Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.53 MB
2023-03-24 08:15:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
184
365
Zalai Közlöny 1881. 070-078. szám szeptember

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
20. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MGY^BanaBSr $88L szeptember 1-én.
Y Y. Ö A
Mk YJ
8 írt.
4 . t
. BMLntési éf.
> •. >—t i ♦^é^z érre . . . • • f(M ¿vív • • •
nrE+i-d «*rrv.....
KjrV nx^tm ÍO kr j;__'' ■
HIRDETÉSEK
.>■ tmsiboe j*<ítsort>an 7, má-Wgror «''» c tatodeu tcvábt>i »nnit & kr
NYILTTfiRUKN soronVAnt 10 krM vétetnek fel. kincstári iHeU* mind« krráo-xésért 30 kr. fizetendő.
«ívs ^yc/.^pL nnazamE fíyfolyanL

f.J ÜW kúdemenvtk
, Uii Würzetdök:., t¡ .. N A p y K AN I Z b Wisssieahtz
l
Bcrmt-n titles levelek csak újsort tnankatártalrtAl fogadtitaak cl

r ''«
sem kftldrtui''k.
«..CV i
Nr>-n-Kanizsaviros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tüzol tó-egylet", a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, ,nagy-kanizsai takarétcpénztár«, a »xaliWKSffirei álu&ooc UaHóteaUbet *,
^ I > 4 I ''
a , nagy-kanizsai kisded-neveló egyesülőt", a nagv-kani7_sai tiszti önsegélyző szövetkezet'', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kaiTáiasitMánj»" s tőéb megjei és *4row
egyesület hivatalos értesítője. '' ■<1,
Hctcnkiui kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenti''vegyes tartalmú Jap.
A cselédekről,
, Az ember solia sem khet elég óvatos szülei megválasztásábanu, monda paratlan szórakozottságában az öreg Galetti, a híres tanár. K mondás voltaképen képtelenség, mert váljon választhatja-e bárki is tetszése szerint szüleit?
Mindazonáltal jelzi azt az igazságot, hogy az ember születésétói függ nagyrészt jövője.
Aki vagyonos családban születik, gonúoe nevelésben részesti, vagyont örököl: az kétségkívül kevesebb bajjal, gonddal fog pályáján találkozni, mint a földhöz ragadt szegény ember fia.
De hát miért nem teremtett akkor az Úristen csnpán csak gazdag embereket ? — kérdezhetné valaki
Ott kezdjük, hogy isten se gazdag, se szegény embert nem teremtett. Ó miaden; gyermeknek bizonyos testi és lelki eróket és tehetségeket adott. Attól függ már aztán az illető egyén boldogulása az -életben, hogy ama teketaógek miként fejlesztettek .ki benne Imikém használja azókát De meg elTégre is a boldogság nem függ a gazdagságtól, vagy magas rangtól, sem attól, hogy ur-e vagy cseléd; de igcQ is attól hegy mindenki axt a helyet, ahol áll. becsületesen betöltse, azaz köte le-iségeit teljesítse.
Az emberi társadalom sok fokozatból, sok foglalkozási körből áll és mindegyik szükséges és fontos.
Vagy mi lenne a világból, ha az csak nagy urakból és gazdagokból állana?
fcU in)ujiei:ki alispán leune, ki volna akkor kisbiró és mi lenue a hatökrös gazdókból, ha umnkabiro cselédjük nem akadna
S épen mivel a társadalomnak akkénti ¿elosztása természetes és szükséges, kívánatos, hogy a gazda és cseléd közti viszonyokról mindenki
tisztába jöjjön. Sőt e viszonyok oly fontosak, hogy országos törvények állal is rendeztettek.
Kötelességünk e törvényekkel is megismerkedni, mert tehet-e az eleget a törvénynek, a ki azt nem ismeri. Pedig aki ellene vétkezik, büntetés alá esik s hiába mondja, hogy nem tudta. A tudatlanság ily esetben nem mentség. Mert minden kinek szent kötelessége a hazai törvényekkel megismerkedni, aki ezt elmulasztja, maga ralija karát.
Magyarországon a cselédet is a családhoz szokták számítani. E két sző rokoceredete is mutatja azt. Ez minálunk dicséretes ősi szokás, melyet fenntartani mi is igyekezzünk. A cseléd amint szolgálatba lép, a család tagjává válik. Azért ugy bánjék vele a gazda, mint saj&t csa Iád ja egy tagjával. Ne terhelje tul oly munkával, mely erejét fölülmúlja, vagy egészségét s életét veszélyezteti. S végre ha megbetegszik, ne tegye ki az utezíra. hanem g\ ógyit tassa s apoltassa saját házánál vagy más alkalmas helyen. Gondolja meg a családfő hogy neki is vannak fiai s leányai, s valljon ki tudhatja, hogy nem fognak-e azok valamikor szintén szomorú sorsra jutni? S mily rosz-szul esnék majd nekik a durva s kegyetlen bánásmód ?
De a cseléd is atyjának, jólte-vójének tekintse gazdáját. Hűséggel és pontossággal teljesítse a rábizott dolgukat, melyekre magát kötelezte.
Mozdítsa eló becsületes módon ahol csak lehet - gazdája előnyét s amennyire hatalmában áll. háritsou el miuden kárt.
Egy perczig se felejtse el. hogy faját jóvolta gazdája jólététől függ, mert koldus gazdának koldus a szol gája.
A cselédek több osztályba so-rozaudok. Akik csak naponkiuti dij mellett szolgálnak, azok napszáino sok és nem számittatnak a cselédek
közé. Ezekre tehát a cselédtörvény szabványai nem vonatkoznak.
Ha valamely egyén cselédnek be>zegódik, szerződést köt a gazdával. Ez vagy élőszóval, vagy írásban történik. Éu ez utóbbit inkább ajánlom, mert sok félreértésnek ée pörnek veszi elejét. De »kitör mindent pontosan kell meghatározni. Mert oly szerződés, melyben nincsen pontosau, határozott számokban kimondva, hogy hány évre vagy hó napra terjed, törvény előtt nem ér vényes.
Ha a cseléd szerződést (akár szóval, akár Írásban) köt, szokott a gazdától bizonyos pénzösszeget kapui1'' annak jeléül, hogy már most fel van fogadva, t. i. foglalót kap. A foglaló rendszerint később a bérbe be tudandó, hacsak a gazda előre ki nem jelentette, hogy azt a cselédnek oda ajándékozza.
De ha a cselédnek a szerződés megkötése és a foglaló elfogadása után netalán eszébe találna jutni, hogy még sem akar annál a bizonyos gazdánál szolgálni, a foglaló, tehát inkább visszaszolgáltatja azzal nincs vége a szerződésnek. Mert akkor már köteles a szolgálatot elfogadni, és ez jól van igv, mert a szerződés megkötésére senki sem Kénv-szeritette, gondolta volna tehát meg. mielőtt megtette. De milyen zavarba jönne a gazda, ha minden cselédje a foglaló visszaadásával a szolgalatból is kimaradhatna, tögv szép napon arra ébredhetne föl, hogy egyetlen egy cselédje sincs, kivel dolgait elvégeztesse.
Cselédnek szerződ ui egyszerre csak egy gazdához lehet, mert a szentírás is mondja, hogy »két urat senki se szolgálhat.* De ha mégis akadna *oly cseléd, ki több gazdától venne fel foglalót, az esetben azt rendeli a törvény hogy azt a gaz dát kell szolgálnia, kihez legelőször szegődött; az olyan gazda pedig, ki
" • n - I - - r
tudva már elszegődött cselédet fogad, 10 - 40 frtnvi büntetést fizet.
Megköttetvén egyszer a szerződés, a gazda is k ölelte a fogadott cselédjét elfogadni. Csak néhány kivételes esetben engedi meg a törvény, hogy visszautasít hassa. Ezen esetek a következők :
1) Ha a gazda csaliháj a hfesége vagy erkölcsi magaviselete iránt utór lag alapos kifogásokat érvényesít, pl. rájön, hogy lopott, hogy iszákos, kártyás, stb.
2) ha a cseléd előbb észre aem vett undorító vagy ragáiyo6 nyavalyában szenved;
3) ha a cseléd már elóhh szol gálatba lépni vonakodott;
4) ha a gazdát idő közben véletlen csapás: árvit, tűzvész érné, mely miatt cselédjei számát apasztani volna kénytelen.
Ezen esetben azonban a gazda a cselédet legfeljebb három -nap alatt tartozik értesíteni és a foglaló visz-szatéritósére — ''kivévén a 4 ik esetet — igétiyt tarthat. ,i ,
De vannak ám oly esetek is, •midőn a beszegődött cseléd nem tartozik szolgálni, ugyanis:
1) ha időközben oly betegségbe «agy állapotba esik, »elj ói as elvállalt szolgálatra képtelenné teazi;
2) ha női cseléd férjhez megy, s férje megtagadj, beleegyezését, hogy szolgálati viszonyba lépjen;
3) ha a cselédre időközben oly örökség száll, mely annak jelenlétét szükségessé teszi, pL (földet örököl, melyet meg akar művelni.) De ez esetben azonban alkalmas helyettesről tartozik gondoskodni;
4) ha a cselédtől, — anélkül, hogy az beszegódése alkalmával kiköttetett volna — azt kívántatnék, hogy gazdáját kövesse akkor is, midőn az lakását más községbe teszi át;
5) ha családi viszonyai megváltoznak ugy, hogy honnléte elke-rülhetlenül szükségessé vált.

De mind az ilyen esetekbén a cseléd foglalását visszaadni tartozik.
Az»» gazda pedig, ¡n fogadott cselédjét alapos ek oéikAl el nem vállalja vagy elbocsátja, kötetes neki ezáltal szenvedet'', kárát megtéríteni.
Bzek a törvénynek wüt álialá-dos szabványai, melyeket tífdni kell. De még többet is éanéi A részletes intézkedéseit kel is meg kell isméikéi ftok, melyeknek Alkalmilag yaló réaalates tadookányedtsára nem auüaKtjak el utalni olvasóinkat, mivel ismételten joegjegyezzftk, hogy a törvéay nem imaréaéral senki se mentheti magát.
u»ért oly fontos ez a tör-
Ment mindenki T.agy tart cselédet, "agy mag* szolgál. Tehfc elkerül hetien szükséges, hogy Jogait és kötelességeit alaposan isoerje
Azonban mindkét féin&k meg kell jegyezni a köyptkezóket.
A gazda ne b*sza el a*gát, mivel jobb ceqdbew áll wéoájt. Ne higyje, hogy Usztán. kegyat e«*tqgat, mikor pénzéit ca^édflt Xűg*d Jgert valójában ,peki szüksége v*p /eá, különben fel se fogadná. 4- cseléd dolgozik érte ¿s aegi* jó farban tartani s gyarapítani vagyonát. ,,
De viszojgt .a cseléd se hízza el magát. Mert híz a gaz£a aaját pénzéért kap plég~ csflédet. Módot nyújt a gazda a cselédnek a becsületes megélhetésre és a szerzéye. És a cselédnek valóban (szüksége van a szolgálatra különben nem s^plgálna.
alapos belátás folytán a gazda cselédjeivel, a cselédek gardájukkal Össze fognak férni; n^glesz köztük az egyetértés, mj a ,monka sikerét biztosiba.. Egyike se követőije a másikától aoylre joga nincs is poha pe feledjen el, hogy ,a munkaadó ópen oly szükséges a munkásra, mint a munkás a munkaadóra nézve. ,
—j. J. -
T A RCZ A.
Üdv Fiúménak!
PKOLOQ.
A m»R7*r »ciatánuUi *H8 íoltópu-oak Sotie-p«lvójre a. fiumei vároii «zÍDbúb*o. irta JÓKAI MÓIt SxAvalU Cierőf)'' Andor J8S!. auf
26-áii.
L^gy Odvövölt hasÁnkukk dri^a gyöngje, (Kinek mrndruki) — Víb»«! ''
• A ^önXT''* k»ryW ttjaaioa wsttkka«,
Hol bántó tóreg fúrja tekn /jéi, Uyüugyöl leraiot v< delniUl únma.gioak. — lm t^jjed >s e fajdalom teremti-S ha, ¿venkiut aj fénjrrft/''ifgel rou bé, C«ak frnm«£it vAdi tapf a WlXJL.
Ki«d«-d raoportuilk íolln" oau|i*n.
Mit Jk.il-pasol em árja tmjl W -.
bxxwuk visxuau^jj. c^üc o^y tiéj> luyiuk
Mely ¿Idáit, üdvöt LauguxUt feléd
Mit a biu ütyii A unicihtn
Sebé« sia»akbau érWd mondanak,
Mit a »eairek a kormáayrudoa
¿retted teaaoak : — aokkal aulyosabbat,
Ast mi könnyQ dalokban moudjuk el
. . . Hojy »Ax ra^y nrkllnk, a mi roh
i Veleacre"
A nagy .Yilácora a küttir»a^45nak.-, Mi Adri¿ak, «gyotien partridékUuk KeblQokre aáit örök menyaaszonya. Mink ii, mikéat a (íógék egykoron, A tündöklő Baccotoró hídjára 1, GC íyürüt dobtunk a taojwrbe ts Aráat «^egyeafe Adfiát. De a mi pflrtLak dr¿í4bb, mint vaUnak A dofék Krímáutö» aíroncaai'', Mert es a CMdtekét 5y«i át — E györü Fiume kereaked«lm*. B*aa jjOrH aa} ««iylyW a nujLiar
—L -l-.''g*g;rgB—fíS!___U ______l I I JJ.
t-''^tfr*''" ««»had itten, f>tandal»d*a,
(KöhSnek mf»ri««nok módja oa''i
Ben''-rni a hajnal aufártól ittas
Jöreudőnt k vakító távolába,
S meglátni a le«ndő Fiume
Tandérvilági bOaxke arcsalatját ''
A tetiger 5>arti paloták «orátul
Olajfa erdók k&rnyect« lakoktiil
KI neuu, a ringó sík ingeren,
A meri« nem lát mindenütt vitorlák
Sirály-raja közéig ¿a távozik.
A nagy hatalmas SUQ kik*t3
Nyugodt tükrében erdS riagatómik
Árbockegyén mint a világ virága,
Mlnd»n nemzetnek tarka lobogói.
Rakpartodon pibenni nem tndó
Embi-rraj. éli-taaj ; — di<-»5 ««* í
Ipar, munka naerazáminak xaja 1
Melynél nincsen dicsőbb hármouia.
S ninca tóbbé nyelv .viatály ; rég alfeiedték''
Dulgátal aira venki rá nom ér.
Saiaféle nyolven a*ól « megérti egymá«.''..
.A póni be«aé!.* Ka a wind-nki nye''vt-.
S a julUt alkut neruaeui. Ii4aát,
Uert »báaiultár" a nemr«-ti»úg,
Melynél mindenki biven áldoz otthon
De Osskeit a tsent oltár tUzéaek
Nem hordja aaét ezomaxédot gyújtogatni
Aa agykor boldog, gazdag Fiaménak
Caak honfia leás, ellensége nem !
\ -
T^ Iil''IW
. . . A ka-yló évrfll évre aaaporitja Fényrétegét a drága gyöngy körül.-
hogyha a Dirák mée ngy kiváqják, Hogy a zord munkák vérei latene, (Kit nem bánnánk, ha nyugdíjazva volnál Kagyetieu Mari ia kell, nog)- talpra álljon-MaLuaa mej[, hogy karJdil, várttel ia
Kéaz a magyar megv.-dni Fiumét!
*
Teatvéri isivbSl jött a azó, űizinténi Viazhangj* vo''t csak nemzetüok azariuak A mit hazánkban aprók ét nagyok Kaiönbség U«lk&l mondanak, beaaélnek, Érezni tudnak éa megtenni késaak, Hogy tepye nagygyá, boldoggá, mienkké, Fiamét a magyarok Istane !•
Nemxet éa a királya minden évben i Fiaménak Adriát:
"Mff"
... m évbe
Eljárj** ~
Ez »a gyűrt legyes jelképe aaaak, Hogy a lunlM kWM éa k«aöua»k Miként a .kör" « a .taager- végtelen 1

Bár telj esi ta • e költői álmot. Jó kedribój .Magyarok Istene !" Hiaz ó is .itt« a leghatalmasabb. Parancsolója as egész Olympnak: Keptunnal S csak .itt* rendelkezik. Serkent»? hát as lateoek karát fel, Moxdoijsnak, láasák el FinmAtl Maro« bou» 44a kftraakadelmét. Plató balmoaaa 6uae kincseit, Volcan kovácsoljon vaanUkat, Cerea khöHsa garmadáit,
isao megaokaaorozza nép« Misát, Apolló ««agjao féoyaa hiraavárW, Minerva is hadd hozza tartományát, SaövS aaékát kathadrijával «frtttt,
Szent Litváu Quuepély Bécsb«''n.
— Eredeti tudóaitáa. —
A „Béctii magyar «irncépz*»- é« tár nalgÓ-<!£jlet" aug. 20-áu a leg«jl»ő ma t^yar király névnapjának megünneplésre banqueltet rendezett, melyen mintegy 44 tag (hölgyek ós urak) részt vett.
A lár*aavac*ora várakozáson felül jól sikerült; aa egjlet helyiségében mindenki ugj érezte magát mint kedves hazájában. Az ajtótól átellenben magyar-ország czimere diszlett, melyet Békési József rajztanárjelölt elég ügyesen ké-saitett krétarajiban ; a képet két, mig a hosszú falat három nemzeti lobogó diaaitett; esenkivül a képe: egy söld koszorú vett kör&l, melyen vörös rósaák és fehér csokrok díszlettek. Békési {& jegyző ur felhívásira as urak felkeltek ülőhelyeikről éa elénekelték a ,Hym-nu*t." mint Liog Józaef elnök megnyitó beszéde követett. Miután a vendégeket Üdvön&lte él as estély csélját ecaetefee, ittéri Ssent István miködéaét, ée as enes alapuló -haladást egyházi ét történeti adatokká magyar ásni; bmy besséde, —
-1

mely kitűnő volt — iltalinos tetsaéat aratott Békeai József főjegyző beszédé ben az egyletet egy szigethez haaonliti a tenger közepes (a tenger Bécs városa) melyhfls minden magyar (s*ivesen erez ; végül a királyra emelé poharát. Jnng Lajos a hasára emelé poharát. Kittinó beszéde zajos éljenvihaijral fogadtatott és a derék fiatalember valóságos ovitio-ban részesült. FVeund azéVkeszJÍ (níme tttl) az egylét szervezéséről mondott agy talpra <-*ett tOáéztot. Szommer Sinéor az egyletre emelé poharát; beszéde iJta-lános iköztetazéet aratott és siettek a jelenlevők a szólóval koczczintani. Dr. Hirsch Lázár (németül) Bécs városára, Reismaao a sajtóra emelé poharát. K.orn-f<íU németül beszélt, de magyaros '' ér -«elemmel, Dombv .Budapesten 1871. aug osztás 20-án" czimü költeményt szavalt Kállay Istvintól. Prsnger egy ,Ssent látván jutalma" czimü alkalmi költeményt szarait el, melyet ez alkalomra irtik Kaposi Béla és Szommer Sándor. A jelenleVők figyelemmel hallgatták végig a költemény elszavaltál, azután rajoi éljenviharban adott a közönség tetszésének nyilvinitáat .Az irók ill-j^nak .székre, hadd .Ussak ókét«. -hangzott; Szommer felillott és midól Kaposi utin kérdezősködtek, az kijelenté, hogy collegija közbejött körülmény miatt nom jelenhetett meg. „Emeljétek fel!'' h«*gz<Xf ismét,. A ko*stki»f ¡p*o»bes két izmos kéz. fj^n^p levegőbe. Kohs „Asrftt" énekJé Rubinsteintól és.Spitseu tuch der Königin" operetteból. Schón éneklé Schubert ,Wanderer''-jét; Ba-eber a jelenlevőkre, Békééi s jonrsklis-tikrs és Prsnysr « kltföldi tmagysrskrs
üriték poharaikat. Bkntán aragy*f népdalok éneklése k&«etk®aetr sét tásez is, daasir*. annak, kngj <«s utóbbira 4*ké szilire nem ralink,
EgV fisulember as egylet sonro-rájáboz ült és ez megadá a jek éT<a síknek perwas nem kelle több; néhány aas-Ul szimplicziter félre lett tolva és volt hely a hol ÍMUcMolink. A társaság rig kedély hangulatban hagyta el as egylet helyiségét, mindenki egy kedves emle ket hordva asivében.
Szükséges még megnaagyarisnonk azt is, hogy ss ünnepély alkalmival miért tartattak német toassiok éaénekek ? Ennek egysaerü oka aa, hof& az egyletnek több olyan (pártoló) tagja van. akik netnis értenek magyarul; ezek kös&l - is többes tésst veitek, az .estélyen. Különben e német tagok mindegyike csak díszére válik as sgyietnekvmert ha a kedves magyar nyelvet De mis b essél ik, 4e azért azivök tud a magyarért verni é* dobogni. Nem nevenhstj&k itt.meg sala-mennyit, elég legyen osak egy és Béláik József ur és tiszteletre méltó asaüéja és errői is oaa.k annyit jegysünk meg, hogy büsske lehetne sok igen sok magyar ember, ha s magyarért agy lelkesülni tudóinak mint s pirtoló tagok.
Ssindékunk volt as egyletről még tüsetesebben is irni, minthogy azonban megtudtuk, hogy e lapok béosi rend»« munknUrsz rövidesen csikket ir as egy •
létről, — tervünktől elillunk.
i
AURORA.
HUSZADIK ÉVFOLYAM
, jj ''
_
ZALAI KÖZLÖK!
;: - ••■ • . -___
•Í''tí

I''*''
8ZBPT8HBBBL14* IMI.
Megsérült (hiányos) bankjegyek rés»-1 ^^ i *
* ¿yi leg» megtérítése. **'' —
5. §. Megsérült bankjegyek, melyeken a rajzolat, az irásmezó vagy a szélzet egyes részei hiányoznak, csak azon összeggel Tál tatnak be, mely a bankjegy aérflletien részeibe jnt. Bankjegyek, melyek akképen vannak megsérülve, hogy csak az egyik (a német vagy a magyar) oldalon hiányoz nak az összkép egyes részei, agy kezelendők, mintha ezen részek a bankjegy mindkét oldalán hiányoznának.
6. §. A megsérült 10 frtos bankjegyek megtérítési összegének kiszabása czéljából a bankjegy réce 100 egyenlő mezőre osztatik föl. A bankjegy ezen mezőkre való felosztása hálók ráillesztése által történik, melyek egyenszőgü keretekbe feszitve és oly módon vannak szerkesztve, hog}- a
ikeret belső környülete a 10 forintos bankjegy rétét szorosan körülvonja és I ez vízszintesen és tetőirányosan vont fonalak által tiz-tiz egyenlő távolsága közre osztatik föl, mi által 100 egyforma, 13., millimeter széles és 9 millimeter magas négyszögű mező képeztetik.
7. §. Minden mező, melynek tere a háló alá fektetett 10 frtos bankjegy által legalább felerészéig nem töltetik
I tiz krajczárban számitandó. mely ösz-I szeg a bankjegy teljes névértékéből levonandó. Hiányzó részek, melyek 2 vagy több mező érintkezési pontjain feküsznek, nem a* egyes mezőkért járó részösszegekkel számitandók, h^nem azon összegben vonandók le, mely a hiányzó részeknek összevéve megfelel.
8. § Bankjegyek, melyek felektől már átlyukasztott állapotban nyújtanak be, továbbá oly bankjegyek, melyekből szalagok kivágattak, vagy melyek két vagy több szalagból vannak Ö6szeállitva, csakis azon esetben alkalmasak azonnali kiszabásra és megtérítésre, ha jogszerűtlen birtok gyannja, illetőleg csalási szándéknak bizonyos személyekre ráutaló jele nem forog fenn. Ezen esetben a megtérítés átlyukasztott bankjegyeknél a kiszabás eredménye szerint (7. §.) kivágott szalagoknál azonban csak oly formán történhetik, hogy minden mezóért, melynek tere a bankjegy által nem tökéletesen töltetik be, tiz krczár, tehát összesen legalább 1 írt vonandó le. -
9. §. Bankjegyek, melyeknek sérülési módja a 6. §-ban fölállított kiszabási mérték alkalmazását meg nem engedi, p. o. szénné vált, rothadás által elpusztított vagy egerektől ki nem mérhető részekre szétvágott stb. bankjegyek vevény mellett átveendők és a bank bécsi központi pénztárának lelet, illetőleg részleges kiszabás végett beküldendők.
10. §. A megtérítés kiszabása és kifizetése a mennyiben az előbbi fennálló határozatok értelmében maguknál a bankintézeteknél eszközölhető, szabály szerint megsérült bank jegyek benyújtásánál azonnal foganatosítandó. Ha azonban ez a tulaj-donképeni pénztári üzletek halmozódása miatt lehetséges nem volna, akkor a feleknek a benyújtott megsérült bankjegyekről vevények szolgál tataudótc ki és ez esetben a kiszabás legkésőbb a benyújtás után következő második üzletnapon esz-közlendő.
11. §. Mindazon esetben, mely ben a fél bankjegyeknek a bankintézet által történt részleges kiszabása által magát megrövidítve találja, az illető bankjegyek a részösszeg kifizetése előtt állyukasztatlanul a bécsi központi pénztárhoz végleges kimifrá« végett felterjesztendók. Ha a fél a bankintézet által kiszabott részösszeget, átvette, a kiszabás véglegesnek tekintendő s ez iránt to vábbi eljárásnak helye nincsen
A rósz lo forlntoe bankJegyek bec«eréléte.
Az osztrák-magyar bank főtanácsa aug. 4 én az 1880. évi 10 frtos használatlan bankjegyek kicserélése és megsérült ily bankjegyek részleges megtérítése tárgyában a következő szabályzatot állapította meg :
Szabályzat az 1880. évi 10 frtos használhatlan bankjegyek kicserélése és a megsérült bankjegyek részleges megtérítése tárgyában.
Használhatlan bankjegyek kicserélése
1. §. A közforgalomra nézve használhatlanná vált 1880. évi 10 frtos bankjegyek kicserélésénél követendő eljárás különböző a szerint, a mint azoknak használhatlansága a) koptatás következtében, b) véletlenül vagy c) szándékkal idéztetett elő. Kétség esetében felteendő, hogy a bankjegy véletlenül lett használhatlanná.
2. §. Közönséges koptatás következtében használhatlanná vált, de részeikben tökéletes bankjegyek, a mennyiben ezek valódisága iráni kétség nem létezik, minden bankintézettől fizetés gyanánt elfogadtatnak és kívánatra teljes névértékben kicseréltetnek.
3. §. A véletlenül használhatlanná vált, bepiszkolt, zsiradékba, olajokba, savakba, festékbe vagy ten tába mártott, vagy ezekkel leöntött,
egyébként feltűnően eltorzitottj bankjegyek a bankintézetektől fizetés gyanánt, illetőleg azonnali kicserélés végett csak akkor fogadtatnak el. ha valódiságuk tekintetében kétség i nem létezik. Máskülönben kötelesek I a bankintézetek ily bankjegyeket a bank bécsi központi pénztárához való beküldés végett átvenni és azokról vevényt kiszolgáltatni. Tly módon kezelendő egyáltalában minden bankjegy, melynek valódisága egészen
ogjre* (T n fÖlihp ragTLuztntÜ részeiben kétséges.
4. §. Használhatlan bankjegyek, melyeknek mivoltából önként kitűnik, hogy szándékkal változtattak meg és ezáltal a közforgalomra nézve az osztrák-magyar monarchiában használhatlanná tétettek, különösen pedig idegen hozzátétellel ellátott, beirt, fölülnyomatott, bélyegezett, betűkkel átlyukasztott vagy egyébként külsejűkben bármikép megváltoztatott bankjegyek, ha valódiságuk iránt kétség nem létezik, a bankintézetektől még 1881. szeptember 15-ig teljes névértékben fizetés gyanánt és azonnali dijmentes kicserélés végett fogadtatnak el. Ha ezen határidő letelte után efféle szándékkal megváltoztatott., de kétség kivül valódi bankjegyeit a bankintézeteknek fizetés gyanánt vagy kicserélés végett átadatnak, az előmutató álul a gyártási és kezelési költségek megtérítése féjében darabonkint 5 kr. fizetendő.
lobbi hajó-állo mésbos aietiünk »»• osés véletlen nuri, hogy a világ legas gyobb {pinenétnek egyikét megtekintettük. Ugyanis a velem volt egyik coliep, ki Csongrádon hivstskskodik, csak ha mar a hajéba asállás után iamerősére bukkant a hajé kapitánya Orábovsxky N. ar személyében, kivel as idei árviz-veeze delem izgalma« idejében (oollegám, mint a vészbisotuág egyik tevékeny tagja, a kapitány ar pedig mint a mentésre kikül-döttjhsjó főnöke) 6 hétig szalonnán áe szalámin együtt éltek ; ezen ismeretség révén csakhamar megismerkedtem én is Gra-bovssky orral. Azonnal élénk társalgásba elegyedtünk s előhozakodván Promontor nagy pincséiről. ajánlá megtekintésre mint esak között legnagyobbat a Neuge bsuer-félét, becses n«vét adván oda, hogy mint ismerést említsük a helyszínén a ason engedély a pinczj megtekintésre bizouy-nyal megadatik.
A 35 perczig tartott hajókázás után kiszállván a közeli serfőzde kertjében te lepedtünk le; itt meglehetős portiókban vettünk magunkbs sz általunk mégSrik-szay sörénél is jobbnak ítélt hatalmas árpaléből, majd Később megkondulván a leves nóta ugysnott ebédhez fogtunk. Midőn mindezeken tul valánk, ugy kö rülbelül d. u. P/i tájban átmentünk Neugebauerékhez.
Bár a főbejárat kapuj n ott fityegett as,„Idegeneknek tilos a bemenet!" figyelmeztetés, mi bátran előrementünk, mig nem Brandl úrral, a teljhatalmú pin-czemesterrel találkozván, bemutattuk ma gunkat és átadtuk & nevezett kapitány Üdvözletét. Szivély-sen fogudott benuün ket s rögtön gyertyát nyomva markunk ba. kalauzolt bennünket a pinexe megtekintésére.
Nagyságát számokkal nem fejeshe .''era ki s csak annyit tudok, hogy mint kérdésemre válaatul adta 300,000 akó
falánkban foglalkozom, s fővárosban tői tött 6 hetem élményeivel.
Budapest, nog. 13. 1881.
BÉKEFI ELEK, okL lornatanitó
Zala vár megye
állandó választmányának 1881. éli 19-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyve.
106*0.
ang.
Lajos napjáu.
(1881. aug. ü4-én este, midóo 5t .Lajos estély« tartatott egy ffiit alatt.)
Nem leszek én akkor, adu hiszem tnlságos, Ha kimondom, hofy ea ftnnep itt orixáeos; Mert bár e kert sok szép veüűegg«! van teli — A mulatság asért nem egyedül helyi; Hizs az orsxág dieaS és legnagyobb atyja Kossath is Tnrinban névnapját tartja, 8 tudom, egyetértőnk, ha ux;vb«l kívánom : Hogy éljen, lengjen neve ör«kké hixámon ! — 8 poharat emelvén, mert aat kiváoom én, Ho*y ki a rárosban kedvelt és szép legény, Éljen sok hónapot a derék 8ebastyén 1 Ki pedig idejét szabadságon tóti, 8 a pareket ekést a nyakába 5ti, Éljen kedves birónk soká as Eráódyl S kinek vállán vannak a város bajai, Éljen, « viaslj« azt soká a Szalay! 8 lri sok jót ke*é, s olyan mist Achilles sarka, Kívánom, hogy élj« barátunk a Varga t De essméa engemet továbbra már ne hajts ! Hanem éljan a jó, esendes ftgyvéd a Faits ! Astán az áldomás legyen vtg és zajos: 8 kiváajuk, hogy éljen 1« «ind aa öt Lajos ! •
TUBOLY VICTOR.
*) Hatodiknak p«aig a Bátorfi Lajoi I
■•''Ül/ T. V.
A promontorl Neugebauerféle plnczében.
A fővárosban tar''.ózkodáajm ideje alatt tett számos kirándulás kösött egyik legérdekesebb s jeles levelemben leirni anáadékoh pro mentori; egyik napon s ki-
fér el benn« s jelenleg 140.000 akó bort tartalmas. Több ositálys van s mindegy il raesste terjed be a hegybe.
3/» órit vett igénybe, mig az egé szét bejártuk. Q;. önyörü 400 akós hor daik vannak fából, de legjobban lekötötte figyelmünket, a még soha általunk nem látott s létezésükről az njságok utján lu domáasal bíró .cement hordók". Két óriási nagyságú (egy-egy 1500 hektoliter tartalommal) hordó van egymás mellett, mindenik tel« van már 6 hón«póta; azon kérdésemre, bogy hogyan tartja magát benne a bor esinre b izre uétre, nagyon kedvesőleg nyilatkoztak. E ceaienthordók nem mim több liii lmpb&u olvfcj>bi»ió volt négyszögletes alakúak, htnem gömbölvü asaz valóságos bordó alakjuk van, igen csinos kiáliitásuak t egy hkliler (már t. i. ilyetén nagy hordókat rendelve meg) 2 írt 50 krezárba kerül. Tovább haladva még 10 ceroentbordót láttunk, melyeket a nevezett czég most készíttetett, nagyságuk 800 akótól 2500 ig terjed.
Nagyszerű az a bor kes-lés, a mit itt láthatni. 20— 25 borfej tógép működik,
szekerek jártak ki és be és anuyj embert foglalkoztat ezen nagy pincze irt a fóld gyomrában, akár csak egy bánya,
Azon kérdésemre, hogy űzik e a bor vegyészetet, azzal feleltek, hogy azt a francsiáknak hagyják, kik azt )obban tökéletesebben értik ; ők csak osszevossik a bort az or»ság minden borvidékéről * tisstán kezelve azt, kereskedést folytatnak nagy Németországgal és Svajczczal.
Bejárván az egész pinczét Jgy ember várt bennünk egy lopó (hőbér) borral s két tissta pohárral s megkináltatunk Brandl ur által. 74 ¡ki nagyváradi volt; hiába vonakodtunk, nem bocaájtottak el bennünk addig el, mig nem barátaágos beszélgetés közben s lopó egész tartalmát elfogyasztottuk; mondták, bogy napoo-ként állag 20 vendége van a pinczének a tuoristák köréből Éo, ki e látogatást utilisélni skartam, mondtam, hogy jöjjenek el Zalának (melyből csak Badacsony és vidékéről van boruk) azon részére is bort össsevásárolni, ahol én Ukom, mit Ígértek is.
Egy órai időzés után a ssabad levegőre mentünk, sietrén a Budapestre induló haióra; csak azt akarom még megemlíteni, hogy as a hő különbség, mely szerint a 10 fok melegről 32 fok melegre s a verőfényes nap alá minden átmenet nélkül jatottunk, majdnem a földre kerített bennünk.
E körülmény, de tán mégis a nagy váradi bor működése u okozta, hogy as éne songrádi kartársam a kapitánynak a szokottnál erősebb hangon beszélte el as egésset és tőle nem halott bőbessécüség-gel hozta kapitány barátjának emlékébe azokat as árvises napokat, mikor egy hónapig nem volt le lábáról a csizma, sióval terebélyes takarmány kalapja alól kigynlt arcacsal s élénken pislogó ssemekke! re-minisoen ti ásott viselt dolgsikról, mig nem beértünk s fővárosba.
Ah főváros ! Vége s tanfolyamnak, vizsgáztunk és mi holnap, mikor a fin meiek érkeznek néhány óra múlva ki hajón, ki vaspályán mindnyájan ntrs kelünk s mire e leírás a »Zalai Köslőny «-ben napvilágot lát, már otthon
n. i. 1811
A nm. m. kir. belügyministerínm-nak L évi július hó 28-án 37084 ss. s kelt rendelete as 1882 ik évi költségve tés elkészítése és felterjesztése tárgyábsa ezsel kapcsolatban as 1882-ik évi költségvetés tervesete.
A bemutatott költségvetési terveset a hivatkozott magas minissteri rendelet által kijelölt ssempontok figyelembe vételével vizsgálat alá vétetvéc, annak egyes tételeire nézve as állandó válasstmány tisztelettel véleményes! a következőket:
Az I-só rovat 17 ik sorszámánál miutln a megyei főorvos évi fizetéoére felvett 800 frtnyi összeg egyáltalán nem áll arányban a főorvosi hivatalos utssási költségekkel mert alig van hivatalos állás melylyel annyi költséges utazás lenne öassekötve, mint éppen a főorvoséval: Ugyanis nem ssámitva a ragályos beteg •égek alkalmávál szükséges köruUsáao-kat, az évenkint előforduló ujoncsosás. a havankén''i utóállitások a megyebeli für dók é* összes gyógyszertárak megvizs gálása ugyasólván folytonos utazásokkal és mindez''k tetemes költséggel járnak melyeket teljesíteni köteles a nélkül, bogy utiátalányban részesülne, vagy utazási költségei felszámítás szerint megtéríttetnének; - tekintve továbbá, hogy a m«gye főorvosa nagykiterjedésű megyénkben hivatalos teendőivel annyira tálhalmozva van, hogy a privát praxist, melyből némi jövedelme volns, mellőzni kénytelen, tekintve végül, bogy szomszéd megyékben, melyek csekélyebb kiterje-dé«üek, a megyei főorvos fizetése sokkal nagyobb összegben van megállapítva, mint ezen megyében: ezen méltányossági indokok alapján a megyéi főorvos réssóre előirányzott 800 frtnyi összeg 1200 fnrs vélf*móny''-zletik felemeltetni.
Ugyanezen rovat 18.a. sorszámánál a novai járás orvosi teendőinek teljesítéséért a nm. m. kir. belügyminisztérium által engedélyezel s előirányzott lüO frtnyi össsegre vonatkozólag tisztelettel luoj^jegjestotik, bogy habár a novai já ráaban a járási orvosi teendők teljesítéséért a fent kitelt össseg engedélyeztetett is, mindazonáltal tekintve, hogy a ssolgabi-rói járásoknak 10 járásról 11 re történt emelésével a novai járás már fennállása óta nélkülözi az első fokú közeg«*z*égü-gyi ssolgálatnál oly annyira mellőshetlen járás orvosi közeget s anoak hiánya a közegészségügyi teendők pontos elvégsé sét nagy mérvben akadályosza, sót a telt intézkedések sikerét is koczkástatj*, — tekintve továbbá, hogy a novai és pákai körorvosi állomás betöltésére többször hirdetett pályázat, pályázók hiányában teljesen eredménytelen maradván a járáai és körorvosi teendők a törvényben előirt módon sikerrel a szomszéd járási orvos által nem végezhetők, — végül tekintve, hofry a szomszéd járási orvos ssékheíye s novai járástól távol ecvén, az utak rosszasága miatt bármely halassthatlan közegészségügyi intéskedéenél a ssolgabiró ság a legkedvezőbb eaetbeo is csak egy, de nem ritkás több nap mulvs rendel kezbetik orvossal s skkor is s szomszédos gyógytárak nagy távolsága miatt a gyógy kezelés sikeresen nem teljesitteths tik s e bajon esakis as által volna segil-hető, ha járás orvosi állomás rendszeresítésével az illető járási orvosiak kési gyógytár tartása engetélyestetnék, de a törvény álul elrendelt kössgéssségi ssol-gálat legfőbb érdeke is mníhstlsnul szükségessé teszi sz érintet járási orvosi állomás rendszeresítését, annyival inkább mert a novai járásban levő két körorvosi állomások sem lévén ss eddigi folytonos sikertelen pályásatok daczára betölthe tők, igy esen járásban á hatósági orvosi teendők a közegészségügy éreshető nagy hátrányára foganatosítás nélkül maradnak holott a járási orvosi állomás engedélye téee esetében s járási orvos törvény sse-rint a betöltetlen körorvosi állomások teendőit ia teljesi''eni tartozván, esáltal lehetővé tétetnék, hogy a novai járásban is s kösegéssaégi szolgálat — mslyet s jelenben alkalmnsott szomszédos járási orvos s már fenntebb jelsett és elhárit-hatlan akadályoknál fogva sikeresen nem pótolhst. — a törvény rendeletéhes képest arra illeték« novai járási orvos által elláttassák.
A fennt elősorolt fontos indokokból tisstelette! véleményem as állandó válasstmány a tek. bisottsági kösgjülésnek, hogy a nm. m. kir. belttgymisistsríumbon egy külön indokolt felirat intést essék ss iránt, hogy s novai járás égető kőnsgéss ségügyi bajainak megszüntetését a járási orvosi állomás kegy« engedéíyesése által ewkflnalni méltóstassék. —
A 111-ik és IV-ík tételek rovataiban kimutatott ssükséglstek indokoltak-nsk találtatván, szókra nésvs éssrsvétej nem forog fenn.
As V-ik rovat alatt s omrkáló fog-iárosapat wállésbérs és sgyébb szükség-léteire felvett előirányzat ason megjegy-»olna elfogadandó, hogy tekintettel az e tárgyban slőaéleg hozott közgyük határosat rendelkezéséru, a foglár-laktanyákhoz szükséges tfteifa előállítása » körülményekhez képest több évi aserző-dések kötése által a jelen költségvetés keretén belől bistosittassék
A VI ik rovat alatt %s irodai «sti.k-ségletre előiránysoU öswagn^ ¡aró kü lönbözetet s munkák ssaporodáaa okozza.
A Vll-ik rovatban kitett összegek változatlanul maradván, ások eltolta,, nak; megj egy estetik azonban, hogy » hévízi fürdős egy tfcfdó bsatosnak alkalmazása elkerűlhetlen szükséges lóvén, annak 400 frt átalánynyal leendő tvnd. ozeresitése s ami m. kir. belügyminisWi umtél kikérendő és esan össaeg a költség vetésbe felveendő volns. —
A VIII ik rovat 2-ik és 5-ik rovatai r.iatt kitűnt többlet as újonnan épüu bivatalos^belyisógben levó 15 ttj kémény tiastoga''áaáért és cuen épüUt tűzkár ellem bistositásaért vétetett fel. —
Egyebekben s bemKUtott kölueg vetés helyesnek találtatván, a tek. bizottsági közgyütéanek elfogadás végett oly megjegyzéssel sjánltstik, hogy a szükségletre az Összesitéssól kitett összeg netu 141477 frt 08 kr.. hanem as I-ső rovat 17-ik sorszámánál felvett 400 frt e* » VII-dik rovatnál előirányzott 400 frt hoszá-dá.ával 142277 frt 08 krt. tesz ki.
Végül tisstelettel megj egy estetik hogy a költségterv s mai naptól fogva törvény érteimében s kospoaű irodsban közszemlére kitétetett s egynttai ásnak nyomtatott példánya jelen véleménye» jelentés kíséretében minden bizottsági la^'' urnák kézbesitteteit. Kmf.
Jhtgyeste és kisdia:
CZUKELTfciB LAJOS, k
megyei U-od aljegjrsó
1 > If>a u i IMI-
Zalamegye törvény ka ténági bizottságának 1881. évi HzepL ko ¿-éo. » folytatva tartandó rendes közgyűlésében felveendő tárgyak sorozata.
Alispáni jelenté* » törvényhatóság állapotáról.
As »1 halálozás folytán üresedésbe
jóit ietooyei aeg^ds»oigmbiró állomám VA-asztás utján való belöltÓM.
A nm. m. kir. belügyministeríum-nak f. évi julius hó 28. 37084. sz. a. keh
rendelete az 1882. évi költségvetés elké saítése és f-lterjesztése tárgyában, ezaei kapcsolatban az 1882-ik évi költségvetés ter vennie —
A nm. belügym.nisierium f. é. julius bó 12. 33137 ss. a. keit rendelete a grámsági és gondnoksági Ügyek rendé zéséről szóló 1977. évi £X. tor.. 287. §-a
értelmében alkotott saabályrendelet jeva hagyása tárgyában.
A nm. m. kir. belügymimsterium-nak f. évi julius 21-én 30153 zz a. kelt leirata a megyei árva«eki iroda -íszér-egy második litograf gép besze^é-e lárgyábae.
A nm. m. kir. úgymmisUjriana iák f. évi aug«i«tus bó 8-án 3976/e u ss. s. kelt leirsts melybe» tudstjs, hogy * horrát- ssiavoA s dalmá orsnagi bán a létezett horvát szlávos b*árárvidéfc kor-mánysatát mint kir. bistos f. A augusztus bó 1-én átvette.
A nm. m. kir. bslttgyministeriuru leirata, a körorvosokkal el nem látott kösegéssségi körökben s körorvosi teendőket teljesítő iárás orvoeoknsk ntiáta lány nyal való ellátása tárgyában.
Szabályrendelet terveset a legeltetés szabályozásáról.
A szolgálatban levő juháasok jun tartásának eltiltásáról 1880. deos 6 an 14854/1880. VI. ss. alatt aikatott szabályrendelet pótlásának tervesete
A Nagy - Kanizsán létesítendő köz-kórhát segély esése tárgyában ktrendsli törvényhatósági küldöttség véleményes jelen lése.
A Zala Egerssegen létesiteodö köz eégi kórbás segélyesése ügyében kirendelt törvényhatósági küldöttség nyes jelentése.
Somogy megye közönségének 1881. «s-s. kelt átirata, mely bes a balatoni halászatról ssóló szabályrendelet némely ísténkedéseisek tervbe vett módosítása hos való kossájárnláskon kéri lel s tör-
i én i halóséjrnt
A paosai járás «bírája s Tosalkosó tárgyalási iratokkal b««jessti S«W kösség kérvényét, «niybs« n? n Zala Apáti körjegyzőségtől isendé -elválsssU-Ut és Kis- és Nsgy Eada községekkel asövetkesetten egy nj körjegyzőség sla-kitását kérel»*».
A oauraköri VII. hegyksrüleu Zéssádhegy kfinság a Mura anerdahelyi kórjegysóeégtól leendó eíváUsntás^t es Visi-Swntgyörgyi kéíjegyséségW »e esdő osstolását
rélsmé-
1*)/
HÖ8ZA0ÍK ÉVfÖhilM
ZALAI KÖZLÖK Y.
A perlaki járás szbirája beterjeszti Perlik községnek nagy községgé és Also-g>alj"vecs községnek kit községgé való átalakulása tárgyában benyújtott folya-modványokat
Alsó- ás Felzó-Hahét község a bor a 1 koszokra nézve botpti határozatát j<jvá> hsgyá» rég«« betsrjeétii.
Az alsólendvai járás szolgabirája Bellatincs krtzség képviselő testületének távirda Állomás engedélyezése kánt kiállított nyilatkozatát törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti. —
Nagy-Kanizsa vároe taüácaa a nagy kanizsai 4186 sztjkb^n 2 hr. »/. a f «-Ivett ingatlannak a város részér." törtéül roegvásáriására tárgyában hozott határozatát jóváhagyás végett b«muta''j*.
A nm. vallás és közokt. iniuisteriuro 35970 /ex. 1879 számú rendeletével a !árooki kősségi iskola javára utalványozott 2159 frt 92 kr. államsegély telek könyvi biztositási tárgyában Tárnok koz »ég képviselő testülete álul hozott hatá rozat jóváhagyás végett b«mutattatik.
A m^gvei közigazgatási bizottaágá-nak f. évi juíios hó II-én 6358/ni 1881. hz. k. hozott határozata, meiylyel Gel«.v Sziget kózaég elöljáróságának ét képvis-''l" testületének, a k<irséget a gelsei szülésznői korhoz áicsatuliatni kér/l folyamodványát. illetékességből a rargyei bizottsági közgyűléshez pá<-tolólag átteszi.
A kis-knmárorai korcsma épület é* borraérési jog bérbeadása tárgyában hozott községi hatarozat jóváhagyás végett hem u tat tátik.
Bazita község képviselő testületének x bazitai 52 sztjkb''-n 7 la hraz alatt felvett, ingatlannak megvétele tárgyáb»u hozott községi batarozU törvény halós^gt jóvá-hagyás végett bemutat tátik.
Kis Görbő község képviselő tnatü-lelének a teraetőhfly m^gnagyoiibitásárH HzUkségea terület megvásárlása tArgyában hozott hatarozata jóváhagyás végett be-mutattatik.
Szlakovect és Brvzje községeknek ujabbi folyamodvnnya 100 frios államkötvényük eladása tárgyában.
Bucsut* és Szent Lis»ló községek h rétjeiket átszelő csatorna szabályozása tárgyában küldöttséget kérnek kirendelői.
Goricsán község folyamodványa a Murafolyó szaggatásai által veszélyeztetett földjei védelme érdekében egy kül döttség kirendelése iráot.
A Szijjártó község határában össze gyűlő vizek levezetése tárgyában a folyó évi május hó 3-án tartott közgyülé* 2033./30 jk. Bzámu végzésével kirendelt küldöttség jelentése bemuUttatik.
A tapolczai járás szbirája néhai Vank Antal örvényeai volt róm. kath tanító özvegyének nyugdíjaztatása tár gyábaa az Ügyiratukat bemutatja.
A zala egersregi önkéntes tüzoltó-••gylet folyamodványa, melyben az 18^2. évben Zala-Kgerazegen tartandó országon tűzoltói közgyűlés költségeinek fedezésére segélyt kór.
Fejérmegye közönségének átirata, mely mellett a hadmentességi díjról szó.6 1880 ik évi XXVIÍ-ik t. cz. némely intézkedéseinek megváltoztatása czéljából az országgyűlési képviselő házához inté zelt fe.iratát megküldi.
Sarosmegye közönsége az italmérés! regale jog erélyesebb védelme vagy végleges megváltása ügyében az országgyü lési képviselő házához intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Fehérmegye közönsége a fehérme gyei népnevelési egyletnek alapszabályait megküldi.
Helyi hln»k.
— József fóhercxeg 6 cs. kir. fensége szeptember 18-án délután 2 óra 5 pereskor a ugyan e hó 24-án délután 1 óra 41 perczkor a nsgy-kanwsai v»<uti állomásra érkezik.
— Swinésteí Károlyi színtársulata mielétt Fatiizsá-a jött volna, feloszlott. Must ktHtö >* készül tde, Bogyó pécsi sziutiraul«t« és Tuíb Beiáé.
— A gelsei rablógyilkosaág vég-tárgyalása — hallomás szeriül szombaton foly tattatik.
— RémÜÓ szél, vihar rónait ke resztül e vidéken vasárnap délután, mely tetemes karokat ofcosou. Nagy-Ks® *sáu egy negyed hst órakor dfthöttgótt, míg Pápán 6 órakor, így ezt a tért 3 negyed óra alatt futotta be. E vihar Nagy-Kanizsán áldozatot is követelt, a Sl< n-féle téglaszin tetejének egy részét felezek itá és az ott 15 lépésnyire dolgozó Semmer sz. Volcsek Mari 45 éves munkás oőt agyoeütSKe, mint az orvosi bonczolzt látleletében olvastuk: a fedél nagy ínlya közvetlen a fejet és tnell kosarat érvén az agy és tüdőknek működése azonnal negszünt.
— Iskolai könyvek szabott áron a fógymn. polgári és elemi iskolák
«gy rajz és irtószerek Wajdhs József könyvkereskedésében a legjatá-nyosabban s nagy választék bsn kaphatók.
— Hangverseny Azon várva várt hangverseny, melyről lapunkban többször megemlékeztünk ma tarta''ik meg, következó miaorozattal: Erdőey (Biba) Eugénia a berlini -vühelouiAdti
színház első énekesnője által N.-Kani I zs in, 1881. évi szeptember 1 én a vá rosház nagytermében Grobettí Málvio k. a., Godina Lajo». Ollop Imre, é« Rosenberg Ádám urak közreműködés.-mellett rendesendő hangverseny mö-aorozata: 1 Nyitány. Erkel .Bunyady László'' czimü operájához. 4 kézre ját-azák : (Jrobetti M. k. a. és Boaenberg Ádám ur. 2. Jelenet és ária ,a fegy verkováes" osímű operából, énekli Er-dósy Eugénia kisasszony. 3. Fuvola solo. jáUzva Godina Lajos úrtól. 4. Kettős az „Apajune" czimü operetteból, ének lik Erdósy Eugénia kisasszony és Ollop Imre ur. 5. Bosaignol, Liszttől; előadva Grobettí M. kisasszonytól. 6. Magyar dalok, énekli F.rdősy Eugénia kisasz sxony. 7. .Das Backfi»chchen,'' humor polka Kremsertől; előadja OUop Imre ur. 8. Ária, .Lucia* operából; énekli Erdősy Eugénia kisasszony. Az ónekdn-rabokat szívességből Rosenb''rg Ádám ur fogja a zongorán kisérni. Helyárak: Zártazék; 2 frt. — Körszék: 1.30 kr.
- Földszinti állóhely 60 kr. - Karzat 40 kr. Kezdete 8 órakor. Bischitsky ur időközb-n vis-zalépven, helyett« Ros«n betg Adám ur volt *Z''ve* a közreműködést elvállalni. Tisztelett.il megjegyezzük, hogy nohs a programmon uincs kinyo matva az, hogy részben jótékonycsélra adatik, előbbi közleményünk való. Ujó lag felhívjuk » közönségünk ügyeimét éa pártfogását.
— F<*<Í/W»tt/.ZalamBgyébeu Szües István földbirtokos ''ótvárí bir''okan, — melynek vadállományáról a tudósító n»gy eliameré8>el beszél, csinos és jól sikerült Urau* vadászat volt aug. 21 ¿n, mely ulk^lommal 66 drb. vad löketett A vadá-»»aU/n Be^senyey Ernő országgyűlési kép viselő, H-iczky Kalman, Forintos Kai mán, Szily Dezső é-» Síiduay Atita! vi dékbeli földbirtokosok s a házi ur Dezső 6ával vettek részt, — melynek vége/lével B.-ssenyey Ernő vendégszerető házáüa tért boa vadásztársaság barátságos ebédre,
— ezután pedig a pagát-vadásza: vette kezdetéi s járta egész az esti órákig.
— Ka rmacson Zimmermann Istvánnak egyik kezefejét a cséplőgép Összezúzta, a íakosí pusztán Saller Lajost pedig egy bivaiybika összetiport, egyik l&ba eltörött, mindkettő a kanizsai köz-kórházban fekszik 8 valószínűleg aputatio alá kerülnek.
— Eltűnt. A lasnaki kápolna meiiett lakó asztalos a3g. 25-én neje és 3 gyermeke há-ráhagyásával eltűnt. Alii tó lag Szepetnek felé votte Utja. Neje körözteti
— A Pápán tartott dunántúli tűzoltói szövettség közgyűlése kitűnően sikerült, kivéve a tüsoltói gyakorlatot, mely a vihar folytán elmaradt. A jövő közgyűlés Keszthelyen tartatik m"g. Tér-szüke miatt jövő számunkban bővebben szólunk róla.
— Tanuló itju vagy leányka ki jó házból való, cs*ládiac körbe teljes ellatásra felvétetik. Bővebb értesülés nyerhető Wajdits József könyvkereskedésében
— öngyilkosság. Sümegen f. évi aug. 26 án reggel Halász György szatócs ki szép nejével egy évig házasságban élt, nejét vitriolajjai arozon fecskendezte, azután pisztoly lyal saját szájába lőtt és ekként rögtön véget vetett életének. Indokul elégedetlenség és fél tékenység állíttatik. A férfi boncz aszta-lou, a nő kórházban, a bolt zárva; mily gyors változásnak van minden kitévn. Hitelezői szintén kellemetlenül lépettek meg, azonbau az anyagi viszony még nem kényszerithette e lépésre. Féltékeny férfi »kj könyelmü nők : okuljatok 1
— Fiume, aug. 27. Gerőfi első előadása, fényesen sikerült, szinre került a „Piros bagyelláris." Jókai Prologját Gerőfi roppant tapsvihar között szavalta. Gerófinét közönség minden jelenetben a legzajosabb tapsokkal fogadta és a nép datok»t éljenzés között megujráztatta Nagy hatáat keltettek nemzeti tánczaink, melyeket kitörő lelkesedéssel fogadtak Te:szé<t aratott Balogh Árpád játéka nem különben az egész társulat. Ezenkívül tetszett a közönségnek még a díszes allegória, melyben a csoportok fölött „üdv Fiúménak" sat. nemzeti színű alapon voltak olvashatók. Az oiiadás teli ház mellett folyt le. Végeztével az egész személyzetet tüntetőleg ''»ivták ki. Ge-rőfi már első előadásával teljesen meghódította a fiumei közönséget is. Ili szereplése a legfénye«ebbsikernek néz elébe.
—Zalatneffye. A.-leudvai jár*s. Kspásnovények jó termést igóruek, réti s.irju nem lesz, lóherék is csak gyönge kaszáláat adtak, szőlők kedvezően állanak. Csáktornyái járás A termés eredménye kevesebb lett, mint várható volt; a legutóbbi est'' sokat segített a kapas növényeken, gyümölcs nagyrésze lehullott, takarmány kevés lesz. Paosai járás. Buza jó közép, rozs jó közép, árpa roez, /ab köréptermést adott, burgonya, tengeri, sarjú és takarmányfélék sinlik a szárazságot, alma és szilva bóven less. Sümegi járás. Tengeri kevés, répa elég jó. lóber-magból középterméa várható, szóló igen valtoso, gyümölcs kévét.
— Hanai rövid hirek. —
A köztelki tansserkiáilitás nagyon sikerült volt. — Kis Nyireaen usepkö barlangot fedeztek fel. — Veszprémben mozgalom indáit meg. hogy a magyar vise letet ajra behozzák. — A hazautazott fiaméi vendégeket a horvátok légbe akar ták röpíteni a vonattal együtt. — Vetélytársa akadt Zmertychnek Maksa Endre csongrádi emberben, ki 24 óra ilatt 20 mértföldet tett meg, ■ kész 1000 frtért Páristól Budapestig 20 nap alatt elgyalogolni. — A debreczeni iparos kiállítás fényesen sikerült.
- Külföldi rövid hirek. —
A török reformok vaLhára kezdetüket veszik.— GambetU mindenütt negyazerü győzelmet aratott a oonapartisták ellen. — Á czárt uj merénylet f-nyegeti. — A Svéd király regényt ír. — Tanner nem halt meg. —
Irodalom
(K rt>v*t *Utt ra-g«mliL»U munka. Najy Kajiskáu WaiiiiU JÁswf klny rkereakadiae álta uiegreaUelhetó i
— A „Vil-igkriiniJca'' 35. szám» következő tirtnlomm''! jelent m-g: A Jaii-gada. Nvolczszáz me.r fold az Amazónon. Verne GyuU regén ve. (Képpel.) — Pokolgépek. — Képek Futnéból. — Az alföldi magyar városok. — Petőfi a szabadszállásiakhoz. — Egyarany g\ ürü. — A kétszer keresztelt bor. — Szegény emberbői milliomos.
— A mV<iadrn''ipi Uj»4j'' előfizetési ára negyeaévre 2 frt, a „Politikai Ujdon-aágok"-kal együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin Társulat kiadó hivatalában (Bud*peat. egyetem-utcsa 4 ík sz.) megrendelhető a r Kóp-s Néplap* legolcsóbb újság a magyar nép szamára, félévre 1 frt. — E három hetilap melléklapja a .Világkrónika* képes betiközlóny megrendelési ara a Vasárnapi Újság, Politikai Ujdonaagok vagy a Képes Néplap előfize''öi részére negyedévre 50 kr. — A Politikai Újdonságok tetemesen bővített gazdasági rovattal és mellékletekkel jelen meg.
— A „Jogttuiományi Közlöny" 35 ik száma a következő tartalommal j-tlent meg: A tulajdon vesztése idegen illatokon. Ihering Rudolf, góttingi egyet, tanártól. — A lopásról, tekintettel az illetékességre magyar büntetőtörvény könyvünk szellemében. Sass Eiemér jórásbirósági joggyakornoktól. — Jog irodalom. — Külföldi jogéiet. Dr. Dell'' Adima Rezső ügyvédtől — Törvénykezési ssemle: Váltóárfolyam szerinti számit* as elfogadó ellenében. Dr. Barna Ignácz. keresk. akad. tanártól. — A telekkönyvi ügydarabok foganatosítása. Melléklet. Curiai határozatok. A .Jog tudományi Közlöny'' előfizetési ára: félévre 6 frt, negyedévre 3 frt.
— A Mach H. és társa (BuJ^paai sebestyéntér 6 sz.) kiadásukban megjelenő „N&na leánya* czimü regényből megjelent a magyar kiadásnak negyedik füzete is s a mint a művet az eddig meg jelent füzetekből megítélhetjük, bízvást mondhatjuk, hogy a magyar könyvpia-ezon még eddig nem jelent meg hasonlóan érdekfeazitő regény mint ez. — A regény erkölcsi tanúsága, mely ellen több lap jónak látta kikelni, mielőtt még annyi fáradságot vett volna magánsk, hogy a művet elolvassa, már most tisztán fekszik előttünk, ésbizvást allithatjuk, hogy a könyv czime alá e szó, .Erkölcsregény" nagyon is illik, s még a fiatal lánykáknak is, melyek a kóny vben szórakozást btiran ajánlhatjuk. E füzet is, valamint az előzők, csinosan van kiállítva éa szép melléklet is meglepően sikerült. Ismé elve ajánljuk olvasóink figyelmébe.
— Mulatt a ló ZttbkOnyvtár ozim alatt Buaárovits Gusztáv esztergomi könyvkiadó, Dr. Kőrösy László szerkesz téseben egy humorisztikus vállalatot ''indított meg, mely köré elsőrangú Íróinkon kívül a fővárosi és vidéki sajtó kitün tető elismerése is osatlakozik. A vállalat eddig tíz füzetet adott közönségünk oi vasoasztalára. Az eiső ötről már volt al kaluiunk röviden megemlékezni s dicsé-rőleg nyilatkozni. Az utóbbi öt füzet a következő ''.árulómmal jelent meg: 6. !Üzet. Humoros költemények. A legkitűnőbb régibb és ujabb humoros költetné nyek gyűjteménye 7. füzet. M. F. Márton ur bajai. Humoreszk. 8. füset. A kitűnő vendég. Vigjá''ék egy felvonásban Csep-regby Ferenc*lói. Különösen mükedve löknek előadásra alkalmas. 9. 10. (ke tős füzet} Eckslein hírnevéé humoreszkjének (lm Carcer) fordítása Dr. Spinoza toliá ból. Az iskolai kaiodában czim alatt. A Mulattató Zsebkönyvtár minden egyes füzete Oefejezett egészet nyújt s tartalmánál és irányánál fogva nemcsak a nagy közönségnek, le ifjúságunknak is tiszta lelkiismerottel ajanlhaló. A füzetek ára egyenkint 12 kr. Tis egymásután következő számú füzet előfizetési ára bérmentes szállítással 1 frt. Megrendelhető posta-utalványnyal Busárovics Gusztáv könyv-kiadóságából Esztergomban.
— A ,K*p** Családi Lapok* 48-ik számának tartalma: A kís fekete ur, el-beszeiés ii ta Szóplaludi Ő. Ferencz. (Folytatás.) — Miért nem vagy te ón velem?
Költemény, Peréoyi Kálmántól. — Margit, elbessólés, irta P. Völgyi Lajos. — A vakond, rajc az állatvilágból, Füredi Albintól. — Gondolatok. — A puszta rózsája Villamaria bessólye (Vége.) — Nagy rátörő álmák, beszély ke, irta Cser iés László. — Képeink. - A hét halottjai. — Irodaion és művészet. — A hét története. Képek: Nagy Károly levágatja a szászok szent fáját. — A Noee mita-völgy Californiában. — Az utolsó karthagoi nő. Melléklet: Az éksseráros leánys czimü regény 1 —16. oldala A boritokon. Hetinaptár. — Pályázati talányok. — Talány megfejtések. — Megfejtők nevei. — Kérdések, feleletek, ajánlatok stb. — Hirdetések. E számhoz van meilékelve „Nóvilág* csimü divatlapunk augusz''us havi «zárna. Elő fizetési ára egész érre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr, Az előfizetés postautalvány nyal Mehner Vilmos kiadó hivatalába (Budapest, papnövelde ntcza 8. sz.) küldendő.
Vegye« hírek.
— Butaüttög tllen. Tudva van, hogy az idén az oaztrak-magyar mooar cbiának tobb vidékén a busa igen üszög >s volt és jól tudják a gazdak, hogy az üszögön gabonaért csak ig-n rosz árt nyerhetnek. Azon rendkívüli concurrentiával, melyet mi a külfölddel állandóan tartunk, világos, hogy a Ke resletek tiszta üszögtelen gabonánál még emeltetnek és a gazda a maga érdeke ért is aziveaeu csakis ilyet hoz a vásárra. És ez ellen, hogy tiszta bu.z* létezh-saétc, ajánlják a Dupuy-féie mag-tiaziitósz.-rt (készítője Dupuy N. ur Bécs, VI. Windmühlgaaae 35.) mely igen előzékenyen hat az üszögö« buz& ellen, és már lb78 ban a m kir. fóldmiveléei minisztérium igen ajánlta a gazdakózön-ségn-k ezen Dupuy-féle magtiaztitószert, mely mar több kialli ásón, mint: Szert Pölten-b''-n Teschen stb. éremmel tüotet-tetett ki. Minthogy a hassnálati mód ezen készítménynél igen egyszerű és semmi eszköz, nagyobb előkészülék nem szükséges hoz«á és as ár csomagonként (elégséges 20«) liter gabonára) minden raktáron csak 30 kr., tehát egy gazdának sem szabadna ezen magtiastitószernek használatba hozását elmulasztani, vagyis legalább vele egy próbát nem tenni. Sok gazda azért haaznáija ezen Dupuy féle mjkgtisztitóezert az eddig hasznait kékkő helyett, mert a súlyos törés őrlés vagy főzést az elsőnél nem szükséges és a ga boni a Dupuy-féie eljárás által nem dagad msg és a tisztított gabona minden tetszés szerinti időben müvelésre alkalmazható és végre ezen készítmény, a minden csomagon mellékelt használati utasítás szerint használva, biztosan hat és kielégítő eredményt hagy maga után.
— Rugc Viktor a magyarokról. A pozsonyi Grenzbote egyik dolgozótársa, Fodor István i^r meglátogatta legközelebb Hugó Victort s látogatásáról többek között a következőket irja: Midőn as ősz költő elmondta a rendes, udvarias Isten hosottst, igy szólt: »Nagyon örvendek, hogy olyan hosssu idő múlva ismét láthatok magamnál egy magyart. Én a száműzetésben több magyarral voltam együtt, s ei idő alatt volt alkalmam a magyarok kitűnő tulajdonságait megismerni. Ók szellemes, kedves, sasbsdságszerető emberek voltak, akik igen sok órámat tették kellemessé, s én mindig a legnagyobb tisztelettel emlékezem rájuk. Ob, én szeretem a magyar nemzetet, e-.t a nemes, vitéz népet; oly nép, mely minden nemzei tiszteletét megérdemli.* Midőn Fodor ur megköszönte szavait, — Hugó így folytalá: „Uh igen, a magyarok bátrak és nemesek, van szilárd jellemük, szellemi tekintetben fölötte kösel állanak a francziákboz. Annyi salyos idő után megérdemlik a jobb sorsot... Azt hiszem 1851-ben vagy 52-ben léptem több magyarral baráti össaekötte-téobe. Fájdalom! nevűket már elfelejtettem. Talán már meg is haltak, de én azért gyakran gondolok rájuk. S azért örvendek, hogy önben olyan nemzetnek látom egyik képviselőjét, melyet rendkívül bedűlök.'' Majd Fodor ur francai a nyelvbeli járUssag&t dicsérte meg: „A magyarok nagyon könnyen tanulnak meg francziául, s a helyes kiejtést is hamarosan tudják eiaajáti-tanL Mig a németek hangsúlyozásukat, modorukat átvi>xik a franczia nyelvbe, s az angolok nemkülönben; a magyarok mindig eitalalják az igazi hangot. Én a magyar szót is mindig nagyon sairesen hallgattam; csengő, erőteljes nyelv az, igazán fé~fias nyelv." — ,S mégis azt mondják rá, hogy durva* — veté közbe Fodor ur. Erre a jelenlevő kis társaság tagjai megkérték a látogatót, beszélne valamit magyarul, ó szólt néhány ssót s kértükre le is fordita francziára : „As ön neve uram, Magyarországban ép oly népszerű, mint Fran-ozi»országban. Ninos annál természete sebb, mint hogy hazám, mely küzdött és szenvedett a szabadságért, osstatiau hódolattal adózik a szabadság költójé-uek." A társaság erre ast mondá: .Trés
charmant* Hugó pedig kasét »soritv* vendégével igy asólt: „Lássa ön, a társaság as önök nyelvét nagyon kellemesnek találja* Búcsúzáskor ast mondta Hugó: „Látogatásával engem nagyon megörvendeztetett. Remélem, hogy mcst nem utoljára látják egymást; honfiainak azonban adja át legbarátságosabb üdvösletemet.*
P&pir»seletek-
— Ak jó napot, bankár ar! «Rfodje kopj mersso''-itsam kasét
— A.kár mind a kertit; egyikben siacs Msmi !
— Msaíkövesden most boldog boldogtalan a királyról bassál. Alig várják a nagy hadgyakorlatot.
K. P. földbirtokoshoz b«állit látogatóba
ü M.
— Ma kedves Besám, igyik a k i rá éri
— Igriiak áru hát no, de áol t»c a
bor?
— És ast moadtam, hogy igyák a ki
rá ár.
— Ugyun édas szomaséd aram, hol is baragtzasoak moat olyan nagyoc ráukf
— Xét országban. Oiákoraaágbac. a\eg Romániában.
— Oszláu melyik italai masabb ?
— Hát az oiák mérgesebb, d* a románt dahó-ebb»-k mondják.
CVak képa^ld iidvese». Lázi azt irta, hogy asoooa válaaaolla*, de nem irta »Arrtnót
— írd aefc. bogj- stuaj« meg gy.-raan !
Termény üzleti Jelentés.
rfud*$>e*t. 1881. ang 2?-«o
Bnsa mait hi: vegéc x kfllfBldi Xad&ci-táaokrx gvoraav t-melkedó irányzatot ogvwtett, de miu\ár. «ey nappal k»»3bb New-Yoikbéi olcsóbb rnrcuzt j-lentatt<*k, s s malmon magokat i«»erráÍTa tc.rtctták. sürgőt kínálat jel«n-tékeo) entcedaónyak kel állt be, minek követ keaéa>> «. bangcUt ellanybu/ás?. lett, > fioots iáinóségti buza 30 krral, kCn-ép s alsórendC minóségü 40 -50 krral meat tuiu . —
Roza gyét bosatsllal — Árpa készlet celkal. — Zx\> esekéiy kiaálat folytán emelkedik — Lisztben a lefolyt bétsc tulajdoakév mi (Ulet seu jelezkstí. A malmok a bozi árakemelke-Jóe« folytán kénytelenek voltak áraikat szín tén magasabbrs »molni, bér tudták, bogy nem fognak eredményt rlírai, mert as üzlet a magas követelésekre fennakadt, s m& crupác szállítások flSbbeuí vételekből emUthetők. fel. Akül-földi üzlet mostani árak alapján jelentéktelen Korpa készlet nélkül
As árak kész árnt ás 100 kilónként ic értve kSve&e*£k :
Boza aj 75 ka. 12.00.—12.70. 76 ko, 12.80.-13.-. 77 ko. IS.—.—13.10. 78 ko. 13.20—13 90. 79 ko. 13.30.—13 40. Rozs oj
9. —9Ü0 Árpa takarmány! 7.--7.60. maláta
8 —8 50. Zab 7.10—7.3a Kakoncxs 6.40-6 80
Repczs minCeégszenn''. (bánáti) —.---
káposztás 12.25—12.60
Szállításra:
Boza (szept. —oktobMre) 12.86 — 12 90. 1882. tavaszra 13 26—13.30, Zab (ssept -októberi 8.--8 05. 1881 tavaszra 8.45—8.50.
Repcze káposztái (szept ) 18.V«—13.*/,, koriexa 1882.Í májasra) 7.70—7.75.
LOBMAYEE J. F.
Felelés szerkesztő. BÁTORFI LÁJ0S.
Nyuttér*)
EselStt két érvel Zala-Egemegen as .áraay Bárány*-koz ezimzett szállodában mist fSpinczér leve a alkalmazásba, egyik farsangon át tartott elit« tánczestélyen két elSkelí naa-ládból származott fiatal ar. egyén részint kési -péns-k0lcs5n, részint pezsgők ára fejében adósaim maradtak «0—60, tehát 120 öttal
Ez Sssaeget, daczára, hogy ügyvéd kézhez adtam s magam is fölszólítást intéztem hozaájak máig sem űzették ki, s6tmintha í-eá-juk sem tartoznék el5kel5 garral negligálják.
Hoblessa obiige ! Tovább várni sem módom sem türelmem Ha követelésem 30 nap alatt ki nem egreolittetik átadom adósaim ne -vét nyilvános otos a hallhatatlanságnak.
Miskolcon, 1881. ang. 29.
■sjzsr Antal }
fSpincsér a Karner ssállodábaa.
•) E rovat alatt k&zlöttén fslel&sséget nem vállal a Sserk
HIRDETÉS.
Fét6rrssrvs« lillsrfslt
csodaszerü Iujectió
gyó^yit veszélytelenül 3 -5 napig minden folyadékot a hagy«.^él Még az eUvalt esetekbea is. Letéteményesé Itreikenoaam Károly Braonschwetgbac. ^
Ez röTid idS alatt magának egy világi hírnevűt szerzett és a legelókelóbb orvosi tekintélyek által barnái tátik és ajáoltatik.
360 5-»
Syengesógi illi|»t, «agömJés ta betsttenségek ¿ius é* ¿¿ui «mb«rekséi
tartósan és jótállá« mellett gyógyíttatnak
IftirzservM Müsr-Hts
csodaszerü készítménye
által, melyek az eigya^ült testnek fiatal erejét visszaadják.
Letétemén yesó Krsikeabaea Károly Brannsehweigban
Ksen megbecsülheti e c sré- ás aayagsze-rek rövid idí alatt magoknak egy világi hírnevet szereztek ; esek a legeiókelSbb orvosi tekintélyek által jelenleg hsswnáltstnsk és sse- -legen ajánlutaak — E«y kimenti tudományos értekezés e fft-ütt 40 kr. levelbélyefek-beni beküldése által méitáayos és kenssoteeM
sstkflsflltstih 861 5—ft.
HUSZADIK ÉVFOLYAM
-—i. ü.-fiti -; v_
ZALAI KÓZLÖNf
/ '' V i i 1 '' ■

ÖZfiPXBMBBB 1 éa. m^
u
hirdetesek.
MwffííSIWííííííSfS! „OSZTRÁK PHÖNiX" biztosító társaság.
Biztosítéki tőke 4% millió frt o. é
Moll SKID1 ITZ - POR \ Van szerencsénk a t. közönség becses tudomására hozni, hogy az »Osztrák
Phőnix" biztosító társaság
vezér ügynökségét
( 1 1- mL''L''/M* volrtííi 11)1 minden do!>oz cximlapiá" % V SHk JIKKOr \ <tl(MlI, ¿n „okfxoroíitott ^«¿ccin van
Zala, Somogy, Baranya, Vas, Sopron és Veszprém megyék
területére kiterjedőleg átvettük.
A társaság 25 é v i fen állása és jó hírneve elegendő biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy a biztosító közönség bizalommal forduljon hozzá
Vezérügynökségünk saját ós terjedelmes hatáskörrel levén felruházva, elfogad
372 2—3
3»i ¿v ót» » lo-i.vKh „ik.-rek ...rilott fVnnill mindennemfl gyomor mmdenneinil blZtOSltáSí/kilt l
bete<j»«fek es e»e»ztéri akadályok, (mint étrijjThiány. ha««rornlá»''. ver ^ ,
101 us a s arsnyer < It.-n Kálón»«»« o!> ecvén«kaeli »¡*nlvA. kik Mű ílet- ; 1 ) T Ü Z-K á T ClleH
•••lot fol) t.iturtk. ''
Haalsltáwk törvényileg büotettetaek 2) J e g''K a T elleil
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é. 3) Elet-biztosításokat különféle Combinátiókban a legjutányosabb
-------------dijak és feltételek mellett.
Előforduló káresetek gyorsan és méltányosan fognak megtéríttetni.
Nagy-ti anizsán, 1881. év augusztus havában.
^^•^^«rXdt, .^^¿iíh^ÍIZ™''. HÁVASY IMRE GOLDSTEIN TESTVÉREK
00 , - társulati titkár. . vi-zértigynökfik.
Üvegekben hasznalati «tasitassal együtt 80 kr. o. e.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
J \ ónsiigciyxö • szeuvptU. L''mbt''itH''ifn''K
I inin<U-n''-t>c]iifc é külső VynH*di»flál. a Jegióbl. lietegtójf elk-n, otih.
I .w
Hal-májolaj.
Krohn H es társától Bergenbeu
__(Norvégiában
Kxeu h»lm*j zsirol»j \-»lajnenuyi, * kereskwieUmben előfordalí^ »; kötőt; ii egyedüli, ra.rljr orvosi cieiokrt iia.»r«*luató
éra egy üvegnek használati utasítással I frt« e.
Fő s t a 1 1 i t á t
Moll A. gyógyszeré«, cs. tár. udvari szállítónál, Bécs
Tucblaubon.
Kxktár ,nr Áll*rn r»inJ«ir hicaevat «y6^y»íert*ráli*n rAty f(l»i«r-k.-! i-i.ke lfii. lien Raktár tn''iküli belynépckbea maj(infgyi«ek nagvokl* mt^ft.tii ár]«Klgedé»l.en r4»»e*Oluek.
A t al kfaftn«''* tmtáfWottan Moll-fíl« k«'':»titw^nyt
.''♦iíJiíJb-: •:» caxk olyaaokal <»lfojr*doi, m«iyek sa.Ut óvjegyem ¿1 *Iá!rá- '' sommal -riMOtk elláifa

Riktá''ak ■ Nagy Kinlzia »eHnr"T—Pr iger BéU ^ó^''u P<«»Jl. 4 r ÍUt+1. íRuienfeid Adolf Roseute-j: Verencr. Strém ¿i Klein Zala-Egerszej Holio>y J. E Maroz*ll Isitl Kerd. — Báron Domer Csáktornya Gltuc L zyt>zy*zeré«z — XlHIvir Babóchay tinim. <V■ ur. y-t*3»v Ti* Kdtikyay gyógy. — Kaproaoza Werü M eyógy. Koszes ■<*''-»:ti"Vir» Ut. gy/igf. — Keaztbely Wíin.cb F. Körmend
K-mJán — Zájr^lb Ir ;«lm»»i.ok gyózy Mitt!h*rh S. gjAgy HoljsrV - Sopron Me/.er And. tryózv — Letwyí Kuliwoda J * f340 28—5?-1
mr***
N. Dapuy-féle
magftisztitószer,
\íbcs többe büzaftszög!
Megengedem magamnak a közelgő mivelósi időre újra az én magti?ztitó szeremre a figyolmet felhívni; ez biztosan és hiánytalanul hat szagoségés ellen s. búzában, por égés ellen az árpa-, kukoricza- zabban, stb. és ugyanez 1878. évben a magyar királyi földmireiési minisztérium által a földbirtokosoknak igen ajánltatott Ez idő óta az én készítményem az egész osztrák magyar monarchiában tneg-honosult, és szerzett is magának megrendelőket nevezetesen kerületekből, melyek ez évben nagy buzaüszögben részesültek, igen sok keesegtetó elismerő leveleket nyertek. A használata készítményemnek igen egyszerű, az ár, tekintve a nagy hasznot, igen csekély. Tartok magamnak a t. vevők kényelmére az ország minden nagyobb helyén raktárakat, melyek ugyanazon áron, mint Pest vagy Bécsben egy csomagot 30 krért (elegendő 200 liter magnak) árusítanak el. — Hasznáia.ti atasitás minden csomagot.
NUMA DTJPUY, BÉCS, VI., Windmühlgasse Nr. 36.
Főraktár Zaiamegye számára Nagy-Kanizsán Rosen felé Adolf urnái. - Raktár Also-Lendván Tornka G. n< I. Zala Egcrs/egen Gráner L fiánál, Keszthelyen Weiss Al-b.rt, Wuusch Ferencz. Üura-Szeroahelyen Grahovecz András uraknál. 369 2 10. :
Árverési hirdetmény.
Alulírott urodalrai fóbérr.ökség igazgatósába részéről kőzhirré tétetik, [miszerint augusztus hó 29-én a lenti, augusztus i0 án pedig az alsó lendvai gazdasági irodábsn a délelőtti órákban több rendbeli korcsmák, borárulási, halászati, révészeti jogok, továbbá az alsó lendvai gőzmalom ugy több rendbeli kisebb-nagyobb területű földek, rétek, legelők, ugy nemkülönben az idei makkolta''áai és gubacs-szedési jog az urodalmi erdőkben - nyilvános árverés vagy ajánlatié vél utján haszonbérbe adatni fognak.
A bérleti feltételek az alsó-lendvai urodalmi igazgatósági irodában megtekinthetők. 368 3—4.
Alsó Lendva. augusztus hó 18 án 1881.
Az Also-Lendva Nempthy uradalmak fóbérnöksegenek i gazgatsság a.

K
X *
ft ft ft ft
ft ft
ft ft
Kalocsa Róza J
állami tanitóuó női ipar- és kertészeti iskolája Újpesten ^
(Budapesttel háromnegyed órányira.) Tavasz-utcza 27.
A kitüaó levegővel biró s csinosan berendezett női ipariskolában taníttatik a kézimunka mindenféle neme, fehérnemű és ruhaszabás, *z.iri& kézen és géyn. Zongora, nyelvek, kertészet - Növendékek jutányos fizetés mellett fölvétetnek naponkint, mint bejárók és mint bentlakók. 364 4-8
Iskolai értesitó rögtön küldetik.
ft ft ft ft ft ft ft ft

! ♦ •
é
A fógymnasiumi, polgári, elemi é®
Í i/jraelitai i^az^atósáffok me^bizásából minden iskolai
tankönyv WÜJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében kapható. Wwwrf fflffnh''ii iró- és rajzszerek felettébb leszállított olcsó áron egyedül csak
ITT VÁSÁROLHATÓ.
m
K
«c rd
% O I! J ; o éT'' r ín hopo


líarr-SaoÍ7.»n. nyomatftt a kiadó talajdonos ''Waidrt<! József gyor^ájtóián.
-''..T. íL
ni.
N Mff-BáKMBKsWBIr szeptember 4-én.

Elét^stásl ár
egésx ^TT*
fél én*
Eyv
s fn í .
K) fcr
tHROETtStt 8 hasábos petitsorásn ?, asáaoásrer ¿ , mi><ieB további sorért 5 kr.
wyilttéb"en soronként 10 krért vétetnek fet Kincstári ¿».-»«-k minden rgyes kirde-U-si-rt kr. fixetendo.
I J''»J''.I''1ÍA lapaaolkstt rtarétill»t£ ktzleaÁ-
/1''; \< • ^fjk.
• ¿MKrkessitthox, ¡««tó i#sl«Bés.. V <)»; ^f * ^^o« JbérinentM-Íutézen4ók :
'' yXflfV-Kiyiz< \é
•1,1X3 #ls«ti**ax
•<:; í''.:''»''.j.ji» , Bfrmentetlen levelek csak im " • nniiA«tArsaktái fogadtAtnsk H.
IkcfinO^k vissza nem kőidet ..i k.
i !■••■:
N i ''n- - K an i /.sav áros helyhatóságának, .nagy-kanizsai Önk. tűzöl t<Wgy let-, a .nagy-kanizsai kereskedelmi * rparbank*, , nagy-kán izsar-takarékpénztár, a ,, zaJamegy«» .álulános ianitótestületV
a ní^y-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a oagy-kaaizsai tiszti önsegélyző szövetkezet'', a .soproui i.ere-*edelmi s iparkamara nagy kiui/Juú" ^választmánya" & több ««egyei é< város»
egyesület bivaUlos értexitóje. . '' 1
Hetmkini kétszer, vasárnap- s csftlöríökdH megjele*« yiifts tartaMiiu lap.
A dunántuli kerületi tűzoltószövetség atatisztikája. A szövetségi választmány megbtziaából.
P SZABÓ KÁROLY «todktól.
Az 1876. julius 30-án Vesz prémben alakuli dunántnli kerületi tűzoltószövetség Szombathelyre tevén .székhelyét, egyéb leendői kőzött elhatározta a kerület tűzoltói statisztikájának összeállítását, hogy ebben, mint egy tükörben lehessen látni a lüzoltóügynek tényleges állapotát, a létező hiányokat; ós ezáltal lehessen mintegy utalni a jövőben teendő javításokra és pótlásokra A szombat helyi központi választmány kezdett is mozogni a közgyűlés akaratának érvényesítésében, bocsátott ki kérdő iveket a tűzoltói statisztikai anyag összegyűjtésére De nem azért vagyunk mi magyarok, hogy ily közhasznú eszmét valósítsunk parancsszó nélkül. Néhány kérdő iv bekűldetett a központi választmányhoz és ezzel a megindult szép''1 áofcgalbmlecsen desült. 1877 szeptemberben a szövetség átköltözött aj székhelyére Zaia-Egerszegre. Itt a kerületi szövetségnek fejleszteni kezdeít ügye zátonyra került és mély álomha merült. 1879. szeptemberben tartott közgyűlés Pápára helyezte át a kerületi szövetség székhelyét, hol is legelső teendő volt az elejtett fonalat fölvenni, a kerületi szövet jég tűzoltási ügyének fejlesztését elején kezdeni, illetőleg magának a szövetségnek fölébresztését megindítani. Az újból kibocsátott kérdő ivek több egyletnél nyertek viszhangot és folytak be a jelentések 1880. évről. Azonban sajnálatul kell tudomásai vennünk, bogy még mindig nagy a száma azon egyleteknek, melyek a négy-, ötszöri felhivásra és uémak maraduk, — és a mely adatok beküldettek is, aem egészes teljesek és pontosak.
- My előzmények után és ilyen alapon jelenik meg először a dnnán túli kerületi tűzoltó szövetség statisztikája, adauit vévén éB egylet nek és 9 megyének jelentéseiből; mert 18 egylet és 2 megye (Mo-sony és Zala*) nem küldötték be adataikat.)
I A tüioité testületek,-
HivaUloa adatok nyomán van a dunántuli - kerület szövetségének területén 67 tűzoltó testület, ezekből 15 már a kerületi szövetség alakultjakor lépett a szövetségbe, 17 pedig a tegotobbi két év alatt, — igy van jelenleg a szövetség keretében 32 tűzoltó egylet, melyek is a kővetkezők : Adony? Alsó Lendva, Boba, Bóhu, Csákány, Csáktornya, Csák vár, Deveeser, öajtoskáh elsó:< répezevi-déki; János háza, Kapuvár, Kis-Márton, Komárom, Körmend, Kószegh Mohács, Mosony, N. Kanizsa, N|gy Márton, Na. és Pór-Magasi, Pápa. Paks, Piakafő, Sárvár, Sopron, Sz:. Gotthard, Szombathely, Tamási, Tapolcza, Zala Egerezeg, VáfpaloU, Veszprém, — az országos jzövetség-höz tartoznak ugyan, de a kerületibe lép« vonakodnak 9-en: Csorgó, Dombóvár, Daoafcldvár,'' Győr, • Kaposvár, Magyar Óvár,''Oroszvár, Per lak, — egyáltalában^ nem akarjak még ez idő szerint ^ a szövefcséghöz tartozni 25 en: Aksutk, Boasok,
Dana-Székesé, Gasztoay KákL Készt
_ . «i • . (>
*) Éo*fl a «jrfllés slatl érkaaUk megás adatok ZahuMcr* alUptel ktraudákól. ShA
..,.•» • i . ír
hely, Kis-Höflein, Köpcsény, Lajtha falu, Lovas Berény. Mais Német 8/.t. Mihály, Parndorf, Pinka Mind ¡c.ent Rajka, Haba Keresztúr, Ro honcz, Ruszt, Szt. Klek, Szászvár, Székesfehérvár,. Szegszárd, Téth, Újfalu. Vép. Vis/fleck. Ezen 67 tűzoltó testületből jelentést küldött be 49 egylet. így e statisztikai összeállítás is csupán e 49 egyletre és 9 megye községeire fog vonatkoeui.
A dunántnli kerület e 49 tűzoltó testületében van 3351 működő, 1337 alapitó és 4848 pártoló tag, vagyis a tűzoltó Ügy iránt érdeklődik összesen 10536 ember, vagyis a minden 1000 ember között 3.6. E 2351 működő tűzoltó közül van teljesen fölszerelve 2703, vagyis 648 ember csak névleg tűzoltó. Ota le het eme hiánynak az, hogy. több egylet csak a legújabb időben kelet kezvén, ezek még az alakulással járó fölszerelési nehézségekkel küzdenek. Legtöbb működő taggal bírnak Sopron (194), Győr (188), Pápa (180). Komárom (150) egyletek ; legkevesebbel Duna-8zekteö(29) Gasztony (82), Mais s Újfalu (35), Köpcsény (36), Boba és Tamási (37). — A tűzoltó testületek legnagyobb részben nem látták be a rendfenUrtó osztály fon-osságat a tűzoltás körüli teendők végrehajtásában; mert a 3351 működő között csupán 364 rendfenUrtó van, és pedig a legtöbb helyen fölszerelés nélbül, csupán karszalaggal. Legtöbb rendfenUrtó van Székesfe hérvár (100», Pápa (35), N.-Mánon és Győr (39), Sopron (22); legke-1 vesehb pedig: Devecser, Gasztocy, Kapuvár, Kószegh, Mais, Nagy-Kanizsa. Oroszvár, Paks Pécs, Roboocz Szegszárd, Tamási, Tapolcza, Zalaegerszeg, Várpalota (mert egy sincs) CJsákány éa Csurgó (2> Jáaosíiáza (5).
A működő tűzoltók polgári állását illetőleg jellemző az. hog> az iparos osztály, mely legtöbbször aggodalommal küzd élete és jövőjéért. 4alál időt lelkesedve harczolni más nak nyugalma és biztonságáéit is. A 49 tűzoltó testületben ezen osztály 1944 emberrel van képviselve mig a kereskedői osztály 275, a gazda oszUly 719 és a sajátképeni intelligencia 106 emberrel. Hanem az auodenesetre legkevésbé érthető jelenség, hogy a szorosabb értelemben vett földműves osztály, majd minden egyletnél határozottan, mintegy tűnte ve kivonja mngát a^ucm zeti vagyon Ilynemű védelméből; holott épen ezen osztálynak vannak a tűzveszélynek leggyakrabban kitett paszta ló tárgyai.
A tűzoltó testületek fö&erelé-sét illetőleg figyelembe Teeodö, hogy & 49 egyletnél Van 61 kocsi és 35 ttozdony, szivó s nyomó fecskendő, melyek tehát maguk látják el magukat vizzel, 78 régi szerkezetű és 48 kézi fec^keúdŐ; összéseíi téhát 222 /ecsketóó. Tömlő, mely igen fontos szerepet játszik a tűzoltásnál, hogy a < vizet gyorsan lehessen a szükségeié !íelyre továbbiUni,van összesen 8470 méter; legtöbbje van á PápáA (638), ^öyór és Sopron (600), Kis Márton ép Veszprém (500), Kőszegk (369>i egyleteknek, - legkevesebbje peáíg, mert semmije 8hte&* Adotiy,vLajtha-fáln, Nagy-Márton, Német Szent-Miháiy, Orosz vár-i egyleteknek. Van továbbá a 49 tűzoltó testületnél 28
ateüité- és aserkeai, 80 victarté
íj <.t .
kád, 120 vizWdó szekér, 635 kü-lönbözó létra, - legkevésbé levén használatban (10) a toló mechanikai létra Valószínűen azért, mivel ke zelése nehézkesen megy és 4 kevés kelyeu vannak oly magas épületek, ahol ilyekre nélkülözhctlcn xzüksíig volna. Van továbbá 1207 tBzveder, 234 tüziiorog. 11 tüzultó testületnek van zászlója: Csákány, Győr Kú-Höflein, Köpcsény Pápa, Pécs, Sopron, 8z.-Fehér»ár, Szegazárd. Szombathely, Zala- Egerszeg.
A működő tűzoltók személyes fölszerelésében Ulálunk legnagyobb változatosságra a fölszerelések meny-nviségét illetőleg. Ruházatban álu-lában a Ukarékos egyszerűség aral-kodik sötStkék zubbony és szürke posztó nadrág, vagy nyáron mosható kék zubbony és fehér vászonnadrág viselésében. 6 egylet vitte már be a tűzoltó országos gyűlés álul Fo-sonyban elfogadott ruházatot és tiszti rangjelzést u. m. Csáktornya, Győr, Jánosháza Pápa, Sopron és Tapolcza, másfelé ritkán arany tsinorozás és pzalagjelzés fordul elő, a legtöbb helyen pedig ezüsttel, — a legénység pedig piros szőrzsinorzatUl. A pápa* egylet a munkához való nyári vászon zubbonynkra, az országosan elfogadott rangjelzés megUrtása mel lett sárga szórzsinorokat vett be. — Van a 49 egyletnél 361 tiszti sisak, 2524 közsisak. 1.90 tiszti csákány, 1369 közcsákány, 564 tof nászkötéi, 222 mentőkötél, 1197 jelző és pergő sip, 326 bontó fejsze Legjobban vannak felszerelve: Győr, Kotnárom, Kis Martoa, Mosony, Nagy-Marton; Pápa, Sárvár. Sopron, Székes-Fehérvár és Szombathely, — leggyöngébben vannak fölszerelve pedig: Adony, Bőny, Boba, Gasztony, Jánosháza Kis üöfiein, Lajuíalu N& Pór-Magasi, Újfalu, Várpalota és Vép. - A működő tűzoltók föiruházása rnrnden egyletnél magukat a tagokat illeti. — a fraoczia bórsipka és a sárgarézzel kivert sisak az álulán uralkodó. —
Gyakorlatokra a tűzoltó testületek kellő gondot fordiUnak keve-'' sebbet a téli iskolázásokra. Habár a kimutatási táblázatból láthatólag, e tekintetben a bejelentések leghiányo-sabban történtek. Legtöbb gyakorlatot tartottak : Győr, Mais, Csáktornya és Ns.-Pór Magasi. A tűzoltó leatületek működési területe a leg többször a saját helyiségen ki*ül a közel szomszédos községekre is kiterjed. A 49 tűzoltó testületnél 1876-tél fogva 819 tüzese; fordult elő. Habár e tekinteLben is hiányosak a jelentések. Az egyleteket jobbára az illető községek segítik szerek beszer zésével és évi dodatióval. — majd gyámolitják pártolók évi adőmányaik-kal, vagy még a rendezett mulatságokból befolyó jövedelmek is képezik az egyletek pénzforrásait. - Az alapítók adományai határozottan min deatttt szerek beszerzésére forditUt-tik. Alapitó tagokkal nem bimak: Öóba, Bőny, Devecser, Kószégh, liajthafalu, Mais, Ns.-Pór-Magasi, Oroszvár, Pinkafő. Szegszárd, Ta-, ppfcza, Újfalu,: Várpalota. Külön zenekarral bh%ak pedig r Gyér, Komárom, Mosony és Tapolcza. [['' A tűzoltói intézmény kellő élet-revalóságában csak akkor tűnik föl, ha » faüMmáf ákal ia kaUé támofa-
táibsn részed a tűzoltás <köríM < ts. A tűzoltásnak siképsebb ban hathatósnak bizonyul be a •lakosságnak tüzrendijri ,* szabaJy.za) t aj kötelezése óviotézkedésel^me^tovésérív és tüüevetben a müköd<*> (tmiéwtk megsegiiésérc. Mégis f^gfletehrk kfiz^ ségeinél jobbára hiányzik .a.SZÜkséges tüzrendőri szabály/ai. Csupa# : vár, Gyór, Komárom., Kis Márton, Köpcsény, Kószegh, Lajtbafala; Mosony,'' N.-Kafriisa. N^.-Magasi; Paks, Perlak, P/cs, Rohoncz, Só|jroff. Szegszárd, Szombathely "és Veszp/étQ. Összesea 18-an bírnak jnár ilyen intézkedéssel. — Deveeser és P^pa pedig most bészitnek füzrendőri szabályzatot.
A dunántnli tüzoJtő testületek pénzforgalma az elmúlt 1^80,■évbe» tekintélyes öss/.eget mutat íeli?t»a mennyiben .sok uj .egj-jyt iSzeqek- beszerzésére költött. Pénztári forgalma, 1aat a*em mutatták fel: Adony. De^j vecstír, - Kapuvár- Pées éS Ver/.prém, . - nemkölönhfeu áz 1881 -hen keletkezett testületek : Boba. és''j Újfalu. A többieknél pénztári bevétel, v.oit összesen 30852 frt >81-. kr, kiadás pedig «6480 frt & kr; 4egtmg^obb pénztári forgalma *oít í Oíáktornva (1080 fi-t), Győr (T2$0 * firtj, Komárom (29S»8 frt), .NWy.''ilCaniz^; (2233 trú. Pápa <L7lA fnt)*So#re« (4797 frv), 8zomttat*ely^(t4ai*frt) egyleteknek^ legkisebb ''pe^gí Böny (50 frt), Gasztony ''(20 fii). ''W-Höflejn (76 frt);. több kiaíiásao gunt bevétele volt: Csákvár (300 fifcUl). Győr (1350 frttal), Mais fi 76 frttal).. N.-Mfrton (20 frttáp. Ns. Pór-Magasi (444 frt 28 krral), Táfpalota'' (400 írttal)'' egyleteknek a
A tüzsétás alkalmával dérüluk részére és áltakában szegényebb sorsa jó tüzoTtőkn ak betégség - ésetébén gjőgykutasára segélyatápról ní6g éz ideig.csalt 14 tűzoltó testület goa., doskodott 8190 frt 25 kf,4s&zeggel. - névszeH öt: ■ B6n^ ^'' €kábton»ya, Somogy Csfnrgó, Sajt^ktli'' tiépiczévi-déki, Győr (2800 frt), ^othiróA, Kis-Márton, Mohács, Pápa, P/ks,'' N Kanizsa (247-Wrt), Sajka,kapron (1100 frt), Zala-Sgerszeg. Pe4ig> >a tűzoltó lesrüíeteknek feg^rtr fegfcuté^ zabb ''feladaU a jelcnidőbetf ta^fk-n aak gyámoíitásárői. is emliegilw^lagj s testvériesen goadoakodni. ify.''njwc*, bek a testűletek, morális- anlU, és embereik szotosíftibW''füzéének össze az erkölcsileg is ö^zeköf^''ifestíTíftr szöyetségbe.. . .'' H'' ^
Örömmel vehető tudomásul.tu>gy;, a tűzoltó testületek viazoaya az iillat <5 hatóságokhoz mindenütt jó ég'' barátságos. A b^óságbk '' V'' le^bb belyeu keílo tá^i''g^^^fl a tűsoltó egyleteket"; !Csak..is l^r, het reményiem a tünoitói-- ögyi ek, kellő mét^heif ''IÖlvrrágsását: De-mát'' azon körűrtn&iv'' Insáé (] élSZÖtodm«1, hogy a legtöhb''.g^fceu msjgffi X^í sadalom közönyös a tűzoltó iestaiej, eszméje .irtjat,-ami azután^ kiba^ a működő tagok teyékenyhére J^ ''< Magok a tűzte ztostó társulatok is nagyon ''egfkeívü«ív>t«k*atík -a tűzoltó testületfek létezését''é^Wfptff''
aérdekeik parancsolnák a tűzbiztosig ■társulatoknak tűiblté egyletekkel szorosabb tapcsotatbá''1 jötraí ér ezen egrléteket'' a.kdlff rráinontásbaíi if slüteni. K^V^fef szo,kn^


