménys kedden délután 5 órakor érkezett Budapestre. A küldemény 34 tehergépkocsiból áll s mintegy 90 íonna élelmiszert hozott. Az autókaraván Berlinen és Csehországon keresztQ! hélfín délután érkezett Btcsbe, onnan továbbindult Budapestre. Magyarországi utján végig tnindenuít meaéljer.eztck. A dán küldeményhez csatolták a norvég Vörös Kereszí adományát is, 5000 kg. csukamájolajat. A dán sutóka-ravánna! érkezett Henderson doktor-kisasszony, hogy a helyszínen n:eg-álIspitS3, melyek azok a cyögysze-rclc és tápszerek, valamint. orvosi felszerelések, amelyikre Magyaror-szágnat ftöksége van. Arra, ts en-gedáiyí kapóit, ho^y Bqüapasicn kórházat szervezzer;, melyét a dán Vörös Kereszt fog berendezni és felszerelni, amelyet dán orvosok vezetnének. TSreky Géza megvakult
Érdekes hír érkezett Budapestre egy ausztriai községből, amely tele van magyarországi „lyugatosokkal". A hir anól szó1, ho^y a község lakója jelenleg a többi köz&ü Törcky Géza, a Kúria egykori elnöice is. T-öreky egy sulyos szemmütét után m&g cyógyulás elolt távozott sürgőd sea Budapestről és a híradás szerint ennek kCv&tícczmenye az íett, hogy teljesen megvaku!L Lerongyolódott, nagy nyomorba kerDH és a község magyar lakóinak adományára van utalva.

korlátozták a binkjegyd: ki;dr.sát ás a hitetek folyósítását beszüntet-: ték. Ezek a hírek nem felelnek meg a valóságnak. AcNemzeti BanJc, ugy mint a múltban, minden jogosult hiteligényt kieiégit. Fontos külpolitikai mtgbeszéSé-sek a miniszterelnöknél
Nagy Ferenc miniszterelnök, Szs-kasits Árpád, Rákosi Mátyás és Gyöngyösi kültügyminlszter a mi-nisiierdnöksígen fontos kütü megbeszélcseket folytattak. Hírek a B-listáról \'
Az igajsagOgymiriisztériumbaii előkészítés Matt álló B lista-rendelet a tisztviselők létszámát az 1938. évi létszám aíá Etarja szá\'Iitani. A közalkalmazottak száma akkor 110 ezer volt. J-ienleg 400000 kÖia*alma-zoít van.
John Halre az angol alsóházbajt vacsorát rendezett Héthly Anna tiszteletére
A magyar köztársasági elnök tegnap délelőtt hosszabb kihallgatáson fogadta Bedé István londoni magyar követet. A londoni rádió Jelentette, fcogy John Haixe angol munkáspárti képviselő, aki Budapesten is játr, az angol alsóházban vacsorát rendezett Kéthíy Aaaa tiszteletére:
i Aki nyugatra távozóit, nem lehet
1 a honvédség tag/a
A hon ved*; Imi aSiamtitifár mej--cá\'o\'ta aiokat a hires2telése!ceí, rae- . lyeket uj kajonai behívásokkal kapcsolatban teriesitenek. Az uj behívások nem katonai jellegűek, hs-nen szervesen bcletartoznaic a poi-íjári újjáépítési tervbe. Az uj behívások áltálában munk&bebivások ís összefüggésben vannak z BJíis-tával A honvédség B listája már stervezés alatt van, melyet deroo-
: krabkusan fognak megoldani és az elbocsátott tisztek és altisztek kiképzésére állami biztosokat neveztek ki. Azoknak a tiszteknek és altiszteknek, akik nyugafta távoztak, semmi keresnivalójuk nincsen a mai honvédségben.
| Basch Ferencet aHOCishaléira
ítélte ^
Baech Ferencet, a magyarországi
Volksbund vezetőjét elsfi fokon több-
! rendbeli háborús ^s népeiienes bth;-csetekmtnyei miatt a népbirósáíc kötéláltali halálra ítélte. AI NOT annyiban másította meg az ijíletet, hogy a büntetés végrehajtását golyó-. általi halálra változtatta. i
Hfrek a vflág fővárosaiból
Brüsselböl jeleniiic^bogy Kíroly ríRensherce" Akker volt sidciaJisia miniszterel.iököt bízta meg az uj kor-" máay raegalakitásával.
\' Smiih angol altábornagy, Triast
; fslszsbaditója, feloszlatta a trieíti\'
i jugoszláv akciő-bizoítságot. \\ \'
i A spanyol volt szocialista köztár* sísig ind ügy minisztere nemfog*d(3 et a köztársasági elnök által fda}án-lott kQiagjTTnfniszteri tárcát.

Z A U A
A rendőrség drákói intézkedéseket foganatosít a Köteles te|beszolgáltatás megtagadói ellen
A volt földbirtokosok és azok leányai mérhetetlen kárt okoznak az ország Külpolitikai érdekeinek
Kovács Imre politikai beszámolója
Zalaegerszegen
A Nemzeti Parasztpárt országos alelnöke Kovács Imre nerazet^yüléi-i képviselő, Zalaegerszegen politikai beszámolót tsitc-tt. Beszédének be-veretö részében rámutatott, hogy a magyar \'tanítókra és tanárokra milyen nagy feladat vár a: ország demokratikus átképzésében. A reakcióval foRlalkozva kijelentelte, hogy az két formában mutatkozik meg: az egyik a volt föidbírtokosok részéről, akik vissza szeretnék szerezni fö\'d birtokaikat, a másik bizonyos köröknek a magyar köztársaság ellent megnyüvár.ulása. Kovács Isire b--sxédiben érdekesen magyarázta msp, ho/yan lihetetí vo!na megskadá-lyozni a földbirtokos r\'eskcio előretörését. Szerinte nem szabadult volna mcgálinunk a földreformnál, hanem népblróság elé kellett volna állítani mindazokat a földesurakat, akiknek cselédeikkel szemben való magatartásuk kimentette a népelle-nes büntettek sorozatát. Ezek a volt földbirtokosok, mondotta, de főként a leányaik, akik érintkezést tartanak fenn az angol és ameríka misz-sziók tagjaival, igyekeznek a magyar demokráciát ferde színben beállítani, sót nem egy esetben befeketiteni. Ez az osztály, amely a töok széíére juttatta Magyarországot, ma mérhetetlen károkat okoz az ország külpolitikai erdekeinek. A levitézlett földbirtokosok szövetségre léplek a nagytőkésekkel és mit tagadjuk, sikerült is nekik az ország legfontosabb gazdasági kulcsait kezükbe iDDarintani. Ezek a jelenségek kész-te-. ték a Nemzeti Parasztpártot, hogy csatlakozzon a munkáspártokhoz és szakszervezetekhez, hegy velük együtt vtgye fei a harcol a reakció elten. a demokrácia megszitdrditása érdé -kében.
A közalkalmazottak fizetését
200%-kal felemelték Kalóriaejvtég megváltás Nagykanizsán 279.— pengő A Gazdasági Főtanács. tegnapi B!ésén a közszolgálati alkalmazottak illelroényeit a vígleges fizetési fokozat megjelenéséig 200 százaikkal magasabban állapították meg, mint márciusban. A családi pótlék összege családtagonként Ölmiliió pengő. A közalkalmazottak fizetései ezután nem elsején, hanem két részletben fizetik ki és pedig az. áremelkedésnek megfelelően. A Gazdasági Főtanács újból szabályozta a nem közszolgálati alkalmazottak fizetését is. A március 24. után téliesített munkáért 3 szellemi munkások, a szak-ír, unkások, betanított munkás-ok és napszámosok 100 százalékos, a tanoncok részére 50 százalékos rnun-kabéremelést állapított met*. Alap-órabért és egyéb járandóságot nem kell fizetni. A kalória megváltási árát erre a hétre 310, illetve vidéken 279, 248 és 217 pengőben állapította meg. A Gazdasági Főtanács C2után a széntermelés előmozdítása érdekébén a bányászok élelmiszerellátásának oiztositásara elrendelte, hogy a bányászok a jövőben húsellátásban is részesüljenek. E:utár. a szovjet- magyar/ gazdasági egyezmény keretében a gazdasági termelés racionalizálása érdekében fontos határozatokat hozott.
— Faikfajfik a Siodfilderaoktata Párt minden Btotfit, hogy folyó hó 29-én, pinteken diluUn (él 6 órakor pontosan jelen-Jenek meg a péti nsgytenníbeii.

A Zaia 22-i srácában megírta, hogy a dolgozók gyermekei, ícihes és szoptatós anyák azéit nem tudnak hatósági áron tejhez jutni, mert a lehintartó gazdák, a korrüányren-delk\'ezést be nem tartva, nem szolgáltatják b= ez elöirásos minimális : tejmennyiséget sem. A rendelet elfl-\' írja, hogy minden tehéntartó gazda egy tehén ufán egy liter lejét köteles hatísigi áron a tejközpontnak leadni, amely tejből k&zült tejtermékek ugyancsak hatósági áron kerülnek as arra rászorulóknak kiosztásra. A Zala rámutatott, hogy példátlanul álí az egész vüágon a magyar csecsemő- és gy erőiek talán dóság és ez annak a következménye, hogy a magukat jó magyarnak nevező gazdák a magyar jövő megmentése erdőkében e minimális kötelezettségüknek sem tesznek
, eleget.
■ A Zala cikkének a UgtObb jáiás-ban komoly hstása mutatkozott, mert, mint értesülünk, a közigazgatási szervek a legszigorúbban ellenőrzik a tcjbwzolgáltatási kötelezettség teljesít ísét.
A nagykanizsai járásban fs főleg Nagykanizsa területén azonban maradt minden a réf-iben, semmi sem "történt annak érdekében, hogy a kormány rendelkezéseinek érvényt
I Milyen OTI-tíijakaí kei) fizetni < a háztartási alkalmazottak után
j A mezőgazdasági munkásokra is 1 kiterjesztették az OTt-seflélytttést | A társadalombiztosítást járulékok í mikénti fizetése még mir.dig igen 1 élénken foglalkoztatja az érdekeit j munkaadói köröket, de ujabban fcU-\' lönosen a háztarfási rr.unka\'Edókái, ; Az OTI nagykariísai kerOieti pénz-: -tárától ryert értesüléseink atspjin z háztsrtísi OTl-járulétok tekintetében a következőket közölhetjük: A háztartási alkalmazottak uián 1946- január és február havára . csupán 12.600—12.600 adópergö
járulékot kell befizoini. termesze- ■
i tesen a befizetös napjára érvényes
| atJópengő-]6hÖ5iáni alkalmazásával
I Március és a következő hónapokra i
! az enész országra érvényesen az
| általános gazdasági helyzethez sza-
i bott de mértányos uj és egységes
: bér alapulvételével történik a járu-
: lékok megállapítása,
! amiről a háztartási miiiiUadok ide i jében érlesiiést fognak Jtapni. Azor 1 háztartási munkaadók., akik eddig j a számlájukra az előbb közölteiméi . magasabb járulékokat fizettek be, ! a hátralékos munkaadóit kai szem- j ben a í:isebb jelzőszámmal történt : sdópengösités következtében előnyösebb helyzethez jutottak, túlfizetéseiket az OTI a ja-.ukra írja s márciusra, vagy ha érnél is több j túlfizetés rcutatkoznék, áprilisra szá-i mólja el.
l Az 1945-re fennálló rendes pengő í hátralékok természetesen itt is adó-! pengőben kirótrnak. tekintendők. i A járulékok esedékessépének napja i : háztartási vonatkozásban is a bér- | i fizetés csedik«sígi napja. ! Hogy pedig az Ipari kis munka-I adók az adópengíben történő .járu-; lék-előírást, illetve fizetési illetően j szintén hozzájuthassanak azon e!<5-: nyölrfiöz, miket at közép és nagy ! munkaadók nyertek, a nagykanizsai \' kerOJeti pénztár nem kifogásolná, ha mindazok a kis munkaadók, akik a saját érdekQnkben. hajlandók bi--< zonyos adminisztrációs munkák el-> végzésére és ezt teljesíteni if tudják,

