Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
61.91 MB
2023-09-25 15:57:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
62
111
Rövid leírás | Teljes leírás (542.82 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. április 075-097. szám

Hiányzik: 77, 88-90. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

évfolyam. 7§. szám
Nagykanizsa, 1948 április 2. kedd
Ára 50.0OO peng6.
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Seicz» íőszerkesztő.
éa kiftdóhlv;.uü : F<5-üt f>. taárn.
Telelos.: 5!.
II miniszterelnök átfogó külpolitikai programmot adott pécsi beszédében
Sz£ Foi\»a»- uiiniszterolnök a Füg£??tfc;i Kisgazdapárt iiécsi nagy— gvülésén kétórás btózódOen ismertéin a kormány jövő programmiát. A mmiszteroInok btózodénok külpolitikai része. így hangzik: Magyarország külpolitikai helyzete gyöko-rosen megváltozott. A háború előtt ohan volt- a mag-var külpolitika, mint a féloldatra. nőtt fa, csak nyu-:?ati irányban tájékozódott, inert ke-J;felé teljesen el rolt zárva. Egyedüli hatás, am-jly érvényesült, a német hatás volt, ez forrta fal a távolabbi nyugat felé irányuló érdeklődésünket. rComrsak a bolső reakciótól, ite ennek » ''politikai elnvomás-nak a hatású alól is felszabadultunk <és most módunkban fan hálára! és bizalommal íördtilní azok fölé, akik a fasizmus ¿s a r.émet reakció alól ídszabaciiiottak As nemzeti függr-t-lenségünket visszaadták. Április 4. hazánk felszabadításának ünnepe. Örömmel várjuk ennek az évfordulónak eljövetelét és a megemlékezés virágaival diszitjülf azoknak a szovjet katonáknak a sírját, akik életüket- áldozták hazánk felszabadításáért. Külpolitikánk a Szovjetunió felé irányul elsősorban. A nagy Szovjetunió'' szomszédjává tettünk s ezáltal bel- és külpolitikai érdekünk, hogy •3 iiVviszony é» a végleges barátaág kialakuljon.
Bennünk is erősödni kell a vágy- -nak az igazi szovjet-magyar barátság titán. Nemcsak a magyar kormány, hanem a magyar nép is legyen büszke erre a barátságra. Ezt az őszinte j jviszonyt szolgálja a néhány nappal ezelőtt létrejött szovjet-magyar gazdasági egyezmény is.
a ivakeiós Magyarország ujabb há-Ixmit akart a ázovjatunió ollon. A demokratikus Magyarország kóteliö-ségo ismét. hogy jóvátegye * mult történelmi hibáit és hűséggel _ szol-. íéljft. a baráti viszony uHagerŐsódé-sét. Ezentúl - egyéb kötelességeink iá vannak a Szo\ letunióvol szemban. A háború alatt okozott károkért jóvátételei tartozunk. Amikor a magyar kormány ''mindont elkövet oz.m tartozás megfizetésére, felhívom az illatékes tényezőket, hogy a magyar kormán v-minden eme törekvését támogassák, inert- a kormány szigorával kerülnek szembe azok, akik a jóvátétel terén kötelességeiket nem akarják teljesíteni. Xemsetünk be^ esületo van rajta és politikai jövőnk alaknlása füge tök?. Magyarország ugy, mint a múltban, ezúttal is elegei ío-_'' tenni köteles séminek. A na-poktan létrejött «zovjet-magyar gazdasági egyezmény is azt célozza, ÍKXr> tovább haladjunk az együttműködés terén. Az egyezmény a repülés ügyét és a haj óz a? i ügyet vonla n megállapodás keretébe.
A magyar kormány természetesen mély bálával és őszinte megbecsüléssel fordul az angolszász diplomácia, Hagybrítánia és az Egyesült Államok felé, mert mindkét hatalomnak oroszlánrésze volt a fasizmus legyőzésében és nagy áldozatokat hoztak a népek szabadságáért.
A felszabadított népek között mindi; -az.elsők között keli lenni a hála megnyilvánulásában. Őszinte hálával
fordult''-azután az UN''KRA ós a különbőz 6 külföldről érkezett nagyarányú szerctotádományokért az illető országokhoz. Megköszönte az angol-amerikai hatóságoknak, hogy az elhurcolt magyar javak egy részét visszaadták.. "
Az a kérésünk — mondotta — hogy-...