Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
162.82 MB
2023-10-10 14:02:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
171
381
Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. október 222-248. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

««lOiy*tru. 222. bZarr».
tói ?.

belügyminiszter a szövetséges ellenőrző bizottság intézkedésére szigorított határellenőrzést rendelt el a magyar-csehszlovák és a magyar-osztrák határún. A kis határzár célja, hogy megakadályozza azon zsidók beutazását, akik illegálisan Palesztinába akarnak eljutni.
A közös értekezlet nem hozott eredményt a kétszázezer
magyar kitelepítésének ügyében
Trusian ©!n*k beszédet Intézett az egyik katcntl akadómia növendékeihez ée a következőkét mondotta : Az Egyeséit Államok népeiben meg van a remény és a bizakodás, hogy a vltég tartós béke feié halad. Az. aaerikal nép -erősen hiszi, »hogy a tartós béke ideje most következik al és a oaga részéréi e magasztes oél érdekében mindent meg is tesz. Mi sem természetesebb, hogy paeifista érzelmeink egyre ^erösehbek, ami a nagy háború utáni időben magától értetődők. A katonai erő kifejlesztésére azonban »em a háborús célkitQzések miatt van szükség, haséra, hogy minden rendzavarással szemben biztosítsák a világ bákés fejlődését.
Az aagol kommunista párt loadoni szervezetének értekezletén határozati javaslatot fogadtak el. A határozati javaslat hangoztatja a Szovjetunióval valé szilárd szövetségi kapcsolat sztkségesságét és a brit ktipolHika teljes megváltoztatását. Követelik a Franoo Spanyolországéval való dirapiomáoiai kaposoiat megszakítását, a brit csapatoknak Görögországból és a Középkeletről, Indoaéziából és Indiából vaió visszavonását. A határozni javaslat kimondja, hegy gazdasági szabadságot kell adni indiának. Az angoi kommunista párt megerősítette szón állásfoglalását, hogy a kormányt támogstja a szocialista munkatorv végre- hajtáSáDan.
Nürnbergben e nagy háborús bünpr utolsó felvonására kerQlt sor. Ma délelőtt 10 órakor a 21 náoi vádlott elfegtarta heiyét a vádlottak padján. A terem őr ,vl$yáZzt* vezényelt és megkezdték a világszerte nagy érdeklődéssel várt ítélet kihirdetését. Az Hétét 35000 szóból éli és azt először csak áiUláDOsságlMn hirdetik ki Az egyénenként kirótt büntetések kihirdetésére holnap kerül sor. A halálos ítéleteket, mivel felebbezésnek helye nincs, 15 napon beiül végrehajtják. Az ítélet kihirdetésére rendkivQii óvmtézked«seket léptettek étetbe, nehogy ez utofeé percben fesaakadás legyen. Nürnberget áthatolhatatlan katonai gyűrűvel vették körűi és még az ülésteremben is katonai őrségek vannak. Az .Ítéletet az angol iefébb törvényszék elnöke hirdeti ki.
ft magvetők közé kei! áltanL.
Sokan kérdezték már tőlem is, másoktól is, közszájon forogj uton-utfélen ú''lebotlunk a kérdésbe : -Hát ez a demokrácia ''!> Ilyenkor mindig elszomorodom egy kissé. Hánt, hogy szabadságunk második esztendejében ?jég \rindig akadnak.. akik nem tudiáktf vagy nem akarják Mjcini, mi a demokrácia és ezt 3 szót. amit elődcink inártirvére irt szivünkbe, amiről mi csak tisztelettel szólunk, hazug, rosszindulatú, kétértelmű frázissá alacsonyi tolták. Ilyenkor visszagondolok gyerracKéveim- re, amikdr apámmái a határban sétálva egyszer a gyenge szárbaszőkkenö* búzáról példálódzóit. >Ez látod . fiam. még nem biiza, csak a vetése, ahhoz, hogy megérjen az aratásra, hosszú időn át gondos, lelkiismeretes kezi''k munkája szükséges hozzá.
xngyen
Így vagyunk valahogy mi is u demokráciával. A vetésnél tartunk csak. Akik elvetették az. első magot, sajnos nagyon kevesen ápolják vetéseiket, mert a fasiszta''zsiványság gondoskodott kiirtásukról. Sok a mag,'' de_ kevés a -nemesített közte és cégLuvtscbb-a tiszta magot re-'' tő. Vagy, hogy mindenki köny- nyen, egvíszenten megérthesse : Kevés dz igaz demokrata, i Hiszen tudjuk jól, hogy mit jelentett ezelőtt két esztendeje is Magyarországon demokratának lenni. Kevesen merték ezt vállalni. Annál érdekesebb, hogy ma alig található más országunkban, mint -jó demokrata Hát hogy lehet ez ? Talán ke. létről vagy nvugatról importáltuk őket? N''em! Valami más a magyarázata. Nem nehéz kitalálnunk. Nem is fűzöm- tovább ezt a gondolatot, hanem megkísérlem megtalálni a módját annak, nogv CDOŐÍ áz áldemokná^ cíából, amiben ma ?lünk. végre kiláboljunk. Hogyan ? Ki kell venni az irányítást azok kezétől. akiknek sose volt eddig és most sem szívügye a dolgozó, a rtnd, a becsületes munka és gazdasági javak elosztásán alapuló népi demokrácia és át kell adni helyüket az^arra rátermett és megfelelő képességgel bíró paraszt- és munk''ássorból származó vezetőknek. Tudom, hogy üyen nagyon kevés van. De tit- domazt is, hogy amíg ilyen embereket''magunkból ki nem neveltünk, a demokrácia gyökerei meg nem erősödhetnek. Ez tehát az első feladat! Az állam szegény, anyagi ? támogatást alig tud biztosítani. Bármilyen nélkülözések árán, ezt a feladatot nekünk vállalnunk és teljesítenünk kell. Itt hiába számítunk a nagyok erszényeire, bankóira, nem céljuk a zavart és elkeseredést szitó bűnök orvoslása. Nekünk magunknak kell meg- terajfenünk apró fillérekből a lehetőséget, hogy népi származású, tehetséges szegény tanulni
A békeórtekezíet hírei
Közvetian tárgyalások Magyarország
és Csehszlovákia között
Púriis, szeptember 30 Csehszlovákia -és Magyarország kiküldöttei tegnap közvetlenül tárgyaltába csehszlovák- magyar Jkjsebtységkérdését A jelentés szerint a kiküldöttek nem tudtak megegyezni s azért néhány napon belül ujal>b tanácskozásra kerül a sor. A Trieszttel foglalkozó bizottság végső Jelentését ma estére várják. Az olasz politikai és területi Jbizottság több nagyobb kérdésben nem tudott megegyezni. Az olasz albizottság ertekezlete is; eredménytelenül maradt és ennek oka a"négy nagyhatalom között alapvető véleménykülönbség. Néhány kisebb kérdésben sikerült megegyezni és az erről szóló jelentést a ma reggeli ülésen formálisan helybenhagyták. , r''
Nincs megállapodás a kitelepítendő kétszázezer magyar ügyeben
Párizs, szeptember 30 A magyar albizottság szembat esti ülésének végén az elnök bejelentette, hogy a legközelebbi ülésen, amielyet valószínűleg ma tartanak meg, napirenden szerepel a 200.000 magyar kitele
akaró ifjakat neveljünk magunknak. Mi szelektáljuk ki Őket, mi vesszük meg a tankönyvét, mi válpgatjttk meg a tanárát, mi látjuk el élelemmel, lakással, becsülettel és öntudattal, hogy kitanulva mellénk álljanak és minden tehetségükkel valóban a népi demokrácia épir tője. egyúttal védelmezői legyenek. Nem áldozatot kérek a demokrácia oltárára, csupán annak teljesítését, amit ennek a népnek a jötője kötelességszerűen ránk ró. Hiába várjuk akárkitől is a segítséget, csalódni fogunk mindenkiben, mert ez senki másnak nem hoz hasznot, jót, csak nekünk. De nepítéséről szóló csehszlovák pót- inditvány. Az ujzeelandi delegátus indiványozta, hogy az albizottság kérdezze mcg a csehszlovák és magyar .delegátusok álláspontiát és kívánatosnak mondta, nogy a csehsztovák- magyár delegáció kétoldali tárgyalásokat kezdjen a kérdésben, A csehszlovák megbízott kijelentette. hogy elLenzi a kétoldalú megállapodás létrejöttére irányuló kísérletet ós megállapította, hogy ez a találkozás sémimképpen sem jelent kötöttséget az albizottságnak é* az albizottság delegátusai neití iuint döntőbírók, l?mem mint m&fígyefök jelennek meg a közvetlen magyar-csehszlovák tárgyaláson, az itt elhangzó pozitív indítvány megkönnyíti az albizottság munkáját. Végül abban állapodtak meg, hogy .a két fel tárgyalása vasárnap délután 4 órakor lesz.. A magyar delegáció ezután'' .Gyöngyősi János lakosztályár ban a hajnali órákig tartó értekezletre ült össze és ezen öntötték végleges formába a magyar álláspontot kifejezése juttató deklaráció szövegét A vasárnap délután tartott magyarcsehszlovák tárgyaláson Mas- saryk külügymdmszíer azt ajánlotta, hogy noope kanadai cte-
künk felmérhetetient, mert ^századok panaszát, nyomorát és századok becstelen "rend jét változtatja meg.
Nyissad hát meg az erszényedet, még nélkülözések árán "is. Ha jönnek hozzád a -népi kollégiumra« - gyűjtők, tudd azt hogy adakozásoddal ,a régi korhadt rendszer alapját sqgiteid megdönteni és építed néped, fiad, országod igazságos jövőjét Erősek tudunk lenni a nélkülözésben és erősek a szenvedésben, mert mindig bíztunk, frogy a nép igazának el kell jönnie. Hát most, amikor magunkért kell lennünk, a mi. vagy az unokánk jövőjét kell biztositanunk, legátus foglalja el az elnöki szé: keL Hoope a megbeszélés bizalmas jellegére való tekintettel zárt ülést rendelt el. A kél delegáció 47 percig tartó ülésen tanácskozott a 200.000 magyar ügyében..Az ülés végeztével a következő hivatalos köz- teöényt adták ki: "
A csehszlovák és magyar delegációba magyar területi és politikai bizottság albizottsága meghívásának eleget téve, Hoope tábornok, kanadai delegátus elnöklete alatt tanácskozott A megbeszélések nem. vezettek megoldáshoz. A hivatalos közlemény kiadásával a 2Ü0.Q00 magyar ügye természetesen még nincs lezárva. Ezen ügy a hétfői albizottsági ülésen újból napirendre kerül.
Bezenye és fiajka Magyarországé marad
Párizs, szeptember 30 A magyar albizottság Csehszlovákia és Magvarország közvetlen tárgyalására vonatkozó határozat meghozatala előtt 4 órás ülésen tárgyalta meg azt a jelentést, melyet a magyar politikai és területi bizottság elé terjeszt a pozsonyi csehszlovák híd Tő kiszélesítéséről. A gyűlés elején az elnök közölte, hogy az albizottságnak október 2-ig kell
egv boldog világ boldog országában, hát miért zárkóznánk el ? Ha részese akarsz lenni a jövő aratásának és betakarításának, most a magvetők közé kell állnod.. Minden mulasztásod csak hosszabbítja a panaszok láncát! Demokratának tartod magad ? Csak akkor, ha teljesítetted kötelességedet, amit a magyar do- taokrácia kér tőled. Hozzá kell
járulnod a falu, a város felemeléséhez. Támogasd a népi kollégium felállítását, ami Zalában
50 szegénysorsu paraszt és teunkásgyermeknek ad módot 71 tanulási
mlásra.
Szabó B erény

A magyar sors további alakulására beláthatatlan jelentőségű a Magyar Kommunista Párt III. kongresszusa
benyújtani jelentését a két csehszlovák pótinditványrói. Az uj- zjcelandi kiküldött nagy érdeklődés mellett kifejtefte, hogy a csehszlovákok által kért terület kiterjesztését miképpen javasolja csökkenteni. Térképen mutatta be a> bizottság tagjai nah az határvonalat. Eszerint Bezo- nye és Rajka Magyarországé marad, a másik három f;.lut, Oroszvárt, * Horvátjárfalút és Dunacsunyt átcsatolnák. Csehszlovákia képviselője ehhez hozzájárult és a bizottság ezt a javaslatot 4 szótöbbséggel elfogadta. Ausztrália tartózkodott a Szavazástól.
Kiadják Magyarországnak a theresien- ftaóti hóhért
Wien, szeptember 30.
A Landesgericht épületében nagy érdeklődés mellett tárgyalja az osztrák bíróság Thcresienstadt hirbedt hóhérának bűnügyét Az ügyész tömegcp-íttíossággal vádolja dr. Sie^fried Seindlt.
Dr. Siegfried Seindl 1941-ben lett a üieresienstadti koncentrációs tábor parancsnoka. A táborban 20.000 zsidó betegségek, kínzások és kivégzések következtében elpusztult 80.000 ember gázkamrákban balt meg. 10.000-et Seindl lengyelországi munkatáborokba vítetett-
Az ügyész közölte, hogy Se- indit magyar állapolgáíokon elkövetett emberbe enségek miatt az Ítélet után kiadják a magyar hatóságoknak.
Megfosztották állampolgárságuktól az Anders-hadsereg tSrzstisztjeit
Varsó, szeptember 30.
A lengyel kormánynak, az a rendelete, amettyeí a nemzetgyűlés felhatalmazása nélküíí^ külföldön élő lengyel állampolgárokat megfosztotta állampolgárságuktól, az 192a évi lengyel törvényen alapul. A rendelet értelmében Anders tábornokot és 75 tisztjét, köztük 4 tábornok, 14 ezredes, 26 alezredes és 3 őrnagy veszíti el állampolgárságát. Az érintett tisztek hozzátartozói nem veszítik el állampolgárságukat, de lehetővé teszik számukra, hogy elhagyják Lengyelországot A rendelet az állampolgárságukat veszített lengyel tiszteknek lehetővé teszi, hogy azt visszanyerjék, ha többé nincsenek kiüíökU állam szolgálatában.
A pápa szózata a keresztény nonkások küldöttségéhez
Róma, szeptember 30
A vatikáni, rádió jelentette, hogy a pápa az oiasz keresztény munkások szervezetének -;isö kongresszusának berekesztése íílkalmából tegnap fogadta a kongresszus 600-tagu küldöttségét. A cápa Istenhez való hűségre hívta fel a híveket a lelki és erkölcsi hanyatlás sötét napjaiban. Legyen bennük bátorság ahhoz, hogy nem működnek közre olyan mozgalmakban, amelyek''-az isten törvényeit, valamint az emberi méltóságot semmibeveszik. tegyenek az a kovász, amely a munkásiömegefcet átjárja és keresztény gondolkodás és keresztény erények hatják, át őket.
Nagy többséggel elfogadták a fraricia alkotmány-tervezetet
Párizs, szeptember 30
A francia alkotmányozó nemzetgyűlés 440—106 elleniben elfogadta az uj alkotmány-tervezetet. De-Gaulle az alkotmány-tervezettől, kijelentette, hogy az nem felel meg a szükséges feltételeknek és nem tartja elfogadhatónak.
A Magyar Kommunista Párt négy napos kongresszusa tegnap, vasárnap kezdődött el. Ezt megelőzőleg szombaton a pári központi székházában a külföldi kommunista pártok Budapestre érkezett kiküldöttjeinek tiszteletére sajtófogadást rendeztek, amelyen Kállay Gyula államtitkár Gdvőzötte a vendégeket.
— Ex a találkozás'' — mondotta — nagyban elősegíti majd a magyar nép ügyét A magyar demokrácia még nehézségekkel küzd, de dol gozik az ország teljes újjáépítésén és felvirágoztatásán, A háborús fö- bOnősök felelősségrevonásában, az újjáépítésben számos országot megelőztünk. Kongresszusunk jelszava: „Harc a reakció ellen" és .Népi demokráciát akarunk".
Ezután név szerint üdvözölte a külföldi vendégeket: Matti Janhusen finn népjóieti minisztert, Jensen Alfréd dan volt közlekedésügyi minisztert, Lind<?dot Svent, a svéd kommunista párt elnökét, Phil Pira- tint, az angol kommunista párt kiküldőttjét, az angol parlament tagját, Basilc Lukát, a román kommunista párt fentkárát, Yasilichi Gheor- ghet, a román párt központi bizottság tagját.
A kongresszust fél 6 órakor nyitották meg az Operaházban. A megnyitóbeszédet Rákosi Mátyás mondta:
— A Magyar Kommunista Párt büszkén állapítja meg, hogy egymaga több vértanút adott a magyarság és a dolgozók felszabadításáért vívott harcokban, mint az összes többi pártok együttvéve. (Felsorolta a vértanuk hosszú sorát Sallai és Fflrsttöl kezdve akik életüket sdták a dogozók felszabadításáért és a Horthy-reakció megdöntéséért, a fasizmus elleni harcban.)
— Ott voltunk a spanyol szabadságharcban — folytatta Rákosi Mátyás. — A Rakosi-zászlóalj Madrid védelmében az utolsó lövésig küzdött az egyesült fasiszta erők ellen es több mint 300 magyar hős spanyol földben porladó teteme tesz bizonyságot arról, hogy nem hiányoztunk a nagy harcból. Résztvettünk a jugoszláv népnek heroikus küzdelmében s az ott harcolók mosták le részben a gyalázatot, amit a Hotthy-banditák becstelensége, hozott a magyar népre.
— Meleg köszönetet mondok azoknak is, akiknek segítsége az egész emberiség csodálatát és köszönetét vivta ki. akiknek hősiessége leverte nemzetünk kezéről a bilincset és megnyitotta előttünk a szabadság és felemelkedés útját a hatalmas Szovjetuniónak, a Yörös Hadseregnek (hosszantartó fergeteges taps) és nagy, bölcs, a magyarságot szerető vezérének, Sztálin elvtársnak.
— Engedjék meg —folytatta —, hogy ebből az alkalomból kiemeljem azt a fel nem becsülhető szolgálatot, amelyet szociáldemokrata, testvérpártunk, munkásejgrségíjen a reakció ellen- és a demokrácia, megvédéséért, vivoti harcban velünk, vállvetve teljesített.
— Üdvözlöm a fiatal Nemzeti Parasztpártot (éljenzés» taps), a dolgozd demokratikus parasztok pártjának elnökét» Veres Péter barátomat (Menzás,, up>).
— Üdvözlőül, a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front negyedik tagjának, a Független Kisgazdapártnak itt megjelent képviselőit- és azokat a demokrata, parasztost és polgárokát, akik a párt soraiban őszintén és becsületese^ kívánják a magyar népi erők diadalát.
I
— Itt külföldi testvérpártjaink jelenlétében rá akarok mutatni arra, hogy mi magyar kommunisták büszkén valljuk magunkat a magyar nemzeti es forradalmi hagyományok Irtétemenyesének és folytatójának. Tőzsgyökeres magyar párt vagyunk, a magyar munkásság, a dolgozó parasztság, a haladó értelmiség harcosa, egységes, céltudatos pártja. (Hosszas taps.)
Majd Szakasits Árpád emelkedett j szólásra és többek között a következődet mondta:
— Nyíltan és őszintén meg kell mondanom, hogy a Magyar Kommunista Párt vezetői, funkcionáriusai es tömegti egészen az önmeg- tagadásig menő áldozatkészséggel és forró lelkesedéssel vettek részt az ország újjáépítésében. Érdemüket az ország újjáépítésében végzett hatalmas munkájukért semmi el nem homályosíthatja. Az ország megmentéséért és a demokrácia megalapozásáért. folytatott hatalmas munkában sem a Szociáldemokrata Párt, sem a -Kommunista Párt''nem vette fontolóra, hogy hány szavazatot kapott A két munkáspárt teljes erejét vetette bele a munkába és bizonyos, hogy mind amaz eredmény, amelyet elérnünk sikerült, nem lett volna* lehetséges a két párt tervszerű, becsületes és termékeny, együttműködése a demokrácia puaszti erőinek támogatása nélkül. Sikerült, merUgyütt mentünk és ecyBtt kell haladnunk ezután is, ha lehet, még szorosabb szövetségben, hogy elvégezhessük a még reánk váró roppant feladatokat.
— A távolabbi célokról ha nem is ejtek szót, mégis tudja mindenki, hogy eaek is a szükségszerűség egyre növekvő erejével követelik meg a két nagy munkáspárt szoros baráti együttműködését. Ez a szükségszerűség oly hatalommal lép fel velünk szemben, hogy kitérni előle a munkásosztály pusztulása nélkül lehetetlen volna. Együttműködésünk értelme éppen e távolabbi célok megvalósulására irányuló proletárakaratban rejlik. Ilyképpen az együttműködés még a vezetők akaratától is független. Nem taktikai, hanem stratégiai együttműködésről van szó, világszemléleti közösségről.
— Munkások, parasztok és a szabad értelmiségiek országát akarjuk, olyat, amely megbonthatatlan barátsagban él a Szovjetunióval és a szomszédos népekkel, olyat, amely a békét, a haladást, a szocializmus ügyét szolj&lja. Ezért küzd a két nagy munkáspárt és ez a küzdelem parancsolja rank a megbonthatatlan egységet. Ezt az egységet szolgálja a MKP III. kongjesszusa is, tegye lehetővé, hogy a szükségszerűségen tul még a jóbaráti szellem is erŐ- sitse az együttműködést és együtt- tartsa a két nagy munkáspárt hatalmas tömegeit a győzelem órájáig*
Szarcián. délután 6 órakor j PÁJRTWAPOT
tsrt » Magyar Kommunista. Piri.
. „ A világpolitika négy beszéd tükrében"
előadja BénczeJenő-főszerkesztő
M índen érdeklődet pártállásra va] 6 tekin tet nélkül sseretettel r&é a Párh>attóséz-
Stonkás — paraszt — értelmiség egységet akarsz? Segítsd tanulni a paraszt és munkás gyermekét: — adakozz a népi kollégiumra!
Művészek a mentőkért
Mindenkit érhet baleset Sm- kisera tudhatja, mikor tesz szükség a mentők gyors .^ígitscr.érc. Hisz oly sok veszély lestíljédik az emberre rövid élete ''/olyanján. I>e]ép a járdáról a falandó. egy at»tó elüti. Jönnek a roentok és a kórházba viszik. Súlyos betegen fekszik otthon 5z ember. Ónos nincs. Hívják a mentőket És minden bajnál, betegségnél a mentőket hívjuk. A mentőknek pedij? gyorsan teli a beteghez menniük. A nagykanizsai mentők azonban nera siethetnek, mert csak lovaskocsi- val mehetnek segíteni bajbajutott embertársukon. Az pedig nehézkes. Van a kanizsai mentőknek ugyan autójuk is, de használhatatlan. Ezt kell megcsinálni és még más súlyos kiadások JS vannak". Ezért fordultak vasárnap kétizben is Nagykanizsa közönségéhez a város műkedvelőinek "segítségével és kérték támogatását a fontos ügy érdekében. A város közönsége át is látta a kérdés súlyát és örömmel sietett a mentők segítségére, annál is inkább, mert ellenszolgáltatásul komoly művészetet kapott.
A xnüvészestet Strauss János íDéli rózsákc keringője és Kodály »Háry János- cimu daljátékából a''Toborzó vezette be. melyeket a nagykanizsai Szim- fónikus Zenekar adott elő Ivan- koviZts Ferenc karnagy vezénylésével. A szimfóniku soknak komoly és megérdemelt sikerük volt Ezután, }''. -rdos József, a konferansz ??''.^entette. hogy a mii vészest tulajdonképpen a Zsófia sétahajó fedélzetén tdr- ténik. A hajó már indulásra készen állott, amikor Gáspár Endre, mint kapitány fogadta a nézőtérről érkező "szereplőket. — Miután minden művész megérkezett, megkezdődött a műsor.
Legelső szám Kardosné Pal- lay Paulette és Gáspár Endre énekes-táncos kettőse vol«, n*''lv Ikülőnösen a slágerek kedvelőinek tetszett. Ezután Benedek Margit énekeli két áriát nagy sikerrel. Utána kardos József és Déry Júlia >Na tudja mit V kettőse* következett. Litvav Piroska és Peti János énekellek ezután Lehár Mosolyországából a tea^ kettőst, valamint egy kettőst a Maricza grófnőből. "K." Paöay Paulette a Kék Duna keringőt táncolta el ezután, majd Babits Ferenc énekelt müdalokőt Az öregcserkészek mrandolinzene- karának kíséretével Pék Anni énekelte a Jánosbogárka dalt. Déry Júlia és Kardos József ujabb kettőse után ismét Bafcfcs Ferenc énekelt müdalokat, majd PalLav-Gáspár kettős következett Ézután Dérv Júlia énetefte el* a Virágárus leány cfalát Ax est Peti János énekszámaival ért véget. Hárs
— ÁramkedYezroény a badHJOBdo- zottaknak
Nagykanizsa és járása- HONSZ csoport vezetősége tudatta lapunk szerkesztőségével, hogy a nehér ?nyagí körülmények kCzött élő ha- digoadozottak, akiknek a rászorultságát a HONSZ igazolja, a Dráva- völevi ViHamos Áramszolgöttetó R. T.-től Bölöni Jftjos mémöVur közbenjárása eredményeként- fcsm- díjkedvezményt kapnak. A HONSZ vezetősége ezúton is köszönetet mond a kedvezményért

A szivhatatian pécsi „Munkás" és „Magyar" cigaretták helyett jó minőségi dohányárut jövetelnek Nagykanizsa dohányzói
Mindenszentekig meg kell építeni a temeto-bidat
A Zala már többizben foglalkozott azzal a tarthatatlan helyzettel, amit Nagykanizsa egyetlen hídjának felrobbantása okozott. Mint ismertettük, a város Ígéretet kapott a MAV-tól. hogy n felrobbantott hiti helyibe egy szép kiképzésű vasbeton ivkidat épiteiiek, aminek terminusát annakidején szép temberre. szabták meg. Ma már szeptember végén járunk és még kísérletek" sem történtek arra, hogy megkezdjék a Ilid építését. Meg kel! joondanunk, hogy a MÁV-tóI erre belátható időn belül nem számithatunk, mert más téren oly sürgető kötelezettségi állnak fenn, ;imelyek a közeljövőben Jehetetienne teszik a nagykanizsai temető-hid megépítését. A* város közönsége nem várhatja be azt az időt, amig a MÁV anyagi voszonvai odáig fejlődnek, hogy a hid megépítésére gondolhasson, éppen ezért, a városnak saját erejéből egy
f
yalogjárö provizórikus fahidat eli építeni, hogy a temető és a Szentgyőrgyvári-hegy nagy kerülő nélKúl elérhető legyen.'' '' A város i>olgármc''Stere munkatársunk előtt olyan nyilatkozatott lett, hogy a megfelelő építőanyag a város rendelkezésére áll. csupán annak; építési "költségeire 8000 forintra nincs fedezet.
Nyolcezer forinton múlik tehát,'' a temetői gyalogjáró-hid «cégépítésé. Tudjuk, hogy a várostól távol áll a*, a gondolat, hogy ezt az összegei társadalmi uton hozza össze, de mégis az a véleményünk, ho^y ez lenne ia cgycUen járható ut, ami a hid gyors megépítéséhez vezethetne.
Járási hadirokkantak és hadiözvegyek értekezlete
Nagykanizsa város és járása J tárgyalta oly élvezetes előadás HONSz-csoportja vasárnap dél
Mcg-jyözödésünk, hogy nin- cíert rímek a városnak cyjelten lakója sem, aki dacára szökős * cI,-(viszonyainak, pár forinttal hoz
előtt 10 órakoi; tartotta meg alakulása utáni első járási értekezletét. Ez alkalommal ünnepi diszbe öltözött a Hunyadi-utcai székházuk, amit Varga József poJgárm.-ster és a városi tanács megértő támogatása juttatott a hadirokkantaknak. Az érkező vendégeket s hadigondozottakat már messziről üdvözölte a nemzeti szinü zászló. Az értekezleten a járás 3ü községének hadigondozottam kivül megjelent dr. Monostory Tibor járási főjegyző és dr. Simonfay Lajos ny. polgármester.
Fodor Béla Imre HONSz elnök üdvözlő szavai után az ügyvezető-igazgató beszámolót tartott, melyből megállapítható volt, bog\- a csoport eddig is szép ntmkát végzett. Megtudtuk, hogy ajjolgármester, a járási főjegyző és a helyi" sajtó milyen önzetlen segítője a hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek és hadiárváknak. A jelenlevők lelkesen éltették mindhármukat. Garam- völgvi íván társelnök ismertette a j<igyzőségenként, körjegyzőségenként megalakítandó fiókok szükségességét és feladatát
Dr. 1 Simonfay Lajos ny. polgármester a földbirtokreform végrehajtásával kapcsolatos jogszabálvokat és sérelmeket
zá ne járulna a réstérc. oly nelkűtőzhetefhn hid megépítésén rk költségeihez.
A város ne kérjen adományokat, ebben igaza van a polgármesternek, de rendezzen például egy társ-sorsjátékot, amelynek hasznából kétségtelenül bejönne jaz az összeg, amire a bidépités céljából szükség lenne. Ne szé-
f
yenkezzünk akkor, amikor a óz érdekében kell cselekednünk, hanem ragadjunk ineg minden eszközt, hogy a célt elérjük akkor, amikor az egész vá ros hél külözhetetlen igényeit elégítjük ki.
A város közvéleménye egy emberként sorakozik fél a polgármester megindítandó akciója mellé, mert komoly örömet jelentene számára, ha a Tialottak ünnepének napjáig megépülhetne nz olv nagyon nélkülözött hid.
Köztudomásu. hogy több mint kétszáz épitőmunkás van ma kenyér nélkül Nagykanizsán és ha ez az építkezés "nem is jelentene valamennyiük számára munkát és kenyerei, mégis nagyban hozzájárulna a szükségben levő kitűnő szakmunkások nélkülözéseinek enyhítéséhez.
Meg kell inditáni a közmunkákat a munkanélküliség leküzdésére, — ezt a jelszót halljuk mindenütt, de tudnunk .kell, hogy pénz és akarat nélkül ez mindig csak jelszó marad, ami seramivel sem járulna hozzá a ténylegesen fennálló nagy munkanélküliség enyhítéséhez. Felkérjük a polgármestert, akiben megvan a jóakarat, hogy tevjyen meg mindent a hid megépítései érdekében és ne mulasszon''el egyetlen alkalmai sem, amely ezt a célt szolgálja. Ha megi teszi ugy nem kételkedünk: Mindenszentek ünnepén az uj liidon mehetünk halott szeretteink sírjaihoz.
keretében, hogy a hallgatóság osztatlan tetszését érdemelte ki. Előadásából minden hadigondozott megértette, hogyan kell a földosztással kapcsolatos sérelmeiket órvosoltatni.
Viola Lajos társelnök, mint a városi hadigondozó bizottság tagja a vagyoni cenzusnak a város által történt végrehajtásáról beszélt. Beszédében kiemelte, hogy sehol S^ÜF hajtották végre ezt a rendeletet olyan szociális módon, mint éppen Nagykanizsán. Ez elsősorban Varga József polgármester érdeme.
Dr. Monostory Tibor járási főjegyző röviden ismertette, mi késztette a kormányt a vagyoni cenzus meghozatalára, ígéretet tett, hogy ott, ahol a rendelet végrehajtásával kapcsolatban sérelmek merültek fel, minden egyes esetben ki fogja vizsgálni az ügyet, áfet a határozatokat is megsemmisíti, mertv nem részrehajlást^ hanem''egyforma mértékkel mért igazságot akar a járásban. Szavait áltanos megelégedés fogadta. Ezután következett a községenként előadott panaszok meghallgatása és orvoslása. Az értekezlet a Himnusz elének] és ével ért véget, óröm volt látni az arcokról sugárzó megelégedést: hála Isten, törődnek velünk. Fodor Béla
A közelmúltban kormányintézkedés történt, melynek következtében a dohányárukat az egész ország területén felszabadították. Így most már mindenféle cigarettát pipadohányt és cigarettadohánvt lehet jegy nélkül árusitani. Éz igy van az ország minden városában .és falujában. Egyedül Nagykanizsa dohánvzói vannak abban a mostoha helyzetben, hogy csak a pécsi dohánygyár rossz készit- ményeitN a Slagyar és Munkás cigarettákat szívhatják, mert jobb áru érthetetlen okokból N''agykanizsára nem jut yl és eddig más dohánygyáraktól sem kapott á város közönsége jobb- minöségü szivnivalót.
A budá^sti és pécsi dohánygyára!: gyártmányai kőzött a kutCnbség olyan szembeszökő, hogy rmg a budapesti Magyar és Munkás egész élvezhető minőségben kerülnek forga- lorriba, addig ugyanezek a pécsi kiadásban úgyszólván sziu hatatlanok.
x A dohányzó közönség elvárja, hogy más ?-árakból is utaljanak ki Nagykanizsának jómánőségü"
Budapest bűnözői
Félmim forinttal károsította meg Áldozatait
A főkapitányság bizalmi csoportjához beosztott Szabó Teréz rendőrnyomozó alhadnagy Bttdinazky Béla alhadnaggyal elfogta Lppeldauer Andor Körözött csalót és áldetektivet, aki 1943 óta félmillió forintul károsította meg mindazokat, akikkel összeköttetésben állott.
Letartóztattak a tárgyalóteremben égy Gestepo-kémet
A Karpfenstein-ulca í. szám alatt lakó baloldali érzelmű lakókat és kommunistákat jelentett fel a svábhejm Gestaponál Márton Margit, Ééres László^ Béres Lászióné, Pápai ístván- ?né és Szokolai János Egyik áldozatukat megjrvilkolták. Márton Margitot. Bérest és feleségét 10-19 évi kényszermunkára. Pápait 2 évi börtönre, Szokoiait pedig 8 évi kényszermunkára ítélték. Az érthetetlenül szabadlábon levő Szokoiait nyowfbtm letartóztatlak a tárgyalóteremben.
Haléira Ítélték a nyitás cipészt, »ki elhurcolta Kosztolányi Dezső özvegyét
^rger János cipészmester nyilas pártszolgálatos volt Kosztolányi Dezső özvegyét és fiát elhurcolta, majd a lakás ér- tékeit elrabolta. Több üldözőt tet a nyilusházba kisért Egy katolikus* papot agvonlőtt. .Részes volt Illy János l^GT-tisztviselő és felesége meggyilkoláséban. Megjelent Kaszander Pál lakájában, elakarta vinni. Kaszan- der az udvarra ugrott és meghalt. A népbiróság Bartna-taná- csa halálra Ítélte.
átfogták a bandát, hiányzanak az áldozatok
Különös ügyben nyomoz a főkapitányság bűnügyi oszlá- lyának Tessenyi-csoportja- Elfogtak egy éjszakai vetkőztető bandát, amelynek tagjai kihalli dohányárut és ne kényszerül- ; jenek a pécsi gyár rosszminö- ségü gyártmányait szívni.
A Zala oly értesüléseket szerzett, hogy semmi akadálya nem lenne annak, hogy Nagykanizsa Budapestről is megfelelő nieny- nyis&ü és jöminöségü dohányárut Kapjon. Igaz, hogy ennek az árunak leszállítási költségei a trafikosokat terhelnék, de több szakenxber egybehangzó véleménye szerint ez semmi esetre sem haladná meg . az áru értékének 1 százalékát A trafi- kosok tehát saját érdekükben akkor cselekszenek helyesen) ha vállalják ezt a kis költségtöbbletet, mert nem vitás, ha üzletükben jó áru melleit cigaretta- és pipadohányt is árusíthatnak, forgalmukat jelen (ékenyen megnövelhetik. De ezenkívül raeJ- lékcikkekben is komoly forgalmat bonyolíthatnak le, amelyeknek haszonkulcsa többszörösen felülmúlja a trafik áruét.
A város dohányzó közönsége elvárja, hogy a "dohánvtőzsdé- sek sürgősen tel jesitik * kérésüket és rövidesen minden fajta dohányárut »békebeli minőségben'' árusíthatnák üzleteikben.
gatásuk során több súlyos bűncselekményt ismertek be. A bűncselekmények áldozatai közül azonban eddig még senki sem jelentkezett
Budapestrőt jelentik:
Cizennégy vagon ruhát és cipői küldött az UflRRA
A magyarországi UNRRA kirendeltség utján 1000 tonna ruhanemű és 400 tonna cipé érkezett Magyarországra. Bárányos Károly közellátási miniszter már ift''egkezdTe az adomány szétosztását Elsfoorban az állaim gyermekmenhelyet részesitik az adományban, azután jönnek a társadalmi intézmények, gyermekotthonok, keftházak, szegény házak. Nagy mennyiségben kapnak az adományból a vidéki városok és vármegyék, amelyek saját hatáskörökben osztják szét az adományokat Stanley Sommers az UNRRA rrrfssrtó vezetője kijelentette, ho^y további nagy gyógyszer és élelmiszer SzáKlt- mányok vannak útban Magyarország felé.
Feloszlatták a debreceni Intem áJótábort
A debrecenF int«rnálótábör felül"- vizsgálatára miniszteri kiküldöttek érkeztek Debrecenbe. A vizsgálat 2 napig tartott és az internáíőtáborf feloszlatták.
Kedden délután 6 órakor PÁRTttAP
& Szociáldemokrata Párt helyiségében
Előadók: PolónyiGyörgy polg. isk.ig.
és Póra Ferenc MAORT mérnök, vendégeket aeiveeen látnak.
Mai és régi ítvelcxicból származó t&meg> bŰTVfirt ^?srt, magyar sorokat vagy küi- főkfl béleseket adofc Iv-anyagai is átre- sulk. Rózfoeyf-utct 19. Barb»nts. (Ez a hirdetés TOII adig étvrnyes,) &
Több értelem, több bit, több eredmény a tanufó* nyomán:.— adakozz a népi kollégiumra!

Jugoszlávia tiltakozása a ?inai baják legénység« miatt
Belgrád, szeptember 30
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma tiltakozó jegyzéket kapott a jugoszláv kormánytól néhány jugoszláv dunai hajó legénységével szemben tanusitott eljárás miatt
MOZI
r ?
Virraszt a szeretet
A Zala.közgazdasága
Adónaptár
Mejj»xy*í»
A 46 oeac llletményadó
Hait-rtáíi alkalmazottak ulin
Szcpicir.ber- 15—20. közötti iorga''-om.ntin Szeptember havi íorga/omról .íélhavonkútU
résxletezéjjei Szeptember 9—22. közötti ^iílzctcstk uláa.
Okt 7. Fizetés llletményadó
A Nemzeti Bank hetijelentése
; 625 millió forint a bankjegyforgalom
* f\ bankjegyforgalom szeptember 23-1 kimutaiós szerint a szeptemben 15 ? for- galommaí szemben 65.515 €20.— forinttal. 525.67CJ09"— forintra emelkedett — Arany-, deviza- és valutavásárlás folytán 134.271.020— forint került forgalomba. A jeszamitolt értekek összege 40 058 «71-59 forinttal. 466,787.151 31 — forintra r.öveke-
A tőzsdei''magánforgaicm
Kétnapi szüet után barátságos irányzattal indult a tőzsdei magánforgalom. A forgalom kiegyenlített és valamivel nagyobb volt, mint az elmúlt napokban. Árfolyamok : Kereskedelmi Bank
Angol filmet mutat be ma a Városi Ftmszinház. A film elismeréssel adózik azoknak, akik életüket a betegek ápolásának szentelik. Hilary Clarké fiatal épitómúvésznó egyik alkalmazottját baleset éri. Hilaiy a sebesültet beviszi egy londoni kórházba, ahol mély hatást gyakorol rá az ápolónők élete. Elhatározza, hogy ö is közéjük áll. Bár csendes az ápolónők élete, Hilary mégis érzi, hogy megtaiáltá igazi hivatását. Egy napon azonban egy szerencsétlenség két áldozata, Larry Rains és menyasszonya kerül a kórházba. Lányt éppen Hilary ápolja és a beteg es az ápolónő egymásba szerettek. Hilary ezzel túllépte a kórházi fegye- gyelem határát, amiért a kórházi tanács elé idézik. A bizottság előtt beismeri hibáját és más munkakört kér. De megérteti a tanáccsal, hogy a kórházi fegyelem túlságosan szigorú. Hilary tovább folytatja munkáját, amelyben Larry is segítségére van.
Kisérő műsorként az „Egy menetelő világ" ciraű sorozatban az angliai csatát láthatjuk.
tói REK
38—59, Nemzeti Bank 75—73.5, Bauxit 120—125, Szén 90—92, Salgó 5—5.5. Ganz 4.50 Rima 23.5—24, 27-es főv. kötvény 760— 750, 14-es főv. kötvény 525—516.
— Felhivás
Nem valorizálják az adópengő heteteket
Felhívjuk szövetkezetünk tagjait és a fogyasztóközönséget, akiknek idei termésű hántolt hajdinára lenne szüksége, igényét a legrövidebb időn belül jelentse be szövetkezetünk Zrinyi Miklós-u. 21/a-. szám alatt levő (régi gyümőlcs-csomagoló) helyiségében.
— H«mes Rózsa
A forintcsatának fontos arzenálja az Amerikától vásárolt 15 millió dollár értékű aru
Szombaton este a Utenyei színtársulat járt Nagykanizsán Zelenai József vezetésével a Szociáldemokrata IfjKSági Mozgalom meghívására. Zeltnai József nevét Nagykanizsán sokan ismerik, mert hosszú ideig szérakoztatta a nagykanizsai közönséget. Most örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy társulatával Kanizsára jöjjön és bemutassa a közönségnek szinésztársai hidását.
/
Rővldesan a kereskedelem utján forgalemba hozzák a alkkek legnagyobb részét
A Szociáldemokrata Párt dísztermében rendezték az előadást, kis- szám« közönség jelenlétében, amely nem binta meg azt a kis kiadás*., amellyel részére az előadás járt.
A letenyei társulat Mártonlfy Emil és Flredi Imre „Nemes Rózsa" cimű vigoperettjét adt^elő. A darab címszerepét, amelyben tudvalévőleg Bulla Elma aratott annak idején nagy sikert, Z. Takács Anni játszotta. Nagyon jól alakította a gazdaságba váratlanul belecsöppent falusi/napszámos megható szerepét* A bon- vivánt gr. Nyiressy Viktor Szabó István a társulat fiatal énekes színésze alakította igen ügyesen. Legtöbbet azonban Zelenai Jézseíen mulattunk, aki a kissé degenerált gr. Nyiressy Emánuel kacagtató szerepét játszotta. Szellemes és ötletes bemondásai lépten, nyomon fűszerezték az SL-lőadást Kedves volt Pagonyi János Vendelje is. De meg ball dicsérni a társulat többi tagját: Bocskay Izabellát, Zelenai Ellát és Fentos Pétert ist
A letenyei színtársulat ^egyébként valószintleg ektóber 6-áiyvasárnap ismét Nagykanizsára jön, szintén z. SzIM meghívására. Remélhetőleg akkor nagyobb közönségük lesz, mint szombaton volt.
— Felhivás
Felhívjuk a hadigondozottak figyelmét, hoty a 12—18 életév között levő beteg vagy fejlődésben elmaradt gyermekek, otthon ápolt felnőtt betegek és 60 éven felüli, öregek ingyen cukrot kapnak. Ezért, hogyha családtagjaik egeszségi állapota és életkora a fenti, kívánatos, hogy részükre már most kiváltsák a szegénységi és az osvosi bizonyítványt. HONSZ elniksége.
VÁROSI MOZI
Hetf?, kedd, Ktcxda
Virraszt a szeretet
Uj amerikai film. Ragyogó szereposztás! Ett*dá»ok napeata 5 ti 7 érakor.
Fizeti» 3L t*v»iUi íulinupjt.
Okt. 3. Fizetés
yac és OTI
Okt S. Fizetés Forgalmi cdő Okt. 5. Bevallás Forgalmi adó
Az adópengő valorizálásának kérdésében tegnapi ülésén döntött a Gazdasági Főtanács. Értesülésünk szerint a fennforgó technikai nehézségek miatt az az álláspont ment keresztül, hogy az adópengőbetéteket nem fogják valorizálni Megállapítást nyert ugyanis, hogy az adópengő betétek közel 90%-aJeligés betét volt, a fenamaradó luJ/o-ból pedig alig
A Magyar Külforgalmi Rt rak- tártelepsin a sajtó képviselőinek bemutatták a 15 millió dolláros amerikai árukölcsön keretében megvásárolt és rövidesen forgalomba kerülő cikkeket. Rácz Jenő pénzügyminiszter a raktárak megtekintése után hangoztatta, hogy a forinlcsatának fontos, arzenálja ez az .áruraktár, amely komoly vásárlóértéket képvisel, s főként textilanyagban. Eddig 40 vágón textilanyag érkezett, ez a mennyiség fokozatosan megnő 500 vagón- ra, s a legális kereskedelem hozza majd forgalomba.
Az áruraktárban gyógyszer, kötszer, vegyianyagok orvosi műszerek, gyapjutakarók, munkásruhák, overálok, gyapjuharisnyák, kez- tyiik, csokoládé, teherautók, szalmazsákok, vontatógépek, kötelek, alumínium- és rézanyagok, motorok, postai híradóanyagok; szerszámok, szerszámgépek tárolnak. A gyapjutakarók felsőkabát ké
Ünnepélyes keretek között nyílott meg a budapesti Őszi Vásár
Tildy Zoliin köztársasági elnök nyitotta meg a bud-pesti Állatkert területén rendezett ószi Kertgazday sági és Kisállctvásárt. Az ünnepélyes alkalomra vidékről az utazási kedvezménnyel rengeteg látogató érkezeti. A kiálíitás tudományos részének, valamint a vásárnak óriási sikere volt és. szamtalan uj gazdasági eszközt vásároltak DZ első nap látogatói Az élmiszer pavilonoknál nsgy volt a forgalom, s az olcsó bécsi szelet, sör és sóskifli hatalmas mennyiségben fogyott A vásár október 6 in marad nyitva és az utazási igazolványok október 8 ig érvényesek. Ezzel kapcsolatban fei- hivjuK a Budapestre utazó közönség figyelmei, h->ey hazautazáskor csak agy érvényes a féláru igazolvány, ha a vásár pénztáránál lebélyegeztetik.
dett. flz állami zsirósza.T.tAk egyenlege 18.930106-93 fo?inHei 59.3SS65799 forintracsökkent ez egyéb számién eg>en- lege 2.406.40306 forinttal IZ3S5 942-33?o- rlntra emelkedett s így végeredmenyben a ziirókövete<ések együttes állománya ösz szesen 21338.51001 forinttal 71.972.60032 forintra csókként.
egy-két ezer az olyan betét, amelyik hosszabb időn át volt lekötve, ahol tehát az elértéktelenedés mérve valóban megállapítható. Szakértők véleménye szerint még szociális okokból sem indokolható, hogy a kevésszámú és kis- összegü betét miatt valorizálás cimen ujabb hatalmas adminisztrációs munkát zúdítsanak a bankokra és a pénzügyi hatóságokra.
szítésére alkalmasak, minőségük vetekedik a legjobb lódén szövetével. Rövidesen megkezdődik az árusítás s bárki méltányos áron hozzájuthat meleg kabáthoz.
Antos József államtitkár az újságírók kérdésére elmondotta, hogy az áruk kétharmad része a magánkereskedelembe kerül, egyharmada — főleg takarók — a miniszteri tárcák szükségleteinek kielégítésére szolgál a költségvetési kereteken belül. Az árak a piaci árakhoz igazodnak majd. Különösen *a textilnemüeknél olyan árat állapítanak meg, amit a magyar fogyasztó elbír. A lebonyolítás körülbelül egy félévet vesz igénybe.
Végül arról szólt Antos államtitkár, hogy a textilipar az utóbbi hetekben szovjet bérmunkát végzett, október 1-től kezdve azonban már ismét 60—70 százalékban a magyar belföldnek dolgozik.
Dr. Pfeiffer Zoltán Zalaegerszegen beszél
Dr. Pfeiffer Zoltán igazságügyi államtitkár tegnap $ Független Kisgáidapárt naggyülésén beszé- ~det mondott Bőszéit a demokrácia helyes értelmezésétől, és kijelentette, hogy senkinek sincsen szándékában visszavarázsolni az 1Ö18—19-es esztendőket, amikor már egyszer- megölelhették a tüzes kályhát és alaposan meg is égettük *üiagunkat. „ Kijelentette, hogy a 6 pártja ^ ^éke-párt és most is olyarr int .. türtást tanusit az állammal szemben, amely példája lehet a többi pártoknak.
Sportrovat
A Vasutas nagy győzelme Budapesten
NVTE—Kispest 3:6 (1:0)
Az NVTE tegnap BudapesJí-n mérközött a jóképességü Kistex csapatával, amely fölön 3:0 aráoytt nagy győzelmet aratott. Ar eredmény annal is inkább örvendetes, mert** nagykanizsai Vasutasnak ez volt az első szcrepUise az OB Il.-ben. A- szerkesztőségbe érkezett távirat szerint a góllövők Molnár (2) és Horváth:
NVTE If.-Kaposvári RAC 4:1 (2:0>
II. oszt. bajnoki. Vezette Deák, A jó formában lévő Vasút kfrinyía''
S
őzött a Kaposvári RAC II fölött,
5!iövők: Placskó I- (2). KCtfSt Kovács (öngó''f), illetve Bagár.
Nagymányok—MA0RT 3:1
A balszerencsés MAORT megint kikapott-
Az Országos Bajnokság 1. vasárnapi eredményűi
Ferencváros—Dorog 6:1.
HalSdás—Szeged 1 :1.
Szoc. Baratiág—Újpest 4:4.
Vasas—Kispest 4:3.
MTK—''Testvériség 2:0. .
Csepel—Pereces 6:1.,
ETO—Szolnok 0:0.
DVSC—Ersa MADISZ 3:3. (Hf)
Hirdetmény.
A városi szérűskertben levő 10 drb. nyárfa és 1 drb. juharfarönkto a volt v. kertész Jeiepen levő 7 drb. fenyőrönköt a fenh sorrenden 1946, évi október hó 3-án d. e. ,9 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen . eladom.
1258 Polgármester
TiBkőnyrti, fürdet, Írószerek fapbitók Scbltss Gyoiánál, Ady Eodre-uJ 8, Telefon: >29. 114»
Bert, mustot minden mennyiségben TMxak. Pa»p bornagykereskedő, Cseneeri- ulm 22. 12«
Kis urweket (kékitős). konzerréobo- zolat T«SZ Perényi szappangyár, Magysr-s.
72. sz. 12tir
Mindennemű zsiradékot, faggyút, olajat, hallott sertést TOKX Perényi szappan- gyár. ^ 1246
Étkezdémet me^eyitettexn Szt. Imre bg.- uica 5. sz. alatt. Lefretcz Jánosn6. 1257
Francia ayelveldatást Tállalek,
Endre-n. 2 (kézimanka Özet).
Snmerfcexfái mfitrájya kapkaté. Ftí- tételeket közli s eiőjegj-zéseket ítírtsz a Mezőgazdasági Szövetkezeti Köipoat ki- rendeltsége Fő ot 4 IL 1261
ZALA demokratikos politikai napilap
[ Szerkeszti: Bencm Jenő főszerkesztő | Sa«k«tVit*a t* kUáóhlraul: F6-vt X Teitto* 31.
; Kiadja a ffenreti Bizottság. Ma^ykerhaa
Szer&öztésert éi kiadásért fcid Beacit ktí>
Myomotott c .Kőzgazőasígi R.T. ü»sr kanlzsa'' nyonndojaban KagykanitsA»''..
Kvomdatrt felel: Zalay Károly.
Ára 40 fillér.
5L evtoiy«m. 223 «ram.
•Najgyfcarvzsa, 1946. október 2. szerda

Az Egyesűit Nemzetek gazdasági és társadalmi tán ácsának amerikai kiküldöttei kijelentették, hogy az Egyesültállamok nyomban visszaadják Magyarországnak, Jugoszláviának és Csehszlovákiának a németek által nyugatra hurcolt hajóikat, amint a Dunát a nemzetkőzi hajózás számára szabaddá teszik.

A városi erdők titka
i z
Előreláthatólag dúc: ezen a «héten • városi képviselőtestület elé körül X^gykanizsa 1946—1947. évi fo- rintköltségvetése''. A képviselő urak elé azámoszlojokat tesznek, amelyek hhratva vannak az elkövetkezendő év anyagi és kulturális életét szemléltetni. Ezek a számoszlopok ''beszélik e* azokat a lehetőségeket amelyekkel ennek a városnak közel 30.000 lakosa élhet, a terheket, amelyeket vállalnia kell és a szolgáltatásokat, amiket özekért a~ terhekért jogosan megkövetelhet. Nem célunk, hogy a kötetre rugó költségvetés minden tételére nagyító lencsével rámutassunk, azt részeire bontsuk, mert ehhez a rendelkezésre álló sajtótér aebogysom leniie elegendő. A kép- T ?se ló testület urainak azonban kötelessége a legaprólékosabb részletekig, épp?n a közösség érdekében az otolsó forintfillérig mindent átvizsgálni, kritika tárgyává tenni, hogy ellentétben a régi szokásokkal ''no íoj- bólintó Jánosként fogadják el azokat. k sajtó, amint azt tőle a Város minden lakója ihéltáií elvárhatja, akkor teljesiti kötelességét, ha éber íigeiemtLel kiséri a költségvetési vitát, rámutat minden hibára és ?gyekezik útmutatással szolgálni azok megjavítására, illetve kiküszöbölésére.
A költségvetésből, amit a napokban le tesznek a város parlamentjének asztalára, hiányzik majd egy tétel, ami bizonyára fájdalmasan érint mindenkit, akinek valamilyen köre is van e nagymultu város életének folyásáiioz. Hiányzik a város tulajdonát képezett négyezerötszáz katasztrális hold erdő hozamánakelszámolása, mert mint uz köztudomású, a város e :iegbékébb békeidőben is milliókat érő ingatlanát az állam minden eilenszolgáltjatás nélkül kisajátította. • f
Eaekct az erdőket nagyrészt e város lakóinak ősei, ükapák ós nagyapák abból a feltevésből kiindulva szerezték, hogy az jó tőkebefektetés, mert lehetővé teszi, hogy i hozamából a város adminisztrációját és. kulturális szükségleteinek kielégítését fedezhessék. Céljuk minden bizonnyal az vblt, Iwgy minden pótadó nélkül önellátó városként élheaso Nagykanizsa életét. Nem rajtuk jnulott, hogy ez nem sikerült. Azfelmult idők fél és egész Íítoiszta városvezetése dacára a nagy erdőknek, az ország egyik legnagyobb. pótadóját fizettette, a kisemberrel éppen ugy, mint a gazdaggal, de kulturális célra még igy »alig jutott valami.Egy rosszul megépített provizórikus színházon és 3 korszerű Vécaey-utcai elemi iskolán kivül semmit som építettek; ®ert a vízvezeték és csatornamű *bból a Speier-kölcsönből került ki, aminek teljes dollárösszegével még ma is adós a város. A város utcáinak aszfaltburkolatát pedig hitelbe, a Magyar Asphalt Rt készítette el arany dolláros valorizációs kikötéssel, aminek torho a most közgyűlés elé kerülő költségvetésbon is több százezer forinttal szerepel.
A város évtizedekig minden mo- bi& vagyonát erdőklx? fektette, kivévo azt a félmillió aranykoronát, ami az 1923-as.-inflációban értéktelenedett el. Embergenerációk munkájának gyümölcse feküdt ezekben.az erdőkben, amik hatalmas értékükhöz viszonyítva— a költségvetések szerint — nevetségesen kis összeget hoztak, aminek egyik oka'' a bűnös hozzánemértés, a másik pedig azok a titkok, amiket a költségvetések erdótételeí el nem árulhattak.
Mert ezek az erdók sötét titkokat rejtegetnek. Nen*"a romantikus pan- dűrkorszak betyárainak titkait őrzik, akik szájhagyományok szerint a\gaz- dagokat azért fosztogatták, bog}'' a szegényen sogitho&íének, Ivánom azokét"a kényes rablókét, akik egy harmincezer ''lakosú város túlnyomóan szegény embereit károsították meg, hogy maguknak még nagyobb jólétet, méí: úribb életet biztosíthassanak. A város erdőinek .titkait nem bozótok, bem a facsemeték sürün ültetett zöldfényü öle- őrzi, nem százados tölgyek, büldcök, cserfák napsugáreltakaró csendje, nem is az avar, amit emberemlékezet óta az aranyló ősz rak szorgalmasan egymás "fölé, — hanem akták és szavak. Akták, sárgulok és ujak, amik fényesre politúrozott Íróasztalokon. páncélszekrények árnvékál>an íródtak és szavak, amiket elkényeztetett urak párnázott ajtók mögött ezymás füléoo súgtak. Az akták a városházával együtt olégtok, a szavakat pedig olyan fülek gazdái őrzik, akik jól felfogott saját "érdekükben nem beszélnek.
Mi azonban nem hallgatunk. Az igazsácr .és harmincezer ember áll abban a törekvésünkben mellettünk, hogy követeljük a városi ferdó titkának megfejtését, annak nyilvánosságra hozatalát, hogy mindenki -láthassa és hallhassa, hogy ''gazdálkodtak azzal a hallatlan* vagyonnaL amit közei egy évszázada préseltek ki ennok a városnak lakóiból. Nem érdekel bennünket a jó hazafiáknak s magukat kitűnő lokálpatriótáknak kijátszó urak tanácsa, akik azzal jönnek, borítsunk fátylat a múltra, ne bolygassuk a halott fdolgokat^-hr- szen már ugy som segíthetünk, hanem nézzünk a jövő (relé és építsük azt. Ismcrjük''eaan uraknak, a ködösítés nagymestereinek céljait és azt üzenjük nekik, hogy mi nem fátylat borítani akantnkTnanem felszakítani még azt a leplet is, amit olyan nagy ügyességgel tudtak gaztetteikre ráborítani. Meg fogjuk, mert meg kell fejteni a nagykanizsai erdők titkát, mert csak így lehet egy ír jövőt építeni és elnémítani azokat a sugdosásokat, amiket uton útfélen beszélnek a magukat becsapottnak vélt emberek. , ..
A nagykanizsai akták eléetek, a szavakat lezárt ajkak őrzik, (db vannak tények, amik beszélnek -és a megyei levéltárban akták, amik még nem égtek eL Tény az, hogy az erdóiggyol kapcsolatosan még » fasiszta rezsimek is felfüggesztették Krátky . lütván polgármestert és annak gazdasági tanácsnokát Az is tény, hogy a ny ilasok''által a képvi- seUtestüiétbe küldött Szabó Gyula egyik napról a másikra a legnagyobb favállalkozója lett a városnak; megalapította és remekül berendezte a varos telkén a!Szittya-fatelepet és rövid egy-két év alatt "nagy vagyonra tett szert. Az sem ^tí tok, nogy a város erdőiben kitermelt íát/luajdnem teljes egészében ó árusította ki, de az sem, hogy Szabó Gyula nyilas városi képviselő, mielőtt a várostól a fakiárusitás koncesszióját megkapta volna, sok borsót,tört a polgármester orra alá, mert szüntelenül a város erdeinek titkát < piszkálgatta. Természetesen abban a pillanatban, amikor a város fáinak eladását megkapta, azonnal megszűnt a titkok kutatása is. Nem vitás, ímert köztudomás hogy a város .mindig több fát termelt ki, mint azt az erdőgazdálkodás tehetővé tette volna és a kitermelt nomos szériát,és bányafát tűzifa árban adta tovább. Csak igy érttető, hegy afváros négyezer- ötszáz katasztralie hoki ordője a költségvetés fiserinVoK gyermekesen kevúa jövedelmet hozott* mfrt a-jövedelem legnagyobb része — érthető okokból — nem a költségvetés tótelei között, hanem minden bizonynyal egyéni bankszámlákon szerepeli.
Már az 1944. évben lefolytatott vizsgálat alkalmával Vitézi László zalavármegyei erdőigazgafcó, valamint Galambos József erdőfőtaná- csoa megállapították egyrészt a tel- . jos hozzanemértétít, másrészt a visz{-~ szaélések egész sorozatát és olyan véleményezéssel küldték az aktokat a minisztériumba, hogy haladéktalanul vegyék állaim ellenőrzés alá Nagykanizsa város erdóbirtokait. Ezek az akták ajmegyei levéltárban és a földművelésügyi^ minisztériumban minden bizonnyal feltalálhatók, de fellelhetők azok a ijegyzőkönyvek amelyek alapján tvratkv István polgármester'', ée dr. Prack István tanacsnokot felfüggesztették. A jelenlegi város vezetőinek már a de-, mokrácia érdekében is legelső kötelességük, hogy pozitív íudomást szerezzenek arról, hogy miket rejtenek magukban ezek az" akták, hogy a szükséges követkéztotéaoket nemcsak orkölcsi, de anyagi téren is levonhassák. A költségvetés tárgyalásának egyik főpontja kell hogy legyen a varos erdőtitkamak feltárása. • De nemcsak a Horthy-rezsim alatt elkövetett visszaélések kerüljenek szóba a város költségvetési közgyűlésén, hanem annak ármegállapítása is, hogy kit és -kiket terhel a felelősség azért a 600.000 forintos veszteségért, amit a vároe AVindisch Dénes polgármestersége alatt szenvedett ol bűnösen hanyag nemtörődömségből, vagv valami mas-okból, amit szintén mely titokként őriz ja városi erdő. i
Köztudomásu, hogy a földreformmal kapcsolatián a demokratikus kormányzat az ország össaes erdőinek állami tubjdanbavételét rendelte eL A rendelet azonban kimondta, hegy a ?gár kitermelt .és az 1945. évben kitermíiiendó fa még az erdőtulajdonosokat illeti meg. Nagykanizsa város 4500 hoki erdejéből a fő- használat és rendkívüli fahasználat figyelembevételével minimálisan ötezer köbméter szériát, háromezer: köbméter bánjafát, valamint ötezer űrméter tűzifát lehetett volna ?kitermelni, amelynek értéke jóvaf meghaladja a 600.000 forintot A ma- delet kimondta, .hogy a;fát 1945 október 31-ic ki kell" termelni a tulajdonosnak, mert az azután kiter-j melt fa már az állam tulajdonába megy át A kincstár azonban, miután a termelés mindenütt)bizonyos nehézségekkel járt, az első rendeÖce- zésót megváltoztatva, megengedte, hocy 1946 március végéig kitermelt fa is a tulajdonos birtokában maradjon. Az állam erdőigazsató- sága az ordő volt tulajdonosinak jogot biztosított, hogv a^ .igy kitermelt fát 1946 szeptember 30-íg ráér kiszállítani az erdőből.
Bármii ven érthetetlennek hangzik is, Nagykanizsa város ócrvetlen ól fát sem termelt ki pzon idő alatt ós igy több, mint 600.000 forint veszteség érto a város közönségét. Sce- mann erdőmérnök állítása szerint 1945 szeptember • hóban írásban''felhívta a v^Lros vezetőségének figyelmét a fennálló rendelkezésekre, a mely aktának állítólag az iktatóban nyoma is van. A város vezetőség» azonban ennek á felhívásnak elleném Cjgvetlen lépést sem tett, hogy a menthetőt megmenthesse és nem termelte ki azt a fát, amihez a kormányzat neki jogot biztosított Ostoba" és elfogadhatatlan az az érvelés, hogv a megszálló csapatok akadályozták ebben a várost, mert nincs olyan erdőtulajdonos ebben az őr- szagban, aki jól felfogott, saját érdekében a rendelettel elve a kitermelést ne eszközölte volna.
A városi közgyűlésen elsővonalbeli kötelessége lesz "egyrészt megállapítani, hogy kit ternel a felelősség a rá rost ért kárért, másrészt minden erejével odahatni, hogy az elkövetett hiba roparáltassék.
Hisszük és reméljük, hogy Varga József polgármester máris lepéseket tett olyan irányban, hogy a kincstárt meggyőzze arról, hogy egy harmincezer lakosú várost nem érhet bűnösül hanyag vezetői miatt olyan hatalmas károsodás, amely léteben támadja meg. Do hanem tette volna meg ozt a lépést, ugy a város Jelenlegi vezetőinek, valamint a közgyűlésnek, do az onnan kivonult kisgazdapártnak is lecsürgotóbb kö$o- Jessége, hogy az illető minisztériumokban eljárjanak ohl értelembon, amely lehetővé teszi, hogy iaz elmu-. lasztott kitermelést a varos utólagosan eszközölhesse. Ha a pártok e kérdésben egységesen a város érdekéi mellé állnak, ugy nem kétséges, hogy munkájukat eredmény is koronázza.
Be kell bizonyítanunk, hegy erdőink elvételével legfőbb jövedelem- .forrásunktól fosztottak meg bennünket azoktól a jöredolmoktől, amelyekből a demokratikus városvezetés iskoláinkat, kórházunkat szegényházunkat de részben templomainkat is fenn. kívánta tartani, igy az államnak kötelessége az erdőink elvételéiről beállott városi deficitet pótolni, legalább addig az ideig, ómig a város megnyithatja uj jövedelemforrásait

Zala vármegye égető problémái a törvényhatósági bizottság ülésén
Zala vármegye törvényhatósági bi- xottsága szombaton délólőtt 10 órabor rendes gyűlést tartott
A főispán beszéde
Dr. Papp Andor főispán clnük üdvözölte a törvényhatósági bizottsági tagokat, majd "áttért a-közellátási problémák tárgyalására. Leszögezte és örömmel "jebntotto, hogy sikerült biztosítani Zala vármegye részére a tűzifa ellátását.
Hogy a lakosság minél előbb hozzájuthasson tűzifa szűkség'' létéhez, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen telepe- kei állított fel és íny tűzifa- szűkscgletél mindenki telephelyén megkapja.
Ha készen vannak a tervek, akkor miért nem építik meg a nagykanizsai piacteret?
0 maga is tudja, "hogy a tűzifa ára nagyon magas, de sajnos hiába szorgalmazta a minisztériumban a fa árának leszorítását, mindez ideig oz nom történt még.
Most az a helyzet ^ hogyha bőven van és az országos szükségletet figyelembe véve. már 125 ezer köbméter fa felesleg is van a vármegyében. Beméli, hogy sikerül a szénollátást is biztosítani, do cz.ogyolőre nagyon csekély. A petróleum biztosítása megtörtént Elsősorban a falusiakat juttatják potrohúmhoz ott, ahol az • világítás céljait szolgálja. A lisztellátás terén nincs fennakadás, do el toll készülve lenni arra, hogy fo- kotébb kenyeret faoK- enni, mint eddig, mert nagyobb mennyiségű rozsot hagytak a vármegyében és a búzát el Kell szállítani.
A sónál és cukornál a tárgyalások onxhnényoaobbek voltak.
Sikerült jelentősebb szabod cukrot és sot biztosítani a megyének és igy ezzel is cl van latvx.
Különben is, mondta a főispán, minden téren járul a közellátás. A 8000 sertés beállításával a zsirt is biztosította. Etolajat és szappant is kaptunk. A szénaboszolgál tatásnál sitíeröit engedményeket elérni ás igy nem kell tobb szénát leadnunk.
Ezután a munkanélküliség súlyos kérdéséről beszélt. Ennok megoldása csak abban az esetben lehetséges, ha megindul a hitelfolyósítás.
Az alispán beszámolója
Kzíután dr. Dáyid János alispán terjesztette elő az első alispáni jelentését a /elszabadulás óta. Kijelentette, tudja, hogy az olsó jelentés nem nagyon megnyugtató, de számi- táűba kell .vcnm,\hogy az elmúlt időszakról számolunk DO. Megemlékezett az adó fizetéséről ós kezeléséről, melyeknél látható és örvendetes javulás észlelhető, amit kizárólag a forint bevezetésének lúhet''betudni. A kereskedőkről szólva kijelentette, hogy közellátási kérdésekben csak addig tartjs\fenn magának a megye az ellenőrzést, amig a fagyasztók pénze bent fekszik, árúban. Ha. majd a kereskedők tőkét, tudnak d?teremteni és maguk szerzik -be az árui, akkor a megyének semmi- jéle beleszólása nem lesftikóz- eÜálásba. N , Szó van arról, hogy a jövő hónaptól kezdvfo a sót nem kell előre bo- finotni, mert Ígéretet kapott arra, hogy a megye finanszírozza a &ó- ellátást. Ezután következtek az alispáni jelentéshez a felszólalások.
HozzászóJlások
Ballanegger Honrik örömmel vette tudomás^, hogy » főispán biztosította a megye részére a fát de ké- tolvoi vannak, hogy a szegény proletárok hozzájuthassanak ilyen magas árért. Ez a,magas ár veleményo szerint teljesen indokolatlan. í*el kall hivni a hatóságokat, ''hogy szállítsák lo -az árakat.
Barát Foronc. Zalacserszeg polgármestere a B-listával kapcsolatban előállott tisztviselő-hiányról beszélt és kérte a főispánt, bogy lépjen közbe a mostani státus "mielőbbi
kiegészítése érdekéion, mert addig nom tudják biztosítani a''közigazgatás zavartalan menetét
Orbán Imi» a parasztfront ujabb helyzetéről beszélt, különösen a vetőmagvakkal kapcsolatban. A parasztok nem tudják a vetőmagvakat beszerezni, olyan magas árakat kérnek a vetőmagért. Ha ez igy marad, a földek nagy részét majd nem vetik be.
Javasolta, hogy a Futura''raktáraiból utaljanak ki vetőmagvakot a parasztságnak, amit azután a jövi évben .adnának ctsz- sza.
Kifogásolta a borfogyasztási adó magasságát A mustot 40—80 fillérért veszik B ezzel szemben ''literenként 42 fillér fogyasztóéi adót kell leróni. A szoszfőzes toréa ugyanez a helyzet
Oly maga» adót kell fizetni, hogy elrothad a gyümölcs, de •nem tudnak belőle szeszt főzni
a parasztok. Nagy István a tüzifaellátással kapcsolatban kérte, hogy a falusiaknak ne kelljen a telepekről venni a fát, mert saját fuvarral az erdőről sokkal hamarább tudják behozni. -
A Balaton problémája
Dr. Kovács Endre nagyon érdekesen világított rá a balatoni problémákra. MegáJ Lapította, hogy eddig nem kerülhetett sor az újjáépítésre, I de Zala megyo kincse a Balaton éa ! azért i^gyon fontos, hogy elsősorban azt hozzák rendbe. A balatoni vendégforgalmat csak ugy lehet »helyreállítani, ha a rengeteg kárt moly a háború folyamán érte, bizonyos ménékben helyreállítják. Beszélt a keszthelyi balatoni kikötőről, amely romokban hever. Ez-az egyik oka, hogy a hajózás eddig nem indulhatott mag a Balatonon.
Keszthely Hévíznek szoros, tartozéka, már pedig Hévíz olyan világfürdő, melyre az egésztfiül- fóld felfigyel. Elsőrendű fontosságúnak Uyrtia ezen probléma megoldását.
Dombai János felszólalása
Dómbai János az alispán jelentéséhez szólva, hiányosnak tartja azt bogy áz alispán, bizonyára szerénység DÓ;, kihagyta, hogv az rolajolláíás torén milyen nagy előmunkálatokat fejtettek ki. Zala vármegye oázettátásának kérdése mÜris előrehaladott állapotban van és. valószínűleg Zalaegerszegre a közeljövőben . bevezetik a gázt.
Ha gár köz, akkor a fejlődés is megindulhat obboa az elmaradott városban. Üzemeket és gyárakat lőhet létesíteni, továbbá a tüzelés terén jelentősebb eredményeket és megtakarításokat lehet elemi.
A B;-listával kapcsolatban leszögezte, hogy igaz; hogy a mostani tiszt viselőhiány nagy, de felfokozott munkával el tehet végezni a közigazgatási feladatokat.
Wasaermann Frigyes a Szombathely, Zalaszentíván, Nagykanizsán át vezető vasatvonal bekapcsolását kérte a megye székhelyére. (
Kaufer Sándor éles kritikája a Futáráról
Kaufer Sándor a faellátással ?kapcsolatban kérte a -főispánt hogy vonja vissza azon korlátozó''rondolke- zéaeit, mely szerint a falusiaktól kocsikról nem szabad vásárolni fát Nagykanizsára még hétköznapon is 10—15 kocsi fát hoznak bo ölenként 120—150 forintért. Miért kelljen a kisembernek drága hatósági ?át'' venni, amikor megfobló készletek állnak rendelkezésére.
Szóba hozta még a. F-utura kcnyérlisztefíátásat, mely szerint arra kényszerítik a lakosságot Xagykatuzsán, hogy négyszer annyi kenyérlisztet vegyen
át. Tníítí amennyi finomlisztet.
A Futura igy vagyonokat szerez.
Kérte a főispánt vizsgál ja felül fl-zt az ügyet. Azonkívül kifogásolta, hogy a Nagykanizsán összeszodott zsírt elvitték "a megyéből és helyette étolajat osztottak szét
ts.
Autóbuszjárat Kagykanizsa—Zalaegerszeg kőzött
Dávid János alispán ezután _megköszönte a bizalmat, amellyel íjeloar tését fogadták. A gázellátás terén tényleg olőhaladott tárgyalásokat folytatott ós valószínűleg sikerül Sa- lomvárról bevezetni a gázt, ezenkívül autóbuszjáratok indulnak Nagykanizsa és Zalaegerszeg központtal az egész vármegyében. A Közellátási és egvéb problémákat csak ugy oldhat jak meg, ha a pénzügyi oólyzot iavulni fog. Ezután részletesei! válaszolt a felszólalásokra. Kijelentette, hogy magáévá
Röviddel a fölszabadulás után, Windisch Dénes polgármestersége alatt^a városi képviselőtestület ugy határozott, hogy a Somogyi Béla-utca .és a Zárda-utca sarkán levő házat lebontják és az ideiglenesen a Széchenyi-téren elhelyezett piacot odaviszik. Szót tett követte és a kérdéses házat le is bontották. Azóta hónapok teltek el. A munkanélküliség és az infláció j hihetetlen méreteket öltött. De i míg az utóbbit sikerült leküz- i deni, addig a munkanélküliség leküzdésére édes keveset tettek. A piactéri munkálatokat a lebontott liázak helyén még ma sem kezdték meg. ''Mintegy* két hete már láttunk ott munkasokat, akik ástak, csákányoztak és hordták a földet. De mindez i csak néhány napig tartott és azóta sem dolgozott ott senki. Mi lehet az oda ennek? Miért ntm épitik meg a piacteret''? — kérdezi mindenki Nagykanizsán. Munkatársunk ezért Kiment u tervezett piactér helyére, gondolván. hogy ott valaki majd felvilágosítást nyújt a munkálatokról. De ott senki sem tudott tájékoztatással szolgálni, tóért nenr is volt ott senki. A két -hét előtti munka nyomai még nagyon jól láthatók. A hepehupás térség kisebb-nagyobb dombocs- káiba itt-ott ásó nyomok'''' fedezhetők fel. Tégla is" lelhető rakásokban. Sőt egy körülbelül 20 méteres iparvágány is található itt, valamint két kimustrált csille. Egyéb semmi. Munkatársunk tehát felkereste az ebben a kérdésben illetékes Réti Lajost, az építési ügyosztály vezetőjét. aki a következő felvilágosítást nyújtotta a piactérről: — A földmunkákat már megkezdtük a piapfernek kiválasztott helyen és azt még a tél beállttá előtt be akarjuk fejezni. A földmunkák bizony sok időt vesznek igénybe, mert a talaj nagyon egyenetlen. így egyik helyről el kell szállitani a földet a másikra, hogy valamennyire is eltudjuk egyengetni. A piactér épitészeti kiképzésére vonatkozó terveink már készen vannak. Ezek szerint a Zárda-utcával párhuzamosan, a Hári-ház mellett egy hosszú épületet építenénk, amelyben 32 elárusítóba lviség lesz, melvek közül 12 na- gyobb, 20 pedig kisebb. Ez megfelel majd a régi piactéri hus- csarnoknak, de itt húson kivül tainden terményt árusítanak
teszi Kaufer indítványát belátja és helytelennek tartja, hogy no lőhessen a falusiaktól fát venni e eaért szabaddá tetto a fa behozatalát fa- luról. Mindenki szerezzen be annyi fát amennyit csak tud, önnek semmi akadálya nincsen. Ezután felkérte a vármegye közúti alapjának 1946— 1947. évre szóló költfégvetéaiiok közlését, amit egyhangúlag elfogadtak. " • •i
Állattenyésztés« -ffdések
Több felszólalásra adott okot az állattenyésztési alap költségvetése, ».valamint az állattenyésztési dijak és tenyészállatok használati dijának forintban való megállapítása.
Végül a törvénvhatósásri bizottsági ülés dr. Dávid ^ános alispánt érdemei elismeréséül a VI. fLoetési osztályból az V.-be léptette elő.
Ezután még több jelentéktelenebb ügyet tárgyalt lo a törvényhatósági bizottsági ülés.
majd. Az épület előtti részt téglával rakjuk ki és beton elárusító asztalokat helyezünk el. Az elárusító csarnokokat fix összegért eladjuk a kereskedőknek. Ebből a vételárból fedezzük az épitkezés költségeit A uftmká- latokat már tavaszra szeretnénk befejezni, hogy a nagykanizsai piac végre állandó^ helyre kerüljön, olyan helyre, amely valójában megfelel ? célnak.
Egyéb városépítési ügyekről Réti Lajos a következőkben nyilatkozott :
— Azt hiszem, hogy a közönséget a piactér kérdvén kivül a leégett városháza ügye érdekli legjobban. A Zalában arór volt egv cikk annakidején a városházáról. rmelv arról szólt, hogy a. leégett középület lebontására vonatkozó tervet megfellehixrZték. Eddig vártunk az alispán döntésére. amely mindezideig nem érkezett meg. A hivatalos lap egyik legutóbbi száma azonban kormányrendeletet közöl, amely arról intézkedik, liogv minden ötven évnél előbb épült, romépületnek nyilvánított épületei le kell boru?ni. Ez a rendelet meghozta végre a döntést a városháza ügyében is. Ugyanis az már több mint ötven éve állott, a város szolgálatában. Ez volna egyik fontos tervünk. Ezenkívül*, most már komolyán foglalkozunk a temetői fciid kérdésiével - és az aggokháza ügyével is. .
Jme ilyen tervek foglalkoztatják a 8/ügyosztályt Nagykanizsa közvéleménye, de elsosorbatf a kereset nélküli építőmunkások már tetteket szereinének látni. Meg kell inditani az építkezést le kell küzdeni a nehézségeket, mert ez a feladata a város vezetőségének. Mindönki tudja, hogy a deflációs idők kíméletlen pénzhiányában óriási nehézségek állnak ''fenn, de azt is tudja mindenki, hogy a legnagyobb nehézségeken is úrra. lehet lenni, még nagyobb akarással és ki- tartással. Meg kell kezdeni a . közmunkákat, különösen akkor, amikor az egész város sürgős érdekeiről van szó..
Szerdán délután 6 órakor PÁRTNAPOT
tart s Magyar Kommunista Párt
m A világpolitika négy beszéd tükrében*
előadja Btncze Jenő főszerkesztő
Mindenérdeklődőt pártállásra való tekintet nélkül szeretettel vár a Pártrezetásétt. ''
A háromszázezer magyar fogoly hazatérésére csak a békekötés után kerQ! sor
A békekonfereoola kilencedik hetébe« a bizottságok munkája valamiképen u általános sietség jellegé* ^atjft és épen ezért munkájuk egyenlő tz elsietett munkák eredményével. Versenyt futnak az Idővel, 4B»Iyet lehet, hogy elérnek és a fcHfcStt határidőre befejexlk tárgyalásaikat, azonban pozitív eredményt fiJótxinQieg nem tudnak felmutatni A n»gy problémák e ro«án, olasz gazdasági kérdések, az olasz gyarmatok ügye, az általános lefegyverksrás, C«ehszlovákia területi igényei, a c»ehsziovákiai magyarok kitelepítése még mindig napirenden szerepel. Trfoszi kérdésében jutottak némi mefeoytzétre. azonban itt • sxavazatoknak nlnesen kötelező ereje. A nvugati sajtó is türelmetlenkedik a békekonferencia elhúzódása miatt 6* * vádak arra a félre esnek, akik a legtöbb ellenvetést teszik az eredeti szövegezés elien. A delegátusok ália»dóan a pro&iémik tanutményozáaával töltik az Wöt és teljesea tehetetlenek akkor, amHcor 100 mHÜÓ ember sorsinak formálásáról van szó.
A magyar területi és politikai bizottság folytatta oikkeiyexő munkáját és október 2-ra valószínűleg tsljasen elkészül. A magyar békeszerződés katonai záradékainak tárgyalésára azonban még ezen a héten sem kerfl''t sor. összesen 6 nap vin még hátra s le«fontoeabb kérdések tetárgyalására. A magyar katonai -bizottság hétfőn déle őttl 0>ésán változtatás néisüi elfogadták a 2. ftggeléket, mely s katonai és röpülő- kiképzésről azöl, valamint elfogadták a 3. függeléket a hadianyagokra vonatkozólag. 8érényos Zoltán magyar tiküidött elismerte, hogy a katonai szerződés olkketyei nem megalázóak és nem is szigorúak. Kérte a bizottságot, jogosítsák fel Magyarországot kisebb harckoosi-alakulatok tartására. A «agyar hadifoglyok ha- zaszáltftáaának idejét 6 hónapban kérte rsegéHepluni és kérte, tegyék tehetővé, hogyazok szülőföldjükre htzalérhassenek még akkor is, ha olyan területen laknak, melyet időközéén elcsatoltak Magyarországtél. A magyar hadifogtyok száma körülbelül 300 azer év ezek legnagyobb része s Szovjetunióban tartózkedik. A katonai bizottság etfegadta a békos*»''ződés 10 cikt^lyét Magyarország hadseregének létszámáról. 1i»gyarország szárazföldi hadaerege 65 000 fő, légiereje 90 repülőgépből állhat, 5000 főnyi személyzettel. ?Hog»dtáH a hadsereg éa a léflerökbe so-ob szem*iyek ks<onsi kiképzéséről szóló cikkelyt. Meg Üt ja ezea •cikkely a rakéták és sz atomfegyverek gyártásává; foglalkozó kísérleteket RendeUezit a felesleges hadianyagról és Magyarországot kötelezi, hogy nem váeeroi német gyártmányú repülőgépeket
Csehszlovákis visszavonta azt a mótíosMó indítványt, ame''yban kéne, hogy Magyarországnak haderejét 40.000 főre korlátozzák, ellenben fenntartottak egy «nácik módosító Indítványt, amelyben Magyarországnak megtiltják, hogy a osehsziovák-magyar határ meotén 20 kilométer mélységbon bármilyen erőaitéat emeljen. A hadifoglyok hazaszállításának költségeit a magyar kormány viseli.
Magyarország területeket követel sz áttelepítés ellentételeként •Csehszlovákiától
en íigy ,-ásását
Párizs, október 1 A Reuter jelenti illetékes helyről : Magyarország azzal válaszolt Csehszlovákiának a 200 ezer magyarnak Magyarországra való kényszerkilelepitési javaslatára, hogy területi kiígazi- tirf kért Csehszlovákiától, amelyen elhelyezhesse a kitelepítendő magyarokat. A magyar ellenjavaslattal a magyar albizottság" a1 tegnapi" zárt ülésen foglalkozott Mint a Reuter értesül a tegnapi ülésen sem jutottak előbbre a megegyezés szempotnjából és az albizottság holnapra ujabb zárt ülést rendelt eL A csehszlovák kormány visszautasította a magyar javaslathoz történő hozzájárulást A magyar javaslat azt célozza, hogy Csehszlovákia egyezzék bele hat árkiigazításba, mélynek következtében a csehszlovákok által kitelepítendő lakosság az általuk lakott területtel együtt legyen áttelepíthető. Magyarország azzal érvel, hogy gazdaságilag képtelen a 200 ezer magyar befogadására, de különben sincsen terület a nagyrészt földművelő kitelepítettek elhelyezésére. Anglia és Amerika azt hangoztatta, hogy a kitelepülök elhelyezéséről és a kitelepülés Tégrehajtásáról egyidőben kell gondoskodni.
A finn béke *
Párizs, október 1 A magyar békeszerződés katonai záradékának megvitatása ntán a katonai bizottság a fipn békeszerződés katonai cikkelyeit tárgyalta meg. A finn béke- delegáció aTinnV minden pontját ideiglenesen elfogadta.
Nehézségek a görög kormány megalakításánál
Athén, október 1 Caligaris miniszterelnök beterjesztette a királynak a korányt kiegészítő miniszterek listáját. Caligaris azt ajánlotta, bogy parlamenti számarányuknak megfelelően vegyenek részt a pártok a kormányban. So fokles Venizelos azt kívánta, hogy fänden párt egyenlő tárcát kapjon. Ha Caligarísnak sem sike- ?fúl kormán}-! alakítani, a kt-
j rály a parlamenti ellenzék vezérének adná át a kormányalakítás:. Ugyanakkor fel kellene oszlatni aházat, mert a bajpldal nem hajlandó ebben az esetben az ellenzékkel résztvenni a kormányban. Caligaris azonban kijelentette, hogy ő ellenzék nélkül is tud kormányt alakítani
Franciaország uj népszavazás előtt Párizs, október 1 A kormánynak a népi köztársasági mozgalom pártjához tar-- ?ozó tagjai Bideault jmniszter- elnők'' elnökletével ülést tartottak, hogy megvitassák pártjuk magatartását a De Gaulle legutóbbi beszédével kapcsolatban kialakult helyzet miatt A parlamentet valószínűleg október I3-ra elnapolják, hogy a népszavazás előtt elegendő idő legyen a népszavazással kapcsolatos; választási hadjárat lebo- nyoliiására.
Ausztria és Törökország között diplomáciai kapcsolat létesül
Ankara, október Törökország és Ausztria elhatározták, hogy újra felveszik a diplomáciai kapcsolatokat. Arról még nincsen hír, hogy ki képviseli Törökországot a bécsi kormánynál.
A fönuifti mint kormányéinak
Alexandria, október 1 Az alexandriai arabok megalakították a palesztinai ideiglenes kormányukat, . amelynek élén a jeruzsálemi főmufti áll."
Amerika közbelépésére megszűnik a testvérharc
Csungking. október 1 Cssngkaisek tábornok több mint egy óráig tárgyalt Marsall tábornokkal, az Egyesült Államok nagykövetével. A megbeszélések alkalmával Csangkaisek hangsúlyozta, meggyőződése az, hotfy a kínai kommunisták és a kormány kőzött rövidcsen megszűnik az ellenségeskedés. — Csangkaisek tárgyalt több vezető kinai politikussal, akiknek az a feladatuk volt, hogy tanácskozzanak a kommunistákkal. Az Egyesült »Államok nagykövete rövidesen tárgyalni fog a kommunisták kiküldöttjeivel is. Ezt a fokozott diplomáciai tevékenységet kedvező élőiéinek tartják a további tárgyalásokra
A dunai hajózás szabad dátéte lét megszavazták
Párizs, október 1
A balkáni bizottság gazdasági ülésén 9 szavazattal 5 ellenében elvetették azt a szovjet javaslatot hogy az öt állata békeszerződéséből hagyják ki a Dunára vonatkozó záradékot. Ezután a záradék világosan rendelkezik a dunai hajózás szabadságáról és egy konferencia Összehívásáról az uj dunai hajózás előkészítésére.
A Jugoszláv bercegérsek bíróság elétt
''Belgrád, október 1
Stepinac zágrábi hercegérseket tegnap hallgatták ki a Jugo-. szláv állam ellen elkövetett háborús bűncselekményben. A kihallgatás közel 3 óráig tartott és az érsek ártatlannak vallotta magát Kijelentette, véleménye szerint sohasem árulta el hazáját Az első kérdésre Stepinac megtagadta a választ, amelv a jugoszláv kormánv elleni ténykedésben résztvett papokra vonatkozott. Kijelentette, hogy ez egyenlő a katolikus egyházszervezet üldözésével. A tárgyaláson jelen volt a jugoszláv pápai nuncius.
A munkanélküliség leküzdése a Szakszervezeti Tanács ülésének tengelyében
A Szakszervezeti Tanács október -1-én a szakszervezetek részvételével gyűlést thrt, nme- íven a munkanélküliség kérdésiét. q családi pótlék ügyét, a szakszervezet jogainak kiterjesztését tárgyalják meg. Előadó Kossá István, a Szakszervezeti Tanács főtitkára.
Halálra ítélték a szakállas rémet
A népbiróság halálra ítélte Győri-Schmidt József volt szigorló állatorvost, aki a nyilas- párt V. kerületi parancsnoka volt és mint szakállas rémet ismerték. Korbáccsal ütötte a védett házak lakóit egy asszonyt agyonlőtt Egy másik üldözöttet megmérgezett és a szerencsétlen meghalt Győri-Schmidt felesé-
f
ét, aki zsarolta az üldözötteket, étévi börtönbe ítélték. A nyilas gyilkos kegyelmet kért, ügye a NOT elé kerül.
Ma hirdetnek Ítéletet a nürnbergi perben
TW ymmtrnák es lUbt MMM
Nürnberg, október 1 Hosszú hónapok feszült érdeklődéssel és izgalommal kisért tárgyalásai után a nürnbergi per hétfőn elérkezett utolsó felvonásához. A tárgyalótermet már kora reggel megtöltötték azok a személyek, akik engedélyt kaptak a ''belépésre, továbbá a sajtó és rádió képviselői. Budapesti időszámítás szerint délelőtt 10 órakor kezdték el ismertetni az Ítélet indokolását, magát az ítéletet csak kedden lűrdetik ki Az itélet indokolása 35 ezer szavas hosz- szu szöveg, ugv hogy a bíróság tagjai és a vádhatóság, képviselői egymásután olvasták fel annak szó vegét
Betgazottnak látta a náciknak az egész világ leigázásárt irányuló összeesküvését.
Az indokolás 1919. ianuár S-től" kezdve ismerteti a nácizmus történetét és azokat a módszereket, amelyekkel a nácdk tudatosan készültek a hatalom átvételére. Háborút terveztek, amelynek segítségével az egész emberiséget1 igájukba akarták hajtani. Ura- lomrajutásuk után minden eszközt felhasználtak a belső ellenség kiküszöbölésére. Három Ilyen belső ellenség volt A szakszervezetek, a zsidófe és az egyházak. UmertetteWzután azt a könyörtelen és pusztító harcot, amelyet a nácik a zsidók ellen folytattak és ismertette azokat a módokat, mellyel a német gazdasági életnek teljes átszervezését és háborús termelésre való átállítását
hajtották végre. Amikor aztán a hadseregek szüksége volt rá, döntő lépésre határozták e] magukat. Bekebelezték Ausztriát és a Szudéta- földct A vád képviselője hosz- szan foglalkozott azzal a nénit törekvéssel, mely a határokon tuli terjeszkedést akarta elérni a háború eszközeivel. Az itélet angol nyelvű indokolását délelőtt fa 12 órakor fejezték be s ezután a vádhatóság képviselői elhagyták az emelvényt Az indokolás elhangzása után a vádlottak, valamint a védője beszélgetésbe kezdtek. Hessről kiderült, hogy az egész idő alatt saját jegyzeteivel foglalkozott. A többi vádlott azonban szorgalmasan készített feljegyzéseh''et és élénken figyelték az indokolás felöl v
A pénzügyi stabilizációt a lelki stabilizációnak kell követni
A Parasztpárt kafla»aatl saiytylliae
A Nemzeti Parasztpárt vasárnap Budapesten nagygyűlést rendezett. A nagygyűlésen Kovács Imre hangoztatta, hogy a pénzügvi stabilizációs politikát erkölcsi stabilizációnak kell követni. A pártok közötti jóvi- szonv zavaró Jelenségeit ki kell küszöbölni. Tiltakoznak minden olyan beállítás ellen, melv a Paraszt pártot jobboldalinak vagy félfasisztának nevezi. A Parasztpárt ónálló párt és kizárólag a dolgozó parasztságot szolgálja. A második felszólaló Veres Péter volt aki hasonló szellemben beszélt
- YárbaAó !4$iráa ktdien estig:
Élénkebb északi szil, többfelé felhősödés, de eső néOcQL A hőmérséklet alig villózik.

Rajk László belúgy miniszter beszélt a M. K. P. III. kongresszusának Hétfői ülésén
% f
A Magyar Kocxmiinista Párt kongresszusának hétfői ülésén elsőnek Szántó * Zoltán szálalt fel. Majd Lukács György hangoztatta, hogy az értelmiségnek meg kell ismerni a marxizmust. Non György bejelentette, hogy a demokratikus ifjúság országos aozgalmat inditott az ifjúmunkások és tanoncokért, hogy ezek munkát, otthont, szakmabeli kiképzést és emberibb megélhetést nyerjenek. L^ána a J francia kommunista párt üdvözölte a kongresszust. Kijelentette, hogy a magyar nép nem szenvedhet régi vezetőinek bűneiért A dunavölgyi népek megértése csak tiszta légkörben valósulhat meg.
Vas Zoltán a stabilizációról'' beszélt és kijelentette, hogy növelni kell az ipari és mezőgazdasági termelés^ mert csak igy lehet emelni a dolgozók életszínvonalát Állami kezelésbe kell venni a Rimát és a Ganzot összes leányvállalataival együtt A kisiparosokat és kiskereskedőket állami hitelekkel kell segíteni. A családi pótlékok folyósítására pénzt kell találni.
Pálfv fryőrgy vezérőrnagy, az ellenállási mozgalom egyik vezetője arról beszélt, hogy a honvédségnek valóban a" dolgozó nép fegyveres erejének kell leniiL
Megsegítik az anyagilag tönkrement köztisztviselőket
f\ »Zala* eredeti riportja
Rajk László belügyminiszter azzal kezdte beszédét, hogy a B-listázással komoly tisztoga
A köztisztviselői kar egy tekintélyes része a háború és az azt követő infláció következtében anyagilag lerongyolódott, mert fizetése sehogysem követte az árak alakulását A tisztviselői kar egy része, amelyek B-Iistára kerültek, ugyan nagyon jól élt a háború alatt, mert részese volt minden előnynek, amit a fasiszta kormányok neki juttatni tudtak. De ezenkívül könnyen hozzájuthattak a vallásuknál és politikai magatartásuknál fogva deportált és elüldözött családok ittmaradt értékeihez, amiből tellett az inflációs világban is -egy
Í
''obb élet lehetőségere. Az a köztisztviselői réteg azonban, — és ezek .vannak nagyobb számban — akik tisztakezüek maradtak még akkor is, amikor a legnagyobb csábitásnak voltak kitéve, tényleg nagyon szomorú helyzetbe" kerültek. Lerongyolódtak, értékeiket . kénytelenek voltak élelmiszerre elcserélni és most a'' forintstabilizáció eljöttével, a legszükségesebb holmikat is nélkülözik.
Nagykanizsán nagyon sokan vannak olyanok, akik ilyen szomorú helyzetbe kerültek. Munkatársunk több magasrangu köztisztviselővel beszélt, akik egyöntetűen keservesen panaszolták, hogy évtizedes munkájuk eredménveként azt érték eL, hogy mindenüktől meg kellett válniok, ha fizikailag egyáltalán élni akartak. A kistisztviselők között is számtalan .panasz hangzott el e téren. Ez adta azt a gondolatot lapunk munkatársának, hogy Budapesten illetékes helytíh érdeklődje tí abban az irányban, hogy mit tervez a kormány, a becsületesen doL tást hajtottak végre, mivel a közr igazgatás 50—60 ezer reakciós köztisztviselőtől szabadult meg. A B-lista. a Kommunista Pártnak sem volt szívügye, mert az ilyen • beavatkozások komoly megrázkódtatással járnak, de ez a nép ügye volt A rendőrségről megállapította, hogy az éppen olyan jól szolgálja a mrasyar nép ügyét, mint a Magyar Kommunista Párt. A demokrácia formáinál fontosabb a demokrácia lényege^, mint Rákosi Mátyás rámutatott, hogy a munkásságnak > a termelés érdekeinek megvédésével jkell foglalkozni. Olyan Magyarországot akarunk, ahol minden fontos posetot a munkások, parasztok és a haladó értelmiség tagjai töltenek be. Nem a tőkéseknek, hanem a népnek akarunk uj, boldog és virágzó országot. Jómiódu paraszti mezőgazdaságokat aka- runk és minél előbb el kelt tűnni a régi jómódú gazdák^s áz iy szegény gazdák közötti különbségnek!
a agy Imre ia. földreformról beszélt Sürgette a mezőgazdaság iparosítását, fokozatos áttérést az ipari- és gyógynövé-'' nyek termelésére és képessé kell tenni a mezőgazdaságot, hogy termelyényeit fel is tudja dolgozni. Arra kell törekedni, hogy a parasztság a munkásosztály- lval együtt a népi demokráciát valósítsa meg. •
gozó, de lerongyolódott köztisztviselők ''felsegttése érdekében. Egy budapesti hetilap munkatársával, a Magyar Kommunista Párt központjának tanácsára, munkatársunk felkereste dr. Markovics Jenőt a Pénzintézeti Központ alelnökét, aki a köztisztviselők kölcsön- ügyét intézi és . akit a kormány megbízott a köztisztviselői kölcsönnyújtások kimunkálásával. Dr. Markovics Jenő az alábbi érdekes nyilatkozatot tette:
— Az elmúlt időkben a közel félmilliónyi aktív és pyugdijas köztisztviselő kölcsönelláiását néhány apróbb bankon JÉávül a Pénzintézeti Központ intézte. Ez a; hitelszolgálat elérte a 60.000 főnyi adóst A hiteleket anakindején beszerzésre, házépítésre, iskoláztatás céljaira folyósítottuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a stabilizációval újra emberi sorsba jutott köztisztviselők anyagi hely-'' zetének feljavítása csak több év múlva:lesz lehetséges, mert a háború okozta mélypontról való. feljutás egy magasabb életszintre, sok időt igények Feltétlen szükség lenne tehát arra, hogy egy hitefszervezetet Létesítsünk^ amely kölcsön formájában sietne az arra rászorult köztisztviselők segítségére.
— Már eddig is két kormányrendelet jelent meg ez ügybea és; csak a legutóbbi napokban is 500.000 forintot kaptunk a kormánytól e célra. Természetesen ez az ősszeg, ami ma a •Pénzintézeti Központ kezelésében van, korántsemi elegendő az igények kielégítésére, ha figyelembe vesszük, hqgy a békében erre a célra 30 millió arany- pengő állt rendelkezésre. , Pillanatnyilag tehát az a : helyzet, hogy csak a legsürgősebb esetben tudunk kölcsönt adni műtét, házasság, szülés. írtét és - ben, vagy azoknak, akiknek több kiskorú gyeftto?kük van. Ezek is csak hivatal főnöki látictntozás • mellett kaphatnak kölcsönt.
— Mondanunk sem kell, hogy ez csak kezdet, merf terveink szerint a köztisztviselőknek n\ujtott kölcsönöket kiépítjük és erre a célra fokozatosan közel 100 millió foriníot kívánunk fordítani.. A mai "Szükségszerű pénzmegszoriJtás mellett csak lassan fejleszthető ez a terv, " de biztosra mondhatom^ hogy amint a gazdasági életet újra a normális pénzszabadság mellett szabadjára engedhetjük, megszüntetjük a köztisztviselők súlyos gondjait Ugv a kormányzat, mint a * Pénzintézeti Központ már most megtesz mindent e téren és bizonyos az, hogy rövidesen eljön a kölcsönnyújtás nagyobb arányú lehetősége.
HÍREK
A rádió szerdal műsora:
Budapest I. 6.30-Falurádió. 7 Hírek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság köz Lomén voi. 7.30 Reggeli zonc. 8.15 Egyvelegek. 10 Hírek: 12 Déli1 harangszó, hírek. 12.15 Hajók <And- rá? gordonkázik. 14 Ilírek. Vöröskereszt közlcmén\t>k. 15.15 Rádió- ískoia. 16 Hírek.* 16.10 Jávor Pál bőszéi romániai útjáról. 17.20 Orosz népdalok. 18 Hirok. Vöröskoroszt közieménvek. 18.25 A Rádiózenekar iátszik. 20 Hírek, sporthirety 20.20 Kacaci Bajazzo. Lányi Viktor bőszéi LooncaTa.Ho operájáról. 21.40 Orosz nyelvoktatás. 21.50 Hírek és krónika "oroszul. 22 Hirek. 22.35 Vöröskereszt közlemények. 22.45 Gershwin melódiák. 23.Í0 Hirek és krónika ancolul és franciául. 23.30 Az USA misszió ajándéklemozeiból.
Bvdapcst II. 20-kor Szórakoztató hanglemezek. 21 Hírek. 22.15 Tánc- lomozck.
— Köszönetnyilvánítás
.Mindazoknak, akik drága jó férjem, illetve édesapánk ieraá>- tésén fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet X)zv. Lukács Andrásné, gyermekei és a gyászoló csatád.
- Felhívás
* Felhívjuk az érdekelt hadigondozottak figyelmét hogy most, a hatósági közellátási jegyek kiosztásakor a leslimunkás pótjegyet is váltsák ki. llOSSz : Elnökség.
Eltemették Bastlidcs Máriát
Hatalmas gyászoló közönség részvételével temették el hétfőn Basilídes Máriát, a magyar zenei élet nagy büszkeségét Az Operaház előcsarnokában tartott gyászszertartás és búcsúbeszédek elhangzása után koporsóját a Kerepesi-uti temetőben helyezték örök nyugovóra.
Kedden délután 6 órakor PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiségében
rr: ... ^
Előadók: Polónyi György polg. isk. ig.
és Póra Ferenc MAO RT mérnök.
Vendégeket szívesen látnak.
Sportrovat
A Ferencváros fegykenszsára jön
Komoly sportesemény szín. helye lesz. vasárnap a MAORI" közelmúltban felavatott sportpályája. A MAORT - Munkás Sportegyesület vezetősége meghívta Nagykanizsára az ország legjobb és legnépszerűbb labdarugócsapatát, a Ferencvárost A Fradi a meghívást elfogadta, annál is inkább, mert már a. pályaavató sportünnepélyre is meghívták, de akkor nem tehetett eleget a meghívásnak, mert Debrecenben volt bajnoki mérkőzése. A Nagykanizsán nem mindennapi sportesemény! nagy érdeklődés előzi meg és bizonyára összejön olyan hatalmas tömc?, mint két liete a pálya- avato mérkőzésre.
Felhívjuk
az NVTE, MAORT. NTE, Sáska'', Kereskedelmi,. Gimnázium stb. ifjú» sági csapatok intézőit, hogy benevezés véget! október 3-an défutár 6 órakor a Szociáldemokrata P?rt kistermében megjelenni szivesked-'' jenek.
VÁROSI MOZI
Kedd, xxerda -
Virrasf? a szeretet
(Jj amerikai fii :-.TRagyog6 azereposztAs I E&adisok napents 5 c* 7 érakor
Hirdetmény.
A Hus- és Z«iradékhivatai zalrp egerszegi kirendeltsége az alábbiakat teszi kézzé: >
Mindazon érvényesipari^azolvány- nyal rendelkező áilatkereskedík, akiií az él6állat-besaolgá''tatássa! kzpcso- laiban mint körzeli kereskedők ki- > váltnak működni, !.- évi október bé 10-ig jelentkezzenek-a Hus- és ZsK radekhivatal zalaegerszegi kirendeh- ségénél. (ZaJ a egerszeg, Mária-u. 2). Azoknak a '' kereskedőknek, akii ideiglenes engedélyt már kaptalv jelentkerniök nem kel!. Nem nyerhetnek kijelölést azok. akiknek nyílt'' árusitásu hentes- és mészáros-Ozitf^ tük van. Zalaegerszeg, 1946. szept. 2S.
i«3 Hus- és Zsíradókhívataí"
zstaecerszeci kimiitMt«.
Gál Gyula sk. felügyel
Elad« belterületen 3 szobis, fiidósiobis, kertes családiháx, 2 és 3 szobás beköltözhető lakásokkal, lakóházak, EaUtoc-- fenyvesen pensionak Is kivstóan alkalmas Igen szép nagy villa, 500 p-es íenyőenJős telekkel, kisebb viilák, szólók. Mogvétalra keresek 2—4 szobás csalid!* házakat — főleg a katonaréten — víros'' környéki scólóket. <; *''
na Ingatlanforgalmi Iroda''
Kinizsy-u. 27. :i
APRÓHIRDETÉSEK 1
Tankönyvek. füzelek, írószerek kapta- lók Schless Gyulánál, Ady Ecdre''d Telefon; 1-29. 1140"
Bort, mustot ninden meotnrísésbea rewk. Papp bornagykereskedő, Csenzcrf- u<ca 22. 1241
Hármcmtcr lakáscserével felvitetik. Cin a kiadóban. • ^ • 12» .
Bátorok, ed&tvek riadok — Honyadi- utca Y. sx. / 12SÓ
Xoayha- ^?s-rlráfkartéaz fel« gazdálkodásra ke rostatik Kanizsa határában léTÓ gazdaságba, jó buonjitványokkaL Cin a kiadóban. . 1267
ZALA demokratíkas politikai napilap^
Szerkeszti : Bcacse Jené f&szerkeszfc 5xer<eijl6i^g é» k»»<l<Jíil»«Ul: Fí-ul i. Tc^íoo 31.
Kiadja a Nemzeti Btzottaág, RagykafiUta Szerkesztésért és kiadásért Teld Be*«« k*í- r Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagykanizsa* nyomdájában Nagykanteán.
Nyomdáért Wei: Zalay Kámiv.
Ára 40 fillér.
Si* évfó&ysm. 224. szsm.
Nagyban/zsa 1946. október 3. csütörtök

A francia nemzetgyűlés, elfogadta azt a törvényjavaslatot mely szerint halálbüntetéssel sajtfák a sa/yosan vétkező éléímiszer-zagkcreskédőket és feketézőket
Amerikai Javaslat:
A rajkai dunazsilip továbbra Is Magyarirszágé maradjon
s
A magyar politikai és területi bizottság tagnap Ölést tartott Az Qlái napirendjén mindenekelőtt az a Jugoszlév-csehszlovák javaslat szerepelt, amely a Magyarország által kiszolgáltatandó kulturális könyvtári, levéltár) ós művészeti anyagokra vonatkozik.
A napirend második pontjára tflzték ki az albizottság jelentése foiettl vitát a pozsonyi hídfő kérdésétan. A bizottság ugy határozott, hogy a napirend második pontjával keadi tárgyalásit. Mlndeeekelött fel- olvasták a magyar küldöttség levelét, melyben arra kéri a magyar bizottságot, hogy ugy allapltsák meg a pozsonyi hídfő határit, hogy sz az átengedeedö három község határával egyezzék. Az átcsatolandó terület lakosságát valamennyi Jog fenntartásával nyilvánítsák csehszlovák állampolgárnak. Csehszlovákia biztosítsa annak sz útvonalnak építési költségeit, amelyre a hatérkiigazitas következtében Budapest és Bécs közötti átmenő forgalom lebonyolltáss érdekében szQkség van. A domltltarizálásra vonatkozó cikkelyt a pozsonyi hídfőre is kéri kiterjeszteni.
Nagybritánnia képviselője javasolta, hogy a pozsonyi hídfő kérdését ne tárgyalják addig,
míg a magyar kisebbség kérdését kétoldali tárgyalásokkal nem rendezik, és amelyet
az emberiség szempontjai szerint keli megoldani.
Bedell Smilh amerikai kiküldött csatlakozott a brit javaslathoz és kérte, hogy a rajkai zsilipek Magyarországhoz tartozzanak. Ezután élénk ügyrendi vita fejlődött ki Qussev, Massaryk és Bédeil Smith között, aki hangoztatta, hogy a tények ismerete nélkül nem Tud állást foglalni, mert az albizottság jelentését csak ma vette ké2hez. Massaryk bejelentette, hogy hozzájárul a kérdés elnapolásához. A bizottság ezután ugy döntött, hogy megvizsgálja a kérdést, de s határozatot a legközelebbi ülésre halasztják. Qussev néhány feivii*gositá>t kért arra nézve, hogy mi lesz a hldfö Iskoss^ával.
A csehszlovák kiküldött közölte, hogy minden lakos csehszlovák állampolgárságot kap.
Aki el akarja hagyni a hidíő területét és Magyarország javára akar optálni, vagyon! kártérítés mellett elhagyhatja önkéntesen a hídfő területét
Castello, Ujzeeiand kiküldöttje arra volt kíváncsi, hogy mi történik a rajkai zailipekket Bedell Smith azt javasolta, ugy húzzák meg a határt, hogy a rajkai zsilipek Magyarország területén maradjanak és a Bécs-Budapostl országúton lebonyolódó szabad forgalom biztosítását külön tételben vegyék be a magyar békeszerződés szövegébe. Castello ujzeeísndl kiküldött ezután''megszövegezte és felolvasta az uj beiktatandó szöveget, amelyet a bizottság elfogadott azzal a feltétellel, hogy a hídfő feletti dórrtést halasszák el addig, mig a lekosságáttelepltés kérdését Is megvizsgálják és rendezik. Élénk vita indult meg''afölött, hogy a hldfőterüiet árosatotasát és a csehszlovákiai magyar lakosság áttelepítésén ok kérdését össze lehetne kapcsolni. Massaryk beleegyezett abba, hogy o kérdésben a legközelebbi ülésen döntőnek.
A békeértekezlet hirei
Bevifl ma visszatért Párizsba
A párizsi bizottság munkája a végéhez közeledik. Az olasz bizottság folytatja a Triesztre vonatkozó vitát az angol és amerikai javaslat fölött,'' megvitatja továbbá a trieszti albizottság jelentését, az alkotmánytervezettel kapcsolatban. Tegnap a .szovjet és jugoszláv kiküldettek ellenezték azt a javaslatot, mclv az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsától kér javaslatot a trieszti terület integritására vonatkozóan és nem ker biztosítékot Jugoszláviától és Olaszországtól. A bolgár területi és politikai bizottság visz- szaatasitotta a görög követelést, hogy kiigazítsák a bolgár-görög határi Beviii ma visszatér Párizsba és így valószínű az a feltevés, hogy a négy külügyminiszter valószínűleg összeül a legközelebbi néhány nap folyamán.
Tovább folynak a közvetlen tárgyalósok a mágyar és csehszlovák delegátusok között
Súlyos nemzetközi helyzetet terenfiáé a Darrfánelfa-kérdés egyaMahi megoldása
Washifítflon, október 2
Dean;. Acheson, Amerika helyettes külügyminisztere közölte az Egyesült Államok álláspont- iát a Dardanellák kérdésében. Kijelentette, hogy a potsdami egyezmény értelmében Oroszországnak tökéletesen igaza, van, anakior jegyzéket küld Törökországnak naontreuxi. .egyezmény felülvizsgálása érdekében. Azonban nincs igaza akkor^ ha a potsdami egyezmény kikötéseit hatályon kivül helyezné és egyoldalú döntést pro-
t « . » >» * ? * •
vokálna ki a fekete tengeri hatalmaktól. Ez súlyos nemzetközi helyzetet teremtene.
Eisenhower tábornok más pálya után néz
London, október 2 Eisenhower tábornok berlini bt- szédében a többi között még kijelentette, határozott jelek mutatnak arra, ho^y a nagyhatalmak között növekszik az együttműködés. Hozzáfűzte, reméli, hogy ez a fejlődés odáig vezet majd, hogy Jcatorai pályán működő embernek — igy neki magának is — más pálya utaa kell nézaiök.
Stepinac hercegérsek védekezése
Zágráb, október 2 Tegnap folytatták a zágrábi népbírósági tárgyaláson Stepinac hercogérseK kihallgatását. Az érsek elmondotta, hogy a védelemről szóló nyilatkozatát a tárgyalás végén fogja elmondani.'' Hivatkozott 1945 márciu
Az United Press közli, hogy a magyar kormány részéről megerősítették azt a hirt, hogy a magyar-csehszlovák közvetlen tárgyalások a lakosságcsere kérdésében nem szakadtak meg, hanem tovább folytatódnak. A magyarok szilárdan megmaradnak azon az állásponton, hogy gazdasági okokból nem fogadják el a kénvszerkitelepitést Pótinditványt fejlesztettek elő., arra számítva, hogy Anglia és Ainíerika támogatják a magyar álláspontot. Jólértesült britKö- sában kiadott pásztorlevelére, amejyben tiltakozik ártatlan horvátpapok és liivek meggyilkolása és internálása ellen. Sok horvát papot ártatlanul büntettek meg az usztasa-mozgalom
tagjai. A tárgyalást ma folvtat-
Az adójegy mint aprópénz továbbra is forgalomban marad
Az adójegygyei kapcsolatban a városban ismét nyugtalanító jelenségeket lehet tapasztalni, inert egyes körök azt híresztelik, hogy az adójegy megszűnik fizetesi eszköz lenni. A Zala srerk^fcöséoe ezzel kapcsolatban kérdést intézeti az illetékes tényezőkhöz, ahol egybehangzóan kijelentették, hogy az adójegy, mint aprópénz továbbra is teljes értékű pénzt jelent és azt minden bank és minden kereskedó fenntartás nélkül továbbra is elfogadja. Majd, ha az adópengöjegy beváltására kerül a sor, azt a Zala még idejében közölni fogja a város közönségévé).
rök ugy vélik, hogy elsősorban az emberiesség szempontjából ellenzik az. áttelepülési Ez még nem egyenlő a magyar álláspont támogatásával, de ellenkezik azzal, hogy az otthonukból kiüldözött személyek száma szaporodjék, mivel" ilyen, ettől függetlenül is, igen sok van mteg Európában; akik súlyos gondot és térhet okoznak a" nagyhatalmaknak. A kitelepítésnek attól kell függni van-e elhetyezésí lehetőség a kitelepítendő lakosság számára.
Boringet és tizenegy társét halálra ítélte a nMergi nemzetközi bíróság
Tegnap délelőtt fél 10 órakor vett© kezdetét a nürnbergi háborús bün- per az egész emberiséget gyászba- taszitó színjátékának utolsó jelenete. Lawrenz angol bíró halálos csöndben kfezdte meg a bíróság ítéletének kihirdetését A termet zsúfolásig megtöltötték azok a személyek^ kik kivételesen jegyhez tudtak jutni. Aí épület előtt hatalmas csoportok Tárták az itélet eredményét. A bíróság, rnmt ismeretes, négy vádpontriü vonatkozólag döntött a bűnösség kérdésében: 1. A béke olleni összeesküvés, 2. a béke elleni bűncselekmények és támadó háborúra való előkészületek, 8. háborús bűncselekmények, 4. az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények. A nemzetközi bíróság mind a négy váripontban bűnösnek mendotta ki és halálra Ítélte: Gőring Hcrmani, Ribbenlrcyp Joachimt, Keit élt, Rosenberget;
Strcichert, loddt. i
A három és negyedik pontban találtatott bűnösnek, és háláira ítél- , . teteit:''
Fitii, Frank, Frici:,. Kallen- brunner, Saukcl'' Scyss-lr.quart, valamint a távolban levő Bohr- majtn.
Életfogytiglani fesprházat kapott Hess és Raoder. 90 évre ítélték Specr és Baldur von-Schirachofc. 15 évi fegyházat kapott von.Xeurath'' báró, mig Dönitz nagy admirálist 10,évi fegyházbüntetésre ítélték.,.
A bíróság mind. a négy vádpont alól felmentette Pappont, Schaeh- tot és l''ritschet. Mina a három vádlottat azonnal szabadlábra helyezték.
A halálra ítélt 11 háborús főbü- nöst október 16-án kivégzik. A Star című angol lap értesülése szerint a kivégzés" Nürnberg mellett egy kis jelentéktelen falu "határában történik meg és sírjaikat nem,jelölik meg.
Az ellenőrző (tanács avnégy nagyhatalom képviselőiből 4 tagból .ellenőrző bizottságot nevezett ki Á halálos ítéletek végrehajtásának előkészítésére.
s
Elhangzott tehát az itélet, amely minden bizonnyal még hosszú ideig foglalkoztatja maid a világ közvélo- rnenvét és tötetet fognak Ítélkezni D felett az itélet,felett, amely egves részleteiben, különösön a három fölmenteit náci-vezér ügyében teljesen érthetetlen. Érthetetlen a laikus" szemlélő számára. De nem érthetetlen azoknak, akik tisztában vannak a némzets3zí tőko hatalmával, kezének hosszúságival, amely elér a nemzetközi bíróság párnázott djtói mögé is és kifinomult -manikűrözött ujjaival segített Pritscho, Fmnz Pappen és. Hjalmar Schacht itólo- térak meghozatalában. A náci-világ o három hatalmassága a német nagy, iparnak és nagyíókeiiek voltak legkirívóbb Ijépvisóiői.
Történelmi íénv, hogy Pappencn keresztül a rogytőke segítségévéi jutott uralomra * Hitler és - aP itígy rablóhadjárat pénzügyi előfeltételeit Schacht alapozta meg. A nemzetközi bíróság őket felmentette. Ehhez nincs mit hozzátenni. x «

Az egyetemes nemzeti érdekek azonosak a demokratikus magyar kereskedélem érdekeivel
Hozzászólás a készülő szóvetkezeti törvényhez
A bűnöző Budapest
Vasdoronggal dolgozott a rablógyilkos
Ma a kora délutáni órákban rablógyilkosságról érkezett jelentés a főkapitányság bűnügyi osztályára. Újpesten, az Arany János^utca 3. számú házban ismeretlen tettes vasdoronggal agyonütötte özvegy Csikós Lászlóné 71 éves, piaci árust A gyilkosság után összecsomagolta a lakásban található értékeket batyuba kötözte cs az ablakhoz készítette, hogy azzal együtt meneküljön el. Ugy látszik azonban, hogy közben megzavarták, mert a batyut otthagyta és zsákmány nélkül menekült el. A főkapitányságról bizottság szállt ki a helyszínre. Erélyes nyomozás indult meg.
A tegnapi rendőrkrónika titokzatos esetei
Mégegyszer a szivhatatian pécsi cigarettákról
i 1
Vasárnap délután a Mali- novszky-fasorban arra lettek figyelmesek a járókelők, • hogy egy robogó gépkocsiból egy férfi és egy nő zuhan ki, a gépkocsi pedig továbbrobog. A Két embert a mentők az Uj Szent János kórházba szállították, ahol\a nö rövidcsen meghalt A vizsgálat során megállapították, hogy a férfi Gylcr József 46 éves autófuvarozó völt, aki eszméletlen- ségig részeg volt. A nő személyazonosságát nem tudták megállapítani. A teherautó rendszáma, szemtanuk áJJilása sze- . rint, A 520o volt A rendőrség nrost állapítja meg, hogy vájjon bűntény vagy szerencsétlenség történt-e?
* •
A Baross-tér és a Bethlen Gábor-utca sarkán szolgálatot teljesítő rendőr éjjel jelentette, hogy véletlenül átlőtte Lezsák Ferencné 37 éves háztartásbeli asszony lábát. A bizottság megállapította a kővetkezőket: Az éjszakai cirkáló utjál végző rendőrnek a járókelők felhívták a ügye leiét áh-a, hogy az egyik közeli üzlet előtt két gyanús kalsejü férfi ólálkodik, akit valószínűleg betörést akarnak elkövetni. A rendőr ekkor csőre töltötte pisztolyát, hogy utána nézzen a dolognak. A csőre^töl- tótt pisztoly véletlenül elsült a rendőr kezében és a golyó meg- sebésiíetteÜíSezsák Ferencnét. A lövés zajára természetesen az állítólagos betörök elmenekültek.
Cgy zsidó pincér mint Qestapo- kém 72 évet kapott
Szegfi László pincér 1944 novemberében szabadult a M^rkó- ntcai fogházból és jóllehet az üldözöttek táborához tartozott, a n. kerületi nyilas jártban szolgálatra jelentkezett. Mint »nyilas- a bajbajutott üldözöttek hozzátartozóit zsarolta, de senkin sem segített, egvizben Gestapo-detektivként is • szerepelt és aranyat és pénzt kért az üldözöttek érdekében való közbenjárásért. Yájdloltársa vplt fivére, Szegfi István gyári üzemvezető. aki e^yik zsarolási mía- növernél segédkezett neki. Tanúkihallgatás után a népbiróság Szegfi Lászlót tizenkétévi fegyházra ítélte, jtűg fivérét íeL mcnlelte. de miután sikkasztás gyanúja látszott fennforogni, amit az ékszerek átvételével követett el, az ő iratait áttették az áll anrúgyészségre.
Eladó egy pár 42 ts száma, aíig ha.sz- ciit fMi félcipő. Ciui a kiadóhivatalban tntgtadható. d
Éppen 6 hónapja annak, hogy a Zala "közölte fenti cimü cikkemet. Akkor még keveson foglalkoztak o témával ós oz a''tény igy utólagosan akaratlanul is » kmLlöszovjotköliő: Majakovszky néhány verssorára emlékeztet:
»»Magam vagyok :"xmnt megmaradt félazomo Annak, kit rakok közé vitt végzete.. Már akkor megírtam volt: »A tisztes magyar kerosloDáelem. korántsem ellenzi" a szövetkezeti eszmét, <fo évtizedek óta küzd az álszövetkeztoiek ellen«- Továbbá: »Kom aaegheti kedvünket az, ha közgazdasági analfabéták ugy vélik, hogy a kereskedelem megőiéöével bheí az országot újjáépítenie. (Tegnapi rádio^özlösek szerint a Szovjetunióban eróson ?szaporították a scabadíorgalmu üzietek számát és rövidesen további 3000 ilyen üzlot nyílik.)
Demokráciában nemcsak jog, de kötelesség o kritika. A .kritika jogát én nemcsak 20 esztendős érdekképviseleti multam alapján gyakoroltam, de uijyia, mint egy 56 ér óta fennálló cég vozotőjo éA itt tán nem tűnik szerenytelenaégnek, ha ugy érzem, hogy ©z alkatommal szore- tettol ós kegyelettől kell megemlékeznem szépemlékü apámról, akit betűn és zonén kivül .csak két dolog érdekelt, családja ós üzlete. Puritán eletének minden erőfeszítése özekben és özekért zajlott le. Kora hajnaltól késő estig tartó szakadatlan farasztó fizikai és szoilomi munkájával fél évszázadon keresztül egy viskót sem szerzeit magának az az ,országo3 viszonylatban is kiváló szakember, aki társával együtt sok száz munkás, iparos és vasutas családnak nemcsak atyai tanácsadója, támogatója volt, do igen . soknak nyújtottak anyagi segítséget is kis családi házuk felépítésében. (Mi más ez, mint szo- '' ciálisan demokrata gondolkodás?) Bs nohogy azt higyjük, bogy ez ol- szigotelt jelenség volt, sok -más hasonló ''mentalitása cégről tudnék megemlékezni. Sajnos a fasiszta idóit.cgyoa fceneskxxJóiiok. csúfolt kal- márai a. feledés homályába taszították ezeket az omlé^oakeí a fogyasztók körében s így nem csoda, na oly könnyű volt talajra taiálniok a ke-'' rts^odelcmollcnos demagógia élhar- - cosaínak.
Csak most a 13- ik órában, amikor a nemzetgyűlés részleteiben tárgyalja a szövetkezeti törvényt — volt alkalmunk közelebbről és pontosabban megismerni szövetségünk álláspontját. Igyekszünk nem csak a sajtóban, do minden más alkalommal és eszközzel is avmeggyóaÉ» fegyverével rávilágítani arra, nogy az e^yo- temes necxsoti érdokok azonosak a demokratikus magyar kereskedelem érdekeivel.
Nézzük csak meg, miképp hangzik a -Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének 1984-ben megjelent és Henry May kiváló kommunista szakember által fogalmazott programmja. E programm a szövetkezeti mozgalom alapelveit önkéntes társuláson alapuló szövetkezeti gondolatban, demokratikus vezetés biztosításában, a vásárlások arányában való visszatérítésben, politikai semlegességben, a szövetkezeti továbbképzés előmozdításában, a nem tagoknak való árusítás ''tilalmában jelöli meg. -
Szó sincs e programmban arról, hogy az állam ily szövotkezotekot küJöniecps jogokkal ruházzon fel, azok részérő kiváltságos előnvöket biztosifson és részükre az állami támogatás törvényes fettételeit biztosivá, amint azt a (most beterjesztett javaslat teán.
Ki kell jelentenünk, hogy a szövet kecctok és kereskedelem jogai között különbség nem tétetik, ha a .versenyfeltételek egyenlősége intézménycsen biztosítható,
ugy a szövetkezet cs kereskedelem kózötf méltánylást érdemlő ellentét nem cdoKvlhat ki.
Szövetségünk álláspontját kivonatosan a következőkben közöljük: Szövetségünk kívánatosnak, sőt a jelenlegi körűiméinek közt elkerülne tétlennek tartja mezőgazdasági termelő szövetkezetek alakulását ée helyesli, ha a kormány mindent elkövet abból a célból, hogy ily .szövetkezőtök számára a megalakulás lehotőségB meglegyen.
A fogyasztási szövetkezetek tekintetében " az álláspont az, hogyha, ezek a fentebb ismertetett program- mot betartva 1. nemtagoknak nom árusítanak, 2. a vásárlások arányában t örténő visszatérítés mellett," 8. állami vagy közületi támogatás nélkül és politikailag semlegesség ?mellett működnek, ugv üzletvitelük a magánkereskedelemhez képest nem lehet rentábilis. Ebből kővotkozik, hogy a focyasztá3Í szövetkezeteknek az állam vagy közület részéről történő minden" áron való támogatása a gazdasági élet természetes fejlődési irányával szemben áll s.igv nemcsák az elsősorban érdekolt kereskedelemre, do a gazdasági életre is káros.
A magam részéről szinte indokolatlannak és túlzottnak látom azt a végső konklúziót, melyet szövetségünk a javaslattal szemben — min-
A Zala szeptember 30-iki számában cikk jelent meg, amelyben Nagykanizsa dohányzói nehezményezték,-hogy egyedül ők vannak az ország dohányosai közül abban a mostoha helyzetben, hogy á oécsi dohánygyár szivhatatian készítményeit, a Magyart és Munkást ?ényszorulnék szi vili. Ügyeikkor örömhírrel szolgált n cikk a dohányzóknak, mert értesülésünk szerint nagyobb mennyiségű jó minőségű doháhy ;van Nagykanizsára irányítva.
Likkünk érthetően nagy feltűnést kellett a nagykanizsai do- liánvzók körében. Levelek és telefonérdeklődések váltották egymást és mind arra a kérdésre kívántak választ kapni, hogy valóban elérhető lesz-e, hogy-jobb cigarettához, dohányhoz juttatják pkét rövid időn belüL Munkatársunk felkereste a nagykanizsai dohány ráktár vezetőjét, aki azt bizonygatta, hogy téves az a felfogás, mintha a pécsi gyár kevésbé jó árut hozna forgalomba, mint az óbudai vagy debreceni dohánygyárak. A dohánygyár vezető jeniek, aki ugy- látszik nagy dohányos, mindegy, hogy • milyen cigarettát sziv, de az aki kényesebb ízlésű, azonnal megállapíthatja, ho^y a pécsi gyártmányok a legkomiszabbafc, amit e terén valana is magyar dohánygyár produkált A do-
A rádió csütörtöki műsora
Budapest I. 6.80 Falurádió. 7 Hi- rok. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleménvei. 7.80 Reggeli-zene. 8.Í5 Operettek és kerin2Ők.''10 Hírek. 12 Déli harangszó, tnirök. 18.15 Szemző Mihály saxofonozik, Szamosi Ferenc zongorázik. 14 Hírek. Vorörfceroezt köziemén vek- 15.15 Rádióiskola. 16 Hirok; Í6.10 Szimfonikus zene. 17 Párthiradó. 17.10 Kodály kamaramüvei. 18 Hírek. Vöröskereszt közlemények. 19 Köz\t>- tités az Operaházból. Szöktetés a szerálvból. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hírek. 22.85 Vöröako- *í®zt közleménvok. 22.45 A jó kedély mindent inccér. 25.10 Hírek ós krónika amjolul es franciául. 23.S0 Cesar Fmnck: A-dur begedü-zongora szonáta. f .
denesetrr>.a gondjaira bízott társadalmi rétec: sorsa feletti ac?6dúsábaa --- a következőkben fejez ki:
Ha a törvényalkotó álláspontja az, hogy a kereslcedetemr» nincs szűkség, azt őszintén és határozottan hozza nyilvánassásrra, mert ezen osotben a kereskedelem ébtösetöné- bez képest módot fog találni orra, bog}- kellő időben likvidálja üzletét, elbocsássa alkalmazottait, beszüntesse áruvásárlásait és más területen keressen elhelyezkedést, például a szövetkezetekben.
Abban azonban teljes mértékben egyetértünk szövetségünkkel. bogv; Az a szövetkezet, amely segélyt kap, nem szövetkezet, hanem álszöret- kezet. A szövetkezei célja, hogy kis gazdasági egyedek tevőleges együttműködéssel védekezzenek- a nagyobb tőkével szemben. Ha nem tevőleges együttműködés, ha nom állami vagy közületi segély az alapja a szövetkezetnek, ez megcsúfolja és meghamisítja a szövőt kezet: gondolatot »Nem kell szövetkezőt ahhoz, hogy ily támogatással valaki mások gazdasági tevekenyaégét folytathassa.
Mi kóreskodók még bírálattal axn kívánunk gátat vatni a szöv^tioaserti mozgalom "természetes fejlődése elé. Ami azonban előttünk*(folyik az nem a természetes fejlődés utja, hanem a mesterséges vagy éppon erőszakos szövetkezetlej íesztés módszere.
Ney Pál
hányraktt • -\;ezetője azzal vigasz- " talta Nagykanizsa közönségét, hogy most már valószínűleg kifogj'' a rossz dohány a pécsi gyárból és az uj:termés már bizonyára jobbmdnőségü cigaretták elkészítésére lesz alkalmas.
A dohányraktár vezet/Tjének azonban nvms az a kötelessége, hq&y vigasztaljon, hanem a^, hogy felsőbb hatóságainak kötelességszerűen jelentse, hogy az, amit a pécsi gyár lek üld Kar nizsára szivhatatian és olvan rossz, hogy a legnagyobb dohányost is beteggé teszi. A do- hanyraktár vezetője akkor cselekszik helyesen, ha minden igyekezetével odahat, hogy ? hatáskörébe Uirtozó városokat .és falvakat jóminőségü áruval lássa el, mert ha ez megtörténik, vagy a múltban megtörtént volna, akkor most semmi .szűkség nem lenne arra, liogy az uj dohánytermés! emlegesse^mint egy jobb . dohányzási lehetőséget Nagykanizsán.
Nagykanizsa már éppen eleget szívott a pécsi gyár rettentő rossz gyártmányaiból, most küldjék azt más Városba ós jöjjön Nagykanizsára végre rendes dohányáru, hogy a közönség a nagyon nehezen megkeresett forintjaiért rendes cigarettához juthasson.
Kik részesülnek házadómentességben
A hivatalos lap vasárnapi .száma kpzli a pénzügyminiszter ''rendeletét a házadórendelet végrehajtásánál alkalmazandó ház- adóramte^égben. Ház -dómen- tességben részesülnek az .egyszobás lakások tulajdonosai vagy haszonélvezői, akik kizárólag közönséges napszámból élnek. Hadirokkantak vngy hadigondozottak, akik j''áradékból vagy segélyezésből élnek és más ingatlanuk'' nincs. Házadó mentességet élveznek az egyszobás kislakások is. Az eddig megadott ideiglenes házadómentességek érvényben maradnak.