is szerezzenek. A rendőrség kihágás: osztálya ugyan hu:o;; cgy-kit ítéletet, de ez rr.il sem változtatott z helyzeten. A rendőrkapitányság uj vezetője most drákói rcndszabályo kat.léptet életbe, ho^y Nagykanizsa dc^fíf zöirak gyermekei a szükséges i tejtt*nnyi**g«t megkaphassák. Érte-: sülésünk szerint a legszigorúbban dk-nffrizni fogják a tcjbeszotgilta-; tásí rendelkezések bet?ríásil. Az a j gazda, aki tejköryvccskéjével nem í tudja igazolni, hogy köteiezettségé-! nek eleget tett, zi elien súlyosabb esetben-még az internálasi «ijárásí is folyamatba teszik, s*t rairt nép-- ellenes magatartást, eseiieg népbiré-: ság elé is állítják. : Nagykanizsán mirdejiki helyeselni : tudja a rendőrkapitányság intézkedését- Meg kell érteni minden g?r-dálkodonak, hopy amikor Nagykanizsa város dolgozói a legnagyobb nélkDlözések kö2olt is teljesítik a néppel és az országgal szembeni kötelezettségüket, akkor Ök sem vonhatják ki magukat ez alól. Nincsenek uyan most csendőrök, de a demokratikus kormányzatnak lesz elég ereje ahhoz, Jjogy a legna-■ gyobb erélfyel rászorTTsa rendelke-! zéseinek betartására azt a népréte-: get is, amelynek ebben az országban ieckevesebb pondja van.
visszamenőleg március 1-töl havi jegyzéken jelentenék muriké vállalóilet, tekintet nélkül arra, hogy mennyi az alkalmazottak száma. Ezáltal 2 kerGleti pénztár ezidőszerínt ige n nagy méitékü járulékelőirási munkáit is megkönnyitenék, de elsí-soroan a saját érdekűítben cselekednének. A szOkséges kö?c!ebbi felvilágosítást az érdeklődők bármi kor megkaphatják.
Bizonyára nagy érdeklődéire tarthat fzAmot a magyar dolgozók körében azor. értesDlfsönk \\s, hogy az OT1 njegkezdte a mezőgazdasági munkásság orvosi cs gyógycHátását, nemkülönben készpénzben való segé lyezését is. (Táppénz, ,anyasági segélyek, temetkezési segélyek, útiköltség, gyógy kezelési járadék Stb.)
A mezőgazdasági munkavállalók tehát ugy a napik, mi"! izényjogo-sült családtagjaik i7ie:.fu;c-gedéSíí esetén forduljanak s Jcgii vtyobb Y>\\ zatomiüal az OTI hoz. vídíkcn pedig közvctlenílí az iHctékcs köAeti kezelíorvosoíilioz, eEészsétOfiji ellátásukat illetőleg irár n\'tnden intézkedés megtörtén!. J^lentkezésüif alkalmával munkaadói igazolást, vagy az alkalmazásukat igazoló községi bizonyítványt vigyenek magukkal.
KözBSte végBS velflnk az OT!, liogy mind a biztosított muikavállalókat, mind pedir; a munkaadókat írdekíö társadalom biztosítási vonatkozású kdrdésekrfil a szakszervezeteket és a szakmaközi i.üoítságot, vaíamir.t az ipartestületeket rrirden változás alkalmával kOIÖn is £rtesiterti fogja. Mindezekről termíszetesen csetröl-esetre lapunk utjén is kellő tájékozódást nyerhet a nagyközönség, .
— Onro*i hir. A mazyar okosok s^k-
£ieiTtxc!£neV n!^\\ianizsíi csoportba szem-
baton. ralrc-as 30-ín dfilulin 6 órakor a
7X>\'á Kereszt helyijeiben fontos figyben
gyülist tart. Vezetézég.
. A Drivavti\'gyi VIÜBFCOB- rt a Zalának adott fel-viágostts* seirt íoUő hó 29 én és JO-án technikai okoibá] g nappali órákban az ánroszi l£s!t>ti5t mcEsrünteli.
— A fieteoroliffUl Intéiet jclnUu.
Vithaló ídijirií ctölörtöi eí;:g: gyen-
aüíö B;Í1, kevti lrlhíwrí, iBlajmenti !agy.
A nappali höm&s&Jel emelkedne.

1946. máfciai 3».
— &&&M Mr«k t
No^üh László nagjrécsei W \' dálkoaó feljelentést telt a rendít. ; ségen, hogy az elmúlt éjszaka fc. \\ uienMUn lettesek teliörtek iél ié
i piacéul
ahonnít nagymennyiségű, borát íj.\\
ték cl. ■ ;rj
Fazekas Mátyás, Kinizsi-utca l\\ szám alatti lakos feljelentésire nj* | mosás indult ismeretlen tettes & í kutatására, alti Fazekas motorképp párját tegnap délután ellopta. "-:|
A nagykanizsai rendőrkapitányod3
erélyes nyomozást indított anal I
megállapítására, hogy Nagvricfc |
község közbirtokosságának luiafe;*
oát kepezö erdőben keletkezett\'.A.\')
zet mi okozta. .-. •
öripan aial
muaVisoU Piníeken 5 őr;lcor ír ben jeienjesek meg.
I Az iráni volt miniszterelnBic
i karába utazott, bogy uj kees
\\ mi, gazdasági és művelődés! rottl
; állapodást létesítsen Tőrökorszég^I
= * -.:?(
! A szovjetunió legfelsőbb miniád
tertanácsának helyeltesíniniszJef^
nőkévé Kozmikow Mihaili HCVÖ-:Í
;\'*«■ . ■!
i Csehszlovák kercskedelmikflltíatt-!
i ség utazott Moszkvába. A p&d
I ren a kOldöttséget a helyettes s
í jct külkereskedelmi miniszteríoj
I *
| Trunian elnök megbízásából 4
: európai élelmezési hclyzel "
i tása céljából Hoovcr etnök i
lehetőségerűi tárgyal, hogy a t
zetlcozl Vöröskereszt fokozottüll
mértékben kapcsolódjék bele a & j
\' zépeurópai, külör.ösen a gyeroea \\
í nyon-íorát enybitfi akcióba. : |
; A Magyar Kommunista Hál
1 imff1. kanizaai sserrezete péaüié ■
i délíit&n 5 ómkor u Párt helyig \'
; bor. nóí napot tart. Előadó Nóme* i
j Lászlóné, »ki ••■A csalni é* e no s» |
! ciális helvzete Ausztráliában^ c\'sseti
\\ tart elfadást. Pártállásra ralú íefcffl-1
1 tet nélkiU minden nőt szeretsttel li-1
! runk. Nóf eservtzö. . |
I Hirdetmény. 1
; Körhlrré teszem, hogy sz Orszigos P» 1
| Itíleliníiiel u újonnan földböqnútt{
■■ ralimint az Í^MOIÍ TI súlyos báborái UBÍ
1 uenvcdelt (Oidlulajdoitotok részén í|
< nieiögiidJíági mtmkllaokhoi sdiÖíjB«
\'■ taviBii síiniás cKjáta a tiakstgtA » ;
! vám-olajtermékeket htle! utiii ixaty-}
1 rerdellíeíésflkre \' - -i
\'■ A\'-íi a hitelt igíaybe akarj: vesd,sí
f igényét köteles ■ váróti tcrrcelísi biti*- í
\' íA^nál (F6-UI 8. ÍZ. néreöki bi«l»li fcS
i jeientari, ihM a bÖVdbbi felTiÜíotóHfíi,
i a további teendőbet ÍB megadjak.
APRÓHIRDETÉSEK
Trf*H tífgf- Egy dtrab köífttt cyeres keaityül ataidiWíitaJbta l Tuta|donosa ugytn&U atreiiaC.
i
w.OW.WC p<»z* ]BM»t k «**. aki tegnap a rirosí ídúhhriti^-jl ellop* ;■ »Breoabor" női kerékpárom njcffa«»~ icl. ismertetS jele: f«slékloUo5 • «*í Ubriii Jirsef festímwler, Zrtoyi Mfl»,5
t n\'-ca 28. —— f
! Lovat cattOnik 1ehénael.Uír"0tt r^. (
í gep ebidó Cím a kiadébar.. j*;i
í ErdöirtifthOi motottíiTési tt )
I iirUB amaká^k.t fifc
j «t 2 Fodor.

r ■

i. 73.