biztosító társnlatolrtör: Adony, B''^hn, CS/kíortiya, Ó^urgó, GyŐr,'' Jáaos-há«,JKapuvár,'' Kis-Höfléín. Kószegh, Lájthaf;/íu. Mosóny, ''Nagy-Kanizsa,
,Ns.-''.\íágasi, N.''Szt.-Mihály, Oroszvár, Sárvár, Szegszárd, Üj&In, ösz--á/esen iK. ''^ár. hogv i jelentéáckbői híájnyzík az adott összég.
A'' tüzolio ¿estületek korát tekintve leg?;égé\>bi a soproni, mert 18é#bán keletkezett, legifjabbak peafga bobaf, kárdi, parádorfi, uj-"* falui''fe víszieck!1 testületek, mi^t l 18^í"ben aJlotiak lel. -• Keíetke-zésí''évek szerint'' 1866-ban állott elő 1 / 186$''-ban.'' í a k''őszeghi. 1870^ ben a ^yőri, upolczai - 3.
187T ben a n.-kanizsai, pápai, pin-kafófJ ~ -3,"''187.2-héti a''r.-kotnárorn: .sto^íttíélyl 2, 1873-ha.i a devecser k sir Vári, ''sz-fehérvári, >>z¿g-szardi — 4, 1874 ben a bónyi, so-kia-mártaai;<)inksú petiaki, tAn^^.zal^-eger^egi,, — 7. 1875-b^n a csákányi csáktornyai, du Ua-ítekcsői, fcapuvári, ''htfpcséfcvi; n mártoíki^ veszprémi - 7 1876-ban a mohácsi, mosonyi 2, 1877 ben az ad^nyi. jáatüházai, orozván — 3, a csákvári elsőrépczevidélci, gasztpnyi, kis-höfleiui'', yjs. és prrma-gasi'' - 5''/''1879-beii a lajrhafalui. maisi, német szt.-mihátyí, rohonczi, vwnpaloUi — 5, 1880 bian a keszthelyi és rajkai t- 2. • i, •
r ^Folyt követkerik.)
'';(•/>/ I 7- T:
— A pétzügyminiazter ismét 8tigOni rendeletet bocKátfttt a k»r. adófelttgyelíkhöz - az adók beh:tj tásAnalc szorgalmazása végeit, mintán % laezégazdaság: termények már ér-^ékebithetók. Aa .adóíelOgyelők pedig p Wzs^ek íWíjáróit ösztönzi* nagyon Is^na^ybüzgaTommal, az adók
4chajf¿sára,„
i, *--
< >n- - f.
'' ^ Möé.-i szakvizsga Az uj
fidőtervért^ '' értélmébth községek, kitbi^p,mf^i,''^Lvházi stb uradalmak 8 évtjajiivaerdeik őrzése és felügyeletébe-csak oly -erdóvédeket, erdóórö-tAkahnazhatnak :'' ktk az évenkiat az O^''ytg káiönböző t-ályeín tartandó ienJÍŐQ^?sgát ikerrel letették. &»canyamegj''|B éb. Pécs. .-város, felter-jeBfltéfl»'' folytán« a töidmiveiési m. ífii1. i»íifi»zterfom engedélyezte hogy ¿y^d:"ér(fMri fftgga k folyó évben PéqépU is tarUssék. most tehát itt ■¿¿Utalom, b-fgy értelmesebb Sat&l
Írdóérelnk iás -az erdészeti pályára ajlíftömal ; birők jövőjüket megala pitsák ''Az erre vonatkozó hirdet-Tb^oy> igy sz''^1: „ Aí érdöőri szak-Tizsgáivi, a,;f9Íy.ő évi október 17-ik és —tovetkesé napjain^ Budapesten, Pozsonyban^ ''BesateTezebányán. Kas-sáó''í''Uiigvlrt}'' M.M Szigeten*, Kolozsvár^, TemWvárt, Szombathelyen és Pécaetá, a ?ármegye házánál délelőtt tl órakor <-fegoak megkezdetni és folv-j^tóíag''toegtartatnál FeHii-satuak te-háf kik e*en szakvizsgát
|etenni''szándékoznál, hogy hiteles >itony;t«áuy*ikkal, fejszerelt folya-moáv#iyakat a vizsgilk¡«zéK keh ei re néme illetékes ki ¿a erd<ife I ügyel «ík-höZ nytíjtsák be.,: Kelt'' ; Budapf«tm, 188% augusztus 8-árt. M.''kif föld ^izelé^i.- ipar és kereskedelmi minisz ieríum.; .i • ••■ ű j . -» *i> !• «:■ \
- A dűhány caempószkedós
éudekében a belügymi-
ff
HUSZADIK ÍVJOLYAM
ZALAI KÖZ^ÖKY

niszter e hó 9-én egy körrendeletet intézett a törvényhatóságokhoz, melyből kiemeljük a kővetkezőket: A nagyban űzött dohány-csempész ke-dés következtében, melyet a csekély száma pénzügyőrség magára hagyatva, megakadályozni nem képes; a dohány jövedék jövedelme ez utóbbi időben igen megcsökkent, annyira, hogy a mult évi előirányzathoz ké-P''-st. százezerekkel keresebb folyt be. Különösen az egyes községek vásár jain űzetik botrány módra a csem-pészkedés, mely a köz&égi elöljárók és a közvetlen cselekvésre hivatott alsóbb közigazgatási közegek, sajnos sőt vétkes elnézése által csak elősegítetik. Ennélfogva fölhivatnak a törvényhatóságok, hogy az állam kincstárnak annyira káros csempész-kedés elfojtására erélyesen közreműködni és alattas közegeiket, valamint a községek elöljáróit a m. kir. pénzügyi hatóságok támogatására utasítani s ebbeli meghagyásainak sikerét ellenőrizni, el ne mulasszák. Azon esetben, ba ezen fölszólalásnak kelió haúsa nem lenne, a kormány esetleg a törvényhozás utján is komoly bár rendkívüli intézkedések jiegtehetéséról lesz kénytelen gondoskodni, a minő például a vásártartási jog beszüntetése oly községekben, melyek vásárjain a dohány csepész-kedés nagyobb mértékben foly és tótlenül nézetik és más, az ügy természete szerént. annak idején alkalmazásba veendő, korlátoló intézkedések.
Gelsei rablósyiikosK&g folytatólagos vé?tÁrgyalá8a.
Augusztus 23-án d. u. vádlottak kihallgatása után következvén a tanú kihallgatás, mely alkalommal vádlottak a körülményhez képeit a kihallgatott tanukkal is s se mbesi tettek, estei a törvény szék részéről elkövettetett a vád meg állapi tá-a érdekében mind ami''- as ügy fontosságáról fogv» csak kivánnl lehet viszont a védó ügyvédek sem véltek vé-denczeík érdekében szükséges adatok és körülmények felderítése tekintetéből szükségessé vált kérdések teltétele álta nz úgyállás megvilágítását eszközölni.
1 só tanú volt aki kihallgattatott Kise György né, Kiss Gyura János vádlottnak édes anyja volt, ki vádlott által előadott 74 frt pénz össsegnek honnéti szerzését vélte igazolni azsal, hogy valló másában elóadá, mikép a kérdéses Összeget (> adta fia Kiss Gyura Jánosnak, bogy azon a család ré«zére tehenet vegyes, honnét lett szerzésére vonatkozólag pedig bé mondá. hogy azt mait 1880- évi eag, havában eladott 8 drb. sertvés árából kaptak légyen. Elszámolta r>ég ast is hogy a rablás: idő után a vissza kapott 60 írtból hová ás mit költött el és minő adósságokat fizetett ki — est követte Kiss György vádlottnak atyja kihallgatása, ki szinte neje előadását a pénz szerzésre nézve igazolni látszott — ez után Fischer Mór, Benedek József vádlott é» osaládj által k>fizetett adósságra nézve tanoskodó Neusinger Béla Iégrádi korcsmáros a nála elköltött 14 fnot igazolta. — Pintér Mári arró! tanúskodott, hogy Kiss Gyura János é testvérénél minő bankjegyeket látott, ennek Remete Géza védő ágyvéd által indítványozott 50 fr<os bankjegy is felmn-tattatott. ha valljon olyat látott-e? mert e tanú vallomása Morios Éva tanú vallomásától eltérvén állitjs, hogy csak 10 és 5 frtos bankjegyeket látott, holott vádlott ugy anya és testvére, hogy 50 frtos is volt közte ezt vallotta. — Pap János tanú ki szinte a pénznemre lett kihallgatvs, hogy mini pénznemek voltsk arra nem emlékezett, Tóth Kati tanú szinte egy nagyobb bankjegyet is látott, — Lakios János betegsége miatt nem jelenhetvén meg. vallomása olvastatott feL — Erre Kis« Gyurs János vádlott vesettetvén be, ki &z általa tett kiadásokat igasolsndó t«tt vallomást és testvére Kiss Gyura Vendei azon vallomására, hogy a Zákányi korcsmánál ettől át vett 20 frtot hova tette az mondá bé, hogy a korcsmárocnak szűz dohányvételre 15 frt adott 6 irtot vissza tartott — ex után Boncs János vádlott elleni 11. bünügy vétetvén aló Veisz Lapot kárára történt tolvsjlásról, melyre nézve Vei»« Lipót kárvallott Veiss Jóssef, Fekete Mihály, Tóth Jéssef, Da* ne- József, Lancsák Érsse, Bozoz anyja, Németh KaU, Bonca János neje, Nyitraí Illés Unuk hallgattattak ki — szt követte Rőten thai Ignácz tana kihallgatása a Szóm mer családnak küldött pénz összegre níjzve hogy augusst. 23. Gróaz Lajos, kit FÍeryfeld vádlott s szem oesitéssel egy más bűntény elkövetésével vádolt L. t i. midőn tanúnál mint asékallő volt, Gróss ekkor lopott marhát fogadott volna el, s mi wints agy később rímgáiat tárgya
lett Ez után Stoloser Jsfcsb tanú hall gattatváa ki, ki hallomás «tán Herzfsld fenyegetödő rémét mondá sl. mely vallomás után Ssélesi István tanú hallgattatott ki, aki 188a évben Herzfeldtél hallotta, hogy arról fsaysfztfdnött, bogy Ssommart meg fogja nyusní. Hsrosfslc azembesittet-vén tagadu a vallomást, de még ast is, hogy Ssélesít ismeri — wt követte Hol-oss Lipót kihallgatása, ki sst vallotta, hogy Hersfeld Ghósz Lajost sssal fenyegette, ha dupla puskájs van is mégis boasut fog rajta állani, — esután Odro vics Mihály, Singer Lipót, Veiss Issák tanuk halgatUtUk ki, — kik ssinte a fenyegetődséve lettek kihallgatva, ds határosott vallomást nem tehettek — ezt követte 3tölcsér Gusztáv kihallgatása, ki is mint tanú vallotta, bogy aa általa kezelt bankból Ssommer a kiraboltatáaát megelőző hétben 500 frtot vett fel. Végül Ssommer Berta a meggyilkoltak árvája hallgattatván ki, kinek gyássoan történt megjelente és as esemény érdemében! vallomása a ielenvoluk szeméből kőanveket idézett elő, megható volt megjelenése és vallomása ssért is, hogy ily »songé korában teljss árvaságra leU juttatva a gonosz akaratú tettesek által. — Essél a tárgyalás 23. esti 5 óra után befej este tett.
Aug- 24. Legelőssör is Krompacher Pál kakonyai korcsmáros a már előbb érintett ós Kiss Gyura János által adott 15 frtra nésve hallgattatván ki, ki is vádlott és testvére bemondásához képest, hogy a 15 Irtot átvette, igasolvs állitván, hogy esen összeget később vádlott atyjának viaasa adta, mert dohányt nem vett légyen. Ssabó Antal tanú február 4-én est« Ssommer Sándor hása előtt látott kocsi és lovak alakjára nésve hallgatat ván ki, ki is vallotta, hogy a kocsi pöre kocsi sráglával ellátva volt, s lovak barnák voltak, de különben teljes leirást nem adhat, mert azokat csak egyetlen kerülőn látta.
Kisfsludi Árpád tanú tüzetes vallomást tett a lovak kocsi és kocsin ülő egyénről, ennek telj« leírását is elmondta, hossá ason kérdés is intéztetett, hogy a oiróság előtt neki felmutatott lovsk és kocsit felismertb e? azonosoknak s febr.
4-én este Gelsén látott lovskkal, mire ssinte ez úttal is igenióUg válaszolt, igy esen tanú igasolta Boncs János lovai és kocsijábsn ason lovakat és kocsit, caeiy a gelsei rablásban »sorepeit légyen. — Do bosy János foglár tizedes a gelsei útban látott és velük találkozott lovakban felismert ason kocsi és lovakat, melyet mint Bonca tulajdonai felmutatott. Ugyan-est vallotta Kovács Péter tanú is. *s a lovskst alacsony fsketéknek állitá. — Márfi János, Paray János és Bar tó József somogymegyei foglárok és tanuk egybe-hangsólag vallották, hogy f. éri febr.
5-én éjjel midőn Boncs házánál motozást teljesítettek, Boncs vallotta, hogy febr. 5-én virradóra éjji 1 órakor érkeaett hasa — Vnkán Farkas Jóssef tanú pedig ast vallotta, hogy ő f3br. 4-én délután találkozott Hersfeldel, kit a Knorczer Károly féle korcsmából elkísért magyar-utosára, onnét pedig viasss — de s rablás felöl mitaem tud, csak annyit mondott hogy a mikor visssa mentek, Stenna már és társai ott voltak és hogy Hersfeldel ugyanott egy vörös ssidó is találkozott, de kilétét nem ismeri — ezután Deák F ere nos és Deák Farsncsnét hallgatták ki, kik mint Boncsnak sógora év testvére voltak, hogy Boncz febr. 4-én este 8 óra tájban ért hozzáiok as. Péterre é* ott hált, osak reggel távosott tőHik hasa fháros-Berénybe — Bek Anna 8tenna István nsje vallotta, hogy féfje este 81/, órakor ért hass 4-én s bárom tanú mint érdekelt nem eskedtetett meg. — Horváth Ferencs tanú «zinte nem eskedtetett meg, mert s Stanns bojtárja volt. Hirschler Simon tanú ssinte ss ügy áll ás fel világosi ttására tanúságot nem tehetett — est követte Tatár Mihály belesnsi molnár vallomása, ki ast vallotta, hogy £iss Gyura János egyik vádlott február
4-én este 8 óra tájban már ő nála volt, érdeke« volt s bíróság kutsté kérdései nap ssonosságs érdemében, — mire Tatár ugy felnit meg, hogy gyertya ssen-teíő feh. 2-án sserdai napon volt, est kö vstő pénteken pedig este Kiss Gyura János nála volt ugyanakkor bisonyos Daxner Jóssef és Béti Jóssef is ott voltak Dzxner kikalgattatváa határosott vallomást nem tett különféle időt ielelt a megjelenés«, igy ezen indoknál fogva sem Tatár sem Daxner esküre sem bo oséjtattak, es eset s fejleményekhes képest siodásUtott.
A tárgyalás aug. 25 én Tóth Imre tanú kihallgatásával kezdődvén meg, ki bésaosdta, hogy a seki egyenkint fel-mutátott Kim Gyura János, Stenna Ist ván, és Boncs János voltak ssok, kik febr. 4-én délután Knortser korcsmájá: ban egy ssstalnál együtt liter ssámra rendelt borbél ittak és borosás a tán slsA ben HnrosMd im Kim Gyura távoztak, később Stenna és Bonca is elmentek» de hogy hova ast tana megmondani nem tudja — Erre ismét Kim Gyura János és Stenna Istvánnsl ssemberitetett est felismerte, ellenben Bon esőt nem isztsrt-aek jelents, eszel kivezettetett utána
Knorczer György tanú hallgattatott ki, ki mxSsem -ad*á* » éoiog érdemében, est kft&to begolal Gergely Fspsnc« éjj. őr kihallgatása, kies elő vesetett vádlotu-kat teljesen félnem ismerte, osak hossá-jok hasonlóknak jefezte, Tóth Mihály, Kalsnsést Mátyás agyén bagolai lakó sok kik ason időben mikor Herzfeld Samu a rablóg/iikosságból lakására ment, ott egy asstalnál borosuk, egyformán vallottak, bogy nem emlékeznek arra, hogy vádlottakat látták volna, mert már akkor bortól mámorosak voluk Keplár Tamás ugyanotUni éjji őr Gergely Ferencs társa vádlottak személyében Hercsfeldel megjelenteket ismerte fel. — Laokenbacher Fáni Hersfeld Samu neje Kiss Gyurs Jánost és Stenna Istvánt felismerte, asoknak kik férjével együtt
ÍÖttek a rablásról haza, de Boncsot nem (merte fel.
Ezután a gelsei tanuk következtek.
Augusst 25-én. A rablás helyszínén vólt tanuk közül első sorban Kln-ger Betti hallgattatván ki, ki is Kiss Gyura János személyében ismerte fel ason rablót, ki ót ét a több: oselédtár sait hallgatásra intvén és a ¿elttgyeletet felettük gyakoroiu ; es duplapuskával volt felfegyverkezve, állittá, hogy azen egyén fehérre volt bemásolva, mind a mellett szava ée állásáról benne egyik rablót ismerte fe!. Stenna Istvánról caa* annyit mondott, hógy est ép, a szobá-bani belépésnél látta, es oly magas alakú mind kit es alacsonyabbat a szobába
ar
behatolni látott. Bonczra nézve határosott vsllomást nem tehetett, termetére azonban hossá hasonlónak állítja — mind eseket vádlottak ssemébe vallotta. Bicsá; Borbála Ssommer volt szolgálója ssinte Kiss Gyura Jánosban az egyik rablót hangjáró'' itéive felismerte. — Stenna és Boncz vádlottokat csak alakjuk uUn ítélve ismeri el. — Ciászár L^jos Kiss Gyors Jánosban azon rablót, ki őket a seobába beparancsolta, ismerte fel, a másik kettőt nom látta, arra vallomást ser» tehet. — Leulner Gáspár tanú a rablókit cetu látU w mivel ások az ő hasaérkezte előtt már távoztak és a folyosó ajtót maguk etán becsakták, ő volt as, ki hasa érv e as ajtót fel fessi tette, a gyilkosaági helyre bemen*, ás ott urát, asszonyát ée kis fiát összekötözve, meggyilkol Un s földön vérükbe fekve találta, ugysn e borzasztó látványról tett tanúságot Kluger Betti. — Bicsák Bor-báls és Császár L&jor. Ez utóbbi volt, ki s történt k»sabaditáa után azonnal a gelsei körjegyzőhöz szaladt és a rémséges esetet feljelentette, melynek foly tán a további nyomozás foganatosítva ia lön. - Ezután Tatár Mihály é« Dax&er Jóssef tanoknak esküre bocaáy-tatása feletti határosat kihirdetése foga natosiitatván, esen Unok megeskelését a fejleményekhez, de Unuknak beérkezett erkölcsi bisonylatok figyelembe vé telével indokolt véleménynyel a bíróság elejtette és Unukat esküre nem bocsáj-totta. — Est követte az okiratok felolvasása első sorban a* országot vegyész; hí vaui látlelete a beküldött véres kocsioldal durong részlete és a gatyák megvizsgálásáról, honnét, hogy ások véresek és misd vérfoltokkal ellátottak lettek volna. Éssleiet nem történvén e tárgyban misem igazoltatott. Est követte Eerczfeld Samu — Slena István, Kiss Gyura János keresztelő kivonata és erkölcsi bíscnyitványck felolvasása. Var-gFek János otUni kassnárnál felvett jegyzőkönyv felolvasása arról Unusko dik, hogy Kiss Gyura Jánoanak 1880. augusztus hóban ő tiltotU el s sertves tarthatást, kik is nagyobb mennyiségű disznóval rendelkeztek, mint s mennyit tartani lehetett: ások eladatta táaát rsn-delte el és tudtával több dsrab sertvéet akkor tájban el is árusitotUk, ezuUn Dr. Schreycr törvényssékí orvos vádlót tak elme állapotáról felvett jelentései olvasUtUk fel, végül az áldozatul esettek feletti beocs jegysőWoy vek véleménye — ennek befejeztével több tárgy nem volt mint as, hogy Remete ügyvéd ur a még kihallgatlan maradt Boti József tanúnak beidézt*tésé( kérte.
Aug. 26 án vádlotUk elővezettetése történvén meg. Herzfeld mind egyik vádlott előtt első kihalgstáaakor be mondottakat szó szerint ismételvén őket, most as istan parancsolatjára történt hivatko-sássai vádolUknak állítja esek egyenkint tagadták, hogy Hersfeldel együtt lettek volna, vagy hogy vele bárminő asövet •égben résseeek volnának.
Marton Jóssef vádlott nyers és meggondolatlan beszéde miatt felügyelet alá heiyestetett, addig mig a vádlottak börtönükbe kisértettek, akkor asunban szabadon bocsáj tátott, miután Béti Jóssef tann ekkor sem jelent meg — ss osak sng. 27-én érkezvén meg, ekkor hallgattatott ki, ki is vaRotta, hogy
ryasnentelA utáni pénteken este 8 tájban Kiss Gyors Jánost Tatár Mihály molnárnál iátta, erre mküdni is mer, miután pedig erkölcsi bizonyítvány s nem volt beszerezve, ezért esküre esuttal sem 1>oesájutott. — Tétk János és Vlg György aaoa körtlményre, bogy Herzfeld a fogházban bsssélu volna,
hogy Ssommert és osaládját ő gyilkoiU mag, kihalgatutták, kik e tárgyban semmi mást sem tehsttek — ezek után s tárgyalás »hiányzó károm tsan erkölcsi bizonylatának beszerzéséig felfüggesztetek
A törvénykezés köréből.
Bűnügyi tdrggaldiokjégyzti* a *aln-*ger tM*gi kir. törvérnysaábUL 1881. évi szeptember 1-éa.
1574. B/81. Sz. 1. Kováec Ferdinánd természet elleni fsjulansággal vádolt elleni ügyben Il-od bir. ithirdetés.
1616. B/81. Let. Vsrga Zsigmond hatóság elleni erósztkkal vádolt elleni ügyben Il-od bir. ithirdetés.
1744. B/81. Let. Pap Imre s társai lopás és talált dolog jogUlan eltajáiitá sával vádolUk elleni ügyben 2-od bir. ithirdetés.
1795. B/81. Sz 1. Horváth István és társai magán okirat hxmisilássa! vádoltak elleni ügyben 2-od bir. ithirdetés.
1796. B/81. Sz. 1. Fentős Ferencs sikkasztással vádolt elleni ügyben 2-od bir. ithirdetés.
Sseptember 14-én
1637. B/81. Sz I. Mezriczky Lajos nyilváuos erőszakossággal vádolt elleni ügyben 2 od bir. ithirdetés.
1648. B/81. Sz. 1. Horváth Tslián Péter s társai lopással vádoluk elleni ügyben 3 ad bir. ithirdetés.
1566. B/81. Ss. I. Takáoa (Ducsi) János s társa lopással vádoltak slleni ügyben 3-ad bir. ithirdetés.
1878. B/81. Sz. I. özv. Miháczi József nyilvános erőssakoskodásaal vádolt elleni ügyben 3 ad bir. ithirdetés.
1835. B/81. Sz. L Lissli Jánjs súlyos testi sértéssel rádolt elleni ügyben 2-od bir. ithirdetés.
Szeptember 2l-én.
1709. B/81. Let. Farsang László csalás és lopással vádolt elleni ügyben vég tárgyalás.
1905. B/81. Lei. Huber Teréz gyilkossággal vádolt elleni ügyben végtár-gyalás.
Szeptember 22 én.
1725. B/81. Let. Gelencsér János lopással vádolt ellesiügybeo végtárgyalás.
1780. B/81. Let. Hoffer Ignács lo pással vádolt ejleni ügyben végtárgyaláa
1793. B/81. Let. Bodor Julianna lopással vádolt elleni ügyben végtár gyalás.
1824. B/81. Sz. I. Ssabó György éa társa lopással vádoltak elleni ügyben 2-od bir. ithirdetés
1902. B/81. Sz- I. Péter Jóssef és társa lopással vádoltak elleni ügyben 2-od bír. ithirdetés.
1923. B/81. 8s 1. Olasz Albert ideges vsgyon megrongálásának vétségével vádolt elleni ügyben 2-od bir. ithirdetés.
1936. B/81. Ss. I. Sebestyén János s társa lopással vádolt elfeni ügyben 2 od bir. ithirdetés.
1991. B/8U Sz. I. Büki Borbála s
társa csalással vádolt elleni ügyben 2-od
bir. ithirdetés.
Sseptember 28-án.
1957. B/81. Let Kovák István és társa rablással vádoltak elleni ügyben vég tárgyalás.
Szeptember 29 én.
1563. B/81. Ss. I. Lebár Péter és társa emberöléssel vádoltak elleni ügyben végtárgyaláa.
1569. B/81. Ss. I. if}. Csehmane János s társai hatóság elleni ordasakkal
vádoluk elleni ügyben véctárgyaiás.
1615. B/81. Sz. I. Weisz Sámuel s társa súlyos testi sértéssel vádoluk elleni ügvben végtárgyalás.
1668. B/Sí. Sz. I. Vebsr Jóssef sikkasztással vádolt elleni ügyben vég-lárgyaiás.
2002. B/81. Sz. L Köbli János s társa végrehajtásnak ellenszegülés által lett megakadályozásával vádoluk elleni ügyben 3»ad bir. itbirde''-és.
2066. B/81 Sa. I. Hoffmann Józaef s társa emberöléssel vádoluk ellesi ügybon 3 ad bír. ithirdetés.
2067. B/81. Sz. I. Horváth Balázs sikkasztással vádolt elleni ügyben 2 od bir. ithirdetés.
Zala-Egerssegen, 1881. aug. Sl-én.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató.
V
Helyi hírek.
— A naffy-kaniMMi kaih fó-gymnaaiumban mint már említők három uj tanár érkezett és pedig Martin Péter, Dr. Ormándy Miklós és Pap ev. Jásos i egyesrendi Ugok. Üdvönöljük körünkbea í
— FeUünó szép göbölyök asálli-UÍUk a palini aradalomból Bécsbe, néhány a kanizsai várost vámmássálén megméretett s egypár 1870 kilogrammot nyomott.
— MablÓQuUhoMtáe. F. é. sng. 31. este 9 Órakor Cssb-Ren^ken Bátsky Kálmán ur lakásába fegyveres rablók rontottak, hol vendégképen Bogyay Antal — Sümeghnek volt szeretett ssolgabirájs
kis jelen volt. Ő as ablskon akart segélyért menni, d« s pillanatban ezy kívülről jövő
golyó asonnal élettelenné''feté. As áldosat teteme! ssept. 2-án kösréssvét mellett tétettek örök nyugalomra. A tettesek eddig ismeretlenek. A rendőrség a nyo-mozást foganatba vette. Sümegb és vidékén az eset teljes réesvétet keátett.
V ^''««»ye volt
Erdósy (Biba) Euge«ua kiasasssonynak ssept 1 én a városház nagytermében. A ttattelt művésznő hangja itteni al0W fel lépt« ota jelentékenyen erősbült, keile-»«b » »rjllái magasak éstissUk. Grobetta Malvin k.^aony kitűnő zongorajátéka
IeheMen oltalmunk ij6-nyörködn, kedves játékában. Ollop Imre ur humoros szavalmányai, Wufeld Adám, S''ern es Grünbut ur.k «»ive« közreműködésük szinte «iismeréat tott. Kár, hogy a mfldarabok szövege német volt, csak egysser én«kelt a művésznő magyarul, de hisaeu kövstte is frenetikus taps, háromszor kellett isiué-telnia. Közönség szép számmal voltjelen.
— A múltkori nagy rifc-r alkalmával a Balaton hullámaibjui számos haláss t mások lelték hslálukat. Tüzeiesb híreket még nem kaptunk.
— Paenáról írják nekünk: aug 29-én éjjel 4 fegyveres rabló Koréin J. hasából mintegy ezer forint készpénzt ós ékszert vittek el. A rablók egy nagy kést feledtek ott, szerencséjére Koréin nem mozdult ki ágyából.
— A gébéi rtrtAógyi!koaasg vég-tárgyalása ssomba''.os, szepl. 3 án befe jeztetett. Dr. Lakj Kristóf ar kir. ügyész nagyszabású vádbessédében mind négyre halálbüntetést inditványosott, a királyi törvényszék Dr. Fárnek László, Remete Géza, Sebestyén Lajos és Tuboly Viklor védbessédük meghallgatása után. Heri feid Samu, Kím János, Steena István és Boncs vádlottakat a büntető törvénykönyv 349. § a értelmében rablás és szándékos embenilés miatt életfogytig tartó fegyházra ítélte Mind » k<»svádié, mind sz elitéltek fellebbezést joiontet-tek be.
— Balaton-Füreden a 14 dik számú névsor szerint sug. 28 ig 1274. felyóssáraban 2058 fördőv. ndég érkezett köztük Párisböl, AogolorsságbóJ. Bsjor-orsságból slb.
— A letenyei fiatalság álul t. é. aug. hó 27 éa a megalakítandó tüsoltó-egylet alaptőkéje javára rendezett hang versenynyel egybekötött táncxvigalomnAl a bevétel 77 frt a kiadás 76 frt 50 kr.. ennélfogvr. a bevételi többlet: 1 frt 50 kr Es alkalommal Mülfizettek : T. Ko-váci Oförg) ar 2 frt T Kr>ho Armia ur 1 frt. Főtiszt. Laskovícs Ferenci nr 1 frt Tiszt L«ibínger Jósaef ur 40 kr. T. Tamás Adám ur 2 frt összesen 6 frt 40 kr. mely ősszeg ss 1 irt 50 kr. bevételi többlettel együtt Léten s kwsaég eléljáré ságásak már áudatott ason félté el mellett, hogy as átadott 7 frt. 90 kr.'' kizárólag csak (üzoltó szerek besserzesére fordítható. A trasielt felül fizet A urak fogadják ez utón is s rendezőség kossö netét I Vajba példájokat mások is követnék!... Jgy aztán a kitűzött nem«s czél — a tüsol tó-agy let s nevezetesen jó tüzol-tószerek beszerzése — rövid idd alatt megvalósítható lenne !... A biz. nerébee : Dr. Kele Anul.
— A geUté-swignfbi tűzkárodnak javára követksső nemeaazivü adományo-sások történtek és pedíf: Clémeat Lipót 5 frt. Ciémeut Vilms 3 frt. Trembeley Mári 1 frt. Wagner Bedvig 1 frt Weiss Hedvig 3 frt Gutmaza & H. 5 frt. Gut-mana Lázár 5 frt. ftiau Zsófi 1 frt. Varga János 2 frt Scbe-ts és EngÜLnder 5 frt. Ssukiu Zsigmond I frt. Wit inger Aotal 1 frt H. F. i frt. Varga Lajosné 1 frt Somssich Lőrioesoé 1 frt Erdődy Lajoané 1 frt GyőrfFy Jánozné 1 frt Laky Krís-tófoé 2 frw Som aer Jóssef 2 frt Wsb^ Ferrsez 2 frt Oroezváry Lz*aa 2 ir\. Gruner Ernő I frt. AJice Scbenda 2 frt. Prsger Terésia 2 frt Rspoch Gyullné t frt Stemmer Kálmánná 1 frt Lessner Hertnlne 2 frU Wlassios Man 2 frt Ftsía-ger Samu 2 frt. Olvashatja 2 Irt Weiss Z-igmoad 1 frt Fárnek 1 frt Roseafeld 3 frt. Púkor S 2 frt Karcsagné 10 frt Dauscha Ottóné 1 frt Bschrach L H. 2 frt. Kürsehner lg. 1 frt Zadobánsskr L.-né 1 frt. Makay Dessőné 2frtOasetzs-lyné 60 kr. SsnkUsné 2 frt Fnrzt O. 1 frt Blau Pál né 1 frt. Löwiagsr Fn*do. rika 2 frt. Gutmasn Vilmos 5 Ért Dasne-berg A. Weiss 4 fH. Roseaberg Farencs 2 frt. Otvasbstlan S frt Gohlstefe testvé-rek 2 frt Halphez 1 frt M i i h o f a r József i frt FeeseJhsfer 4 frt Fischel Fülöp 1 frt Stem 50 kr. Koho Gyuls 1 frt M.lbofer Ödön 1 frt. Weise Jóssef 2 frt. Strem A Klein 2 frt. Hlstko J. 1 frt Knortser Fr. ? frt. Hírzehel Lipót 1 frt Eb«»eape»ger fiai
5 fr^ H.rschsl 1. 2 frt Sokerz E. 1 frt Torma I. 1 frt. We-smayer Mór 2 frt. Fanleder 1 frt OHop 1 frt. Bettlheím l frt Woltheim 1 frt. Goldschmidt 1 frt. Sobers Gv 1 frt Krompaeher !. 2 frt. Furst L. í. frC Hasa M. 1 frt Blnmsn-seheio Z frt Dr. Sebre jer 1 frt F*s*e 1 frt Olvsshatlas 1 frt. Dr Bencsik 2 frt. I^ovák E 1 frt Krosfeid M. 3 frt Zathu rscsky Gizella Palin 2 frt Knsmics Qelse-Ssígst S frt Gtevine Gsise 2 frt.
HüSEADiK IfWÜfilf
Z Á t A I Ő 2 1 G ll ¥
* e d e o . k 7 a é V''i r h a l y 2 írt. Vé-oyné Várhely 2 frt. Rumsszuer 8. Golse 30 kr. Véasey Várhely 3 frt MocL roviw Gslse 1 frt- Bíró Imre GoU« 50 kr Holcser L Gelse 50 sr. Slingly Kárdy Gelse 1 frt. Erőss I. Gelse 30 kr.
TJabér Lászlé L''.pótmajor 1 írt Grui ner Ernő Eger 1 frt. Birk 0*kár Kifi-mán 1 frt. Hoffm.no Ernő Palin 1 frt. Olvzskatlan 60 kr. Wolf J. Palin l frt. tokn Ödön 50 kr. Beaosík 1 frt. Kilik Faronoi 1 frt. Következő 14 ttls-tárosult kőat oszlstoit ki: Kia László 27 frt 37 kr. Saiber József 17 frt 37 kr. Aodrusecs 17 frt 37 kr. Tauer Ferencz 17 frt 37 kr. Saiber Amandrus 12 írt 37 kr. Saiber Gábor 12 frt. 37 kr, Csássár Ferencs 12 frt 37 kr. Dnb Jhuoc 12 frt 37 kr. Rica József 12 frt 37 kr. Gregor Józsefné 8 frt. Gregor Ferenci 8 frt. Német Ferenc« 8 frt Pirbos Ferkó 8 frt. Virt János 10 frt 37 kr. Összesen 178 frt 70 kr., mely kegyes adományozásért hálás eliameréa nyilvánittatik.
— A balaton-vidéki borü»let
ttuLótrUÚsa. Tapolca», augusztus 28. Ha a botfislet jelen állapotát a mull havival párhutamba vesszük, ugy jelentékeny különbségei észlelhetünk, nem ugy a forgalom, mint ar árak tekintetében. A mi elóbbit illeti, mint más normális években, auguastus és saeptem ber havak ások, malyekben e vidék bo mínak nagyobb réssé exportáltatik, ex ti idén is beköveikesett, s mennyiben jogosan állithaljuk, hogy boraink kedvellek és keresettek. Mindenben az<>n i<an még nem leljük előnyünket, mert az árak kevésbé sem fel lnek meg a forgalom aranyának, különösen a aehe i»bb fajtu borok; esek minősége a figyelmen kivül hagyatik és legjobb •veiben c*ak egy írttal fizettetnek drágábban mint a középminóségüek, minélfogva borvásarlómic jelssavuk - jó és olcsó. As idén a kereskedő nem nagy ötömmel nézhet sárazámlája eredménye elé, mert drága bevásárlás ée olcsó eladás, nem nagy hasznot mutathat fel. A b<*gyeküen: egy néhány nagyobb termelőt kivéve, vajmi csekély található, a bor nagyobb része kereskedők kesében lévén, kik a kilátásban lévő kedvező szüretet szem előtt tartva, minden áron <5rekstenek boraikon túladni, e szerint a konknrreucxia hozza magával, hogy boraink ára oly aunyírs csökkent, mely kedvezményt csakis vevőink élvezik. Az o hóban elssállitott borok nagyobbrészt kosépminóségüek \ Z és 13, de azon felül semmi esetre uohezebb fajták 14, maximum 15 fo nntjával adattak el hektoliterenként.
— Tragédia Balaton-Füreden. A VHsaruapt orkán alkalmával h villákhoz nem nagy távolban Márton István présháza kigyulladt. A >Ü* kiütésekor Mórocta járaabiré arra ment, a az égő présházból jajkiáltást hall. Rögtön oda szaindl, as ajtó azonban be vi>1 zárva A ház uadfedoUj ekkor mar lobogó lan gokbau állt. A járásbiró ekkor a tetői kezdé bontani, hogy a benne levő személyt, kit aaszouyuak vélt, megmentse, de eszköz hiáuyában fáradtsága siker (elun volt. A lüz gyorsan terjedt, s mire a lüzoltók s falu uépe oda erkezelt, az egész épület martaléka lett a lüzvéaznek. A szomszédos nyaralókat asonban sikerült megmenteni. As oltók köst volt Mártó a István is, s kigynladt ház közel 60 éves gazdája Mikor kérdezték, hogyan támadi a vraaedelem; kitérő feleletet adott, de elrémült arra s gondolatra, bogy a romok köst emberi alak ia legyen el temetve. A segélytkiáitó nőt asonban megkeltett keresni, mert nem menekülhetett el. A nép asonnal tudta ia, ki le* hetett a házban. Egy szép, erős, magsa paraszt bajádon, a milyen ama vidéken alig ia van több, liires leásy kit, sokan ismerne^, vagyis Piu;ér Julis. Évek óta sok kérőjs volt, de ő senkihez sem ment, hanem as öreg Márton Istvánnal tiltott viszony ban éti. itt a aaölöpréaháaban talál kos lak mindennap h mpst is a nagy vihar dácsára itt adlak egymáansk talál kát De ezúttal utólasor. Hosszas keresés után sem bírták megtalálni a benszorult lányt A pinczében is bsssUlsn knUtták. Vegre meggyújtottak e gy nád-tévét s bevilágiták a pincze ajtó iáját s ekkor vérfagy ssstó látvány liánt föl a nésőknek. A téglafal egy fülkéjében ott áHt Pintér Jnlis, a falhoz támasskodvs széttárt karokkal és lábakkal. A ruha''mind leégett ióla s teste is sok helyütt koromfeketére sült. Axosa teljesen el volt torsnlvs s csupán osizmái maradtak épek. A holttestet kivitték s s pázsitra helyezték sL A szép leány kiuos halála mintegy utolsó felvonása egy megdöbben ló drámának Ast mondják, hogy a házba ss öreg Már ion látván zárta ót, mert féltette feleségétől, kivel évek éta nagy viszályko-dásban élt A lüz pedig s lány vigyázst lansága által támadt. De ast is gyanítják hogy kívülről gyújtották meg as épületet s e szörnyű leltei magát s gssdát sőt snnsk nejét is vádolják.
— Árverés ZaUimegyiben. -Simon József 406 frira b. ingt. okt 4. Nsgy - Kanizsán. — Rechnitzer Jóssef
1503 frlra b. ingt. ssept. 6. Felső-Raj. kon — Ugyanannak 482 frtra b. ingt. u. a. Dióskálon. — Szabó István Í990 frtra b. ingt asept. 27. Tapolosán. — Gyórffy János 517 frtra b. ingt okt 5. Orosstonbsn. — Takó Julianna 330 frtra b. ingt. ssept. 29. Győrfi Ssigeten. — Kun Jóssef 716 frtra b. ingt. ssept. 26. N. Kanissán. — Gerencsér György 666 frtra b. ingt ssept. 26. Beosebelyen. — Horváth István 426 frtra b. ingt. snept 29 Csap in. — Sós Katalin 650 frtra b. ingt. oki. 3. Bxzilán. —
— Hanai rövid hírek. — Ifi. Berkes Lajos népzeoéss meghalt — 50 éves jubileumot ült Asstl Lajos őrka nonok Győrött. — Ez év első felében 491 caslád 1019 egyénnel magjaroaitolta nevét — A pozsonyi színház építését béc«i építésznek adták. - A Bród vidékén felmerült szarvasmarha betegség nem keleti marhavéas jellegű. — Bla háné viaszalépett s herminatéri színhás kibérlésétől. — A magyarországi szerb omladinák egyesültek. — Taápon 30 ház égett el. — Nagy adófelem-lésről irnak a lapok.
- Külföldi rövid hirek. -Gr. Andrássy Gyula Bukarestben fényesen fogsdtstott. — Az afgán háború emlékérmeit a napokban osztják ki as angolok. — Parisban egy tudós tudományos kísérletből felakasztotta magát, s meg halt. — Munkácsy Mihály festőművész Parisban 120 exer frankért cainos palotát vett.
* - ki nyert ? Brünn, aug 31-én: 9.17.90 8.41.
— 1864 iki államsorsjáték ssept 1 én tartott búzásában követkeső sorozatok nvertek: 751. 866. 883. 1400. 1649. 1907. 2030. 2079. 2170. 2558. 2756 2914. 3567. és 3739.
— A hit elaortj «gyek ugyanakkor történt huzásaban pedig a következő sorozatok : 285. 850. 1301. 1874 . 2165. 2462. 2626. 2896. 2901 2927. 2946. 2988 3024. 3 54 3335 3359 . 3822. 3989. és 4168.
Irodalom
(K rotál alatt meg említett munka Nagy Kaaiasáu WajiliU JAascí k»nyv kereskedése álta megrendelheti.)
— Mach H. Ím Tdrta kiadásában megjelenő „Nana leánya" czimü mából a 4 dik füzet beküldetett. Ára 30 kr. Ugyszinte az „Olvasó-tár" 43 füzete. Ara 15 kr.
— Riwti Testvérek kiadásában megjelent gróf Széchenyi Béla .keleti utazása'' czimü képes kiadvány 11-dik füzete. Ara 30 kr.
— Előfizeti *if tikivá t. .Nők munkaköre* Csim alatt vasárnap megjelenő hetilapot szándékozom megindítani, oly Osélzatta|r hogy a városunkban, de ország szertű megindult társadalmi mozgalomnak a nóipar fejlesatésnek állandó közlönye legyen. A nóipar és női munkaképeaseg meghonosítása oly éleibe vágó szükrég. hogy ast s mélyen elharapódzott társa dalmi bajok m :ggá''.lása végett ország szerte életbe lépte ni kell, mert anyagi és erkölcsi jólétünk óráról órára sülyed Ez ason tér, mely felé törekedni a modern cultura egyik legnemesebb hivatása,
hivatáss leend továbbra is a napi aajtónak mely atóbbiÜőben valóbsto h.»«fias kötelességet teljesített as állal, bogy a nők munkaképesítésének emelésére s kellő sneUemi támogatást megadta, ez leégd hivatása as általam a több jeles icénk támogatása s közreműködésével sssrkesz tendő .Nők munka k«re¥ ezi mfi lapnak. Lehető csekély árban kívánom a lapot megssereshetÖvé tenni, bogy Így a őseié lyebb jövedelemmel bíró nők is járathassák. Előfisetési ár: ¿séss évre 2 frt. Fél évre 1 frt Negyed évre 50 kr. A Up 8 ad rét nsgyaágban fog megjelenni. Meg-rondeléaek pósUntalvány mellett alant-irotthos íntasendők — és szeptember l-ig beküldendők, a mely időr« a mutatvány számot- országszerte megküldöm. Bizalommal fordulok a női ipar s munkafej-lesstés írást érdeklődő nagyérdemű közönséghez s becses pártolásáért esdem, — a ha minden községben csak egy előfizetőre számi ihatok, s ha csak egy ügy-ousgé pártolóra találhatok egy-egy községben, ugy vállslstom anyagi és szellemi tekintetben biztosítva leend. Hazafias üdvözlettel vagyok Debreczen 1881. aug. hó 20. Bevilaqua Rezsó póatatiast, a,Nők munka köre* szerkesztője és kiadója
— Az alföld fiumei vasút uj díj szabása két részben megjelent, mindkettő érvényes 1881. szept 1 tői kezdve. I. Rész : «-^mélyek, «ti podgyáss és kutyák szállítására nézve, irz 30 kr. IL Rés* a gyors és teheráruk, élő állatok, hintók és hullák szállítására nézve. Ara 50 kr
Gallifles tábornok. Algírban Grévy (Al-be^,) Olaszországban Garibaldi és Ame «kában Garfield és gyilkos merénylője
Guitendu.
v $ jfts»» Oosst egy leveli köSli: .Orm melyet ss M Pest, 1868. aug. 9-iki keletlei Bariba László jelenlegi Budapest fővárosi aljegy tő hős ki akkor H.-M.-Vásárbelyez W-víselőakődött, intézett ▲ levél jár erőeebb humorn sor kihagyáaával a következőleg hangzik:: .Kedves Laosim l Hiábs csü röm ess varom a dolgot; a vér nem válik viszé és én tudósitlak, pedig oly goromba fríty . . . villámlik a csontjaimban, hogy extra keserveim kösött tegnapi ebédemnél s palacsintát ugorkával falatoztam, agy kancsal pinoaért per kinn—qzjf tituláltam, s egy kassai duzzadt kanonokkal qua ös vegy menyecskével váltottam jegyet — Igy jár as ember,'' fas Heine pöétáVal sógorságba lép. Sohae hittem volna, hogy életemben még zpiritzsba pekoijaeak. Ezen vakmerő castnokkal nem t&ődvs, elballagok néhány sorban hozzád, áldott partjaira ason tősgyökeres magyar tengernek. mely aa én kedves sztttféidemet is locsolgatja. Telik az idő és és nem mozdulhatok. Még megérem, bogy valami bitang állatseregletbe besoroznak cokkin-kkínai kotlős tyuknsk. A here léhaság non plus ultrája most mif annyira vit lem, bogy már'' a^mapjíán'' *s elakadok; szállásomon pedigéigy msgnétikus Midi állapotnál, hájjal béllelt familisi karszékembe fsy besüly*h^mfc bogy n^g tud^ tam belőle puskaporral kivetbeCÜí. — Nem lom, nálatok nogy áll a világ, annyi igaz. hogy az itten perzselkedé baromhó-ség''piatt a fagylalt lánggal ég:(W sár-kan tyu leolvad a csizmáról, s s sétáló emberiség föléig nyulongő '' aysrvéácett botorkál. Unalomból a m^t bélen beáJ fötiam gazdánsk; iaí«n seva» •ZerffB^ csévWll #erta ¿fs^belő! vas,
ha csak valami prak|fkus angol ollóabra-kor nem prfesktib#; fcely ástá« «m^ nyírná. Jeruzsálem mellől interpellálva levén, hd^y m ottani :npopuláció--*- -f-t
Ezea komoly prédikációk után pedig eíV búcsúzom tőled sjánlva téged sz én Veg jó istenein fijyslm^e. A ásókor famHiát tisztel ve^niel, «itepef ideVbará»od BeAiát Gazai mTk."
Vegye« lilrek.
— Milyenek az orotz női ? Egy frasezia íré ilyeiénkép jellemzi as orosz nőkéig .Az orosz nők rabszolgáktól körülvéve töliik életüket, a kik törekeeznek minden kívánzágukat kielégíteni. Az orosz nő vagy sopháján hever, vagy p»*dig a játéka.z alnái ül. Ritkán látod ót olvasni, még ritkábban kézimunkával vagy káztteendókke) foglalkozói. Ók haiiap-dóbbak a társaságnak ingert kölcsönözd^, mint háztartásukról gondoskodni, inkább nyujUtiak többeknek éfvizetet, mint bogy egy férfiút tngyesek bolt oggá.''
— Hű oldalborda. Kolozsvárt Szt. István király napján, a vasúti záazló-azentefési Ünnepély alatt kétségbeesetten rohan egy nő az ünnepélyre. A leghamarabb előtalált orvost megragadja. .Siessen az Istenért, a férjem''baldokHH* 8tá!ad-nak; az orvos rendel, utasítást ad s távozik. A halálra ijedt nő kikisérí as ajtóig s ott csendesen visszatartja: .Ugj-e édas orvos ur, hogy ezért ¿mehetek a ma esti majálisra ?a Belülről z férj jájga-táaa kíséri szavait. — .Ugyan hová gondol?!. ." felel a* orvos megbotrán-bosva. .D-> mikor mindjárt hozzák a szép uj köntösömet!* rimánkodik a ni. „Oh, ha uj köntöst hoznak, akkor mindenesetre menjen el. Ez még a férje halálánál is nagyobb dolog!" — feleié az orvos és azzal távozott
— Aa uralkodó .(?• betii. A figaró ki akarta mutatni ast hogy a- bortik közöl korunkban a .G" az uralkodó, a követkeső kis ösazeáliiiást közli : Oroszországban Gorcsakoff, Németországban Guillaume (Vilmos császár,) Görögor azágbsn Georges király, Angliában Glzd stone és a trónörökös Gallia bercsege, Franczisorsságban Grévy, Gambetla és
fén. V881.
vonulni, de as énekessé nevén ssóütjs. Nem lehet bátrálsi, 6 tehát elszántan Wp be, mire s lány aa egyik legényt mint vőlegényét, a másikat mint bátyját s a többit is mind mint rokont mu tatja be. A fiatal ember jé arozot csinál* s közéjök fűt Egy félóra múlva már. félgyHrt ingujjal volt ő is és asután el-iddogált reggelig a hat markos Ugény társaságában.
Papír« s&eletek.
« •> r
Káljka ss allé bused >u a had na -. - Fáaft ttn? — kérdi tSle o5 .... — Ok korántsem, cask a tflxhsz ''aka-roa macámat saoktatiK.
Bérko«SÍ«hoa Up fj antik ktnéaésfl bölgy- á .réciségtárba" parauesolja a kocsisnak. .Ott tatszik maradni, rafy vissza is hoa-ttSOL a oagyságos,asszonyt I élezel a k<-csia
aanfkaiünbsáfr. Két hordár arrú1 vitat-koaott, bojjr m> kni&»bsáf tu a kaputos, mefr a szflröí tolvaj kRzett As egyik kSretkr-z-rtyp dSnSé el a fon to« kfciéM rfit hé, a kettí köat az a kftlönusíc. bogy megr.ipett k putos atyánkfia, csapa tisxtesaécböl » pandúr után «S«tT WfBfta pedig már rnint is^»r*t •« raa inrké, a paeder riÓM baktass a hűvöse.
Egy lá«genufik a f5váro* egyik kiválóan szép és pagy háza feltűnt — Mifál^ kás ^ barátom 7- — kírdi agy arra mea^&ordáltál.^a - aarokbáx'' voi! a felelet
K. » OAkorisuíak ts gyengék .^tarelmi láng szivében gyúl, S az ifjaaak keblére lmll * a láav hogr balL avat halljuk • meréiT álli-
Mst ^.x^ áalán mtx^c Xn „
.Tied leaaek ssiu "kedvese

saép Kedvesem
'' Pt^T1 *
.Ha íaiwáfrG volnál Te sx^p piros sxSke lány ; Boldogan mondanám ex*: Áldom aa Ji ■leo?tat: í*
1 rtKggr Qy6rg7 Hlr4eté* k6,lTet-
4688, FWrfaiöp. Sajnálatnokra azon mára
fémárak A Sö-''.k szám megkfildeteti. r k 46» M. Vásárh-»y. Valaaaohonk
FelelőslweAee^: piTORFI LAJOS, •n él lik -i- 1st-aa -7
í t - Mi^riféU " tídtík&trÚl Ö Mri emberről érdekes kis történetkét irnak s berlini lapok. A.s opera egyik csinosabb énekesnA^e fagyon magteta^et^.egy ^atal eaberJt, | kfrmifl* Irti ^¿tett volna^ete köxelebbí tsmeAaeget Kötni, de nagy sajnAlatára nem jrolt rá alkalom. Végre egy lóV|fctu komfqM találkortafc A fiítal kmb«r beszéd5« ereszkedefV1 sí énekesnővel s megkérte, bogy meglátó» gathras* A kis énekesnő hamisan mó solygott, de beleegyezett, s megmend^l lakását, mindjárt ki is tüste a találkozás idejét • fcstére. A fiatal %bber toppant bo^áké^rteitt^ ijeim^» ¿1¿i vdli melyét tgéízea me^öAött a legfinomabb csukorkáUtal. Ezekkel fegyverkezve ment as énekesnőhöz. Benyit as sjtén b meglepetésében asi"hissi eltévedett. Roppant füst terjeng a szobában; la kai hatalmasan megtermett legény pipázva, felgyűrt ingtf]js! ü) á sörös poharak előtt. A fiatal ember vissss akar

APIER.)
és olcsó áron kapható
, , , Wajdits Józaef
-Kaniasác
! 1 níl^M,!
HIRDETÉS.

Äiriji-mim
rOTXl FHirzssrvss HMarféte
gyógyít TetzélyteUnfll 3 -5 napig minden folyadékot a bagycsósii. Még aa elavult ese-tekbec is. LeUtsm^eye«^ <rsikmban« Károly BiwaMlkmmp.
'''' Es M* alatt «agának egy világi
hírnevet szerzett ás a legelőkelőbb orvosi tekintélyek ákal haa^aáHatik és ajánltaük
860 5 -t
H I R D E T E S E K.
> ■ "■


> 1
OPTIKUS!
! Messzelátó!
Legújabb optikai zseb-eszköz utazóknak, hegy- és falusi
lakósoknak stb.
. Matat 3—4 óra > tárofeágm tisztáé és ^ ki tehetően ! S^j
Ezen njonan feltalált messzelátó 2 op- ] ti kai lencse-fivegból áll, mely miaden -
tet8zés8zerinti botra stb. megerósithetó és sokkal nagyobb. ! hatással bir mint a tábori távcsövek, azért is ezek általános tetszésben részesülnek és mindenkinek iegjobban ajánlhatók is. Dobozzal, hogy zsebbe dugható le-
gyen, 1 frt 50 kr. Továbbá ajánlom dúsan felszerelt raktáromat finoman csiszolt szereflvegek- és csiptetőkból, a legfinomabb csóűvegekból, nemkülönben Thermométerekból, Báró ta éterekből és Manómé terekből, nagyító ''üvegekből, színházi- és tábori látcsöveiből sat. . 374 1-*
Árverési hir*détniénys
''''»•''! ^Alullrdtt -úrMafml főlbéröÖkiíég igázna tósága réBzéről közhirré tétetik, miszerint at3gt»Btus hó 29-ét a lenti, augusztusán j^g ^^ ¡W»1*^ irodában
a délelőtti órákWn több rendbeli korcsmák, borámlási, halászati, révészeti jogok, továbbá az alsó-leodvii gőzmalom. Ugy több reojtyelf, ki|«>b-nagyoHlv ^lptft , földek, rétek, legelők, ugy nemkülönben az idei makkoltatási és gubacs-szedési jog az urodalmi erdőkben - nyifvááos árverés vagy ajánlatlevél utján haszonbérbe adatni fogn^c.
A bérleti feltételek az alsó-lendvai urodalmi igazgatósági irodában megtekinthetők. 36 8 4— 4. Alsó Lendva, augusztus bó 18 án 1881.
Aíé L* ÜMpthy uradalmak -r f«bér«5kíifébek Igazgatésága
éöO FORINTOT öhsjt valaki kanissaj
házéra kemftnrfe^vesni^ bévj^b felvilágoeitásss^ Remete ügyvéd ssdgálsnd.
375 1 — 1.
látszerész
Nagy Kanbtfn

T
Kalocsa Róza
állami tanítónő női ipar- és kertészeti iskolája Újpesten (Budapesttói háromnegyed Órányira.) Tavasz-utcza 27. Á kitűnő levegővel biró 8 csinosan berendezett női ipariskolában taoittalik a kézimunka mindenféle neme, fehérnemű és ruhaszabás, varrás kézen és gépen. Zoingora. nyelvek, kertésiet — Növendékek jutányos fizetés mellett fölvétetnek naponkint, mint bepárők és mint bentlakók. 3$4 5-8
Iskolai értesítő rögtön küldetik.
I
K K
i i
HUSZADIK ÍYT0LT4JÍ
ZALAI KÓZLÖHÍ
8ZEPTKMSKR 4-éo ím.
✓t
H I R D E T E 8 E K.

••»MM»»»»»

BARON LIEBI&-rtLE MALTO-LEGUMINOSEN-CHOCOLADJA «» LISZTJE
'' . ^ j T: ^ -_ _ . _ . . . . íii:^ ...i-itii 4 Uultii.I^iMiminiiSpn i''iiocIKlIíUl a legelső ftfVíwi tnlinf^li &Jf
Legjobb vérSépS tápanyag Starker & Pabuda c* kir físzállitö Qyáraböl Stuttgártban. 1 .tUlta-U*umln«.$en chocholad a legeld 0nt.»i tekintélyek íló-
lete szerint gyenge emésztésben szenvedőknek. vérszegény g y e r m e k e k n e k , szoptató nőknek, gyengélkedő leányoknak stb. k.tttnő, tápláló és kellemes izQ italt nvujt. A Malto-Leguminosen-liszt az előbbi esetekben mint erősítő és könnyen emészthető levesnek- mutatkozó, vala.u.nt johatasu taplálkozo sörnek es knnoő gyermek, tápláló'' anyagnak egy évestől kezdve. A kisebb mértékű árak mindegyik csomagra kinyomtatok és kaphatók a birodalom összes gyógytárban és fűszer kereskedése, ben; ellenen aa
gyobb mennyiségben a fóraktárnál EoHLeLTtíLt; 1*0,1 Bécs. I. Weihburggasse 24.
Rakjak. Zágrábban MITLBACH ZSIGMOND gyógysz. Estéken DAWID JÁNOS gyogysz. ^ari.-There.iopel JÓÓ J. gyogysz S zé k es fe he r v ár ot v
BRAUN LAJOS gyógysz.. DIBBALLA G. gyógysz. Zupanje (Szlavónia) MATTBB A. gyogysz. Komárom SCHMIDTHAbEfi L. gyogysz. s-4
r- i2
H. SCHMID gépgyáros
Marshall Sons. éC Co. Limtd. főűgynöke.
B r D A P E S T, gyár-utcza 58. (bárány-utcza sarkán.)
ajánl
cséplőgépeket
magkölönitó hengerrel , t,
370 2-6
g ó z ni o z d o d y o k íi t
nagyobbított tüzíszekrenynyel,
őr lő m el l m o r fogaskerék ós szjjhajtasra,
BPT háromvasú ekét, kétvasu ekét,
sor vető és szórvavető gépet, szelelő rostát, ,JBacker rendszer",
trieureket szelelő vei vagy anélkül, répavágógépet és daramalmot sat. sat.
amerikai iov a g o I ó főrész t.
f * • . i '' árjegyzékek cn költségvetések kívánatra bérmentve ós ingyen.
V " /
..OSZTRÁK PHÖNIX-4 biztosító társasás.
- • : jc C^
Biztosítéki tőke 41» millió frt o. é
> an szerencsénk a t. közönség becses tudomására hozni, hogy az „Osztrák P h ö n i xtt biztosító társaság
mmmmmmm ttxxtttxt
Vau 8zoroj»c-5Óiu tiszteletteljesen jelenteni, hogy a „ Hirsehlrr és Hlatkó" c.zég alatt helyben 7 év óra fenálló
; férfi-ruha üzletből
kiléptem, s ugyanily üzletet nyitok és vezetek
HLATKO JÁNOS
fótér. az Ebenspanger-féle házban, az ,Arany Szarvas* vendéglő ínelfctt törvényszékileg bejegyzett czég alatt
A nagybecsű bizalomért, melylyeí eddig megajándé kozott, mély köszönetemet fejezvén ki, tiszteletteljesen «érem. hogy azzal engem továbbra is megtisztelni kegyeskedjék, és pedig azon leszek, hogy lelkiismeretes, pontos és szolid munka, valamint a legolcsóbban szabott árak á!tal t. cz. vevőimnek teljes megelégedését kiérdemeljem, a mi tus-azért is könnyen eszközölhető, mert a legeisó bei- és külföldi gyárakkal ragyok összeköttetésben és minden idényre a leg ujabb és legdivatosabb szövetekkel, (libériákat is magyar és franGíia kivitelben) ellátandom magamat. — Kgyéves ön kéntesek szamára szükséges ruhákkal is szolgálhatok. Becses megrendeléseit kérve, vagyok telj*» tisztelettel
HLATKO JÁNOS.
«mmmtmnmí ttmttti
Zala, S ó m o g y, Baranya, Vas, Sopron és Veszprém megvék területére kiterjedőleg átvettük.
A társaság 25 évi f e n á 1 1 á s a és jó hirneve elegendő biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy a biztosító közönség bizalommal forduljon hozzá
Vezérügynökségünk saját és terjedelmes hatáskörrel leven felruházva, elfogad mindennemű biztosításokat:
1) T ü z-k á r ellen 372 3"3
2) Jé g,k ár elten ) ^ ,
3) Elet-biztosításokat különféle Combinátiókban a legjutányosabb dijak és feltételek mellett.
Előforduló káresetek gyorsan és méltányosan fognak megtéríttetni.
Nagy-Kanizsán, 1881. év augusztus havában.''
HAVASY IMRE ": GOLDSTEIN TESTVÉREK
társulati titkár. < vezérügynökök.
N. Dapuy-féle
m a g11 i s z t i t o s z e r, j Nincs íőM>é Iwzafczög!
Megengedem magamnak a közelgó mivelési időre újra az én saagtiaztitó szeremre e figveimet felhívni; ez biztosan és hiánytalanul hat szagoségés ellen a búzában, por-égés ellen az árpa-, kukoricza- zabban, stb. és ugyanez 1878. évben a magyar királyi fÖldmiTclé&j tniujszUriuuj által a földbirtokosoknak igen ajáaltatott Kz idó óta az és i kéizitményem az egész osztrík-magyar monarchiában meg • bobosalt, és gzerzett is magának megrendelőket, nevezete sen kerületekből, melyek ez évben nagy búza üszögbe c részesültek. igen sok kecsegtető elisrucrő leveleket nyertek. A használata készítményem aek igen egyszerű, az ár. tekintve a nagy hasznot, igen csekély. Tartok magamnak a t. tevők kénjeimére az örszág minden nagyobb helyén raktárakat, melyek ngyana«on árou, mini Pest vagy Bécsben csomagol 30 krért (eligeudó 200 liter magoak) ¿.-asitanak jL — H aszná, a ti utasítás minden csomagon.
i!
3VUMA X> BÉCS, VI., WindnOMgasse Nr 38.
Fíraktár Zalamegye számára Nagy-Kanizsái Boees feld Aiülí urnái. - taktár Alsé-Lemtvaiv Tomka G. Dei Zala-Egeiazegen Gráifer L fián4l, Ketzthefyer Wet« Albert, Wunsch Fereacz. Mura Szerdahefyeti Grahovecz András uraknál. 369 3 -10.
I
J A \ OM
SZOMBATHELYEN.
X '' ! ^ • l 1
Ajánlom újonnan berendezett telepemet, melyen hawujgöntések minden nagyságban eszközöltetnek és - —«l- ■ jótállást válUíok a-hartigok/kszhangBisára (harfcéii|am) 2, 3 és 4 hangnál is. Úgyszintén avult haran-
goknál is uj összttangzatot csinálok és megrendelésekuél kérem csak 4 ;*iáang hangját és suiyát határozotUn megimi és ezeket csakis vasból ''készült fedővel és kötéllel látom «1 a koronán áth«***: legajabb rendszer szerint. Torábbá ajánlom az én uj szerkezetű 2 kerekű hvdrophor Aprotz fecskendőmet, egyszerű préettkltó kezeléssel, xnely 5 perez alatt 12 akó vizet függélyes 8 méter mélységről h''uz fel; fecskendez 6"'' nyilával 27 méter **gwra, két 5"'' nyílással 23 méter magasságnyira. Egyszersmind ajánlom a legjobban berendezett műhelyemet, géperővel^ ég azon helyzetben vagyok,, sind^p ezec szagába tartozó munkákat pontosan eszközölni és Ajánlatokat mindennemű vasbólí;Wstüjt kutak, tűzi fecskendők, rézszivattyn-részelt, ércz-mankák mindennemű cséplőgépeknél, gőz- és műmalmok fűreszmunkakat -f legjohban és lehető legjutáncosabb árakért és jót-állás raeliett elfogadni és elkéarittetni. " f^l 371 2 -6
" • rvT~ -------- itfj ic y^f )V<< ív***»*¡n f»


. It...
Magy-Kaaixsáo,- i

ÉfÉHÉ
Tíi
160 14 -*2''
■ m i ■ ■ i ■ i ■ ■ *

N AGY-KAftta&; 1881. szeptember 8-án,
______ír — ■1
ffíti érr*
tél «VTT . at^yec arrt
se*
e ''rt
4 . 3 .
10 Jer
MlRDCTÉSEl
■ ....jw petiteoroai. 7, míJK/dsaor 6 t aiaöet további swcn fi kr
h''YILTTtB rtjfci>'' »oroaasii: 10 krm vétetnek tel. íúiícsu--. illetei ainüei. epe» hirde-trt^i 30 kr. fizetendí
__Huszadik évfolyam.
A lap szellem résaét illető ktzfemé-ajrek a aierkesztAa*,
•zya«*. rértét illéíá k<Jzl«ö*nv»V
pedig a kiadóhoz berme«**.-">
-KAGY KANJZSv
"WlassIcskSj- -
O 1 ■ > ■ , öénatnteüen ie\elck ciAk iáit.;:
■ munkatársaktól f..tr.tautoak o''
I ll ..
" Kéziratok -rlssza nom IcaVdetíif-k
^ .1 .
1 • • I ll I / ! 1 b <U1 . .1 J ,1 , .. r .,) 1 . .
N"rv-Knnizsavároí helyhatóságának, ,nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet'', a .nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank". , nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület * aagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület'', a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .sopron* kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmányi* 8 főbb megyei és váró
egyesület hrvataloí értesítője.
BetenkiDi kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Téth, összesen 11 község. — semmi tűzoltási szerrel sem birnak : Kishegy. Kis-Mesterfa.Pázmándbegy. Csecsény, Kis-Pécs. Koronczú, ómalom^ak, Pát-ka, (2 csáklyával), Tényóhegy, Du-nazzeg, (2 csáklya), Kis Bajor, Rába 8zt-MiklÓP Szógy, Vének. — öez-szesen 14 község E megye községei legkevésbé vaunak ellátva lajt, vizes kad, lajtorjával.
4. Komárom megye 4 járása 94 községében, a 20938 háza alán van összesen 106 régi szerkezeti! kocsi és 3 kézi fecstendóje — tehát minden községre kerül 1.18 fecskendő, legjobban vannak tűzoltási készülékkel ellátva: N.-Megyer, Ns. ócsa, Szemó, Ács, Kisbér. Kocs, Bajcs. Koltha. Kürth. Marczelház Naszvád, Szt.-Péter, Udvard, Gyermelv, Tarján, Tata Tóváros - összesen 16 község, — semmi tűzoltási szerrel sem birnak: Bogva. Alsó és Feisó-Gellér, Izsap. K. Keszi. Keszegfalu. A.-Szakállas. F.-Szakállas, Tany, C&ehi, Für, Szemere, Gesztes, Tar-dos — összesen 14 község. Igen kévéssé vannak a megye községei ellátva lajttal, vizes káddal, csöbörrel lajtorjával, — majdnem egyáltalán hiányzanak ezen tűzoltási szerek. A csallóközi és udvardi jara« községeiben fecskendőn kivül egyéb tüzoltószer teljesen hiányzik.
A don&ntult kerületi
tűzöltonxötet&ég Htaúsxtikája. Á szövetségi Tsimataany megbízásából.
P. SZABÓ KÁROLY eInaktól.
(FoiyU Ulm.í
LL Községek.
A rendszeres téwáté testietekkel nem biró községek tűzoltási ügyéről a megyék alispáni hivatalai utján nyertünk értesítést. Fogadjak az ügy erdeiében leu szíves ic őzre működésűi ért és fáradtságukért szives köszönetünket a tekintetes alispán arak. Mosonymegye alispáni hivatala csupán a tűzoltó egyielekről n>ojtott csekély adatot; de Zaiamegye alispáni hivatala már épen semmi adatot sem kűlde be. lg) e réa$ben sem teljes és tökéletes statisztikai előterjesztésünk és Kimutatásunk. Csupán 9 megje tűzoltási ügyéről lehet kimutatást nyujtanunk.
1. Baranyamegye7 járása 361 községében a 40354 házra van oaazesen 88 régi szerkezetű kocsi-és 108 kézi fecskendő; és igy minden 4 községre kerűi egy kocsi fecskendő ét 3.5 községre egy kézi fecskendő. .Legjobban vannak tűzoltási készülékkel ellátva : Baranyavár, Monostor. Patacs. Siklós, Séll.ve, Szt.-Lórincz — 6, — legkevésbé vannak ellátva, mert semmi tűzoltási szerrel sem birnak: Bezedek. Boi-máxiy, Darázs, Darócz, EugenfáJa lilocska, K ács falu, Keó, Keskend, Kis-Darda, Laskafalu, Lipova, Lipo-vicza. Lőcs, Márok, Szt.-István, Virágos, Egerszeg, Hőtnyék, K.-Hajmás, Mezód, Oroseló, Sásd, 8zaiatnak, Té-Kes, Varga, Vazsnok, Vaszar,Dobot;a, Pacsa R-Görz3Őnv, Aranyos, Belvárd, Gadány. Gőrcsöny, Gyoei, Keszü, Kökény, Lothárd, Málom, Misleuy, Ocsárd, Pellérd, Szt.-Kut, 0 szög puszta, Maráza, Is.-Pali, Pécs várac (2816 iakos mellett), P.-Márok, Pereked, P.-Lak, Szebénv, Várkony, Zsibrik, Dr. Szt.-Márton, Gordisa, Haraszti, Csarnota. Darúczi halma, Harkány, Hiáveg, Hirits. Kis-Szt.-Mértoa. Marfa. Petárda. Porjáncz, Szava, Turony, Uj Bezdány, Vokány, Vejti, Viszló, Magyarósd, N.-Csány, Bogásd — tehát összesen 75 közs^. AKaáaonn vére e megyébeu a tűzoltási nevezetes mellékszerek, u. m. Tizee kád, lájtorja, kánná igen cse kély mérvben vannak képviselve.
,2. Fehérmegye 5 járása, 102 községében, 25305 házra esik összesen 132 régi szerkezetű kocsiét 28 kézi fecskendő, tehát minden községre kerül 1''/» knc3i- és 4 községre egy kézi fecskendő. Legjobban vannak tűzoltási készülékkel ellátva: DuBa-Pentele, Ercsi, iiácz-Almás, I-ar, N. Sook, Sárosd, Osákberény, Moor, Ondod, Aba, IszkaSzt.-György, Lovas-Berény, Nádasd-Ladány, N.-Láng. Poigardi, Zámoiy, Aicauth, Bicske, Szár, Tárnok — összesen 20 község. Semmi tűzoltási szerrel sem birnak: Alsó-Sít.-Iván, Sár Egres, Bal inka, GánL, Guth-Tamás, Isztimér, Kati. Jenő, Urhida, Both, Uj-Bárok — összesen 11 község.
3. Győrmegye 5 járása, 87 községében, f 12345 háza után van ¿«azesec 2 hüdropborja. 68 régi szerkezetű kocsi- és 11 kézifecsken dője, — tehát minden 1.2 községére kerül egy kocsi ''fecskend*.1 Legjob ban vannak tűzoltási készülékkel ellátva; N.-Kisfalu, K.-BarátfalUyPeér, Sat- Iván, Snese. Felpóez, Hédervár, Kóny. K.-Mőriexhida, Sövényház,
5. Somogy megye 8 járása. 297 községében, a 38475 háza után van összesen 1 hűdrophor, 209 régi szerkezetű kocsi- és 33 kézi fecskeudó — tehát minden 1.4 köz&égnek ke rüi egy fecskendő. Legjobban vannak tűzoltási készülékkel ellátva: Ber-zencze, Hetes, Kadarkát. N. Bajom. Sárd, Toponár. Osztopán, Kéthely, Marczali Sámson, Babócsa, Bolha. Csokonya. N.-Atád, Tarnócza. Almamellék, Barcs (kiválóan) Darány. Istvéndi, Mozsgő, Szigetvár. Szt. Liszló,'' Ádánd. összesen 23 község; semmi tűzoltói szerrel sem birnak Antalfalu. Bükköad, Csicso. N.-Márton, Path Patró. Par-rag, P. Sz.-Pál. P. Szt. Péter, Sand. Sarkad. Szeuta, Attala, Bőnnya, C.-oma. Döröcske, Ecjeng, Fiad, Fonó, Gadács, Geszti. Kára, Kislár, M. Arád, Miklósi, Puls. 8omodor, Szabadi, Szorosad, Török-Koppány. Zi-mány, Böszénfa, Cserényía, Gyar-math, Hajmás, Homok, Kapos-Ujlak, Kisasszond, K.-Keresztúr, K.-Kor-pád, Oroezi, PáUza, Sántos, Szenna, Szt.-Bálás, Szt.-Benedek. Szt.-Jakab, 8zilvás Szt.-Márton, Tör vöcske, Vrá-csik, Zseliz Kisfalud, Zs.-Kislak, Zs.-Szt.-Pál, Boglár, Faluszemes, őszöd. Varjaskér, Bauton-Berény, Bize, Boronka, Böhőnye, B. Keresztúr,B.-Ujlak. Faisz, Pó''nyed, Gomba, Hol-lád, Keleviz, Libiczkama, Meszteg-nyő, Ns. Kisfalud, Sávoly, Szonyér, Szókedenu, Tikos, Vors, Besenyő, Bodvicr-, Henész, Basal, Dr. Tamásij Hatvaa. Hobol, Kis-Tamási, Mere-nye, Pata, Pettend, Poklosi, Viszlő, Zsibóth, Csepel, Kőtcse, Megyer.N.-Berény, Német-Egres. Nyim, Som, Teleki. Torvaj, Zala - összesen 101 község. Általában a megyében nagyban hiányzanak lajt, kácna, vizes kád, csöbör, — de ismét leggyengébben vannak fölszerelve az igali járás 33 községe, a lengyeltóti járás 25 községe, hol a csáklya a főmen-tócaer, a marczali járás 35 községe ét a tabi járás 81 kdaége.
6. Sopronmegye 7 járása. 230 községében levó 35146 házra jut 4 hűdrophor. 179 régi szerkezeti kocsi éa 25 kéztfecskendó; tehát minden 1.3 községre kerül egy fecskendő. Legjobban vannak tűzoltási készülékkel ellátva: Ka-bold, Csepreg. Keczó , Kisfalud, N. Marton, összesen 5 község. — semmi tűzoltói szírrel sem birnak: Alsó-Péierfa, Boz, Hasfalva, N.-Kövesd (2 csáklya), Berekalja (2 csáklya), Csáford. Ö-^elbáza Gyaióka, Iván, Lőcs és L^cze (két-két csáklya), Makko-Hetye Simaháza, Acsalag, A. Pásztori Árpás, F. Pásztori, Kisrata, Maglócza: Potyond. Eszterház. Muzsaj, Kismártonbegy, Bű-döskut, Czimfalva, F. Kismárton-hegy. Lajtha Pordány, Sz. Margit, Vimpács. Domfalva. Felczerfulu, A. Kámáér. A. Look. Bonya, Császárfalu, (két csáklya), F. Rá-máér. K. Újfalu, Lanzscr, Ostoros, Pervány, Répczefó. Udvard, Wein-graben (egy csáklya) összesen 44 község. A fecskendőkön kivül e megyében használt tűzoltói szerek: csáklya, tűzveder és lajtorja; lajt, kánná és vizes kád gyéren vannak. Legkevésbé van fölszerelve tűzoltói szerekkel a kismártoai járás 26 községe.
7. Tolnamegye 5 járása, 118 községében levő 35319 házra esik 149 régi szerkezetű kocsi — és 49 kézi fecskendő, — tehát minden községre 1.3 fecskendő. Legjobban vannak tűzoltási készülékkel ellátva: Bonyhád, üzora. Szakcs, Hölcske, Gindlycsal, Madocsa, N. Dorogh, Hógyész, N. Székely, Pálfa, Sz Lórincz, Abozs, Báta, Tolna, ösőzesen 14 község. — semmi tűzoltói szerrel sem birnak: Börzsöny, Grábaz, Győré, Kwejke, Máza, Mö-csény, Palatincza, Száika. Szerdahely, Tabod, Vejke, Fürgéd, Lá-pafó, Majsa, Osibráz, Gőrbő, Kis-
Inke Ké*ely, összesen 17 község. Különösen a paksi járás 15 községe van eróseu fölszerelve tűzoltói eszközökkel
(Folyt, kővetkozik.)
Szives tudomásul közöljük, hogy az egyleti tagok száma meghaladja a 29.000-et. Az egyleti vagyon pedig kővetkező áll: Gróf Károlyi Gyula, ur által a takarékpénztárba gyü-möicsözőieg elhelyeztetett . 55.1-83 frt 30 kr. Még be netn fol/t tagdíjak 3 772 frt. Kintlevó alapítványok 13900 frt. A központi pénztárnál : értékpapírokban 68.150 ftt. takarékpénztári könyvekben 14.000 frt. készpénzben 1.098 frt''"56 kr. kintlevő ajánlatok a kórházi alapra 9.750 frt. A központi pénztárnál ősszesec 165.853 frt ,85 kr.,,\ fiók-egyleteknél készpéuzben 23.225 frt. továbbá Budapest fővárosa által felajánlott kórházi telek értéke 30.000 frt. Az egyleti vagyon 219,0?8 ¿rt 85 kr. A fent kimutatott összegből 23.035 frt. a: kórházi alapot illeti.
Budapest. (II. lánczhid-utcza L) 1881. augusztus 28.
IGAZGATÓSÁG.
AZ
■! H 10
A magyar Bzent korona országai vöröskereszt-egyletének kérelme az egylet tagjaihoz. A magyar szent korona országai vöröskereszt-egylete igazgatósága tisztelettel kéri az egylet tagjait és pártfogóit, hogy egyrészt a volt se-gélyző nőegylet fiókjait az aiapsxa-bályok 9. és 10. §§. értelmében minél előbb átalakítsák, ott a hol még nem léteznek, uj fiókegyleteket alakítsanak és a választmány névsorát velünk közöljék, bogy még ez év folyamán a megyei, vidéki éí városi választmányok az alapszabályok 19. 20. és 21. §§. szerént szervezkedhessenek és a közgyűlés által reájuk ruházott feladatnak eleget tehessenek. A fiókegyletek megalakulásáról szóló jelentéseket annál inkább kértük még ez év november végéig beküldeni, hogy a deczember hó leginkább a megyei, vidéki ós városi választmányok szervezésére fordittathasíék és az idei évi jelentésben az egyleti működésnek hü és részletes képét adni lehetséges ''legyen. Alapszabályokkal, aláírási ivekkel és egyéb nyomtatványokat a központi iroda mindenkor késiséggel szolgál.
A gelsei rabiógyilkoswigl ügy
YégtArgyaiá8a
— N''agy.Kanizaa, »aept. 3. —
A kir. törvényazék öasseülvén, Dr. Laky Kristóf kamara», mint kir. ügyész kövoikezó nagyhatású vídbeasédet taf-
to''.ia.
Tekintete« kir. bünfenyitS törvényzsek !
A ki a azónyegen lévő nagy bün-pcrrel túzeteaebben foglalkozott kétfél* érzel rmtó] lett áthatva. Áz egyik az eiazomorodás, a másik s gondviaeléabeni bizalom. Én is a mikor a büntet: színhelyén legelőször megpillantám az egeez vidék köztiszteletében álló család 3 tagját agyonvagdalva és saját vérük özöuó tói elborítva, — mély saomoru»ággal gondoltam az emberi e''lvetemedéa ez iszo nyu fokára, m-g nom foghatvan, hogy az Isten képére ée hasoniatiwaágára teremtett iény hogyan lehel képe« und''.''k vérengzésben a vadállatot u túlhaladni-
Kérdés váljon mi volt nagyobb gonoszság e vagy a gyáva kegyrtienség, mciy egy öreget, egy asszoeyt s egy szegény gyermeket, — a gyengeség e 3. képviselőit — válasz lé vérszomja« dühének tdrgyaial ?!
Másrészről asonban a vizsgáUt fejleményeinél fokonként emelkedőt'', beo-nem as isieoi éa emberi (vagy hitóaági) gondviselés iránti bisalem, látván, hogy a leggyalázatosabb bűntett, saely valarn. slkörveitetíK falfedeaellebüi » megt^rlat-lanol maradni nem fag. ■ íme a bünteCt ssunhelyén aiegbuzgóbb reedóri, köeig^a galási és >ga3aág»z%áiválási asszmükó» déanek oaak annyit ^kerttit eiőztör -ktr derileni, hogy a régibb időben ott asolgált HLerzíeld hűtlenségéért elbooaáltatván, ienyegelések közt távozott, mely fénye» gelés a szerenosétiea ca*lád .keüéiyére folyton óiota suiylyal nahesedetl, s ezen egyetlen a nép kösbeasédjén alapalö adatból oly lavina lett, msly leíeié zú-dújva, óriás 1,mérvbt4n,mejínagyobbodott, kiterjedett s most a gonosztevőket Összezúzni fogja.
E gondviselésnek tulajdonítom, hogy a börtönök és fegyházakban felnő vekedett vádlot:ak zsivány böícsesége, mely a legvakmerőbb tagadás, s á "leg-srczárlantbb ferditéiek s az igazságazoi-gálutás gálád félrevézelésí törekvéaébes őaszponlosalt, ezúttal fokról-fokra, íépés-ról lépésre megszégyenítve ■ az igazság tényei által megsemmisítve lett. Most igazán beteljesült esen goaosstetőkön .lento gradu ad vindictam sui divina prooedit ira, tarditatemquo suplicii gra-vitate compenaat.2 !
Mindenek előtt bátor vagyok oona-találni ast, hogy a végtárgyalás minden phrázisaiban igen csekély kivéleliel a vidinditvány érveli fenntartotta ée megerősítette. Feleslegesnek tartom tehát esen ügy történeti lefolyását ismételni.
Miként a vádinditványban már kifejtéin ismételve hangsúlyosom, hogy je. len bűnügyben ás értelmi bünszerző, fel~ bojtó''vagyis s mozgatóerő tíersfeld Samu roll, éa pedig oly kép-, hog^zs 5 végozéljá
p, vérboszura, va^jyLs a Ssommer család meggyilkolására volt irauyozra, minthogy pedig arra vagyona nem voll, Km egyéb más alkalmas módja, Marlou Józe tanáo«ára legalkalmasabb eszközKéú. ina .gameUé bliutársui Kis« Qyura Jáu>«''.. ez i#fpc- Sieona Cseh, Istvánt és Boucí Jánost választóiták, kibővítve agyüko^sá^i térvet a r*jt»iáasai is. Hogy H-ovf-ud í-''-czélja a bosszú, illetőleg x gyilkosság volt s hogy mindkét rendbeli büalott a osio kos ¿ácaak elóre megfontolt ssásdékávai k£veti«t)Bftl el, igazolják :
1-szőr. Herzfeld aaját előkészítő beszélgetése Mártonnal, me.ybco, valamint uipbb móg & jelen veg árgy"«lAao»i is * legnagyobb szenvedélytsseggel réizleiezi ama kár;. m«''yet álJitóiag Szomune»- oko zott «eki 150 frt erejéig a székáüáai ii-asonyból kifolyólag Ezea előadás mindenkit meggyősheUtt, iiugy H.erzf--ltl eliávo záss óta Szcmmoréki^l ezek »-llea ton booazu ¡ihegetL
2 szor. Esen bosszuindulatotigazolják Groas Lajos, Hol-«er Lipót, Odrovicí Mihály, de különö«es és l^gDaiározotiab-ban Síéieeí látván t^nu, kitől kérd-zé : „hogy vannak a kutya S^ommerék* aaen válaawa „jóij azok boldog é» folyton va-gyoposodo emberek" dübosec felugorva g magából kikelve kiáltott fel: „megnyúzom őket, nem nyugszom, mig a .vérükben nem fürdöm."
3-SSOr.jFebruár^-éa, amikor Qei-séhez közeledtek, H >rsfeid és rablótársai elővették a lőfegyver: b azt erősen meg-löitö''.lék, holott ezenlcivül baltákkal és fejszékkel ia pl voltak látyu, ezen élőké-ssül-t egyenesen a gyilkosság; ssándekr» enged következletni.
4-saor. Hogy a rablás ctak u bűntársak részére kigondolt. csa.é:ek voli, az kiiünik abból is, hogy Herzfeld hossza« szolgálata alatt Szommernál jól kitanulta mitzerini ennek mint kereskedőnek a háznál nagyobb mennyiaégii heverő pénz«; soha sem szokott lenni.
5-ször. KJuger Betli s a többi cselédek mégis különösen Herzfeld azon érte •üléséből és előadásából, molyet czinkos társaitól nyer: a rabiá« utan, amikor Ka uizss^elé vágtatuk kitűnik : hogy Szom-merék legkisebb ellenállást sem tunusl tollak, minden pénz; es értéket a rablókkal szobáról szobára b a boltba mnove előadisic só: utoljára a :&k «.rékpeeztári könyv vei i* őket megkínálták, miből VÍ lagoaan kluimk, hogy a 3 áldozat megkötözése és legyilkolása a rablás.és foezioga Uu befejezte után ''.örlént, tehát a rablást Hletőleg.mindan szükség nélkül. A legei-vetemedeiubb rabló is csak elieoáilos s felfedeatetésj. kilátás köaőU szokott gyilkolni,, minthogy jelen . esetoen minden kizárva van, kéuogteien, hogy a bűnszövetség elíró megáliapitotL terv »¿érint a ielfcujitó>ivánaágáhu2 képest a gyilkos-s^gra min: határozóU czélra is volt irányozva s eaáltai fejesték be a bosszuaiiás ördögi müvét. — Avagy mi mas értelme lenne rabiás uian megkötözésnek s le-Tagdalásnsi: ? I
.y: Hecsfeld Samu a .bizonyítékok su lya alatt különösen házkuutáekor náia feltalált rablott tárgyak ájlai legyőzetve, töredelmesen bev.aMotta, hogy a Sommer család kirablására ő volt az értelmi .zerső e lekinlstbea vallomásának minden **ava s legréazieteaebben megejte:t vizsgálat körülményeivel annyira megegyez, oly »soros ''-¿rgyi ée okbcli ö.iazefüggés ben van, hogy éppen ennélfogva ezeu bünlársi .-állomás Kiss Gyura .János, Stenna, Cseh István éa Bpnci Ján-^ ellen teljesen bizonyi^j erőVe! b r.
Hozzájárni Herzfeld vsllom^sáuak hite leeséséhez ason k&rülmény, mely szerint a többi vádlott társak mzguk sem állítják, bog/ H''ersfe!dd«H haragban lettek volna, tehát még csak látszata sem mutatkozik, hogy bo»zu vagy más inda latból terhelné őket. 1'' "
Fehóve azonban, de meg nem en gedve, bogy Herrfeldnek büntáraait ler helő Vallomására semmi saly sem helyez telnék ia, azok ellen annyi és oly nyomó« bizonyítékok szereztettek be a v.ngálat és végtáTgyalás során, miként bűnösségük teljesen ''légy5zstett, sőt hogy a MsőLb bíróságnak kedvencz kifejezésével éljek ; „annak lehetőségi, is ki van zárva, hogy ezen bűntettet mások mint ők követhet-ték volna élik — Hiszen s bűntett elótt,
Ffttv)* a t thué Ulilnii l|t*mK HpMk Mi nimknk WrttotM rmtira.
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
* -fWinM«!*«
\<-
8ZEPTKMB8B
8-án
Er\
1881,
alatt ót után viselt dolgaik lépésről-lépésre, ieeajuí bizonyítékokkal constatál vik. Ások oly ssoroe öessefüggéeben van- * nak, mint egy gép egymást mozgató
kerekei.
Esen terbeló b(intársi vallomáson ki vili beigasoltatott ugyani« a vissgálat ós végtárgyaláa során, hogy első, másod, harmad ós negyedrendű vádlottak a rab-iógyilkosság elkövetése előtt már 1881. január 31-éu a kanissai vásár alk val Knortzer korcemájában együtt v hasonlóképpen a gyilkosság n vagyis febr. 4 ón, hogy ugyanott mind a négyen együtt valának ugyan Knor tzernal azt maguk is beismerik, hogy bizalmasai: együtt boroztak, közösen egy üvegből ittak határozottan vallotta Tóth Imre Unu, ezenkívül Farkas vagy Yukáo József igazé Íj* a négy osinkos társnak február 4 én ugyanott történt "találkozása•., legfontosabb esen tanú elő-- adasánál az. hogy a bűnszövetség tagjainat egymásutánját s eltávozáai módját Herzfelddei megegyezőleg adja elő. A szövetség tagjainak egymáshozi bizalmas sagára enged következtetni,hogy Stenna-tól átvett óz- és nyulbőröket Herzfeld közvetítésével adták el s itták meg azok árát.
Herzfeld terhelő vallomása, a gyilkosság és rablás napján történt találkozásuk egyenlően bizonyítékot képez vaja» mennyi vádlott ellen, áttérek azonspeciá» Hs körülményekre, melyek Herzfelden kívül a többi vádlottakat terhelik.
I. Kiss Gyura Jánost terhelik:
1 ssör Kluger Betti tanú, ki vele szembesittetvén felismeri teljesen határo-. sottan azon rablónak, ki a Szommer cselédeket nasztgatta vissza, ki s bejárt, s kinek a Szommerík ebédlőjébe történt utólso bemenetele után hallatszott a meg gyilkoltak jajgatása.
2-szor. Bicsák Borbála ezen vádlott hangja, alakja szúró tekintete után a gelsei egyik rablót bár nem oly határozottan. min Kluger Betti felismeri.
3 szor. Császár Lajos tanú Bicsák Borbálával megegyező vallomást tesz.
4-sr.er. Herzfeld vallomása szerint a rablógyilkosság elkövetése után Boncz János fogatján Bagolára vágtattak, hol a Korcsmaoan, mely Herzfeld lakása, több ottani latos által felismertetett. Ily határozott tanuk Gergely í''erencz, még inkább s a lehető leghatározottabban Keplár Tamás 66 Lackenbacher Fáni.
5-ízör. Ezen vádlott a legvakme rőbb bazudozásekba keveredvén arra nézve, hogy a rablógyilkoaaág elkövetése után általa es szülői áhala elpazarolt feltűnő nagy mennyiségű pénsf hol szerezte, lépten-nyomon megfogatott és eJlenmon-dásokba keveredett, igy :
Mikor jött össze Vendel testvérjé-vel Tatár Mihálynál, továbbá azon állítására nézve, hogy amint teetvérjével összejött, azonnal et 20 frtot adott neki, fölött ez állítja, hogy mindössze csak 6 írtja volt.
Pazarlásait igazoljak, Neusínger Béla Pi ntér Mari, Osztovics Éva, Tóth Katalin, nagyfontosságú Fischer Móricz tana azon vallomása, hogy a Kiss osalád régen tartozott reménye sem volt, hogy pénzt kapjon, hiába követelt, s egyszer csak egész váratlanul adósságot fizettek. Hasonló as eset Beaedek Józsefnél, kinél a 3. hó előtt tett adósságot ugyanakkor visszafizették.
Legterhélőbbén jeientkesnek azon körülmények és a valóssinütlenség bé lyegét sütik azon előadásra, hogy sayjs 75 frtot adott volna it tebén vásárlásra, mint olyan tőkepénst, melylyel már nem tudták, mit csináljanak, — hogy korcsmáról korcsmára tivornyázott Vendellel, hogy félmázsa dohány vásárlásra Krom-pacher Pái kakonyai korcsmárosnak 15 frtot adott, ezenkívül Vendel öesdee által anyjának leendő átadá»*Végett 61 frtot kézbesített, — mindezen tivornya, szokatlan adósaág fizetée. haszontalan oe-vásárlás világosan matatják, hogy Kiss Gyurs János ason pénzzel követte el a fent leirt hánykolódást, melyet a rablott Sommér-féle pénzből Bagolán osztalékul kapott.
Ezen vádlott gonoszságára mutat, hogy azon vádlott társait, kikkel együtt gyermekoekedett s nevekedett fel, megtagadta, hogy ismerné, osak is azért, hogy még a látszatát is el keltül je s gelsei rabló gyilkoaeagi aiÖveteégnek.
2 Stenna Csen Istvánt terhelik :
1 ssör. KJuger Betti ki termetéről benne azon rablót ismerte fel, a .ki legel őssör lépett Sommerék szobájába
¿«sor. Bicsák Borbála termetéről ugyanilyen terhelő követkestetéet tesz ellene.
3-ezor. Gergely Ferencz tana * gyilkosság éjjelen 11 órakor benne ason egyént ismeri fel tisztán, ki a padon ieg belül ült Hersfeldnél a bagolai korcs maban.
4-»zt>r. Keplár Tamás ugyanott ót képéről leghatározottabban felismerte.
5-ssör. Hasonlóképen Lackenbacher Fáni ugyanott ugyanakkor felis mert .
6 »tor. A házkutatás alkaipiável nála ss ágyban slrsjtve február ö-éfc
frissen megtöltött puska a egyébb lőszerek találtattak.
7<eS«f^£IlMmoadAn és hasudooás-
ban megintett febr. ¿-én «te Kanizsáról törte* -Wjövéláét, illetőleg zzt fzttá ngfruz, kogy nz napon eete 7 ée
8 <£z kösö n ír kasa árt, holott ss 1-só kttatást te. td foglároknak, mint Márti János, Párra/ Imre, Bnrtó Jáseefnek ast
vsHá, hogy Bonot Jánossal együtt » ennek ase&erdn éjféli egy ára atáz érkezett hasa.
3. Boncz Jánost terhelik:
1 ssör. Kluger Betti ki termetére nésve hasonlónak mondja ason rablóval, a ki a legelsők közt léptek Szommerék ssobájába.
2-szor Dobos y János a Boncz tó! lefoglalt fogatot hasonlónak mondja azzal, a melyen a rablók elvágtattak.
3-asor. Kovács Péter tanú a leg hatirosottabb bizonyossággal constatálja Boncs fogatjának asonosságát a rablókéval, állítván, hogy Ibaroe-Beréoy be — Boncznái rögtön felismerte az egész fogatot. Előadja miszerint a szekéren négyen volták.
4-ezer. A Stenna Cseh Istvánnal 7-ik {Kint alatt érintett tanuk világosán megezáfolják Boncs Jánosnak azon előadását, (mert különben a vizsgálóbíró előtt tett vallomáaaal is ellenkezik), mintha február 5-én reggei 8 órakor Deák nevő sógorától ment volna hasa, mert hiszen kétségtelen, hogy éjfél után igen késón rabi oczim bóráját Stenna Istvánt szállitá haza. Ellenmondásba keveredett sógorával és nővérével, mely ellen mondás terhelő adatot képez ellene.
5-ssör. Azon körülménynél fogva, hogy Herzfeld vallomása ée egyéb adatok folytán oonstatálv» lévén, miszerint
rablók Boncs János fogatán mentek Gelsére s onnét vissza Bagolára, rendkívül terhelő bizonyítékot képez ellene Gergely Ferencs tanú ason előadása, bogy febr. 4-ön éjjel Herzfalddel megérkezett egyének közül Boncs Jánosban ismert fel olyan furma embert, ki a lovaknak abrakot vitt.
6-szor. Kep''lár Tamás ugyanakkor éjjel Boncz János személyét hangjáról, alakítói teljeses ée határozottan felismerte, a Boucz János féle fogatot a február 4-én Bagolán látott fogattal hasonlónak mondja.
7 szer. Ugyancsak Boncz János ellen saját beismeréae. valami nt Veisz Jóssef ¿s Lipót, továbbá Fekete Mihály, Tóth Jóssef tanuk — vallomása által különösen saját anyja és neje ellenmondá-saiVal legyőzetett, ¿ogy a folyó évi január 6. éjjel Veiaz József kárára elkövetett 290 itt értékű betöréses lopásnál habár tettleges közreműködése be nem igazolható is teljesen, — vétkessége a jogtalan elsajátitaara nézve kéuégtolsn.
Mindezeket egy befoglalva tehát határozottan beigasoltnak látom, hogy Herzfeld rablási ürügy alatt s a gyilkos sági bossu határozott kikötése mellett loborsá Kise Gyura Jánost, Stenna Cseh Istvánt ée Boncz Jánoet a gelsei rémtetthez, s hogy a lőfegyverek és fejssék elő készitése korántsem s dolus eventuslisra. hanem a dolus praedeterminatusra volt irányozva. Hogy itt nem a büntető törvénykönyv 349. § utoleó bekezdése fenn már I —IV alatt jeiesteteit. " Ha valaha ée valahol jelen esetben feljogosítva érzem magomat azon állításra, hogy a beállott emdmeny legjobban igazolja a szándékot.
Tisztelettel kérem tehát méltóztassék Herzfeld Samu a gyilkosság é« rablás bűnhalmazatainál mint felhajtott és tettest, Kiss Gyára Jásoe, Stenna Cseh Istvánt ée Boscz-Jánoet mint s gyilkosság és rablás bünbtlmazutaibeni letteseket a magyar bftn''ető törvénykönyv 278., 344. ée 99. § aí különösen Bonos Jánost a 366. §-a értelmében a jogtalan elssjátitás v ségében bűnöséét illetőleg vétkesnek kimondani s ezért magáknak megérdemlett büntetéseit!, másoknak rettentő példájára kötéJáivali balálra elitéi« i, valamint mind a négy vádlottat egyetemleges a bűnvádi eljárási és kftlön-rabtartási költségekben elmarans-
jelenségek merültek fel, mindasosáltal elegendő bizonyíték elitéltetésükhöz be
rányozom.
OrifA Joselleró''fjfrgálat fog«* natnsíthstáea vájjpoít kérem ¿vonatkozatna terhelő vetíomáéwk''a vimgtUó bírósághoz teesdó áttéteiét
Veim JÓMiet - kára teljesen megállapítható ezúttal nem lévén — polgári perre ntastttatni indítványozom.
kir. törvényszéki Önök előtt £ü s vád összes bizonylataival
Én mint a jogrend képviselője teljes bisalommal nézek határozatuk elé, s habár as Önök ítélete véres sírjaikból fel nem támaszthatja többé a szerencsétlen áldozatokat, de ei/émitendi meesze vidéken a gonosztevőket hasonló bűntettektől azon hitet fogja megerőeíleni a békés polgárok oan, hogy van törvény és igazság!
forog
1
talsi. —
Egyedüi z halálbüntetés as, mely vádlottak gonoestettével sráuyban áll; a btkv. igen bölcsen alkalmassa e büntetést a legsúlyosabb bűntettekre; alkalmazza mint a társadalom végső önvédelmi tesközét azok ellen, kik mint jelen bún per vádlottjai ádás dühöngésükkel közveszélyesek s as ember legbecsesebb java as élet ée vsgyon ellen irtóháborút viselnek. Vélekedjék s szőrszálhasogatás. okoskodás bármiként, kétség felen, bogy s halál legnagyobb büntetés,
— mert bármi aáenvedée, bármi szigora fogházban a szabadulás s egy boldogabb reménye megédesíti as életet, de s halál* büntetés bizonyosaága a túlvilág iszonyú rejtelmeivel s következményeivel Iesnjtja s -megremegteti s leggonoszabb szivet is,
— hiszen mily igazán mondja Kölcsey „halál ar csatamezőn dicsőség, halál a kórágyon tnegnyogváe, de halál a bitófán gvalásat. mely as unokák szí vében is ág
J$oha Marton Jóssef és giaa Gyurs Vsadéi ellenébe* « vimgálat terbeló
Dr. Fárnek László ügyvéd ur mint Herzfeld Samu védője kovetkeső védbe-szédet mondott:
(Ezen remek védbeszédet, mely ugy a jel s szerke-jt s kiiünő irály, valamint jogi szempontból bírálva, szónokot a védő helyzet magaslatára emelte, s mely ugy a szónoki előadás, mint a bűncselekmény osztályozásának fejtegetése folytan védő ügyvéd mélyebbre ható jogtudományát matatta be ismételve a szakértők ée hallgatók előtt, — már csak azért is egész te:-jedelmeben hozzak, mert a hallgatók közül aaámosak által annak eszközlése végett megit kerestettünk:) Tek. kir. törvényszék, büntető bi-ósag !
Rablás és gyilkossággal vádolt Herzfeld Samu a társai bűnügyében mo«i nevezett részére védő ügy vedül levéu kinevezve, érdekében következő védbe-szédet leszek szerencaéa előterjeszteni :
Inkább kileoezvenkilencx bűnös szabaduljon, mini agy ártatlan elvészen !
A keresztény egély esen örök igaz sága mindenkor élt és mig hit eend a földön, ezen őrök igazságnak, esen fennkölt «ssménee <Mn: és ragyogni kall. — Alig van bűnügy. melyben exe*> n*gy igazságnak szerepet csvtani nem lehetne, de alig volt bűnügy, caélyben ezen fennkölt eszmének oly nagy mérvben 1ehetett és kellett volna hódolni, mint a jelenleginél.
A tudományos világ meghajol ez őrök igazság essméje előtt; a bölcsész vita tárgyává sem teszi mert axiomá nak tekinti azt; egyedül a jogász kösön-ség aa, mely a törvényeknek még gyakran aláveti, mert nem bölcselkedik hanem paragrafusokra hivatkozik s ítéletét onnan olvasaa ki, & hová a társadalom az igazságot vélte letenni, - a tőrvényből.
De a törvényi még ha csupa bölcsészek állították volna i» egybe azért csak emberek alkották azt, s az emberi műveken örökaé mutatkozni fog a gyar lósagnak sisebb nagyobb árnyéka, s ettől nem ment & büntető törvény sem. mert láttunk, tud unk s hallottunk esetet, midőn a világ iegxafiveftebb népeinél halá ioe ítéletet hoztak s hajtottak végre a törvény nevében, de az igazsrg rovására, a csak as utókornak jutott a szerencse, hogy okulva a mi^lt példáján, a jóvó igez sigszol g ál tatást töké''etesbitse.
az igazaiig és törvény nem jár egymással mindenkor karöltve, axért én a »£av iustitia, perent mundus'' jogelvet osak viszonylagos értelemben fogadha tom el.
Eta volt valaha nagy és sensá''ionális bűnügy, ugy a jelenlegit bizonyára olyannak kell elismernünk, de ha volt valaha nagy fontosságú bünügy. melyben a biró habozott midőn .[ítéleté; meghftsta, ugy akkor a jelenlegit meg cfyanpak kell tartan ah k Jtnelyoen at''rtéle?V vé^rfcr*''-lás leMtyfar-tMtt k&Hiy ebben" meghatónak mutatkozott, mert ason benyomás mit a rémesemény a kedélyekre tett, sokkal ''ftrSsebb volt, hogysem as''ítélet a vádlottak elólllítása ntán könnyen meg hozható nak se ígérkezett volna ; ós most mktóo a. vádlottak astc-ói azinr« előttünk állanak, • a végtá^gyaiss befejezve )őa, ast iapaastaljak, an^l vagyunk meggyőződve, hogy as eíeő benyomás színe elha-laványodik s bár a bflncs^ekmény elkövetve lett, de a tetteeec kilétére nézve a a kétely ée habozás állott eió, s ámbár s kedélyek izgatottak, de z bírónak nincsen más tere, mint a törvény merer alkal-maaaaa, a melynél a iogásznbk megkell hajolnia a bölcsész előtt, s el kell fogadnia esőz örök igazság eszméjét, hfcgy „tarkább kileacazefc kilenc* bünösesab ad aljon, mint egy árutlan elveeszen."
A szőnyegen forgó büpügy tény állását s kir. üg- éesaég nemcsak eladta, hanem annak a?°n moszanatait is festette; még pedig ason élénk »sínekben, melyek s védelmet nagyon megnehezítik, s melyek s kir. Ogyéaz árnak kiváló készültségére esgednek következtetni, mindazonáltal előadásának főbb momentumai olyanok, melyek a kedélyeknek nem kevesebb lehangoltságát vonják szükségképen maguk atan, mint lekötik a figvmmnt s letöltik a -bor-salmnt. - Besséde mópoklat .,f«lt ^
kir. tövényszék inkább mint vádbeszéd, mert m g amannak minden kellékével bírt, addie hiácysot''. beLHz ason bizn-DY1 tékák öeezegezfc», melynek alapján á'' bíró nyugodt leltólmnerettel mondiatnt. ki Jé^am^m ellenükért mdyne büntetést.
A Vádbeszéd a megtörtént vadnM-lekmény históriai.ndatait magában fog Mjz ngyac, ki >s -íloimboritotU mellékéé adatokkal, sőt a szereplő nsozsélyeket is bemutatU egyenkint a nékiek tulajdonított bfinoeeleccaézyekajikéeu elkövetésé beO^.de hiányaik beléle ns erö, hváaysíV az egyes cselekménynél azon bizonyíték, mely kétséget kizárólag képes lehetne igasolai, hogy a vádlott és nem más követte el ason büntetendő cselekedetet, mely annak tulajdonítva van.
Sajátszerű esemény ez tek. kir. iszék; hallani s vádst, élénken elénk tárva látni az esemény egymásutánjait csaknem kézzel foghatóLg mutatni s bizonyítékokra, s már már elhitetni a hallgatóval, hogy a vadoeelekvényt az követte el, ki azzal a vádbevzédben terhelve van — és mégis a lélekbúvár nem habo*hatik azon hitében, ho^y a közvádló maga ia leszállott a hideg vád Kórt , helyette egy lépcsőt foglalt el, mel; »z érzelemnek enged tért. hogy bár fe dezvn, de megmutathassa magái nemes alakjában az iszonyl ébresztő oaelek mény elbeszélésének ideje alatt az érzelmeken uralkodni cemludó hang rea^éaében:
Ezen lélekt&ci varázs áihuf ám minden emberbe, sőt nem idegenkedik attól a jurista arin, mert ő is ember, nekie is ukadatolni kell a hatarosatot még pedig inkaon ée jobban mint a- phi-losophn&k, ki osak elméletileg fejti meg feladatát; a jogásznak a gyakorlati téren is kell forognia, psychologgá is kell lennie c e mel sti fegyverül viselni keblén a büntető törvény poetalatumait is.
Igen tek. kir tvssék, leszálioil a hideg állványról a kir. ügyész ar s fé nyeseu igazolta, hogy szavai, habár szigorú törvényt követelnek, de oam kevésbé követelt az igazságot sem ; én a magam részéről ép agy állam ügyéesnek tekintem magamat most elfoglalt helye men, mert közérdeket képviselek, közérdeket mondom követelve törvényt ée igazsagol, melyet megtagadni véden-czemtől nem lehet, tiltaná azt a közérdek. —
Igazság éo törvény 1 Ezen két nagy szó a% mely ma, mely ezen lefolyt ügyben nagy szerepet van hivatva nem lejátszani, hanem megoldani ; de a kérdések nagy kérdésévé válik ám, vájjon lehetséges e törvényt ée igazságot a szó teljes érteimébon jelen ügynél szolgáltatni ? Én a magam tapasztalása ée jogi felfogásom után határozottan declará-lom, bogj nehezebben megoldható ügy e törvényszék itélő usztxláu még nem Volt soha, szükség van itt az embertan, lélektan s teljes törvény''udomány egye Bitesére, tsek egyikének elhagyásával most ez ügyben törvény és igazságot szolgáltatni, — leheletlen ; ée nem is csoda, mert mig a szőnyegen levő bűncselek vény tárgyi tényállása kebelt lá-zitó körülményeivel kétségbe nem von-hatólag fel van állítva, addig as annak elköveléeeveí terhelt személyek kö/ött védenczem as, kit a közvélemény leginkább vádol s tények mutatnak rá, hogy iri-y nagy itt a tévedés. ,
De nem csak a közvélemény vádolja védenczemet, mely sz első szárnyra kapott hír után tévelyeg a nagy űrben, hanem vádolja ót mags s kir. ügyészség is, halálos büntetést kér a törvéoy és igazság nevében ellene ítéltetni ée én látom as igen tisztelt bírák nemee bomlo kán, bogy a törvény nehéz alkalmasba tásának munkájában oda konroly redők gyülekeznek, de azért bár mist leit |4 gyen is védenczens ege elborfUvar ssért villám Ieeujtáaával — elemek Euáoyában tartózkodni kell.
Ast emiitettem, bogy a közvélemény védenczemet terheli'' leginkább ugy á bűncselekmény elhatározásává], ♦álamint régrehajtásával ia; ámde, mi as st körtó-mény? egy sugár ss, melynek eredetét nem tudjuk vsjion s napból vagy hold bó! származtassuk-e, amaz milliókra menő, emez alig ötvenezer mértfold re esik tó lünk ée mégis amannak sugáré melegit, s szemet kápráztat, emeséban nincs meleg, nincsen fény, mert hissen bágyadtsága mutatja, hogy esek kölcsönzött világg&l kacséritoaikj ¿pea ugy áll a, közvélemény is, a ¿serint helyes vsgy helytelen, a mint eredete bístoe kutfor rácból, hinetee adatok nyomán áll elő, avagy gyengébb alapból, csak köiosöozött szavak, azaz mendemondából vessi szár-m^át. ,
Azzsi Vernéltetik védenpzem, hogy 4 Som mer Sándornak ellensége volt, k$ vetkezőleg a büocselekvényt ő gondolta ki nemoszk, de ast 7égré ia hajtotta. Megengedem, hogy a közvélemény at elaó kér lest helyesen fogts fel, sót igazolva is vsn as áltsl, mert as előnyomó« sások is ennek alapján lónek megkezdve, sikerre is venette a vizsgáló bíróságot egészen s második kérdés megoldásáig'', ámde «tt feiakadáa,- tértént, ímeet véáeo-ozem nem kkb«m>tt l^iscnef-si »st % mit
tett, vagyis hogy Semwir Sánaornak kiraboltatását tervelte oly módon, hogy még azt is másokkai foganatoei tatta, tesga a tetteeeket osak a helyseinére vitte, • bár s rablás árán ¿sertett pénzből osstályréest vett is, anérUteta gyilkosság nagy bűntényével alaposan vádolni s büntetni nem lehet, s itt esen kérdésnél s kösvélemény habár megmarad is feltevésében a mi osak kévetkestetés alapián jlett felállítva, & jogásznak tovább kell »enni, mert s második lépést vagyis a gyilkosságnak általa lett elkövetését vagy hozzájárulását védencsem már nem ismerte bs, következőleg a közvélemény igazolára szorul.
A jelen ügyben a legfontosabb kérdést okvetlenül a gyilkosság elkövetése képezi, 8 ast kell büntetvi, as arra
mért büstttémel*; ellette. Vé-
dencsem tagadja, hogy a gyilkosságot ő követte légyen el, ast is tagadja, hogy társait annak elkövetésére felbivu volna, sói vallomása as elltmkezót bieoayttj*. ast sgyania, hogy a sablésra válbákeoeit társait elAre oda\zlasitotta,ibo>gy s''iSom-mer családon teeti sérelmet el ne kövns-senek és a midőn m*nd ennek ellenére a gyilkosaag elkövetve lett. e nekie tudtul adatott, — e fölötti keservében sirt, s a tetteseket megdorgálta. — Mi következik ebből? az, bogy ő a gyilkosság végrehf.jtásában-fcem szellemi, senf anyagi módon réest nem vett, s nincs is bizonyítva ellene, hogy abban bármily mó don részes volna, következőleg & gyilkos aág bűntényében egyedül ások bünöeök, kik ast physicailag végrehajtották.
(Tofytatáaa k»vstke*ik )
a soproni kereskedelmi s iparkamara kOrébŐL
180 sz
T&ÍT HirdetvUny.
As olasz kormány által f. évi november hó 1-től 20''áig coneglianói t&Slí-szeli és pinczegazdaságí tanintézetben a szőlőmivelée és pinesegasdasag körébe tartozó gépek, eezköaök és más idevágó íparcsikkekból nemzetközi kialliiá« rendeztetik, mely kiállításon ugy bei mint külföldi feltalálók, gyárosok és kereskedők vehetnek részt.
A tárgyaknak ide-oda asállitása a kiállító.költségen tórtézik, a vasutak és gőzhajók asonban bizonyos engedmény-nyel fogják a kísérlet téléinél szüksége« szállításokat eszközölni.
A kiállításon résztvenni óhajtóknak f. évi aseptember bó 15 éig-kell a ooaeg-lianói tanintézet igasgatóságázál jjieot-kezniok, mely ^kalommai egyoital kimutatandó, a hely nagysága, melyre szükségük van, valamint a fűtőanyag mennyisége, mely a kiállítandó gép esetleges próbádhoz szükséges.
Kelt Sopronban, 188 l. évi ssept. I éo. A kereskedelmi t-s Iparkamara.
Hoiyl ltlr/''fc.
— Erdösi Eugénia k. a. alul adott hangverseny jövedelméből 30 frt adatott jótékouycsélra és pedl? a kisded-nevelő egyesületnek 15 fr*, s vöröe-ke-reszt helybeli''fiók-egyletnek ssiaie-15 frt. A kedves müvésaaöaek sbbeii .ssivee intézkedését elameréssei közöljük.
— A vaspálya* postát építkezés Nagy-Kanizsán ujabb halasstáat szenvedett.
— Törvényk>e*ém köréből. Lapunk idei 28. ée 29. számaibeo kö*őltftk Borsos János sals németfalu»! tzóló páaator elleni érdekes bűnügyi tárgyalást, mely nek alapján nevezeit vádlott a helybeli kir. törvényszék álul a Török Jánéttm elkövetett gyükoaeág s a Marzó öfírgy&c ejtett súlyos testi aértée büstéoysíben, mondatott íu bür.öaaek » ^gaér''. sts enyhít körülmények tekintetbevétele mellett Í6. évi fogyházrs iléttetstl. Ezan rteíe. étlen s kir. ügy éemdg s a védő Ügyvédiemet» Géza agy«ád<nr is felUbbtagÉssel élte mi awgigériftk^bogy a fokóbb birósági JJté-ietek eredményét közöljük. á
tábla ítélete esen ügybea f. évi eaept. 1. lón kihirdetve, mely eserint Borsoe János gyílkosaág vádja alél felmentetett s egyedül a Marké Öyöígyte elkövetett suiyoe leetUértés miatt áélutnu S^fi börtönre, mindkét jéesról ^ feMebbezés jelentetett be.
— A gelsei rabtógy U kossági büo-perben hozott ítéletnek osak egy réesét hozhattuk mait számunkba« aat ia mára Up beaártakor. ütéiag feiemlMjük «UUg is» mig ss ítéletet indokaival egyftli közölhetjük, hogy Kovát» János ügyvéd úr védencze Marton Jóssef, ugy Freíler Adolf Ügyvéd ur védeoese Kiss Gyura Vendel teljesen felmentetlek a vád alél, mibe,* kir. ügyész ur is megnyugodott s nom feüebbesett. -
— Kitüntetés O felsége Csessnák László kir.ta&kosoe ás keertbeljTlakóénak, vzlammt-törvényes «tédzínak s .eeerosegí-igásdaif elóneset dijmzatezsa Mosás-eyosU. . ■ v.iL.: ;tu '' ■ i!
, -j Kovács Zsigmond megyés
püspök ur Ő exceflentiája "Süm-ghen tartózkodik. A ''«erenbaéilen Bogyay Antzl 4»ült tefemeSzefc Wtéteekésénél « egy hám azertwqázt ó «oelleate^» .«A-
i iö'' sbidsoiiöí/. / vriöX
.^.£>6VQI iüö/8bini ksnémine ím Ár,uiit,i ó$£Vi« í & íííhvíííís^