Holnap mond Ítéletet a nópbiróság a pacsai összeesküvők felett
Hogyan győzött a Vasút Budapesten
Hint a Zola már közölte, » nép- jserü vasutascsapat vasárnap játszotta -Budapesten olsó NBII. osztálya bajnoki mérkőzését a Kistext jóképességű csapat» ellen. Mint köz- todomá*u; a Kisttnct az idei országos bajnokság 1. osztályába való boju- t>sért osztályozó mérkőzést játszott a Testvériség csapatával s csak a oérkőzés elvesztése után sorolták az KB II. njugati csoportjába. A Vaa- ?utas csapat szereplése az utóbbi K&betí nem volt mognvugtató, bár taptóbb a Székesfehérvári MÁV. JEBro ellen a csapatnál már határozottan a javulás jelei mutatkoztak. A. baáaposti mérkőzés aztán olvan arodménvt hozott, amilyonro ide&aza senki még csak gondolni som mert. A csapit meglepetésszerűen oiyan ji^Üal rukkolt oló, amely nemcsak a budapesti közönséget, do a mérkőzést nigignézó szakéin borokét is nxdeptb.
A kanizsai csapai a következő ösz- őzzáUitásban szerepelt: Zalán — Gazdag, Munkácsi — Kófalvi, Né- ccetb, Both — Szabó, Sári, Molná^ Inra, Horváth.
Kik kerültek a rendöraltisztekböl és legénységből
f(agykani2$án B-listára
Az NVTE nehezen kap lábra, a fárasztó utazást még lábaikban érzik a íiak és a. Kistext technikás csatársora révén többet marad támadásban. A 7. percbon a Kistext kapufát 16. A Vasutas védelem köményen áll a lábán, különösen Németh játszik jóL A 12. porcbon sarokrúgás a vasutas ellen, ozt a.védelem tisztáz - ia. Horváth gyors lefutásaival arat közönségsikert. A fedozetsor is fokozatosan javul, ottól kezdve a Vasutas csatárkor is többet támad. A 25). percben rúgja a Vasút az első gólt. Partdobás után Túrához korul a labda, egy csel után átemeli Molnárhoz, aki á köt hátvéd között kiugorva gólt 15. (1:0.) A Vasutas csapat továbbra is tánxu^ a Kistext csatársor nem bir a kemény védelemmoL A 3& poreben uiafcb bőit lóhotne a Vasutas. Molnár jó labdát kap hátulról, kiugrik s hatalmas lövést küld kapura A labda a kapustól kapufára, onnan vissza a kapushoz, majd ki a mezőnybe pattan. A 40. purcbcn Zalán naéy lövést véd cor- nerre, a sarokrúgást a vedelem hárítja.
A máodik félidó is Kistext támadásokkal kezdődik. Az 5. percben Horváth hosszú labdát kap Molnártól, két védőjátékost kicselez s a kifutó kapus mellett ujabb gólt lő. (2:0.) Por perccel később Molnár kitör s jjagy gólhelyzetben mellé ló. Moet ffvors egymásutánban Szabó, majd Horváth lövéseit védi a Kistext kapus. A Kistext támadásokat a most már kitűnően működő Vasutas Téd$em ivem engedi kibontakozni. A 40. porcben Sári—Szabó—Sári— Molnár a labda utja. Molnár faképnél hagyja a védőket, nagy lövését a kapus kiüti. A kipattanó labda újra Molnárhoz kerül, aki most már nem hibáz.- (S:0.> A Kistext az utolsó porcok ben kétségbeesetten támad,- eredményt azonban már nem tud elérni.
A közvetlen védelemben Zalán két ragy védést produkált, egyébként non sok dolga akadt. Gazdag és Munkácsi egyformán megbízhatóan, jói^Jtezottak. A fedozetsor s ^gyben az egész mezőny legjobbja Németh ?oh. Fojesoi, szere lesei, labdaadogatásai rendre sikerültek. Elsősorban neki köszönhető, hogy az ellenfél csatársorának támadásai nem vezettek eredményre. Kőfalvi az első félidőben nehezen melegedett bele, a aásodik főidőben kitűnően játszott. Both finom technikája jól érvényesült. A csatársorban Molnárt gyorsasága s kitűnő lövőkészségo dicséri. Eét gólja mintaszerű volt. Tura nagy munkát végzett. Jobbnái-jobb labdákkal tömte Molnárt és Hor- Táthot egyaránt. örvendetes, hogy íjra. régi''formáját játszotta. Hor- Tath olfutásai, cselezései- sorra sikerültek. Lövései is erősek. Jó formában ran. Szabó is javuló formát mu- &íott Sári hasznosan játszott.
SzaLay
A nagykanizsai népbiróság holnap tárgyalja TóLh Árpádnak, a pacsai járás volt fegyveres pártszolgál a t vezetőj ének bűnügyét. Mint ismeretes, Tóth Árpád a menekülő nvilasokkal Németországba meni ki Ez év márciusában hazatért onnan és összegyűjtötte régi nyilas híveit és röpcédulákat osztott ki közöttük a kővetkező szöveggel: iSzáiasi testvér ugyan mohait, de a hungarizmus él. Nyugaton többezer testvér várja fegyverben a felszabadulást Fegyverkezzetek ! Kitartás! ?1 jen , a hungariznsus!
A népügyészség letartóztatta Tóth Árpádot és társait, Zsiga Józsefet és még három másik volt nyilast. Egyidejűleg nyomozást folytattak az összeesküvők előélete iránt A nyomozás megállapította, hQgy Tóth Árpád. mint régi nyilas Zalasza- báron volt községvezető, Zsiga
A nagykanizsai rendőrőrsze- mélyzetuél a. rendőrség átszervezésével kapcsolatban megtörtént a mai napon a H-lista, melynek következtében azonnali hatállyal a következőket bocsátották" cl a rendőrség kötelékébői :
Kálny István, Krázi Ferenc, Zsuppán József és Szabó István őrmesterek.
Bcdics János, Peti József, Szabó Ferenc, Sümegi Jőzsef, Zámodies István, Arany Péter,, Eszter István, Unger* József* Lőrincz Ferenc, Klein János, Pergel János, Andrasek Mátyás, Kárász József, Kárász István, Szép Sándor, Déri Ágoston, Kovács Antal, Takács Ernőv Szabó Lajos, Nagy Kálmán* Bata Kálmán, Vukics Józsefk Fülöp János, Tóth Lajos, Hazafi József, Papp Lajos, Kovács Antal, Tóth János, Bognár László, Cseresznyés Ferenc próbarendőrök és • Petz Miklós rendőr.
Rendelkezési állományba lettek helyezve, ama azt jelenti» hogy elbocsátásukról, illetve visszatartásukról hat hónapion belül a belügyminiszter intéz^ kedik :
Lengyel István, Németh VI. István, Nyitrai István, Nádudvari Lajos, Illés György rend- ?r?Ö törzsőrmesterek.
Krasznai József, Lócsi József, Szá''oó III. Ferenc, Taraai Nándor, Végvári János .törzsőrmesterek.
Hamza Sándor, Horváth XVII. József, Imre László, Gerencsér László, Inoka Pál, Molnár X. János, Molnár XII. László^ Rábaközi József, Pászkjfo Lqios, Solvmosi László, Szabó XIII. József,"Tóth II. Béla, Nagyfi Jenő, Mészáros VII. János, Dar rás János rendőrő»-mesterek. .
Dobos III. József, Berei Zsigmond, Horváth I. ''György, Karikás A. Károly, Kápolnás Mihály, Végh István^ Varga XVIII. József, Varga XVÍI. József, Sási József, ösz János, Rábavölgyi Lajos, Rábavölgyi Pál, Somogyi I.''József, Szabó III. Károly. Kovács XVI. József, Molnár XVI. István, Szalai I. Sándor, Tófeji Géza, Szentesi András renda helyettese volt ugyanott. Tóthnak azonban a községvezetői tisztség nem felelt mjeg és hamarosan előlépett a pacsai járás fegyveres pártszolgáJatának vezetőjévé. Ebben a minőségben a nyilas ideologiai tanfolyamokon előadásokat tartott Zala- szabarról 19 feljelentés érkezett be a nyomozás soiin Tóth ellen, amely szerint ő gyűjtötte össze és''vitte ki Németországba a zalaszaheri leventéket Lgy apát aki emiatt tiltakozott nála, letartóztatott Elfogatta Fischer László szökött munkaszolgálatost is, akit a nagykanizsai nyilaskeresztes pártba kisértetett be, ahol annak nyoma veszett A szervezkedés másik három tagja a győri internálótáborban volt, ahonnan megszöktek. Ei- fogatásuk irányában a nyomozás folyik. A néphiróság távollétükben felettük is ítélkezik.
őrök, Szekeres L József próba- rendőr.
Az internálótábor őrszemélyzetéből a következőket bocsátották el azonnali hatállyal :
Gyöngy Erzsébet, Rendek Muriul, Bodnár Gyula, Kiss József* Horváth Ferenc. Birbauer János próbarendőrök.
Szegedi Ernő és Vásárhelyi Magda zongoraművészek Nagykanizsán
A nagykanizsai zenei élet, kimagasló eseménye lesz Szegedi Ernőnek és feleségének Vásárhelyi Magdának az országos hirü zongoraművészeknek, akiket ugy a belföldi, mint a külföldi rádióból is ismerhet mindenki — szereplése Nagykanizsán. A művészpár Ivankovits Ferenc zeneigazgató meglátogatására jönnek le Nagykanizsára és az ő felkérésére egyetlen, teljes estét betöltő hangversenyt adnak, aminek teljes bevételét a nagykanizsai tüdőgondozó részére ajánlották fel. A hangverseny pontos idejét még nem határozták meg, de minden valószínűség szerint 12 én, vagy 13-án lesz a Szociáldemokrata Párt nagytermében. Szegedi Ernő ma levelet intézett Ivankovits Ferenc zeneiskolai igazgatóhoz, amelyben közli, a hangverseny műsorát:
1. Saint-Saens: Variációk és fuga egy BethQven téma felett
2. Scarlatti: Sonata G-dur.
3. Schumann: Andante con Varia- cioni.
4. Liszt: Concerto páthetique.
5. Darius Meillhand: Scaramouche,
6. Liszt-Mozart: Don Jüan fantázia.
i
Szerdán délután 6 órakor PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Párt.
, A világpolitika négy be^gd tükrében " előadja Bencze Jenő főszerkesztő
Minden érdeklődőt pártállásra valő tekintet nélkül szeretettel vár a Pártvesetáség.
Mai és régi leveleiéiből származó timer- bélyegért pénzt, magyar sorokat vajjy külföldi oélyegeket adok. Iv-anyagot is átveszek. Rozgonyl-utca 19. Barbsrits. (Ez B hirdetés mindig érvényes.) d
Gyüjtsön-e mindenki bélyeget?
Maidnem mindon háznál van egy fiók, legalábbis egv doboz vagy boríték, aminek az alján levelekről letépett bélyegek húzódnak mog. Nagyon holyos, ha mindon házban osszxjgyüjtögetik a lovoteken érkezett bélyegeket, mert hiszen nincs az a vacak mindennapi bélyeg, amit & ^.voggyüjtó sittoaén ne fogadjon, ha nem is mindig az értéke miatt, hanem azért, mfert a filateiista mindig hálás, ha olismerik.játéko« szenvedélyét és ha csak. egy voltaképpen semmitérő bélyeggel is, do gonüol- nak reá. Ha tehát jazért rakosgatják félre a napi posta bélyegeit, hogy odaadják azt egy ismerős bélyeg- «Oújtonek, akkor rendjén is van a dolog, sőt a bélyeggyűjtők (erro kérnek is mindenkit, vannak azonbanj olyan bélveg-rakogatók, akik ».mindennapi forgalom bél vegeit Harpa- gon-rnodra zsugor^atják, őrizgetik: abban a számításban, hogy majd 1—5—10—20 ér múlva (kinek-kinek az egyéni elképzelése és tájékozatlansága szerint) azok komoly üsXr- szegeket fognak érni (p majd akkor kis''házat, fúldot fognak venni érte, vagy legalábbis a párszáz párezer darab salátájuk között ?birtoean bujkál egy bélyeg, ami már moet kincseket er. Az utóbbi .bélyog-ezok- tába tartozók mindig tudnak újságokban olvasott meséket arról, -hogy a szemétben vagy a padláson vagy a fűszeres csomagolópapír raktám- ban százezerdolláros béiyegritkaságot fedeztek fel. Hát hiszen való igaz: — olyan embor is akad, aki meg-''- nyeri*a főnyoreniényt. De még ennél is milliószorta kisebb a valószt nüsége ma már annak, hogy valaki a lim-lomban bélyeg-kincseket találjon. Száz éves" mult a bélyeg. Ebből a száz évből locjalább ötven évo már, bogy a .szervezett filatéliai és bélvegkeroökodelmi élet mellett úgyszólván, a lehetetlenséggel határos, hog>'' -bél\x^-ruvgvág,v''ukc abázi Imlladék* között "baiookoljanak. Különben scm''a régisége ,teszi a bélyog* értékét s ez az, amit laikusoknak legnehezebb megmagyarázni. A régi bélvogból is csaü az lett értékessé, amiből kevés volt forgalomban. Mu- latságos, do ugy van: — bélyegből in ináig az az érték, ami nincs a laikus tömeg-eladók készleteiben. Mit ér hát az ofajta tömeg, az asztalfiókok és cigarettásdobozok »kincse«? Ettől bizony senki csodákat ne várjon, mert az" ilyen anyag csak szakértelemmel történt, igen vesződséges rendezés után ér valamit, akkor is csak száz darabonként ..pác fil- léti. Mi tehát a tanulság? Ne gyűjtsük öasze a napi posta-hulladékot? De igen! Sőt óppon tizt kérik a bé- lyeggjüitŐk, hibgV gyöjtso össze mindenKL De no spekuláljanak voks, mert az nem ér annyit. Elienbon szerezzenek örömet vele bármelyik bélyeggyűjtő ismerősüknek, akinek nem a bélyeg ért<36)i a fontos, nem maga" a ''bélyeg. Meglátják: ^— a bélyeggyűjtő ürömmel fogjad minden fóveg-apróságot és varion nem jó érzés-e embertársainknak örömet szerezni, főként, ha ez pénzünkbe i-aem kerül, hiszen a papírkosárból került ki? Másfelől ha kellő mennyiségű és iK*n agyongvűrt, nom tépett, piszkos béhogtómogot kinál fel va-. laki eladásra, azért pénzt is lehet kapni. Természetesen csak annyit* amennyit ér, tehát házat,venni hulladék-bélyegből nem lehet, do nem több-e az erto kapott pár forint is, mint ha papírkosárba s onnét a tüzfoo kerül?
B.
VÁROSI MOZI
Uf BU, turdia
Virraszt a szeretet
ü j emerlkel film. Rogyogó szereposzt&s! EUmdátok s«po»tc 5 ói 7 érakor.
Ha tudásban, műveltségben gazdag országot akarsz: — adakozz a nép) kollégtomra!

A miniszterelnök az egyházak feladatairól
Nagy Ferenc miniszterelnök ünnepélyes keretek kőzött Jbg- laita el ''Pécsett a felsőbaranyai református egyházmegye gondnoki tisztségét
Az eskütétel után Nagy Ferenc ünnepi székfoglaló beszédét azzal kezdte, bogy Baranyában mindig hazatérő családtagként érzi magát. Rámutatott azokra az eredményekre, amelyeket az összeomlás óta lelki és materiális téren sikerült elérni
Az egyház feladatairól szólva, a mai nehéz időkben, meg ksll ixiltania az egyháznak is a maga hibáit, de itieg kell vallania ugyanezt a nemzetnek is.
— Ha az egyházak és az állam viszonyában elő akarjuk segíteni azt az összhangot mely nélkül nehéz lenne a nemzet benső fejlődését biztosítani — mondta Nagy Ferenc —
akkor megy kell találni a módot'' hogtj mosl a magyar nép felemelkedésének kezdetén az egyházak is keressék egymás kezét és kövessék hiveiket azon az uton, amelyet számukra az uj magyar élet politikailag és gazdaságilag nyuft. Állítom, hogy ha a demokrácia és az egyház megtalálja egymást a magvar nép közös szolgálatában, akkor a világon semmi ve-< szedelem nem fenyegeti az egyházak jogait, gyunkáját és biztonságát. A demokrácia uj formai szervezete és .az egyházak sokszázesztendős szervezete jól kiegészítik egymást a magyar eleiben, ha mindkettő a magyar nép őszinte és fenntartás^ nélküli szolgálatát tűzi ki célul. Az egyik politikai és gazdasági szolgálat, a másik a nép lelki szolgálata. S ebben az er-etben nem kell tartani attól, hogy elvész a felekezeti oktatás -lehetősége, vagy hogy az anyagilag kárvallott ttjyházak nem jutnak szolgálatukért anyagi megsegítéshez, mert mindezt meg fogjuk teremteni, csak ne legyen harc a'' demokrácia és az egyházak között. >"
s
7 ?
6 6 6 5 5 5 5 3 3 3 2 2
11: 5 19: 7 fcl: ü 14: 12: 15: 13: 8: 9: S 10:11 12:12 9M7 5:10 7:16 6:17 5:10
•J — 1
3 1 1
3 1 -
3 2 1
3 — 1
3 —. 2
2 f -
2 1
1 2
l 2 1 l 1
o 6 9 9 7
2 2 2 1 1- l
— Sok a bajunk, rengeteg a feladatunk, de nem szabad elengednünk Isten kezét Rá kell ébrednünk arra, hogy egyetlen'' igaz szövetségesünk, aki sohasem hagy el bennünket a:: örökkévaló Isten.
3 3
3
4 4
Hirdetmény.
tcrrcyk a hivatalban, •
ÜZLETÁTH ELYEZÉS.
Temetkezési vállalatomat Deák-tér 10. sz. alá helyeztem át (Pollák-ház).
Ugyanott a Keresztény Társas Temetkezést Egylet részére állandó tagfel véfet.
Sípos József temetkezési vált.
- . . - U * • w •? w* .• % • * - • ...
Mindazok a gazdálkodók, akik jóvátétel és a rörés badstree ellátása céljára 1945. év október tró I-tcl bármilyen terményt, temeket, vagy áliatQt beszolgáltatlak, a hátralékos vételár őálzatrása es megállapítása céljábé! L évi október 10-ig Jelentek a nagykanizsaiak a közellátási a kiskenixsaiak pedig az ottani városházán. A beszolgáltatott termények, termékek és állatok ellenértéke 4«>-k*l kamtozé baiacévérékü államadóssági kötTéonyei lesz kiegyenlítve és pedig csak akkor, ka a vételár eddig egyáitdán kifizetve nem lett A jelentkezés alkalmával a jelentkezők hozzák magukkal a birtokukban levő .''átvételi elismervényt, vagy utalványt, vagy a .Vételár nincs tótod ve" ltíirásu vételi jegyet, vagy pedig bármilyen iratot, amellyel igazolva van az átvétel és az, hogy a vételár kifizetve nem lett.
no
Nyomatékosan felhívom az érdekelteket, hogy a saját érdekükben jelentkezzenek a megállapított időben és helyen, mert a jeleatkezés esetleges elmulasztásával kiteszik magákat annak, hogy az egyébként jogos követelésük ellenérvét később «ár nem kapják meg.
126S Polgármester.
A legefida&rf Ferencváros HagyfcanizsÉ
Október hatodika sokáig etoléj^gso- tos napja lesz a varos sportéletériek. A MAOKT MSE vezotíégo.fáradozásának erodményeképpen sikerült ?vendégjátékra me^nverni a'' másgvSr labdanujósport büszkeségét, a Po- reücváros csapatát. Nagykanizsán és környékén természetesen széleskörű érdeslődés nyilvánul meg »vsportvo- natkozásban igen számottevő esőmén v iránt, éppen ezért''méltatnunk kell''a táláűoízó jelentŐs%ét. A Ferencváros a labdarúgás történetében példa nélkül álló, tunoménves karriert futott be, klasszikussá avatva ezt a legnépszerűbb sportágat. At FTC üstökös csillagként ragyog D! magyar labdarúgás egén. Néha-néha ugyan halványodik tündöklő fén^o, do azután ismét régi erejében csillog. A szinte legendás mult glóriás dicsfénnyel Óleii körül a legnépszerűbb magyar labdarúgócsapatot, mely több világrész kényes igényű közönsége elótt szerzett el ismerest a magyar sportkulturának.( Vájjon mi a titka ár Ferencváros egyedülálló sikersorozatának? A maradéktalan technikai folkéflzültaég és a {taktikai érettség, mely stilust ad és eredményessé teszi játékukat. A csapat a jó"l kombinálo részjátéjkosok« és a szolid, do megbízható emberek szerencsés kevoréfio. Az egyes csa-
S
atrészck harmonikus ogyüttmükö- ését egy-ogy nagyképcsségü irányító játékos biztosiba. Mindezek az előnyös tulajdonságok mélven gyökerező bajtársi együttérzéssel" párosulnak. S még egy .".amiről beszélnünk Kell s ez a. — »Fradi-szív«. Ha majd egyszer megiriák a magvar labdarúgás aranykönyvet, külön fejezetben kell megemlékezni erről. Idegen országok győzeiemszonijas tömegeinek egekig ható hangorkan- jában, a sors-szülte legmostohább tórülmények közt ez a sziv volt aa, moly — mintegy démoni erővel — hajtotta szűnni nem akaró rohamokra a ferencvárosi fiukat. Ezer nagy csata ezer nagy emléke hirdeti'' a »Fradi-szív« diadalát!
Nagykanizsán tisztában van vele mindenki, hogy a MAORT csapata esélytelen s csak tanulfii akar a labdarúgás mestereitől. Olyan Ferencvárost szeretnénk látni, mely felidézi játékával a régi Hagyok szellemét. Alog akarjuk csodálni virtuóz labda-., művészetüket, megtanulni futball- stratégiájukat s látni akarjuk a zöld-fehér mez alatt «Jobogó sziv csodákat térő erejét.
Nagykanizsa sportkedvelőinek hatalmas tábora várakozásteli izgalommal csüng a vasárnap nagy csomó- nyén s meleg szeretettoT várja & sport nagyhírű propagálóit. ;
* Kiss-László
Hírek a világ fővárosaiból
A középkeleti angol főhadiszállás jelenti, hogy Libanonból teljesen kivonták az angol katonaságot.
Az angol Nemzetközi Hontalanokat jgyámolitó Hivatal vezetője ugy nyilatkozott, hogy az osztrák kormány hajlandó lenne nagyobbszámu menekültnek Ausztriába történő befogadására és ezeknek lehetővé tenné az osztrák gazdasági életbe való bekapcsolódást
A »Vadgalaráb« négylókéscs amerikai repülőgép 5o óra és IS perc alatt egy huzamban tett repüléssel 18.019 kilométer utat répult be.
A MKP koagresszusának tegnapi DIése
A Magvar Kommunista Párt kongresszusának keddi ülésén Kossá István, a Szakszervezeti Tanács titkára szóhilt tel és ugy nyilatkozott hogy az öfccinfi bizottságok munkáját ki kell bővíteni és több jogot ke?l biztosítani nekik. A kollektív szerződéseknek is van hibájuk és ezeket felül kell vizsgálni és a hibákat ki kell küszöbölni. Rendkívül fontos, hogy a szakszervezetnek joga legyen a mezőgazdasági taunkaközviítitésre is. A magyar szakszervezeti munkásság elitéli azt a kísérletet, hogy a Kisgazdapárt szakszervezeti törvényt akar . h parlamentben benyújtani. Nem tűrjük, hogy termelő erőinknek csak egy kis hányada is parlagon heverjen. Munkát akarunk mindenki számára biztosítani. Ezután Molnár Erich népjóléti miniszter arról beszélt, hogy visszaállítják a családi munkabér-pótlékot és az erről S238iö rendelet a legközelebbi napokban a minisztertanács elé kerül. A családi munkabér-pótlékokat már októberben folyósítják és az alapbér 5 százaléka lesz. A közjóléti kérdések egész sora várja a megoldást
Egy fegyveres pártszolgálatost egy évre ítélt a népbiróság
A nagykanizsai népbiróság dr. Béres Sándor-tanácsa tegnap tárgyalta Pfeíffer István nagvréesei lakos népellenes bűnügyéi, aki a vád szerint a német Feldgendarmerienek segítségére volt a lakosság sáncmunkára való kirendelésében, a szökött katonák utáni razziákban és más népellenes cselekedetek véghezvitelében. A népbiróság azonban a- vádat nem látta bizonyítottnak, mert a ta- nuvaUómásokból megállapította, hogy "Pfeíffer kényszerítve volt a német tábori csendőrség mellett tomács szerepét betölteni Ezért a népbiróság a vád alól felmentelte.
Ugyancsak tegnap tárgyalta a népbiróság Ajidrasek István tótszerdahelyi fegyveres párt- szolgálatos háborús bűnügyét A népbiróság bűnösnek mondta ki azért, .mert a nyilas fegyveres pártszolgálatnak tagja volt és minden Kényszerítő szükség néí- kül beállt a drávamenti légióba. Ezért a népbiróság a fennálló rendelkezések értelmében, mivel Andrasek a bűncselekmény elkövetésekor még nem töltötte be 18-ik életévét, egvévi fogházbüntetéssel és politikai jogainak három évre való felfüggesztésével sújtotta.
mos-
HIRE
— Köszönetnyilvánítás •<
Mindazoknak, akik drága jó. férjem, illetve édesapánk temetésén fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni eziTcsok voltak, ezúton mondunk hí- láa köszönetet. Özv. Kőbán \GyulÓKz és a gyászoló cs :lád.\
— S2ociálienj(Árata értelmiségi gyűlés
A Szociáldemokrata Párt crtelmi- sé?i csoportja folyó hó í7-én, hétf&a d«.után 6 órakor á''párt előadóit önében értelmiségi pártaapot tart, amelyen Barbarits Lajos aEKitéletek az értelmiség körül« címen ?art előadást. A demokrácia egyik legnagyobb vívmánya a fiziKai, paraszti es értelmiségi dolgozók egymásra találása. E húrom dolgozó rétég f«z- szefogása adja meg a demokrácia igazi erejét. Az előadásra a pú- vendégeket is sziveson Iát.
, Az olasz politikai és területi bizottság kijelentette, hogy az olasz békeszerződés életbeléptetéséhez már csak az szükséges. • hogy a szerződést a négy nagyhatalom és Olaszország megerősítse.
Sportrovat
BTK—NVTE
meghívásos ökölvívó versenye
Október 6-án igen finom sport- csemeíre lesz Nagykanizsán. Az ország egyik 1. osztályú ökölvívó esa-
S
itá fog mérkőzni az NVTE szépen ilődő csapatát. A BTK is ipon sok elsővonal béli verfenyzójét veszítette cl, do a BTK az, "amely mindig a »tarisznyában« uj és uj tehetségeket tartogatott meglepetésnek Torma I., Saeíázárdi. Az egyik többszörös magyar bajnok, a másik egy szürke vidéki versenyző, vagvis uz ogyik a jelen, másik a jövó. Torta
I. az elmúlt augusztusi országos bajnokságon súlyos vereséget kapoti- a szolnoki Gsiktól és/azóta som mi hírt sem hallottunk (róla. liannka
II. is már nagv versenyző, már ó is bele-bele x«zol« a bajnokságokba. Liszauer ÖLányi), Büki. Lányi a knot aut. Királyt, Pappot is az ''acg. országos magyar bajnokságon mee- rerto, de az nbm Js volt meglepetés, mert Lányi kemény és főleg technikás versenyző. A ''többi BTK versenyző is a nagymultu Adler Zsiga bácsi tanitvááiya. Zsiga bácsi in elkíséri versenyzőit a kanizsai tturára, hogy ravasz technikáit ittiis csillogtassa. Mi is felkészülten várjak őket és igyekezni fogunk helytállni.; S.
Az országos bajnokság állasa;
1. MIK 5
22 Kispest 5
3. Szeged 4
Í
A. Ferencvíras 5
5. Csépet 4
6. Vasas 5
7. Újpest 3
8. ETO 5
9. Haladás 5
10. ErSO
11. SzAC * 5 ÍZ DVSC 5
13. Szolnok S
14. Dorog 5 . 1 —
15. Pereces 5 1 —
16. Testvériség 5 1 —, 4
" APRÓHÍrtOETÉSEK
Tajiiönyvek, fűzetek, írószerek kapía- tók Schlesa Gvulinái, Atíy Endrén! 8. Telefoo: 1-29. 1140"
Bort, mustot minden mennyisé* bea veszek. Papp bomagykeréskedó, CsenReri- utca 22. - . 1241
F&fyképéewH üzent. Igazolványképek olcsó áron. Amatör felvételek siakszerfr kidolgozása. KiráJyi Pál-g. 9. Udycban.
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Bcocxe J«*? fósrerkeszt6 . Sjcrttcitiíiíg tf*d4hlv»uJ: F6-ot 5. Telcíoa 31-
rJatíja & Neazetl Bizottaáfl. Kagykanlzta Szerkesztésért éa kiadásért feW Beaeze J«^- rtyonwiotl a . Kőzgotdesígi R. T. Negy konizso* nyomdajiban Nigykar.lzsan. Nyomdáért Jelei: ZaJay föroiv.
SI» evIoJyam. 225
4pfMléi
Naqytcanizsa 1946. október 4. péntek


.4 népjóléti miniszter rendeléte értelmében a hadisegély, hadigondozási és háborús pótlékra jogosultaknak októberben ugyanolyan össszegü előleget kell folyósítani, mint amilyent szeptemberben kaptak. Az előleget egy összegben kell kifizetni.
l|j 1 ||l o
Itélet a nürnbergi perben
Irta: Gervoy Sándor
A nürnbergi per vádlottjait elitéltek. Hátúi és életfogytiglani fegyház vár a bűnösökre, akik sugalmazéi és rendezői ''voltak azoknak a borzalmaknak és kegyetlen lömeggyil kosságoknak, amelyeknek áldozatul estek gyerioekek, nők. öregek; betegek cs rabszolgamunkára vetett fegyvertelen férfiak egyaránt. A fegyveres demokrácia a csatatereken — szárazod, vizén, levegőben^ főid felett és viz alatt — legyőzte a fegyveres fasizmust és arra kény szeri tette, hogy feltétel nélkül adja meg magát. A nürnbergi per demokratikus bírái a fasizmus szellemét idézték meg. Fegyőrök közé ültették azt a megdöbbentő szellemet, amely ha anyagban akart megnyilatkozni, akkor gázkamrák- Kin és halálgyárakban fejezte ki önmagát, s felelősségre vonták azt az emberellenes gondolkodási módot, amely a nemzetközi fasizmus és hitierizmus zsoldosait arra ösztökélte, hogy eltiporják Európa népeinek cs nemzeteinek önállóságát, szabadság és függetlenségéi...
Katonák, pártvezetők és szellemi kalandorok adtak számot Nürnbergben bűneikről, tettek töredelmes vallomást, mutattak ovgbánást s vonták vissza, tagadták meg a világ közvéleménye előtt t:uiaikat, eszméiket és a józan ?szt meghökkentő zavaros tudományos tételeiket. A rossz lelkiismeretük az akasztófa árnyékában megszólalt: ncmK védték vértengerbe íulladt világnézetüket, csak kegvelemért kö-. nyórögtek. Kiderüli: német rőfös- és rövid árukerésked ő k, korlátolt agyú kispolgárok ezek s ntra Iiasök és felsőbbrendű emberek, aminek hirdettek magukat
Kiábrándító és undoriló volt Juüus Streichernek és Alfréd P.oseubergnek, a Hitler-fasizmus vezető ideológusainak, '' a fajelmélet népszerűsítőinek a,gyáva oagátariása és együgyű védekezése. Megtévesztett iliveik és Gcggyőzödéscs ellenfeleik egyaránt azt várták, hogy a bírák c!6tt tragikus sorsú hősök je- knaek meg, akiket a közönyös végzet sodort a pusztulásba, — s néhány perc múlva kiderült, aogy Juiius Streícher nem- lenyűgöző megjelenésű Siegfried, hanen; egy leleplezett zsaroló zughiMajiiró, akinek külseje veszedelmesen luisonlit arra a torzképre., amelyet a > zsidóról* rajzoltatott a iapjában. Alfréd Rosenberg pedig egy javithatal- ian eszmetolvaj. akit H. St Chamberlain. tíobineau, Fried- rich Nietzsche és Stefan George plágium miatt, ha még éltek volna, bizonyára a bíróság előtt voaiák volna felelősségre. Kétségtelen: a fasizmus alapeszméjének, a vér- és fajelméletnek a germán bibliáját, törvényköny-
Gyöngyösi külügyminiszter optimista nyilatkozata
a kitelepítés kérdéséről
A magyar területi és politikai bizottságnak a szlovákiai magyarokra vonatkozó döotéae alkalmából Gyöngyöst János külügyminiszter nyilatkozatot adott a Magyar Távirati Iroda külön tudósítójának.
Az albizottság javaslata, amelynek értéket emeli az a körülmény, hogy a döntés egyhangú volt, hogy az albizottság elvetette azt a csehszlovák megoldási módot, hogy 200.000 csehszlovákiai magyart ?kényszer jelleggel és megszégyenítő módon kitelepítsenek. Szlovákia területéről és a megoldást közvetlen tárgyalásra- bízza.
Ez a döntés lényegében teljesen fedi azt az álláspontot, melynek a magyar delegáció szeptember 29-én és a rákövetkező napokban ismételten kifejezést adott A békekonferencia sok vonatkozásban csalódást okoz, ebben az esetben mégis az igazság és a
I
magas erkölcsi szempontok érvényesültek.
A kérdés mlndazonattat fennad neaocsak olyan értelemben, mint azt Csehszlovákia hangoztatja, hogy nemzeti államot kivan letesiteni és ezért a megyaroktól m«| akar szabaduml, hanem a letagadhatatlan er- kölcai elvekkei ellenkezik az a bánásmód, amelyoen «zefc a magyarok részesülnek. Magyarország olyan megoldást ajánlott, amely szem előtt tartja az Atlanti Charta ez Egyesült Nemzetek alapokmányának olveit.
Nyilvánvaló volt, hogy a nagyhatalmak nem aka^ák megcsúfolni ezeket az elveket,
Végül is az igazságnak diadalmaskodni kell.
A külügyminiszter ezután elismerő og "nyilatkozott a magyar d»lc?áoió sikeres munkájáról és egyetértéséről. KQlön megem»fc ezett a magyar sajtóról, oiely az egész béketárgyalás atatt.es eooen a kérdésben felbecsülhetetlen szolgalatokat tett. A mostani párizsi állásfoglalás yVin Csohsziovákla és Magyarország között még fennállnak a problémák, de a halasztás elég időt ad ahhoz, hogy a fetcsigizett és indulatoktól túlfűtött szenvedélye* fe!oh»djanak és a jOzan mérlegelés luhetővó tegye ezek barát*«gos mego>dását
Remélem, hogy mindkét fél számára kielégítő megoldással leiiáj-jk egy jobb jövő alapjait.
Végül kerósseí forou-t nyilat* ozs''ában a csehszlovák kormányhoz, hogy nyuttssnak segédkezet a jószomszédi viszony ki*l«kiis*anoz *zQk.%éges kérdések megoldásában, hogy miként lehet a ''csehszlovákiai magyarok részére biztosítani azokat az emberi szabadságjogokat, amuiyek tisztotetbenterxására Csehszlovák* is kötolezve van es »meiytől megfosztva több mint fél mínió magyar él Cvehszlotráklában.
tól a bizottságtól függ, hajlandó-e a javaslatot megvitatni..
*.
A tíalkani gazdasági bizottság ma éjjel 1 órakor elnapolta ülését, miután nom sikerült megegyezésre jutni annak az amerikai módosító javaslatnak ügyében, mely a inagVar jóvátétel ügyének* tárgyalásakor azt ajánlotta, hogy Magyarország a megállapított jóvátételi összeg kétharmad részét térítse meg.
Egész éjszaka tárgyaltak a trieszti kérdést
Párizs, október 3 Tegnap este az olasz politikai és területi bizottság ülésén a Trieszt alkotmányára vonatkozó fropcia javaslatot tárgyalták. Hatórás vita'' után sem tudtak clönten* a javaslat elfogadásáról és ma hajnalban egynegyed 2 órakor Yisinszkv azt javasolta.
A békeértekefclet hire!
Amerikai JavesJ&t: Magyarország á megállapított jóvátételi összeg kétharmad részét fizesse Párizs, október 3 A balkáni gazdasági bizottság szerda esti ülésén S szavazattal 5 ellenében elfogadták annak az amerikai javaslatnak napirendre tűzését, amely a .Magyarország által fizetendő jóvátétel összegének. 30Ö millió dollárnak .200 millió dollárra vonatkozó csökkentésével foglalkozik. Oroszország és Jugoszlávia kiküldöttei előzőleg, a javaslat beterjesztése alkalmával tiltakoztak ellene azzal az érveléssel, hogy a javaslatot Amerika a kitűzött időpont után nyújtotta be. A javaslat ügyében a főtitkársághoz fordultak. A békeérlckezlet főtitkársága kijelentette, hogy magi
kényszeritette a .-nagyszerű szőke bestiái«, a harcos germánságot^ amelyben voit bátorság bűntudat nélkül ölni és gyilkolni, ellentéteképpen a zsidónak, aki elsápad, elfordítja a fejét, ha vért lát. Alfred Rosenberg különösen ott eresztette szabadjára beteg és elfajzott képzeletét, amikor a pápaságot, a katolicizmust és annak történelmi intézményeit gyalázta. A zsidók és katolikusok mellett az orosz népet is becsmérelte. Az ö elmélete szerint az orosz népet erősen meg kell ritkítani s hi- rodalmát a ''felsőbbrendű* germán törzsek gyarmatává kell téhni.
Alfred Rosenbéi^ne- u Jkinul- manyait poJiliKax szempontokra való^tékintettel, «lég Szá- lasi rémuralmájiak hóna^jajibaa sem merték magvarra tetordh- tahi, mert attól tartottak, hogy a Kereszténység elten intézeti heves kirohanásai miatt a töme-
gek elfordulnának a Hitlerfa- sizmustól. Nyéki. (Klemm^ Kálmán, a jeles katolikus hittudós két müvében szállott szembe Alfred Rosenberg elméletével s ragyogó elme éllel, meggyőző érvekkel, megnyerőm szellemes előadásmódjával leleplezte azt az iszonyatos kegyellenkedési ösztönt és sátáni gonoszságot, amelyet Alfred Roseaijerg eszméi rejt^uek magukban. Hatmillió zsidó és tízmillió orosz, szerb, francia, holland, dán, csehf belga halott az illusztráció Alfred Rosenberg elméletéhez, melyet Julius Streícher váltott aprópénzre a »Stürmer- című lápjában. • "-.- -i
A nürnbei^i perben.elsősorban ezeket az eszméket ítélték ci A világ kulturálisan legmagasabb fokon álló népeinek, a'' s'';5fi.vjctnek, az angolnak és amerikainak a birái belyogezték meg az emberellenes vér és fajelmeletet.
hogy napolják el az ülést Ezen indítványt 11 szavazattal 9 ellenében elvetették. A francia tervezel azt javasolja, hogy v a tiieszti szabad területet n*eg kell fosztani minden katonai jellegétől és a biztonsági tanács garantálja sérthetetlenségét. Kormányzótanácsot állítanának fel, amelynek korlátolt jogköre lesz és az Egyesüli Nemzetek-Biztonsági Tanácsa küldi ki a kormányzót Triesztbe. Anglia és Amerika támogatta a javaslatot és visszautasította azt a vádat, hogy vasfüggönyt kívánnak leereszteni Jugoszlávia és a szabad terűlet között. Nagybritan- nia ellenzi a vasfüggönyt bárhol legyen is az, mondotta az angol Kiküldött. A jugoszláv kiküldött sajnálkozását fqjezte ki az angol kiküldött fenyegető kijelentései miíttt. A szovjet kikül-
vét és gyengébb felofgásuak szá- fcnára i& érthető kalendáriumát Alfred Rosenberg _ szövegezte meg sifythus des XX. Jahrhun- dertí cámü köm-vében, amely összefoglalja, felvizezi és a legközönségesebb és legeszeveszet- tebb pusztítás, hangulatkeltés és izgatás számára hozzáférhetővé teszi a; mar emlilett szerzők zsidó- és kereszténvségellenes
rágalmait és kiagyalt hazugságé
Mi Alfréd Rosenberg tanításának a iényege ? Szerinte, azzal hogy a ?idóság a szeretetet és az vmbeiek közötti egyenlőség tanál elterjesztette a római birodalom tülönböző fajú rabszolgái között, merényletet kövelett el az árja faj elíen, amely paran-- csolásra és uralkodásra hivatott a többi fajok feleli Az apostolok zsidó szárnaazását ürügyül ha^náh''a fel, támadja a kereszténységet, amely a > csipás-- (sic!) Vál apostol igéivel térdre
Ezeregyszáz munkanélkülit tartanak számon
Nagykanizsán
Mindenkinek első kötelessége legyen munkaalkalmat teremteni
dött is erősen támad tá a trieszti alkotmányra vonatkozó francia javaslatot.
Byrnes Mototowal tárgyalt.
Párizs, október 3 - Byrnes amerikai külügyminiszter tegnap Molotowal ismét arról tárgyalt, miképpen gyorsítsák meg a párizsi békekonferencia menetét.
A négy külügyminiszter november végén a németországi béke megoldásával foglalkozik
i
London, október 3 Londoni politikai körök véleménye ?szerint a négy külügyminiszter valószínűleg november vége felé ül össze, hogy kidolgozza a Németországgid kötendő béketervezetet. Lehetséges, hogy a tanácskozások színhelye London lesz. Bevin brit külügyminiszter tegnap délután Párizsba érkezett s valószínűleg az értekezlet végéig Párizsban xrfcirad. Csak akkor hagyja el Párzs^ ha az feltétlenül szükséges iesz.
Peterson, Amerika vezérkari főnöke az amerikai hadseregről
Washington, október 3 Peterson tábornok, az amerikai hadsereg vezérkari főnöke nyilvánosságra hozta az amerikai hadsereg jövőjére vonatkozó terveit Tegnapi beszédében ötmillió emberből álló rendes* csapatokból és tartalékosokból ösz- szcállitott hadsereget kivánt A gyengeség, mondotta, háborúhoz vezető rövid és veszélyes utat jelenti. Utalva a nemrégen lefolyt jugoszláviai krízisre, kijelentette, hogy a katonai gyengeség nem más, mint kihívás arra, hogy az embert ambiciózus diktátorok jobbra-balra rángassák -és óriási repülőerődök helyett fegyvertelen uiasszáUitó gépieket lőnek le. Tudományos kutatásokra és fegyverkezésre 250 millió dollárt irányoztakelő.
Negyvenmillió dollár kölcsönt ad Amerika Lengyelországnak
Varsó, október 3 Lengyelország az Egyesült Államoktól 40 millió dollár kölcsönt kap, amelyet 50 év alatt köteles visszafizetni. A törlesztés félhavi részletekben 1951. január elsején kezdődik és utána 3 százalékos kamatot kell fizetni. Lengyelország 40 tnál- . lió dollárért az Egyesült Államokban szenet, gépkocsikat, gépeket és vasúti mozdonyokat fásáról. ; ; - Salzburgban kivégeztek két magyar SS tisztet Bécs, október 3 A salzburgi fogház udvarán kivé-, eozték Bakos Karoly századost és Ihász István hadnagyot, a volt magyar SS páncélos hadosztály két tisztjét, akik az amerikai repülőgépből ejtőernyővel földitszállott öt katonát 1945 márciusában meg- gvilkolták és ezért most halálrL ítélték.
A felmentett náeivezórek nem hagyták el Nürnberget
3rurnberg október 3 A németországi amerikai hadsereg főparancsnoka nem adoJ,t engedélyt, bogy Pappon, Schacht és Fritscne, akikot a nemzetközi katonai bíróság szabadlábra helyezett, elhagyhassák Nürnberget. '' . -J,
Még 16-ika előtt végrehajtják a nürnbergi oör halálos ítéleteit
Nürnberg, október 3 Az angol hírszolgálati iroda közlése szerint a nürnbergi per halálraítéltjeit valószínűleg njjs . október 16-ika előtt kivégzilC mert a kiküldöttek Newyorkba utaznak az Egyesült Nemzetek közgy ülésére.
A háborúk utáni idők legsulvo- '' tabb kérdése mindig a,munkanélküliség: volt. A vrsríett íháboru után a munkanélküliség nálunk éppen uey, mint a győzteseknél, szinten hihetetlen méreteket öltött. A ''háború alatt az üzemek ós a.hivatalok tul voltak terhelve munkával és őzért szükséges volt sok uj munkaerő .beállítására. A háború után, tokinUt>, :hogy a haditermelés megszűnt éá az e^ész vonalon áttértek a béketormelesro, ezek az uj munkaerők feleslegessé váltak. A létszámcsökkentés ró 1 tehát kormányintézkedés jelent meg, melynek következtében nagyon sok dolgozó vált munkanélkülivé. A munkanélküliség nyomasztólag hat az egész országra," amikor annyi sok munkaalkalom ?lenne. Másfél érrel a háború után bizony még nagyon sok újjáépíteni való volna. A ní''un- kanéhciiliöég pedig ahelyett, ho^p'' csökkenne, inkább állandóan növekszik^ r
Nagykanizsán is ez a helyzet. Most, amikor az idénymunkák befejeződtek, nagyon sok ember keresi ?el naponta a szakszervezeti (munkaközvetítő hivatalt és munkát kér. A városban mindenfelé ezrekre menő munkanélküliekről beszélnek. A Zala munkatársa őzért a szakszervezeti munkaközvetítő hivatalnál érdeklődött a nagykanizsai munkanélküliség mértékéről. Coeprcgi Zoltán, a «Szabad Szakszervezetek nagykanizsai járási titkára a következődben számolt be erről a sulvos és nagyon sokakat érintő problémáról.
Valóban az a höíyzot, hogy Nagykanizsán oly sok munkanélküli van, amennví - bizony már régen nem volt. SlunkaközTOtitő hivatalunkba naponta jönnek munka nélkül álló férfiak és nók, fiatalok és öregek, akik kérnek bennünket, hogy ken vérhez juttassuk őket. Éppen most alli- tottunk öeszo pontos kimutatást orról, hogy az egyes szakmákban mennyi & munkanélküli. < A kimutatás szerint Nagykanizsán jelenleg eyyezerszázn égy -.minkanéiküli van, ami azt jelenti. hogy a r^áros Síkosságának három éw fél százaléka (ivan ke- . rcset nélkül.
A mmikanélküliség a következőképpen osziik meg szaktudás szerint: Az 1104 munkanélküli közül férfi szakmunkás 441, női szakmunkás 112. A segédmunkások közül 283 férfi és 219 nő keres állást. Ezekhez viszonyítva egészen csekély a munkanélküli tanoncok száma. Mindössze 46 férfi és 3 női tanonc szeretne álláshoz jutni. Ebből AZ ÖSSZO- állitásbói "kitűnik, hogy csaknem annyi munkanélküli no vsep. mini férfi. A férfiszakmák közül -legjobban a következő szakmák vannak megakadva, mert ezekből került ki a legtöbb munkanélküli: épitőmun- kásoic, asztalosok, kereskedők; férfiszabók, lakatosok és zenészek. A 283 férfiaogódmunkás kkétel nélkül mind az építőiparban szeretne elhelyezkedni A nő: szakmunkások a magántisztviselői pályái helyozik előtérbe ál Lós keresésüknél. A fiatalság legnagyobb része a motorszerelő és lakatos szakmák feié orientálódik.
Mult hónapban több munkanélküli volt, mmt amennyi ebben a hónapban. . Szeptemberben 1257 munkanélküli volt, akik közül 199-et itattunk álláshoz. A munkáskerostot nagyon fellendítette a ;facxport és a gyümölcsszáilrtás és csomagolás is. És itt meg kell említenem egy ^ollomjő esetet arról, hogy a munka- Sökül lévő emberek mennyire ''válogatnak a munkaié he tőségek között.
A közelmúltban értesítést Kaptunk Lctenyéréi és Tornyiszent- viiklósról, hogy az ottani erdőkben szükség volna 5—600 ''favágóra cs mintegy 50 talpfafaragóra. Erre a munkára-azonban mindeddig csak két ember jelentkezett, pedig üt eihetyez- . heti ük volna a nagykanizsai
munkanélküliek felél.
"Íme, ez a helyzet joionleg a nagykanizsai munkanélküliség "frontján. Hem élhetóleg a munkanélküliség enyhül a közeljövőben, amikor a város is mesrinditja közmunkáit, a városháza lebontását,, a temetői híd és az uj piactér megépítését. De a munkanélküliek aüdiz is legyenek türelemmel. Ne válogassanak a munkaalkalmak között, mert az ország talpraállitását minden munkával elősegíthetjük. El kell ismerni, hogy a jelenlegi l»lyzet nagyon súlyos és ezt eiryodül azoknak köszönhetjük, akik ?^kilátástalan háborúira az országot belevitték- Do most már a felemelkedés utján vagyunk és helyzetűnk fokozatosan javuL Véjrül is podig mindenki megtalálhatja a -neki legjobban megtelelő állást, ahol továbbra is szolgálhatja az országot minden erejével.
A görög király még nem adta fel a koalíciós kormányzás reményét
Athén, október 3
György görög király felkérte valamennyi ellenzéki "párt vezérét. hogy látogassák m^. A király még mindig reméli, hogy sikerül koalíciós kormányt alakítani. A régi kormány tagjait ismét feleskették, de sem a király, sem Caligaris nem vesztették él reményüket a koalícióban és megvannak győződve, hogy a köztársasági vezérek közül legalább néháavan résztvesznek a Koalicióban. A király a parlament megnvitásán rövid beszédet mond. "Utána Caligaris beszél és kéri, hogy szavazzanak bizalmat a kormánynak. Ezután visszatér Párizsba,'' hogy támogassa a békekötésre vonatkozó terveit. Elöször ugy volt, hogv Szofulisz és Venizelosz is elkísérik Párizsba, de Szofulisz váratlanul azt kérte, hogy a külügyi bizottság tartson ülést és a gyűlés határozataiától függ, hogy Caligaris miniszterelnököt clkisérik-e Párizsba.
Budapestről jelentik:
Budapest polgármestere fogadást rendezett Böhm Vilmos Stockholmi követünk liszteletére
Kővágó József polgármester fogadást rendezett Böhm Vilmos Stockholmi magyar követ tiszteletére. A bensőséges fogadáson Budapest polgármestere köszönetet mondott Böhm Vilmosnak azért a nagyszerű munkáért. amelyet Svédországban végzett a magyar demokrácia érdekében, hogy megnyerje a svéd nép rokonszenvét irányunkban. Az ő munkájának köszönhető az a sok adomány, amely Svédországból érkezik és amellyel a gyermekek étkeztetését lenetővé tette és a csecsemők halálozási százaléka lecsökkent Kővágó polgármester diszes oklevelet nyújtott át Böhm Vilmosnak. A dán konyhán 22 ezer gyermek, a svéd konyhán 42 ezer gyermek kap mindennap e}látást, azonkívül 4863 felnött) i ingyenes étkeztetésben. A svéd étkeztetési akció kenetében Újpesten 1398 iskolás gyermek kap ingyen reggelit és ebédet és két hónap múlva ujabb ezer gyermekkel növelik az ellátottak számát.
Vaszary János és Murát! Lili Flémetország angol övezetébe szöktek
Vaszary János és Muráti LÖí el- , tünését ocldig homály födte. A nép- f elienos bűnösséggel vádolt házaspár- j nak nyoma veszett és azóta * log. 1 különbözőbb híresztelések voltak ró- luk forgalomban. Most, mint érts l sülünk, megkerültek. A németor- 1 szági angol övezetben tartózkodnak és mint sok volt más nyilas, őt is Dél-A mórikál a készülődnek.
Vaszary Jánosék 1944 december elején elmenekültek Budapestről. Pár űap múlva azonban ''visszajöttek Nyugatról és azt híresztelték, hogy a német felmentő hadsereg is érkezik. December 24-én nagymennyiségű arannval felrakodva a házaspár ujSyl clinciult. Kijutni már nem tudtak: elfogták őket. A II. kerületi rendőrségen voltak iotartáz&gá&bsa, innen kihallgatásra vitta^M^t és 1 megszöktek. Azóta a ksrfafi&íztiku- safcb hí nesz telesek terjedtek oL róiuL í
Most azután kiderült, hogy át- '' csúsztak aAbatáron, eljutottak" & német megszállási zóna angol övezetébe és ott sokáig nem ismerték fel őket. Hogv innen sikerült-e kijut- niok Dél-Ámorikáha vagy pedig kiadják ó&et t Magyarországnak, azt a közeli jöv5 mutatja niajermag.
A Dunába ugrott: kimentették
ífedden este 10 óra tájban a Szabadság-híd járókelői arra lettek figyelmesek, hogy egy fiatat nő mászik fel a hid pillérén. Néhány perccel később, mielőtt megakadályozhatták volna, hatalmas ivben a Dunába ugrott A rendőri, motoros azonnal kutatni kezdett a vizbe merült nő után cs sikerült kimenteni. Az öngyilkos nőt Seregény Livii. nak hívják, akit könnyebb sérülésekkel kórházba vittek.^ K
€gy kifosztott ékszerüzlet elAsott áruit megtalálták, a tolvajt retartóztaták
A gazdasági rendőrség Gár- dos Hermán Somogy" Öéla-uti villanvszerelő lakásán és pincéjében "elásva 2200 dollárt, 30 c? aranvérméU 110 gramm tört- '' aranyat, 96.000 leit, i6 karlka. gyűrűt. 400 darab ezüst evőeszközt, 20 ezüsttálcát, tóbb mint 30 ezüttárgyat, 74 ezüst ciga- ''; rettatárcát, 10 ébresztőórát, továbbá rengetqg bőrárut és élelmiszert talált A nyomozás meg- f állapítása szerint az elásott árak* jóresze Tillemann Sebestyén ék-r-j szerüzletéből származik. Tillemann üzletét a felszabadulás után a környékbeliek, köztük Gárdos Hermán, széthurcol Iák. Gárdost letartóztatták. , L_
Rabi''ógyHkosságot kísérelt meg egy egyetemi hallgató
Hétfőn este a''Víg-utca 12. száma házban rablógyilkoeságot kisétrit ?meg Tóth Imre 19 éves ccpeteaú hallgató, a Műegyetem mez^aad sági" karának hallgatója. Gerendai Erzsébet rendőri folüíoelet alatt álló nőt hátulról egy prsztolv agával többször egymásután fejbevertn. Amikor a nő összoosett, lerotfc arany nyakláncát, pénztárcájába kivette a "pénzét és el akart távozni, do a ház lakói közben összeeersr- lettek, ütlegelni kezdték Tóthot Ve- j lot lenül az utcán arrarhaladt három > detektív: ők mentették meg «agy- ! nehezen a meglinoeoléstól a mogté- ! vedt egyetemi hallgatót. Bevitték a- • fókapttanv8ág központi üg^eletríc. { Megtaláltak nála a fegvverW ?amelv- j nek agvával a rablóg>-ilVa^sági ?kiséf- letet eíkövetto. A písztolvicsóro volt / töltve. Letartóztatták. A. rablógyij- kossázi kísérlet áldozata óietvesse- lyee állapotban fekszik aiRókus-kór- házban. . ''

i I
Hétfőn megkezdik a temetö-hid építését
Assziszi Szent Ferenc ünnepe
A nagykanizsai ferencesek a régi várból történt áttelepítésük 25Ü éves jubileumi évében bensőséges egyházi ünnepség keretében tartják meg rend lapító atyjuknak, Szent Ferencnek emlékezetéi. Ma. október 3-án este 6 órakor a Transitus megható szép szertartása vezeti be az ünnepet, amely a Poverello mennyei megdicsőülését jeleniü. meg- ''
Hz aikalorrimal mutatkozik bc előszór o fi-r''enci''s pló- " bánfa uj énekkara, a Szent Ferenc Kórus, Enge János Icúnylicntmi Janár, karnagy vezetésével. Utána az első csütörtökön szokásos szentóra következik. Október 1-én a szentmisék sorrendje : rcg-^el 6 és fél 7 órakor csendes szentmise, negyed 8,?ra-. kor ünnepélyes Szent Ferenc mise evangéliumkor szentbeszéddel, 8 órakor Jézus Szive mise az első péntek alkalmából. í) és 10 órakor szentmisék. Este 6 órakor Szent Ferenc világi rendje tagjainak fogadalt>m~ ujitása, majd rózsafüzéres litánia szentségi áldással.
Raffay Erzsi, Szörényi Éva és Kiszely Gyula nagy művész- estje október tO-én a Városi Színházban
A vesztett háború mindenki életében érezteti hatását. A lolki fájdalom kétszoros kin. ha nélkülözés is kíséri. Rs van-o ''ünnep, találhatunk^) napot, amikor jobban »fái az, ha a kjgszüksógosebb is hiányzik — a int a szeretőt ünnepén, karácsonykor. Ez az a nap, amikor mindenkinek az emlékében a»duruzsoló jóságos kályha* ól s a >&á!yhában tűz, kenyér az asztalon, feher kis függöny'' minden ablakon.. .e emtéko elercqpdik mog.
Reméljük, hogy az elkövetkező karácsonykor minden nagvkanizsai szobába meleget, fehér kaíác3ot tudunk majd —a társadalom összefogása réven — varázsolni. •
Arrói mindannyian legyünk meggyőződve s éljon mindnyájunkban, íwgy a sjgitéa mindenkor :szent kötelességünk, mert Krisztus mondotta: »szegények .mindig lesznek veletek...« S-a földreszállt Istenembor lelkünkre kötötte, hogy »az itéioten nem''lesz ismerős«, aki bezárta szívót a szegény keserű sorsa láttára. Viszont vegyük tudomásul Tégre-valahára, hogy az ezernyi gonddal küszködő kormányzat nom tud minden rászorulón segíteni.
Társadalmi megmozdulásra van szükség." ?
A Szent Margit Lcánykongrogá- cíó védőszentje szellemélíen és magvar szivére hallgatva megkérte Kaffay Erzsit, Szörényi Évát, Ro- ményi Sándort és Kiszelv Gyulát, jöjjenek le Nagykanizsára^ á a hely- öeli művészekkel, akikot még most kémek fol és istenadta tehetségükkel gyönyörködtessék a nagykanizsai közönséget. A művészek vállalkoztak erre s meghozzák azt az1 áldozatot, amit ez a (szereplés — Budapesttől eléggé messze vagyunk — jeient.
Erre a müvészestro hívják szeretettel a nagvkanizsai közönséget s kérik, gondoljon azokra, akiknek nagyon nehéz — még az ó életüknél is nehezebb sors jutottosztályrészül.
A tiszta jövedelmet a Kongregáció saogén vernek karácsonyi fel segélyezésé re fordítja. Arra gondoltunk, hogy jó korán kell kezdeni a gvüj- tést. bog}'' ki ne »fogyjunk az idoboL A müvéezöetie jegyek »Hófehérke« baboüzletbcn (Ady Eendro- uti MAORT-bérház) és Ladeczkv hangszerül Letében kaphatók. (I. heh 8, íl. boly 6, III. hely 4 forint.) A nemes célra való tekintettel felül- fizetéseket a szegének nevében is háláé lélekkel fiadnak. Cs... M.
A Zala már töbgizben foglalkozott Nagykanizsa város közönségének sürgető kérésével, a temetőhöz vezető vasúti hid megépitéso ügyében. A hid elkészítése tulajdonképpen a MAV feladata lenne, amelynek építészeti szakosztálya ogy vasbetonból épült iv-hid tervét"ki is dolgozta. A MAV-nak azonban sokkal sürgősebb problémái lévén, az építést belátható időn belül tmegkoz- deni sehogysOm tudta volna.. A város polgármestere szívügyének . tekintette a temetői hid megépítésének kérdését, azonhan ennek" pénzügyi nehézségek állták útját, mert"*a leszegénvodett közület az épitósí költségekot sehogysem tudta volna előteremteni. A hidat azonban ''mégis meg kell építeni, ezért
a Zala szerkesztősége elhatároz- . iat hogy a város ''támogatásával saját kezdeményezésére megépítteti a temetőhöz vezető szükséghidal, amely elég erős i Itsz ahhoz, hogy amig''-a végleges betonhid ^ el nem készül, ezen akár évekig is a gyalog- forgalmat lebonyolíthatni lehessen.
j A Zala elhatározását a városban mindenki nagy lelkesodéssol fogadta és ugy a hivatalos város, mint az intézményét, "de a nagyközönség is a legmesszebbmenőkig "támogatja a cél elérésében.
A Zala felszóUt mindenkit, cki- * nrJi szívügye, hogy ennek a városnak temetőjéhez vezető hídja elkészüljön, minden felszólítás nélkül, siessen a tőle telhető legnagyobb anyagi erővel segíteni. Á Zala sehova sem megy kérni, de elvárja mindenkin?., - hogv adományait a szerkesztő- ségoen leadja. Bármilyen kis összeget is felhasználhatunk. ?
Szeretett halottainkat ezentúl nem kerülő uton kell örök pihenőjükhöz kisérni, hanem mint a'' hid felrobbantása előtt, ^ezután is meglesz a közvetlen ut,
Letartóztatták a nyugatról visszatért Herczeg Józsefet és feleségét, a nagykanizsai nyilaspárt vezetőit
A nagykanizsai rendőrség po- llitikai osztálya őrizetbe vette Herczeg József és felesébe Her nesz Julianna nagykanizsai lakosokat, akik a közelmúltban tértek vissza nyugatról. A rendőri nyomozás megállapította, hogy mindketten vezető tagjai voltak a nyilaskeresztes "párt helvi szervezetének. Herczeg József a pártban körzetvezetői, városvezetői és járásvezetői tisztséget töltött be és a városban, egyenruhában, nyilasjelvénnyel és karszalaggal, valamint * fegyverrel járt. iN''émetor szágba 1945. március 27-én menekült ki. Cgyükben a rendőri nyomozás tovább folyik és rövidesen fény derül á nyilas uralom alatt elkövetett, tetteikre.
Nagy tüntetések Németországban . a Nürnbergben felmentett három nácivezér ellen
Berlinben tegnap a szocialista egység pártja tízezres tömeg részvételével tüntetést rendezett. mely alkalominal tiltakoztak Papén, Schacht és Fritsch szabad lábrahelj-ezése ellen. Valamennyi német párt a felmentett egyének tárgyalásának újrafelvételét kérte, nessen alkormányzó nemzetgyűlése határozati javaslatot fogadott el, hogy a német bíróság hazaárulás büntette miatt helyezze őket vád alá. Az a német közvéle- amely a temetőhöz vezet. Mindenszentek napjára mindenki az uj hidon juthat már szerettei sírjához, mert a Zala az építkezési vállalkozónál kikötötte, hogy eddig az időig a hidat kell ndni a forgalomnak.
A hídépítési költségekhez^ mint mindig, ezúttal is a MA- ORT járult elsőnek hozzá, 2000 forintos felajánlással. A temetkezési vállalkozók 1500 forintot adnak, a hivatalos város az építési anyagokon kivül 500 forinttal járul hozzá az uj hid elkészítéséhez. A nagykanizsai bankok együttesen .->00 forintot, a KOKSz-ba tömörült n^gj-kani- zsai kereskedők 2000 forintot adnak össze, hogy megépüljön a nyilasok és németek által felrobbantott hid pótlására .az a
f
yalogátjáró. am?lyet nem nél- ülözhet a város közönsége.
A nagykanizsai iparvállalatok, valamint a temetkezsi szövetkezetek és a város [parostársadal- ma is minden bizonnyal nagyobb összeggel fognak a Zala segítségére sietni. Miután az építési költségeket ezek a felajánlások még nem fedezik, mint már előbb említettük, jöjjön el mindenki a. szerkesztőségbe és adíja oda azt az összeget, ajrriti erre a rend kivül fontos célr? szánt
A hidat Horváth Lipót építkezési vállaikózó teljes rezsiköltségben épiti meg, három hétre kenyeret adva sok épitő- munkásnak, akik ma a legnagyobb nélkülözések között állják a deflációs dekonjunktúra minden viharát. Az építést )iét- foh megkezdik és igkésőbb Mindenszentek napjára lefejezik.
mény felfogása az jtéletről, hogy annak egy része tul enyhe volt. A három felmentett ember ismét a nürnbergi bőrtönben töltötte az éjszakát és attól félnek, hogy a német rendőrség letartóztatja őket Az elítéltek részéről még: eddig nem érkezett fellebbezés. Legtöbben cellájukban ügyvédjükkel tárgyaltak. Ribbentrop kijelentette^ hogy biztosan fellebbezni fog. Többen kijelentették, hogy nem kívánnak fellebbezni, de ügyvédjeik magától értetődően fellebbezést nyújtanak be. A katonai elitéltek csupán 3zt kérték, hogv kötél helyett golvóáltali haláflal végezzék ki- őket
Wbocsájtoü rendőr áldetektfv- bandát szervezett
A napokban egv botörésnél "elfogták 3Iateiovics Ferenc csavargót. Kihallgatásakor kiderülij^hogy szervezett áldetektivbanda tagija. Á Mág- deiektivcsoport elfogta a banda két vezérét: Kovács László állásnélküli textilkereskodót és Jákói Miklós állásnélküli magántisztviselőt is. Kovácsról kiderült, hogy nemrég lépett ki a rendőrség kötelékéből, Jákóit pedig különböző szabálytalanságok miatt bocsátották el szintén a rend- őrtestületból. Egyikük sem adta visz- sza rendőri igazolvánvát és detektiv- ^elvényét s ezek birtokában a szélhámosságok és zsarolások sorozatát követték el. »A gazdasági rendőrség beosztott j3i«-ként jelentkeztek fővárosi kereskedőknél, házkutatásokat tartottak. Többozer forint értékű ezüst- tárgvat loptak összo ós meg is zsarolták áldozataikat
A házkutatásokat mindig ezahá- lvos házkutatási blankottával rendezték. Ezekre ráhámisitották a
| gazdasági rendőrség vezetője, Villányi András nendőrozredes nevét is. Bevallották, heg)'' a blankettáknt még a nyomozóti''szti tanfolyam üdéjén loptak. A nyomozás ügyükben még folyik.
Holnap és holnapután gyűjt a Vöröskereszt Nagykanizsán
Nem titok senki előtt, hogy Magyarország újjáépítésénél a; háború okozta lelki és testi szenvedések enyhítésében nagy szolgálatokat tett a Magj''ar Vöröskereszt munkája. Erre a munkára az eljövendő időkben még fokozottabb mértékben van szükség.
A magyar Vörös Kereszt csak ugy tudja áldásos munkáját folytatni, ha megfelelő anyagi erővel rendelkezik és lelkes "gárdája van, akik a szükséges anyagi eszközöket a nemes célra meg is szerzik. Holnap és holnapután országszerte, igy .Nagykanizsán is gyüjtőnapokat rendez a Magvar Vörös * Kereszt helybeli fiókja. Licista leányok, -gimnazista és kereskedelmista nuk persellyel járják áz utcákat és kérnek fel mindenkit adakozásra. Ezenkívül iveken is gyűjtenek majd. Mindenkinek kötelessége anyagi erejéhez mérten c rendkívül fontos, szenvedést enyhítő munkához adakozni.
Nagy Ferenc beszel a Tokaji Szüreten
Október 13-án Tokaj nagy ünnepet ül. A Magyar Bor ünnepét. Tokaj és környéke teljes erővel és bizalommal készül erre a napra. Ma már egy egész kis vvezérkar« dolgozik fent Tokajban, hogy a környékből és a különvonatokon ''''érkező vendégeket egy felejthetetlen nappal ajándékozhassák meg. ''
A tokaji szüretnek mégis legnagyobb jelentőségét Nagy Ferenc miniszterelnök egyórás be- ?zéflc adja meg. A miniszterelnök beszédét rendkívüli érdeklődés előzi meg. Sorsdöntő napokat élünk. Párizsból érkező hirek a béketárgyalásról sok szomorúságot hoznak... de nékünk mégis élnünk kell, magyaroknak kell maradnunk! Minden magyarra szükségünk .van a demokratikus Magyáror ''szág megerősítésében. Alíárrae-* lvik politikai pártba tartozunk is, nekünk csak egy hazánk van, csak egy népünk: a magyar nép.
A Tokaji Szüret gazdaságpo- lítíkai jelentőségén tul igy válik a magyar belpolitikai élet egyik megerősítőjévé. Ut a magyar összefogás felé. * ,
A rádió pénteki, műsora
Budapest 1. 7 Hírek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közlomé- nvoi. 7.30 Reggeli zene. 8.S0 Szvitek és balettzenék. 10 Hírek. 10.10 Hangszerszólók. 12 Déli harangszó, hírek. 13.05 Sinkó János harmonikázik. 18.30 Olasz operarészletek- 14 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 14.20 Magvari Imre muzsikál. 15.15 Rádió iskola. 16 Hírek. 16.10 (A Magvar Nők Demokratikus Szövetségének műsora. 16.25 Rátbonyii Kóbort mókái. 17 Szakszervezeti tanácsadó. 18 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 18.S0 Filmrészletek. 18.45 Vüág- hiradó. 19.30 Faluhiradó. 20 Hirek, sporthírek. 20.20 A Rádiózenekar játszik. 21.40 Angol nyelvoktatás. 21.50 Hixek és krónika" oroszuk 22 Hirek. 22.30 Vöröskereszt köziemén vek. 23.10 Hírek és krónika angolul és franciául. 23.35 iBBC-aján- üéklemezek. < í
Felszárol« tesisztátóSsaKzirezó Öksz-Magyar Mi
A békeévek egyik Ieg&1|dntc- lye&ebb pénzintézete, az t)lasz- Magyar Bank, mint értesülünk tőkehiány miatt rövidesen felszámol. A bank igazgatósába <|gY bnüapesŰ nagybankkal ftiziós tárgyalásokat kezddt. azbnban ezek nem vezettek eredményit.
Ez a bánk a fasiszta éra alatt hűséges kiszolgálója volt a rendszernek és tirint olasz érdekeltség, teljes anyagi erejével a fasizmus szolgálatába állt. Eladta összes iparvállalztait^hogy pénzelhesse Anfusot^ a fasiszta Olaszország budapesti követét és azt a propagandát, amely Magyarország teljes töckretéte^ j léhez vezetett Már az elröoSt '' hónapban egyetlen fillért sem„ fizetett ki tisztviselőinek, dé pénzhiány miatt más fontos kötelezettségének sem tett eleget A bank igazgatósága érintkezésbe lépett olaszországi kapcsolataivá, onnan várt sürgős segítségét, azónban nem nagy remény van arra, hogy az a kísérlet eredménnyel járjon. Általános az a vélemény, hogy a bank Tél- számolása elkerülhetetlen.
Hirek a világ fővárosaiból
6 hónappal a békeszerződés életbe- lépte után nemzetközi értekezletet hivnak össze a dunai hajózás végleges rendezésire.

A görög király jóváhagyta a Ca- i ügaris a«a 1 alakított tisztán király- l párti uj fcörög kormányt. CaligansN { miniszterelnök letette az esküt a \! király kezébe.
*,
Anglia támogatja Északamerika kérelmét, hogy Izlandon támaszpontokat kapjanak hadihajók részére.
MOZI
—- >-
. Asszony lázadás
I
Vadnyugati dráma fiz felvo-v násban, a főszereplő Marlene Dietrich. A film története renden a kővetkező : Vadul vágtató lovak patkóinak csattogása, távoli puskalövések zaja. asszonyok sikoltása, csontot, Jület hasitó zúgás, ordítás. Síarcona- lovasok közelednek a csillagtalan éjszakában. A tajtékzó lovak mintegy varázsszóra torpannak meg a cifrán épített ház előtt. A lovasok leugrál r^ik.egy pillanatig vakon bámulnak a kinyílt ajtóo.^ keresztül a szeműkbe vágó fényességbe, aztán eltűnnek a vastag bársonyfüg-. göny mögött. Zug, zajlik az élet a >Vörös Macska, mulatóban. A hangulat tetőpontján áll, amikor megjelenik Frenchy, a pár- duetestu vadnyugati dizőz, hogy érzéki dalaival szórakoztassa a
SHEGHÍVO.
A „Déizaíai Termelő és Értékesítő Szövetkezet"
1946. évi október hő !3-án délelőtt II órakor, a Nagykanizsai Bankegyesület Fó-ut 8. szám alatt levó közgyűlési termeben
R?9IDK9%?OU KÖZSYÖLÉIT
Í
mszták fiait. Ezután a szerep- ők rendkívül kalandos történeten vezetik Végig a nézőtér közönségét. A film 2575 méternél is hosszabb. A hiradó bemutatja Aga Khán gyémánt-mérlegét
Iliért nem jönnek szeretet- ^ esomagok Braziliából
tart, melyre tagjainkat ezennel meghívjuk. Tárgy: Rz igezgotóság kiegészítése.
A felügyelőbízottság kiegészítése, flz alapszabály 32. §-ának módositásb. Nagykanizsa, 1946. október 3. Eltvök.
:i77
Sás Jolán, z békeévek ismert te- niszbajnoknője évekkel ezelőtt Brazíliában (él epedett le. Pestt rokonaihoz irt leveléből idézzük a következő közérdekű részletet: '' . < Mindenki köteles ugyanannyi és ugyanolyan tartalmú csomagot küldeni jótékony célra ismeretlen nél- külözők számára, mint amennyit hozzátartozóínak küld. Sajnos, a nsenTrmat-küidemény, amelyei a Brazil X''örőskereszt utján Magyarországnak szántani, még mindig aZ títíeni kikötő raktárába tárol, minthogy bizonyos levitézlett magyaT exkonzulátiisi közegek állandóan kifogásolnak valamit rajta.
Jó lenne, ha hazai hatóságaink figyelmét fdhivnák erre a körülményre.
A kérésnek ezennel eleget teszünk és felhívjuk a kfilönö-- ügyre az illetékesek figyelmét.
HIREK
— Kínevezések
A köztársasági elnök Szolnoki István nemzetgyűlési képviselőt koras- kodelemügví politikai államtitkárrá, dr. Rab Károly OTI orvost Esztergom és Komárom vármegyék terü- Ictéfo egészségügyi főfelugyolűnck, Béres Tibor okleveles gazdasZt Heves vármegyében gazdasági felügyelőnek, Fekete Tibort Somogy varmegye és Saf rankó Emmanuelt Szom bathely főispánjává nevezte ki.
— Hagybőjti izr. Istentiszteletek
Pénteken este Kolnidré-est fél 7 órabor, szombaton reggel fél 8 óraikor, szombaton délelőtt Maszkir-ima 10 órakor. f
— „Előítéletek az értelmiség körül"
címen tartja a nap-kanizsai Szociáldemokrata Párt értelmiségi cso-
r
-tja október 7-én, hétfőn délután
órakor előadó-délutánját a pirt helyiségében. Előadó Barbarits Xa- joe* Minden érdeklődőt ezúton hiy mog ós vendégeket szívesen «Iát a Vezetőség. 1 .
— Árdrágítók
A nagykanizsai rendőrség gazdasági csoportjánál a tognapi nap fo- lvamán mogmdult az eljárás- Müller fstvánné Jfosszuvölgy 72. sz. alatti lakos ellen, amiért az alma kilóját a megállapított 30 fíHér lielyett 40 fillérért árusította. Megindult az -el-
Í
''árás .ezenkívül Halász Jánosné''Ga- ambok 224. szám alatti .lakos ellon, mért egy kiló 60 dekás csirkét 10 forintért" adott el, holott annak hivatalos ára csupán 5.70 forint lett volna.
— A^kisközségekbBn és tanya- esoptrtokon is rendeznek szabadművelődési tanfolyamokat
A kultuszminisztérium szabadművelődési ügvosztálya a magyar .vidék szempontjából fontos demokratikus újítást vezet bo a mostani ósszeL Lehetővé teszi; hogy az 1000 léteknél kisebb falvakban, sót tanyacsoportokon is sza"badmüvelódési tan- íolyamok létesüljenek. Ezek a tanfolyamok közel 150 órán nyújtanak művelődési és szakismeretedet a\fa- Iusi és tanyai lakosságnak. A tanfolyamok fontos upitása, hogy mezőgazdasági, szociális és egészségügyi tanfolyamokhoz kapcsolódnak s a többi szákminisztériummal most dolgozzák ki részükre a köziös munkatervet. Az Ó6zi tanfolyamok meg- szervezésén most dolgoznak a -szabadművelődési felügyelők 8 kívánatos, hogv mindazokon a helyeken, abol a ~ lakosság ilyen tanfolyamok létesítését kívánja, ebbon aziugybon az illetékes szabadművelődési felügyelőhöz forduljanak.
— Csak egy előadást tart ma a mozi
A nagykanizsai mozi igazgatóságától nyert értesülésünk szojint, mi- ütán a ma olőadásxa .hirdetett >Asz- 6zonylázadás<í című film csak az osti vonattal érkezik mog, az 5 órára hirdetett előadást kénytelen lemondani. Felhívjuk tehát a tmozilátogató közönség figyelmét, hogy ma csak oste 7 ómkor tesz a moziban olőadás. Holnap már ismót két előadást tartanak.
— Olajütök kijelölése Zalában
Az iparügyi minisztórrum által kijelölt 1946 "szoptombor lO-o utáni működésre jogosult olaj ütők.és cse- . retetepek névsora a következő: Ba- csav Károly Zalaegerszeg, Horváth János Keszthely, Jakósa Henrik Za- lalörő, dr. Bo?már Aurél Zalaszent- györgv vámütők ^(olajprésclés), Der- valic« Gáspár Tapolca, Tánczos Jenő Külsősárd, György Józa>f Zalaszántó csoretetepeaok.
— Debrecen városa Hortobágyitól 3t.Q00„ holdat bérbeadott a jóvátételi bizottságnak
Debrecen város törvényhatósága ugy határozott, hogy a Hortobágy háromnegyed részét bérbeadja a Jóvátételi bizottságnak. A bérleti szerződés szerint a jóvátételi bizottság vállalja a földadót, ezenkívül a szenatermésnek ej^ynegyed részét a városnak S2oigáltat}a be. A Debrecen törvényhatósági bizottsága most azt kérte a jóvátételi tanácstól, hogy az átengedett körülbelül 30.000 hold területirt minden hold (Öld uián 10 kg. bnzát adjon Debrecen városának. A jóvátételi tanacs a szerződést elfogadta.
Egjptoro és Apglia között kiéleződött a politikai válság-
Sportrovat
Szerencsés győzelem
Kaposvári RAC—KTE 1:8 (1:0)
I. osztálvu bajnoki. 500 néző. Vezette Sva rá (Pécs). A két csapat a következő összeállításban játszott:
KRAC: Decser — Décsi, Harag
— Földvári, Záborszki, Szöllősi — Kovács, A tol, Forró,. Győrfi, Schu-arcz
NTtí: "liedó — Czindris, Király II. — Lukvár, Vilcsek, Király 1. — Maderka, Horváth, Elter, Salamon* Székely. • . /
A KRAC kezd, erős iramban in- duL a játék. Hosszú ideig támad mind a két csapat, de eredmény csak a 24. percben van. Szöllősi hosszú iabdát ad előre, azt Győrfi kapja és Bedó velő szemben tehetetlen és Így 1:0 a KRAC javára. Utána eróson támad az. NT?, de eredményt elérni nom tud.
A második félidőben megint az" NTE van fölényben, do nem sikerül nekik semmi. A 19. és 20. porcben két nagy bolvzote van, de a támádó- sor a kapu előtt ''teljesen erőtlen és igy oda a nagy helyzet. Változatos támadással ér'' véget a mérKózés.
Ezt a mérkőzést nt>m a KRAC nyerte meg, hanem az NTE támadósora vosztette el. Az KTE-nek legalább 2—3 góllal keltett • volna győzni^ ha csak egy kicsit is jobb lövő támadósora van.
Egyénileg a KRAC-ból Szöllősi, Décsi, Forró és Győrfi "volt jó, mig az NTE-ból Lukvár, Király II.,
Bedó, Czindris és Vilcsek érdomel dicséretet.
* -
Helyesbitjük a MAORT pályaaratás alkalmával történt tudósítás holytelcn beállítását, hogy a Pécsi BT''C nem á Balatoni-kut&t, hanem á Pécsi I. osztályú bajnoki mérkőzését nverte meg. A Balatoni-kupát a MAORT II. csapata nyerte nW véglegesen. " (llf)
„Fradi"-lázban Nagykanizsa <
Nagykanizsa sporttáreadalma & Fradi-várás lázában ég. Az országszerte népszerű zöld-fehérek játékát már régóta szomjúhozza a szurkolótábor kenyesebb igényű résxo. Sportkörökben "fokozott érdeklődéssel várják a nagy esoOiényt, moly a propagandisztikus koréteken tul hivatva van arra is, bog}'' értékmérője legyen a déln%-ugati" labdarúgásnak. A MAORT MbE keddi edzésén ?a szokottnál hatványozotiabb mértékbea foglalkozott a" játékosokkal Lyfcfr eazŐ. Labdakezelési és az erőnlét javitásat célzó gyakorlatok, valamint k''étkapos játék szorepolt a két örá& edzés műsorában. Feltűnő volt á játékosok nagy akarása, ami ^bíztató ígéret arra nezve, hogy a vasárnapi találkozón a csapat nem''»játszik rondoit szenopist a — ''kétségtelenül nagyobb játékerőt képviselő — fővárosi együttessel szemben.
Kérdéíáel fordultunk Galácz Jó- zseíboz, a csapat tevékeny iftlézójé- hoz, aki a következőket ''.mondta a vasárnapi mérkőzéssel kajx;solatban:
— A legmélyebben átérozzük a Ferencváros vendégszereplésének jelentőségét s minden erőnket lati» vetve ?áradozunk a nágv nap fikorc érdekéhen. Azt akarjuk", hogy vendégeink kellemes benyomásokkal távozzanak Nagykánizsárói s hiréí-vigyék nomcsak . vondégszoreCötünk- nék, de jó játékunknak -is. Örömmel jelöniem, hogy a;labdarugó szá- vets<itól és az UMTE-tól játékengedélyt szereztünk Róth számára is, aki "vasárnap már orósiti támadósorúnkat. Most mutatkozik bo majd komoly mérkőzésen a kanizsai közönségnek két fiatal tehetségünk: Nyirő (^Tapolcai VSE) és,Téli (.Székesfehérvári yLkX) \s. \
— ügy érzem, a fiuk akarásávaL nem tesz baj s ''igy méltó ellcnfokn ieszünk a nagy Ferenci-árosnak. Minden igyekezetünk odairányul, hogv jó sportot nvujtsunk közönségünknek. Kiss László
VÁROSI MOZI
C*dtSrt5kt?l ve* fn napig
Assxonylázadáá; ]
Vsdsyaaatl <toboa WRlirtT DlETRJCh M«tro HlrwW ,
ElSadátek sapos U 5 és 7 órakor. Ma csak egy 7 órakor
APKÓK355E-STÉSEK
Tankönyve*, füzclek, irós&erek lccob*- lók SchieM G>u.''ánai, Acy Ecdrc-ct 8. Telefon: 1-29. U4&"
Bort, mas:o% minden mcrtnvi?r,-be: renelú-Papp boraagvkcreakcclő, Cscn^ri- atca 22. 1241
Fényktpéaxeti üzem. Igazolváay^prt olcsó 4ron. Amatör felvételek sraknerO lódolgo^aa. K:ráiyi Pfl tL 9. Udvarbas.
BinulaUt a Ic?Bia?tsabb napi áron Twek. Korocczay, Közraktlrak. IroÁit LiszlO herceg-ctca 4. 1271
Eladó egy pir 42-es« száron, aiig hasz- nilt (?ifi feieipő. Cim 2 kiad obi vataifcafl megtudható. '' d
1440 négyszögöle* sxOS eladó. Cnn I
kUdőban. 1274
EiíMitlstn 2 szota-kceybás laüso- mat 1 szeka-konybás lakásra. Cnn a kia- <6ban. 1576
külöcbejáratn szépen bútorozott ccod noka ffird^szobe használattal kiadd, Ka-
zinczy-clca 18 1275
ZALA demokratikus politikai napilap
SzerJtcsz''.i: I^DCTO Jeo5. ttwerkesxió
SíerkeiiiCiejj «-« TdWon 31 -
kiadja a íxcreieti 8lzsttsifl. tfísyitslm Szerkesxtéscrt ts kfe«icwrt.#ej»í Bzscrokeí- hyomBtotí a «Köz$azdcsag» R.Twfic^y- kánicsa* nyomdfet&bsn-iMagykönl/vs.''!. Nyomdáért tde): ialay Káró:-,-.
Ára 40 fillér.
51» e''/felvarr.. 226. szam
ttggyKanizsa. 1846. október 5. szombat

WaJlace volt kereskedelemügyi miniszter egyik nyilatkozatában azzal vádolta az Egyesűit Nemzetek atomerő-bizottságának amerikai képviselőjét, hogy az atombomba kérdésével kapcsolatban fokozódó rémületben tartja a világ közvéleményét
m v
Félelmes vizsgán kell keresztül mennetek német emberek...
Molotov Moszkvába repült
A négy külügyminiszter tegnap esie Párizsban ölést tartott, hogy megtárgyalja s békekonferencia jövő- hetl teljes ülásenek ügyrendjét, és megbeszá jek, hogyan szenteljenek héttőtől kezdve 3 napot az olasz békeszerződésnek és további egy napot o negy állammal kötendő békeszerződések letárgyalásahoz.
. Elhatározták, hogy otupán kát delegátus szófalhasson fel minden egyes módosító Indítvány mellett és ellene is ós a beszédek Időtartamát kor« át ózzak minden egyes delegátuanát 35 percre első és 5 percre s második felszólalást illetőleg. Az olasz békeszerződés megtárgyalását elkezdik anélkül, hogy a g adaságl szakaszokat kidolgozták votna ós az olasz gazdasagi -bizottságot megsürgetik, hegy idejebon fejezze be munkáját. A békekonferencia teljes Oláse vasárnap foglalkozik ezekkel a Javaslatokkal.
Molotov ma reggel Moszkvába, repült, de visszatér a jövőheti teljes ülésre.
Az olasz gazdasági bizottság tegnap este az olasz jóvttótol kórdésót tárgyalta mog. A magyar terftleti és politikai bizqfcsag elfogadta az albizottság rószóről felvetett megegyezésea megállapodást, melynek értelmeben Csehazovákia ama kérelmét, hogy Pozsony fejlesztésére Magyarország területéből e Duna jobboldalán 3 községet csatoljanak át Csehszlovákiához, részben teljesítik. Magyarországrvak át kelt engedni az eredetileg igényelt terület északi részét három kóz*é«re, Oroszvár, Horvátjárfalu és Dunaoaorra kiterjedő területekkel együtt
A balkáni gazdasági bizottság jóváhagyta Csehszlovákia azon Indítványát, hogy nyilvánítsák semmisnek s bécsi döntés pénzügyi következményeit.
A magyar békeszerződésbe ennek értelmében uj szakaszt iktatnak be, mely agyar- ország részére a bécsi döntés érteimébea átveti csehszlovák vagyontárgyak visszatérítéséről intézké&k.
A bizottság azt is elhatározta, hogy Magyarországnak meg kell téríteni az Egyesült Nemzetek tulajdonát képező vagyonokban okozott kár 75%-t.
A katonai bizottság ma hajna-ban fejezte be üiését A szovjet delegátus nem volt hajlandó aláírni e bizottság jelentését a bolgár békeszerződés katonai rendelkezéseivel kapcsolatban A bizottság 14 szavazattal 6 ellenében elutasította azt s azovjet indítványt, hogy Bulgária motoros torpedó naszádokat tarthasson.
Most, bogy a nürnbergi per itélo- tebei lezárult a világtörténelem jtígyobb ga/.tetténok pere, most, bogy a bűnösök, akik az egész emberséget. de küiönöaen a civilizáció aajjá«, Eurú{»át vérbe, halálba, nvo- coruságba, éhezésbe és a szenvedések leírhatatlan pocsolyájába taszították, megkapták méltó büntetésüket, most lolötlík bennünk egy írás, amit'' Franz Werfel, á német írók egyik ie^kitünóbbiko intézett a Démet néphez. Franz Werfelt éppci ugy, mint Emii Ludwigot, ánch Kasztnort, Stefan Zvoigot, Tbornas Maunt a hontalanságba taszították, akik közül Stefan Zwoig önkezével voíett élőiének végot,mig Franz Werfel a felszabadítás pillanatában halálos fáradtan örökre lehunyta szemét. Az alább közölt!'' iráó, amit egy nagy boti lapunk is kózöL közvetlen halálát megelőző napodban kelt és ugy hat, mintha mar nem is földi, de a testi salaktól megtisztult lélek égi üzenete kutat*:
Félelnaes vizsgán kell keresztül- mennetek, német emberek, olyan vizsgán, mely példa és előzmény nél kül való a világtörténelemben. "Mert nem az a félelmetes vizsga, hogv; büszke badaeresetekot szétverték cs fogságba vetetttae; nem, hogy virágzó városaitok romokban hevernek, h<^y milliószámra űzettetek ki mogszeno- aodeit hajlékai tokbóí és most menedék nélkül, éhesen vándoroltok az országutakon, nem, akármilyen borzalmas is az anyagi nyomor,- nom erre o vizsgára bocsáttattok.. A nyomort, moly most a romok között titeket üz, hideg szívvel bocsátöítá- tok Európa népeire s percre sem gondoltátok meg, micsoda fájdalom feiad müvetek nyomán. A népek kibírták ezt a fájdalmat, remélvo, bray legalább lelketeket megmentitek. S most itt a borzalmas vizsga. és előttetek a nagy kérdés: s-Aleg- mtnti-e lelkét Néu-r.ctorezág?«
E lélakmentéa alapfeltéteb a törtetek általános és a bün egyénenként való elismerése. TudjátoK-o német emberek, mit okozott bűnötök és büüréözosségtek 10S3 «is 1945 között, a »Hon« (Cdv) éneiben? Tudjátok-e, hos^" német emberek toltak, ''akit a békés, ártatlan, jám-'' u;r európaiak millióit olyaíi módszerekkel irtották ki, inelvek az ördög arcát is el pirítanák? fsmoritcxc-e ilaidanek sütőkemencéit és gázkamráit, tudtok-e a Buchenwaldban, Belsenben és ezor más poko 1 tábor-; bsn meggyilkoltak huilahegyeiről? ?s tudtok-e a trágya- és szapp&n- gvárakról, meiyoket" némelyik tábor- Wszomszodságáhan állítottatok fel, hogy az emberzsír ée az embercsont no vesszen el a nemzetgazdaság- számára? Hnllottatok-o a táborpa- ranesnok feleségéről, aki ember- bőrből készült áttetsző lámpaernyők- kel diszhetto lo^szivosobben a lakását?
Ilyenkor sok német elsápad, elfordul- ós'' azt mormolja: -»Mi közöm'';, van hozzá?c Hiszen éppen ez az: közötök van hozzá, minwgviteknek'' sóao van hozzá. Ha valaha, hát most:: és itt, világitélet és istenítélet volfc- f ^ világtörténelem. Vájjon neur kérkedtetek-© )mépközös.ség*-tekkel, melvben az égvén fanatikus atóm csak, mely feltétől nélkül szolgálja az ogúszfet''? Ezért nom egyes gonosztevők vitték végbe e borzalmakat,: hanem a snépkozöeeég«, személye- sen, amelyben az egész mindönkit és mindenki az egeszet jelentette. A nemaetiszocíalizmus bűnözése és a németség kimondhatatlan eldurvulása az ^orósebb jogáa-ért lelkendező, orcátlan ördögi tanok logikus okozatai. Ezek a tanok hirdetik, hogy csak az jogos, ami a népnek, vagyis néhány ??lónak és gazembernek hasznára* van. Semmi sem teheti meg nem történtté, bogy ti nemcsak
Truman nyilatkozatt Byrnes beszédéről és a nürnbergi perről
Washington, • október 4 v Truman elnök egy sajtóérte-* kt''zlcten kijelentette, hogy mostanában jK-m gondol ujabb ta*. lálkozó lehetőségére Sztálin és Attleé brit miniszterelnök ''• között. A továbbiakban hangsúlyozta, hogy teljes »mértékben egyetért iiyrr.es amerikai külügyminiszter által Párizsban kifejtett külpolitikával, melyy.ek tárgyát a beszéd elhangzása előtt megbeszélték egymással. A nürnbergi per, mondotta, tisztességes módon folyt le és annak eredménye egyik ~ legjobb dolog volt amely a háborúból következett
Érdekes angol lapválemények Byrnes párizsi beszédéről
London, október 4 Az angol lapok és /a világsajtó élénken foglalkozik Byr- itf''S amerikai külügyminiszter tegn:;pi párizsi beszédével és különösen azzal a felhívással^ hogy a négy nagyhatalom -#ös: sön Németország lefegyverzésére irányuló 40 éves szerződést A legtöbb lap melegen fogadta Byrnes tegnapi beszédét, amely Európára és Németországra vonatkozó eddigi ?nneri- kai politika folytonosságát je^ lenti és újból megerositettc azt, hogy az Égj-esüft Államok nem átvettétek ezeket az ördögi tanokat, hanem ujjougtatok is rajtuk és tüa- zel, vassal és vérrel védelmeztétek őket. Niomőlier lelkészen kivül e<rvetlon egy férfi sem akadt soraitokban, akí* jobban tisztelte Istent, mint a Gestapot. Soha hósiotlenebb nemzedék nom kérkedett még hősies világnézettel. Vezéreitek, híveitek, tábornokaitok undorító viselkedése most feltárja előttetek az egész hazudságot.
-Vigasztald, vigasztald népemet?, kiáltja a próféta a Bibliában, moly- lyel talán most majd ismét foglal
süllyed vissza elszigetelődésébe. A Daily Wölker, az angol kommunisták lapja némileg harcosnak nyilvánítja Byrnes beszédét, míily a nyugat és kelet Németország közötti ellentéteket szóvá teszi A Times azt írja, hogy az uj egyezmény nyilvánvalóan nem lehet alkalmas a bizalom helyreállítására, aaűg ezek a vádak tisztázva nincsenek. Tudott dolog, hQ?y a szovjet zónában fegy\-erldBzÓ3el foglalkoztak a gyárak. A lap javasolja. hogy egy négyhatalmi bizottság részéről minden egyes zónában megvizsgálandó fegyverkezési üzemek, jegyzékét kizárólag az illető zóna katonai parancsnoka állítaná össze.
Bvraes külügyminiszter tegnapi párizsi beszédéről egy angol vidéki lap a következőket irja: Byrnes beszéde Hdeai."Sziá- lin és Smuts bt^széde után következik. A negyedik beszéd ebben a sorozatban, mely elsőrendű jelentőségű az államférfiak által tett külpolitikai nyilatkozatok sorában. A beszéd annak az életbevágó elvnek a megerősítését jelenti, Itogy ar béke oszthatatlan.. Rendkívül érdekes ez, különösen. amerikai részről, melynek nyilván való szándéka, hogy a maga szerepét eljátsza a nemzetközi hatalmak hangversenyében, melyben mint világhatalom . helyet foglal.
kozni fogtok. Minden népnek megvan a maga .*n-igasztalás«-a, ams semmiféle vereeég nem rabolhat él tőle. Ezek a jó szellemet, akik történelmükből felbukkannak és Istea és a világ előtt a nép értékét éB szent hivatását bizonyítják.
Német emberek^ a vizsga o rettentő ónijában gondoljatok alázattal és hálával szont és naíry mestereitekre, akik az örökkévalóságban mellettetek tanúskodnak. Csak ók fordíthatják cl fejetekről a gyalázatot IF- tennel szemben, aki mindent tova- bocsát. Így ezt az órát ifi.
A h:rom felmentett nácivezér még ma sem merte elhagyni a fogházat
Nürnberg, október 4 A három náci vezér még mindig nem vette igénybe visszaszerzett szabadságát Már a harmadik éjszakát töltötték'' anie-. rikai védelem alatt Mindhárman azt kérték, hogy az angol zónába mehessenek, ahol eredetileg letartóztatták őket. Állítólag a nürnbergi nácimentes tanács letartózta tási parancsot adott ki a három férfi ellen, mivel a nemzetiszocialista párt aktív tagjai voltak.
Az összes pártok tároofa^ák az uj francia alkotmánytervezetet
^ Párizs, október 4 A haladó katolikus népköztársasági mozgalom felszólította a francia nemzetet^ szavazzon az uj alkotmánytervezet mellett a vasárnap, 13-án megtartandó népszavazáson Hasonló értelmű felhívást tett közzé a francia szocialista párt. A francia kommunista párt még nejt nyilatkozott, de hasonlóképpen támogatja az alkotmánytervezetet. Ez natározott ellenzést jelent de Gaullal szemben. A népi köztársasági mozgalom, amely Bi- deault pártja, felhívásában h:in- gozbítta, hogy az alkotmánytervezet tnlán nem tökéletes, de a párt vállalja, hogy idővel megjavítja.
.. amikor a nyilasok voltak „szegény emberek"
A népbiróság tegnap tárgyalta a zalaszabari Szalasi-imádó tanügyét
A zágrábi hereejérsek beismerte, bogy támogatta Ante Pavelicsct
Zágráb, október 4
1
A zágrábi népbiróság tegnapfolytatta Stepinac frereegersek kihallgatását. Jugoszlávia prímása kijelentette, hogy a jugoszláv katolikus egyházat üldözik Jugoszláviában. Az érseket azzal vádolják, hogy a háború alatt együtt működött a tengely- hatóságokkal és a Quisling4coV- oeánnyal. Az érsek azt mondta, hogy a Pavelics kormány törvé- uyes kormány volt s 6 mint ilyent támogatta. Kijelentette az érsek, hogy Jugoszláviában -jgyellen katolikus püspök vagy f»ap sem biztos afeíől, sem éjjel, sem nappal, hogv- nem tartóztat ják-e le. •
A görög nemzetgyűlés tiltakozik ma Parizsban
• Athén, október 4
i
A görög nemzetgyűlés tegnap <«te felhatalmazta Caligaris miniszterelnököt, hogy tiltakozzék a párizsi békekonferencián a Görögországot érintő, igazságtalannak miiiősitett határozatok ellen. — A békekonferencia ugyanis elvetett® Görögországnak Bulgáriával szemben - támasztott halárkiigazitási kérelmét. Caligaris kijelentette, hogy Görögország hősiesen hozzájárult a győzelemhez és oly nagy áldozatokat hozott, amelyeket nem lehet figyelmen kivül hagyni. amig csak igazság uralkodik a világon. A görög helyzet
m
éhként nem remén v telen. kép viselő bizalmat szavazott a kormánynak, mig az ellenzék tartózkodott a szavazás-
v„V
A
Sxétötós érte Cordeli Hullt ''
i
""I
A Reuter-iroda jelentése szerint Cordell HuH, az EeyeíÖit Államok volt kfilDgymitttezieréf hétfőn este könnyebb szélütés érte. Állapota kedden este válságosra fordult.
Colbuchjn marssll Budapesten
Mindjobban kibontakoznak Herczeg József nyilas borbéfy elkövetett bűnei

1
Tildy Zoltán köztársaság elnök tegnap ünnepélyesen fogadta az Eszter házy-ufeai ''elnöki palota márványtermében Tolbuchin marsabt, aki Szviridov altábornagy és Za- mercev vezérőrnagy társaságában jelent meg a fogadason. Á köztársasági elnök a leoráboan adományozott .Magyar Szabadságrend'' ezüstérmét, a rend alatrásával eDátott dlszokiratát és egy dísztőrt nyújtott át Tolbuchin marsallnak és ugyanekkor adta át a Szabadságrendit Zámercev vezérőrnagynak is. A m^ gasrangu szovjet vendégek és''a köztársasági elnök azután egy óra hosszat beszélgettek szívélyesen.
Egy vagon brazil kávé érkezett Budapestre
Tengerentúlról jelentkezett az első fecske: a Községi Eleímiszerüzem- nek sikerűit rekompenzáriós üzlettel brazil kávét venni Svájcban. Tegnap már meg is érkezett Budapestre Svájcon keresztül, egy vagon brazil kávé. A ritka kincset a- Községi Élelmiszerüzem telepen helyezték el és negyedkilós csomagokban a Meinlfiókok utján még ezen a héten forgalomba hozzák, b kávéért bort szi Ili tünk Svájcba. Amig a megfelel bormennyiséget a főváros útnak indítja, előlegképpen egy vagon kávét küldtek Budapestre. A brazil kávét a budapesti piacon lévő kávénál sokkal olcsóbban fogja árusítani a főváros. A megállapodás szerint rövidesen ujabb kávéküldemény érkezik Budapestre — ugyancsak Svájcon keresztül.
A , nagykanizsai népbirósikr dr. Béres Nándor tanácsa tegnap tártba Ha a pacaai fasiszta összeesküvők bűnükét. Az «jszoesküvési ügyben öt vádlott szerepelt, akik közül azonban csak ketten jelentek moc;: Tóth Árpád mint oísórendü vádlott ós Zsiga József. A másik három vád- iott a. győri intemálótáborból megszökött. "A vádirat szerint Tóth Árpád Zalaszabaron a nyilasuralom alatt községve/otő volt, majd előlépett a pocsai járás fogyvoiTS» púrt- szolgálatának vazoíójévé i? mint ilyen. nyilas ideológiai, tanfolyamodon «?óadóként \''ovC részt. Mint vo- zolányiia», Zalcszaban-ól elhurcol- istu a loYeatókt^t. a J''ölrétún elfogott Fi3chor László szökött munka- szolgálatost Nagykanizsára, kísértette "bo, akínok itt nyoma veszett. Pacsán is ;óbbe>kot kisért bo a nyilas párthelyiségbe. Mikor & nyilasok iába alatt ógott a talaj. Tóth" »testi- véreiül- ogvatt menekült ki Németországba, ahonnan ez év márciusában tért vissza, amikor is összegyűjtötte rétri hivoit ós röpcédulákat osztott ki közöttük a következő az/?regből ; »Száíaai testvér ug)''»n mcyrhak, de zt. eszme él. Xérrtot- orszái^an többezer testvér . várja fegyverben a felszabadulást. Fegyverkezzetek ! Kitartás! Éijdn a hunkár izmus Ugyanekkor többokot rá akart bimi arra, hogy Nénvotoíízág- ba menjenok ki, ezért-az ottani halv- zotet kedvező színben tüntette fel. A vádirat a többi vádlottat a pártban viselt tisztség ós -az összeesküvői miatt vádolta. Zsiga Józsof közsog- vezetőhol)ette» volt Zaiaszabaron. A bárom távolksvó vádlott szintén tisztséget viselt a helyi pártszorve/Áítbcn.
A népbiróeáff elsőnek Tóth Árpádot hallgatta ki. Tóth bevallotta, hogy a nyilaskoresztos pártba már 191 l-ben''belépett, mert akkor a nyilasok voltak a *szeeéay embereké Egyik népbiró kérdésén? adott válaszából kiderült, hogy abban az idő- bon Zabs »harcra 1« »szegén yom bo rs tolt. Nem voit hajlandó beismerni, hogy járási pártszolöálíttvezolő lett volná. Áz''t áíiiiotta, hogv csak küldönc roh. Egy tanurai szembosi- tettók erre vonatkozólag és 3kkor
\ Zala tegnapi slzánra hirt : ajlott arról, nogv* a nagykani- i zsai rendőrség politikai osz- I- tálya őrizetbe rette a Nyugat- i: róf kózehcuHban visszatért Her- j. czeg József na^-kanizsai bor- i bélvmestert és "felesééi A po- ! litikai rendőrség munkatár- |vsunkjiak az ügyben folvamatban levő nvotaozásról a következő '' feltil^ö^tást adta:
Hemeg Józsefnéről bebizonyosodott, hogy a nyilaskeresztes párt nagykanizsai szervezetében csak egyszerű párttag volt Igy sem háborús, sem népellenes büntettet nem követett e?v ezért őt szabadlábra is helyezték. Herczeg József azonban" teljes beismerő vallomást tett.
Bsixülotta, hogy már 1913- ban m-^gggözodéses nyilas '' volt. A párt vezetőség megbízóit benne és ezért o. harmadik körzet vezető}e l- tt Nagykanizsán.
1944 őszén városvezetővé nevezték ki. Ebben a minőségben a kőrzetvezetőket ellenőrizte. » — x Munkájáról dr. Becidsán Emíl- \nek, az akkori nyilas njegyeve zetőnek kellett Írásbeli jelentést beadni. 194* tavaszán, még a német megszállás ;előtt, a nagykanizsai járás vezetője lett Ekkor hatáskörébe tartozott a jámismerte. hogy ^oI}-an ázinezete azonban csak küldönc volt. A tanuk azonban azt vallották, hogy ó. mint küldönc, Pacsáról személyaua>val szokott Zalaszabarra járni. * Buttkru dr. népüs^ész kéroéséro elmondta, hegy mikor Szálasi Pacsán járt, a rendőrség csak a megbízható nyi- voltv a tisztségének, mintha jpdrt- szolgálatvezotó lett volna, valójában lasolcnak engedte meg az .utcán való tartózkodási 0 is kint lehetett, t?>- hát megbíztak benne. Fiscl»er László munkaszolgálatos oiví telében csak közvetett rúszo volt. A leventéket nem ó. hanem Fülöp István vitette^ eL Ellenben többeket megmentett a katonaság elől. Ezt a mc^pncntettel; igazoltak Í3. Az összeesküvésre ívm akart Tóth emlékezni. Azt próbálta bizonyítani, hogy a röpcédulákat egy haragosa rejtette ol a lakásán. Ekkor a népbiróság hclvesirási próbát végeztetőit Tóthal, a?i meglepően ugyanazokat a helyesírási hibákat ejtette, mint a röpeóduián vannak. Arról is meg akarta győzni a népb íróságot, ho|y . nem akart senkit a kivándorlásra csábítani. Azonban a tanuk ennek.ellenkezőjét állították.
A bizonyítási eljárás befejeztével a népügyész módosította a vádiratot. Eszerint a Xagv Ferenc ellen emelt vádat elejtette. Kérte a nép- biróságot, hogy Tóthot mondja» ti egyrondbeli nepelienos ^bűntettben buoösntík, amiért kényszorü szüks^? nélküi a (iemokráciaellones hírverés szolgálatába állott> valamint cgy- rendbeli háborús büntettlojt, a népek hábóru utáni mogbckélésv ellen elkövetett bűntett miati . . A népbiróság ebben a szellemben hozta meg az ítéletet. Tótii -Árpádot két év n&rv hónapi fegyházra, valamint politikai jogainak lO óvte való fólfüggosztésérol sújtotta. Zsiga Józsefet csak a pártban viselt tisztsége miatt büntette a népbiróság hat hónapi börtönnel és három évi politikai jogvesztéssel. Fülöp István ?5» Gerencaér János vádlottak bűnösségét csak megállapította a népbiróság. Oíelőttük csak elfogatásuk uián Ítélkeznek. Az itékrtek nem jogerősek.
rási pártszervezetek ellenőrzése és hathatós pártagitációra buz- ditása. Evvel a tevékenységével hozzájárult a nyilas" mozgalomnak a hatalotó megszerzéséhez. A hatalom átvétele után anöak megtartásához segítséget nvújtott pártjának ebben a Usz- ségében. 191 í decemberében az első kiürítéskor elhagvta Nagykanizsát és Muraszombatba menekült. Nagykanizsára vissza sem jött mert Muraszombatból rövidesen Németországba rognt ki, ahol Salzburgban telepedett le és a szakmájában helyezkedett el.
A politikai rendőrség a most folyó tanúkihallgatások során azt szerelné kideríteni, hogy. Herczegnek volt-e része emberek törvénytelen megkmzásában" vagy meghurcol ásában. Ha Herczeg ilyen irányú tevékenysége kiderül, ugy az a vádat csak. sulyosbitja.
A tanúkihallgatások még folynak. Az eddig kihallgatott tar nuk Herczeg vallomását mindenben megerősítették.
afankás — paraszt — érteiraiséfl eoységet akarsz? Segítsd tanulói a paraszt ós munkás gyermekét: — adakozz a népi kollégiumra!
A Vöröskereszt budai osztály* tegnap leplezte le Gusztáv Adolf svéd király arcképét
A svéd-magvar Vöröskereszt budai osztálya szép ünnepség keretébou leplezte le Gusztáv Adolf svéd király arcképét Az ünnepségen megjelent a budapesti svéd követ és számos ma_
f
yar előkelőség. svéd követ oszönetet mondott a szép ünnepségért és ki jelen lette, hogy Svédország a jövőben is segíteni fogja Magyarországot.
Ma reggel kivégezték Hel/ebronth Vilmos v. altábornagyot
Heilebronth Vilmos volt altábornagyot. a Stálasi-kormány volt haditermelés! miniszterét a NOT jogerősen golyóáltal! halálra itéhe é$ kegyelmi kérvényét a köztársasági elnök elutasította! H-l!ebronth vé- dSjc ekkor újrafelvételi kcrelcr.et adott be, amit azonnan ugy a népbiróság, t.iin: a NOT elutasított i. ajost az iratokat visszaküldték a népbiróságra, ahol tegnap délben kihirdették,Hellebronth eiöit a jogerős halálos ítéletet. Az elítéltet ma reggel .a Markó-trtcai fogház udr*-. rán kivégezték.
öirtótóiistófteig bírsáo 028® \M a lázadóvalteásokst
A házadó végrehajtási utasítás szerint minden háztulajdonos maga tartozik beszerezni a házbérvallomási ivet a városi adóhivatalban, az senkinek nem lesz kikézbesitve, mini a múltban.
Te Hál az a körülmény, > . hogy azt mm kézbesitik bc jietp adás zselén wnt mentesíti az adőzCt az esetleges bírság alól. Az 1947. évre ujabb házbérvallomást nem kell beadni, mert a .már beadottakból les/, az 1947. évi bázadó is kivetve. Ellenben mindazoknak, akiknél a sérősz- szegben az 1916. augusztus hó elsejei állapottal szemben 1916. november 1. napján változás áíí be. tényleges birtokosok ezt 1946. novemtoer 15. napjáig be-, jelenteni köleksek eg>- ujabb házbérvalkraíás csatolásával. . '' A házbérvallomásokat a falragaszok utján közzétett felhivi- sok alapján szeptember l(Hg kellett beJdni azonban a miniszter megengedte, hogy azok, akik • eddig még nem adták be, kivételesen október 9-ig utólag beadhassák bírság kivetése nélkül. Mindenkinek teháL fontos érdeke, hogv- erre az időre ele^4 tegyen ezen kötelességének,'' mert a később beadott vallomások után az 5 százalék birság ki lesz vetve.
Hirek a világ fővárosaiból
Bence csehszlovák köztársasági elnök a szlovák felszabadulás második évfordulója alkalmából amnesztiát hirdetett oty politikai bűnösök részére, akiket a május 10-iki felszabadulás előtt elkövetett kihágásokért ítéltek el. Az amnesztiarendeieí nem vonatkozik a magvar kisebbségekre, akiket az áttelepítésig fogva tartanak.
»
Bajorország; miniszterelnöke kijelentette, hogy amint Papén Fritsche és Sch2cht Bajorország területére lépnek azonnal letartóztatja őkel.
A
A Magyar Kommunista Párt Ili. kongresszusa kiáltványt intézett a magyar néphez
Épül a hid <
A Zala tegnapi s/.átaa öröm-" fcirt közölt. Megírta, hogy hétfőn megkezdik a temelőhid építését, amit oly nagyon régen sürgetett már a város közvéleménye. Kevés beszéddel, sempii aktázással, de jól megfontolt és átgondolt munkatervvel, egyik'' napról a másikra tetté változtattuk, amin egyrészt a MÁV, másrészt a szegénysorban levő • városunk oly hosszú ideig tétle- núV topogott.
A nagykanizsai temetőhid megépítése legyen példa arra, hogyan lehet egy város életében nagyjelentőségű dolgokat úgyszólván percek alatt sikerrel elintézni. Tudnunk kell és erre mindig számithatunk,'' hogy kórós érdekekért minden- ember hajlandó áldozatot hozni, mert érzi, hogy ez az áldozat n«ncsak a köznek, de neki magának is komoly értékel jelent Vitathatatlan, hogy a hid megépítésénél az intézményeink részéről oly áldozatos jóindulatot tapasztaltunk, amire csak nagyon kevésszer volt példa ebben a városban.
i
A városi erdők titka nyomában
Dr. Papp Simon egyetemi tanár. a ''MAORT alelnök-vezérigazgatója, Gyulai Zoltán igazgató" felkérésére, lelefonon adta m?g az utasítást, hogy a kért összeggel hozzá kell járulni NagyK.-inizsa felrobbantott hídjának felépítéséhez. Dr. Papp biaron mindig előljárt ha kulturális ügyben kérték segítségét Nagykanizsa város fejlődése szívügye az el nők vezérigazgatónak, amit a város lakói minden kulturális megmozdulásban ta-
r
ttalhattak. A szerkesztőség- érkezett levelek alapján a város lakóinak nevében köszönetünket fejezzük jci dr. Papp Simon nagylelkű adományáért amivel a MAORT-üzen.ek a hid építéséhez hozzájárultak.
De nemcsak a MAORT, hanem a tegnapi számunkban felsorolt egyéb intézmények nagy összegü adományaiért is köszönetet mond a város lakosságával együtt a Zala, mert csak igy vált lehetővé, hogy a hídépítés tervét úgyszólván az egyik napról a másikra valóra válthatta.
Minit a tegnapi számunkban tnár közöltük, az intézmények és vállalatok ''adományai még nem fedezik a hídépítés költséget, ezért arra kérjük a lakosságot.. hogy hozzájárulásával segítse elő az épités gyors befejezését és pénzadományait juttassa el a Zala szerkesztőségébe, ahol azt hirlapilag nyugtázzák»
í j 1
A nagykanizsai íodrászmes- frrek szakosztálya részéről az alábbiak járultak hozzá a temetői hid építéséhez c Gumilár Ferenc, Molnár István, Vida János, Szabó István 10—10 forint. Gávav Anna, Bim Gyula'', Csóndör Mária, Szabó Gizella, czv. Kollarits Gézáné 5—5 forint, Rózsás Jánosné, Mayer- hoffer Alfréd, Farantai Géza, Kcszeí Ferenc, Berecz Sándor 3—3 forint
Sok most a gondja OTl-ro, adókra, mert nrpcs
KnMÉi ifilíö*
Kaphat még néhányat
a Zala kiadóhivatalában.
A Magyar Kommunista Párt Ili. kongresszusa a tegnapi nap végetért. A kongresszus vendégei közül Mareel Cachin a fran- Ccia. Carlo Pavlieta az jolasz és Luca pedig a román kommunista párt nevében üdvözölte a kongresszust. Á magyar Szociáldemokrata Párt részéről a zéróülésen megjelent Szakasits .Árpád, Kéthly Anna, Horváth Zoltán és^Márosán György. Kéthly Anna a kongresszus iombolo tapsvihara közölt tartotta meg beszédet, majd felolvasták a Magyar Kommunista Párt kiáltványát a magyar néphez. _
A kiáltvány kifejti, hogy a magyar nép magának akar országot építeni és népi demokráciát akar. A kongresszus a dolgozók életszínvonalának emelése érdekében követeli az iparcikkek és közszolgáltatások árának leszállítását, a munkásság legrosszabbul díjazott rétege és az alsó fizetési osztályokba tartozó köztisztviselők fizetésének felemelését a munkások számára csaladipótlék bevezetéséti a termelést feleslegesen drágító és egyéb vezető tisztviselők fizetésének csökkentését, létszámuk apaszlását. Követelnek továbbá munkát minden dolgozónak, a
Politikánk sikere vagy sikertolen- ségo a gazdasági nehézségek leküzdésén áll. Meggyőződéséül, hogy sokkal kevesebb lenne aidemokrácia ellensége, ha az ország, de egvodoi is iobb gazdasági körülményekben élnének, Mi szociáldemokraták ezt természetesnek., tartjuk. Do- hiábavaló lenne ez a megállapítás igy általánosságban, ha azt. gyakorlatilag nem hasznosítanánk. tíennünjLet nagykanizsaiakat és környékbelieket — engedtessék mog oz az''önzóség — pillanatnyilag a mi kis ,szük kórunk érdekel elsősorban, aminek egy évro most rakják le gazdasági alapját, az elmúlt évekhez viszonyítva megengedik vagy még szorosabbra fogják a költségvetés nyújtotta lehetősnek gyeplőszárat. Szegények vagyunk.'' A megoldásra váró" problémáink óriásiak. Minden lohotot meg keli ragadnunk, hogv városunk kasszáján és polgártársaink életén javítani tudjunk.
Ezért figyelemreméltó BenczO Jenő főszerkesztő ur cikíb a Városi erdők titkairól. A cikkhez, pártom csatlakozik, hiszen szándéka kristálytiszta: »Lerántani végre a fátylat" a mult korrupt erkölcstelen gszda^ggi rendjéről, valamint a nemtörődömség és hozZánomértésból fakadó mulasztásokat pótolni. Szeretnék itt én noveket is említeni oöyhe megjegyzésekkel, do tékiníc-t- teí vagyok a Zala hirnovéro és orvásótáborára — nom teszem meg. Mindenki úgyis jól tuíha, kikhez fűződik városunk sok keéerusége. Ezoket a hibákat valóban lé köll leplezni, hogy harmincezer omber lássa nyíltan azt a rengeteg ocsmányságot, amiben a. iöl vasalt és meggazdagodott városatyák térdig gázoltak, lássak azt a fé''regmunkát,, ahogyan lassú rágással hervasztották városunk gvümölcsöthozó köztulajdonát ós állítsuk -szembe a »ma« tiszta, bocsületos, nincstelen puritánságával, amely a kifosztott3agból, a eemmiből készül uj várost teremteni.
Azt a mulasztást, amit a földosztás során hagyott maga után Nagykanizsa, valóban jSótolni kell! A koalíciós pártoknak, a szakszervezeteknek, ebben a városban minden testületnek azon kell dolgoznia, hogv városunkban is ijesztően növekvő munkanélküliséget valahogyan mog tudjuk állítani. És itt kilépünk
földreform befejezésé^ termelési hitelt a mezőgazdaság számára, a malomuzsora megszüntetését, a malmok községesitését és a lakosságcsere kapcsán hazatérő magyar földművesek elhelyezését.
A kiáltványban követeli továbbá a Komnmnista Párt a hároméves állami gazdasági tervkidolgozását és végrehajtását, a feudális szerkezetű közigazgatás demokratizálását, erőteljes helyi önkormányzatok kiépítését, a közigazgatás tisztviselői karának felfrissítését a parasztság és munkásság soraiból, az .általános iskola kiépítésének me<,»- gyoi^itásál, az értelmiség megújítását a parasztság és a munkásság soraihM, egész kulturánk és művelődésünk átformálását demokratkus nép szelemben.
A kiáltvány szerin! a Kommunista Párt III. kongresszusa harcba szóllitja a magyar népet a reakció sötét tervei ellen, amelyek a dolgozók sorainak megbontásával akarják aláaknázd a demokráciát és nyeregbe 0Itetni a nép ellenségeit A sziklaszilárd munkásegységen azonban megtörik a demokrácia ellenségeinek minden fondorlata.
a város keretei közül, ez már országos érdek. A hivatalos kormánv ezt éppolyan jól tudjaéábo foirja láini, mmt mi. Éppen ezért a legsürgősebbén kérnünk koll, hogy adiák rriég utólag az engedélyt egy bizonyos időre (téli hónapokra) az erdő kitermelésére. Ha erre az engodélvt megkapjuk — podig azt ki kell verekednünk —, pillanatnyilag még fel nem becsülhető lehetőségek kerülnek kivitelezésre. Városunk'' faellátása egyáltalán nom rózsás; sót ?omofv gondokat fog okozni dolgozóinknak a hideg ezen a télen. Tehát ax erdó- kitermelés nemcsak- a költségvetés méreteit engedné olyanná tenni, hogy a legszükségesebb kiadásokat meghaladva, végre Kulturális és szociális tértek nagyobbmérvü megvalósítása is leheteégos lenne, hanem munkát adva a munkanélkülieknek, a tüzolőellátással nagy gondot vennénk lo a kis fixesek és a munkáscsaládok válláról, akiknek maximális áron mogíelelő mennyiségű fát tudnánk biztosítani. Nom "szabad tehát á felvetett problémán áisikla^ i nunk. Itt nagyon kpmolv munka 1 vár ránk. A sorrendet is tartsuk bo és ne fogadjuk azok érvelését, akik szeretnék elterelni figyelmünket a mult szennyétől. Igenis nem felesleges munka az," ha rá.tudunk világítani az elmúlt idők erkölcstelen és öncélú rendszerére, mert a bajok egvik fŐókozója az, hogy az akkori icfők. lovasai észrevétlenül át tudtak nyergelni most .közénk és sokszor még ma is ai kjgügyoaebb müiovas mutatványokkal ejtenek bennünket csodálkozásba. Hát unjuk meg végre a csodálkozást és ugrassuk ki a lovakát ezek alól az urak alól, hogy azok egyszer ós mindan- _körra oivoázfLsék kedvüket ezektől a zsonglőri mutatványoktól.
A Szociáldemokrata PájL örömmel csatlakozik elsőnek ahhoz a munkához, ami városunkat ebból a pénztelen tospeíésból akarja és remélem fogja is megmentem. Szeretném azt hinni, hogy nem maradunk egyedül ebben a munkában.
Szabó B erény
Ha tudásban, műveltségben gazdag országot akarsz: — adakozz a népi kollégiumra!
- M
kavics hnre vasárnap 11 érakor a Deák-téren beszél Kagykaelzsa népéhez
. >Suba alatt politikát csinálni és a békekivánságokról beszélni bizalmatlanságot "kelthet velünk szembe n.''-
Aj*-a Kovács Imre mondotta ezt, aki legelőször követelte a legyőzött Magyarország részére a néprajzi határokat.
Ma is ugyanazt az egyenes, őszinte politikát követi, amely a suba alatti mesterkedésektol, a hintás-kőntörfalazásoktól teljesen mentes. Azt az egyenes politikát, amelyet a magyar ?épnek követnie kell, mely az adott helyzetben egyedül célravezető és helyes.
Nagykanizsa népének október G-án, vasárnap délelőtt 11 órakor alkalma lesz Kovács Imrét, a Nemzeti Paraszpárt országos alelnökét a legidőszerűbb magyar kérdésekről hallani, őszinte, fajtáját jól ismerő és szerető, igaz magyar ember megnyilatkozása lesz — a Nemzeti Parasztpárt helyi szervezetinek vasárnap rendezendő politikai gyűlésén — Kovács Imre beszéde.
Nagykanizsa társadaknának nem kell bemutatnunk ?ovács Imrét, mégis hivatkozunk itói- munkás ságára. A jNéma forradalom-, a >Kolontó stb. íródja a magyar néplélek legteljesebb ismerője, aki a magyar népi politikát erre a sok vihart megélt, sokszor legyőzött de mindig," mindenen, még saját magán Is felülkerekedő magvar népiélekre akarja alapozni. Egyetlen, népe sorsával térődő mágvar embernek sem lehet közömbös ennek az embernek a megnyilatkozása. " ''
Nagykanizsa népe! A Nemzeti Parasztpárt helyi szcrvéz#- te szeretettel vár mindenkit az október fi-án d. e. 11 órakor'' a Deák-téreri (rossz idő estítén a városi színházban) rendezendő gyűléseit.
Néppel a Népért r .
A Xcyjxzéii Parasztpárt nagykanizsai szert>eizte~
A ráéífr szombati műsera
Budapest 1. 7 Hirek. Áz Áttolepi- tési Kormán vb íz toss;lg köziemén vei. 7.80 Reggeli* zene. 8 Elósdfe á nV zőgazdaság ujjászerviwéséről. 8.15 Hanglemezek. 10 Hirok. 10.10 Haydn: F-moll vonósnégyes. 12-kor Déli harangszó, hirok. 18.20 Gáti József mélyhegedűn iátezik, BaJlay Józsa énekel. 14 Hirok. Vöröskereszt közlemények. 14.20 IJor Kflmáh szalonzenekara játszik- 16 Hirok. 16.10 Angol és oroétz táricletaézofc. 17.80 A Munkás Kulturszövetség műsora. 18 Hírek. Vöröskereszt köz- tornénvok. 18.80 Logénybucsu. 20 Hírek." 20.20 Magyar nóták. 20.45 Rácz Vali chansonokat énekel. 21.15 Hangos Heti hirádó: 21.50 Hir?k óe krónika oroszul. ''22 Hirek. 22.20 Koloratur keririgŐk. 22.S0 Vörödx- rjjszt közlomén vők. 22.45 Esti hangulatok. 2S.10 liirek é* .krónika angolul és franciául. 28.30 Ejréli muzsika.
Budapest II. 20 Hanglemeiűk. 21 Hirok. 22.15 Dillam és ritmus".
VÁROSI MOZI
PéaUkUü vuátupig
Asszpiylázsdás
vitftiyoartt ?réma M.M?ON? DlfTTKiCH Metro Hlr*!4
QStdiaok BkpoaU 5 ét 7 órakor. Ka cuk tJV c!&s4As 7 óraVor
Sportrovat
Az igazi sport nemes vetélkedést jelent, de semmi esetre sem ellenségeskedést. A sportszollem megköveteli az egymás megbecsülését, a jobb elismerését és talán egyedüli terrénuma az emberiségnek, ahol semmi befolyás, semmi protekció nem számit," kizárólag és csak az elért enodmény. A sport volt mindig az, ami Közép-Európa fasizálása előtt, az embereket a demokrácia jegyében a legjobban összetartotta, mert a jó iparossegéd atlétát, vagy napezáraos mthaUoot együtt jattul: jó atléta és jó futballista magas- ran^u tisztviselőivel, vagy közigazgatási funkcionáriussal.
Nagykanizsán vasárnap két nagy- budapesti csapat mérkőzik:
Feretcváros—Haort és a Csepel— Vasutas
Mind a két mérkőzés olyan kitűnő attrakciót nyújt, amelyet csak ritkán élvezhet egy vidéki kisváros. ?ppen ezért akaratlanul is fölvetődik a kérdés, miért tartják egy napon külön- külön pályán ezeket a nagyszerű snortoaemenyeket. Világos, hogy aki a Ferencvárost látja, nem lat-
Sportbékét Nagykanizsán
hatja a Csepelt és megfordítva. Miért fosztják meg a város sportkedvelő közönségét attól a lehetőségtől, hogy mind a két csapat játékában györ nvörködhessen? Miért osztják meg Nagykanizsa ugvsom nagyszámú futballkodveló közönségét?
''Ezekre a kérdésekre egy a jdelet. A két sportegyesület vezetősége nem érti meg egyrmást, féltékenykedve cs ellenségként állanak egymással szemben. Ennek az ellenségeskedésnek azonban nemcsak az egyesületek látják erkölcsileg "és anyagilag kárát, hanem elsősorban az a közönség, aki nehezen megkeresett pénzét egy-egy- szép futballmeccsre szívesen viszi a sportegvoöületok pénztárába. Ha megértettek volna cgvmást az egyesületek, akkor egyik vagy másik mérkőzést a'' jövó hétre tolták volna ki, vagy ha már oz aehogysem lett volna lehetséges, "amit nom hiszünk, akkor egy pályán játszották volna le a két nagy meccset.
Nagykanizsa sportkedvelő közönsége elvárja a sportbékét Nagffca- nizsán.
A MAORT MSE nagy buzgalommal készQl a Ferencváros ellen
edzőmérkőzésen próbálták ki a csapatösszeállítás uj kombinációját A mutatott játék teljes »értékben kielégítette a vezetőket és a. nézőket egyaránt. Pillér György szakosztályvezető a következőket mondta a vasárnapi játékkal kapcsolatban: -r- Csapatösszeállitási nehéz-, ségekkel küzdünk, ez azonban viszonylagosan értendő. A fflj- dezetpár fontos szerepkörének betöltésére például négy alkalmas jelöltünk is van, inig a csatársor .összeállítása komoly feladat elé állit bennünket Reméljük, szerencsés kézzel végeztük a csapatvezetés tme felelősségteljes részét s vasárnapi teljesítményünkkel kiérdemeljük nemcsak ellenfelünk, de közönségünk elismerését is.- A Ferencváros ellen :í. jelek szerint a kővetkező csapat áll fel: Kovács —- Tálosi, Mihalecz — Papp, Héjjá, Takács — Nar-l day, Téli, Csengéi, Róth, Ka- pomakL A játékidő egyes szakaszaiban esetleg cserél is eszközlünk., hogy igy minél több'' játékosunk képessége felől alkothassunk biztos képet A Ferencváros elvitathatatlanul na-. gyobb tudását a mi fiaink nagy akarásának kell kiegyenlíteni.
Kiss lAszló
Milyen csapattal áll fel a MAORT
A Ferencváros labdarúgócsapatának október hatodikán esedékes nagykanizsai vendégszereplése a rendkivüli szenzáció erejével hat a város minden sportemberére. Hosszú lietek vá-. rakozásának eredménye a találkozó létrejött, hiszen a MAORT sportszakosztályának'' agilis vezetői már julius óta tárgyaltak ebben az ügyben ja. fővárosi zöld- fehérekkel.*
Nagykanizsáról és környékéről jegyigénylés ügyében már eddig is számos megkeresés érkezett a.MAORT-hoz, ugy hogy minden bizonnyal tekintélyes szánni nézősereg előtt kerül le-
Í
''átszásra a várva-várt nagymér- őzés. Nem hisszük, hogy befolyásolná az érdeklődők megjelenését az időjárás esetleges viszontagsága sem, hiszen ennek . az éseménynek lebilincselően nagy veíizercie vau. A vendéglátó egyesület vezetősége fáradhatatlan szorgalommal dolgozik a rendezés sikere érdeké- oen s minél ünnepélyesebbé szeretné tenni a napot
A csütörtöki kétkapus edzésen szépszámú érdeklődő jelen? meg, akik éber figyelemmel kisérték a játék menetét Az edzésen a sérült Sztraka, valcnrint az elfoglaltsága miatt távollevő Csöngeir.em vett részt Ezen az
J
Csepel F€ vasárnap barátságos mérkőzést tart
a Vasutassá.
tokát tekintve pillanatnyilag a ''negyedik helyen ?11 a Csepo* FC, do most is maga mögött hagyva a nagyhírű Ferencvárost, Vasast és Kispestet. S hogy elő ne fordulhasson, az az osót, ami bizony a budapesti nagy csapatok vidéki vendégjátékai alkalmával gyakorta előfordul, hogy ilyen osotbon erősen tartalékos, gyenge együttest szerepeltetnek, a Vasutascsapat vezotói a Csepel F C-vel kötelezvényt írattak alá, melybon garantálják a bajnokságban szereplő komplett olsó csa-
Éatuk nagykanizsai vendégjátékát. A ötolezvény szerint Budapestről a következő játékosokkal érkezik a Cyepel FC Nagykanizsára: Tihanyi, Kónya, Keszthelyi 1., Hires, Nagy 11., Rákosi, Szentesi, Gáti, \rarotv- vári, Fenyves, Suránví, Szabadkai. Faludi, Pintér, Kosztneiyi II.
Az NVTE vezotőségo nem riadva vissza esetleges anyagi áldozatoktól sem, kitűnő műsorral gondolkodott október 6-rta sforthivei szórakoztatására. A Nemzeti Labdarugó Bajnokság I. osztályának egyik''nagyszerű, élcsoportba tartozó"ecvesuíe- tét, a Csepel FC-t sikerült*a hét • folyamán egy barátságos mérkőzésre Nagykanizsára megnyerni, Bogy a Csepel FC nerc mit jólent a magyar labdarúgás történetében, arra vonatkozólag etegendő annyit megemlítenünk, hogy az elmúlt''öt év a lat: három ízben szerezte meg a magyar °labdarúgás legnagyobb " dicsőségé; jelentő trófeát, a magyar nemzeti bajnokságot, maga mögé kényszerit«) olyan neveket, mint az Ujpost, Ferencváros és a többi világhírnévre jutott magyar lal>daru^j "csapatot. *Az idei bajnokságban vesztett-pon-
Az idei NB II. bajnokságban kitűnő rajtot vett vasutascsapat 12 évee sportmultja alatt nem -állt még szemben olyan ellenféllel, mint a Csopel FC. A vasárnapi eredmény alapján minden remény mog van arra, hogy csapatunk olyan ollon-, állást fog* a nagyhírű Csapol ellen kifejteni, amivel* legjobb - játékára fogja kényszeríteni a budapesti ''fiukat. Olyan élményben iosz eizek szerint része a sportszertó kanizsai zönségnek.amiiyenbQn oz ideig m*g nem igen lehetett .Nagykanizsán. A mérkőzést délután 4 órakor nbn- dezi az NVTC Ady Endre-úti sportpályáján. Ezt megelőzőleg fél 1-kor az "NTE II. csapata bajnoki mérkőzést játszik a Csurgói TK-val, majd egynegyed 3-kor az NTE I. csapata ugyancsak bajnoki mérkőzést játszid a Pócei VSK-val.
Sz—y.
Nagy sport esemeny a Vasutas sporttelepen szombaton 4 órai kezdettel
NTE—NVTE öregfiúk mérik össze erejüket, fbivonul a következő harcedzett gárda:
NVTE: Tóth — Kósa, Horváth I.
— Szálai, Varga, Ködbaum II. — Poór, Csáki, Pum, Tamáfi, Horváth II. • •. :
NTE: Pápai — Tóth V., Pócze
— Radics, Kitter, Beke — Hermán, Szollár, Farkas, Czieglor, Hoffmann.
A nagy mérkőzést érdeklődéssel várja a közönség. *
HIREK
— Halálozás
Molnár Ferenc nyug. lionv. t^zt- helyettcs Nagykanizsán elhunyt. Temetése szombaton: délután 4 t>rakoi lesz a temető halottasházából.
— Inspékcios gyógyszertár ma:
Fekete SAS, FU üt 6.
— „Előítéletek az értelmiség körül"
cimen tartja a nagykanizsai Szociáldemokrata Párt értelmiségi csoportja október 7-én, hétfőn délután b órakor előadó-délutánját a pári- helyiségében. Előadó Barbarits Lajos. Mmden érdeklődőt ezúton hiv meg és vendégeket sziveson lát a VczeCőség.
— Táncostély •
Folyó hó 5-én, szombaton esto 8-tól "2 óráig táucestélyt rendezünk a Katholikus Legényegyletben, a melyre mindenkit szenetettei meghívunk. Kisgazda párt.
— Hadifogoly levelek a »KP helyi szervezetenek titkárságánál
A Magyar Kommunista -Párt holví szervezető felkéri az aláhb folsorol- takat, hogy hadifogoly hozzátartozójuktói érkezett levelezőlapot vo- gyék át a párt holyi szorvezetőnek székházában. A levelezőlapokon közeli cím nincsen feltüntetve, azért nem tudták azokat a postahivatal utján kikézbositenL A levelezőlapok az alábbiaknak szólnak: Szabó Mária, Csitnek András, Anek Fe- roncné Kiskanizsa, Máté Foronc Nagykanizsa, Kulcsár Józsefné Nagykanizsa, Kucsko Györgvné Nagykanizsa, Fábián Zsigmondné Nagykanizsa dr. Fábián orvostóL Levelezőlap érkezett továbbá Vidoa István lSSl-bcn született adóhiva- tali tisztviselő tói édesanvjának, To- masich Teréznek. A Kommunista Párt érdeklődött az, adóhivatalban, <la ott nem" tudnak róla sommit. Felkéri azokat, akik ismerik édesanyját, közöljék volo ezen hírt.
— Ma este csak egy előadást tart a mozi
A mozilátogató közönség nagy meglepetésére a Városi Moziban tegnap mindkét előadás elmaradt. A mozi -igazgatóságától- nyert értesülésünk s2orint az Asszony lázad ás cimü film nom érkezett mog tegnap és ezért maradtak ol a tegnapi előadások. A film sajnos még ma délelőtt sem érkezett meg a dombóvári vonattal, de minden remény mog van arra, hogy a féi hatkor érkező budapesti vonattal megérkezik. Ezért az igazgatóság ugy döntött, hogv ma 06te csak egy előadást tartanak 7 órai kezdotteL A közönséggel pedig ezúton is közlik'', hogy a tegnapi előadásokra megváltott jegyek
ma
is érvényesek. —- Fuvart vállalok
öttonnás tehergépkocsival, ha keli pótkocsival. Horváth Gvuia Matecez. fuvarozó Nagykanizsa, Yeitíd-ui, 67. f.zám. Telefon 164. • • •
Az építőmunka*©* . '' a kőzrnunkak megindításáért
Az ÉpitÖmunkáfoV Szakszervezete
a szakszervezeti ^\uiázban tegnap . népes gyűlést tartS&J amelyben éles hangon követelték a közmunkák ha- ladtktalan megindítását. Elsősorban a piactér megépítését, majd a rec- delelek értelmében rommá nyilvánított városháza, valamint a hercegi épületnek lebontását. Az építőipar »«.jjyszólván teljesen foglalkoztatás nélkfll áll igy érthető a munkások sürgető kívánsága, hogy legalabb azokat a munkákat végeztessék eí, amelyre redeletileg kötelezve vannak. Az épitő munkások megelégedéssel vették tudomásul és örömüknek adtak kifejezést, hogy a régen vajúdó vasúti hid kérdését végre tető aló hozzák, mint a Zala vállalkozását. Bar ennél az épitte- zésnél nagy ^tömegű épitöciunkás elhelyezése nem lehetséges, rcégb több csalados kitünö szakembernek jut abból kenyér.
Az orosz nep megelégedéssel vetíe tudomásul a nürnbergi ítéleteket.
A moszkvai rádió hírmagyarázója a nürnbergi itélet nemzetközi jebo- tőségét méltatva ezeket mondta: Az itélet a Szovjetunió, Nagybritannia. az Egyesült Államok és Franciaor-. szág barátságának mogpocsétoiéí*Í ?i;lenti, emoUott jelenti azto den?o- tratikus szövots^et, amellyel. gy6- zcímet arattak Hitler Németország» és a nácizmus felett és ezzei meg^ szabadították az egész emberiséget a fasiszta uyomástoL Itt a Szovjetunióban teljés szivünkből megértjük azt a szovjet birót, aki külunv«e- ményt jelentett be néhány enyhe büntetés ellen, do általánosságúm megállapítjuk, bogy a szovjet nép teljes megelégedéssel fogadta az ítéletet, amely figyelmeztető mindenki számára, aki támadást szervez a békét kivánó emberiség ellen. Ezek saját magukat döntik pusztulásba.
Hirdetmény.
Közlöm tz érdtke: lekkel, hogy a IUKÍÍ- segdyek és hzdigoadozlti d^ak kifizettet az slabbi sorrendben történik: Okióoer A. és 5-en hadistgélyek, ok;óöer 7-ta hadiözvegyek, október 8-in hadirokkantak, ofctober 9. és 10 én elmaradottak kifizetése. 1279 Polgár
AfKÓHIRDETÉSCIC
Tankönyvek, füzetek, írószerek kaphs- 1<Í1í Schlesi Gvuíáná., Ady Ecdrc trt Telefon :_l-29._ 1140
Bort, mustot minden mennyiség bca ?eaxek. Papp bornagykereskedő, Csengén-'' atca 22. . ;. 1241
Btfsalait a legmagasabb napi irar ?oaxek. Koronczay, Közraktárak. Iroda: Uszló herceg-utca 4. " 1271
Elcserélném 2 szoba-konyhás bkiro- mat 2 szoba-konyhás lakásra, cim a kiz- dóban. 1279
EUdő belterüleien Összkomfortos ca- gánhlz, emeletes bérház üzldbtlyisegck- kel, két háromszobás kertes csalidiházax, házhelyek, lcét szép szőlőbirtok, tosebb- nagyobb bala*.oni villák, telkek. —.Keresek házat, szólóbirtokot cserébe. Horváth ingatlan lrod#, Sugár-ut 42. 1282
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszd: Benexe J«n5 fószerkesztó Sxetkcul6»c$ és kUd<5hiv«ul-. Fd-ut^. Teleíoo JL
Kiadja a Neazeti Bizottság, Nagykanizsa Szerkesztésért és kladasért felel Berczs Jéoi Myomaiotta .Közqazdasigl R.T. Nagykanizsa* r.yomdijóbcn Nagykanizsán.
Nyomdáért fcSel: Zalay Károly.
51, 227. zzam.
wmrnmm
. Ára 40. fillér.