M6 atfceiut 30 uombit

Ára 5O.OOOZALA

íiemokratikus politikai napilap.
J*n6 főszerkesztő.
és toadátatrotal: K,-üt .V
Sztálin kfliAnds érdeklfidést tanustt a romániai magyarság sorsa Iránt
A tBov)»tfcilMtttg kírofwlt a blztoatigi tanácsból a perzsa Ogy taiwalásaitor Kivégezték Endre Lászlót és Baky Lászlót
A S»otta*-Ro«Én Társaság kOfdöttség* Moszkvában t«H tátofatátt. Ez atksJomm«l Satálin a kOMött-
t*g*t hosszabb kihallgatáson fogadta. A beazéloaté* folyamait a ktMOitség •tndfcénél több** kérott b*-
htóa érdafclMöit o románisi mafiyarsftg oa tám\\ Kfll édklödét ált l ii
t*g* h g g, oa yamait a ktMOitség •tnd
hatóan érdafclMöit o románisi mafiyarsftg sorsa trám\\ KfllonotM «afflr érdsklödést árult «l a romániai
M(0auás IcűtowáüskiTdésoHráM. örömét faJMts ki .f.lrtt, hogy ■ •é*/«y-tirfoménywst»m m.gnyftott.
Egyban Wni/ía a román küldöttség tagjait a magyar
ég jogai
c vfctelmwésér*.
Az Egpavttt HMHtaUfc btztönaági tawáoitmtk szantjai (Hétén a twrzsa kűldotttég •toadta. hogy az oroszok arra kérték ■> •**rfe*idjtnl kormányzatot, bogy u orvsz-pcrzsa olaftarsialéi 51 százaléka orosz kézbtn lágyan. A tárgyalások na.-a vscattsk srsdményr*. Oromtko arra kört* a biztonsági tmnéosot. Hogy u 0TOup*riza Ogy tárojraiáaáí éprillt K> tt htíaaizfck 1 A biztonsági tanács sbba n«m agy«aatt b*4«, •rra Qromlko -és az orosz UUdotUég •Iftagyta a tarokst A biztonsági iMéos tegnap sst* 0 önkor Hmé\\ járt ttétt tartott Oroisika fci|»i»nU<!«, hogy *i orosz küldöttség OZM n QtéSM részt vasz, tis kbcároUo Ogyrandf kérd#**k«t (arffrahtak mea QrouikA izarint u OTOBZ kflldftiwéj" Uvoimaradisa n»m ]»4»ntj, nosy a Szovl*tunl6 M?*u az EgyttOu Na«z«U< u*rv«xMéb51, Titv«l kép/is*t6tt •ücOWi vatanwmyi Dlétr*, id*a«« azokat, maiytk * p*rz*t icérdéiM) foa*lkoznak. Arrot, faagy a tagnap •»« QTés targyaorozitan ml «zar«D«lt, ««mmii s*mt*riíít«k «j. QromtKo tsgnip ásta uj uit&IUsokit kért Moszkvából.
Svvrnytk, ■ Ssovl«timiö •\'nöis toatdU 3«kfa Qyuü mafiyir kóvatat, itcl átnyújtotta magbizoíavatét. Szagfü Oyuln tir&uágjban voltak K*m*ny F«raac és Horváth fstvín kovatsisl titkárok, R«dó Qyörgy kö* valségi sijtöaitasé. A DMgbúólvvái átnyujtatakor oro«t réwr6i Jalta volt Dakaoazsv, a Szovjsiuniö l«g-**i*4bb tanaoiánsk titkér«, a kOiOsjri ttivstil protokoll fo«ok« m* n*s mások. A magblzúltvél átadási után Svarnyík m«gb«sr*íésrí fotytaíott Sukfl Qyuitral, m»iyan Daxinvzov li részt vatt.
Az Wflo! nunk&spart bintsut iravuatt Bavisnek
Utadon, niurdus 29 A tartdoai nrualcispárt !=^irtóbbl gyBl^n Bevin külDgyraínisrter b?-iciwoít a poÜiifcai hsiyzejrfil- A líyü-íts j4vitiag\\ta az aajai kortnáay ióüikájit é5 biaimat szavaro\'t
A —iik»ai réHls a náran ■
Afoszfri\'j, njircius 29
A fnoszHVái r^di-\'j a három angol
rasmter indiai ujával lupcsjiatban
fogialJtozott a^ indiai heij-«ttEÍ. N\'^n
a voit a- íisfl kaidattííg, Tiiiy
hdüoa uiiioti a viJság imfg-tldi-sára. A két vtiágháüoni ic^zdH mir i5bb biiottsá? C5 albizoőság pró ^ilía raejj\'Mdaal az indiai íküvetilé-«\'<:!. A hirom nániütei\' utjá: a íticaie,;: pitínicai hilyx-t tttíe siQtí-Mfrjsesi, ?t*5íofban H [íinartbb te-f\'ilyl hiíi\'tn\'1; tDntíW&eit; awlytk TUJÍ70S v.ilságKak a WSvetkezménye. A2 a.Tgo; WttdiJmcgí; Indiában igen ^iióikodóLi íogdd át Veiírtk sz;-Hnt ne.Ti esznek usiúiis.-rói van *z6, hanem a probiétnAL\' ayakcw ali Kíííth b
uíjtásos k5r5Jc raegpíóbiifak mm- | üea es^Ü:: Itiiiiainaini, hsgy reak- i ciis ter^;iic:t mig/a\'ií:itsáj:. . Az UMtRA paaaszs: Az Euréfiéba kBMfttt saaétyt a ouszájfé csapatok haaználiák fel
Ai USRRA tí;nap NÍW -Yorkban ^Í AMntic-Ciíyben ülést\' tartóit, melyen az európai iihxokii nieg-siiiió twdser«gck éteboezcsivci fo2-Lattozott- A gyűlés opvhangulag ki-vinta, hogy síin hadseregek haza-szallttását mmél sorsabb--n lAy-iissák le, mú*ei a megszálló had-sereRflk az ÜNRRA áítaí a I.ikos-sÁgna* kOldott élelmiszerből élnek. NitfM tábormk ■ tritszü kérdésről Trieszt, nárcias 29
Morgan tábornok \'.Z&lc, hogy
sapttmozdilokitg toag Veaezia Quiíii Urtominy azon rétriben, mely ju^>szUv közigaz-

?atis wiitt ÍV: Ugyanakkor icijtícn- Leijyelorarigbn riie^axadilvüztaíc,
;eUe, Hogy az A. üónában mütcöd-j ■ Hogy a Szovjetunióról iga ti hírei
szüretsjj« koraUMynak e*tÖíéít ; a tengyel nép iudiaasJra jöjje-
r szind&a, íiogy Triesztben mar:x} I aek. A k5zÖi Köidtletn idején is-
miud-tddig, míg a terűíeíi vitat ei ■ mél igazán egyíiiva uláít a len-
neto döntötték és a diatest tfigre . gyei és az OTŰSI nip, mely a be-
nem lw[to!ta*. seben, ts összeköti a két baUloiat
«i HJ ir.il.« «ww7«u MA.;aptta Mfttzkv^, L*ti!agrAd>:, gat-
Moszkva, március 2ft»;j" 3*51011 mtíutwk. aiií-a akanak
A SiO/jituiió ne;n járul hiiiá ös mifidirtl nt^a:tusit.\',Í. ani érdi-
tör- ct\'.tt 5kfit.
London, mircius 29 Ktüü^miaiszteT az aogo! irc. zár; 3IisíQ kijelca\'.ítte, a G ^rö £or3za£ot megszálló aigól ciapitok.it titzaszáHitják és ■ viiolía. m:iyen lépéseket tesz a vilasitis líawyotitisa érdekében Veszélye* ler.o-, mond^ít^, in a brit ctipitok tovjbira is r-*\'*^-
ouotísi.v A sz^rel5é£es tiaicsbin müödj s;aíj:: kíkfitdV.: Hgyaoís ellenette az osttrák pariamsnt idd;-lenes al*cot«"ainyÍ33Íc atfomátásáL Juüus t -én u] alkotmánytervezetet dugóinak ki. A meguiUJ hatalmak olyan tervet igyexexrteic me^valós-\'.aní, msly lehstoVé ler.ni, hojy ar nsttráic korcaáayra f >icr>rott fíletÖs--jé^cl íűntianat J népjóléti ei 310 ciáiis p-ajrarna k2;;s£tfl(witcléíSTJ.
alrtar Aiü-ÍJVII elienicfz^ nítetti valírt orttáeoic a:r mond-uiilc, bogy Gö\'^gsrszaX\'Jt n; 1 títintik fagset-im idamnaic, n?rj idegen csapatok UrtjV< mss\'íí\'i-í\'.\'a. Ai angol c«pa-íok GVojo^í^^\'i tartása to/ábbi jkoí sroigiiubia rais orszisoltoak arra, hojv n: voijik ki alakulataiéit mis oriii^os tíniíítírJi.
A közös kbzdBtamtwt ejywtsra talált az OT0SZ és Isngysl nép
Varsó, március 29 Ai cgyi^ varsói lap cikket kozol KasL-nir Ruizinckííl, 2 lengyel stak- -síirvcstli birottiái (iiitkiritól, aki a lengyel (sakuervjzeti ktUdotl-séget vezt:tí a Su/jstu.i.5ba-Eimond: 1, bogy a tt Sboru eJÓtíi
Bu«U|M*tr6t Jelentik:
határokra vonatkoznak. A ;nagyar nép uyütia rordnl ei aiok-tó!, akik a mostani katasztrófáját okozták.
~íidy 2o/tán megtekintett: MZ etnSki patot* éoiikezését
Ti:dí Zoltán köitiráasagi etuik Klvigi pai^ár.p33ter társaságában ;a»j:t2\'acrtette a v-o\'i E«zterháry-pi- ou hsiyie&ÜItási mur.JcáláUrit. Az ílnöit nijillapitotti, hogy a piiota ■:-piíési m»ikálatai eiffrehaladjtt stá-d-uuiaa -íaiaírt: Ai Ü
Tito: Kinyújtottuk ktzűnket Magyarország Mé
a;od«n a leg*gysie-
iitette,
Tito marsall PragáDan nyilatkozóit d vajdaság feissab3dulisaról. Megpróbáltuk elfelejteni azt, ami a :nu;tb3n történt is mts^avarliatta a magyar—jujoszláv barátságot. EttÖÍ iltekimre idényt tartunk arra a j^vátítelrc, melyei a fegyverszüneti >%yezai=ny biztosit számnakrx Kinyújtottak késünket, mondotta Magyarország felé. de Magyarországon még mindig vaunak k&röic, melyek nem tanultak a nmltból és tenDrisstiicsts tiV*tvé*^, melyek agy a Jugoszláviai, mint a cseh-