ZALAI 0 N Y.

- Lóverseny- 15 áik
Qrűf Páiffy hussárezred Kis Kani««.
kelében ««pú 4 2
Wutj.xiBU néső közönség jelenlétébe ^tta meg ö»«í lóversenyét. Program-mot a bejy.WRén nagy neheterT*d-tank kapüí.y:£«Hiftb tthadaagy ur asi--ességéból közölhetjük ■ következőket:
Ttssti »»®*gá »ú lovakk..! 30O0 méornyi
r^t Gróf
ter
jU
föWnagy ."frarcao. Gróf Maronii hadnagy „Oygfcef lóvéval 3 dik Ho^^r fÖh*d»»gy .Linda"
II dik századból, Szarka őrmester I-ső ¿s Baiázfi azatsszveselő szinte az eiső száladból lettek gyö*tes«ic. A saját toraik kai versenyző tisztek kózüi 36^0 méer távolságou, Hertlein ezredes, Báró Wasmer hadnagy Giro-wita szásados. A közhusaárok versenyén 2500 méter távolságon P.caay Kálmán aa 5-ík »»áradból, Csipke Forencz a 4-dik és Nóvák Laj<>i a 2 dik századból. A vadaatvorseoy elintézetlen maradt, melyed a katonai jury későbo ¡téi. Távolság 6000 méter volt. Nycre ménjét: 2 arany kézelő gonab, 1 disz ny ercgoói, 1 tbeakéatieteől, több lo vagli. ostorból, »sebórákból, 150 frank, 50 i kevesebb frank tételekből, tájt-pipa ét díszei magyar dohányzacskóból
álluk. . , i
— A gabona-váAárt Ebenspan-ger Lipót szeres fc*l»Jqji társulat einóke csinos magyar 0««
töddel
kedden délelőtt megnyitván, élénknek igérkesett,v»wia j bal bisoaros nvotasottkaargulst vett erot i détben már be is befejesteteit.
— ZiCU&n+egyt területére a rögtön oir^skodar kihirdetése kéretett.
— Vastui ímerencséUenMég.
Kslúda nev(l vopatkalaux a prágerhofi vonaton Kottoricál saját vigyázatlansága folytan a voeaí alá került vs mindkét carja jelentekeny sérülést szenvedett.
"— Fo&Hnyvhr vidékéről írják lapunknak: Ugy látszik. hogy ma nap oem csak a^ emberirkbén *"d«''magában a uagy terméasetben is oly változás állott be, mely valóságos ugrásnak neveskető. Aaamben&KPez a-kislelkűség, az ón sós és ssiy te lenség, — mig a természetben tna afrikai hőség, holnap szibériai fagy váltja föl az idŐ menőié . Ily változatos időkben do''gozik, fáradozik fóle^ * mez*i gasda, oaekéiy, ugyazólvan semmi eredmény eyel; casdt épen hogy megadhatja a császárnak, a tiu a császáré, a végreh»jtónak a mi a ve^rebajtóé — és cselédjének szegódöit bérét; a többire nézve asután, ha meg is eszi »z a drágalátos ... azt az adó^ó j>ol gart, a haza wíigalyéaek nevezhető n^y tömeget. — Alig győződtünk meg mezei ross larmísü.nt^riw, már egy második ka-taatrófánsk kell ^énóznánk. Ha az ,aj 2-án délu''án 5-óra tájban setét felleg" k boriták a láthatárt délnyugatról, mely majd hamar kiösté a mérgét — és a hires Pogányvár, Mária és Grófhegy, mely egy láacsolatban áll a horváti szőlőkkel es ezen «»¿¿¿Óegyek oly tokai Ígértek * vert izzadó munkás kezeknek, az mind egynegyed óra alatt & bősz elem martaléka lett, mert szól ló begyeink a mogyoró é« dié uagyságu jég ilUi több jrnint 0 — 6 rémban töakfelferietistt és igy minket moat már sem a mezőn sem a oegyeu nem kvfyr a munkások slg ctá^a ^Vbes. £lÉ|ondhatjak a közmondással „hogy adjp.1 uram esőt, de uinos.bfpn köszönet."
Egy »zántóvetó.
— Zaiameagéböi ujsbban a va» niegyi! rég-ifi^tlrbanParka»''Sándor plé báSos ur Háshsgyról egy bronz füles résüt. Beck Vilm-jsné arné pedig Keszt-heíy »¿Tégy,»»ec bözépkeri meÜtüt k&ldötU
— L>fei»ége Szommer Ferencznek #éii vaspályái mozdonyfülőnek saját élete veszélyezietése mellett egy gyermeknek j^h ai ál tói történt megmentéseért j^z estist érdemkereeziet adományozta..
— Zalamegyt közgyűléséről reassűt s birt, hogy letenyei segédszoi-
igabirévá Valentini ur válaazUtott meg. -¿- aagy -kani^MÚ kösk^rhásr* 50 ezer frt, az egefszsgire: 10 eoef frt 11 ssen*.-grÓl^i|a 4 eser* ír| s|at antotojft tneg. , . /
— Gyásnhir. Verbsnceica Ferencs ikfistiszleletQ s vendégszerető férfiú 74
Srre* korában Leignyén meghalt».Toms-tése nagy résa. — illett ssoptejlShnCÍ-áé történt. Béke-hMMain!
tmányi ülés — elnöknek: t. Dorner Kaje-tánné, pénztárnoknak: Székely GhusUvsé «rn&ket; — titkárnak : Bánfi Alajos urat I választott* egy hangul ag meg. Az egylet i^dig 124 tagot számlál, — közgyűlését 1881. ssept. 18. Mtisec József vendéglős nagy tsra^íij fogjafea®«- f< Üfgl®«^«
eínökWget witsenyéynfcrnő minden nemes ,ért lelkesülő orsz \ggyüléei képviselő volt nsivet vez-tni. As egylei alakításában kezdemény eső, attÖrŐ: Bogyai Aatalné gegyaági ée ma már a néhai nevet felveti köztiszteletben állott Bogyai Antal voltak. V^Sümegb vidéki vöflöe-keceast eU^rncrylt ^nss nat»war~*a-rigjTWníf
tisztelet nyilvánításban mnUtkosott: — pénteken ssept. 2 án koezorat tett Bogyai Antal tagtársa ravatalára; küldöttsége.''a gyászoló családnál assmélyesen tomáoeoiu
-a báoat, ''>as óssinte részvétet/amelyet ac elhunyt é* hátrahagyott család iránt érez.
— Balaton-Füreden a Neuge-bauer nyaralóban, a cut tiestitáaa alkalmával egy fiául 22 éves legény a kútban Kifejlett tséOgástól megfulladt. As emberek intették a legényt, hogy >*•''''menjen le a kútba, mert as veszedelmes knt, három ember fuladt már bele. De a legény nem akart okulni a más veszedelmén, azt mondta, hogy ő különb legény a többinél, ha aenki sem birU kiállani a •séngást, majd kiállja ó. Erre lebocsá totUk; hamar lón alkalma UpaasUlni, hogy ő sem különb a többinél, de már ekkor késő volt, mire kihusták meg volt halva.
— A Kemenesaljái Agaráw-Bgyesület rendes kpzgyüléaét es utána agarászasot tart f. évi okt. I én. Összejövetel reggel 9 órakor Nemes-Ma-gasibaa, (Vasmegye, Kis-Czell mellett), Lovak elhelyezéséről és ellátásáról ugyan utt gondoskodva leend. Hertelendy Feri egyesületi titkár.
— Kottoríból Írják nekünk: Folyó hó 5 én d. u. 4 órakor ismeretlec okból itt tűs támadt s 5 házat melléképületekkel együtt elhamvasztott a legszegényebb iakóeokét, a bóss elem egyszerre 7 családot tett koldussá. A káró sullak segélyezésére Hirschler Miksa ur 25 Irtot adott át rögtön tíközség bírónak, ac^jon s? ég eser annyit helyébe! Egy jelen volt.
— Ha¡uii rövid hirek — Villany világításra reodesik be a fiumei kiköti. — Az első hó aug. 29. esett Lap tó-Szent Mikléson. — Pultx altábor-n»gy meghajt. — A sugárúton nagy szál lodát építenek. — A székelyföldön gazdag petroieum/orrást fedeztek fel. — Bar a j^y.ában a puszta szent mártó ni szőlőben OOnstatáUstott a philloxara. — Frankén burg A. nejemeghait. — &yőngy''«senCJso-mor Kálmán szerkesztőt polgármesterré választották. — Nagyvaradon Szent-László impotant templomának alapját felfedezték. — A debreemmi kiállítást 20 ezer ember lá''ogatu. — A pápai ssinbáz javára szóiió sorsjegyek hjtzása szept. 3-án történt. — ó felség« fel»óM»gyarorsxágon hódula.teijes fogadtatásban részééül a katouai akgy hadgy akorlatok alkalmával. — Z-mplémm-gyében vaddisznó csapa-tok pusztítanak. — Szoübnál nagy vasúti összeütkózés történt: 10 utas jelentékenyen megsérüli, 10 koosi ösazetört. — Tretort miuister ar Sopronban ?zept. 8-áu tartja képviselői beszédjét. — Fiandu.-ffer Ignácz Sopronban szept. 4 én tartá 50 évt-a jabileamát. — Zsi^árdoa 269 ház égett el. — A „Magyar Föld" már t. í az ily csimü lap aj évkor megszűnik. —
«Mtk ösokély öeaség fordítható., (m.''xé tagsági ijakbój,; be foly t" 438 frt, a "ftízeták kiáilitá»ára.3áÖ irt) batároztatott, hogy: as évi jelentések es évtAI kezdve 1—<2 ív tartalmúak legyenek mindaddig — leszi mitva a jövő évit, mely a régiség''ár ''osta logtuát fogja Urtalmaan: — mig ax egylet vagyona oly öessegre nem emelkedik, bogy aanak éri t salátái bővebb iartstmu füzetek kiáUltási költségeit fedessék. As évi jelentéeek tartalma less ezen kgy. határosat érteimében, titkári , péaztáraoki jelentéa, a tagok névsora és az évközben befolyt tárgyak leírása esetleg illóat-rátiókkai.
— Világtörténelmi tabeiiák származási tablákkai. Különös tekintettel a magyar történelemre. Iskolai és magánhasználatra összeállított* üqimár Ágost főgymn. Unár. Ezen csim aiatt jelent meg Stampfel Károly, pozsonyi kir. akad. könyvkereskedő k iadó hív italában egy kis füzet, melyet Etíindenkinek, különösen pedig taaárainknak és tanítóinknak legmelegebben ajánlhatunk. Ez utóbbiaknak figyelmét ezért hívjuk £b!, meri a ssertó, ki Air egy realkívüli fontóá és nélküIŐzhetieu Uaeszkí&zel*) gázdígTír irodaimunkál, csak a legérdekesebb és tegfoatosabb adatokat áltitdtU össze ezen tabellákban é< igy aagyon hasznavehető segédeszközt nyújt a tanulóknak. A világtörténelmi adatok kiszemelésében e műben nagyobb tapintatot vélünk Upasitaln:, mint az edu g nálunk kuzsé lett hasonló müvekben Telje« elismerést érdemel azon szakasz, mely a magyar történelmi adatokat tartalmazza. Tudtunk nennt nem létesik a a magyar törtenetemre vonatkozó hasonló müvecske, msiyben a .anuiók és nemtn-dóe emberek »simára ciy ügyesen volnának össseáliitva a magyar nemzet életének legfontosabb momentumai. Itt ia, n^y mint a világtörténelmi róezben az irodalom hőset föl vannak említve. Fokozza a mű érméket ama 14 ssármazasi tábla, mely függelékként szerepei. Itt látjuk példáu; föl tüntetve aa Árpádház a vegyes házak- ée Habsburgházbeti ki ráiyok közötti rokonságot éa pedig jobban mintha hosszú értekezés olvasnánk erről; itt látjuk levezetve a legfonto&abb uralkodó házak ssármszását nagyobbrészt jt legrégibb idókuÜ Íee*re.
— Bodnár Ztig-nond szerkeszt黫 s Mnhner Vilmos kiadásában megjelent a .Magyar Szemle* kitűnő havi folyóirat szeptemberi füzete következő érdekes Ur talummal; Thiabe, Benioskyae Bajza Lenkétől, JtaUaaüch K. Királyi Pált#. Az operáról, mint drámai aeaéról Dr. Jámbor Jenőtől, Aaikó könyvéből Széohy Károlytól, o.na Morui Joób Lajostól. Az anthropologia ée eihnologia Beqainyí Gé zálól. Iroda.mi Szemle. Ara 60 kr.
— A soproni kereskedelmi s ipar kamara 1880. évi főjelentése a föidmive-lés , ipar ét kereskedelmi m. kir. mi niaterhez szép kiállitásbbn megjelent. MuUtványt közlünk belőle, amint terünk engedi.
— Világhírű utalások, könyvtára Révai testvérek kiadásában „Gróf Széchenyi Béla keleti utazása* czimü Kreit aer G. álul irt érdekes műből megjeleni a 12. füzet. Ara 30 kr.
— - Nagyérdskü 2 teljes figyelmet érdemlő gyakorlati munka jelenik meg Erdősi Biba Kornelit kisasszony tói, ki a tanítói pályán szerzett UpaazUlatai » as ujabb tanügyi vívmányok szorgalmas éaslelete nyöthán irta. Czime: „As i^ra-olvwát tanítás módja, folbontó — tíssse-kötó modorban, az összekötő rész megha-tárosott kezdéaével.« Eföre is felhívjak az illetők figyelmét.
Cíörta pottfcU» »Sőrvát TOAdáT^i! Ifi-JfcOtUág ój* nemgsak hiron* alü^iwal ellátott, de háromféle iráat- le maUtó „ittletet,'' melylyel figyelmeztetik, hegy éle tökkel ssámot vessenek, ha eddigi mákö-désöket a fiumei kérdésben fo^W£ják. Egy aappal később küldött be ZstvVov''ít* horvát osztályfőoök hsaontó ítéletet, ZMty ő ellene szólt — a tettesek kifürkészése végett. Tegnap pedig Ciotta podeet* ''ismét % kklkstóft''vsh Ss állított1 Halálos Ítéletet kapott Triesztből, ason hevese téaael: „=Ea ist'' kein «pasa.- ■■Mindnégy itéteí as ottafli rendőrségnek''adlítötfát nyomoaás végett. A triesztinek gézetájs már tudaíik.
— A*hirdetések auéabo&ar<ii. A lapoknak ofyáa igaiiá^taiaiiuf ''lenézett hirdetési oldalaik nemcsak ássál tüatet-oek a kicsiny les ellen, bogy soks*or ók szolgáltatják as étethek legigazabb tükrét, •''de bem ritkán vahWi -mulatságot szereinek''a nriértfcknek, tokát ''kifejelő styljnk álul. Adunk pé-d&o,* néhányat: Ma délelőtt a mi drága kis Vilmi>suuk i^mét meghalt. — Egy fiatal, életerős méssároc tanoncz kerestetik, ki széjjel-vagdaláara~ée hurkaíoltelékre alkalmas. — Egy kilencz éves utasó spirituszban elhtrtt^f •CőnökcPft^Per HWWypi ■
föntebbi folyadékban. — Kerestetik ery fráocsia Só Kis gyermekek neveióeéHi : a Ittlét*''. *ő ny ben részesül. — Egy szakácsai k£jó blzorfjíivíliyokta! Hud főzni, kíbyhCmban rögtön alkalmazást talál. • . - :
— yirm szere Imi árúim.1 A Hiradó ifja: Megrendítő eset színhelye volt augSí6-J''- délben a szeged-alsóvá rosí tempóm%lfltti°tér. Egy visssau''tasí tott szer mef'' legtffcy létté ott'' meg szIVe választokját,'' egy szép leányt, azvtác'' önmagát? A Ét les Rózsa Imre alaó városi kőmüveAgéJk, régóta szerelmes volt Csala Is^árf* alsóvárosi építőmesternek Erasi ne§li lS év&s leányába, s ? támasz -szai neí is ¿érte a keiét. A'' szép »<61»'' leány aslboali Müt érzett vonsaimkt kérése ica£t, <kert fealett életű, korhely ember''hjfréba* állott; az apa sem tartotta érdemesek fcózsa Imre kezeire bízni leánya ArsáL Igy aztán '' Ró''zaa Imrét kiknaara|jták«A rAeszautásitott szerelmei mód né. kft] dítcseredett s iszonyú bosku-Isrvban fett *feje azóta. Q-onoaz szándékát étái is titkolta; mert többelf; előtt tett olrat nyijatkozatokat, hogv ha Csala Erzsi a«*ővg nem leEU^SJfariai IA lesz. Azt''%ioa4ják, hogy «apok óta leeke lödön a ¿án/után, hog}{'' vériíe ifíndé-kát végrfcajdka. 26-as délben eztán. véges ia hajtotta. 2Í-éa vett egy hatlövet^* revolvert /sut tegiöltve, üaaeplő rahíban" kiállt a jfciátfcáa- király ! ttren nögé — les ke. A szép Cíala > ház mellett Sszokott elhaladni minden nap dél iájbad, ebédet_vivén azon tájt házépítésen doljf&zo'' Cftflí1 Erzsi csákugyan kjrz;l$dej.t„s déli ha rangozáakor TÉWÍTfeiPÍÍmtfáf^1 hez, A IsgóaV szelíd haagon megszólítja. .Örzsikém, gyér ide, raUm«< akarok & led''] kérdezni. • A leány kozé: lebb lépett: ,MitImre?» Hát lelkem iVm egyebet, mint azt, hofcy ha enyém Éta: lehetsz, masé se légy-* — Erre a ljg-iuy előrántotta a revolver- s aacai a leány mellének czélözva kétszer lőtt. Az fgyik töli''és a "leány mailébe'' fúródott,¡éiásik ''pedig karját horzsol ta. Á leánykák %iég volt annyi ereje, begy aegélyér.1 kiáHvz, vánasergó léptekkel ffltni''" ketfiettj! paUkzó vérével piijOsrs feetve as'' uts* egéss atyja házáig, "hol eszméletünttl'' ösaseroryott. A lövésekre fcirtéíen nagy ^íftáSF ^iflW zel le»ő rendőri lskjanyárais azonnal^ hkt vrttek a vértstetcZó). E£y reédőr~ legény egy üres kocsira kapva pár perez múlva a helyszínén tarmett e Rózsát, a ki szörnyű tette után futásnak eredt, ül-<&zóbe vette. A JfyUkq* legény. l^fva, l»gy7Ítea'' menek«h|L mel^ nyét kigfembofta Is fctSe^meflfebe
ée vértől ázottan öeeserogyott Mög nem hall meg, de éle ben maradásához nin-csea reméaf. A kórházba vitték ápolás
végCmls *Hkpofc* ftrfnté«
jüévészéljM >ef életben marad. Szülei*házánál gondosan ápolják. Egy másik tudóeitó közlése szerint a szegény hajadon sebei nem él elvessél jesek Aa. dlfő go]yC ,kezeiefíí ínrtazt, másodílf^mlhéCemrÍKCö« ^ tüdőn fölöl s h«#tdik borcp #iMé. Csala Erzsi *zül<**házá*|! »UWk % általános részvét kőrnyezi''Séíegágyái.
— Különül »MstÁly. Bécsben mnlt azer<|ác jkallr ia ml^omfBnho ve gróf kaao-JtWo» 4Át Bécsből Qlogg-aitzbe. A ní!nt a vasúti kocsiból kiszállt szívszélhűdés érte. Göstríczí villájába a^^yaiónáá''ttítotte az év tegna^yohh részét gazdaasssónyaf társaságában, kik közül kettő már 20 évnéTtofább vottMolgtfJaban.JVégreo-delete ízerint a k-t^porsó síiéllittófocsijába 3 pár ökröt fogtak és igy vitték Mária-Schützbe, hol eltemették. » -á- 14 sajtétt le * a villám
t-Buaa" on. Az aeetróT. "mely vasárnap, augv Iá én történt, a ssebem Tagebfattnak & kővetkezőket irják: Délután négy órakor a bucsuünnepély-nek a templomba ssó része befejesödött
KI nyert?
t szép:. 3 án : 9. 76
31. 49. 3. 46. 25. 74. 67. 58. 37. 8. 90. 33. 6.
irodaiam
(K roral alatt m^i(eaíli:ott munka Nagr-Ka ¡ixiáü tVajdits k^uyvlceroikedése állai
aiejfrouiie bcUÍ j
— A ,Vat<irnapi Újság'' aug. 28-iki »¿ama kov.-tkezó tartalommal je.ent meg : (jHájóe József.) — (ázemere Miklós halálára.) Költemeny. Szásf Károlytól. — :(A rezervista szerelme.) Elb-szélés. I^ta Bi''aari Kálmán. — (A ménesek világa.) Egy igaz darab a. puszták eleiéből. Hoi-tsytól. — (A dynamitr^l.) — (Nyoma veszett!) Angol regény. — (az országos néjparküflitá»: A békée-esabai osztály :) Gelléri Mórtól — (Egyveleg.) — (Sse m«re Miklós ) — (Vigan e rövid életben !) Kobemézy. — Sssmere Miklós éi. — (1840.) — (Régi magyar színmüvek. Ili. Az esküvés.) Gyulái Páltól. — (A történelmi társulat eperjesi gyűlése.) — Irodalom ée művészet,^őaintézetek és egyletek egyház ée iskola, mi ajaág? stb. rendes heti rovatok: Képek: ÉUjós József. — Orazágos nőiparkiállitás : 1. A békés-csabai oazUly. 2. A békés csabai ssÖHŐAzék. Gyufái Láastf rajzai. —■
A ménesek f Üágs : L A ¿4kiatk elle# védetezí lo^i*. 2. ft!**a}t {a«pa. 1
Vándor czigányok, — 4. Űzik a ménest. 5. Tengely törő t Un a pusitán. 6. A life-rajjsok Jtálioi felé — Szemere Miklós.
r^á voimtdgyti régéczeti ^ylet 9. évi jttoniáo« mmÉíelent, szeiky|< Rezstfi György'' titkár. ''TjRalms : SmÚkbesséd eln. %mké Im^aök főlOC Lif^
Vilmostól. Két szobrászati mű a vasmegyei régiségtárban. Az egylet tisztviselő-sége és igazgató viiiZUúk -XíkkáiJ jelentés Pénztári IftlJtJ&lW tagok névtára. Az egyesületnek van ez idő sserínt 669 tagja. Évi dij 1 frt s »»ért ^ráv^zyvaWfci, melynA ifföIf egyaaersmint a* évi dij lefizetésére nyugtául szolgál. Nagy-Kanizsán és vidékén 11 tagol ssámlá4,«tagzáo dijak befedése és az-évkényvei kézbfcsnésévSl Rátorfi Lajos egyleti tag bisatott meg. Következő jköoyvi résses kiirás adatott ki. Kivonat a vasmegyei regéezeü egylet f. jnUS.
■xnuit KfttfcfttWiéafck jeg>sakUyvg53T7
g) TekinUttel arra, hogv az egy írt tag eágdíj mellett a bővebb 7 —U iv tzrtalmn évi jelentéseknek teUmee költségei miatt ásatásokra, rég. tárgyak vásárlására
*''« »WpkVftztft^én^k a''tftn^ottftbz Irtfcel ésí s árty«kos''>perftk áhHV k«-rührett*''téfVe itféflták.''feogy a Hgcz ört-tneit "éldeljék. Ufyknide''értek tv -«ar asz tök'' k köwetféé" kőzetben ^ jy ■ 8ajó mellett a többi hazaktól ■tftíüi*-nösve levő Kis-Budakbó., a bJ uagy oeoport tekiatéijvse tömeggé» zsúfoló iva ugrált és taaczolt, aagy népcsoportot v^ilra maga kífrtH gyürüs *lő''^rfalban Az egéas ^»épeég fölött sűrű porfelhő ángott. Az égbolt déli oldalán -hirtelen fellegek emelkedtek iái, melyeket k szél csakhamar''a felhők fWé ke^ «tntt Sürüen czikásU k —a~ villámok, monv-dőrgést menydorgés aöveiett, ez azonban a£ Siáhok»t tánezukban m g nem "zsVsrts; egyszerre csak h-italmasan kezdett stího^ni''a zápor, s mindenki menekült a közelle.vő kis korc^ma^>a;minthogy asonban kicsi volt arra, ho^r mennyiöket magába fogadja, soitaii ''tivül níaradtak , a ''házat három dalról körülfogó eres* alá állván. Ig^ várták a zivatar elmultát, ugyanusaK rorosan egymás melleit ugy kivül min. belül, közbe a legvígabban muiatozv,. korcsmárosné kinyitott >*j tót, ablakot, hogy a sűrű kigózóigésnek utat teremt-
fölöt; éjes légzuham fat keresztül kastÜ. BWeHi'' Vilfámloit egy éleset, i IfiSs-Büda*. mellett álló szénabogl^k l4bgba tfcraft. Kindenki a^háa;Wz<ík ablaka felé tolongott, honnan az é kazalra, béln 1000 lépésnyire lehet _ tőlők, látni i&etett dítfVa'' trétak. hangte kaczagások hangzottak föl a tóm<;gt>41. Egyszerre három ví}lám3ugár, csaknelk Ugyanazon a szempillantásban sújtott Ifc
k t&1ektatóS£űWtHs, tiybmba kö^e«*fc •bárom
^fWtWáetes, •''■harsogó menydörgék vagy inkább osatUaae által. Az -egyfe:
villinwa^ár ¿p ott verte keresztül V cseré^fedő:, hol as ablaknál a D''p''omj| ¿obogott. Közvetlenül ar ablaC f Vasszögét! hlggötf egy tükör; a szjg kiröpült bolyéról, a tBkor porrá törötfe a tükör -mellett ketyegeU egy rí^ scbwarsbaidi óra: ingáját, mely % leüt« pillanatában épen az ablak felé haj^R. mélyen bemerte a falba a villám, soíírányiú'' ^égig1 futva az órába hatofc, ast sséjjeirtfbbnmva • ledobta r földrk Az emliVettük ablakot két tüggéive*. erő» yaarud ráceplja.ej; misdcét ridtíá hatolt villáaisugár lefutva rajtuk dtezkapárkány^gi Itt a "¡hámos áraitk mint a deszkán, k&iározott nyomo''xbM TCinkto/ négV r''ésífe oszlot ■ egyik raa^Jfc párkáayny»4 egyeíiló asagAM^gu szekrényre ásókként. hol a áraséi áiroít, Kqjgy az égő boglyát iáasS: fekete í '' a fába melyen b e é g í> tr* ¿yém«i#matjs az Tfányt, bofc''y r villák végig futott, míg a osapiárosoé! gyomíl. .^iánmejö^e. főidre do.bta, a^''t ^»el-WSökénés'' Taoalu töBb
a HTBt a partaíy. ¿TBigytlk, kifelé ugrott, s egy 14 év* fiút. fc 4pea az alflak elé|t állott, nyakszir''ei csapta, s végig futott a goriaczosztopáít ''— a gyeréiek ákonnal holtan rogyoll össze; natjj*,''ki közvetlenül mellette áilott, lágyékán ee tomporáján kapok sebeket. A második rudról lesikló ml sodik sugár behatóit a szobába, a roppant T^tiyotóáseaí felforditótt ott bútort, ¿mbert, mHadent, vlagy '' 8 endbtfrt tflhbd«. kevésbé "sniyosan ''tne^séaesitett. e ak elóezoba ajtaján át kirohant a aztbadok Ste.mtanuk állítása szerint a sugár lánjt kíve alaltjában rohant végig az udvlá-
ron. A negyedik sugár körülfu''ott a* ■MMftn rersr. -irmeiUjsisL l l mp m^i
orwBvn, - n „.^ríu XTTUK LUlUf B81RSB1-
tett meg többet »„eltülit. összesen 14 tembeet érintett * viliim egy^t má^ölVe. egyréssöket salyossn megsebezve. A látvány, mely néhány pillanat alatt z »iímií helyére Jcétségbeesést ültetett, máldáMentő voltftirás ós zokogás »6-ápt ''Vajáét körüFáz épen maradottak t rfliálSaa^totuka4'',vitték 6ket ki a türa, honnan mindeckit elszállítottak családja ápoláss aiá; legtöbbjét holtnak tartót-ták s eaért jzíriatlan fejveeztettség arfli-gots közőlűl jGyorsáo lIcAkCdöttek Be^terczéfe orvosért »aki iek*okár» meg is érkezett, s -«te 10 órakor már mindnyájan orvosi kezalés alatt állottak —^Bossnia csivilitálódik Széíke iaaor, budapesti songóf atinitó, mint iserajevóbdtTÍfa, •tfy''-Jól árzi magát ott, kogy nÜgbnnem ^ftwb fflcsap »Zerajevói lateóanM..x ''hittan: iakósaág
nagy barátja lett t zongoranaz, s a tehetősebb polgárok semmi áldozattól sétá riadnak vissza, hogy gyermekeiket ^a seneraüvéeset ezen ágábs beavassák. Jelenleg 3 zongora-tanár működik Boszflía
— A Niagara viz^aeeenuk villamos kivilágítása. A világ minden részéből tódulnak
most touristák a NiagaráhfV, hogy a vizesés villamos kívíiágitásáoak rendkívüli látványában gyönyörködjeuísi Hogy e valóban tündéri kivilágítás hátá-kát fokozsálk''djáHbaB tkás gyeket -masnak a az esek által árasztott fény oly intensiv, hogy az úgynevezett patkó vízesésig terjed s a vízgőzök által támasztott sürü felhőkön is átragyog A vidék vutesései kivétel nélkül villamos fényben
.«a í
Vegyes hirek.
— Vérfagyasztó gyilkosság történ mait héten Preetonban (Angliábaa). ttgj. Simpébn »evü fiatal embsr aias "Estcltfof egy preátoni vendégé leányit/*kíVéT hosszabb idő óu szerelmi viasonyt folytatott, nőül akarU venni, s a leánynyal egy *>ggí 9 órakor öss»d ü jött, hogy ■mán s tetoplomba vttzec«e esküvőr«^ •ütköaben abbas állapodták még, bőgj.
»Sir WalUr Scott Hotela-ben frissitőket vesznek magukhoz: bementek tehát a -vendéglőben ssobátjbáceluk. Alig hogy A vendéf anobáj^kt elhagyta, sajátságos zaj tött« meg felét. Rosszat gyanítva, viéfcni«6itt, benyitott s asobába és rtteűlun ^ffzntotu''tfeg a teáayt, ki nyskán mély sebből vérezve hörgött a padlón, mire »egélykiáltásra a iiásbeliek
-Ugy^lk^fi toe6y«,»szón^''a te^ét'' at Lsstaihoz nyomta & azután borotvával elmetszette torkát, nyagodtac ült a holi tentAsQett. ij^ére* kée ¿IÉe"foküdt asztalon, 1 & kérdésre, ki cselekedte a gyilkosságot ? hidegen azt felelte: .Én-* i- A gjilkoí «álénálléa nólkái-bagyt^'' A>agát eífogatbi.'' A "Wrvényszéí el«l hihetetlen elvetemedettségének adta tanújelét, mert a tanuk vallomásain kacza-
j^.A^a^t^^iisdl^ttíUijlk,.
— Horvát nihilindk. Minap kapott gróf Ssapáry Gés» fiaméi kormányáé éa
•) Iskolai magyar tfirténalmi térkép, tsin-
táa Stampte^ ktaiáaáksr
«; ím m-i
HUSZADIK tyfOUXAM
Z A/h A. I\KÖZLÖNÍ
uaznak, melj a Niagara vizezésből indul ki. Ä vizesósekksl ssemköfc. elhelyezett uj reflectorok mégjobban fokosaik s fény erejét ■ e látvány valóban vakitó. Mintha csnpa higany osslopokst látna a szem. -
Papirszóletek.
Beksapir l E15fizetSgyttj*5 1 Boesáaal báró ur I »ár S réf meghalt!
Báró : Ügj-ngy; aa öerefye javára kéreget. Itt egy forint...
h " .. . , u !
Bíró: L ni aszal vádolja Ont, hogy
hajába kapaszkodott, megtépázta.
Vádlott: Hamis a beszédje kérem, épen
mint a haja, mit lerántottam !
-
* I ''i
Termény Üzleti jelentés.
Budapest, 1891. saept. 3-án.
Basában a bét elején erős kínálat állt be, miért is fino mbaxt 25—30 krral, olcsóbb minSségfl pedig 40—50 krral csökkent á hét kösepen as erSi kínálat megszűnt ugyan, ds malmaink ssíntoly reserráltak maradtak, mint aael6tt. Aa idei gabonavásár aa árokon mit s«m ráltoitatott s csupán tegnap lett s gyöngébb kínálat folytán jobb rételkedr is as árak 5—10 krTal emelkedtek. A heti forgalom mindent egyöttvéve körübelül 110.000 mmra te-het£. áa árak k«vetke*5k:
Tissa vidéki bnaa 75 kl. 12 40—60, 76 kL 12.60-70, 77 kl. 12 70—80, 78 kl. 12.80 — 13.—, 79 kl. 13.—13.20. Fehérmegyei 75 kl. 12.40-50, 76 kL 12.60—70, 77 kL 12.70—80, I
Bisonyos uzsorás fiakkerbe akart fllni.
— Én nem ríszem aa urat. — szólt a kocsi« — mert ha mennénk mindenki ast mondaná: nésd a gazembert, ott as akasztófa
ott a gyilkos, axután én nem tudnám nekem mondják-e, Tagy az umak ?
Beöthy Laczi írja: ,An5 midón férjhez megy azonnal kiuer-ai magát a báaaséletben badQgynínisternek ; holott is azután égő tüzes rakétái a könyek ; kétélű kardja a nyelr ; kormánya a papucs s régre a kik hadidolgok* ban interveniálnak — a házibarátok.
A tudó« báró S VlőfizPt$gyűjtő : Báró cr bizonyára aláir Shackespearenek.
Báró Miféle tönkrement ember as a
i
78 kJ 12.80—179, 80 ki 1« -13.SŰ. Pestvidéki 75 kL 12.80—40, 76 kL 12 50 - 60, 77 kl. 12.60-70. 78 kl 12-90—13 — Rozs a hát elején szilárd rolt s 9 ftt 40 kron fizetődött, de odrai most jobban kínálta tik a vétel-kedv gyengébb lett s JO—20 krral olcsóbb — Árpából még mindig kérés jöa elő i őzért drágán fizetődik. Takarmány! ára 7 50—8—, maláta 8. -9.—, serfflz« árpa 9.60—10.50 Zab kevés hozattál s szilárd árakkal 7.40 - 80. Kokoneza a spekulatío s nagy vételkedr folytán 6.90—7.10 kron fizetődik. Képeséből kevés adatott el, ára a mnlt hetinél jobb Káposztarepce 12 —18'''',, bánáti 11 50-12.— minőség szennt
Szokványok- ószi buaa 12.70—12-77. Urasai buxa 13.35 13.37. Knkoricaa 1882. május—junius 7.80—7.S5 Zab őszi 7.80 -7.85. taraszi 8,35—8.40. Repcse káposztás szeptemberre 13.50—13.62''/,
LOBMAYER J. F.
Szerkesztői flzeoet.
-4686. M. Bpest A lakezimet tem jnk kibetűzni.
4687. P EL Sajnálatunkra az idén
tud-már
4690. Cesbreadek. Sajnálják, kogy « számra későn kaptok. Hallomás saerint 8
rabló már elhatott..Igas í .
4891. V Kláes. u

meuatarert £\. Indul Kaninsáról kova: .
Vonat saáa
207 Vt.iik, Mulli»,
2l5 , 2«9 . 202 204 212 3 IS
Ora Pere. MX
Pom Ho» ár
6 10
2 30
HültiPiirtrp
11 5 2
(gyorsvonat) (postavonat) (vegyes vonat)
Bércbe (Haoei hatbely, Sopron feli)
301
S16 Sopronba
205 Prágerhof Kottori, Csáktornya 4 56 203 _ ^ t «47
11 20
« 16
1'' 50 á 40
201
(gyorsr )
10 50
BrkezDt Kanizsára honnét
regfel
délnt éjjel rsgg.l <Mltft íijel
reggel
ijje délnt ráesel
délnt éjjé
. > • •
210 Zákány felől 216 . 208 .
áll 203 201
H..da-P»«tr61
HIRDETESEK.
5 27 reg*«:
I 41 dflb.
II 1 éjjel (re gye« rouat) 4 15 reggel
(postavonat) 2 5 delut (gyorsvonat) 10 30 éjjel
SZEPTMBgB * fe. fém.
dO-2 Béc»hSl ; .Vltv A 4 1
914 ... ntO 15 4i>el
316 «opreoból tj 6 délben
302 Prigarkof fel&l (g^''orsroa.t; 5 37 réggsi
XX > , ;.....'' • 1 20 éíint.
^ » 10 «0 éjjel
Fald ős szerkssztT^BlTOBFÍ" LAJ^S
HIRDET t S.
-L
Gyengeségi állapit nagöafés, tehetetlenségek éhe* ás fiaui emi>ereks<i
tartósan és jótállás mellett gyógyíttatnak fftlnssrvs* HÜMr-fll«
csodaszert! kóttitmónje
által, melyek az elgyengült testnek fiatal ereiét riszr? Hják.
etéte^Byezé Krtlksnbaom Károly Branw««k ir*igt>an.
Ezen megbecsül katlan eró- 4« aayagxxe rek rövid idő alatt magoknak egy rilA^ ku-neret szerestek; ezek a legelőkelőbb orroai tekintélyek által jelenleg hatnfáltztnsk és melegen ajánl tatnak. — Egy kimerítő tudományos értékesé* e fölött 40 kr. Uvélkély^k-beni bekaldése által méltányos és bermestesen eszközöltetik. *35'' &-9
N. Dupuy-féle
mag-tisztitószer,
Mncs íőböé buzaüszög!
Megengedem magamnak a közelgő mivelési időre újra az én magtisztító-szeremre a figyelmet felhívni; ez "biztosan és hiánytalanul hat szagoségés ellen a búzában, por-égés ellen az árpa-, kukoricza- zabban, stb. és ugyanez 1878. évben a magyar királyi földmivelési minisztérium által a földbirtokosoknak igen ajánltatott fiz idő óta az én készítményem az egész osztrák-magyar monarchiában meg-honosult, és szerzett is magának megrendelőket, nevezetesen kerületekből, melyek ez évben nagy buzaüszőgben részesültek, igeD sok kecsegtető elismerő leveleket nyertek. A használata készítményemnek igen egyszerű, az ár, tekintve a nagy hasznot, igen csekély. Tartok magamnak a L vevók kényelmére az ország minden nagyobb helyén raktárakat. melyek ugyanazon áron, mint Pest vagy Bécsben egy csomagot 30 krért (elegendő 200 liter magnak) árusítanak el. — Használati utasítás minden csomagon.
IVXJMA DUPUY, BÉCS, VI., WindmGhlgasse Hr. 36.
Főraktár Zalamegye számára Nagy-Kanizsán Rosen-ft''la Adolf árnál. - Raktár AlM-Lendván Tomka Gr. nél, Zala-Egerszegen Gráner L. fiánál, Keszthelyen Weiss Albert, Wunsch Ferencz. Mura-Szerdahelyen G-rahovecz András raknál. 369 4 -10.
Kalocsa Róza
állami lanitónó női ipar- és kertészeti iskolája Újpesten (Budapesttől háromnegyed órányira.) Tavasz-utcza 27. A kitűnő levegővel biró s csinosan berendezett női ipariskolában taníttatik a kézimunka mindenféle neme, fehérnemű ás ruhaszabás, varrás kézen és gépen. Zongora, nyelvek, kertészet — Növendékek jutányos fizetés mellett fölvétetnek naponkint, mint bejárók és mint bentlakók. 364 6 — 8
Iskolai értesítő rögtön küldetik.
i i
OLL SKÍDLITZ- PORA.
«»lrlrnr v-nl^Hi hí mindei1 doU» caimiapián a ^ V^aitlv aK.K.Ur Vctttmi) ít ¿n soksxorositott zégem ran
(«nyomra
80 ér óta a leejobb sikerek nrellett f«c <áll miidencemQ gyomor betefséfek és saézztési akadályok, (mint étra^yhiány, basaaoralás), vér tSfSiáS és STSSyár ellen. Kllőt»a«en oly egyéneknek ajánlra, kik QlC ¿létmódot folytatnak.
Hsmisitásek tirvéaylleg büatettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. 1 frt. o. é.
CRANCZIÁ BOBSZESZ SÖVAL.
A legmegbízhatóbb úas<*zéiyső saere a szenredó emberis^gnnk minden belső é< külső gynllajásúál, a iegtóbb U«tegség ellen, min. dennema ssbe''flléaek, fej-. fBl- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek-rikrekélyek. OszBk. szemgyalladás. mindennemC béoalú ét «éráiéi stb. tb. elUn
Qvegekben használati utasítással egyfltt 80 kr. s. é.
Hal-inájolaje
KrobnM. es táraktól
Bergenben
(Norvégiában .
Ksen halmáj zsirola^ valamrnnyi, * kerüsk«del-:mben sióforduló aj között ** •''^yodllli, m-.y orvo\ rzélokri iia«i''iilh*t/
íra egy ö/egnek használati utasítással I frt o é.
Voll A.
Fo Bzsllitas
gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tnchlanben.
Raktár ax állam miudoii üirneves gyógyszertárában rag/ fQsxer-kereakadés-íben. Raktár nélküli ''lelyaég-kh en magánügy¿nek nagrobb megrendeléseknél megfelelő árieengedésben résxeatllnek.
A t 91 köaönséf kéretik határozottan Moll-téU kftsxitrernyt rendelni és csak olyanokat elfogaöni, melyek saját óvj egyem «s aláirá-
sommal vannak ellátva______
Raktárak: Nsfy-Kaaizsa iteln« 7''. gyógy, l''rager Bé''a gyóitysz. Fea«»-lhofer József, Roaeufeld Adolf. Rokonber g Verencs, Stréro és Kleic.
— Zala-Egert2eg Hollosy J. E »Urozsll lszt: Perd., - Btros Dorner 8. — Csáktsraye Gönei L gyógyszer黫 — Kapssvár Babilrhav Kilm Kohn J. gyógy. Th. Kecskesay gyógy. — kapreooza WerH. M r^ógy. Kászsf Csacaínories IsL gyOg). — Hasjtfcely Wünsch V- *íroí* RáuJán. — Zágráb Ir;aIm*sí.ox gyógy Mittlbach S. gyógy
— Seprse Mezey And. gyógy - tetewye Kaliwodf. J. (2*0 29—52,

Soeben begannen zu erscheinen and sind durch TT alle Hnchhandlnngen zn bezieben vorritMg bei
JOSEF WAJDITS Gr.-KanlÄsa. 51*
: Isbalt v. f! W. liaskiütfsr''s f
'' F. f. fiacfflilürt
A ns gewählte
Werke.
Ia 60 zekatiftfes Llsfe-rsafss Ctasséfcer-Fsrsakt, Muüt 5 Wz 6 Bsffcs
á 25 Kr.
oder in 20 monatlicheu B&nden, Classlker-Formst Inhalt 15 bis 18 Bogen á 75 Kr.
AssfswKMtan Werkes Es(«i StlHfrM. Ronan
8 Binde. ; ■
HssM mi Wsnást. Merne
Lehr- o. Wanderjahre.
1 Band. SsMatssislMK in* PHsdés
t Ba»l.
Esrs»<i>p»s«
Romas 5iBind« Waoktstsbas-Aksstsaar-
2 Binde.
Roman 3 Bind*.
Der letzte
Roman 8 Binde.
Der RsmsMissal
Memoiren 2 Binde
Wenn von irgend einem ßahriftsteller der Gegenwart gesagt werden kann, er »ei der srklirte Liebling der L^ewelt, so ist ae bestimmt f. W H«Ok- 1 läse er, dessen Hauptwerke nunmehr in eiaer haadlickan und wohlfeilen Ausgabe erscheinen. Es giebt wokl käme ein^c l->zihter, dessen SchrifteB sich sioes grösseren Beifalls in den verschiedensten Schichten der Gi-selUebaft rahmen dürfen.
Hack lind er1* Talent ist eta durchaus originelles, unnachahmlich ist sein Humor, der stets erheitert und erfreut, nie rerietst -, anheimelnd nnd fesselnd ist das OemOth, dsj mit seinen Eraihlaogen zum Leser spricht. Kine Aaswahl der bMtes Schöpfungen Hack-Üoder''s darf einer atieeiiigen freandlicites An/uahm« gewias s«in.
F. w HackUtndtr''s F W HackUlnder''s
Ansiefillte Werte;inj£evUlt6 mm Z
erscheinen in erscheinen in
60 Llefsrasfe> t 25 *r. 20 Sirtea i 75 Knzisr
A. Hartlehen''s Verlag in Wien.

A gyümölcs befőzesné!
hártya-papiros
(PER GASEN TP APiER.)
jó minfsépb^n ©s olcsó áros kapbktó
Wajuits József
könyr- ét papirVerrskedésében N -Kaniaain
Sc.
•i. ..«''••
t >
<• • ■ '' • '' i: - l) I • (;''. .1 :! '' ■. t ,M '' .
izraelitai igazgatóságok
. - • ''A . . . '' i,
i r. >
■ i a-
Valamint minden
Zi
lCX

felettébb leszállított olesó áron egyedftf C§ak
I T T V A S Á R O L H A. T Ó.
> ». • . 1 y. - ''i
r-ii » Á i >i :;<
n>>
Higy-Ksalöáa, űjaeuitíu a kisdó talajdonoe Wajdíts József gyorsítóján.

ó-- iun:<i(|aie; *.
1
; -./ í.^ío; V. .; i. c Xr i. hi ¡ a

j
^ m . 1 -.
r- • ll ji -'' l\
taa V
r.*. Ü«tfc> •o

i — tóita.''rm tTTus^ qsv!«/* lel-ízert ia . -oáí ''».t-J- >. u* L'' :«)•>''■ ><• 4
'' i/u . as«- y .turbas u+u-tv cíOís- (jt
NAW-íáHBBI "
EWtirfési ár
eyéti tvrt
fél érre aefrc-
c*TT<-
tcúm 10 kr
UUWCTESEK
6 hasain». I>€QU0 iKin 7, másodszor 6 « aindeü. tOTáUbi sorcrt 5 1er.
NY1LTTÉKHEN torryckén''. 10 krtrt réteüM-kJtl Kincstári illeték nuudcfi egysvlurde-t^ert 30 kr. fizetendő.
ïtuszaàik
—T
A Up.ixelimi részét illető kízleaé-nyek a szerkesztőhöz, -nvafi eeaaet ilietc kûzifemfcnYfV p«<li* a kiviuáoz bcnaeotrr icu zectkik : N A G Y K AN I Z P A Wtaszlczkaz
Bérm<-irt*tlen ievelek csak isn;---'' osKUkat&rsaktűl fogadtatnak e''-.
Kézjratok riss/a ueu kuldeti..<..
" '' • • --. * '' " ■ • i .. i i • ti ^erv-Kanizsaváros helyhatóságinak. ,nagy-kanizsai ónk. tüzoltó-egylet«, a , nagy-kanizsai kereskedelmi * iparbank«, ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanitótes: ¡.e;* nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a ,sop-oni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválaaztmánya" 9 több megyei és város
egyesület hivatalos értesítője.
* BetfükiBi kétszer, vasárnap- s csütörtökön ibeigjeIe»ő vegyes tartalmú lap.
A dunántuli kerületi tűzoltószövetség hUtisztikája. A szövetségi választmány megbízásából.
P. SZABÓ KÁBOLY elnöktől.
(Folyt- Ui.)
11. Községek.
8. Y asm egye 9 járása 559 községében levó 43286 házra esik 4 hydrophor, 167 régi szerkezetű kocsi — és 45 kézifecskendő, — tehát minden 3.6 községre kerül egy fecskendő. Legjobban vannak tűzoltási készülékkel ellátva : M.Gencs, Ság, A. és F. Lövő, F. Eör, Rödön, Vörösvár, Karácsfa, F. Lendva, Egybázas-Füzes. Németujvár, Kába-Hidegvar. összesen 12 község. — ^emuii fölszereléssel sem birnak: Bor-g*;a, Kápolna, K. Köcsk, Kocs, Merse. Dobra, K. Cziklin, Óvár, Pö zsöny Újfalu, Terestyén-Szecsőd. E. Rádócz, R. Boroszló , Barátmajor Bandoî), Csajta, Füsthegy, Inc/éd. Kóge, ¥. Pöse, K. Csömöte, Kul-eaárfalu, Ludad. Lukácsháza. Loden-baum N. Pöse,, N. Osömöte. Paty, Ns. Osoó, Német-Gyiróth, Ó-Radász, Podgorin, Perenye, Polámfa, Pöngö-lin, P. Csoó, liendek, Rudendorf, Rotnpród, Salmensdorf, Seregélyháza. Stemback, Srokány, Szabár, Tomord, Várod. Város-Radán, Rodoncz, Dan-kócz, tíotlincz, Guizenhof, Kancsócz, Kosárház, Kuttanocz. Kükecs, Kö-lesrölgye^ Macskócz, Nuszkovó. Per-tócs, Pornamócz, Pánanócz, Pesakócz, Rátkócz, Rogasócz, Roprecsa, Si-uersdorf, Tivadarcz, Tótkeresztur. Veseszsziavecs, Velemér, Banya, H.-üsencs, N.-Szt.-Grót, Öszödör, Sóskút, Újtelep. Zsitovnicza. A.-Szelestc, Beicz. Bögöt. Csánig, Csénye. Darázs -Porpácz, Egyházszeg, Füsztü, Gyertyán, K. Ölbö. N.-Pitke, Nyógér, Péntekfalu, P.-Porpácz, R.-Kövesd, R.-Kovácsi,Szt. ívánfa, Vármellék, A.-Rönök:A.-Strázsa,Banafalva, Bögötin, Büdincz, Döbör, Ercsenye, Farkasfa, Farkasdifalva, F.-Römök, F.-Strázsa., Gricz.Horvatfalu, Istvánfalu, Kercz*. Kéthely.K.Dobnicz. Kisfalud,Kristály Nadkut.N.- üobnicz.Nagyfalu.N.- Lak, Olaszfalu, örfalu. Permise, Pócsfalu, Raks, Szakonyfalu, Szomorozs, Tala-patka. Tótfalu, 7elike, Vend, Zsidó, Gősfa, Kormafa, Rum, Zsenye — összesen 135 község. — Csupán 1, 2 csáklya készülékkel birnak : K.-Szt.-Mirton, Uj-Mihályfa. Várkeszö, Bányó, Goborfalva, Groduó, N.-Keresztes, Neujtift, Ó-Zalónak, Schön hern, Tancûen, Weinberg, A.-Berki, Daraboshegy, Döbőrhegy, Döröske, Haraszti falu, Kis-Kölked, K-Rákos, K.-Sároslak, N.-Kölked, Ns.-Hollós, Rempe-Hollós, Szarvaskend, Viszák, A. Szénégető. Czák, Dorosrló, Güns-eck, Hámor Toó, Etaránsátor^ Rett-sibach, Szerdahely, Velem,Üveghuta, Andriincz, Andreczi, Berhida, Berkeháza, Bokrács. Borecsa, Oserne-lócz, Osekefa, Dolina, Felkócz, Per-nócz jFrankócz, Fünlincz, Goricsa, Gradistya, Gerencsérócz, Gödörháza. Gyandola, Ivánocz, Jánosocz,Kernecz, Kcvásocz, Korong, Kupsincz, Lak, Lukasocz, Luczova, Márkusócz, Ma-dosinecz, Marócz, Mártyáncz, Mura-Csernecz, Miusinya, Nemsócz, Nor-smez, Pec8rarócz, Puczimer, Pecsa-rócz, Predanocs, Polono, Petáncz, Pordásincz, Prosznyákfa, Puzsócz, Pernócz Rakicsán, éüllincz. Salamon, Szembibcrczi, Szerdahely, Szombat fa, Szvetahócz, Szt.-György, Szerdicza, Szottina, Sztinkócz. Sztanócz, Testa-nócz, Tisina, TropÓcz, Vancsarész,
Vescsícza. Vuuecsa, Barátfalu, Békafalu, Borosgödör. Gámisdorf Hárs-patak. Horváthátos, Hóvárdos, Kis-Medves, Kolozsvár, Kukipér, Nagy-Medves, Neudóhegy, Orbáufalu, Pin-kócz, Pónicz. Salafa, Sándorhegy, Stinácz, Strém, Szt.-Kut, Szt.-Miklós. Szombatfa, Tatád Csencs. Tobai, ^jbegv''- Újlak, Vaskút, Vághegy, Vörthegy, Zsamánd, F. Szeleste, Me-gyes, Megj''ehid. Miske, Posf?., R.-Bogyoszló, R -Sönnye, Zsédeny.Bük-kallja, Domonkosfa, Dávidnáz.Dobra, F.-Szöl nök. Háromháza. Kerkaká-polna, Kondorfa. Kotormány, Mar kócz, Mártinya, Matyasócz, Rátót. Ritkarócz, Senyeház, Tanka, Türké. Andrásfa, A. Telekes, A.-Oszkó, Boldogasszony fa, Bögöte, Csehi. Mindszent. Osipkerek, Dénesfa lak hegy Egervár. Egervölgy, F.-Oszkó. Gerse. Gergye, Gataháza, Gyanó, Gyórvár Hosszufaiu, Szt.-Péterfa, Ka''ráttÖld, Kain, Tilaj, Kisbér, Ólaszka, Pá-csonv. Mihályfa.Sorki-Kisfalud.Sorki Tótfalu, Sorki Kápolna, Sorki-Polány, Mizdó, Szt.-Tamás, Széplak, Töttös, Újlak — összesen 188 község. Igaz, hogy eme községekben alig van 16 — 50 házig ; egy részében 60 - 90 a házak száma és csak kevésnél megy föl 100 110-re. — Legkevésbé vannak fölszerelve a német-ujvári éa muraszombati járásban, ahol 111 községben 4 fecskendő, 426 csáklya, 324 kánná. 9 vizeskád, 24 tüzveder, 13 lajtorja van a 6710 ház létszám mellett.
9.V eszprémmegye5 járása, 194 községében levő 27737 házra jut 5 hydrophor, 154 régi szerkezetű kocsi- és 42 kézi fecskendő ; tehát minden 1.2 községre kerül egy fecskendő. Legjobban vannak tűzoltási készülékkel ellátva : Szóllós, Csajágh, Fokszabadi, Lajoskomárom, Lepsé y, Szt.-Balhás, Jákő, Lovászpatona. Bakonybél, Csetény, Réde, Bakon-Szombathely, Szt.-Gál, N. Vázsony,
— összesen 14 község, — semmi tűzoltói szerrel sem birnak: * Bódé, Kolontár, Alázsony. K.-Berzseny. Dabrony, Halimba, Iszkáz, Kamond, Kerta, Pirit, Szörcsök, Kungos, Bá nya, Békás, Dáka, Döbrönte, Ganna, Farkasgyepü. A.-Görzsöny, Iharkút, Kt.-Lak. Marczaltő, Nyógér, Szalők, Aka. Bánk, Borsavár, Csetény, Gy.-Kut,'' Bakony Szt.-László, Paliszál lás, Porva, P.-Akli, Somhegy, Sóskút, Tündérmajor, Almádi, Bánd, Csehbánya, Fáesz, Herend, Hidegkút, Markó, Urkut, Vöröstó — összesen 45 község. Egy-két csáklya tűzoltó készülékkel birnak: Gyepes, A.-Isz káz, K.-Kamond, Pinkócz, Vecse, Bakonyság, Nóráp, Hidegkút, Kis-kovácsi — összesen 9 község. Legjobban vannak fölszerelve tűzoltói eszközökkel az enyingi járás 15 községe, a zirczi járás 47 községe és a veszprémi járás 36 községe.
Az ismertetett dunántuli 9 megyében, 2042 községben van 198428 zsup és nádfedelü ház, — még pe dig Baranyában 361 községben 21483, Fehérben 102 községben 20963, Győrben 87 községében 10731, Ko máromban 94 községben 16748, Somogyban 297 községben 29515, Sopronban 230 községben 17074. Tolnában 118 községben 22452, Tasban 559 községben 34741 és Veszprémben 194 községben 23719
— legtöbb Vasban és legkevesebb Győrben. Ilyen legkönnyebben éghető
épületekkel szemben van a 9 megye 2042 községében 1612 hydrophor kocsi- és kézi fecskendő, — még pedig Baranyamegye 361 uö/.ségében 196, Fehérmegye 112 községében 160, Gyórmegye 87 kö-zs^gébén 91, Komárommegye 94 községében 1U9, Somogy megye 297 közegében 198, Vasmegye 559 község-ben 216 és Veszprémmegye 194 ko/^égében 200 hydrophor kocsi- és kézifecskendő. Ebből láthatólag leginkább van ellátva tűzoltási szerekkel Tolnamegye Fehérmegye, Komáromtuegye, Vesz-prémmegye és Gyórmegve, — legkevésbé pedig Vas-, Baranya. Somogy és Sopronmegy«-; mert Tolnában 80, Fehérben 5í. Komáromban 15. Veszprémben 6 és Győrben 4-el több a fecskendő, mint a községek száma. — ellenben Vasban 343, Baranyában 165. Somogyban 54 és Sopronban 22-vel kevesebb fecskendő van mint a mennyi a község. Jól van fölszerelve tűzoltószerekkel ösz szesen 121 község, — semmi tűzoltási készülékkel sem bir 456 község.
A dunántuli kerület tűzoltó-egyletei szövetségénes területén, az ismertetett 9 megyében és 49 tüz-oltőtestületnél van összesen 112 hydrophor. 1330 régi szerkezete kocái éa 392 kézi fecskendő. — 8854 méter tffmtószlllitó szerkocsi, 371 víztartó kád, 627 vízhordó lajt 1111 egyszerű létra, 78 dugóiéira, 22 egyszerű tololétra, 104 horgaslétra. 10 mechanikai tolólétra. 25 párkány s baklétra, 159 tetólétra — vagy is összesen 1509 különböző természetű létra, — 145 mentózsák és ponyva, 2191 tüzveder, 5636 tüzhorog, 579 egyéb bontó eszközök. Vagyis a dunántuli ismert részekben összesen 12815 darab tűzoltó-eszköz van.
U. i. A dunántuli tűzoltó testületek névsorából kimaradt a keszthelyi, mivel daczára többszöri felhívásnak. magáról semmi életjelt sem tanúsított, igy kifelejtetett
oelekvóa kórén tulmenre, egy naáa haaooió, vagy nagyobb bűntényt
követ el, melyről szó aem volt, a tartak teLat aziránt nem beszéllek össze abban megacm egyeztek, b r,é»ae*^kUl t»em .is ajánlkoztak; v.jjun ily'' esetben btinW-o a társ, ba p. o. mint jelen esetnél lónént hogy védenczem kint az utczan a sz-i<érrel járt le és fel, társai ellenben a megbeszélt és tervelt rablás helyett gyilkosaagot is követtek ai | El azt állítom, bogy a bűntársak csak ason arany szerint btinöeek valamely btintény •■¡követésében, a min: arra vállal kosták, ragy a vállalkozás atan részt vettek, s a felelősség kisarólag a tettes vagyis végrehajtó terhére esik, ha a megbeszélés 8 ssovetkeaés isriaiman tal egy más, íalan nagyobb bűntény is iett elkövetve, mert a tett«» a megbízatáson tal lépvén, nem társai, hanem onakarstát érvényesítette: már pedig hogy egyenió beszámítás jöhessen létre, a cselekvésnek as >sszebesséiés és roegal lapod ás b^l kell állani, s k 1 ki csak azon cselekvényéri felelős, melyre elózeiesen vállalkozott, vagy eseúeg a ténynél hozzájárulás vagy segély által, — de mindig tudva — k ősre mákodö''t.
Egy példát hosok lel a mostani esetból. — Tegyük tei, hogy védenczem felfogadta voi na v adtait társait a Sommer csaiad meggyilkolására, s esekei bekül-dötte volna annak végrehajtáséra, de mielőtt ezen táraak a gyilkosságot végrehajtottak votaa, a megrendelő -a gyilkosságot megbaova. még idejében tudtul adu társainak, hogy már nem kivanja a gyilkoeaág elkövetésé'', ast megbánta, s visszalép; a részesek azon ban erre nem Ügyelve, a gy ilkoeságot rtjrfgiz elkövetik, vajjoa nem saját nevében s felelősségére folytatta-e a réezee bünöe cselekedetéi, ha mégis elkövette volna a gyilkosságot? A viszony meg. fordilva is áll; ba védenczem gyilkosságra nem szerződött, a részesei kic a rablásra lettek feif<<gadva, a megbízás é< e^yesseg határán tal, a feltogadó aksr.u a megegyezése nélkül elkövetett m^s nemú buutéayt óa karukra s veszélyükre követték el.
A. biloteió jog alapelvei feltétienek s épen azért mivel feltétlenek, változnak »lkalmasasuk szabályai a tettek modosulasávai, mert az alkalmazási BssDalynak keli az elv, s nem as elvnek a szabály nyomán járnia. Föltétlen eLv.hogy a bftszamitáai a bűntett erkölcsi és physi''^si erejének összetett ismérve szerint ke.l merni, s a szabalyosaág a^cn na. megezünik mihelyt módosulás állott elő o részeseknek akár egymáshoz. akar a büntető törvényhez való viszonyéban, s itt asou eset állott elő, hogy a cse.ekfény és akarc.t osssefüg-gésben nincsen s nem is voit, mivel a bűntény végrehaj ója • súlyosabb ereá-méuyt idézett elő s fontosaob jogot sérteti annál, miét melynek sértését a megbízó védaucaem akarta.
A büntető igazságssolgál tatásnak főulve az, hogy az anyagi rése-vétel bármennyire közrehasson más büntetténe elkövetéeére. nem von maga a tán .részességet, ha nem kiséri a köe re hatásra irányuló határosott szándék A szőnyegen levő ügyben a gyilkosság szándéka s arra irányozott akarat védenczem elleníbön s terhére nézve nincsen igazolna semmivel, ennélfogva őt s gji^-kosság büntényéb.''n semmi büntetőtörvény szerint tem lehet bűnössé nyilv.ár nitani, mert ő s-m logioai sem pbysicai ösasefiiggé^ mellett azon cselek vény ben részt nem vett követkesóie£ tagadom, hogy egv -alaposxn készült jogáss ót as általam fenniebb jelzett körüiméavek között a gyilkoséiig tényében bűnössé nyil v^niihatoá. —
Ily érs«lmü sseiiem uralkodik a mbtörvényb-n ia, s annak 278. azt mondja: ho^y .a ki embert eiőre tneg-. fon tolt szándékkal mBgöl : a gyilkosság bűntetté'' követi el és halállal büntetendő.
Ezen törvényhelynek egyetlen sss-vát sem lehet védenczem ellen felállítani, mert esen § nak sem szellemi réssé, physicai cselekvési felts^vése veden-j czem cselekedetével összeköttetésbe sem hozható; szellemi része nem
alkslmaz-
ható szórt, mert s ssándékosság védenczem ellenében csak feltevés, s physicai
A gelsei rablógyÍlbos8ágl ügy Tégiárgyalása.
— Kagy-Kaniasa, saept. 8. 1S81. — (Folyt Dr. Fárnek L. Qgyr. or 7Íd.bosaódének.)
Nem áll as, hogy miután védenczem felfogadta társait a rablásra, esek kel egyenlően büntethető minden további cselekményért is. Es tévedés volna a bíróságtól s nem helye« felfogása s alkalmasása lenne a törvénynek, mert általános ssempontból tekintve is bárminő dolgot, abban valaki csupán annyiban részes a mennyiben tényleg réasese annak, egyik ember a másik cselekedeteért felelősséggel nem tartozik, s ha már véden-czeoa ellen nincs bisonyitva, bogy ő a gyilkosság elkövetésénél közvetlen részes volt, — az sincs bizonyítva, hogy a gyilkosság elkövetésére társait felhívta, »ót az sem lett bizonyítva, hogy ji gyil koeságot ő tervelte a Sommer család ellen, — ugyan miként lehetne őtet a mégis megtőrtent gyilkosság bűntényében bűnösnek mondani ki?
Azon jogi nézetet nem osztom, hogy mindazok, kik egy cselekmény-elkövetésére vállaik oa nak, — egyenlően bünoeök s egyenlő beszámítás alá esik cselekményük még akkor is, ha es^K< közül valamelyik s tett elkövetése ideje előtt attól t. i. s oselekvénytői visszalép s társait elhagyja, mert a visszalépőre nézve a cselekvés csak s kísérletig ment, de a büntettet el nem követte; éppnn agy áll viszony azzal, ki egy bűncselekmény elkövetésére másokkal'' szövetkezik s a társak szerepe kiosstst-ván, esek egyike se általa elfogadott és társai álul nekie j a t t » t o t t*
cseiekmény p^dig csaa köveisozu.&ten «lapul, d* mindkettő hia»uyiték hiányában van,,,sőt ezen idézett §. határozottan azt allapuja meg. hogj a g) :>kos-aágul az köveji ei, k> azt végrehajtja, a bün elő törvunyüuk »seiieme a Tó. -^•bau Kizárja, hojy a r«#asee*ég özöü büniényuél haaunlóan uüi''i-etteesék; s igy habár védenczeui a oeeltkvésnél.
ugyancsak rablásra voi: irányozv«. jelenvolt is, s esJui blintéoynek váit réezeaé.é, azér. « gyiikoeaag bűntényének réatesevé non; vált, s ha még ra vi teie»en lehetne is ft-láliitani ast, hogy jelenléte áltai a több büntnnynek is réezesévé vált, — a mi ocm volt — s featebbiek szerint MZt ellése megálla pitani uem is lehet, azért halállal nem, caak.s a btk 288. alapjae, mely & 278. §-ban mr-ghatai ozoit bűntény el követesére irányzott szovetaégei bünteti, esen 288- § ba* előirt bünietéaa«! sújtható. ,
De a rablás bűutényo sem állapítható meg védenczem ellen, é abban csak mint része« voh./s eaen körüirnéov büntetésének kimérésénél Egyelemb-veeadtü, e habár a btk. 71 §. őtet is a rablásra kimér t bűn te leesel reudei sújtatni és as ellene a otk. 348. §. alapjai;, 4 az abban meghatározott inó tartamra mérhető ki. a>4onban iu is figyeiembe vtseasiő az ál ujam elúadanác enyhítő körülmények lukimaza
A védeUcnboa idáig érvén, s ta-nukvallomását kell áoLczkée alá vennem, * iu kijeleatem, hogy & kiHalteatett 57 Unu kösül 41 tanának vallomása: egyszerűen mellőzöm m»sri vé denezem eeelek.vócyére um vunatkosik ellenben a löbbi .16 taau vallomására megjegyssa«» v»n és pedig ; de esek öec-ssesen bizonyítékot nem képesbeinek.
11. G rosz Lajos vallomására meg jogyzem, hogy az itt figyelembe sem vdiető azért, mivel nem a vádoseiek-méayre, hanem ason tannnak saját egyéniségére vonatkozik, s védenozem tagadásával aaemben, ezen máétól átvett vád elfogadható nem lehet.
2 Stoiczer Jakab vallomasár* moSj®gy,em- boP''y e«eo tanú saját eWadáaa szerint állítását nem közvetlen tapasztalatból veezi, hanem másoktól átvett mende-mondát ád elő, a minek védenczem tagadásával szemben bi zonyitó erőt tulajdonítani nem lehet.
3- Széles: István vallomását is figyelmen kivül kérem hagyni, mert ezen tanú ast állítja, hogy ogy korce-mábae oeezélt vsina védencsemmel, & ex előtte- szidalmazta Sommer Sándort s fenyegetését azon szavakban fejezte ki, hogy bérében saegfürdik ; igen de mig szen vád egyetlen Unu álul adatik elő, addig védenosem kijelentette, bogy taaal sess is ismeri, következőleg fel sem tehetó, hogy ily ember előtt a jelzett fenyegetést tette volna: kűiőnbes pedig a vád bizonyíték nélkül áll.
4. Odrovics .Mihály Unuzát-ábsn semmi terhelőt sum látok azért- mire. ily kifejssést rm*>gbásja* ecokás hasa-n Ini nem fsnyegetési, hanem más értelemben is, B*»ly sajnálatot fejes ki. Egyébiránt eeoa tscu egyebet nem saoud.
5. Stelcser Gnsz áv csak annyit tud, is .aanyit állit, hogy védenosem garásda volt ée hegy Sommer Sándortól hallotta, bogy fék tőle. —
Ezes vallomás -ismét mas értelmű mint a több« tanné. »ennélfogva védenczem tagadásával szemben erőtlenné vált. -
6. K.is£aisdy árpád vallomasának súlypontja ott kulminál, hogy védenczem azt állitaá, miszerint azon sse kérőn ő ült, melyet Ucn jelzett, » tnégis ast mondja tsnu, bogy bár egy ember ült s szekéren, e azt ő jói megw nézte, de nem Herczfeld Samc volt. Ezen tsnu vsllomáSával ssembes
7. Ssi-bó Antal t&na ki Kisfaludy
Árpáddal ugyanazon jelenetben vett réezt, ast állítja, hogy sebesen hsjtotuk el a kérdéses sseker mellett és az idő sötétes volt, as embert Kivenni j felismerni nem lehetett.
Esen tanusmány tehát as elóbbenit lerontja éc mitsem érővé teszi, védenczem vslTomásá (foségben marad.
Fiflyetatztetjük a t etvaaé-kfaönséget iapunk mű mmtm mUkumt HartMwo-fél« Wnktésra,
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI
-- . ■ ■
közlöny.
_ (


