Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
162.82 MB
2023-10-10 14:02:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
50
121
Rövid leírás | Teljes leírás (1.33 MB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. október 222-248. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

««lOiy*tru. 222. bZarr».
tói ?.

belügyminiszter a szövetséges ellenőrző bizottság intézkedésére szigorított határellenőrzést rendelt el a magyar-csehszlovák és a magyar-osztrák határún. A kis határzár célja, hogy megakadályozza azon zsidók beutazását, akik illegálisan Palesztinába akarnak eljutni.
A közös értekezlet nem hozott eredményt a kétszázezer
magyar kitelepítésének ügyében
Trusian ©!n*k beszédet Intézett az egyik katcntl akadómia növendékeihez ée a következőkét mondotta : Az Egyeséit Államok népeiben meg van a remény és a bizakodás, hogy a vltég tartós béke feié halad. Az. aaerikal nép -erősen hiszi, »hogy a tartós béke ideje most következik al és a oaga részéréi e magasztes oél érdekében mindent meg is tesz. Mi sem természetesebb, hogy paeifista érzelmeink egyre ^erösehbek, ami a nagy háború utáni időben magától értetődők. A katonai erő kifejlesztésére azonban »em a háborús célkitQzések miatt van szükség, haséra, hogy minden rendzavarással szemben biztosítsák a világ bákés fejlődését.
Az aagol kommunista párt loadoni szervezetének értekezletén határozati javaslatot fogadtak el. A határozati javaslat hangoztatja a Szovjetunióval valé szilárd szövetségi kapcsolat sztkségesságét és a brit ktipolHika teljes megváltoztatását. Követelik a Franoo Spanyolországéval való dirapiomáoiai kaposoiat megszakítását, a brit csapatoknak Görögországból és a Középkeletről, Indoaéziából és Indiából vaió visszavonását. A határozni javaslat kimondja, hegy gazdasági szabadságot kell adni indiának. Az angoi kommunista párt megerősítette szón állásfoglalását, hogy a kormányt támogstja a szocialista munkatorv végre- hajtáSáDan.
Nürnbergben e nagy háborús bünpr utolsó felvonására kerQlt sor. Ma délelőtt 10 órakor a 21 náoi vádlott elfegtarta heiyét a vádlottak padján. A terem őr ,vl$yáZzt* vezényelt és megkezdték a világszerte nagy érdeklődéssel várt ítélet kihirdetését. Az Hétét 35000 szóból éli és azt először csak áiUláDOsságlMn hirdetik ki Az egyénenként kirótt büntetések kihirdetésére holnap kerül sor. A halálos ítéleteket, mivel felebbezésnek helye nincs, 15 napon beiül végrehajtják. Az ítélet kihirdetésére rendkivQii óvmtézked«seket léptettek étetbe, nehogy ez utofeé percben fesaakadás legyen. Nürnberget áthatolhatatlan katonai gyűrűvel vették körűi és még az ülésteremben is katonai őrségek vannak. Az .Ítéletet az angol iefébb törvényszék elnöke hirdeti ki.
ft magvetők közé kei! áltanL.
Sokan kérdezték már tőlem is, másoktól is, közszájon forogj uton-utfélen ú''lebotlunk a kérdésbe : -Hát ez a demokrácia ''!> Ilyenkor mindig elszomorodom egy kissé. Hánt, hogy szabadságunk második esztendejében ?jég \rindig akadnak.. akik nem tudiáktf vagy nem akarják Mjcini, mi a demokrácia és ezt 3 szót. amit elődcink inártirvére irt szivünkbe, amiről mi csak tisztelettel szólunk, hazug, rosszindulatú, kétértelmű frázissá alacsonyi tolták. Ilyenkor visszagondolok gyerracKéveim- re, amikdr apámmái a határban sétálva egyszer a gyenge szárbaszőkkenö* búzáról példálódzóit. >Ez látod . fiam. még nem biiza, csak a vetése, ahhoz, hogy megérjen az aratásra, hosszú időn át gondos, lelkiismeretes kezi''k munkája szükséges hozzá.
xngyen
Így vagyunk valahogy mi is u demokráciával. A vetésnél tartunk csak. Akik elvetették az. első magot, sajnos nagyon kevesen ápolják vetéseiket, mert a fasiszta''zsiványság gondoskodott ...