rtibb leRycc, lávoi minden pazarló pompától. A piiota hl/aUü«*bái " vtOóBJiiUilee mar 6Wteni>«íei e!-k+nmnet, míg a lakás csrt űsstel lesz beköitöibetO. Az adópenqó ártotjtm*
A péttEDgyminiszter március 29-ejr;
énrényas Kitílr.al az ^ddpengo ér-
t 3 következőképen áHa-
1 d^6 lC
(Mt c
38 00 pc
Apriiis 4-én: nentzHi Onnep
Apríin -4-én lesz «gy éve,*ogy a V6rös Hadaeiex MaRyaroraségot teljesen kiszabadította. Eien a napon, "•nelye*. iriíg az Ideiglenes Nemzet; KorrcaR-/ nemzeti ftoneppí nyilvini-tett, az egész országban nagyarányú nép2ytíHcfc is nép&cntpétyek lesr-nelc. A késxúfő
rcndszabáfyokrót b*%zé\\
m miniszterelnök
Ssombetnn délben 12 órakor Njgy Eerstic mLnisztereinök a itis- mínisireiek lirsas^Cábar. ton Pécire utazik. Vaslr nep óéts&m \\\\ órJfc«-a£sécbenyi-«eren r.sgyiGr&l^ lesz, atadyen Nagy Fsrenc mmiccterehaok raond beszédet. ÁHa\'áno* -képit ad « or-szig jtíwíisgi bsl- és Wlp^itikai helyréiéről, szigorú gaidiSBRÍ rend-szibá\'^okat jeleni hi és ismerteti a páitok pro^ranuniaibo! iáalaku\'.t gazdasági JÜrmáByprogranitiiot A minüzterelnök vasárnap este erke-ári vissza Budapestre. A k&zUnmsási menük faemH* a T
A Budaprsue érkezett (Jio kai-dAtRései, mely aagyobbt\'^zeretet-idcuninyt hozott atöwites^t *\'*ÖJ-társasági ekiö\'í f»gad(a él^a Ktu-d".!tiég tatjaival tMO3ianJm^ael-getet*. H&iajit és kostfla**feteztc ki az aJa-nany^fi es fcéctr a leDl-döttsig W=ja»t, íaiínácialjik-amaga ^S a torrniíiy kaszAactét a din Jtormáaynak. A dán kOtdottstfi et-áru\'ta.\'bq^y ;w!uic ao^y rokosnenv nyfrreaui meg Migyarorsaéí iiant és kifef-2t*k mta reraíoyl*et,*og>-rovidesen ujabc adoméayt bóthat-oalc Majyarorsiágra. Eto-án Balia Uj&mtatÉafigyi é« Malaár Eri eh népjóléti miniszterit! tettek látogatást. ■ Énére Lászlót és 8*1* Utztót
Biky Laszi6: és Endre Lísiiót ma re£<rel 8 órakor klvégtHfék 3 Markó-uicai foghii udvarán.-" Életfogytiglani
: ttéttekegy volt o*nd6rml»*&ttst
i y
osttáiy paranc m Wtilep:t*Wcí)r olyan u embereíaeiE, tijjfp a tövíayeket kell poatjsan Dittrta:ii. íí szagban vaiótltn hirsket arra biztatta a mn:\'£Q>t
A sz*kesf*iiér.\'iri n4p3lrg^£ moat tirgyaita Vj/í I öri!e2red;s hibom; és


A népbiróság felmentette Hetesi Jánost
e
éy gy éoTSzerraun-
kira ítélte ^
tUmir iskaiák Romániában
AGrüza-kormánysegitségévelDfei-erdéiyben 150 magyar népiskolát és egy középiskolát létesítettek. Déi erdéiyben főleg felekezeti iskolák vannak. Erdélyben 768 fetekezeti népiskola, 67 felekezeti középiskola és eer magyar tudományegyetem vm 72 tanárral és 279 segédöze-méiyzsttel
/ÍC0Ű0 4oHárí gyűjtöttek Los
ffétyizésérT
Los Angelesben az ottan? magyc-
rok Lányi plébános vezetésével Ej
tést ioditonak Magyarország cége- j
tytx&ére. Eddig Í20.000 deiisrf !
gyejtCttek össze. A varos anRliiár, i
éneke 5Ű00 dollárt adományozott ■
Lányi plébánosnak. |
Nagykanizsa is képvMtetf !
magát m budapesti női i
vfláQkangre*szu«on i
A Magyar S6k Demoiíntüi^ \\
Szövetsége márvius 24-éu, vasárnap \'
délután 4 ómi kiL-zdíHtol tartotta £yú- i
lését B fóráros kiküldöttjének reáe- <
lósóTel. :
Az awaúnvttua budapesti kiküldik- \'
ttstinclc c<-Iji Tolt n hf>fr> panaseok .
felietek-<íw az április 4." 5. ú 6-án .
tidó Üá£t )ők/i
Üá£t£TS8ru k/z ülés <>r,xiratínyeként » ki\'- hározatokat hozták: Tiltakozás a központnÁl a Bzabadkercake- \' debm éa tiltakozás az HNRBA-oak I olnmnipúlálása ellen. Valamint köre- \' teli » Siö«*te&\' ner»ü»n a. núpjólűt: mmjartériumiól, hogv » BudapastTj \' órkeiett\'cufcormenQvisé(?ból » N*©
cufcormenQvisé(?ból » kraizsán rászoruló S érőn aluli cyni -raolowk w> terhes anyák körctoÍKv.\'-t a kielúírt"HÍk. Em vonatkozóan fel-hi^ja a Magyar N6k !>.mokr«tikui> Siónitaéfi^ %z aa&zonvoiat. bofí> összeírás régí^tt Fó-tit 5. sz. »hrt: heivLiófctíben jelentkezawiek.
Egyben felkéri a bwtWzvecj-eket, as-<üiefély«etta*et. bMÜtároÜkoMkat. ta-nltóc«ket,a dolgosó mnnkátuökat. U»rt-vlMlűofikat hoRT bármily problemAjuk-kai. paniwTitttBl nsfcrnap. mi 31 én Aííutm t-kat jetaojcaek m^a WtDSz h^béébehlatfetk
totsta-
arttJEk.
iíOfá * tisztikart uv éa a tenkkal együtt -\'i kákuldórtokm.
munkiisáer Tv-zóró! Toui#u*rtt-Solu^pánVí fm az iparossá? résié-"f5I peaig liaksa JáttosiuU. A Mirvg-vaiotmX mectár^, alása titán Mhivta * Nagykanizsán Leró ass/onyiérsB.-kW> wg> ^ riiá^koni^exszus aliul-BOÍTBI minél többen utazzanak ÍDJ BtHkpestro, íhol alkalmuk tew mse-amoöii k. riiátf asszon vait i& awat
Rendőri krönUca:
A nagykaQtzsai ren46r&éfi letartoztatta God&r János és Horváth Gyula zalaszentbalázst gazdálkodókat, akiket a temetőben elhantblt r^met katonák exhumálásával bíztak mt%. A két ember a holttest mellett talált golyöszőrot és vadászfegyvert ..eitutajdonitotta és a hallik inny-rtt.,3it kiszedte. Az Ogy kivbfsilása utq, áUdJák. őket az OgyésaégnelL Aktutyit
.. NagyUmzsa jiiác íöjegyiöje feJ-
/ót(iíé« tett a rendórkapttinyságoö,
bb.keitz egyik kariegyzoségen íon-
„ tp*^ Uvatatos akták tüotei el A
nattítoloatot aktalopások
- nfomozis n^inűidt és
T. ^jfpsktéétt megtettek a tettesek kézre-

A nepbírosag dr. Arató Arial u-nácsa a tegnapi napon elsőnek Sabján Ferenc volt nagykanizsai rtndórtörzsöfmester, Fe!s(rajk katc-nai parancsnokának népellenes bűnügyét tárgyalta. A tarRyaláson bizonyítást nyert, hogy Sabjin Ferenc nagy Qgyourgalommal hajtotta végre a pacssi kr.tonjti pzrascsnoVsig rendelkezéseit. A faluban örcfefcet £s totalokat kfildott kozmookáfa és szigonian ellenőrizte a ievffitélr. Németországba v£!6 kiszáJtiiásái. Több merilVanu kihallgatása u\'án a bíróság Sab>ant 8 ha»i rSríínbUntetésre és politikai jogainak 5 évre való felfüggesztésére ítélte. A v;diottat az ítélet jogerőre emelkedéséig szabadlábon hagyta c bíróság. A nép-Ogyesx az ítéletet tDegfellebbnte.
$abján Ferenc tárgyalása után a oépbiroság áttért Hetesi Jincs nagykanizsai vátofi számvevő, t&italékos Whadnagy népellenes bQr.Qgyénck tárgyalásara. Hetesi 1943-baa vonult be katonai szolgálatra Nagyváradra, ahoi egy zsidó munkaszolgálatos század parancsnokságát kapta meg. A századot később Hajmáskérre he-lyeziék. A népOgyésxséc vidja sze-rinf a rouakaszolgálatosokat Hetesi légiriadó alatt vigyázz-állásban az ud/aron tartolta és nem engedte meg, hogy óvóhelyre menjenek. Étkezésüket a leérni aimálisabbra csök-kentette és az újonnan bevonult
* 20 pengőn felüli összegeket e!ku-bozta és é-elmiszereíkiC-1 is megfosztotta őkeL A btriság ismertette a nagyváradi politikai rtndírség átiratát, amelyben 20 munkzszol^ala-tos egybe hangtó^n kijcícntetrc, hogy Hilesí Jár.os fShadnagy ?. legembe-ribb elbírásban részesítette Őket és semni osnasx mOk&d^scvel Icapcso-laíbar. fe\\ nem merülhet. Ezen nyi-latkoiatial szemben 3 fÓ!?r£yaIásra beidézett taoutc, akik Hetefú százada mellett levő században teljísiíeltek munkaszolgáístot, azt váltották, hogi a nagyváradi fiuk az énséztoi valósággal fintorogtak és hozzájuk jöttek könyörögve egy falat kenyérért. Vallomásokban azt is elmondották, bogy Hetes] Mhednagy durván és kegyetlenfll bánt a munkaszolgála-totokkil és a \'egírisebb f^yelem-sértésért ii súlyosan büntene őket,
A f5tárgyaláson Helesi maga is beva!\'Ottat faogr a mun-aszo-galatosok részére kiutalt Összegekből, amelyen élelmiszert ketktt volna venni?, havonta több, tr.int 10.000 pengőt takarított me^ és szolgáltatott vissza a kincstárnak. Az eiler* tétes ténykQrilimények tisztázása céljából a népGgyész indítványozta Korda. János tfhadoagy és Mihály László hadnagy kihallgatását, a!«!lc a fotárgyaliscn Unuként kihalhatott nnmkaszolgálsíosok parar.csrx>-kai voltak. A két tiszttel igazolni kiváuta, bogy a tótárgyalásort el-hangzott tanúvallomások felelr.ek meg a valóságnak és nem a nagyváradi politikai rendőrség átirata. A két tiszt kihallgatását a védelem sem ellenezte és dacára ennek, a népbiróság nem rendelte el a két tana mepáiziséi.
Dr. Roftgpy György vádbe&zédé-ben rámutatott arra, hogy Hetesi beismert vallomása is tiegendé annak megiliapitisára, bogy a vád-beli cselekmények elkövettettek. Utalt arra, bogy a két tiszt Idoatlgatása tisztázta volna tettesen a hetyzetet, annál Is inkább, mert a Ktirgya-lásoti elhang7ott tanuraHomisokbó) meg Sehetett állapítani, hogy Kordái és MiMlyi többször flgyelmertettélí a munkaszolgálatosokar hofy tWa-