SZEPTKHBKB^^b
8. Vukán Farkú József tanusko dása birhi ellenkezik ia többi vádlottak azon állításával, hogy dk ültek előbb ax asztalhoz a korcsmában, lényege«
körülményt nem képezvén, itt több megjegyezni valóm ninc» mint az, hogy védenczem vallomása ezen körülményre nézve sem lett msgczáfolva
9. Hirchler Simon tanú látta azon egyént a ki f. é. febr. hó 4-én sJ\b órakor egy üveg bort hozatott a Magyar királynál, s kivitte ast egy szekérhez, mely ott haladván, — után na kiáiitott álljanak meg, s a bort bár együtt megitták a szekéren ülőkkel, azért a vele srombeeitett védenczemet fel nem ismerte azon egyénnek, ki a bort kivitte; egy tanú vallomás* tehát olyan, mely a positivitást is kétségessé teheti; — védenczem vallomása ezzel szemben is megáll.
10. Tóth Imre ''.aou védemezemnek vallomását bizonyítja a Knortzer Károly féle vendéglőben oefolyt eseményre vonatkozólag.
11 Lackenbacher Fáni a Bagolán történt eseményt mint tanú ssórul szóra agy adja elő, mint védenczem vallomását tehát erósiti
12. Kluger Betti, Herzfeld Sama köhögését nem hallotta.
13. Bicsák Borbála s
14. Császár Lajoe tanú védenczemet bent nem látták. |s ezer. tana a köhögést kivülrói. az utczáról akkor hallotta midőn a szekér mar indalóban volt a rablókkal.
15. Leitne- Gáspár tana gondolja, hogy a házi szokást ismerni kellett rablóknak, azért mentek pénteken este. Ezen gondolatszerű puszta gyanitás semmi positiv adatot sem nyújt, védenczem ellen oizonyitékul elsemfogadhatom.
16. Tanú Sommer Berta. Ezen általam most nevezett tanánál egy pilla natra meg kell áiianom, mert arról több mondani valóm van.
Midőn e tanú bevezetve lón a kihallgatás alkalmával, tagad hatatlan, hogy raéiy ér/elmet keltett a jelenlevőkben maga iránt s az arczán visszatükrözött fájdalmainak e terem hallgatói kivétel nélkül részééivé lettek, láttam aát is midőn a hallgatók szemeiben s megindulás könyei csillogtak fel; a megindulás általános volt, magam is osstottam azt, asonban ts nuskodáaát törvényes szempontból, mely a lélektani törvényekkel van támogatva, minden bizonyíték nélkülinek kell kijelentenem azok oknál fogva, mint: 1 noc. Kluger Betti jelen volt tanú, valamint Bicaák Borbála sem haiotta a köhögést. 2-esor. Császár Lajoe tanú a köhögést nem az udvar felőli ajtóból hanem az utcsárol, s nem is skkor hallotta, midőn a kifogasolt tana, hanem később, midőn a rablók a szekérrel indulóban voltak, tehát a vallomás hite-leesége meg van gyengítve, s ha azt is hozzá vesszük, hogy tanú hol állott, vagyis a cseiédszobaban, vádlottat pedig a foiyosó előtt vélte állani, a helyzet s tanú fájdaimasielkiállapota, melyben szükségitepen szenvednie kellett s végre, hogy saját vallomása szerint caak masu*p reggel vélte felismerni a hangot, tehát azon nyomás hatasa után, midőn már a közhangulat védenczem nevét telkapva, ótet bűnbakká állította ki, mondom ily elóamények után a hatások alatt s ijedtaég következtében a felte-mérés sem lélektanilag el nem fogad -ható, sem arra jogilag nisonyiték nem állapitható.
És most ezeknee elóreboczátávai bátor vagyok védenczem érdekében még az enyhitő körülményeket is felhozni kérvén a tek. kir. tvszéket azoknak fi-gyeimee meghallgatására.
Védenczem, mint tudva van Sommer Sándornál ssolgáiván. ez ótet, miken: vádlott állítja, mngkárositotta s ezen károsítás oly igastalan, oiy nagy mérvű vok, hogy védencsem art el sem felejthette, anyagilag amiatt heíyrenem állhatván, emiatti keserűségében hatá rozta magát el a sserenoeétlea osalád kiraboItatására s hogy más ssándéka vagyis nagyobb bűntény elkövetése eesében sem volt, ast igazolja az ő kö-vetkezetee vallomása, mely megczáfolat-lanul áii; továbbá ason n*v;ltság. mely-lyel azt habosat nélkül beismerte, ellen bizonyíték, azaz, hogy ó többet n akart i^gyeo, mint egyszerű raboltatast, — kimutatva nincs.
Továbbá, midőn hirt vett a történt gyilkosságról, azt azonnal rosszalta, »őt sírt ;s fajdalmában, a mi kétségtelenül a lelkiismeret egy nemesebb húrjának érintéséből szármázott, s habár est ő csak maga áliitja is, állításának minden irányban s igy ezen irányban is hitelt kell adni, mert egyébkint saját magát is Vádolja, s hs » terhelő vallomásat elhisssük,- el kell a mentőt is hinni, ellenesetben igasta-lanok lehetnénk, sőt el keli hinni asért is, mert agy a tények, valamint as ő vallomásának további logioai menete ellene mitsem bisonyit, sót bogy valóban fajóan vette az esetet s magát is szándékosan megbüntetni kívánta a rablásért mint ¿Itala beismart bűntettért,
igasolja ama cselekvénye, mely vallomásában nyilvánul, as őssiote, bűnbánó beismerés, a vagyonnak hiánytalan visszájattatáea, sót a mi legfontosabb mocsaaat as, hogy egyedül védencsem volt as, ki magit s vhagálóbirót is a főbűnöeök kilétére s feltalálására vezette ugyanannyita, bogy hstárosottan állithatom, misserint ht ő tagadásban marad, s társakat meg sem nevezi, akkor ma esen ssomoru • nagyfontosságú végtárgyalás a közbiztonság rovására egészen más módon s jelentéktelenebb alakban folyt volns le.
Fel kell még említenem vedelmére elhanyagolt neveltetését, s azt, hogy erkölcsi bisonylsts elvetemedettségét nem matatja meg.
Kérem a tek. kir. taxéket, hogy védenczemet csupán a rablási bünré-ezesség bűntényében bünösneic kimon dani, e ezen bűntény büntetésével suj tani, ellenben a töobi vád terhe alól felmenteni s védői tisztelet dijjamat 3O0 frtban megítélni kegyeskedjék.
REÍETE GÉZA ügyvéd mély higgadtsággal, velős érvelés könnyűd satyra és ssónoki hévvel tartott védbeaséde a következő: Tekintetes kir. törvényszék 1 A mily fokozott mértékben sike rűlt előttem szóllott tisztelt barátomnak azon nagy várakozast kielégiteni, — meiylyel előadása iránt méltán vis«ltet-hettem, — oly mértékben vált állásom kényes s nehézzé, ki közvetlen utánns fényes beszédének natasa alatt vagyok utalva szóllani. Ebbeli elfogultságomat asonban reményiem, hogy azon czél, mely előttem is lebeg a való tiszta igazság kiderítésé s a tekintetes kir. törvényszék ismert elnéső jóakarata s főleg a kir. ügyész ur s közvetlen előttem ssóllott bsratomnsk kimutatható iag sántikáló okoskodása — hivatva leesnek leküzdeni.
Igen tek. kir. törvényszék, mi védők a való igazságot óhajtjak, győzelemre vezetni: mert még a kir ügyész ar egész ékes szóllásának hatalmával a bünöeeég mellett harcsol, — addig mi hivatásszerű kötelességünknél fogvs as enyhitő e esetleg felmenté ténykörülményeket soroljak elő s ez által a tekintetes ügyészséggel kesét fogva habár más irányban, mégis ason ssent czél telé törekszünk, hogy a tek. kir. törvényszék oly helysetben hozassék — misserint a per esutra okok bírálata alapján kösös munkákat egy igazságos Ítélettel koronázhassa.
Nálunk Magy arországon az uralgó gyakorlat, illetőleg ssabáiyzat szerint a vsdiott helysete a a védő hatásköre sokltal korlátoltabb, — mint ssámos egyéb európai államokban : mert a védő felével ssabadon tanuk nélkül soha még vád alá helyező határozat után se érintheshetik s igy gyakran megeshetik, hogy bizonyoe enyhitő sót mentő körülmények némelyik napvilágot soha nem ''át: holott a védőnek felbátorító, 8 emberszerető közeledése s átgondolt kérdései nem ritkán a vádlott előtt tudatlansága e megzavartatásánal fogva csekélynek látszó, de asért védelmi szempontból fontos körülményeket hozhatna felssiure. A hannoverai. ] badeni, schveiczi, würlenbergi, s braunschveigi törvények sierint, még a vissgalat folyamán és bármikor értekezhetik tanú nélkül, s védő véduncsével, * német s osstrák törvények szerint s a vád alá helyeső határozat után sőt a német büntető eljárás szerint vádlottnak jogában áll adandó felelete iránt előbb s védő Ügyvéddel négyszemközt értekezni. De hivatkoshatom e tekintetben a fran-czia Conventre, me^y szenvedélyessége tetőpontján is heiyt adott annak, hogy a szerencsétlen XVL Lajoe s neje Maria Antonietl védő ügyvédeikkel szabadon tanuk nélkül érintkezhessenek.
Itt nálunk a vádlott magára van hagystvs — vigass b tanács nélkül áll nem ritkán oly salyos vádakkal ekemben, hogy ások ót teljes ártatlanságé esetén s érsetében is elméjében magys-rásni s ellenmondásokba keverni képe* sek. Ily ssorencséllen helysetben lévén nálunk a vádlott — kell, hogy a bíró ság s közönség — mig bűnössége végleg igssolva nincs, — vádlott mellett éreasen s gondolkodjék. A jelen vég-tárgyalás alkalmával és terhelő tanuk a leggyengédeob elbánásban részééül tek s átérezhette az s tanú ast, hogy kedvező fogadtatásban vallomás (s bíróság részé ről) osak akkor réezesittetik, hs az terhelő ssinesettel bir; holott s mentő ts-nak mint valóságos vádlottak állották itt a -tek- törvényszék előtt — s fag gstás, gúny és megvetés eser nemét kellett nekik elviaelnL Soha nem volt megengedve, hogy a tana s vádlott szembesítésekor »-gyik avagy a másikhos még as elnökség utj«a is kérdést intés-hettünk volna s esálul a való s tiszta igazság kiderítése elé neveseleé akadály emeltetett. Esek mind tények, melyeket, habár nehezemre esik is — consta-tálnom s kötelesség parancsolja véden-
osemet illetőleg.
•''«r > xWr'' :i - i • <;• : i ■ ■ •
Mindenen eljárás mellett is nyugodtan tekintek ason eredményre, me lyet a visagAü s a végtárgyalás létre bosott t nyílta» kimondhatom, hogy esen eredmény felmentett asoa kellemetlen, de kötdességzserü helyset siói, hogy meggyőződésem ellenére matassak reá védenczemre mint ezen bűntényben ártatlanra.
Ha s tek. kir. törvényszék egy hírneves angol törvénysséki elnök azonnal felolvasandó figyelmeztetését osztaná, melyet ő as esküdtssékhes intései szokott, agy védencsem Tatár s társainak as alábbit igazoló vallomása nélkül is felmentetnék, — ezen elnök is mindig igy ssólott a verdict kimondása előtt az esküdtszékhez a késemben levő német szövegű jeles jogi könyv szerint: ,In F&llen, wo Niemana r ie Th*t ssh und ein Angeklsgter derselben überführt werden soll, müssen alle Umstände mit der Voraussetzung seiner Schuld eich vertragen können ; allein das genügt nicht; e« muss mindestens ein Umstand vorhanden seia, welcher mit j der irgend denkbaren Theorie von d»r Un schuld dee Angeklagten unvereinbar ist Dieee Regel wiederholte heute der Jury, und wenn solche Umstände vorhanden sind, welche keine vernünftige Annahme der Unschuld des Angeklagten aufkommen lassen — sollen die Geschwo.-nrn schuidig sprechen (Times, 14 April 1864
Bátor leszea kimutatni, hogy ezen bűnügyben nem egy oly körülmény fordult elő, mely védenczem ártatlanságai nemcsak lehetővé, de valószínűvé sőt bizonyosai teszi. Ennek kimutatha tása azonban azt követeli, hogy BZigo-ruan a tárgyra térjek át s annál maradjak.
Védencsem elismeri azí, hogy ő 1881. évi febr. 4 én pénteken itt volt s nem veszi azt tagadóba, hogy vádlottakkal találkozhatott, s találkozott, egyedül azt állítja, hogy őket névleg nem ismerte s nem is itmeri. Avagy talán akárhányszor nem tv énik az meg művelt emberrel is, hogy ma valakit neki bemutatnak s vele megismerkedik s már másnap névéi elfelejti? A január 31-én lelt össsekelés . egváialján semmivel se lett igazolva — esen előadás egyedül Herzfeld vádlott meséjén alapul, hisz még pénteken se ismerte Herzfeld Stenn át.
Őket oly jól meg" V£Ü»éf«l élt. g^ ia tek. kir. törvényssék vallomásai kőzött reám s legmegnyugtatóbb hatással as igazság kiderítését illetőleg as volt, reidőn letett esküje után aa 50 sápi dij csekélységé feletti méltó felháborodásának adott kifejezést": meri láttam, begy e kérdéat illetői?«? ctalódhsUsa kizárva vas.
De Partfeliüé vallomását ia figyelmen kívül u_*yatí.i kérem, mert ő vádlott neje lévén — érdekeltsége vélelmeehető. Méhesemre eeik a gyanúsítás főleg vele nemben — kit s oors u~yis keservesen meglátogatott akkor, — mikor karjai kissé ast játssotta — kisek nevét is Csak akkor ejti as ember ki, ha el nem kerülheti, de védő ügyvédi köteleeségem pa-roncsolja, hogy tanasáai hitelképeséig? ellen — a mit észsserülegjlehet, felhosttk
Én pedig vallomása hitelét végisg lerontva látom már ss által ts, hogy Boncz János állítólagos rablóra reá nem iim»-
— amennyiben ő maga állítja, hogy 9 7,10 órakor érkezett meg férje háfom más emberrel s esekkel reggeli 4 óráig egy szobában együtt roll — a nekik szolgált s csak is a pecsenye sütés végett kis időre távosett el a konyhába,
— no már ki 6 — 7 órát tölt liárom ember társaságában s nekik étol és itallal szolgál — annak szerintem vsgy mind hármat határozottan fel keli is mernie, vagy egyiket sem. ő azonban caak kettőt ismer fel — Boncsoi nem,
— már pedig a három között neki van legkifejeaés telibb oly arcsa, melyre ha csak egy pillantást vett bárki — soha el nem ismerheti.
Ezen körülmény előttem igasolja azt, hogy Boncs ott nem volt s ha et áll — akkor s másik keltőt ie iélre ismerhette, vagy mi még valószínűbb
— tudva olt nem létüket vall reájuk, S asou feltevésre jogosít, hogy férje mind hárem áidosat alakját előtte le-irta s ő emlékébe csak keltőét tartotta meg — harmadik leírásáról megfolod-
koaett.
Tanúnak férjével együtt érdekében állott előre a tervet kigondolni, — mert Herzfeld jól tudhatta azt, bogy a vüág ismerte ellenséges indulatát a szerencsétlen Szommer csaladhos: tehát csél-szerűnek tarthalta a gyanitásra, s esetleg a legrosszabbra is elkészülő s hojjy ő legrosszabb alatt nrft érthetett — mutatja vallomása, nem tagadja ast, mit nem lehet, a rablásbani részességet, »1« a nemes nyakat a kötéltől meg knil kísérleni, menteni. Ilyen Kiss Gyuri János-féle ismöe pásztorok rovására kikről minden roessst, csak jót erm, tom* majd M m t&rréarmuék, s kik hozzá eliene se vallhatnak, mert ott nem voltak. Önérzetem tiltja, hogy eze ket mint erős egyéni meggyózódéeeím-rl soroljam; de fuleorolom mind oly jog.t sült vélelmeket, melyeket as élet e halálnak araiként itt ülő tek. kir. tvssék becses figyelmébe ajánlani jónak láttam.
Kslamáss. Mátyás és Tóih Mihá''y kijeleulék. hogy ők r-szegek voltak s reá egyikre se ismernek — sem slagjukra nem emlékeznek, sem arra, fco-/y arezuk be volt e mázolva vagy nem -''--hanem Gergely Ferei>czcxel valljak^ogy Kiss s Stenuáhoa hasonlók voltak, <l-''. hogy ezen hasonlatosságot miben fedeí ték fel — azt nem mondják s valószínűleg boros állapotokban is annyit mégis megjegyeztek, hogy mindesiknek egy orra s ket füle lehetett s igy a hasonlstoeaágot kétségbe vonni nem is lehet, mert annyi mégis tagsdbatlati beigazol tátik, hogy emberek lehettek ott, ameonyiben az állítólag Boncs lo vai istállóba köttettek.
Vakán Farkas igasolja, ameny-nyiben állítja, hogy akkor kérdezte Herzfeld tőlo, — hogy ki ez as ember? de meg Marion József tagadja, hogy Kiaa Gyura Jáeos avagy Ste^nát ismer le volna s igy jsn. 31 én őket Hersfeldnek be se matathatta, Igazolva van, hogy védencsem — a Knortzer korcsmájából egyedül távozott el és semmivel sincs bizonyítva, hogy ő Herz-felddel Geleére utazott volna
Avagy védenczem Gelaén léte Kluger Betti szakácsné vallomása állal tán igazolva van E>ien Kluger Betti aggályos a hitelt nem érdemlő tana. — mert eltekintve attól, bogy a meggyilkolt csaiaddai szoigalati viszonyban állott s attól, bogy a családhoz tar tozó tagok a vizsgálati iratok ezerint őt Herzfeldeli egyetértéssel váoolák s mint gyanús személyt mutatat be a vizsgáló bírónak s végre eltekintve attól, hogy erületés helye s egyébb szolgálati helyéről az erkölcsi bizonyítványok be nem kívántattak: kérdem nincs-e s nem volt e védenczemnek szakálla? s mondá e Kluger Betti a vizsgáló biró előtt, hogy akit ó látott annak szakálla nem volt? vagy talán a szakálnak esetleg bemásolása nem eg vedül szinét változtatja meg, de nem létét is constatálja. Kérdem, hogy ki egy szakáloe embert szakái nélkülinek vall - ki maga valja, hogy arcsa egéssen más volt, mert be volt má-zolvs — ki állitá a vissgáló bíró ur előtt febr. 12-én, hogy annyira meg volt ijedve, hogy • tettesek közül ha előtte átlaaánsk se lenne képes egyei is felismerni, —ki reá febr. 25-én s szembesítésnél is egyedül alakját s hangját találja hasonlónak sőt kijetonli, hogy védencsemet (telismerni nem képes — igen kérdem van-e s 1< hei e biró, kí esen ellentmondó vallomások után több felismerő állításra kellő rulyt lenne k^pes lelkiismeretesen fektetni. Aki itt e végtárgyaláskor is szt állítja, hogy arcss skkor egészen más volt, mert be volt másolva — mondhstja-e az most lelkiismeretesen azt, hogy ez volt ami más forma arcs, s mondhatja e ezt skkor mikor az eieó azembeeittésker vádlottat felismerni képes nem volt, hiss a kit én tegnsp látva ma nem ismerek fel — felismerhetem e én ast határosottan hetek svsgy holnapok múlva. Esen feltevés s lélektani axiómákat halomra döntené. — mert általános tapasztalás az, bogy mindinkább elhomályosítja.
De csak jelen kelleti lenni esen Kluger Betti tanúnak itt a végtárgyaláson tanúsított félénk magaviseletén s habozó vallomásán — mindjárt mng-győsódhetett bárki is arról, hogy as öt.
napig itt idősött tsnu ss itteni kösban-gulat s elkeseredés teljes hatása alatt állott s vallomása igas belső meggyó-sődésből eredetinek nem vehető. Asonban s tek kir. törvényssikeek különös figyelmébe kell sjánlanom esen Kluger Belli vallomását, bírái gatásával »soi fontos felmerült körülményt, hogy ''ii-oeák Borbála ssolgáló is már-már eskü vei akarta az azonosságot erősitteni • caak az utolsó pjllanacban a tek. kir. törvényszéki elnök nr erélyes s tapintató« kérdései folytán menekült meg as örök igazság előnyére lelkiismerte hamis eskü vádja alól; amennyiben kijelenté, hogy azonosnak nem állítja, hanem csak hasonló alaknak, egyúttal bátorkodom felhozni, hogy a szekér s lovak asouossagaért mert a vizsgáló biró ar előtt esküt tett Dobosi foglár a vég tárgyaláson kijelenté, hogy az azonos ságrn esküt nem tehet — csak arra, hogy a kocsi s lovak Bonczéhoz hasonlította*, tehát esküvel erősilé azt, hogy ó előbb h amisan esküdött, végre reá mutatok Kovács foglár vallomására — a ki első kihallgassa alkalmával azt mondá, hogy oly s-besen nyargsltak el előtte. — miszerint a lovak szinét se vehette ki s utóbb hetek s mos: holnapok múlva as azonosságra merészelte esküi letenni s miért — mert a vizsgáló bíró ur előtt meggondolatlanul letett esküje által kótve érezte magát.
Tehát ha csak ezen bűnügy tárgyalásánál felmerült exoticus tény körülményeket tekintem s gondolkodóba eshetem méltán az iránt, hogy Kluger Betti vallomásán boszankodjam e vagy a fölött mosolylyal térjek azt a napi rend további fejleményeire.
Azonban a tárgy komolyságánál fogva ezek közül eogem Bagolára egyik érzet se vezet, — hanem megjelenek ott. mini jogász s jobban szemébe tekin lek Keplár Tamás muzsikus s Herzfeld Samuelné tanuknak, — mint ezek ama harmadik állítólagos rablóva jónak látták szembe nézni.
Mielőtt azonban ehhex fognék még Gelaén kell egy kis darabig időznöm, Bicaák Borbála s Császár Lajos cselédek minttanukuál.Van szerencséra conste-tálni, hogv ezen tanuk miadegyike s vizsgáló biró ur előtt azt vallotta, hogy jobban meg voltak ijed?«, sem hogy lelekjelenléiüket feanterthatták volna, s hogy bármelyik rablóra ts re>á ismerhetnének s állítják, hogy egyik fehérre mázolt arczu volt. szakái nélküli; ezen vallomásuk után használt hasonló kifejezés annái kevésbé állapithal legese lvebb gynuuokot is; mert például Bicsák Borbála a vizsgáló bíró előtt Sten nára is ast vállá, hogy felismeri, holott í. végtárgyalásnál beiame.-i, hogy Sten nát t-sak hátulró'' látu — a^agy as ujabbl jogi elvek szerint egyedtti hátul röl látva lehel valakiről a sseméiyato-nosságot igazolni? Ugy hiszem ily tanuk vallomásai egy életkérdést tárgyaló ügyben egyedül arra szolgáinak, hogy a helyén nem levő comicum anyagot szaporítsák.
ígéretemhez képest ezek uUo bátor leszek K*piar Tamás muzsíkuc s igv a mestersegével járó józanság min taképére mint tanura áttérni Ezen Kep-iár Tanú 1881. febr. 14 én a vizsgáló bíró ur előtt jónak látta kijelenleui, hogy ő bizony ugy nem nézte meg őket, hogy azt megmondani lenne képes, miszerint arcvuk be voit mázolva. ar»gy uemis esek u:án felvezetnék elébe egy Ivánovits Jáaos s még esenkivül négy utóbb lökéletoseu ezen ügyben ártatlannak bizonyult vizsgálat fogságban levő egyént — ezeket sorban jól megnézi s ekként nyilatkozik, hogy hatá rosottan egészen nem ismer osekben reájuk s igy ottlétükre vallomása méltó gyanút állapított meg. Utóbb megunva s sok nézegetést s vaióssinüleg a vizsgáló hí ró ur által figyelmeztetve is lón, mi'', azonban nem állítok ■ csak már megeshetett okoskodást kocskástatok, bogy álmos ssemeit moet raár jobban nyissa f«i — tehát elhatárosza mvgát Kap ár aram, — hogy most mar akárkit hoznak elibe, legalább kőről belől reá fog iemerni s úgyis történt, mett védenczemnél sokáig gondolkodik i kijelenti szóra! ssóra, hogy hasonló volt — de határosottan nem mondhatja, hogy es volt.
Mindeseu bölcsességét Keplár Ta-mas febr. 14 én adu a vizsgáló biró uruak tollába. Beá 11 nappal utóbb tehát febr. 25-én iwmét meghivatja s kihallgatja ót a vizsgáló bíró ur — erre már megálmodta styja és hegedűje megsúgta Keplárnak ast, hogy Kiss ée Stennát látta ó a bsgolai korcsmában éjfél felé, s mindezen vallomá sát joggal koronást« be, hogy megfe iedkesett azon s visagalc bíró ur előtt tett vallomásáról, hogy ez állítólag Stennáoak há tai volt fordítva s igy n*m is láthatta, hogy folytassam, tehát becses engedelmökkel folytatom, — • cons tatalom, hogy védenoSemmei ss<-«aben is esse kifejezésekkel élt — olyan formája volt, s tarisznya léte vagy nem léteiről intés tem hossá kérdheti ,nem visagáltam éa
Kérdezni báforkodom a tek. kir tvsxéktől nem lett-e as oooatatalva,hogy ezea bagolai s azon gelsei tanuk jelen vádlót:akat soha az előtt nem is látták. Kérdem nem fordult-e elő akármelyí künknél is már aa, hogy egészen ismeretleneket ssóiitánk meg jó ismerős képében. Hisz essk pár nappal aa sióit beszélte el nekem es itt átellenben le«ő Sieinitz kereskedő neye, — hogy ó leány korában saját édes apját iamerU fel akár bányasor Weiss Henrik helybeli kereskedő" ssemélyében, s bogy őt is akárhányszor felcserélik testvérjével is, ugyanaz nap beaséite el többek jalenlé-tében Lackenbacher Ede ur, bogy ő ssinte édes apjának nézte akárhányszor Pollák Gusztávot s neki ily tévedés folytán számtalanszor kese: csókolt s állitá mindkettő, hogy -e két embert, ha egymás melleit állottak— b«b volt ember Kaoizsán — hogy fel se cserél hette volna — annyira asonos formájú egyének valának.
Ha már Kanissán egy délután ily feltűnő hasonIstosságu esetről • ¿étetik emittál — hát skkor még iit s ss országOan hány egészen -gyforma alakú
— arexu s hangú egyén találkoshatik
— ut megmondani képes nem lehelek, de hogy minő óvatosan ''ehet sz ily ián a vallom azokra súlyt fektetni,'' ezt ssámtclan törvényszéki eset bisoeyitja, a a tek. kh- törvényssék kegyei sege d elmével m csa lód hatásra - - lessek ba» tor a k esem be levő Dr. Varga Gyul%
egyetemi tanárnak Béoeben 1879-ben
. . 1 . j
rcetjüi fí alél hsUoIJikH 1 ts 8Ü8n'' uiitin.Sc ¡¿k .m t-<
Húszáig imrwt+m
ZALAI KÖZLÖKY
8 ZEPTEMBER*! 1 -én
kiadott jele» jogi könyvből — pár tör vényszéki esetet felolvasni, ■ mert a könyv német — bú a felolvasás ia iíy n vei ven eszközölhető.
'' .Olvasd 576. lapot.) Ezeu pár
péld« mutatja ait, bogy meg az is
tmtr f as ÜletlL * %%
l^ÜiRettf kir. törtenyssék a rá
dencxemoéi nsgj szerepet játasott péss
kérdésénél a legszigorúbb vizsgálat napig tartott végtárgyfcká* igazolta védeo
csemnek mindenáHitását s oly meglepőleg
találkozó pontok merültek fel, bogy t*l-jes ártatlanságáról mindinkább megg>ő
s^dtTT) Herzfeld meg att állitja, jan. 31 én ismerkedett meg először vádlottal, t igazoltatott, bogy velem jan. 19 én jött el hazuirél s febrí 8 *u téri vissza, a nap a toglárok el is f''gtak.
11 v körüiménvek kftsöít az snva
J J •
t Vendel fia behaugzó vallomás után Ítélve — igaza volt vádlottnak— midőn a 75 frt honnét eredtét, banajegyek nemét — 6 a oséijsa eiőadta, sőt ason„Bapot is m-gje olts, mikor att kapta a szombati napot, re a multak a 20 frt történetére — avagy tatán vádlott aiár előre «1 volt készülve elfogattatasa előtt Horváth blrö ur fogas kérdéseire s m-tr akként rendettette eme 20 frt kérdését, bogy Krom-px-cher veadéglős é« a bankók nemeit s bugy a Vendelt^ kapott lett felemlítve.
Veudei öcscsének e kérdésről elleut mondó nyilaikoz<vta Irgkissebb terhelő körülményt se állapíthat meg, — mert a szembesítésnél bátyjának adott ígéret, a azonnal rea anyjának panaszkodott, — h»gy azért ne o merte a valót megmondani, mert félt, bogy a m-igyar dohány tiltott bevásárlási szándékáért büntetve leiz, — de m-ignyilt mulatoz^aa mu''atja, bogy ő félt s tartott attól, hogy ezen bűntény miatt baja lesz — s igy ba csakugyan nrre VTendeltól kapta volna a 20 frtot, ast a kakonyai ven dégiősoefc se említette volna.
ingt. ssept. 12. Nagy-Kanissán. Pöröntő Is ván 670 frtra b. ingt. okt. 12. Nagy-K.anizaán. — Somody Gáborné 2470 frtra b. ingt. <>kt 5. Monosslón. — Dervsrits István 956 frtra b. ingt. ssept. 30 Hahó-tói». — Magyar Jósáéf 456 frtra b. iagt. okt U. Hagy-Kanizsán.
— Ha mai rövid hirek. — 24 hírlapíró választatott meg országos képviselőnek. — Toron tál megyéből 12 ezer Lak ós kivándorolni készül, (Szomorú kép!) — Koiossvár vidékén s mérges kigyék «lesaporodtak. — A hullaégetést Budajíesten életbe léptetik. — Ghyczy Kálmán beteg. — Tiszt Kálmán haza érkez-tt. — Szilágyi Detső édes atyja meghalt. — Nagyváradon ezres bankót hamisító pincsért fogtak el. — Temes-virott egy pinczében 80 ezer forintot találtak. —
- Külföldi rövid hirek. — A nemzetközi irodalmi congressus szept. 18 —24 én tartatik Bécaben. — A sziámi királyi é temetési költsége 5 millió frtba került. — Krupp híres :;gy ugy árában 13 eser munkás dolgoztt — Vera-Crus-ban a sárgaláz dühöng. — Kréta szigetén népfölkelés tőrt ki. — As elmerült Teu tonia gősöeón 236 egyén ve8ztette éle té<. — Adenben kitört a cholera.
''Folyt. kÖ7etkezik.)
Helyi hírek.
— jEmlitetlük lapunkban, hogy Molnár m&kprjtée* ur birtokában egy 40 évés jnkl virág van, -mely most virágzik" elóecör. A gyönyörű növény virágzása már nem sokáig tart, azért az érdekelt virágkedveiők mielőbb megtekintsék.
— IMirás Miksa hírneves uép-zenész Kanizsára érkezett, hogy az elköltözött Zsákai Lajos helyett az itteni első zeneksr vesérietét átvegye.
— A csabrendeki rablógyilkosaági ügyben eddig 31 gyanús egyén íogatoit el.
— A pacsai inkább betöréses lopás mint rablási oselekmény tettesei hir szerint két odavaló parasztember elfog«''-ott. A lopott pénz és ékszerek is megtaláltattak.
— Lopás. Szept. 7 éo Kisfaludi-utcsában Koronczytól
ki
Prága szept. 9. Lemberg , » Sseben
nyert ?
19. 11. 80. 87. 77. 71. 76. 60. 15. 12. 17. 30. 35 18. 82-
iaezot hajtottak el; t tettesek
éjjel a 3 ma-egyikét elfogta
Moróeza őrmester a temetőnél s megkötözve a városházához hajtatta.
— Kottcriban egy Jászberény bői megszökött s nagyobb lopással vádolt czigány elfogatott s a perlaki szolgabírói hivatal által illető belvre kisértetett. Általában Muraközben igen sok kóborló czigány tartózkodik.
— Alsó Lendva. A folyó év elején e járásban ijeaztőleg fellépett himlő járvány hála az egeknek! töké leiesen megszűnt. A járvány tartama alatt megbetegült 14 köcsögben össze sen 4i5 egyén, — ebből meggyógyult 349. Meghalt 66- E ragályos s veszélyes kór to/a terjedésének meggátlása. s most már teljes megszűnése. a megyei tiszti főorvos Dr. Grész János ur rendkívüli hivatalos buzgósága s nagy lelkiismerettel * járó ssakavstottsága mellett Dr. Király Mór tiszti járási ée Dr Polácaek Arnold körorvos urak buzgalmának köszönheti, kik valamint tnindeeker, ugy ezen alkalommal is, egéez odaadással és tapasztalt szak érte lemásol Működtek.
— LéfO-ádrÖl értesittetünk, hogy ott kaposvári (egyenesek hosszabb ú.ó óta fűsfa vtnzől szednek, nyomban ie is hámozzák s a télen ezekből tzehbbél szebb kosarakat s kasokat tonnák. Ssept.'' ¡0 én távoztak vissza a kaposvári börtönbe.
— Muraközben hallomás szerint -r^uj évkor a bor és has fogyasztási adó behozattatik. Hisszük, hogy Horvát-Szlavón orstágok sem kímélteinek tovább, nem érdemlik meg a dé delgetéet.
— Árverés Zalamegy ében -Palay Qaboraé 626 frtra b. ingt. okt. 10- Tárnokon. - Mlinarics Jósefs 863 frtra b. ingt. Rsept. 26. Nedelíczen. — Gecse István 1800 frtra b. ingt. okt. 3. Les esősen. — Laaar László 694 frtra b ingt. okt. 3. A.-Páhokon. — Hermann Pál 761 frtra b. ingt. okt. 5. Khpolcson. — Bartbolome Sarol''a 787 frtra b. ingt. szept. 12. őrdöghegyén — Marton János 363 frtrs b. ingt. ssept. 24. Galsm bokou. — Gáspár György 765 írtra b.
Vegyes lilrek.
— (Megbüntették Kossuth Lajos névnapjának megünneplése miatt.) Tizenkét egyeiemi hallgató m. hó 24-én az üllői-uti „Mokány Berc-1* korcsmábiu megünnepelte Kossuth Lajos névestélyé''-b ez alkalomból a nagy hazafihoz üdvözlő táviratot is küldöttek Azután csendeden kvaterkáztak es toaaz:irozUk éjfélig akkor szedték sátorfajukat és hazamentek A főkapitány tegnap a korcsma tulajdo nosál megidézte éa a név-este tartásáért ,éjjeli csendháborítás" czjmen 50 frt pénzbírságra ítélte.
— A ttidövétiesek figyelmébe. Több felől megkerestettünk Dr. Karika Antal ur lakása iránt, ezennel kijelentjük s a sxegény szenvedő b«''-egek érdekében la punkban közöljük, hogy Dr. Karika Antal ur lakáea: Budapest, reáltanoda-u''csa 16. sz., 1. emeiet, 14. ajtó. Itt kereshetik s talalbatják fel őt azok, kik tüdőbajok-ban szenvednek.
— A postatakarékpénztárak Ang liában. Az angol vezérpostaigasgatú kék küuyvet terjaaztett az ottani parlament elé, melyben a postatakarékpénztárakról igen épületes dolgok vannak e''.moudva. E szerint 1880. lépett egy olyan törvény életbe, mely állampapírok vásárlása vé-g''-tt feljogositja a közönséget te''-.-zés szerinti betétek alapján 100 forintig terjedő összegeket megtakarítani ée e czélra a postatakarékpénztárakat felhasználni. — November 22-tól márczius 31-ig már 6,300 személy bízta meg a poetatakarék-pénztárakat államp:<pirt>k megvásárlásával, e 6,300 umber 382.139 fontot vagyis 7.6 millió márkái takarított meg a mondott időszak alatt. A postatakarékpénztárakba elhelyezett, eszerint megtakari
tott összeg 1880 végével 338/» millió fontot tett ki, vagyis 675 millió márkát. A postatakarékpénztárakba összesen 2.185,000 személy helyesett el betéteket; a betétek legnagyobb része Angliában történt mig Irhonban és Skótiában csalt kisebb mértékben folytak ba. Angolországban minden 13-ik személyre Saocziában minden 51-ik és Irhonban csak minden 65 személyre esik egy betétikónyv. Mióta levéljegyekkel is lehet betéteket eazkösölni, azóta 22 300 szeméiylyel szaporodott a betevők száma.
Postarabló* Hercsegovinában E bó elején Gacskó körül s poétát kiraboltak. A poetaközlekedée Mostar és Gacskó közölt igen élénk és rendben <>t katona fedezete alatt szállíttatnak s kül-deeréuyek. A po-ta kirablása Fognicz* és Gacnko között történt s ugy lánzík, a r*biók nagyon jól mdták, hogy azon napon a mostari posta nagyobb pénzösszeget vias, mert a bieleki poétát, mely pedig közvetlenül a mostari előtt ment, bántatlanul tovább bocsátották. A mostari posta csakugyan 2600 frt katonai élelmezési pénzt szállító''t A fedezet a szabályszerű rendben haladt- Elül két va-daez ment, ezután következtek az öszvérek, melyek a postacsomagokat vitték a hfgyes utakon, jobbról és balról egy vadász kíséretében, hátul a szakaszvezető haladt, A rablók egy keskeny ösvény mellett voltak a bokrok mögött elrejtőzve. Bántatlanul h-gyták a két elől menő vadásst elhaladni, de mid£ as össvéreket látták, egymásután jönni «cárnő* lövés hangzott, s a két vadász rögtön halva rogyott le, as össvérek pedig nem voltak képesek tovább haladni. A két elől menő vadász fután által mautMte meg éleiét, inig a asakn''zvesetőt a rablók megfogták és megk''Vftz ék. Kezdetb-n mee akartok gyilkolni, de vezérük szavára szsbadon oocsátoMák s a szakvezető futva jölt meg Gacsitóba, hol az esetet
elbeszélte. A rablóbanda 60-70 tagból áll s vezérük fiatsl, erőt^lj-rg ember A statáriumot ellenük ujsbhao kihirdették.
— A budapetti -11»mi középipsr Unodában (TIII. kir. Bodzafa u.csa 28- as.) s be iratások e bó 1-eó napján megkezdődtek és 15 ig tarartanak; a felvételi vizsgálatok pedig 18 és )4-én lesznek
— Hagy hajótörés. Londonból sür-gönyzik, hogy a .Teuton* nevő posta-gőzös hétfőn Afrika legdélibb csúcsa közelében a Quoin fok melleit egy szik laazirtnek ment s ott törést szenvedett. Ugy az utasok, mint a hajósok közül kétszázan tengerbe fultas, 27-en 3 csol n.ikon megmenekültek.
— As eljegysét Tragikus set történt a napokban egy fővárosi család körében. W. K. liszlkereakedő és ház tulajdonos, jóllehet 54 éves Özvegy és nagy fiu és ieánygyern-ekkel bir, viszonyt kötött egy borkerenkedó 17 éves leányával. Gyermekei ellenesték a viszonyt, de a leány viszonozta az ud varló érsclmeit a W elhatározta, hogy nőül veszi. Tegnapelőtt tudatta a háztartást vezető leányával, hngy másnap estén nagy tarsasagot fogad. A társa ság, mily W. baratjaiból es a borkereskedő családjából aliot , egybe is gyűlt. Lakoma közben a házi ur egy szerre csak kijelent!, hogy a mai este tulajdonképen eljegyzési ünnep s ezzel bemutatja jegyesét. A barátoz gratulálnak, ezalatt a gazda leáuya elhagyja a szobát. Nem sokára rémülten rohan be a szobaleány aszal a hírrel, hogy a kisasszony haldoklik a szomszéd Kamarában. A társaság futott a kamarába S csakugyan ott taláiták aleitan a leányt, ki mérget ivott. Egy névjegyen plaj bassz*) a következő sorok voltak ol vashstók : .Nekem nem kell mostoha, ki fiatalabb nálam. A balált valasziom hogy egyesüljek az ég^en levő anyámmal." A rögtön érkezett orvosi segélynek sikerült a leányt megmenteni, hogy azonb <n a: eljegvsé» bó! lesz-e valami, az a fentebbiek után nagyon kétséges.
Papírszeletek
— Káiyhs mellé húzódott a haduagy
— Fázik 5n t — kérdi t51e epy o5.
— Ob korántsem, csak a tüzh''ót akarom magamat eaoktatai.
hangja
vil
Qr. B — Be fátyolozott ma a tenorístánknak.
Br. P. — /iem csoda ; tegnap vert el ferblic 3 ezer forintot, ar. — gyászolja.
Bizonyos nagyothxlió egy vendégség alkalmával csupa udvariasságból »éretett egy adoma elmondásakor, melyet aaonban aetr.
La.lott. K&zretlea ezután f. ak»rt adomit mondani s elmondta s/Aról tzóra ngyintztl
Min aitzony várja haza ax urát oate Oda áll ar ablakhoz » kit.-kint az éjbe. Lát jftnui egy férfl-aiakot • t-:ébí> kiall-.ja: ,T-rsgy?• — Az alak em iiry felelt: .S''eoi, onyom. nem én vagyok.-
A Lessenei oagynercxegség Stuttgart követének, Breitbach bárónak kis négy éve» unokáját b^mctaUáa a tapokbac Olga wür-tembergi királynénak A királyáé ridáuam csevegett a kicsike grófnéval. midSn a kii lánj egyszer csak megrictja a királyné ruba-ját Ts igy saól :
„Te! Most hát mtnjOnk ám. szeretnék a királynéra! beszélni.
A királyné bátorságosan felelt: n D>-gyermekem, hiszen én vagyok & királyné.* — mire a gyermek egiczec -lfeledkezvc ax udvari etiquettérSl. igy kiáltott föl haraisi-tatlan sváb nyelven :•
.Ab eppes, Dn wilist die Eüuigic keiu und hast doch nitemal c Kroae aaf!
Amerikai sirteiirat
Itt Dyagzxik Smitherson Klára fimither.oc Jinos sirkófara^ó felesége. Ex emlékkövet a hü férj maga farafta feledhetetlen élete párjának E fajta emlékkS ára
! csak 1 ! kétszáz dollár !
— Nos, hogy teUaik Hx''''«ka''
— Ah, barátom, itteni exy 1-ány as! Vily tenkölt szellem 1 8 mily finom Upiotsttal, elragidö elegáncxiával értette meg velfm. hogy ajándékozzam meg — öt forinttal!
X. gazdag t£kepéns*s sétál a körúton Egy koldus al»»iix«nára nynjta kalapját. Beledob két krajeaárt
— As Isten a-''jon ezerannyit helyette ! — fohászkodik a koldus
X. or egy j>ár lépést téve, hirtelen megáll s gondolkozik agy pi''Uuatig :
— Ah. ígax, ax cp- n »0 frtot tenne nem rosx ¡>eft :
C/''letl s/^mle-
Nagy Ksn zaán, 1881. ssept. 9.
E héti Dxlet> életünknek főmozxanatát kétségkívül a ke-ide-i f hó €. tartatott VI vidékheli gaiinava-iá-un* képexé A vásár iltalál>\n rossxu ! sikerű t és nem felelt mek a reméuyeknek, m^ly k ho/zá füzóütrk. L*to gatók jóval kisel.b «»áoihan jelentek »r, mint tav»ly és legnagy >bbréazt környékbeli keresked tkból állottak, kik természetesen m nt eladók saer«peluk, mig vevSk caak nagyon gyéren voluk képviselve. K''UfSld majd" m i-gétzen hiá''-y*ott é< csakis Bécs. Gráts, Zág ráb, Sopron, es még néhány belföldi éi Aos«-tríai váro^ szolgáltalak a vevtk cont■ ágensét KQiönOi sajnálatul tapasztaltuk hogy gasda-köaiin>egünk majdnem egésxen tárol urtá rei a át a *a»á''tól- — A gépkiállítás is hátra m»-
ra.lt a tavalyi mögött Figyelmet caak We. er I J C. helybeli vaak<'' eskedS ezég kiáilifáai vont magára, melyben a lagjobb ée legújabb eaerk-MSS r»xéx--ifi gépekbe taiáHonk. Em litiare méltAk még Hartmaoa Ignácz helybeli iparoi álul kiállított tized-mérl-gek ée 0 »- 1 diuky öyé-gy kalyheli rostakéesitötSl kiállított gabonátiszti''ó gépek
Aa asl-t el-dóink magas árkóret--lcae. és vevők tartózkodó állása kO-i tkeaUbao nagyon aeb zitve volt és kAtáeek csak legna-1 ryobh erőfes«ltés ircllftt lét<-<ithett^t. A napi | forgalom ''200—250 va^goi-ra rag hat. mely m^anyie^iuek r»ak csekély riu< kartH á vásári h-lyi •égben eladásra
Bux* megl-hettsec rolt kínálva, de csak finom mii.őséghec keltett nagyobb figyelmet Árak a mult bét ell néhen vaUmival járultak.
Rozs i.<m ¡gto TO|t keresve, árai a mait h tiek
Árpa alárendelt él kAsépfajokban el ''»!'' hai y-.golv*. mig fluotn minősedben túlságos -jagas árakon krlt el.
t. bban késxlr-tek hiány« miau eseké''y kott.-t-tt - Árak SO 2") krral fetelil. txállUk
Kukorica^ iránt gyenge volt a vételkedv <■■* c-ak néha.ny té«f| Cinoua- Un talált
v.-vSre vkltoxttUn árakon
R pexébrn caak caekéiy mennyiséggel került- k rá «irra KészUuink e cxikkbr-a, UTy lábaik, ki vaunik merítve.
Fehér liab iránt kellem »hangulat uralkodott; ax fl-dásra kerül: mennyiségik jó áraka: é''f-k ei
Mai jeg zés^ink : Buaa 1125 12— Rozs h-4Ö—S Su A''pa a 60 lo.vi Zab 7 . 7 S0 Kun i-r.cxa 7 25 —"-''0 (Jirquai-tin 7 75-8 Rrp''-xf* 12 5<) —1 t . - FeSér » 5íi —ft —.
K 11.
Szerkesztői íWnet
4692 B. P Kös/onet Jördr<- is kérjük á€83 L F. Kironatbac k&aölbettOk
lapnnic li-re ig-n igénybe van réve
4694 Csabrend''k Ogyauaat sz''"> szerint már más lapban olrastnk
3696 B Kitfiní«: irt m j;\ei t''iió ítA-sodé-t kö xönet Urgyhaln.at iristt iOrR vzárnunk homaa.
469€ Kaposvár Sajnáljak , de tahi-tünk róla.
1697. M. íCesxt.jeiy M.-gérk aett. <Q9B. Te»san6er Megküld-»«« Wl. K Cdvös et_
Felelős .xerkeet^ő :_B1T0&FI LAJOS?
ivyíl tté r.*)
A felső-aa*-menvei körjegvsőeé^ben szüretkor kesdeedó 2-3 bé''tre.'' őt végrehajtó leend esük.éges. a kik napi 2 frt 50 kr., dijukat a kősségi pénztárból sveroék. Válalkosék forduljanak azonsai nevezett j-gyzőséghez. U. post« : Leienye
Fít&rz*e<-ves Hlllerfeie
csoda8zerü Injeetió
gyógvit ve-zé!yUrUnül 3—5 napir minden folyxdékot a hogycxóaél. Még aa eUfnlt oae-tekb-.-u m. I^eté-.emcoyező Kreikrnbanm Ká/f.ly hrxtín "-bweigban
Ez ifivid idK alatt magának egy vilAgi hírnevet szerzett és a legelőkelőbb ''frvo»Í t-klutély^k által bsj« nahatik é» ajáultat.k
350 6 9
A gyümölcs befozSMieTsziikseoes
harlya-papiros
''PEB6ASENTPAPIER
jó minőségben és Iilusó aron aaph»tó
Wajaits József
könyv- éi papirkerrskedéjiéiven N.-Kauiutáu
•) E rovat alatt ktalöttért fel»»ló«< ?<»f nem vállal a Sz- rk
Rendkívüli előnyös kedvezm<;ny
a
„Z A L A. I KÖZLŐ X V
előfizetői én munkatársai tsimára.
Sikerült o<£jik hirtieves intézetből föme^os me^:rond<jl(^t
eKzfeözÖlni
RUDOLF főh.-rc*^ 8 trónörökös, ujry • STEFANlÁ
hercze^asBzony ^Yönyörüeii sikerüli olajfestéknytimatu arcz-képeiből, külöu-kiilön, 52 cm. hosszu.ság, 4fJ cm. sz<:lesséírü dú^an aranyozott keretben, mely minden szoba vagy ter<*m
méltó diszeül szolgál
Nálam eredeti ára a kettőnek együtt yéve 5 frt.
A rZalai Közlöny" előfizető1 és inunkatárnainak c^ak 3 frt. Bénnentes küldése ezen felül 50 kr Tehát összenen a ke''r kép
BT 3 forint oO krajezár.
Utánvétellel nem küldetik, csak a pénz elől<-g^s be;<üi- „
désével eszközölhető. Megjegyezzük még, hogy uj negyedéves előfizetőinknek a lapot 3 hónapon át a két fentjelzett képpel együtt helyben 5 frtért, vidékre 5 frt 50 krért küldjük, mire nézve szive* megrendelést kérünk. Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedése.
Isten után egyedül az ön HoflT János-féie maiata-krvonat egészségi sörének köszönhetem életem megmentését.
Hefl JáBOS ea. kir. ndv. saállitő nrnak: kir kereskedelmi taoácso« kor -nás arany érdemkeresat tnlajdonosa. a főbb porosa ea ..éasi-t rendek lovagjának. A HoÉT Jánox-íéle malátakironat feltalálója s egyedüli k ésxitőj ■ ne k, Euró na legtöbb fejedelmének udvari «záditója Bécs, fiyárfcelytséfl t Srskasksf 2 Irsds és Byárlrsktár Qrskas, firiaser
sb asae 8. száa
GYÓGY JELENTÉS-
• Tekintetes nr! Freiatadt, 1Ö81. márex. 21.
ás ön Hoff Jánoz-féle mslsts kivonat egészségi sörének az én, makacs k6u0gé«en>ct ill-tóleg igen kitünS h-ttása volt C felkérem ré.zenire ntánv^tel mellett eaon sörből isaét 13 palaczkkal s 8 zacskó maiáta-ezukorkát küldeni,
Wssks Tivadar, cs. kir. Sma^y.
Hlrstalos gyógyjelentés.
Berlin, ax aj lakuoya kórháza, a tüaér-ntcxáuaa. A kitűnő Hoff-féle ualáta-kivonat egészségi sörnek, mely a sebt sülieknek oly jót tett, hogy ások azt nem Örömest nélkfllösik, egy njabK sxáliitás^rt kéri önt fel az ápt''ió hölgyek nevében. RSS«. minisz er,
Kit ftristss síéi MS kBMstik szét-
HOFF JÁNOS,
CS. kir. ndrarí szállító Eset Grsbes. Brisssrstrasie 8.
Főraktárak: N''agy-Kaniasa: Fessalhofer József, «¿aia-Eeerszeg • Bnbir.saky A. gyógysa. Sopron: P. Mftller, K«szthely: Wonseh Ferenc«. Kaposvár: Lajoczig AntaL

HUSZADIK ÄVFOLYAM
ZILAI ''IÖZLOI Y
szeptbmbke 11 al 1891.
HIR DETESEBL
tr
■ ■ 1 WIMPI—M————
N. Dupuy-íéle
magtisztitószer,
Nincs többé buzaöszög!
Megengedem magamnak a közelgő mivelési időre újra az t'';n magtisztító-szeremre a figyelmet felhívni; ez biztosan és biánytaianul hat szagoségés ellen a búzában, por-égés ellen az árpa-, kukoricza- zabban, stb. és ugyanez 1878. évben a magjar királyi földmivelési minisztérium által & földbirtokosoknak igen aiánltatott. Ez idó óta az én készítményem az egész osztrák-magyar monarchiában meg-honosult, és szerzett is magának megrendelőket, nevezetesen k »rületekból. melyek ez évben nagy buzaüszögben ré-szesü -ele. igen sok kecsegtető elismerő leveleket nyertek. A használata készítményemnek igen egyszerű, az ár. tekintse a nagy hasznot igen csekély. Tartok magamnak a t. vevők kényeimére az ország minden nagyobb helyén raktárakat. melyek ugyanazon áron. mint Pest vagy Bécsben egy c<omag»t 30 krért (elegendő 200 liter magnak) árusítanak el. — Haszná.ati utasítás minden csomagon.
IVUMA DUPU y, BÉCS. Vi., Windmühlgasse Nr. 36.
Főraktár Zalamegye számára Nagy-Kanizsán Rosen f< iá Ado:f urnái. Raktár AlSO-LendYan Tomka G. nél, J Zala Kgerszegen Graner L fiánál, Keszthelyen Weiss Alfa-rr. Wunsch Ferencz. Mura Szeroahelyen Grahovecz
.András uraknál. 369 5 10.
t=W)

30 éven át kipróbált
ANATHKRIN- SZÁJVÍZ.
J. G. POPP, es. és kir. udvari fogorvostól BÉCSBEN
i. Bo^ccr(fa«i«e 2.
Gyffkxrez pyárypsakóz míndeu foRÍáji«, mint szintén minden »Z* - és inybetez*^K «•Ht®. Kiti nő gargarizáló vi* az továbbá, mindet) fél >- nyakfáfii eil n. 1 nary palaczk 1 frt kr , kö*ép«*erü p*:&ctk 1 frt ét kii palarzk 50 kr.
■Növényi fogp''ttrzia rörid használat ntán_ vakit<'' fe-hírré t®«zi * fogat. »EelkQl, hogy »nnak ártana kxK egy dobóinak 63 kr
Anathtrin fofrpasxUi Uveg«zei--nci ékben. 1 frt 22 kr.. kiíün" fogtigztitó s«er. (273 8 — 14)
lUaiOA foffp<iKZta a legkiválóbb sx»r a »rájOn-g és fogxk ápolására s ¿peégben fönutartáiára. Darabja 35 kr.
Fofftömanyag '' a ¡sgbiitoaabb és leggyakorlatibb «ier a lyuka* fogaknak BcmagiuLk általi betöm''t^éiv. Egy téff-ly ára 2 frt 10 kr.
Növényszappan ■ a bór »«épitéiére a legjobb s igen kel eme? esskór. Ara 30 kr.
A '' k5zön»ég kéretik, hogy vásárlásainál határozolUn * POPP-féle ké»*h-nécyeket adassa magának » csak aiokat a darabokat fogadja el, melyeke a Poyp-féle védjegy föllelh«tó.
Blzomanyofolc:
V
Sagy Kaniaaán PráKer Béla, Beins Jórsei" gyógy.aerés* uraknál. F^»s«lbofer Jí»»*f nr fO*zerkerfc*kedé«éber — Pápán T-heiien J. és Bermöllfir j -nél. — Ka^án Hárányi I. gyógy« Kf.srtb-lyen I.akcer F gjAgy,iPr^sz. _ Zala-Kgerszegen HolV,8y E tf/ógy»» — Kapronrzán Werli gyógysze-éiz — Varaidon Ha t«-r gyógyszerész — SQmeghcu Doraer Ka.ieUn. — f^xombat-h yen Simon A és Rndolf gyigyuz. — Hxtárőrvidéki S/.. Györ-tryrtn Fibic E C. — Veszprémben Gut>iard Tivadar és ői''nál, Ke''encii ey^gTvzerész. — Sz^k »«fehérvárott Braun J. Broszmann, és [lieballa gyógy« — Lovas Keré vb-n Kertész 1 gv^gvsx-réíi
— Kalocsán Horvá''.h K gyógy»».r. '' — Pakson Maj&tintzty A gyógy.*. — Körmenden Soiin*nreüd M. ''gyógysz — Kaposvárott Kohn J . Augtistin A , Babochay A. gyógyszer. — Sregsaárdoc Manroozky L. gv^gy. — Bonyádon Kramolin I. - Riján Miehits St Herrfeld fiai. és P&llermann B gyósysz — Pe* »ett Kunz, Kovács é» 8ipócr gyógysz. — Kár-doi; Racbtilz 8t gyógy«. — Marczaliban Ki»s i;.>ógvgi — Tolna Biray S gyógysz. — Duna-földvárott Murin I. és Müller I. özvegye gyógy.x. — S»ent-Györ gyön Wallersdorfer A. — AIsó-Lendvin Kiss gyógysz — Ro-honezon Simon gyógysz. — Nagy-Atádon Pfisterer k. gyog^sx
— Periskon Sij:os K özv gyógysz uraknál
H. SCHREIB
Marshall Sons ÓC Co. Limtd. fóügynöke.
BUDAPEST, gyár-uteza 58. (bárány-uteza sarkán.)
g ő z m o z d o n y o k a í
nagyobbított tüziszekrenynyel,
ajánl
cséplőgépeket
magkölönitó hengerrel
370 3-6
őrlő m el 1 m o k a t
fogaskerék es szijhajtasra,
háromvasú ekétf kétvasu ekét^
sor vető és szórva vető gépet, szelelő rostát, „Backer rendszer",
trieureket szelelőv^l vagy anélkül, répavágógépet és daramalmot sat. sat.
amerikai lovagoló fűrészt.
Árjegyzékek rs költségvetések kiv&natra bérmentve és ingyen.
0 Kalocsa Róza ö
y állami tanitónó nói ipar- és kertészeti iskolája Újpesten q
q (Budapesttől háromnegyed órányira.) Tavasi-ntcza 27. ^
5 A kitűnő levegővel biró s csinosan berendezett nói Q
Q ipariskolában tanittalik a kézimunka mindenféle Q
,0 neme, fehérnemű és mhasiabés, v&rrás kézen é^ gépen. Q
^ Zongora, nyelvek, kertészet. — Növendékek jntányoe fize- Q
5 tés mellett fölvétetnek naponkint, mint bejárók és mint 0
5 bentlakók. '' 364 7 - 8 0
Q Iskolai értesítő rögtőn küldetik. Q
Az engedélyezelt katonai tanodán
Budapest, nagy korona-uteza 13.
A'' elö id-ia<>k folyó évi október l-^n ve*/ik kezdetüket, ¿s
ped.g:
1. Előkészítési tanfolyam a cs. klr. katonai képezdék é« hadapródl iskolákban leendő felvételre.
2. Elókészitó tanfolyam a tartalék tiszti vizsgára.
''». Elökészitó tanfolyam a tényleges hadapródi vizsgára.
Az !ut«r.ett-l penzionatua v«n egy beleapcaoiva. Elórajzok éz beiratjUok az igazgatónál
352 6-^B; FIS8ISGEE JENŐ,
nyűg. kapitány.
40J sz.
KI. k. a 1881.

Árlejtési hirdetmény.
Van szerencsém tiszteletteljesen jelenteni, b^gy a .Hirschler és Hlatkó'' czég alatt helyben 7 "év óta fenai''ó
férfi-ruha üzletből
kiléptem, s ugyanily üzletet nyitok és vezetek
HLATKO JÁNOS
fótér, az F]benspanger-féle házban, az „Arany Szarvas* vendéglő mellett törvényszékileg bejegyzett czég alatt
A nagybecsű bizalomért, melylyel eddig megajándé kozott, mély köszönetemet fejezvén ki. tiszteletteljesen kérem, hogy azzal engem továbbra is megtisztelni kegye-kedjék. és pedig azon leszek, hogy lelkiismeretes, pontos és szoiid mnnka. valamint a legolcsóbban szabott árak által t. cz. vevőimnek teljes megelégedését kiérdemeljem, a mi már azért is könnyen eszközölhető, mert a legei só bel- és külföldi gyárakkal vagyok összeköttetésben és minden idényre a legújabb és legdivatosabb szövetekkel, (libériákat is magyar és franczia kivitelben) ellátandom magamat - Egyéves önkéntesek számára szükséges mhákkal is szolgálhatok. — Becses megrendeléseit kérve, vagyok teljes tisztelettel
363 4-« HLATKO JÁNOS.
A nagy kanizsai kir. ügyészség részéről köxhirré tétetik, miszerint a n.-kanizsai kir ügyészségi fogházban, a csáktornyai
fiókfogházban, valamint a n.-kanizsai, keszthelyi és letenyei kir. jbirósági fogházakban 1882 -1884 évben Ietartóztartandó vizsgalati, elitélt és beteg raboknak a aioltsgn igazságügymi-niszter áltai 1872. évi 11216 száma rendeletében előirt mo-doni élelmezése együttesen és zárt ajánlatok feletti tárgyalásnak határidejéül f. 1881. évi okt. hó 11-ik napjának reggeli 9 órája a n.-kanizsai kir. ügyészség hivatalos helyiségébe kitüzetik. Mihez képest a vállalkozni kivánók értesíttetnek, hogy 325 frt bánatpénz letétele meliett az árlejtésben részt vehetnek, mely őszszeg a szerződés megkötése után letéteményeztetik, felsőbb jóváhagyás esetében a szerződés további bizfositékánl vállalkozó még ugyanannyi vagyis 650 frfnyi ősszegig jelzálogos vagy a bpesti értéktőzsdén jegyzett és letett értékpapírbani biztosítékot nyújtani köteles; a zárt ajánlatok, a bánatpénz hozzákapcsolása, az aján-! lott összegnek számmai és betűvel való irása s az ári ejtési feltételeknek kifogás nélküli elfogadására vonatkozó nyilatkozat"kifejezése mellett s a levélboritékon „ajanlat a kir. törvényszéki ée járásbíróság! rab élelmezés iránt", az árlejtés határidejéig alólirt kir. ügyészségnél a hivatalos órákban bead&ndók, hol az árlejtési teltételek is megtekinthetők. Megjegyeztetik, hogy a vállalkozó részére járó összeg, havonkmt utólagosan az igazságflgyminiszteri számvevőség heiyesbitési jogának fen tartása mellett, bélyeges ny og-tára fog a rabtartási átalány kezelője által kifizettetni, melyre a bélyeg és közvetlen illeték költsége a vállalkozó áltai viselendő. Nagy-Kanizsán, 1881. szeptemb hó 8-án. Tom&sich PW,
877 1 5 kir aMfyéaz
**k*xkkxxk**kkxkkxkxxx*xx^
X: XX
X:
S( < kUI< J ÁNOS
SZOMBATHELYEN
Ajánlom újonnan berendezett telepemet, melyen harangöntésok minden nagyságban eszközöltetnek jótállást vállalok a harangok öeszhangzására (harmónium) 2, 3 és 4 hangnál is. Úgyszintén avult haran goknál is uj összhangzatot esipálok és .megrendeléseknél kérem csak a harang hangját és súlyát határozottan megírni és eze ket csakis vasból készült fedóvel és kötéllel látom el a koronán .áthúzva legújabb rendszer szerint. Továbbá ajániom az uj szerkezetű 2 kerekű hy drophor Aprotz fecskendőmet, különösen pedig a tüzoltó-egyeeületeknc egyszerű practikus kezeléssel, mely 5 perez alatt 12 akó vizet függélyes 8 méter mélységről huz fel; fecskendez 6''" nyilá sal 27 méter magadra, kél nyílással 23 méter magasságnyira. Egyszersmind »jánlom a legjobban berendezett múhelyeme géperővel és azon helyzetiben vagyok, nwtfen ezen szakmába tarto*ó munkákat pontosan eszközölni és ajanlatodat mindennem vasból készült kutak, tűzi fecskendők, rézszivatty u-részek, érezmnnkák mindennemű cséplőgépednél, gőz-és műma''mok fürészmun kákát a iegjobban és lehető legjatányosabb árakért és jótállás mellett elfogadni és elkészíttetni. 371 3-

A LEGJOBB
S7ANKRKA PAP/J{
LE HOUBLON
FBJLNCZLi QYÍRTHÍNT
ÜTÁ NZÁSOTÓL
ÓYATIK !!!

3 «JTvkapapir ank akkar rtUék, ka
■iaden, l*p z.ae HOUBLON MlyifzSt mágia bórája ét karton
az afamt látható t odjtgjfpd h •lÁiriamí rac eiütra.
mBrrvft
CAWUEY á HE?iBY. «jtftli FARÍl
—uxx---I---B—i—----rr
Nagy-Kanúaáa. afoaaíott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorasajtóján.
m
N szeptember 15-én.
V, rí

'''' RiMM. évfolyam.
. OMUttéti i -
évre.....
íéi é*r*
ocgyed erre • • jr
ü^v Jö kr
¡08 frt q á 2 ,
HIBDCtÉSÜÍ
6 h*aát>08,pétitaart>an 7, másodszor
6 f jninS» tOTkbbi sorert 5 ke
"" * NYÍLTTÉÜKSN , „
.toíoakenv lO.krert ™wtoek feL kincstio illeték mind«n egye« biide-• tís. rt''SO kr. fizetendő
* .* j -
A lap szellemi részét illető közlemények s szerkesztőhöz, anyagi részéi illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve imézendők: NAGY KANIZSA . Wlattietkáz.
Bénnenteflen letelek csak ismert nánfcátkrsaktót fogadatnak el.
Kéziratok vissza ne® kaldeteek.
Ní^-Kanízsavároe helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a ''¡.nagy-kanizsai kereskedelmi « iparbaak", ^nagy-kanizsai takarékpénztár'', a .zalamegyéi általános tanítótestület* Itgyrkanixáai'' kisded-nevelő egyesület", a nagy-k*flizsai tiszai önsegélyző szövetkezet'', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválaaztmáaya" » több megyei és város " ; . ; egyesület hivatalos értesítője. '' ::
H«tenkkét^erV vasárnap- s csütörtökiül megjéte^ő vegyes UrUfiiu lap*
un swrlruii i ''i i i r i ihi-ituti- r~ ,—n ■■ r ....... nsi i ■BSBaMMaataiMMWHS^wwBaaii ■ .......
... i
Zala-K#ers*eg, saept.
Zalamegye törvényhatósági bizottságinak f. é. szeptember 5 ére kitűzött köiígyülését főispán nr az nap d. e. 10 arakor megnyitván, ,a kevés számmal megjelent bizottsági tagokat üdvözli s előadja, miszerint Rudolf koronaherczeg és neje ő fen -sógeik ünnepélyes fogadtatására kirendelt küldöttség tisztelgését * az átnyújtott albimot é fenségeik kedvesén fogadták ; előadja, miszerint az ünnepélyes fogadtatás a legszebben sikerült s a keleti fény a nyugoti czivilizátióvai egyesülve nyertek meglepő kifejezéet.
A főispán ur ebbeli jelentései hangos éjjenekkel fogadtattak.
Ezután megemlékezett főispán ur azon szomorú eseményről, mely f. é. augusztus 31-ik Osabrendeken Bogyay Antal földbirtokos és bizottsági tag valóban megrendítő halálánál végződött, s melyet lapunk olvasói már ismernek.
Ár jelentés ezen réssé igen le-verflleg hatott a jelen toltak ra, nemcsak axért, mert a polgár legdrágább kincsét, a személy- és vagyonbiztonságot, -r omely eddig megyénkben kifogástalan Tolt — veszélyeztetve látták," — fanéra azért is, mert szerencsétlen áldozatban majd mindenik szive tisztelt,,.jó barátot és ro kont vesztett. -
•A*- emberbaráti kötelesség egyik legnemesebb részét* Tóttá le tehát közgyűlés azzal, hogy egyik tagjának ilyetén elhunyta .feletti részvétét jegyzőkönyvileg örökítette meg.
Helyeslőleg vétetett tudomásul ezután alispán urnák azon jelentése, hogy a megingatott személy és va gyonbiztonság helyreállítása tekinte téból azonnal megtette a szükséges lépéseket az iránt, hogy Zalamegyében a rablók, rablógyilkosok, gyújtogatok, bűnrészesek s azuk orgaz daára nézve a rögtön itéló bíróság felállitassék. 9Őt határozattá emelte-
------------------
telett az is, hogy a belügyminiszter ur feliratilag kéressék meg az alispáni felterjesztésnek sürgős elintézése végett. ^
Következett ezután az alispáni jelentés, mely mig egy felől különösen az általános népesedési mozgalom sat. tekintetében elég kedvező képét tárta fel a megye állapotának, addig másfelől szomorú jelenség képen tünteti elé az erkölcstelenség és kishitűség ördögének megyénk polgárai között űzött garázdálkodásait :
folyó évi május hótól augusztus 31-ig 12 öngyilkossági eset fordult elé.
Oly nagy szám ez, milyen még nem volt s óhajtaudó volna, hogy többé eló se forduljon.
Kiemelendőnek látjuk még azon körülményt, hogy a megye 36 kőz-egészsógi kerületében 5 kivételével, valamennyiben meg választattak a körorvosok.
Az alispáni jelentés közegészségi ügyre vonatkozó részének felolvasása alkalmával Páli János görbói esperes plébános felszólalt a végett, hogy járásában már két év óta himiő-ojtás nem történt.
E felszólalás inczidensül szolgált arra, hogy Csertán Károly bizottsági tag ur alispán arat azzal vádolja, hogy vagy ő lett tévesztve, vagy téveszteni akar, mely élénk vitára adott alkalmat s azzal végződött, hogy alispán ur ama feltevést szokott erélyével visszautasítván, megígérte, miszerint a kérdéses ügyet megvizsgálatrdja s a mennyiben mulasztást észlelne, a mulasztó ellen a törvény szigorát alkalmazni fogja.
Besenyey tórnő bizottsági ''tag ur előterjeszti ezután a „Slavia* biztosító társaság hallatlan tetteit, melyek azonkívül, hugy a jóhiszemű nép tévútra vezetését invalvalják, törvény által tiltott cselekmények halmaza tekintetében sem szegények
s indítványozza, miszerint az okmá-nyilag begyózhetó visszaélések megszüntetése végett a szükséges lépések megtétessenek s mindezekről a belügyminiszter ur feliratilag értesi-tessék.
Indítványa helyesléssel Laláikokozott. de azt hisszük, hogy ezen az uton a kívánt czél eléretni nem fog.
A letenyei segédszolgabirői állásra 5 egyén jelentkezett; 38 szavazatot kapott Valentinyi Gyula, ki meg is választatott.
E napi vitában részt vettek: Gyömőrey Vincze, Besenyey Ernő Besenyey György, Bán Kálmán, Skub-lics László, Csertan Károly, Horvát Mór, Varga Lajos urak
Az idő előre haladván, a gyűlést főispán ur bezárta.
Ennek megtörténte elótt, alispán ur még jelentette, bog)'' a csab-rendeki tettesek közül, mint táviratilag értesült 3 elfogatott.
Szept. 6-án 9 órakor főispán ur a gyűlést megnyitván, több rendbeli folyó ügyek intéz el.
A gyűlés eredményeként ki kell emelnünk azon igen életrevaló hatá rozatokat, melyek a legeltetés tárgyában hozattak.
Rzek szerint junius és juliug hónapokban estéli 10 órától reggeli
4 óráig, augnsztus—október hónapokban pedig este 9 órától reggeli
5 óráig legeltetni egyáltalán tilos.
A legeltetés csak pásztorok, illetőleg őrzők előtt történhetik.
12 éven aluli gyermekek őr-zókül nem alkalmazhatók.
A pásztoroknak lovat tartani, valamint lóháton legeltetni tilos.
Határozatba ment továbbá, miszerint Zalamegye területén fegyvert csak alispáni engedélylyel lehet tartani. —
Kiemelendő továbbá azon határozat, mely szerint N ágy-Kanizsa városának közkórház építési költségeihez 50.000 frt Zala-Fgerszeg
városának járási, Szent-G-rőth városának szintén járási kórház építése czéljából 10.000 illetőleg 4000 frt segély szavaztatott meg, mely kiadás akként fedeztetik, hogy a betegápolási czélokra kivetett helyett jövőre 1 Va kr. fog adó forintonkint beszedetni.
Elintéztettek végre több magán ügyek, melyek közül némelyek vitát idéztek eló.
A vitában résztvéttek : Bese nyey fi., Besenyey Gy., Árvái I., Koller L, Skubliss L., Plihál F-, Eperjes«y S., Hajós M., Bán K, Csertán K., Csesznák S., bizottsági tag urak.
Fontos IndltY&ny a megingatott személy- és vagyonbiztonságunk érdekében.
A f. évi február 4-iki gelsei rablógyilkosság, ugv ez évi auguszt. 31-iki csabrendeki rablási kísérlettel párosult gyilkosság nem kis mértékben foglalkoztatja közönségünket annál inkább sem, mert azóta folyton majd Somogy- majd pedig Zalában jelentkeznek a rablók, majd egyik majd másik birtokosnál. — Az innét eredt rémület, mely folytonos lázas ingerültségben tartja a kedélyeket, kell, hogy komoly és biztos megnyug vást idézzen elő, mert az ily bizon-talan helyzet fentartása lehetetlen, számba kell venni a rendelkezési alapot a helyzet megingatott voltával, és ha itt körültekintünk, látni fogjuk, mikép közbiztonsági közegeink saját erejűkből a megingatott közbiztonságot helyreáállitani nem képesek, nem pedig azért, mert a kerü-letenkint beosztott terek oly nagyok, hogy azon a nyugalmas időkben is nehéz a felügyelet teljesítésének meg felelni
__Nézetünk szerint hogy egyrészt
a feiingatott kedélyek lecsillapitassa-nak, másrészt a törvény szigorú végrehajtásának is elégség tétethes
sék a közbiztonsági közegeknek kivételes megsokszorozása, ezzel egyidejűleg kerületeinknek ideiglenes uj beosztása feltétlen szükséges; s ezt ugy vélnök elérendőnek, ha, hogy honvédségünk a foglár állomások beosztásához képest szétosztatnának ugy, hogy minden foglár legény mellé 3 honvéd beosztatván, ezek az örökös czirkálás által lehetővé tenni képesék lennének, hogy á felizgatott kedélyek ismét a rendes keretükbe tereltet-vén a nyugalom helyre állana, mig másrészt az irgalmat előidézett egyének vagy elfogatatnának, vagy pedig szolgálatba állván többé a biztonságot nem veszélyeztetnék: és mivel ezen intézkedés csakis ideiglenes jellegű lenne, a helyreállt biztonság esetére ismét bevonatnának, vagy pedig szabadságoltatnának.
Ezen intézkedés által alkalom nyújtatnék ,,a r r a, hogy honvé-deink a közszolgálat érdekében közreműködvén, mint egy bizonságát adnák annak, hogy közreműködésükkel tett szolgálatból a várvavárt sikert eiedményezték.
A gelael rablógyilkosáig! ügy végiárgyaláaa.
— Sagy-Kanizsa, szept 8. 1881. — (Polyt. Rsmete 6, ttgyv*d « védbeszádénsk.)
Ezek oly lélektani következtetések s a feunforgó körülmények által igazolt tények, hogy e tárgynál tovább időznöm se kall.
Nem-e Herzfeld maga állítja azt, hogy egyik-egyik 55 -56 frtoál többet osztalékai nem kapott —— nem emlitté e fel — hogy az állítólagos szövétkezésnél vádlottak aat mondották, most 50—60 írt is elég lesz, mert pénzünk ugy sinos — nem tűnik e ki. — hogy az osztalékon kivül vádlott magán pénzének még 27 frtot kellett kitenni; kérdem egy szegény kanászról ha 27 frtot érez zsebjében — feltehető-e az, hogy oly szükségben érezze magát — hogy reménybeli további 50 frtért — rabolni menjen s ezután ott gyilkoljon is? Avagy rablott pénzt — melyet aaját-jának tartott — miért adta volna át
TARCZA.
^ Ji • \ hv.r
Lesznefc csaták, lesz nagy dögvész l
BAf c rokt már nagyon .rég*«. Hogy üttökOa ¿árt a*. ifM, i ¿i most /ovid idü aiatt
ICsuS-''hXr-.m jfio i> »Ivész, .. . Rémes ióslst baagx''* ''■
Lesznek csaták, leiz ntgj 4&gvéax 1 »* .-v-» i:>ÍX* /¿¡¿v::; <j1 - /
aek aa a.Wlá, J: x ,
twfcretttM lefyer Iángess.''.''i,'' Eén»j jöilat^mgaik ixerts: .
Lesz»**- «wták, lwi #agy d^gtász l
7B«m3xas(áv sorául vsiiststK iámmal s nyomor o$ >7
eljönne u az ínó, MidW mint a WsnzfaJ, -
KnMr éri** fSttatai kész,..., KáaM jösütt. baagaik sserU :
L^szaak csatUc, les*.»agy dögvéss 1
Pénz és ármány karezot risel, Eráag»y«U« UczöiettW, ^:, . j
¡ffi&tftSSÍSk;..
Hímet JWU''t brngidk Aert» f • «» Lesznek csaták, les* nagy dögréaa 1
''íj A 8 -nincs« gyócflr,
Mely » bájéit használni bír, '' '' ''
Csak a já»lat nynjihat reménytí.m> - .1
ödJ úron,csata, d^r»^ 1:V; :
£s pp|»tul>nk, — legalább .. ,. — Boldo* í**i s meemarsdt résil
.1
Boldog l*sx s megmaradt rési J
» : aíiíaqasobvga
V&htiTTttKtKOi.
Í /. MtCS''fl: ü. tflf

" öí.tisr- • ''jJ ncdei:''1; Ji»a»m —
a
tduc
Egy kis sz!v-t5rténet.
(Elbe»z«é. )
irta: C8ÁQOU J. Már látom előre a sok gúnyos ar-ezot, sót talán holmi »1 fojtott kaczagás hangja is etjnt hall<Wékemhez, midőn a máskütöabea kedvet olvasók e kis törté» net czimét ohraavs végig gondolják aa eseményt, agy, mint minden szivtörténet-bon lesni szokott: látunk, tseretünk, is* merkedünk, titkon össsejövünk tat. — végre s psp áldásában Részesülünk. No Sz igai^ meg is lebetn« rá esküdni, misze-íint lOregéay kftzől 8-ban igy vas ; ds ns tessék kérem elfeled ni, hegy sz s kis törtéáet jelenkorban »serepei,- amikor is él és orslkodik ás s dioső szokás : ossk akkor venni e) s lányt, ba psplana bank-aőts, amivel aztán nem maga, de keresztelő levele Ukaródsik. ha aranya annyit nyom, mi»« ő
Hagyjuk egyébként ezt, " agy is gyttege oda asén Sssvam.bogy e bálvány (sranyborjtl) teádást megszüntesse: vegyük fel á helyett történetem fonalát, legalább, ha a kedves olvasók arra érde-mesitnek, hegy" végig olvassák életem legboldogabb szakáról irt soraimat, ha kissé anaümssnsk is, de hostsonsk ne találjanak.
Mivel több név fbrdnl elő - benne, mely tán OirsSÓán előtt ismerős lenne, elhallgatom ásókat.
Egyet asonban nem hallgathatok él, est, hegy SS 6a. kedves barátomat, kinek emlékére s Barátság legttésMbb ól-tárán eksotfg* termékét munkásságomnak áldosémr Oroszlán Jánosnak hívják, ki-nek''fcebléoen daczára,vérengző természetű nevének, oly melegen érsfl • nemes ssiv dobog, bo0^hk álsttetedékst ^«rra
könytöl csillogó szemekkel gondol együtt töltött, — barátságunk szent érzetével fűszerezett — eeiéinkre.
Még valamit!
Hogy valami vérengző párbajokkal, ájulással ékesen diszitett történetet ne várjanak tőlem a szivet olvasók, előre boosájtom, miszerint tanitö t végtelen csendes természetű ogvén vagyok. (No azért nem dicsekszem. Ne tessék ast gondolni, hogy mivai most nősülni akarok, fünek-fának eldicsekszem jé termesze lemmel.)
Szépségem ? Hm I Bisoay isten I én rólam etfeledkesett Vénás Istennő, vagy csak félssemmel nézbetef rám, mikor szép-(Azt is kérem balkéssel.) Ha hitelt adhatok tükrömnek, ón magam is beismerem, hogy sem vagyok tsép ; (no persze csuoys sem, mert arról keses kedem, hogy as ördögnél egy fokkal jobban nések v.iV dé hát azt mondják: ked vssen táncsowk, ügy oe mulattató vagyok ét jé szivem is v*n. (Azt restellik bevallani, hegy meg astán egy kis péosed ia vsa.)
* ♦
At s három csillag kérem nem ast jelenti,hogy „Három csillag van ss égen*, L aem hát sst, bogy elfogyván » beve-•ető rész, követkeaik a történet, miként itt irva vagyon. •'' ••
Elhallgatom küsdésemet, el szenvedésemet, mig végre állást tudtam kapni K. somogymegyei községben; ott vessem tel történelem fonalát, amint hasamentem H. ra, hogy %» áldott két hónapot mindes kényelmével élvezhessem.
Tisenkilencz évet ét — képeljenek Önök fából vaskarikát — kösmvü voltam. So aa hát barátaim koholmánya,
hisz köstük asr időben senki sem tudott agy lelketülni, mint én a borért.
Ast mondják, a lányok szörnyen haragudtak reám. És miért kérem ? Hát azért, hogy én s leányssemeket sehogy te tudtam csillagoknak nézni, továbbá,hogy fogaiknak elég goromba voltam ast nem mondani, miszerint azokkos képest Ceylon gyöngyei . . . kis miakák. — * >
No, de hit igasán azt magam is vettem észre, hogy egy kis barna hölgy éjsötét izéméiből (ugy s, hogy még is tudok én valamit ?) a gyűlölet oly el-vitáshstlan lángjai löveltek reám, niisze-rint meglehettem győződve arról, hogy őt vérig sértettem.
De hát mivel ? . - s
En édes szerelmem! Jézusom 1 mi-lyen együgyű is ss embsr ifi éves korá-bsn ! —
Mivel szóba sem álltam Tele, — pedig nővéremnek kedvet bsrátnéja, no meg ngy messziről rokonunk is vslt — ast gondoltam nem >s ¡ehet oka haragra.
Egyébként álljon itt tanaiságul minden fiatal szdvnek a T .. . i bucsa leirása, a miből egyszersmind az olvasó belátja, hogy még sem voltam te kő-szivü. jsT
Hát bis az ngy volt, hogy .... de bison még sem tudom, hogy hogyan volt, caakhcgy valamennyien — áldott jókedvű fiút « kedves szép hölgyek —• ott völtank Q-. éknál t játasottuk s társat mulatságokból elmaradbatkaa tárást játékot,.
Én, mint ressreks^sllsn (kőtsivü) voltam a sálogbiré. Volt ott sálog, minden rendű és rangú; gyufatartó, gyűrű, kés, kulcs sat. Volt ott képviselve mindenki, ds még as én kis — faunt emiitett haragos hölgyem te.
"1B
Juj 1 — Még most is reszketek, hs lágondolok, hogyan nésett volna reám akkor as a kis barna hölgy, ha meghal-otta volna, hogy én őt kit haragot hölgyemnek merem nevezni. Brr 11! (No 1 kérem még abban as időben nem voltam ám oly bátor mint most.)
Mit érdemel e hölgy, kinek zálogja késemben vsn ? — Siri csend kőve.é e kérdésemet. Végre is oda asól az én kedves János barátom: csókolja meg a sá* logbirót
Urrrram ne hagyj el! 11 Majd a hideg .lelt ki... • Engem ? ! egy hölpy megcsókoljon ? •
No de néaiük kié s zálog? Tás hugom-é?.. Saent Isten 111 Legnagyobb elleBgégetn»é — ugy tub roaa megsúgom, hogy B ..... . volt a, neve a kit bsrns haragosnak.
Most tekinték rá életemben előssör figyelmeaen- •,■-„. ; )
Majd as alkony pírja, majd s hé fehérsége — de mindig ellenséges tekintettől kktfrva — változott srosán.
Végre üt — h°gy hosszú ne legyek — határozottan megtagadta a csókot, de oly tekintet kíséretében, melytől as elkár-hosott üdvözülhetett, s a félholt fel támad-hstott volna.
No est, dicséretemre legyen mondva én nem vettem étzre, t boctánat helyett tsörnyü haragra lobbsntsm.
ir. Nem is tudom máig sem, honnét mertem ép annyi bátorságot venni; de oly haragosan, oly sötéten. — Szóval — misént később barátim mondák — oly borzasztóan néstem rá, hogy ijedve süté le Mokst a méiy tűsű ssemeket, melyek
rémítgetett.
HUSZADIK ÍYFOLYAM
Vendelnek — hogy anyjának vigye el — ha csakugyan nem anyjálól k»pU volna ast 3 megengedte-e volna ast, hogy rablott pénzt Vendel a korcsmában nyíltan olvasson ée mutasson; mind oly kérdések, melyekkel egy ¡téli bírónak méltán számolni kell.
Ar&gy a fia pazar költekezése után következett kiadások lepték meg s tek. kir törvényszéket? Nem iátok err<) okol — mer'' általános t?.pasztai£ as, hogy egy bizonyoe csélra öeasetak£ rított s megőrzött pénzöeazeg ilyéÖ könyelmü megkezdése — annak gyors pusztulását szokta előidézni.
Ezzel áttérek Herzfeld Samu vád lott vallomására, melyet egészen figyelmen kivül hagyatni kérek, mert eltekintve attól, hogy ftlaóbb- birésáraink ítéletei szerint váSlotf vallomáss hitelt nem érdemei, — s eltekintve attól, hogy ő mint egy vesz edelmes ember volt mindig ismeretes, ki jogerejüleg tolvaj] ásért el is lett ítélve, — a valló másában előforduló valótlanságok s ellenmondások s főleg érdekeltsége kizárják tanúskodható képességét.
Sőt ha még eddig a tekintetes kir. törvényszéknek senki kellőleg be nem mutatta — én ezon Fárnek ügyvéd ur által ártatlan báránynak festett egyénben a valódi gyilkost Tagyok szerencsés bemutatni.
Kinek ¿Ihatott valódi szándékában másnak a gyilkosság mint Herz-feldnek — talán Kiss, Stenna cvagy Boncznak? — kik a szerencsétlen Som mer családot soha még hírből se ismer ték. Hisz tanuk igazolták, hogy a Sommer család vére Qtán szomjazott s őket fenyegette, bogy a szerencsétlen család senkitől se tartott széles e világon mint ő tőle 8 előle városba óhajtott mene külni.
Felt^heiő-e józan észssel egy életre való fiatal vendéglős s mészárosról, hogy ő ki saját vallomása szerént osztalékot 50 frtnál többet nem ré ménylett — hogy ő ezen reménybeli ötven frtért esetleg egész jövőjét — családját e saját életét koczká ■ tegye ?
Ezt én fel nem toszem — hanem tudom, hogy őt egyedül a bossu érzete vezette z nála az anyagi érdek szerepet nem játszott.
Kitűnik as saját vallomásából, — midőn a vizsgáló birónál tett vallomá íívil ellfentéteeen ralija, hogy 6 s készpénzből se kapott osztalékot, sőt a nála maradt ékszerek s ezüst pénzeket is csak azért tartotta meg, bogy azokat pénzé tegye s as azokból bejövendő pénzt a három társ között egyenlőleg felossra, — tehát e szerént Herzfeld & társai iránt táplált nemes baráti ön zetlen érzettől áthatva ment volna Gel sére b ezen mély s önzetlen barátságot kétszeri találkozás volt képes előidézni. I^-aza van Hersfeldcek — ő nem anyagi érdekért ment — mert tudta, bog-Sommer pénzét a takarékpénztárban tartja — hanem ment hogy az élet czél-jául tett gyilkosságot végrehajtsa s hogy ezt ő hsjtotts végre, ez számos körül
mény által igazolható s ezek között az orvosi vélemény legérthetőbben beszél, mely igy szól. Ezen halál nem
ZALAI KÖZL Y.

Í''mííismÍ
ritkasága s a vágási heljá kiválasztása arra mutat, hogj s gyilkos szakisme rettel birt — olyas em-fcsr lehetett — ki s marhákrlevágásáváMbgUlkozik — ezen feltevés majdnem bisouyossá vált szoa körüh»4py által, hogy mind három meggyilkolt ugysnason módon t. i. geriges oszlop ajaki részének szét Vágása ifofcwrigoztetatt ki • hossá teszi, hogy ff'' B vélelmet még jobbsa megerősíti a gyermekes tapasztalt két agyeaason egy helyre irányzott s ts Iáit vágás, ügy hissem tekintetes kir. törvényszék a négy vádlott között csak egy emberről van constatálva ss, hogy marhák vágásával szokott foglalkozni — a Herzfeld mészárosról. Avagv előfordult e mái a magyar betyárok bán cronikájában as, hogy mint egészen ismeretlenek ss ellen nem állókat nem osak agyon verjék — de őket mint birka vagy borjukat összekötözve földre terítsék és aorban ugyanazon vágással nyakakat le sschterossák.
A magyar betyár ingerlékeny darva indulatainál fogva nem képes ily kissá mitott rendszeres kilégzésre — ő bízó nyoe itt elő nem fordult körülmények kőzött megengedem, hogy Üt, sőt halált hozólag üt de nem vizsgálja meg sorban minden kiszemelt áldozatának nyaki részé nek gerinczosziopái hogy azon egyforma halálnemben részesítse őket. Ily vad ke gyetlenségre, mely nőt s gyermeket — legkisaebb észszerüleg elfogadható ok nélkül — lemészárol — egy magyar betyár nem képes. E kegyetlenség, s egyáltalán u gyilkosság elkövetésére, hogy mi indíthatta vol na vádlottakat — felfogni nem tudom, sőt ezen feltevés ellen harezol minden körülmény.
Már felemlítettem, hogy Szomme-réket vádlottak Herzfeldel kivéve nem ismerték s igy a felismerés szülte félelem lenni nem foroghatott, — maga vallja Herzfeld, hogy vádlottaknak megmondta, hogy 150 —üOO frtnál több konezra nem számíthatnak s bogy ők ebbe bele is nyugodtak, s igy merő hazugaágnak bizonyul azon előadás,hogy mert több pénzt nem adott elő — azért konczolta le. De meg különös figyelmébe ajánlom a tek. kir. törvényszéknek Herzfeld ason vallomását, melyet a vissgáló biró ar előtt tett, s mely szerint a kis fia ast mondta volna, „Jancsi bácsi ne bántsas papámat« no már bajos elhinni, hogy akár Kiss, akár Boncs, ha ott voltak — magukat a ku fiúnak előbb bemutatták volna, s gyanússá válik u dolog annál inkább, ba tekintjük a Herzfeld rég tárgyalásánál tett e tárgy ra vonatkozó vallomását, — hol már .Jancsi" kifejezéséről ép nem — osak a . bácsi"-rdl látja jónak valamit tudai, Hentfeld — mert a börtönben eszébe juthatott, bogy a vímgáió biró ur elótt elszólotta magát — mert a kir. törvényszék majd a .Jancsi" nevet a valószínűleg, de bizonyosan használt krf-jezéssel ki találná cserélni, — Samu ge*, előttem áll az a szegény gyermek, □linlha most kiáltana „Samu bácsi a papát ne bántsa "
Különben, hogy a társakra vonatkozó állítása oly egyénnek, — ki febr. 7-en magát egészen ártatlannak mondja, s reá febr. 12 ón rabló s gyilkosoknak

