Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.78 MB
2007-10-19 16:37:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
969
12257
Rövid leírás | Teljes leírás (645.04 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. augusztus - 62-69. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NTAfíY-\'KANr28¥rl88t. augusztas 4-én.

szám

Huszadik évfolyam.Egy "Kim 10 kr.
HIRDETÉSEK
LOIJOI poúuorbu 7, »»o<i«i« s miuden loi.ibl>i sonrt ■"> kr.
SYI1.TTÉKHEX ruukfiit 10 Itr*1" nWtDek M. siari illcitíc minden egyea hirde-ust*rt :H1 kr. fizetendő.

ZALAI 10ZL0HY.

A lap szellemi részét illető kAzttmé-
njek a szerkesztőhöz,
anyagi rétzet illető k(/t}emia\\ek
pedia s kiaduudi bénseotve
NA6Y-KAXIZSA ■ WUtsioatiái
BinuriiU-tleti i-.dek csak ismeri mnnkatánaktöl f"fr itatnak fi
Kéairatók TUSI* nem ktüdetck

város,
N^v-Kanizs^ros he.vhatösagin.t, .n.ey-kanizsai 6uk. tütótö^jtof. a .nagy-kaaizsa, kereskedelmi s iparbanf; , nagy-Kanizsai takarékp.nztir- a .»l«uor.i áluUno, U a .nagv-kanizsai kisded-nevelő egyesület\', a n.gr-kaoizsai tiszti önsegélyt szövetkezet-, a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.gy-kamzsa, kühalasztmánya s több meg
egyesület hivatalos értesitóje.
Hoteukini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


nem is kifogásolta, csakis az 4-ik § jogaiba visszahelyeztetik ; mivel össze | nem fér, hogy a büntetést kiállott s magát tisztességesen viselő egyén a kiszenvedelt buutetés felemlitése által kénye kedve szerint valaki által bi.DUilmazUi.3ek s e*kép közinegve-tésnek. tételek ki.
miatt csapta össze kezeit. Szerinte a megyei Cliquck most már nem törőd nek vele, In a birói állomások betöltésénél UÍLCS figyelem a törvényszéki területen levőkre, tehát a fe
gyetmi áthelyezéssel sem törődnek.
Kiég ízelítő maradt a Bach kor. szakból, nc-ir kérünk belőle többet! Az 1871. VIII. t.-cz. 23 ik szerint a fegyelmi bíróság a büntetések közül a körülményekhez képest belátása szerint egyiket vagy másikat alkalmazhatja s miután X tapasztalhatta, miszerint a fegyelmi bíróság nem igen szokott \'.ulszigorúan eljárni a büntetések alkalmazásánál, nem k»-: 1 hinni hogy a fegyelrci sitva van, nem következtethetni. i» tőrvényhozás a fölemelkedés ma- j áthelvezcst. hogy más oiroságokai
el ne mérgesedjenek, hogy szükség J tak többen birákul olyanok is, kik nélkül az összeférbetienek egy U-jaz úgynevezett Bachrendszer alatt ia nácsülésbea ne Uláikozhassauak ! 1 szolgáltak. De lehet tudomása arról Sok az ambitió, sok a liíus&g, j\'is. hogy a kinevezések közül sem mire nézve nekik mindegy akár hol i kiválülag a protegált egyénckbt-n !; hiányoznak Clique-fele protectiók I — kaphatják. A végkielégitésseii e!bo- ligyikuek másiknak nem tetszik a A birói szervezést illetőleg, az oppor-
hazafias figyelmeztetés a\'tunitást nem lehet hínárnak nevezői;
ilyened kérésbe\'nek j jóakaró
maguknak más téren foglalkozást, j hátralékok szorgalmasabb feldu gOiá-: miután ihneuiű rendszer változtatá-
" \' a mÍDt, soknál ,tabularasá*-val békezavarás
és Pedig i nélkül előállni nem lehet. ,Noli pa-
sek közöl az „áthelyezés" kimaradtlis neheztel, hogy elúaduiányábau az J ugy a 2tSik § ra is a szervezet életbe-
s lüiodekkorig pótolva nem lett. — I Ölfí
Kényelmi ftth^beaés-e, vagy
é
A lüiyó évi tjeient X. czikk
csalás után az
58-ik számban szerint a bírák kÖ7.borányig vitt összeférhetienségé-nek eseteiben ajánlott fegyelmi át-htiy.-7.es czólra vezt-tó nem azért, QiL\'rt uem ü\'.es phrazis a...