kodjatiai; Hetesúót. AmUor pedig i Hett i két napra átvette a kaposvári százsd parancsnoksigíl, amint ezt a tanuk vz\'.\'-ilták, dacára annak,
• hogy sJcWor már nagybaconi Nagy
Vilmos volt a hadBnrariafezter, azor.
nal meí,k*^dÖdtek 37 ujour-sn br
, vor.u\'.ísk n olozásai j* a kegyetteii-keíeiek t\'iéxz SflTaí\' 3- kaposvári 1 nmrttás\'í-.^adnSi is.
A népbiróság hosszas tanícske-xás után este 8 árakor hirdetett 1 Ítéletet, itnely szerím Hetesi Jánost < a vád és következményei alól fei-. mentette. A blrosa? indokoiisa szerint a nagyváradi munkaszulgáií\' , tosjk vallomását kelleti técykénl e; ; fogadni, me^ azok J-.özvetlen Hítesi ; parancsnoS^ga alá tartoztak, tűig ! a totárgyaiásoa elhangzót! taouval-i lomásoltat oiyan egyéne\'. tettéA-. , akik egy njis munkíssráiadoan szolgáttsk.
Pöldrajztudás óh...
Ugy gondolom, mindenki t=.p.si-: tálja, hogy Nagykanizsán nem va-1 laml D3(r>on dusfcál!<od!i.-iunlí zsírban és kV5o!aJban. Most raár las sacskín 1 éven tccresitöl kéts?! r voll átolaj-kiosítís. Önkényteler.OI felteszi s kérdést a jámbor és hali catag kanizsai polgár, hogy nritrt? Nos két miértre adok ezen s helyen választ. A többi miírtekre pe-dt£ sdjon választ ?.i illetékes f6>úm. ; A zsirtfy egy égiszen torop\'ikált I dolog. Aki sertést vág, az köteles j leadni maximált áron bizeoyos f mennyiséget Nos ezt a zsirgyOjtó \\ helyeken osszesyDjtík és beüdirva | -valahová" e^y zsirekttztó köz-i pontba elviszik. Sajnos éhből — ; bonyotui: r2i>deletckreés eíCirásokra v&!ó mec bonyolultabb hivaikoiis-sr.I — summa-Mimruarum a zsírra: »jöl eüátott" Nigykanizía dolpozói egy árva (.rammot sem látnak. K*m : mondja ?en!ci, hopy ne vigyenek a : szQkösebb vidékre zsírt, de IVÖ I volna a kanizsai ellátatlanok részere ; is itthagyni valami*. \' Az étobj esete? El esisjen kD-l&nleges valami. Hosszas járással \' sikerült kapni kiutalást, amit rövid ! p3r h6mp alaft ecy asyonWIyeg-] zen akta képiben meg is k&poft a
* közellátási hivstMork. Mire et az
j ösz és lengfiszakáttu sktabicíl t\',-
1 jutott Na£>TicnÍ7S$r2, Ptcs*^ rrár
\' régen c\'fiipycit az étolz*.
: Most vegyük esik szzir.tgyn az
] a!ctsmatuz£ií«-met. MiclPu Hnyiija
1 az enibtr, \'it rajta c^- érkeztei esi
bélyegiít, roéíí ped^ nyircjyhizit-
Uiána küioüíéle rejtélyes .izárcokat
és hierogtifai jeilesS előadásokat
; BelQi: tisztelettel értesitik Na?y-
! kanizsa vátos közellátásit stb. stb.,
i írogy Pécsett rendelkezésére áll
1500 kg. étolaj. De!! Ez az akta
! még tavaly kelt uira.
i Szóval a közellátási minisztérium
: egyik osztályán egy o-yan uriembrr
; létezik (vagy talán több is) aki ugy
, tudja, hogy Nagykanizsa Nyiregy-
; házán van. Ni már most Meg
kezdte az akta bejárni a kQI6nbozo
\\ szakhivatalokat, mire vaUki kisí-
; tűrte, hogy Nagykanizsa hol ven
: (biztosan egyetemi tanár tehetett) és
i sterertcsére eljutott végelgyenBOíni
■ ide. Utalvány van. o!»j nincs. Fö a
I precíz és pontos adminisztráció. Ha
; ei nem lenne olyan tragikus, mint
i amilyen, eszéba jutn* az embernek
i a cigány, a levél és a ayul esete.
; Ar agor.izál.S aktát bárki megtekint-
| heti a Közeli*!Asi Hivatalban.
! Csepregi Zoltán {árast Htkir.

Az uj (Wrtai tíijszaftésik
| betyben 20 "
6000D P.
TaiMkQ tű.
Ml kikölís Ji;a 12J.C00 P-
> öémentotítsi <tti*. Betti. <w Í4.CW0 P. rlttéttae 4u5ff*4
yj\'i: i.unoaBpTfcfctaaji
P, earnttiri:: ul« vitivtejeHil db stiW. l nmcitbi SC-co p. Esy vttMmmMEJ heti ístztn i-\'tö bttm Wtt&iaüF I
KeiÖale£c* postai sxoigájatek dfe- Á ! prreMdi; beftötdre) htlybrr. es «<«£ 150.000 P. uUlTinyfíiteiési tiíj ItQ%|* \'
Postacsomagok ii\'fáiia. 3 tg-i* JSUjai ■
P. 10 kg.-tg 240.000 P. :;
Tíriré vádijuk; fcoxOtn. liHna Hm\'i
P. It;-\'i>tt)l3 dij 240.000 P, heh) Hmmi
9600 P, ieetiiebb (Üj 960CC P. . i
Ráiiú: A ridiórer&berRul«z£s Jiakft 3
lati di)i hm 600-000 P. Ax r llpiMliijh I
Vii\'liíukorf zeteiidö. Erytztti UHÉMÉBH
hoitijiruiás 6C0UW P. ^^ ■;
Az egyéb pasXii dijai: «Í 19%. I^A, ; lén fa%nybeo voi! f—- L1"
Ptfjés Itín Uld0dfti
- A L . ....
Vktbíió idöjirta 1 _ _ _._ „
ttt*rttnlás, tdtebb UtMélTGo&H*, *_
stirtfliet «*£ nélkffi. A bómftrstiüc! afe
váüoiilt. ■
~ Ajry*k**TTÍ Ur«k. Aa tSm-jh Mfi " !2 íeiny é* 9 fin született- PcMe Jiaosá liut és Lcrgk* Máiliailt íl». Hottov-Édii Maori ajiiszt ts Firka* KlüUn.-uk ICM Nímeüi OyOrijj- ^ÓOJVCS éí Kno^. KtttS -nak Icinyi, Szeme* J-\'tcos ut6r -i Kotajt
TiUvu ÉS Kovic* M*gdiiiak íu, Ptát Györaj kámu««a éa Erdityi Wiíiéoak ktat Jobisi Imre rendőr éi Moiai, Hoauakf
fia, Németh 0} ula csUn)*<lú c5 Rrfid Üa> gllník leioya. Lócii Ferenc kooi* ét ?ak Midiiuk fia. dr f^lk RtchM «f»fattó ndk és Geuaei Editoek kit fettrjra, KMfc
Arkui János Mtv. altiszt e» Snttir HU mk leánya. B:r)íw Káíwín ttniló fj 3a« mUrgltnak le*ny» Kifilylítvl Urfnt <«»; Moeld é» UaxU Martinak (!J. C~<fc«\'
Hocvíth Karoly uabóir.cíttf ít Tijlfr As* J tufc 11*. Pacaa Sándor sspszémus és .\'\'4a>3t\' KozJUémk tta.
- Sportlür A BxöTettócej iJÍt.itLaft i
aéia;*.! 5 órakor tettéilen J a Siodítdemoh-ita párt i
eiu Mcfeéties gítefce&tb St Buűipat. V, Arin? Jínos-u. l ünttetét\' . kaponUtok t «■ ürayéka
rnó p r«.
n ecéf 1 nap a Korost uülcdi I« bdriséitben.
—Faikfejtt a SuJdüdtmohaU Pfc es ftöttj4i hon tdy* M2»4tsi>
meg « párt mgyterartbea.
A. M»sr^ar Kommunisu ?«t
^kanizaái azcrri&otB pá*i»-
ntán Ö ómkor & Párt kf-r-iMft-
boo Q5Í n>pot tart. Elötdó K^oA
Uezlóné, tíi >A család &a a n6 s»
Ci-üis twWzete Aa*rtrilídb»o( am*-
tart eieiiulást. P&rtállún fiM »*»:
tet nélkül minden nót a»™wtWí>
runk. .Vöí ő
Hirdetmények.
\'■ uititiayi be letiM ritar-j 1
] FdMmm U.
! nnaKiktá«töi If45 máj
> höbtn lom hxptik rc
I ká b a kit !
máj v ufel*
■; Bttkti, a lovak regére 2 napi
, jclcrjt&rt meg a nagyiécst
• hó 31 in, *z*i vfsar;«p d
í 456
Ua>h: .Hnartaall\' K T. HaajUaW HiaiInllllliliHlatlItilKaHna\'iT\'
I Np»dtfcifetri:Z*a;ICMr
JIPIIÖH:itOET£9Kt


értotyam. 74.