... •
vi vj . • .t:
Nagykanizsa, 1946. október 6. vasárnap
jVe feledjük el óráinkat 6-án (vasárnap) éjjel 12 órakor egy órával vissza iga zita ni.
- /•. -
qp^p w
•«a?»
"VVV
zeti az ügyeket aki közvetlen parasztszármazásánál fogva vérükből való vér. akinek a gondolkodása és erkölcsi felfogása Onnan sarjadt, ahonnan a Kisgazdapárt ereje származik. Ugy gondoljuk, eljött mar az ü5eje annaK, íiogy nagysúlyú városi kérdéseknél ne ^ártszempónto- kat helyezzünk előtérbe és. be kell látnunk végre, hogy a vároe harmincezer lakosa, a^rikor sorsáról van szó csak egyet kíván : okos, becsületes, érdekeit szolgáló várospolitikát. Azt kívánja,, nogy maradéktalanul íelderittee- sék és megtorol tassék a közelés távolmult minden bűnös má- nipuiációja^ amelv mindig a yé- ros -névtelen dolgozójának bőrére ment
Ez alól a munka alól egyetlen párt sem vonhatja .ki magát
zogó félrevonulás soha nein szolgálta a közösség érdekeit. Bizonyosak vágjunk afelől,^ hogy "ha a megejtendő községi választásokon tegyük fel, a Kisgazdapárt többséggel .kerülne be a város parlamentjébe,, a munkáspártok >és a Parasztpárt semmiképpen sem vonná ki magát a munka és a kritika jog* ós kötelessége alöL Nincs egyetlen ember sem ebben a városban, aki elhinné, bogy itt ma. amunkás- pártok nélkül, azok kizárásával várospolitikát lehetne- csinálni és anyagilag újra fel lehetne építeni ezt a teljesen leszcgénve- dett. lerongyolódott közületét
A költségvetési tárgyalások nagy horderejű kérdése most mégadná az alkalmat, hogy a Kisgazdapárt visszatérjen a tárgyalóteremben elhagyott helyeire. Olyan polgármester ve
Bencze Jenő:
Hídépítés és
Hétfőn megkezdik egy hid építését Nagykanizsán. Szörény, fából készüli gyalogjáró-Ilid lesz csupán, de hid, arrri a város íakosaijink nélkülözhetetlen kívánalmát szolgálja. Ez a hiti egy olyan szakadékot ivei ét, ;>nrit a/, eiberek mesterségesen készítettek, hogy a fővárossal összekötő vasutat megépíthessék. A németek és nyilasok érthetetlen röm- í bolási vágyból felrobbantottál: a t brtonhidat/axcx.a kél partot-ősz- szekötölte. Ennek n robbantásnak szimbolikus jelentősége is van. A fasizmusnak egyik alap- \viŐ léTelc áz volt, hogy szakadékokat nyiss;inak meg-ember és ember között. Mert ott, ahol szorgalmas munkával és a lelkek megbékélésével át tudták hidalni az egymástól elIválaszt6 mélységeket, ott a fasizmus robbantott Szerelnék, ha az épülő hídnak ilyen értelmű jelentősege is Venne/ ha az emberek., nemcsak, a fizikai értelemben veit* kényelmüket köszőntenék benne, "hanem egy íelki megbékélés kezdetéi js jelentené, ami az egymástól oly távolesö ideológiákat az emberszeretet jegyébea összekötné. Hidat építünk, mert á város lakói politikai, és társadalmi d állásukra tekintet nélkül magukévá tették az építés gondolatót, mert azl látták és azt kellett látniuk, líogv ez minden tekinteten a közösség yr- dekjeit szolgálja. Hidat 6pitüukx ahova a legtóegéhvobb kometiu- nista éppen ugy odaadta garasait, jaint a jobb sorsban levő kisgazda, vagy megfordítva. A kózöfi érdek, az élet megköny- nütése nem válogat pártoK között coert ebben a kérdésben pártkülenbség nélkül mindenki igy volt: meg kell építeni a hidal, mert arra a város közönségének nélkülözhetetlen szüksége vaa.
- A hid építésénél tapasztalt egyaég adja azt a gondolatot, hogy megkérdezzük : miért van a város politikájában megnem- értés, széthúzás egyes pártok kőzött i"Miért vari, az, hogv a &s^dapárt éppen a legnehezebb. jíőKben vonja ki magát a Tárosvezetés v gondjai alól'' V iüért van .a^z. hogy most, amikor e város történelmének legsúlyosabb napjait éli és amikor ninden elhatározásért kétszeres erő vei és felelősséggel ''ke''l helytállni, akkor a Kisgazdapárt teljes desinterressesnent jeleit 1 Miért van az3 hogy a "Kisgazdapárt meg sem kisérli a fasisz- tík állal felrobbantott, de még jelenlevő lelkiszakadékot áthidalni, amikor ennek nem csak lokális, de országépitő jelentősége is vitathatatlan.
Nem hinnénk, hog* '' a Kisgazdapárt nagykanizsai szerve- **énekez az"-állásfoglalása a. legcsekélyebb mérték''oen is
várospolitika
csökkentené vagy éppen ell un tetné a part felelősségét. .Sőt, meg Vagyunk győződve, hogy ennek éppen az ellenkezője az igaz, mert lia valami rosszul történik itt és a Kisgazdapárt, látva á hibákat, arra idejében rá nem mutat, feltétlenül részesévé válik az. ebből előálló károk előidézésének- -Még ha pillanatnyilag többségben le vő b^il- oldali "blokk képviselői egyes kérdésekbenJ leszavaznák is '' a Kisgazdapárt indítványát még ebben az esetben ís kötelessége a Kisgazdapártnak részi ve mii a közös munkában, hogy éppen a fentemiitett okoknál fogva mentesítse magát a nagy lelc- lősség-alól. A némaság, a duz-
A jóvátételi összeget íeijes egészében meg keli fizetni
Magyarországnak
w:"r I
A békekonferencia 9 bizottsájsnak ma hcjna»ban be kell fejezni» munkáját. A kilenc bizottság közül oddig négy fejszto be tsnácskozásslt. Ez a nagy bizottság a bolgár, rcrr.án é% a finn politikai, ós terfllotl bizottság, valamint az olasz gazdasági. bizottság. - hh: c ? > . ''
Az olasz gazdasáyi bizottság tegnapi üiéaén oífogsdic azt a brit javaslatot, hogy a jóvátétel teljes összegét 225 millió dollárt Görögország, Jugoszlávia, Etfopie és Albánia között osztják fel. Az elfoga- dott brit javasíat szerint Görögország ós Jugoszlávia 100-100 millió dollárt, Etiópia 25 mülió dollárt kap» ós Albániának nem edn-lc semmit. A
A balkáni gazdasági bizottság tegnapi ülésén elvetette azt az orosz javaslatot, bogy a dunai hajózás kérdését ne vegyék bele a békeszerződésekbe. Ezzel ellentétben elhatározta, hogy a dunai hajózás szabadságának elvét beleveszik a magyar békeszerződésbe, Churchill volt ar.gol miniszterelnök ezámo* korzervativ képvíse''ö társaságában Bfackpoolba meni» hogy átvegye a város díszpolgári oklevelét. Moférkczóeekor a város közönsége o''y hatalmas Onneplósben részesítette, hogy az ünnepélyt csak negyedórás késéssel lehetőit megtartani. Az Ünnepély után a blaok- po«ll operaházban beszédei mondott '' Beszédében hangoztatta, hogy az európai egység Jegfoniossabb tényezője az Egyesült Nemzetek szervezete. Ebben a hatalmas világszervezetben vannak az emberiség fejlődésére vonatkozó reményeink és legkedvesebb kívánságaink alapjai. Í. Ezeket a reményeinket az igazság gyözeimére éo az omberiséf boldogulásába helyeztük. Az amerika* Egyesült Államok elhatározták, hogy foiha«ynak sz elszigetelődés politikájával és éberen örködnek Európa ós a világ békéjének helyreállítása fölött. Do nem lehet minden terhet az Egyesült Államok vállaira rakni. Miért ne boszélhettffnk egy európai Egyesűit Államokról. Miért legyen az európai szárazföld egy szóttópett áldozat, ós miért függjenek az eurcpil nerazetek más szárazföld nemzeteinek nagylelkűségétől. Hadd emelkedjen fel Európa, h?dd tűnjenek et a mu!l kosért visszaemlékezései.
Nem lehetünk olyanok\ hogy magunk kovácsoljuk a gyülélel és bosszú láncait. Az igazságnak újra kell születni és az igazságnak diadalmaskodni kell. Az európai nemzeteknek Össze kell tartani és mindent meg kell tenni azért, tekintet nélkül a személyekre, hogy 260 millió ember egy reggel felébredve ezeket mondja:.Boldogok ós szabadok akarunk lenni és csak olyan politikai pártokra adjuk le szavazatunkat, melyek az európai Egyesűit ÁHlamokat akarják megteremteni, mert ez a világ jólétét, valamint az emberiség békéjét és biztonságát hozza magávat Ezután a konzervatív párt angliai célkitűzéseiről beszólt.
?''Jth i i ? '' 4 *
A balkini bizottság ülésén elvetették azt az amerikai javaslatot amely a Magyarország által fizetendő jóvátétel csökkentését javasolta és a békeszerződés eredeti szövegezd seben • '' '' *
a négy külügyminiszter által javaséit jóvátételi összeg megfize- ~ tését fogadta el, amely szerint a Szovjetaniónak 200 millió dollár, Csehszlovákiának és Jugoszlávia nak 50-50 millió dollár jó\á- tételt fizd. '' "
egyet a szovjet és egyet az angol küldöttség. Ezek arra ,a rendelkezésekre vonatkoznak, hogy a gazdasági rendelkezések tárgyában felmerült véleményeltéréseketazegyez- tetó- és végrehajtóbizottság elé utalják. H2 ez a bizottság nem tud megegyezésre jutni, akkor még három taggal egészítsék ki. A brit javaslatot hozzászólások után elfogadták. ÍA 31. cikkelyéi, mely az ipari-, irodalmi- és művészeti-tulajdonokról <• rendelkezik, egyhangúan elfogadták. A 32. cikkelyt, amely a mellékleteknek a 1 békeszerződés szövegébe illesztéséről szól, szintén, egyhangúan fogadta el. Ezzel a balkáni bizottság befejezte a Magyarországra vonatkozó gazdasági határozmányok vitáját A katonai bizottság pénteken este megtartott ülésén egyhangúlag elogadták a
magyar békeszerződés katonai ha- tározmányait _
Auer Pál párizsi kivetünk vacsorát adott a lengyel békedelegáció részére
•- v Párizs, október 5:
Auer Pál párizsi magyar köret ebéden látta vendégül a lengyel békeküldöttség tagjait. Az ebéden a lengyel külügyminiszter és Gyöngyösi magyar külügyminiszter pohárköszön tőjükben a lengyel-magyar barátságot ünnepelték.
Letartóztatták Huggenbargat a nácipárt egyik megalapítóját
A pénteki-ülésen a magyar békeszerződés 30. cikkelyét tárgyaiák le, amely a szerződéssel kapcsolatban felmerülhető véleményeltérések" rfent dezéséről szól. A - javaslathoz két módosító índitványt terjesztettek be,
^ . -- Berlin, október 5 -
A brit katonai kormányzat...parancsnoka westfáliai birtokán letar-, tóztaíta a 81 éves. Huggenbcrget a '' német nemzeti néppárt vezetőjét, aki Hitler első kormányában gazdasági és élelmezési miniszter volt.
Nagy Ferenc irja:
A Kommunista Párt tiszta magyar uton haladva törekszik a magyar szocializmus felé
/ A'' Hírlap október 4-i számában JS''agy Ferenc miniszterelnök tollából wa^vití^ jelent mog, aoiolvbon a miniszterelnök a Magvar ííommu- , nista Párt hsanadik Kongresszusára! és a koalícióval foglalkozik.
A vezércikk bevezetésiben visszatér a miniszterelnök azokra a nyug- fetanit? am^lyek*^ »
kommunista xóngressr.ust megölőz- ós nrommai veszi tudomásul, hógy azok nomTk>gy válság felé rezeitek volna, hanem inkább hozzájárultak a Ma^var Kommunista Párt »A Független Kisgazdapárt egymtá- hoz való konofcd^éhez.
«
-t
i
11
Elnöki megbeszélések a békeertekez- letak meggyorsításáért
Párizs, október 5
ra^ztaág zömo: a munkássá^^nl-o etóre* .vagy a nagytőfcfcs reakcióval vissza.
A békeértekezlet főtitkára tegnap megbeszélést folytatott az értekezlet nagybizottságainak elnökeivel és áz olasz gazdasági bizottság elnökével és részletesen megvizsgálta a munkálatokat, majd a konferencia'' menőiének meggyorsításáról tanácskoztak, hogy még idejében befejezze munkáját
Bfcrtn tárgyal az egyiptomi kudarc wiatt ,
n London, október 5
Bev''n külügyminiszter fogadta a brit külügy minisztérium k&épkeieti osztályának főtitkárit és. tárgyalásokat folytatott vtie az angol-egyiptomi megbeszélések kudarca következtében előállott helyzetről.
Nyilvánosságra hozzák a némei külügyminisztérium okmánytárát
Washington, október 5
A washingtoni küiü ynvnisztérium- ban telje? cgészébe^nyi vánoss^gra hozzák azt -az okmány anyagot, arpely a német külügyminisztérium és a külügyi hatóságok okmánytárából került az amerikai megszálló csspatok kezére- A* anyag oiy terjedelmes, hc^y annafc kőjlfse sorozatosan 3—4 hétig eltarthat.
Hivatalos közlemény: Papén, Frische és Schacht nem hagyhatják el Kürnberget
'' Frankfurt, október. 5
Kossá István nagy beszéde a szakszervezetek megvédéséről és a munkanélküliségről
A frakfurti amerikai főhadiszálláson hivatalosai kjjelenítették, hogy az angol és amerikai- hatóságok nem adnak engedélyt arra, bogy Fritschc, Papén és Schaclitr amerikai vagy óngol fennhatóság alatti területen tartózkodjanak. Ugyancsak nem engedték meg belépésüket a
Crancíá zónába sexn.
í. : . ''
A tárgyalások tovább folynak a zsidók ás arabok kőzött .
Washington, október 5
t
Truman elnök nyilatkozatot adgtt kL amelyben sajnálkozását fejezte ki a palesztinai konferencia. elhalasztása fölött. Angol részről kijelentették, hogy a tárgyalásod & zs^ók és arabok vkö- zöÚ továbbra is folyamaiba» Vannak".
Az osztrák kormány kikéri Papent és Baldur von Sebirachot
Bécs, október 5
I
Az osztrák jgazságögy/nimszítr tegnap táviratban kérte "Jackson bi- rót, a nürnbergi tárgyalás, fővádlóját, hogv adják irt az Qszi.ráfcjfcnak Papent «:S a 20 évré eíltéU Batyif von SchirachOt; mert az osztrák bíróság felelősségre akarja őkét vonfii. Gőririg visszautasította á védőié által készített kegyéi mi kérvényt és kijelentette, hogy nem kéri a halálbüntetés, átváltoztatását *oiyó általi halálra. Védője ennek ellenére benyújtotta a kegyelmi kérvényt. Ugyanezt Jetié Fcmk védője. A^ életfogytiglani börtönre iteil Hesst valószínűleg még-/ ebben z hónapban elmegyógyifitézetbe szállítják miután elmeállapota teljes mértékben csődöt moodott. Időnként megjelenő súlyos hisztériás tünetekben és gondolat kihagyásban szenved s^ezért ha véglegesen nem is, hosszabb időre feltétlenül szükséges elmegyógyintézetben való elhelyezése. K^tentyrun- ner és Speer sem folyamodtak kegyelemért
Munkás — paraszt — értelrafeég egységet akarsz? Segítsd tanulót a Ittraszt ós munkás gyermekét: — adakozz^ népi kollégiumraT
HcgáUaniija, hogy o kit párt tervéi Kázott sokkal tóhb az »érintkezési felület, mintsem gondolni leheteti volna. <-
Olváéo''m a beszédeket — írja''többek között a miniszterelnök — a látom, hogy a felszólalók pártjuk munkájáról, szervezeti éloU.-ról és tagjainak magatartásáról ugyanazokat a meg- áuapitáíiokat monatak el, mint arne- l^olfQt a Kisgazdáért emberei általában pmaszolni szoktak. Találkoz- tar.: majdnem minden kifogással^ amit mrtuuk emberei a Kommu- nistat Párttal szemben emlegetni szoktak és amiért ókot k5retl;ezete- sen a reakció vádjával illotik. Palán a kongresszus után másként lesz « Jjaa nntnlWrSpárti sajtó cószt akar \-onni a kisgazdapárt megtisztításában, nem hallunk majd "kifogást akkor iem, ha a mi sajtónk iputat rá a Kommunista Pártból kiinduló vi^zásoágokra. Ká&osi JNlátyáü azt i^írUozi, Kivel megy együtt a pa-
'' . - • V '' . : r
A Szakszervezeti Tanacs országos vozotó^égo gv''ülóst tartott, amelyen Kasa iatvan bőszéit. Kijelentette, hog>'' a munkanélküliség a tókéa speiculáció kövotkczmén%e. A magjar ipar tormolőorejének* leg- kieeob része sem fogadhatja cl & lók« ezon kleórletozérioit és ahol a mai termelüöi rund ellen irányuló esoiekodoíei tapasztal, <mnok" az üzemnek államosjtásat,. vagy állami kezelésbe való vételét követelhetik. ''
íft áz ideje a családi pótlékok folyósildsaruxk és a csalcüi ''pótlékoknak -nem szabod 18 fórint- 7uil alapsotiyabbnok tsnui^ i Ki kell .javítani,* kollektív ézerzó- dések hibáit Hangoztatta .t^p- péazok ö5fe>zegéopk. és a. botogsegi járuj^kokjjaJc íolemelését A man- Kaközix-í itöéeknok . csak a szakszervezeteken korcöztül szabad történni. A földmunkások és kisliirtokosok ér- dekkópris^ioti . szőnének a ,70 -éve fennálló szakszervezetet tarteák, ahoi a kisemberek jogait, még is védelmezik. A sáikszorvézetek belső élő- tűkbe beleavatkozni sonkít sem en- godtiek. Ar '' szaJcszervezetek ellon - irányuló támadást teljes oróvei visz- szautaaitiuk. Az ellens^et nemcsak kjgyŐzzŰK, de tnce js eommisitjük. A reakciónak legkisebb- caolfogását is wszélv fenyegeti. A kormám-nak mi fogjak bon>"*ujtani a szakszerve
A volt görög külügyminiszter u] választásokat követel
Athén, október 5 A voít görög külügyminiszter Párizsban kijelentette na Görög- országban megmarad ar eddigi rendszer akkor összeütközésbe kerül északi szomszédaival. Ha ez az összetűzés bekövetkezik, a béke nemcsak a Balkánon, de az egcsz viiágop . veszelybe kerül. Eonek az eshetőségnek kiKÜszőbőtósére- halaszthatatlanul szükséges Ifnne olyan görög kormány haladéktalan mpgr alakítása, mely magában foglalja
i''áioizon. uyilt cs jélrcérthctrl- len: mi a -pitrasztiöinegvnk • a m itakdssí''igacH szoros izoiv/- .*egbeu aknrytk tartani, mett ezt a. szöx?eispg tl mindkét dolgozó, réteg ország erdeké- Ocn vrJónilc tatjuk cs a munkát-'' parasztszövetség helyes politikai ?érvényesítése a dolgozó polgár- . ság érdekeitek megfeUt. - A Kommunista Párt fisztá magyar uton haladva törekszik egy ^jílog- zetoscíT magyar szocializmus foC. Ez megkönnyíti egy^tihaladásunkát. Kévai József a paraszti demokráciát keroste rajtunk, de nom találta. Ennek az az oka, hogy mi a népi damokráciát - akarjuk, ahol ^ nej> minden rétege egyformán kiveszi a löszéi az ország vezetésében, fíajk László rendel és nyugalmat akar hogy minden dolgozó polgár:ia}; jobb életfeltételeket biztosit has Kanak. Én is azt akarom, és ?/izom benne, hogy fíajk László teljes erejével segittfégemfc lesz. r Tudomásul vettem a Kommunista Pártnak azt a követelését, hogy a- parasztság jelentőségének és számarányának mogrfoleioón érvényesüljön á köz- és ulláméiet minden to- rüietén. Erre az elvre fölépíthetjük az uj koalíciós alapokmányt, ainely ujabo hónapokra biztosítaná a má- gjar demokrácia nyugodt fejlődését :— fejezte bo vozércikkét Nagj- Ferenc miniszterelnök.
zeti törvényt és ez a törvény meg több jogot "biztosit a szakszórvez*^ tűknek. *méqr több befolyást ad á magyar dolgozóknak a saját sorsuk intézésben.
A szakszervezetek értekezlete ez- *utáu határozati javaslatot fogadott ol, mely a munkaaélkülistg megszüntetése érdekében kívánja a magyar ipar teljes üzembehoi veaéaét ili\ehiek. csak olyanok részérő való engedélyezését kívánja, amoh üzemek mmél több munkanélküli foglalkoztatóira használják feL'' Követeli az iptri i''vrak leszállítását és azoknak a vállalatoknak állami ke- jjelésbo \aló vétóiét, mel\-eknők tor- molé^St a ráilalkozó csökkenti., A külföldi nyersanyagoknak bérmunka alapjáfi "való feldolgozását kivonja, az c^ikozésben a közmunkád megindítását, a munkaidő átmenet: csökkentését és amennyi bon X .munkanélküliség gyors orvoslása rálik lehetővé, a jnunkanélkü- ua^éb. foiyósitasá^ köyetpli.
A határozati éksson el
utasítja azt a támadás^ melyot a Kisgazdapárt az égíek hjgvisoleti t<jn"énytorrozet ellen ?5 a Földmunkás Szorotség ellen mtézott; mellyel ''a munkaküzwítités jcwrában zavart igyekszik költeni. A határozati.javaslatot -átnyújtják Nagy í\>renc miniszterelnöknek. ?
valamennyi pártot A márciusi választásokat meg keli semmisíteni, meg kell tisztítani a közigazgatást olyan nemzetgyülest kot Összehívni, mely véget vefr»e a beiáó harcoknak.
Kihirdették az bolgár alkotmányt
•v <> foófia, október i Szófiában kihirdették az uj bolgk alkotmányt. Áz uj alkotmany minden 18 évnet idősebb bolgár állampolgárnak szavazati jogot biztosit Kimondja, hogy a főid azé, aki megműveli, a . magántulajdoni és a magánvállalkozást külön termelési intézkedések szabályozzák.
, Budapestrói jeientifc;
A vallás- és közoktatásügyi
miniszter a demokratikus •••if
nevelésről
Kerxi9ztu:i Dezső vállár és köz- ókUn^ügyi miniszter kijetentotto, hogv- a qomokráciának a nevééit is a saját képére koll átalaXitarí'' A poda^SíTitok számára nagyobbrészt iucg-dUi a világnézeti útmutatást Hangoztatta, hogy szabad nMt^scr t-üak biiaiKKi «mbemkot K tanár leg>-eh anyagilag függetM efe kicsinyes anyagi szempontok np alacsonyítsák a irxlacógus szelb-- xpfi,J. tcáiű, hogA'' a haladó
Müllerriüvlahitók e^toíemi tanárok ts lehessenek.
Titokzatos rakéta-töved ék < "
robbant Dió iy-r fölött
A keddre vui-*dó éjszaka 11 óra tájban 3 diósgyőri szénbánya közelében titokzatos lövedék robbant fel. A robbanás ereje széjps körzetben betőne az ablakokat A lövedék egy méter széles és 80* cm. mély csérét megtaláltak. A jitokzatps 15- vedék a Bükk irányából érk$2att A robanás plőtt furcsa formájú vitó- gitó test repült át Diósgyőr feTett A nyomozás folyik
Rablógyilkosság, a Rózsák-terén
Tegtfao éjféltájoan a RőzsákTte% nek lakóf hangos kiáltozás ^s. dulakodás zajára* lettek figyelmeset A kiáltozásokat női sikölyök, m^jd pisztolylövések követték. A réíi^ járőr a görőgkatolihus templom tálánál vértócsában tatáit egy jólöltözött 25 év körüli fiatalember*, Á szerencsédén koponyáját suiyo> tárgyal teljesen szétroncsolták. Személyazonossági iratokat nem találtak nála, valószínű, hogy timi-dói kiforgatták zsebeit. A főkapitány^ bünügyi osztályának Tessépyf-íf csoportja ma reggel kíszált a íiél?- színre, hogy megállapítsa, ljo>:vsp követték el a bestiális támadást?
Csempészszövetkezetet alapított — internáltak
?? 1 1 ? 1 1ü'' ? 1 A
Jorctzián Ara Qvöígy 28 éves konsiapinápolvi szüíbtésú állítólagos örp:ííhy állampolgár, aki a V&- aá^z-utca 6. számú házban lakik, egy csompészbar.d3 vezetóio volt, amelynek tagjai a felszabadulás éblníiszoroker és cigarettát vivtó: Ausztriába. A handa tagjai jelzálog külföldön tartózkodnak. .kmÁ- zian később ijjarjpffosityány n^k«^ fuvarozott autójával, majd i>Funi*-
n)ontuű| következét« nóven vüla-
laíot alapított, amelynek, ó volt & igazgatója, tulajdohőéa és tisztviselője eírys zemél vben• A ''->szőw^- kezets se-iits^gével különféio tiltott üzleteket is,'' kötött. A bírósági (^járásig a ''?azüftsági rendészeti osztily
internálta.
t •. . >. . - . /
Góring félesége színésznő akar lenni t
Göflng foleségo, aki az Göricggol való házasságkötése QWÖ Emmy ísoanomann neve» ísejp- borlini színésznő vélt, azzaf v Vé^ relémmel fordult A némótorfts&r amerikai hatóságokhoz, ong^d^^tö- zék jftorűbbj színéatnói mükötóeé- ''; nek folytatását. Kerfeo ügyá»* ; még nem döntöttek.
VÁBOSi MOZI
«i- »''''h - SxorcM, JMvaif
VWcyuff»« drtmo «fHttCftC DTTTtCM ?fttf« Hlrbót
Zliz?z»ok OApcutJt 5.Ú 7 árxkoj.
'' * A. • I y -
Mq ts rffif icvc''cztsbö! jzirojaió tjj béiytjfcrt péozt, nxiRy*r sorokat v*tf 16''di ot}yCge&l ü<fok. Iv-wiyagot-b szék. Roi^oajl-u^i 19. Barbante í«^ hirocies makhg crvfcyes.) »
A szakszervezetek élesen követelték 3 városi erdők titkának feltárását
f
Épül á hid
üint lapunk ar^r több alka- Lo*r-ul közölte, hogy a »?aja- olvasóközönségére támaszkodva jfjgépiUeti a temetőhöz vezető hidat Meghaló az a szeretel, "hogyan-a- város lakói a Zala e fáradozását méltányolják jés a nehéz viszonyok között anyagilag segítik. A híd építéséhez sz&kséges összegek a magyar munkásság legki válókbjaihoz, az építömunkúsoKboz kerülnek, akik hosszai idö óta tiallptíáij erőfeszítéseket tesznek, iiogy a c&i legnehezebb viszonypk közölt raegélhetésüket nwgtaláliák. A hid építése, ha nem is nagy tömegeket, de megfelelő számú munkásságot juttat hetekig ke- nvérhez és az ő munkájuk eredményeképpen n város lakossága aeirkapja az olyan régen, nélkülözött és kivánt átjárót a teme- tőu^z és a sétatérhez. Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy az építés igen komoly összegeket'' emészt fel és mint azt már, megírtuk, mi sem házalunk, de elvárjuk, znert elvárhatjuk min-, denkilől, hogy a hídépítésre l szánt összegeket szerkesztőségünkben leadja, A mai nap a kővetkezők adtak az építendő hidra: ;
Ordas Pál kiváló MAORT mérnök elhurpolpinak bűnügyét tárgyalja kedden a népbiróság
1ÜG forintot adtak: Rilter András, Tóth József, Tarnóckv Géza, Németh József, Siklósi Istvánné, (iolenszky Ferenc, Szomolányi Gyula. Szakünyf Ferenc, Kreft József- 70 ''fprintot :uk>ti Kreft Gyula-i>U forintot udott Sörlei József. 50 forintot adtak :: ''Ungcr-iilhnann „ kiek;. Horváth I^ajos, Zombori és (írünfeld, Halmos Pál, Miilei József, Mezriczkv József, Cent- rál Szálloda. 30 forintot adtak: Szakonyi Jenő. Kelemen István. 20 forintot adtak : Savolász József, Tóth János, Kovács és Botkn, Drimók Géza. 10 forintot adtak Andri Károly, Bartos Gyula.
Népi táncok a Tokaji Szüreten
Ar októberlS-ra Tokajra érkező
köztársasági elnököt és miniszterelnököt Tokaj-Hegyalja népa lázas ké- «zúlúdéssol várja.
Szeretetét külsőleg is meg akarja inuvitni. Cnnopi díszbe öltözik Tokaj. Cnnopi uiazbo. magyar nópo is. Ez az ünnepi disz: a .magyar r^pi^let a reánkszakadt szo- géijség moj? is szinte Lenitettei foltossá. is tóífe azt: mégis ú legszebb, iegünnopibb nekünk. A magyar pa- «?artepiper mégis minden iügv unitién ezt veszi eló. ?s délután » spórttolepen ©bben a ruhában moz- cui majd táncra Alsóherocki, Ci- $ind, Erdóbénye, Mikófaáza és Tak- s^-zada közinek népi témco&oportja.
A Tokaj Hegyaljai községekorí Kivül Sagykállo, Szaímárökörító ifjúságát is várja Tokaj, hogv sokszor actjiaoüált táncukkal .felkeltsék a női;** versohy akarását.
Orosz kitüntetések a magyar tUeaírtásI mozgalom''" résztvevőinek
A Vörös Hadsereg budapesti ^házában ünnepélyes keretek között osztották ki azokat a kitüntet íieket, mélyeket a ^Szovjetunió korrainya a fasizmus fölött aratóit győzelem és a Budapest felszabadításáért vivott győzelem dicsőséges befejezése alkalmából a küzdelemben részivett magyar állampolgároknak adományozott
A.s^kmakuri bizottság cs s?ak- moicőjM választmány csütörtökön délután 6 órakor a Csengeri-ut 6. sz. alattí. székhazukban közős rendkívüli ülést tarfott, amelyen a szőnyegen Ievő''legsürgősebc problémákat beszeltét mejj.
A''tögygyüjés a leghatározottabb tiltakozásátJelentette be azok . ejlen a bangók eíién, amelyek tudni v?- lífc, bogy a megindítandó közmunkákat
a régi idők gyászos emlékeként nem a kollektiv szerződés keretein belül, hanem szükségmunka for-: májában adnak kíS
A szakszerve ieti bízottság, a nagyválasztmány egységesen njegállápi- totta és elhatározta, hogy ennek még a gondolata ellen is a legélesebb harcot indítja.
A közős rendkivli ülés határozati javaslatot fogadott el, amelyban a szakszervezetek több mint 10.000 tagja nejében''
követeli ű Zala állal megirt városi erdők titkának feltárását, az aidák haladéktalan átvizsgálását, az erre vonatkozó tanuk azonnali
A nagykanizsai népbiróság október 8-án, kedden tárgyalja. .Rákos Gvörgy liapeszentandrási fogy veres pártszóiáílatvezeíŐ háborús bűnügyét. Ezon a napon tárgyalja a népbiróság Babati Lajos '' nyilas MAORT tisztviselő bünüsyét, akinek ügyében augusztus fPáca volt kitűzve a tárgyalóé, azonban a győri internálótábor parancsnoksága elmulasztotta a targyalásra elővezetni. Babati a nyilaskeresztes pártba 1944 deoemborébon iépott bo. Rövid idő alatt Simon György járásvezető he- Ivettcso és szellemi irányítója lett. íctonyén, Lovásziban és Búzakc- rettvén propaganda előadásokat tartott."
Jelen rolt Ordas Pál MAORT t??criiök lUarLóstutásftnáL Hétét volt Ordas Kiérnek, Albrecht és Spurmann kásjsmcrten bal- o''dali gondolkozása MAORT c&- kalrruizotUtk elvitelében, akik
Nagyarányú változások
London, október o
Nagyarányú korinányváltozásí lentetűik be az ango; kabinetben. Az angol kormány, fahérkönyvet adott ki, meiy javasiatpt közöl ogy Ixmyédulmi kóüíionti miimzténum megszervezésórót. ?Izek azerint uj hontédeimi. minisztériumot állítaná-'' nak Xei, amely mindhárom hadao- reg, a szárazföldig l^i és tengeri hadsoieg müködi^éít osszoliangotná és az ehhez sz ükaéges tóráénvja\aa- latokat jóváhagyná. A kgíoóö felelősség továbbra is. a miniszterol- nök kezében marad. Ö loaz a kormán v védőimi komitéjának elnöke^ an»fy tisatséget még Churchill állította fel a háhoru alatt. Alexander eddigi honvédelmi miniaztér lemondott óe Attloo miriisatemlr.ük előterjesztésére az uj hadügyminiszter John Bellin^or iesz, aki fiatalabb ember és sök tapasztalatot szorzott a háború alatt. 0 lesz a honvédelmi komitó helyettes elnöke ós ''az ő hatásköréi*) tartozik valamennyi, a bonr&Mem keretéi« tartozó kerdéa. Beleértve a tudományo» kutatásokat, a katonai neveiúBt és a stratégiai torveket mindhárom haaerőro vonatkozólag. A had üg^Tninidz téri um átalakítását az angol haderő folyamatos fejlődéso tetto • szükségessé. Az admiralitás első lordja George Hull,
kihallgatását és a bűnösök felelősségre vonását.
A felszólalások egybehangzóan megállapították, hogy eljött az ideje «b nek a mindenki által régen tudott üflrník a tisztázására, hogy a város,. ámeiv a közmunkákat szegénysége njiatt megindítani nem tudja, aztft kerr''t ebbe a helyzetbe, mert legfőbb jöveteimétől egyrészt bü- n&s kezek,-másrészt páratlan '' nemtörődömség és hanyagság megfosz- fotta.
A szakmakézi bizottság teljes erkölcsi erefét latba f veti, hogy a városi erdők> kérdése mindaddig napirendet? - maradjon, arrúg az ügyet a legapróbb részletekig ki nem vizsgálták.
Foglakoztak ezután a városi B- lista ügyével és megállapították, hogy amikor 25 éve szolgálatot teljesítő utcaseprőket és kisembereket a százalék miatt kiméletlen&t B listára tettek, azokat akik az inflációs időkben teljesen ingyen, pápirron- gyokért végezték a kŐ2 érdekében fáradságos munkájúkat, ugyanakkor nyugatról visszaszivárgott és a mult érában szerepet vállalt egyének meg ma is hivatalukban ülnek.
Sopro *-Kők -dara kerüllek, a honnan vissza sem tértei:.
A MAORT gépi felszereléseinek nyugatra szállításában is részo volt.
Csütörtökön, október 10-én Mester János volt hadaagy ügyét tárgyal! a a népbiróság. Mester János ügyében augusztus elsején volt tárgyalás, akkor azonban elnapolta a népbiróság a tárgyalást bizonyitás- kiogói?zités miatt. Az akkor megtartott tár^paláson kiderült, hogy Mester hadnagy- milyen kogjetfenüi bánt a hozzá beosztott munkaszol- ?41átosokkal. Naponta 16 esíllo föld kítermeléáo helyett 30 csille kitermelését kővoíolto meg. Azzal fenyegette mog a munkaszolgálaíosoííat, Bogy gázkamrába Juttatta őket. Az ő százada volt az egyetlen munkaszolgálatom század, ahol az embereket feleskették Szálasíra. Mester áz akkori tárgyalás alatt cinikusan tagadott mindont és arra hivatkozott, bog}'' csak parancsra cselekodett
az angol kormányban
a légüsryi miniszter Noel Baker btt. Lora Winstert, aki lemondott a polgári repülésügyi tárcáról, Cyprus kormányzójává nevezték ly.
Rövidesen találkoznak a magyar és. osztrák államférfiak
. I ^ t* ? 4 - • • . • v • » - •
-Nagy Ferenc munsxieriinők nyilatkozatot adott a Pécsett megjelenő Pécsi Naplónak. Ramutatott arra, hogy mihelyt megkezdődik Delkeléf- Európa. rendezése és a kisnemzttek több őszinteséggel állanak egymás oldalán, Magyarország Ausztria közöft szoros gaídiságí kapcsolat fog kialakuini. Vatószinötég a két ország államférfiai a közeljővőban találkozni fognak egymással. Az ok- t<ibeí 13-íkt tokaji szCUet alkaUná- bál ,Í5 tőbb^sztrák minisztervík magyar kornwfcfy meghívására Magyarországra érkezett.
70 évi fegyházat kapott a haját- sorsjátékkal gyitk+fó munkásszázad parancsnok
A népbiróság tizévt fegyházra ítélte Kémet András volt munkásszázadparancsnokot, aki a IX. kolozsvári hadtestnél szolgait és szerb és zsidó munkaszolgálatosokat agyonlövetett. A kivégzendők nevét be- kotőttszemü őrmesterével sapkából huzatja ki és azokat, akik a halál sorsjáték eíső húsz céduláján szerepeltek, agyonlövette.
- •
Pártnap a Szociáldemokrata Pártban
* ''ti* * r 4
E hó 8-án, kedden délután 6 órakor ^zoká$<*s pártaapiát partja ft S zcbiáldoniokratö Virl, amelyem a mult koddi :>ártnapról hirtelen u>eg- ^te^odéüü lQÍvtán távolmaradt Pora Ferenc >JA0RT mérnök fogja megtartani olóa^ásat sA fizikai és k?nii munkások egység rom járói«, A másjk előadó Szondo László honvéd századoe ka/., aki »A holnap rédsóge< címmel tart etóadíet. Szendo Ltiszló ma na<y érdckiődéam számot tartható előadása vázolni fogia azt a hatalmas űrt, amely, ft mult honvédségét a magyar néptől távol tartotta és úgyszólván az uri osztály honvédségére totto» amellyel sommi közössége nem volt a dolgozó magyar népnek. A holnap honvédségének a magyar nép honvéd- sé^ének kell l«mi éa Szondo Lásrió százados előadásának koll reá világítani, hogv minő feladatai loszook ennek a "honvédségnek és hogy milyen fontos szorenot tölt bo a" honvédség nemcsak icatonai és rendészeti szempontból, hanem az ifjúság nevelése szempontjából is. A*, előadásokat a hét bel- és külpolitikai eseményeiről szóló beszámoló fogja kiegészíteni. A párt napon minden érdeklődót pártállásra való tekintet nélkül szívesen látnak.
A hétről-hétre minden kedden lezajló pártnapok nemcsak szocialista világszemlélettel kívánják megismertetni a hallgatóságot, hanem áz általános tudáat, műveltséget kívánják fejleszteni, ho^y mindenkinek A megfelelő kritiKoi képessigo kifejlődjék, hogy ne lehesaen többé vadeon vezetni a magyar népet a pusztulásba. A Szociáldemokrata Part heti pártnapjaival tehát fontos kultor- missziot is tőit be.
DP. Papp Endre fötepán is jelen lesz Kovács Iniré politikai
beszámolóján
. ...... . . . .i _ . .
Tegnapi számunkban közöltük, hogy Kovács Imre nemzetgyűlési képviselő, a Parasztpárt egyik kiváltsága, vasárnap délelőtt 11 órakor a Deák Ferenc-téren politikai beszámolót tart. A beszámolón, amelyre városszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg, ZaJa vármegye főispánia dr. Papp E.idre Is eljön és válősá- nüleg fel is S2Óla). RostfZ idő esetén a gyilést a Szociáldemokrata Párt diszttrméhen tartják meg, mert a j színház epületét érre Sí időre más célra inár előbb lefoglalták.
Több értelem, több hit, több ert*-
món^ X tafralás nyomán: — adakozz a pepi kollegiumral ,
Eladó Szekeies József-u. 59. Sz. lakóház sürgősség mia''.t mfnden elfogadható árért bit«™» csendes ulcíJ4bJn 1><2 ?s 13 xzobls örsztorafortos, mindkettő utcaia- kssos l»k6hi:, btUerflJeten 3 szobá*, összkomfortos. szép kettes cwlidihiz, « város minden részén kertes lakóházak. Balatoo- ícnyvcsen. körveöcn * klsiliowás raeüctt, HljMto u], 2 szobás vW» .8000 íeavve«rtdó legszebb részén, oigY vUi> \SM> Frt ért. „ ..
M#fyét*tre Korosok me^bizótm <c- sxére a Zárda- és Somogyi Béia-tx. (voit KtríJy-c.) felső résxén bfiroely nagyságú togattaitt azonnali fizetéssel,
i2ss tagailamtorgtxlzzxl iroda
Klalzs> -a.- 77.
x,
Sportrovat
A MAORT MSE minden tekintetben felkészülten várja
a Ferencvárost
Délután 3 órakor kezdőtflk. a Ferencváros—KAQBT MSE mérkőzés
A Ferencváros október hatodikí nagykanizsaRvöndégsieropléso a városnak . nemcsak számottevően jelentős sportéhlekossége, do —joggal mondhatjuk: — széleskörű érdeklődést kiváltó társadalmi oeexué- nve is. Az emberi fejlődés őrőkér- rchtö aranyszabálya nélkülözhetetlen ''fontosságúnak iria elő a jobbnak, a tökéletesebbnek alapos megismerését.''-"Nem tudunk számot'' adni képességünk, eredményességünk felől, ha oiem jutunk hozzá az értékmérő '' öáSaohasonlitáshozr A ^vonatkoztathatjuk ezt'' természetesen a sportra, iiletve jelen esetbe® a Ubda^ rúgásra is. A labdarugósporfr szerkezeti íelépitése különbózó oaztáJvu csapatok tömegét foglalkoztatja. Tkr- méeaetes/- bogy az egyes osztályok játékkulturájanak gyakorlatban faló megnyilvánulása különböző ''szinvonalat is eredményezi A fejlődés szempontjából dcíntó fontossága van a kütónféb osztályban lévő csapotok minél gyakoribb találkozásának. Nagykanizsa földrajzi fekvésénél fogra mostoha helyzetben van, mert a távolság rendkívül nehézzé teszi a fővárosi labdarúgással való kapcsolatfelvételt Ezt tekintetbe véve, a város sport társad akna nevé
í
ben csak elismerésünket fejezhetjük jük ki a MAOBT MSE vezetőségének, mely hosszú utánjárással ven
A MAORT MSE vezetője nyilatkozik a Zal8 tegnapi cikkére
Felkeres, ük Majerszkv Béla üzemvezető oányamémóköt, a sportegyesület szakavatott kezü elnÖKÖí, aki 11 Zala részérő a kővetkező nyilatkozatot adta:
Ököl vivő-mérkőzés
BTK—NVTE vasárnap délelőtt 11. órakor
A vasárnapi mérkőzéssel kapcsolatban nom akarok részletkérdések'' ismertetésébe bocsátkozni, hiszen munkatársaim ,már megtették ezt Inkább felhasználom az "alkalmat, hogy tisztázzam az NVTE-vei való közoft mérközésrendezés ügyét, mely a nagy kanizsai sjportkörök clmultbetí államíó beszédtémája volt. A Ferencvárossal több hete ^folytattunk már tárgyalásokat vendégszereplé- tórol kajxrsolatban. Amikor a fővá- rosi csapat nagykanizsai vendégjátéka konkrét formát öltött, ezt az ÍÍVTE tudom ására ~hoztuk. A vas-? utascsapat ekkor még nem tudta.
Í ''
A BTK öt évvel ezelőtt mérkőzött először Nagykanizsán és gyóíoí^ 8:4-i©, do azv amit a BTK ökölvívók Torma JLL-vel itt produkáltak, örökre maradandó lett a kanizsai szurkolók részére. A BTK ökölvívó csapata az ország legnépszerűbb együtteső >és tökéletes képviselője az ökölvívó sportnak. Mi vidé-- kiók íb tanultunk- azóta. Most már minkéi ismernek ott. fent Pesten, sőt most már sxámolnak is velünk. Most másodszoríhivjuk ki az egyik 1.-osztályú nagyszerű ökölvívó csapást, hogy tudás unkát mérlegro tegyük és közto hasonlatosságot szerezzünk. A nagy nevektől már nem félünk, felkészültünk és mint egyedüli ökölvívó^ csapat méltóan^fogjul^ képviselni Nagykanizsa váfos színeit. Értés ülésünk szerint a BTK á következő összeállitássaí áll ki: Lég- tuly: Horváth és Bednai, az utóbbitól kapott ki-Rácz a magy ar bajnokságon, most újból találkoznak. Harmatsúly: Bauth. Pehelysúly: Torma
I. Szeloszárdivai mérkőzik. Könnyűsúly: Németh. Váltósúly: Barinka
II. Középsúly: Lányi. Bükivel mérkőzik. jfelneaézsaly: Hpznyák. Ne- bézsuly: BiSr&y. y- ^-
Tekintettel az óriási érdeklődésre, dégjátékra nyerte meg labdarugón sportunk büszkeségét, "a Ferencrá1 rost: A MAORT vezetőinek és tágjainak sportszeretet© és áldozatkészsége folytán nemrég épült fel Nagykanizsán -az uj sportpálya, a sportnak ez.a megvosztegetőeft szép hajléka, melyre büszke lehet nemcsak a pályatulajdonos egyesület, do .az egvetemes magyar sport is. Meggyé zőáésünk,'' Hogy áz OCTTO izmosodó vidéki'' sport újabb fellegvára lesz Nagykanizsa.
A fostői szép gyepes pálya kifogástalan állapotban várja á vasárnapi mérkőzés csapatait. A rendező egyesület fáradságot nem ismerő vezetői az előkészületek utolsó simításait végzik. Az az érzésünk, hogy a Ferencváros egy '' felejthetetlenül szép vasárnan őrökké T élő'' emlékét viszi:; magával Nagykanizsáról. A hétközi edzésen a játékosok nagymérvű javuló formáról adtak tanúságot 8 külön feltűnt elszánt akarásuk. A csütörtöki kétkapus^ jáuSkon szereplő csapat uj kombinációját már — a tegutóbtti választmánvi ülésen megbízott — ötösbizottság állította össze, ugy véljük —iszerencsés kézzel. Az uj. összetételű védő-, lem 8 az uj emberekot foglalkoztató tárnadóaor a vezetőség éa a szurkolók teljes bizalmát bírja
hogy október 6-án bajnoki, .vagy barátságos mérkőzése Lesz-e. "Hétfőn, szeptember 30-án játékengedélyt s mérkőzés vezetőt kértünk" és kaptunk is a labdarugó szövetségtől, mely körülményt szintén tudattuk ai "NVTE-veL ''A vasuíasogyes űlet viszont csak kedden tudta"meg, hogy vasárnap a Csopelt fogadhatja. TöbB körülmenyből Kifolyólag jogsán elvárhattuk", hogy a — mindlét egyesület érdekeit szolgáló — moge^ye- zés ügvében'' ók Szeled jenek Bóz- zánk. Érro hiába vártunk s igy történhetett meg, hogy a város érdemes sportközönségének "október 0-án le kell mondania az egyik mérkőzés megtekintéséről. Amit.tőlünk elvárhattak, azt a spórtszoíídaritás halárán túlhaladva, megtettük.
Kiss lAszló
a pénztárt már reggel 8 órakor a "inmázium tornaterme olótt két helyen nyitjuk meg.
Sporthírek
''.''"A.- :
Az. NTE folyó hó 6-án, vasárnap délután a vasutas sporttelepen a Csepel—NVTE barátságos mérkőzés előtt játsza le bajnoki mérkőzéseit.
Egvnegvod 1 órakor Csurgó— NTE*II. Áz NTE II. csapata megerősítetten áll ki Csurgó ellen ós előreláthatólag első győzelmét szerezheti meg.
Egynegyed 3 órakor PVSK II.— NTE I. bajnoki mérkőzés. Ezen a mérkőzésen fogja beigazolni az NTE együttese, hogy érdemes velük foglalkozni és a .jónevü ellenfél ellen tudásának; erejének teljes beadásával fognak küzdeni az értékes két pont megszerzéséért.
4 órakor Csepel NB I.-ee nagynevű csapata játszik barátságos mér^ kőzést az NVTE I. csapatávaL Ez a programm meg fogja zncMxiil^ní Nagykanizsa eporttárssdalmát.''
Az N8. IL Nyugati ctoprt
őszi sorsolása (1946/47).
Október 13-án i Kistext—KMTE, NVTE—Pécsi VSK, Mogttrt—SVSE, Győri Máv—Székesfehérvári ''1 Máv, Székesfekérvári TC—DVSE, Partizán SC - Szombathelyi , Birátság, Pécsf DVAC—Tatabánya SC.
Oktőber 20-án: DVSE-Győri Máv, Székesfehérvárt Má»—Mogürt, SVSE—NVTE, Pécsi VSK—Kistext, TSC—Partizán, Sz. Barátság—SzTC, KMTE—Pécsi DVAC
Oktéber 27-én: Pécsi PVSK— KMTE; fóstext—SVSE, NMTK— Székesfehérv. Máv, Mogürt—DVSE, Győri Máv—Szombathelyi Barataag, S?TC—Tatabánya, Partizán SC— Pccsi DVAC
HIR EK
A rádió vasárnapi műsora
Buda-pest /. 6.45 Hirok. 7.05 Keg- geü zene. 8 Szórakoztató hanglemezek. CJ Iiómai katolikus vallásos félórás 9.30 Görög katolikus vallásos félóra. 10 Hirek. 10.10 Evangélikus istentisztelet. 11 Mártírok napja. 12 Déli harangszó, hirek. 12?0 Óktóbor 6. Bóka László összeállítása. 13 Rá- dióaenekar játszik. 14 Hirek. 14.10 Magyar muzsika. 16 Hir«k.- 16.10 Cigányzene. 16.30 KözTotitós a ma- gyar-^osztrák. Iabdáéüfeőmgd''őzésről. H.-20 Falurádió. 18 Hírek. Vöröskoroszt közlemóni^k. 20. Hírek. 21 Rádió han?}»7 21.35 Népszerű oporaáriák. 21.50 Hírek és krónika oroszul. ''22 Hirek, sporthírek. 22.25 Verbunkosok. 22.40 -Vöröskereszt közlemények. 22.50 Magyar dallamok. 23.10 Hirek és krónika angolul éa franciául. 23.30 Lemezanti- quárium. í -
Budapest II. f,20 Liszt-müvek. 20.40 Dalok és hangszerszólók. 21 Hírek. 21.20 Beethoven és magyar mesterek müvei.
- A rádió hétfői műsora
Budapest I. 8 Háztartási tanácsadó. 9 Kolompár László cigányzenekara muzsikák 12.15 Beethoven: B- dur trió. 13 A gejzírek szigete: Izland. Kreutzer Sándor előadása. 13 ón*'' 15 porckor Szamossy Ferenc jazz-zougoraogyüttoso játszik. 13.45 Szövetkezeti negyedóra:, 14.20 Jáki Tóth Pál szalonzenekara játszik. 16.10 Molnár Ágnes ós Kósa Gvórgy hegedü:zongora szonátákat^ játszanak. 16.45 A vízgazdálkodás szeropo jövőnk szompontjábóL 17 Párthír- adó. 17.10 rJSftlogh Jlona francia sanzonokat énekel. 17.30 Az ifjúság hanírja. 18.15''- Magyar táncszamok. 18.30 A hatujju fiu. Szép-Ernő no- vollája. 18.45 Magyar xháüa című sorozat III. részo: »Kocsonya Mihály házassága.« Ismerétion" szerző müve 1765-bol. Átdolgozta dr. Galamb Sándor. Bevozotőt mond dr. Sík Sándor. Bencozó Abonyi Géza. 19.25 Walton: Kirakat, taocszvit. 19.45 Az arabok. Óchoor Tibor oló- adása. 20.20 Magyar muzsika. A Rádiózonekar játszik. Vezényel Fo- roncsik Jánós. Xözrcmüködik Berni Ákos hegedű. 21.20 Mi történik a világgazdaságban. Dr. Kiss Dezső oióadttsa. 21.40 Orosz nyelvoktatás. 22.20 Filmdalok, hanglemezek. 22.35 Külföldön lévő magyarokhoz. 22.45 Banda Ede cimbalmon és Gaudí Tassi tárogatón játszanak. 23.30 Hadifogoly híradó. 23.40 Kádió kereső hírszolgálat.
— Az aradi vértanok emlékmiséje
A f.erencrendi. piébániahivatal az aradi 13 vértanú emléküntíepsége alkalmából a plébánia templomában vasárnap oktéber 6-án d. e. fél 10 órakor hivatalos ünnepi szentmisét tart, amelyre a területén székelő összes hivatalokat, ikolákat, egyesületeket, testületeket stb. ezúton is meghívja.
^ - •
— Uj szefltmíse a tfáHátáknáL
A helybelyi r ta templombar az iskolaév aláh X'' általános iskolások részére kezdett fél 10-e$ ai- sért kivül a hívek részére fél 1| órai szentmisét is fognak tartxnj Vasár- és ünnepnapokon szcsí- beszéddéli A - -
— Inspekcíós gyógyszertár ma: Október hó 5-én Igazság, pő-ut 12.
— „Előítéletek az értelmiség körűt cimen tártja a nagykanizsai-5K>-
Ciáldémokrata Párt értelmiségi (Bo" portja október'' 7-én, hétfőn dehitfci b órakor olőadó^délutánját Q párt helyiségében. Eiő3dó Barbarite I J06. Mindeü érdeklődőt ezúton Irr meg . és vendégeket szhxwen Iák a- Vczetffiig. .
-^ IÍAC&T sportiíál a Ferencváros részvételével
Szombaton este 8 órai kezdettel a MAORT Munkás Sport Egyesület sportbalt rendez a Szociáldemokrata Pált dísztermében,; melyen valósíi- nülefj i résztvesznek a Ferencváros játékosai is. A sportbálra mindenkit szeretettel meghiv a MAORT MSE vezetősége.i: ! ; ••.
— A Magyar Kommunfet* Párt nagykanizsai szervezete október''
hó 9-éri, sizerdán este 6 ótzko? pártnapet tart. Előadó: Htgyi János; aki a MKP Hl. Kongresszusáról tzrt beszámolót. Pártállásra való tekintet nélkül mindenkit szívesen látnak,
— Fuvart vállalok
öttonnás fcchergénkoCsh''al, ha Wí pótkocsival. Horvátn Gyula Mafecgj ruvarozó Nagykanizsa, Tplcki-u4 67. szám. Teleíoií 164.
Valaki közcélra hozzám juttatott 10 forintot. Az összeg rendeltetésének tisztázása végett szíveskedjék a
nyomdában fel ke resai. Brónyai Lajcs ? ? ? > 1
-&PRÓH5RDETÉSE&
Bort, mustot ir.Indcn'' mennyisébe* Teszek. Papp borrugvkereskedó, Cscn^cri- utca 22. i.- / • . 12<T
BIrulaút a tegrnsíjatsafcb nap: ?rw vtnei. Koroacray, Kozraitórak. Iroót'' László tieregg utca 4. tZ/l
Kmnvh*- ét TÍ»A«ke7tcaz feles fprdil- koááíra kerestetik Kacizsa büáriban ltrc- gaxdt&agba,. Jó jliionyiivar.yokJa!. Ci=i j kixlcba n. . . - • 13^7
Eladó kifogástalan fejő^lehén, n^ - aco f n**y kert ftóéból kiidó. Vár ut 10 ?eiaua
3áÍL'' > ... • , 2234
''.X-:— i *
Műhely, raktár garázs céljaira alkalma 6x20 méteres kelyi««« kUáó. Lim a k»- diban^ __1287
Ét kezdésiét Szent Imre b^.-u. 5. sz. ab: mssyitottsTD Srives pártfozást ''cér Ltr t»bcz jánogé. I2S0
KŐi kerékpár eladó. ,Vvagyar-u. 32 128»
Jókarban lévő
Austin-traktor
1000-es H o f her-cséplőgéppel sürgésen eladó. A»- megegyezés szerint
Dávid Antal, Sormás, 204. sz.
Hirdetmény.
Az4.170/1946. P. M. sz. Tcndelet ate^ jáo közhírré teszem, bogy Hajnal (Hoeht-. mann) József nagykanizsai lakos elkobzott meiógazdasaei ingatlanait és pcárg I kat hold 88 O© szántót''ésr^l5fi3Q iy rttat 4L'' zjUe^erjzé^r JS€hz0^yicaz?atóság Ö6.101/2T 1946. IJ. sz. recdríei alapjin haixoabéAe togom adr.i. v .
Mindazok, akik ar ingatlanokarhaszon'' bérbe akarjáK venni irfsbcli ajiaiaiakit hivatalomhoz nyújtsák bc tí nap alatt
Bővebb íelviligositást hivatalomban az érdeklődök megkaphatják 1286 Poljjár mester,
«^??^???^????????•«??????IMHMMVMMM''MMM*
ZALA demokratikus politikai napilap
SzcrVeszii: beocae J«t»ő fószerke^tó
SitrkeixuiKa ti kUí^bivaíal: F6-v: Teletort
Kiadja a Nemzeti Bizottsáfi. Nagykar.Izsa
Szerkesztésért cs kiádásértfHd Bencze In*-
Nyomatott a »Kőzgizóasásí K. T- ^«sr kanlzsa* njomdáj^ban Nagyknu''.isí''n
Nyomdáért fe!d: "?üay Ki.-r.i-..


Gyöngyösi /?nos külügyminiszter a berni magyar követség meglátogatására Svájcba utazott* de a magyar béketervezet feletti plenáris vitára visszatér Párizsba,.
\isinszky: Kikötőbe érkeztünk, ame^y ugyan nem a végső, de elvezeti az emberiséget a béke révébe
A békekonferencia munkája utolsó stádiumba érkezett. A teljes ülésig még csupán 3 nap 6U rendel- kaxé»ro az olasz békeszerződés megvitatására, ezután egy-egy napot szentelnek « magyar, román, bulgár és finn békeszerződéseit megvitatására. Megsyorsitja c munkát az is, bogy a békekonforenoiát október 15-re be kell fejezni. A bókeertokezict teljes ülésére elfogadták a kilQgyminlazterok ?Ital javasolt ügyrendet.
, Elfogadták a szmvjeí jcvaslaíc:, mely szerint m konferencia teljes ülésén a békeszerződések vég- /? . leges tzavegeze&Ci a bizmitségak jelentése alapján végzik.
Uj módosító javaslatokat most mór nem lehet tenni, es még igy is naponta valószínűség három ülésre karfii sor. Az utolsó munkában óiíó bizottság valószínűleg ma fejezi be munkáját. A bizottságok teljes ftiésének javaslatai a külügyminiszterek tsnáosa elé kerülnek és ha ezek jóváhagyják, a plenáris ülésen megállapítják a békeszerződések végleges formáját. -
A londcni rádió párizsi külön tudósítója beszámolt a bíkeánekeziet legutóbbi érdekes eseményeiről/ Elmondotta, hogy módjában állott betekinteni a magyar politikai és területi bizottság jelentéseibe. A jelentés <4 pont elfogadását ajánlja. Az elsó cikkelyre vonatkozóan az ^ddtgl többség a nemzetek valamennyi javaslatát a teljes ülés elé utalja. <
Áz egyetlen punt* amelyben nem tzditak megegyezni és igy a teljes fiiét en élénk uttéra ad majd a&atmat, az, hogy a békeszerződésből aredö egyes vílós kérdésekben a háram nagyhatalom meghtzattafnak határozata ciegendő-*, vagy nemzetközi tíétészek dfntsön.
A Szovjetunió javasolta, hogy a végső döntést a nagyhatalmak hozzák meg; azonban oz a javaslat sem kapott kóthsrmedrósz többséget. A szovjet deiegáoió szombaton egyebként két hatalmas sikert aratott Párizsban.
Min ?a kettő Visinszky érdeme. Visinazky az olasz politikai ás területi bizottság utalsó ülésén szólalt fel afrikánus nyelvex és beszédet minden jelen te vé hata.mas laps&ui fagedta. Ugyanis megkZszcnie Smuls délafrikai eir.&knek a békekonferencián telt javaslatait.
A második sikeri beszedőnek befejező részével érte''eí,''amikor a következőkot mondotta-:
„Kikötőbe érkeztünk, cmely vgyan<nem a végs4, de a legjobb uton vezet az emberiség békés
, kikötéje fmW. ?
A békeéríekezies hírei
CyCflgyőíl tiltakozott
Párizs. október 7 Gjéogyósi János kűlügymi- niszfér levelei intt&ctl a béke- értekezlei elnökségéhez és levőiében tiltakozik az elien. hogy a magyar béketervezet gazdasági cikkelyeinek tárgyalásakor a magyar delegációt nem hallgatták meg és észrevételeit figyelmen kivül hagyták. A magvar bizottság szombat délutáni ülésén egyhangúlag tudomásul Tették • a Magyarországgal kapcsolatban készített - jelentést.
Gyöngyöst külügyminiszter tóéckm látta vendégül., a jugoszláv békoküldötlség Párizsban időző tagjait.
Orosz javaslatra napirendre tűzik a taer-szálló csapatok kérdését
i
Newyork, október 7 A szovjet kormány kérte., ho.tjy az Egyesült Nemzetek Szerveze- lénck nagvgvülésén tárgyalják az ellenségeskedett országok területén tartózkodóidegen csapatokat Trygve Lie főtitkár hozzájárult, hogv- a kérdés'' napi^ rendre tűzzék.
A pápa nem tesz lépést a nürnbergi elitéltek ügyében
Megszűnnek a vármegyei főkapitány&ágok
Róma, október 7 A Szentszék szóvivője közölte a Reuter-iroda munkatársával, hogy a pápának nincs szándéka lépéseket tenni a nürnbergi elitéltek megkegvel mezése érdekében. Hozzáfűzte, hogy az elitélt ^ünősök teljes mértékben megérdemelték büntetésüket.
A jagosziávok leszállásra kényszeri- tettak egy angol fotargspet ''
: Belgrád, október 7
A Nianél leszáll ás ni kényszerítőt! brit repülőgép ügyében a belgrádi brit nagykövet szombaton eljárt a brit rtjpülőgép utasaínak kiadatási'' ügyébfclfc "Megbízható helyről szerzett értesülés szerint a jugoszlávok '' azért kénvszeriteíték ieszálíásra a repülőgépet, mert nem isimerték fel teljesen felségjelvényeit. A Reuter szerint a jugoszláv kormány utasítást adott kí. hogy a. ^leszállásra kényszerűéit brit repülőgép folytathatja útját.
Hanssor, svyd Miniszterinek meghajt Hansson, svéd miniszterelnök 71 éves korában hirtelen meghall. Halálát szívszélhűdés okozta. Utóda ideiglenesen Uriden lesz.
Megdöbbentő hírek Szlovákiából
Pozsony, október 7 Az október ötödikére virradó hajnalon Vágíarka$d, Negyed és Galánta községben megjelentek a szlovák telepítési bizottság emberei és megtették az intézkedéseket arra, hogy- a legrövidebb időn belül-. megindítsak az áttelepítendő magyarok csoportjának kitelepítését Magyarországra. Október hetedikére uj névsor összeállítását rendelték el," amelyet állítólag a pozso^ magyar meghatalmazottnak szándékoznak átnyújtani. Az utasítás értelmében az uj névsor elkészítésének valamint a szállitmánv előkészítésének a
A belügyminiszter rendelete értelmében a vármegyei rendőrkapitányságok október '' 3 Írig megszűnnek. A törvényhatósági városokban a főkapitányságok helyett kapitányságok lesznek. Eiék''oe ohmdnak bele az ott működő járási kapitányságok is. A politikai rendészeti osztály helyeit a magyar államrendőrség államvédelmi oszlegnagyobb titoktartás mellett kell történnie. Attól tartanak, hogy iYuizsbói érkeao esetles&s intézkedés meggátolhatná a szlovák telepítési hivatal terveinek végrehajtását.
Sztálin, Atíiee, Truman találkozó újra Potsdamban lesz
London, október 7 A Tyndall Express szerint Sztálin* Attlee és Truman között tervezett találkozóról azt írja» hogy az Potsdamban lenne séS/itl letárgyalnák azokat a kérdéseket, amelyekben a párizsi konferencia nem Judott ^megegyezni.! . ;
Budapestről jsíeniík:
„Sub la ura alma matrisf" avatják e végig k:tün:etéssel végzett doktorokat
- A vallás- és közoktatásügyi miniszter remlelete szerint azok az egycíemi hallgatók, akik valamennyi szigorlatukat kitüntetéssel tették kés doktori értekezésüket is xminőnek nőnG?tették, iSub ''laura alma matris- megjelöléssel lesznek doktorrá nyilvánítva.
Elfogták rzberger egyik gyilkosát
Erzbcrger eeyi-v ^yiíkcsát, Heinrich Schu''zot, a napokban elfogták
tálya lép működésbe és működési '' köre kitér jsd aa eg/ész országra. A vidéki rendőrség minden vármegyében külön felügyelői körzet alá fog tartozni,* kivéve a hódmezővásárhelyi és szegedi rendőrségeket, mely telepek felett a vidéki főkapitányságok vezetője gyakorolja a íelücvc- letet.
| Németország amerikai övezetében. '' Schuiz, aki a náci időkben SS cso-'' portvcz«tő volt, lővidesen ne»r.et bíróság előtt felel gyükos merényletéért.
Emlékezetünk szerint Schuiz volt az, akit Gömbös nagytétényi villá-. jaban uujtatotta gyilkosság után.
Haléira Ítélték a theresienstsdti hóhért
A bécsi r.cpbirósás: többnapos tárgyalás után csütörtökön halaira ítélte dr. Siegfricd Seidít, a terezini (theresienstadti) koncentrációs tábor hirhedt parancsnokát Terenzinben számtalan ember pusztult ei. Seidl egyébkent a magyarországi zsidóság deportálásában is irányító szerepet játszott.
liyomtaianul eltűnt egy soproni rendőrjárőr
A pentekre virradó éjszaka a já-'' rási kapitányság ket rendőre Sopronból órjárói szolgálílban kerékpáron egy Fertő melletti községbe induit. Első állomásuk Bzlf tett volna. Ott egy visszaszökött volks- bundistát kellett tífogniok. Az őrjárat azonban titokzatos körülmények között eltűnt. Sem Sopronban, sem az emiitet: kőzsvgbeu, sem családjuknál nem hálálták meg. A sop-. roni járási kapitányság széleskőri nyomozást indított ^z- ügy felderítésére.
€/fogták az újpesti vasdorongós gyilkosnőt •
A tegnap kiadott körözés alapján az újpesti kapitányság deteklivjei ma resgel elfogták Pongó Antalné született Sándor Etel 42 éves gyári- munkásnőt, a* újpesti vasdorengos gyilkosság tetresét. Pongóné albér- letb?n Uikott Csikós Lász''.ónénál, akit tztán meggyükolt és kirabeJt Mivel mind''retten tőbbizbeii megftr- dultak az újpesti Jehovások között, a nyomozás ebben az irányban indult cl és a szekta vezetőinek útmutatásai alapján járt sikerrel a rendőrség munkája. A gyilkos nőt ma délben bevitték főkapitányságra és megkezdték részletes kihallgatását
Baltás rablógyilkosság Jánoshalmán .
Borzalmas rablógyilkosság tartja, izgalomban Jánoshalma község lakosságát. Az elmúlt éjszakán a községből kivezető uten holtan találták- Gosztonyi János jánoshalmi jómód* gazdalegényt. A gyilkos a tett elkö-- vetése után teljesen meztelenre vetkőztette áldozatát és fejét baltával'' a felismerhetetlenségig szétroncsolta. Az azonnal megindított erélyes nyomozás eredményeként a gyilkost hamarosan kézrekeritették. Ribár Jánosnak, a hartai fegyintézetből szökött fegyencnek személyében. Ribár a kihallgatáson beismerte a " ralógyilkosságot. Áldozatát orvul, hátulról ütötte le.
Hét évet kapott a Rádió nyilas vezérigazgatója
, A NOT pénteken tárgyalta másodfokon dr. Frigyesy János, a Rádió volt vezérigazgatójának és dr. Hável Béla alelnöknek az ügyét. Hável i Bélát főimentették, Frigyesy János i büntetését kétévi börtönben állapi-

Kovács Imre és dr. Papp Endre beszédei a Parasztpárt tegnapi népgyűlésen
Vasárnap dék-löü tartotta
tották meu;, de a vagyor.elkobozlbt mint vele'' szemben méltánytalant mellőzték. Az.itélet indokolásában utalt a bíróság arra, hogy a vádlott mint nyomatékos enyhítő körűi ményre nem hivatkozhat, hogy 194.4 október 15-én a kormányzó félníya sát bemondotta, ugyanis a nyila-ók uralma alatt mégfo helyén maradd jóllehet mások visszavonultak.
üldözötteket hurcoltatott el az ápolónő — életfogytiglani fő&yttázra ttéiteu - -
Kazy Ferencni született Csapó El el ka ápolónőt, aki 1944 végén a legszélsőségesebb magatartást tanúsította és több üldözöttet német katonákkal és nyilasokkal elhurcoltatott, akik közül számosanvmég ma sem tértek vissza, súlyos terhelő tanúvallomások után a népbiróság életfogytiglani f.''&yházbüntciésré ífeíte.
Megkezdődött a temetői hid építése
Ma reggel hót órakor megkezdték a temetői híd ?pitéeét. A Zala hid-, építési akciója tehát totté vált 6a Ígérhetjük, hogy Mindenszentek napján elhunyt szeretteinkhöz már ezen a hídon "mehetünk át. A szükséges ősszeg a kozeieti munkák elvégzőéhez már együtt van, dis jin- váobi erőfeszítésekre van szükség, hogy azt zavartalanul bo''lá filézhessék; Mindenkit fölkér a Zala, bogy a''hidépités céljaira, szánt összeget a Zala szerkesztőségébe adja üe. Hozható az a leikcseoés és szeretet, aput ezen a téren tapasztaltunk és minden remény épjxrn ezért megvan arra, bogy. a azukségos ősszegét ülőre ösazó is gyüjtjük.
A hi^csata tehát megkezdődött. Á hidépités kezdeti stádiumában aiég csak'' tizenöt munkás dolgozik Horváth Lipót építőmester vezetésivel. A hid nelyót már kijelölték. A. cégi hid mellett, annak jobb oldalán ?pitik m^j. Az a szándék, hogy az ui, iibigienos hidtt ocp-vonaityin éfctsék á ípmet.Ő kapujával, pem átkerült, mert ebben az, Qyptben a bidat a r^jí, falrobbantott hidra i fcilíeno építeni, üz a körülmény pe-
I
meggátolná a vgjleges hid tiDítéset, mert akkor áz ideiglenes fihida: le kellene bontani. Legelső munka, amit el kell végezni, a két nidpillér alapjának raggásása. Eh- tjez azonban el kell takarítani a hid roncsait. Jelenleg oz- a .imnká folvik. Amint ezzel elkészüi- megkezdőül^, a pillérek alapozása, ami rréíiány nap alatt követ- ?Kzik bo.~ '' örömmel üdvö^pljük a nagykanizsai hidépi tő munkásokat éss hísz- szü^, hogy ugyanolyan teljesítményt nyújtanak, nímt budape-rti társaik. 4 Mindenható áldását kérjük ma megkezdett munkájúkra. • Vasárnap a kofe?*ezó ?gszegek érkeztek a Zalához: . .
OMTK 20Q, Fokete Sas^gytav- »z^rtár 100, Mária gyógyszertar ÍOO, Megváltó ^ógyszértár 100, igazság győgyázertar ''ÍOŰ, Őrangyal gvógy- «fcortar 100, Hiid Temetkezési tó 50, Szent fcrencron^i plébánia 6$ rendház 50, Ferences Szent Jó- tapí Egyházközség 50, Horváth Mi- fctály cipészmester''20 forint.
— Katolikus népi ^oliefiium létesül Zeicecerszeger.
A zalai népi kollégiumok felállításával kapcsolatban Zalaegerszeg elhatározta, hogyha
szervez. A sz ü kséges'' a nyagi^k előteremtéséhez 11 ezer~fqrint felajánlás ''érkezett saáris és ez- ?ael az összeggel 32 alapítványi hfíjy biztosíttatott A népi kóV- • l^mn létszámát 50 személyesre ieyrcziki A szervezés ?lén dr. Galambos Miklós apátplébános iU.
mog a IX-á^ rerenc-léren politikai beszámolóiak Kovács Imre- nemzetgyűlési képviselő, a Nemzeti Parasztpárt országos alelnöke. A gyűlés elején Baráth Ferenc, Zalaegerszeg polgármestere meleg szavakkal köszöntötte Kovács Imréi, majd mintán a közönség elénekelte a Himnuszt PŐcze Ferenc, a Parasztpárt nagykanizsai • szervezetének vez^gje üdvözölte Kp- vács Ixnrét, dr. Papp_ Andort, Zaji} yárpz?gye főispánját, Barát^ Fer^pael és áz egybegyűlt közönsége^.
A főispán bss2éde
Dr. Papp Endre tájékoztatta a közönségei a nre^ve közellátási helyzetéről. Ki jelentette, ho^y sikerült a megye részére biztosítani a íéili tüzifaszükség- letel. Kissé drága ugyan, de a földművelésügyi minisztériumban Ígéretet kapott arra; hqgy az árát, leszállítják. Ugyancsak sikerült biztosítani a megye részére a . rendszeres lis^tellá- tást is.
A m-gyc felhatalmazást kapott a rcndjz?pz$ sertés vágásra is. igy a téli hónapokbán az ellátatlan lakosságot hatósági zsírral is cl tudják U4m.
Beszéde végén dr. Papp Andor főispán felkérte Kovács |mrét politikai beszámolójának ineg- tartására. v77*''
Kovács Imre a szószéken
-- folítíkrd (^számolót jőltem tartaiii Xagyk:mizsára^ — mon- dotirt - K-övács Imre'' — poraimkor a l>eli>ölitikáb3n feszültség mutatkozik, a külpolitikaiban pedig vereséget szenvedtünk, löigbeszéljük az országos kérdéseket Másfél éve demokrácia van Magyarországon Az országot koalíciós koriaány vezeti. Igy vaii ex egész Európában, tiív*rt tóy párt sem meii ^"waéa ve^OTii áz on^ágot a háború utáni nehéz években.
A koalíciós kormányzásnál u pártoknak fel kelhit adatok eredeti célkitűzéseiket, inert nUnden párt más és rríás szemszögből nézi a dc- trpkrtciát.
A dcmokráci^bata a többség uralkodik a kisebbség jogainak tiszteletben tartásával. Meg Jcalt azonban nézüi, hog\- ez á többség nem rdíte magában demo. kráriiaelientís elemeket.
Raga&kxydflánk kell t? dol- többség elvéhez, literi rirrr\ focja<flvffiuk él az étős- JtÓdö, uri ÍŐőbség uraiméi. Ez ugyanis oda uczefr\s, ahonnan szerencsésen el- - szakadtunk.
Ebben az országban a parasztság yan jelentős többségben, de az mindmáig nem avatkozott be enednxényespn az ország kormányzásába. Mi azt alkarjuk, hogy a'' ''parasztság a számának megfelelő arányban vegye ki részét áz országvezeléshen.
— Először, a parasztságról akarok beszélni A földreformot végrehajtottuk. Ennek-szimíbóli- kus jelentősége is >-an. A nagybirtokkal együtt járt 3 nagybirtokosok uralma is. A nagybirtokokat megosztottuk és ezzel megosztottuk az uralmat is.
A parasztság azt észrevette, a /óid az övé. cfcr azt ve lie cszrs. hoqy a ko:rrián[]zásba is van pclc- szólása.
A parasztság még niosj. is hátrány ;:.i|í van. Mert amikor a kormány azr iparosoknak megengedte* hogy forintáraikat mágus. állapítsák meg, addig a parasztra megkérdezés nélkül fá- kényszerifcették a 38 forintos búzaárat A forint és a pengő értékviszonyát 3 :1 arányban állapították meg. A haza áránál ez a szorzószám két és fél, ogves iparcikkeknél azonban előfordul még hét nyolc, sőt tizes szorzószám is. Igy érthető. hog\- az agrárolló miért nvilt ki oly nagyon. A helyzet ugy néz ki, tnirjlha a parasztságnak legnagyobb ellensége maga a paraszt- s^'' volna. Pedig a ]>arasztsúg- jiali önmagában keli keresni legjobb barátját. Meg kell értcaii magái a parasztságnak az ipari iritunkássággal. ir.ert- egymásra vannak utalva. Sokan azt hiszik, hogy a demokrácia csak jelszavakból áll. Ezek azonban nagyon tévednek, mert a demokrácia ereje lettekben mutatkozik meg.
-- Most néhány szóval az érte rmíséghe/. akarok szólni. Meg kell mondanunk, hogy nem vagyunk az értelmiség ellenségei, m rl tud/nk, csak az értelmiség sfíjitségávcl lehet at orsZi.:goi felépíteni.
A poütjkában S''-^m lehel nélkülözni őket .\z értelmiség azonban még nem tette le a garast a demokrácia mellé. Uég nem döntött, aminek a? az ois:a„ hogy az ország tejé van rémhírekkel, amelyek azt suttogjak, hogy rövidesen megváltozik a helyzet. Változás nem fesz. Visszafelé nem mehetünk, mert az a halált jelénteqp. Te|iát csak re mehetünk a n^egk ^zcletíutoii — Szerint kívánok a párt kul- turpoliükájáról is. A mi pártunk adta n kormány kultuszminiszteréi és kijelenthetém. hogy nem kezdünk kultürhíircöt \z egi- hnzát sem támadjuk, mert tudjuk, hogy a magyar nép vallásos és ebben az érzésében n?m is bántjijV''- Kiv^nato^ az egyház é§ a demokrácia között, a jó viszony.
% papság ezért ér''sc tricg q változási. A psipság vxár ináskor is harcai a nép mellett. Harcoljon nfas.t if. Kovács Imre ezután külpolitikai kérdésekről beszélt, n^álla- pitotta, liogv Párizsban nem'' tudlunk sikert elérni, inert a 21 tárgyaló nemzet közül egyetlen egyesem állt mellénk. Nem sajnálnak bennünket, mert két niást követő világháborúban vitték bele a magvar népet a harcba, a szabadságszerető népek ellen. Odakint Párizsban a magyar népet nem számítják bü- ppsnek. mert clisnierii^ hogy mm akarta a^magyar nep.a háborút; Az egyetlen eredmíny, amit Párizsbán elértünk az, hó§y a usehek ál^al kitelepíteni kívánt 200.000 magyar helyen máradhat jherl a nagyhatalmak egyhangúlag elvetették a cseh indítványt.
Orbán Imre. a Parasztpárt megyei elnökének szavaival zárult a népgyűlés.
r Raffay Erzsi, Szörényi g^a vendégjátéka físgykanizssn
t^gy érdeklődés eftoi meg az tyi IQ-iki műví^zestet
Aniint már jelentettük, Rafísy L''rzsí, Szöréiivi ülva. Bpménv; - Sándor és Kisuny Gyula joh Í''íagj''ka- nizsára, liogy ory est keréténpq nyerködtbiüo a vároy kézon^-.''-t Qíyaii érdvklőtjéx^''i ít^^Ió
ezt a hiraottsunkat Kagykaniztó ía- , rosa, ho^y" pintek óía több mint kettőszáz jegy elfogyott Vaíészinü- log az a magyarázata ennek, híogy az országos, birü művészek, akiket á" nódíóbol is jól ismerünk, olyan mü>ész: éia:<''üi\i ígérnek, amit nem szabad elhalasztani annál isiinkaób, n;ort a tiszta jövedelmet a sze^t-n^-ok karácsonyi f<^so.7élvezést-re íoniitidk.
S no kunk arni kell tórekodnímk, ho^y a iegnehozobb időkben a fc^- szörosabkiu fogjuk mog ogyiuái''kit- zét, mert hiszou a IcgDieanbb iesö^ÜJik, mi sogíL^ünk ina-
gunkon.'' A ina^ ar lelök :nii\dig erzékohy, mindig résztvevő volt a nyomor" láttára. L''zért arra k.-lí tV .rekednünk, hogy a pélkúlózcötfi adjuk íumak omtx;rtcst\éri szero|p(- l>ói, ?íü rászorul, mipí mi
magunk. Ez ^ segíteni, akarná zctte a uiüvL-sZekcí is, aJiík a rnóg- taui körülménye^ között válblkózSk arra, ho/y segítenek a /nagykanizsai ?§zent "Margit^ Kongrogáción^, hogy m m?l kevesebb szomorú ember" icQeh karáL-sohykor várcn.uak- baíí. " r
''.TcgNok a i>Kófohérke^ bal^Lüzlot- hon (Adv Endre-utv MAOTtT-b5r- liáz) és Ladeczkv A^angszorüzktó- beu válthatók. 1." hely Ő, 11. boly o, 111. hely 4 »forint
BármiKen anyagi adományt és iolülfizet^sokct''á nemos oílra »való cokiíiteUol hálás lélekkel fogadunk, mert ky többpt juttalhatunK nak, akik rászorulnak. . cs...
Keszthelyen tárgyalt a kanizsai népbiróság
A nagykanizsai népbiróság dr. JSéres Sándor tanácselnök cl- nőVi-tévvl o^tőbec J-éxL ájkittr» bato''n iyvszlKe''lyen í"> késH- helykörnyékí kisnyiías bűnügyéi tárgyalta. A lárgyuLásou vádat dr. Hultkai Gyfcfgy nq>- ügyész képvííjelte. v
4 népp^roság felmentő ítélet hozott liéí ügyben : Szánj* Imre. Zsárí József FŐgi ^yőígj" várvölgyi Í^WS pártszplg^ato^ok/ Marton István kancacsí pártszolgalátos. Király István balatongyoroki
nos rezi párasztszéktartó és fm- am^U pöa ''^?ngszentandra?: feg\-veres" pártszoígál.^os ügyében. v
Hathónapi börtönre és 3 évi politikai jogvesztésre ítélte 3 népbiróság Nagy Ferenc sárrad- lékj. íegyveres pártsz^lgálalost Pozsgai József saiaszántói pa- raszt^zéKtartóU Nagy Jtoef Mr lasíánloi feg^Tcres pirtszol^á- latftst és Kulcsár Ferdinánd várvölgyi fegyveres pártszolcjÉU- tost-
Nyolchónapi börtönre és ugyancsak háix)mévi politikai jogseszlésre ítélte.a n^pbir^s^g Benkö (iergely zalaszántói ff&h veres párt szolgálatost és Németh József válu^i ^gp^ve^itőt
A n ép ügy-ész ^Iej t|.tte áz va^U vádal Kovács Jozsei vind o rnya- laki kpzségv-ezető és Bolla dor kannacsí l^pz^veáető ügye- ben.
Tislér János és Czapári Éva ügyében a népbiróság 3 tinog la^t elnapolta, mert az előbbi ügyben Á tanuk nem jelentek meg, míg az utóbbiban a vádlottat non vezették elő a budapesti internálótáborból.

Rákosi Mátyás minis#§relnÖkhelyettes szombaton
Nagykanizsára érkezik
faragó Márton és Balogh Gyula képkiállitása-a töagyar Kommunista Párt székházában
nagykanizsai festőművész, í''arugú Marton ói Balogh Gyala tfekiáilitást rendeznek saját raü- roikbol 3 Magyar Kommunista Párt ?zéfc&ázáb&h. Faragó Márton mü- részeiét Kacykanizsán jól ismerik, leevéi olyan Tikáa van. amelynok fa- btíii egy-két kitünó képpel* ne sze- ?jjeinc. Tájkéiei mindig frissek, ökrének, mondamralúikban sokszor ajkssrüek.
I
Október I3*án avatják fel Zalaegerszegen az orosz hősi temetőt
Kars^ú Márton érdemei ebben a rorueban elvitathatatlanok, ó volt, aJci évtizedekkel ozoíótt Sas Ferenc kitáná festőművész társaságában nsxpiapitotta az első képzómüvé- ssöfo j^koiái Naarykanizsán. Tanit- ráayai kézül S. Farkai Erzsébet és v.rék Leánya világhírre tettek szórt. Indiában festott " kópéikból több a ?coiini nagy muzounu>kbau is látható. Mo^íostjjtték Kabindranath Tsgcrp, Gandhi és más hindunagy- •s^ portréit oly ni^yogó egyéni sti- tnSbáa, hogy arrói na^y an^ol illusztrált it. roproduííciókat ik''ZÓl- •xsr. Faragó Márton na^y érdeme, hc?v rrjcgtauiiotta Nagy kanizsa kö- xóo&él a szép "órtyköíéaére, mert kfcíeit oly^u áíx^n. {ídta tovább, amit a coftézí dolgozó is megfizethetett.
.?cószöabotjük, hogy a .''városban flokfclyütt letűntök a falakról a n*s>* olaj nyomatok ís helyükho martai kemények korultok.
F^^igá -Márton uiiíjdig itt élt közöttünk. ^jljmjpp) vonatkozásba:} űtoz^óiőít a ipüveszck sanyarú ''soria- báp/ sohasem dúskál ans^nakfian, dc a nélkülözések annál többszőr látogatták mejj.. Alkotott ?5 alkot »ca ''fe. fcokazo nélkül festi kqpoit, ay.ibói — mindazt fentebb megittak — Balogh Gyula jxisztoll ft»- tá''^i ogyuU kqilojftiv Jji41!itást ren-
<JC^udjuk, honry a inai c^fláciccs idők »bogvaem kedveznek a képVüáárláí- ^oknak. Országos jelenség oz,''amely tortnfcsw^wruffllmég csak * kimélyíti 3 rr.ÜTu^znyomort, aminek enyhitéso ngv a^szüntetéso _pedi? egyike a lűgi^gyOöb nemzeti érdekeknek- ?zcrí ainden müvés ?kedvelő látogató» meg a kiállítást és ha tud vasaljon egy-két szop képet va támo- güáeri nagyon is érdemes kitűnő művöméi.
Elmarad Bsbati Lajos és IJpster János népbirósági tárgyalása
.»*• *. • v1 * . .
A Zala szombati száma közölte, hogv a népbiróság dr. Béres Sándor-tanácsa e héten kedden tárgyalja Babati Lajos volt nvi- las MAORT tisztviselő és csü- törtökön Mester János volt hadnagy, munkásszázad parancsnok fcünügyét. A népügyészségtő 1 nyert értesülésünk szerint ezeket a tárgyalásokat elnapolták, port mindkét vádlott á budapesti internálótáborban tartóz- Wik és a tábor parancsnokságittak nincs anyagi fedezete jagfc Nagykanizsára kisérésérc.
Ezen a héten tehát q népbiróság csak egy ügyet tárgyal, Rá- ^ György ífspeszen|andrási fegyveres pártszolgálatos bün-
J^oadaR délután 6 órakor
PÁRTNAP j
»S:i^i4}(j0irnkfata í^árt helv^R^ébe.-
Etízdék: Póra Ferpic MAORT mér ts Szende László h«nv. sz?zsdos Yeadéjfeket szívesen látnak.
VÁROS? MOZI
Kéx BiA hétfőn bemutatja
Asszonylázadás
Vidojrug,«] értsa* MARLEíiE DIETR1CM
Htcv Klr»dó ^
Okitok nspoata S ét 7 ónkor.
A Zala értesülése szerint Rákosi Mátyás mini^zlerelnókhe- lyetles, a" „Magyar Koflcmunista Párt l ő titkára "szombaton délután Nagykanizsára érkezik. A hirt a Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének vezetősége megerősítette. — Az éjrkezes^ amennyiben a prograinmban változás be nem ^allna, délután 4 órakor történik taeg. n?i- nisztcrelnökhelyettes fogadására máris nagy előkészületek tőrténnek nemcsak a pártjában^ de az egész mep-e minden részében, mert Kákosi Mátyás Zala vármegye képviselője rís. A megye hajárában dr. Monostori, megyei főjegyző fogadja a miniszterelnőkhelyettcst, a falvakban a jegyzők, míg a város halálában dr. Papp .\ndor, Zala varmegye főispánja, dr. Dávid János alispán, Varga József polgármester. a pártok vezeíői, va
Az elmúlt napofc egyikén a főispán értekezlelre hívta össi/^ Zalaegerszeg intézményeinek, testületeinek, egyesületeinek és pártjainak vezetőségét, ahol megbeszélték a zalaegerszegi orosz hősi Umető ünnepélyes fclayatásájiak időpontját es pro- grammját Ezek szerint a hősi temetőt, ahol 638 orosz hős pihen, október 13-án, vasárnap délelőtt avatják fel díszes és a hós katonák emlékéhez méltó keretek között
Az orosz katonai temető az Ola-utca végén van, több mint hatszáz sir jelzi, milyen áldozatos lélekkel, küzdött 4 Vörös Hadsereg felszabadítunk érdekében. Impozáns ^mlékmü emelkedik i temető közepén, körülötte sorban azók a siroK, ahol hazájuktól távol, idegen földben pihenik őrök álmukat a
Igy né? M l^émet- országban afa]vódétem
Sáriin »z asszonyok városa
A háború legnagyobb pusztítását a német fiatal férfiakban végezte. Hitler elsősorban saját népéi ritkította meg, megölette a hatalmas birodalom ifjlís?g? nak szine-javát, akik pedig a híres Werntachtból mégis megmaradtak, azok orosz vagy angolszász fogságban vannak. Németországban IS-tól -Í5 évig ajig látni férfit, csak öreg cph ber^k és hők járkáínaL az kpn es élilc á nőa&l népf sanyarú életéi.
A tpa#yar sajtó egyik képnse- lője hosszabb időt töltőit Xé- niétországban és tapasztalatairól a következőkben számolt be a Zala munkatársának": "**./''
Anp.g ^zclptt 43''férfire 57 nő jutott; addig ma ez. az árónyv szám ugy alakult, hogy 7ft I^Q jut 3Q férUTQ. Re eafik a. féríjak is mind vagy 18 éven aluliak, vagy 4d éven felüliek. Beriinl nyugodtan lehetne nevezni az asszonyok városának, mert itt minden 6 nőre 1 férfi |ut csupán.
Természetesen ez a hallatlan férfihiány semmiképpen sem szolgálja a német nők javát ÉS mint az angol lapolHíasábos cik- lamint a közliib''atalok első tisztviselői üdvözlik.
Az eddigi programra szerint Rákosi Mátyás vasárnap délelőtt 11 órakor a színház-kertben beszédet intéz a mégse népéliez, attclyben beszámol az ország gazdasági és politikai helyzetéről- az elvétett és elvégzendő ^unkákról, linnek a gyúlés- nejv azért is nag>- jelentősébe van, mert az első nagygyűlés, amit a ininisztcrelnőkhelyettes a Magyar Kommunista Párt III. kongresszusa után tart Arról, hogy kik kisériU el a miniszter- elnökhelyettest nagykanizsai útjára, még nem érkezet^ seipími hir, de nem lehetetlen, &>t valószínű, iiogy több miniszter is vele utazik. Nagykanizsáról minden valószínűség szerint Zala- egerszegre megy Rákosi .Nlá^yás, anol szintén beszédet mond.
felszabaditó hadsereg katonát Az avatási ünnepség programúm ja a következő: Az ünnepséget zenekari játékkal kez- diK, npijd a inegye, a v&rosj, az orosz hatóságok, a magyar katonaság, a pártok, a sz:ikszerve- zetek kiküldöttei beszélnek. — Utána a különbözei társadalmi egyesületek, demokratikus pártok, a megye, a város stb. megkoszorúzzák az emlékművet,, hogy ezzel is részbep lerójják bálájukat aimt az orosz katonák iránt érezne^. A Munkás Dalkör énekszámokkal szerepel az ünnepségen. A megbeszélésen résztvett Spektor orosz katonai
E
arancsnok, aki kijelentette, ogy a társadalom minden rétegének, pártállásra való tekintet nélkül, részt kelj vennie az avatási ünnepségen.
kékben közlik, a német pők ba- marosan elfelejtették és feladták a nácizmus -Rassen< teóriáját, amit az is bizonyát, hagy a házasságon kívül született gyermekek száma óriási módpri nővéré-'' dik. Ezeknek a gyermekek nőnapi uk angol és ameri^aj nák, valíimint a francia gyarmatokról szárm:izó n^er legények. Ugy az an.^ol, mint az :uncrikai katonai parancsnokságnak nagy- gondot okzonak az újszülöttek^ njert a miimák megrohanják a parancsnokságokat es követelik, hogy engedjék OK; a házasságot Eaqig még egyéllen háza%sáin engedélyt sem ^fítak ki, cje mqjí '' ejefll az állásponton enyhíteni kivánnak. A házasság megengedéséhez az angol hatóságok .három fellélelt kötnek: 1. hathónapos eljegyzési időtartam, 2. a né^eí a^^''nv lelkiségének alapos .vizsgálá|4, 3. a házasulni aHrő ^ton^at szabadságra küldik, hogy gondollípdni tudjon sorsa felől. Ha nánoí a három feltétel a menyasszony javára szól, ugy 3 katonai halö- ságok a házasság elé akí^lályo- kác nem ^őrditenek.
eflyseget ^ar^z? Seflitsd. tanulni a paraszt és munkás gyermeket: — adakozz a népi kollégiumra!
mm*
i**
„JÉg a fradr
zúgott jel vlönként a nagy mérkőzés közönségének hangja a P-e-'' rcncváros-^MAOfíT r&rk&zéscp. Sok ezer ember jött el. hogy raeg- ?rfízhesse a migijar íafxfarugós^art egyik büszkeségének, a rwjymuliu és naqyhiríi Ferencvárosnak játékát.
A borult ég vastag felhótckaróján ál pásztázott le. az fczi nap a ragyogj) smaragdzöld játéktérre, fifiol a magyar Ifjúság ina* és kt-vteny legényei victák neme» felems^harcukat. Ez a ziifrkSzcs emlékezetes marad hosszú ideig mindazok részért, akik végignézték. Ncmc&ak adert, mert egy gyönyörű tporUse- lainybcn gyönyörködhettek, de azért is, mért- hosszú évek óta lilán rls6 nset, hogy kika ooolód hittak a vriu- denvapi gondok 6r7.ő malomkerekei alól és önjcteAtrn játékosw olvadhatták m -.igukat tgy l-enyvj;özSen szép í"lent elő látványnak. iXr. cm - léktzelcs marad részükre azért is, mert amit itt Iáitok, az a legnemesebb vetélkedést muiedla meg, amely számol a jóra törckró. de gycngfíBb ellenféllel is. Az, amit a Fr.rencviáta8 csapata ezen a mérkőzésen a JfA- OOT csapatáról szemben nicgm-u- taJott. ,pÍÚak\jml szolgálhat kan- csak a tiszta es jirjku sportnak Jd^ mindenkinek, nemcsak * cgíJpnyUk. hanem pártnak is ..akik az ország vezetéséhen részt vesznek.
Az erőxebb tanit, de le nem hengerel. Ez voU a UgwifÁ z^étkőzés legcsodálatosabb tanulsága. A J{A- ŐKT csapata minden erojft. ki$z- deuiak írásának mindé n lendületét, szitut és leikél adta bele ebbe a vetélkedésbe, hogy méltó rtlcufélkéut mutatkozzon. Az er&s, a rutiáiro- zo''t, de a sporlerfiölcsök^ is szem előtt tartó hataljpas ettenfél honorálta ezt a lörekiüst és neto a gótok mennyiségére fektette a jősulyt,> nem a múló dicsStágrs, hanem a jáltk szépségére és arra. hogy ma- radékta?an örömet szerezzen annak a sokezez rJrzőw>k, akikben el olthatatlanul égett a lokálpatrioiizi^-us lángja.
A fair-pia''/ -"Ive érycpyfsi&y ?is a •iporikorrrkt-^ég. acjefy yéflívZöz- heletUn nemetak a testedzés tcr&p.. dc v^fj svJzka'' iTdfőbfy a iórstáalQtz megmozdulásaiban cs igy & pqljt$kq tepén ?s. Ha naqu és erfy sortok figyelembe a gyengébb jow t?harcit, belátmk, hogy minden progrQWtnb.in i&n a faiZo*- ??égrz n^zif fzep és jó w fe a fagy potifiktú wt&os a ipvrt^ztákfá betarfá*áv>J vefpg, ajfr}r tcjy{ és mézzel jolyo Kanod? len- 1teuk.
— A Szervezeti Munkások Szövetkezete tagfainak figyelmébe!
A nagykanizsai Szervezett M"tm- kások í''pgyasztásj Szóvolkezíj^p a valóságos ezövetkezeti g^idplat jc;- js^''ében több mint ozor dolgozó''Jas- ember pénzéből indult meg. Az infláció természetesen a Szöia5ilaűze$efc sem kiméjte meg és alaptőkéjét jelentéktelenné zsugorította. Minthogy azonban a Szövetkezőt éietképosa^: ?ét már bebizonyította, aíszejjtombpr 8-iki rendkívüli közgyűlés lelkee hangulatban és ecyhanguan szart^zta mof: a forint tőke megtoromt^q ér- dp^bpn a tőkaomplést E "haíáípzgt Bzcrint a taqpki^k n^zjejjxmi^t''5 forintot kell hafizötníök. de a mai pénz viszonyok mellett se rójon ez tulnagy tpehot a -dolgozókból al!ó tagok tömegére, a befizetés ró^Le- tekben is eszközölhető október "20-Í?, kivételes esetekben október 31 -lg. Aki a befizetést a határidőig elmulasztja, az részjegyért minden i^ftsay nélkül plvosziti. Minthogy «izagpgn, bakancs és'' további cufaorellátmá- nyokra vonatkozó közeli kilátások vannak, ajánlatos a bofUetéöoioBt mielőbb teljesíteni.
— inspekcios gyógyszertár Őrangyal, Deák-tér 10.
Sportrovat
Döntetlenül végzett a Maori MSE a Ferencvárossal
Szív és (élek diadala volt a mérkőzés
A Zala közgazdasága
Adónaptár
Október hó 15-én: Házadó fizetés.''
Eg>fittes kereseti és j&vcdelmisdó fizetés. Taisaiatndo fizetés. Ogjnöki es alkuszi jővcdclcrr. alspján együttes kereseti és jővedsimud6 fizetés Tamiémadó fizeíés.
Wetmenytőbbteadó fizetés és bevallás. Ogvnőiu éi alkuszi jualék bevallás. Együtte*kere>e:i é* iövedc''raisdó bcvallás Társulatiadó bevallás. Tanüem-dó bevallás
A Nemzeti Bank heti Jelentése
A bankjegyforgalom az október 1-i kimutatas szerint a szeptember 23-í forgalommal szemben 80 millió 908.470 forinttal 606,578.860 forintra emelkedett. Arany, deviza ós valuta vásárlás folytán 141,904.639 forint. 30 fillér korült forgalomba. A kazámkolt értékek összese 30 millió-331.104.91 forinttal 499 millió 118.220.22 forintra növekedett. Az állami zsirószámlák egyenlege 28 millió 945.049.83 forinttal 30 millió 643.608.16 forintra csökkent, az cgvéb számlák egyenlege 1,276.647 forint 40 fillérrel 11; 107.294.93 forintra csökkent és igy végeredményben a zsiróköveteLéiek együttes állománya összesen 30,221.697.23 forinttal 41,750.930.09 forintra csökkent.
Szappan nélkül van a Yidék
ugyanis a kis vidéki gyárak nem tudjak a szüksíégletot fedezni, a budapesti gyárak pedig az üzemek és bányák kielégítésén felül a megmaradt mennyiség 10 százalékát áruházaknak, 20 százalékát nagykereskedőknek, 70 százalékát podig a kis- keroskodéknek ''adják át. élivel a nagykereskedők áruja azonnal.tovább kerül budapesti kiskereskedőkhöz, a vidéki üzletek és fogyasztók nem tudnak szappanhoz jutni.
Efy mázsa búzából 25 kg. finom- és 5u kg. egysageslisztet, meg 25 Jcg. korpát keü kapnia az őriltetőnek
A közellátásügyi miniszter megállapította a gabona ki őrlésének aranyát a vámőrló malmokra vonatkozóan. A vámőrlő malom búzából legalább 75 százalék, rozsból legalább 70 százalék, árpából legalább 65 százalék tisztasulvu lisztet köteles kiőrölni. A kiőrlési százalékot, q; tisztított terményből a porlás levonása után kell kiszámítani.
A vámőrló malom köteles az óröl- tetóoek 100 kg. tisztított búzától 25 kg. finomlisztet, legalább 50 kg. egységes buzakenyéirlisztet és 25 kg. korpát, 100 kg. rozsból 70 kg. ogysé- ges rozslisztet- és 30 kg. rozskorpát, 100 kg. árpából podig t>5 kg. eg}~sé- gos árpahsztet és 35 kg. korpát Kiszolgáltatni.
A tisztítás során kiválasztott hulladékot az őröltctónek megdarálva vissza kell adni.
Ötven vagon cukor van útban Magyarország részére
A txpok hirt adtak arról, hogv a 4 millió, dolláros UNKRA-segélyt egymillió dollárral felcmolték. Éz a hír ilyen formában nem. fedi a teljes valóságot — mondtaMr. Sommer, az UNKRA misszió vezetője. Miután a? CNKRA a.hét végén bo- fejezi működését, az egyes országoknak nyújtott segelyt mar nem emeli fel, különösen vonatkozik ez Magyarországra, amely nem is UNKKA-tagállam. c i
Ez az ujabb egymillió idollár nem segély, hanem kompenzáció azokért a vasúti szállításokért, amelyeket a magyar Tasatak teljesítettek * Jugoszláviái» és Lengyelországba irányuló UNRRA-szallitmányok továbbítására. . -
Magyarország ennek fejében másfél nSiió dollárt kért az UNRRA- tól. Aa UNRRA fSfe^ácsa «egymillió dolláros ujabb segélyt szavazott1 mog Magyarországnak a vasúti szállítások fejében. Bécsbe 50 vagon cukor érkezett az UNRRA-tól Magyarország számára, amelyet rövidesen Buda- poetre továbbítanak.
A Ferencváros szombaton délután 2 órakor indult Budajx?stról Nagykanizsára. A hosszú utat a logjobb bmigulatban.tetSék meg a játékosok. i Zengett a sok szép magyar nóta és | Kutasi, a régi nagy "Fradi hiroa i Cerberusa, régi élmenyekkel szóra- i koztatta a'' hálás közönséget. Este | 10 órakor érkozoít mog a csapat ! Nagykanizsára, a játékosok mogva- | csoniztak és utána részt vettek a MAORT ?01 .sikerült hangulatos sportbálján. Tegnap délelőtt'' megtekintetek a várost s •természetesen a MAORT újonnan épült gyönyörű sporttelepét. Az elragadtatás hang- jan nyilatkoztak a palyáróL Sárosi dr. megjegyezte: az ország legszebb pályája oz a pálya.)Ezen nem lehet nem tudni. " -t /•,•*..-. .f Az elómérkőzés alatt sürü sorokban gyülekezik a közpnsog. <A beszédtéma természetesen a döntő mérkőzés. Az esélyeket latolgatják..
Három óra "után 5 perccel vonult fel a két csapat a, pályára és ekkor ? már hataluuis embereidé övezto körűi a pályát. Leikos éljenzés fogadta a népszerű & Fradi «-i, do kijut az • ünneplésből a MAÜRT-nak is. •
A MAORT részérói Binder Béla nsírnök üdvözli a Ferencvárost. Szavaira Nagy László elnök válaszolt. Az emléktárgyak kölcsönös átadása után igy áü lel a két csapat:
Ferencváros: Csikós — Csiszár, Káldy — Szőke, Csanádi, Gyetvai — Hegyes, Gyulai, Szabó, Sárosi "dr., Sinka.
MAORT: Vajda — Mihatecz, Miilei — Papp, Héja, Takács — Nar- dai, Téli, Usóngoi, próbajátékoe, Ka- poraki. , r
Az első támadást a Ferencváros vezeti, majd ícljpn a MAORT is és . Csöngei "revén veszélyeztet. „Papp jó labdát dóö'' olőro, fdo a jóbbszárny lesre fut. A .Ferencváros'' védelme f tesfogásokkai játszik. A közönség ! sokat derül az állandóan lesre futó • MAORT csatárokon. A. 12. percben I Héja hosszú labdájával Kapornaki i tör a kapura, do hosszan teszi maga I elé a labdát és a kifutó Csikós fel- J szedi előle, Hegyes átmegy a MA- \ ORT védelmén, de jó helyzetből : fölé lő. Jó az iram és a közönséget többször tapsra ragadtatja az ötletekkel tarkított játék. Sárosi dr. cselezi eiórc maga; a ;16-osig, lövése azonban a kapu mellé iszáJl. Ugyancsak az ó eióreadott labdájával a» Forencváros középcsatára -Jcitör és lövése a kapufán csattant. A MA- ORT-hari a balszárny nagyszerűen játszik. Takács csak szabálytalanul tudja szerelni Gyulait, a szabadrúgást Hegyes lövi, do.Vajda kornerro öklözve ment. A. szögletet menti a MAORT védelme. ;A 25. percben Gyulai zugó kaput lő. Csepegni kezd az eső, do ez mern zavarja a játékot. Sárosi dr. kiugratja Szabót, aki a kapufára lövi a labdát. Nagy taps jutalmazza szép lövését. Kapornaki tör ki egy jó .labdával, do a partjelző lest int. A közönség háborog és jogosan: nem volt les! A 28. percben esik az első gól. Hegyes kitűnő labdát ad be és a jól helyezkedő Sárosi dr. elvetődvo látványossúg számba menő gólt fojel. Három perc múlva egyenlít a MAORT.. Kapornaki elfut a Fradi védelme mellett és hátraadott labdáját Téli belsővel bonye- lezL Arány 1:1. Rögtön utána megszerezhetné a vezetést is a MAORT, do Téli jó helyzetben a kapufára fejeli a labdát." Ceöngci nagy lövését védi gyönyörűen Csikós.
A" második félidőben a Ferencvárosban Gyulai helyett Hlavács, Sinka bolyén podig Frenák játszik. A MAORT kapuját Kovács védi. Mílleit- Tálosi váltja. feL Az első percekben nom történik semmi feljegyezni való. Sima mezőnyjáték folyik. Az egyik kapu''sincs nagyobb veszélyben. Az első érdekesség Szabó nagy " kapufalövése. A nagyszerű formában levő Kapornaki ismét-faképnél hagyja a Ferencváros védelmét, de lövéséi Csikós -védi. A szemerkélő eső ós a hideg morovre teszi a játékosokat. A. 15. percben Szabó 30 méteres lövést adott. Kovács gyönvörüen védi a szögletet. A szívvel-lélekkel küzdő MAORT jól tartja magát és gyakran veszélyezteti nagynevű eilOnítío kapuját" is. A 23. percben haloldali támadás fut a pályán,. melynek befejezéseképpen • a jól mozjró* próbajátékos.nagy. lövést küid á kapunv Csikós azonban védi. A Ferencváros erősít az iramon, de a MAORT-vjódolom jól állja a sarat. A »35. percben Fronák beadásából Sárosi dr. a ''kapufára lövi a iabdát. Az utolsó nercekben nagyon ostromol a_Fradi, >üs"> az ered ménven már néni1* tud változtatni.
Bírálat: A várt nagy'' mérkőzés jó. iramot és elég''magas színvonalú játékot hozott. A Ferencváros kétségtelenül nagyobb tudását a MAORT játékosok szívvel-lélekkel való játéka teljesen kiegyenlítette. A Ferencvárosban Csikós, Csiszár, Szőke, Csanádi, Gyulai .és Sárosi dr. ját-'' szőtt nagyszerűen, do a többiek is ?Rögfeleltok. A Fprencváros k^rjobb csapat része a csatársor volt s iiogy csak egv gólt tudtak esszehozni, ez'' a MAO RT-védelmet dicséri.
A MAORT-hon Kovács .is, Vajda is remekelt* a hátvédek.közül Milja- iecz és Héja nyújtott kifogástalan teljesítményt. A fodezetpár jobb tagja ezúttal Takács volt, bár ó is hibázott riéiia. A csatársorban az újonc Téli és a balszárny látta el maradéktalanul feladatát. * Külön ki kell emelni Kapornaki játékát.
Czvetkó játékvezető joi látta el feladatát, do a MAORT góljánál hibázott. Los volt. ; .
t A nierkózés részletes bírálatát, valamint a nyilatkozatokat holnapi számunkban közöljük..
Magyarország—Ausztria 2:0
Az olső nagy nemzetközi mérkőzést Magyarország nyorte mog. A magyar csajai gólokkal volt jobb el- fcnVőlénél. A gólokat Deák ?és Szura lőtték. Biró l''opovics (Jugoszlávia) volt.
ISécs"—Budapest 4:3 (1:2).
Grác—BLAbZ 8:1.
A rádió keddi műsora
Budapest /. 6.30 Falurádió. 7 Hírek. Az Áttelepitési Konnánvbiztos- ság közleményei. 7.30 Izraelita vallásos félóra. 8.15 Egyvelegek. 9-kor Postászenokar. 10 liirek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Magyar Revü tánc-zenekar játszik. 13.15 ilü-'' részlomozek. 13.45 Szövetkezeti negyedóra. 14 Hirok. Vöröskereszt közlemények. 14.20 KalmáruRezső szalonzenekara játszik. 15.15 Rádióis- kola. 16 Hírek. 16.10 Előadás a francia politikai arcáról. 17 Párt- '' hiradó. 17.20 Előadás a Patrimo- nnmi feiszámolásáról. 17.40 Lukács Pál mélyhegedűn játszik. 18 üirek. Vöröskereszt közlemények. 18.15 Világhiradó. 18.30 Orosz népköltészet. 19 Falurádió. 20 Hirek, sporté hirek. 20.20 Víg György saxofonozik, Weygand Tibor énókok 21.40 Angol nyelvoktatás. 21.50 Hírek és krónika oroszuL 22 Hirek. 22.30 Vöröskoroszt közlemények. 22.45 Tánczene. 23.10 Hirek és krónika angolul ,>ás franciául. 2S.30 Magyar filmdalok, amerikai tánczene.
Budapest II, 20 Szórakoztató muzsika. ^?O.SO Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 22.15 USA ajándéfcome-
ZOk. ;.-•-• ;; ? V.y- •
Szerdán délután 6 órakor FÁRTNAPOT
tart u Mfcjytr Kommun»s;a Piri.
Előadó: Hegyi [önts pari titkár., Minden érdeklődő t pártállásra való tekln
tet nélkid szeretettel vár a Pártvezetésig.
— „Előítéletek az értelmiség körül* '' címen tartja a nagykanizsai Bao-
cíáklemokxata Párt értelmiségi csoportja október 7-én, hétfőn óéhrtán b órakor előadó-délutánját a párt helyiségében. Előadó Bar bari te Lajos." Minden érdeklődét ezúton hív meg és vendégeket szívesen lát a Vezetőség.
— Anyakönyvi hírek Szeptember 26-tól október 3-w
9 fiu és 9 leány született: Horrááh József MAORT munkás és Saók- rény Annának loánva, Juhász Imre MAORT szakmunkás és Gallai Annának fia, Puksz János MAORT to- lefonépitó és -Varga Máriának fó^ Szmodics Ferenc földműves és íior- gosi Rozáliának leánya, Varga Gyula MAORT raktárkezo.6 és Nco Gi- znllának leánya, illés György rond- őrtórzsórmester és Szabó Gizellának, leánya, Orsós Mihály napezámc* ée Orsós ilagdoinának loüaya, .Makrai Lajos magántisztviselő és Kántos Juiiamiáaak leánya, Kálmán Margit lukíti^tási alkalrűazottnak fia, An- ta''-f-''.^Uir MÁV tiszt tfc Czmerk Ka- tal i. > fik leánya. (Folytadjak.)
Állítólag elfogták Bohrmannt
Nürnberg, október 7 Xümbcrgi hír szerint Brimi- ben elfogták a, halálra Jttéii Bohrmannt. A nemzetközi lör- vényszékhez egyébkéftt szokafc- lan kérvény ei-kezetl. Haeder? volt német tengernagy életfogytiglan tartó büntetését halálbüntetésre kéri átváltoztatni. A kérvényben felhozza^ hogy jelenlqg már 70 éves és a halál enyhülést jelent számára az élet fogy- . tiglan . tartó -. börtönbüntetéssel szemben. Elmondja, hogy ez«n kérvénye nem jelenti azt mintha bűnösnek érezné mgaát es árlal- lanságát ezúttal is hangoztatni kívánja.
rfiröetm^ttyek.
A szelvéoycs peltólcuai-je^y lö-es sasst szelvényét bc »efce: vihari 4 l:;« p;trt- lcuaira. Az ipari célra jcgosu;iaic a- kezbetcek ataivácyért a K0''.e;:a:a»i Hiri- talbao. Felbivom j prfró''eum iics;usani foglalkozó összes Kcxetkedőicet, hojy í Itó &-en idezlkezzeeek a KözejJáUsi Hivifc^ bia pciróleumaLalváLyéit., 129t-,
Felhívom a fogyasz:óicöz?nscg f.gjLlsí^ a- tennenne-ói ;e]uial7ar>-ra j^csyjoiciaJ- tak, továbbá a tcjatalváayok mo^z zsin vonatkozólag n^gjclcnt flirüctmtaycairc. mely hirdctir.écy a köxeliátá&i tatdcuMtb- lán (Miwxel es S^aspí tüjzerkercskeéőt kiraVjitában) Fő ut vaa iciíüggcsziec. i2v3 f^Oiíjármi»»;»''.-
Boít, mustot ?«üidcr: mteoviSí-^bct véaxck. Papp bomag>kerc?keüó, Cscc^av ir.ca.2Z.. 4241
Bitsalmát a legmagasaLb r.ap: arca veszek. Koronczay, Korrzkurak. iroáa: l^ta7Jo bcrccgrütca 4. 127}
TáBiAana«sika. 150 fonnl^rt, telepb rádió 30Ü fcruiun eladó. Sz. lmri herec^ utca/5. Mtaaáios Jáoos. 1290
Egj^-jókarban Ifcvó mély fyermekkeol
Bibcchay György-uica 21. szám »tat: el» dó- - 1291
Idősebb bázaspárbtz vagy maíáayoí- urboz hixmmi&oóaek vsg> pondezócai elmenne, azoncaira. Cim a kiaj^ban. 1252
őrölt rrabad sói« dófizetúekel reiodes cneenyiségie felvesx Kreft Józsfcí toxtr- kereskedő. 129&
Eladó: a város l^íorgalmssabb otvaoa- ián, a Király-utca 43. száma haaingaü^ Tulajdonos írásbeli niegbizásával tílrg*s vételre kízretitem. Igen alkaimas bátoa bármilyen üzlethelyiségnek tágas «dvamk oagy kerttel. Tulajdonom távolléte bővebbel Horváth ingatlaniroda, Sug^ 42. sz. l29*
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Benere }vn6 íórzerke^''.ó
y.rc{*tvitiieu cl V.aáóhi-.Hil, Fö-u: ^
Kiadja a Kesuetl Cizottsifi, Kagyíux;;" Sicrr.c*ztésert es k«adoscrt feki Beiu^i Kai-
f1jo:natoria .t\öz?sx<íosé<;i í''.T.^agy-
ho:.izs3* ftycrKÓajcban fiogykor.lzü"
iSyoridíCr: toci. Zxlz? KiíU-
Ára 40 fillér.
51. ©vfotyam. 229. szem.
Nagyfcamzsa. 1946.'' október 9. szerda

A halálra itélt Frank náci-vezér a fogságban áttért a katolikus hitre. Most a legmagasabb egyházi kérőkhöz fordult kérvénnyel, hogy járjanak közbe érdekében halálbüntetésének átváltoztatása végett
www
?wmw # nrw v w
Molotov elnökölt a párizsi
la tegnapi ülésén
Ma « békekonferencia déielött, délután és est« is Összeül, hogy folytassn az olasz békeszerződéstanrezet megvitatását. Molotov, aki Sztálinnal folytatott tárgyalásairól tegnap tért vissza Párizsba, foglalja a! sz elnöki széket, Tegnap hét nemzet képviselői szóltak hozzá az olasz békeszerződés tervezethez. Smuts tábornok tegnap elmondott beszédében felszólította a nagyhatalmakat, hogy vessenek véget annak s «áthúzásnak, amely esetleg keleti és nyugati táborra oszthatja a vüágot. Ez a félelem ét tükröződött jnir.den kérdésen, amellyel a konferenoia foglalkozott. Eaí a félelmet kell eloszlatni, mert a hasadékból szakadék lesz és két réazre oszlik a világ. A világ a békekonferenciától a békét várja, a hogy egy olyan egységet teremtsünk a békében is, mint, amilyent fenntartottunk a háborúban. Smuts rámutatott, hogy mindenki megegyezik abban, hogy mire van szüksége az embereknek.
Élelmiszerre, lakásra és rnhézmtrm, tevébbé biztosítékra a munkanélküliség, u betegség és a
mindennapi étet nyomóruságatval szemben. Mindebbben nincsen nyugati, vagy keleti Ideológia és az emberiség egyetemes óhatjtáso. Coneily amerikai szenátor kijelentette Triesztre vonatkozólag, hogy ninosének sem gazdasági, sem poülteai akadályai annak, hogy Trieszt e megadott feltételek mellett közép Európa gazdag és szabad kikötőjévé váljék. .
Az ausztráliai megbízott azt mondótíc, ketynesnek túrija, a békeszerződések szövegébe olyan paragrafusok ?beiktatásét, melyek a békeszerződések jövőbeni revízióját lehetségessé lennék, Manuitskl ukrán klküidöft támogatta azt a jugoszláv javasiatott, amely Trieszt szabad kormányzóság területét 717 négyzetkilométerről 88 négyzetkilométerre csökkentené, mivel a néprajzi adatok szerint igy a szlovének Jugoszláviához tartoznának, s a franciák által javasolt határvonal megfosztaná Jugoszláviát a tengertől, amiért annyi vért áldozett
A pápa a házasság szentségéről
i
Rémet, október 8 A pápa legutóbbi beszédében foglalkozott az egyre'' nagyobb ?»zömben szaporodó válások kérdésével. Hangoztatta, hogy az egyház vérző szívvé! látja sok [iának nyomorúságát és mindent • znvgtesx,. hogy segítségükre siessen. A megbocsátásban a legvégsőkig is ehnegy. -hogy minden eszközzel megakadályozza a házasság és a család egyre növekvő felbomlását
Amerika nem ellenzi a közvetlen tárgyalásokat a Dardanellák kérdésében
Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter szeri" zácfós kijelentése a magyar-osztrák vámunióról
''Bécs, október, 8 Rónai Sándor kereskedelem
Ankara, október S Az Egyesült Államok Törökországi ügyvivője memorandumot nyújtott át a törők külügyminiszternek, amelyben közölte Amerika nézeteit a nemrégiben átnyújtott szovjet Jegyzékkel kapcsolatijai:. A szovjet jegyzék arról szói, hogy Törökország és a Szovjetunió kezdjen közvetlen tárgyalásokat a'' pardaneilák ?gyében egy általános nemzetközi konferencia bevezetőjeként. Ezen terv szerint a Dardanellákot a lekeletengeri hatalmaknak kellene ellenőrizni és ez a Szovjetunió és Törökország közös úgye. Az amerikai jegyzék kifejtette, hogy. a szovjet nézetet agyan nem helyesli, de ntün. ellenzi, hogy a ké* fél tárgyaljon egymással, feltéve, hogy az ügy végleges elintézését nemzetközi konferenciára bizzák.
Még nagy problémákat okozhat a felmentett nácivezérek ügye...
Xárnbcrg) ótóóher 8 Scfeacht és Fritschí'' Xürn- tergben szabadlábon vannak. Papén - ujabb kérvényt nyújtott to, hogy az .angol megszállás alatt levő övezetbe költözhessen. Göring felesége ellen a ná- öfficntesitö Ítélőszék állítólag letartóztatási eljárást akar életbeléptetni. Arról is tanácskoznak. hogy a. felmentett '' három aáci vezért milyen ciraen helyeznék újra letartóztatásba.
Október 6-a moszkvai rádióban
M oszk va^ -»któbe r 8
A moszkvai rádió magyar ^yelvü adásában nwgemlékezett őktóbei hatodikának évfordulójáról és rámutatott, bogv a magyar nép akkor áldoz legjobbaa a vértanuk emlékének'', ha tovább megy előre a demokratikus haladás utján. A moszkvai rádió, nyjgeniliteUe, hogy "a háború
S
ifiztitásaitól még nem szenvedett agyarországnak járó német tartozás 1043-ban egymilliárd 600 millió pengő volt. Az egész háború a magyar népnek 35 "milliárd pensrójébo került és ezért a többi országhoz hasonlóan, Magyarországnak is élet* bevágó érdeke, liQgv a -németországi militarizmust ós fasizmust felszámolj a, hogy Németország demokratikus módón átalakuljon. »
Beszüntették a postaforgalmat a németországi amerikai övezet ós Jugoszlávia között
, Berlin, október 8 Németország tunerikai zónájában a postai hatóságok azt az utasítást kapták, hogy ne to-'' vábbitsanak postai • küldeménvt Jugoszláviába.'' A. lépésre azért volt szükség, mv-''rt Jugoszlávjú-
! -
ügyi miniszter hétfőn meglátogatta a legfőbb osztrák hatóságok vezetőjét és az osztrák kereskedelemügyi miniszter .által adott ebéden mindkét ország kereskedelemügyi minisztere hangoztatta Ausztria és Magyarország kereskedelmi kapcsolatai kimélyilésének szükségsségét.
Róna; Sándor egyik bécsi lapnak nyilaikoz-Ilol adott és kijelenteti, hogy a két ország kőzött knresksd ..Imi • gyezményi \szándckozik kötni.
Magyarország szárnyast, halat) vadat, tojást, bort; égetettszeszív benzint. Téglát, cementet, gazolint szállít, mag Ausztria épületfát. papirost, meszei; nátriumot, sót, vasat, marónátron^
! ban állítólag nem fogadnak . el szállítmányokat a németországi amerikai zóna számára.
Ma a védelem besze! a"zágrábi érsek büntigyeben f- ^.
Zágráb. október 8 Stepinac zágrábi hercegérsek háborús bűnügyének il^gyalá- sán mi a védelem fogja Sőterjeszteni bizonyítékait Az érseket a németekkel és a németbarát horvát kormánnyal való együttműködéssel vádolják. A/ ügyész tegnap igazságos bünte- íesl követelt az érsek fejére, akiről azt állitotta, hogy egy bün- szö vetkezel vezére volt és rendszeres felkelést Jervezett Tito tábornagy ellen," abban a feltevésben. aogy -ezen felkelés végrehajtásában külföldi segítséget biztosit a maga számára. — Tegnap Belováron halálra ítélték Gasm.in ferencrendi szerzetest, a belovári ferencrcndi zárda főnökét. Hazaiárulással, háborús bűnösséggel és azzal vádolták, bogy a Gestapo ügynöke volt. *
cellulozet. acélt, salétromot szállítana. Reméli, hogy a két ország között klairing-forgalom alakul ki.
Felvetette Rónai Sándor a vámanió kérdését is Auszt-
i ria. és Magyarország közölt. i i^gt*''-. • " ??•• '' Hangoztatta. hogy a magyarok a legűiig.''óbb súlyt helyezik , arra. liogv a dunai áHámot kö- ! zött kiépítsék a szoros gazda- | sájii e.gA'' üttmfikódést, meri ez a Jeghatásosiiob uiztositék a tar- ; lós békének elérésére és a gaz- : dasá<i újjáépítés helyreáll itásá- ; ra. Végül kijelentette, a xzrag\:ir i kormány azzal a gondolattal foglalkozik, liogA" ;ia: gazdasági élet teljes rendbeliozása céljából hosszú lejáratú kölcsönt .kérjen a nemzetközi export-import banktól. •
Schachtot tijból letartóztatták
Nürnberg, október 8
Schacht védője ma hivatalosan bejelentette a berlini nemzetközi .ellenőrző bizottságnál^ hogy a német rendőrség Stuttgart közelében letartóztatta Schachtot. A védőügyvéd beadványáéul kifejtette, hogy ez ellentétben áll azzal a hivatalos Ígérettel, mely biztosítja védencét arról, Ik^v nem tartóztatják le, ha fenntartja kapcsolatait a rendőrséggel. A stuttgarti rendőrfőnök kijelentette, hogy az uj tisztogatási tőrvények értelmiben részletes és precízen megszerkesztett vádat fognak emelni Schacht ellen.
Budapestről
jelentik:
Mikor mondhat fel a házigazda ?
Ha a lakó nem flzpti pontosan a bárt, a háziúr csak ''a herévnegyed 15-ik napján mondhat fd. Tehát, ha á lakó október 12-én nem Özet ppnto$an, a háziúr már r 15-én Tet mondhat, mivel októberben berév- negyed van. Viszont, ba a lakó novemberben nem íeljesili pontosan a fiietési kötelezettségét, akkor á háziúr csak január 15-én jelentheti be felmondását,, melyet, ha a lakó elfogad, azontial. ki kell kö''töznfe. A bérlő feüebezése'' esclén az illetékes bíróság dönt..'' '' ''
Nyomára akadtak a Sopron környékén eltűnt renetőr/árőrnek
A Zala tegnapi száma megírta, hogy Sopronból egy rendőrjárőr indult útnak pénteken egy volks- bundista elfogatásira. . A rendör- járérnek ayoisaveszett. A rendőrség a nyomozást megindította, in«iy.Qek során szombaton a sopronmegyei Kopház^. határában egy fegyvert taiaitakiz í.rokban. Megailapjtaitak, hogy a pu,ska az egyik tíltQnt rendőrnyomozó, Sziávi József szolgálati fegyvere. Ez az első nyom, mióta Sopron vármegye egész .«^dőrsége kutatja, '' a soproni ^recdőcseg két nyomozójának, Szlávi Józsefnek és Szőke Sándornak nyomat.
Gyógyszercsempészeket fogó fi el a gazdasági rendőrség
A gazdasági rendőrség gyógyszer- nyomozó csoportja • nagj-szíibásu gyógy&zercsempéss társaság nyo-. mára bukkant. Néhány nappal ezelőtt a Ferenc-körút C. szamu ház Kegédházfelügyelőjénél tőbl-ezer fiola aszpirint találtak, ezen a nyomon kiindulva, a dr. Rejtő-félő gyógy- szerárukercskodón át. jutott el a rvTndórség a gvógyszerüzérbanda központjába, a i^hannanova And- ,á.Ni>y-u; 06. szám alatti helviségébe. Ennek a gy^-szerárxuia^''koresko- déstitik a tulajdonosa Macsy Sándor. _ A íényüzően berendezett nag>ko- i-cskedés átkutatása során felbecsülhetetlen értékű, be nem jelentott penicilint, saivarvant, orvosi műszert, 25 kiló nátriumbromatpt é» mintegy 40.000 fiola aszpirint találtak: , . .. . . .. ..
A nyomozás megállapította, h*>^Y az uaírkodésben eg^'' aktív sz^m''.wo- ségi főtanácsos is résztvetfc, a csem- p^zésbon pedig nagv..szerepe Tplt egy förőakeresztea nóvémek, aki a

*
Lakatos Dezső a zalamegyei .helyzetet ismertette ali. K. P. III. kongresszusán
sváb kitelepítő vonatokat kísérte es ezeket az utasokat használta fel Macsv részére gyögvszercsompé- szésre. Móesy Sándort Letartóztatták.
Szakértői vélemény a diósgyőri kisértet-rakétáról
Hivatalos jdeales alapján megírták a 4apok, -hogy kedden éjszaka robbanás lórffent Diósgyőrben éi sokan ugy vélik, hogy az Európa- szerte szereplő „kísértet rakétak" egyike -volt a robbanás okozója. Meg kell azonban állapítani, hogy az európai: :ésjtó jelentesei szerint, főleg az északi áltamok fölött megjelenő kísertetbomoak rsete c*ya!- taflaban -rjém. világos. A svéd hadsereg szakértői kielkedr,.* z rakéták létezésében. Egyelőre .1 bombák legkisebb repsszdarabját sem tudtak megtalálni es igy sem azok eredetét, sem azok összetételét, sem «.indulási helyét nem tudtak megállapítani. Sok jel arra inutar, hogy tömeghisztériáról van szó és a ténylegesen eszIelt tüzcsóyófcat felleg meteorok vágy más világi .ótcstek okozták. Antoi szakértők nyilatkozata szerint eddig 2000 jsxmíés érkezett Európa kfllönbözO resztből * titokzatos repülő testekről, de ezek közül egyet- ienegy sem bizonyult válónak.
Magyarország legyen az igazi testvériség és demokrácia országa
A magyar nép demokráciájának belföldi és külföldi ellenségei
Az orosz rádió hírmagyarázója a magyar reakció-kérdésről
A szeghalmii református egyházközség, amelynek Tildv Zoltán egykori lelkipásztora volt, vasárnap avatta fel újjáépített templomát. Ebből az alkalomból Szeghalomra utazott a körtársasági elnök is. Az ünnepi .istent tiszteletet Révész Imre püspök mondta. Utána közebéden vett részt a köztársasági elnök, ahol Újlaki Ferenc lelk&z. az ;<merikai magyar segítő bizottság elnöke beszélt orról a testveri szeretetről, amellyel az, Amerikába szakadt magyarok ragaszkodnak az óhazához. Beszélt a gyűjtési akcióról és áladba az ?m^rikw magyarok ^ől^ajáthogy jöjjön el ^Magyarországra is a testvériség és szeretet és Magyarország legyen az igazi kereszténység és az igazi demokrácia országa.
Ezután Tildv Zoltán köztársasági elnök mondott pohárköszöntőt. amelynek végén azt mondta, hogy a vitákat félre kell tenni a könnyebb időkre. Morf; a felfelé vivő''.uton haladunk építjük a demokratikus, szabad Magyarországot.
Hirek a világ fővárosaiból
Harriptan kereskedelemüli miniszter kijelentette, ttogy teíjes mértekben támogatja Tnncm elnök politikáját^ mert ez megfeiel Roosevelt elnök elveinek és szellemének. »
A távolkeleti nemzetközi hadbíróság magáévá tette azt a szovjet indítványt, hogy a japán császárt nyilvánítsák háborús bűnösnek és
állítsák bíróság elé. \ »
Az egyik belga lap jelentése szerint Degrelle a belga rexisiák vezére Kolumbiába érkezeti.
'' r
Áz amerikai Star repülőgép 7 óra és 6 perc aiatt repülte át az atíanti óceánt és ezzel uj repülési
rekordot állított t>e.
>- *
A görög hadseregben nagy elégedetlenséget kelt oz a lény, -hogy a kormány a sorkatonaságot használja fel a politikai ellenfelei elleni büntető hadműveletre <n a falvak fegyvertelen lakossága ellen.
A M agyar ^Kommunista Párt III. országos kongresszusán felszólalt Lakatos Dezső, a Kommunista Párt megyei bizottságának titkára is. Beszédében a kővetkezőket mondta :
— Azt -hiszczn nem mondok újságot, amikor beszámolok arról, iiogy milyen nehéz munkát kell ?ala megyében végeznünk, hogy a reakció befolyását kiküszöböljük és Zala megye dolgozói megtalálják megfelelő ufju- kat A m "gyé egyies képviselői azonban járják a falvakat és a politikailag félrevezetett embereket igyekszenek továbbra is tá- Vóftartani a demokráciától és ezt a munkájukat egész m-ügod- tan lehet demokráciaelk*hc-snok nevezni.. Hzek a képviselők visszaélnek mentelmi jogukkal. Mi követeljük, hogy ezeket állítsák a magyar birósíg elé. f
üzek beszédei nem a szólásszabadságot biztosítják; hanem eszköz a demokratikus rend elleni támadásra. Mi. zalamegyei konánunisták ezt a helyzetet megváltoztatjuk. Pártunk politikai helyzete javult.
De piruszijaírú: nem''a: országos politikát figyelik, hanem, hol építünk egy iskolái. uagij hol segítünk e</y darab főid visszaszerzésében. :.
A moszkvai rádió hírmagyarázója foglalkozott a magyar demokrácia küí- és belföldi ellenségeivel, Megemlékezett arról, hogy sok znagvar diplomata és magasramru tisztviselő aimak icbjén a Horuiyrrendszert szolgálta, -most külföldön talált me- n.yiciceí, főleg az EjnesüJ^i^amok- baji és Angi iában. ''.Egy cáoport .háborús büws Brazllmba költözött, köztük KáUay volt miniszterelnök is, akinek nagy része van abban, hogy Magyarország Hitkr-iv''éc^otor- szag oldalán xía&lt háborút a tozov- jetunió: ellen. Ezek a''magyar néptói elszakadt eiomek most ociaküm^olv- tatjuk a magyar népre káros üzel- meiko* s a nabp.ru.-.utáni világreak- c lónak egyik osztagává lettek.
Nemrég 3. magyar nemzetgyűlés megbélyegezte a külföldre meiíblpült magyar reakciósoknak aknamunkáját, akik rágalmazó hadjáratot-folytatnak Magyarország ellen, hamis képet adnak" a háború utáni nehézségekről, aaiolyckct ók idéztek eló. Ugyanilyen jazu! viselkednek a visz- sza nom térő magyar »fasiszták, akik részt vettek a rnag]."ar talaj dönt képező lutjóknak és bárkáknak átadásában osztrák vállalat számára. ''A magyar nomzoti vagyonnak ez az el- kótyaveíyéi?ac a " iíémotországban lévő magyar emigránsok kezdeményezőére történt.
í>? nemcsak külföldön, Magyarországon belül is éppen elég reakciós elem tartózkodik, akikia legkülönbözőbb qszkoaökkel harcolnak a magvar "demokrácia ellen. Ezek közül legaktívabbak a fasisztaritiegális szervezetek tágjai, akiket azonban — hála a politikai "rendőrség éberségének — so^ra ártalmatlanná tesznek. Magy^irórszá^ katolikus köreiben sok meggyőződéses .demokrata van, de bizonyos katolikus körűk.» reakciós elemeket támogatják éslvé- delmükbe veszik a bűnös fasisztákat. Azokról sem szabad megfeledkezni, akik a pénzreform bevezfctéso előtt az infláción mecsaédték magukat és most külföldi összeköttetéseik felhasználásával tovább foly
j Községi szervezeteinkben ap- rómuukahiradót terjesztünk, ha- difogolyhiradót szerkosztünk és bebizonyítjuk azoknak a rémmeséknek alaptalanságát, melyek a népet pártunktól tá\ol akarják tartani. A megye dolgozó gazdái közül egyre tőbbn jönnek rá. hogy a mi pártunk a parasztság párti a. Mindenhol ott vagyunk, ahol segítségre van szükség. Harcolunk azok ellen, akik a parasztság és munkásság egységének -megbontására törekszenek.
• • *
Legutóbb, amikor páriánk b-nyiif''otta a vmlmok köz- ségcsi''éséről szóló törvény- javrislalot,
a vármegye gazdái pártkülönbség nt&kül, egységesen'' álltak a Magyar KonrmunisU Párt mögé.
— Ilyen munkával növeltük a dolgozó parasztság bizalmát a Magyar Kommunista Párt iránt A megye pártszervezetei arra törekszenek, hogy a Dunántul reakciós fellegvárát a szabadság és haladás bástyájává tegyék — fejezte bc "beszédét Lakatos Dezső, a Magyar Kommunista Párl zalamígyei bizottságának titkára.
tatják, az országra káros üz?lmoiket.
A riiagv-ar demokrácia belső ellenségei közé koli sorozni a soviniszta hangulatot ébresztőket. A magyar demokráciának tehát éppen olég el- lonsl-ge ^-an kűl- és belföldön ogy- aránt. Mindamellett a fasiszta és fasisztabarát magyaiok száma a .bel- és külföldön esaíc elenyésző hányada a demokratikus 51agyarország" Tömegeinek, mert a magvax nép túlnyomó többsége odaadóan szolgába a demokrácia ügyét. De A demokráciává! szemben álló erők útjában állnak a magyar népnek a tartós béke és gazdasági jólét elérésében. A magyar nép feladata tehát, hogy aktívan szembehelyezkedjék Magyarország. demokratikus fejlődése Valamennyi ellenségével.
A rádíó szerííai műsora
Budapest l. 6.30 Falurádió.." Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.80 Kcggeli zene. S.Í5 Operottrészlolek. 9 Kondőrze- nekar. 10 Hiiek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Kiss Elemér iazz- e^\v,ütte>e játszik. 13.15 J^aJányi ííotó énekel a Melódia egyűtttss In- »éretévoL 14 Hirek. Vöröskereszt közleménye^". 14.30 A Zenemüvíószok Szabadszönrezetének műsora. 15.15 Kádióiskoia. 16 Hirek. 16,10 Köz- vetités a MAD1SZ k<9ngrosssus megnyitásáróL 17.30 A mimikája Kul- turezövets^ műeoca. 18 Hírek. Vöröskereszt Icözlom''é:nek. 1S.25 Filmrészletek. 10.10 Amit a Város dálol. Zenés összeállítás. 20 Hirok, sporthírek. 20.^0 Hír Sári zongorázik. 21.40 Orosz ryelvóktatás. 21.50 .Hi- rek és krónílca oroszul 22 Hirok. 22.35 Vöröskereszt közlemíáivok. 22.45 Baíettene. 2S.10 Himk és iró- nika angolul és franciául. 23.30 Csillagok fényéhen. Tánclomezek.
Budapést ÍJ. <50 "Szórakoztató hangíemezek. -21 Hírek. 2^.10^Szó-''
r3koztató muzsika.
19*
— Inspekciós uyógysiertár ma:
Mária-gyógyszertár Király-utca 40.
Gépkezelői tanfolyamot re;.dez a Felsődunántuli ftezőgazdaa^p Kamara
A Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara Szombathely. Kí- ráiy-u. 1. sz.-; októbí-r, november, dctx''mber. január, fej.ruár és március hónapok folyamán négyhetes mezőgazdasági géj> kezelői, traktor-, cséplőgép- és magtiszt itógépkezelői tanfolyamodat rendez, amehekr^ jelenl- kezhei minden magyar állampolgár: aki 16. életévét betöltötte.
. Ir''ásb ^V jelentkezéshez csatolandó a születési bizonrjH- -"lüny és beküldendő a 60 " forintos részvjJeíi dlf cl$6 részj.''t\ 20 forinl,
A kővetkező részlet 20 forint íízvtendö 3 ^anfoTyam elején, az utolsó részlet 20 forint fizetendő a tanfolyam végén. A tanfoK-a- 3joí. rendezésre kerülnek Szé- í''. K ;hérváron és SzotisbntlK4- 1. -i: ahol magánházlartásokb;ai 0 résztvevők szántóra eiszáilá- solási lehetőség "bőven áll rendelkezésre. fi le liftezésről és elszállásolásról a r résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk.
Az írásbeli jelentkezés alkalmával • a jelentkezők közöljék <*zt is. hogy melyik hónapban megrendezendő tanfolyamon óhajtanak résztvenni a Komára azonban fenntartja a jogot hogy a jelentkezők számához mérten, a tanfolyamok között elossza a jelentkezőket A tanfolyamok megkezdéséről s a személves jelentkezés időpontjáról a fCamara minden jfikiitkező- nek Írásbeli értesítési küld.
Különvonatok a Toka]i SzüretHB
• 50ft''o-os kedvezménnyeí tetet utazm
Az október 13-iici Tokaji Szüretre különvonatok is indulnak. 13-án hajnalban Sátoralkmj- helvrői 4 őra 43 perckor. Góm- roT 4 óra l©-kor. € két vonat Szerencsnél ''egyesül és reggel T óra 25-kor érkezik Tokajba. .— Vissza indul Tokajból - .134b 2í óra 30-kor. Dehrecöből A óra 50-kor indjjló különionat csak R ak amaz ra fut be reggel 3 ója 55 perckor. Az erről, a vidékiül érkezőktől azt az áldozatot kéri a Tokaji Szüret, hogy Bak.igazról gvalog menjenek $t Tokajba. Vissza a debreceni vonat Rakmaazról 21 órakor in-jal Miskolcról reggel 7 óra S5-1cor miegy különvonat és S óra 50- kor fut be Tokajra, ahonnan vissza 22 óra l-04cor lehet utazni. BudapestrŐjt 12-Ai 22 ŐR* •ttVteor irtdbl á Tokajba ttVjö különvonat és 13-án $
órakór érkezik «teg. Visszaindul 2 lírakor.
A voóatok ng^-Öjen. raegáfiói- ról, jegyváltásról az Wl5Sz ad teljes felvilágosítást A^különvo- natokon, valamint a menetrendszerű vonatokon is 50 százalékos utazási kedvezményt kapnak a Tokaji bzuTetre utazók.
Utáifcás a Holdba
A világürutazás problémája nagr helyet foglal el az angol lapokban és valamennyi lap hasábos cikkeket közöl anFÓl, hogy Londonban ötrea fiatal tucói, az interplanetáris társaság tagjai kidolgozták a viíágQr- utazásnak lehetőségeit.

