Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.17 MB
2007-12-29 12:41:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
286
3735
Rövid leírás | Teljes leírás (294.14 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. február - 5-8. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAOYKANIZBA, 1908. NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 5. SZÁM. FEBRÜAB 3.
ZALAÍK^LSNY
titgyeJcvte 2 korona 50 011- tgycs tt«m ar* 20 fill. I\'.-.»■,■»- */.r( Wi^/t., ,., kl.liln \' po ^ |fi (j

U
T5 A \\T TT C * bÍrÓ\' Ut0" Ml0 r8habÍlitáCÍÓ- S^ind™*^^^
|V /\\ [ll II Íj Van egy igen ügyes francia novella, a S"JU"\' "K-vik kclévl>l » bümeies képében.
^w *\' •\' * ** m^ be.-silletes megtalálóról szól. Tönéut ugyanis, "kkur ""\'i011 \'»eg«iiuogali>;. a sebeket be-
hogy elókeló társadalmi állású fiaiul ember l"«e*zleni es a további tisztességes mogél-
valamelyik boulevanlon egy lelt — de ezresek- hl"lwi1 l»".losilaiii a másikkal.
... c-,.ík.l l.r ín i7 I ...l.l M tt!|l — biigvellárist talált Azonnal elvitte A lni \'\'\'Hogasunk nagyon felszeg, elég
sin. crziimt-tír zo. tz. i. tmiiBt. ,. . 6- . . , i,., V,,J.,IJ, KÓ,. ,,.;.,,,.,,, ..L. ■,,íIL-n■ oi
a rendőrségre, a gazdája jelentke-zett és az "<l vu1llhil \'"» niiniicn OK ueikui — n
\' újságok .lieshiinuuszoU zenglek az ifjú ünir" »ll\'"-\'-1tes letartóztatásba helyez vala-
Nagykanizsa egyetlen látványos és kellé- [„.„sflleiüsségérúl. Ue múlnak a napok. |i--\' "lel.vik tulcielyjjs, vagy ideges rendőrtiszt-
mes szórakozó-helye. I peregnek az évek és az ifjúnak ez a becsilleies vi%"-\'lú\' llialj" \'"\'\'-V™ »*»b»<llábra a vádtanái-s,
I telte csakhamar feledem, ni, ellenben ha hml)a s*"r.L.iik meg vele szemben a további
IInnnn{-n kÁt Mársaságban fordult meg. vagy ha bemutatták :KIJHI-RHI, a Kaui-belyeg már ott ég a liomlu-
liCtUUlllfl, l\\Cl ; valakinek, aki közeh-bbrol .■rdekló.lötl iránta. ka" ^ \'^""P """K j"1\'*™\'" \'"» elfordul-
akkor azt a választ nyerte, hogy ez az a \' ll \'
„.\'.fii i»A« nlnnrlnn fllll<l1 <■•\'■\'\'\'«\'•■ » ki «fkk\'il "*«\'""» valami. \'Vliinladilig lehat, mig a nép a nagy-
iTOSTBI DiaS BIDtiflaS >«*<*•■ bugvellaris ügvbe volt belekeverve. ki>/.ónseg lelki érettsége, nem lesz olyan magas
IIIUVIWI Ul UK W.WWMWW. s i|;a ^ huil)Il-|lizlllus korj>.íllkátjlin!fuliU, mim amilyennek a hasonló ügyekben
........ , ,. ,... igy vagyunk a birói rehabilitálóval I lennie kell. addig hiába minden rebabilitáoio,
Uso előadás: ,1. u. b - \\,S-,g |W ^ r J(,gll8z ko,unisé!! f(,COT mert segíteni nem segit, csak talán rége,,
Második elóadás: este \'/,»- 10-ig. j komolyan vetette fel azt a kérdést, hogy \'\'ll"l!í!eilt sebekel szakit fel újra
.. ,. (mindazok, kik jogerős bírói Ítélet alapján.\' .\' .\'. .,\' ., \' " . ,. . -,. ,.