Nagykanizsa IM6. in&oiut 31 vasárnap

Arc SO.OOOZALA

Demokratikus politikai napilap.
Gussev londoni szovjet nagykövet tegnap terjesztette elő a magyar bákcfeltátelek tervezetét
Varga polgármester oyUatVoiBtí budapesti útjáról - Nagykanizsa fefezabatfulásának stsöóves évfordutéja
Az öt nagyhatalom ka!ugymtnIazt*rh»lT»ttas«ta*k értakazlafé;i Qgssat londoni izorjat nagykovát
tp *ldt*r}MZt*«te i magyar *$ botgér Mfc«f*f ittalak tarvazaiatt. * bakatarvazat Mm tér ki a gas-
é pénzügyi kérda**kra. A Romániára vonitkojtó bokafdtétaJak tarvaz*\'<*n*ii Urgyalásat mér ba-
Olj köt a bik Ift j
g pgy ááa onikojtó bokafdtétaJak tar gy
fefaztak. Az Olaszorazaggaj köt Mao bika •Ifticfezttését a trtaszti bíiotttig jaJ«frtés«ig n«m tlrgyaijak.
A biztonsági tanáot foíytaíja u iráni vitte agyra vontttoxo OgyrMdi kertié* targvaiéaat. A tagnap délutáni zárt OÍÉWM Um ugy dö*rt«f, bogy a nyHvittoi térgyilisn maghif jik az Iráni kQtdottakat It. hogy vátaact Brariwiak bizonyos kérajásaitra az Irini nalyxvtr* vonatkoioaa. A tagntpi zárt targyaUioa i szovjet dalagétM nam vatt rétzt Az artakadatrAl kiadott Hivatalos jataotat \'i«HM a daUgátuioknak maaazaraano tarJHatan aikarDft ■•g*eyu*«r» jutni. A SzovfatuMÖ MkOttdttal rén. vatták az EgyMQtt Mamzaiak azar-vazaténak két maa bfzoitaécl (Mesén. A vacftricari bizottság h ar«daény«saa tolytttti tanáoskozásaft, raa-tyan az EgyuOlt Altano< Nagybritannia, FranoJsország é* Kfna angbizottal vatták részi. A bizottság oéfja i namzatközl rand famtsrtáaát oéUó katonai wö magttsrvazéia.
Az iráni komrtny tegnip Olést tartott Az Iráni mtohixfaralnok bajalantatta, b«gy ■ szovjatorosz ota-patok taljaasn fcJOrrtatttk a Kaapl tangar mattékét éj vliszaténiok Oroazorszégbx.
Az 11)801 kfflB&yi hhntal ■*flbry+t BodapMt paigánnastant
London, március 30 A brit küíü^yi bivaíal a msgj\'ir-, országi an^ol pol!tfku misszión k«-resílű; meKbtvta Köva-Ó jőisef polgármestert íz angol fővárosba. Kz crrSl uóló levelta Budapest polgármestere mir tíézhtt kapti, A j aiegbirts cííja, bogy a po\'-íjirnies- i tef. aki rafl&zaií JcépiciLsdftQ mérnök, me.^latocassa a kűlilnböiő építkezéseket « műszaki tanulmátiTO- ! Í.V, foi>1assoo. Az asgo) kűlflyini- ; rwíiíériumtól erre 2 ccira tét I16- [ napra ér»ényes viiumot kapott.
Svernyik ui>a t gyárí t&aencsá«1»t ; Hy viüfbatalom eMki székéig ,
Moszkva, raircius 30 | Az etmalt hé(;n na^yjektiíóségö j hír járta be z vitógsajíót. Kalinin, a 1 Szovjetunió ela&ice szembajra raló i hi7ztkoz&ssal ieinoo<iott ltszts£g*röL ) Ulidjivi a iceíel^bb tanács Svtr- j oyiket rálasríotta. A Sravi»tunió j \'4 elnöke PétervAron fiíületítt 1888-ban ottani munkáEc&aládbóT. 1905- ; ben tépeti a boiseviki pártba, majd | 1909-b;n a péU-rvári partsz{ivet&ég titkaiává választották. Pjiyíjav ker- \' delén vütamossági pyaxDíi keröít, ahol eífsiör tanoncként, rrajd később szakmunkásként dolgozott. A rend5isejz borán Qlüozóbe vettí. . 1912~:S-ban letaitóztstta és net hónapi fogságra vetette. Az imperialista háború kitörése után, min: poétikai számQzÖtett, ntm vették be 3 hadseregbe. Ahiboru után Moszk- , viba hívtak es fontos munkával biztilc nieg. A ko;isniunlsfa pánban , esutáa egyre fontosabb tisztséget töhöu be. 1930-ban a szakszen-ezeti tanács fStitkára lett és egyik leg-fontySiSib vezetője lett a szakszervezett oioz£akHDr.£!c Sztálin íegjobb munkatársa is a bolsevisia párt né&ű!6zbetetlen veistfijc lett. t**5 ben 6 vezette a Szovjetunió küldöttségét a londoni szakszervezet: koo-gressiusra.
Remwr kancellár a Habsiwrf
kérdésről Bécs, március 30
Rciner osztrák kanciüár egy sailónyitatkozatában többek kóz&tt \' 2 Habsbuftr-kcrdtssel iz foglakozott, aowlyrö! a k&vetkezrjket mondta.- :
Amikor néha még osztrák csá~ 3zérról bsszélnt.k. ^ídcjlik, hogy régóta már csak magyar király volt ,


les beállt nagy ziv^ro-
és .Wcgyarcrszdgnak ez év február- : ban jáb kiáá ló kikútá
gyg f gy
p
iiesen mrgb adások. KisŐbb £ÖEű\'t&, hogy va-ióiágos iényíü^gaiy jilintkezeíí 3:. Atlanti ócea- \'íci partja kősóit.
A beidslbftrgí sgystaaut megbtrtitiéi a oaoiktoJ Heióeiberg. márc. 30 A régi fa:idelb-fgi e^/eteínrot 31 amerikai hi lóságok eibaciátottik mindazokat a :anárokat, akik a múltban együt: működtek a náci-S7ociaiitákkal. K0n/5r;eJcaQl elbj-ciüjak a feguióbbl nyomozás soian f;ltferult terhdfi adatok miatt a ter-méöiiítudoraáuyi kar díkinjá! és 10 mm^atársat. Az tm^rikai hitó-saguK a bizicjasíij*i tutárokoo beiQl idje3 szabad iágóí adlak az u^e-tetaaeJc, dt barhsl is nádxtaaái találnak, Ittaény v.r^\'^i tapossik el Az egyetemnek a háború előtt 4500 tlltóí olt a mostani
jáben. kiztársasaggá való kiktútiá- Kat. Európa ts Ameriit^ Között egy-saval ez ÍJ megszűnt. Austtiia ;>--, időr; teiiesen mrgbinuilak a rádió-
megszül
szerény álía-nfít bir eL Az úókmk várakra, kastélyokra és :ril-HAs jovsúelaicititf van szflks;f, ;rÁ£ a köztársasági f^n&k megeiéV.szik 4 szoba\'.-JI. Auszría iftn naf^lclkDer vált meg a Habsburgoktól es ha a cs:iádnaic jtíenleg ninci vagyona, acmtií Biaga a csiüd az LÍU. Bizonyára vannak még, akik vis&za-kivanják a csillogó egyenruhát és fényes jövedeiracltü, de ezen kivQI hiába kerestlrik monarchistáÁat Aus^-triábsn.
AláirtáV az uj tugyar-ronia gazda-aéfi efyenaéayt Bakarest, marc. 30
Bukerestben aláirtak az uj magyar román gazduági egyezoiéiiyt, ameiy a decsmber 30-ín aegszDnt
szerződd belyebt tépetL Rwifcila
G«h -Itniyei aMaiitétak
Varsó, március 30 Az egyik leo&et lapban a lengyel korjiany a határkérdéssel fog ialfcoió ve:et-5 cittícébtn ezeket írja. A csebeknek Rttiborra és Glatz vidékére tá-nasznít idényei ábrándos kepzelód^ssk. Az eddig fo\':y-titoti gyakorlatból arra következtetank, bog? a csehek meg akarják akadályozni az Odera vidékének
nagyobb mennyiségű sót, oUjst, ; 4—500 twllg<tóíi volt. a mostani fiStíkaaya^ot szállít, mlg Migyar- haUgatóiag száaa 2500 ra orszástól * bái)Tásza(boz szflkseges : tedstt gepsket, vegytip3r: cikkeket és egyéb kéizttmtayeket kap.
Fruelttrszái kél ■"" Párizs, marc-30
A francia korinait/ jóváhagyta art a tÖ.\'ítayjavaslatot, melyneic érte\'.-
mében Franciaorsiáj két legnai bankját állanosltják. E\'fjgadták a gáx- és vili&nyszoigáUatáS! vattaiatok áltanositászt.
maaiMy Aoaüáhart
London, márdu* 30 \' viiszatengyslc-^ttését. El vagyunk. | Szerdán Ang;iibin szokatlanul ; tokáive, hogy ezt megakadályozIUt aagyarányu északt fényt leháejL A lap sajaátja a fdnierait suriódi- ; megfigyelni Eoaek tulajdonítják ? sokat, amelyek nem mozdtt}ák eló rádió adásában az utóbbi napok- a szlávok egy 3 tt működését
Budapestről Jelentik:
Keresztes-Fischer és tff. Horthy Miklós kiadatásáról
A bujkáló reakció áihirekct ter-jtíztett arról, hogy egyes Olaszorsiágba menekült magyar halárus boáitokét az ottani megBsáUó bxtó-ságok küiónlejes elbánásban részesítenek és ezek szabadon szervezkedhetnek a demokratikus Magyarország ellen.
Dr. RidS István l^azságflgymlnitt-
R/es igazságdgjrménlszter KálUy, , Fererx volt belügyminisztert és iij. , \'ertixtes-fischer és ifi. Horthy Horthy Mikióit a magyar kormány kikéri, bugy a mi gyár aépbirósíg í:!eldsségre voahasss okel De szó van mis O aszorstágbao bujkáló hlborui bQnöso^ kikéréséről is. Csökkentik
az tttamtitkétok számát A d£mokrá:ilcus p*nok vezetői s
jövö hit elején pártközi értekezle-:■: tartanak, amelyen többek között napirendre kerül a Ttldy-fcorrainy
ter tegnap dileiött kijelentette: az 1 által kinevezett államtitkárok és f5-Otzszorszisban tartózkodó hábonts i ipának Icváttása vafry megerősítése-btlnosök közti Kállay Miklós volt ÉrtesaiésQck szerint csökkentik az miniszt ereiooköt, Keresztes Fischer áilamtltkánk s^mít

