Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.28 MB
2007-10-19 16:25:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
472
7996
Rövid leírás | Teljes leírás (675.46 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. április - 27-34. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

Elítzttésl ár;
20 fer.
HIRDETÉSEK
M hasábos petitsorban 7, taásod&zor G s minden további sorért 5 kr.*
JÍYILTTÉRBEN soronként 10 kn\'rt rítetnek frl. Kincstári illeti\'-k minden egyes hirdetésért 30 kr. fketend.5.
1881, április 3-an.
ZALAI IflZLOin.

Huszadik évfolyam.
A lap szellemi részét illető közlemények anyagi részét iUelí i
pedig a kiadóhoz bérmentre intézesdők :
-:K AN1ZS A Wltuloasáz.
BérmenteÜen levelek csal ismert munkatársaktól fogadtatnak cl.
Késiratok vuszs nem küldetnek.

N3 ^y-Kanizsaváros helyhatóságának, .nagy-kanizsai Önk. tűzoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbanb*, „nagy-kanizsai takarékpénzt&r", % „aüwnegyei általános tanítótestület*, a „nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", * .soproni kereskedelmi s iparkamarv, .agy-fc»nissai küivaUsitmAiiya" s több megyei és városi
egyesület hmtalos értcsitóje.
fletenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A folyó évfolyam második évnegyedének elmultával tisztelettel felhívjuk mindazokat, kiknek előfizetésöle lejárt, annak szíves megújítására, hogy a lap szétküldésébi\'n hiány ne forduljon elő
KLÖFIZETÉSI ÁR:
npril— jun. évnegyedre 2 frt
april —szept. félévre 4 frt
april — decz, 3 évnegyedre G frt
HV" Legcélszerűbb posta-utalványnyaleszközölni az előfizetést, mely Wajdits József könyvkereskedésébe N.-Kanizsára küldendő.
A polgirl Uá
Az Brök-kó nevető bölcsész a a házasságról szólva, ezeket mondja: ,Az élet nagy mesterség, a házas élet pedig annak legnehezebb s leg-mesterségesb része."
Hát ha míg a polgári házasságról Bzólnnk", ha szólnnk róla, ugy mint azon törvényjavaslatban leljük, meh\'et nemsokára a képviselőház fog tárgyalása alá Tenni; biz be kell vallanunk, hogy nehéz egy rész ez.
A polgári házasság behozatalát rég óta óhajtottuk, rég óta vártuk, mert hivatva van ez sok, nagyon sok társadalmi .bajon segíteni, azonkívül a polgári házasság minden müveit, előre haladott államban már — vagy az egyik — vagy a másik módon behozva van, s igy államunk sem maradhat " a többiektől vissza, főleg oly institutiónál, mely valóban üdvös s hasznos. Ebben a többi európai államokat követni valóban jónak találjuk.

A polgári házasságoknál! lényegesen két féle neme van, t. i. l kötelező polgárt házasság, mely mindazokat, kit szivük sugalltát követve, örSk frigyre óhajtanak, hogy az élet gondjait, örömét egymással megosztva, egymásnak éljenek, — kötelesek azon frigyet első sorban & polgári hatóság előtt megkötni — azután, ha éppen akarják az egyház áldását is kérhetik ezen frigyre, — s mint a tapasztalat bizonyítja — többnyire kérife is.
Bármily egyszerűnek s szépnek látszassék is ezen módozat első pillantásra, még is egy lényeges hibát látunk benne, az illető pár ezen módon kétszer eskedik; mi czélra teszi ezt? vagy az egyiket, vagy a másikat nem tartja eléggé arra, hogy jövendő boldogságát általa morális értelemben megszilárdítva gondolja. Hogy melyik összekötést nem tartja elég erősnek, ezt mondani felesleges. A házasságban van valami ideális, magasztos eszme, melyhez as emberi sziv oly szívesen gondolja, hogy Istentől van meghatározva az, hogy ó ezen frigyre lépjen, s oly szívesen fogadja az egyház áldását hozzá, mi a köteléknek megadja a nemes, az ideális, a szent alapot.
Azt szokják mondani: a házasság csak egyszérü\'polgári szerződvén}\', polgári aclns, melyhez az egyháznak mi köze since. De ez nem áll, mert ugyanazon egybekelé...