Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
65.98 MB
2023-09-15 08:53:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
209
386
Rövid leírás | Teljes leírás (583.16 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. január 001-026. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

51* évfolyam. 1. szám.
{ ■>• ... -V-> ■"*. • -f • -V . fy "
Nagykanizsa, 1846. Január 1 kedd
■. • * • •* » Ára 400 pengő
Zjttf ^jv ^
; Demokratikus politikai napilap. !
'' , . - • Y.
Szerkeszti: Benpze Janó főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út 5. azAm Tr>*<*an * Hl
Bdncze Jenó:
El kell hinnünk ...
Így íorjr az idő és fonalas kerek6a Az \ ''r eleven köpeny»*! szövöm én.
(ÖOrthf)
j
Isméi Morgott egy .esztendő az íonalns kerekén. Egy esztendő : a legvéresebb, leggonoszabb. amit az emberiség valaha is megélt. Ha visszanézünk és újra átéljük az 1945-ös év első negyedének tébolyult l>orzal-majt, meginog hitünk az emberiség jövőjében. {Egyszerűen nem tudjuk elhinni, hogy akik részt-vctlek a tömegmészárlásokban, vagy* néma gyávasággal tűrték azt és" nem emeltek szót ellene, v.ihibu is épilő munkásai le-hcinek egy uj társadalomiak, amelynek a szerelel év egymáséri dolgozás jegyében kell felépülnie. Pedig ha élni és uj világot akarunk építeni, akkor ezt .el kell hinnünk ! Hl kell hinnünk. houy a tömegeket fél re-ve/e:ték-í''''t keli hiiiuüiik. liogi* ; parancsra gyilkollak. hl kell biuRÜnk. hogy rablásra, mások javainak kifosztására utasították nálunk az emberekel. tel kell hinnünk, hogy minden csendőr mellett egy kétméteres SS legény . úíri géppiSztúrlyji, "aki kényszeriteUe, hogy szülő anyákat belökjön a marhavagonba, hogy szétloccsantsa gügyögő, nranyfüriü gyermekek koj>o-uyáií- és negyvenfokos hidegben meztelenre vetkőztetett, <kichez-IcteU. cwnlvázakat vizzel öntözzön te Ukrajna kietlen höme-zőin. KI l*''-M íiíi.nuuk*. i-.tnisz-szük :
KlliU^zúk. meri enéikül a hit nélkü! nem. lehelne itl tovább
élni.
lilmuii eN/.temii/. alapjában változtatta meg a vi lágol Amíg, ember él a főidőn, az 191.") esztendői emlegetni fogják. A germán hadsereg, amely az eddig isim-rt legna-g\/ibb és legszervezettebb rablógyilkos banda volt. végleg megsemmisült és vele együtt került (eritékre távol kelet nagy ragadozója, Japán is. • Nincs ellenség már sem nyugaton, sem keleten. Az embernek el kell hinni, hogy itt a Béke. Hl kell hinnünk, hogy mostnrár minden jóra- fordul, mert ''az emberek tanultak az clrmilt esztendők borzalmaiból. KI kell hinnünk, liogy a Nagyok éjt naj>->pallá téve, azon munkálkodnak, bőgj- a legkisebb államtól a legnagyobbik, a legelesettebb kis dolgozótól a leggazdagabb .tőkésig, mindenki mfegtalalja boldo-
glását az njjáalakuló világban, kell :>himiünk. hogy azért, szenvedtünk, juert .megszültök az uj világol, amélv világban a. demokrácia''nűnt gondos édesanya öleli magához egyformán minden gyermekét. Ki kell hinnünk, hogy eljött az idő, amelv-nfek fonalas kerekén az Ur ele* '' ven köpenyét ugy.szöyik a ha-'' lalmasok, hogy abba szövési hi-
ba ne essék és ez ¿r köpeny áldó meleget adjon minden didergő leslnek. épj>en ugy. mint. minden reszkető léleknek. Hl kell hinnünk. hogy ezután^iZerény bölcseké lesz a döntő szó. eltiporják a nagyhangú üres caőrtető-kel, akik a hősi halált hirdették hordóikról az Isten ajándékozta élei tel szemben. El kell hinnünk, hogy a. sima nyelvű tj! aj-diplomaták " és a- néma, de minden zöld asztalnál jelenlevő kaján atomdiplomüták nem azon törik
a fejűkel. hogy mily módon kövezhetnék ki újra" emberkoponyákkal széles e világ^ ország-uíjait. De a tudósok szerénységével azon mfunkálkodnak. hogy miképpen siSolgálhatnák az elfáradt, kivérzett emberiség nagyon megérdemelt jólétéi a legjobban. KI kell hinnünk, hogy Krisztus Urunk felszentelt papjai a szeretet Evangéliumát ugy hirdetik a templomokat megtöltő nyugalmat és Isten békéjét szomjúhozó híveknek, mint-abogv mvg vagyon irva : Va-InkC azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül és ugy lanitja az embereket, a
mennyek országában a legkisebb lészen, valaki pedig cselekszi és ucv lanit. az a mennvek or-
•7» «
szagában nagy lészen.-
Hl kell hinnünk. hogy Arany-János sorai nem alkalmazhatók az uj világ uj embereire :
Ezelőtt a bábomban Nem követtek semmi elvet. Az eróeebb á gyengétől Mit elvehetett, elvett.
Mo«t nem ugy van. ,A világot ^ Értekezlet Igazgatja:
& az erőaebb, amit cslntj tesz, . Összeül és — fcelybeohagyja.
Hl kell -hjnnünk. Kihisszük :
Kihisszük, meri enéikül a hit nélkül nem lehetne tovább élni ebben a világban.
Pécsről kivonultak az orosz csapatok
Byrnes amerikai külügyminiszter Moszkvából haza érkezett — Az olasz kommunista igazságOgyminiszter érdekes nyilatkozata a trieszti kérdésről
Pécsről eltávoztak s szovjet «csapatok. A kivonató szovjet csapatokat a. város és a vármegye közönsége meleg búcsúztatásban részesítette. Pécs polgármestere buoSuztatta Grigorojav tábornokot és bsn-'' voxtatta azt a meleg együttérzést, melyet a szovjet csapatok s város lakossága Iránt tanusftottak. Qrigorojev ttfcbocmaic_maae!é^edését fetezte íd a csapatok és s van» lakossága fcöaAtt létrejött barátságos magatartás fölött és sikert kívánt Wágyárorszig demokratikus és gazdaságMejtotiéséfeez és kívánta» hogy a szovjet-magyar barátság minden tekintetben megszilárduljon,
Bymés külügyminiszter Moszkvából hazaérkezett Washingtonba és msgelégsdésssl nyilatkozott az értekezletről, mely megnyitotta az utat s szöyetségesek között az egyértelmű döntés felé. A moszkvai értekezlet, mondotta, aUpértekezlet volt és nagy erodménys -az, hogy a szövetségesek olyan viszonyt teremthetlek egymás között-, amely meckönoyfii a lövöben számos kérdésben hozandó döntéseket
Londoni jelentés szerint a három nagyhatalom külügyminiszterei legközelebbi értekezletüket Wásfefrg-tonbsn tartják meg és jöl értesült körök szerint Bevyn, Byrnes éa Mdotov áprilisban 01 össze lámát tanácskozni. ■ * . . * „ \ >. " v''"''.
Olaszország Igazságügymlnisztera/ aki az olasz kommunista párt vezére, e párt országos kongresz-szusán nyilatkozott Trieszt kérdéséről. Kijelentette,, «hogy a kommunista párt a határok kérdését nagyon fontosnak tartja és Trieszt olasz jellegének fenntartását kívánja. Ezt a kényes kérdést csak Jugoszláviával levő közvetlen megbeszélés utján lehet elintéznlj El keH feledtetni, mondotta, a fasiszta Olsíuorszáig által alkalmazott megtorló .rendszabályodat, bár Trieszt rendezésének tekintetében el fceft .Iamerni, hogy az ottani munkások többsége a Jugoszláviához-osa''tUücozást kívánja.
Londoni lapok a »diadalmas szövetségről"
London, doeomhor 31 A hároto nas^''hatalom külüg>*mi-ni<zíejvin;-k nxr>zkv.j» meírállápődása «''ftoírn.''-lr^n a külüg>''«ninib/torok Ive-Jx-oiiesoi nu''-g ezen ^ béten előkés/i-tik''a Komániával. Hulgúriával. Ala-gyxnország''jrflj és Finnországgal kft-tendó i)éluVaz<:{rz()déiiek vázlatát. Az újév :tIkaljnábJ5»l angol sajtó lx>I-d''j^-in tekintett vissza az elmúlt oMZtc.''ídóre. A lapok bizslvodv.i néznek az uj év elé ¿k ;i mos7.k\tai egyezményt és a bárom Nagyhatalom diadahua.s* . szövetségét njultatják. Knnek a szüvot^igneK, melvnek su-hoe feL-idatai vannak a beko Icébon, továbbra ís fent kell maradni, méíT bensőbben, mint oddic. Az f)b-^rver irjíí: 194S-ban le Kell rakni ''a valóban demokratikus világ abp-jaitl Ar. elmúlt klók borzalmai fá-rázúk turó{ja k^jobb fiainak lelkiismeretét í> a tegnap e^apá-saiból szülctiK?k nveg a holnap nagy lehetőségei.
Koreában tűntettek az amerikaiak ellen
i • f . •
\ Keijo, dccembor 31
Kb 1X5.-1 fővárosából, rveíjoból érkező jelentés szerint > főyároe utcáin zavargások törtek ki, miután a moszkvai értekezlet határozatai is- • merotewekké váltak. Az esryezinéuy-nek Koiei jóyójéro vonatkozó döntését u''^y értelmezték, bog>- Korea symerikaí fönnhatóság alá fog ke-'' rülni. Tömeges munkabeszüntetések voltak ós az anierikai )ak«sságot kö-. Yokkel dobálták meg. A főváros auío^ rika; parancsnoka elrendelte, hogy osto anierikaiak ne menjenek ki az
utcára. A koreai újságírókkal kötól-lék, hogy a moszkvai döntések non
jelentik'' Korea függőtlenségének J\re--iiéiyeztetésél. '' V. v
Fény derült a Katyn-i tömegsírok rejtelmét^N 7
- - Leningrád, deoembor SÍ
A Leningrádban Ítélőszék elé ölli-tott német katonák tisztek be-ismerU;k, h<»g> annak időjén" Szmo-lenszk Katvin körül elkövetett gyilkosságokért'' a náciét terheli a fólolóeség. Kat\ in határában 10.000 legyilkolt, lengyel katonatiszt holttestére bukkantak. A tömegsírok fel-fwlezéío annak idején óriási feltűnést keltett és eaek a hullák a németek részérói halálra ítélt lengelek'' holttestei voltak. Ezen halálra Ítéltek 1939-hea törtéit legyü-kohtsa utiVn a némotok a szorjot politikai ixsndőrség tagjait vádolták njec a lengelek lo^''ukolááávaL •
Kik számítanak halálos ítéletre '' üürnbergben ''
Jackson biróhoz közelálló köiök értesülése szerint a nümborgi perben április előtt nem kerülhet sor Ítélethirdetésre. A többbotó tartó i táno''aláa tanulságai alapján az őri- ; zctot megszígontplták. Kiderült, •■ ho-jry a 21 búlorus bünö.tbíl 14 kö- j télá)t<ili halálbűntotéeix» számit. Kzek | kizüi'' Streiclker ée Koítel megírta ; buesulovelét. iú''jtuk kívül hasoaló ] w>n»ra sztiniit: Ööringv Kosenbt^rv, j Donit.-, Ríteder, von Schinv.h. Kai- ! ienht-unm»r. Sauikel, Jodl, j
lnuu;«.rt, Fi itseho, Spoer.
. A/ öm.^ ilkosőíVsri temek uiecaka-1 dáH''ozásáni a fogházban különböző j res{tk''lko.íéseket léptettek életbe. Így j
a véílők eaak ráccsal elkerítve bcíazél-getbetnek ^-édencejkkol és ha csak'' .papirost adnik is át, csakis''az fujie-rítoi őr utján-,tehetik, aki o4őbf> "mindent alaposan köteles átvizsgálni.
Az olasz kormányTelhivására be kell szolgáltatni a fegyvereket
Róbrt, dpoembdr 31 Az oLisz kormány. fiuxgűsoi\ felszólította a pártokat, bocy vogj-ék el a fog^ veretet tanaiktól a küszöbön álló választások uxiatt. A Firenzében lefolyt. összetűzések utáu i» konnájiv Hgyelmeztetést bocsátott ki, hog3 fe^yvordbet kí kell kúszö-böíni a politikai ttgjek elmiceóséböl.
Leningrádban megkezdték a néeet héberek tárgyalását
X*eningrádt december 31 l^ningrádlxűi az orosz hafc''c-ágok igcu nagy érdeklóílés mellett kezdtek met? annak a U nr-roc^ vádlott büjipercnok tárgyalását, atik - a tté-met megszállás idején Leningrád kömyékéu teljésitettek szolgálatot. A vőlt úái-ancsnóklö német táJbor-^nokot, aki az oroszok fogságáfauv--v^ui, több mint 200.000 polgárt axe-mélv meggjiIkcíásával és Leuiugrád köri^vékérői 400.000 e^yén kúnysxer-rnuntára való elhureoTásárat vádol-, jak. . . '' ^ . •* ..-r
Megtalálták Hitler vegreodeieiét ;
• '' . München, deecauiierj^l : Bajorországban UK.vt^&lták J^tfer véenendotebVti'' A ht''mietors^ágí^fflj^'' hatóságok köróltéli,, hogy; piác -^ó ideje volt angol kézen ogy-^jjr sobt Hiílor politikai és magauvé^- -rendokstébol. Hitler a végrendeleti
ZALA
1946. január £
.szerint Göringet és Hitmnlert kizárja a nemzeti szocialista íjártból és motefosztja minden joírtóf, amit ÍÍitlor ruházott rájuk és Görme helyet! Donitzot new/.i ki helyettesévé. Az angol kémszolcrálati szónok kezére i utott a vé-jnmdeleti példánvok-l>oz Gőbbels .által készített függblék is. mclyl>en Göbbels kijelenti, hogy Berlinben akar maradni és ott akar meghalni, annak ellenére, hogy Hitler ugy rendelkezett, hagyja el Berlint. ■
Dr. Dávid Jánost ^egyhangúlag Zala vármegye alispatjává) választották
Zala vármegye tör\énvhatósági nizoltsága szombaton délelőtt 11 órára gyűlt össze Zalaegerszegen a vármegyeházának közgyűlési termében. A közgyűlésen majdnem teljes számban megjelentek a törvényhatósági bizottsági tagok. Napirend előtt a Kom''n$nista Párt bizottsági tagja. Csepregi Zoltán, a nagykan izsni szabadszak szerv ezetek titkára szólalt fel. aki beszédében rámutatott a mindig erö-sebben labrakapó reakció káros következményeire és országroni-bolő munkájára. Követi Ke-mindkét munkáspárt nevében \ reakció legkíméletlenebb megfékezését.- hogy végre nvugaiom; álljon l)e é léren és az njjáépir lés munkája zavarástól mentesen folytatható lej-ven. Az álla-lános tetszéssel fogadott felszólalás után áttérlek a napirendre. amelynek első pontjaként dr. Dávid János alispán, aki a Nemzeti Bizottság megbízásából töl-tötie be eddig állását végleges megerősítése szerepelt. A törvényhatósági bizottsásr egyhangúlag megerősítette állásában dr; Dávid Jáuost Zala vármegye alispánját.
A megyebizoftsági «lés második prograrompontjaként- Balatonfüredi járásának Veszprém váTTOvgyéh«-*-- vttló csntofcrínvar
szembeni állásfoglalás szerepelt A "törvényhatóság egyhangúlag elhatározta, hogy felirattal fordul a kormányhoz és. tiltakozik a lerületátcsatoláts ellen és felkéri az illetékes minisztert, hogr törvényhozási uton tisztázza ezt a kérdést olyképpen, hogy Z.v la vármegye illetékes tényezőit'' is hallgassa meg; mielőU törvényjavaslatai megtenné. A pro-: gramtnponlok letárgyalása után . dr. Dávid János alispán rövid exposél mondott, amelyben meleg hangon köszönte meg a törvényhatóság bizalmát. Beszédében kijelentette, hogy minden tudásával és erejével a közt kívánja továbbra is szolgálni. A reakcióról szólva megállapitoí-ta. hogy sajnos, Zala vármegye egyike azoknak ö megyéknek, ájiol a reakció a legerősebb, de hiszi; hogy megfelelő küzdelemmel rövidesen elérjük.- hogy a reakciónak zz a végvára n-''mso-kíftv a dcMJikráría felLegmra fr,sr\~-Beszédében kifejtette\az ■újonnan megválasztott alispan, hogy most a főispáni teendőket ís kénytelen ellátni, miután a kormány változás* óta Zala várimegye lemondott főispánja nem tartózkodik a megyeszékhely e n„ viszont uj főispán kinevezéséről még nem tőrtént. intézkedés. A. nagy tetszéssel fogadott beszéd után a törvényhatósági ülés. * miután löbh tárgy nem volt. végétért.
A törvényhatósági . ülés után dr. D,ávid János alispán fogadta lapunk munkatársát; aki előtt a kővetkezőket mondta .-
A közélelmezési nehézségekről
Tudvalevő, hogy a liszt ellátást a kormánybiztosi ól a Fu-lura vette átv. Zala vármegyében a zalaegerszegi Fulura-kirendolt-séggel - állunk szerződéses viszonyban. A közellátás, mint ismeretes. még sok kívánnivalói hagy maganiögótl. bár mi mindent elkövetünk, hogy legalább a kenyérellátást biztosítsuk. A
Falum mindent nn ctesz ezen a téren, sajnos azonban vannak olyan tényezők, amelyek akadályozzák munkájában. A fuvarue-hé/sédektől eltekintve. elsősorban me<4 kell emliterrem a j>enz-kérth-s nehézségeit, amelyeknek a megoldása máris folyamaiban van. Nagy nehézséget ol^oz a zsákkénlés is. lírről a helyről kijelenthetem, hogy rövi^-sen komoly intézkedési:k lâjrôak napvilágol, amelyektől remélem, hogv.ezeken a nehézségeken is úrrá lehetünk
Alakuló közgyűlést tart a Szervezett Munkások Szövetkezete
A Zala december 25.-Í számában megirta. hogy a nagykanizsai szakmaközi * bizottság rövidesen megalakítja a Szervezett Munkások Szövetkezetét amelynek, az lesz a hivatása, hogy egyrészt a szervezel! munkásságot közvetlen lássa cl. élelmiszerrel. másrészt, hogv nyitott üzletéből másokai is^olcsó* áruhoz juttasson. igv nivellálja a piaci árakat f.rfesülésünk szerbi* vasárnap Miután 3 órakor (árt ja meri a szövetkezet alaki}? A kezgyütését a Szociáldc-rr.rjkrata Párt nagytermében. Az alakuló gyűlésen csak a befizetett részjegyek tulajdonosai vehetnek részt Ki a részjegyét még nem fizette be. az á Zala-megyei Gazdasági Takarékpénztárnál Bazár-udvar, ezt még eszközölheti.
A földek meflművetó*é,-6l
Bejelenthetem, hogy talán az egész országban egyetlen vármegye sincs, atiol a földeket olv gonddal megművellek volna, mini Zala vármegyében. Az őszi vetésekre szánt földekből egyetlen talpalatnyi sem maradt lx''-vc!etl<vk*.! Ha az időjárás nem lesz oli nosloha lw>zzánk. mint az ehmdl eszlendölWn. ak-k< 1 uyugodtn:* állitli ií >«n. hogy a v nyérellálás szemr>onliából jo,. lehet* minden oplimiz-tnusr • és az »ikövcJkczendő év ilv» i! ''„ .*dol"»t már nem tarlo-gat sz.iiminkt''a
A föJdmivelésügyi miniszter
kijelentette, hogy a termelésbe be kod kapcsolnunk az állás-nélkül maradt -mezőgazdasági szakembereket
A {öld művelés üjryi miniszter be- • szédében. amelyet a =Minden ba- t rózda teremjen« cimmal rendezett | szaktanácskozások alkalmával tartott, j többok között .i következőket mon- 1 dottar
, -- K/j>r esztendő óta nemzetünk j a sor> minden csapása után a földhöz tért vissza. A föld adta mindiar az uj életet, a jö\xi>dót. .Ma i» a i íöidmüvos társadalom volt az. amely ! urcárak wrejtékércl nemcsak mindennapi kenyerét, hanem a nemzet kenverét és "ezzel a nemzői jövőjét is brztonitotta. Mert azt, hogy a jövő esztend«»nck. a iövő eszténdei termésnek nyugodt:>bban nézhetünk eleho. elsősorban a mraszt<sai; és a földmű nkásság élniakarásáitak kö-szr''.nlíctjük. annak ''az élnwkarásnak, an>eh nmgemyi nehézst''%: közope.ttx> is - szívósan és nu*íracv''-k)zottan vé-gezte munkáját. A parasztság élni-akarása. igénytelen és szívós munkája azonban nem volna elcsrendó az crodmcny eléréséhez, ha hiányozna ahhoz az önzetlen és a nemzet érdekében nrvlcozó szakemberek tanácsa, oktatása, irányítása.
Epp ezért önömmel üdvözlöm a Mezőgazdasági Szakembetok Or-sxágos Szöw4sé?rót a+iból az alkalom-b<^i, hoíry »Minden tiafázda terrm-ienv eimmcl ankétot rendez. A szak-etn bereknek iKímoark mezőerazdasági sr.;iklud;tSukat, eszüket, hanem szivü-ket is a ma<rvar j^rasztsáímak. ez-zéi haz;''mknal< kell feiajánlaniuL A főldmfonn során állá? nélkül m.tradt ] demokiatiknsan és szociáliwin 2:0n- '' dt''lkodó szakembereknek a szaktu- j dását a ruag>nr mezőgazdaság jiem nélkülözheti; oy.x a szellemi tőkét a oemr/^razdaság éitk»k<»hen rnegfe-lelnen kamatoztatni keli.
Knnck íz ankétnak i ''mcírren* ;''r.Avl l^^ftr.-: is''lt szolgál: V»>-*ünk számot czt. íz ankéton mezó-gazdasHírunkl*u: véM>en>ent törté-m-i mi átalakulással ís mrasztsá-önfeláldozó munkásságával mut;»>^tnik rá azokn< a lehetőségekre *''-> eszközökre, amehokkel biztosítani tudjjik hzX. hogy a itiagvar földön mindén Kmázda tcivwjon.
I
A reak-ió
Mini mi'' :jeszédeml>en is ki jelentelt < \ik legsúlyosabb ;,«»n<Iíirik .1 :-«■ <k< i«''». nrm-lv min denho! iel«*nlke/ik és egyes helyeke!» nyillau is felütötte a fejét. Mint Zala Mirmegye közigazgatásának feje. meg kell mondanom. hi>g> a rendelkezésre álló minden erővel a reakció rövidlátó ors''ágromboló tevékenységét megfogjuk fékezni Megmutatjuk, hegy krumán*s vi-selkwlésünk g\-engeség,
mert majd tapasztalni fogják, hogy a demokráciának elég ereje lesz ahhoz, hogy megsemmi-. silse • -Minden olyan erőt. ami ug>- L ''» életünkre, mint kül-|KJliti,K''^sx, — veszedelmes és káros.
A B-Osti;«
Termé^zebes. hogy^egy kis országnak .1901 lehet'' olyan hianuit adminisztrációja, mant az a múltban volt. .Vem az a lényeges. hog>- hányan nem dolgoznak. Inuiom az; hogy az a kevés. aki megmarad, rendesen* és becsületesen végezze munkáját. Azt vallom, amint már azt tígv-s^í a -Zala'' ntján közöltem is, hogv- vezető helyekre szakképzett munkaerők * kellenek,, -«^ert csak ezek tudják ellátni a közigazgatás sokszor nag\''on nehéz munkáját. B-lista lesz. Ilogv mikor. azt még nem tudóin, de értesülve vagyok arról, hogy rövidesen megjelenik erre vonatkozólag rendelet. Leépítésre kerülnek elsősorban a politikailag mcghizhatatlan olvan tisztviselők. akiket bár igazoltak, deköz-twtomásu róluk, hogy inkább j reakció táborához tartoznak
Hlvatalviz«géUt a városházán
Az alispán megemlítette» hogy már a mai nap folyamin kiszáil Nagykanizsára Tivolt Elemér vármegyei t b. főjegyző, aki a hivalalvizsgálatol a legszélesebb medcrlícn a nagykanizsai városházán lefolytatja. A vizsgálat kitérj«! minden egyes hivatalra és annak eredményéről haladéktalanul jelentest tesznek az alispánnak. "
Demokrácia két ökle
Az t£>-tk ököl kíméletlenül nikar.t le epjien a n:»j.okk-in. Windiseh tY-uest. Na^kninz^» ynros t>o]-.''Lrmi.^-u-re: különIx''izó antkok ¿.laojikii a yarmewye: ^iidorkapitánN-sáír előállíttatta onzetK^ v .tti) Kz/.el etfv''idolion a vele c«£ p.uit«,u k.vő alisj>;m aüasíüol folfiurjr*xte«t» és a fe_''\.;!mi t^ljái-ást olk-ne moírüidi-toíta. Nt ni ránk tartozik ^nxvE»k uiec-állapiuisru ho^y a felhozott vádpí^L tok .menmilx-n vag> egjáhalate^ fe<iik v :i U''-nv-ket? V./. .»/ um>í,ig-ü^yi szer\ck feladatú. A mi kötelcs-s«-írünk annak követel !•>•. hog>" aki !;uu.».- és barmit is követett- el a koz kur.iKi, az büntetlenül ne maiTid-h.tsM)n. A fiatai nttt-j-yur demokrácia bebi/om itotta. hocA vuu akarása é» ervje saját portáján térnie* teremteni iicns kiméini senkit, n^j a legkitűnőbb h''jreosát t^-ní, ha azik megfeKnlkeznek a naz\- célkitűzésiéi. egyéni éritkeiket és a fasizmus fcötét <m«>í elleni harcban megszerzett presztizsüLet a köz károsítására hasziutlják fel. Windiseh" Dénes vi-tathjitatlanul azon "^fosr^on kevesek közé tartozott, akik Nagykanizsán . ■jjl elL-nállási moxgalombun csolek-vólevr rés/.t- vefúrk és tilán gyedül volt a kevesek között is, akiket a ny il;u»ok lialálra kmx>tok és vé^ü; hajsz/jital; ;vz «nri''s»/. országban."
/-.''/<//<?.v ru:ri mt:li?kozofi uicg in iii''ic" "¿1 n''.''nil''lle''őbben j dnhokr''ici 1 ~rk(~Ac*i r.rejt'', inert njifí''ui gt/anuja
¡s rlrjf n>1ő colt ihfiOí. hotjíf eyy 11 ujy kozül-t ¿L''rőj clfároüíson t-t''i/ oly 1,1 enthert, akinek jyjh-/i''f.ií Jtitségíh&z rs )iuyjbizbofó-*''ií7(iho: x~r<'' férhet.
demokráei i s^;» in <>L1 er«it matatott, a másik azonban i«ctvhü*ítcn hullt alá. Mttr kel! moniinunk, ho>^> eg> másik volt pol-^inhcsfer, dr. lleg>-i LajOwS,.aki v280ü ártatbm magyar állampolgár «^ettólja «zálli-tÁsának és a balalUi vató lásának adminisztrációját végezte és a halálokmányokat aláirta, a myjok-ban szabadon sétált Nagykanizsa, utcáin é& kedves mosollyal ajkán fogadta a szabadlábra helyezési pra-tulációkat.
!
Igaz, hogj- rövid idciji örvendhetett csak szabadulásának, mert a politikai rendőrség újra "letartóztatta. Igázott tény, ho<íy a »zsidótaltartáBs .megünneplésére a Ccnlrálban rendezeti banketten Hőrnicko SS őniMj''-^yal, Nag>''kanizsa német höhwxiral és dr. Büky Jecó rendórtanácsoesal, ezzel, a kedvetlen vérebbel sgyütt vett részt- Uetaipwlhatatlan igazság, hog;^- ísztójay fasiszta kormánv:« a jólvégzett dolgot az^aí honorálta, hogy dr. 11 egyi Lajost- kinevető Szafcnárnémetí szabad királyi vara» polsármesteréré. íTogv ott ínit''cc-i-fasiszta kormán^'' érdekében, azt nem tudliatjuk, de érdekes lenne, ha a politikai rendőrség, efelól is érdeklődne. "Annyit biztosan tudunk, hogy az orosz cápátok ki>-zeledtére jónak látta a Icgeliwk kötött visszajönni libba a váro«ba, ahonnét olv sok jó barátját, osztóly-tái-sát és katonatársát vagoniroztak Le és vitték a. halálba az ó poígár-mesterséce ilatt. Nem lehetetlen, hoírv arra számított törtető hiúságában, hoíQ" újra elfoglalhatja ^zt a jx>Iíiármcsteo széket, ahol » de-porúlások adminisztratív agytrösztjének főnöke volt. Jó loenc* ha a politikai rendórsé? aziránt is érdeklődne, hog> ki volt az az «yen. aki -Nagykanizsa városát ^ siofoki halálértokezleten Kndrc \<***lt> ^ Baky társaságában képviselteit. a demokrácia eg>ik ökle na-, gv-on helyesen lesújt ccv i veit közéleti emberre, akkor sokk.»! •kérném ebben és sokkal sídvoeabban kell lesújtani azokra, akik ma; is szaldón sétálnak és akik hozzaja-i-altak ahhoz, hogy a nemet hidalta borokban 1-000 é* 1000 embert i gvilkolhassanak és hogv ezt a ► szerencsétlen országot ug>'' tönkre U^ék^ bog> jrenerációk rnunkaja : kc^i- a hhó?., nogy újra talpra allhas-I bon.

f
i P

január 1
Z AUA
3 l
Budapestről jelentik:
Orosz egyenruhát* öltözött magyar gonosztevőket tett átiál-mattanni a rendőrség
.Budapesten elszaporodtak a fegyveres utónállások, rablások és rablógyilkosságok. Ezeknek a bűntetteknek a legnagyobb részét géppisztolyos, fegyveres polgári, vagy egyenruhába öltözött egyének hajtják végre. A budapesti rendőrség a szovjot katonai isurancsnokBágok segédletével szigorú hajszát indított ezek ellen a gonosztevők elleni Karácsony el»ő napján több mint 80 emhert vettek őrizetbe, akik közül majdnem mind orosz egyenruhába öltözött magvar állampolgár volt. A gonoszten''k hamis orosz papírokkal és sok fegy--verrel rendelkeztek. Legnagyobb részük a rendőrség régi »ismerőse«. "Még a menekülő nyilasok engedték ki a börtönökből. Az oroszul beszélők a rault vagy pedig a jelenlegi világháborúban hadifoglyok voltak.
A hadifogságban ^elsajátított néhány orosz szót használták fel gonosztetteik elkövetésekor. Az ártalmatlanná tett gonosztevők legtöbbje elvetemült fegyháztöltelék, ki sem gyilkosságtól, sem más gaztettől nem riadt vissza. Eddig több mint 30 gy ilkosságukról van bizonviték.
Megérkezett Svédországból a magyar kereskedelmi küldöttség egv része ___
A novemher 6-án Stockholmba utazott 12 tagu magyar kereskedelmi küldöttség 8 tagja Karácsony másnapján Budapestre érkezett. A küldöttség többi tagja Stockholmban töltötte az ünnej»r*]cet és onnan 27-(ín rnduKrUe -^^rii,''^,''..^ és
ide szombaton érkeztek megT "MTnt hírlik, a küldöttség ogyik tagja, Ragnar '' ''Lundniark'' családi okok miatt újév utánra halasztotta hazautazását. A kereskedelmi küldöttség tagjai elmondották, hogy Stockliolm-ban rendkívül szivélyos fogadtatásban volt részük és a svédek a legnagyobb megértéssel viseltettek Magyarország nehéz helyzete iránt. A tanácskozásokon felmerült a Ma-gy:ut>rezágnak nyújtandó .áruhitel kérdése is, amely szintén kedvező fogadtatásra talált svéd vezető ipari és kereskedelmi körök előtt.
Lapbetiltás
halál táborairól számolnak be, tekintse meg ezt a fényképes doku£> rnentum-sorozatot, amely a lencse objektív tárevilagosságával, inindon túlzás és felháborodás nélkül, a ineg-sz<5gyenitó tényeket adja. Ezt'' tettek a nemetek és*a nyilas hóhérok. A képgyűjteményhez.* mely mindönkiben a szörnyülködés érzését váltja lei, Miliők Sándor állanftitkár irt megrendítő hővezetőt. / Kellenek ezek a kepek — irja —, hogv riasszanak, tanítsanak, hogy ne "legyen soha * többé gázkamra, soha töSbé fasizmus, soha.többé háború.»
Ujabb háborús bűnösöket hoztak Budapestre
Pénleken délben az Amerikai Misszió futárgépén Salzburgból Budapestre hozták Csányr Ignác, Balogh- Antal, Simon Gyula és Zsuffa Miklós háborús bűnösöket. Ezekről az ismeretlenem-berekről salzburgi kihallgatásuk alkalmával megállapították, hogy nagv részük van a Budapesten elkövetett nyilas gaztettekben és valamennyien a legközvetlenebb lapcsolatókat tartották fenn a német Gestapo budapesti vezetőivel. |
tiem tehet már szabadlábrahelyezni gyilkosokat
A perőcsényi gyilkos főhadnagyot. aki négy évi fegyházbüntetését # töltötte, egy ^jóakaratú magasraiigu katonatiszt szabadlábra helyezte, a gyilkos szab''adonboesátásánuk indokolása büntetésének félbeszakítása ^ volt.
A hivatalos lapban most rendelet jelent meg. mely csak a honv&Ielmi miniszternek adja meg a jogot arra, hogv^hoii-védbiróság* által kiszabott \ szabadság vesztésbü ntetés végrehajtását elhalaszthassá" vagy félbeszakítsa.
A zár alá vett iparcikkek pontos listája
Az iparügvi miniszter 100.500/ 1945. ázámu rendelete kötelezővé teszi a különböző áru- és nyers-anvagkészletek 15)46 január 10-ig való bejelentését és egyben zár alá veszi a következő amazokat és ám-
KüIöiiIk>^ö vas- és fémipari cikkek. szerszámok, járműalkatrészek, pitkolóanyagok. mezőgazdasági gének, házi irtási cikkek, szesek (l>eje-lentés: Vasgazdasági írod:«. Nádorutca 4.». -
Vegyi vonatkozásiam: lugkó, rézgál ic. gyertya, szappan, kocsikenőcs, ci|x''»krém. gumiszíj, kerékpár-gjnri-abroncs; köpeny és tömlő, gumicsizma, gumitalp és mindennemű öblösüvegáru (bajelentés: Iparügyi Minisztérium AnyaggazdálKodásí Osz-tálvn, Nádor-u. 86.).
Mindennemű bőr- és eserzóonyag. vajamint kész. lábbeli (Borgazdasági iroda. Patilay Edc-«i.s .12.V
Ládák, hordók, szekerek (Fagaz-. dasáiri Iroda. Nádor-u. 4.).
Epitő-inyagok'':NOrszágos ftpia«-üsyi l\onnánybi''ztosság. VI., Madách Imre-tér 3 ci.
Gyógyszerek: 1.11«a r ügyi Minisztérium Anyaggazdálkodási Osztálya, Xádor-u tea 26.).
Mindennomü textilipari nven»-anyag, félkész-gyártmány és ícész-áru (Tcxtilgazdaságí Iroda, Nádor-utca 4:).''
A-rendelet szándékos megszegője vagy kijátszója, valamint bünrészes-ség esetén azipllenórzéssel megbízott szerv alkalmazottja is 15 évig ter-jrJő fegvházzal büntetendő.
Gál László miniszteri osztályfőnök, az Anyaggazdálkodás vezetője igy nvilatkózott a rendelettel kaj>-csolatban: 1
— Ellentétben a sajtóban a.kész-" letek zárolásával kapcsolatban mpg-
magy kabaréestet rendez a
¿Stíális Ifjúsági Mozgalom
Ü^zIM nagykanizsai szerveik évnvité), műsorral egybekö-m halt rendez kedden d u. fél - --kor. \:tgy érdeklődéssel
fi Nagykanizsa közönsége a ilvelö előadást, mivel ez első., nagv nyilvános vsze-¿jÖlése aZ Ifjúsági Mozgalom-értesülésünk szerint a ;^arén a szezon legötletesebb ■Jr legmulatságosabb számai kegyeinek előadásra. Bemek tánc-Jfcúmok. szavalatok és egyfelvonásos darabok emelik az est éwngulatálr
f A Szociális Ifjúsági Mozgalom ''/tavijai szeretőiéi meghivják a Lváros lakóit, pártállásra való te-iáejmet nélkül erre a vidámnak ¡¡ígérkező újévi műsoros bálra a Szociáldemokrata Párt nagyler-aiél*''.
A KOKSz megválasztotta uj tisztikarát
A Keivskedők Országos Központi Szövetkezetének nagykanizsai fiókja 23-An tartott tisztújító közgyűlésen megválasztotta uj tisztikarát.
A válaszba előtt Tóth József elnök üdvözölte a öv-gjélenteket, majd ll'' -fjr.aim László titkár tett:» meg
R''-i:/.iári jelent''sét. A jelentéi .után aranüKjéó I^tjos. a jelölő bizottság ehiöL\ Ismertette :iz ui tisztikar névsorát, akiket a közgyűlés egyhangú! :.* aiegváliisztott. Elnök lett Tóth .Ju^tef vaskereskedő, t.''»r<iolnö-kök Széli Júuos szeszgyári iir^Jígató é> K» !» ''r Ni u''in v-TctlIkerr''sV.nlrt. - t ve/i-tö alelnök Harangozó Lajos fü- 1 ?íj».-rkiT -skedő. titkár Neu IViI fü--j»zer k.''st''skedó. (»''-nzUu-os Hoffmann ^Litszió textilkereskedő, jitgyzó Kaufer f.Sántk.r füszerkertskodó. ügyész dr.
^»ttó űgwéd. háznagyok r''^Sctwretr-l+vörgy, íiriinúk l*ászló-és Halítjos l''áf. Megválasztották továbbá a 26 *.ai.''lH)l álló választmányt is.
A választás után az uj tisztikar bemutatkozott.- Harangozó Lajos üuyvez: ''tő alelnök köszönte mcLT a tMAxim.it a/ újonnan megválasztott tisztikar nevében, majd visszapillan-íásr Úrit a felszatjadidiis óta megindítót*. és folytatott eredményes''műnként. BcKzr''-<i.''-ÍYvn TtiegemliátUc, bogy a rr....;Ut;i sok tanuidás érte vezető Jcarü''-saival egy utt .«g\xs kereskedők -i^v^kenyaége miatt "Nem vitatta, Imry- a* kereskedők között lehetett -óly.ír: aki átlépte .*izt a határt. anu l> már nem ös^zedívcztűtlietö a keruekedó-etikával és váiiiot sze<k:tt a \-alóban snb*»s helyzetben lévő rinLt»/-óktól, de ilyen egyes tssetek miatt nem lehet az esész ken>sked«»-" társaxkilmat felelőssé t^nni. Éppen oz«*i-t Miinden tánuid>''tst és rtltalúno-^it.c^i'' vioszautasit. Folhivta a tagúkat. Jhí-^v hozzanak áldozatot a mai sulyos fjelvzetben^ mert csak igy lesz elkerülhető. l>og>- a tiszt*«séges keri%>kiídelmet nem azonosítják a fékét« íz/>kkeL FclkvVrte ti megjelenteket, -hogy a szentízet helviségében kizárólag szohd játékókat játszanak, inert a hazárdjáték szigorúan tilos. Majd az újonnan megválasztott tisz-tikii-hvz szólt, ho^y ők is vegyenek szivwí-lé-lekkel rvmrt az (^yésületi élcítcin, i:u?rt csak igy lehet a ke-i-e.-kt^öi ceys^-get megteremtem. Harangozó Lajos nagysikerű be-után Neu Pál titkár I*>jclen-, teru\. hogv megalakítja a füszerke-'' reskedfk szakosztályát <*s igérte, hogy miuden erejév-el a demokrati-ku.- kereskedelem''érdekében fog har-cylni és doli/ozni.
/
'' A belügyminiszter a Hódmezó-vási''vrhelyen megjelenő Vásárhely Népe cimü napilap további mogjele-nfW-t 1945 <lecember 2$. napjától kezdődóleír 15 mpra megtiltotta, mert a lap 1945 novemher 16-án megjelent száma az ország ktilppli-tikai érdekeit sértő közleményt tartalmazott. (
Megdöbbentő „képeskönyv" a könnyen felejtők számára
_ A most foly tatólagosan tárgyalt hálorus bűnösök gaztetteivel kapcsolatban külön érdeklődésro tarthat számot egy döbbenetes ki''-pgyüjte-mény. amelyet a Fasiszták Által Elhurcolta kai Segítő ,Bizottsíie adott közzé. E felvételek német- halálUv borokban és Budajjesten készültek, a felszalvulitő sei^Hjek által leit f helyzetet örökítik meg főleg azok \ számái-a. akik könnyen felejtenek. vas$\ még mindig nem hajlandók elhinni a nácik rémtetteit. A német kegyetlensógek egészen sjjeciá-lis s az elmekórtan.-körébe tartozó megny ilváneliLsok kön''-be kell sorohii a halál táborokat. Auschwitz, Bergen-líelsen. Buclienvi-ald.., Dachau: egy-eg\" szörnyű fejerjet az ember bestiává süllyedésének történet ében.
E szörnyű dokumentum-sorozat csonttá sorvadt halottakat és élőholtakat mutat be, arcukon a rémület és kín okofcta eszelósség jegyeivel. Gy ei-mekcket láttunk a liullahafmon, holtukon is játszi, tündéri mo-v^liyal. Megnvitott tömegsírokat, egymásra dobált hullákat, mágfvára készített embereket: egy sor em&ert, egv sor fát.... /"Aki legyint az''1 ujságközleményok szörnyüs^ein, melyek a nácizmus
^ A c0qgeMen Kisgtzdeptrt
^!%v>iti ugy Nugvkanizsa város. nvitK Nagykanizsa járás választóit, -hogv-jvirt Király-utca 29. sz. alatti helyi régében a nemzetgyűlés újbóli uk-any ítjisáig Magyar JuÍvks neuiaet-gyüitVi képviselő {xuiasznaj»okat tart. Kiírjuk tagjainkat, hogy panaszaikkal iijijtonta reggel S órától délután 2 óráig forduljanak irodánkhoz. —. r\ apárt vezetősége.

jelent közteményekkel, miszerint az iparügyi miniszter a bejelentett készletek 75 százalékát fogj^ zár alá venni, a valóság az, hogy a bejelentett anyagok és készárut teljes egészükben aár alá esnek.
A városi képviselőtestület rendkívüli közgyűlése
Nagykanizsa város képviselőtestületét ma hétfő délután fél 3 órára rendkívüli közgyűlésre hivta össze dr. Ferenczv Gyula '', tanácsnok polgármesterbelyet-tes. A közgyűlés programfcnja 35 pontból áll, amelyek között elsőnek :Zála vármegye alispánjának 16.218/ni. 1945. sz. vég-határozata Windisch Dénes polgármester ellen a fegyelmi eljárás megindítása és hivatali állásától való felfüggesztése szerepel. A második pont a polgármesteri állás betöltése behelyettesítés utján. Harmadik pont a polgármester helyeit
esitésÉ Negyedik pont dr. Ferenczy^yula városi tanácsnok visszafogadása ügyében hozott 9453/nL 1945. kisgy. 26. sz. határozat elleni fellebezés bejelentése. A pro-graamnpontok között szerepel -a közkőrházban keletkezett hábo-> rus épület- és anvagkárök- helyrehozatala, vízdíjak felemelései illetőleg a vízvezetéki szabályrendelet módosítása, a csatornadíjak felemelése, végül a városi gázmű részére 36 . milliós beruházási kölcsön felvétele.
Hirdetmény.
HonvíJség tagjainak igazolása.
A zalavármegyei 34. honv. klec. ps&g igazolóhizotteága által jamiár 9-én az alább felsorolt honvéd egyének tesznek zárt igazoló eljárás alá vonfe:
Harsányi Béla ht. alozte<leR Sümeg, vitéz Hajdú Jenő ht gt. alezredes Keszthely,''Remete Aladár ny. áll. őrnagv Sümeg, vitéz Tarlós Antal ht. százados Tajx>Ica, Tllós Odőn ht. rep. hadnagy büm^r, Bata Tamás ht. szaksz. hadnagy Nagykanizsa. Nagy A. József gk. mű. alhadnagy Tapolca, Szigcthy Andor ht. alhadnagy Zalaegerszeg, Tanay János ht alhadnagy Nemesgulács, Garami Gvula ht. alhadnagy Nagykanizsa, Valovits Emil ht. 2hadníiy Balatongyörők. Vámos Lajos ht. fo^ törzsőrmester Tapolca, Horváth Kálmán ht. fótőnn. Gellénhára, Szalai István ht. tőrm. Padár, Behm József jht. irnok tőrm. Tapolca, Veres János. ht. tórm. Kisörssz^óhegy, Takács Árpád ht. tőrm. Dabronc, Gáspár Dénes ht. órm. Bak, Kajtái-Ernő ht. órm. Csöde, Horváth Imre ht. órm. 1STemesapáti, Dombi I^ászló ht. őrm. Diszol, Takács József ht. őrm. Nagykanizsa.. Horváth l>ászló ht. órm. Galambok, Szőke Pál ht. rep. órm. Zalaegerszeg, Leitner Károly ht. szv. őrm. Nemcstördemic, |Gyepesi József ht. rep.'' órm. Bala-tonszőllós, Baj István hí. szv. órm. Nagykanizsa, Tóth József hl órm. Pacsa, Albert Péter bt. órm. Nemes-hetés. Hollós György- {»Ipári alkalmazott Nagykanizsa.
Felkérem a közönséget, ha valaki a fent nevezettek olyan egvéni, vagy politikai magatartásáról, illetve cse-lekmónvérpl tud, melyek a magyar nép érdekeit sértettéi, ragV sértik, ezt és az erre vonatkozó bizonvitéko-kat a bizottság elnökének, "Rajna Ödön kereskedelmi középiskolai tanárnak (lakcím: Zalaegerszeg, Ra.: kóczi-utca 44. sz.) személyesen vagy írásban haladéktalanul jelent».
• Figyelmeztetem azonban a bejelentőket, hogy Írásbeli bejelentés csak akkor vehető figyelembe, ha a bejelentő-nevét ós lakcímét » feltűnteti.
. Figyelmeztetem az igazolás alá vontakat, hogy tárgyalásra külön személyre szóló idézésre kelt csak megjelenni.
Zpiaegcmefii 34. honv. kiég pság
Igazoló Bizottság titkossága.
HÍREK
Demokratikus népi köztársaságot!
Akármilyen hihetetlenül és nevetségesnek hangzik is, újra vannak legitimisták, újra vannak: Ottó hive-uxk. amit legjobban bizonyít az a teny, hogy a parlamentben a kisgazdapárt egyes urainak nem volt eieg 400 év a Habsburgok urulmából Magyarországon. Nem hisszük, hogy a magyar munkásság vagy parasztság nagyreszt'', vagy akárcsak kisresze is kapható volna arra, hogy támogasson egy Habsbur^-restaurációs mozgalmat, de mégis van ez és nem vetetlen, hogy azok az urak, akik alig várjak Oriót vissza, akik áhítoznak a Habsburg-trón restaurációja után, elérkezettnek látják az idót, ennek a nevetsegcs tervnek és gondolatnak a fetvetesere.
Mi kommunisták is ugyanolyan kemérken és elszántan, mmt testvérpár turif a Szociáldemokrata Párt szónoka a parlamentben, megmondjuk nézetünket az államforma kérdésében. Teljesen azonosítjuk magunkat azzal az allasponttal s azt hiszem, hogy az a magyar nép, a magyar munkásosztály es haladó értelmiség nagy többsegének óhaja, hogy Magyarországon nem jöhet más es nem is lehet más, mint A''epi Köztársaság!
Hegyi János
Bot dog újévet
kívánunk lapunk minden egyes olvasójanak, munkatársának és barátjának, valamint a nyomdavállalat rendelőinek. . {
A szerkesztőség és a nyomdászok.
— Orvosi hir
Dr. Barta Sándor Szabadság-tér 21. sz. alatt orvosi rendelőjet megnyitotta. Rendel d. c. 10-12-ig és d. u. 2—5-ig.
— Halálozás . /
^ Özy. Deáky Sándorné sz. Töreky Gizella Nagykanizsán elhalt Teme-tese január hó 1-én d. u. 3 órakor lesz a temet6~halottasházábóL
— A Magyar Kommunista Párt
nagykanizsai vezetősége boldog újévet kíván minden párttagjának és minden demokratikusan gondolkodó magyarnak.
— A Munkás Kulturszövetség meghosszabbított pályázata
A nagykanizsai Munkás Kulturszövetség irodalmi pályázatot hirdetett folyó évi december hó 31-i l>e-küldési-határnappal. Tekintettel arra, hogy a pályamüveket a városházára kértük benyújtani és ezáltal sokain nem tudták, hogy hová adják be -jeligés^ irodalmi müvüket, hogy az el no vesszen, inkább tartózkodtak a beküldéstől. Most a beküldési határidót emiatt elhalasztottuk. Az uj határidő 1940. évi január hó 15. Kérj fik. hogy a nagykanizsai irodalmárok ezt a pályázatot ne tekintsék csak helyi jellegű megmozdulás-nak, hanem minél nagyobb számban vegyenek részt benne, mert a sikerült irodalmi müveket tovább küldjük a fővárosi irodalmi köröknek, színháznak és kiadónak, valamint a biuinposti Munkás Kulturszövetség közjxjnti bizottüiigának. A pályázaton mjndonfélo irodalmi művel részt z lehet venni: vers, novella, regénv, kisregény, szinmü és minden szakirodalmi, politikai és társadalomtudományi, valamint filozófiai alkotással. A pályamunkákat kérjük a ^Népszava« könyvkereskedésben leadni, ahol .kívánatra elismervényt adunk róla.
Hirek a világ fővárosaiból
január 1
lappot igazolják, hogv iend.<z,Tusén hasznos foglalkozást Űznek. A munkalapot a közműn ka hivatal
ii} 11 • Kpeso I. emelet)
•aza labbi időben állítja ki: -
1046 január hó 2-án: Arauv János-. Attila-, An*id-, Bátorí-,'' Ba-*ehay:, Csanvi Kötvös-tér,
IVak-ter, Szatwulsng.tér. Fő-, (>n-gery-. (»arai-. Ilaics&r., Jlonvéd-Huszti-tér, Ady Lndti. Bie^lai-sor. Bajza-. Batíhyány-ch:«?^
Januar hó 3-án:'' lliinvadi-; r^7g4 György-. Virág Bonc-deli-. lielus-, Kassai-, Kölcsey-, KápofiSu, tér, Kinizsi-, László herceg-, Len-gyel Lajos-, Levente-, Mária-, ''(Vr-. ház-, Petőfi-. Pilsudszky-, Muraközi-. Király-. Király Pál-, Kórház-, Kisfaludy-, Kossuth-tér, Kazinczy-, Magyar-utcák.
Január hó 4-én: Rákóezv-, Itoz-gonyi-, Kózt»a-, Sánei-, Sikátor-, Szemere-. Sugár-, Szentgyörgvvári-, Szout Imre herceg-,.. Széchenvi-ié^ Szekeres-, Teleki-, Tavasz-, Tárlulz-, -Vasút, Vágóhídi-, ''Véc''öcy-. MAOKT-Olaj-, Vörösmarty-. Vlassics OyuLv-, Zárda-. Zrínyi Miklós-, Vár és küj- . '' terület, Dr. "Sápján-, l)r. Papp Si- \ mon-utcák. ■ '' ~V •
Január hó 5-én: Kiskanizsa. -. Munkalapot azok is kapnak: akik l»ár nem űznek úgynevezett hasxoos foglalkozást, de az alábbi feltételeknek megfelelnek:
a"» A hatósági élelmiszer-ellátásra jogosultnak -vele egy háztartásban élő felesége;
b) az az özvegy, elvált vagy külöu-váltan élő nő. aknvek törvényes, vagy törvényiclen gyermeke van s azt* maga gondozza;
c) az iskolai i egyetemi, fó.iskolai) tanulmányait folvtató ifjú és k-üny;
4 d; w. a" családtag, aki olyan ható-
xásri ölolmicRír-reilát''isrír jogonidt családfőnek háztartásit vez vagy háztartásában segít, aki nőtlen, özvegy, elvált, vagy különváltan d, vagv akinek. háztartásában éven aluíi gyennek van, ezen a címén, háztartásonként csak egy nő család-tagnak van igénye hatósági élelmiszerellátásra; , *■>.
ci koiTa való tekintet- nélkül , az a nyugdíjas (kegy-díjas), aki kőtelező szolgálati hIő kitöltése alapján élvez nyugdijat (kegydijat), továbbá a bármely cimen nyugdijat (kegydijat, tartásdíjai i élvező nő;
f) aki hatósági igazolvánnyal »gazolja, hogv • betegség (rokkants^;) vncy mások miatt foglalkozását folytatni iR-at tudja. vagv más hasznos-munkái végezni rv»niké[xjs.
Nem tarthat ha.to.-ag; "Mmíszer-ellátádra igénvt az »> és di jx>uuA, alapján különben hatósági jogyra igény jogosult nő. ha háztartási alkalmazott is van a háztartásban és a családfőnek saját vagy általa eltartott IS éven aluli gyórmeke nincs.
.Munkalapot nem topnak az alábbiak akkor sem, ha egyébként jogo-''
«ultuk: . , .
a) Akit közellátás elleni bűncselekményekért fizetési eszközökkel elkövetett visszaélésért, vagy árdrágító visszaélésért jogerősen elitélteic;
b > az önálló foglalkozást üző személv, akinek vállalatában (műhelyében^ üzletében t kettőnél több alkalmazott dolgozik; « .
c) a nvilvános számadásra Kötelezett vál falatnak vezetője (elnök, &I- '' elnök, vezérigazgató, iiyeT»k nem-létéljen az ügyvezetést ellátó n A* 4 / 1 *
m d)'' a .nagykei^kedói vánnva''í rendelkező szomélr-
23 ró " * ptWflármwff.
Lehmanu. az UNRRA vezér» igazgatója, az .amerikai rádió jelentése szerint a kongresszusig tal megszavazott 700 mil^Tdoí-láron felül ujabb G00 miirió dollár segély megszavazását ''kérte, hogy Európa és Ki ti a kiéhezett népén hatásosabban tudjon -se- ! giteni.
i
Kairói közlés szerint az ; egyiptomi korinánv elhatározta, i hogy nem irja alá* a Párizsban 1 kötött egyezményt, hacsak nem í emelik Egyiptom részesedését.
Petterson. az Egyesült Álla- I mok hadügyminisztere megkez- j di világkörüli repülőutját. En- i nek során érintkezésbe -lép Japán. Kina és Németország katonai parancsnokaival. »
A bolgár régensek a külügyminiszter jelenlétében fogadták Zelevszkyt, Lengyelország uj bulgáriai* követét aki átnyújtotta megbízó levelét.

Radinov Konstantin ellentengernagy, Görögország uj szov-
— Szilveszteri záróra reggel hat órakor
A rendőrkapitányságtól nyert értesülésünk szerint a szilveszteri zárórát reggel hat órában állapították
meg. Ilyen xáróra caaU a n«*gy békében volt Reméljük, Nagykanizsa szilveszterező közönsége kihasználja az alkalmat és az elmúlt legszomorúbb év búcsúztatásában nagyon sokan részt fognak venni.
— Anyakönyvi hírek
Az clmu''t héten 3 fiu és 1 leány^ született: Kovács Feronc MÁV óra-l*írcs és Hoó Emmáink fia. Takács Jenő ügynök és Lengyel Annának > fia, Rosner Lajos" MA vonatkísérő és - Kadó Magdolmínak fűi, L;iszy András ihiort-tisztvi^ló és Kardos Juliannának le.''myí. — Házasságot kötöttek: Kovács József motorszerelő és íj neki Erzsébet, Gsitneki •János bádogos és Kovács Ilona, Kuné István hentes és Magyar Jolán, G\öngv Lajos Maort-tisztviseló és Il^ í lrén, Bolier Ferenc szabó és Milclósi Anna, Farkas Ferenc földműves és Fehér Mária. — Halálozások: ózv. Szabó Józsefné Pintér Teréz 79 éves. Molvaroez Sándor 42 éves, Karlovits József 79 éves, őzt. Kosner Jánosné ,Viont Julianna 70 éves, Tóth Béla 19 éves, Lengyel József 3 hónapos. Szűcs Józsefné Gerencsér Katalin 67 éves, Heiszter Erzsébet 22 éves.
"jét nagykövete, tegnap megérkezett Athénbe.
\ pS
jJ Németországban, Felsö-Szilé-jíában német partizán szervezetet lepleztek le. A leleplezéskor
12 embert letartóztattak. ■
Brit hatóságok átadták a fikn rendőrségnek a foglyul .ejtett dán nácikat, köztük van, a \volt dán nácipárt vezére is. \
A norvégiai ellenállási mozgalomban résztvett 27 osztrák a napokban visszaindul Ausztriába. Ezek a Norvégiában állomásozó osztrák hadseregben szolgáltak, híreket továbbítottak a szövetségesek részére, fegyvert adtak a hazafiaknak és kiképzésükben is segédkeztek.
Truman elnök utasítást adott az eurójai háborús menekültek amerikai ^vándorlásának szabályozására. A háljoru előtti kvóták érvénv-henhagyá^á\-al évenként mintegv 39 ezer eurójwi menekült vántíbrol-hat Ijc. '' ■
lések alapján. A hírszolgálatnak ezen bizonytalanságát most a belügyminiszter megszüntette és igy olvasóink minden politik:ii bünözőfől azonnal és közvetlenül bírt fógftvjkjiapni
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete december 31-én este 7 órai kezdette! nagy Szilveszter-estét tart gázzal fűtött összes termetben. Minden vendéget, pártállásra való tekintet nélkül, szeretettel vár a párt vezetősége. - /
A polgármester közlemenyei Hirdetmények.

4
Megszűnt a rendőrségi hírzárlat
Közel három hónapja, hogy a belügyminisztérium* elrendelte a rendőrségi hírzárlatot. ameKnek az lett a következménye, hogy'' sem a gazdasági, sem a politikai rendőrség nem tudott kellő saj-tótájékoztatást nyujtam a megtörténi közérdekű eseményekről. Miután bebizonyosodott'' hogy a sajtónak volt igaza, amikor a sajtószabadság nevében követelte a hírzárlat megszüntetését, most a zárlatot feloldották. Igy a rendőri hatóságok ujravbeszá-tnolhatnak a nyilvánosság előtt a vqlutázó gengszterek és a politikai bűnösök bűncselekményeiről.''
* Örömmel közöljük ezt a hírt, mert a - Zala is csak a legnagyobb nehézségek árán tudta a közérdekű rendőri liirekel leközölni, legtöbbször ''magánértesü-
Fclhivok mirdenkif. akinek a birtoká ban a honvcdkiccstár tUiajdor.it kípc^ö'' í dolgok u. ,m. ágyneműk, fchérncroülc, ! áyy^k, asztalo«, székek síb VinnaW, hogy j azokat hivatalom kóiigazgaiasi ut:vo$z!a- ! lyán a hiidctro^ny közzeietelét követő 3 nap alatt jelentse be. A bejelenti» elmulasztása büiKtret képez is ennek raee-fdeóleg büatetie-.ik. 2312
r _ _ .
Felbivom mindazon gaz<lálkodó-kat, kik burgonya-beszolgáltatás, kö-telezettségükncfi: mai napig nem tettek eleget, liogy a kivetett burgonyát e hirdetmény megjelenésétől számított 48 órán,-belül internálás torhe mellett szolgáltassák bc.
Úgy szintén azok. kik. a 3. negyedévi jóvátételi beszolgáltatás kereté- -hen kiró.t búzát érs babot nem adták le, szintén 4$ órán belül internálás terhe mellett adják bc. 2308
A közeilátási miniszter 110.900/, 1945. K. M. számú rendeletével 1940. évi január hó 1-ével a következő kenyérfejadagokat állapította, meg: Kényétt>öl az alapfejadag napi 15 dekagramm, az egy é\*en felüli, de 12 éven aluli "fejadag napi 20 dekagramm, a nehéz testi munkás pőtfejadag napi 25 dekagramm, a testi munkás }*>tfejadag napi 15 dekagramm, az irodai munkás pt''it-fejadag napi 5 dekagramm.
Egyben ''felhívom a közönség li-gyelméi a kenyérjegyosztásokra vonatkozólag mogjelenó hirdetményem ro. mely az összes tudni valókat tartalmazza a fent hivatkozott rendelettel kapcsolatban. 2307
A 110.900 194ö. K. M. számú rendelet (M. K. 200 1945) szerint hat/ós.^i élelmiszer-ellátásra a 18— 60 éves férfiak és" 18—40 öves nők közül csak azok jogosultak, akik a polgármester által ki;Ulitott. mu;tka-
ZALA potH>k0< n*P**P
MtrmOM* ZaW
Heti elájegyzÉsi,
zseb- és falinaptárak
kaph.lók
a Zala kiadóhivatalában
51« évfolyam. 2,. szám.
Nagykanizsa, 1946. január 3. csOlőrtők
Ára 40Q pengő.
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőséi; es kiadóhivatal: Fó-út 5. szám. Telefon: 51.
i ................ .........
II miniszterelnök nagy beszéde Szegeden
Rövidesen életbelép a házbéradó — Szesztilalmat rendelt el a belügyminiszter Zala vármegyében
Titdy Zoltán miniszterelnök dr. Pálffy György szegedi főispán beiktatásán nagy beszédet mondott, amelyben kitért azokra a hallatlan nehézségekre, amelyek az eljövendő hat hónapban előttünk állanak. Figyelmeztet, hbgy ezalatt a hat hónap alatt mindenkinek részt ksd vsnnl az áldozatvállalásból, amely alól ninos kivétel. Társadalmi kényszerrel kell megvalósítani az egyenlőség elvét né^osak a közellátasban, hanem minden egyéb területen is. A miniszterelnök az emberi megértés szavával fordult a földművelő gazdákhoz, a gyárak képviselőihez és tulsjdonosaihoz, sz üzemi bizottságokhoz és a pénzügyi élet vezetőihez. Kijelentette, ha hiányozna sz a megértés, akkor a kormány történelmi felelősségének megfelelő intézkedéseket kénytelen életbe léptetni, amely az országrontó törekvéseket, szabotázst, fegyelmezetlenséget, munkakerűlést megakadályozza. A miniszterelnök azután rámutatott arra, hogy ugy belpolitikai, mint külpolitikai síkon komoly eredményeket értünk el, de gazdasági téren is a felemelkedés útjára léptünk/ Beszéde véoen a miniszterelnök a koalíció fenntartásának szükségességét hangoztatta, majd a reakcióról szólva, a következőket mondotta: A reakció ugy állitja be a helyzetet, hogy mindennek a demokrácia az cka. Ezek a reakciós felbujtók a dolgozókat azerstnék eifordhani s fiatal magyar demokráciától és olyan utakra csalogatni, amely újból szakadékba vezetne. De a demokráciának elég ereje lesz ahhoz, hogy ezeket a bujtogalóka*, szabotálókat lehetetlenné tegye.
Thomas Mann, a világhírű némst iró vasárnap este Newyorkból drámai rádiószózattal fordult a német néphez: beszédében megindokolta, miért nem tér vissza hazájába. — Ha Németország önmagát szabadította volna fel — mondotta — az első hajóval siettem volna haza. Kemény szavakkal ostorozta a német nép vak engedelmességét, amellyel 12 éven keresztül kiszolgálták s történelem legnagyobb gonosztevőit. Sok német most az állítólag igazságtalan bánásmód miatt panaszkodik, pedig ami velük vagy Kelet-Európában a német kisebbségekkel történik, csak halvány árnyéka annak, amit a németek kü.önböző országokban elkövettek. A világhírű iró így folytatta: — Egy magyar barátomnak már 1941-ben elmondottam, hogy siámüzetóscmbon lassanként megszűnik honvágyam es e&yre inkább feloldódik bennem sz ugyneve-zett r.emzeti érzés. Azok, akik ma teleszájjal szavaljak felém, hogy Németország né kűf nem lehet számomra elet,. 1933 óta egyetlen egyszer sem szólaltak fel azok ellen, akik gyűlöltté tetiék a német nevet az eg«sz világ eiótt. '' '' ''
Rövidesen összeül Londonban az Egyesült Nemzetek nagygyűlése
; JyOi>d>r\), január 2 Ixindonban I Kifejezéshez közelednek. "az Kgye-ült Nemzetek nagygyűlésének előkészület •!. A. n igy-gyülést a parlament épületében. az ug\ nevezett nagy terceiben fogják megtartani. A nagygy vidőpontját január 10-¡v tűzték ki. d • ez csak f''-imál:* jellegű összejövetel lesz >''■• mind«»»sze egy óráig fog nri imí. A nagygyűlésről rádiyk''~«zt -t it ! --/. egész \ ihVj -zniii.i!.». A nagygyűlés einőke az ideiglenes előkészítő bi-/.un-ág <''hiökc lesz. Az elnök megóv itó beszéd?,után AttLv angol miniszterelnök. mini házígazd i üdvözli a nic^jelentekot ós n.egv.d j;ik az Kgycaült Nemzetek Szövet-sé-géiick uj elnökét. A nagygyűlésen 4«/» újságíró vesz részt. A puriam.''Ut .''üületői .i «anfraneiskói értek "»zkM alkalmával ékesített lobogó fogja díszíteni, melyet á nagygyűlés meg-:tá.*akor húznak fel.
Bevih joiontést tea u moszxvai eredményekről
London, január ''1 Ijcvíu angol külügyminiszter Londonban tegnap jelentést tett kormányának. A Time- szerint ftevin nagy •''szletességgsl és igen nyíltan 1 vészéit. Noha a konferencia nem érte el U:lj :iz angol politika célkitűzéseit, az. ;iz. általana- v.»L»mény, hegy Hevin külügyminiszter jó munkát végzett. Moszkvái» v egy-két napon belül várható a francia válasz a moszkvai hivatalos jelentésre.
De Gaube lemondással fenyegetőzött
Párizs, janu<ir 2 lXe Ci.tulle franci? miniszterelnök "a nemzetgyűlés .keddi ülésén'' lemondással fenyegetőzött, abban az eset-•km:, ha a nemzetgyűlés elfogadja azt a szocialista indítványt, hogy a had ügyminiszteri tárca költségvetését *20 százalékkal csökkentsék. Hz esetben, még ha a hadügyi költségeket meg is szavaznák, a kormány nem maradhat tovább hivatalában. A vit;''us kérdést kompromisszummal oldották meg olv képi Km, hogy* a 20 százalékos leszállítás február 20-án érvénybl'' lép, ha a kormány február
lő-ig nem terjeszti Ixí a hatls<*reg átszen-.?zésérc vonatkozó tervezetét. A nemzetgyűlés 1200 millió frank hitelt s7..i\-azott meg erre a célra, mely az eredetileg ¿indityánvo*ott
irást j<''l>*nt.
A szovjet választások
.V<r<-/. r r. január 2 A szovjet rádió a küsz.ölK-)n áiló szovjet válas/.fá>okkaI foglalkozik ízt iiioTi i..i. hogy :iz nj válas/tá-«>k a szovjet demokrácia ujabb diadalát jel.mtik. A küszöbön álló vábisztások iuen nagy győzelme !e«z a harcosok, a tudomány és a munka hőseinek. Most választják meg azokat a vezéreket, akik tovább vezetik Ixmin i''-s ->/talin birodalmai a kommunizmus utjain.
A nürnbergi per tárgyalásain cseh és lengyel megfigyelők is lesznek
Xiirnherg. január 2 A Kei''iter jelentése szeriül a eseh-sz''oxák i''r a lengyel konnánv elküldte id.''iul.''iH;* megfigyelőit S" ürn-l:erghe. Itogy jelen legyenek a ka-ráesonyi szünet után most ujn incsriixluló tárgyalásokon* A táruya-láson Kaltenbruuner kivételével min den vádlott ott lesz a vádlottak padján, akik a karácsonyi ümv^xek alatt szorgalmasan készültok a védelemre.
Tito: 194Ő. a gazdasági győzelem éve
lieltjriui. január 2 -Tito miniszterelnök az újév alkal-málx''il rádióbeszéílot intézett Jugoszlávia nejéhez. Azt mondta, hogy az 1945. év a katonai és jolitikai •zyózclmek éve volt, az 1946. évnek .« gazdasági győzelem évének kell lenni munkára szólította fel országának demokratikus eióit.
A hontalanok kivándorlása Aréerikába
Xetci/ork, január 2 Truman rendeletére rövideaon bizottság utazik Európába, hogy előmozdítsa a legutóbbi rendelőt szerint amerikai állanijwlgárságot ka-]>ott hontalanok és menekültek át-szállitását az Egyesüh Államokba. A különböző központi hivataloknál megállapított hányad szerint > be-v vándorlokat ellátják beutazási enge-
déllyel, hajóra teszik őket. Havonta 1400 középeuró|Kii és 4000 németországi egyén utazhat ki Amerikába.
Az olaj miatt zavaros a perzsa helyzet
Tch n''m. január 2
. A jierzsa nemzetgyűlés t| -inöke lemondott. Y.v. már a negy -dik mi-niszteri lemondás az elmúlt n.t|K>k alatt.''A külföldi m^figvelók j •len-té.x • szerint ezek i lemondás >k előjátéka az egé-z kormány I.mm mhI.í-''sának. A l>aily Telegraph jelentése
szerint a/.-angol kortnitny .elhatározta, hogy folytatja a munkát háromhatalmi bizottság fflállítássi éi;dekél»en és kéri a jierzsa kormányt, iiogy adja ehhez iK-le.''gvezé->»''-t. A jruz.->i »i lv.''ly zet ''t tz váltotta ki, hogy az oroszok olajkonfe^>z.M»t ké.t.-k a jvrzsa kormánytól az iw.:»kperzsiaban 1.«vő''olajt ''l.''j^''kr:''. Kzt a kér.''-st a jSMZ.sa kormány elutasította. -
A második világháború első békeszerződése
Londtni. január 2 A második világhál>oru titán az első létrejött k''-keszerz/wl''-st hkjsI Anglia kötötte Sziáunnal. A l>éke-sz^-rzőtlés január l-én - lépett ér-»énvlx». Anglia, kezességet vállalt ^ziamnak az Kgyesült N.''inz.''tek S/ervezeJéb.- \ »ló iveválasztására. A szerződés egyik jvmtja ért.-lmében S''ziámnak évente 1 é> fél millió tonna rizsi.kell szállítani Angliának és még ezejikiviil teiuiénya é» nyérvanyagot. A In-keszerzőílést az indiai kormány nevében i».aláírták.
Nagy eredmények várhatok, a tüdő-vész és rák gyógyítása terén
.1hmzki /. január 2 Az angol ''sajtó a tudományos ku-titá.-ok céljairól ir. A I>aiíy Mail t ''blH.-k között azt irja, a liál>oi*u U''igazolta'', h«>gy a tudomány felfedező képess-g;» szinte határtalan. A jövő évben ''hagy eredmények váriutók a tüdő vész és a ráklxrtegség gyó-gyitása teién. Fontos fel fedez "sek variuitők mezőgazdasági b''-ren. Az orosz tudó-ok újfajta növényeket te-nyé.-»ztett ''k ki, ;i fagyálló búzát i''s burgonyát, igy a vidékek.m található termőterület «rin .marad kihasználatlanul. aminek óriási jelentőségű van. A \ ilágürsugamk tnnulmányo-zá«.áiö( ív ''ontos fel felezések vár-h.itók.
>
Budapestről jelentik:
Lengyelország felveszi a dipto-máciat kapcsolatokat ffagyar-
országgal
'' i i ———
A brit hírszolgálat a varsói rá-diőr.i \ aló hivatkozás-sil közli, hogy a lengyel kormány- bejelentette, rövidesen felu-izi a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal.
A párizsi rádió Magyarország megsegítését sürgeti
A |>árizsi rádió szombat éjszikai magyar adásában fninciaországi magyar függetk''Mw''-gi mozgalom titkára felhivás-jji fordult a kül főidőn élő magvarvágnoz. az óhaz.ai magyarság meg8egitt''-s • ''rdekélKui. Rámutatott Magyarország súlyos g-a/.dasági hely zetére és arra. hogy a fasisztéik bűneiért nem szabad a demokráciát felelőssé tenni.
vonatkozó .j-itragrafusa szerint ivem hozott hatarozatot a kegyelmi kérvény ügyében azzal az indokolással, hogy l>ely Piroska másálla|iothan van és csak a gyermek megszüle-tése után''döntenek a kegyelmi kérvényről.
Hely Piroska ügyé k-n mást vá-; re.tlan fordulat következett lio. Dr.
Kerekei fog ház főorvos megállapi-i U''ix t. hogv a nyilas pártszolgáIatos11éi nincs másá!l:ipotbm. hanem-gyor-s-innövó tisztája van. amely néni jelent akjidály.t a halálos. ítélet végrehajtásában. A''
iH''ly Pii^sk.it a gyűjtófogházlran most uű/r\<vsi vizsgálat alá \etik és amennyiben a fogházorvosi feltevés i>í hizonyosodik. azonnal értesítik a Xemz''ti Főtanácsot, hogy a Iwlálbs Ítélettel kapcsolatos kegyelom ügyéhon meghoz hassa a végleges döntést.
500 pengő a napilapok ára
A .Magyar I^ankiadók Szövetük''ge 194G január 1-U">1 kezdődően a napí-laj ok arát példányonként 500 ixmgó-i»en ál lapította meg.
Meghosszabbították a bankjegyek
felülbélyegzésének határidejét ''
A közleke<lési nohézsiíí^ek miatt az oi-száp egyes részeit nom tudták kellő iíhilvn ellátni, a bankjegyek fc 1 ülhéjvégzéséhez szükséges néfyeg-mennyiséggel. Ezért a kormány a h*inkjegyefc felüllK''lyegzés,''nek hatái-idejét január 12-ig liosszabbitotta useg. A liélveg^el el nem látott .1000. T0.000 és ''kékszínű 100.000 pensóe jamuir ő-ig szabályos fizetési oszköz,
Kivégezhető-e a magyar m Johanna Bohrmanna ¿ömeggyilkos Dely Piroska
Ismeretes, hogy ! ''-oly Piroska ny ilas pártszolgálatosnó vezetésevei SS-legényvkbőL á 11ó különítmény 1944 október 1 ö-en legyilkolta a í''scn-gery-utca 64. számú ház zsidószár-inazásu lakóit. I>elv Pii-oskát, aki bűnrészese volt tizennyolc ember törvénytelen kivégzéséinek, a népbi-róság ''Pálosi-tanácsa halálra iteJte. Felkíbficzé» folytán a nvilas jwt-szelgálatosnő ügye a NOt elé került, amely a halálos ítéletet Itelyljen-hagyta. A vádlott kegyelemért fo-lyaniotlott a Nemzeti "Főtanácshoz, amefy a hünvádi |vrrendtartás ide-