Nyugvóponton a %fagyari dolgozók kérdése
Tél&n is folytatódik a munka
Megyei hirek
Qóléptetés a vármegyei árvaszéknél
Z:ila vármegye törvényhatósági bizottsága dr. Péjterffy István árvaszéki ülnököt, árvaszéki elnökhelyettessé léptette elő.
Uj vezetőt kapott a zalaegerszegi városi .rendőrség
A vármegyei rendőrfőkapi-
tánV<a zalaegerszegi városi kapitányság vezetésével dr. Kovács Ákos rendőrszázadost bizta meg-
Zala vármegye törvényhatósági kispy6''é«e
szokásos havi ülését október 11-én. péntekenv tartja a vár- ?negyeházán.
Zala vármegye Szabadművelődési
Ksrítfeti Tanács * f. hó 11-én. ;>éntcken délután alakuló ülést tart. Ez alkalom- cral töltik be azokat a tagsági *hel veket, nmei vekre külön- kiküldött Hzottság javaslatára hívják be a vármegye területéről azokat, akik kulturális tevékenységet fejtettek már eddig is ki és munkájukkal kulturális érdemeket szereztek.
Október 15-án megyeszerte gyűjtés
felvilágosító előadások lesznek a „Népi Cottegiumok" megsegítésére
Lengye) iénos zalai nyilas „sajtófőnök^ böneft csokorba gyűjti a ttépügyészség
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet küldöttí Zala vármegyéhez, amelyben nyomatékkal felhívja a megye vezetőségét, hogy minden ereiével támogassa a létesítendő Népi Gollegiumok munkáját A rendelet értelmében október hó 13-án az egész vármegye területén a Nemzeti Bizottságoknak népgyüiéseket kell tartamok, ahol felvilágosító előadás sokkal kell a Népi ColTegiuafok ügyét ismertetni. Ezen a napon a megye egész területén gyűjtés lesz a Gollegiumok céljaira. A színházak és mozik ezen a napon. legalább e«y előadás teljes jóvedelmél felajánlják a célra. A Nemzeti Bizottságok sok helyen tánccal egybekötött előadásokat ís rendeznek. A zalaegerszegi .Népi Collegium minden valószínűség szerint hamarosan megkezdeti működését éfe ezzel ugy a paraszti, mint a munkás- szármfazásu fiatalok részére a tanulás lehetővé válik. Ezálta1 megvalósulhat a cél a népi demokrácia jövendő értelmiségének felnevelése. A Népi Colle- giinook Országos Szövetsége a zalaegerszegi Collegium vezetésével Hegedűs Rqjmund középiskolai tanárt bizta meg.
Abhkwn keresztül lőtték le qy Idős tisztviselőnőt
A XI. ker., Sasadí ut 56. számú fciztban szombaton este a ház lakjói revolveriővésekre leitek ügyelmesek. Behatoltak a ház első emeleten lakó Vukmann Sándorné 68 éves MÁV íiázttTSdönő lakására, ahol az idős *$$zonyt vértócsában fekve, holtan találták. Rendőri bizottság szállt ki a helyszínre, megállapította, hogy 2 halálos lövés az ablakon kereszti éne "a szerencsétlen nőt A detektívek átkutatták a szembenlevő ház valamennyi lakását, azonban sehol lőfegyvert nem találtak. A holttestet beszállították a tőrvényszéki bonctani intézetbe, á lövöldöző kéz- rekeritésére pedig megindították a nyomozást.
A Zala az elmúlt hét végén nagy riportban számolt bc a nagykanizsai munkanélküliség kérdéséről. Munkatársunk beszélgetést folytatott a szakszervezeti munkaközvetítő hivatal vezetőjével, aki közölte, hogy több mint ezer munkáskéz van Nagykanizsán tétlenségre kárhoztatva. mert a deflációs pénzpolitika legalább is pillanatnyilag olyan helyzetet teremtett, anrely lehetetlenné teszi a termelés nagyobb arán vb megindítását.
Atmeneli jelenséggel állunk szemben, amely a .páratlan inflációs gazdasági élet szükségszerű következménye. A pusztító inflációt a magyar póizügyi kormányzat csak egy rendkívül szigorú deflációs pénzpolitikával tudta megállítani. Űrré kellett lenni a mindent elpusztító pénz- zuha taggal szemben. Ez a helytállás természetesen bízonvos gazdasági megtorpanást jelentett és ujabb áldozatokat kért az olv sokat nélkülözött és szenvedett munkásságtól. A gyógyulás? folyamattal azonban" egyenes arányban növekszik majd a vállalkozási ked ís, arait a demokratikus kormányzat elősegít. Bizonyosak vagyunk abban^ hogy a tavasszal már sokkal több lesz a munkaalkalom, mint a. parlagon heverő munkáskéz.
A szakszervezetek és ^ pártok mindent meglesznek, hogy a. további munkanélküliséget megakadályozzák. Ez történt most a Stern-félc téglagyárral ís. Tudvalevő. ho^y a téglagyárak normális időkbén is november hónapban le szoktak állni és a munkát csak a távasz beköszön-
A nyilas időkben Nagykanizsán közismert volt Lengyel János, aki a Inyilaskeresztes j>árt- nak régen meggyőződéses tagja volt. A Sztójaypkj>rmány idejében a nyilaspárt zalamegyei szervezője volt. A hatalomátvétel után a megyei sajtó- és propagandaosztály vezetésével biz- ták meg. Ebben a minőségben a párt gyűlésein uszitóhangu beszédeket mondott a háború folytatása érdekében. Beszédeiben állandóan a nyilasok és németek állal elcsépelt szólamokat használta és ezekkel próbálta meggyőzni közönségét arrók hogy egyedül a hungaiizmus az üdvözítő eszme. A > végső győzelmet ugy látszik o magajö&is elhitte, mert a nyilasokkal cs a németekkel ,ő is ''Németországba menekült. MLndezideíg azonban nem jelentkezett a íaegye jbyilas sajtójának teljhatalmú ura. A népügyészség azonban nem vár
FIGYELEM I
Péküzíetemet
Roxapnvl-atca 2 szám alatt iiié''gnytfettatri.
Naponta friss kenyér és péksütemény kapható.
A nagyérdemű közönség szíves* pártfogását kéri
Bosenb^rser Béla
12» sütőmester.
r
tésével vették fel újra. A mos- táni gazdasági helyzet ezt a munfcaleáiiilást. kétszeresen indokolttá tette volna éppen ezért nagy eredményként kell elszámolni. hogy a szakszervezeteknek és a munkáspártoknak közbelépése, valamint a dolgozó nrunKásság belátása lehetővé lette a munka folytatását.
A vállalat tulajdonosai kézséggel álltak a munkásság törekvései mellé és cljogod- lák azi az ajánlatukat, • hogy munkabéreiket a téli hónapokra a befolgó ősz- szegek ahányában veszik Jel csupán, mig a fentmaradó összeget nekik . jóváírják, ajnely összegek a (,azdxátá^i élei megindulásával kerülnek majd kifizetésre.
Ezzel a nagyjelentőségű megállapodással. * amelyet követendőnek ajánlunk minden vállalatnak, nem esett csorba a kollektív szerződéseken, mert az abban biztosított bérek, ha nem is azonnal, később minden bizonnyal kifizetésre kerülnek. Az ország gazdasági életének szempontiából is nagyjelentőségű . a nagykanizsai légiagyár tulajdonosainak és munkásainak meg- álllapodása, mert a termelésben nem áll be folytonossági hiány. A tégla, amit télen gyártanák, tavasszal keresett cikk lesz és az építkezés megindulásánál nem kell majd téglahiánnyal számolni, A nagykanizsai szakszervezetek vezetőségét is dicséret illeti meg, hogy lehetővé lette, éppen a munkásság érdekében, a kollektív szerződés merev szábá- lvaitól való eltérést.
anric hazajön. A politiíod rendőrség nyomozóival ?gyütt megindították a nyomozási bűneinek kiderítésére. Ézzel a népugyész- ség a zalai Gőbbels-Kreatura bűneit csokorba gyűjti és igy várja hazaérkezését.
A politikai rendőrség fe>hivja a város közönségét, hogy mindazok, akik valamit tudnak Leij- gyel János bűneiről, azokat jelentsék a rendőrségen.
Két u| rendelet
Az újjáépítési miniszter rendelete értőimében az 1896—1908. év- lxín született nőket a közmimka- kötelezettsé? szempontjából össze kell irní. A rendelet arról intézkedik, hogy a közalkalmazottak •közmunkával tságát á törzsüzfitésék, illetve a nyugdíjak 60«zázalék& után kell fizetni.
*
Kormányrendelet jelent mog, hogy az államháztartás egyensúlyának rendbehozatala érdekében szükséges, hogy a B-lista eljárást a honvédség és az Államvasutak munkássága ''körében október 31-ig bó kell fejezni
Szerdán délután 6 órakor PÁ«T«APQT
t»rt a M*gy«r Kommunista Piri,
Előadó: Hegyi Jánes párttitkér. BKndeto érdeklődőtpártállásra valót^dn- tet nélkül szeretettel vár a Pdrtvezetfoig.
Hm&K
Levél fiirrdtntohtz
&ozdt$ a hideg, ködös, triirke november ét dőre veti árnyékát a tét többi sötétségének.
IH nem lesz hideg, nem iesz ködös, nem lesz szürke, ha megfogja}, egymás kezét és ahányon vaaytink, ''6<zintén kimondjuk a szót: ?segíteni aiuirunk .<<
Sem kapásból, egyszer, ha vűnk telik, összefogva, tömörülve. niMSzeroezic.
Kbhrn van irányítás, ebben ran erő. Aki igy ad. ''praktikusan ad s hatvinifozcrttan jótékonykodik.
Mostanában annyiszor kopogtattak Hozzád kedves embertársam, hogy legszívesebben pontot tenrlé* az adaf:oZií* listájára. t
Ne tedd.'' Az filét nem áH meg egy percre serit, forog hol a. sima, hol a segítségre szorulók utjain ra számit Rád folyta''ót-jgoxan.
Nyitva kell tar''sd szivedet állandóan és megértéssel kell ?lenned minden bajjal, minden nyomorral szemben." ''
Menijél többször esetek eded a\jó&t annál könnyebben és szívesebbe^ teszed. 1
Számit Mád minden didergő, nincstelen és éhező ember.''
Ne mondd, hogv nincs, ha van egy langyos szobád is. ne mondd, hogy nem adsz. Kacsok szerényen is van mig a mindennapid.
Adj szivéül, szeretettel s éreZhu fogod jólétiéi felemelő érzéséi.
Kedves f.-anizsn közöné ég! A köde* mult bari jó párszor megmutattad mire vagy képes.
Nyisd" ki most is a szívedet éx megoldást nyer a N''*épkouyha:étctre- hivásának lehetősége.
Tudod mit jelent ez* Naponta. füstölgő, meleg ételt, ezzel- ''kar<Mv meleg szobát, szerető környezetet, azok számára, akiknek nem adatott meg ez a minimális életnívó sem.
Tudod mit jelent ezí Ügy biztos bá zist a szörnyű nincstelenségben egy támpontot a söfétségben, >cm- bért-- jelent s lux nem oldjuk iKcg — embertelenséget.
Tudod mit jelent ezi Hálás, szerető szivei: suttogó imáját, felemelt embertársai; kezszoritásá''-. Nem beszél, dc ;/) iiidotd mónil (arcán az elsimított ránc, amit talán\éppen Neked köszönhet,
A Szociálpolitikai Bizottság, mini legsürgősebben ni ególdóndó problémát tjLZtc program rnjábö. o zfíéfdkonyha haladéktalan megnyita- éat.
Belevonva minden egycs&eiet. párfot, hivatalt, iskolát, MAOHT- üzemiekét és egyedeket és a leg- jne&tzebbm<:nőbVtn kéri;kőzrpnilKŐ- déstiket. Hüsoros élóiiSst határoztunk e óéira oktéber 27-én a V&rósi Színházbar.. •
Számrtank muirkádra, az cfőxdás propagálására, sz&mitujik a sztíkSs forfntodrh kedves kanizsai közéntééj''.
Nyisd ki most is .szivedet, hogy yte legyen a ''tét- sdkabned: sriűKc fe sőtet... \
"Nagykanizsa, f94€ oktéber 7. •
Varga józáfaé pQlgarmesterhe.
— Anyakönyvi ttrefc
Saerptcmber 26-tói oktöbfcr S-%
született: Bettóvics Károly MÁV Vonatkísérő és Szmodícs Annának fia, Csögót Endre MAOft? ^lak&fc* és Kulcsár Erzsébetnek fia, Tvó&jae»- neez Jóasef kciréködósoéóa ''és V&- tek Magdolnának leánNTL Kís^ Ftv renc fölamüros és Hormtb Juliannának leánva, Illés Imro MAOJ&T munkás és bzmodíts Eo/AUiáaik fia, Tóth János pénzügyi felügyelő Tóth Lívia Annának fia, Hüásr Lajos MAV vonatfékezó és Kovács Rozáliának fia, Vincaek Erzaébet na|x<y.ámosnőnok fia. — Házá&sá^ot kötött hat pár: Wollák György jpü- mölcskorcsKedö és Berber" É^-a» Wolf Mihály, bádogósmeater «6 Soiaór Ilona»" Tóth Jozsof vaskereskedő és László Katalin, Salamon József gyárimunkás és Kincsos Rozálú^ Szeodrő István banktisztrisőlö ist

Sportrovat
A szakadó estiben nem tudta a „vasút" tudását érvényesíteni
Csepel—Nagykanizsai VTE 7 :3 (2: 2)
Kollár Amália, Mezei Géza kercs- kodó ós Herczíeld Erzsébet. — Elhalálozott: Lukácsi András 81 éves, Korács József 58 érés, Kőbán -Gyula 43 éves, Beck Emiiné Jersche irma 56 óvos, Slibár István 86 éves, ózv. Szabó Istránné Tóth Ágnes 70 ém>, Péter Mária 24 éves," özv. .Máíés Lászlóné Mihálecz Mária 38 évos, Horráth G\mia 24 éves, Gudlin György 66 éves. 1
Tünde a gépteremben
A Zala már hírt adott arrt^l, hogy csütörtökön városunkba érkeznek a magyar színművészet ?valóságai: Szörényi fíva, Raffav Erzsi, Reményi Sándor és Kiszelj Gyula* A műrészek, a nagykanizsai Szent Margit kia^iy kongregáció meghívására jönnek varasunkba, ahol csütörtök usío a Városi Színházban este 9 órai kezdettel na^y müvész-estot tartanak. A jegyek" na^-részo-már olóvér tclben elfogyott. A meglövő jegyek kaphatók niég a »Zaía«, tegnapi szamáliau ^közölt üzletekben, őzord^. és csütörtök este a színházi pénz-^ tárnál is. A művész-est jövedelmét ? teljes egészében a szegények karácson ví loiísogélyozétíéro fordítják..
ÁftaLánosah "tudott dolog1, hogy Szörényi Eva a Nemzeti Színházban esL'';ről-estéro a Tündo -szerepét alakítja, igy a vasúton* való közlekedj; részérő* teijuóon lehetetlenné tjtte volna megjelenését. Mint minden nehéz helyzetboa, moet is a MAORT állt a Szent Marcit Kongregáció vezetőinek segítségére és .ugy «intéztedé«, hogy a müvúszekot MAORT - autókon ~hozzák lo Nagykanizjsára. A műrészek a MAORT o~nagyl<ilkü- ségét honorálni kívánták és eliiatá- rozták, iiogy az esti előadási megelőzően délután 4 órakor a MAORI vasvázas ház géptermében, kizárólag MAOKT dolgozók részére egy wöadást «irtanak majd.
Nyilatkozatok a Fraoi-rnérközésröl
Igy kerüi -Tünde a gépterembe. Az''élőadásnak nemcsak művészi, de szoci<&s szempontból ís nagy kez- 0c~aényezó Jelentőssége van, ?unit minden magyarországi nagyvállalatnak figyelmébe ajánlunk. •
MOZI
^ A 217-©s deportált
Német hadifoglyok menő telnek Moszkva utcáin 1944-ben. A piszkos, .hóhérkübjejü foglyokat nagy tönk^ nézi. A tömeg*között van "Datjana is, aki hossza ideig volt Németországban deportálva. Miközben a foglyokat latja, elvonulnak szemei előtt a németországi deportálás szörnyű -emlékei. A háporu elején a németek egy kis\*áros lakosait vagonokba gyömöszölték és "Németországba szállították. Tatjana is kőztük volt. Németországban másodmagával, egy tudós matematikussal, Szergej Ivánnal egy rendes családhoz kerül munkára. Sorsa azonban elviselhetetlen. Szergej szoretne tudós munkáját folytatna, deiaz ^uralkodó fajc nem engodi. Egy nap hazaérkezik szabacb«igra a család két SS katona tagja, akik minden különösebb ok nélkül megöuk Szer- gejt. Tatjána bosszút áll és agyonszúrja a két SS pribéket. A bosszúállás után megszökik. Menekülés közben találkozik a nyugat ioló menetelő vörös Ü^soreggel. Ez jut. eszébe, amikor a német hadifoglyokat láQa. "
A film főszerepét Jelena Kuzmina alakítja. A Soyuz intorgkino film jót ma ós holnap játssza a Városi Fílm-
VÁROSI MOZI
Ktiám ét »2«.-din XBoro«x fOm
A 217-es 0EP0RTÁLT
(Egy nő a mi/IÍÓ OidöiOn kö^öl)
Orosz Mrad6. - KM5a«tá»ok sapoats 5 és 7 órakor.
A Eerendváros—MAORT futbaíl- mérkózéssél pgyidöben játszotta lo az NVTE''.a vasulpályán barátságos labdarugó mérkőzését a CsepelJoL A mérkőzést mintegy másfelezer nézi előtt ? FlumboHr vezette. A két csapat a következő fölállításban játszott:
Csepel;. Tihanyi — Kónya 1-, Keezthélvr 1/ —" Hiree, Nagy II., Rákosi — Szentesi, ^í, Szaoadkai, Maroavári, Surányi.
NVTE: Nagy — Gazdag, Munkácsi .— Semsi, Németh, Jtíoth — Szabó II., -JPlacskó, Molnár, Tura^ Horváth. \ . .
A - játék a Csepel támadásával indulL Jiz 5/ ?ércben Molnár a Csepel "kapujába akarja a lábdát lóni, do Tihanyi sikeresen kivédi. Ezután ismét a" Csepel támad. Gáti védhetetlen gó^t ló. 1:0 a Csepel javára. A 8. percben ujabb Csepel támádás. Marosvári a Csepel második gólját helyezi el -védhetetlonül a Vasút kapujahan. A^IS. percben a Vasút támad. Molnár góljával már 2:1 az eredmény. A ''?0. percbon Túra szabadrúgást rug, do a védelem .elhárítja. Nom sokkal ezután Tura ismét szabadrúgást rug.-Szabó ll. kapja a labdát, átvágja a bal- szélre Horváthnak, aki_~ agybői & kapuba rngja, amivel a \asat 2:2-re egyenlített". A félidő végéig a Csepelnek több nagyszerű gólhelyzete van, de Nagy mindét szerencsésen kivédi. >
A ; második félidőben a Csepel csapatába liirps helyett Falusi II.
A Zau tegnap líőségcs tudós italian számolt ÍXJ a (Ecrenc\-áros—ÜA- ÜKT mérkőzésről, a:nelvet hozzávető fogosen 4<JÜÜ embor nézott végig. A mérkőzés, amoiy egyedülállód Nagy kanizsa sporttörténeteően, mély hatest gyakorolt nemcsak a-a port-" kedvelő Közonaügre, de a város minden iasójára is. A tegnap beszédtémája úgyszólván a nagy mérkőzés körűi forgott. Az utcán máit "tern ieheteít liatlani, n)í(nt a.nagy sportesemény megbeszélését'' és kritikai niegjegyzéseket egyes játékosokról. I^apuak sportmunKatár^a a. mérkőzés után a következő nyilatkozatokat kapta: " .
Xagy LászlóT a Eorencváros elnöke: l''ecimíkai fölényünket a-iioiyi c^pat ieadüietességgci eliensalyozta s a játeüot végig nyílttá tetto. A MAOKT-ból a fl. félidőben, védő kapus, a jobbhátvéd és á jialázélsó igen jó játékos. A pályti gy öiryörü, a vorrdégiátás^fclejtneíctíen" volt.
Dimeny rJbajos edző (E.)^ Szép játék. A MÖ.0BT egtóz jó kís c^- pat. .Felejthetetlen %-asarnap.
Sárosi dr.: A ilAOltT-páha jelenleg az ország legjobb pályája. A kanizsai fiuknak nemcsak " szivük van, de tudnak is játszani.
Hindtr Béla mérnök, a MAOfiT MSE elnöke: Az utolsó ket mérkőzés balsikere szükségessé tette a radikális csapat-átszervezést. Sajnos, a tok életed megoldást nem sikerűit megtalálnunk. Héj ja /végre igazi helyén játszott s ez meg is látszott teljesítményén. Mihalocz nagyszerű. A -két kapus egymást multa íolüJL A fiatal Téli kellő szorgalommal oszlopos tagja lehet a csapatnak. Kapornaki volt a csatársor legjobbja, kitűnő formában van. A jobbnátv«i- poszt betöltéso még megoldásra ?váró probléma, örömünkre szolgál, hojp'' stílus volt a csapat játékában es a sportszerűség semmi kívánnivalót nem hagyott*, maga után. A fiuk szivo csodát művelt. A mérkőzés igazi sportpropaganda volt. " Majerszky Eeta mérnök, a MAORT MSE alolnőke: A ?csapat régro megtalálta önmagát. A síkor nem áll be. A félidó elején ismét a Cee- pel lép íci támadófag. Az első porcokban máris megszerzik a vezetést Faludi II. góljával: A 6. percben. Marosfári ujabb gólt rag. 4:2-re vezet a Cse]»!. A 11. porebon Placs- kó gó''l jávai 4:3-ra javít a Vasút. Ekkor elkezd az oső^elóbb csak szo- mezni, majd később szakadni. A két csapat azonban tovább játszik, do a szerencse most már a Csepel mellé szegődik. Egymásután rúgják a csepeli játékosok a gólokat a Vasút kapujába. ,A 18. percben Rákosi, a 20. percben ismét í''aiudi II., a 22. percben Szabadkai rug guit, amivel a Ceepel 7:3-ra vezet. Az eső ekkor inár annyira «zakad, lx>gy u játékot lobetetion folyhatni. A ?író íe is fújja a mérkőzest.
A csepeli csapat legjobb játékosa Marosvári volt. Utána Szabadkai és Gáti érdemel dicséretet.
A Vasul iegjobbja Németh volt. Jól játszott Gazdag, Munkácsi ós Both is. Az első félidőben a Vasút nagyon jól játszott, azonban ^ második feikioüen ugy látszik az eső megzavarta a kanizsai csapatot, mert egész idő alatt neiiézkc^en mozgott.
A nagy mérkőzés olót: az N''Tt, II. ciapat^ játszott a ''Csurgói:TK csapásává 1. A mérkőzés döntotlenűl, 1:1 oitxhnénnycl- végződött. A- másik ejómérközest az ~NTE 1. és a Pécsi VSK játszotta. A mérkőzés/a pécsi csapa} 2:1 győzelmével vt^zíxlött. A telidé ejxxhuéuyo 1:1 volu
(Hj)
i
''«józ elbizakodottá, továbbra is komolyan dolgozunk/ Kitűzött célunkat inarodélítalanul elértük: jó sportot nyújtottunk közönségünknek.
Galácz ? József intéző: Tudtuk,- hogy a fiukból egyszer csak felszínre kerül, ami bennük ''van. Vártuk a jó játokot, (az eredmény azonban várakozáson felüli.
Kiss László
Ökölvívás
BTK—Nagykanizsai VTE 7:5
Vasárnap ^délelőtt 11 órakor a gimnázium tornatermét zsúfolásig mezt öltő közönség előtt került- lebonyolításra a BTK''és-iaz VTE-ökölvívók közötti meghívásos vcrsaiv. A verseny eredménye nenvreálís. A Horváth—Kácz mérkőzés, amelyben Horváth győzött, ha Bácz nem is gyózlietctt, de akkor Lett volna igaz- .sigos az eredmény,"ha döntetlen, igy az NVTE a ''jól megérdemelt do''ntetlcnlő! meg lett fosztva. Elól-; állók a BTK versenyzői. • ^
I. pár. Ifja (NVTE)—Dorman (NVTE) bemutató, döntetlen.
II. pár: Molnár—cWimmor, győz erőfölénnyel Wimmtyr. 0:2.
III. pár. Auth—Szekszárdi, győz iiatalmas küzdelemben . kiütéssel Szekszárdi. (A nap legszebb küzdelme.) 0:4. . :
iV:''-pár. Baut—Bceider/.győz ''hatalmas küzdelemben Raut. 2: 4.''
V. óár. Horráth—Rácz, győz Horváth, az. igazságos , oredmríny döntetlen. 4:4.
* VI. pár. Marton—Horváib, győz a soks;x>ros válogatott Marton kiütéssel. 6:4. " ^
VI1. pár. Németh—Jöuki, igazságos eredmény a döntótlen. ''7:5.
Mizera Béla budapesti szövetségi mérkőzésvezető — Kácz'' eredményhirdetésétől eltekintve — jól vezé- tett. /:v • (Hf)
Több értelem, t$?b hit, több eredmény a tanulás pyomán: — adakozz a népi kollégiumra!
— A Szervezett Munkások Szövetkezete tagjainak figyelmébe!
A nagykanizsai Szervezett Munkások Fogyasztási*" Szövetkezete a
valóságos szövetkezeti gondola; jegyében több mint ezer dolgozó jos- omber pénzéből indult meg. Az infláció természetesen á Szövetkezetet'' sem kímélt© meg és alaptőkéjét je- ientékxélcriné zsugorította. Minthogy azoni>an a .Szövetkezet. életképessé^ gót már bebizony ította, a szeptember 8-iki rendkívüli közgyűlés * hangulathan cs? o-^hanguau Mrardcta iiajg a íorint-tówe iiK^teiemtéÉ« ér- dokebon a tok.emelést. E határodat szerint a ufóknak részjegyenként 5, forintot leöli befizetniük, dc ^hogv á mai pénzviszonyok melleit se rojorr ez tulnagy terhét a .dolgozókból Illó- ta^ok tömegére, a !>e fizet és részletekben is eszközöliietö októ^c-'' kivételes ebetekben október 31Ttg. Aki a befizethet''a határidőig iasztja, az részjeevét minden igúny- nélkül eivesziti. Minthogy szappan, bakancs és további cukoreliátin».- ^nyokra vonatkozó küzoji kii;Uá9ok vannak, ajánlatos a befizet/íseke; • mielőbb tetjesitoni.
Keaden deiutdn 6 ór^<or PÁRTNAR
ar Szociáldemokrata Párt helyiségébe^
Előadók: Púra Ferenc MAORT mérnök és Szende László herrv. sz. zados-
Vcndóírcket hziwsen látnak.
Feljelentették, mert nem tüntette fel árait a kirakatban
A nagykanizsai rendórsé? gazdasági csoportja meiztctfo n feljelentést az" illetekos renaŐrbiróí hatósaguál egy fóutí rövidárukereskodó eíl&n, mert a kirakatában lévő árucikrokáa elmulasztott azoknak az árát M- tüntetni.
A gazdasági rendőrség eZzel kapcsolatban .nyomatékosan felhiyja a város kerasÉedóinek figyeiniét ajrra> hogy kirakataikbán pontosan tüntessék" fci az ott lévó árucikkek árai:, mert az árak mog nem jelölőié kihágás és a kihágást elkövetők elbn
az eljárást megindítják.
• '' * '' * "
fiyorsjegyzék az Osztálysorsjáték búzásáról
Október 7. 20.000 forintot nyeri: C-i.016. 5000. forintot nVert: 27S8. 3000 forintot: 41.915. 20&) forintot''. 23.447. 1000 forintot: 61.382. 400 íoriátot: 20.005. 300 forintot: -2297f 24.011, C2.403. 67.0SG. 200 íoriátot.: 2707, 7204, 10.918, 16.066. 2L972, Z1J23Ő, 38.899, 40.375. 100 forintot: 500S, 9294, 12.683. 16.55^ 18.915, 23.595, .. ''26.693, 28.670, 30.005,'' 40.168, 45.125, 53.901. • 56.997, 57.852, 62.721; 66.6S2. (Felelősség nélkül.) > ...; .1 f , . '' •
APRÓHIRDETÉSEK
Bort, mustot minden mtcnvisécbec vornk. Papp bornagykereskedő, CscfiRcr; utca 22. '' 1243
Idősebb hixaspirhoz vagy masicyos úrhoz háxrexetSoŐaek vsgy goadtzónsic elmenne, azonsaira. Cím « kiadóban.
Varrógép, kfll^tóe bajorok, ágyoenrüeir férfi atsé-leisö Tcöák és ?«portkocai «hdk Teleki-ut 46. 129i-
Vennék műimet 3-tól 5 jiraíig, tóe< vizes- vagy tagi* meghajtású, esetleg babt is. Ugyanott vannak jókartoan levő boros- hordóit eladók. Straufccger józseí Mibákt 1297
Alig használt uxUll IfizWly t\*is-
Szekeres Jozsel-u. 37. ]X0
Szépen bátorodott ctoka kiadó. Érdek- lódni: Király c. Hizmesten»eL 1301
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Boaeso J«o? f6»zerkeszt6 SiCtkenhiaé^ tdtdéhlTtUl. F6-«t S. Te^íoo
Kladja a Nemzeti BizctUág, Kagyktc^w Szerkesztésért ti kiadatw-t Itíel Betsczt isii- Nyomatott o .Közgazdasági R.T. Nasy- kenizr..?* nyorpdepiban ficgyk.intrtó'' Nyonuüert leltl. Zala\ Káioiv.

Sideauli:
Olaszország békés nép, melyet a fasizmus félrevezetett
A párizsi békekonferencia tegnapi ülésén ismét az olasz békeszerződést tárgyalták. Ez alkalommal Bevln angol külügyminiszter mondott beszédet.
Beszéde elején általános utalást tett a konferencián alkalmazott eljárásra. Véleménye szerint helyes vott, hogy figyelembe vették a szövetséges országok nézeteit ós módot adtak a volt ellenséges országoknak is, hogy kifejthessék véleményüket
Bárhogyan döntsön is a konferencia nem lehet azt mondani, hegy nem vltah a tények tudatban.
..Ezután utalt az olasz békeszerződésre. Többször hangoztatta, hogy ne bánjanak ugy Olaszországgal, mintha Mussolini még mindig ott volna és vegyék figyelembe Olaszország szolgálatait, amellyel az 1943 évi fegyverszüneti szerződés után a szövetségesek segitségére volt Az az Olaszország, mely a szövetségesekkel háborúba lépett« olyan ország volt, melynek bizonyos törekvései határain tul terjedtek. Itt különösen a fiumei epizódra célzott
Azt ajánlja, kegy Jugoszlávia ne kövesse el ugyanezt a hibát Triesztlel kapcsolatban.
Azzal fejezte be beszédét, hogy kifejezte hitét Olaszország jövőjével kapcsolatban, hogy Olaszország éppen olyan jólétben fog élni, mint a múltban és nem Mussolini hazug nagyságának Igézető alatt fog áifáni, hanem mostani országát munkával és törekvéssel épiti fel. Tul sokáig nem hallatszott a nemzetek tanácsában a demokratikus Olaszország hangja, de ismét Itt az ideje, hogy elfoglalja a tiszteletet megérdemlő helyét a nemzetek között.
Ezután Bideault szélalt fel, röviden vázolta Franciaország álláspontját az olasz kérdéssel kapcsolatban. Éles határvonalat húzott Németország és Olaszország között
A németekről azt mondják, hogy Franciaország eshüdt ellensége, Olaszországról azt állítják, hogy alapjában békés nép, melyet a fasizmus felre vezeteti.
Olaszországnak a szövetségesekkel szemben tanusitott szolgálatalt figyelembe vették és azt a fegyverszüneti megállapodás óta módosított francia álláspontot a jóvátétel és az olasz gyarmatok sorsának kérdésében is kifejezésre juttatta. A demokrctikua 0>aszországnak meg kell adni a módot, hogy jobb munkát végezzen a gyarmatokban, mint amilyent a régi Olaszország végzett Kérte Jugoszlávlát, hogy- enyhítse követeléseit Trieszttel kapcsolatban.
51. évfolyam. 230 szarn.
Ára 40 fillér. mmmmmmmmm
Nagykanizsa, 1946. október 10. csütörtök

Trygve Lie, az Egyesült Nemzetek főtitkára meghívta Nagybritannia, a Szovjetuniót az EgyesQlt Államok, Franciaország, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Görögország képviselőit, hogy Bécsben nemzetközi Dunaérte- kezletre üljenek össze.
A békeérfekeziet hírei
Csak november eisö felében kerülhet sor a békeszerződések átvizsgálására
Attleie nagy beszéde az angol alsóházban az atom-energiáról ''
Párizs, október 9 A négy nagyhatalom külügyminisztereinek tanácsa elhatá- rozta.,hogy a négy nagyhatalom szakértőiből előkészítő" bizottságot alakít a hékx,szerzó''dés-U>rve- zelekcn szükséges simítások elvégzésére. Ez a bizottság október 22-én nyújtja át munkáját a küiugyminiszterhelyette- seknek, akik akkor már New- yorkban lesznek cs október hó *30-án kezdik meg jelentésűk elkészítését a szakértők jelenté-4 scinek alapján. Ez eltarthat e.gy hétig, ugy hogy a négy külügy- tainiszter, akik azon időben már Newyorkban tartózkodnak, csak november'' első hetében iáinak hozzá a békeszerződések átvizsgálásához.
Trtioan részt vesz az Egyesült Nemzetek gyűlésének megnyitásán
Ncwyorkj október 9 Truman amerikai elnök részt szándékozik venni az Egyesült Nemzetek Szervezetének meg- nvitó gyűlésén. Az Egyesült Nemzetek közgyűlésén . résztvevő angol küldöttség elnöke Xoel Daker lesz.
Szovjet tiltakozás az oros*». nagytóvet feltartóztatása miatt
Newyork, október 9 A szovjet nagykövetség az amerikai kül űgymiiúsztériu(mr hoz jegyzéket intézett, amelyben tiltakozik az ellen, hogy Novi- washingtoni szovjet nagykövetet, aki a mult héten érke- v zett vissza Moszkvából, a. newyork í repülőtéren feltartóztatták. Amerikai részről "közölték, bogy a nagykövetet a vámhivatalnokok tartóztatták fel, mert
vonakodott aláírni a vámnyilat- koz:rtot.
Budapest polgármestere Bécsben sajtónyilatkozatot adott"
Bécs, október 9 Kővágó József polgármester bécsi tartózkodása alatt nyilatkozatot adott a bécsi lapoknak^ Hangsúlyozta, hogv Budapest 1945 tél^la^rendbehozta a gáz- és villanyvezetéket, megindította a vízszolgáltatást s ma már Budapest valamennyi közmüve dolgozik. Sok házat helyreállítottak, sokat újjáépítettek és uj építkezéseket is kezdtek. Még sok nrunka szükséges ahhoz, hogy Budapest visszanyerje a külföld által ismert arculatát.
i
fsoitdon. október 9 Az angol átrónáz tegnap délután újból összeült, hogv másodszori olvasásban megvizsgálja az atomenergiával foglalkozó torvényjavaslatot, moly a kormány kezébe akarja helyezni az atomenergia ellenőrzésének és felliasználásának kérdését. A-.törvényjavaslathoz Attioo miniszterelnök* szólt hozzá és utalt arra az aggodalomra, amely az egész világot eltölti az atomkorszak -íiezdetóveL Az atomrombolásnak jótékony hatása is lehet, mert -Igen nagy ''jelcn- tóségü, ha azt békés célokra liasz- n ál jak fel. Az atomenergia nemzetközi ellenőrzésével külön foglalkozik, azt az Egyesült Nemzetek^atom- ellenőrző bizottságára bízza. .Az atomenergia pusztító erejével járó minden felelősséget azonban egyedül a kormánynak kell vállalni. 0 biztosítja 4a. békés kutató munka folvtonosságát az egyetemeken és tudományos intézetekben. Az angolok már" 80 millió fontot áldoztak erie a célra és ezen összeg még növekedni fog. Végül annak a- reményének ad kifejezést, hogy a végleges nemzetközi megegyezés fcTes- Iwressé jtesz a jövőben''"minden tit- legsúlyosabb gond a lakáshiány, ezenkívül az általános életszínvonal még mindig nagyon alacsony.
Nenai olasz miniszterelnökhelyettes október 15-én lemond
Róma, október 9 A Tcmpo közlése szerint Nenni miniszterelnök kijelentette, liogy csak október 15-ig marad a külügyminiszteri székben és azután a békeértekezlet be- fejeztéig lemond. Az . Olaszországgal kötendő békeszerződés katonai és gazdasági vonatkozású cikkelyeivél kapcsolatban Olaszország uj emlékiratot terjesztett a békeértekezkt elé.
kolódzást, de ennek elérésére az angol kormány meg akar tenni minden szükséges lépést.
>- lloxzkra, Október 9
A moszkvai rádió az atombomba körüli iderháboru uj íeilángolásá- ró! számolt bó. A szovjet kormány az atomcllenórzés megvalósításán* nemzetközi bizottság előtt tett/ javaslatot, melyben azt ajánlotta, hogy létesítsenek nemzetközi megállapodást a gázháboru vagy a baktériumba boruk megakadályozása ügyében létrejött egyezményhez hasonlóan.
Az atomháború megakadályozására a szovjet javaslat értelmében megtiltanák az atomfegyverek, az atombombák es az atomrombotó eszkőzök előállítását, es azt az emberiség elleni bűncselekménynek minősítenék.
A szovjet népet egyébként nom rémíti meg az atom veszély. Sztálin pontosan meghatározta az. uj fógy- ver szerepét és a háborúra gyakorolt hatását. Sztálin megállapítása szerint az atombomba nem . dönt-'' hg?í el a háború sorsát.
Ma döntenek a Nürnbergben elitélt náci gonosztevők kegyelmi kérvényéről
Berlin, október 9
A berlini Szövetséges Ellenőrző bizottság ma foglalkozik a német háborús .bűnösök kegyelmi kérvényével. Ha a bizottság a kegyelmet megtagadja, ugy az elítélteket október 16-án végzik ki.
Megjönnek az elhurcolt budapesti tűzoltóautók
Október S-án 106 gépkocsi átlépte az amerikai-szovjet megszállási övezet határát és útban van Magyarország felé. A gépkocsik majdnem .mind a budapesti tűzoltóság tulajdonában voltak.
Rónai Sándor útban Olaszország felé
Bécs, október 9
Hónai Sándor kereskedelemügyi miniszter kedden megjelent a bécsi vásár magyar pavilonjának megnyitásán. Azután Bernbe utazott és onnan folytatja útját Olaszországba^ az olasz-magyar árucsere-forgalom megtárgyalására.
Budapestről jelenítik:
Súlyos kompszerencsétlenség Ounavetsén
Vasárnap súlyos szerencsétlenség történt Dunavecsén. A'' Kalocsáról érkező hajóról az utasokat csónakon szállítják partra, miután a ki* kőtöberendezés az ostrom alatt elpusztult Az egyik utasokkal zsúfolt csónak felborult, eddigi megállapítások szerint négyen a vizbe fulladtak. A szerencsétlenség ügyében szigorú vizsgálat indult.
Két és félévi fegyházat kapott egy nyifascsempész
Salzer Hcrmann laboráns és több társa ellen azért indított eljárást az államügyészség, mert a vád szerint Salzer a hivatalosság látszatát keltve, számos embert csempészett külföldre, Jíöiöttük nyilasokat is, akik a Salzer által hamisított iratokban zsidókként szerepeltek. A büntetőtől vényszék Winter-Koós Rezső el- nőklésévei működő tanács tőbb napon keresztül tárgyalta a bünügyet és a bizonyítási eljárás lefolytatása után Salzert kétévi'' és hathónapi fegyházra ítélte, míg társait felmentette a vád és következményei alól
Halálra Ítéltek egy dunaparti nyilas gyilkost
Hétfőn tárgyalta a népbiróság Kasza Vince pincér háborús és nép- ellenes bűnügyét Kasza, mint nyilas'' pártszolgálatos, társa volt az azóta már kivégzett Bokor Dénesnek és Mónus Józsefnek, akikkel együtt résztvett az üldözöttek kínzásában és kivégzésében. Megállapítást nyert, hogy két embert sajátmaga lőtt agyon, de több izben kísért a késő éjszakai órákban a Dunapartra áldozatokat majd agyonlőtték és a Dunába dobták. Súlyos tanuvaüo- tnások után a népbiróság Kasza Vincét bűnösnek mondta ki és kőtéláltali halálra ítélte.

Szappansnség
A főispán ur
A kultuszminiszter drámai felhívása a tanítósághoz a kiutasítottak megsegítése érdekében
A háború és az azt követő " kifosztoltságunk egyik legnagyobb és legkeservesebb hiányát a szappanban érezzük. A forint megjelenésével beállott uj korszakban mindenki azt hitte, bogy . ezen a téren enyhül a helyzet, mert az első időkben mindenféle szappan bőségesen állt az üz- leteliben a vevők rendelkezésére. Hasnarosan elfogyott azonban az a mennyiség, amit a forint, premierjére" tároltak. Ma az c a helyzet, hogy mosdó szappant kivételesen. mosószappant pedig egyáltalában nem lehet, kapni.
Nem képezi vita tárgyát, hogy a zsiradékokat elsősorban táplálási célokra kellett fordítani, igy a szappanfőzésre csak olyan anyagokat tudtak felhasználni, amelyek étkezési célra már nem felelnek meg. A szappanipar teljes .egészében nélkülözte a mindig külföldről behozott pálmaolajokat, valamint a marhavágásokból származó faggyút Mindenki előtt tudott dolog, hogy a felszabadulás óta marhavágást nem engedélyezlek, igy ez a nyersanyag sem szolgálhatta a szappangyárak szükségletét.
A MÁV különvonatot indit Zalaegerszegre a zalaegerszegi orosz hösitemetö felavatására
A szappant az elmúlt időkben ki ahogy tudta, házilag állította elő, vagy faluról, ahol több volt a zsiradék, szerezte be. Egy cinikus angol politikus azt a kijelentést lelte, hogy egy állam kullurájál szappanfogyasztúsá- ról lehet megitélni. Ebben a kijelentésben" sok igazság van, de az illető angol ur ugy látszik nem vette figyelembe, hogy háborúk, sőt vesztes háborúk is vannak a világon. Ha a niagyar kulturát ma a szappanfogyasztás statisztikái alapján akarnák lemérni, akkor nagyon szomonf képet kapnánk, mert sajnos, a mai viszonyok között az ország lakosainak* különösen a városi lakosságnak, a szappan egyike a legjobban nélkülözött cikke.
Megérkezett a megyébe az Írországi ingyen-cukor
A Zala október 8-iki szájmában megírta, hogy a vidék már teljesen szappan nélkül van, mert a nagy szappangyárak produkcióikat teljes egeszében a főváros fogyasztóinak rendelkezésére bocsátják. E téren a vidéki városok rendkívül mostoha helyzetben vannak, mert az illetékes hatóságoknak az az álláspontja, hogy zsiradékot kizárólag a nagyüzemeknek irtaL ki, abból a feltevésből kiindulva, hogy a nagyüzem gazdaságosabban tudja a kiutalt nyersanyagot felhasználni.
Nem szállunk vitába e téren a hatóság szakembereivel, de megállapítjuk. hogy a nagy gyárak által előállított szappanból Nagykanizsára egyetlen deka sem került bármilyen gazdaságosan dolgozzák is . fel a. nekik Juttatott zsiradékot
i
Nagykanizsának van egy nagykapacitású szappangyára, meíy jelcnlegí berendezésével^ tőbS mint 100 métermázsa szappant tudna • havonta produkálni. Ez a gyár ma csak egész kis kapacitással dolgozik, mert nem tud nyersanyaghoz jutni. A város lakosai tudják, hogy a Perényi- féle szappangyár kitűnő minőségű árut gyártott, amelyet nemcsak Nagykailizsán, de az ország minden részében szívesen vásároltak.
A város közönsége csak ugy juthat szappanhoz, ha az illetékes
Nagykanizsán
figyelmébe!
hatóságok, elsősorban Zala vármegye közélelmezési kormánybiztosa, á fúlspán lehetöve teszi, bogy a gyár hatósági áron nyersanyagkiutalásban részesüljön.
Zala vármegye főispánja I/eszé- deiben többizhvn kijelentette, hogy megyéje zsirszükséglciát sikerűit fedezni. Meggyőződésűnk, hogy a közéielmezés kára nélkül a zalai olajütókből meg
A kultuszminiszter felhívást intézett a magyar tanítósághoz, hogy az ősi lakhelyükről és szülőföldjükről kivetett áttelepülő magyarokat nekünk kell felkarolni és ki kell nyitni előttük szivünket és ajtónkat Uj otthont, földet és falatot kell adni, ;«nikor földönfutóként megérkeznek hozzánk. Hangsúlyozza a kultuszminiszter kéreime^hogy gondoskodni kell az áttelepülök vcgleges munkahelyéről és megélhetéséről és ennek érdekében
M agy arország felszabadítása után a" magyar nép legszélesebb rétegei érezték szükségét an-\ nak, hogy a felszabadulásunk érdekében hősihalált halt orosz katonák kellő cRcmetéséről a magyar társadalom gondoskodjék. Enneft az elgondolásnak következményeképpen Zalaegerszegen is elkészült a orosz hősitemető, melyben 683 orosz hős alussza őrök á^mát. A temető közepére Zalaegerszeg dolgozó építői nagyméretű nosi emlékművet állítottak.
A külsőségeiben is impozáns temető felavatása október 13-gn délelőtt 11 órakor történik. Az orosz hatóságok szónokain kívül beszéd hangzik majd el Zala vármegye, Zalaegerszeg város, a zalaegerszegi járás részéről, de ünnepi beszédben emlékezik meg a felszabadulás tény érül és az orosz hősők érdemeiről az összes demokratikus
?
árt a szakszervezetek, a lAÜISz, az MNDSz, a SzIM; a FIM, a NISz, a pedagógusok^ továbbá a közalkalmfazottek, a
A Zala annakidején közölte, hogy az illetékes minisztérium az Írország ajándékozta nagymennyiségű. cukorból Zala vármegye részére két és fél vagonnal utalt ki. Az Ir szabadállam az elsők kőzött volt, actfely Magyarország megsejtését sürgette és többizben tanújelét adta, hogy a háború sújtotta szegény országunk nyomorán enyhítsen. A Magyarországnak küldött segítség méltán vetekedik az UNRRA segítségével, meri nem kevesebb, mint 50 vagon cukrot adott Magyarországnak az ir szabadállam; nagyszabású megsegitési akciója.
Zala vármegye alispánja a következő hírt juttatta el hozzánk:
A. Nemzetközi Vöröskereszt közvetítésével Magyarországra Írországból nagyobb mennyisé- felelő arr.nyiségü zsiradékot lehetne e vállalatnak kiutalni, m&t ezzel megoldódna nemcsak Nagykanizsa, de az,, egész kór- nyék szappanszükségletének ellátása is.
A mai sulvos munkanélküliség is sürgősen azt parancsolja, hogy ezt a parlagon heverő, kitűnően berendezett gyárat. teljes kapacitással megindítsuk, mert amennyiben S vármegye főispánja ezt a kérdést jóindulatu- lag kezeli, ugy a városban ismét jónéhány munkanélküli jut ken vérhez.
felkéri a magyar tanítókat, hogy kezdjék meg .azoknak a vendéglátó szülőknek összeírását, akik a.menekült, illetve áttelepített magyar családok gyermekeinek iskolai gondozását vagy a téli hónapokban ellátásukat elvállalni hajlandók. Ezt a kimutatást küldjék be a vallás- és közoktatásügyi minisztérium népiskolai ÍY. ügyosztálya ci- mérc. Későbbi felvilágosítások közvetlenül innen szerezhetők be.
városi és vármegyei alkalmazottak. valamint az iparosok és kereskedők kiküldöttje is. A különböző pártok, szakszervezetek, hatóságok az emlékműre koszorúkat helyeznek el. Fellép, az ünnepségen a zalaegerszegi Általános Munkás Dalkör. Nátrán János karnagy vezényletével/ Szerepel egy budapesti fuvósze^ nekar, továbbá Szabados István, aki Fodor József >Piros fejfák- cimü költeményét szavalja el.
A MÁV valószínűleg különvonatokat bocsát a nagy érdeklődésre val,ó tekintettel Zalaegerszegre. hogy Zala vármegyének az a sok-sok azon^igaz demokratája, aki az orosz hősök emlékének ezúttal is tiszteletét és kegyeletét akahja nyilvánítani, az ünnepségen megjelenhessék.
Felhívjuk a figyelmet ezúton is a nagyszabású ünnepségre, hogy azon Zala vármegye területéről. városunkból és városunk környékéről minél nagyobb létszámban jelenjenek meg.
gű cukoradomány érkezett Ebből a cmkoradományból a közellátásügyi miniszter Zala vármegye részére 24.450 kg-ot küldött. Az ir" nemzet cukoradománya teljes''en ingyenes. 12 éven aluli gyermekek, terhes- és szoptatósanyák, valumint a 60 éven felüli személyek részesülnek fe- jenkint 20 dkg. cukor^uttatás- ban.
A cukor már megérkezett Zalaegerszegre. A bejelentett igényjogosultak számának megfelelően a jövő hét folyamán kerül szétosztásra. ^
Munkás — paraszt — értelmiség egységet akarsz? Segítsd tanulni a paraszt ós munkás gyermekét: — adakozz a népi kollégiumra! .
rV;3gedi Ernő és Vásárhelyi ffiagdi zongoraművészek nagy hangverseny-estje Nagykanizsád
'' Néhány nappal ezelőtt zöld színű falragaszok jelentek meg a város utcáin, melyek arról értesítenek, hogy Szegedi Ernő és felesége, Vásárhelyi Magda, az országos hírű zongoramüvész- pár teljes eslét betöltő hang. versenyt ad szombat este a Szociáldemokrata Párt dísztermében. A hangverseny teljes bevételét a rcndkivül súlyos helyzetben levő városi Tüdőgondozónak ajánlják fel. A müvészpár nagykanizsai látogatása tulajdonképpen magánjellegű. Ivan- kovits Ferenc zeneiskolai igazgató meglátogatására jönnek városunkba. A hangversenyt az ő
felkérésére adják. Szegedi Ernő már kvélben értesítette Ivanko- vits Ferencet a hangverseny műsoráról. Ivankovits Ferenc a műsort a Zala rendelkezésére bocsátotta, melyet ezúton közlünk a közönséggel.
1. Saint-Saens: Variációk és fuga egy Beethoven-téma felett.
2. Scarlatti: Sonata G-dur.
3- Schumann: Andante con
Varia cionL
4. Liszt: Concerto pathetique.
5. Dárius Meillhaud: Scara- mouchc.
6. Liszt-Mozart: Don Jüan fantázia.
Nagykanizsán is megalakult a Magyar Képzőművészek Szabad Szakszervezete
A művészeti élet kezdetét jelenti, ho^ry városunkban megalakult a Magyar Képzőművészek "Szabad Ssak- ''szervezete, csatlakozva a Budapesten székelő Magyar Művészek bza- bad Szaksa3nx!7>oLóhez, mely magában tömöríti a hazánkban működi alkotó müvés/»k összes.-écét
, Tudjuk jól, hogy Nagykanizsa kereskedő ráros, kereskedelmi ^ócpoat, do azt is tudnunk''kell, hogv ~kuícora nélkül nincs raag^sabbrendű emberi élet. A kultúra akriv -müvolőjo hivatásánál fogva nem miként a mattban volt megalázott szc^énylcgén;- (és a köztudatban ugy lett berögzítve, mint akinek kötelessége nyomorogd^ élni), hanem, a demokráciában megbecsült, alkotó elem a dolgozók társadalmának. A demokrata Magyarország gazdasági ujjáépiíteé- ?iok "sikere kizárólag a magvar kér- gos munkás- cs parasztkezek akarásán nyugszik. Szellemi életünk újjáépítése, moly éppen ilyen fontossággal bír. ''szellemi "tényezőink ósziute részvételén épülhet csak fel Az ország újjáépítésében mi nagykanizsai képivóm uvészek részt ki**- nunk vonni. A szellemi újjáépítés nehéz feladatát vállalva hivatásunknál fogva tisztában vagyunk, hogy mit kérhetünk tönkretett nemzetünktől és mit. koll-nekünk nyújtani ószinto szívből jövőn ée nem betanul t, mesterkélt szociális élete mm- 1 élet tel. Tudásunkat és szorgalmas akarásunkat egy-egy téglaként kívánjuk letenni a magyar népi demokrácia alapkövéhez.
Ezzel a gondolattal és aknnWrgl indul útjára Nagykanizsán a Ké$n#-
inÜTtjszcK Szabad Szakszervc2»t& •
A Vidéki Képzőművészük Szak- szervezetenek vezetője, Torockw Oszvald bejelentette, bogy még e hónapban hivatalos látogatást tesz Nagykanizsán, szakszervezetünket & városunkat érintő képzőmünsarti kérdésekről folyik majd. a tárgyaláe.
Felhívom azon. kollegák (aktív festőket és szobrászművészekét. ra;e~ tanárokat, akik kiállításon már rúszt vettek) figyelmét árra, hogy saját érdekükben a Képzőművészek'' Szakszervezetébe való fölvételüket haladéktalanul bejelenteni szíveskedjenek nálam. (Széchenyi-tér L)
Sándor Máiyá*
Október 13: Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes
Nagykanizsán
Épitjük a hidat
>Iár három napja folyik a ^zaftos munka a temetői/hid ???lésénél. A Zala váilalkozásá- ^jj* beindulhatott a munka ennél az oly sokat nélkülözött hid- „?1 A Zala hétfői számában már K>r:Ínioltunk a hidépitési munkálatok megindulásáról. Me«ír- ni* hogy hétfőn az uj hid helvétek kijelölése, után megkezdek « roncsok eltakarítását a pillérek helyéről. A romokat a kijelölt helyről a mai napra el is takarították.
Tolonoutievél, a népbiróság és a vasút
Ma regiül P^ig a .hid építésével megbízott Horváih Lipót ?pflÖnr-sler munkatársaival hozzálátott a pillérek alapjának kijelöléséhez. Legelső munka volf a pillérek kijeiöléséuél a hid közepének bemérése, amiért is'' a bevágás két oldala kőzött cövekek leverése után zsinórt fesziteltek ki. Ehhez mérték hozzá kétoldali a szükséges távolságokat, melyek segítségével rövidcsen kialakult a két pillér helye. Az elkövetkező napokban ai "alapok megásása után a kőművesek, megépítik a pilléreket Ez alatt az idő alatt a napszámosok a közeli ménteleprör hordják a téglát. A kocsik homokot és meszet hordanak ide. Igv a munka folytatásában nem lts^iennakadás.
A munkálatoknak állandóan van nézőközönsége. Munkába indulói vagy onnan érkező munkások, háziasszonyok állnak meg egy-egy percre itt és nézik ezt a serény munkát. Boldogan szemlélik az építkezés folyását egymás kőzött megjegyzik, hogy bizony itt az ideje már ennek a hídépítésnek. Igen. Itt az ideje és i^jükj íiogv á halottak ünnepén ;nem kell már kerülővel mennünk szeretteink sírjához.
100 forintot adtak: Teutsch Gusztáv, Angol-Magyar _„ Bank, Xéptakarékpénztár, Bankegye^ sükt. 50 forintot adtak: Nagykanizsai Takarékpénztár, Toma- sits Gvula, Első Nagykanizsai Temetkezési Egylet. 10 forintot adott: Herbai György. A gyújtő-{ iveken szereplő adományokról külön kimutatást közöl majd a Zala. "
A rádió csütörtöki műsora
Buáape*t 1. 6.30 Falurádió. 7 Hírek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Reggeli zene. S.15 JKonnyü* muzsika. 9 A Buda- Jteftí llangversenv Szalonzenekar ! jáfcxík. 10 Hírek.* 12 Déli harang- ; ÍZÓ, hirek. 12.15 Tóvizv Irén éne- j bL 13 Ormánsáeri dalok. 14 Hírek, i Vöröskereszt közieménvek. 14.20 ; flerendy Manci énekel, kiséri Roósz j Emil szalonzenekara. 15.15 Kádió- ! iskola. 16 Hirek. 16.10 Wagner- icirvek. 17 Hirek. 17.10 Malcsiner Békiazz- zongora számai. 18 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 18.15 A Törekvés Dalárda énekel. 19 Trakta. 19.40 Hirek. 21.15 Hirek és űáaika oroszul. 22 Hirek. 22.35 vöröskereszt köziemének. 23.10 Hi- wkés krónika angoluf''és franciáuL 22.30 Bűvölő ritmus. Hanglemezek.
Budapest 11. 20 Operaáriák. 20.30 «dió szabadegyetem. 21 Hirek. 21 óra 15 perckor'' Szórakoztató hang- fccezek. 22.15 Hangbmozrevü.
Szerdán délután 6 órakor PÁRTNAPOT
a Magyar Kommunista Párt.
Előadó: Hegyi János párttitkár.
érdeklődőt pártállásra való tekintet nélkül szeretettel vár a Pártírzetáség.
A Magyar Kommunista Párt III. kongresszusának Jez^jlása után az egész ország figyelme Nagykanizsára összpontosul, mert itt ismerteti először Rákosi Mátyás a kongresszus után előállott bel- és''külpolitikai helyzetet. A kongresszus belpolitikai szempontból beláthatatlan eredményt ért el, mert halomra döntötte a reakciónak azt a hő óhaját. hogy ezzel a kongresszussal pedig a koalíció felbomlása elkerülhetetlen lesz. Ezzel szemben, mint azt Na©* Ferenc miniszterelnök is megállapította, a kongresszus hozzájárult a koalíció megerősödéséhez és olyan helyzetet teremtett, amely sokkal inkább mint eddig, álkalmas a becsületes magyar erők összefogására és az ország újjáépítésére. -
Xyill kártyákkal, minden
A nagykanizsai népbiróság dr. Béres Sándor tanácsa — mint azt lapunk közölte —-/o hó 6-én kiszállt Keszthelyre, hogv letárgyalja és ítéletet mondjon 15 kcsztholykörnyéki nyilas bűnügyében. Miután a nép- bíróság mogfeloló pénzeüátmány- nval nem rendelkezett, kényszer-. helyzetében kénytelen volt a.nagykanizsai rendőrségtől toloncutle velőt kérni, hogy az utat költségmentesen mogjehessé. V'' .
Már magában véve érthetetlen, hogy egy bírói testület, ha vidékre szoJitja kötelessége, toloncutlorolei kényszerüljön . igénybe venni, mert az igazságügyi tárca .nem gondoskodik, ^hosy bíráinak ilyon esetekben megfelelő pénzösszeg álljon rendelkezésére. Ezt a kérdést nem lehet a deflációs pénzügyi politikává! sem megmagyarázni. Nem titkolhatjuk, hogy az ilyen tolanclove- les utazás semmiképpen sem szolgálja a népbiróság . tekintélyének ''megóvását, sőt ellenkezőleg hozzájárul annak gyengítéséhez. Már po-
megóv<aa mindenkinek, igy elsősor^ ban magának a konnánvzasnak log- főbb kötelessége. Az uj országépi- tés elképzelhetetlen lett volna nép- bíróságok nélkül, mert a demokratikus • jogrend megóvása és helyreállítása kizárólag az ó munkájuknak köszönhető:
A toloncutle véllol utazó népbirák. Keszthelvre zavartalanul megérkeztek, lefolytatták já tárgyalásokat, mint azt a Zala tegnapi számában megírta. j
Visszafelé a keszthelyi rendőrség vezetőjétől személyekreszóló toíoncutlcvdct kaptak, / hogy < visszatérhessenek Xáfrykanizsá- ra. Ez az utazásuk azonban rendkívül kalandos volt,'' meri a MAV kalauz nem találta sza- bályosnak (oconciUlevelül:et és Sávolyon az egcsz népbiróságot le akarta szállítani a vonalról.
Csak egy vasutas népbiró fellépésére állt el ettől a szándékától, de a vasutasnak garanciát kellett vállalni* hogy az egész, népbiróság a nagykar nizsai állomáson jegyzőkönyv, felvétele céljából bevonul az állomás- fónökség irodájába. Megérkezésük után megkezdődött a jegyzökönyvek fölvétele. A jegyzőkönyvvezető tisztviselő pontosan tudta, hogy miről van szo, tudta, hogy* népbirákkal áll szemben, akik nehéz és felelősségteljes hivatásukat teljesítették, ennek dacára a logaprólekosabban kikérdezte őket, családi vonatkozásuktól kezdve mindenre kíváncsi rolt Végül kihirdette ítéletét, amely marasztaló voi t,
mert a riépbiróság minden eqycs tagját 86.42 forintra megbírságolta.
álcázás nélkül elmondták a kongresszuson azt, atnv ''{áf'' a magyar dolgozóknak és tömör mondatokban Itaíú- rozfák meg a célt és utat, amin és ami felé haladni kell.
Rákosi Mátyás nagykanizsai tartózkodását így Lágy várakozás előzi meg. Nemcsak a megye minden részéből, de az ország centrumaiból is tömegével jönnek Nagykanizsára, hogy meghallgassák vasárnap a szinház- kertben tartandó népgyűlésen Rákosi Mátyást.
A miniszterelnökhelyettes kanizsai programon ját csak most dolgozzák ki, igy arról csupán annyit jelentenek, hogy olyan nagyszabású lesz, amire hosszú ideig emlékezni fognak a város lakói.
Ez a művelőt hosszú ideig tartott ós a népbirák, akik már két napja távol voltak családjuktól, a jegyzőkönyvezés befejezéséig nem tudtak .hazatérni. Pillanatnyilag tehát ugv áll a helyzet, hoí?y a" kötelességétteljesítő népbiró tartozik a MAV-nak 86 forintot megfizetni, mert ha ezt nem teszi, eljárást indítanak ollono.
Ezzel szemben a balatonszentgyörgyi állomásfőnök a megérkező népbiráknak azonnal sinautót bocsátott a rendelkezésükre, hogy ideiében Kesztholyre érkezzenek. A keszthelyi Amazon-szálló tulajdonosa po<lig lakást és toljos ellátást nyújtott, aminek ellenértékét majd csak akkor kapja meg, ha az igazságügyi tárca azt kiutaljja.
Nem bocsátkozunk vitaba a nagykanizsai állomás buzgó tisztviselőjével, de mégis serényen megkérdezzük: A nyilas (egyvonja pártszolgálatosok »hivatalos« utiaik alkalmával a nagykanizsai MAV hasonló szigorral fárt-o el?
Nem hinnénk!
Megszűnik a zalaegerszegi ügyvédi kamara
Az igazságügyminiszter rendelkezésére a balassagyarmati, az egri, kalocsai, kecskeméti nyíregyházai, soproni, székesfehérvári és zalaegerszegi ügyvédi kamarákat megszüntették. Az igazságügyminiszter rendelete értelmében a szombathelyi ügyvédi kamara körzete a nagykanizsai, szombathelyi és zalaeger- , szegi törvényszék területével esik egybe.
— Felhívás a Jiadifiondo2t»ttakhoz!
• Csoportunkhoz intézett értesítés alapján felhívjuk a hadirokkantak, hadiözvegvek figyelmét arra, hogy 3 városunkba érkező miniszterelnök- helyettes folvó hó 13-án, vasárnap déielőtt 11 órakor megemlékezik a hadigondozottak sérelmeiről és azok orvoslásáról. Mivel bennünket érintő dolge-króí. lesz szó, felhívjuk Nagykanizsa 06820S hadirokkantjait, hadiözvegyeit és hadiárváit, hogy a fenti napon délelőtt 10 fórára jelenjenek meg székházunkban Hunyadi- ? utca 10. sz. alatt, ahonnan együtt ^negyünk a nagygyűlésre. — A keddi és pénteki összejövetelek ideje október 11-től kezdve 4—6 "óráig tart
— A múltban kiadott HON 52 igazolványok érvényüket elvesztettek, azokat egy hatóság sem fogadja el igazolás stb. céljából Csak azok az igazolványok, bizonyítványok és egvéb ügyiratok, okmányok érvényesek, melyek csoportunk uj kör-bélyegzőjével — benne 1946 — vannak oltatva. HON8Z elnökség.
. Magyarország először a győztesek között
A „Hirtap" munkatársától
Huszonkét állam képviselőjének emlékiratot küldött harminc egyházfő Párizsból. Ezt ipák: »Mi a kereszténység párizsi bajnokainak csoportja felfogván egyrészt azt, hogy a békekonferencia csak Isten" segítségével végezhet tartós munkát, más, részt meg felismervén az,önök feladatának nehézségeit, imádkozunk önökért, hogy az Ur kegyelméből az igazságos és maradandó békének hasznos közvetítői lehessenek«.
Huszonegy győztes .állam és egy legyőzött nemzet képviselője kapta meg ezt a levelet — a magyar külügyminiszter.
Germán d hercegérseket, az egyik aláírót megkérdezték, miért került egy legyőzött is a győztesek listájára V
c
— Azért, mert vannak balsorsok, amelyek a magjuk végtelenségében már a Mindenható kt* gyeimének tekinthetők Az ür nagyon szeretheti Magyarországot, hogy ennyire lesújtott rá. Megilletődve felvettük hát a győztesek közé — igy hangzott a válasz.
A hideg végigfutott a hátunkon erre az evangéliumi ihletű szóra. Az Ur azt snjtja legjobban.,akiket szeret, hogy a csapások özönével kikalapálja belőle a jobbat nemesebbet Akit arra érdemesít hogy keményen megpróbálja, azzal célja van.
Köszönet a szóért, megjegyezzük jól és a megpróbált. élet örök erejével hiszünk benne.
'''' Novemberben osztrák kereskedelmi küldöttség jön Budapestre
Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter megállapodott Bécsbea, hogy november közepén osztrák küldöttség érkezik Budapestre a tényleges kereskedelmi egyezmény tárgy af2samak lefolytatására. '' Magyarország az adott lehetőségek kőzött igyekezni fog Ausztria kívánságának megfelelően élelmiszert szállítani.
V
Görögországban a ég jobban kiéleződött a poütffctí heffzet
Moszkva, október 9
A szovjet rádió Jelenti, hogy a görög király visszatérése nemhogy enyhítette volna, hanem még jobban kiélezte a helyzetet. A görög, kormány , arra Igyekszik: felhasználni az angol csapatok jelenlétét, hogy megsemmt- sitt az „Eam* szervezet mozgalmát, amely annak idejérr felszabadító háborút vezetett a fasizmus? eHem A görög sajtó háborús veszedelemről ír, mert a jugoszlávok támogatják a felkelőket.
70 évi fegyházra ítélték Bagossy Zoitán testőrét
Iván Pált, aki a Wírth-féle háború előtti nagyszabású nyifasper egyik vádlottja volt és 1944, október 16 án, a kiszabadulása után jelentkezett a nyilaspártházban, a NOT által életfogytig tartó kényszermunkára ítélt Bagossy Zoltán testőre lett 10 évi fegyházra ítélték.
Ha tudásban, műveltségben gazdag országot akarsz: — adakozz a népi kollégiumra!

A Kisiparosok Országos Szervezete memorandumot nyújtott át a köztársasági elnöknek
A Kisiparosok Országos Szabad Szervezete határozati javaslatot juttatott el '' az illetékes kormányzati szervekhez. A Kisiparosok Országos Szabad Szervezetének központi országos intéző bizottsága , határozatában kimondja, hogy a demokrácia megadta a magyar kisiparos társadalomnak a lehetőséget, hogy legálisan, szabadon szervezkedjék. Ezzel a lehetőséggel ált akkor, amikor megalakítottad maga demokratikus szervét, a Kisiparosok Országos Szabad Szervezetet.
A szabad szervezet feladata, hogy az ország kisiparos tömegeit pártállásra való tekintet ítélküA minden gazdasági társadalmi és politikai vonatkozásával egybegyűjtse és a''megszervezett tömeg erejét a ''demokráciából credo kötetestégének teljesítésére, másrészt emberi jogainak megvédésére és szociális problémáinál: megoldására használja fel. ''
A szabad szervezet a magyar kisiparosság érdekképviseleti szerve és egyedül hivatott arra, hogy a kisipari termelés irányításába gyakorlati és elméleti ta]>asztaiatainal fogva elsősorban szóljon bele. Éppen ezért meggyózódésünk — mondja aíhatá- rozati javaslat —, hogy szabad szervezetünk és a nemzet kisiparosságának érdeke, hogy a termelés, kivitel és behozatal, szállítás, valamint a közellátás ügyeivel foglalkozó hivatalos szerveknél aktiv képviseletet
HIREK
nyerjen. A Kisiparosok Szabad Szer vezetőnek mozgalma erősödött, de ív közelmúltban több oldalról ellenállásba ütközött. A jelenlegi ?helyzet megköveteli, hogy az országos intéző bizottság ezért átiratban forduljon a köztársasági elnökíhöz, a miniszterelnökhöz, az iparügyi miniszterhez és az egész kormányzathoz, a pártokhoz, a ""Szakszervezeti Tanácshoz, r
hogy a Kisiparosok Szabad Szervezete mozgalmát, mini a kisiparosság demokratikus és jogos szervezkedését nemcsak teljes niértékben elismerje. hanem mint olyant ószijitén támogassa. '' .
— Szentségimádás a ferencesek templomában
Októher 10-én, csütörtökön ogész- napos szenöségimádás van a nagykanizsai ferencrendi plébánia-templom ban. A szentségimádás röggel a fét 7 órai szentmisével kezdődik. Negyed'' 8 ós 8 ómkor csendes szentmise, 9 órakor ünnepélyes .szentmise papi segédlettel, 10 órakor csendes szentmisét mondanak. Este fél 6 órakor szentbeszéd, utána ró- zsaíüzércs litánia és szentségi -áldás fejezi bo a kegyeimi napot.
— Elhalasztották a népbiróság tegnapi targyalasát
Az országos intéző bizottság közölte, hogy a Kisiparosok Országúé Szabad Szervezete a saját soraibol a pártpolitikát kizárja. A szervezet az összes pártoktői független és az ország kisiparos társadalmának egységes szervezete.
Célja é* jellege: ''-»demokratikus érd ekké-pvis elet r.
Feladata a demokratikus Magvarország felépítésén belül a kisiparos társadalom gazdasági és politikai felemelése. A stabilizáció uj ''helyzetet terem tolt a kisiparosság -szamára. Ezért követeljük, hogy a termelési kérdésokbon. az anyag- és árhivatal, a közmunkák és az exportszállítások lebonyolításában dóntó szava legyen.
!
A tegnapi napra volt kitűzve Rá- kos György lisposzentandrási fegyveres pártszolgalatos háborús bűnügyének tárgyalása. A tárgyalást azonban a tanácsvezetó dr. Béres Sándor a népügyész indítványára el- rapolta, mert a vádlott nem jelent meg. Kakos György ugyanis lakhelyéről elköltözött «a az , idézést nem tudták idejében kíkézbcsitcni uj lakhelyén.
—z Helyiségavató müsoras ünnepséget rendeztek a raozdonyvezetok es fűtök
Sportrovat
A Ferencváros klasszisát kiegyensúlyozta
a MAQRT sziv
A nagy mérkőzés részletes bírálata
lomét idézte fel azokban, akik látták* a Ferencváros ^aranycsapatát«. A logjobb csapatrész a csatársor volt, annak ellenére, hogy csak egy gólt tudtak összehozni." Kétségtelenül balszerencséjük is volt a Fradi-csatároknak, hiszen öt kapufát., rúgtak. Egyénijeg: Csikós bebizonyította, hogy még mindig nagy kapus. Néhány "káprazatos védése volt. A két hátvéd fiatal, küzdő- és fejlődésképes. A fedezetsor legjobbja a kiforrott tudásu Csanád aki ur volt földön és levegőben egyaránt. Gyetvai is meglepően''.jól játszott uj helyén. A tamadósor lelke még mindig Sáros i dr. Nagy tudása régi fényében csillog. Egyformán foglalkoztatja társait s a végrehajtásból is kiveszi részét. Gólja mesteri volt. Gyulai *a mezőnyben feitarthatatlan, eredményessége azon ban nem''a régi. A két szélső szürkén játszott, Sinka volt a jobbik. Szabó lövései nem sikerültek A második félidőben játszó Frenák és Hlavács jól illeszkedett'' be a csapatba.
A MAORT csapatáról az elismerés hangján kell irnunk. Mindhárom csapatrész kitett macáért s az esetleges hibádat azonnal javította. A fodézetek rovására keli megemlítenünk azt a taktikai hibát, hogy a legtöbbször magas labdákkal küldték rohamra a csatárokat, nem látra meg, hogy ezeket á labdákat a jöl fejelő Fradi-védelem sorra elvette. Nagyobb körültekintéssel el lehetett volná kerülni a sok lesrefutást is. A két kapus közül Korács tetszett jobban, de Vajda is jó. A hátvédhármasban két egészen kiváló teljesítmény akad: Jtíéjja és Mihaiocz is mintaszerűen játszott, Millert és Tálosit lelkesedésük dicséri. A tár- madófedezetek ezúttal szürkén mozogtak. Takáre egy árnyalattal elfogad hatóbban játszott. A csatársor ötletesen mozgott. Sok molog helyzetet teremtettek. Kapornaki volt a prim hegedűs ebben a sorban. Rendkívüli gyorsasága ezúttal is ki
-I
A nagykanizsai mozdonyvezetők és fűtők szombaton eetojjól''sikeriilt műsoros est keretében tartották ho- lyiségavatásukat a vasutas szakszervezet tánctermében. Az estéljen a város vezetős^go, élükön Varga József polgármesterrel, valamint Hackler János, a Nemzeti Bizottság elnöke, dr. Hajdú Gyuia ügyész, Hegyi János, a Kommunista "Párt titkara emelték a családias est fényét. Az estélyt Csitneki András, a Fűtők Egyesületének volt elnöke nyitotta meg. Beszédében ismertette a''vasutasság életét, az ogyosüiot célját és a vasutas; árvákért való fárad- üatatlan munkára kérto fel az uj vezetőséget és hát évi fáradságot nem ismerő munka után átadta tisztségét az uj vezetőségnek. Majd a vasutas ifjúság nyolc párral egy magyarpaíotást táncolt el. Táncokon'' látszott a kitűnő tanítás és szorgalmas gyakorlás. A jelenlevők veget nem érő tapsára ismételni kellett. Utána szavalat következett. GöUeez Ilonka s-Tiód a jövó ifjuságv: című költeményt szavz&ta nagy tudással. Következő szám egy matróztánc volt, melyet szintén a táncos.ifjúság mutatott bu matróz nihában. Lzt is többször meg kclletó ismételni. A táncokat Szénáéi István fütö, veit táncmester tanitotta be. Majd a fűtőház fónökhelvetteso, Óimon János műszaki tiszt" tartott beszédet a mozdonyvezetők ós fűtők cgyüttmü-'' ködöséről, fáradságos munkajárói és szerencsét kívánt a két ogyesűlet működéséhez. Utána Cseprogi Zoltán, a szakszervetek járási '' titkára üdvözölte a vasütaSságot. Csitneki András rövid záróbeszédében megköszönte a jelenlevőknek a kedvességét, a szereplőknek atsikeres közreműködést, bzénási István kartársának köszönetet mondott a fáradságos munkáért.*A bevételt a vasutasánrák karácsonyi felruházásáru, fordítják,, ezért a vasutasság két tagja gyüjtóiwel kezűkbon körüljárták a várost és szerototadományt gyűjtöttek. Bankok, kereskedők, vállalatok és üzemek tehetségükhöz mérten és szeretettel adakoztak. Pénz és természetbeni adományaikért ezúton mond hálás köszönetet a Vezetőség. ?
— -Inspekciódgyógyszertár ma: Fekete Sas gyógyszertár, Fő-ut 6.
R létesülő új piac legjobb helyén üzlethelyiségeknek kiválóan alkairnas
ház éladá
-o --- • -
, IagailaBforgaJmi Irtxla
tsw Klnlzsy-u. 27.
Minden túlzás nélkül, az elfogulatlan tárgyilagosság hangán mondhatjuk: a Ferencváros -MAOKT mérkőzés minden tekintetben kielé- gi tette a sportkedvelő közönség legkényesebb igényű részét is. A lelkiismeretesen és" alaposan felkészült MAORI utolérhetetlen, magyaros vendégszeretettel fogadta a fővárosi zöld-fehéreket s ittartózkodásuk alatt a fígvelem minden, jelével elhalmozták óket. A vezetők ''hétközbon adott nyilatkozataiban annak a reményüknek adtak kíefejzést, hogy odaadó, lelkes játékkal talán sikerül kiegyensúlyozni a Ferencváros elvitathatatlanul nagyobb tudását. Nos ez sikerült is:
A MAORT jóképességü csapat, ezt nem vitathatja talán még a legvérmesebb NVTE-szurkoló sem. Az egyesület példát mutatóan áldozatköz s igy megvan a szilárd anyagi megalapozottság is. Ennek ellenerő mégsem nyújtotta oddig a csapat azt a teljesítményt, amit joggal elvárhatnak a vezetők és a szurkolók egyaránt. Az eddigi balsikerek magyarázatát tehát máshol koliett keresni. Végre siker ÍB koronázta a vezetőség ez irányú fáradozását, mert az átszervezett" csapat igazolta a bonne bízókat. S még égy dolog, ami .döntő befolyással volt a játék kialakulására. Talán * küzdőkepes- ségéről világhíres Fradi jelenléte hozta magával, vagy talán önmagukba szántak a játékosok, a lényeg a fontos: vasárnap sziv és lélok volt a MAOKT játékában. Ez hiányzott eddig s oaért volt a sok meddő mérkőzés. Ezen a találkozón bcigazolást > nyert az is, hogy a lelkes játék jó eredményt is gyümölcsöz.
A Ferencváros- összteljesitménve nem hagyott semmi, kívánnivalót maga után. Az egyes csapatrészek harmonikus együttmüködéso hibátlan csapatmunkát eredményezett. Technikailag kifogástalan felkészültségről tettek tanúságot. Időnként ízelítőt kaptunk az igui forenvárosi tudásból, mely a regi nagyok szol- tünócn érvényesült. Az újonc Téli bem&fttkozósa jól sikerült. A jöró- A balösszekötőt játsző prú- baj_ ''.-.vos jól mozgott s ügyesen használta ki partnerének adottságait, , Nardai ügyes, csak szeloburdi. Csöngői betegen (.38 fdkos lázzal!» ját- szőtt s a szokottnál* halványabb teljesítménye ezzel magyarázható. Kevés sportember tette "volna ezt mej
helyében.
• «
Elmegyógyintézetben fogták el a Hitler etteni összeesküvés tetteseinek hóhérát
Berlinből jelentik: Wilheim Koett ger lelkes nácit, aki ónkéitt jelentkezett hóhérnak és rengeteg embert végzett ki> a szövotsé''.res nyomozók már réseö keresték. Most "akadok rá egy "hannoveri ideggyógymtésot. ben, ahol elmobeu^ségőt szinlolvc hurta meg magát. Az 1944. éri Hitler elleni összeesküvés Tetteseit- is Roettger végezte ki.
Tőmegszerencsétlensóget okozott Hollandiában egy hiu pilóta
A hollandiai Apeldoorn városában egv katonai repülőgép az ískolárazuhant. Kilenc, gyer--" mek égési serieket szenvedett, 17 másik j>edig súlyosan racgsebe- i sült. Az első repülését végző I fiatal pilóta ?aeghalt. Édesanyja, ! aki látta a repülőgép lezuhanását, az ijedségtől szörnyethalt A szerencsétlenségnek maga a pilóta volt az oka, aki a kapott utasítással ellentétben át akart repülni szülővárosa felett, hogy megcsodáltassa magát szüleivel.
Mindössze 800 beteget öltünk meg — vallották a halálraítélt sachsenbergi hóhérek
A sachsenbergi kórház borzalmai keltok életre a frankfurti katomi j bíróság előtt tartott tárgyaláson. Ki- i dor&ftr, hogv a vádlottal;,"a szókúsh» lévő dr. "Leu főorvos j>arancsárá megmérgezték azokat a betegek«, akiknek gyógykezelése hosszabb idő: vett volna igénybe. Az ''elnök kérdésére az aoolónő vádlott i?v telelt: a Mindössze körülbelül btö Ijcteget öltünk.meg és nem sokezre:- mint mondjál:«. A bíróság azápoló- nót és négy ápolót halálra itéíte.
VAROSi MQ21
Sés ms tzexáAn megrázó oro&x fíhn ''
A 217-es DEPORTÁLT-
(Egy nö a minió üWÖiÖít kö^ül)
Orosz híradó. Htedfagk capoctA 5 ?» 7 órakor.
Hirdstniónyek-
FeUrivoii a tehtcaxtó gízdákit, boa 1 i : köidcző tejbeszolgüfetásnak pooiosia te-
Sycncii «leget, mert a resdclet megsi1
! eUeo srigoruüi íogok cljlrni [
Fdhivoa a város lótartó gazdáit, bo& í. bó 12-éa 8 órakor a tűzoltó Jaköayt előtt a nagykanizsai és f. bó 14-én S ónkor a kiskanizsai templomtéren a kis** nizsai gaziák vezessék el6 2 éven feíOS hidegvéril és 3 éven fdGli mtíegvéril kacca lovaikat törzskönyvi előjegyzés céljából, 1302 Pólóira««*-
Lovak, szerszám és kocsik eladók. Ér- deklŐdni: Csergcry-ut 22. 12«
Mai és régi levelezésből származó tg—j bélyegért pénzt, magyar sorokat vagy külföldi bélyegeket adok. Iv-anyagot is itve- szek. Rozgonyi-atca 19. Barbarits. (Ez * hirdetés mindii érvényes.) *
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Bcscze Jcaő főszerkcwiá SirrkculÓKÍrs C3 fcia^óh.-vittol: Fó-uí i. Teiiíoo
Kiadja a Nemzeti Bizctlság, Kagykasim Szerkesztésért és kiaáisért fo?d Beaeze Jeaf'' Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagy- konízsa* nyorndajaban Magyk«ntrs4a. Nyomdaírt Íeíd: Zaiav Karolv,
Ára 40 fillér.
sí. évtotysm. 23i. szsm.
Nagykanizsa 1946. október 11. pénlek

Gerő Ernő közLekedésügyi miniszter egy sajtófogadáson közötte, hogy a budapesti összekötő vasúti hidat, november 3-án nyitják meg. Az algyői hid november 7-re készül el. Ugyancsak november elejére adják át a forgalomnak a győri úgynevezett hosszú Rábahtdat is.
m m
vv
U UP ''
tlolotov: Ka ?akarjuk, megtalálhatjuk a békés megoldást valamennyi nép megelégedésére
A oékekonferencia ma hajnalban egynegyed 3 órakor befejezte döntéseit az olasz békeszerződéssel kiposolatban. Az ülés 5 óra hosszat tanptt és a konferencia két C-''ésén majdnem kétazázszor került sza- t>zasra a sor. Az olasz békeszerződés cikxelyeivel és függelékeivel">aposolatbsn a konferencia határozati ?t most javaslatként terjesztik elő a nagy nagyhatalom kOIOgyminlsztereihez. A konferencia főbb határolni a kővetkezők :
Az uj oíaaz-jugoszláv határ megvonása a kompromisszumos francia vonal mentén,
A javasolt trieszti szabad terület adminisztrációjának elfogadása a benyújtott angol-amerikai terv szarlnt, emely nagyobb hatalmat ad a kormáryzónak, mint a nemzetgyűlésnek. Elvetettek azt az orosz javaslatot, amely ozt kívánta, hogy az olaaz békeszerződés életbelépte után 30 napon beiül Triesztből vonják id az cnsol-amorikal csapatokat. Az olasz jóvátételi kötelezettség megátlapháso, melyszerint Olaszországnak 81V« millió fontsterling jóvátételt keii fizetni.
Ebből kap 25 millió fontaferiingei Oroszország, Görögország, Jugoszlávia a tökbit Abesszínia kap fa.
Azt, hogy Albánia kapjon jóvátételt, a nógy külügyminiszter döntésére biztak, mert az ellane szőlő brit javaslattal szemben nem szólaltak fel. A gyűlés végen Moiotov bejelentette, hogy a békekonferencia mai teljes ülésén a romén békeszerződést fogják tárgyolni.
A ludőaltők szerint, miolőt: a* szavazta elkezdődött volna, Moiotov külügyminiszter engedékenynek mondott beszédében Oroszország álláspontját Jelentette be .es ellenezte azt a minősítést, mely az ugy* nevezett szláv és nyugati blokkba osztja fel a nemzeteket.
Természetesen, nymndoiia, a szlávok védeni akarják érdekeiket, de ugyanakkor barátságot és
békés együttműködési kívánnak a többi országikkal ? Ha akarjuk, megtalálhatjuk a békés mego.dást probsémáinkra, valamennyi békeszerető nép teljes meg*
eéjtdóiére.
A balkáni gazdasági bizottság tegnap tanulmányozta a Magyarországgal és Finnországgal kőtendő békcszcrződéstervr^ ?etre vonatkozó jelentéseket. A párizsi békeértckczlei jogügyi bizottsága tegnap délptán ;t oa- gvar politikai és Cefuléti bizottság felkérésére megvizsgálta a magyar b?J;eszcrződésterwzet- nck a magyarok által Csehszlovákiának átengedett terülelcn élő lakosság jogainak biztosítását, valamiili a magyarok által Jugoszláviának és Csehszlovákiának visszaszolgáltatandó kulturális javakra vonatkozó kikötéseit. A bizottság ezeket egyhangúlag elfogadja. Ugyancsak
A békeértekezlet hirel
A kpnferencia nem futott zátonyra
London% október 10 A párizsi békekonferencia a vége íeié közeledik és a Times ma reggeli számában össaofogialja az eddi«''elért eredményeket. A nemzetközi kapcsolatok igazi próbakövét a Németországgal és Ausztriával kötendő béke íogja jekmtoni. Foglalkozik az egyes úcío^átusok kijelentéseivel és megállapítja, hogy a konferencia n«n is volt olvah'' sikertelen. A do- íegátusok közölték, hogy rri unkájuk befejezése a legjobb fényben mutatják a dolgokat. Az, hogy » konferencia nem futott zátonyra, igazolja az utólagos reményekot. Alí^ iahet elképzelni másfajta ügyvitel" jobb eredmény elérésére. "Ec^es nemzetek között talán csalódást"kellett, hogv nem tudtak javaslataiknak érvényt szerezni. Mindazok, akik ott voltak, beláthatják az erók megoszlását és azt, hogy a négy nagyhatalom vezető szerepének döntőnek kell máradni.
Hat hétnél tovább tart az Egyesült temzetek közgyűlése
Washington, október 10 Az Egyesült Nemzictok október 28-án kezdődé közgyűlései legalább hal és fél hétig fognak tartam. A nemzetközi munkaértekezlet Montrealban befejezte gyűléseit, és margóévá tette azt á határozatot, hogy
elfogadta a magyar, román cs finn békcszerzödéstervezelnek •azokat a cikkelyeit melyeket a katonai bizottság terjesztett elő. Ugyancsak a balkáni gazdasági bizottság tegnap délűiani ülésén elfogadta azt. a .szovjet javaslatot, örL''ly ''Trieszt "kormáúyzöját teszi felelőssé a siatutumők- betartásáért és kimondja, liogy a törvényhozó hatalmat általános és tilkos választójoggal megválasztott nemzetgyűlés gyakorolja majd. A javaslat első részét egyhangúlag elfogadták,. a másik részéi, mivel 5 delegátus a szavazástól tartózkodott,. ennek megjelölésével fogadták el.
szervesen kapcsolódik az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez. A montreali értekezlet határozatokat fogadott el a fiatalkorú ?munkások helyzetének megjavítására.
Angol jegyzék az orosz és török kormányhoz a Dardanellák ügyében
London, október 10
A brit kormány jegyzéket küldött a tőrök koenmnyhoz >és a Szovjetunióhoz a Dardanellák kérdéséiben, valamint a montrouxi egyezmény felülvizsgálatára. A jegvzéket már átadták Ankarában Moszkvában. Nagybritannia ezen jegyasék-'' ben közli a szovjet kormánnyal, hogy véleménye szerint a«ok a-meg- | beszélések és''ejianSocserék, amelyek e kérdésben a két hatalom között folyt, elérték céljukat és itt az ideje, hogv- rátérjenek az egyezmény i megkötésére. Ha további tárgyalásokról tan szó ebben az ügyoen, akkor kizárólag a inontrcuxi egyezményt aláíró nagyliatalmak együttesen tárgyalhatnak.-
De Gauile arra kerl a franc(akat, vessék el az alkotmánytervéletet
; - Párizs, október. 10
i>e Gaulle tábornok* tegnapi nyilatkozatában kifejezést adott azon ncinenv^pok, hogy Franciaország elveti .a vasárnapi szavazáson alkotmánytervezetet- A fruncnrulpok közlik de Gaullo nyilatkozatát, aki azt a véleményét lejtette ki, hogy az uj alkotmány megszabása; anarchiához és végül diktatúrához vezet,
Az olasz békeszerződés kisnond- ja, hogy Olaszország köteles" tiszteletben tartani az Albán ál- • lam szuverénitását és függetlenségét Ehhez Jugoszlávia módosítási nyújtott ie és á következő szöveg beiktatását kérle: ?és terúleli integritásátc. Ezt a módosítást eh''pgadták, a tegnapi teljes ülésen azonlian elvetették. A tegnap délutáni ülésen elfogadták az olasz ^.béke- szerződéstervezet azon cikkelyeit, hogy az olasz, gyarmatok végleges sot\sáról a négy nagyhatalom döqt a békeszerződés életbelépésétől számított egy éven belül.
mivel minden hatalmat a politikai pártok kezében összpontosít minden ellensúly nélkül. A három vezető politikai párt elfogadta az alkotmányjavaslatot és felszólították híveiket, hogy a vasarnapi választáson támogassák a kormányt.''
Véres tüntetés Bóraaban
Róma, október 10
Kómában az építőmunkások nagy tüntetést rendeztek, mely zavargásra és összetűzésre adott "alkalmat a lendórsóg és a tüntetők között. Egy munkás meghalt, 40 megsebesült. De Gaspierri miniszterelnök és az építésügyi miniszter • kijelentették, bogy a''zavargásoknak egy félreértés az óka. Ugyanis az uj munkjifavas- iatokkal szemben több vállalat boje- lentettc, hogy szombaton beszünteti a munkát és 5000 munkást elbocsátanak.
A felmentett nácIVezereknek mégis felelni kell bűneikért
Bécs, október lü
Az osztrák igazságügyminisztor tegnap az ausztriai szövetséges ellen őrző bizottsághoz fordult ''.azzal a kéréssel, hogy Pappent és Baldur von Schiracbot a b^wn törvényszék vonhassa felelősségre. Némotország- ban a német szocialista egység párt kérelemmel fordult a németországi szövetséges ellenőrző bizottsághoz, hogy megfelelő jogkörrel alakítson külön törvényszéket, mely a felmentett három náci fóbünöst a riémqt nemzet cl len elkövetett "bűncsolek-
w v* w wwwww wwww
menyeiért Vonja felelősségre. A bajor miniszterelnök utasítást adott ki, hogy Pappen és Fritsche nem hagyhatják el Nürnberget. Mindkettőt nácitlanitó bíróság elé iiilít- ják. Nürnbergben már készítik a vádiratot Schacht ellen, akit Stuttgart mellett egy börtönben őriznek. Mihelyt a vádirat elkészül, nyomtön felelősségre vonják.
Szovjet indítványra a japán császár háborús bür.ös
Tokió, október 10 A távolkelet í nemzetközi hadbíróság magáévá tetlo azt a szovjot indítván \t, hogv- Hirohito császárt háborús''bűnösnek nyilvánítsák és bíróság elé állítsák.
Svájci tudésitás szerint elutasították a Nürnbergben halálraítéltek kegyelmi kérvényét
Nürnberg, október 10 Az elitélt német háborús bűnösök napjai állandó nyomott hangulatban telnek. Schacht felmentését csodálkozással fogadták. Göring egészen megtört. A svájci rádió jelentése szerint a németországi szövetséges ollenórzó tanács kivétel nélkül elutasította a halálra ítélt náci háborús főbünösök kegyelmi kérvényeit. A londoni rádió jelentéso szerint a kegyolmi kérvényekké! foglalkozó bizottság három és félórás tanácskozás után elnapolta ülését. A szerdai ülésen a 16 Kegyelmi kérvény sorsáról már döntöttek ui^yan, azonban az eredményt nem hozták nyilvánosságra.
Budapestről Jelentik:
Holnap Budapestre érkezik a nyugatra hurcolt tüzótió felszereles
Kővágó József Budapest polgármestere visszaérkezett Budapestre, hogy intézkedjék a 106 gépkocsiból álló karaván sorsa felől. A 106 auló kőzött van 10 fővárosi autóbusz, tüzoltókocsik, több rendőrségi ''gépkocsi es beteg szállító autó. A gtpUccsi karaván pénteken érkezik Budapestre és a parlament ''előtti téren sorakoznak fel. Az autóbusz karavánt ünnepélyes külsőségek kő- zőtt fogadják, melynek megtörténte után a kocsikat azonnal üzembe helyezik. Ugy tudjuk, hogy a 106 autóból vidékre is küldenek.
Ma tárgyalja a budapesti népbiróság Haln pribékjének .hunyorgó Horváth" bűnügyét
K. Horváth Sándor, a Hain Péterféle nyomozócsoportnak egyik tagja volt, akit a .hunyorgó Horváth"-nak ismertek a baloldali üldözöttek. A népü?yészség vádja, szerint a svábhegyi magyar Gestapóljoz előállított baloldali érzelmű férfiakkal és nőkkel — mint a többiek — ő is kegyetlenül bánt, villanyozta és más kínzásokkal Igyekezett „beismerő" vallomásra és társaik neveinek el- arulására bírni őket Együtt „dolgozott" a már halálra itélt Cser Istvánnal. Megállapítást nyert, hogy azok, akiket ez a csoport kihallgatott és megkínzott, deportálás utján kikerültek Németországba és nem is tértek vissza. A népügyészség vádja alapján csütörtökön targyalja K. Horváth Sándor bllnügyét a népbiróság Nagy Imre elnöklése mellett.
Előítéletek az értelmiség korul
Barbarits Lajos előadása a Szociáldemokrata Párt értelmiségi gyűlésén
A mai magvar társadalmi és politikai életben* legtöbbet az értelmiség problémájával foglalkoznak, mert mindenki tuaja, bo''^v az értelmiség még nem kötelezte e< magát a demokráciának. A fizikai munkásság már régen szint vallott. A szellem dolgozói még tétováznak. Nem tudják magukat elhatározni, hogy el fogadják-3 a demokrácia kinyújtott kezét, vagv visszautasítsák azt. Erről a kéráésről tartott előadást hétfőn a Szociáldemokrata Párt értelmiségi csoportjáén ^Elóitébtek az értelmi - ség körül« címen Barbarits Lajoe. Előadásából kiragadtuk a főbb gondolatokat és azokat itt nyujtjuk át azoknak, akik a rendkívüi''tanulaágos előadást személyesen nem hallhatták.
Dr. Vasady Kovács pénzügyminiszteri államtitkár szerkesztőnknek nyilatkozott a dohányellátásrói
A múlt sok bánóért nagy felelősség terheli''az értől miségőt és ezt beismerni legyon is erője. Ezt a felelősséget sokan egyszerű párttagsággal "akarják májuktól elnáriíahi ét>'' {tártjukkal további közösséget nem is vállalnak. A pártjelvény azonban lelkünk világát is jelképezze .• Hogy ezt elérhesse az értelmiség, hosszú utat kell megtennie. Mivel azonban az útnak két oldala van, ezt a kérdést is kéíoidalrói kell vizsgálni. Az előitéietok kinai falát kétfelől kell lebontani. Ehhez legelső követelmény, hogy az értelmiség ismerje fel osztályhelyzetét Az értelmiség szoigamódra dolgozott a feudális kapitalizmusnak és ebben a szervilitásaban nem akarta belátni, hogy neki a fizikai munkásosztállyal együtt Icell harcolnia a tőkésosztály uralma ellen. A nsrolés és a propaganda idegen téveszmékot szuggerált az értelmiségbe, amely így kitt a politikai rendszerek íoghuségesebb Kiszolgálója. * —
Még mindig nincs ablaküveg Nagykanizsán
Ezt az értelmiséget figurázta KÍ G. Bornard Shaw kegyotlouül: Nom szépek, csak cifrák. Nom tiszták, csak meg yamiak: borotválva é» ki vannak vasalva. Kom tanultak, csak átcsúsztak az iskolákon. Nem hisznek, csak beülnek a templomba. Nem orkölcsösek, csak konvencionálisak. Nem erényesek, csak gyávák. Nem törvénytisztelők, csak szolgalel küek. Nem kötelességtudók, csak alázatosak. Nem a Köz emberei, hanem csak haza ff vak. Nem bátrak, csak pörlekodók. Nrom határozottak, csak csökönyosek.'' Nem fegyelme- zettók, csak "tompák. Nom önérzetesek, ''csak hiuk. Nem jók, csak ér- zelgősek. Nem társaslényok,'' csak csordaemberek. Nem fi^yoimesok, csak udvariasak. Nincs véleményük, csak ragaszkodnak egy véleményhoz: Nem haladók, csak pártoskodók. Nincs képzeletük, csak babonásak. Nom igazságosak, csak bosszúállók. Nem nagylelkűek, csak békülékenyek. Nem meggondoltak, csak gyávák. És egyáltalán nem igazmondók, hanoin mindnek a ''mája, a ve&éje is hazug... Szépség, tisztaság, tisztesség, vailás, erkölcs, hazafiság, müvyáfc^í, vitézség és a többi mind, mind csak merő szavak, amelyekot bárki kifordíthat, akár egy kesztyűt... Szárak, amelyek ami jókj hogv" barbárokat beugrasszunk fc civilizációba, >vagy a civÖuíált szegényeket leigázhassuk. Ez az uralkodó osztályok családi titka. Es ha mi, akik szintén abból-az osztályból valók vagyunk, több életet (akarnánk a világ számára, ahelyett, ihogy mint most, több hatalmat és fényűzést akarunk a'' saját .nyomorult -személyünk számára, — "akkor 6z a titok naggyá tenne bennünket. 1
Ezt az intól ligenciát, amely látszólag vezetett, a feudális és "kapitalista erők vezették. Igyekezett szociálisnak feltüntetni magát ez az értelmiség, gógjfében azonban nem tudta és nem" is akarja leküzdeni antidemokratikus goncolkodásmód- ját. Í ? .
Az intelligencia születési adottság, de a műveltséget bárki megszerezheti. Ebből következik, .hogy"a munkásság «.zellomi erőforrása "lehet inkább az országnak, mint a/, úgynevezett törtéholmi vezető réteg .műveltsége. Le Bon mondja ogyik'' müvében, hogy egy nép értelmét néhány év alatt ki lehet művelni, de jellemének k?neveléséhez- századok keljenek. A magyar nép jelleme a századok viharaSan már megedződött, az értelmi kiművelés néhány évét podig nyugodtan rábízhatjuk a népro magara. A demokráciának azonban nem célja zsenik nevelése, mert azok estik előkészítik a tellek embereit, de nem helyettesitik. ? A mai műveltséghez a politikai művoltség szervesen hozzátartozik, mert a oolitika nem uri huncutság többé, iía nom oiég csak rászavazni a pártra. Ebből elég.volt, mort nom akarhatjuk, ltogy megismétlődhessék az, ami a múltban megtörtént.
Sokan félnek a demokráciától, mert azt hiszik, iiogv az háttérbe szorítja őket. Ennek clienk»ző;ét bizonyítják a külföldi demokráciák, ahol "az értelmiséget igenis megbecsülik. El kell ismerni, hogy az értelmiség jelenleg hátrányokat szenved, do munkáját már kezdik megbecsülni. A demokrácia kivívja az értelmiség számára a szociális igazság minden előnyét és öoért csak ő-zínte és hü*jgüK "csatlakozást kíván. • . -
A Zala annakidején bőségesen foglalkozott a nagykanizsai dohány zóközönségnek azzal a panaszával, . hogy bár a dohányárukat az egész ország területén. már régen felszabadították a jegy rendszer alól, Nagykanizsán mégis csak a í>écsi dohánygyár szivhatatlan Magyar és Munkás készítményeit lehet kapni, azt sem mindig. "Hivatalos helyen közölték ««unkatársunkkal) hogy nincs annak semmi akadálya, hogy Nagykanizsa más dohánygyárak " készítményeiből is részesüljön és iirról is* biztosilotlák a város dohányzóit, hogy rövidesen nagyobb mennyiségű élvezhető és jóminőségü dohányáru érkezik a városba. Azonban ez mindeddig csak ígéret volt, mert a város dohányzőközönsége még most is
A Zala többizben foglalkozott már a nagykanizsai ablaküveg- ellátás kérdésével. Megszólal- tatta szaküzletek tulajdonosait, akik megnyugtató kijelentéseket tettek. A tél azonban mérföldes léptekkel közeledik -és dacára a megnyugtató kijelentéseknek, Nagykanizsán még most sincs ablaküveg. Az igazság az, hogy nincs a városban lakás, ahol egy-két üveget pótoim ne kellene, de vannak helyek, ahol egyetlen ablaküveg sincs. Kereskedőink azt mondják, hogy egy vagon ablaküveg ellenértékét már befizették a gyárnak és minden napra várják annak megérkezését. Ugy erezzük, ^ogy ez a kérdés túlnő* egy merkantil ügyleten, igy helyénvalónak találnánk, ha az illetékes hatóságok is közbelépnének, hogy a megrendelt és kifizetett üveg ténylegesen mieg is érkezzen a városba.
Az üvegliiány nemcsak nagykanizsai, hanem országos jelenség, ezért a sa^tó képviselői kérdést intéztek az Ár- és Anyaghi-
Az értelmiség lelkébe legmélyeb- ben égett olóitélet a demokracía iránt a hazafiatlanság" ós az istentelenség rád ja. Ezek ellen ©lég hivatkozni az ordfe katonák "hazaszeretetére. Bemard Shaw .mondja egy helyen, hogy a földön mindén gonoszságot az erény ne vében'' követ nek el. Ez bizonyo<>doU a háború alatt Voronyezs, ihichau éá Maut- haji x-n pokidban.
Az értelmiséget lépton-nvomon a -roakciö vádjával iliotik. A demokrácia azonban nom ismer ?kollektív bűnökéi c« nem alkalmaziiat ennek mogíekiccu kollektiv büntetést eom. A ownokrácia sok úttörője -az értelmiség soraiból került ki,''
intrt~V.''eUs szerint minden*Képié* politilxU yiozgalomhoz mii- veit és gondolkodó emberek
szükségesek. • r .
A demokráciának liárom dologgal kell az értelmiséget megnyernie: tárgyilagossággal, türelemmel és ta- Ttitassai. De ezaol a<7iárom dologgal kéli az értelmiségnek is közekxlniö a demokráciához.
Az értelmiség jól érezte magát szervi lizmusában és ebből kell ót kivetkőztetnünk. Novolni kell az értelmiséget a szocializmusra, mort eddi? nem nevelték orré. Az. értelmiségnek jóvá keíl tennio ogész ma- gyarságávul és egéíz emberségével á múltban ejtett hibákat és küzdenio keli minden erejével a demokráciáért..
a pécsi gyúr rosszminőségü készítményeit kénytelen szívni. A Zala harca azonban nem volt eredménytelen mégsem.
Tegnap Zalaegerszegen járt dr. Vasady Kovács Ferenc pénzügyi államtitkár és dr. Kcresz- tesy Ernő miniszteri tanácsos, akik a megye dohányellátásáról > tárgyallak a vármegye > illetékes '' vezetőivel. A Zala egerszejji szerkesztője felkereste dr. Vasady Kovács Ferenc államtitkárt, aki kijelentette, hogy rövid időn belül az egész országban, így természetesen. Zala vármegyében is rendeződik a dohányellátás, mégpedig kielégítő '' formában. Minden remény megvan arrav hogy rövidcsen jóminőségü. élvezhető cigaretta és dohányáru kerüljön a ?alai fogyasztó khozv így Nagykanizsára is.
vatal üvegoszlályának vezetőijéhez, aki a ícSjott kérdésre a következőkben válaszolt:
— Mindent elkövettünk^ hogy legyen elegendő üveg. De, bárhogy is nézzük a dolgot,- elsősorban a közérdekű intézmények részére kell üveget biztositanunk, igv a kórházak, iskoláid az OTI és a MÁV részére. Ehhez rengeteg üveg kell egyelőre, ugy hogy a közönség igénylésének még nem tudunk teljes mértékben eleget tenni. Egyet azonban mondhatok : — még a fagy beállta előtt minden igényt ki tudunk elégíteni. Ez körülbelül három-öt hét. A zagyvapálfal- vai üveggyár naponta 00.000 négyzetméter üveget gyárt, a csepeli újonnan berendezJett üveggyár pedig hétfőn kezdte meg piacképes áru gyártását és várható, hogy néhány napon belül napi t>—S000 négyzetméternyi üveget tud gyártani, i — A zavartalan üvegszállitás í érdekében a két üveggyár ré- ! szere biztosítottuk a szenet, a í MÁV-tói megfelelő mennyiségű
vagont kapunk, sőt a zagyva- páJÍfalvai üveggyárnak még raktárt is biztosítunk a'' Keleti- pályaudvaron. Nyugtassák meg ;i közönséget.'' hogy egy hónap múlva nemhogy íneghiáry nem hanem tulkináíal lesz az ; .?gpiacon. Addig azonban legyenek türelemmel.
így hangzik az üvegosztály nyilatkozata. Érdekes volna megtudni, mi háL az igazság ? Nem kételkedünk sem az Ár- és Anyagliivatal, sem az jivegesek kijelentéséiben. De hogv valami van az üveggd, az bizonyos.
Szerencsés kimeneteli! autószerencsétlenség érte a főispánt
Dr. Papp Andor főispán vasárnap éjszaka Nagykanizsáról Zalaegerszegre igyekezett autójával. A kocsiban rajta kívül Vitfga imre, a Nemzeti Parasztpárt megyei titkára és a gépkocsivezető ültek. Amikor az autó elérte Zalaszentiván vasútállomást, a soffőr észrevette.'' hogy egy vonat halad keresztül a vasúti átjárónál. Nem vesztette el lélekjelenlétét hanem hírtelen elfordította a kormányt és bár egy ütmen ti betonoszlopnak kelleti vezetnie a kocsit, de sikerült a nagyobb szerencsétlenséget elhárítania. Ha a kocsi csak «ár métert csúszik, végzetessé válható baleset történhetett volna.
Farkas József megyei főkapitányt Egerbe helyezték
Uj főkapitány a zalai rendőrség étén
A bel ügyminiszter Farkas József vármegyei rendőrfőkapitányt Egerbe helyezte őt és níeg- biztV Ifcves vármegye- főkapitányságának vezetésével. A zaja-'' vármegyei főkapitányaiig vezetését dr. Pató Vándor rendőr- alezredes veszi át. akit. Budapestről helyezett Zalába a nad- -niszter. Itt''melitjük meg. ho?> a rendőrség átszervezésével kapcsolatban Zala megyében a közel jövőben több személyi változás várható.'' .
MOZI
A TANÍTÓNŐ
Szörényi Évává! a főszerepben
Végre elérkezett Nagykanizsára a felszabadulás utáni magyar filmgyártás első remeke, A tanítónő. 1905-ben játszódik lo a film egy kis alföldi faluban, ahova uj tanítónő érkezik: Tóth Flóra. Rajongó lelkvC fiaiul és becsületes. A falu isten-, verte nyomorúságos fészek. A parasztok "kivándorolnak. Fiatal embert alig látni a faluban. Tóth Flóra fel: veszi'' a harcot a falu mindenható uraival, hogy javítón a f^lu sanvani helyzetén. Az urak iskolaszéket niv- nak össze ellene és elcsapják. De a földesúr fia beleszeret Flórába és mikor a szociális gondolatokat, emberi e^yüttmunkálkodást és megértést hirdető tanítónőt elcsapják, kényszeríti a falu hatalmasságait, ho?v bocsánatot kérjenek tőle. A szüfők mindent elkövetnek, hog^* a tanítónő és • gyermekük házassagát megakadályozzak, do Nag}'' István, a Földesúr'' fia, visszahozza a már távozni akaró Flórát ós a gőgös szülőkkel megkéreti a kezét.
A film" főszenopét Szörényi Ei» alakítja, aki a varos közönségének ma este személ\t>9en. is bomutatko; zik a Városi Színházban rendezeado művészest keretében.
Kisérőmüsorban az első szo^j^ Sporthiradót és az Eírvosült:Amerikai Híradó 43. számát láthatjuk.
Szombaton délután négy órakor érkezik Rákosi Mátyás Nagykanizsára
Megyei hirek*
Elitéltek, a zalaszentgrőti nyilas
vezetőt
-
A zalaegerszegi népbirósá" a napokban tárgyalta Antal Jö- zsci zaiaszentgröti nyilas kör- zctvcz&ő háborús és népellenes fcünűgyéL .Vntal terrorjsztikus kilépésével állandóan rettegésben tartotta a baloldali érzelmű egyénekei és közülük többet feljelentett A szerencsétlen embereket elhurcolták és nagyrészük cl is pusztult. Antal tagadta^ hog> része lett volna a bűncselekményekben, de a tanuk ellene vallottak. A népbiróság 3 évi börtönre és politikai jvainak
5 évre való felfüggesztésére ítélte.. .
A zalaegerszegi orosz hősi temető felavatási ünnepsége
Szomorú hir Nagykanizsa gázellátásáról
mint már közöltük, október 13-án lesz. Nagy előkészületek folynak a rendezés körül, hisz egészen biztos, hogy a mvgye jjrinden részéből tömegesen érkeznek azok a demokratikusan érző magyarok, akik megjelenésükkel is dokumentálni kívánják háldérzetüket az orosz hősök iránt Mint értesülünk, a MÁV valószinüleg több különvonatét állit be a megye minden~részé- bők hogy lehetővé tegye a megjelenést
Özembe helyezik a budafai szénbányát
Csak kcN-csen tudják, hogy milyen értékes szénbányára bukkantak Zala megyében nemrégiben. A bánya Budafánál van és a próbakitermelésnél meglepő eredményt produkált. Napi 10 va«on jominőségű, 4000 kaló- riáju •barnaszenei eredményezett. alig 5 méterre a löld alatt. A bányakapitányság egy küldöttje *a főispánnal egy üti megtekintették a széntek-pet és minden remény meg van arra, hogy hamarosan üzembe helyezhetik az értékes szénbányát.
Zalai küldöttség vett reszt a Sió csatorna hajózhatóvá tételének megindítására irányuló munka ünnepélyes megkezdésénél
Mint ismeretes, a Sió-csatorna hajózhatóvá tételének munkálatai megkezdődtek. Ebből az alkalomból kedden Tildy Zoltán köztársasági elnök Siófokra ér-* kezett és ünnepélyes keretek között ejtette meg áz első kapavágást amellyel kezdetét vette s hatalmas méretű grunka megindulása. Az ünnepségre Zala vármegyéből küldöttség utazott. Siófokra. A küldöttség tagjai a következők voltak: Dr. Papp Asdor főispán, dr. Dávid János alispán. Farkas József rendőrfőkapitány, Marancsics József a városi ésBaráth János a vár- oetjvei Nemzeti Bizottság1 elnöke.
— íRspekciós gyógyszertár ma:
Őrangyal, Deák-tér 10.
NYILT-TÉR*
crífcjiím a nagycrdemO lóUrtó gazdi-
6 sgy btlybci'', mint vidéken, hogy üiltfi i^.eiaya, kczyszcTvAzoit áilatokat ibelően, Peófi u. 30. sz. alatt bonyolítom le. E&y- bn felhívom minde»kl figyelmét, bogy Sínért, ifl. Mi''.yij Istvánért semmiféle
cs erkölcsi felelősséget nem vállaik, mert nevezett nálam roncsén és nejben semm:féte üxieti dolgot nem boríthat le.
Id Sityás István
fflO volt régi lómészáros.
* E roratban köíöltekért sem a szerzőség, sem a kíadóliivataí fílelösséget Ka füjai.
R ákosi Mátyás mi niszterelnö k- hclycttes, nrint azt a Zala már jelentette, szombaton Nagykanizsára érkezik. E nagyjelentőségű látogatásra az egész ország politikai kőzvéktuiénye felfigyel, mert a Magyar Kommunista Párt III. kongresszusának lezajlása után az itt tartandó népgyűlésen nyilatkozik meg előszór az ország egyik legnagyobb pártjának vezére és Magyarország miniszterelnökhe- lyettese. A miniszterclnökhelyet- test valószínű több kormányom levő politikus is elkíséri és nem lehetetlen, hogy a nag? beszámoló előtt más nagyjelentőségű felszólalások is történnek.
Rákosi Mátyást a járás határában. Balatonmagyarodon dr. Papp Andor főispán, dr. Dávid János alispán, dr. Monostori Tibor járási főjegyző. Lakatos Dezső megyei titkár, valamint KirschnerBéla járási titkár fo-
A Zalu már több ízben foglal- . kozott Nagykanizsa, gázellátásának ügyével. Legutolsó közleményünkben megírtuk, hogy most már csak a gázszerződés aláírásán múlik, hogy a város megkezdhesse a gáz vezető csövek lefektetését és egyes lakásokba való bevezetését, mert a MAORT biztosítani tudja a szükséges gázmennyiséget A Zala információját hivatalos köröktől kapta és azt kötelességének tartotta a város közvéleményének továbbadni. Cikkünk megjelenése óta elkészült u<*yan egy gázszerződés, amely Nagykanizsa és Budapest között vándorolt, de végleges aláírásra még most sem került sor. Kitudódott ugyanis, hogy a MAORT m-m tűd felelősséget vállalni oly irányban, hogy. a szükséges mennyiségű gázt üsetleg évekig is szolgáltatni tudja a város" fogyasztóinak. Ebben az- esetben természetesen a nagy invesztációk, amiket a város a gáz? bevezetésével eszközöl kárbavesznének, mert a lakosságnak újra át kellene térni a fa- és széntüzelésre. A MAORT gáz- és olajkutjai az erős háborús ígénybeyétel mellett nem ad mik garanciát "irra, hogy érékig a szükséges gázmennyiséget szolgáltatni is tudják, így teröésze- tes, hogy a vállalat ily.irányú kötelezettséget nem tud vállalni.
Iíz a jelenlegi helyzetre nem vonatkozik, mert öli még bőségesei? .''legenda gáz úi} rendelkezésre, ugy hogy azok a fogyasztók> akik olyan szerencsések, hogy már gázzal fúieiíek, scnimiesclrc setot kerülhetnek abba a heh/z>~tbe, hogy az idei félen füiőeszkőz nélkül -maradhatnának.
A Zala az elmúlt >évben e kér- désről több ellentétes információt kapott. Az egyik információ szerint a gázellátást évtizedekre biztosítani lehet, a másik szerint ez csak akkor állhat fenn, ha uj gázbő kutakat tárnak fel, a harmadik pedig azt mondja, hogv a gázt nalálos vétek eltüzelni, amikor annak kémiai felhasználása az ország gazdasági szempontjából döntő jelentőségű lehet gadják. Kiskomáromban, Galambokon és Nagyrécsén is megáll mlajd a miniszterelnökhelyettes autója, hogy fogadja a falu népének üdvözlését Nagykanizsa'' határában Varga Józseí polgármester, Dombai János nemzetgyűlési képviselő és Hegyi János párttitkár tisztelegnek a miniszterelnökhelyettcs előtt, aki a fogadás itfón a Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének székházába hajtat, ahol megbeszélést ''folytat a párt helyi vezetőségévei.
Vasárnap délelőtt 11 órakor a szinházkertben népgyűlés leszj amelynek vezérszónokaként természetesen Rákosi Mátvás beszél.
A népgyűlés elé országos viszonylatban is nagy érdeklődéssel tekintened és oly-tömegek megmozdulására .számítanak, amely példátlan lesz Nagykanizsa történetében.
Az utfonúációk, amelyeket a MAOIiT-íól kaptunk, so- '' hason jelöllek meg egy fiz lehetőségel és most a vállalat ugyanezt leszi a várossal is, cmlkor egy végleges szerződés megkötéséről van szó.
A város vezetősége természetesen csak olyan megoldásba mehet bele, amely biztosítékot nyújt arra, hogy legalább annyi ideig kap . gázt amíg a nagy összegC» invesztációkat amortizálhatja, mert a'' lakossággal szembeni kötelezettségét csak így teljesítheti maradéktalanul.
A város polgármestere a költségvetés letárgyalása után nyomban Budapestre utazik, hogy a MAORT-központban végleges feleletet kapjon ezekre a kérdésekbe és arra, hogv az invesztációkat ez a leszegényedett város nyugodt .lelkiismerettel elvállalhatja-e ?
A város lakói végre teljes és hü képet kívánnak kapni ar-... ról, hogy beteljesülhetnek-e azok a reményei, amelyeket a MA- ORT-gázhoz fűzött. Sokan vannak ebben a városban, akik a gázra várva num szerezték be téli szükségletüket
Ezeknek azt özenjülc, hogy nyugodtan vegyék meg azt a famennyiséget, amire télen múlhatatlanul szük- ségQk van, mert nem látjuk garantálva, hogy a gázt még ezen a télen bevezetik otthonukba.
De felhívjuk a figyelmet arra is, hogv a gázóragyár olyan értesítést küldött a város vezetőségének, amelyben leszegezi hogy teljés termelését egyelőce''a Budapesti gázgyár kötötte le, igy nem valószínű, hogy* egész rövid időn belül gázórákat szállíthatnak Nagykanizsára. Már pedig ez döntő jelentőségű . az árakra vonatkozólag.
mert a pausálgáz, ha egy szobát, konyhát ós fürdőszobát veszünk alapul, havi 150, azaz egyszázötven forintba kerül, amit e városban csak nagyon kevós ember enged- . het meg magának.
A MAORT ugyanis kimutatta^ hogy a gázóra nélkül fűtött lakások átlagosan 27 ezer köbméter gázt fogyasztanak, míg ha
órát iktatnának be, akkor az a fogyasztás 7000 köbméterre esne le.
Meg kell mondanunk és nem titkoljuk, hogy a város lakosai már unják a gázzal ilyetén való: labdázást és ugy érzik, hogy eljött az ideje, hogy feleletet kapjanak :
Kaphat-e ez a város gázt. vagy nem!
Megérkeztek a budapesti művészek
Ma délelőtt 11 órakor egy, a MAORT által rendelkezésre tx>csá- tott hatalmas turaaután megérkeztek Nagykanizsára Szőrénvj Hhra, Kaffav Erzsi, Virágos Mihály és Kiszelv Gyula országos birü, k''iváló színművészek. Roraényi Sándor megbetegedett, igy helyett«o Virágos Mihály, az Operaház "kitűnő baritonistája jött cl hozzánk. A műrészek Nagykanizsán a ^lAORT vendégei. Délután 4 órakor a vasvázas ház géptermében — mint azt már közöltük — kizárólag MAORT dolgozók részére egy előadási tartanak, majd este 9 órai kezdettől a Városi Színházban lepnek fel a nagykanizsai Szent Margit Leánykongrocá- ció meghívására. A tiszta jóvodel- mot teljes e^észébon a szegény ?\or- mekek karácsonyi fclsegelvózoséro fordítják. A méz; meglévő jogveket a. színház pénztára árusítja.
Megszökött az egyik „gombagyüjtö4
Március 14-én mondott ítéletet a nagykanizsai népbiróság afelett a nyolc fiatalember felett, akik Gömbös Gyula Társas Szövetség elnevezéssel fasiszta szervezkedésbe kezdtek. Emlékezetes. hogy kihallgatásuk során a G. Gv. í. Sz. betűket Gomba Gyűjtő* Társas Szövetségre változtatták. A nyolc fiatalen&er között volt Babati Qyörgy . is, akit négyévi börtönre ítélt a népbiróság. Babati György ettől az időtől kezdve, mint a fogház lakója, a Törvényház helyreállítási munkálataiban vett részt Mostanáig semmi panasz nem merült Tel ellene, azonban tegnap este 6 óra előtt, míg az őrzésükre kirendelt fogházor "a többi fogoly munkáját ellenőrizte, Babati egyszerűen kisétált a Törvényház, épületéből és nyomtalanul" eltűnt a városban. Szókését a fogházor hamarosan észrevette és értesítette feletteseit. A fogház parancsnoka érintkezésbe lépett a politikai rendőrség vezetőjével, aki minden intézkedést megtett a megszökött Babati György kézreker^tésére. A rendőrség, nyomozói már eddig is átfésülték a várost, de Bar. bati György tartózkodási helyét még nem sikerült felfedezni A szökés körülményeinek kivizs-^ gálásáraa népügyészség szigorú vizsgálatot rendelt eL
A politikai rendőrség felhívja a város lakosságának figyelmét arra, hogy aki Bahati György tartózkodási helyére vonatkozólag bármilyen adattal tud szolgálni, azt "haladéktalant!1 hozza a ren.dő^ség tudomására, hogy a s/?Véges intézkedéseket azonnár'' meg lehessen tenni
VÁROSI MOZI
CifitSitSktfl-fuinupii — A deaoht- tikos atigjnx .fÜ2Df>árUj 1. alkotása
A tanítónő
Főszereplök Szörényi Jívor, Berky L.
Sxovjet- ?t Katr o-híradó. Előadások kCwfoton S.7. rxUmap i. 1.1-kor

Október 15-én busz százalékkal leszállítják
a vasúti tarifákat
HÍREK
A salai 4>umusx
Sportrovat
Fiatal tehetségek seregszemléje a MAQRT-pályán j
adta erejet a gógánfai Jkáplán nak, hogy tüneménye* papi és politikai pályáját bejuthassa. Jla tiz esztendeje. hogy Hock János őrökre lehunyta szemét, testében elfáradva„ hetvenhét esztendős korában. Innét indult el, a görbe Göcsejország fővárosából, hogy soha meg nem alkudva hirdesse Jézus evangéliumát ?nemcsak szóban, hanem tettekben is. Igaz pap volt Hock János, izzó lelkű és soha meg nem alkuvó. Os- keresztényi emberségét nárosuotla igaz, magyar érzésével. Tisztán látott, mert megadatott nél:i. Min& politikus a szegény és elnyomott magyar dolgozói: szószólója volt és ezt a szent hitéi nemcsak politikai szószékről, de templomi szentbeszédeiben is hangoztatta. ?Aranyszájú pap* volt. nép áttol neki adományozott név tökéletesen ''fedte is a valóságot. Egy-egy prédikációjára megmozdult egész Budapest és tömegével siettek a józsefvárosi templomba, amelynek plébánosa volt.
Előbb Jtiszth Gyula, msijd ?esőbb- Károlyi Mihály pártjához csatlakozón és vicia kemény harcát a feudális magyar kizsákmányoló rendszer elten. Mint minden igaz magyart, ól is emigrációba kény szerttette Horthy dnrutohas, kisembert elnyomó politikája. Bécsben. Párizsban. majd Amerikában hirdette a magyar nép szerencsétlen sorsát. I)c -nem tudott sokáig távol lenni annyira szerbtett hazájától. Hazáiért és a rei/dszer, .amely emigrációba taszította, biróság cfé áUit otta és r-ncmzetgyalúzásban* mondta ki bűnösnek. A kiszabott büntetést nem tudta kitölteni„ mert .akkor már , súlyos beteg vott. Szabadon engedtél: feltételesen. 1036 október tizedikén lehunyta szeméi örökre. Nem érhette meg ajknak a rendszernek a bukását, amely eUcn annyit harcolt. .Nem lehetett tanúja annak ajiagy átalakulásnak. amely a magyar nép életében végbement és aminek ő olyan kitartó harcosa volt.
— Irodalmi vándorfolyoirat indul
1%
A felszabadulás a tán több magvar rái-osban is élénk irodalmi mozgalom indult Pécsett mega''akult a Batsányi Társaság, Szegeden a Juhász Gyuia Társaság és a debreceni Ady Társaság most már kedvezőbb ki- rülmények között folytathatja működését. A nagy vidéki irodalmi tár- sasás&k a szellemi decentralizációt kivánják megvalósítani s már ''eddig is történtok kiaérletek arra, hogy közöttük együttműködés létesüljön. Ezt kívánja & kultuszminisztérium művészeti ügyosztálya, elősegítem, amidőn vándorol vo irat létesítését határozta ol^ amely egyelőre mint a vidéki irodalmi ébt tájékoztató . körlevele havi megjolenéssei negyedévenként,''felráltva mindig más nagyobb vidéki városban egy irodalmi társaság .gondozásában jelenik -meg. A folyóirat nem szépirodalmi közloményéket ad olvasóinak, hanem a vidéki városok kultúréletének problémáit tárgyalja meg, őszinte és komoly beszámolókat közöl a nagyobb magyar tájegységek irodalmi «Jetének mozgalmairól és tájékoztatja olvasóit arról, ami a magyar irodalmi élet vonalan szerto az országban történik. A vidéki kultur- törekvésok önállósításával így cipész- sé^es művelődési decentralizáció indul a fóvááros túlzottan központosító hatása helyett hozzászoktatja a magyar művelődési tájegységeket ah- Vioz, hogy egymás munkáját figyeljék, egymás "eredményeit a maguk vonalah hasznosítsák. A magyar irodalmi élet vándorhiradója először Fécsett, vagy. Debrecenben jelenik meg.
Munkás — paraszt — értelmiség egységet akarsz? Segítsd tanulni a paraszt és munkás gyermekét: — adakozz a népi kollégiumra!
A posta vezérigazgatósága kiadott jelentésében közölte, hogy a rádíóelőfizetők mai száma megközelíti a 300.000-et. November elején üzembe helyezik a budapesti 8 kilowattos* második adót és november Ti-re elkészül Budapest 150 kilowattos adőja és a 314 méteres nagy adótorony. Epités alatt áll két, egyenként 135 kilowattos nagyadó. Október 15-én megindul a légiközlekcdés. Egyelőre . csnV ket vonalon köziekédnek a repülőgépek. Budapest-Debrecen és Budnpest-Szombathely között. A repülő személytarifa a rendes gyorsvonat tarifa lesz.
A MAO RT-páiyán lüktető, eleven sportélet folyik. A labdarugókon ?kívül otthonra találtak végre az atléták és a kosárlabdasport ?hívei is. A koradélutáni órák oadi^i »csöndjét a sportolók jókedvű seregenek .hangja váltotta fel. Sportolásí''.alkalomhoz jutnak az aktive működő -szakosztályok tagjain'' kivül a munkások is, akik a munkaidő letelte után gyermeki örömmel adják át magukat a zöld gyepen a játéknak. A dolgozók gyermekeinek is módot nyújtanak arra, hogy szunnyadó tehetségeik a gyakorlat révén felszínre kerüljenek. A fiatalság — labdarúgást kedvelő — részével Szabó József, a MAOKT jóképességü játékosa foglalkozik végtelen odaadással és figyelemreméltó szakértelemmel. A tömegsport fontosságának szem előtt tartusával játéklehetőséghez jut itt minden gyermek, aki, mondjuk, tnég:nem »tudc, de — szeret játszani. Szerdán délután a MAOKT fiataljai a gimnázium válogatottjával mérték össze tudásukat. A két csapat a következő felállításban játszott:
MAOKT: Németh — Erdélyi, Miliői 111. -- Bálics, Gorics, Kangyalica — Varga, Fülöp, Egresi, "Sebosi; Biskopíes.
Gimnázium: Szentimroi — Hoez- szu, Hcrini — Dénes, Hegedűs,: Bertalan — Vass, Dezsői Anek,.. Csillag, Tarnai. \ ;
Azok az érdeklődők, akik fölhajtott gallérral végignézték a mérkőzést, nem bánták, hogy pirosra csípi orrukat az ősz hideg©. A fiatal gyermekek olyan játékot produkálták, mellyel rózsaszínűvé festették a kanizsai labdarúgás jövőjét. Aímérkó- zést a MAORT-gyenckek merték 7:2 (3:1) arányban. A gólokat Sebes i (2), Biskopics (2), Varga, Egresi és Fülöp, illetve Anek és Vass rúgták. A MAORT együttesből Németh, Miilei III., Bálics, Gerics,
Megszüntetik a koldulást a fővárosban
Budapest utcáit az utóbbi időben valósággal ellepte a koldusok tömege. Ezért a főváros elhatározta, hogy gyökeresen megoldja a koldus kérdést A kolduló egyéneket a rendőrség december 31-ig összeírja, igazoltatja és személyi adataikat közlik a rendőrség társadalompolitikai osztályával A rendőrség emberei minden koldust felkeresnek lakásukon, életkörülményeiről környezet tanulmányt végeznek és ezen az alapon tesznek javaslatot, hogy mi történjék az illetővel. A BucLapest területén kivül lakó koldusokról a lakhelyük szerint illetékes népjóléti gazdasági csoportok gondoskodnak. j A teljesen munkaképtelen, magukról gondoskodni nem tudó egyéneket zárt intézetekben helyezik d, a dolgozni tudóknak pedig munkát adnak.''
Rövid időn belül a külfölddel is felvesszük a légiforgalmat . A gépk ocs i á 11 ományunk i s szépen szaporodik. Julius G-án volt 60Ö0 tehergépkocsi, 5000 személygépkocsi és 10.000 motorkerékpár. A benzinjegy«ket eltörölték. A vasüti forgalom jelentékeny növelésére október. 15-én síz államvasutak 20 százalékkal leszállítja :t vasúti- és személytarifát. Bizonyos tömegcikkek szállítására üjból ke-1 vezményt nyújtanak. A vasúti személykocsikat ujból üvegezni, fűteni és világítani fogják. A helyiérdekű vonalakon egész télen" át naponta lesz közlekedés.
/
valamint a csatársor tagjai figyelemreméltó tehetségek, akikcen még sok öröme losz a kanizsai közönségnek. A gimnázium legjobbjai: Csillag, Anew, Vass. és. Hegedűs. A kanizsai küz&tsóg szeretetébe és figyelmébe ajánljuk c fiatalokat.»
Kiss László
Megalakult Gelsén . a Vasutas Sport Egyesület
Az elmúlt vasárnap nagy érdeklődés mellett tarlotta meg alakuló közgyűlését a Gelsei Szakszervezeti Spori Egyesület. Jelen volt a község részérrol dr. Horváth Géza főjegyző. Tomó- zer Laíjos plébános és Lukács Jenő községi bíró. A vasúti elöljáróságot Várhelyi Richárd MÁV-intéző, Zsidó* József állo- máseiőljáFöí.Vesztróczi János állomásfőnök''és Lukács József ál- lomáselőljaró képviselték.
Várhelyi Richárd ünnepi megnyitója után Zsidó Józset'' mon- dett nagyhatású beszédeL Megkapó szavakkal utalt a sport fontosságára, kihangsúlyozva annak ncmzetiievelő erejét Beszéde végén annak a reményének adott kifejezést, hogy "az újonnan alakult sportegyesület megfelel hivatásának. — A közgyűlés egyhangúlag a következő tisztikart választotta meg: Elnök : Yesztróczi János állomásfőnök : alelnök : Lukács József állomásdöljáró : titkár: Lőrincz Imre; jegyző : Gálosi József; pénztáros : Kövi András ellenőrök : Sin ka József, Egyed István • intéző : Havasi Ernő.
A rádió pénteki műsora
Budapest l. 7 Hírek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Reggeli zene. 8.Í0 Szórakoztató hanglemezek. 10 Jiirek. 12 Déli harangszó, hírek. 12.15 1 Iniczky László szalonzenekara játszik. 18.15 Előadás a római kommunizmusról és szocializmusról. 13.80 Csóka Béla énekel. 14 Hírek, Vöröskereszt közlemények. 14.20 A Weiss Manfréd- gvár zenekara játszik- 15.15 Rádióiskola. 16.10 Ilan^temezek. 17 Szakszervezeti tanácsadó. Utána szakszervezeti híradó. 17.15 jáhn Antal harníonika együttese játszik. 18 Jíi- . rok.. Vöröskereszt közleményt 18/ óra 15 porckor Dán-est a dán Vöröskereszt . tiszteletére. 19 Hírünk a világban. 1Ü30 Falurádió. 20 Hirck, sporthírek. 21.40 Angol* nyelvoktató. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.20 Szimfonikus jazz. 22.85 Vöröskereszt köziemének. 22.45 ücnés részlotek as Operaház fantomja című L''nivereal íilmbóL 23.10 Hirek és krónika angoiui ?5 franciául. 23.35 Tánczene.
Budapest 11. 20 Orosz zenekarok muzsikainak. 20.80 Rádió ?zabad- csryotcm. 21 Hírek. 22.15 Tinc--
lenjezck.
— Külföldiek a Tokajt Szüratei.<
Az október 13-i tokaji szűrül h;- laímas arányban bontakozik c.. így re nagyobbra külföldi érdcfclócés is. Budapesten iévő politikai « fc- tonai missziók számos tagja jébv tette be részvételét a,tokaji szüretre. Külföldről befutott osztrák vendégeinknek jövetele. Az osztrák kormány három tagja, a földművel», ügyi* keresködolem ós a közellátási miniszter jelemette bo érkezésit Bécsből borszakértők is érkezrwk 4 tokaji szüretre. G reraélhetóícíMKn: mennek vissza üres kézzel. ?Szomuv ton az A r 1 borg-ex pressel tíö vrÜ husz újságíró is érkezik. Tiéesi vendégeink eszünkbe juttatják az vegyik kjghirosohb bécsi zeneszerzőnek toka j i kajx-torátát, Schubert Kerenm ihk;tto mog hajdan a tokaji t>or <1 egyiK legszébb dalát szerezto a trtfajL aszurói.
A rendőrség keresi Kistöpörtyat és társaikat, a Városliget vetkőztető banditáit
A főkapitányság R-csopo:tja mára Virradóra a. Városiigv^tn elfogta ifj. Szűrös Sándor IÚ éves íoglalkozásnélkütt suhae- cot. A rendőrségen beismerte, hogj- veszedelmes vetkőrleté- banda vezetője. Xég\'' társává''
— csak alvilági nevüket tudja: Dodú, ivistö})öríyü, Xag\töpór'' tyű és Cibánv — az utóobi időben rengeteg járókelőt és szercl- mespárt vetkőztettek Ír és^rosz- tottak ki a ligetben. A heídé- zett panaszosok közül többea felismerték Szűrösben támadójukat LetartóztattaH. társait jpe-'' dig keresik.
Hirdetmények. .
Közhírré les2cm, hogy Z3U1 vártntjyí alispánja a baúifogiigból tazattrő btáy tojciyok resztté ^vaDbt ictezkcd^ «- géJ)í nem utsl. VSA
Felhívom mindazokat, aldkűek kfcaUri eredetű ?kár íionrcd, axir leveatezcoekc- ból »rirmazó hangszer, baa?|cgT-c7>í (kották) vagy egyéb zenekxn idaettít* cikk van birtokban, hatadekiaUsal ''jelentse be s közigazgatási ílgvoszUijoa (Bazár epület IL lépcső L emelet.
A magyar miniszterelnökhelyelíes ÍZOJS- baton rárosunkba érkezik. Feikérea » varos háztulajdonosai^ kölönösea a Peíőíi- utca, Sogár-at és Cseagen-nicai.báztpuj- doacsokai; hogy ex alkalommal htoflat a nemzeti lobogóval díszítsék Ití. 1308 Poigirm«sU''.
KERESKEDŐK legolcsóbb beviii^isr belye TAKHÖCZKY röudira nagykereső dés, Szabadsag tft 18. 1309
Eladó 13 aagoraayvi ketreccel egjíc un: Eitler. Qelse. 130T
KOÖrJjcjara.u bal orozott azoka egy Bt- nak kiadá P6-at 24 , 1. cm. 9. 13»
Lovak, szerszám és kocsik «Üdék. ti-
deklödm: Cscngcry-ut 22.
Küiöc bejáratú batoroxott «zoba ornak kiadó, F6-«t 24 L em. 9.
Idősebb maránoa aót keresek bázirt»
vezetésé, e, Petcfi-u. 33. 1311
Eladó egy olajcs tengelyű .Esztcrhi^^ könnyű hajtó kocsi. Felviiáiosttás kapöaío: Eötvöa-tér 28. [3]2
Mai és régi levelezésből származó lvae% kOyegóxt pénzt, magyar sorokat va*v [ földi bélyegeket adok. Ív-anyagot is vrt- szele. Roz^onyi-utca 19. BzrberrK lEz 1 hirdetés ntíndig érvényes) f
ZALA demokratíiais politikai napilap
Szerkeszti: Eeacxe Jen? fószerkeszÜ
Sit:kewl?vSfi él k!»d6hKtUI: Fó-ut b. TelHcxi
Kiarija a Neozeti Bucttsás. Nagykanizsa
Szerkesztésért es khuJasert feW Bwc/f
Myomatotta .Közgazdasági K''.T. ?*»$)• konizsa* nyomdejahan Magykaruzsár
NyomdAén felel: ZaJav Ká;o.v
St* évfoiy*^. 232

Nagykanizsa, ©46. október 12. szombat
39BEBS8!
Ára AO fillér.