Zálogját zsebembe tevén, télem telhető ud variaaaággal köszöntve, keményen haragosomra néztem, s e szókkal hagyam oda a társaságot: ,Msjd megmu tatom hogy kiváltja zálogját."
Es én ké rsm, én a kószivü. rettenetesen felindulva — melyben legtöbb része haragnak volt — mentem. .. . azaz dehogy mentem : rohantam nagynéném hez: kinél kiállva voltunk, aszal as erőé éttiatározáasal, misserint rögtön cdaha-
gjom T.....t.
Ahg kezdek készülni, e »sókkal rout (araz pardon! már egy kicsit fczebbec kellett volna biz est mondani, p. e;.1 éjt) be hngom:
Ts ! gondold csak .... a B . . . . estére átjön kiváltani zálogját
Nos? mit gondolnak kedves-olVá«. nól m c bevártam-e B . .. . t ? . .''>-.«". Be''hát! Én édes Iíteném ! hát tetrtrtec én arról, hegy annyira rátaláltam nésait No sirtán meg zálogja osak nem maradhat %álám!''3ő is volna! -
Nos ? Én sserettem volna Mwgaflrst íátüi, hegyen flésheftem ki ekkoráikor egy kedv« (no mert később éazreVfKíet« átn, hogy kedves) kis haragosé® teegbékül. s én akarom s haragost játssaoi. \ Ha ka — ba — hal Még anest is oly jót tudtok ezen nevetni 1 (Nf vesse nek kérem önök is.)
Nal Hála Isten már jön l (Ejt hol volt a szemem ? Ah be szép! Mily kod-ve.!)''
Iga&án mondom ostoba dolog, hogy az ember a isivének nem parancsolhat.
Az enyém ugy kopogott, hogy tán az utczán is meg hsllhstták.
Kedves olvasé:'' hallottad-e már, bogy azere''.mee ember'' eltudta 1 volms mondán^hogyan Vallott sserelmet? Ne No hát éa . . ;. sem! Annyit mondhatok, bogy én bit v.aat aligha meg nem terttomi Ezt abból -gondolom''«kérem,<4egy ő is (most már Mt hsragss>oly
Marton József s Kiss Jóssefet nevesi ny^ • reá 14-4p meg s Bagolán mais uftst görgetés jloháayosoksak keressteh, — mennyi sulylyal What, s«t nem vizsgálom, hanem sratfl, ki febr. 12-én utóbb aserióte is ogéssoa ártsUanokra a rablást éi. gyilkosságot képes reá fogni : Feltdasem * tehetem, hogy febr. 15.'' rédencsem a társéit keverte s keverhette ártatlanul bele es ügyben. S hogy sok gondol kosáss áltsl bizonyosan ártaUgSSfeat kavart bele, anask meg van a msgs kegyetlen logicájs, — mert nem óhajtott itt a valódi bűntársakkal találkozni, kik szemében mondhatnák, hogy a gyilkos te vagy, s kik a velők eeetleg elkövetett egyébb hajmeresztő gazságokat felfedezhetnék s''akkor elkerülhel-lenül az ő nyakának is meg kellenék ka nem is bárddal, de kötéllel ismerkedni. De i$y az ékszereket s egyébb bűnjeleket nála felfedezvén, — látja s tudja, hogy a résrességet a rablásban legalább ts^adni nem lehet, — de lehet a gyilkosságot — s hozsá még a rab-lásí részességet is s legszebb költői köntösbe burkolva sdja elő. 6 csak kint a kocsin ült s agy sétáltstta a lovakat le ée fel sót legalább százszor megmondta, bogy baj oda be ne történjék ám, a hozzá mint kis gyermek ugy sírt egész Bagoláig — mikor a történtekről tudomást szerzett, csakhogy a rablók ép a házi szokásokkal s bejárással ismerőst hagyják a kocsin — ez már mags hihetetlen s azzá lesz egészen Kisfaludy Árpád azon határozott vallomása folytán, hogy a kocsin ülő em,lj>erl jói megnéztem s határosottan vallhatom, hogy Herzfeld azon nem ült, de cselédek azon vallomása, hopy négyen voltak a rablók — mutatja bizon azt, hogy Herz teld oda bent volt < végezte azon kegyetlen munkát, melyet szeretne most ezekre fogni, avagy a ki a puskávali bemenetel ellen legkissebb kifogással a-m élt. sőt a fejszét oly készséggé: se adta át — annál az állítólagos könyek emberi avagy crocodil jelleggel bírtak s jirhattak-e — vitatni nem akarom: csak annyit jelzek meg, hogy a vizsgáló biró ar előtt azt mondá hallá S ennától, bogy Kiss vagdalta le nyakukat s as kötözte meg kezeiket — íolott a vég tárgyalásnál erről már tudni se akar s azt mondá, se ast n«m tudja minő eszközzel vagdaltattak le, se ast nem hsllá s tndja kezeiket ki kötötte össze, — sőt a végtárgyalásnál ast is mondá, hogy arról se volt szó, hogy a szobában ki volt bent — bolott a vizsgáló biró ur elótt Stennát s Kisst említette fel.
Maga Herzfeld állitá. hogy Mar-tonba Kiss nem blzo''t meg — tehát feltehető, hogy benne meg kit éleiében állítása szerint jan. 31.látott először — azonnal oly feltétlenül megbízott, bogy vele mindjárt szövetkezett, s reá pár napra ment rabolni s gyilkolni ő
Mindezen előadottak alapián való sziuü sót bizonyosnak mondhatom, hogy Herzfeld egy gálád tervot gondolt ki, melylyel saját életét megmenteni, reményű s esen terv áldozataiul ezen vádlottakat, s ezek között Kisi (Gyurs) János védenczamet tűzte ki.
De eltekintve mindezektől egyben okvetlen a leggaládabb valótlanságot mondja Hersfeld nevezetesen abban, hogy Kiss (Gyára) János is társa lett volna, mert ennek lehetősége ki van vég leg zárva — amennyiben Tatár Mihály, Daxner József és Bótl Józs.f, az .alibit* feltétlenül constatálták, - pedig
ki Bezentón 7 8 kösőtt este megjelenik, ugyanezen egyéa az nap este (—9 era között az oda 4-5 órányira eső faluban az nem rabolhat se nem gyilkolhat.
Avagy Tatár Mihály vallomas« mert történetesen álláss s helyi viszonyainál fogva — nem az Ees''erbázy heresegekkei társalgott — figyelmen kivül hagysusdó? egy oly tenné, ki eoha gyanú alatt ae állott, annál kevésbé volt életében valshs elitéivé — hanem e nemzetnek egyik munkás ée becsületes bir tokos polgt át képesi, hogy egy külön magában álló ma lom molnárja asomogy-i betyárokkal ujjat nem húzhat, hanem bízón ba hossá bevetődnek lakást de egy pohár bort is ad nekik — ast agy hissem nem, de as ellenkező eljárást lehetne tapintatlan sőt őrültnek nevezni akkor ba vagyon a élete iránti önvédelmet jogosultnak ismerjek el, avagy Daxner Jóssef birtokos polgár, — mert már egyaser el lett ítélve — kizárható a tanuskodhatásból ? A modern jogi elvek szerint a büntetését kiállóit a társadalomnak visssaadatik, s élvezheti az ember jogsit, — hisz hogy jelenleg ts felesküdött szőlőpásstornak s község megválassU — mutatja, ho*y magaviselete iráfct a bizalom visszatért. Avagy 3ÓÜ Jóssef mert kanász, hát asért tanú se lehet ily .¿létről psólió bűnügyben ? — hiss még ss zinos constatálva, hogy egy isbeai a jogerejüleg el lett volna bármely vétség vagy bűntényért ítélve, hogy gyanús embernek ismerik, as reám hálással a inas, mart agyán lehetne-e oly ssoutee * becsületes ember, — hogy ót mi«t Kzuásat .««ért y*gy amasért gya
oly odaadólag simult hozzám, oly nyájas volt, hogy ki sem mondhatom. Kértem ogy nézzen reám. JsjlíDe bát hogy tud egy !9 éves ifjú igazán oly együgyű enni V Ily szép szemet még tündér álmaim egssebbikében sem gondoltam Lehetőnek.
Aztán ast nem értem, hogy tudott i oly haragosan nézni? mikor möat az Istan angyalai megirigyelhetnék ssende nézését, kedvességét, jóságát.
És édes jó Istenem! Jó valami ám as s bnosn 1 Fogalma sincs róla vá~ roai ■embernek*
Ott kérem .össze jönnek s régi éa aj ismerősök, barátok, rokonok (oe meg, kát kiaa nem esekért dicsérem éa,a ba eevt, hanem mert aaok.is, kiket az álnok Oapidó megsebesített, lialálnak irt, se-bökre ilyenkor )
" Van tárna, ess zábgváátás ,is mivel aztán karöltve já* a csök. Ét mily édes ez aztán, ba ss-adjs, kitől jő sí ssi-vesen UtjmkQl
A töröknekilkét menyoreságjs de még s hetedik égbe sem kivánkas tan? volna éa-akkor, mikor kedv* hara-gosons első béke óajszereleaaosőkját adta. Oly éass, aly tüses, ely -mámorító nem Unt a 7 arnyorsaág öesses :,bánjá-nak - oeékja, sem as anya — ¿jj, nem semmi e világon, mint as első szerelmi osék.
Menjetek, sisasekak édes barátim buceara! Tán es az egyetlen jó U»áoev mit tőlem veastak. Meajetek, mert lám, enélkal sabs seaatértem volna meg, bogy asép haragoaommeg békül jön, sőt megsse reeocn, nem értem voU»a meg,,hogy ily ksráa4aállé legyek, s hogy egy ér maivs
tehát s -T.......i áácaó évnapján micX
jegyssemet asoriákassam tulboldqg keblemre, a elsaondhsssam, miként üt most beldogssiwndhaíom:
S-ÜTet a tán lesz sz esküvőnk.
. il
nuba ne fognák? — már állásánál fogva a gysnae:tgatások átka kiséri őt, «mgényt mára templombaa is. Avagy mart sok helyen ssolgált? asért gyasos tán jó leás hs ason felvilágosítással ssolgálok — hogy esen 20—25 hely között 18—20 ugysa egy araság, az ískey uraság urodalmáhos tartozó majorokat képezi.
Tehát őket esküre k''llett volna bocaátsai, a ezek egybe kaagsó vallomása slapjáa védenczemet azonsai szabadon boősáttaai — kérem teljes fel« mente tését.
Jegyzőkönyv.
Fel Tétet« tt Pipkn a „Dunántuli tűzoltó egyletek kerületi szövetségének" 1881 éTl aa gusztus hó 28-án tartott negyedik gyűlésén.
Jelen voltak.
A központi választmány részéről: F. S/abó Károly elnök, Szeleatey Lajos, Antal Gábor, Lankovícs József, Kraass Adolf választmányi tagok, Ssvoboda Vencsel pénztárnok és Szokoly Ignácz jngyaő.
A tsgegyletek részéről : Bará''h Ignácz, Bobai Károly a bobai, Ssalcz berger Mor, Kohn Arnold a jánosházi, Hoffmsnn Miksa, Pölcs Pál a keszthelyi. Prodovazky Lajos a komáromi, Orosz váry Gyula, Bay György a n.-kanisaai, Gó''.b István, Potyondy Károly a ns. és p. magasíi, Kovács István, Teuffel Mihály a pápai, Vörös Sándor, Németh Ferencz a saj.oskáli (első -épezevidéki) Szűcs Mihály, Sztojánovics József a sárvári. Ulber Mátyáz, Schneidor Frigyes a soproni, Lang Sándor, Szabó Farkas a szombathelyi és Udvardy Ignácz a zalaegerszegi egyletek képviselői.
Mely alkalommal:
1. Elnök a gyűlést megnyitván, a megjelent tagokat melegen üdvözli s egyúttal jelenti, hogy a reggel 7 órakor tartott előértekezlet álfsl kiküldött iga zoló bisoltaág írásbeli j-lentéee szerint, meghívó leveleiket a fentebb elősorolt képviselők adták be, kiknek meg/iivó leveleik s kiküldött bizottság által megvizsgálta ván, szabályszerűeknek taláJ Uttak.
Minek folytán : a fentebb elősorolt képviselők igazoltaknak kimondatván, s közgyűlés megalakultnak, * határozatképesnek tyiívántt''atolt.
2. Elnök indítványba hozza, hogy a gyűlés folyamára, a rendes jegyző mellé, kisegítőül, egy helyettrs jegyző is válaaztassék.
Az indítvány helyeftelletvéa, a gyűlés folyamára helyettes jegyzőül egyhangúlag Teuffel Mihály a pápai önk. tűzoltó egylet alparancsaoka kéretett fel.
3. Ezekutan elDÖk f-lolvasta a
S2££TEM33B éa 1S81.
_
A határosat fogsaalesitáaáTal válasstmá y bízatott meg.
7. A napirend 4 r t. •>) pestje ass lint. A pápai Onk. tűz. eg^ .. i^irinya hogy »az orsságos tűzoltószövetség koz ponti választmáoya hivassék fel a .Tűzoltó Közlönynek'' havonkénti róndet kiadására, a abbac tűzoltási eszméknek tűzoltási módozatoknak fejtegetése éá ssak csikkek köslésére."
As indítvány általános belyaaléa ad találkozván, egyhangúlag elfogadta-tett.
Eszel kapcsolatban pedig s danán-tuli tűzoltó ssövetaég területén leró össset
egyletek felhivstni rendeltettek, hogy aa egyletek kebelében felmerülendő mindennemű események leiráaát az orsz. lütoltó szövetség válssztmány ahor ■ Upba igtatbstás végett, esetről esetre azonnal küldjék be.
A jelen határosaiban foglalt intézkedések mielőbbi -foganatosításával az elnök bisatott meg
8. A napirend 4. sz d) pontja ste-rint: A kerületi szövetség válssztmányá-nsk köveikeső indítványa. Az országos tűsoJtő szövetség központi válaastmánya kerestessék meg az iránt, hogy a danán-tali szövetség kerületén levő mindazou egyleteket, melyek as országos tűzoltó szövetségnek már tagjai, s kerületi szövetséghez leendő csatlskosásrs »mielőbb kötelezve, elleakeső eeelbee pedig, as orsz. tűzoltó szövetség alapszabályai 9. §-a alapján, őket az orzziágos tűzoltó szövetségből is törölje ki.
As indítvány egyhangúlag helyeseltetvén, ss orsz. tűzoltó szövetség központi választmánya folhivatsi rendeltetelt, misserint ''igy a saját, valaminl a kerületi szövetség érdekeinek megóvása, s a tűzoltó intézmény fejleeslése tekintetéből mielőbb ée pedig teljes erejé el és hatalmárs! hasson oda, hogy s dunántuli tűzoltó szövetség terű látás levő mindazon egyletek melyek az oraaagu* tűsoltó ssövelaégoek már ''agjai, a kerületi szövetségbe is mielőbb oelépjenek, elleu-keső esetben pedig az orsságos szövetség mindason tagegyleteit, melyek a kerületi szövetségbe lépni aem akarnak, az orss ssövetaég siapssabáiyai 9. § a aiap-jau sí orsságos asövetség kebelébA is, még p^dig azonnal törölje ki :
Jelen ha árosát végrehajláaával eln^k ar bisstott meg.
9. A sapir«nd4. ss e)postjs alatt: A ker. ssövetaég valaasimáoyáuak következő indítványa .az országos tüsclté asö-vetaég választmánya hivassék fel a hossá intézett feliratok és megkereséseknek mieJébbi miimtiudmdr» ée m gyor* á-lesttá adására."
Az iaditvány egykaagulag belye-süI telvén, baláros la tolt:
A közgyűlés legnagyobb megüt közését nyilvánitjs as országos tftzoltő szövstség központi választmányának ason eddigi eljárása fölött, hogy a ker. asövet-ség választmánya és az egyes egyletek altal bozza intézett kérelmeket hosszú időn át elintézetlenül, a kérdéseket podig álasz nélkül hagyja.
Miért ie az országos lüaol tó szövet ség választmánya komolyan felkéretni rendelte lott, h»gy agy a saját, valamint az egyes egyletek érdekéből is s hozzá intézett kérelmeket minél gyorsabbas eliotésni, s arról as érdeke''teket mielőbb értesíteni, — működését pedig időről időre nyilváaoeeágrs hcrasi ssiveskedjék.
10. A napirend 4. sz. f) pontja a''att. A ker. ssövetaég választmányinak következő indítványa, .hegy a danán tul: k jrületbwn s máköd» tűzoltók feloszlása egyöntetűvé tétethessék — s ez által a statisztikai összeállítás is meg könyitesaék, — mondja ki a közgyűlés, miszerint a mffködő tűzoltók ezen tal csak 3 a. m. mászó, (ide Urtoznak a mentők és bontók) ssivatyus, (ide so-roztstván a vizssersők) és rendfenUrtó oeztályokra osstandók be és as osstáiyok cs«k ily névea sevesteseesek s), továbbá hogy a mássé és rsivstyus osztályok létszáma oly arányban lagysa egymáabet, mini 1 a 2-kös • v
As indítvány asos msgjogyséassl is, hogy a mássé és a ssivatyus eeetáiy létazárna a mennyire lehetaégea aly arányban legyes egymishos mist 1 a 2-kös — egyhangúlag elfogadtatott, a aansk kivitelével a választmásy msgbísatett.
11. Sselestey Lajos választmányi tag Inditványosss, misseríat s aagymélt. m. kir. belügyügymiuisstsriam indokolt kérvény nijáa kéressék fel as h-á»t. hogy a dunántúli tftseUÓ-safrvetség kisdásai-nak fed esésére évenkint ezer forint segélyt engedély essen,
As inditváay kösbelyesléasel fogadtatván egyhangúlag elfogadtatott, annak foganatosításával s választmásy bízatott mag.
12. Kósa Gnsstáv jánoshasi főpa raacsnok és essel kapoaolatbaa Bátorfi Lajos kanmsai önk. tftaoitó kövelkeaőt indítványozzák : »begy ■« agy«« tlsoltó egyletek által s szomszédos községek ben segédcsapatok álltassanak fel; s azok begyakorlásául aa illető tfisolté sgylatok gondolkodjanak." JLt Írásban beterjeas-tatt két rendbeli iaditvány megviuttatott
szövetségi válasstmánynak a legutóbbi közgyűléstől, vagyis 1879. éri szept. 1-tói mai napig terjedő idő alatti teré k».nységéről és munkásságának eredmé nyéről szóló terjedelmes jelentését.
Tudomásul vétetett, s a szövetség területén le7Ő egyleteknek megküldetní rendeltetett.
4. Elnök feíhivja a közgyűlést, hogy a pénztári srámadás megvizsgálására bi-zotuágot küldjön ki.
A pénztári számadás megvizsgálására Pölcz Pál keszthelyi, Kovács Iffváo páyal és Lang Sándor szombathelyi képviselők kiküldetvén, jelentésűk a''gyűlés folyama alatt beváratik.
5. Krauss Adolf választmányi tag, a napirend 4. pontja értelmében a köret-kező indítványt terjeszti elő:
.Tekintve azon körülményt, bogy a .dauáníali tűzoltó egyletek kerületi szövetségének" siapssabáiyai a n. méltóságú m. kir. belügy miniasieriam által 43745. ss. a. még a mult év végén helyben hagyattak, a igy a „dunántuli tűzoltó egyletek kerületi asÖ7etadge" most már réglag és törvényszerűen ia megalakult, a válasstmány állandó azékhelye as alapssabályok -8. §-áaak rendelete alapján jelöltessék ki, a állapitaaaék meg; _ még pedig annál is inkább, mivel a szövetségi választmány székhelyének folytonos váltostaiáss — mint as eddigi tapasztalás ic mutass — a aaövetaég ügyeinek vezetésére zavarólag, a válasstmány mankásságárc pedig megszakitó-
lag hat."
Az iaditeáay kösbelyesléasel fogad-talott, a a.,dunántúli Uüsoltó egyletek kerületi ssövaiaége választmányának állandó asék helyévé egyhangulsg Pápa vároaa jelöltetett KÍ, illetve állapi tátott mag.
6 A napirend 4. sz. b.) pontja: A ns. és p.-magasi tűzoltó egylet iaditvá« nyát: .miszerint a asöve''ség hasson oda, hogy oly esetben, midőn valamely tűzoltó egylet tüzvéez esetén segély ayaj tás végett egy másik községben aaegjeie nik, aansk fuvardíjai as illető község által megtéritesaaaek.''
A törvényhatóságok megkerestetni rendeltettek, hogy ss egyes fe&eaégeket, tűzvész esetén a segélynyújtásban réest-yett tftjMiltó egy latok fuvardíjai m«g-téri lésére kötalfsai ssivsak«djaőak- t>
huszadik éyiqlyam
ZALAI KÖZLÖK?
SZEPTEMBER 15 én. 1S81.
Zata
Deu
, hosszabb beható *ezmeca«re a tán hatá-
roztatott:
Tekintve a kösségt lakóssag nsgy
rétiének a tüsolió intézmény iránti kösö-nyosségét, a kösgyttlé« az indítványt z jelMit alakban ** idfisseriat még kivihetetlennek tartja; addigi» azonban mig at nehézség nélkül kiviheti lenne, a tor-veoyhatoaágok megkereete ni rendeltet» tek, hogy a tűzoltó egyletek kellő támo-gátasa végett a községi halóeágokksl üivatalosan tudatni sziveekedjenek, miszerint a Nmg. legfőbb itélóssék batáro-szerint a tűzoltók működésűk kő* hatúeAgt kósegaek tekintendők, a mmt ilyeneknek a kihágasi törvény 142. §-» szerint as abban körűlirt bűntelen terhe alatt mindenki fóltétleu enge delm--sséggel tartozik.
A határozat mielőbbi végrehajtásával a választmány bízatott meg.
13. Késa Gusztáv janeshási főparancsnok következő indítványa „¿dunántuli kerületi tűzoltó szöveUég baaaon oda; hogy as országos tűsoltó szövetség által megállapított fényűző; drága egyenruha és rangjelzés mielőbb egysserü»i tessék.*
As indítvány hosszas megvitatása után batárostatott.
Tekintve azon körülményt, hogy az országos tűzoltó ssövetaég állal megállapított egyenruha es rangjelzés életbe léptetését, s ez által az egyöntetűség elérései sok egyletnél, az ahoz azükség-lendó arany zsinórzat drágasága akadályozza; az orsságos tűzoltó szövetség központi választmánya felkérem! rendeltetett, miszerint addig is mig a megbatározott rangjelzés tekintetében az országos tlisoltó szövetség közgyűlése által ujabb határozat hozatnék, mindazon egyleteknek, melyeknek tagjai aa egyenruha és rangjelzésben megkívántató költséges aranyzsinórsatot megszerezni képtelenek,, az aranyzsinór ée rangjelsejnek miuden b».u megfelelő sárga selyemzsinór általi helyettesítését engedje meg, annyival is inkább miután a mosó szövetből készült nyári egyenruhára az arany zsinór ée arany rangjelzés Különben is czélszeriit-leu. A vaieaztmany pedig megbízatott, hogy az egy enruna és rangjelzes egyszerűsítése és minél olcsóbbá tétele végett a legközelebb tartandó országos asövol-ségi Közgyűlés elé javaslatot nyújtson be.
A határozat végrebajtasavaf- az elnök biiaiott mog.
14. Olvastatott Kovács Károly zala-egerszegi t. főparancsnoknak, a szövetség volt elnökének azon kérvénye, melyben a kerületi szőve ség választmánya által az 1878. évben Iglón tartott orsz. tűzoltó ssövetaég közgyűlésére a ti költség fejeben részére mt gszavázott 80 írtból, még kiézaliea maradt Tó frt 56 kr. részére kiutalványoztaLni kéri
fialározlatolt, miut.Vn a kerületi szövetség válasttmányának jegyzőkönyveiből azou körülmény, hogy folyamodó részére a kért öaateg megszavaztatott voloa — ki nem tűnik, foiyaiBodó pedig ezen állítását okirattal nem igazolta, ez okból s kért összeg, a szövetsegí pénz tárból részére kiutalható nem volt; mind a mellett azonban méltányosság tekinte téból a kerületi szövetség azon időbeli tagegyletei felhivatni rendeltettek, hogy az állítólag megszavazott 80 frt uti költ »égből hátralékban levő 76 frr 55 krból aránylag reájuk eső réezt a szövetség elnökéhez mielőbb fizea&ék meg. A szövetség asosbac ss összeg behajlhatcságá éri felelősséget nem vállal.
A határozat végrehajtásával az elnök bízatott meg.
15. Elnök jelenti, bogy a tegnapi aapon tartott előérlekezlet által — a ker. mövetség választmányának megbízása folytán készített „gyakorlati éa tűzoltási mabályzar* bírálatára kiküldött bisottaág jelentését, illetve bírálatát írásban beadta és abban z munkálatot mint a czél-aak teljesen megfeíe^t elfogadásra ajánlja.
A közgyűlés a szakavatott munkálatot as egyöaletü gyakorlati eljárás tekintetéből is örömmel üdvözölvén, egy bangulag elfogadta, a azt a .dunántuli kerületben levő egyleteknél behozatni rendelte.
A központi választmány pedig meg* bízatott, bogy a munkálatot, miután a aaeraők közgyűlés elótt a tűzoltó egyletek érdekében és javára az első kiadásból Tárható tiszta jövedelemről és «iszteiet-ájjrál lemondottak kinyomassa és az egy iatekaek mérsékelt árért küldje meg, fzon felül pedig & minél nagyobb körben UendŐ terjesztés végett arra előfizetési felhívást is bocsásson ki.
TevlEel Mihály és Ssokoiy Ignácz «raknak pedig, nunt a munkálat kéaai tőinek fáradozásaikért a közgyűlés ¿kony-TiJag köszönetet mondott.
7 t.^T t "v t~r .tv/ megvizs
nevében
Páp;
a.
pedig 16 frt 52 kr. volt — teljesen rendben van és annak, mindsn egyes tétele helyes, pénztárnok, urnák a felmentvény megadatott, s-^buzgó fáradozásáért a ason ssives ajánlatáért, hogy a számadást sajat költségén kinyomatva as eg) leteknek megküldi, jegyzőköny vi köszönet szsvsatato''t
17. A napirend 5. pontja értelmében. Az ötödik kerületi közgyűlés azékhelyé-nek meghstárosáas forogván fenn, N*gy-Kznizaa éa Keazthely városok részéről meghívás jelentetett be.
A közgyűlés mindkét városnak köszönetet mondva, minthogy s n.-ksni s&ai egylet jövő évben sássióavatási ünne pélyét tsrtja, ez okból a szövetség nem akarva a nemes város áldozatkészségéi éa vendégszeretőiét talaágoean igénybe venni, — a jövÓ 1883. évben farl«ndó V. kerületi közgyűlés székhelyéül egyhangúlag Keszthely városa jelöltetett ki.
18. Elnök megköszönve a közgyűlés szives támogatását és türelmét, — mielőtt a gyűlést befejezettnek nyilvánítaná, kéri a közgyü''ést az uj központi választmány megválasztására.
Az általános helyesléssel fogadtatott felhívás folytán, — a válaazlmány egyhangúlag a következőkép választatott meg, u. m.
Elnök: P. Szabó Károly, Pápa,
Alelnök: Vérteasi Iván, Keszthely,
Jegyző: Szokoly Ignácz, Pápa.
Választmányi tagok :
Szelestey Lajos)
Teuffel Mihály )
Röacb Frigyes, Sopron.
Oroszváry Gyula, N.-Kanizsa.
Lang Sándor, Szombathely.
Kósa Gusztáv Jánosháza.
Oaepy Dániel, R.-Komárom Póttagok:
Antai Gábor, Pápa.
Pölcz Pál. Keszthely.
Goth Ili ván, n. magasi.
Sztojánovioa Jósset, Sárvár.
Ezután elnók meleg szavakban köecönetet mond a közgyűlésnek a benne helyezett bizalomért s ígéri, bogy a mennyire ideje és tehetsége engedi a szövetség érdekeit teljes erejéből előmos ditandja.
19. Indítvány ostatott, miazerin-t. P. Szabó Károly elnök urnák, a szövelt ség ügyeinek vezetése, buzgó fáradozásai valamint a közgyűlés láp in latos vezeté-soert jegyzőkönyvileg őszinte köszönet sza v azlaaséit.
Az indítvány zajos helyeslések közt egyhangúlag elfogadtatott.
20 Németh Ferencz sajtoskáli kép viselő inditványozza, hogy Pápa varos lelkes és vendégszerető k özön se gr, valamint tűzoltó egyletének jegyzőkönyvi köszönet ssavastaasék.
Az indítvány hosszasan tartó zajos belyesléi közt elfogadtatott, t nevezeiteknek jegyzőkönyvileg elismerés és köszönet Bzavas''atott.
21. Végül a magyar nyugati vasút, déli vaspálya társaság, oszlrak állami vasút magyar üzletigazgatósága és eben-furt-sopron győri vasa: igazgatóságainak :i szíves köszönet szavaztatott a kedvez-ményzett vasúti jegyek odaadásáért.
Tobb tárgy nem lévén a jegyző könyv hitelesítésével Antal Gábor éa Kovács István pápai lakos képviselők bízattak meg, s ezzel a dunántuli tűzoltó egyletek kerületi szövetségének negyedik közgyűlése feloszlott. Kmft.
P. SZABÓ KÁROLY elnök, jegyzette:
SZOKOLY IGNÁCZ
jegyző.
lemondáas. 6. Uj „ igazgató-válasstmány • választása. 7. Netalání indítványok tárgyalása. Figyelmestetée. Azon t. tagok, kik a kitűzött tárgysorozaton kívül eső, önálló inditványt tenni óhsjtanak, szíveskedjenek ebbeli szándékaikat, nemkülönben inyitványaik tartalmát, as ülés megkezdése elótt as elnöknél bejelenteni Nagy-Kanizsán, 1881. sseptember 2-án. Dr. Laky Kristóf a. k. elnök.
Darától Miska hiree népzenész csakugyan megjelent körünkbe, hogy as itteni zenekart azervnzse, két ezimbslmos fog közreműködni. A szüreti idényben pár hétre Meranba utaznak. Darázs Miska mesterileg kezeli hegedűjét; óhajtandó, bogy törekvését is mesteri elismerés ki »érje. Láttuk ama két gyönyörű s nagy értékű melltflt, melyet a belga királyné lói, s Stefánia főherczegaaszonytói nyert kitüntetésül, s legmagasabb elismerésül, Szeptember 18 án a „Koroná"-ban ját szik először újjá szervezett zenekarával. Előre is felhívja t. közönség figyelmét ée méltó pártfogását.
— Sajtóhibák Remete urnák mait számank által kösölt beszédében a következő nagyobb sajtóhibák fordultak elő: II. bekesdés Í3. eorban „per ez útra* „pro és contra* olvasandó. — III. bek. 22 sorban a második „s* kihagyandó.— IV. bek. 5. sorban „magyarázni" helv«t „megzavarni.'' 11 sorban rés" helyett „a*. — VI. bek. 6. sorban „a.ábbit* helyett „alibit*. 7. sor „is* kihagyandó -VIII bek. 11. sorban „összekelés" helyett „összebeszélés*. — A VIII. bek utoisó sor a IX. bekezdéssel post állal el nem választhaló. — A X. bez. 35. sortból „több* kihagyandó. Az utolsó sorban „hogy" után „a visszaemlékezés képét" szavak kimaradtak. — A XI. bek. i2. sorában „vallomását biráigatásával'' be-
Helyi hírek.
- A kötődők kezeléséről szóló 1876. XV. t. c*. 29 §-ának 2. pontja, ugy S 30. és 31. §. érteimében z kereset adó I1L és IV. osztályát, továbbá a bá nyaadót, a nyilvános számadásra kötelezeti vállalatok és egyletek adóját, végre a tőke kamat és a já''radék adót (1875. XXIX. XXVII. XXIV.XXII. t.csikkek)
16. Apéastári számadás
Íáláaára JöiülifcJlt bizottság ''ölez Pál kessthelvj képviselő s bizottság jelentését bermrtstja,*" *
A közgyűlés ^ beadott jelentésből •»eggyóződést szerezvén, bojjy s pénztári mámadás - mely »vsrijttkz fö8Ű.4vben Jevétel 30 frt, a kiadás 25 frt 93 kr., a péoztiri marsdváoy_?edig 4 frt 65 kr j a« 1881. érben bevétel 203 frt 17 kr., kin dát 186 frt 65 kr., pénztári maradvány
sor , azo-he-
hnlyett 12. 13. helyett helyett
illetőleg ss adókivetés alkalmával megál lapított adóösfcsegek mérve e''len benyújtott fellebbezések elintésésére Zalamegye területére 1881 Ik évre alakított felásó lamlási bisottaág működését folyó 1881-ik évi azeptember 23-án megkezdeni, üléeeit naponkint délelőtti 8 órától 12 órág Zala-Egerazegen s magy. kir. adófelügyelő ar hivatal helyiségében nyilvinossn tartani a fellebbezéseket a csáktornyai, nagykanizsai, keszthelyi, alaó-leadvai,letenyei, aümegi, tapolczai, sals-egerszegi kir. adó hivatali járások sorrendje "aerint tárgyslni ■ elintézni fogjs. — Kelt aa adófelszólam-lási bisottaág Zala-Egersaegen 1881-ik évi azeptembar "hó 12-én tartott üléséből. Ssigethy Antal m. k. biaottaági elnök.
Meghívás, A nagykanizsai társaskörnek t. tagjait f. 4. október hó 9-én délután 3 órakor s társaskör helyiségében tartandó évi rendes kösgyülésre tisztelettel meghívom. — A közgyűlés tárgysorozata: 1. A pénztári aaámsdás megvizsgáiásárs kiküldött bizottság jelentése. 2. Titkári jelentés. 3. Szerződések bemutatása aa uj helyiségek bérlete iránt. 4. A jövő éri költségvetés megál lapitása. 5. As „igasgstó választmány''
lyett „vallomása birálgatásánál*. 24 ban „azonosságáért mert* helyett nosságára". XII. bek. 3. sorban „s* lyett „is*. 6. sor „ast* helyett Pát*. XV. bek. 21. sorban „már" helett „mint*. — XVI. bek. 6. sorban .atyja'' „otthon*, „és* helyett „avagy* sorban „az állítólag Slennának" „Stannával". 14 sorban „hogy* „avagy*. 24. sorban „50" után „krsjesár* kimaradt. — XX. bek 6 sor ban „gyanitáara* helyetí.gyanuaitláara* 7 sor „elkészülő* helyett, elkészülni*. — XXI. bek. atolsó elótli sorban ,állítólag" helyett „állítólagos". - XXV. bek.8.sor-ban „meg ast* helyett „maga".10 sorban „velem* helyett „védencsem* olvasandó. — XXVI. bek. atolsó két sor ekként olvasandó „vendéglős a bankók nemeit Vendeltől lett saármazáaukal teleml''lae? XXVII. bek. 4 aorban „igéret* helyett „igazat* olvasandó.
— TUm volt vasárnap délelőtt Biau Pál ur házánál, istállójában a széna gyaladt ki. Csakhamar eloltatott. Az istálló teteje caerépzsindely levén, csak a fűst volt látható.
— Ovodaügy. A nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület igazgatósága f. évi szept. 10 én tartott ülésében azt a nemes intézkedést tette, hogy a magyar-utczai ovodába negyven szegény gyer meket teljesen dijmentee-jn felvesz ; szükséges azonban, hogy az illető szülők vagy gyámok szegénységi bizonyítványt szerezzenek a városi tanácstól azt az egyesület igazgatóságának -.yujtsáz be. Miről az érdekeltek ezennel értesíttetnek.
— Augusztus hónapra vonatkozó éghajlati feljegyzések Közép hőmérséklet: 20 8 C°. A légnyomás valódi közepe : 455 mm. Legmagasabb hőmérséklet 32 8 C*. 24-én délután 2 órakor; legalacso nyabb hőmérséklet: 10 4 C*. 30-án reggel 7 őrskor : Legnagyobb légnyomás: 754.5 mm. 4-én reggel ~ 7 órákor; legkisebb légnyomás: 734*7 mm. 17 én este 9 órakor. A napok száma, melyeken csapadék eeett: 9. A csapadékok összege: 78''1 mm. Nagy-Kanizsán, szept. 12. 1881. V.
— Kanizsán is követhető: A b.-ajfalui képviselő testület elrendelte, miszerint a tüzérségi órtanyán éjjel nappal egy fogat álljon a lovaa gazdák igái ból, hogy tüz esetén a tűzoltó gépek ée aserek asonnal s véss helyére asállithatók legyenek. Követendő példa minden nagyobb községben, hol tűzoltó őrtanya b illetve tüzérség létezik.
— Ének- é zene-egylet szer-veztelik előnyösen ismert kitűnő müzene értő Rosenberg Ádám ar kezdeményezése folytán. Bizottsági tagok az előlege« intézkedések megtételére kezdeményezőn kivül : Groeenann Ignácz, Grünhat Henrik, Kartschmat rff Leon, Ollop Imre, Rózsavölgyi Antal, Ssalay Károly és Weisz Hugó. ö; endűnk a szép ée nemes czél tettlegesiiésén, bizonyára számos és élvezetes seneestélylyel gyönyörködtetik kő sönségünkeL
— A takarékpénztár sséles kocskstéglával rakatja az épülete előtti járdát, helyes! Óbajta ndó, hogy s többi házi arak ia hosoniómód intézkedjenek.
— Tanügyi jelentés. A nagy-kanizsai kalh. főgymnaaiambsn s pótló érettségi vizsgálatok írásbeli része f. hó 26., 27. éa 28., s asóbeli pedig 29-én fog megtartatni, melyről as ezen vizagálztrs jogosítottak aaoe hozzáadással értesíttet-
nek, hogy magukat f. hő 25. ss igasgató ságnál személyesen bejelenteni el ne mulaazssák. Az igaaga lóság.
— A pacsai rabláa ügyében ot tani szolgabíró ur a köveikesői írja s „Kesztholy*-nek: Megbotránkozással olvastam becaea lapja 36 ik asáma „helyi ée vidéki hírek* rovatában — Koréin Lipót pacsai kereskedőnél történt — s géezen elferdítve közölt esetet — A közbiztonság érdekében, mint annak őre, kötelességemnek tartom as eeeményt a közönség megnyugtatására következőleg belyreigazitani: Koréin Lipót helybeli kereskedő mull hó 28-^n hajnalban roko nai látogatása végett Dia-be és innen Veazprémbe alázott; kocsis-t, Pórs Mihályt, ki magát teljesen részegeek tetette, otthon hagyta. A Itocsia ura eltávoztávai azonnal kereket oldott s szolgálati helyét elhagyta. Nevezett kocsis a házi viazo nyokkai ismerős lévén aug. hó 29 — 30 közti éjjel — társakat keresvén maga mellé — elhatározta Koréin Lipótot ki rabolni. Ez meg is történt, mert két társat kerítvén — eióször a boltajtón próbálkoztak behatolni — azt három helyen megfúrván, de miulán behatolni nem tudtak, a konyhaajtóra mentek és azon dörömbölve fenyegetéeekkel kény szeri tették az ott alvó Vincze Mari nevű cselédet bebocsajiatásukra ; ki is azt megtevén — nékie meghagyatott, miszerint mozdalni ne merjen, mert különben fülét, orrát le vágják; ezzel a szobába hatollak, hol Koréin Lipólné, ennek testvére Tüchler Betti ée a helybeli rabbi leánya — agy a dajka ée egy kis gyermek aludtak,ezen Bzobában levő étszekrényből kirakván a tányérakat az asztalra, — a szekrényt pedig, melynek felső fiókjában volt a kereskedő pénze — kivitték a boli''ba — ennek ajtaját belülről kinyitván, ast elvitték a felsórajki utfelé levő Boroe László szalmakazaijaihoz, hol a fiókot kinyitván abból 114 frt papírpénzt, 32 frt ezüstpénzt, 5 drb. cs. kir. aranyat, egy női arany órát iánczczal,3 női fülbevalót, 8 drb kis ezüst kávéskanalat, egy uj tej merőkanalat tolvajollak el, magukkal vivéo a bolt fiókjaban talált mintegy 17 frt készpénzt is, ezzel kiszórván mindent a fiókból ezt a ssekrénynyel ott hagyták. Igaz ugyan, hogy a azooában alvó nők mind ébreo voltak, sőt a helybeli rabbi leánya Schwarts kisasszony bátorságot véve magának három izben kérdezte : ki az ! asonban feleletet nem kapván és Ko reinné által figyelmeztetve, hogy hallgasson — elcsendesült. Igy állván a tényál ladék; midőn mintegy 3 óra hajnalkor Koreinné már többé neszt nem hallott, felkelt és azonnal hozzám ée a rendőrséghez küldött, nem mulasstván el köleies ségemhez mértten azonnal s nyomozódá sok at teljesíteni; igy történt, b"gy már 30-án reggel Vincze Mári cselédet és Pórs Mihályt, kik mindketten általam gyanasoknak tetszettek, elfogattam * teljesített vallatásak már délelőtti órákban eredményezték, hogy Vincze Mári bevallotta, miszerint a tolvajok közül Pörs Mihály és Komáromi János helybeli lakósokat felismerte, állítván, hogy a harmadik tettest nem ismerte és ezt csak akkor ismerné fel, ha eleibe állíttatnék Minthogy azonban nevezett vádlottak tott elkövetését daczára annak, hogy fúrót, melylyel a bolt ajtaján fúrlak is feltaláltattam, mégis tagadtak mindent, az összes vizsgálati irato at Vincze Mári Pörs Mihály és Komáromi János vádlót tskkai as 1878 évi 5-ik tea. 26-ik feje zet 233, 234 235 és 236-ik §§ ai értei
mében a kanizsai kir. törvényszékhez áttettem — illetve vádlottakat átkísértettem. — Tehát minden erősssk alkalmazása.nélküi vitetett végbe es sgyaserü tolvajláa éa tetleeec sem nagy késsel,sem pedig egyébbel felfegyverkezve nem voltak, megjegyzem még, hogy tettesek álla! a szobából kiburczolt szekrényfiókba a papirosok közé elrejtve 400 frt papírpénzben — mit meg nem találtak — ott hagyatott. Ez a valódi tényál ladék, tehát tiszteletteljesen felkérem szerkes ztő ural, legyen ssives la|>ja jövő számában az esete, ekként elólüntetni és as agy ia megijeastetl olvasóközönséget s kösbiz tonság helyzetéről megnyugtatni. Többire kiváló tisztelettel vagyok Pacsán, 1881. aseptember 5-én. Gaál Miklós asbiró.
— Alső-Lendva szept. 11-én. — Egy örvendetes hír futotta be e hó 9-ón kisvárosunkat, egy kedves érzés lepte mag minden ember kebelét; megyénk közszeretett főispána Glzvins Lajos nr Ő méltósága, hazánk egykori böloaének< e^ytk megyebeli barátja holnap reggeW 9 órakor meg fog érkezni körünkben. — Örömmel aietett a városi képviselőtestület s főispáni fogadtatása ügyében öecsehivott értekezletre, mely rítks volt s mags nemében, mert egy pillanat idéste elő ason óhsjiáat, hogy ő méltóságát őseink hagyományos szokása szerint, teketségünkhes képest ünnepélyesen fogadjak, mely ss öeezes iskósság helyeslésére talált és asivére hatott. Alig történtek azonban az el fogad tatási elókéasületek, midőn este 6l/» őrskor a legnagyobb eső köst egy fogat robogott be s nagy vendéglőbe, melyben ő méltósága, kit még osak más napra vártunk, a novai saolgabiró ur kí-
séretében meg érkezett, és igy fájdalom as üanepélyes fogadtatás meghiasult. — Azonban hiába, as ós sin te ssiv-beli érzelmeknek nyilvánulását épen agy nem lehet korlátozni, miot a tengeri hullámsó tolongásoknak nem mondhatjuk „eddig s nem tovább", mert anoál élén kebben történtek más nap reggel a tise telgetéeí tolongások i nagy vendéglőbe mely magas tetejéről s lobogó neírzeti zászló azon örömhírt jelenté, bogy ó mél-tósága''megérkesett és itt vett« beesállását. Már 87a órakor fogadta ő méltósága a városi képviselőtestület öetsee tagjait Hajós Mihály ügyvéd ar vezérlete alatt, ki ékes esónoklati tehetségével .-esmegazdzg azép szavakban kifejezést addtt a képviselőtestület éa az egész város lskóssága üdvözletének és ő méltósága iránti mély tiszteletének. A városi képviselők alán a ] áráabiróeág tisztjei, Karabélyoe Elek já-rásbirc* ar által vezetetvén, tette tissteletét s következett ezalán a helybeli esperes ar löbb előkelő ar Kíséretében, az izr. litközség elöljárói és iskolaszéki tagok, a cír. pénztári hivatal tisztjei, az ügyvédi tar, a polg. iskola tanári kar, u r. katb. iskolaszék tagja éa az elemi iskola ta-nitójai, a tüzoltóegylet — főparancsnoka vezériele alatt «at. ó méltósága, ki a szo-cott megnyerő modorával valamennyi testületet kegyesen fogadu s meghódította. Városunk» vidékünk v iszonyai alán tada-kozván, megdicséri alsó lendvai város sma ügy buzgóságát és inagv áldozatkézaégét, melyet e szegény város által évek óla, a tan- ée nevelés ügyben tanusitatott, meg-gérvén. hogy a kisváros mindenkor hat-aatós támogatására számiihat. — Az elfogadások után a szolgabírói hivatalba !*agy József »»bíró ur kíséretében sietett íol majdnem két óráig időzött és a hivatalt átvizsgálta; délután 1 órakor díszebéd tartatott a „Kaaino* nagy helyiségében, 10I városunk majdnem összes értelmessége részt vett. Az első toasst, mely villanyos éljéoséare talált a helybeli esperes ar által mondatott; az ebéd egénzen kedélyes hangalat mellett tartott 4 óráig, mely időben ő méltósága ismét Novának vissza Egerazegre elindult. Isten áldása kisérje ótet még igen sokáig, hogy mennél előbb ismét városunkat szere noséltesse.
— Gytiszhir. Egy köziiasteletü férfiú, gyengéd s udvarias modora orvos éa ]ótékonvssellemü emberbarát hunyt el Dr. Práger Henrit úrban. A gyászjelentés igy ssól: Práger Béla, Schön Fülöpne
ül. Práger Eugénia és özv.Oeslerreicher Sándorné szül. Práger Lina a maguk, valamint sz alulírottak és a többi rokonok nevében szomorodott ssivvel jelentik felejthetlen édes atyjuk Dr. Práger Henrik orvos urnák rövid szenvedés atán f. bó 14-én d. e. 10 órakor tüdószélhüdés következtében, élte 64. évébes történt gyászos elhunytát. A drága elhaltnak hűlt tetemei folyó hó 15 én délután 4 órakor fognak a nagy-kanizsai izr. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Béke poraira! — Práger Albert, Práger Zsigmond, Práter Miksa, Löbl szül. Práger Jalia, özv. Kastl szül. Práger Cácilía, Rothschild szül. Práger Fáni mint tec* vérek. Dr. Schön Fülöp mint vő. Práger szül. Brodjovin Teréz mint meny. Práger Sarolta és Práger Ilonka mint unokák.
— Balatonmelléken a mult
pénteki vihar alkalmával a szőlőkben sok kár történt; nevezetesen a csopaki és felsőőrsi szőlőhegyekben jelentékeny kárt tett a jégeső. Ugyanekkor Vessprém-ben a papnövelde épületébe leütött a villám. Sserencaére villámhárító van alkalmazva az épületen.
— A régi zöldasinü 10 frtos bankjegyek beváltására nézve több oldalról kérdés intéztetett hozzánk, mivégból a t. közönség érdekében vélünk cselekedni, ha illetékes helyről kapott érteaülésűcket a következőkben közöljük. Az emiitett 10-ee bankók az osztrák-magyar bank helybeli fiókjánál 1881 asept. 30. egy-szerűen kicserélhetők, azonban már okt. 1-tői as ily bankók osak jegysék mellett nyújthatók be, s értékök csak másnsp fog kifisettetni. Esen 10 es bankók caak váltóiejárat kiűzetése esetén fogad Útnak el f. évi deegember 31-ig, asonban jövő 1882. évi január l én a forgalomból teljesen kizáratnak.
— , Mennek a jeeskék.* A gólyák már körülbelül egy hete itt hagytak bennünket s tegnaptói fogva as ere-azek saiveses látott vendégei : a fecskék is hossá fogtak udkéssűleteikhes, nyári tartózkodási helyeiket s napfényes keletnek téíen is meleg égaljával cserélendők föl. Nagy eaoportokbac gyülekeztek, utoljára kerülve Affg Százszor meg ssás-szor as ismerő« helyeket, asláe. nekivágtak ssomoru csicaergéasel a kék távolnak. Ma s fecskék mennek, maholnap a zöld levelek halinak le a nemsokára itt s tél.
— Hymen Lenek Ödön lendvai uradalmi főbérlő ur esküvője jövő hétfőn ssept. 19-én lartatik meg.
— Hazai rövid hirek. — Ablskadót szándékosnak behozni. — Bonyhádon nőegylet alakul óvoda fen tartására. — Egy bécsi lap Tissa Kálmánt oroa? eredetűnek mondja. — A Garsy-asoboralap 9000 frtból áll. — Bpesten moarka rendőrök jártak. — A veaaprémi
HUSZADIK ÉVFOLYAM''
ZALAI KÖZLÖNY
SZBPf GSffiáR 15 én 18»!.
pedig az ének következőképen: Julim 5. Dover év Calais közt közlekedő gőzös annyira zsúfolva volt, hogy még Állni tein lehetett a födélzetén. A hölgyek a kajdtökba vonultak, a férfiak pedig a födélzetén füstölgettek Menetközbe« egy idöijbb uri asszonyt vittek ki a Jevíg.Tre, mert hirtelenében erőt veit rajta a tengeri betegség. A férfiak közül többen kivált egy öreg ur a beteg felé tartva ig) kiÜltott: „Tengeri betegség? — Nyom ban segítünk rajta!" — Ezzel kivont a zsebéből egy kit dobozt s a rángatózó hölgynek egy czukorkát dugott as ajkai közé. A nő lenyelte az orvosságot, fr-I-nyította a szemeit s öt perez multán ki tűnő étvágygyal takarított el egy beefs-taekot. Az utasok megrohanták s csodatevőt, hogy szép szóért és jó pénzért juttatna nekik az orvosságból. As isme retlen sajnálkozva acá tudtukra, hogy az utoltó labdacsot az imént roeszul lett asszonyságnak nyujtá. A kikötésnél azonban tizenkét frankért vesztegetett egy egy skatulyát s túladott vagy 600 darabon. De az orvosság nem, hatott a vevőkre s a vegyelemzés kiderítette, hogy ezukor és szóda keverékből állotf s ártat Ianabb volt az ivóvíznél. Később a vá aárlók egyike találkozott az orvossal, ki a meggyógyított asszonyt vezette karján. De a mikor ráförmedt, vállat vont a csaló s e sza akkal fordült el tőle : „Én istenem hisz oly különböző az emberek természete. Feleaégemre jó hatást tettek a lapdacsok, de én reám még jobbat a pénz !ö
kőaav belevegyi lésével s folytoaos napi használatra bizonyosan meg fog ezQooi a lábiz''.adás. Probstum est.
Paptr*B6letek.
A testet mi sem fárasstjs ki inkább mrat as ogyíoroaeáf: asért éterinket s ked '' vcaaink t gyakraUba« keU váltoataUiaak WY étvágynak folytoaojaa seegmaj-edjon
, . . ~ ttát «»árt akarsz fia. ajráiai a
feleségedtől. *
Paraszt — Mert ri.xeg; !
Pap: — Kj ej, h»t ts is abban a bttn-ben szenvedsz, kisxen »ott is rásMf varr
ura, Épe« azírt volna szOksige» olyan feleségre. a ki nem részeges, aogy ieralábfc ser legyen a családban józan! % V
Vaauti meuetreua.
Indul Kanizsáról kova:
l''oaat saáas Ora far«. ldi
AO< E»«..k, JíoLím, l)ombo»ár £ 10 raggW l''Z » . 2 30 dél0t
• • l! 1 éjjel
2W Hada.p«tre (gyorsvonat) 6 ftő rsgge! ** • (postavonat, S 6 áálnt.
. (Vegyes vonat) 80 éjjel
3H Bir»ba (Raombathal/. Sopron
« «
301 HM) *jje
315 Sopronba a 40 ¿¿Int
205 Prág.rbof Kottori, Csáktornya 4 56 regg.1 203 . . 2 47 dfclat 201 . . (gyorsv) . 10 50 éj*
Érkezik Kanizsára hőimet: 210 Zikácy fel61 5 27 reg*«''.
216 . , 1 41 dilb
2 8 „ . 11 1 éujei
itt ;tud» Pettrői (vegyaa ro&at) 4 15 reggel 203 ., (pestaronat) I 5 áélut
201 „ ¡"gyorsvonat) 10 90 éjjel
302 Bé..b6l 4 1 reg^e. 314 „ - 10 15 4jjel
316 Sopronból 12 őréiben
202 Prigerhof felől (gyorsvonst) 6 37 reggel 2<>4 , . 1 20 d«ot.
206 „ 10 60 éjjel
Szerkesztői üzenet.
4700. Dr. fL Kőaaönettel vettfik.
4701. Cs. Jö»5re is kérjük.
4702 .Száraz inalom* biz ez versnek is száraz
4703. Veszprém A saép költem >nveket
közöljük.
4704. Tapolcza. Saints.
4705 B. Megküldöttük.
4706 Cs. R Olvastak, de nem kérflnk
boltié.
Felelős szerkesztő : BXTO&FI LAJOS.
önkéntes tűzoltó egylet újra alakult. — A béc*i kereskedelmi dalárda Győrött mél ó ünnepély sséggel fogadt itott. -A bpesti állatkertben 200 állat le.-z ki-"■orolvu. — A Rákóczy em''ékkő m^r készült A deh-gatió noyemberbvn Imatik öí«?>-. —■ A bögyéazi esperes meghalt. • Maknr •» Hsrkulcs fürdőben Íj sen felüdül''. — 60 fegyveres r*b!ó támadt.» meg * marilisi birót n kiraboltuk. — Zerinden egy 107 évei nő halt m :g, <?gy helyen 53 évig szolgált. — B Sennyey Bozenba utazott. — .Gó-czel dísrkardot kap — A váczi püspök »• napokban tartotta arany miséjét. -
- Külföldi rövid hirek. — Dancígban Vilmos császár b a czár találkoztak. — A francziaországí választásokon a köztársaságiak győztek. — Pfalz-bau egy gyermek született száj nélkül. — Telephon utján opera előadás volt Páris-b; n, sikerült. — Váudorí sx?rk"8stő hazánkfiát a román király rendjellel tüntette ki — A fellázadt amerikai índiá nok puskagolyóikat ezüstből kéezitifc. — A spanyol király körnlht esz Európában. —
k i nyeri ?
Temesvár szept. 10. : 40. 65. 83. 19 60. Hecs . . 47.24,46.72.40.
Uracz „ „16. 30. 5. 64. 1.
Irodalom
M rc.at alatt m -jc-mlit-tt lu iuk^ Na^y-fc ■»•íiüxxu Wujdita J-txacf klpyvki''r.jskodísc al:*J
nioifrendo''b''-tí !
— Uj zeitemii. Steinucker Károly f''városi zenemű kereskedésében megje-¡••¡it „.Három kedvelt népdal* 1. Elmen-néx én te hozzátok. 2. Fáj h szivem, te-Ii^r uekt-m az élet. 3. Piros rózwa, fehér rózra Énekhangra zongora kiaérettel sz''-rkes-té Nagy István. Ar-; 80 kr.
— A ,Kfpet Ctnládx Lapok* 50 ik ízámáuuk tartalma: A kÍR fekete ur, "lb-széléi irta Szépfaludí Ö. Ferencz. i Folytatás). — Csárdában Költ mény. Lévai Jánostól. — Gazdag nzegények,
r<Jgí levél :i yomán. — Egy juhász'', a ki ni-m az... Az angol történelemből. — Eszmény é* valÓKág. elbeszelés, irta E. í. P. — Garay ünnepély — M>>zaik. Irodalom é* művészet. — Egyveleg. A liét t<>r lén^te. Képek : Kassa. — MussinBsa és Sophonisbe menyegzője. — Ruth. —
csak nem kívánja megakadályozni, de a szükséges halósági intézkedések megtétele után azt melegen ajánlja.
— A bolgár fejedelem hfza$odik S-índor, Bulgária fejedelme el\ eszi Jusszu-pov dúsgazdag bolgár birtokos lesnyát. A bá*-.4siSgot az orosz czár óhajtja. Jusz szupov kisasszony nyolervan millió rubelt vidz a házhoz. — Nem ross parthie egy s/egény német herczegnek, kivált li* bal
< Idxü házasságból való.
— Prfptín valaki, vagy valakik azt a szemtelenséget követték el, hoo-y hamisított látogató jegyeket egy napra ebédre szóló megbízást küldöttek szét postai uton, mint hírük, legalább száz városi polgárhoz, ily éretlen és sértő tréfával akarván compromitální vendéget ós házi gazdát: a botrány a kapitányságnál bejelentetett, elvárjuk erélyes rendőrségünktől, hogy az írónak nyomára jon, a madarat a tolláról meglehet is merni, s a corpus delictí nem hiányzik, azt összehasonlítás és nyomozás véget'' kaphat a rendőrség eleget.
— Csónakon a FekeU-tengerig R-génsburgba nemrég négy angol érkezett a DuDán egy csónakban. Az augolok odanyilatkoztak, hogy e csónakou akar ják elérni a Fekete tengert.
— A emberi nem meg nemesit* se. ilyen czélt tűzött ki macának egy new-yorki társulat, melynek nézete szerint minden vétek, bün. a meggondolhatatlan szerelemnélküli házasságokban leli okát. Egy bizottság alakult, egyenlő számmal fertiakból és nőkből, mely főkönyvet vezet a házasulandó fís.lM emberekről és hajadonokról s ha valaki férjhez akar menni, vagy meg akar tiöaüini, előbb a bizottság itél fölötte, hogy nincs-e kifogás -liene sselioaii teeti tekintetben. Aiig kell emiitenunk. hogy a bizottság tagjainak is nagy orvosi és ethikai ismeretekkel keil bírni. A bizottság által kiállított bizonyitvány nélkül nem volna szabid senkinek házasságot Kötni az Egyesült Államokban. — Lag^Ubb igy óhajtja azt az emiített bizottság
— Ügyet etaló. Mindenki tudj« — ugy. h''>ey már alig illik meg^mlit-ni is. — hogy ilyeukor nyári időben sz újságok hasábjain mindenféle különös hírek szoktak megjelenni, melyeknek leggyengébb olda''uk az igazság. A tegnapi fojtó Bzírokkó is hozott msgával egy il vet. Szóf1
Hasznos tudnivalók.
— A szappanli kitűnő trágyaszer. Fehérnemü''-k mosásakor nyert szappanos viz gyümölcsfák, gyöpös helyek, szőllővesssők stb. számára igen jó trágya-szert képez a~ ily vizzel való locsolás megöli a f«kon tenyésző rovarokat, különösen a szól lőve«« nők ily vizzel locsol tatVB különféle betegségtől mentesittet-nek. A szappan é. trágyáival keverve, zöldségoe kertek számára is a legjobb b*folvássál ^an.
— Lábizzad''it ellen- Ilyen forróság ban ig»''ö sok ember arenved a lábbizta-dás miatt. S<»k mindent pröbátusk, még tftbb-t ajánlana*. K^''teüia''e''bon legbis-tosabbnnk bizonyait hideg 7Ízből álló lábfürdő. Makacsabb esetben tevét bor
HJRDETESEK.

4ü! sz.
Vriejtési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. ügyészség részérói közhírré tétetik, miszerint a n.-k.''mizsai kir ügyészségi fo^há/ban. & csáktornyai fiokfogházbau, valamint a n.-kanizsai, ketzthelyi és letenyei kir jbirósági fogházakban 1882— 1884 évben ktartóztartandó vizsgalati, elitélt és beteg raboknak- a mnltsgu igazságügymi-niszter által .1872, ,évi 11216 számú r.-nddí-tében előirt mó-doui élelmezése együttesen és zárt ajánlatok feletti tárgyalásnak határidejéül f. 18«1. évi okt. hó 11-ik napjának reggeli" 9 órája a n.-kanizs;ti kir. ügyészség hivatalos helyiségébe kitüzetik. Mihez képest a vállalkozni kivánók értesíttetnek, hogy 325 frt bánatpénz letétele mellett az árlejtésben részt vehetnek, mely ősz-szeg a szerződés megkötése után letéteményeztetik. felsőbb jóváhagyás esetében a szerződés ^további bi/.to.-itékául vállalkozó még Ufrvánannyi vagyis 650 frfnyi összegig jelzálogos vagy a bpesti értéktőzsdén jegyzett és letett értékpapirlwni biztosítékot nyújtani köteles; a zárt ajánlatok, a bánatpénz hozzákapcsolása, az ajánlott összegnek szammai és betűvel" vaió irása hazáriejtési feltételeknek kifogás nélküli elfogadására vonatkozó nyilatkozat kifejezése mellett s a levélboritékon «ajánlat a kir. törvényszéki ée járásbíróság! rab élelmezés iránt*; az árlejtés határidejeíe alólirt kir. ügyészségnél a hivatalos órákban beadandók. hol az árlejtési feltételek is megtekinthetők. Megjegycítetik, hogy a vállalkozó részére járó összeg havonkmt utólagosan az jgazságügyminLzteri számvevőség helyesbítési jogának fentartása mellett, bélveges nyugtára fog a rabtartási átalány kezelője által kjBzettetni. melvre a bélyeg üu>etlea illeték,rköltsége a vállalkozó által viselendő. ^agy-Kaniz-án, 1881. szeptemb hó 8-án. Tomasicll Pál
3,7 2 3 ; '' kir. altlgréás^-O o
JCKXXXXítXXXXXXXXXXXXXXXXX
HfoLI
SI11DLITZ - PORA.
Síe
r\ HÖrrr
^V^-S/íL «1


I»-
Kalocsa Róza o
állami tanítónő női ipar- és kertészeti iskolája Újpesten 0 (Budapesttel háromnegyed órányira.) Tavasz-aícza 27. 0
A kitűnő levegővel biró s csinosan berendezett nói r ipariskolában tanjtt^ik, a kézimunka mindenféle ^ neme, fehérnemű és ruhaszabás, varrás kézen és gépen, r Zongora nyelvek,- kertészet - Növendékek jutányos fize- 2 tés ineilett fölvétetnek naponkint, mint bejárók és mint r bentlakók. , /. . , 364 8 - & 5
Iskolai értesítő rögtbn küldetik. x
t
Tucblaubou.
t» *»
Kaktár as Állam miuveu uifiic*«^ gy¿a/aíortáráUau r<ucy ÍSaaer-koroekaJéet-l-eii U-ktár uénHítt "helységekeu magáuegyónek nagrobb megre:id«lé>eknil in-gfe''clő árieencedé?ben ré»xe«Qlnek.
A t ez k{«»n«''ir kéretik határozottan MolMéle késsítmínyt reudi-lni és <-sak olyanokat elfogadui, melyek saját óvjeiryein és aláírásommal vasnak ellátva.
Kaktái ak : Hagy lüwlzsa Hetas J. gyáry. Priger BÍU nyicj*a. , Fesselbofcr Rosanfeld Adolf. Rosénberg Kareues. Stréai i 1 Ülein.
— Z*ls-Eflsraze| Hollo»y J. E Marczali lasti Fsrd^ — Barcs Dorner 8. — Csakteraya Qöqci L. gyóg/szeréss — Kaposvár Bab^chay Kálm. Kohn J. gjrífrr- Th- Keeakésey gyó*y.^ ^ Ksprescza Werli M rrögy. Készei CaacaÍDories lat. gyogf. — KssztMy Kttnach i\ — Mrawi EatzJán. — ISfTSÉ Irhásához gyógy. Mittlbach S. gyógy Holjac F"
— Seprsa Mezey And. gyógy. — Lstseye Kal:woda J. (340 81—éí)
pcal, X''-olÁ/lí ha dol''oz caimlapián * -a-.
itKKUr > (tlOUl, ¿s i% in sokszoroaitott -tfgtn ran
lenyomva.
3" tv óu » ieeiol.b sikerek mellett fennáll mlndenn«-mO gyemor betegségek es emesztési akadalyok, (w''wit átvág-yhiár.y. i>a««*orolási, vér tojutás éí aranyér ellön Kaiő«i5»e» oly egyéneknek aj.''inlva kik Q15 éUt-
módot folyt«tii.-tk.
Hanlsltássk terv- nylleg Metettetaek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. ó.
CRANCZ1A BORSZESZ SÓVAL. ,
A ivicmeiíbialiKtóbb ón*-»*»r» » szenvod.. eo.l»ef»s4ga«k | minden l.első é- küUC gyallaíásúal, a legtCb!. l-etcgsép t''H<-n. m:u. denu''/mü sebc^lésck. fej-. «1- fogfájás régi sérvek nyilt »eb-k-rákrekélyek lir.Uk, »zetagyalladas, mindeunotau béiiulá« és s^rnlés stb,
tb. ellen 7
Üvegekben hasznalati utasitáseal (myltt 80 kr. o. e.
Hal-máj«laj.
Krohu X e« táraatól Bergen ben
(Norvégiában .
£sec halmáj Zílrolaj valamennyi, a kereskedelembes elSforduló s i között as egyedüli, rnSt J orroai őséi okra használható
ára egy QvooneR használati utasítással I frt o é.
Fő szállítsa
ttoll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál. B^CS
Gyengeség állapot, magoialés, te-betetíenségek ¿it*« é* fisui *mb«rekmii
tartósau és jótillá* meilett gvógyitiatiuJí fttirzsorvss HAlsr-fiis
csodaszerü készítménye
álul. rnelyrk az elgyeagült testaek fiatal erejéc visszaadják.
Letéteméuyoző Kroikeubaum Károly Braunsehweigban
Kaen mepbe^sfllbedeo eró- fc« anyagöa-rek rövid id5 alatt maguknak egy világ; bir-nevet sxerextek ; exdt a UgeiökelSbb orrosi tekintélyek álw! jolenleg hasanálUtnak és melegen ajánlta ftiak — Egy kimerití tadomá-3.TOS érte ke« é« e fól»U 40 kr. l«vetbály*g»k-beui beküldoac állal méltányos ás b.-.rm»iue»es eszköaöltetik. 351 7—9.
N. Dupuy-féle «
ni altisztit ós z e r, Nincs többe buzafiszög!
Megengedem magamnak a közelgő mivelégi időre újra az én magtisztító szeremre a figyelmet fefbiml: ei oiz-tosan és hiiaytaifljial hat szagoségés ellen a buziban, por égés ellen az árpa-, kukorieza- zabban, stb. ós ugyané* 1878. évben a magyar királyi földmivelési minisztérium által a földbirtokosoknak igen ajin 1 tátott Bz idő óU az én készítményem az egész osztrák magyar monarchiában meg-bonosalt, é« isenett is magának megrendelőket, nevexete sen kerületekből, melyek ez évbe» nagy box*öszögb«ii részesültek, igen sok kecsegtető eliaaseré leveleket nyertek. A használata készítményemnek igen egysxert, tx ár, te-iintve a nagy hasznot, igen csekély. Tartok magamiak a t. ▼erők kényelmére az ország minden nagyobb helyén raktárakat, melyek ugyanazon áron, mint Pest ragy Bécsben egy csomagot 30 krért (elegendő 200 hter magnak) árusítanak eL — Használati utasítás minden csomagon.
1MITMA D BÉCS. VI., WtnMt»H)Mse Kr. 36
Főraktár Zalamegye számára Nsgy-4Uatesáfl Eoaen-fcld Adolf orniL - Raktár Alsé-UaÉvaa Tomka Q. nél, Z»ala Eger szegen Gránér L fiánál, Kfttztttyen Vei« Albert, WüBsch Fereacz. . Hura-SzarMMyea Grabofocz András araknál. " «69S-10.
>:■ s j. - . «''k- ..- ''u i. .^af-Kaiúzsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajáits Jóxaef gyoras*jt^jiiu
A tar-patika völgy. — A kis gazdaasz-szony. Előfizetni ár i egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Az előfiz-tés postautalvány nyal Mobner Víl mos kindőhivataUba (Budapest, papnő
veid" Hicza 8 sz.) küldendő.
----
Vegyes lilrek-
— Blondin balesete. Blondin a napokban Naczbotban produkálta magát a kötélen, /kosarakkal lábain. Alig érte el a kötél közepét, mikor egy bárom láb hoB«zn vaskard, mely a kifeszilett kötelet tartotta, a földből kisznkadt, ugy. bogy a kötél hirtelen nagyon meglazult, mert most már csak az árboezok tartották. Blondin elejtette az egyensúlyozó rudat, b leesett, de oly szerencsésen, hogy ülve maradt a kötélen, mintha csak lóhátára esett volna. A közönség rémülete óriási volt, de még nagyobb volt öröme, bojry a híres kótéltánczos ép bőrrel menekült meg.
— Rrtvass esivarlopás. A napok bao Badapeoten egy fiatalember bemegy egvilc országúti szivaros boltb* s nagy mennyiségű szivarokat akar váaárolni; a trafikos kisasszony szolgál készséggel, kirakja az apró ládikából, sőt, hogy na-•rvobb legyen a válás?ték. íólmászik ogv lajtorján az álványra, hogy még több dobozt hozzon le; a vevő felhasználja azt a perecet, midőn a kisasszony épen a ,helyzet magaslatára" ért, elki-áiltja magát: „Józai! megellj Józsi! — a/zai kifut a boltból & :ova iramodik. Természetesen vitt magával egy jó csomó szivart.
— HullaigeUs Budapesten. A fő városi köz eészséírügyi bizot''ság ülést tartván, első sorban a hullaégetés fontos kérdését tette »szmecoere tárgyává. Az áilandó albizottság, melyhez véleményé zés végett hz orvosi körnek tavaly beadott kérvénye kiadva volt, felemlíti, bogy a huilaégetés tárgyában már évekkel eze lőt< tett ajánlatot Seraieus Ferencz drez dai üveggyáros 8 be is mutatott egy általa feltalált hullaégotó kályhát, de az ügv a közvéleméoyben akkor még kevés rokon szenvvel találkozott. Most. hogy az orvosi kör újra nnp;r-ndre hozt«. e kérdést ¿1 égéssé?! szompontból kötele«ségének tartja kijelenteni, hogy a hatóság által kijelölendő « létesítendő u; temelőben a fakulutiv hullaégetés lehetőségét nem
-amt,
.7 71 O J X (V? T A

OétiftHi *r-
f«^«* -
léi Mfr ; '' ...... • *
n.-jryid «fT* *
lO kr.
tn r. Jior raTiír /jj
_...... ^^ ■
kMKIJ* - ''''-"''Hti
HIRDETÉSEK
- bssábea petiUufbiUJ 7, masodzzor ü s uiadflB lorábbi sorért 6 )ct.
KITILTTÉRBEN soronként ló kiirt vetetnek fel
Iviucftíxi illeték minden egyei lurde-tést-rt 30 kr ázetenflö.

<Ji
évfolyam.
A lap szellemi Télét flletó k*zle»«-•yek a iierkesxtóhóz. aajragi réttét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intéz endök :
NAGYKANIZSA
Wlas«l«al»4z
Bénnentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
.---~ t , I — '' i
Mp-ry-Krwzsaváros helyhatóságának, ,nagy-kauizsai ó|k. tűzoltó-egylet'', a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár«, a .zalamegyei általános tanítótestület* a . nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet'', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai k ül választmánya" s több megyei és város
üm^ooíi ini ktTtoéo li\c Árt/vcifÁiA
egyesület hivatalos értesitóje.
HeUiiklni kétszer, vasárnap- s csfllörlökon megjeleni vegyes tartalmú lap.
.Állítottuk névnm^j aroxlfó társulatot!4
Ritka város hasonló Kanizsához a tekintetben, hogy a névmagyarosítás ügyét oly ajinyira kerülje, oly annyira negligálja, bogy még egy névmagyarositó egyesület létrehozását is az usopiák közé sorozza. Éspedig ugy van! Végig tekintve a fóutczá-kon, vagy bárhcl létezó czégeken, se hol sem fognnk annyi »idegen* és ped;g„ német hangzá>u'' nevekre akadni, mini éppen Nagy Kanizsán.
A választási lajstromok (vagy bármely névjegyzékek), elkezdve A us-spitz Mórtól mar csak az elsó har-mincz kőzött is legalább 20 idegen és pedig némethangzásu nevet matatnak fel é« 100 között r$ et, ez oly szám talán, amely Magyarország egyetlen egy városában sera fordul elő. 8 kik * között forda! elő leggyakrabban. az izraeliták között? és mégis mi csekély jelét találjuk a névmagj arositási mozgalomnak? A lapok, a „Zala* serkenté czikkeket írnak ; Balassn-Ch armat, Arad, Pécs, Temesvár, talán még Zala-Egerszeg is névmagyarositó társulatokat állit-nak. magunk untalan hirdetjük, hogy mennyire nutgyarosoduuk, és ezen csekély formaiságban, amely által, ha nem is raagyarosodik némelyik szívben, leg iább küiső jelét adhatná a muittali azaki tátinak, a társadalmi életbe való beolvadási ösztönnek, a magyar névvel a magyar szokásokba) belépésének még csak az előzetes jó ak.irat egyes példáira sem akadunk.
Ennyi áldozatot nem vagyunk hajlandók meghozni e népnek, a ma gyar fajnak, bogy legalább a „ma gyár* gyűjtőnév alatt magyar nevű, ha már nem is magyar érzelmű polgárokat nevezhessünk;de ezt is azért megkívánjuk, hogy bennünket a haza legjobb és .egmagyara''ob fia: közt nevezzenek s nemmagyarvoltunkat szemünkre senki re vesse, zsidóságunkat pedig a magyarság miatt in-
sultatió gyanujaba való keverés nélkül ellenségünk se emlegethesse s mindazon jótéteményekben részesites-sünk, amelyek a magyar törvényekből folynak. Vagy talán határoz a uév is? A név: ez íemmi Ha csak a névmagyarosítás által akar a korraíny és a magyar eszme boldogulni ~ vélekednek közülünk legtöbben ugy az a legvégső, az nem fog meg menteni bennüli kot sem adótól, sem deticziltól. Vagy azt mondják mások - hogyha eddig b^csületeseu viselte apám, öregapám némethangrásu nevemet ha az alatt kereskedé cemnek jó recommét szereztem, most én csupa .divatból* változtassam át magyarra? Nem lenne-e tőlem nevetséges aVi már az alatt czégem be ¡egyez tettem, gyer mekeimet arra kereszteltettem, miu-den ember erről ismer, most egyszerre „BT. N." Helyett * Rábai • -oak vagy „Tóreki''-nek nevezni magamat? Az elsők azok. akik csupán magyarországi lakósok, a mások azok. akik csupán magyarországi kereskedők. Én elitélem őket elfogultságukért, osdiságnkért, előítéleteikért, amelyektől magukat szabadnak hirdetik. s a melyeknek mégis mindig rabjai, s a melytől talán a 3 ikjövő nemzedék fogja csak magát 200 év múlva emancipálni.
A újságok élénken hirdetik, hogy a névmagyarosításoknál a zsidók mennek legelöl, és van benne valami, de olvasott-e (egyen kivül) valaki kanizsai lakost s zsidót, aki nevét meg magyarosította s hallotta e. hogy meg is akarja magyarosítani? Alig vélem ; a kanizsaiak csak vindikálják maguknak hogy gyarapítják a magyar nemzetiséget, de ha kell bebizonyítani, késnek a bizonyítékokkal. Másról beszél Bodóné, mikor a í bor árát kérdik. Nem elég. hogy hirdetjük a nagy góczpont kereske delmét, forgalmát, iparát — s emlegetjük, miut a magyarországi ke-
reskedelmi vátosok emporiumat. s még a zsidóság megmagyarodasával a kereskedelem nyelvének megma-gyarosodására s a külföldi ipar- s áruforgalom e má iicz i pá li ójára is gondolnánk?! Nemi Ezt nem is kivanhatják — elégedjék meg a magyar azzal, hogy adót fizetünk és pedig'' pontosan, legyen annak szép magyar neve .Ádándy * "Bereghy*, minekünk meg legyen pénzünk.
De még sem! B->csánat! Nem igy van ! Ezen felfogás ellen én az összes kanizsai zsidó ág nevében tiltakozom! Nem ez, sem a német, sem a más idegen hangzású nevezet üek közt igy nem lehet s ezek megfognak «czáfnltatni. Lankasszuk meg háté tévhitet, álljatok hát elő ti .nemes", de zsidó valiásu polgárok, most fogj átok-kezeitekbe a zászlót, a névmagyarosítás zászlaját, melyen ez áll :
,Oh nemzet, nemzet eszmélj, Becsüld meg te magad, Gyilkold le szolgavágyad, Mely a külföldhöz ragad." Elórel
BABOSS LÁSZLÓ.
— A törvénykezési szÜTrdő
behozataláról szóló tőrvényjavaslat már készen van. A szünidő tart ju-lius elsejétől aug. 20-ig és kiterjedt a felső bíróságokra és törvényszékekre. A szünidő alatt csak is a sürgős ügyek elintézésére marad minden bíróságnál egy-egy sürgőségi tanács. A jarásbiróságoknói megma rad a jelenlegi rendszer, mely szerint felváltva mennek a birák szabadságra
— Az igazságügyminiszter.
hivatkozással az 1880. évi május hó 14-én 13.004 sz. a kiadott körrendeletére, mely szerint ő cs. és apostoii király felsége, a Boszniában és Herczegov inában levő osztrák-magyar consulságok megszüntetését legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott, értesíti a kir. bíróságokat,
miszerint a megszűnt szerajevói fő consulság kerületéhez tartozott novi-bazári zsandsákban, az osztrák és a magyar állampolgárok fölött, a szerajevói cs. és kir. fóconsulság által a kapitulácziók értelmében gyakorolt igazságszolgáltatást, a közös minisztérium, az osztrák és a magyar kor-mánynyal egyetértve, következőleg szabályozta. ,Az említett novibazári zsandsákban. az osztrák és a magyar állampolgárok fölött, a eonsalsági bíráskodást jövőre az ottani hadi parancsnokság melié rendelt polgári biztos, ettől függetlenül, oly módon és oly kiterjedésben fogja gyakorolni, amint erre előbb a meszüntetett szerajevói cs. és kir. fóconsulság volt hivatva. A nevezett polgári biztos e szerint az ozmán hirodalom területén hatályban levő és különösen a szerajevói volt fóconsulság kerületében hatályban volt consulsági bíráskodási szabályok szerint fog eljárni" Rrról a királyi bíróságokat azzal értesiti, hogy a novibazári polgári biztoshoz intézett átirataikat a boszniai ós herczegovinai hatóságokhoz intézettekhez hasonlóan, az igazság-ügyminiszterium fogja rendeltetésük helyére juttatni.
— A belügyminiszter a következő körrendeletet intézte a megyékhez :
A bűntettekről és vétségekről szóló magyar büntető törvénykönyv 54. § ának rendelkezéséhez képest, bizonyos törvényszegések elkövetői ellen a szabadságvesztés büntetésen felül mellékbüntetés képen a hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának ideiglenes felfüggesztése is alkalmazandó.
Miután az ezen mellékbünteté-
a
seket megállapiió ítélete pontos végrehajtása s a netaláni visszaélések megakadályozása csak azon esetben remélhető, ha a jogerós ítéletek kellően nyilvántartatnak: az igazság-
ügyi m. kir. miniszter ur részéről-f. évi május hó 3-ik napján 20.05H. sz. a. hozzá intézett megkeresésem folytán, f. évi junius hó 7-ik napján 13965. sz. a. kibocsátott körrendelettel felhivattak az összes elsőfolya-modasu kir. törvényszékei: és járás bíróságok, hogy a mennyiben ezt ed dig nem tették volna, mindazon ité leteket, a melyekben a hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatá nak felfüggesztése együtt vagy külön kimondatik, a jogerőre emeikedé« után másolatban, az elítélt egyénre nézve illetékes közigazgatási hatósággal mulhatlacul közölje, az 187 8. évi V. t. cz. életbelépte óta eddig hozott s a jelzett büntetéseket már alkalmazott jogerós ítéleteket pedig ezúttal utólag küldjék meg.
A fentebbiek előrebocsátása után ezennel fölhívom a törvényhatóságot, hogy az e részben illetékes saját közegeit minél elébb utasíttassa, miszerint az elsófolyamodásu kir. tőrvényszékek, ille''ve járásbíróságok, részéről közlendő ily Ítéletek, a pontos végrehajtás és netáni visszaélések megakadályozása érdekéből álta-lok is pontosan nyilvántartassanak és szigorúan ellenőriztessenek. Budapesten, 1881. évi junius hó 30-án. Tisza a. k.
1 gelsel rablógy likosságl Ugy végiárgyalása.
Harmadik védb»s*£det ¿EBE8TYÉK LAJOS Sgyréd tartotta, kinek jelei védbe-nédébec a tárgyilagosság feitCné»*. keltett, oly annyira kürültekintS, okfürkészö i éle* legikai rende» krtrelS volt hogy remek védbeszédét méltán Crömünkre izolgái egész terjedelmébe:: közölhetni.
Tekintete« kir. törvényszék !
A gelsei véres dráma a jogrend ée tárüadaimon ejtett, oly »ereimet kepei, rnelv boaasu érzetet kelt a társadalom ee jogrendet uazteló emberben. Ezen ;gazaág után vátrji Uuu érzet, mely bennem m felébredi, látaaólag Öuazeütkoiéabe jött axon kóteleaaéggui. melyet reám rótt védó-ugyvédi tiaxtem ée kö^leaégcm tudat*. De mint mondám, eien ÖMxeütközéa c«ak látszőlagoa, mert védencsemben nem lá-
TARCZA.
II. Kakéc/.y Ferenc/;
szelleméhez*.*;
MidSo bsicíöű kouoruxi«. ■ • K.bigáí''* .lóú haiád,
Nagy italon & lixlJokUuak Meftftrt lelke i*áil hozzá-!!
A te »sircd rtg »irérseit. Az enyém Tcrxik el -,
Vég»óí Joliban tán m öi-nek
Légv meleg MollSirel !
Ssioie Itallom & kóicllirn Háveidoeit vig iojat. Hxinxe látom csillogni i HfcU • öróm poh.''.rit.
Köiceöd é* itrLal.i.oJ ko*i>U Dictönk ! mily lárol a tér, De forró ma>*d »óhajank A mig eirköredbex er.
ütt eped, ott lengi körül Beaioiaoinlt urkOred A Belleepont csendet partján A rugí Unper felett.
Mondd, mi vár lelkinkre ott fenn Eeledét, bék'', nya^aaom ? Vagy örök eméiztő lánggal Ég a boefi fájdalom ?
Ok: lia igjr ran — .akkor JelkUok Örök létig haldokol, C»ak oei« az igaz'' üdre 8 a Uicü»or»i.£ i« pokol.
*) Kasn köítam éoyt Siemere Jíiklói elhaayt aggköltínk balaia el8« 4 nappal irta, a U. Hákóoay Ferenci — Lajztócihoz közel íekrC fxOletéahelyének megjelCléae alkalmából kiadandó albumba
Vadász-alakok-
A reades vadáaz még azünetel, — legfeljebb ózbakra ceerkéaz vagy lest áll, — fiatal vizalájál ró''i fürjeken gyakorolja s duvadat pusztítja; reérünk az emberi nem ama válfajára piilantüni, melynek általános neve vadász.
Semmiféle leremlésnek sinc^ annyi valfaja, m.nt az embernek; vaa fekete, fehér, sárgás, rézaxinü, apró, nagy stb. de foglalkozásra nézve is egymástól roppantul eltérvén, csak abban egyeznek meg, bogy minden fajának nagy réstét a vadászok válfaja képezi. Nem akarok a műveletlen, amaz ugyszóiva vadnépekról szólani, melyek életükei vadászattal tartván fel, egvéni a bázi szükségeiket a v»dak bőre irán szerzik be, — hanem csakis a belföldi vadász kü.önféle nemének és szokásainak ismertetésére szorítkozom. Ennek is elég s egymástól eltérú faja van, például:
Az orvvadász. Fajára nézve dúvad. Előtte semmi sem szent; tilalmi idót nem ismer, mert ez reá nézve c«»k akkor áll be, h.i rosz idó miatt nem mehet ki, vagy fegyverét elvették s maga kóterban hűsel. Sajnos, hogj eme fajt, melynek nemcsak a vad, hanem a vadász is gyakran á''do zatul esik, nagyon is ismerjük. Az orvvadász épen ugy, mint fajrokona a dúvad, alattomban s álutakon jár; azt a mi útjába állhatna kerüli, vagy ha lórbe akadt, magát kézzel lábbal védi s egy darab vadért leghidegebb vérrel embert öl. Nála az orvvadáazat oly szenvedélylyé válik, mint iszákosnál & pálinka, miról lemondani vesztét tudva sem képes.
A paraszt-puskás, ha vadász-terü-letre nésve as venyim ét tied" fogalmát
iiielóleg rendesen zavarban van is, magz nemében némi kedélyességgel bir. Fó sportja a les. Nappal dolga után jár, de este szólövégre. tengeri- vagy vágás szelre ül s nyulát — ha hetekig tart is — kilesi ; ujborhoz káposztában főtt nyalnak hibázni, ha lehet, nem szabad. Töltését repülőre nem igen pazarolja s a fogiyot inkább lélen hurkon fogja. Legbecs-sb felszerelési czikke az üveggombszemü és piros posztóé nyelű kócztsriaxnya. Nagyobb hajtó vadászaiokon igen használható egyén s büszke arra, hogy urakkal vadászott s pecsenyéjükből falatozott
A molnár, születelt vadász és ha láaz, di mindkettőben kontár, mert inkább unalomból, mint sportból teszi. — Nem a gyors folyókon álló s hajómalmokban lakó molnárokat, hanem azokat értem, kik életüket kisebb patakokból tóba gyűjtött kotyogóken töltik. Teendőit maga legfeljebb egy legény nyel könnyen győzi s addig, mig vizet gyűjt, kényelmesen szünetelve bőven ráér, hogy minden rucza, szárcsa, sőt vizi tyúk szokását épen agy kitanulja, mint az erdébz a nemes vad váltóját. Addig, míg az apró pirosszárnyut horgon fogja s a hínárba letüzött kosarat megnézi, vájjon ezompó vagy c«u''«<-a nem vetődött e bele, a tó szarnyas&''.t lesi; késő ótrszel. holdvilágos éjeken pedig a kotyogó ablakabói néze-ge''i, vájjon vándor ructa csapat a malomfej fölötti csekély kiterjedésű sik viire szállt-e? Mert a lóvéé magát ilyenkor legjobban kifizeii. Télen vidrát csapáz, s rókákra, görényre vasat állit, mert a molnárné aj kőntöeének nyáron libák árából, télen pedig egy kis szőrméből kell kikerülni.
A vacatiós diák tis hónapon át ama pár hétnek örül, melyben az övé a világ. Estefeié haza ér, jó vagy ro«z bizonyitvá ványát bemutatja s a közben körülnéz, vájjon a fegyver meiyik szegen lóg; hajnalban vállára veti * a szabadba rohan. Eleinte mindegy neki, akár verébre, akár vadra, csak lövöldözni akar a cly mohón veszi a dolgoi, hogy a bokor vagy sövény árnyékában hüselő pásztor gyermekre sem ügyel. Mais l''appelit vient en man-geant, később ó is válogatóbb lesz s legnagyobb ambitiója foglyot s ha lehet sok foglyot lőni. Szól a puska, elejtett nyal helyett, meglőtt vizsU vonit, a szántó gazda káromkodik, raert megijesztett ökrei a szomszéd zabjába ugornak s összetapossák, — de mindez se baj 1 40—60 lövés után végre egy-két darabot eiejtett, boldogan megy huta. — Kár, hogy az iskolai év beállta a pünkösdi királyságnak már végét veti; pedig csak akkor lehetne még jól vadászni 1
A vasam api puskás. Saját fegyvere ritká.i van, s ha van is rendesen használ-hatlaa; felszerelése több mint hiányos; nem csoda, mert netn szenvedélyből, hanem a társaság kedvéért megy vadászni, de kedélyes Jévéo, jói malat s a tréfát elérti, Pagonyban vadászva, mindig a legszélső, mert igy e#y szomszédnál többet megsrétezni nem lehet. Ha szalonka he lyet véletlenül rigOt ló, elhitetik vele, hogy fiassaionka, melynek osőre még nem nőtt meg; — a tréfa csak étkezés közben sül ki, de boszankodás helyet», ő ic a többivel kaczag. A szenvedélyes vadá ssok tótanyáját rendesen ama kis városok képezik, mely eket alkalmas vadássterület környez; a legnagyobb oootingens katonai é* polgári nyugdíjazottakból, polgárok-
ból, tisztviselőkből, néhány kisvárosi dandyből, henye mesteremberekből s ipa rosokból kerül ki. Egy része társaságot alakit, míg a többiek vagy egyedül vagy kisebb társ&ságban vadásznak. Augusztusban mihelyt a vadászat idénye meg-nyillik, minden fegyvert fogható «mber a mezőre siet, melyből 2 hét alatt minden annyira kilövetik, hogy később csak egykét váudorfürjre ''ehet akadni. A fősport tehát szalonka ós kopószat; a kinek pedig kutyája nincs, a szántásokat gázolja. Vessünk egy futó pillantást V . . megye egyik kis városába. Olt a vadásznak minden íaját megtaláljuk.
A nyagalmazott törzstiszt, kedélyes mivelt öreg ar, de a társaságot kerüli. Késő ősz. Reggel 4 órakor gyertyát gyújt. .Johann, ist der K-affee fertig ? tűmmel dich*. Mindig gyalog járván, távolabbi vadászterületekre ritkán jut el, de aránylag sokat lő, meri a legravaszabb puskást is megelőzi. Csak 2 kopója van, de ezek jók. Félötkor ac öblös „Ullmer''-re gyújt s Johanna! együtt kifelé ballag. Johana a kopókkal elmarad i ssétterűlő fenyőágak alatt várja a hajaalt. Az öreg ur & tetőre ér, szokott tuskójára ül, egy korty papramorgót felhajt s gondolatokba merülve vár, mig Johann ielt 4d, bogy a topókat eleressté. Talán régen mult időkről emlékezik — mikor őrszemen állt, vagy kedvesétől ily tájban távosott, hogy a gyakorlaton megjelenjék, — ki tudja? Merengéséből a hajnal pirja és a fssudarakon keresztül suhanó éles reggeli esellő ébreszti tel, mely a kondás kürtszavát a városból felhossa. — A völgy ben néhány kuvasz ugat; a/, országútról egy-két lassan haladó szekér kotyogása hallatszik- Moet éles fütty jelsi, hogy
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
rtiiliMi''.j''t.V
i ■


7
tom & bűnös gyilkost, ki ellen igazság iránt vágyó ¿nékem bossut lihegne. Tehát nyugodtsn teljesitera Stenna Cseh István védelmét, mert a legvérengzőbb gyilkosság által sértett társadalomnak uem arra van szüksége, b<>gy egyáltalán valak it büutessen, hanem bogy ax igasi bűnöst büntesse. Ez as a mi as aliam érdeke éo a mi védelmem nem magán, hanem közérdekű jelleggel rnhássa fel.
V í»dő ügyvédi kötelességem sz-iré^JT. erőmhói képes: leendő megoldásának két czél ¡a lehet: vagy hogv felmentessék oé^ denczem, ha artatJan; vagy bűnössége esetén büntetése igazságos mértékben állapi ttassék m.g.
Jelen specziális esetben az, hogy védenczem a vád terhe alatt felrnen-es»ék.
Hint mondám védencsem nem lehet terhelni f. é február hó 4 én Sommer Sánrior. ceja ós gyermekén elkövetett gyilkosáig ét rablással, mert ha összesé-gÜKben tekintjük is jelen bünperbec acio''t bizony itékokat azok nem elégségesek »»rrH, hogy védenczem »-¡len uiegállapit ható ¡egyen a kereset, b oly végzetes büuós cselekmény. De tekintsük egyenkint az adott s közvadló ur által tertbelt-uck jelzett bizonyítékokat. Hatarozottan terheli védenczem Herzfeld Samu beismerő v állomása mondja közvádló ur. M>''gvalW>m, hogy az adot; körülmények között a l''gönzetlenebb akarattal sem tudok azon álláspontra jutni, melyen kozvádló ur áll. mert Herzfeld Samu beismerő vallomása nrm bir ason kellékkel, miket az ész megkövetel azok hitelérdem Ihe''őség- t''-ki«t< tében.
Az ész éi tudomány azt kivánja,. hogy'' a boismeres igaz legyen, s igaz dói gokra vonatkozzék az Hcrzfela nem ismeri be az igazat, sőt a legkörmönfon-gazsággal oazudik i legnagyobb tigyesíégg''-l hajtotta végre a tervet, hogy a olróeago''. mi-g:éveaaze. Bűnösnek szin leli magát a rablasra vonatkozó értelmi bünszerzéeb-íD, hogy kikerül je a nagyobb büntetést, a mi a gyilkosra vár.
Minden jel oda mutat, ho y Herz-t-ld volt h vérengző gyilkos, „ hogy a megérdemlett büntetést a kötelet elkerülje beismer kisebb büntettet. Czélja az, hogy a bíróság figyelmét elvonja a gyilkos kutatásától s nehogy a bíróság a gyilkos kutatásaban benne találja fel as igazi bűnöst; bemutat három gyilkost; :aie itt vannak, ezek az igazi gyilkosok, ezeket kössétek fel, de engem ne bántsatok, mer. én nem gyilkoltam, sót midőn tőlük meghallottam, hogy parancsolatom eí lenére Sommert és családját megölték, még h szánalom konyáit is elsirattam fele''tük. Sajnálattal kell coDStatálnom, miszerint Berzt-ald Samu az orvosi vélemény szerint az oly ügyes gyilkoc megtévesztette h vizsgáló bíróságot.
Ezen gonoas tervnek első csiráját, hogy a bíróságot megtévessze 3 a kutatám magáról elterelje — látjuk 1881. evi febr. hó 12-én mondott vallomása ban, hol legelsöbben Marton József surdi kanászt és Kis« Józsefet akarta bele-ke-verai, de ez nem sikerült, küiönöten oem sikerült terve, hogy szabadlabra helyeztessék. mit ugyanazon alkalommal ki is fejezett. — Bel'''' kevert olyan embereket, k:k ő ellene nem tehetnek terhelő vallomást. kik el nem beszélhetik, hogy remekelt mészáros ügyességével három artatlan vérében való fürdésben.
Herzfeld beismerő vallomásáoan elvszerüleg van keresztül vive, bizonyos
rendszer. Elve magát mafttení avval, hogy bele kever a bünbwtóriájába olyan **$enket, kik 4 reá «Üte vellhstmak. Eseo elvét követi még skkor is, midőn a rablásra voss''kosó értelmi bünszerzést beismeri, még ott is fedezi magát s Marton JdseoflW ast állítja elő, mint bűnbakot, kitől kapta s rablásra vonatkoaó első szikrát a a ki öseaeállitotta neki közkatonákat.
Hogy a vizsgáló biróeágnál czélt ért Herzfeld ason törekvésével, hogy s vissgálat irányát kisebb bűntett beismerésével magáról elterelje — csélt ért meglátszik a vizsgalat eredményéből Latjuk a vizsgálat során, hogv bisonyos előszeretetben s bi tel térdemelhe tőség tekintetében bizonyos kedvezőbb ítéletben részesülnek a vád tanúi a védelem tanai val szemben s ez irányban látjuk mozogni az egész vizsgálatot. Innen tudom csak megmagyarázni, hogy védelem tanúi, kik nagyon is lényeges körülmények — az alábbi igazolásAra kérettek vádlottak állal kihallgattatui — nem hallgattattak ki a vizsgáló bíróság aital. mert bizonyításra várt ténykörülmény ellenkezik Herzfeld vallomásával.
De nem csak vizsgálat, hanem még a végtárgyalás soráo is kéuyte:en tapasztalni, hogy védtanui bizonyos előer.ere tétben, bizonyos előítéletben réazeiittet-tek, könnyen kérdeztettek s megvetéssel hallgattatott ielen végtárgyalás során u véd-lmi tanúi, -— még ellenben minden elkövettetett, — hogy vád tanúi ellen — mondásai kiegy eoliteasenek. PaDa ezom jogosult, azé. t bocsánatot nem kérek érte.
Beismerésnek a tudomány, ész — követelményei szerint második főkelléke, hogy valószínű dolgokra vonatkozzék az s ne legyen az változó. Ezen kelléket sem találjak meg Herzfeld beismerő vallomásában, sót nem hogy nem valóaziuü, de ellentétes és váltczó vsllomasa az által, hogy igy, utóbb meg amagy nyilatkozik ugyanazon téayiől. Ily ellentétes é* változó vallomásaiból egy párt megnevezek.
Vizsgáját során azi mondotta, hogy a 60 frt nem lett felosziva a korcsmába, hanem el lett határozva, hogy bárom társai között fel lesz osztva. Később ugyanezen ténykörülményre nézve ast valija, hogy az összes péuzt ugyanazon éjjel a pincaében egyenlő részben felosztották. Vizsgálat során ast mondotta, hogy az összes rabolt pénz az ezüst pénzen kivül 60 frt volt.
Ezt febr. 16-án mondotta Később febr. 20-án tett beismerő vallomásában, midőa a hazánál talált ékszerek neki felmutattak, azt mondotta, hogy az ékszerekel 50 frtba kapta e minden társának 50 frt jutott. Végtárgyallis alkalmával ugyanezen tényekre vonatkozólag megint más előadást te«z, itt már ugyanis azt mondotta, hogy neki is jutott 50 frt, s az ékszerek általa lettek volna érteke-«itve, s befolyt vételárból ismét 4. osztozkodtak volna. Több ily ellent mondó éa változó vallomást tndnék constatáini, de nem fárasztom azzal a tek. torveoy-szék figyelmét, annál ia inkább, minthogy volt alkalma megismerkedui mindezekkel. a melyek lerontották Herzfeld beismerő vallomásának hitelérdemelheiőségét.
Herzfeld beismerő vallomása Hogy nem valószínű, különösen arra nézve, bogy uem vett volna tényleges részt a gyilkosságban, igazolom a következőkkel : Herzfeld azt mondja beismerő val
Johann a kopókat elc-eszté, e velttk egyött felfelé tart; nemsokára vonitáa és gyors hajtás; a t-tőn egy lövés esik, a kopók az elesett ózbakon i»mét pórázrs kerülnek s az öreg ur Johanna! e kopói-val együtt a legközelebbi völgyben *it(i nik, mert a kitütött ciclust akár aser-jn-csével, akár anélkül, keresztül kell v% dászni.
A polgár eompánia sörön: Alsó abgemacht. holnap vadászunk? Jó les« a M. . . vágásba roVnni? Ma délután arra jó"éu haza, a favágók mondták, hogy 3 őztt lá^.ftk R-ggel 6 órakor a vámnál találkozunk. Uraim fél nyolczra menjünk haza. — P. volt az első, ki kutyájával a légyotton megjelent. Kopó volt-e vagy vi''jla. nem tudhatni, de jól keresett, szót nem fogadott ugyan, de a foglyot és szalonkát néha megállta, s ha nagyon nem éhezett, jól is apportirozott. Nem sokára J. és a többi ts compareait, velők néhány kopó ée kuvasz tajta melyek addig mig gazdáik egymás pálinkáját köicsönöeen Ízlelték. összeverekedtek A társaság végre megindul, néhányan a tetófelé tartanak, 2 —3 a kutyákkal völgynek. A hajtás megkezdődik, a kutyák csaholnak, osak akkor tűnik ki. hogy némely;k gazdája ősapáját hajtá. midőn farkcsóválva náís megjelen, a jobbak egy nyúllal már messze vannak; végre lövés is esik, mindenki oda siet; mi volt? őz helyett mókus lett a hajtás eredméuye Általános hahota. Csak P. közeledik komolyan s egy kilőtt töltényt újságpapíron száras pipahamut s néhány szál őzssőrt hoz magával. Zu spát soen mer aufígstanden ! as öreg >ezredes már itt vadássott I Menjünk tovább.
kőeyvröl, még sat gum tadj«, hogy miként vitték keresetül \ f ''üktw .go;
Most áttérek ssos «40U bis >n s ité kokra, melyekkel terheltnek tartja köz-vádló védencsesset. Legelsóbben ssóiok s házi cselédekről ; esek ast mondjtlk Stenna Cseh Istvánra nésve, bogy alak s nagyságra nésve olyas fonás, hogy ások ssavávsl éljek ; olyan íájtbeii. Mint kogy pedig slskra egyformáo vagyunk teremtve, legföllebb magasság a szélesség tekintetében van ember és ember között kCöubeég, e tekintetben pedig *ok em-b-r van egyforma. Egyedül as arcz, hol miat gocspombsa vannak öesspootosalva
aa embernek legfinomabb vonásai _
marsd fent arra nésve. bógy ember embertől megkülóuböshető legyen, vagyis hogy jelen esotbes megállapítható legyen védencsem ogysassoaosságával, ki febr. hó 4 én Sommer osslád lskásába s gyilkosság alkalmával bement.
Minthogy pedig a tanuk védencsem asonban nem is látták, köve.keaéképoseo tanuk felem tagadásaival asembea nem nyujunak bizonyítékot arra nézve, hogy ott lett volna f. é. február bó 4-éa Gelaén a gyilkosság színhelyén.
De különben ia es«k a tanuk s»)át vallomásaikban as mondják, bogy nagyon meg voltak rémülve. Megrémüli» pedig phsichologice a léleknek éa eszeltemnek a^ou abiiormaii* állapoiját f-jesí ti, midőn az nem képes az érzéki beha táa által xzeraett eredményt feldolgosaí, azaz itélui.
Védencsem tagadta, bogy Bagolán lett volna a gyilkosság napjának 10—11 órája között, ezen tagadással szemben nein latom beöisouyitva, esen incidmmet sum. mert igaz. bogy Keplár Tamás re* vall véden«j»ez^re,de ezen tanú elvesztette bi tel érd e mii be tőségét az által, hogy első vallomáaábao ast mondotta, nem ismerte fel Stenca Cseh Istvánt, mert kezével elfödte arcaát, mig s második vallomásában felismeri. —
Tehát ugyansson vallomásában előbb igy, utóbb amngy nyilatkozik ugyanason ténykörülményekre aézre. — Ez megfosztja őt minden hitelétői. mert a tanú válti>«ó taon, ki kijsvitotta, mit eleő vallomásában mondott. E körülmény gyanút szül «llenébeu és bitelérdesselhe tőségét csak az esetben tartotta volna meg, he indokát tudta volna adni, miért változtatta meg vallomását, mit mintán nem tett, «lveszté hiteléi.
Laokeabacher Fáni ssts e aggályos Unu a mint ilyes ellen ss esküreboeaájtás slksimá val kiemelt kifogásom fen tartom, mert az áltsJ, hogy felesége első rendű vádlott Herzfeld áamnnsk, jelen bűn perben érdekeit Érdokelteége abban rejlik, hogy férje a gyilkosság vádja alul fei-mentessék.
Ez pedig az ó primitív felfogá szerint csak az eseibsn sikerülhet, ha gyilkosság tárgyi tényálladékának ax férjén kívül alanyokst ssereshet
lotnáaában, bogy ő nem volt s meggyilkoltak saobájában s nem dolgozott s Vérpad aa. iJaka ''Vallomásnak
mailé tesszük Jep* bü^par aarán igazolt aaoa tény körtbaéayt, b«gy Herzfeld Sommer család ellen olyan feny.-getőd-sést tett, bogy megny ossa őket is, bogy vérükben megfürdik — könnyen dedu-calható less, bogy Hersfeldnek tényleges résst kellett venni a gyilkosságban és igy nem igas beismerő vallomása, nem is terhelheti aa védenczem. v- Herzfeldnek Sommer osalád ellen
irányzott boszu esküvése biztosan enged következtetni azon körülményre, hogy nála előre elhatározott dologgá vált «zen család meggyilkolása, de ha feltesszük, h«gy egy maga elégtelen volt a vérengző áldozatra, mit boszuja kiváut; társakat kellé szereznie gouosz sznndéka kivitelére. De gonosz czélra társakat »zerezni ilyeu legszemélyesebb érdekből, mint a boszu legalább ilyen viszonyban élők köst, miut vádlottak voltuk, kik korábban nemis ismerték egymást, lehetetlen tehát, ha Herzfeldnek mégis sikerült büuszövcleóg--l xlakitani, tí-he''.te HZt & többire uézve vagyoni érdekért, vagyis vaiószioüen csak rablásra alakiihatott, >Üoszöv«?t»éget, d- bn mégis a rablás mel-ieti gyilkosság kov--t;elolt el, kiről ¡etn-tó ! lel az jogosabb .u, miut arról, ki boszu: oeküdott. E azenut is Herzfeld volt a vé rengzű gyilkos, emeleit szól a gyilkosság niy an »zoaatlsn módon ét az orvosi v éJ''-m.-ny rt*erint a gyilkosságnak olyan tuészaro.- »z.-.kaTalottsággal történt ae rooztű-vitele.
De ha nem is kizárólag*»« bizonyos, hogy physicai bünszerző volt Herzt-id kitűnik beismerő vaiiomasat>ól » .1 jelen bünp^roen adott bizonyítékokból. Ö azt mondja négyen voltak, kik közül hároca bement Sommer házában, ő pedig & kocsin maradott, de ezeu előadása sem igaz. mert Bicsáz Borbála, Kluger Betti és Császár Lajos egybehangzó vullomáaa szerint négven voltak a tettesek tehát négyből egy sem maradhatott a kocsin, vagyis, hogy ő Deki is egyik tettesnek kelle t lenai a három ismeretlen mellett.
nyegesn k tartom védencsemre nésve, hogy lehetőleg kimutassam, hogy Hera-$ald belemerő vallomása meiArkoholmfiU^e •igy es imiokból sem terksfoti védeo-esem. Herzfeld baimerő TaHomásfask nem tagadhatom, vaa olyaa jellege, maly ka nemis valódi, l^aiább ideális kénét enged as embernek késsitem, t é. febr. bó 4-és GhsUén elkövetett véraa gyilkosság egyes jeJenségetre. Mert aMg vagyok győsődve, misserint Hersfeld saját érrékeire tűriéat behatásból tadja as egéss gyilkosságot mindee egyes rénlelesben éa ezen ismeretet használja fel akkor mid>*n elkészíti vallomását, melyeo végig harudik ügyei terve a bíróság megtévesztése.
Én ugy képzelem s e képzetem feltehetősége mellett szól minden körülmény, hogy Hersfeld s dolog tormésze téhez képest nagy gonddal — tehát nem véletlenül, mint ő állítja czinkos társait válogatott s társadalmilag bélyegsett emberekből. Válogatásban volt módja, hiszen éjjxit soha sem töltött hon, hanem mindig bélyegzett emberekkel csimborált. E bűnszövetség czélja Sommer család kirablása volt, kinél Herzfeld terve szerint akkor tájban sok pénz lehetett, mert leánya kés''ltit kiházaeitaoi. De ő neki tényleges réstt kellett venni a rab-lásbao, mm t csak ő vezet he-te be czinkos társait, oly ügyesen Sommer básábau, mint ba csak járt utón jártak volna, me '' csak ő tudta legjobban mit éa honnan lehet eiöazerezni, áo még asért is, mert tartania kellett attól, ha ó tényle ges részt nem vesz a rablásban, a koncz-boü osztozkodásban könnyen megcsalhatják czinkos társai, de «zen utóbb jelzett erdmnek volt ellen érdeke az, ba bemén felismerik, de ezen lehet segitni gondolá HTzfeld, bemázolom magamat, akaor nem i«mernek fel — itt megjegyzem, bogy a házi cselédek ezTÍnt csak ugyan bevoltak fehérre másolva a tet tesrk.
És igy a felistrverhe lennek magát vélt Herzfeld előbb jelzett s fostosnak jelnntkeső érdekekből bement Som"ier családhoz. És itt kisült, bogy hiában mázolta be magát, mert felismerték s talán könyörögtek is neki Sommerék, mint volt cselédüknek, hogy legyen kegyelmesebb. Herzfelc'' a dolgok ekkénti állásában meg:jedve s felismerés követ kezményeitői körösztűl vitt© a méí/árlás''. Egyedül ezen körülmény, hogy Herzfe!-det felismerték, veji oka annak, hogy ax oly ártatlan gyermeket is megölték.
Igy lebetntt as igasi téoj körül mény és ebből késziti Herzfeld bei«me réséi, megtartva belőle, ami coki nem árthat arra nézve, hogy megál lapítható legyen ellene a gyilkosság és kihagyta belőle ami árthatott neki a gyilkosság megállapít hatására nézve.
Ebből tudora megmagyarázni H»rz-feld azon előadását, bogy Kiss Gyura János azéit ölte meg Sommer családot, mert a kis Sommer Zeiga azt mondotta neki Jancsi bácsi; holott táiss Gyura Jancsi még csak Gelse vidéké« sem volt, tehát semmi esetben fel nem tehető, hogy felismerték.
Ebből iudora megmagyarázni mags mnak, mért tagadja Herzfeld, hogy be lettek volna mázolva, mikor 3 tana egybehangzóan vallja azt. Ugyancsak ebből tudom megmagyarázni magamnak mért tud Herzfeld oly terjedelmesen beszélni a 3000 frtos taka-ékpéostári
A rendes vadász a község legszebb területét bírja bérben Pajiasa minden honaratior: vadáaz vendéget szívesen lát, de ha ez csak olyan félig vadáss ember, vsgy iránta különös figyelemmel viseltetni uem kell, rendeeen oly állásra kerül honnét ssép kilátás nyílik ugyao de a merre legfeljebb egy nyul téved el. Pár év mxtlvs ezekből társaságot alakit. Fizető a nem vadaazó tagok igen kedveltek. Társasága különben jól van rendezve s minden közgyülésileg végeztetik; hiss s tilalmi idényben ez időtól''ée.
Rendes vadászó tagjai szenvedélyes eorreot vadászok ugyan, de kényelmüket a jő étkezést s finom bort is eseretik. A vadászatot megelőző nap délutánján, pörkölt bus, párolt pecseDye, burgonya, técztanemü stb arófo« tetejű üstben s különféle bor pincsetokban már késsen áll, hogy a legénység annak idejében a már előre kitűzött helyre vihesse.
Mindenki otthon kényelmesen reggeliz, török pipáját kiszívja s 8— 9 óra között a vsdássat felügyelőjénél. B ma gslmssott századosnál találkozik. Angol ssületésü, vendégsserető aeje el nem mulaszthatja, hogy aa ods ssállinkosókat Brandy-vel a friss kalácsossl meg ne kínálja. Végre együtt vannak s megindulnak. As nt ssőlőken éa gyümölcsöző kön rezat keresztül; tőkérői tört barma toa szőlőnek a borízű piros almának vagy zamatos reinette-aek eUentállaai iges bajos lévén, néhány fürtre már asért is meg kell állani, mert járva ssőlősni alkalmatlan. 1] óra felé a társaság valahára a vadászterületre ér, eláll s va-i ásass éken
mindenki kényelmesen atkaiyeakadik. —
Hogy Herzfeld egyik tettes volt, mellette szjI még aron körülmény is.hogy e borzasztó vérengzésnek ni;m találju< az egéez végtárgyalás során bizonyos in dókát, pedig ha feJieesszük a gyilkosAág nak borsasztóságát; még is kelleti annak különös indokának lenni. Ha ielteszszük a kérdést magunknak, az egész bünper bő! nem kapunk fe eletet, külöuösen nem, ha kösvádió ur álláspontját fogadjuk e! és igaznak vegyük Herczfnld beismerő vallouiasát. mert józan ész szerint f<-l a<-tn tehető, hogy azon indokból, mit Herzfeld Kiss Gyúr* Janc-i előadásából tud, meg öljeuek 3 embtri, olyanok mint Herzteld 3 társa, kik soha sem látták a megölte ket, kik velük soha nem érintkeztek, tehát kik között ki «em fejlődhetett olyau viszouy, mslybői levezethető volna 11 gyilkosságnak különös é« clf< gadható oka. Mit Herzfeld Kiss öyura Jancs: után tud, a mit elbeszél; hogy mért nem voít eleg pénzünk, ez legíölxebb s a ieg-< erólte ettebb feltevés melleit is csak Sommer Sándor és neje meggyilkolásánu* adja indokát, de nem a kis Sommer Zsiga meggyilkoltatásának, ki nam volt oka auuak, hogy atyja és anyjánk nem volt aunyi péuze, bogy megtudta volur. tö,leni a rablók zsebeit.
Bocsánat, hogy e tovább fázom bessédem
kérdés körül fonalát, de lé
Az öreg urak pápaszemeiket gondosan mngtörlík, fegyverüket villás ágba tá masztják és szivarkara gyújtva pihennek, végre a legtávolabbi puskás jelt ad, hjgy állását ő is eifoglalá s hogy a kopókat a pórázról elbocsájthatjak.
A tetőről a fiatal vágásba látni. Nagy réíZo még füves, melyből osuk a karcsú fenyők sudara! söldeilenek ki. A peczerek fütyörézése s a fiatal még nem biztos hsjtásu kopók csabinu«» a vadat felrezzenti. IfjV ott őz bakdácaoi, vagya róka tuskóra ugorva hallgstódzik. A sok fris csapán végre általános csengő haj ¡ás indul meg, s hány kutya, annyi vadat hajt. A vadászterület nagy ¡terjedésű s hegyes völgyes lévén, az első lövések szökő rókára esnek. C. mellett őzek törnek át, de rendes vadász lévén, áte ressti őket; sutára nem lő, hanem a kópét elfogja b a hajtásba viasza unszolja; ismét néhány lövés 2 áll isró * hopp hopp'' ssss elesett ősbsk, őzre többet nem lőnek. Közben nyul riváB ée szitok, a vendég dandy meglőtt nyulát a kopó étvágyától akarja megmenteni, de ez ttééáí a«m értve, nyul holyet az ismeretlen kezét kapja meg, szerencsére a vastag kutyabőr nj kestyÜí nem harapta keresztül.
A bsjtás elhangzik, a lövések megszűnnek ; itt ott élénk beszélgetés. A peczerek a kutyák egy részét már óesze-azed''ék, a többineK sípolnak, vagy az elesett vadat vállra vetik.
Z. H. F.
(Folyt, következik.)
Zizzen a haraszton ..
Zizzen a haraszton fakó az&eskák n/ája, 8 fel-fe!.-epoec egy-''-f7, » ««»115 felráz« Galagonya cserje lankadt leveléről Tikkado''zva nésdel * haraszton ssijjel.
Forró 1 harasst''.ak minden rö^e, hantja, 8ietve «saiadgál mftfr^ttöV » han<ya, A perzsel: fn»»á!on «ürftgr« fut M, le, Mefassott magocaVát valahol Ülhetne.
Sxáras hant árnyában egy tQcsők odúja Gannyaast béna a gaads, saÍTcSen kibajua, Majd kissOk a lynkhól ! rsxkhamar beoson Fekete gúnyában ael«(t ^an a napon.
Egyet-eg*et cairrao aoooru kedréb« ; D« nom akar s*ó ui rsxedi hogedíj«-. Ores a konjhája Qrs» kamarája. Azért is sea táaatd kedre » dj.u4.ra
Egj eltévedt varjú siáll * leregóbe, ■t mintha vauból volna lassao t3r elóre, Útját wessse kékifi erdS fele mén. Aeailazttrke lombit táradLan szemléli
Sariószárnrti vércse kavarog kfcrt irra. Egy-két villás fecske kővrti sivítva, Megretéasel né*i tartat!aa (pinyájak, Komoly gondolatját legeiteri asáeatt
Tova-tova «állong, kacskarinr^z «tjs. Most meg letelepsxjk egy csonk*, teroayra, ¿gre néz6 romnak eetétlÖ tornyára, SiAaadok tAnéeét jcUaő fokára.''''
8 én a rógös útnak forró porát járom, Merengek a múlton s a malandóságon ; Elszállong a lelkem messzeség honiba 6 jobb idók esiékit egyenkint bejárja
BESOE BANDI
a H<>pronl kereskedelmi s iparkamara körébél,
HirdéitfUny.
1 Wl«
A magyar orsaágoe gasdasági-cgj-let által f. é október 1-től 5-ig tervezet: .gyümölcs- é* konyhakertéazeti kiállítás* melyre f. 1881. évi julius 22-és kelt 13 ssámu hirdetmény ünkben már tslbivták az érdekelt körök figyeiméts a gjMlmőlcs-uek ez évbeu elkésett érése miatt''október hb 15— 17-ére uslaszUtott a ehb«t képest a bskuidési baiárnsp ia £ é. októosr 9 éu hataroztatofs ao|j eaenaél s^^lielő körök tudomáaárs hozatik.
Sopron. 1881. szeptember bó 14 én. A kereskedelmi <-s iparkaawtrz-
ban
llrlyl hirek.
— Somsnich JPál * késdedovodá 0 exoellentiája a napokbat Nagy
Kanizsán időzvén, a*er«m04éltsÍle Utoga tásaval a nagy-kanizaai kisdednevelő egyooület sádorntezai orodáját «. hol a kiéd -dekke! együ''t leeresskadŐ ay »ja»-aággal órvend^sett. A látogatókkSnyvébe következő monda Ul jegyezte bo se »ét : ,Az Isten tart »a meg azokat, kik a kiedeöeket nevelik és ápolják
— örönttnoi jeleathetjük ssámos
tudakozód .sra, hogy a nagy-kanizsai kir.
tör vés vesék kőa''lz''ele-ü elnöke W Iassic* An al ar ő nagysága hosasas éc aehés b« tegségéből .sir annyira felüdült, hogy ágyát elhagyhatja s szobáiban lasen sé ál
tehet.
— írazdatUmt én kertész kerestetik A közrli vidéken egy jé b *«>oyl -ványokkal ellátott gaxdaiissti állomás mintegy 1800 bold birtokra, Ta''aw.in egy ker éssi állás is betölthető Dr. F r nek Láesló helybeli ügyvéd levé« ss elintézéssel megbízva.
— Ióvárosi tápokban e!vassok Zichy Mihály sslsmegyei Zich köseég ben magyar falusi osendeietet fest. A kép közel áll befejezéséhez és a kik lá1-
ták,igon eliamerőleg esólnak r.ila, A mes <
e hó végével a fővárosba j.»o ée iaaco tanítványával Mies Maryval a kaska-suabs utazik, ahol hat betet ssácdőkerik tölteni!
HUSZADIK ÍYFOfcYAM
ZALAI KÖZLÖHY
SZEPTEMBER 18-án 1881.
Deák Ferenc* egy érdek« le-
veiét közli »« A- * V. E- levél válasz
Tua>l«r Ferenci molnármeslernek löOí-oen Cssusdm-gyéből iratosról a cssléd-,ég ügvben ai öreg úrhoz inesett ieve
.Pesten novemtférzS án 1867. T. cz. Tutnler Fercacz urnák Iratoson. A cse-lédség oly oszt«*?» a''»épaak,
méayem''szerint U a tfirv^yhorfs figyelmet méltán igényn. Érték és alaptöke
nélkül, egyedül s»ját munkájukra szorítva. midón véres verejtékkei- keresik
keuvérükét, a hutának is hasznos szolgálatot tesznek s üetegnég, eloregedéj esc é-beD gvakran végiuségoek vaunak kitéve. Ha ezen osztály é.-dexéoeo akar ön, ki a cselédek állapotát évek óta figyelemmel
xiaéri. nékem felvilágosításokat, utmat*
ust, laa»caot adni. en ast a legnagyobb köszönet:el veszem, mvt csak ugy »<-h-t a bajt orvosolni, iu. ege«» terjedőimé b:n ismerjük. » a gyakorlati terén tapaaz-talt tanácaa mindenkor méltánylandó — Elvárom tehát ónnek igért levelét — Is ten aidjal 6sz nte szives üdvöziet''el L>eáfc For ucz.* — Hogy a nagyemlékű ferfiu a cseiédekre a alsóbb rendű uépoezt ily-.» is kiterjrszté figyelmét, a fenti levél mei-ieU uhoueagui saotgai at u, *naeiyról ess meláncselatnáí f.gva megemlékezünk. A hatvanas évek ..lején Zalában gyakrnu megfordulván, eey ily alkalommal egyik kocsisát ajánlja a kanizsai polgármesternek városi szolgaiéiba. £z idő szerint a város polglrtneftert- Wlassics Antal kir. tgrvériySéjjL elnök ur .volt, ttinél az ér-dekás eredetibe« meg van.
— Néhány nyomdai tanoncz Wajdits Jórsef könyvnyomdájába szón-ual felvétetik.
— Balogh Alajos színigazgató Kanizsára érkezett, hogy itt jól szervezett esin társ illatával előadásokat adhasson.
— Sajnálattal értesülünk, hogy e vidék egvik legzzebb s legköltségesebb szőlőtatepét..tJj Badacsonban Gáspár Fe renoz ur tulajdonát a jégeső teljeses
V
elverte/
— Hegymagasiból írják, hogy egy fiaui térj nejét a házasságtörés gya nnja miatt agyonlőtte. A tettes maga jelentkezett s törvényazéknél.
— A* országon női iparkiállitáson Zalamegyébil a következők nyertek kitüntetést, és pedig : Ezüst érmet III. oszt. Felső leány iskola Keszthelyen. — Broncz-érmet: I. osztálybelit: Lengyel Samuné szabá-Uanítóné Balaton Füreden. — II. oez aly beüt: Szigricz Laura Nagy Kani-zsan. — III oszt isr. hitk. ipariskolája Z ila-Egerszegen. — Kózs. eiemi iskola Keazhelyen.
— A csabrendekl rablógyílko sok kézre kerültek. E sokat emlege''ntt s az egesz megyétien rémületet előidőző g.<.z ett elkövetői hatan vokak, s közülök 4 és pedig: Kápár Német Józsi gyómöről csordás, Tápi Józni sárosdi cso-dá*. Hajdú Borzos F. tornai juhász s Biliül J. eruóőr Háczkv Sándor is kázi birtokán Baksay Sándor a keszthelyi járás derék és fárud haiian csendbiztos» által 14 napi utánjárás és fáradozás után elfogadtak, gaz tettüket beismerték s as őket elfogó csendbiztos által a sümeghi járásbíróság-natc átadattak. Bellevári Berkovics Z-»ig», valódi néven Szűcs János iszkázi juhászbojtár és Savanyu Józsi iszkázi juhász ellenben megugrottak. Baksay Sándor cseudbiitos által teijoei tett kiballgttas alkalmával Káplár Németh J<»z*i gyümó rői csordás beismer e. hogy Bogysy Antalt ő lőtte agyon.
— Rómer TTlóris jeles és üone p—11 régészünk ZaUm^gyében van. Zala-Ap-itiban több nap óta ásatásokat -szkö-zől, az eredményi közlendjük. Fáradhat Un tudódunk Zilamegye monographiájá hoz gyűjti az adatokat, még ily költséges és fárasztó módon is. Hazafias tisztelettel üdvözöljük körünkben !
— Meghívás. 57. szám ö. t. e. 1881. A keszthelyi öskéntes tűzoltó-egylet folyó évi szept. bó 25-én, délután pontban 2 órakor a vározház tanácstermében közgyűlést tart, melyre a tűzoltó-egylet alapitó , pártoló- és működő tagjai tisztelettel meghívatnak. Tárgysorozat: 1. A mult közgyüléc j#»gyzíkönyvének felolvasása és hitelesítése. 2. Elnöki jelentés. 3. A Pápán tartott kerületi szövet ségi közgyűlésre küldött képviselők jelen té»e. 4- Főparancsnok választás. 9. Indítványok. Keszthelyen, 1881. szept. hó 10. Az elnökség megbízásából: Pőltz Pál, fgyietí titkár.
— Hymen. Dr. Hanny Ödón, keozihelyi gyakorló orvos e hét első nap jlibán vezette oltárhoz Kaiser Irén ur-hügyst, özvegy Kaiserné báj , kellem es szellemdúí leányával Oltárban. Aidái és örökké tartó boldogságot kívánunk irigyükre.
— Árverés Zalamegy ¿ben. — Halál Pálné 568 frtra b. ingt. okt. 11. Nyirád. — Bodor Imre 1859 frtra b ingt. okt. 11. Csicsón. — Tóth György 600 frtra b. ingt. okt. IC.Szent Mártonban (Keszthely.) — Meícz Lénárdné 347 frtra b. ingt. okt. 18. Letenyén. — Horváth Antal 360 frtra b. ingt. okt. 4. Kövágó-Eórsön. — Böczögő 1145 frtra b. ingt okt. 25. Szabarban. —
—~~Hazai rövid hirek. — A Göcseí-Lendl ügyben szigorú nyomozást rendelt el s király. — A szamosvölgyi vasút szept. 15 éo adatott át s közforgalomnak. — Greguss Ágoston művei megjelennek Karácsoars. — Liszt Ferencz aggasztóan beteg, — Somoskeői Géza börzianer lett. — Gyöngyösön Gsima Kálmán ügyvéd szivén lőtte magát. — Az ideiglenes „ Deák "-szobrot f. hó 20-áa állítják fol. — Szegeden egy telek alapításánál 10 ezer forint Kossuth-bankót Uiláltak. — Somogyban 11 ezer frt osztatott ki boszniai fuvaroaoknak. — Flandorffer Ignácz soproni nagykereskedő a magyar nemességet nyerte. — ó felsége Gödöllőn van. — Kaposvárott az elmaradt 3*iki országos vásár helyett szept. 22 éo le*<s pótvásár. — 40'' millió frt értékű arsnyjáradék papírt küldött kormányunk Berlinbe. —
" - Külföldi rövid hirek. — Murád freudi, a tőrök drámaíró meghalt. — A nemzetközi földrajzi congressus Ve enczében wpL 16. nyílt meg. — Sveiczban oly begy csussamlás törlént hogy 30 hizst s 200 embert eltemetett — Mídhat pasa s társai Medinánál erődbe zárattak s miuden közlekedéstől elvonva magán cellákba caukattak — Egyptom-ban ka''onai forrongás van. —
— Compromisvío a védhimlő ojtása tárgyábss 1881. szept. hdbsn. Zalamegye közgyűlése alkalmával a véd-himlő ojiasa targyftban nyílt compro-missio törtéét, melynek következtében a következő Urta''mu főorvosi körlevél erkesett hozzam, tarulmai e az ügyel trkinlve, a hozzá szólás végeU a maga valóságában köztudomásra üozni kötelességemnek tartom, kéjein is SierkeSZtő urat betüsierinti közlésére. rTeraanczky j.orvos. 78. sz. 1881. Korrendelet. A véd-bimlő ojtaonak ellenőrei a lelkész a szotgabiró és a kSzség elöljárója, ezak kötelessége Sz Órásnál jelen lenni, rendes végsese fölött Őrkűdai, az ojtásnak sikeres tefjeskését igazolni, vagy is az ojtási jegyzőkóuy vet aláirsi. Éo addig az igy alairt ojiasi protocolumot csalhatatlan documeniuüQsk .tarlotUm, folyó évi szept hóí)>n «gy előfordult eset meggyőzött arról, hogy három ellenőr áltai aláirt oltási jegyzőkönyv, allitólag igaz talansagot foglalt volua magában éa pedig Kiéri, mext.ogy tytáai allenór, a ki pedig maga is aláirta a jegyzőkönyvet a f. évi szept hó 5-éu megtartott megyei bizottsági ku*gy-h.ésw2 nyilván azt állította, hogv a^- nsegyes ojtóorvosok egyike az oj KéhtJt éri epedig már régi ember)
mert 5 év alstt agy gyermekbe »em foga modöÚ Ipeg az ojtáaa ^de ő m¿g is aláirta a iegyzftköjyvet). Már most kérdem orva* társaimat, miKépen szerezzek én magamnak biztosságot arról, hogy az oj''á» mindenütt, még az utolsó majorban is jó errdmécynyel a léhetőségig minden ojtonezoti megtörtént-e V ba a három tanú által aláirt ojtási jegyzőkönyvoől nem. Ezen gouduia''-ná! valóbba megáll az eszem, egyrészt nzért, mert főorvosi küicivMségem azt ho£za ma^aval, uiisze-rint ói-2ddjem a íe.eU, bogy as ojtás pon-tow>, ietauamereteeen ée mindenütt törtei j ék meg jó sikerrel, másrészt pedig megvédictE az áHaiam igen tiszielt aiis paxujma. jjuu mf.il«tiap yácUül^ k^y jL. aki iniDt tvűják *z ojt^s körül oly buzgó sággai %'' legc^UzerW?1b in tépked -¡sekét'' megtett, a kT^a tóorvoei teendőiben a legnagyobb leász^éjge? a közegészségnek minOQP Hgábgu támogat, hogy 0 az ojtást illetőleg c mvg; - közöoeégét tévútra vezeti. í)e sem ő, se» podig éc, a ki az ojtasaói az alispán trrnzk tesrek jelentést nem »ezoijtiX tévutrz s tisztelt megye közönséget, — (Svátra vezetik ason ellenixoic, a kik a nem Igazat aláíratok álul igaznak vallják be. Tisztelet és be csülot-a lobbi ojmst eiionóröknek. erős oieggyözóaésem az. bogy ''*öbb ily ellenőr megyénkbe áttrfk a ki az alispánt
& a megyei f6or^e#f Tévútra vezetné. Hogy pedig az irtási ^leiől-g mindenoldalról s megtaátadUt''tstói védve legyünk, orvostárs urat"Eíva.ián>ól felhívom unszermt szerezzen magáuak személyes meggyósódímí acrói, váljon a körkozaég s s segéd ojtőorvosok (nem csak most, de jövőre ia) elvannak e látva jó védbímlő nyirkkal, értik-e az ojiasi mechanismust megtórtén''.-e az ojtás illó renddel, s jó sikerrel, ojtási köröknek míndeu még a legtávolabb, f legkisebb helyeken, érte-siuik e a ielkesz-ael, szolgabirákat és köiségi eióijarókat elég korán a megtartandó himlő ojtát helyéről es idejéről ée ipsxkodjék azou, hogy az idei rendkívüli ojtásbani erőinegíessiiésünk mellett, bogy dicsérettel nem is haimozlalunk el, ieg alább hű szo''gáiatunk által szerzett sze mófyűflk iránti köztiszteletet tartsuk meg. Keit Zala-Egerszegen 1881. évi szept. hé U-éa.'' Dr. Grósz Jáoos megy ei főorvos.
kl nyert?
Brünn szept. 14-én: 62. 12. 8. 22 53.
— A útzavölgyi sorsjegyek szept. 15-iki húzásán következő sorozstok nyertek ; 220 589.1183. 1565. 1931.2303. 3056. 3246. és 3678.
Irodalom
(£ r- at alatt BiejfeMlltatt msoks. Kanizsán Wajdits József icAnyflceraskadás« által maprendelbrtő )
— WaUxJoei úrtól, a zala eger-ssegi köss. iskolák érdemes igssgs tójától ''''a következő csinosan kiállított munka jelent meg „Kis káté," mindkét nembeli Mozes-vallásu tanulók számára. Xra 18 kr.
— MtgjeUnt külön füzeiben a n.-kanizsai kir. törvényszék előtt tárgyalt gelsei rablógyilkossagl ügy vég tárgyalásának leírása a vád és véd beszédek. Ará 20 kr. Kapható Wajdits J zsef köny vkereskedeaében.
— Uj zenewiu. Steinaoker Károly fővárosi zenemükTeskedésébeu megje lent ,Z*lai Nóta.* énekhangra zongora kísérettel alkalmazta Hubay Jenő. Ara
50 kr.
Vegyes hirek.
— Roppant hös*g vau Amerikában mint a ,S''-andarda nak sürgonyzik Netv-Yorkból c hó 9-dikórOl. Az időjárási tüoetek olyan rendkívüliek, bogy a történelem is meg f g rólok emlékezni. Long Braucbbau nem ^mlekeznek ha S"nló hőségre éi New Yorkban tíz éve volt haton ó Ropp.üit területén a hőmérő 100 foltot (Fahrenheit) mutatott. A mi-chig^ui nagy erdóégések a roppaut hóeég követkesményei voltak, melyek egész grófságokat és sóit csa ndot pusztítottak el. Az egvik Kerületben 300 ember égett oda, sőt némelyek az odaégettek számát 600 ra ''.eszik. Az emberek félnek, hogy a borzaaztó hőség miatt az állatok között veszettség tör kí. A hőség némely helyen különös tüneteket idézett elő. Saratogá-ban a szélrózsa tü e nem fordult éjszaknak, hanem abban a helyzetben maradt, a m-lybe igKzito''.ták. Maa^achusetts beu egy uapon a déli órák alatt olyan sötétség állott b-\ hogy az iskolákat ée a boi-''okat bezárták, mert nem leheteti látni. Az égeu a legkisebb felhő sem volt iát hstó. A ft kéken szinüvé let: s az emberi arezok sálrányszmt öltöttek. Némely helyen a kiszáradt fű kékes, máshol fehér lánggal ége''t: a feilegteien égről letüzó nsp nem ve.ett árnyékot e a madarak már délben éjj-li nyugvóhelyeikre fértek vissza. Igy tették a madarak R'':odc Izlandbau is. A milleniták, kik Krisztus megérkezését várják, a végité-letr- kés ülve, f-jlöl''.ótték a menybemeneteire készített ruháikat. Mintegy nmz helyeu minden elégett, alig maradt meg itt-ott egy-egy ház vagy pajta. A marha, birka, sertés ós más állat a mezőn égett el.
— Ligytzurds által okozutt halál. Zummel nagy-lövői sebész mult bő 28-án egy légy által bal fülén megszuratott. Rövid idő mulv-t vérmérgezés állott be. melynek következtében Zumme! meghalt.
— Duna titk''i. Egy bulgár faiuban Ta ár Bunárban reggel egy halász sietett a Duna partjára, hogy szokott foglalkozásához lásson. Kivetette a hálót Béreste, hogy nagy zsákmányra akadt. A mint azonbau kihúzta a hálót, nagy csodálkozására egy nagy kitöltött zsákot pillán tott meg. Halászunk hiába próbálta a zsákot fölnyitni; kezdte tehát tapogatni s roppant ijedelmére arról győződött meg, hogy a zsákban houiest feKsziic. A paraszt rögtön a ha.óságba? szaladt, mely nyomban a helysz.aére sietett. A felnyitott zaakbac ritka szépségű fiatal nő holtteste volt, fehér, kék virágokkal áttör'' selyem ruhában. Gyönyörű szőke haja förtökben hult alá nyakára, melyen gyémántos nyakék, mig ujjain öt drágakő fogia.a.u gyürü volt. A holttestet egyelőre a tatár-bunárí temetőben helyezték örök nyugalomra, a hatóság pedig m-;g indította a vizsgálatot e titokszerü bűntény kiderítésére.
— Az angol kirdlynÖrSl csínos tör tén^tkét ir egy olasz lap Egy este i királynő a holyroudi kastéiy termében időzött. Hirtelen az egyik lámpa füstölni kezdett, mire a királyné felkélt ée lecsavarta a lámpabélt. .Hogyan* — kérdé az egyik palotabölgy kifejezést adva az általános csodálkozásnak — „felségednek személyesen méltóztatott lecsavarni?* „Igen, ha én azt mondom, hogy a lámpa füatol, az egyik palotahölgy azt mondja valamelyik kamarásnak: nézze uram, a iámpa füstöl. A kamarás az első belső szolgának szólott volna: A lámpa a királynő szobájában füstöl. Az első szolga egy másik szoigát hívott volna elő 8 a lámpa e közben folytonosan füstölt volna. Jobbnak láttair tehát ha az Ügyet magam hozom rendbe.*
— Négy bolygó látható mostanában éjfél táján egyszerre. Mind a égy egy csoportban, csaknem egy sorban. Északkeletre látható a Vénua, ettől délre egy v^Talban a Mars, Jupiter es a Sa-tnrnus; e négy bolygót igeo könnyen megL et különböztetni egymástól külön böző r.xinü fényüknél fogva. A mostani idő nem elég alkalmas agyán s vizsgáló-dáara, a mennyibeu holdtölte van, de nem sokára váitosni fog pályájuk, s akkar kényelmesen megfigyelhetők lesznek. Már most is lehet megfigyelői, bogy miként váltoatatják helyeiket e bolygók
éjjelenkint, a nyári osillagok már nyugatra haladnak le, mig a téli csillagok keleteu emelkednek föl. Nem sokára láthatók lesznek előhírnökeik : a göncaöl-szekér, a plejadok, utánuk a bika, ikrek, az Orion és végül a tündöklő Srrins.
— Különül lakodalom A Ports-mouth Gazella beszéli est a történetet: A 20 éves míss Msinwaringot s mait csütörtökön vitték ki a portsmoathi temetőbe. Nássruhájs is késs volt már, mikor veszedelmes betegség lepte meg, melyben néhány nap múlva meghalt. Ennélfogva elhstározták, hogy a lakó dalmi szertartást, a mennyire lehet, s temetés előtt elvégezzék. Csütörtökön lakodalmas kocsikat küldtek az elhunyt barátaiért 6 a koporsót, mely a holt menyasszony narancsvirág koszorújával volt díszítve, ravatalon a szentháromság templomába hitték. A pap felolvasta as eskető igéket, majd gyáas isteni tisztelet következett s azUu kívitték a holttestet a temetőbe.
— Noi végrehajtó. Hogy az adósoktól, ügyvéd é-i törvénykezési költségek nélkül bogy Keli a tartoiást behajtani. annak élelmes módját találtáfc ki a hallenoei orvosok. A számlákat egy öreg nő hordja szét, ki arra is fel van haul roazva, h"gy a lefiietelt összegeket nyugtázza. E uő eleinte megelégszik az -.gyszerü kéréssel, majd egy fokkal feljebb megy és végre oly iszonyatos sírással és jajveszékléssel panaszolja el & szegény orvosok sorsát, hogy & gyengébb idegzetű adósok rögtön kénytelenek fizetni, hacsak kétségbe uem akarnak esui.
Hasznon tudnivalók.
— Jó tzagu finom szappan készítése. Közönséges szód «szappan ból 2 tontot egy r^szelőn megreszelünk ée ugyagfazékba tesszük. Miután még ll/i font legjobb borszeszt teltünk hozzá, a* egészet széntüz fölé helyezzük. A faxokat fodővel befödjük. Az olvasztás közben egy késhegy ni sáfrányt és
lat bodros uszanyt teszünk hozzá. Ha már jól felolvadt, a tazekat levesszük a tűzről és pergaihut , fahéj, ée levan-dalaolsjból teszünk 10—10 cseppet hoziá, mire az egészet á''szürjük éá tetszés szerint formákba öntjük.
— Dohot, peDÓdzee hordókat köny-nyen ée biztosan lehet tisztákká és használhatókká tenni.*''T. i. 9 rész viszel egy rész kénsavat hígítun''c fel, mely folyadékot beöntjük a hordóba 8 ugy intézzük a bordó forgatását, hogy a hi-gitott kénuav a hordó belső felületét mindenütt érintse, ezután a hordót kiforrás zuk, majd méss7Ízzel, utoljára pedig tiszta hideg vizzel addig öblingetjük, mig teljesen tiszta vis jön a bordóból. Azután kiszárítjuk a bordót, mire az teljesen szug nélküli s bátran használható ieez.
— A szölbtbke szaporítása. A hom-litái által való tőkeszaporit is sokkal jobb az ásványok által történönéi, ugy az uj ültetvények üres helyeinek kitöltésére, mint a vegy-stől a tisztára való közvetítésére, Magyar- és Francziaorszá
gon (a Champagneban) a homlitás folytonos szőlőmunkát képez az uj tőkék előállítására. A különböző nem"*k közül pedig az az ^őuyösebb, amelynél a régi tőkét gyökecjtfl kesdve egéezen elássuk és cssk 2—^lbfj éves tőkét nevelünk fel. A homlj^ás előnye pedig sz, hogy most már ne^ csak az uj, hanem a régi tőke gyökere ts szolgáltat tápanyagot.
PaplrH»el©tek.
— Kár, hogy oly szép neve vac annak Herzfeldnek !
iíar tiogy Tolna az szép név ? Hiszen nem jól ir''ák az urak: mert ott a „Rerz feiiil -
Egy étlapon olvastak: ''„fiatal ma''iacz sült* ára 26 kr. Kíváncsiak lehetnénk az „őrrg malaczsOlt* milyen?
— Valaki beszéde répén mindig pihenőt tart e kifejezéssel . eczet ráji!
— Manóba kell eczet rája! kiált cry hallgatója. Fülébe sagják a mírgelSdöaek bogy aaoy it tesz : etcetera !
— Bérkocsis ndrariasjtág. Egy párini ember barátjára! bérkocsiba lépve, szivart ad a kocsisnak. Negyed órával kéeőbbnn az utazók megáilaak egy sörház -lőtt. A mint sörAg poharaikat kiürítették és fizetni »karnak x pinczér ast mondja: .Mar ki van flirtve s — Ki fiaetu ki? — .Ez az ur.'', vá aazol a pin-Ciér, a kocsisra matatva. — Hogyan ? kérdi az ataiók egyike — A kocsi« periig m.g hajtva magát, azt feleli: .Cdvaria«»ág u.1y»-i assáfrs kötelez.* — Megtörtént.
Vaiutl menetrend.
Indul Kanisaáról hova:
Vonat szám Ura Pere. ÍJ.
207 K*e»k, üobir., DomKoTár 5 10 reggel
216 . ,2 30 déiut
2,19 , . 11 1 éjjei
202 Kada-Peetre fgvorsTonat) 5 15 regjH
204 . (postavonat) V 6 délnt 212 . (»egyes vonat; 1 1 20 Aj jel
313 Béribe (Htonihatlialjr, Sopron
felé) 6 15 reggel
301 11 50 éjje
315 Sopronba 3 <0 délut
205 Práferhof Kottori, Csáktornya 4 55 regge.
. 2 47 délal
201 . . (grorsr) . 10 50 éjje
Rrközü Kanizssra honnét :
210 Zákány felöl 5 27 reggé: 216 , i 41 d-lb
208 , . ll i «íjjpi
211 Ruda Peitrfil (vegye* rouat; < 15 reggel
203 ., (postavonat) 2 5 délut 20! „ (gyorsvonat) 10 30 éjjel 30i Bé<-*b51 4 i re(,ge
314 „ 10 15 ijjel
316 Sopronból 12 5 •félbeli
202 Prlgerb^f felöl (gjorsvonatj 5 37 reggel
204 . , 1 20 délut
, 206 „ „ 10 50 éjje _
Szerkesztői üzenet.
4706. F. B. Kem lehet, majd taLáu novemberben.
4707. H. Köszönet; a szxbályrendeletet is mielőbb beküldeni kérjük. Üdvözlet''
4708. D. MegküIdetett
4709 M. Zala-Egerszeg. Rendben van azért is köszönet
4710 V. P Okvetlen
4711. K. L. Béssl.en közölhető. 4712 M. Kesstheiy. Azonnal expediálva
lett
4713. Gy5r. A jeizett áron nem küldhető
Felelős szerkesztő: BXTORFI LAJOS.
HIRDETÉS.
403. sz.
EL k. n. 1881.
ÁrSejtési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. ügyészség részéről közhirró tétetik, miszerint a n.-kanizsai kir. ügyészségi fogházban, a csiktoruyai Sókfogházban, valamint a n.-kanitsai. keszthelyi és letenyei kir. jbirósági fogházakban 1882 — 1884 évben letartóztatandó vizsgalati, elitélt és beteg raboknak a nmltsgn igazságügymi-niszter által 1872. évi 11216 számú rendeletében eióirt mó-doni élelmezése együttesen és zárt ajánlatok feletti tárgyalásnak határidejéül f. 1881. évi okt. hó 11-ik napjanak reggeli 9 órája a n.-kanizsai kir. ügyészség hivatalos helyiségébe kitüzetik. Mihez képest a vállalkozni kívánók értesíttetnek, hogy 325 frt bánatpénz letétele mellett az árlejtésben részt vehetnek, mely ösz-szeg a szerződés megkötése ntán letéteményeztetik, felsóbb jóváhagyás eeetében a szerződés további biztositékául vállalkozó még ugyanannyi vagyis 650 frfnyi összegig jelzálogos vagy a bpesti értéktőzsdén jegyzett és letett értékpapirbani biztositékot nyújtani köteles; a zárt ajánlatok, a bánatpénz hozzákapcsolása, az ajánlott összegnek számmal és betűvel való irása s az árlejtési feltételeknek kifogás nélküli elfogadására vonatkozó nyilatkozat kifejezése mellett s a levélboritékon »ajánlat a kir. törvényszéki ésjárasbi-rósági rab élelmezés iránt", az árlejtés határidejéig alólirt kir: ügyészségnél a hivatalos órákban beadandók, hol az árlejtési feltételek is megtekinthetők. Megjegyeztetik, hogy a vállalkozo részére járó összeg, havonkint utólagosan az igazságügyminiszteri számvevőség helyesbítési iogának fentartása mellett, bélyeges nyugtára fo£ a rabtartási átaíány kezelője által kifizettetni, melyre a bélyeg é* közvetlen illeték költsége a vállalkozó által viselendő. Nagy-Kanizsán, 1881. szeptemb. hó 8-án. Tomasieh Pál,
877 3 3 kir. alügyész.
HUSZADIK ¿V70LYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 18 ÍZL ÍÉV*