9
ZALA
1940. január 3
január ."-tói 12-ig csale bélyeg vásárolható^ pénzekért. január 12. után fx-tlig Nemzeti B;mk .-«mii fogadja el.
Kormányrendelet egyszeri beszerzési segély azonnali folyósításáról
A legújabb kormányrendeké rint minden olyan munkavállaló, aki rietvmlser hó folyamán a munkáltatótól karácsonyi spgölyen felül k.''-t-heii keresetét. illetőkig havi illetmények ¿''setében, ezek fele .részinek megfelelő illetmény.'';! meghaladó >e-gélyl>en. ajándékban, stb. nem részesült. azoknak az 1945. évi december !»ó 23-íkát követő bérfizetésnél egy-in''ti keresetinek. hnyi illetmények esetében özek negyedrészének mcír-í:»L;ló összegű eg\ i l;o-zer/.é>i >e-•_*é!yt keii folyósítani. ____
A rendeletben megállapított l>e-^zer/ési segélyen felül december ritMka után követendő első !>érfizo-tésnél a kollektív szerződések-hatálya alá tartozó .minden szellemi é> te->ti munkavállalónak. úgyszintén közszolgálati és nyugellátás alá eső tisztviselőnek. hjvi illetmények <;se-téhen ezeknek negyedrészét * kell kifizetni egyszeri Ijeszerzésí segély ci-mén. A rendelet azonnal hatálvba lé,,. •
Meghalt Babits Mihály édesanyja
Szekszárdon ÍHj óves koráiran meg-h:ilt Babits Kútolvné. volt táblabíró özvegye. Babits Mihály édesanyja.
Bárdossyt jogerősen halálra ítélték
A NY>,íhilóságok Országos Tanácsának Bojta-tanáesa pénteken hirdetett ítéletet Bárdossy László volt miniszterelnök háborús bűnügyében. A NOT. megerősítve a népblróság Ítéletét, liárdossvt kötéláltali halálra ítélte.
Bárdossv László u n.a^a rósz *ról nem kért kegyelmet, dr. üarvai János kirendelt vé<ló azonban kegyelmi kérést terjesztett a NY:pbiróságók Országos Tanácsa elé. A Bojta-tanács lielyt adott a kegyWtni kérésnek és Bárdoss\ iratait az igazságügy minisztérium utján felterjeszti a Nemzeti Fötnnáesljoz, amely végső fokon dönt a hatlat üzenő miniszterelnök ügyében
Szesztilalom
A magyar államrendőrség nagykanizsai kapitánysága ma közli velünk, hogy a belügyminiszter 367325/ 1945. BM. számú rendeletével január hó 3-ától a vármegye egész területére szesztilalmat rendelt el, amelynél fogva szeszes italoknak fogyasztás céljára kimérése a további intézkedésig tilos. A rendelet megszegői ellen az eljárást azonnal folyamatba teszik és rendkivül oulyos büntetésben részesitik.
Rendes birós᧠elé állítják a Vörrö községben elkövetett gyilkosság tetteseit
A
iXill
A rendkívüli kózgyülés dr. SzQcs és dr. Palzs városi főtisztviseiőket bizta meg a polgármesteri
teendők ellátásával
A hétfőn míh:tartón városi rend-kívüli közgyültV oírvh''ingulag ttulo-, másul \ette Zala vármegye aÜMvut-iának azoti vé^határozatát. timeilvel \Vindisch 1 >é»e- iKí''gánnostér el k-n a fegyelmi eljárá.-t mcjrindit<rtta •Vs unnak liefejezés.''ur hivatali állásától fel függesztottc. A pplj^ái-me-''teri teendők ellát.ásával/jdei^leivK?« dr. Szües László és dr. Paizs Ferencvárosi főt isztviseiőket bízták ni.-.*.
Tóbb ajit-ó ügy letárgyalása .ián a gáz bevezetéshez szükség«^ 36 milliós városi kölcsön ügye^ szerepelt a városi kőzgvüK» előtt.'' Kzt a kölcsönt a vároV a Nemzete banktól
venné fe l. amelv ¡nt.''-eet-hajlandó is folvósitani olyan feltételokkel. a m cl vekbe :i vár«» nem mefiet Ivle. A S''emz.''! i ií-.tnk kikötése uervanis { az. hogy az összeg felét, tehát 18 i millió j»engőt valurizáltan fizessék j vi»zu. A közgyűlés ugy határozott, hogy leveszi a napirendről a k£-j esőn üi^ét. Fölkérték a/ e-^yes pártokat, ho^-v hízzák meg rv^mzet^vü-lési képviselőiket, a Jvenizeti
I Bankkal folytassák le oly irányban ; a tárgyalásokat, ho^ a felviéndó köh>önt teljes?«:t''-szél)en valori/.ábt-I laniil kelljen visszafizetni.
A Mária gyógyszertár robbanása ügyében az ügyószség visszaküldte az iratokat a rendőr»
ségnek
.Mint ismeretes, az elmük napok e-''vikén a Mária 2^óiü''*ss»rtároan sulvos szerencsétlenség tőrtént, amit •gazolinnal töltött tartály felrobbanása okozott. A rondórs«nr a nyonu>-zást azonnal folvamatba tetfc, a ki-liall«ratási jegAzokönyvekot jedi^ átküldte az üíryészsósfre. Értesülésünk szerint most az ü''^yész.*ví? az iratokat kikészítés céljálxM vissz.uküldto a rendőrséghez azzal. ho^>; állapítsák meir. h<>-^ a gazolin nyílt ke<i/-s tárgyát képezi-e, volt-e jo^a Hamuért György Maoil-tisztviseló-nek a gazolin iovúbbadására, illetve
2CX)-szorostól KXX>-szeresig emelkedik az újonnan tervezett lakasadó
A kormánv túrjai >zoml>aton délelőtt 9 órakor Rákosi Mátyás mi-n iszterolnöklielyei tes elnökletével minisztertanácsot tartottak. NaR>-Imix» hol ü£y miniszter ynaslatot nvuitott be á .közbiztonsági szervezetek tairjai által elkövetett szökősek megtorlása, «árijában. A javaslat szerint büntettet követ el és három évig terjedő börtönnel büntetendő hz a közbiztonsági szonozot körélxm szoliíálatteljositésre kötelezett sze-m«''dy. aki beosztását önkénycsen A-hagyja. vasp- szolipilati helvétó] ,>n-kényesen ft''ivol marid.
(¿ordon Ferenc pénzügyminiszter | előterjesztésére elfáradta a minisztertanács a hadifoírsáírból vij^y (b-portálásl>ól. hazatért kisiparosoknak íjxiruk folvtatásálioz szúks«*iires munkaeszközökkel való ellátásáról szóló javaslatot. Hozzájárult a minisztertanács a pénzügyminiszter reiwloleté-lwz. amely a kereskedelmi és i{>ari vállalatok számára, előírja kötelező Utárki''-szitést. Elfocradta a minisztertanács az uj lakas- és üzlotlK-r-adönu szóló rendeletet is. A rendelet szerint a lakások és üzlethelyiséjrek tényleges használói kötelesek a 1k>-lyisy''-rck után adót fizetni. Az évi lakásadó alacsonyabb U''rrü lakások és üzlethelyiségek titán a havi háziúr kétszázszorosa, ha az 80 ixmiiTőís: terjcxl, három százszoros, ha a havi házbér 1<X» |»ní?óiz, né^ysza''iz-xzoros, ha 1''20-IStJ jjen<rőiir terjed és ötszázszoros, ha a lí50 |K?n^">t meghaladja. Az olyan üzlethelyiség íreknél, amelyeknek Ivre 100 jtmjrő alatt van, ötszázszoros, a. 100 jieniró-. nél mair»isabb bérű helyiségek után podiir ezerszeres adót -kell fizetni. Városokban a fényűzési célokat szolgáló ''üzlethelyísi-jck után további 50 százalék liotl -k fizetendő. A lakásadót sziUisíV eset -n közadók uh''kI-iára kell behajtani é.-. a Iv.''rjőnek a lakás felmondható. , -
Kiw István iirazsájíü^vminiszter rendeletét a röirlönbíráskodás kitei--jtíszhíSt''ról »''-s kihirdetésének elren-: delt''-sí''-nM elfovradUi a miniszterta-ni''u^s. A rendelőt a statáriumot kiierjeszti mind a pohrári, mind a hou-véd büntetőbíráskodás körélvn az orszáír «rész területére a. vasúti, rablások tettetne. Az ijpLZságü<rymi-nisztc.* külön rendelete értelmiben a vasúti rablások orsrazdáini is hu-
áteserélés<''''re. A/ ü^y«''*szs»"2f u:e««-álla-pitani kéri. hoiry meirfelelő :»ala<-k-ba volt-e lietöhvo a ¡rázolin és ha üren, akkor miért pe''iroluott? Az ü^yészsí''rír. mcirállapítani kéri a/.t is, !ho>g> a 12 éve.> Lukács l>éi>os :én> -leír kinyitott j-e a gazolinnal töltött [Kilackot?
Csak ezeknek az adatoknak beérkezése után lesz abban a helyzetben az. üg\észséir. mcirál lapíthass;», kít. vairy kiket terhel a felelósséir a szí*reiK5Sét lenség''rt. a moh 6 személv súlyos sebesülését okozta.
Iái vár.
Kendkivüli érdeklődésre tarthat számot Tonibor lminVtlohni minisz-ter olőterjes^tése aziránylvui. ho^y a volt honvédség liadifos>itrrhóI visz-szatérő hivatásos tairjait i<lei?Ienesen órizetl)e veioék.
Változás a politikai rendőrségen
A vármegjei |X)litikai rejidúrs«''-g vezetőjének rendelkezésére, a nagykanizsai jolitikai rendőrs»''^ vezetőjét, Nasr>'' Józsefet visszarendelték Zalaeirerszeirre. ahol a za la vármegyei j*>litik;ii rendőrSííg helyettes vezetőjévé nevezték ki. A nagykanizsai politikai rendőrség voz.>tojéül Mi-nálvi Istvánt, a sümegi rendőrség od<íi{ri vez»>tőjét tették meg. aki a mai nuppal állását el is foglalta.
I
"Zala* december *23-i száníá-ruegírta, hogy Szabó István gazdálkodót Adcsapja, Szalió G.vörgy és u-stvére. Szál» Jáiws baltával agyonütötték. A nyomozásnál a tet-tr;s:''k vallomása szerint a gyilkosságot önvé<k''leml)ól követték el. A fennálló statáriális rendelkezések ér-telmélvn a nai^kanizsai ügyészség n;egkercst''»t intézett az igazságügy-miniszterljez. A táviratra mu~jött válasz, amely a tetteseket rendes hi-•ús«ig elé utalta.
K z zcl < eg>- i dej ü leg i ne<jom l itj ük, iiogy a Gudricza és L>ervalics loj)<iái üg>nek tárgA-ah''isa nem január 10-én, hanem 17-én lesz.
A Magyar Kommuniista Párt nagykanizsai szervezete ma szer-dán délután 5 órakor fűtött nagytermében pártnapot tart. Mindén érdeklődőt pártállásra való tekintet nélkül szívesen lát a vezetőség. Előadó: Pongrácz József.
Sikert aratott a SzlM újévi kabaróestje
Tegnap tartotta a SzlM első nagyszabású műkedvelő estjét. A helyiséget zsúfolásig megtöltötte a közönség, amely lelkes tapssal köszönte meg, a kitűnő teljesítményt. Úgyszólván \ minden egyes szára meglepetés tolt a közönségnek. Kifogástalan volt a rendezés. A táncszámok betanításáért László Ferenc-nét illett dicséret.
Minden egyes szereplő a legna-gyoÍJfehMiását vitte a pódiumra. Az egyfitrcíoől ki kell emelni Lengyel Ilit, aki annyi természetességet. Ötletességet vitt a s színpadra, hoc'' azt egy hivatásos siubrett is megirigyelhette volna. Kitűnő voK a „helyre* menyecske szerepében táncospartnerével, Szabó Bénivel együtt. Majd Tóth Júlia és Schneer László egy örökszép melódiát énekeltek a tőlük megszokott kellemes hangon. Ogyesen táncolt a kéményseprő sómban Foszák Anna és Neumann Pál. A közönség kitörő tapssal fogadta a szellemesen konferáló ^árkonyt Harryl, aki a »Spenót" cimü tréfás jelenetben is a főszerepet nagyon tehetségesen játszotta. A Szim-ének-együttest is meg kell dicsérni.
A közönség szivébe fogadta a Szim lelkes kulturgárdáját és elvárja, hogy gyakran láthassa őket a világotjelentő deszkákon. (Szil.)
Gondoskodás történik az «fagyott gyermekekről
A jfPiólétj miniszter rendeletet í ír Jószerint ezt mondja: A háborúnak az ország területén történt átvonulása és az azt követő általános zűrzavart követőleg számos olyan gyermek született, kiket tartásra köteles hozzátartozóik a családban gondozni nem kívánnak A^nthogy ^nban e'' »ermekek ellátás é. , tfcmdozás néütía nem hagyhatók, -zoknak állami gondozásba vétele iránt intézkedni keU, ugy azonban, hogy a felmerülő gondozási költség a jog szerint tartásra kötelezett hozzátartozókat ne terhelje^
Felhívom ennélfogva az árvaszéket, hogy — tekintettel a fennforgó anyagi és erkölcsi elhagyatottságra — minden olyan csecsemőt nylW4-nitson elhagyottá, aki a születési hely felszabadulásának . időpontját kővető kilenc hónapon tul, de tizennyolc hónapon belül született, feltéve, hogy a szülők vagy azok bármelyike a gyermeknek családi kötelékben való tartását a gyermek első életévénék betöltése előtt megtagadják, a szülőanya pedig a város polgármestere által, Budapesten a kerületi előljáró, kis- és nagyközségben pedig a községi elöljáróság által kiállított bizonyítvánnyal igazolja, hogy a gyermek születését megelőző, fent mégjelölt időben, a fenthivatkozott események áldozata lehetett.
A fentebb emiitett leltételek fennforgása esétén elhagyottá kell nyilvánítani az egy éven felüli gyermeket is, akkor^ha a jog szerinti atya, aki a gyeftnek születésekor a családjától távol volt, a gyermeknek a családja kötelékében való tartását a visszatérését követő két hónapon belül megtagadta.
— A Mnká* SahoruSvetséf f«kivés* t
A nagykanizsai Munkás Kullunz&reUég intézőbizottsága tisztdettet kéri eddig a válasitmányba meghívott tagjait, hogy fontos kérdései- megbeszélése végett 1946. évi január hó 3.-án, csütörtökön délutáa 4 órakor a polgármesteri hivatalban (Ba-zár-udvai) jelenjenek meg. Tárgysorozatban a munkáisrinjáiszó versenyek megrendelése, a kürt irodalmi pályázat bírálóbizottságának megválasztása és a további jjrogramm megállapítása- az új évre. — t-elkérünk mindenkit, támogassa munkánkat szeretettel és lehetójég szerint vegyen benne. *
— Sakkwrtk figyelmét»! A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezetének kuilorszakosztálya egy rövidesen megtartandé várost sakkverseny előkészítése ;céljából szivesen lét helyiségében minden sakkozni szerető egyént, pártállásra való tekintet nélkül. A jól fQtött helyiségekben remek játékalkalom kínálkozik. jelentkezni lehet a pán kulturgárdá-jának sakk-szakpsztályánal.
APRÓHIRDETÉSEK
Jobb házból való kff«ié)e**jt felvesz a ZALA kiadóhivatala.__•
Mély x7«™fck»cd eladó. Attila-utca 22 sz.__• 1
Betegápolásban, gyermekgondozásban, házvezetőnői teendőkben járt« n« elhe-lyezkedne. vidékre is. Qm a kiadóban. Z
EUdé tebenes lovaskocsi IVa millió pengő. Varacdi utca 60.___3
Fiatal, intelligens Ieáayt asszistensnő. nek f«lv«axek. Dr. Terbel>-i, Csengery Bt-27/a. L tm. _*
ZALA politikai natpilap
Ktedja: rIHzBSZiasáfl R. T. lMsiyka^zss Szsrktszlésért és kiadásért iaa %
Nyomatott a *Köx«azdas*y R. T. Nagj
NvcwdWft Wrt: ZaW Káról«
Het) előjegyzési,
zseb- és falinaptárak
kaphalók
aZála kiadóhivatalában
t ifaMai^l
Rákosi Mátyás miniszterfclnAkludyettes derülátó
nyilatkozata 1946-os évre
Éa este rádiééesiédet mond Truman elnök — tokarestbe érkeztek a nagyhatalmak reefbizottai
A Szabad Nép" újévi »rám« nyilatkozatot kózóí Rákosi Mátyás minisztarstaökhalyattaitó!, smslyat Mk. i lap munkatársának adott A nyilatkozat bafajazö réssában a minisztsralnökhsfysttns hogy. az uj asztaodÓban mH vfchat a nsnizst «Umokratikua é taténak második á vétói, a
— Elsősorban a gazdasági hstyzst alapos javulását Háls a fals éa a város agyOtta* arőfaazitásénsk, 3 mltftf holdunk van Aszf gabonával bavatva. Ezanfalül több mtat félmillió hold már a tavaszi vstássk alá vaa szántva. Raadas áttogtsnaést fattétalazva, a 3 mIHió hold őszi vstéa sgysdOI kiadja azt a gabona-mairnytaánat. amaty sz ország lakosságának normális, békaftaU kanyéraUátáaára slagsndó. Elóra tahat látni, bogysz aratással sgy oaapásra msgszflnnak az annyira nsház élaiarazési gondok. Az álslmszás msjavulása sgész gazdasági álstOnkra kihat és lényagasan magkónnyiti az infláció takflzdését A szabadság második éva maghozza a magyar népnak az ártákálló, jó pénzt
— Politikai téren meghozz* a demokratikus köztársaságot és az annyira ábitott békét, ftAlndazak a tányazók tarméazatasan mag fogják srósitani a dsmokráota alapjait la. A demokrácia sróaő-öésénsk, mint a múltban, ugy az uj aaztandóban Is slsagadbatatlsn alófattétala a namzatl arók óaszsfogtsa. A namzatl ósszsfogás Isgfontosabb oszlopának mi slsósorbsn tastvérpártunkkal, a Saooiátdamokrata Párttal való még szorosabb és még aradményasabb agyOttroüködését tartjuk. Ezan tutmsnólsg rajta Isszünk, hogy a FOggatlan Kisgazdapárttal éa a Parasztpárttal szintán szorosabbra fftzzflk a magyar Nsmzati Füg-gattanségi Front mindan térsn halyasnsk bizonyult és sgysdOI oélravszstó politikáját. Rsmélsm, hogy sz a azáadákwnfc mag is valósut és a második szabad saztsndó sokat szsnvadstt hazánk száz égő ssbét begyógyítja a hogy a magyar nép hatalmas lépésakst tahat azon az uton, maly újra viaszavazsti a szabad, boldoguló namzstsk kózósségébs.
C?f»ppt, gyapjú, zsír é* marjjarm-szállításáról tárgyul. A- szállítmányban több száz teherautó és vasúti mozdony is van''.
Távolbalátón kózvsthik Truman ma asti rádióbaszédét
•a
január*?
Truman elnök ma o*tfe rádióbeszédet intéz az - Kgyosült Államok népéhe*. amely általános jelentés totó :vz elmúlt év eseményeiről. Január 15-én :« kongresszus űlúaéa aamné-Ivesen is megjelenik, hogy felhívást intézzen Amerika népéHez. Az elr n<"»k üzenetét most elsőízben teleri- 4 /ión is közvetítik.
Hlrohito: A császári ház nem lat«ni eradetO
Tokió, január 3 .Mac Ai*tl»«r Tokióban nMiöhesr-ó-det intézett az újév alkalmál>ói a iajián néphez. Megígérte, hogv a jjipén nép olyan szabadságot kap, Imiit> eddig nem is ismert. Kifejtette. Iiogy mit jelent ar. egyw emberek számára az. ha sorsuk iránvj-tója a szabad és független parlament. moly elsősorban a japán n«i> üfereit intézi. Mac Arthur- egyik kígntóbbi rendeletében eltiltoha az uj japán tankönyvek megjelenéséi:: a japán törtéöelein, .földrajz er-kölcstan tanítását a japán iskolákban. üirohito császár »/ újév alkalmából leiratot intézett .» japtn n.j>-itg/ <*-s úuyu^uuu», luhT- a császári ház ikmií isteni eredetű. Annak az otiajiU»ak adott kifejezést. Iwgy fyi-nét előbb demokratikus alapon szr''r-vez/ék át Japánt.
Páriaban is működik az .alvilág*
. Púriz*. januái A francia bolüpminisztéríuíh je-lenteae szerint Parizsban igen meg-'' sza{>orodott a bűncselek mén vek t»zá-ma. Mig 1938-ban 8000 volt a bü-'' nözók, száma Párizsban," addig ez a sza/n az elmúlt évl«en 47.ÖTlO-re emelkedett. A bűncselekmények szamának megszaporodása nagy nyug-talartsáfirjral tölti el a kdeossajoi. A reinlón-ég a razziák során egész városrészeket fésül át és nagy apf»a-rfftUN»al ijryokszik a bűnösöket kézr;%-ktíriteni.
Nfimbargbsn Kaltsnbrunnar allahi vádakat ismsrtstták
.Vm''rttltrrtf. január A nürnher^i jx-r U''gnapi tár^va-i-^in Kaltenbrumvcr ellen olvastak íH víidat, aki U«t«nr iw*m vett részt a tárgyalá«on. Kihall<_''titott S> ¿* Oestíij«»"tagok irist*.>h vallomásai alapján Ktütenbrunncr meglátó- . gatta a nialthauscni és dacbam ^.«z-kamrakat, láto^i''tása alatt folytak kivégzi''isek, mikoztion paraiK-söt mtott a twábbi kivggzésr|Ti\'' és -aláirt:« u jegyzökönyveket, l''gjanesak ó rancsolta mog, hogy le^vilkoljanak eqy anb*rikai ejtóemyós osztagot, mely a balkáni német had^r''» rona- ; lai tnúgptt szá$lt le és ó.|>arancsáni ; biztattak a lakosságot az anifríkai pilóták Jiántalinazására. Hitler pa-
ixímv».uu u-i v«-: _ k«>/''tett az eg\ik koncéntráci<Vs >.''>!
,ei pusztítására, mdv ««^r» hiu*uh me2, mivel idöközlxm a szővet.V-ji^-^•k nu-_a''rkeztek. Az elpusztítás hkijére «-h":*« a tAt«>rl»-i <>tr>'' m/isik táltor Iliu^''uáitja4t IS'' HtköltöxU:tték
whw. »
Átvatta- hivatalit Naw-York uj tzociáldsmokrata polgármsstara
Sewyork, január S A francia hirszoL''alat jekniti, liogy a newyorki városháza di>zt£*RH;ben l^a (iitardia. Xewyork volt polgármestere hivatalosan átadta a hatalmat az uj jiol<rármestérnek. aki a Sz«*-iá!dfrsi«<kr.»t3i ¡«.''irt t''igj''i. Nett-vorknak H»ÍÍ3 óui nem volt <L-im>-kratú jolgánut^teiv. v " .
Bukarastbsn nyilatkoztak a háromhatalom képvisalAi -
Buk irt«/. január A Bukairssthe érkwtt hán»m szö-w . utegbizott n\ ilatkozott a
sajtó képviselőinek. Visinszky azt rMm''-ii. i»ogy. Iát4>gatása meghozza a várt eredményt, l''gyanakkor hangsúlyozta, liosry az xijév a politikai kérd»~okl«n valóra váltja a román nép részére ^ várt eredményieket. Végül üdvözölte a román néűet és a román-szovjet barátságot. Harri-man. az amerikai niegtnzott köszönetet mondott a szires fogadtatásért és Amerika jókivánsátrait fejezte ki a it>nián n<-p szunuira. A re hí hald K''err angol megbízott a legjobb akri-rutával kivan hozzáiáruhu a vitás kér(k"''!sek meíjoldasáiH»z, véiröl azt ívmélt*. Innry megbizaíasának ere<l-njt-nyc ts lesz.
Munkában az atoihdtplomácla''
Wankingio* .január S Az Kgyesült Kemzetek atombi-z.ottságáoak kígfőbh uu''^old.tsxa váró kérdése, miként valósíthatják meg u fel ügy ««letet az t«íye> ál kunokban. Nagybritannia és KanaHa ezt a fel-adatot niüszaki szemj*intból kiyi-l)'',tv,tlentiek tartja; és azt hiszik, ogvetlen mogojilás a korlátlan biza-k)m az Egvesult Nemzetek mük««-u''-v'' iíár.t. >liiszaki szakértők résaé-iól elhangzott ^llenvotések szerint minden <»^/.á^ban több ezer fótx*»! álló azA''rwf/jcXro lenne szükst''-g. mivel ellenőrzés eseten az atombómlei-gvárakat egészen kis üzetuokn* betne elöszt:fm. nwfvvk a f<"4Ü alatt
i- dolgozhatnának ezt-kt''t csak
U-h;;t«'' üyOUJO/.us tjtj.u» l^''tiic f»-i-
j««i«vni. Az uj fivyvweket. mint
{«''Idául a baktériumok«''. ;is müljely.*kU*ti < -1 $ - iiot Ki''-szi-Ilan^a !•• k-.iV.Mion ixan^suly«»^-iak, úu^v uz ll^vOísült Nvaiz.vU k létesitwerH''k olyan bizalmi légkört, mely fek*k»ges.>t''- teszi az ellenörzSt. vagy Ic k.»ll mondani míntkm nemzetnek a fel^''-gjogáról .''-s világkor-mányt kell alakítani. . . •
Könnyű Csaltországnak , ..
Pnig*i. január ''i Csehszlovák ív az INKHA-tóI dig 4pA) millió <k>llár < rt<;kü árut k.i|». inintegy -HXi millió tonna súlyban. \ esí''hsziová''ix batíV-ágok »>z. -u küldeményi«ól iniutogy J<AJ :-bei --hajónyi szállitniány-t már at is.vettek. Áz l''XKKA prágai bizott-ága az ujévlyn is folytatja -segitó" iiiun káját é> is:i;,-t n.uryobb tnennv ií«-gü
A repű''ás csodája a gyakorlatban
Jt''O rie J.Ttirirt). január 3
Kio «lo Janeiroban koddon már ; árulták a va-arnapi londoni lapokat. -melyek egy brit ivoüt^gi^pon hétfőn ot-« ••rkezti''k tpeg a Itrazil fővárosha. A rej''»ülőc«*p utasai között vök az angol látlió e^y ik ta^''ja, <iki le6»állás után néliany .jjenxvl rijiortut :idott Kio (U- 4anőirt*ról. Elmondta, hog> a gép ltáix>m szárazföldet érintett utkö/íieu és 34 órás útjával majd-ncm ''Ifi.GOíT kilométere« utat repült, ezzel, a polgári repülAslwn rekordot • állítoU íei. .Ket ró»id vihartól eltekintse. az utasok ugy érezték magukat, mi''tfha luzusvonaton utaznának!
Az olasz rádió Spanyolországról és ArgsnHniárói
1 Róma, január 3
Az olasz rádió hinnagvarázója uj-évi előadás alkaUnávaí azt mondotta. hogy Ruró{)áhan mindaddig nem valósul metj az i^azi béke, ánng továbbra is megtűrne, a fasiszták uralmát egNes országokban. Ezsn , kijeVenuWvcl Pnxnco .spanvötorazági uralmára <''-s Perron ezredeid tev«V ken\V«én? utalt, aki most az a rgen-•»''• !• "»ztá,sasiig elnökjelöltje. Azok
tanulságok, melyeket a világ a nüinliergi per alkalmával szerzett, mindenkor nwgeirősitik annak szük-s''gessí gét, hcwjv í^vszersminden-korra leszámoljanak Ilitler útódoivaf.
Budapestről jelentik^
E héten előkészítik a magyar
békeszerződés vázlatit
Az angol rádió jelentési? szerint a három nagyhatalom külügyminikz-tertfmek lielyethvsoi még ezt^i a héten «''lókészítik a ^lng>arországjal. liomániáv.d. Hulgáriával i''s Finnországgal kötendő U''-L>zei z/dés vázlatát.
Ravasz püspök érdekes vallomása az Endre- Jaross perben ™
A J.tróss- Kndre- l?ak\-tár/íyala-sí»n S/tójay U-.mr volt miniszterelnököt hallgatták ki. Nem akar emlékezni semmire, nem akar tudni s^nuniról. Azt allitja. ho-^C" utasítási adott .larossiiuk a magyar közig;i/.-:jat«isi szi^rvekn-k a dej»ortál ások tol való távolniai''.''uiásiim. Jáross . ezt ilyen forrriában ta ríidja. Mint b»rlir.i tn:agy;ar követ neri. tudott a m''met-országi állaj*»toki öl . Vallomása sze-rntt ót Horthy szenu-lte ki miniszterelnöknek.
Havasz l^ászló reform<id«s püs|H>k a prot«>stám» egy b:iz.aknak külónU>zó m''rs''klí''st é> enyhítéíit céizó akei<V ról U-szél. Kimondja; hogy a trí-uiszterelnök vákiszra sem tuéltatta levelüket, miiv HorthyIm»z mentek, aki kijelentette. bogA >« dejortálánok csak a uiunkas/olualatosokat érintik,
de családjukat is kiviszik melléjük.
hiszen
nam is volna méltányos, hogy ha ambarakat köif óidra visznak dolgozni és azok ott karaanak, az állam |tt sltartss s oastadjukat"
Vajna Ciátior, a volt nyila» »hel-úgyminisxter;. ugy tudja", ho^v a csendőrség ívsz vételét a d-nortálá-sokban 15aky rendelte el. iittv volt egyébként a hirlv>dt dr. Höttl szerint is Himmler tna^yarorasági bi-'' zalmasa. t
kormányrendelet a svábok kitelepítéséről
A S/ovetsi gx"*s KlkMiúrző,.Tanács 19 lö novemK r 2<>án ''hatíirofzatot lioz.oti a magyarországi svxiliok kite-k»pii--.v''n3!. Emvk értőimében a lli; vatalus Lap kormány rendeletet, kó^ A ívndolet szeriiít kitelepítenek min-den olyan ma^var államjjolgárt, aki német tvemzctisjgujtek \itHotla jna-gát. vngy aki inagyaix>?ított uovet • visszarH*motesi»oi út, továliba azt, aki valamely nénu.; fegywros alakulat-iMÍk tagja volt- '' • ''
Nem toL-pítrndók ki azok, akik valamely <k''it»okratíkus macj-aih rwrt csi''lekvó t kgjai vagy íbtralabb • 1940 óta szakszervvzeti tatrók vokalc. Nwm tekpitik ki azokat sem, akik bár
áJL*'' «w^iáA. ra*y*r
nemzetiségűeknek vallották magukat. A kitelepítendők vasjvonát zár alá "szik. * ''
A német lakosság áttelepítéséről szóló rendelkezések megszegésével kaprsolatoa bűncselekményeket szigorúan fogják megtorolni.
illetékes helyről szerzett értesülés szerint a kitelepítési rendelkezés azokra a ¿»¿dókra is vonatkozik, akik atlnak idején német anyanyel-viiekivk vallották magukat, l''gvan-a&k illetékes helyről nyert felvilágosításunk- szerint a kitel-»pitési ivín-dek»t. körülbelül 4S0.00U euiU-n érint: ■ =»
Meghalt Dreiser amerikai iró
A londoni rádió jelentés? «zorint Hollywoodban elhiinyt 74 évos korá-!«r. Thoodor Dneiaer. Amerika og\ ik jegjeknitékemr''bb. írója, a/ amerikai LommunisU (xtrt tagja.
Megindul a levélpostai forgalom Bulgáriánál, a táviróforgalom
wmt
. A posta\-ez4M igazgató^áj kö/Ji. ^ itogy llagvarorszá^ és Bulgária kö-'' /''itt január elsején megnyílt a le-vél|)ostai küldemény
ek forgalma. K küldemények ezentúl a'' mindenkori külföldi levélpostai díjszabás m »Ibtt. ajánlottként is feladhatók. A táviróforgalom . Jugoszláviára I szintén
meg''nvilik.
■ . ;
Hol maradt a M^ltsée?
Nemrégiben ezen a helven meg>-próbáltím Nagykanizsa jioígárait felrázni a cs<xiaráró te>}*.ídésból. de sajnos »érszí-g.''ny «»ikerrel. Fát kértem az iskoláknak. Szomorúan állapttom mog, hogy csak bárom helven voltuk megért skj, köztük o«v ké-'' fizet/sü tisztviselő«» egy kis üzem. Valóban nincs Kanizsán igazi férfi. :tki tenni akar valamit, szinte res-telli az embör? hogy ezt k«-H nion-dani. <fe sajnos ig> van. Sem akad; •.a ''26.UQ0.lakúéitól c^ak három''meg-, -ért''rs.'' Hol vannak* a. vagyonos jk»1 / garok? Hol vannak a váró- vezető ''tférfiai? Mikor az ember a várost járja, lát udvarokat megtömve kalitkába rakott fával, ott van! I>e mi kos az iskoláról van -szo. akkor nincs. Nincs fónini. aki intézkedjen. Nincs •»¿kői. aki az asztalra -csapjon az i?ko-„Kik é-rdekétom. Nincs itt vmim. de ; flaketézé*».- harácsolás.. "Nfnrá> az'' i Van. Bújócska és illetékesség ma- j gyarázás is'' van. csak a Rozgonyi- - \ utcai proletár iskolának nincs fája, '' .'' áliová; regáreltől <*tig 900 elemista j gyerek: jár elsőtől ;» nyolcadik Osztályig tanulni. Tisztelt város, a demokrácia nem abban nyilvánul meg, hogy nem törődünk semmivel, csak várjuk azoknak a beteges agyakban mégszúletett híreknek betíljűsőlését. aijjit- a reakció előszeretetted ter-^ jn^zt, hanem népuralmát jelent. .Az-'' ^a/ics»k jek''ntene, ha talpig és izig-■fv.tfig férfiak lennének a város! nad-rágvr*él6i. Nem volna itt semmi \ baj. Nem volna itt feketéz -s. aktá-• /ás; niellékbr$zéd, utalás, vállvono-gatas. fornikHsa kerülgeu''--. fahiany . a legfontosabb hMyen - az is-kclabctn, clak egy i»ár kemény akaratú egyéni k-n ne. ígérgetik a gázt. '' <ie sajnos azt is csak oda vezotik, ajiövá jóval kövesebb tanuló jár és > már nagyobbacskák. A proletár iskola? Az várjon! Kíváncsi vagyok, ezen cikkem hatására jelentkeznek-e a/ok. akiknek szól? Akad-e a 26.000 lakosú városban olsa/1 .férfi, aki '' tenni és adni mer akkor, -amikor a''jövő-zálogáról, a gyermekről van szó? Bár ak|adna! .
''CtepreqL járási titkár
A KOKSs. Kiskereskedők Országos Köi-pontjinak nagykanizsai fiókja folyó hó d-éa.d o. 5 órakor választmányi ütést tart
. A Szociáldemokrata Párt nagykanizsai szervezete 1946. január 6-án, vasárnap délelőtt 10 órakor tisztújító taggyűlést tart, amelyre a párttagokat barátsággal meghívja a pártvezetőség.
§
Z A L* A
1946. ¡ano ár 4
Mannerheim, Finnország állam-I elnöke tegnap este a svéd föváros-j ból visszatért Helsinkibe. Finnország ; újonnan kinevezett franciaországi > követe megérkezett Párizsba.
--"7"
Hírek 8 világ fővároséiból
> * *
csalódottan állapítja meg, hogy a moszkvai egyezmény nem ad JtOlön lehetőséget Olaszországnak, hogy közreműködjék a vele kőiéndő békeszerződés megszövegezésénél.
t
A francia nemzetgyűlés mára virradó éjszaka egyhangú határozattal a szocialisták azon indítványára szavazott, hogy a -nemzetvédelmi kiadásokat 15 százalékkal csökkentsék.

A londoni rá$ő közölte, hogy VI. György angol király az újév alkalmából 12000 személyt tflnte-, tett ki.
Az olasz kormány hivatalos közleményben foglalkozik a külQgymi-niszterek moszkvai értekezletének határozataival. Az olasz közlemény
• Firenzében a munkanélküliek tűntetve vonuitak végig az utcákon, munkát és kenyeret követeltek. Sok Dz''et kénytelen volt a tüntetés miatt lezárni. A tüntetők csoportja a közlekedést is megállította.

Moszkvában'' egyházi értekezlet volt, melyen magasrangu egyházi
személyek vettek részt.

r
Az angol munkáspárt vezetője Kanadába érkezett és .pnnan tithány napon belQI az Egyesült Államokba utaztk.
Uj társaskör Nagykanizsán
Városunkban régi társadalmi egyesületek l«»gnagyohb részért a háború vihara megsemmisített«», vagy beállítottságuk olyan volt. hogy. működésűk jelenleg nom kívánatos. Kttől eltekintve ezek a társadalmi egy.-süketek ügy voltak szerv-erve. hogy azokban lehetőleg ugyanáaon társadalmi osztályba tartózó.— és pedig .lehetőkig a közé-posztáivbeliek — voltak k«*|»viselve. Az akkori idők «¿elleniének nem is felelt volna meg. ha egy eg^ysük''tljen esetleg egy ügy^-véd ugyanazon asztalhoz^ ült volna, mondjuk egy lakatossal. vagy — horribíle* i^ictu <-gv jiar.iszttal. Kzek a/ idők hala Isten már a múltéi.
<r A népi demoknwia. amely néni te*r. kűlönb>éget ember »''-s »•ml*;e
között, egyenesen nwgkövet''li. Ik>gy-ur é-í. munkás, vagy para-zt no csák a niunkaJielyen. vagy pártna-'' (tokon találkozzanak, lunem :i napi munka unVn pihenőjük alatt együtt szórakozzanak a fehér asztal mellett is. megbeszélve-k<«öá prohltíoiáikat. Kz indított i a Nemzeti l''anisztivárt wzetőségét arra., hogy e^y i)í\an egyoüülotct hivion életre, ahoí a fenti adottságok tnoglesznek, ahol mindeif gátlás .nélkül együtt lehet "a társadalom minden rétege.
Az lij egxesület m<»st van alakulóban. A neve Petőfi Társa>íKör<-\ Ala|»sz:«hál>:iit tm»st dolgozzák ki. e*lyek szerint a. társaskörnek .tagja lehí-t minden 1« éven felüli férfi is rv">. (ii»rt.iJi<L>ra való tekintet''n-.''d-kül. aki a napi roliot után egy kis szel leni i feljüaülésrt*. -szönikozásm vágyik. A kör alapitői tervU-vetté-k nétik''s irányú kőnyvt-.ir léu>i-tését, dalárda szervezését iV vasár-najionként isnwnjiteriesztő. ekadá-sok megtartását. (A K«»r ^»lyisí''-ge a Nemzeti Paraszt ¡»irt lielyiV-gei-nek egy részében ----r"
A tagok sorába mindenkit szeretettel hiv és az énlekléKlé»ki>ek min-ílen felvilágosítást készséggel megad . a Xemzeti l''(tra*ztpárt
Nagy sikere volt a szakszervezeti műsoros táncestélynek
A nagykanizsai - szakszervezeti kulturbizoftság jőlsikerfiit jétekony-célu -műsoros tanccstéljrt rendezett. KözremOködőtt a Vasutas Dalárda, Neméth Béla karnagy vezénylésével, majd Rausz Anna énekeit kellemesen csengő hangján, Németh János igazgatő és Németh Béla karhagy kíséretével. Nyerki Zsuzsa gimnáziumi tanuló ^Én Jézust várom a kisgyermeket" cimO verset szavalta átérzéssel. Majd Lendvai Edittől hallottunk egy kedves verset. Neumann Pál. Gerencsér Lajos, Siklósi László. Békési László és Dobos Irénke egy kedves egyfelvonásos darabbal kacagtatták a közönséget. Vida, mint konferáló, szellemessé-
géért és talpraesett viccei ért sok tapsot kapott^^
• A rendez^ég köszönetét fejezi ki a Szociáldemokrata Pártnak a nagyterem d^talan átadásáért; a Drávakölgyi Rt. ingyen áramszolgáltatásáért, a Sőrpyár igazgatóságának a 100 liter sörért és végOl a KatholikuS Legényegylet díszleteiért Köszönetet mondanak a Maortnak a 40.000 pengő és az OTl-nak 45.000 pengő pénzbeli adományáért.
öl».xer Itfí&t&éÉcrt
teltem meg Európa országútjain, Jéten voltam Lengyelország és Dalmácia hőseinek köszöntésekor, ott voltam biürnbergben és láttam megölt gyermekeket, férfiak és aók elszenesedett hullahegyeit, s Q német i barbárság olyan mélység/f szakadékát, amit az elfcendó~ évszázadok sem tudnak betemgm. ¿zt mondta llja Ehrentmrg az mmzok magy írója, majd igy >folytatta-^ Láttam sok emlékművel^ amelyeket a Vörös Hadsereg dicsőségére emeltek: Hallgattam a költők verseit, anüket az orosz hősök dicsőítésére mondtak el. Mindenütt megértik és méltányolják azt az óriási utat. amelyet a Vörös Hadsereg Sztálingrádtól Albániáig, a Volgától az Adriáig megtett. Egy reggelen, amikor a trmp korongja széttépte a ködöt, egyik városbm az elém táruló képbea gyermekek bukkantak elő és feledve sok borzalmat, játszam kezdtek Ezek a gyermekek már ö? élet útjára lépték. Ezek a gyermekek majd láthatják az uj Európát. .
Jti mn «isit*rfrfy— 1|.IIIii'' f*XT«l«4W! Péntfker, 1<>46 t*auir 4-éfl
*)l«4é<w>tw m ■ifc itt Hftn i ért-ke W
A SagvkMixad Tara* EgwUt 1945. év január hó 20 áo tartú tisztojitó kö»«yülé-s«t. Feikérrm az Ideiefenca ve ctfotgel. hopy a kór''tjrűlís e»ó <^szitése rerett f. bó 6-to tfílc''ót léi 11 órakor a kJubheiyisÉR-^n jöuenek ^^r j*
Pécsi VSK-NVTE 6:1 (2 D
Az oi^záitoH hajiH>kságban szereplő l''VS K-nak, aki az őszi bajnok-♦íághan n Ferencváros után a második l»eh*»t k-mxUta ki. a mérkőzés folyarrran az XVTK Hetven porcig egyenlő el len fele volt a l''VSK-nak. I''tána az NVTK játé-kosokon, nagyon kiütközött az edüéshüiny. vagyis »z N \*TK egy hónapia tnári bog>'' nem nw''Tkőzé)tt* c-sak két édzése volt erre a mérkőzésre. I gyaixakkor a l''VSK december 23-4n játszotta az , utols^> bajnoki nu*rkózé«i;t, igy nem • szégyen az NVTK-re. ha ilyen eredménnyel tért haza Pécsről. A két csapai ké>zött meglátszott a kü-If''nlisi''g, hogy a PVbK az országom tiajnokságiian játszik és té>bb rutint szerzett magának, mint az. NVTK.
(ki)
9
Az NTK január 4-én délután 5 ólakor klulihelyi#égvben megbnsz«''-lé-st tart a vigalmi gárda megalakítása végett. Felkéri az összes sportolóit é> drukkereit (nőket is), akik n''-szt kívánnak venni a munkában, jekenjenek meg. HirnnQu:f>..
Felhívás.
- Fe hiv^m a N»cykar.izsA^ és környékén Ur,ózkc<]ó léts/lmieteui bt. rsrteket éa tiuihelyrteseket txxy fcfyó hó 4 én !6 óraknr * beronu ást kózpoot pirancook-*azoa >ajit erdekükben jelerjenek a*«
6 Bevonatán Uxp. p*4g
Hirdetmény.
Értesítem az érdekelteket, bojjr a badá-sejtéljr- és badreondoxási dijakat ma és a kóveikezö o ppkoa űzetem a kÖzi{czf«tási ügyosztály bivatsloa be yiaésébea a bása-taloa órák aUtt (Bazár épSat, R. lépetó,. I. emelet). »o%ármaalsr.
Jobb bálból való ktfattlMayt felvesz a ZALA kiadóhivatala. Hadiárra vagy hadiözvegy előnyben. _ _
A földművelésügyi miniszter a közéleimezésröl
Kovács Béla földraflvelés&gyi miniszter Pécsett tartózkodott és nyilatkozott az élelmezési helyzetről.
— .Tudatában vagyunk annak, hogy a város dolgozóinak élelmezési helyzete rendkívül súlyos és nagy különbség, van a falu és a város lakosságának -«ietszinvonala között. Ezek a különbségek eltOn-nek majd, ha a kormány a közeljövőben érvényre juttatja az egyenlő elosztás elvét. A készletek kifolyóban vannak, azonban a kormány gondoskodni akar a külföldhöz intézett segitségkéréssel. hogy a dolgozók élelmezése biztosítva legyen. —iMajd azzal fejezte be beszedet, hogy az uj év boldogabb lesz a réginél a ¡dolgozók , számára.

A Svéd Vöröskereszt felhívása lapunk utján
A Nemzetkö7i Svéd Vöröskereszt utján megkeresés érkezeit laptink-hoz, amelyben öz''v. Sattler Gfuiané felkéri a „Zalát" a kővetkezők közlésére:
Svédországban egészségesek vagyunk, senkiről sem tudunk, testvéreink*!, Singer^rpád és Singer Lajos mészárosok« kérem értesi-teni. Kezük irását várjuk. Kérjük közzétenni Aláírás: Sattler Gyu-iáné és Singer Bözsi. Címük: öster-kasberga Vánhem Sverige.
A másik megkeresés Löbl Béláné-től jött a következő szöveggel: . Löbl Béláné és huga. Ilus keresi Löbl Béla szücsmestert és Báder Jenőu Teleki-utca. Kérem értesiteni okét, lapjukban közzétenni. Itt Svédországban epeszségesek vagyunk. Löblék. Österkarsbcrga.
Ennyit közöl a Svéd Vöröskereszt kérdőivé. Címzettek a kérdőiveket lapunk szerkesztőségében átvehetik.
i ''
Heti előjegyzési,
zseb- és falinaptárak
; kaphat ók
aZalakiadóhival
Speciális redónvt redúay., vasradűny és rásaonmíóoy Javítást és aj arankát ■álhiaah — Werhár radónyűzem, S»abadság-tér 11._5
I
Sraadl HtJr 4a fia varrógép . kerék párűsletét, múízeré.y-T.úatíyÉ» Ocáx tér 2 alátt iímtt megnjíiotta. > 8
f^t ^ ptiitHuri aapiap
t''adl«: .Kixgaztiaaátl n. T. ■aayfcsntzs»* SiartiaaztgaértéskiaiÉiM NKI »aaaaalwt
NyoawKMt a JCöagatda««ági R. T Nag. .»««i* i''v axüÉtá**«- Natjkanbaa ■ Nirmdáéfl Mel ''. ZaW KánH


?Bla éffolysm. ^szám
Nagykanizsa, 1946. január 5. szombat
Ara 400 paii|6.
Demokratikus politikai napilap.
Benr.z* Jenő főszerkesztő.
Sf-kecrtfaég ¿s kiadóhivatal Fő-rtt s. ezAm. fc Telefon: Sl
......................................
A Ssovjetet, Angliát és Amerikát életbevágó érdekek f fizik egybe
— mondotta Orlov9 a moszkvai rádió tegnapi adásában
» i
Truman tegnapesti rádióbeszéde — Mihály rámán király fogadta a nagyhatalmak kiküldötteit
A gonoszságon és a fasizmuson aratott győzelem után moit uj fatadatok előtt állunk, mért biztosítékot k«ff teremtenünk, hogy a fasizmus na éledhessen ujja éa a némát imperializmus ne veszélyeztethesse * uUrOé a világ békéjét — mondotta tagnap este a moszkvai rádióban Or''ov szamlairó. A béke ellenségei abban reménykedtek, — folytatta — hogy a moszkvai tárgyaláaok alkalmival a demokratikus nagyhatalmak egysége a bonyolult kérdések magoldásánál hajótörést szenved majd. Erre epitettéx terveiket Nem titok, hogy Magyarországon is nagyon sokan voltak és vannak, akik az ország politikáját hamis világtájak falé igyekeznek eltávolítani. Magyarország érdeka azonban agybaaaik a szabadság és demokrácia életérdekeivel, igy a nemzetközi raakoió minden próbálkozása hiábavaló« amely pzt célozza, hogy Magyarországon a demokratikus örök magfojtásával az országot ismét a fasizmus karjaiba kergesse. Ezek a gonosztevők natí tudják, mart nem akarják ma ¿érteni, hogy a Szovjet-Uniót, Angliát és Amerikát életbevágó érdakak fűzik egybe, mert osak igy biztosíthatják a békét éa irthatják ki a fasizmus minden maradványát. A Moszkvában elért eredmények súlyos oeapést jelentenek a nemzetközi és igy a magyar reakció számára la. A három nagyhatalom külügyminiszterei megállapodtak az Olaszországgal, Magyarországgal, Romániával, Buldlriával éa Finnországgal kötendö békeszerződések tervezetében, de megegyezés jött létre a távol-keleti kérdésekben la. Az atomerö Ogyéban történt megbeszélések is eredményt hoztak, igy remélni > lehet, hogy az a nagy felfedezés kizárólag békés célokat fog szolgálni. A moszkvai tanácskozások lehetővé teázik Magyarország belső demokratikus megarösödését, az újjáépítés g>orsabb ütemét,« rend biztosítását, ami egyértelmű lesz a gazdasági nehézségek leküzdésével.
, Truman elnök rádióbeszéde
1
i
i- r

t
telj''-« tem ko/.titásra
Arn%cfka népéhez
j * IlVmAi«^/.«!, január l
Truman «»Inök tegnap «»•»te az anie- í !Íks?i ih''i»!*v intézett r/»ifióK''.-/.M i.«; i(J>U''k között a következőket mondotta: l>öntó |t''l.''nUWnOj Aru.-rik.tiM nézve, hogy* el kell baláro/ni. mi- ! szerint Amerika megválóéit ja azt i
• :í nag\ szabású jövőt, mehért katonái olyan vitézül hareoftnk. vagy pedig s/ünib;» • kerülnek a munk»v nélküliseggel és brteő zavarokkal. Ezen küzdélem''alkalmából* a nemzetkőzi ka|»csoiatok megszilárdítására megtettek minden intézkedést, most azon a sor. hogy ugy anezt a belső álla|x)tok rendezésére is megtegyék. Az Egyesült Államokban
jrmelésre és munkásfoglal-van szükség. A kongresz-^ szus kivette a maga nVsxét » i. »»lf«M<1i ugM''k uitézésébőF, unitkor hozzájárult a világszert.'' kért kivgitó intéz kedéuokhez a > ilágliéke és bizton-, «ság érdekében. líel politikai területen azonban néhány bizottság és ¡Kjlitikai pari akadályaikét'' g«»i:dit a/, elnök intézkedés «i el«'', amely meg akarja <akadálvozni */ infláció és veszélyét a gazdasági él?t-ln.-:v. Az íjKtii és mezőgazdasági szervezetek képviselői nem unják K ■ x/ együttműködés érdiekében jidott ítéleteiket, az újjáépítés eme nagy korszakában mondotta Trunfan elnök.
Tavaszig felfúggeaztik a németek kiutasítását Csehszlovákiából
Prága, január I A csehszlovákiai németek kiutasi-tax^t ( >ehszlovákiálx''»l tavaszig megszüntetik. A • Nénu-torszagot nx-g- : szálló szövetség**s hatÓMigok kijelen-
* tejték ugyanis. nincsenek abban a hefatttfccn, hogy télen át el tudják helyem i és élelmezni t kiutasított Irataim** tömeget. \ rendelet szrrint dOs miherben ><*»•, januárban : 12Ő.W) nemet ¡kuitatútá^t vették tervlK*. át eges/ Kényszorellávolitási tervet augus7tusí<V végre k.-li«-tt volna i liajtani. igv valősAjnüleg a torveket át kell dolgoztú, mivel <t cs ''h-zlo-\dk i par hon szikség van :» német , szakmunkásokra.
Február eisejen kivonulnak az orosz osapatok Mandzsúriából
Cxunk''w,/ január l A kínai lielvettes kid Mg> miniszter, dr. Liou Kiu közölte, h«»gy * szovjet „• vsaitok Mambvtir iából valö kivo-
nuhWuiak idői ont ji febr uár V- l«*g-itap «»ste Kintetni hivatalos kommünikét :xlt ik 1.» arról, hogy (Vang-ifc^''v. -1 ;i. mro «i int
az K-\e»filt Államok nvebirt"« fclnr-•«»II l<if >ormtk«>:. kuZVctllM''ii a
kinai l-el\i>/ályban.
Az amerikai rádió curópa szenvedéséről
S''uqork. január 4 \/ amerikai rádió hirmagyaruzój3 fo-blkozott Kun''iita szenveíiéjeivel. KhiójuíUni. iiKinílntta. .^X) milltó etniik''r él igen r^»-»>z kórühnények között. .Még mindig iiiíIImí eni-t«ei él pitKvkltmi és rommá lőtt hú-•z:«k között «-s kulonf le Uítegségi^k ti/.edt-lik őket. A háború oko/t.i pu^z- '' titások miatt még Angliában r* . iuvn ''.*• ittl^ásvi^zonvok. Tú-
tünk. amerikaiaktól füffg> hu^y sv^ millió gyerriu-k é|,«tben m.ir.td-e. vagy elpusztul?
A három .Nagy" kiküldöttei a romén királynál
Rufiirr*!. január>4 A baromba talmi bizottság Buka-restb.ui folytatta tanácsadó munkáját! A küldöttség barom tagja iihw-látogatta Mihály román kinilst. aki- ! eU''den latta ven<k''*gül Yisinszkyt. Ilarrimant «''-s Arcbibald Kerr megbízottakat. Tegnap a bárom kiküldött tanácskozott a két ellenzéki imrt vezérével, Manitival. a Ncinzeli l*arasztjiáTt és Bratianuval. a Nemzeti Liberális l''árt vezérével. Kedík-u ••ste (iroza miniszterelnök és a kor-m.ínv t igjaí fogadták a kikültk»tte-ket. akik közölték a moszkvai érte-, kezl >t határozatát é-s jarasolták. !n>gy a konirányt >z»''desit«*.-k ki a két ellenzéki jiolitikus Itevonásával.
Francia állásfoglataa a meg-, kötendő békék Ogyéban
Páríz*. január 4 A francia minisztertanács m;«gfo-g.tlmazta a viJa^zt a moszkvai kon-ferenciánaP a volt csatlós államokkal kötendö liékeszerződi''-sekrc vonatkozó ia\;ir»latara. A francia válasz értW-mélien ivinzetközi értekezletet kell ö»/ehivni Olaszországgal, Hománia-valf Hulgiiriával, Magvarországgal és i''iniwrsy.Hggal kötendő béke megvi-t itasara <*.-< ezen mogliCszéléiek foldjanak a Ií-gszéle^ebb keretek között. Kraih íaotNz.ig ezenkívül elfi>gadt» meghívást a''z .atomenergia ell«>nőr-zésÍJie létesitendő nemzetközi bizottságba. Párizsi jelentés ^zf.>rint Kran-
1.
ruoiszuglrtin. tiltakozásnál fog^Mlt ik a kenyérji^gy nj!W»li hi».vezetését.
Már é.rAazrek a »ikű«dót ek Londonba
i.''fttrin> Jalliuitr -I I Az Kgxenült Xom^Ttok ''januári nag\sr> ülésre állandtctu érkeznek a i külói<lW>ző iHTiiz. t *k kiküld-4Vei. >ok fnuu*ia <U-l-vgau«» katlm.ii r.-puló^«''-en érkvik Ixtndonlik. íiyörgy an->ol kii al\j^iv:it.iKv- "fúukettet ad " deL*gátusok ti"/, teleié re a Saint Ja-iih»s t TfMutU''n. A megiiy iló ünnep-sí''-^xmi. melyet az angol radió i- kö/-
vetit. lievin <-s Attk«1 fognak besz -<let mondani.
Emeikedik a b^ketern.e:éa Orotzorazlgban
.Vn«rAp», január 4 A -vy<»viet koim\ui|<aV népbiztosa újévi nyilatkozatálian kijelentette, Im»g\ ezen íparag a Szovjetunióban ujabb i):i_''\ >r.i fejléKlt''-sm''k néz "léhe. A labUdig>art«s 1945-lieu több mint ÍO százalékkal emelkedett kétszer anuy i harisnyát gyártottak. mint az éünoli évektum. t)rosz-országban a luitőttánigy ártá-« is 30 százalékai emelk*«dett. Ebben az. iparagban 1946-ban emelkedés vár-Iptő.
Münchenből Bernbe 4zállit)ák a rácik irattárát
l/iuchtn. január 4 A náci jv.it t irattárának anyagat Müm ltenbol Herlinbe szállítják. Az iratok, amelyek között a világ uiin-den iVmz.Vc. is kiterjcílö fontos íel-jcgvzé^k i" találhatók. 40 tonna súlyt tc-zivk ki. A nácik annak it''fj.''-n >1 akart:ik luunvasztani az iratokat, de a szénhiány miatt nom tudták tervüket végrehajtani.
.vtinden háborús uszüó elveszti hlvatetát Japánban T<* !n. január 4 M.:c Althur arra utasította a japán kormányt, hogy távolítson el nlv:italáhi>l mindenkit, aki liojpzá-iarult ablw:z. hóg> Jnpt''ui hábomitm lépjen. A iondoni radái közölte, hogv Ja(mn el>U»n az évben 3 millió tonna éloi''níszert fog kapni a meg-sziilló b italmakiól. a fenyeg.-tő éh-íil> g elh^ritásáni.
Budapestről jelentik :
A brit követ a m n>''szterefnökné/
\ mngy^»n»r-/;ig4 angol megbízott felkor -st" /..•!'' tn miiUfót ▼-
elnököt, IV»s/.a- !>arwtv.;;m>
H ¿v I \ ''szélést J td> látott.
kivégezték a versenyutcai betörés eoyik tettesét
A rö^tőritelő bíróság dr. Dán ;• Andor elnökLse mellett tárgyalta Honti szabősegíd ts ifj. Mal-
nicsT Gyu''a bőrdíszműves tünpe-rét. A vád''o:i :k november 6 án éj-: szaka kifosztottak Kosár jinos szabómester Verseny-utcában lévő műhelyét. A iö.-tönitcló birósá^ mind*-
Két betörőt köté<a tali hiiaira Ítélte-Az elitéitek kegyelemért folyamodtak. A Ne-nzet: Főtanács Malnxser • kepyelmi korcsét c!u:asitotta. Ennek értelmeben a halálos Ítéletet'' ve''gre is hajtották.
A nyugaton levő hadifoglyokat szabadonbocsájtjak
\ Nénietorszaurban miiködő amerikai megszálló hatóBiigok közöltöd a n.a^y arors''/.ági. megszálló Iwtósu-gokkai, hogy a Németországt>an 1 vé< összes mag\ar hadifoglyokat szabadon bocsátják.
Rizst termelnek a komlói
bányászok
Az iparügyi miniszter a komlói á''fan^i szénbánya munkásainak fejenként 3 "''jj. rust utalt ki, melynek ára kg.-ként 1600 pengfl. Egy-idíjJleg megállapodott a Magyar Rizstermelók Os?ágos Szövetségével, hr>:y Dél-Baranyábin Villány és Vi''ágos között 20-25 hjld főidet
utaljanak ki. melyen rizst fograk j termelni. Ezen területet szakembe-/ rek irányítása mellett a bányászok maguk fogjík megművelni.
A ilemzeti Bánk uj dollárátváltási árfolyama
A Nemzeti Bank január elsejével a dollár beváltási árfolyamát 141.300 pengőre, a svájci frankét 33.210 pengőre, 1 gr. szinaranyét 159000 pengőre, egy 20 frankos Napoleon aranyét 923.230 pengőre emelte fel.
Elhangzottak a vádbeszédek a deportáló triumvirátus tagjai felett
Zsúfolt padsorok előtt reggel 9 órakor nyitotta mog Jaro*s—-Endre
liaky tárgyalását Jankó Péter ta-ná< selnök. A l»ün|K>r utols«i tankját, Aivalás L:yost. szólította maga elé, '' aki a zsidóren<k»leU>k iiK^gszületésé-rél jieszélt. Azután bizonyítási indit-rányok éiangzottak el. majd Matisz- ^ falvy lstv.»n dr. néj>ügyesz kezdte meg hutalmas \ udk^z»Mét. A közönség <löbk>nt csöndben hallgatta a népügyész szavait. Köniix ült a sze- '' meklx-n. amikor Matiszfalvy István ilr. a .dejiortáló triumvirátus gazsá-g;tin''il l*\s/ólt.
Ma mar világosság derült arra az elvetemedett társaságra — mondotta , amely a müncheni kis- . kocsinak italtól és szenvedélyektől telített hely iségeil«ól kiindulva, egy mániákus orüii^b''urhéiditó röges''z-na''-je alapján nMiibddontötte a vilá-gt.t. Dante képz^dete eltörpül ennek a társasHgnak müve mögött. Dante Infernója néni tudott olyan kéix^ket rajzolni, mint Jaross, líáky és End-re, akik világgá kiáltották, hog\ em-
l a i: A

l>erek öljetek. ^-ilkotjatok. jm«ztit*a-tok. dőntsétek lomba a világot!
fiatalinas tatwsal fogadta » közön ty''zr a nagyhatású vádliesz Vlet. majd dr. Ujholvi Szilárd jioiitik''ii ügyész emelkedett szólásra.
Mégy fontos kormányrendelet
hivatalos lap négy font«* kor-urá''iy rendeletet közöl.
. Lakásado
*
A lakásrendeletet, a mohot részletesen mái'' megjelenő*''» . előtt ismerteitünk. A rendelet Thtézked''»-«Ci szerint a lakásadó; mind.si hónap ">. napjáig a háztulajdonosnak < haszonélvezőnek) k -II a brlöfcnek megfizetni. Az albérleti helvis''gek lakásadója az albérlőt terh-l».
2. Betétpengó
Uendelet egve* i>őnzkovet •! ^knek . ndójjongőfcen való meghatározása tar gyánon. A ¡-endek''t érteim ;hen i pénzintézeteknél 1946 január I«Möl olh I vezett betétek''t adópíngűhen meghatározottaknak kell tekinteni, lia a bctét.-llk.*hezősnek ezt n .¡r.ód-fját választják. 194ö januái '' f lőtt elhelyezett jxtngóre szót) ta-karékbetétek 10-»-vei adópengőben »>eghatározott takarékbetétekké alakulnak át, kivéve, ha a betevő irás-Iwn''az ellenkezőjét kívánja.
3. Kötelező üzleti leltározás •
1946 január 1 -<"n készítendő üzleti .leltárról szóló rendoletT intézkndé*.»i'' szerint a társulati adó. illetőkig általános keres*-ti adó fizetősére kötelezett minden adóalany 1946. évi január hó 1-én Jcötek^ eg.''-sz vagyonáról és tartozásairól Mtárt k''-szi-teni és azt az illetéke* adóhivatalhoz fébrufcr hó 2S-isf henyujtani. A leltárt kétféle értékelésnél kell elk''»Szi» teni: 1946. évi január hó J-i jr.ngö-értékkel és a tiszta vagyon. vag>\ f<vlozetlen tartozás 19M9 joeemb*r hó 31-i }x»ttgőértékre átszámitotl >''r-'' tékére if. í
4. Szénbányák állami ügyvitele
Az állami kezelési*» vett szénhá-ny ák ügyviteléről megjelent rend »let az iparüíiyi miniszter -ó4evonatk:»zó ( intézkedéseit tartalmazza.
Madisztagok. a széntermalés . ttoifilatiban
A Madisz elnökségének kezdetné? nvezéséfe'' 100 Madisz tag érkezett Tatabányára. hogy a bányászoknak seuitsógére legvon a nehéz munkáitan és a bánhidai psuti hid helyreállítási és -átépité-si munkáiban. Az első munkaszazadban fiuk t''-s leányok lesznek. h leányok a szón-osztálvozás, a fitik a csillekaj>csolasi munkalatokat végxik a hánvamnn-Rá sokat megillető kollektiv IW»r mol ■lett. leányok i* fiuk külön laknak, azonkívül iskolai Madisz kiképzők felügyelete alatt lesznek.
¡•TV» ir 5
Holnap tárgyalják vitéz Tóth Béla háborús bOnfigyét
.4 népűsy -szség Arató Antal-tan* -csi holnap délelőtt-9 órakor kezdi meg vitéz.Tóth Jt-1» háU»rut> hün-ügyórx-k tárg> a I ásat Vit#»z Tóth Itéls. mint a/t a /ál:« mar többizlion megírta. a Szövetség nagy
kanizsai elnöke. a MKl''nt''k :ik»l-nöke és a gy.»s/t» emlékű M^VI*. ,nrik juhiig vaLwtnmnyi txigj t volt. \ iv-püiívs.''"«''»»» vifc''z Tóth lfci.it'' egyn^ndUjJi-lmliorus bünt»«ttrl «''•* h»t rommi<l>eli népellene^ bűntett >1 v.i «lolj.n árért, mert a nvilaspűrtot ti«$(y l^ttyaikitnátiyókkal tauiocatti ■> iv . /el e^íekxékv hoz<cájárult M;i«\:ir-. «»¡»ávevt iXiteb.wlöntö n;m iii .«Imiik fenutai :a><»ho/ «•-» Q3oe;li.«><xalrf)ttúsá-}«♦»?. kanizsai -z«-li«» johlxild ili
jinecMStfduUüok niiiulen .tőnvk^l
nél vezetész»>rejn^t \,»!ljlt. amit el ó jwrbsit arra h:is/nált ki. hogy tun • ;t:ény*»^»n rövid idő alatt- olyan va írvont h.UM< -^>ljon <~<ssz«''.* um.«ly }>>•• dutl^i ctuv.''k a városnak toiV-n *t U»»v Az élelmiszert elo-vZtó i»gvk;''/ xolt ó N'':u;\kauizsáu, ''•zu;c»n''u f.•!-sév^OiT.n \;»ltak wen á t.''ren. A <l<» ««oitalt <-s megölt szakmatár>:ik üz-!etí»i i*s riktái^ti nevetsésfi»^"»«! ala-e^ony áron k<»rülv-k birtokába. A H évn- elit.''-lt llovszky Jáno- Haross-élnökiiok <"KÍaa<fó híve volt és jiem. ki»« mértók''cn kösz«M)lR»ti viU''z Tóth In-Iának ez a város azt a szégyent. hoir\ e/y llovszky János lehatott a kópv iselój.». Szeltaui vezére volt dr. \ it FereiK-. dr. IJejjidsáli Kmil. lx»n^el János. Sz -ioez I<áiszlöva) együtt a nagykanizsai nyila» világ farsangjának.
Vitéz Tóth- H''l.t szaiiadlabon védekezik. miután ót betí^T*''»« eiuv''n ek»nirt?dték.
tausT
Ívben helyesen ki-iparencedélyek
A |övö kereskedője
Kóii.u Sándor kene>k vlehni miniszter ejr\ik budapesti naj''ilapfian nyilatkozott, amely l>ít«''isb:i hehezte az tovizióját. Feln:erül e/./.« l k:ij*-^ola-tosan a kéidés, h;>íy milyen szem-l>0ntok ^spján történjék ez, azaz nyilven is K-gyen a jövő kereskedőj •?
Az egyént, aki életeéljául ezt a fogialkozt''isi áiiat választotta. els.*>->orban a hivatottság'' érzése has.-a át. Ne a kakaslábon fonro kastélyt
hajháss/a r*» iM»m a lorU''l >n íih»''/-gaKdatfodá* khiifit\ -ben lépjen orn-n» |mIvám. Iuiimhji abban a tudatban, ¡iog\ wiját í«gvéii» éixL*k''Mt is el-UMMittn. i<l«*«((rlisii u k<»/. é>* a* or-''.-/tiH j;«\u) ,i nknr/a fordítani azon aui."l\ek hivatotU teszik « f<-latiatok el-
, ''''(''^ü/v''n«.
A. y''vö k*»j»-«k<H|.''.je ideá-
l»''t * h;y«»k.''-zy. k fontaimat leho-f n\o|itaii. M/onik-ui »«/ iizk«lt m« ik>-| ívu kívül < »Ikiitm »n^ti mérleg»* i* f«»l m;ttfáiuik. aiiM''iy ''liüz-j- <>«//.,». Ivijn uHMimíl»»!) t <tt "If^et » v*m»k l^-léj» h"l\\ bizahuá mik. iDunn */t lf'']kii7rír»n*t"iKn olecet azon f<-ladatoku.ik. awlvetcn" a* otatuh:'', tőle .-Ivtír > - i-.m- rótt. J A jövő ken*kodö)s^ fojcaljiiiit ww v«tj»z j''--» oln<l tény • nK''iiti ki. I>»/'' uyn ké]»z >tt s/ik.»ii)lvi■,■aki azoklirui a kcrd.''.noktieii ain.-lyek «•/.Hkinájá-y.il kaiM-Molatos.ik, mindiu otth.rtwv*. S/ikkön\ykí t olvai. tanulmányozz i .» kiiifóldi iMu<*ot és nte^honositj"ii". az ott b<aáít ujita^ikat. Felviliifo-uttciő munkát • \ jövő keiwHki«*lője válassza jól unni inunlüitársaht »''»s kéjx»/.ze ki :«A>kat lelkiisuK»r*>u>>,>n. mert ¡ck''iv.íl <"s»''tlet; azok fogiák az ó szerein''l átvenni. Tartsa távol magától a le!-ki ismeret len ugynok«Vkot. akik esii-ikiu a keresk.tfó jóhansrzásu nevét kihasználva, a vevők jóhiszomus.''»-v''vcl éln -k vi-tMza.
A j<Aő korcwkodője l«nryen el V»-xmImh Szótartö és k«»lck^ss''iítmló. lsmt-rj.- r>l a/ adott szó szentségét és üzleti tárg\.M Isait -miittlenltor az é-szihte^ég nassa át.
Az ijAretií.''odélyvk felülvizsgálása alkalmin il elsősorban ily ni szem-fiontok l«^>jén,»k >lét ífe. Virscáljuk a mfrk''tfen"levő keiv>k<»<ló múltját, hiníliuk jízakképwttsJv''-l «''t> ezen az alapon döntsük el. h>gy a -jövő ■ kere>kodöj<.''< fel tdatunak r»l;"v -t tn<J-L» i »r -e J •IMli/'' ¿j^f-r-.iik a N-kek j - rupja. Kul- | földi kai>usolatainka! újra íg»''n\l>a j óhajt inkvenni. A''égezziik el az i|»ar-enveaélyek ievLriój7it ug\. h«sj[y a külföld nuvtiszAilt. feladatának nia-easlatán álló masryar ki*reskedotíni osztályt találjon mázával szemben.
Népbirdtégi iiélatak
A népliirt''^ásp ey„törtöki ,|r. Arató Aut ,1-tana^, Balázs Jámxs nyi?£ ker.-szt^ ügvét'' tár-
kor
gyalta. Italá/1« a azonnal átvette
ujrv.t t«r-nyil.e-hatalom után
.... . v -\agyrée*e közt^V i''j"'' A.lW l,ln*ók Haláxs Jánosi
bűntett^ m<mdSk ki
;unosnek ^ 6 liav ^.nbímte^„ l«olttik.ii hűlték *
•I^mhv. Uyub ;, nvfWi^j rm-t. ses alkalmazott ynft. MaeájiX pit iét nyert. Jio<í\ I^isTmm-*? októl mrífif a lrk»szii Hiztv>*<itó Inté-»tmvl dolgozott tisztvivlöi uHiii*-^ Zcikovúz (ívör^gyel e ''vük. Zerkioiez IlilttJi miatt "saját
tulajdonát kfjiezö in''»iré|>ét az Int etnél hagvta. amit l^osonezi Ovula eltulajdonított. A gép-t a nvila-|»nttn tk h i>z^KÍau:,v átadta, majd n:ei!,»kul«vs''kor N nacuki^zágba rna-V?ával vitte. A biru*£g- T)''is«^yjté-k hiányáb;«!) lai-ioni''zit n I«»)ms vánjn. alól joir«»ié*cii felmentette A nép-biró-v,i_'' taiiuesa pedig ny ílastevé-konyV^- miatt 6 havi hortönbünte-té-sr»» ."» évi |fc>]ilikai joirvesztésre ítélte.
Az ítéleteket fellebbezte.
a ik-|HÍgyesz me^-
Hirak a viiag fóváro&aiboi
Firenzében tegnap újból tüntettek a munkanélküliek, akik behatoltak
Fal hívé» a nyugállományú honvédtisztakhsz!
A december 15-én kelt 26. számú lIonvédségj_Jvözlöny, ipely a nvuj:-álkimáifCu hornT^dtiiztck igazolásának naláridejét decentbcr ÍII-Ik»u óHatntja me^r, a mai ivip erkezeti a l*v. közp. peran^snoksá^ra. Esm-l kapcsolatban felhivőui a jánt^terb letí''-n tartózkodó Nyüíjállományu >n véd tiszteket, hogv -ttrazoló irataikat a* bev. közp.psa£rnak azonnal ad}ák le, mert 1946 április 1-tól nyugellátást esak az a nonvédtiszt kaphat, aki igazoló jelentését 1945 deeenilícr lió végéig ncnvujtotta.
Tájékozásul közjoni. hogy Nagykanizsára és a járásra vonatkozólag határ idéHöeghosszabbitást kértem.
Ez a kötelezettség kizárólag a nyugállományú honvédtiaztekre yo-na:kőzik, neín vonatkozik a honvéd nyugdiiasokni, a nvü áll: honvéíl-tiszthefyetteeekre. fionvédtiszti '' és tiszthelvettewi uzveg\-ekre és a katonai ellátásban álló polgári nyugdijasokra. járadékosokra és ozék öz-wgveire.
X Az ugyéazaég átvette a fogház épOI«tét
A wZilatt tőbbizben foglalkozott a fogház kérdésével és ^rámutatott arra, hogy az igazságügyr~5íervel nem tudják kellőképpen hivatásukat betölteni, mert a berendezett fog-házépQletet orosz katonai hatóságok foglalták le. Ebben a kérdésben a Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete is léplse-ket tett az orosz hatóságoknál, amelynek eredményeképpen, mint azt lapunk megirta, a fogház épületét visszaadták az ügyészségnek. Az ideiglenes fogházból való átköltözés már december 28-án megtörtént, miután az épületben á legszükségesebb javításokat elvégezték Még az orcsz hatóságok megkezdték a fogház épületébe a gáz bevezetését, amit azonban nem fejez tek be.
Dr. Ruttkay György nfyügyész budapesti tartózkodása alkalmával kihallgatáson jelent meg dr. Riesz án igazságügyminiszternél, akit a\nagykanizsai ügyészség nevében
kért, hogy járuljon hozzá, hogy jegkezdett gázbevezetési munkálatokat befejezhessék. A miniszter méltányolta-a-nagykanizsai ügyészség kérelmet és a gáz bevezetéséhez szükséges költségeket az ügyészség rendelkezésére bocsátotta. A gázt egyelőre a mosókonyhába, á fertőtlenítőbe és az örök tartózkodási helyére vezetik be.
Ap«ió«<t
u*.c< 72.
azonnalra felveszünk.
Király-
13
a vendéglőkbe és ingyen érkeztetéstN igényeltek maguknak. Megállították a villamosokat és megakadályozták a közlekedést. Milanoian hasonló tüntetések voltak a munkanélküliek és leszerelt katonák érdekében.
Az Egyesült A>lamok gazdasági megfigyelőt, illetve tanácsadót küldenek ki Rómániába. Wessely gazdasági felügyelő m^i meg is érkezett Romániába és áz amerikai katonai küldöttségben végzi megfigyelő és
tanácsadói munkáját.

Az uj török nagykővet, Unajdin megérkezett Ankarába és átnyújtotta megbízólevelét.

Franciaország elismerte dr.Ficgel
osztrák miniszterelnök kormányát. •
De Gaspati olasz miniszterelnök a pirlamentben elmondott beszédében felhívással fordult a győztes hatalmakhoz Olaszország megsegi tése érdíkében. Nem ítélhetnek egy -hemzetet azért, mert elŐbhi vi zetéi egy negyedórára elveszh eszüket. _ .
A Szociáldemokrata Párt nagy-kanizsai szervezete 1946. jinuir 6 án, vasá''n.iux délelőtt W ódakor tisrtujitj t agg fűtést tart, ¿mctv''e a pá ttagokat barátsággal meghívja a pártvezetőség.
Hirdetmény.
A* jubu i94b. M. E ex. rendelet 11. § a értelmében közhírré teszem, bogy az 1. az Igazoló Bízottá** 19<6 Január hrt 14 én as alább mecnevezettek tfa zoléM tárgyában fog határozni:
Temesvári fTulezi) Péter ny. áll. I. o. po?taallis :t, Bakcs Péter ojudvari cl iafc. tg. taoi;ö, Molnár József magáotisztv.
Felhívom a lakosságot, bogy mind azok. akfk az Igazolás alá vont, fen te: b megaevesettek olyan magátar-táaáról vagy ceetekedetéról tuda amely a magyar sáp *c<Uk«1t «értette *trtL> ezt éa as erre vonatkoaó btaonyltikokat nálam sióval v. lráaban haladéktalanoJ Jelentaék be.
A. befeleotéeefcet Baner Jóxcef L as. IgaaoJA BUottMWr HeOk^b^r nlmeave te-h»t bekQideol (Ztrda o. 3. ez.) Személyes bejelentés mindennap d u. 2—5 óráig Zárdá n. 3 ss a. eezköxólhetó
Figyelmeztetem a bejelentóket arra
bogy az Írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a blsottoág figyelembe, ba a bejelentés a bejelents nevét és ¡ekeimét laMttoteU BiuerJózaef 1. ss Igasoló Bizottság ejgOke._
— AsMrikal vezetők • MAORT-gyülésen. A MAORT- munkások szakszervezete csütörtökön gyűlést tartott, melyen a válla''at Amerikából visszatért vezetői, Ruedeman Pál és Schádei Emil is megjelentek. A munkásság örömmel fogadta az amerikai szakembereket ós jelenlétükben hozzászólásaikkal megvitatták időszerű problémáikat.
A Msassti Paress''aárt fo''yó hó 6 án d. e. 10 óraknr a plrthetyis^.b.-n tsg*yO-lést tart Tekintettel a rerd*irü) fortos tárgy*oroutra, tagtársaink leijts számban riló megjelenését kérjük. - A l«£R>üifcs u án dr. ueseű Mihály tisztiofvo v tart eló-adátt .A mnyarsig jóvóje'' címmel. Ak e:ó liásri mindenkit szerelettel vár a vaetóség.
Aa Étefansaáal Maakések vasárnap dél-eótt 10 órakor a szskszervezeti belyi»ég-bsa kóz|>ü''^st tartanak. — Megjelenés k5-te''ezó
Kedden délután 5 órakor
pArtnap
s Szociáldemokrata Párt helyiségében Előadó: fifj. Oombsi János. *
APRÚH ROETÉSEK
Jobb htzból való klfsttUssyt felvész a ZALA kiadóhivatala. Hadtárva v«*y hadi-
Özvegy előnyben.__
VüTp3rszivó(^pelcieré.he^eá4í*« üj-laky Kálmán. Kirá»y u. 9. ___"
Ehrsssett egy kék kótött
a Sugár ot és tsengerrot uí»onalán _Meg-
találó ezireskedjék a Ipad^bsn leadni 12
ZALA pelHIbei
Ktaála: ."^^^JLLÍSÍS!''^ Sisrtssztésárt
KyvmUhi kW: Wsl K*n*r\
»#e<r»8*
Nagykanizsa, 1946. Január vasarr.ap
51. évfolyam. 5. szam.
Demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: öencze ^enó fószerkesztrt
em kladehtvntal FA ut S. *7.An; Telefon: Sí
küldetését ''nem feledve. együtt-munkálkodik az emberiség boldogulásának. igazi, szociális élet-f<»rináj ának megteremtésén Hiszünk az emberiség hékés együttélésének lehetőségében és hisszük, hogy a győztes hatal-m ík minden nép számára biztosítani akarják és biztosítani fogják a békés fejlődést és a szabad, ny ugodl életet.
A Független Kisgazdapárt minden erejével azon lesz. lu»gy a magyar nép kiváltságait éz az es/tendő tcljesitse és semmiféle munkál és áldozatot nem lalát elégnek, hogy ennek az érdeké, ben közreműködjék Hisszük, hogy minden magyar embernél és (tártnál megértésre és !>e-< sülctes támogatásra találunk. S az l''r 19Ki. esztendeje valóban a/, lesz. aminek várjuk ! T
kére gondolunk, a lelkek békéié, c. am ív megtennék nyili a magvar lóidét és szorosan ösz-kapcsol minden migeaif Akarjuk és várjuk :» lelkek igazi feloldódását a/ egymás iránti i i/'' szerelelben. a nagyok és kitsinyek kölcsönős megértését, i kövérek éi- sovánvak oékéjét tz emberség letaszított iré»njá-nak hely reá Ilii ásat á törvény és rend páctall-n uralmát, a/ igazság és méltányosság /.¡vartalfcn összhangját, a hatalom és a nép lökéletes egységei, léhát az -gész mpgyar élet békéjét "íV/./cl akarjuk megteremteni a szükséges aía|>okat a töbhi államokkal é^ néjK''kkel kötendö békéhez A magyar nép becsületes szándéka az. hogy minden népppel. kicsivel, na- gy J. « szinte megbékélési teremt és gaz-da^srnultjához méltóan, népi
vétele a dcmokrái iát csúfolja meg. nyilván azzal a < clljl.hogv, lejárassa a demokrát iát és elvegye. annak hitelét I"/l az akna munkál azonban sem a nép. set^annak tiszta szándékú vezetői nem tűrik és telje*» egységben sor..ko/uak fel a védelemre Mindaz, aki vétk-''zctl. vagy vélke/ik a nép ellcH^snagára vonja a nép ilélelét >l^rl a magyar nép annvi szenvecKrs és nyomorúság uláii cl akar janii végre a demokratikus ;ár;adnl mi berendezkedés ald''jt íihóz. alkoté» nvugalmáboz.
l.l akar jutni mindenec f'' lett a békéhez '' Hz a ma is nagy j kívánsága ettől áz eszlendó* ú i IS. ilt elsősorban a belső bé-
•\ki cgv kevest t i" erez mosi az idők jelentőségéből. :(/ tudja. IiO''/v :-r imént ke/dorléll észten-it(''«t nem ''«-lég < s.ik egyszerűén uj évnek nevezni • A nagy tor ténelmi évek sorában ennek ín knlön r te_ol biztosit az a szám. amely méri a Krisztus utáni időt S a két/ludat a m agyár nép .. léi l ''nclein ugy. emlékszik majd rá. olyan különr»s hang-suH" ;il beszél ré>la. mint annyi >ok nevezetes évr. »1 a magyar sors leperget.«! évezredében
Amikor a kél lestvérév for-düléiját átlépye mc„scjtcUük e/l i magvar nép bizakodása, re-
inéiivci s/ivA vágva élt lelkünk-
V *
ben s nemzetünk jéivőjél-e v.*1e!l hatalmas hitünk adta meg i döntő érvet. hogy dinek a kezdődő cs/lcrid(inek v;»b''>b >n nagv-nak é> u--k^M 1"hmí.
eredni ttv «''Uhe.u. i;ohi<''.giib»sti n s népünk felemelésében N-''m, »ó < !; és polilikai lángibn i; ad i ''.i. n\*-it n: ''gállapit isho/ \< /.ebi szálakat.''.hanem a nép hl ívének legarélvéröl fellé ró t»M ösztön su-ároVta. a/.:»k.''t'' mind
a/ok s/emébe. idegrendszerébe,
s/ivébr akik -valóban; a iuagv.tr nép} cl. ,i tf''p. kéi/ájt s. a népéri élnek, tjrhát ismerik ;t I ''Ikét. au nak minden kívánságát, meg nyilatkozását
Mi akik egész életünkkel hirdetjük <;s hisszük a demokráciát, valljuie; hogy. a nép kívánsága paiinits. amelynek érvény* k<"U szerc/iti De a gyengék és titkos célokat • hajszohSk rövidlátásán tul mi tudunk még valamit ami a j^vöisinef-elöiiket. :i bi/akod i siiokat a kuzdoképe^ségim
k« t adja a nép kívánsága. \ ; gya megtörhetetlen akar.it..-cso dál:»tosj»er<». amely elöbl»-''úlé>bb mi ndein érős/a kon. elnyomáson dridahm^skodik.
Kzl figyelembe kell vennie mindenkinek, nki alattomos tervekkel zátony ra akarja juttatni a magyar demokráciát í gy lehet. pillanatokra sikert Ígérnek e/ek az ostoba lázálmok, de az ámokfntó vég/ele elkerülhetetlen öss/.ezuzé/ilnak a nép becsületességén szilárd clhatáro /ásáo Mert a ué|> ugy akarja, hogy .t magyar demokrácia va-lé>baó tlemokr:i( ia legyen és nc félretekintő n"akcié>sok cs rcak < iós próbálkozások búvóhelye \ ih-taokrácia m-m alku'' »áriiya. liaucm a né|^ akaratának feltét len mvgvalösulása még akkor is ha ez elvesek elképzelésének, törekvései,u»k nem Jelel meg az év meg kell hozza és^ mert a nép akarja, meg is fogj A Ji''»zni a tisztulást, amely végérvényesen felszámolja mindazokat a .próbálkozást»kat. amt*iyck a letűnt parancsuralmi idok gyűlölt jeleivel és méidsz Tcjveí ki-t sértenek A néj) akaratának meghamisítása Vag.v figyelembe nem
gével a zeniben létrejöjjön a liatalom tí>ztasáírát«i vTtett bizalom a nemzetek között.
Negrin spanyol emigréns miniszterelnök Bevinnél
• Lo/tdon, január 5
Negrin, a spanyol köztársaság elnöke titokban''Londonba érkezett és összeköttetésbe lépett amrol jolitikai körökkel, hogy mecbeszélie azokat .i módozatokat, amelyekkel » l»vro-videbb nton átvehetnék a hatalmat ■Sjmnyoíországhan. Bevln külügyminiszter tegnap foiradta Negrin elnököt. A fogadás oka az volt. iiogy kiválóan ismeri a sjanyol .helyzetet.
160 amerikai delegátus megérkezett Londonba '' . ^^
London, január. 5 A gueen Ehsalieth liajón 160
amerikai delegátus «-rkezett Lon-(Ionba a/ Kgyesült N^nzetek c.<»ü-t< >rtöki ny ib ámül»Wre. Az amerikai delegációnak egyik tagja Roosevelt volt Mi lök öz\eg>e. Hyr-nes :ui2t)l külügyminiszter később n>pülűgt''jcn érkezik jiondonba. A francia dek^áeió vezetőjét Hideault /•s a szovjet delegátust, Vi«iu»zkyt a jövő bét elejére várják, a török deleiíáciá teirnap érkezett uieg. A
Dr. Szabid Lajos:
Áz Ur 1946-ik esztendeje
Negrin spanyol emigráns miniszterelnök Londonban
Bevinne! tárgyal
A rcmán ellenzéki pártok rregegye?tek a kormánnyal — Kinában helyreállt a béke
4 •
Am**ter<iqmban .«zabid *pmyö» bizoMság* tiakul''. Ce ja, hogy *egit»e » «panyol demokr.tiVu* erőket a Frenco uralom megt>uk!<itásAúan. Tagjai ré«zivettes a spanyol polgárháború idején a Franco aíieni harcokban. A bizottság czilekozásra bivta fel a holland népet. Spanyolország — mondja többek közölt a felhívás — az eurcpai fasizmus utolsó fészke, amely menedéket adott 25 000 németnek és rejtegeti Degrelíet. Január 5-én a bizottság tüntetést rendez, melyer^ résztvesznek az ifjúság és a szakszervezetek képviselői.
R?ndVlvOli amnrikal kormánybizottság intézkedik arról, hogy minél előbb küldjenek a. felszabadított • európ»i oiazágok ró^zare 6 millió tonna búzát és 2 mü''ió tonna szenet. Az angol rádió washingtoni tudósítója szerint a bizottság tarveket dolgoz ki, hogy ezen szállítmányok minél előbb elérkezzenek a közép- *s keleteurépai államokba és a Földközi tenger vidékére.
Visinszky, Harrir.an és Kerr Bukarestben Groza ^Péter romén miniszterelnökkel, valamint a Nemzeti Parasztpárt vezetőjével. Mihaifuval és a liberáMs párt vezetőjével Bratianuval külön-Vü''őn tárgyalt a kor-, mány kt»zélesitése é* tájévozedás céljából. A román raduí> jelentése szarint a tárgyalások befejeződtek és az ellenzéki pártok közleményükben hivatalosan adták tudtul, hogy figyelembe véve a moszkvs^ftatá-rozatot és a szövetségesek tanácsaitr kiküldik képviselőjüket a kormányba. A pártok képviselői Grosa miniszterelnöknek átadtak pártjuk jegyzékét az együttműködés érdekében. A két párt olyan munkatervet állított össze, melyet erős köztársasági gondolat ** az ipari reformok követelése jellemez.
a News Chronicle a kínai belpolitikai helyzettel foglalkozik és azt írja, ugylátszik a kínai ogyek • békü:es es megoldás utján vannak. Ha minden jól megy, a világ lakosságának egyötöd része ismét reménykedhet és rekiiáthat uj, szilárd kormányzat alatt a békés munkának. Kína 1914. óta héborut visel. Az egészséges kinai viszonyok óriás mértékben járu''rak hozzá a világ jövöjéhaz.
Váiaszt a Szovjet
Mo*zkva% január á Az egé*»Z Szovjetunió tefolet n nagy lendülettol és icIke-^d.-^lXké-s/uleek az elkövetkező választásokra, .UtH-lyek ujU''d a szovie''t nép nau''y-.i-•_rat. erkölcsi •eniefkodettséeét j^s de-uVikráciájának érette-gél hnatiitak bizony itani. • Ezek a valasztali, méltó folytjtásá lesznek a l»''lk.-»let-KurófKitKija lefolytatott válaszúinknak. ih<»l a fasizmus letörés -vei nép legjobbjait juttatták szóhoz. Kzek a ^ál:is7^ás«Jk. melyek a ^/<>\ jetunió és-a t?zövetséj?i*sck ^git^ ^''-\el lelK>nyolödhattak, lehe*.*V'' tetfék* a ^azdasáci és társadalmi reformokat. C-ehszIováJciában. Maif\aroi>zá-uon. .lúgos^ápahan ezen demokratikus fejlődések erodméi iyeké| >}>en hajtották végre a földn>formot és •a/. ij»ai nackáiali/álusát. Knnek ko-vetkeziiM-nye a nép na«y részének előnyhöz juttatása és a fasizmustól megszabaditott népi erők szükségszerű »''• r vényes üléséinek elóstuitéí-''. Miért maradt el a baktérium-háboru ?
ft London, január 5
Tegnap Londonttan ismertették azt a hivatalos ii''iidek''tet. moiya baktéruuiihálioru eset''n életbelépte
t«tt védelmi rendszabélyokat tarL»I-mazta s amelyet at>ban az esetben kellet« volna betartani, ha a remetek es japánok iMiktériumhaboni^ megindítottak \olna. Német és ja|»án tnd<W>k. numdja a rendelet, már 198tl-lx>n nu-gtetV''k a/ intézke»|.*si«-ket ol\ cé1ÍM»|, hoey baktéTiuni(»kat állítsanak elő. íru^lyek halált hoznak emU-tekre. allatokra és ík". vények re. Megbizhatö értesülésok után anuol tudósok mevrke/dté''k a munkát f-n 104á-t*''n Anglia. Atm^rika Ka-nt«la együtt vállvetve folytattak a kutató tuunkát. 1943-ban ngyi.it-szott. hogy; a németek • ur. nj''fajta fegyverek haivbawtési''t tervezik, ezért a s/ÖMjtSi''-gevék megfelelő mej»-torlő n»ndszabábokat alk:dmaztak és a/ emlierokre. állatokra és növé-nvejcre kárt''okozó baktériumok számos fajtáját ''vették íiirvelemhe. rél-tukat ek»rú''k. mert számos védelmi intézkíKh-^k ki//írták a- ím*i.''lc|>etés l«*heté»|égét l>en a tudósok ma-
i adandó éit-kíi '' felf.sl tettek
N/en az emliervk. állatok es növények jólétének előmozdítására. Kon téi>. ho_r\ az elkötvtkező U-ko tdejt''n ■is folytassák a tmh''»sok ezínutyl»an a kutat.» munkát. Kell. henry a tudó mánvo» hadviselés s/.-rnyu eslK''lós»1-
---
w ■■'' *■
7 -
V - *
ZAI''i
9.
. perzsiai t-s. szíriai dol"g/wiót nv»
• várják. Tegnap éjf''lk^>r vaty^a ja-•'' vaslat-''k lenvujtásának h túrjd ej \
Anglia :w.\ .» jnva-la''o! liyujtoítu Is.*, hogv valamennyi .illant járuljon . ÍKi/zá -i/ ! NlilIA acvék.-nv > én -k fok../áfához. Kgv* amerikai''t tv sz • i int feíaj-inl »rt.ik Koo-ev h inök »olt »ithonát nllvdc parkban. tü ott .illils-tk fí-1 .1/ Kgye*ült X etnz •-• tok állandó székh •!> t. Az K_rv sült V.-i. z t k «/.éklielye minden hi/önv-n.val :t/ I > \ ket.-li ré^z/-! n I •■»/ é> tegnap tní> kisebb lii/ott^a- ut''iz.»tt '' AmeV.káb.t. Ihr,''} !/>•_ ;.lj i a
azámbavett h iveket. Krról az Kgve-. sült Nemzetek bizottsága t/ »iilctn _ .«rs;»k áprilisban f«rg'' dönteni. A Ti-'' ér-t.\M»l V- szerint a gyiil.— el-A T-''^/ l f-n az Kisült N vi zet- ]. íliry -vite!>''-i I é« a kiállítandó htz»''iit>á gokkal hcrlalkoznok. , .
A raaraatokat jelóték a legfőbb szovjet-tanác«ba
* A Szovjet Tát ir.it • Ir.«la k''v li. ho_''\ Z-aikov tá*w>ntok.>rt kiv ül nt.-_'' Konyev. Kok(H)tszk\, M din''*-/kv.
i Mer. -ko>"/.k\ tál»orju)ikok «t • « j -tölték a k-.rf. k0bl» *>/ovj ''t ?.u:a<*»t«a , val»< n.e^álas/t iára. A moszkvai rádió \ isKzajjtaMtotV''t a/ !. u a kul fói«Ji hireszt lév>ket: i»: i; : .«/.ov jet tfc''pnék iszígcielód -sí t-iekvé-nekei ml.íjdoníranak \ >v; -i nép. inondti" ;»"rádió. hü /k • ar . i • s;-»-. ■ropie. melyet a hál>o.".ti válsa-^o* i«lö-szakáiian töltött be é> hohlag. }vk£\ diadalra vitte a d •mokrá«<i:i nagv eszmé.i t. M.ts oldalról vi^zoijt beavatkozási vágyat tulajdonítanak | a .szovjet iii''iMi ,''k. A ^/¿»vj -t j-ilitikájí. mely tökélei.*ertt kifejezi » n p <k''«-raljjt. tartózkodik attól, b ^ry'' beavatkozzék i''uás államok , ű^yeiite ^ u n« |m>:iloyi. valamint ;tz c^vfirtmii-kó>|.-s l''ondol riát teknőt méj^ifek
Dolgozik a cseh reakció
P-nuj > jantiát -''»
Kgv (K « s-i»sy.lo\;tk 1 ij> a a*/ t> vug\on védőim "u -k érd.iv I.«mi nt eikket. Azt iria. li vrv 4 >zándék<n n»r,iráliis m;ír inilven s>k k<«ri ok.»-'' zott é> az utcjtlib* i«lóí vi ü izda»aii és ij»•ri/kémki-''l<"''> itvomaira bukkan-írtk.'' lv_''v e-VívTu ;ik b «rendez.''x^it :''•> fii>z»Mvlé>ei^ titkos »zo»"\ez tek kiakarták szállítani külföldre. K .-/.«-l»f>tá/s«-HÍekinénv kot ttfka- külföldi e»ók iiánv itják. nuiveí »é! yazd i t«ái;i és ijuri reakcM>s kör.vk tánjo-KatJiak. A lap szviksé^p.siK''k tartja. l>irz} a nagy Köz«>iw''ve'' fiuvelm-z-tess" .ven vo/ei l\nr* é> íokozot-tabb ta''no_''atá?ra és a immká-sá^al való fjv;ittmük<*l^>re hívj i f.i. i''-r: a rcákriűt <-sa"k u^v tHflj • 1 ''törni. bJI ;. «M-józok ellb h >''^it *. '').-»/,•• :i!i!rik
A Szovjetunió » gyermekedért
A Sxqvjotnjii«é:>»n a u>er:n-»k*k és iíjij^á^ számára ><•: >z.it-»* ímnoj>-