Vn«Ar i\'m flnnenrijin fit vlonns e óadás , . . , ,, i i ■ i . A« Állandó válaaxtmáuy ulíao. &i állaoito
\\asai is nnnepnap tolvtonos kisebb-nagyobb szabadságvesztés büntetést. ía|.„tm,„y ra. d.,. za|.wrMeg«a uli,i un, m.lyw
Kezdete ,1. u. 4 órakor. szenvedtek el, ha egy bizonyos számú lefolyt, „ kévéikért meghívót küldollok síit: Tekintetoj
esztendőkön keresztül példásan viseltek magú- állandó riluitinauji tag url A temiilló Bubáljriia-km, ünnopelyesen rehabilitálják, mintegy Mri értalmóben folyó |uo»-ik úvi február lió to-en
.«. «^.r^ r TI-T T-. T- nr»»x, jr T visszahelv ez/.ek abba a társadalomba, mely arun ° r\\e"í/ ,.ft ■ l,I.ütLs f!.. í^ ,..8.eu .** *
M A PONTT jS TT.T WHISTlíKT— .. ■ ; vaendo ucyek kozEVtueiil tariívalalaitak olokeszituHU
ivAruniA uu, n^>"".\' kiközösítette magából. A terv szép, de kivi- Vligell aI 4||ln(|ó v„|a„„„ány tMM f„ií0 mon-it \'
Jli-telleu. Nem bírói rehabililáciö kell. de. ,,vi fubruar hó ;u\\n liélnlólt 11\' , órakor a inegy^liiu
YÜL ÉRDE.KFKSZIO M.Ú— larsadiilmi. inert enelkiil az egész rehabililálási icyiiláHinrinéban fog mogtarlatm, inelyrn allauitó
aktus puszta formalitássá sülyed alá. de a «ílns«tmáuyi lag unt rw mmnicwm manel limle-
SOR KOMOLY HÜMO- í""! "*■ melyei » ^rtö.. nyomott 1"\'"1 2,™, Ulu, ■„ „r ll6 ,,.^
»UI1\' tvumuLi , llu™" homokara a bűnösnek, e nem tori. * „ .. _ . \' . „., ,
,, ,. . ... . . . , ., , Grót Batthyány Pal sk,
Alar pedig mi oelja a buntelesnek / A fűji án a áM-nd^ Vái««nmán i «in&r.
ROS, TANULSÁGOS ES javítás és az egyénének, a megbontott társa- . - . . . . m "\'\' H\'V
dilini rend helyreállítása. Minden bunós. ki UánWÍ<alnV9l9«?tá«
vezekelt, ki büntetését kitöltötte és büntetésé- BO|lfl«BIHfaiüMlű*.
nek kiállása ulán tisztességes életet éló, olyan, Nemsokára megtörténik a vilrusi képu»elonllu»z.
mint aki hitelezőjét kiegyenlítette, nem tarló- •*»■ A kl>ve.ikmók mandáiuina jár l«:
,.:,. „,.|., ,„,,,,„, ,J „ivb„| \' k"- ü»1"8 Kílmín, SoQlin»r Nátháu, H»|p.
•• I hclv V) fill , I . \' , , ,, . hun M6r, Holsdiild Albert, Sial.y Lajos. MmiMr
-• \'• IK[y ->u ""■> A társadalmi felfogásoknak kellene at- vincl, llehai jOIS<,(.
H-i i I y. r\\\\ III \\u Up|v 9o alakulni, magának az emberi leieknek kellenu n. ner Kshler Antal. O«ierliub«r László, itr.
-1K neiy JU tilt., III-IK ttciy _n nu!?tillOi,MJi hu({y .á r»l>viBelt. de ujbol uem Ollop Mór, ilr. Lók« Kmil. ilr Woiai Lajos, dr.
fillér. Gyermekek szülői kísérettel u\'inös emburneic meKliocaassoi^ ™*IHJ!^® ui^i\'e,. Lah\'^lTúe\'Hn\'tmh""\\Íon\'mru^áii
20 fillért fizetnek. - Katonaicgy éleiéi folytatta. Uhe.uívé kellene tenni ezek- j°""f; ^"viNj",.! Hm,7ik, "líp\'e\'ríi.sv\'TSii.r,\' plt"
nck a szerencsétleneknek, hogy ne kelljen Mihály.
14 fillér. bujkálva, titokban, .esetleg idegen név alatt I*\' ker. Knortzer Uyorgy, Darmü János,
megkeresni a mindennapi kenyerüket, de nyílt Mihályi JMVAN. llon-atli Janin, ilr. Trijm r Hrarf.