I 1 S MM I i III 1 i g 1*4
HIRDETESEK.
Van szerencsém t&teletteljesen jelenteni, hogy a ,Hirschler és Hlaíkó* c&g alatt helyben 7 év óta fenalló
férfi-ruha üzletből
kiléptem, s ugyaníly üzletet nyitok és vezetek
HLATKO JÁNOS
i
főtér, az Kbenspanger-féle házban, az ,Arany Szarvas" vendéglő mellett tőrvényszékileg bejegyzett czég alatt.
A nagybecsű bizalomért, melylyel eddig megajándékozott, mély köszönetemet fejezvén ki. tiszteletteljesen kérem, hogy a7zai engem továbbra is megtisztelni kegyeskedjék, és pedig azon ¡eszek hogy lelkiismeretes, pontos és szolid munka, valamint a legolcsóbban szabott árak által t. cz. vevőimnek teljes megelégedését kiérdemeljem, a mi már azért is könnyen eszközölhető, mert a legelső bel- és külföldi gyárakkal vagyok összeköttetésben és minden idényre aleg-ujabb é* legdivatosabb szövetekkel (libériákat is magyar és franczia kivitelben) ellátandom magamat. — Egyéves önkéntesek számára szükséges ruhákkal is szolgálhatok. — Becses megrendeléseit kérre, vagyok teljes tisztelettel
.i.;:; • HLATKO JÁNOS.
iIIIII IIiI111IIM I II 1 I
Isten után egyedül az ön Hoff János-féle maláta-kivonat egeszsegi sörének köszönhetem étetem megmentését.
Hoff János c*. kir. ndv. síillitó uraak. kir. kereskedelmi Unácsoa kor--nás xr»ny írdi-irki-rrszt tulajdono»a, a f&bb poros* é» rémet rendek lov.iejíu-vk. A Hoff János-féle jnalátakiTonat feltalálója i ory^QH kc^ritoj uek. Kórói>n legtöbb fcj.-delmén<»k ndrari «zillitója. Bécs, 6yarbeiyi»éfl 6rabe»hoí 2 kod* és 6yáriraktár Grtien. 6rlraer-
«trasse 8. szu
GTÓGIJELENTÉS.
Tekintetes ur! Freitudt, lrfSl. márex. 21
Az ön Uoff János-féle maláu kivonat rgéoségi »őrinek ai in, ii \kaci« kűbBgé«emel ill-tAUg igen kitűnő ht.táia volt a felkérem rótttnre utánvétel mellett ezen »Crbfil itmót 13 paUcakkal s S zacskó maláta-czakorkát küldeni,
Waaka Tlvatfar. cs kir. őruagy.
Hl rátái os gyógy;»>leaté8
Berlin, az aj laktanya kórház», a tOxór-otczában. A kitfl»* Boff-f.''le maláta-kivonat egéaztógi «öroek, mely a *»bc»aUeknek oly *«tt, !■ -kj azok art nem örömest nélkfllözik, i>gr ajabb asáliitáaért kéri Snt Ul az ipoió hölgyek ueróbeu. fU«a n>inw*:er,
Két f.rl.ta. alél Ma kSMttik szét.
HOFF JÁNOS,
<■«. kir ntWzri szállító Bééi. Grahra. Br&aver(trasse 6
Főraktárak: NagT-Kaniz«a : Fesselhofer Jóizef, Zala-Erfers7.pg: ! Hui.ii.Kzky A fcyógye*. Sopron : P. Mttiler, Ko»xth*ly r WOoseb Ferenc«, i
Kaj.osvár LajDorig Antal. 373 2—12
w
SÜOKERJÁNOS
ÉRCZ és HARAN0ONTODEiJ£l
SZOMBATHELYEN.
Ajánlom újonnan berendezett teleimet, melyen harangőatések minden nagyságban eszközöltetnek és jótállást vállalok a harangok összhangzásara (harmóniumJ 2, 3 és 4 hangnál ia Úgyszintén árult harangoknál is uj ősszhangzatot csinálok és megrendeléseknél kérem csak a harang hangját és súlyát határozottan megirni és ezeket csakis vasból készült fedővel és kötéllel látom el a koronán áthúzva legújabb rendszer szerint. Továbbá ajánlom az én uj szerkezetű 2 kerekű hvdrophor Aprotz fecskendőmet, különösen pedig a tüzoltó-egyesűletekne k egyszerű practikus kezeléssel, mely 5 perez alatt 12 akó vizet függélyes 8 méter mélységről huz fel; fecskendez 6"'' nyílással 27 méter magasra, két 5''" nyilassal 23 méter magasságnyira. Egyszersmind s;ánlom a legjobban berendezett műhelyemet, géperővel, és azon helyzetben vagyok, minden ezen szakmába tartozó munkákat pontosan eszközölni és ajanlatokat mindennemű vasból készült kutak, tűzi fecskendők, rézszívnttyu-részek, érezmunkák mindennemű cséplőgépednél, gőz- és műma»mok förészmun-kákat a legjobban és lehető legjutányosabb árakért és jótállás mellett elfogadni és elkészíttetni. 371 4 — 6.
XKXK*m)m**tt)mXXKX*KXtt*XKttKO;
H. SGHHIID gépgyáros
Marshall Sons ÓC Co. Limtd. föűgynőke.
B U D A P E S T, gyár-uteza 58. (bárány-uteza sarkán.)
ajánl
goznozdon y ok n-t
nagyobbított tüziszekrenynyel,
cséplőgépeket
mag külön itó hengerrel
370 4- 6
ő r 1 ö m a 1 m o k a t fogaskerék es szijhajt^sra,
háromvasú ekét, kétvasu ekét,
sor vető és szórvavető gépet, szelelő rostát, „Baeker rendszer",
trieureket szclelővel vagy anélkül, répavágógépet é? daramalmot sat. sat.
amerikai lovagoló fű részt
Árjegyzékek költségvetések kívánatra bérmentve és ingyen.

BARON LIEBIG-FÊLE MALTO-LEGUMINOSEN-CHOCOLADJA és LISZTJE.
_ _ legjobb vertképzo tápainag Starker & Pobuda cs. kir fő-zállito gyárából Stuttgartban. A Jlalta-Leguiiiluoscn uhoeholadjt iegelsó orvosi tekintélyek Íté-
lete szerint gyange emésztésben szenvedőknek, Térszegény gyermekeknek, szoptató n ó k u e k , gyengélkedő leányoknak stb. kitűnő, tápláló és kellemes iifl italt nynjt. A Malte-Leguminosen-Uszt az előbbi esetekben mint e''rósitó és könnyen emészthető levesnek" mutatkozik, valamint jóhatásn táplálkozó szernek és kitűnő gyermck-táplaló anyagnak egy évestói kezdve. A kisebb mértékű árak mindegvik csömag-a kinvomtatvák és kaphatók a birodalom 5>szes gyógytáraibau és füszerkereskedéáeiber.; ellenben nagyobb mennyiségben a fóraktárnál EolS.etrCl*t Bécs, "i. Weihbnrggasse 24.
Raktárak. Zágrábban MITLBACH ZSIGMOND gvógvsz. E s z é k e n ''DÁWID JÁNOS gyógvsz. Mária-Theresiopel JOO J. gvógysz Székesfehérvárott BRAUN LAJOS gyógysz.. Di&BALLA Gt. «rogysz. Zupanje (Szlavónia) MATTEB A. gyógysz. Komárom 8CHM1DTHAUER L. gyógy sz. 3u &-12
Csak ©ary forinttal mint t bad»pe»t: hxuxük
NAGY LÓ-SORSJÁTÉK
<CT íorijegyónek irávsj, jiu=h»tui „ lfe8l. Október ld-éü »eguruadi
basá«oc
500 értékes nyereményre 5QQ
l-so ¡mm IUPíIV pompás négy«»« fogat Pf IfllUÜJ teljeaao f*l(zer«ivr, értéke 00 fpt
2-ii mm PÍ1V U^gTM jurk-r.fo«r»t (10 mj órtóke ¿3 00 frt.
3-IÍ rnnmi »u... 20 00 öl
toribbi -y«re«aéD7ek, Ofj-mint : hintók, hátú lo-rak, i
KI ULt
p*r-, *r«ny is ertU ttár^y
Valamennyi nyeremények a bíiattság kőzvetitése folytán kézpénzben is értékesíthető.
Éten sortjáéit * 16t. n7Í.«U. jirir* ( • b«t«í*p«»Ü 1orA«ir emelé-ire u
•ig7»mtf október 13-tól 23-if ''.»rtaodó lórá^r ót lóárr.ré«, ménkÜlliU«, Jó-
i, üjjetS rerseo/ «lk»Jmár»J for me*urt£tni.
»«rtj^yek AMántttási kelyiséf« a
MoiiiTatalaiiat tentés Táiti-lzlete
(JPolitaor 8.) I I I [ |
Oü-«ttya utcza 12. sz.
MERCUR
N. Dupuy-féJe
niagtisztitós z e r
\incs (öbfté tHizauszög!
Megengedem magamnak a közelgő mivelési időre újra az én magtisztitó szeremre a figyelmet felhívni; ez biz tosán és hiánytalanul hat szagoségés ellen a búzában, po* égés ellen az árpa-, kukoricza- zabban, stb. és ugyanez 1878. évben a magyar királyi földmivelési minisztérium által a földbirtokosoknak igen ajánltatott. tíz idő óta az ón készítményem az egész osztrák-magyar monarchiában meg honosulf, és szerzett is magának megrendelőket, nevezete isen kerületekből, melyek ez évben nagy buzaöszögben ré-1 szesflltek, igen sok kecsegtető elismerő leveleket nyertek. A használata készítményemnek igen egyszerű, az ár, tekintve a nagy hasznot, igen csekély. Tartok magamnak a t. vevók kényelmére az ország minden nagyobb helyén raktárakat, melyek ugyanazon áron, mint Pes\ vagy Bécsben egy csomagot 30 krért (elegendő 200 liter magnak) árusítanak el. — HasznáiaU utasítás minden csomagon.
l. DU
IXTTTIVi:^
3ÉCS, VI., Windmihigasse Nr. 36.
Főraktár Zalamegye számára Nagy-Kanizsán Rosen j feld Adolf urnái. - Raktár Alae-LeiKÍvan Tomka G. aél, jZala-Egcrszegen öráner L fiánál, Kesztíielyen Weíss AJ-[ berfc, Wünsch Fereacz. Mura Szeroahelyen Grahovecz
I András uraknál.
369 7
1 ''■
——

Iffaty-Kattizain, ayonuUott a kiadó tulajdonos Waidits- József gyorssajtóján.
K «inukap^pir c^k akktr r^ódi, kk
mind«D, Up HOXJBLON bóljtgiót mAgán hordj» U mixité Urton M akut látható vócije#ygy«i ói tiáirÓMal VU «llitTV
LE HOUBLON
mNWli QYÍRTMÍNY
ÜTÁNZÁS0TÓL
0VATIK 111
FMrifrvn BÜUrfóie
csodaszerü Injectió
gyógyít re«xélftel«nBi 8—5 »a.pi( mindrn folyadékot & bagyesAnól Méc as «Urwh Matekban U Let«[»més}r«z5 Kreikenbaan Károly Br*aBSchw»ig bxa.
Ei tOrid id8 alntt «agí.nak »iláffl hira«*»t uerzcu ói a 1 o^Wkei óhb orro«i Ukintóiyek által bu<aá!t&tik éc ajániutik
360 7-»
NAeY*KA;1TCZ8A, 1881. szeptember 22-én.
egész érre.....*
fél érre • - ; • •
nrgred érre.......
Spy trzám 10 kr.
■y (1-
8 írt
4 ,
2 ,
WROETÉSEK f hasábos petitsorbs« 7, másodszor 6 t »ind« további torért b kr.
yni.TTÉRBEN
toronként 10 krért ré-tetnek ffel.
Kincstári illeték minden egye» hirdetésen 50 kr. fizeteodő.

Huszadik évfolyam,
»<
A lap szellemi részét illető közlemények s szerkesztőhöz, anyagi részét illető k&zlaménjek pedig s kiadóhoz bérmentve
intézendők : NAGY-KANIZSA
Bérmentetlen lerelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok tísszz nem küldetnek.
V? tv - Kanizsaváros helyhatóságának, »nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a , nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", , nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület" nagy-kaniasai kisded-neveló egyesület*, a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet'', a »soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és város
egyesület hivatalos értesitóje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
„ZALAI KÖZLÖNY*
1881-1 k évi utolaó negyedére
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetősök e hó végével lejár, bogy azt ideje korán meg-ujitani szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében hiány merüljön fel -
Igyekezünk a helyi viszonyoknak megfelelően a közérdekű kérdéseket megvitatni, a helyi események registrálásában lehető gyorsaságot, főkép hitelt érdemlóleg tanúsítani.
Előfietési ír a régi, mely lapunk homlokán olvasható. Vidékről iegczélszerübb postautalványon küldeni.
Kiadóhivatal WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedése.
A fiumei polgármester levele
a nagy-kanizsai polgármesterhez.
Mélyen tisztelt polgármester ur!
Haza érkezvén a fővárosból kedves kötelességünknek teszünk eleget, midőn azon ünnepies és mélyen megindító fogadtatásért mondunk ősziBte köszönetet, melylvel Nagy-Kanizsa város nemes közönsége részesitett útközben bennünket. Legyen szószólónk igen tisztelt polgármester ur, hálaérzetünk kifejezésében az egész város hazafias lakóssága valamint az ifjúság elótt is, mely oly lekötelező módon üdvözölt minket még a távol ból is a fővárosban vaió tartózkodásunk alkalmával.
Ama fényes és testvéries fogadtatás kedves emléke őrökre szivünkbe lesz vésve azon óhajjal együtt, vajha alkalmunk lenne valamikor kanizsai testvéreink vendégszeretét részünkről viszonozni.
Kegyeskedjék tehát igen tisztelt polgármester ur hálás köszönetünket tolmácsolni, nemkülönben kézcsókun kat és bódoiatunka'' kijelenteni ne-messzivü hölgyeik előtt, kik oly nagy mértékben növelték a fogadtatás fényét s nyájasságát — és fogadja végül mély tiszteletem s nagyrabecsülésem kinyilvánítását. — Fiume 1881. évi augusztus 25 én C''iotta János m. p. polgármester.
4518/1881. sz.
Végzés.
Tudomásul szolgálván, a legközelebb megtartandó városi képviselő testület elé leendő beterjesztés végett Szalay Lajos városi főjegyző urnák kiadktni és másolatban Koch Mihályné úrnő mini a nóegyletek rendező bizottsága elnökével, ugy a polgári egyesület, társaskör, kereskedelmi casino és ipartársulatok elnökségei még is a helybeli lapok szerkesztőivel közöltetni rendeltetik. —
Kelt Nagy-Kanizsán a városi tanácsnak 1881. szeptember 10-én tartott üléséből.
BABOCHAY polgármester. SZALAY LAJOS főjegyző.
Régi kérdés aj stad Iámban.
Felelünk rá rögtön: építsünk színházat!
Egy haladó várost ma már arról ítélnek meg vannak-é kőzintéze-tei; és pedig emberbaráti czélu, kőz-nevelészeti és szellemi tápot nyújtó. Humánus intézményeink szépszámmal vannak, a köznevelészetiek pedig oly fokot értek el, hogy hazánkban alig van párja, ellenben a szellemi tápot nyújtó — nagyon kevés s a létezők is válaszfallal látvák el.
Pedig tagadhatatlanul a „mindennapi kenyér* mellé tartozó valami s majdnem nélkülözhetetlen.
Ilyen az állandó színház.
Disze egy-egy városnak!
Versenyeznek is a dunántuli városok, csak Nagy-Kanizsa hallgat, itt e tekintetben néma csend honol.
Tény, hogy erejét majdnem meghaladó mérvben sietett a gőzerővel haladó korral, de annál edzettebb lőn s nincs ok a csüggedésre, melyet megszokva tespedéssé fajul s az elért vivmány gyöngyei a mindennapiasság szemetgödrében piszkosodnak.
Az ország szebb s nagyobb városai büszke őrömmel tekintettek e város életerős fejlődésére, enyhiték küzdelmeit, méltányolták törekvését s készséggel teljesítek vágyait, kérelmeit.
Épült, szépült s virágzásnak indult.
S most ?
Rejtélyes félénkség, pártboszu, feszély, közöny hitvány kigyói sziszegnek, csúsznak másznak s tompa lehangoltság uralg mindenen és min denütt.
Mégis az alkalom szólásra késztet bennünket.
Az évek hosizu során át, vajúdott kórházi ügy végbefejezéséhez közeleg, amennyiben a megye bizottsága kőzgyülésileg 50 ezer forintot szavazott meg e czélra, ennélfogva a [jelenlegi kórházépület e város közepén megszűnik kórház lenni; a ház %s telek más czélra adatik eL Ez a más czél leghelyesebb volna: a színház kérdésének megoldása.
254 M ölnyi ugyan a tér, de ezen csinos kis állandó színházat lehetne építeni.
A város kellő közepén van.
Saroképület.
Alakuljon újra az a társulat, moly a takarékpénztári utczában, jelenleg "Weisz és Rapoch-féle telkeket egy izben megvette és sajnos csakhamar el is adta. Vegye kezébe az elejtett fonalat s mentse ki e várost tespedő közönyéből, mert bizon
semmi uj nem történik most, csak a megkezdettek folytatása eszközöltetik.
A művelt közönségnek okvetlen szükséges egy alkalmas, egészséges színházi helyiség, szórakozást nyújtandó az egész nap dolgozó szellemi munkásoknak, hogy vidámabb kedély-lyel küzdhessenek az élet bajaival.
Tehát építsünk színházat!
— A regale-csenkitátok. A
belügyminiszter e^y rendeletében kimondta, hogy a regale csonkitások tárgyában utolsó fokban a közigazgatási bizottságok ítélnek. A belügyminiszter által követett gyakorlat szerint a regale-csonkitások nem képeznek rendőri kihágásokat és az e miatt kiszabott bíróságok behajthat-lanságok esetén nem változtatandók át elzárásra.
A régi honvédekhez a következő felhívást intézi a központi választmány: Magyarország összes 1848/49-iki honvédeihez, valamint az időközben feloszlott megyei és vároai honvéd-egyletekhez. Bajtársak ! A honvédmenedékház mai válságos helyzete, a közadakozások és egyéb jövedelmi források hiánya azon elhatározásra kény szeritették ez országos központi választmányt, hogy még ez évben november l-re rendkívüli országos honvédgyülést hívjon egybe azon czél-ból, hogy eme mindnyájunkra nézve nagyfontosságú kérdés — a nyomorral küzdó és kereset képtelen bajtársaink minél nagyobb előnyére s a dicső honvéd név decommát biztosító intézkedés által oldassék meg. A központi választmány tiszteletben tartván az összes 48/49-iki honvédség jogait, oly határozatot hozott, mely a menház kérdésének végleges és észszerű megoldására minden honvéd bajtársnak alkalmat nyújt. Kzen határozat folytán van szerencsém a feloszlott megyei és városi honvédegy-
leteket vagy még ezután bárhol egyesülni óhajtó bajtársakat mielőbbi alakulásra ezennel felhívni, s ha az alakulást igazoló közgyűlési jegyzőkönyvek a tagok létszámának kimutatásával együtt legkésőbb f. évi október 15-ig (Üllői ut 22. sz. a. földszint) beterjesztetnek, az napon tartandó rendkívüli ülésben tárgyalás alá vétetnek, szabályos alakulás esetében a nyilvántartási könyvben bejegyeztetnek és a f. évi november 1-én tartandó országos honvédgyü-lésre meghivatnak. Budapest, 1881. szept. hó 9-én. Nóvák Gusztáv központi főjegyző.
— Részvét-irat özv. Bogyay Antaluéhez Zalamegye közönsége által intézett részvét-irat következőkép hangzik: „Nagyságos özvegy Bogyay Antalné Mihalovits Ida [úrhölgynek. Csabrendeken. Mélyen tisztelt Nagysád ! Igaz részvét és mély fájdalom hatott át bennünket azon megrendítő vesztesség felett, melylvel a gondvi selés néhai Bogyay Antal urnák elhunytával Nagyságodat és tisztelt családjat sújtotta. Ily nagy fájdalomhoz még a részvét is aggódva közelit, mert leggyöngédebb szavaival sem törölheti le a könyeket, melyek még ott égnek azok szemében, kik a világon legkedvesebbjüket veszték el! De ha valaha vigaszt adhatott a tudat, hogy fájdalmukban nem állnak elhagyatottan, ha valaha megnyugvást ébreszthetett az általunk siratottnak a köztiszteletben felmagasztalt emléke: — akkor Nagysá-1 god és tiszteit családja bizonyara fel fogják találni a pótolhatlan veszteség felett érzett fajdalmuknak enyhülését. mert a boldogult, kinek ravatalánál annyi jó barát sóhajtá el szomorodott szivvel az utolsó Isten-hozzádot s kiben Zalamegye közönsége egykori közszeretetben állott tisztviselő jét gyászolja: nem csak a sötét bánatot hagyta övéinek örökségül, hanem em-
TARCZÁ.
Nagy apai áldás.
(Tidim^nd A. után.) Oh ir.»radj aoti terhe nyolc**" érnsk! Úgyis elhagy nemsoká s* élet; Neked is én &jrolcsr*nat kivonok, Oly t idáaat, olyan szerencséset.
Légy komoly fő; do sereny a véred, Kxroa erőv s stired tele kedrrel ; Földedet nap, harmat, eső rengjen ; — Áldásom ez, menj atadra ezzel t —
HAJGATÓ SÁNDOR
Vadasz-a lakék
(Folyt, és régé.) A társaság lobogó tűr köré gyűl; egyik bográosát keresi, máaik kendőba kötött elemóxsinát szed elő. Mindenek •iőtt néhány psJacsk hűtött bort kell kiüríteni, mert különben nincs mivel a friss forrásból vizet meríteni. Most a távolabb elmaradt vadász is megérkezik, vele a közkedveltségü öreg ur is, ki v araiad tél mázsányi Bolyának daczára >dáasni még mindig és pedig kőt oknál saeret: előetór azért, aogy a szokottnál crősebh mozgás, stnngy is rend kívüli étvágyát még inkább fokossá, másodszor pedig azért, mart. a maga lőtt vad, a vattáéi jobban Mik.
„Ssép, hogy mégis eljöttél pajtás." „A szí lök körött egy kissé meg kéltem ugyan, de asért mégis itt vagyok ■ vadat ia lőttem.* Essél nagyot fá, kopasz fényes képét lepedő nagyságú ae-lyemkendővel megtörli, arany keretű pápstecmét öblös homlokára tolja, tarisznyáját vállairól leemeli • a két villára ilittstett dorongból improviaált ttoaára
akar ereszkedni: de ez harmadtél má zsányi saly alstt annyira hajlik, hogy a hanyatt eséstől csak szomszédjaiba ka passkodva menekül • inkább a különben asstal gyanánt szolgált terebélyes bük-tuskóra telepedik.
R. barátunk tarissnyája nem volt közönséges néhány töltény s valamelyes harapni való eltevésére szolgáló vadás: táska, hanem ódon serü, úgynevezett bosszú „Büohsenaach" a milyent moslsmi időben már osak öreg plébánosnál vagy régi erdéasnél látha ni, ki azt az elmúlt jó idő emlékéül caak asért tartja, hogy a por lepje. Biztos alapra helyeskedett barátunk most ssintén neki áll, hogy kem< nyen magtöltött, szorosan összefűzött tarisznyájának bő tartalmát, minden egyes tárgy kellő dicsérése s ssivélyes kittalga-táaa mellett előesodje. Volt abban : páozol t ürü. csomb, sonka, f&stölt nyelv, torta, apró sütemény, kávéacsukorka, sajt, ke* nyér, kalács, naranoz, alma, malaga szőlő, finom ó aomlyai, hatalmas dobri főtt ürmös, ruasti aazu, kitűnő anisette ; szóval minden a mit inyeaos egy improvisált erdei ebédhez kiváahat: az öreg ur minden egyes tárgy gyai, de s parázson párolgó ¿meleg étkekkel is oly édesen coqnetiros, mint fiatal —nrolism kedvesével.
Három felé jár az idő. Tegyünk még egy hajtást? Kan eleget lőttünk. Mire hasa vergődünk úgyis késő less s ennek is, annak is tarokban vagy whist-ben revanchet kell adni. Még egy ssivsrra gyújtanak, hass ballagnak, 6—6 óra körött mindenki aaokott játszó asztalánál
a eanaőfcan ül.
.... >". e
A szenvedélyes uri vadász a város másodrendű vadássterületét bírja, de abban is csak ritkán vadász, mert restell! ha megjegyzés történik iránt, bogy kopói a másik területre áthajtottak Kénye kedve szerint szeretvén mulatni, inkább távolabb fekvő szép állományú határt bérel s vadaszó vendég-társakat hi magával.
A vadászatot megelőző délután a peczér 6 jó kopóval elsétál, bogy az illető község biráját, ki as uri bérlő vadászati felügyelője s rendes vadásstársa, ér e-sitse.
Korábbi villás reggeli után a fogatok a vadássgasda lakáaánál találkozván, egy órányi kellemes kocsisás után a hely asinére érnek. Szalonkának még nágy bősége lévén, a bíró néhány hajtóval már ott vár. A községi vadászatot korábban ő bérelvén ki s ősre cserkészni különösen szeretvén, most is megtartá azon szokást, hogy addig, mig nem fagyott, félpa. pucsban jár vadászni. Mint régi vadász s kivételképen gondos tenyésztő is, minden fogót s bármely vad todvencs tartósko dáai helyét ismeri.
A vadássat ícnyőbokroa vegyes fiatal állományú területen kesdódik a kopáasni caak azután indulnak, midőn a talált aaalonkák nagyobb réssé már hurkon lőg. Itt is élénk hajtás és sűrű lövöldözés, de a ssép állományú területen sutára lövés nem esiknyul azonban annyi esik s mennyit akarnak, eaekból s bírónak is kijut rendes jutaléka. Este felé a vadászterületre kirendelt fogatok megér kenek s a társaság kutyával s vaddal együtt hasa koankás. Itt-ott as utosa tarkán minomm ysntiamok sgyika vagy
másika jó estét mond, de véletlenül csak asért vetődik oda, hogy as iránti kiván-csiságát elégítse ki, vájjon mennyi a miféle vad esett. — Otthon elköltött jó ebéd után vadász gaadánk egy pilluatra a oasinóba megy, bogy egyik másik vadirigy szemeiben gyönyörködjék.
A dandy nemcsak utczán és salon-ban, de vadáaaaton is a divat hiv követője s inkább otthon marad, mintsem unoorrect dressben jelenjék meg; a va dászati idény sserint guetres-ben, fény-mázos vagy oroszbagariában, zubbonyban vagy legújabb ssabásu darócz kabátban áll elő, s ha nem mutatja is, de lelke mélyéből restelli, ha fegyvere nem elég fényes és kifogástalan felszerelésére vagy ruhájára vérfoit étik, vagy a kalapjára tűsött nyirfajd tollak egyike véletlenül megtörik. — Rendesen meglehetős lövő $ nem osak megjelenésébe a, de kifejesései-ben is s oorreot ssabálysserü vadásst affectálja,
e
A pecsenye vadáss. Délután 6 — 7 őr» között a casino tagjai teljes ssámbsm együtt vannak; a lspokat már,átböngész ték a jó ideje, hogy a tarokk vagy whiat élénken járja ;u tekeasstaloá is el vannak foglalra. A most belépő játék után nem vágyik ugyan, de nsért mégis ssstaltól asztalhoz sompolyogva hallgatódsik, váljon a legközelebbi vadássati kirándulás'' ról, melyik ssstalnál folyik a besséd, ott megáll, beszélgetésbe elegyedik, a ha mindent megtudott, elmondja, hogy ide vagy oda utasai szán dók ősik, a ha as arak egyikének vagy másikának vég-
sendő oomissiója volna, késs szolgálatát ajánlja.
Háromnegyed nvolcsra. A vendégek szétmentek, a szolga osak as ajtóhoz legközelebb függő lámpát hagyván égve, azon egyetlen asztalhoz siet, melynél a leszámolás még tart s a lámpa csavarát fogva, alig várja, hogy est is elolthassa. A pecsenye puskás ason jó reményben, hogy még valamit megtudhat, vissza sompolyog s ott nem felejtett tárgyát keresve egy kissé hallgatódsik, — aztán észrevétlenül távosik. Végre as utolső krajezár zsebre száll, a lámpa alalssik a as elkésett vendégek is, a ssivarfÜsttel telt sötét termen kereaztül botorkálva haza sietnek.
A vadászat napján pecsenye pus tásunk korán reggel kocsira ül, de városon kivűl as útról letér s a vadászó területnek a szomszéd tilossal határos ssélére siet; néhány kutyf arra hajt, a határ ssélén lövés, utána csend. — Kópénkat bisonyosan ellőtték! — A vadássat tovább foly, as alatt a ssabad határban is néhány lövés esik. — A társaaág egyb« gyűl. Egy kntya csakugyan hiányzik, de s ssomssédot perbe fogni nem lehat, mert a kopó agyonlövetése oonatatálkaté nem volt. — Eeie a casinóban es képezi a beszélgetés főtárgyát. Másnap a som-polygó is megjelen, a reá bisott oommis-siót átadja s a vadássat eredményéről kérdezősködik ; de időkösben egy 6m a vadáruahoz, egy-két nyal a sompolygé konyhájára s a kopó is, nem tudni honnét, de hasa kerül.
Z. n. F.
HUSZADIK ÉVFOLYAM
i - ■; % t,, r»t <____
> ■ um mm-—i „i.< ■ mm, i ■ m « i » ■....... i
} ? I » • " '' ! '' '' ''
lékéről visszaragyognak reájok a köztisztelet és szeretet sugarai is, melyeket életében mindenkor kőrfllövezréfe, — Fogadja Nagyságod ismételten jg legbensőbb részvétünk nyilvánítását.''
A megyei törvényhatósági
bizottságnak, a rögtóoitéló bíráskodás engedélyezése iránti kérelme; Ü®Jt. m. kir. belügyminisztérium ! AgaJább irt napon tartott közgyűlésünkben előterjesztést nyertünk azon megdöbbentő bűntettről, mely f. évi augusz tus hó 31-én Háczky Kálmán csab-rendeki földbirtokos lakásán 6 fegyveres rabló által elkövettetett; to vábbá azon intézkedésekről, melyeke a megye alispánja a büntetések ki derítése és a megrendített köxbátor-sag helyreállítása érdekében ez alka lommal teljesített. Különösen helyeslőleg vettük tudomásul az alispácnak a nmltságn m kir. belügyminiszte riumhoz f. hó 4-én 11 d73 ni 1881. sz a. a rögtónitéló bíráskodás enge-déh ezése iránt tett előterjesztését és szintén azon kérelemmel járulunk a nmltságu minisztérium elé. hogy azt mint a gonosztevők merényletei által, minduntalan megtámadott közbiztonság megszilárdulásának feltételét a rablók, rablógyilkosok ezek bűnrészesei, felbojtói, bűnsegédei és orgazdáira és a gyujtogatókra egy évi időtartamra engedélyezni méltóztassék. Kelt Zalavármegye törvényhatósági bizottságának 1881. éri szept. 5 én folytatva tartott rendes üléséből.
ZALAI
KÖZLÖK
rftj
Y.

.UM-VV

Cocivnntbes ja a helyre nem hozható bünteté* ellen; merj h»js.*s akkori„.fcl kerha<~* «earetóyA hullámai*^, volt a helyrebozhatlan bttntetósek vdgW hajtásának egy zá''onya, mily be az ütközött: as ártatlanul ;4pÉtott vét tenger jaj és bMCakUfcása! é* ha est figy elembe vea*zük, ;» kkor egy pillanatra um fogunk caudálkozni um, bogy utóvégre mag* * bakó h bárd helye t tollat ragad és ir, ir lelkesen de bőszéi a helyre
UMU hozható halálbüntetés ellen.
^fc - <*— Azonban ma már hamanus alapra
fektetett ét a czivilizatió aasazárnyai val együtt haladd törvényeink vannak világ Mertei Ma már közvetlen bizonyíték nél kül hazánkban tem szabha nak a birák, még a legnclatánsabb eietben sem helyrehozhatlak büntetést embertársakra.
Igaz ugyan, hogy a jelen közrémű letet gerjesztett és á fenevadak " egyet fenségével elköp<-teU bűntett náu mél tán azon kérdés támad a gondolkodni tudó fő és éraó kebelben : valljon morál tekintetében nem megy e visszafelé sz emberiség a söté< középkor századainak éjjelébe? és aiocs-e igaza a nagy költő Petőfinek midőn ezeket mondja : .Ábelt megülte Kain" Ha a világ végé- majd újólag Két ember les* a fold határain, Ők
is bizonyny*lígy egymásra rontanak ; S aa aki megmarad ott, Nőül fog venni egy vadállatot: Talán e vadállatnak mébibűl A mostaninál szelídebb emberfaj kerül És
igaz, hogy a vadsággal páiosult kegyeilen gyilkosság kétszeresen megköveteli a tek. kir. törvényszék drácói szigorát, — de bármennvi-e elitéUm én is magát a bústettet, a senrnyfi cselekvényt; midőn arról van a szó, a kérdéa. hogy tehát lulajdoukepen ki itt * bűnös ? ki azon újkori Nero, ki a vérlázító tettet végrehajtotta, vagy végrehajtani segítette? akkor védői kötelességembe* hiven védenczem Boncz János álláspontjára helyezkedem ée minden habozás nélkül nyilt si»«kkal emelem fel mellette a védelem paizaát egy és ugyanazon azem-pontból; hogy a többször említettem okvetlenül megkívántató közvetlen bizonyíték a jelen bünperben ellene semmi szín alatt fenn nem forog.
Dehát tek. kir. törvényszék 1 — áttérve első sorban is az osszon oünper egyes részleteire, — miből is állanak tu-lajdonképen azon bizonyirékok, melyek védenczem Boncz Jinos ellen iit felhozattak ? elmerem nyiltan mondani, hogy olyanok azok, melyek alapján vódencse
A gelsei rablógyilkosaági ügy végiárgyalá»*.
TTBOLY YIKTOR védő ügyvéd emelkedett, lelkesüli hangon tartott megnyerő beszédjével általános hatást gyakorolt a hallgatóságra. Feltűnően szép ée a dagálytól még is ment, gyakorlott szónoki tehetségro matató beszédje agy ékes szó!.''''.*, mint tárgyilagosság tekintetében méitán elismerést vivőit ki maga-nak társai között.
Tek intetes.kir. bünfenyitó törvényszék!
Rablás ós gyilkossági váddal »ojtott védenczem Boncz János órüekében
mindenekelőtt a jelen bftnperról általánosságban szólva és különösen a tek. kir* ügyész arnak, iái»t közvádlónak ékes szavakkal felbokrétázott, de azért Tligi ■ ÉaMIflilalSpi l^ i Iiiim ni wem-
ben axioee gyanánt|két nevezetes emberi dolgot Ujfe* tek. kir. tSrvény-
esék kegyes és böks figyelmébe ajánlani:
1-«sör azt, hogy nem mindig az a bűnös, aki gyanuséttatik s annálfogva büntettetik.
2-saor azt, hogy as osztó igazságnak legfőbb Is legbeosesb hivatása abbé* áll, mindenáron odatörekedni, hogy embertársánkaak ártatlansága kiderül jön ée osak akkor, midőn es már nem sikerül, de csak akkor üldözóbe venni az emberi gyarlóságot.
Számtalan eset van reá. hogy a szeméi yigyan azonosság ccnstatá lázának hiánya, as alanyi tények vétlen eloseré-lése már nem egyszer végtelen tévedésbe ejtette magát a leglelkiismeretesebb bíróságot is. A történelem és a jogesetek év könyvei tele vannak azon szerencsétlen elitéltek neveive!, kik közvetlen bizonyíték nélkül, csupán össaetett körülmények és gyanuokok alapján vérpadra, bitófára hurcsoltattak és ott vérzettek el ugy, hogy bűnösségük ha csak talán a túlvilágon nem, de ezen a világon constatálva soha nem lett! de sőt igenis, constatálva lett később évek múlva — ártatlanságok! Példa reá, hogy álliláso mat a közelmúltból, sa ötvenes évekből egy szörnyű adattal illusztráljam, a sze gedi hiras rémitélet, midőn a vádlóit közvetlen bizonyíték nélkül halálra itél teteti és bár még a bitófa alatt is állván igy kiáltott fel: Uraim ! én ártatlan va-jyok I ártatlanul kiontott vérem az égbe liálltl — az ilélet rajta mégis végrehaj tátott. És mi történt? az, hogy a nemezis teze nem nyugszik, mert reá nehezült az a birák lelkiismeretére, midőn huss éí- múlva, az itélet végrehajtása után, a lalálraitéltnek ártatlansága nyilvánvaló-ag kiderült! de fájdalom: az igazságta-anul elvett életet ekkor már visszaadni nem l"heteltl
É« B*ccaria & hires olasz jogtudós is analóg esetből indult ki — egy kivég-xett és utóbb ártatlannak bizonyult kereskedő esetéből, midőn e halál, mint helyre nem hozható büntetés elleni világ hirü könyvét megirt*.
Sőt maga Rob&spierre a guillotin nagy mestere, ki saját nyakát is végül a nyaktiló alá juttatá ée Marat a zsarnok,
ki Corday Chariotte bátor kezei által az ártatlanul kiontott vérboszu áldozatává lőn — irtak és beszélte* még a Franczia
az awHíony, ha angyal.
— Bftaaély. —
Ir* SZALAY SÁNDOR.
Aiig pár napja végeztem bi egyik munkámat. Egy asszonyt mutattam be ördög képében.Egyik barátom azt mondta rá. hogy s«m ujssg sem eredetiség nem lehet benne.
Att gond"itam hát, jó volna olyat irni, amiben újságot moojhatnék s egy ki« eredetiség é* lenne benne. — Külön-b-n kévé« érdek is játszik be a dologba. Aapirank fiatal emb-r vagyok,tele repub licaous öszmékkel. A nők tudvalevőleg monarchák ée p>.-dig korlátlan hatalom mai. Be kell tehát mutatnom, hogy bizonyos téren nekem is vannak monarchicos érzelmeim. Nincs más utam a női szivekhez. .
Azt mondják minden zen j kulcs s női szivekhez Ha m-tr ez igaz, akkor az nem igazsag. hogy a cla»sikus zene-iiemek közé nem soroztatott, légyen a nagy kerek világot meghódított zene — a fütty. Mennyivel könnyebb volna se kem is.
Inkább néhány »lomtalan éjetazen telnék Strauas legk*csk«ringósabb ope rettejének, minthogy olyan uj dolgokat írjak, a miket magam sem hiszek. — In kább füttyölnék az isten szabad ege alatt a hold ábrándos világánál, mint írjak ábrándos meséket lámpásom prózai fényénél.
De hát ki ki a maga módjával!
Egy asszonyt mutatok be angyal képéfcer. K» ebben sem leez ajság, akkor örömuiel vetem r.ugba tollamat, mert ak kor a/;á született a világ,
L A rögtönzött iroda.
Z... városban a hatiyuutezai 12-ik száma házban az elsó emeleten, a 2-ik számú lakásban nagv sürgés forgás van. Őt fiatal ember erősen rakoskst. Egyik irományokat kötöz csomagokba a máiik könyvtárt rendez, azas, hogy ügyes rcai-detienséggel hozza btbliothekai barátságba a jogi irodaiém iegmakaesabb ellenlábasait- A többi iró&satalókat alakit dara bokra fűrészelt deszkassálakból és b te rí lik szépen zöid posztóvaL Aa elsó dolguk pedig as, hogy az a} posztót össze vt«sza frioskáJják tintával, behistik ujjnyi vastagon porsóval, tele szórják papir-nyiradékkal, miatha már legalább » három keményfejfi prókátor vt volna rajt» önnön halandósága idején testa-mectomot. :: ¡hj-* V
A ttízzel, vaasal doigoró qatal aa berek közöl kü.S&BÖ»en feltűnő szorgalmat ée igyekezetet fejt ki a szobai rendezés körül agy sudár" termetű, osinos. barna
és elegsns külsejű ur, név sserint: Kondor Q-yula, fiatal patvarista, a lakás uj
bérlője.
— Tehát egészen bizonyos a mai házt&znézés? — kérdi Kondort egyik barátja.
— Bizonyos! As öreg Beregi megígérte, hogy már» megjön néhány ügyel átadandó. Dd positive tudom, ho^y ez csak mellékes ctél a vén rókánál. A fő dolog neki méggyóződést szerezni irodám mikénti állásáról.
— De mi a méokünek sietsz ezzel a házassággal ? — szól egy másik fiatal ember. Pár hónap múlva csnaurázol és íz mind igaz és való lehetne, a mit most szembekötősdi módjára játszol.
— Barátom nem lehet várni. A lány nekem véghetetlenül tetszik senyém nek kell lennie. Atyja, anyja szívesen oda is adják, habár a leány kissé vonakodik is. De csak azért, mert mesés dolgokat beszéltem nekik ügyvédi hírnevem ról, roppant keresettségemről, borzasztó ügyhalmazról, négy őt patvaristáról. Mi-hilyta valót megtudnák, romba dőlne mindaz e mit a«gy merészséggel eddig építettem. Csak türelem és kitartás barátim! Mindenben föltétlenül engedelmeskedjetek és ha szerencsém szekere föl nem borul, ti sem maradtok le róla! Pár hónap maivá a ma még szegény patvarista, cenzúrázott ügyvéd, ezerek birtokosa les«.
— De barátom — veti egyik égbekiáltó termetű patvarista pajtása — ''¿s*ee ha szemei vannak, meg egy k» sütni va lója mindjárt ésxrsveesi, hogy a rögtön aött ügyvédi iroda a rendetlenül ösase-visszahányt sok iro®-iaysyal, am»crab.-lia bútorzat mellett enny: igéddel nem egyéb TÜágássftáanáL «
— Ne félj barátom I — foiel neki Kondor — nem pörölt as talán sgész életében mással,mint a feleségével. Fogalma sincs arról, milyen formája van egy ügy védi irodának. Igazán nagyon kíváncsi vagyok, miféle ügyet fog átadni? Való ■zinftieg valami lakatosmester társa elleti akar keresetet indítani, ki nála tanait és a tanulási díjat annak idején nem fizették meg tóle, As szefit, hogy elévült dolgok ka! jó be, a mir« nézve felvilágosítást adunk neki, aztán vég« leas-
— Na, na, Gyula p^jtáa — véle kedett az ''égbekiáltó patvarista — nincs gonoszabb faj ezeknél a düsgaz-d«ggá fett 3rsg mester emberekn&. Betépnek as emberhez kotdos alázattal, paraáat együgyűséggel, azt hinné as bt ksttót 99 tadn&k olvszni;
met még vád alá helyezni sem lehetett
THa. egésí''#nper pból ¿¿¡¿iogy v«|'';%y embelV* főv.iálott, a bünaze.-z,'' Djiíl^d S^mpj'' ki n^Mk bosz« :atko» azöroyeiege meginditjföa bűnt, sántán i*tat isten oaMá kérWWleoül |M«s<i< évasákftdik, s P|6s *sír Wr^kra midőa Sem me«skUlk«t, *kkor bflassgé tót s^aevezaOsott^intja, azokat
^t,jpándékM elfaOi^^ - hatig»
lanul és egyenkint ig.zságssolgália-tásnak, ép agy mint egy római gladmtor a ozircusbac a fenevadakat — és midőn már azétiépte, össsemarczaugolta, tönkre tette őket erkölcsileg — ő m«g* Pilátus ként töredelmesen naossa kezeiíli
: T«j>adom aioflban ték.: kir. tér véűjssék, hogy Horil^id S^nu auni tővádlott, mint büaszerzó a jcleu bün perben bármely csekély résrben is hitelt. érdomJó vallomást tehetne. Cariai ckint vények vannsk már arra, hogy a vádlottak és gyanúsított egyének líemoadásai bírói figyelembe nem jöhetnek. ,
És
ki meri ast állitani, hogy axon ember aki képes volt arra, hogy oly bűnszövetkezetet alkosson, melyből & gelsei véres dráma következett be, hogy most ugyanazon ember ne legyen képe* srra is, hogy a tek. kir. törvényszéket té ntra vezesse és valódi társai helyett eg^izen más árta^an embereket nevezzen meg csakis azért, bogy azok köpenye alatt saját rettenetes tettét as oszió igasaág árgus szemei elől eltakarhassa !
És a
vér--8 tragoedia szerzAjöoek ez>-n daemoni terve fényesen sikerült i*, ameniiyib''-n azon esetre, ha valódi bűntársait nevezi meg, kétségtelen, hogy azok egybehangzó vallomásaik utján ujjal mutattak volua re-*, hogy te vagy a gyilkos és senki mss !
És kérdés, hogy most i« neui-e a boszu ördöge műkódik átkoe keblében és nem-e ujabb áldoza ukat szemeit ki magának? mert bo<v a nemtelen boszu ós káröröm szivében folyton működik ét mintegy természetévé vált azt az egvik tanúval Grotz LajoüSal szemben itt a vég tárgyaláson követett magavi««-lete kétségen kivül helyezi, midőn ezen ta nnt csupán azért, mert ellene kedvesót len vallomást telt» képes volt it''. Djom ban a tek. kir. törvényszék előtt egy aljas büntetésreméltó cselekménnyel ar orgazdasággal — próbák előállítása nél kűl — vádolni, — de nem kevésbé meglepő azon megátalk''xiot.t uuakacs ugad*» is, melyet Széi>»6i Istvau tanúval szem
ben tanúsított; míóőö ez szemébe mondotta neki, hogy a Szóm mer ád vérében türdeni már érral elhatározta! . ^
Fel sem tehető továbbá azon képié lenség Herzfeld Samarót mint különben értelme kapatos emberről, de még a Józan ésaszet is ellenkesik, hogy ogy j|yon nlAre megfontolt gonosz saándékkal elkövetett bűntettre előtu> egészen ismeretlej egyénekkel lépeti volsa egy lársaságb» ; már p«dig egybehangzó tana vallomások szerint ő az áldozatokra már régwbben bosznt esküdött, — azt pedig maga slbeszéli vallomásában, azt a balgatag képte-looaég91, hogy bíiuVársast aúut dótte teljesen ismeretlen embsraket cs«k négy nappal előbb szedte össze — * otLatett elkövetést ^nefe^leg „ 4 kanizsai országos "Tásár^aai ? 7 7
-Míg ellnabaa Boncz Jánosról minden. körülmények között határozottan feltehető, hogy mint t«tr«4 anyag, körülmények közöt: |év5 jómódú falusi garda, minden vagyoni syneíamésy kilátás nélkül oly irtóztató vállalatba nem bocsátkozott csupán a ért, hogy egy
etytt^ogáaz«^¿an»eretW>f oj^k^ alja» bo
szujának kitöltését elősegítse s annak kedvéért összes vsgyonát, családját bégy apró gyorsadét — *mzéiyut>k kitéve otthon hagyja — már pedig HerzíeJd-ként ii a rabláai osztott konca 200 frtnái többet mindössze sem igért. Ez<n körülmény mellett nem ignorálható fontos jogi véleiem harcaoi. s alig lenne szükség ebez egyebet mondanom, mint azt, hogy védencsemet a boszu ismeretlen emberek ellen nem vezethet''e. s hogy nála rablott nyeremény osztalék mint bűnjel nem (slá)tatott.
És most áttérve tok. kir törvény-szék az állítólagos Össsetett körülmények czáfolatára, mindenekelőtt bátor vagyok megemliteai, hogy Bonca János védés cseronrk a valóban hoasiu és sanyarú vixj-gálati fogzág alatti folytonoa és határozott tagadása vörös fúnálkén: busodik végig a vizagálaxi jsgyzókéoy vek»-n — és hogy Bencz JáBvsi Ueo>«tidását>ak mindeneaetre tfbb erkölcsi értékkel kell bírnia, mist a Herzfeld Samu bemondásának; mert eltekintve azon állásponttól, melyet ők ezen bünperben «lioglalaak ;mig Herzfeld Samu hazug állításaival, vakmerő előa dásával''senki sem vall<rtt a főkérdésre nézve egybehangzólag, addig Bones János vallomáaával teljesen és ásóról szóra ] egy hangú bemondások léteitek minden oldalról s mielőtt ezen rneglepdea egybehangzó vaJIomáaokat mint határozottan mentó kOrQlményeket, tanaim szók e,t elő-
pedíg aiáaatos kopasz frjük tele van Ügyes számítással s rókái ravasssággal. Vagy azt hisaed, hogy a te reményteljes ipad, kiről fel se tennék m.is gyakorlatot a kulcsok, a zárak és máz ártatlan dolgok ké»ziié«óoél — talán nem veszi igénybe minden prókátori talentu-tn odat?! ó laka tos. Majd meglátod mi lyen gonosz kuic<s lesz nála a te elméd es veséd titkaihoz! Én komolyan figyelmeztetlek ! A játék, melyet kigondoltál
T''gyi", az öreg B^re^i Meny
bért füttyével ne pályakostoruztassék !
Erre már a lobbi patvaris a is ne vetett. «
Ez alatt a «zoba reudezesét befejezték. A rögtAnzöit hos-zu iró asztalon a pennák és kalamárisok áaitozlak. As asztal ugy áliolt as ajtúval szemben, hogy két patvarista a belépővel éppen szemközt, egy pedig hátiul ült. Az a»z talfőn az irod t vezető helye volt; ez közel eset* a fínök szobája ajtajához, miután egyedül az irodavezetőknek »zo kott az a kitüntető privilégium adatni, hogy a princzipalissal közvetlen érintkezésbe jöhetnek.
A Hátai emberek helyet foglaltak
az iró asztal körül.
As irodavezetői szerep as égbekiáltó patvaristának jatótt, miután legvénebb réka velu
Kondor Gyula bevonult a főnöki szobába s as ajtót belette m*ga után.
A fiatal patvar is lak az iroda-ve-setó útbaigazítása után egy-egy irat o«o-mót vettek magok elé és oly lelkiiame-rstességgel kezdettek másolni, aintks Ciak ivasámra dolgozlak volna.
Egyszer csak halk kopogta''ás hal latszik kívülről.
A patvaristák tolla esak agy riheget;, robogott, serozegeU, C-iÜag kópiái« ket fricskáit a, ¡papírra, az<> nélkül doi gostak.
Persse a«.a jámbor atyafi.ott kivtl nem tudta, hogy as ftgjrvédeknek kéj szüliS^srak milyen lelketlen, udvariatlan emberek, bogy ások bizony as Isten vili j gáért se mondanák a becsűlettudó ember kopogtatására: ,szabad f" Azért hát még egyszer — most már hsjigosabbau — kopogtatott.
A hité tófíak még erős ebben aer OMgtsk. A priscztpálist érzó patvarista ajkak aftíiasígs r&tsftetes. Es itt s válAt kéífntt bften játszási.
'' ^máaodic''kopogtatásra sem ad-ták''belülről vtó^L -tsyj; MárJiíMcbr -t kÖsü leviö k d. hagy tá''k keretóiánp tt^fetic és
bor ili^ndőségtartás; felnyitotta az ajtót és hogy minél keve*ebb «-Arte legyen az engedelem nélaüli ajtónyitás vétségében, csupán a feje tetejét toJt* be, melyről néhány ifjuaori emlékül marad'', ''hajsrál kérdőjelként bámult a másolás l>oldogtal*oságába mélyedt pat-variatákra. De ezek nem akaNák se-hogysen. észrevenni a jámbor pörös atyafi - Mikoron pedig a/, atyafi, ki nem volt és nem lebe:<-tt má», uiini Beregi Menyhért lakatos me.ter ő teljesség*, megunta a fejét mutogatni, U tette liszteaaé^es magyar ember szoká-aakent a botját és mikor ezt nem érv semmi goromba fogadtatás, maga is osak utána lépett.
— Szcrenosés jó napot adjon Isten a tekintetes ifja fi «káros urasnak etisd közönségesen ! — így köszöntölte é titulál la Beregi Menyhért uram a pat~ varistákat, nem fejezhetvén ki tisztességesebb szóval az Ügyvédbojiári minőséget. Hanrm szegény Menyhért bátyó szíves „adjou latenére* a .fogadj Isten* a patvaristák hideg hallgatása vala.
Acnyi bizonyos, hogy a -v-ndég látásnak valódi Szibériája, agy nagy keresetnek örvendő ügyvédi irodának eJ<5 csarnoka^ a hol kemény fastéken miniszteri bársonyszékről álmodnak a jog védelem süldő bajsokai. (És elég <*<* tanúsítja, hogy egyik-mánRk nem :í rosszal áimódik.j
Mikor ilyes elóosaraokba lép be valaki, a legudvariasabb kössőntéere sem kap válását, rét észre sem »étetik. Csak mikor aa irodavaaetí a bekezdett oonetrttcúót befejezte, akkor kegyeskedik as ő jogi bóksselombe raertth fejét felemelni és elhaagsik ajkáröl egy királyi kegyességgel kiojtevt t az idő roppant drágaságát jelönié „n 6 sf»
így fogadják ott a sovásy kilátásokat. Hanem mikor valami sokat igérö oüeos kif bs, akkor a prineipáti» nr polka lépésekben siet eléje a második szobából. A patvaristák^* p»r*grsftwi fagypont jókról azonban semmi tekmtély «1 »em mosdi^a. w t- •
A Kondor irodájába rögtönzött patvariaíáksak majdnem ®;cdegy ike 2—3 év óta mozditá létre egyik másik Ügyvédnek ügyeit á igy s fennyslmosdottak telje« gyakoris.iban levém. ¿áté-
kuk a teljes való jáét viaalts. - 0 J
mester , arat. nagyon tmo.» giaból ~ al>ofzastóT szive, fogad Utáa. tel jenen kiforgatU syugodt állapotából és olyan formát kezdett érezni, austha
minden ruhadarab megforditva volna faj_ia. Mindenek elölt a nadrágját kezdte föl/elé rángatni, mint a szarkstini kántor és köhécselt, először gyöngén, szláo erősebben, utoljára szinte faladozott bele Ezt már tneghallá a tónöki teremben Kondor Gyala és azonnal sietett B regi uram elé.
— Isten hozta, Isten kozU. Kedvss Beregi bácsi? H-.gy rno, hogy vaa? Jól láiszik. Ugy-e bizony egy kiosU messze van B....től ez a mi csúnya városunk ?
— Ab kérem alázatosan ! — Euu t tudott csak f.-lelni a ssives fogadtatásra, mintha azt akarta volna még hoaaa tenai : aI*zen nem vagyok éo ilyen nagy tiss-tesaóghes szokva"
Dehát szó, a mi szó: Menyhért bátyának még is esnk igen jéi esett es a magyar hnn^a, joás sév^s v^edógsserc tetet az«|táirva S^ibiÉeia, máa-névea irodai fogaátatSii utín.
— Na tessék, menjünk az én »»o-bámba kedves Beregi bácsi! — szólt Kondor, átkarolva a kerékvágásba »»«sza-sökkenui uern biró Beregit. — L issa minálunk csak igy megy. Itt e fiatal araknak rnppast sok dolgok vaa; ezek bizony a belépőkkel a«k> wc« bíbelődhetnek. Tessék, menjünk ! Ott asatáa jé magyar szokásként nlpanaszkodhatunk egymásnak.
— Köszönöm, köszönöm lek. fi ras u<-! De hát könyörgöm al''ázallal nem sz-retném »m, ha i-frr-bérp lennék, mert hát kérem átoaaaa nz éa dolgaim nem clyau iffem sQrg''nek ám. -
(Folyt, következik.)
Gtxertáho^
Gsztíag vagyok drága kiaosem, Igás szived lolajdosom; Zengő dal has, bot években, Epedre caak ast dsnolom : Lakja szived a szerelüm, Aranyom kis szép kedvesem. '' Bécs, 1881. fabr. 1».
Piaiak Sándor.*) Páalek Sándnr sevéllája. S Upek
f. évi ől-ik ssámsbas, botóegtm barátomról ogj lározaezikkei ensUkeziem meg, melyben ókajnmai fejesUfin ki, misserint egy. — boídogoli barátom álul mi^aezdeU, .-A» bn som U^nse(t wrr^^ . *«lf A«k Mt- ai «f
kicoigozá* elón vnlm Mlbn -befejesai M e nyiíviaoaaágnak Ji...■■ um « ÍI?te«f.Ti lim*.!*;- -
á beMó«att tetemét**-l^a v-
grott IIIÉSIKL
HOförtft*1 Múttk M
( •/ " I • >i ! /
ZALAI KÖZLÖK í
i .f« t
SZEPTEMBER én !881.
sorolóim; eW >oA»o a védeucseront állítólag tnrislö »snttkra reflectálok, de tek. kir- tÖrvény>zéki éa ilyeneket nem
indok. !
Nem fdig síért, mert ax egyetlen Képi«- Tamás bagoiai lskés — ki különbem U csak miut egy tanú szerepel, de caz-k ujry látszólagosan védenczem elles
— um érdemei bírói figyelmet. — L»i szólagosac mondom, mert jól vigyáztam ezen ta® ura. midőn védenczem elé állíttatván »1 pillanat hatása &1&U igy asóiott: „olysnforms !* asután pedig igy fejezte ki magát: f»t lesz az!* Mar most fok. kir. törvényszék 1 ilyen baboró njilatkozatra lehet-e, szabad e súlyt fektetni? uem ! és annál ískább nem! mert at ép ugyanazon ténykörülmények közölt jeUin volt Kai »Rt áss Mátyás, Tóth Mihály ea Tóth Ferenc« Sem merték hatá» rozoítan azt áilitani, uogy vódeacaemet ott, a bagoiai korcsmában látták voinaji de sót Gergely Ferenc* — ki pedig igen illetéket Uau gyanánt szerepel itt — nvi''lan bemondotta, hogy Boncz Jánoara nézve nem meri biztosan áilitani, hogy ó vek, beoem ,asak » iormája elyanl* már pedig sok egyenlő formájú teremi ménye va.n az Istennek az emberek kö zöu, s igy vLagos, hogy a forma után bizion baladni nem leheli
LW a bagoiai lény körülmény ekre nézve tovább megyek, z a», hiszem, «lég les» megemlítenem Herzfeldné bemondását, ki védenczemmal szem besi ítélvén,
syillan bevallás hogy TÓdenczemet ott nem lat''.a Uh ezen határozott áilitájí méltóztassanak kérem védenczem javára biroi figyelemre mélía.ni, mert pbyaik ii-lag lehetetlen duiog at, egy éjjelen, 5— 6 óran keresztül három emberreli egy ül; ¡ét után osak kenőt felismerni, — s sgyáita labanv fél nem ismerni a harmadikat] melj, ból ismét azon jogi "vélelem ázárma zik hogy vedenczem oltjelen nem lehetett.
Azonban feltéve nem engedve,
— hogy védenczem a bagoUi korcsmá hau jel n lett volna is, van e egyetiee tsnu tek. kir. törvényszék, ki * tett el-kó^elésésok asinholyén Geisén véden-cuerou''-k még csak a formáját is látta votea ! hivatkozom e tekintetben Kluger Betti, Biccsk Borbála és Császár L*joa geise: tanuk hit aiatli vallomásaira és ké rom azokat .édenczem slőnyére szolgálóknak vétetni.
Éí itt kénytelen vagyok a tek. k»r. ügyész urnák azon állítását, mintha Klager Betti vallomásában Buncz Jánost
Műi- hó 26-án kapuim meg az elhalt kezdó :ró hátrahagyott iratait, egy Z.ala-Egerezgeen mult hó 25-én kolt következő levél kísérőiében:
Kedves barátom !
A vZ.Mai KözJóny1 «gyk számában olvastuk kifejezett óhajoda'' ~gy tudtodda! létezi'' munkáját boldogult társunknak kiegészíthetni és azután a „Zalai Közlöny ben* közzé íebeini. Boldogult társunk PiLsiek Sándor, tisztelt szülői felejthetlen fiuk leveieiv és tenumaradt iratait rendezvén, akadtak is egy ily töredékre, melyet amint * mellékeit jegy zgt mutatja, s b«»>-g»ég ezakawtatott vele feihe ¿e mety vró<z;nüleg az általad említett m<L
Tisztelt Pasíe~ u,- ezeo altiam levelem mellé csatolt füzetet adUátnekem, hogy átnézném és ha benne as általad említett töredéket találom, azt neked azon kérés mellett küldenem át, hogy nyilatkozatod szerint azt lehetőleg tovább íüzd ée kiegétsiiea és azután a kess munkát a rÜösiönyb«* ueitüld.
T»s(eW baratod Számek Zsigmond,
joghalig* 6. A no"*iia cziuae : . A kőszívű apa* a ez meg is fog maradni; az elhalt ifjú az alsó lejesetei „Zoltán élettörténeté*-nek *zim alatt bafejcztc és a másodikat SA Molgs titka* czim «latt megkezdette. A beszély hosszabb lesz, oiert maga as első fejeset négy írott ívnyi tartalommal bir; gonoom lesz reá,- hogy a beszélyt oly ki ven mint ast a boldogult nekem még áklébea előadta, — miharabb az olvasó közönség eie lerjeaseenm, ■ hiszem, hogy élénk tártaim» folytán meggyőződhetik aj olvasó »s dbtlt teneisegéról. Bécs, 1881. szept. 17.
SZO*MEB SÁNDOR
¿p tt* tae ttan hal I c ató.
fájó izivT»! uéssk m*jd utásad, Ha elzzálla, mint távos^ gaitm''o, Hogyűa stó: ms^l távozásodkor az Indulásra konduló ¿amog EJr?pdsr U, de ¿4*» »«léked V A szirembe ré''f-t (runnarsd, ; í: Bár tora rajfadjon^el £, »égzet, HárM járj a tití sf éf alatt.
r —
Mit kérdezed?...
% . Isit k"ir*szed,s bái kebelnek
Tínjernji tzíy rspaístC bánatát ? .. 8z.'' bijába mondom, bogr «xeretlek, Te m»5 árts^ keblsot szózatát. .,. A-fr+i* is
Mi Icans ráta«-oá —g-i sgsJc, E> ast kimoodanád, hogy ártsd Híjába... éc I híjába »zénredsk...
MASOSQáLMI GYULA.
is feüamertaek ál Irtotta volna — határ© . zottan visszaút ásítani. v 1
Bizonyos tehát az tekintetes kir, törvényszék, bogy védencnemnek a rablás cs gyilkosságbaai büsrászességn személyére nézve sem a szigora vizsgálat, sem a végláfgyalás alatt sem oonstatál-tatou.
A bűnjeleket illetőleg pedig :
1-szór. A lovak ée kocsira nézve:
Kisfalndy Árpád vallomását oem
fogadhatom el döntő Vallomásnak, mert eltekintve aitól, hogy ezen kör&lmésyre nézve 6 Ú ősapát; egy határozott és el-fogadható tan« ! physikailag be van ez már próbálva, hogy -szemeink éjjel csa» iódhaiDak Ae egészen más''színben tűnnek fel bizonyos tárgyak éjjel, mint nappai,
— s bogy Kisfalndy Árpád mindké lo»at pejszőrüeknec állítja, boloU egybehangzó valiománok vannak itt kivéve már a bizonyítási eljárás alatt arra, hogy a Boncz János féle lovak egyike deresszürke voli éi most ú as!
¿a Kisfalndy Árpádnak a lovak és kocsira nénve teti valló mását sem Dobosi, sem pedig Kovács foglárok Vallomása meg nem erősiti; sót Dobosi ast gyengíti is azzal, hogy a vizsgáló bíróság előtt a szakértőt szemle slkátmávali valiomáaár mosta végtárgyaláson egészes visszavon''a és helyeaeo vette azt észre ásstelt barátom és kartársam Remete Géz* is, hogy Kovács foglár a vizsgáló biró ur előtt tudvalevőleg azt mondotta határozottan, bogy a lovakat a sebes hajtás miatt fej nem ismerhette, most pedig elég vakmerő volt a végtargyaláson egéaseo ellenkező hit alatt vallomást tenni, mely aztán nemde satyrája a tanúskodás azea-télyeoek ? Eiretán pedig ha még beható figyels-nbe vesszük Szabó Antal tanúnak vallomását — «»en tanú p»dig. — me''-leeleg mondva — *. ezekérazonosság meghat ározásánál nagyon is illetékss, miután s szekeret a bagoiai korcsma udvaron egy helyen állani látta, tehát jól átvizs gálhatta £ ezen tann a rablón szekerén aráglyát is látott! holott mások pöre aze keret véltek látni, s ha ez''. — mondáin
— beható figyelembe vesszük, akkor tekintetes kir. törvényszék mondhstom, hogy az egész ló és szekér história merő iilusió ée oompoeitiévá lészen.
Tekintetes kir. bünfenyitő tOrvény
szekl
Legyen tehát, én elfogadom ás ép védenczem javára, hogy a kérdéses ló ós kocsi mindenütt ott volt. a hol látatott! ast azonban tagadom hogy rablók és gyilkosok ntastak volna azon Gslaáre. ha pedig feliéve és tagadva — csakugyan rablók és gyilkosok utaztak volna azon f. é. február hó 4-én Gelsére; akkor még határozottan tagadom, hogy azokkal vé-denciem Bonez János együtt u.ázott volna, vagy bárki is láita, vagy láthatta volna ót azon a szekéren!
De különben is tek. kir. törvényszék, én azon járműre ée lovakra nésve, melyekről a jelen perezben szó van, ss iratok között levő hitelt érdemlő okirat tal igasoliam, hogy azok nem védencze met Boncz Jánost, hanem özvegy Boncz Jáoosoét illetik teljes tulajdon: joggal, ha tehát fehére és ismét tagadva, azon jármú lenne is az, melyen a rablók gyilkosok Gelsére utaztak, ugy ez esetben is az azokon történtekért nem Boncx János, hanem annak tulajdonosa özv. Boncz Jánosnó lehetne csupán feleletre vonható-
2-szor. A fejszére nézve; £seo fon toenak tetsző, de valódilag mit sem nyomó bűnjelet illetőleg különösen kérem a tek. kir. tör7ényaaákat arra nézve, hogy birói bölcs figyelmét mérlegbe vetni méltóztassék, főleg és első sorban azért, kngy az embervér orvosiing eooatatálva. nem leit, továbbá, hogy at a huliák sebhelyeibe bele nem illesztetett, ezen tények hiányával pedig kimondom nyiltan, hogy ezt a fejesét a gyilkosság régre-hajtázára szolgált eszköznek tekinteni, nem tartom az igazságasolgiltatás elveivel megegyeztethetónek. mert hisz különben is akárhány egyforma nagy fejsze van a világon, de ho^y eszei a boldogult, szegény Ssommor család nyakai lemészárolható k lettek volci, -ast kereken tagadom, s ast már otromba, durva Szerkezeiénél fogra, még a laious is lehetetlennek tartja, igazolja ezen állitáso mai a helyszínén fölvett orvosi lelet is, mely a vágásokra vonatkozólag egészben ellenmondásba jón as utólagosan kiadott orvosi véleménynyel, — dsnino* isiah-ban lehetőség, hogy azot vígások többszörösen ée kót kézzel ejtettek volna ; mert hisz akkor azon többszöri vágásokat bizonyára a cselédség-» kihallotta volna.
Tagadom egyébiránt, hogy a gel-sei gyilkosságnál egyáltalában fejsze szerepelt volna, más öldöklő essköa, bírd, vagy egyéb ieetssó snerszim volt az. melylyel as áldozatok oly isakértelem mel mészároltattak le. Harczol ezen állitásom mellett a helyszíni orvosi leleten kívül azon körü.lméey is, hogy maga Sertfcl* i» ella«menáé»k» J&n a fajssárr .nézve — mert kérdem ; hogy miért nem látta ast már Ksortzer udvariban a szekéreu ? s honnét került tehit még azután a saekérre ?
ismétlem, hogy mig Herosfeldnek bemondásai a legtobbseör egymással homlokegyenest ellenketnek, addig Sunna István a vádlott, továbbá Deák Ferenci és ennek n^e teljesen egy bebaagaólag vallanak védenczemmel ; a faeladás, a Kamzsáróli hazatérés, a Szent-pétere ni megállapodás e általában a végzetes na pon Örténlekre nézve a legkisebb részletig mindent consUtáloak, mindamellett nem mulassthatom el méltó fajdaimameak kifejezést adni e helyen a fölött, hogy védenczem édes anyja ée neje kiballga-táaa iránti kérelmem — a vádlott holló téré az „alibire* mint legfontosabb tény körülményre nésve — egészen indokolatlanul megtagadtatott.
Mint már előbb is érintem, bátor vagyok lek kir. törvényszék ismételve arra hivatkozni, hogy Herzfeldnek bemondásai vagy merő képtelenségek, vagy ellentétesek, vagy pedig megezáfoltstnak a tanuk által, képieleuség például as, bogy ő min a rablók vezetője, vezére a rablás pillanatai alatt a negyed óra távolságra nyúló fcossza gslsei utczában egész kényelmeden — először a felső falu végig és vi«s<a, azután pedig az al)ó faluvégig és ismét vissza — sétakocai-sut lett volna! mondom, hogy es valóban nevetséges képtelenség, én sok rablást esetei <udok már, számos rablóbandák által eiköve-.teletett, kivált Zala ée Somogyban, — ép ilyen a tegnap virradóra történt szomorú csabrendeki esel is — hanem arra még nem tudok példát tek. kir. törvényszék, hogy a rablóvezér kitegyo láraait minden meglepe lésnek és eshetőségnek és ott hagyja óket egészen eg edül magákra, mint szent Pál az oláhokat
Ée nemde szembeszökő képtelenség az is, miszerict ő mint a dolog inlé-zője ne tudta volna, hogy társai be voltak mázolva fehérre? sőt hogy tudta ás azt ó intézte ugy, az kitűnt már abból is. midón előttem szólott tiaztelt barátom Sebestyén Lajos idevonatkozó igen ta láló kérdésére habozott & meglepetve felelte, bogy „ne-n tudom !*
Rátérve újólag Kisfaludy Árpad
üdvözölve lós fogadva, ő méltósága t Sümegben idéző veszprémi püspök vendége. lg é,n meglátogatta a főispán as elemi és reál iskolát, hol mindenütt a tanító testület által ünnepélyoeee lett elfogadva, kíséretében volt Sóos Poeg-rács szolga biró, a városi elöljáróság tagjai. A kórUz megtekintése utác ismeretet szerezvén a többrendbeli jótékony alapokról, ö méltósága, több helyen elismerőleg nyilatkozott a látottakról. Isten vezérelje minél többasör körünkbe!1
A phyUoxera figyben hathatósan intéskedik a fÖldmivelé»-, ip*r- ée kereskedolmi''minísteríum. Folyó hó 21. vessprémmegyei Soly községben Dr. Horváth Gésa orsz. phylloxera á^omás lóoök ál''al gyakorlati előadás tartatott, melyre az e vidékbeli phylloxera biztosokat 31.616 sz. kórrendelettel oda hivá, Nagy-Kanizsáról Kováls János ügyvéd ¿s Thomka Endre birtokos utaztak oda.
— A helyi gőzfürdőben már cs»k szombaton, vasárnap i Ünnepnapokon fürödhetni
— At uj gyátfkocsival szept. 20 án temettek elŐasör és pedig Vágner Károly né tanítónő » Kocsis Ferenczné kisdednevelő egyesületi választmányi tag édes anyját. A gyászkocsi fekete ezüst csifrázatta!, a lovak takarói e egyéb diszitmények hasonló szinüek. Hild ur az árjegyzéket nem sokára kibocsájtja.
— Névmagyarosítás. Berger Sándor nagy-kanizsai lakót ás Regina, Móricz. Lsjos, Albert, Jakab, Ignácz, Lujza, Izabella, Adolf ós Emma nevű gyermekei ,Berkes*-re magyarosították
igazgató, Dorner Kajetán kereskedő, Dr. Lnkonioh Gábor ét Szidnay Ántainé urnÓ. A tagdijak t. Székely Duastávué pénztámokhoz küldendők.
- A rögtőniUió bir óság éie .oe léptetésére ssóló miniszteri engedély már ssept 18-án a nagy-kanizsai kir. törvényszékhez megérkezett s valószínűleg egy idő ben az alispáni hivatalhoz is, lapunk be zártáig azonban határozott kihirdetés felől nincs tudomásunk. ,
- Ha»ai rövid hírek. — A Franklin • társulat részvényeseinek 7*/, osztalékot ad. — Az ablakadó behozatalát megeiáfolják. — A horvát képvi selóválasztásoknál a kormánypárt féuye-sec győzött. — Az országos könyvkiállítás okt. l-ig meghosszabbíttatott. — A marhavész Posonymegvéb-n kiütött. — Kassán népönnep volt as ottani árváin léset javára — Szegeden 1006 építkezési engedély adatott már ki, felépült 523 lakbás és 186 melléképület. — Dr. 8uhayda János legfőbb iiélószéki biró meghaít. —
- Külföldi rövid ihirek. — Az orosz czár találkozni kiván királyunk-kal. — Berlint erőddé alakítják. — A soltán istállói leégtek, a kár fél milió forint. — Mel boámban — Ausztrália — Ketten Henrik hazánkfia hangversenyt adott. — 300 orosz nemes „Szent legio* név alatt egyeaült a nihilisták ellensúlyozására. — Garfield amerikai köstáraasági elnök meghalt.
ki nyert? Budapest szept. 17 én: 70. 2. 61. 74. 27. Lincz , , 46.5S 74. 56. 19. Trieszt , , 80. 15. 66 87. 26.
vallomására; kell-e több mini az, hogy ezen tanú hit alat: vallotta és Herzfeid dei szembesittetven, szemében megmondotta neki, hogy a Szommer hasa előtt a rablás alatt álló szekéren ól nam látta, hanem egészen más kinézésű borotvált képű. katona köpenyes embert látott oitau ! Kt volt tehát azon borotvált képű a rablásban ötödik személyként szerepelni láissó omber, bisz tek. kir. törvényszék ! ezen fontos körülmény még ezen bűnperben tisztába hozva sem lett, mert hisz azeo ember még elő sem került, pedig ha Kisfaludy Árpád hit alatti valin-masának a védenczem állítólagos lovai éi kocsijára vonatkozo része*, eltetszik fogadni, ugy okvetlenül el keU fogadni a hit al alti vallomásnak azon másik részét is, mely arra vonatkosik, hogy ki ült akkor a szekéren !
Ha most már Tóth Imre pinczér ellenkező vallomását méltóztatik figyelembe venni, ki szerint a Kcortzer korcsmájában * vádlottaknak az asztal körüli tartózkodása egészen máskép adatik elő, s ha tekintetbe vétetik Vukan Farkas és Marton Józsefnek szinte védenczem Jávára Herztelddel ellenkezőleg tett egybe hiogzó vallomása, különösen arra nézve, hogy Knortzer korosmájából védenczem ée Stanna Istvár ketten együtt utazlak el, kétségen kivüá, bogy ezek által Herzfeid bemondásai teljesen semmivé tétettek,!
Még inkább semmivé tette tosábhá. azokat a törvény szerint épen nem kifogásolható tanú Tatár Mtkály határosolt vallomása, melyet ha a Kiss Gyúr a Já-nosnak a tett elkövetésekori. hollétére nézve mérlegbe vetni méltóztatékbe kell tátnin a lek. kir. törvényszéknek azt, hogy Herzieid Samu bemondásai csakugyan nem egyebek, mint egy szerencsétlenül született bűn ós léleknek még szerencsétfanelb agyrémei.
Sót én igenis-fcyiltan kimondom, hogy Holoner Lipót, Grosz Lajos, O(ko vics Mihály és Szélesi István egybehangzó tannval lom ásni az ó általa beismert ussxetett körülmények kapcsáb n nyiiváa Hergfeld Samu ellen bizonyítanak még a gyilkosságban! részvételre néásv 41 ha ezerhez még Stolcser Gom táv vsüomasát vesszük, ki határozottan állította, hogy a veselőnek a Sommer hás belsejével ismerósnez kellett lennie, — t hogy Sem mer Berta midőn a rablók betörtek Hbrzfeldnek a betörők között kflhttgésétIs leiismerni vélte; nyilvánvaló, kefy a bűntettnek megindítója jelen-volt ''iljffcV-ltégráiaj tásánál is, sót nst "zaját kanéval vérré is hnjtotu! C-5
^ Kérek esek sznrint védenczem érdekében törvényt ée igasságot és *annk bizonyítékok elégtsbnségebóU feltton-tés*.
. -j --r--
Helyi hírek.
Qí*vtm» Zajúé Zalamegyé
nek kösbeosülésben ievó főispánja f. é. aaepu 18-án délelőtt 11 ómkor Sümegkrs érkezett n Táros határán na el ól járó-eágfnl, Fehér József plébános áltnl
vezeték nevöket.
— Pauier Tivadar igazságügyi minister családjával együtt Badacsonból a fővárosba viszatért. Igen megrendítette nyugalmát a csabrendeki esemény.
— Méssőly Lajos zaU-egerzzegi kir. törvényszéki biró Budapeste helyeztetett át.
— Vixner Pál zal a megyei segéd-tanfelügyelő szept. 20-áa vett bucsut a megyéől s uj állomására Torontálme gyébe költözött.
— Belatinaton legközelebb távírda állomás fog nyittatni. F. é. szept. 1-én BelLatincz vidéki takarékpénztár einevszés alatt takarékpénztár nyittatott, mely rövid működése alatt már jelét adta szükséges voltának.
— Q-aniesaí állami iskolához Kapossy Amália k. a. nevestetett ki tanitó nőül.
— A Balaton rák tenyésztése A Balatonbsn a hetvenes 4vek végéig rák elegendő volt és pedig nagy mennyiségben, i a balatoni halászstnak sok kárt okozott, eladásra pedig végképen értéktelen volt, nem vették meg semmi áron sem. De az 1878 — 80 diki év alkalmával mind elvesztek, még orvosságnak sem lett volna egy sem található. 1881. év nyarán hír szerint 3 kicsit már fogtak volna A balatoni halászok a balatoni rendszabály ujólagi módosításának néznek eléje.
— Halálozás. Vettük a következő gyászjelentést: A Szent-Benedek-rendü tihanyi apátság tagjai szomorú erzülettel jelentik szeretve tisztelt rend-társuknak nagy tiszteletű, tudós Dr. Scbie binger Emil bölosész-tudornak, az apátsági Convent perielének élete 58-dik, szerzetes pályája 42-ik, ünnepélyes foga dalma ée áldozárságának 34-dik évében idült ssövetközi májlob következtében, a betegek szentségeinek ájtatos felvétele Után t. évi szept hó 16. esti 71/, órakor történt osondes elesendőt ülését. As elhunytnak hült maradványai szept. 18-ác délutáni 4 órakor fognak a tihanyi sírkertben eltakart tt atni: as en gesztek» ssein mise áldosst pedig lelki üdveért az apát sági templomban szept. 19-én reggeli 8 órakor fog a mindenhatónak bemutat-Utui- Tihany, 188 . évi szeptember 16. Az örök világosság fényeskedjék neki.
— Bécsből irja egyik munkatár. aunk, hogy a „Neues Wiener Tagblntt* szerkesztőségében Schönberger hawaii konsul szívességéből bemutattatoit egy lap, meiynek főmunkatársa és kiadótn^ lajdosoca Kalakaua hawaii király. E nemes körülmény homlokegyenest ellenkezik az európai szokással, itt az uralkodók milssm akarjak adni o sajté nyilvánosságára, hanem ss öldöklő fegyverekben helyezik nagyhatalmukat. A hawaii lap ról még azt is megjegyzi tudósi tűnt, hogy tárcsájában „Lajos* csim alatt'' beszély t közöl a magyar népéletbői.
1. —-A Sümegh-vidékí vörtto-kereszt egylet« L ósd ssept. 19. s sümeghi nagyvendégló termében közgyűlést tartott, Tagjai szítsa 160 Kovát» Zsigmond vessprém egyházmegye püspöke az alapi. Ók közé kegyeekedett lépni. Bogyí^y Antal tagtárs elhányta felett az egylet | egy zóköny vébea kifejezéstől részvé iónek. A gyűlési árnyai volták: 1. Dor-ner Kajetánné elnöki megnyití beszéde. 2. Bánfi Alajos titkár jelentést tett ezen egyletnek f. évi jnl. 31. óta történt mü-k0déss7 vdaminl as ersnágban fenoállé vörös kereszt-egyletek sUtiztikájáról. 8. Választmányi ta^jk még a következők lettek. Hisod elnök. Bessenyei Ernő országgyűlési képviselő, A dám Iván reál-
Vegyes liirek. Dráma egy petarcan
Föl a pohárral újra 1 Töltsetek ! Hosz napja tart kétségbeesése már ; Nejét megölte éh-ég, bt, hideg, Az éjben lánya kóborolva jár.
óugy tesz, mint előbb..... iszik, feled.
Föl háti A lelkifurdalás, imslj Mint ágyú torka, vet rá tüzesemet, Előbb — utóbb áldozatára lel! Mult este a bor oiy busaá tevé!
Midőn otthon a falat döngeié, P i s i k os kamrája szögletében »* Ugy rémlett aeki a vak éjben, Hogy véres boszut áhitó Nejéoek árnya ott lebeg. Pszt! Nézd te mondá egy bohó Hisz ez tulsjdoa gyermeked! A lelkifurdalás gyönyört Lihegve nézte a gyötöri Szivet. Végesni kellett! Egy bolt ¿blakja mellett, MiLor reggel lett, B i z o n|y, Borzalom 1 Is £ oa y1 Lassan lóbázva Előre — hátra A szél egy furcsa cségéri Ah agy akasstott embert lengetett! Föl a'' pohárral újra! Töltsetek!
F i d t l
— Puska golyók tsüstbÖl Az apa che-indiánokról következő érdekes dolgo''-kat közlik Amerikából. Az apacheok u Colorado folvam déli részében tanváznak 8 a legvadabb indiántörssbez tartoznak. Szokásaik ie igen különösek. Legsajátsá-gosabb azonban az,hogy puskagolyóikho^ nemes fémeket használnak, — a mit so^ ideig mesének hittek az európaiak, de a miről most éjszak amerikai tisztek msg-gyózódtek. Egy kéroszemle alkaimáva.i ugyanis egy katonkcsapat egy barlangr* bukkant, melyben nagy meglepetésükre indián uóket taláuak aszal alfoelalv n, hogy ezüstből golyókat öntöttek. Azenfti,, töt magát as indián férfiak nam nagy is-radtsaggai syerik egy közeli külbányábót. No már a vadak as surópaiaknái osa>c fényüsóbb hadjáratot folyÚtnak i
— As 58. küümstítt egy német élvező szerért (eliamerve as orvosi és egéev-ségügyi kiállítás által Londonban) nyert« el Hoff János, ns egyetlen német maláts kivonat-főnódének tulajdonosa. Ajutalc.z bírálókhoz Németországból tartoztak * berlini szaktudósok Dr. Virchow, Dr. Frt -richs, Dr. iaangeubeck. Dr. Liebrek''b Onkár tanár. Az orvosi tekintélyek Európában dioséröleg nyilatkoztak, különöso^ jó zamatjáról s Hoff Jánoc féle maláf^ kivonatról, meíyen eaen helyen páratlanul áll. Hoff János ezért egy juuiomérmdfc nyert. A Hoff János tóin gyári raktar Auzatria-Magyarország ssámára Béoshpn L kerület. Brftoneretrasse 8. sz. a .étezik.
— Jísnyesstöeomidí a Rókos-kór-hás épületében. Vasárnap éjfél után 1 óra rakor. Az elóljegvzó > s kórhásépület hátulsó réssében levő L emeleti 15-ik wy snoba menyezelének vastag vakolata mintegy 4 méter hosssu és 2 méter szélességben a gerendától elvált e a betegek köeé lezuhant, de nem sórtett meg súlyosén senkit sem, mert a fal mellé kétfelől állított ágysk bejáró atja fölött suhant ie • vakolat a csakis bárom beteg lábait érhette el s üthette meg.
— A nagyváradi ősi székesegyház ügyében végre megjött a kfisöc had ügy-minisetertói ss ásatási engedély, k ren-
-(Kr
HUSZADIK ÉVFOLYAM
■ ..." - .........■Hl"! ''».
ZALAI
Ci I \ Cl 2
ÖZLÖK
X .1 A >.
V.