VJi*. i^nuír 6
A villany-, gáz- és közélelmezési ügyek a Nemzeti Bizottság tegnapi ülésén
I
zetim alapját. A siroíian őtKXl
éves festeti kí rámiát/ilált ik M-. M''son ep..állapoll):m. Hg.v-é.gv gazdagabb sírban .Vtí <l.irib* szi-ne/etl agvag''eilénv is volt \ Magyar Nemzeti'' Muzeiiin Ar heojo^i . línngariea legkévz.ieb-bi kötelél»en magyar és angol nyelven ismert« ti a rendkívül érdekes kutatási emlmények.-t.
Diáksrtrájk — internálással
\ s/.i''rvasi rendőrség ixdítikai uszbdya.erélv ev nyímioz.i^l b»Ívtál a szarvasi gaz«f »sági tan in tézeti sztrájk Hlyében \z *i-mult na)H>kban a szarvasi rend örkapitáiivsáu Juhász t''.ábor és Juhász János negyedéves díáko kat internálta, inert nátnk. nüni :t sztrájk szellemi vezelöinet. fegyverekéi, lőszert, gümiboío-kat'' talált A/ egyik iu''é/eli tanári. aki :i sztrájkoló diákok oldalán állolt. felfüggesztették ál-lásálól.
Egészségügyi zárlat az ország keleti határszélein
Kár a léi kezdetén'' ko n »Ivabb tiíus/.veszély nem jelt atkezett. a népjóléti'' miniszter a külön >sen veszélve/leb It határszél, ken niár most megfelelő é»\inlézke-•lési-ket teli A kel ti natárszél összes átlépő helyein étkezt.-tö-állomások. t állib ttak fel. a.ne-lyek.be/. lerlőtlenilő intézménveket bie^ifetlek Békésrs d»:». (''.sén^er. lliharkercszt/N. Záhony alkotják a bár«»mnétegü «*részségügvi. záróvonal els<» v»-nalál Iv/.ekről az állomásokról
|»< U''.ek''. t a tio/Z:íjiik J.-.«;kó/O-
fei»b "^o kisvárd.ti mátészalkai. bereMyé»ujfáliií és gyulai k''.rhá zakban adják le A harMiatlík vonal Debreeen. Szolnok. Sze gi<1 III vannak a nagy kt''niiázi ké/.ponlok és üdjilUft''si állomások Tőuv ges határátlépés eseté re az í>ssze> ál jövőket két-három bélre vesztegzár alá helyezik, ba közöltük knitéses lilusz -sel for-
dultia elő • »
l • ,
Elfogtak ajr egyik megszökött fasiszta összeesküvőt
> X-vii/.''li Hi/otfsrt-jr t "-napi filét
v-n k-''''t-,na|iíj\,;iil iöttí f iszőlalást iek''of »ttrk «(, irohek közül w. ervt-viiivzavomák.. A - másik *naui-tendí. f.''U/öhla^ ízt I-tíe s/«ná. !ioí:v t''-nd i''teki-t »>om
híjlják v»V*iekilö idői mj.-ált-ilál-mj v.''^''t-'' - "it hajtják. A l»ri-vav..L\i "V N r: *th l^i«/!''»
ínforniált i ''t N Mis/rt; Ili/ .tt^.it,
h.l*mnrl-tf! i. inujtt r-iri kiiil -i Ih<travú!''/itim''f /« .7 vtrgiiffugt*ki''h''i~i»té>it kyfAo, h-Kji mire! si/y^lor* fl X?innfik h''tfr i »i/rrxTH ifúyiwil rx I rntml iiiol /.< n t<t rrrzrt ''í x-m te»i/rffft> mi HtJ''fltifi''ík i: irrowsToff/ ¡''''•r''ri--hm nefii f.-''xr feoHfiKftn''iiK.
\ N*,»m/:''li Ili/ (ttsiig a.. ''V''»-zfté>--k f •lüb iV-^''ihitával ''í a;-i 15 h vá:-«»sj fómérnökiá bízta m -g f.-l-bi»ti. hoírv a vizsgálatik lefolytatási uíiiji leilaiékt ilaonl tegyejt j tentN » Ntüntii Rjiottságnaik is. Kzen v i/s_.d ,tok ^zi''ioru I ioh X? ^iiri azért van szük.*''"g. nuYt a iNem-/•■ti Ili zott ságiKtk tudoniás<''ira jutóit, hojv i gázt >k úiiivHi ÍK-jv''-
h''jJt''-s ''■•» •»z.ikértel mii n ''lkül v •/..•! ik !»:• .» lak.''fiikha. Kitekintve attól.
/»<>«/»/ ÍZ ''m ff ''In t .-''ZrtcH (JÚZ lo-
ftx hitHf''-ftr'' k ■''•fjf''z / ^_nz n r"-
szé/''f f''x (rnrtfói h''/tjy a /.''-lul-t-x > *:<>rtl'' ''ftizt+z*1éktitt k>~n n/rn rtíblfin:i* törlénltct,
ajui az eírés/ kői v-z >t ék re kihatás-s:il van «"•> mivel > \ki siu^-Mi. aki ^''zekéi t f-leljen. orAá^ű^ttnTriinv de*<cbölL ("s-''preiri hizott^ii;! t.i_'' a llozgonv ihir<"u iskola fuLl-- ** r.ek üi;v« !-e»i k rt> a Nemz-ti líi
<
/ottsáir ínt.''zk''e I ''sét. A gáz Irevez t. s- idr» na-v n-h •z^''.ekh • ütkö/ik. mivel kis^'' rarol «ík .. f.''.r v *l »ktől. A gáz U''v. / t - -u. I ''hk.''nt ¿h az a loínagvobl» l»,»j; b>}\ :t v.iros nem tudj.» fnuíluí a munkásokat A
e illjó kól''-^ónt nem '' veh/ttr» fel. mi« ■! » Ne''«./ ti Ujuk ezen
e^v n s/ ''-nek. V iloH/áeio-» vi—./.if i/"-t.''-s''i követ -li ■. most- p''-n/biánv to-utt » tmmk.itat''ik, Imi m -.zúk?«''_r f»-.vez "lék megvan. eg>elé»rt> s/un •-tebu-k. A fut. -t m>_''»> m -g kell i,l-dani. ami «nrv -volna leb a vám-, gundoskoij.m tüwléanv:»gró|.
KifZtudvin''isu. hogtf+pz oros: • jatfr*H<,k''x,i/„''i''. .» fíO ri''/ui all -7 *zr«zgi/<tr h ifi mö-rr,ff.7/. Zt xrr
yntr''
nt''tn
fiZl''H
W/
^ iidfunJ, ftl nicft ők (fázznl '' Lcrh
i ff m
fXfenrk\ iyn i ri#v/*-»''Z-''h iiicHiti/isrtjlHtl .7 /
sZfari.
Kz ügyben bizott>a.'' iljf''ilt. \u i\ hétfé»n a |»<>lgánne«lítí lóíatalbui Ikozik «''-s ni.»gpröbálj i t tlnv-nve-en ''li;ttézni i líox-ronyi-ütcai iskoln ki- didefg»*» trimilój
•füt si joijtljá!.
Ilizottsaer liakult az él -lm >/ -»i hivatal fel Ű l V izsgá I á-SÓrn. Nem
n hirnfol ;iftnittrl<~''/a''ir mun-ktiji rlt^M i-ii) f.*fort~i*. 7/i azirrfiiybait. Iioyt/ irr/rf hajt a raro* unt. :xirf. gtfniái. Ii\z-L^^^WÜf )»t''ix rúrannkh''ln /.« ír hizoftxr''vf ff/ultiz*-. /''I^E: rlrlnfz''xi h it :if if r-~-Zf^N^e é\- jr r</ fit''/ f i ft''tmi a *~¡¡f:&rgcx mi''zl. r.rlt K krt i :<*n lehcictlvi'' uh * -
fif''rry* • .
Budapestről Jelentik:
Cemurázatlan levélszá>másért
kí. iendeztok :» na s^eryezv'' idiótájában^
■/.kvai sz.:fk Az - ünnep-:
• s«-gek'' í n gyerntokek'' és'' egyeteíni \ ifjak;.»! kezdve sokan nu-zlá: )g-»ttak. • A/ .TmiK''pM''-gek ''ii elóa«la>ok.it t-»i -
toítak • s méltatták a könyv r.-p''-t. az e?i.K«i - élet "ir^n. A Szovjetunió Uiindig '' fönt''*>nak tartotta. h;>tv a gyermekeket lin^fekiő kO.;w \k 1
• láss.ik !<t. Xag> nők -ehupndtak üt-Ue tott '' éh^ilá^akon. U>i.yan írjak DM Vétkét «v azokból érdiiié»*bb ré-''Z-
/ letek.1''- í<i i- olvastak
TörOkorsfcágban engedeiyez''ék a Szociáldemokrata Pártot
Ap&tra.! janüái \ V»"''»k koimánv engodelyezte a Szoctáldeúiokrita Párt mj^alaknlá-sát I őrokorszá^han. A Part ltié»ie_.a/ előbbi lormánvok ik mi-n.^zUv.-lfiok • lett. Törökötszádban 2'' » óv öt:» mo$| adnak először engedély1 aj jMtt megalakításira.
A franciák lefoglalták a Saarvidek köazénbínyéit
J*/ir*z*. jannái •"» Kónig tábornok, a németországi francia »-sáritok (>arahc*noka a startalék; kőszépliánvákát lefoglalta. A Iwinyákat. melyeit eddig, is francia felügyelet alatt d«>j^oztal^ most a franciák teljesen átoeszik.
elit élt ék az amerikai hatóságok Győr váró* kiküldöttjeit
llöfier Andor dr győri vá rosi'' lanácNU.ik és S&ahő í)e/s , liiz<»l(é>liszt okl.''.ber elején gépkocsin • Auszt.fi iba indullak, hogy felkutassák :t város elhur-coll éi lékei! \ kiküldőitekről sokáig nem érkezett jélentés. ntig n.ost^ karát s<»ny" másod napián a gé|íko< siezetoje hazilér ke/ett I in/bő'' ut isai nélkül .
, kiderült. hogy llé>fefr Andor és S/abó li>ez.st» ismerősök és is meréHcut k kérését teljesítve. lo-
velekéi ,vil|. k -mígukkal Népi 1
országban t:i£L^zk:»dé> liozzálar-Iw/ök részért- í^ukivnl ;t Ma-g\ar Vőtőskcrtsd btA''^i meg bízottja is elhelyezel!J* gépko-esía kél zsák''levelel az amerikai é-velzetben Iart ''»/.k«uló cim-zellek részére A győri kiküldötteket Passzaiban leitartóz-latlák íiz emetik.ti bel »ságok és-;tz autó átvizsgálása irtán azonnal letartóztatták ök-''i t''.en-zurátlan U-\elszállításért dr llőffer Amfort és Szab''» Dezsőt egyévi fegyiiá/ra Ítélték
tivőr város vezetősége a/. »11 lial érintkezésbe lépett :i ma gy ar külügyminisztéríum''.ual és annak közbenjárását kéc^" a büntetés elengedése <éljál>?T
A kisiparosok és kiskereskedők készleteinek egy részét felszabadítják r—rrn
nnl s/nksége. i bejelentést ko-v» l«> irábail tels/.ahadiiják - \ kiskereskedők, mint a lirsipar»->iOk bejelentés alá es/i készlet ''i-nek 2"> százaléka, arnínl készleteik kimutatása a/ előirt s/erv-. he/ heérke/elt. f iszabaflul
Váláshullám Bécsben
Julius ól i löbl» mini nvole-ezer válókeresetet adtak be n külénbö/ii l»é:''si birós igoknál \ kereselek tMI s/''i/.rlék:t iitfyneve-jú''lt il váfás. i'' kinléfUi i/rsi. bo«.y olvan bécsi nőkről .van s/ó.. akik némélbirodalmi.ikhoz menlek fel. ségül és m >sl i meg válto/ott ké»rülmények k zé»tl nem kívánatos idi-gennek s/á mii a na k
Erpelkedik .* széntermelés
Nótr-Mli Sándor iparm^yí . ál lamtilkái dccotnberU/n felhi vással fordult té>i>l» bányaüzemhez a .termelés fokozása érde kében" Még deceml t elején 1 kérle hogy- "a napi 11lii vagon termelési a baranyai szénbányáknál lehetőleg fokozzák A .bányák a felhívásra december nlolsé» napjaiban már ''171 va gog s/envt Icpnellek és ezt a mennyiséget még fokozzák
5000 éves festett kerámiát találtak Zenqő Várhonv ásatásainál
A baranvai muzeum iga/.ga-té»ja Zengő-Yárkonybnn Baranya megyében régészeti ásatásokai végeztetett és világví-szonvlatban is egv-edül álló jeletekre bukkant Még líKM-bim la Fái lak /engő Várkony-^tnelleit eg\ őskori temetőt, ahol akkor kél -í t tártak fel A/ ásatások során most mintegy IIQO sir került napfényre és az ott talált emlékanyag megvetette a 11111-
\ políük -i rendőrség :ivomo-/ói. i sütörl ''köii reggel elfog! ik Karkos János mészárost, a föld-:iK111 i fasíszl » szervezkedés egyik íö részt vevőjét, akit az intern ilő-l.ihö- : ól kiengedtek Kardos volt a fasiszta bünszövetkeze!bei| a i-é;t>« édulák ler»''''s/tésév<i és a i óbba nőany á gok ü jlésével
megbízza A *uy<>mző£ Kardost rétí l.ikölielyéliez köz,el. egy ház píin éjében meglmjvax találták meg A fasiszta hünszö\^tkezel tagját átadták a lolorneháznak. aliot a többi fasiszta merénylőket is őrzik
Borman letartóztatása
inejr
Markovác^ iparügyi .miniszteri tanácsos az érdekélt ipari. és kereskyoelmi érdekképviseletek» előtt kijelentette, .hogy gondos-1 kodtak arról, hogy a- készleteknek azt a részét, amelyekre a kormányzatnak a dolgozó tömegek ellátására nincsen feltétté-
A németországi angol szállási övezetből érkező hírek szerint Hitler volt helyetteséi. ;tz egyik vezelö'' hitlerista főbé nőst. Martin Üormant ''a néniH-országi angol megszállási zónáiban letartóztatták
Az adópengd jegyzése
A pénzügyminiszter 1911» január (Mól érvényes hatállyal 1 adé»pengö értékéi l j>engö é-s f» fillérben állapította meg
Kaawéa Betos Min« MÁV iroda kezelőnő t* H««ara józae* MÁV se^édttait hazaaaicot kötöttek. (Minden kfitöa érte-fútét helyett) -
V
ÍÍMfi. január 6
ZALA
I
}
*
•4 '' \
Nyitott ablak a szem
M.s a társadalmi termelés kor s/.ákát t ljtik A ruhaszövetet nem .1 lakács, hanem'' a |*>szt''»gyár. az. iparcikkeket nem egy iparos "««cslcr. ham ui sok szorgos kéz *Xvhi-ka|Hsoh''.(ló munkája ké szjjU Kz .a helyzet a mai gyo-pvilrt munkában A helyes diagnózis. a jó terápia számla lauszor különböző szakorvosok egv urasba ka|K-so| »dó munkájának.ercdmény.c Különösen. Ion los s/ercp jut dílH''U a/ égyüt • teflx''it • szemorvosnak A szcín t non >ak a lélek h mem még
kább a lest tűkre. amelynek ab lakán ál belátunk a szervezeti éi ugyszólv án minden kóros el w ! változásra kövei ke/tol 111 tudunk.'' Hasonló ez ahho/. amikor \a-laini pince félhomályában titkos tevékenység folyik, ámít a rendőrség le akar leplezni Bizonyá ra nem elégszenek meg a kiszóródó hangokkal, a gyanús m > loszkálásokból. bár követ keztel-ni lehet bizonyos cselekményekre. »le korántsem tudják leleplezni a díszes társaságot Ezért :» jó rendőr felkattantja villanylámpáját. J»evilágit a pinceablakon. hogy meggyőződhessen kife. mii művelnek odalent M/l tejfci a szemész is. ha ¡neg akarja tudni, hogy mi is történik a szervezel bclsejéltcu Szcmtükré-; w\ bevilágít a szervezet falának «syeth-n áfláts/ t In-Ivén. a Szcflft sZ trubártyáján ezzel á vcseirketlelével sokszor köz vet le nehb betekintést nyer a sz.-rvv-Zftbé« mint'' ¿1 scln-s/. a műtét'' alkalmával A iK''lgv »gyásznak sem '' mindig elégségesek a kiszűrődő1 hangok, vagy egyéb. jelenségek , A s/nnész a s/.eajfenékről p-m i t4»sau felismerheti a magas vér nyomási. mert jól vizsgálhatja az «-rek állapotát és görcseit A vérnyomásmérő a pillanatnyi hely/elet mutatja csupán, inig a szemíenék eliitCséli neknnk a betegség mulljál. jelinél és jö-vöjét amilyennek a/ elziré»dá-sok.''táplálkozási zavarok, vér zések a s/vmlenékt 11 «»Iván >k az agyban és a vuséhcu is A cukorba j következtében kifejlődő reechúrtyagyuHudás viszi .először gyakran szemorvoshoz a éukorbajosl. aki felismerve a hajt. tH''legét belgv »gyászhoz kid <li kezelés, végeit. A dohányzás. . tul/.oM szeszesílalfogv as/tás Iá töideg^vHlladást okozhat, .i nch jó mcinentóként szolgálhat e/eh szerek éhe/elének csökkentésére
Vauul a társad.:h»ai . káiié konv és bűnöző elemei könv-uyebbeji és hi/tonvíg« »sabbán telepszenek meg a nagyváros Útvesztőiben. éppen igv a s/em második burkának dus érháló lutriban a vérkeringés révé''n el r« Sodnek és mcgb-lepszenek .1/. élv kórokozók is l>ák azután '' felhívják. aN figyelmei lel
eredetű paralisis progressívánál. legelsők gyakran a szemlüne-tek ^t lálóid-gfö elltalványödá-sa a pupillák cgyonlőtlenségc és l''énv r''el lesének kimaradása .
A s/em burkain Műi helvet-loglah''» lencse is fontos jelzője a s/erve/cl álla|H»tának Ez a lencse álfaiában negyvenéves korban :i rárakod ''» hámrétegektől merevvé és bizony öreggé válik Nem tudja kéi/elrclátás-ho/ alakját nv-rváltozta!ni. ezért v ni az. hogy általában negyven éves kortól távolra jól. míg ké>-zclrc rosszul látunk. Mintha arra akarná a természet kénysze-riteni a/ öregedő embert, hogv a ké»/elröl fáthaló
ne té>rodjoii
ipndékossággal. hagyja a részletmunkát a liataloknak és maga csii^a távolabbi jm rsjH-klivát fi* gyclje a nagyvonalúságot, a/ átfogó meglátást Még később azután a lencse kezd átlátszösá-gából veszíteni, ke/ahklik a szűr-kchályog. ami olyan öregkori jelenség. mint az őszülés. Tu-'' lajdonosa kezdi homályosan látni a külvilágot, mintha ez egv magasnbhrcndü akaratnak útmutatása volna arra. hogy öliben a korban már cliimlt a tapasztalatgyűjtés. az elemezés ideje és elkövetkezett az az idő. ami a Ixdescs^g kezdete a l»e-felé tekintő s/emlél''idi''s
Dr J\

Megnyílt újból
mim
Nagy választék, alsöraaou ■hitéi!
liiikaiim Mfty 141
Egy év mdlva nem lesz kenyérgondunk, két év múlva már zsirban sem szűkölködünk
— mondotta Marosán Oyörgy
Kz az ö angoltn-

%
''í. t:
•ö
a s/erve
gennyes- gócaira, mint pel ila-jl ge nnyes íoggvökér. vagv in.iii<Vu|:ig\ ul|a<lásokra. igv níe»-clo/het.Vk nagy obi» bajo''jT-
vcsegyüllailAs. s/jvbelhárlvli gyulladás \/ érhárlva és s/j.
varvany hárlya gyulladásából 7M.uto.sa11 mcgíui;i|;itl,ató. hogv gtnnokoros. vagy vérbnjos crè-deînek e A szem *eee|,árt váján |M.nlos,m mcg:''dlapithatf''»k a/ ak\daganatok. s*if |K»rdosaii Ic-nn rhetők a daganatok nagv<»b-tHKlasa. vagy kiseh|»edés<'' A liál-gerjm-sorvadásnál é.s a vérbajos
Matosán (»\orgv, akit acjRmegvei listán a S/íícialdentokrata Párt küldőt» !*• a i>>mz<-tiriü|éKl»c. vasárnap <lélel ott -képx itclói bos/ámolót tartott a sz.ombatliolyi Szoiááldemoki-ata Párt nagyternié''licn.
Bevezető szjvaiban utalt arra. hogv az év"ut k|s4>c-Sötti njpján tn-I íjdonképpen i«>li!.ikai s/áma<lá>t jelent n képvis -löi l eszámoló. -jele 11 tette. l»og\ az oi''s/ágos |Kii1rez<''-té<s*''-g ilónté-s«» abipján. es''tloges ujalib h.-itávozat megtörténtéig — megt irtja a vasm- g\ei mandátumot. N''agv t.iji> fogadta a hrj.-l «ntést. majd a januári nemzetgyűlési ül''s-szak- vnrliat«» os»jna"m.-it f-jtegette. haiiySfdvttzva. hogv annrtk k«-t ut-k<''»zó|K»:itjí: a ku)<*si(taiuk álluno-sitas i é-.a kő/társasági állimformft t*-\.vet''''.s,\ Mindi T"k«''rdés tárgva-»M<"t -Ij''-s p.nI kiiiciit 1 h.irci»K:»t
lg«V.
IJáténe a |énzdé/sma ügv. r *. s:ij nalkozas.it feiv.t -. ki! hogv az a k>-sehl keies«^i yktjgozókat i.s érintette, azonban z«.inél»on niécis a vagvono-s^bl». os/1 ily okai sújtotta. A forg:»-lomb,| 1 K''vé> >*J milliárd pengőin.! 3.*>o milliárd k^riilt vissza ezzet--»< áll im kezéh- a/ .is követkézmé-\ nye volt. hogy a/, istenit *tt dollár árfttlyatnii is léin eg-v-vn lesüllyedt.
-- Kétsógtelen. Ih»uv ez. neai \éjr-leges megoldás és lehi-t. hogy meg-, ismétIW-rs* is sor kerülh t folv-tatta - . a/onltan az els<"( lóp''^s ahhoz a mindenki által óhajtott \.ilto-zúsIh»z. hogy l>els<"> viszony »ink s.ij.»t erőnkU''l rendeziVIjcnek minden kü-lopösebb ciigtsljiiény n''lkül. ainit függetlenségünk rovás.iri kellene adnunk.
, Átmeneti ijvomoruságunk i<i -js a lati keli elokésiitenüuk ji»bb jövőnket. A viszonyok javulásának mem-t-rendje korülíielül- igv fogahnazható meg:,egy év mulv» tu-tn les/, keny -r-goiKiuuk. ké-t évi mulv 1 mar zsirhjn sea: S/ÜKolk«MÍuak.
A kiil)»o!ink;ii kérdésekről szólva mcgállapit<«tta Ajaixjsiin (¡yörgy. h<»gy a m''háuy hónap múlva r»s«zoűlö béke-''rti''kezlet nk ji''-re niái h.itairrzon állás|«on_tot kell elfoglalnunk a ma gyar lKitár«»k kéfyl pV''ben is.
--'' Üeesületosf rendezésre gomlo-lojik. amely l»>|gy:o nép t ;i l >h^tőségeit tú/tositjo mon''íon.i .töhU-k kö/ott. élénk la-lyesl." visszhangot ; keltve a hallgatóság tömegében. 1.
Kárhoztatta a l»eteg és hazug magyar sovinizmus i<k-»ilógt»iji''»t. amely iniko/lvn mákonnyal IxKÜtott» a ne-p<-t. a/J Európa |-jgjobt»aii Ké''sap»tt népévé zülleszt..»txe.
Miénken bírálta a Kisgazdaput jobl»oldali frakciójának képviselőházi magalart.isát, ank''b még a miniv.-U«tvlnók-|»ártvezéi ószint -n demokratikus megnyilatkozásait i* fagytr-némasággal-^kiséijte. Kz a kisgazdapárti. réteg az aiiuol-amerikai kapi-tahzumsnak tajisW - mondotta —, amikor az an^ol munkás|»ártnak a inagvar kormányzattal egy he vágó ipari államositási terveiről «ik szó..
már lc*rzenk:*<lik. »•át ságtik.
Foglalkozott M,m.s.in a legut«''d»t»i l»ud:t|iesti ugviK-v.-zett vad-sztrájkok ügyével is. Figyelmeztette a-munkásságot. hogv a ü.izdaságj anarchiát elősegiteni akaró reak<-iót rv> Kígijs • meggondol itl.in U''p ''sekkel. A munkaltes/üntetés fegyvere ma az újjáépítés elLm irány til.
Nehéz esztetnl''i. gazdas.''tg''i va»l-ság vár nülk. a/onban a kormány éa a munkáspéi t«rk mindent megt *sz-iM-k. Iwgy minél t«»bh nyersanyag és gyógyszer jöjjön az. országivá és a demokrácia szal>ads4igfogalma, és jog-élete letr>r»n nr»á az átmeneti mhez-K»-gek folott fejezte lie leszédét Maixioán (»yöigy.
; Végül bircos n jeszt-''n<lé»t kivánt a hallgat«*»ságnak. aitK-b l»*széile s«>ráu t*>bbszö»'' fej -zt • ki t<?tsz«"s:t «''-s a lendük''t -s U-s/.il ig.t/.-ágaival való egv üttérzés»"t
KuÜurelóadások a Szociáldemokrata Pártban
A SzociáldettH»krata Páli kultar-rsojK»rtja előadás-sorozatot tart a Párt eir^döU''rméb >n nemt-sak pírt -tagok. Mntem minden érd;4clé»dő szá^-inára is. (Vömmel, tolt el mind -tikit e hu. hogv városunkban nem merül ki a/ egész kultur<''4et csak a tánc és mulatságok szolgálatában, hanem :i f •Ivil/igOMt is. tanítás, á fíisjsy.t;, s/«.l) -n» maiadványainnk ki-gyoruláhis''i 1- r*gy ni.it n-pro^ramm keretéi*Mi btjvet kajxiir \/ előadók k''»/ört s^ss-''p^ln -k di Aloldováuyi Antal. <fr. IV-res sán«lt>r. dr. Ifnttkay (•vörgv. .Morvay Kí>"la. IKmibi János. dr. Itan>n Pal. ''#iui*z 4oz.se/.'' Ten .*si (ívula é*s ni<*g ma,- f-Ik-Tl ehVidók Az el>''>ad.iM»k felölelik a jövő társadalmának piobli''-máil és a szaluul (iiiIk''i «./¡i!r«l ^¿«»ndolkópiásául kiváltjak :i tudásra n sz-mijas ember utjnt kij -lolni i l»t>hiogabb jóvö felé. t''j v ihign''-zetet fog nyúj-fnu a/ elörtdás-soioz.-ií. nkdv ,lgh • iV»vé. tis»zi, hogv miml''iiki felul-«•melkí-íljék az elmúlt ''-vttfcedek *nj-ix''iéiM''k erkölitu niv<''»j.«n.
Az « Is."» Mőailást a jövő h« tetr dr. IViron Pal tartja- Helye- é|''«t''«rtf-keli''s cimen. A/ eléuilàs az ''»gy''n • lelki problémait tál ja Tel. :> -.zakad ■-'' kokatt mely a gondolk«»do <*ttit» előtt lépten-nyomon megjelenik •''■s megrajz<ilj.i az oj -ml» *nipu-t. mely nem k-sz vak i^s/.ki''/e a/ alja* ösztönök kiek''-giféséiiek.
\z elóa^hisok id<*>|>ontjút közölni fogjuk és teljes ré.s/l.''t »ssi-g^rl hígunk tieszámohii az egy«-s előada.st»k-1 ól is.
Mi történik a tej kürül?...
Ilelyx''sebben mi nem történik. Nagykanizsa lakossága ta|msztalja. hogy a U»j fokozatosan kezd eltűnni »''■s ugyanolyan aranyban «»melLdik annak az ára. ''
A helybeli O.MTK tni^keresé-sunkn- a k<>n>tkez<"»ké>en taiékoz-tatott: A kötelező tej t>oszoUráI tatás, amely a 3700,1045. M. E. számú rendeleten alapul, azaz minden te-b«''-ntartó gardja tehenenként napi ''1 liter tejet Volna köteles beszolgáltatni hatosági áron közellátás céljára. Ezen rendelet 1945 jujiu* l-én léfiett életbe, azóta sajnos a minisztérium által elrendelt beszolgáltatás még egynegyed részhon sem nyert elintézést, raehmsk oka az, liogy a kor jegy zé«ségok éa az egyxse főbírói hivatalok a tojt*»szolgáltatást nemcsak hogy nem szorgalmazzák, hanem egyenesen a gazdák acfciteé-gére vannak, mmden elfogadható indok nélkül a gazdáknak adnak igazat és minden eszközzel igyekeznek a gazdákat kihúzni a büntetés alól. Knnek valódiságáról a rendőrkapitány súgón meggyőződést lehet szerezni.
Vannak községek, például Nagybakónak. ahol 370 darab telién van, 1 liter tetet nom szolgáltatnak .be. l>;«jcsa, Htyehaza, Zalas&mtbalázs és számtabn kr»z.ség, ahol kimondottan szaliobdás történik és a közellátásra 1 liter tejet nem adnak le.
A/, alábbiakban közöljük járásonként. mennyi tej beszolgáltatás maradt el:
89 3043 tt.
588051 .
»1.2*3 „
572J9U .
714.110 .
2846» .
287.M1 .
71 117 . y
Nagykanizsa város . . Nafcykanizaai jlráa . . P»c-«i járás .... Lflcnvti járás . . . Marcali járás .... Csurgói járás .... Barcsijárá« ....''. Nagyatádi járáa . . ._
2^608193 il
Kgy napra esik 16.450 liter tehát napi 16.450 liter tejet nofn szolgáltattak he a nao kanizsai üzembe a kotele/o^tejlx^szoUráltatáa-
l"''»l »''-s ez az. oka annak, hogy Nagy -k.iat/s,i város piat^án megfizethetetlen tej*ennékárak vamtak.
Kérjük az illetékes szerveket »na. szivesk.''djenek odaliatni. hoc\ i j£rási féis/olgabirák y«VgrehajttiaK a miniszter n«ndeletét, a járási fó-jegyzök pedig a kiadott parancsot teljesíts«*. Különlien odajutunk, a tejmeiinv''is»''günk teljesen»el-
,,<id
Khlxv kulojtösebb kommentárt fűzni fol»"»sleges, his^n mindenki latja a fenti sorokból, hogv milyen . tevékenység folyik a rárosi lakosság gyennekeinek é-s (»etegeinek rovására. Követeli a szervx>z«''tt munkás-ság. liogy vaskézzel é-s ne aktára] iiMilianak lnde az illetékesek, bogy az ilyen demokrácia ellen dolgozó urak tűnjenek el a községek és járások •''•léről ''
Cstprtgi járási titkár
0_|_
Szerdán délután 5 órakor
PÁRTNAPOT
A Szociáldemokrata Párt nagy- • N» Komnumlata Párt. ''
kanizsai szervezete 1946; január Előadó: Q—progl Zottáa szaksm-6-án, vasárnap délelőtt 10,órakor vezeti tükár. — Mindenkit, páitál-tisziujüJ taggyűlést tart, amelyre lisra^aló tekinteí nélkül, szívesen apárttagokat barátsággal meg-\Üt/í Kommunista Párt''gázzal jól nn^a a pártvezetőség. i fűtött nagytermében.
ti A L> A
Reakció ez?
Tegnap történt a Csengery utcában. Egy ismerősömmel találkoztam, aki éppen sétáltatta Fritz nevű var dászkutyáját. A jólfcjlett német vizs-Iqkölyök magán viselte germán származásának minden komiszságát és szépségét. Izmos es rugalmas volt. Erőszakos. pi>khendi és gőgös. Uralni akarta a hazat. Emberen kivül nem tűrt- maga mellett élőlényt\ Elpusztította a macskákat, kiirtotta az udvar apró jószágát, megölt egy. kanárit és halálra sebzett egy kinai selyempincsit, amit tulajdonomJje karjaiból szakított ki. Az állatvilág iHcrrnvolkjának" képzelje magát és ezt gyakorlatba át is akarta ültetni. Az utcában minden kutya félt vad-.ságától. Önteltsége nem ismert határt tegnapig, amikor egy angol-bulldoggal került szembe. Ez a csata maradandó emléke tesz mindazoknak, ukik végignézték. Fritz kezdte az ütközetet frontális tanadással, kaján apró vonitásokkai, magabiztosan Hallatlan fölényenek es ma-gasubbrendüségének tudatával. Szép barna lányos szemei vérben forogtak, körülnézett és mintha igy szolt volna: m Idenézzetek, ha valamit látni akartok. Ez az alücsonyrendü dög szembe mer velem szállni és olyan csontot rág. amihez semmi joga*. Ezzel nekiugrott a bulldognak. /U lehajtott fejjel vészesen morgott és hátrált. Füle vérzett Fritz.éles fogaitól. A vizsla másodpercig sem pihent, hanem folyton támadott, a bulldog véresen hátrált, anélkül, hogy a legkisebb sérülést ejtette wlna ellenfelén.
— Gyáva kutya, — szidta egy szemlélő a bulldogot és alig akadt valaki a nézők között, aki ne hitt -volna Fritz fölényes gyvzelmeben. A bulldog mindig védekezve, egy homályos kapiuiljba farolt be. Az emberek általában azt hitték, hogy szégyenli magát, azért húzódik a sötétbe. Fritznek sem tetszett a dolog, mert hive volt a nagy nyilvánosságnak és szerette a káprázatos mutatványokat.
A bulidög azonban jól érezte magát a kapualj homályában. Ugy látszik, őt inkább a végső cél érdekelte és az. hogy megtarthassa a csontot, amit magáénak tudott.4 harc heve riem hagyott alább. A bulldog több sebből vérzett, de neme-'' sebb részei sértetlenek maradtak.
Most valami történt. Fritz fájdalmasat és hosszat vonított, olyat, ami halálos _ sebtől eredhetett, de nevetésnek is beillett. Az történt, ''hogy a vizsla hatalmas ugrással rá akarta vetni magát a bulldogra, de az észrevette a haditervet, lehasalt és a lendület átvitte a vizslát a bulldog testén. Ez a nagy lendület volt• a vizsla veszte. Amikor a hátsó lába a bulldog fejéhez ért, az rettentő állkapcsának fogait tövig mélyesztette Fritz combjába. jó darab hust és int szakitva ki onnét.
— Nem tesz semmit, — mondották egymásnak as emberek. — ez csak hadicsel, mert a bulldog most elbizakodott lesz, ez pedig a vesztét jelenti. **
Bár a bulldogon látni lehetett, hogy már biztos 0 dolgában, hisz ellenfele már csak három lábon állt, -7 mégis óvatosan, mindén mozdulatát jól megfontolva cselekedett..
A küzdelem már nem tartott sokáig. Fritz három lábbal mégegy-széf támadni próbált, de a bulldog olyan csúnyán helybenhagyta, hogy á vizsla véres, összetört testét gazdája lepedőben vitte haza.
A nézők megjegyezték: — Ha felépül, jaj lesz a bulldognak.
Reakció ez "> ... . , I (bjj
I
liMtí. január 6
A demokratikus Magyarország asszonyai
A fasizmus elbukása egyben a lelkek felszaliadulását is jelenti. Olyan'' ez. mint amikor bilinoé bői szabadul a- rab. mint amikor ho«szu betegség után végre napfényes levegőre jut a tieteír. Hosszú esztendők gúzsba-, kötöttsége után x gre szaltadsághoz. levegé>lv>z, emberi jogokhoz; jut a magyar nő is. *K megállapítás után magától adódik á kérd.-s:- mire használja a nő ezt a most. uK-gszer-zett szabadsagot?>Általában t.-iy \a-g\ unk a dolgokkal, liogy a szabadságvágy vívja mindig nagyobb, erö-«•bb U>uuüuk. mint maga a szabadság bianyolásn. Amikór ugy érezzük, liogy megfulladunk az clzárkózott-ságuitkban. amikor'' minden ''izmunk feszül egv eél el ejőtt. mikor
birtokába jutottunk az áhitott Eredménynek. I''Jankadunk. elcnötleno-dünk é> íiciii tudjuk ugy kihnsznál-ni. mint »''azt előre elképzeltük.
.Mi tehát a női szabadság nap jainkhan? Jelenti elsősorban biztosítását annak, liogy a i»é> önálló lény, aki saj*t sorainak irányitój.i. Jelenti a »női munka »rét megher-iül1"*-sót és egyenjogúságát a férfimunka val: Jek-nti a nő |>olitikai felszabadulását. beie-zóiását a közügy ekl?o'' és «halakéi mindazokat jogőkat. ami a ÍT^-fit illeti.
Magyarországon jobban, mint a világ liármely más n''-szA-n, a demokratikus életfelfogás teljesen hiányzott az e;nU«rekboI. A multak bűnének latolgatása most nom célunk. de leszögezzük,,'' hogy a legtöbb ember nem is tudta, mit jelont demokratikus eszmék -szerint élni, fliilyen érzés tölti el azt az embert, :»ki szabadul aj nálunk évszázadokon ken*sztül gy tkorolt ehmmiatás ne-hi''-zsi''-gei alól. Nem is csoda, ha «»lvanokA-ag\ unk most, mint a cella-I ikó. amikor viht^jossrighóz jut. tniio-gato/ik, bizonytalan. szinte szédül a lá/iAlulö fény hatást alatt. .Ilyen lelkf« cella lakó volt a magyar nő a letáni "korszakokban. Asszonynak tüitielvik-i a há-Iy''o, mondtak ki egyöntetűen az illetékesek és. ezzel K* is tárták a nők ezer é* ezer p máját. Nő ne politizáljon, Mo n kérjen a maga számára nőket társadalomban, mint önálló lény. a nő ím,« követeljen magánok munka-lielyet. aliol értékelik is a munkáját, a nő kuhzzon- csak a "''tűzhelynél», mosson, -unol ion. főzzön,- gyermeket neyoljon. egyéb ambíciói pedig n • legyenek, niert onnv ivei tökéletesén Ikvrheti. kvit, mindenekelőtt? a tüz-ln-ly, mi is ezt vallják! Klsó az ott-honj. a gyermek nevelése;, a család gondozása, ellátás^. Klsői-endü né.» kötek*<ség m»*gálhiiVj*>lTrt-«z otthon keretein belül. I>e igenis azon tul is van étet, kötelesség, jog! Nem igaz, liogy a nő esak ház tartási »elitéi**!. azontúl megszűnik embernek lenni. A demokratikus országok mindenütt magukhoz emelik á nőt és j anyát, hogv annál magasabb piedesz-t álról i rá nyit hassak saját sorsukat. A nő megszűnt férji felfogást fej-liókoló önállótlan.. lénynek lenni, mert az uj szellemű országnak szüksége van öntudatos, saját életet é|ó asszonyokra, mert wluk és általuk kivánja mcgalá|iozni az igazi demokráciát ebben az Országban. —bolt/
'' '' -
Meghívó.
A Ma|yar-S*o*jet Művelődési Társaság nagykanizsai csoportja az alapszz béiyoK 12.. »3.. 14. pontjai értelmében 1946 évi január Hó 20-án, vasárnap déielótt 11 órakor a Szociáldemokrata Part meleg előadótermében ttutojita kttzgyflMt Urt.
A közgyűlés ügymenete:
J. A régi vezetóaég besíémolója az 1945. október 1-tól.végzett munkéról.
2. A tagol? indítványainak letárgyalása.
3. Az uj vezetőség megválasztása az 194S. évre.
A-csoport Veretósége kén a tagokat: teljes számban jelenjenek meg. Az Indítványokat a tagok -a közgyűlés elótt hat nappal adják be a Társaság titkárának (Morvay/jyuta tanárnak. Csengery-ut 1.)
A tagok megjelenését köszöni a
i
svéd vöröskereszt ujabb felhívása.
Lapunk szerkeszténséc^ újból ka-|»otí megkeresést a Svéd Vöröskereszttől. amHylvn Ihfsenfeld Ji''rz.sef-né és lennyU, Zsuzsanna lú»re^i lío-senfeld József •''-> An»lor villanyszerelőket. továbbá. UcahMtfeld Z-u/..via-na keresi vőlegény t,- Weinstangel Ferencet C^áktOrnván. A kérdezők, jól vannak és kérik érdeklőd -süket a Zalalian közzétenni. \l<iittu>gA í siikiorny i Jugoszláviahoz tartozik^ a k''">zk''k.siOs és. utazás, igv :t 1 tp kükh''-fte is .tilos. Kziiton kérjük az ismerős<"»ket, akik valami hirt tu«l-..nak fentneve/ejn-krél. értesítsék a •»zerkesztós«-gi»t, Invgv az ér<k''kl-V|.")k-kel köz»''»hu tudjuk a A óvöskerí-szt utján." lunra forduljanak.
A MAORji Igazoló Bizottság letározafai
A Nemzett Bizottság által a MAOKT-hoz delegált igazolér-bizottság. ZálK» János, elnöklésé-ve( a következő határozatokat, hozta
Srin H^.izíyH citkalnw.otlvik : Angyal Ferenc bányamérnök. Kovács Kálmán napszámos; Kiss .bizsefné. I''ataki Ilotja^ tíi<7.i József. Megvesi Lajos. Seregélyes Kálmán tisztviselők. Belső János olajs/.ürös. ("»iegler JőzSef légé» szolgálatvezető. Hákos íiyörgy kovát''sscgéil. Kedi .Iá. nos szerelő. Király Lajos, gép-koesivezvtö. Itedő István napszámos
Yrzrfn rrf.''ásr t rttiulnvitl.inol; : Laozé» \ iticZe. f''.sKz/ir László tis/tváselők. H avass látván üzemvezető • ,
Yfy''lrp''- /é.v//./ /, in/in-érré'' l-tilh''isii : Marton ''István kőhui-'' ves. i * •
Kijli*-''zm''"nijrkt"tt ''libis. Iá-rom ¿orr n^''^jos-totl ik: l <itb Férem-. Veres Ifózscf l:ikát«|s.»k.
trásl ''li uofyá''wr i'' ¡teltek : Freskó Sándor. Kovács- Keren<\ lV>cai tjyórgy csőgörényesek. llegc<lü4J (iyula. Nóvák János olajsZürosök. Be<lök Vince. Beíbb''it .lözsel. Tálosi Kálmán, Szi nli''s \ntal n:ii>s/.ámosok. Hu-nvadi -^András gé-|»|:»kotos. ^e bér Lászh''» s/eparátorkvzeKi ; ''
A kommunisták «¡fogtdják Csan-kaisek Mkeajánlatát
i''rvTfknirj. jantií''tr "» A kínai kommunista párt főhadiszállásáról jelénHlL hogy hajlantlók elfogulni t sangkai?V k bár<»m jiont-IWd álló l«ékejavaslatat a kinai pol-gárháboru mielőbbi megszüntetésére. A kinai kikötőbe az l''NKKA 15 hajóitól álló karavánja érkezik, niely 100.<X)O. iónba so-''its^''gí''t hozott Kina számara. Kxvk''ótá ez ak el^3 segítség, melybon a kiliai nép -rezesül.
Franciaorazég nem adott beutazási engedélyt egy spanyol miniszternek
Párizs, jantiár •> A francia kormány Girardi spa-nvol köztársasági miniszterelnöknek tiidomásara adta, hogy U>rv^ezet.t franciaországi ''látogatását nem tartja időszerűnek és. ezért a tieutazási engedélyt néni adta meg. A francia kormány meg akarja rámLFranciaország. Nagy hritannia és az Egyesült Államok között rövidesen náy-ke/«lé»dó megtieszélé-Hck kimenetelét.

Hirdetmény.
. Air 1^.1^46. ál. s. aa. -nini* et 11. $-a értelmében kftthirré ''tosr a nacykanizsai i f sa. Igazoló Bizottság 1946. január HA n -p as alább cr.oglaav^zettek " igaz .M»aa táivváhan ooz bat^ro^ator-
Virág fivula MAV asztalos. Kutson :h>zsef MAY V. kis''-rő. \\rga. H. János MAV pályámunkas. <-.i)á
Jóoef M ÍV ir«Kiake7eíö.
tUW tit''ir I''J-Íh; AHxx-k /^»hnii gép-szm.. ZsehPs Vendr»j M \V munkás. Tóth Ferenc M \V ált.-elöl-ján''». Soptéi |»én/ügyór,
l''.í-hntt-c. asd***<''.>. ,
Tiindazok, akik at • iía;«».«» s * »x.r ''enííf-h ^.egnava/jjtt ií-5za.ka.a»zev •ak'' eyan ".aca»rt%»Aróí, v»^. -»M»-akeaowró: raanaji. acr.eiv a tr.ig.a-->4r ^riecai: %ért.>tja m|
i» az errs »ona''kozó Hzonyt«-üe~¿at oáiarrí - »zában, ^asjy iráshan sa-s íéktalanu! jelentsék be Szab<> Istvao mozdonyx-«zető Balx''iehay Gvörgy-utca 43. szám. a II. -Igazoló Biíot''t-ság eln«''»ke. - , •
Figyel:uezseton a bejee:.: s.4 arra, r.ogy az írásbeli bojetonté^ekot csak akkor veheti a Bizottság lembe, .ha''a bejelentő nov^ lak-"trriét »"a feitrfniti


\
!
. Any?kön>vi hírek
A Lw-ten Liuiy i''a» 4 fiu szülőiéit: Kemény''(iyula müsz. tisztviselő -s Várlielyi Juliannának le.iny:». (»arin Ját km Maort motórszerídó •''•í Hermáim Erzsébetnek fia,''líob«''» Gy>rgx kereskedő és Kbiger Ma$r«loln:iiíak fia: Király Las/lo ipalomnninka- es Zákonyi Annának fia. Gyergják -b.-n<-s nóxtatfe>zt\ »sc4ő é»». Jakab M<»r»ix-.vnk Miklós Mária háztan^sU»-iinck leánya. Bárány György t»a|>-számos é«s Vajfia Appolóniának asi-nxa. - • Házasságot kötött: Ka*ziha G''.-r:» <»MTK féj;.''- CI.JsE* zs.''-l)et. Fognrasi Aladár Maort mo-u»rs^erelő é^ K''-k Erzs<''''het. nvai György MAV óiahóiv.- Major Margit. Halálozás: Szmadix« József SS és.''s. Julák Ferenc 61 éy*«, ozv. 1 Vv''iki Sá ndor né Tön *ki (iizblla 73 eves. Nagy lstváun - .Miglasz Kr-zsétiet 37 iWes. Farkas Ferenc IH éves, Herez«»g Fefenc W» éves. Horváth József né Saretz Anna 50 óv-*, Kx''»sek József Jjuios 0. hónnjws. o/v. Horváth I^ajosm''; Fullár Anna .sl éves. Erdélyi tiyöi-gynó. 31-év. s.
— A Kapiteia bat»-3«l*t réji ti - yén.
''. Hortnx Miklós- ut 4. y;bó magoyuL Szive-seo lafja réjti vexőit. Napy vtlas ték! .
Kedden délután 5 órakor PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiségebsrr Előadó: ífj. Oombai János.
Hirdetmény.
Felhívom a . füsHjrkrreakedé»ket. liogy ujabb i*«trölenm heszm/éan en gedélyért folyó hó 7-éri délelőtt * -12 óra ic»"»zt'' jelentkezzenek- a Közc ellátási Hivatalban. H
Poloírmaata*
APRÓH:ROETe^£ft
Jobb házból való ktfaUla*»yt felvesz a ZALA kiadóhivatsla. Hadiárra vagy hadi-óxvefiy előnyben.___ _______
Bnaái limit éa Fia varrógép . kerék-páiüzletét, irtsieréiz-múheyít Deákrtr 2. alatt i»mft megnyitotta.______8
Használt botor, porcelléaedéar £ egr
Sír 43 aa bakancs alaSé. Hotfrr. »t»r<By tiki ós ut _________-
, Cint * kiadóhiva-

A aaaaxati Paraaxtpért fo!yó hó
d. e. 10 órakor a pírt helyiségben Sg|yű-*1ést Urt. Tekintettel a recdkivüKfoctoa tárgysorozatra, tagtársaink teij^Mámban vató megieienését Wrjük./^K taggyűlés után dr. Deaeó Mihály tiaáiorvo* Urt e»ó-adást »A mag varság jövóje* címmel. Az dó-adásra mindenkit szeretettet vár a vexet&ség.
Ulbaa._____
FataétUI jöit 16 mtlyi m^itára td|es I is meane. Szűlast 00a Utit|á.
József, S^eW a. 2*. 4. *
ZALA
KUéla: J
IL T. Nasyfcaatosa
R. T. Nsp Magykawí^w
ZaW KároH
\
é/folyam. 6. szám.
Nagykanizsa. 1945 januar 8 kedd
Am 400 pengő.
Demokratikus politika: napilap.
Szerkos''/L Banrtz* <J«*nó fé.s/rrk^szté
!! ti
éa kiadóhivatal ó: f>. «/Am.
"''»''««ffirt:V w
myPHjM
■vr

Elnapolták Tóth Béla bűnügyének tárgyalását
Böhi.i Vilmos éraekes sajtónyilatkozata — Ma nyitják meg az Egyesűit Nemzetek
nagygyűlését Londonban
■ f WUfPli
»•.arcba keveredtek a jól lefegyverzett fríerész banditákkal. Közel, fél óra hosszat tartott a fegyveres párbaj, míg siker1;!! a vonatrabiókat kiszorítani Kákosrendczőrűl. A vo-nat''rség egyik tagja, Kaisinszky József 28 éves MÁV rerdfr súlyosan megsebesült .és életveszélyes állapéiban a MÁV-kócházbn került.
A őri; politikai misszió vezetője hldy Zoltán miniszterelnöknél
Csütörtökön reggel 10 órakor Gascoigne, a magyarországi brit politikai nv.sszió vezetője. S. Reward követségi tanácsos kíséretében tel-kereste Tildy Zoltán miniszterelnököt, akivé! hosszabb szívélyes megbeszélést folytatott.
l<a!tenbrunner meggyilkoltatta Doh.lányi Ernő fiát
Nürnbergben az amerikai vádló által szerdán délután előterjesztett okmányokból kiderült, hogy Doh-nányi ügyvédet, Dohnányi Ernő fiát, .iki hosszú éveken át élt Berlinben, 1944 &szén Kaltenbrunner parancsára mageyiikoiták.
Ui délszláv hetilap Pécsett
„Novl Svet" címmel a magyarországi antifasiszta szlávok frontjának pécsi csoportja hetilapot indít. A lap főszerkesztője dr. Lasztícs Szvetozár görögkeleti lelkész, az antifasiszta front főtitkára lesz.
Böhrr Vilmos, az 1918-as forradalom egyik nagy h2rcosa, a forradalmi hadsereg Hadügyminisztere emigráoiójaból visszatérve, egy ujsag.röankéton a következő nyilatkozatott tette .
— Nem mulaszthatom el, hogy ki re fejezzem azt a halat, amelye! ez eciész msgyar nemzet es a külföldön ólő magyarok éreznek a riuszcnötéves elnyomatás ellen harcolók, a u ártírok és az egész ma-gyar munkásosztály iránt. Egész Európában rr.ély benyomást tett az, hogy o nyilasok aüg tudtsk b6Íur?.-kodni a magyar ipari munkásság fcCze. Az egesz demokratikus világon igen nagyra erlékel''ék hegy a magyar munkásosztály es vozetöi az utolsó percig sem adtak fel a harcot a háború és a nácizmus ellen. Az amerikai, angol és svéd lapok állandóan foglalkoztak & magyar munkásosztály hőai harcávcl Az összefogást a külföldi sajtó az európai demokrácia szempontjából igen örvendetesnek tartotté.- Az emigráns magyarok megérthettek a külföldi közvéleménnyel, hogy Magyarországon olyan mozgaiom van kialakulóban, amely nemcsak a nácizmus ellőni harcra készül fe!, hanem a fasizmusellenes uj Magyarcázóg folepitésore is.
— Tudták, hogy Magyarországot nehéz foldr?jzi ós geopolitikai hslyzeto bizonyos kényszerhelyzetbe sodorta, de azt is tudták ez egész vi:ágon. hogy Honhyek saját ofztáiyérdekük vedslrr.óben szivesen és örömmel támogatták a fasizmust. Az emingránsek hatalmas munkája sokban hozzájárult thhoz, hogy rz egész világ közvéleménye tudta a magyar népről, hogy nem fasiszta beállítottságú, csak az erőszakra támaszkodó kormányzata volt németbarát.
— A debreceni kormány megalakulása után fokozódó figyelemmel tekintette« mindenütt a magy»r demokráciára és ez a figyelem csak megerősödött a váiasztásox. után. bár az eg*sz viUg tudja, hogy még jelentős reakciós csoport''ok áskálódnak az uj magyar demokrácia ©«ien. Ezek a reakciós és fasiszta eie-mek mindenek élőit es midenek falett külföldi reakciós kórök fa^yvorbarátsagara számi''.anakT Ennek tudható be az az intrikahadjárat is, amely legkülönbözőbb csatornákon át vezet külföldre és amelynek egyetlen célja * magyar demokrácia kornpromittá''ása. Szerencsére izeknek a tÖrekvéseknek nincs külföldön sikerük, mert a magyar demokrac.s osoí«Wcdete^ megcsfoiják .a rágalmakat.
Ötvenegy nemzet az Egyesült Nemzetek londoni nagygyűlésén
h.rynLm % január Z \I:í reggel valamennvj diplomáciai *udösitő azt írja: Anglia a vendéglátó házigazda szí''rejtt''.n-kívül mindont eJ fog követni. hogy erős kez-keménye.zéásel biztosítsa a nagygvü-lé? síkerén. A csütörtöki történelmi találkozó jek''ntóséare az angol fcajtö főtémája. A nagygyűlés ma dél a tán '') órakor kezdődik a Westmínst m központi csarnokában, ahol nuír a :::iiltb:ui is számoe nagygyülíst tartottak. A bevezető bestédet Attlee minisztereinél . tartja, aki üdvözli 51 nemzőt kiküldötteit. ^
i«hü;:i i» krftaiá*v>al vaunak. Minden sztrájkkóvetelés azt kéri, liogy az i ítőrölt tulórabérck .1» Ivett 8t/ szá-/aléko* U''-K-yidé^t adjanak. A mun-kások het»nként átlag r, doliárnd'' keresnek kevetebhet. mint höna}>-jkH ezelőtt.
Kereskedösztrájk fenyeget Argentínában
¡M/idon, január 7 Argentínában >ztrajkókra kerülhet a sor, miután sok eóg nem* teljesítette Pernon elnök azon rendel ;téL, hogy az alkalmazottaknak újévre egy havi Vülönrizetést adjanak. Sok vállalat azt mondja. liogy tönkre megy az ipar és a munkabérek emelése inflációt fog okozni. Több üzlet lezárással fenvogetózött. A nyugtalanság állandóan nó.
Nehézségek a bolgár kormány kiszélesítésével kapcsolatban
Szófia, január 7 Szófiából jelen; ik, liogy ueltézsé-
Az angolszász kiküldöttek tanácskozása Manluva''
Bukarest, január 7
• Bukarestben az angol-amerikai kiküldöttek busvzasan tanácskoztak Maniuval. a Nemzeti Parasztpárt elnökével, tudják, Tavaaofták,
hogy a parasztiért és Jiberálisjvárt uj jelölteket küldjenek, liogy reszt-vegvenek a moszkvai liatározaí értelmében 3 kormány kiszélesítésében. Kzjek a kiküldöttek valószínűleg iiem lesznek olyan prominens férfiak, mint Braiianu és .Maniu.
Kiuta»ltottákSvá;cból FurtwSnglart éa Opel autógyárost
Berlin, január 7 Ideérkezett jelentések szerint Svájcban és Spanyolországban megkezdődött a nácik kiutasítása. Svaiéból — a többi kört - - Wilhefrn Kurstvrángfcr karmestert, Opel autó-károst, tobb politikust és írót utasítottak kí. A Spanyolországból ki-<tasi{oü Hőbb mint* ezer nemzoti-saotialista diplomatát és vezető párttagot iajiiuir végén vagy február elejen atyjc á: a szövetségeknek.
Sztrájkhullám Amerikában
Newyork, jármát1 7 ''''Az Egvesüh .Államokban nagy bennozgalmak indultak és a sztrájkolok száma valószínűleg » jövő héten két millióra emelkedik. A jövő héten az acélijxír 600.000 munkása is sztrájkba lép, ha heti két dollár hérc&Bpfcsi kérelmüket nom teljesítik. Ezek a szíréi kok ixjmcsak az európai szállítmányok elküldését akacfálvozzák. hanem a belső fon.''u-
gek mi''iu^ -k fel a l»olgár kormány kiszé''le-^ílé.N/vel ka|x:solatl>an. lrgyan-ís a kormány rész«''ről a két ellenzék jelöltjeit visszautasították, miután a? t>ll''nz«"k kijelentette, hogy két fettételbe?: i^agaszkoilik. uuelótt be-;éj»ne a kormányba. Klöször a br-1-üg ok intézését vegyék ki a kommunisták kezéből, másodszor ui szt-had választásokat tartsanak K&lö:i pártlistával.
Csökkentik az Európában tartózkodó amerikai hadsereg létszámát
Xeteyork, január 7 Az ellenőrző bizottságban kérdés merült fel, ba megállapították Németország keleii határát, miért n.''ju állapit j<tk mejf a nyugati határt is. Amerika mnp- megértéssel fog-.kdta a francia állás(X>ntot. hogv- a íiuhr-vidék közigazgatását Franciaország veszi át. Az amerikai hadsereg lét-számát juliuö 1-vel 800.000-jt;"csökkentik. Jelenig 600.000 amerikai íüitona tailúzktxlik Európában.
pártb3. A Szálasí puccs után a Han* g)*ásál mint kbrcnanybi^toshelyettes működött s Árpád sávos karszalagot, valamint nyiladé!vényt viselt. Az oroszok elől Sárvárra menekült, ahol több clöadast tartott a német csodafegyverekről és a németek biztos győzelméről. Itt már mint a nyi-¡aspárt megbízottja tevékenykedett az igazgatóságban, propngandaelő-adásokat tarlóit cs tisztviselőtársait felhívta a pártba való belépésre. A népbíróság Demeter Károlyt kényszermunkára Ítélte, melynek legkisebb id-jtartamát őt évben állapította meg. A népögyész súlyosbításért fellebbezett.
Tűzharc a vonatfosztogató banditákkal
Tegnap éjjel felfegyverzett banditák támadták mégv a Rákosrendező pályaudvaron veszteglő vonatokat és a kocsik ajtaját feltörve, fosztogatni kezdtek. Az őrszolgaia-tot teljesítő rendőrök és más fegyveres alkalmazottak megakadályozták a fosztogatást és eközben tüz-
Szerdán déiután 5 órakor
iPÁ RT NAPOT
tart a Msgyar Kommunista Párt. Előadó: Csepregi Zoltán szakszervezeti titkár. — Mindenkit, pártállásra való tekintet nélkül, szívesen lát a Kommunista Párt gázzal jól fütőtt nagytermében.
Hírek a világ fővárosaiból
Washingtoni jelentés szerint az amerikai katonai parancsnokokat visszahívják Mount Batton tenger-rjitgv* kebtázsiai főhadiszállásáról, aböl a jövőben csak összekötő tisztiekre lesz szükség.
i *
• I)r. Fisetet. hercegérsek, Anglia prímása elfogadta a meghívást az angol egyház általáno6 zsinatjára, melyet a "kanadai Winnipegben tartanak meg.
Ma kezdődik a hestingei nemzet-ké»zi sakkverseny 0. fordulója, a mely rwk egyik .résztvevője Steiner, az ismert magyar sakkmester.
fia hétfőn lesz Itfíet Jarossék bűnügyében
A csütörtöki tárgyalási napon Ja-ross, Eodre és Baky védői mondták e! beszédeiket, melyekben „irgalmas" ¡téletet kértek irgalmat sohasem ismerő védenceik számára. L''tána a vádlottak szóltak az utolsó szó jogán. Els''őnek Endre László élt jogával. A nagyszájú progromlovag most gyáván, hebegve próbál mentegetőzni. /Tájékozatlanságával* hozakodik elő, majd lassan olyan szellemről tesz tanúságot, hogy az elnök megkérdi tőle: „ön most vád-beszédeí tart önmaga felett?44 Endre után a másik két vádlott beszélt. A népbiróság ma, hétfőn délelőtt 9 órakor hirdeti ki Ítéletét.
A dán szakszervezet felhívta tagjait, hogy egyórai munkahérükkel járuljanak hozzá az európai aegélv-''akciolioz. Kanada két és félmillió dollárt ajándékozott a francia népnek ruhazati cikkekre.
• ■
Mount Batton ellentengernagy intézkedésre Bunnfitan ismét polgári hatóságok vettek át a közigazgatást. "
Kedden délután 5 órakor
PÁRTNAP ''
a Szociáldemokrata Párt helyiségében Előadó: ifj. Dombai János.
ötévi kényszermunkára Ítéltek eoy volt Hangya-főtisztviselőt
A népbiróság Gálfalvi tanácsa tárgyalta dr. Demeter Károly Hangya-főtisztviselő bünügyét. A'' vád szériát 1938-ban a Nemzeti Front tagja lett, majd belépett a nyilaskeresztes
Budapestről jelentik:
■''.''*-'' ...
"TtT''P''f • - Miit

BtetesrtottáK Tóth Béta bűnügyi tárgyalását
Szombat délolótt Ü órai kezdettol nasrv hallgatóság előtt kezdte tár-gválni dr. Arató Antní tanácsa vitéz Tóth Béla egyrendbelí háborús és három rendeli néjiellenc* bűnügyét.
A rád irat ismertetése után Tóth Béla kihallga&sa következett, aki mint az előrelátható volt. mindént tagadott. Elismerte. hogv » Baross Szövetség etnöke, a ÍÍÉP-nek alelnöke ''és a MOV K-nak pedig választmányi tagja volt. Kijelentette, boey a beszédeiről megjelent njság-cikkek valótlanok, azokat az. irók irták, amihez neki seruini köze nem volt. Jó demokratái:..k vnlfotti magát és bár elkísérte Ilovszkyt egy két propagandauijára. do lwszédet soha nem tartott. Tagadta, hogy a nyüaspártot anyagilag támogatta volna, csupán 500 pengő adományra emlékszik. Azt állítja, hogy a nvilasok ót üldözték és internálással fer uyeíjették meg.
Dr. Pottyondy József tanú, aki akkor^ közellátás vezetője volt. tanú val-lohiásában elmondja, hogv á város oevhamrulac vitéz Tóth Bélát bizta- meg a zsidó fűszeresek boltjainak likvidálásával, az azok Ion levő áruk elosztásával. EitőI neki vitéz Tóth el is számolt. Hogy milyen haszna volt ebből az eloszUtsbó''-vitéz Tóth Bélának, erre vonatkozólag kérdést nem intéztek a tanúhoz.. ■ Dani Forone, aki alkalmazásban volt Tóth Béláuál, a következő tanu. Elmondja, hogy 1945 februárjában három pártszolgálatos jelént mog Tóth nagy kereskedésében, akik lefoglalták "a cjÉktárt a nvilaskerosztes párt részére. ''.Miután tóth nem volt otthon, ő kénvtolen volt az árut a nvilasok rendelkezésére bocsátani, akik írásbeli kiutalással lassanként elvitték az árukat. Ezt az árut azon-bah a nvilasok hozták a lefoglalt raktárba." Az 1944 március 19-tól
a nyilasuralomig eltelt idő alatt történtekről azonban nem'' tettek fel kérdést a tanúnak.
Sólyom József nyugalmazott rend-öraltiszt, aki szintén alkalmazásban volt vitéz Tóth BélánáJ, elmondotta, liogy pártszolgálatosok jelentek mo«-az üzletben és pénzt követeltük. Tóth Béla akkor nein adott nekik, do másnap ő vitte fel a pénzt a nyilasoknak.
Blankenberg Vilmosné szemébe moüdja vitéz Tóthnak, hogv ajtósát kunszeri te ni akarta, engedje ál a !i-zt nagykereskedés jogát, mert azt rövidesen elveszik a zsidóktól. Apósa ezt a kér.''-st megtagadta, de dacára ennek, a következő lisztszál üt ások már vitéz Tóth Bélához kerültök a Blankenherg-cég tulajdonát képező zsákokban. Több kereskedő is kese-rüen panaszolta, hogy vitéz Tóth minden kereseti forrás magának harácsol és a krékereskedóktól teljesen elveszi á kenyerüket. Vitéz Tóth a szembesítésnél mindent tasadott. Tgyancsak s.''«mébe mondta vitéz Tőthnak"GTünfeld Gvörgy tanú is. hogy a nagykanizsai, re^i és szolid zsidó, kiskeneskedők vitéz Tóth-. nak köszönhetik, hogy még a zsidótörvények előtt megfosztották őket olyan cikkek árusításától, amelyek nélkül füszerkereskedés úgyszólván nem is létezhet. Szomébe * mondta-vitéz Tóthnak, liogy az ő követeié^ séro 1943-ban kivittek ők^t az erdőre fát vágni. Grünfeld • elmondta még. hogv a 8 évre elitélt Ilovszkv János sokat tudna monda»* Tóth Béláról, ezért/annak a nfczeténok adott kifejezést, hogy a népbiróság tekintsen bele az Ilovszky iratokba.
l>r. Ruttkay György népügyész indítványozta, hogy- a "bíróság "szerezze be Ilovszky iratait és addig kéri a tárgyalás" elnapolását.
A bíróság az indítványt elfogadta és berekesztette a tárgvalúst.
Mm táriyalják fsiytatolagesaa Benedek Rezső böoBgyét
A népbiróság Arató tanácsa holnap tárgyalja folytatólagosan Benedek Rezsó háborús- és népellenes bünOgyét. Tudvalevő, hogy ,a dec. 4 én tartott''tárgyalást dr. Nádasdy Ferenc népügyész indítványára elnapolták, mert a népügyész eltérően az eredeti vádtól, háborús bűntettel is megvádolta Benedek Rezsőt, mert 1944. október 16 tói 1945. március 31-ig terjedó idóben felelős szerkesztőként működött a Zalai Közlöny cimü napilapnál és Írásaival oly tevékenységet fejtett ki, mely alkalmas volt arra, hogy a háború folytatását elősegítse s ezzel az ország rombadöntését fokozottabb mértékben támogassa. Az ügyész, mint ismeretes a négy hónap lappéldányait letette a bíróság asztalára, amely négy hónap lappéldányainak tartalma minden kétséget
Siráutóbuszt
A Kereskedők Országos Központi j Szövetségének nagykanizsai szerve- ; zete keddon délután 4 órára gyűlést j hívott össze párt helyiségébe, .amelynek egyetlen tárgya egy sinau''óbusz ; járat fcöcetsJésc "S apyMtnizsx rx Un- j <lif>e*t között. Tudvalevő, hogy az : összes nagyobb városoknak sikerült már elérni, hogy heti két-három járatban közvetlen személyközlekedést létesíthettek a fővárossal, míg Nagy- i kanizsa teljesen el van vágva az or- j szág fővárosától. Elsőrendű érdeke j ennek a városnak, hogy a KOKSZ j által megindított akció sikerre ve- j zest*?n és a MÁV Budapest—Nagy- \ kanizsa között legalább hetenkent kétszer sinautóbuszjáratot rendszeresítsen. Nagykanizsa ijnrára és ke- j reskedelmére. mezőgazdaságára, de • továbbmenve közigazgatási és jk>Ií- j tikai éleiért» is döntő fontosságú ¡enne az akció sikere. A gyűlésre a KOKSZ meghívta a/ összes {wutok
kizáróan igazolja ennek a veszedelmes ujságcsinálónak olyan mérvű bűntettét, ami szinte példátlan az egész országban.
Évekig . mérgezte ennek a városnak a közvéleményét ugy saját írásaival, mint szerkesztése alatt Lengyel János nevű gonosztevő által irt cikkekkel. Ez az írástudatlan ember igazolhatóan hozzájárult ahhoz, hogy Nagykanizsa volt az ország első városa, ahoi a törvények megjelenése előtt már jogfosztásokra került a sor és nem kis ír értékben terheli ét a felelősség, hogy a deportálások az egész országban Nagykanizsán indultak meg először.
A népbiróság holnap Ítélkezni fog felette és nem kétseges, lugy méltó büntetessél fogja sújtani ezt a hszáját áru''ó sajtókontárt.
Budapestre
képviselőit, a Nemzeti Bizottságot, az ipartestületet, a szakszervezeteket é> a sajtó képviselőit. Értesülésünk szerint ugy a pártok, mint az összes ¡ojitikai tényezők és a város vezetéséire is melegen pártolja a KOKSZ kezdeményezését így minden remény megvan aira, hogy a MAV teljesítii váro^u''iknak ezt a-most már ckKÍázhatatlan->kérelniétv
— Figyalam! A Famunkásók Szabadszakszetvezete folyó hó 9-én 17 órakor rendkívüli gyűlést tart. Megjelenés kőtelező. Vezetőség.
MUSTOS FERENC
PAPIRNAGYKEREStEDÉSE
aionnali száüitiíra ajáol: — ugy btly-beo, miot vidékre — lM6-oa kép«s oaptárakat blokkal és" máWrMl ki axalt rscboaptárakat. —Csxk viszont-tíadásra! — Sicsíen venni, amig a készlet tart!

E|y szemtanú vitéz Tóth tárgyalásáról
Ami *zomlmton az egyrendMi háhorus bűntettel és három rendbeli népeileines büncíeleknWainvoi vá<lo!t víú''íz Tóth Béla tárralásán történt, az nemcsak felháborította, de megdöbbentette a (k»mokratikusan gondolkozó munkáíteáírot és minden lx>-csületes ensheit. aki jelen volt és végig hallgatta azt. Ez a .cinikus vitéz, aki Gömbös, Daránvi, Káliav, Inuédy, Sztójay és végül'' a .Szálasi konnánvok alatt itt e *ároshan mm-denki előtt ismeretes szélsőjobboldali'' masratartást tanúsított, aki ezek alatt a kormányok alatt példanélküü hatalmas vacyont harácsolt összév,tno>t nagy demokratának ak:iria. m^gát kijátszani. Ez az emlier. akiről köztudomású, lioip'' Nagykanizsa város TOzetésében döntő szava volt. akiről minden gvermek tudja, liogy a nagykanizsai íiaross Szövetség összos in-tézkedésL''it az ó indítványára hozták mo<r, aki >-áiai>zimáíivi tágja volt 3 MOVE-nak és alelnöke a MEP-nek,. cz a vitéz most gy áván semmit som akar elismerni és megtagad minden közösséget azokkal, akiktől éltető elemét nverto, akiknek érdekéhen a legnagyobb nyilvánosság előtt számtalanszor hitet tett. Ez a gyáva vitéz most remeg, hazudik és ta^ad. Megtagadja jiolítikai hitvallását, a mely ugy látszik csak arra volt jó neki, hogy mennél több pénzt luirá-csolhassön. Most megszűnt ennek minden bhetósége, UM-inOazetesen megtagadja niin<lazokat, akiket aji-nak idején — talpukat nyalva. — valósággal istenitett.
Az újságot, amely okmányszerűen ipizolja izgató beszédeit, azzal vádolja meg, hogy hazudott és iwrw.., «falja a hip munkaíár-vrit a legsutyo-SídJ» vádakkal illetni; azzal, hogy a neki Tmpolált febztílalásokat nem ő mondta, híineni azok . az újságíró agvál>an születtek meg. A Zalai Fúzióm; •ikkori szcrkóy: ¿iZ''mbcui f.ijclrnli. ho:;ij hjjlandó. vitr.z Tóth szewchc mond.ivi. li-Mjy mittdr.ti szó, ami/ lrirt-71:, a valóságnak v>eg-fcUl. de rizcv tu/menőe*'' igazolni hajlandó , azt itt, hogy vitéz Tóth, itmikor csak tne.gfrhr.tle, premziót gyakorolt a -napi najtóra.
A tárgyaláson akkor, amikor a terhelő tanuk kihallgatására került a sor, a hallsratósác: egy része reakciós fasiszta tüntetésbo k ezdett. Ez is jellemző vitéz Tóth Bélára. Felvonultatta a tárgyalásra a szalwdon mászkáló ^fmtr^rrkri'', mert azt hitte, liogy ezzel hatást tud gyakorolni a népbirákra. Tairadhatatlan, liogy a vezető biró e^''^zen érthetetlen "módon a terhelő tanukat ideges míVlon koukivtutiK>k előadására kívánta szorítani. Talán nem elég konkrétum az. ami az egész város nvilvánossága előtt lejátszódott?
A szomliati tárgyalás alkalmas volt arra, hogy a népbiróság tekiu-télvét leiárn&ci. Már peílis: a munkáspártok és minden demokratikusan gondolkodó polgár ez ellen a legélesebben tiltakozik. Éppen ezért felhívjuk a |>o itikaí /rendőrség figyelmét, hogy a jövóhbn nagyobb elővigyázatosságot tanúsítson a tárgyalásokon és amennyien hasonló tüntetések előford u fnának, tal.Uja meg ti módját, hogy ugv mint a buds-jcsti ívndórség. lefülelje azokat a nyilaikat, akik a demokrácia humán uma miatt még szalxullábon járnak. l''gy látszik, ezek :izt hiszik, ÍK)gy nta is 1j)44 oktí''ílvr 15-öt irunk »''>s nem 1946-ot, amikor minden magvarnak azon kell bnní, hogy ''ilyen vitéz Tóth Bélák, akik az ország romhadöntéséért felelősek, meg kapják méltó büntetésüket.
Csodálkozva láttuk, hogy az egész tánrvalás folvamata alatt a munkás-jíárti népbirokon kívül egyetlen népin ró sem tett fel kérdéseket a vádlotthoz. Ugy nézett ki ez az színjáték, mintha ók nem is a demokráciát képviselnék és az egész ügy őket nem érdekelné. Ezt a szomorú jelenséget is meg kell szűntetni. Alinden népinrónak fokozott
mertékben tudnia kell, hogy ezeken a taríjyalásokon dől el n magyar ifc-mokraína sorsa, hogy nniufcn ifcfcn tirgyalást éber tigyetemmel Uí*er a demokratikus külföld és az iiélktzé-*ek Ó**ze**égc tnli/onan faiba fog e*m a májmban megmfylúí Ukc-targyalusokon. HégyP Jám*
Közhirré teszem.vWy a város képviselőtestületé aff.-J^lŰ^. 8z véghatározata értelmében 1945. évi október 1-i hatállval a "következő vízdíjak fizetendők:
a) Katonai kincstár: Honvédkórház, Károly-és-Júzsef-liktanvák részéne köbméterenként 200 "pengó; b) katonai kincstár: Gábor Aron tüzérlaktanya részére köbméterenként 440 peugó; c> ipari fogyasztás után köbméter szeriut 440 pongő; d) {K)I: gári fogyasztás utan, aboj a vízvezetéki víz.a házba be van twsUxk
l. Lakószoba, előszoba, konyKír iroda bolt. üzlet, mühelv irtán egyénként és é\«nk/-nt 650Ö pengő; 2. .iroda, liolt, üzlet és műhely pótdíja 40 négyzetméteren felüli" helvi-sé^knél évi 16SS pengő; 3. W.''C. évi 7800 pengő; 4. fürdőszoba évi 19.500 pengő; 5.. mosókbnvha évi 9360 pengő; 6. ló, szarvasmarha évi 1300 pengő; 7. aprómarha, évi 650 pengő; S. személyszállító jármű évi 3900
jiengó; 9. automobil évi 7800 pengő: 10. teherkocsi évi 2600:
e) i>olgári fogyasztó átalányban ott, ahol a vízvezetéki víz nincs a házba bevezetve és ahol a fogyasztás részint közkutakról történik, "a fenti dijak fele. . . •
Vizméi^bérok: 13 miliméter át-mérójC^jjOn évi- 9600 pengő. 20 milimév;^^ után évi 11.600 25 miliméteres utáji évi 12.800 P, üü milimétcros után évi 13.400 P. 40 miliméteres után évi 13.600 P.
A 11.500/1945. M E. sz. rendelőt 1. hekezdése értelmien az épület tulajdonosa _«ftal -fizetendő vízdíjakat és vizmérőbéroket ti U>rlő a tulajdonosnak megfizetni kötolca. Ez a kötelezettség a szabad bérmegállapítás mellett bérbeadott bérlemény bérlőjét, továbbá annak a lakásnak a liérJójét. akinek bérleményében vízszolgáltatás ni ne.-, nem terheli.
A bérlő a dijakat a tulajdonos közlésétől számított 3 nap alatt kötetes megfizetni, a fizetés elmulasztása a bér nem fizetésének jogkövetkezményeivel (felmondás, stb.) jár.
C^aiornahaszxiálati .dii ugyaiwsak 1945 októbor 1-i liátállyaí az évi i iwrsbérjovedeiem 2000" százaV:ka a csatonmvonal mentén fekvő ingatlanok után. Olyan üzletek után azon-ban, amelyek kizárólag csak ii-odák céljaira szolgálnak, vagy amclvckfc-rr. kizárólag csak kereskedelmi tevé-kenvsécet fejtenek ki. 3 használati dij 1500 százalék, l''gvancsak 1500 százalék a használati íTíj a kizárólag i-^apadékviz elvoze^-séro alkalmai csatorna vonalak mentén fekvő ingatlanok után.
Ezeket a dijakat a képviselőtestület 23.123^945. sz. véghatározata érteimétien szintén, köteles a bérlő a háztulajtionosnak megtéríteni.
18 Kotgárm—t»''
Koddea dilutin 5 deakor
SxIM-taggyűlés (Csengery ut 9. alatt). Megjelenés kötelező.
Uj porszivógíp elcserélhető /¿dióra Uj-laky Kálmán, fotily u. 9.___9
Férfiöitöoyt és cipót e!c«réJnék ért Otflj-utca 3
20
T8dű nagybtn és kícskiyb» Street fakerokedöoél Zrinyijtuj^^f!
Yasirntp reggel a löpos^n a pénztárcámat nagyobb az illetőt, akt aagá&oi »f te, a b^e levő fényképet adja te
Sófat, rubiárt tid^tiért *Mw«*dnék.
Wi^iiC^i^ is <4ilak)m. Xim a kodóbM
ZALA pelttlfcei MApUap
<\*tí*: .tlztMto»*«« R- T* ««ykiaött
Nyomatott a .Kö^^^^J-^ ''»oixM* or-oxíáJihBJ Narrk»«*»«* KromiUíi Wtí- Zatal KtooJf