„ ,. . . . ~ ..,..,,. .homlokkal állhassanak többi embertársaik JV"rlvül™ „,,„.,„ „„,.„ „„„,,,.,..„„„,, il|U
Egy hónapig érvényes. \\i berl.Mjegy n|1,|tó; üűnö8 vu|,aui, megszenvedtem érte, |,n|BÍ v„„m H,,ltjV, Károly. ll.-iiiic» l.v..
kedvezményes áron a penztani.il kapható \'kvittek vagyunk, most adjon a társadalom vi. k.-i 1\'liMiiiner\'.lizsei, liui.min Jówul.
. niegint munkál, kenyeret, társaságot, szóval Kiill<ivii» Li«lu. llorváili U»íló uMzinadia, Honáth
Tüdőbetegségek, hurutok, szamár* köhögés, skrofulozis. Influonza
ellen számtalan Snir és orvoa íltal naponla ajánlva.
lünthogy ériélrtctcn utánzatok*? is kínálnak, kérjen mindenkor „Koehi" eredeti c*omagolá*i.
V, H*lTwmHB-I,« R«Che A C: BM«I (S.ijc)
„Roehe"
KaphjlA onrMi rtn4tfttrc a oofjrutrtiA^ bír. -. Ara BraccoUM 4— hotow.
Sirolin
l
l**Utllrt fl , válátUkol. íjjdl l
hirtl Patlié Kréres oég igazgató-mérnöke. pjnanaibai), mikor a börtön ajtaja bezárult [ íai^MajnV\'j/iiiBfíJ\'iyitíVj&iwf Sn"ir\'ÍlÁ>KiÍ>6>Pd°«T
rendezte • mögöttem. Kzok a szerencsétlen emberek

t. A 1. A I K

\'/. U i) N V

UH*. KKIiKlAKAmatőr-kiállítás.
Hit *z Irodalom?
Nagykanizsa amatőrjei kiállítást r-ini*-/\'-.k a |ovŐ tavammal. Nunt tudjuk, iiiilyeuiink tervfii és gondolja a fellmást kibo^álú S*épitö KttyesUlet a liiAllihi.-l, de mi azt ItiwiOk. liogy nigjron s-xomoru Lepet 1*0$ a kiállitan kulturális állapotunkról mulatni A kiállítás legnagyobb résíe valiSsiinOlu^ nf>i ktvi-k é fénykép lest inert s milvtSszettik írAnt való
Lepet 10$ a kiát
A kiállítás legnagyobb résíe valiSsiinOlu^ nfi ki iiiutikH és fénykép lest, inert s milvtSszettik írAnt való enk-klódésne-k iiíif-s uiHg ai a Toka, mely alkalmas l>\'HDtf, hogy ttiluttáiiHokat t-rmeljon Tmljuk. hogy H kmlíiU.\'- flüóhuilMii mro.srendeHieli i-elukal nzolgul H a keziiuuienjeto egyetlllel az anytgi sikert lutí|» siámiláOia venni, ami taláu #gy is annyi lesz. míiitiia ertékus luuiití u kiállítat;
Kt az Hlkalum azonban újra esiünkbe futtatja %ároaunkna; aí áltulAilOH kultúra s étinek keretén liclol a művészi területeken való siralmas Állapotát.
Vidéki varosaink közül már akárhány r-zellemi központ. Van egy-kui író » művtitfz Huihertlk. akiket lt« tudnak kótui, vau intelliguneiáiuk, amely érd.-k-lAdik » flg>*í!Biiiiiif\'i ki>éri a kuIttíráÜ-• mozgalmukat a tudomány halmlávU « tisztában van a művészetek ujabb iramánal w törekvéseivel. K vz ni érdeklődés na>£y dolog Irodalmi társaságaik, - mert ilteiiek in \\annak, — ^nl*mitíb munkai végeznek, a itn\'iv*\'SKfl.-k terén pedig, dilettánsaik Kíere.pelnek.
