Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.71 MB
2007-10-19 16:22:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
579
10424
Rövid leírás | Teljes leírás (643.94 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. február - 10-17. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

JUGY-KAÍTTZSA, 1881. febrnár 3-an.
fj«tl«té«l ár

1O-11S I


Huszadik évfolyam.

HIRDETÉSEK
8 bat&bos pCiilsorbaa 7, itiFo-\'í-inr 6 B minden tnvnbbi Rrnvrl 5 kr.
NYII.TTftUHKN
sorobkdnt 10 Icrért véUtturk feL
Kincstári ílletrk miinUu egyet l.irde-
é * k fi!
N A G Y KANT /. S A
ZALAI KÖZLŐIT.
N>\'*y-K»niz8»vir<>s helyhatóságaink. .nagv-kanizsai 6nk. taiolto-íflylet\', a ,nagy-kanizsai kereskedelmi a iparbank", ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület\',
a „\'nagy-kanizsai kisdeó-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti, önsegélyző szövetkezet\', a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kulvalasitmanya" s töt* megyei és yárosi
. - egyesület hivatalos értesítője.
Betenkiot kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap. •


uyi, Gyulányi. — Hánji, Harkányi,
üarsáuyi, Uartványi, Hlaványi. Ho- biztosítékai.
lányi, Horányi, Horsányi, Hortolá-
nyi. Hortványi, Horinyi. — Ibrá-
oyi. Innerecsányi, Irányi, Irányi,
mely tulajdonságot jelölnek: Harang., ftleg, ha a névmagyaroMtás drjmcn-
Karika, Malom. Tengely. Torony. f lessége is kezükre játszanék. — Ee-
de tartoznak különösen az illat-, I méljük, az is elkózelg.
növény- és ásványvilú^ némely sza-1 Nem rendelkezésre, csupán cu
nyi. Kuzmányi, Kvacsányi. — La-: biztosítékaira már elójegyeztettek: a
Csu*a, Bokor. Virág. Rózsa. Arany, oly magyar családnevet melyek tul-
ré=2e ősi, tősgyökeres haug-
magyar hangzásnak, hanem iinift "sokszorosan le vannak már foglalva, jtúl-cgyig .áiiyi\' végzödésCLek. Alig
ember ne volna, mintán összegyüj- iMnrányi, Mussányi.
tejükhöz czimné>tfirak . hírlapok. Nemányi, Nemcsányi, Nemessácy
- Okányi, Okolicsányi. Oltványi.
váUsztását nem vaiami níigvon ajánl- Jk\'\'n kivöl Magyarországon alig ta-| rasziányi, Párkányi, Patányi. Patru
lh már vauiéi ányi vég/;>d>:sü 1 bányi, Petrányi, l\'odányi, Podhusá-
uvi, Baksán. i, líal.ányi Ri: kánvi I nyi. RissAnyi, üoskoványi, Koszányi.
. . .__„ .Batthyányi, Öegá-im. Behányi. Be-1 - - Safrinyi, Silányi, SílhAnyi, Sol-
a legkülönfélébb követeléseket w ki- j lányi, Bertán) i. Birinyi. öndanvi,; hányi. Spányi. Snrányi. — Szaklá-
falu! Itogányi, Bogdányi. Bukanyi, Bor-1
gy, gy y, y
rsányi, BossAuvi. Bránvi, Brezau\\i. Sziláuyi, Szirányi, Szitányi, Szkla-
-\' Brogyányi. Biigányi, Bnrínyi —
C\'akáuyí. Csalányi, Csinyi. Csatto- j hányi. — Tagányi.^Talánj-i. T»pá-
gányi, Cscpanyi, Cse.pc^.lliyi, Cserá-
uji, Csikaoyi. — Czaguuyi, Czéglá- -
nyi, Ciiglanyi. Cziprianyi. Chinorá-1 nyi, Turcsán.vi. - lírányi, Urbányi.
nyi, Chmelányi. Dadduyi. Dányi, j V.ijauyi, Viuyi, Varsányi, Víl-
Darányi. Deurbányi, Dnbciáuyi, Do-1 lányi, Vilmáayi,. Vi&iyi. — Zala-
b.wsányi. Dohnányi, Dolányi, Do-1 nj\'i. Zányi, Ziinányi. Zogiányi. —
mányi, Donogáuyi.
Farkassányi.
Kérdéséhez.
Országszerte érdekes mozgalom iídolt meg *t idegeuhsngíásu családnevek magy«rositása körűi Mondani sem kell, hogy a czél dicséretes intentiókeo nyugszik; ez is egyike azon replikáknak, melyekkel a külföldi sajtó magyarfograsztó törekvéseinek vétót kiálthatunk. A né...