I. évfolyam. 8. szám.
Nagykanizsa, 1046. január 10, csütörtök
— 400 pengd.
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Fő-út 5. szám.
Telefon: 31. ___i---
A londoni „Pen" klub Magyarország megsegítéséért
London, január 9
A londoni Pen klub magyar csoportja elhatározta, hogy támogatja a Magyarország érdekében megalakult segítő akciót. Heltai Jenő a magyar csoport elnöke köszönetet és ffavözletét küldött a londoni tagozatnak, hálás köszönetét fejezte ki az akcióért és tudomásul vette további működésűket a «agyar írók érdekében."
A magyar követ megérkezett
New-Yorkba New-York, jan. 9
Szegedy Maszák Aladár Magyarország washingtoni követe vasárnap délután 3*30 órakor megérkezett a new-yorki repülőtérre. A követ az amerikai hadsereg egyik repülőgépén tette meg az utat Párizsból New-Yorkba felesége, a követség titkárának kíséretében. New-Yorkba való megérkezése után azonnal folytatta útját Washingtonba.
¿oilandia 2500 millió font kár-íéraést követel Németországtól.
Tildy Zoltán miniszterelnök kérelme az üíiRlA-boz
fóaracsoglu török miniszterelnök feltünéstkeltö nyilatkozata — Benedek Rezsőt 2 évi börtönt Ítélték
Tildy Zoltán miniszterelnök beadvánnyal fordult a Szövetséges -Elleaőrző Bizottsághoz, amelyben arra kérte, hogy eszközöljék ki az UNRRA támogatását Magyarország és ^Budapest részére. A kérelemben a magyar kormány feltárta az ország jelenlegi helyzetét, élelmiszerekben és gyógyazerekben mutatkozó hiányokat. Oe rámutatott erre is, hogy mezőgazdasági eszközökben és vetőmagvakban is negy hiány mutatkozik és c«ak ugy tudjuk a jövő év nehézségeit leküzdeni, ha ezeket a nélkülözhetetlen, a termelés céljait szolgáló eszközöket megkaphatjuk. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság már is továbbította a magyar kormány kérelmét sz UNRRA vezetőségéhez.
A magyar kormány meghívást kapott s Szövetséges Ellenőrző Bizottságtói, amelyben felkéri, hogy küldjön meghatalmazottat Frankfurtba s szövetséges csapatok -főparancsnokához. Ennek a'' megbízottnak az lenne a feladata, hogy a kitelepítéssel kapcsolatos kérdésekről tárgyaljon és megbeszélje szokat a módozatokat, smeltyel s kitelepítést s legeredményesebben lehet végrehajtani. De feladata az is, hogy tárgyalásokat folytasson sz Ausztriába és Németországba hurcolt és még ottlévö magyar vagyontárgyak hazahozataláról.
A világpolitika homlokterében az Egyesült Nemzetek Szövetségének londoni tanácskozása mellett az a beszéd áll, amit Szaradzsoglu tőrök miniszterelnök tegnap egy sajtófogadáson a szovjet-török viszonyról mondott. A törők miniszterelnök kijelentelte, hogy nem hajlandó iráni területekről lemondani és hogy Krastot és Aldahsndot az 1914—18 as világháború alatt nem kapta, hanem vissz&kapta. Megemlítette, hogy Ankarában az egyetemi hsllgaték tüntetéseket rendeztek, de erről s török kormánynak előzőleg tudomása nem volt. Végül megállapította, hogy Törökország szeretné megvalósítani régi óhaját, hogy minden szomszédos orazággal jó viszonyt tarthasson fenn. *
jes kéf háza egyfitfes ütésben tisztázta a két ház hatáskörét.
A magyar kormány köszönetet mondott válaszjegyzékében a közöltekért és jókívánságait fejezte ki a Jugoszláv szöveUégi. köztársaság megalakulása alkalmából.
Byrnas, Amerika külügyminisztere Londonba érkezett és azonnal megkezdte tanácskozásait
London, január 9
Byrnes külügyminiszter Londonba való érkezése után sürgősen megbeszélésre hivta össze az északamerikai küldöttség már.Londonban tartózkodó tagjait, hogy megvitassa velük az atomerő ellenőrzésének kérdését, amely miatt elutazása előtt oly nagy vihar tőrt ki Washingtonban. Az atomerő kérdése egyike azon ügyeknek, amellyel első helyen foglalkozik az Egyesült Nemzetek nagygyűlése. A Londonba érkezett kiküldöttek unulmányozzák az erre vonaikbzó okmányok halmazát, melyet az el$í> közgyűlés óta rendelkezésükre bocsátottak. 1 linón közölték a kiküldöttekkel az előkészítő bizottság azon jelentését, mely részletes tájékoztatást közöl a napirendre tűzött kérdésekről. A..küldöttségek még mindig érkeznek a t>rit fővá-vosba. Az angol kormány tegnap délelőtt ülést tartott és mégvitatta-az Egyesült Nemzetek nagygyűlésének részleteit. Attlee miniszterelnök bemutatta azon beszédét, mellyel a megnyitó gyűlésen üd/özlí az 51 nemzet kiküldötteit Visinszky helyettes külügyi népbiztos szerdán vagy csütörtökön érkezik Angliába, mert Bukarestből előbb Moszkvába, utazik. Az orosz küldöttség többi'' tagja három repülőgépen már megérkezett Londonba.
A Qöring elleni vádiratot ismertették Nürnbergben
Nürnberg, január 9 A nürnbergi tárgyalás keddi napján az ügyész a Gőring elleni vádiratot olvasta fel. Ismertette Gőring 1939-ben Münchenben tett kijelentését, mely szerint Németország részére olyan légierőt akart teremteni, hogy ha üt az óra, a megtorlás kardjaként sújtson le Németország ellen-
Diszes külsőségekkel várják az Egyesült Nemzetek kiküldötteit
London, január 9
Az angol kormány költséget és fáradságot nem kímél, hogy az Egyesült Nemzetek megnyitó nagygyűlését minél feledhetetlenebbé, minél ünnepélyesebbé és díszesebbé tegye mindenki, számára. Az egész terem kék aranyos díszítésű kárpittal van behúzva és kék az a tölgyfa asztal is, amely mellett a kiküldöttek helyet foglalnak. A székeken kék huzat van és kékek azok a hatalmas drapéria-függönyök, melyek az ajtókat és ablakokat díszítik. Ezeken van feltüntetve az Egyesűit Nemzetek uj címere a földgömb, aranyszín 0 babérlevelekkel övezye. A közgyűlésen a Londonban tartózkodó előkelő idegenek is, mint ahogyan az angol lapok nevezik a Londonban tartózkodó kűldöttségí tagok hozzátartozóit, szintén résztvehetnek. A teremben nyolc rádiótülket állítottak fö;, hogy minél több nyelven közvetíthessék a gyűlést. György angol király tegnap este visszatért Londonba, hogy résztvegyen a Saint James palotában a küldöttségek tiszteletére rendezendő díszes vacsorán.
Hivatalosan közölték a magyar kormánnyal Péter király detronizálását Belgrád, jan. 9
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A jugoszláv szövetségi "népi köztársaság részéről közölték a magyar kormánnyal a Budapesten mükndő delegációja utján, hogy a demokratikus föderatív Jugoszlávia 1945. ''november 11-én megválasztotta az vj alkotmányozó nemzetgyűlést. A »»«ember 29 én tartott első ülésén elhajózta, hogy a Jugoszláv állam a Jugoszláv Szövetséges Népi Köztársaság nevet fogja felvenni. Ezzel egyidejűleg detronizálta li. Péter jugoszláv királyt és a Karagyor-gyevics uralkodóházat. Az uj alkotmányozó jugoszláv nemzetgyűlés elnöke dr. Ribar Iván lett. Az elnökön kívül megválasztottak 6 alelnököt és a nemzetgyűlés tisztikarát, mely egy titkárból és 30 tagból áll. Az alkotmányozó nemzetgyűlés tel>
Spellman érsek távirata Magyarország hercegprímásához
A Magyar Kurír jelenti: Spellman Ferenc b:boros, aewyorki. érsek a következő laiinnyelvü táviratot intézte Mir.dszecty József, ''Magyarország hercegprímásához bíborossá történt kinevezése alkalmával:
„Mindszenty. József bíboros, Esztergom. Nagy szeretettel kőszöntlek és ölellek az rma és a munka egységében összeforrva. Spellman Ferenc".
„Az amerikai magyarság nem hagyja elpusztulni az óhazaiakat!*
Newyorkból jelenti az Európa Riport: Az Egyesült Államokban „az amerikai magyarság nem hagyja elpusztulni az. óhazaiakat" jelszóval folyik a, hatalmas arányú gyűjtés, melyből "amerikaiak is kiveszik részüket. Az egyéni csomagokon kiviül szeretetauományok tízezrei gyűltek össze. Számos küldemény már Európába érkezett.
Ferenczi László csendőralezredes bünfajstroma
A főkapitányság pplitixai rendészeti osztályán befejezték Ferenczi László csend ira''.ezredes ügyének nyomozását és az aktákat átadták a népűgyeszségnek. A nyomozás adatai sierint Ferenczi összekötő a német biztonsági rendészet és magyar csendőrség között zsidi vonatkozású ügyekben. Résztvett azokon a megbeszéléseken, a melyeken elhatározták, hogy a di-portálások alkalmávií'' nem tesznek kivételt a su''yos betegekkel és a zsíd 5k hozzátartozóival sem. Ferenczi László minden enyhítéssel szemben a legszigorúbb megtorlással élt. Tudott arról. mi történik a deportáltakkal a németországi megsemmisülő táborokban. .Ferenczi a felszabadító Vörös Híd »ere*-elől Németországba mene kült, majd mint hi-borus bűnőst kiadták. Kimagasló
szerepei vállalt az ország elpusztításában és ezért rövidesen felel a népbiróság előtt. • ■ •:.
Egy angol lap sürgeti Magyar- -ország megsegítését
A News Statsman angol lap foglalkozik Magyarország élelmezési helyzetével és megállapítja, hogy ott sürgős segítségre van szűkség. Arra, hogy ez megtörténjen, szükség van arra, hogy Magyarországot felvegyék azon államok "sorába, amelyek sürgős UNRRA segítséget kapnak. — Svédország ?0 tehergépkocsi segélyszállítmányt küldött Magyarországra. Az átadás alkalmával a bizottság vezetője felkérte a magyar kereskedelmi minisztert svéd-magyar kereskedelmi tárgyalások megindítására. Rónai Sándor megköszönte a küldeményt és kijelentette, hogy a magyar demokrácia örömmel fogadja a svéd demokrácia segitő kezét és a magunk jészéről mindent megteszünk, hogy megteremtsük a svédmagyar gazdasági, és kereskedelmi kapcsolatokat.
A decemberben folyósított segélyeket januárra is megkapják a
munkavállalók
" A pénzügyminisztériumban értekezletet tartottak, melyen^ résztvettek a szakszervezeti tanács^ kiküldöttei, .Gordon pénzügyminiszter, Bán Antal iparügyi miniszter, Bárányos Károly és a vállalatok képviselői. A résztvevők az uj kollektív szerződés megkötéséről tárgyaltak. • Egyelőre nincs végleges döntés, mert a kormány nem ismeri a lefoglalt készletek nagyságát, igy annak elosztási ról sem tud határozni és azokat élelmiszerre átcserélni, mely az uj üzemi ellátásnak lesz az alapja. Az uj kollektív szerződésre nem tettek ígéretet,, de addig is, míg a szerződés megköthető lesz, az alkalmazottaknak és muikásoknak biztosítják a decímbári béraívót, vagyis arait a
• r J
I k
ségeire. Gőring a legközelebb állt Hitlerhez és bizonyos vonatkozásban még veszélyesebb volt, mint Hitler és több vezető .náci
Budapestről jelentik:
r ''2946. iaim^r ^
karácsonyi segélyekkel és pótlékokkal együtt kaptak, azt jani''árra is megkapják» .
A-kereskedelmi miniszter rövidesen Bukarestbe utazik
.A román külkereskedelmi miniszter meghívta Rónai Sándor • kereskedelmi és szövetkezeti minisztert, „hogy, ujabb magyar romár» árucsere-forgplmi '' egyezmény .megkötésére utazzék Bukarestbe. A múlt évben kötött egyezmény december 31.-én lejárt és az uj egyezmény megkötéséig .a régi árucsereforgalmi egyezmény marad érvényben. A román külkereskedelmi miniszter intézkedésére 35 vagon olajat indítottak útnak Magyarország fele. Megépült a Kossuth-hid
Pest és Buda között megtörtént az első állandó jellegű összeköttetés. A közlekedésügyi miniszter tegnap egész nap ellenőrizte és irányította a Kossuth-hid munkálatait. - Amikor az utolső munkálatok elvégzése után az összeköttetés létrejött Pest -és Buda között, Budapest polgármestere a miniszter előtt elismerését fejezte ki. Ugyancsak elkészült a délivasuti összekötő hid a jégzajlás ellen. A magyar műszaki osztályok az oroszok segítségével 12 jégtörőt építettek» hogy a jégzajlás a hidakban ne tegyen kárt és ne akadályozza a forgalmat Bár számítás'' szerint a jégzajlás nem tehet kárt a hidakban, mégis minden eshetőségre számítva^ 1500 köbméter kőv ..tartalékoltak a partokon.
A vasúti szállítások biztosítása
/- 1 T* ■'' ■ i . i - .
A sorozatos vonatfosztogatások miatt az árubiztosítás; összege igen magas és a dijak nagymértékben drágítják a vasúton szállított árucikkek árát. A kereskedelmi miniszter most még egy zászlóalj vasúti Őrséget kért a honvédelmi miaiszté-riu ntól. A biztosítási dijak stabilizálására adópengő bevezetését javasolja. Az újvidéki gyilkosok a nép-biróság előtt
Január 7-én kezdte tárgyalni a népbirósá# Lukácsi-tanácsa a törvényszék • esküdtszéki termében Grassy József áltábornagv és Zöldi .Márton csendőrszázados" háború« és .népol lenes bünügyét. Az előreláthatólag négy napig tartó tárgyaláson a politikai ügyész 3farosán György nernzetgvülési képviselő, a *nép-ügyész dr.. Fenossv Ferenc. A vádirat nemcsak az 1Ö42 január 3-i véres újvidéki és szablyát események miatt emel vádat Grassy és Zöldi ellen. Grassy József a felelósségre-vonás olől "Németországba szökött (''•? tj''d>ornoki ranglian .az SS kötelékéi)© lépett. Az igy elkörojptt bűneit hetetézte azzal, hogy elT^adta Szn-lasitól az altábornagy-i rangot és mosrszervezte a Hunyadi páncél gránátos hadosztályt.
Zöldi MártonEsendő» százados az újvidéki vérengzés után őrmesteri ramrbau került át az SS-híz és Magyarországra való visszatérése után szörnyű szerepet játszott a doportú-lásokban. Maga Bakay László vallotta, hogy Zöldi Márton csecsemőket csapkodott falhoz. Egyik legel-vofenmltobb tette volt, hosv 1500 .magával tehetetlen nyomorékot, akiket még a nyilas karhatalom sem tariott alkalmasnak a deportálásra, bevagonirozott 6s Németországba szállított. , ''''-j^
Szerdán délután 5 órakor
PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Párt.
Csepregi Zoltán betegsége miatt előadók: Baranyai Rudolf és Hagy! János. Mőidenkit, pártállásra való tekintet nélkül, szívesen lát a Kommunista Párt gázzal jól fűtött nagy-
) termében.
Kétévi börtönbüntetésre ítélték Benedek Rezső
Dr. Arató Antal népbirósági tanácsa tegnap tárgyalta Benedek Rezső nyilas ujságiró háborús és népell''^nes bűnügyét. A folytatólagos tárgyaláson ismertették a vádiratot, amely Benedek Rezsőt háborús és/népellenes bűncselekményekkel vádolta meg, amit azzal követett el, hogy a szerkesztésében megjelent lapban az uszító nyilas, cikkek egész tömegét írta. A vádirat felolvasása után Benedek Rezsőt hallgatták ki, aki kényszerhelyzetére hivatkozott, egyrészt, hogy a németek kényszeritették cikkei megírására, másrészt, hogy családját eltarthassa, anyagi kényszerűség is, hajtotta. Egyebekben mindent tagad. A B. aiáirásu cikkek szerzőségét nem- vállalja. Hivatkozik rokkant-, ságára és betegségére, amely magában véve is lehetetlenné tette, hogy elhagyja hivatalát, mert mint mondja, ilyen állapotban. más kenyérkereseti lehetősége nem volt
Brónyai Lajos nyomdavezetőt hallgatta ki ezután a biróság. Brónyai Lajos meglepő vallomást tett, mert kijelentette, hogy Benödekjk felszabadulás után elvitte a Zalai Közlöny négyhónapos nyilasuralmi teljes kéziratát.
Zalai Károly nyomdaigazgató nem tartolta Benedeket nyilasnak és kijelentette, hogy nem egyszer kifejtette előtte nyilasellenes nézeteit.
Barbarits Lajos a lap volt felelős szerkesztője tanú vallc másában elmondotta, hogy Benedek Rezső az 1944*88 években jószántából vette fel a nemetekkel a kapcsolatot, erre át senki sem kényszeritette.
%
Barbarits távollétében Benedek ve_ át az újság szerkesztését. Kijelentette. hogy Benedek Rezsőt több izbes figyelmeztette, hogy változtasson magatartásán. De Benedek Rezső makacsul kitartót; irásai mellett. Barbarits Lajos ezután elmondotta, hogy Benedek vele szemben nem a legjobb indulattal viselkedett, de elismerte, hogy Benedek Ügyei-mezt ette őt ajta, hogy jó lesz, há elmenekül, mert a nyilasoknál a letartőztatandók listájára van véve. Benedek azt is mondta, hogy nem birja a zöldinges nyilasokat, mert ha látja őket, már akkor rosszul érzi magát.
Dr. Révffy Andor törvényszéki biró tanúvallomásában elmondotta, hogy többször beszélt Benedekkel, aktt németellenesnek ismert.
Éppen azért nagyon csodálkozott,
amikor a nyilas éra alatt átvette az újság szerkesztését.
Dr. Nádasdy Ferenc népügyész vádbeszéde és dr. Hajdú Gyula védőbeszéde után a biróság tanácskozásra vonult vissza. Rövid tanácskozás után bevonult a bíróság, majd Arató Antal tanácselnök kihirdette a népbiróság ítéletét, amely a vádtól eltérően csupán népellenes bűntettben mondja ki Benedek Rezsőt bűnösnek, ezért kétévi börtönbüntetésre és 10 évi polilifcti jogvesztésre itelte. A biróság enyhitő. körülménynek vette Benedek Rezső rossz egészségi állapotát.
A népügyésjTa vádtól eltérő minősítés. valamim az enyhe ítélet miatt fellebbezést jelentett be a Nép-'' bíróságok Onzggos Tanácsánál.
tlyilt levél dr. Hajdú Gyulához
Méltóságos K ormányfőtanácsos Uram !
On tegnap Benedek Rezsó nyilas . uj&ágiró rémeimében tarlót t beszédélten lapwiluit is aposztrofálta. A sajtótól. nétn volt kibékülve és. meg-állapitotta. hogy a lapok általában hazugságokat írnak. Megért jük kor-műny■fiitanácsos «r idegenkedését az újságokkal szemben, mert ezek bizony minden.alkalommal leközölték híven azokat a beszédeket, amelyekei kormányfCtanácsos ur''*a minden idői; legnagyobb kanizsai kaméleonja el-ehnowlogatoÚ. Elhisszük. hoyy nem esett jól dr. llajdu Gyula mel-. tóságos urnal:. amikor az ellenforradalom idején szemérc vetették az 1918 november 4-én% 7-én. 17-én és ugyanez ér december 7-én leközölt forradalmi beszédeit, amelyeket Károlyi Mihály mellett mondott el. Azt i* elJtisszük, hogy tiein jól esik Méllóságóinak, ha most idézzük az 1912 május 18-án Zala vttrmegyc • törvényltató#<igi bizottsága elölt tar-Jott beszédét, amelyben megálUuííTfav hogy Isten különös kegyelmének kell tekinteni ízt a tényt, hogy honvé-deink a hazai halártól másfélezer kilométerre vívjál: a harcot, amelytől a feltámadás vagy -pusztulás kérdése függ''. Ebben a beszédében a kormány főtanácsos ur a magyar munkásság mozgalmát a nyilas (mozgalommal egyenlő felforgató és forradalmi megmozdulásnak tekinti, mert külöiibeji nejm mondaná azt'', hogy a Sépszaca és a Pesti Újság kártékonyai: a muTt^ásságra^Meg-állapitotta a.Xépszava szerepét az 1918-as évi összeomlásban és a következő gyászos emlékű időkben. Valószínü emlékezni fog Méltóságod az (942 december 9-én a dr. Be-gittéin elleni perében elmondott vád-beszédére. amelyben szórói-szóra többek közön a következőket mondja: ¿Akkor is idegen földön álltak a magyar katonák mindenütt és magyar területen egyetlen ellenség nem i olt és ez alkotómmal szinten .ilyen
belső siserahad tám^d'' iet. amely letetette a fegyvert a katonák kezéből. A felfordulás élén Károlyi Mihály ok és Kun Bélák álltak s a jóhiszemű tömeg ment utánuk. Azlán, amikor az országol felfordítottál:, a vezetők kimenekültek és a jóhiszemű tömegeket itt hagyták az országban*. Ma-jd megállapítja, hogy 1 -nyilas siserahad ugyanazt akarja, amit Károlyi Mihály ék és Kun Bc-láék. -i • ^ í
Bizony, kormán t/főtanácsos ur.'' A régi jó időkben Tóth Zoltán szerkesztő. aki ugyancsak a Zalát szerkeszt ette,. i-Xapraforgó*- cim alatt nagyon találó jellemfcépct festett Önről, amit bizonyára azóta sem felejteti el. Ez még abból az időből származott, amikor minden képviselőválasztáson ön jelöltséget vállalt és itt kossuthkoJott ebben a városban. A tegnapi védőbexzédében megállapította a kormány főtanácsos ur. hegy valamikor azért mégis egészen másképpen irtok. Uelycs, kormány-jőtanacsos ur! Valamikor valóitan ''másképpen írtak. Nem vitás élőt-, tünk, hogy bár minden ujtágyal szemben averzióval viseltetik, mégis a régi jofyan tetszett, mint a inai — az a régi, amelynek nem ''azért tolt nyelve, hogy megmondja > az igazságot, hanem, hogy az olyan közéleti nagyságokatmint On, dr. Hajdú ügyvéd ur, körül vj/aldosson. Kiismerjük hogy ez kellemes érzés\ lehetett valóban, de ennek árát ez az ország fizette meg, sol: százezer halottid, rombndöntött - városokkal, nyomorral, éhségael és a poklok viínden megpróbáltatásáról és sötétségével. Bizonyáradban nnk olyanok in, dkik szentül hiszik. hogy magas méltóságát azért kapta, meri. ön kiváló főtanácsokat /tidott- azon kormányoknak, amelyek halálos ágyba fektették ezt az országot, szemben vitéz Tóth Bélával, aki -csak •tanácsokkal tudott szolgálni, mert ő csak nagyságos kormánytanácsos ■ lett.
Egy azonban bizonyosnak látszik.
K ort»/ÍHy iöta nór*j*i rim-mef nein
azért ruház''ük'' (€l Méltóságodat
^»''oknUu volt. AW , kttmkeditnk ablxxn, hogv est Mt-Uá. [ sáyod « elismeri.
A femtiek v/án vem csodálkozunk | azon. ha irataink nem tetsecnek ma-i gas mettosu''nuuik, <ie elhiheti. h»yy ; ts (üztai: ki célul mugvr,^
j * tárgyaljsonJHwoMifréjjró
í - —^^rrmni jhaji/i.
I Letartóztatták Dá*id Sándor ! gyilkos kteaégvozetd «árny-segédjét
A népügyészségről nyert értesfilé-i sünk szerint dr. Ruttkay György nép-ügyész letartóztatta Hetesi Pál gaz-í öálkodót. Hetesi a nyilas rémuralom ; alatt Sármellék községben a fegyveres pártszolgálatosok vezetője volt. ! xMegbizatását Dávid Sándortól, a hat | évi kényszermunkára itéit gyilkos | községvezetőtől kapta. Hetesi rein-t denben Dávid utasítását teljesítette. : Kihallgatása ma kezdődik a nép-. ; Ügyészségen.
— H*lyr«álHtották a „Mária" I gyóQyaxartárt A robbanás követ-j keztében ''negrongálödotf „Mária" ! gyógyszertárt, mint velünk közlik, ! teljesen rendbehozták és üzemét a ; mai nappal újra megkezdte.
- Nyilatkozat. Dene István volt parasztpárti nemzetgyűlési képviselő, miután a pártból kilépett, a párt nevében semmiféle hivatalos ügyben el ném járhat. A vármegyei törvényhatósági bizottságban és Nagykanizsa vl*>s képviselőtestületében telt nyiUtkozatai-ne*» a párt álláspontját képviselik. -'' Nemzeti Parasztpárt.
A Szociáldemokrata Párt nagykanizsai szervezete 1946. január 13-án, vasárnap défután 3 órakor tisztújító taggyűlési tart, amelyre a párttagokat azzal hívja meg a végrehajtóbizottság, hogy a taggyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz. A pártvezetőség.
M«*HIV6.
A Mogyar-§zovj«t Müvelódési Társaság nagykanizsai csoportja- az alapszabályok 12.. 13., 14. pontjai értelméban 1946. évi január hó- 2ó-án, v vasárnap délelőtt 11 órakor ~a Szociáldemokrata Párt meleg előadótermében tbirt«$it» Uxfyttfct tart. f\ közgyűlés ügymenete: " 1
1. fl régi vezetőség beszómoJója az
1945. októbsr Mól végzett munkáról.
2. A tagok indítványainak letárgyalása.
3. f\z u| vezetőség xnagvAioaztftsti - ar
1946. évre.
fl csoport''Veietősége kérr a tagokot: teijes számban Jelenjenek meg. flz indítványokat a tagok a közgyűlés eiótt hat nappál adják be a Társaság titkárának (Morvay Gyula tanárnak. Csengery-ut 1.)
R tagok megjelenését köszöni a ■ ... ; VmmtfMig.
Hirdetmény.
A .Kiroiy UUaaya fezakkelcil oldalin lévő kb. 3 Itat. hóid szinlófWdet folyó hó J6-ln délelőtt 9 órakor a. helyiztoen tartandó nyilvános árverésen bérdtadom. 36 * Potflárm—tér.
APBÓHMD£TÉ*£*
'' Férfiöltönyt é* cpűt e!c«rCnék étt. OUj-otca 3. _»
• Deli István BáoofcíientRyörgy kercíl tiiechitévcs UtváB fiit. Aki ;ud r«a, er-tesitae apjit. <__w
Akik Bratndl Sándor éa Fia ^r^J^ tvooaak ti tönkében üzlatébó''.
téat tesrftnk eflaottk» • -
mu iSSST
KMta: T*
Nyonsott a laahsaT nyc
ir i i ii«.t itUi (íjtMMn w
^ R. T:
fíagykaclssfa ZaW Káralr
81. évfolyam. 9. szám.
Nagykanizsa, 1948 ]snuár 11. péntek
Ara 400 panf6.
Demokratikus politikai napilap.
\ -
Szerkeszti: Benoze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség ét kiadóhhrntal: Fő-út 5. azám.
l: 81.
A béke erőfeszítések nélkül nem érhető el
— mondotta az angol király az EgyesOlt Nemzetek kiküldöttei előtt
A halálraítélt habarva bűnösök kiadatását nen kívánja a Nemzeti Ellenőrző Bizottság — A moszkvai rádió megállapítja a magyar igazoltatások csődjét
Tegnap aata az Egyesűit Nemzetek megbízottal résztvettek azon s ragyogó ünnepségen, melyet VI. György angol király adott tiszteletű le re s Saint James palotában. Bevezető beszédében s király jókívánságéit fejezte ki s nagygyűlés sikerével kaposoistban és rámutatott, hogy s nagygyűlések s partement közvetlen közelében fognak lefolyni A parlament sz angol nép szemében s szabadságot és törvénytiszteletet jelképezik. Beszéds további során rámutstott srra, hogy milyen szörnyű árat kellett s háborúban fizetni, míg kivívták a győzelmet Az Egyesűit Nemzetek szervezetének ez lesz s feladata, hogy lerakja egy uj világ alapjeit, amelyben ez olyan konfliktusok, melyek az emberiséget s teljes pusztulásba döntötték, nem fordulnak többé eiö. Ebben ez uj világban férfiak és nők tsljesen felszínre tozhstják s mindsnnylukben rejlő jótulsjdonságoket Az egyesűit nemzetek magasröptű megnyilstkozásai igsn megerősítették hitünket valamennyi nép egyenjogúságában. A béks erőfeszítés nélkül nem érhető el. A ránk váró »feladatok legkiemelkedőbb tényezője a közszolgálat A közösség teijee szolgálata az a vezérmotivum, amelynek az emberek minden tettét át kell hatni. A SanfrancJskóban végzett munka ismertetése után, — igy folytatta : ma ests hatalmas lehetőség küszöbén állunk együtt. A kővetkező hetek során fogják eldöntedi, hogy s sötétség felett e''hejnsl fénye színesedjék-e, vagy pedig leszálljon újra a fekete felhő s világra, mely pedig a fényre áhítozik. A király az angol államközösség és a világ népeinek nevében üdvözölte szután e kiküldötteket Két világháborút harooltak végig népeink« sokszor súlyos helyzetben voltak, de nem hagyták cserben sz egyén és az emberiség jólétéért foiytslott küzdelmüket s legsötétebb.veszély pHfanetában sem és nem fogják sz emberiséget veszélyben hagyni ezután sem.
, Az élökészltő bizottság elnöke válaszolt s király beszédére. Azt mondotta, hogy e ssnfranoiskól alapokmány megvalósítására ninos alkalmasabb hely, mint London. Ma dé''után a nagygyűlésen Attlee miniszterelnök mond üdvözlő beszédet, majd utána megválesztják a nagygyűlés első elnökét A legtöbb . esélye -erre 9 ÜetSségre Spaet belga kfitUj/mtaásilsinsk ven.
1
I
■ ''-y.
Horthyt kiadják Jugoszláviának
A nearvorki rádió jelenti, hogy Horthy Miklóa», akit a szövetség» hatóságok néhánv nappal ezelőtt Nürnbergben szabadlábra helyertek, a jugoszláv kormány kérésére ismét letartóztatták. Jugoszlávia Horthyt mint háliorus bünust. saját bírósága olé kívánja állítani.
Tlz milliárd rendkívül/ segély a kórházaknak
A népjóléti minisztérium közbenjárására a pénzügyminiszter 10 milliárd pengő rendkívüli eegélvt biztosított a kórházak részére. "Ezt az ¿eszeget havi 2 milliárd pengós részletekben fohósitják.
Hivatalos arany- és devizaárfolyamok
A Nemzeti Bank január 6-i hivatalos árjegyzései: egy USA-dollár 221.400 pengő, egy svájci frank 52.000 pengő, egy Napoleon 1 millió 446.608 pengő, egy gramm szinaranv 249.186 piengő. .
Az adópengő árfolyama
A pénzügyminisztérium az adópengőnek a pengőhöz való vissoayát a következőben állapította meg Január 10-től érvényes hatállyal. Egy
adópengó egyenlő 1110 pengővel.
1500 deportált magyar van Svédországban
Newvorkból Jelentik: A Magyar Szó szérkeaztóaé^fttex értomt&tjpoF-dött dr. Litxinah Laios orvos a lar-broi táborból, amelyben közli, hogy . mintegy 1500 volt .magyar beteg deportált üdül Svéttórszágban, kostök csak 50 férfi vW A Svédországba került magyar f^ennefeekről nem tesz említést dr.Litkman.
Hatszáz daí^tas érkezett Len- * <wnbe tz £g/e*CIt >**mz»tek negy-cvüiésé.re. X
J&^rtMk áual^eis . nuud licU^uié nv*Jr)ee«<tt
a. Toewe^ éfete TVdoaoh j
í VÜ&gyr^iin- Wcitiisí. ,
vett^tótfm Taiap) kü^raunie^ri^él. j tSbun*; Twí* í
""e^V wijWé^iittsii^i''^kiypientotse. ; bc-jx a .jőrá^-íe? a -foíVotú, ,
tegnap a boígár Ifr&oJ&^&üjSt i • ée axjut már -nh/p^ v*n C&sdon te-* -1 ^«Jho! ó Vfí»r » - &v**? keid iu>ce ve-
A kű«a|fmi. ¡vjHéri rrsíibízotíefc-likerii;num?« uián efctszWfc Romániából
HíJuircui, jauuár 10 A Moszkváiban létrejött külügyminiszteri határozat ért»?lméten alakított bizottság tárgyal! a roíbáa királlyal a román kormány tagjaival. A kiadott hivatalos jelenté* szerint a román király és a román kormány elfogadták á .Moszkvában ] létrejött határozatok feltételeit és enivk legfontosabb eredménye a román kormány kiszélesítése A Buka-lesUten tartózkodó szövetséges bizottság megállapította, hogy . a román kormám k»székv>itcwe megfelel a moszkvai külügyminiszteri értekezlet rcudelkeséwigek é> ezért hozzájárult, liogy a Groza-kormány javaslata alapján''.és a román király hozzájárulásával a két eil.nz^i párt megbtsottatt felvegyük a kormányba. 1 luk* rest-hon a szövetséges megbízottak l«if«''jezték müködúaüket ys elutaztak a román fővárosból.
Benes hosszú békét jósol
Prága. január In Benes csehszlovák köztársasági el-n<">k Prágáhan a ti*zt» ak:ulémia növendékei előtt kijelentette, hogy véleménye szerint a világ liosszu béke küszök''ii áll. Ennek ellenére >/ukí»/''gt«nek tartja, hog> Csehszlovákiának harcrakész kedeeivv legyen, amelylien nem lesznek meg a .-ég; hadsereg gyeiiíjeségei, ameny -miben nem kísznok benne németek és magvarok.
OriO¥ Iván: A magyar igazolási eljárás csődbe jutott
Mc&zhcA, janukr K>
A saagyTír demokrácia megterem-táyúórv küzdektn .az országha-
tárokon uü Is éU''nk visszhangra talál.- Urioy fván, a moszkvai rádió himta*'' »Tojójának legújabb cikke a patgypf ieia''fjCazgatás megtisztitásá-
—vMö^''*rorezág demokratikus vívmány* m*£ tartónaág*, Magyar-Mpa^cr demokratikus- féjlö-
¿rr*» átw) lürg, boyv mil^vm gyorsan • o í-üiyeüi mértékben demokratizálódik a «3»g>ar közigazgatás. A ma-intiaíin ¿gépezetet teljesen ujja iz^caüi. A líorthv-rendszer-isők ez veit A legbiztosaBb támasza <.-s notn véletlen, hogy a központi és mérvei bürokrácia soraiból kerültek ki a .németekkel vajó «zö\^tség leg-tev«-kenyol>b hi>ei. Cnak nagyon kevesen vállalták a kockázatot és tanúsítottak ellenállást a németekkel és a nyílasbéiencckkei suobaben. 4 --.A Függetlenségi Front programjául tűzte az állami gépezet megtisztítását, mert démokratiku* államnak csak olvan állam tekint-Iwtő, amelynek szekerét a nép érde-keinek megfoleló irányba húzzák. Azzal az érveléssel, hogy a reakciós köztisztviselők 1 >ótol hatat lan szakemberek, nom íchot tisztára mosni , azokat, akik csak azért ülnek híva-tai3ikl»un, hogy gáncsolják az ország demokratizálódásé*. Meg kell erősíteni a nép érdekeihez közelálló köz-igazgatást, nxMt n legtetszetősebb
törvény ih r-ak írott malaszt marad, fia végreliajtá.Hát a n»''-ptől idegen, liütlen »«farokra hizzák.
. Az állami gé|©zet megtisztitá-sával Magyarország nem igen dicsekedhet. Az igazolási eljárás csődöt mondott. A demokratikus magyar közigazgatás megteremtene Magy arország helügye. de mindenkinek tudnia kell: ettől függ a magyar" demokrácia megszilárdulása és a Szomszédokkal való liékée együtU''lés.
Csúnya álhír egy francis Ispbsn
# M''tszkpa, janü&r 10 A Tass hírszolgálati iroda közli: Az egyik francia lapban megjelent az a hir. liogy a Szovjetunió hadat üzent Törökországnak és vét*» <"jsz-szeütkoz/^k vannak az orosz-török határon, a török-bolgár és a f>rök-kaukázusi határvidéxen. A Ta?s irtxnP''kijelentette, hc^y. ezri; a hirek hamisak'' és a francia lap provokációs hineket terjeszt.
A bolgár kormány erélyes kirohanása sz ellenzéki vezérekkel szemben
Ünkare*t, január 10 Visinszky, a Szovjetunió megbízottja Bukarostből Szófiába repült, hogy tájékoztassa magát a helyzetről. A szófiai rádió tegnap cájslc a kormány en''-lyes kirohanását közvetítette az''ollenzék ellon és azt mondotta, liogy az ellenzéki vezéreknek nyilván az a «szándékuk, bogy az angol és amerikai kormány ne ismerje el a bolgár kormányt.
;

A jégzajlás majdnétn súlyos szerencsétlenséget'' őjrozütt
-A hideg időjárás, következtében megindult a l>unán a jégzajVs. Ennek következtében a cölöpözött Mar-git-hidon eg>* borgonykötel elszakadt és az elszakadt hidrészon 30— 40 ember és egy autó rekedt. Sae-neiKsétlenst''-g nem történt, mert az embereket sikerült partra vonni. Mivel a Ferenc József-hid is veszedelemben forgott, szintén lezárták és megkezdték lebontását. A Koasuth-hid építését még gyorsabb ütemben folytatják és hétfőn vagy kedden átadják a forgalomnak.
A háborús tőbűnőső^haláíos Ítéletei végrehajthatók
A 1>hda pesti amerikai katonai
misszió levelet intézett Tildv Zoltán minis/terpln«/khöz és arióí értesítette, ho-r% a szövetséges kormánvok a halálraítélt Imrédv Béla, Rainiw Ferenc, Bárdowy László és Pálff> Fidél kiadatását nem kívánják, így* a nürnbergi tárgvaiáeon nem hallgatják ki őket. A bíróság által boaott hálák» ítélet végrehajtásának ennek jogerőre emelkedése után igy akadálya nincs.
Rendelet a dolgozók januári • rendkívüli segélyéről
Az hj kollektív szerződések ügyé-lien a pénzügy Minisztériumban a következő határozatot hozták, mely a hivatalos lap legutóbbi számában is ir.c^jelent-. A vállalat a munkások élelmiszerrel való ellátásáról minden enzk«''z felhasználásával eondosko«!-jon, Ik*t> a <k)lgozók ne csak p*-nzt, hanem éWmis/ort is kapjanak. .4 sziiktzcrrtzeti tanács hangsúlyozta, hix/y az élelmiszerellátás 11} rcnHjé-/<«£• dőkeszite*« rövid idón belül
megtörténik. A gazdasági főtanács
rendkívüli segélyt jillapitott ihog a dolgozók részére. Ezen beszerzési segély összege családosok részére 100.000 jemró. nőtlen tisztviselők és lotanitott szakmunkások részére 80 ezer pengő, íogv''idmunkások és ta-tíonctJk rt-szére 60.000 pengő. Azok a női munkavállalók, akiknek gyermekük van, egy tekiutet alá esnek a családos munkaviUlálókkal. A gyer-mekmMkuli női munkavállaló a nőtlen munkavállalóval esik elbirálás a la. A Uiszerzésí segélyt január bó
kell kifizvtni.
/
Magyarországot meghívták áz
Ollmpiászra ■
Siegfried Edström, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság ügyvezető elnöke a Magyar Olimpiai Bizottsághoz lehelet intézett, melyben kősölío, bogy / az olimpiai játékokat 1048-ban uj-/ l>ól megrenóezik és azokon Magyarország részvételét feltétlenül glvir-ják. ,

Budapestről jelentik:
Z ''A I> A''
1Ü46. janulr li
Ma felakasztják Bárdossy Lászlót
* Major Ákos népügyészségi olnök ,''
teínap dúló lőtt háromnocvevl 10 ór3- j
kor kihirdette- Bárdossy £ászló a!ólt, I
hogy Nemzeti Főtanács elutasi- !
tóttá kegyelmi kérvényét, ennek kö- j vetkeztében n halálos ítéletet órán reiüi végrehajtják.
Megjelent az adópengőről szóló rendelet — Milyen adókat kell Zdópengőben fizetni
A hivatalos lap mai száma közli a pénzügyminiszter legújabb rendeletéi a közadóknak adópengőben való lerovása ügyében. A fizetés az uj számlálási értékben január 1-én kezdődik. Az adőpengő mindenkori árfolyamát minden postahivatalban ki keii függeszteni és a rádió is közölni fogja. Adőpengőben kell kivetni és előírni az állami egyenes adókat, a beruházási hozzájárálást, a megváltott és vagyonváltságföl-dekből juttatónak főkönyvében előirt tartozásokat, a töldhaszonbért, az illetékeket, a forgalmiadókat, az állami fogyasztási adókat, a vámokat, nz italmérési illetékeket, a vármegyei, községi 3dókat, a kamarai illetéket, az ártéri járulékot, egyházi adókat, párbérváitságot, kéményseprési dijakat stb.
Az eddig meghatározott értékmérőben keli fizetni a következőket: a földadót és. járulékait, a természetbeni községi munkát, a természetben létesítendő " újjáépítési közmunkát, valamint a napszámbérben megállapított újjáépítési váltságot. A lakásadót adópengőben kelt fizetni. A kereseti adót és jövedelmi adót, valamint ezeknek állami pótadóját adőpengőben kell átszámítani. Az általános keresnti adót, társulati, vagyonadót, tantiétaadót is adópengőre kell átszámítani éppen ugy, mint a jövedelem- és vagyonadót, illetékeket, vagyonátruházási illetékeket. Az értékpapír forgalmiadót is adópengőben kell fizetni. A rendelet intézkedik a zálogolásról, mely esetben a késedelmi kamato-'' kat, adőpótlékokat stb. szintén adópengőben kell fizetni.
Felmentő ítélet a Népbiróságon
A népbiróság Arató-tanácsa ma tárgyalta Jászai Mária nagykanizsai lakos, szeszgyári tisztviselő bűnügyét. Jászai Máriát a népügyész pépellenes bűntettel vádolta meg, mert állítólag egy zsidó származású nőt, aki a keresztlánya .volt, beárult volna a Gestaponak. A bíróság ité-ietileg felmentette Jászai Máriát, mert az ellene • ^melt vádakat beigazolni nem leheteti Az ítéletet a népügyész megfellebbezte.
A népbiróság a felmentő ítélet után Horváth Nándor fegyveres pártszolgálatos ügyének tárgyalására tért át. Horvát védője, dr. Kovács László ügyvéd a tárgyalás megnyitása után bejelentette, hogy Hoffer Viktor, .a P?raszt Párt kiküldött népbiráj^fal ^rokonságban áll, igy a fennálló:?rendelkezések értelmében ügyének ■ letárgyalása lehetetlenné vait. Miután más népbiró rendelkezésre nem állt, az elnök a tárgyalást elnapplta. •
A Szociáldemokrata Párt nagy'' kanizsai szervezete 1946. január 13-án, vasárnap délután 3 órakor tisztújító taggyűlést tart, amelyre a párttagokat azzal hívja meg a végrehajtóbizottság, hogy a taggyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozat- j képes /esz. Tagkönyvét mindenki í hozza magával. A pártvezetőség. I
Letartóztatják a pénzzel kapcsoiaics ál hírterjesztőket
Nagykanizsán tegnap olyan híreket terjesztettek, hogy a Vőrős Hadsereg által kibocsátott 100 és 1000 pengős címleteket a bankok nem váltják be, azok értéküket veszítik. A Nagykanizsán meghúzódó és sötétben dolgozó reakciónak e leg- '' ujabb trükkje megzavarta az úgyis { nagyon nehéz kereskedelmi életet és az élelmíszerbeszerzés a piacon szinte lehetetlen volt. Csak csere utján kínálták áruikat a termelők. A nagykanizsai rendőrség kapitánya arról értesít bennünket, hegy a leg-
Sinautóbuszt Nagykanizsának
A /nia január S-i számálmn kö-zöiíe, hogy a Kereskedők Országos Központi Szövetségének nagykanizsai szervezete gyűlést hívott egybe i abból a célból, hogy követeljenek a fővárostól teljöseu elvágott Nagykanizsa rés/x''-ro legalább lietenként kétszer eg> sinautóbusz járatot, amelv lehetővé. teszi, hogy azok, akiknek mulaszt hatatlan dolguk van a fővárosban; azt elintézhessék.
A most megtartott ülésen megjelentek ''x/. összes pártok kiküldöttei, a vasút részéről egy szakreferens, a szakszervezeti kiküidött, valamint a hivatalos város képviseletében dr. j Szűcs László. Az ülés megnyitása után Harangozó Lajos üdvözölte a i megjelenteket, majd lioszédébön rá- j mutatott arro, hogy a többi nagyobb j városoknak már mind sikerült meg-'' i felelő vasúti összeköttetést találni a j fővárossal, csupán Nagykanizsa van ! teljesen elvágva Budapesttől, ami ! természetszerűleg fölbecsül hetetlen í kárt jelent nemcsak a város keres- i kedóinek, közületeinek, de minden i lakosnak is, mert ez az állapot le- j hetet lenné te->zi, boqy a Icgszülis-''- ■'' gesobb ós* az életfenntartáshoz nélkülözhetetlen cikkekkel elláthassák i Nagykanizsa város fogyasztóközön- j ségét. Kijelentette, liogy tudomásuk j van a munkásság példátlanul sulvos ; helyzetéről, de a dolgozóknak is ttsz- 1 tábán kell lenni azzal, hogy a tisz- \ tességes kereskedők is a legnehezebb | napjaikat élik. A KOKSZ — inon- ; dotta — igyokezni fog a dolgozó j munkásság minden "problémájában segitségre sietni, mert az a tervünk, Jiogy a KOKSZ, a legszorosabb
üttmükődértt kezdeményezze az összes ju-rtokkal, mert csak igy tudja maradéktalanul hivatását teljesíteni. 1 Harangozó I>ajos beszéde után több hozzászólás aórtént a tárgyhoz, majd elhatározták, hogy a közlekedésügyi minisztérium vasúti szakosztályához kérvénnyel fordulnak, amelyben kifejtik azt a parancsoló szükségszerűséget, amely nélkülözhetetlenné teszi, hogy Nagykanizsa városa megfelelő és biztonságos ösz-szeköttetést tudjon kapni a fővárossal. , c
A kérvényt, amelyet az összes tjártok", a szakszervezetek, a hivatalos város és a Nemzeti Bizottság is aláirt, még a mai nap Budapestre viszik, hogv a legsürgősebben döntési érjenek cl a Nagykanizsa szem-I>0!itjáJ>ői oly fontos ''¿érdésbon.
Apró magyar hírek
Kereskedelmi küldöttség indul Londonba, hogy a kereskedelmi és ^razdasági kapcsolatok újrafelvételét előkészítsék Magyarország és Anglia között.
m
Januái- második .leiében Bernbo magyar küldöttség utazik Bán Antal iparügyi miniszter vezetó&ével, a moh munkagépeket, anilín festékeket .* wgvszeiekct kíván biztositan:. Svájcot ellenben l>orpárlat, luis. konzervek. nád. mügummi áru érdekli.
a
Sólyom László rendőrkapitány és Magasi György néhány napi látogatásra Bécsié érkeztek.
szélesebb körű nyomozást iettó ío* lyamatba annak megál l^pjtására, hogy kiktől erednek és''kik tcr£«-tik ezeket a híreket. A főkaptttny-ság*vezetője ezutc-n hívja lel a közönség figyelmét, hogy ne dűljön be a reakció ujabb mcsterkedesé-nek és azt, aki a bankjegyet nem fogadja el, azonnal adja át a rendőrnek, vagy jelentse fel a kapitányságon. Közölték velünk, hogy tetten ért álhirterjeszíőket nyomban letartóztatják és népellenes bűn vádjával népbiróság elé állítják.
A kereskedők és iparosok kötelesek az árakat kifüggeszteni
Mely iparosok nem szolgálhstnak ki fogyasztókat ?
A 10.100/1945. M.E. számú rendelet értelmében az az iparos, aki üzemében elemi erővel hajtott munkagépet használ és állandóan legalább 10 alkalmazottat foglalkoztat,'' vagy amelyben elemi erővel hajtott munkagépet ugyan nem használ, de állandóan legalább 25 alkalmazottat foglalkoztat, termeivényeit kizárólag íparjogosítvánnyal rendelkező iparosnak, vagy kereskedőnek adhatja el, aki iparigazolványa alapján az illető terraelyény át- vagy feldolgozásával, illetve továbbadásával fog-lalkozhatik. x
A mezőgazdasági üzemekben felhasználásra kerülő iparcikkeket az iparos a gazdálkodónak eladhatja és olyan vállalatnak is eladhatja, mely ezt üzemében használja (gép-szíjj, zsák, stb.) vagy falhasznai"4 hatja (üzemanyag stb.).*
Az a kereskedő vagy -iparos, árut kereskedőnek vagy iharosnak akár készpénzfizetés eltedében, áru-számlára vagy hitelben eted, köteles a vevőnek számlát vagy jegyzéket kiszolgáltatni. A számláid ''illetve jegyzéknek tartalmaznia kell a) ?. kiállítás helyét és napját b) az áru rendeltetésének helyét, c) ar. «''adó cégét, illetőleg, nevét íi. Uzícti telepét e) az áru szakszó lését és mennyiségét, ^ az egységárat és a vételár teíjes összegét E*en rendelkezések nent v-jnatkoz-nak a szikvizkészitő, söMSz;'', jíg-gyári és sütőipari terméi.:í:re . -tej, tejtermékek, ásványvíz, tssz^n és élesztő eladására és'' vegüi <t szénsavnak, vendéglői.üzemek részére történő eladására.
Az a kereskedő, illetőleg iparos, aki árut akár közvetlen fogyasztásra, akár továbbeladásra árusít, köteles a) az árikitás céljára szolgáló üzlethelyiségben, illetőleg árusító helyen lévő árukat az eladási ár megjelölésével ellátni, b) a kirakatban elhelyezett áruk eladási árait feltüntetni, •
Ezek 3 kötelezettségek nem terjednek ki arra a kereskedőre, illetőleg iparosra, aki továbbeladásra árusít. Az a kereskedő, illetőleg iparos, aki árut mind közvetlen fogyasztásra, mind továbbeladásra áiusit, csak a fogyasztói árat köteles feltüntetni. Megrendelésre készített árura fenti rendelkezések nem vonatkoznak. A kirakatban elhelyezett árucikk árát szembetűnő módon ugy kell íeltüü'' tetni, hogy azt a kirakat szemlélője elolvashassa.
A rendelet 4. §-a tartalmazza azokat az üzemeket, amelyekre az ármegjelölés nem vonatkozik. Az 5. §. a büntető rendelkezéseket állapítja meg«
— Műsoros SxIM-nigygyűlés.
Január 13.-án d. e. 10 órakor műsoros ifjúsági nagygyűlés a Szociáldemokrata Párt nagytermében.
- A Nagykanizsai Izraelita Hit-titztujitó közgyűlése. A
nagykanizsai Izraelita Hitközség vasárnap d. u. 3 órakor tartja tisztújító közgyűlését A közgyűlésen megválasztják az uj vezetőséget. Értesülésünk szerint hitközségi elnökké újra Balázs Vilmost míg al-e''nőkké Kremsier Istvánt jelölték. Ezenkívül megválasztanak 25 tagti elöljáróságot is.
— Tűzoltók húzták ki a kútból. Popesnyák Oyőrgyné, Teleki ut 71. szám alatti lakos ma a reggeli órákban a Teleki-ut 77. számú 1iáz 20 méter mélységű kútjába ugrott. Értesítették a tűzoltóságit, amely percek alatt megjelent a szinhelyen. y Kraszovszky Károly tűzoltó bravúros ügyességgel mászott le a kútba és húzta ki onnét Popesnyák Gyürgy-nét. Az asszony még életben volt. Teljesen megdermedt állapotban kórházb3 szállították. Az ügyben a rendőrség a nyomozást megindította.
Felhívás.
A honvéd nyugdíjasok nyugdíj- és egyéb pana$7uk felvitele végett ielenjenek meg f. hó ll éa d. cl fél 3 órakor a Nemzett Parasztpárt heiy«égében.
Hirdetmény.
A^f1080/1945- M. E. sz. íende-Ict 11. $-a érteimében közhírré teszem, hogv a nagykanizsai 11. az. Igazoló Bizottság i«45. Január hó 17-en az alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz határozatot:
ó.ári Mária, Baranyai Rozália Máv ób., Szótlósí Jó:sef, Tamás Pál Máv. napszámosak, Magyar Károly Máv. kovács.
Január lt áa: Kalócil János Máv. lakatos. Haszon Károly ácasegéd, Bedi István frtTyarcuríkis, Sácáor »¿zsef .■•''¿•.v. rrr^r. Oa» Miháív ?''>áv kőrnűres. .
jaETSór Kra*ko*:Cí> JdisrdF M^r.
öb. Piíakíílvt AÖ''.X*. FjAt. Pzrc?''. éiiv. x > aiűviéti:, Ság« Vcnící-Máv. r.yoíV-Gi-i&aooű Mir£it Máv. n4n5z*er.0á
>«»ir 21 .éa; O''jkai ¿ózsc'' . kóat ?e''«ei SiZ"d<n'' Szívós? lánc* Má*
^oterixereió, Sm^í A&v. kovl^-:,
J&noéT 22 tz: sjíÚJaot Y:kl6r Mív, kc-vkx, T»''»ih Bokü^Vf -Miv. r*pst\ thJb> Jiro«, bcsctc. jvietí, Hípjar jóí.íd
li.iűAr 23 *< Í>eseí<íi Wiíc. Wrl-i F. k''i^vcüir, Szukic; Jároí ?"Uv. r.» kii, Basraí>ís Erxsébet V.»y: ct-. j-
Fsíh-h''o;^ n tóío^sAajot. hqgj . ,«nmdázekv"''nkik^e igSwzoiV. áki rrjnt ic-Titöliti. nxjrtevevKX kőz&rK^utez- ''*-taks ól" cie-
V^- ^ér-S- ísoivak, ank*«\y,a rnzgv3£ sérWtkt? c-
ilo u/. o.iu vonatkozó "bizonyttűkoka-r tiálam szóban, vagy Írásban haladéktalanul jelentsék be Szabó István mozdonyvezető Babóchay Gvórgy-utca 4S. szám, a II. Igazoló Bizottság elnökénél.
• Figyelmeztetem a bejelentőket arra/Kogy az írásbeli l»je«?ntéseket csak akkor veheti a Bizottság figyelembe, ha a l)cjelentő nevét és lakcímét is feltünteti__
Jobb házból való kifotólekayt felvesz a ZALA kiadóhivatala. Hadiárva vagy hadiözvegy elónyben.____
~Egy uj női télikabát fával elcjerélendó Kiotzsi- utca 81. sz. Flumbort Gyórg^-. 41
Angoranyulak ketrece;] együtt Magyarutca 128. _42
UiTj-rna bársonyöltócy 3—5 éves fiúnak elcserélhető ételeméit Hunyadi utca 28. sz.__43
Bérbeadó 40 ho''.d szántóföld lakással ét melléképületekkel. Gvócsi Imre Gige, So--mog\-megye.___
13 darab fehér, 1 darab izflrke angóra és 1 darab fehér betg > nyulamst ai éjszaka ellopták Nvomnivczetónek ití kg- angóra-fonalat adok. Pcrlényi Sáodor, Csenge^
ut 56. sz. - ''
ZALA politikai nap>*«P .
Szsrkisztisért éskleito^tlM?0^1
I
KjoJéé« telel: Za* Kárálj

• évfolyam. 13. szám
Nagykanizsa, 1946. Január 16. szerda
Ára 400 pengő.
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő.
^rerkeaztőeég és kiadóhivatal: Fő-ól 5. szám. Telelőn: 31.
Iz IMRRI aégymillié dollár segítséget nynjt Magyarországnak
A rövidesen összeülő nemzetgyűlés törvénybe iktatja a köztársaságot — A Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének, tisztújító taggyűlése .
Harbart Lehmann, az UNRRA vezérigazgatója táviratban ér tat itatta Titdy Zoltán minisztereirfeköt, hogy az UNRRA ogy*l*r* 4 millió dollár segítséget nyújt Magyarországnak. A távirat szövege a következő:
hogy kormánya felkérésére sz UNRRA központi blxottsága ma lalhatalmazáat adott a szervezetnek, SOt* Mggyarország részéra 4 millió dobár értékben teljesítse a legsürgősebb segélynyújtást. Magyarország kéréséra sz UNRRA alrandalta, hogy a legnagyobb nélkülözéseket szenvedők, a gyér-mokek és szoptatósának részére ssgétyt nyújt. Adminlsztráoiójs haladéktalanul összeköttetésbe lép a magyarországi ellenőrző" bizottsággal a segítő szarvasét kiépítésére, • szükséglet összeírására éa leszállítására/A fonti ősszeg kSwatéban leszállításra kerüő módozatok az UNRRA előírása alapján történnek. A további lépésekről az kftRRA értesíteni fogja Mágysrórszágot.
Meg koll emlékezni efcalkalomból arról ez időről isf amikor sz ország eisó ájuUségábói tért magához és étikor kelet felöl kdpott segítséget. A Szovjetunió sz első magpróbáttatások Idejét segített enyhíteni és szóte is elteklntglt. az élelmiszer-jóvátételi szállításoktól
A rövidesen összeOÉ nemzetgyO''és első teendői közé isrtozik sz ál''smforms kérdésének letárgyalása. A Megysr Kommuiwts Párt már slkéezitette a köztársasági államformára vonstkozó slkotmányjogi törvényjavaslat tervezetét. Elkészült e Szociáldemokrata Párt tervez »te is, a Kisgazda Part pedig több-nspos képviselői értekezlet utén most dolgozzs ki javaslatát E hé tan párt közi ertek ez let at tartanak sz áUsmforms kérdésién, azután • nemzetgyűlls alkotmányjogi bizottságát azonnal összehívják s kérdés megvitstásárs. A^összefllö nemzetgyűlés elóreláthstósn gyorssn letárgyalja és törvénybs iktatja s köz-Ursaslgi áMjmformáról szóló jsvssUtot.

jymlnlszfer magasra* készei bejelentette: Az smVikst nép az uj vl''ágszer-vezstet teljes szívvel támógetje
London ,január IS A ina reggeli angol sajtó örömmel állapítja meg az egy üttmüködést nz Egvesult Államok részéről. Byrnes, külügyminiszter hÁzédében az amerikai uóf) azon fogadalmát tolmá--okolta, hogv a/ uj'' világssenowtet teljes szívből támogatni fo<rja én teljesen együttműködni kíván a szervezet elgondolásaival. Byrnes ezt a ''»ejelentést magasra emelt tótról ¿s nagy csendben mondotta. Mikor visszament a h>lyérc. a delegátusok eíry teljes. percig''.ünnepelték őt. A kongresszus jiégy nap ota nem ^mutatót» ilyen tombolást. A külügyi* vitát, mélyet az Effvíwüit Államok nyitott még. nm <lélutáu folytatni fogják é« Perzsia. Kin», i>ánÍH, Hollandia képviselői szeretjeinek a szó-nokok között. Bevifi oíörciáthatólag'' csak a jövő hét második fóMten szól. A biztonsági tanács első ülésének- napját még mindig nem tudjak, sokan a/.t hiszik, szertián vagy csütörtökön kezelik meg a ^vü-k>t ¿s az egyes kérdés^klien addiir nem fognak dönteni, niig Vísinszfry tr.e^ . nem érkezik Moszkvádtól. Egv nemzetközi bíróság szorvezeíéí*» felállitásárói is van szó. Ez még meg nem alakult, de az angol kormány- már bejtekMitott ez oki- a hírújság elé egy 90 éve« ügyet, amely Guatemala és Honduras közéw«tt> rikai köztársasagok közötti határkérdésre vonatkozik. Ma este a£ angol kormány a gro.''niílii koll.''-giom dísztermében Ijaiikettot ad a deksgá-eió tiszteletér«'', Az épület eredetjleg a királyi palotába* tartozott és 1697-l*?n épült. A bankett szónokai Att-leo és S|«aat. az Egyesült Nemzetek szervezetének elnöke lesznek.
A nsgyhetelmsk nem ellenzik s kis népek meghallgatását e békekonferencián
Párizs. január 15 Bideault külügyminiszter tegnap este Párízsl>an megkapta a választ a moszkvai konferencia* hivaUk*» értesítésére küldött jegyzékére. A válasz tisztázza a, »helyzetet a mpszkvai határozattal kUpcsölatban az Olaszországgal, Ma^Varországgal, .''Bulgáriával, Romániával és Finnországgal L0tendó békeszerződések ügyében. A szöveget . még nem tették közzé,
azonban u-jjy tudják, hogy a nagyhatalmak biztosították Franciaországot, jiem .-i! >n/ik a békék.>ufercn-ciáu a kis nemzetek meghallgatását, mielőtt a békeszcrzödi«t eláirják.
A nemzetközt jóvátétel hivatal megkezdi működését
Brüntzel. január 15 A szövetséges nemzetközi jóvátételi biotaí iinbuit''-kfaianui nK^Wdi munkájáirés székhelye Brüsszel ben lesz. Kz a vzövetségw jóvátételi hivatal annak a megegyezésnek'' kövci-ke/n»énye, rneLvot neoamberbra Párizsban IS állam kötött. A smeg-állapodás Xémétország nyugati z»V nájataui eáódékes jóvátétel felosztáX sáról intézkedik 18 állam között.
Magyar frlmnspok^ Boksrosiben
Bularést, ianuár W> Cjroza román miniscteimnök megbízottja utjj''ui meghívta Tildy Zoltán miniszterelnököt Bukarestbe a február ''23-án ién 24--n tartandó magyar-román filnina)*>kra. A mog-ííizott Bukarestből mar elindult, lio«y személyesen adju át a meghívást a mmiszterel;jöknek. tiajt.^ ki-vü!'' l^án Antal ija»rü^.i minikztert, Keresztúri Dcvz»<> vallás- és közoktatásügy i minisztert is meghívják, azonkivül a magvar színészek, filn:-irókr és rv-ndezok csoportja ** iV-szt vesz a bukaresti filmnapokon. A résztvevők küiön \onaton indulnak Budaj ¡estről és "amikor vissza- ;
térnek, a románok kilnt^l»« helyezték, hog> egy vagon élelntisscrt ia küklenek ajándékul a magyar film-iparí munlúisság részéré
Két angol lap erdskss mtalmei sz EgyesOlt Nemzetek tanácskozásaival ksposotstosan
Lowion, január 15 Két angol lap óva inti''olvasóit, Ikkt? U''\«t.Hjtu órvagy fél-roatagy ^rázzák az Egyesült Nemzetek nag\gyülós;"n«-k munkáját é> túlzott jeleiitőséget tulajdonítsanak a iiek*írátur^>k köüön i m''-zötcin-rések-nek. Inti a rud»«itókát is. hogv a nagygyűlés munkájáról szóló jelen-tésukten olyan kifejezet no l»asznál-jának, j^intha vaiaini baditudősitást imának^ A Xovs Chrooicle olit/li azt a felfogast, amely mindenben válságot vél felfedezni te állanilóan a váisáií .stílusaikim száiuol 1« a nagA -jvülrs esetu^Jí.veiről. A nagv-gyuíés egyelőre a/zal az óriási munkával van elfoglalva, hogy mor^''u-du hozzon cg\ óriási gépezetet. Leg-ór\endAííb|> eserüény, hogv nyíltan folyik /a vit». ós a világ népe: töblét tu<ihainak meg a külpolit''-kálíóí. l''gvanesak el kell ítélni, — írja egy liberális lao - ha rossz szándékot vt''-lriek f«>luxle/ni mfnden szavazat mögött é- azt a uinyt, hogy India és l í Zceland egymás ellen sza^-azott, oly beállítást nyer, mintha ez a brit birodalom felbomlását jelentené. •
rémhirterieeztes ezt a komoly munkát akadályozza.
AtUtmi kezelésbe veszik a Sorg Antal és Fiai céget
Az országos építésügyi kormánybiztos előterjesztést tett a kormánynak a Sorg Antal és Fiai Rt. építési cég állami kezelésbe vétele ügyében és egyúttal miniszteri biztos kinevezését kérte. A kormánybiztos előterjesztése szerint a Sorg cég felépítésénél fogva igen alkalmas a főváros és az egész ország, de főként a falu eddig igen elhanyagolt állapotának újjáépítésére, az ország különböző helyein levő telepei utján.
Gyüjtőtáborokban fésülik át a * német hadifogságból hazatérő
Budapestről Jelentik:
fia lesz döntés a kollektív szerződések ügyében
Ma varnatő döntés a kollektív szerződés ügyében. Hetek óta tartó .tárgyalás után még mindig elvi ellentétek mutatkoznak a december 31-én lejárt kollektiv szerződések ügyében. Ugy a munkavállalók, mint a munkaérdekeítségek között ma kerül sor az utolsó mtgbeszé ésre és ekkor várható a döntés is.
Spekulációs rémhír a pénz ujabb lebélyegzése — mondta Qordon pénzügyminiszter
Gordon pénzügvminiszter kijelentette, hogy spekulációs rémhírekről van szó a* pénz ujabb lebélyegzésével kapcsolatban. A múltban U>rtéut felülbélyegzés meglepetésszerű volt és nem tctelezhető fel józan é3azel,
hogy ez a művelet rövid időn belül megismétlődik. A zárolás és a kesz-'' letek megállapitasa azzal fügsr ű«z-sze, hogy az erro alkalmas iperetk-kek.»t a köaellátás céljaira összevásárolják.
A közönség körében /riiandóan ujabb intézkodt''^kről uiabb pénz-jjon: liereaeté^''ről szólnál''. Lnnek okát a g&zda^agi ujékozatlanságnak kell i«»tudni. A há.vK>ru dúlása és az ebből számozó nagy imsztulás az oka. hogy éietnivú*d:at egyharmadára kell leszállítani, n;eKen semmiféle ¡>o!itikai játék nem változtat, hanem csak tervszerű" szívós munka. "Ugy kell felépíteni mezőgazdaságunkat^ fjogV ''abban vállvetve dolgozzék pe-. rasztsjig, szellőim ím fizikai munkás. A magyar k<íii».skedejem szakértői Oiíészitik ki ezt a munkát, Nazéi1 szükségünk van a tif-ztességes ^kereskedelem képviselőire., Míimkhi
hivatásos katonákat
.Az elmúlt minisztertanács el£ a lionvédelmí miniszter rendelet-ter-\.ezotet terjesztett a volt honvéded h i vntásos í^I lonián^ába tartozott, vagy ilyen ;Ulomanyból származó azon tagjainak, akik Ausztria terü-letéről • hadifogságból térnek vissza, gyüjtőtábon>kban való ideiglenes elhelyezését*». Ez az őrlaetbevétel csak az Igazoló eljárás lefolytatásáig tart. A ittndelet elotbelépéséról a minisztertanács még nem döntött. ''
Gömbös Ernő és Basch Ferenc
a népbiróság etŐtt -
'' A háborús bűnösök sorozatos tárgyalásai folyamán szombaton kezdték tárgyalni a népbíróságon Gömbös Gyula fiának, Szálasi szárny-segédjének: Gömbös Ernőnek Ogyét. M3, kedden kerül a népbifóság dé a Volksbunk magyarországi megszervezője : Basch Ferenc.
Sok magyar tiszt és katona tat'' tózkodik Olaszországban
Megbízható hírforrásból a kormány tudomására jutott, bogy Olafcz* országban magyar tisztek és ktfte-. nák loszervltek és munkaszolgálatos -nak és polgári -egyénnek öltözködvo iartózkcxbiak és haza steretíMMiek jönni. Kjiek jórósze a -felszabadítás utá;t Németországböl ment át Olaszországba, ahol munkatáltorokban he lyezték el őket. Az olaszországi ha-''tóságok a magyarokat mindenütt a legnagyobb készséggel támogatják. Sulyok Sándor hazahozatali kormánybiztos megbízottat, küldött Olaszországba az ottani magyarok összeírására és. mielőbbi hazahozatalára. . %
Ujabb háborús bűnösök érkeztek Budapestre ''
Magyar háborús bűnösök ujabb csoportját hozták egy amerikai repülőgépen Magyarországra. A háborús bűnösök között van többek kőzött Fütterer német tábornok, aki mint budapesti légügyi attasé volt a német hadsereg parancsnoka. A-népbiróság egyes ügyekben tanuként fogja ki ka Ugatni.
A svábok kitelepítéséről beszélt
Srakasfts Árpád
A főváros kózúau^aJésának ülésén Szakasits Árpád allamminíaater
a svábok kitelepítéséről, szólt. Az első ílven csoportot ianuár 16-án indítják útba Budapestről. Lehet, hogy az elirrditás egy-két-napos ké-
Z A T: A
íítfS. január Jf r
so&elrooi okoz, u>ert ixtui ioítei t< fedni. h«igy a szükséges szállítási tíz-közök a megjelölt időre rendelkezőre állauak-o.. Itt maradhatnak azok. -akiknek házastársa magyar, vagy hitelt érdemlően be tudják bi-zónyitani demokratikus magatartá-*uká;. A kitelepítettek magukkal viliét ik- ingóságaikat, lálris jószág kivételével. bútorokat és mezőgazdasági szerszámokat ríetu viliéinek magukkal és személyenként három hétre elegendő élelmiszert. A kí^zátli-tás fekvőhelyekkel ellátott- vagonok-l«m történik'', amelyben 80 tjntber fér el. Gondoskodás fog. történni, hogy az utazók útközben meleg ételeket is készíthessenek ^maguknak.. Gondoskodás történik. liogy- a/ elhagyott sváb birtokolok Sielyébe .magyar lakóikat télenitseiiek. .Szakasít.s Árpád azután be jelenlétté az l''N''KKA-nagyaránvo tségét. melyért kö-seönetet fejeztek ki. Kővágó polgármester megemlékezett a Vörö* llad-sters.''g- egy év előtt történt felszabadi tájáról, naciy Budapest részére az öröm napja volt. do örömnapja oz ma is, mert ui&p&ahaditbtta az országot a mohácsi vésznél is nagyobb pusztulástól, amelynek nyomait még most is sinylr az ország. "
Lenin-emlékünnepet rendez-a Kommunista - Párt
A Magyar Kommunista Párt helyi szervezete 21 én, hétfőn délután 5 órakor gázzal jólfütött dísztermében Lenin halálának 22 éves évfordulója alkalmából műsoros emlékünnepet rendez. Az emlékbeszédek Mcrvay Gyula polgári is,kolai tanár mondja. Az emlékünnepélyre mindenkit pártállásra való tekintet nélkül szeretet tel vár a párt vezetősége...
Minden ¿rásyba megindul a vasúti összeköttetés Nagykanizsáról
A MAV igazgatóságtól mert értesülés szerint c hő 17-től, esü-torföklöt kezdve Jsmét megindul a vasúti szorné ly forgalom & nagykanj'' zsai vasútállomásról. Bár ez a -személyforgalom m«g korlátozott lesz, mégis igen nagy jelentőségű, uieri a vjíroí újra összeköttetést kap az eddig elzárt Budapesttel és a mejtve fővárosával. A nagykanizsai áiiomas-főnökség értesítette latiunkat, liogy a holnapi tjap folyamán .lapunkbau közzéteszi pontos uienctro^tfcr.
A Munkát Kultúr Szövetség irodalmi pályázata ma este jár íe
A nagykanizsai Munkás Kultur Szövetség mindennemű irodalmi műre kiirt - pályázat1046 január 15-én este 6 órakor jár !o. Eddig az idnjwntig lehet baadni a • Népszava" ázSetbe a pálvsmunkákát.
Kérjük a Munkás Kultur Szövetségbe meghívótt választmányi tagokat;, liogy folyó hó l?-én''délután ."> órakor szivóskedjonck megjelenni a jjolgánnosU''ri nivatalban, hogy a . munkás színjátszó versenyre <>s az irodalmi {»ólyázaí elbírálására a hi-lálóhizottaágbt megválaszthassuk.
Kzuton Ls bejelentjük,. hogy folyó hó 10-én%* szombaton -.este 6 órai kezdettel mutatjuk be ''a Sj''.oeiáldo-mokrata Párt fűlött nagvtermének színpadán Bókai: : Hazudj nekem* c. társadalmi vígjátékát.
Kedden délután 5 órakor PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiségében
Előadó: dr. Báron Pál. Vendégeket
szívesen lát a pártvezeiőség. .
Szerdán délután 5 őrekor
:PArtnapot
tart a Magyar Kommuofata **árt. . Előadó: Csépregi Zoltán szakszerveteti titkár. — Mindenkit, pártállásra való tekintet nélkül, szívesen lát a Kommunista Párt gázzal jól . fűtött nagytermében. > -
A Szociáldemokrata Párt tisztújító taggyűlése
1
t^.
1
Magyarország logrégrlJ» politikai pántjának'' nagykanizsai szervezete január I3-án megtartotta évi rendes taggyülését. •■ j '' -
A -párttagok zsúfolásig megtöltötték a Sugár-uti jtártház dísztermét, hogy teljVsitIntsék legszebb s/oeiá-listá kötelességüket: bírálatot mondjanak a párt vezetőség végzett munkája felett és megszabják az irányt, amelyet a következő évlten folytatni akarnak. -
Dombai János netnzefeyülési kép-rísolő elnöki megnyitója után dr. Dávid János alispán ar országos iiártközpont és a megyei végrehajtó-bizottság nevében üÜyözölto a taggyűlést. Stadinger István, a yasár-nap délelőtt megtartott ifjiwigi ■nagygyűlés vezérszónoka a SzlM közjxmt üdvözletét tolmácsolta.
Temöesí Gyula titkári és Harangozó 1-ajos pénztárosi jeléntéso «tan a .taggyűlés ugy hataroz, hogy a titkári i''-s pénztárosi jelentés felett á vitát megindítja és <a végrehajtó-bizottság határozatát Windiseh Dénes ügyében külön tárgyalja.
Krtéke* felszólalási hangzottak ,ei, amelyek mind-mind szocialista őszinteséggel mondtak bírálatot a pártvezetősége munkája felett é* sza-vaiklvól kicsendült a javító, építő szándékú kritika felelősségérzete. Dombai János clnok feltott kérdésére a taggvülés megadta a felmentést á párt vezetőcégnek. Ezután {terjesztette ite a végrdwjtóbizottsfíg liatároza- j harcolni céljr
..... melyb. 11 Wíndiseh Dénesnek
{•-oigármestoi i álbWdsm'' bizalmatlanságot szavaztak és • ugyanakkor a pártitól kizárták.
Vida I^ajos ,és dr. Dávid János hozzászólása ut a taggyűlés egyhangúlag fogadta el, illetve erősített*-:ueg a végrehajtóIúzoUság határozatát. *''
Á jelölőbizottság tua^val asxtása után líatKfkovich György korelnök _ elník lése alatt -tőrtént moz az uj ve/e tőség megválasztása.
VéffrrJtJiJtóbKoflsátfr Anger Mihály-.''dr. Báron Pál.'' l''«5csv Aladár, I>onibai János. Duka\ »>. János, líackiet jJános, llusz József. Kozma István. Krug Károly, lemesi Gyula. ''Varga József. Póttagok: Balogh" István ¡tostás dr. Eivhner- Árpád, Iluszti István. ,
Ellciiőrzűtihofixá''j: Baner József. Herénvi (i.*za. Pbimlxjrt Józvf, Ilel-fert Jenő, Molnár György. Pótta-:gok: Göndén''s Ji^dt, Sí''besi József.
KétségteleiiüK''^ nagy jelentősége vaíi Nagykaniasáii a 13-án megtartott íaggvüíéstiok,. mert hiszen yárx>-sunk tekintélyes, r''sze tartozik a Szociáldemokrata Párthoz. A tag--gyűlé-s zökkenótfienUs lefolyása megmutatta. hogy szocialista önfegyelemmel a legnehezebb feladatokat is'' meg k-Iiet oldani.
'' Köszöntjük a Szociáldemokrata Párt uj pártvezotőségét é-s kivs''uiitik, hogy minél erőteljesebben Uiojon harcolni céljaimik mcgi''alósitásáéit.
Sókiutalást Nagykanizsának!
.A fővárosi napilapok közölb''k, l»o-g> a magyar-román áruc>erefor-ga lóin során í}0 va^on . érkezet t Komániáístl -í )ol)r(j«;ül)ec: A jtaéy ső-szállitnuutv hírére á fcköteforgalmi só ára egyik napr<íl a másikra 28.CfX> lengőről MX) pengőro e.^rtt D. .»i-zenyára irig> kedve olvasták e>:t a hírt mindazok, akiknek egy grafnm sójuk sí ne - és egyébkértt iá sovány
• ételeiket «őtalanul kol 1 ei fogyí^ztaní. !ít Nagykanizsán nem sokkal j<»bb a kclyzot." nr.M t aki 27- í^S.000 i>en^)t no?n tud kifizetni az aigy^.^vezett szabad sóért, az bizony :-«.''»*talan kenyere« t''-s sótalan ételi kénytelen fogyasztani.
Lapunk már többizben'' foglalkozóit ezzel a kérdés&>l év rámutatott ar ra a iel»et?tlen állapírt», hogy -
• akkor, ami kör Nagykanizsa raktá-, railxarj kö/.«íl 40 vagon só U''trolénmi
fe''ett a iiéitzűgymínisztérinm rendelkezik. akkor a.lakosság úgyszólván te!j.*sc»n nélkül áll. A közélelme-7»''-<i'' bi\*atal, értosük''^űnk szerint, több Íziben léj>jsv>ket tett már Zala vár?r.e:;ye főispstn élelmezési kor-mánybb-.tosőnál olyan érteianlvíu. hogy utaltasson ki sót a város lakos-ságánaks Ezek a kis.-Wptek a közélelmezési hivatal állttása^szeTuit meddők maradtak. s<">t a l«?utóbb engedélyezett 5(X) métermázsa sé>-ból <e:ii kapott Nagykanizsa semmit. A főispán állítólag- kijelentette a közélelmezési hivatal itteni vezetőiének, hogy-sem Zalaegerszeg, sem Nagy kanizsa ebl>ől a sósza''dlitmánv-lw'')l nem részcsüllvet, mert Nagyka— irizsán sóosztás történt már "(egy i/ixíii fejenként 20 dkg^, míg á faJvakkan senki sem kajtott m&r sót. A Közélelmezési hivatal :iy crtcírr.ü felvilágosítása után lapunk szerkesztősége ma telefonon érintkezést ke-'' resett B. Molnár József főispánnal, aki lapunk munkatársának kijelentette, hogy megdöbbenéssel halljam hogy Nagykanizsán 40 vagon só tárol, amiről eddig tudomása . nem volt Lapunk munkatársa elmondta a főispánnak,, hog^ éz á sómennyi-ség a Mezőgazdasági Közraktárakban fekszik és efelett a pénzügy-minisztérium rendelkezik. A főispán kijelentette, bogy a holnapi nap folyamán dr. Dávid János alispán társaságában Budapestre utazik, aho! megteszi a szükséges lépéseket oly iráeyban, hogy az itt tároló só egy
részét a lakosság részére felszabadítsák.
Teljesen érthetetlen előttünk, hogy a kőzélelmezésért felelős tényezők miért nem értesítették Zala vármegye főispán élelmezési kormánybiztosát ZL i(t tároló nagymennyiségű sóról, ;nert ha ezt megtették volna, akkor . a ; kormánybiztos bizonyára talált y^t»a\rá módot, hogy a súlyos só-ír^égben szenvedő lakosság segitsé-fcéfe siessen. ''
Nyilatkozat.
Bogáti dr. H3jdu Gyula kőz- és váltóügyvéd, Zala vármegye tiszteletbeli főügyésze, kormányfőtanácsós ma ajániott levelet küldött szerkesztőségünkbe, Amellyel minden ujság-irónak ingerlő és hálás téma lenne foglalkozni. Miután nekünk sem időnk, sem helyünk nincs, hogy ez egyébként rendkívül hálás témába?'' töltsük meg lapunkat, a levélre a kővetkező választ adjuk. _
A Zala 10 iki számában megjelent „Nyílt levél dr. Hajdú Gyulához" cimü cikkünket B^ínc¿c Jenő -főszerkesztőnk irta.
Mint ügyvédnek ismernie kellene a sajtótörvény 20. § ának 3. bekezdését, amely szóról-szóra a következőket mondja: „A helyreigazító nyilatkozat csak ténybeli kijelentéseket, vagy tényállásodra vonatkozó egyszerű cáfolatokat tartalmazhat." •
Már pedig igen tisztelt bogáfi dr. Hajdú Gyula kormány főtanácsos ur, az ön levele egyetlen ténybeli állításunkat sem cáfolja meg, csupán azokat magyarázza. Ezek . után egyébként is pongyola irasait közzé nem tehetjük és azt üzenjük önnek, amennyiben. sérelem érte, annak reparálását a bíróságtól kérheti, ahol főszerkesztőnk szívesen ad önnek randevúi.
Ezzel a legközelebbi védőbeszédig, amennyiben ismét kedve támadna lapunkat megtámadni/ az Ügyet részünkről befejezettnek nyilvánítjuk. + Nagykanizsa, .1946. jan. ''15. ''r „Zaia" szerkesztősége.
Jt 0a1ö1 Ieao4ori
egy, finom mivü törékeny, bájaiéi porcéBénbabát az élet asztakirór& múlté lek egy leheletnyi,leányábiá aki előtt-csak a jövő ¿zárkfthatotíva lamit. -- niert ami volt, — a mult mázsás sötétség súlyával neheze-'' dett rá. '' V • i
Tizenkét éves korában elköszönt innét és ezzel inegfrifbtott bennünket egy foszlány tayaszfóh.,£ksend&lt Schubert szerenádjának uíof&akkord-ja, — a művész felállt, meghajolt — és nincs tovább. A ritmus a fülekben marad még egy ideig, azután elszáll, elkodlik a messzeségbe, mint minden ami szép. jó és nemes volt.
A szerétet pántjait, amelyéknek az volt a hivatásai,■ hogy - összetartsák ezt a sokat kínlódott magyar ember-nyájat, meglazították antikrisztus np-rcgzöld legényei. áldozc^ol^yfeffnGC az Édesanyát. jiAégszebb, legüdébb asszonysSgánOK idején. Mintha egy magasabb fikarat a sokat szenvedett anyát alfárná kárpótolni, fel&aefk magáim?'' kislányát, a kék ég áldott csendjébe, ahol tisztaság a tisztaság, gal, jó^ág a jósággal, szerelet a szz~ reletteiiölelkezik. Elvitle őt innét. Egf hóvirággal kevesebb - lett. Szerdáin temetik el Tóth Magduskdt.
— Felívás. A Szovjet Magyar Művelődést társaság elnöksége felhívja a választmány tagjait, bogy 17-én csütőrtöfcöa rendkívül fontos megbeszélés céljáB&ielenjeaekajeg Deák Ferenc-tér alatt levő szerkesztőségi helyiségbé*K^£
— A Koksz áitesifi kartársaS? hogy elnökének, föth József Mag-duska leányának temetésére testületileg vocu!unk ki. Indulás 2 órakor helyiségünkből. Vezetőség.
— Az összes nagykanizsai szakszervezetek vasárnap, f. hó 20 án délelőtt 10 órakor a Szociáldemokrata Párt nagytermében közös nagygyűlést tartanak. A megjelenés minden szakszervezeti tagra kötelező.
, Titkárság.
" NYU.T-TÉR*
Kü''emráttan éló telesemért semmiféle felelősséget nem vállalok Miilei Oyörgy
__Máv öi. aitiart.
* E rovatban közértekért sem a azer-kesztóség, sem a kiadóhivatal felelóaséfet. nem váltai.
Hirdetmény.
Feflrivom a háztulajdonosokat, há?íel-ü^yelő''íct,. bá?m«tereket, hogy a gor dózisukban tévS házak, lakasok cíöií e hu ró dó gyalogjárdát minden reggel 7 óráig letakarítani, síkossá? cietín füréazporral vagy homokkal felhinteni kötelesek.
Fcndeket közegdmmd ellenőriztetem és a mu asztókkal szemben a kihágás! etjá . rás során a legsúlyosabb büntettet fogom alkalmarnL Rendőrkapitány.
Felhívás.
Felkérjek a nagykanizsai és bagotasáoci ós ¿zes fötdb5zjuiúiot:akat, hogy a eazda-?*gi törekvéseik elősegítésére a 131.(XXI 19 >5 sz. rendelet alapján tétesitcodó földmű *esszövetkezet megaiakitáía.- céljából 1916. évi január 16-án d. 0. 2 órakor a Gazdaképző Ukola fAdy Er^rc-ut 7*/a. .szám alatti) helyiségében a fötdmüveléa-ügyi minisztérium kiküldöttjének tijtkoi-w.ő előadásával egyidejűleg megtartandó értekezletén megjelenői szíveskedjenek. 70 Földosztó bizottság elnöke

EfywiUlé »raj* joUUat «Mik, aki
í a folyó hó 12-ről 13. ára virradó éjjel I K;rály-ttca 28 sr. alatti «zabóazletben elkövetett betörés tettesei »fe nyomára ve-
zot ._71
Bútorozott szeba kUdó József fóbererg ui 58. .__^_68
Különbejáratu, bü''orozott szoba S^abidsáftér 11.
74
ZAU (WfHfav
: ,Kizf*z4ttá| 1 R. T. Mafyfcaalzt»'' y Szsrkaaztéaéct éa kiatfáaéit Wal Bawzaital
! NyomaicU z OCöx^azdaaági R. T. Nmj ! »Mchsr* -^-tJKÍálábir r^Alcrnnrr/r 1 . Nyowttért MUt ZtW Kfco*
51* érioiytm. 14, szám.
Nagykanizsa, 1946 január 17. csütörtök
Ára 400 pengő..

Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti r Benoza Jenő főszerkesztő
■szerkesztőség és ^adóhivatal: Fö-út 5. szám Teleíoa: 51.
Tilffy
miniszterelnök köszönő táviratot intézett , Herbert Lehmanhoz, az UNRRA vezérigazgatójához
Attlee beszédet mondott 6reenwictaben az Egyesült Nemzetek megbízottai előtt
Száz métermázsa sőt kapott Nagykanizsa
Tildy Zoltán miniszterelnök a következő táviratot intézte Herbert Lehmanhoz, az UNRRA vezérígaz-. gtlójéhoz: Elnök urt A magyar kormány is az egész magyar nép neveben igaz hátával köszönjük Elnök tír értesítését az UNRRA nagylelkű elhatározásáról. Az a segítség, melyet a néma* szarvezet áltai a nél-fcfiiösö gyermekek, anyák és szenvedő betegek részére nyújt, nemosak könnyeket töröl, fájdalmakat enyhít ás sebeket gyógyít, de megerősít abban a feltevésünkben, hogy a msgyar nép az Egyesült Nemzetek támogatásával a háború szenvedései után a békés éa botdog útra térhat a szabadságszerető nemzetek közösségében.
Voroailov marsallhoz a következő levelet intézte; Marsall url őszinte hálámat és köszönetemet totméosolom a magam, a kormány és az egész magyar nép nevében azért a jóindulatu támogatásért, melybe a szövatséges Ellenőrző Bizottság az UNR 4-hoz intézett kérésOnket részesítette és a kérelem teljesítését lehetővé tette. Álmagyar nép a szövetséges Ellenőrző Bizottságnak ezen ujabb jóindulatéért azt ígéri, hogy szilárdan folytatja útját a demokrácia megerősítésében és e demokratikus jogok felépítésében. Fogadja marsall ur tiszteletem kifejezését. *
Szegedy Maszák Aladár, Magyarország washingtoni követe a következő táviratot intézte a magyar kormányhoz: Az UNRRA kéri a következő adatok sürgős közlését: A 4 évnél fiatalabb gyar/Sekek, a 4-16 éves kor közötti gyermekek száma 4-10, 10—14 és 14—16 évig osoportositvs. A terhes anyák, a nemi'' és oukorbetegek számának közléeét, valamint hivatalos közlést Magyarország lakosságának száméról. Az UNRRA szállítmánya hajón érkezik Konstsnzáig vagy Triesztig, ahonnan vasúton vagy teherautón keN tovább szállítani: A szállítmány első részlete I és félmillió dollár értékű lesz, melynek egyharmsd része orvosság.
Attlee miniszterelnök beszéde Oreenwichben London, jan. 16 Az Egyesült Nemzetek holnapi gyűlésén Bevin külügyminiszter mond tontos beszédet a csendesoceáni szigetekkel kapcsolatosan. .Ebben a kérdésben a brit politika fontos alapelvét fogja leszögezni. Az angol kormány tegnap este 200 teritékes bankettet adott a'' greenwichi csillagvizsgáló azon termében, amelyben VÍII. Henrik és Erzsébet angol királyné szQlettek. A házigazda szerepét Attlee miniszterelnök töltötte be, aki hangoztatta Greenwich jelentőségét. Ez azon hely, ahol a keleti és nyugati féltekét elválasztó határvonal húzódik. Itt gyűltek össze az Egyesült Nemzetek képviselői, hogy elfelejtsék a fennálló különbségeket és a közgyűlés céljáért a békeértekezletért harcoljanak. Helyes az, hogy tanácskozásaink fölött egy ''kís állam megbízottja Spaat külügyminiszter elnököljön, azé a Ls államé, melynek népe sohasem folytatott támadó politikát, de földrajzi helyzeténél fogva Európa egyik legfontosabb pontjának bizonyult.
CfeurcMItt óriási lelkesedéssel fogadtik Amerikában
Newyork, január 16 Churchill volt miniszterelnököt óriási lelkesedéssel fogadták Amerikában. Churchill és felesége New-Yorkból Miamiba utaznak, előbb aajnban résztvettek egy mindennél nagyobb sajtóértekezleten, melyet valaha is Amerikában tartottak. Churchill megcáfolta azokat a híreszteléseket, hogy vissza akar -vo-nüni a politikától. Az atombombára vonatkozólag a következő- kijelentést tette: Azt hiszi, nagy hiba leaae, ha az atombomba titkát meg-ocstanák, mielőtt megfelelő nemzet-tód megegyezés jött volna létre az atombomba tárgyában.
A jugoszláv kormány minden -támogatást megad e magyar tisebbeégnék - Zeota, jan. 16 A vajdasági magyar Irtfturális élet képviselői Zentán értekezletet tar-
tottak, amelyen megvitatták a magyarországi jugoszlavgk helyzetét. A magyarországi jugoszlávok egy küldöttségben teljes egyenlőséget kérnek jogi, politikai, gazdasági és kulturális téren egyaránt. Az uj jugoszláv szövetségi köztársaságban a magyarság kulturális megmozdulásában minden támogatást megkap a hatóságoktól, ezért a magyarok a szövetséges demokratikus Jugoszláviát ugy tekintik, mint saját hazájukat. A Tito marsall alatt megvívott háború valamennyi , vívmányát egyaránt élvezi a magyarság, azért el kel! ítélnünk minden olyan törekvést, mely ismét szét akarja választani a Vajdaság népit. Követeljük a magyar kormánytól, hitározta el az értekezlet, hogy ugy bánjék a magyarországi jugoszláv kisebbséggel, mint ahogyan a jugoszlávok fogadják be a jugoszláviai magyarok szervezeteit.
Birtók-láz sz angol sajtóban
London, január 16
Az angol .sajtót valósággal elözönlötték a halhatatlan ''magyar zeneszerzőről szóló tanulmányok és ismertetések, amelyek a kezdeti, érthetetlenül tartózkodó hangok után az elismerésnek és dicsőítésnek példátlan megnyilatkozásai. A MuSic Magazinéban nem kisebb művész, mint Yehudi Menuhin irt nagy tanulmányt Bartókkal való találkozásairól és művészetének nagyságáról. A személyi emlékei miatt is rendkívül értékes írásművet a üste-ner bőségesen átvette, ugy, hogy az angol rádió legszélesebb előfizető közönségének, amely olvasói körével azonos, hozzáférhetővé tette.
Letartóztatták a frenoia mészáros -Ipartestfliet elnökét Párizs, jan. 16
Párizsban a francia mészáros-ipartestület elnökét letartóztatták'' A párizsi hentesek az árak miatt sztrájkba kezdtek és Párizs két hétig has nélkül maradt. Az árak emelését most hatóságilag szabályozták, a h ;ntesüzleteket megnyitották és most minden család újból megkaphatja heti 20 dkg. hu ¿adagját.
! A otendesóoeáni szigetek ameri-! kai megszállás alatt maradnak
getek kizárólag amerikai fennhatóság alatt maradjanak.
Nem javult a sztrájk-helyzet Amerikában Washingtonon. 16
Az északamerikai sztrájk-íelyzet nem javult. Ma reggelre a huscso-magolók 350.000 munkása is sztrájkba kezdett.. Az elektromos Iparból ujabb 200.000 munkás csatlakozott a sztrájkolókhoz, aminek következtében 78 gyárban szünetel a munka. Truman elnök tegnap remélte, hogy az acéliparban sikerül létrehozni a megállapodást. Az acélipari munkások folytatják tárgyalásaikat.
Perzsia kérdése leaz az Egyesült Nemzetek első komoly problémája
London, január 16
Beavatott körökben lehetségesnek tartják, hogy Perzsia ügye<lesz az Egyesült Nemzetek első komoly problémája.,Hakimi külügyminiszter közölte, hogy utasította Perzsia Ion- * doni kiküldöttjét, terjessze a perzsa-orosz kérdést az Egyésült Nemzetek gyűlése elé. Elhatároztuk, bogy az értekezlet elé terjesztjük sérelmeinket, de csak azután, ha a moszkvai
Truman elnök tegnap egy sajtóértekezleten kijelentette, hogy az amerikai kormány még mindig megszállva tartja az összes csendesóceáni szigeteket. Amig a biztonság megköveteli, kérni fogja az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy a szi-
Perzsia londoni nagykövete, aki a küldöttség vezetője, kijelentette, hogy Perzsia meglehetősen vonakodott ezen kérdést napirendre tüznl és meg akarták kímélni az Egyesült Nemzetek közgyűlését az ilyén aulyos feladat tisztázásától.
Budapestről jelentik:
Budapest polgármestere táviratot
•■ intézett Key altábornagyhoz ^az
UtIRRA-segély ügyében
Kóvágó József. Budapest polgármestere a főváros közönsége nevében a kővetkező táviratot intézte" Key altábornagyhoz, a budapesti angol misszió vezetőjéhez:
„Tildy miniszterelnöktől értesültem arról a nagy örömhírről,. hogy az UNRRA jelentős segítséget küld Magyarországnak. Kérem altábornagy ur, engedje meg, hogy a magam részéről köszönetemet tolmácsoljam Budapest közönsége nevében az UNRRA központi vezetősé-géneky£s kifejezzem önnek és raun- j katárföinak, akik a gyors eredményt i szorgalmazták, Budapest népének'' '' maradandó hazáját. Kérem, tartsa j meg Budapest népét továbbra is jó- ; indulatában." • • .
Kővágó polgármester hasonló táv- í iratot intézett Vorosilov marsallhoz, Arthur^Schoeofeldhez, az Egyesült Nemzjrfelf Követéhez és Migyaror- j szág angol politikai msgbizottj ilm, Gascogmrköveihez.
Megtörténtek az előkészületek j a svábok kitelepítésére í
.A magyax Kormány részéről a potsdami határozat értelmében meg- : történtek az előkészületek a Mi- | gyarországrói kitelepítendő svábok elszállítására és azok helyébe bete-lepitend) magyar család >k ^>»$ze-irására. Szépiái G:za kormánybiztos a következőket közölt^: A svábok hazakÖltőrtetésSnek előmunkálatait befejezték és elsőnek Buda-Őrs községből fogják az ott lakó
É
svábokat hazaszállítani és az elhagyott földekre a magyarokat betelepíteni. Budaőrs után következik a többi.svábok által lakott területekről az elszállítás. Ezen hazaszállítás a szövetségesek ellenőrzése alatt ke rül lebonyolításra. Mi magunk is a legnagyobb gondot fordítjuk a kitelepítés rendes lebonyolítására és a visszamaradt vagyontárgyak gondos megőrzésére.
1,10 az adőpengő
A pénzügyminisztériumból kőz ik, hogy a pengő viszonyát az adó-pengőhöz a pénzügyminiszter a következőben állapította meg: 1946. január 16 i hatállyal egy adópengő egyenlő 1*10 pengővel.
Szeretnék meleg barátságot kötni a világ legnagyobb hatalmával, a sajtóval J \
mondotta Kővágó polgármester
a külföldi újságíróknak *
'' Kővágó József polgármester a külföldi sajtó képviselőinek a Gellért-szállóban fogadást rendezett. Ismertette a magyar politika céljait és azt a meleg barátságot» mellyel a külföldi sajtó megbízottait fogadják. Szeretnék meleg barátságot kötni a világ legnagyobb hatalmával, a sajtóval — mondotta. Öaök közül ?okan jártak Budapesten a hábortf előtt és látták, milyen volt ez a város a pusztulás előtt. Szeretném, ha Budapest keletet nyugattal összekötő világváros lenne. Kérem segítsék ezt elö. A külföldi sajtó minden megjelent képviselője, ismertesse a viiáj minin nspívet
ZAfcA
11)46. inmnr: i7 -
hogy élni és dolgozni akarunk, liogy romjaiból'' feltámasszuk drága hazánk fővárosát. ''
Elindult állomáshelyére Magyarország angliai követe
Bcde István rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Magyarország/angliai képviselője,* tegnap reggel indult el Londonba*
Készül az első „béke" költségvetés
A pénzügyi kormányzat legutóbb tervbe vette a költségvetés előkészítését, hogy szilárd rendszert vigyen a pénzügyi politikába. Kemény György pénzügyminiszteri államtitkár a tervszerű államháztartás érdekében az 1946. évi költségvetést készíti e''6. Addig az egyes tárcáknak megadják az előirányzott ösz-szeget költségeik fedezésére.
Tiz évi börtönre ítélték ■ Gömbös Ernőt
A népbíróság szomcaton délelőtt Gömbös Ernő nyilas százados, Gömbös Gyula egykori miniszterelnök fia háborús bűnügyének tárgyalását kezdte meg. A vádirat szerint Gömbös 1945. május 2-ár. Szálasitól megbízást kapott, hogy dr. Janciukó Gábor, a nyilaspártvezető helyettesével egyetemben expozét juttasson el az angolokhoz. Az expozé tartalmának a lényege az vólt. hogy Szálasiék felajánlják az erejüket az angoloknak az Oroszország .elleni -küzdelemben. A vádlott kihallgatása után a népbiróság Rőder Vilmos főhadnagyot hailgatja ld, utána Barta elnök Szálasi előállítását rendeli el. Szálasi a tanu-kiballgatsát természetesen azzal kezdi, hogy foglalkozása nemzetvezető, Gömbös Ernő körülötte, mint a legfelsőbb hadúr körül, tett szolgálatot. A fantasztikus expozéra vonatkozólag Szálasi, talajeyökeres tájszólással azt válaszolja, hogy „a nagy magyar ügyet akarta a hazának lerögziteni". Dr. Aczél -Endre a vád- és dr. Zbóray János védőbeszéde után Gömbös Ernő szólalt fel az utolsó szó jogán. A bíróság félórás tanácskozás után hirdette ki az ítéletet. Eszerint bűnösnek mondotta ki Gömbös Ernőt kétrendbeli háborús bűntettben, ezért tiz évi börtönre, vagyonának elkobzására és állásvesztésre itelték.
Gyermekvárost akar a Vörös Kereszt felállítani
100 métermázsa sókiutatást hozott Kanizsának Magyar János nemzetgyűlési képviselő
A ho vegére összeülő . nemzetgyűlés ezek szerint közfelkiáltásnál fogja a magyar népköztársasá-- got törvsnybe iktatni.
Az alkotmányjogi tervezetek alap ján most dolgozzák ki a szükséges törvényjavaslatokat, valamim az uj házszabályok;!.
— Lassú, de biztos javulást látok nemcsak a közállapotok, dt az ország "gazdasági terén is. Ezt az optimizmusomat osztotta Nagy Imre belügyminiszter is, akihez régi barátság füz és akivet hosszasan beszélgettem c tárgyról. Az UNRRÁ-tól kapunk kölcsönt, amit Tildy Zoltán boldog örömmel jelentett be a kongresszuson. Ez nem csak hatalmas anyagi, de felbecsülhetetlen erkölcsi jelentőséggel is bir:
Minden országos jelentőségű nagy horderejű kérdést pártközi koherenciákon beszélnek meg, és azok az itteni döntések alapján intéződnek el. Talán még soha nem volt a koalíció olyan egységes mint rjia, de erre szükség is va:i~ mert most és a közeljövőben fognak a legégetőbb magyar problémák szőnyegre kerülni, fejezte be nyilatkozatát Magyar János nemzetgyűlési képviselő-
Ma hajnalban érkezett Nagykanizsára a Kisgazda Párt országos kongresszusáról Magyar János nemzetgyűlési ktpviselő. A képviselő magával htfzta a közellátásügyi miniszter 405.04S 1945. számú rendelkezését, amely Nagykanizsa részére az ilt tároló sómennyiségból 1(X) .metermázsás kínálást tartalmaz. A kiutaló okiratot máris továbbították az adóhivatal vezetőjéhez, akmek intézkedésére az egy vagon sót a közelláiási hivatal még a mai nap folyamán átveszi. Előzetes számitások szerirt minden jeggyel rendel* kező n gykanizsai lakos közel fél kilogramm sóhoz jut hatóságilag en gedéiyezett áron.
Magyar János képviselő eljárt a pénzügyminisztériumban is, ahol sikerűit a város LÖzkórhiza részére* 30,000.000 pengős segélyt kiuta''-tatni, amely nagyban hotzá fog járulni a kórház súlyos anyagi gond-fainak enyhítéséhez. . -
Lapunk szerkesztője beszélgetést folytatott Magyar János nemzetgyűlési képviselővel, aki kijelentette, hogy a Kisgazdapárt országos kongresszusa egyhangúlag a köztársa sági á''lamforma mellet: döntött.
Á! „Tamás Atya" a népbiróság előtt
A népbiróság dr. Arató Antal tanácsa tegnap tárgyalta Salamon István keszthelyi pártszolgálatos néo-ellenes bűnügyét. Salamon, aki 1941 év óta volt a nyilaspárt tagja, egyenruhában, karszalaggal és kézigránátokkal járt, állandóan igazoltatott, sőt kivégzéseknél is jeien volt. önként jelentkezett városvédelmi szolgálatra. Keszthely elfoglalása után belépett a ferences szerzetes házba, ahol TanJÜs Atya néven szerepelt. Tamás Atya esténként ki-ki járt a városba, hogy Fennler Erzsébetnek, egyrészt helyi szép leánynak átnyújthassa szerelmi vallomásoktól izzó ^ tartalmú leveleit Meghallgatásra "azonban nem nagyon találhatott, mert Fennler Erzsébet a népbiróság előtt Tamás Atyára súlyosan terhelő vallomást tett. Amikor a keszthelyi politikai rendőrség nyomozott az ügyben, sajnálatos tévedés folytán & igazi Tamís Atyát állították elő. A tévedés azonban hamarosan reparáltatott és a poüii-kai rendőrség detektivjei elfogták Salamon Istvánt.
A népbiróság bűnösnek mondta ki a vádbeíi cselekményben, ezért
Hírek a világ fővárosaiból
Hans Weiermann, a Vörös Kereszt magyarországi megbízottja felkereste Kővágó József polgármestert és megbeszélést folytatott vele, hogy miképpen lehetne a magyar főváros éhínséget szenvedő gyermekeit vidékre szállítani Hans Weiermann azt ajánlotta, hógy létesítsen a magyar főváros vidéken egy kis gyermekvárőst és ennek élelmezését a Migyar Vöröskereszt valialja. A főváros szociális ügyosztálya két héten belül kidolgozza a javaslatot, melyet rövidesen megvalósulás követ..
A .Szovjetunió bolücyi népbiztosa loruondott állásáról. A belügyi népbiztos e^véb nacyirúnyu elfo<£]a-lt sávúval indokolta lemondását helyibe a Icüfolsöbh tanács Kubrilovot nevezte ki.*
— A meteorológiai Intézet mai
jelentése: várható időjárás szerdán estig: élénk északi, északkeleti szél, felhős idő, sokfelé, főként a déii megyékbenl havazás, helyenként hu-fuvás. A hőmérséklet tovább süllyed.
Szerdán délután 5 órakor
PÁRTMAPOT
tart a Magyar Kommunista Párt. Előadó: Caepregi Zoltán szakszervezeti titkár. — Mindenkit, pártállásra való tekintet nélkül, szívesen lát a Kommunista Párt gázzal jól • fűtött nagytermében.

Prágában tegnap keidídött a há^. borús bűnösök e ső perének tárgyalása. Először a katonai háborús bűnösök ügye kerül tárgyalásra és azután kerfll sor a Volt kormányférfiakra. A nürnbergi törvényszék tegnap kezdte Dönitz\bür.pei4nek
A 1 | » f .
tárgyalasat.
A moszkvai rádió jelentése szerint a Szovjetunióban a-legfelsőbb elnökség vasárnap ratifikálta azt a szovjet-lengyel megállapodást, mely Lengyelország részére egyes kisebb előnyös határkiigazitásokat eszközöF a Kurzon-vonalhoz képest és nagyobb területeket juttat Lengyelországnak a Brod és Brest-Litovszk körzetben.
két évi és hat hónapi börtönbüntetéssel, valamint politikai jogainak 10 évi felfüggesztésével sújtotta. Az ítéletet a népügyész megfellebbezte.
Majd Lukács. István tótszerdahelyi nyilas községvfezető ügyét tárgyalták. Lukács a legdurvább és a legkegyetlenebb nyilasok közül való voir. Az egyik- tanú vallomása szerint az emberek már messziről elkerülték, mert rettegésben tartotta a falu népét. Állandóan puskával és karszalaggal Járt. A faluban székelő német SS-katoaák parancsait vakon teljesítette, összeszedett 20 kocsit, 40 darab lovat, amit átadott a németeknek minden . ellenszolgáltatás nélkül. Zsidójavakat is árverezett. Pozsgai József kereskedő üzletét lezáratta és elvetette az iparengedélyét azért, mert kommunistának vélte. Matola Rémusf, egy tótszerdahelyi gazdát annyira megvert puskatussal, hogy 50''/«-OS rokkant lett. Matola azért kapta^ a verést, mert nem ment ki az erdőre a németeknek fáért. A népbiróság 5 évi börtönbüntetésre és 10 évi politikai jogvesztésre Ítélte.. Az Ítéletet a népűgyész megfellebbezte.
Churchill volt angol miniszterelnök a Quecn Elizabeth nevű hajón New • yorkba érkezett. Ezen a hajón vele utazott 14000 leszerelés alatt álló kanadai katona.
•Az aníréi átpok a folyamatban levő állasm^itásokkal* kapcsolatban foglalkoznak a csehszlovákiai anirol tőke sorsával. Megállapítják, ho^y a''csehszlovák natryiparlm ős kereskedelembe befektetett ani''ol ''tőke őrt-jke-millió font.
-- Fe hivás. A Szovjet-Magyar Művelődési Társaság elnöksége felhívja a választmány tagjait, hogy csütör ökön délután 6 órára rendkívül fontos megbeszélj miatt jelenjenek meg a Deák tér 10. szám I. em. atotlevő szerkesztőségi helyiségben.
-— A szskmsközí bizottság pénteken délután 5 órakor a szokott helyen rendkívüli ülést fart. Tárgy/ élelmezési ügyek. Teljes száma megjelenést kér az Elnökség.
, Gyermekszcxetó fiatal mjadeaos felvétetik. Dérfalvi, Csengery-ut 7. 81
-
1
Itt az uj menetrend
A Magyar Államvasutak nagykanizsai aliomásffnöksége ma kf zétette az újból megindult személyforgalom menetrendjét: %
Nagykanizsáról—Budapes Délij lyt^h^rra; Hétfőn, szerdiáhtfÉs .pén tekc>#ndul az 1213. sz. személy vonat. Nagykanizsáról indut: T orakor. Budapest Délire érkezik 1? 10 órakor.
Budapest Déli pályaudvarról— Nagykanizsára: Kedden, csütörtök kön és szombaton érkezik az 1212-sz. személyvonat 18*45 órakor. Budapest Déli pu-ról ind. 7*30 órakor, Nagykanizsa - Barcs között : Hétfőn, szerdán és pénteken közlekedőt; 2420. sz. személyvonat Nagykanizsáról indul 8''00" órakor. Barcson csatlakozás van Pécsre.
Barcs—Nagykanizsa között: Hétfőn, szerdán és penteken 247t. sz. személyvonat Nagykanizsára ''étkezik 20-17 órakor. Pécsről csatlakozással. . .
Nagykanizsa—Szombathely között: ''] Héifón, szerdán és pénteken 14L7.^ sz. szeméi) vonat Nagykanizsáról indul 3"50 órakor. . -
Szombathely—Nagykanizsa között: Hétfőn, szerdán és pénteken 1418. : sz. személyvonat Nagykanizsára érkezik 21 03 órakor.
Budapest-Déli- U¡dombóvár—Kaposvár — Gyékényes — Nagykanizsa között ugyancsak hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik egy pár.sze-mélwon^f közvetlen átszállás nélkül." Nagykanizsára érkezik 2427^es 1016 órakor. Nagykanizsáról indul 2426-os 1550 órakor.
Az állomásfőnökség ezúton is felkéri az utazó közönséget, hogy a '' jövőben utazásaihoz csak a személyvonatokat vegye igénybe, mí^el a tehervonatokon ezentúl semmiféle polgári utasok szállítását nem engedélyezi*. Állomásfőnök.
A f. évi. január február mirdus hóna pókra szóló termelőt lejutatványok kiadása I. hó 17 élÓt 19-éfr mindennap d. e 8 tót 12 óráig történik a Közellátási Hivatalban. A tejutalványra Igényjogosultak a csecsemők 1 éves korig napi 4.dd., az 1 —6 éves gyermekek napi 2 dd tejre.
Tehát mindazok, akik kötélen a terrae-lö''.ől vásárolják a tejet.v* fenntbt napokon jelentkezzenek az utalványok á:vé''k»e végett Az utalványok kiváltásához a családi fejlapot, a decemberi tejutalvány t es «zirau sic vényét és az igér.yiogoault gyermekek »züíetési bízor.vitvár.yát kell elvinni. 11 Poloármastar.
Ejymilli* peng« jntaloa aamak. aki
a folyó hó 12-ról 13. ára virradó éjjel Király-etca 28 sz.'' alatti szabóüiletbeo elkövetett betörés tettesd ack nyomára vezet__71
VadintirMaágek fifj«WWt Lőtt vadai kő.-ellátás céljára legmagasabb árban
megveszem Szfbó Antal flztete. 75
Fiuruháért, 12 16 évesig fát adok Kt-rály u''ca 24. /__76
10—23 q koknot kérésünk vételre vagy tűzifáért cserébi. Cin a kiadóban. 79
EIc»créiném ktiszobakonyhás lakásomat olyanra, ahol állattartás mez van engedve Várnay mozdony veze''.ő Csengery-u< 10.__'' • • 78
Folyó hó 15 én ismete len tettesek iU«p uk Hunyadi-utca 26 sz a. bázbó! egy pár női 37 es lovagló- é* egy pár férfi azögle-tesorru csizmát. Nyomravezető magas étel-mtsier-ja''alomban részefii. 80
ZALA polftifeei mmpHmp
«Hulla: .Klzfczáasáfl B. T. üacyfcaaiT*»'' Smfcssztésérl é* kiaáásért falai taaezaJast
Nyomatott a'' »K6t«az4as*si T. Na« »«ivraa*. rv^w''áftóar» • Wacvkzr''■¡tfr Nwwdtf rí %lal- 7aW KámW
Zseb- és falinaptárak
kaphatók
aZalakiadóhivataiában
Viszonteladóknak nagy kedvezmény
51. évfolyam. 15. szám
Nagykanizsa;^(S&*6. január "18. péntek
Ára 400 pengő.
Demokratikus politikai napilap.
szerkeszti: Bencze Jen6 főszerkesztő.
Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Fő-út 5. szAm. . Telefon: 81.
iwwwwwww
r csoporhit. miníeary £0 embert Pe-i-szentimrén értékeik elrablása után agyonlőttek. Közel egy óra hosszat tartott a mészáriái.. ami után a ¡zyil-kosok a .kö>5eledö oioszok níől elmenekültek. 01 súlyosan selosült ember i öietbon maradt .is cíyikük föiiclen-• tést tett a m:<!("rstSren. A följelentő* ! alapján, találtak rney: 11 tömegsírt, j alionnan a hét végén kezdik meg a ki han tolást.
Január 30-án tárgyalják Szálasi ^Ferenc bűnügyét
Dr. Ries István igazságügyminisz-ter elrendelte, hogy Szálasi Ferenc bűnperét még január hónap folyamán ki kell tűzni tárgyalásra. Sulyok Dezső, a Szálasi-per népűgyé-sze rövidesen elkészül Szálasi vádiratával. A . népbiróság Jankó-tanácsa már ki is tűzte a főtárgyalás!, amely január 30-án reggel 9 órakor kezdődik a Zeneakadémia nagytermében. Az igazságügyminiszter másik intézkedése szerint lmrédy, Budinszky, Rajniss és Pálffy nép-bíróságí halálos ítéleteinek iratait soronkivűl el kell készíteni és felkeli terjeszteni a Népbiróságok Országos Tanácsához. Mint ismeretes, a négy halálraítélt háborús főbünös kihallgatására a nürnbergi nemzetközi törvényszék előtt nem kerü'' sor.
Bárdossy kivégzés ének utó-
rezgései
ww www

•w

w w
Párizsban májusban tárgyalják a magyar békét
Halaira itelték valamennyi német vádlottat a minszki tárgyalásom — Churchill Miamiban
sajtónyilatkozatot tett
Tegnap kezdték mag Minszkben azon német háborús bűnösök tárgyalását, a''«ik a Bjelarussia elleni hadjáratot vezették. A tárgyaláson felolvasták a vadiratot, mely arról szól, hogy a fasiszták 1941 januárjától megszálltán Sjelarussiát és a Hitler-kormány és a hadseregfőparancsnok utasításait végrehajtva, tömegesen irtották a szovjet polgárokat, öregeket, gyermekeket és asszonyokat, lerombolták a városokat és a falvakat, az ipari üzemeket, iskolákat, tudományos intézeteket, klinikákat és a mezőgazdasági felszereléseket, történelmi- és műemlékeket elszállították. Kétmilliókétszázezer szovjet polgárt hurcoltak hadifogságba és 380000 embert megöltek. Leromboltak 200 várost, köztük Minszket, Gornelt. Polockot és sok más várost, felégettek 9200 falut és községet, Németországba szállítottak JO.338^ ipari üzemet, kifosztottak 100.000 kollektív gazdaságot, S20 szovjet gazdaságot N>metországba hurcoltak 2,800 000 szarvasmarhát, 5 millió aprómarhát. Tervszerű pusztításaiknak az volt i célja, hogy elpusztítsák és leigázzák a szov-jej népet és kezükbe kerítsék fölöttük a hatalmat. A szovjet polgár számára ezért elviselhetetlen rendszert vezettek be, mely a lakosság tökéletes kiirtásának és kirablásinak rendszere volt. Felakasztották, vagy külön erre a célra berendezett kocsikban gázzal öltek meg őket. Elkövetett gaztetteik ellenkeztek a nemzetközileg- megállapított hadviselő módszerrel ós a nemzetközi jog legnagyobbfoku megsértését jelentették. A tárgyaláson résztvett valamennyi német Vádlottat kötéláltali halálra ítélték.
Churchill volt angol miniszterelnök, Miami ragyogó strandján az újságírókkal folytatott beszélgetése során kijelentette, reméli, hogy nem valamennyi amerikai csapat fog hazatérni, mivel Anglia nem elég erős ahhoz, hogy egyedül intézze a háború utáni Eu''ópa ügyét A hadsereget Európában ketl tartani, nehogy áz a munka, am^Iy a győzelem kivívásához kejlett, hiábavalóvá váljék. Anglia pénzügyi helyzetével kapcsolatban kijelentette, hogy valimennyi nemzet között, még a nácik áttat eifog''alt országok pénzügyi helyzeténél is, Anglia áll a legrosszabbul.
i
Bevin ma beszél
Lo»(foH. január 17 Az Egyesült Nemzetek nagygyűlésén élénk érdeklődés nyilvánul mee Ilevin külügyminiszter beszéde iránt, melvet ma délelőtt mond a nagygyűlésen. Visinszky szovjet külügyi nvpbiztos még mindig nem érkéz .»tt Ixmdonba. igy a biztonsági tanács nem tartotta meg első ülését.• Megérkezését niára várják. A )>?rz.-a. küldöttség Teherántól utasítást ka-'' j«jtt, hogy ügyét a Szovjetunióvá! re terj.rsszc a/. Egyesült Xemzet''-k elé. '' ; *
Az Egyesült Államok feloldották a kereskedelmi zárlatot Magyarországgal szemben
Xe.wyork''. január 17 Az Egyesült Államok kormánya, feloldotta a Magyarország .feli- lezárt kereskedelmi forgalmat és így Magyart»>zág és az "Egyesült Államok között njhól megindulhatott a'' keresi« *d««{mi forgalom. A jelért pillanatban •« szállitási nehézsJ-gek még megakadályozzák. bogy meginduljon ri Horgaiéin. ''Mihelyt a szállítási nehézségek megszűnnek, a magyar paprika és a magyar gyógynövények <-s különböző cikkek megindulhatnak Amerika felé. Kereskedelmi tárgyalásokra nem kerül sor, minthogy a "múltban megkötött kereskedelmi szerződések alapján oldották fel a zárolás-i tilalmat. így az Egyesült Államok lehetővé teszik, hogy a **:kc megkötés? .után Magyarország az amerikai Exjiort-iinport Bankhoz forduljon áruhitelért és jelentős mértéklien ka]x-solódy*k lx»le a nemzet köz i á ri i fo rga lom na.
Az amerikai sztrájk veszélyezteti a megszálló. csapatok ellátását
Washington. január 17 Az Egsesült Államokban tegnap megkezdődött a huskonzerviiviri munkások sztrájkja. íja a sztrájk" két hétnél tovább tart, »igv az CXRKA már bejelentette. hoqy a neki megszavazott 150 ezer méter-mázsahu* leszállítása is \\~.^élyb.*n forog. \l>e nem tudják ellátni a tengerentúli amerikai katonákat sem s igy a hadosztálvok élelmezéséin velu-zségok támadnak. Te<nuip T(X'' , wr acélipari munkás k?zdte meg u sztrájkot, melyek ü^> éloxi Truman i élnék szeméhéten tan^y^lt. Kije-
lentette. bvnr>'' élet fonto-á^uuik tartja :iz ország »zempontjál>6l-. iio^rv m<^eiryc//,sre jussajiaK. A mtinká^oV . azonban k<"nctelésük 1 vőI ívm akarnak eníjeíbii. A villamossági
munkás sztrájkja miatt a villamossági cikkek tryártásiit a na^y tnins-formátoroktól kezdve ecrészen a j">or-szivókiií ¡eszünt?ru"k. A telefonke-.zelők sztrájkja sok humoros esetre ad alkalmat i''-s különösen a fiatalok sajnálják, irják az amerikai la|x>k, her^y nem adhatnak olyan könnyen r a nd< ív ti t egy m á^nak.
Párisban május 7-én kezdik tárgyalni a magyar békeszerződést
Pűrízx. január 17 A három nagyhatalom francia kormány* tudoniácáni hozta. Mai^arorszáityal, ■ Kemániával í''-s l>u!''járiával kotend.V b*;keszer/;ődíV«k M''.c.''vitatását máiu^ 1-én kezdik m?s:
PárizsJtan. Amriia. A meri Ica és a Szovjetunió ezt arra a francia je^-. zékre adott vála^zábnr. közölt^, melyben Kranruu)i-s/á-^ a moszkvai hairt-Vt»zatPii>ztázását kérte a volt eSotlós-át''amokka! k<>1.í»ndő ii«;k.isz.,rződóhek üíryélien.
A genfi Vörös Kereszt az egész világ társadalmához- fordul Magyarország megsegítésére
január 17
A nemzetközi Vörös Kere-zt líe-jelenjAái^zeriijt. füírtretlenül az I.''XKKA A''irőlyákeiójátől, felhívást intéz valaniénnyi n''njöléti int.''-z-ménylícz Maiíyárorszái: társadalmi uton való meííív^ité^-re. A nemzetközi Vörös Keiwzt íren fi központja ¿utján sejrélyt kér .Magxarorszúír számára segély k»"-rő szavát az egéfcz vitáshoz intézi. Kem.''Jik, Inxry a ij\''ors felhívással sikert .tud elérni.
Budapestről jelentik:
fiagy tmre belügyminiszter nyilatkozata a rendőrségről
Az Igazság eimü lietiíaj» január 8-i >zámál»an a jtíndűh^''^''i j^jziriók elosztásáról ecy közlemény jeleni iv.c>z. A közlemée.y alkalmas nr;-í. Iktjtv azt a lenyomást keltbe, mintha a kinevezett rendórtisztviselök áilá-sukb<M elmozdithátók Lvnnének.
— Kijelentem, hoirv errél szó sidcs. Az összes kinevezett rendór-tisztvisek''k, füiraretlenül a rendőrségi jxviciók felől való tárgyalástól,. va4;t-:r.ennyL:n meeumwdn ik állásukban.
- Az Icazsá''jr cikke - akarva, nem akarva metflKmtja a r «iv.lör-söi: fecyelmét.. Xíncs tudomásom arról, -íio^v olyan jwrtközi mejfálh-|M>lás Történt, mely a renílőm''-iri ál-íá^kat •"><) százalékos. alajion elosztotta volna. Ilyen tneíKÍlla{>Oílást a
■_r részere károsnak is tai"
loricJ''T-M tanék. ''
\
sokról a szövetségosok lajstromot készítettek. A magyar kormány» előtt ismeretes ezen cégek év magánszemélyek névjegyzéke, akikkjo''- Magyarország nem tarthatja fenn a kereskedelmi és |v;nzögyi kaiiosóJatokat. Ezt erőbiti nteg a rendciel; A kormány pénzügyi politikáját igazolja az a k««rűlmény.-*hogv az árupiacon tartózkodás észieilutö. Mindehhez hozzájárul. hogy Magyarország r N" liHA-sogrivi llajKitt. továbbá
(i külföld egyre gyakrabban * a''fjul hn*$zohh fejár.i''V- hitele-kel. ÍU''ji c ''y -k is »ugnlcrrt''i-fik kaix-xolaf''nka! rí-gi magyar rÁgekkfJ ¿* i0 hónapi I/yirJrc k''/nálunk árut.
Xagyon megkönnyíti jiz árucsere-forgalmat az az egyezmény, melyet a magyar kormány kötött d Szovjet -unióval 7^0 teherautó átvételére.
80 munkaszolgálatos tömegsírját
fedezték te! Pestszentimrén
Két nappal ellőtt Pestszent imrén megtaláltá* azt a tönu''gsirt. ahova t.014-ben a nyilasok SO agyonlőtt üldözöttet temettek. Emlékezetes, hogy a nyilasok végigrazziázták :i }"osti házakat é> t<>bbszáz elrejtőzött n.unkaszolgáiatos1. szedtek aki-
ket kivittek Pestszent imrére. A többszáz munkaszoigálato-» közül sokat Dunántulra'' vittek, mig egy másik
Külföld már hosszabb lejáratú hitelekkel jelentkezik
■ A ker.\-kede!emügyi. minisztériumban az 0!>/ág kofr.4cr>dehm''ből való kizárásra vonatkozó, rendelettervezete: készítik elő. A háború alatt voltak cí''gek a semlcge* országtA-ha.''i és belföldön, valamint magánszemélyek. akik a szövets''-gesek ellensége ivet kereskedelmet folvtaüak. vagy támogatták őket. Ezekről a vé-
Az „Uj Szó", a Vörös Hadsereg •magyarországi lapja azt irja,;fnogy
magyai háborús bünösök/lcözűl eddig egyedül-^Bárdossy László fizetett életével. Minden gondÖlkodó ember azt várta, hogy Bárdossy kivégzése után a demokratikus magyar sajtó követelni fogja, hogy állítsák ezt a cinikus hazaárulót elrettentő példaképpen a magyar ifjúság elé, hogy a magyar nép sohase feledje el ezt a nemzetgyilkost Néhány magyar lap e megbocsáthatatlan bűnök'' megbocsátását hirdeti. Minden magyar ember tudja, mennyit émek ezek a cikkek Magyarország részére, amely rövidesen a ¿öld asztalnál ülhet azon nemzetekkel, akik ellen jóvátehetetlen bűnöket követett el. *, .
Felfüggesztették az amerikai ki-
1 ''T'' 111
vándorlásra való jelentkezéseket
• Ma reggel sokezer ember jelent meg az amerikai konzulátus szabadságtéri palotája előtt, hogy jelentkezési ivet kapjanak krvándc céljából. Nyolc óra tájban lent a kapuban az egyik konzulátusi tisztviselő és kiragasztott egy hirdetményt, mely szerint á jelentkezéseket bizonyos időre elhalasztották és az eddigi jelentkezések is érvénytelenek. A budapesti amerikai követség washingtoni utasításra függesztette fel a kvótába való jelentkezéseket és lehet, hogy csak hónapok múlva közli, mikor'' lehet feliratkozni amerikai kivándorlásra. Az adópengő árfolyama
A pénzügyminiszter január 17-én érvényes hatállyal az adópengő ér-tékárfolyamát a következőképen állapította meg: 1 adópengő egyenlő 1.15 pengővel,
Z A LA
1C46. január 18 r
fí minisztertanács felemelte a Kanizsára érkezett az első budapesti gyermekvonat
polgári és hadigondozottak Járadékait
A rmniszlertsuiáo font/» rendel-kezéeeMet határozott el. A népjóléti minisrí&i előterjesztésére a hadigondozottad, polgári gondozottak és ha -disugéHUíii r''-szwűiók részére fél-havi beszerzési segély foípsitásál rendeltjei. A minisztertanács ugyanakkor kimondta, hogv az idetartozó járadékok é> sogéhek automatikusan irgvanaftban a mértékben emelkednek. abogy;m a kózulkalmazottak dlctméiiyoí.
1-etauvyaitak a társadalom biztosi -t.t>i járulékok főhajtásának* n>e/-g%orsi tájára líozando intézkodé.-s>kct is. Eszerint a társadalombiztosítási járulékok a munkabér 20 százalékáig emelhetők, behajtásuk összeka|ic*ol-ható az általános kenőset iadó behajlásával ós a kóvetkezetufleh nem fizető munkáltató internálható. tők? az i|>ai igazolvány is rdvonliatö. A tár-■sidaíonibiztosjtási járulékok adópen-góhon állapithatók meg. vagyis vhIo-rizálandók. Az öregségi, rokkantsági, •/.wjgvi és Iwunanyugbéreket az eddiginek háromszorosára emelték.
Letartóztatták a Mauthnerbőrgyár igazgatóit
Helyszíni vizsgálat megállapította, hogy a Mauthner-bőrgyár igazgatói 650 000 láló bőráru bejelentését mulasztották el. A gyár igazgatóit, Pick Lászlót, Engelmann Istvánt, Zala Jánost és Harsány i Miklóst letartóztatták.
A kormány közötte az UtlRRA-val a kért adatokat
Tildy Zoltán miniszterelnök Sze-gedy Maszák Aladár washingtoni követ utján az UNRRA felhívására a Magyarországnak juttatandó segély-»yel kapcsolatban a kövétkezö hozzávetőleges adatokat közölte az UNRRA vezetőségivel: Magyarország össznépesség^ 9320.000, ebből becsles alapján a 4 évnél fiatalabb gyermekek szára» 628.000, 4 évtől 16 évig együttvévp 2,140.000 gyermek van Magyarországon. — A nemibetegek száma 450.000, ebből körüli éiül 60% vérbajos. • A várandós és szoptatós anyák szarna évenként 200.000. A cukorbetegek száma 20.000.
Dollár-átutalás Magyarországra
_A newyorki rádió «agyarnyelvü
adásában közölte az American Export Corapany hfvatalos közleményét, amely szerint ez a társaság ismét elvaltalja bármilyen dollárösszeg Magyarországra való átutalását, még pedig távirat, légiposta vagy levélposta utján. — A kívánt összegeket Amerikában dollárban kell befizetni és annak ellenértékét Budapesten a Nemzeti Bank — mindenkori hivatalos dollárárfolyamán — magyar pengŐbeQ fizeti ki.
A földművelésügyi miniszter intézkedjff hogy a földhöz jutottak telekkönyvlleg is biztosítva legyenek
A földművelésügyi miniszter a ceglédi fQldhözjuttatoitak 100 tagu küldöttségét fogagta. A küldöttség sürgős uitézkedést kért a kiosztott földbirtokok telekkönyvezésére és egyben fcérte a minisztert, hogy akadályozza meg, hogy * a reakciósok és nyilasok visszakapják föld-jeiket^MöiamÖvdésügyi miniszter kijelentette, hogy aki szabályszerűen jutott földhöz, az annak jogos tulajdona és nem vehetik vissza. Intézkedj fog, hogy a telekköny-vezés minél előbb megtörténjen.
Táaogtsd a Nemzeti Segélyt I
A Magyar N''ők Demokratikus Szövetsége a Szociáldemokrata 1 fiúsági Mozgalom tagj:u fogadták a kedden 11 óra tájban befutott saerel vényt, amely Budapestről gy ermekieket iKízott vidékre, hog\ <«gy kissé jobb élelmezési viszonyok kot*''» jussanak. A gyermekek Zalaegerszegre voltak irányítva, de a kétnapos utazás anny int olesigázta őket. nogy azonnali továbbszállításuk nem volt khanalos. A Itomokratikus Nők, élükön Cziboly Kenniené titkárnővel ionnal gondozásba vették gyer-t ne keket, autókat szereztek. heszál-litották <*iket a Kmnmunista Púrt fűtött liely i*''»geil«o, amit Hegyi János a l''A-t titkára készséggol boesá--to''t rendelkezésre. Nagy fáradság -gal vajat. túrót, kenyeret, burgonyát szeívztek és bŐM-gesen n»ogv-''iidézték a bizony iy^gyon kiéhezett apróságokat. A Kommunista Párt kom -bájában melog-ételek ís készülted. Az éjszakát a sofctében összehordott *za Ima zsákokon töltöttek, reggelire bőségesem kaptak tejet és kenyeret, sőt á iJemokratikus Nők még utra-va lóról is gondoskodtak a gyermekek
A moszkvai rádió Horthy Miklós szabadlábrahelyezéséröi
A moszkvai rádió csütörtök késő esti adásában hosszasan foglalkozott Horthy szerepével, a fasiszta világuralmi törekvésekkel kufK-solatban. Többek között a következüket mondta :
Mussolinit agyonlőtték :iz olasz partizánok, a francia árulót : Lavalt kivégezték. Quislin-get is hasonló sors érte Hitler számos csatlósa közül egyedül Horthy tengernagynak sikerült sorsál ezideig elkerülni Hz a szárazföldi admirális — nrjnl a Hcuter-ügynökség tudósítója jelenti Nürnbergből —- szabadlábra kertill Hozzáfűzi a jelentés, hogy tiiilif? azért tartották fog-va.^u-rt mini tanura szüksége volllt nemzetközi bíróságnak.
ílimez a jelentés igaz, nem győzünk eléggé csodálkozni. Az egész világ tudja. hogy^Ilorthy nem tekinthető csupán a néniét fasiszta összeesküvés tanujának.

szamara. t
Munkatársunk Iwszélgetést folytatott a gyermekek kísérőivel, ;ikik ■ elmondottak, bog) már két napja utaztak. Sehol az egósz vonalon .megértésre nem talaítak és nem kaptak egy falut kenyerei -sem. Van olyan enalád is a szállítmány között, amely 6 gyermekével indult útra és nem volt «egy darabka kenyerük senv. El ten: tutlj.tk Ónok képzelni azt a kádocpukífot, mondotta a vezető — amikor itt Nagykanizsán igazi omhrrszeretcttel fogadtak bennünket »V elláttak mindennel. amir- szüksf''günk volt. A Magyar Nők Demokratikus Szewt-ségónek ezt az aldozatos munkáiát sohasem tudjuk elfeküdni, de hálás köszönettel gondolunk .majd vissza a Kommunista Párt nagykanizsai szorvx''zetére í*, amely lohiítóvé tette, líogA* éjszakát mek*g szoljában tóit hessuk ol és hogy oredményoeen köztienjárt. hocp egy induló orosz vonathoz csatolják azokat » kocsikat, inely a budapesti gyermekeket Zala-e^orszogre viszi.

Kőztudomásn, hoyy rés-twtl Hitler számos tervének kidolgozásában.
Hitlerrel együtt összeesküvést szőtt Csehszlovákia és :i Szovjetunió elleni közös támadás céljából. Tudja ezt mindenki még akkor is. ha nem volnának meg az összeesküvésre vonatkozó eredeti okmányok.
Horthy bímó&séyét rmberek rs okmányok egyaránt bizonyítják.. .
Horthyt nem leliel ártalmatlan tanúvá zsugorítani £s nem lehel szabadlábra helyezni mint hjrlik - azzal az állítólagos indokkal, hogy ő Hitler »ellenfele volt Hogyan vált ilorlhy antifasisztává — ez titok. Talán a nürnbergi itörtön-ben v Hitler cinkosai mind ug\''anezt állítják magukról : még Hcrmann (iöring is. A mind összél>b szoruló hurok csodálatos hatássá van a háborús bűnösök ideológiájára. Szabadon azért még egyet ?iem lx>csiílol-tak.
Indokolt a kérdés, miért t:\r rullak ki a kapuk Horthy előtt? Milyen őrangyal vette őt szárnyai ali*
*
Ismeretes, hogy Jugoszláviának kellett közbelépni és kikér-

ni Horthyt, mint elsőrendű háborús bűnöst ahhoz, hogy ismét letartóztassák öt és döntsenek kiadása felől.)
Lenin-emlekönnep
a Kómmunista Pártban
i
Szerdai számunkban közöltük, hogy a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete folyó hó 21-én hétfőn délután 5 órakor, dísztermében Lenin halálának 22 éves évfordulóján műsoros emlékünnepet rendez. A nagyszabású műsor keretében, mint értesülünk, komoly zeneszámokon kivül szavalatok is szerepelnek. A megnyitó beszédet Hegyi János titkár, míg az emlékbeszédet Morvay Gyula polgári iskolai tanár mondja. Az emlékünnepre mindenkit szívesen lát partállasra való tekintet nélkül a rendezőség. •
Letartóztatták dr. Hegyi Lajost
Keddi számunkban megírtuk, hogy a jiolitikai rendőrség Atal őrizetbe vett dr. Hegyi 1-ajos aktáit áttették a népügyészségre, ahol dr. Kuttkay György népügyész azonnal megkezdte a deportálások adminisztrációját végző volt nagykanizsai jxjl-gánnester kihallgatását. Mint közlik velünk, a népűgyész a kihallgatást befejezte, aminek erednu-jiy»;-képpen az eddig őrizetbe vett dr. Hegy i I-ajost előzote* letartóztatáslia helyezte. Már az oddig fennálló kí''*t-s«sgtelen bizonyítékok alapján is egy rendbeli bálx>rus és egy rendbeli népellenes bűntettel vádolja a volt í»lgárnK*tert, de ezek a vádak ki-IxSvüihetnek «íyrészt a diplomáciai uton folyamatba tett «''■« Szatmárnt''*-metil>en lefolytatandó nyomozások en-drnényeivel, másreszt az ügyészség azon intézkedésével, amelyben utasította a politikai rendőrséget a kanizsai ¿retto- es deportál ás i ügyek legalafiosabb kivizSgalá^sára.
A h;U»orus bűntettet a már fenn^ álló bizonyítékok alapján azzal kó?'''' vette el, liogy a felszaliadtilás utón , mint mtornalt a Voróe lj>diírog | tisztjeire olyan niogjegyzést tett, amely alkalmas arra, liogy a népek háború utáni békés egvüttmüködesét mcjinebezitao. népeU€»K« bűntettet pedig azzal kövtte cl, hogy 1944-nen tartott beszédeivel kényszerű szükség nélkül a demokrácia elk>nsé-«>inek szolgábtalxi szegődött és a háború folytatása mellett uszitott.
Értesülésünk sz»^rint ügyének nép-birásági tárgyalas2ü._'' letartóztatásban '' ma^d.
HÍREK
— Közkívánatra a tegnapi számunkban közölt vasúti menetrendet vasárnapi 4 oldalas számunkban újra leközöljük. Ez azért vált szükségessé, mert a korlátolt számban megjelenő lap nem |uthatQtt el mindazokhoz, akiket a vasúti menetrend elsősorban érdekel.
— A meteorológiai intézd iaUntéaa
Várható idttárás csütörtök estig: Gyengülő «''•szak és északkeleti szél, kisobb felhőátvonulások, h Ivenként, inkább (iéien. fuU''i liavazás. A hideg fokozod ik.
— Köszönetnyilvánítás .
Mindazon jóharátainniak, ismeró-seimnek és kereskedő ka^tárALmnak, akik drága Magdi kj''tni temett^én nssztvettcK t''n ezzel nagy fájdalmamat enyhíteni igyokeztek, ezúton mondok hálás köszönetet. Tóth József \askerDsk»dő.
— AmjmUfwl kir»k. A mait béte«^ft| született Opirnicza Kixoly vendégttee« és Pélcr MarSltnjk fia. SzokoJ K*á MAORT szereMaek és Kondikor AmH> ntk fis, Beocze Katalin há*tartásbd!»»k Üa. Csányl Ernő MÁV s. tisztnek és Kittien Margitnak Üa. Szabó Béla főköoyt»-nek és Wdnacht Crzébetnek fia. — Hias-ságot kötettek: Hagara József MÁV s. ttet és Boros Mária. Pun Gvola dpötelsőrén-kcszltő es Péntek Erzsébet. Paulis Jóttei asztalos és Horváth Anna. Szerdahelyi Frigyes földműves és Kovács Katalin. Nagy Gyula MÁV vonatkísérő és Gaxda Anna. — Elhaltak: Ozv. Pécz Pálmánné PUka Kori IU 39 éves. Miklós Gizella 4 napos. orv. Rekettye Pátné 86 éves. Mlkiósy Antal 79 éves. Kovács Erzsébet 2 hónapos. Szabó István l hónapos. Széphegyi Sándor 61 érés, dr. Antal Páiné Készei n«la 37 éves, Scbonek János 80 éves. Sebeai IstváoBé Erdélyi Anna 39 éves, Polal György 62 éves, Kerpen Maréit 22 évet. Horváth Gvörgv 83 éves korában.
— Sporthír
Az NTK KO-ik közgyűlését tartja folyó hó 20-in délelőtt fél 11 órakor. Amennyiben fenti időben határosifc-ki''íptelen k-sz, ugy fél 12 órakor, áe-kintel nélkül a mesrielentek >zántka, a gyüU''st megtartják. Az ideiglcaáa tozetóség ezúton kéri a tagok át, liogy a közgy üií''rsen minél nagyobb számban megjelenni sziveekodjének klubhelyiségünkben (Kölcsey-utca 2., emelet >".
— Tánotea
Az NTE folyó lió 10-én, «aorn-liaton délután 5 órai kezdettel a Katholikus Legényegylet összes lie-lyiségejlien zártkörű tánetcát rendez. M inden sport barátot és a tájK*olni szerető ifjúságot ezuU»n hivja meg a vezetőség. Meghívókat nem áll mó-dunkban küldeni.
.— Az összes nagykanizsai szakszervezetek vasárnap, f. hó 20-án délelőtt 10 órakor a Szociáldemokrata Párt nagytermében közös nagygyűlést tartanak. A megjelenés minden szakszervezeti tagra kötelező.
apróhirdetések''

Ti
1


.yi ű
ví ,1
1 . .«I
i
m
■Ü
____________„_____j! Lótt vadat kö¿ellátás céljára legmagasabb árt*» megveszem Szabó Antal üzlete. tS
Fiuruháért, 12 16 évesig fát adoic. Hh rály utca 24. 76
B^beadó 61 hold *x«atáf3 é Ukánal
és melléképütetekvel. Ötv. Fekttéoá CHfe, Somogy m. 47
Egy jó kar ban leró sián «Uáó Magyar-
utca 123._ 83
ZALA p«tVUkei
kiad|s: yltTftTássáfl R 7. SzarUaxtéeérl ia klaá*aért feW Nyomatott a .Kdiaatdasági K. T. Na» ttn''w* ov^aHiálábtr ^wr^nt-M
ZMUé

Zseb- és falinaptárok
kaphatók
aZala kiadóhivatalában
Viszonteladóknak nagy kedvezmény
AJ í


sv
51. évfolyam. 16. szám
Nagykanizsa, 1945. január 19. szombat
Ára 400 pengő.
£ » i
Demokratikus, politikai napilap.
Szerkeszti:N Benoze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telelőn: 31.
•w
mmmmmmwm ^rm^m^^
Két hétre betiltották a Haladás t
A belügyminiszter a „Haladás" cimfl hetiláp további megjelenését 14 napra megtiltotta, mert a lap 1946 január 2-án megjelent számában az ország belső rendjét ve '' szélyeztető és az elitélt háborús • bűnösök melletti hangulat teremtésérc alkalmas cikket tartalmazott.
A kereskedelemügyi miniszter tegnap tartotta az első „kamarai napot*
Rónai Sándor kereskedelmi és szövetkezeti miniszter tegnap tartotta meg első kamarai napját. Ez alkalommal a budapesti és vidéki iparkamarák megbízottait és kiküldötteit fogadta, akik az ipar- és kereskedő-társadalmat érintő kérdések egész sorát tárták fel előtte. A kereskedelemügyi miniszter minden kérdésre részletes választ adott.
A tőrök Vörös Félhold is segjt +
A török segélyszervezet, a tförös Félhold 10.000 török font éi£éfcü se-gélyadománytltüld Magyarországnak.
Megszűnt a tandij
A főváros tanügyi bizottsága kihirdette a tandij teljes megszüntetését a fővárosi iskolákban. A rászoruló tanulók ingyen tankönyveket is kapnak.
Kodály — a művészi főtanács elnöke

«ar
I A kormány tagjai kitüntetve érzik magukat, hogy a dolgozók befogadják őket arcvonalukba
\ •> -:- mondotta Tildy miniszteralnök -■-
A Szociáldemokrata Párt felhívta emigránsait a hazatérésre — Bevin beszélt az Egyesült Nemzetek gyűlésén
l Tildy Zoltán miniszterelnök tegnap délben meglátogatta a budakeszi MÁV főműhelyt. Ez alkalommal a főműhely a kitűnően dolgozó munkásai tiszteletére rövid ünnepélyt rendezett. A miniszterelnök rövid beszédet mondott: Egész Magyarország legfőbb reménysége ós a rendelkezésére álló legnagyobb tőke a munka« Jól esik látni, hogy a munkások, akiknek az ország oly keveset tud adni, milyen becsületesen végzik munkájukat Végre a magyar nép megszerezte mindazt a megbecsültetést, egyenlőséget a jogokban éstéletlehetőségben, amelyekbőt eddig nem sok jutott el ''hozzájuk. A kormány tegjai kitűntetve érzik magukat, hogy a dolgozót befogadják őket ebbe az arcvonalba, tudva,- hogy a közös célért küzdenek, Magyarország . felépítéséért. Ez alkalommal átadta a műhely különösen kitűnően dolgozó munkásainak a vafu''ujjáépités jelvényeit és kitűntető oklevelét..
Gyöngyösi külügyminiszter a csehszlovák kormány meghívására ismét Prágába utazik, hogy a szlovákiai magyarok ügyében ujabb tárgyalásokat kezdjen. A tárgyasokat most már csehszlovák részről kezdeményezték, ez annak a jele, hogy Csehszlovákia már a békeszerződés J?''őtl rendezni kivánja ügyét Magyarországgal.
• A nemzetgyűlés egybéhlvását a jövő hét végére tervezik. Ez alkalommal a magyar államforma kérdésére vonatkozó törvényjavaslatot tárgyalják le. Nyilatkozat hangzik el továbbá a kormány részéről az át&mositások kérdésében la.
.A Szociáldemokrata Párt a külföldön élő magyar szociáldemokratákhoz feihivást intézett, hogy tépjenek vissza hazájukba, melyet a hiboru viharai elpusztítottak, mely semmit sem tud nyújtani, ahol éhezni kell az éhezőkkel és rongyoskodni a rongyosokkal. A magyar szociáldemokrata mozgalom keblére ölel mindenkit, ha velük együtt kiván dolgozni az uj magyar demokrácia meget^ei^ésóben.
Hkgybritánia egész népe teljes szivéből támogatja az Egyesült nemzetek Szervezetét — mondatta Bevin London, január 18 •Az Egyesült Nemzetek nagygyűlése előkészítette a talajt valamennyi kis- és nagynemzet együttműködésére, — mondotta Bevin brit külügyminiszter, a tegnapi nagygyűlésen. Ezt az együttműködést ugy kell n&g szervei ni,, hogy elejét vegye valamennyi háborús cselszövésnek. Biszéde befejezésekor a legnyomatékosabban kijelentette, hogy nemcsak a br t királyi kormány,- hanem ISagybritánia népe is teljes szivéből támogatja az Egyesült'' Nem-
zétek Szervezetét.
1% i
Szovjetrádió a sötét reakciós üt elmekről
¡A szovjet rádió ismertette Bo-linszky kommünikéjét a különféle eprópai országokban dolgozó reak-cfós terroristák Üzelmeiről. A demokratikus közvéleménynek- fel kell figyelni, mondotta, ha egybeveti .a különféle reakciós országokban mü-l&dS bandákl üzelmeiről szóló je-jentéseket. ;. \
» A prágai lapok beszárroltak 3 Lengyelországban élő Prihala tábornok Sötét üzelmeiről. Ez a tábornok összeesküvést szőt a törvényes cseh kormány ellen és megtévesztő, vajótlan módon a csehszlovák nemzeti bizottság elnökének r;evezte ki magát. Egy házkutatás Jikalmával rengeteg rajzot és röpiratot foglaltak le nála. Egyik angol J^p cikkében megemlékezik 16 lcn-jgyei tisztről/ akik meg akarták gyilkolni a lengyel kormány tagjait és $eg akarták^dönteni á demokratikus lengyel ?kormányzatot. Összeköttetésben álítak ic-igyel emigránsokká), akiknek legnagyobb része ejtőernyővel szállt le lengyel földre és el voltak íátya idegen pénzzel, felszerelésük a legjobb volt.
Ausztriából hir érkezik a jugoszláv árulók szervezkedéséről. Ezek a reakciósok szintén nemzeti bi- ) zottságokat alakitottak és jól feí- I
szerelt bandákat csempésztek Ausztriába. érthető, hogy a talajukat veszített reakciós elemek nem tudnak beletörődni a megváltozott helyzetbe. Csak azon-kell csodálkoznunk, írja a tudósító, honnan- kapják felszerelésüket és a pénzt, hogy ilyen nagy mértékben tudják .folytatni üzelmeiket az egyes felszabadított országokban.
Megrázó vádbeszédet tartott a francia ügyész fiürnbergben
. Nürnberg, január 18 A nürnbergi tárgyaláson résztvevő francia ügyész megrázó beszedet mondott azok ellen a náci háborús bűnösök ellen, akik Franciaország ban végezték káros tevékenységűket és követelte,; hógy. elnyerjék méltó
büntetésüket. A világtörténelem szörnyűséges megvetésének le kell suj-tah^ nemcsak azokra, akik elsősorban viseltek a felelősseget a bür.ös cselekményekért, hanem azon csoportokra is, akik eszközök voltak a f vbünösök kezében.
ötszázmillió dollár jut Amerikának a német jóvátételből
Washington, január 18 Washingtoni jelentés szerint-mint-egy 500 millió dollár azon német . vagyontargyak értéke, amit az amerikai köztársaságok kötött osztanak fel jóvátétel cimén. A fennmaradó értéktárgyak összegét az európai jóvátételi alaphoz csatolják és a párizsi jóvátételi egyezmény alapján osztják szét.
Budapestről jelentik:
Az adópengő árfolyama
A pénzügyminiszter január 18 án érvényes hatállyal az adópengö értékárfolyamát a-következőképen álla pitotta "meg: 1 adópengő egyenlő 1.17 pengővel.
Uj postai díjszabás Magyar- T országon
A postavezérigazgatóság közli, hogy január 14-től a postai díjtételek a következők: Levél helyben 400 pengő, videkre 600, külföldre 3000 pengő. Levelezőlap helyben 300. vidékre 400, külföldre 1800 pengő. Módosulnak a többi díjtételek is.
Ma aláírják az uj kollektív szerződéséket
• Tegnap délután a7 iparügyi mi-risztériumban a Szakszervezeti Tanács és a GYOSZ között megtörtént a végleges megállapodás a kollektiv szerződésekre vonatkozólag. A kollektiv szerződés végleges megszövegezése és aláírása ma délelőtt lesz. A kollektiv szerződés lényege az, lngy a munkabéreket részben pénzben, részben pedig ellátás utján állapítják meg. A kiuta-
landó éíelmiszermcr.nyiséget a Szakszervezeti Tanács, a GYOSZ és az iparügyi minisztérium altal kiküldött bizottság havonta áljapitja meg.
Rendelet az alkalmazottak elbocsátásának korlátozásáról
Uj kormányrendelet szerint a legalább 50 alkalmazottat foglalkoztató ipari vagy legalább 20 alkalmazottat foglalkoztató kereskedelmi vállalatoktól az el"z"> hónapban dolgozók 10 százalékát csak miniszteri engedélye; lehet elbocsátani.
Csütörtöki hivatalos árfolyamok
Egy USA dodár 265.800, egy Na-poleon 1,736.713, egy svájci frank 62.470, egy gramm színarany 299 ezer 98 pengő..
A dán Vörös Kereszt felbivása Tildy miniszterelnökhöz
A dán Vórös Kereszt táviratilag felhívást intézett Ti!dy Zoltán miniszterelnökhöz és felvilágosítást kért a már kilátásba helyezett segítség teherautókon való lebonyolítására, valamint arra js, lehetséges-e Magyarországon olyan segitőakció megszervezése, amellyel 2400 gyermek ellátását lehetne biztosítani.
í
A Nemzeti Főtanács Kodály Zoltánt 5 évre a művészeti tanács elnökévé nevezte ki.
A halálraítélt újvidéki gyilkosokat átadták a jugoszláv hatóságoknak
Grassy József altábornagyot, Zöldy Márton alezredest és Kiss újvidéki polgármestert autón Újvidékre szál-. Htották, ahol átadják a jugoszláv hadbiróságnak, amely ítélkezik felettük.
Hírek a világ fővárosaiból
Csehszlovákiában a pártok megegyeztek abban, hogy az általános választásokat május 26-án tarják
meg. *
* <.
Csehszlovákia elfogadta a meghívást a nemzetközi" vámügyi értekezletre, amelyet valószínűleg- csak az őászel tarthatnak meg Angliában.
9
Kairóban lben Saud, az Arab Liga elnöke és Faruk egyiptomi király kijelentették, hogy Palesztinának arab országnak kell maradni. Megerősítették az Arab Liga alkotmányát, amelynek célja az arab népek együttműködése.
*
A budapesti Nemzeti Bízottság január 23 án ünnepli megalakulásának egyéves évfordulóját. A budapesti Nemzeti Bízottság ünnepi ülésén résztvesznek a kerületi Nemzeti Bizottságok is.

Az argentínai iparvállalatok és kereskedők zárva tartják üzleteiket és ipari, üzemeiket, • mert nem akarják megfizetni a felemelt muika-
Z A i; A
^ TÍU6. ionuír 19
béreket • és nem akarják megadni munkásaiknak az egyhavi külőnfize-tést sem.
*
Az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsának főtitkára a tagok túlnyomó többségének óhaja szerint
valószínűleg mégis Eisenhower lesz.
* r
A Ford-gyárak munkásai elfogadták Trumannak azt az ajánlatát, hogy az eredetileg kért 30 százalékos béremelés helyett 17.5 százalékos emelést kapnak.
/y
Internáltak egy liszthamisitó molnárt
Lenin halálának évfordulóján emlékünnepet rendez a Kommunista Párt
A Magyar Kommunista Párt helyi szervezete folyó hó 21-én, hétfőn délután 5 órai kezdettel Lenin halálának 22 éves évfordulója alkalmából nagy műsoros emlékünnepet rendez. Az emlékünnep megnyitó beszédét Hegyi János párttitkár, mig az emlékbeszédet Morvay Gyula polgári iskolai tanár mondja. A műsor kiemelkedő száma egy a zeneiskola közreműködésével előadásra kerülő zongoraszóló lesz zenekari kísérettel. Az emlékünnepre belépődíj nincs. Mindenkit, pártállásra való tekintet nélkül, szívese« lát a rendezőség.
6 havi börtönbüntetést kapott egy fegyveres községvezetö-helyettes
A népbiróságArató-tanácsa Kovács Lajos keszthelyi lakos népellenes bűnügyét tárgyalta. Kovács 1943. év óta a nyilaskeresztespárt tagja volt. 1944. évben- Keszthelyen mint községvezető - helyettes működött, karszalaggal és puskával járt. Gere József látogatása alkalmával egyenruhában teljesített szolgálatot. A -népbiróság 6 havi börtőnbQntetésre és 5 évi politikai* jogvesztésre ítélte
Sabján Ferenc nyugalmazott rendőr a nyilasuralom alatt katonai parancsnok volt Felsőrajkon. Munkaszolgálatra vezényelte ki a falu népét Nem fogadott el semmiféle kimentést, még ágyban fekvő betegeket is kiküldött munkára. A leventék Németországba való kiszállításában is részt vett. Sabján Ferenc főtárgyalását elnapolták, mert a beidézett tanuk nem jelentek meg. A népbiróság a következő tárgyalásra a tanukat karhatalommal ál-Mttatjaj^ö^^
A jövő hét végén tőrteníK meg a sókiosztás
Január 17 i számunkban megírtuk, hogy Magyar János nemzetgyűlési képviselő a közellátásügyi minisztériumból 100 métermázsa só kiutalást hozott Nagykanizsára. A nagykanizsai közellátási hivatal érr tesitése szerint a nehéz szállítási lehetőségek miatt a sót a jövő h;t végén tudja csak a lakosság részére kiosztani. Értesülésünk szerint minden sójeggyel ellátott lakosnak 30 dkg. sót adnak hatósági áron.
A közellátási hivatal gyufoki-osztást is- rendszeresít. Minden hónapban egyszer a sójegy felső részén levő j különleges cikkekre szóló jegyszelvényre egy-egy doboz gyufát lehet majd kapni ugyancsak hatóságilag megállapított áron. A gyufakiosztás már a jövő hét elején megkezdődik.
— A meteorológiai intézet jelentése. Várható időjárás péntek estig): gyenge szél, csökkenő felhőzet, legfeljebb jelentéktelen havazás. A hideg erősödik és'' valószínűleg eléri csúcspontját.
I

A politikai rendőrség körültekintő nyomozás után őrizetbe vette Cságoly László galamboki molnárt, aki a közellátás részére olyan rossz lisztet száliitott, amelyből teljesen lehetetlen volt kenyeret sütni. A szakszervezeti pékség feljelentésére indult meg az eljárás a molnár ellen, akit tegnap eíő^llitottak a politikai rendőrségre. Megállapítást nyert, hogy a liszt, amit a szakszervezeti pékségnek, tehát közel 10.000 dolgozó kenyérszükséglete részére száliitott, teljesen élvezhetetlen^ Szak-
Megnyilik a Maort-jégpálya
A Maort Munkás Sportegyesülete ma arról értesít bennünket, hogy megnyitotta a Vár-ut végében közvetlenül a vasvázas ipartelep mellett levő jégpályáját.-A jégpálya megfelelő kerítéssel és világítással van ellátva. A Maort Munkás Sportegyesület a pálya elkészítésével komoly szolgálatot tett a jégsportot kedvelő közönségnek, akik kedvenc sportjukat most zavartalanul űzhetik. — A jégpálya hétköznaponként 4—7 óráig, szombaton fél 3-tól fél 7-ig, mig vasárnap délelőtt fél 10 tol 12 óráig, délután fél 3 tói fél 7 óráig van nyitva, természetesen amennyiben az idő ezt lehetővé teszi. A pálya nyitvatartásával kapcsolatos közlemények mindennap az Ady Endre-ut 12, sz. alatt; levő Petri-drogéria előtt lesznek kifüggesztve.
értők fogják megállapítani, hogy milyen anyagokkal lett az a liszt keverve. A politikai rendőrség a molnár kihallgatása után ugy döntött, hogy ügyének kivizsgálásáig őt internálja. A Zala olyan értesüléseket szerzett, hogy a politikai rendőrség rövidesen " több molnár ellen is eljárást tesz folyamatba és a jövőben különös eberséggel fog őrködni azon, hogy az előirasnak megfelelő lisztet szállítsanak a közellátás részére és élvezhető kenyeret kapjanak a város dolgozó lakosai.
— Egy évvel azelőtt... Tegnap volt egy éve, hogy Budapest utcáin közvetlenül a felszabadulás után megjelent a Szabadsag cimü lap. Tildy Zoltán miniszterelnök az évforduló alkalmából üdvözölte az egyéves Szabadsagot.
— A Katholikus Legényegylet tisztújító közgyűlésé. Vasárnap d. e. 11 órakor tartotta rendes évi köz-g> ülését a Katholikus Legényegylet újonnan átalakított nagytermében. A tagok majdnem teljes számban megjelentek. Vajay József prepost, egyházi elnök nyitotta meg a gyűlést. Szvoboda ASándor titkár felolvasta mult évi jelentését, Rácz Alajos pénztári jelentése után Vajay József egyházi elnök kérdést intézett a közgyűléshez, hogy nyilt vagy titkos legyen- e a választas. A. közgyűlés döntése után titkos szavazással az 1946. évre a ^következő tisztikart választották: Egyházi elnök : Vajay József prépost. Világi elnök: Horvát József. Egyházi alelnök : Gellért József. VíTSgi alélnök: Büky Ferenc. Titkár: Dlask József.
— .Ismeretlen hirtla a sormási országúton. Nagykanizsáról Sormás felé vezető ulon a tegnapi .nap fo-iyamán egy hullát találtak. A ren-* dőrség azonnal kiszállt; a helyszínre és megállapította, hogy a hulla mellkasán egy autó ment keresztül. — A bordák teljesen ötóze voltak törve. A rendőrség a személyazonosságot megállapítani ezideig nem tudta. A nyomozás megindult.
N — A Független Kisgazdapárt vasárnap délelőtt 11 órakor a Katolikus Legényegylet hel>iségében tisztujitó közgyűlést tart.
— A Nemzeti Parasztpárt folyó hó 20 án d. e. 11 órakor párthelyiségében évi beszámoló és tisztujitó taggyűlést tart. Az összes tagok megjelenése kötelező. -
Megszünt a nagykanizsai elhagyott javak kormánybiztossága
Az elhagyott javak budapesti kormánybiztosa ugy intézkedett, hogy a nagykanizsai megbízatást megvonja és azt beolvasztja az elhagyott javak kelet-zalai kormány-biztosságába Keszthely székhellyel. A kelct-zálai kormánybiztosság vezetője Károlyi G. László, akinek nagykanizsai ideiglenes megbízottja Blumcnschein József lett.
A kormánybiztosság eddigi megbízottja Balázs Vilmos további megbízatást nem vállalt s
HÍREIÉ
Orosz-magyar ölelkezés a pályaudvaron ■
, Ne tessék kérem megijedni. Nem intim dologról van szó. csupán arról, hogy amikor a budapesti gyer-mekvonát beérkezett a nagykanizsai állomásra, a hidegtől elgémberedett apróságokat orosz katonák vették ölbe és vitték ki az Osztasenko al tábornagy által rendelkezésre bocsátott fedett teherautókba, amely őket a jól fiitött Kommunista Párt helyiségeibe szállította. Akik látták ezt a jelenetet és érezték azt a meleg szeretetet, amit ezek a robosztus harcosok a magyar gyermekekkel szemben mutattak, azoknak valami kü lönös melegség jjjrtü ct a szivét és önkénytelenül arra gör.doltak. hogy vájjon a mi katonáink is megtették-e ezt Ukrajnában?
Ne bolygassuk ezt a kérdést, mert bizonyára nagyon sokan akadtak volna köztük is. akiknek szivük megesett volna a hajlék nélkül maradt kis muszka apróságokon, de hát mögöttük voltak a kőszivii vezetők és főleg az irgalmat nem ismerő német gyilkosok. Ezt meg kell érteni mindazoknak, akik ma ítélkezni akarnak a magyar történelem e szomorú időszaka felett. " A gyülijlet sohasem volt jó ut-mutató egy szebb és jobb élet felé, már pedig ennek tudata sohasem volt aktuálisabb, mint éppen ma. Tudjuk, hogy rengeteg egyéni sérelem esett. azt is tudjuk, hogy ezeken a sérelmeken keresztül nehezen^, gyógyuló sebek keletkeztek, de 4 békekötés küszöbén számadást kell csinálni mindazokról, amik történtek: amit mi csináltunk és amit ők csináltam. Ha a számvetést becsületesen és őszintén készítjük el, akkor egész más szemmel látjuk és ; bíráljuk el a történteket, akkor majd jobban megértjük az orosz kapitány kezében levő magyar gyermeket, akit köpenyével takart be, hogy óvja a hidegtől.
Közhírré tesszük. hogv a Pénz-ügyminiszter I "r 151.500,1945. sz. rendelőt alapján az a szőlőbirtokos, aki saját gazdaságában búzát.- vagy a földadónak búzában való kivetése- " ról és lerovásáról szóló rendeletben meghatározott földadóf izet£«rc alkalmas terményt nem tormel oly mennyiségben, molv gazdasági szükségletén felül a terhére kivetett földadót és járulékait fedezné, az Ivorban is megfizetheti. <
A földadó szempontjából l kg.- , búzának nem direkttonnő szőlófaj- t iákból származó l>or esetében b. direkttonnő szólófajtákbői előállított 1-or es» tól>en jxxlig * Mülligand (li-terfokosi bor felel meg. A beszolgáltatandó l>ort a Dunántúli Szeszfőzdéhez kell leadni, de előzőleg a városi adóhivatalban átvételi elis-mervémt keli kiállítatni, v Közöljük továbbá, hogy azok az adózók, akiknek torhérö búzaföldeidé van kivetve és a közollátási hivatalban előirt hőszolgáltatási kötele zetrségüknok eleget tett és a Ixjszol-gáItatási kötelesség címén beszállított buza. rozs, kétszeres, árt», zab és-köics árát a kereskedőtől felvette,, az igy leszállított kenyérgabonának '' a terhére- kivetett földadóba való beszállítását kérheti, ha .a kérelmét 1946 január 15-ig a városi adóhivatalba benyújtja és a felvett összeget, a közzétételtől, felhívástól számított 15 nap alatt a rárosi adóhivatalba l-efizeti.
Közöljük továbbá, hogv a 12.050'' 1915. M. E. sz. rendelet az 1945. évi jövedelemadó'' fizetését is szabályozza. E szörint a földtulajdonos,, ha "a földbirtoka tiszta* jövedelme (kataszteri) 100 ar. koronát meghaladja. 1945. évi jöv. adó és annak áll. pótadója fejében a szőlő és'' kert iniveiési águ területre eső kat. tiszta jöv. minden kor. 1500 pengőt, a többi mivelési águ területre eső kat. tiszta jöv. minden kor. után pedig •''íOO {öngól köteles fizetni.
Az általános kereseti adó fizetésre kötelezett adóalanyok az 1945. évi jövedelemadó fejeljen az 1945. év egyes hónapjaira január, november hónapokban lefizetett, vagy fizetendő általános kereseti adónak tfyy-szrrcs összegét, azonfelül a december hónapjára megállapított ker. adónak
25 százalékát, na a befizetendő ke.. adó 50.IJ00 jengőn alul maraii 50 százalékát, ha 50.000 jwngói eléri, vagv meghaladja, de 1Ö0.000 longőnéf nem több, 75 százalékát, ha a 100.000 pengőt meghaladja, de 2 ">0.000 pengőnél nem több, 10Ó százalékát, ha 250.000-et meghaladja, de 75Q,000-Déi nem több", 125. százalékát, ha a 750.»XX)-et ineg-N haiadja. de 2,000.000 pengőnél nem több és végvif. ha a 2.000.000 pen: gót meghaladja, akkor .150 százalékát kötelesek bofizetni. •
A tantiémadö alá eső javadalmazásokból, a tőkevagyonból és egvéb forrásból származó* jövedehnekkel, kapcsolatban a kiadásokkai % netn , csökkenthető- nyers bevételek után 1945. évre jöv. adó címén 25 szá-'' zalékot kell hefizotni. , . • _ Városi adóhivatal.
> 2 A LA polrtifcfsí napilap
K''aáts: .KIzH''dasáfl R. T. Naoykaaüs«'' 3z«rk wztéaért és kiadásért falai Btaaza Ital
Nyoxiatott a .Közgazdasági R. T. Ní^r ratri»*»" míátábf- r-"a*yk*rixw Nj-oat iáért telal: ZtM Károly
Botanikuskert Kamcsatkában
Moszkva, január 18 Kirowban a Szovjetunió a maga nemében páratlanul álló botanikus-kertet létesit, melyben Kelet- és Nyugat-Európa, Szibéria, Kamcsatka stb. és az Egyesült ÁUamok növényeit mutatják be 63 hektár területen. A botanikuskert létesítésére, mely hét részből fog állani, 12 millió rubelt fordítottak. A kertet tanulók, egyetemi hailg3tók és • természetrajongók is- látogathatják, akik különféle kertészked :si kísérleteket végezhetnek és a különböző gyümöícsbogyék északon való meghonosítását megpróbálhatják.
!
Hirdetmény.
Felhívom a füsze?kerekíted5kct, hogy J sóulalrényaikért folyó hó 19 én S - ! óráig jelentkezzenek a Közellátási Hivatalban. Polgármester.
Egv iókarbsn levő szán eladó Magyarutca 113.__.• _) 83
Különbcjáratu bu orozott s/obi azonnal kiadó. Érdeklődni Csengeti ut 1. fényképész műterem. . . 87
51« évfolyam, 18. szám.
Nagykanizsa, 1946. Január 22. kedd
Ára 600 pengő.
Demokratikus politikai napilap.
rvzerkesztt: B»noxe Janó főszerkesztő.
S.wrfcfvtztftiég és kiadóhivatal: F6-út 5. szám. releíon: 31.
De Gaulle lemondott
Truman: Az Egyesült Államok Magyarországnak megad minden kézzelfogható segítséget az újjáépítéshez — Elkészült a vádirat Fider György ügyében
Truman elnök a Fehéz Mázban ünnepélyes keretek között fogadta Szegedy Maszák Aladár magyar követet Szegedy Maszák Aladár a következőket mondotta: Nagy ''örömmel tölt el az a tudat, hogy ez ünnepélyes alkalommal kifejezhetem a magyar kormány őszinte háláját azért a jóindulatú megértésért, mely arra Indította az ön vezetése alatt álló kormányt, hogy falvegye a diplomáciai kapcsolatokat egy legyőzött országgal. Ugy vélem, nem tévedek, amikor azt átütöm, hogy az Egyesült Államok kormánya elismerte azt a tényt, hogy a magyar nép és a kormány a hitlerizmus és a háború okozta szörnyű pusztítások után hozzálátott Magyarország demokratikus újjáépítéséhez. Ezen az uton erőt ad es lelkesít, hogy én átadhatom megbízólevelemet és hazám felveheti a rendes diplomáciai kapcsolatokat azzal a nagyhatalommal, mely iránt hazám mindig rokonszenvet érzett s melyet a volt kormányok hamis4 politikája sem tudott megváltoztatni. — Truman elnök a következőket mondotta: Meleg baráti szóval válaszolok az elmondottakra. Örülök, hogy önt az Egyesült Államokban üdvözölhetem es biztosítom országának kormányát és népét irántuk táplált őszinte jóakaratomról. Különösen örülök, hogy amikor a magyar kormány felveszi a diplomáciai kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, erre a tisztségre olyan embert jelöltek ki, aki Magyarország szenvedéseit és az embertelen áldozatokat a saját szemével fáttav A szövetséges együttműködés az egész világra korlátlanul kiterjed. Ezt bizonyítják a magyar általános választások is, melyek a teljes demokrácia jegyében folytak le. A magyar nép máris fáradhatatlanul dolgozik politikai, gazdasági és társadalmi intézményeinek helyreállításán és a munka gyors Üteme tovább fejleszti es mind közelebb viszi a tartós javuláshoz. Ha á nép Önerejéből és összetartásával megvalósítja a magyar nép kitűzött terveit, biztosithatom, hogy az Egyesült Államok megadnak minden olyan kézzelfogható segítséget is, amely gyakorlatilag is segiti Magyarország újjáépítését.
lisztje \agy 20 kiló búzája, rozsa, árpája tegyen. A rendelet részletesen felsorolja, mit tarthat meg ínég magának az önellátó, valamint utai arra is, hogy az átveti teruiénvekért az önellátó nem köteles pénzt elfogadni, hanem utolvánvt kérhet, a inely 1946 augusztusáig énjínyes, ezért'' azonban öt százalék kamatot számítanak fel. A rendelkezés végül szigorú büntBtö-intézkodó6ckpt ir elő.
A napilapok uj ára ''.''••>
Az általános nyomdaár emelkedésére való tekintettel a Lapkiadók Szövetsége kénytelen Volt a budapesti napilapok árát folvó hó 20-i. vasárnapi számtól kezdőd óeti 1000 pengőben megállapítani. Az előfizetési díj 25.000 pengő.
A magyar fegyverszünet évfordulója ....
Tildv Zoltán miniszterelnök az Egyesűit Állattok, a Szovjetunió, Anglia és Magyarorszác-közott 1945 január 20-án létrejött fe^verszüneti egyezmény első évfordulóján köszönő és* hálatávirutol intézett Sztálin ge-nurúlisszimusrhoz, Truman elnökhöz és Auloo angol miniszterelnökhöz és Vorosilov marsallhoz, kérve a azö. etséges nagyhatalmak jóindulatát. és támogatását, l''gyanakkor Gyöngyösi János külügyminiszter .\foloiov külügyi népbiztoshoz, iivr-nes és íievin kü 1 ügymüiisztA?reküez küldött üdvözlő táviratot. f
Január 24-én Ülést tart a magyar nemzetgyűlés
A necnzetírv ülés január 24-én, csütörtökön déli 12 órakor a további teendők iránti intézkedés céljából
•ülést tart. - . f .
-» i
Kéthly Anna a Labour Party sfheghivására Londonba utazik
KéthJy Annát a Labour Party ltosszabb angiíai tartózkodásra hívta meg, hogy az angpl politikai köröket tájékoztassa a magyarországi helyzetről. Kéthly Anna örömmel fogadta a "brit munkáspárt meghívását és valószínűleg még január folyamán elindul Londonba.
De Gaulle lemondott
Pdriz*. január 21 A ma negyeii párizsi táviratod ''»•érint a francia közvvloménv leg-~ nagyobb meglepetésé re de Gaulle miniszterelnök hirtelen lemondott. 1 >e Gaulle lemondása teljes megfelelésként hatott minisztertársaira. Azok a miniszterok, akik jekm voltak azon a rcndkivüli kabinet ülésen, amelyen dí Gaulle heielentetto lemondását, elmondották, no?p* né-háuv perces beszédlen de. Gaulle kijelentette, hogy nem akar olyan konuánv élén állni, melvben a ¡éli-tikai txírtok és különféle csoportok állandó támadásának van. kitéve. Do Gaulle kabinetfőnöke és szeméhi titkára kijelentette, hogy De Ganfle '' nemcsak hogy lemondott, hanem határozottan eltökélte.'' hogy visszavonul a közélettől. IX; Gaulle lemondása akkor válik hivatalossá, mikor a nemzetgyűlés mai 12 órakor tartandó ülésén lejelentik. A franciaországi különböző |>ártok rendkívüli ülésre hivták össze tagjaikat a t»elv-zet tisztázására.
tanácsban, melynek célja az atomén") ellenőrzésére felállítandó bizottság megválasztása. Az Egyesült Nemzetek közgyűlése kedden vagy szerdán fogja tárgysorozatára tűzni a jer-'' zsa-kérdés tárgvalását.~-\
Einstein a zsidó államról
Washippton, január 19^ A Palesztina ügyet vizsgáló angol-ameríkai bizottság pénteki ülésén Einsteint, a yilágHirü nétnet fizikust hallgatták .ki. aki már hosszú • idő óta az Egyesült • Államokban tartózkodik és felvette áz amerikai állampolgárságot. Einstein kijelentette, nogy soha som volt hivő a zsidó , államnak, amely a régi világ elavult fogalmai közé tartozik. Ajánlotta, hogy Palesztinát helyezzék az Egyesült Nemzetek felügyelete alá.
A belga n-imzetgyúies nem kivan a király visszatérésével foglalkozni
Brüsszel, január. 21 A belga nemzetgyűlésen Van Ak-loer miniszterelnök" felolvasta Lipót király levelét, mely azzal a kéréssel fordült a miniszterelnökhöz .hogy a belga választások után azonnal tartsanak népszavazást a király visszatérésével kapcsolatban. Brüsszelben ugy tudják, hogy a'' kormány elutasította Van Akker miniszterelnök javaslatát.-
Az első német választásokon a szociá''demokraták fölényesen győztek fíerliv, január 21
TIessen keleti részeién 400.000
német járult a választási urnák elé és leszavazott a IS év óta első szakid választásokon. A választások
eredménye a következő: A szociáldemokraták 310.000 szavazatét, míg a kommunista j»árt 7000 szavazatot ka i »ott.
Folyik az olasz békeszerződés kidolgozása
VóniA. január 21 A nagyhatalmak lielyettes külügyminiszterei tűgnan .ismét összeülték és folytatták, az Olaszországsai kö-U''ndő békeszerződés kidolgozását. Az olasz líékeszerzódés megkötésénél Franciaország is jelen lesz és leszámítják Olaszországnak aZt a körülményt, liogy sokáig harcolt együtt Németországgal a Szövetségesek ellen. A Magyarországgal, liomániával és Bulgáriával kötendő békeszerződések megtárgyalásánál az Egyesült "Aílamok, a Szovjetunió és Nagy brit annia képviselői lesznek jelen. * • - '',.
Magyar zsidók tömegsírjaira bukkantak Ausztriában
Bécs, január 21 Az Eisönerz - közelében fekvő Sooau-n két tömegsírra bukkantak. Az egyik tömegsírból már kiemeltek 152 hullát és kojKjrsólra téve, a közeli lxopoldsiein-kastély kertijében ujix''»l eltemették őket. Az ed-megállapítások szerint a tömegsírokban annak a RXKJ magyar zsidónak ogy csoportja fekszik, akik 19-15 márciusának végén Alagyar-, országlnd .Mauthausenle indítottak útnak. . - .
Eddig IS emljcrt tartóztattak le, k-ikt''l a tönieggyilkosságban való íészvételk»l gyanúsítanak.
Tisztviselő sztrájk Görögországban
Athén, • január 21 A görög állami tisztviselők sztrájkja az egész országra átterjedt.- a bíróságokon, a .minisztériumokban és. a közhivataiokhan teljesen megállt a munka. Szofulisz görög miniszterelnök lejelentette, hogy reméli a sztrájk gyors megszűnését, mivel az állam k/-sz eleget tenni a tisztviselők kívánságának. Sztrájkba léptek a görög nyomdászok is.
Lenin halálának évfordulóját megűnnep!i a magyar ridió^
Lenin halálának 22. évfordulóján, 21-én, hétfőn délután 5 órakor á magyar rádió tis közvetíti az Operaház Lenin-omkikünne[)élyét, melyen a'' Filharmóniai Társaság zenekara töblek között Sosztakovics .»Lenin-./ grádi szimfóniád-ját is előadja.
í
Hotnap kerül tárgyalásra a kényes perzaé kérdés
\ l,oru!on, január 21
Az ^gyesült Államok, Nagvbri-''tannia. a Szovjetunió, Kína és Franciaország képviselőinek tegnap e»ti gyűlésén Bevin angol külügy miniszter beszélt. Az Egyesült Nemzetek nagygyűlésének munkája tulajdon-'' képpen azzal kezdődik. — mondta Bevin - amikor mjn.d a hat megválasztott bizottság megkezdi mun-káját. Bevin vagy. Noel Bacfcer ál- { lamminiszter foga kifejteni Anglia j álláspontját a politikai es biztonsági t
Igénybeveszik a falu élelmiszer-
feleslegeit
A hivatalos lap január 16-i száma a közellátásügyi miniszter rendeletét közli, amelynek értelmében mind -azok, akik az" 1945. évien gabonát vagy egyéb terményt arattak, valamint azok, akik saj*át céljaikra akár 11;11nkajárandóság, ;tkár egyéb címen iisztet, étkezési olajat, vag^segyéb terméket tartanak birtokukban^ irhát önellátók, bejelentést kell tenniök egy uionnan felállítandó ugyneve-zeit elszámolási bizottság előtt. A bizottság tagjainak leiét a helyi nemzeti bizottságok tagjaiból, másik felét a termelési biztosokból ¿dl összeállítani, elnökét podíg a községi elöljáróság jelöli kí. Az elszámoltatásnak 1946 február 23-ig meg
kell történnie. Az elszámoltató bi: zottság loladala elszámoltatni a beszolgáltatásra kötelezett . gazdákat, felkutatni és lefoglalni az''elrejtett és be nem jelontett készleteket a közel látásügv i minisztérium szá-n''.ára. Jogukban áll karhatalmat igény hevévé, minden felesleges termést zár alá venni. Az önellátók a rendelet niegjelenés''től számított nyolc napon belül kötelesek a köz-Migi elöljáróságnál lejelentést tenni. - A zár alá wett készleteket ettől kezdve csak hőszolgáltatási vagy természetbeni adófizetési célokra tehet felhasználni. A Kiszolgáltatott termények 20 százalékát á község ellátatlanjai kapják. Az önellátó a ga-Ixmáhól háztartási szükségletére 1946 julias 31-ig csak annyit tarthat meg, hogy egy hónapra 12 kiló
fiyilas szakállas rém a nép bíróság eiőtt,.. r * y
Győri József, a torzonborz'' sza-kíVllu pártszolgálatos rém« aki halálos rettegésben tartotta a írédett házak lakóit, most áll a nép .bírái elé. Szakállát hiába borotválta le a felszabadulás után, felismerték és elfogták. A népügyész utasítására újra szakállt kellett növesztenie, hogy a umuk is ráismerjenek. ••
Kaposvár volt polgi''rme&bét másfélévi börtönre Héttők,
A kaposvári népbíróság > napos tárgyalás után most hozott ítéletet Kaposváry György, a város volt polgármestere ügy ében.;A hép-biróság a volt polgármestert nép-ellenes bűncselekmény elkövetése miatt másfélévi börtönre ítélte. A népügyész fellebbezett '' Já>
Budapestről jelentik:
Z A Ií A
IPÍ^ jnntí^r 22
A pénzügyminiszter január 21-én érvényes hatállyal az adópengő értékárfolyamát a következőképen állapította meg: 1 adópengő egyenlő 1.28 pengővel.
A Magyarországról elhurcolt aranykincs sorsiról csak a béke-tárgyaláson döntenek
Ismeretes, lx>2y az amerikai meg->7állócsat>atok megtalálták és biztonságba helyezték azt az aranykincsét, a melyet a nyilasok hurcoltak el M»-•Jtvarórszáírról és amely a magyar állam, illetve a Nemzeti Bank ^osr-szerű tulajdon;>. A neuyorki rádió most iigy értesült, liogy* ennek az aranykincsnek a »vrsát á béketárgya lásokig fü£rg*>hen tartják és csak a . békeszerződés alúir«S3 után rendezik ezt a kérdést.
Elfogtak *gy nyilas banditát
A politikai rendészeti osztály defekt ivjei u Széchenvi fürdőben felismerték és őnzeüje . vették Kaii Géza 18 évos segédmunkást. ajki mint nyilas jjártszolgálatos tevékenykedett Szálas iék hatalomra, jutási után. 0 vezette a Nagyatádi Szabóutca 31/számú ház lakóinak kivégzését. Knli később az igazoltató osztagoknál működött és Tóieg fiatal leányokat tartóztatott fol és azokkal erőszakoskodott. A nyilas handitát kiliallgatása után átadják^ a nép-ügyészségnek.
Háborús bűnös, aki a földreform végrehajtásában zayart kelt
Az országos féld birtokrendező ta-n-jcs állást foglalt minden olyan esettel, szemben, moly a .földreform erejét gvengiti. Ugy* kell tekinteni, mint háborús bűnöst, aki a földreform végrehajtásában zavíirt akar kelteni és a földreform végrehajtásának terveit meg akariá akadá- • hozni. Az országo> földbirtokren-dező tanács azon van, hogy a földreformot mielőbb befejezi» és a kiosztott földeket az uj tulajdonosok telekkönyvi tulajdonába adja.
Amit Csehország tervez a magyarokkal, az katasztrófához vezet
Uöhm Vilmos, az 1918. évi forradalom ejpik* vezetője a Kossut h-hid felavatásának bankettjén pohárköszöntőjében a következőket mondotta: Huszonöt éven keresztül mindig csehszlovák barátsággal vádoltak. Valóban barátja is voltam a »csehszlovák demokráciának, moly az • igazi demokrácia volt. Amit azon-Ikui a csehszlovák'' kormány 1945-len tervezett a magyarokkal .szemben, az katasztrófához fog vezeti}i. Epnen azért, mert barátja vágyókra csehszlovák nypnek, felemelem szavamat ez«n antidemokratikus módszerek ellen és kérem, hogy a cseh- '' szlovák demokrácia oldja meg a magvar kérdést a ''demokráciának megtelelő eszközökkel.
Beszüntette működését a legnagyobb amerikai hírszolgálati iroda
Az''amerikai Associated Press hírszolgálati iroda beszüntette a hirck közlését. A kiadott jelentés szerint a vállalat igazgatósága ugy''döntött, . hogy a jövőben nem szolgáltat híranyagot. Az igazgatóság ezen határozatának oka azon körülmény, hogy az Egyesült Államok külügvfumisztériuma külügvi tervezetet dolgozott ki az egész világon történő "hírszolgálat kiépítésért). A szerv megvalósítása széleskörű vitát idézett* fel az amerikai hírszolgálat körében. A tervezet szerint a külügyminisztérium naponta 7.0.000»szóból álló közleményeket küldene szét a világ külön-Ijözó részein működő amerikai diplomáciai képviseleteknek. Ezek eljuttatják ezen közleményeket az egyes országok illetékes szerveinek, bog}- káros propagandával ne vezessék félre a különböző országok közvéleményét. Az Associated Press igazgatóságának véleménye szerint az amerikai külügvi hivatalnak nincs joga ilyen hírközlések felállítására.
í
Gázfűtést a polgári iskolának
!
Örömmel olvastuk az alábbi felhívást, amelyet Czvetkó Gyula lakatosmester és szerelő és munkatársai tesznek közzé. Ez az első komoly kollektív megmozdulás ebben a városban, amely segíteni kíván minden, önérdek ¡nélkül az iskolában didergő gyormefeéken. Biztosak vagyunk- 3bnan. hogy a felhívásnak meg Írsz a kellő eredménye és azt v más téren többen is követni fogják.
Ftlhirá*.''
Felhívom a MAO RT lek. helvi vezetőségét, hogy az iskola pincéjén keresztül menő gázvezetékbe az iskola fele részében szerelendő gázvezeték bekaj>csolásához az engedélyt megadni szíveskedjék .és ha mód von rá. ugv áz alapgázvezetékhez szükséges kb. 75 ím. 6/4 colos cső-'' vezetéket kölcsön :jdni vagy ajándékozzon. Felkérem a. szakmabeli iparc* társaimat, hogy a raktáraik-'' Ixin. heverő 25 cm. hosszúságtól a leghosszabb méretig, 3/S-tól l-ig .használhatok csővezetéket. Felkélem a fjelyHóJi egyéb üzemtulajdonotokat. hogy körülményeikhez kéjest ajándékozzanak a tőlük telhetően a fentnevezett csőméretek alapján. Feikérerü a város egyetemes vezetőségét, hogyha a raktáramban lévő karbit. nem lenne elégséges, ugv kölesónképpen liocsássanak rendelkezésemre egy jpár kilót a munka kivitelezéséhez. Lgy a munkásaim,
Kulturalóadások a Szociáldemokrata Pártban
Január 15-én- délután pártnap keretében kellett volna megkezdődni . a ''Szociáldemokrata Pártiján a kul-tur előadás-sorozatnak, ez azonban egy héttel elhalasztódolt. Ugyanis az elmúlt kedden megérkezett Nagykanizsára a SzociáUtomokrata Párt újonnan kinevezett megyei titkára. Lugosi Jenő, ki. á pártnap keretélen mutatkozott í»e a nagykanizsai szervezetnek! Lugosi Jenó megyei titkár beszámolt a hol- és külpolitikai helyzetről, önnek során ismertette a SzociáWlemokrata Párt állásfoglalását és a lebilincselő, Nagykanizsán sok ismeretbn adatot tartalmazó clőadást''feszült figy elemmel liallgntta a jiártnap közönsége. -
Kultur előadás-sorqfzatunk így te- j hát kedden, január Sj^én délüt''áu 5 i órakor kezdődik a Szoci^ldv^wokrata j Párt Sugár-uti előadótermében. Az j első előadást dr. Báron Pál tartja j ílclvo^ élet értékelése címen.
Tizenhét törvénytelen megkinzás i Fider György vádiratában
Dr. Ruttkay György népOgyész-^j énesülésünk szerint elkészítette Fi- • der György nagykanizsai nyilas ve-i zetö vádiratát, melyet máris továb ; bitott a népbtrósághoz. A vádirat j oldalakra terjed ki, amelyben 17 lendbeli törvénytelen megkinzatáson kivül, 42 rendbeli személyes szabadság megsértése szerepel. A vád-iát kifejti, hogy E*der György se s fcitséget nyújtott a nyilas, mozgalomnak a hatalom megszerzéséhez és megtartásához. A népügyész vádolja 5 rendbeli lopás bűntettével is, valamint a Gestaponál és nemzeti számnnkérőszéknél történt be-sugások tömegevei. A népögyész 49 tanú kihallgatását jelentette be, akik valamennyien szenvedő alanyai voltak a nyilasvezér uralmának. A főtárgyalás! a Rídír-Ogyben valószínűleg februárban.tartják meg.
Kedden délután 5 órakor
PÁRTNAP\
1 a Szociáldemokrata Párt helyiségében
Előadó; dr. Báron Pál. Vendégeket szívesen lát a pártvezetőség.
mint a magam részéről vállaljuk az alant felsorolt hozzájárulást. A nagy közösség érdekélK-n elvállaljuk a mtuila teljes szakszerű kivitelezését, a tulajdonunkban lévő csővezetéket a liozzá. szükséges égő fejeket, eső-bilincseket é> egyéb fel nem sorolt fő- és raellékmunkálatokat kizárólag teljes önköltségi árért, minden haszon felszámítása nélkül, kizárólag munkásoknak "megjáró munkabér el í.enértékeként. ILa a város eiíyete-n.es közönsége mejeértéssel veszi tudomásul a kci*r szót, ugy mától számított *21 suipon 1 jelül ú i»olgári iskola fele részében ugy a földszinten, mint az Vemeleten nyugodtan megindulhat a tanítás tanulhat jövő nemzedéke. Ezért kérem a nagy közösség érdekéhen, hogy mindenki, aki bármivel is hozzájurulliat a munka kivitelezéséhez, járuljon hozzá", a cső és egyéb anyagokért érte küldünk. Szive?« lejelentést kérjük a polgári iskola igazgatójának 1:ojelentc:ií. Ismétehou kérjük a varos egyetemes közönségét, lehetőkig sürgősén adjoi^ li(|gy az í>mb.rrek jóiuduiatán keresztül a munkái mielőbb megkezdhessük és a legsür-jió^ebbeu l>e tudjuk fejezni, mert ezt követeli a város egyetouies közössége.
Czveltkó Gyula vizvezetékszereló A-szereld munkások nevében:
Kummer László.
1
I
Modem világverő rádiMvt mimék malacot, éietroitxert, «*;tlcg amerikai filccsiimá». Cm a kiadóban. 102
Elfogták Oervarics Györgyöt,
a Kanizsán fosztogató \batőrőbanda főnökét
A .Zala" szombati számában jelentette, hog>r'' nem lehetett főtárgya-last tartani az utóbbi időben előfordult nagykanizsai betörések tet-'' teseinek ügyében, mert a két fő-vádlott, Dervarics György és ifjú Horváth Károly megszöktek. A. kapuvári rendőrség ma táviratban értesítette a nagykanizsai ügyészséget, hogy a két jó madarat ott elfogták és intézkedést kértek azok elszállításáról. Az ügyészség intézkedésére ma két fogházör elutazott Kapuvárra, hogy Dervarics Györgyöt és Horváth Károlyt Nagykanizsára hozzák. Mint most kiderült, a két betörő dr. Kesztlcr István rendelőjéből szökött meg, anova őket vizsgálat, céljából vezettek
Hirdetmény.
Az 1080/1945. 31. E. sz. lende-let 11. §-a értelmében közhírré teszem, hogv a nagykanizsai II. sz. Igazoló Bizottság luiű. J -.nuar üo 26-tól az alább megnevezettek igazolása tárgyában hoz határozatot:
26 «a: Csatudi Ferenc. üCkiőr-hlzi Ferenc. Kövesi József Mav. pal.»munkások, Boiók; György s-ekcsscptd, Vida József Már. lakatos, Szekrény .vária h!b., Simon János kőműves
J.naar 28 in: Hnrvá''h Jár.os Máv kőműves, Balogh László MAv ír unkás, Pum Ferecoé. Tiller Anna Máv napszámosok, juhász László pslyzm , Bencze László Máv. ac*.
jtsúr 29 «■: Farkis M. Magdolna tv, Tarabó Anna, Kovács Ágoston Máv, óra-bhcack, Mátyás Ilona capsz. Má yás Lajos Máv. ác«, Max János Máv. napsz.
Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá vont fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról, vagy cselekedetéről tódnak, amely a niagyt nép ér<lekeit sértette vagy sérti, cü és a? erre vonatkozó bizonyitékc>kát nálam szóltán, vagy iráshan/ttala-déktalanul joientséK* be Szabó István mozdonyvezető Babóchay Gvörgy-utca 48. szám, a II. Igazoló fiizott-ság elnökénél. ;
A meteorológiai iníézat jelentáae:
Várható időjárás Ivét fő estig: Mérsékelt szél, borús,, ködös idő, több-felé liavazás vagy ónos eső. A hideg keleten iij enyhül..
Rákosi Mátyás:.
A legjobb előkészület a békére, kérlelhetetlen harcamkcütNen
A népi demokráciáid] Rákosi Mátyás mini&zterelnökhelyettes a Ma* gyar Kommunista Párt politikai akadémiáján elhangzott beszédében a következőket mondotta; .
—'' A legszélesebb jog «em képes a demokráciát megvalósítani, ha a reakció lehetetlenné teszt ezen jog gyakorlását. Meg kell adni a lehe-tőségeti%ogy mindenki élni tudjon a demokrácia adta joggal. Niocs Európának egy olyan országa, amit annyira tönkretettek volna a háború pusstitásai, mint hazánkat Nincs tehát még egy ország, amely oly nehéz gazdasági feltételekkel indult az újjáépítésnek, mint Magrarország,, ahol a demokrácia ellenségei is szívósabbak, mint más országokban. Kafcasztrófális lenne, ha a fiatal magyar demokrácia nem tudna tál&mi'' a tények talajára és illúziókkal áltatná magát. Azt mondják, a demokratikus állam nem lehet meg jól működő gépezet nélkül. Az államszervezet kiépítésében a szakszert-ség a döntő. Mégis azt mondom, hogy fontos helyekre olyan embereket kell állítani, akiknek demokratikus megbízhatóságához nem fér kétség, ba szaktudásuk valamivel kevesebb is. . Ennek óriáfi jelentősége van a fasizmus és a reakció elleni harcban. Nemzetkőzi vonatkozásban a legjobb előkészület a békére} kérlelhetetlen harc a reakció ellen. Ebben az országban, melynek olyan munkássága van, mint egy gépezet és olyan kitartó parasztsága, mint a mienk és ahol már a haladó értelmiség is kezdi megtalálni helyét, lehetetlen, hogy ez a nép megszűnjön. A magyar .demokrácia terebélyes fája csak akkor fog kivirulni, ha szembenézfiak a tényekkel és nem vágyálmokkal kergetőzünk.
— 600 p«ngő a Zala
A. budapesti lapok drágulásával arányban a Zala is kénytelen volt a súlyos gazdasági helyzetre való tekintettel a lap árát 6Ö0 pengőre felemelni. Az ünnepi négy oldalas '' szám ára 1000 pengő lesz.
— Elmaradt közgyűlés
A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság vasárnapra- meghintetett tisztújító, közgyűlése elmaradt. Az uj közgyűlésről a Zala idejében fogja értesíteni a Társaság tagjait.
— Betört azoroazofc raktárába
Unaer József ''20 éves szepetneki lakos ''lakodalomból, jövet ittasan he-, törést követett el a szeneinek? orosz élelmezési raktárija. Kain-mennyiségű zsirt, húst és égvén élelmet lopott el. Az orosz karhatalmi alakulatok l''ngert azonnal elfogták, de , kihallgatása után átadták a jiagyka-. nizsai rendőrségnek, ahol nyomban letartóztatták. Az ügy iratait máris áttették az ügyészségre, ahol miután: az statáriális bíróság elé tartozik, a fennálló rendelkezések érbchnétxm megkeresést intéztek az igazságügv-minisztériumhoz.'': • , , :
- «éfc iylUiti CS uvitáfra
munkásokat, valaount keretiyet flxrwftafc: xfsure LB telefonkészülékek javitáaááaa c \in*a miszereszt felvesz a MAORT teie-foptAvvezeték. . .
Egy iókarten leró szán alatt Mao»r-
utca 123_\ . '' ■ w
3 darab használt Irtkalyha^füstesŐvel. «Udb, elcsert heló Caengcry: utNlg. 100
Egy pár *iulp«t elcserélek Teleki 54.
103
ZALA politikai wiiilaa
Klaála: .Ibtazaa^al Pt T. Hatykaatt»'' ázarfcaaztéaárt áakiatfásért fatal Baaazal^l Nyomaton a .KóxfardaaÉgi R. T. Nagj \ toai'' ov ■dátáhar ^aokaoiiatf
IljuaiáXrt Mai: 2riH KM*j
L évfolyam. 19. szóm.
Nagykanizsa, 1946. január 23. szerda
Ára 60Ó pengő.
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bencze Jenő Kiszerkesztő.
Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Fő-út 5. ezáni. Teleion: 31.