A magyar békedelegáció fehérkönyvet ad ki a szlovákiai magyarság- helyzetéről és M csehszlovák kormánynak a 200.000 magyar kiutasítását célzó és a békeértekeztethez benyújtott pótinditvánnyaf kapcsolatos diplomáciai eseményekről. Gyöngyösi János külügyminiszter Svájcból csütörtökön este érkezett Párizsba. •
• • Molotov nagy beszédé á Duna-kérdésről
A 21 nemzet képviselői ma hajnalban 2 érakor fejftzték ba a romén feakeizerződés tárgysiását. Ma • dc''.cráiuiok a bolgár oékeszerzödóst tárgyalják, mivel e deiogűtusok szigorúan ragaszkodnak előírt menetrendjükhöz. Ennek értelmében az öt békeszerződés tárgyalását .hétfőig befejezik. A legfontosabb kérdés, ameiyrél tegnap este döntöttek, a román béxeszerződéftnek a dunai htjézás ezabadaágára voatkozé rendelkezéseit érintette* •
Kéikarmod szótöbbséggel elfogadták azt a határozatot, mely szerint m négy na &y kai alom és a
dunai államok részvételével értekezletet tart, hogy msgállmpitsák a Dunára vonatkozó aj nemzetközi szabályzatét.
Ezt az indítványt a négy külügyminiszter tanácsa elé terjesztik az értekezlet teljes; értékű tómogatá" sáv*!. Azt a jrvaslatot, hogy a szerződésbe vegyenek feL egy szakaszt, mely a kereskedelmi szokásokban tilt minden hátrányos megkülönböztetést bármely szövetséges állam ellen, csak egyszerű szótöbbséggel fogadták el. Tehát nom szerepei a békeszerződés szövegében. r
Erdélynek Romániához való csatolását egyhangúlag elfogadták.
Azt az indítványt, hogy az Egyesűit Nemzetek szervezete a román olajforrások ei.''orörzésében részesedje* 10 ellenében nem fogadták el. Két delegátus tartózkodott a szavazástól. A tegnap délutáni ülés két szónoka Molotov és Bevin voltak. JAolotov, akit a jelenlevő delegétuaoic meleg ünnep?ó»sel- fogadtak, űtait arra, hogy uj gazdasági tervezet kell a kelet-európai államok számára, mivol Romár ia és más kelet- európsi államok ninosenek abban a helyzetben, hogy a szövetséges államot iparával, kereskedelmével és pénzQjyelvel egyenlő Jogi versenytárnken: mérkőzhessenek meg. Mindenütt vannak olyanok, akik a volt szövetségos dunai államoknak az eddiginél nagyobb szabadságot akarnak biztosítani ós az adott körülmények között c gazdasági egyenlőség elvét alkalmazzák problémáikban,
ugyanakkor azonban arra törekszenek, hogy az érintett államokban a magántőkéik utján lé- .
nye&esen beavatkozzanak ezen államok ügyeibe, hogy tetszés szerint fokoztcssák velük az
amerikai nemzeti jövedelmet.
- A dunai hajózásra vonatkozóan hangoztatta, hogy ebben Amerika ecyen ő feltételeket kiván minden nemaet számara. Nem kívánta részletezni azokat az akadályokat, amelyek korlatok közé szorhják s szabad forgalma*. Bevin korábbi beszédében felújította a szovjet kűtdöttségnok a bizottsági tárgyalásokon kifejtett elveit a Ouna nemzetközivé léteiének kérdéséről. Ez ez eiv, amelynek eredetét 1856-ig vezetik vissza, caupán a brit imperializmus szüleményé. '' ? .-;*?
Ha a nemzeiközivététel elve elyan keiyes, miért nem alkalmazzák a. szuezi* vagy a, pangputr^
csatornánál ''
Ezután a háború végén felvetett gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Párhuzamot vont azok között az államok között, amelyek elszegényedtek és smelyeic meggazdagodtak.
Majd igy folytatta: A Szoviet- unió a háhorubtm G7ő Caillió {lollár kárt stonvödett, ezzel szemben :iz Kgyosült Államok 194i-ben 04''atii- lic. 1842-hen ííö millió; líKS-han 122 millió é^ 1944-ben .160 millió deliár nyciosttíro lettek s^ert. .Végül megemlítette azt a>c smperiaíista''ve- ixéiyt, amely az euróijai • államokat roszéiyozieti az amerikai mozi, dollár.és adomái:vok következtében. Beszéde végén felszólította a szövetségeseket, ne akadályozzák meg, hogy ezek az országok á saját maguk által meghatározott .elvek szerint fejlődjenek. Nagyon hálásak va- ^tmk mindazért, amit Amerika a háború alatt szövetségeseiért tett, •ie nem enged hot j ük. meg, hogy nagy jóvátételi össz^íróKet követeljen.
Moiotov na^yjeieiitöst''^ü ixíszéde után Üevin beszólt, hanguzüitta, hojiy öröm:nel újítják meg régi kapcsolataikat a roiiuui iparra! ko- nwkedelemraol.. A tengellyel v>üó egi/üilmüködts terén fí ománia sok fór tokozott •a szövetségeseknek, de miután szakított ezzel a politikával, hozzájárult a -?térnetek balkáni leveréséhez. Az az óhajunk, hogy a román nép * moszkvai határozmánvokkal egybehangzó módon, szabadon választhassa meg népképviseleti kormányát és elfoglalja az ót megillető helyet az Egyesült Nemzetek soraiban. Bevin ezután Angliának Komániához váló kereskedelmi kapcsolatait tacrlalta. A békeszerződések elkészítésével teljesen világosi rálik, hogy az egyenlőség ''plve mellett törjünk lándzsát. Angliának joga ron, régi kapcsolatainál tog\i>, ''ho^y kcr^ieményozóleg járjoti el bármely szö>vts<^csénél és ezért arra töre- kedett, tx )g%- minden szövetséges államnak ^ryenló jogokat biztosítón Romániával szemken. Anglíá- rak ezt az igyekezetét megtámadják C-s félremagyarázták és szövetségeink azzal vádoltak, hogy gaz- daságí rabszolgaságra törekszünk. Hogyan lehet azt gazdasági rabszolga ?ágnak nevezni,"ha minden faliam, száméra gazdasági tekintetben egyen ló olbánáM kérünk. Xagyon nehézzé {eszik számunkra, mondta Bevin, a szavazások elfogadását, hu Anglia nem részesül a romániai érdekeltségekben egyenlő bánásmódban. Nem kívánjuk az olajipar államosítását, de egyenlő- elbánást a külföldi érdekeltségek számára,'' bárminő politikát is folytatnak fierin különösen a szövetségesek romániai olajérdckeltségeirt? utalt, amelyeket még kötnek a Hitler által kötött koncessziók ós vásárlások. Ezek eredményeképpen a jelenleg termelt olaj semmil''-''íe. idegeit pénznemet r«m hoz Anglia számára.
Estért ugy érezzük, jogosult, hogy a román kormánytól -azt követeljük, hogy bocsásson kül
Az Egyesült Államoknak továbbra is szükségesek az izlandi támaszpontok
Heikpvik''í október 10 Mac Nil izlandi brií követ közölte az izlandi • hatóságokkal Bevin külügyminiszter azon reményéi, hogy nem^tagadják irtíeg az Egyesült Államoktól azt a kérelmet, qnely könnyítéseket kiván Izlandtól a csapatszállitások tekintetében - - Németországban tartózkodó hadereje számára. Kijelentette, hogy Xagy Britannia bármily lépéseket hajlandó volna megtenni, ha Izland szu- '' verénitását csorbítaná.
A Dardanellák kérdésében Törökország ma-adta át válaszát a Szovjetnek -
. Ankara, október 11
A törők kormány ma válaszolt a szeptember 24-én át- nyu j tot t szo vjet j egyzékre, a mely
földi pénznemekéi az olajipar rendelkezésére az újjáépítés és izembentartás cctjsisa cs ezen kreáüságunkat szerződésileg tiiz lositsa.
Kz nenj ienne ellentétben Románia éröeiieivei, hiszon az alacsony olajtermelést az egész ország megsínyli. A dunai kérdéssel foglalkozva ihang- sulyozta, Angiia hajlandó elfogadni a francia indítványt, mely szerint a partmonti államok a ?zővctáége- ítíkkcl egjüt; konferenciát tartaaá- nak a folyam jövőjét iilet&og. Tisztátlan kell bnnünk azzal,, .fiogy az a szov jet inditvóny, moly a Duna használatát a partuienti* államok sziüuára kívánja fenntartani, nem csupáit visszalőjlódést jelentene a dunai államok ki\reskőeleimében, ha- nem eg}ben h:'';trányos megkülönböztetést a volt hiirc-os szövct»''^jes társak ellen.
megismételte, hogy milyen feltételek mellett óhajtja Oroszom v szág revízió alá venni a monr treuxi egyezményt Ezzel kapcsolatban a mult héten szerdán amerikai jegyzéket nyújtottak át Moszkvában. Az Associated Press ugy értesül, "hogy ezen jegyzék elutasítja azt az orosz véleményt, hogy az «.^yezanény revíziója kizárólag. Tőrökön szágra és Oroszországra tartozik. Az angol kormány vélemény-e szerint a Szovjetunió és a török kormány közötti tárgyalások ma (már olyan állomáshoz érkeztek, atnelvcn tul csak mait- zctközi konferencia tehetne tó. vábbi lépéseket, ugy ahogyan azt a Dardanellákkal kapcsolatban a- potsdami egyezmény lervbevette.
Meg kell.valósítani a nemzetközi egyttttniüketfest
ts''rwyork, október 11 Trj^ve Lie, az Egyesült Nemzeteké főül kára tegnap elmondott beszédében kifejtette, hogy mindenekelőtt a leghatalmasabb és legbefolyásosabb országoknak minden''erejükkel méjj kell va- lősitani a nemzetközi együtt- működést & a jószornsz&Ii vi-
SZOííN ^
hogy ezzel létre is jöjjön a világ államai kőzött a bizalmi egyensúly és az Egyesült Nemzetek Szervezete igazolja azt a bizalmat, (melyet a békeszerető nemzetek l>eléhelycztek. Xebóz időket élünk, ázonhan a békeszerződések aláírása után reménykedünk az újjáépítésben és a stabilizációban.
Portugáliában valami készült../
Madrid, október 11 Lisszabonból késő éjjel olyan hirek órkeztek, hogy Portugália északi részében zavargások törtek ki. Az első hír, amelyet a francia hírszolgálati iroda Madridból kapott, az, hogy a npauyol fővárosban íUcnóriv hetetlen hirók keltik szárnyra ]íor- tugália helyzetéről. Portugáliával • megsznkuüt a-.táv beszélő összeköttetés. Lisszabonban a helyzet nyugodt . cá j&zócványoi. hirek érkeztek" -orról, hogy a rend helyreállt és a förra- dftlmi mozgalom "véget ért. •
A Portugál kormány félhivatalos jelentése szerint csütörtökön reggol 5 órakor ogy kisebb tiszti csoport, mely néhány tartalékos tisztből és néhanv feayehni okbói elbocsátott tisztből állott, Porto városában a szolgálattevő tiszttel összejátszva, bejutott a VI. lovasezred kaszárnyájába. Kevéssel utóbb ezek icl hagyták a kaszárnyát és az ''eared 70 katonáját magukkil - ragadva, dél feló távoztak. Mihelyt a hír a (katonai hatóságokhoz érkezett, a Coimbrában székelő II. ezredbeli katonai erők nteltették a szűkítés intézkedéseket a zendülők leverésére, akik bare nélkül. megadták magukat
Schuschnigg Papenről
Brüsszel, október A í
A Brüsszelben tartózkodó Schuschnigg volt osztrák kancellár a Libre Belgique cimü belga lap munkatársa előtt kijelentette, hogy Papén segítséget nyújtott- Hitlernek a hatalom átvétele előtt. Papcn''nélküí liit- iér sohasem lett volna bírod a^mi kancellár — mondotta Schusch- nigg. ^ - •
Kincs kegyelem...
Nürnberg, október ! 1 A 11 halálraítélt náci főbü- nőst a jövő szerdán akasztják fel a nürnbergi börtönben. Tegnap estp közölte a berlini szövetséges ellenőrző tanács hivatalos nyilatkozatában, hogy az összes kegyelmi kérvényeket el- utasítottáK. A kivégzéseket egy 4 tagból álló bizottság vizsgáTja felül és sclük lesz mindkét megszálló fiatalom két-ké! tudósítója, valamint a hivatalos hatóságok. Göring, Jodel és Kei tel azon kérelmét, hogy - akasztás helyett Iőjjék őket agyon, visz- szúiitasitotlák., A Reuter híradása szerint FnmcánarsnágfcK

Zalamegye terményeit és a bauxitot rövidesen
viziuton szállíthatjuk
Nagyjelentőségű munkaiatok ?nácinak meg a közel jövőben a Balatonon
és a Zala folyón
kérle Angliát. Amerikát és Oroszországot, hogy létesítsenek nemzetközi bizottságot, mely eljárást indítana a bűnössé nyií- vánitott n. náci szervezet tagjai ellen. Ezek az SS. a Ges-. tapo, ST. valamint a iricá- párt vezetőtéstűlete.
hírek a vilég fővárosaiból
Caarócaisok a kínai köztársaság fennállásának 35. évfordulójának előestéjén rádiöixíszúdébén a béke és egyséig megteremtésére hivts fel a lakosságot és kort? a kommunistákat. hagyják aböa a polgárháborúi és vegyenek rés:''.: a nemzeti kormán fcan.
* ?
Az osztrák" kereskedo''-emügyi miniszter már a napokban a magyar fővárosod érkazik, hogy a kereskedői r-.ii tárgyalások?.! megkezdje. *.
A bndapcsti Margit-hidat csak fóc szőkeségben íu''iják elkészíteni 1047 december végére. A .másik fele 10-iJS-ra fcjszul'' el s ekkor 3 méterrel szélesebb lesz, mint a régi Margit- hicl.
• *
Az angol rádió értesülése szerint a iszovjeí" vádhatóság közölte -Tokióval, hogy czidőszorint nem kívánja
Hirohito császár perbefogását. *
Aj. angol Hyde parkban angol tu- •
dósok egész éjjel tudományos''kísér- ! ietezésoxet ?oiytauak, hogy megállapítsák a Jacőbini Zinner üstökös
által elhullajtott meteorok útirányát. !
Ugyanebből a célból orosz tudások j
léggömbön szálltak , fel stratoszíérai :
magasságba ös ott végosiok tudomá- ? nya-i vizsgálatokat.
A brit hatóságok értesítették a fivéű hatóságokat, hogy értesülése szerint két háborús náci .bűnöst akarnak becsempészni Svédországba. Eddig 30 nácinak sikerült magát átmenteni Svédországba.
Londonban több szálloda szakácsa és kuktája sztrájkot kordot:, hogy megalakíthassák a takácsok és knk- ták szakszervezetét. A szállodák''''vezetői ugyanis azt állítják, hogy a kormány áltai'' felállított munkástanácsok teljesen feleslegessé Uxcií: a szakszervezetek megalakítását.
*'' /
Az angol parlamentben kijelentették, hogy nem támogaiják''a kormányt politikai ellenfelei elnyomásában.
» !
Az amerikai kormánv elfogadta a Jugoszlávia által ajániott 15Ö.000 dollár kártérítést- az augusztus 19-én leszállásra kényszeritett amerikai repülőgép öt utasának haláláért A pénzt felosztják az öt repülő családja között.
*
Kémotország angol és amerikai zónájában a lakosság fejadagját 1550 kalóriára emelték fél. Az -uj íojad«g hétfőtől kezdve lép ólotbo. Erre á célra az angol övezetbe 2 millió tonna gabonat és az amerikai övezetbe 1 millió tonna gabonát szállítanak. A két állaai a költséget; mely 84 millió fontba kerül, közösen "forrja viselni.
Épiesiiét.
A „Gélzala} Termelő és Értékesítő Szövetkezet* értesíti tagjait, hogy az 1946. évi október 13-ára meghirdetett
rendkivfiti kSzgyQlés elmsrad.
A rendkívüli közgyűlést 1946. évi október hó 20-án délelőtt 10 órakor, határozatképtelenség esetén 1946. évi október hó 21-ón délután 17 órakor tartjuk meg a Nagykanizsai Bankegyesület Fő-ut 8. szám alatt levő közgyűlés! termében, a korábban közzétett tárgysorozat változatlanulhagyása mellett
Nagykanizsa, 1946. október hó 11-én. Elnök.
Anglia hatalmas ajándéka Magyarországnak
Wats brit politikai inegbizotthe- lyettes kormány megbízásából közölte Nagy Ferenc miniszterelnökkel, bogyaz angol kormány 200.000 iont értékű szerszámgépet" ad ajándékba a magyar kormánynak. Az angol parlament hozzájárulásának megtörténte után a magyar''kormány küldjön szakértő bizottságot Angliába és válassza ki azokat a szerszámgépeket, amelyekre Magyarországnak leginkább szüksége van.''
(Z&laeg:rszcQÍ szerlSeszlönk- Í6L) A vármegye főispánja, dr. Papp Andor hosszabb tanácskozásodat folytatott illetékes köré kkei a ?egyét közelről érdeklő balatoni problémák mielőbbi megoldásáról. A tárgyalások során érdekes é> ügyelem re méltó tervel: vetődtek fel, amelyek, faa a számitások és elképzelések megvalósiíhatóaknuk bizonyulnak. olyan ~ercdmény- oycl kecsegtetnek, melyhez ha- sönió ujilás évtizedei: óta nem volt a vármegyében. Neut keve- sebbröl van szó, mint arról, hogy a Balatonon viziutat létesítenének, összeköttetéssel a Dunára, esetleg egészen a Fekete-tengerig. Übbe kapcsolódnának bele, ami Zala vármegyét különösképpen érdekli, a Zala folyó szabályozását és a folyó tutaj-forgalmának bekapcsoíá-
Szakériök véleménye szeri nl nem utó piszi Lkus elképzelésről van szó, ha- . nem észen könnyen ms,*g-
valósilluitó tervről. Mint ismeretes, .kedden kezdték meg Siófoknál a Sió hajózhatóvá lételéhez szükséges munkálatokat a köztársasági elnök jelenlétében. A Sió-csatornát í> szakaszra osszák és ezzel lehetővé teszik, hogy a dunai hajók a Balatonon közlekedhessenek. Természetesen ennek eléréséhez igen jelentős munkálatokra van megelőzőleg szükség,; különösképpen a gátmüvek kiépítésére és a csatorna kiszélesítésére. ?zek a munkálatok hozzávetőlegesen 6 millió forint költséggel járnak és körülbelül 300 munkást foglalkoztatnak közel egy esztendőn keresztül.
Ennek a vizíutnak létesítésével lehetőség nyilik ugy Zala-, mint Veszprém megyéknek, hogy a jelentősen olcsóbb vizi- kö/.Ickcdésbe bekapcsolódjék. Ili velődőli fel az a terv, iiogy a. Zala folyót szabályozzák és addig is, amíg a szabályozási munkálatok lesznek, futaiforgalmat biztosítsanak a folyón. Ilyen módon az elszállításra kerülő élelmiszert, gyümölcsötstb. közvetlenül a vizén tudnák a fővárosba juttatni. Az elgondolások szerint, ezen a viziuton lehetne a zalai bauxit-ércet is szállítani, még pedig könnyebben és egyszerűbben, mintha ennek szállítását a vasút vé- j gezné.
Hogy a tervek mennyire kö- i molyak, bizonyítja, hogy ebben i az ügyben e hó 20-ika körül, ; több napig tartó tanácskozásra gyűlnek össze az illetékes mi- [ nismztériumok kiküldöttei, a megye vezetői és több viziut-épitő
szakértő. A bizottság Keszthelyen tanácskozik, ahol egybeu a helyszínen jelölik ki a keszthelyi" kikötő ui helvét és megtárgyalják a Balaton eliszaposodásának megakadályozásához szükséges munkálatok megindítását. A bizottság tagjai megtekintik a hévizi vadvizeket is és megbeszélik azokat a teendőket, amelyekkel ezeket a vadvizeket rövid időn belül ellehet vezetni, mielőtt még nagyobb kárt okoznának a gyógyvíznek.
Mondani sem. kell, milyen nagyjelentőségű kérdések ezek és a megye közönsége milyen nagv érdeklődéssel néz az értekezlet elé, hiszen hihetetlenül nagy jelentőségű az a körülmény, hogy vajjon.sikcrül-eegy ilyen fonto? hosszú viziutat létt>- siteni a megye területén-
Budapestről jelentik:
A fővárési B-lista számokban
Budapest székesfőváros B listázásával kapcsolatban illetékes helyen megállapították az újra felülvizsgált ügyek, valamint az egyes közigazgatási ágakban elbocsátott személyek pontos számát Eszerint a közigazgatásnál felülvizsgáltak 13.459 személyt, ebből eiöocsátoitak 4259 embert. Az önálló, valamint a házi kezelesi üzemeknél ..felülvizsgáltak 14.221 ügyet, elbocsátottak 1095 egyént. A részvénytársaságoknál 19.847 alkalmazott volt, elbocsátottak 633 személyt A közoktatási szakon elbíráltak 5000 ügyet, amely- b5I B-listára került 525 fővárosi alkalmazott
Visszaveszik az elbocsé/tott rendőr legénység egy részét?
A rendőrség átszervezése során számos legénységi állományú személyt bocsátottak el. Belügyminisz- tor: "utasításra néhány nappál ezelőtt elhatározták, hogy ezeknek ügyét felülvizsgálják és mindazokat, akik az előirt követelményeknek megfelelnek, visszaveszik a rendőrség sorába.
Kedden reggel a Mosonvi-utcai laktanyában megkezdődött <Jz a felülvizsgálat. Mindazokat, akik politikailag nem esnek kifogás alá, továbbá a szakképzettségi eS egyéb kö- vetelményekneK megfelelnek, soron- kivűl visszaveszik á rendőrség kötelékébe.
Az október 8-ra tervezett ron dórlegén vségi toborzás néhánynapoa iia- lasztást szenved.
Felemeli az OTJ a táppénzeket, a szülészeti segélyeket és az öregség! Járadékot
Az OTI elnöksége elhatározta, hogy október 15-től kezdve a táppénzek Ősszegét az eddigi 30 százalékról 50 százalékra emeli fel. A szülészeti és szoptatási segélyeket 100 százalékban álapították meg, az eddigi 70 százalék helyett
1316
Oiüóöfr .1-t?í viss? imcnően az öregségi járadék az eddigi 20 forint helyett 30 forint Kiszélesítik a gyógyászati eszközök nyújtásának ieh;- tős^gét Komoly Összeget szánnak a kórhazak felszerelésére és a gyógyszereilátás javítására. A jövében a vasúti költségeket az OTI. megtérít
Felemelik a bankkamatlábat
A betétképződés előmozdítása céljából a postotakariékpénztár a «közeli najjokban jelentősen fölemeli a kamatlábat. Az uj kamatláb — érfcv süléoünk szerint -— 7 százalék körül lesz. A postatakarékpénztár páldáját követni fogják a bankok is.
Megszökött a fegyházból, gyfl- ko/t — kivégezték "
A hartai * fegyintézetből megszökött Ribár János fegyenc a jánoshalmi országúton állati kegyetlenséggel meggyilkolta és kíraboita Gosztonyi János 20'' évés gazdale- gér.yt ''A bajai rögtónitélő bíróság kötélaltali báláira ítélte. Az ítélete már végre is hajtották.
Párizsban teljesíteti SS szolgá- latott — nyolc évi kényszermun- kára Ítélték
.?r
Baumann J-inos molnártanonc önkéntes Volksbund-tag, msjd ^S-katona, '' a németek oldalan '' számos harcban vett részt, mint német katona kikerült Párizsba is, ahol jarír- szolgábtott teljesített, ignzoitatott és többeket bekisert a parancsnokságra. A t''itárgyaláson kényszerhelyzettel véd^ezetN a tanuk azonban e^Ieoe vailottak. Nyolcévi kényszermunkára ítélték. ; . • •
Hatévi fegyházra ítélték Szálast csendörségének főfelügyelőiét ...
A népbirósag hatévi fegyhszra ítélte Fínta Józstf volt altábornagyot, aki 1944 november 3 an e.íogadta Száíasisjinevezését es elvállalta a csendőrség és rend-^rseg főfelügyelői állást.
$0bbf Hilda drámai tanúvallomása a dunaparti nyi/as gyilkosságokról
A népbiróság Rácz-tanácsa mosl tálával ja a Városház-utca. 14. számú nyilasház hóhérainak bűnügyét. A fövádlott Csiszár Gábor - joghallgató s melí^te hét cinkosa ül még a vádlottak . padjárt . Ez a banda a nyilasuralom alatt rengeteg embert összefogóit, sokat a gettóSa kiséri, többszázat pedig a Dunaparton kivégeztek. Az elfogott áldozatokat először megkínozták, azután kifosztották s a végén agyonlőtték.
A mai tárgyaláson Gobbi Hildát. a Nemzeti Szinház tagját hallgatták ki tanuként Gobbi vallomásában elmondta, hogy a Hungária szállodából, ahol akkoriban lakott, Gyenes Diencs András ezredessel lement a Duna partra, amikor lövöldözéseket hallottak és a Duna jegén nagyon sok hullát látott úszni, véres ruhákkal és eldobott társakkal volt tele a jég és a hó: Gyenes Dienes ezredes mondta neki, hogy jegyezze meg jól magának Csiszár Gábor nevét, aki azzal dicsekszik, hogy többszáz embert ö >nyirt ki«. Ugyanígy vallott a bíróság előtt Gyenes Dienes András ezredes is.
— A budapesti művészek nagykanizsai szereplését holnapi srtwéta*
méltatja a Zala.
— Inspekciós gyógyszertár na:
őrangyal, Deák-tér 10.

Százados
az előadó asztalnál
Tildy Zoltán és Rákosi Mátyás'' beszéltek a MADISZ országos kongresszusán
I jun
í
iiorthy Miklós igérelével kezdődött : >vérbefojtják:. Kik és mit tojónak vérbe ? A horthysta ?sztck élükön a tengernaggyal, sorjjkban Héjjassal, Prónayval, Osttrnburggíd íojtják vérbe, az J9l9-es forradalmat. És ez volt az egyetlen ígérőt, amit betartottak. Vérbe és \izbe tojlotlak mindent és mindenkit, aki utuk- bí került. A Siótól a Dunáig megcsonkított holttestek úsztak, Elődeik azoknak a halottaknak akik 1942 elején Újvidéknél a Dunában és 1912 végén Voro- nvezsné! a Donban úsztak, iíorthy Miklós Ígéretével kezdődött" és azzal a vallomással fejeződött be, amelyet lieregfv- Berger Károlyról a népbiróság eiőtí tettek. Amikor a Vörös Hoiséreg Csepelen volt, Be- rcgíy-Berger Károly Kispesten sz-.-ffiiét lartott : az egészségeseket ki költette, ha a zubbony gombján a címer ferdén állott, c mindkét iábál vesztett gverek- cmí>ertü! megkérdezte, hogy elég hősiesen állts-c a fájdalmakat". Ami pedig Horthy és Beregfy között történi, a tiszti virtusnak azokat sorozaíait leirni nem uj- ságkózlemény, de egy legény is kwés lenne. A pezsgős pohár tükörbe dobása, a najjokon át tartó kártyacsaták, a szerelmi botrányok/* a nyomorékká vert tiszti idények és több tízezer el- pu sztu H munk á szolgál atos, mind ecy-ey; megnyilvánulása a horthysta tisztikarnak.
Negyven esztendőre kibérelte a MAORT '' a budafai szénterületeket
1
Lázas ütemben folyik a hídépítési munka
Hzc''k a képek futottak el elöltem. amikor a fizaciáldUniokrata Párt legutóbbi pártnapján egy Valóságos századost. egyenruháiul:. három arany csillaggal a gullérján felállt az" előadó ^asztal mdlol és beszédet mondott. Araikor felállt, önkéntelenül is vártam, hogy valaki vigyázzt fog vezényelni, hogy mint oly sokszor a -10 hónap alatt, amig a k ''sors engem is közéjük vitt, mozdulatlanul hallgassuk végig ostobaságaikat és trágyrságaikat. Először nem akarok hinni a ííí- knuek : nem aA ordítja, hogy vigyázz, hanem azt mondja : Barátság ! Egy valóságos, egy hivatásos- százados három arany csillaggal a téglagyári munkásnak, a kisiparosnak, a tisztviselőnek. \Ha ezt Horthy húilaná, maga kérné, hogv adjál ki ól Jugoszláviának. Be- regj''y ajra nyújtaná a nyakát Bogír mester* kötele alá. — a kettó körülbelül azonos — csak- bogs ilyent ne kelljen hallania. Eb ahogyan .ez a százados be- szt'' minden szava önvallomás, Wtor kiállás, felrúgása . egy ©Cktrében rothadt kornak és osiálynak. kéznyujtás annak a rétegnek, amelyhez a Tiszt Cruknak eddig* semmi közük volt, akik csizmát pucoltak, kiszolgálták és ha a részegségei .reir mozdulni ser.) tudiifk.
fektették őket, sci ~ hoi- toik'' díctu — még harcoltak is fclyettük. Mert Szende László százados őszintén bevallja, hogy 2 . ^legényt, a tiszthelyettest, tisztet nem kérdezték, hogy • 2*arja-e a Donnál megvédeni a <*-lidi tüzhelvét, őszintén be- Tü!ja a tisztikar árulását. Mert árulás volt, ami 1944 október } J>én tőrtént, árulás még a -Uszti becsület^ szerint is. Hi- í cea déli'' l2 őrakor még Horthy * ^gföbb hadúr, az országgya- ftpitó kormányzó és délután 4
órakor már nyilas karszalagos, géppisztolyos tiszti őrség állt a budapesti "laktanyák kapujában. Tiszt és nem közlegény, mert árulásra csak a tiszti becsület predesztinált, mert a . magvar honvéd hü maradt volna esküjéhez, ha tisztjei engedik.
Beszél az előadó a demokratí- kas honvédségről, amelyet a régivel, a tegnap honvédségével szemben nagyon találóan, a holnap honvédségének oevez. Találóan és őszintén. Mert a negyedszázados fertőt gyökeresen az elmúlt rövid idő alatt máig kiirtani nem lehetett, ma csak megkísérlik a vezetők és holnapra remélheőtleg sikerülni is
Budapesten szerdán rendezték a MADISz országos kongresszusát. A kongresszuson felszólalt Rákosi Mátyás miniszter- elnökhelyettes és a többek közölt ezeket mondotta: r~r
—- A mi pártunk, a Magyar Kommunista Párt mindig ..a fiatalság pártja volt, azért nagy örömmel üdvözöljük az ifjúság minden politikai megnyilvánulását. A MADISz politikája a népi demokráciát és az országot előbbre vivő demokrácia. Abból a szakadékból, amelybe a régi polilikai rendszer és osztályok vitték az országot, elsősorban az ifjúság munkája fogja kiemelni. Most, amikor néhány héten belül.létre jön a béke és amikor gazdasági életűnk újra szilárdan áll, az ifjúság megint választás elé kerül.
.1 MADISZ ifjúsága a nemzetet felerriplö népi demokrácia oldalán áll és tudja, hogy ez a nemzet, mellet
ezer esztendő vihara sem
A központi bányakapitányság egy kiküldöttje szerdán délelőtt Bázakercttyére érkezett^ ahol a Budafapusztai bánvatélepeket adta át a MAORT vezetőségé^ nek. Az átadási aktusnál résztveit a megye főispánja és alispánja. A bányatelkek, 3G0.00Ö négyzétméter területen egy-egy kúttal felszerelve kezdhetik meg működésűket. A szénbányák helye a volt báró Zichy Rubidó Iván-féle birtokon fekszik és azok föltárásával már az abszolutizmus idejében kisérletez- tek. Az akkori primitív feltárási módozatok természetesen jelentős eredményt nem biztosítottak és így a bányaterületeket, ismét
A Zala vállalkozásában megépítendő temetői liid munkálatai programm^zerüen folynak. Az építésvezető Horváth Lipót . építőmester ma már 40 embert foglalkoztat, hogy a beígért időre, Mindenszentek napjára a hid el is készüljön. Ma .reggel megkezdték a pillérek megalapozási munkálatait, aimit nagy- gonddal végeznek, mert ezek a betonrétegek tartják majd azokat a pilléreket, meljjakre a fat- szerkezet épül.
fog nekik.
Egy dologban azonban nem érteíT egyet az előadó rrftzados- sal. Azt mondta, hogv amig két ember lesz a főidőn, háború veszélye, lehetősége is megleísz. Ezt nem osztom. Ha két e?mber közül az egyik kapitalista, a másik dolgozó, az egyik kizsákmányoló, a másik kizsákfná- nyoít lesz, akkor igen, akkor mindig fennáll a háborús veszély ; de ha a két ember szocialista lesz. ha az egész világ szocialista lesz, akkor nem lesz háborús veszély. E ponton az előadó inkább százados volt, mint szocialista.
Dr. Rutthai György
i ''.adott megtörni, -megtalálja a feltámadás uiját-
Elsősorban pedig a MADISz ifjúsága segítségével fogja ezt az utat megtalálni. <
Ezután Tildy Zoltán köztársasági elnök köszöntötte szeretettel á MADISz kongresszusát.
— Mindnyájan, akik a nemzet vezetésére elhivatottak,, nagy reménységgel nézünk a magyar ifjúságra.
Kel nagg feladat ált előttünk, az egyik a jó munfea- a másik megvédeni ennek a munkának szal/ad lehetőségét. ?
Harcolni kell a népi jogok teljes szabadságáért és meg kell valósítani intézményeinkben is a teljes magyar népi szabadságol.
Rics István igazságügyminiszter a Szociáldemokrata Párt, Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt, Kossá István a Szakszervezeti Tanács üdvözletét tolmácsolták.
üzemen kivül helvezték, vagyis befödték.
Szakértői megállapítás szerint a szénréteg a föld alatt már 5 méternyire jelentkezik, dc hogy milyen széles rétegekre lehetne számítani, az. még nincs felderítve.
A barnaszén minősége 3000 ka- lóriás. cséplőgép és egyebek fűtésére alkalmas. - A bánya tulajdonjoga az államé és most 40 ?évre adta bérbe a MAORT-nak. A bánya berendezési munkálatai nemsokára megkezdődnek és körülbelül a tavaszra már megkezdhetik a szén kitermelését.
A közös érdek megmozgatta a város minden rétegét és elmondhatjuk, hogy reményeinkben nem csalódtunk. Ha* még. nincs is együtt a hídépítéshez szükséges összeg, meggyőződésünk, hogy amire a hidat átadhatjuk a forgalomnak, a teljes ősszeg együtt lesz. Felkérünk mindenkit, aki még nem adott, hogy adjon a hídépítés céljára, mert ezzel nemcsak híddal ajándékozzuk meg a város közönségét, de kenyeret is adunk sok
munkanélkülinek.
A tegnapi nap folyamán 100 forintot adtak a Király Sörgyár és a Dunánfel li Szeszgyár. 50 forintot Szabó Antal, ''Élelmezési Munkások Beszerzési Szövetkezete, Gazdasági Takarékpénztár, 15 forintot dr. Knausz László és 10 forintot Heltai György. A gyüjtőivek aláíróit külön közli majd a Zala.
Nagykanizsa nagy zenei eseménye:
A Szegedi házaspár kétzongorás hangversenye
Az elmúlt háborús- események pusztító, káros hatását sajnos a zeneművészet is nagyon megérezte. Inter arma siient Musao-clv alapján e téren bizonyos stagnálás állott be, ami nem csodáim való, hiszen a vérzivatar és ogy hangversenv meg- ha!lg3tásához szükséges átszellemült, ájta:os hangulat egymástól bizony nagyon távol állanak. A régi békevilág ban várusunkba több'' alkalommal látogattak el fővárosi, sőt kül- föidi nagvnevü művészek. Ki ne emlékeznék Hubav, Szigeti, Bus- tabo, Zathureczkv", Fischer Annié, Stefániái, Guglielmetti, Roth-quar- tert stb. hangvereenvokro.
Örömmel üdvözöljük tehát a fővárosi művészeket, akik ogy hét leforgása alatt két alkalommal látogatnak el hozzánk azzal, hogy felejtessék a mult borzalmait & segítséget nyújtsanak a kulturális újjáépítés torén.
Szegedy Ernő és Vásárhelyi Magda hi&ngvorsenyo a már felsoroltakhoz méltó művészi esemény lesz. Mindketten a magyar zeneművészet reprezentatív egyéniségei és a két-zonsorás műfajban hazánkban jelenleg szinte egyedülállók..
Saoacdy Ernő tanulmányait Stefániáinál* illetvo Dohnányinál ré- Srcztc, nagyszerűen ogyo&iti magában az előző iskola csillogó virtuozitását az utóbbi poétikus átélésével.; Ki váló képességeire jollemző, bogy tanulmányainak befejezéso után rövidesen meghívást kapott tanárnak a Zeneművészeti Foiskolára. Méltó pai tnero o téren felesége, Vásárhelyi Magda, ki ne n kisebb mesterek által nvert kiképzést, mint Keéri- Szánto és Womer L^.. 1933rban a bécsi nemzetközi zongoraversenyen oklevéllel tüntették ki. Több alkalommal szerepoltek ugy a magyar, mint az északon ró pai államok niiiö- jáhan«és művészetükről a «ajtó mindenkor legnagyobb olismeréssel nyilatkozott.
''Műsoruk összeállítása olyan, hogy alkalmat nyújt nekik a ^et-zongora színpompás", zenekarszorü hatásainak kifejtésére. A részletes műsort a Zala már közölte, ozon csupán annyi változás állott be, hogy közkívánatra Liszt: IX. Magyar Kapszódiáját is műsorra tűzték. f
*/. F.
A rádió szombati műsora
Iiudapcat l. 1 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Reggeli zene. 8.15 Könnvü dallamok.'' 10 Hírek. 12-Déü harangszó, hirek. 12.15 A British Couneil kölcsönlemezei- 14 Hírek. Vöröskereszt közloménvek. 14.80 Előadás Ady-emlékekről." 15.15 Olasz lapszemle. 15.35 Előadás a népbirás- kodasról. 16 Hírek 17.30 A ?Munkás Kulturszövetség műsora. 18 Hirek. Vöröskereszt közlemények. óra 15-kor Előadás a demokrácia, magyar úttörőiről. 19.15 Bársarok. Korszerű görbetükör. 20 Hirek, sporthírek. 20.35 Rádióriport a londoni utca életéről. 20.50 Xémothv Ella énekel. 21.15 Hangos .Heti Híradó. 21.50 Hirek és krónika oroszul 22 Hirek. J22.20 Keringók* 22.35'' Vöröskereszt köz lomén vok. 22.45 Tánclemezek. 23.10 Hirek és krónika angolul és franciáuL 23.30 Fihn- dalok.
Budapest U. 20 Kamarazene. 20 óra 30-kor ? Nemzeti Segély közleményei. ^ Hírek 22.15 Szóm- koztató hanglemezek.

5portrcvat
Kaptuk és szöszerint közöljük az alábbi levelet:
Hozzászólás a MAORT sportpropagándához
Ma nagy hangversenyt rendeznek
pedagógusaink az iskolákért
. * «
Városunk iskoláinak fenntartója — legalább is elvben^-,— a ráros. irmtnoíjy azoxiban a "városnak nin- cson módja arra, hogy az iskolákat kellőképpen tatarozza,* tisztittassa, a legszükségesebb dolgokkal ellássa, városunk pedagógusai, lapunk főszerkesztőjével együtt, gigászi küz- delmct indítottak, hogy az iskolák munkájukat zavartalanul folytathassák- Az elmúlt hetekben gyűjtést indítottak-: »Minden család egy forintot a gyermekekért« jelszóval. (E gyűjtés eredményéről a közeljövőiben részletesen beszámolunk. Egyelőre annyit, hogy a hozzáfűzött reményeket nem váltotta teljesen valóra.)
Most helybeli pedagógusaink szintén az iskolák javára pedagógus szereplőkkel műsoros estet rendeznek. A műsoron szerepelnek a gimnázium énekkara, a pedagógus szakszervezet énekkara. Előbbit fingé János, utóbbit Hácz Alajos vezényli. Mor- vay Gyula saját novellájával, Gazdasr István énekszámokkal, dr. Tardosne, dr. Baksáné ée dr. Tardos László hegedű, cselló és zongora trióval szerepelnek. Lencz István tangó- harmonika számmal, a Lencz—Laurán vi- -Martos trió podig kétzongorás magyar, illetőkig jazz-számok- kal igyekeznek az C3t nívóját omolni. Az előadáshoz összekötő szöveget mond és konferál Szikray Ferenc.
Az előadást jolyj hó 11-én. ma pénteken este -pontosan 8 őrsi 1 kezdettel rendezik a gimnázium torna- ferrriében. ''.*
Helyárak 90 fillér. Felülfizetéseket- köszönettol nyugtázunk. .
Mit akarnak pedagógusaink? Egy estén keresztül nemesen, élvezetesen szórakoztatni vendégeiket- és egyúttal néhány forintot juttatni míndesx helybéli iskolának. A Ixjvcteh ugyan is teljes ogészében a helybeli iskolák között osztjáK el. Ezért a helybeli szakszervezeti központ mindenkit felkér az est támogatására, akinek csak egy kicsit is szivén fekszik iskoláink* gyermekeink, jövő reménységeink sorsa. A nemes célra való tekintettel kérjük a tehetősebbeket, szíveskedjenek folüifizotni.
Viszontlátásra 11-én este 8 órakor a gimnázium tornatermében.
C.s. Z.
Watévi börtönre ítélték Kölcsey Istvánt, a «ÉP volt alelnökét
^ A nyíregyházi népbiróság most tárgyalta Kölcsey István volt szat- márcsej.''ei földbirtokos, országgyűlési képviselő, a Magyar Elet Partja volt országos alelnökének ügyét. A népügyész'' Kölcsey Istvánt háborús bűntettel vádolta, .mert a vádirat szerint a képviselőház 1342 október v25-én tartott ülésén a következőket mondta: ''
— Anyagi erőnknek a legvégsőkig vaiöe megfeszítésével a hadsereg ütőképességét a maximumra kell emelnünk.
Kölcsey — hangoztatta a nóp- ügyész — ezzel kiállt a háború fokozottabb erővel való folytatása érdekében..
N''épollenes bűntettel vádolták Kölcseyt azért, mert 1942 őszén egy másik ülésen a zsidók mozgásszabadságának korlátozását kivanta.
A népbiróság Kölestv Istvánt összbűntetősül hatévi böríönre ítélte. Egy esztendőt a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vettek. Az ítélet nem jogerős.
Ha tudásban, müveítsegben gazdag országot akarsz: — adakozz a népi kdHégiűmra!
VÁROS» MOZI
Pmlck-iitmbit.mlnup - A demofcr*- tikns xaZzjo.r íilaxyáztui l. alkotAsa
A tanítónő
Főszereplők Siörényi Wvor, Berky L Szovjet- és Mclio-hlrídó.
Q^e^itok Vi.jnapoi.on 5.7. Tasírn«p 3. i. 1-Wor
A Zala soha nem látott mértékben íosrfalkosott és foglalkozik a MAORT—Ferencváros labdarugó- mérkőzéssel. A kanizsai sportközun- ség soha nem tapasztalta, hogy Cgy, ijarátságos mérkőzésnek ekkora jelentőséget tulajdonítsanak. Nem vitás, hogy a MAOKT csapata a Ferencvárossal szemben, megállta a helyét, do azért a Zalában megjelent cikkek kissé túlzottan dicséroek és a semleges szemlélő is propaganda- izünek tartja a cikkeket/Ma, amikor az országban a demokráciát akarjuk kiépíteni és a demokrácia példájára nagyon sok esetben a sportot állítjuk, akkor nem tartjuk demokratikusnak az okt<?bor 10-i sportrovat cikkírójának az »utolérhetetlen-, valamint :még van a szilárd anyagi megalapozottság« kijelenté-'' seű, mert kérdés az, hogy éppen nem-e az utói érhetetlen vendégszeretet késztette a Ferencvárost arra, hogy kissé előzékenyebben játszón a MAORT-tal szemben. Mindenesetre ezt nom hisszük, azonban a cikk alapján arra lehot következtetni
Ami az anyagi megalapozottságot illeti, annak a''MAORT''vezetőségé örülhet, do ezt nem kolleno szellőztetni, mert azt a látszatot kelti, hogy'' nem a sportszeliem vitte győzelemre a csapatot, hanem az anyagiak.
Kénytelenek vagyunk azt hinni, hogy a MAORT cikkek alapján akar magának szurkolókat szerezni. Van egy jó magyar közmondás, hogy: sa jó bornak nem kell cégér<. Mutassa meg a MAORT csapata a liajnoki mérkőzésein is, hogy megállja a helyét és akkor nem kell majd a naíryközönségaek a helyi meccsek lefolyásáról újságcikkek alapján értesülni, mert aksor a sportot ordekló közönség úgyis ott lesz a pályán, hogy sport vágyát kielégíthesse. . : •
Mindenesetre nem tartjuk demokratikusnak'' és sportszerűnek. azt sem, hogy a hét fon megjelent Zala XVTE OB II.-es és a Ferencváros mögött semmivel sem ala- csonyabbrondü Csepel csapatainak eredményét nom közölte. .
Ha már az NYTE a veresége után nem volt érdemes .az eredmény közlésére, do a Csepel iránti tiszteletadásból illó .lett volna .azt közölni.
Semleges s port sz emü-lők.
? * ?
A »semleges<, sportszemlélóL hozzászólására a következőkben válaszolunk. — A Zala kétségtelenül bőven foglalkozott a Ferencváros— MAOKT mérkőzéssel, lette ezt azért, mert L ez iaz esemény sport- vonatkozásban számottevő volt, 2.
Közmunkára fogjók a mezei tolvajokat
A mindjobban elszaporodó mozo i lopások leírhatatlan- károkat okoznak a mezőgazdaságnak. Vidéki nemzeti bizottságok, ujgazdák, régi gazdák, szövetkezetek mindjobban erősödő kérelmének tesz eleget a földmüvelésügyi minisztérium rövidesen nyilvánosságra kerülő rendelete.
^ A rendelet 6 bónapig terjed iietó elzárással sújtja a meze} tolvajokat. Fontos újítás az is,«.hogy az elzárás tartama alatt a mezei tolvajok mezőgazdasági munkára kötqfozhotők. Az elvégzendő munkát .az illetékes, községi elöljáróság jelöli ki. A legmagasabb pénzbírság összegét 24. ezer forintra emplték.
A mezőgazdasági tolvajok bírósági ügyeinek meggyorsítása végott ezentúl az elsőfokú ítélet után már csak egy fellebbezési fórum lesz: a belügyminisztériumban működő Kihá- gási Tanács.
a kialakult játék magas színvonala miatt és S. mivel a közönség — Kanizsán eddig nem igen tanasz- talt — nagy számban tűntöite ki. megjelenésével. A levélírók úzét- tan dicsérőnek« és »propag-''-r laiz V nek« tartják a Zala besz-vc? Igen, dicsértünk, do nyrgoítan ; mondhatjuk, liogy dicséred ík alanyai teljesítményeikkel rás^L/áltak erre. A propagandáról Mxlig csak ennyit: mi a jövőben i> propagálói leszűrik az igyekezetnek az akaratnak s a f—tudásnak! }. sporszcmlé- iók nem tartják demc''u-atikusnak .közleményünk azon részoi, méhben a MAORT MSE ->sr*.lárd anyagi megalapozottaágárólc: . runk s ''-felteszik a kérdést: vajjen a Ferencvárost nem ez »késztette- drra, hogy képességeit ne fejtse ki ''maradéktalanul? Ez a fcltov<éa!s az utána KÖ- zól^ dolgok rosszindulatra váltanák s ezekoői bizonyosságot szereztünk a s{wrtszem léiét • *seöi Icgességéeec nézve is. -Hogy a MAORI'' hogyan szerez magának szurkolókat, az -az egyesület *ix>Iügyo mindaddig, míg a lóbbi egyesüíet érdekeit nem sértő liatárokon''belül történik. S ennek, ellenkezőjévxíi nem Íehcí ms^jvádoini a MAORT-ot. Legutolsó vádként az7.ai illetnek minket, hogy háttérbe szorítva az OB ll.-ős Vasutascsapatot, ;umak mérkőzéséről nem adtunk beszámolót hétfői számenkhan. Válaszunk erre is magyarázatot ad: a láp sportoiuiikatársa''"vasátnaj) este megegyezett Üzalay N VTE-mtózó- vei, mely szerint a*;hétlói'' száui ter- jeeeimesen foglalkozik a Forene- város-:MAOR''l mérkőzéssel, míg az N YTE mérkózéso —hasonló ler- jedclemben - - a keddirszámoan nyer le köz lést. A Vaaut intézője azonban «mmiféíe anyagot nem juttatott el hozzí''tnk sem héttőn, som kedden.
A Zula minden igyekezetével a spoilbéke ?elé vezető ut egyengeté- sCu fáradozik, erről a Vasút vezetősége éppen a nagy mérkőzések előtt meggyőződhetett, így a ie^- határozottaoban visszautasítja a hozzászólás rooszindulatu kiieteleit.
ÍL L.
Vasárnap MAORT—NTE bajnoki
mérkőzés a »AORT-pályan
Mint értesültünk, a MAORT—NTE raérközíst deluun 1 órakor, kezdik, hogy utána a közönség megtekinthesse az OB. ll-es Vasút mérkőzését is. A vasutasok ellenfele a PVSK lesz- Mindkét mérkőzés nagy eidck- lódesre tanhat szamot, A mórkoze- sek egy pályán vak> mej;rendezése Qgyéecn a ket vezetőség nem tudott közös nevezőre jutni.
Törvényhatósági utak szemléje
A vármegye területén lévő tőrvényhatósági utak felülvi^gálatiira a közlekedésügyi minisztérium kiküldötte érkezett csütörtökön Zalaegerszegre. A megye, alispánjával és egy bizottsággal együtt utbojárást
tartott a megye területén.
«
Kifitéses tífusz Magyarországon
A népjóléti miniszter tájékozta- í tásképpen közölte, hogy Hejócsabá- i ről mintegy 40 kiütéses tifuszenra- | nus mo<rbctcgodésről érkezett jelentés. A'' tifuszgyanus betegek most »? miskolci kórházban vannak megfigyelés alatt. A népjóléti tniniszter felhivja a közönség figyelmét, hogy a közelgő télen ismét számolni kell a tettesség elterjedésével és ezzel kapcsolatban a kiütéses tífusz felter- jodésével, illetve ?szaporodásával. Ezért minoonkinek érdeko, hog^" >a leghatásosabban védekezzék a tet- vesséír ellen.
Kötött gazdálkodást vezettek be a pamutáruknál y|
A kormány az utóbbi kiőbeft \ '' textilellátás körül mutatkozó vi&y^. ságókra való tekintettél ?ondaskoájsí a textiltermékek /elosztásáról. \ sryárak termelést ezentúl a i.vzó Olcsók szerint osztják íoir kjú kereskedelem 45, szövetkezeik, házak 20, nagykereskedelem -2''>. íekfiós ijiar 10 .százalék.''
•A gyárak kereskedői kaíai^vtt lesznek kőtelesok készíteni, ug\ az ellenőrzés állandóan biztosithafc lesz. Az illet* kos tényezők arra, hogy a loxtiliuar és kervá*. deknii ellatása szükségessé tette ^ elcsztá''-« szabályozását, hogy leges szűkségiotekot elégítsék ''c * legális forgalom igény bevételei i hálósáéi áron. A fogyasztás éni.-v követeli meg, hogy .amig a piac telítődik meg ellendő áruval, \n&. n\a- ellenőrzést gyakorcííima«, jj nál iá inkább, mert kelet i textiláruk árai a magyar árai-; szereséi, sőt háromszorosát tesáá így érthető, ha különböző ühks a csempész forgalom, i^ elvont testi árut a piacról. Ttt-mészóíesea — is szól illetékes hely magyarázat» -f. amint a viszonyok lenoíóvé teszi, a kötöttségek is rnogszünnek.
A rendelkezés nem vonatkoxu» gyapjú, selyemszövő, len. ÍCT/JEJ zsák, zsinór, gomb, jassy.
niány, kaiap és műszaki textiltje-a
Elfogták az erzsébetvárosi gy*-
kosság egyik tettés&t.
Jelentettük, hogy egy héttej ewicí az éjszakai örák&an a Rózsak-tera meggyilkoltok es kifosztottak ég 25 ev körüii férfit, asinek küi2 més nem sikerült me^áltepitjyÉ Mosnsp este az „R* cscpoít a Ot- iert heg\''en e''fogts Po''lak Fere: 21 éves foglalkozáGnJkDüi, at''i rablö^yükossággsl'' gyamisítoei Pollák napokig tagadott, azt ??Jiicaj hogy tudott a gyilkosságról, dc sj eg)- Géza n»vü alvilági alak el. A detektívek kedden este c-s-i ták a titokzatos Gézát-akinek ban sikerült alibit igazolnia. K a törvényszéki orvostani itü jelentette, hogy az áidozzt nyiii forint nagysága kOlsérelmi vyozi -találtak. Csakhamar kiderüli, íc$ Pollák nadrágszíján van egy gcct amely pontosan beleillik az álóoö nyakán lévő bemélyedésbe. PoSa raost már megtört és bevaL''otía, is? ő ölte m^ cz ismeretlen férfit, tó rágszijiávval megfojtotta, majd t fosztona. Kilencven fonnt voii zsákmánya.
< Hirdetmény.
Közellátási jegy C szelvényére fü fc ram kapható. Bóvebb felvilágosítás a - detőtáblikon. 2
Po''.aínwtíP
APRÓHSKÖETÉSEK
KERESXEDŰX Icgolcíóbb bdye TAHMÓCZKY rövidáru rojLvke^ dés, Szabadság-tér 1&
Lovak, szerszám és kocsik «ya J deidődoi: í sengcry-ut 22.
Eladó 15 «goranyul kctrccoíl Can: EíUer. Gelsc.
Idősebb m*t?''no* sőt keretek
vezeiégé:e, Petcfi-o. 33. ^
ECT gyermek-iportkocai el»d? Aár 5U
Ut SÍ
Mai és régi levelezésből srirmeró títK békjrzérl ptn2t, mig>-ar swcáat íötdi Oíiyecckct 2dok- tv aoy^ct srek. Rozcoayl-atca 19. BarWmts. hinletés rnndig érrényes.)
ZALA demokratikus poHbkai ?a&
Szerkeszti: Besexe Jeafi (ószerktí& Sicrkesi''.Csií és ki*d<Shh*tal: fö-Uti. 7ti*»*
Kiadja a Kemzeti BizotHig, Kxjyka^a: SzcrkMzttsért cs kutízzert ftíti Berta X» Nyomatott a .Kőz''gezdava$l S.T. kariírsa* nyomdájában Nagy!«nte*f NyerditTt fdei: ZaUv Kin.w.
Ára 40 fillér.
5>Éa e*foiv.srr>. 233 . *zam.
togy Kanizsa, 1946. október 13. vasárnap


Ma délelőtt 9 órakor a békeértekezlet teijes ülése megkezdte a magyar
békeszerződés tárgyalását
?
V'' *
j.
1 i^a^f^*^
Hegyi János:
Rákosi Mátyás
i
elvtárs, a magyar köztársaság miniszterelnokhelvcttese, a M. K_ P. főtitkára nu Nagykanizsára érkezik. Ez a / látogatás közvetlen pártunk harmadik kongresszusa után történik, így a nagykanizsai dolgozókra különös kitüntető .jelentősége is van. Mint Zala megye képviselője itt hallatja elsőnek szavát, amelyünk hangja messze határainkon tul isOigyelmet kelt majd.
Ma dől el a magyar békeszerződés sorsa
A párizsi békekonferencia ma éjjol ogy órakor befejezte a bolgár békeszerződés tárgyalását. Ma a magyar békoszerződésre kerül sor. A konferenciát hétfőig elnapolják s azután a finn békeszerződés tárgyalására körül Ü sor. A bolgár békeszerződéssel kapcsolatban a szavazás tegnep este váraifen fejleményekre vezetett. — A békeszerződés első cikkelyét, malyszerlnt a bolgár határok azok maradnak, amotyek Görögország megtámadása e;ö«t voltak, s amelyek a nagy külögyminiszter tanácsa jóváhagyott, a plenáris üios nem fogadta eL Tegnap este az eredeU oikkely mellett 9 en szavaztak és 12-en tartózkodtak a szavazástól. A cikkely mellett a 6 szláv állam, azonfelül Franciaország, Amerika és Norvégia szavaztok. A négy nagyhatalom közül csak Angtia tartózkodott z szevazáutól. Első esor, hogy a konferencia egyenesen visszautasított egy cikkelyt & békeszerződésből és most a külügyminiszter! tanacsnak kei! dönteni a sokat vitatott hatarkórdosben. Vtsinszky felszólalásában pártolta a mai hazafias front kormányát és birátta Anglia és Amerika magatartását Bulgáriával szembcqr Különösen kifogásolta, hogy lépéseket tegyenek a szabad választások ellenőrzésére, mert ez beavatkozást jelent Bulfárla belügyeibe»
Bedcü Sinhh, az Egyösüii'' Államok moszkvai nagykövete, tegnap délelőtt visszatért Párizsba, hogy résztvegyen a magyar békeszerződés tárgyalásán. Bedell Smith, mint amerikai kiküldött, már résztvett a magyar békeszerződés tervezettel fogia''.kozo bizottságok tárgyalásain Is.
Eisenhower lápernok a eajié képviselői e:ött kijelentette, hogy nem hisz egy ujabb háború lehetőségében. Ebben a kérdésbon határozottan a derliátók csoportjához tartozik. Igaz, hogy többen azzal a kérdéssel forduttek hozzá, hogy járjon közbe e hatóságoknál a nürnbergi elitéltek Ügyeben, de ö sakkal jobban tiszteli a bíróságot, semhogy erre hajlandó lett volna.
A vatikán tiltakozott a zágrábi legfőbb törvényszék Ítélete ©Hon, amellyel Stepinao .Jugoszlávia hercegérsekét kényszermunkára ítélték.
A jugoszláv bíróság az érsekei b&nisnek iatálim, állóm ellenes bűncselekményben és hegy Peofelies usztasa vezérrel együttműködőit a német megszállás alatt.
Kákjosi .Mátyás kanizsai utja nemcsak az itteni dolgozóknak, de az egész ország politikai életének is nagy eseménye... Külön jelentőséget ad ennek a látogatásnak a Párizsban befejezett magyar békeszerződés belpolitikai értékelése. Itt a Nagykanizsán felállitott szószékről halljuk majd először, hogy a magyar dolgozók miként akarják életüket berendezni a Párizsban előállott helyzetben és miijén belpolitikiai kihatásai lehetnek annak.
Érdekes angqi lapvélemények az Európai Egyesűit ÁÜamok megalakításáról
A legilletékesebb helyről, u. magyar miniszterelnőkhelyettcs- tői szerezhet mindenki tudomást a párizsi elszomorító f>éke okairól, a sötét rnult .nemzetvesztő bünárőlj ami szükségszerűen a párizsi irossz békéhez" vezetett. De nemcsak a mült bűnei vetette}: sötét árnyékot a béke tárgy .Üások asztalán elfekvő magyar ügy aktáira, hanem a politikai'' és gazdasági hatalmat visszaszerezni akaró reakció mesterkedései is. A földjeiket vesztett mágnások, a feudális világ oszloptartói,» akik soha egyetlen kapavágást sem teltek a magyar humuszon, ipost szoros szövetségre léptek a külföld kapitalista reakciójával és harcba indultak az igazságos és méltányos magyar oékc ellen. Benn az országban is sokan vannak még, akik fegyverhordozói ezeknek a talajukat vesztett embereknek. Azok, akik kint a falun a demokrácia ellen beszélnek, akik rossz békéU a gazdasági bajokat tudalos félrevezetéssel az induló uj magyar élei nyakába akarják varrni, akik azt híresztelik, hogy a .magyar kommunisták erőszakkal akarják a hatalmat megszerezni, kivétel nélkül szövetségesei ezeknek a hazaárulóknak:
Pártunk harmadik kongresz- szusa behatolt e sötét aknamunka mélyébe, kíméletlenül feltárta nemzetmérgező tárnáit és megadja arra a kellő feleletet Megmutattuk duzzadó erőinket, tettriekész akaratunkat, de megmutattuk felelősségérzetünket és kötelezettségünket is a magyar nemzet iránt, axníeJynek legerősebb államfenntartó pillérei mi vagyunk. A deflációs pénzpolitika ma is bennünket -sujt légjobban. A magyar doK gozók koplalják meg az átmeneti idők nehézségeit. Tűrik ezt azért, mert tudják, Jiogv előttük van a''jobb magyar élet, a szebb magyar ábrs. Ma már nem évszázados távlatokból tekintünk a cél felé, mert itt van előttünk és nem lehet -vitás, bogy rövidesen el is érjük.
Kiadtuk a jelszót a termelés emelésére,. de vizsázunk az általunk megteremtett forint biztonságára is. Minderi^gaz ma- .gynr demokratával karöltve te- íekkönyvezéssel befejezzük a földreformot. A Nemzeti-, vala-
Ilclotov vendég voit Gyöngyösinél
Párizs, október 12
Gyöngyösi János Külügyminiszter ebéden látta vendégül a szovjet békekiküldötteket. Gyöngyösi János pohárköszöntő jében hangoztatta, liogy minden törekvésünkkei igyekszünk a nagy szovjet demokráciával a jószomszédi viszonyt és a jóba- rátságot kiépíteni.'' Es ezt nem befolyásolhatják azok a nehéz
• . London, október 12 Smute délafrikai tábornok beszédével, aki az Európai Egyesült Államok megalakítása mellett szállt síkra, vagy a régi joaszerinti állam- csoportok ? helyreáll itasát követelte, ma reggel több vezető angol lap,foglalkozik. A Manchester Guardian azt írja, hogy helytelen lenne sem.1 mibe vonni olyan terveket,'' amelyben Smnts és "Churchill megegyeztek, tisztán azért, mert ellenkezik'' a jelenlegi politikai számításokkal.
* ? A kérdés az, hogy a jelen pillanatban lehet-e megalakítani Ji ilyen föderációt vagy csoportot, anélkül, hogy az -oroszellenes bsiryomást ne keltsen, mert abban <xz esetben végzetes volna egy v ily ex Európa kialakítása.
Jobb volna először — Lrjaa lap — ogy európai gazdasági tanácsot ala- mint magánbankok utján hitellel látjuk el ti parasztságot. Megszüntetjük a malomuzsorát, mert a nagyokat államosítjuk, a kisebbeket pedig a községek tulajdonaiba adjuk. Virágzó mezőgazdaságot és jómódú parasztságot akarunk.
Rákosi Mátyás a dolgozó magyarok szebb életének, jobb sorsának és kulturális fejlődésének roppant hadserege élén vonul be hozzánk ide Nagykanizsára. hogy áUamv&zotói bölcsességével továbbra is utat mutasson nekünk. Az elmúlt idők. bebizonyitották, hogy a magyar politikai élet erős keze
ségek, hogy a béketárgyaláso- '' kon egyes: kérdésekben . véleménykülönbségek akadtak közöltünk.
Molotov orosz külügy miniszter válaszában rámutatott arra, hogy a véleménykülönbségek csak annak tudhatók be, hogy a szovfet de(egáció '' mindenkor kimondta azt, antii gondolt és ezt az elvet tarifa most
kiíani. miráahogv azt az Egyesült Nemzetek ''biztonsági tanácsa ajánlotta. Egy ilyen tanácsban részt kell vennie Franciaországnak és nem szabad elfogadni Spanyolország és Portugália jelentkezését mindaddig, amig ott diktatórikus kormányzat lesz. ''
A Daily Tetegraph azt irja, hogy calakineki gyorsan keU tenni valamit a Smuts tábor- ftoh által javasolt irányban, különben Európa civilizációja tel- % jesen szét fog hullani.
Azon javaslatot, hogy a kis nemzetek próljáljúk *űegvulÓHitani azt, amire a nagyhatalmak jelenleg képtelenek, dz olyan önbizalmat tételez tel a kisállamok részéről, amellyel ezen ícfcszabaditott államok nem rei>- dclkeznck.
]
ö, akinek vetéséből sarjadt ki az egész magyar életet átala- ;kitó földreform, a magyar köztársaság megalkotása és a pénzünk stabilizációja. Ezek a vetések minden dolgozó boldogulására majd meghozzák gyümölcsüket. De a magyar vegetáció teljes átalakításához még sok vetésre van szükség, még sok harcra és főleg sok munkára. Mi ezt a vetést, ezt a harcot és ezt a munkát maradéktalanul elvállaljuk, hogy uj és boldog hazát építhessünk a jövő magyarjának.
Előre a népi demokráciáért''
is szemelölt, amikor őszintén mondja, hogy a Szovjetunió és Magyarország között őszinte együttműködés és baráti szellem alakul kl
A Szovjetunió mindig a népek jogainak nagy előharcosa lesz és ezt az elvet követi a szovjet delegáció akár nagy-, akár kis nemzetekkel tárgyal.
Brit övezetben kivégezték a neuen- 0aram8i Imiáitáüor parancsnokát és 12 őrét 1 *
Berlin, október 12
A neugammei gyüjtőtábor parancsnokát, Máx Paulyjt és a tábor tiz őrét a brit övezetben kedden kivégezték. Ugyanakkor kivégeztek még két németet, akiknek közük volt az orosz és leíjgyej kényszermunkások sbaby farmi-jában elkövetett gazságokhöz — itt minden száz. kisgyermekből átlagban kilencven halt meg hat hóna pori belül — valamint három németet, akik más táborokban hadifoglyokat öltek meg. A neuengam- mei táborban megfordult 90 ezer hadifogoly, közül 300(i nem természetes halállal halt meg, 3/ ezer pedig >neín természetes körülmérívek kőzött ''
Meleg szeretettei ünnepelték NagykaPri^sáa a budapesti művészeket
!
Hát ez a demokrácia?
Nagyon sokszor halljuk ezt a megjegyzést, hogy >— hát ez a demokráciád, msrí fcermiésze- tesen vaunak sokan olyanok, akiknek minden vágyát, Ikiván- ságál nem lehetettkielégiteni, vannak olyanok is, akik/ mostoha körülmények Közé kerültek most. anélkül, hogy a mult bűneiért felelni tartoznának és mégis rájuk is nehezedik a létért való küzdelem szokottnál is nagyobb terhe és mindezek az egeáz íielyzéí okozójául a demokráciát üttetik a vadítottak padján:.
Feltáriák a városi 8rásk titkát
Eddig csak magánbeszélgetésekben, kétértelmű Sjékberi divott a demokrácia szidása és ebben nem volt különbség egyszerű napszámos vagy vasal, tnadrágu ur között, mindkettő a gazdasági nehézségekért a demokráciát állította. oda bűnbakul. Persze ut ilyen megjegyzések a hasonló" véleme- nvüek között szoklak elhangzani. akik egymás igazságát csar alátámasztották.
Most ez a kérdés kikerül a suttogások és egyívású emberek megnyilatkozásai köréből és a nagy nyilvánosság előtt kerül a kritikai vizsgálat közepébe
i I
A Szociáldemokrata Párt e hó l.S-én kedden, a szokásos párt- napján vita pártnapot rendez, amelyen ez a kéfdés: ?Ez hát a demokrácia., — kerül megvitatás alá. A párt, nagyon fceivtf- sen. nem kivári szesifet hunyni a sok panasz és kifogás elótjfe, melyek között sokszor jogos panaszok is hallhatók, hanem tzt kivánja, hogy mindenki nyíltan. minden kendőzés és szépítés néíkül mondja ef, amit helytelennek vagv sérelmesnek tafí^ mondja el akár személyi, akár gazdasági panaszait, mondjM ef a- vele szemben Jnfcgnviivánulf jogtalanságot igazságtalanságot. Mindenki tehát szabadon és korlátozás nélkül elmondhatja bi- rálaíát a másféléves demokrácia felett de egyben ezek a bírálatok is bírálat alá kerülnek és minden felvetett kérdés minden oldalról nyer tisztázást, ugy .hogy mindenki saiát maga megállapíthatja, hogy a felhozott sérelem. panasz ^elves-e vagy nem és hogy ezért kit terhel a felelősség, tényleg a demokráciái, vagy talán másokat.
Értesitem nb., vevőimet, hogy
Bztotertftt újból meanyitottam.
Szövet, s«fyém, kürtön, flanell nagy választékban. Kés* férfiruhék, aroug- és truz-anyagok, mindennemű szabókellékek állandóan raktáron.
Hoffmann Lásítóné Bagó Edit
textil- és készroha-kereskedő.
A nyBt, becsületes beszéd, az őszinte bírálat nem tilos a demokráciában és különösen nem tilos a Szociáldemokrata Pártban. A szocialisták sohasem ki- vánták, h«>gY uniformizált «m- berekböl álljon a társadalom, ellenkezőleg mindig hangoztat- ták, hogy szükség van a fiabad szó rá, a szabad vélemény nyilvánítására és a tisztes szándékú kritikába. A párí ivem ísmér é? bálványokat sem a pártban, sekn a párton kivül, mirdenkivel szemben helye van a tiszta száir- deku bírálatnak. Eppcn ezen magas eszmei alapból indult ki a Szociáldemokrata Párt níígy- kanizsaí szervezete, amikor módot és alkalmat ad mindenkinek. hogy becsületes szándékkal állást foglalhasson a ma panaszaival szemben. • - \
A pártnap kedden délután fél G órakor kezdődik, amelyen minden érdeklődőt szívesen lát a Szociáldemokrata Párt
1 Dr. Báron Pál •
Evek óta most történt eiős/ö:. hogy Nagykanizsa közönsége vendégül láthatott országos hirü, fővárosi művészeket. Az elmük idők inflációs gazdasági helyzete és a mostani deflációs pénzszűke nagy nehézségeket górditet minden olyan kísérlet elé, amely Nagykanizsa közönség© előtt fővárosi művészek szerepeltetését célozta. Do mindezeknél mé? hápobb ákadáKt jelentett a rossz kó&lckeciés. fí-ctapestróí Nagykanizsán és vissza vonaton még ma w ké^ teijea n3po; vesz igényi» az ut, igv érthető, hogy az i''vzé&eny művészi fizikum erre a* fárádságo^. kirándulásra nem szívesen vállalkcfctk.
A Nagykanizsai Szent Margit Lcánykongregáeió és annak kitűnő vezóíője, .Páter Csontos Márton 3 MAOÍM-tal karóltw lehetővé tette, hogy Budapest kedvonceit, Szörényi Evai. 3&Uy Erzsit, Virágos Mihályt és Siszeíy Gyüláí a nagykanizsai, színpadon láthattuk. A művészek két előadást tartottak. Az egyiket a »MAOKT vasvázas házának gép tiniében, hálától a rendelkezésre* bocsátott autóért éa vendéglátásért, a másikat a Városi Színházban a Szerit Margit Ix-ánykon- gro^áció reuciezóaében.
A vasvázas. ház géptermét curn- kások {öltötték meg, akik közvetlen gépeik és szerszámaik mellől jöttek el, hogy me^haUgaseák a aiag^ar szinmuvésTX»: zene kitűnőségeit. Egy naivon bzépen fci díszített''emelvény? készíbeKöfc erre a célra. A munkás közönség az improvizált Üő&óté- fapadjain, gépek tetején és mázsás vaisdárabokört helyezkedett cl. Az előadást dr. Kertay (Jtyör^y és dr. Knge íános^oe vezető bcűzóáíi után kezdték meg. Iviszely Gyula két Linzi rapazódiat játszott, kihozva annak minden fiaoru^ágát. A eyász- ráfézodüt, amit t»iszi az aram. vér- fcíntii emlékre irf, mégrázó hatást váltott L*i a nézőtér MAOKT dolgozóiból. A múvófr* játékát szűnni nem akaró tapssal.honorálták. Vicéy. gos Mihály, uperaliázunk íiatal lia- r^onistája énekelte ezután Erkel: Bank 13«n cimü operájából a bordalt és még eg>'' áriát Tomboló sikere volt, nem ákáriák a pódiumról leengedni Az utazástól faradí mü- vés''/í látrá * iorró ünneplést, ráadásul elénekelté) wég a János vitéz »Egy rózsaszál^ cimü gyönyörű dalát. Virágos Mihály bársonyos M- ritonjá -rt riaey xnlagvárosok" opera-. házai még sok- nemés valutái fizetnek.
Szörényi Évát nem kell bemutatnunk. Amit hallotfunk tőle, tökélefes volt. Szebben bi-ezélni a magyar szinpedon nála talia rné? senki tudott. Varsányi Trén, Varady Aranka méltó utóda <5 és Bajor Gizi mellett a magyar próza tüneményes jelensége. Adyt, József Attilát úgy interpretálta, ahog>'' azt méc ,itt N«<vkanizsán sohasem hallottuk. Ráadásul John Andersőn című-angol TCrsccské.t mondta el olyan széopn, aftőí szintó elállt á ha.llgátősáer szívverése. A MAOfiT munkások percekig ünnepelték. :
Kaffoy Erzsi méltó partnernek mutatkozott a töb"b''i művészhez. Krisfáh-íiszta gyönyörű hangjával elkápráztatta a "közönséget. Trillái tiszták, ércesek ós C3Íllogóek ''voltak. Gyönvórűen énekelte el az ót kísérő Kiszeíy G>Tila »Májusi ibolyák« c.
datót iá. ..
Este S órai kezdettol a zsúfolásig roc^telt szinh.''izbíin léptek fcl a mű- Vészek. Az előadást Vargí. .Jixcsof i^HrárrriCöter nagj-on niogbató beszéde uyitotin meg.- KösaőLctat mondott a *S?xmt Manríf Konerégáció- nak, egyrészt, lohetóvé teüo
a budaiír-iti művészek nagjkanizáai szorcplósét, niásrészt, hogv az est teljes iövedolmét a szegénysorsu gyermekek karácsonyi feisogéJyozé- sére adják oda.
A művészek egy-két dal ós kulte- ménv beiktatásával u^anazolcat a
A Zab október 2-i &zámáí>an a váró? i erdők titka címen négyhasábos vezéK-iliket között, amelyben intuiría a és közelmuH bűnös gazdálkodását, amit hivatalos tényezők a város közönségének megkárosításával űztek. A cikk óriási feltűnést keltett, ugv a .lakosság között, miat a hivatalos tényezőknél- Már a cikk mccrjelervVe -''után intézkedek történtek, hogy ezt" a sötét és eddig minden fórumon elkent ügyöt most kivizsgálják, hogy felelőssé tehessék ugy erkölcsileg mind anyagilag min''iazokat. akik Sásryka- nizsa város közületét akár gonosz anyagi előnyökén, akár megbOcsájt- hatutian hánvagságbiil megkárosi-
o o
törtük.
A dcsiiok rai ikus közujiizgatá* kemény .és kíméletlen lesz és a bünösöl; közül senki sem szarni thai arra hogy önnek az ügyp.-k mocskos vizét ismét m<dtí''kcsatornákon vezetheti le. Meg kell szűnni a suttogásoknak,
amelynek szörnyű mérge Iseivódík a jóhiszemű emberek lelkébe és hitetlenné teszi egy jobb, ogy bocsü- ietesebb ^ogy tisztább közigazgatás ^rámában is ."fi iába égtek eí a városházán az akták, hiába''próbálkoznak máris azzal, hogy az ügyet mell?ík- vágáayra tereliek". Kijelentjük, hog>- e-z nem fog sikerülni, fútért erre ga^. rancia Za.«a vármegj^e főispánja és aüapácja és nem kevébbé a várce polgánne-sterc, aki elsóvonalbeli kötelességének la rtja, hog\'' az évtizedes erdőtitk''ot végre á fák sűrű homályából napfényre hozza. :
Az erdöQgyben dr. Pepp Andor főispán a kövéfkező nyilatkozatot tette:
— Nem ismerve a zalai viszo*/ nyokal, meglepetten otvastam; a" Zala cikkét, amely a régi rezsim embereit azzal vádolja, hogv a városi erdők vételénél ée azok seri kiterme-
. lésénél hanyagul, könnyelműen vagy éppen bünus módon jártak el.
— A cikk elolvasása után ugy Nagykanizsán, mint Zalaegerszegén érdeklődtem több oldalról & megállapítottam, hogy ugy a yárosi erdők vétele, mint* kitermeléso körül már évek óta suttogás folyik.
Mindenütt ugy informáltok, .hoay ezen a téren suli/ós sza- bálytatsjnság terheli A agykanizsa város akJ:ori vezetőit.
A szabálytalanságok .természetesen nem burkolhatok "a mult ködébo és akik felelősek ezekért, azok elveszik méltó büntetésüket.
Ezek után azonnal otrendoltem az ügynek tüzetes kivizsgálását és uta- uiü?x>rszárr»okaí adták, mint a MA- OliTÍ gépteremben. Kagy hiba vótt, hogy t v-ézőtér. de fófeg a szinjpfcd nem tó. fűtve, tíg'' a kényii iveit kabátban űkű, a UJÜ- véssek pedir végig dideregték az egész esti előadást. Raffav Kr?_s: és bzóréuvi. könnyű esteívi ruhákban léptek fel. kitéfe magukat .-»ne.:Jc S veszélynél, hogy megbetegedne''.; és nem tudják sze''ropkör ufcet Bode - pesten ellátni. Meg kell mondanunk, nÖgv a blcEeg rányomta bél%i^óí a?. egSz előadásra. A nézőtér csak ne- liezen tudott a hideg miatt kontaktust talá&ni a művészekkel. De még így is fcaialmas, sikert könyvelhetnek el ugy a művészek, mint a rendezők.
sitottam dr. Dávid Jánoe alíájánt, hogy a viragálaiot obten az üapfosi a legszéjescb6 mederben^ baSdék- tálaiiul folytássa le.
— Az "intézkedésemet követően a Zab cimü bphan ujabb cikizi olvastam és ez csak megörőaitűít abban az elhatárolásomban, hog\- ebben az ügyben a legn^.ess^.ijb- menő vizsgálatra van szükség
és ezért utasítottam a megye alispánját, hogy amcáityibfbr. vizsgálói közben otycin adatok pirtokába jutna, cmayifr'' ki- tudódnat hogy valóban anyagi term''cszetii szabály i-altm sápok terhelik a város volt veze!?Segrí f nyomban vonjj, bele a további eljárásba az áilamügycsí&tget.
Dr. Dávid lános alispán nyilatkozata
— Olvastam 33encze Jenő f(5ezer- kesztő cikkét, amely bon a nagykanizsai városi erdók körül törtéírt titokzatos hanja^s^gra, esetleg» visszaélésekre mutat rá. Ezzel kap- csobtban felhívást ka|rfam a fóis- }>ánt/ú így az űg>bcn azonnal mogrotte:n a" szükségéö intfekodé- seket
— Sajtóközleményt efre vonatkozóan még nera tudok adni, ÉÉ az eiőzetes vizsgálatok után keriH csak sor arra, hőg>'' az ügyei teljés részletességben kivizsgáljam.
Utasított-am közegeimet arra. hogy a helyszínen r. iegajyróSb részletekig vizsgálják ki a dolgot és nekem 7^odókia''ji7txd. tegyenek az eredménytH jeten- tést.
Az ügy teljes ki vizsgásat személyesen i rány itom éö annak beJfojez- tével tájékozüitui fogom a. kózcaeé- get.
Varga József polgármester az erdőflgyról
A Zab cikkének elóh-asása ntán'' nyomban intézkedtem, hogv ugy 6 vármegye alispánjától, mint a megyei erdő gondnokságtól és az áüaroi erdó:gar.gatóságtól a nagykanizsai erdők ügjére vonatkozó aktákat beszerezzem.
Mindenkit biztosíthatok, hogy ezt az Ü0n/el a lepnagyobb eré&- Tyet vizsgálom ki, ónnak ir.inden vonatkozását a vizsgalat utáv Üyilvtínoss?gra hozom.
Amennyiben annak szüksége mutatkozik, & megfelelő léftfa&ot büá- ügyi térén is megteszom. ?pebst- ben a megye főisjyütja ós ahspéaja míir lépőiket tettet, hog>* a nagykanizsai erdők titkát velünk sen megfejtsék és hogv a bünóeük kiméietlónüi elvegaók büntetésüket. Eh hiszem és remélem, hoíp-'' ozzoi inegszűntethetők lesznek azok & suttogások, amelyek évek hosszú awa óta nyuiríalanrtják váromuik lakűfl- ságát.
Ernő kitüntetése
Tildv Zoltán köztársasági elnök Goró iímó közlekedésügyi ^mtnwr- tetnek ft magyar <k''zaokróc«í kiütésében k ifójtott kiváló munkáís- taíért 3 Magyar Szabadság ErtJoo*-
rend ezüst íőlüezatát adományozta.

Rákosi Mátyás ma délután érkezik Nagykanizsára
A pedagógusok
" műsoros-estje
? r.
Társadalmi segélyakció kere- {?xr. rendezték meg nagy műsoros estjüket a nagykanizsai pedagógusok a gimnázium tor- SJermeben. Ugyanis jskoláink auvagi támogatásra szon»lnakv togc- zavartalanul működhessenek és folytathassák .nemes hivatásukat, mert a város a mai leszegényedett állapotában nem képes azokat minden szükségessel eliátcí: Sajnos, eme szép cél élvezetes műsor mellet is a közösség nem jelent meg olyan száaban, amint azt várni és" kivárni leheteti volna, ennek okát aronéaix abban is kell keres- n ónk, hogy a műsoros est elő- zőks ittm volt kellőleg meghir- deíve.
Bevezetésként a gimnázium éűtkkara szerepelt énekszámok-» JcaL Enge János karnagv vezényletével. Jól esett hallani a kis-''és nagydiákok önfeledt da- lolás&, a népi magyar dal szépségeiben való elmerülé-sükiet. Enge János karnagy tudja, bog: a zénfei nevelés alapja a magvar népi éneklés, mert az mélyen belevésődik a fogékonyig /rrx-klelkekbe s zenei ízlésű- ke: ?elnőtt korukban is döntően befolyásolja.
Morvay Gyula tinóm szövésű, hói készségről Ianuskojló novelláját oivastra fel, melyet érdekes baugulatu felvidéki élmények szőnek át,
l>r. Saksa Gézáné, dr. Tardos Lászlónée dr. Tardos László trióegyüttes Kreislcr egy átiratát és Beethoven Menüettjét játszotta bensőséges finomsággal^ megmutatva a Hallgatóságnak a házi együttzenélés szépségeit.
Gazdag fstváu régi magyar dalokat énekelt stílusosan, nemes hangvétellel. Az est műsora! kitűnő íangóharinoníkaszá- moi:, ké-zongorán előadott jazz- és magyar uótiszámok . tarkították Lencz István, Látrány János előadásában. Zárószárakénl a pedagógusok most rrjegalakult énekkara énekelt Bárdos Lajos m. gyúr népdalfeldolgozásaiból Kácz Alajos vezényletével.
!
A müsoros-esl megmutatta, bogy a nagykanizsai jpedagógu- sok kőzött sók érték és tehetség akad. akik reméljük képességei- ke! máskor is, r.iés jótékony cél fércekében is befogják mutatni 2 tözóns&mek.*
Közlekedési segélyen kivül latóérpótlékot is kapnak a köztisztviselők
A Gazdasági Főtanács letárgyalta azt a rendelettervezetet, amely szerint a köztisztviselők novembertől kezdve Budapesten havi 30 forint közlekedési segélyt kapnak. Ezenfelül lakbér- pótléi: is lesz, mégpedig család- bonként lő forint. Lak''bérpót- >étot a VI. fizetési osztályig bezárólag a kisebb fizetésű tisztviselők kapnak. Értesülésünk szerint novemberben a köztisztviselők fizetését ugyanúgy, mint ?ajkanberben és októberben, részletben fogják folyósítani. A közlekedési segélyre és a lak- ^érpótlékra vonatkozó rendeleti a legközelebbi miniszterta- sics tárgyalja.
? ~ Ügyeletes gyógyszertár szombaton « vasárnap:
Mária-gyógyszeriár Király-utca 40.
Ma délután érkezik Nagykanizsára Rákosi Mátyás miniszterein önclyettcs, a Magyar Kommunista Párt országos főtitkára. A minisztcrelnüidielvet- test a járás határában, Balaton- magyarodon dr. Papp Andor főispán, dr. Dávid János alispán, dr. Monostory Tibor járási főjegyző, Lakatos Dezső megyei párttitkár és Kirschner Béla járási titkár fogadják. A minisz- terelnökhelvettésuek és ''kíséretének autója luskomároimbaxj. Galambokon és Aragyrécsén megáll, ahol Rákosi Mátyás fogadja a falvak népének üdvözléséi. A magyar miniszterelnök- helvettes autója délután 4 órakor érkezik Nagykanizsárav ahol az Eötvös-téren Varga József polgármester, Szabó Boréig a Szociáldemokrata Párt titkára és Hegyi János, a Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezőiének titkára fogadják. '''' A fogadtatás után a Kommunista Párt székházába hajtat Rákosi Mátyás, ahol a párt vezetőségével folytat megbeszélést.
Vasárnap délelőtt háromnegyed 11 órakor az üzemek munkássága, a szakszervezetek, valamint a kanizsai politikai pártok tisztelgését a Kommunista Párt székházának erké/yéről fogadja Rákosi Mátyás. Ezután a szinházkertbe vonul az ünneplő közönség, ahol 11 órakor a nagygyűlést Hegyi János párttitkár nyitja meg. Utána a Szociáldemokrata Párt részéről Domhai János nemzetgyűlési képviselő, a Parasztpárt részéről Vas Imre üdvözli a miniszterei nőkhelyettest^ majd az ajándékok átadása után Rákosi Mátyás tartja meg politikai beszámolóját. A nagygyűlés Kirschner Bélrf járási titkár zárószavai után az Internacionáléval ér véget.
Varga József polgármester köszönti Rákosi Mátyást
Mint a város polgármestere^ a város közönségének nevében szerelettel köszöntőm müiiszter- elnökhelyettesi minőségben első- izben városunkba érkező Rákosi Mátyást
A közelgő tél munkanélküliségének megoldása — amely ugyan országos jelenség — azonban városunknak és a város életéért felelős tényezőknek . is legsúlyosabb problémája.
"Hiszem, hogy a dolgozók vezére ezt a kérdést is szivén viseli s minden lehetőt elkövet arra, hogy a lehetőség határain belül següségére. legyen a, sok szenvedett és nélkülözött munkásságnak.
A város közönsége most már példaszerűen teljesíti kötelességét a közmunka váltság fizetése terén, kérem a Miniszterelnök- helyettes Urat, legyen segítségünkre abban, fcogy az illetékes minisztérium a befolyt ösz- szeget teljes egészében a városunkban is bő lehetőséget mutató újjáépítés kerefébeh az itteni dolgozók munkához juttatására fordUtassék.
A nagykanizsai és járási Szociáldemokrata Párt Wvözlete Rákosi. Kétyásnak
Köszöntjük Magyarország mi- nisziereinökhelyettesét. Azt a férfit aki a börtönben és a bitók árnyékában is megmaradj hűnek és fáradságot nem ismerve jár ma is rendületlenül azon az utón, amelyről annak
idején a fehérterror vérszopóí sem tudták íekénvszeriteni Örülünk, hogy a városúntban láthatjuk és hallhatjuk beszámolóját arról a munkáról, amit ennek az országnak a KlpraáUitá- sáérl végez. Ma, amikor a béke végleges megkötésétől már csak napok választanak el, hisszük, hogy ez a látogatás ittbenn fogja Közelebb hozni egymáshoz a ihagyar dolgozókat. Hisszük, hogy Rákosi Máívás nyílt és őszinte beszámolója után itt Nagykanizsán is elülnek azok a viharok, amelyek mindig a dolgozók szemébe vágták az üsz- kót. Sok kérdés fog tisztázódni, illetve sok kérdésnek keli tisztázódnia, amivel eddig a rosszindulatú suttogás éket tudóit verni a pártok és a dolgozók közé. A legfőbb ideje, hogy Zalában ezen a l&lvert a szavak zűrzavarából valahogyan kiláboljunk és lássuk meg végre, kik azok, akik csak beszélnek a közös, egyformán szenvedő dolgozó sorsáról és kik azok, akik be-, szédeíket beváltva, ha kell, még az engedékenység árán is készek a közös munkára.
Szeretnénk és reméljük, hogy Nagvkaizsánn is felül tudunk emelkedni a jelvények, a szinek >csakazért is való politikáján és megtudjuk találni azt az utat, ami nem pártok, egyéni magasságok, dics vágyak teljesülése felé, hanem ennek a sokat szenvedő és sokat dolgozó magyar népnek felemeléséhez vezet. Ma- mindnyájan ezért a célért küzdünk, csak az utaink és az eszközeink mások. Ezt egyformán be kell látni minden - politikai
E
ártnak, de be kell látnia azt is,
ogy a cél érdekében mostan, ha nem is egy, de legalább egymáshoz közel lé vő utat kell találjunk, mert csak igv vagyunk képesek azt a gigantikus munkát elvégezni, amit 3. történelem rótt ránk.
Biztosak . vagyunk abban, hogy Rákosi elvtárs beszéde ezt az utal fogja egyengetni, a ma belső leckéjéért és a holnap győztes dolgozók országáért
A Kisgazdapárt üdvözli a miniszter- elnökhelyettest
A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párf üdyőzíí a Nagykanizsán megjelenő Ráf- kosi Mátyást, mint a koalíciós magyar kormány mlniszterel- nökhelyettesél és reméli, hogy ez a látogatis és az itt elhangzó megnyi/atkozások a magyar-népet, Nagykanizsa népéi ismét előbbre viszik a megértés, a helyes megítélés, a felvilágosodás és a nemzet jobb jövőjébe vetett rendithetetlen bizalom teljességéhez.
A Üemzeti Parasztpárt köszönti Rákosi Mátyást
A Nemzeti Parasztpárt nagykanizsai szervezete szeretettel üdvözli Rákosi Mátyást Magyarország minisztérelnökhe- IvelteséU amikor városunkba érkezik. A nagy harcos és bölcs államférfi szavát mindig nagy figy<?pn$mei hallgattuk, mert abból hazánk oly sokáig elnyomott munkásai és parasztjai sorsának jobbrafordulását várjuk.
Fd&from Si eríekell tcrmirSktf, Bbey tcro>«hít>5y»ic:t viziróJag a piacin öozaiX forgalomba''; a iupuk alatt, utcákon sth. va!ö ''árusi!ás bönítíés tíá esik.
1325 PolQármaaUr
Lenk András és Farkasházy Lászlóné álltak a legújabb fasiszta szervezkedés élén
A nagykanizsai rendőrsé^pio- litikai osztálya ujabb fasiszta szervezkedésnek jutott nyomára. A szervezkedést Lenk András MAORT tisztviselő kezdeményezte és tisztviselő társa; kőzött akart lüveket szerezni államfelforgató tervének. A politikai nyomozók azonban idejében tudomást szereztek a szervezkedésről és a társaságot ártalmatlanná lelték.
A nyomozás során elfogtftk Farkasházi Íjásziónét, akinek lakásán kézigránátokat és lőszert találtak. Feltehető, hogy a robbanóanyagok a szervezkedés cétfait szolgálták volna, ha a rendőrség idejében leózös nem lé?-,
A rendőrséghez feljelentés érkezett arról, hogy Lenk András a német fegyveres SS köteléké? ben teljesített szolgálatót, mint főhadnagy. Mikor Lenket ebben az irányban kihallgatták tagadta*, hogy SS-főhadnagv lett volna.
A politikai rendőrség azonban Lenk András szüleinek laláisón házkutatást tartottak, melynek során ott talállak Xcnv;lor$zácfbó[ kü(- dőtt. Ix-nk András által irt leveleket. Ez&ken Lenk mint SS-főhadncgy szerepelt feladóként.
Mikor nyilvánvalóvá vált Lenk András múltja, érthető Mt hogy a mai demokratikus államrenddel nem volt megelégedve és szereteti volna hozzájárulni egy felkelés megszervezésével a demokrácia megbuktatásához. A szervezkedési a rendőrség még kezdeti .stádiumában fojtotta el, mert I^enk erről bizalmas baráti körben beszélt A nyomozás során több őrizetbevéteí történt, akik között Keménvfi János és Be- niczki László MAÜRT tisztviselők is szerepelnek.
A nyomozás (ovább folyik a szervezkedés részlekún^k * rilése ügyében és olyan értesüléseink vannak, hogy es ügyben még nagy meglepetések . várhatók.
KŐzöffük aj uj cipőárakat
Az iparügyi miniszter a hivatalos lap csütörtöki számában megjeíeat rendeletével megállapította a'' ''bőr- talppal készfllf Iábbeöfapák fejj- nagyobb termelői és fogyasztói árit A férfibakancs fogyasztói ára minőség szerint 93—11790. a raaeas- száru férfi cipőé 120.6fr— m.IO, a férfi félcipőé 111.20 -124.10, a raa- gasszáru nőr cipő 92.90—Hl.40, a női félcipőé 78-91.60'' forint
etiúgiák ez els& *6i vetkőztető- bandát
Leleplezték az első női veütífer tetőbandát Ennek tagjai a Szeat Isván-parkban késő délutánonkint egyedtH kószáló kisgyermekekről szedték le kabátjukat. Tegnap délután a Szent István-park 5, szám* ház egyik fakója panaszolta el a rendőrségen, hogy lakásából ismeretlen tettesek az ablakon át behatolva 50.000 forint -értékű ruhaneműt loptak el. Kiderült, hogy a tohwj Kákosi Etnitfa 24 éves vt>>t MAY- tisztvistíőoő és Kajli Margit 22 éres állásnéflcGti leány voít Mindkettőjüket bekísérték a főkapitányságra« ahol bevallották, hogy ők a* Szent István parki gyermekvetkőztető k is.

Sportrovat
Délután I órakor kezdik a MAORT—NTE mérkőzést
HIREK
Élmény a vasvázasban
Acéltestű robosztus gépek és a főid roppant olajos hordóját megcsapoló óriások kőzött felhangzott a Rapszódia. Kiszely Gyula ült a zongoránál, arcéle, mint antik Liszt kemea belerajzolódott a háttér nemzetiszínű zászlójába. Ugy hatott ez a filigrán légnemű emberke, mintha elválaszthatatlanul összenőtt volna hangszerével A két pompás zeneszerszám a művész és a zongora szorosan egyek : az agy es a hur, a kéz es a csontbillentyűk.
A Pécsi VSK Nagykanizsán
Felhangzott a Rapszódia a vas- xázasizaz gépteremben, ahol talán csak percekkel azelőtt is a gépek zúgtak és csattogtak. Felhangzott a Rapszódia és a hangok angyalszárnyán szálló tür.dérkék megváltoztattak itt pillanatotalatt mindent. Mindent: a gépeket épen ugy, mint az embereixt. A nyolcórai nehéz munka után felsorakozott munkásság arcáról pillanatok alatt lefolyt a fáradság, a borostás redők kisimultak, Keménységük ellágyult, szépekké váltak. A zent. dal és költészet forró hullámokban egyetlen harmóniába olvasztotta a gépeket, munkásokat és a művészeket. Ez a nagy összhang adta az egyórás előadás monumentalitását.
Feledhetctlenül szép volt.
—- Házasság
Kelemen Magda és Klein Simon folvó bó -12-én názasságot kötöttek, (ifinden külön értesítés helyett.)
— Hittudományi Akadémia
Ez is hozzátartozik október hatodikához
Az AC ifj. központja kezdeményezésére városunkban is megindul a kat. Hittudományi Akadémia, mely több szemeszteren át heti négy órában magasabb teológiai képzettséget kíván nyújtani a felnőtt értelmiségnek. A részletek megtárgyalására október 14-én, hétfőn délután 6 órakor megbeszélés lesz a gimnázium I. emeleti tanári szobájában, melyre az összes érdeklődők szíves megjelenését kérik '' az Akadémia szervezői.
— A városi költségvetés hétfőn kerül a város parlamentje elé
I
Nagykanizsa város polgármestere a megyei város kúpnseíőteetületét o hő 14-re, hétfőn délután 4 órára hina össze. A városi közgyűlésen első tárgysorozatként a város költségvetését tárgyalják maja. A költségvetést, amit ezidén kinyomtatni nom tudtak, egy-ogv példányban megküldték a pártok'' vezetőinek, akik — mint értesülve vagyunk — a nagy munkát már áá is tanul tná- • nyoztak, így megfelelő ''felkész ül- seggoi szólhatnak majd a város élőiére 6oredöntó kérdésekben. A költségvetésen kivül még 40 letárgyalandó pont szerepei. iN''em •valószínű, hogy a hétfői gyűlés :az összes tárgy sorozatokat le tudja tárgyalni, igy valöezinü az, hogy több ''gyűlési kell- majd tartani.
— Október 27-én avatják fel a Zala vármegyei Általános Egészségházát
Zalaegerszegen uj, fontos egészségvédelmi intézmény létesült, melynek felavatása mjég o hó végén megtörténik. Az egészsógház''oaa, ameiy a volt város haza mindkét emeletet foglalja el, elhelyezést nyornek a tüdőbeteg intézőt, a nemiöetoggou- dozó intézet, népfogászat és az altalános botegvizsgáio szakrendelők. Ide költözik át a városi tisztiorvosi hivatal is,-hogy egy helyről, köny- nyebb irányítás mellett, lobessen ezeket a fontos közegészségügyi szerveket munkába áilitani. Az ünnepélyes felavatás október 27-én lesz és résztvesz azon. Vassné Vadaaí Sára dr. népjóléti miniszteri osztályfőnök is. Lgyanczon a napon délután a vármegyeháza nagytermében műsoros előadás lesz, tánccal egybekötve. Ennek jövedelmét az egész- Bég ház felszerelésének költségeire /ordítják.
A MAORT-pálya vasárnap — helyi vonatkozásban*-^-'' exxSkiŐdésro számot tartó esemény szinhfclyo lesz: a kerületi első oáztalvhan .szereplő két kanizsai csapat vív küzdelmet a bajnoki pontokért. Az NTE legutolsó két bajnoki mérkőzését a legminimálisabb gólkülönbséggel vesztette ei s tofjeson ?egyenrangú e llen - félnők mutatkozott Természetes, hogy ez alkalommal is i mindent megtesznek a siker érdokélon, hiszen a MAORT ellem esetlegei győzelemmel sokat javíthatnának helyzetükön. A MAOHT a -bajnokságban nem szerepeit a várakozásnak megfelelően, a Ferencváros ollen azonban meglepően jó "játékkal rukkolt ki az átszervezett, lelke&an küzdő csapat. A Ferencváros elleni döntetlen azonban nem "számit be a pontversenybe. A MAORT-közönség- öcn még sokáig élni fog a pályaavatáson elvesztett mérkőzés keserű
Az elmúlt bajnoki évl)cn még az OB I.-bon szereplő PVSK csapata vasárnap Nagykanizsán játszik az NVTE együttesével. A pécsi vasutasok a magyar labdarúgás élvonalában is megállották helyűket s csupán a balszerencse foKián estek kj az ország lecnobb csapatait foglalkoztató OB I.-ből. A PVSK igon komoly játékerőt képvisel s nem ogy játé- Kosát szívesen látnák a legjobb fővárosi csapatok is. Vezér névét például minden sporttal foglalkozó ember ismeri s tudjuk, - Hogy komoly jelöltje volt Gallovich Tibor szövetségi kapitánvnak js a válogatott csaptat összoallitásanál. Do jol ismeri a kanizsai közönség Sós, Zom- bori. Tamási, Molnár, Pozsgai és. az elpusztitliatatlan Gajcsi nevét is. Az NVTE jókópességü csapat s a Kistext legyőzésével komoly fegyver
A két fővárosi labilarugócsapat nagykanizsai vendégszereplése a város sportköreinek ínég ma is állandó beszédtémája. A sportkedvelők a jóinduiatu, vagy elfogult kritika hangján, a ^?Sész aprólékos precizitásával vettek bonckés alá a mérkőzéssel kapcsolatos eseményeket. Az egyoldalú hozzászólások ut- vosztójébon azonban megfeledkeztek arró''j, nogy október hatodikán a -legsúlyosabb »vereség« nom a vasutasokat", hanem városunk harmadik sportegyesületét, az NT E-t érte. ''Ez az egyesület a kanizsai labdarúgás őskora óta neveli a fiatalságot s fennmaradásáért nehéz harcokat vívott meg. Az- egyesület most is lé-
i
Drávamenti légionisták kerülnek jövö héten a népbiróság elé
'' A nagykanizsai népbiróság dr. Béres Sándoré-tanácsa október 15-én, a nyilas hatalom átvétel évfordulóján Markán ?Mar- Ion, Kuknruzsnyák József és Matola István tótszerdahelyi lakosok háborús bűnügyét tárgyalja, akik magyar állampolgár letükre beléptek a nemet- Drávamenti Légió SS hadosztályába. Ezen a napon tárgyalja a. népbiróság Ylasics József tót- szentmártoni fegyveres pártszolgálatos ügyét, aki bujdosó leventéket kisért Nagykanizsára, valamint Kárász Pál -murake- reszturi fegyveres pártszolgalatos ügyét, aki kényszeritette a lakosságot, hogy a németeknek lőszert hordjanak.
Csütörtökön tárgyalja a népbiróság Becsehely körjegyzőség nyilas körzetvezetőjének, Lu- emléke. A játékosok tudják, hogy uzt a kudarcot csak sorozatos jó ezo- rcp!é>se! lehet elfeledtetni. Mindent elkövetnek tehát, hogy »kétvállrá« fektessék a küzdőkőpességo folytán veszélyes NTE-logénységet.* A fentiekből kitűnik, hogy ez-.a mérkőzés nagyjelentőségű, mindkét együttes szempontjából. Ugy véljük, a .MAORT—NTE találkozó izgalmas küzdelmet, jó sportot és — nagyon szoros eredményt hoz. A két csapat összeállitása oz lesz:
MAOKT: Kovács — Mihaloez, Miliői — Papp, Héjjá, Takács — Narüai, Kránitz, Téli, Lvka, Kapornak!. -
"NTE: Félix — Czindríseh, Király II. — KirálytVilcajk, Eller — Maderka, Lukvár, Férhezli, Horváth, Székely.
Fél 12-kor a MAORT II. a Csurgói T K-val játszik bajnoki mérkőzést.
tényt, könyviéi het el. A Csepel ellen az eí&ő felidóben nagyszerűen játszott a < sapat ós csak a szakadó eső folytán elromlott talajon tudott a vendégcsapat az NVTE fölé kerekedni. Ha a csapat megszokott, iziv- vol-k'':lokkei való játékát vasárnap is megismétli, a kanizsai közönség élvezetes, jó játékban gyönyörködhet.-
Az* N VTE összeállítása: Zalán — Gazdac, Munkácsi — Kőfalvi, Németh, Both — Szabó, Sári, Molnár, l''ura, Horváth.
A mérkőzést délután fél 3 órakor kozdik Vasut-pályán.
Az NTE II. vasárnap a Pózsa György-uti |>ályán 11 órakqr bajnoki mérkőzést játszik a Barcsi Vasutassal.
tezik s bcrkoiljon intenzív sportóiét folyik. Ez, a hivatása magaslatán álló vezetóáGg és a sport fontosságát sz^m V»!őit tartó pártoló tagok ön- >:eilensórém-k tudható be. Az NTE lehetőségei szerények s az október hatodiki .nyolcszáz" forintos ráfizetés alapjában rendíti mog ezt a multu, sok dicsőséget megélt egyesületet. Ha az október hatod iki sport- esemén vökről beszélünk, ezzel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy egy kanizsai sportogveaülefc számara ez a nap keserű tunveket eredményezett. Ez a ezimpatikus egyesület megérdemelné a közönsőg íokozot- tabo támogaüisát.
Kis.''! László
kács Andrásnak bűnügyét, aki csendőröknek segített a leventék összeszedésében. E napon tárgyalják még Kovács Lajos becsehelyi volt pártszolgálatvezető bűnügyét, valamint a be- csehelvi hungarista légió vezetőjének, Lukács Endrének a bűnügyét, aki a leventéket egy nyilas körrendelet felöl vastatásával akarta a hungarista légióba való belépésre oirni.
— Szüreti mulatság
A zalavármegyei Szakmaközi Bizottság, a nagykanizsai Szakmaközi Választmány és a nagykanizsai Szabad Szakszervezetek október 13-án, vasárnap este 7 órai kezdettel szüreti mulatságot rendeznek a Szociáldemokrata Párt dísztermében, melyre mindönkit szeretettel megfnv a rendezőség. A szüreti mjűatság tiszta bevételét a Szakmaközi Bizottság és Választmány költségeinek fedezésére fordítják.
A rádió vasárnapi műsora
Budapest 1. 6.45 Hirek. 7.05 Bo? geii zene. 7.20 Az Attotepité&i mánvbiztosság közieménél. 8 Saj. rakoztató hanglemezek. i) Reíoraí. tus vallásos félóra. 0.80 Orgoraaj. vek. 10 Hirek. 10.1$ ''Rócna; katcíi- kus istentisztelet"a'' Bazilikából Jt Közvetítés a tokaji szüretről. 1 S-íq- Oszi "kirándulás a budai hegysfcba. Zenés, összeállítás. 14 Hire«:*. U.w Faust, a zenében.; HanglcKeaó. 15.20 Tóth Lajos kamarakórusa kel. 16 Hirek. 17 Fáluhiradó. I* Hirek. 18.20 A hetvenkedő i«cai Plautus vígjátéka. 20 Hirek. 203) A Rádiózchekar műsora. 21 A r<*&; hangja. 21.85 A demokrácia itici- jai. 21.50 Hirek és »krónika orosri 22 Hirek, sporthírek. 22.35 Vdris- kereszt közieményék. 22.45 Mag^r nóták. 23.10 Hirek és krónib ?5. golui és franciául. 23.30 liaa^. mezantiquáriuml
Vudap-st 11. 10 Szórakoztató ry, zsika. 210''Hirok. -21.20 Buitola % jazz-zaaokara játszik. 22.15 BbC ajándéklemczek. t \
VÁROS! MOZI
Sxombatoa ?* vasátm»p — A deswr«. tlkaa a&gyar fllmgyÁrt** 1. »ft-^tn
A tanítónő
Főszerepek Szöréayj É., Jivor, BcrtyL Sco*}«t- ?s M«Uo-hií«dV ; : k0in«y>ohon 5. 7. »«irr-gp 3, S.
A rádió hétfői műsora . ;
Budaprst 1. 6.S0 Falurádió. 7 Hirek. Az Áttebpitóbi Kormánybmc&- ság közleményei. 7.30 Ke^celi (aat 8.15 Szórakoztató seno.* 10 lliri 12 Dón harangszó, hirek. i Martiny jaz^-agyüttes játszik. M Hiivk. Vöröskereszt » közieaiéavá. 14.20 Iskolai ó.''xekkarok. 15 ^ műdalok. 15.15 liádióiskola. W. H> xek: 16.40 Előadás Petőfi viiág^i. 17.30 Az ifjúság hangja. 18 nini. Vöröskereszt -rözkíínények. 18.4? Részletek kiassi.ikus o''porcttekbl 20 Hirek, sporthírek. 20.20 ^^ muzsika. 21.50 liirek és krvrJa oroszul. 22 Hírek. 22.20"Szaloansz. 22.35 A Hazahozatali Konnáswu- tossá« kőzlwnényei. 23.10 Hírei ^ krónika angolul *és franciául. ''Hadifogoly-híradó. 23.40 líáciö >> reső szolgalat. V- (" '' ?
Budapest 11. 20 Raletirósxld^ 20.30 hádió szabadogvetéru. ?1 Hírek. 22.15 Sibelius:" II! sziinfd^a D-dur. 4 V : r '' • •
RÁDíÓJAT
JAVITTASSá
STEINER FERENC
rádiólaboratóriuroában Fő-ut 8. sz.
Bazir-udvnr. ao
Szakszerű munka, szolid árak!
APRÓHIRDETÉSEK
KERESKEDŐK legolcsóbb brri-ir.^ helye TABKÓCZKY rövidáru nafyl:rrt?> dés, Szabadság-ICr 18
EÜdók: disznók, süldők.'' Bővebb tó- vlbgositást z Ccntrálban adeak.
Uj boroshordókat kis ?a nagnnértíbe. kitOüó kidolgozásban raktárról MÍDÍÍ öif kádanpar körtbe vágó xmr.áta me&taa- tó; gyorsao ós pontosen^veljcsit a P&&- nádautt Földműves Szövetkezet 13T
Aajot tanítást vállalok. Kls&la&ca 20. érám.
Tígjdzm! Elsdó kltcttí», nagyobb te- tcs magáuházakat, bérházakat, flzteiáa- kat, házhelyeket, büaioni vilii kai, telit« állaadóan köivctit Horváth insKlasirali. Sagár-nt 42. sz. lg<
Másfél éves aaRol anyagóbét h''«ó tésért elcserélnék. Qm a kiadób». &
ZALA demokratikus politikai nap&
SzerVes2tí: Besex« Jenő fószerlcesrió Srcrketz''6>^<3 kU^6hhrKUl: fó-^rt*. Teltío:
líiatíja a Nemzeti BizotUáj, Negykas^u Szcrkeszlésért és ki>aasért fdel Bscct if*^
Nyojroiottá .Kózgozdeségf
kanlzsa* nyorrc^iábaa N&gyhmiiü-- S-yűrr.<tr<M ZaUr Kátolv.

Holnap befejeződik a párizsi békeértekezlet
A News Chronicle párizsi tudósitéja szerint a négy kllügy miniszter ma este valószínűleg értekezletet tart a francia külügyminisztériumban, hogy fontotóra vegyék az uj, New-Yorkban tartandó értekezletek menetrendjét, amelyen az elasz, magyar, bolgár, román és finn békeszerződések végleges szövegét állapítják meg. Az elmúlt héten tartott teljes Oléseken a békeszerződéseket ugyan megszövegezték, azonban sok végleges elfogadása a külügyminiszterek tanácsátél függ.
Ha e volt csatlésállamokkal kötendő végltges békeszerződésben megállapodlak, a négy külügyminiszter elhat ár^za a Németországgal és Ausztriával kapcsolatos nemzetközi értekezlet
hetyét és időpontját.
Az amerikai rádió jelentése szerint, hacsak valamely esemény nem jőa közbe, a pfcrizsl békekonferencia értekezletei holnap esto bezárulriak. Ugyanis mi a finn békeszerződés ügyét tárgyalják ie és holnap a delegátusok még egy zárt ütést tartanak. A ''tudósítók.szerint a békeértekezlet lezárása még nem jelenti azt, hogy a volt ő csatlósállammal kötendő békék már aláirásra kész állapotban vsnnak.
A Párizsban elkészített szöveget New-Yorkban vizsgáiiák felül és m végleges szöveget a négy
nagyhatalom k&tügymtniszl ereinek tanácsa állapítja meg.
Byrnes külügyminiszter kifejezte azon reményét, hogy a r.éty külügyminiszter még Párizsból való távozása olőtt megállapodtak o békeszerződés végleges formájában, azonban nem sikerűt ezen tervet megvalósítania, így erre csak New-Yorkban kerül sor, ahol a megkötendő békeszerződés-tervezetekkel kapcsolatban ismét erős vitával és küzdelmekkel kell számolni
Times ?zt irja, hogy a delegátusok nem valami optimisztikus hangulatban szélednek szet. A delegátusok vélemény« szerint a konferencia csak annyi eredmenyt tué fe>mi:tatni, hogy némi részt adott a kis- és középaemzeteknek, hogy résztvehettek és beleszólhattak a békekonferencia munkájába. Ez a részvételi jog azoobsn nagyon körülhatárolt volt, mert nincaenek bizonyítékok arranézve, hogy a konferencia határozatait a külügyminiszteri tanács jelen formájában elfogadja-e ?
Ára 40 fiitér.
51» évfolyam. 234 xznm
Nagykanizsa 1946. október 15. kedd

Mindszenty hercegprímás: 1944 végén megbukott itt egy szörnyű gondolat, amelyik Magyarország lakosságát ki akarta űzni a magyar földről Nyugatra.
M gp
A Szovjet katonai szövetséget ajánlott Perzsiának
Teherán, október 14
A Szovjetunió k2tonai szövetséget ajánlott fel Perzsiának. Az erre vonatkozó javaslatot a szovjet külügyminisztérium középkeleti ügyosztályának vezetője terjesztette eló nemrégen Teheránban tett látogatása alkalmával. Oroszország fegyvereket, katonai repülőgépeket és katonai oktatókat ajánlott Perzsiának.
Franciaország döntött az uj alkotmányáról — Megkezdődik a negyedik köztársaság uj korszaka
Párizs, október 14
Franciaország három legnagyobb pártja, a katolikus köztársasági párt, a szociáldemokrata párt és a kommunista párt elfogadta az a kot- mánytervezetet. A szavazások eredménye, amiker már csak Korzika hiányzott, a közetkező volt: Az alkotmánytervezet mellett 9 millió szavazott, ellene 8 millió, az alkotmánytervezet mellett elért többség 1 millió. Körülbelül 7 és háromnegyed millió ember, a szavazók 31 S2ázaléka, nem gyakorolta választójogát. A polilikusok véleménye szerint 2z, hogy a választók nagyrésze nem szavazott, különleges helyzetbe hozta az országot és meggyöngíti a kormány erkölcsi tekintélyei. A szavazástól való tartózkodók nagy számát de Gaulle tábornoknak az uj alkotmánytervezet ellen intézett támadása okozta és sokakat késztetett arra, hogy inkább tartózkodjanak a szavazástól,serahogy a tábornok ellen foglaljanak állást. Páris elvetette az uj alkotmánytervezetet, de beleszámítva a külvárosokat, 156.000 főnyi szavazattöbbség mutatkozott. Franciaországban igy az ideiglenes kormányrendszer, amely 2 é t fennáll, megszűnt és az uj francia alkotmánynyal megkezdődik a negyedik köztársaság korszaka. Az uj választásokat valószínűleg novemberben tartják meg. Az uj alkaunányteirvezet szerint a második kamarát közvetett és bonyolult rencszerrel választják meg és a két kamara együttes ülésén választja az uj kormány-
elnököt.
Megalakult az uj kormány Indiában Delhi, október 14
Lord Wcvel alkirállyal folytatott tárgyalások eredményeképpen Dzsin- na, a mozlim liga eir.öke megalakította az uj kormányt, amely 6 hindu, 5 mozlim és 3 kisebbségi képviselőből fog állani. A niözliin liga azon döntése, hogy résztvesz a kormányban, vegetvet a felekezeti villongásnak és Bombay, Kalkutta és mas nagy városokban fennáiió • zavargásoknak.
A londoni rádióban John Haire képviselő nyiiatkozatt Magyarországról
A londoni rádió ismerte ttojHairo munkáspárti képvisolő Magyarországról szóló beszámolóját. Haire kijelentette, hogy Magyarország már teljesen inogszatxadult az infláció káros hatásától. Kövideeen magyar bizottság látogat el Londonba,?hogy elsőrangú fontos cikkeket váftrol- jon. Magyarországon a vörös hadsereg létszámát jelentékenyen csökkentették. Magyarország "csalódott területi veszteségéi miatt, de ennek ellenére nem erezhető íwmmiféle revíziós irányzat és arra törekszik, hogy végre j óv iszonyt teremtsen szomszédaival.
Massaryk Londonban
Pfáqa, október 14
.Massaryk cseh külügyminiszter Párizsból Londonba utazóit, hogy megbeszélést folytasson Bevin angol és GruberWzt-'' rák külügyminiszterrel, aki jelenleg Londonban tartózkodik.
A Szociáldemokrata Párt nagy győzelme Németországban .
Berlin, október 14
Németországban a tegnap megtartott választásokon a szo1 ciáldeuiokrata párt & a keresztény demokraták 70 százalékos arányban megszerezték a többséget. A szavazás általábiui csendben folyt Le. — Csupán Schlesswiegban a német és dalnok közölt jelentettek összecsapást. Az elért eredmény a dánoknak kedvezett A francia övezetben a választások eredménye a .keresztény demokraták javára mutatkozik.
Bevin vezeti az angol küldöttséget az Egyesült Nemzetek közgyűlésére .
London, október 14 A bril külügyminisztérium tegnap este a következő hivatalos jelentést adta ki Az Egyesült Nemzetek közgyűlése ülésszakának második részére induló brit küldöttséget Bevin^ül ügyminiszter vezeti. Minthogy Bevinnek nem áll módjában a közgyűlés megnyitására Newyorkba utazni, megérkezéséig Noel Baker vezeti nz angol küldöttséget. 1
A német Szocialista Egységpárt kiáltványa a nácizmus kiirtására
Berlin, október 14 Németországban a szoe ialirták és kommunisták egves ükjéből létrejött Szocialista flgysé^rpurt ''hivatalos lapja vasárnapi számában kiáltványt tett közzé, amely követeli a náci és háborús bünusök minden vagyonának kisajátítását ée államosítását. Minden nácit és háborús bűnöst távol itsanak el az ipartelepekről, azokat juttassák » nép kezére. Azt indítványozna a lap, hopry a nagy bűnösökét akasszák fel, kicsinyeknek adják mcsr a ''lehetőséget az életre.
Kenni szerint az olasz"határokat szerencsétlenül állapitstták meg
Róma, október 14 Xenni olasz minisztert^nökhelyet- tes az olasz békeszerződép-terrczet- ról kijelentette, hogv kompromisz- szumos francia terv saefini a keleti olasz határok . elég szerencsétlenek, mert véleménye szerint a kompromisszumos javaslat a kénve« fontosságú kérdéseket megoldatlanul hagyta! Az ott élő ohsz lakosságnak sem ilyen, vagy i«m csekély életlehetőséget hagytak.
Mussolini özvegye varrónő, fia zenész lett
Róma, október 12
Mussolini özvegye nem hagyta el száműzetése helyét Szoba- konyhás lakásban él. Varrásból tartja fenn magát Tizenhétéves Romano fia egy kis zugkávé-, házban liáromtagu zeneiparéban muzsikál. Hannonikós.
Megszavazták a magyar békét
A békeértekezlet szombat délutáni teljes ülésé a magyar békeszerződéssel foglalkozott
Manuilszky ukrán delegátus kijelentetik, hogy a szerződésen kívül több mód van arra, hogy az Egyesült Államok megsegítse- Magyarországot. A dunai kérdésben. .Ukrajnának, mint dunai államnak alapos oka van arra, hogy szembehelyezkedjék az Egyesült .Államok és Anglia a Dunát ellenőrző igényeivel.
Az ausztráliai delegátus helyesel le Csehszlovákia és Magyarország kőzött a lakosságcsere ügyében folyó kétoldali tárgyalásokat és rcméltíe, hogy a kitelepítési kérdést a két ország igazságosan és tartósan fogja megoldani. Állásifoglalt a dunai hajózás nemzetközi alapon történő szabálvozása mellett
A Szovjetunió delegátusa arról beszelt, hogy a magyar kormány szerencses módon rendezi az ország gazdasági újjáépítésének problémáit, de ez az újjáépítés gyorsabb lenne, ha Magyarország visz- szakapná az amerikai megszállási övezetből az oda elhurcolt javait. Az az amerikai javaslat, hogy a magyar jóvátétel összegét 200 millió dollárra csökkentsék le, Csehszlovákia és a Szovjetunió érdekei ellenirányul és megdönteni igyekszik a szovjet- magyar barátságoL Az Egyesült Államok delegátusa hangoztatta, hogy Magyarország gazdasági nehézségeit még mindig nem oldották meg. Kijelentette, hogy a megszállás, .1 jóvátétel költségei és a háborús pusztítás a magyar nemzet jövedelmének jelentős részét felemésztik.
Alexander angol kiküldölt kijelentette, hogy olyan Ijéke kell, amely Csehszlovákia és Magyarország kormányai között megszünteti a civódúsokat Anglia figyelemmel kiséri a magyar nép erőfeszítését és a demokrá- ciért folytatott küzdelmét és mindent megtesz, hogv Korábbi kapcsolatait helyreállítsa Magyarországgal. Ezután megkezdő cl ölt a szavazás az egyes cikkelyek fölött A legtöbb cikkelyt változás nélkül elfogadták. A'' jóvátétel rendelkezéseiről szóló cikkelyt tizenketten elfogadták, ketten" ellene szavaztak, két küldöttség pedig tartózkodott a szavazástól. Mivel nem volt meg a szav;izás érvényességéhez szükséges kétharmad szótöbbség,ezt a kérdést a külügyminiszteiek tanácsa elé terjesztik. 12 szavazattal S ellenében elvetették azt a szovjet-amerikai javallatott amely 25 százalékra kívánta* csökkenteni a szövetséges államok tagjainak járó kártérítést Viszont 12 szavazattal 6 ellenében elfogadták a francia javaslatot, amely 75 százalékban állapította meg a kártérítést. A teljes ülés ezzel véget ért, igy a magyar békeszerződéstervezetet az értekezlet megszavazta.

