Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.66 MB
2007-10-19 16:24:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
653
9117
Rövid leírás | Teljes leírás (763.59 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. március - 18-26. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


, 1881. márcz. 3-án.
EUttfttalár:
evén érre 8 írt.
ffl érre . t ,
d érre ...... ^ 2 „
HIRDETÉSEI 4
g aaaábos petiuoroan 7, misodtzor g a nináVn \'ovabui toréit 5 kr.
NYILTTÉBBEN loronkiít 10 Irtrl itóta\'el fel. 4rj illeték miudea egyel htrie-teiért SO kr. SieteadS.

lB-iir

/. x

KATJ01V3 XICI/."í".\'l:.
Huszadik évfolyam.
;! A lap Bltlk\'nri rtfitét illető köderat;-,, uji-k a sjí-Tkpsrtüh&z.
pcdifr a kiailtiho; Wrmonh-o
■ inlnendok:
SASÍ-K ASIZS A
Wlasaloaház
BémiL-ntetlen levelek c*ak ismert munkatársaktól fogadtatnak fi.

helyhatóságának, .nagy-kanizsai 6nk. tüioltó^gylet\', a .nagy-kanizsai keretkedelaii s iparbank\', , nagy-kanizsai takirékpéiutir1\', a~ .zalamegyei általános tanítótestület", a anagy-kaoii»ai kisded-nevelő egyesület", * nagy-kanimai tiszti önsegélyző szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara "nagy-kaniis»i kalvákakttoanya\' s tObl megyei és városi
fgywtttat MTÍWOS értesittje. , .,
Betenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.


kély kéltséget igényel és eitaok ezer hold j«iu*dó föld értékessé tétele ntján sokszorosan visszatéríti.
A Iwelezélapok TSrík-
„i.\'Az, «eszea m. k. posta-hivatak* értesittettet, hogy fizetett valaszszal ellátott levelezőlapok ezen-tul .Sarikomag azaa helyeire is küldhetők, melyekben osztr.-rjiagj. pósu-hivatalok sincsenek.
—Az íparűoyi onquettt Kemény Gábor báró elnöklete alatt m. hó 19. tartá meg első ülését. Először ÍB azon kérdést vitattak meg: czélsze-rfi-e az iparosokat kötelezni, hogy ipartársalatokba lépjenek? Shsigeo. alkalmasandó e a kényszer kivétel nélkül minden iparosra ?\' A -többség kényszertársalatot mellett nyilatkozott, jGhörgy Endre Laztis kiviqja. hogy az iparoktatás a polgári iskolákkal kapcsolatosatv történjék.
- A tiernyoszedes8tc és irtások ideje közeledvén miután már eddig is tapaszultatott, hogy a gyümölcsök is rendkívüli számban lesz nek e kártékony rovar által ellepve, a fBldmivelési ■misiszter hivatkozással a már eddig ez iránt több rendbeli-leg kiadott \'rendeletekre, ujolag utasította a hatóságokat, hogy a gyümölcsök tulajdonosait a hernyóirtás pontos keresztülvitelére a legszigorúbban utasítsák, azt- ellenőrizzék és a mulasztást elkövetőket a rendelet értelmében megbüntessék!
Nagy- és títe-Kaaizsa
városok képviselőtestüleitébél alakult
bizottságok.
GatdaaSgi Búotttdg: Ebonipangtr Lipót, Sommer Sán-dor, HirKhlEdc, PKhíl Feraooa, Ujá Ilíi*, Hnricloodj Béla, Blau Pál, E ^ád RG£Pl
y£f
czilc Ferenc*, Euanai
nii György, Varga Imre, r^gí,
kk Ködre, Sxeitl Jáno«, Jaháai
Knltnrmérnüki Intézmény.
B jeles intézményról egy érdekes czikk jelent meg közelebb a .Gazdasági Lapok és Magyar Föld\' etimü srakltpbac, melyből ~k8zSnsé-gftnk tajékortatisa végett hasznosnak véltük átvenni a következő részleteket:
Harmadik éve már, hogy ha-zánkbw külturmdroökök működnek, kik a {Sldmirelési minisztériumhoz intézett megkeresésre bárkinek földjeit tszetes szemle alá veszik, eldöntik, vájjon javitható-e öntözés, lecsa-polás, nevezetesen alagcsóvezés által, s ha igen, megkészitik jócan számítással a részletes munkatervet és takarékos költségvetést, s ha a földtulajdonos a munkálat kivitelét kívánja, a végrehajtás mikéntje fölött is felügyelnek.
Mindezt pedig a földmivelési .miniszter intézkedése folytán teljesen díj nélkül eszközlik, •- de nemcsak ezt. Müködésök nem oly egyszerű, -min...