Nagy ''Ferenc, a nemzetgyűlés elnökének feltűnő beszéde a Kommunista Párt politikai akadémiáján
A Szent Koron« is belekerül az uj magyar alkotmányba — A Szovjet előterjesztést tett
a görögországi angol megszállás megszűntetésére
. * A Magyar Kommunista Párt politikai akadémiáján Rákost Mátyás után Kéthly Anna, a nemzetgyűlés alelnöke és Nagy Fereno a nemzetgyűlés elnöke mondott beszédet. KétMy Anna beszédében hangoztatta, hogy lehetetlen egy év alatt olyan demokráciát teremteni, mely a" finnyáskodók Igényeit ia kielégíti. Ezeknek a finnyáakodöknak nem lehet egyebet válaszolni, mint amit Churohill is válaszolt, mikor a háború hosszú tartama miatt kérdést intéztek hozzá: akkor könnyet, vért és verejtéket ígéri Nekünk is vállalnunk kall ezt, mert bizonyos, hogy a végén ott van a győzelem, mint ahogyan elérkezett a azövetségesek győzelme is. — Utána Nagy Ferenc, a nemzetgyűlés elnöke beszélt. Rámutatott a köz érdekében a nagyvonalú munka szükségességére. Az Ilyen nagyvonalú munka, mint a hidápités, megtanítja a közönséget arra, hogy a politikai együttműködésre szükség" van. A pártok együttműködése az ország kormányzásét és demokráciáját építi ki. Ez a nagyvonalú munka az egyik párt részéről a mánk párt iránti türelemre is tanít A szocializmus legfőbb jellemvonása éppen ez az «gyüttmüködés és egymás iránti türelem. Semmi sem lehet károsabb a demokráoiára, mint a korrupció. Szükségéé. hogy egységes, közös nemzetközi politikai irányitás legyen Egyetértek Rákosi Mátyással, aki előző beszédében azt mondotta: hogy ha a magyar lelkiségből fakadó magyar demokráciát akarunk, akkor ezt az egységes nemzeti politikával Igen könnyű lesz megvalósítani. Utalok arra a hiresztelésre, hogy a Kommunista Part Magyarországot ugy említt néha, mint a Szovjet-Unió egyik tagállamát Kijelenthetem, hogy mindenki, aki a magyar politikai életben jóhiszemüleg jár el, egy pillanatra sem hiszi el ezt attól a politikai párttól, amely, amikor a magyar politikai élet szinterére lépett, magyar pártnak és politikai pártnak nevezte magát. A sovinizmus és a nacionalizmus megnyilvánulásait meg kell törni, de nem szabad, hogy fájjon a hazaszeretet gyakorlati megnyihrá?uiiása, mely a demokráciának sem mellékes kérdés.
De Gaulle történelmi jelentőségű lemondó levele
Pőriz*, ''január 22 Ijc Gaulle francia miniszterelnök Guenhez, a francia nemzetgyűlés elnökéhez* intézett lemondó Icrelében azt irja. hogy árért mondott le a kormány elnökségéről, mivel annak idején árra vállalkozott, hogy Franciaországot a győzelem és a .konszolidáció felé Vezeti. Ugy gondoltam, irja. hogy feladatomnak véget kell érni azon a napon, amikor a politikai pártok abban h helyzetben lesznek, hogy vállalhatják a~ felelősséget. Az átuu-net most már megtörtént. na Franciaország az elszenvedett óriási megpróbáltatások után nincs aggasztó helyzetben. Bizo»os, hog\ egyes nehézségek még m öviig ránehezednek a francia népre, azonban a frapciák megélhetése a főbb. pontokban biztosítva van. Területeinket visszaszereztük, újból megvetettük lábunkat Indokínában, a köztársaság »kéje biztosítva van a külföldi országokkal, kezüríkkm tartjuk a Rajnát, .részt neszünk az Egyesült Nemzetek nagygyűlésén, végül Párizsban kell összeülni az első bé-koértekezletnek. Annak az őszinte kívánságomnak adok kifejezést, bogy a következő kormány sikeresen ve-l''C/w fciadatát és biztosítsa az or-s/áís sorsát. Félix Guen szintén levé!l«c>n válaszolt de Gaullonek. Jól tudja. sria. hogy do Gauile minden t-íCiokedéi az önzetlenség'' és a hazája hanti szeretet vezette és az egész francia nép nevében hálájának adott kifejezést. r
Még ezen ia héten sor kerül a magyar \éke megtárgyalására
\ London, január £2 Ixmdoabnn a külügyminiszterek helyettesei gyors üticrnben folytatják* a !lékeszerzódésck előkészítésének munkáját. Még ezen a héten sor kerül a .Magyarországgal, Bulgáriával. Romániával ¿s Olaszországgal kötendő l)ékcszorződések'' megtárgyalására. Az olasz tanácskozó testület -'' len ile Gaspani miniszterelnök nyilatkozott a külpolitikai kérdéssel ká|»C5olatban. Eszerint a szövetségesek azt. kivániák Olaszországtól, hogy az északkeleti- határkérdésben fogadják el * Wilson-vojialat. Két olasz várost. Fiumét'' és Zárát, továbbá 80.000 olaszt átcsatolnának
lalkozott a perzsiai helyzettel. A jjcrzsa jjarlament ma dönt a lemondott Hakimi minisztet\>ln"k utódjának megválasztásáról.- A küldöttség a szovjet kormány '' utasítására "az Egyesült Non izetek alapokmányának 35. cikkére* h irat kőzik, melynek értelmében szükségesnek tartják, hogr a biztonsági tanácsban megvitassak a Görögországban keletkezett hclyze-
* tet. A Szovjetunió szerint nincs szükség angol ''csapatoknak Görögországban való tartasára, mivel ez az ország IjoIső j>o!itikni helyzetére gyakorol nyomást és emiatt a reakciós elemek gyakran :az ország demokratikus erőinek ártanak. Az indonéziai helyzetnél ugyanon!» az Egyesült Nemzetek alapokmányának 85. cik-
* kéie hivatkoznak é- utalnak arra. lK>gy ebben az országban irányított hadműveletek a lenszülött- lakosság ellen irányulnak ós ebben a hadműveletekben japán e>ai>atok is részt-vesznek. Az ukrán Küldöttség kéri n biztonsági tanácsot ii jelenlegi lielyzot megvizsgálására ''ós a lielyzet
* megsz üntetésére. .■ '' •
Három hét múlva indul el . a Magyarországnak segélyt hozó
CJfiRRA hajó Xew<;ork, január 22 Az CNRRA hajója, mely a Magyarországnak irányítandó • küldeményt viszi, körűi liolül három hét múlva kel útra. A küldetném tartalma húskonzerv, élehiiiszerek. gy ógyszerek és szálíitó eszközök.
Jugoszláviáin//. viszont Ífifc).0ö0 jugoszláv lakó-» visszatérne hazájához. l>e Gasparri vél eménye szerint a néprajzi vonat nem oldotta* mog a határkérdést. Mindig hangoztatta, hogy együttműködésre van szüks-''-g Olaszország és Jugoszlávia -között. Hangoztatta igényét az olasz gyarmatokra. különösen Eritreára, ahol elfogadná ti külső stratégiai .ellenőrzést.
Churchill: Mindig hive voltam Németország felosztásának
London, január 22 Churchill volt angol miniszterelnök, aki jelenleg az amerikai Miamiban üdül, sajtótudósitók előtt ki-ielentette: mindig híve volt annak, liogy Németországot íel .kell osztani. Bővebb magyarázatot ehhez a kije-lentéséliez azonlwin nem fűzött. Az egykori népszövetségről szólva''X hur-chdl azt mondta, hogy az gyengének bizonyult, mert ha erősebb alláspon-tot foglalt volna el,''akkor Németország újra fegyverkezését puskalövés nélkül meg lehetett volna akadályozni. 1 .» •
Súlyos politikai válság fenyegeti Franciaországot De Gaulle lemondásával
. . '' l''/irfc*, január 22
Párizsban de Gaulle miniszterelnök lemondása miatt, melyet levélben jelentett be Guemíak, a nemzet-g\ ülés elnökének, az összes franciaországi politikai jMirtok pártközi értekezleteket tartanak, azonban utódjáról még mindig nem történt döntés. Az összes pártok elismerik. hogy Franciaország nagv politikai válságban van. De Gaulfe a fram-ia főváros közelében maradt-» Sokan remélik, hogv lemondását visszavonja. A komniunista j>árt két jíártl)ól álló kormány alakítását javasig ja, amelyet a progresszív katnoli-kusok nem akarnak elfogadni, mivel ebfo?n a kormányl>au .csak a kommunisták és szocialisták foglalnának helvét.
A Szovjetunió azt kívánja, hogy az angol csapatok hagyják el Görögországot
Loiidon, január 22 A szovjet''küldöttség helyette* vezetője, Gromiko l''kvajna részéről a görögországi helyzetet''ós a Szovjot-
\
I
tacsomagok, melyeket a/ ottani magvarok <« Magyarország barátai küldöttek nélkülózó ismerörf ;ik-nek. Csehszlovákiából még nagyobb ntennyvégü ixistacsomagokat szándékoznak küldeni ''Magyarországba.
Az adópengő árfolyama
A pénzügyminiszter január 22-én érvényes hatállyal az adópengő értékárfolyamát a következőképen állapította meg: 1 adópengö egyenlő, 1.33 pengővel «
A/G2zdasági Főtanács fontos határozatai
A gazdasági főtanács ülésén elfogadták a közeilátási miniszter javaslatát az ijjciri é< mezőgazdasági árak rendezéso ügyébon. A gazdasági főtanács a villamos árammal való takarékoskodást, az ipari és háztartási áram fokozott korlátozását rendelte el. A/, ene vonatkozó rendeletet az iparügyi miniszter adja ki. Mivel a MAY-nak rendkívül fontos gépei mentek tönkre, hozzájárult a gazdasági főtanác*» a MAY-nak nyújtandó is és ''félmilliárd beruházási hitel megállapításához, amellyel esősorban a Csehszlovákiában tcszerezhetó nélkülözlietetlen géjiekot vásárolja meg. j
A Szent Korona történelmi vonatkozásait beillesztik az uj magyar alkotmányba
Az iga/sígügyminisztériumban t*> fejezték azokat munkálatokat, melyek az államfői jogkor, a köztársa-ság körülírására és védelmére- irá-nyultak. A javaslatokat pártközi értekezleten bírálják meg és ha szükséges, kurgészitik. A . köztársasági államformáról szóló fejezethez még egy törvényjavaslatot csatoltak, mely a köztársaság hatályosabb védelméről szól. Bár a szabadságjogokat az államfőről szóló törvényjavaslat biztosítja. egy javaslat az''allam fősznve-iV-nitását és si''rt 1 íetetlensc-gét van hivatva megváltoztatni. A köztársaság védelméről szóló törvény iavaslat igen /ontos paragrafusa, mely a Szent Koronával foglalkozik; a Szent Korona történelmi vonatkozásaival és ezt beleillesztheti az uj Magyarország alkotmányába.
Csehország szeretetcsomagokat
küld Magyarországra
Böhm Vilmos volt hadügyminiszter akciójának első eredményeképpen megérkeztek Csehszlovákiából az
Megindult a táviróforgalom ■ Franciaországgal''
Magyarország és Franciaország között ma megindult a táviróforgalom. A táviratok magyar, francia és angoi nyelven küldhetők.
A dolgozók „Kiskert''-akciójárót nyilatkozott Kővágó polgármester
Kővágó József {polgármester nyilatkozott íi Szociáldemokrata. Párt kiskert-akciójáról, melynek az a célja, hogy minden dolgozónak saját kiskertje légyen. Mint a főváros. !*>lgárruestere, csak helyeselheti ezt. - az akciót, mondotta, és minden ere-< jé vei azon lesz, hogv a főváros területén ezt a mozgalmat a legmeszebb-menöen támogassa*. Ezt a kérd&t Szalcaaits Árpád torjeezti a pártközi értekezlet ele és bizonvára az egész főváros lakossága belekapcsolódik.
Zeneművészeti középiskolát állítanak teI
A tegnapi minisztertanács zenemű.''észeti. középiskola felallitásárá'' 450 millió pengő hitelkeretet szavazott meg. Orvosi műszerek beszerzésére 5 millió pengőt szavazott meg. Megfelelő kölcsönt folyósítanak Budát és Pestet összekötő, hidak újjáépítésére és az ország különböző részein felrobbantojtéhidak roncsainak kiemelésére.
Budapestről jelentik:
i^fió részéről az indonéziai fej lomé-> nyeket a biztonsági tanács elé terjeszti. Vi>inszky h-lyettés külügyi uépbizt .s Imm üii!*?!» tartózkodik é-> inara várják i>>ndonlwi. A biztonsági tanác^ tegnap, bár a }x?rzs;i kérdést a tanács elé terjesztették, nem fog-
Z A L* A
január 23
lengyel kereskedelmi küldöttség Pannonhalmán
A lengyel kereskedelmi küldöttség tagjai meglátogatták Pannonhalmát. A küldöttség vezetője, Wiezo-lovszky lengyel helyettes külügyminiszter nyilatkozata szerint a küldöttséget az ezeréves magyar kuliura vonzotta Pannonhalmára. A magyar és lengyel nép között sokkal több kulturális kapcsolat van, mint más szomszédos ^nép között. A ku''.táruüs vonatkozások legfontosabb feladata, mondotta NViezo-lovszky, hegy a két nép kulturája megtalálja önmagát. A kulturát hagyományok nélkül elképzelni sem lehet, de a haladást sem lehet figyelmen kivül hagyni. A fogadás a lengyel-magyar barátság éltetésével fejeződött be.
A napokban utazik állomáshelyére Szekfü Gyu/a moszkvai követünk
Ragyogó Lenin »emlékünnepélyt rendezett a Magyar Kommunista Párt kanizsai szervezete .
ielentóöég>''t inultatta. Pauk Annio két számmal szerepelt. KJósxör Chopin gyász indulóját játszotta nagyon »zéjxin, majd Krtspieghi Köd- cirnü dalszámát énekelv* cl a tőle megszokott, csak a fővárosi h;uigverson\ -dobogókon haliliató bársonyosan s/ép hangjával. Nagy sikerét \y( sem jellemzi jobban, mint azyJfogv a taps-orkán nem akart addig elhallgatni, mig l''auk Annié ráadást nem énekelt. Kiénekelte Puccini Pillangó kisasszony nagyáriáját. aminek tomboló sikere volt. Köt szavalatot is hallottunk SzinUii Ilonától és Keleti Franciskától, mindkettőjüknek komoly sikere volt.
Külön meg kell emlékeim ünk a zeneiskola igazgatója, ivankovits Ferenc által létrehozott és lotanitott zenekarról, amely a vidéki viszony-latokaj messze felülmúlóan előadta^, Mendelsohn (apricia Brilliante zori-": goraversenyöt zenekari kísérettel. A ; zongoránál Kon»ke.> Irén zongora- ; tanárnő ült, aki ezt a nehéz müvet j .olyan ragyogó teclmikáv;d internre- ,'' tálta. hogy az a legkényesebb izl -síi í zenoértóket is meglepte." A kis''ró • zenekar Ivankovits Ferenc vezényletével méltóan illeszkedett l»e Kor-Lts Irénnek nagy muzikalitással és ko-molv művészettel előadott zongorajátékába. .Meg kell emlékeznünk a Vasutas .Dalárda kitűnő szereplésiről, ptelyet Xémeth Béla karnagy vezényelt, Ktkól a kis dalánlátói még sok szépet várhat Nagykanizsa^, közönsége.-Nagyon, szépen adták elő a Munkásüdvözletc cimü rövid dalt is. Az ün:>opség az Internacianale eléneklésével ért véget.
Nagykanizsán még hosszú ideig emlékezni fognak errv a bensőséges és gyönyörű ünru-pélyiv. FeLedhctet-lenül szép volt.... i
i»<mi ni/''¡i Rudolf
Tildy Za''tan miniszterelnök tegnap délelőtt fogadta Szekfü Gyulát, a moszkvai magyar követet, Gorup István rendkívüli, követet és meghatalmazott minisztert, Radó György követségi titkárt és a magyar követség tisztviselői karát, akik a napokban útnak indulnak Mostkvába. Szegfű Gyula meglátogatja Milok Sándor hazahozatali kormánybiztost, akivel moszkvai utja elCtt a Szo\jet-L''nióban lévő magyar hadifoglyok hazaszállításának lehetőségeit beszéli meg.
Hírek a világ fővárosaiból
A németországi l''NKKA tevéid nység angol vezetője. Morgan tá-•xjrnok fe!iobl>ezést nyújtott el-Ivysátasa • ellen. lx>h''mann. az INKKA vezérigazgatója ^halasztotta Morgan felmentését ügyének tisztázásáig.
*
A lordok házában az angol zeti banK államositásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalják a jövő héten. * • • m
Albániát, Jugoszláviát, Görögor-r-s/ágot. Kinát^ Csehszlovákiát. '' a Szovjetuniót és- Lengyelországot az l''NKKA fclszólitottal*hogy engedélyezzenek az amerikai sajtónak é> rádiónak ezen országokban szabad mozgási területet. Kzekot az álla-:n<»kaj__uz l''NKKA nagj''obb segély -1 en részesítette.
Tegnap volt 22 esztendeje annak, hogy a világ dolgozóinak nagy tanítómestere, Lenin meghalt. Először történt !Magyarországon, hogy szabadon ünnepelhetik tanítványai és kővetői ennek a nagy munkás-prófétának emlékét. Lenin jelentőségét a 22 éves távlatból még nem tudjuk pontosan lemérni, mert évszázadok kellenek ahhoz, hogy zsenijét minden vonatkozásban értékelni tudja az emberiség. Ha eljön az az idő, amit ő meghirdetett, ha a kiegyenlítődés, az egymásért dolgozás és a kollektiv emberi élet az egész világot uralni fogja, csak akkor értik meg majd igazán az ő nagyságát. Errúi és harcos életéről, a dolgozókért elszenvedett száműzetéséről, szenvedéseiről, végűi világot átformáló győzelmeiről beszélt Morvay Gyula, a Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezetének gyönyörű külsőségek kőzött megtartott Lenin-emiékűnnepélyén.
A dísztermet, amelyet a Magyar Nők Demokratikus Szövet-égének tagjai nagy szeretettel disziU''ttok fel, zsúfolásig megtöltötte a város közönsége jKtrtállásra valótckintet nélkül, a fiziKa: munkások épjen ugy, mint az értelmiségi dolgozok. Ott láttuk a város vezetőit, dr. Szűcs Lászlót és-dr. Paizs Ferencet, a Vörös Had-sereg megbizottait, élükön a városparancsnokkal. a Függetlenségi r ront-1 «a tömörült pártok vezetőit és mindenkit, aki valamit számit ebben a városi Kin. Az ünnepélyt a Vasutas Dalárda a Himnusz elének lésével nyitotta meg. majd Hegyi János, a Kommunista Párt helyi titkári köszöntötte a magjelenteket és rövid, átfogó, tömör szavakkal az ünnejX''ly
Álljanak itt a számok !
Mivel segítette Nagykanizsa
város karácsonyra szegényeit
I
— Rendkívüli városi közgyűlés.
Ma, 22-én délután fél 3 órakor rendkívüli városi közgyűlést tartottak, amit dr. Szűcs polgármesterhelyettes hivott össze. A tárgysorozat legfontosabb pontja, a város földgázüzeme részére 36 milló pengős beruházi kölcsön felvétele, valamint a földg^üzemi szabályrendelet megalkotja.
Hirdetmény.
Az 1080 1945. M. E. sz. rendelet 11. 5 a értelmében közhírré tea^m. hogy az I. <tz. Igazoló Bizottság 19¿6 január hó 23 in az alább- megnevezettek Igazolása tárgyában tog határozni:
Rétfalvi Pink Ferenc, Steger László, Békési Jenő, Sánta János városi Ir. munkaerőt, Kussa Dénes okL gazda Kiskorrá-rom, Heck Ferenc utbiztos Nagykanizsa.
Felhívom a lakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá vont, fentebb megnevezettek olyan m aga tar -vagy cselekedetéről tudnak, amely a magyar nép érdekelt sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóval v. trésben haladéktalanul jelentsék be.
A bejelentéseket Bauer József L íz. Igazoló Bizottság elnökéhez címezve le-. het bekQident (Sugár ut 18., I. e.) Személyes bejelentés mindennap d u. 2—5 óráig Sugár ut 18. sz. a. eszközölheti.
Figyelmeztetem a bejelentőket arra Is, hogy az Írásbeli bejelentéseket csak akkor veheti a bizottság figyelembe, ha a bejelentés a bejelentő nevét éa lakcímét Is feitaoteU. Bauer József I. sz Igazoló Bizottság elnöke.
Hirdetmények.
A pMroleumutalványok 7-e* számú szél-vényét be lehet váltani 3 liter petróleumra, mely piirolcummenyiség feb.uár havi el látmáti) kér.t szolgál. 113
A francia ellenállási mozgalom magyar csojiortja egy repülőgépet ajándékozott a írancia hadseregnek. .A repülőgép Petit JeaiK nevet vi-elnevezése Weisz János, az eltalál 1 ás i mozgalom-hŐKj és mártírja ernlékéilek áldoz.
A belga szoc ¡áldemokrata párt visspiutasitotta a kommunista párt azon javaslatát, hogy a februárban megtartandó általános választ ásókon
kö/ö«, listával induljanak.
*
A bukaresti rádió jelentése szerint Mihály román király ugy döntött, Ihogy o héttől kezdve ismét hajlandó
kihallgatáson fogadni minisztereit. ♦
Az angol parlamenti delegáció, mely 10 napig időzött Lengyelországban, tegnap érkezett haza. A delegációnak öt munkáspárti, két konzervatív és .-gy kommunista tagja volt.

« lark Kerr, mint az angol diplomáciai szolgálat tapasztalt és rangidős tisztviselője liitáviába utazott, hogy a jávai helyzetről jelentést to-g\en :iz angol''kormánvnak.
Datnaskinos érsek aláirta azt. a .kormányrendeletet, iiogy ^ választásokat március 31-én'' tartják meg Görögországban. Az uj parlament május 18-ah ül ¡»áze.
A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének helyi szervezet«.'' Czi- i IjóIv Ferencné titkárnővel az élen a } ^ka^íesonyi megsegítő akciót a mai j Wíhéz \iszouyok mellott is igen komoly eredménnyel zárta. Közel 400 csalá<k)t naüzosítettek ternu''szetU''ni < s pénzadományl>an, <k'' segítséget ; kajjtak az iskolák rászoruló tanulói, a íViissziös nővéreken keresztül 60 | menhelyi gyermek, a tüdúixneggou-dozó intézet Ixjtegei, a kórház t>el-gyógyászati. nőgyógyászati kezoltjoi, a terhes szoptatós anyák. A Ielajánlott fa-adományt teljes egészé- '' hen a második körzeti elemi iskola j kaptu.
Nagykanizsán és Kiskanizsán ősz- j s«begyűjtöttek *2S (métermázsa burgonyát, közel négy métermázsa. lisztét, : S métermázsa luibot, 103 kgr. hag\- j mát, 5-t drb. tojást, 31 kgr. kukorica- ! lisztet. 150 kgr. vajat, ''24 kgr. sajtot. 5»> liter toj.-t, 25 kgr:" túrót, ! KJU kgr. kenyeret, I kgr. kekszet, [ 150 kgr. jxrtrókvimot, 30 liter l/ort, ; .''i liter {.tálinkát, 1<X) kgr. benzint, kgr. gázolajat, valamint több ruházati cikket is. Nagy sitóre volt : a pénzgyüjtésnek is. Összesen négy millió 304.156 pengő gyűlt össze, an¡elvnek ügyan háromnegyed része a (wizdézsma köi-etkeztében elveszett, de még így is tetemes összeg jtrthatott az aria rászorulóknak.
A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének helyi szervezete hálás köszönetet mond a közreműködésért a szakszervezetek Jielyi kuhurbizott-s.Vgának. az orosz varosnarancsnok-- ágnak, Mayerszkv Béla MAORT mérnöknek. Hackíer Jánosnak, a Nemzeti Bizottság elnökének, Ilegv i Jánosnak, a Magyar Kommunista Párt helvi szervezet titkárának, dr. •J-iorsa Béla kereskedelmi iskolai igazgatónak, Twrdy Anna. <»rtutay Cívula. Varga Béla« igazgatóknak, a sörgyár munkásainak, a '' vajg^ár igazgatóságának. Fülöp Lajos rend-
órkapitánynak, IV-chv századosnak, a levonulási köz iont itteni vezetőjének. a MAOKT lakókdepnek. élükön (tyulay Zoltiüi igazgatóvaL valamint mindazoknak, akik elősegítették a gyüju''s sikerét.
~Két kórházYonat indult Német- ; országból magyar gyerme^kkel '' és betegekkel
Németországból a közeli napok- i ban két !*órházvonat érkezik németországi magyarokkal, betegekkel és ! gyermekekkel. Az egyik vonat pénteken, a másik vasárnap indul útnak, megerkezésök a közeli napokra varnatók. Vslószinüleg további rendszeres vonatok érkeznek fog- i lyokkal és betegekkel.
Felhivom mindazoka?, akik seriést vágtak es zsirbeszolgáltatási kötelezettségüknek mindezideig eleget nem tettek, hogy a beszolgáltatandó zsírt 3 napon belBi adják le a hatósági zsirgyüjtőknek. Nagykanizsaiak Silenszky Ferenc Mag>''ar-utca 6, kiskaoi-isalak özv. Baj Károtyné Ország út 23 S7. E leckező esetben a be nem szolgáltatők ellen fenntirt határidő leteltével a kihlgáai eljárás megir.d>tását teszem folyamatba. 104 Polgár m«s1*r
Kedden délután 5 órakor
PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiségében Előadó: dr. Báron Pál. Vendégeket
szívesen lát a pártvezetőség.
APRÓH<RD£T£SEK
Elcierélom egysxobi-kor.yhas lakásomat \ira y uíca 45.
kiiszobásra. Ktray
sz.
101
Vigyázatlanság okozta
a galini gazolinrobbandst
A wZalaa január 20 iki számában megírta, hog>'' Palinban suiyos szerencsétlenséget okozott egy rosszulkezelt ''gazoiintartály. Megállapítást nyert, hogy Markovits iakasán gázfűtés volt és az ott összegyűjtötte a gazolint egy fémkannába. Mintegy 12 literre való vo''.t már a tartályban, amikor Szabó István hentesmester elkérte annak tartalmát. Szabónak átadták a kannát,. — Markovits József kisleányának, Máriának vailomása szerint — Szabó megforgatta és félnyitotta a kanná ; tetejet. ekkor robbant fel a gazolin. Tehát elsősorban is a vigyázatlanság okozta a halálos szérencsetlen-séget. A rendőrség a nyomozást befejezte €s az aktákat áttette az ügyészségre.
A meteorológiai intezet jelentése:
Várható időjárás keddig": Mérsékelt északkel<s>i szél, kevés felhő, valószínűleg már száraz idő várható. A Jdeg fokozódik.
Morcra vüágvevő rádiáárt ed»4k malacot,
élelmiszert, eseueg amerikai tilccsizmáL C:m a kiadóban. 102
Közeli napokban gyfijtővsgen indul Bu-Újpest Nyugatira. Szallitmán)*ok előjegyez-hsiók Minacsi szaiütónál, Deák tér 5: 98
Gepirást tanulnék
Cimcket a kiadóba.
iiógéphasználattsL
Gyermekszeretó fiatal mindene* Isiré-
tetik. Dertalvi, cseogeiy ut 7. . 105
Eltűnt Csergeiy ut 11. sz. alatti lakásomról Siürkí keiíoros átmeneti kabátom. Nyomravezetőnek ma^as jutalom. Dr. Kahan szemorvo^__106
Kovácsműhely-berendezés kiadó. Szabó
Győző, Teleki-ut 15. 107
—•/
Zorjjorát, pianioó: vennék vagy bátsl; nék. .yUémcíe-utca 3.
108
Kifutifint és munkásleányt felveszek.
/Tészuüzect, huszti ter 7.___lto
Megbízható tiszta főzőmlndenest keresek gyermekek gondozásira Petőfi ut 55.
Temetkezési alkalmazottat ;ó bzetésse! (természetben is) felveszek Cím a kiadóba.___Ut
Uj és használt magyar bélyegsorokat
tömegbclyegeket veszek. Hunyadi ut 19. 112
ZALA politikai napilap
Kiadja: .Kazsszdasáffl R. T. Nsoykasizas'' Szsrkssztésért és kiadásért felit Bsaoz» Jssi
Nyoxatott a .Közgazdasági R. T. Nigj ■uc.iti* cyomdá^ábsr. Nagykan-isá» Nyoadáért (alsl: Zalai Károly
51. évfolyam. 20. szám.
Nagykanizsa, 1946. január ^24. csütörtök
Ára 600 pengő.
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bencze J«nő főszerkesztő.
S?»"-küfztA«Asr és kiadóhivatal: Fő-út f>. azám. Telefon: 3L
Szigorú intézkedéseket tartalmaz az uj népbirósági rendelet
Szekfü Gyuia: Sorsunk fejlődésére a Szovjetuniónak^ jövőben ugyanolyan befolyása lesz, mint volt akkor, amikor megmentette Magyarországot a németek uralmától — Franciaország elismerte a magyar kormányt

A miniszterUnlca elfogadta Ries István igazságügyminiszter rendelettervezetéta népbirósági rendelet déaitáslról. Ax uj népbirósági rendelet azonban csak a nemzetgyűlés politikai bizottságának jóváhagyása után lép életbe, tekintettel arra, hogy, törvényeket rendelettel csak a politikai bizottság jóváhagyása után -tehet megváltoztatni. Az uj népbirósági rendelet gondoskodik: arról, hogy legalább az amugyis sovány Igazolási eredményeket a gyakorlatba Is átültessék: a jogerős igazolási határozatok szabotalói népellenes bűnt követnek el; ugyancsak népellenes bűntett óimén emel vádat a népügyészség az ellen a népbtró ellen is, aki e tisztségéből folyó kötelezettségét szándékosan és súlyosan megsérti. Nópellenes büntettet követ el az is, aki akár mint hivatali elöljáró, akár mint munkáltató a neki alárendelt személyedet a népbirósági kötelezettségeik teljesítésében akadályozza. Mindhárom uj népelienes bűntettre súlyos büntetési tételeket állapit meg az uj népbirósági rendelet.
A népbiráskodás súlyos hiányosságai közé tartozott eddig az is, hogy nem tudtak megfelelő számú népbirósági itéiótanácsot felállítani, mert a törvényszéki birák nem szívesen vállaltak népbirósági tanácselnökséget A rendelet kimondja, hogy az a bíró. aki ennek s kijelölésnek indokolatlanul nem tesz eleget, feltételezhetően nem óhajtja a demokratikus Magyarország Igazságügyét szolgálni. Az ilyen birót a rendelettervezet 5. §-a közhivatali állásáról lerrondottnak tekinti. Nem sújtja azonban azt a birót, aki hivátali székhelyétől eltérő városban székelő népbirótághoz szóló kinevezést utasit vissza,
'' A napisajtó állandóan foglalkozott azokkal a visszás jelenségekkel, amelyek a jogegység hiányából következtek az igazolás és a népbiráskodás körében Súlyos bűnöket elkövetett vádlottak aránytalanul kis itálettel úszták meg sokazor a népbiróság előtt. A rendelet biztosítja az országos népföügyéaznek azt a jogot, hogy az olyan jogerőre emelkedett igazolisi eljárásokat és népbirósági Ítéleteket, amelyek — szerinte —'' jogilag, vagy. a demokrácia szellemében elfogadhatatlanok, perorvoslattal támadja meg.
A rendkívüli perorvoslat elbírálására a NOT-nál a bíróság elnökéből és tiz tagból álló különtanácsot kell szervezni. A tizestanáos határozatalt ugyanolyan joghatályunak kell tekinteni, mint a Kúria döntvényeit es azok kötelezzék az atsófoku igazolóblzótlságokat és ávné^biróságot, valamint a NOT-ot is.
kok nemzeti államát akarjuk megte-¡rfnteni. A majoroknak <>s németeknek az országból való áttelepité-sét anyagi jólétükkel kell »megfizetni. Az itt maradó magyarok ónként be fognak olvadni a csehszlovák népi közösségbe. t „
Aiiát szó fehérnemű az amerikai textilujdonság
Aa*sa meri kai toxti ¡gyárosok s/.ü-évi közgv üléOn licmutaUa azokat a '' textil újdonságokat; amelyek most kerülnek piacra. Valamennyi uj doniig az eddig elért vegyi felfedezéseken alapul. Újfajta áttetsző fehérnomüanyagot készi-tettek. ir^ly könnyen lemosható, rugalmas anyagiéi készül, amelyből nedves ruhával még a folt is kive-hetó. Az ui anyagnak vellon a nove. liemutattak egy ujfaita gyapotszó-vetet. mely rendkívül lenge, áttetsző, tartós és különleges szövéssel készül. Bemutatták a gyúródcVroentes gyapinszövetet,: szintétikus . gummi-Ixil Hcészült esőkabátokat és vegyi-anyagból készült rendkívül erős cs fiiíomszövé^ü harisnvát.
Az angol csapatok a görög kormány felkérésére tartózkodnak Görögországban
LohíIo»,'' január Az Egyesült Nemzetek politikai biztonsági tanjicsa - formálisan csütörtökön megtárgyalja a szovjet küldöttség kérelmét a görögországi és indonéziai helyzetien. Az angol lapok egyértelműén megállapítják, iiogy az angol csapatok tevékenység-nem irányul a bennszülött lakosság ellen és csak addig maradnak a szí-''. getoh, amig n japán csapatok leszerelést végrehajtják és az^tnternál-takat kiszabadítják. Az angolok egy ''esetl**n sem''lépték át rendfenntartó szerepüket és indokolatlan esetlen nem használták »fegyvert "a bennszü-löttek ellen. Ha az :ingoI csapatok el hagynák Jávát, azonnal a hollandok szállnak meg s ex esetl)oa ma-<uk a bennszülöttek kérnék az angol csaj ki tok segítségét. A görögországi kérdcssol kapcsolatban Szofulísz miniszterelnök, aki a görög küldöttség vezetője Londonban, kijelentette, l>ogy az angol csapatok a görög kormány tudtával és beleegyezésével tartózkodnak Görögországban és? egészen a márciusban megtartandó általános választásokig maradnak ott, hog\ a választások demokratikus voltat ellenőrizzék. Görögország ogves helyeirö] egyébként zavargásokat jelentettek és az h)A M-szervezet jelentést tett Moszkvában, rámutatott az ország »ulyos gazdasági helyzetére, tiltakozott* a brit csatiatok Görögországban való tartózko-balájút fejezte ki
tették, hogy bizonyos feltételek mel-ie:t Itajlandók részt venni a kormányban. Az uj kormány Felix^Guen vezetése alatt állana és tagjai a kommunista pártlnjl, a szocialista pártból és a progresszív katholikus j«''iiil)ó! kerüljv;k ki. Mindhárom párt vezetői kijelentették, hogy lenntartják a koalíciót és ma delelőt t közös tanácskozást tartanak. A konnánv T-lére olvan személyt ki-várfnak, aki jiem nHiil egy [járt ve-zetóemlicre intézi az ügyeket, lia-nem az ügyekbon mint a pártok felelt álló Ítélkező vesz részt. A progresszív katholikusok kijelentették. hogy a következő kivánságukhoz feltétlen ragaszkodnak. Fenn . kell tartani "a pártközi békét a kormánvon belül és biztosítani kell a szólás- és sajtószabadságot ugy a'' nemzetgyűlésben .mint az egész országiján. •• ''
Benes a kitelepítésekről
Prága, január 23 Benes, a. csehszlovák köztársaság -elnöke" nyilatkozott a kisebbségek kitelepítéséről. A csehek és szlová-
nok alapvető }x>litikája a >zábadság j és a demokrácia kiépítés:». Köszöne-i tet mondott az Egyesűit Xemzctek-j nek és az L''NRIÍA vezetőségének megértő támogatásáért. Kérte a falu nét>.*nek bimogauisát és a k»gkimé-letlenebh harcot ígérte a feketézők ellen.
Az adópengő, árfolyama
A pénzügyminiszter január 23-án. érvényes hatállyal az adópengő ér-tékártolyamát a következőképen állapította meg: 1 adópengő egyenlő 1.35 pengöveL
Szent-Györgyi Albert a lausannei
egyetem díszdoktora
'' l>r. Szent-Györgyi jAlbert egyetemi tanárt aki a mult héten Svájci« utazott — a lausannei egye-fcem díszdoktorává avatta.
A hercegprímás a nemzetgyűlés.
elnökénél
Mindszenty József. Magyarország lienxsgprimása tisztelgő látogatást tett Nagy Ferencnél, a nemzetgyűlés elnökénél. • *
Január 30 án kezdik tárgyalni
Szálasi hazaárulást bűnperét
A néptriröság lázasan dolgozik a Szálasi-úgy előkészítésién, tekintv.% hogy a Szálasi-ügy tárgyalásánál a nyilasok uralmának történelmi előzményeit is napvilágra hozzák. Az igazságügy-miniszter kívánsága szerint a Szálasi-ügy tárgyalását j ^niég januárban meg kell -tartani. Ezért már két héttel ezelőtt kitűzték. azonban a tárgyalási (anyaggal ;ieui tudtak elkészülni. Igy: az eredeti tervnek megfelelően a tárgya-Liü^ianuár 30-án kezdik meu.
Fi a ¡a, a nyilas sajtófőnök
Budapestről jelentik:
a bíróság előtt
A népbiróság dr. Tutsok-íanácsa most tárgyaSja K Lala. Ferenc hábo-rus é> népeiionos bűnügyét. A nép-ügyóf»zs-*g vádirata szerint Fiala in-ditotta meg az :Osszetart;is" cimü iaj>ot. Szek''eres népügyész vádirata számtalan háborúra uszító és a faji gyűlölet felkeltésére alkalmas cikké-In")! idéz és vádirat tárgyává teszi! úgyszólván minden sajtóbeli meg-í nyilatkozását. Súlyos bünéül rója föl j a népügyészség, hogy a Száíaai-| időkben elvállalta á sajtófónöki tiszt-j ségei. Az a: ne ríkat katonai misszió • rendkívüli érdeklődéssel kíséri Fiala
A Lenin-emlékbeszédet Szekfü Gyula mondta az Opera diszeiő-
adásan
ellen
dása Sztálin iránt.
»»
Vislnszky Londonba érkezett
\ London, január 23 A Keuterjelenti, hogy Visinszky líelyettes szov jet külü<^i népbiztos tegiuip incgérsezoit Londonba. Igj a perzsa kérdésben valószínűleg rövid''időn jbeiül n*egindulnak a tárgyalások. . .
A francia politikai válság megoldódik, miniszterelnök Fefíx Guen Párizs„ Január 23
A francia válságot, mint Párizs-i>ól jelentik, rövidesen megoldják. A progresszív kathoükusok kijeleu-

lzinin halálának évfordulója alloii-málK)! emlékünnei>íJy^volt az .()j>era-ház''nan. amelvon niQgjélentek a «.zov-jet eüenőrző bizottság tngiai. élük«''»n Voywi|ov marsallal, Puskin követ, a .''magyar kormány tagjai és « Moszkvába induló magyar kweb=ég szecnélyzete. a "magyar tudományos »"S művészeti-társasagok tagjai és «ok közéleti kiválóság. Az endekbeftzédei Szekfü Gyula moszkvai követ mórt* dotta. Isrr.ert/^tte Lenin egyéniségét1, és történe!mi jelenfőstSrét. Az ő uralma alatt azon elnyomott né|jok szabadultak fel, niolyeket az i:ni»e-rialistitk é« kapitalisták . hatahnuk-Iwm tartót tik. Ebből ért l>ető, hogy ez a feiszahadtdás sok áldozatot ki-vúrít. ^lagvarországot is a győzelmes* Vörös Hadsereg szabitditoiía fel a nétnet imperializmus jármáWl.''
Ez azt jelenti, hogy sorsunk faj-
1
lődésére a Szovjetuniónak nem kisebb befolyása tesz a jövőben, mint akkor, amikor megmentette Magyarországot.
Minisztertanács
A kormány tagjai tegnap délelőtt 11 órakor niiuísziertani''vcsot tartottak a páriatnentl)en. A minisztertanács napirendjén foiyó ügyek szerepeltek.
Beiktatták Pest vármegye uj főispánjAt.
.Pest váisnegye törvényhatósági l.ízottsága beiktatta'' uj foisnánját.. dr. Pongrác/ Aladárt. .főispáni 1«iktatáso« elismeréssel méltattuk a volt főispán érdemeit és vázolták azt a ioikes munkát, molm a vármegye-''érdekében w''-gzett. Ezért a közgyü-- lét? javasolta, hogy érdemeit jegyzőkönyvileg örökítsék meg. Dr. Pon-grácz Aladár, az uj főispán, ■legsürgősebb tennivalójának a reakció gyökeres kiirtását tekinti és tevékenvsé-
; Ferenc- üg>''ét a tánrv alásrj mt>g-fígyelőt küldött ki. Fuda ugyanis, I számos hírlapi cikkében uszított :rz j- amerikai pilóU''tk ellen. Megjelent az »Osszetartás«-bah -Az v elnök imádkozik« cimü közletnónye, amely-iien a legperfidebb hangon gúnyolja Rooseveltet és az Egyesült Allánto-kat. • .
Betiltották a Magyar tlemzet-et
A Magyar isemzét-et a belügyminiszter 14 rta])ra betiltotta az Ország^ nemzetközi és«nemzeti érdekeit stírtó közlemény közzététele miatt. (értesülésünk" szerint a lap megjelenését ma újból engedélyezték.)
Letartóztattak egy népügyészt
í)r. Matiszfalri, István népügyé«zt — aki Kun j»áter a Sztójay-kor-mány Ijelügyi hármasa "elleni vádat képvTáolté ¿''többi között — a politikai rendőrség letartóztatta. v\ feltűnést keltő letartóztatás o^a -— meg nem erősített hírek szerint^s, liogy Matiszfalvi Istvánt politikai
Z Ali A*
1046. január 24
letartóztatottak internáltidl mo^-\tsztegeUék. Az e>ct aimál inkább feltűnő, mert Matiszfalvi jómódú, többszörös háztulajdonos.
Bán Antal iparügyi miniszter
a napokban Svájcba utazik ■
A svájci rádió közölto, hogy a közeli napoklian várják a magyar kereskedelmi bizottság megérkezését. A magyar küldöttség vezetője Bán Antaliparügyi miniszter les/., aki a • Svájccal felveendő koroőke-delmi. vasúti,''posta- és táviróforga-lom felvételének módozatait tár-
■ Igyaljs nicg.
Magyarország újra felveheti
kereskedelmi kapcsolatait
Franciaországgal
A szövetséges ellenőrző bizottság elnöke közölte a kereskedelemén i miniszterrel, bog} Magyarország ujből felveheti a kereskedelmi kajv-:-solatokat Franciaországgal. Jvz üjrt--l>en alakult kereskedelmi bizottság azonnal hozzákezdett a tárgyalások előkészítéséhez.
A halászat és horgászat
uj rendje
Az eddúr kiadott összes "halász-, illetve balászsegédjegyek az 1945 év o''-gévei érvényüket vesztették, ugy iiogy'' n természetes vizeken ezr-utul csak az halászhat, illetőleg horgászhat, aki az újonnan rendszeresített -hal asziegyet (halászsegéd jegyet, il-'' letv^ horgász j:*gyet) kiváltja. Az uj jegyeket a lakhely sz»" --int illeu''kes járási főjegyző (városokban a j>ol-gárincster, Budapesten a kerületi elöljáró) állítja* ki. A halász jegy ért 10.00O, a hal ász^egéd jogvért ¿s a liorg^szjegyért ijedi^ 5—5000 pengőt kell okirati illetékbélyeggel leróni < Adópengő. > " - •
Halászjcgyet csak az válthat, akinek három eves önálló halász-, illetve halászöpgédi múltja \"an, vagy* az úgynevezett halászati vizsgát-letet te.-A -halászatra való jogosultságot . a vizet bérlő Halászati Szövetkezet,
* agy más természete», vagy jogi személy által kiadott igazolvánnyal kell igazolni. Horgász jegyet <rsak az kaphat. aki a Magyar Országos Horgászszövetség (Bartók Béla-ut 30. > tagja és megélhetést biztosító foglalkozása vari.
• Horgászjegy kiállítható önálló ke-m.sc''ttcl bíró személy eltartott családtagja részérc 1s; <k> 16 éven aluli ifjak csak a családfenntartó kisére-tél«n horgászhatnak.
A francia kormány elismerte a magyar kormányt
P''irizn. január 23 .• ^ Párizsból jelentették, hogy a francia kormány tegnap délután elis-njerte a magyar kormányt.
MegsxavaxiáH
a 36 millió gázteruhá2ási kölcsönt
Tegnap délután fél három órakor a város képviselőtestülete rendkívüli közgyűlést tartott. A tánrvsorozat első pontja a NT^eti Banktól felveendő 36 milliós pengő gáz beruházás; kölcsön volt/Ezt a kölcsönt a Nemzeti Bank/fél valorizációs alapon kívánta ^fujtani a városnak. A kölcsönt iíven formájában a város képviselőtestülete az elmúlt közgyűlésen nem szavazta meg. Most azonban, hogy az adóficngő lépett élethp. újra elővették az ügyet és ilven ala-jjon a Jíém''welótestülei egyhangúan hozzájárult ahhoz, hogy a gázbevezetés első periódusához szükséges 86 millió kölcsönt 2 város felve-iiesse. Ugyancsak tegnap került tárgyalásra a város mérnöki hivatala által elkészített földgázüzemi sza-lijályreixielet is,-amit a képvisolőtes-tuM s/intén egyhangúan szarazott meg.
A meteorológiai intézet jelentése:
Szerda estig keleti és délkeleti szél, derült idő, helyenként hajnali köd, a hideg még kissé, erösödik.
ítél a népbiróság
10 évi kényszermunkára ítélték a tanúból lett vádlottat
Emlékezetes még. hogy a népbiróság <lecember 21-én megtartott tárgyalásán (íeiger Jánost és társait a . hahóti katonagyiIkosság ügyélxjn i súlyos büntetéssel sújtották. Ezen a tárgyaláson tanuként szerepelt Szalay* Antal jacaai lakos, akiről ki-hallgatása során kitűnt, hogy a hótí fegyveres j «árt szolgálat vezetője j volt és "mint ilyennek része volt az j elkövetett gyilkosságban. A nép- j ügyész indítványára a népbiróság ! letartóztatta Szalay Antalt, akinek ügyében tegnap tartották me^ dr. Arató Antal'' vozetőbiró elnöklésével a főtárgyalást. A népügy^sz Szalay Ferencet három rendbeli háborús bűntettel \ádolta, n>elyet azzal követett el. hogy 1945 januárjában parancsot adott szökött katonák elfogatására. 0 volt az, aki a nyilasok figyelmét Schmidt János gazdálkodó szalxulságva hazatért katona-fiára és Szegedi Károly honvédre felhívta. Mint az a már december 21 -én megtartott főtárgyaláson kitűnt, három szabadságos katona ér-, kezetf meg egy szabadságos levéllel, amely szabadságos levél egy Kiska-nizsán lakó honvédnél volt. igv a Hahóton tartózkodó ifjú Schmidt Jánosnak és Szegedi Károlynak nem %olt a kezükben semmi, amivel igazolni tudták volna, hogy szabad sátron vannak, Hiába hivatkoztak a nyilasoknak a Kiskanizsán tartózkodó bajtársuknál levő szabadságos levélre, ezt azok el nem hitték, de meggyőződni sem kívántak róla. Ifj. Schmidt Jánost elhurcolták és át-adták a német alakulatoknak, mig Szegedi Károlyt szülei lakásán agyonlőtték. A .gyilkosságban a vádlott ugyan nem vett részt, de az 02ész társaságot ő vezette Szeded ¡ék lakására: A gyilkosság mo^ történ te után jelentettek neki" az esetet; de Szalay Ferenc nem gondolt arra, Iwgy orvosért kellene menni, ellenben házkutatást rendelt el a szerencsétlen katona lakásában. A nép-bíróság í terhelő tanúvallomások* alapján bünknek mondta ki Szalay Ferencet a vád bel i cselekményben és ezért 10 évig tartó kényszermunkára és politikai jogainak ugyanennyi idoro való felfüggesztésére itétíe. A népügyész az Ítéletben meg nyugodott, de az elitélt fellebbezést jelentett be. \
Két évi börtönt kapott a .meszes2-Horváth *
Tegnap került népbiróság elé Horváth .Vándor, akit a városban meszes Horváth néven ismernek.'' Iior-■t. váth 1943 márciusától volt a nyilas párt tagja és tevékeny részt "vett ahlian mindvégig. Novembertől kezdve mint fegyveres pártszolgálatos '' működött. Nagykanizsa decemberi kiürítése alkalmával család iával együtt Muraszombatba mcnwcült, álról március közepéig élt. Ekkor a párt visszahívta." O volt az, aki. a nagy kanizsai fuvarosokat összeszedte és "árra kényszeritette őket. hogy a nyilaspárt rabolt vagyonát Mura-szomhatba szállítsák. A szerencsét-: "len fm-arosokat azonban innét már nem eniredték vissza, hanem kihurcolták őket N''énietországba, azzal az urügg>el, hogy ók kommunisták.
egyél) bűnök is terhelték a meszes "Horváth lelkiismeretét. A nép bíróság két évi börtönbüntetésre é-s 5 é\-i }K)litikai jogvesztésre ítélte. Az ítéletet a népügyész. megfelleb-l«zte.
Pstroleumot szerzett''be, mert ,a. németek kivonják a levegőből a vilhmosságot*
A népbiróság Arató-tanác*a ugyancsak tegnap tárgyftlta Jelcski Ferenc bűnügyét, akit a népügyész egy rondlieJi háborús i''üs négy rendbeli népeilem^s bünüggyol Vádolt, amit azzal követett oí, bogy fegyveres pártszolgálatot teljesített, ártatlan emberek ellen hamis adatokat szolgáltatott a csendőrségnek és Szabó
József 17 éves kiskorút rávette, hozy lépjen be az SS kötelékébe. A kiskorú Szabó József még ma setn tért vissza Németországból. Jelcski, mint minden nyilas, tagadja a vádbeJi cselekméiiyeket. de a tantik szemébe mondták, "hog>* álbndóajl azt hangoztatta, hogy csak akkor lesz béke, Jia a néníetek ajőznek. Töbliek állítása szerint Jelcski már 1944 nyarán nagvmcnnyiségü ívtróleumot szerzett be. azt állítva, nogy a németek kivonják a lo>t5gőb»*)l a villamosságot, amely titkos fegyverről legyőzik az ellenségeit^ Súlyos bűne .az is, lK»g> mikoi/az Erzsébet-téren kiv/sjezté4: a hárbm katonát, akkor helyeselt azokna^ akik ezt az Ítéletet hozták és aztHiangoztatta. Iiogy minden katonaszökevénnyel igy kellene elbánni. A népügy esz bízonvi-tás kiegészítést kért, aminek a népbiróság helyt adott .és a tárgyalást elnapolta.
Választ az iparosság
Vasárnap, f. hó 27-én d. e. 10 órakor tartja a városi és járási kézművesi párosság közgyűlését, melyet az elmúlt, évben bekövetkezett hadiesemények miatt kénytelen voh elhalasztani. Ez a közgyűlés fogja megválasztani azt a tisztikart, mely hivatva lesz az iparosságot a mai demokratikus szellemben továbbvezetni. Mert nincs helye a vezetőségben olyan iparosnak, aki á^ legcsekélyebb ménékben is odaadta magát a rési, most már végleg letűnt rendszerbek. Öntudatos, gerinces, főleg demokratikusan gondolkodó iparosokra van szűkség, akik félretéve a kishitűséget, rendületlenül bíznák egy szabad, jobb és boldogabb Magyarország újjáépítésében.
Az*Ipartestület hivatala a felszabadulás után egy hónappal azonnal megkezdte á reakció maradványainak likvidálását. Ez annál köny-nyebben ment, mert a hivatal vezetője, aki maga is átélte azokat a szenvedéseket, melyekben oly sokakat részesítettek a nyilas-fasisük, valamint az elnökséget helyettesítő intézőbizottság is mind kipróbált harcosai a demokráciának. Értesülésünk szerint , a jelölések már megtörténtek, annak -a miniszteri rendeletnek megfelelően, mely kimondja, hogy a jelölőbizottság^által jelöltek kötelező aláírásuk után, két tanú előttemezésével. a közgyűlés előtt három nappal benyújtott jelölések vehetők figyelembe. Ez a rendelkezés helyes, mert eleve kizárja az ipartestületi életből a nem odavaló elemeket.
Magának az iparosságnak- kell arra ügyelnie, hogy a reakció be ne férkőzhessék közéjük. A kézmü-vesiparosőknak ^s meg kell mutatniuk, hogy tudnak haladni a korral és végleg szakítanak.a mult átkos rendszerével.
Miután a közgyűlés -iránt nemcsak az iparosság részéről nyilvánul meg nagy érdeklődés, de arra az illetékes hatóságok és más szervek is felfigyelnek, minden bizony-nyal már 27-én határozatképes lesz.
Hirdetmény.
Nag>kanizsá m. város Földigénvló Bizottsága felhivja az összes érdekelteket, t»og> az 1945. évi VI.-t.-c. végrehajtása tárgváhan kíad< 33.000/1945. F. M.''.v. 16. ján házhelyigénvük biztosítása/cél-jál»ól folyó" hó 24—30-ig a Bizottság hivatalos . helyiségében rAdy Endno-ut l. U. ein". aUtt>
az igénylési i\ek kit''/tésévvVvkyrf latos adatszolgáltatás céljál>ól szc-mélyesen megjelemy sziveskodjenek.
Földiy/nyló Ilizotixág
>
HÍREK
Levél Ismeretien nagykanizsai Nőhöz
^ Nem Judom, hogy mi az oka, hogy -f a Magyar Nők Pemokratikas Szövet- "r. ségében nem látlak akkor, amikár A dolgozni kellene a város szegényei, '' hozzátartozói és hazaérkező hadifog- J lyaink felsegitése érdekében. Talán nincs Kanizsán szegény ember ? Nincs '': apa nélküli család? Nem érkeznek '' átutazó hadifoglyok ? Vagy kiveszett a nőkből HRzeretet érzése ? Nem lát-lak közöttünk városi, magán- és köz- ; tisztviselő felesége! Nem látlak kő-zöttünk iparos és kereskedő egy rété- • gének felesége! Nem látlak közöttünk városunk vezetőinek asszonyai! Nem V látok mást, csak munkásasszonyokat és .munkásleányokat!.Hát hol töltitek a felesleges időtöket ? Jöjjetek és doL, gozzatofc velünk a közért! A mi hivatásunk letörölni a könnyekek a háború okozta fájdalmakat, ftíemdm az elesettekét és gondoskodásunkat kiterjeszteni városank elhagyott özvegyeire! Mindezeken fávül védeni a dolgozó nő jogait a társadalomban! \ Védeni és felvilágosítani minden női!.
Ha itt egy erős Deihpkratikus Nő- : szövetség leríne; akkor )tem volnának> hideg iskolák, mert szervezettségünk súlyával kiverekedtük volna, hogy ^ addig sehová sem gázt, amig az is-1| kólák nem kaptak! De igy ? t
Ha erősek lennénk, akkor Kanizsán nem lenne oly mostohán közellátva a „közellátás", mint ma. De igy?
Ha erősek lennénk, akkor a piacról nem térnénk haza sirva és Üres kosárral, mert • egyénenként gyöngék vagyunk az illetékes hatóságokat fokozatosabb ellenőrzésre rábírni. De
igy?
JöjjVár a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Csengery-ut 6.
sz. 1. em.
Csepregi Zoltánné.
■w
Párt köz £
,-y
— A Kommunista leményeí. A szokásos szerdai párt^ nap elmarad. — Január 30-án, jftijp szerdán taggyűlés lesz, amelyenli^ megjelenés kötelező.
— Időszerű gazdasági tanáosot:^ A Magyar Gazdaképző Iskola köifii hogy a cukorrépatermesztéskötésre''^ a gazdasági iskolában lehet jelent-1 kezni. Vetőmagot ugyanott adnak. Egy kh. szerződés aláírása esetén ''4 2 kg. cukrot előlegül adnak. - Fc- ''í nallenszerződés kötésre a gazdasági iskolában jelentkezzünk. A gyái vá-szonban fizeti a lenkőrót. Magot a ^ gyár ad. — GyógynÖvényterroelési > kísérlet-beállítás és a tennelés tí- -í sajátitása végett jelentkezzünk a gazdasági iskolában. Vetőmagot kola ad. - A gazdasági tanfolyamra még e hét folyamán vesznek fri | hallgatókat, Jelentkezés a iskolában.