Nagy tempóban épül a hití
Szegedi Ernő és Vásárhelyi Magda zongoraművészek kétzongorás hangyerseny-estje
A békés viszonyok helvroálltával és a gazdasági élet stabilizálódásával ugyl?t>zik megindul a nn.^- igényü, komoh han^ve rsei lyolet Nagykanizsán. Emlékezetes, hoîgy a békeévekben világhírű művészek hangversenyeztek itt, kitűnő kaaia- xazeooegyüttesek látogattak városunkba, mert a váró« lakóinak jelen tós hányada mindig komoly érdeklődést mutatott a művészi zene szépségei iránt s ez az érdeklődés a mai nehéz időkben még csak fokozódott. r
Szezonnyitó hangversenynek számit Szegedi Ernő ''6a Vásárhelyi ihtgdá művészházaspár kétzongoras hangversenye, naelyet szombat este tartottak meg a Szociáldemokrata Párt dísztermében é> mely az ott m?yje len leiknek nagyszerű, ''felejthetetlen élményt jelenteit. Nagykanizsán már voit alkalmink hallani jó kétzongorás hangversenyt, de meg kell állapítanunk, hogy a Szegedi művészházaspár ebben "a műfajban a legjobbak ?őzé tartozik -és abszolút művészi teljes ítményt nyújtottak. Kél teljesen önálló müvészégyéniség, öxiálló gondolatokkal és kifejezésmódokkal, játékuk azonban bámulatos őrségben, csodálatos sz intézia- Öcn oívad ösSze. Nemcsak művészileg, lélektanilag is érdekes átélni, hogy művészetük megnyilatkozásában lelkiviláguk minden kis megrezdül ésében ui^nnyiro bgy uton haladnak. Játékukban rokonszenvos, finom egyéniségük maradéktaianui nyilatkozik mag. Technikájuk bámulatos, azonban ez csak eszköz művészi elgondolásaik megvalósítására. Nem aknázzák ki egyoldalúan a kétzongorás műfaj zenekarazerü hatásait, banenv a finom részletek, érdekes nüanszok érdekli őket ''talán elsősorban. Bámulatom skálájuk van a legkülönbözőbb színek, liangulalok, bsLngliatások, árnyalatok tolmácsolására s ennek eszközo a .páratlanul ne^Kss, szép, sokoldalú billóntési íísrfmikájuk. ; :
. A műsor elsó száma volt Liszt: Concerto pathétique cimü püvr*, melvíjck patetikus mondanivalóit Srilfiáns. csillogó technikával járatták kifejezésre. Saint-Saens: S''arrációk és fu^a cimü müvében ''ós Schumann: Andante con vanáttípi ciniű müvében csodálatos részletrajzokban. az egymásután következő variációk romok felépítésében gyönyörködhettünk. Kernek .volt Seai- latti G-dur szonátájának klasszilms sfílüsu, nomos interpretálása ts. Jfe thlán & est fényóontja Liszt—Mozart: Don Juin fan tárnája volt. Ez a mü Mozart 29éhíjéhefc és Lászt lángeszének találkozásából született s remek khétóségeket nyújt mindkét zongora. Számára. Az as"mert operának nemes dallamai bravurós feldolgozásban jelennek nacjg s a muvó- SZCK eiiiiek előadásával közöltjüket cg&iöh tnágukkíil ragadták. A Szűnni nem afcaro tapsokra''ráadásul Liszt -Fenem.- Kákáért inöule^ltetdol- ^ozi-vit játszották''még oigyujtö temperamentummal, nagyszerű hanghatásokkal.
Ugy érezzük, hogy aiking^-ors^xy méc sokáig emlékezetes "murád mindazok előtt, ákik azt Végighallgatták A kitűnő művészbázasplrnak ^odíg-, akik a liangverseny ''teljes bevételét a rendkívül súlyos helyzetben lévő városi tüdőbeteggondozőnak ajánlották fel, önzetlen nfegyiolküsógűkért a sajtó nyilvánossága előtt is hálás kyszôpetet mondunk abban a reményben, hogv- a jövőben is nry''d még" ellátogatnak N''agvkanizsára, melynek zenesiiorötő közönsége ""szivükbe zárta mindkettőjüket.
Dr. A.
VÁrtÖSI MOÜI
BélfSe, kedden és sxerdin F*lr«ftf«t? kiu{ú. SUa bt Pámiám l
FRA DIA VOLO ;
O.-twtz Hlr«uó ís Ssjxfihn ElUdUok BJipoaU 5 t*7 ónkor.
A Zala hídépítési akciója Nagykanizsa minden társadalmi rétegében élénk visszhangra talárt. A közönség átérzi a kezdeményezés nagy jelentőségét, s — az anyagi lehetőségek határán belül - készséggel siet támogatni a közösségi érdekeket szolgáló hídépítést. A vasúti töltés mindkét oldalán tömegben áll az érdeklődők serégé. Beszélgetésük tárgya mi más is lehetne, mint a l;id. örömmel állapítják «Öeg. ho;gy a munka előrehaladott stádiumban van. A hid épül s körülötte zajtik az élet. A temető felől két postás ereszkedik le a töltésen, zsákkai a Hátukon. Vigyázva, lassan lépkednek, mert egy kis vigyázatlanság — és máris »hamarabb; találják magukat lent a sinekett, mintsem szeretnék. Nagy sóhajtássa] indulnakjieki a városfelőli partnak. Egyensúlyozva kapaszkodnak, s bizony a sóhajtásból ftyögés lesz, mire felérnek a tetőre. — Egyszerűen öltözött asszony áll a nézők csoportjába. Beszédbe elegyedünk v.ele:'' Csóka Istvánnénak hívják. Nehezen kezd hozzá.
— Nincs annyi hajamszála, mondja, ahányszor megátkoztuk azokat, akik a régi hidat felrobbantották. Az uj hidat már régen ígérgetik; de most sem
Orosz exportra dolgozik Nagykanizsa egyetlen konzervgyár
Nágykani«a határában, á sörgy ár szornsBédSá2rá^>»n doiííozik egy Kis üzem. Városunk és a környék esetlen ko''ázérvg^''urA óz, amely az országos hirü, ífclét''os zalai gSnunölcsö- ket dolgozza fel ?yü:riölésÍ2ck för- májáfcröft és SJÍ&I! iíjá az orszfe ktt- loneöző vidékei re. A zataí táj kitűnő zknratu cyümó!c&>it mindenfelé tzorotik az országban, de örömmel fogadják lekvárnak vagy jam- iwk elkeózitve is. 1944-ben-ániíották űzőibe ezt a kisvárát és azóta is mosszákitás nélkui dolgozik. A fel- szabaáöiás után is teljes üzemniel indult meg. Mioút a városban általánosan eiiarjodt az aíhiodeiem, ho.Ty ez az územ jóvátételben dolgozik. Munkatársunk ezért ebben az üsy- ben a Wh i íohérdomlő bb személyhez, 3r. Kovács Györgyhöz, a gyár tulajdonosához fordult* Eélvüágosi- íááért.
Dr. Kovács György munkatársunk kérdésére kijelentene, "hogy &-városban ''ólte^odt "hiedelém tévedésen alapúi, meri h gyáv nem dolgozik jŐvátétélöen &''özido9iermt szó sincs őrről, ^llenbeh a''^ára Vörös Ilad- sereg ''magyarországi parancsnoksá- gának mo^''rendelésére szeptember 16-á óta dolíozik teljes üzemmel. A m-egrendölés ócp- részét a megszálló csapatok ellátására fordítják; másik részét pedig Oroszországba exportálják. Ez a munka megrendelésre folyik, tehát bérmunka és nem ''jőváteteli szállítás.
• Munfi&táísérik felkérésére dr. Kovács György ezután megmutatta a gv''árat.* Előbb azonban még elmondotta, hog>- a gyár jelenleg, tekintv''-e, hog%- idérryniunk3 (olyik, huszonöt munkást íostfaikoztat," különben tiz munkásnak nyújt állandó megélhetést. A foghüké itatott mimraetők jobbára nők.
Először a gépterembo vezette munkatársunkat az űaem tulajdonosa. Legelső, ami itt ezombetimik, egy hatalmas állványra szőreit zárt üst. Munkatársunk kérdésére dr.Tö> vács megmagyarázta -énnek és a tőbbí gépoí«k.a xtsndeltetését. A gyümölcsöt iogelőször is a/paszirozog!é- pen áttörik, majd az elöfőz''őben''főzik "hosszú idjig. Ezután - "állítják munkába az előbb Betett hatalrnás üstöt. "Ebbe töltik bele a jól felfőzött prümőlesirt, amólvben megfeioló főzéssel besűrítik, fezzel a munka- azok csináltatják, akik oly na- gyon ígérték. A Zala felhívására S/ivesen adakoztunk, hiszen a hid tulajdonképpen 1 mienk lesz. Mint egy falat kenyér, ugy kell n hid.
A mankasokkal is beszélgettünk. Mindnyájan örülnek a hidépitésadta > munkníehetőség- nek.
— Nem csupán egyszerű tmw- (vá.nak tekmtjük a nidépítést — mondja egy fiatal intelligfensarcu munkás. — Ebbe a munkába beleadjuk szorgalmunkat és tudásunk legjavát. A pilléreket építjük, amiken nemcsak a hid nyugszik, de a mi jövőnk is ! S ha majd meglesz a hid, elmondhatjuk, hogy egy alkotással ismét hozzásegítettük Nagykanizsát a haladásba való áttéréshez.
» .
Szombaton a következő ado- mánvokal kaptuk : Wcisz Ernő cég "Í00, SinJer J. és Társa 50s Dombai Gvula 50. Pálcsics 30, Mátrai János 20, Halmosés Pollák 20, Bóder Testv. lO.Brandl Sándor és Fia 10, Révész Magda 10, Boros Lajos 10. Kelemen és Décsv 5 forint. A gyfij tőiveken történt adakozásról a Zala a g>*üjtés befejezése ptűn számol be.
val tulajdonképpen be is fejeződne az Í2ck fózéso. Ezt követólog a lekvárokat üvxr^ekbo, illotvp ládákba csomajrolják. Ezután már csak-szái- litHrii kel a gyár készítményeit. Jo- lenleg csupán paradicsompürét és sziivaizt készítenek a konzorvgvár- ban, mert más gv''ümölcs<")k fefdol- gozásárá nincs még engedély, de valószínűié? rövidesen az is meglesz és az idei őszi gyümölcsökből megfelelő mennyiséget t-udnak lekvárnak folfpznir
1944. október 75.
a mcjyfrr történelem log&yászo- sabb icipici, amely kihatásaiban v} essze fcliítmulja az 1526-os mohácsi vesz*, is. Az eseményeket ma még éppen a rövid távlatuJ:nái joqxvi pontosan átlátni nem (ehet, [de nem vitás. hoqy a jövő törtéhc&rója a ?nyílastiriTCom pár hónapját w}u ?jelöli majd meg, rriint óz ezeréves magyar történelem teggyászosubb korszirkát.
Mosf két esztendeje elhangzott egy dekla.-áció, amely jel akarta számolni a huszonotévcs politikai és katonai hibákat és gaztetteket. De már elkésett. Az egész országban csörtettek a nagyszaju senkik, ''a zöld inges, tféppisziottps betyárok. akiknek egyetlen gondjuk a rablás volt. hvgv isaját zsebeiket megtömhessék. iryilkó&tak és r-iboltak. Ártatlan cnwerek tízezreit pusztították el. dé^a Legkisebb gondjuk is •nagyobb volt ^JTKWÍ, hogy \az általuk meghirdetett hősTéZs''éggel ^férfiasan ki is áUjajt''Tk. Patkánymódra ''nyugatra mcnek-vltck a mfőztes Vörös Hadsereg •eloC, magukkal cipelve a különben is tönkretett orszán még megmaradt minden ériékét. Énnber- ben ?s anyagbdn egyaránt j
Itt Kagifkinizsán megkezdődött a Fid erek, BüJzkyk. SzercCzeA\ Bárányok. Ltngyelvk rém urdl&nsi. akik kétiábukat &sz*ett hadirokkantokat, vak ''hbsöhtt cipeltek az internáiő- táboróklxi és icinoztak meg. Aranyáért megölték az ország egyik lcg- kiválóbb ortvsát. titokzatos módon eUibnielték azokat az emberekéi, akik *okai tudtak volna beszélni. A rablók kóziiA e*ákr\ egy került hu- rolrra, a többi tafahbt nyugaton éli világát, <ic nem ftétséyes, hogy sóiét gaztetteikért előbb vágy ''utóbb, de elnyerik büntetéseiket.
Budapestről jelentik:
Felülvizsgálják a körélelmezés egész anyagát
Illetékes helyről közölték, h*gy az o?yes törvényhatóságok vezetői az ellátatlannak minősített szeméJyok számár oly magasan állapították mes:, bogy nwk száma xr. aratás után lölyogescn több, mint tatasz- szal. Ez "a lelietetler- állapot súlyosan veszélyezteti a közellátás egyensúlyát. I^lietetlen, Ijo^v eíry^k. mialatt trrniésükből önmagukat el tudják látnia még küjen hatósáíri élolmiezcr juttatásban is rwzobüljc- nsk. Ezért a közellátási minisztérium felül vizsgálja a r ellátatlanok számáról Ivérkezctt jolentőeekct.
Cgy orvos felesége mipt rabló
Egy nőt tolvajbanda tagjai a Dohány-utca 57. számú háj egyik lakásába törtek be álkulccsal, A nyomozás megállapította, hogy a betörést Zsoldos Gizella 24 éves háztartási alkalmazott, dr. Nagy Istvánné egy orvos 23 éves felesége és e^y 18 éves fiatalkorú követték e). Az orvosné lakásában, a rendelőben elrejtve megtalálták az elrabolt ékszereket és rühanemHeket mintegy 40.000 forint értékben. A három nőt a nyomozás érdekében a rendőrség őrizetbe vette. t
Háromévi fegyházra Ítéltek egy ?övötdöző rendórujoncot
Nár.asi Ignác volt rendórujoncot, aki 1945. augusztus hó 16*án minden ok nélkül igazoltatta Szabó György MÁV üzemi segédtisztvíse* lót és Zobel Ferenc autósierelőt, majd be akarta őket kisérni, ezek ellentáUtak, mire ő puskatussal Ütlegelte őket. A két ember a közeiben dolgozó munkások közé menekült, erre a rendőr Mauser-puskából utá nuk lóit, a golyó egyik munkást, Deli Ferencet találta, aki másnap sérüléseibe belehalt. Nánásit a terhelő tanúvallomások alapján jogerősen 3 évi fegyházra Ítélték.
Pengével akart forintot szerezni
az űgetőn
Tegnap délután az Ügető versenypálya zajos botrány színhelye volt. Az egyik totalizatőr-pénztártól távozók észrevették, hogy a pénztár alumínium egyforintosok helyett régi ^aluminium egypengősöket ad vissza. A károsultak zajos jelenetet rögtönöztek, mire az Ögyeletes rendőrtiszt átvizsgálta a pénztárfülkét és ott nagymennyiségű alumínium egy- és kétpengősöket talált Előállították a pénztárost, Marosszéky Imre 55 éres B listás MÁV tisztviselői, aki be-'' ismerte, hogy azzal a szándékkal szerelte fel magát alumínium egy- és kétpengősökkel, hogy azokat kiadja. A detektívek lakásán nagymennyiségű alumínium e*y- és kétpengősöket találtak. Marosszéky ellen megindult az eljárás.
A rádió keddi műsora
Budapest /. 6.80 falurádió. 7 íü- rek. Az Áttelepítési Kormánybiilo^- sá? köziemén vei. 7.30 Kegyeli 8.15 Dalok ós egyvelegek. 110 Hírek 12 Déli harangszó, hírek. 13.20 A Filu jazz-együttes játszik. 14 Hípdk Vöröskereszt közloménvek. 14Ü50 Hanglemezek. 14.45 Szöietkezeti jrvedóra. 15.15 JRádióiskob.. 16 Hirek. 16.10 Reményi Sándor énotó. 16.40 Előadás a kudaposti partizánokról.- 17 PárthiradoT 18 Hírek Vöröskereszt közlemények. 18*45 Előadás 1944 október 15-ról. Falurádió. 20 HTirek, sporthixok. 20.20 Kádiózenekar játszik. 21ÍS0 Hírek és krónika oroszul. 22 Hinct 22.20 Magvar tánczene. 22.35 Vö- röskereszt jcözkfinénvek. 23.10 Hirek és krónika angoíul és franciául. 23.80 Filmdalok.
Budapest II. 20 Operettréasiötok. 20.80 Kádió szabadegyetem. 21 -Hi- rek. 22.15 Hanglemezek. (

Rákosi Mátyás hagy beszédet mosott Nagykanizsán
, Sikerűit biztositanunk, hogy a szlovákiai magyarokat nem utasítják ki otthonukból"
• iá kosi Málvás minjsztercl- r.jkbclyettes, u M. K. P. főtitkára szombaton délután 5 órakor érkezett meg Nagykanizsára. dr. Papp Andor főispán ki- . ?etében, aki a miniszterelnök- kelvettest Balalonmagyarodon.a »írás határában fogadták Az fatvős-tércn felállított díszkapud nagy tömeg várta a mi- siszterelnokhelyettcs érkezéséi. A megérkezés pillanatában hatalmas éljenzés között üdvözölte a M K. P. helyi szervezetének titkára, majd Varga József polgármester rövid beszédben kö~ kzőntótle a városunkba érkező miaisiteiXiinökhelyettesL Rövid üdvödé beszédekét mondtak a pártok "vezetői is. Bájos jelenet volt. amikor Csép regi Zoltán kiskánya gyönyörű rózsacsokrot nyújtott át a miniszterelnök- heh-ettesnek. aki ölébe k:\pva a
?»vermeket, össze-vissza csókolta.
A Magyar Kommunista Párt színházában > szombaton fi órai kezdettel a párl meghívott tagjai előtt ismertette a miniszter- elnökhelyettes a legkö2clcbb ke- resitülviéndő programniot kül-'' és belpolitikai tájékoztatót is adott. A rendkívül tanúságos előadás este 10 óráig tartott
A nagygyűlés •
Vasárnap 11 órakor Nagykanizsán még alig látott hatalmas tónx''g előtt, amely teljesen megtöltötte a szinházkertet, kezdődőit meg a nagygyűlés. A nagygyűlést Hegyi János, a M. K. P. nagykanizsai szervezetének titkár:« vezette be néhány szóval, majd átadták a dolgozó munkásig ajándékait a miniszter- elnókhelyeltesnek. A AÍAOKT munkásság nevében Palkó József egy miniatűr üllőt kalapáccsal, a vasutasok nevében bzabó István egy kis vonatkere- keí adott át. Ezután két kisgyermek köszöntötte a minisz- tenelnőkhelyettest, majd a környéki pártszervezetek nevében kii ácsot, kenyeret, szőlőt; bort és egv libát nyujftottak át Rákosi Mátyásnak. Az ajándékok ál.idása után Szabó Berény a Szociáldemokrata Párt nevében üdvözölte a minisztenelnókhe- Ivettest, majd Cseprégi Zoltán,
2 szakszervezetek megvei titkára szólalt fel, aki kérte Kakosi Mátyást. hasson oda, hogy a munkanélküliségen segítsenek és javítsanak a köztisztviselők és segédmunkások bérén.'' Ezután eaelkedett szólásra Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes, aki többek között a következőket nondotta :
- Eljöttem, hogy beszámoljak választóimnak az ország yj- tás kérdéseiről. Ez^ác a hetek, hónapok fordulópontot jelentenek népűnk életét .m, mert most ictik meg a békél, amely évtizedekre megszabja az ország habárait és .-fejlődését. Most kell eídóntenünk, hogy a fejlődés a haladás utján m^ijen-e eiőne^ ^agy visszafelé menjen. Aztlát- M, hogy a béke, amit kapunk; K® az amit vártunk. Csak egy Eredményt - tud tmik elérni és ez
3 szlovákiai magyarság kitelepítésének ügye. -A belső ügyek *czül a szanálás az, ami legjob- && érdekli az embereket A szanálással a dolgozók életszínvonalát akarjuk emelni^ nehogy ismét a ^tőkések gazdagodjanak meg. mint ahogy az inflációból is ok gazdagodtak meg.
.— A demokráciának sok ellensége van. Ezek a volt nagybirtokosok» akik nem nyugszanak bele földjük szétosztásába, a nagygazdák és a tőkések. A demokrácia benyomult a közigazgatásba, de "benyomult a bankok és gyárak "igazgatósár gába. Ma ugyanazok ülnek az igazgatói székekben, akik kiszolgálták Horthyt és Hitlert Ezeknek nem tetszenek az üzemi bizottságok, a munkáspártok, de nem tetszenék a szakszervezetek sem.
Az egyházról
Ellenségei a demokráciának a dúsgazdag papok is. Ide küldtek nekem egy cédulát, hogy a pártokban miért szidják a papságot. A válaszom erre az, hogy mi az egyházat nem bántottuk cs nem is bántjuk. A földosztás során közel egymillió hold papi birtokot osztottunk fel, nem azért, mert papi birtok volt, hanem mert nagybirtokait Ahol az eklézsia szegény volt, ott még adtunk is lóidét, nemhogy elvettük volna. Mi nem sujtjuk az egyházat, de ők nem békéltek meg. Az egvház támadja a demokráciát. MÍ vissza ütünk és megvédjük a demokráciát.
A Kisgazdapártról
Ma koalíció van. A reakció szerelné azt megbontani. Szerelné kinyomni a munkáspártokat a kormányból. A mult világháború Titán volt itt egy kisgazdapárt, Nagyatádi Szabó ván pártja. Ez is a jxarasztságot akarta képviselni, de tönkrement, mert nem értették mfeg egymást a munkássággal. A parasztságnak és a munkásságnak megkell érteniük egymást, mjerl ahol együtt menetelnek, a demokrácia megdö iifhetetlen, ahol nem, olt a nép ellenségei diadalmaskodnak és kizsákmányoló rendszer lép uralomra- Az a párt nem értette meg a munkásságot. Mindenki odament A politikailag képzettebbek vették ke- zükbe a gyeplőt és eltávolították a parasztságot Ma .ugyanez a helyzet, érdeklődtem a Kisgazdapárt helyi szervezetének vezetősége iránt és azt tapasztaltam, Tiogy van itt igazgató, tanitó, ügyvéd, sib, de paraszt bizony álig. "Visszaszivárogtak a régi elemek. Ezek nem «lőre lökik a demokráciát, hanem .hátráltatják. A tavalyi őszi választásokon a Baloldali Blokk párt-
S
; a szavazatok 42 százalékát pták. De jtt van az ország demokratikus többsége. El kell ismerni, hogy van közöttük is haladó gondolkodású jó demokrata. Mi a reakciós többség ellen lépünk fel, a ''demokratikus többséggel.
A választójogról
Hogyan folyhatott be a reakció a demokratikus közéletbe ? Azért meii .olyan választótör- vénvt csináltunk, amellyel csak néhány ezer főfasisztát zártunk- ki a választásból. Más íelsza- badilott országokban népitéle- lekkel csökkentettek a reakció bátorságát -A választójogot pedig el vették tőlük, mert nem adják-a demokrácia fegyverétolya- nok kezébe, akik ellenünk használják fel azt. Iíorthyék 1921- ben elvették a választójogot a munkásoktól és pan asztok lói- Mi most a nép ellenségeitől akarjuk elvenni azt. A demokrácia, védelme a legfőbb törvény. A választójogot nem kell kiter- jeszteni, mert akkor azok is megkapnák, akiktől tavaly elvettük. A nép ellenségeit el kell távolítani a koalícióból. Az uj választásoknál még népiesebb parlament volna, n^int most
Az árak leszállítása
munkásnak, parasztnak, haladó értelmiségnek egyaránt érdeke. Az utolsó hónapban azonban nemhogy javulás álU volna be, de emelkedtek az árak. Ismét a spekuláció dolgozik, de azt le kell törni és le is fogjuk tőraL Az iparcikkek árait leszállítjuk és arányosítjuk a munkabérekhez és a mezőgazdasági árakhoz. A csaladi pótlékról
szóló rendelet talán már holnap megjelenik. Nem lesz nagy, de mindenki láthatja, hogy segítünk A rosszul fizetett rétegek fizetését is rendezzük. Érvényesít j ük**a munkásság régi jogait. Az üzemi bizottságok jogait is kiterjesszük. Munkanélküliségről
Ennyi munkaalkalom még nem volt soha, mint most. Meggyőződésem, hogy rövidesen nem lesz munkanélküliség. Söt munkáshiány lesz. Több nagyvállalattól a munkásokat elakar- ták bocsátani. Mi közbeléptünk és most ott tartunk, hogy még ujabb munkásokat vesznek fet Ezt mindenütt meg lehet csinálni. Egy* hely van, ahol fölösleg mutatkozik és ez az igazgatók és cégvezetők munkakör;.''. Itt Nagykanizsán a M^OKT-nál 400 lisztviselő van. ''Ezek közül 74-el akarnak a kollektív szerződés alól kiemelni, akik mint igazgatók és cégvezetők szerepelnének a vállalatnál. _A leépítést ithkell kezdeni, mert a?''"állam inkább elbir munkanélküli igazgatókat, mint munkásokat.
Á parasztság panaszai
Az ujgazdák követelik, hogy hajtsák végre a kiosztott földek telekké nyvezcsét Általános a
S
anasz mindenütt a malmokra. _ les kell zabolázni a malmokat. A Kisgazdapárt védi a kétszáz uzsorás molnárt a kétmillió paraszttal szemben. Mi a parasztság érdekeit nézzük. Kitartunk eredeti álláspontunk mellett és követeljük a malmok községe- sitését Panaszkodnak arról is. , hogy hiány van a szérumokban és oltóanyagokban. Segítünk a vetőmaghíánvon is.
A kolhoz
Szólni kell arról az agitáció- ról is, amely azt híreszteli, hogy mi .kolhozrendszert akaruitk. Ez csak ijeszt és re való,, hogy az embereket ejántoritsák pár- tünktől. A kolhoz eszünkbe sem jutott Azt akarjuk, hogy a föld mindenkinek a sajátja legyen. Ez a vád ugyanolyan, mint hogy mi nem élünk családi életet, vagy hogy a gyermeket eldobjuk magunktól. Az ilyen propaganda hozzátartozik a reakció fegyvertárához. Ezért senki sem üljön fel a hitegetésnek. Mondják el, hogy ennek az ellenkezőjét íőiem hallották.
A tisztviselők fizetése
Sok a panasz, hogy »kevés a fizetés. Ez a panasz jogos. Ezen is segítünk. Panaszok vannak azonkívül a B-listára. A hibákat pótoljuk. A B-listásokat megtelelő életnívóhoz juttatjuk.
— A nép a nyugalma/, óhajtja a háború után A reakció a nyugtalanságot szitja, mert az kell neki. Mi a nyugalomért harcolunk mindig. .\zt mondják, hogy a kommunista párt harcos párt. Igen. Harcos párt vagyunk. A demokráciáért harcolunk. A nyugalmat és a b?ké? akarjuk.
Béke
A határok nem olyanok lesznek, mint szerettük volna. Nem kaptunk vissza semmit mert mi voltunk az utolsók, akik. íjftr ler mellett harcoltunk. Ha UJJ, is megtettük volna, amit a többi népek, ma másképp állna a helyzetünk. Egy eredményt értünk csak el Sikerült biztosítani, hogy a szlovákiai magyarokat nem utasítják ki otthonaikból. Az utóbbi hetekben hatalmas terheket akartak ínin- den zaj nélkül ránk cakui Az angolszászok olyan jóvátételt követelnek tőlünk, ami sokszorosan meghaladja a szovjet jóvátételt.
A hadifoglyok
Sokát foglalkozom a hadifoglyok kérdésével, meri'' tudom mi a honvágj'', hiszen magam'' is három évig voltam hadifogságban. -Egy fél éven bejül, ígérem, minden hadifogoly itthon lesz. Arra kérem a? asszonyokat, neveljék férjeiket és fiaikat ugy, hogy azok ne kívánják a háborút •
— A békével kapcsolatban megkezdődik majd egy soviniszta agitáció. A magyar nép nagv veszélyeket vészelt át és átvészeljük ezt is. A demokrácia megvédésének eszköze a mun- kásegvség. Súrlódás nélkül nem megy ez. A két munkáspárt eddig megtette kötelességét és megteszi ezután is. Beláthatatlan jelentősbe van-a munkás- paraszt egységpek is. Mindenkivel együtt megyünk, aki a demokráciát támogatja. Ez a Kisj^az- dapárt egészséges elemeire «is vonatkozik. JEivünk továbbra is a demokratikus nemzeti erők összefogása és a munkás-pa- raszt egység. ''Ezt hirdettük pártunk harmadik országos kongresszusán. Akik a kongresszuson részi vettek", 4álhaft$?; ?JŐgy a .párt íejltklík. A szónokok sorravették a fontos kérdéseket Sok a nehézség a Ja^j. tDe nem kétséges, hogy meglesz egység. Ez a j)árt -mindenütt ott volt, ahol segíteni keHett --a népen és olt is lesz mindig Támogassa a nép a pártunkat és kövessék Jiivó savunkat Menjenek öntudatosan a ^íarcos bogó után, amelyet ezelőtt "sexn^ de a változott körülmények J&ó~ zött most sem teszünk ki^ a kezünkből addig, míg fe! nem tűzzük a szűtajjJ,'' demokratikus és független ''Magyarország" ormára. " "" ?
— Inspekciős gyógyszertár ma:
Fekete Sas gyógyszertár, íő-nt 6.
Szerdán délután 6 órakor PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Párt.
Biinden éMoUődőt pártállásra való tekin- totcélWlazaretetiel rúi a Pcf/vc^Mg.
Sportrovat
Hatalmas iramú kii2delem a Vasut-pályán
A Zala közgazdasága
Adónaptár
MVTE—PVSK 1:1 (1:0)
Október hó 15-én: H&zadó fizetés.
Egy fittes kereseti és jővedelmiadó fizetés. Tarsuiaiiado fizetés. Ogy nöki és alkoszi jövedelem alapján együues kereseti és jövcdeimúdó fizetés Tactiémadó fizetés.
I
Illetménytöbbleíadó fizetés ts berallAs. Ügynöki é» alKimi jutalék bevaJás. Egyuttc*kereten és jövedeinuadóbevallás Tarsulatiadó bevallás. Tantiemadó bevallás. Október hó 20-án: Porgaimiadó fizetés. Október hó 21-én; flletmenyidö fizetés.
A Nemzeti Bank hetijelentése
E héten lényegesen küubb mertekben anei- kedeti a bankjegyforgalom
A bankjegyforgalom az október T-i kimutatás saerint szeptember 30-i forgalommal szemben 49,856.240 forinttal 656,435.100 forintra emelkedett. Aranv, deviza és valutavásárlás folytán 149,025.500 forint korült forgalomba. A leszámítolt értékok összege 88,306.548.52 forinttal 587.504.7b8.74 forintra növekedett. Az állami zsirószámlák egveniege „ 31,793.546.09 forinttal 62,43*7.154.25 forintra emelkedett, az egyéb számlák egyonlegD 21,306.748.62 forinttal 32,414.043.55 forintra emelkedett és így végeredményben a zsiró- kÖYütelétíek együttes állománva 53 millió 100.294.71 forinttal 94 millió 851197.80 forintra emelkedett.
Á iwzakötvóny ellenében kölcsönt folyósítanak a gazdáknak
I
A jobb MAORT fölényesen győzött
MAOBT—NTE 8:0 (2:0)
Va&órnap délután a MAOItT sporttelepén bajnoki mérkőzés kore- . tehen merte ő^szo tudását a kerületi
I. osztálvban szereplő MAORT és NTE. Bőrus időben, mintegy 1500 néző előtt, Ratics sípjelére így állt fel a két csapat:
MAORT: Kovács — Mihatecz, Miilei — Papp, Héjjá, Takács — Nardai, Krámtz, Téli, Lyka, Kja- pornaki.
NTE: Félix — Horváth, Király
II. — Király I., Vilesek, Hellor — Maderka, Lukvár, Férhezli, Sala. mon, Székely.
A iáték oiső. perooibon a MAORT támad többet, ezekbon a támadásokéban azonban nincs elég átütőerő. A 9. gereben Téli kitör, do a* NTE védők a büntetőn belül felvágják. A megítélt tizenegyest Papp a hal-
A pénzügy igazgatóság a közigazgatási hatoságokon keresztül megkezdte a 4 százalékkal kamatozó buzaköt vények kiosztását. Mindazok a gazdák, akik a niuit esztendőben jóvátételi célokra, vagy a Vörös Hadsereg ellátásának céljaira terményt, vagy állatokat adtak át, a teljes ellenértéket jelentő buzakötvényt mi- oiőbb kézhez vobetik.
A* közellátási miniszter gondoskodni fog arról, hogy a buzakotvé- nyek teljes ellenértékét forintban rágv terményben a gazdák a megállapított beváltási batáridón belül megkapják. Ilyenformán az inflációs időkben átadott áruért a buzakötvény bevezetése által teljes ellenértékhez" jp t a gazda. ''
Gondoskodás történik aziránt, hogy a gazdák kötvényeiket lom bar- dirozhassák, vagy is még a kötvény bevozotóso előtt megfelelő forint- kölesönt kaphassanak rá. <
Tibb mint 3 millió mázsa gabonát szolgáltattak be az simult hónapDan
A Torményhivatalban szerzett információnk szerint a stabilizáció kezdőtérel, amikor már a gazdák értékálló pénzt tudtak kapni, olyan nagy mértékben indult meg a beszolgáltatás, hogy egész váratlan sikert serem tett. Két hónap alatt az egész tavalyi hőszolgáltatási forgalmat sikerült elérni. A kenyérgabonafélőkben történt beszolgáltatás, a buza, rozs, árpával együtt ma .máj túlhaladja a 3 millió-q-t. Ezzol az "eredménnyel a gazdák beszolgáltatási kő--«? telezettségeiknek jóformán már eleget is tettek. ''
Emelkednek az értékpapírok
A tőzsdei hossz egyelőre nem mutatja a fáradtság joieit. A részvénypiacon kiegyenlitett az üzlet, a kötvénypiacon podig olyan árugrások voltak, amelyek még a tegnapiakat is felülmúltak. A^V-es kötvény elérte az ezerforintos árfolyamot. Kurzusok: Kereskedelmi Bank 52— 54.5, Nemzeti Bank ISO—134, Bauxit 114—118, Szén 110—115, Salgó 6.75—7.25, Trust 13.5-^-14.5, Uanz 5—5 és egynegyed, Rima 28—29.50, Cukor l:a>—133, . izzó 1ÜO-105, Goldborger 75 (pénz;, Gumi 39— 41, 27-es fővárosi kötvény 975— 1000, 14-os fővárosi kötvény 775— 820, népszövetségi fontkötvenv 340 —370, népszövetségi dollárkötvény 850. Az áremelkedésben vezet a Magyar Nemzeti Bank, amely a mélyponthoz képest az árfolyamát imajd- pem megkétszerez te.
NB II. bajnoki. 2200 néző. Vezette Dómján (Kaposvár).
A mérkőzés előtt mindkét csapat edzője panaszkodils^kóirv tartaléfco- san kell felállniok. Az NVTE-ben a sérült Gazdag helyett Perondi.játszik. A két csapat összeállítása ez volt:
PVSK: Pozsgai — Tamási, Rad- nai — Meggyes, Horváth, Stiftcr
— Zombori, Láng, Bucsánszky, Molnár Vezér.
NVTE: Zalán — Percndi, Munkácsi — Kőfalvi, Németh L, Both
— Szabó II., Placskó, Molnár4, Tura, Honráth.
»Tapogatózással« indul a játék. A 4. percben azonban már vezet az NVTE: Tura labdájával Molnár kitör, de hosszú szöktetését Pozsgai eléri. A ráfutó Molnár fés Szabó ll. azonhan zavarja, igy elvéti a lalxiát, amit Szabó II. az üres kapuba gu- rit. 1:0 az NVTE javára. A 9. percben szöglet a Vasút ellen, do a védelem tisztáz. Az NVTE van állandóan támadásban, do a csatárok lövéseit nem kiséri szerencse. A 15. nercben szabadrúgás a PVSK ellen. Tura rúgja Szabó. Il.-nek, ..az rálövi, de a kapufa ment. Placskó elé esik, az mégegyszor lő, szintén kapufának. A 23. porcben i Vezér megugrik, átemeli a labdát Perendin, de lövése kapu mellé száll. Moet a PVSK támad többet, do az NVTE védelem biztos lábbal róent t A II. félidő első percében gólt úr el a PVSK. A kezdés után hátra-
Vitanap a Szociáldemokrata Pártban <
Hát ez a demokrácia?
Mint már jelentettük a fenti címmel tartja meg első nagyszabású, vitanapját 15-en fél hat órai kezdettel a: Szociáldemokrata Párt A nagy érdeklődésre legjobban az mutat rá, hogy eddig is többen jelentkeztek felszőlalasra a Párt titkárságán. vitavezetők: Dorobai János nemzetgyűlési képviselő, Stadinger Isván megyei és Szabó Berény já-^ rási titkárok.
A hozzászólok között pártonkivü- liek is szerepelnek ez különös érdekességet kölcsöüöz a vitanap jelentőségének. Ez a pártnap lesz hivatott egészen tisztázni azokat a kérdéséket, amelyek minduntalan foglalkoztatják a közvéleményt és amit a tájékozatlanok szeretnek a demokrácia rovására irni. A vita- vezetők személye biztosítja azt, hogy a kérdésben elfogulatlan, a valóságnak mindenben '' megfelelő választ fognak kapni
fítrmált bátorok, csillár, óra, kályha, egyéb olcsón eladó. — Felvilágosítást ad Mezei, Király-cica 45. 1328
adott labdát Horváth hosszan előre vágja, Németh 1. mellé rug, a villámgyors Vezér ottectimésa kifutó Zalan mnllett a hálóba?guritja a labdát. 1:1. A 4. porcben Vezér megugrik Perondi''mellett s ''nagy kapufát ló. A 10. jx>rcben Placskó hagy •ki nagy .helyzetet. Hatalmas küzdelem lolyik a pályán, a játék eiryro keményebb lesz. A 22. : nerc bon Bad- nai leteríti Szabó II.-őt. A közönség háborog. A 29. percben Horváth hagy ki na?y ''helyzetet. A 35. pűrcbcn szöglet a PVÍ>K olksn, do a védelem tisztáz. Az utolsó percek izgalma a nézőkre is átragad s forró légkörben támad az NVTE. A PVSK kapuja előtt ér véget a játék.
Szép és élvezetes küzdelmet hozott a két jó csapat találkozása. A PVSK örülhet az ogy pontnak. Zalán jól védett, Perendi is megállta helyet. Munkácsi a szokott játékát nyújtotta. A halfsorban Both, ''Németh, Kőfalvi, a csatársorban pedig Horváth, Tura, Placskó, Szabó 11. ós Molnár a sorrend. Molnárt nagyon őrizték. A PVSK-ban találjuk a mezőny legjobbját Horváth szomélyébon." Utana Meggyes, Zombori, Molnár, Pozsgai és Vezér dicsérhető.
Doniján egy-két hibától eltekintve jól. vezette a mérkőzést.
A- * * . ? ? . s
NVTE TL—Sáska Barátság 1:0 fl:0V Vezette Mohácsi. II. o. bai- noki. Góllövő Németh. II.
sarokba helyezi. 1:0. Az NTE is támadásba lendül, de csatárait nem engedik lövéshez jutni á kömény MAORT-védók. A 26. percben Téli labdája a kapuban köt Ja. 2:0. Az NTE védőimének a MAORT-csatá- rokkal való harca tölti ki a félidő hátralévő részét.
Szünet után kidomborodik a MAORT nagyobb tudása s«z gólokban is kifejezésre jut.''Nardai, Téli, Kránitz 6? Lyka lövi 5a -MAORT további íróijait" A jobb erőkből álló MAORT-ot nem késztette teljes erő- bedobásra a széteső, gyengo NTE. Jó Minalocz, Héjjá, Takács, Nardai, Téli és a balszárny. Lyka odző.jó játéka rolt a mérkőzés nagy eseménye. Az NTE-ből KirályTl., Ma- dorka és Lukvár tetszett.1
M OjZ I
Stan és Pan: Fra Diavolo
l''ra Diavolo • romantikus hírű rablóvezér. A férfiak rettegnek »tőle, az asszonvok imádják. Sím Marco márki álnev alatt legújabb áldozatát, Lady Pamelát akarja kifosztanL Ugv-anakkor Stanlio es Ollio, akiktől a haramiák elrabolták kis "vagyonkájukat, elhatározzák, hogy ők is banditák lesznek. Ollio azt nireszteli magáról, hogy ó Fra Diavolo. Sze- nmcsétlenségero éppen a híres lovaggal akad összo, . aki OUiot halálra itelí. Az utolsó pillanatban ujabb rablóutra kell mennie, ahová magával viszi a két »cimborát is. Az öreg Mattao fogadójába kerülnek. A fogadós leánya, Zerlina a Bzogény íxjrenzot szereti. Lorenzo szemmel kiséri az ál San Mareo márkit. A két cimbora pedig kikutatja Fra Diarolo kilétét. JŰorenzo letartóztatja mindhármukat. Zerlina éslLo- renzo házasságának nincs akadálya, mert megkapja a fiu*a Fra Diavolo fejére kitűzött jutalmat. Aftriót halálra ítélik. A kivégzés -előtt Stanlio v utolsó kívánságaként egy vörös zsebkendővel kifújja az orrát. -A zsebkendővel megvadít egy közelben legelésző "bikát. A bika a tömegbe ront. A zűrzavarban . Fra Diavolo megszökik, a két cimbora podig a
bika hátán menekül el. . Stanlio és Ollio szerepéi Sían $ Pan alakítja. Keíirómüsorban a Kj. kasviadal cimü rajzos filmet & cvr orosz filmhíradót mutatnak b?.
HIREK
— A városi erdők Dgye a közgy&j előtt
A városi erdők titkának foí?, rási ügye mind nagyobb nullán*, kat ver." A Zala vasárnapi sziaá- ban dr. Papp Andor főispán ?s Dávid János alispán nyilatkoztai ebben az ügyben és félreért hotó. lenül leszögezték azt az állásra hogy a nagjfeanizsai eroo«^ a legaprölékosablian kivizsgál Varga József polgármester hscosi nyilatkozatot tett. A mai kölfcaé^vt. tési közgyűlésen, tárgysorozat felszólalásra kért és kapott- cs^y ,délyt Bcnezio Jenő szerkeszt''-, tt a váro.M erdők körül történt élések ügyében két határozati jant latot terjeszt elő.
— Nagy műsoros est a népkonyfc javára
E hó 26-án a Városi SzinfcárcH f a népkonvha javára nagy roáío» estet rciMÍeznok. Az est érdokn&*:? lesz, hogy azon a város miwda tehetsége * szerepel majd. A pt^ gramm már össze van ugyan Z- Htva. de miután nagy megk>peiéNfÍK tartalmaz, egyelőre* nem pablSü- ják. Annyi bizonyos, hogy a jo grammon" városunk szimfonilrcs »» nekara két műsorszámmal is eae^ pcl. Mint közlik velünk, tv MÁÖST 1000 forintot juttatott el Yar^ & zse? ]X»lgánnestor felc^géncz. *: népkonyha céljaira. ?,
— Mezőgazdasági gépkezelői tanfolyamok részvételi dijának JeszaKiíia
A földművelésügyi minhztr i mezőgazdasági gépkezelői tacíolv* mok részvételi diját egyöntetűéi: egész ország terülétére" vonaíko^ személyienként harminc forinósj ál Lapítot ta meg a korábban megas- detett és megáH^)itott részvcíeti í jakkal szemben. A tanfolvamis részt venni szándékozók te&át fe minc forint lefizetése mellett lehetnek részt ;a négvhetos mokon s''»más költség a tésztrertó nom terheli, csak élelmezésükre; v- szállásukról kell önmaguknak cr doskodniok. \
— Halalos szurkálás Gelseajmajcrfe"
Folyó hó 9-én Lutár József senjmajori lakos összoszólaikojsC Csancsár Józsi-ffel, aki a vita be^ bon bicskát rántott és összeszűrtük velo Lutárt. Lutár Józsefet ibesaáíT* tofták á nagykanizsai közkórházi ahol ma hajnalban sérűlé9e:bű''bí5fe> halt. Csancsár ellen megindult« eljárás szándékos emberöles Tytaí? nuatt.
— Értesítem
a L fogyasztóközönfiéget, hogy e- sőrendü bükk-, gyertyán tüzijaksr ható métormázsanként 13 forÍ3«t Megrendelhető Fő-ut 8. számosa irodámban délután 3 órától. László fakereskedőnél.
Kedden délután x/i6 órakor
VITA-PÁRTNAP a Szooiáldemokrata Párt be)yltá|ü«
«um
ÍK legolcsóbb berist» helye TARBÓCZKT rtvidáni nagytet^ dte, Szabadsag-tér 18. P
EIMÓÓ egy olajos teogelyQ .Esztert^ könovB hajtókocsL Febnligositis Jap»- E9tvö$-tir 28.
Jókarban lévő sötét hiltíndor ég
Cím a kiadóban.
Elsőrangú xesf«noktaU«t
Csányi László utca & &
Rövid ^Böseedorfi" wntgen, —t eUdók, Cim a kiadóban.
ZALA demokratikus politikát Szerkeszti: Beacxa jen« fós2erkec»
S*«tesxt6í4fl él W«JóW*«t»l: F6-ut i- Tv**1 v
Riadja a Nemzeti Bizottság. KasyU*" Szerkesztésért és kiaöáserl fód Benc* & Nyomatott a ,Közgazdasági R. T. !H»2f kanlzsa* nyomdaj^ben Mesy''w^* Nyorrdaén fele) : Zaiiy Kiroiv.

Bencze Jenő:
Politikai magasiskola

A pénzügy miniszter rendelete szerint a tényleges szolgálatban lévő közszolgálati alkalmazottak illetményeit novemberben két egyenlő részletben keli kifizetni. A nyugdijasok, özvegyek és árvák novemberi elíátási dijai egy összegben fizetendők ki.
?w
WWW
• Mint lapunk más helyén közöljük, Nagykanizsa város képviselőtestülete elhalasztotta kóU- stfgretési tárgyalását. Ez a hir nem lenne meglepő, ha a közgyűlés elhalasztását nem az a í?ny indokolta volna, hogy a baloldali pártok egyhangúlag azt kívánták, tegyenek még egy kísérletet, hogv a város parlamentjéből kivonult kisgazdapárti képviselők oda visszatérjenek és részt vegyenek a város eorsdőntő kérdéseinek intézésé- bén.
Bem.- fi konferencia fél végezte munkáját
New-Yorkban november 20-án kezdődnek «2 előkészítő tanácskozások «.német békeszerződés javaslatairól, amelyek érdemleges tárgyaláséra januárban kerül a sor Londonban. New-Yorkban a kfitQ§yminiszterek az oiaaz, bolgár, magyar, romén és finn békeszerződések végleges megszövegezésével november 4 ós 5-én foglalkoznak. Bideault külügyminiszter csak novomber 10 én a francia választások meftarUsa atáa utazik New Yorkba. Pérízaban tegnsp megszavaztak a finn békeszerződés tervezetet és ezzel a párizsi konferencia befejezte munkáját. ''
Bevin azt a kijelentést tette, hogy a konferencia fél végezte munkájúi és reméli, hegy New- Yerkbmn befejezik azt * munkái, atait Párizshun kezdtek és a neurymrki végleges tanácskozások eredménye a béke és a gazdasági taipraálíás lesz a nemzetek kSzSit.
A párizsi békeértekezlet ma délután még formális ülést tart, azután a delegátusok többsége irtsak indul New Yorkba az egyesült nemzetek teljes űiesóro.
A négy nagyhatalom egységes hyiletkozatot irt alá a négy németországi övezetben a volt náolkkal szemben kövotendö eljárások tekintetében. A nemzetközi törvényazék a következő kategóriákat állította fel:
1. Megvizsgálják a súlyosan vétkezett szereplők Igyét, beleértve a háborús blaösöket, továbbá a bűnszövetkezetté nyilvánított szervezetek tagjainsk ténykedését Ezeket halállal vagy életfogytiglani fegyházzal es vagyonelkobzással büntethetik.
2. Akik hozzájárulták a nácik hatalmának terjeszieséhez és erősítéséhez, tábornokokat, tengemsgyokat, repülőtiszteket 10 évi kéayazermunkávat, vagyonelkobzással büntethetik,
3. A kisebb bűnöztket, párthíveket, akik a ''hatatom terjesztéséhez hozzájárultak, egyszeri összegben jóvátétel fizetéaére kötelezhetik.
Dombai János nemzetgyűlési képviselő. felszólalása és az azt kővető egyhangú szavazás megkutatta. hogy a két munkáspárt és a Parasztpárt, valamint a szakszervezetek nemcsak az országos politikában, de a város politikájában is azzal bölcse- béggel rendelkeznek, amelyre leltétlenül szükség van, ha a* lerombolt országot fizikailag és lelkileg ujju akarjuk építeni. Az a gesztus,%amit ezek a pártok a tegnapi közgyűlésen a Kisgazdapárt icié tettek, oly magasrendű politikai megnyilatkozás, amely például szolgálhat minden, pártnak, de minden egyénnek is.
Ttidomásul kell venni, hogy csak a pártok együttműködésével, a tiszta demokrácia jegyében lehet ezt az országot, így városunkat is átvezetni azokon a súlyos nehézségeken, amelyek- a békekötés után természetszerűleg előállnak.
Csak harcban megedzett, a politikai magasiskolát kijárt politikai pártok tudnak így megnyilatkozni, mert birtokában vannak mindazoknak a tapasztalatoknak, melyek szüksé- & ahhoz% hogv súlyos politi- válságokat AZ igazság és a szeretet jegyében megoldjanak. A tegnapi egyhangú szavazás oly fényes bizonyságát adta az önmérsékletnek, politikai előrelátásnak és okosságnak. mely- Ivei csak nagyon ritkán találkozhatunk. Nem a gyengeség, de ennek éppen az ellenkezője, a roppant erő adta irög azt az elhatározást, amellyel a Kisgazdapárt kivonult képviselőit a város ügyeinek intézésében újra munkába hivják.
Most a Kisgazdapárion mu-\ ük, hogy a feléjük nyújtott ke- .zet elfogadják-e* és hajlandónak nutatkoznak-e a város harmincezer lakosának jólétéért munkálkodni Kizárólag rajtuk múlik, hogy a város pénzügyei az ö közreműködésükkel vagy. anélkül kerülnek-e egyensúlyba és a tervezett épitőmunkák "létrehozásában aktiv szerepet vállalnak-e !
A munkáspártok 30 mandátu- »oi ajánlottak fel a Kisgazdapártnak, amely több mint két- , serese bármelyik munkáspárt képviselői számának, de több mint háromszorosa a Parasztpárt képviselői számának. Ma éppúgy, mint. a felszabadulást követő hetekben, munkára hivják a Kisgazdapártot abban a reményben, hogy egyesített erővel úrrá tudnak lenni mindazokon a nehézségeken, amelvek kétségkívül megmutatkoznak a városi politika minden terén.
Benyújtották az 194G—47-es költségvetést, amelynek -könyvterjedelmű számoszlwpaiból Világosan megmutatkozik íiz az elszegényedés és lerongyoló- doltság, "arait ez a város a háború után elszenvedett és még hosszú ideig elszenvedni kénytelen. A munkáspártok ugy l^i-
Ma délután hárem órakor ér véget a párizsi békeértekezlet
Párizs, október 15
A négy külügyminiszter hőtfói ülésén Molotov es Bideault azt-^ían- goztatta, hogv technikai okokból inkább Európában, mint Newyorkban kellene Németország ügyéről tárgyalni. Byrncs ehhez hozzájárult, de hangsúlyozta," líogy ezt megelőzően Newyorkban előkészítő tanácskozásokat kellene folytatni. Ezt el is határozták a uémet''kárdésről folytatandó megbeszélés ügyével kapcsolatban.
Bevin kijelentette, hogyha a volt öt ellenséges áliammal kötendő békeszerződés ügyében holtpontra jutnának, ettől függetlenül is tanácskozni fognak a "német kérdésről. A békekonferencia záróülését ma délután 3 órakor tartják meg.
Kolotov beszéde a békeértekezlet utolsó ülésén
Párizs, október 15
Molotov a párissi békeértekczletot befejező finn vita után a következő- • ket mondta: A párizsi értekezlet az '' első lépés volt a ruipek barátságos együttműködése és a U3a> végleges megteremtéséhez. Biráláttál illette az értekezlet néhány szakaszát, különösen azokban a lcérdésekbon, melyekben a nésy nagyhatalom előzőleg nem tudott megegyezni. Az ér- tcKezleten, mondt^ kpzdetíól végig bizonyos csoportok megkísérelték, hogy "akaratukat rákényszeritsék más csoportokra.
íák hogy a közös felelősség és közös munka szolgálhatja csak a város lakóinak &dekeit, éppen ezért > szólították fel a Kisgazdapártot elhagyott helyeikre való visszatérési*.
Az országos politikát vezető kisgazdapárti miniszterelnök tokaji beszéde álljon itt, mint ut- mutató jelzőtábla:
— Az időről-időre felvetődő nézeteltéréseknek mindig komolyabbak és súlyosabbak a következményei s ezérf kötelességünk a nézeteltérések és válságok gyökeres kiküszöbölésére gondolni és megteremteni azt a tartós politikai békét, amejy hosszú időre biztosítja a magyar társadalom nyugalmát és a kormányzás zavartalanságát Élihez nem elég egyoldalú áldozat Y-agy látszóla
Az értekezleten a kisáOamohnalt sokkal aktívabban kellett volna résztvenm. •
Molotov leghevesebben a plenáris ülések szavazási .rendszerét bírálta, melyről mogáliapitotsa, bc^y améjn- nagyhatalom külügyin inísztertnnek tanacsa azt nem logaója t»l.
Moszkva az angol-szovjet viszonyról
Moszkva, október 15 A moszkvai rádió hírmagyarázója a nemzetközi helyzetről szóíú szemléletében kicxfielte, hogy gazdasági és politikai adottságok egyaránt indokolják az angol-szovjet barátság ki mélyítést. Sztálin legutóbbi nyilatkozatában hangsúlyozta, milypn nagy jelentőséget tuűíjdonit e "két lograasyobb európai hatalom jóviszo- A^ánaÜ;. A szovjet politikueok BZD- frmt a most megvaioaitáo alatt álló ötéves terv páratlan alkalmat nyújt e két ország gazdasápi együttműködésére, amely a politikai mc^Cfttés Legjobb alapja. A szovjet hírmagyarázó sajnálattal állapította mog, h<x?'' a brit külpolitika bizonyos «megnyilvánulásai egyelőre zavarólag hatnak a két nagyhatalom jóvis^onyára.
Görögországban ujabb angol csapatokat tettek lórira \
Belgrád, október 15 Görögországban az angol csapatok száma egvrv növekszik. Port Saidből ujabban 1300 brit tiszt és katona érkezett. Kéibfjttcl ezelőtt* 1200 brit katonát és tisztet saálü- ;ottak Görögországba. A brit kül- gos áldozat, ennek érdekében az összes politikai tényezőknek megfontolás tárgyává jkelf tenni egész eddig folytatott politikájukat és ki kell küszöbölni az egymás nyjigtalanitásása szolgáló törekvéseket Se ellenforradalomra, se forradalomra ne számítson senki. Mindkettő csak szenvedést okozhatna a magyar népnek, visszavethetne bennünket a fejlődés utján s egyiknek se lenne jövője. A magyar nép minden erőszakos megoldástól elfordul s a fejlődés igazi alap-. jául csak a békességben és nyugalomban végzett munkát ismeri el. A nyugodt, nékés ós egyakaratu politika folytatásához ma megvan a közös alapfc ami a midtban .mindig Jiiány- zott: a demokrácia.
ügyi államtitkár a görög brit fegyverkezésekről hangoztatta, hogy * brit kormány 1945-ben Ígéretet tptt Görögországnak 11 millió font értékű fegvver, valamint más katonai és rendőri felszerelés szállítására. Görögország most javaslatot; tett Angliának, hogy a fegyverszállit- mánvokat növeljék. Ezt a-javaslatot Lonoonban most tárgyalják. )
A japán imperializmus már 1942-ben Oroszország megtámadására készült
Moszkva, októbor»15
A japán- háborús bűnösök fele- iósségrevonása keretében Ivanov ezredes, szovjet főügyészheiyettos okmányokat ''terjesztett be "a vádhoz, amelyben igazolja, hosy a japánok hogván készítették elo a tamadást a Szovjetunió ellen. 1931 óta a Szovjetunió ellen háborús felvonulási területeket készitottek Mandzsúriában és Koreán keresztül és gyors ütemben épitették a Szovjetunió felé vezető hadászati utbkat Az egyik japán tál>ornok vallomása szerint 1942-ben elkészítettek egy tervet, amely szerint a Szovjetunió elleni támadás Mandzsúrián keresztül történt volna és erre megtették már 1942-ben a szükséges előkészületeket
Kivégezték a bergenbelsení hóhérokat
Frankfurti jelentés szerint a\brit megszállási övezetben kivégeztek 12 néaaet háborúd bűnöst, köztük a ber- sjnnbelseni gvüjtőtábor személyzetének több ta^ái.
Egyhangú határozattal feiszóiitotta a város képviselőtestülete a Kisgazdapártot, vegyen részt a költségvetés tárgyalásában
Bizonytalan időre elhalasztották a költségvetés tárgyalását
Intézkedések a náci föbünösök kivégzésére
Nürnberg, október 15
visszautasította és a polgárin er- behelyettesitől városi kö^ gyűlésen dr. Fülöp György indítványára kivonult a közgyűlési teremből, ahová azóta sem tért vissza.
— Egy város életére sorsdöntő jelentőségű a költségvetésnek letárgyalása. Nagy körültekintést es felelősséget igényel mindenki részéről, mert 30..000ember zsebéről, jólétéről és sorsáról van szó.
Éppen ezért határozati javaslatot terjesztek elő, amelyben arra kérem a közgyűlést hogy ülését a meghatározott tárgysorozattal bizonytalan időre halassza el, bogy még egy utolsó ajánlatot tefeds- sünk a Kisgazdapártnak, hogy az általunk felajánlott aranyszámm&l vegyen reszt a költségvetési tár- gyalas vitájában. .
i
!
-1
A náci fóbünösök kivégzésénél összesen nyolc ujságiró lehel jelen. Attól a pillanattól kezdve, hogy ezek belépnek a nürnbergi fegyház épületébe, a legutolsó kivégzés befejeztéi« nem érintkezhetnek a külvilággal. Ezek a sajlótudósitók lesznek a kivégzések''egyetlen nemhivatalos tanúi. Fényképész egyetlenegy lesz jelen a kivégzésnél, az amerikai, hadsereg fényképésze. A kivégzésekre heroin órát irányoztak elő és mindegyik kivégzett fegalább negyedórát függhet a bitófán. Kesselring tábornokot, akii erős kísérettel Angliából Németországba szállítottak, több más ma- gasrangu cimet* katonai és politikai személyiséggel együtt. rövidesen Olaszországba viszik, hogy olt vonják okét felelősségre.
Araerikán kívül nincs egyetlen atGmho:rha ser.
Washington, október 15
A Fehér Ház szóvivője a sajlótudósitók olőtt kijelentette, hogy egyáltalában nem felel rcog a valóságnak, atombomba az E^esult Államok térülőién''kívül bárhoí lenne akár gyujtóbercndozésssol, akár anélkül. Az Egyesült Államok nem küldte^ atoml>omhát sem Nagybritanniának. som az afrikai hádse- nx* álta! megszállott terülotekro.
a spanyol nép a zsarnok és de generált fasiszta kormány jár- • mában tengődik. Mac Xii válaszában utalt arra, hogy a brit kormány már többször közölte, a Franco-rczsim visszaül-
Uj repüléflép-rekord
A Párizs és Nowyork ?között közlekedő amerikai repülőjárat pgyik gépe 7 óra ésiegy perc alatt repulto at az Atlanti (»ceánt. Ezzel meg- Ööntőtfo a nomrés; ólért''7 óra. 6 jcr- ccs rekordot.
A berlini zsidóság 95 százalékát irtották ki a nácik
; . A közeimül; napoklian megtartott
; vánr-ogye: tőr\''ény hatósági kőzgyü-
j lésén fuíszóiaiáü történi a kö>x;JLátási
; tüziia árának iulrnaga» mcgállapi-
t tása tárgváhan. i ,
: Dr. Pap^> .Andor, a vánnogye íő- ; ispánja, mint közellátási kormány- i biztos, a felszólalásra, válaszolva kifejtette, hogy a közellátási kormánybiztosság áítaí roogállapított méter- ! mázsánként i 15 forintos ár j?val alacsonyabb a minisztérium által ko rm ácy rendelőt i Jog mogállapitott országos árnál. A szóbanlévő miniszteri rendelőt ugyanis a keres-
A jx>rlini zsidó hitközség ?Ital most közzéteít statisztika szerint 7350 zsidó éi joionleg''Berlinben. A háború előtt 1S5.000 volt a lóriin, ben éíő zs idők száma. A háború előtti 50 zsinagógából csak ttjgy maradt fcnn. A zsidó ingatlan vagyon értéke jv^en 15 millió márki volt, mo^t asmmi.
Hirefc a világ fővárosaiból
Szombaton, liczdődnek Sárospatakon az ottani Fáy András Társaság rendezésében a kultuszminisztérium
bevonásával a kaltumapok.
* •
Churchili volt angol míniaztmjl- nók a világháború történe-tÉtiek megírásával foglalkozik. Hír szerint az első kötet á jővő hónapra már elkészül.
*
A New-York Times belgrádi jo- icntéfce szerint Tito tábornok kijelentette, hogy az Egyosült Nemzetek közbelépését kéri a görőg-macedoniai helyzet kivizsgálására.
Éjszakai talajmenti fagyokat mértek
A Meteorológiai intézettől kapott előzetes értesítés szerint várható időjárás kedd estig: mérsékelt északi- északnyugati szél, felhős idő, többfelé kisebb cső, a hőmérséklet aiig változik.
A Meteorológiai Intézethez be- érkezei» jelentések szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka egy-két helyen mínusz 1. mínusz 2 fokos talajmenti fagyok voltak.
Kedden délután V*6 órakor
vnr A- PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiségében Vendégeket szívesen látnak.
Mini lapunk közölte, Varga József polgármiíster tegnap délutánra hívta'' össze a városi képviselőtestületet rendes közgyűlésre, amelynek első tárgysorozati pontja a városi költségvetés letárgyalása volt. Ezenkívül még 40 más prograrompont is szt^e- pclt a tárgysorozat között. A közgyűlést Va^ga József jwl^ár- mcster <.léhután "negyed 5 óraKor nyitotta meg, majd Donibai János napirend előtti felszólalásra kért és kapott engedélyt.
Dombai János nemzetgyűlési képviselő, a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének elnöke a következő nagyjelentőségű beszédet mondotta:
Amikor 1915 április elsején a Vörös Hadsereg Nagykanizsái felszabadította a német elnyomás aló:, a munkáspártok nyomban talpra ugrottak és megkezd lék működésüket Már másnap'' hozzáláttunk a romokéi takarításához. Megalakult a Nemzeli Bizottság, amely a két munkáspárttal karöltve biztosította a város közbiztonságát és rendjét Rövid napok után megalakult a Parasztpárt is.
Miután a decregeni kormány koalícióban állt a kisgazdapárttal^isj amely párt J941-es megegyezésünk alapjan szövetségesünk volt majd később az illegalitásban is testven sieretettel működtünk együtt a fasizmus teküzdecében, ugy határo2- tunki hogy főfszólitjuk a Kisgazdapárttal szimpatizáló nagykanizsai polgárokat, hogy a koalíció szellemének betartásával alakítsák meg Nagykanizsán is a Kisgazdapárt szervezetét.
Természetesen ebben az időben a Kisgazdapártnak alig volt még tagja, olyannyira, hogy a Nemzeli Bizottságba, ahoi a többi pártokkal egyenlő arányszámot biztositottunk* neki, csak nagy nehézségekkel tudtak tagokat delegálni. Amikor a városi képviselőtestület megalakult, a. Kisgazdapártnak az akkori számarányának megfelelő mandátumot biztosítottunk.
? Ezen ajánlatunkat mc^j kell tennünk kél okból is : elősftor, hogy
í a sulvos felelősséget megoszt- ! hassuk az ország egyik koalíciós pártjával, másodszor, hogy senki ebl>en a városban ne mondhassa azt, hogy mi a Rei- j oldali Blokkhoz tartozó pártok j a városházát kisajátítottuk.
— Nviltan és őszintén mc^- | mondjuk, ha hivó szavunkra a ; Kisgazdapárt nem lenne haj- : landó a költségvetés tárgyalá-
? sánál és a. város egyéb . közügyeinél közreműködni, ugyannak politikai játék az oka, am* semmi esetre sem képviselné a város lakosainak érdekeit.
Megállapítom, ha a vitában a Kisgazdapárt nem is vesz részt a felelősség fokozott mértékben terheli, mert ha hibák történnek, amit a Kisgazdapárt lát, de ellene fel nem szólal, akkor súlyosan vét ennek a városnak a közössége ellen.
A közgyűlés nagy tapssal fogadta Dombai Játios beszédek és egyhangúlag, ugy határozott^ hogy bizonytalan időr; elha- 1 assza a költségvetés tárgyalását
Éles hangok az angol alsóházban Franco ellen
/ A spanyol nép a degener&lt fasiszták igájában szenved
A brit alsóházban több kép- : szitó az angol demokrácia szív viselő felhívta a figyelmet a* ; mében és tekintetíel, hogy már : spanyolországi helyzetre. Noel nemzetközi lépéseket tettek, cgy- ! Baker, ^iki nemrégiben Spanyol- ! általán nem sikerült eddig . őket j országban járt, kijelentette, hogy , félreállítani. Franconak miih
, ^ - ... denesetre távoznia kell. de .\jng-
lia azt akarja, hogy polgárhá- boru nélkül távozzanak és a
spanyol nép cl Francot.
A közvetítő kereskedelem kikapcsolásává} szerezheti be Nagykanizsán mindenki tüzifaszükségJetét
vet annak értipjióben, hog\* a cüniss- térium ájtal mogáKjipitoít üüuijdárak Lűszáiliftassanaíi, aminek tcs következmény voína. a tási fa árának csökkentbe is.
Knnok oléréso érdekében budapesti tartózkodása ajatl az illetA"» minisztériumokkal a szükség tárgyalásokat mo^inditotta, dé azot sajnos eredményre r»m veitek. mn*el a minisztériumban kijoleníat- ték, ho^y ezeket az ''árakat mar ogr árleszál 12 tással állapították rnc^r t» ujabb ie^zállitást az Állami End?- gazdasáíri Czomok üzemi fenntartási költségei nem tesznek lehetőn".
Itt említjük meg, hogy sajái ?r- tSekébon mindenki a tüzifaszükség- letét lehetőleg már most biztositss, mert később beálló ivesz időjárás a tűzifa leszállítását
Szent Gellért 900 éves évfordulóját ünnepelték Budapesten
Budapesten vasárnap tartottiit meg a Szent Gellért Ünnepséget n első mai^ar vértant halálának 900 éves évfordulója alkalmából. Szombaton ünnepéíyesen roegkoszoruztáit a Szent Gellért szobrot, mety & kálómból Kővágó József polgáraiéi ter mondott ''beszédet- Vasárnap Mindszenty. József hercegpricás csendes tábori misét mondott, majd szent beszédet az egybeseregWt
katolikus ifjúsághoz.
- ^^^
Szerdán délután 6 órakor
PÁRTNAPOT
. tmrta Magyar Kommunlttí
ilhrfea érdeklődőt párttításra vedófttóa- tetnéttül szeretettel rút a Pdrtvae&LZ-
n
Rákosi Mátyás Zalaegerszegen
Hindszenty hercegprímás nem jön Nagykanizsára
A Zala hirt adott arról annakidején, hogy Mindszenty József .hercegprímás október 2^án Nagykanizsára érkezik. Most azonban ugy értesülünk, hogy a hercegprímás vasárnap Pécsre megy, igy látogatását későbbi időpontra halasztotta cl.
Az Árpádházi Szent Maiéit tiszteletére rendezendő ünnepségeket azonban a hercegprímás távolmaradása ellenére is megtartják. .Mint ismeretes Szenl Margit ereklyéit országjárásra viszik. Ezen az utján legelőször Nagykanizsára látogat el. Az ereklye szombaton délután érkezik Nagykanizsára. A "városba díszes körmenet keretében kisérik be. Vasárnap délelőtt ünnepélyes szentmise lesz a Deák Ferene-téren, majd délután kétizben tartanak litániát <& ereklyék tiszteletére.
í
Nagykanizsa megyeszékhely tesz
Az ünnepségekre Nagykanizsára érkezik dr. Báná-ss László veszprémegyházmegye apostoli kormányzója és I\ Burka Kelemen fcrencrendi tartományfőnök. A Szent Margit ünnepségek pontos sorrendjéről a Zala egy későbbi számában számo- ''junk be.
v t
Levél a szerkesztőhöz
Mélyen tisztelt Szúrkasztó L''r! » .Kz\ hiszem, sokak nevében to- .tóea.1, amikor agy, a városunk köz- re.''vkrjzeléí súlyosan sértő dologgal kapcsolatban hallatom szavamat. A «ári* szivében, a legforgalmasabb ré.-wek centrumában áíi a hercegi ház. Az Ady Endn>ulra nézó ajU>- ivélküli nagy-kapu eiőu náthás orral t cmk vakon L-belrt; elmenni, hogy na üíné rr^g az ombor orrát rothaao anyaguk orrfacsaró büzo. Ónkén to- iílnui is be kell nézni az udvarra, vájjon mi okozza ezt a szörnyű buzi. Most már érthető: az egész uarar — cnyho szóval kifejozvo — czy nagy szemétdomb. Talán már az oídofcúk sem tudják, ho^y mióta rothad az udvaron szortoszét a kony- hahuiladéktól kozdro az állati tra- gyáiz minden.
Felmerül a jogos kérdés: Vaijon kinek lenne kötelessége az uavar karbantartása? Ha o lenyes természetű k.''-rdés eldöntése — ami -valószínű — zavarba hozna egyeseket, akkor sokak nevében kérem az iiío- ?éfaftt hatóságokat: siessenek obbbn a* ügyben nz érdekellek »segítségére». * Tisztelettel:
Al/jirás.
A íonti levélre felhivjuk. a városi löíáorvos figyelmét- líiztosak vagyunk abban^ hogy azonnal intézkedni fog, hogy a háztulajdonos icrbére ezt a azenaúthegyot azonnal elhordják. Nom türboto ,hogy a város keaőt» közepén fertőző • betegségek rcclcgágya li^yon felhalmozna ak- kr, amikor oiyan jolentések érkeznek mindenén né t, nogy kiütéses ti- fimtól kezdve minden más epido- oia is rohamosan torjod az országban.. A ház tulajdonosának vagy —tudomására kell hozni,
gy ez távolról sem az ő magön- ügve, igy a köz érdekébon kötelezhető, begy a leggyorsabban kitakarítsa háza udvarát! f
382 háborús bünösí végeztek fc a szövetségesek
Az Egyesült Nemzetek "háborús | búsok kivizsgálásával foglalkozó bi- ! ztttsága összefoglaló jelentést adott ki a háborús bűnügyek eddigi méréséről A jelentés közli, hogy Ame- Nagybrifcttm» és Franciaország eddig 2018 bünöe ügyében intet eljárást ''Ezek közül S92-6t Ítéltek halálra és végeztek ki r
Rákosi Mátyás miniszterel- nökfcelyettes " Nagykanizsáról délután Tél G órakor érkezeti meg Zalaegerszegre, ahol a Kommunista Párt megyei székháza előtt nagy tömeg várta. Az autóból kilépó miniszterelnök- helyettest elsőnek Lakatos Dezső, a párt megyei titkára üdvözölte. Utána a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt megyei titkárai köszöntötték. majd Pávid János alispán a törvényhatóság jievé- ben melegén üdvözölte Rákosit és jelentette, hogy ajmegye vezetősége mindent elkövet a forint stabilizációjának megerősítése érdekében. Kérte a minisz- terelnökhelyettest," hogy továbbra is szeresse Zala népét, mint eddig, mert ez ad bátorságot a nehd>: gazdasági helyzetben a további küzdelemhez. J3r. Gábor Ernőné a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége nevében rózsacsokrot nyújtott áV. Ugyancsak virágcsokorral üdvözölte a Szakmaközi Bizottság nevében
Rákosi Mátyás miniszterel- nökhelycttes, mint azt.a Calais közölte, a Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének vraeg- hivott tagjai előtt hosszabb beszédet mondott, melyben vázolta a bel- és külpolitikai helyzet fontos kérdéseit Beszédében kitért többek között Nagykanizsa • helyzetére is és megállapította, hogy a város .Dei- Dunántul legnagyobb gyáripari és kereskedelmi középpontja. Megemlítette, hogy az uj közigazgatási törvény a tulnagy Zala vármegyét valószínű kettéosztja és Délzala néven uj vármegye alakúi, melynek székhelye N agykanizsa lesz.
Rákosi Mátyás e kijelentése a városra nézve* beláthatatlan jelentőséggel bir. Egy évszázados törekvés válna válóig amelynek elérésére minden eddigi kísérlet hajótörést szenvedett . Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyetbes kijelentése alapján azonban bizonyosnak tekinthető, hogy'' az illetékes minisztérium behatóan foglalkozik vele és így a rövidé-
Még e héten megkezdődik az add- és közmunkaösszeirás
Már két éve, hogy az adőösszeirás. szünetel, most a miniszteri.?rendelet értelméljon a városi adóhivatal''tiszt- viselői házról-házra. járva minden személyt és adóalanyt összeírnak, . amelv "egyúttal az újjáépítési közmunka kivetésének alapjaul is szolgál. Ajánlatos, hogy mindenki ezen időben tartózkodjon odahaza, mert ha az összeírásból véletlenül kimarad, esetlecr kellemetlenségiiok teszi ki magát Fogadjuk ngy az össaoiró- kat, mint az a stabilizáció érdekébon eljáró állami közegeket megilleti.
Kibővítették a Szabadművelődési
Tanácsot •
Szombaton Zalaegerszegen tartotta a Vármegyei Szabadművelődési Tanács ülését dr. pávid János alispán elnökletével. Az értekezleten titkos szavazással 10 tagot választottak és ezzel kibővítették a tanácsot A megválasztottakba kövelkézök 1 Dr. Papp Andor főispán, Baráth Ferenc zalaegerszegi polgármester, dr. Jánky István a zalaegerszegi gimnázium igazgatója, Fürtös Lajos kereske- egy munkásnak a kisleánya.
Rákosi Mátyás megérkezése után azonnal "megbeszélést tartott a Kommunista Párt megyei vezetőségével, majd látogatást lett a párt vár osi székházában* ahol helyi ügyek*.'' tárgy alt meg a vezetőséggel.
Esle 9 órakor társasvacsora volt, ahol dr. Papp Andor főispán szeretettel üdvözölte mint a megye vendégét és kértg. továbbra is tartsa mpg azt a lendületet, amelyre igen nagy szüksége van a magyar népnek ahhoz, hogy bizalommal tudjon a jövő elé nézni
Rákosi Málvás megköszönte, a meleg és baráti fogadtatást be- széit a párizsi béke következményeiről és leszegezte, .hogy. ha súlyos békét is kapott a magyar nemzet, nincs oka a csüggedésre.
11 órakor ért véget a vacso- ra> a miniszlerelnökhelyetfes azonnal autóba ült és visszatért a fővárosba.
sen tárgyalás alá kerülő uj közigazgatási törvény vegre „valóra váltja álmunkat," melyre jogosan vágyódik minden nagykanizsai polgár.
Már Erdei Ferenc volt bel-, ügyminiszter nagykanizsai látogatásakor kijelentette, hogy a közigazgatás elrendezése maga után vonja, hogy Nagykanizsa,, mini a megye legnépesebb városa, megyeszékhely legyen. A Zala annakidején bőségesen foglalkozott ezzel és az Erdei Ferenchez intézett cikkében rámutatott arra, hogy milyen fontosságú az, hogy az ország olaj- centruma, . méhnek határában kitermelt folyékony anyag a legnemesebb valutája /eleuleg az országnak, a vármegye székhelye legyen.'' A város vezetőségének álláspontja ma is az, hogy mindent meg kell tenni, hogy közigazgatásunkat magunk intézzük, inert lehetetlen, hogy minden apró-cseprő ügyünkkel Zalaegerszeghez kelljen fordulnunk.
delmi isk. igazgató (Zalaegerszeg), dr. Nagtf Amadé bencés plébános Nagyrada, dr. Farkas Sándor járási főjegyiö (Zalaegerszeg), Csíky L&aló egyetemi nyilv. rendes tanár (Keszthely), Somogyi Mariila vm. háziipari vezető, Hont/áry Gyula ig, tanlttf (Bazita) és Hegedűs Rajmund gime. tanár (Zalaegerszeg). A tanácsiak ezen kívül még tíz tagja lesz, akiket a miniszter nevez ki.
Az értekezlet ezután megválasztotta a közgyűlést előkészítő bizottság és a véleményező bizottság tagjait; Ballar.eger Henrik girnir. e. igazgató/ dr. Mikuláné Ötvös Magda újságíró, Sanits^Séza gimn. tanár és. Fehér Gyuia Parasztpárti titkár személyében.
— Inspekciós gyógyszertár ma:
Fekete Sas gyógyszertár, Fő-ut 6.
VÁROS! MOZI
Kéf kedden éa szerdán Febeas«* fcaceg«*. SUa éa Pen-fllm
FRA Dl A VOLO
Oran Híredé éa BajxfÜa Bhdink seponte S ét 7 ?felesr
Nagykanizsa szive
^s a népkonyha.
Varíja József né elnöklete, alatt működő népkonyba-bizottság mog- kezdto gvüjtését," mint azt a tegnapi számunkba« is közöltöd Az oddigi gymtés eredménye feljogosít bennünket annak félteréséne, bo^- a váro6 legfontosabb szociális kérdése megoldóilik és rövidesen, meleg ebéddel tudjuk ellátni azokat az elsőiteket, az önhibájukon kívüli munkanélkülieket, akik arra rászorulnak. Nagykanizsa szive ismét megmutatta, hogy ez a város kinyitja szivét és erszényét, ha nemes ügvról van szó. A tegnapi ?nap a következő adományok érkeztek a népkonyha részére: ? 1 -
Magyar-Amerikai Olajipar K. T. 1000/ Tóth József 100,1 Drimók László 40, Golenszky Ferenc 50, Szomolánvi ü\-ub 1(50, Muszel-cég 10, Pálcsícs-c^g 100, Mátrai Jáooa 20, Kévész Magda 10, Siklósi fst- » vánné 10, Varga Ferenc 7, Demeter László 29, dr. Merklv-Belus Jáz«f 50, Miltényi Sándor & Pia 8, Horváth Lajos* 20, Unger-UIlmann 30, Biró és Garamvölgyi 50, Weisz Ernő 20, Kapoli Jstván 10. Kurier Lajos 8, Gozdánné 4. Fischel 1a- josné 50, Dombav G\-ula 30, Joó Imre 10, Skerlák ÉrzsébetlO, Bora» Lajos 10, Dobó Gyöixy Schicee Gvula 5, Goldstein ósiEtsy 10, Bcaid Kiif 10, Bagladi Béla''10, Kn-msier István 5, Hirsch és''Szegő 10, Virág József 5, Májon Testvérek &, Láezló líéla 10. Matyaaicané 6, Tóth N. 5, Grünfeld és Zombori 20, Singor József és Társa 20, Polgár László 10, Síegváltó gyógyszertár 50, Moj- vics Mxhálv IC >, b,ze\er József lu. Tarnóczkv''Géza 10, Németh N. 5, Németh *N. 10. Hárv János 30, Tarabó Gvula 10r Pora Forencné 20 forint.
Állítólag meghalt dr. Buliky Jenő,
Nagykanizsa volt nyilas rendőr- . tanacsosa
Ma két esztendeje, hogy egy maroknyi elvetemült hazaáruló a német fegyverekre támaszkodva, átvette a hatalmát . Mar gyarországon. A nyilaskeresztes párt >hungarista- mozgalom^ amelv be ii a ingvar nép söpredéke foglalt* helyet, bérgyilkosok és kasszabontogató rablók megkezdték rémuralmukat A íhatalomát\*éteh csak ugj'' st- kerülhetett, hogj'' a katonaságéi rendőrség tisztjei pillanatok alatt cserbenhagyták, esküjüket és az ellen a Horthy eUen for- ? dúltak, akinek egész* 1 éteket, hatalmukat és csillogásukat köszönhették.
Jól emlékszünk, hogy Nagykanizsa háziezrede volt az első, amely felesküdött SzáXar sir a, de az akkori rendőrség sem maradt el nsőgötte Dr. Bükky Jenő rendörtanácsos a hatalomátvétel napján Fider Györggyel és Szcrecz JLászIóval korláuKn ura ktt a városnak és ^yik gaztettet a má^ik után kö- \-elte el. Egész tevékenysége abban merült ki, hogy imctórko- póít ráuszította a még megbújni tudó üldözöttekre, nem kímélve a százszázalékos hadicokkimte- "kat sem Csecsemők és terhesanyák, halálos beteg öregek ral- tak hőstetteinek áldozatai. Ex a gyáva, becstelen esküszegő rendőrtiszt a legelsők kőzött volt,, aki a süllyedő hajóról nyugatra menekült "és Grácban telepedet* le, ahol feleségének hozzátartozói laktak. A demokratikus ország igazságszolgáltatása többször megpróbálkozott, hogy ?ez1 a véreskezű rendőrt elhozza gaztetteinek színhelyére, hogy ?ég-
Sportrovat
BÍRÁLÓ ?ZÉMMEI
Hit láttunk az NVTE—PVSK és a MAORT—NTE mérkőzésen
bíróság elé állithassa. Ezek a kísérletek nem sikerültek.
6
4
1
1
22: 7
9
5
4
1

14: 8
9
6
4

2
12: 7
8
6
4

2
17:10
8
6
3
I
2
15: 7
7
6
3
1
2
12: 8
7
6
3
1
2
12:12
7
4
2
2

14:10
6
5
3

2
12 9
6
6
2
2
2
9: 9
6
6
2
1
3
12:11
5

2
1
3
11:18
-5
6
1
1
4
14:15
3
b
1


8:18
2
6
1

5
6:k0
*> *
6
1

5
6:27
o
Most olyan hirek érkeznek Kanizsára, hogy dr. BükkyJenö egy Grácban végrehajtott gyomoroperáció következtében meghalt. Ezeket az ellenőrizhetetlen híreket kétkedéssel keli fogadni, mert nem lehetetlen, hogy ezek mögött ködósílési szándékok húzódnak meg. A magyar igazságszolgáltatás már rég ismeri az ilyenfajta trükköket^ amelyek azt célozzák, hogy a halottnak hitt emberről a rendőrség közegei megfeledkezzenek. Ez esetben azonban nem nagy sikerre számithat ez a hír, mert az illetékes hatóságok továbbra is számontartjak dr. Bükky Jenőt és amennyiben a hir hamisnak bizonyulna, előbb vagy ulóbb, de bizonyos, hogy felelnie kell gaztetteiért ajiagy- kanizsai népbirőság előtt
HIREK
— Eljaoyzés
• Horváth Icukát oijegyezto Böjti István MAORT-tisztvisoló. (Minden külön értesítés he ivott.)
— Aiyakönyvi hirek
c
Budapestről jelentik:
/ *
Gyermekenként 18 forintig emelkedik a családi pótlék .
Október 4-tól 14-ig 9 leány és 6 fin született: Molnár István MÁV fütő és Kovács Annának fia, Plán- dor Mária háztartásbelinek fia, dr. Gráf László MAORT-vegyész és SeLütt Teréziának leánya, Tánezos I^ajos órmoster és Trepler Teréziának leánya, Bíró György földműves v* Magyar Juliannának leánya, Kun Jáuoe> s^ai)ómee4er és Németh Ilonának. ieianya, Gorócb Ferenc MÁV oraUlnos és Kisdoli Erzt»3betnck íia, Friarich Lambert SlAOET-vasesz- torgályos és Kozma Ibolyának leá- . ii}^ Rigó ÍXszső rendorKadnagy és Balga Aiár iának fia, Xeusinger J3óla ezabóinestur és Senkó Magdolnának leánya, Bodi János napszámos és Csizmadia Ilonának leánya, Szerdahelyi László földműves "és Mujzor Máriának fia, dr. Bittera;Béla bzol- gabiró és Kipka Máriának:fia, Czifra Józsdí MAOKT-motorszeroló . és Melián Ilonának leánya, Püha József gép lakatosmester és Fábián Máriának fia, Kocsis László iskola- altiszt éd Pintér Máriának fia, Otvóa László ácssegéd és Hcncz Annának leánya. —. ^Házasságot kötött hét pár: Császár Jözaof földműves és N''ómeth Gizella, Torma Pál gépkocsivezető és Oláh Horni, Kovács .Józsoí borbélytanonc ?3 Sallai Rozália, Bodő Ferenc György tisztviselő ós .Bakonyi Máriai Simon Sán dor pincér és Fejes Anna, Klein Simon cukorgyáros és Kelemen Mag dolna. — Elhalálozott: Molnár Ferenc 71 éves, Sándor György 14 napos, Vugrinocz Julianna" 2 napos, Péter Józsefné Tóth Mária 48 éves, Fekete* Gvnláné Kertész Julianna 03 érős, liorváth Ferenc 25 é»ves, Fuksz István 9 napos, Bali László C>9 éves, Cöervena Mihály 33 éves, Varga Imre 86 ?ves, Ballkó Ferenc . •2 honapos, Borbélv László 79 éves, Nagy Győrömé Fülöp Katalin 74 éves, özv. Kovács Gusztávné Farkas Anna 68 éves, Nagyídai Julianna 21 napos, Mester Janosné Bó- czön Emília 30 éves, Lutár Józsof 19 ér», Vajda György 32 éves.
EXISSKEDŐK legolcsóbb bevásárlási kelje TARHÓCZKY rövidáru nagykereskedés, Szabadság-tér 1& 1309
jékarban levő hajós Kis Sicger-Tarrt- ***** Ady Endre-c tea 2. sz. emelet, jobbra első ajtó. d
Mvnkás — paraszt — értelmiség egységet akarsz? Segítsd tanulni a paraszt és munkás gyermeket: — adakezz a népi kollégiumra!
A vasárnap megtartott labdarúgó- mérkőzések közül a legnagyobb érdeklődés az OB II. ujoncanak, az NVTE-nok kauizsai bemutatkozása iránt mutatkozott. A vasutascsapat a Kistext ellen Budapesten jó játékává! eredményességével kivívta a szakértők és az igényos pesti kö- '' zönség elismerését. Ez a fegyvertény bizonyos fokú elbizakodottsággal töltötte ol a kanizsai közöirégot, mert nehezen nyugodott bele a PVSK ollem döntetlenbe. Nem szabad elfelejteni, hogy a^jécsi együttes az elmuit bajnoki évben még az OB I.-ben játszott s játékosanyaga csaknem a tavalyi. »A vasárnap! bajnoki találkozó jó iramot, kemény — sokszor durva — játékot s igazságos eredményt hozott. A mezőnyben jobb volt a vendéplsapat, de moddó csatársorában csaic a hihetetlenül robbanékony Vezér volt. veszélyes Zalán kapujára. Az iskolázottabb labdarúgást is kétségtelenül a PVSK játszotta. Az NVTE legjobb csapstrészo a védelem volt. Küiön ki kell emelni Németh J.-ct, aki a középhátvéd szerepkörében a csapat oszlopa volt s óriási munkát végzett. A két fedezet — főként Kófalvi — hibájául kell felróni, hegv legtöbbször magas labdákat dobtak előre, ami a pécsi védók zsákmánya Lőtt. A csatarsorban -kifogástalan teljesitménv nem akadt A Horváth—fura balszárny nyújtott csak elfogadhatót. Molnár gyengébb játékára magyarázatot ad cl- lenfelcnek, a pécsi Iiorváthnak kimagaslóan legjobb teljesitményo. Nem kajx>tt meredeken elétett labdákat : nagy gyorsasága kiaknázatlan maradt/ » %
A MAORT—NTE mérkőzésen a pályaválasztó egyesület nem állt nehéz feladat elótt. Az NTE szétesóeQ játlazott s egy pillanatra sem tette kétségessé a MAORT győzelmét. A gy őztes együttesben mindhárom csa- jxitrész kielégített s mindegyikben akad egy-két jó teljesitmény. A vér delem legjobbja ezúttal liejja volt,
A Magvar Közlöny közli a kormány rendeletét a munkások családi pótlékáról. Minden munkás, akilegy nőnapban összesen legalább 15 napot dolgozott, családi pótlékra tarthat igényt. Ez a családi pótlék egy hónapra egy gyermek után 10 forint, két gyermek után 24 forint, három gye rmok után minden gyermek 14 forintot, négy gyermek után minden gyermek 16 forintot és öt vagy több gyermek után minden gyermek ~ 18 forintot kap. i
Állami ellenőrzés alatt a WM, a Rima és a Ganz
Bán Antal iparügvi miniszter állami ellenőrzés alá "helyezte az ország leghatalmasabb tulcsipárüze- moit: a'' Wciss Manfréd üzemeket, a Rimát és a Ganzot, valamint az ezek érdekkörébe tartozó egyéb vállatokat.
A nyugatról hazatért Jány lusztáv megszökött
Néhány nappal ezelőtt az egyik vöröskeresztes transzporttal, amely- lyel nyugatról hazatelepülők lépték át a határt, megérkezett Magyarországra Jány Gusztáv altábornagy, az ukrajnai hómezőkre hajszolt második hadsereg parancsnoka. Jány Gusztáv — útitársainak beszámolója szerint Kaposvár előtt, amikor megtudta, hogy az érkező szerelvény utasait szQrótáborba irányítják, leszáll a vonatról, kocsit bérelt és mináen igazoíóeljár:s megkerülésédo"a többiek is kiolégitettek. A fedezetek közül Takács játszott jobban. A csatársorban találjuk » mezőny legjobbját: Lyka odzó személyében, j Labdáinak »szemes van s ogyfor- j mán foglalkoztatja társait. Az NTE csapatmunkája sok kívánnivalót hagyott maga után. \mi legjobban meglepett mindenkit, az az volt, hogy nemcsak nem meri* nakik a játék, de nem is akartak. • Kiss László
Az OB. I. bajnoki táblázata
J. Kispest v
2. Szeged
3. MTK
4. Vasas
5. Ferencvíres
6. Hsladás*
7. ErSO j 8. Újpest i 9. Csepel j 10. ETO i 11. Szolnok i 12. DVSC i 13. SzAC
-14. Dorog
15. Pereces
16. Testvériség
Gelsei Vasutas—Za&szentiván * 3:2 (3:1)
nemrégen alakult Gelsei Vasutas Sport Egylet labdarugó csapata vasárnap jól mutatkozott be közönségének, (győzelmének értékét csak növeli az a tény, hogy az ellenfél is komoly fotballt játszott és nivós játékával nem egyszer tapsra ragadtatták a tárgyilagos ^jelsei közönséget. A hazai csapatból Lukács balszélső és LőrincZj a középfedezet nyújtott kifogástalan teljesítményt .Gelse egész társadalma figyelemmel kiséri a község sportéletének kibontakozását. - L. J.
vei Budapest felé indult. A gyászos- végö volt 2. magyar hadsereg Budapest felé szekerező megszökött parancsnokát a politikai rendőrség keresi.

v Lapzártaker érkezett hir szerint Jány Gusztáv tartózkodási helyét a Dudapesti politikai rendőrség kinyomozta és őt ma reggel letartóztatta. -
Ujabb autós gengsztertámadás
A gödöllői országúton két napja | tirtént autórabláshoz hasonló eset történt szombatra virradóra a szentendrei •rsságuton. A Rákóczi- ut és Erzsébet-körut kereszteződésénél Rát- kai Gyula bérautótulajdonos autó« jába beszállt két ismeretlen fiatalember és Szentendre felé irányította a kocsit Békásmegyer előtt egyikük fejbevágta Rátkait, majd kidobta a kocsiból. Az autóval aztán továbbrobogtak. Ma reggel a szentendrei országiton megtalálták a kocsit A két bandita keresik.
árdekes Myifasszőktetés Pécsen
Az elmuit betekben több volt nyilas és rolksbundistatünt el Pécsről és a környékről.^* rendőrség széleskörű vizsgálatot indított. Megállapították, hogy szerveit embercsempészés folyik Szentgotthárdon keresztfii. A nyomok egy közismert pécsi nyilashoz vezettek, aki hónapokig vizsgálati fogságban volt. A rendőrség folytatja a vizsgálatot,
A „Zöld csehó" vetkőztető vendégeit lefűlették
A Sziráki derektivésoport bravúros nyonpzás utján elfopta az utóbbi hónapok egyik leghfrhedtebb vetkőztető bandáját A banda vezére Kvacs Ferenc szerb állampolgár, aki két kiskorú társával a Kőbányai-ut, a Liget-tér és a Hungária-uti MTK futballpálya környékén ndo;go2on". A defektivek a Teleki-téri .Zöld csehó"- ban fülelték le a társaságot- paprikás csirke és bor mellett.
Letartóztattak egy szélhámos orvost
Vészi István 57 éves kispesti orvost csalás és sikksi>ztás miatt a főkapitányság bűnügyi oéztálván letartóztatták. A Szövetséges" Ellenőrző Bizottság tagjának aata ki magát, igv szerzett hitelt, aáissi^oí- csinált és sikkasztott. A Haesek Emil cégtől egy ezer forint értékű fényképezőgépet csalt ki, majd felvett tőlük 2o0 forintot, hogv fotócikkeket szállít A Jókai-uteái Tratt- ner-étteremben 350 forintos számlát hagvott hátra azzal, iiogy majd a SzEB a pénzt megküldi. •
A rádió szerdai műsora
Budapest /. 6.30 Falurádió. 7 Ilinek. Az Áttelepítési Kormánybiztossá:: közleményei. 7.30 Reggeli icao^ 8.15 Szórakoztató muzsika.w9.A Bu- < la pesti Han?versenv Szalonzenekara játszik. 10 Hirek "12 Déli hanuig- szó, hirek. 12.15 Galsai Enin humoros basszus áriákat énekel. 12.50 Előadás Brunolloschírói. li>.40 Oroez melódiák. 14 liirek. Vöröskereszt közlemények. 14.20 Emlékezés Gótb Sándíirróf. 15.15 Anglia képekben. 15.80^ Rádióiskola. 16 Hirek 16.80 Magyar nóták 17.15 Mátvás Mária ojxjraáriitkat énekel. 18 liirek. Vöröskereszt közlemények. 18.15 Vidám hanglemezek. 18.80 A Munk:^ Kulturszovoiség műsora. 10 Csongor és Tünde. Közvetítés a Nemzeti Színháztól. 20 Hírek, • sporthírek. 21.55 Hírek és krónika oroszul. 22.45 Hirek. 28.10 Hírek és krónika angolul és franciául. 28.80 Tánczene.
Budap-st 11. 20 USA ajándéklemezek. 21 Hírek. 22.15 Egyvelegek. >
Hirdetmények«
Aljattartó gardák részére aagyebb inecy- nyiségü ípín abraWiakannány >ett kiutaűva. igényléséit F. hó 18 ÍR beiár''ótog OEJII ehetők. 4 Bővebket o hirdetótlblákon kö?«;t hirdetményben ts a kö/cl látási hivatal 6. szobájiban megtudható. 1332-
Ir vöröskereszt - ingyenes cuker utalványainak kioMtlsa L hó 18-an kezdődik * közellátási hivatalban. Bővebb iel világosi- tást a hirdetőtáblákon kifüggesztett hir-. detményeken. 13S3
A város tulajdonát képerő és a Bessenyei d&löbcn levő szántótöldek 6 sz. ozr- cellájit folyó hó 17-én d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverése: béi beadom. I33-Í
A város tulajdonát képező Ady Endre-ot 31. sz. ház kertjét t hó 17-én d e. 9 ónkkor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen bérbeadóm. '' 1335 Pobimst*.
APRÓHIRDETÉSEK
3+1 •floarádié *Uáé Bálhory-ntca 14. Radnai. .1831
Figyelem! Eli dók elköltözés végett potom áron adómentes két- és háromszobásr kertes magánházak, forgalma» útvonalon, bombasérait üzletház, belterületi négyszobás. — BŐvekbet Horváth ingatlanforgalmi iroda. Sugár-nt 42. 1336
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Beacxe Jea6 főszerkesztő Sxerkculfrvta t* klxióhtrmui: F6-«t> TCMOA 31-
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nasykaslzsa Szerkesztésért és kiadasért féld Beacza M .
Nyomatett a . Közgazdasági R. T. Nagy*
kanlzsa* nyotndájában Nagykanizsán.
k: 1/i-!_«_•-«
Sio évfolyam. 236 szam
Ára 40 fillér.
Magvüanizsa 1946. október .17. csütörtök

A magyar békedelegáció Gyöngyősi János külügyminiszter vezetésével kedden este elutazott Párizst
Bszáruit a világtörténelmi jelentőségű párizsi
hékeériekezlet
A békekonferencia tognsp befejaz&dött és • delegátusok nagyrévre elindult N»w-Yorkba, ahol részt vesznek az Egyesűit Newzetek október 23 án kezdődő közgyűlésén. Ugyancsak N«w-Yorkban tartják mag üléseiket a négy nagyhatalom külügyminiszterei is, hogy a végleges békeszerződése*. előkészítéséről taaáoskozxanak.
Molotov 43 Vtsinszky előreláthatnia?2 ma indulnak New-Yorkim a Queen Elisabeih nevű angol
&6xüsőnt Seutharr.ptombóL
Bevin angol külügyminiszter néhány napra elhalasztotta New Yorkba való u''azésát, hogy sz egyptoml aüpisztereinöktel tárgyaljon sz uj angoi-egyptomi szerződéssel kapcsolatban. A párizsi békekonferencia munkáját röviden osezefogl«!vs meglehet anspitanl, hogy a négy kQifigyminiszteri Uniós megkapta a 21 nemzet bolyosiését az Otcszorszáfgal, Msgyarországgal, Romániával, Bulgáriává! ea Finnországgal kötendő békeszerzédés cikkelyeihez, melyekben a négy kOIOgymir.tszier megegyezett.
Eszerint Erdély Romániáé lesz, az egész dái Tiroli Olaszország hapfc,Finnoiszág elvcsziii Petsamoi, salamint összes jegestengeri kikőíéit, Franciaország megkapta az olasz határ vtzt erőit.
Mind sz öt ellenséges államot demilitarizáljak éa meglehetős nagy jóvátételt fizet. A békekonferencia megszavazta az uj jufoszláv-olcsz határt es a trieszti sz*bad terület hxtarait Minthogy a trieszti etatutumok egyében nem történt megegyezés, a trieszti kéráós egyik legfőbb preblémánsk tekinthető, amely döntés végeit visszaérkezett a kftiflgyminiszterek ianáesához. A másik eldöntottenöl maradt probléma a dunai hajózás jövője. A
A párizsi értekezlet 15 szavazattal 6 ellenében azt ajánlotta, hogy ezt a fontos nemzetközi vízi utal nyüva kelt tartani valamennyi ország kereskeőuime <ts hajózásé számára, de ezt a tervet
az oroszok élesen ellenezték.
A tegnspi záröllésen, emuiyet délután tartottak, mind az öt nagyhatalom Anglia, Amerika, Franciaország, Oroszország es Kinn kikűidöttoi legnagyobb jóakaratukról biztosították a konferenciát. Jugoszlávia kikQ''dóHei tiltakozásképp lévoimaradísk a párizsi konferencia záróüléséröl.

A biztonsági tanács újból elvetette a Franca rezsim elleni lépéseket
Newyork, október 16 Nfcwyorkban a Biztonsági Ta- nács ülésén elvetették azt a lengyel határozati javaslatot, hogy a tengelyfegyverek segítségével ielállitott rezsimeket ne fogadják el, hanem utalják nemzetközi bizottság elé. A lengyel delegátus kijelentette, hogy ezen javaslatával Fninco Spanyolor- ^zágára gondolt. Oroszország, Franciaország és Mexikó támogatták a lengyel javaslatot és megismételték azon kívánságukat, hogy a Franco-rezsimct utalják nemzetközi ítélőszék elé, azonban ennek párlatl annak kell lenni. Amikor szavazásra került sor, a lengyel javaslatot 7 szavazattal l ellenében elvetették. A Biztonsági Tanács ma u^ból összeül.
Az amerikai külügyi hivatal elégtételt adatt Ntvikov Szovjet nagykövetnek
Washington, október 16 Dean Acheson helyettes amerikai külügyi államtitkár sajtófogadáson kijelentette, hogy .Vmerika jegyzékben válaszolt a szovjet kormánynak a washingtoni szovjet nagykövet azon panaszára. hogy a newyorki repülőtéren nem egészen megfelelő tiszteletben részesítették. Alapos vizsgálat után — mondotta a jegyzék — nem találták bebizo- nyitottnak, hogy a repülőtér alkalmazottai a nagykövetet nem» részesítették a neki kijáró tiszteletben. A jegyzék sajnálkozását fejezte ki, ha valamelyik hatósági alkalmazott a szovjet nagykövetnek nem adta volna meg az őt megillető tiszteletet. Ha Novikov előzetesen aláirta volna a vámnyilatkozaéot^ azonnal távozhatott volna a repülő-'' térről. Ha a jövőben a szovjet'' követség előzetes értesítést küld -tagjainak érkezéséről, az amerikai külügyminisztérium mindent
elkövet, hogv a lehető legnagyobb előzékenységet nyújtsa.
A gérőgországí zavargások
Athén, október 16
A görög kormány az észak- thessaliai fegyveres összeütközések ügyében rendkívüli minisztertanácsot tartott. .\z ujabb jelentések szerint a görögországi zavargások egyre nagyobb méreteket öltenek és átterjedtek Dél-Thcssáliára is.
Tetőfokán a bolgár választási harc Szófia, október 16
Iiulgáriában a választási küzdelem elérte tetőfokát. A hazafias arcvonalba tömörült pártok kiáltványt adtak ki, melyben körvonalazták kül- és belpolitikai állásfoglalásukat és felszólították a lakosságot, hogy csak a hazafias arcvonalra szavazzanak. Az ellenzéki pártok hasonló nagyméretű agitációt folytatnak.
Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter Romába érkezett
Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter és a vezetése alatt álló magyar küldöttség tagjai tegnap Kómába érkeztek. A pályaudvaron Campüli kül-" kereskedelmi miniszter ós több magasrangu külügyi tisztviselő fogadta. Az olaszymagyar kereskedelmi egyezmény megkötésére irányuló tárgyalásokat azonnal megkezdték.
Külön börtönt kapnak az elítélt náci fófcünősök
Berlin, október 16
A berlini szövetséges főparancsnokságról származó hir szerint-a nemzetközi haditörvényszék által börtönbüntetésre ítélt hét náci vezért a foerlini( övezethez tartozó spandaúi börtönben helyezik el. A börtönben levő 6000 elitéltet eltávolítják és az egész börtönt az elitélt háborús bűnösök elhelyezésére fordítják. Arról a kérdésről, hogy az őrséget német, brit vagy más megszálló hatalomí látja-e el és hogy a raboka! milyen munkában foglalkoztatják, még nem döntöttek. A -náci vezérek Berlinbe szállításának időpontját- szigorúan bizalmasan kezelik.
Százezer dolláros adomány a magyar gyermekeknek
A waslitogtoni magyar követség távirati értesítést küldött a magyar kormánynak, amoly szerint az ínsége« országok megsesritéséro szervezett rendkívüli gyűjtőakció (Erner- gcncy Food Collecctkm > vógrehaitó- bizottsága nevében La Guardia Közölte, hogy a gyűjtött íöszegbót Magyarország lOb.OOO dollár adományt kap. Az adomány kifejezetten ''pBt- mnk-élolmozési célokra szolgál. La Guardia vállalta, hogy az áruk idc- szállitását az UN 11 RA bonyolítja lc.
Leszállítják a vállalati vezetők mammut-fizetéseit
A szerdai minisztertanácson az iparügyi miniszter rendelet-» tervezetet terjeszt be a kollektiv szerződés hatálya alá nem tartozó munkavállalók tizetésének szabályozásáról. A magánvállalatok igazgatóinak, cégvezetőinek. vezető tisztviselőinek fizetését egy külön erre célra ^alakult háromtagú bimottság vizsgálja felül. A bizottság elnökét ÍI kor^ mány küldi ki, a laét tag kjözül az egyiket a Szakszervezeti Tanács, a másikai a GvOSz. a KOKSz vagy a TEBe"delegálja.
A rendelet hatálya alá azok a főtisztviselők tartoznak, akiknek fizetése a kollektiv szerződésben foglalt legmagasabb fizetésnek másfélszeresét meghaladja. A vállalatok a rendelet hatálybalépését kővető tizenöt'' napon belül kötelesek bejelenteni a bizottságnak a rendelet által érin- tétt tisztviselők névsorát, amely az indokolatlanul magas fizetésekét mérsékelni fogja.
Négy kül ügy miniszter beszéli a párizsi békeértekezlet záróülésén
Párizs, október 16
Kedden délután zsúfolásig mogt teremben tartották mo? a békeéri kezlet záróülését. Az ülést a kinoi" delegátus nyitotta me? és felolvasta a jugoszláv küldöttség Levelét, amely szorint a jugoszláv delegációnak ;ncm áll mód játján megjelenni a záróülé^- sen, mert az értekezlet néhány olvan döntést hozott, mely a -''jugoszláv kormány számára lehetetlenné te3zi az Olaszországgal váló békeszerződés aláírását.
Az ülésen vita ncli:ül elfogad- . tők az ót békeszerződéssel kapcsolatos megbeszéléseket.
Byrnes
amerikai külügyminiszter kifejezte a világ azon kívánságát, hogy ez a bóüo a népek békéje iegvon. Do mindaddig nem lösz békesség a népek között, mig annak tudatai» nem jutnak, hogy a-békéért minden népnek áldozatokat koll hozni. ''Moot mar a négy nagyhatalom feladata lesz, mondta, hogy összeegyeztessék az eltérő nézeteket. i
Legyünk úrrá magunkon, hogy békességei hozhassunk a háborúba belefáradt világnál:. <
Molotov
kijelentette, nagyon szeretné, ha'' azok a népek, amelyek most kerültek ki a háború és a fasizmus borzalmaiból, csatlakozzanak a békébo vetett reménységeiben.
Bevin
azt mondta, hogv u békeértekezlettől függ, .hogv ébból a háborúból meg lehesse''n találni a legjobb, v3gy ; a k-mosszabb kivezető utat. Ha az ! értekezlet ro^sz döntéseket hoz, annak hátrányait a jövendő nemíodék sinyli.
Bideault
rámutatott, bog}" a tárgyalások bizonyos mértékig hátrányosak voltak, "mert a vitás szövegezéseket olyan tárgyidő főlek vitatták meg, akik a tárgyalásra kerülő anyag igen különböző szempontú elók&zi- tésével ültek a tárgyalóasztalhoe. A Németországgal és Japánnal kötendő békeszerződéseknél szem cJ«5tt kell tartani azt a körülményt is, lic^y a békoértekozlet. a tőle telhető legjobb munkát végezze. Majd f& két versengő lómbről bőszéit, hangoztatta, hogy ez sulvos veszélyt jelent és aggodalommal tölti el népeket.
Felszólította a kiküldötteket, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést. hogy megakadályozzák a két ellenséges csoportra való felosztást.
Végül hangoztatta, hogy az értekezlet bebizonyította a" népek közötti mpgértéö és egység szükségességét. Ez a nagy nemzetközi találkozás arra kötelezi a hatalmakat^ hogy az igazságos és tartós békéért dolgozzanak a következő értekezleteken, amely békét a népek kívánják. Ezután Bideault francia miniszterelnök, aki annak idején a- párizsi értekezletet megnyitotta, most azt befejezettnek nyilvánította. * ''
—?Inspekciós gyógyszertár ma: Őrangyal, Deák-tér 10.

%
Három nagykanizsai iskola gyámságát vállaita a Szakmaközi Bizottság
Tiszta n.aleg termekben tanítanak a tóién
A bzakmakozi Jöizottság tegnap este tartotta meg szokásos ''boti ülését, melyen a tárgysorozat''első pont-
g
tént az iskolai ügje szerepelt.
Dr. Papp Andor: -
A felszabadított magyar nemzet leszáli a keresztről és az orosz nép barátságával túléli a megpróbáltatások nehéz idejét
Tizenötezer főnyi tömeg részvételével felavatták Zalaegerszegen az orosz hősi temetőt.
epregi Zoltán, a jizakszcrvczolek megye; titkára az ügy ismertetésében előadta, Bog}- minden iskolának van patrónusa, csak a proletár iskolákkal, a liozgonyi-utcai, Petőfi-uti és To- leki-uti iskolákkal nom törődik senki aem. Ezekbe az iskolákba a gáz még be sincs vezetve, vagy bekapcsolva. Az ablakok még most sincsenok be-'' üVogozve, a bcrencok|6s podig használhatatlan. A város vezetősége pedig nem intézkedik. A szakszervezetek ezért közbenjárnak az illetékes hatóságoknál, hogy özeket az iskolákat helyreállítsák
Vaudra Jenő iskolaigazgató, mint az-ügyben érdekelt szólalt fel ezután. Elmondta, hogy az általános iskolák célja az osztálykülönbségek megszüntetése, hogy minden gyermek tanulhasson korlátozás nélkül. Nagykanizsán''ennek az ellenkezője tapasztalható, ní Mt a kiváltságosok iskolái épputfi ugy eízárkóznak a pro- letárgyormokek elől, mint aaeiőtL Mintegy ezer permeknek nincs megfelelő . iskolája. Az iskolákban nincs fűtés. A tavalyi iskolaévben is csak ugv lehetett tanítani ezekben ez iskolákban, bogv a''szakszervezetek a saját fakészíetükből juttattak a prolctárgyermekokiiek. A MAOBT ugyan adott tavaly négy cserépkályhát az iskolának," de""r2eg most adm tudták összeáll itatni, mert az iskola
Í
* razgntóságának nincs erre fedezető.
[éneui a szakszervezeteket —mxm- dotta Vandra Jenő — hasson oda, hogy''iskoláink sürgős segítséget kapjanak. A gyermekek életéért felolo- sek vagyunk ;i szülőkön kivül mi is. Segítséget kérünk, hogy az iskolákat ne kelljen a téli hónapokra bezápsxi és. így a gyermekek második otthonukat legyenek kénytelenek elveszíteni.
Modrovits János az építőmunkások nevében ígéretet tett ezután, hogy felkeresi a városunkban lévő kályhásmestereket és mogkérí őket, hogy a négy cserépkályhát díj mentesen állítsak össze. A* famunicások nevében Kolk Elemér ígéretet tett, hogy az asztalosokat mozgatja ''meg az isko lai famunkák olvégzese iügyödén. Nagy József magántisztviselő a szellemi dolgozókat keresi ío! és mindegyiktől csak ogv füzetet és •ceruzát kér a roLetárgyoitmekok számára. C-seprcgi Zoltian biztosította őket, hogy ebben a munkájukban a Szakmaközi Bizottság ''es a szakszervezetek mogyei titkársága a legmesszebbmcnőon támogatja.
Csonka István iskolaigazgató ismertette ezután a Petőfi-uti és Tc- ieki-uti iskolák helyzetét. Elmondta, bog}- a Petőfi-uti* iskolába >a ,gázt bevezették, de nem kapcsolták lx> még. A Telcki-uti iskolaban az ablakok csak madzagai vannak megerősítve. Kinyi tani minden teremben csak egyet lehet, m^rt félő, liogy a töbm* kiesik keretestől. Elmondta még, hogy Gyulai Zoltán, a MAORT igazgatója igeretet tett arra vonatkozólag, hogy ^ Teleki-úti iskolába a gázt rövidesen bevezetik és be is kapcsolják. Végül a Szakmaközi Bizottság támogatását kérte.
Gáspár József, a Szakmaközi Bizottság jegyzője ezután indítványozta, hogy miután minden iskolanak van patrónusa% ezt a három iskoláj. vegye ''Jédilmcbe a Szakmaközi Bizottság. Az indítványt egyhangúiig elfogadták cs gyámságot ráfiéit a három , iskola fetett.
A S«ikmaközí Bizottság ezzel a
VÁROSf MOZI
Űtg eíak su sxercUa Fal/cogetí kacagás. SUa é* fJts füm
FRA DiAVOLO
Oxcix Híradó cf R*jríilm Ejfadá—k nspooia 5 é* 7 ónkor.
döntésével ismét rengeteg omber háláját és elismerését vívta''ki. Minden nagvkanizsai iskolának akad védője. A íírinvi Mikló&-utcai ós ,Vécsev- utcai iskoláknak a MAOKT rállafta a gyámságát a folekozeti iskoláknak* pedig az egyházak a védelmezői. Ennek a háxőm -"iskolának azonban mindeddig nem akadt pártío-
(Zalaegerszegi szerke*zl''jnk- iőt.) Az októberi napsugár bágyadt szomorúsággal ölelte körül azt a G83 sírhantot, amely alatt örök álmukat alusszák a Vörös Hadsereg felszabadító csapatainak hős fiai. Az uj temetőben egyforma, szép kősir- emlékeket emelt Zalaegerszeg város kegyelete azoknak, akik ott a város falai közölt veszítették el életüket a felszabadító harcok kózep-ttc. A temető közepén impozáns eailéianü hirdeti azt a soha cl nem muló kegyeletet, amelyet Zala vármegye és Zalaegerszeg városa érez azok iránt, akik messze idegenből jöltck, hogy megszabadítsanak berniünket a fasiszta uralom rémségeitől és ..visszaadják szabadságunkat.
A lómé" már a kora ixggcli órákban ellcple a várost és végeláthatatlan sorokbán vonult íel az Ola-utca végén létesült orosz hősi temető le, ahol az ünnepélyes felavatás történt Diszlóyé- sek vezették be az ünnepséget, majd az orosz és magyar himnuszok eléneklése után Cserkasi őrnagy áldozott kegyeletes szavakkal a hősi halottaknak.
Spector ömagy
vármegyei és városi parancsnok szivhez szóló„beszédc következett ezután. .— Hatalmas tömeg jölt ma .itt össze, — mondotta — hogy lerój ja kegyeletét a hős orosz katonák emlékének. Visszatekintünk a háború vegyes fázisára, amikor a hitleri, téboly azt hirdette, hogy a nagy szovjet hadsereget róvid időn belül szétverik és képtelenné válik arra, hogy felszabadítsa azokat a népeket és nemzeteket, amelyeket a németek leigázva tartottak. Hitler azt álliiotta, hogy nem kell nekik két hónap és elérik az Uralt és amikor a háború első szakaszában cl is érték a Volgát és á Kaukázust, a történelemben soha nem látott erővel vetefte bele magái á szovjet haderő a harcokba, melynek eredményeképp^ meghiúsult a németed minden jövendölése és vágya, sikerüli a hitleri bandákat elűzni azokról az idegen területekről, amelyeket megszállva tartottak és ezzel megadni a népeknek a felszabadulásukat. A szovjet nép dón tő szerepet játszott a háborúban és most pedig a Hosszú és igazságos béke éa-dekében dolgozik! A halottak már nem beszélhetnek, de ha szólásra nyílhatna újból az ajkuk, egész bizonyosan azt mondanák: mindennél előbbre való a haza ! Végül is áldását göj-. Ezek a/ iskolák valóban proletáriskolák. Prolotárgyermcfeek tanulnak itt. Pruletárgyermekok, akik mindig a legostobább helyzetben voítak*. Ezen a helyzeten javít most a döntésével a Szakmaközi Bizottság. A proiotáriskolák most már a felemelkedés útjára lépnek ós a pro- letárgyormekek végre rendos körülményék között tanulhatnak, mert ami "támogatást más iskola megkap a támogatójától, azt megkapják ezek az iskolák a Szakmaközi Bizottságtól.
kérte a helyi hatóságokra, akik megteremtették a szép nyugvóhelyet az orosz hősöknek, Magyarországra, a szocíálista Szovjetunióra és Sztálin gencralisz- szinruszra.
Dr. Papp főispán
beszélt ezután. — Ebben a sírkertben azok a hős orosz katonák pihen óv k. akik nem tudni hogyan kerüllek . éppen a zalai földbe. Jöttek, izzó hazaszeretetüktől feltüzelve, a Volga: mellő?, Szibériából vagy a nagy pusztaságokból, hogy meghozzák a magyar nemzetnek a várva-várt felszabadulást. Amikor a világ legnagyobb hatalma ocs:nányui, mindén hadüzenet nélkül megtámadta az orosz népet, nem számolt azzal az izzó hazaszeretettel, amelytől áthatva támadásba lendült az orosz nép és visszaadta az eltiport, leigázott népeknek a szabadságát és- biztonságát Tegnap feszítettek ben- nímket keresztre Párizsban és mtgis azt mondoní, hogv bizoön abban, hogy a felszabadított magyar nemzet leszáll erről a keresztről és az orosz nép barátságával túléli a megpróoálta- tások nehéz idejét
Hzután Szabados István takarékpénztári igazgató elszavalta Fodor József: /Piros fejfák» c. költeményét. Zselani őrnagy a Szővelségcs Ellenőrző Bizottság nevében emlékezett a hősi halottak hazaszeretetéről és fogadalmat tett a hősi sirok mellett, hogy a magyar-orosz barátság örökké fog tartani
Dr. Dávid János altapán
a megve kegyeletét tolmácsolta remek beszédében. Rámutatott arra, hogy a szovjet haderő a világfelszabaditó háborúban milyen hatalmas munkát végzett Rajtuk keresztül jutott szabadsághoz a magyar níp, amelynek nemcsak szabadságot, dc útmutatást is adott azzal, hogy megmutatta, neanícsak a szabadságért, hanem a hazáért is küzdeni kell.
— Bizunk abban, — fejelte be beszédét — hogy Sztálin népe nemcsak a háborúban, hanem a békében is velünk küzd a szociális Magyarország felépítéséért.
Baráth Ferenc polgármester •ugyancsak hálóját fejezte ki azoknak a hősöknek, akik életüket adták s* mi szabadságunkért. Ha eljön az utolsó Ítélet, ezek a hős orosz katonák innét fognak számot adni arról, hogy^szabaditották fel ezt a nemzetet a germán imperie)iz- mus alól. A számonkérés napján nyugodt lelkiismertücl mondhatják majd, hogy jól és becsülottc: végezték felszabadító munkájukat, hzután a szovjetmagyar barátság kimélyitéseről beszélt és arra kérte a szovjet hadsereg jelenlevő tagjait, hassanak oda, hogv- az orosz földben pihenő magyar hősöket Jia- sonió végtisztesség ben részesítsék.
Horváth István a Szakszervezetek, Varga Imre a Nemzeti Parasztpárt dr. Brand Sándor a Független Kisgazdapárt, Stá- dinger István a Szociáldemokrata Párt, dr. Jancsó Benedek a Polgári Demokrata''Párt és Lakatos Dezső a Kommunista Párt nevében . emlékezett ntog az orosz hősökről.
Ezután a koszorúk ellielye- zése következett: Zala vármegye, Zalaegerszeg város, az orosz paran< snokság, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, a magyar • honvédség, Nagykanizsa város nevében Réti Lajos, a zalaegerszegi járás, a magyar rendőrség az Izraelita Hitközség, a-"Szak- maközi Bizottság,Keszthely közönsége, a párloK, szakszervezetek. az MNDSz és a MADISz helyezett el koszorút az emlékműnél.''
Az ünnepséget ebéd követte, ahol felszólaltak az orosz katonai parancsnok, a főispán, alispán, polgármester, a nagykanizsai orosz katonai parancsnok, az MNDSz elnöke, Spek- tor parancsnok felesége és a pártok résztvevői.
Kég e héten nyitva marad a Faragó—Balog-féle képkiállítás
A Zala foglalkozott már & ?Jegyár Kommunista Párt Bzékházának nelvíségében megnyitott Faracór- Bafog képkiállitással. A kiállítás, amely első a felszabadulás óta, mejg- nverte a közönség tetszését, ami aBból.ú» kitűnik, hogy naponta nagyon fokán látogatják. Faragói Márton képei, ha nem Cm mutatnak fejlődést, ami az átélt borzalmak miatt az egész magvar képzőművészetét jellemzi, uikturájáról jnógis megállapítható, nogy minden tekintetben a «zépet akarja szolgálni.
Balog Gyula akvarell iei nagyon szépek és van köztük Tiénány, amt - lveket bármolyik budapesti túrlaton is nagy tsikorrél ?Uithatna''ki Akva- iciljoi közül pgy. esős langulat síki>- rült különösképpen,''de aOíqg^-ksmi- zsóról és. körn>ékéről festett tájképei is magukon viselik az avatott művész kezét. Balatoni képoi Is nagyon szépek. A kiállított kepék na^y részét már meg is vették. Balog olajban is kitűnően festékét vászna közül különösön a nagykanizsai ''Er- zsébot-térről fostett képe nagroo tetszett. ( . * .
A képkiállítás még obóten pyitvs marad es aki még ''nem látta, ac okvetlen tekintse meg. ..
Szerdán délután 6,órakor PÁRTNAPOT
tart * Magyar Kommunista Pért.
Eiőadó: Csfpregl Zoltán.
Minden érdeklődőt v>ártáU6sr* valótckia- tol nélkül szeretettel vAr a Pártrezetőség.
HIRDETMÉNY.
A Délzalal Termelő és Érté^ kesité Szövetkezet felhivjá mindazokat, akik héntpft hajdinái igényeltek, a hajdina vételárát még e hét folyamin fizessék be a szövetkezet irodájában. IM
Göring kivégzése előtt öngyilkos lett
Felakasztották a világ nyomorba döntőit
még nem tudták megállapítani, hogyan jutott a méreghez, amikor* mindennap alaposan átkutatták őt magát és a csomagjait is. A fiola hasonlított azokhoz, amelyekel a többi elitélt náci fő- bünösnél is találtak letartóztatásuk alkalmából. Állítólag a méregfiolát kávésdobozában rejtegette.
Az akasztófa lábánál minden elitélttől megkérdezték a nevét és amikor a kötél mellett álltak, azt is. hogy óhajtanak-e utolsó nvilatkozatot tecni.
- Nürnberg, október 16
Ribbeatropp
. ta kővetkezőket mondotta : — Utolsó kívánságom, hogy Németország egységes legyen és hogy kelet és nyugat kőzött szövetség jöjjön létre. Békét kívánok a világnak.
Keitcl
kéfte, hogy legyenek "könyö- rülettel a német nép iránt. * — Elöltem — mondolta — kétmillió német katona halt meg a hazájáért, most viszont fogja látni fiait.
Azonnal felül kell vizsgálni Pethö Károly borsfai körjegyző internálást ügyét
Az illetékes igazságügyi hatóságok figyelmébe!
Még emlékezetes az a népbiróaági tárgyalás, ahol Petlió Károly borsfai körjegyző népollenos bűntettel ült a vádlottak j.«dján. A népügyészség a vádat Baoer ''Árpád borsfai lakos foljolentésére indította meg. A létenyei politikai rendőrség ez ügyben folytatott nyomozása nem tudott megfelelő bizonyítékokat produkálni a körjegyző ollen s mivel a kihallgatott tanuk a- irádcselek- ménnyol éppen ollonkező módon fazt bizonyították, hogv- Pethő Károly sem a félfasiszta, sem a fasiszta kormányok alatt visszaélésekot nom követett cl, dr. -ituttkai György népügyész ellene^ vádat''-elejtette.
A feljelentő ellen azonban maga a népügyész, aki kiszállt Borsfára, folytatta le a nyomozást miután rend kivül súlyos bizonyítékok merültek fel abban az irányban, hogy a nyilas idők alatt önként ''jelentkezőit a''nyilaskereéztcs pártba, propaganda körútjai során előadásokat tartott a környező falvakban, emberokot jelentett fol a csendőrségnél, :akik közül többet lo is tartóztattak. Bauer -Árpádot e csolckményokért népbiróság elé állították. .K junius 25-én megtartott tárgyaláson igazolást nyertek a súlyos népelionoá "büntettek, aímiért Bauert a népbiróság 3 évi fegyházra ésipolitikai jogainak 5 évi felfüggesztésero ítélte. I
A fentiokot azért volt ?szükséges elmondani, mert Baoer volt ;az, aki a lotonyoi jxítitikai rendőrségnél kü- . lönbözó büntetett előéletű tanukkal azt igyekezett bizony ítani, hogy Pethő "Károly könoeyző a ''Qvitás idők alatt embereset csendőrökkel megverő téti ós több olyan hasonló bűncselekményt követett ol, amelyet a demokratikus igazságszolgáltatás üldöz ós büntet. Ezek a vádak azonban, mint már fentebb emiitettük, a uépbirósági tárgyaláson megdőltek oly annyira, hogy ítéletre som korült a "sor, mort a ''ííépügyész vádolejtés- 9el élt. Ezek után ''feltesszük a kérdést, miért internálták Pethő Káról v 60 értse bofceg»körjegyzőt, miért kell ennek az embernek 1946 ju- lius 10. óta rabságot.szenvedni, holott egyetlen ember sincs, aki bármilyen bűnt rá tudna bizonyítani.
Á környező falvak nemzotí bizottságai az alábbi igazolásokat állítottak ki:
i fi
Hermán Göring tegnap éjjel eellájábau öngyilkosságot követett cl. Ciánt vett be és 9.45 óra tájban, amikor az őrök felfedezték tettét, már haldoklott. A másik 10 halálraitélt nácit, IUb- bentropot, Któteltv Hoscnbergeb. Stneichcrt, Jodelt, Kaltcnbrun- nert, Frankot, FrickeL Saukelt és Seyss-Inqnartot ma hajnalban kivégezték. A Kivégzések 1 óra és lo perckor kezdődtek és 2 óra lő perckor fejeződlek be. Göring öngyilkosságának hirét a nürnbergi l/őrlőn parancsnoka akkor közölte ''hivatalosan, amikor hajnalban visszatért a kivégzésekről. A tudósítók azt jelentik, hogy Göring ágyban volt, amikor* tettét felfedezték. Az őrök furcsa zajt hallottak cellájából, bernenlek hozzá, de akkor már eszméleten kivül volt Azonnal orvost hivtak, aki meg- vizsgálla. Száját felnyitották és abban üvegszilánkokat találtak. Vizsgálat folyik annak megállapítására, hogyan tudták eljuttatni hozzá a mérget, illetve hogyan tudta azt elrejteni, mint- "hogy őrizet bevételekor a legalaposabban megvizsgálták ugv ő magát, mint csomagjait. A dán egy kis fiolában volt, hasonlóan azokhoz a fiolákhoz, amelyeket a gyógyszertárakban árusítanak. Göring egy évvel ezelőtt az eggendorfi börtönben voll.. amikor az átkutatás során hasonló fiolát találtak nála. A kivégzésről a háborús bűnösökkel foglalkozó négyhatalmi bizottság kommünikét adott .ki, amely lejelentette, hogv* ma hajnalban végrehajtották a halálos ítéleteket az életben volt 10 náci főbünösön.. s ^
Bajorország miniszterelnöke és a nürnbergi főügyész, akik hivatalos minőségben jelen voltak a kivégzéseken, mint a nép tanúi, megtekintették Göring holitcstét is.
A legújabb jelentés a kivégzésről
A 10 életben maradt náci fő- bünóst a következő sorrendben végezték ki: Ribbentrop, Kei- te). Kaltenbrunner, Rosenbergt Frank, Frick, Streicher, Saukel. Jodel és Seyss-Inqnart Ribben- tropot éjjel* 1 óra és 14 perckor akasztották fel és halálát 1 óra 32 perckor állapították meg. Az utolsó kivégzettet, Sevss Inquartot 2 óra 13 perckor akasztották fel és 2 óra 52 peie- kor hall meg. Az elítélteket egymás után vezették a bitófa alá a nürnbergi börtón udvarán. Két tartalék bitófát is állítottak fel. A kivégzésen a börtön hivatalos közegei, néhány bírósági személy, a lelkészek, egy orvos, néhány őr és az a nyoíc újságíró volt jelen,'' akik mint a sajtó képviselői kaptak engedélyt Az akasztást több hóhér végezte. A nürnbergi kivégzettek holttesteit egy katonai gépkocsin a legközelebbi német tengeri kikötőbe szállították. A kikötőben ugy tudják, hogy a holttesteket a tenderbe süllyesztik. A temetés ide>ét nem közlik a nyilvánossággal, mivel azt is .''ehetetlenné akarják tenni, hogv az elvakult nácik elzarándokolhassanak a kivégzettek eltemetésének helyéhez.
A legújabb jelentések szerint Göring halálával kapcsolatban
Kaltenbrunner
kijelentette, hogy országának tőrvényei szerint kötelességét teljesítette. Németországot éltette.
Rosenberg
nem szólt semmit
Frank *
megköszönte a lelkésznek a telki gondozást
Frick
szintén Németországot éltette.
Streicher
azt kiáltotta Heil Hitler, majd szitkozódni kezdett.
Saukel
azt mondta, hogy ártatlanul hal meg. <
Jodel ^
csak annyit kiáltott, Isten védje Németországot
Seyss-lr.quart
annyit mondott, hogy a béke és megértés uralkodjék a népek kőzött
Az akasztás pillanatában az'' elitéltek lába alatt egy csapóajtó nyilt meg és holttesteik a mélybe zuhantak. Haláltusájuk . 10—15 percig tartott.
Bázakerettye
Bázakerettye község Nemzeti Bizottság* igozolja, bogy Pethő" Károly borsfa: kor- jegyző ellen s. Nemzeti Bizottság semmi Mlogásotai v>. ót nerr. tud Nevezett németbarát magatartást nc;n tanuoitott, Nyilaskeresztes pirtnak tagja r.cm volt, o pírt é:dek6b*o $20 gátatokat nem tett. jobboldali tevékenyregét nem-ffjtfctt kl. ftép- e!len<s magatartást sem tamuitott és mint körjegyző munkájává! a nép érdekét kivi- lóan szolgálta.
Bázakerettye, 1946. Juaius 15
Dr. Lórúicz Ákos s k nb. elnök és négy aláírás.
Val kortya
Vaftonya község Nemzeti Bizottsága igazolja, hogy P«-tji<3" Károly borsM körjegyző az elmutt rendszer a''att jobboldali tevékenységet nem (ejtett ki, németbarát nem volt, hanem éppen ellenkezőleg demokratikus m.igit»rin>á{ól volt nevezetes.
Valkonya. 1948. június 16.
Simon Lajos eifíök . és hat aliirás.
Borsfa
Alulírottak, mint Borsfa kőzsé« Nemzeti Bizotiíágn igazoljuk, ho^y Pethő Károly borsfái körjegyző a régi rendszer alatt semmi nemü jobboldali tevékenységet nem (ejtett ki. Német barit nem volL faji üldözésekbea részt nem vett. Ezrei szemben tudomásunk van arról, hogy a nyilasok több esetben internálni akarták, mert rendszerűket nem izolgá ta kJ.
Tanuaitjuk továbbá azt It, hogy Jelenlegi internáUMása kimondottan rágalom következménye. mely semmi egyéb, mint személyi bosszúállás s ezért éppen a fentiek miatt az egész községben általános felháborodást''keJíett.
Borsfa, 1946. junia» 8.
Húri József s. k. Sz d. elnök és öt aláírás.
Tudjuk, hogy a körjegyzők a Horthv-éra alatt nem a legideálisabb magatartást tanúsítottak az oltalmuk alá rendelt falusi néppel, hanem nagy általánosságban ellenségként álltak azzal szem bon és a főszolgabíró királysága mellett, al- királyokként műkudtek a falvakban. Azt is tudjuk, hogy a népbiróeág fölmentő itéletoi móg nom mindig jolentik, hogy a felmentett egyén vészéi ytelon a demokráciára nézve, óppan ezért a Zala még soha, ogyet- lan esetben som omolt szót a ható sági intézkedésekkel s zömben.
aloét azonban fol kell emelni szavunkat, mert a beszorzett információink azt mutatják, hogy egy teljesem ártatlan ember szán ved, akinek bűne nom egyéb, minthogy körjegyző volt Borsián és haragosa a három • osztendőro elítélt nyilas Bauer Árpád. I
Kérdést, intéztünk ez ügyben dr. ^ Ruttkai György nép ügyészhez, oki'' munkatársunk olőu kijelentette, hogy legjobb meggyőződése szerint sem politikai, sem más bűncselekmények a volt borsfai körjogvzőt nem terhelik, amiről 6 személy*» nyomozása utján is kétségtelenül meggyőződött. Mindössze, mondta a népügyész, apróbb hivatali hanyag- ságokat tudtunk ügyében talalni, özek azonban semmi esetre sem elegendő^: arra, hogy ogy embert hosszú ideig internálótáborban tartsanak.
Hivatkozunk az igazságügvminiaz- ter államtitkárának egy nyilatkozatára, amelyben kijelenti: * ''
A rendőrség átszervezésével oerv- időben az internálótálx>rok foíul- vizT-gálata és a járási internálás! táborok likvidálása is mogkez^iődött. A bolűgyminisztor tte a
járási kapitányságok intői:i jogát, Ezentúl az elsőfokú i-íuornaló natósásók a vármep''e székhelyén működő rendőrkapitány lesz, akinek hatáskörébe* utaltuk a vármogyoiifőkapitány szemlélői hatáskörét "is. így megyénként egy ember kezébo futnak össze azok a.jelentésede, amelyek az intemálási javaslatot tartalmazzák. Mivel a mogve székhelyén működő kapitányságok vezetői meggondolt, megfontolt, kipróbált es megbízható emberek, ennek köw>t- keztében léuyegeson csökken majd az internálások" száma, ami egyben a túlkapások mo^szüntetését ós orvoslását is jelenti. A másodfokú internáló hatóság, akinek liatáskórébe az internálások feletti végleges döntés is összefut, maga a tiól ugymi- niszter lesz.
A demokratikus igazságszolgáltatás elsőrendű kötclességo tehát Peihő Károly borsfai körjegyző ügyiét azonnal kézbe vermi, újra átvizsgálni és amennyiben — ami nom kétséges — kicierülno, hogy eár rosszindulatú följelentés áldozata, ugy elrendelni azonnali szabadlábra- holyczéeét.
A népbiróság felmentette Kuku- rtizsnyákot, mert erőszakkal kényszeritették a Drávámén ti Légióba
A nagykanizsai népbiróság dr. „ Béres-tanacsa tegnap targyalta Kárász Pál murakeroazturi es Vlaeica József tótszentmártoni fogyvorös pártszol gálatosok háborús bűnügyét. Kárász Pál előadta, hogy a nyilasok bakancsot ós földet ígértek neki ée ezért lépott be a pártba. A bakancsot meg is kapta, amiért 80 pengőt kellett fizetnie. A földet azonban nem. Vlasics József, a. vád szerint, bujkáló leventéket kísért bc Nagykanizsára. Vlasics elmondta, hogy a leventéket az uton felszólította, bpgv szökjenek meg, de azok nem mertek elmenni. A népbiróság mindkettőjüket hat hónapi börtönre és tiárom évi politikai jogvesztésre Ítélte.
Ezekután tárgvalta a népbiróeág Kukuruzsnyák József > és Markán Márton tótszerdahelyi lakosok bűnügyét. A vád szerint mindketten beléptek a német Drávamenti Légió SS hadosztályába! A tárpaláson azonban bebizonyosodott, hogy a tótszerdahelyi nvilae - községvozetó kényszeritette őket erre. tgyaaia mindketten otthqa maradtak, mikor a leventéket Németországba vitték. A községvozető akkor felszólította őket, bogy >agy Álljanak !bo katonának, vagy menjenek ki • Németországba. A parancs megtagadása cae- téro fóbelövést holj-eaeU kiláiáebe, számukra. Ok ekkor iigy határoztak, hogy inkább a közeli Drávamenti Ltjgióba állnak be, mintsem i Nétr >t- országba kimenjenek. A népbiróság ezért arra az álláspontra helyez kc- dott, hog>* ezeket ecanmksetre öom szabad mogbűntetnL hiszen meg lettek félemlítve ép akkor még tizea- hat évesek .voltak. Ilyen ^rváembon hozta meg a nópbiróeóf mindkét ügyben a felmtóito itéletw. ''f
Nagykanizsát az épülő Siócsatorna közei hozza a világtengerekhez
Négy évtizede már anjoak, hogy mérnöki tervek szerint hozzákezdtek a hajócsatorha megépítéséhez a Sión. A csatorna rendeltetése >kezdet ben az ?olt, hogy a BalatoQ felesleges vizét levezessék. Kisebb méretű hajók közlekedésének akadálya ?olt, mert nem készítették el azt a zsiliprendszert, mely a Sió vizét állandó szintén tartotta volna. 1943-ban megépítették a hajó áteresztő betonszerkezetét, a munkálatok azonban megszakadtak. Tildy Zoltán köztársasági elnök az elmúlt hónap végén Siófokon tartózkodott és akkor a legmesszebbmenőén magáévá tette a Sió-csatorna kiépítésének a tervét. A 10 millió forintos munka 3000 zalai és egyéb munkásnak ad kenyeret, mintegy másfél éven keresztúr s nagyban hozzájárul városunk munkanélküliségének csökkentéséhez is. De nagyjelentőségű ez a kezdeményezés azért is, mert a megépített hajózható csatorna révén Nagykanizsa is a vizifor- falomakció rádiusába esik. Október S-án a köztársasági elnök első kapavágása után megindultak a csatornaépítési munkálatok.
Munkatársunk Siófokon felkereste az építést vezető egyik főmérnököt, aki a munkálatokról a következőket mondotta:
— A kéttáblás, úgynevezett kamarás-zsilip felépítése után mélyjáratu beltengert csavargőzösök zavartalan Közlekedése is lehetővé''válik. A 124 kilométer res csatorna a'' kereken 200 ''kilométer területű Balatonnak tigyüli több mint 30ü Küométer hajóutnyereséget jelent az ország gazdásági életében, tg? Zala vármegye áruja a Dunántűl középéből hajóuton közvetlenül és olcsón eljut majd nemcsak a fővárosba, de az óceáni kikötőkig is. A tervezett energtatelep 3 millió kilowatt áramot termel. A befektetési költség árán., néhány év alatt százmilliókhoz juthat az állam és a társadalom. A magyar közgazdasági élet terein is széleskörű és nagyvonalú perspektívákat nyit meg majd, a csatorna.
* •
Zalára és így Nagykanizsára nézve is beláthatatlan jelentőségű a Sió-csatorna hajózhatóvá tétele. Zala megye nemcsak a legkiválóbb bor- és gyümölcstermő megy éje az országnak, de a legnagyobb magyar kincsek is itt találhatók fel: az egyik az olaj> a másik a bauxit, h két nyersanyag a vilámpar két pillére. Ha rendes Kerékvágásba kerül a magyar gazdasági élet, ugy nem lehet vitás, hogy a zalai bauxit és olaj legfőbb export cikkűnk lesz, jólétünk és meggazdagodásunk forrásai. A vasúton való szállítás drága és nehézkes. Eáért van nagy fontossága a Sió-csatorna megépítésének, mert a vizhiton való szállítás csak kis hányadába kerül a Yasuti szállításnak és igy cikkeink világviszonylatban is versenyképesek lesznek.
— ErUsítem
o t fogyasztóközönséget, hogv elsőrendű bukk-, gyertyán tüzifalcap- ható mótermázsanként IS forintért. MrerrendeLtetó Fő-ut'' 8. szám ''alatti irodámban délután 3 órától. ?Hdtzer LássJÓ fakereskedőnéi.
Sportrovat
Szépen fejlődik a MAORT kosárlabda-sportja
v A Ferencváros-mérkőzés előtti csütörtökön, a szokásos játekosérto- kezleten mogielont ^lajerszky Béla üzemvezető bányamérnök, a MAORT MSE társelnöké js és nagy vonalakban ismertette az ogvosület munkaprogrammá át. Beszóáo kapcsán ki- jolentetto, hog>'' a M AORTÁM SE főcéljául tűzte ki minél több sportág mej-honosítását. Foglalkozott a ko- sárbbdasport kérdésével is s komoly formában Ígéretet*tett a kosarasok, felkarolására.
Aki ismeri a MAORT-kosárlab- dasport eddigi küzdelmes életét, az nem vélekedhet másként: a szakosztály valóban megérdemli a figyelmet és rászolgált a segítségre. 1946 januárjában tíz taggal kezdte meg a munkát a kosárlabda szakosztály női tagozata. A kezdőt nehézsége f- r$l csak ennyit: a hölgyek még a szaiiályokat sóm ismertek, nemhogy jártassággal bírtak volna ebben a szép sportban. A pályakérdés is komoly gondot okozott és a gyakorlás hiánya gátolta a gyors haladást. A szakősz taly életképességének bizonyítéka, hógy AZ első vereségek nem letörés:, de annál inkább komoly fejlődést eredményeztek. Pünkösdkor Budapesten szerepelt a női csapat és eksor játékárai már kiérdemelte a szakértők elismerését. A női együttes azóta kiforrta magát s ma már komolv játékerőt képvisel. Hat héttől ezelőtt megalakult a férficsapat is. Az edzéseket vezető Kukucöka Ferencnek itt lényegesen könnyebb volt a munkája, mort a csapat zömét a gimnázium és kereskedelmi iskola növendékei teszik ki, akik már az iskolában elsajátították a játék alapelemeit.
Mmdkét csapat lelki ismeroteron készül a terem bajnokságokra és jó játékkal szeretnék meghálálni az egyesület vezetőségének előlegezett bizalmát. A hői csapat legjobbjai: Benedek Ilonka, Tőke KatStin és Pintér Magda, -a férfiak soraiban Kovács Károly, Pór Károly, Balogh László és Kishegyi György komoly ígéret.
A Bajai Munkás Testedző csapata Nagykanizsán
Vasárnap, folyó hó 20-án laz egységes kerületi ólsőosztály élcsapata vendégszeropel Nagykanizsán, a Bajai Munkás Testedző. Aírégi labdarugó drukkorek még élénken emlékezhetnek a bajai csapatra, nagy küzdelmeket és élvezetes játékot ^hozott minden játékuk Nagykanizsára.
A jelenlegi bajnokságban az élen áll, pentvesztőség*-nélkül. Kétvállra fektette a jóképosségű Pécsi Bőrgyár ocryüttoöét Pécsen, az oredménv 2:0 volt a bajaiak -javára. Az NTÉ e^vüttóáe szeszélyes játékot produkál. A csapat kiforratlan, tehát 6zük- eéooe, hogv lelkileg jót felkészültön álljon a pályára.
Eíómérkózés az NVTE II.—NTE II. másodosztályú bajnoki lesz.
A mérkőzéseket az NTE Dózsa György-uti sporttelepén játszák le.
Mérkőzések kezdete egynegyed 2 és 3 óra.
Négy halálos ítélet a Városházutcai nyilas gyilkosok ügyében
Budapest, október 16
Többnapos tárgyalás után hétfőn délben hirdetett ítéletet a.népbiróság a Városház-utcai nyilas» gyilkosok ügyében. Mind a nyolc vádlottat bűnösnek mondta ki a''niépbiróság, ezek közül Csiszár Gábor joghallgatót. Thál Györgyöt, Hajick Józsefet, Poí- kss Istvánt Kötélhafálra, Papp Lajost életfogytiglani fegyházra, Bálás bán- dórt kényszermunkára, amelynek logrövidebb idejét 15 évben állapították meg, Rack Józsefet 12 évi fegyházra és Stern Jenőt 10 évi fegyházra ítélte. A; halálos .ítéleteket . délután végrehajtották. I
Véglegesen rendezték a háztartási alkalmazottak munkabéreit
A kollektív szorződés szerint a háztartási alkalmazottak két kategóriái» vannak besorolva» Vagyis bejárók és bentlakók.
A bojáróknak napi munkaidejűk 8 óra, reggeli és ebed, ezenkívül az alant megállapított munkabér. A bejáróknak a munkabére azért van magasabban me^állapítva, mert nó- kik lakbért kell fizotniök, mig a bentlakóknak koszt, lakás, fűtés.-világítás természetbeni járandóságuk van. A bentlakók munkaideje 11 óra. Csütörtök és vasárnap délután szabadidő.
Munkabérek: Bentlakók, Házvezetőnő, szakácsnő, főzöm indenes: 5 éven felüli gyakorlattal havi 70 forint, tulóradn 70 fillér. 0—5 érés gyakorlattal havi 60 forint, túlóradíj 60 fillér. *
Szobaiány-mindonos: 5 éven felüli gyakorlattal havi 60 forint, túlóradíj 60 fillér. 0—5 éves gyakorlattal havi 50 forint, túlóradíj" 50 fillér.
Gyermoklány: 5 éven fölüli gyakorlattal havi" 60 forint, tulóradij 50 fillér. 0—5 éves gyakorlattal havi 40 forint, túlóradíj 40 fillér.
Szobalány, fózómindenoa, mindenes havi fizetése 1—2 szobás lakásra vonatkozik, minden további szoba után 10 százalék pótbér fizetendő. A gyormoklány havi fizetése 1—2 gyermekre vonatkozik, minden további gvormok után 10 százalék pótbér fizetendő. , !
Bejárók. Főzómindenes: 5 éven felüli gyakorlattal havi 100 forint, tulpraaij 1 forint. 0—5 éves gyakorlattal havi 90 forint, tulóradij 90 fillér. "
Mindenes: 5 «»ren fölüli gyakorlattal havi 90 íö^''nt, túlóradíj" 90 fillér. 0—5 évtís gyakorlattal havi 80 forint, tulóradij «0 fillér. ''
Gyermekiány: 5 éven fölüli gva- korlattal havi 90 forint, tulóradij"90 fillér. 0—5 éves gyakorlattal havi 80 forint, tulóradij 80 fillér.
A bojáróknál a « órán tul teljesített munkáért a fenti''tulóradij fizetendő.
Alkalmi munkásnők. Takarítónő: 8 órára ellátás nélkül 9.60 forinti ellátással 4.80 forint, túlóra 1 forint.
Mosónő: 8 órára ellátás nélkül 12 forint, rálátással 6 forint, tul- | óra 1 forint. ,
Vasalónő: 8 órára ellátás nélkül 8 forint, ellátással 4 forint, túlóra 1 forint.
Szakszervezeti Tanács járásijitkúrsága
Akik október 15-ét okozták, , ma is közöttünk élnek
A Kunfi-gárda vezetőségi ülésén Szakasits Árpád megemlékezve október 15-éről, a rna^par tragédia második évfordulójáról, a következőket mondta: Azok, akik október 15-iko bekövetkezésének okai, még j közöttünk élnok, de nem tanultak a tandíjból, sőt azt faiszik, hogy joguk van visszatérni azokba a pozíciókba, amelyekbői kiüldözték okét. Elszántan politizálnak a'' demokrácia ellen. A munkásosztály nom azért vállalta a tengernyi áldozatot, hogy ezer holdasoknak'' ós bankároknak teremtsen hazát, hanem azért, hogy újjáépítse macának ezt az országot. Szegeden kijelentettük, *— mondta
— hogy mit akarunk ós azt keresztül is visszük. Akár fleeznek a közeljövőben választások, akár nem lösznek, az bizonyos, hogy a mostani választójogi törvény alapján még- cgyszer nom választunk.
— ''Árvtréa
A Húsipar; Szakosztály talajdonát képező 1000 kg.-os hídmérleg folyó hó 20-án délelőtt 10 órakor .Eötvös-tér 15. sz. alatt árvorés utján eladásra kerül. Vezetőség.
— felhívás. :
Felhívjuk a hadirokkantakat, hadiözvegyeket és hadiárrákat, hogy a népjóléti minisztériumból érkezett és okét közelről érintő ügy megtárgyalása végett folyó hó 18-án délután 4 órakor székházunkban jelenjenek meg. HOSSZ elnökség.
A rádió csütörtöki műsora
Budapest 1. 6.30 Falurádió. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Római katolikus vallásos'' félóra. 8.15 Hangié- mezek. 10 Hirok. 12 Déli haraap- szó, hirek. 12.15 Sebők Stefi énekel. 13 Magyar nóták. -14 Hirek. Vöröskereszt " közieménvek. 14.20 Kö''rnvei Kálmán szafonegyüttofio játszik. ,15.15 Rádióisköla. ló Hirek. 16.10 Dreu''ett Nóra zongorázik. 17 Párthíradó. 18 Hirek. Vöröskereszt közlemények. "18.10 A Pro Arte énekegyüttes műsora. 19 Közvetíté« az Ojjerátjól. Puccini: A köpeny. Konossey Jenő: Az arany meg az asszony. Mozart: Kis éji zene. 20 Hirek, sporthírek. 21.30 Hírek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.35 Vöröskereszt közlemények, 22.45 Századok dalai. 23.10 Hírek és krónika angolul és frahoiéoL 23.30 Tánczene.
, Budapest II. 20 Szórakoztató muzsika. 20.30 Rádió szabadegyetem ''21 Hirek. 22.15 Művésziemet
— A Független Kisgazdapárt 45
folyó hó 19-én, szombaton osic 7 órakor közgyűlést tart. Felkérem a tagokat, hogy kivétel nélkül pontosan jelenjenek meg. Titkár.
— Szombaton HAORT-bál a Koronában
Szombaton, 19-én este 7 órai kezdőt tel — disznótoros vacsoráol ögy- bekölőtt — solajos és vasas^-b2t rendez a MAORT. A hevétel^ a sportegyesület felazBielóeénék gyarapítására fordítják.
1074» 1946. sum.
tsjr
Hirdetmény.
A nagykanJysal lörr&nysrék 3r 1874- XXXV. t. c. 15. § a értemében köthirré tesii, bogy 22 igaxsácügymir.íszter 25230. 1946. 1. M. ST. rendeletével Nagvkanlrüra áihelyereti dr. Csákay Albcn közjeayztr működését 1946. évi október bő l. napján megkezdette.
Nagykanizsa, 1946. október hó 4. Dr. Staz Dénes tk. trvszékj 1 filaöV.
A kiadmir.y hiteléül: Ohrathatallan aláirts, troddgai^
hirdetmények.
A Herkules-téglagyár területét 1 hó 18 ?0 d. c. 9 6rakor a helyszínen bérbeadóm. - • ? '' 1339-
A forint*értékben meghatározott lözte- rületfoglaláei dija< megtudhatók:
1. A vírcsi gazdasási hivatalban,
2. KOKSZ helyiségeben "és
3. ipartestületnél a hivatalos órák alatta
A város tulajdonát képező és a volí I józzef-iáktaaya keleti oldalán levő szántóföldet f. hó 18 in <L e. 10 órakor a heiy- szisen tartandó nyíl váras árverésen bérbeadóm. . ,134^
APRÓHIRDETÉSEK
KERESKEDŐK legolcsóbb beráíárUs: bdje TARSÓCZKY rövidáru rxayykervske- dés, Szabadság-tér IS.
Elsőrangú xoaxoraoktatá»t vállalok. Caáayl Uszló utca a 1326
Jól tej ti« tekcact tartásra válUl a GaaAaiágt IskaU. 133S
See*felsawtiet, monogrammorást.goaJb- Jyukvarrást és mindén kézimunkát vá''.lal és tsait Sóa litván né, Batthyám'' a''.a i. «rám . Ü42
HAxtnUjásaoMk flryslmíb«! W. C
ürítést vállalok. Megrendelést lcvcletőapon is elfopa^ok. Telefon: 148. (Bojt«»). Komi- romy Zsigmond gyepmester, PetőR«»t 48. síim 1343
Ozlatvesatésra kor esek női vagy férfi Üzletembert. Fő-u. 8. Bazár. Érdeklődnie Galog. Délalőtti órákban 1347
Bélyeyocre a Torln k&rforc>loaban megindult. Lépjen tagíai közé és MUdjön füzeteket Kevehlzi Lajosné, Kcsittó^
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkesz''J: Bescxe J«í fószerkesztó
Kiadja a Nemzeti Btzottaá«. Nagykanizsa Szerkesztésért és kfawlásért feW B«c«! ifi.
Piyometotte .KÖzgazdasAgt R.T. Nagy
konlzsa* nyomdaiban Nagykanizsára Nyomdáért telel: Zalav Kiicly. •
2222

Nagykanizsa. 1946. október 18. péntek wimfa
A Londonban tartózkodó Kodály Zoltán a londoni rádió magyar adásában közölte, hogy rövidesen áthajózik Washingtonba, majd április elsejére Moszkvába utazik.
Molotov a Queen Elisabeth luxusgőzösön utazik
New-Yorkba
Az Egyesilt Nemzetek heíét ünnepli Now-York. A j5vő héten, vtsárn«p zászlédissxel köszönti az Eflje*QIt Nemzetek kiküldötteit. A southamtoni rakparton több ezer főnyi közötsóg és a hajósyárak azl- réaskugéta között te«nap futett ki a Queon Elisabeth nevű luxuafézöa, amely New-Yorkba vitte Molot«vot, Visinszkyt ós s szovjet klldöttaég többi tagját, valamint Spaak belga klllgymiaiaziert az Egyesilt Nemzetek értekezletére. VelO* utaztak a brit küldöttség tagjci Is. A Queen Etiasbethnek, amely a h*b«ru alatt amerikai csapatokat szállított Európába, ez oz olsé polgári utja az Atlanti Óceánon kereszti;. New-Yorkba hétfőn érkeznek, azonfcan, ha ott & kikötősztrájk tevabo tart, valószínűleg Haiifaxbe irányítják a hajót.
A bíztongságl tanács ie§napi értekezletén elfogadták zárt Dés keretében az Egyesűit Nemzetek főtitkárának je.''entsstervezetét. Ezt a tervezetet terjesztik a közgyűlés elé a béke fenntartásával és a nemzetközi biztonsággal kapcsolatos kérdésekről, ameíyekkol eddig a biztonsági tanács foglalkozott, illetőleg foglalkozik. Beavatott körök azerinl a tegnapi zárt ülésen a spanyol és iráni kérdés napirenden tartásáréi folyt a vita, Johnson az Egyesűit Államok kiküldötte kifejtette a gyűlés végén, hogy a^két kérdés napirenden tartása csupán elvi jelentőségű.
A Szovjetunió leifeiaőbb tanácsának második O''ésszakán az állami költségvetés megvitatása szerepelt A pénztgyminiaztor ismertette az 1946 évi állami költségvetést és az előző kél félévi zárészámadásokat. Az 1946 évi köitséfvetós bevételi tételeit több mint 320 mülitrd rubelben, a kiadásait pedlf 319 milliárd rubelben irányozták elő. Az idei költségvetés beveteli tétetei 20%-kal, a kiadási tétetek pedig 6°/«-kat növekednek a tavalyi költségvetési tételekhez viszenyiiva/ Az 1946 évi költségvetést sz uj 6 éves tervről szóló
törvény alapján álJitotíék ősssze. / ''
/ '' . • ? ** f. '' ? ? \
Biáeault kiáltványa a francia néphez
Párizs, október 17
Franciaország belpolitikai életé a népezavaz(tó liefejezeso után ujabb (?zakivtzhoz érkezett. A pártok ismét tncghaúrozzák a követcndó lolitikai irányvonalat. Elsőnek a népi köztársasági mozgalom pártja ült össze, amely kiáltványt dolgozott ki éa intéitt Franciaország népéhoz. Ebben » kiáltványban Bideault minisz~ ww.hxMt. kijeícr.tcíixs, - hogy a - IV." köztártacáfft megszületett ós most a felápitésén van a sor. Ezt a- fet- épiíÉst az uj alapokon létrejött kormánynak kell nie-''valósítani. Felhívta a kormányt, nogy adja a hatalmat a köztársasági népi mozgalom pártja kezébe, hogy kellő erővel védhesse a nép érdekeit más pártok közreműködése nélkül. A szocialistáktól és minden igaz demokratától azt kéri, hogy cseiekodjék felelós- iégC teljes tudatában. A ''rancia népnek vét politika között kell választani. Vagy ismét ideiglenes kormányra támaszkodik, vagy csatlakozik az igazi demokráciához, mely a koalíciónak, a haladásnak és a IY\ köztársaságnak eszméjét tartja szem elért. A kiáltványban foglalt megállapítások, hogy a jelenlegi helyzet fi három párt uralmának végét jelenti, az ellenzéknél bizonyára nem jalál bkilyeálésre. A továbbiakban íelhivávál fordul a szocialistákhoz, hogy egvedül Bideault pártjával mü- ktxi^enek közre. A szocialisták tegnap tiltakozó gyűlést tartottak. Ma a kommunisták" központi bizottsága tanácskozik a helyzetről. Ezeknek A tanácskozásoknak az enodményei- béi bontakozik kí a francia belpolitikai élet igazi arculata, amoíy a november 10-én niQgiartandó vá- iasztá-ok eiőesatározásait jelentik, egyébként do Gaullo ujabb nvilat- kozatái várják, mely nagy mértékben befolyásolja a pártok választási céljai!
Auaztrália kormányzója lesz t windsori herceg ? London, okt 17
Londoni hirek szerint Attlee miniszterelnök a hét folyamán megbeszélést folyíut a windsori herceggel. A beszélgetés soián szó lesz a windsori hercegnek a brit birodalom keretében elfoglalandó szerepéről.-Ausztráliai lnrek arról szólnak, hogy a herceget mint főkórmányzót ott szívesen látják. A gloucesteri herceg, a jelenlegi főkormányzó az ér végén visszatér Angliába,
hogy a királyi pár többtiónapos délafrikai utazása alatt a kormányzótanácsot vezesse. — A windsori herceg az utóbbi időben nem töltött l>e nyilvános tisztséget, miután mult évben lemondott a Bahama szigetek kormányzóságáról.
Világlapok a magyar jóvátétel tarthatatlanságáról .. „ ...
Párizs, október 17 A Párizsban,.Moszkvában és Londonban megjelenő nagy lapok vezércikkez csodálkozva és méltatlankodva állapítják meg, hogy a 8 milliós Magyarország annvi hadikárpótlást fizet, mint a 45 milliós Olaszország. Egyébként a párizsi és londonitsajtó sohasem volt rosszkedvünk és bizalmatlanabb a béfceértekez- leltel szemben, mint éppen a Lezárást kővető napokban. A francia vezető lapok a történejem . leghiába valóbb értekezletének mmösiük a párizsi.békeértekezletet
Zárolták a Csehszlovákiának njeg- szavazoit 50 millió dollár bitéit
Washington, október 17* Az Egyesült Államok külügyminisztériuma zárolta a washingtoni kiviteli és behozatali bank által Csehszlovákiának nyújtott 50 milliós hitelt és letiltotta a felesleges amerikai hadianyag Csehszlovákiának való átadását A külügymihisztériuto- ban hangsúlyozták, hogv- a ftje- telkeretet bizonytalan időre zárolták, mert Csehszlovákia félreértette azokat a célokát, amelyeket az Egyesült Államok tűzött ki a hilef nyújtásával; továbbá az amerikai hadianyagokból vásárolt dolgokat továJb-
bitotta Romániának.
., ? í
Trió érdekes nyilatkozata az amerikai világlapoknak ''
Belgrád, október 17 Tito tábornok á New-York Times. a Life és Time munkatársai előtt adott nyilatkozatában a következőket ''mondotta a'' jugoszláv-amerikai viszonyról: Hangsúlyozta, hogy a két állam közötti apró incidensek nefm tekinthetők a jóviszony csökkenésének. Személyes vélaniényie szerint az Egyesült Államok kormányának politikája az uj ju- goszljáv köztársaság ellen irányul. Amerika egyetlen életbevágó kérdésben sem állott Jugoszlávia mellé. Nem sok kilátás van arra, hogy ez a viszony javuljon, de ez nem Jugoszlávián múlik. A jugoszláv külpolitikáról szólva hangsúlyozta, hogy Jugoszlávia nem Írhatja alá a párizsi békeszerződést, mert azt teljesen igazságtalannak tartjh. Reméli, hogy méltányolják Ju-
f
oszlávia jogos követeléseit a
ülügyminiszteri tanácsban. Az osztrák határkiigazitásra vonatkozó igényeket az Ausztriával kötendő szerződés előtt fogják feltárni. A jugoszláv kormány nem támasztott igényt görög Macedónia ügyében. Arra a kérdésre, hogy szándékozik-e Jugoszlávia "Magyarországgal, Romániával és Bulgáriával kétoldalú szerződéseket kötni és kilátásban van-e a dunamenti országok közötti szövetség megalakulása. Tito azt válaszolt^ hogy eddig ez nem sikerült. A dunamenti állomok közötti szövetség még nem került szóba, Jugoszlávia azonban mielőbb normális kapcsolatokat akar létesíteni a dunamenti államokkal és gíizdasági, valamint kulturális téren is együtt akar velük dolgozni.
Kutatják Göring öngyilkosságának részleteit^
Nürnberg, október 17 Külön amerikai tiszti bizottság vizsgálja Göring öngyilkosságának körülményeit Az amerikai kémelháritó tisztek megkezdték azoknak a személyeknek
a kihallgatását akik a legutóbbi napokban Göringgel-érintkeztek Anders ezredes, aki az öngyilkosság részleteit vizsgálja, arra igyekszik fényt derjjteni, hogy mily alapon értesülhetett Göring kivégzéseitek időpontjáról, amikor azt a többi háborús bűnössel is csak Göring halála után egy órával közölték. ,
. Göring öngyilkossága .ügyében megindult széleskörű nyomozás eddig nem'' vezetett eredményre. Göring minden valószínűség szerint 1945 .tavaszán történt elfogatása óta rejtegette magánál a ciános fiolát Fellövésünk szerint akkor határozta cl ma^át az öngyilkosságra, amikor kihirdették előtte a halálod Ítéletet.
-Hirek a világ fővárosaiból
A román kormány rendkívüli minisztertanácsot tartott, amelyen elhatározták, hogy a romániai válasz- irtásokat november 19-én tartják még; j A minisztertanács után Groza miniszterelnök megjelem, ?-.:>iráfy.előtt [ és eléje terjesztette fj/. Jaszíésok
j kiírásáról szóló rendeleti.
|
Spaak belga külügyminiszter Brüs- selből Londonba érkezett, ahonnan má Southsamptomba indul és onnan a Queen Elisabeth nevű ar^oí gőzösön utazik New-Yorkba az-EgyesüIt j Nemzetek közgyűlésére.
; Eisenhower tábornok Salzburgba érkezett. Ausztria amerikai övezetében megszemléli az amerikai csapatok számát és gazdasági berendezkedését, valamint az elhurcolt személyek táborait.
A Rómából Firenzébe haladó express Arezzó közelében belerohant egy motorkocsiba. Tizenketten meghaltak/és sokan megsebesültek. A sebesültek között van Habsburg Károly herceg is. ? # «
A Kremlben kedden megnyitották
a Szovjetunió legfelsőbb tanácsának
II. ülésszakát. A tanácsban minden
nemzetiség képviselve van.
* i
i
Az Unra igazgatósága ugy döntött, hogy abbanhagyja argentínai vásárlásait, mivel az argentínai kormány magasabb árat kér a búzáért, mint amennyi annak világpiaci ára.
Németország három megszállási özevetében koordina-export import hajtanak végre, amelybe bizonyos iparágakat vonnak be, hogy igy állítsák fel újból alnémet exportot.
Franciaországnak a békeértekezlet naponta egymillió 200.000 frankjába került A táviróhivatalok naponta 10.000 szót közvetítettek Párisból a világ minden tájára.
Az egyik kaliforniai egyetemen felfedeztek az. uj Neptunium 286. elemét. Az elem hasadásakor hatalmas energia szabadul fel.
* r
A borni állami opera zenei vezetőjéül Solti György Svájcban élő magyar karmestert és -zongoristát hívták meg.
• (
Több ország föderalista mozgalmának kiküldöttei Luxemburgban nemzetközi értekezlpíct tartanak tekintettel a nvugtalanitó világpolitikai helyzeti t ? i
Lengyelországból és a Németország lengvolmogszállta területeiről még atélboálltaíelőtt kitelepítik oz ottíakó németeket. A sudéts vidékről kitelepítendő németek utolsó csoport ját még ebben a. hónapban Németország szovjet mcírszállási övezetéből szállítják cl. f

Mi van a nagykanizsai textilfronton
Általános a panasz a textilárak emelkedése miatt
Árpádházi Szent Margit ereklyéi Nagykanizsán
A katolikus egy háznak a magjai nép részéről az Árpád-ház adta a legtöbb szentet. Szent Istvánt. Szent Imréi, Szent I^szlót és Szent Erzsébetet a világ minden táján tisztelik. Ezeknek a szenteknek a sorába vette fel 1914 január 19-én a katolikus egyház Szent Margitot, akinek azenltéavatásál mór Mátyás király is kérte a pápától, de akkor II. Pius pápa nem engedélyezte azt. Szent Margitnak «gyes testrészei teljes épségben maradtak ránk. Ezeket mint ereklyéket tiszteljük.
Szent Margit ereklyéi most indulnak országjárásra. Utjának legelső álToinása Nagykanizsa lesz, ahovö szombaton délután érkezik meg. Városunkban ez alkalomból nagyszabású ünnepségek lesznek, melyre dr. Bánóss László apostoli kormányzó és P. Burka Kelemen ferences tartományfőnök. is'' Nagykanizsára érkezik. Egyházi
körökben a vidék többezer katolikus hívőjét várják Nagykanizsára.
Btáapest köit&myekbeB
A forintvédö bizottság* közbenjárására már jövő héten megkezdik az árdrágítók ügyét tárgyalni
Budapest í>zékesíőváro.> irodalmi- és művészeti intézete antológiát állított össze azokból a költeményekből, melyek a magyar fővárost dícsőitik. A könyvhöz Budapest polgármestere Kővágó József írt előszót A kötet tartalmazza mindazokat a verseket, amit • a magyar köitók összeírtak évszázadokon át Pestről és Budáról. A könyv eredetiség és művészi tekintetében megelőzi a világirodalmat. A fővárosi iskolák is foglalkoznak vele. A könyv bizonyítéka annak, hogy a főváros vezetősége ezekben a súlyos időkben sem feledkezik meg arról, amivel a kulturának tartozik és az összegyűjtött költemények a régi fényében mutatják be Budapestet a világ egyik legszebb fővárosát.
350Ö magyar deportált tömegsírját találták meg Felsőausztriában
Uj tömegsírt fedeztek fel a felsőausztriai Günskirchen mellett. A tömegsírban 3500 magyar deportált holttestét találták .meg. A nyomozás megállapította, hogy a deportáltakat a máthatiseni haláltáborból szállították Gíins- kirchenbe a németek 1945 áprilisban. Mathausenből 18 000 deportáltat indítottak útnak. Güns- kirchenbe 16.500-an érkeztek meg. Ezek közül a felszabadulást mindössze kilencezren érték meg. A felszabadulás után megindult- nyomozás sorát két tömegsírt megtaláltak 4000 deportált holttestével. Az ujabb nyomozás derítette fel azt a- most felfedezett tömegsírt.
Rákosi Mátyás nagykanizsai nagy '' beszédében megemlítette, hogy amig a közigazgatási fronton a rendőrségnél és egyéb hivataloknál folyik az átcsoportosítás, hogy a régi reakciós elemeket-onr.ét kiszorítsák, addig az iparban cs a bankokban ez még távolról sem történ: meg, sót ellenkezőleg még ma is azok ülnek a gazdasági élet e kulcspozícióiban, akik a 25 éves fasiszta és félfasiszta rezsimeket kiszolgálták. Vitathatatlan, hogy ezeknek az uraknak mindég)'', hogy a népet vagy a nép ellenségeit szolgálják-e, mert főcéljuk a haszon, még t pedig a busás haszon és nem válogatják hogy ez honnan jön. ;
Kétségtelen, hogy demokrácia keze eddig csak nagyon kis mér- téxben tudott belenyúlni a gazdasági élet e dzsungeljébe és így adódhatik elő, hogy olyan cikkek, amelyeknek sem nyersanyaga, sem munkabére a foiint stabilizációja óta nem változott, napról-napra drágulnak és ma már ott tartunk, hogy csak protekcióval lehet a népviselethez szükséges olcsóbb textil- anyaghoz jutni.
A nagykanizsai Szabad Szakszervezetek Csepregi Zoltán megyei titkár kezdeményezésére egy delegációt küldtek ki a textilárak megvizsgálására. A bizottság végigjárta az összes textilkereskedőket, hogy közvetlen szerezzen meggyőződést a tarthatatlan textildrágaságról.
A textilkereskedők elpanaszolták a kiküldötteknek, hogy az árakat a budapesti textilgyárak verik fel. Ezt pedig csupán nyerészkedési vágyból teszik, mert semmi olyan körülmény rém játszik közre, ami indokolttá tenné az árak emelését. A kollektív szerződések hatálya alá eső munkabéreket ugyanis nem emelik. A gyárak által feldolgozás alatt lévő nyersanyag ára szintén nem emelkedett Ezért a nagykanizsai szakszervezetek felveszik az érintkezést a Szabad Szakszervezetek központjával, hogy együttesen állapítsák meg, melyik-gyárak és nagykereskedők emelik a textilárakat Ezek ellen országosan járnak el. Ez azért szükséges, mert a kereskedők egyénileg nem mernek fel .lépni a textilgyárak ellen. Félő ugyanis, hogy a textilgyárak és a nagykereskedők az ellenük fellépő kiskereskedőt feketelistára helyeznék cs így az áruelosztásból kirekesztenék., .
A Zala munkatársa beszélgetést folytatott ebben az irányban Koman- dinovics istvánnal, a KOKSz központi titkárával, aki a következőket mondotta a textilellátás körül mutatkozó zavarokról:
Mint az állami, mint a politikai megnyilatkozásokban állandóan hangoztatják, hogy a magyar gyáripar a békebeli termelés 70%-át érteeL A vidéki kereskedők ennek 20°/o-át sem látják. Hova tűnik lehAt az oz áru? A forint megjelenésével a vidéki kereskedő 3zt hitte, hogy megnyílik előtte minden ajtó és jó pénzért jó áruval láthatja el a vidéki ipari gócpontok dolgozóit De nem ez történi.
Ha a vidéki kereskedő elmegy a budapesti gyárakhoz árut beszerezni, azzal utasítják el, hogy „ma nincs befizetés!" Ez uj figura.
'' Meg kell állapitanunk, hogy a textil árukat gyakran a gyár személyzete teszi félre ""bizonyos protekciósok részére és így érthető, hogy a kereskedő aki napokkal ezelőtt befizette az áru ellenértékét, csak drága selymeket és vidékre egyáltalában nem alkalmas árucikkeket kaphat. Ezúttal joggá! megkérdezhetjük, hogy jól van ez így ? Mikor csap le már s demokrácia ökle erre az öntelt uralomra és mikor védi már meg a dolgozó kereskedők jogos érdekeit ?
A kereskedőnek ugyanis előre ki kell fizetni 3 jó forintot, az árut pedig csak hetek rnuiva kapja meg. Legjobb esetben azonban két-három napig megvárakoztatják. Azonban ebben az esetben is hosszú kálváriát kell járnia a szegény kereskedőnek, mig megkapja az áruját
A forintvédő bizottság szokásos heti ülésén Csepregi Zoltán, a szakszervezetek megyei titkára érdekes indítványokat terjeszteti a bizottság -elé.
Jaixisolia, hogy a bizottság a polgármestert küldöttségileg kérfc orra, hogy a piacon állíttasson fel egy hatósági merlege . cJnW// arra lenne hivatva, hogy vilás esetekben hivatalosan pontos mérések. t eszközöl- - [epek rafia, tekint ve, hogy a piacra felhozott árukat csak sulg szerint lehet eladni.
A bizottság a javaslatot egvhan- gula«» elfogadta, majd kijelölték a küldöttség tagjait. Elhatározta a bizottság, hogy a kijelölt küldöttség kérje a polgármestert egy uj piaci ártáblázat fclálli- tására is. A jelenlegi ártáblán feltüntetett árakat ugyanis könnyen meg lehet hamisítani azáltal, hogy a számjegyeket kijavítják. A krétával felírt árakat pedig egy kisebb cső is lemoshatja.
A forintvédö bizottság egyhangúlag elhatározta, hogy megkeresést intéz az államügvész- séghez abban az irányban,Jiogy a. forint-árdrágitúsf ügyekben meghozott ítéleteket minden esetben közöljék a Zala szerkesztőségével , hogy a közönség ezáltal is lássa a forintvédő bizottság fontos szolgálatait, melyeket a koz érdekében tesz.
Csepregi Zoltán megyfei titkár ezzel kapcsolatban közölte munkatársunkkal, hogy.megbeszélést folytatott a rendőrséggel és az államügyészséggel arra vonatkozólag, hogy az uzsoraügyekben inditotl eljárást gyorsitsáik meg. Ezzel a lépés
Ugylátszik, hogya gyáripar azt hiszi, hogy a kereskedőkkel nem kell najd számolnia, mint vevővel, mert a kereskedelmet úgyis kiirtják.
Ebben téved a gyáripar. Vegyék tudomásul, hogy a KOKSZ-bán tömörült vidéki kereskedelem olyan erőt képvisel, amely nem hagyja magát félrevezetni. Tudja, hogy ezt az élethalál haf-cet csak szervezett egységben tudja megvívni. A magyar gazdasági élet megerősödni elképzelhetetlen a magyar kereskedő nélkül. Lássa a keres kedőeílenes oldai maga előtt azt a sok tízezer munkanélküli kereskedelmi alkalmazottat, akiketa kereskedeleméipusztítása tenne munkanélkülivé. A hatóságok teremtsenek rendet az áru utjának tísupge- lében, hogy az áru útját szakemberek irányítsák és az állam ne kereskedhessen. vagy hatalmas egykeze- ket támogasson, illetve kreá''«jon, mint a most feloszló West-Orient.
Hassanak oda az illetékesek, h&gy a gyárak a hét bizonyos napján csak vidéki kereskedőket szolgál-. janak ki és intézkedjenek, hegy az áru ne tűnhessen el.
Ezt kívánja a vidéki kereskedelem, "— fejezte ibt nyilatkozatát Koman- dinovic* István, a KOKSZ titkára. Akkor majd nem lesz árudrágulás és áruhiány.
sel valószínűleg el lehet érni, hogy azok az árdrágitási ügyek* amelyek már hetek óta várnak elintézésre, végre bíróság elékerülnek.
Az államügyészségtől nyert értesülésünk szerint a nagykanizsai törvényszék uzsora tanácsa fövő héten fa-zdi meg az árjirágitási ügyek Y tárgyalását.
A legelső ilyen tárgyalás Sklenszkv Ferenc, hentesmes- ler zsirhamisitási bünügye lesz, melyet hétfőn tárgval dr. Al- mássy Gyula elnöíclésével az uzsoratanács. Ezt kővetőleg egymás után kerülnek a törvény elé a forint rontására spekuláló árdrágítók.
v • / " . * -» ? »- V
Szovjettudósok küzdelme a rákbetegség leküzdéséért
A rák ellen nagyarányú küzdelmet folytatnak a szovjet tudósok. Ennek érdekében külön bizottságot létesítettek, melynek alelnöke Szavioki tanár, a Tass munkatársának adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hegy a rák elleni küzdelem legfontosabb része a lakosság felvilágosítása. A Vöröskereszt végrehajtóbizottsága e céiból többezer''kiképzett csoportott létesitett akik házrólházra, üzemről-tizemre járva oktatják ki az embereket a rosszindulatú daganatok felismerésére és természetére, hogy idejében kezdhessék meg az orvosi kezelést, ami a sikeres gyógyítás előfeltétele.
— Inspekciós gyógyszertár ma:
Megváltó-gyógyszertár, Szabadságtér 21.