delei azonban csakis akkorra engedélyezi az ásatások megkezdését, midőn az adrz-roo felhalmozva levő épilési anyagok on-»hü eliakarittatnak, illetőleg az építéshez felhasználtatnak, miután as udvaron a szabad mozoghatsz Jcüiö^ben gátolva lenne. Az ásatások vezetésére kiküldött Dr. Heszlmann Imre az országos műemlékek bizottságának előadója a hesjszinén telt kutatások és tanulmányozások alapján & minisztériumhoz tett jelentésében azon nézetének adott kiiejeróst, högy s feltalált nlapzatok kélaéglelenlil a nagyváradi -árban fennállott zárólag e helyen keiJ keresni a szent László féle iegelsőb-ben épitett bazilikát is. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a tett kijelentések következtében teljes nagyságában fogta ei a dolgot éa Hegedűs Candid Lajos miniszteri tanácsos, miniszteri szakreferenst küldötte ki; hogy aa egósr. nemzetro nézve kiváló fontosságú fejfedezés folytán hz ásatások megkezdése és azek további módozatai iránt a ssükséges intézkedéseket a helyszínén személyesen tegye meg,
— A ehöUra kitSrMrol ujabb és ujabb hirek érkeznek Ázsiából. A« eddigi távirati jelentések rzerint Shangai.China, Bangkok, Sizm ée Amoyban, a chinai déli tengeren, sőt ujabban Adenben, az európai ¿8 azsfai kfiztí közlekedés fóbe-lyén m több eset észleltetett. Esek szerint nem valónrinütlen, hogy Európába is át fog szállíttatni a bsj. minél fogva szükséges lenne, hogy az európai állsmok kormányai idejekorán intézkedéseket tegyenek a ragály behurozolása ellen. A közönsége: pedig ¿gy e Lm ez tétjük, hogy éppen most, mikor a gyümölcsök élvezete legnagyobb fokát érte el kiválóan nagy az egyénekben a hajlam a betegedésre.
— Jókai Mór Komárom dis: polgárává történt rregválaeztásáról szóló disz oklovél már k6*f*n van, f. bó 22-ón küldöttség fogja azt Budapesten átnyújtani. Az okievei kiállítása gyönyörű és ízléses; valódi műremek, mely becsületére válik Posner K. Lajos budapesti j müin''ézetÓDeK. Az oklevél fehér disznó üőrb« van kötve. As első táblát a kitün-tot«U iró remek monogramra ja és Ízléses emailirozott, érezbői készült ékítmények diazeaitik. A tábla belső lápja, Ogy az első levél kélt atlasz selyemmel vnn borítva, melyen szép tiszta arany nyomaszal Magyarország czimere ragyog. Ugyancsak kék selyemmel bevont r. másik tábla belső fele is. Az oklevél szövege a harmadik lapon kezdődik. A kezdőbetűt a város czimere ós aböól kiemelkedve egy hiruók alakrajza dibzesiti. Az oklevél szövege igy hangzik : „Mi Rév-Komárom szabad királyi város közönsége ezennel adjuk tudtára mindazoknsk, a kiket most: vagy jövendőben illet vagy illethet: miszerint alulírott helyen ée rapon a városunk egyetemét érdeklő közügyek elintézése czéljábó! rendes kósgyülésre egybegyűlvén : ez alkalommal Jókai Mórt városunk nagynevű szülöttjét, a magyar nemzet koszorús íróját, a magyar irodalom közül szerzett hallhatatlan érdemei elismerésé nek — ¿8 a személye iránt érzett határia ;aTt tiízteietünk és szei etetünk- nyilvánu-lázának jeléül ezen szabadkirályi város díszpolgárává megválasztottuk; e ekként részére mindazon jogokat, melyeket ezen varos polgárai általában élveznek — felajánlottuk ós biztosítottuk. Minek nagyobb hiteléül adtuk ezen — a város pecsétjével ellátott — díszoklevelünket. Keit Komáromban 1881. óvi K<aassony-hava 10-ik napján tartott rendes közgyű-
lésünkben. Tátray József, polgármester, Kacs Lajoa, főjegyző.
ni
Hasntoe tudnivalók.
— KitünS tsobapadiaí -mái. Ha-
muzsiroldatban olvasszunk föl finom sárgsviasakot; tegyünk bonzá berrseufa és festvarjutövisbenge bogyóoldatot, aztán timsóL Ezen keverékkel vastag ecset segélyével vonjuk be a padlatot, s aztán hagyjuk megszáradni. Erre láb-kefével és astán gyspjufosz lány nyal esi szoljuk ki. A padlat fénys es által szebb és tartósabb.«lesz, mint s közön ságes padlatmás által.
— Hogyan próbáljuk meg s szóda jóságát? Tegyünk ogy keveset a lenje rünk közepére i nedvesítsük meg hideg vízzel: ha as átnedvesüli szóda jó, akkor ast fogjuk érezni, hogy a tenyerünket süti, ha ezt nem érezzük akkor a szóda erőtlen s nem alkalmas a szappanfőzéshez.
— A padlatok el nedvesedését meg gátolni. Földszinti ssobákbn a padlók alá sprórs tört vassalak szórsndó és erre jó] kiszáradt kössénhsmu, s nedvesség mind alá húzódik s a padló száras marad
— Egerek ellen igen egyszerű szert ajánl egy hannoveriai gazda Egy egerektől ellepett földén levő kőrakásban két macska telepedett le. Egy napon 124 dög lött egeret talált a kőrakás előtt, melyeket mélyen a földben elásatolt. Másnap ismét 85 egeret talált; Ajánlja azon dolgot, hogy macskákat telepítsünk sz egérpuss-titotla földekre.
— Hasznot szsr a poloska ellen. Ezen alkalmatlan rovar kiirtására igen hasznos szernek bizonyult a só. Fél kilóg ramm só egy liter forró vizben feloldva, a kellő sser, melyiyei egy sör.e ecset segélyével mindazon helyek és rések jól bekenendők, a hol poloska szokott tartós kodni.
— A tüksUÍg elUn. Uj találmányt jelentenek Amerikából. El is nevezték már .audiphon" nak, magyarul hallókészülék. A feltalálói Graydonnsk hívjak e foglalkozására nézve professor Cincinnatiban. Az egész áll: először egy kis elekiromikrophonból, melynek rezgő lemezéből zsinór szolgál ki, s ennek végén egy fadarab lóg. — A süket ember fogai közé veszi ezt a kis fadarabot s az, aki vele beszélgetni akar, keresztül beszél az elektromikophonou. A süket ember minden szót megért, csup -n arra kell ügyelni, bogy a zsinór feszes legyen.
— Szer koiika «lUn! Egy német gazda közlése ulán álljanak itt a következők: Egyik lovam hirtelen nagymérvű kolikát kapott, állatorvos éa gyógysaer hiányában egy igen egyszerű szerhoz folyamodtam — a hideg vizhez — ez mar olyan nélkülőilietien és mindenre használható, hogy anélkül megélni nem lehet, s igy hittem, hogy hasznom is le-end — és nem is csalatkoztam. Hozattam egynéhány kártyás hideg vizet és ezzel erősen lelocsoltattam a Iónok a hálát és pedig hátulról előre, azt mindaddig foly tattam, mig a ló reszketni kezdett; erre azután két kocsis szalmatekercscsel addig dörzsölte, mig a bór gúsőlögni kezdett — ez 10 perez múlva beállott. Ennek megtörténte után a lovat pokróczczal le-takartattam és későbbi 5 peres mulvs lovam tökéletesen helyre jött. Tobb esetem volt és ezen eljárás mindig eredményre vezetett. — Egyetlen egyszer, midőn nem volt elegendő vizem valamivel tovább tartott a baj — de akkor sem pusztult el lovam. — Már csak azért is
)ó less megpróbálni, mivel igen olcsó sser és bárbd megtalálható, a mellett a lovat kíméljük as ózneer beadásától. Jó lesz neonban hideg vizseli sltóvetet is használni. mivel ez is igen hathatósan hat belsár könnyebb-elválasztására. *aJ> •. ■ . i'' • -
Papta*« ae letek. »
8inal kCzmoSdások : Tudatlan orvot nem >ofeb a gyilkosnál. — A tnlokozság sem jol<b a bolondságnál. —v Olyan az öre* n»ber. mint. a szélbe «itt gyertya, ez is, JM w bam-ir elalszik. — A lsfbölcsebbnek lOOO-tzcr kell tt*. vsdnl és a !*f ostobábbnál ugyanannyikor okozat tsanl — K»**y*bb egy tengert nieg-Wltsni, mint a ssiv vágyait kialégiteoi — Nsm usüéz a szegénynek a ¡»ért* k le testig atján haladni.
OYŐR. Boss 11.80—''1*80, Boss . Ar^a T.7&-«.— Zab 7.40-^7-80 Kuka
rieza 7.90- 8.—. >.-.- . • ii,. i • ■
VE8ZPREM. ltuza 11.50-12.—. Rosf 8AO-8.80 Arpa 8.—-8 <0. Zab 7 ;0.-f.50 Kuk orles« 7.60—8.— ''
1 ^^ *''
körül kifejteni sjareakedtek, elismerő kfesöaetftoLet nyifráaitani. Nagy Ksnizaán 1881. nept. hó-20.
SaerkesatŐl öwnet.
-lj • c-
47iá. .Egyedttl állok" .. .és „A .világok boixuja". Sokat rét a BCtrn« ellen, még sss-ket .cm közölhetjük.
4TJ« Zalamegys ffcséndhlztosától ért« zett czifolatot, ogy as Slaé-Iewdrai tOsoJett-ftftyst lapunk legközelebbi axásnár* ralink
^IS''ítiU,,:-- ''
-II'' ______-___x-u
Felelés szerkesztő: BÄT0RFI LAJOS.
— Teriagüttáx, ksa''l részeg ! — szál s kapli- a husaárhoz.
— De biz Isten ném ratrok rásxeg, — feleli az, — csak egy kiesit be vagyok — sspacai tálra.
— Miért non gyógyíttatja magát nagysád horoeopatic* ?
— Ok én nagy barátja zagyok a homeopátiának s éppen. a*ért nem gyógyitlatoa magsai s gyógyitómói! szerint, itert nem akarok benne csalódni?
A srellcmdűi R w i I f azt mondja a leányok nagy részéről, hogy értik s aestsrsé-gst, a férfi .sivst megfogni : tehát csipkét fagy hálót kötni tnduak. de a foglyul f^jtsu férfinak kalitkát csak riikán!
PRAG EB BÉLA, PRAG BSE EUGENIA, fírj. Dr. SCHÖÄ FŰLÖPK É ós PRAGER LINA, özv. OÜSTERRKICHCR gÁNDOfitíÉ.

« i. SiV 1«
. Qrünhuth József az összes
orvosi tudományok tndors, a bécsi os. k. Rudolfkórház volt segéd orvosa, orvosi működéséi helyben megkezdette.
Lakta*.«« rUjráriiéU" házkan,
li-12 és 1—2.
381 1-2.
" i ■ . .1 > . *''i I ....... H''.r
Nynttér.*)
Mindazok, kik felejthetlen édes Atyánk néhai Dr. Prager Henrik^Xpeáh-Ferenc^ téc) L emeletben. Beadói orvos urnák smlyos betegsége és na ezután bekövetkezett elhalálozása *J-kahnítál részvétüknek kifejezést aáai, valamint azok, kik a v^gti. zteletet megadni... és ezáltal fájdalmainkat enyhitem szivesek voltak, fogadják legmélyebb köszönetünket
Különösen kötél essigflnknek is merjük Dr. Bl .11 Zsigmond, Dr. Pick Aibert, Dr. 8chrey«r Lajoe és Dr. Sznkits Nándor orvos araknak azon páratlan figyelemért, valamint a határtalan fáradozás- és bnzgóság-ért, melyeket a boldogult gyogyke-
©yengetéflí állapot, mtgtelés, ta
— Mesterséges tojás. Á találmányoknak m-r idestova szerét, számát sem tndjuk. Log-sjsbban Amerikában a metLertéget tojások »1-.állítását találták M: ezek z valódi tojás kinés^sévsl és izévsl bírnak, s most már esak ax van hátra, hogy oly tynkoiat tahüjauak fel, m»]yek * mesterséges tojásokból Csirkéket kö ten«k.
•) E rovat alatt k«sldttért fslelősséget nem vállal a 8s«rt.
H
-r-
ékes és fiatal ssabsreknél
tartósau és jő tál lá. mellea gyófyittamsk
fftirzserves Wflsr féit
csodAJoerfi készítménye
által, znslyvk ai elgTssgalt t.staek fiatal er-jét vistzasdják.
Letétemáizyező Kreikenbaum Király Brannscbwsigban.
Kses sefbocr&lketisa sró- ás anyagazerek rörid idő slatt msguknak egj TUá^t kir-nstst szereztek - ezfk s legalőkelSbb orrosi tekintélyek filtsl jetenlsg hasanálUtnak ét ms-iegso Sjánlutnak. — Bgy kiftsritő tudományos érteke*«* s ttifttt 40 kr. Wlbély^tsk. be ni beküldés« által méltányos ét birmsnltMn eszközöltetik. 351 8-9.
1 R D E T É S.
Lüy helybeli kereskedő L'' . . r szoba-festSrel némi javításokat eszkC-zOltítstt háza folyosójának falán. A festő kissé nagzs árt sxabrán .mörészeteért, • a ház: ur tréfáira jegyzi meg:
— Hallja barátom, ezen í pénzen Vakart is egcsinálta rolna!
U . . . r baratonk, ki Makart nevét még 1 életében s-m ba!lfts emlegetni és ezt szintén ralami azobapiktomak tartotta, e »tavakkal rágott risssa :
- Igen ám. csakhogy Makart nem adott volna hoizá oly jó festéket''
Hung&r^a forrás Propeller 8*allodában Badán.
Gyomor- és hólyaghnrot valamint a catarhnlis bántnlmak minder. taja
ellen kitQnó gyógyhatásn. Ukás, flJőfQrdék ós étktcés ugyanott.
380 l_i
Hivatalos piaczl árak
Nagj-Jtanissáa, 188i. szspt. *1. 100 kilogramm jávai ssámítra.
Bn.a 11---U 50 Rozs 8—.--8.60,1
árpa í.--9. -- Zsb —•--.7 —. KuVoricsa
— —7-80. Horgonya 3—--. Borsó 32.—
— •—. JLsoose -—.—••---. Bah — .•--
Széna 2-50 —•—. Szalma --
1 kilogrammjával ssámitr* MxrHabns 48— .51. Borjnfcns - —. Ser-
táshus 56---. Ssalonna —.86— Disinózsir
•—.—80. Vöröshagyma •—IS. Fogbxgyma •—--30. Cznkor —. — 55. B.rt . — • —140 Paprika 90—, 8aappa«i —.—-W) 1 literjével sxámitva Ó lw>r 32 — 48 kr. Uj bor 20 28 kr Páliaks 48 kr. Kosét 6 kr.
Piaczi árak.
100 kilóg, számítva
80PB0N. Busa 11.60—12.— Ro«s 8 30 9 10. Árpa 8.40-9.—. Zab 7-40 -7.50 Kuka-
ricza---
SZOMBATHELY. Busa 11.40—12.—.
Rozs 8 20 —8 90. Árpa 8 --8 50Zib 7--7 20
Kukoricia 7.60—8.—
BUDAPEST. Bnza 12--12 »5 Ros*
8 50-9 — Árpa 7.G0 —7 7ü Zxb 7-60-7.70. Kukoricsa 6.95 - 7.—
PÁPA. Basa 11-20—11.80. Rezs 8.20 8-60 Árpa 7.30—7.50. Zab ( 80—7—. Ka-koricza 7.--7.20
N. i>upay-íele
m a g t i s z 1 i t ó s z e i\ \incs íöbbe buza&szög!
Megengedem magamnak a közelgó mivelési időre njra az én magtisztító szeremre a figyelmet felhívni; ez biztosan és hiánytalannl hat szagoségés ellen a bnzábaa, por-égés ellen az árpa-, knkoricza- zabban, stb. és ugyanez 1878. évbea a magyar királyi földmivelés; minmifírium álul a földbirtokosoknak igen ajánltetott. tíz idő óta az én készítményem az egész osztrák-magyar monarchiában meg-honosuít, és szerzett is magának megrendelhet, nevezetesen kerületekből, melyek ez évben nagy buzaüszögben részesültek, igen sok kecsegtető elismeró leveleket nyertek. A használata készítményemnek igen egyszerű, az ár, tekintve a nagy hasznot, igen csekély. Tartok magamnak a t. vevók kényelmére az ország minden nagyobb helyén raktárakat, melyek ngyanazon áron, mint Pest vagy Bécsben egy csomagot 3ü krórt (elegendő 200 liter magnak) árusítanak el — Használati utasítás minden csomagon.
KTTJMA DUPU Y, BÉCS, VI., W''mdmühlgasse Nr. 36.
Főraktár Zalamegye számára Nagy-Kanizsán Kosén féld Adolf urnái. — Raktár Aise-Leodván Tomka G. nél, Zaia-Egerszegen G-ráner L fiánál, Keszthelyen -Weiss Albert, Wönsch Perencz. Mara-SzWflahefyefl Orahovecz András uraknái. 369 8 -10.
HIRDETESEK.
A x''.L-iti\ci
r -c • -"I •''~>''1
Na«y-Kanizsán, nyomatott a kiadó taUjdonot Wajdits József gyomajtóján.

Ini:«

Csak akkor valódi,
Uayrnsra.
•• . V ■ '' '' i
80 ár dia s l«£j»feb slkersU mbllstt fennáll mindcnns^Q gyseief '' Msfs»f»k és aeUtttM nkaiálysk, (mint átvágyhláoy, hssssomiisi, vér Wietáe és srssyir ellsn^ KflUnössn oly egyéuekosk ajánhsr kik nl5 élst-módot folytatnak.
Hes»t»ltA»sfc tlrvéeylUf hhtsttstssk.
» '' - L M ''
tgy lepecsételt eredeti debez ára. I írt. e é.
CBANCZIA BOBSZESZ SÓVAL ^
k legsiegbtshstóhb önsegélyrí sssrS a szenvedi! embertséfnsk | minden bel*« é« kflls« rffallsdisoá!. a leftóbh betegség ellen, min. denasnO Ml-e.alé.sk, fej-, fal- és fogfájás, régi sérrsk és nyílt sebek-rákvtkályek. (li«8k sssmgynlladás, mlndsnnsnlO bónolás éi séralái Itb. Ub. sllsn
Üvegekben használati oUtltással együtt 80 kr. e. i
ií '' ^ r ™ -i " - \ ; 3 A **——..... •• --- j '' .
Hal-iiiájol^i.
Krolm Hí. es tárnától
Bergenben
(Norvégiában).
JJ I
gsss halmáj zdrdaj vslaftisznyl, a kereskedelemben slófordaló
- '' t - « i aj kítsfttt as sgy^dnii mely or»osl <sséloltra hassnálhstó.
. v. : r. j.- - " .
5 ® a _ fc * 1'' S L mi S « O B t n> '' t - * v
Ara egy üvegnek Használati utasítással I frt o. é.
■ '' a! '' r -1,• - ^ » xv 3
T6 szállítás

Moll A. gyógysaeréM, ca. kir. ndvari szállítónál, Béoe
i: n. s '' :'' ■'' e ''- 2 í A "
5 • W t ■ . , V f • J
Ttchlaabeu.
S m .. g V | B v r. < v y . y :. ne ■ ■ \ . -
Rnktár
ás áll-»m mlúdsn hiraevss gyógyizsrtárábsn vasy fDtssr-k«rs*ksdé»é»)en Raktár nálkali bsly*4gekb«n msgánegyének nagyobb megrendelések né! megfeleli árlesng*d«tben réssssQltiek.
A t. Si kösOnség kéretik hstárczottsn Moll.(élt kAs»ltményt rendelni és cssk olyacokst elfogadni, melyek saját órjsgyem 4« aláirá-rommsl vannak ellátva.
1 . r • V *. | - '' -—a___u - _ __
Jt V k \t *
Rsktársk t Nagy Razlzse ,H(SlSé J. gyógy. Prágsr Béla gyógy.s. Fssselkofor Jósssf, RossafWd Adolf, Kosenbsrg Ksrsnes, Strém 4« Kkin. —_Znk-C«er«tef HoUes/j. f, Marstsll Isstl rsr<L, Bsrot. Dorner a V Csáktersys OflnesL. gy4gysssré«s. Kspstvár Bsbóchsy Káli*. Kqfcn J. gyógy. Th Ke<Wké«*y *T*Cf. — Káfréeeis WsrU M gyógy. MUS| Csasslaorles Ist. gyögy. - f.sSX^Iy Wflnsch K. - Kln*e* aáihrJá». — Mgrik h.Talm.sho. gyógy MiMlbscb S. jyógy. Holjas V-— Sepree Msssy And. gyógy — Utwy''/ gallwoda J. (S40 tó—6»)
NAGY-KÁíifIZSA, 1881, szeptember 25-én.
í ü ö .1 M 02 1 A a A X 77-ik szám
Bétiftéal ár
etrézz érre ......
tél é"Tt.......
negyed érre ......
Efry azAm 10 kr
VKYdi,H/A XWi^li
Huszadik évfolyam.
8 frt.
* r
O
MHTOETÉSEJC
8 hazáltos peüttorbar 7. másodszor
6 t minden torábbi sorért 6 kr.
nyílttérien
Koronként 10 krért Tétetnek fél. Kincstári illetek minden egyes bird#-t«-»«-rt 30 kr. fizetendő
A l*p szellemi rétrét IHetó kMTessé-nrek t szerkesztJW. anyagi részét illeti toeiw^u^k pedig a Iriadébot i-mrnt.-.-
ínttMuidok : íAGV KiMZfiA Wtazslcskfct
< '' ■ < 4. .
Bérmentetlen le»ti«--k rtsk ismert munkatársaktól f>v1t*ti>»l: ot.
K-ziratok tiaaza a*m kuiártn. k.
N-y-Kanizsaváros helyhatóságának, , nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet'', a ,nagv-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár". & .zalamegyei általános tnuitótestniet* a , nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet'', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya'' s több"megyéi és város
egyesület hivatalos értesítője.
Hetniklm ketszer^asárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
„ZALAI KÖZLÖNY*
fXHl-lk évi utolsó negyedér«4.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek elófiaetésök e hó végével lejár, hogy azt ideje korán megújítani szivesked jenek, nehogy a lap szét küldésében hiány merüljön fel -
Igyekezünk a helyi visszonyok-nak megfelelőim a közérdekű kérdéseket megvitatni, a helyi események registrálásábar. lehető gyorsaságot, főkép hitelt érderalőleg tanúsítani.
Előfietési ár a régi, mely lapunk homlokán olvasható. Vidékről iegczélszerübb postautalványon küldeni.
Kiadóhivatal
WAJDITS JÓZSEF
i
köny vkereskedése.
Eimélkedé» Komíinla e* M agy arorKZa?; viszonya! fölött
Kivárom Komania hölgyeitói, .hazai készitményü'' öltözékben fognak megjelenni a legközelebbi udvari bálon!
Ezen nagy jelentőségű szavakat intézte nemrégiben Románia királynéja Olábország előkelő hölgyeihez. S bogy szavai viszhangra találtak-bizony itja az. hogy gróf Andrássy Gyulát legutóbbi ottjírtakor a királyné hölgyeivel együtt nemzeti öl tözetben fogadta.
Boldog Oláhország ! boldog oláh nemzet! mi csak irigyelhetünk téged. Irigylünk. de nem azért, mintha ellenséged volnánk, nem, mert a magyar minden nemzetnek boldogságán s haladásán örvend, annál inkább örvend pedig az olahnemzet haladásának. mert a magyar és oláh, e két
rokontalan faj, mint sziget áll itt a zajló néptenger közepett; tehát mind a kettőnek érdeke reá utal a testvéries egyetértésre s egymás támogatására. Nem a rosszakaró irigység, tehát az amit érezünk, hanem az elhagyatott árvának sóvár epekedése mások jobb sorsa láttán.
Boldog Románia ! Egy pár évvel ezelőtt még alig ismert pontocska Európa térképén, igénytelen kis nemzet vazall fejedelemmel, kiegészítő része egy korhadó államnak s ma már. nemzetek életében, számba sem vehető rövid pár év alatt független nemzet, önálió királyság, aki helyet s tiszteletet követel magának a nemzetek között. De nem csak! han<-m független akar lenni ipar és kereskedelmi tekintetben is, fe. akarja menteni magát a kiszivatyuzó idegen verseny alól s be akarja bizonyítani, hogy ha akar meg tud élni saját emberségéből. És királynéja megyen elől a példával megmutatni népének, hogyan ! kell sajátját s Önmagát b elülnie.
És te szegény Magyarország! szegény magyar nemzet! Miért ér demled te és csak csnpán te azon szégyenletesen lesújtó sorsot, hogy ezeréves multaddal, a természettói minden kincscsel megáldott földön, az emberi jótulajdonságokkaJ bővelkedve nyomorúsággal küzdesz, s tenfiaid hirdetik leghangosabban, hogy csak mások emberségéből vagy képes fennállni ? sót még nevedet >s el közöst téd, mintha szégyelnéd viselni.
Szegény, szerencsétlen nemzetem ! Nem arczpirulva kell-e tekintened Erdély havas bérczeiről az alatta elterülő kis Olahországra s öntudatos nemzetére, aki ma született államiságában önerejére hivatkozva, nemzeties törvény s intézmények által saját számára biztosítja hizájits benne a jólétet. Te pedig, a mig egyfelől kebledre öleled minden faját az élós-dieknek, a melyek egy nemzet testé-
ből az életnedvet kiszívni szokták, — s határtalan szabadéi vüséged s öngyilkos nagylelkűségedben korlátlan szabadalmat biztosítás nekik tenmagad megsemmisítésére; másfelől kicsinhitüleg mástol, talán éppen ellenségedtől kunyorálod vegetáló életed hosszabbra nyújtását.
Szegény árva hazám! szegény elhagyatott nemzetem! Váljon meg éred e, hogy hozzad is intézendnek olyan biztató szavakat, mint intézett Oiáhország királynéja az ó környezetéhez? Avagy e mostoha gyermeki helyzetedben éhezne, fázva dolgozol a végkimerülésig, hogy az édes gyermek kényelemben kéjeleghessek ? — Vagy öntudatra ébred iz-e. hogy embernek. aki gyermekkorát túlhaladta szégyen, ha maga emberségéből megélni nem tud. S büc, vagyonában másokat dubzódni engedni, mig saját gy< ruiekei inségge. küzdenek s elpusztulnak. —
Magyarország fó urai s hölgyei, akik e haza javtinak nagy részét birtokoljátok s millióival más nemzeteket gazdagittok ! S ti jómódú osztálybeliek, a kiket születés vagy szerencse vagyonhoz juttatott s nagv-zástokban minden hazait fitymáltok
S minrifn <.7ftksjigi<»f«itclrct tülföidril
fedezitek! És ti a kiket a véletlen vagy a nép bizalma oly állásra helyezett, hogy az ország, megye, varos vagy testületek ügyeit kezelitek s ezek szükségleteinél szinte legtöbb nyire mellőzitek a hazai munkás kezeket ! váljon nem rezdült meg a hazafiérzésnek egy hurocssája kebletekben azon szavak olvasásánál, a melyeket egy idegen nemzetből származott királynéja az oláh nemzetnek azon nemzethez intézett ?
Igaz. hogy azon szavak nem hozzátok voltak intézve, fájdalom, Magyarország királynéja, aki szinte számtalan jelét adta szivjóságának az ót hódolattal tisztelő magyar nemzet
iránt, olyan nyilatkozatot nem lehet, mert tiltják azon okok, a melyek miatt Magyarország érdekeinek annyi csorbát kell szenvednie. Azon mán nemzethez intézett szavakból is megérthetnék azonban Magyarország fent nevezett körei, mivel tartozik minden egyes azon államnak a melynek javait élvezi s azon nemzetnek, a melynek magát tagjáal vaija.
De megérthetnék felsőbb nyilatkozat néikül is azon elhagyatottságból, meiyben az ó Idegen bálványo-zásuk folytán e szép ország a siralom völgyévé vált. S megérthetnék azon óriás mérvű elszegényedésből, a mel) az 6 érzéketlen önzésük'' s vétkes könnyelműségük miatt e nemzetet a megsemmisüléssel fenyegeti.
Ha megértenék, még megmenthető volna e nemzet. Az eddigi uton haladva azonban meglehet „lesz Magyarország* geográfiái értelemben s Árpád nemzetéből lesznek benne cselédek és napszámosok az uj magyarok szolgálatában, akik meglebet ugyanazon birtokban, ugyanazon ós név aMt fognak uralkodni. Hanem bogy ax ilyen hernyó & pilleszerü átalakulás a magyar nemzetre előnyös, kívánatos, vagy
oeaW k(iA>uiUOa dvlwg < vlu» 1», uiCg
t legtágabb világnózlettel eem hihető. S ha egy nemzet más hatalmasabb
nemzet által megbódittatik s elnyoma-tik, nagy szerencsétlenség, de h^ egy aránylag kicsin és olyan faj által, a mely tóle vérben és erkölcsben idegen. — (8 ott van hazája, ahol könnyebben élhev.) satnráltatik s vagyona és neve erre száll és ő ennek szolgálatába tengődik, ez mái-nem szerencsétlenség, hanem gyáva élhetetlenság. Ilyen nemzet gyarapo dást nem kívánhat, az, alpi hazájának s nemzetének hú fia.
(Folyt, következik.)
— ''A kfemunka és közlekedés ügyi m. kir. minisztérium részéről ezennel közhírré tétetik hogy aRu-naémábn szók» péuxt, vagy bemutatóra szóló értékpapírokat tartalmazó küldeményeknél, ezeknek teljes érté két nyilvánítani keü, mert a valónak l kisebb érték nyilvánításának felfedezése esetén büntetésképen a teljes értékért |áró porto háromszorosan > szedetik be a czimzettól.
- Ám kir. iga2ságtigymints2-
ter a bírói letétek átküldéséről *zö!<> adóhivatali értesitvények rargyabar átiratilag utasította a kir. adóhivatalokat, hogy a hozzájuk érkező biroi letétekre vonatkozó értesitvénveket a nyomtatványon kitett három n&pi határidő alatt, az átküldő hivatalunk okvetlenül küldjés vissza, .mi ha nem történik meg, ez utóbbinak kötelessége arról gondoskodni, bogy a? átvételi elismeréssel ellátott ertesité? idejekorán hozzá visszaérkezzék.
— A kisebb mennyiségű és
értékű küldemények postán leendó
szállítása iránt amaz intézkedés téu
te>t, hogy a kisebb sulyn és csekély érté
kü küldeményednek vaspályán történt sMiuuu« ailo.1 rciuieruiu uagj aun-
ség kikerülése szempontjából 5 kilo logrammnál kisebb és 50 frt értéknél nem magasabb küldemények ezentúl kizárólag csak postán küldetnek eí.
— Budapest, szept. 17. ó felsége a kővetkező legfelsőbb kéziratot méltóztatott k ¡bocsátani: .Kedves Tisza! Azon szivus és őszinte bú ragaszkodást tanúsított fogadtatás melyre jelen alkalommal is e vidéken mindenütt találtam, valódi őrömmel tölti be atyai szivemet, de fokozza ez örömet még különösen azon tapasztalás, hogy a jelen katonai összpontosítás által érintett megyék
T ARCZ A.
Darázs Miskahoz
i.
Bűrö» ceoéd halk rezgése,
A fíjdalo-» temetése... •
.^sent ihitAt sxép reménye, A boldogéig szelíd képe. ¿de« öröm tündérfénye, Nyirettyüduek mesés kéje ... Huxd iiit, buzvl bit csak cseadeseu ; Riszen mind est tClod lesem 1
Húrjaidnak bfiv hstái.-.,
lelkem, ssivem agy felrizsa!
Éd es le*z a csalódása.
¿des ir lesz fájdxlmira .
Újra megjS boldogsága,
rteg elteled t menyorssiga...
Hasd bit, bazri hit »sep csendesen ;
Hlsxeo mindért tőled nyerem!
Eimo»ódott gjrr-rm ekétek, H6 szerelmi t>rk* képek, AL mi die»5. ébredéstek Hogy e hurok felidéznek. — üjra gyermekévben élek SserelemrSI is beszélek.... Humd bit Miska erősebben, Hojy szivem igy megrepedjen !
bítorfi.
az asszony, ha angyal.
— Beszély. —
Irta SZALAY -SÁNDOR.
. (Folyt* tás.)
— Jól van, jól van Beregi bicsi, czak tea»ék !
Kondor az ő kedves Beregi bátyó jávai aztán bement z lónőki szobába és több zzivec tzű mint igazi szivezzég ütán vágre rá zzáota magát egy szokatlan székre az öreg. Azután elkezdte szidni ezt e ozodnr világot, melyeknek utána
állért nagj nehezen, mélyaégea »óhajtásokkal az ö roppant »ok ügye, bajira.
— Hát tudja kérem alázatosan tekintetes fiskáruz uram, éu igen-igen meg vagyok akadva; húz eng**m most már még az ág is. — Igy kezdte Beregi uram requiem tónusban. — Csak tárja elém ügyét Beregi bácsi! Ha lebet majd segi tünk — szólt mosolyogva Kondor.
— Igenis bát könyörgöm alázattal en ugy jártam, hogy erre is arra is jót süllsuB egyik másik mesterember pajti-xomért. Azok többnyire mind elszegényedtek, aztán bizony most mindenki kzt mondja, meg az Isten is tudja, bogy uekem keii uzt a tengernyi adósságot ki fizetni. Most még bála Isten — megvan a miudeonapi kenyerem, dehát se napja se óraja mikor leszek öreg napjaimra fóldontuió koldus
— Hát persze ezen a dolgon szeretne valahogy aegiteni, agy-e?
— Bizony kérem átoszan ! Már tekintetes üskárus ur jól ismer; családom iránt mindig igen szíves indulattal volt, hát ha Valamiképen ezt a dolgot el lehetne kerülni; ha tenne valamit mellettem: egész életemben hálaadatoe lennék.
— Hjab kedvee Beregi bácsi itt csak egy módon lebet aegiteni a dolgon. Nem tdott már magának valami »marósé ebben az ttgyben tanácsot, mi?
— De igen is adott, kérem alázatosan. Valami Boldog nevezett czap''V mester éppen ugy járt valamikor a barát jzival, jót állott értük, aztán neki ke.«ett volna n tömérdek pénzt Kifizetni. De egy jóravaló, dőrék, eezee fiskarnz ogy eliga zi tolta a dolgot, bogy mire n nyakára inent na exeoutio, egy fillérje sem volt, mindenét átiratta n fiatra. — Hát mon-
dok moai mar az én élftem is, meg a szegény fel-ségem elete is számit is nam ss; leányom meg már szárnyakra való! szeretném mindenemet arr* iratni. Legalább aj, meg akit as Isten neki rendel, könnyebben élnek ée szereznek, hs tesz Zgy kis fandamentom.
Kondor Qyula magasra husta szemöldökeit.
— Hm, hm! — Aztán hajlandó volua ezt megtenni. Beregi bácsi ?
— Kérem alázatossággal a szükség törvényt ront".''
— Tudja mit Beregi báceil Talán nem less újság ön előtt, ha megmondom, bogy leányát én szeretem és nóill óhajtom venni*
Az öreg Beregi ugy tett, mintha ő erre rá ae gondolt volna soha.
— De ilyen nagy szerencsére, kérem alázattal, ki merne gondolni. Izzen csak tréfál a tekintetes ur. Ilyen okos ur, a ki grófokkal diskurál, már bogyan vehetné el egy egyszerű iparosnak a leányát. —
— A mit mondtam, megmondtam. Egyssersmird kijelenthetem, hogy én tiez % szerelemből óhajtom elvenni. Az a dolog, a mit itt pengetett, kívül van a becsületesség határán. Ön az adósok mellett jót állott. Ha a most fennforgó esbe tóeégre akkor nem gondolt, rosszal tette. A hitelezőnek teljesen károsodnia, a mennyire lebet, nem szabad. Uy kijátszások nem térnek össze oly becsületes, névvel, mint a Beregi Menybérié. Hanem annyit igen is én megtehetek ée meg iz fogok tenni, hogy a hitelezőkkel alkuba boozátkneom és ék talán, sót majdnem binonyoenn mondhatom, kegy kajiendék esznek bizonyos százalék-leenged és mel
lett önnei kiegyezni. Eí & bfcaü''etes ntja, módja a dolognuk. Ha tanaesomat óhajtandó eltogadai, a hitelezők neveit azonnal följegyzem s velők egyezkedésbe bocsátkozom.
— Nem Lanom hát, könyörgöm alázatul, — szólt a vén Beregi szinlege* mfgadaszal — legyen hát ugy, a mint a tek. Ur akarja.
Azután egéaz e^ry sereg nevet diktált be Kondornak, ki azokat szorgalma san feljegyezte
— Jól van kedves Beregi bácsi! mindenben elfogok járni, De hát az én szavaimra még nem felelt Knyem l«-sz e a szép Mariska ? — »«ólt magyaros jó-kedvüséggel Kondor.
— ¿zen, ba már nem tréfál a tek. ur, meg hát a jó I«ten is ugy akarja, én belenyugszom. Hanem hát majd könyörgöm alázattal, szerencséltesse tekintetes ur szegény bajiékunkat! Ilyen fontos dologban már csak az asszonyt is meg szokta kérdezni az ember.
— Jól van kedves bátyám pár nap múlva elmegyek. írja meg majd hazulról, bogy meiy napon less legalkalmasabb eda utaznom.
— Igenis kérem alázatosan! Hanem kát könyörgöm alázattal, addig ne tessék azokkal a hitelezőkkel k bezzéluL Már kái mi tűrés tagadást osak megmondom, bogy kát megszoktam világéletemben a fe eségem eeze után járni.
— Jó, jó Beregi báosi — zzóit mosolyogva Kondor — hanem hát ma ebedre es én vendégem lesz ám.
Éppen felelni akart ne öreg Beregi, bogy köMöni alánetoann, kn terhére nem less, bál oeak megmarad a tekintetes
urnil; h«n*m hát akkor lépett be ar égbekiáltó patvarista.
— Kérem főnök ur gróf Ladányi és báró R igy ácsi 6 méltóságaik óhajtanuk egyedül beőélni főnök orrai.
De már akkor még kötélen se tar tetis volna ott senki as öreg Beregit. Hejh nem jó olyan nagy arakkal aem csak cseresznyét enni egy tálból, de még egy szobába saoruini sem 1
Nagy alázatossággal hajolt meg re- , ménybeü veje előtt s ogy ment orma* se jobbra, se balra nem nézve, mintha három tncsat patvansta raai-aszicua volna.
Mikor pedig az ajtó t>ezi-roil Beregi1 aram után, Ladányi és Rigyacsi ¿méltóságaik a főnök orral ec a patvarista se- . reggel egyetemben kaczagtak t üdejók teljességével, ó méltóságaik részérői ezt a parxssios szokást az okozta, mert ők aem valának egyebek kemény faszékert min isten bársonyszékről álmodó sAldö fiskálisoknál, k<k csak az alkalomra lettek mágnások.
A dolog poTipA;an sikerült. Nem sokára tele palaczkek foglalták el a'' kalamárisok és pennák birodalmát.
Compólaverunt magnóm áldomás.
— Ki gondolta volna — szólt c Kondor — bogy ez as öreg Beregi <>-os. ember létére annyifelé jót állott?! Rop-, pant sok pénzébe kerül a hi''eiezók kieié» gitése, ha mindjárt sikerül is akiegyezés.''
— Aatán káansan a vén rökácak f — szólt az égbekiáltó patvarista. — Nem mondtam, bogy gonosz esoutok, nagy? rókák esek a meggazdagodott mesteremberek ? Nem akart as mást megtudni^ mint a te beoa&letességsdet. Hogy lányát azándékod elvenni, azt biztosan tudta. — Es úttal oank arról akar; meggyőződést
HUSZADIK ÉYJOLYAM
ZALAI KÖZLŐN*
SZEPTEMBER 26-én 1881.


összes népessége nemcsak teljes készséggel viselte az ebbeli terheket, hanem örvendetes jó viszonyban van a katonasággal, annak minden szükségleteinek szívélyes és dicséretre méltó előzékenységgel megfelelni és azokat bőkezűen is kielégíteni versenyzett Áthatva ez örvendetes érzelmektől, távozásom előtt szívesen utasítom önt, fejezze ki az egész vidék derék népességének a szeretei ás áldozatkészség e számos jeleiért meleg köszönetemet és teljes elismerésemet Kelt Miskolczon 1881. évi szeptember hó 15-én. Ferencz József s. k."
Zal&megye főcsendbiztos&tó!-
Tekintet«« szerkesztő ar!
Becse« lapjának 75-ik «ámában a csabrendeki rablógyilkosok elfogatására megjelent hir oly sxinben adatik, mintha k tettesek mások hozzájárulása nélkü egyedül egy személy által nyomoztattak volna ki. Minthogy azonban az eljárás sikerében e személyen kivül másoknak is van lényeges része, ennélfogva engedje meg tek. szerkesztő ar, bogy az igazság és méltányosság kedvéért eljárásunkról rövid vázlatot adhassak, mely alkalom mai csupán a száraz lények felsorolására szorítkozván a birálatot tek. szerkesztő orra ée az olvasó közönségére bizom.
A rablógy ilkosság éjjelén Csepreghy János sümeghi foglárőrmester a rablógyíl kosok vezérét, Németh Káplár Jözsef gyömörői csordást, ismerve őt ily gaztett elkövetésére képesnek minden parancs nélkül lakásán letartóztatván, a sümeghi szolgabiróságnak szolgáltatta át. Ugyan rzen őrmester által pubatoitatoit ki, hogy Németh Káplár Józsefnek a rablógyilkosságot megelőzi vasárnapon vendégei voltak a mezőn, kiket ebéddel is megtraktált. Németh Káplár József e miatt felelősségre vonatván, beismerte, hogy vendégei voltak, de Savanyú Józsefen kivül a többit megnevezni nem akarta.
Ez voit eljárású k kiindulási pontja, honnét tovább haladva, Németh Káplár Józsaf cselédjeitől s egyéb tanuktól •sl.erő névjegyzékeket nyertünk s tettetekről, melyeken nem tudtunk eiigazod:ii,
-»--» ——<t» tann Ir ih a llo-a lóaó tr« I
e névjegyzék is változott. E jegyzékek alapján eszközölte Baksay Sándor alcsend-biztos & szolgabiróság meghagyásából az elfogatásokat, melyek nem jártak nehéz ségekkel, minthogy a tettesek a gyanút maguktól elhárítandó, a szokott napi foglalkozásukhoz tértek vissza. Így foga-
tott el Tápi József sárosdi csordás éa Borzas Ferencz tornai juhász is. A tettesek közül tehát bárom kezeinkbe került nagyobb fáradozás nélkül, de ezek között több gyanús is volt, kiket amazoktól megkülönböztetni nem lehetett, mert ekkor még egyikök sem tett vallomást.
Működésünk & vagy 6-ik napján olytormán állottunk, bogy annak sikerében magunk is kételkedtünk. Ekkor inditványoetam a szolgabíró urnák, ki as egész ügyet maga vezette, bogy a tanukat éa a tetteseket, kik s hely és idő iránt gyakran ellenmondásokba kerültek, a helyszínére vezessük s ott hallgassuk ki. Inditványom elfogadtatván, kimentünk két tanúval, kiket azonban a kisérő foglárok személyre nézve elté vesztvén, egy tanú helyett Borzas Ferencz tornai juhászt hozták ki, kit én személyesen Kovács József éa Diklich Alajos foglárok segítségével és Soós Pongrác* szolgabíró ur jelenlétében szigorúan kérdőre vontam és ez ekkor be vallotta, hogy ő maga is részt vett « rablógyilkosságban, — megmutatta « helyet, hol összegyűltek, az utat, melyen Rendekbe behatoltak és Háczky ur házában a helyeket hol mindegyike feí-allitva volt a rabiógyilkosság elkövetése pillanatában. Személyekre nézve azonban Borzas még hazudott előttünk, minthogy Savanyu József és az iszkázi Háczky ur erdőse kihagyásával még a rendeki csordást és kanászt és Tápi István uki csordást sorolta társai közé; de ezek iránt őt a mezon még nem vonluk *to-rosabban kérdőre, mivel bemondását jegyzőkönyvileg akartuk felvenni, sőt e czélból Sümeghre is kísértettük el. A következő napon Baksay csendbiztos minkot mellőzve Borzas Fereucz czellá-jába ment s ott állítólag eskütétel mel lett Borzastól az erdős nevét és Savanyu József közreműködését tudta meg s titkolózva távozott Borzassal együtt Iszkázra, hol aa erdőst letartóztatta. A tettesek tehát, kettő kivételével, kezeinkben voltak s a hátralevő hármat vallomásra birni annál könnyebb volt, mivel Borzas Ferencz terjedelmes vallomást tett.
Ezzel azonban Baksay Sánd. alcsend-biztos érdemének kiváló részét csonkítani n»makarom ; m-rt ő volt az, ki az elfogatásokat példás szorgalommal teljesítette; ő bírta & még hátralévő három tettest vallomásra a annak alapján a rablásnál hasz nált 3 puskát is megszerezte; de a fonal kezdi végét Csepreghy őrmester és Borzas Ferencz vallomása, melyek nélkül JuiuuK ctcUuicu^io, B&vlgal vatta kezünkbe, a melyen avatatlan is haladhatott volna előre aikerrel. Borzas Fe rencz vallomásával a nyomozás nagy részben már be volt fejezve.
A midőn tekintetes szerkesztő urst megkérném e helyre igazitásnak becses
lapjába leendő felvételeért, egyazersmind ang rdje meg kiváló tiszteletem nyilváni-lását, mdylyel maradok tekintetes szer-keaztő urnák alázatos szolgája
KUBASS,
főcsend biztos.
Garfield.
Tehát bekövetkezett a gyászeset, melytől Amerika rettegett, s mely fölötti fájdalmában őszinte részvéttel osztozik az egész müveit világ: az éjszak amerikai Egyesűit-Államok nem rég megválasztott elnöke, a nemeslelkü, nagy tehetségű arany tiazia jellemű becsületes Gar-
field szept. 19-én este 10 óra 50 p*rczkor Longbranchban kiszenvedett.
Kevés ember van m»i napság a földgömb mindkét felén, a kinek halála oly általános, mély ,és ig^z fajdalmat keltene, mint az Övé. ő neki nem voltak ellenségei, noha nagy ember volt, éleibeu mar«dasa érdekében állott mindenkinek, elhalálozása csak a gazembereknek, a kurrupezió férgeinek, kiknek világát örökre elenyésztetní vállalkozott S ha kérditek, honnan e nagy rokonszenv egy távoli világrész egy választott képviselője iránt, kiről azelőtt alig beszólt valaki 3 nit pár év és egy tehetsége utód ismét e jelentéktelen lét árnyába, a feledésbe bonthat, hát arru az a felelnünk, hogy olvassátok el ez igaz ember törónetót, melyet im e sorokben elétek adunk, egy ango. tanulmány után, me.y nem rég jelent meg Londonban. Elolvashatjátok ti is, a kik a csodaszerüt tehetitek, mert ez az életrajz valóságos regény s minden valószínűségének vége lenne azornal, b* sziuhelyeül pl. Európát választauóK.
Ohió államnak az Erie-tó melléki vidékét még ölvén e.őtt ősreng^teg borította. Ebből vásárolt egy Garfield Abrá-hám nevű szegény ember egy darabot, azonnal hozzáfogván az irtás fáradalma munkájához. Három évre rá már szép terjedelmű tisztása volt a kis .longhouse" körül s megkezdheté a földmiveléat- De egy forró nyári napon tüzet fogott az erdő s pusztulással íenyegeté az éredí velcst. A szegény ember, ki véres verej ékének gyümölcsét ig* fenyegetve latin, ásót kapát fogott s nagy sietséggel hányt árkot az égő erdő es a vetés közé. És megmenté a vetést De ő maga elveszett. A roppant erőfeszítésbe bel- halt, legszebb férfikorában, gyámol nélkü^ hagyva nejét uégy kis gyermekével.
A legkisebb ezek közül, James lS3l. bot. 19-én született s mára pólyában barátságot kelle kötnie a nyomor ral, a nélkülözéssel. Az anyj, egy isten ben bízni ée dolgozni tudó jámbor azz-szony, tovább folytatta a gazdaságot, szántott, vetett ás aratott s tulajdon kezével varrta meg nemcsak a maga és gyermekei ruháját, de máj öltözókdara-
sserezni, vájjon nem érdekből teszed-e maid az egészet? Bencze ¡egyek, ha hol nap vagy holnapután meg nem irja, hogy az egész csak egy kis tréfa volt. Majd meglátod.
Kondornak kezdett a dolog érde késsé lenni A czimborák pedig jóisüt nevettek jámbor hiszékenységen.
Élezel ve, vigan poharazás üliék tovább a tort.
Másnap csak tizenegy óra felé éb redt fe! Kondor Gyula. Mámoros agyában ködös emiékek maradtak az előbbi na eseményeiből. Hanem mindent megmi gyarázott egy levél.
A levélhordó éppen akkor kopog tstott be, mikor tűnődve gondolt vissza az előző napra, hogy hát miképen is történt és folyt le as as egy napig tartó DÜn kösdi királyság? V
A levél Beregi Menyhért uramtó. iőtt, s abban a következők valának irva: .Tekintetes fiskárua ur 1 Tiszta ssüvembül kiványak ón is meg s szegény fsleségem is. miszercni ezen levelünk friss egészségbe találja a tekintetes fiskárus urat!
Azt a nagy szerencséi illóképen megfandátuk hát bizon szegény foieségem :a csak aszó ugy a miszarént, ha a jc Istennek is ólképpen tetszik ne gáncaosko-gyunk as ő ssent akaratába. Azér csak gyüjjón a tekéntetes ur a mikor akar osztán elvégeahetyük. Az a sok adóssággal meg osak e kis tréfát cainyáltam, iszen azér nem neheztel rám ugye tekin tetes ur, hálaistennek egésségbe vagyunk, mink a tekintetes urnAk is mindenekben jót és friss állán dós ágos egéaséget ki vényünk Beregi Mennybért és felesége Bátor Kalalin lakatosmester.
N. B. A lányunk e kicsit húzódozott, de már most as is csak tekintetes urhol hus."
Kondor jóisüt kaczagott a levélen. Tehát az égbekiáltó csim borának csakúgy" igaza rolt. Beregi ravasz elmével jött; de a fiatal Kondor beosületessége annyira lekötelezte, annyira megnyerte, hogy a világon senki el nem hitette volna vele, bogy miszerint as játékot üz vaie éa megcsalja.
Kondor örömében meg se mondott se nem fésülködött, hanem csak öltönyeit tapkodta magára és ugy rohaut fölverni jó hírrel pajtásait, kik az előző nap lélektani hatása alatt álmodtak gazda-ságról, ügyvédi irodáról, szép feleségrői és ötvenezer forintos nyereményről a házasság börzéjén.
EL A te Mariskádért mennek.
Mindenható szerelem !
Te a világot ölelve tartó óriás !
Nélküled a mindenség egy nagy érzéstelen, bolt sziv volna; az élet pedig: eleven halál. Vagy hogy nem is volna élet, mert nélküled nincsen születés, nincsea teremtés: a mi nélküled van, az semmi.
A legkisebb parány tói az óriás napig, mindent a te hatalmad tart össze. A te lángod sugárzik ki a napból és a csillagokból. A te meieged növeazt kalászt a mezőn és ezerszínű virágokat a réten; táplál, gyümölcsöztet, termékenyit Neked «§7 gyümölcsöd van; te csak életet hordasz kebleden.
Te viszed a fóld virágára a pillan-gót, hogy megédesítse sjkait Hatalmaddal Isten mellé emeled a gyarló
embei ti
Mivé lennénk mi te nélküled?! Ha édes melegedet kitépné valaki a mindenség lelkéből: mintomlanék egy szerre minden az őrületbe ejtő végtelenségbe; mint tartanának az élők halálsort őnvérftkbe gázolva! Hisz, ha csak egy szivben halsz ki némileg; mily borzasztó rémesen vigyorog ki onnét véres fejével sötét gyűlölet!
Nagy Mindenhatóság! nem ugy gondoltad-e ki a mindenség végnapját, íogy % belé lehelt szerelmet kitéped
>előle ?!
Akkor rettenetes less a te napod !
o a