V

v:
APRÓHIRDETÉSEI
Gépírást Umlsik írójépbzszsikMŰ.
Cimeket a kiidóbz._. » *
Egy xádtó és egytiriwrfW«^
Kinizsi-a. 30. ''__
Ehrenstt balkezes, sÖtHtiflTke. WJ bőrkesztyűm, réfci varosháza eteö «■*» folyosójától az eteó szamir okJaltopi-lB-. járatáig. Kérem becsületes megtaÖ»)* * jwvokedWk Muszel'' esetne««/Wb«e ^ ^ ahol mó joUlombin résxetOl '' Iw ^
100 drb. 25- 35 cm. vaet«gs*iU l kiidnám résziben, taskó és lOnn-es OT % ré3z«8édéssel- Nagyszámban Otíjjjrujtórártáfhoz munkásokat. Mltow*; Kálmán, Varawífí u. 60. ■

Z*LA polrHke»i
: .XBztazdaságl R. T. SztrtMrtéwrt is kiadásért faias Btmn*** * Nyomatott a .Ktesazdasátf R. T. Nifr trasni* nr»dájáb«r ^agiHuinms
1 évfolyam. . szám.
Nagykanizsa, 1946. anuár 2. t
Ára 60 pengő.
Demokratikus politikai napilap.
> *
Szerkeszti: Benoz« Janó főszerkesztő.
Srerkesztöeég és kiadóhivatal: Fő-út 5. ezAm. .Teieioa: 31. \
Ma terjeszti be a nemzetgyűlésnek Tildy miniszterelnök a köztársasági államformáról szóló törvényiavaslatot
Feloldták a kereskedők árukészleteit az igénybevétel alól — Félix 6uen Franciaország uj miniszterelnöke
A köztársasági államformáról szóló tervéhyjavaslatot ma terjeszti a nemzetgyűlés elé Tildy Zoltán miniszterelnök. A törvényjavaslat 18 §-bói áll és biztosítja a köztársaság állampolgárainak személyes szabadságát/ a gondolat- ét - véleményszabadság megnyilvánulását, .« vallásszabadságot, a szó ás- és gyülekezési szabadságot, a békés együttélést ós a félelemnélküli életet. Körülírja a köztársasági elnök jogait, akit négy évre választanak meg. Köztársasági elnök tehet minden 35 évet - betöltött magyar állampolgár, de kétszer egymásután nem lehet megválasztani senkit. A köztársasági -dnők megválasztása után a Nemzeti Főtanács intézménye megszűnik.
A Gazdasági Főtanács tecnapl ülésén több fontos ipari és közellátási kérdést tárgy&it A Főtanács elhatározta, hogy a jobb kenyérellátás biztosítása érdek&ben a földr&^orm során földhöz jutoft gazdák a k»pott föld vételárát kenyérgabonában fizethetik meg, mégpedig kata?,ztráUs holdenként 8 métermázsa búzával. Ez a mennyiség 10 évig egyenlő-részletben fizethető meg. Amennyiben a gazda a teljes vételárat az uj aratásig kívánja lefizetni, ugy V és fél métermázsa búza megfizetésével a teljes vételárat kiegyenlítettnek veszik. Nagyjelentőségű intézkedés, hogy a nagy- és kiskereskedők teljes árukészletelt, a gyárak árukészleteinek 40 százalékát az igénybevétel alól feloldotta. ^
A magyar-szovjet árucsere-forgalom lebonyolítása ügyében is fontos gazdasági intézkedések történtek. Szovjet-Oroszországból eddig 5 millió dollár értékű áru jött be és nagyon fontos küldemények vannak még útban.
Böhm Vilmos, volt hadügyminiszter táviratot intézett a Londonban tartózkodó Károlyi Mihályhoz, közölte vele, hogy az országban nagy nyomor van és rögtöni segítségre van szükség. Kerté, hogy az angol munkáspárthoz forduljon, hogy kölotönözzön két nagy repüiőgép&t, amelyen a Magyarország részére ösz-szegyüjtött adományokat sürgősen az országba lehet szállítani. Hasonló taviratot intézett Vámbéry Rusz-temhez és Stockholmba. Károlyi Mihály válaszában megígért*, hogy a kérésnek megfaieföen fog eljárni és mindent megtesz, hogy az adományok a legrövidebb időn bdlül . Magyarországra kerüljenek, hangsúlyozta, hogy tárgyalt John Haire képviselővel, a<i az akció élére állt John Haire a legnagyobb szeretettel és a magyar nép iránt érzett lojalitással karolta fal az akció ügyét.
Svédországból, Hollandiából és Angliából most mir szeretetcsomagok is érkeznek, meiyajcot a posta közvetít és vámmentesitésük Is zavartalanul bonyolódik le. Még egyetlen esetben sem fordult elő, hogy szállítás közben a postacsomagokat megbontották volna''. Az illetékes szervek minden postacsomag vám-, mentesítése érdekében közbenjárnak/
i
l;
Az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsának ülésén Vismszky is -részt vett
., . Lomion. január 21
Az Egyesült Nemzetek Szervezete biztonsági tanácsának tagjai tegnap a vezsL-tótitkúr személyéről tárgyaltak v és befejezték- tárgyalásaikat anélkül. hogy a fcjntft» !l^ktozelebbi tilést''-nek aatunpa m>shiitáwzU:k volna. Az ülésen "S''isínszky böjyottos-külügyi népbiztos is résztvetf. Nagyon valószínű, hogy a tanács legközelebbi ülése pántokén vagy szombaton }osz. Kkkor foglalkoznak a l^rzsiai. indonéziai és görög kérdéssel, mivel az ajigol kormány, kifejezett kívánsága, hogy ezen problémák mielőbb megvitatásra kerüljenek. A tegnapi tanácskozásokon a vezértitkári allásra számbajöttek a washingtoni kanadai nagykövet, Szimics, a washingtoni jugoszláv nagykövet, a norvég külügyminiszter é> lioiuiet, a washingtoni francia nagykövet.
50 miikó font hitel az ipar újjáépítésére
London, január 2-t Az angol kormány a parlament legközelebbi ülés''n törvényjavaslatot terjeszt be a munkanélküliség elko-rütésének és a gazdasági jólét biztosítása érdekében. Az egyik törvényjavaslat pénzügyi jellegű lesz és évi" 50 millió fontig terjedő hitel nyújtását engedélyezi az ipari újjáépítés részérő. Országos beruházási taaiicöOt szerveznek, melynek elleft-
V.rzésében az angol nemzeti bank kormányzója, a tőzsde elnöke, is résztvesznek.
300.000 vasutas is sztrájkol^jnár Amerikában .
Washington, jíiíiuár 24 A vasúti Szakszervezet 300.000 tagja sztrájkba százalék
béroinelést és jobb munkaviszonvo-kat követelnek. A huscsoma^olók sztrájkja már oddig is 60 százalékra
csökkentette a húsfogyasztást Észak- : Amerikáiban. Az ¡acélipari munkások i sztrájkja miatt «eddig 54 szénbányát kellett., bezárni. A sztrájk követkéz- ; téten a tejszál! itásokat csökkenteni i kelleti a kannahiány miatt.
Papén nem vot „Náci"...?
XitniLerfj. január 24 A nürnbergi törvényszék foglalkozott fless Rudolf kérésével, hogy öt)r maga látja eí védelmét. Hess védője tegnap megbetegedett. Neuraih .védőügyvédje olyan okmányokat terjesztett eló. melvek azt igazolják, hogy von Neuratn a külfölddel kötött szerződéseket rendszeresen megszegte! Pappen védójo azt igyekszik : bizonyítani, hogy Pappen oem volt meggyőződéses náci us mindenkor ¡* készen állott arra, hogy'' kiirtja a ; nácikat, amikor az érdekében áll.
Feíix Guen Franciaország uj miniszterelnöke Párizs, január 24
Franciaország uj ^nini sztorclnóké- ! nek Feiiv Goent választották - meg j 407 szavazattal. Szavazásra jogosult [ 555 egyén volt. Guen ma délelőtt alakítja é:eg kormányát. A szocia- • listák, kathoükusok és kommunisták í háromtagú ííizottságot alakitottakV hivatalos milatkozat megfogahna-\ zás.i céljáiwl. Guen megválasztása ; után közölte. hogy B idea ült külügy- j minisztert kérni -fogja, maradjon a.; [kónnánylian. hogy folytathassa mun-''káját az Kgvesult Nemzetek Szer- j vezetéboji. Fcíii Guen kijelentette, : hogy szigorú és nélkülözés teljes program mot állított össze, mert ez az egyetlen ut. hogy Fjxtnciaorszá^ is-tnét egészségí*s állam, legyen.
<
Megtiltják az oiasz papoknak a belpolitikai tevékenységet
Róma, január 24 Az olasz nemzetgyűlés tanácsadó- ; bizottsága a választójogi javaslat ter-\ezetének tárgyalása során elfogadta ''* azt a. szakaszí, amely megtiltja a
papoknak a he!i»oiitikai tevékenységet. A. toryezo: szerint a V"»vénv .ti:<^8zegőít iv''nzí''üntetéssel sujtják.
Hírek a világ fővárosaiból
A távolkeleti bűnösök felett ítélkező törvényszék tagjai Sanfrancis-kólwl útnak indultak Tokióba, l''j-Zrí^laiwl, Kanada é? Kina is elkül-
d«itték tr.cgbizottatka? Tokíóiu. * -
tío Cíauíki ^oít francia miniszterelnök lioss/*.''.t>b tartózkodásni Kanada ha utazott.
Komilniában készülődnek az álta-lános választásokra. A román pártok «''■> a konnány tagjai folytatják a tárgyalásokat a "moszkvai- egyezniény végVohajtásíirél. A válasz tagok idő-
•|x>htját még no:u tűzték ki.
*
Az Kgye-.ült Államok helyettes kü!ügymijiii<ztere kijelentette.* hogy a sanfrancisköi k iría. érteiinélK-n á c>ond*>sőcv-áni hadi fontosságú szigeteket és a volt japán szigeteket az Kgyesült Államok megtartja t''rs Lui<li-fo;;tosságu erőditménvekké építi ki mélákkor is. ha az Égyesült Nemiek Szervezeté azt ellenezné. A vií-ejc-s yp?mpont;álH»l fontos csen-dcsóiváin szigetek ügyét az K^yesült Államok Angliával együtt tárgyalja nxig az Eg>''esűlt Nemzetek biztonsági tárnicsán belül.
Az adópengő árfolyama
A pénzügyminiszter január 24 én ervényes hatállyal az adópengö ér-tC-kárfolya^tíTX következőképen állapította meg: t ad5p/engő egyenlő 1.41 pengővel.
Mai- hivatalos árfolyamok
Ev;y USA dollár 304.300, egy Napóleon 1,9S8 268. egy svájci frank 71.460, egy gramm színarany. 342 ezer 421 pengő.
Budapestről jelentik:
450 milliós műszerbeszerzést kölcsön a vidéki orvosoknak
A minisztertanács fontos döntést hozott a vidéki orvosok nehéz helyzetének megoldására. Dr. Molnár Erik népjóléti miniszter kezdeményezésére és Gordon Ferenc pénzügyminiszter előterjesztése alapján 450 milliós hitelkeretet szavazott meg azoknak, az orvosoknak, akik hajlandók vidékre költözni és itt folytatni gyakorlatukat, valamint azoknak, akik eddig is vidéken dolgoztak, de a legszükségesebb műszerekkel sem rendelkeznek. Az egyes hiteligényeket a népjóléti miniszté-riu n szakbizottsága birálja el a pénzügyminisztérium képviselőjével együtt.
Őrizetbe vették Szabó Ferenc• voit népügyészt
A politikai rendőrség tegnap délután őrizetbe vette Szabó Ferenc volt nrpfigyészt. Az őrizetbevéte! kapcsolatban áll Matiszfalvy István kivizsgálás alatt álló fasiszta-szabz-ditási ügyével. Szabó Ferenc két héttel ezelőtt kilépett a népügyészség kötelékéből és tőzsdetagságot szerzett. Az őrizetbevétel a népügyészség épületében tőrtént.
Beteg a külügyminiszter
Gyöngyösi János külügyminiszter könnyebb inf.uenzában megbetegedett és néhány napig orvosi tanácsra kénytelen hivatali munkáját megszakítani.
Vetkőztető banditákat fogott el a budapesti rendőrség: statáríá-lis bíróság elé kerülnek
Budapest közbiztonsága az utóbbi hetekben rohamosan javult. A rend-Őrség szovjet katonai járőrökkel karöi.tve, egymásután tette ártalmatlanná azokat - a banditákat, akik sokszor idegen egyenruhákban, lo-pDtt katonai fegyverekkel raboltak, gyilkoltak, vetkőztettek és ulonáll-tak. A rendőrség erélyes akciói egymásután számolták fel a gengszterek bandáit, aminek következtében a közbiztonság fokozódott: Tegnap a Hváros egyik legveszedelmesebb vetkőztető bandája is rendőrkézre kerüit. A banda tagjai, akik Rosen-berg Tibor, Szentgyőrgyi Tibor és Penisek István fcgialkozásnélküli suhancok vezetésével dolgoztak, számos vetkőztetésen és utonálláson kjvül 15 rendbeli nagy betörést ismertek be. őrizetbe vették a banda orgazdahálózatának fejét, Fodor István pincért is. A vetkőztető banditák stitáriális birőság elé kerülnek.
Elkészült a „8a listára vonatkozó! tőrvényjava stat
0 Ezyes íóvárosig, lapok jelentése szerint r&zidtfson nyilvánosságra hoz-záfe a „B" listát. A „B" listára vonatkozó törvényjavaslat készen van és setnmi akadalya nincsen, hogy a nemzetgyűlés foglalkozzék vele. Kétségtelen, hogy a „B" listának sok egyéni tragédia lesz a következménye, azonban az államháztartás nagy
Z AL'' A
1046. janúlr 25
gazdasági megtakarítást fog elérni és nagy politikai tehertételtől is mentesflj^?
HalAfrM ítélt három betörőt
Ujabb sulyps bizonyítékok miatt internálták
vitéz Tóth Bélát
a r
ögtönitétő bíróság
A Dán Andor tanácselnök vezeté séve! mQködó statáriális tanács tárgyalta Sztankcvics István, Végvári István és Koncz József foglalkozásnélküli budapesti lakosok bűnügyét. A három, többszörösen bQntetett előéletű ember a mult év december 20-én betört egy Szentkirály-utcai lakásba és«nagvértékü holmikat lo polt el. A rőgtöBitélő biróság mind három vádlottat halálra ítélte. A biróság az ítélet kihirdetése utáj. kegyelmi tanáccsá alakult át, amelynek határozata titkos.
Hitler .meseautófát'' árulják
Budapesten
I Nehany nap óta feltűnően elegáns autó látható Budapest utcáin. A vő rősrelakkozott gyönyörű nyolchen-geres''Horch-kocsi Hitler Ado fé volt és annak idején Mihily román királynak ajá idékozta. A román király a kocsit nemrégen eladta egy ma gyár érdekeltségnek. Nyilván szabadulni akart volt szövetségese ajándékának még az emlékétől is. Hitler „meseautója" potom pénzért kapható: 5000 dollárért bárki megveheti.
A -Zala t"''bhi/.l«in foglalkozott már } vitéz-Tóth Béla üíjyévcl. aki hosz-»zas Jetartóztatás után lvtegség ci-mén .s/al»adláhra korúit. Mindönki előtt ismeretes hogy vitéz Tóth Béla mint a Baross Szövetség elnöke. a Ml-;P alelnöke-, a MOVE választ :r;üir.i tagja. a mindon élelmezési cikkek egykoze. milyen káros tevék^tiysPget fejtett ki a fasiszta idők-alatt Nagykanizsán. Nem titok ,-enki . eiött. hogy a^. évre elit ''lt Ilovszky János Bpfross elnököt é» hozta, mint képviselőjelöltet. Nagykanizsára. ahol é! is nyerte a mandátumot. Nem vitatható. hi»gy a szél só jo:(boídali politikái éra alatt ő \oit Nagykanizsái láthatatlan vezetője. mer! mindenben áz történt itt, iimit ez a pénzéltes ember akart. Voltaképpen egész {wlitikai lieálli-tottsága vagyonszerzését szolgálta, ami rövid idő alatt szinte amerikai méretekben sikerült is néki. Keze a közélet minden egyes kérdésébe belenyúlt. Ezek a kezek elég host>ZM-nak bizoíivultak uhhoz is, hogy a felszabadulás utáni időkl>en megmozgassanak minden olyan- lehetőségei, amellvel viselt dolgait elködösitheti. Ezt bizonyította a főtárgvaluson szóba kerüit orvosi bizonvitviíriv, va-
lamint,a :árgvalá.«*>n felvonult mellette Imngo^kixlók. A főtárgyaláson, nme!vet o!naj>oltak. termés zetózerüor mindem tagadott, de akadtak tanuk, akik szemébe mondták az igazságot. Odáig merészkedett. hogy valótlanságnak minősítette. az újságban mog-jeíehr Kszédeí; és kijelentette, liogy azok non egxehek újságírói fantá-ziánái. A Zaiai Közlöny akkori felelői szerkesztője tanúvallomásában, megcáfolta vitéz Tóth lV!«ia állitá-sait. A tárgyaláson az ügyész érthetetlen okokból nem kért4> Tóth Béla-ujhóli letartóztatását. így a tárgyalásról szabadlál>on távozott.
•-A politikai rendőrség azonban »vem ;ivug*»dott bele,-hogy Tóth Béla szabadlábon má^zkalltasson. l''j nyomozást kezcíett, amelynek, mint értesülünk. szenzációs eredménye lett. A politikai-.rendőrség olyan bizony ítékok birtokába jutott, amelyek teljes mértékben kim ritik a legsulyo->ahb há''K>nrs bűntett kritériumát is. Ezen az alatK>n tegnap internálták. \ itéz Tóth Bélát. aki most már a főtárgyalás tg. őrizetlen i.- marad. A tárgyaláson liango>k<xlók közül többet előállítottak a politikai rendér-ségre, akik közül egyet rendfcri felügyelet alá is helyezt» -k.
;
Uj sportegyesület alakult Nagykanizsán
A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom vasárnap tartott végrehaj tó-hizoitsúgi ülésen megalapította ¿a Bajtárs Sjort Egyesületet. A váix>s sjiortkodveló közönségének alkalma nyílik bármely sportágban tovább-kéjwésben részesülni. Van - fűtött tornatermük, a teunisz és futbalijw-lyát is irx-gkaptáki A SZ1M tagjaiig/l egy kitűnő futballvsa{xttc»t .dii-tanak össze. -A BSlv nagy pénzbeli túmogatá^ltan részegült a közoktatus-ügyi minisztériumtól, sportíelszere-rélésének kil)ővitézét jvdig a Munkás SnortközjK>nttól kapja.
A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom vezetőcége felkéri Nagykanizsa város sportkedvelő ifjúságát, hogy minél előbb jelentkezzenek, mert különböző''sportcsapatokát állítanak fel. Jelentkezni lehet egész nap Csenger\-ut <>. szám alatt.''
(Szil..
HÍREK
— Meghalt Oliay Baba színésznő.
Debrecenből kapjuk a hirt, hogy 0:tay (Oszeszly) Baba nagyon tehet-seges színésznő, akit itt Nagykani zsan mindenki ismert, a napokban Debrecenoen elhalálozott. Á színésznő csaladja Nagykanizsan lakik és városszerte'' mély részvét nyilvánul meg a* súlyos csapást ért család irányaöan. Oitay Baoat Debrecenben temették el.
—. Költözködik a politskari-ond-őraég. A politikai rendőrség Csen-gery-uti heiyjségeből, éríesüiesunk szerint, rövidesen a nagykanizsai rendőrkapitányság épületébe költözik, ahoi az emeleti részben kap
♦ elhelyezést. A Csengery-uti politikai rendőrség jelenlegi szekheiyet a ha-
í tárrendőrseg parancsnoksaga fog-| lalja el.
— A cserkész ahol tud segít.
| Az öregcstrkeszek ismét gondos-j kodtak a .város.néhány szegenyerői.
A Sziiveszter-esten taitott tancmu-i iatsagukroi fennmaradt tiszta bevé-| tel összegén vásároltak 100 Kg. babot és azt kiosztottak a varos sze-: gényei között. (hf)
— A meteorológiai intézet jelen-
| tése: Várható időjárás csütörtök j estig: éleuküió délkeleti és deli szel, |. borulás főként délnyugaton, valószi-x
• nüieg havazás és ónos eső. A hideg sz ország nyagati feleben mérséklődik, keleten tovább tart.
'' — Közgyü ós. A Maort Munkás Sport Egyesület f. évi február 3-án d. e. 10 órakor, határozatképtelenség esetén ugyanaznap d. e. 11 órakor tartja evi rendes közgyűlését a Kath. Legeny egy létben. Elnökség.
Életfogytiglani kényszermunkára
ítélték 9 győri gettó parancsnokát
Kilencnapos tárgyalás után hir-% > detett ítéletet a győri népbirósági ^''eszmélyi Zoltán^csendőrszázados.? ^ győri gettóparancsnok bűnügyé- % bpn. Neszmélyi a legnagyobb bruta- ) Inással kínozta és kínoztatta a gettó \
Eicsétlen áldozatait, nőket és ■ tekeket verétett meg a csend j el, a kivételezetteket is elhur coltatta. A népbiróság életfogytiglani kényszermunkára ítélte.
Tisztujitó''közgyQlóst tart a Kisgazdapart
A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt tisztujitó közgyűlését vasárnap délelőtt 11 órakor tártja a -Városi Mozgószinházban. Az ügy fontosságára való tekintettet a tagok teljes számban való megjelenését kéri a Vezetőség. .
Vasárnap kezdődik a Szakszervezeti Szabadegyetem
A nagykanizsai Szabad Szakszervezetek Kulturbizottságának kezdeményezésére folyó hó _7-én d. e. ! 10 órakor a Kommunista Párt ter- i mében veszi kezdetét a nagykani- j zsaí szervezett munkásság Szabadegyeteme.'' w
A Szabadegyetem keretében a város országszerte ismert tehetségei tartanak előadásokat. . ,
A vasárnapi Szabadegyetem keretében dr. Kiss József, a nagykanizsai tüdőgondozó''és maláriaállomás vezetőorvosa.tart előadást á „Tüdő-'' gümőkór és az ellene való védekezés* címmel.
A szakszervezet felkéri ugy a siel-lemi, mint fizikai szervezett munkásokat, hogy a Szabadegyetemen teljes létszámbari vegyem k részt.
— Teggyűlés. F. hó 25-én, pin-* teken d. u. 5 órakor taggyűlést tart az Élelmezési Munkások Szabadszakszervezete. Vezetőség..
— Figyelem. A faipari szabad szakszervezet folyó hó 26-án 16 óra 30 perckor rendkívüli gyűlést tart.
Váetőség.
Hirdetmény.
Az 10S01045. M. E? sz. rcialo-let 11. íj-a értelmében közhírré teszem, liogy-a nagykanizsai 11. sz. igazoio nizóttsag ly+Ó. j^au4r no 30-tól az alább megnevezettek igazolása j tárgyában hoz határozatot: i
juiár 30 4a: T^ruja jaics,, .NUrkó Lajosai, Tompa Ilona, Szin.ver iiivan Máv. j napjiimosok, Maróti Oszkár pmk., Vir.ce i KáröJy TiUinyszexeló.
Ja.aAr 31-Ca: Bansai Bé!a, Horváth Jő- | 7sef, Farkas. István oapszamoiok, S^sván : Ferenc, Kővcsj István asitalossegédek, Sa lamon László pll^amunkás.
Fúbruír l éo. Nemeth Veronika Máv. 1 riapsz., B.ck Dezső, Németh István Mav. i asztalosok, Papp Mihály Mav. munkás, ] Némeih Jóisef paiyamc''sier, Pongráct Jozs. Mív. űz. altiszt
. — Az NTE összes szakosztályainak vezetőivel pénteken, folyó- hó 26-án délután 6 órakor klubhelyiségében megbeszélést tart.''
»
A Nagykanizsai Torna Egylet . NTE > mük< KhW-nek szépen sr-kci-ült akcióiával számolhatunk be. Szombaton «lélután íT órai kezdettel jő! * iker ült táncteát rendezett. Zsúfolásig megtelt a Katholikus Legényegylet minden terme. A rendezés, a kivi''el minden vonatkozásban a jó liékére enil''i.:e*.j<?tett. Az NTE ri-•gaí''ni g-a */.''tí,!én Vodinák. János és MesiVs l.:ijVr ^al ere<hn''nves, szép munkát végzett. Ugv erkölcsileg, •nint anyagilag volt sikere az ostély-nek. Otf láttunk mindenkit, akik az NTE-hez, a. SQ éves egyesületihez közel álltak és állnak jelenleg is. Többs/^Tr keli az agilis vigalmi gárdának hasonló jól «ikerült estélvt icndezni.
— An>akőajvi kirak.
Az elmúlt héten -2 fiu éjs 6 leéfly született ^Nyakas János MAV éea-és (TáaVházi Míiriának- leánva. Boros l>ajo- ilLitszeres és FarCas Ilonának fia, Horváth Géza városi kocs>i> é-s Tóth Gizellának loánvt», (Vonka István tanitó és P*:dndi Er-zséhuivek leánya, Potrics .Jáno- hen-te.^inester é-s Ijjicsaries Annának leánya, Bojtor Kálmán cséplőgép-tulajdonos és Polecz^Ilonának fia, Simon József szabómester év> Berg-hoffdr Máriának leánya, Szalavics József .Maort szabó és Vágner Kíí-ta!innak leánya."-- Házasságkötések: Szerdahcdv i Frigves földműves * és Ková<*s Katalin. Nagy Gyula MÁV. vonatkisí''-rő és Gorda Anna. -''— Halálozások: Kuzsner Ferenc 8i éves, Tóth. "Magdolna 17 éves. Szomlics Ferenc li» é;ves, özv. Lónüit Jánosné Balázs Eva 71 é\t?s. özv. Tarsoly Jánosné \arga Julianna 72 éves, Széplxázi Julianita 2 hónajx>s. Szépházi Anna 2 hönap^, Varga tstvan-•s<j é\"es. Ács Jánosné Bonté» Mária 44 éve». Tislér Magdolna S éve«?, Pataki Miklós 4 hónapos.. Marton Ferencné Szal>ó Gizella . JiO éves, éMarkovits Mária 7 éves és Markovits Nándor 3 éves. s •
A polgármester közleményei Hirdetmények.
A ».óutalvanyok 2-es számú szelvényét belebet váltam 30 dk gr. sóra, kgr-ónként 40.0 peogós 1-bjn. 115
A sóutalványon levó nAM jelű külön utalványt be tehet váltani-1 dobjz gyulára. üobozonkcnti ára 45J pengő. 116
Potgárn»*»t*r
.
APHÓHiflOErÉSEK
Gépírást Uaaltták
Cimcket a kiadóba.
¡.-¿¿éphasználaöal
Kétszobás lakásomat átwréleáe egy-
s/oba-konyhásra esetleg egy siobávat k.
Cim a kiadóban. 120
Antik vagy uristoba^katort meket a kiadóba.
a-121
Felhívom . a iakosságot, hogy mindazok, akik az igazolás alá voiít fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan magatartásáról, vagy cselekedetéről tudnak, amoly a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizonyítékokat nálam szóban, vagy írásban haladéktalanul jeientséí" oo Szabó István mozdonyvezető Babóchav Gvörgy-utca 43'' szám, a II.. Igazoló Bizottság elnökénél.
Figyelmeztetem a lieielentőkct arra, íiogy az irásboii bejelentéscWt csak akkor velieti a BizotIsiig figye-iernlíe,- ha a hcjelejitő névét és laév'' címét is feltünteti.
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete folyó hó 30 én délután 5 órakor taggyűlést tart. Megjelenés kötelező.
— Tánceatéiy. Az Élelmezési Munkások Szabadszaksz^rvezete f. hó 27-én, vasárnap délután 5 órától éjfclig műsoros táncestélyt rendez a Magyar Kommunista Part nagytermében, melyre mindenkit szeretettel vár a vezetőség.
—. Felhívás. A vengéglátó iparosok figyelmet felhívjuk, bogy z Gazda$agi főtanács rendelete alapján a beszerzési gyorssegély az ösz-szes alkalmazottaknak jár. Sza& szervezeti elnök.
Támogasd a Nemzeti Segélyt i
Egy loratkoc*it eladok exerito tehén
j vagy lóirt Dárí AafcJ, Sormás • 12?
EJreuett szerdán d£u:án Szabó readég I ¡65 udvarán ccv kcCiliól egy darab félft ! sótíts ürkr, fek''e e baránybcltses téúkabát ■ BaCíüIetes megta á!o magas éltíffliRCf-j juialom clieotbin a rendőrséghez leadsi ; szíveskedjek. 126
Z£LA polriiirei aapilan <latf)a: .Uzfa''ááaaol R. T. M«|»kui»i Szarkasztéaert és kiadásért f»i«I Bwui Jmt
Nyomatott a .Kúzgazdasigi P. T. Safy
r''aü''kaavx«Ji9 talc!: Z*:al Kirolr
Zseb- és falinaptárak
* kaphatók
aZala kiadóhivatalában
Viszonteladóknak nagy kedvezmény
81. évfolyam. 22. szám.
Nagykanizsa, 1946. Január 26. szombat
Ára 60O pengő.
Demokratikus politikai napi
Szerkeszti: Benoze Jenő főszerkesztő.
in^p.
Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Fő-út 5. azám. Telefoi: 31.
Nagy beszéd keretében nyújtotta be Tildy miniszterelnök a köztársasági államformáról szélé törvényjavaslatot
Február 5-iken kezdik tárgyalni Szálasi Ferenc ós társai hazaárulási bűnperét Byrnes szenzációs beszéde az EgyesQlt Nemzetek tegnapi gyűlésen
A nemzetgyűlés csütörtöki ütésén Tildy Zoltán miniszterelnök beterjesztette a köztársasági államformáról szóló törvényjavaslatot Ez a törvényjavaslat, mondotta, lezár egy korszakot és a szabad és demokratikus fsjlódés útját nyitja meg a magyar nemzetgyűlés előtt Ismét jelentős fordulatot jetont a magyar történelem fejlődésében, mert a törrvényjavaslat leglényegesebb tartalma a magyar nép erős törekvése a szabadtág, az emberi jog, a tisztesség és független étet után. A miniszterelnök biztosra veszi, hogy a nemzetgyűlés egységesen és méltó formák között hozza meg a döntést és ezzel a törvénnyel megszilárdul demokratikus áltamrendűnk, mely biztosítja népünk szociális és demokratikus fejlődését. Másfelől biztosítja, hogy az 1848. évi országgyűlésen kikiáltott köztársaság évfordulójának emlékűnnapén a súlyos sebekből gyógyuló ós bpldog jövő felé néző magyar nép hódolhat Kossuth Lajos emlékezetének. A nemzetgyűlés pénteki ülésén a házszabályok vitáját kezdik meg.-
A Washington Post vezető cikkben foglalkozik az uj demokratikus Magyarországgal és megállapítja, hogy Magyarország lassú, de súlyos erőfeszítések és nagy munka árán azon van, hogy felvegyék a szabad nemzetek sorába. Magyarország a novemberi általános választások alkalmáral megmutatta, tudja mi a demokrácia, helyesen értelmezi azt és igyekszik a rendelkezésére álló hatalmi eszközökkel szt főleg a gyakorlatban megvalósítani. A magyar népnek a szabadság iránti őszints lelkesedése indította az Egyesült Államokat arra, hogy még a béke okmányának aláírása előtt felvegye a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal, így a háborút veszített államok között Magyarország volt az első, amely a külfölddel helyreállította kapcsolatait Még fontosabb az a tény, hogy az EgyésQlt Államok legjobb indulattal viseltetik a magyar nép sorsa iránt és mostani törekvései arra irányulnak, hogy Magyarországot minél előbb talpra állítsa. Ezt jóindulatu tényleges segítség megadásával is kifejezésre juttatja. Továbbra is segíteni fogunk Magyarországon, irja a lap, amennyiben arra adott körülményeink között mi és szövetségeseim, képesek leszünk.
téiyünk kai>c»ol.''iiokat kercsott az arnerika-t hatóságokkal r.s rámutatott, hogy sokkai többet használna a gazdasági helyzetnek, ha ezeket a íoLesieíí*> állatokat átadnák a keleti államoknak. Az iftditvánv való-
színűleg .eredménnyel jár. inert az ausztriai katonai hatóság kilátásba helyezte, hogy töhhezfr lovat átad J lagva rországnak.
A szlovák Nemzeti Tanáos uj főváros kijelölését indítványozza
Pozsony, január 25
•A szlovák közvéleményben gyakran fordul elő .mostanában annak " megállapítása. !>ogy Pozsonynak rossz a fekvése az ország köz Igaz-í gatása szempontjából és ezért a szlovák nemzeti tanács azt indit-} ványozta, liogy Szlovákia jelöljön ki uj fővárost, mely központi fekvésénél fogva alkalmasabb fővárosnak. ; Szlovákiában megalakult a harmadik jolitikai''párt, mely a Szociáldemokrata Párthoz hasonló programmot í vall. Az uj párt elnöke, ar. ivan i Wehler csatlakozott a nemzeti felkelőkhöz. ''
Csehországból tegnap megkezdték a németek kitelepítését
Prága. január 25 A Csehországból kitelepítendő németek első csoportja, mintegy 1200 főből álló ember, tegnap indult el különvonaton Csehoi''száglml. Az el*''» vonátot a többiek fogják követni minden nap, amíg a. kitelepítés 1<A nem lonvolódik. A kitelepítést a szövetséges ellenőrző bizottság jóváhagyásával hajtják végre. A ki teliültettek Bajorországnak fiz ameriY ;aiak által megszállt zónájában Vdnak cllielyozest •

Bymos amerikai külügyminiszter ós Vislnszky szovjet helyettes külügyi népbiztos beazélt tegnap az Egyesűit Nemzetek gyűlésén
Isyndpn, január 23 • Az Egyesült Nemzetek tegnapi gyűlése iránt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg. A közönség számára fenntartott padsorok zsúfolásig megteltek. Tegnap tárgyalták az atornerő javaslati». Ez alkalommal vett részt először :a tárgyaláson .Visinszky, a .szovjet \ delegáció vezetője. aki az értekezleten felszólalt. Beszédrt mondott Byrnes külügyminiszter is. Az Egyesült Nemzeteknek liarcol-niok kellett a háloriiban, liogy megőrizzék közös szabadságukat. Most egységeseknek keli maradniók, hogy megőrizzék a közős Igékét. Ebtíen az atom korszakban, amikor n világ egyik része sem- független a másiktól", a béjíérc vonatkozó érde-keink hasonlít hatatlanul nagyobbak azoknál az érdekeknél, melyek megoszlást hozhatnak az egyes nemzetek közötti Sürgette a "hékoszerzó-* <l<!-sek letárgyalását és utalt arra, liogv a katonailag megszédít orszá-Jok remélik, hogy hamarosan csatlakozhatnak az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez. Ekkor a jelzett or-szágokban a megszálló haderőket is ki lehet vonni, mely a< emlitett országoknak súlyos megterhelést j<-tent. A Görögországban tartózkodó csapatok létszámát is csökkenteni fogják, bár Görögország sohasem tartozott az ellenséges ál hunok közé és kezdettől fogva ingja az Egyesült Nemzeteknek. Visina^ky* az atornerő bizottság felállítására vonatkozó ja-\-.u-lat egyhangú elfogadását ajánlotta, melyet a közgyűlés egyhangu-lag elfogadott."Az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsa ma délután tárgyalja a jerzsa és indonéziai, va-.iarnmt a görög ügyet. A főtitkár személyére vonatkozólag még nincs döntés. A mai gyűlés külügyminiszter hazautazik
Csodák világa köszönt az emberiségre
Xctryork. január 25 Az Egyesült Államok Km ISOO elektromos mérnök kongresszust tartott. A kongresszuson beszámoltak egy ujabb találmányról, mely lehetővé leszi,- hogv autói>ól lehessen telefonálni házakba, vagy fel lehessen liivni egy másik gépkocsin utazó egyént. A találmányt egy száguldó autóról mutatták bc. amikor is ¡>e-szélgelést folytattak az "egyik amori-kai rádió igazgatóságával. A londoni rádió Mneiíkezdi televíziós adásait. A találmány emelőre csak fekete kérőket közvetít és a nagyközönség szamárá még szükség van a találmány tökéletesítésére, amely évekig fog eltartani. Az amerikai hadügyi tudósítók jelentették, hogy a Kadarkészülék révén) sikerült összeköttetést létesíteni a liolddal. A jelentés szerint ennek nemcsak háborús, hanem a békeviszonyokra kiterjedő jelentősége is igen fontos, mert "ezzel leliet kormányozni a liosszu távolságú léglökéses lövedékek földkörüli keringését. A holdba a Radar-készülékkel igen ntagas frekvenciájú sugarakat küldöttek és a holdról visszaverődő sugarakat két és fél másod jx>reeel később fogták fel. Az angol kormány a ¡olgári repülőjáratok számára már a sztratoszférában közlekedő repülőgéjjeket állit be. Ezen repülőjáratok megszervezése forradalmi jelentőségű. A gépek hajtóerejét léglökések, vagy transzformátorok által üzemlie helyezett légcsavarok szolgáltatják.
Tóbb ezer lovat kap Magyarország Ausztriából
fícc*. január 25 Ausztria amerikai övezetében a hatóságok igon fönUj? rendelkezést hoztak a háforu által összekuszált helyzet tisztázására. Először elrendelték, lio>y az osztrák földművesek nem tarthatnak több állatot, mint amennyivel 193-S-ban rendelkeztek. A . fölösszámu állatokat az anieri-kaiak összegyűjtötték és a nehéz élelmezési helyzet enyhítésére el-mndelték. hogy ezeket* az állatokat le kell vágni. Ejpik Ausztriában járó magyar gazdasági Szakickín-
Budapestről Jelentik : ^
\-agy

Andrásnét- zsineggel, megfojtották, utána összes értéktárgyait elrabolták. Miután a 40 éves asszony látogatóiról eiég pontos leírást kapott a rendőrség, remélik, hogy a gyilkosok hamarosan kézrekerülnek.
Rövidesen ítélet lesz a Fiala-ügyben
A népbirőság szerdán hat tanút hallgatott ki a nyilas sajtófőnök, ügyében, aki közül az egyiket — Dávid-Gyarmathy Endre újságírói, az .Összetartás" volt munkatársát — a népügyész indítványára a helyszínen le is tartóztatták... A tanúkihallgatások után a perbeszédekre került a sor.
Február 5-én tárgyalják Szálasi
bűnügyét ————
A Szálasi-ügy tárgyalása február 5 én lesz. Szálasíval együtt 6 bűntársa is a népbirőság elé kerül. Sző-lősi Jenő, dr. Csia Sándor, dr. Gera József, Beregfy Károly, báró Kemény Gábor. A tárgyalás folyamán sok tanút hallgatnak kr, így az valószínűleg három hetet vesz igénybe. A táijjyalás menetéről a magyar rádió helyszíni közvetítést ad. •
A szövetségesek a Habsburgok visszatérése ellen
ötszáz tonna cukor érkezett fegyveres kíséret mellett Budapestre
Illetékes helyről nyert értesülés szerint a tegnapi r.apon megérkezett a fővárosba az első cukorszáilit-mány. Az Alföldi Cukorgyár Sarkadról indított útnak 500 tonna cukrot és a szállítmányt dr. Szilágyi Jenő alezredes, a közellátásügyi minisztérium honvédségi csoportja miniszteri biztosápak vezetése alatt álló katonai kiséret ho2ta a fővárosba.
Ez az 500 tonnás cukorszállitmány az első nagyobb élelmiszerszállit-mány, amely zavartalanul és hiánytalanul érkezett meg a fővárosba és ebből a szállítmányból utalta ki a közellátásügyi miniszter a fővárosi hatósági élelmiszerjegyellátásra jogosultak januári cukoradagját. A fokozott ellenőrzéssel, amit Bárányos Káro''y közellátásügyi miniszter kezdeményezésére a fontosabb elelmiszerszálütmányoknál életbeléptettek, kívánják a jövőben megja-r vitani a szállítmányok biztonságát.
Meggyilkolták a Corvin-áruház egyik alkalmazottját
."Bestiális rablógyilkosság történt a Jóisef körút 42, II. em. 10. szám alatti lakásában. A lakás bérlője, Valkai Andrásné, született Fiesch Klára, a Corvin-áruház alkalmazottja. Az egyedülálló nő ritkán fogadott látogatókat és éppen ezért feltűnt, hogy az utóbbi napokban többen megfordultak nala, allitólag, üzleteket bonyohtottak le. Valkainé tegnap reggel nem ment bc hiva-t^laba és ezért kiküldtek érte. A la-kast zárva találtak. Lakatost hivattak és értesítették a rendőrséget, angjy megállapította, hogy Valkai
Az ausztriai Szövetséges Tanács, — mint a Reuter-iroda jelenti — kedden ismételten közölte az osztrák kormánnyal, hogy minden lehető módon támogatja majd a Habsburgoknak az országból való száműzetésére vonatkozó, törvény érvényesítését és visszatérésük megakadályozását. ( s
\
Z A V A
'' 1946. január 26
Az adópengő árfolyama
A pénzügyminiszter január 25-én érvényes hatállyal az adópengd értékárfolyamát a következőképen állapította meg: 1 adópengö »egyenlő 1.44 pengőveL
A politikai rendőrség egy esztendős fennállásáról nyilatkozott Péter Gábor vezérőrnagy
• Péter Gábor rendőrvezérőrnagy, a rendőrség politikai osztályának vezetője nyilatkozott a magyar politikai rendőrség egyéves évfordulója alkalmából:
— Eddig a reakció állandóan fel tudta használni a saját és munkatársaink tapasztalatlanságából származó hibákat. A hibákat kiküszöböltük s most már nincs komoly • terület a reakció számára. A politikai osztály munkája az utóbbi hónapokban rendkívül mégszaporodott. A jövő irányvonala az, hogy ebben az osztályban minden hiba megszűnjön. A politikai rendőrség folytatja a megkezdett munkát és minden szervezkedésről és reakciós megmozdulásról tudomást szerez.
Az amerikai demokratikus tanács esetleg teherautókat vásárót Magyarország számára
Az amerikai magyar demokratikus tanács levélben fordult a magyar illetékes minisztériumhoz és értesítette, hogy az ÜNRRA-segély szétosztásának meggyorsítása céljából megkereste a Németországot megszálló-amerikai katonai parancsnokot, hogy gépkocsikat bocsásson rendelkezésre a Magyarországnak szánt adományok részére. Szó van arról is, hogy az amerikai magyar demokratikus tanács megvásárolja ezeket a teherautókat és átengedi a magyar kormánynak.
Két vagon élelmiszer érkezett Svájcból Budapestre
Tegnap Budapestre érkezeit két vagon élelmiszer, amelyet Svájcból indítottak útnak. Ez a két vagon egyik része annak a 40 vagonból álló élelmiszer?dománynak, melyet a Nemzetközi Vöröskereszt és több svájci segítő szervezet küld Magyarországnak.'' A két vagon a Vöröskereszt budapesti megbízottjához volt irányítva.
Súlyos bányaszerencsétlenség Brennbergben .
A mult év szeptemberében nagyobb bányaszerencsétlenség történt Brennbergbányán. 32 ember sebesült meg. Ezek közül 22 meghalt Most megismétlődött a bányaszerencsétlenség. Szénporrobbanás történt szerda reggel 6 órakör. A jelentés eddig tíz halottról számot be. Ugyancsak a mult év december 15-én, illetve 13-án hajnali fél 5 órakor Dorogon történt hasonló robbanás, ahol két halott, két súlyosan sebesült volt.
Brennbergbányán a munkások nem mernek leszállni a bányába. Mindaddig nem is hajlandók leszállani, amíg széleskörű nyomo?ás-sal hivatalosan ki nem derítik a robbanás okát és r.em nyújtanak biztosítékot arra, "hogy a jövőben hasonló katasztrófa nem következik be. Sürgős űfzkedésre van szükség, mert amj á vizsgálat meg nem történik, napi 30 vagon széntermelés marad el.
— Tánceatély. Az Élelmezési Munkások Szabadszakszervezete f. hó 27-én, vasárnap délután 5 órától éjfélig műsoros táncestélyt rendez a Magyar Kommunista Párt nagytermében, melyre mindenkit szeretettel vár a vezetőség.
Közel két évi börtönbüntetésre ítélték a keszthelyi Baross-elnököt
J
A

i
i ■
A népbirőság dr. Arató Antal tanácsa tegnap tárgyalta Vemet h Ferenc- keszthelyi nagykereskedő nőpelíenes • bümtgvét. Németh Fe-ir»m- volt .Keszthely vitéz-Tóth 1''» iája. ő a!aj.¿torta nW-i a Baros« Szövetség «ttnni fiókiát és annak elnöke lőtt. Mint Baross nn<"k koronázatlan királyként uralkodott a keszthelyi kereskedők fölött, nem elégedett meg az élelmiszerelosztás eg\ kor-vei. ba-'' ne:n » ex t i i nagy k:u eskodői ij >a vIgazol -ványt i- szerzett. Kapzsiságára. jellemző. hogy^iítr év alatt házat és földet harácsolt össze. A* népbirőság a kihallgatott tnr.uk vallomása alap-ján bizonyítottnak vette a vádat. A népügyész az uj rendelkezések értelmelen vagyonelkobzást indítványozott. A népbirőság ogv év és 9 íuV napi börtönbüntotésrcryvalaminí jx>-litikai jogéinak 10 évi Telfüggeszté-séro itjélíjp, de a vagyonelkobzás kimondását mellőzte. A* népügvé''sz az ítéletei, megfellebbezi és külön fe!-lehlxv-ést nyújtott bc a vagyonelkobzás mellőzése miatt is. • MástkÜk ügyként a . nénbiróság. Szalav l^xjiri paesai lakos ne{x>l lenes
Nagykanizsán is megalakul a fóldmüvesszövetkezet
\ .földbirtokreform során Földhöz -juttatott gazdák kőzött országszerte jelentkeznek oly szándékok, hogy gazdasági érdekeik elő^Cgitésére aző-vo\kezetek?>o tönjörüljenek. E t">rek~ vések támogatása annál is inkább nemzetgazdasági érd ok. mert csak a szövetkezeti gazdálkodás keretei nyújtanak kedvező lehetőséget arra, hogy az uj .gazda a felosztott nagybirtoknál nagyobb termelési ered-nlényeket érhessen el, ugyanazon nagyságú területen. •
E célkitűzések megvalósítása érdekében hirta össze a''"nagykanizsai Földigénylő Bízottság is a iöldh iz-juttatott gaz<lákat január hó 20-án a gazdaképző iskolában megtartott értekezletre. Az''értekezleten a föld-Óim ek''rsiigyi minisztérynnot Schwei-ger .István vegvészmérnök, miniszteri kiküldött fcépvi&dte. ÁíegjeleK^ tek azon: Ekikes István. a gazdaképző iskola igazgatója, JIal>a Pál. a Ternieli''-si Bízottság elnöke. Pőcze Ferenc. ;t Nemzeti Parasztpárt helyi szervezetének elnöke és az érdekeitek é:} érdeklődök igen szép számban.
Az értekezletet, a Föld igény lő Bizottság n:egí)izás''ál>ól Lomoga Mátyás nyitotta meg. üdvözölte a megjelenteket és ismertette az értekezlet -cél ját. Indítványára a föld mű vessző Vet!;..-zet létesítésére alakuló szervező bizottság elnökévé egyhangúlag Szekszárdi István felsósánci gazdái választották meg.
. • A minisetori kiküldött tartotta meg ezután a földmüvesszövetkezo-tek alakításával kapcsolatos tájékoz-tat»^ előadását. Hangsúlyozta, hogy. a nagybirtok évszázadok óta egész-ségtelí-n |X>litikai egyeduralmának meíítörése céljából, ennek gazdasági erejét fel * kel lett aprózni az egyenlő szociális létfeltételek megtörömtéso érdekélvn. l>o ugyangsen célból a felaprózott erőket a népi demokrácia erejével keli összefogni, mert gazdasági életké|>ességük igy '' meghatványozódik. Az uj gazda azzal, liogy földet kapott, csak oly előnyhöz jutott, amelv a jobb megélhetés lehetőségét megközelíti. Egyedül a szövetkezet biztosítja számára azt a '' prosperitást. amellyel óidig a nagybirtok és ''nagytőke oly embertelenül visszaélt. A szövetkejtoí á közvetítők kikapcsolásával a ¡közszükségleti cikkek bőszerzéisét is könnvqbbé teszi. A közős jövedélom^ől a szövetkezet a termeleS előmozditásához szükséges mezőgazdasági gép- és ipari be-íendezé-seket is biztosítja tagjai szánéira. Az erre való hitel ezentúl tehát nem jelenti a tőkétől való függőséget; mert a szövetkezeti mozgalom éppen ennek-megszüntétésére irányul — fejezte be állandó tetszés-
bünűgyét iárgyalta. Szalay volt Pa-csán a nyilas sajté» és propaganda, később rnint kö/ségvozető működött. Bizonvilás? nyert. hogy a kaTonai szolgálatot teljesítő Kopc«án> i • K--rolv borkereskedő raktárát jo^tJl :-:iti! fe''nyittatta, az áru felét urv^á-hoz \ette, mig n másik ltjéfa főispáni hivatalnak száüíííatta le. Kojxhányi Károlynét. Balzik í.ajos-nét és Nyad Sáitd''ornét. \akik kiv-"-telezett z-idók v»»l:ak. depsatáltatta. Büniajrstromóhoz tartozott; hogy Acs Tilx>r é*s ZuhnjKum'' Ferenc leventék"; Némoi"rszágba vitette. E íendkiviil súlyos bűnt,ttok dacára a népbirőság n^ndösszi» két évi és hat havi börtőnbüntetéfs>s<:;l éüjtotta é-s j-olitikai jogait 10 évre Jo!függesztette. A népügyrész az ítéletet meg-fellebtiezíc. " . -
Ugyancs:tk tegnap tárg>a!ta a tK-phirőság Keppel Andrási:.''- é-s Pfeiffer Andrásné szej«etneki volks-bundisták ügyéi. Ezeket hónapra S* 20 napra iívlte, Szeuther Ferencijét |x>Jig fehueutetíé. A népügyé-z az ítéleteket megfellebbezte.
- yJj

-V»
se! kis«''rt olőadás,st a miniszteri ki- j küldött. '' v'' ^ j Az értekezlet ezután a szen''ozó ; bizottságba lle^odüs. Antal, SzajK) István nagykaniisai, i.akaivs István, Kisdeíi Ferenc, Tvaszár .József kis-kanizsai. Fehér .lánOs, Halász Zsigmond Íeisö-áíici, l''őí''ze Ferenc »''-s Kustán István szaliadbegvi gazdákat választotuié majd egy üzletrész, valamint a csojwrt üzk''trész«''k. árát 10.000 adópengó''aeu. a boiratkozás diját 1000 adé»jx?ngől>en állapitotU meg. A S^jrvező . DÍzottság elhatározta.'' hogy -az alakuló közgyűlést a gazdaképző iskolában hjbruár á-án déiután K-I 2 órakoi- tartja meg. Amennyiben a bagolasánci Föld-igénylő" Bízottság a szükséges név-JegyzékeJcet rendelkezésre l>ocsát-liatia, ugy a két csoj>ort egy közös fé.laJUÜVesszovotkezetet alapít ''Nagykanizsa és vidéke Földmüvesszövct; kezí-te''- névvel. Ennek lehetőségére
is inkább kilátás nyílik, mert amint értesüiünk, az Országos Föld-birtokrendezö Tanács is lielybcn-liagyta a Szon:olányi-féle birtok 7k>-liiojiy várt''uegye területén-lévő ré^zé-nek "felosztásút, év késóbbíeklieri jv-dig sor kerülhet a homokkomáromi és íomogyszentmikk>si csoportnak a már me^üakult szövetkezetlie való tevonásám is.
Tisztújító közgyűlést tart a Kisgazdapárt
A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt tisztujitó közgyűlését vasárnap délelőtt 11 órakor tartja aN Városi Mozgószinházban. Az ügy fontosságára való tekintettel a tagok teljes számban való megjelenését kéri a Vezetőség.
A tölgyeserdóben megfagyott egy asszony
Tegnap délután a bűnügyi rendőrségen megjelent liaski István Ady Endre-ut 2. sz. alatti lakos, aki jelentette, hogy ryivó-a, • Karióviis .Jó-z«efné született Bencze Anna $2 éves özvegy 3 lakásról eltűnt, l''gyar.ekkor jelentés érkezőit a rendőrségre, hogy a kiskatiizsai tölgyes-erdő szélén.egy asszony hullát t;üáí-tak. Azonnal'' kiszálltak helyszíni szemlét tartani és megállapították. liog> az asszony inogfagyott. I^ítski" István a hullában felismerte anyósát.
ZALA napilap
<lsd|t: ,KSzQi7da«i«tl T..NaQy)gt«l?t» Sz«rkt«zté»ert és WiaiJascrt ftt«l Btiezi Je*t
.NyorMtoít i »K''^d^iid.^ >«4» 5?. T. N''ífi.-- Ey^tQtíájibr'' •afykictrsi*
Xívmákéú tatai: z*bi Xííoít
Juhász Hagy Sándor: fle kerűí-
; jön be a napi politika az egyház
• életébe
A tiszántúli rvformátuí egyház : föjeiíy zéje, .lubász Xagy • Sándor í líemzefgyüh''-si''k''-pvisolő egy küldöttség élén"«feiker.a tiszántúli egy-iiázkerűlet j»u-)>''ké;. dr. líévész Imrét é*s i^zétfe: í^íidott előtte. A l>í»s7.édivn kifejtette, hogy lui a hivők visszatérnek a ¿%resztvén eívek-l.ez é-s minden viiá^i tevékenységüket is ehhez igyekeznek igazítani, akkor az egyház nicgtiilálja a kapcsolatot uz uj demokratikus ritágjel-foírással is. Ezzel nem a napi |>árt-jxjlitika kerül l)e az c^ylráz életébe, hanem megtoivmtik annak a feltételeit. hogy az egyház az evangélium^ alapján niegkötiu-sse a tisztessége» megegyezést az uj világgal^ mint, szabad egyház a szabad államban.
Hatvanezer magyar árvát fogadnak gyámságba az amerikai
magyarok
Momar Erik népjóléti felhívására az amerikai magyar, segélyakció nagyszabású mozgalmat indított ¿z Ínséges magyar gyermekek megmentésére. Molnár Erik eljuttatta a szükséges adatokat a segélyakció központi titkárságához, amely ennek alapján kidolgozta a nientőhadjárat terveit. — Célul tűzték ki ötvenezer »teljes csecsemőkelengye, továbbá tejpor, szappan, tápszer és pénz összegyűjtését. Hat-var.fzer árva magyar gyermeket gyámságba fogadnak. A gyámszülők kötelezik* magukat, hogy legalább egy éven át egy-egy gyermekért havonként három dollárt fizetnek és vállalják esy pár cipő* árát. A csecsemőkelengyéket maguk az amerikai magyar asszonyok készítik.
A Magyar. Kommunista Párt nagykanizsai szervezete folyó hó 30 án délután 5 órakor taggyű- \ lést tart. Megjelenés kőtelező. -
— NA Nemzeti Paraeztpártbte ¿-Sj
vasárnap, folyó hó 27:én d. e. H^ j órakor Vass Imre tartja meg beszá-Xjfí'' mólóját budapesti útjáról ^ -
-
t mJ
<á ■■s I

§ M
rf
■ N i
'' Fcthivcm a na^kanízsai sót és gyvttt árusító kereskedőket, hogv miután» több kereskedő nem let'', pyufa- és tókeres-kedőví kije!6!ve, minden üzlet tartozik t készlet kifogyásáig, még az ö Tevőköréhez nem tartozó fogyasztókat Is kiízcl-gátni. Amennyiben ezen reodelkezéseis értelmében el nem járna*, cselekméayftkktl a fojcyasztóköiönség között megeiégedet-!enseget «zitanak, ellenük a tzükstfe* oef torló intézkedéseket folyamatba fogon bt-lyeuii.

Temetkezési «lkalnuettat jó firegmi
(természetben is) felveszek. Clm a kiaá^ ''
Kétszobás lakásomat átcwréUán tp-
szoba-konyhásra esetleg egy szobávii a. Cim a" kiadóban__130
Elverrett egy OTBA-könyv. Megtalál '' m^gai» e:elmisíer,uta om ellenében a Otr-
kesztőségb? leadni sziveskediék. XP
Kisfalüdi-u>i 17 alól elkóborolt 2 nfett liba. —i%«fíravezetö baromfi juUtopÜe részesük 151
- ."A
. .va / ^
A
középiskolát végzett f:ataleflÉ« kere» Cimekst a kiadóba. "gv
HázUitáaba kisegítőnek bármikor ebQM* ne magányos tdös r.5. E-!ado képek, köCf-vek cipóért, élelemért. Rákóczi utc* S5-baioldait.__
Ecy a''ig használt íérfiruhát elc>ertle4k 1 drb. 120 kg.-os aeHésért. C''im a kiadóban. 134
Zseb- és falinaptárak
kapha''ók
aZala kiadóhivatalában
Viszonteladóknak nagy kedvezmény
I
J
-31. évfolyam. 23. szám.
Nagykanizsa, 1£46. ja rteifr 27. vaséreap
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszd: Benőm Jenő főszerkesztő.
Sserfcaastfség ét kiadóhivatal. F6-6t 5. ezan. Tek*«* St .
Magyarország a leheti legrövidebb Min belül beléphet az Egyesilt Nemzetek Szövetségébe
Bevin angol külügyminiszter nyilatkozott az angol alsóházban Magyarország UNRRA megsegítéséről — Fiala Ferencet életfogytiglani kényszermunkára Ítélték
Byme* külügyminiszter tegnap Londonben, mielőtt visszautazott volna New-Yorkba, nyilatkozott a felszabadított államok hslyzstéröl Kijelentett», hogy • volt csatlós államok valószínűleg a lehető legrövidebb időn belül beléphetnek ax EgyesQlt Nemzetek Szervezetébe. A békekötések előkészítésének nagy figyelmet szentelnek, ugyanekkor ezeket az államokat felszabadítják a rájuk nehezedő szövetséges katonai megszállás terhétől. Ez azonban csak a volt csatlós államokra vonatkozik ét nem Németországra, amelyet továbbra is megszállva tartanak. Amikor a naoyhatilmak a volt csatlós államoknak, így Magyarországnak is, az Egyesült Nemzetek Szervezetébe való felvételéről döntenek, nem gondomak Spanyolországra.
John Haire angol munkáspárti képviselő . az aneol alsóházban kérdést intázett a külügyminiszterhez, hogy Angtia mit tesz annak érdekében, hogy az UNRRA áttal megszavazott segély minél előbb Budapestre erkezzen és tárha''ó-e, hogy Magyarorszag, aho> a* ellátási helyzet katasztrófán», további segélyt kap. Bevin külügy miniszter közölte, hogy értesülése »zartat azonnal megtették a lépéseket a Magyarországra küldendő UNRRA-segély mielőbbi Összeállítására. Amikor az UNRRA megkapta a felvilágosítást a magyar szükségletről, az igszga''óség haladéktalanul intézkedett a szükséges cikkek megsztrzéséről és Magyarországra küldéséről. Pontosáé azonban nem lehet megállapítani, hogy az e''ső segélyszállítmány mikor érkezik Magyarországra. He sz első leszállított segélykeret kimerül, az UNRRA vezetőségének ismét össze kell ülni, hogy megteieiő időben határozzon uj segélynyújtásról.
Az amerikai rádió magyar munkatársa felkereste az UNRRA központi Irodáját é« érdeklődött t Magyarországnak kiutait UNRRA segély elszállítása fe»ÓL Közölték a rádió munkatársával, hogy 4 millió dollár értékű adomány ö»»zeáílitáaa folyamatban van és ceak megfelelő hajótérröl kell gondoskodni, amely azt Magyarországra száilhja. Valószínűleg néhány napon belül megtörténik a szükséges hajótér előállítása as Magyarország faié útnak indítják az UNRRA kO<de«rényét.
Az Egyesült Nemzetek közös )katonai vezérkara Londonban fog tanácskozni
[ Ixmüon. január 26
Az Egyesült Nemzetek bizlon-sági tiiuácsa jóváhagyta ;izt az annaákiu indítványt, hogy az Egyesült Nemzetek .közös katonai vezérkarát Londonban ösz-szer kívánja hivatni. Az indítvány t. mely megveti a világszervezet katonai erejének alapját. Stettinius volt amerikai külügyminiszter terjesztette be Yi-sinszky. a szovjet küldöttség vezetője nyomban megnevezte azokat a szovjet táborno kokat és egy tengernagyot, akik a Szovjetuniót képviselik a közös katonai vezérkarban. Az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsa a hétfői ülésen tárgyajja Perzsia, Indonézia és Görögország ügyét A gyűlésen jelenlevő perzsa küldöttség felszólalt a szovjet beavatkozás ellen A biztonsági ülésen a perzsa, jávai és görögországi üggyel kapcsolatban Bevin mondott beszédet.
Halifax megbukott, utóda Archibald Sincler Kerr eddigi motzkvai nagykövet lett
London. j;uiuár 2G
''Londonban tegnap este hivatalosan bejelentették, hogy Archibald Sirirler Kcrr moszkvai nagykövetet washingtoni nagykövetté nevezték ki, miután Ha-liíaxot. az eddigi nagykövetel visszahívták. Archibald Kerr 1942 óta teljesített szolgálatot mint nagykövet. Rövidesen kú-. Ionos küldetésben Jávába utazik és amerikai állomáshelyét visz-szatérte után fogja / elfoglalni liarriman nroszkvail nagykövet szerdán indul hazafelé, >Vash-ingtonba. Kijelentette, hogy Moszkvába való visszatérésének kérdése a külügyminiszter előtt
fokszik A francia külügy minisztériumban kijelentették. hogy nincs tudomásuk arról, hogy Catroux moszkvai nagykövet lemondásra készüL
Az Egyetúlt Nemzetek repülő flottaja
Newyork. január 2G Spaat tábornok, az amerikai repülőerők uj parancsnoka ki jelentette. hogv az n meri kai légierőnek békében 100.000 cm-l»erre és (>000 repülőgépre lesz szüksége, amely az Egyesült Nemzetek szolgálatába áll. Fontosnak tartja, hogy a légierőt és a különféle. Fegyvernemeket egyeljen minisztérium alá -egyesítsék.
ték azokat a kirakatokat, melyekben kiállították a háborús bűnösök hazahozataláról SZöló féf?ykéi>eket. Megállapították, hogy a tünteést főiskolai hangútok követték cl. Letartóztatták őket.
Méi hivatal$£ árfolyamok
A >faervar Nemzeti Bank hivatalos árfoívamat január 23-án: dollár 32L4''K> :*27.9Ö0 ívníö, svájci frank 76.250 77.0ŐÖ. svéd korona 77.420- -76.220 Külföldi ki-
fizetések: nzomríak n fentiekkel. Egy crramin színarany ÍWk>.08Ö. :1 daraii 10 koroivá? ui»j-''-rmo 1,112.981, Xapoléon jjongő.
Harmincezer kiloqram élelmiszeri kap Budapest Dániából
A brit kommunisták csatlakozni akarnak a munkáspárthoz
London, január 26 A Reuter Iroda híradása alapján közli az MTI. hogy a brit kommunista párt azt a .kívánságát juttatta kifejezésre, hogy csatlakozhassék a munkáspárthoz
Azok a nehéz feladatok; -hangoztatja a .kommunista párt átirata ■— amelyek most a munkáspárti kormány előtt állnak, megkívánják, hogy egységes munkásmozgalom sorakozzék fel mögötte, s a legteljesebb sikert bizUfcithassa a maga számára a maradiság próbálkozásaival szemben és a reakciós érdekek ellenszegülésével '' szemben. A fasizmus megkísérelt újjáéledése megmutatja, milyen óriási jelentősége van a munkásosztály egységének. •
Szlovákegyetemisták a reakció szolgálatában
Pozsony, január 2ti Pozsonyban ismeretlen tettesek tyntciést rendezte* a tájékoztatási hivatal előtt és betör-
A JVm Vöröskereszt értesítette Tildv Zoltán miniszterelnököt, hogv január 29-én Kopenháeáb# .útnak indul Budajicstre 11 tehersfripkoes:. amely 30 tonna élelmiszert szállít Budajiestre. Tejport, tápszereket, gyógyszert, huskonzemet, lisztet és más közsznksöjrleti cikket hoznak. A dán vöröskeresztes autók dán gépkocsi vezetökkf! indulnak Budapestre.
Értekezlet a külföldről érkező adományok elosztása eéljából.
A népjóléti miniszter a szociál/ politikai íUryoszUily keretében értekezletre hrvta össze az össze« budapesti szociális egyesületeket és társadalmi szervezeteket a/külföldről ♦''rkozó adomám ok ekwztasa vVtleké ben. * 1 f
ngp a fal-
Tizennyolc milliárd pengő a fal-vak újjáépítésére
Az újjáépítési miniszter javaslatot terjesztett a gazdasági főtanács elé, amelyben a falusi háznk hdyreho-¡-atal''ára $6 milliárd penzó mogsza-vázását kéri. A gazdasági főtanács 18''mtóíárd pencőt szavazott meg és közöftp, hou"v a nir^zavazott öez-szesr tem:<''".retl>oni juttatásokban kerül a falura. . ''
A Magyar Kammunlata Párt alsó magyal párt-konferenciája
Február 21-én nagy napja lesz Zala vármegyének, mert ezen a napon tartja a'' Magyar Kommunista Párt zalavárme-gyti bizottsága első szabad konferenciáját. amely rv az egész megye minden pártszervezete demokratikus választások utján küldi 1k- képviselőit.
Hogy ez a nap nút jelent majd a megye történetében, azt csak azok tudják komolyan értékelni. akik figyeíenr.nol kjsér-ték a Magyar kommunista''Párt országos }K>litikáját és igv tudják. hogy ez a párt egyik alappillérje a magyiar népi demokráciának. A Mstgvar Kommunista Part megveiU konferenciájáii'' megmutatkozik } majd az az átütő erő, amit jy soraikba töíirO iült munkásság, parasztság és haladó érKlmiség képvisel Ez a konferencia hitet tesz majd elsősorban magyarsága mellett, másodsorban bizonysága lesz annak a szent és megmásíthatatlan akarásnak, hogy cz az ország soha többé nem kerülhet azoknak a kezébe, akik vámszedői voltak a dolgozó magyar nép verejtéke^ munkájának. Tehát kemény harc lesz a vármegyében tömörült reakció ellen, amelynek * háttérbeszoritása, majd megsemmisítése élen jiiló programúi ja nem csak a Magyar Kommunista Pártnak, de minden magát magyarnak nevező pártnak is.
Ez ma kormányprogramon - Magyarországon. Ennek a kor-nuinyprogrammnak. amely ta-I gadlialatlanut^magartnőgé sorakoztatja az-öfszág dolgozó tűrne* | gei mellett mindazokat, akik elég értelmesek ahhoz, hogy belássák : élet vagy halál kérdése ez ma a magyarságnak. Ennek a kormányprogranánnak első fronlbeíi hadosztálya ma az országban legnag\''obb átütő erőt képviselő Kommunista Párt. Erő. akarat és szárnyaló szellem együttes munkájával teljesiti a Párt kötelességét a néppel szemben, amelvnek odaadó, bátor és áldozatkész, igaz had-, serege. Étinek a magvar pártnak, zalavármegyei bizottsága .állal február 24-én tartandó-első szabad konferenciáján felhangzik a szó elég volt Zala vármegye népeinek .négyszázéves elnyomatásából. A megkezdett munka, amelv a lehelő legnehezebb fcT-{ tételek mellett indult és áldozatos nélkülözések között lolyik ma is, eredményre kell, hogy vezessen, akár akarják, akár nem az ódon vármegyeház krip-laszagu volt urai % ''
A nemzetgyűlés által törvény- , be iktatott mn^yaír népi kötrtár-saságnak lalán ez lesz az első nagy megyei konferenciája. n®e-lycn a Magyar Kommunista Pált
ZALA

* egy prominens tagja tartja majd politikai beszámolóját Ez a po-
• litikai beszámoló méltán büsz-kélkcdhctik azzal, bogy a magyar népi köztársaság megalakításában oroszlánrésze volt annak a szívós munkának; amit 3 Magy ar ívom;nunista Párt a felszabadulás óta végzett. A koD-. ferencia rámutat majd a már elvégzett munkák tömegére, de fel fo.gju tárni a még elvégzendők beláthatatlan sorát is A Párt le* kapcsolja épitö munkájába tuin-
'' den szervezetét, akik máris serényen készülnek a konferencia napjára, hogy javaslataikkal hozzájárulhassanak az .elkövetkezendő idők építő munkájához.''
> János
A szesztilalommal a föld alá vitték a szeszesitalok kimérését
A nagykanizsai- vendéglóíijxari «zakosztály tegnap tartotta meg a Korona vendéglő nagytermében tisztújító k"zgvüh''\-''t. A közgyüíé*<pn majdnem kivétel''n<''lkül m gjelcntnk a ívK^y kanizsai vendéglősök nagyon megfngynt kozott számlán. mert mint megállapít ásí nyert, a békebeli vendéglőssel sze:nl;ón juj Nagykanizsán mindössze vendéglős-iparos működik. Az egykor olv virágzó nágv kanizsai vcndítgiwipar egy olyan lefelé - tendáló irányzatot mutat, amely »¿hogysem kívánatos eay :ió.OOU lakos»« város közgazdasági élete szempontjából. A vendég-1 óm párosok csökkenésével természetszerűleg női a munkanélküliség. ü-\nuli pincérek és sogé-dsz-.mélyzet jUfgy száma kerül* az utcára minden *Ken>,.*ti lehetőség nélkül. A vendég-lőv-k ''gyűlésén keserűen panaszolták. Ixrgy mindennek a szesztilalom az oka. A • belügyminiszter álttil elrendelt «zoszjiialom azonban csak rontott a helyzeten. mert a szíszes italok kimérését a föld alá vittek" és megszámlálhatatlan ;izoknak a szárma. akik ma zugkimérévSSel foglalkoznak. Megállapították. hogy dacára a szesztilalomnak. soha annyi rúvzog ember nem volt az ukrán, min? ma . és a büncselckménvek e£és/ s->ra tanúskodik az mellett, hogy iiiMinyivei veszélyesebb az ellenőri/hetetlen szeszeladás, mint a rendes, legális iparral rendelkezők sze^záms itása.
Az államj«"vedelem, is lényegi 7:i-eat''-st kell, hogy mutasson, mórt niin-denki előtt tudott dolog, hogy a
• zugkiméró adót- nem fizet. Vitathatatlan, l>ogy ilven körül mén vek kö-V.ött a szesztilalmat elrendelő-rendelkezés illuzórtssá vált. Éppen ezért a • .¡rdéglósők gyüf''^n egyhanguag fez y vélemény alakult ki, hogy mindent meg IMII tenni az '' irányban, hogy rendeletét a belügyminiszter visszavonja. E célból elhatározták, hogy niegtiJakitják- a Vendéglősök Zákivárínegyci Szabad Szaksz^rw-zetét. inert ez már elég tag3zárúu lesz ahhoz'', hogy megfelelő erőt képviseljen a vendéírlósök érdekeinek megóvása céljából.
Elnökké Barbalics Antalt, alelnökké Bálint ^ Ferencet, titkárrá György deák Károlyt, pénztárossá Koller Györgyöt választották mog-A választmányba Vajda . Sándor. Pénzes Antal, Szabó Péter, Kremz-ner Géza, Hordós József és Kova-csícs István kerültek. Az uj vezetőcég les/ hivatva arra, hogy á naw-kanizsai vendéglősök nehéz probté-
• -máit megoldja.'' ''
Tisztújító közgyQlóst tart a Kisgazdapárt
A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt tisztújító közgyűlését vasárnap délelőtt 11 órakor tartja . a Városi «Mozgószinházban. Az ügy fontosságára való tekintettel a tagok teljes számban való megjelenését kéri a Vezetőség.
. t
A szakszervezetek nagygyűlésén kibontakoztak az eddigi épitö munka eredményei
győződve lenni arról. hogy mindig a* munkás-ág értlékeit tartják~a»ccj előtt. Egymásra kell találni a haladó«''^ értelmiség és a kétkezi munkásök:. nagy táborának, érezni és érezfetófe. > keli ember és ember kózott, nincs -nagy különbség <és hórjv az lesz a :;''{. na gv győzelem. h.i megnyerjük a csatát a reakció kilengései ellen, hogy biztosithassuk a jövő na<jy deaiokmtikus Magyarországát. A lel-kos éljenzéssel és táj»ssaí fogadott beszéd után Brónyai Lajos liezárta a nagykanizsai szervezett munkásság nagvgvülés''t és további szép munkát kért kívánt. A zsúfolásig megtelt nagyteremből a jelenlevők az Cntu-■ datcs- szervezett munkások koraelv-ságával a legnagyobb rendben elvonultuk.
A -szabad szakszervezetek nagykanizsai tagozata 20-án tartotta nagygyűlését a Szoc¡áldemokrata Párt nagytermében. A nagvgy ülésen megjelent közel 1500 szervezett munkás, ott voltak továbbá Dombai János ix^.zet gyűlési képviselő. a Szociáldemokrata Párt elnöke, valamint Hegyi János titkár a „Magyar Kommunista Párt heivi szerv^zele rés/é-íól. " »
Az ülést Brónyai Lajos elnök nyitotta inog. aki többek között a következőket mondta: A szakmaközi bizottság összehívta önöket, hogyha felszabadítás és szaksaervázoti élet újjáéledésének első évében régzett munkájáról e nagygyűlés keretében beszámoló: ad jöt t es az első telje» szabad év programmját .meghatá-rozzá- Mog vm!ék.»zetf arról, hogy a Vörös Hadfcreg felszahaditása- után a szakszervezetek újjáéledtek, olóször i az építőmunkások nyomdászok j szaljiszorvezete, majd megalakultak a '' többiek, meri lelátták, hogy a szakszervezet, mint a munkásság «''•des-aty ja. a iohh, «fnbers«''*gescbb mun-kástfegél net-ísért küzd. A munkánk • a szakszervezetek megalakulásával nern ért véget, még többét kelkalol-gozni és nélkülözni, hogy íelépit«es-vük a munkásság denioliratikúí» Ma-szágát. Brónyai Lajos megnyitó be-. szódé után Doni Imi János ország-. gyűlési képviselő tartotta meg beszámolóját. ''.V régi munkásmozgalmaknak - - mondta - más \-oli a feladata. Akkor a kizsákmányolók ellen. a nagyobb darab kenyérért, a jobb megélh.^ó-ért 1 »arcolt. Ma már c/? a harcot n.-m kell folytatni, mert numkáskorniány van, azonban harcolni ke''l a reakció megmozdulá-. .<:íi ellen. \ reakció nem nyugszik «''■» az a ^zándékn. hogy visszataszítsa •j munkásokat a régi rabszolgaságba. Sajnos még tannak, akik e pillanatbaj) teljesíthetetlen követelésekkel állnak elő és nem látják ''bo, hóhegy szétrombolt é* legyőzött ország-vagyunk.
l''tána tsemogi Zoltán járás; tit-kár számolt tx* az elmúlt év ered-ményoiről. Megemlékezett arról, hogy a szakmák tagjai rövid idő alatt az összes szakmákban kiépitot-tík. a szakszervezeteket, megindították az ipari termelést és igv megteremtették a lyunka feltételeit. A másik legnagyobb -vívmánya a szakszervezeteknek a kollektív szerződés megkötése. A kollektív szerződéseknek természeteden vannak nagy hibái és hiányosságai, mivel dzok a különböző kollektív szerződések nem voltak összehangolva. Különösen a vasiparban volt rossz és helytelen az csszeállitás. ahol a szakmán belül különböző munkateljesítményeket kell végezni. Azonban ha a fóered-ményt nézzük, bizonyos, hogy rövid idő múlva a kollektir szerződések a munkásság érdekeit jól -meg fogják védeni. Itt Nagykanizsán is súlyos'' harcot kellett vívni a kollektív szerződések elfogadásáért. Utána küzdöttünk — mondta — az ellátásért. ami nem volt. A szakszervezet-kezébe vette- a kcnyérügvet,\ amiért liálásak lehetünk :iz élelmezési munkások szervezetének, Horváth Lászlónak *és Stolczer Emilnek és külön-külön minden dolgozóinak, akik szolidaritást »vállaltak éhnek az eszméitek .kivitelezőivel, Ma Nagykanizsán 31 szakmai érdekeltség működik. Bányász, bőripar, élelmezésiek. .pitók? faipar, todrász, közalkalmazottak, kórliázi alkalmazottak, kereskedőim i alkalmazottak, magántisztviselők, mérnök, orvos, pedagógusok, nyomdász, Tűzoltók, vasutasok, postások szakszervezete, malomijának, vegyipariak, filmesek érs szervezett ifj3k ta$ácso. ^fcgalaki-tottuk a szakszervezetek kulturgár-dáját Horváth László vezetésével, a rondezógárdát«Soós József vezetésével. Megalakult oJ Szervezőtt Munkások Szövotkezete, ewePa munkásság érős harcot indított az ellátásért.

Életbevágóan fontos tudnivalók a gázról és gazolinról
Kanizsán és az olajmezőit közvetlen kömvékén egyre nő azoknak á száma. aViket a gázfűtés inegszaba-j dit a iéii hideg ellőni küzdelem nwn-dennapi gondjától. \ g;iz. amely-szén kékes lánggal olyan megnyugtató egyhangú hunjával ég eí kályhánkban. egyenlete«, meleg"* áraszt-, va nem sokat kér azért, amit ad: tulajdonságainak megismerését és j tiszteletben tartását kéri mindenki-tó!. aki felhasználja vagy vele valamilyen .kapcsolatba kerül. Talán el sem hinné senki, hogy milyen rettenetes erő lakozik ezel.ben az'' ányu-goktan, ha a közelmúlt néhány sajnálatos esete ezt nem bizonyítaná.
A földgáz, propán-bután é^ gazolin azok az anyagok, amelyek illé-kouy.»águknáí fogva szakszerűtlen kezeK''-s esetén robh:úutó-veszéIyt je-lentenek. Mindegyikük közismert az olajmezók környék''-n. <le. nem csak helyi j mi tőséggel hirnak. hanem az ország .«»nergiagazdr^kodásának jelentőt» tényezői. j
A füté»re kerülő föhjgiiz lényegileg metánból áll. A metán közönséges hőmérsékleten, nem c.H''ppfolyó-sithatö gáz. A''ezetékben magas nyomásra komprimálva kerül a fogyasztóhoz, de a házaklta való bevxrzetés előtt nyomását gázrvyluktorral L-csókkentik. .
A projíán-butál). in int azt a iteve is elarnlja. két anyagból: propánhói és butan|)ól álló keverék. A. pronái^ •frs a bután szintén gáz. Abl«an .kü-lönböznek a földgáztól, hogy hűtés nélkül. aránvlag:kts nyomással YS— 10 at«i.> cseppfolyósít hatók w jm-lacjclta töltve .cseppfolyós al akban kerülnek forgalomba. Cseppfolyós-, gáznak is novezik ez'';rt ókel és ez a iuo" tömören, akutrja kifejezni azt. hoqyNcáiVtérBen ny omás alatt esep[>-folyós, atmoszferikus nyomásra kerülve azonban hirtelen .gázzá alakuló anyagról van szó.
X prouán-bután kiváló motorhajtó anyag (Maort-gáz ), de jelenleg leg-na''gvóbb részét fűtési cs háztartási célokra használták. Kanizsán és körmökén nagyon ">ókan használnak ^laort-gáz palackokba töltött c-<?pp-foly«)sgázt fűtőanyagként. A Maort gázpalack nem háztartás. 1i:uvem motorhaj las céljáig szolgáló cseppfolyós gáz számára készült és ezért nem kezelhető teljeson a/Onos módon a már l>ékebeli időkből is ismert Sl>e!l palackokkal.
Az autókl>3n asMaort gázpalackot fektetett helyzetben rögzítik ugy, hogy "az anyág-elvezetés a ctvíppto-lyós nészből történik a reduktornoz. ahol « nyomáscsökkentés után a nrojián-butáu hirtelen í''ljx''vrolog. rüu''isi. célokra igénybevett Maort gázjttlackot azonban felállítani szokták és igy a gáz-elvezetés a cőzter-liöl történik. Ennek a könnyen belátható következménye az, hog^ az elpárolgás magában a palackban megy végbe és i^y a }»alack a ío-ífvasztás nyitókétól függően lehűl. Ennek a nem teljes elóirásos. d." más alkahnai^abb palack hijján megengedhető felhasználási módnak az a kellemetlen hátránya, hogy a cseppfolyós gázban kis* mennyiség-
■i
\¿
V!
I
i
r
■ V.- -''
1 Ví
ben jelenlevő gazolinszeiü aoyac |Aa>ack alján gyűlik össze. Mifitt ezzol az anyaggal, amely már:léi iz'':er. is szerencsétkjnsír.^t idézett e''.ő, foglalkoznánk, r.«eg kell wro?r-kednünk a gazolinnal.
A gazolin vagy" gázbenzin, cgv könnyű benzin-féleség. Nem agy. anyagból áll, hánoa: illékony és ke-véshlv illékony anyag kevetfékébfi, amelynek a mennyisége változtatható as;jcrint, hc^gy a gazolint m.i-Ken célra akarják felhasználni. A Marjrt által gyártott gazol in-ugy van beállitra. liogy zárt, de nyomást nem biró tartályokban vagy ¿jHcny^k-ljen szállítható legyen. • A földgáz, a''cseppfolyósgáz és a gazolin mind szénből és híarügx''nbói álló vegyületeknek a kerorékoi. Kgési tulaiíloiiságaik nagy hasonlatossaeot inutifrnak. C50 ('' körüli hőmémékJeten gyulladnak ''meg és kevés lerp^ó jelenlétéiül) kormoz«», elesendő levegő jelenlétéi eo janiig kékes láncsal \ izzé r-s széndioxiddá égnek» el. Füfó-értékük magas, fculyogvségre számítva kb. íi-szorosa az átlagos magrtu szenek fütóértékének (kb. 11.000 kcal kg.;, l/nveges szempontunkból az. hogy csak levegővel való keverékük robltanhat, do oz ri» cs:ik ugy, ha tűzzel. Itelyesebben". mon<h-a gyulladási hőmérsékletnél (050 0) magasabb hőmérsékletű anyaggal.kivi rül éríntkezé-slo. Nem nyújthat sok vigasztalást az. hogy a ke\x''r>ékban a robbanás terjedési sohoss-ége num tartozik robbanóanyagok között a legnagyobbak kijzé "(2 m másíxlpw-cenkérítl/Sulyösbit ja ¡azonban a robbanókeverékek veszélyességét, hogy a robl>an»''is nem csak rípcs«tó ha-tiisu, hanem clsósorl«an égési acb?-ket okozó. ..-. ''
A közöltekből önként következik a robbanás elleni védekezés alajeza-tntt^a: Mos kell akadályxncni ganak vagy gazolfngózöknek lerogővel való keveredését.-II a a robbanóele^ letkez«''''sének lehetős»''go''minden kétséget ki z áróai i megakad ályozva nines,'' leganrólékosat)b körültekínté-sael távol kcIJ tartarrimk széles körxetben nemcsak á tüzet vagy; lángot, han«B mindjén olyan tárhat, amelynek, a hőmérséklete cáak egv pillanatra is 050 C fölé emelkedhetik (rillamoi kapcsoló, villanydrót stb.>. Mind« kötelező óvintézkedés vagy ssabáh, amelv gáz- vagy gazolin-robhaMi n^gákaaályozásara irányul, enník a* alapszabálynak az {ismétlése víg* különlíözó adott estítekre raló alkalmazása. Felsorolunk néhányat.
Gáznak kályhában való meggy ah tásakor min<íig előbb legyen tö l«pirofi a gází&?5n éö csak.azutía nv)SBuk ki a csapot vagy srelepBfc Miért? Mindenki tudja, hogy a kályhában robhanóelegy .ne képződjéfc-
. Fontos, liogy. a vezetékliAlóiat teljesen zárt legyen. vjCömitctlenséeek ezek mentén gá^tfmlések, sőt gázszivárgások ne Hgyenok. Ez elswor-ban a szerelgc/öőlga. dp időközön- ( ként mindenki vizsgálja vééig laké-'' sában a oazvezetéket. Csak fül kell hozzá, mert erősebb gárómléet meg lehet hallani. Gyufával, vagy égő fadarabkárai csak abhan az eew-
a feketepiac letönV.V-rt. A nagy »''•!--
Snzéssoi fogadott tvszámoló után egyi János. »■ Kommunista P»''irt hely i szervezetének üdvözlet;?» .idta át és kérte, hogv a nagygyűlés két perces- néma fvláiássál emlékezzen meg.- a szakszervezeti mozgalom két nagy uarcoséü-ól. Liebktuvht'' Károlyról és l.iixe.nburg Uúzárói. I táiut a iiumkásfegyolemrőf beszélt.'' ¡A magyar munkás -- - mondta — még n Horthy-rezsim alatt is jéldaképül áliiuatott íxia. jódig akkor idegen érdekekért dolgozott. Most áhlozato-4 lélekkel, ''hinnünk é-s bíznunk kall \ezotőinkl.v?p. fegve 1 n jezetten kell követni utasításiikat és -meg kell
'' 1*titi. - január 27
ZALA
i>>:. fzal»ad vizsgálni a gázvezetéket, tvi fülűnkké! meggyőződtünk'' arról, Ik*ct nagyobb/jrázónrlés ''nincs és ha a líelyiség szellőzéséről gondoskoth-lunk. A vezeték ^imitetfcnségeinek jelzésére a fülnél jobb érzékszerv az orr és ezért a szagtalan háztartási gazokat szagosítani, jobban mondva büdösíteni szokták. Büdösíteni kellene a földgázt é» a cseppfolyósgázt is. ti*- ''megfelelő szagosító anyag je-k»nteg nem szerezhető be é.- ezért a fogyasztók részéről fokozottabb elő* igvázaira vai) szükség.
• Különösen óvatosan kell eljárni •a Maort-gáx jalackokl« töltött cvrppfolyós gázzal,''amely, mint láttuk. jse.n háztartási célokra készült'' jKitaíkt«jm" van. Elsősorban azért ve-széKv&''k ézek a palackok, mert esrv vékony biztosító lemezzel vannak ellát tt?. Ez a vékony lemez ke arra szolgát, liogy a palack szétrobbaná-sa''- íelrepodésével megakadályozza, ha a. jobekhan a nyomás valamilyen oknál fogva* megkvígcdott mértéken felüt emelkí*lne. Sohasem tudhatjuk. ln«y iv. a lentez mikor re|»od el. -ezért u butánjadaekot olyan hélyiség-leü-ki''ll tartani, amelyben tűz nincs! \ Waori-j''alaek alján esetleg össze-•gy ülő gazo''inszerü anyagot jvilig ne íárolití«:ik el a |Sil:»ckrM>l. luiiem biz-/.ukezta Maorira. Helytelen ugyanis a {Kilackha ;t >/.cLej'' eltávolításával levegőt engedni, ue a rendkívül iüiSkonv anyagnak kité>ltóse «''-s esetlo-felhasználása olyan körültekintő ór''aVnc-sii^''t kívánna. amelynek'' a hétköznapi éleü*>n eleget tenni nem leli««
A eyáriúig előállított gazolin ház-1 való felhasználása szintén
ns»<y ■ elővigyázatosságot kíván és ezörí alkalmazását k-xrüijük, amrny-uvtre az csak lelietséísés. Különösen v^zély./s .-*/ az ártalmatlannak látszó. anyag1, fia nagyobb felületre k.TÜl tiszti tízkor. Ilyenkor az egész lakásban minden tűzet <-1 kell oltani «"is''az ablakot ki kel nvitani. de még arra i> gondolni kell. hogy a loveojó-.;éí r.rh.vebb gazolm-gözök elóawre-v.t:«l húzódnak lo a méheb!>en fekvő itoKcknfv
\mit elmondtunk, azt mindenki tudta vagy- hejtette, azonban nom a ^/giluilyok megtanulásán, hanem a tendszabályok • hotartá<*án van a hangsúly. A szoivnesétlonségel lec-töbhször olyan endicrek idézik eíó. akik az óvintézkedéseket jói ismerik, dé egyszerűen túlzásnak, aprólékos" és ajaptalau agirodalmaskiKlásnak tart jak. Ebbe a hibába nem szabad iieiewni senkinem sem. mert Isten őrizze:» m kiden kit attól, hogy *aját i kárán tanulja Inog a gáz és gazolin | rv.bb:» ru cie^rv ek veszelvősségét.
_ '' a. L. !
• A pénzügyminiszter január 26-án érvényes hatállyal az adó''pengő ér-tékárfolyamát a következőképen állapította '' me?: 1 adépsngó egyenlő 1.50 pengővel. _
NTE sporthírek
NTE fé''fi szertornád szakosztálya meg-'' Kezdte működését. Edzéseket minden hétfőn. szerdán és pénteken este 6 órakor tartunk a polgári iskola tornatermében, felhiviuk tornász-társaink {¡gyeimét mennél n<sgyobb számban jelenjenek meg. Jelentkezés, beratkozás ugyanott a tor-nászszakoszláiy vezetőjénél.
Ertesiljúk a sportkedvelő hölgyekel. hogy az NTE hölgytornászok is rövidesen megkezdik működésűket íVtztífcig.
— TéncMtély. Az feelmezési Munkások SzabadszakszerVezete f. hó 27-én, vasárnap délután 5 órától éjfélig műsoros táncestélyt rendez a Magyar Kommunista Párt nagytermében, melyre mindenkit szeretettel vár a vezetőség. - : -_
felkérem mindazokat, akik tud-n-k arról. Itogv elhurcolt hozzátartozóin; : édesanyám, Kaufmann Sa-muné, testvéreim, Kaufmann Jenő, Manó.'' Imre, sógorom, Bien Gábor hová é* kiknek adtak megőrzés végett. v./Jem közölni szíveskedjenek. Kaufmann Kárólv Budapest, XIVv Colnnbus-utca 22" b. II.
r
Budapestről Jelentik:
gctlcn népek
*
A magyar kormány megbízottja Párizsba érkezett
A magyar kormány megbízottja, Xemastótí IVuies {»árízsi követ,'' tegnap megérkezett a francia fővéiroslxa. • ■ ''
Országos főkapitány * demokratikus rendőrség élén
Nagy Imre belügyminiszter legközelebb a minisztertanács elé viszi a rendőrség keretién belül országos főkapitány kinevezéséről szóló javaslatát''. Az országos főkapitány tel-adata lr.sz az államrendórséir demokratikus szellemének megóvása és :ki fejlesztése. Tegnap niegkezdték működésűket a fővárosiján a közbiztonsági detektívek csoportjai. Ezek éjjel-nappal razziát tartanak. A biztonsági csoj»őrt működésétől a főváros» közbiztonságának javulását várják.
Elfogadta a nemzetgyűlés a ház-szabálymódositó tőrvényjavaslatot
A nomzeigy ülés tegnapi ülésén a házszabáh -javaslatot tárgvalták. A házszabály tervezetet kisebb módosítással részleteién i> elfogadták. l.V»brentd Károlyné ké-pvisalő napi-lenil előtt ''kért felszólalást, felhívta a kormány figyelmét az elhagyott é^ árva magyar gyermekek rendkívüli nehéz sorsára*. Felhivta a pi''vr-tokat. a társíidalini szei*vezöteket és az egyházakat, hogy U^v*, orővel támogassák a népjóléti niiriiszbé-riuin által kezdeményoaett akciót. ''Felhívta a magyar társadalom figyelmét. hogy az elhagyott gyermo-kék sors.i a reakció erősé»dését segiti elő. Az egész társadalomnak kell ]Hirtoíní ezt az akciót, mert ez egyúttal a nemzet jövójé*rci is kihatással van. A p''irtok Ígéretei tettek, hogv felkanilják.ezon akciót és Tildy Zof-tán miniszterelnök'' é* Molnár Erích népjóléti miniszter vállí»lták a fó-védíiökséget.
■r *
Életfogytiglani kényszermunkára Ítélték Fial* Ferencet
Fiala Ferenc ügyében tegnaj> hirdetett Ítéletet a népbíróság. Fiala Ferencet háborús és nép-ellenes'' bűntettben bűnösnek mondotta ki és ezért életfogytiglani kényszermunkára Ítélte.
Rövidesen'' hazajönnek az Olaszországban tartózkodó magyar hadifoglyok
A hazahozatali" kormáijybiz-losságon megtették az intézkedéseket az,Olaszországban levő menekültek és hadifoglyok ha-zahozatalára. Az Olaszországban tartózkodó menekülteknek a velencei konzulátus ad kellő útbaigazítást, ahol a hazaszállításra vonatkozó előkészületeket végzik.
A ceglédi Kossuth-ünnepé/yen Hagy Ferenc beszélt
Cegléden a Turini-szövétség emlékünnepélyt réndezett abból áz alkalomból, hogy 1.871-bcn 100 tagu küldöttség kereste fel-Kossuth Lajost Turinbnn, hog\-átaadja cegléd képviselői mandátumát és igyekezzék rábirni Kossuth Lajost az országba való visszatérésre. Az emlékünnepélyen beszédet mondott Nagy Ferenc. a nemzetgyűlés elnöke. Visszapillantott az akkori eseményekre, majd hangsúlyozta magyar nemzeti politika feltxi-madasának egyetlen biztositékát — a magyar demokrácia incg-erősitését. *
— A .mi demokráciánk még fiatal, ha azonban megerősödik, meg tudja magát védeni a magyar nép életerejével és hitével.
y
A köztársasági álhunforuiára vonatkozó törvényjavaslat elkészült, amelynek megvalósítására felsorakozott minden magyar, ember. Tisztán kell látni az" uj'' életlehetőségeket, hogy n''an csupán határainkon belül, saját elhatározásunk járult hozzá az uj kormányforma megalkotásához. hanem abban segítettek idegen hatalmak is. hogy füg-
nerazetként álljunk be i
közősségébe.
Németh László:
LENIN
»Lenin a legnagyobb és minden • '' tekj''ntetben a legtisztább a törté-
nelem aikotói Között, az az ember. akinél többet senki sem tett az emberekért • Henri Barbusst
; • Amíg emberek élnek a földön.
araig kuliura és civilizáció lesz \ a dolgozók világában, addig ! Kegyeleltel fognak megemlékezni t 1 y''2l január 21.-érői. Lvzen i ; na{>ón szűnt meg élni 5-1 éves I Korában Yhuliiuir Iljh* Lenin, í az orosz bolsevista párt és a | szovjet állam megalapítója. Min-j den idők legnagyobb gondolkodója és a dolgozó emberiség igaz barátja. Havátala elött milliós tömegekben vonultak el a munkások és parasztok. Gyászolt egész Oroszország, de vele sirt és gyászolt a világ egész muu-> kTis^ága, mert benne legfőbb barátját és védelmezőjét veszítette Vl. V
Temetésén, a s/i^oru orosz tél ellenére, ott volt egész Moszkva Fs fiosszti órákig tartott a tömeg elvonulása, mert mindenki részt akart venni az i> kedves Leninjének ulolsó utján Mert Vladimír Iljics Lenin nagy ember volt, igazi szosjjílista. aki az igazságkereséiíben tökéletesség oly magas fókát érte el. mint előtte talán senki. Aki a szenvedő nép érdekében többet lett. mint elölte két évezred és aki földi életében fáklyaként világította be a haladó''emberiség előtt a világot s mutatta nekik a szabadság. az emberibb''élet, a szebb jövő ifelé vezető utaf. melynek végén — mint-rr tökéletes társadalom vívmánya — a jólét, a boldogság és testvériség mosolyog a sokat szenvedett és gyűlölt emberiségre.
Vladimír Iljics Lenin családi néven LTjanov -- 1870 áp-. rilis 22-én született az oroszországi Szimbirszk .ma ITjanov) nevű városban, jómódú tisztviselő-családból.'' Édesanyjától. Maria Alexandrovnától Lenin nem csak magas műveltséget,de tisztánlátást és emberszeretetet, főleg pedig fejlett igazságérzetet örökölt. Középiskoláit, majd az egyetemei kitüntetéssel végezte és korán bekapcsolódott a munkásmozgalmakba. Bátyját, Alexandert a cári önkény egy ösz-szeesk Örvösből kifolyólag ; ki végeztet tt?. Ez a tragikus esemény végleg eldönlötte Lenin sorsát és kihatott,egész életének munkásságára. Lenin most már teljes energiájával vetette bele magát abba a munkásmozgalomba, amely a dolgozók és a -jobbágyi sorsban sínylődő orosz parasztság értlekében történt. Az ák-^ kor még Szentpéterváron működő S^ciáldemokratá PArl tagja, majd vezető}? fc^^íS95-ben egyesíti a k ül ó n bözo Tra k ci óju munkásszervezeteket. amel^ ké-
sőbb magja lesz a megalakított Kommunista Pártnak. Még ugyanebben az évben börtönbe vetették, majd 14 hónapi fogság után újból a Párt élén tevékenykedik. 1897-ben 3 évre száműzik Eszak-Szibériába.
A száműzetés éveiben Lenin sokat tanult és sokat gondolkodott. Ahogyan feljegyzésiből olvasni lehet, az elmélyíiíés, a konstruktív munka <rs a lelkészül és évei voltak azok. Bizalmasai segítségével állandó összeköttetést tartott fenn munkástársaival s azokat utasításokkal látta el. Tervezett s pro. grammot dolgozott ki az orosz munkásosztály száméra. Szabadulása után külföldre utazott és Londonban, majd Párizsban telepedéit le, ahol a PáH külföldön lartózkocfó tagjaival, ''valamint a helyi szervezetekkel tart fenn szoros összeköttetést. Lapot alapit, gyűléseken szónokol és -állandó • ''levelezést folytai pártjának vezetőivel. Az 1905-ös orosz-japán háború szerencsétlen kimenetele megrendítette a hatalmas orosz birodalmat, a sulvos veszteségek, a gazdasági válság általános forradalmat robbantottak ki. Lenin hazament, hogy személyesen vezesse az orosz nép első véres forradalmát. Ez volt az első komoly munkás-megmozdulás Oroszországban. A forradalom bukása után kénytelen volt újból külföldre menekülni, ahol tudományos és politikai írásaiban ösz--szegezte forradalmi tapasztal i-tait. Kifejlesztette, a proletár-forradalom elméletét és taktikáját. Magút nem "kiméivé dolgozik, .szervez és ir — rengeteget. Szerkeszti a Párt kőn>onti lapját, a Proletár-l. 1912-ben Sztálin az ő utmuta|ása ififcllett alapítja meg a rtfost Is vezető he-Lyen álló'' forradalmi .lapot : a /Pravda -t. A világháború alatt kiutasítják Párizsból és Svájcba teszi át székhelyét. 1917-ben haza siet Szentpétervárra és személyesen intézi a forradalom ügyének vezetését. ''
A hatalmas koncepciójú óriás, a géniusz, a minden idők legnagyobb zsenije elképzelhetetlen nehézségekkel é> súlyos áldozatok árán küzd a világ imperialista államainak intervenciós hadseregével szemben, a tőkésvilág. a gonosz reakció ezer fondorlatával és ördögi gonoszsága ellen, de végre mégis győz. Megremegett a föld és lehulltak bilincsei a föld egyhatodának. Fellélegzett a világ. A jószándéku dolgozók milliói megkönnyebbülve sóhajtottak fel és hálatelt szívvel gondollak a hős Vörös Hadsereg vitéz katonaira, annak vezetőire és Vladimír Iljics Leninre, a nagy forradal-.marra, a történelem legnagyobb -jótevőjére és a szabíidságszeíctö népek nagy vezérére, A későbbi történelem feladata kellőképpen értékelni Lenin dicsőséges munkáját ,a föld dolgozói előtt, akikért élt, önzetlenül dolgozott és meghalt.
Eszméje és jóságos eanberi alakja azqnban örökre fog élni közöttünk! mint egy ! tündöklő vörös csjitag és az idők végtelenségéig fogja mutálni az utat, amclyrn nekünk, a világ dolgozó népeinek baladnunk, kell egy szebb, egy békésebb és emberibb társadalmi ékIforma félé.