5000 forint pénzbüntetésre itélte a nagykanizsai büntető-törvényszék a Drávavölgyi Villamossági
Részvénytársaságot
Megállapították, hogy a Drávavölgyi szándékosan károsította
meg a város lakosságát
Pillérek és fillérek
A Zais már több köziem/ínyben tzámclt 1*3 arról a-lázas ós szorgalmas munkáról, amoly a;tometói hid építé® körül folyik. A liidat tudvalevőleg a Zala vállalkozásában építik mog. A lap "megmozgatta t rároó lakosságát ós az emberek belátták, milyen fontos ennek a hídnak a megépítése. Jöttek és még e^ym jönnek a fillérek. Mindenki igyekszik kivenni részét a hid épilé-
óéból, ha csak néhánv fillérrel is.
- r « •
Az áldozatos adakozás lehetővé tette, hogy a munkálatokai mult liétfőn ir^loczdhették.
Október heuxlikó^ JOggel hét órakor megkezdődtek a munkálatok. Horváth Lipót építőmester munkatársaival kijdölto a hid alapját ké- pozó pillérek helyófc Ezen a következő napon a törmelékeket távolították el a híd helyéről. Szerdán már a pillérek alapjait ásták. Pénteken pedig innr a .''pillérek építéséhez láttak a hídépítő munkások. Munkatársunk ma ismét fölkereste az építkezéseket. A hidnál kellemee meglepetés fo^aílta. Ma délelőtt » pillérek elkészültek. A vauuti sínek két oldalán már állnak a főpillérek. A part két oldalán podig elkészültek a hidfők is. A híd kőművesmunkái ezze! be is fejeződtok. Néhány napig a/.ónban a pillérek pihennek, begy a móu friss boton megfelelően kiszáradjon. A kőművesek most átadják líolyüket az ácsoknak, akik szombaton réssel kezdik meg a hid gerendázatánnk összeállítását. Goz- dán ácsmester ma már mez is tekintette a pillérekot és elvégezte a szükséges méréseket. A gerendákat egyéMiént'' már -napok óta faragják az ácsok a vároöJ vízmüvek Csengery- uti telepén. Szombaton tehát nu>g- kezdődik a hid épités<ínok második felvonása. Ez a munka már csak egy h?ti<r tart és Mindenszojtfek ünnepe elkészül a hid.
Megyei hirek
A pillérek tehát állnak, a fillérek pedis még gyülekeznek. Ma ismét ezúton nyugtázzuk a lefrutóbbi napokban S7/>rkcsztőséí?ünkbo a hid építésére boér^|^ adományokat: 100 forintot adl^PUozott aDráva- Tölcjyi Villamos Áramszolgáltató Rt., 23-25 forintot adott Mitekó Zoltán és Dohv László. 10 forintot adott özv. Ország Józsefné. Az iveken gyűjtött összesekről külön számol be a Zala.'' „ *
A rádió pénteki műsora
Budapest 7. 6.80 Falurádió. 7 Hirek. Az Attclopitési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Reggeli zene. 8.15 Szórakoztató zene. 10 Hírek. 12 Déli harangszó, hírek. 12.15 Rományi Agnos gordonkázik. 13.15 A Scala jazz-együttes játszik. 14 Hirek. Vöröskoreőzt közloménvok. 15.15 Rá<üóiskoIa. 16 Hírek. 16.10 A MNDSZ műsora. 16.25 »Sovinszky László szalonzenekara játszik. 17 Szakszervezeti tanácsadó és hiradó. 18 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 18.30 Kamarazeno. 18.45 Világhir- adó. 19 Dalok. 19.S0 Faluhiradó.
20 Hirek, sporthírek. 21 Rádió a rádióról. 21.50 Hirek és krónika oroézul. 22 Hírek. 22.85 Vöröskereszt közlemények -22.45 ünnepi előadás Holtai * Jenő tiszte letérő. 23.10 Hirek és krónika angolul ós franciául. 23.30 Tánczene.
Budapest II. 20 Szórakoztató muzsika. 20.30 Rádió szabadegyetem.
21 Hirek. 22.15 Handomezők.
Tegnap délelőtt 9 órai kezdettel tárgyalta a nagykanizsai büntető tőrvényszék dr. Gtspár Zoltán egyes- birája a Dráva völgyi Villamossági R. T. árdrágítást bűnügyét. Mint a Zala annak idején kizölte, Dene József MAORT-keríész és a hozzá csatlaKozott 73 más sértett tette meg a felielct.tést a Drávavölgyi ellen. Dr. Gáspár Zoltán törvényszéki bíró ismertette a vádat, mely szerint a Drávavölgyi Villamossági Vállalat, a kiadott miniszteri rendelet figyelmen kivül hagyásával, számlázta Dene József es 73 más sértett február 7-től április l-ig leolvasott villany- fogyasztását. A rendelet szerint a számiázás visszaható ereje az április 1-i szorzószám alkaimazásaval csak 35 napi fogyasztasra iettvoina alkalmazható, a DrávSvölgyi mégis 52 nap kiiowatWra-fogyasztását számlázta a károsultaknak.''Ezért a vétségért a viiláreossági üzem, illetve annak nagykanizsai vehetője, Bő''.öni József a felelős.
Bölörií mérnök védekezésében elismeri, h9?jr tudott a miniszteri rendelet idevonatkozó részéről, de az inflácíó-okoztaff számlázási zavarok elkerülhetetlenné tették a tévedéseket. Nézete szerint most is ilyen „tévedésről*, van szó s nem következetes, tudatos árdrágítási visszaélésről. A vádlott irat-kötegeket tesz a vezetőbíró asztalára.
Ezután Dene József adja elő panaszát A Dravavöigyi-üzem .tévedése" folytan számlázott víllanyfo- gyasztása olyan ősszegre rúgott, melynek kiegyenlítésére nem'' volt elég egyhavi munkadíja. Sérelmesnek tarija azt is, hogy akik tiltakoztak Drivavöigyinél a.számlázás miatV azoknak 3 kövéréit ősszeg bizonyos hányadát elengedte.
Dr. Takács József államügyész szándékosságot állapított meg s kéri a törvényszéket, higy ötezer forintban állapítsa meg a sértettek károsultságát. Kijelenti, hegy a védekezés nélkülöz minden komoly alapot, mert nem kis tételről s ezenfelül tömegek mag káro
Egy nyilas hadnagy utja az intemálótáborig
Gulácsi József volt SS hadnagy, 1944. évben Zalacsében szolgált, ahol sorra látogatta a gazdákat, előttük rekviráló parancsot mutatva fel, elvitte gabonájukat és egyéb terményeiket. A nyilas hadnagy természetesén nyugatra távozott, ahonnan nemrégiben tért vissza. A zalaegerszegi népbiróság népellenes visszaélésekért és vagyonelleni cselekedetekért nemrégen 6 hónapi börtönre itélte, de az ítélet végrehajtását felfüggesztette és így "Gulácsit szabadlábra helyezték. A politikai rendőrség a nyilas tisztet most újból letartóztatta és a budapesti in- ternálótáborba szállította.
Hathavi börtönre ítélték a nyilas sümegi mozist
Uszkay Aladár sümegi mozitulai- donos, mint karszalagos pártszolgalatos hirdette Szálasi »nagyszerű* eszméit és mindenben hű kiszílgá- lója volt az átkos rendszernek. Most felelt bűneiért a zalaegerszegi népbiróság előtt, ahol bűnösnek mondották ki és 6 havi börtönbüntetésre ítélték.
sodásáról van szó. Nem jelentéktelen tévedés, hanem tudatos ár* drágítás esete forog fenn.
Dr. Petrics József védőügyvéd szólalt fel ezután, de az ő beszéde sem tartalmazott olyan konkrétumokat, melyek a védelem szempontjából sikerrel kecsegtettek volna. Az adminisztrációs munka összetorlódásával magyarázza a téves számlázást s hivatkozik arra, hogy a Drávavölgyi-üzem a jogos sérelmeket a múltban is orvosolta. Erről az esetről azonban csak akkor szereztek tudomást, amikor a vállalatnál megjelentek a rendőrség nyomozó közegei ...
Miután a vád minden egyes kitétele okmányokkal volt igazolva, a tőrvényszék mellőzte a tanuk kihallgatását.
A bizonyítás lefolytatása után a bDnteiőtörvényszék meghozta íteletét,
amelyben bűnösnek mondta ki a DrávaYílqyi Rt.-ot a vádiratban foglalt árdrágítás vétségében és ezért a büntetőtörvénykőnyY idevágó szakaszai értelmében 5910 fsrint pénzbüntetésre ítélte, amelyet behajthatatlanság esetében 50 napi fogházbüntetésre lehet átváltoztatni.
Az ítéletet a Drávavölgyi nagykanizsai vezetője Bölőni József mérnök ellen hozták.
Az Ogyész súlyosbításért, dr. Petrics József védőügyvéd pedig enyhítésért fellebbeztek.
A tőrvényszék ítélete, amely árdrágítás vétségében marasztalta el .a Drávavölgyit, telj« mértékben igazolta a Zala hónapokig tartó elkeseredett harcát Az ítélet jogerőre emelkedése után a Drávavőlgyinek vissza kell fizetni mindazokat a jogtalanul felvett összegeket, amelyeket a miniszteri rendelettől eltérő- leg szedett be. Hogy milyen'' nagyok ezek az összegek, azt még hozzávetőlegesen sem lehet megállapítani, annyi azonban bizonyos, hogy sok nagykanizsai dolgozó visszakapja a tőlük jogtalanul felvett pénzüket
Rendőrségi áthelyezések
A belügyminiszter dr. Kovács József rendőrszázadost a zalaegerszegi vármegyei főkapitányságtól Kőszegre, Szabó István rendőrszázadost a pa- csai politikai rendőrség vezetőjét pedig Rétságra helyezte át
Zalalövőn elfogtak egy szökött nyilast Mihályka István nyilas pártszolgálatos még az év tavaszán megszökött egyik budapesti internátótá- borból és Zalában bujkált. Köröző- levél alapján Zalalővón felismerték és letartóztatták. Budapestre, az in- ternálótáborba szállították.

Közti 3000 rendőri felügyelet alatt álló egyén ügyét bírálja felül a vármegyei politikai rendőrség
Mint már több ízben megírtuk, a rendőrségi átszervezéssel kapcsolatban a politikai rendőrségnél is folynak az átszervezési munkálatok. Ennek kapcsán Zala vármegyében felülvizsgálják az összes rendőri felügyelet alatt álló egyének Ügyét és döntenek arról, hogy ezeket az egyéneket felmentik-e a további rendőri felügyel ét alól vagy sem. Óriási munkát igényel ennek elbírálása, hisz, amint tudjuk, több mint 3000* rendőri ielügyelet alatt állót tartanak nyilván a vármegyei politikai osztályon. A felülvizsgálat most folyik és naponta több száz ilyen ügyet intéznek el. Az eddigi felülvizsgáltak nagy százaléka mentesül a további rendőri felügyelet alól.
A nyilasok hazatérnek
Zalaegerszeg közvetlen közelében van Zalacséb község, a nyilasok, régi fészke. Itt volt ugyanis a híres nyilas Eitnerek ősi birtoka és innét indult el a zalai -nyilasmozgalom már akkor, amikor még csak nagyon kevés helyen tudták beszervezni a .testvéreket". A zalicséki nyilasok ugylátszik elérkezettnek látják az időt ahhoz, hogy hazatérjenek. Erre mutat az a körülmény, hogy mindig több és több bujkáló nyilas kerül horogra ebben a községben. Vass Lajos nyilas pirtszolgálatos volt és amikor a „szaladás44 volt a jelszó, kiment ő is Nyugatra. Nemrégiben újból feltűnt Zalacsébben, de ugy- látszik akkor még nem érezte magát eléggé biztonságban, mert visz- szaszökött az osztrák határon. Ezt az oda-vissza utat többször meg» ismételte, míg most már hosszabb idő óta bujkált Zalacsébben. A rendőrség felismerte és letartóztatta.
Népbiróság elé kerül á nyilas nemss- tördemici államisfönök
A nyilas korszak alatt Fehér János volt a nemestördemici vasutál- állomás főnöke és mint ilyen buzgón jelentgette fel a vasúton utazó „gyanús külsejű" egyéneket Ezenkívül, mint községi pártszolgálatos is működött A zalaegerszegi nép- bíróság a közeli napokban foglalkozik ügyével.
Értesítés
Mártírhalált halt feleségem és kis Ham dr. Báron Pálné szül. Troykó Erzsébet és Báron Andriska ;rkövének a »helybeli rom. kat''(tetőben (Hősök temetője mögötti kriptasorban)-4elavatása
1948. október 20-án, vasárnap d. e. fél 12 órakor lesz.
1945. február 8-án a gonoszok uralma döntötte őket sírjukba, mely sir örök ideig kell, hogy Nagykanizsa népét emlékeztesse szégyenkezéssel a gonoszok uralmára. -
Nagykanizsa, 1946. október 15.
Dr. Báron Pál
üovember 4-én tárgyalja a tlOC a kunmadaras/ pogrom ügyét
A népbiróság julius végén hozett ítéletet a Kunmadarason történt véres pogrom ismeretes bünperé- ben. A három elsőrendű vádlottat, Tóth Zsigmond könyvelő-levelezőt, Tikács Gergely községi tisztviselőt és Nagy ''jános volt tanítót a felmerült súlyos adatok alapján a bíróság halálbüntetésre itélte, mig a többi vádlottal szemben két évtől tizenöt évig terjedő kényszermunkát, illetve fegyházbüntetést szabott ki. A bejelentett fellebbezések folytán az ügy iratai a Népbirósá- gok Országos0Tanácsához kerültek, ahol most tűzték ki a fellebbezési tárgyalás időpontját Eszerint a nép- bírósági Jcülön ötös tanács Ítéleteit felülbíráló fellebbezési tanács november 4-én kezdi tárgyalni másodfokon a bűnügyet A tárgyalás előreláthatóan több napig tart

Az áttelepítési kormánybiztos felhívása
Az Áttoiepitési Kormány biztosság felhívja a menekült, kiutasított, átto-
S
rtctt és a jövőben áttelepülő nyug- ijas közalkalmazottakat, hogy okmányaikat még akkor is szerezzék bo és hozzák magukkal, ha szolgálati idejük alatt nem a uyigyar, hanem .a csehszlorák lcormánv szolgálatában állottak.
A jóvátételi hivatal főnöke
beszámolt moszkvai útjáról
Eröss János államtitkár, a jóvátételi hivatal vezetője, beszámolt a sajtó képviselőinek Cxoszkvai útjáról. Ezek az utazások a petrozsényi bányák magyar kézben levő részvényeinek értékmogállapitását céloztak. De közbon olvan politikai ós államközi vonatkozások is felmerültek, még podig szovjotorosz, magyar, román r iszony latban, melyekre vonatkozólag a magvar küldöttségnek nem tolt felhatalmazása. Ezért a tárgyalásokat félbeszakították és azokat a közeljövőben vagy Moszkvában, vagy Budapesten folytatják.
Ujabb áldetektiveket fogott
a pesti rendőrség
A főkapitányság bQnQgyi osztálya ismét elfogott egy áidetektivtársasá- got. Bődy István 19 éves elbocsátott ptókarendőr, Rátky Ferenc 29 éves foglalkezásnélküli, Kovács Sán- der és Kepács Gyula elhatározták, hogy mint áldetektivek próbálnak pénzhez jutni Bődy István vezetésével a Ráktfczi-tér 11. számú ház több lakásába beállítottak, alezredesnek és ezredesnek szólították egymást és házkutatást akartak tartani. Furcsa viselkedésük felkeltette . a házbeliek gyanúját és rendőrért siettek. A társaságot letartóztatták. r
Megszűnik a beazinjegyrendster
Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter értesülésünk ''szerint javaslatot tesz a minisztertanácsnak arra, hogy a jövőben, a minisztérium által e célra havonkint felszabadított üzem- anyagmennyiségből jegy nélkül lehessen benzint vásárolni
A vérengző tüzérezredes
$ évet kfpstt
Radnóti László volt tüzérezredes kegyetlenül bánt a munkaszolgálatosokkal. Amikor a Beregfi-féle fel- koncolá&i rendelet életbelépett, Nagy István és Iváncsics ncvfi honvédeket ki végeztette. Nyolcévi fegyházra Ítélték. ~ "
MOZI
A bagdadi tolvaj
Végre megérkezett Nagykanizsára a világ, legnagyobb tolvaja, a Bagdadi tolvaj. Mint ismeretes, ezt a filmet a fasiszta időkben, 1941-ben mutattak be Budapesten, de egy heti vetítés után levették müsorről A felszabadulás után ismét bemutatták és azóta az ország minden, városában játszották már. A Városi Filmszínházban ma mutatják be ezt a filmet, amelyet már oly régóta vár a kanizsai közönség.
1. MOGÜRT 3 3
2. MESxHART 4 3
3. KaposvAlTE 4 2
4. Gy. M. DAC 2 2
5. Nagyk. VTE 2 1
6. Tstabáoya 4 l
7. PVSK 4 1
8. Partizán 4 1
9. Domb. VSE 4 l
10. Sif. MAV 3 1
11. Sopr. VSE- 3 1 12 Kiítíxt - 3 1
13. SzAK B«r. 2 1
14. Szí. TC 4 1

6 5
4 3
5 3 3 3 2 2 2 2 2
2 2 2 2
Korda Sándor hatalmas színes alkotása az Ezeregyéjszaka csodás mesevilágába viszik el a nézőket Achmed, a bagdadi királyfi jóságos kiriüya akar lenni népének, de a go- noszlelkü Dzsaffar nagyvezir megakadályozza ebben a szándékában. Az álruhában népe közé vegyülő királyfit elfogatja és kiakarja végeztetni A királyfi megismerkedik a tömlöcben egy Abu nevü kis tolvajjal, akivel megszökik és Basrába kajózik. Dzsaffar közben elfoglalja a trónt és megkéri a basrai szultán leányának a kezét. A- bujdosó királyfi is találkozik a király leánnyal, akibe halálosan beleszeret. Dzsaffar azonban elvarázsolja barátjával együtt és a világban kell bolyongniok, miét koldusoknak. Dzsaffar magával viszi a királyleányt, aki mély álomba merül és csak akkor ébred fel, ha szerelmét viszontlátja. A varázsló előkeríti Achmedet, aki felébreszti a hercegnőt. A királylány hajlandó Dzsaffar felesége lenni. A nász napja azenban Acbmed halálát "is jelenti. Abu az utolsó pillanatban repülőszőnyegen megérkezik és megöli Dzsaf- fart A szerelmesek egymásra találnak és Achmed elfoglalja trónját Abu pedig, akit nagyvezérré akar tenni, repülőszőnyegén megszökik Bagdadból, mert a kalandokat ttbb- rebecsüii a legmagasabb hivatalnál is.
A felejthetetlen színes fiimesoda filmszerepét Conrad Veidt alakítja. Tekintettel a nagy érdeklődésre, amely a film iránt megnyilvánul, a mozi igazgatósága ugy döntött, hogy jegyeket elővételben is árusítanak. Delelőtt 11-tői 1 óráig bárki elővételben vehet jegyet a mozi pénztáránál.
Sportrovat
JNTE labdarugó gárdája erősen készül a vasárnapi Baja elleni mérkőzésre. A játékosok teljes létszámmal vesznek részt az edzéseken, hogy a bajnokság élén álló Bajaiak ellen megmutassák azt, hogy meglepetések is fordulhatnak elő a labdarúgásban.
Az NTE vezetősége kidvezményt
nyújt tagdijukat kifizető tagjaiknak
Mindazon tagok, akik igazolják, hogy 1 forintos tagsági dijaikat pontosan befizették, a mérkőzéseken a tribünülésért 2 forintot, a belépőjegyért 1*50 forintot fizetnek 3 és 2 forint helyett.
MAORT ifjúság a pályán
A MAORT rendkívül tehetséges utánpótlási gárdája ujabb tanújelét adta feltétlen életrehivatottságának. Tegnap délután labdarugó mérkőzést játszott a MAORT ifjúsági csapata a gimnázium válogatottjával. A nagyszámú érdeklődő előtt lezajló mérkőzést a MAORT ifi nyerte meg 6:1 (2:0) arányban. De nem is az eredmény lepte meg a nézősereget, hanem az a kifinomodott játékkultúra, mely dicséretére válna a „nagyoknak" is. A tárgyilagos bírálónak Is meg kellett állapítania, hogy 3 győztes csapat soraiban jónéhány komoly tehetség bontogatja szárnyait Megérdemlik ezek a fiatalok, hogy neveik a nyilvánosság elé kerüljenek: Nagy, — Gerócs, Miilei IIL — Németh, Gerics, Kangyalics, — Varga, Sebesi. Kiss, Fülöp, Biskoplcs összeállításban játszott a MAORT. A gólokat Kiss (3), Sebesi, Varga és Fülöp, illetve a gimnázium részéről Vass rúgta. A'' mérkőzést Szabó József vezette. /
A Nemzeti Bajnokság 1!. o. állása
Nyapti csoport
- 6: 2 1 1 :11 1 8: 6 -7:1 4: 1 8: 5 8: 7 7:12 8:13 2 10: 7 2 5:7
2 3: 5 1 2: 4
3 6:19
HÍREK
fiem ölnek meg senkit\
nem fröccsen t?ér, nem. hull könny, a színpadon nem \ láJxtfik mesterségcsen csinált sorsöéjszcom- 1ásókat és mégis nagyszerű ez a darab. A legutóbbi budapesti utam egyetlen élménye Vríesticy darabja volt, amit "''Ismeretien tárosé citn- m-cl fordítottak le kitűnőm.
Most, hoyy a mi kis városnnk- han a k/Usfegvitési vitával kapcsolatosan féltőbb untai: a politikai ellen- , tétek, most, hogy az egyik nagy pártnak arról kell döntenie. hogy részt vesz-e ennek a ibeteg lárosnok meg gyógyításában, eszembe jut Priestley mondása?
>.Veicyorktól Moszkváig él a vágy* az emberekben egy város után, a mélyben nincs kapzsiság, irigy&g. gyűlölködés, ahol félelem vélkSi szabadon lehet élni.c.
Emberek, akiket a legmagasabb akarat más-más problémák megoldása elé. űQilőtt, akiknek a helytállást az élet különböző meredélyein ''és gátjain keli megmutatni, akik vagyoni, társadalmi és nevelési szempontokból elütnek egymástól, találkoznak Priestleynél az ismeretlen uáros kapujábr.n. Különböző típusok. akiknek életfelfogásai nem egyeznek. más-más utakon keresik az utat,, ami a szociális igazságok városának céljához vezet.
Keresik és elérik. Merfficsak az <-r célt, aki keres. A csetékrő gondolat végül is diadalmaskodik. JN incs szükség öldöklésre, mesterségesen felizzított drámai feszültségre sem a színpadon, sem az életben, hogy megoldód janik egy szebb emberi élei kérdései. Ha a gondólxt, amelyet cselekvés követ, áthatol az ismeretlen város vastag fatain. ahol feltárul az emberiseg lázas kutatásának végső eredmcnyef tximénye: a szociális kiegyenlitoies és igazság
— akkor az ütésre emelt karoK a szeretet jegyében öleléssé lágyulnak el. v
— Köszönetet mondunk
A szociális gondolkozás gyönyörű példáját mutatta a nagykanizsai riscbel könyvkereskodó-cég. Megértette a mai nehéz ''gazdasági helyzetet s minden előzetes- kérés nélkül az iparci tanonciskolának v nagyobb mennyiségű író- és tanszert "küldött. Ezúton mondunk köszönetet nemesíeikü adományáért, amely az ország újjáépítésében munkálkodó ij>arostanoncoknak a. szellemi ujjá- i építés torén ujabb lehetőségeket ; nyújtott. Ez a nemes példa örök j emlék lesz szemünk előtt, akik a j jövő munkásosztályt képviseljük. — i Egyben tolmácsoljuk az ipariskola '' igazgatósága és tanári karának is őszinte háláját, hogy a mai nehéz időkben a nagyfontosságú pedagógiai munkát hatalmas mértékben elősegítette. Szakszervezeti Ifjumun- kás- és Tanoncmozgalom.
— Műsoros tánc
A Magyar Kommunista Párt vasutas üzemi szervezete f. hó 19-én» szombaton este 7 órai kezdettel műsoros táncestét rendez a vaautas szakszervezet Cöengery-uti székházában, melyre mindenkit szeretettel vár a Vezetőség. ^ /
— Örizetbsvetel fegyverrejtegetésért
A nagykanizsai rendőrség állani-, védelmi osztálya őrizetbo vette''if jabb Farkas József eszteregnyei lakost tiltott fegyvertartásért. A rendőrnyomozók ugyanis feljelentésre házkutatást tartottak nála eszteregnyei lakásán, ahol fegyvert és ''lőszert találtak. A fegyvert a rendőrség lefoglalt*. A nyomozás lef<oly tatása után az ügy iratait átteszik''az ál- iam ügyészséghez.
— Értesítem
• íogyaaztóközönaéget, bog» el- «?rrodü bukJfc-, gyertyán, tüaifo%ap- i
ktéó métermázeanként 13 forintért. '' Megrendelhető Fó-ut 8. szám alatti irodámban délután 3 órától. ^Hoilzsr Lá*»ió fakereekodénáL
Vádirat Habsburg József ellen
——? ? ? ? 1 ? — ~ - —^—0"
A budapesti népügvéskaég^ vádiratot készített az ismeretlen helyen tartózkodó Habsburg Józsaf" ellen. A Habsburg-család legidősebb tagjának ügyét a budapesti népbircság: akkor is letárgyalja, ha tartózkodás> ljelyét nem tudják. Hány százafék kamatot ftrgi a postatakarékpénztár
A postatakarékpénztár a nála elhelyezett takarékbetétek után október 15-tői az alábbi kamatokat téríti:
Rendes betétek után évi 3 és féí százalékot, 15 napi előzetes felmondás ellenében elhelyezett takarékbetéteknél 5 százalékot, lekötött betétek esetén: 45 napra lekötött betétek űtán évi 6 százalékot, 90 napra lekötött betétek után 8 százalékot
Vakmerő rablóbandát göngyölített fel a budapesti rendőrség
A budapesti cípőkereskodőket hónapok óta rettegésben tartja egy'' rablóbanda. A budapesti rendőrség, nyomozói hetekig tartó nyomozás- után végre nyomára jöttek a rablóbandának és azt vezérével, Herbátb Ferenccel együtt elfogta. A banda tagjai Bartnez Jenő, Mihánszki Ferenc, Brensíein Katalin és Schmidt Antal voltak. A nyomozás során megállapították, hogy a rablóbanda egész sereg bud«pesti cipőkeresxe- dót fosztott ki, de kirabolták a Hernád-utcai élelmiszerjegyközpontot iSr ahonnan 1600 élehniszerjegyet és 600 forintot vittek el. A banda tagjai lakásokat is fosztogattak, de őrizetlenül hagyott gyermekkocsikat is elloptak. Miker a rablóbanda bfin- lajstromát összeállították, kiderült, hogy a. csikágói stilü gengszterek félmillió forint értékű árut raboltak össze. A banda tagjait, valamint az orgazdákat őrizetbe vették.
750 náci kémet fogtak Sanghaitafl
Newyorkból jelentik: A szöveteé- gcs nvomozók hónapokon át tartó vizsgálat után UygKtzték Sanghai- ban a bujkáló némeT''kémek szervezetét. Hétszázötven náci kémet fogtak el.~ Az Egyesült Államokba szállítják őket.
VÁROSI MOZI
Ci ütői t5kt 51 - vfttároipig Korda S. remekműve. Sxines csodafii«
A BAGDADI TOLVAJ
Coarftd Veidt heUlmu alsldUsa.
JLETRÓ HÍRADÓ I
Q6«<i*»o>i k6i»»?«fcot> S. 7. rxUmsp 3.5.7-tof}
APRÓHIRDETÉSEK
KEtESXEBŐK'' legolcsóbb berásárüsi belye TARKÓCZKY rövidáru cagykerwk«- dés, Srab*daag-tér 18. ISP
Ei«őran?u xosxoreokUtist -rilItU* CsAmyi Lásiló utca 8. "26
Gyengén UnU elerafsUk és PolgiM" tik o-cutását havi 30 forintért TÍU«5« B- hsitás tisztviselő, maginUnalókat OTOTJ- vizsgára eUkécdL Wűlya Alajos, K6r«x- utca 11. vu 1349
Káposct*. zöldség, sárgarépa télire, Szemere o. 4. Kelegyirban egész nap kapható. ^
ZALA demokratikus politika! oapüsp
Sicrke5Z.lL: Ee»«ro Jeo« fö-''tzerkejztő Siefkctjl^c «1 ltl»d6hlv«t»l: Fó-cí 5. Ttídco 51.
Kiadja c Nemzeti Bizottíáfi. Kagykanlzsa Szerkesztésért és litíUiért feW B«cze Jetí-
Nyom<stotl a .Közgozdsséíl R. T. Magy
Jcnnizso* nyomdijáben NagykenizsSft.
.Syor.dicrt felel: Zafay Kár oh.

gyöngyösi külügyminiszter nyilatkozott egy svájci lapnak
Vozotf angol, amerikli államférfiak fontos ayilatkozatra kaszálnék a világpolitikai helyzettel kapcsolat- baa. Először Byrnes szél as amerikai »éphez rádión szerdán délután 4 érakor Beszédében valószinftleg féképen a párizsi konferenciával foflsikozlk. A jövő kedden Bevin mosd beveze é beszédet ez angol alaó- bázban lefolytatandó 2 napos kálágyi vitában. N*m«sak a párizsi konfáreAoiárél fog besmálni, hanam tágabb értelemben taglalja az angol kftipolitikát, küiöaösen a mostani Németország jövőjét. Uletéiag. Az angol parlament jövé heti kftIQgyi vitájában sz ollenzék szánoké Churahill tesz, a kormány részérét Attlee mlnisz- jerelaö* ós Haktor Mao Nil beszálaek. Valószínűleg Truman elnök is külpolitikai kérdéaakkal foglalkozik majd, amikor fldvöztó beszédet mond az Egyesűit Nemzetek oktéber 23-án megnyitó kdegyfttésén.
A frencia kommunista párt tagnsp este kiáltványt tett közzé, amelyben tisztáa balaldali koalíciót kévéiéi és elutasítja a haladó katolikusak azon törekvését, hogy a kermáayzatot a hárem pártból állítsák össze. Tegnap a szooiaiieta párt közölte álláspontját, mely szerint csak ugy lápaek be bármely koalícióba, ha előzetesen megállapodást iátesitettsk egy a munkásság «zCkségletát kielégítő törvénykezési programmot illetőleg. ^
Gyöngyösi János nyilatkozatát közli a Schweizer Illustrierter Zeituag- A «nyilatkozatban a kflltgy- mlnlsxter rámutatott, hogy a bákeszoraödés eredeti tervezetevel összehasonlítva, a párizsi békeértekeztet gazdasági szinvenaiát lesáliyésztették. Nyilatkozatában utalt a oeehsziovákiai, remár.lai ás jugoszláviai magyar kisebbság kárdáaére. A békeszerzódéstervezet nem szót J.üiösöaebbeo a kisebbségi jegokról. Közvetlen Hton eddig Jugoszláviával sikerűit ebben a kérdésben asegegyezásre jutni.
A Dunumedente népei békít mugsidéat Mménnmk sbbsm a ísklxretben ts, és ksgy a kisebbségi prsbleméa ebben is smbsrrhex mélté és mtgmyugtmió m*goidúshoz segítsék.
Utalt a külügyminiszter arra, hegy a legyözótt országbk között Magyarország vsn a legkedvezőtlenebb gazdasági helyzetben. A békekonferenciához intézett levelében kifejti aanak lehetetlenségét, hegy Magyarország a jóvátételi szolgánatásokon kivfti még tőbb terhet vállaljon, mely a gazdasági étet ujabb megrendl- tását voaná maga után és meg nagyobb tőke- es nyereanyaghiányt ós munkanélküliségét idézne elé.
Magyarország a szomszéd államokkal Svijoea», Svédországgal, Lengyelországgal és mindenekelőtt a Szovjetunióval is kereskedelmi egyezményt tudott kötni és ennek oka a stabilizáció eredményessége, ipari váltalatalnk bolytállésa. és az ipari rr.unkastink eróloszttése. A magyar népben lévé munkakedv arra kesz- tetl a kormányt, hogy Svajcaal bérmunka- egyezményt kössünk a mostani termeiesi kapteitásunk kihasználására. Kü!öné8 örömmel tölt el, moadotfa, hogy Svájc ás Magyarország között helyreállt a diplomáciai viszony.

A Baloldali Blokk végrehajtőbizottsága szerdán este illést tartott Az Qlésen végleges formába öntötték azokat a követeléseket, amelyek teljesítését a Baloldali Blokk a koalíciós válság megoldására és a kormányzat zavartalan ópítőraunkájának biztosítására szükségesnek tart. A Baloldali Blokk követeléseit pénteken » délelétt nyújtották át a Kisgazdapárt vezetőségének.
wnj
w v i « u u
Kokrtov nsmesak a világ legnagyebb országának, de a legnagyobb hajójának is kitűnő kormanyosa
ilolotov szovjet k ül -miniszter, aki a Queen Elisabeth gőzősón utazik, hogy részt vegyen az Egyesült Nemzetek ne\v- yorki értekezletén, tegnap a iiajó fedélzetén néhány percig kormányozta a óriásgőzöst. Mo- Iolöv a főkormányos meghívására 20 jx''reet töltött a hajó panincsnoki hídján és nagy ér deklődést tanúsított a parancs- ooki hid berendezése és a hajó "kormányzása iránt. Amikor a- főkormányos átadta a kormánykerekei, nagy hozzáértéssel, szinte szakértői ügyességgel kezelte az óriáshajó vezetését.
A moszkvai amerikai nagykövet Washingtonba érkezett
Washington, október 3 8 itaiell-Smith az Egyesült Államok moszkvai nagykövete tegnap repülőgépen Washingtonba érkezett ahol sorozatos tanácskozásokat folytatott Truman elnökkel és a külügyminisztériuma vezetőivel. A nagykövet Párizsból jött, ahol a liékeértekezleten résztvett amerikai küldöttség tagjaként tevékenykedett.
Az ángsl alsóház elfogadta az atom-r •rőről szélé törvényjavaslatot
Varga Jenő érdekes irása a „Novoje Vremjá"-ban
London, október 18 Az angol alsóházban másodszori olvasásban egyhangúlag elfogadták az atomerőröl szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat a kormány kezébe ác(ja az atomerő fejlesztésének . fdL\ adatait hogy az elért eredményeket . teljes mértékben N''agy- brítawiia és a világ békéiének felvirágoztatására fordítsák. A kormánynak kell megakadályoznia minden mKl nem engedett tevékenységet ide tartozik az crclelő helyek felkutatása és á nyersanyag beszerzése. A kormány nem adhat ki magánvállalatok részére gyártási és árusítási jogot Kémiai központot állit fel a rádió-aktiv sugárzási anyagokból lévő készletek nyílva n tartására.
Kenni átvetzi az olasz külügyek vezetesét ''
Róma, október 18 Nenni, a szocialista párt tár- canélküli minisztere holnap veszi át a külügyminiszteri tárcát de üaspierri miniszterelnöktől. Amikor a jelcólegi olasz kormány hivatalba lépett, megállapodtak abban, hogy a. párizsi konferencia befejeztéig a külügyminiszteri teendőket tlo líus- pierrí látja el, azután. Nenni veszi át. Az olasz liirügynökség jelentése szerint a szocialista és kommunista kiküldöttek tegnap megtartott együttes tanácskozáson közös akcióban egyeztek meg. Az egyezményt á két párt végrehajtóbizottsága elé terjesztik jóváhagyás céljából.
Rsoseveü hagyatéka kétmillió dollár
Newyork, október 18 A hivatalos örökösödési eljárás során kitűnt hogy Franklin D. Roosevelt elnök közel kétmillió dollárt hagyott örököseire. Az örökösödési eljárás költségeinek és az adóknak le
Moszkva, október 1« A Novoje Vremja legutóbbi, száma cikket közöl Varga Jénő tollából a világelemzés kérdéseiről. Megállapitja, hogy a háborúban résztvett országok többségét Ínséges övezetre Lehetne felosztani. Az európai N Ínséges számításával azonban . caak- 1,085.180 dollár kerül szétosztásra az örökösök- között.
Cseh bíróság ele áliitjak a Páneurópai Unió alapítóját
London, október 18
A szovjet övezetben fekvő lipcsei rádió jelentése szerint Cou- denhove-Kalergi grófot, a s Páneurópai Unió« 52 éves elnökét a pozsonyi törvényszék elé állítják. Az a vád ellene, hogy együttműködött a nácikkal. — Coudenhove-Kalergi alapította a »Páneurópai Uníó<-t a háború előtt, nevét a Nobel-békedii esélyes jelöltjeként emlegették.
Hatalmas összeget kerestek a francia feketézők az algíri boron
Párizs, október 18 A francia közélelmezési miniszter lefoglalt 3 és félmillió hektoliter algiri bort a francia feketepiacon, hogy igy tudj-a biztosítani á lakosság borfej1 adagját. Az algiri borral egy titkos szövetkezet valóságos panamát folytaiottv elárasztották vele Angliát, Svájcot, Spanyolországot, csak Franciaországban nem lehetett kapni. A szövetkezet tagjai igy hatilmas összegeket kerestek?
Felemelik a német bányászok bérét
Berlin, október 18 Németországnak mind a négy megszállási övezetében a németi
övezet a Dardanellákig terjed. Az ázsiai ínséges övezel Kínát és Indiát foglalja magában, számítás . szerint a jövő tavasszal százmillió ember táplálkozása hiányos lesz és több millió eans ber fog éhezni bánvászok munkabérét 20 százalékkal felemelik. Az erre vonatkozó indítványt már elfogadta -a négyhatalmi egyeztető bizottság. A béremelések különösen a ruhrvidéki széntermelés szempontjából lesznek jelentősek
Elhalasztották á nácifcbünösök holttestét
Nürnberg, október 18
Göring öngyilkosságának kivizsgálásáról a külön nvomozór '' bizottság eddig nem telt közzé semmiféle jelentést Iiirek szerint nem készülnek seímfnifél« letartóztatásra. A négyhatalmi bizottság parancsának .megfelelően tegnap elhamvasztották a 11 náci főkolompos holttestét
Megindult a csereforgaiom a németországi övezetek között
Berlin, október 17
A németországi szovjet övezetből megindultak a szállítások az angol övezetbe Búzát, rozsot, vasat és egyéb termékeket szállítanak, amiért cserél>e acélt és autógumit kapnak. A szovjet megszállási övezetből 1S0.00Ü tonna brikettet szállítanak Berlinbe és 50.000 öl fát a téli fűtésre.
Kétheti ingyenes pihenőt ad Csehország az angol katonáknak
j , - . PrágUt október 18
Csehszlovákia, angol katonákat hivott meg kétheti ingyenes szabadságuk eltöltésére. A meghívás a csehszlovák hadsereg külföldi tagjainak szövetségétől származott A meghívást az angol hadseregparancsnokság elfogadta.
WVWS «tA^WN/VSAAA^WW^t
; '' - . . • -
Huszonhat kérdést hagyott nyitva a párizsi békeértekezlet
Nicholson beszámolója a londoni rádióban
A londoni rádió részletesen ismertette Nicholscn beszámolóját a bé- keértekezleten szerzett végső benyomásairól. Ez az értekezlet lebb jót tett, mint rosszat. Mindenek előtt meg kell állapitanunk, hogy a 21 nemzet értekezlete csupán szűk keretek között mozgott. A négy külügyminiszter több hónapon át foglalkozott a szerződések szövegezésével. összesen 26 cikkely eldöntése maradt még nyitva. Csak a legvadabb optimisták képzelhették, hogy a 21 nemzet értekezlete megoldhatja ezeket a függő kérdéseket, melyekről a 4 külügyminiszter nem tudott dönteni. A párizsi értekezletnek nem is vólt célja a négy nagyhatalom függő problémáinak megoldása. A párizsi értekezletet azért hívták össze, hogy a négy nagyhatalom megmagyarázza a kis nemzeteknek az 5 volt csatlós állammal kötendő békeszerződések szövegét, és hogy val- kalmat adjanak a kis szövetségeseknek. nézeteik kifejtésérc. Végül azért, hogy az 5 volt ellenséges állam szintén lehetőséget kapjon ügyeik tisztázására és nézeteik elmondásara. Ezt a hármas célt a párizsi értekezlet maradéktalanul elérte.

ennek orvossága
Szent Margit ünnepség a lelki újjáépítés jegyében
Szombati program
v /
Hetek óta az újjáépítés ''gondolata foglalkoztatja városunk minden lakóját. Emil az ui híd, épül a piactér ésatöbíji.
A lelki újjáépítés gondolatát valóra váltani hivatott a Szent Margit ünnepséír. Azt akaquk,:hogy lűr gyen ott mindönki, aki magyar, fotóké ?otne, társadalmi állásra való különbség nélküi. S>xmt Margitíélo- tét áldozta a magyarságért, visszatérése kovácsolja össze lclküog a város egész közönségét.
Az ünnepség szombati műsora a következő:
A legsúlyosabb büntetés vár a kanizsai származású Bun Józsefre a Leszámítoló Bank vezérigazgatójára
Déiután fél -1 órakor megkezdődik a kiskanizsai hivők felvonulása a Fó-utra. Ekkor gyükskeznok a Fő-ut feLsó részén és áz Eötvös-téren az iskolák növendékei, a vallásos és társadalmi egyesületek, testületek, hivatalok, hatóságok, gvarak és üzemek, vállalatok munkásai s az egész város közönsége. A körmenet sorrendje: Kiskanizsai, leánytanulói! j u - »«?, leánycgyesüíetok, Uiszonyeg^e- sületok, asszonyok, fiutanulóiíjuság, logénvogycsüle''.pk, férfiogyesületck, ferfia''k, cserkészcsapat, Szent Vincu Kövérek, magyar ós fehérruhás leányok csoportja,, Szent Margit ereklyéi kíséretével. A kiséret tagjai: a lőánygimnázmm, a kereskedelmi leányiskola, a Szent Margit i^eány- kongregáeió, a Szent Klara Leánykör ÍG—10 tagja, a Jézus Szive . egyházközség kongregációjának 20 tagja és a kiskanizsai Szívgárda festőién s?ép egyenruhájában. Az oiek- t\*ét négy .?«nyginmáz iumi tanuló viszi. Az apostoli kormányzó ''ur főpapi kiserebível az egész kanizsai papság.1 A polgármester a "Nemzeti Bizottság «.elnökével, liaióságok, hivatalok, egyesületek, testületek, e<p- házközség<?k, gyárak, üzemek, pártok stb. képviselői. Rendőr üisz- azakasz. Az egyes csoportokba be nem álló férfiak ós nők.
Délután 4 .óiakor érkezik az ereklye kíséretével és az apostoli kormányzó ur. AEötvös-téren felállított diadalkapu olőtt a. város kö- zönségo nevében Varga József polgármester, az egyházközségük nevében pedig dr. Almássv Gyula tőr- vényszéki tanácselnök "köszöntik. A köszöntés után megindul a körmenet a. Fő-uton és az Aay Endre-útón a ferencrendi plébánia-templomhoz. A Cinktóriumban kivilágított é^fel- diszitett oltár olőtt P. Burka Kelemen dr. ferencrendi tartományfőnök beszédet mond. Az apostoli kormányzó ur szentségi álaásx ad.
Ezután az ereklyét & kiskanizsai hivők gyertyás könnonetben viszik'' ki templomukba. Itt beszédet mond dr. Szerocz Imre apátplébános.: A templomot egész éjjel nyitva tart-- ják, hogy a hivők''az ereklyéhez járulhassanak
Az ünnepeéget rendező plébánosok kérik a város közönségét; bogy házaikat lobogózzák ki, ablakaikat pedig díszítsék fel.
Az ünnepség vasárnapi programm- ját következő számunkban közöljük.
GTÍ.
A rádió szombati műsora
Budapest /. 6.80 Falurádió. 7 Hírek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közieménvei. 7.30 Heggeli ''zene. 8.15 Hanglemezek. 10 Hirok. 12 Déli harangszó, hitek. 13.20 Koósz Emil szalonzenekara játszik 14 Hírek. -Tőröske reszt közlemények. 14.20 Szerdahelyi" Magda énekel. 14.40 Beszélgetés Tamás Aladárral 16 Hírek. 17 Závodszky Zoltán énekel. 17.30 ?nek a mesterségekről A Munkás Kulturszövetség műsora.
18 Hírek. Vöröskereszt közieménvek.
19 Mosolvgó ősz. 20'' Hirok, sporthírek. 20.20 Karády Katalin''énekel. 21.15 Hangos beti híradó. 21.50 Hirok ós krónika oroszul. 22 Hirok. 23.10. Hírek ós krónika angolul ós franciául 33.30 Vöröskereszt közlemények. 23.40 Tánczene.
Budapest/II. 20 Operarészletek. 21 Hírek. ^2.15 Esti (muzsika.
Vécsey Barnabás:
Lakásínség és
Lakásínség van Magyarországon, Lengyelországban, Németországiján, Franciaországban, Angliában, Oroszországban, egész Európában, lakásínség van Amerikában ás Ázsiában is. Lakásínség van az egész világon.
Kengeteg ember, család áll megfelelő lakás nélkül ós usyancsak rengeteg ember van munka és keroeot nélküi. Hiába van béke, hiába lesz még nagyobb békv hiába van demokrácia, ha az emberek nyugalmú hoz, békéjéhez és holdogsagahoz hiányzik a megfelelő lakás, a családi otthon.
NHKJÖ a békekötés után fontosabb feladata A világnak, mint áz újjáépítés, a lakástermelós megindítása, mert ezzel cjogoldódik a munkanélküliség''egvro nagvobb problémát jelöni ó Világvoszodelmo is.
Sokan nem » tudják talán, hogy az építkezés az iparnak és kereskedelemnek majdnem minden ágát mozgási» hozza. Nemcsak kőműveseket foglalkoztat, hanem asztalosokat, lakatosokat, üvegeseket, fos- tőket, szerelőket, napszámasok és segédmunkások millióit, mogindhja a gyárakat, az építkezéshez szükséges" vas termelést, faiürésztolepeket, erdőtermelést, üteggyárakat, cső-, tégla- és gépgyárakat. Szüksége van az építkezésnek ezenkívül fuvarosókra, autókra, a vasútra, elektromos beiendezéeekro. Az uj lakások berendezésénél á bútorgyárak és egyéb lakásfolszerelcsi tárgyakat gyártó üzemek és kereskedések is számottevő keresethez jutnának. Hosszú lenne felsorolni a jgyácakíés ütemek ezreit, amelyek részére az újjáépítés megindulása munkaalkalmat jo- bnteno. '' 1
Ha az épitkx>zés txgy igazából megkezdődne, az ipari élet vérkeringés; — mely most zavarokkal küzd — Egyszerre inagájól megindulna. A gjárak működni, a kerekek forogni kezdenének, az emlx>iek boldogan fognának hozzá a rég óhajtott munkához, keresnének és végül, de nqm utolsó sorban, -''otthonhoz, lakáshoz jutnának. Ez lenne á toljes és boldog bókol -
Mindezekhez azonban pénz kell. Az építkezés nem rossz üzlet és az üzlet szereti az építkezést.
Az újjáépítés... megkezdésének problémája világviszonylatban is oly hatalmas és nehéz föladat'' u^y a "legyőzött, mint a győző államóknak/hogy annak megoldása \csak az Egyesült .Nemzetek Szövetségének közreműködésével képzelhető ol..
Az Egyesült Nemzetek Szövetségének — szerény véleménvem szo- rint — é kérdés megoldása * kell, hogv legyen első . föladata, ha a megkötött békél tartóssá, ai embere-- ket megelégedetté akárha tenni. v .. Ugy hírlik, rwnzotközi bankot akarnak alakítani, moly hitelekkel támogatná az országokat, azonban ezeknek a kölcsönöknek csak kis százaléka jutna építkezési célokra.
,A Nemzetek Szövetségének meg kell teremtenie a yilágot üjióépito Nemzetközi Pénzintézetet! fez a(z intézmény lebonyolíthatná a világ újjáépítését, megszüntethetné a világ munkanélküliségét, kenyeret és szép, opés/.séges, modern otthont nyújthatna mindenkiuek.
'' Magyacország súlyos jóvátételi kötelezettségei piellett nehezen kaphatna kölcsönt a nemzetközi búiktól, do . az ''Újjáépítő Nemzetközi Pénzintézet Magyarországon, mc? másutt is magának építenie. Eladhatná az épületekot, lakásokat közületeknek, vagy magánosoknak 5,110, 15 évi lakbérszerü részletekért. ''Az építkezésekbe fektetett tőke visszaterülne s jó és ''szolid, üzlet lenne. A pénzintézet többek közt megTraió- Eithatná az építőiparban oly régen hiánvzó általanos szabványosítást. Ajtók, ablakok, üvegek, vasalások, stb. csak bizonyos nagyságban készülnének. Kőnrijon elképzelhető, hogv- ez is mennv ivbl ''olcsóbbá'' tónnő a termelést és épitíezést.1
Ez a hatalmas intézei "el tudná
hozni Mfgjyarországra Í3 a «modorn építő gépeket, melyek kisebb -lakóházakat pár nap alatt összeraknak. Ez.az internacionális intézet Erdély fáját, a eseh üveggyárak üvegét, á lengyel és német nehézipar * vasát ide tudná szállítani az építkezés céljaira, viszont más országok részérő szükségei építőanyagok gyártásával Magyarország iparát is foglalkoztathatná. Muhkál>a állítaná a magyar kisiparost, a bálit üzemekot «és gyárakat, munkát ós pénzt adva millió ós millió munkanélkülinek. <
Amikor éhínség olőtt állott a világ, segitsésjéro; "jött Amerika az U^RRA-szallitmányokkal. Az ebbe a nemes vállalkozásba fektetett pénzt megették, felhasználták az oznborek minden el lenszolgál tatás nélkül. Az adományozóknak megmaradt az erkölcsi siker, az a telemeló tudat, hogy sokezer gyermeket és felnőttet mentettek meig az Ahaláltól és a nélkülözés szenvedéseitől.
Most a lakásínség megoldására kell, hogy segítséget nyújtson Amo- rika> Oroszország, Anglia és a világ többi államai, még podig tíénzbcli segítséget a Világot l.jjnépitó Pénzintézet megalakításával. Ezzel az éhínség is megszűnne, mert a munkanélküliség problémájának megoldásával eltörölné a nyomorúságot» boldoggá tenné az emberek millióit, munkát és otthont nvujtana^az Ujjá építő Pénzintézet. Áz UNRRA-se- gélvekkol szembon itt az erkölcsi sikeren felül jelentós anv"agi haszon is várható, a befektetett" peiiz megmaradna, sói jövedelmezne!
A Leszámítoló Bank valuta- botrányának ügyében az üeyész szerdáii benyújtotta vád indítványát az uzsorabirósághoz.
'' Bun József és Róna Bernát terhelteket az ügyész ''a 8400— 1946. M. E számú rendelet 1. paragrafusa 1. bekezdésének b) és .e) pontjában, valamint ennek a paragrafusnak 2. bekezdésének a) pontjában és mindkét esetben a 17. paragrafus 1. bekezdésének tétele és -ugyanezen paragrafus 2. bekezdése szerint minősülő külföldiarany- érméknek, vulamint színaranynak zárolt letéTbehelvezése, illetve bejelentésének elmulasztásával elkövetett büncselekmény- nyel vádolja.
A vádirat 6. pontja megálla- píljá, hóijy Bun József Bárt''a Sándorral," Róna Bernáttal, Kovács Sándorral és Popper Ödönnel a cselekményeket üzletszerűen követte el Az idézett rendelet 17. paragrafusának 2. bekezdése, amelyre a vádinditváriy hivatkozik, a következőket mondja ki:
»Ha a cselekmény a közgazdaság érdekeit súlyosan sértette vagy veszélyeztette, a kiszabandó büntetés halál, feliévé, hogy a cselekményt üzletszerűen követték el vagy a vádlott már egyébként büntetve volt.
Bun József személye nemi ismeretlen Nagykanizsán. Itt születeti, itt járta iskoláit. Édesapja, Bun Samu a felsőkereskedelmi iskola nagytekintélyű és országoshirü igazgatója.~ volt Bun József kiváló bankszakembernek bizonyult, mert egészen rövid idd alatt tünéinértyes karriert hitolt be. Nem lehet elhallgatni, hogy itt . Nagykanizsán sokakban nagy meglepetést keltett Bun József súlyos bünügye,
Monnvi szépséget, boldogságot ús ij^izi békességet tudna nvujtání a Nemzetek Szövetsége a háború ^attn- vxxlése.iben elfáradt emberiségnek, ha ezt a világ újjáépítésére alakitaádó vállalkozást nyélbe tudná és akamá ütni. /
Beláthatatlan alkotásokra lenne képes ez a hatalmas műszaki Ss gazdasági világszerv... Válogatott nemzetközi épito és mérnök gárda egyeztethetné össze országok nép- épitészetéból, stílusából, szerkcaeti megoldásaiból a legjobbat és megteremthetné a mai idók. íorróíjgó és méír ki nem alakul! árchitektó- rájábói az uj stílust, a kgcélsa>- í-übbet, a Iegszebbot és legjobbat.
Minden ország ozt aztán ugy használhatná fel, ahogy az otépni égliajlatnak, Ízlésnek és" nyereahyt^ viszonyoknak és egyéb körülményeknek a "legjobban megfelel. Ezósz^- ges lakások, iskon''^:, kórházak, gyárak, középületek tennék haliiatttt- lanná ennek a nemzetközi váilaiko- zásnak a n^vét. . «
A gondolat és ötlet — mert mcsr Ctak az — morész»és hatalma* per- sjx''ktiváju, azonban nem megváló-" sithatatlan és üzletnek is égiszén elsőrendű. / ''
" Ha Magyarország már tagja vohva a Nemzetek Szövetségének, nom tudom, nem lenne-e legcélszerűbb, már kidolgozott javaslattal előállni a Szövetség legközelebbi gvailésón?!.
?n egyelőre a magvar illetékj» tényezők figyelmébe ajánlom a. JctC; vet," azt hiszem érdemes foglalkozni velő. '' . (
Ez lenne a IcCTgúízségotfebb, ^légééi ravezetóbb állítása á gigásaí he- borus teljesitménynek a valóságos és eredményes béke produkcióra. .
mert akik ismerték, nef.msak mint kiváló közgazdászt, de mint segíteni akaró embert ár sál is tisztelték. Nagy a száma azoknak a nagykanizsai fiatalembereknek, akiknek bankjában egzisztenciát biztosított és mindig különös elbánásban részesitefcte a város dolgozni akaró fiatalságát. Természetesen ezek n^n enyhítik ''—mennyiben a vádak beigazolódnak — Bun József bűnét, mert ha igaz az, hogy az élet-halál harcát vívó demokrácia elleni cselekményéi elkövette, akkor nem lehet svmhú menlség bűnére^
1944 október 1S-éről beszélt Szakaslts Árpád
Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának folytatólagos ülésén Szakasits Árpád elnök megemlékezett Magyarország történelmének legvégzetesebb napjárói pk- tóber 15-érői: v .
Ugy látszott, ^mondotta, hogy 1944 október 15 a Nemzet balsorsa felelőtlen. és lelkiismeretlen vezetőinek bűatí miatt végérvényesen fceteiie- sedett Soha annyira kilátástalannak és sötétnek nem látszott Budapest és az egész ország népének sorsa, mint azon az ,etnlékezéte$ vasárnapon, amikor német szuronyok segítségével .egy árukS, idegea zsoldba szegődött bűnszövetkezet meghiúsította a fegyverszüneti megállapodj aláírását és ezzel az utolsó tehetséget is elvágta, hogy ez a nép, amely a háborút sohasem akarta, ismét megtalálja a tel emelkedés, útját A bűnösök azonban most már elnyerték méltó . büntetésüket A nemzet maga vette kezébe sorsának irányítását és kész arta. Bogy a végső erejét is megfeszítse jövője érdekében és. a reaícló^ bánnüyea formában is jelentkezzék, széjjelzúzza.

Ha uj rendelet nem intézkedik, ugy november 5.-ig egy összegben kel! a lakbért kifizetni
Mit mond a munkás és a tisztviselő -
A pedagógusoknak mindent el j keli követniük a stabilizáció megszilárdítása érdekében4''
Háromnapos pedagógiai értekezlet Zalaegerszegen
(Zalaegerszegi szerkesztőnktől.) A Pedagógusok Szakszervezete a csütörtökön kezdődő kongresszusra gyűlt össze Zalaegerszegen a Vármegyeháza nagytermében. Az értekezlet iránt óriási érdeklődés nyilvánult meg és azon a zalaegerszegi szakszervezeti tagokon kivül a megye nagyrészének tanítósága és tanári kara résztvett. Pcsthy József.dr. a Szakszervezet elnöke nyitotta meg az értekezletet, üdvözölte a megjelenteket, _ az országos kiküldöttet és dr. Dávid János alispánt, yki szintén résztvett a'' kongresszus me-n> i- tásán.
Az alis]>án örömének adott kifejezést, hogy* ilyen nagy számban látja összejönni a pedagógusokat, mert ebből a kari összetartás szép példájára lehet következtetni.
Xatkovics iskolaigazgató ismertette ezután a tanítóság sérelmeit és'' kívánságait, .amelyre Béki István, a Pedagógusok Országos Szövetségének titkára válaszolt. 1
Tudják, hogy sok kívánnivalójuk van a pedagógusoknak^ mégis türelmet kér ?mindenkitől. A pedagógusok" problémái nem xnegoMhatatlanok és meg is oldódnak, csak éppen talán nem olyan gyorsan, mint az kivána-^ tos lenne. N"e:n szabad azonban egyetlen percen figyelmen kivül hagyni azt a fontos körülményt, hogy az ország jelenleg súlyos nehézségekkel küzd és nagy erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a szépen megteremtett stabilizációt fenn tudja tartani és meg tudják erősíteni- Ehhez kéri a pedagógusok segítségét, mert ha mindenkinek mindene meglette, akkor nem lehetne a stabilizációt biztosítani, e/iélkül pedig tőnkre menne .az ország. Egyben figyelmezteti kar- társait, hogv a pedagógusoknak mindent el kell követniük a stabilizáció megszilárdítása érdekében.
Ezután behatóan foglalkozott azokkal a kérdésekkel, amelyek különösképpen érdeklik a tantestületeket.
A pedagógusok kongresszusa 3 najx>n keresztül tart és ezalatt az idő alatt az összes zalaegerszegi és környékbeli iskolákban a tanítás szünetel.
A HOC 7 évre szállította le a nyilas plakátrajzoló büntetéséi
Eíéakan ós undorral emlékszik mindönki a nyilas-korszak hírhedt plakátjaira. Azok közül is ? Icgémoly i tob bekre, amelyeket Szenmk György, a nvilások" SS- e?.icnruhás"rajzolója alkotott. Uszításban, gvülöíködésbon verhetetlenek roltak a Szcnri i k - plakátok. Igy rajzolta- a »Hát én is hadicéi va- g}x>k?<t cimü plakátot, amelyén ogy vérző kimerek omol vádat a légi- támadók oÜen. i < "
-Szónnik testvért« a népbirőság lő évi fegyházra itólíe.rA NOT most en a büntetést hét évro szállított lo.
Nem tudjuk, milyen szempontok tették szükségessé, hogy á nyilas- konjzak Icgcrodméuyeáobb uszitó)- nak és kghatásosabb propagandia- íáinák ezvikét ilyen kogyos elbírálásban részesítsék.
— Jnspekciós gyógyszertár ma:
•J
Megváltó-gyógyszertár, Szabadságtér 21.
Október végén lejár a 8000— 1916. M. E. számú i^endeletben a lakbérfizetésre vonatkozóan megállapított kedvezmény hatálya. Eszerint ugyanis a stabilizációval kapcsolatos . átmenet megkönnyítésére a havi két részletben való lakbérfizetést engedélyezték, de a kedvezménv csak augusztus, szeptember és október hónapokra szól. A lakók — főleg a közalkalmazottak — részéről ennek a rendszernek a meghosszabbítását sürgelík, hivatalos helyen azonban eddi" a kérdéssel"még nem foglalkoztak. Kétségtelen, hogy a mai kereseti viszonyok között nagyon sok érv szól a havi két részletben való lakbérfizetés további fenntartása mellett, hiszen az összes közalkalmazottak két részletben kapják fizetésüket még novemberben is.
Pénzügyi körökben viszont orra hivatkoinak, hogg a három hónapra szóló kedvezmény csupán a zökkenőmentes átzzíencfef volt hi- vati>a biztosítani s végeredmény ben noraiális béke időkben is havonta fiz>~tiék a lakbért, akiknek hetibérük volt.
Az adózási és költségvetési szempontok f>edig a normális viszonyokra való mielőbbi1 áttérést indokolják.
Jelenleg az a helyzet, hogy lakbérfizetésre vonatkozó uj rendelet nem jelent meg és erre jogi szempontból nincs is szükség. _ _
Mer! ha nem ad ki a kormány ujabb jrcndelkczést, akkor november 1-én önműködően élet belép a ha- i>onla egy összegben fizetendő lakbér, amely 1-én esedékes és 5-ig fizctlSető.
F.rlesülésünk szerint az illetékes hatóságok ,ezidőszerint még nemi is tárgyalnak uj rendelet kiadásáról. Nem lehetetlen azonban, hogy október végéig ez az álláspont mé? megváltozik. Mindenesélre kivánatoswolna, hogy a fix fizetéses réteg számára igen nagy terhet jelentő lakbérek kérdésében mielőbb végleges tájékoztatási legyenek közzé, de — ugy 1 alszik — a közönség előbb- utóbb kénytelen lesz felkészülni a > békebeli, tehát havonta egy összegben történő lakbérfizetésre.
A munkavállalók szempontjából, akár fizikai . munkásról vagy köztisztviselőről van szó, sulvos nehézségeket okot majd, ha a korm ány fenntartja az eredeti retídeKíét és kőtejezi őket, hogy a lakbérüket november 5-ig egy összegben fizessék meg.
• A Zala munkatársa beszélgetést folytatott egy m ágasra ngu köztisztviselővel, aki kijelentette, hogy az elsejéi kiadásai a lakbéren kxyül is olyan nagy összeget tesznek ki, aqiit felhavi fizetéséből, csak a legnagyobb lemondások árán tud teljesíteni.
Igy egy összegben az egész havi lakbéréi se hogysem tudja megfizetni, kitéve magát egy cs&lerfés felmondásnak.
— Lehetetlen, — mondotta — hogy a kormány akkor, amikor benhünket félhavon kint fizet, azt követelje tőlünk, hogy legnagyobb kötelezettségünknek, a lakbér fizetésének egy összegben tegyünk eleget Hiszem, hogy még idejében erre vonatkozólag rendelet fog mejelenni.
Egy épitőmunkás. aki -jelenleg dolgozik, azt mondotta munkatársunknak, hogy az állam lehetetlent követel az egy öSszeg- beni lakbérfizetéssel akkor, anji- kor a kereset jóval a békebeli kereset alatt áll, nem beszélve azokról, akik munkaiiélkül vannak. Lehetetlen egy összegben a lakbért megfizetni és úgy vélem,
hogy a szakszer ve zetknek meglesz az erefe ahhoz, hogy a normális gazdasági helyzet helyreálltáig rábirfa a kormányt, hogy továbbra is tartsa fenn a két részletben való házbérfizdési. .
SudapGctrő! jelentik :
Rákóczi hamvait is ki akarják
<
utasítani a csehek
A Csehszlovák Liga Kassán ülést tartolt. A "visszaszlovákosi- tó követelésen kivül követelték mindama canlökek eltávolítását, amelyek nincsenek összefüggésben a szlovákokkal. A lakosságcsere alkalmával követelik, hogy II. Rákóczi Ferenc hamvait hozzák át Magyarországra a kassai dómból. A szlovákok ugvlátszík ,a n9Sv .n?3fp''?r ''halottaktól is, meg''akarnak "szabadulni. :
A protestánsnapokra okt. 28-tél
féláron fehet Budapestre utazni
A budapesti protestáns-napok alkalmából az IBUSz vidéki irrodáiban 50 százalékos kedvezményes utazásra jegesitó igazolványok válhatok. A kedvez- ménvek érvénvesek a budapestíi utazásnál oktober 28-tól 0 órától november 3-ig éjjel 12 óráig. AVvisszaútazás október 2S-tol 0 órától november 5-én 20 óráig érvényes.'' . •
CJjra lehet levelet küldeni
légipostán
''k posta vezérigazgatósága közölte, hogv a nemzetkőzi forgalomban légijxjstávyl nemcsak levelezőlapok, hanem levelek is feladhatók. A levelek azonban európai forgalomban 10 grammot, Európán kivül az 5 gratt^n sulvt nem haladhatják meg. Ezért a pqsti felhívja a közönséget, hogy a rendes levélpapír helyett különleges vékony légipostai levélpapírt és borítékot használjon fel. A légipostai dijat válaszdij szelvényekkel is le lehet róni
Amerikában szerzett vagyonával valurazott
Böroczky Lászlóné, született Hunyadi Juliannát, akinél házkutatás alkalmával. 141 dollárt, egy arany őtkollárost és két ezüst egydollárost találtak, valamint Deútsch Heitmnn keres1 kedőt, akivel Böröczkyné együtt valutázott, az uzsprabiróság fejenként kétévi és egyhónapi fogházra i léi te. Bpr&ezkyné azzal védekezett, hogy dollárjait
Amerikában szerezte, 1931-bfen jött haza és 8000 dollárt hozott magávaL Deutsch segítségével főidet, házat vásárolt, a megmaradt 500 dollárját Deutsch- nak adta, hogy váltsa be forintra és a többit adja tvissza Deplsch azzal védekezett, hogv nem gondolt arra, hogv a külföldi valutát be ?ellett \?olna jelentenie. A bíróság nem tekintette a vádlottak v^dekje. zését.
Három halálos áldozata van egy budapesti aknarobbanásnak
Szerdán délelőtt tiz óra után néhány percoel a Henger-utca és Pál fy-utca sartán a PálfyT féle rendőrláktánva közelében felrobbant egy " tányérakna, amely több robbanóanyagul egyfttt hatástalanításra várt A robbaás megölnie Máthé Károh- 20 éves sc^éd-tü2»zerészt, Gál Győző 20 éves kárpitost és Pap© AttiJa 41 éves kereskedősegédet» akik a§ utcában, mint közmun- k:iszolgálato-ok. romokat, kika« ritottaK. Gróza József 2t> éves asztalossegéd könnyebben megsérült.
Ujabb száilitmány érkezeit az amerikai árukölcsön keretében Budapestre
Mint a Zala értesül, ma QZ amerikai leszerelési anyagból ujabb küldemény érkezett Budapestre. A 7.p vasúti kocsiból álló küldeményből 58 vagonr ban jeep-pótkocsik, teherautóik . és kisebb traktorok voltak. — Ezenkívül érkezett két vagon híd vas, tőbb vagon vegyiszer es rutenemü.
Mint értesülünk, ujabb 50 vagon ''textiláru érkezését jelentetfék. A mai textilhiány mellett^ ennek a mennyiségnek az eladása kedvező hatással lesz a." piacra. '' /
Beismerő vallomást tett Jány Gusztáv
A napokban hivatalos helyről közölték, hogy Jány Gusztávot, Magyarországra yaló visszatérése» utájn; az illetékes hatóságok őrizotbo vették. •''
Ehhez a hirbez kimészitésképpqn közölhetjük, hoícr JShy Gusrti&bt, a volt 2. magjár hadsoros parancsnokát a kaposvájri szürőtáborban fogták el és hallgatta ki olső ízben. Mint Ka[jo?v$rról jelentik« Jáujr ji szürőtábor pardtícsnóka olött bcíó^ rócró vallomást tott: IÍCszleteson''bö- számolt ausztriai búfdosíááról« k melvnck során fo^eéico elhuav^.
Végnap délelőtt Buáapastan''alcJfc- tonapqlitikaí osztályon xaDckexátéÜ a "háborús és liéppllc''rk^ büntottoldcöl vádolt Jány Gusztáv vezéreírodűá kihallgatósát. A vádak Dgyrénc * következő: 1
Jány Guíztár ée alárondoltjoi el- sikkas/.tóíták á legénység élelmét, megakadályoztak, hogj* a molűg tél; ruhák időben a legéiive&jhea l?rkcv.- zenok, azonkívül hihctétlon rnó^riyi- s^gü élelmiszert 6s ruhanomüf elloptak. Ezenkívül még emberícléii la^étbnködéséiklá^ is vádolföV. Ezokot azzal kövotto el, hpuy á fe- hefő legembertokmóbb m<Kr)iiv kinoztatta á hadifoglyokat, löüb^uz orosz falut fplpTíjíott (fi ,"< l>otfad " lakossággal is &gyoUenk<\!e''.t.
A katonapolitikái os:''.):>lvön J^uy Gusztáv kihailgat&á\> 1 c-cyáfőMn előreláthatólag a iann\ is ?negkezdik. .. .. _
VAROS
XJ> ? U • » 4,1
P II '' >. <
A BABÜáSrVúöU j
VP i> .j. ; v t >a
rr ko y. z »LO

Kétszáztiz rtndőrí felfigyaíet alá helyezést szűntettek meg Nagykanizsán
A közelmúltban belügyminiszteri rendeletre felülvizsgálták az internálótáborokat. Felülvizsgáló bizottság Nagykanizsán is járt és az internálótáborban felügyelet alatt tartott 233 internált közül hetvenhetet szabadlábra helyeztek. A többi 156 internáltat a budapesti internálótáliorba szállították. A szabadlábra . helyezettek 90 százalékát szigorított rendőri felügyelet alá helyezték, ami annyit jelent, hogy hetenként háromszor tartoznak a rendőrkapitányságon, vajy rendőrőrsön jelentkezni.
i
A megyei főkapitányság államvédelmi osztálvának vezetője most a rendőri felügyeleteket is revízió alá vonta és a nagykanizsai járás területén 3íi2 ntndőri felügyelet álá helyezés közül 210-et megszüntetett A rendőri felügyeletek kivizsgálása tovább folvik és ujabb feloldások várkatók.
MOZI
4
Két éra az Ezeregyéjszaka mese-
országaban
Mikor Vvgnap oste beültünk a Városi Mozi nézőterére, azt gondoltuk, hogy két órára ny>gfeloj tkez ünk minden "gondunkról es jól szórakozunk. Do a szórakozásból rövidesen eleven Taiösag lott. Fölültünk a röpülő szőnyegre és egy-kettőre az Ezeregy éj száki csodás mesobirodal- mában voltunk.
Ki ne emlékeznél: vissza boldog gyönyörűséggel gyermekkora legkedvesebb olvasmányára, az Ezeregy- éjszaka bűbájos tündérvilágára. Blénken ól meg emlékezet unit bon Harun al Kasíd meseországa. Mindannyian szívesen ültünk volna fel a repülő paripára, szálltunk volna a fxjgendák Országába a csodás röpülő szőnyegen''. Szerettünk volna beletekinteni a Mindent Látó Szembe, hogy megpillantsuk mindazt, atriil sohasem láthatnánk. Borzadva, gondoltunk a palackbörtönél>ól kiszabadult szellemre, akit a halászfiú egyszerű csellói a rabszolgájává tett.
1
Mindezt a szemünk elé hozta ez á csodáé filmalkotás. Az Ezeregyéjszaka mondavilága, ahová mindig szerettünk volna eljutni, mosfmeg- eloTenodott olőttünk. Láttuk a gonosz lelkű Tarázsiót, aki mágikus .tudományának min^dn eszközét fel- h asznál ja, hogy a? igazságot meg- csufOjlja "és sárbatiporja. Mikor sze- n&lw néztünk, bár tudtuk, hogy csak rnóöc/mégis majdnem mágusi hatalmának büvkörebo kerültünk. Min- denkit''nieghatött'' a kis''"bagdadi tol- raj, alakja, aki minden efé helyezi az igazr barátságot "és a lehetetlent is mcgt&zi, ho''<p* barátján segíthessen, do a "felajánlott " jutalmat nein fogadja el. Felül röpülő szőnyegére ós visszatér''a Legendák Országába, inert a jó kalandot''többre becsüli a tényvb ruházatnál és a fcqagas tisztségeknél. Az önzetlen barát példa- kíópo volt a kis flolvaj, aki a bajban is kitartott jóbarátja mellett. A királyfi ezomorií sorsa milyen időszerűén hatott, j^exof a népével uralkodott a népért, mert a gonosz nagymezére iüoig-ócáig diadalmaskodhatott felette. VA nyomorúságban azonban megérezte népe sok szenvedését éc saját kárán tanult, Bölcs ás igazságos uralkodó lott belőle. Ez ennek a filmnek legszebb és legaktuálisabb tanítása.
Megrázó alakítás volt a játékkedvelő baerai szultán alakítása, aki vé- ffül ie szenvedélyének áldozata lett. Nagy hatást gyakorolt a hatalmas dzsinn gunykacaja és a szépséges borcegnő szerelme.
Mi magyarok büszkék lehetünk erre a filmre, mert magyar embor rendezte. Korda Sándor "neve nem ismeretlen egyetlen magyar előtt sem. Sok felejthetetlen alkotását u>- ti tették már mozijainkban. A Bagdadi tolvaj ezekre csak a koronát tette fel.
Mikor a filmnek vége lett, mindenki önfeledten maradt néhány pillanatig a helyén, mert róhezon tudott megválni attól a meseország-'' tói, ahol már- olyan jól érezte magái. Itt is, ott is lőhetett hallani, hogy ilyen film még nem voltf Magyarországon. Valóban! Ilyont még nem hittünk.
(Ilár*)
A népbiróság itéikezík
— a NOT leszállít
A nagykanizsai népbiróság dr. Béres-tanácsa tegnapi tárgyalónapján elsőnek egy NOT Ítéletet hirdetett ki. A .népbiróság annakidején Keszthelyen 2 év ibörtönre itélle Németh József keszthelyi fegy veres $>árt- szolgálatost A NOT''ezt az ítéletet 1 évre szállította le. Tekintve, hogy «az egy év a kihirdetés napján telt le, a.népbiróság .Németh Józsefet szabadlábra helyezte.
A továbbiakban becsehelyi nyilasok bünügyét tárgyalta a népbiróság. Lukács András kör- zetveZetöt 9 havi börtönre és 5 évi politikai jogvesztésre ítélték, mert a ny il skeresztespárt- nak 1Ü41 óta tagja volt A hatalomátvétel után pénztáros lett a pártban, majd a becsehelyi körjegyzőség körzetvezetője. Tevékeny szerepe volt a leventék elvitelénél, utána fiánakt Lukács Endrének bünügyét tárgyalta a népbiróság. Lukács Endre a Hungarista-légió becsehelyi csoportjának iljuságí vezetője volt A táigyalást bizonyítás kiegészítése miatt elnapolták. Kovács Lajos becsehelyi pártszolgálatvezetőt 6 hónapi börtönre és politikai jogarnak 5 évre való felfüggesztésére ítélte a népbiróság, mert a leventék ősszeszedésénél szintén tevékeny. szerepe volt. •
fiyoicév/ börtönre ítélték a ftem- zett tlunkaközpént volt alelnökét
A népbiróság Koresztély-tanácsa tárgyalta Búzás Lajos, a Nemzeti Monkaközpont volt alelnökének bünügyét. A népügyészség hálaorus bűntettel vádolta mog, mert 1940-ben a Kadiátor Gépgyárban megszervezte a munkásokat a nyiiaseszmék részére és a baloldali munk^so^cat üldözte. Nagy részüket büntetőszázadba osztatta be és általában szélsőjobboldali meggyőződése szerint járt el. (
A vádlott nem ismerte ''bo bűnösségét, do a tanuk terhelőon vallottak. A bíróság dr. Melczer József népügyész vádbeszóde után megállapította a vádlott bűnösségét és 8 évi börtönbüntetésre ítélte. A népügyész súlyosbításért fellebbezett.
— Gázfogyasztók figyelmebe!
Folvó hó 20-án, vasárnap »délután 13 órá 30 perctől ''kb. 18 óráig Kis- ás Nagykanizsán a gázszolgáltatás szünetel. MAOtíT*üzemek ternie- iési ó»zl4}ya. i
APHÓHlHDETÉS^K
KERESKEDŐK legolcsóbb bevásárlási helye TAjÉENÓCZKY rövidáru nagykereskedés, Stabydstg''tg 18. 1300
Kiposztc, zöldség, sárgaitpa télire, Szetnere-u. 4. Kefegyárban egész nap kapható. 1450
Magaaabb árat k-p ho:ra!j4ért,'' ha bizo- náiryba Vadty* ószeresnek adja. Ugyanott rakttron motorksrélcpár, bőrkabátok, teli'' Jutjátok, varrógép «ladó. Somogyi Béia- (Kúá]y)-otca 31. sz. '' 134S
Préselt »zenit eladok bármely mennyiségben. ÉjdeVlcdni lehet mindennap Cscn- gery 39. 1358
HÍREK
-— A vármegye törvényhatósági kisgyűlés e
szordán ülést tartott dr. Papp Andor főispán elnökletével. A kisgyűlés több községi ügyet, tárgyalt. Letárgyalta továbbá a nagykanizsai városháza lebontási ügyét, amelyet lapunk más bolyén Umortotünk.
— Éjszakai fagy : »
Pénteken hajnalra az Alföldön minusz 10 fokig t>rjodö talajmenti fagyok voltak. A fővárosban »minusz 2 fokot mértek. Az erős hideget a már hosszantartó ŐSJK- éjszaka jés derült idő okozta. ÁUncnetiloKr.-csendes, derűit marad az Idő, mérsékelt nappali felmelegedéssel, de továbbra, is. igen hideg, íagyos .éjszakával.
— Engedely nélkül Vaaott borjút
Koller Kezső nyug. mozdonyvezető, Babochay-utca 7. szám alatti lakos engedély nélkül bor jut vágott Somogy szentmik lúson és azt Nagykanizsára boszállitotta szállítási engedély nélkül azzal a szándékkal, hogy a vendéglősöknek eladja. A gazdasági rendőrség szándékát meghiúsította & SUÍ eljárási oüanc megindította.
— Syilkctság az országúton
A zalaszentgyörgyi országúton a járókelők egy összezúzott arcú holttest ro bukkantak. Azonnal jelentették a iogközoíebbi rendőrségen és megállapították, hogy a halott ember Xadrai István zalaszentgyörgyi lakossal Azonos. A nyomok szerint valószínűleg gy ilkosság áldozata lett a szerencsétlen ember. Széleskörű nyomoz á« indult az ügyben.
— A Független Kisgazdapárt
folyó hó 19-én, szombaton este 7 órákor Doák-tér 2. sz. alatti helyiségében közgyűlést tart. Felkérem a tagokat, he- »tárgy fontosságára való tekintett*. :«ltótlonüi jelenjenek meg. Tilkar. ?
— A Foríntvedő Bizottság ülése
Szombaton délután 4 órakor tartja heti ülőiét a szakszervezeti székházban a Forintvédő Bizottság. A vezetőség /elszólítja a bizottság tagjait, hogy az ülésen minál nagyobb szambán jelenjonek meg a tárgysorozat fontosságira való tekintettek
— MUSz összejéveieí
A* Országos Munkaszolgálatos Szöretség központi választmánya felkéri a bajtársakat, hogy ''folyó iió 2Ó-án, vasárnap délelőtt 11 órakor Fó-ut G. szám alatt bajtársi össze- jÖTctcíre jelenjenek mpg. !
Szombaton MAORT-bat a Koronaban
Szombaton, 19-én esto 7 »écai kezdettel — disznótoros vacsorával egybekötött — :ol$jos és vasas«-balt rendez a MAOKT. A bovételt a sportegyesület felszerelésének gyára pitására fordítják.
— Halalos szerencsétlenséget okozott a forréviz
Trojkó Józsefnó potriTentei lakos nagymosást végzett otthonában. A konyhában a földre tett egy fórró vízzel telt fazekat. Később dolga akadt kint az udvaron. Ezalatt kis egy éves József fiacskája beleült a fazékba. A forró viztól oly súlyos égési Bobokat szenvedett, hogy azokba tegnap reggel a nagykanizsai kórházban belehalt. A nyomozás folyik annak megállapítására, hbgy torbol-e Talakit felelősség a szerencsétlenség miatt. .
— Öngyilkosság
Vadász György kiskanizsai lakos tegnap a kora reggeli órákban felakasztotta magát. Mikor fiai rátaláltak még áit, de segíteni nem lehetett már rajta, mert porcokon belül meghalt. A nyomozáfl . megállapította, hogy Vadász György hosszú idő óta súlyos ideglvajban szenvedett és efejetti olkeserodésébon követte el fcttét.
Sportrovat
A megbékélés felé...
Nagykanizsa sporttársadalma végtelen örömmel látja, hogv az NVTl> «is a MAOKT MSE elindult azon az uton, melyen haladva megvalósul az egyetemes érdekeket is szolgáló knaizsai sportbéke. Emiek az útnak első állomásául kell elkönyvelni a csütörtök délutánt, amü:or a''Vasut és a MAOKT labdarugó "csapatai edzőniérkŐ7ést játszottak egymással a MAOKT sporttelepén. Az" érdeklődök néfes tábora nagy figyelemmel nézte v^jig á háromlrlmvadoS mérkőzést, melyen az NVTE 12 játékost foglal koztatptt, m^g a -MAOKT- .bon — a leteg Csöngői kivételével
— jutottak mindazok, akik a ba^''^ágéVt küzdő két csapar összcáuíúviánál számi«» jölietnek. Igy álltak fel a csapatok: XVTE: Zalán — Oazdag, Terendi — Seuisi,- Németh''!., Both — Németh " U.r Balogh, Moinár, Tára, Horváth. - MAOliT: Kovács — Mihalecz, Miilei — I''app, Héjjá, ''Takácsv— Nar- dai, Szabó, Téli, Lyka, Kapomaki. Az első Ivarmadban jobb volt a MAOKT s Téli fejesgóljával l:0-ae vezetésre tett szórt. A''.második harmadban a Vasút jobbösszekötője Hoffmann lösz, a MAOKT részéről pedig a teljes második csapat lép pályára és^— nagy meglepetésre -- teljesen egyenrangú elleniéinek bi- zonvul. tíbbcn a játékrészben az NVfK ér ei gólt Molnár révén. A/ utolsó harmadl>an a Vasút rállo- zatlan összeállításban -játs/ik, mig a MAOKT szirt»ben kombinált ó^.- szetételü tizenegy játszik, blzuttai az N VTE tetszett jobban, dv orod- ményt njm tudott eiérni. A húrom- harmados üdzó.nérközés tehát 1: i-cs eredménnyel végződött. Az eiaüs k^iíóbb eredméitteként ícell eikönv- velm azt a bajtársiam légkört, molj a pályán a játék alatt- kifejezés ro jutott. Kornéljuk: ezzel a nJ&rkóz;t4- sot ^megtört a jég*.és-a kot egyesület kart a karra «öltve dolgozik tp- vább a na^ kanizsai sport iloicmelé- sén. A játékról és az egyéni teljo- sitményckról nem mondunk bírálatot, mórt edzésről lévén szó, egyik •csapat sem fejtette ki tudása legjavát. A mérlcbzésiök edzcs-ieliegc volt s ennek a célnak rnaiadektaia- núi nuig is iccéit.
Csak az NTE játszik itthon
Komoiy feladatok előtt a kanizsai labdarugó csapatok
Az OB II.-óo N^TE va&imap Sopronba látog3t el, ahol az SVSE csapatával játszik bajnoki mérkőzést- A soproni vasutas c*ai»at otthonában komoly ellenfél,'' mi mégis bízunk a kanizsai fiuk küzdóképosaégében és döutétlen eredményt remélünk.
A bajnoki sorsolás "a MAOKT első csapatát is idegenbo szólítja, ihászi
— a saját pályáján — sok ellenfelének keserítette már meg életélv ez esetben azonban bizunfc a javuló formát mutató MAOKT-ban és győzelemmel a tarsolyukban várjuk őket haza. \ . t
Az NTE a csoport rangeisóiéS, a Bajai MTE-t látja vendégül & Gyórgy-uti pályáján. Az NTE eddigi " szereplése nem jogosít fol túlzott optimizmusra. A/ egyetleniKanizsán rendezett I: o.rmérkőtós lesa ez a találkozó és igy minden bizonnyal tekintélyes számú nézáaereg előtt "kerül lejátszásra. Kornéljuk, ? nézők biztatása aorkentóleg hat QCÍ NTE legénységére s igy .megnehezítik a — kétségtelenül jobb — vendégcsapat dolgát. i
A csapatok felkészültsége kifogástalan, reméljük Fortuna istenasszony kegyoit is elnyerik u igr majd sikerről számolhatunk be hétfőn lapunk hasábjain.
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: fieaexe Jea? foszerkcíitő Si«rkewtó»*c W»<l<ihÍT»ul: F«-ut i. TtMun JJ.
Kiadja a Nemzeti Blzottaáfl. Magykaolzsa Szsrkcsztesért ts kiadásért telel »emu« kai
NyomaioUa .Köxgszdasagi R. T. Nagy* kanizsa* nyomdfcjaban ttagykanlzsár..
Nyomdáért Itiel: Zalay Károív.
Nagy Ferenc- miniszterelnök a Kisgazda- í párt 16-ik évforduló-
j ián toolrtap Békésen nagy beszédet mond. Beszédében foglalkozna Baloldali Blokk által ma átnyújtott követelésekkel is.
övtfetyw?». 239. ?iám sseaBssa&m
Nyilt levél Nágykánizsa város népéhez!
A
I
i044. december 21-én a demo-r kratikus pártokixii megalakult I>ebpeoeni>en az ideiglenes üem- zeli kormány, hogy átvegye az ország irányítását és rávezesse a magy ar népet a demokrácia ntjára. 1915. április i-en Nagykanizsa városa szintén eíjntolt a felszabadulás pillanatához, amikor lerázta magáról a betolakodókat és a nyilas hóhérokat. Ezzel a nappal Nagykanizsa népe is «részese lett a politikai szabadságnak és a demokráciának, melyet Nagykanizsa város aépc oly régen várt njár.
áw VW


JSmerika népe békekeze! nyújt a
Demokrácia népuralmat jeleni, ami azt is jelenti, hogy a népnek joga van a közügyekbe beleszólni és azt irányítani ugy, hogy a közösségnek a javát szolgálja. Amikor jogokról beszélünk. ugyanakkor a kötelessé: gekrol sem szabad megfeledkeznünk. Mi, • szociáldemokraták érezzük a felelősséget, amellyel a népnek tartozunk és tudjuk kötelességünket Nagykanizsa népével szemben is. Azért fordulunk Nagykanizsa dolgozóihoz nyilt levélben, őszintén és férfiasan, hogy- mondjon véleményt és ítéletet a nagykanizsai Kisgazdapárt egyes vezetőségi tagjainak a. magatartása felett, akik önhatalmúlag elutasítják a demokratikus pártok által felajánlott békés szándékú, a kö-
• ?cjaségérl való együttműködési.
A magyar kltdöttseg, ?mefy Moszkvában tárgyalt e potrozscnyl szénbányák magyar érdekeltségének orosz kézbe adáaáról, tegnap visszaérkezett Budapestre. A tárgyalásokat télbe kellett, szakítani, mivel nem aikerlit megegyezni a részvények felórtékeiébének ö&szegóbsn. A tárgyalásokat később folytatni fegják. A szovjet kormány hajlendónak mutatkozott átvenni n bényarószvényeket jóvátétel helyett.
6yrn«s- amerikai kűlfigymínisztor tegnap rádióbeszédet mondott Étzakamarlka népéhez, melybon többek között * kővetkezőjét"mondotta: Amerika nepo békekezet nyújt a Szovjetunió népének ós a világ valamennyi népiének, mely belefáradt a háborúba. Óvakédjunk attól a hiedelemtől, hogy azok az aggodat mak éa feanakadísok, melyek veszélyeztetik a békekötésre irányuló célokat, elkerülhetetlenné tennék aZ összettközést. A szovjetunió ázzál vádolja az Egyesglt Államokat, hegy meggizdagodott a háború alatt és most gazdasági rabszolgaságba akarja hajtani Eurépát. Amerika a htkaru alatt több mint 10.000 mlHJé dollár értékű hadianyaggal següette Oroszországot éa Oroszország megszerezte a Balti tenger mellékét* a finn kikötőket éa a távolkelotl határokat, igy nem lehet birtokétól magfosztott arszágn-ak nevezni, ffem felel meg a valósáénak, hogy a Szovjetuaiót gszriasáfilag a nyugati hatalmak {>e fkarják keríteni.
Bizonyíték erre JSxtéltn kijelentése, aki megállapította, hegy ez a veszély mfm. farag fenn. A kisebbségi prablpnék k^züL a magyar-csehszlovák kérdéssel foglalkozva ezen reményét fejezte ki, hogy ezen vüés ügyet a Dél-Tusi ügyében az osztrák-olasz megegyezéshez ha*an-_ ... . . Jóan kézsetien tárgyalásokkal fogják megoldani • • - ..
Az atomerőről szólva kijelentette, hogy eljön azMő, amikor áUaadó és általánas megegyezést köthetnek agymással a független államok ós az atom erő birtokát nem szabni arra használni, hagy azzal ny»< mást. gyakorpljaa&k máa^ államokra.^szaktrnorika sohasem kivetette, hogy aaját kareaketfelmi akaratM rákényszerítse más államokra, hanem igyekezett ?urépa ujjáépHését elősegíteni, mart Eurépa virágzása előmozdjtja az egész világ, virágzását. Baráti kezot oyujc a szovjet népnek éa a világ valamennyi népének, m^ly belefáradt,a hábocuha. isten töltsön el benn&nke; sugallatával, mondotta, melyre szükségünk van, hogy megtaláljuk a békességhez vezető utat. .
1945-ben az ideiglenes nemzeti kormány rendeletben kimondta, hogy meg kell alakítani a törvényhatósági bizottságokat és a városi képviselőtestületeket A nagykanizsai Nemzeti Bizottság ezen rendeletnek megfelelően meg is alakította a vá-
• rosi képviselőtestületet a demokratikus pártokból. Amifcoreza rendelet megjelent és megalakul* a'' város képviselőtestülete, a nagykanizsai Kisgazdapárt még alig ébredt fel, alig volt szervezett tagja. (Amit igazol az is, hogy abban az időben a Kisgazdapárt mint párt, sem a közmunkákban nem vett részt, sem mint szervezett politikai párt nenj jelent meg sehol.) Igy nem is kaphatott ugyanolyan létszámot a képviselőtestületben^ mint a többi demokratikus pártok. Nyolc taggal részt is vett egy darabig, sőt az országos választások után is egyideig a városi képviselőtestület munkájában. A''arga József polgármester beiktassa alkalmával azonban tün- tetökj, mint akinek semíni köze a dolgokhoz, kivonultak a városi közgyűlés terméből és bejelentetlek, hogy tovább nem hajlandók . résztvenni annak munkájában. Meg kell '' jegyeznem, hogy. ezideig egyetlenegy esetben sem, fordultak a többi demokratikus pártokhoz a''Kis- gazdapárt .vezetői azzal a kívánsággal^ hogy egészítsék ki a lét- Az ??ma kat , a nnyira> mint a többi pártok'' létszáma. Ellenben igaz az, hogy- a Kisgazdapárt jött már olyan követeléssel, hogy azt
a százalékot, amelyet az -országos választásokon elértek, megkaphassák. 19.-16 okjtóber 16-ára ósszelűvolt városi közgyűlés az én felszólalásomra és kérésemre ugy határozott, hogy bizonytalan időre elnapolja a költségvetés tárgyalását és felszólítja a Kisgazdapártot, hogy vegyen részt a .városi képviselőtestület munkájában és közösen. vigyük a város ügyét a boldogulás lel§. A tárgyalások a pártok között meg is indultak. A munkáspártok és a . ?Nemzeti Parasztpárt felajánlották a -Kisgazdapártnak, hogy 30 képviselőtestületi tagságot biztosítsanak részükre, csak vegyenek részt ebben a közérdekű munkában, hogy minél előbbre tudjuk vinni városunkat a fejlődés terén. A demokratikus pártoknak ezen''jószán- déku, a koalíció szelleméliez való őszinte ragaszkodást kifejező ajánlatát a Kisgazdapárt egves vezetői, dr. Szabad Lajossal az élén elutasították azzal, hogy nem hajlandók 30 képviselővel résztvenni a képviselőtestület nrinkájában.
Nézzük meg. hogyan alakult volna az ajánlat elfogadása esetén a képviselők arányszáma : 70 képviselőből áll a képviselö-
> -
Csodálatos -számok a Szovjetunió költségvetésében ^
Moszkva, ojktöber 19 Az orosz föderációs köztársaság költségvetése 1046-ban 86.6 száza-, iékkal naj^obb, mint az elmúlt évben volt. tízoeiális és kulturális, célokra 31 százalékkal többet irányoztak oló. A közoktatásügy céljaira előirányzott összeg 46 százalékkal több, mint az orro a eélra lQ40-ben nlóiránvzott ösezog. A Szovjetunióban a felszabadulás - óta 712.000 lakóházat; -épitottek, amelyokben több mint 3 millió ember (kapott lakást.
Gyorsabban mégy mint a hang
London, október Az egyik angol rcpülógepg^''árban
ww
[ testület: 30 kisgazda. 12 szo- í ciáldemokratn. kon^nünista, i 14 szakszervezeti tag és 8 pa- | ras''.tpárü tag. A ké''r munkáspárt képviselői: ipari munkások, önálló iparosok, kereskedők és magántisztviselők, a Nemzeti Parasztpárt emberei: dolgozó polgárok, földművesek. Kitol féltik a várost vájjon a kisgazdák? A dolgozóktól?- Van-e pnecedeus az országban arra, hogy a községi választások előtt ilyen arányszámban vesznek részt a városi közületek munkájában, mint amit felajánlottak a pár- Jtpk. Válasz: Nincs sehol az országban még erre példa. A nagykanizsai Kisgazdapárt egyes vezetőinek >csak azért sem fogadom el. politikája meghiusitot? ta a megegyezést Az országos választási ''arányhoz való ragaszkodás gyerekes elgondolás vcs komolytalan. Fittyethányni * a koalícióra, csak kizárólag pártérdekeket nézni. A -közérdek nem fontos ? Mi szociáldemokraták, ha arra hivatkoznánk, hogy a felszabadulás után az ország érdekében nemzetközi összeköttetéseink révén többet tettünk az ország érdekében, mint a Kis-
f
azdapárt tett, aíkkor mi is oda- Uhatnánk és azt mondhatnánk, hogy nekünk pedig ennyi mandátum kell és fütyülünk a koalícióra. ." - *
a h:ui}í seuc^''-j<énél g^x>isabbaj^ ter; jodő" uakétahájtásu, vezetónélkülj repuló^pet- állítottak eiú. A gépet rádió- és radar-hpHámoklcál irányítják. A gép rövidteen elkéltül és a hónap Vi^rén adják ?1 Qd anpol utánpótlási ininisztíTiumnnk.
J- ÍTTVH''V ••-. .. »1 r -» - ?>
Eisenhosyer: Eurqpában maradnak az amerikai csapatok, ^ ,
Trüfrl. októbei 10
Kisenhower tábornok kijekmtolte, liogy az amerikai hadseregnek Európában koll maradnia, inert ^rendot- kell téremtenk? a háború utáni zűrzavarban«. Eisenho^''er tábornok csütörtök este repülőgépül el hag^la Triesztet Palesztinába repült.
» » .
igen tisztelt Kisgazdapárt.'' önök hivatkoznak az országom választási százalékra, mi ivesa hivatkozunk spmmire^ pedig nekünk is több tagság járna, szoz «áldemokratáknak. De . minket nem az vezet, hogy hányan; vágyunk, hanem az, hogy''?út és hogyan dolgozunk- a köz érdekébén. Nem tudont hogy Magyar János nemzetgyűlési kép. viselő barátom mit szól a Kisgazdapárt ezen* magatartásához? Helyesnek tartja-e, hogy egyetlen ember — dr. Szabad Lajos — makacsságán meghiusuljonnm őszinte együttműködés lehetőség«? Különösen kíváncsi vob- nék Nagy Ferenc miniszterelnök ur, a Kisgazdapárt elnökének véleményére ebben az ügyben) aki őszintén és minden hátsó- gondolat nélkül akarja a koalíció fenntartását A Kisgazdapártot ezen 4 elutasító magatartása nem mentesíti a felelősség alóí, sőt fokozottabban terheli, hogy ezen nehéz időkben, amikor az országunk ezer í^btől vérzik, városunk pedig a. munkanélküliek ... Jajkiáltásától . hangos, ugyanakkor; a Kisgiizdapárt > kihúzza magát a közös munkából.
Nagykanizsa város népe mondjon véleményt és ítéletet
~ • Démbci Jártűs ^'' a Szcciáldónokra ic Párt elnöke,
v. " ktpvt^ .
Törflkors2áB nem egyezik bele a Dardanellák ellenőrzésébe
AnJcam, október 10 Törökország togna^ válaszolt a szept. 24-én hozzá intézett szovjet jegyzékre a. Dardanellák ellenőrzésével és védelmévoLkapcsobtban. Törökország kijoleníi, hogj'' a tenger -?orozok vedelmo kizárólag török területen fex szik, kívánja, h<xy azok cllcnórzéso török közökben maradjon.''Hajlandó hozzájárulni nemzetközi" konferenciához az 1036. évi montreuxi egyozménv revízióját illetőleg, Törökország fenntartja teljes függőt le őségét és'' barátságát a Szovjetunió ós a nyugati demokráciák iránt. A Dardanellak együttes orosz- török ellonórzésébc nora egjezne bele. •

kjg. Ezt a határozatot jóváhagyás végett felterjesztették a vármegyei törvényhatósági kísgyü- léshez. amely szerdai ülésén foglalkozott az", üggyel. * ^ ".
Hétfőn tárgyalja a nagykanizsai uzsorabiróság Skienszky zsirhamisitási bűnügyét
Október 21-én, hétfőn kerül j László MAOHT vegyészmérnök
1 megejtette a szakértői vizsgála- : tot és megállapította, hogy a í 360 kiló zsírba mintegy 25 ki- ; lograman burgonyát kevertek bele. A szakértői vizsgálat után rövidesen elkészült a vádirat amely a közellátás érdekeit súlyosan veszélyeztető bűncselekménnyel vádolja Sklenszkyl.
A zsirhamisitó heiitesmester hétfőn kerül tehát bírái elé ''és Felel azért a súlyos cselekményért, amit nagyon sok dolgozö család ellen követeti el. Ugyanis* amikor a rábizoit zsírt elíeke- tézte, rengeteg munkáscsalád egy graruln zsír nélkül állott, mert képtelenek voltak azt az árat megfizetni, amil a feketézők megköveteltek. A _ bíróság valószínűleg példás ilé''etel hoz. hogy elvegye mindazok kedvét, akik arra spekulálnak.. Logy kőz . javaiból gazdagodjanak meg.
Cziboly Ferenc bizottsági tag hosszan fejtegette, hogyha volt városháza épület annyira megrongálódott a háborús események folytán, hogy azt helyreállítani és használhatóvá • tenni szinte képtelenség, de amennyiben a kisgyűlés mégis ezt'' ~ a megoldást választuá, ?ximfi pénzl>e kerülne, hogy az nincs arányban egy esetleg újonnan felépítendő modern városháza költségeivel. Kérte a bizottságot vegye ezt fontolóra, mielőHt határozna ebben az ügyben. A felszólalási vita követte, melynek eredményeképpen a kisgyűlés a kővetkező határozatot hozta:
Aranykalászos gazdákat avat a nagykanizsai
gazdasági iskola
A terménykiállitás holnap vasárnap nyílik meg
Az Ady Endre-uti állami gaz- ! — Az 1915—46-os tanévre bi- da- és gazdaasszony képző - ,is-'' i zony rányomta szomorú bélye- kola 20-án, vasárnap délelőtt "ll í gél a háború pusztítása — mön- órától d. u 4 óráig termelési j.dotta Elekes igazgató. — Az 5 versenykiállilást rendez s ez al_ I tanerős iskola fiutagozata azon-
i :-.
Az államépitészeti ?liuutal hivatalos szakértőjének véleménye szerint a romépületet használhatóvá lehet tenni, ezért felkérik a polgármestert, haladéktalanul készíttessen költségvetést arról, milyen összeget emésztene fel az épület renoválása. Ezzel egyidejűleg felhívják a polgármestert, hogy egy teljesen''uj vá- . rosháza épület elkészitésé- hetekig a város közvéleményét.
Mint ismeretes, Skienszky Ferenc a magán vágásokból beszolgáltatásra került „ sertészsír hatósági gyűjtésével volt meg^ bízva. Augusztus elején felszólították, hogy a nála levő 3G0 kiló zsírral 0-án számoljon el''aj zsir központi gyűjtésével mt^ I bízóit Fuchs Lajos, palíní hen- i tesmesternek. Skienszky annak j rendje-mórija szerint cl is szá- ; moll Fuchsnak, aki azonban a ; zsírt gyanúsnak találta és fel- ; jelenlést ieit Skienszky.ellen a i g.udasági rendőrségen. A rend- ; őrség róvíd nyomozás utánmeg- i állapilotta, hogy a zsir burgo- j nyával és sóval Van .keverve. Az I ügyet ekkor áttették az állam- j ügyészségre. I)r. .Takáts József államügyész felkérésére dr.Gráf
?
kalommal tartja az aranykalászos gazdaavatást is. A földmüvelésügyi miniszter képviseleté- beu dr. Paizs Ferenc polgármes- terhelvettes nyitja meg a kiálli- tást. A Zala munkatársa felkereste az iskolában Elekes .Károly igazgatót s annak'' kalauzolásával megtekintette az eddig összegyűlt kiállítási anyagot. Az elmúlt tanévben csak íiutagozat működött s most a Végzett 26 uövendék a styát gazdaságában kitermelt mintapéldányokat mutatja be az iskolát nem végzett gazdáknak. A kiállításnak tehát oktatói, tanítói célzata van. A már kiállított anyag ügyes kezek munkáját dicséri. A legjobb elhelyezésben, ismertető feliratokkal ellátva megismerhetjük itt a ken- der-, napraforgó-, gyógynövény-, gyümölcs- és kerti magvak termesztésének alapelemeit A már eddig látottakból megállapíthatjuk, hogy jó munkát végeztek a közeljövő aranykalászos gazdáL Mert az a növendék, aki elvégezte a gazdaképző iskolát és kiállított anyaga megüti a kívánt mértéket, elnyeri a fenti büszke címet Az iskola szervezeti beosztásáról és tananyagáról érdeklődünk ezután.
UMIUl, il<l iUHIUvUfYX -IUC?JJ > UUlit"
lására egy szakértő bizottságot küldenének ki a megyéből, hogy a városháza leégésének okát tüzetesen kivizsgálják. Meglepetések- nincsenek kizárva.
ban fényes tanújelét adta feltétlen életképességének. A növendékek az egyes tárgyakban, igy növénytermelés, állattan, kertészet, gazdasági üzemtan és számvitelben, valamint az elsőrendű fontossággal biró gyakorlati részben kifogástalan felkészültséget szereztek. - Értékeís munkásai, sőt szakemberei lesznek a tervszerű, céltudatos újjáépítési gazdasági életnek.
örömmel jclentliettím, hogy a november 3-án kezdődő uj tanévben megnyílik a nőitagozat is. A baromfitenyésztésben, kertészetben, szabás-varrással^ főzésben, gyermeknevelésben és az egészségtanban nyernek majd szakkiképzést a növendékek.
Az érdeklődés igen nagy, eddig már V> leány jelentkezett.
Végtelenül elszomorit az a tény, hogy siralmasan gyenge felszerelési állományunk foktán nem tudunk maradéktalanul megfelelni hivatásunknak. A tangazdaság ügye most van rend< alatt, reméljük sikerül remteni a gazdaképzés e lözheteüen alkotórészét
— A növendékek a környező falvak gazdáinak gyermekeiből
tevődnek össze.
At iskola iránt a legnagyobb érdeklődés a közeli So- mogíjszentwukh''json nyilvánul meg. A női!cigozattal ellentétben egyenesén meg- ? döbbentő a fink passzív magatartása, mellyel távol- tartják magukat az uj tanévre való jelentkezéstől.
Elekes Károly ezután idézi az egyik -környékbeli falu tanítójának szomorú szavait: >a lányok. dolgozni akarnak, a fiuk pedig — muhi liii:. .«-
A sokhelyütt deszkás ablakokon- átfúj a 3iideg szél, de bent a nagyteremben a közeljövő aranykalászos gazdái helyezik el- lázas igyekezettel szebbnél - szebb terményeiket
Dr. Bánáss László apostoli kormányzó a Szent Margit-ünnepség vasárnapi szónoka
Nagykanizsának, Dél rab. 03 Dél - nyugat-omogy népének nagy napja lösz október 20-án, vasárnap. A nagy magyar engesztelőnek, Árpád- házi Szent Margitnak tisztototére seregük ősi»» a félsőtcmplottt. előtti térre, hc^ erőt meritaea az uj magyar élet "felépítésére.
Az ünnepség vasárnapi sorrendje: Kiskanizsán a reszeli órákban gyülekezik a'' letenyoi esperesi korület hivópcrGíTO a kískanizsaiakkal együtt. Iti gyülekezik a járási <és a nagykanizsai HOXSZ csoportja is. Délelőtt fó 10 órakor megindul nz ereklyével a körmenet Nagykanizsára. Az állami adóhivatH és a rendőrség épülete olőtt a nagj-kani- z^ai loáiivifjásáír fogadja az ereklyét. A fcányifjusóg nevében Dor- mán Ella küözőnti. A randórség és a leány ifjúság diszsora közGtt folytatja útját az eroklvc az ünnepség helyére, a felsÓtomplom előtti .térre. Itt''Filó Ferenc egyházkózségí elnók fogadja. . . - í
A lXíák-téron gyülekezik a vidéki közséeek liivősorec;c, Na^kaniito iskolái, eg\e9übtei, hivatalai, hairV- ságai, a''vcros egész népe.
Pontosan fél IX órakor kozdódik a főpapi szentmise. Közben szent- beszed. A szentmisét és a -szencfcbo- szédet dr. Bánáss apostoli kormányzó mondja. A szentmise alatt a leány ifjúság szentáldozáshoz járuL Áldoztat 12 pap.
Az ünneps«: után az ereklyéi tisztoletaílásra a felsótemplomban helyezik el. .
Dkílután''2 órakor litánia a vidéki zarándokok részénx Szentbeszédet mond dr. Kiss Gyórgy prépost- plébános.
Délután 4 órakor záróünnepség a felsőtemplomban. Szentbeszédet és litániát mond dr. Szemes József pájjai káplán, plébános, az ereklye •őre.
Írásbeli meghívás az ünnepségekre nincs, mindenkit szeretettel várunk.
Ezután az ereklye elbúcsúzik Nagykanizsától, hogy folytassa dio- dalutját Dunáhtul többi városaiban.
Változások a megyei Földbirtok- rendező Tanácsban
A demokráciának ezen igen fontoe intézmémébe a régi tagok leváhéeb után uj tanácstagokat delegált * Nemzeti Bizottság és Szabad Szakszervezet. A nehéz ÓB felelősségteljes munkát; ezután Szabó Berénr, Horváth Vendel, Deno Józsuf ée Németh János uj megyei tanácstagok végzik. Mináan remény magván arra, hogy ezután gyors és igazságos döntések kielégítik a föld- igénylők jogos kénéfioit és a földhöz juttatás valóban pillére lesz a demokratikus országnak.