árfotytma
ApénzQgyiniaiszter március 30-én érvényes ha;iiíy£.i az adópeogfi et* " íékárfo\'yamál a K&v%ticex5képea álla> pltotta meg: 1 adóp:n^ú e^yenlA. 42.00 pe-sóvtl.
tiéhány újabb tyáborús bűnös érkezett repülőgépen Budapestre
Tegnap déiulán S órakor a mátyásföldi repaiftérre az egyik ame rikai futárp.épen négy maay»\' bá-borus büi.ÖS érkezett: Petiyoszk/ János fegyveres pártszoUilitos. SaE-, dor Gjr3rgy százados, a Futura nyilas \' revizora, Si.Tonyi Lászió, miskolci pénzügyi tanácsos, a nyilasok miskolci f6<ns£bizoUja és Loríncz BéU . mJirroarosi csendorparaacsnok, a de-^ portálások egyik legkimeletlenebb végrehajtója. M;nd£gyikQkc: zz An-. drássy ut 60-ba szállították. AusztráJiMt magyarok az 6- hazáért
Az ausztráliai magyarság levelei : latetet Ttldy Zoltán köztársasági d-
■ nőkhöz, raetyben értesHettefc, hogy
Magyarország megsegítésére nagy
készséged inüitottak gyűjtést. Mar
eddi; is több ezer ruhadarabot és
tekintélyes mennyi4égB gyógyszert
gyujtotek össze. Kérdést, intéztek
abban a; irányban, hogy nwtyek
azok a gyógyszerek, amelyekre az
ó-hazában a leginkább szüksíg van.
S Ryajtést lovább folytatják, mind
addig a:nig arra szükség van. Ti\'d)
! Ziltin köizönetel mondott z? ausztráliai magyaroknak és elküldte a
■ hiíiyió é% nehezen mcgszereihelt"
j gyógyszerek [egyzékét.
\' M**yar szakszervcfti kötőétHég
■ utazik Moszkvába
Magyar szakszervezeti küldöttség utazik Moszkvába a jov^eten az urosz szakszervezetek meghívására.
■ A kQldoti^ég tagjai kozott vaanal
; Kissházi Ödön, Koiii.1 Zsigmond,
i Somogy: Mihály, Szakasits Antal.
1 Vértes G/ór^y, sto.
32 teherautó szeretetadoményt kaptunk a svédektőt
: A stocUiolmi magyar Bgyvivó értesítette a magyar kormányt, hogy a sved Vörös Kereszt 32 tetaerantófi 45 tonna ruhát, 20 tonna élelmiszert és 5 tonna gyógyszert, a lutheránus egyházi jótékony szervezetek b tonna adományt, az izrae\'.ita hit-község 10 tonna élelmiszeres gyógy-sisr adományát hozza magával. Ujabb adományok előkészítése lolyafnat-ban van.
Április 9 re hitják össze a nemzetgyűlést
Politikai körökben ugy tudják, hogy a nemzetgyűlés valószinDiey április 9 én, kedden ül ismét össze. Már az eisó Dtéser; bcnrtrjtják a bányák államosításáról es a telepítésről szóló törvényjauaslatot, ezen-üvQt mé? néhúny íorvényjavwt«t fcerO! a ház t\\t. A nemzetgyűlés elöreiátbatóiag húsvétig letárgyal]*3 a már tárgyalásra előkészített és még ezután bei?rjesifendö törvényjavaslatokat.

KT
ZVDJ
A &&
™«éf mgvt.rtiwi Moportja
44 «tfl 8 óra) kezdtíto a S, ft Párt ilisz
Április 4: Nemreti Bnmp A polgármester beszámolt budapesti írtjáról

_ reakció minden erőfeszítése dacára
igényjogosuKak még húsvét előtt ! napról napra izmosodik — demo-
megkaphaEsák a márciusra és áp- \\ krácia, mely háború helyett békét,
ritisra nekik jánS 15—15 dekacukroi. ; kizsákmányolás helyeit kiegyenlitő-
A nehézségek eddig ott voltak, hogy j dést, erőszak helyet! az ember meg-
a péntfl^rrninisztériumban még nem í becsűtísét, ti Szeretetet hozta.
A Nemzeti Bizottság tegnapi kiesei] egyetieo tárgysorozat szerepelt: n április 4-én rendezendő nemzeti ünnep programmja. Hackíer János elnök ismertrtte ai Országos Nemzeti Bizottság átiratát, amelyben fei-keri az ország ^szes Nemzeti Bizottságait, hogy a fasiszta uralom alól való felszabadulás napján, áp-ritís 4-én. a nemzeti Dnnepet méltó kentek köri* flooepe^e owp
A bizottság egyhangúan elhatározta, hogy at Április 4-iki ftaac-pélyí a Deák-tértm, d. e. 10 órakor tartja meg. A programm a következő:
2. Ifjúsági szósok a ütljbsii pia
rista elmnáziumbóí.
3. Egy szavaia: (MAD2S:).
4. A Nemzeti Bizottság elnökének,
a polgármesternek, a pártok vére*
tijinek, a szakszervezetek elnökének,
a Detttkraiikus Nőknek rövid szó
noklata.
Utána a közönség az tnteraacio-náatt éodcü, majd a hősi emlékmű megfcossonizása következik a Szi-badsaf-téreiL A mozi 3-án ts 4-é-i féláru \' " \'
Nagy Ftrene rataisztefelMk is beszél a Kisgaidapárt nagykanizsai megyei nagygyűlésen
Mint értesülünk, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári PSrt a jövő vasárnap, április 7- en Nagy-Kanizsán tartja vármegyei nagygyűlését. A fcyaitst nagy érdeklódes előzi meg, mert azon részt vesznek a párt országos vezetői és valo-sacö, hogy maga Nagy Ferenc mi-ruszinéinak is megjelenik és beszedet mond.
A részletek/Sí lapunk követkei £ számai és plakátok tájékoztatják a kö&ét
A közel jövötai tárgyalják a Rákéczi-utcaí gyilkos bűnügyét
A Zala január 29-i szaraáDan résr- : letesen beszámolt arról a gyiíkos- \' ságről, amelyei Magasházi József \\ 36 éves, Rikócri-utca 14. sz. alati lafeó fest&nester követeit ei. AUgas* ; ház!, ald sógoránál egy háibaa lakott és velQli régen haragban voh, egy osszeszóíalkc-zás alkalmából só gorat. Babos Istvánt konyhakéssel östteszarkáíta, majd mikor >>nnek bátyja, Babos László segítségére sietett, Öt is írtzorta. Babos László, , aWnek szivébe hatóit Msgishári kése, nyomban meghait. Az Ggyben az államügyészség mielőbb kitűzi a főtárgya tást.
Sporthírek :
Vasárnap délután két fotbaUmér- |
tózés kerül lejátszásra a Vasutas \'
sporttelepen. 2 órakor NT£-Készt- \'
höíyi Barátság, 4 órakor Barcsi vasúi !
—Sáska bajnoki mérkőzés. !
NTE csapata a bajnokságban in-
daló együttesével fog kiállni: Bedo <
— Czindris. Perendt — Ellcr, V.i- i
esek. Király — Maderka, Szellő, :
Székely, Egyedi, Lukvir. Tartalé
kok; Kircagi, Takács, Horváti S3-
amon, FérhezSi, Volner.
Sáska együttese erősen készül e!s£ \'■
bajaoki győzelmére. Ez a mérkőzés ,
u őszről maradt el. A tavaszi for- :
ciüló április 7-én fog kezdődni. A \',
tájinál minden csapatunk sorom- i
P&a áll. !
Az HTE V8Z«tfoés« 4-ére, fttaza- \'
badottai ünnepünkre, t Sátka-nérU- <
zW állitja be íinueji prograamjáoe. í
uirényban már a vezetők mattiét- !
tak. Ez a bajnoki mérkőzés ftredeti- ■
!«í május 20-ára lett kisorsolva :

Varga József polgármester t6fcL» rriit egy hétig tartó budapesti tartózkodása után visszaérkezett Nagykanizsára és tegnap már át is vet\'.t hivatalának vezetését. A polgármester fogadu lapunk munkai ársát, aki előtt a Budapesten elvégzett rctm kajáról nyilatkozott:
— Mint ismeretes — mondta — Nagykanizsán a vharolgáKattS terén gyakran kooioly zavarok mutatkoztak, aminek oka a gépbíreodexts hiányosságában is eUutsználtsafiá-b*z lelte magyarázatát. A gep-ket kiiavitás céliábúl már régebben Budapestre szállüottSk te ^2cknek u|iAépit»i k&líséger oly horribilis összegre rúgtak, ftogy azt a város a je!«Ie^i anyagi helyzetében tei-jesiieiii sehogysem tudía vuJna. EIJártBai az njjaépHési komany-zatnál es hosszas harcok után sikereit a gépi bennéssofc rsodbe-bnásáért járó 2650 millió pangót megkapnom, amtt azom»l ki is
fiwtttnfc.
Két gépet már le is ho-;tLink Nagy-ka:iiisára, a harmadilcért psdig a jovö hit folyamán kr.idünk ei. A Cépík beszerelése u\\kn rnegsrűnnek Nagykanizsa vízellátási bajai és egész napon át folyamatosan kspja a város a vizet- Ter-nészelesen meg szűnik az a veszély ts, hogy tik esetén nagyobb bajok keletkezzenek. A vámháza éc « tesntti Md
— A kozmunkaváltságbói a vá
rosháza újjáépítése coljából 900
millió pengőt utaltak ki, amely fisz
szeg azonban még a kezdeti rntm-
kák megindiiására is kevéb. Hatá
rozott ígéretet kaptam a ninisitc-
nutubán, hogy a közeljövőben a
Nagykanissán bfíolyó teljes köz-
munkdváUságot, amely a lefpesszi-
rnistáhb számítás31 sterilt is a mai
értékben hiro^i milliárd pengőt t«sz
ki, megtarthatjuk és az újjáépítés
céljaira !elhaszná!h ltjuk. A írözmun-
Kaváltsagdijak elegendők lesznek
arra, hogy egy uj városházát épít
sünk és elvegezhessdk mindazokat
3 munkalatokat, mtiyektt a fasiszta
rombolások a váro$nv; oboitak.
— Ami a temetői vasutí hidat
liieíí, arra vonatkozólag » tanács
kozások a MÁV-val folynak. Mi fel
ajánlottunk két és fíl torna vasat
es megteld cetníűteí, hojjy az épit-
líezést minél gyorsabban kezdjík
meg. RimíljQ\'c, hogy ez r5vfdes-n
meg is történik.
Az orotz csapatak vitlanyfee^atztisa
— Sok pao asz érkezett a város
lakosságától, hDgy a beszálias^it
íutonai személyek áti3l fogyasztott
áramot is töiflk követ-lik. Miu-án
g j
elszámolhatók, ugy intézkedtem, hogy egy bizottság járjon e! mindazon a helyekes, ahol beszálUsoIt katonák vannak, és ez a bizottság állapttja meg azt az arányszámot, aaiely az áramfogyasztásban mutatkozik. A lakosságnak a bizottság által megállapított arányszim szerint kp" e\'ntftn Yi:lanysza.nlája[ kifizetni, mii ^ fennmaradó összeget a kincstár jóvátételt számlán számolja el. Koztitatáa
— Eljártam a cuWrBgyben ti. és a kŐzélelmezésQgyi minisztériumban határozott Ígéretet kaptam, hogy agy, mint a közelmúltban, az arra iéjlk é hé