Z AD A
1946 január 27
A IBBMPPB VCRNBKO
Irt»: Km Pál. a KOKSz t (libára :
m>kedeleninek, mint termolőáí?*»k fontosságát. inert mennél fejlettebb a gazdasági étet. annál tovéábhé ér rá őstermelő ős iparos, hogv a fogyasztó után iárjon. A kenwkcdelom jelenti a gazdasági életben a kezdeménye®»«, az utíörvs munkáját.
"hírek
— Kinsvezésak a rendőrségen
A Mügyminisztérnmiból a hjtwn megérkeztek a rendőrtastek és tisztviselők kinevezései. Karkas József vármegyei főkapitányt a belügynii-niszter nipgerositettő oddigi állásában éa rend óra iezrödoK<s m tg Ball* Alajost, a vármegyei politikai osztály vezetőjét it?ndórórnagg> á nevezte ki. — A nagykanizsai rendőrkapitányság beosztottjai közül a következők lettek kinevezve -és az alábbi beosztást nyerték: Fogalmazói kar: Fülöp Lajos rendőrszázad«». a ka-pitán\ság vezetője; liaranvi Adám r.-százados, a bünügyi osztály vezetője; -ileiiedok Irurv r.-fóhadnagy, txosztott a bünügvi osztályon: dr. Keszoy József r. lohadnagv, a kihúzási osztály vezetője; (iölíey Jözsef r.''-f<jhadnagy, t«osztott a ''kihágási osztályon; Luiíosy Jenő r.-főhadnagy, a káziisugátáai osztály vezetője; Mihályi László r.-főhadnagy, a jolitikai osztúlv vezetője. Feiügyv-lói kar: Németh László r.-főlíád-nagv, az internálótábor parancsnoka; SáukcőDvöa László. r.-fonadnagy, az őrszemélyaeti osztály parancsnoka. A segéd''hivataíi tisztrwolók közül rendőr had nagyi, ¡illetve altiad nagyi rendfokozatot nyertek: Molnár László, Kösz ler László, Vajda László, Németh Izabella, Szegedi Irma és Török Karola. A kinevezett tisztviselők a hivatali esküt már letették. Rendelkezési állományba helyezték dr. Kajdy Lajos rendőrtanácsost. a bűnügy» osztály volt vezetőjét. Továbbá rdr. Fodor Frigyes mndórfó-k-wlnr.gyot a pacaai jaras kapitánv-ságiilíoz, mig Nagy József rondőríő-hadnagyot, a .politikai osztály volt vezetőjét a sümegi kapitányságra helyezték. Néhány kinevezés még folyamatban van, a többi rendőrségi szolgálatot teljesítőket pedig elbo-N csájtották. — tl isszuk, hogy a fenti kinevezésekkel Yégre nyugvópontra kerülnek a nagykanizsai mndórség-gel kajK-solatos eddigi zavaró körül-ményok és a most m;*jPrősitott s kinevezett rendőrtisztviselók demokratikus magyar-szelemben, becsü-Iottel fogják íelolőssésjteljeH hivatásukat, ellátni és munkájukkal a né''p, a köz érdekeit szolgálni.
A Szaksza* ve*«ti Szabadegyetem
előadásainak köretéiben az első előadást vasár n:u» delelés 10 órakor a Kommunista Párt fűtött nagytermében tartja dr. Kiss József, - a nagykanizsai tüdóboteggondozó- és malária-állomás vtjaetóorvosa ^Tűdév-gümókór és az ellene való védekezés^ írimen. Az előadáson pártállásra való tokintet nélkül minden-'' krt sziveden látnak. -- Eljegyzés
Burai István és Horváth Irén folyó hó 23-án tartották eljegyzésüket. (Minden külön értesít»''?« helyett.)
— Felhívás károsultakhoz I
A nagykanizsai rendőrkapitányság felhívja mindazokat, akik Waldmann Zsigmond Nagykanizsa, Kxrálv-utca 14. sz. alatt lakó órásmesternek, órát ''adtak át javításra, de azt** mai na-'' pig vissza nem kapták, káruk bejo-tentéeo végett haladéktalanul jelentkezzenek a rendórkapitánvság bünügyi osztályán, I. emelet ífe. az. ajtó.
— Munkások 4a tisztviselők lakás-adóját ■ munkaadók fizetik
. A budapesti rádió tegnap esti köaj^se szerint a tisztviselők, munkások é*s magánalkalmazottak. lakos -adóját az uj kollekliv szerződések értelmében a váilahitokm.k kell "megfizető i. amely a munkabér ti száza-téka. közalkalmazottaknál külön bk-
Létitmi-nyomon, sajtóban; é* bi-BOttságí üleneker. kersskeddMamoIle-nes hangulattal lacJl mofckürrdenűnk. 1\ermésJX"t««n nem arról Szólunk, ha a pillanatnyi. — valótmii súlyos gazdasági belvaet sze«oszogW>hól líéz-vw — Virivó »leru*s£eket bí-
rálnak. Nem győzzük elégszer hangoztatni, hogy nia^a az örtitnfcképvi-«iet jár áz elén a tekimetfcSrM). a kerv*kedői etika ellen véuökot kizárja soraiból. I)e nem halhatjuk szó nélkül, amikor egvfseik t*>tlá-sáért egy e^rsz foglalkozna • m^t akarnak feleléssé tenni, nem; térhetünk napi rend ro afelett, l»o>gy a bírálók egy ike-másika rixagát ¿u kereskedői hivatás ¡fontosságút vojhjh kétségbe. Többnyim elszontoritu» e je-tens-sr. f-ssk akkor fakaszt Hvnnünk <te»*üt, h* a felületes birálat tul ifjú sxnjM höngzik el, mert iilvenkor ltoak Ferenc mondasa jut eskünkbe: Ocsr''m. ha mwjndbíiii va''amii! mo-~ogi/i érrel'','' metn bizt<>* (tm„. h<Hjt(-talentum az, L kft gtli*zt<i \ t^-iiKvlások twn nsao senkit s«cm U>p meg, nw^rt hisz akik az elmiulf n<": hánv év távlatúitól ro''átik a kwreske-dői nivakifít. azoknak fogalmink sincs arról, bogv mi a kerrskodelonn Nem is lehr^l! Kiutalt helyiséggel,. u5ké-wl, ánivat, sót vevővel ko^-sskedést folytatni, ehliez még sz:iké>íuJem nem kell. Kw?n á<»thbéíai ioók tnwn-bitáaai egy ütt fujtlk a ^\T»<érroI''<; mindefit zsebne, mindent &gv>bnv <''s u^eghocsájtliatatlanuLsokitt ártottak n magyar kereskedelem jó hirne-v.ix4c. Ma már azonban isnr''^t ful-nvomó többs«*»gben vanrmk :wok. akiknek a kerrskedói pálya nuwsak ío-zlalku/.á*. tle hivatás i>. K hmatás Dsngv;rtéwr.r a modern teninelési tanból ke:l kiindulnunk. A teirmelés feladati a fogyasztók szükséglevk''útek
k«r»légihise l. mennyiségi, rmin<>-8. tört mii é-s 4. időir>ii ^zetn-poritfx''kl. K fe!a<lat clvéazt^ére chát mzükség van: é«temwíl>sre, ijpurra
és kenrxskedi''lemre. - A kere^krM^AÍrm
azzal vesz részt a termelt^» nnunká-iaban. hogy az árut -/orgakomba Hozza :ikkor, ott, oly minó^iqtcn é«s n^jnnyrécigben, amikor, «¡holdam ily mennyiségben éjs minősödben a feeyasztönak arrn szüksógn vnn. KzzeT hi>lyi, időbeli, mennyiisé^ri és minőségi vtftékei UHosrL A tenmékrv ket a lcerrsfcetk>!eni indítja ei hz áruban levő latens é?rtt''.ket ezáltal fi''-lszinro 1 űzz-», azzal lillit elíú uj értékeket, hogy a jószágot JhelyyéróT elmozdítja. A liányás/hős«"»k mai kor-szakátian, ha non"í is találó, ¡nyírni Van tier Itorght rru>g»UUprttns:i>: miért volna |)roduktiv a bánunk munkája., aki a kősaenet függ>'')C^es irányban mozdítja ki lelőhelyéiről s miért nem produktív a kereskotdá aki vízszintes irányban, sinelketu tzíTT hajón szállítja "tovább?« A k»»-reskedelem teliát értéktermoió Jü->atás. mert hehí, időbeli, meninvi-és minőségbeli körühnénynk: kihasználásával g}iuapítja * javak ér-tAét, gondoskofilk arról, hógv a p»-rai oly liclyrőt. aliol kevesebbet nr-r*»k. oly ln.dvn« jussanak, ulwd ! nagyobb az értékük. "A kereskcxlekem nemcsak <igyik ágazata a bjrnteUe--t»k. hamint a többi tormeMösi ág szabály ozt''ija. szervezője és tamitó-rnnst«nnc, él«ínk szerepet fog ujlhói tirmi a világ mai gazdasági konstrukciójának feiépitéaébon. Közgw»/ -^ek-ntőstígo abban van, hoagv tóreiéwik a szükségleteket, a hiáujvt készletekkel és feleslegekkel kiegyenlíteni, a termekei helyeket és a ffo-gyasztási piarokat összekötni. A too--reskedeiem \ehát a termelést otne>h. uj irányoklia ««sztökédi a fogyasztte-kiránaiinainak közlésével. Itirszuil-galata, e!e\ons«''jgc. nyelvismerete »^ts < «sszeköttetés.n n*\vn a felm«rü\íó szükségletről a termekis téiWíi U>--nyezóit idejekorán informálja, dl»-merészt a IOQ.asztásra is serkentőd-¡etj liat azáltal, hogy uj szüksépteío»-ket éjbroszt. A közlekedés és hirszoM pálat fejlődése sem csökkenti a ke«-
:
bérpótli''4c fesz. amelynek ósszope 20.000-«61 3<).000 pengőig terjed..
— Féltívé*
A Barátság Sport EjpleÉ íelhivja a varos összes sportolóinak íipnehnét arra, hogv tagjai ¿órába mindenki hek''-phet jiártáHásra való tekintet nélkül. A rendszeres edzéseket Wr a jövő héten megkezdjük a polgári iskola tr>rnaterm»''-hen. Jeteníkezni lehet C*oncery-ut 9. ez ám alatt, a Ha rútság Sport Kg%iet titkúrsáeun délelőtt 9 12 i''-s délután 5
iatéi«t jalraié«« Várhaló rd6járás szombat evtig : Gye ge légáramlás. kevés felhőzet. hHyenkerrt nöd. — fl hideg tovább tart.
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete fotyt hó 30 én délután 5 órakór taggyűlést tart Megjelenés kőtelező.
Mafyfcasitiai járta vadászati fdigyeHJc.
12/1946.
Vadászati jog haszonbérbeadására vonatkozó árverési hirdetmény.
¿¿la vinoOg''. e nagykanizui járásának vidászati klukycK''.jc k<»zhirrc teszi, liogy a Járás területen tekvő 33., ^ 35.. 36.. Í7., 3«.. 39., 40.. 41.. 42.. 43.. 44. és 46. siátnu vadászterületeken gyakorolbstó rada>zatl jogot 1944. jaraár ha 2t én á.«. 9 ikUesc) áfakor Nagy.kar.izsáa, a lószolgablrót hivatal (Cscnfjery-nt 25. a.) helyiségében nyil-vános árverésen egymásután következő 12 évre haszonbérbe lógja adni.
A taÖletek kiterjedese a következő: 33. sz. 12.120 34. sz. »464 kh.. 35. sz 7548 Uu, 36. s«. 7272 kh.. 37. sz. H.730 kh.. 38 sz. 7972 kh., 39 sz. 6726 kh . 4a sz. 7171 kh., sz. 8181 kh.. 42. sz. 7956 kh.. 43. sz. le69Ü kh., 44. sz. 7752 kh.. 45. sz. 7777 kat. hold. A területek közül a 33. sz. nagyrészt erdővel borított nagyvadss, a -42. és 44. sz. iészben erdővel tpritott nagyvadas. 34.. 37. és 43. sz sik^dáki. mig a 35., 36:, 39., 40.. 41. és 43. számú területek részben erdővel borított középvadas vadáixtciületek. A területekre vonatkozó térképek a lárási vadászati felügyelőnél megtekinthetők.
Az árverésen árverezőként kizárólag va> dasztársasago*. illetve azok Írásbeli meghatalmazással ellátott bármely tagja vehet részt. Az árvertí megkezdése előtt a 14Z600/1945. F. M. sz rendelet 8. §-ának ^"SeEezdésében meghatározott, az illetékes vadászati felügyelő alul kiáilitott a társasági alakulást igazoló átvéleU elismervésgt fel kell matatni.
A kikiáltási ár a 33. sz. nagyvadas terület 1000 kat. holdja után 1 0.000 P. a 42. sz. nagyvadas terület 1000 kat^ holdja után lOOOOu P. a 44 sz. nagy vadas terület 1000 kat holdja után I200U) P. mig a többi, M.. 35.. 36^ 37.. 38.. 39 . 40.. 41., 43. és 45. sz. kis- és középvadas vadászterületek 10U0 kat. holdja után 80.000 P.
A kikiáltási ár 20^o-a az árverés megkezdése előtt az árverést vezető vadászati felügyelő kezeihez bánatpénzként lefizetendő, • mely összeget a vadászati jogot elnyert árverezőnek a vonatkozó szerződésnek a Földművelésügyi Miniszter állal történt Jóváhagyásiról szóló értesítés kézhezvételétől szápjltott 8 napon belQl a vadászati haszonbér első évi teljes összegére ki kelt egészíteni.
Az árverés alkalmával elért has^pobér Otsiegi a haszonbérlett szerződés jóváhagyása után haladéktalanul átszámltlattk a Földművelésügyi Miniszterrel egyetértően megállapított hatósági ár alapjan mezei nyulmennyiségre és ez a nyulmennyiség alkotja a mindenkori haszonbért.
A mindenkori haszonbér a nyulmennyiség pénzbeli ellenértékében ftjetendő. A nagy-vadas területeknél az erdőterületekre eső évi haszonbér 33* »-a vadkárjárulék chaén a haszonbérrel egyidejűleg a vadkáralapba befizetendő. A nagyvadas területeknél az erdőterület minden 2000 kat holdja után évenkint legfeljebb egy golyóra érett szarvas-bika, s minden 500 kat. holdja után évenkint legfeljebb egy golyóra érett őzbak lőhető. ''
Amennyiben a Földmtvetésügyf Miniszter a vadászati felügyelő által a legtöbbet ígérő árverezővel megkötött haszonbérleti, szeraődést bánni okbol nem hagyja jóvá. a 142.600.1945. F M. sz. rendelet a §-á-nak l. bekezdése értelmében jogosult ujabb árverés megtartását elrendelni, avagv a vadászati felügyelőt az árverésen részívett valamely más vadásztársasággal a ha&zon-bérleU szerződés mefáötcsére utasítani
Nagyl^lzst, 1946. január 6.
Hirdetmények.
A január 19 i axámban közzéleö ^rdet* méayben té*ő oh értelmű köxré éteH. mefjr •nemit a beszolgáltatandó bort a Donáa* tnli Szeszgyárban lehet leadni, ht yeshii-jftk, m«g pedig ugy. hagy a Városi Stes#-főidében is le tehet adni a txstcfcj- / talasdó bort. • 1»
Fdhivon azon tehémaro gazdikat, uh terme, őt lejotalványra srotgá.talcak ká teje. hogy a fo;yasrió aláírásával ellátó« december havi tctatal»in>okat elszámolás régen i. hó 29 án adják be a v*sy*ni- . isaiak a Közellátási Hivatalba, klsUah zaatak a kiskanmai t^csarnokba 137
iirto'' vadi»zatl UUgrtUu
Tudomásonra jutott, hogy a bérházakba» a bérlők a házmesterpészt nem flaetik meg. Ezzel kapcsolatban felhívom a bériét figyelmét az 5777.1941. M. £. sz. rendek» 44. V»ban előírtakra, melyek szerint:
„Bérházakban a bérlő a béren és t jára-tékáin felüt házmesterpéni da»én az esedékes bér összesének 2® n-it. a frizbaa tényleg üzemben lévő lltt és központi fttá-készülék kezeléséért további <.■» porszívó kezeléséért további
kötelesek fizetni A Hft és közpoalf fktá-készü-ék kezeléséért csak azok s bér''Mk kötelesek fizetni, akik Ízt tend^etlnt használják. y ,
A házmesterpénz a házfelügyelőt flktt meg. Ha azonban a háaMDgyelő a következő §-ban megbstározott tesnhraMh végzésere segédházíelugyelöt aikátreaz. a házmesterpénznek »s ad részét a segéd» házfelugvvlóoek krll kw»lni Az e^n a bekezdesben loglaltakkal ellenkező rv állapcdás semmis.
A házmesterpenzt a bénél eg>»tt ^ felvételére jogosult kezéhez kell kifizetni, aki azt a házielügyelődek. a segetíliazltí-ügyelőnek köteles kiszolgáUatni.
Ha üzlet, vagy hivatal cé.''}4ia bére» hehiség bére fejében a bérlő klllooöae^ nagy bért fjzet, a bíróság az nzlei vagy hivaUt bére után járó háamesierpérzt kérelemre megfelelően mérsékelheti.
A házfelügyelőt a házmesterpéraen ícttá a háztulajdonos által nvnjtott termeszetr>efl* lakás es a háttuiajdonossal szember. szer-lődésileg esetleg kikötőn egyéb javadat-mazás ts megilleti. V|
A segédliazfeKlgyelűt házmesterpénzoefc -. reáeső részén leWt a szemétpénz év lakás. £ illeti meg. vj
Ha a házban löbb iiixf«luKye»ő vagy segédházlelügyetó van alkalmazva ts érdekellek között a jelen f-han meghttá^ rozott dijak kiosztására megegyezés aefll J jött létté, e kérdésben bármelyikukatfc kérésére mélUnyoaság szerint a határoz 129
Kedden délután 5 órakor
PÁRTNAP M
é Szeciáldenokrata Párt bclyi>ét»bá> 2
AffiOHmDETMU .
Uj és használt magyar Mlysgaatshst
lömet;bélyegeketHunyadi uO^j^
"Most nmééij«a gyömőXrsfákal, rmUfí tdepúnkről azo»óoltrányokaí — UércBajj. ; Szabsdság tér 2 ____\ m
"KoBVsndőa káiasyárt azonnali btíflpfla : re laiaik. Ug. anort egy vagytőhhfir-
gyöngytyúkot megvételre vagy csertfS resek. Cím a kiadóban. ^
Leá™kámat khfcia rendes tUetéiad vagy tjükbe is. Cim Fő ai 12.
Kitűnő tmara répa kíphatő " ut 68. tQszerüzletbeo. ''__
28— 29-es gyermekcipóéit kövér adnék Cim a kudóban.___
Micdenesleánvt vsg>- asszonyt
naira falmuk. Qa a áiadebae.
^vagy szakágúi álUjit^ ^.oagányos urhox is. VkMBlS» Cim a kladcbac. . váMalsk. Cím a kiadőbp^táá
EőtvOs-tér
3 darab dabkátyka lüstcsóvel cserélhető Caengwy ai 19. ___
elveszett posta


tébej. Becsülete» megtaUló loUtom tjében adja te Csengery-nt 19. _

ZALA politikai »apSIap
Klaála: .Klz«azáasá«l R. T. MatyksaM Szsrkaaztásárt és kiadásért írtai Baasi
rsa ainanijiwr .■vagymamis^ Nyoaadáért Mái: ZaM KátoK
51. óvfoiyam. 24. szám.
Nagykanizsa, 1946. január 29. kedd
Ára 600 pengő.
i;
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti : Benoze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-út 5. szám. Telelő«: 31.
■v


A külföldi hírügynökségek szerint Tildy Zoltán lesz az uj magyar köztársaság első elnöke
, Csodálatos u] tudományos felfedezések — Gyilkosság a Rakóczi-utcában
A nagy hírszolgálati irodák ós külföldi hírügynökségek a magyar köztársasági elnök tisztségére Tíkiy Zoltán miniszterelnök szemétyét hozzák kombinációba. Ttidy Zoltán miniszterelnököt külföldön Is jól ismerik ós szeretik ós az ö szemólye sok bfcrátot szerezhet Magyarországnak. A iondoni rádió jelen-táse szerint az angol parlamentben e iíótsn több interpelláció fog. «»¡hangzani Magyarországgal kapcsolatban, melyek fóleg az ország gazdasági helyzetével foglalkoznak.
A magyarországi államformáról szóló törvényjavaslat, melyet rövidesen tárgyalni fog a nemzetgyűlés, mérföldkö a-magyar történelemben. A tegnrgyobb érdemét abban látják, hogy első ízben tünteti fel az emberi jogokat ós igy a magyar alkotmányt az Egyesült Államok 1776-i függetlenségi nyilatkozatával teszi hasonlóvá, mely elismeri sz ember természetes és elidegeníthetetlen szabadságát, a gondolat- ós véleményszabadság megnyilvánulását, a vallás- ós szólásszabadságot, a gyölekezésíjfogot, az ogyonr.ek a tudományhoz, a személyi biztonsághoz, a munkáhqz és a méltó emberi megélhotéshez, a szabad művelődéshez való jogát és a részvételi jogot az állam ós az önkormányzat irányjtásíban. Különösen omléKvzetes. hogy az emberi jogokról azóló fejezetben a világtörténelem • hősének Franklin Oelarto Rooaeweltnek nyilatkozata van felemlítve, mely a világ népei számára az elnyomástól, a félelemtől és a nélkülözéstől való mentességet kívánja.
Ries István dr. igazságügyminiszter nyilatkozott a köztársasági államformával kapcsolatban. A köztársasági államformát minden ténykedésében sz emberi jogok és szempontok irányiiják éi ez nemcsak a törvényhozásban nyilvánul meg, hanem az állam egósz demokratikus berendezkedését ezek az elvek vezetik.
Felhívás Nagykanizsa város gázfogyasztóihoz
XagvkanizS3 városban lévő ipari üzemek és a váró.- lakosságának egy ré->ze a MA01ÍT uitai ^zolgálUitott földgázzal füfc. A tél folyamán felié jett ujabb váratlan ig''nyek, a vezeték méreteinek korlátozottsága miatt. *el.-ó sorban :i közérdekű ipari üzemek munkafolv t onossá gának biz-to?itásji érdekében mindnyájunktól áldozatot követelnek.
-A MAOKT''tern^lési osztálya átérezve .''e> megér! ve azt a sulyok helyzetet. "amit a t üzelőany a^beszerzes nehézségei okoznak, a segíteni-aka-rásban tel jesi tő-kéj űsséise végső- határáig elment, sőt azt bizonyos fokís tul is lénte. ; . :
Vz ijxiri üzenek munkájának folytonossága érdekében az összes közű-. letek (rendőrség, iskolák, / pártok. s''.íj. ». továbbá magánháztartások felé az alábbi kéréssel, figyel nfoztetéssel és felszólítással fordulunk. ,
Az első-£ószabály az. hogy a gáz-jjnti -lelietó legnagyobb mértékűén takarékoskodjunk, tehát ne fütsük tnl a lakásokat, hanem gondoljunk arra. hogy a rajtunk tul fekvő fogyasztó a mi pazarlásunk miatt esetleg1 az ebédjét sem tudja megfőzni *■> hideg lakáéban kénytelen ülni. • •
Különösen font»* ct takarékoskodás '' r> -7 ''fogyasztó* lecsökkeittc*c a 7— 17 ¿ník közötti időben, amikor a különböző ipari üzemek dolgoznak és azoknak, mint nagy fogyasztóknak az ellátása a köznek fonton érdeke, •frízen időköziién a nem használt Ijeiyiségekhen a''fűtés feltétlenül ki-kajvsolandó. hl zen helyiségek fel-h''rtésére a késő estétől "a kora'' reg-uflier t ,rtó kis terhelés időszakot használhatjuk íei. Az igy felfűtött., ;}''e!og falu helyiségek a "nap folva-y mán fűtés nélkül sem fognttk k^Ai-metlen hőmérsékletre lehűlni.'' • Ha Tt helyiségé-a megfelelő hő-nv-rsékletet elérték, a gázt zárjuk el és ne sajnáljuk a fáradtságot, hogy >zükség esetén njra begfujtunk. -Semmi esetre *e az ablakok kinyitásával szabályozzuk a hŐmérséfle-tet, annyival ís inkább, mivel, ha a rendszeres ellenőrzés folyamán ilyet tapasztalunk, p .gázszolgáltatást azonnal kikapcsoljuk." •
ya a kályhában a tüzet eloltottuk, a kálvha össze«- nyílásait azonnal. lehetőleg légmentesen zárjuk el, mert igy veszitunk a kálvhában felhalmozott melegből a kéményen át a legkevesebbet. t
Igyekezzünk a nehéz viszonyok áltat ránk kényszeritett kőrülmé-''nyekkel megalkudni. Napközben, illetőleg délelőtt, tartózkodjunk a főzés miatt ugv is meleg konyhában és a többi helyiségben gázt ne használjunk. Az. hogy valaki gázfogyasztó iehet, nem csak előnyt és kémeimet, hanem kötelezettségét is jelent. Gondoljunk arra, hogy családok százai még a főzéshez^rükséges fütőanvagot sem tudják megszerezni.
A lángot ne állítsuk tul nagyra, ''mivel ezzel a kivánt célt nem érjük ei. Ugyanis, ha a lánjcr tul nagy, a gáz elegendő levegő hiányában nem tud elégni, tehát a liennő rejlő hó-energia nwú szabadul fel, másrészt a kályhán átvonuló nagy gázmennyiség hűtő hatást gyakorol" é* igy az amug> is: tökéletlen elégés káros hatását növeli. 1
ismételten kérünk tehát mindenkit a saját érdekében is, hogy takarékoskodjon,'' mivel igy neki is éa másnak is ie*z & minimálisan
Az angol parlament legkomorabb napja...
Lőndon. január. Az angol lapok kő2lik Churthiil volt miniszterelnök beszédét, melyet :iz angol parlament 1042 ám-íli> 23-i titkos ülésén mondóit el. Kz az ülés az angol pnrimnent legkomorabb ülése volt. melyen Churchill kénytelen volt közölni, hogy Anglia két legnagyobb csatahajójának - eUüly-1 vesztése után Angliának nem volt flottája, mely Japán ellen harcolt volna. A nagy angol hajókat A földközi tengeren elsüllyesztették. igy Kgvintomnak nincs tengeri védehnó és Málta régveszél\l>e került.- A német csaRtcirkálók Imnnikor elhaladhatnak a ha Manclie csatornától keletre. Síngapurt elfoglalták és igy India veszélyben van. Végűi a német tengeialattjárók Amerika keleti j-nrtja mellett több angol hajót süly-¡vesztettek e!. Amikor Churchill az angol-történelem ezen legkomorabb ''«számolóját * tartotta, hozzátette, hogy cz a hál«oru közeledik a teh> i untjához, amikor. Angliának módja lesz Muzonyitani eltökéltségét c-s .c-éltudatát. melyek liozzásegitik a gvózekunl^z s velük együtt a nagy célok ügyben liarcoló népeket is.
A francia\cormány első minisztertanácsa
Párizsjanuár ''28 Az uj francia kormány vasárnap: tartotta első minisztertanácsát. Güen miniszterelnök köszönetet -rnondotí a kormány tagjainak, hogy vállalták a miniszteri mecbizatá''st a-jeienleiri súlyos lielyzetlien. Majd yázoita elgondolásait a ne:nzetayülésen elmondandó beszédéből. A minisztertanács fólesr közellátási, j*''nzüg>i é» küljxjlitikai kérdésekkel foglalkozott.
A tudományos kutatások legújabb eredményei
Nctcyork. január 28 A columbiai n-svotom professzora kijelentetve, hogj az aton^erőkutatáshoz <S.hltiT lusznált ¡¿éjiek. már elavultak*. I j g»>j»eket »zerkesztetu-k, mehek/lehctóvé tették, "nogy az ato-mok tMég.-se n''vén olyan tömeefi hidröiíént lehet előállítani. wneU kétszer olyan gazdag plutoniumhin. mint az ecldig előállított sugarak. A szolgálatot teljesítő személyzetet atomvédő ruházattal és boremlozés-sel szeielték fel. Lehetséges, hogy a jövő hajőin a hatalmas berendezésű atomenergiát gyártó gépeket két méter \-asta^ falu Jétufaílal vá-
lasztják ei .a = liVnnkásóktól, hogv az atomsu^arak ellen védve logj''enek. i)lv'' irányiján is sikerrel biztatnak, a kísérletek, hog>'' az atnuMvót g''//-tuibinák segifségővel át tudják aia-kitanr villamos erővé.
Az. K^yesüit Államok élelmez''-;; vervés/v''ti ¡{^iraban uj •gyümölc.-Oré-M elóxe^it.V sz.^rt találtak fel. Kz a . s/er {»éltiául elősegíti az alma "gyors érését, ugvana&kor a kooánvt is megerősíti. Xél-jrett áilajx.t-
• lan lehulljon :». fáról.
íszer<láo .egy hárome«>rtOnnás ''liajó futott ki a Tiiemze t-»rkolaí«V-Ik'')Í, amit cvsujxín a Kadarral trányi-tottak. A hajó c->.iI hatat -
sátnral tette nre<r az utat. elhaladt I két más • I\ajó- közútt é-? az útirányt egv esetken Sem tévosztf-tte el. Az utnán>J! a táJ»''kozódó liszt közölte, aki a hajó Radnr-készülékéf ficvelH.-. amely eg> féiraíter széles fémíapon ~> k''ilom/''teixjs közix''t f-ey kéj »vonalai rögzítette mejí.''antnlyen észre leh''i-tett vontii a hajó előtt Jcvó iegkisel.h akadályt is. Tudón lányos körökl«»n a hajó vorázs-zernéiVa legmoderitebb szerkezetnek tartják.
Végétért az egyiptomi kormányválság &airó. január 2f> Az egviptouii kormánlsá<r véget ért „Varuk kiráiy kérte a ^vettet, tarLsiík meg. az egy-
.v''»50t. tekintve, hogy bármikor megérkezik Anglia jálasza arni kéri''-str?. melylwn Kgviptom kérte az angol-''eg> i''j)inaii s;:ei /.ódé> felülvizsgálását. Az angol \áia«^zt tegnap adták át az ^»•yiptoaii nagyköwtnek, melyben az yhe.g<ü kormán}, bejelenti, h«»g\ k<"''sz
ievideální az egvezménvt.
• i
. Ket uj elemet fedeztek fel
A cambriflg<?i egyetemen a villamossági üí»Vi*ökök ül.Vjít I-Vu-ster. a természettan tanára k>zám<»lt két ujabb nehéz elem íelfodez.''-sérői. mehet az■ atomkutatás során értek <-!. Mz a kél. még meg nem íifn^ zet-l elem teljesen uj és a neptonin-u*on és a plutoniumon tul kezd''Sdtk t-s itz elütnek-során-di végén foglalnak helyet. Körsier tanár kijyU nt.''v: S/ormt ez irányban a kutatások to-váhh taitihak ;» kf''-t eiom tulajdonsága inak é.-l isz: íos ságátxak megill 1 a -pitásáról.
Az újjáépülő Budapest
Fischer József a kDinumkatahá^s elnökének közlése szerint a fővárró 300.000 lakásából 23 százalék teljesen tönkrement a háború Üoíya-mán keletkezeit sírülések miatt, továbbá 57 százalék súlyosabban vagy könnyebben serül: meg. — Eddig ezeren felüli lakás helyreállítása történt meg. Az igazi «.rtelembtn vett újjáépítés első lépését az a tervpályázat jelenti, melyet a pesti Duna-part újjáépítési terveire és ^Xjíi. kerület kislakásainak megépítésére hirdettek. Eíek a ttrvek mintegy 600 kislakás építését ^hirdetik és beleilleszkednek az uj nagy városrendészeti programba.
Mai hivatalos árfolyamok
'' Egy USA-dollár 337.200. egy NV poleon 2 203 236, egy svájci hank 79.250. epy granini színarany 379 ezer 443 pengő.
Megszökött és gyilkolt az ''.'' internált nyilas
A Buda-déli internálótábor lakója volt Kocsis Tóth István, a Viola-
utca 32. szárnu ház házfelügyelője. A nyilas házfelügyelő hazaszökött az internálótáborbói és lakásán agyon szúrta az ott tatlózkodó Balló Antal fuvarost.
Schönfeld Arthur, az • USA magyarországi köyeie átadta megbízólevelét
Schönfeld Arthur, az USA buda-püsli követe szombaton délben egy órakor adta át a Nemzeti Főtanácsnak megbízólevelét. -
Az adópengő árfolyama
A pénzügyminiszter január 28.án érvényes hatállyal az adópengő ér-tékárfolyaruát a következőképen állapította meg: 1 adópengő egyenlő 1.55 pengővel.
Magyarországnak meg adják a chiffre-használati fogot
Mint a MagyarTávirati Iroda jelenti, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság értesi»etteSa^_raagyar kormányt, hogy Magyarországnak megadja a chiffre-használati jogot.
Budapestről jelentik:''
Z AB A
11)16. innuir 29
s^fgwégcs gáza. Ha ezen felhivésőnk nem járna kielégítő eredménnyel, •ikk^r kénytelenek leszünk erélyes és kényszerítő korlátozásokat életbe léptetni. mivel a közérdekű ipari üzemeket feltétlenül ki kell elégi te-nünk: Ez pedig azt jelentené, hogy :\ magánfogyasztók a nap bizonyos szakaszaiban egyáltalában ¡nem kapnának gázt. A takarékoskodás kevesebb kényelmetlenséggel jár. mint a. korlátozás.
Magyar-Amerikai Olajipari Rt.
Termelési Osztálya
[
Újból B. Molnár József lett Zala vármegye főispánja
ujabb órabér és az éJe/mi-szhrmegvaltás összege
A gyár- és bányaipari egyes szakmák kollektív szerződései még tárgyalás alatt állanak. E szerződések csak napok múlva — ¿anuár .14-től kezdőd5 hatállyal — lépnek életbe. Ezért a Gyáriparosok Szövetsége és a Szakszervezeti Tanács kőzött létrejött megállapodás alap-• ján a gyár- és bányaipari vállalatok január hó 31 ig teljesítendő bérfizetéseik során minden szakmunkásnak 1400 P, betanított munkásnak 1300 P, segédmunkásnak''és napszámosnak 1000 P, tanoncnak 600 P órabért, minden csoportvezetőnek a munkabérének megfelelő fenti órabér és 15*,''«, valamint az illető munkavállalók által tényleg teljesített munkaórák alapulvételével adódó Összeget bérelőleg és ennek az Összegnek a 150%-át élelnjiszermegvált?s1 előleg cimén kell kifizetniök. ->■
A havifízetésüek részére — miután ezeknél a fizetési kategóriák illetményeinek alsó határai még nincsenek megállapítva, a január elsején a régi kollektív szerződés alapján járt havifizetés egynegyedének 2COVo átji/etik a vállalatok hetenként fizetés és élelmisz^rmegváltási előleg cimén. . ?
Letartóztatták Tóth Bélát
A Zala január''25-i számában közölte, hogy a politikai rendőrség ujabb súlyos terhelő bizonyítékok alapján a szabadlábon levő vitéz Tóth Bélát előállíttatta és Ügyének befejezéséig internálta. A politikai rendőrség az ujabb adatokat átadta a népügyészsegnek, ahol nyomban megkezdték Tóth Béla kihallgatását. '' A kihallgatás után a nép-Ügyész letartóztatta Tóth Bélát és át«isértette a törvényszék fogházába. Főtárgyalásának folytatása csak az Ilovszky iratok beérkezése után történik meg.
Egy „igazolt" tanítót letartóztatott a népOgyész
Molnári község igazolt tanítóját Mihályi Zoltánt a népügyész szombaton előzetes letartóztatásba helyezte. Mihályi tanító 1944. december elejétől a felszabadulásig Molnári katonai parancsnoka volt. Mint katonai parancsnok dohányért, szalonnáért adott felmentést és eltávozást. Amikor a bolgár csapatok bevonultak a községbe, kézigránátokkal fogadta őket. Mihályi meggondolatlansága miatt a bolgárok több embert kivégeztek. Már korábbi erkölcstelen élete miatt Mihályi a faluban nem nagy népszerűségnek örvendett és igy nagy megnyugvást kellelt x a letartóztatása. Érdekes, hogy ezt az embert igazolták és tovább taníthatott abban a községben,- ahol'''' gaztetteit eljeövette.
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete folyó hó 30 án délután 5 órakor taggyűlést tart. Megjelenés kötelező.
Az ideiglem-s magyar kormányánál annak idején kinevezett lí. Molnár •¡«''»z-''cf főispán az uj kormány hivatatlwlép3sekí>r a szokásnak n.egfeMően beadta lemondását. A Tiídy-kormám a lemondást elfogadta, de az uj főispán kinevezéséig megbízta P>. -Molnár Józsefot az ügvek ütőiével. X hivatalom lap január ls- iki .száma közli, hogy most a kormány l>. Molnár Józsefet véglegesen kinevezető Zala vármegye főispánjává. Ez alkalomból lapunk s/erko-ztój* hosszas löszéi; -eté>t folytatott az újonnan kinevezett fóisjjúnnal.
Sót es cukrot kap Nagykanizsa
A főispán, <mint u megye közék-lr rnezési kormán vbiztosa, a ma leg-
i
1
égetőbb prubl >mújáról, a közélelm«> zés nehézségeinek leküzdéséről be->zélt elsősorban. .Megemlitetté, hogy most kajott értesítést. hogy Zala vármegye részére t pénzügy niinisz-térium ő/»agon mn utalt ki. amely-1/»1 egy vagont Nagykanizsa részére enged.''to át. Hzt a sót a nagykanizsai közélelmezési hivatil utján a legrövidebb időn belül -kiosztják, igy ^ város jeggyel rendelkező lakr.i fejenként-i-m-''-t :{»"> <lkg. sóbo/c jutnak hatósági áron. A fólián megemlítette, hogy nézete szerint a sóuzsora rövidesen teljesen megszűnik, mert a kormány''abban a lielyzetben van, hogy az ország scel látását román só-imjKirttal biztosítani tndji. Pillanat nyi lag- mondta - nehezebb dolog a cukorellátás biztosítása*, <ke örömmel .közölhetem." hogy *;került Zala \nr megye részére annyi cókrot'' biztosítanom. ''hogy minden szojX^ tós anya é- csecsemő részére fejen- i ként havonta 10 dkg. cukiét oszt ha- -j íunk ki. Kz a mennyiség október hónapj.- biztosítottnak látszik. Felhatalmazom Ont. — • mondta a főispán ^szerkesztőnknek hogy ezen örömhírt. mint tényt, közölheti.
Dohányellátés
Tudvalévő. hegy Nagykanizsa még dohányéi látásban nem része-.-ült. A főispán kijelentette, hogy ebben a kérdésben is rövidesen váf-tozá-» várható, mert ''is^rete ran a kormánytól, hogy a meglévő" kész leiekből a megye rész''re is juttatás történik. A f öldim''ue lésügvi miniszter által előirt 100 hold doháhv-nya! beültetendő terület helyett a megyéből eddig kétszáz hold beültetés.''t jelentették. A miniszterrel vaió megállajKxlásoni szerint a százholdon feiü''i termelést a megye teljes egészéi »en visszakapja az állam-tól. igy nyugodtan állíthatom, hogy jövőre nem ksz hiány a saivni-valóban.
A kenyér- ós lísztellátis.
határozottan janiiéban van és re-i ¿élni lehet, hogy a megyében nagyobb l»ajok e téren nem lesznek. Mi mindent elkövetünk, hogy a ne-
i
hézs''ígeken ott > ginünk, ahol le-''het, igyekszünk lehetővé tenni a gyors orleté>r >''•> megvan a reményünk arra. ha :. vasúti forgalom megjavul, ugv a kenyérellátás ezzel arányban szintén javulni fog. í''gv vé''om. Ix>gy az elkövetkezendő pár r^ehéz hóiiajKit a meg! nő készletekkel és hehe*- 1 Kiosztással át fogjuk vés/"!ni.''
A beszolgáltatások rendjéről
Tudvalevő, hogy az orosz kormány a jóvátételi éleltiu>zerszál!itá.sokát ez é\!t> felfüggesztett. /><'' n M&gy-tr-nrsZii;;''H{. ■ .irtözk<fh> ] <~>ro\ 11 (vl*tircg ff/t/s/</.''■■ t''£?; c''táf-ixrirő! ti rrnrxzet-sze-füle ff iionci''ixkorltnuik /.-*//.. l>. gOn-dosk«>«inunk kell ezen felül Budn-jx»st ín egyéb ipari centrumok «íol-gozóinak ellátásáról i>. Meg kell értenünk a gaáíhiknak azon aggodalmát, amely atJíx''>l a bizonytalanság-U''»S f:»k;ul. hogy solrnsem tudhatta, hogv állatállományából mennyit kell leadnia. Knnek a bizonytalanstígnak >ulyo" lüirát látta az á 1 íuttonyt''-sztéf. Kzen a bajon akarok segiteni akkor.-(W)ikar t''j/j iiiiii./rv rrnzfrlcibca }''»t áfi/Oihf''ilt ¡>riifrriiint>io1 tfttlffOTiink l;i. Hmt-h) iiti;>/szii)ifrli f tnzo;jf/tfitíi/>-s.ígot rft ¡>->j>i»siii \v> rijh^lároZZi.
kinek- incni»t/i/ -ív/'' ro''</<//-íatui. A n.eghatáro/uir mönny iségen felül azonban semmit. Igya gazda nyugodtan tenyészt bet állatot, mert azt tők? Sv>nki el nem veheti. Ez nagy munka. <le máris kidolgozás alatt á''l és minden reményem megvan arra. hogv rövidesen életbe is léptethetjük. A megyében • intézményesen íJKígszenozzük a termén vek-iparcikkekre val<> áte*5oréfés*ít. és ezen csereakciót tvnllesztjük majd abba n kormány])rogr.nnml^i, y^neh minden érd -kelt által már ismert:
Szülőotthonokat k»p Zilamogya
'' A népjóléti miniszterrel tört''nt -s''iii meggyőzött arról, l">ij>! Zil''.t iftnneiji/i'' l-t: az r.''ső. ajm'' ''T ,/éjii''-t''t'' winitt''Pr *ziilő-•itilinnokai állit- t''öi. Az idevágó munkálatokat Zab vármegye tiszti főorvosa már meg i-> kezdte és ha ezeké a munkálatok l>efejeződnek. akkor nyilvánosságra hozhatjuk, hot lesznek szülőotthonok felállítva.
Ennek né}»szaporodási és köz-egészségi''igyi fontosságiit hangsúlyoznom. hiszem, nem kell. Kégi hiányokat pöiol az az intézkedés, aminek a magyarság szempontjából \aló fontossága s/inte Ixílátn''vtatlan.
A .főispán ezután beszélt m ''-g a balatonfüiedi járás elcsatohísáról, ami még wm lefejezett t''nv. mert a varmegye m''egfellebl>ezte azt a txílügyminiszterhez. Ik''-zélt továbbá a-BudajXíStról Zala vármegyébe irá-nyitandó :> 4«XX) gyermek elhelyezéséről is. Erről a rendkívül sürgető és a magyar jövő szomj ont iából felniérhetetlcn ^jelentőségű kérdésről. a Zala majd külön cikkei számol be olvasóinak.
széh-es.
\ iiend''lrség l)ünügy i osztályának vezetője még az éjszaka folyanüin kihallgatta a gyilkos Magashází iiy-zsefet. akinek tettéért a fennálló rendelkezések szerint statáriális bíróság elíltt k -il felelnie. Ezért a kora reggoíi óVákban megbilincselve átadták az ügyészségnek, ahol ügyében rövidí-s >ii intézkedés történik.
EK
Dr. Béres Sándor ei^adátt t Szociáldemokrata Pártban. Január 29-én, kedden délután 5. órakor pártnap keretében folytatódik a Szociáldemokrata Pártban a kulturdö-adás-sorozat. Előadó dr. Béres Sándor lesz, aki a „Fizikai és szeUemi munkás közös útja a szocialista társadalom felé" címen fogja előadását megtartani. s
— Futballista-temetés. Az NTE fe''hivja tagjai és sportolói figydaét, hogy játékosát, Babos Lászlót kedden délután 3 órakor temetik. Az egyesület a klubhelyiségből tndul negyed 3 órakor.
— Megölte a fűst. Szombiton este 10 óra felé a Csapi öreghegy lakói nagy tűzre lettek figyelmesek. Látták, hogy a Török-féle zsupptetös borpince gyulladt ki. A kis pince már majdnem teljesen leégett, de a csoda folytán egy szoba épségben maradt, ahol az asztal alatt arccal előrebukva feküdt a tulajdonos Török jánős galamboki lakos. Megállapítást nyert, hogy Török erősen ittas állapotban volt és nem vette észre, hogy a feje felett égett a ház. Mire Török Jánost kihúzták, füstmérgezésben meghalt.
— Hulla a sínek között. Szombaton értesítették a nagykanizsai rendőrséget, hogy a nagykanizsai állomáson a. sínek között egy női hullát találtak. Az azonnal kiszállt rendőri bizottság megállapította, hogy a halott nőt Tiller Magdolnának hívták, aki 1892-ben született. Megállapították tovább, hogy természetes balállal halt meg és Jugoszláviából Magyarországon át Németországba szállítandó sváb transzportból tették ki.
— A Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete tisztújító. gyűlést tart 30 án, szerdán délután 5 órakor a MAORT Var-uti helyiségében.
— Az NTE futballszakosztálya f. hó 29-én. kedden délután 5 órakor klubhelyiségében fontos megbesxé-lést twf. Az összes játékosok megjelenése kívánatos. Vezetőség.
l
! I
Gyilkosság a Rákóczi«utcában
Szombaton este kilenc órakor a Rákóczi-utca 14. szám alatti ház egyik lakásában halálos kimenetelű családi veszekedés történt A lakásban Magasházi József 36 éves festő: n^ster lakik feleségével és két gyermekével. A velük szomszédos lakást pedig az asszony két fivére Babos István és Babos László, valamint ezek édesanyja lakja. Szombaton este munkájából hazatérő Babos Istvánt édesanyja csak hosszú zőrgetés után engedte be a kapun. Ezért szemrehányást tett anyjának, hogy ha a sógora zörget, annak azonnal kaput nyit Szerencsétlenségre ekkor ért a kapuhoz Magasházi József is, aki hallotta sógora megjegyzését. Miután már régi haragosok voltak, a megjegyzés .hal-* latára Magasházi szidalmazni kezdte sógorát, be akart rohanni azok lakásába, amiben őt felesége és
gimnazista fia megakadályözták.
Babos István, hogy a sértéseket megtorolja, berontott Magasházi lakásába, de csak pár lépést tehetett, mert a felbőszült Magasházi elébe ugrott és egy hatalmas, konyhakéssel belészurt A jajveszékelésre és segélykiáltozásdfcra most már Bábos Lász&ris betépett a szobába, hogy csillapítsa a veszekedőket, de alighogy átlépte a szoba küszöbét, Magasházi a kezében levő konyhakéssel szivén szúrta. Babos László nyomban meghalt.
Magasháziné látva férje dühöngését, két kis fiával kiugrott az utcára uvitó ablakon és segítségért kiabált. •Miután rendőr a közelben nem tartózkodott; orosz katonák siettek se-, gitségre, akik a gyilkost összekötözték és bevitték a nagykanizsai rendőrkapitányságra, A súlyosan sebesült Babos Istvánt a mentők kórházba szállították. Állapota életre-
Kedden délután 5 órakor PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiségébe«
Előadó: dr. Béres Sándor. Vendégeket szívesen lát, a Pártvezetőség

Kitűnő urujn répa. k»pbató Cs ut 68. ffiazcrQzletbcn
Egy mé''y^ fywMkkocait —gvétajba
Itócti u. 30.
149
kis csalidhoz azonoatra felvétetik. Cin a kiadóban__
Felhívom a fnnmikat, bopy az iharost erdóból felesben iát hordhatnak. Sirecz takemkedó. Zricyi M-u. 30. 15C
Külön brjáratu bútorozott vagy flrea mbát tawwi. Cim a ,Ss«Uár" doháoy-tózsdében _151
Világos »■■k«kőp—Tt vennék. Pap-ianért donnát adok. Cim a kiadában.. 1S4
ZALA peiítikei napHap
K''aÜa: .KBzgazOasijI R. T. NagykuhM* SzarkMitéaérl ét kladéaért falat Bhui Jut Nyomatott a .Közgazdasági R. T. NatJ kanUsa" n^mdájában Na^ykaaheB NyUürt tatai: Zalai Kftoty
51- évfolyam. 26. szám.
Nagykanizsa 1946: január 31. csütörtök
Ára 600 pengő.
%
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Ben©** Jenő főszerkesztő.
és kiadóhivatal: Fő-út 5. exám.
Benyújtották a köztársaságról szélé törvényjavaslatot
A norvég külügyminiszter tett ez Egyesült Nemzetek vezértitkár* -— Bizalmat szavaztak a francia kormánynak --
A nemzetgyűlés tegnapi ülésén Sulyok Dezső, • közjogi és alkotmányjogi bizottság ölnék* bot erjesztette • Magyarország államformájáról szélé törvény lavaslatot A javaslathoz mellékelte Révai József éa Kiss Rólsnd különvéleményét, majd kérte a tárgysorozat megáNapitását A ház a javaslathoz hozzájárult és ma kezdi meg annak tárgyalását, mégpedig a házszabályok értelmében oly módon, hogy minden párt egy szónokot Jelöl ki. Szerda JnterpaUácíóa nap lett volna, azonban a házszabályok életbeléptetése miatt Interpelláoióra nem került sor, Igy a legközelebbi interpelláció» nap február 6. lesz.
Vorosllov marsall ma a kővetkező levelet I^OIrfte TWdy Zoltán miniszterelnöknek: Miniszterelnök Ur 1 Van szerenofém eljuttatni Önhöz Sztálin generalisszimusz táviratát, melyet én az ön nevére ofcnezve kaptam. Köszönöm Miniszterelnök Ur Odvöaió táviratát, amelyet a Szövetséges Hatalmak és Magyarorsaág között létrejött fegyversaüneti egyezmény aláírásának évfordulójára kBIdött Nem kételkedhatik abban; hogy a Szovjetunió kimélyíti a demokratikusan gondolkodó Magyarországgal baráti viszonyát. Fogadjs Minisztereinők Ur változatlan tiszteletem kifejezését, Vorosllov.
Az angol parlament tegnapi ülésén az UNRRA gyorssegélyével kapoaolatban Migyarorszég Is szóba került. Az ülésen bejelentették, hogy az UNRRA központi bizottsága egy miffló fontsterlinget szavazott meg a Magyarországot megsegítő programm megvalósítására. A konzervatív párt részéről a parlament ülésén aa az Indhváoy merült fel, hogy még e hónap Vége e''őtt intézkedések történjsnek az éhhalál meg-előzésére. Követelték, hogy egy orvosi bízottság azonnal induljon el Magyarországra, hogy sikeresen lehessen. felvenni a kOzdelmet az ott aulybe mértékben elharapózott vérbaj ellen. Csak a gyors segítség veheti elejét a mindjobban fenyegető járványoknak.
Gyöngyösi János külügyminiszter ma kapta meg az Egyesült AUamok külügyminiszterének táviratát, amely válaaz arra az üdvözlő táviratra, amelyet a fegyverszüneti egyezmény egyéves évfordulója alkalmából Byrneanek küldött A távirat a következőket tartstmeaza: Legyen ön meggyőződve, hogy, az Egyesült Államok a legnagyobb érdeklődéssel és rokonszenvvel, kíséri Magyarország jólétének tarlós megalapozása erdekében kifejtett erőfeszítéseit. \
v V
Nagy többséggel bizalmat aza-vaztak a francia .kormánynak
Párizs, január 30 A francia kormány tegnap délután minisztertanácsot tartott. , A f rancia nemzetgyűlés 514 szavazattal .">1 ellenében bizalmat szavazott Gouin kormányának. Az uj fnmpcK kormány legfontosabb fedadatarrak tekinti a frank megmentését.''
Morgan tábornok állásában marad
y''ewyork, .január 30
Herbert Lehmann. az UNRRA vezérigazgatója ugy határozott, hogy Morgan tábornok megtartja állását és továbbra is a németországi hontalanok hu za telepítésének legfőbb irányitója marad, lehmann a sajtó-tudősitók előtt kijelentettc«fm)gj Morgant. azért tartotta meg 3Ölásá-ban, mivel visszautasította azt a vádat. hogy antiszemita és minden időjét a hazájukat vesztett személyek letelepítésére szenteli,. akármilven vallásho z, vagy fajhoz tartozzanak ie.
Japán és Németország
leszerelése kielégítő...
Neicyork, január 30 Pcttorson amerikai hadügyminiszter visszaérkezett földkörüli* repüló-utjáról. Kijelentette, hogy Japán leszerelését és Németországnak a ná-
!
hivatkozva, iieni jelent meg. A tát-gxah''ist távollété bon ta itatták- meg. A népbirósáe előtt az irútok ismertetése után Két tanji tett vallomást { arról. hogv Bakny n Csalijk Haj társi l KgyesületBen népelleiíes uszító beszédekot mojulott. Kiderült, hogy a MONB örükő® választmányi tajya, . a Csata Bajtársi Rgyosületnek ma-; giszterc, elnöke volt a Budapesti t Orvosi - Kmnnrának abban az idó-• ben. amikor a Kamara népellenes ; javaslatokat tett.
Ihásza* tanácskozás után hirdet-< ték ki a ''népbirósá'''' határozatát. A
I
A szakszervezetek is helyet kapnak az Egyesült Nemzetek Szövetségében
A norvég külügyminiszter lett sz
Egyesült Namzetek vezértitkára
Az Egyesült ¿Nemzetek teljes ülé-•e. mint jelentettük* a norvég külügyminisztert bízta meg a főtitkári teendők ellátásával. A vezértitkár igy a világ k>gfontosal>b hivatalnoka .V>z és hatáskörébe tartozik, hogy a biztonsági tanács elé utaljon minden olyan kérdést, melyről azt gondolja, hogy a nemzetközi békét, vagy biztonságot veszélyezteti. Neki kell megszervezni az Rgvesült Nemzetek Szervezetének átköltöztet''^ét is^az áljíiívdó ■ amerikai székhelyre, (hibrilov. a *zéklielykereső bizottság a&tőke kijelentette, "liogy a bizottság még e héten Amerikából visszatér lyjndonlia és megteszi ajánlatát. A munkaügyi bizottság a késő éjjeli •»rákig ülésezett. Arról tanácskozott uiHj/e.jt szerepet kapjon a szervezeti ■tumkásság az Egyesült Scmzetek Szervezd eben. UH szavazattal hat ''•rl^)n''bev elfogadták. hogy a szakszervezetek világszövetsége tanácsa-lói minőségben jog megbizottai-raf rés-f ven ni a gazdasági és társa-tanács jnunkájában.
A gazdasági és társadalmi tanács «•¡határozta. bo-ry• folszólitja az l''XKKA okmányá*. aláíró hatalmakat. lia még nem fizették bo nemzeti jövedelmük második rö^zének :iz ugy százalékát az K NIC KA ^"gélvezési alapra, ezt a lefizetést habulektala-mil teljesítek.
\A teljes ülés elhatározta -uj:w,o négy bizottság felállítását. Föláll i-tamtk egy bizottságot az ;emberi jogok tanulmányozására, egyet, a uiely az ideiglenes társadalmi kérdésekkel, íigyet, amely a bód ítésze* rek ellenőrzésével és" végül egyet, amely néprajzi kérdésekkel foglal-, nózik.
Ma délután a "''íiztousági tanács folytatja a szovjet heavatkosás miatt napirendre tüzott perzsa kérdés tárgyalássát. A perzsa küldöttség; elnöke kormányától olvan utasítást kapott, liocy kezdjen "közvetlen tárgyalást a Szovjetunió megbízottjaival:
riktól való ment''.*sitését kioléíiiió-r»ck taitja.
A borzalmak háza — álcázott halálgyár Berlin, január 30 Tegnapi adásiunkban beszámoltunk ártól, hogy Németországban 30 orvost tartóztattak le, akikít 600000 embtr legyilkolásával vádoltak. Nürnbergből érkezett Júfek szerint** a gyilkos orVosok főhadiszállása Berlinben,, a Tiergarten Strasse 4. szám alatt lévő rejtélyes épületben volt, amelyet a környéken: mindenütt csak a „borzalmak háza" címen emlegettek. A ház tulajdonképpen álcázott halálgyár volt, ugyanolyan felszereléssel, mint bármely ík koncentrációs tábor gázkamrái és kiemátóriumai.,Homlokzatán az ártatlanul hangaó „Óvoda" felírás ékeskedett. A nyomozás adatai szerint,, eleinte kizárólag elmebetegeket végezték ki ebben a miniatűr halálgyárban. 1940. után azonban Európa rcinden részéből ideirányitott politi kai foglyokat „likvidáltak" futószalagon. Az áldozatokat küí^nleges teherautókon egy náci-teheraulófuva-rozóváilalat szállította és a hátramaradt iratokból kiderül'', hogy a kivégzettek száma még a 600-000-et is felülmúlja.-

Véth''y Anna a n* pókban
idonba utazik
.Mint ismeretes, Kéthly Annát az, angol munkáspárt meghívta Ix>ndoiír ba. A napokban utazik öl a brit fővárosi«. Újságírók előtt krjelentettc; hogy az angol -munkáspárttal folytatott fárgi/alásai során bizonyára szóba kerülnek a békeszerződések. Magyarország méltó arra, ho«v építő és demokratikus munkájában segítséget kapjon., A roakció azon t''illi-tása; — mondta. hogy a nyugati demokráciák közömbösen nézik Ma-gyárország erőfeszítéseit, nem felel meg a valóságnak. Mindent elkövet, hogy összeköttetései révén a béke; szerződés ügyét felkai%Iják.
Allés- és nyugdijvesztésre Ítélték Bakay Lajos professzort
: A''népbiróság, mint igazolási fellebbezési fórum Sági Imre elnöklétével tárgyalta dr. Bakay l^josogyr-Ateni tanár igazolási ügyét.
• Bakay professzort ismeretes első igazolási ügyében a népbiróság igazoltnak jelentette ki, de vtjabh bejelentés érkezett ellene., mire a Pázmány Péter Tu<k>mányegyeteni igazolóbizottsága másodizbön nyugdíjazással sújtotta a professzort. Kz ellen a döntés ellen Bakav Lajos ^fellebbezéssel élt igv- "került ügye ismét a népbiróság ielk*bbezési tanácsa olé.''
Bakay a tárgyaláson. ? <«
»V>« ««a (1 11" l|)f)» » » • •
néphiróság ikikay Lajost állásvesztésre. nyugdijának meiívoiutsátT» itjl-U» u^- határozott, liog) ünyét a népügyészs<;t:I)cz V.*í;ye át.
A moszkvai csata negyedik évfordulója
Most van a negyedik éve annak, hogy a Vörös nadseivtr egységei döntő csatát mértek a lutk-rí IkmI->Tregre Moszkva előtt. Kbln'')! ftz alkalom bcM Toraszov. a moszkvakörnyéki szovjet elnöke megemlékez?« a" hitleristák által okozott fiatalinas károkról, amelyek felülmúljak, a *25 milliárd rubelt és vázolta az njja--épités jelenlrgí állását. A fehzaba-dülás óta Moszkva vidékén lakóházat <=s ShX) más épületet »''•p:-totr^k újjá.
Milliárdos ékszerlopás Győrött
. Szerdán a ké«o esti órákban három jólöltözött férfi jelent meg Egri JrnŐ gvóni ékszerész lakásán. Azt mondták, hogy íuKló^yilkossá«/ iig>é-ben nyomozó" bunapesti detektívek, majd !felszólították az ékszerészt. Rbgy adja át átvizsgálás céljábtíl ékszereit. A kereskedő eleget tett a felszólításnak, mire a hárem férfi l^''somaiíolta a többmilliárd ijengi értékű éksz<rrekot. ho^y K^n i másnap jelentkezzen értük a rondőrsúíen. A szélhámos áhletoktivek kézrekerité-sére tneginditották a nyomozást. A nyom rávezető ötvenmillió j»engő jutalmat kap.
Egy Reuter-hir.. erélyes cáfolata
Reutpr január 26-án -olyan hir? közölt, hogy Vorosílov felszólította a magyar kormányt, hogy'' három na^xm beiül kőzT»lj."'' Magvarorsz.u: állaspontját a ■ tiékeszerzódvst■ illetőleg. 11 lett k?s''helyről. a leghatáit>-zóttablian kijelöli tették, hogy a hír minden alaj>ot nélkülöz, jikti/sjui Vorosilor marsall, sem a í>jíovjei-uniynjás lüvatalo» képvísploje ilvm felszólítást nem intézeKa magyar kormányhoz.
TűdŐvérzést kapott Szegfű Gyula moszkvai követ
Szekfü Gyula moszkvai magyar követ mintegy két hittel ezelőtt —, közvetlenül Moszkvába való elutazása előtt -: influenzában niegbete-u*edctt. A könnyűnek látszó heteg^éc később tüdníry iilladássá sulyoelxwott» majd tüdővérzés löpott fel," úgyhogy. Szckfü Gyulát bo kellett szállítani a II. beürvógyaszati klinikára.
A köret betegsége ipiatt a január 23-áia tervezett elutazj''iso elniaradtl
A nagybefotr iövetet egyébként töbliek között metrlátoga^ta a Bi«b-pesten tartózkodó ^lacartney atuíol-professzor is. •
Minthogy a magyar konnány i<^en nagy súlyt helyez arra, l»ogy a moszkvai magyar kőveteéir • Jne$r-kezdje müköílSét. elhatározta, liogy dv. liombó ístviín tendkivüli köve-
Budapestről ¡•lentik:
ZAL''A
*.M6 január 31
ter tne^itaíalniazov:. uiinisztoa''t. rtresíhizza a moszkvai ma&i''ar követ-sóc vezetésével ügyvivői minőségben.
Irombó követ a követség «¿szc« t''eu-»7t0tt}aival személyzetével ja-incir hó *2>''- » rézzel íjCMmlőgéron Mrsyikvália indult, hscy altomásho-''■ lyét el fölfal ja.
Az adópengő árfolyama
A pénzügyminiszter január 30-án érvényes hatállyal az adópengő értélcárfolyamát a következőképen állapította- meg: I adőpengö egyenlő 1.63 pengővé!.
Külföldi segítség Magyarországnak
ma. érkezett tavijai >/..iint a főváros''áO.OOÜ SvVl korona :so-t''óKt szavazott nw.''u az ínség lévő Kndajjest számára. az összej: több mint lu milliárd magyar jvnyót képvisel. Kúváiró nolgúrntester k''~«szöme az adományt ós un kérte M/x-kliolm |x>l2Úrmpf}tprét. hogy az ¿yÓsySZiM^kOl, tejpOlt, kondenzált tejet. cukrot küldjmek
\ k<zr!i jiH|><»kl>»il :i ív.''ti. Vórös-keivsyt .10 telierau lóból álló külde-»¡¡.•int indít ntha Magyarország1 felé.
szeretetadománv konzervekből, zy«»-.ryszcreli''v>'' (''•> vitamindús ?áp--•zeivklíó] áll. aiitoknak értéke a {<>• (>*) dollárt megfraTadja.
flans- Woí-nuann. a nemzetközi V >röskí>r.-szí budapesti moííbizottja közölte, 1m»u> ;«. svájci Vöröskereszt ftsó adománya. 12 vagon "különféle ^"óuyftzér. már Bévsbe érkezett és onnét a mai nap trrbaindhják Uuda-l«st felé.
Kinevezték a nagykanizsai rendőr -kapitánvság detektivtestiiletét
\ belügyminisztériumból roegér--k a rí-ndór nyomozó tÍHzfrise-lók kis*>vozóíwM. • •
. A nagykanizsai rondőrk tpíu''jnysá-<jon fcinev*«ntt detektívek: Gyönge /.«¡tán rendőr n\onw»zó főhadnagy, Hubán J.uxt. fóííádnagy, Palkó Jó-í főhadnagy v Császár .József hadiig. 1 Wíéit\ i Alhort hadnagy, (ín-l-imbos Ferein- hadnagy. S/.''-h^i István hadnagy. Nováczkv Gyula Itad-Korgaeh Antal hadnagy. Szabó Károly hadnagy, Kopon}"a János hadnagy. Vukít* László alhadnagy, .fakah József alhitdnacj*.
A kinevezett tisztviselők a hivatalos esküt a tegnapi nap foK amán •• ái letették. * ,
Washingtoni követünk táviratban értesítette a miniszterelnököt az első UNRRA-szállitásróí
A Köztársaság kikiáltásának megünneplése
Nagykanizsán
A Köztársaság kikiáltásának történelmi jelentőségű nagy napját Nagykanizsa is méltó keretek között ünnepli, meg. Délelőtt fél 12 órakor a városi képviselőtestület díszközgy űlést tart, amelynek egyetlen tárgya a magyar köztársaság kikiáltásának méltatása lesz. A díszközgyűlésen Hackler János, a Nemzeti Bizottság elnöke mond beszédet.
Délután fél 2 órakor a Szabadság-téren gyülekeznek a pártok, a szakszervezetek, valamint az összes
KULTURÁLIS ÉLET
i
szegfxii Maszák Aladár vi''ashin^-toni követ távitatot intézett Tildy Zoltán úiimsztorehiókhöz. houv ay T \*K KA-jtmafá? n''-sz/''bett" Mn-jQíutirszáír 1 ,T''X>.000 dollárnyi ér-^''•''kxj adományt kap. A szállitinány-''l»an 1<>) k.''hccffópkoesi óksluíi-^/rr 000.000; dollár ért''-kbon. :i00 ezer dollár órt''klvn írx''óirvaíov és ">.»"X> dollár ért.'':kü "kolenoe. A szállít msinnya] együtt »''rk^zik az J''NKHA nu^rbizbitja. akiivk «ry-■i>oa kuidi-t''"-^''. hoíry :t behszinón/ ■ táji''kozódiók a további szállít rná/ nyokicin küldendő áru ös^z •ir.í^aiVs. A küldenH''in sz>illitásán>l lv.n>: in--záií az l''VílRA cjíindoskodik. K >n-t>tan/ál»m az átrakás, raktározás ós a szárazföldi szall-ibls a -nimO''31 mány *f»?la<lata.
" Sz<w»edi Maézák Aladár inétr ;izt is közóltá) táviratai»an. Ihktn a követség felkórt- ''az l''XKHÁ-u ho^'' tanulmányozza a Triesztljo taló sznlli-tá> Wv^tó^íseit.
Orosz hangverseny
Az orosz helyőrség parancsnoka, Oszíasenko altábornagy, a Szovjetunió hőse, vasárnap orosz hangversenyt adatott az orosz tiszteknek és a város 46 magyar lakosának.
A Bécsből jött együttes számai messze kiemelkedtek a «műkedvelő* névvel jellemezhető teljesítményből. A .Győzelem dalas--val kezdte az együttes műsorát. A klasszikus orosz zeneiskola hatása ömlött el. a darabokon: a végtelen hullámzás és sajátosan szláv motívumok Csajkovszkijt és Rimszkij-Korzakovot juttatták eszünkbe. A .Régi katona-dal" és „Orosz népdal" darabjukban az uj orosz zenét hallhattuk. Nagy-sodrásu, derűs-komponálásu dalok ezek: hiven fejezik ki a szovjet nép nyugodt és régen felszabadult érzéseit. A „Tréfás orosz népi tánc" koreografikus rendezése mesteri volt: mély lelkiismerettel rendezte a balettmester az öregedő ember vívódását és lobogását az élet, az öröm és testnek-léleknek kedves tánc után, de ott tomboltak körülötte a „fiatalok" s az 5rtg csak vágyakozott, csak kitárta karját a fiatalság után, amely/ már elszállt tőle, de — mondanunk sem kell — azért maga az öreg is mesterien és ran-gosan tette me^a -mágartáncművészetét és szép alakítását. Rangos, elsőrendű tánc volt ez! Az „ukrán népi táncegyüttes" tánca is megmutatta, hogy milyen tiszták a népi erők. így táncol a nép. Mennyi változat, milyen sodró erő. Megkapóan kedves mozdulatokat láthattunk a táncban, amely egy pillanatra sem volt unalmas, kivasalt, kimért. Gyönyörködhetett az ember, megfürőd-hetett a népi művészet tökéletes tolmácsolásában. Jól esett szemnekfülnek ez a művészi teljesítmény, amely az akrobata-számmal és az énekmfivésznővel szép egészet alkotott. — A város közönsége megbecsüléssel és tisztelettel adózik az ilyen komoly munkának. Tanulhat: nemes versenyre kelhet, mert tapasztalta, hogy csak komoly munkával lehet a társadalmat nevelni. A szórakozás is legyen nemes élménynyújtás. Ezen a téren az orosz művészegyüttes elsőrendű teljesítményt adott, amiért megbecsülés jár( nekik.
társadalmi egyesületek és testületek. Innét zárt sorokban vonulnak fel .a Sugár uton lévő Szociáldemokrata Párt helyiségeibe, amelynek nagytermében megtariják a magyar történelem e nagy napjának megünneplését. Az ünneplés díszes keretek között zajlik le. amelynek pontos programmját most állitják össze. Az ünneplésen felszólalnak a pártok vezetői, a Nemzeti Bizottság elnöke, valamint a társadalmi és kulturális egyesületek vezetői is.
NTE sporthírei &
öfómtr.cl kiölhetjük Nagykanizsa sportkedvelő Ifjusigáv«l, h»gy a nagymullu NTE minden szakosztálya megkezdte működését.
A női tornwzakosztilyt dr. Béres Sándor-r.é, a féríi tornsszakosztilyt Szabó István, mlg az stlétika.-tíitbaJJ. tiszás, kosárlabda tornatermi edzéseit Soity testnevelési tanár vezeti. — Órabeosztás: núi tornászok részére hétfón és pénteken délután fel 5- 6 óráig, léríi tornászok hélfón'' és -pénteken este ü—$ óráig, atléták, futballisták, kosárlabdázók kedden és csutörtökCn este 7—9 óráig tartják tornatermi edzéseiket a polgári iskolában.
Minden^remény megvan arca, hogy a MAORI rövidesen a eázt is bevezcU s igy kellemesen fűtött terem fogja várni tornászainkat. <,
A SzLM, NTfc és MAORT sportvezetői közel''2 hét ót* sziv-lélekk«l dolgoznak az elhanyagolt tornaterem és a sportszerek kijavításán A fáradságos munka nem volt hiábavaló. Rohammunkával elértük, hogy a kanizsai ifjúság ismét hódolhat kedvelt sportjának, a tornának.
Ezúton felszólítjuk minden sporttársunkat, mennél nagyobb számban jelenjenek meg az edzéseken. — Beiratkozás, jelentkezés a helyszínen, a tornaszakoszlily vezetőjénél.
Szeretette'' hívunk és várunk benneteket.
NTE rezclósez.
Morvoy Gyula
Zsebnaptárak lesxál-liloti áron Kapfratólc a Zala Kiadóhivatalában
— Felhívás. Győr-esdő Il-relki-adoii fautalványok beszállításáról február 15-ig a vevők tartoznak gondoskodni, Holtzer László.
Két évre ítéltek egy nyilas < járásvezetöt
A népbiroság dr. Arató tanácsa Siínon Gvórcy volt nyilas letenyr>i járásvezeto néjiolleitcí nünütryct tiir-•.ryalía. Sim^n ;t h itaWi rttvóteló-tő! kezdvn tisztséget visolt a tivijas-túitban. T5oleszólt a községvezétésbe ts. X-ury István püsztJtnin^yaródi földbirtokos autóját szomólyes használat r.\ ícpnyl*» verte. A népbiróság 2 óvj börtönininteltisre «Vi 10 évi politikai jr>2rveszt»*sm ítélte. Az itó-letet a . rx^püír}"é?/.
MUSTOS FERENC papirnagykeres-kedése Nagykanizsa. Kossuth-tér 6.
Előjegyzési naptárt ajám
Ulohró stáliiímány. még a régi áron fedeiheti szükségletét!
AÁ 10SG lí)4á. M. E. .>z. rendelőt !Í. S-a óiielmébort közhirró te-szetn, ItOT^ n nacvkanizsai .11. sz. Igazoló Bizóttsác líUó. í T>ni4r hó 4-tól a7. alább megnevezettek igazolása, fánrválan hoz határozatot;-
Február L: Haloífh \Vndi»l MÁV lakatos. Kábái József fómozdonyvezető. Vi<rh Nándor r>ály:jnnmká>. Kovács Feníia fiitö. Panka Sándor «•ip''iíiC. Gelenc.vr István rendőrfő-liadna^j".
Ffhruúr .7.«J''rmki Oszkár. Szab«» Károly MAV lakatotok. KáIo\''i<-s Ist-ván iiiunkiis. Halcskai Oyór^> futó. SVaJn''» Marcit óralx'':!». Vinc/x> Já-IK^C kerpskiníó^egfcd.
Fefmuir ('',.: Garami Árpád. Szűkei László \1.\V pfilyantunkáíiok. Nóim''tb [.ászló futó; i?or Lajos munká>. líaíxr?. Nlária óral>óies. Tóth Ln.szlónó ápolónő. 1
Február 7.: Votii? István. Papp József MAV rm.nkásók. C^t-> Jenő pályamunkás. Kövesdi (iyönr> üz. altiszt, N*a''/> ínyt tisztviselő, Mos-ior F.''»en>* futó.
Folhivom a lakossiítjot, ho^y mindazok, akik a/, igazolás alá vont fentebb megnevezett közalkalmazottak olyan inasratartásaról. vaií>- r.-^-lelvedotóról tudnak. »meK a ma^var nóp érdekeit s^''ttette vag>" sérti, t•/.*. ¿i az erre vonatkozó"bizonyitókokat nálam szóban, va-^y ivásban Itala-déktalanul jelentséií be Sr.abó István mozdonyvezető Babóchay György-utca 43! szám, a II. Igazoló Bizottság elnókénól. y
Fi^yolmezteteat a be^Mítoket arra. hocry az'' irásiioli Iwjotontóscket csak akkor velvti a BizfiiT}<>-lenil)e. ha a bejelentő/íicvét és lakcímét is feltünteti. ,
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete folyó hó 30-án délután 5 órakor taggyűlést tart Megjelenés kötelező.
— Előfizetést lapunkra
az előállifási költseirok folytojv*». entelkodóscí miatt nem oí. de lapunk barátai és olvasói az '' aznapi j>óldányt biztosit hassák atxíruknak. me_rnll:i[ii>dttink''a Fó-uti : Xiípszavaí.'' könyv- .''-s. uj.^ágiizlettel. rtol elö>>ír>zóst mijKlennapi átvt''jí-jlre olfotradnak < S a l.ip az üzletien üzleti órák alatt bármikor átrch.Hí.
Pénteken hivatalszOnet a vőrosháztn
\ {«JLrármesUr-ri hivatal értesih^ae szerint, -j^ntek^''n. a k.">ztársas;kr ki-k iáit ásóinak napján, a városházán munkaszfnt^t lesz. r^veleies szoléi-latot a polííárutfcMe) i hivatalban rlóli l''J óráigf tartanak.
— Me^eorolóaiti intézet ielerriéte
Várliató ¡(iöjárás szcrdi''ut ostic-:
Meirélónkülő d«''-!i <''>s dólnvngati szói, nyujrat felé felvonuló felhőzet, több helyen köd. ejye- Itelvekon" hnvarás va^y ónos eső.
— Kétmillió kilogramm cukor
A szereJJfSi ós spipi «"''¡kurgyárnk lefejezték a rakíártiKon lévő cvtkor-réjw fe''dolu''O/sisát. K''*>riilbelül két millió kilogramm cukrot ir>árt(Aiak, atnéh komoly .smritséíiet jelent a katasztrófái is cukorhiányban szenwdő lakosság n''*sz.ére.
— KőszÓnetnyiívánitá»
Az N''i''K. XVTE vezotósóirér.ek, tavyainak\é> min<lazokJtak, akik drá-<;:i ju férjem, Babos I-tsz ló tenóetc" són n 1 e j e íe 11 < ''-s ö k ke i fájdalmunkat »enyhiuini szivetek voltak, ezúton mondunk köszönetet. Crtyhizoló r#a-láfiok.
Hirdetmények.
Felhívom a füv.ereseket, hoe>- a beváltott só é* gvufautalvár.voklfíí lanuár hó 3! én számoljanak cl a Közellátási Hivatalban. __183
Az utóbbi idóben mindjobban elharapódzott. hogy egyesek a'' erdőkből kitermelt é«i ott tárolt fát mihden hatósígi ki-utalás nélkül c hordják és. eladják. EJrea-delem. hogy mindazok, akiknek tiltott utoa szerzett fa jutott birtokába, ezt f. évi febr. 6-ig jelentsék be a városi gazdasági hivatalban. Aki ezen bejelentési kötelezettségének a határidőn belül nem tesz eleget, kiieszi magát a legszigorúbb büntetésnek és az esetJeges Internálást eljárásnak.
Felhrvom a lakosságot ana it, hogy minél többen vállaljanak fakitermelési. Ezea munkálatokra vonatkozólag bővebb felri-lágosilást az állami erd^cndnokságoknál lehet kapni. ___155
A magv-ar honvédeiml miniszter elrendelte az 1S22., 1923. és 1924 évfolyambe-lífk sorozását. A sorozás Nasvkani''sáa t946 február 4. és 5. napján a Katholikus Lepényegylet nagytermében lesz. A nagykanizsaiak február 4-én, a kiskanizsaiak február 5 én soroztatnak.
A sorozáson való megjclené''i köleíe-zcttség kiterjed az említett évfolyambcüek közül mindenkire, fellát arra is, aki már volt fokozva, vagy katona volt, vagy jelenleg is az.
Aki a sorozásról igazolatUru'' tárol marad, büntetendő cselekmény! kiret el. 162
Polgérmastar

-ts
Eladó üzletház lakásokkal, nacy sztraz pincékkel. UgvanoU egv Rcmingtón iróz^p lisztért.Clm megtudlraU) Nagv-kanizsa.C««»-ger>- trt 781._________J®
Kilünó >*r«Dm répa k»phaló CsrngeTV-ut 6S. füszerüzletben.__139
Perfekt sx*kicsoő jobb urihizhoz «ji»l* korik. Bajza-otca 8____174
Etetnivaló buzaszfilina pí''vvával együtt éa 90 kéve kukoricaszár 2 drb választó-malacért elcserélheti, esette* egv fekete bundás télikabátot is adnék Szekeres Jó-zsef-utca 38.__177
Jószívű emberek! Ki ?állalna egv kéthónapos kisleányt, kinek ^esanyiát ma temették el és senkije a világon, még ru-hája sincs. Clm a Mistzióbon.__
Különbejárafu bu»oroxott\«xobát k«re-
aek. Cím a kiadóban -s_178-
ZAUK politikai napíiap
Kladla: .Kizfaztesáfil R. T. Ma«ykaali*r* SzarkMztésért is kiadásért faial Btaozs Jwt
Nyorrattítt a »Közíazdasági R. T. Nafy-Ua-dasa" nvrmdájáhan Na«yk»n''is*a Nrojedáért lel«): Zalai KámH-