Teljes ütemben megindult a városi erdők titkának feltárása
Budapestről jelentik:
JHai évi fegyházra ítélték Jlagy Zoltán költő gyilkosát
í Ü
Kővqgó-Kugler Pál üvegcsi- szolóseged 1915 julius , 4-én hosszabb vitatkozás ulán agyonlőtte- dr. Nagy Zoltán budapesti ügyvédet, a neves kőitől. A gyilkosság ulán az utcára meneküli, mikor azonban látta, hogy .üldözik. fej belőtte magát, öngyilkossági kísérlete azonban nem sikerűit, de mindkét szemére megvakult. A büntetőtörvény- szék szándékos .emberölés büntette miatt . 8 évi fegyházbüntetésre itéile. A tábla az. itéielel megsorinisílette és uj eljárásra * utasította a büntctőtórvényszé- kel. Eunek során a Dán-tanács az enyhítő körülmények íigye- lemltf vételéve l'' Kővágó b ü nteié- sél b évi fegyházra szál Íj tolt a le.
Kossá István tanúvallomása e$y keretlegény bűnügyében
A népbiróság Lukácsi-tanácsa szerdán ''tárgyalta Reixort íslván ügyét.. Heikorl a 401-es* büntetőszázad keretlegényeként valóságom emberirtást végzett. A 190 főnyi századnak, melyet .szocialistákból állítottak össze, ftei- kori leváltásakor mindössze 35 tagja maradt életben. Kos>a István, a Szakszervezeti Tanács főtitkára. aki a büntetőszázad la^- ja volt. tanúvallomásában elmondotta, hogy a vádlott valósággal hajszolta a munkaszolgá- latosokatjaz aknamezőkre és vé-> résre verte a védtelen embereket. Csoportonként végezte ki őket, majd ruhájukat, értéktárgyaikat eltulajdonította. A keret többi tagjait állandóan azzal biztatta Reikort, hogy minél elöhb pusztul el- a század, annál előbb mehetnek haza.
Sikertelen emberrablásI kísérlet Budapesten "
Nagy Sándor, a honvédelmi minisztérium egyik nyugalmazott altisztje tegnap este a Ke- repcsi-ut és Feliér-ut firkán levő Dobrulkai-féle vendéglőben borozgatott három barátjával. A vendéglőből ittas állapotban távozott.
Nyolcévi fegyházat kapott a MA0RT farkasa
A Kercpvsi-ut egyik háza előtt Steyr személyautó állt meg előttük, a kocsiból bőrkabátos fiatalember szállt ki és ajanlatot telt a társaságnak, hogy szívesen hazaszállítja őket Nagy Sándor hajlandó volt beszállni az autóha. A kocsi tovább robogott és Nagy- Sándort a Bonyhádi-ut felé vitte. A Rákospatak* közelében egy üres telken megállt az autó. három fegyveres iérfi szállt ki belőle, a''Rákospatak mellett még két barátjuk vart az érkezőkre.
Nekirontottak Nagy Sándornak és teljesen le akarták vetkőztetni. Egy közeli villában. azonban figyelmesek . lettek a szerencsétlen ember segélykiáltásaira, rendőrért kiabáltak. Erre a fegyveres autós támadók visszaugroHak az autóba és továbbrobogtak.
Az ügy-ben széleskörű nyomozás indult.
Szerdán délután 6 órakor PÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Pirt.
Előadó: Lakatos Dezső megyei % párttitkár, ttimienérdeklődőt pártállásravaló tekintet nélkül szeretette] vár a Párt vezetőség.
A Zala vezércikke nyomán megindult vizsgálat folytatásaképpen Nagykanizsára érkezett dr. Dávid János alispán, dr. Ti volt Elemér vármegyei főjegyző kíséretében, hogy a fölszabadulás előtti ésiutáni erdő- ügyeket tüzetesen kivizsgálják. A vármegyének, do a hivatalos városnak is oltókéit szándéka, hogy* pontot tegyenek a hosszú óvok óta húzódó városi erdők ügye mögé és a legapróbb részletekig kivizsgálják a fasiszta kormányok alatt történt''visz- szaélésoket és amennyiben annak. szüksége mutatkoznék, ugy a bűnvádi eljárás folyamatba tételét is szorgalmazzák. A hatóságoknak megdönthetetlen akadtuk, hogy bármilyen nagy munkát igényel is, behatóinak a fasiszta ordőmanípulá- ciók sötét dzsungeljébo, mort a demokrácia megyei és helyi vezető- tisztriseiói a Közönség elé kívánják tárni leplezetlenül azokat a cselek- ménj-eket, amelyek a város lakóinak ztebere követtek el.'' * . Ami a felszabadulás utáni kárt illeti, arra vonatkozólag a polgármesteri hivatalban tartott értekezlet egyhangúlag megállapította, hogy az adott .körülmények közö''t a minisztérium ''által biztosított kitermelés lehe-- tetlen volt, mert az erdőkbe sem hivatalos. sem nem hivatalos személy ablxin az időben be nem léphetett.
Amint az alább közölt íjotryzókönyv- ból is kitűnik^ a várost ért hatalmas kárt ugy kívánják biztosítani, hogy a megszálló csapatok által-kitermelt fát, «?mi kétségkívül jóvátételi számlán nyer elintézést, a város az államtól vlsszakövetohjo. Minden remény meg van arra, hogy oz járható ut lesz a várost ért kár egészbeni vagy részbeni megtóritéséro.
Varga József polgármester hivatalában fölvett jegyzőkönyv szóeze- rint a-következőket mondja:!
Készült Nagykanizsa megyoi város polgármos téri hivatalában 1946 október 18-án a nagykanizsai erdők ügyóbon emelt panasz megvizsgálása tárcjában. . Jolen voltak: ?
l>r. Dávid János, Zalíi vármegyo alispánja, dr. Tivolt Elemér tb. vm. „főjegyző, Varga József, Nagykanizsa ?-áros '' polgárníostero, dr. Paizs Feronc v. 1. o. aljegyző, Hackler János, a nagykanizsai Nemzeti Bizottság elnöke ós Bencze Jenő, a sZaia« című lap főszerkesztője.
Zala vármegye alispánja a fonti ügvíjen meghaflgatta Varga Józsof polgármestert ós Bencze Jenő főszerkesztőt. Ismertette a zalaegerszegi erdőfolügyo!őségnek a fenti ügy non Zala vármegye alispániához intézett Írásbeli közlését, amely-
" Varga József Nagykanizsa m. VJÍOS polgármestere
Hackler János Nemzeti Bizottság elnöke
. Dr. Paizs Ferenc
v. J. o. aljegyző
A Zala csütörtöki számában rövid hir jelent meg. amely közölte, hogy Radnóthy László, vélt tüzérezredesi a budapesti népbiróság nyolcévi fegyházra ítélte, mart a munkaszolgálatosokkal kegyetlenül bánt és-Be- regfy liirhedt felkoncolási rendeletére két honvédet kivégeztetett. . ,
Radnóthy László neve Nagykanizsán is ismertté vált kegy etlenségéről és különösen a MA- ORT-nál emlékeznek^-rá borzalommal, mert olt követte eí gaztettéinek nagy részét, amiért most nyolcén fegyházra ítélték. Általában a MAORT farkasa névvel illették és ő erre a névrta ben az erdőfelügyolő a panaszban foglaltak és a nagykanizsai ordók korábbi kozeléee tárgyában tájékoztató szakvéleményt adott.
A meghallgatások eredményeképpen a jelenlévők megállapítottá*; hogy- az ügy toiies ós megnyugtató kivizsgálása éroekébon mindenekelőtt szükségessé .vált a vonatkozó összes iratok: u. m. a dr. Krátkv Istváit volt polgármester és dr. Prack István volt tanácsnok ellen korábban folyamatban volt fegyelmi iratok, az 1944. évben folyamatban volt erdőigazgatósági vizsgálati iratok és az ordokro vonatkozó üzemtervek beszerzése.
Varga József polgármester előadta, hogy az omhtettiíogyelmi iratok a hadmüvelotok következtében a városház leégésekor mx)gso:n mi bűitek, az erdőigazgatósági vizsgálatról szóló iratok beszerzéso ügyében ugy- Nagykanizsa polgármestere, mint Zala vármegye ali&jfánja már intéz kodé ttj az üzemtervre vonatkozó iratok podig szintén csak az ordő- igazgatoságtól lesznek beszerezlrotók, mert a régi üzemtervre vonatkozó iratok megsemmisültek, az ui üzemtervre vonatkozó iratokat podig .Soo- >jann György akkori ordomcster a szbmbatlíelyi erdóigazgatósághaz küldte meg"- *r ;
Zala vármegye ^ispánja felhívta Nagykanizsa polgármesterét azon beadvány felterjesztésére, amelyben Soemann György volt .erdŐmérnök
1945. év őszén Elhívta a város polgármesterét a kedvezményes fakitermelés megindítására. ''
A meghallgatások orodményokép- pon mcgállapittatott, hogy 1915. és
1946. évien jóvátételi számlára elvitték é3 elhasználták a korábban kitermelt é* az erdőkben tárolt famennyiséget, oz^n Jelül -további ki- termeléHoket is eszközöltek. Varga Józ&ef polgáripostor Zala'' vármegye alispánjának fölhívására előadta, hogy hozzávetőleg 5—6000 ürméter tűzifát vittek el, ezen olvitt fa mennyisógo később pontosan is megállapítható lesz a számadási iratokból, előadja egyben, hogy ?ugyancsak a jóvátétel terlhíéro mo^rállapiihatatlan mennyiségien uj, illetve-további fahasznáiáttal éltek, ennek mennyisége az erdóíjondnokság köz bon jötté vol lesz megállapítható.
A vizsgálat eredményeképpen Zala vármegye alispánja elrendelte az igy igénybe vstt famennyiség összegének és értékének pontos "megállapítását, hpgy megfelelő intézkedés történhessen az irány han, hogy ennek elksnértéke a jóvátételi számlába beszámíttass ék.
A jegyzőkönyv felolvasás . után hh. aláíratott.
Kmf. n
Dr. Dávid János Zala vármegye alispánja
Dr. Tivlt Elemér
tv. vm. főjegyző
Bencze Jenő
a Zala főszerkesztője
alaposan rá is szolgált Munkaszolgálatos századával 1944- ben Bázakerettvén álomásozott. A munkaszolgálatosoknak. a légiriadók tartamára nem volt óvóhely kijelölve, ezért azok a közeli erdőhe menekültek. Radnóthy ezt megtiltotta nekik és igy kitette őket a biztos pusztulás veszélyének. A munkaidő alatt csak kijelölt utón járhattak és halállal fenyegette meg azokat, akik ezt a" parancsát megszegik. A munkaszolgálatosokat többször személyesen _ motozta meg és ilyenkor,*azonkívül hogy minden félretett élelmiszerüket és pénzüket elviette tőlük, még tényvázlatot is vett fel, amelyeket a szombathelyi hadbíró sálhoz terjesztett fel.
A munkaszolgálatosoknak ebben az időben a lehető legrosz- szabb volt az ellátásuk. Radr nólhy megtiltotta, hogy a lakossággal érintkezzenek és silány élelmezésüket bármily kevés vásárlással is javítsák." A legnagyobbrészt f>0 éves emberekből álló munkaszázadától a legnagyobb munkateljesitményt Követelte meg. Az elcsigázott e*n( bereknek félmázsás ceraenltöin- bőket kellett többemelet magasságba , vékony létrán, a vállukon felcipelniök. ~
A nyilasok hatalomátvétele után ki^lcntette Jtisztjei ejőtt. "hogy a fegyvert nem teszik le és tovább harcolnak. Radnóthy ekkor beavatkozott i\ .MAORT bel- ügveibe is és elhurcoltatta a baloldali magatartásáról köziitnerl Skultétv J.ajos tisztviselőt, aki i a szornbathclví katonai fojgfház- ba került. Slailtétv •innen csak kétheti súlyos Wti és lelki kin- • zások után tudott kiszabadulni.
Radnóthy most felelt bűneiért és a népbiróság ítélkezett fe- lette. A > MAORT farkasát« 8 évi börtönre ítélték. Mindenki, aki csak ismerte rövid, de annál gyászosabb szereplését a * MAORT-nál, megkönnyebbülten veszi tudomásul, hogy megkapta a megérdemelt büntetését
A rádió vasárnapi műsora
Budapest I. fc.45 Hírek. 7.05 Rpg- geli zono. 8 Szórakoztató''temglomo- zok. 9 Római katolikus vallásos félóra. 9.30 Evangélikus vallásos félóra. 10 Hírek. 10.10 Unitárius istentisztelet. 11.15 Barokk kamarazene. 12 Déli harangszó, hírek. 12.15 Anyák öíporce. 1230 A. Kft-
?
isztrán kórus énekeL 13.10-kor a
inoechio iazz-együttas játszik. 14 Hirok. 14.10 Müv&zlomozek. 16.20 Ney tibor beaodül. 16 Hírek. 16.10 Töfgyossy Júlia és Lontay Rojncu* László magyar nótákat ónekDl. 17 Falurádió. 18 Hiiek. Vöröekereezt köziem én vek. 18.10 Bóka Ltezló olőadása "Petőfiről. 18.80 Cbopin- és Liszt-müvek. 19.10 Villái»regéli Marokkóban. Jules Romaine ogy- felvonásosa. 20 Hirek. 20.20 Offen- bach kavalkád. 21 A Rádió hangja. 21.50 Hinek és krónika oroszul/22 Hírek, sporthírek. 22.40 VöröskB- roszt közfcmények. -22.50 BBC ajándéklomezek. 23.10 Hírek és krónika angolul és franciául 23.30 Lomez- antiquárium. *
Budapest II. 19 Művész lemezek. 20 HaLmv Lujza énekel, Ambrózyné JBaum Sara zongorázik. 21 Hiiti.
A rádió hétfői műsora Budapest /. 6.30 Falurádió. 7 Hírek. Az Áttelepítési Kormány biztosság köz lemén vei. 7.80 Reggeli zene. S.15 Operettreszletek. 9 A Rendőr- zenekar műsora. 10 Hírek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Kilián Edit énekoi. 13 Ctcrmely Egon jazz- ogyüttese játszik. 14* Hirek. Vöröskereszt közleményok. 14.40 Gergely Ferenc orgonál. 15.15 Rádióiskola.
16 Hírek. 16.10 Rádió kamarazene.
17 Párthiradó. 17.10 Vidám hanglemezek. 18 Hírek. Vöröskereszt közlemények. 18.40 A philoeochue. Besenyői György vígjátéka a Magvfcr Thália sorozatban. 20 Hirek. 30720 Magyar muzsika. 21.50 Hirek é& krónika oroszul. 22 HireJc. 22.20 Svéd lemezek 22.35 A Hazahozatali Kormánybiztosság közleményei. 22.45. Világhírű tánczenekarok- 28 óra 10 perckor Hirek és krónika angolul es franciául. 23.30 Hadifogoly híradó. 23.40 Rádió kereső szolgálat.
Budapest II. 20 Szórakoztató muzsika. 20.80 Rádió szabadegyetem. 21 Hírek. 22.15 Brahn»TD- moll zongoraverseny.
— toapakciéa gyágyszertár vasárnap
őrangyal, Deák-tér 10. /

HÍREK
Söft gesztenyét
lessék, friss a sütés. hallani mostanában minden utcasarkon. Az ősz kicsalíi a gcsztenyesü''ő kályhákat <ts melléjük a jó öreg nénikéket. A vénasszonyok nyarahoz szorosan hozzátartozik a süligesztenye szaga, amit apró Sízi sTellocskék hordoznak h.átvJion. Kevés olyan ember vany akinek lelkéből ifjúságának'' egy-egy édes emlékét ki ne. ásná az utcasarkokon sülő gesztenye, illa/a. Valami- kor+. miol a drágagiföngyöt fpár- gára jüzcc árultak, karikaként két
krajcoréjf. _ . ,.V/-
Ki iíe emlékezne Sacá nénire% akt a Csengery-ut és a Deák-tér sarkán sütötte a gesztenyét f... Az aranyló gesztenye-karikákat gondosan egy faládába rakta, amit tarka ciháju. vánhassal takart Le, hogy ki . ne hűljön. A diákság kedvence volt Maca némi, vicrl hitelezett ^ szegény gyermekeknek éppen ugy, . mini azoknak, akik gazdag papáral dicsekedtek. Sem tett kVitö''nbséget társadalmi osztályok közöit. Születeti d^Tiiokrata colt.
Egyszer azután kijelentette: Nincs több hitel se szegénynek, se gazdagnak^ Annyi a tartozás — mondta — hoavviár nzm tudom fejbe tartani, Íródeákot meg nem. tarthatok. Egy gimnázistával, aki két karika gesz-, tényét fizetett. szép kalligrafik-us piros betűkkel felíratta a faláda jár a:
1
*Taknyosoknak nem hitelezek, de aki készpéuzben fizet, annak nem hándálom fel a régi tartozását.<Í
A''OCÖ néni jó szevQ.mellett komoly realitásokkal számítani tudó kereskedő volt.
I
A hitel megvonás egyébként komoly Iragediat is okozod,^mti kihatással volt további életemre.
Zsókával jártam akkor estébe hajló őszi délutánokon, diákszere- Icm terh?vci szivemben. Csillagokról beszéltem, amit hi parancsol, lehozok neki a tejvU tegmesszebbik tájáról, meg kas telj/okról, amit boldogságunk fészkeként építtetek majd. Ékszerekről, amibe a legkisebb Hő sem apróbb egy mogyoronál, valódi kamtokról. aniiket királysírokból emeltek ki Egyptomban. Zsók1 hallgatott s ümikor Saca néni standja elé értiink. vtegszóíall: »•
- t
i
Vtgy''en nekem egy karika gesztenyét. Sem volt se hitelem, se pénzem, ugy álltam olt, mini egy villámsújtotta ifjú p.Ölgi/,'' de szólni nem tiuilarn. ftogy Zsoka,mit mondott. arra már nem cm&kszsm* csak annyit tudok,.hogy pillanatok alatt. egyedjH maradtam Saca iíc- nivej . és bánatom mai. Ekkor megfogadtam, hogy sohasem ígérek ulyani, amit .betartani nem tudói:.
Jdindez azért jutott eszembe, mert tegnap. amikor elmentem egy gcsztenyesUtő nénike kályhája clotl. egy fhicsfiát" latiam, aki mezítláb állt oil és tele,tüdővel sziola ajris- sen sülő gesztenye finom gőüét.
~r Mondd öcsém, szóltam neki, mit. kivonsz f Egy pár cipőt vagy gesztenyét S ».
'' A asószke fiu rát/i emelte mély-. keh^ fiz$r. zt és gondolkodás ''nélkül rávágta: -
— Gesztenyét.
Amikor megIMpia, megkérdeztem tőle: . - .. ,, ( ...
— íját nem lett volna jobb egy pár cipő t
A<.fiu a gesztenye birtokában szemtelepiül ezt felelte: .?K-
—r xem néztem ki magából.
Elvűit.:
Igaza. sfolt. MegiM olyant igér- ''cm, ami* nem. tudtam volna be- tariftnf. Újra, ugy. mini .régen, oil n.arűd^am. egyedül a nénikével és b-jnalommal. ''?
— Hittúfleniányi Akadémia megnyitása
A Jainótt. -katolikus, értelmiség teológiai .továbbképzését szolgála Hittudományi Akadémia ünnepélyes mognyitását kedden este T oraJcor ? TÓgii.''vjdr. . Bánáss Láazkj * apostoli kora ián yzú a piaristák templomában. Utána megkezdődnek, az előadások. Egyébként az előadások hetenként ktítsaBr:Thétfőn és csütörtökön oeto .7—9-12 lesznek.
— A pedagógusok az iskolákért
Október^ 11-én nagysikerű műsoros előadást rendeztek a pedagógusok a nagykanizsai iskolák meg- öojritése érdekeben. Mint most értesülünk, müvészeatjüket, hétfőn, ok- .tóher 21-én este 8 órai kezdettel a- gimnázium tornatermében megismétlik. Belépődíj 2 forint. A mu- vészostre mindenkit szeretettel nre^ hiv a rendezőség;
-- Házasság
Hétfalvi" Margit és Balázs Tibor folyó hó 19-én házasságot kötöttek.
— Esküvő .vT_
Ozr. Baján Ferencnó" és Varga János sörgyári. munkavezető folvó hó 19-én délután S ónritor tartottak esküvőjüket a Jézus Szívo:plébáni%- teaipkxubau. .(Minden külön értesítés helyett.)
— Halátozas • •
Nomes >jóküth-zomorfalri« Jó- kuthy Béla folyó hó 18-án Nagykanizsán elhunyt Temetése folyó rió 20-án, vasárnap délután fél négy órakor kssz a temető halottas-háza- ból. Gyászoló család.
— Nagykanizsa a népkonykáért
. Varga'' József polgármester fe- letségo október 9-én felhívással fordult Nz^o''kanizsa L''vrsadalmához és kért mindenki;, ho^y tólo .telhetőleg segítsenek az éliezukun. Felhívásában be jelen tetto, ho^y a Szociálpolitikai Bizottság elhatározta a Xcj>- konyha felállítását és ebbonaz ügybon" kérte a város közönségének támogatását. A felhívás nem maradt eredmény nélkül. A nagykanizsai társadalom, mint annyiszor aimult- ban, most is megnyitja szivét. Egyre érkeznek az ^adomanyok a .népkonyhaakció javára. A boerkezett adonűV- nyok első csoportját ezúton nyugtázzuk. 1Ö0 forintot adtak: Teutsch Gusztáv és Kitter András. lőO forintot: Üunántuli Gazdasági SzDSzgyá- '' rak Rt. ós a Horváth és Szmoatcs- cég. 30 forintot: Zsoldos Gyula, Halmos Pál és Holczer László. 20 forintot: Szabó Antal,- Marék,íStampf Zsigmond, Kelemen Forene, Feber István, Huszti István. 10 forintot: Fischcr éa Báder, Vékásy Károly, Szakony István, Schless, Báder Testvérek, Horváth .Géza, Hirschl József, Mándoki Ferenc, Tüttó Jenő, Gazdag Géza, dr. Welvárth Kezsőné, l''etri Vilnios, X. N. 5 forintot: Kau- fer Sándor, Quittncr Arthur. 8 forintot: N. N. i
— Prolongálják a Bagdadi tolvajt
Csütörtökön mutatták bo a''Városi Moziban a Bagdadi tolvaj c. nagyszerű szincsfilmet és oddig tolt hazak előtt vetítettek. A-mozi igazgatóságának sikerült a fűmet á hétfői napra biztosítani a nagykanizsai közönség számára és igy azt közkívánatra még hétfőn ía vetítik.
— Cipész és csizmadia
munkások ''21-én. héttőn e^W] 5 órakor fontos megbeszélés végíJtf a Csengery-uti székházban jelenjenek nieg. Tagsági könyvét mindenki hozza magával. A mctíjclenés kötelező. Vezetőség.
— Elitélt sümegi ecetgyáros
A zalaegerszegi népbiróság most tárgyalta Végvári János sümegi ceet- gyáro* jíépellenes bűntettét. Végvári mint nyilas járásrezctóholyettes működött, mindenütt beszervezte az embereket a Szálasi-pártba és minden kényszerítő körülmény nélkül- teljes mértékben kiszolgálta.» njiias rendszert. A. buzgó epeUjyárost 6 havi börtönre és . politikai , jogainak 5 évre felíüggeszVísópD ítélték.
— Gázfogyasztók figyelmébe! ,v
Folyó hó 20-án, vasárnap sdólután 13 óra 30 porctól''kb. IS ór% Kös- és Nagykanizsán a gázszolgaltata« szünetel. -.MAORT-üzemek termelési osztálya. »
VÁROSI ft^OZi t
»IOB>B^LOG, Ttairuip M bilfSa Korda S. rmttafirt. Szinti ctoAef Ün
A BAGDADI TOLVAJ
Ccaxad Vcklt h»Ui»wu (daklUsa. . , ? fi?TRÓ EISAJDÓ .. . |
Megkezdi hivatásos működését a nagykanizsai KATEOSZ
Folyó hó 20-án délután fél egy órakor a MATKOSZ-központ igazgatósága Nagykanizsán a várodháza kis tanácstermében tagérte ka/Jetet tart. Jelen lesznek a MATEOSZ- kézpont igazgatósága, élükön Mikó >lihály flzövetkozoíi olnökkel, valamint Blk-''k Gyula Tezérigazgató, * város részérói a polgármester helyett dr. Raízs Foronc városi fójogyzo, a helybeli rendőrkapitám-ság. vezotójo és az összes MATEOSZ-tagok. f
A fuvarvállaló iroda «ícgnyitiisa Nagykanizsán, Sugác-ut.. 2. "szám alatt, a nagykanizsai telephellyel biró MATEŐSZ-tagok ^hergópko- csijainok-. felvonulásával délután 4 órokor lesz. ^ - .. tj. - A. fuvarvállaló iroda megnyitása után a Szeror-étteremben keiós vacsora lesz, melyen részt veszhok az. alábbiak: .. .
MATEOSZ-központ igazgatósága, város polcámiostero, rároa főjegyzője, rendőrkapitány, az összeg pártok. vezetői, líenczo Jenő, » Zala főszerkesztője, valamint az fisszos MATEÜSZ-tagok ^ azq^ esetleges családtagjai.- ....
Kelemen István üzleti bizottsági elnök a futarvállaló irodában jelent MATKOSZ igazgatóságát, éiü- Icüu az. elnök úrral, üdvözölni fogja . é-i egy ben engedély^ kóc » iuvarvat- ialó iroda müködósén). -
Vasárnapi sportműsor
Az NTE Dózsa György-uti sp^>rt- telcpe vasárnap, 20-an jelentős sporteseiu«iny szinholye lesz. Délután 3 .órai" kezdettel bajnoki mérkőzés keretében méri össze tudását a kerület^ eLső osztály éllorasa, a Bajai Munkás TE a helybeli NTE esapotíival. A bajai együttes pont- vcazttó>ég nélkül áll a bajnoki táblázat élén s Nagykanizsán-is győzelmi esélyekkel áll rajthoz. Az NTE eddig nern valami^ói szerepelt és legutolsó mérkőzésen is szétesóen, terv- szerüticuüt s főként kedv nélkül jólszott. Gyökeres v~áltozáson kell tüin^/.tülmcnnio ennek a gárdának, hogy a vendégcsapatot képességének kilejtésére keszuosse. Minden bizonnyal hatalmas nézősereg keresi fel az NT E-pályát és buzdítja lelkes játékra a kanizsai fiukat. Ez. esetben tahin meg tudják szorítani a jobc képességű vendégcsapatot. Az NTE a Kővetkező összeállításban íéu pályára: Bcdó — Férliezli, Ki-'' ráiy 11" — Andrik, Vilcsek, Király 1. Maderka, Eg^xxl, Horváth, \*égh, Táncos. Tartalék Lukvár..
A nagy érdeklődéssel várt-mérkőzés elou. egynegyed 2 - órakor az NVTE 11.—NTE II. II. o. bajnoki mérkőzést tartják -iheg. Az NTE 11. összeállítása: i«élix — Zöldvári, Tan csies — Zákonyi, Gonda, Büki — Bárdos, Farkas, Magyar, Kovács, Székely. - -•
A-.\ÍAORT-pályán délután 8 őrai kezdettel 11. .o. bajnoki mérkőzést játszik a Kaposvári VTE II. a OKT másodiK csapatával. A MAOKT összeállítása ez lesz: Hecklovszky — Horváth, Szalx>csány — Bogeiírio- der. Tatár, Miilei ií. — Márton, Mátyás, Turáni, Vojnoviícs, Mohiár.
Egy órákor a MAOKT III. játszik Mihalddal, ebben az összetételben: Nagr — Nyirő, Miliői 111. — Németh, Gerics, Kíuigyalics — Sztraka, Sebesi, Kiss, Fülöp,.Baj. •''
Az. NXI^ niá délután 6 órakor já- tékoEértckúzietet tart, melyen fo- gyelmí terhe mellett köteles megjelenni minden játékos.
Franciaország oem^lleozt a Becsben tartandó Duna-konferenciát -
1 "gyesült Nemzetek gazgptr. s:igi és. társadalmi bizottságának közleményérc válaszolva, a francia Jkormány kijelentette, hogy nem ellenzi a neaKeti''Vzi^ dunai konferencia Bécsbe valóösz- szehivását. Csopán azt a kívánságét fejezte ki, hogy a konferencián résztvevő államok mint a7. Egyesült Nemzetek szervezetének tagjai képviseltessék magukat.
Hirdetmények.
Feltárom szoo tebfetartó pftzdikat, akik tersxriői trj*tilv>Tiyra adnak ki lejet, hogjr a szeptember fcarl kjnizívinyokat dszá- raolás vegtft azosnal adjik hí a Kö?ellátási Hivatalnik. - — / 1351
Mindazon 1924. óvben szíüctctt tijik, aíik az 1M6. (rí Icbruár hó 5 es Sría, vaiamlnt sreptcmöcr Só 12 ca m^tacott sűrozison nm jelestek D*g. tcW.Mrt ee:- arxa. bogy kíáooai arolgilaiot t^jc-iíettck vagy sem, pólsorotSs vójjeu 2c4ö. otóóbcr hó ?2 in reggel 7 órira a nagykanizsai Kat. Lfjjényegylct (Ady Eddre o; 8. at.) helyiségében ielenjeoeJt mej; 1252
A város tulajdonát képcsó is a 111. ke-r. temetőben levó kb. 4 kh szintótoldet í. tó 22 én d. e. & órakor a hetyaur.es rartando nyiWanos irvtrésen bérbeadom. 1853
A vir»s tnisjdooát kereiö és R :ftzér- Iaktanya o-cllea tevő kb. 5 kh.^1 cegt- siögől víT."óf5Wet t hó 21-én d.c.9.óra 30 pei^.f.''^helyszínen tartandó nyilriaoa árverc&cu oirfceadorn. 1154
" A varos tulajdonit képező és a Kir.itsi-w. 34. tz. a. kertet f. hé 21-én ú. 9 c. órakor a helyszínen tartandó nyilvano« áttérésen bérbeadóm. 1355^
A város InUjdonát képező és a Barakk- telep menti szántóföldeket f hó 25 ác d c. IC órekor a helyszínen tartandó nyüranoí arrer^sen bérfceadom. 1356
A »íros tulajdonát képér 6 éi Hooréd 16. sz. a. kertet f. hó 2t-eo d. c lf)3ü óidkor a helyszínen tajtaedó r.yilranos ár- •réié?.«n bérbeadóm. ... 135T
A város tulajdonát képe?ó és z Sőrjyár melletti, Tatamial a SomOgysiectmikkSsj- ut me''ietii töáuíóf«dek<t L bó 23 in d. 9 30 piickor. a helyszínen unandó nyitrunos arvexésen beibeidcm. J3ft2
A város :uia?darát képezó és a Fecske- parti dttóben ievö czantóf^cklcft folyó h&- 23 in d. e. 9 órakor a helyszínen lartatdó nyilvános ?ívcrésen bérbeadom,, 1363 PolBÍnr^si»»^
KEBESKEDŐS. legoJcróbb bevliáT^si- helye TASK^CZKT röridáiu nagykemi^ dés, Szabadság-tér IS. 1309
Jékaibm leró hatós kis Singor Tanégép eladó Ady Endre utca 2 sz. emelet^ jobbra elsójjtó. d
EUxtnlajAmoMk fijyximébe! W. C
ürilÉat váUaink. Megrendelést levckzíUp»» is elfoeUck. Iiitfon: 14S, (Boltor). romy Zsigmond ?yepmest^r, Petófi-»: 4fiu szám. 1343
Káposzta, afifdNg, sárgarépi télire, Szen.ere u. 4. Kcfcgyáiban égisz a«p kapható.
Fehir gyei rr. ^kbunda eladó, Szetr.ere-a 2 c 4 «jto. lj*6
55 eves özvegy ragyok. vidékre ajánüeo- zom káxrcKet^nóook. srakác^uócék, beteg- coMtozónak. — Sugár ut 16/a. /Aártire* Géziné. . . 1368
? ?<*??»!? ? i U ——m+mmm—?—
Csöves kukorica. >kukoricaszár, iiim riadó. Felvilágosítás vasárnap 12 éráig
Jurpsik Imrénél, Palinbaa 13^
Koczorak, virágcsokrok, vágott és cserepes krixastevattk és egyéb cterepes virágok ismít kaphatók. Tolipéa kertéssat.
E5tvós-tfc7 l8 - • - —1370
ZALA demokratikus polítU&í napilap
Szerkeszti: Beacxo jeaő fósaerr.esztd
Kiadja a fieazeti Bizottság, Kagykanizsa Szerhcsrtesert es kiadasert íücl Beaae kso Nyomatott c .Közgazdasági K. T. fwgy- knnlzAo* nyomdájában MagykanLruir. N>omüáért telel: ZaUy^Károhr.
Eládo
~ i.
r-i ir ^ "í 2.szobás, kertéi cdomex^es csai*di-l néz. Sugár utón 3 : zo^iv bdttrti- >'' leten 3ruot>As. kertes összkomfortos • cssUdíhárnv. Ka*>o«rét igen-jó ho- !
S
tn 150 f\áf Endre-utotz »00 -öf házhely, o Balaton, mellett villák, tetkew, e varos minden részén kisebb-ncgyobb lakóházak.
Vételrm kornak cseiad;hazakat és 4 szólókéi ;
. Budapest és környéki ingotianox eladását is vállalja
Inga/laaíorgalnal Iroöm
KUíxsi-a. 27. j
va

Az Egyesült Nemzetek Szervezete gyózeitaesen hajtja
végre cél kitűzéseit
Bsvin- 92 tnsol akéhéz holnapi klifttyi vitájában körvonalazni fogja Angiiénak Németországgal szemben klvetenéé áUásfoglaiátát. A beazééet a kenfereneia tagjai nagy érdektidéssel várják. A konzervatív Daily Telegraph azt írja, hegy az ellenzék általánosságban megelégedését fegja kifejezni ez angol kermány petl- tikljával szemben, de t*bb részletkérdésben bírálni fogja. A vita második napján Churchill ée Eden la fel fog szólalni. . -
Ugyanezen a napon, szerdán 01 össze New-Yorkban az Egyealit Nemzetek közgyűlése. Bovin, akinek beszéde kllőnös jeientéséggel fog bírni a nagygyűlés és a késöbfcl kftltgymlniszteri tanácsfcezás szem- po»íjából, szombaton indul LcndonbéJ New-Yorkba. Truman eltök -az Egyesüli Nemzetek közgyQlésén elmonder.dó mepnyiió beszédében körvonalazni fogja Amerika álláspontját, Byrnes ós Wenderberg szenátoroknak e közelmúltban elmondott beszédére válaszol.
Amerikai politikai körök felfogása szerint a két nagy amerikai párt között külpolitikai téren nincsenek komoly eltérések.
Trygve Lie, mx Mgyesvlt Nemzetek fóíitkéra iegnop este New-Yorkban rádió-beszédet mondott, amelyben mxt állítmttm, hogy mx Egyeiült Nemzetek szervezete a népek ckararőtmh megtes- tesűtese és bármityen ttímmdás érje egyes nemzetek résxérét, ozeri győzelmesen ftgjm végrehajtani célkitűzéseit.
Aeboson kQllgyi államtitkár kijelentette, hogy lehetseges, a konforencis során némelyek szájából eltérő vélemények fognsk elhangzani, azonban az Egyesűit Államok ezen kijelentésekkel szemben a nemzetközi álláspontot fogjak képviselni. Az EgyesOit Nemzetek eredményeinek elbírálásában türelemre van szQkség. Az amerikai kermány rendBletienfll támogatni fegja a szervezetet. A delegátusok nsgy része repülőgépen már megérkezett New-Yorkba. A Quen Etfsabeth óceánjáró bsjón kedden érkoznek a brit, szovjet, oseh, belga és Idnai delegáiök Vezetői. * ) -
A jugoszláv kflIOgyi sajtóosztály fönöke tegnap rosszindulatú valótlanságnak minősítette azamerikal kormány azon állítását, hogy a jugoszláv kormány rabszolgasoréhoz hasonlö viszonyon között tart fog- sáflban néhány amerikai személyt a jugoszláv Interjnáiótáborokban. Jugoszlávia, mondotta a Sajtóosztály főnöke, sohasem vegeztetett rabszolgamunkát, amit azonban az EtyeaQtt Adamokröi nem tehet elmondani.
Si. évfolyam. 240 szám
Ára 40 fiDér.
Nsovkanizss. 1946. október 22. kedd

Október hó 22-én, holnap kezdik meg Újvidéken tárgyalni 9 magyar hiborus bűnös bűnügyét. A vádlottak között szerepel 3 magyar tábornok,^ köztük Szombathelyi .Ferenc« a magyar had* sereg vezérkarának volt fönöke Is.
Ka|y többáégat kaptak a munkáspártok a német közsefi választásokon
Berlin, október 21
i
A tegnap lefolyt községi választásokon a szavazatok Icö^ vetkezőképpen alakultak. — A 2300 berlini szavazókerületből 1500-ban eddig a kővetkezőképpen alakult a szavazás eredménye: A szociáldemokrata párt kapott 688.000 szavazatot, a keresztény demokraták 291.000 szavazatot, a szociálista egység pártja 275.000 szavazatot es végül a szabadelvű demokraták 118.000 szavazatot kaptak. Nagy érdeklődéssel tekintenek a szociálista egységpárt további működése elé, amelyet nz orosz hatóságok nagymértékben támogatnak.
I
A tegnapi berlini községi választásokon a női választók száma háromszor annyi volt. mint a férfivá!asztóké. A* szovjet övezetben a választók 93 százaléka, az amerikai övezetiben a választók 85 százaléka szavazott le. Kálón érdekessége a szavazás, uak, hogy a woddingi körzetben, amely a náci uralom! alatt a kommunisták legerősebb körzete volt, a szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot.
Fraoco kormánya az angol szakszervezeti nagygyűlés programjában
London, október 21
Molotov nem nyilatkozott Byrnes beszédéről
Az angol szakszervezeti kongresszus nagygyűlése ma kezdődött meg Brigthonban. A közgyűlésen olyan határozati javashtokat nem hoznak, amelyek a mostan i korarányt zavarba ejthetnék. A kongresszus foglalkozni fog a görö^ üggyel, továbbá» Franco-rezsimmel. A tárgy- sorozaton szerepelj hogy azokat a munkásokat akik «eai tagjai u szakszervezeteknek, munkahelyükről kizárják. A 40 órás munkahét bevezetését fogják követelni és a nemzetközi döntőbíráskodások elvének ügyét tárgyalják le.
A francia külpolitika változatlan . marad
Párizs, október 21 Tegnap este járt le a francia képviselőjelöltek listájának benyújtási határideje. Bideault kijelentette, hogy- a francia kormány külpolitikája továbbra is változatlan marna. Az élelmiszer válságról azt mondotta, hogy a kormány vizsgálatot indilmeg és minden esetben érős kézzel bünteti meg a bűnösöket.
Megnyílt a leningrádi hittudományi akadémia
Leningrád, októher 21 Leningrádban az ellenséges légitámadások során megrongálódott és úgyszólván teljesen újjáépített régi teológiai szeminárium épületébén megnyiit a hittudományi akadémia és szeminárium. A megnyitás ünnepélyes szertartásán többek köpött ott volt Alexius. Moszkva és egész Oroszország patriárchája, Gergely leningrádi és novgorodi metropolita és Belisev, az orosz orthodox egyházi ügyek tanácsának alelnöke is.
Nyugtalankodnak a fasiszták
Berlin, október 21 A szovjet övezetben mogjolenó Berliner Zeitung jelentése szerint.
Novikov washingtoni szovjet nagykövet és Gromiko, az,Egyesült Nemzetek szovjet képviselője, valamint Kiszelev és No- vidov az . ukrán és fehérorosz küldöttségek vezetői ma délután • kevéssel Newyork előtt csaUar; koznak a Queén Elisabeth nevü
f
őzösón - utazó Molotov szovjet ülügyminiszterhez. A hajón utazó laptudósilók kérdést in-
Boriin külvárosaiban az utóbbi napok folyamán egész eox politikai merényletet követtek cl. A merényletek áldozatai az egyesült kommunista-szocialista párt tagjai, közöttük szerepül a berlini községi választások két jelöltje is. A rendőrség megindította a nyomozást.
*
Róma, október 21 A rendőrség letartóztatta egy .milánói összeesküvés résztvevőit, akik forradalmi elókészületekot tettek és egyebek között a kormányzati épültekor akarták metgezáltni. Van közöttük egy német katona is. Nagymennyiségű tűzfegy vert, aknavetőket és rádióállomásokat találtak náluk.
Lengyei gyermekeket fejeztek le a nemetek
Varsó, október 21 Hivatdjos megállapítás szerint a németek a varsói gettó lakosainak (D2 százalékát mészárolták le. Drámai jelenetek között folyik most a tömegsirok feltárása. Egyik hatalmas tőmieg- sirban lefejezett kisgyermekek tetemeit találták. Megállapították, hogy a gettó Műtalának szűk résén szöktették KI cfiontig lesoványodott gyermekeiket a szerencsétlen szülők. A németek rájöttek erre és a gyermekeket lefejezték. Az előkerült iratokból wcgállapitliató, hogy Frank, a lengyel főkormányzó tudott _er-. rőí az állati kegyetlenségről, de nem emelt ellene kifogást
Molotov hoz, hogy mi a véleménye a legutóbb tfyrnes külügyminiszter által elmondott beszédről. Molotov a következő- • ket mondotta: A hajón való utazás következtében nem vagyok érintkezésben a világ eseményeivel, igy nagyon sajnálom, tartózkodnom kell; hogy az ónöji kérdésére válaszol jak
Nagy Ferenc miniszterelnök a Kisgazdapárt megalakul ásánaktö éves évfordulóján nagy beszédet mondott Békésen
A Független Kisgazdapárt Békésen a 16 evvel ezelőtt történt zászlóbontás emlékére nagygyűlést rendezett, amelyen megjelent Tildy Zoltán köztársasági elnök. A mvgygj''ülésen Szabó István állammmiszter mondott megnyitó beszédot, utána Nagy Ferenc "miniszteielnök szólalt fel: • '' •
— Nekünk okunk és jogunk van ünnepelni, mondta, n;ert nagy utat tettünk me? a békési zászlóbontó közgyűlés tői, becsületes és teljee utat. 1930 októberében Békéson több történt, mint egy kis párt megalakulása.
Megindítottuk a demokrácia fejlődésének tinijét és fejszét fogtunk a . reakciós rendszer fájá- r.ak gyökeidére.
A reakció e harcban mindem elkövetett, hogy megmozdulásunkat csírájában elfojtsa. A Független Kisgazdapárt volt az első, amely politikailag iskolázni kezdte a magyar népet 03 ennek tudható be, hogy & demokrácia betoljosodéso . idején > magyar nép tudott politizálni, helyt- állani és országot vezetni. .Amikor a gyilkos nácizmus felütötte a fejét, sikkor a magyar vidékeken, az ellenállás úgyszólván a Ftj^getlen Kisgazdapárt feladata volt. A városokban ezt az ellenállást a munkásság, képviselte.
— Amikor az összeomlás után eljött a jolraállás ideje, & demokrácia tömegerejét mi adtuk az uj m«-, gyár politikai élethez, amely a többi más frontra nyomuló párt mellotí nagymértékben kiszélesítette a népi alapot. így sor kerülhetett problémáink megvalósítására. Megxidösi- tottuk a földreformot, az általános titkos választójogot. Megvalósult a progresszív adózás és ezt tovább fejlesztettük. Ebben az orszá^-ban a dolgozó magyar nép nélkül tobbn politikát nem csinálhat senki.
A reakció azonban mindent él- hócct, hogy q Kisgazdavárt sorait megbontsa, étért a független Kisgazdapárt élhatároz''.a J ujabb progranimjának nyilvánítását es a párt tagjaincdi megmozdulását, de természetesen a békési zászlóbontó közgyűlés gondolatának alapján.
Abban a ^programúiban, amelyet, most készítünk, ki fp^juk mondani a magyar független köztársasági (államfői mát a magyar nép örökös államformájának, hogy no legyen meddőn the tó a magyar nép politikai életformája, a demokrácia. A köztársasági államformát a magyar dolgozók szabad országának tekintjük. A köztársasági magyar polgár szabadságjogait senkinek megsérteni nem szabad. Örök időkre biztosítani kívánjuk a nép jogainak szabad gyakorlását, közös ügyek és kérdések csak a nép akaratával és beleegyezésével oldhatók meg. A magyar népet a békés fejlődést biztosító munkájában nem szabad megakadályozni semmiféle politikai ?feszültségnek vagy válságnak.
Nem engedjük visszatérni a multat es harcos küzdelmet folytatunk a reakció ellen. Tanítani fogjuk a magyar demokráciát és törekedni fogunk arra, hogy a békés munka érdekében minél szorosabbá tegyük a koalíciót ós az egyQttmQkldést
>

c.
Szent Margit-ereklye ünnepi utja
Nagykanizsán
a többi pártokkal.
Még ebben az évben, megindulnak az egész megyében az autóbuszjáratok
bztikséges, hogy a központi .hatalom ereje növekedjek és minél előbb legyen véeo az ország, különböző vidékein meg moet is jelontkezó kiskirályok működésének. Az állami gépezetnek'' mc? kell tisztulnia a pártpolitikától. Krósiteni kívánjuk az önkormányzatokat és módot adunk a magyar népnek arra. hegy szabad választásokon maga ál''iisa össze önkormányzati szerveit. Ki ionjuk mondani, hogy a magyar bírósagok tevékenységükben minél íüggotleneb- bok 63 clhatározásuklian n^nél szabadabbak ksgyenek. Békés, őszinto éa nyilt külpolitikát kiyánunk folytatni és törokodni fogunk szomszédainkkal- olyan jó baráti viszonyt folytatni, moly lehotővé teszi közó''t- tüűk az egvúttmüködést. Kemény sí ívvel éí bátor elhatározással vesz- szük tudomásul a békekonferencia elhatározásait és összegyűjtjük min- <fcti erőnket, hogy ebből a csapásból mielőbb kiemeljük a magyar népet. Szükségosnok tartjuk a mezőgazdasági érdekképviseletek mielőbbi
megteremtését.
Biztosságot kajánunk ieremicni a gazdasági ?Isiben a dolgozók szamára, hogy munkájuk nyomán clliövetkczzck a jóiét foko- 4 . zaios fejlődése.
További államosításra csak akkor kerülhet sor, ha ez a magyar nép érdekeit szolgálja és a Stabilizációnak valamint az álíain- báztárlásnak egyensúlyát nem ingatja meg.
Szükségesnek tarqiik az ipari és m ezőgazdasá^i árak összbanglxi hozását. A magyar gazdaságpolitikáim méltó szerepet kell biz- - tositani a szöücf kezeteknek-
A gazdaságpolitikának egyetlen nagy célja van. emelni a magyar dolgozó társadalom életszínvonalát és elősegíteni az egyén vagyönosodásának lehetőségét. Meg kell teremteni a*z államháztartás egyensúlyat és az adózás, létminimumát. Olyan mezőgazdasági kulturát kell teremteni,. amely mcgí''ekl a :n<jg- változoít iszonyoknak. A ma- gyár honvédségtől lávol keli tartani a pártpolitikát
-- Nagyműveltségű néppé akarjuk tenni a magyar népet, biztosítani kívánjuk a vállá>gyakorlásának szabadságát
Beszédét azzal fejezte be a miniszterelnök, hogy a párt ha-'' lalmas lömege legyen rnieggyö- ződVe, hogy .vezetőit semmi sein tudja eltánloritani a nép szolgálatától és ahogyan 1G évig kitartottunk a programm eélhoz- juttatásának reményében, ki fogunk tartani továbbra is. A nagygyűlés 20.000 főnyi hallgatósága nagy* tetszéssel fogadta a miniszterelnök beszédét.
A rádió keddi műsora
Budapest /. 7 Hírek." 7.30 Magyar zsidók ájtatos félórája. 8.15 Szórakoztató zene. 9 Tungsram-ze- líekar, vezénvol Bor Dezső. 10''Hitek. 12 Déli harangszó, hirok. 13 Ilníczkv László szalonzenekara ját- ezik. 14 Hirúk. 14.20 Horváth .Jenő jazz-cgyüttose. 15.15 Iladküskola. 16 Hfrek. 16.10 A Budai .Btsdánla Liszt-müveket énekel. 17 Párthir- adó. 17.20 Mbgemlékozéj Liszt Fe- réncről. Szegedi Ernő zongorázik. IS Himk. 15.15 L tsz t-rapszódiák. 18.30 A Zeneművészei; Iskola Liszt- ünnepségéról. 20 Hhek. 20.20 Liszt: Esztergomi mise. 22 Hírek. 22.10 Hirek és krónika angolul. 23.20 Hi- '' tek és krónika franciául.
Budapest 11. 20 Szórakoztató muzsika. 21.15 Szendlay Laci cigányzenekara muzsikál. SS.15 Schubert: C-dur vonósnégyes. •
A tatárjárás ntán IV. Béla io- gadalmat tett, hogy születendő gyermekét Isten szolgálatára ajánlja, hogy ^ engesztelje Istent a magyar nép bűneiért. A gyermek Margit megszületett és atyja fogadídmához híven apá- canak adta. Margit maga is átérezte atyja fogad:ümának súlyát és bár királyok kérték kezét, ő halálig kitartott a krisztusi je-
f
ycsség mellett. A rendházban irályleány létére nem riadt vissza a legnehezebb munkától sem és őrömmel szolgálta ki azokat, akiknek őt kellett volna szolgálniok. Margit élethivatásának tekintette az engesztelést és vezekelt népe büneiérl..
Most, 1946-ban az ország ép- pen ugy letiporva áll, mint akkor a'' tatárjárás után. Szent Margit akkor a pusztulásból u3 életre ébredő ország megsegíti sét kérte Istentől: A magyar, katolikus társadalom toost, amikor a második világháborút átszenvedtük, mely pusztításaiban borzalmasabb volt minden eddiginél és Magyarországra nézve a legsúlyosabb következményekkel járt, Szent Margitot kéri, engesztelje ismét a Mindenhatót, mint akkor tette.
Ezért indult országjárásra Szent Margit eredlyéje. Lrősitt a magyar nép hitét, hogy ne csüggedjen ezekben a nehéz napokban sem. Országjárásának első állomása Nagykanizsa volt mély'' alkalomból nagyszabású ünnepségek szintiéivé lett városunk.
Az ereklye szombaton délután^ érkezett, meg Nagykanizsára. Délután fél Tórakor már a város minden részéin")! gyülekeztek az emberek. Egymásután érkeztek az iskolák és a különböző társadalmi, egyesületek. Kevéssel 4 óra előtt érkezett meg Varga. József polgármester, IiacxLer Jáuos, a Nemzeti Bizottság elnöke, valamint Szabó Rerény a Szociáldemokrata Párt nevében, Magyar János nemzetgyűlési képviselő a Kisgazdapárt nevében, Kirschner Béla és Kaufer Sándor a Magyar Kommunista Párt nevében és Cscp- regi Zoltán a szakszervezetek nevél>en. A fogudtatási ünnepségén képviseltették ''magukat az összes nagykanizsai egyházközségek is. Pontosan 4 órakor érkezett meg az ereklye, amelyet dr. Szemes-. József, az ereklye őre helyezett az ereklyehoftío- zó^a. Enitán Varga József polgármester es Almássy Gyula, a törvényszék elnöke üdvözölte a2 ereklyét, mhjd P. Burka Kelemen tartományfőnök lépett a szószékre és többek közölt ;i kővetkezőkéi mondotta :
A hivő lélek.hóöolatával köszöntjük Árp?dházi Szént Mar> git királvíeáuy'' ehekh-Öt. Hbír záhk érkezésével felidézia XIII. század ék a mai magVa^/ élet azonosságát Akkor is, "tóöst is a történelem. hullámvölgyébe sodródtunk, ainelvből csak Szent Margit példáía> onfeláldozó cn-
f
esztelése és Istenhez simuló IcI- isége segítheti ki a magyarságot. A ráeszmélésJBrinderre npni- csak a jelen elescüségünkbol emel ki, de diadalmas erőt is biztosit a jövő szolgálatára. - A Gondviselés terveiben .a bajok és szenvedések egyesek Jés nemzetek viszonylatában egyaránt benne vannak. Mindezt beszédesen sugalmazza számunkra Szent Margitnak szelleme és ereklvéinck jelenléte.
A l>eszédek után elindult u körmenet az alsótemplonihoz. A körmenetbeu resztvettek az ösz- szes iskolák és vallásos egyesületek. A szivgárdisták utan vitte a liceum négy növendéke vállán az ereklyét. Utáuuk meni a főpapság, majd a polgármester és a pártok képviselői. Az alsótemplom előtti térségen litánia volt, ainelynek végeztével az ereklyét körmenetben vitték Kis- kanizsára.
Vasárnap reggel ünnepélyes- menetben hoztáK vissza az erek-
(Zalaegerszegi szerkrsziőnktól) Zala vármegye régi, megoldatlan problémája a jurmü- és vasuthiány, amellyel egyik községot a niásikhőz közelebb leiiotno vinni. * Egészen nagy, több kilométeres területek vannak, ahonnét csak nagvnehozen lehet a vasutat megközelítőm, éa ezek az eldugott helységek bizony nagyon érzik minden tekintetbcOi ol zartságukat.
Kzon a lehetetlen állapoton Szeretnének soriteni a mopye vezetői, hisz nagvon jól tudják, "mit jelent az, amikor osztót tavaszi/ egébz községek, ernbeiok százai, képtoienek kimozdulni falvaiktól, mert nincs olyan jármű, miii a lako^silg rendcl- kezósro állna.. \
Az alispánt nag>* térkép előtt találtuk dolgozószobájában, kezében apró z/iszlocskákat tartoU, amelyekét ijaudo^ figyelemmel helyezett a térkép egyik-másik részébe.. IJÖI- kesen magyarázza: a megye minden részében autóbuszjárat rneirinditá- sát tervezzük. A tóispánnal együtt már töbl«zör jártunk ebben az ugy- b^n i''eston és nagyon kedvező erod- ményrói számolhatunk be. Tárgyaltunk" cgv ohun tőkecsoporttal, amely liajlandonaií mutatkozik me^ldani a mi nagy problémánkat, már mint az egész megyére torvezett autóbuszjáratok .megvalósítását. Az oddip térvek szerint a Legrövidebb idon belül a következő járatok indulnának-meg: Zataegorszeg— Nagykanizsa, Zalaoí^irszR;—Gseaztrcg, ZaLa- egerszog—l^etenye, Csesztreg—Nagy kanizsa, Zalaegerszeg—Tapolca (Zalabér, Zalaszeirtgrót, Sümegen keresztül). 1
Ennek a járulnak lenne a legnagyobb jelentősége, mert ezzel közvetlen áhtóbuszősszeköttetést nyerünk Budapesttel. Tapolcáról ugyanis. l''cszprémtn kc- rcsztul, már van most is rendszeres aulóbuszfcóziekedés Budapestre r s ehhez a járathoz '' nyernének ezzel összeköttetési.
Nagvon fontos ezenkívül, hogy közvetfen járatunk Lösz a megye másik városához, Nagykanizsához, hisz naponta nagvon sokan keresik fel Kanizsáról a megyeszékhelyet, viszont sok embernek van elintéznivalója az élénk, nagy forgalmú Nagykanizsán. Letenyo úgyszólván teljo- 9en megközelíthetetlen a megveszék- helyról, a legközelebbi vasútállomása te olyan távolságra fekszik, hogy azt csak" komoly járművel, autóval/ legfeljebb kocsival, lehet, megközelíteni. Menhyivel egyszerűbb lesz, ha pár óra alatt kényelmesen rtieg leoct majd tenni az utat akár Kanizsáról, akár ZaiaegerwpgróL Bzzel a tervvel íxnonye eg>* nagvon r^gi vágj^ és kívánsága nieev teljoacaásbeT A többi járatok egNlói-egyig "hasonlóan fontosak, jnert közbori tobbszáz község kájx5sőlódík be á maceszeroe irtaa- forgalomba.
Arra a kérdésünkre, ho^>'' miko- rára várható a níegv-alősulus, meg-
i Ivét a |fsba, amelyet a ; rendőrség előtt fogcuitak, majd : a körmenet a Deák. Perenc-térrc vonult, ahol dr. Bánáss László apostoli kormányzó ünn^péh-as szentmisét pontifikált főpapit gédlettel. A szentmisére csaknem valamennyi környékbeli falu katolikussága felvonult - Mise után az ereklyét a felső- templomban közszemlére tették ki -és késő estig mindenki megtekinthette. Délután 2 és 4 órakor még ünnepélyes litániát is tartottak, amelyeken - szintén nagy számban vettek részt a katolikusok. Az esti órákban az ereklye tovább iudull országjárására, amelynek során valamennyi dunantuli városba ellátogat.*
lejxi választ kapunk dr. Dávid János alispántól: . >
Egészen rörid idő kérdése és megindulnak nZ aitíóbuszok ers C<fész'' megyében; Már csak kalkulációs kérdések ván.ak megoldásra és hetek távivá .már vígan vt-rzhat Zala népe keress- , fül-kasul a megyében. E^y bizonyos: — fejezi be az alispán — ebben az évben még megindul az autóbu sziorgalo m Zalc - megyében.
hinnél kellemesebb hiti aligha közölhetnénk.
320a forint a legynagyobb fizetés
A minisztertanács elfogadta a vezető állású és kollektív szVrju''d^s hatálya alá nem es5 muokaváilajők javadalmazásának korlátozására natkoiő rendeletet. Aszerint a legmagasabb vezérigazgatói fizetés felső határa 3200 forint Csak egészes kivételes . esetben és tárcaközi bh zoíisáf i hozzájárulásai Irhst jjiqaö magsabb összest kifízet.nL Jű* bizottság kap felhatalmazást arra & -hogy. az egyes -Üzemeknél, vállalatoknál százalékszerüen inegíllapit.iá * az ősszalkaimazottaic jár«ndó^á?á- nak mekkora rész^ íorditbató a kollektív szerződés hatáty3 alá nem eső munkavállaló javadalmazására.
A rendelet már a legközelebbi napokban életbe lép és megszünteti azokat a kirívó igazságtalanságokat, hogy egy-egy vállalati vezető, vezér- Igazgató: vagyigazgató:: harminc- j nej^veijszer<esét kapta a szellemi és i fizikai munkavállalók átlagos fize- I tésének.
| örizetbevéteí
a demokrácia szidalmazásáért
A nagykanizsai rendőrség államvédelmi osztálya őrizetbe vette Rátz György balatonmagyarotfl lakost, aki tegnap a vasútállomáson erősen itUs állapotban szidalmazta a demokráciát és a kormány egyik tagját Ezzel a cselekményével a demokrácia védelméről szóté 1946. évi VIL t.-c. 1!. §-ba ütköző bűncselekményt követte el. Az átlamvé- delmi osztály áttette ügyét a pécsi államügyészséghez.
Szerdán délután 6 órakor ^ÁRTNAPOT
tart a Magyar Kommunista Párt.
t
Etőadó: Jjikalos Dezső megyei, • pártfhkÁr. '' - Minden érdeklődőt pártállásra való tekintet nélkül szeretettel vár a Pdrtvesetístg.

Uri világ Magyarországon
Iaz: dr. fiuttkai György
A közelmúltban az »uri* Magyarország egyik osztályáról, a tiszt -Urakróh irtam ehasábo- kan, ma a másik, nem kevesbbé jellemző és éppen olyan káros, t gyökerében korhadt osztályról lesz szó : a földesúrról, aki" éppen ugy tudott cigányzenés mulatságot csapni, kártyázni, mint a tiszt >Ur .
Nagykanizsán tartják a vármegyei nagygyűlésüket a zalamegyei ipartestületek
A zalai iparosság megmozdulása
.A nyár folyamán a parsai rendőrség nyomozati iratokat dűldött a népügyészséghez a zalaapáti Uraság és családja ellen : az id. Szentkirályi és felesége, a fiuk és menyük ellen. Az iratokból arra a megállapításra jutottam, liiába tanultuk az . iskolában azt, hogy a jobbágyság Magyarországon 1818-ban megszűnt, mert bizony itt 1914- ben is'' jobbágyrendszer uralkodott- A parasztnvuzó Uraság alávaló tetteinek sorozatát foglalt z magában az iratcsomó. — Csrtk két esetet ragadok ki: akciós ruha/egyek kiosztásánál az. egyik gazdasági cseléd nvHőzőltnék érezve magát, bementette, hogy kilép a szolgálatból. Az Uraság felesége, nevezzük szerényen Nagyasszony- . nak. telefonon feljelentette a jo- gaít ^cvételö gazdasági cselédet a főszolgabírónál, aki csendőröket küldött ki és azok alaposan helybenhagyták a >lázadó parasztot-. Más. A kanász négyórai időtartamra eltávozott s bár helyettest állított maga helyett, de mert nem; kért engedélyt, ugyanarra a sorsja .jutott mint a gazdasági cseléd : főszolgabíró, csendőr és veréstől megdagadt fej.
A hét végén készen áll a híd
Ilyen előzmények után mi sem természetesebb, minthogy a felszabadulás után, araikor a díszes családnak csak 100 hold földje maradt és a megvert gazdasági cseléd és a kanász valóban felszabadult, Szentkirályiék- nak nem tetszeti a demokrácia, főleg nem a földosztás^ összeütközésbe kerültek a népbiró- súgi törvénnyel, igy nekem is osztályrészül jutott a megtiszteltetés : íncgiittDjerlean az Uraságot és ub, családját

továbbá birKpyé 15 napos érvényességű menettérti
• " Jegyek %-atthctöV az
IBU5S2 menetjegyirodábáti
a lépj^rfkpéMitár fi.T. Ka&UBiista
helyiségben, Csengery-ut 4. K. oJatL
Ugyanott mtndosMBÖ baskBobtft Is
a legelőnyösebben !ebonyolíthatja.
A kihallgatásra — természetesen — autóval jelentek meg. E^v szerre jöttek, egy környékbe] ?i kisnvilassal s mivel nyári munka ideje volt, előbb hallgattam ki a ?parasztot-, hogy dolgára mehessen éfS utána az -Uraságot . A Nagyasszonytól szemrehányást is kaptam, nemcsak a mégv aratásért, de azért is. .- nem tréfa, komolv tények — mert két-liárom »cseléd« vallomása nekem elég volt ahhoz, hogy őket beidézzem. Ezek nem tudták, hogy én uj köztisztviselő vagyok, akinek éppen annyi köze van á főszolgabíróhoz, mini ezeknek nz Uraságoknak a földhöz juttatott uj gazdákhoz. Amikor pedig közöltem velük, hogy a perrendtartás szerint két-három tanú vallomása értékesebb, mint a terhelt előadása, még akkor is, ha a terhelt Uraság és a tanú földturó paraszt, láttam pz arcukon, hogy levonják a konzekvenciát az egész jogról. Nekik a szolgabiró pórge kalapja és a csendőr szuronva volt a jog. . Kihallgatásuk után további nyomozást rendeltem. el s mialatt a nyomozás folyt, a keszthelyi rendőrségen a népbiróság
kiszállása alkalmával találkoztam a Nagyasszonnyal. Szégyen ide, szégyen oda, de nem ismertem meg, ő azonban meg ismert és barátságosan megszólított e szavakkal: 5Hallja, mi van a mi ügyünkkel Lehet, hogy azt is modta jlié^, de ebben faati vagyok biztos. Most azon. töj>- rengek, vájjon a régi főszolgabíróval, vagy íf házőrző kutyájával tévesztett össze. Akkor nem tudtam neki mit felelni, de a/óta befejeztem a nyomozást és most ezúton is üzenem, hogy az Uraság. a Nagyasszony és a .Fiatal Ur '' ellen népellenes bűntett miatt, a Fiatil ur felesége ellen
A zalai iparosság számára fontos esemény történik 27^ói vasárnap, amikor itt tartja Nagykanizsán vármegyei nagygyűlését a zal a megyei ipartestületekbe tömörült "zalai íjparos- ság. A nagygyűlés lesz a zálai iparosság első nagyszabású megmozdulása a felszabadulás után, amelv hivatva lesz megtárgyalni mindazokat az ipari problémákat, melvek akadályozzák .a kisiparosság fejlődését. A gyűlés napirendjén szerepelnek mindazok a sürgős kisipari kérdések, melyekel. haladéktalanul kér megoldani a zalai iparosság. A gyűlésen elhangzó problémák megvitatásának fontosabb súlyt ad, hogy a gyülésrfe az ipari kormányzat is kéjpviselőt küld. Az ipartestületek Országos Központja részéről Geszt esi Jenő miniszteri biztos, dr. Lippay
A Zala csütörtöki számában bo- ezámoltunk temetői hid építéséről és megírtuk, hogv a munkálatok első-részo boft»jzodöít- A kómüvo- t>ek lefejezték munkájukat és átadták . helyüket az ácsoknak. Péntek délelőtt az ácsok megkezdték az állványzatok építését és miután, ezeket felállították, & városi vízmüvek Ceen- gery-uti.telepéről az építkezés szin- űclyéro szálhtották az elóro elkészített hídgerendákat.
M&f a'' pénteki nap folyamán hozzáláttak a hid vázának ''összeállításához. Szombaton reggel munkatársunkat, mi tor ismét kiment megtekinteni a munkálatokat, érdekes látvány fogadta. A hid körvonalai már kibontakoztak. A két partot már hosszú gerendák kötik össze. A hid váza tulajdonképpen már készen is •áll. Jelenleg a hiatestet tartó gerendákat illesztik bo. Amint ezzel a munkává! elkészüljek, megkezdik a
S
diókat lerakni és utána a hid kortját megépíteni. Éfe ezzel a mim- kával be is fejeződik a tometói hid építése. Az ácsok, akik ott sürögnek- forognak az állványokon, ugy számítanak, hogy e. hét végére elkészülnek munkájukkal, tehát előbb, mint'' számítottuk volna. " ''''Ty
A tometói hid igy © héten elkészül, jóval Mindenszentek ünnepe elótt. Ha szeretteink sirjáboz akarunk menni, hogy a halottak ünnepére rcndbotogyük^űgy nem- kell nagy kenőével menni a temetőbe; -mert már a híd is megnyílik akkorra.
* 1
A Zala htdépitósi .akciójára a,következő adományok érkeztek bo: 50 forintot adtak: Horváth ée Szmodics s$, Tarabó Gyula hentesmos tor óe afrán Ferenc ecetgváros. _ Az Ipartestület noiszábóip&ri s«ak- osztálya 104, a sütószakosztáJy 182, a nerneefénaipárosok 86, az asztalosa demokrácia védelméről szóló törvény alapján vádat emelek.
De vádat emelek az ellen a rendszer ellen is, amely ezeket az emberpéldáuyokat kitenyésztette, amely, rabszolgasorban tartotta emberek millióit a földeken és a gyárakban, hogy kiszolgálják "a földesurakat, a gyáradat s hálával gondolok arra az átalakulásra, amelv felnyitotta a dolgozók szemét amikor a kizsákmányolt, leigázott népitél a kizsákmányolók felett, amikor a dolgozó parasztnak ugyan any- nyi, sőt több joga van, mint az »Uraságnak-, amikor azt mondhatjuk, hog\* IEZ a demokrácia .
Jenő igazgató, valamint dr. Mészáros Jenő az iparosság ors^- gos vezetői lesznek jelen s a4- nak képet az iparosság szempontjából alakuló helyzetről. A gyűlésen a vármegye részéről a főispán, alispán, majd a megye összes járási főjegyzői jelennek meg, a vidék iparosságának százaival, hog^Sszemtől-szemben beszéljék meg azokat a problémákat. amelyek azonnal megoldhatók lennének. Az országos viszonylatban is nagyszabású gyűlést a nagykanizsai ipartestület elnöksége szorgalmazta és kérte már korábban annak itteni megrendezését melyet az Ipartestület most el is vállalt s azon a kanizsai és járást iparosság százai jelennek meg. A gyűlés 10 órakor lesz az ipartestület emeleti nagytermében.
mesterek szakosztálya löő, a vendéglős ipari szakosztály . 165, a vü- lanyszerelőipari szakosztály 65, a husiparosok szakosztálya 85 forintot adományoztak a hídépítési akcióra.
A gvüj tó iveken felfektetett adományodat ezúton nvugtázzuk: 20 forintot adtak: Szál inger József, Vel- Lák .József, Tóth János, 15 forintot: Magyar Jánoüné, Varga Ferenc, 10 íorfntot: Ohcgyí Fonenc, Jolinok Sándor, Vargha Ottóné, Horváth Imi», Mankóvits István, Sziva-fo- renc, Németh Erzsébet, Pető és Samu, Kiss István, SzeVer József, Fénzos Antal, Szalay János,. Hegedűs -István, Koller Ferenc, dr. Poeri János, Kelemen. István, dr. Tamáö János, Kovács József né, Beieri Gyula, Honti Kárólv, Sz^kocyi Józaof, Kováts Ferenc, Kiss János, őzv. Horváth Ferencné, Szűcs Lajos, "Németh Ernő, K. J., N". Nv Lábodv Gvörgy, N. N:, Horváth József, Kiss Pál János, Orbán István, Bojtos Kálmán,^ Pahocsn József, < Juhász Lajo6. .. .
Odautazásra 1946. okt 28-nov. 3-ig, visszautazásra okt 29—nov. §->9
iini -fflzffi ütfM
.«.. éa vas uU jegyek f
Protestál Kapókra
Dr. Dómján Gyulát letartóztatta a népügyészség
Dr. Vit Ferenc rövidre szabott büntetése leteli és néhány uappai ezelőtt elhagyta a nagykanizsai fogházat. Értesülésünk szerint azonban az internálás* eljárást folyamatba helyezték Imrédv nagykanizsai úttörője ellen."
Az imrédista ügyvéd elhagyta tehát a fogházat de a Magyar Megújulás Pártja gondoskodott megfelelő utódról. Dr. Dofcnján Gyula hosszú ideig bujkált a paragrafusok között és mindeddig sikerült neki megböknie az igazságszóigáltatás elől. A véletlen azonban tnost is, mánt any- nyiszor''máskpr, segítségére sietett az igazságszolgáltatásnak.
A népügyészségen folyik az eljárás Vas János volt mura- szemenvei körjegyző ügyében. A leien vei rendőrség államvédelmi osztálva beküldte a Zalai Közlöny 1914 április 24-iki számát, amelyben egy közlemény jelent meg ~a járások pártszervezeteinek vezetőiről. Eszerint a perlaki járás nyilaskeresztes vezetéke Vas János, imrédista veze- .tője pedig dr. Dómján Gyula volt. Az uj terhelő bizonyítékok alapján a népügyészség dr. Domjáut letartóztatta és a vádirat elkészülte titán p népbiróság elé állítják.
A belváros házainak udvarában baromfit tilos szabadon tartani
A polgármester felhívása
A Zala legutóbb cikket közölt, a rnelvhen szóvá tette az "Ady Endro- ut és Szabadság-tér barkán, lővő hercegi épület udvarán J felhalmozott szemótneg>t>ket. Az egészséCT© mnd- kivül káros és \-eszélyes hoYyzutot a tisztifőorvos cikkünk mc^jeloní&ae után nyomban. ÍBiiilvizsgálta és .•intézkedett, hogy a város közepében lérő.Augiae. istállóját a''liorcogi H»- rakloö vagy annak gondnoka azonnal tisztítsa ki. A városi tisztig erce a k>gérebben figjToli, hogy a tisztaságot és higiéniát mindenhol „betartsák és ezúton is felhívja a háztulajdonosok vagy gondnokok figyelmét, hogy a köztisztaság elmulasztása súlyos büntetést von maga után.
A Zala cikke nyomán Varga József polgármester felhívja a nagykanizsai háztulajdonosok, házgondnokok és-házbérlők figyelmét a hivatalos lap 208-ae száméban megjelent 10.460/1946. -M. E. ezámu rendeletre, amely szabályozza a ház- fol ügye lók és " segédlázíolügj-etók szolgalati és jogviszonyába tartozó egyes kérdéseket:
Mindaddig,, míg. a holyhatceág-i 5 zabályrendelet másképpen nem rendelkezik, a fenti jenoáet >nondeike- zéseit kell alkalmazni. ''A polgármester íeüiivia a háztulajdonosokat, hogy a házfelügj''elói szorulat érdekében tartsák lx> az alábbiakat:
1. A »házirendeU mcgfeloló K''en íüí^osszék ki. " 2. A házfelügyelő lakásába a ceua- gŐt vezessék be. . -
3. Azoktól, a lakóktól, akik jogta- larml használnak kapukulcsot, ron- ják-Wr-'' ?
4. A város belterületén lövő házak udvarain a baromfinak szabadon való tartását tiltsák meg. ;
5. A báz körüli ?tisstogaíási munkák elvégzéséhez bocsássanak díjtalanul a házfelügyelők,)részére megfelelő tisztogató eszközöket.
Figjelmeztjoti e poigárznoster az érdekelteket, hogy a vonatkozó''"i^- deí^ ,értelmében a rendelet szegőí nlien a rendőri büntető eljárásnak sah helyé.
— Impilírlós gyé<arszsrtár ma:
őrangyal, Deák-tér 10.

Sportrovat
Csak a MAORT győzött, a Vasul és az NTE vereség«! szenvedett
A Zala közgazdasága
UJrs megszilárdult a tőzsde
Az értékpiacon az iránygyengülés átmenetinek bizonyult. Az "érdeklődés előterében a riehézipari értékek állottak, amelyek azonban behozták árreszteségükét, sőt tul is haladták kezdeti legmagasabb jegyzésüket. A vételkedv az üzletmenet későbbi folyamán kissé lelohadt ugyan, do •z "elért magas árak ennek ellenére .is jól tartották magukat. A kővetkező árfolyamokban történtek kőté- ?ak: Nemzoti Bank 270—27S, Kereskedelmi Bank 82.75—84, Kőszén 149—154, Rima 37—38, Salgú,9.25 —9.50, Drcher 148—150, Bauxit 142—150, Cukor 170—172, 1927. éri fővárosi kölcsön 1350, .1914. évi
1040, Népszövetségi font 450 forint.
>
Télre lesz sertésszalámi
Bárányos Károlv közellátási miniszter egymillió forint hitoit utalt ki ezalámííryártási célokra. Rövido- »en megindul ugyanis a ''sertésvágás és • sertéshús egy részét szaláminak dolgozzák fel. * ;
Hatvan vagon Jeep és tehsrautó utón Budapest felé
A Magyar Külforgalmi Rt.-nél rendkívüli érdeklődés mutatkozik az amerikai Joep-ok, ezeknek'' megerősített típusai, a Wcapon-okés a különböző amerikai teherautók iránt. A közületek sorra benyújtották1 igényléseiket, ugyanakkor vállalatoktól és magánosoktól is érkeztek ér- deklődósok, sőt rendotések igen nagyszámban. A magánosok rendelései már hatalmas csomagot tesznek KL A Joep-ek és más kocsitipusok árát egyébként a -jövő héten állapítják meg, anuál is inkább, minthogv hatvan vagonból álló gépjármü-ezal- litmánv uton van Budapest felé. A Jeep-ok és teherautók mellett nagyobb tétel kerékpár is érkezik. Motorkerékpár az amerikai leszerelési anyagban nincsen.
A jivő évben kicserélik a forintbankjegyeket
A most használatban lévő úgynevezett offset nyomású forint-bankjegyekből csak 10 ós 100 forintos címletű bankjogvok kerülnek forgalomba. A jövő éví>en az állami forint- bankjegyeket réznvomásu címletekkel cserélik ki. Az xn réznvomásu bankjegyek már 10, 20 és 100 forintos címletben készülnek. Az uj réznvomásu 10 forintos forgalomba bocsátására előreláthatólag öt hónap múlva kerülhet sor. A 20 forintc» címlet kétféle rajzzal is elkészül s ezeket most a Művészeti Tanács vizsgálja fölül. Az aprópénz gyártása fokozott erővel folyik és az apró- pónzrerés. addig tart, amig ezen a téran hiány mutatkozik.
Az épen maradt házak tulajdonosai is hozzájárulnak az újjáépítéshez
Mistéih Endre épitésügyi és köz- munkaügyi miniszter mindont elkövet, hogy az építőipar munkanélküliségét csökkentse. A miniszternek ujabb elgondolása rendelet formájában a közeljövőben lát napvilágot.
Az építésügyi minisztériumban moet készül a rendelet a háztulajdonosok közös kárviselési kötelezettségéről. A tervezet lényegében arról •zól, bogy az épségben maradt házak tulajdonosai kötelesek lesznek a házbér pgy bizonyos hányadát — az összeg még nincs eldöntve — egy közös nlspba befizetni. Ebből az •lapból a sérült házak tulajdonosai igen mérsékelt kamat mellett hosz- azulejáratu kölcsönt kapnak, hogy házaikot rondbe hoz kassák.
• V
Ujabb 200 vagon vstömag a gazdáknak
Értesülésünk szerint a közellátási minisztérium a vetőmaghiányra való tekintettel ujabb 200 vagon vetóma-, grot bocsát a gazdák rendelkezésére.'' Szobck államtitkár gondoskodni fog arról, hogv ez a vetőmag a loholó* ^gyorsabban a gazdákhoz jusson.
A tegnap lejátszott bajnoki mérkőzéseken csak a Lovásziban játszó MAORT felelt meg a belehelyezett bizalomnak. A másik két nagykanizsai labdarugó csapat — mérsékeltebb teljesítményt nyújtva — roro- séggel volt kénytelen megelégedni. Az egyos mérkőzét»k lefolyásáról — a hoerkezott jelentések alapján — a, következőkben számolunk bo: x
Bajai MTE— NTE 4:2 (2:0)
Első csztálvu bajnoki. Vezette Székely. A széltői "tamogatott NTE ebben az összeállításban kezdi a játékot: Bedő — FérhezÜ, Király II. — Királv I., Vücsek, Egyed — Ma~ derka, Bárdos, Magvar, Horváth, Táncos. Már az első percekben is kölcsönös támadások futnak a pályán, a jó védelmek azonban sikerrel rotntiolnak. Kiegyensúlyozott a játék közben két perc leforgása alatt két gólt lő az ellenfél- nagyszorüca játszó balösszekötője. 2:0 a BMTE javára. Mezőnyjátékkal ér végot az ül só félidő.
A második félidő 3. percében már 3:0-ra vezet a vendégcsapat. Az ellenfél talszélsójénok szögietrugása Vilcaekről a hálóba pattan, öngól. A 25. porcbon Madcrka lefut B a kapus mellett a hálóba lő. 8:1. A 40. percben Horváth 30 méteres
f
önvörü lövése köt ki a -hálóban. 2.* A 43. percben a BMTE jobb- szélsőjo réven ér el gólt. 4:2.
Az NTE-ból Vilcsok a mezőny legjobbja, Férhezli, Bodó, Madorka és Horváth volt jó.-
N. MAORT—Lovászi 4;! (2:0)
Első osztálvu bajnoki. Veaotte Biró. A MAÖRT összeállítása QZ volt: Kovács — Mihalocz, Millei — Papp, Héjjá, Takács — Nárdai, Krauitz, leli, Lyka, Kapornaki. — A széltől támogatott MAORT ''azon-
f Mi lesz Németország helyzete az uj Európában
A Times első vezércikkében azzal a .kérdéssel foglalkozik, hogy mi lesz Németország helye az uj Európában. >
A szövetséges ellenőrzést uem lehet örökké fenntartani, feltéve, ha béke lehet Európában. Németország 10—15 éven belül legyűri a jelenlegi pusztulást és újjáépíti közigazgatását vhógy elviselhető életszinvonalat biztosítson népének. Franciaország politikája, amely felosztással kívánja megtörni Németország támadó erejét, talán túlságosan leegyszerűsítené a problémát s mint ilyen, nem igen számitliat sikerre. A távolaboi jövőben Németország meghatározza a maga ügycinek intézését, a szövetsz geseknek már möst azon kell lenni, hogy megvonják a ^határvonalat, amelyen belül a jövő Németországának cselekvési szabadságol engedélyeznek. A probléma lén3"eges alkotó eleme elég egyszerű.
Németországot la kell fegyverezni, a lefegyverzés ?hapciiban tartani és a szövetségeseknek biztosítékot kell adni egymásnak Némtetország újra való fclfcgyvcrke- zése ellen. ''••*
Ennek felülvizsgálatát a ^hozatali engedélyek ellenőrzésével kell megteremteni, nem pedig a német ipar leszerelésével, amelynek fejlesztése Németország legfontosabb érdeke és . a. német jólét megteremtésének alapja. A News Chronicle azt irja, hogy Európa újjáépítése nal kezébe részi az irányítást s a hazai csapat csak szórványos, de veszélyes támadásokat, vezet. A göröngyös pályán nem alakulhat ki szép" játék. A 10. percben Kapornaki beadásából Kránitz eredményes. 1:0. A Lovtíszi ellentámadásait nem - kiséri szerencse. A ^5. .percben I?li kiugrik a yiódők közutfc s a kifutó kapus mellett 2:0-ra növeli a MAORT élőn vét. A hazai csapat lelkesen küzd, do játékuk meddő.
Szünet után a szél ellen játszó MAORT továbbra is kezdeményező marad. A 3. jerebon Papp^jó "labdáját Téli kapura fejoli, a visszapattanó l%bdát Kapornaki behelyezi. 3:0. A 15. porcbon 3: l-re javít Lovászi s támadást támadás után vezet. Nagy nyomás nehezedik a MAORT kapujára. A 37. .percben Kapornaki lefut, boadását Téli kapásból belövi. 4:1.
A MAORT lecjoíb csapatrésze a védelem volt. Egyénileg Kovács, Mihalecz, Papp, Kapornaki, Téli és Lyka játszott legjobban, do a többiek is jó teljesítményt nyújtottak.
Stpreni VSE-HVTE 2:0
Mint telefonon értesültünk, a Sopronban lejátszott 0B II. bajnoki labdarugó mérkőzésen az SYSE 2:0 arányban. legyőzte a Nagykanizsai Vasutast. A mérkőzésről szóló részletes beszámolónkat holnapi számunkban közöljük.
MVTE II.—NTE 11.-2:0 (!:•)
II. o. bajnoki. Vezette Koltai. Góllövők: Horváth II., Németh II.
tóAOívT !1.—Kaposvarí VSE 3:3
II. o. bajnoki. Vezette Biró II. A MAORT góljait turáni, Molnár és Horváth lőtték. A MAORT az első félidő 15." percétől 10 emberrel játszott.
elképzelhetetlen a német ij>ar nélküL A német gazdasági élet újjáéledésének alapja a német azéntermelés. Franciaország német szenet vjfsz be, lioloti a francia szénbányák termelése a német foglyok "foglalkoztatásával a rendesnél jóval nagyobb. Franáaonzág nem járhat el ugy, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon. "Vagy haza kell bocsátani a német hadifoglyokat, vagy be kell érni kevesebb német szénnel. -'' "
Hirdetmény.
KSzhirré teszem, hogv a csatornadíjakat az eddigi gyakorlattól eltérően a v. csatoinasiü üzemvezetősége szedi. Befizetéseket tehát ott kell teljesíteni.
A kivetés alapjai változatlanul a csatornázási szabályrendelet 40. §. 2—5. pontjában megállapított bérértékek.
A csatornsdij kivetés kulcsa a szabályrendeletben megállapított alapoknak:
a) évi 2°>a mint alapdíj,
b) tovább! éri 3°/»-a mint használati díj s caatornavonal msr.tén fekvő ingatlanok után.
A kirárélag csapadékvíz elvezetésére *zo!gá!ő cxatcrnavonalak • mentén fekvő ingatlanok után és az olyan üzletek utár, amelyekben kirárólag csak kereskedelmi tevékenységet fejtenek kl, vagy amelyek kiiárő''ag csak irodák céljaira szolgálnak, s hasznalati dij 2®/«.
A csatornadijak havonkén! eKre, minden hó 8-ig hzatendCk.
A csatornadíjak az ingatlantulajdonost terhelik, kivéve a «ólat, amelyek az 1939. évi szeptember hó 1. napján fennállón jogszabály, vagy helyi szokás szerint a bérlöket terhelték.
A csatornadíjak esedékességének időpontja a tárgyhónap első napja. Késedelmes befizetés esetében a csatornadíjak után s közzdőkra megállapított szabályok szerinti késedelmi kamat fízetestf*.
A f. évi augusztus,.szeptember és október havi csatornadíjak f. évi november hó végéig kamatmentesen fizethetők. 13W Polgármester.
HÍREK
— Művészek a mentőkért
A szeptember 29-i müvéssMtet megismételj ük közkívánatra október 22-én cöte 9 órakor. Jogyclóvétel a mozi pénztárnál, Ladeczky Ivánsszcr- kereskelésben és a Népszava könv- vesloltban.
A Fsrintvftdő Bizottság ülése
A Forintvódó Bizottság szombaton délután 4 órakor tartotta szokásos lteti ülését, arxjnhan tekintette! a Szent Martrit ünnepségre, csak nagyon kevés bizottsági- tag jelent meg. A t-%4v./lent tagok elhatározták, hogy a Bv4&ág ezentúl minden péntekon tartja'' ülését, mert a szombati nap mindenkii>ek valamilyen elfoglaltság gal jár. Eszerint a ''Forintvédő Bizottság ezen a héten .már pénteken . tartja meg ülését délután 5 óra: kezdettel.
.— Egy teljesen vak fiatalember kóre''me
Tizennyolc éves, mindkét szemére világtalán fiatalember kérő szóval fordul a város társadalmához. Kétsoros harmonikálioz szeretne hozzájutni, hogy ezzel keresse meg ke- n ve rét. Az''adománvokat a követkézé címre kéri: Cseh Fanil Nagvkanizsa, Szegényház.
— Burgonya-kiosztas
Burgonva az általános közellátási jegy 1> szól vényére XI személy 5 Kapható a Szervezett .Munkáik Szö- vTjtkezotélwn.
— Kitűnően sikerült a MAORT-bát
Szombaton, 19-én este ? órai kezdettel »Olajos és vasas«-bált rendezett a MAORT. A disznótoros vacsorával egybekötött ^táncostélyen zsúfolásig megtelt a Korona nagyterme s a megjelentek nagyszerű hangulatban töltötték az estét. A rendezés sikerp érdekében kifejtett önzetlen fáradozásáért őszinte elismerés illeti MusíI Ferenoet és Sazy Kálmánt.
— Felhívás
Felhívjuk mindazokat a hadigondozottakat, akik a HOXSZ utján szabadcukrot írattak, hosrv a második részletet: 5.20 forintot ^kedden délután 4 órakor székházunkban fizessék bo, utána a.cukrot átvehetik. — Fontos és halaszthatatlan ügvben folyó hó 24-én (csütörtökön) délután 4 órakor vezetőségi 03 választmányi g>-ülést tartunk. Pontos megjelenést kérünk. HOSSZ elnökség.
Kedden délután Vs6 órakor
PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiséfiébe.7 Vendégeket szívesen látnak.
VAROS! MOZI
HT u hétfia Kerda S. remekafiv«. Srinw ceodafil»
A BAGDADI T&LVAJ
Conrad Veldt hatalnas aUldUsa. ELE TE Ó HÍRADÓ
C6»dátok kflxpaykoo S. 7, ?mirn*p 3, 5.
KERESKEDŐK legolcsóbb bevásárlás helye TARNÓCZKY rövidáru nagykertske- dés, Szabadsag-tér 18. 1309
Ax előjegyzett aaeharía a d«hiaytto- dákben átrehrtg. 1373
Magáayoe nSl kereiaek gyermekeim mellé: háztartás vezetéséreíDózsa Gy.- u. 23. 1372
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Bcacn JtaŐ főszerkesztő-
Szcrfc«sxt?s«s éi kl*46hlvau!: F6-uO. TtieMo 31,
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nágykaatma Szerkesztésért ts kiadásért felel Benőt kai.
Nyomatott a .Közgazdasági R.T.Magy- konlzsa* nyomdájában Nagykanizsán. Nyomdáért fetel: Zalay Károlv.
Szén érkezett!
Irédómat átmenetileg lakásomban, Csengery-ut 5. sz. nyitottam meg.
137t . SZAYÁRY színkereske«

Truman einök holnap nyitja meg az Egyesült Nemzetek
közgyűlését
Truman einök, aki minden ideiéi az Egyestlt Nemzetek közgyűlésének holnapi megnyitó ülésén elmondandó beszéde előkoszitésének szenteli, tegnap részletesen megvitatta Byrnea külügyminiszterrel a beszéd ogyes reszioteit. A Fehérházban hivatalosan közölték, hosy az elnök homsp hajnalban érkezik New-Yorkba.
New-Yerk állam és város hatalmas e>ökésztlateket tesz az 51 nemzet kO:döttsegeinek fogadására. Ezidöszerlnt a város tulajdonát képezé Atlantic városrészben van az Egyesült Nemzetek tanácsának és szervezeteinek otthona. New-York városa sz első közgyűlés alkalaábéi 7 ós félmhlló dollár költséggel najyvonslu berendezkedéseket eszközölt, amellyel dokumentálni akarja, hogy New-York a legrr.ogfole;öbb hely a világszervezet székhelyének. A székház aranykulcsának átadásával egyidejtieg Trygve Lionek, a szerv6zet fititkárának átadják a részletes terveket, meiy szerint az uj városreszt gyönyörű lifeleivei, parkjaival és villáival «gyOti az Egyesűit Nemzetek Szervezetének rendelkezésére bocsátják. Igy New-York valószínűleg az Egyestlt Nemzetek székhelye lesz.
A New-York Herald Tribüné Eszakamerika és a Szevjetunió egymáshoz va''ó viszonyával fogfslkozva a következeket Írja: Amerika kliügyrolniaztériuma ós sz Egyesűit Apámék a«yházi vezetői kfiiönbözi utakról kiindulva, közös eredményre jutettak, az amerikai— szovjet viszonyt ilieiö.eg. Byrnes külügyminiszter a Szovjetunióval va.''ó viszony megjavitásánsk azikségességéí*» szótt. Az amerikai egyházi vezetik közti ejyik sem tekinti lehetségesnek a két nagyhatalom közötti elmétek kiéiezédését. Hangoztattak, hofy Amerika a demokratikus emberi jogok hazája és azért sohasem lel:ne hajlandó, ho«y akaratét más népekre ráerészakotja. A külügyminisztérium és egyházak vezetőinek nyilatkozata bebizonyította megértésüket a Szovjetunió irányában.
Nenni olasz külügyminiszter Molotov szovjet külügyminiszterhez küldött táviratában hangsúlyozza polHikájanak lényegét, mely abban nyilvánul meg, hogy erősítse a baráti kapcsolatokat a Szovjetunióval. Simics jugoszláv külügyminiszterhez küldött üzenetében azt Írja, hegy bár súlyos az a helyzet, amelyet a háború éa a béke toremtett 8 két ország között, de nem ennyira súlyos, hogy megváltoztassa a közvetlen egyezmény mofkötésére irányuló kölcsönös erőfeszítéseket a két nemzet között.
Lemondott a görüg kormány
Athén, október 22
Á görög kormány tagjai kivétel nélkül beadták lemondásukat, hogy megkönnyítsék azokat a. tárgyalásokat, melyeket a kormány ideiglenes kibővítése ügyében az ellenzéki vezetőkkel iolv- tat.
I
Ára 40 fillér.
33

A londoni rádió jelenti, hogy a magyar kormány prágai követévé Károlyi Mihály gréfot nevezte kiv miután Magyarország újra felvette a diplomáciai kapcsolatokat Csehszlovákiával. Károlyi Mihály már el is hagyta Londont, ahol a magyar tanács elnöke volt, hogy Prágán keresztül visz- szatérjen Budapesre.
A vőksztások elótt nem lesznek változások az olasz kabinetben
Kóma, október 22 De Gaspierri olasz miniszterelnök kijelentette, hogy valószínű. hogv az olasz kormányban változások lesznek az általános * választások előtt. Természetesen az alkotmányozó nemzetgyűlés bármely pillanatban elhatározhatja á kormányváltozást, de nem tartja valószínűnek, hogy a közeljövőben erre szükség legyen.
Hatalmas munkáspárti győzelem a berlini községi választásoknál
Oroszország visszautasította a vasárnapi bolgár választásokra tett amerikai javaslatokat
Berlin, október 22 A berlini választások végleges eredménye a következő : A szociáldemokrata pártra szavazott il 18.000 választó, a szocialista egységpátl kapott. 383.000 szavazató^ a keresztény demokrata unió -131.000 szavazatot, míg a szabadelvű demokraták 182.000 szavazatot kaptak.
A trieszti kormányt a tiszta demo- krátía elvei alapján alakítják meg
I
I
I V
Trieszt, október 22 Triesztben a felszabadulás utáni legutóbbi gyűlésen az ideiglenes kormány kérdésével foglalkoztak. Minthogy Trieszt szabad területén az ideiglenes kormány kérdése a külügyminiszteri tanács döntése értelmében aktuálissá vált, a várost felszabadító bizottság Trieszt demokratikus lakosságával együtt elhatározta, hogy minden igyekezetével azon lesz, hogy ideig-.- lenes kormányát a tiszta demokrácia elvei szerint megalakítsa.
A kormánynak egyelőre a nemzetgyűlés nélkül is meg kell kezdenie munkáját
A három fehnentett náci vezer n«n utazhat brit övszetbs
München, október 22 A németországi brit megszálló hatóságok visszautasították Pa- pennek. Schachtnak és Fritsche- nek a brit övezetbe való Ideutazására vonatkozó kérelmét.
Kegjólent Sztálin müveinek harmadik kötete •
Moszkva, október 22 Megjeleni Sztálin müveinek harmadik kötete, amely az októberi forradalom előkészítésének 1917 márdustól-októberig terjedő szakaszát öleli fel.
Bevin kijelentette: Stepinac érsek elitelése Jugoszlávia belügye
London, október 22 Bevin angol kíílügyminiszterhcz a westminsteri érsek felhívást Intézett azon sajnálatos eseményből, hogy Stepinac zágrábi hercegérseket lő
Szófia, október 22
Oroszország visszautasította Ame rikának a iövó vasárnap tartandó bulgáriai választásokra vonatkozó javaslatait. Ezek a javaslatok a választás tiüztnsáíjának biztosításával foglalkoznak. Washingtonban közzéfcet- lék az Egyesűit Államok. Oroszország és Bulgária képviselői közötti levélváltás Szövegét. Az első . levelet Byrnes külügyminiszter intézte a bolgár miniszterelnökhöz ós ebben •a ievélbon sürgette, hogy a szövetségen ellenőrző bizottság bulgáriai tagjainak gyűlését hivják össze^Szófiában, hogy meghallgassák valamennyi bulgáriai párt vezetőjét. Kívánta-továbbá a levél, hogy biztosítsák a szabad sajtót, a katpnaság no avatkozzék bele a szarázásba, a politikai foglyokat bocsássák szabadon és u valasztások utáni politikai bosszúállásokat akadályozzák meg. Válaszában a bolgár miniszterelnök n»m
évi kényszermunkára ítélték el. B?vin a felhívásra kijelentette, nem volna hw*lyes, ha az angol kormány beleavatkozna ebbe- az ügybe a jugoszláv kormánynál, mivel ez az Üpy Jugoszláviának belpolitikai ügye. Ugyanakkor figyelni fogja a belpolitikai fejleményeket, hogy az angol álláspontot közölhessék a jugoszláv kormánnyal. Bevin ma nyilatkozik az angol alsóházban az angol külpolitikai helyzetről. Beszédének óriási fontosságot tanúsítanak, ugy, hogy valószínűig zsu!o:t ház előtt . fogja azt elmondani.
Csangkaisek a komteunista 1 párt vezetőivel folytatott tanácskozás^ után a többi pártok ; előtt kijelentette, reméli hogy a tárgyalások Kina békéjéért t azonnal megkezdődnek és hamarosan eredményesen l^jeződ- ! hetnek be.
? (
Mannerheim tábornok, - aki magánlátogatást tett Stockhobn- : ban, a svéd fővárosban megbetegedett.
utalt a bizottság összehívására, do szükségtelennek nyilvánította a szabadság biztosítására vonatkozó intézkedéseket. Az amerikai bizottság tagjai uiost újból foglalkoztak az üggyel.
A $z<rcict kiküldöttek itUgáU''i- '' pitottáfc, hogy az amerikai kijelentések és a választással kapcsolatban tervezett lépések B-.d- gária belügyeibe való közvetlen beavatkozást jelentenek.
Amerikai körökben viszont az a vélemény nyilvánult auqg, hogy az amerikai kormány nem ismeri el Bulgáriát és a bolgár kormányt mindaddig, mig nem teljesíti" a moszkvai egyezményt és nem hoz létre egy reprezentatív jclLe^u nemzeti kormányzatot. Az amerikai jegyzék ^visszautasítása a szovjet tor- mány"részérói felveti azt a kérdést^ olfogadja-o Amerika a vasai napi bolgár választások eredményét?
A nemzetgyűlés újra Varga Bélát választotta meg elnöknek Alelnökik: Kassa István és Kéthly Anna
A nemzetgyűlés első ülését ma délelőtt 10 ora 30 porckor nyitotta meg Varga Béla elnök. A házszabályoknak megfolelóen újból felolvastak a köztársasági elnök berekesztő kéziratát, melyet a nemzetgyűlés tagjai felállva "hallgattak végig. Következett az uj ülésszak házelnökének és tisztikarának megválasztása. Közfelkiáltással egyhangúlag elnöknek Varga Bélát, alelnöknek Kossá Istvánt es Kéthlv Annát választották meg. Háznagy fiévész László. jog>- zók Futó József, Gyurkovics Károly, Hogyesi János, Kiss Károly, ''Laczkó Antal és Boros Vinco. Ezután az elnök a nemzotgyülés második ülésszakát megalakultnak jelentette ki, majd^bejelentetto, bog}- albizottságok megválasztására vonatkozólag később tesz javaslatot. Ezután a házszabályok alapján elhatározták, hogy & nemzetgyűlés uj ülésszakában az üléseket hétköznapokon 10 órakor'' kezdik ^és -1 óra''hosszat tart. Interpellációéi napként a szerdai ''napot jelölték meg. Ezután az elnök bejelentette, hogv a legközelebbi ülést szerdán délelőtt 10 órakor tartják meg. A gyűlés napirendje az egyee bizottságok tagjainak megválasztása lesz. f
Lakbért november l-töl is havi két részletben kell fizetni
A Gazdasági Főtanács szerdán tárgyalja á lakbér- és a házadó fizetésének módjál, valamint a felmondási jogot szabályozó rendeletet, inajd pénteken a minisztertanács foglalkozik a munkásság,, az állami és egyéb fix-- fizetésű alkalmazottak egyetemét érintő kérdéssel. A rendelet meghosszabbítja az eddigi kedvezményt és a kormány további intézkedésig lehetővéteszi a havi két részletben való lakbér^ és házadófizetést. A lakbér első részletét a hónap 12-ig, második részletét 25-ig esti 6 óráig kell kifizetni. Annak, aki a második részlet határnapjáig nem fizeti ki lakbéréi, a kővetkező hónap 15-ig a hónap végére szófó rövid határidőre fel lehet mondani. Az uj rendelet alapján a házadó továbbra is két fél hasi részletben fizethető.
Kolosváry-Borcsát és Kassai- Schallmayert kivégzik
Antal István és két társa kegyelmet kaptak
A NOT''nemrégiben halálra Ítélte Kolosváry-Borcsa Mihályt, a volt fasiszta könyvégető sajtódiktátort és Kassai-Schall- mayer Ferenc volt nyilas pro pagandaminisztert — Kegyelmi kérvényüket a NOT fel terjesztette a köztársasági elnökhöz, aki most szabad folyást engedett az itélet végrehajtásának.
A KOT ugyancsak halálra ítélte Horváth György volt kassai rendőrfőkapitányt, aki a kassai gettó lakóival kegyetlenkedett és még a csecsemőket is deportálta, továbbá Antal Istvánt, a : magyar Gőbbelsi-t,

Három évi fegyházra ítélte az uzsorabiróság Skienszky Ferenc hentesmestert
valamint Hellenbront Vilmos'' volt nyilas minisztert. A köztársaság elnöke c három esetbea élt kegyel mezési jogával
Budapestről jelentik:
Gerő miniszter felavatta az újjáépült Hernád hidat
E héten elkészül a
Oerö Ernő közlekedésügyi miniszter vasárnap délelőtt adta át a forgalomnak az újjáépített gesztei Hernád-hidat. Ünnepi beszédében megállapította, hogy a hídépítés terén eddig olyan eredményeket értünk el, amelyek más országokban is becsülétet szereztek a magyar névnek. Bejelentette, hogy november 3-án adják át a forgalomnak a budapesti vasúti összekötő hidat. November elejére elkészül az algyői Tisza-híd, a győri Rába- és Rabca- hid ís mellette több más kisebb hid.
Felesége helyett annak barát- ni/t akarta megmérgezni
A főkapitányságon letartóztatták Vig József 42 éves postaaltisztet, aki tüdőbeteg feleségéi el akarta tenni láb alól és — mint a nyomozás megállapította — ezért többször sztrichnint tett italába, amitől az asszony merevgörcsöi kapott. Legutóbb Vigné két látogatója: Paviicsevics Illésaé házmesterné és Karaszi Minályné mosónő szenvedtek sztriebninmérgezést a beteg asszony iialába dobott sztrichcintől.
Szabadonbocsájtják a Pozsonyban internált magyarokat
A pozsonyi magyar meghatalmazott lelkcresto hivatalában^ Szavien- csik tábornokot. A szlovák belügyi megbízott előtt ismertette, hogy magyar nemzetiségű személyek csupán nemzetiségi hovatartozandóságuk miatt még most is -szlovákiai gyüjtó- táborokban vannak elhelyozvo. Ilyen gyűjtő táborok Pozsonyban a patrón-
S
''ár és a téglagyár. Szavicncsik
Hihetetlen, de mégis valóság:
Német háborús szabotázsért most itéitek el egy embert Zalaegerszegen
x>rnok megígérte, hogy a magyar meghatalmazott intervenciójának jogosultságát inog fo?ja állapítani és az infcrnálótáborokban levo személyeket szabadon fogják bocsátani.
Díszes emlékplakettel töntették ki Budapest „városalapító" . ujjáépitőit
Tegnap délelőtt Budapesten, a központi városházán Kővágó József polgármester díszes emlék plakettet nyújtott át anna^ a 21 városalapítónak, akik 1945 január 20-án munkához láttak, hogy rendbebozzák és az élet ntjára indítsák Budapestet.
Szécsi András tanácsnok rámutatott, hogy amikor a fasiszták még nem adták fel a városi, 21 ember^ a város megmaradt részében elindult, ho?v a várost újra felépítse. Ha követtünk is el hibákat, büszkén vállaljuk az utókor előtt minden korábbi lépésünkért a felelősséget.
Csorba János a 21 városalapító nevében díszes emlékplakettet nyújtott át Kővágó polgármesternek kérve, hogy lépjen be huszonkettediknek a városalapítók sorába és velük együtt folytassa Budapest székesfőváros újjáépítését a megkezdett utón.
VÁROSI MOZI
Caak~k?t sápi Sagy g**x*xtcr film!
9

Izgilom. r- RpwnMk», — Sxmalom.
D?*?Uok köznapokon 3.7. vaaAnup 3. b. 7-»or

A nagykanizsai törvényszék uzs.v ratanácsa dr. Almássv Gyulaolnök- lésével tegnap délelőtt* tárgyalta Skienszky Forene hontesmestec zsir- harnisitísi bűnügyét. A vádiratban a/, államügyészség Skicnszkyt ázzál vádolta, hogy mint hatósági körzeti zsírgyüitó á nála badott sertészsírból Vajat céljaira elvett a szakértői megállapítás szerint mintegy 26 kilót és 1 tel vébe burgonyát és sót kevert. Az ilyen módon nieghamisított zsirial számolt el Fuchs Lajos paüni hontosmesternek. Az állam- ugvészfég vádolta Sklenszkvt ezonki- vul egv borjú engodélv ^nélküli levágására! is. Ezzel a vadponttal kapcsoltban, inint másodrendű, illetve harmadrendű vádlottakat megidézték Farkas Jánost ós fiát, Farkas Ferencet.
Sklenszkv Ferenc a vádirat .''felolvasásakor ?szinto meghalást mutatott, do váltig hangoztatta, hogv csupán 11 kiló zsirt''.tulajdonított el, szemben a szakértőiloí mcsállapi- tott 56 kilóval. A ''hamisítás tényét a bíróság ilyenformán hamarosan megállapítottá, csak az volt kétséges, hogy a7. mikor történt. ''.Ugyanis itó- letoí a 8800-as rendelet alapján -mondhatnak, abidi; az esetben, Jia a h.vuisitás augusztus elseje után, ázaz a r^udelet kihirdetése ''után történt. Elfenkoző esetbón a^büncselok- mény esak egyszerű lopásnak''^minősíthető. Erre vonatkozólag Skienszky előbb azt állította, bogv a hamisítás juüus 29-én történt, de később beismerte, hogy augusztus 4-én koverto a zsirba a burgonyát, i
A tanácselnök kérdésére Skienszky ré?zk>to&ea isnxortotte a zsírhamisi- tás lefolyását. "Mint körzeti zsír- gyűjtő szerv, 302 kilogramm zsirt gyűjtött ösSz^ a magánvásokból. A zsirhó! azonban vallomása szerint 11 kilót eltulajdonított Mikor felszóli- tották, hogy a nála Vlévő zsírra! ©Tömői jon cl, a mutatkozó hiánvt hamisítással akarta pótolni. E;célból na-
f
yobb mennyiségű burgonyát főzött i, amelyet "háztartási alkalmazottjával, Császár Margittal tiszt itatott* meg, niajd burgonyaprésen áttörte. A 10 kiló burgonvához 1 kiló sót kevert ós ezt a ?g*erékot adta a 350 kiló tiszta zsírhoz. A zsirt bá- docjedénvekhen vitte ki Palinba és adta ál'' Fuchs Lajosnak. Fuchs a hamisítást észrevette és feljelentette a rendőrségen. Igy tudódott .ki Skienszky Ferenc zsír hamisítása.
A7. uzsoratinács a- bizonyítás során elsőnek Fuchs Lajos hentesmes- tert liailgatta ki. Fuchs elmondta, hogy augusztus 5-én kereste tel Skienszky az összegyűjtött 362 kiló zsírra! és azzal el is számolt nekL 0 akkor nem találta .gyanúsnak a zsírt, do később, mikor figyelmeztették és megkóstolta a zsírt, majd próbát is vett belőle, ''rájött a hamisításra. Ezután azonnal feljelentést tett Skienszky ellen a rendőrségon.
A bíróság ezután Horváth .linro hontcsmesíort hallgatta ki szakértőként, aki a telvszini szemlén ott volt és hozzávetőlegesen 25 százalékos keverést állapított inog.
i)r. Gráf László MAORI,vegyészmérnök ismertette ezután részletesen a laboratóriumban lefolytatott szakértői vizsgálatot, mclvnck során megállapítottá, hogy a "zsírban 7.32 százalék arányban volt burgonya és 0.26 százalék arányban só.. Eszerint a 362 kiló zsirhaní26. kiló burgónya és 1 kiló só »volt. Elmondta,- hogy" a bunronvát'' csak viz és növónvi rostok alakjában fedezhette fel. .Kihallotta a ni róság még''.''Császár Margitot is, aki azonban nem tudott a hamisításra vonatkozólag semmi érdem :e<^-oí mondani.
.A bizonvitas során dr. Kovács László védőügyvéd kérdést intézett Skienszky hoz & * szakértőhöz, abban az irányban, hpgy előfordult-e már, bog}- a" zsírt'' meghamisított állapotban. ''szolgáltatták bo a zsirgjTJÍ tőknek. Fuchs Lajo3 kiielentette, oogy saeauivoződós előfordult mindig a beszölgáítaiott zsíroknál, de minden
esetlen legfeljebb fél százalékos arányban. ''
A "bizonyítás befejeztóvol a;vád- és védóbeszédek elhangzása után az uzsoratanács ítélethozatalra vonult vissza, majd hosszas tanácskozás után dr. Ainrássy G^Ia kihirdette az ítéletet. * * •
Az vzsorabiróság Skienszky Ferenc hen/esmestert bűnösnek mondta ki a közellátás {érdekeit reszclyezte''6 bűncselekményben "és ezért 6'' 3 évi fegyházra, 5 $vi hivatni- és ?politikái jogvesztésre, 1000 forint vagyoni elégtételre itélte. Ezenkívül ki- ? tiltja $ ágykanizsa tx/ros és Pa- l:n község területérblv, Cg;/ évi /?db''.artamra, valamint kötelezi
A készülő temetői hid az építési munk.''ilalok utolsó szaká- J szába lépett. A tulajdonképpeni ! kőművesmunkák Leiejeződtek s i már csak a tereprendezés v^n" hátra. Jelenleg az ácsmunkálatok folynak. A gerendázat beágyazása megtörtént, a hatalmas gerendák nagy m^rtékinai megnövelik a hid teherbíró képességét A faszerkezet tartóállványain rövidcsen elhelyezik a pallókat s azután sor kerül a korlátok felhúzására- Ezúton is felhívjuk a. közönség figyelmét, hogv* a pallózás befejezése után még ne közlekedjen a hídon, mert egyrészt veszélyes, azonkívül zavarja a korlátok felhúzásán dolgozó ácsmunkásokat is. Az ácsmunkálntok vezetője-kijelentette, hogy a hid meg ezen n héten elkészül. , •
Az elismerés Itangfán kell mcg< knlékcznünk az ács- munkásokról, a/cik naponta
A háború már régen véget ért. A sok szenvedést íelidéző főbü- nősöKet már kivégezték, tigy nálunk, mint onásutt egész Európában. Ennek ellenére ínég mindig előfordul, hogy m:>gyar törvényszéken oly ügyekben mondanak Ítéletet* ^melyekben a csendőrség az ő hathatós eszközeivel folytatott nyomozást és amely ügyek a német győzelmet szabotálják. Legutóbb is. két ilyen tárgyalás zajlott le. — Az egyik Zalaegerszegen, a másik Szombathelyen.
Zalaegerszegen Márkus János és társa >bűnügyét tárgyalták. 1941-ben az ukki állomásfőnök -jelentette lel őket, mert Lybera- toi^roncsokból nyersgumit vet-* tek el. Az állomásfőnök ezt főbenjáró bűnnek tartotta, mert a német győzelmei szabotálták tettükkel.
Ezen az alapon hozták mr.g
az. itélelet, amely szerint Márkust 2 hónapi-fogházra itélte a bíróság.
Szombathelyen Nardai István ügyét tárgyalták, aki ugyancsak 1044-ben német repülögéproö- csokból vitt el egyes alkatrészeket A .csendőrség megtalálta nála ezeket a dolgokat. A csendőrség nyomozati iratai alapján készült el a vádirat
Nakdait pedig feltételeden az ?{?let rendelkezéseit saját kóitségén a -Zalá ~ban közzé'' tenni.
Mindezeken kivül a bíróság megvonta Sklcnszkytől a körzeti zsir- gyüjtés. megbízatását. .
Az ítélet indokolásában megállapította a bíróság a szándékosságot. Enyhítő körülményként- csak ''azt tudta be a bíróság/hogy a tárgyalás fohamán nvígbánást mutatott. Az a körülmény, hogy Skienszky büntetlen előé''étü, nőm jelentett semmit, mert a • büncsolokményt mint közhivatalnok körette ©L *
Az cncedólynélküli l.orjuvágásban csak kihágást állapított mog^a bíróság és ebben a?. * ügy bon Farkas Jánost és Farkas Ferencet fel mentette a vád alól.
Az ítéletet dr. Lengyel Károly államügyész megfellebbezte.
félórát di/mentesen dolgoznak.
A munkásoknak ez az elhatározása csak megerősíti bennünk azt a felemelő tudatot, hogy a város minden rétege magáévá teszi a hídépítés feladatát. A Zala kezdeményezése sikerrel járt: a város dolgozó tömegeinek áldozatkészsége fel- épitette a hidat. ;
A gyűjtői ven 5 forintot adtak: Harangozó Lüjosné. Zábó János, Monok Lászlóné, Gaál Sándorné, Kollarics Erzsébet, Orbán Julin, Anger István. Wu- scher Kálmán, mizási Román, Szaltler Ernőné, Hasion Ferenc. Kiss János, Gossi Károly, Pör- zsc György, Szélig Antal. I.enk Kajetán, KegloWts József, Ge- rócs Ivárolv, Horváth Vilmos. Takács János, Peti József, Gá- -bQnkosek Gvörg>% Szántó Géza, Balogh Boldizsár, Vastagh Béla, Bojtor József.
egyhónapi elzárásra itélte a demokratikus törvényszék a német győz, letrt szalxrtálá- sáért.
Illetékes helyen munkatársunknak kijdentették, hqgY ilyen esetekben azért kell ítélkezni. mert jelenleg nincs olyan tőrvény, amely ezek tárgyalásál lehetetlenné tenné. Reméljük, hogy ebben az irányban rövidesen "rende''let jelenik meg és nem- fordul többet elő, hogy a demokratikus magyar törvényszék olyanokat ítéljen el, akik tudva vagy nem tudva a német hadviselést szabotálták.
Hírek a világ fővárosaiból
Böhm Vilmos stockholmi magyar követ október 21-én nogpol Prágán keresztül utazott vissza Stockholmba. JS.
A folsőausztriai Lambach közelében ujabb tömegsírra bukkantak, & melyben a mauthausenj haláltábor mintegy 4000 áldozatának holttestét n\oí*. ^
Ug>'' tudják, hogy a Szovjetunió és az Kgj-esült Államok kitarií^^ai a vétójog'' fenntartása inellgtt, ha majd a közgyűlés az alapg^mám- fcíulvizs^álatának kérgét U&m*- A közgyűlés tárgyalásai vaJószinüle^ 6—7 hétig tartanak. November 4-én a külügyminiszteri tanács is összeül a békeszerződés fervozet végleges mcgszöTOgozéeém

A főispán erélyes közbelépése a textilárak
túllépése miatt
Unger-UHmann Elek Budapesten bujkál
Dr. Pálffy Gyula, a kishivatalndkból nyilas alispánná lett gyilkos ügyével foglalkozik *
egy fővárosi lap
A nagykanizsai fasiszta és • nyilas világ egyik szellemi vezére Ungcr-UIÍmanu Klek szol- gálatoukivüli százados, nagykanizsai vaskereskedő volt Szava a nyilas korszak városvezetésébendöntő befolyási gyakorolt No-n hangos, de mégis rettegett alakja volt mindazoknak, akik túloldali gondolkodásukról tettek tanúságot, vagy vallásuk crintt részesüllek kíméletlen üldözésben. Általánosan tudott dolog, hogy társát, Tóth József nagykanizsai vas kereskedőt, akinek felesége az üldözött vallásunk közé tartozott, kíméletlen eszközökkel arra k ény szeri tette v hogy -íz általa fellendített üzlel- ből kilépjen és vagyonának nagy részét átengedje Unger-l''ilzivuin Eleknek, ''lévedés volna azonban azt hinni, hogy az üzletből való távozása után felhagyott volt társa üldözésével. Erről szó sem leheteti, mert mint a .kezünkben levő röpcédula mutatja, azt tovább folytatta mindaddig. mig Tóth József fiatal, ragyogóan szép felesége, aki férjét és gyermekéi féltette, öngyilkosságot eJ nem követett. Tóth Józseíné haláláért vitathatatlanul Unger-riímann Elek a felelős.
A Népbíróságok.Országos Tanácsának gyakorlata szerint mindaz, aki lelki kínzásokat követett el, háborús bűntettért vonandó felelősségre. Ebben az esetben gyilkosság büntette terheli Unger-Ullmann Eleket aki kínzásaival és megfélemlítéséivé! öngyilkosságba kergette Tóth Józsefnét A fiatalasszony halála után sem hagyott fel a mcgfélenriiléssel, mert utána Tóth József -kislányát üldözte és •csak különös csoda . mentette mcs a keresztény vallásban nevelkedett gyermeket a deportálástól.
Természetesen elsők között volt. aki Szálasira felesküdött és mint ilveu nyugatra menekült. Mindeddig nem sokat tudlak róla. bár "a nagykanizsai rendőrség politikai osztálya nyomo- , zást folytatott ügyében. A Zala most arról értesül. hogy Unger- Ullmann Elek Budapesten bujkál. mert több nagykanizsai kereskedő, akik jól ismerték, ta- lálkoztak vele. Erre a körülményre felhívjuk a nyomozó hatóságok figyelmét. Reméljük, rövidesen viszontlátjuk a nagyka- mzsai.népbiróság előtt v .
Bambákat dobtak a „Nácik" Stuttgartban
Stuttgart, október 21
F1SCHE9* ÉS BADEÜ
vaskereskedés Nagykanizsa
Ismét árusít viszonteladóknak, iparosoknak, fogyasztóknak: zománcedényt, horganyzott árut, sodronyszeget, 8zekertengelyt, füetcsővet, asztali tűzhelyt, kályhákat, ópölat-, butorvasalást, szerszámokat, kerékpárt, gumit; összes háztartási cikkeket nagy választékban a legolcsóbb napi árakon.
ím
Stuttgartban tegnap éjjel két bombarobbanás történt Egy bomba robbant a nácimentesitő ítélőszék háza előtt. Ezen épület volt az, amelyben Schacht-ot elitéi ése, illétve börtönből való kiszabadulása után őrizetbe vették Utána néhány perccel ujabb bomba robbatn a*z egrik közeli angol őrszoba előtt "A kár je- kutéktelen.
Szerdán délután 6 órakor PÁRTNAPOT
"t»rt a Magyar Kommunista Párt.
1375
Eiőzdó: Lakatos Dezső megyei párttitkár. aiiHienérdekíődőt pártállásra való tekin let nélkül szeretettel vár a Pártvtzetősig.
Dr. Papp Andor főispán szombaton- értekezletre hívta össze a zalaegerszegi pártok kereskedői csoportját a KoKSz-ot és a kereskedelmi élet képviselőit Az értekezleten bejelentette, hogy tudomására juto1?, miszerint a megye egyes helyein. igv Zalaegerszegen is, a kereskedők felemelt árakon árusítanak egyes cikkeket. Miután ez a forint értékét aláásó cselekedet, felvilágosítást kért a jelenlevő kiküldöttektől, mi okozza ezt a meg nem engedett manipulációt. A kiküldöttek kijelentették, hogy tényleg történtek áremelések, de erről a kereskedők nem tehetnek, .mert
Budapesten ismételten textilkapcsolás történik, ami azt jelenti, hogy kelendő árut csak abban áz esetben adnak a nagykereskedők, ha ehhez kétszerannyí olyan árut is vesznek, amiből csak keveset lehet, főként vidéken, eladni.
Így történik azután, hogy a 8
Az -ítélet» cimü nagyon elterjedt főváVosí hetilap legutolsó számába!» kimerítő cikkben fogla 1 kőzik dr: PálffvGvula nyilas zalai alispánnal, akit a nagykanizsai népbiróság kétévi börtönnel sujlolt Ebben a büntetésben azonban nincsen l*ent a gyilkosság ügye, amelyben U. nyomozás tovább folyik. Ez »ítélet cikkéi szószerint közöljük:
Városi kishivatalnok - volt Nagykanizsán dr. Pálffv Gyula, de a Szálasi-rezsim alatt váratlanul karriert csinált. Dr. Be- gidsán ügyvéd, nyilas megyevezető ajánlatára kinevezték Zala megye alispánjává. Kinevezése nyilas egyszerűséggel történt, a főispán Zalaegerszegről - autót küldött érte, még átöltözni sem hagyták, .Zalaegerszegre robogtak Vele és néhány óra leforgása alatt már bent ült az alispáni székben. Karrierje azonban egy hónap múlva furcsa módon, szándékos emberöléssel ért véget.
Pálffy ugyanis szerelmes volt egy keszthelyi szépasszonyba és alispáni kinevezésének egyhónapos fordulóján meglátogatta A szépasszony keszthelyi lakásának egyik szobájában lakott Iván József honvéd őrmester,, aki a látogatás idején éppen cigányzenés mulatságot rendezett Az alispán kifogásolta a dolgot^ az őrmester azonban nem éppen udvarias szavakkal kikérte magának a rendreutasitást Pálffy erre feljelentette katonai elöljárójánál. Az őrmestert harmincnapos laktanyafogságra
! forintos flanel mire eladásra ke- ! rül, 11 forintba kerüL Előfordul olyan eset is Pesten, hogy a vidéki kereskedőket csak ugy szolgálják ki, ha a maximális áron felül élelmiszerrel is fizetnek.
A főispán ezeket a bejelentéseket felháborodva vette tudomásul, egyben leszögezte álláspontját, amely szerint inkább kevesebb árut hozzanak forgalomba a kereskedők, de ezt nem tfiri, mert ezzel aláássák a forint stabilizációját A forint értékét, mondotta, minden körülmények között megkell védenünk és éppen ezért érintkezésbe lépve a gazdasági rendőrséggel, minden egyes árucikk árát ki fogja elemeztetni és
ha azt látja, hooy bármelyik kereskedő a forgalomba hozstt árut olyan árért adja tovább, amely nem áll ar iayban a nagykereskedői árakkal, a legszigorúbban eljár ellenük es iparigazolványukat azonnal bs fogja vonni.
Ítélték. Az alispán azonban ezzel nem látta eléggé meglőrolt- nak a rajta esett sereimet, másnap egy fegyveres pártszolgálatos és egy SVkalona kíséretében megjelent Iván Józsefnél, hogy letartóztassa. Az őrmester tiltakozott az illetéktelen beavatkozás ellen, dulakodás támadt és ennek során az alispán agyonlőtte az őrmestert.
A zalaegerszegi ügyészség akkoriban megszüntette az eljárást Pálfvval szembén és az alispán a felszabadító csapatok megérkezése előtt Németországba menekült Hazaérkezése után a nagykanizsai népügyészség letartóztatta és a népbiróság áz alispáni tisztség elvállalása miatt kétévi hörtőnre ítélte azon a címen, hogy a nyilas közigazgatásban életét fenyegető kényszer nélkül vezető állást vállalt. Az őrmester agyonlövésével .kapcsolatban a nép ügyészség arra az álláspontra helyezkedik, hogy Iván lelövése tulajdonképpen törvénytelen kivégzés háborús bűntettének számit, mert egy pártszolgálatos és egy SS-katoná segítségével a nyilas alispán részéről hivatali állasának felhasználásával történt. Mivel azonban a tanuk nem tértek vissza nyugatról és ebben az ügyben a nyomozás hosszabb időt vesz igénybe, a népügyészség különválasztotta az alispánság elvállalását és külön vádiratot nyújtott be. A kétéri böi^ tönbüntetés kitöltése alatt tisztázódik majd Pálffy Gyula másik bűnügye is.
i
«•
i „Olyant nem fttirök a ház- ! ban, aki politizál!../''
Mondotta Berta Mária háztartási alkalmazottnak Gozdán Ernő házköz§égi titkár ur. 2X-éh ft . ólÖtfi órákban feljött hozzánk a szakszervezeti székházba Böria ^Mária, háztartási alkalhlázott és széeze- rint jegyzőkönyvbe mondta afkönyf- kozóket:
Október 20-án reggel 7 órakor Gozdán azt a kijelentést tette, hogv »Azonnal takarodjon ki a házból, rögtön ki is fizetem! Olyant nom tűrök a házban, aki szakszervezetbe jár vagy politizál;« . *
Amikor munkába álltam, már akkor is be akartam .iratkozni a szakszó nézetIxj, de munkaadóm npip, engedélyezte azzal, hogy »No politizálj. jonlK* Rákosi beszédére nein engedett cl azzat hosry az magát ugv som érdekli. Ezaorszembcn a Szem. Margit-ereklye fogadására kötelezően ki akart rendelni azzal, hogy ez rundo- letbcn van. ?n nem mentem ki. Kétem a szakszorvezetot fizetésem rendezésére, stb., stb. ''
Szóval Gozdán urnák nem''.tetszik az, ha a munkás politizál? Gozdán urnák az tetszono, ha a niunkás továbbra is" megmaradna abban a ?oütikai sötéts&fbon, mint a reakció^ időkben. Gozdán urnák bom tetszik az, ha az alkalmazott szakszervezeti tag? Gozdán urnák Jaz tetszene, ha áz alkalmazottat most js ki Jehctne használni ''éa nem volnának kollektív szerződések, ós ju eddig mindén ecetben ''kihasznált háztartási alkalmazott csak dolgőzna'' rabszolga módjára éjjel-nappal. Hogy Gozdán urnák legyen tiszta inge, tiszta lakása és pontos időre elkészi- tett ebédje. Gozdán urnák nom tetszik, ha az alkalmazottja Rákosi Mátyás beszédét halhcatia? Vájjon miért? Mi fájhat Gozdán urnák, hoírv ennyire halmozza nemtottíza>- sét? Talán csak nem a demokrácia fáj, Gozdán ur? „ .,•?...
Jcgvezzo meg Gozdán ur: a magyar dolgozót soha senki nem fogja visszaszorítani abba a sorba, ahqn- nafa a demokrácia kiemelte. A magyar dolgozóosztály politizál és politizálni fog. A magyar dolgozó saját maga fogia irányítani a ''sorsát még akkor is, na ez néhány ezer Gozdán- nak nem tetszik. Nem fogjuk ji politikát a régi világ uraira bízh^, hogy ujabb Moh&ste vigyék az országot. Minden (ío''?<5zó a munkája után megbecsülést érdemel és liincs egy jottányi különbség On kőzött, ée a háztartási alkalmazottja között, nincs különbség a vezető fómérnök és a napszámpsember között, nincs különbsog a magasállásu tisztviaoló és a napidíjas írnok között. Mindegyiknek tisztelet és lxjcsülés j&r jól elvégzett munkája után 6s egyenlő politikai jog, egyformán megmondhatják véleményüJűBl szabiidon bárki emberfiának. Mogszünt már az a világ Gozdán ur, amikor 70 éves öreg zsellérem berek lerett kalappal beszéltek uraság 6 óyias kisfiával es »kiozét csókolom«-ínÁl köszönt a zsellér felesége áz uraság fiatal urának. Bizony-bizony Gozdán ur, nagyot fordult a <világ! "Nem főhet eltiltani még a xcselédet« sem a politizálástól es szakszervoKeitól*
A jegyzőkönwet a szerkofiztóaég- ben megtekintheti. ,< ''•
Csepregi
Na®ykaaiz»a város niditfajtf blwttsiga
657/1946. Szám.
Hirdetmény.
A föJáigénjló bizottság ftíhivja m''nd- azokat, akik bázheiy^ igényeltek afcár kapuk, akir nem, jel< sn hirdetmény kihirdetésétől számítón 30 napon belül 50 ki:, bura árát tartoznak fizetni, mfi- jzaki költségek részlet!edezése fejében. ,
Aki ezen kötelezettségének eleget nem tesz, attól a juttatás minden indokolás nélkül meg lesz vonva.
A befizetéseket a városi adóhivatalnál 6.530. száma c-sek^számlára kell befizetni Nagykanizsa, 1946. október hó 18-án.
A földigécylö bizottság nevében: . Dene József
a bizottság elnöke.

Megyei hirek
Áthelyezték a megyei rendőrség politikát osztályának vezetőjét
A belügyminiszter Balla Alajos rendörörnagyot, a megyei politikai osztály vezetőjét Kaposvárra helyezte át. Utódjának kinevezése a napokban várható.
Iparégészségügyi .tanfolyam -
lesz Budapesten október 21- től 27-ig. A tanfolyamra Zala vármegyéből dr. Takács László vm. főorvost és dr. Vólgyesy János tisztifőorvost küldték ki.
Kosztolányi-ünnepség Zalaegerszegen
Kosztolányi Dezső, a magyar irodalom egyik jelessége most 10 éve halt meg. Ebből az alkalomból Zalaegerszegen Kosztolányi ünnepséget rendeznek, tőbb neves fővárosi művész részvételével. A város azzal emlékezik meg a nagy költő haláláról, hogy a nevéről utcát nevez el.
A Zalai Táj- és Népkutató Hunka- közissef
szombaton tartotta Zalaeger- szegen első irodalmi előadását Műsoron több középkori mad- rigállal szerepelt az Egyházi Énekkar és a középkori irodalmunkat érdekes előadásban, 6zemelvényekkel tarkitva ismertették az előadók. A kQmoly irodalmi estnek nagy sikere vol t
Ünnepelyesen megnyitották a MATEOSZ-tagok nagykanizsai fuvarvállaió irodaját
Vasárnap délután 1 órakor a városháza kistermében ünnepélyes gyűlés keretében nyitották meg a MATEOSz tagok nagykanizsai fuvarvállaló irodáját, aminek székhelye a Sugáj>ut 2. sz. alatti helyiségben van.
Az ünnepélyes megnyitásra lejött Budapestről Mihó Mihály, a MAlEOSz központi elnöke, Gál falvi Dezső alelnök, Bilek Gyula vezérigazgató, Horváth Béla''igazgató és több igazgatósági tag. A nagykanizsai MATEOSz tagok Kelemen István, az üzleti bizottság elnökével az élükön jelentek meg a megnyitó gyűlésen Mint vendégek résztvetlek Varga József polgármester, dr. Paizs Ferenc iőjegyző, Koltay Miklós rendőrszázados, az összes pártok megbízottai, valamint Nagykanizsa, város utmestere és utbiztosa.
Az ünnepi gyűlésen több felszólalás hangzott el. Mihó Mihály elnök rámutatott a MATEOSz nagy jelentőségére az ország újjáépítésének szempontjából, üdvözölte a megjelenteket és kérte a város támogatását.
7
4
2
1
24: 9
10
7
5
''—
2
14: 8
10
7
.S
—?
2
18: 10
10
7
4
1
2
20: 7
9
6
4
1
1
14:13
9
5
3
2
...
18:11
8
7
3
2
2
11: 10
8
6
3
1
2
14:11
7
7
3
1
3
12. 14
7
7
3
I
3
13:16
7
7
3
1
3
14:19
7
7
2
1
4
20:15
5
7
2
1
4
12:12
5
7
I

6
9:20
2
7
1

6
7.22
2
7
1

6
7:30
2
Az üdvözlésre Varga József jjolgármester válaszolt. Biztosította a szövetkezetet a város telje» támogatásáról. Felszólalt még Kelemen István, a nagykanizsai MATEOSz irodavezetője is.
.«^J. ETO
Csepel
9. Haladás
10. ErSO
11. DVSC ÍZ SzAC
13. Szolnok
14. Dorog
15. Pereces
16. Testvériség
Este a Szever-étterembcn bankett volt. ahol szintén tőbb felszólalás hangzott el.
— tnspekciós gyógyszertár ma:
Megváltó-gyógyszertár; Szabadság- tér 21.
KERESKEDŐK legolcsóbb bevásárlási helye TABH6CZKY rövidáru nagykereskedés, Szabadság-tér 18. 1309
Kedden dóiutőn *tt6 órakor PÁRTNAP
a Szceiáldemokrafa Párt helyiségében Vendégeket szívesen látnak.
Sportrovat
Az erkölcsi győztes az NTE volt
Mintegy ötszáz néző elótt került lejátszásra a Bajai MTE—NTE mérkőzés. Azok a sportrajongók, akik megjelentek a Dózsa György-uti pályán, természetesen nem vártak, Hogy az NTE megveri a jóhirü haiai együttest." Pedic ez majdnem beWctkazett. Az ,-NTE '' vasarrtapi vereségo felér egy győzelemmel. A mostoha anyagi " holvzetben lévő egyesületet súlyos játékosveszteségek érték s a vezetőség elhatározta, liogy átszervezi a csapatot. Azokat a játékosokat, akik nem a sportért sportolnak, az NTE roz&tóséap nem szerepelteti többé. Az átszervezett csapat bemutatkozása megtörtént: a fiatal, lelkes játékosokból álló ogyüt- tes vasárnapi játékával meghódította a közönséget. Az ellenfél nagyobb tudású és a balszerencse ugyan térdrekényszeritette az NTE legénységet, mégis: egy esetleges keserves győzelemnél többre lőhet értékelni teljesítményüket. Miért? Sziv és (lélek volt a csapat játékában, .^vasárnapi mérkőzés — usy''véljük — fordulópontot jelent az egyes ülőt (életében. Ha a jövőben is igy küzd az NTE,. még az ősz folyamán olyan helvezóst er el a (bajnoki táblázaton, mellyel biztosítja az első''osztályban való "bentmaradast.
* .
Lovászi durva játékára panaszkodnak a MAORT-ban
A MAORT első csapatát győzelmi reményekkel bocsátotta útnak az egyesület szurkolótábora. A csapat meg is felelt a beló helyezett bizalom nak és imponáló fölénnyel győzte lo az otthonában igen vesz&lyos lx>- vászit. A vasárnap este hazaérkozó vezetők és játékosok elszomorító és felháborító dolgokról számoRak bc lapunk sportmunkatársának.. Lovászi csapata még nem emelkedett fel arra a szellemi nívóra, hogy bo- láss3: a nagyobb tudás, a jobk felkészültség előtt meg kell liajolni. A labdarúgás férfiak sportja, amelyben a kemónv játék megengedett." sőt gyakran hiányolt alkotó eiem. lovásziban azonban — ugy látszik — baj van a fogalmakkal. A kemény- játék nem egyenlő a.''durva, brutális rugdalódzássál még Lovásziban sem. Annál is inkább megdöbbent mindenkit a hazai csapat inkorrekt játéka, mivel szintén MAORT-csapat- ról van szó. Vasárnap nem ugy. viselkedtek Lovászi játékosai a pályán, ahogyan testvércsapat tagjaihoz illó k»tt volna. A kanizsai csapat minden részében jobb volt ellenfelénél és győzelme még ilyen arányban''is —
megérdemelt. " ''
*
MAORT III.—Mibáid 7:3 (3:2)
Barátságos. Vezette Boda. MAORT: Nagy — Nviró, Miilei III. — Németh, Gerics, Róth — Baj, Szabó, Kiss, Sztraka, Sebesi. Miháid: Ma- rics — Kovács, Sánta — Miatta, Vig, Viola — Táncos, Gyuranecz, Gvarmati, Kozlár, Csordás. A miháid i csapatot tekintélyes szurkolótábor kisérte el Kanizsara. Góllövők: Sztraka í2), Baj (2), Kiss (2)'' ós Szabó, illetve Csordás, Kozlár és GVuranecz.
Az NB. I. bajnoki táblázata
1. Kispest
2. MTK
3. Vasas
4. Fcrcnoíros 5: Szeged
6. Újpest
Zalaegerszegen elfogták a megszökött „gombagyüjtőt''4
A Zala annakidején beszámolt arról, hogy a Gömbös Gyula .(Gombagyüjtő) Társas Szövetség egyik tagja, a négyévi oőr-- tönre itélt Babati György, október 9-én megszökött. Bahati a törvényszék helyreállítási munkálataiban vett részt és több. társával együtt a helyiségeket és a folyosókat festette. Ezl a munkát végezte az egész" nyár folyamán és a legkisebb panasz sem merült fel ellene. Október 9-én szintén megszokott munkáját végezte. Este C óra tájban az őrzésükre kirendelt fogházőr a többi munkást ellenőrizte és erre az időre Babati felügyelet nélkül maradt Igy nagyszerű alkalom kínálkozott nekj á szökésre, amit fel is használt .és minden további nélkül kisétált a Törvényház épületéből. A nyomozást* azonnal megindítót-, ták a kézrekeritésére, de a városban nyomaveszett. Az államvédelmi őszutó érintkezésbe lépett Zalae^y-«xggcl is, mert tudták. hogv Jft lakik Babatinak egy mostohatestvére. Zalaegerszegről értesítették a nagykanizsai rendőrséget^ hogy Babalit, aki Varga Mihály néven próbált megbújni Zalaegerszegen, elfogták. Babati György a mult hét végéig a zalaegerszegi rendőrség őrizetében volt. Szombaton pedig a nagykanizsai nvomozók visszaszállították a fogfiázba.
MOZI
A gyanú árnyékában
A Városi Mozi mafaiutatja be az Uniwrsai nagyszabású gongsztor- filmjét. A film történetének középpontjában Cliarios, » gazdag nagybácsi áll, aki furcsa viselkedésévol magára vonta a rendőrség figyelmét. Elzért Chicagóból elutazik a kaliforniai Santa Rosába. Do furcsa viselkedése itt is feltűnik, Újságírók ér- koznek rövidesen a városba, akik körkérdést akarnak intézni a város középosztálybeli családjaihoz. Az ál- ujságirók azonban detektívek, akik valójában a yig özvegvek gyilkosát keresik. Charles no családja "is gyanakszik. l''nokahuí^ rájön, hogy ő a gyilkos. Charles ezért meg akarja ót ís ölni, do neui sikerül neki. Elhatározza, hogy innen is elutazik. Búcsúztatására nacyon sokan mennek ki a vasútra. ''A vontlra unoka- huga is felszáll, hogy elbúcsúzzon tőle. Le akarja lökni a mozgó vonatról, dc nem sikerűi neki, mert ő maga esik ki a vonatból és kerül a kerekek alá Mindenki gyászolja a köztiszteletben álló Charlest csak unokahuga tudja, hogy ki volt valóban. <
A rádió szerdai műsora
Budapest I. 6.80 Falurádió. 7 Hirek. Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 7.30 Reggeli zene. 8.15 Szórakoztató hanglemozok. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, birok. 12.15 Hóléczv Ákos szalonzenekara játszik. 13.30 Halász Kató éaekel. .14 Hinck. Vöröekercszt közlemények. 14.20 Magyar nóták. 14.50 Knerr Antal harmonikázik 15.15 Rádióiskola. 16 Hirek. 16.30 Lorenz Kornélia és Pogánv László énckoi. 17.25 Villámhiradó. 17.40 Emlékezés Reményi k Sándorra. 18 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 18.15 A párizsi ;>ajtódeicgáció Uunainak beszámolója. 18.45 A Rádiózonekar műsora. 20 Hirek, sportbirok. 21 Dr. Faraghó László előadása a békeszerződés gazdasági vonatkozásairól. 21 óra 50-kor Hirek és krónika oroszul. 22 Ilinek. 22.20 Jazz zongoraazámok. 22.85 Vöröskereszt közloménvek. 22.45 Orosz műdalok. 23.10 Hírek és krónikB angolul é*s franciául. 28 óm 80-kor Tánclemeaek.
HIREK
— FelhiYás >
A Délzalai Termelő és Értéke- sitó Szövetkezőt értesíti tagjait ét i mindazokat, akik gyümóiesíu^caeaxe- ; tét óhajtanak bőszerozni, e hét foiyz- ? mán jelentkezzenek a Szövetkezet- nél, ahol a bővebb felvilágosítás; meg fogják kapni. Vgyáncsák karfiol is előjegyezhető.
— Szerkesztői üzenet
II. Endre és Meráni Gertrúd ieá- nva, Szent Erzsébet, 1207-ben Szűkített. ''
— Műsoros est a népkonyha javára
Mint a Zala közölte, szombaton este kilenc órás kezdettel''nagy műsoros eslet rendeznok a népkonyha javára. A munkanélküliség átméne-'' tiieg oly aranyokat öltött, a szegénv- ség a "deflációs pénz jeli ti ka következtéin oiyan nagy, hogy -szükségessé vált a legsürgősebben egy népr konyha íclállitása. Varga Jó/.se?n«j, a jwlgármester felesége állt élére a . népkonyha-akciónak, amelynek si- j kere igy ne:n lehet kétséges. Ezt a célt szolgaija a szombat ''este mc?- tarUmdó műsoros est, anxelynek pro- grammjába Nagykanizsa legkiválóbb zenei es prózai eióadói szerop.''luűk. Jegyek elővételben a Fiscttól-féle kön YY kereskedés ben, a Népszava uj- ságuzletben, a .Ylair-félo könyvko- reskedésbon és a Szomolányí áruház- ban kaphatók. Szombat este a színház jxinztáránál is- árusítják a jegyeket.
— Felhívás -
Mindazok, akik házikészitményű kifogástalan minős^rü édes szilva- izt igényelnek, készpénzfizetés rrel- iett kg.-ként 4.80 forintért azo^aai átrohetik. Szövetkezeti tagok 4.40-ct fizetitek. — Savanyitott káposzta kg.-ként 1.68 forintéit elójogyozhctó. Szövetkezoti tagok 1.50-et tizetnaL Befizetések a jX-lzaiai Termelő és Értékesítő Szövetkezet irodájálKüi Szabadság-tér 23. 6z. alatt reggel S i órától délután 5 óráig eszközölhetők, {
— Jelentkezés katonai szolgálatra
A nagykanizsai 17. kiegészítő parancsnokság felhívja mindazokat ez 1925 - T928. évben született ifjakat, kik katonai szolgálatra önként jelentkeznek, liogy sorozásuk meg- ejtése végett folyo hó 25-ón 8 órakor a 17. kieg. ps^ignál (Nagykanizsa, Dózsa György-laktanya) jelentkezzenek. Kistóorúak szülői, illetve gyámi beleegyezést hozzanak maglikkal. 17. kieg. pság. ''•
HirdetmenyeK.
Vállalatok, üzemek, intezetek, intézmények, hivatalok az általuk igényeit horgonya-utalványért jelentkezzenek folyó hó 25 cg bezárólag a Közellátási Kiraulban (4. sz. szoba). ___ 1376
ÉrtesÜcm a fogytsitó köxör-séget, hogy a Közellátási H:vaial által az esz eresnyei erdőre kiadott taatalvinyok oLtobcr 31 ífce után érvényöKet vesztik. 1382 Poioár/nntto-.
Af ftOMlHDET&SEK
Hictnlajdesotok Hryalaéb«! W. C
Qiitétt vállalok Megrtnddés« leveleió apor, ! is elfogadok. Telefon: 148. (Boito:). Kcca- i romy Z&igmosd gyepmester, Petőfi ut Aí i szám 1343
Figyelem 1 Eladók Sugár-, Rozgonyi, Hunyadi-. Ady Endre utcák legszebb részein -három-, négyszobás magánházak, forgalmas útvonalon Király-utcában két üzletház. több utcákban kisebb adiaente» kertet családiházak, tíz- és negyvenhoklas szántóföldek, szép villalelek negyven darzh nemes, termo gyümölcsfává*, bombasértlt villa szólóvei. Bővebbet Horváth ingatlan- iroda, Sugár ut 42. 1377
ElőjexyxéMket ndurisr« október 31-ig a dohánytőzsdék újra felvesznek. 13S0
Husz lóerős ayersolajaotorcmAt elad-
nán. Ttz lóerős benzinmotort vennék — Ugyanolt cséptógip eladó. Cim Ididóhae.
ZALA demokratikus politikai napüap
Szerkeszti: B—c— JesS föszerkeszió
kia<Jóhlv«ur: TeJeíoa Jl-
Xitdj* a Nemzeti Bizottság. Ktgykaslz« Szerkesztésért és kiadasert fdel Bcocze k*i-
Nyomntott a .Közgazdasági R. T. Mofij-
kánlzso* nyomdájában Nagykanizsan .
Nyomdáért telel: Zalay KáxoW.
r\


A népjóléti minisztérium a közellátási minisztériummal együttműködve megkezdte az UNRRA által adományozott 1000 tonna angol-amerikai ruhanemű szétosztását. Az első 5OO tonna ruhaneműt már elszáliitcHálc a különböző vidéki központokhoz és a szétosztás a rászorulók között a szociális felügyelők ellenőrzése meUett fog történni.
Bevin örömmel üdvözölte Sztálin legutolsó nyilatkozatát
Az Egyesűit Nemzetek közgyűlésének Igazgató bizottsága tejntp a közgyűlés munkájának meggyorsítása érdekében tébb határozatét hozott, melynek fstyíán számos intézkedést eszközölnek. Truman elnök a mai megnyité Qléere New-Yorkba érkezett. A megnyité ülés ma este les*.
Bevin tegnap mondotta el nsgy politikai beszédét az engol alsóházkari, amelyre Churchill és Eden válaszolnak. Az ellenzék részérit Battler máris kifejezte, hegy Umegsiják kormány külpolitikáját. Bevint
megéljenezték, amikor kijelentette: Megunk is hozzájárulunk, » világbéke megteremtéséhez.
-
Amerika szerepe, hogy kézbejárjon Nagybritannia és a Szovjetunió kSzSit.
Hordják, hegy Anglia is járjon közbe a Szovjetunió és Amerika kézött. A mi szerepünk azonban nem e köabspjáré szerepe. Anglia teljes mértékben egyetért Byrnes stuttgarti beszédável.
örtmmel üdvözli Sztálin nyilatkozatát és igen ciür, "hogy megcáfolja azt a gondolatot, hogy Oroszország Németországot nyugat ellen akarja fethasználnt.
Támogatni fogja a new ycrki minisztertanácsot, amely biztesittni kívánja a világot, begy Németország vissza no forduljon a oiktstura feié es olyan gazdasági vitzcnyekst teremtsen Németországban, meiy lehetővé leszi e nemeteknek és a viiág többi nepeinek e német ipari termékek élvezetét. Nagybrittnnia hajlandó jeijes egészében érvésyesiteni a potsdami egyezményt, nem hajtandó azonban a potsdami egyezményben érvényt szerezai azoknak e részeksek, amelyek már másképen aUkuítsk. .
Byrnes kfiiügyminiszter tegnap sajtéértekezletet tartón, ameiyen kijelentette, hogy örömmel várj» i négy ká.''ügyminiszter rétzéréi s békeszerződés megvitatását a jövő hónapban New-Yorkban.
Ea a tárgyalások azt mutatják, hogy a függőben levő. kérdésekben a megegyezés lehetővé váltk, hajtandó további ütések megtartása eétjábéi vtsszajénni Emripábeu
Amerika kölcsön-politikájáról azt mondotta, mikor arréi döntenek, hogy kinek adjanak kélctönt, az Egyesült Áiiamok kormánya szokat a kermányokst fogja e-écyhcn részesíteni, amelyeknek szüksége van a kölosfnre, s amelyeket s tmeiyek barátságosan éreznek az amerikai Egyesűit Aitemekkal szemben és akik ugy érzik, begy s kölesén elfogadása nem juttatja őket gazdasági rsbszo''gaságbe.
Pompás fogadtatásban részesítették Molotovot a newyorki kikötőben
Netcyork. október 23 Az amerikai sajtó nagy érdeklődéssé) foglalkozik az Egyesült Nemietek közgyűlésével és részletes tudósi tásokat ?űzőinek az érkezó .dolegá- tusekról, elsősorban Molotov szovjet külügy miniszterről.
A Sete-York Times a [következő nagybetűs címeket Írja: Molotov .Vetcyorkban. A Szovjetunió támogatását ígérte meg az »Egyesüli Scmzetek Szervezetének a béke megteremtésében. Molotov o "Szovjetunió üdvözletét hozta az Egyesült ?íllamok népének.
A lap hasábokban foglalkozik a pompás fogadtatással, amelyben Molotovot és a vele »együtt érlcezó 150 diplomatát részesítették a newvorki (kikötőben. ''
A német szociáldemokraták vezére Londonba utazik
Berlin, október 23
Schumacher, a német szociáldemokrata párt vezére rövidesen Londonba utazik, hogy az angol szociáldemokrata párt vezetőivel tárgyaljon.
Az ej»alameiai csata évfordulója
London, október 23
Londonban az Albert-hallban nagy únnej»éget rendeznek az el-alemeini csata emlékére. Az ünnepségen Montgomerv tábornok is résztvesz. 1942 október 23-án este indultak támadásra az angolok Kömmel sivatagi hadteste ellen ós a fölöttük aratott angol győzelem nagy mértékben döntötte cl a háCoru további sorsát.
A német béketárgyalás színhelye Párizs lesz
Newyork; október 23 Xevvoxkban minden előkészületet aitígtettek az Egyesült Nomzetek közgyűlésének biztosítására. Az Egjesült Nemzetek tagjai részére a newyorki szállodákban 1600 szobát foglaltak le, a szobalefoglalások hat hétre azólnak. A vezető államférfiak fcyzül eddig Molotov, Noel Baker, La Grand, Jean Massaryk;és Spaak érkeztek meg. Bevin ós Bideault érkezését ceak november elejéi® várják, hogy résztvohessenek a külügyminiszterek november 4-én kczdoSó tanácskozásán. Az Egyesült Nemzetek megnvitó üléso ma szerdán, amerikai időszámítás exerint 16 órakor lesz. Az első teljes ülésre csü-'' törtökön kerül a sor. Diplomáciai köröknek továbbra is az » véleménye, hogy a külügyminiszteri tanács csak decemberben láthat hozzá komoly formában N<jmotorezág sorsának" megtárgyalásához