siiterflt a; ar2kra voMtkoió a:x neülákat megszüstetni.
Amint isrriretfs, a kűarilátasOg>i (Dtnisztenuni haiáskórébc tarlóit\'-ttirdosilú hivatal kiutatí a városnak 3060 ng. \'cto\'ajat, amelytt -. pécsi oVjöí^ ieszá!tiuw.i nem tudott Most ezt 37 ulajoienayisccct eg}-sz^szinil ol2Jüt.AWI uiattafcti, aboi ez a meir.yi5é^ aiár is a várns ren-delkeacsére áU, ts iíycke«ii fopink 3 iegitivfdcbb időn belül azt Nagykanizsára ts szállitaci. De a tsir-ellátás Uttn is kcmoiy javulást varok. A serttevaff*3ofcfc6i beszolgáltatott isirrnennyiícgeicet eddig teljes egészében e)diri;á!Wk K3g>-kanizsáról, holott a törvenyís rea-dclkezésck s/crinl a beszo^aUaton meanyiteg 2fj(.e-a bwmilnkei meg-tlttteit volna, — A müiisztirili«i-bac történi úrgya;isa:m eredményeképpen közölnétek, hogy eien-tui nagy súlyt foguok beJycioi azra, ^fgy az ecész járásban íörtsat set-i svagiáok uláíi a Jcoteles xsixtntr.y-ayiségeic be szolgálta tt ássanak, ti: ez meglörtémk, ugy a közellátási hivatalnak módjában les? zsírt ad.;i közönségünk rcizérd.
Minisztertanács
A nia^yar kormány lagjai a miniszterelnök eínökíetével tartott mi-niszíerianácson folyó kormányzati ügyeket tárhattak mep.
Nagykanizsa felszabadulásának évfordulója
Hétfői;, április 1 at lesz egy esztendeje unnak, hogy Nagykanizsa városát a Vörö$ Hadsereg felszabadította a fasiszta!: igája alól. Ezt a tortéarímt napot, amelyet ennek a városnak lakosai még évszázadok múlva is emlegetni fognak, csak azért rem ünnepeljük meQ. mert áp rilis 4-én országos ünneps/gek kt-retében röjjak te tiákuikut a Vórö* Hadseregnek és annak lár.gldkü vezérének Sziáiin gencralisszimasznak. De a felszabadító hadsereg mellett ne feledkezzünk meg a Nemzeti Bizottság megalakulásáról sem. amely a legkritikusabb idjkben, lialiatian felelősséggel a vállán, vette át ennek az elhagyott városnak vezetéséi. A Nemzeti Bizottság, élén Hacktsr Jánossal, ragyogóin oldotta meg feladatát, úgyszólván súrlódásmentesen vitte át Nagykanizsát a háborús megpróbáltatásokból a nyugal* mas békf napjaiba.
Húsvét vasárnapja volt, a harangok már misére líivtok, a meggyötört és a fjsLiZia terrortól felszabadult lelkek szomjasán hallgatták a feltámadást hirdető szeretet hongját. Az emberei; kimerészkedtek a pin- céktnit, ahol a legnagyobb szoronák kÖ5H akt töltőitk l
g p .
Gyönyörű tavaszi napsütés fogadta őket és azonnal hozzáláttak a romok eltakarításához. A fasiszta brigantik pedig nagyszombat ró! húsvétra virradó éjszaka kereketoldottak de azert arra volt még idejük, hogy több ártatlan áldozatot magukkal cipeljenek, akik azóta sem tériek x"t$sza.
Egy esztendő múlt el. Magyarország történelmi szekere hatalmasat fordult. A nemzet akaratából köztársaság lettünk és ha még sokat
. kell is nélkülöznünk és szenvednünk, egy azonban bizonyos: kifelé megyünk a bajokból. A demokrácia a
i kió id őf


KV«r !*Sk D.-aiokrií ixut SaJwiMegc a&
ott vcaMpafai tSí^
HM varji t MSz\'-lT
■ -- A HtÉaorviőri Váthilí- i4Aj*fᣠsut adut uuig: ■IntiU
étx*knyu|»i, 4caU
minekM ki<u emei
— PriMMÜA ax OT1 Í.EAN i«^t
kokat A nepjó^ti i rataftí-j a penav-^ Idiyó Ari tjcSi.
Papjalói szárai\'ott 5 hóoípj iúötaruria
batesvrKd butosiils leiében f\'ícmxttu. : OTI, rair.í a MAft.
rnítk ku\'.. á\'. itgy a

nél fíiftffíitt*r* tÖlI
atir a batettotl itt
Urak 12 S7ÍulckaL-
taottigi. &fVcty»éEÍ ;áí tc)M>C3 f irterdö e-^irvuaei t>a*
7 líiiii iitaban Ülapuo:u ;r^g. Ápólái^
IÍÍIÉ! 3 tR/.uiiiotuk ulaji Ü baláeri |ln.
léi-ol i* beleértve, ai
dwi 14 sw*Ufca * myW » — nl.aw
miwl-WÍ«ta OTi(án)ttU|l . befi\'-öi-c. A iárulékok fde»et£*ii Uou- -dó 41^0O/19i6 N. M. s-. rendelet\'TgL f gyár Kfaíflay márcias 23-iki 7l.*iirBall» jcient meg.
— Amjmtítmyri luU«k A* elrmitt bétti . háussteot köt&lt; Maduks Károly jn.«|^ 6r ts Bc3t.it EJVitJ. Horváth Jöwd Utf., : vesiíKitovitsEfUébet.Vargi Uiiláttwt -tiutvúetó íi Kontdi Anni. Ncvítíky Owi ?
■ rctdórbadnigy is Zigkr Aaaa, -Nigv Ktj* ,: Miv kalauz és Kovics AR»- - EBBW* \' lotí: Trcbir PiHta 59 6rea, BtU Tinit« i évei. Dtik Jáxttí 1Ó napos, öi\\. BoU i Üiüoioé Bckc Teri/ 83 6\\-U, Varga IMr -í
! 74 érc«. OCT. Heréoy Puencní Bonou AM», \'<?
! 77 evei. Németfc Béliac Vöiití AJJMS.J
! ívet, Kiu Kifolyói Bodo Ráza 62 íra, "?
i ön-. Pálffj Alatosné V\'otJltak Eid 8*é»»^; Öiv. HiiiMaáa\'Qju\'Uné LipiK Mitfld m í eves, Uonbai Mixtwnnc Rodck Marta * \' íves, oiv. Heocak* Jóíieíat Uizió EMta., 71 éves, Politr Andrl*40eves. OertoJfc ; ue! 4 evei, Stmoüt Jakab 51 ívet, To» Jenöní Gordia Miria 19 tves, S^lníkM S b&aipoi, Kífdíluiapi KAialy ?ó c Kovaci Sáador 52 év«. BuíJJn E« [ pót. Hocrátlt Jduef 35 c%-e>. Ben Jóoi Mslnii Anna 44 tvcs.
Hirdetmény.
Nigytiniiíí ci. viros ttt»:tésj bösQ-
saga «r.e&i.i ai írJsííl:tíe!, bon *
földjét megmQ\'clni oeai ludji. «íptfa
10 ig ]eteat*j t>e a tsren útú biiűtuiiMI
iöuif, míroÍHti h^iui!, aki ntdig ápdat
24 ig atm o&ttA ftyútt\'., móltbiaxik
flreiu es kJstiISZCK;bériét utján ér^kew.
4M TarmatJalM-Hpéi-
Mlrcrttmények.
bjjaica^^ ¥«Í«! fo;yó évi ápriüa ft9 Ili
deli 12 ó\'iig dr. Pei^-nciy v. tinácm9a>
nit, BaiJr ep0i«\', !L kapni\') 1 WStift
íeleoikULeoeli ÍIS
ivjm a füate/kciffiktdökct. h^ja
ll kenrerffect- es finomfitólKB*
l ápriiisl áiazaíB^íttMkef sKfcf
i Htlt #
A keoyírjiígi\'ek I es, 2« é«3-a$J*
ZAUk
ii*ü s\'-cirfcaycJi 20 dig. keoyérliMfít,* irodii mmtai- *» cycinskpóiiter Itt 2 es es 3 u jcaííö szeivt^ei: fi <** kenyérüsure, t teiiimuBkis póli«Eyek 1 ft 2-ci es 3-a* isi-csü szílvtnícit we.ttaj* kééi 30 dkg. kenvertart\'; ét a nHiéartí matkíi pM|egy telutciiyo.ilis0 1 es, M és 3 ai leitesü aícivén?éil (ie\'Tí-yífltól 30 dug. kEayért szí-e l^ict bUl *> kdíky F