B.....város felé egy porlepett vándor közeledik. Arczárói a port itt-ott barázdákban mosta le egy-egy legördülő verejték csepp. Fejér széles karimájú vándorkalapot visel, mely alll gyönyörű tömött, göndör fürtök omlanak erős fér-ias nyakára. N-''gy, fekete, értelmes szemeivel vizsgálva nézeget körül a tájon ; a kében kerban azelid mosoly lopódzik aj-
kaira, mintha minden fa, minden bokor egy jó ismerőse volna és azokat üdvözölné. E közben egyet-egyet vígan pódö-rint fiatal bajuszán, mely nagyon emeli borotvált arcaa szépségét Ruházatja kopott, de nem tisztességtelen. Hátán összecsomagolt holmijét czipeli, mely munkájában egyetlen barátja a vándorbot, — osztozik vele.
Ugy D¿gyedórai haladás után erdővel borított magaslatra ér. Ennek tetsjé ről gyönyörű kilátás van B... város környékére, melytől csupán egy az országút által szalagozott széles völgy választja el.
Itt a vándor ledobta batyuját és botjára támaszkodva mereng; majd ábrándos tekintettel néz B... város felé, mi alatt csendesen beszél magához :
— Na Erdős Feri végre ide értél. Lezajlott a két év. Bejártad Franczíaor-ssagot, Sveiczot; sokat szenvedtél, sokat küzdötlél, e mellett sokat tapasztaltál, tanultál. Most előtted az élet, nyitva áll a szerencse és az érdem kapuja. Hát Beregi Mariska miként fog reád várni ? .
A vándor egyik közeli tölgy árnyába telepedett a ugy nézett le a csendes völgybe.
— Istenem — szólt — de sok megváltozott e rövid két év alatt. Mintha lenn a kis völgyi patak se folyna oly vigan, mint ezelőtt két évvel, minthz as is öregedett volna. A rét sokkal virágta-lana''_ j. Hova jettek a gyönyörű virág tövek, mikről Marimnak virágot asedtem vasárnaponkint?! Hát ő, kit szivembe zárva hordoztam feledhetlenül mindenfelé? Gondol-e rám? gondolja e, bogy ily közelében vagyok! Szegény jó Marim!
Egy könycseppet törült ki mindkét szeméből. Nem a fájdalom, hanem az öröm könyei voltak arok. Azon boldogitó öntudat saülte őket, hogy most már Marija a hosazu két év után teljesen övé less Isten és emberek előtt
Szegény vándor, milyen sokat tapasztalhattál te utadban! Azt még se tanultad meg, hogy a mennyország és pokol köeött csupán egyetlen hid van* a csalódás.
Az Országúton, aa erdő oldalán fölfelé un fogat közeledett a vándor pihenő helye felé. A tetőre érve megállott. A koosiben befátyolozott hölgy ült, a ki
bokát is, a miket aztán lábbeliért cserélt be, hogy gyermekei legalább télen mezítláb ne járjanak. Mert télen, mikor minden mezei munka pihent, a négy kis árvánnk a asomazédtelep iskolájába kellett menni. Négy kis árva, köntük a kis James, a ki még csak három asz tendőa volt.
Nem ártott meg neki. Ssépen fejlett testben éa lélekben. Mire arra való volt, mohón nyelt el minden könyvet, m^ly keze ügyébe jutott, de kivált n tengeri kalandok leirásáL Ez oly hatással volt rá, hogy matróz akart lenni. De nem tudott hozzá jutni. Tizenöt érez korában 25 dollárért száz öl fa levágására vállalkozott. E munkát egy erdős fennsíkon kelle végeznie, bonnan kila tása nyilt az Erié tavára s Cleveland kikötőjére, a rajta ki s befutó hajókkal. Ez még fokozta vágyát, s midőn mun káját bevégzé, Clevelandba ment, hogy hajós legyen. De vágya most nem teljesült. Talált ugyan egy ismerőst, egy Cleveland és Putsburg között járó tutaj tulajdonosát; de az sem adhatott neki matróz-állomást, csak egy — öszvér-hajcsárét. mert hát öszvérek vontatiák a baj ól. James hát mitévő lett volna? lett öszvér-hajcsár, hogy meg tudjon élni legalább. Egy szerencsétlenség azonban megszabadná e helyzetéből; beteg lett s haza kellelt térnie anyjához. A jó asszony öt hónapig ápolta szegény gyér mekét s felhasználta az időt, hogy ezalatt fiában a matrózélet helyett magasabb czélok >ránt ébresszen vágyat. É* sikerül t. James fölépülve, a Geauga-szeminári umba indult klassztkai tanulmányok vo-gett. Zsebében 17 dollárral érkezett od-. De egyszer odajutva, vasszorg Jomm <1 látott studiumti után a rövid idóu bánni latos eredményt ért el görög ét. latin nyelven, mialatt altalános ismeretei us intézet könyvtárából gyar*prá, melyet egészen átolvasott. A nyári nzünidöt leczkeadáa&zl tölté el és azzal, hogy a mezőn dolgozott a mindeunapi kenyérért.
Majd Hiramba ment, a Campbelli-ták, vagy .Jézus tanítványai* papnöveldéjébe, hol, miután a Williams-Collrgo-en graduáitalolt, a klaaszikai nyelvek és az angol irodalom tanára !őn 1856 ban
Garfield kitűnő tanuló volt s még deák korában irt tanulmányai oly tartalmasoknak lőnek elismerve hogy Wilii»m kiadte. a .Quartorly-Review* czimü jeles folyóiratában. Mint tanár ped''g pá ratlanuak volt mondható, ki ritka tapin taital tudta nőveudékei érdeklődését a tanulmányok iránt felkölteni s ismére tníket gyarapítani. Már egy év múlva vezető igazgatója lőa sz intézetnek, mely alatta gyors virágzásnak indáit. Tanítványai bálványoztak s még annál inkább tiszte!lók, mivel, noha nem volt felsaen telt leliésa, az egyház elöljárói jóváha-gyáaával prédikácziökat is tartott, rend
kíváncsian nézett az érdekes halványar-ezu vándorra, mivel ez hosezu hajz»tável és idegenes öltönyével érdekesoek lünt
fel előtte.
Erdős Kerí szintén az utazó hölgyre nézett és udvariasan köszönté. Az urnó
fölveti fátyolát.
— Hova utazik ön ? —v kérdé.
— B.i.re
— Ugy ? Azt hittem segith ;iek
önön ?
— Miként?
— Ha Prst felé menne, kocsimon utaznatnék.
— Igen köszönöm.
Feri az úrnőre nézett, k<nek lángoló lekiutete, mint tüzes zsarátnok járta át csont velőjét. Soha iiyeo szépséget nem látott Azok a mély tüzű fekete szemek egy belálhatlun világnak voltak tükrei. Alig nézett bo a vándor, már érezte, hogy szédül, agya zúgni kezdeti mint ki álmábán szédítő mélybe zuhan — és fölriad. Még magához ae tért teljesen, mikor a kocsi gyorsan elindult.
— Isten önnel a viszontlátásig; — szólt az úrnő, njra leboosátva fátyolát.
A kocsis .szorosra fogta a gyeplőt s a két gyönyörömén tob''írzékolva indult meg. Ugyanazon pillanatban, egy erszény esett Erdős lábához. Rögtón fölkapta, megnézte: mi van benne: Aranyok voltak.
Arczát lángoló pír boritá Es volt életében as első és legfájóbb megaláztatás. A koldus alamizsna módon vetett ara nyok iölláziták önérzetét, mely elégtételt köveiéit. Roppant felinduláaában észvesztetten rohant a Kocsi után, bogy sértett büszkeségeinek egész jogával vesse az ismeretien urnó lábaihoz as erszényt é» megmondja neki, bogy a két készei szerzett kenyér ép oly becsületes, mint a mit a tudomány ád, s bogy a munkásnak ép ugy megvan a maga nemes büszkesége és meg is lehet, mint a tudomány emberének, ki azt könyvecből ia tanulhatja.
"jó I»ten tudja: mit mindent fog mondani ? osak bogy est igy el nem viselheti.
Már n kocainak porát se lehetett látni; mégis osak futott, futott, mintha őrültségében ördögöt kergetne, ki elrett tőle valamit Kalapja lemaradt fjéről
kívüli asónoki tehetségének adván fénye« tanujeleit
E szűk hatáskört azonban csakhamar nagyobbal kellett felcserélnie. Midőn a free soil párt, — mely abból as alkalomból keletkesett, bogy Kansas és Neb-raska államéit isYt nkarták hoznia rabszolgaaágo. -.- ib56 ban Fremont tábornokot akarta emelni as elnöki székre, de a demokrata párttal szemben megbukott, Garfield is tartott néhány éles dialektikával sserkesztett asónoklatot A következő négy év alatt a free-soil-párt a nagy nemzeti republikánus párttá nővén ki m.gát, az 1860-ki választásnál Garfield már jelentékeny szerepet játszott Ohióban, ugy hogy a szenátus tagjává választották.
A 28 éves szenátor, noha ő volt a legifjabb társai között, elegáns és hatásos szónoknak Iőn elismerve, ki hátai* mas beszédekben ostromlá a rabszolgatartó demokratákat. A republikánus párt legradikálisabb árnyalatának Gar&eld, Cox és Menroe álluk az élén.
Midőn a kél párt között a háború kitört s a déli koníoederáltak sz unionista csapatokat Bull-Run melleit megvertek : Garfield szenátor ia kötelességének ismerte, hogy fegyvert ragadjon. Alesr-í-des lőn e^y uj ezredben, nemsokára pe dig ezredes, kinek feladatává éte ett, hogy esredét, as Ohio-gyaiogság 42. szamu csapatját, maga. alakítsa és szer-vezze. A zászló aía önkényt jelentkezők között első volt néhány száz növendék a Hiram-Coliegeből s néhány hét alatt toljes volt az ezred, ugyenruházva és nagyobbára föl is fegyverezve. Csak be kellett volna gyakorolni. De mikor imaga az ezredes is ujoncz volt, a ki a fegyverforgatónak a bee 7. éj ét sem ismerte azelőtt Hat megtanulta. Meg, és pedig annyira, hogy a később mellé adott régi tiszteket i csodálkozásba ejlé alapos és sokoldalú katonai ismereteivel. E példa annyira fóllüzelte az ezredet, bogy a kora reggeltől késő éjig szakadatlan gyakorlatokat a legnagyobb kitartással ét kedvvel végeztek. H*P>m bó elég volt a 42. ezred begyakorlására, ugy hogy már decz. 14 én a csatatérre indulhatott, hol a legvitézebbek egyikének bizonyuit.
Magái Garfieldet Louisvilleóe, Buell tábornok fóhadi szálláaába parancsoltak. A tábornok hideg, szigorú, hai Igaug ember vala, ki fürkésző, bizalmatlan arczczal fogadta az ujdon^''ilt rredeat. megunuialta neki a mappán, hogy o ezer konfoederált Humptren Marsball alatt Kentucky kelelén, hol áll s raegha^yá GarfieTdnek, hogy holnap reggelre mondana meg, mit lenne teeudő, ha Marshall •lleo knllene operálnia. Garfield Ken tncky térképén fekve tölté ei az egész éjszakát, még hajnalban i. dolgozott, de már kilencz órára egészen ké*x kidolgozott tervvel állott elő. Mire a tábornok a
fürtjei ziláltan omlottak homlokara sz erős futás miatt. Miudent elveaztbetett volna, de az erszényt erősen szőri tá izmos markába, mintha porrá akarta volna zazni a benne levő aranyokat.
Najry izgatottságában észre se v*''t \ hogy egyik kanyarulatnál tóbb uri fn^at jött vele szembe. Az egyikről magts fiatal ember ugrott le és őt meglátva meg-áüitá. Ez Kondor Gyula ügyvéd volt. — Hóha, barátom, megálljon! És izmes markával mzgragsdá az őrültnek hitt vándort Feri kiszakitá mar kaiból karját s nagy felindulástól égő tekintetét Kondorra mereszté. Melle hullámzott, mintha ki akart volna szakadni. — Pár másod perez múlva eszmélni kezdett. Homlokáról elsimitá fürtéit és kaczagott, hogy szinte sirt bele. Az srd5 rémesen viszhangozta kacsagását.
(KoljLátása következik )
Hnlkan-halkau susog
□alkao-halkan su»0(c a fa koronája Lombja levelii a ssellS gyengén rá 8xocajasaQ tekint a rezgő levegftbe S a magasban úszó tengernyi felhőre.
Fövő árnyékában álmos viador legény. Bóbiskol a talaj megforrázott gjrepán. Barua tenyerével-orrát letakarja, Boglyoí feje körűi hadar másik karja.
Hadar, bozzankodik, bossatitják a legyek : Homlokának esnek; most meg ftlein-k. Kosznsan veti el sag-uál kalapját , Ugyanaz'' ok miatt dobja tova bugyrát A jámbor atyafi nemet fiezkó lehet. Szörnyen villogtatja a „szakkermeniekfrt *
Hasonló bajb« van a kondás a tar! n Gyakran és nagyot ránt a taritxny-i .rt >n. Hat a juhász? Fel sem veszi, neki ». nJe^/; Hoz a szemöldökén ; azntáa odább ui > ; Fol-felnéz az égr^: benéz a faluba; £gy kis saoke szeutoél jar a gondalatja.
Éjstaka és felko «zétboruit az á«eu, Nem tikkad a fa, fa ki»n a Vígan van a vándor, rigan van a csárdán ; Hever a k»ndái is szalraanyots«lyíján. Csak a juháss ni*<tel mtf most i* az é«r«, A kú saSke sseotoek mos ilygá ssetaéne.
BBSOE BáNDL
huszadik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY.
SZEPTEMBER 25 éu 1881.
♦ervet megvissgáiá, nem sióit Bemmit, ntnem négv ezredet és egy csapat lovat •<dott G»rfieid alá, nzzal a megbízassál, hogv M«-sballt üsse el.
1 »62. január 10-én Garfield 1400 emberrel, kiket begyes vidéken, rost utakon erőstakolf meneiekoen vetetett rendeltetésük helyére, » Middie''Creek t''oiyóoaka egy völgyében elszánt robamot intézett at erős poziczióban elsánczoll Marshall elien s ot Órai heves küzdelem után G«rfield lőu ax, ki a rabszolgaság eltörléséért folytatott a nagy haboruban »z uaioj is la seregek első diadalát ki-killáé. Eddigelé osak vesztettek.
D«ndárparancsnokká neveztetvén ki. a Shilon melletti útközeit második uapján tüuiette ki magat. E csata dia dalát Graut tábornok csak annak k<>-szönbeté, hogy Bueli, a ki Garfield alárendeltje vala. ideje korán érkezett sc-giségére Jobnston tábornok túlnyomó ereje eiien.
Iö63. februárban G»rfi*id a cum-berlandi hadsereghez jött Rosencrant láooruok aiá kinek laborkari fönóke a
Ston Btv0r melletti ütközetben elesett vais. E parancsnoz is bizalmatlanul fogadta a prédikátorból. majd politikusból lett a atonat, de nemsokara a legkedvezőbb véleménynyel ión fe.óle. Garfield mint táborkari főnök első föladatává tevé pé''dáuyszerű értesülési hivatalt szerezni, mely kitűnő szolgálatokat teve. RosencrauB vonakodott Braggs tábornok ellen támadóiag lépni föl, s a hadi tana.es-ban ÍZ''ítihö ÍO.iSít nyilatkozott a támadás elien. Garfield egy mesteri jelen és-sel halomra dont tt minden ellenvetést s eloszlatott minden aggodalmat. Érvei nek súlya arra birta a parancsnokot, bogy megkoczkáziassa a csatát. De köz-velleu az ossz-ülk üzés előtt vágtatva jolt Cntteudeu tábornok Garfield sátra elé, vaiamennyi főtiszt nevében kijelenteni, hogy a támadás az ő véleményök szerint mellőzendő a hogy a felelősséget ez elsietett végzetes lépésért egészen annak inditója, Garfieid vállaira h riiják. Braggsoak bekövetkezett töké-etes veresége t polgár tábornokuak adott igazat a katonákkal szemben, oly csattanód módon pedig, mely emezeket nem kevéssé bántotta.
Braggz a reá nézve roppant veszte ségekkel jaró Tullahoma-hadjára''.ban osak «-gysz-r bírt némi félsikert felmu tatni es pedig stepi. 19-én a Chicamanga-Creek melletti borzasztó véres csatában Garfield mint az unió seregének táborkari főnő e, minden főob dispoziiiojat iraaban osziá ki, egyotien parancsot kivéve, melyet véletlen rövid lávclléteben hibásan fogalmaztak. Wodd tábornok, feireértvén a parancsot, visszavonta hadosztályát a harczsorbói. LongBteet. az eiienség tábornoka, észrevévén a rést, bele nyomult. Az unió-sereg jobo szárnya szét lón verve. Rosencraus már elveszettnek hule a csatát t tábortarával Chatau esgaua nyargalt vissza. Ez volt az első balsiker, melyben Garfieldnek is része volt. Egyszerre nehéz harozidobaj ütötte meg fűiéit. A Cumberiand-sereg Thomat. tábornok alatt valószínűleg még Urtja magát Garfield megfogta a paraucsnok lovanak zabláját 6 kérte, engedné meg neki, hogy visszameiirtssen a front felé, hogy Thomas szai egyesülve tovább foly láthassa s csatát. Egy százados és két ordonancz-tmzitói kísértetve, tüskén bokron keresztül rohant a cz»ntrum felé- Az ellenséget portyázok agyonlőtték az egyik ordonancz-tisztet s megsebesi ók Garfield lovat. De ó eiég jotor érkezett, bogy óvatos rendelkezeseivel megóvja a hői Thomasl a körüikeritielóstOi. A konfoe-deráltaknak elvégre is el kellett tisztulni a csatatérről e Garfield volt az, a ki gyalog, feketén a füsttől, az ej bealltával az utoisó ágyulövéseket küldé a hátráló ellenség ellen. A nap dicsőségében megosztozott Thotnas tábornokkal e vezér órnagygyá lón, mire Thomas a hadtest parancsnokságát is fólajánlá neki.
E fényes carrière dsezara Garfield katonai palyaja Lincoln elnök határozott kivaaatara v éget ért. Ohio XIX. kerülete már egy év vei előüb az 1863. deczember havaban összeülendő kongressusba válasz lotta s Garfieic abban a rertényb-sn, hogy a hadjárat odáig, véget ér, a választást el is fogadta E reménye nem teijesülvén, választania kellett a harczniező s a kongressuB között. Személyes érdeke a mellett szólt, hogy maradjon a katonai pályán, melyen hihetetlen rövid idő *latt oly magasra vitte. De Lincoln, a ki igen nagyra becsülte politikai tehetségét, ra beszélte, váiaazsza a kongressust, bol a hadsereg érdekeinek is ő lehet a legjobb szószóiója, azazonkori többi törvényhozó vajmi kevés érzékkel birván azok iránt. Így jött Garfield a kongressusba, melynek etiói kezdve allandóan tagja maradt.
Ohio XIX. kerületét egy negyedszázadon keresztül Giddings, egy kitűnő politikai vezér férfiú képvizelte. Utódjáva válasz''atni nem volt caekély megiisztel-tetée. De Garfield érdemesnsk bizonyult reá. A kongressusba lépésekor ő leit a lelke a hadügyi bizottságnak, mely elnökévé választotta. — 1869-ben annak a
bizottságnak lett elnöke, mely a háború által savarba jutott pénzügyeket reodesni lőn hivatva. Ugyanakkor élénken vett részt ama munkálatokban is, melyek a választási czensust közmegelégedésre sza bályozák A pénzügyekről ki>ünő beszé deket tartott, melyeket az államtitkár kinyomatott, s melyek Bright éa Gladstone elismerését is nagy mértékbeu kinyerték s a reform-clubb tiszteletbeli tagjává választotta. Röviden megemlítjük, hogy Garfield theoriaban a Bzabad k-reskede-lem elvének hódolt ugyan, a gyakorlat-bau azonban a védvám mellett nyilat kozott. Politikai egyéb működéséről elég legyen idéznünk a róla följegyze t^ véle ményt, mely szerint ez időben .nem volt olyan fontosabb törvényhozási tény, mely ne hordta volna magán Garfield szellemé nek bélyegéi. A kongressusban nem volt ember, a ki több fontos kérdés*, tett volna oly aiapos tanulmány tárgyivá a kinek azokról oly érett és oly becses nézetei lettek volna, mint ennek az az egykori öszvérhajcsárnak.''
Mint ragyogó szónok nem csak a parlamentben tünt ki. hanem nyilvános ünnepélyek alkalmával és a törvényszék aorompói előtt is, mivelhogy egynttal ügyvéd volt. Mint a hiramí kollégium tanára kezdé meg jogi tanulmányait, folytatá a harezmezőn a golyózáporban • Washingtonban fejezte be. Leggyujtóbb hatással azonban szónoklata a valasztási kérdéseknél vala.
Ila a republikánusok ügye valamely államban gyönge lábon állt, azonnal Gar-fieidet küldték oda orvosolni a bajt
A mult évi választást előkészítő nemzeti konvenczió 756 tagja közül ó volt az egyik. E gyüiéi Chicagóban ülésezett 15 ezernél több főből ál ló közönség előtt. Grant, Sherman és Blaine voltak a jelöltek, kik közül a középső a Garfield jelöltje volt. A jelűitek egyike sem birta elnyerni a szükségéé többséget, noha Garfield szónoklatai jelöltje melleit mindig elragadtak a közönséget. Valahány szór a szószékre lépett, — mert napokig tartott az ülésezés — mindig tisztelettel-jes csend és figyelem fogadta a kitörő lelkesedés kisérte beszédet. Szembetűnő teg ő uralkodott a kedélyeken legjobban. A konvenczió most minden felől leveleket, sürgönyöket kapott, hogy jelöljék hát ki elnökül — Garfieldet. Megtörtént s mult novemberben Garfield az Éaza kamerizai Egyesült Államok elnökévé választatott.
Nem kivánla, nem kereste Még nerr ie hitte Ohió törvényhozó testülete 1879-ben az E^yesűIt-ÁlUmok »»®°á-tuaába válaszú volt. E kitüntetés teljesen kielégité őt b egy lépést nem tőn, eg; szót el nem ejtett Hayes elnük örökéért. Ugy mint Lincolnt, ót is a legszabadabb válasz''ás, nemzetének legönkény tese''ob kegye és bizalma emelte föl a végrehajtó hataiom élére. S mindenki, még a demok ráták nagy száma is, egyetértett abban, hogy ő nála jobo, bocsüietesebb, tehetségesebb és arra termettebb embert nem aiálhattak voina az egész uj világban
Garfield — irja dr. Darvai honfitársunk a P. L -ban — magas, erőteljes alak, massziv fővel, mély gondolkozásról tanúskodó homlokkal, széles válakáal Arczát körszakái borítja. Legfőbb élve zete, mondhatni szenvedélye az olvasás. Midőn a péozftgyi bizottság elnöke volt, a legpontosabban teljesített roppant munka közepette is talált időt, hogy a .világhírű szerelmesek*. Perikles 06 Aspasia, Abélard és Heloise, D-n te és Beatrice, Chopin ée George Sand stb. történeteit elolvassa. Minden jó regényt elolvasott s rajongott Thackerayért. Nagy tisztelője volt a klasszikusok költészetének s a csatatéren a szo legszorossbk értelmében ő is zsebében bordá Horátiusát. A német nyelvet, mint mondá. a német irodalom, a francziát, a franczia pénzügyek tanulmányozása kedveért tanulta meg.
Rendkívül rokonszenves jelenség volt s politikusnak nagyon ia kevéssé bizalmatlan. Noha igazi könyvmoly, meg se voit pedáns s személyes érintkezéseiben mindig barátságos és derült modorú, ki igen szerette a miveit, szellemes nők társaságát b mint a washingtoni irodaim egyesület elnöke sokszor gyüj''ött kitűnő Bégekből álló válogatott társaságot maga köré. Nyarsnkint Washington és Cleveland közelében levő két kis mezei birto kán, mint egy uj Cincinnatus, mezei munkát folytatott, persze most már nem szükségből, mint inkább kedvtelésnél. Vendégszerető házigazda volta vendégeit a politika, irodalom é* művészet mezejéről vett beszélgetésekkel mindig le tudta bilincselni. Családi élele boldog volt és mintaszerű. Már mint tizenhatéves tanuló m-gismerkedett egy csendes, szelid modorú, de tanulni szerető szegény leánynyal. Rudolpb Lnkrécziával, s midőn tanulmanyait befejezte, nőül is vevé. Négy fiu és egy leány származott boldog frigyükből.
Garfield osak négy hónapig mükö dött mint elnök, mert az amerikai alkotmány szerint az elnök, noha mindig november első keddjén választják, csak a rá következő márczius 4-én foglalja el tényleg hivatalát,
F. évi jul. 2-in kővettetett el ellene az a merénylet, melynek részleteit as olvasók ismerik. A< elnök, a baltimore-potomaci vasúton nejéhez Longbranchba akart utazni, a a pálya udvarban Blaíne-nel sétált, midőn Gui''eau nevű rajongó lelőtt«. Azóta folytonosan sulyot beteg volt, augusztus elején már javulásnak is indult s mindenki remélte, hogy meg fog gyógyulni, mig a mult hó közepe felé isméi rosszabbra fordult állapota s megmentése lehetetlenné vált. A remény nyel orvosai mindamellett nem hagytak fel, isméiéit műtétei által előmozdították a geny lefolyását, mire mindannyissor láza csökkent s a beteg állapota javult, ugy hogy gyomra az ételt is m^gssivelhette. Néhány napja Longbranchba szállították át, de e pár nap már t-^yszólván folyto nos haláltusa közt folyt lt Szept. 19-én minden pereiben várták halálát, mely tizenegy heti ki nos szenvedés etán éjjel fél tizenegykor be is következett.
E-s.
ürtlyl tiir<k.
— Személyi hir Svasfíc« B*nó, megyénk szeretve tisztelt alispánja mult hétfőn Keszthelyen voit s itt a foglárlaklány á: megvizsgálván, n kellő rendről és tisztaságról elismerőleg nyilatkozott.
— A nagg-kanizsai katb. fő gymnasiumi .gyakorló iskola* megtűr tot''a alakuló gyűlését. A gy ülést főtiszte lendó igazgató ur nyitotta meg lelkes szavakkal buzdítván az ifjúságot, minél sikeresebb működésre s a .gyakorló is kola" vezetésére ismét főtisztelendő Hám József tanár urat kérvén fel. — Azután Hám József tanár ur beszélt lelke* sza vakban az ifjúsághoz b bému a''.a a gyakorló is olák történeti oldalát. Ezek után megtörténtek a választások. É* pedig fő jegyzővé Eisler Dez*r> Vili. oszt. tanuló, helyettes jegyzővé Moinár Pal VIII. oszt. tanuló, kony vtárnokká Piihál Viktor VIII. oszt. tanuló, wsgédköny vtárnokká Palkó Zsigmond VIII. oszt tanuló b végül pénztárnokká Svastics Géza VIII. osz'' tanuló választatott meg. Ezután főtiazte-lendő Hám József tanár ar négy pályáza tot hirdetett ki. Az első pályadíj : a főtisz telendő igazgató ur által felajánlott két drb. arany, melylyel egy természettudományi kérdés legjobt) megfejtője fog jutalmaztatni. A második tek. Knausz Boldizsár ur 1 drb aranya. Pályakérdés egy szabad tárgyú elbeszélés. A harmadik fő\ Hám József tanár ur egy drb aranya, melylyel az év folytan a költészet terén legsikeresebben működő ifja fog jutalmaztatni. A n-gyedik az 1879 ik évben végzett ifjak által felajánlott 20 frt. Pályakérdés N«gy Lajos kormányzatának befolyása politikai és művelődés történetünkre (lörténeti értekezés). A segélyegylet ugyancsak ekkor tartá alakuló gyűlését. A bizottság a következőképen alakult meg. Elnök Piihál Viktor Vili. oszt. tanuló. Titkár Csák Máté VÜI.oazt. tanuló. Pénztárnok Sva*tics Zoltán VIII. oszt. tanuló. Bizottmányi tagok. A VIII. osz tályból Baán Géza, Dobrin Tivadar, Eis-let Dezső, Fárnek László, Svustics Géza ós Sebőnfeld Nándor. A VIT. osztályból: Dachon József (ellenőr). Keindl Ágost, Kelbenscblag Béla, HerteUudy Pál és Plosszer István. A VI. osztályból Joung Béla és Tollasits László. Az V. osztályból Bonkó Károly és Mészáros Lajos.
— Jfeghivds. A Nagy-Kanizsán szerve/.eudő név magyarosi tó társulat ügy ■ buzgó barátait annak megoldására tár gyáb.m azon tiszteletteljes kéréssel vai szerencsénk meghívni, hogy szeptember hó 26-án délután órakor a polgári iskolai zenehelyiségben tartandó értekez ietre minél számosabban megjelenni szí vesk-djenek. N. Kanizsa. 1881. szept. 20. Babosa László, Hoffmann Mór.
— A névmagyarosit<ís kérdésében az indítványozó Baboss László ügy véd ur következő sorokat kapott, helyben postán feladva: Hogy miért tetszett a névmagyarosítás édekéöen éppen a zsidókról példát hozni, azt senki sem tud hatja jobban, mint ön, de jó lett volna, ha Ausspitz Mór neve mellett még Koller Ignácz, Míltenberger. Tripamer, Kugler, Sanweber, Ritler, Znnpa, Berdín, Manín-ger, Grebena, Hauser János. Stemmer ¿álmán Bal. neveket emiitett voina, a melyekből igenis kitűnik, hogy nem épau a zsidók azok, akik nem hagyják nevüket magyarosítani. Egv zsidófiaia! ember a pedig Scbáchter hagyta nevét „Komló-*y"-ra magyarosítani, tehát zsidó kezdte meg. Egy zsidó hivatalnok.
— Kővetkező sorokat vettünk: Tekintetes szerkesztő ur! Nem mulaszthatom el, hogy egy, a hély béli baromfi piaczoA naponta ismétlődő, az izraelita baromfi kereskedők (és keres-kedónők) által okozott általános indigná-tió; keltő botrányra & helybeli rendőri hivatal figyelmét''beojes lapja utján fel ne hivjazn. Naponta tömegese« fordul ugyanis elő azon eset, hogy a falusi nép a helybeli baromfi-piacara eladás végett hozott azárnyasaitól ezen tolakodó üzérkedők által bizonyoa pénzösszeg eróesakoa reá-
tukmálása mellett minden alku, vagy as iránti kérdezősködés nélkül a szó szoros értelmében megfosststik. Ma reggel fordult elő ujrs egy már szokott ilynemű jelenet. Ugyanis egy szegény falusi pórnő 5 darab ludat hozott egy vékában a ba-romfi-pia.czra, hol midőn megérkezett, 3 ily üzérkedő a vékát fejéről erőszakosan leemelte, a vékában levő ludikat kikapkodták s anélkül, hogy a »zegény asz-ssonyt a ludak ára ¡ránt megkérdezték volna, egyike ezen üzérkedőknek 10 forintot az asszony elé vetett s a ludakkal odább állottak; a szege.-.y nő utánuk szaladt miután az elébe vetett pénz mennyiségéről meggyőződött s követelte vissza ludait, melyeket ő 10 frtért odaadni nem hajlandó, — szóba sem álltak vrle, a szegény nő áraját a tolakodók kezeiből erővel iparkodott ki-zabaditaui s a 10 frtot az erőszakoskodóknak visszadobta, mire az áruk fölött a tulajdonosnő s az üzérek között dula kodás támadt, de a töboeég maradván előnyben; a azegény falusi nő vesztesége érzetében sirni kezdett. — Erre egy városi rendőr a nőt a kapitányi hivatalra hivta panaszával, s bogy ott mit végeztek, arról ez idő szerint még tudomaoaa! nem birok. Sajnos, hogy egy rendezett tanácsú városbau ilynemű botrányok előfordulhatnak a számtalan birlapt kifakadasok daczára is, midőn bízlos tudomásom sze rint más városokban a baromfikereskedők a piaczról bizonyos meghatározott óráig -ltiltatnxk. Különben elvárjuk Szakonyi József főkapitány ur tapasztalt erélyétől e szánandó botrány gyökeres orvoslását b azt, hogy a baromfikereskedőket a piacz-tól más városok példájára bizonyos meghatározott reggeli órákig eltiltani fogja, nehogy a consamáló közön»ég szárnyasait folyton a másod vagy harmad kézből kény-teieniUe«>aék beszerezni. Melyek előrebo-caájtá&aval maradiam U-kinietes szerk. urnák Nagy Kanizsán 1881. azeptember 23 án alázatos szolgája Zalay Lajos kir. tisztviselő. Köve kezik 8 tanú »ajátkezü aláírása.
— A gelsei rablógyilkosság bün
ügyi vég tárgyalásáról szóló közlsményűn ket nem fejezhetjük még be, mert az Ítélet indokaival együtt nem kész, miután a jzönyv maga 80 ivet tesz b igy annar elkészítése hosszabb időt igényel.
— Al96-LendváróL követk^ő czáfolatot vettünk: Tekintetes szerkesztő ur 1 Becsg lapja ez évi 69. szamában megjelent azon körülményre, mintha stz Aiso-Lendván f. évi augusztus 23-án virradóra kiüiott tűzvész alkalmával »Tóth nevfl pénzügyőr a leégett házban lakó 2 szegény család holmiját élete veszélyeztetésével megmentette volna" az igazság érdekében kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az teljezen valótlan, mert mikor fennevezett pénzügyőr a tűznél megjelent, az aisó-iendvai tűzoltók a mi megment hető volt, már megmentették Kelt Alsó-Lendván 1881. szeptember *10-én. Pálfi Ferencz a leégett családok egyikének feje. — A fenti nyilatkozat után csak azon megjegyzésem van, hogy as ismeretlen közlő bizonyára az ellenszenv által elvakítva, Bem látta a tűznél a tűzoltókat s azért nem tc.tt ¿*okr<fl téves közleményé ben említést; mert amint az általam tel jesitett nyomozódásban meggyósődlen> — a tűz alkalmával Budapesten levén — a tűzoltók a vészhelyén megjelentek s & tehetőt annak elháritáaára megtették. — Egyszer már megtörtént, hogy épen a tűzoltók altal életvedtély mellett elért páratlan eredményért más kapta m«g a* elismerést. Ekkor h nagy munkába került a sértett igazságérz> t által elóidézhetendett indokolt scandalumot m-gakadályozni, nem állok jót, hogy ismételt esetben azt megakadályozni lehessen — A ki tehát arra vállalkosik, hogy világgá ereszszen valamit, gondolja meg tettét s valótlanságokkal ne vezesse félre a közönséget & ne sértsen egy oly testületet, melynek létalapját a humnnizmui képezi b mely egyedüli jutalmát abb~>.n találja, ha — bár minél ritkább .n törtóujék — embertársai élele és vagyon megmentésére minden erejével közremüködhetik. A. Lendva 1881. szeptember 10-én. Az önk. lűzolló-egylet parancsnoka.,
— Gyilkosság Pataki Pál, Zala Lövő vidékén egyik majorban számadó juhász, a napok b;.n Pap József juhász legényt agyon vagdalta. A szörnyű tstt indokául Bzolgált, hogy Pataki felesége Pappal tiltott viszonyt folytatott. A sz<j reiem se ét verem . . .
— A phylloxera taafoly-mrál, melyet előbbi számunkban megemlítettünk, terjedelmes • 9 érdekes közleményt kaptunk. —
— GyümöíCH-kUin itAs Keszthelyen. Viliagy Pál a keetibolyi m. frc. gazdasági Unintezet szakképzett a buzgó tevékéuységéről és iáradhatlan munkálkodásáról ismert főkertész «aját irodájában gyümölcs-ki áll itast rendezett. A kt-álli''áauan 110 szebbnél szebb almafaj, 52 körtefaj, 23 sziivaíaj, aaaalt dinnye, ugerka 8 féle, burgonya és egy .Hanga* -féle óriási nagy carfio! is van. A kiállítást
áraoean látogatják; megtekintetteSvas-tica Benó alispán ur is a felkérte Villásy urst, hogy a folyó óv október havában
Zala-Egerasegen tartandó gyümölcs kiállításon vegyen részt, megígérvén egy-szeramind Villáay urnák, hogy az erre vonatkozó költségeket a nm minisztériumtól maga fogja kérelmezni. A kiállított gyümölcsök jegyzékét lapunk jövő azá-mában közlendjük.
— Ax első öt-Mi nap pénteken volt, szept. 23 ka nálunk borús hideg idővel köszöntött be.
— Árverés ZaUimegyében — Kovács Gáborné 862 frtra b. mgt, okt. 22. Kerecsenben. — Báli Jáoosné 2000 frtra b. ingt. okt. 8. Badacson-Tomzjon.
— Rechnitz Farkaané 734 fnr» b. mgt. okt. 5. Karmacson. — Pethő Mihály 886 frtra b. ingt. okt 8. Zaia-Apáiibaa. — Matola József 949 f tra b. ingt. okt. 3. Sömjénföldén, — Dektnár György 1214 frtra b. ingt. szép''. 24- GyenesdiAsoc — Kövezi Lajos 440 frtra b. ing'', okt 18. Káptalantóti
— Hazai rövid hírek — Vízrajzi hivatalt állit fel a kMrmáéy. — Miskolczon egy némer vendéglő« 2 uc*e tejért s 3 kifliért 80 frtot kért a király «yé.
— Mar marosban egy öt mázsa«, medrét seréttel lőttek agyon. — A legrégibb nrt gyar szinignntó Balló Károly meghalt. — A horvátiartomany első üléaessept. 2?-én van. — Budán ujabb keserű visforrtoj fedeztek fel. (Pedig ven már elég keserű-forrásunk !)
— Külföldi rövid hírek. — A marhavész Aleó-Ansatriáhasi 235 szarvasmarhát passüto t ni. — Hamuurgbatt Beuczi Gyula zenetáraalau nagy pár?o-I ás ban réazeaül. — Marque''.toban lőpor-gyár robbant fel 11 *tnber megbait. -4
— Dante szülőhazát Fléeenczbtin -I ár vérezik. — A würtembergi airály altért a róm. kath. bnre. — Brazíliában ogy 187 éves asszony halt meg. —
rl nyeri?
Szebea czept 21 en: 37. 55. «4. 44 24. Prága . a 11. 2.21. ö. 43. Lemberg , s 1. 16 21 8. 22.
Irodalom.
(K rornt aia>.''. megemlített m-inki Naiy Kaniasán Wojdita Jó*«eí kADjvkereakeácM által
mefren^e''h -tA )
— Tiaíy KálmárUil n»g\érdekű munka jelent m»g ujabban Stampí«! Károly pozaonyi könyvkiadónál: II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága; 1876 — 1701. Történeti lauuimány. Eredeti ieve-lek s más egykorú följegyzések nyomán. A dicső fejedelemnek három rézmetszetü arczképe is mellékelve van és pedig 8 éves korabeli 1684. marcz. 27-éről, 1690-ből és 1701 bői sajátkezű aláírásával ellátottan. A kiállítás gyönyörű, tömött nagy kötetet tesz. ára 3 frt 50 kr. Ami a mű becié'' illeti, annak leírásától felment Tfcaty Kálmán elismert történelmi tekintélye, szívós kutatása ■ e kor nak ismerete a ama szabadságaseretei, mely a jobb sorsra érdeme* asabadsághós küzdelmes életén átvonul. E becses könyvel melegen ajánljuk, külöi.ösen közkönyvtárak számára való beszerzését.
— A „Kip*t CtalAdi Lapok'' 51 ik számába tartalma: A kis fekete ur, elbeszélés", irta, Szépfaludi ö. Ferencz. (Folytatás), — Távolból. Költemény, Völgyi Gusztávtól. — A veréb-malom ; Re osz Zoe beszély e. — A madarak vándorlása ; terméssétrsjzi csevegés, Füredi Albintól. — Szerelemből elbeszélés, irta Petit Ange. — A piros bóbitás leány. Beszély. — Mozaik. Irodalom és művészet- — Egyveleg. — A hét története. Képek: Dévény. — Spanyol postakoosi — ó-budai ásatások — Oiáh vásár. Előfizetés: ára egées évre 6 frt, félévre 3 frt, negy dévre 1 L''t 50 kr. Az előfizetés postautalványnyai Mehn-sr Vilmos kiadó hiva''»lába (Budapest, papnöveide-utcsa 8. sz.) küldondó. E számhoz van mellékelve „Nővilág" czimü divatlapunk szeptember havi száma.
Vegyes iilret.
— Mint Budap&trSl érteselünk a .Jockey Cluohozu cttmzett Brachfeld F. dorotyautezai czég, fehérnemű és férfidivat czikkoi az országos nőipar kiállita son ismét, ugy különös ízlésük, min: uj szabasuk által kiváló föltűnést okoztak F. hó 18-án Károly Lajos főherczeg ő fennségc is különös elismerését nyilváníts
— A K6»ok hamvai. Bristolban nagy a borsadalom., mert köztudomásra jutott, bogy néhány odavaló trágya-gyár számára most háromszáz tonna emoeroaontot etetnek méezazel. — A cacntokat Konstantinápolyban éa Rodostóban rakták ha jónm. melyek Angliába szállították upiev-uei bősök hamvait. MertPievna védőinek porai a csontok, melyet most ollattan mész közi malisnak, — hogy majdan a gyárak feldolgozzák, guánónak. Szabadság bőseiből trágya, török magyar barátságból Bosznia ! Ennyit forgott a világ 4 év alatt.
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 25-én 188Í1.
P&pirsseletek
Leginkább ax a bor ajánlható, éppen az ember előtt all a kupában
neljr
— KótfregcszetkedvelS képvisel® be megy a muneam régiségtárabs, hol ax egyik egy
s»ekrény tetején meglát egy régi római edényt, a uicly, bogy «»ét ne halljon, ax i^aigatóság jónak látta inegHrótoztatn: K ax erre uirgtsolal , Ejnye nem i> tudtam, hogy már a ró-m»Uk idejében it voltak drótostótok !"
A borok közt legjobb a toka£; de minden ember ihatj*
A legegészségesebb ital a bor vinel-ra t L egyik pohárba somfait, a másikba vizet töltünk, S mialatt as sl»5t kii««snk, a másikat (recmmel tartjuk.
K. birtokos egyetlen fia kitanulván rala mennyi iskoláit, haza került gasdálkodni. Ax ifjú árnak igen phlegusatikur temperamentuma lérec, nagyokat alodt és erett. Kgy délután már este falé az édes mama betekint a benyílóba, hó'' egyetlen fia akkor ttlt föl az ágyon és nagyokat ásítozott. — Mit csinálsz egyetlenem ? — Fölültem pihenni édes anyám
A hor jó, ívii ( legjobb ial • de »z ember ne kiváuja min iig a legjobbat
Hogy balnak meg az emberek? Meg-btlci Könnyű vagy nehéz — a hogy vészük. Annyi olSnye azonban mindenkinek megvan, hogy agy halhat meg, a hogy akarja, a hogy a mesterséghez legjobban IHik.
A. lakatos: bezárja szemeit
Az órásnak : utolsó órája üt.
A bakter: elalzxik.
A lelké« : kileheli lelkét.
A pék: megezxi utolsó karaj kenyerét.
A levélhordó. bevégzi pályafutását,
A botanikus: a fűbe harap
A lelenc» : megtér apáihoz. A bányáé«: eljut a föld alá. A szappanos : hamuvá válik. A taufelügyelS : elpihen. A képviselő: elnémul.
— A snlnk lakontsmoss.. Ha e?y *ulu veszély. s« n Megbetegszik, akkor egy magános belyea lev'' gaayhába viszik; ott ta.etgynjt« n»k mellette a egy kancsó TÍ*et te*»nek mellé C*npá:i a legközelebbi rokon marxd a beteg melleit. II* a rtrj r*gy nó meghal, *r életben marad hltestárs »itft ha«a, kic«no«itja mar^t s azonnal másik — hites után né« ! A halottat pedig bízzák — a hijeoékia!
utl menetrend. Indul Kanizsáról hova:
Vonat náre <>r"
»7 K«*éW Donkotir 5 10 röggel
215 . 2 30 délut.
S»9 '' . 11 1 íjj«l
308 Hada-Pestre (gyorsvonat) 6 tó reggel
¿04 (postavonat) 2 6 délut.
212 . (*H7" rootl) 11 20 ¿jjel SIS BAe.h« íS,.»mb«lbely, Sof <•''
felé) S 23 r.ggel
301 . l»«>
315 Soprouba 3 40 délnt
205 Prág^rhof Kottori. Csáktornya 4 55 reggé
203 , . 2 47 délnt 201 . . Igyorsr) . 10 50 éjjé
Brkezik Kaniisára Honnét:
210 Kákánr felől 5 27 reggel
216 . 1 <1
208 . 11 1 éjjel
¿11 H-.da-Peatr&l (végy»« vouat) 4 15 röggel
303 (posUronat) 2 S délnt
•201 ,. (gyorsvonat) 10 30 éjjel
302 Bé-sl.51 4 1 regge. 314 .. 10 15 éjjel
316 Sopronból 12 5 délben 208 Prlgerhof felől (gyorsvonat) 6 37 reggel
204 1 20 délnt.
206 I s" 10 60 éjjel
Szerkesztőt üzenet.
4717. H. é. Knazönettel vettek 4718 M. Z.S. In éskediSnk.
4719. K P Átadtuk.
4720. A. Fe!ha«znáJtuk nyomban 4711. Dr >t. Jő.
4722. .C»eiide»alők okosan raul
Felelős saerkezzté: BÍ.T0EFI LAJQnT
Nyíl tté r.*)
Dr. eSÖWHUT JÓZSEF as ös»»es tudományok tudora, a bécsi cs kir. K''idolf-kórhá» volt »egédorrosa orvosi mflkö lését bely. ben megkezdette.
Lakása as „Ujvárl-fei« házban, D»»k Perencs-tér) I. ameletben. Rendel 11—12 ¿t
1--2. 38!. 2-2.
•) E rovat nem vállal a
közlöttért felelőseget.
Sz*?k
HIRDETESEK.
SUCKKR JÁNOS
ÉRCZ és HARANCJÖMTÖDÉJ
SZOMBATHELYEN.
% *
s *
I *
k Ajánlom újonnan berendezett telepemet, melyen harangöntések minden L&gyságban eszközöltetnek és _ jótállást vállalok a harangok összhangjára (harmónium) 2, 3 és 4 hangnál is. Úgyszintén a^ult harangoknál is uj összhangzatot csinálok és megrendeléseknél kérem csak a harang hangját és súlyát határozotton megimi é& ezeket csakis vasból készült fedővel és kötéflel látom el a koronán áthúzva legújabb rendszer szerint. Továbbá ajánlom az én nj szerkezetű 2 kerekű hvdrophor Aprotz fecskendőmet, különösen pedig a tűzoltó-egyesületeknek egyszerű practikus kezeléssel, mely 5 perez alatt 12 akó vizet függélyes 8 méter mélységről huz fel; fecskendez 6''" nyílással 27 méter magasra, két o"J nyílással 23 méter magasságnyira. Egyszersmind íjáclom a legjobban berendezett műhelyemet, géperővel, és azon helyzetben vagyok, minden ezen szakmába tartozó munkákat pontosan eszközölni és ajánlatokat mindennemű vasból készült kutak, tűzi fecskendők, rézszivattyu-részek, érezmnnkak mindennemű cséplőgépei nél, gőz-és múmaimok fürészmun-kákat a legjobban és lehető legjutányosabb árakért és jótállás mellett elfogadni és elkészíttetni. 371 5-6.
^TéVaYéWaVaVaV
Isten után egyedül az ön Hoff iános féle maláta-kivonat egeszségi sörének köszönhetem életem megmentesét.
Heft ianot rs. kir. ndv uráliit« itrrak. kir k«-re kedelmi tanácsot koronás arany érdcir.kore&xt tulajdonosa a £5t/l> poros* és német rendek lovalj áaak. A Hoff ,láno«-féle malátakivouat feltalálója s egyedüli késxitSj .-nek, Európa legtöbb fejedelmének udvari »zállitója Béot 6yárhelytséf: Örabeabef 2 Weda és 6yáriraktár Brzhen Srauner
strzsse 8. szám
GTÓGYJELENTÉS
Tekintetes ur! Freistadt, 1881. márcx 21
A* ön Hoff János-féle maláta kivonat egészségi sörének az én. makacs köbögé<emet illetőleg igen kitünft hitig* volt « felkérem ré««emre utánretel m--Ueu eita sörből ismét 13 palaczkkal s 2 zacskó maláta-ezukorkát küldeni,
Waaka Tivadar, cs kir. őrnagy.
Hivatalos gyógyjelentéa.
Berlin, ax uj laktanya kórháza, a tü*ér-ntczában. A kitűnő Hoff-féle maláta-kíTona: < gész.égi sörnek, mely a seb. sülteknek oly jót tett, hogy a»ck azt nem örömest nélkülözik, egy ujabb »»állításért* kéri önt fel az áeoió hölgyek nevében. Rset mini«z;er,
Két fsriztaa alél aem kBldstik azét.
H. SGHRIID gépgyáros
Marsha!! Sons ÓC Co. Limtd. főügynöke.
BUDAPES T, gyár-uteza 58. (bárány-ufeza sarkán.)
S (i z m o z d o n j o k a l
nagyobbított tDziszekrsnynyel,
ajánl
cséplőgépekc t
magkűlinitó hengerrel
370 5-
HOFF JÁNOS.
CS. kir udvari szállító Bécs. firabez. BriiMrstrasse 8 Főraktárak: Nagy-Kanizsa: Fsssslbofer Jézsef. Str«m éa KWs. — Zala-Egerszeg: Hnblaízky A. — Sopron: P Miller. -Keszthely WBstch Fereaoz. — X a p 0 s T i r Líjpczig Aatal. — Kalocsa: Bsbr B. Upát. - V a r a s d : Itzzy Heebziager gyéjyíz —
373 S—12
<3 r 1 ö m bl 1 xxx o & ^ *
fogaskerék és szijhajtásra
háromvasú ekét, kétvasn ekét,
sorvető ós szórvavető gépet, szelelő rostát, „Baeker rendszer4''
trieureket szelelővel vagy anélkül, répavágógépet és daranialmot sat. sat.
amerikai lovagoló fűrészt.
Árjegyzékek is költségvetések kivonatra bérmentve és ingyen.____
N. Dupuy-féle
magtisziitószer,
\ínes többe bnzafiszög!
Megengedem magamnak a közelgő mivelési időre újra az én magtisztító-szeremre a figyelmet felhívni; ez biztosan és hiánytalanul hat szagoségés ellen a búzában, por égés ellen tz árpa , kukoricza- zabban, stb. és ugyanez 1878. évben a magyar királyi földmivelési miniszteriunj álul a földbirtokosoknak igen ajánltatott Ez idő óta az én készítményem az egész osztrák-magyar monarchiában .neg-honosult, és szerzett is magának megrendelőket, nevezete sen kerületekből, melyek ez évben nagy buzaüszögben részesültek, igen sok kecsegtető elismerő leveleket nyertek. A használata készítményemnek igen egyszerű, az ár, tekintve a nagy hasznot, igen csekély. Tartok magamnak a t vevők kényelmére az ország minden nagyobb helyén raktárakat, melyek ugyanazon áron, mint Pest vagy Bécsben egy csomagot 30 krért (elegendő 200 liter magnak) árusítanak el. — Használati utasítás minden csomagon.
IVTJM A DUPUY, BÉCS. VI., Windmfihlgasse Nr. 36.;
Ffiraktár Zalamegye számára Nagy-Kanizsán Rosen fold Adolf urnái. — Raktár Alsó-LenSván Tomka G. nél, Zala-Kgerszegen Gráner L fiánál, Keszthelyen Weiss Albert, WüBsch Ferencz. Mtra-Szercabetyen Grahovecz Aadráf uraknál. 369 9 - 10.
Osa.it; egy forinttal wm
mint a baslapesti hatodik
NAGY LÓ-SORSJÁTÉK.
i88l> október 19-én mrgurtandó
tgy sorsjegyének árával, játeshatnl az
htuáson
5Q0 xxy&JrGTxi&nyrrG 5 00
1-so Mrnim ^^"ír/x 50C 101 Tl
2-ifc wmm 25C 101 il.
3-tt wmm •«»■■ góc 101 TL
további nyeremények, úgymint: hintók, hátas iovsi, ipar-, arzoy és MftsUárgTak
sat. sat
WW Valamennyi nyeremények a bizottság közvetítése frty-táü: készpénzben is értékesítheti.
Ezen sorsjáték a hazai lóteayéezté^ javára s a budapesti lóvásár emelé''éro az ugyanitt 1881 október 13-tól 23-ig urundó lóráaár 4» lóárv.rét, ménkiállitás, 16-dijazás és ax QgetS verseny alkalmával fog n^gtartatni
Ezat ssraj^ysk flMársoltási teiyiséaa a 878 2-5.
liüóliiTataláflal: M-és Tfltó-ftzlBte
(Politxer 8.)
Dorottya Htcza 12. sz
\H
m
"^an szerencsém tiszteletteljesen jelenteni, hogy a .Hírscltler és Hlatkó* czég alatt helyben 7 év óta fenálló
férfi-ruha üzletből
kiléptem, s ugyanily üzletet nyitok és vezetek
HLATKO JA N O S
főtér, az Ebenspangor féle házban, az , Arany Szarvas''1 vendéglő mellett törvényszékileg bejeg>zett czég alatt.
A i agybecsü bizalomért, melylyel eddig megajándékozott, mély köszönetemet fejezvén ki. tiszteletteljesen kérem, hogy azzal engem továbbra is megtisztelni kegyeskedjék, és pedig azon leszek, hogy lelkiismeretes, pontos és szolid munka, valamint a legolcsóbban szabott árak áltM t. cz. vevőimnek teljes megelégedését kiérdemeljem, a mi mér azért ia könnyen eszközölhető, mert a legelső bel- és külföldi gyárakkal vagyok összeköttetésben és minden idényro a lcg ujabb és legdivatosabb szövetekkel, (libériákat is magyar é$ franczia kivitelbeu) ellátandom magamat. — JSgycvos önkéntesek számára szükséges ruhákkal is szolgál hálok. — Becses megrendeléseit kérve, vagyok teljes tiszteiette!
363 6.e HLATKO JÁNOS.
Kagy-ffaaizsin, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
FótOrztarvoa MQllsrfé''r
csodaszerü Injeetió
gyégyit voszélytolentll 8—fi napig minden folyndéknt a hagyciAnél. Még elavult ege tekben 1«. Li-téteihényezö Kreikcnbanm Károly Hrannsehwsigban.
Kz tötid idő alutt magának ogy világi hírnevet szerzett éa a legelókslóbb orvosi tekintélyek állal has''iiállatik ét xjánltatlk
* 860 8- 9
N X6Y-KANIZ8A, 1881. szeptember 29-én.
Elófi«té»i ár:
pjész ém......
léi évre .....
negyed évre......
Enjy szám 10 kr
8 frt. * ,
2 .
HIRDETÉSEK
8 hasábos petitsorbax 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr
nyilttj::rhex
áronként 10 krért étetnek fel.
Kincstári'' illeték minden egyes hirdetőért 30 kr. fizetendő
Huszadik évfolyam.
A lap szellemi réssét illető kí>ziemé-nytV 4 izerkbzztóhfe,
snysgi reszt t illető közlemények pedig a kju>!&hoz bérmentve intezendők : NAGY KANIZSA Wlassicsfcáz.
Bérmantetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadutmtk el
Kéziratok »issza nem küldetnek
rv-Kanizsaváros helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a , nagy-kanizsai kereskedelmi n iparbank", ,nagy-kanizsai takarékpénztár", a .zalamegyei általános tanítótestület" a nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a »soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és város
v egyesület hivatalos értesítője.
HeUnKint kétszer, vasárnap- s csOCörtOkdn megjelenő vegyes tartalma lap.
„ZALAI KÖZLÖNY*
Ibbl-lk évi Utolsó negyedére.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetősök e hó végével lejár, hogy azt ideje korán megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében hiány merüljön fel
Igyekezünk a helyi viszonyoknak megfelelően a közérdekű kérdéseket megvitatni, a helyi események registrálásában lehető gyorsaságot, főkép hitelt érdemlőieg tanúsítani.
Előfizetési ár a régi. mely lapunk homlokán olvasható. Vidékről legczélszerübb postautalványon küldeni.
A iap t. előfizetői kedvezmény árban megreudeihetik Rudolf trónörökös és neje Steíánia fóberczegnó aranykeretes arczképeiket. A kik az utolsó évnegyedre uj eiófizetókül belépnek, a szép képeket 5 frt 50 krért bérmentve kapják a lapnak három hónapos küldésével.
Kiadóhivatal WAJDITS JÓZSEF
kun v v k erestcedeae.
Elmélkedés Komaiiia e* M a g) ar « rs l h g vis/,oii\ai fölött
(Folytutás és vége.)
A magyar nemzet azon más nemzetiségekkel együtt, a melyek vele a hónai kotás. vagy későbbi századok óta itt laktak s jóban, rosz-ban részt vettek ezer éven át 8 ezer vész között megállta helyét, s mondhatni dúsan élt s javaik unokákról unokaKra szálltak. És most a béke, a munka korszakában pusztulásnak indul vagyonilug és erkölcsileg. A föld, amelyet annyi vér árán szer-
zettek 8 tartottak meg az ősök, mintha megelevenült volna, vándorútra kél s bitangjószágként kerül többnyire oly kezekbe, a melyek a haza szabadságának fegyvert soha, de a nemzet kifosztására uzsorás váltókat 8 adóleveleket igen szorgalmasan forgattak: és most kitüntetett, tisztelt egyének, mert meggazdagodtak.
Innen következik aztán azon másik nagy szerencsétlenség, ami a társadalom alapját fenyegeti az erkölcs sülyedése.
Innét van, hogy amióta az érdemnek s tiszteletnek a Wertheim-cassa a snlyméróje, az erkölcs és erény — elvet nem is említve — oly áruezikké vált, amit a börzén nem jegyeznek, hanem uton útfélen vásárolható 8 minden — élelmes — ember ugy értékesít, amint állása s körülményei engedik.
Aat mondják azért pusztul va-gyonilag a nép, mert tudatlan s dologtalan ! De ez nem való, mert nemcsak a közép és kisbirtokos osztály bir azon műveltséggel, mint bírtak az elődök, de a földműves nép is felvilágosultabb, mint volt 8 többet és jobban dolgozik, mint hajdan. De munkájuk gyümölcse elszivárog azon csatornákon át, a melyeken százfelől szivatyuztatik s a forrás, ha még oly bó volna is - kiapad, mert csak ez az egy van s mindnyájan ebből merünk. A másik, a mely a nemzet vagyonát volna hi vatva gyarapítani. Az ipar — nincs, ami van tétlenségre van kárhoztatva. élete csak tengődés a földműves morzsalékain,
És miért? Ezekre i» ráfogják, hogy tudatlanok s dologtalanok, pe dig nem ugy áll! Az iparszabadság név aJatt ismert vízözön az igaz lerakott elég iszapot, s a 1872-iki ipartörvény gondoskodott, hogy benne a tudva kénye szerint tenyészhessen ; burjányzik is ijesztő módon. Mind amellett volnának még Magyaror-
szágnak értelmes iparosai elegen minden szakból. Megmutatták azt nemcsak Szeged s Székes-Fehérváron, hanem a bécsi, párizsi s több világi kiállításokon is ahonnan dicséretet s kitüntetéseket hoztak haza, azonban mégis munka hiányában vannak, mert a külföldi nem jön ide, az a maga iparát pártolja. A mi [nagy araink s pénzes embereink pedig nem dol doztatnak itthon, — mert akkor a „nagy világ" nem tudná hogy léteznek, — mi pedig köszönjük meg, ha van aki itihon a magas és jövedelmező hivatalokat elfoglalja.
De ez még hadján, csak legalább a közép és kisbirtokom osztály s a köznép maradna meg a hazai iparnak ! Hanem amerre a szem lát mindenfelé idegen készítménybe ütközik. A drága kölcsönpénzen épített s a nép adójából segélyezett s biztosított vasutak és gőzhajók köny-nyüvé teszik a közlekedést a szabad kereskedelemnek, ennek következtében nemcsak a íóvárosban, de a vidéki városokban is a boltok egymást érik az észnek minden kigondolható czikkjével tömve (sok helyen még az utczai közlekedés is akadályorva a kirakott és kiaggatott tárgyak által). Ez uton a közönségnek még nemis képzelt szükségletei nemcsak kielégitvók. hauem reátukmáiUtik olyasmi is, a mit szükségletei nem igényeltek volna. És ezt a fogyasztó közönségre nézve sokan hasznosnak állítják, holott ez is hamis állítás, mert ha annyira szükséges a takarékosság amennyire mindenfelől ajánl-tatik, akkor nem helyes, hogy aki a fényűzés és könnyű költekezésre hajlandó, arra még inkább ingereitessék. Továbbá az úgynevezett „fo gyasztó" közönség nem a népnek csak egyik feléből áli, még „fogyasztó" értelemben sem, mert minden egyes a saját szakmáján kivüi a többire nézve fogyasztó is. Az így egyesekből képeződő közönséget tehát az
összes egyének teszik. S mert az egyének érdekei kölcsönösek az ösz-szesek érdekeinek együttesnek, egymásból folyónak, végeredményében pedig azonosnak kell lenni.
Már pedig a mi eljárásunkban nemcsak a kölcsönös-ég, de még a méltányosság is hiányzik, a mi végeredményében még önzésből is káros, mert ha általa egy egész osztályt a nemzetnek egy nagy részét s hasznos tényezőjét a munkáteréről leszorítva nemcsak a nemzeti vagyon gyarapítására, de adófizetésre is kép telenné, földön futóvá teszünk s a nyomor martalékául dobjuk, az ó általa viselendett állami terhet saját vállainkra szedjük.
No de emelkedik a kereskedelem s ez pótolja a veszteséget, mondják az uj aera emberei. Az ám! igaz! „Élelmes fajú" kereskedőink néhány valódi bukást leszámítva gazdagodnak, hanem a csupa behozatalon élődő kereskedés által folyton szivatyuzott népnek minden pénze külföldre vándorol, ezt a statisztika nálam is jobban tudja. A mit ezen kereskedés hasznot hoz. az igiz hogy részbén itt marad a legtöbbnyire idegen fajú, szeilemü kereskedők, tózsérek és lelketien uzsorások ,kezeiben. Ami pedig onnan a nép közé szivárog, ennek még meglevő birtokát viszi magával szinte oda, s hogy mily arányban, annak a telekkönyv és végrehajtók a megmondhatói.
Ezen okok miatt pusztui a nemzet anyagilag és sülyed erkölcsileg. És hogy a föld megelevenült s vándor útra kelt. Hogy nem ingatlan birtok már a gazda kezében, hanem járom, a melyhez odakötve húzza mások igáját míg húzni kepes, ha nem bírja, kidobják belőle s ó elmehet szélnek.
Erre meg azt mondják a bölcsek. hogy ez által a birtok csak gazdát cserél, de azért megmarad nemzeti vagyonnak ! A baránynak is
mindegy akár a farkas eszi meg, ».kar a gazda. Hanem ha bölcs Pétert bölcs Pál a birtokából kieska matirozza s ót magát szolgájává teszi, ugyan mindegy lesz-e az Péterre nézve? Háth* még ezer meg ezer Péterek jutnak ilyen sorsra? Ez birtok, illetve gazda csere ? Ez egy nemzetnek adyagi és erkölcsi pusztulása! s egyszersmind socialis és megfordított agrarius kérdés, a minek végkövetkezménye szinte az lehet, a mi a másiké. Fölséges eszme a szabadság és egyenlőség! De hol az eszköz, a melylyel az erkölcs, a jellem és lelkiismeret egyenlőségét létrehozhatni? . . .
A magyar nemzet véres küzdelem és hosszú szenvedés árán ezen fölséges eszméket megvalósította s a legtágabb értelemben mindenkire érdem s értelem nélkül ki terjesztette. Ebből annak kellett volna következni, hogy a nemzet gyarapodjék s erősbödjék. És az eredmény az, bog; pusztul, s hogy & szabadság és egyenlőség, a mit oly bőkezűleg osztatott,, most testén rágódik s mini szu a fát őrli!
Hát édes nemzetem! Te ak; ezer év viharaival küzdve, az elsők közé irtad nevedet a nemzetek tör ténetkönyvében, arra vagy-e kárhoz tatva, hogy mint uyomorult koldus férgektől emésztess fe'' ? s hogy dics telen kimúlásodat még be sem várva vércsék s denevérek üljenek beié könnyű szerrei sasfészkedbe s itt vihogjanak s ezinezogjanak elsajátított neved alatt?
Magyarország főurai és mindazok. kik e nemzet sorsát s ügyeit gondozni hivatva vagytok, ébredjetek megmentésére e jobb sorsra ¿érdemes nemzetnek mielőtt még nem késő! Hiszen nem szükséges erre sem háború, sem forradalom, csak egy kissé kevesebb indolenczia és több hazaszeretet Mert ha még késtek, el-készülend nemsokára Magyarország
TARCZA.
L.. - r I — hoz-
Glossa.
Ha levonja az est • ötét 15 fátyolát 8 a kis harang zengi az .Ave Máriát*. Szivem redőiu Át a lohájz égbe szál!, S kér«''™0® o-t keres ax ég esi Maginál; Bir|kinjium nagyok, mégis boldog vagyok mivel: .Kój''cddel alszom el.*
Ha eljövend bíbor «ugárival & regg b a virágok ke''iyhéc gyémántos csepp remeg, Jáiá"n x csalogány keble daltál hevfii,
8 minden lénynek arczác aj lét öröme fii ; Szivemnek hnrja egy titkos kéztől rezeg; „ Képeddel ébredek •
Ha völgyek lágy ölén, hol rig patacsk* foly, > hol virág Hjkakról int l»lém száz mosoly Andalgók egy magam hordozva kinom&t. De melyre irt se hegy, se völgy már ngysem ad, Eltitko ni r ám a legnagyobb vigasz • „Kimoiidhatatlan az."
Ha éltem tengerét, mely végtelen sivár, S melyen csak reményem mint zöld szigetke áll, Ért f-d z sort szele még inkább fölveri, 8 reményem horgonyát is összetördeli, Ajkam nem ejt panaszt, mert kedves szivemnek : ,Mit érted szenvedek."
bozgostl
az asszony, ha angyU.
— Beszély. —
Irta SZALAY SÁNDOR.
(FolyUtás.)
— Az utasok mind Erdós köré mentek. Ugyanazon patvaristák voltak, kik ugy őt hónappal elóbb Kondor Gytüa irodájában működtek. Kondor már czen-surázott ügyvéd volt, s az irodanyitással egyidejűleg akarta Urtani menyegzőjét.
— Kicsoda ön barátom ? - kérdé Erdós tói Kondor.
— Erdós Ferencs, gépész vagyok.
— Miként jutott ilyen csudálatos helyzetbe ?
Erdós slmondá őszintén mi törtéut
vele.
Erre aztán as ügyvéd ée ügyvéd bojtár urak kaczagtak. Szép Magyarországon az önérzet, a nemes büszkeség ne veuéges volta csak bisonj oa rangfokozatnál szűnik meg Így nem csudáihaté, hogy as egyszerű gépóss vándor büszkesége komikumnak tűnik fel a jogáss urak szemében.
— Honnan jó? — kérdé Erdóstól az égbekiálió patvarista.
— Egyenesen Budapestról.
— Ott tőlté régibb idó óta idejét?
— Nem kérem. Két hete érkeztem meg Francziaorsxágból.
— Francsiaországból ? Sok ideig volt külföldön?
— Két év óta.
— És ss elótt?
— As alótt üzletvezető voltam itt B....n Beregi Menyhért lakatos üzletében. Onnét mentem ki, hogy külföldön megta nuljam a gépészetet.
— Na és sikerült?
— Hála Isteni Meglehetős bizonyítványokat hoztam s legjobb hírnevű gyártulajdonosoktól. Esek folytán állást is sikerült kspnom egyik budapesti gépgyárban.
_ Miért ti -m maradt ön külföldön ?
— Visszahozott hazám iránti szeretetem. Csak alapot akartam nyerni arra nésve, hogy itthon is folytonosan tanulva, dolgozva, szerény erómhöz képest basámnak és s nemzetnek hasanos munkása lehessek.
— Tehát most Beregi Menyhért látogatására indult, nemde?
— Igen uram ! Kedvec emlékek kötnek e helyhes.
A jogtudós urak kezdték belátni, hogy ennek » kopott, de emelt homlokú vándornak joga van egy urnó oda vetett alamizsnáját visszauuuitani. A társalgás barátságossbb szint öltött. Uitták Erdóst, hogy menjen velők kocsin. De miután s gépész nemes szerényen «. meghivást el nem fogsdá, megigérék, hogy Bereginek be fogják a nem várt örömet jelenteni. Erdós nagyon kérte ókét ne rontanák el ezt a leírhatatlan meglepetést. Az urak megígérték a tovább mentek.
A vándor ugyanazon uton, melyen örült futánál jött, visszament. Gondolatait annyira elfoglalta azon ismeretlen urnó és az erszény arany, hogy még Beregi uram kedves családi tüahelyére se ért reá gondolni. — As a csodaszép ur nő, mint haszontalan bolgó tévedt Beregi Mari képe elé. De hát a bolygóknak o!y«n átkozott erejők van, hogy — ha még oly kicsinyek is — napfogyatkozást ssülnek.
Újra elővette as erszényt. Most az aranyok köst névjegyet talált.
„Özv. Pusstay Maria Budapesten, IV. ker. horgony utcza 5."
Es volt as urnó névjegyén. De mért tudatta szándékosan nevét és lakását? Vájjon e tett másnak eredménye volt tán, mint s puszta szánalomnak ? ! — E gon dolaton sokáig tépelődve ért vissza batyujához.
As erssényt ott kinyitotta, hogy a névjegyet beletegye. As s sok tündöklő fénye® arany, melyről — s mint mondani «sokás _ egy-egy ördög vigyorog as em-
ber felé, mind a szép özvegyre emlékezteié. órá is vigyorgott a daemon, csakhogy nem ismerte meg.
— Ha ajándék saólt — önérzetem tiltja elfogadását; ha pedig valami zá^ogféle akar lenni még inkább Vissza fogom adni az erszényt. Ssiveabe csak Beregi Mari képe ól; ast nem tórli ki onnét semmi. Megyek, sietek 6 hozzá, hogy minél jobban elfeledjem a velem történteket.
Batyuját hátára vetve, megindult.
— Megállj egy szóra öcsém I — kiáltott egy hang a tölgy másik oldaláról.
Őszbe csavarodott vándor volt as ki már jóformán megette kenyere javáL
Erdős Feri mfndjárt megismerte Pál bácsit, Beregi öreg legényét, kinek m gasabb ambitiójs sohasem volt mostani állapotjánál. Ennie, innia volt igy is; azon kivül koránál fogva még különös passióját is kielégíthette : a majsstramtól kezdve a legutolsó inasig gorombáskodhatott mindenkivel. Jussa volt hozzá, mert hajszálai becsületes munkában ószültek meg. Tisstessógadás dolgában csak s majsstert kérdezte.
— Hova indult Pali bácsi? — kérdé álmélkodva tőle Erdős. És erre az álmélkodásra slspos oka volt, mert as öreg Pál, Menyhért majsster Istenben boldogult apja idejében szabadult föl s Beregi-féle műhelyben. És ssóta egyéb utat nem is tett a nagy világba, minthogy minden „zárás" után eiment a „fölöntős" zsidó korcsmájába egy „ssejtlira". Es a világjáródás pedig k^ett mindennap ötven lépést; miután a fennevezett határ hu-ssonöt lépésnyire volt a Beregi műhelytől.
At öreg Pál jó »okáig nésett ss iQu Erdősre.
— Hejh de kár érted öcsém ! Szép gyerek vagy. Aztán agy-e sokat is tanultál, mi ? Mindig jó fejed volt. A többi szamár csak szamár maradt, hanem te kifogtál rajtam.
Erdő* elérzékenyülten fogta m*g az öreg Pál kezét és mosolygott.
— Dehát mondja meg Pál bácsi hova indult? ott hagyu a Eeregi mú-beiyét ?
— Öcsém — ssólt ja öreg nagy sóhajjal — ne menj be ebbe a városba, ha jót akarsz. Fordits hátat, gyere velem! Bomlik itt a világ, de csudarui.
— Hogyan bátyám?
— Hát láttad azokat az urakat, a kik erre mentek as orsaáguton ?
— Beszéltem is velők.
— Na há; azok a te Mariskádért mennek. A Beregi mübelybea fiskális lesz a majs''.ter. Gyere öcsém bomlik a világ.
Ezsel as öreg Pál sarkon fordult s mintha csak Sodorna menekültje lett volna, vissza se nésett, ugy hagyta oda a várost. Talán könnyeit takarta el? Vagy tsdán ötven éves emlékeitől félt, hogy utána kiáltoznak és meglágyul bsive?!
Ssegéoy Erdős Feri pedig megder-modten állt meg as öreg Pál ssavai után. Majd homlokához kapott; fejét lehor-gasstá és tompa merevséggel, sötét, kidü-ledt szemekkel nésett a földre, minifia megakarta volna átkozni, a miért belőle alkottatott.
Később homlokát kesdte simogatni; valószínűleg csatázó gondolatait akarta saeliditeni, rendesni. Astán körülnézett, mintha ast a daemont keresné, ki
HUSZADIK KTOOLYAU
ZALAI KÖZLÖNY
.f
SZEPTEMBER 29-én ?88;
ezredéves fennállásának emlékoszlopa
de & közeljövő rafogja irni im e sir-iratot:
„Itt élt a magyar nemzet ezer éven át . . . s kimúlt öngyilkosság által.''
FÖLDY FEB.ENCZ.
Hirdetmény.
12361. n. i. 1881.
A megye területén előfordult büntettek _által veszélyeztetett személy- és vagyonbiztonság helyreállításának és megszilárdításának érdekében a nmltsgu belügyminisztérium egyetértóleg az igazságügyi m. kir. minisztériummal folyó évi szeptember hó 20-án 46092 sz. a. kelt rendeletével megengedni méltóztatott, hogy Zaiamegye területén a rablók, ezek bűnrészesei és orgazdái ellen egyévi időtartam alatt a rögtönbirósagi eljárás vétessék foganatba.
P>nnél fogva a rablók, ezek bűnrészesei és orgazdáira nézve & rög-tönitéló bíráskodás Zaiamegye területén egyévi hatálylyal ezennel kihirdettetik, megjegyeztetvén, hogy annak gyakorlásánál az 1868. évi november hó 5-én kiadott s legfelsőbb elhatározással jóváhagyott rögtönbiró-ság: szabályok fognak alkalmaztatni.
Ezek szerint pedig mindazok, kix az elősorolt bűntetteket a jelen hirdetmény közzététele után követik el — polgári állásuk és helyzetük tekintetbe vétele, nélkül, — igy tehát katonai szökevények, katonák és katonai hatóság alá tartozó szemé lyek is rögtönbiroságiiag kötél által való halállal foguak büntettetni.
Ezen hirdetmény kellő számú nyomtatott példányokban az összes járási szolgabiráknak és Nagy-Kanizsa város tauácsáur- azon utasítással adatik ki, hogy azonnal intézkedjenek, miszerint az az összes községekben s pusztákon teljes tartalmá-l.in nyilvános felolvasás és kifüggesztés. valamint a lelkészek által a szószékekből vagy a templomok ajtai előtt leendő kihirdetés utján azonnal közzé tétessék és ennek igazolása végett minden egyes községben és pusztákon a szóbeli kihirdetés és kifüggesztés megtörténtét és annak idejét tanusitó elöljárói alairásokkal ellátott egy-egy hirdetmény példányt
14 nap leforgása alatt jelentésük kíséretében hozzám felelősség terhe alatt terjesszenek be.
Kelt Zala-Egerszegen 1881. őri szeptember hó 22-én.
SVASTITS BENÓ s. k. alispán.
olyan szörnyű szavakat kiáltott fülébe. Senki nei volt körüle. Az öreg Pál már elfutott .-miékei «161.
Ekkor ismét kert-aztülzűgott agyán a borzasztó ige: .a te Mariskádért mennek !"
— A te Mariskádért mennek ! orditá észvesztetten ; aztán k< czagott, mind z ooioud. Százszor ismétié és mindig erő sebben kaczagott. Végre kimerülten dóit le a tölgy aiait. Feje alá tette hitvány kis b&tyuját.
Az aranyok megcsendültek.
Hívó, csáoitó. varázsló osengée a pokol fenekébe.
III. Az esküvő napja.
A b.....1 ferencziek templomában a
sekrestyés barat. az öreg Fnderikus, kemény kitatass&i rendezi a templomot. A gyeriyaiartÓKoa egész szál gyertyákat lesz, mindegyiknek tetejét petróleumba martja, hogy élénkebb lauggai égjenek. Esküvő le»z. A vőlegény gazdag ügvvéö. És mint okos emoertől az öreg Fridori us eivarja, hogy higyjen a gyertyalángok jelentőségében az esküvői szertartas alkalmával. A gyertyák lobogni fognak; ez házfcséieti boldogságot, vidám életei je lent. Ez a gyertyajóslat iobban felvillanyozz» a vőlegényt és az öreg Frideti-tusnak garasokhoz szokott markát valami nemesebb érczből készült pénzdarabbal fogja megörvendeztetni.
Azért a benkosstos minisler gyerekeknek kemény rendeleteket ad ki, hogy a iempiombejárati sorompót kellő'' időben felnyissák, a refecioriumból pedig székeket hozzanak kellő számban a lakodalmasok számára. A térdeplő-vánkosokat sajátkezűiig teszi az oltár lépcsőjére; asután bemegy a sekrestyébe, kesét imaszerüleg oaszeievén, kél hüvelyk ujját egymás körül Zarikáztatja, nyugalmasan vár és az .. ebédre gondol.
Fenn a kolostor egyik cseliájában as ifjú paier Geáió.rt a legújabb habi''n-saba öltözik, kényelmesen pipázgat és mosolyog. Fiatal romlatlan kedély, lsg-
Nyíltlevél Magyarország
fény képésseíhez.
Negyven éve, bogy a fényképészet életbe lépett és e rövid négy évtized alatt olyan óriási lendületet vett, hogy más iparágak, vagy tudományok hozzáfogható rohamos emelkedést még soha nem mutattak fel. Mig ez örvendetes jelenség sgy réazrői azt bizonyítja, hogy égető szükség volt reá, s a nagy közönség nagy pártfogásban részesiti: addig más résarői minket fényképészeket is figyelmeztet arra. hogy a korral haladjunk, az ujabb vívmányokká! megismerkedjünk ée egye-sü jünk.
Husonütsuk össze helyzetünket mas iparosokéval. Ók a társadalmi téren szövetkezéért alakítanak, mi izoláljuk ma-guukat, elszór/a élünk egy-egy városban a nélkül, bogy kölcsönös érintkezés által tudnós iceg azt, mi történik a nagy vi-ágban a fényképészet körében.
Litvx, hogy a központról, Buda-pes ró , hol legtöbb fényképész lakik, »«mmi mozgalom meg nem indul érde-Küukbeii, én fogtam fel a tollat; elmondom mind azl, amit egT előre elmondhatok.
Külóuös»n p^dig három pont az, uszi-lt pályaiársnim a melyről jelen alkalommal szólni óhajtok, ée ezek:
L A hazai fényképészek országos egyeoule e, ennek megfelelő szaklap megindítása :
2. Egy fényképészeti ipar mfliskola f-iállitáaa; és végre, hogy e kettő szünet nélKÜl igazgatva legyen ;
3 Egy mindennemű fényképészeti utü-ekból rendezőit országot ée állandó k i iIlitni :. központon, Budapesten.
Vegyük ezeket rendre egyenkint.
Meg se tudnám hamarjában mondani, hogy hányan vagyunk haaánkban fényképészek, mert oly annyira elszigetelve élünk egymástól, hogy egészen idegenek vagyunk.
Van mindenféle egyesület sz országban, csak közöttünk nem akadt sonki, a ki érdemesnek tartolta volna a szorosabb szövetkezésre czélzó eszme fölkarolását. Gyűlést soha nem la-iottunk, hololt erre nekünk van legnagyobb szükségünk
A jövő emberei vagyunk, haladnunk kell nyomról nyomra a természettudományokkal. Naponkint nevezetes fölfedezésekről haliunk, melyek nem ritkán irányadó befoly assal vannak a fényképészetre. Ezeket azonban csak futólag halljuk a nélkül, hogy mi, kiknek érdekében állana megvitatni a találmányt
nagyobb gyarlósága csak annyiból áll, hogy akár jót, akár rosszat lesz, nem készakarva teszi. — Miután öltözékét rendbe hozta, kezébe veszi a házassági alkalomra készített beszédei, ó fogja a ma egybekelő párt esküdtetni. Még elég fiatal aboz, hogy uj és részben eredeti beszédeket gondoljon ki és szerkeszszen. A házasságot csupán mint szentséget ismeri és méltatja; a mi annak földi reasét illeti, csak könyvekből vannak bizonyos sejtelmei és est illetőleg a „szent atyák"-bói citál.
Éppen keresztül akarja futni sser-kesztett beszédjét, midőn a hívó czenge-tyühang jelenti, hogy a náaznép megérkezett. Páter Qellért igazított egyet habitusán és sietett a fényes esküdtetésre, hol kormőnfont prókátorok, ujság rók és a jó Isten tudja minő veszedelmes nagyságok memonája fogja stenograiálni as ő dicsőségét.
A násznép már a fráter Fnderikus liferálta székeken pihent. Legfeltűnőbb jelenség a menyasszony Beregi Marisks. Gyönyörű szőke haja lágyan folyja végig vállait és csak deréken alul ért véget; magas homlokán és ábrándos kék szemeiben a titkolt fájdalom borong; sjkai zárva vannak, mintha egy nagy-nagy sir volna mögöttük, a mit nem azabad látni és tudni senkinek a világon soha Egész lénye olyan, mintha szivében egyetlen hír se volna, mely örömtől, boldogságtól rezdült volna meg vsl«ha; mintha csak fájdalomra lett volna aisotva.
Pedig as ő szivében, abban a sötét sírban is volt egya.or élet. Nem is régen 1 Akkor még nem sir volt, hanem ragyogó oltára a szerelemnek.
„Szegény Beregi Mariskát ma esküdtetik ! — ast mondták a városban; aztán sóhajtottak egyet utána. Mintha csak ast mondták volna, hogy „ma temeti k szegény Beregi Mariskát.*
Mindenki tudta, bogy Erdős Ferit szerette; ast meglátták, hogy egy párnak teremtette őket as Isten. Egyszer csak az a hir kerekedett, hogy a külföldön ván-
és annak elsajátítását megkönnyíteni, bármit is tennénk.
Hs létezni akarunk a nyilváuos-aág terén, akkor alapítsak meg a hazai fényképéssek országos egyesületét 1
E szövetkezetnek nagyon üdvös feladatai lennének. Tudomást szerezne s külföldi vívmányokról, meghányná-vetoé azokat a mi viszonyainkhoz képest és életre való szabadalmakat vásárolhatna, minő s Woodbury féle „Photoglyptie" is, melyhez nagy ára miatt egyesek nnm juthatván, ki tudja meddig kell ösme-retlenül maradnia hazánkban. Tervet készíteni s fényképészeli iparműiakolá-ról, ennek szervezetéről, legkönnyebb kiviteléről. Ez lenne hivatva arra is. hogy végre valahara egyességet hozzon léire valamelyik egyetemi vagytani intézettel, bogy a vegyszerekért éven kint a temérdek sok pénz ne vándoroljon külöfldre, hanem a hazában maradhasson. En» :k közvetítésével — nem tartoznék a lehetetlenségek sorába — egy fényképészen papiros gyár fölállítása se Végre ezen országos szövetkezet megkoronázná működéséi azzal, hogy egy szaklapot szerkesztene, vagy legalah''o ennek szerkesztésével többeket megbízna s a lap fön-maradását anyagilag és szellemileg s*gé lyezaé. Ha valami hírt akarunk hallani fényképészetről, ennek nevezetesebb előhaladásáról, ma napság kénytelenek vagyunk külföldről hozatni a fényképe szeti folyóiratokat, s más ide tartozó munkákat. Lapunknak minden bizony-nyal akadnának munkatársai. nemcsaK a fényképészek, li.iem a haza. természettudósok között is. Ez lenne továbbá azon eszköz is segédeink körében, meiy pótolná ezekne* hiányos képzettségéi, mert merem hinni, hogv szív -sen olvas-uák azt.
Bár mely iparágra adja is magát valaki szüksége van előleges kiképozésre, ha becsülettel meg akar állani azon a téren, a mely -e lépett. Mi fölfogadunk magunk mellé egy-egy gyermeket, tanítjuk a hogy lehet, s ha már vaU.mi ragadt rá a világba bocsátjuk, s hogy aztán hány lesz kósolük csak valamire val«1 fényképész is? fölette nehéz kérdés, j
Foglalkozásunk, hs alapos képzett- | séggel birnt akarunk, természettudományi, főleg pedig vegytani ismeretekkel jár. Hogyan sajálitná mar must ezeket el a tanuló ifjú, ha alkalom nem uyillik ? mert ast csak nem teheti a főnök, hogy tudományos előadásokat tartson neki, vagy ha mégis r.karoa, vájjon hányan vagyunk hazánkban olyanak, hogy ily nemű oktatásokban része-ithelnők tanítványainkat? A mesteremberekuél meg vannak a vasárnapi iskolák, nálunk, kiknek sokkal égetóbbej szükség--« a jó segéd, senki sem gondoskodik a kellő iskoláztatásról, de hogyan is gondoskod hatott, vagy gondoskodhatnék valaki, midőn a meglevő vasárnapi b máekép.-n b-osztott polgári iskolák necr. tel-i''.ek e netn felelnek meg s féeyképész -t követelményeinek.
dorló Erdős Feri meghalt. Egy vonatütközés alkalmával többen halálosan sérültek; ezek között volt az ő neve is. Azóta uem hallottak róla. hát bizonyosan meghalt.
— »Jobb szegénynek, ha meghalt — mondogatták. — Ugy se adta volnz neki vén Beregi a lányát, sokkal nagyobbra tartotta.
Hanem hál olyan formán, hogy holt hire támadt, Beregi uram is köny-nyebben léiekzett, mikor Mariska lányával megértette, miszerint a jó Isten rendeléséből Kondor Gyula tekintetes ur lesz a férje. Ast a szegény Ferit vesse ki a fejéből 1 ha volt is hozzá hajlandósága. Nyugodjék békében !
Szegény Mari pedig ugy érezte, hogy annak a jó fiúnak a halálával megszületett szivében e fájdalom ée az élni fog benne halálos órájáig, kisérni fogja szüntelenül; éjszakáiból csináland napta lan nappalokat ée álomtalan éjszakákat nappalaiból. Ugy is lőn. Eleinte könyezett sírt és imádkozott. Imái ioly ionos beszélgetések voltak holt kedvese szellemével. Később mikor fájdalma erős gyökeret vert szivében és minden kiveszeti mellőle: nem sírt, nem is imádkozott, hanem bs zárultak ajkai és olyan lelt, mint egy eleven halott.
Apja, anyja ké* tűz tőzé vették, hogy Kondor Gy ulsi.oz kell mennie, különben őket tesz: szerencsétlenné, különben ő viszi őket sírba. Szüleit szerette, inkább ő megy hát a sírba — gondolta magaban. — Ugy lett Kondor Gyula menyasszonya.
Minő lehetett az a menyasszony csók, a mit tőié kapott vőlegénye?!; Nem állott-e tőle égnek valamennyi haj-szala ?! Nem jutottak e eszébe tőié a sírhalmok kígyói?!
Lehet, hogy minden csepp vérét átjárta volna a borzalom ha nem szerette volna, ha birni nem akarta volna minden áron. A szerelem elosalatja a halál bor-salmait; as csak mosolygó életet hord magával.
Ezen bajon csak egy fényképé» szeti matuskols segíthet, a mely bee legalább 1 — 2 évig kelUae segédeinkot oktatni a fényképészeti kezelés módok minden ágában ; nyernének itt kellő kiképzést a szükséges terméttsettudományi »meretekb-n is, hogy ne legyenek pussta gépek, se ugy végessék foglalkozásukat a mint ast nekik egy ember s a rendes formula előszabta, hanem dolgozzanak öntadatossn, vagyis énsék tudományos alapon életpályájokat. Ebben az iskolában azután gymnásiumi vagy reáliskolai 4—5 osztályt vép.'' -it ifjakat kel lene fölvenni, kik igy legslább m--némileg fejlettek és megbírnák a ssü Bégé* tudomány t. A* angoloknál majdnem olyan kurzust végezuek a fényképészek, mint itt hazánkban a felsőbb kereskedelmi akadémia növendékei; mi meg-elégednéik egyelőre az előbb emiitett szervezetű iskolával meiy a most uem régen Salzburgban feláÜilotthoz lenne hasonló.
Ezt az iskolát t-rmészétesen a kormány tartaná fönn és kinevezett tanárai állal megvizsgált egyének kapnak csak a képes.tő oklevelet. A fényképészetiéi karöltve kellene járni a photokeramika-nak vagyis a po^zellánföstésnek. E téren haz-nkban nagyon, de nagyon keve sen dolgoznak; ezt- azonban nem i» lehet csodálni, hiszen uem tanulhalják a segédek munkaadójok tói, mert ezek sem kap tak ebben oktatást. Erre a szép jövőjű iparművészeti ágra is ki kellene terjegr-" kennie a mondott iskolának.
Ennyit vázlaiosxn s fényképészeti szakiskoláról.
Végül, hogy kikereki:ett egeszet adhassak *6 felöleljem a legfontosabbat, meg kell még emlékeznem a kiállításról is. Akárhány kiállításon voltam jelen, mindenütt ezép számmal voltak képvi selve a magyarországi fényképészek is műveikkel. Megmutatlak azt, hogy tudnak dolgozni, szép müveket készíteni, de arra néz.e, no^y az egész ország epyütt Izssj munkáink eredményeit, t-heieé-günk szerény alkotásai, igen czélsz-rü-uek tarainám azt, hogy mi keblileg rendezzünk egy országue, mindennemű fényképészét) kiállítást, hogy lássuk, mii tud hazánk n ludomáayor iparág* fölmutatni. Ezzel lesz a legjobb alkalom arra, hogy tanuljunk, kérdezősfcödj&nk egymástól s váljék közkincscsé as. a mit egy i künk-másikunk oddig csak egyedül és kizárólag produkált.
Ebhez nem keli egyéb, mini egy országoe egyesület, s a mi erős akaratunk épen ngy élotet adhat oonek, mint az ez állni eiérui óhajtóit k iái li tásnak ; mely a».iáu rovididőn oda módosíttatnék, bogy állandó lehessen a egyszersmind ba-zar, hol csafcU művésziesen készüli ké pek lennének kiállíthatok, aztán el is át usilhalók.
E hármas eszme és hármas czél az, melyet ezen alkalommal szellőzetui é» ónök elé terjeszteni akartam. Végre is lennünk kell, meri ha tovább halogatjuk a dolgot, kigúnyol a művelt küllőid.
A templomba pytjlt nép csodálta a vőlegény jóked vüségét. Rajta csupán Beregi uram 6« hiieatársa tettek tul. A dicső öröm apa igaz. hogy soh sem tartozott vo''i s sudár-szépségek közé, de ex alkalommal még a legutóbbi farsangi hisodalomra készíteti dolmánya se volt elég bő. Fujtatott ée nagy uri elegantia-val verdesett maga felé tiz éves jubeliumot ünnepelt vaskalapjával, melyből ez alkalomra egy jószívű, kalapos komája főzte ki külön vai>fazékban as egybegyűlt zsiradékot. Miután pedig ezen saját személyére iráuyzott hízelgés közben — Q*gy uri, leereszkedő mosolyiyal a néző publikumra tekintgetvén — különös gonddal apó t orrát néhányszor jól megkopiototta; jómk látta ebbeli becses figyelmét a mellette nem különben nagyokat fujtató élete párjára fordítani. Katalin asszony ezt az úrias fi^ye''met eleinte szives mosolygása! jutalmaz a, de mikor Beregi uram — ismét öntelten körül lek in ige: vén — huss éves jubileumot ünnepelt és a botauik.''ib»n soha elő nem forduló vira gokk»l ékesite''t „se fejkötő * se kalap féle* f''-jdiszét rendeltetésé helyéről vélet lenül lecsapta, akkor pár míliimeterrnl Küllebb dülledt ssemét megforgatván, gyilkos sugarakkal vette zavarba esett férjét é« annak kalapját elkapván, földhöz vágta.
A nagyobb botrányt egyedül az esküdtető barát, páter Gellért kilépése szüntette meg ^
A menyasszony és vőlegény az oltár elé léptek. A templomban síri csend lett. Mindenki akarta hallani, hegy miként beszél Istennel az, a ki nem mond igazat, a ki hsmiaan esküszik.
A vőlegény szép csengő hangon, bátr-c értelmesen felelt a kérdésekre. A mit mondóit, igazán mondta, az Isten is eihihette neki.
Most s menyasszonyra kerüli a sor Sápadt volt as, mint s kii már félig magához szorított a halál.
A páter kissé lejebb hajolt, hogy m-gért»e feleleteit. — „Máriai itt >xs Isten
hogy még egyesületünk sincs, holott n.«» nemzeteknél már egyetemet állítottak .i fényképészek szamara.
íme lisztéit uraim előliünk a tér hiszem, meg vagyok győződve arról, hogy az összes hasai Upok humánus szerkesztői szivükön hordják iparitok és tudomány js előbaiadásunk ügyét, készségesen helyet engednek a szellemi eszo. cseréknek Fö''kérem tehát öuöket, Ma-gyarors*ag fényképészeit, bogy eszmémet fölkarolni szíveskedjenek, s vii.issák mr.g hogy miként lehetne az országos fényké-pészeti egyesület létrehozását legrövidebb uton ós mégis sik-resen elérni Kwi''wsvárott, 1881. szépu 19.
VERES FERENCZ,
fényképészeti m. tanító ako;oz»váii m k. „Ferencz József" tudomány-egyetemen.
Az ország*} ülés megiiyita*a 1881. éri szeptember hó 28-án déli 12 órakor.
Az ezen ünnepély meg:artánara Kijelölt napon és órában * m»gyar országgyűlés mindkét házának tagjai a ouda-pe»li királyi palota nagjlermeben megjelennek s amennyire a varkapolna térfogata meg-ngedi, lemennek oda a Szenilelck-miset megha^lgaUndók.
Ó császári é* apostoli kir. Felsége az említett »zeut misére mimien nyilvános kíséret uéikul az udvari kápomának oratóriumába megyen, mely alatt a püspök a> apostoli keresztiül allaui fog.
A nagy mise után ó Felsege termeibe távozik s olt időzik, a mig az egyház: méltóságok átölt>>zk(>duek es longisban az udvari kápolnából a teiső ter-mbc érien, hol is ez alatt a toboi, ő Felségnek ki-séreié-e hivtt alos c-iaazan királyi udv«ri főhivatalok es testórk*pi tány ok, » bibor-nok biiczegpríma«, a m. kir. mmiszi>-reic, a zászlós urak és a püspóa. a ke tó* ke reszttel a kihallgatás ; erem ben feUő vnroégysiög oldalán) összegyűlt-k.
Mihelyt minden elreudezieiett, ő Felségének a cs. kir. első főudvarmester állal jeleutés léie''ik * erre *> FeUege ki sereiével a belső termenbó> a nagy te rembe a következő rendben :avozik: Egy cs. kir. k»tuar*-iruok. A m kir. főajtónalló helyel>»e. Az ország zászlósai (párosan.) A bibornok herczegpnmas. A m. kir. minisziemk. A. os. kir. első tőud varmester a pálczával.
A m. kir. főlovászmester helyettest, mini a cs kir. udvari főudvarnagy kép-viaoliije. egyenesen feltartva a mezleien királyi kardot, a jobbra metletis a pils pok sz apostoli Kereszttel
ó Felség-, jobb old»lan és bá s mógön a cs. kir. fúkam*ras, a m. kir. testőrkapitány, a cs kir drabanttiatór-ség xzazxdosa, a cs. kit. lovas te*.i>''rszá z»d Kapitánya es ő Felsége tőhsdse^é.i képtzik a kiserelet
A terembe erve, ő császári és spos-toii kir. Felsége a tróura lép, leül s kalpagját felteszi.
oltáránál, az ő színe előtt kérdc o t''ied: szereted e ezen uszteaseges férfiú./
Az eg> házi férfiú ünnepélyec kérdésé után mély csend következett be; mindenkiuek keble feszüli; mindenkinek agyaban az a gondolat villant: „Ez most Istenének fog hazudni 1 Nem sajt ja-e agyon ?!"
Ds mielőtt a felelet elhangzott volua zaj és mozgás keletkezett az oltár közeiében, melyet a kíváncsi nép egészen eliepeit.
Haivanyan, dúlt arczczal, kuszált hajfür tökkel, mint egy őrült, az cl tár jobb oid«li lépcsőjére föllépett Erdős Feri ; szemeit a m-nyasszonyra mereszté, aztán velőkit hasogató kaczagással rohant keresztül a tömegen. Mindenki borzalom ma husódott el előle.
Beregi Mari abbau a pillanatban mikor Erdős Ferit a sírok Ukó-''nál rém-ségesebb arczczal közeléjsi éles
sikoká»sal élettelenül hallott a sientéiy kövezetér-.
A nép ebben Isten kezét látta, e sietett.
A menyasszony t félholtan vittek
hazs.
Beregi uram hajlékjaban lakodalom helyett siralomnap lett Szegény Mar nebezen téri eszméletre. Azután is több ször ájulásba esett. Uto''-j ir« * toobsson idegrázkodás következtében erős Hs vet erőt rajta.
Az orvos aggódó képpel üli ágy* mellett é* figyelte a láz lefolyását. A.z anyát nem ereszthették e l»«teg ágyahoz; az a legtávolabbi szobában jajveszekeit vigaszUlhatlanul. Szegény Menyben apó meg ott volt egyetlen leánya mellett, homlokát a falhoz támasztotta, mintha attól kért volna enyhiiést, vigasztalást.
A beteg ret^ne es dolgoi- at beszólt.
— Feri, Feri, ne bánts! Látod spám, anyám akarták. Tudod, bogy mennyire szeretem ók«t Jaj, miért villognak ugy szemei? Mi b-ijodr... Mintha megőrültél volna!... Pedig ugy e
HUSZADIK fcvfsrYAai
Z^A^OA i s o ziL^ a N y
SCEP7EMBBE 2Mc 1S81.
Most besséde: mond * Felsége az
országgvOlé* tagjaihoz ¿«Tj-
ével ő Fel-ége a trónról telkei, fevess
4 ölóbb a»««Í"löU kl»érottel » belső termekbe vonul.
i''g
» *K7
Hogyan kell
& leghatásosabb trágyát az ngyneve zfctt pudrettet elóAllitannHk és azt trágyául használnunk t
Jelige . Inkább legyen kezQnk a munkától »zennye«, mint hombirnnk ragy kamaránk tlre*. 8 jobb, ha a két szennyes. mintha a kebel as.
I.
Franklin, a mait század ama n»gj embere, hogy kortársait a gJP«*®*3* ti* cy a képességéről meggyőzte, — -egy az ut mellett lévő nagy tábla ióh-resén e zza vakat: .Gypaznek az ereje* — tette oiv.isha''.óvá. Ezen óriási be tikkel irt Sí-vak az arr» menüknek szemébe tüot. Franklin ezen betűket agy képei!e, hogy porra tört gypszozel h lóherfoldet kívánt Detük aiakjábao meghintette s a meghintett helyek f-n h ióher sokkal gazdagaub zöld.''bb leti taini a tábla többi réazén oe''ük olvashatókká lettek a
lóbertáblán. E kezzel fogható bebizonyí ta3» x gypsz tragyaképeseógéaek minden ék«s szóIIásná: többet használ- mert nem kelle''.'' neki többe hangos szavakkal az embereket h gypazeli trágyázásra nógatni. Siettek azok k nélkül is a gy pszet tragya-szerül felhasználni.
Hogy hz áilati trágyák közöt''. az emberi trágya, az árnyékszéki trágya bir legnagyobb trágyaképesae^gel , annak>
bebizonyításai a nekünk is Franklin b bi-zonyitáei módját kellene alkalmaznunk némi módosítassál. Ugyan is «gy teljesen elcsigázott sovány szántóföldet több egyenlő részre kellene osztanunk, mindenik fi. a Kaszt mas-rnás irágyaval,^ egyik szakasz'', p-''dig érett vagy is az erjedesen tul esett árnyékszéki trágyával megtrágyáznunk, a szakaszokat egyenlően meg munkáinuuk a egyeniő időben egyanlő maggal, gabouaval, vagy repctéve.l elvetnünk, aratáskor minden szakasznak termésé''. küióu külöu learatnunk és kiesé peinünk. S az igy nyert tiszta szem mennyiségének ktilón külön történendő megismerése után tudnánk meggyőzői a kétkedőket arról, hogy az árnyékszéki trágya helyesen kezelve a leghatásosabb Lebát leghasznosabb trágya ia.
Ily próba kísérleteket mi helyettünk végbe vitték már sok jeles gasd-.tssok és az eredményeket tudatták, is a tudni vágyó kozöbíégge!. S mi is tudjuk •« eredményeket melyeket a trágyák más ma» neme előhozott, b igy felvagyank mentve a próbakisérletek''.&l. A kétkedőket azonban nem tartjuk weeza a próbák tói, sót biztatjuk gyermekkorunkban tanuló mondatta ; „Mindeneket magpró-báijátok. s a mi jó azt megtartsátok *
Könnyen megérthetjük miért leg hasznosabb tragya az embertragya. Volt alkalmunk tapasztalni, hogy az istállói iregv*k kózott is annak vau .''giiMgywbü hatása, me^yia jobb lakarmáonyal élő marhák alól került ki. Minden állatok
kőzett pedig H 4A lég táplál óbb
ei*detM következőleg tehát az embori trágya bir legtöbb trágyaképe», égget ia.
De beszéljenek a saámok. Schübler egy híres gazdáss és tudós alapos kioórletei éa pontos megfigyelései ovomán követ keső eredményeket é-»slelt. ó ugyanis egy sovány, meg jobb termő évben ia alig 3 magot adó ubiafctdei több egyenlő részre osztva külön külön más mis trágyákkal megtrágyázva vetett el, a a kővetkező aratáskor,jia ,zöidj .trágy átfáztál,''adott 5 magol, ia tál lói trágyával ado t 7 magot, galamb trágyával adott • magot, lótrá-gyával adott 10 magot é« emberi ganajjal aátnt 14 magot.
Az emberi ganaj pedig nem ment valami mester eges kezelésen keresztül, még i* látjuk a számokból, bogy kétszer télül műl''aJ eredményével as istállói marhaganajt. Mesterségesen kezelve^sjaz vagyi utón a növény tenyészetére ínég alkalmasabbá. téver m-dg. nagyobb eredményt is ellehetne érni. Ugy van bizony az emberi trágya aa istalléi trágyán jóval felül áli, sőt. a drágán vásárolt ..guanót ia melylyel oly sokszor megcsaljak a vevőt jóv.»l felül mulj^ .¿5 ezen. tulajdonságáért a "saorgalmaachinei aentís Éagy ja azt népe* városainak esuorftiiban ha« nála''.lanul heverni, hanem a legnagyobb szergaiomroai az árnyekszékekból, csatornákból ölszegjüjti, márgávai vagy gypszszel.keverve összegyúrva éa négyszegletű l|oczkákra ssagatra megszárítja. Ereu megízáritot» embertrágyát a cbinai porrá törve szórja ei a maggal egyűl''- a főidre va''y pedig -"sorve''ésnéi ugy hinti kézzel a magházba vagy a kijerfőU sorokba. Ez utóbbi móa sokkal czéisserftebb muri igy melyebben kerül a trágya a földije és a sövény gyökerei által aokkal könnyebben vétethetik fel a növéay lap laMkául. A chtnia módszer szeriot kebelt árnyék ezé trágya Taffó név alatt »qo.k retea.
De oe meejünk mi oly metfiire
Chinába példát venni. O t van a Híres Fraucaia nemzet. Ugyancsak férfiaa. mü veit életrevaló és szabadságot szeratŐ aép. Szeretjük is ők«t példáaykép felkoaui és ntáoosni, mert hát szó ami s*ó, iekeá tőle sok azépet. jót és haaxnosat tá^ni. Finom, müveit, udvarias a nőnem ifánt, férfias, kitartó, bátor a veszély és nekéz ségekkeí szemben. E derék nép péidát mutst nekbnk nem caak a politikái ticen, hanem as iparban, asorgalembas és a mesei gaadaaágban ik. Esek csaknem rég fizették ki 5 milliárd francot t porAsXftak b már ŰLÍieijTe van hozva pénsfoegalmá ban az egyensúly, mig a porosz aetazoi ki ac ö ''«HI- milliót zsebre rakíá állam adósságok terhe alatt nyög.
Miért szégyelnáok tehát mi magya rok gazdászatot éa földraÍ7eiéei ia a találékony eszű s müveit francziától tanain Franczia ország népes városaiban az árnyéicscékekből telt csatornák tárta! máért a gyárosok aagy ösaiegnyi haszon Óért adnak a városoknak. A gyárosok pedtg az árnyékazaaek taruimát némi vegyi átalakitása at4o pogácsa alakban megssáritva poanrette, néven bocsátják
le
most is a régi, az én kedves Ferim
vagy? Jöjj hit közelebb!... Tap ntso csak homlokomat ? Ugy e milyen forró? .. Ne, ne 1 ne 0:1 1 íd est a fia ai urat! Az én vőlegényem... Ugy se leszek!... Látad est a tór:! E1 lesz az én vóiegé nyem az első éjen... Milyen édes lesz a halál . .. Ugy-e ott fönn mindenki egye-feül ? Ugy. ugy édes Ferim mosolyogj . . . Milyen szép vagy ta oda fönn a meuyor azágoan . . . Várj csak, mindjár''.! . . . . Csak vőlegényem . . . csak . . . Nézd ugy-e miiyen szépíéoyea? . . Ez csókolja meg szivemet . . . Vigyázi hozzád szokik vérem . . .
Ekkor a beteg irtózatosan rángani kezdett, vonaglott, hörgött, melle erősen hullámzott. A láz rettenetes folyamáu teljesen átélte egy öngyilkos haidok-láaát ...
Minden oly halotti volt az egész háznál.
Mindenki levetette ünnepi ruháját éa szótlanul jártak ide, oda. Az orvos szigorúan meghagyta, hogy a legnagyobb csendben legyenek.
Eijött az éj
A vároe nyugalomban pihent, min denfeié sötéten alltak az épületek, csak Beregiék háza abl*K»iu szűrődött át a lecsavart lámpák derengő világa. Csendben aiudt a varos, Ott álomtalanui virrasztott a ház népe.
A kik nem hallották még mi töriéut Beregiéknél, a kik valahonnan vidókről, látogatásból jöttek, mondogatták: ,Még tar: a lakodalom B-regiéka<M." — Hanem mikor közeibe értek, csudálkozáís J álltak meg. Milyen csöndesen Var''.ját a lakodalmat ''
a kereskedéaU,*»4yo»; fepr*fr«ek és máa termesztők jó áron váaárolaak meg tő* Ittfc. A francaia mesei munkával foglal-koaó nép ia nem restéi mikor meaei máskának aa&oete van — pudrette ké asitésévei foglalkozni. Igy van es Belgiumban, Asgolhooban és máa müv lt nemzeteknél is, nem hagyják az emberi ganajt e nagy hatással biró trágyát hasson nélkül elvasani és a levegőt azzal rontani, hanem trágyául használják ast fel legbeoaesebb és kedveltebb ''növények termesztésénél. Csak nálaok Magyarországban van az árnyéksséki trágya oly kevéssé felhasználva. Dicsérettel légyen néhány okosabb magyar gazdáknak még azou eljárásuk is felhozva, midőn as árnyékszéki trágyát eső vsgy hólével felhígítva hordják ki elseványodott rét jeikre vagy lóheres földjeikre. Mert már es is egy lépés, nemzeti ''óldmivelésünk emelésehez. Azonban ezzei még nem szabad megelégednünk, mert ar árnyék széki trágyát szántóföldeinken a gabona termelés emelésénél még hasznoesabban iahet. felhasználni. De aem azen álla pótban mint »z az árnyék székekbői kikerült, mert ily állapotban annak szétosztása nagyon hianyossan történnék, hauem poralakban minek elkészités módjáról alább leend szó. Miért kell a szántóföldre hordanunk e dús trágyaképes seggel biró tragyasaert, arra egy eseményt hozok fel. Fiatal koromban hódolva azon kötmondásuan: „csak trágyát a szántóföldnek* — szántóföldeimet annyira meggyőztem trágyával, hogy azokban a gabonáim d4a aratást igérfek, még is szép gabonáim az el-cséplée után csak valami kevéssel ugy emlékszem 2 maggal aduk több magot miu4.a trágyázáa elő''.ti években Szalmái* az igaz, hogy sok rolt, de asem kevéa Nem fért ot aehogy a fejembe, hogv. nekem, ki annyira trágyáztam a fóldéwaet, semmivel sem volt több, mint szomszédomnak, ki szinte akkora földfái aratott, mint én. Most aaonban világos efőttetn, miért történt ez igy. Mi a földnek mit róla learatunk csak részben adjak vissza ac istállói irályával.''aem adjuk viaszt. « liaat tartalmú anyagot, mert isiállóbeli marháinkat nagyabb réezt keverttel vagy ssaimá val tartottuk, a trágyásak nagy rs«< az elem is csak szalma völl, ''tehát as istálló trágya is mit a szántóföldre hordattam csak azon anyagokat tartalmazta, melyből a szalma ált, s igy nem volt benne semmi csudálni való, üogy csak kevéssei hozott a nagy trágyázás szén termest többet, mint a nem trágyázott föld. Adjak Vi*ssa tóldtinknek az ároyéksaéki trágyával'' «aon vegyi részedet is meiybea a növény gyökerei feltalálják azon tápanyagokat is, melyből a gabona szem jön létre.
Igen, de mi magyarok annái finnyásabbak vagyunk, mint sem oly undorító anyagokkal babraljunk. Van nekünk sokkal több dolguck, nem hogy ilyenre is kerüljön idő. A magyar csak ne pisz koljoel kezét, mely ben fénye? kardját lovagiasan forgatandja mondja az én tolóim.
Ssláoy mentaégek eaek, kedves poigártárs!melyeket magad ia U fogéi ismerni, ha meghallgatod «savaimat. Elő-azőr ia nem ia oly undorító bűzt terjeszti as emberi ganaj, ha asttak asaga vegyi otoe leköttetik. Miért volna es undorítóbb mint máa állatok gansja. Hím ez ia nem egyéb, mint aaoa tápszerek váladéka, melyet magunkhoz vettünk, melyből as alkalmas részeket a gyomor, e bírvös szakács vérré alakította. — Ha aa árnyékszékbe Tagy eméestó gödörbe havonkint egy aköra való viset, melybe előbb Í0 krajezárnyí kénsav volt kererve — ön tötiftnk, ezáltal as amonniakot, vsgy is ganajnak büsét lekötöttük,s ha még hozsá minden hástartásná! bőven található fa-hamat éa koromport heverünk, minden szag nélkül hordhatjuk és öntözhetjük a trágyahalmaakra, mi as istákSból került ki, vagy ha kedvünk tartja, mint trzn-Ciiák pudretté megazároga''juk. A hamu által omiósaá telt trágyát könnyen Itézze! is elmorzsolhatjuk a véleményes agyakra, vagy ha a czólszerüség ugv hozná — előbb porrá törve a maggal együtt ^inthetünk e! a kijelölt sorokba vagy magházakba Máaodszor pedig k''tdv^s polgártárs ! miért fél az kezedet elszenyesal, azért-e, ho»y majd rozsdás kardodat kezedbe nem vehe ed? Ne félj 1 lemos a viz minden szenyet a kézről. Ne kövesd azoknak péidájonat, kik kényea kezecskéjüket glace-ke«ztyüvel óvják a piszoktól, lelköket azonban ru''nái ru''abb vétkekkel, mini csaiás, ssoazegé», elvtagadás azenyesik be. A becsületes munka, meiy bár némi büssel jár s a kezet clszenyesi, de a lelket úastán hagyja a azcnfelül a konyhára is hoz hasznot. — mindig 0.. gyohb érdem, miat urakodv-a heverni. Ne irtózs azért kedves polgártárs a pud rétié készítésétől és annak használásától. Nézd ast a saép úrhölgyei, ki azt a szép kellemes virágot oly ked vteléssdszagolja miért nem utálja ? pedig tndja, hogy a kertéez, ki a virágot nevoite, a virág föld jét pudrettével irágyázta. Vagy te a fehér kenyereit, melyet a gaoajtól fekete földed termett, miért nem utálod ? Ugy-e asórl nem, mert tudod, hogy a hatalmas terméaset.a trágyában lovó különféle savakat és vegyrészeket az ő nagyszerűen caodáfi laboratóriumában egészen átvál tOaUtU- Félre asér: aindea orfiatorgatás-"saí és "kövess engotn ^ » magmnfa''om, cpi-kép lehet a sokak ¿ital meg-vtrteii trágyából ia a fényes aranyokat elővarázsolni.
II.
A kíváncsiság egyet, kettőt » ház közelébe viii, bogy hallgatózzék: Ott azutan megmdu, milyen lakodalom van odabent ?
Szeptember.
Közelf as ősz, btv&s »»«115
Szálldogál,
Agyagféaakét elhagyta a Fecakepár.
Fönn a légbe csicseregve Kepkedaek T. Bnosudanát zengenek a
ii.s ablak közeieben falhoz ssori-tott homlokkal állott egy kisérteti alak, födetlen fővel, villogó szemekkel, mint igy őrült. Beatélt tompán, aaaggatoitM,
— örült voltam, bolond Toltam.
Ké bosszú év szenvedése utáu! — Ha, hah, hah . . Milyen bolond voltam 1 . . . Egy szegény ágról szakadt vándor, meg egy gazdag, tekintélyes ügy véd.. ^ A női hiúság uem ismer szentet . . . Miért ia mentem oda háborgatni őket?i Mit nyertem vele? Három hé tel kéeóbbre halasztódott a menyegző. Én meg elmehetek vissza azon as uton, melyen édes reményt hoztam és most sötét csalódást, kétségbeesést viszek.
A kíváncsiak rémülten futottak el ennét. |
.Erdő» Feri kikelt sírjából.* — szóltak, mikor Mtekazakadva km értek,
„Erdős Feri ¿1, — mondták áa ott bon lerók. — Élt is, banoes kedvesét fogja megölni, sírba vinni.''
Szegény Feri pedig ott áUoU éjféU
u.ánig sírba késsülő kedvese ablakánál hallgatta érthetetlen beszédét éa kéjelgett Önkinjaival.
Egyszer az ablakhoz köselebb akart lépni; megbotlott, elesett. A zsebében levő aranyok megcsörrentek. Fölkelt, az aranyokhoz kapott.
A nap isgalmában már félig-elfeledte. — Most újra feltűntek lelkében as előző nap emlékei. Rettenetes villámokat lövelt szemeiből ; erősen szőri tá az erazényt.
A csalódottnak két mentő utja van a kétségbeeséstől: A feledés vagy a boazu. A boazu kéje rettenetea.
Erdős Feri visszaindult azon az ntoo, melyen édes reményt hozott és moat a boazu kéjé. viszi.
Buda felé ment.
-lyUtiaa következik )
Kívül szállják a nádas ház Fedelet,
Mely annyistor nyújtott nekik Menhelyet.
Nem értem, de tndom, hogy az: Csevegik :
Béke veled kedvet hajlék Tavaszig
elköltözött
a csOxtetíc
... — * ICÍ
k gólya iz M.ár régen, Ott a fészke — Üresen. Keleplését hallani máj-Nem lebet;
aem ébreazt fel reggelenkint Kngemet.
A gy*znölc3f£_ az akáczfz
Levele
Egyre zárgui. egyre hullik Lefele.
Kopár a eét, berr>éask a
Virágok,
Még a lepke sem száll többé Eeájok.
Ax erdő is oly csendes, ely Hallgatag,
— Nem dalolnak most ottan a ''
Madarak. —
Csak a szellő idéz «15
Némi zajt
Olykor, ha a makkfa lomb közt Felsóhajt.
Fel- fel sóhajt s megsfirgeti Azokat,
A megsárgult, a megszáradt Lombokat.
Azt sosegja fűnek. ^nzV, Virágnak ;
„Porböl vagytok, porrá lesztek* Ma-holnap.
Komor az ég. hideg esó Permetez. —
Nem I — Kem e-d, — agy snyának Könye ez.
— A termésiet egy szerető - Jé anya, 8 most haldokló gyermekeit
Siratja.
KÁiOLYI L. GYULA
Legelőször is megmutatom, hogyan kell az árnyékasékui cxáiazerüen szerkesztve építeni, hogy annak trágyatar-talma időnkint könnyen eltávolítható legyen. Ha a hely engedi az árnyékszéket egy 3 vagy 4 méter hossza, 1.25 méter széles, 0.90 vagy ! méter -.tély téglával és czementtel kifalazott s áthatlanná tett gödörnek főleje építtetem, — ugy, hogy a gödörnek nagyobb réssé lpgalább. 2 vagy 3 mé''.er nyitva maradjon a végre, hogy a mint a gödörnek az árnyékszék alatt levő része lassan íöl-lebb-fölebb telik, < gy szenvonyó forma faeszközzel a ganaj a gödörnek nyitva levő részébe ie elkotorha ó legyen. — Hol azután vízzel felhígított kénsawai tahamuval tetszésünk szerint elkeverhetjük. Ha kénsavhoz nem juthatnék akkor e helyeit va«gálie*ot olvasztok fel elegendő vizbun és ezzel öntözöm hetenkint, bogy a szagát lekösse a trágyának. A kénsav azonban sokkal hasznosabb, bár egy kissé drágább, mert ez nem csak bogy as ammoniákot t. i. a trágya bűzét leköti hanem egyszersmind a trágyában levő savakat milyen a szénsav pbostoraav fe! oldja, szóval a trágyát a növény tápsse-révé átváltoztatja. A kik már egysserii csontlisztet, vagy kénsav által feloldott caontliastet as ugynevesett superphosha. tot növény alá trigyaszerül már használtak, azoknak nem szükség a kénsavnak a vasgállcz fölötti előnyét hosszasan magyarásnom. Ha a határban már gát taFá lok (ritka határ van hol márga nem található) megasárogatva és porra zúzva, ezt ia haásnilhalom keverőü! ss árnyéksséki trágya kösé. -f:
PATAjÉfcGÉZA.
(Folyt követke^jjkr.)
Helyi
— József föherezqtf,*- magyar honvédség főpafancsnoka, -szeptember 25-én d. u. a négv órai szaqaélyvonaton a csáktornyri állomásra érkezet, honnan útját kocáin folytatta Va^a^d felé, kol nagyobb szabású honvédségi gyakorlatok tartatnak: A népszerű fő berezeg érkezésének hírére Csák tornyaróijigen sokan tódultak az indóházhoz, mqtyen nemseti lobogók pattogtak a hftvös -^psi azélben. A főbercseget, amint saionkocaiját elhagyta, Vranosica Károly, a Csáktornyái járás derék inolgabírája üdrOtölte rövid, de őszintén meleg szavakkal, mire a fó-herczeg katonásan köszöntött, az impo-aans közönség pedig lelkes éljenzésben tört k). - - Ezután a szolgabiróval néhány ásót váltra a kezet «aoritva. — Bedekovioa horvát miniszter gyönyörű négyes fogatára ftlt, a a velaotaaó előkelő
bonvédtisstekkel, a kös^eség éljenei közepett Varaedra bijtatott. Isten vezérelje !''
— A névma^/nrositó egyesül«'', érdekében a a»erv*sJ bizottság megkes dette működését, a központból minden adat bekérve lesz » ezután rendes közgyűlés hivatik ''egybe. A szerveső bizotte aág a két helvi lap sm>rkeMtö)e s Babosé LAasló ügyvéd urwM éAi.
— Meghívás. A nagy-kanizsai társaskörnek t. tagjait f. é. október 9-éa délután 3 órakor a társaskör helyiségében tartandó évi rendes közgyűlésre tisztelettel meghívom. A kösgyülés tárgysorozata: 1. Á pénztári számadás m*g-vizsgáiására kiküldóu bizottság entése. 2. Titkári jelentés. 3. Szerzóáéaek bemc tatása as uj helyieégek bérlete iránt. 4. A jövő évi köluétr vetés megálUpitása. 5. Az .igazgató valaeztmany* lemon dása. 6. Uj „igazgató választmány* választása. 7. Netaláni izditvássyok tárgya. Ia»a. Figyetmtztetéa. Azon t. tagok, kik a kitűzőit tárgysorozaton kirül eső, önálló indítványt tenni óhajt-nak. »»ivea kedjenek ebbeli szándézstkat, nemkülönben indítványaik tartalmát, wz ülés megkezdése eiőtt. a« elnöknél bejaleottov Nagy-Kanizsan, 1881. szept. 2 án. Dr. Laky Kristóf a. k. elnök.
— Rosenberg Adám zenetanár urrai egyeaüit tobb helybeli zeneértő s műkedvelő megkezdették működésüket, hogy a cl^saicti zenét megbonoeiuák s aaandó alkalommal egyházi zenés misék ben is közrernüsódbeeseiidk. Üdvözöljük a nemee törekvést !
— A nagy kanizsai ¿c ^d«doe -velő egyesület leasg^tóeaga üktóoer
jén délután, a választmány pedig rendet évnegyedes ülését október 2-»n azjote '' délután tartja nádorutezzí a-ajat épületében.
— Következő tnx''okai kaptunk A .Zalai Közlöny* 75 arámiból a hírek rovatában örömmel o^vextak azon tapintatos ée eiediaénydú«» kutatást, ra«lyét Bakzay Sándor kesztheiv usendbiztoe ur a csabrendeki rabiógyljfosságot elkövetett gyilkosok kézrekerítéae tekintetében létre hozott. Hittük már előre, hogy B. S. ur, mint megyénk *gyik kiváló rendőre, kerületében történt hírhedt raológyii-kosokat fel fogja deríteni, és bebizonyította újból, bogy éjjeli nappallá, rappalt éjjellé varásaolt, c»ak hog- a g»sie:tösek . hurokra kerüljenek. Valóban sex ¿»deme van a fáradhatian, életét a közügyért, az emberiségért hivataláért oty nagy cérv-ben feláldozó caendbiztosnak, kinek tapintató« felfedezései évtized óu sikerült intézkedéseit bravourjait láttuk, szemben azon törvényoyel, mely ma a deliquens-nek elég tért Dyit minden tagadáara. Valóban óhajtanók. ha megyénk körtiszte ietü és az elismerést megyénkben oly nag^ mérvben kiérdemelt csendbiztos ur ei alkalommai érdemjellel dissitessék föl ! — Kérjük is ő méltóságát főispán arat, mint
megye és ui állam érdekeinek tevékeny veteránját, egysr-rnniind ügy buzgó alis pán urat, hogy ez c d-mben intézkedni szíveskedjenek. Töboek nevében Neu-stdler János, megyei bizottsági tag.
— Bajomi István zala-egerszegi kir. törvényszéki segédtelekköpyvvezetőí az igazságügyi miniszter a sümeghi kir. járásbírósághoz helyezte At.
— Beilatinczom tü*oitó-egy let* alakult, mely működési körét a szomszéd, községekre is ki torjecs tette, melynek kóanyebb keresztül viteie végett egyes községekben pótcsapalokat állit látott tel. — Legu''óbbi gyűlésen megválasztanak : Koczeth Mátyás elnökké, Kajdo* Károly alelnökké, Nagy Sándor parancsnokká, Traviozky Károly 1. aiparancsnokká, Markos Sándor 2. aiparancsnokká, óriás János asertámokká, Weisz Heinrich kürtösnek.


— I>r. Bát.ter Flőris hírneves régéeaüak befejezte sala zpáthi áaatáaait s mop» Karinthiába e Stayerországba utazott, hogy as ott levő .Mosbarg* heiynevezetű helyiségek felül gyttjuön tanuk mányt, miután Zalavárát it Mosburgnsk nevezték. Erre nézve hasonlító nyomozás; eszkötölhessen. Az ásatások eredmény* egy emlékkő lett, meiy csak félig van ép állapotban, esenfelül római eredetű oss-lopköveket Ulált. Viassajövet Gróf Fes* tetics-féle keszthelyi levéltárban fog ku tatást eszközölni.
— Az Ősz kend lassankint beköszönteni « meghozza a hosszú unalma* estéket, melyeket népünk legnagyobb réssé vagy tétlenül ot-hou, vagy a korcsmá ban szokott kitölteni, mely estéknek h»-sz* nos eltöltése igen kívánatos volna ^aé pünkie. Éveken keresztül hangoztattuk ^ hangoztatjuk újra azon eszmét, hogy tanítóink s a ''¡épbarátok ha.snoe felolvaaá sokat tartanának as esték alatt. Az ilyep hosszú estéken lehetne a házi ipart is elő nyösen megkedveltetni s terjeszteni.
N
— XJjév Szombaton volt az isrái»-litáknak a legnagyobb ünnepeik egyike''. az njév. Ezzel vette kezdetét a hárait.« ünnep, melyet az orthodozok nagy kegyelettel szoktak megülni. Nem less érdektelen felemlíteni, bogy a szombati napp>>l izraelita polgártársainknál az b642-ik tír
1 vette kezdetét ~

.fliíöí(Écc iovjj ''ibisóL
■íW
t:.t i ir.
HUSZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖK Y,
8ZEPTKMBKB 29-ón UH)
— Közeledik október 6 ¡ka, at aradi vértanok gyászos emléknapja. —
Illó lenne, ha különböző felekezeteink lelkészei itteni tin''oi«tet tartanának, hősökről megemlékesve I — Régi honvé deiok valamelyike kezdeményezze gyásziinnepely rendeaéaét.
— OyáaatUr. Plicbta Ferenos ceáktornyai járásbirósági *. telekkönyv vetető leány a, Hermin kisasszony, éhe tavaaaan jobblétre asenderült f. hó 26-án Béke lebegjen porai fölött!
— BeUatinozon megalakult tüs oltó egylet mdk&dó tagjai már ruhásat tal eivaunak látva — Ruhásat követ-kesó. Sapka, közönséges fekete tüsoltói sapka vörös ttinorral. Zubbony, sötétkék posztóból vörös ttinorral, nadrág, szürke posztó nadrág, — megkölömböstetétfiJ tiszteknél arany, allissteknél estist tainor alkaimattatik.
— A baldton-f&redi ffürdőven dégek utolsó névsorát vettük,meiy szerint »sept. 12-ig 1304 folyóazámban 2116
fürdővendég jelentkezett. Korházra ada kosuk : Pr. Rótsay József 5 frtot. Bála tonyi Lajok 2 frt, Bodnár István 10 frt és Dankó Gyula zenekara 6 frtot, összesen
23 frtot.
— Hazai rövid hirek. —
Aradon telephonhaiózatot készítenek. — A kötős hadsereg mozgósítása esetére lóállománya 116.985. — A brassói hu szár laktanya istállója leégett. — Li*at Ferencz felüdül''. — A Deákmausoleum epitése nagyban halad előre, már a ku pola is betetőzve van. — A tömösi hon védemiék leiepiezé«e szept. 25-én volt. — Cseitén Kölcsey Ferencz sírja elhagyatott. — Budán a szüretelés megkezdetett. —
Ki ;nyert ?
Temesvár szept. 24-én : 76. 12. 7. 85. 20. Bécs . , 6S. 70.40.36.20.
Gracz , , 71.87.35.88.60.
Irodalom
(K rorat alatt megemlített munka Nagy-Kaaizsán WajdiU Jóaaeí könyvkereskedése által megrendelhető.
— Az ,Olva»ótár* tóik füzete -megjelent, szerkeszti Brankovios György, kiadja Mach H. és tarea. Ára 15 kr.
— rOrttá<j világ'' Iil-ik évfolyamának eis/i stama megjelent igen szép képekkel, sserkeszti Dr. Szinnvev József. Ki«dja Wílkens F. C. és ti*. Mcl.éklete:
jó barat czimü gyönyörű kep. Ars 40 kr.
— Rimái Testvérek ki adásában
megjelent .Gróf Széchenyi Béia keleti átázásának* leírásából a 14-ik füzet, számos képpel, ára 30 kr.
Vegyes hírek.
— A királyné Fóthon. A királyné 6 felaége Mária Valéria fóherczegnóvel Gödöllőről négyes fogaton elindul va,délutáni 7*2 orakor a fóthi kastély parkjába hajtatott s látogatást tett Özvegy gróf Karolyi Intvánnénál. Miután ő felsége mély sajnálatának adott kifejezést a köztiszteletben állott hazafi elhunyta fölött, elvezettette magát a Károlyiak sírboltjába s itt egy magával hozott gyönyörű koszorút helyezett az elhalt tőur koporsójára azzal a megjegyzéssel, bogy e kv>s*o-u tekintessék a király ó felsége részérő'' is azon tiszteietjeiéül, melylyel ő felsége az elhuny. iránt viseltetett. — A királyné hu-zamosabb ideig időzött a kastélyban, azután a vele jött két udvarhölgv kíséretében visszatért Gödöllőre.
— X1H Lm a 253-ik pápa. IX Pius pápaaága legtovább tartott; kívüle csak hárman értek el magasabb kort: xn. János 90 éves volt, XII. Kelemen 92 és IX. Gergely, ki 100 éves korában mult ki. A 253 pápa kötül 15 franczia, 38 görög, 8 syriai, 6 német, 5 spanyol, 2 afrikai, 2 savoyard, 2 daimátboni, 1 angol. 1 portugáli, 1 hollandi, 1 avajczi, 1 kandiót ée 169 olasz. 1523. ér óta a pá pák szünet nélkül öles* nemzetiségűek.
— Rogyom gyámoltak egykor. — Fraccziaorazágban a középkori illem szerint a királynénak férje halálakor 6 bé ten át ágyban kell vala feküdnie, teljes sötétre elzárt ssobábsn, hol osak gyartya éghetett. XII. Lajos király ösvegye, Mária 1515-ben még kényteienitteteít e botor illemszabályt megtartani.
—Amo*gÓ0Ítá»kos. A főhadparanoa-nokaág megkérte a főváros hatóságát,mint as üli ói-kaszárnya tulajdonosát, hogy adjon engedélyt arra. miszerint mozgósítás esetére s laktanyában katonai kórházat rendezheasen be as egyik szárnyépületben. A tanács mai ülésén e kérelemnek helyt adott.
— JÖzss/ fökarcMgr&i érdekes adomát olvasnak, meiy z most lefolyt had gyakorlatok alatt történt. Egy főhadnagy a csata alatt katonáival saját hadserege ágyaütegeit ostromoltatta meg. Ezt Jó-zsef fSberczeg éstievevén, mérgesen kérdi a tüzérektől, bogy melyik volt a ,német«, amelyik est tette? — „Nem német volt at, fenség'', mondja a tüzér, shanem honvédfőhadnagy volt.* .As nem leheti magyar ember ilyen baklövést nem ost-nál." Végre azonban mégis kisült, hogy
csakugyan közös hadseregbeli főhadnagy volt. ,No, nem mondtam, hogy német voit 1 * — kiáltá a főhercseg elégedetten
— A Ugujabb div at most Párizs ban s hoidernyő. Ha van napernyő, miért ne legyen hoidernyő is, gondolta magában az élelmes párizsi és készített egy osiuos ernyőt könnyű szövetből M dissitett oaipkékkel éa elnevezte hold ernyőnek. A feltaláló ast állítja, bogy valamint a napon napszúrást kaphatni, ugy a holdsugarak behatása alatt holdkórossá válhatik aa ember a azért szükséges a holdernyő különösen falun. A holdernyőhöz nsgyon illik astán a parafa csipő, a rövid vássonssok nya és s csikós harisnya. Hozsá még bnsakalász-saal dissitett szalmakalap és fehér mousse-lin-kendő és késs s legújabb falasi kosztüm.
Pfcpiraseletek.
— Egy réfi újságban olvassuk : .Miért nevezik a n«» feleségnek?'' kérdé valaki egy
társaságban. ,E ni össze van borra vakbél: a fel« is elég*, válaszol aa egyik vendig.
— Dehogy. — moadá egy másik — feleségnek nevezik, mert t fele se ág, t többi pokoli
— Én nóaet hitesnek nevezem inkább — mondá egy harmadik — mert mikor a múltkor nem akartam binni, hogy ar a fiatal ember, a kivel mulatott as 6 rokona: • hitet arezomra véste (t 1. körmeivel.)
Szivázott a daák s eszel dicsekedni mer«, tanára meghallotta s rákiált: bogy hol vstte ?
— A kofánál !
— Mit, a kofa már szivart is árai ?
— Nem, kéreiz, szilvát. A sx¿csere s rosz hallás kiengesztelB-
dést szelt.
— Mi haja vaa Viktornak pajtás. ?
— Fagy bai- van, aagy a kinnya, most ttd nagyokat iaaya.
Egy ftssi daráxj betévedt sjy ssáp oó boudoirjába, megk adta az árát, már t. i a ni, mert hajtás közben nemcsak bogy port csinált de több képet a tükröt Sessetórt.
Szerkesztői üzenet.
4723. Csáktornya. Orvositok a gyakori bekopogtatásnak.
4734 Bellatincs. Ualvss köszönet, igyekeztük m e (bálái m.
4726. .Ozzi-lombok'' közölutnek. 4726. Gy6r. A kedves piesikék nép [ arcaképe árt ezer köeaönot.
472T. E. L. Budapest F ai levében már írtam a dolog feI5l.
Felelőt tzerkesztó: B1T0BFI LAJOÜ
HIRDETÉS. Holnap utolsó előadás!
A helyben id5z8 majom-, kutya- ó« kecukék ból álló
C I R C U S
bolaap tartja oj majorral utolsó előadá-it. melyre mély tisztelettel felhívom a L közönség méltó pártfogását.
Tisztelettel
Spinetto József
ig-zgató.
Flanino-eladás.
Egy még a legjobb karban lev6 pia. nino ?ladó N.-Kanizsán ; bővebb értesítést WajdiU József ar könyvkereskedésében
334 1—3;
HIRDETE 8EK.
OLL SEIDLITZ - PORA.

G
»Irlrnr vnl/irlí b* miná*a dobo* «űrnapján a aa» dKKOr VHlOUl, és a* én soks*oro.itoU -zégem vsl
lenyomva.
80 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű (ysmsr MafSSfek ét saifcaztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasnnrnlás), vér tsislás é« aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik (112 életmódot folytatnak.
Hamltrtátsk t»rvéiyfft| Mhrtsttftssk.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
BOBSZESZ SÖVAL.
A legmegbízhatóbb öns<*gé.y*6 szere a ssenredí emheriségn-z minden belső é< kfllső gyulladásnál a legtöbb betegség ellen, mio. dennemd sebesülések, fej-, fal- és fogfájás, régi aérvek és nyiit sobek-rákrekélyek. Qtzök, szemgyalladás, mindennemű bénalái íz sérülés ttb. tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. i
Hal-DiAÍoIáje
Krohn M-éfi társától Bergenben.
(Norvégiabzu.)
r.aeu balmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló aj körült as egyedüli, mi-ly orvosi esélokra tarr-uálható
ára egy üvegnek használati utasítással I frt s. é.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs kir. udvari sz&lütÓBál, BéOh
Tuehlanben.
Raktár a» állam miuJeu hírneves gyógyszertá.-áltau va^y füsser-kereskedésében Raktár nélküli helységekben magánegyének nag>obl> megrendeléMknél megfelelő árlrent;edé*ben réj*e»üluek.
A t. SZ. kozönseR kéretik határozottan Moll-iéle késaitményt rendelni es csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyes és aláirá-sommal vannak ellátva
Raktárak: Nagy-Kaslzaa Kein« J. gy^ry. Práger Béla gyógy«*. Fessclhofer József, Rosenfeld Adolf, Rosenberg Ferenc*. Strém ét Klein.
— Zala-Efertzefl Hollo»y J E llarezall ls*tl Ferd^ — Sáros Dorner 8. — Cttktsraya Qönet L gyógyszerész — Kzpstvár Babóchay ííálni. Kohn J. gyógy. Th. Kecakéssy gyógy. — Kapreseza Werli U. gyógy. Itiszag Csacsinovics lat. gyógy. — Kcsrthely WtLnach F. ''—■ ttnssatf RátiJán. — ZáfTifc IrTalmusho» rjigj- Mittlbach S- gyógy Holjac V-
— Ssprst Mezey And. gyógy — Lstesyí Kaliwoda J. (W'' 83 —68)
WíSftWÍÍÍÍÍÍÍ
N. Dupay-féle
magtisztitószer. \lnes többé buzafiszög!
Megengedem magúmnak & közelgő mivelési idóre újra az én rc&gtisztitó-szeremre a figyelmet íelhivDi; ez biztosan és hiánytalanul hat szagoségés ellen a búzában, por égés ellen az árpa-, kukoricza- zabban, stb. és ugyanez 1878. évben a magyar királyi földmivelési minisztérium által a földbirtokosoknak igen ajánltatott Ez idő óta az én készítményem az egész osztrák-magyar monarchiában meg-honosult, és szerzett is magának megrendelőket, nevezete sen kerületekből, melyek ez évben nagy bnzaüszögben részesültek, igen sok kecsegtető elismerő leveleket nyertek. A használata készítményemnek igen egyszerű, az ár, tekintve a nagy hasznot, igen csekély. Tartok magamnak a t. vevők kényelmére az ország minden nagyobb helyén raktárakat, melyek ugyanazon áron, mint Pest vagy Bécsben egy csomagot 30 króft (elegendő 200 liter magnak) árusítanak el. — Használati utasítás minden c-somagon.
I^JXJMA BÉCS. V4-, WindmOhlgssse ttr. 36.
4
Fórtktár Zalame^ye számára Nagy-Kanizsán Rosen
feld Adolf urnái. - Raktár Alsó-Lendván Tomka G. nél, Zala-Egerszegen Gráner L fiánál, Keszthelyen Weiss Albert. Wönsch Ferencz. Mura-Szerüahelyen Grahovecz András uraknál. 369 10 -10.
Pályázat.
katfc
Hedeliez mesSvárosban — Zalamegyében Muraköabeu. a róm elemi iskolánál egy tanitónói állomásra pályázat hirdettetik.
A pályázó tani''óoöktól képetités. a nói kézimunkákban! jártasság és a magvar és horvát nyelv tudása kiváj.Lalik. — Évi fizetése 420 frt, czabad lakás az itkolaházban és egy kis konyhakert 383 1-3.
Az állomás 1882 ik évi január bó 1-én lészec elfoglalandó Pályázni kivánók felszerelt folyamodványaikat f. é. október bő 30-ig legyenek ssiv*sek aJólirotthoz bekftldem.
h''-lt Nedeliczen 1681. szeptember 18-á!n
esp. pleb.

iskolaszéki elnök.
Nacy-Kaaiaátt, sjoaatott s kiadó tal^doao« Wsidita Jóatí oranM^áa.
GYÖNYÖRŰ ROM KATH. IMAKÖNYVEK
Van szerenosétn jelenteni, hogy a kőstissteletű Heke KriMtdr v«r«s berényi róm. kath. plébános és hírneves magyar iró által figyelemmel sierkesit''itt harmadik ét negyedik I «adást ért, át hitatoetágot előmotdttó, a kath. hívek stivét nemesítő, háromféle klsdázu: .Mennyei WinnBÖMkért", CdvO*ség öz-vény«*", „Rlatoa lelki vnaér" otimU ée már tlienkét ezer példányon felül a kath. hivek köst elterjedt
imakönsnrelEet
a teljes írói joggal 8rők áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobblétnért lel-keson küzdő lelki atya bölcsen belátá esen imakönyvek stűksé-gesaégét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás íma-kőnyvek kiküaifiböléeét előmozdítani.
Esen imtkönyvek raegjolenésök óta mindenütt tsivesen fogadtattak és eddig a vezspréml, pérul és siombnthtlyi pltipAkl hnt4sá||ok Jdváh«gfá<''át kinyerték, s esáltal kifejezést adtak, miassrint e »aépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztéséi a kath. hivek közt ssiv«*en látnák.
Msszysl maaaáskart, vagyis teljes tartalmn ima- és éiv^kónyv keress- .
tény katholikusok használatára, harmadik kiadás, öt mdvé.nal aezélmet
saetfl képpel 8-rétfl, félbSrben, kötve tokban frt 1 80
Egész bőrben, tokban és finom aranjrraetaiéis«l frt 1.80
Kgéss bSr aranymetszés, csat és kemsst .... frt 3 70
Zergflbőrbeu, cs.it és dlsaittéssel . . . . 4.-
Flnomabban késxltve..............frt (1.—.
Selyem- vagy biraonykötés aranymetssé««»! dlssltve frt 7—10—
M—yti maszátksH, 1 flnora papírra nyomva l9-rét«t, bat kttOiiS IMvIaaéf ötvésyt, > aosélmeUsetfl képpel. Szlonyomata czlmlappal. BIxtM ItMklvsrér ) Negyedik kiadás.
Fél bőrben, tokl.an .......frt 1.20
Egét» bdr, finom aranymetszés és tokban frt 1.80
Aesél keres»» U csattal.......frt 2 80
ZergebBr dlsafiészsl........frt S.öO
Finomabb kiállított..... frt 6—6.—
Selyem- vagy bársonyk dlseltméay .frt 6 — 8.—
Mszsyei nassásker Sf-réto, temérdek képpel díszítve,
paplrk. tokban , irt —.40
AranvaetszéMfl, tokban..........fit —.«0
Aesél keres<it, csattal ......ftt 1__
Zergabttr, disassen..........frt 1 60
Selysm-bársony finom dissltménynyel .... frt 2 50
Kié riMásksrl, vsfj e kath keretsUsy Ifjúság Imát és énekei kis etlno* tr&nyny«aattti papirköUsben, tokban; ára 80 kr. | angol vásson ezttst nyomással 40 kr., sgé«r. b5rb«n velinpaplraraaymetsséssel, tokban 60 kr acsélosatra 70 kr ; oféfs hSrben velin papír aranymetszéssel és ae*él csatra, kero»«tt«l 80 kr.
Efyháti ésskklsyv, 115 egyhá.l éneket tarUlmasé. U-lk kiadást ért csinos aranymetsséssol késsltstt könyvecske, ára 6C kr.
Hemekkssiársal asHésy, a bold. sa. Márlát k«gyelettelje«*n tisstelö magyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áléésst Irta Tóth Mlke Jésnt társasági tag IV. kiadás, otino. könyv képekkel ára ftlsve 18, kötve aranynyomas«al >8 kr.
A Mailt ksrmtstl ájtatssaáf, képes kiadás, irU S«fmányi Ágost ssent-Kereu-k r. áldoaár, kemény kötés, aran) nyomással 28. kr
Minden megrendelés posta fordultával eiakösnltetik.
Tisztelettel WAJDITS JÓZ8EP,
könyvkiadó N -Kanlssán