Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
88.03 MB
2023-09-26 14:11:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
61
116
Rövid leírás | Teljes leírás (735.79 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. május 98-122. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

51» évfolyam. 98. szam.
Nagykanizsa, 1946. május t. szerda
Ara 1,000.000 pengő
Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Senoza Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út szán». Telefon: 31
Hegyi János
ÉPITÖ MÁJUS
Aotagyar dcinokníciáiíáJc leg-su^j^abb idejét álévcltuk. Újra ifi ran nrájns elseje. Harcoltunk x romokon az ujjácpilcsórt, kifosztott gyárak mfcgmhrpdt gépei melleit a termelés megindításáért, bár.vák mélyén a" rfíoz-£ásérl és fér vert, ugaron maradt földeken a táplálékot jelentő életért. I)c élet-halál harcot vívtunk a reakció sötét halalma ellen is: a szabadságért. Karjaink lanknd.ithtnul dolgoztak. mert hajtott, üzöU bennünket annak mélységes tüílat^, hogy amit most i. csinálunk az:-történelem. A mágvar nép történelmének uj fejezetét nvitot-tujf-nicg. Minket választott ki sors, hogy vérrel, verejtékkel, daccal, nélkülözve és rongyosan végezzük el a pionírok munkáját, .aminek örömeit igazán csak gyerróekeink és unokáink élvezik majd. Mi vagyunk, akik az eljövendő ezer esztendő fundamentumát megássuk és lerakjuk alapköveit egy nemzetet Ik-ío-gaat> épületnek, amelynek elpusztíthatatlan szilárdságát az emberiség le''«>K?3tóseíjí> jmyagiU a munka megbecsülése, '' az egyenjogúság, félelemnélküli élet és a szabadság adja meg. Két oszlop tartjaröaiíj ezt az épületet: a munka és a szeretel. Mind a kettő hiányzott eddig a magyar életből. A munkát kizsákmányolássá aljasitották, a szeletet gyűlöl élté. Munka és szeretet nélkül nem lehel élet, »mert csak a munka és szeretet összhangja zárja ki a meghasonlást és biztosítja a nagv háhnoniát. Igazság ez, mely áll ugv az egyénekre", mint a népekre. ^
Újra eljött az építő május első napja. Május elseje nem egy nemzet, nem egy felekezet ünnepe, de ünnepe ^ minden nemzetnek és minden felekezetnek. amelyek az emberiség és isy saját népük jövőjét is a munka és szeretet pilléreire akarják epiteni. Ez l<-liet <-sak az a programm. ami kizár egy uj.- még puszii több háborút, n*g.tk:íaálvozza a javak lerombolását és az emberirtást. N\?n cgv nemzet vagy vallás ;-pro-grammja ez. de prograniirijává kell lenni az egyetemes emberiségnek. Ezek azok a feladatok, amelyeknek megvalósítását a dolgozók maguk elé tűzték, mert csak így omlanak le a válaszfalak. amik embert az embertől elválasztják és igv dőlnek le a határok, amik a népeket a népektől elkülönítik. A munkának és szeretetnek nincsenek határai. Ezek azok a princípiumok, amik a világot egyetlen gazdasági egységgé kovácsolják össze anélkül, hogv bármelv nüpnek ¿s fel kellene adni önállóságát, népi sajátosságait, vagy kultú-
ráját Minden békeértekezlet komédia csak, ha nem ezek az alapelvek szabnak irányt munkájának.
Május elseje nem politikai ünnep, mintahogy sem a munka. sem a szeretet nem politika. Csak léhűtők és naplopók szemében politika a m-unka. — azok pedig, akik a szeretetbe
poliiikumot visznek, nem egyebek, mint vásári kiárusitój Krisztus evangéliumának.
A munka és "szeretet ünnepén, a munka cs szeretet nevében hi-vunk benneteket is, akiket megtévesztettek és félrevezettek. Havunk benneteket, ünnepeljetek velünk e&yült. Hívunk oenne tekét a dolgozók nagy családjának közösségébe. Várunk mindannyiatokat szabad .em.be-rck tiszta hitével. hogy együtt*1 > erővel valósítsuk meg és építsük
fel a nugvar demokráciát, maljr-nek egyelkm célja, hogy xxbm-den dolgozó, becsületes ©mbar kivétel nélkül b...