nk,
i keríti A dileliáusokn
k
Általábnu valami rosw majlékv* .írtelinet >z»ktak a dilt\'ttáiiK togalomlmi kapcsolni. A m.*i vészek kontároknak Urlják ők«t, & köíúutiég pedig. — H mi fcőzrtn-KÓgUnk, — lekic-öinylúisel intézi el az ügyei, lm Kzóbi keríti
ü^. nagy azük-ég vau Minél
ll tádl ál
A dileliáusokni pfiü^. nagy azük-ég vau Minél magasabb kiilturiVikon áll valamely társadalom, annál tübb 11 dilettáns Nagyon természete*, bogy a dilettáns munkáj* uein » nagy nyilvánosság elé való. Niilunk leginkább HZ tette, anlipatikussá a dilettánsok munkáját, hogy köinlók a legtöbb nyilvánosan akar .szerep"\'1" kiéled munkájával. 8 ebben a Utk intetbeu kifogás alá esik a mi terv.*ititt kiállításunk is, bar ha csak nillkebb nyilvánosság ele. kerül ÍH a kiállítók munkája. Legföljebb azt iiikii\'thftjtlk érdemének, liogy ráfordítja figyelmét az amatórség hitaitos voltára.
Kulturális szempontból pedig ez tokát jelent, Aki valami\'ly inúvú^Zft ten-u kihérle-tcv-ik, )IH alkotni nom ÍH tud, legtöbb c>ntbeii fljulotl annyira liogy ••Ivt-ziii H értéül tudJK az illeló itti\'n ú^7.r<t alkolÁMiit a könnyebben kelti fel érdi\'klöd-.st\'t a többi.is, Az énl<-k-IMVH pedig H miiélvezi\'ttit\'k a kézijeid.
AZDiikivül bizonyus az is, hogy olyan UrHacla-

lomból kerül ki a It>*uig)-»M> MHIIHJ művész, aliol nagy » itili\'lliiiiMik Hzfima Htm-zan h-liPliin fofílal-jkozuunk az áióröklfltt ili^mziciók kérdővel » a köriiy«ntt hatAsiival, d,t efé^it^k tartjuk <■ liflyetfcarrs
utalni, bogy a le^íÖbl yy mtivészaek uz íilyj* vagy
az anyja — kOlAiiúson a kéiizőmiívéswtfknöl — dil-\'lUiiis volt
S nálunk — ezt már m<m( megHllupitlinljuk, -Dilimének dil«u/irmok A kiállité« másról m-m gvózlu-t IIH\'H benuOiiket. csak erról, .- ÍIH lf»z lisszua az anyagiakon kivol. csak *\'i a/, cjívi-tlfii lanulsiíj; lv
l\'gyaiinjíy \\ agyunk ;\\/ iroiialomuial is, mint a Uibbjekköl Ki\'JoJvabúsuink IJJÍÜvon vi^Hsztalan Itelyzitt-ról izzítok uuusriftot. KITVI-IIHII körünk, az Irodaími i-.s Művészeit Kiír iicni Imi M-m mit prmliikiílni Arról a nagy fiirroiijfáHrril. aim-ly A mnvi\'tt vilngbatl vmi s ain«iy egyaránt meg vau a nnMcszfl e> tt tinioiminy ivrvn. hozxánk hir is ali>! .iik-\'í.ik S ha érkezik, akkor Mtm idéz eló vatami nagy ••múciót Miw>iiikli.>u.
Csönd van nagy csönd minden vmialuü Kz, timil korihlalallialunk most. amikor az olsil szárny-próbálgatásról liullnnk Ilin
Ha már mttuunk, l>ánni ukhnl, u-\'in hidunk érd.-klÓdni «ii.-k iránt a dulgoti írniH. ki»t«I^Mit\'í(Unk. bogy ai ifjabb lí^nerHi-int h\'\'Íy.-Hi-bb(Mi irányílMik. s m-lOBszuk inog ókíl nr. élet li-guugvobli javaitól, a művészeiből! rejlő széjilfil s a Imfá^-aii nu\'glt\'VÖ tirAtAI.
Mit kivan Lili iijii
Kgy babát, mely beszélni tud; egy babakocsit ^ *^y i^iiési rakás Pay-fóle valódi íindeiifr Miii\'\'iiíl-pii>ztillál K/ért uüvani.s u kii>ilce bidi\'iuttil <■* \'\'iin>-k koA/.im-lieló. liogy mindig élénk l,áita miir Lilil vaUlu t\'t-tegiiHk V Vapv k«*dtögí>lt vaUliiiV litju, t-zt műveli a Fay-léle vaiódi Sodnin-r ieudszfn--" Imsználnta. Kisért>l|t> iut>g OII is, egy IUAIO/. (sak I K 25 I .Minden gvogytárbuij ÓN (ir<>gériál>un küplinló
FéOfrytjiiks.V
Magyarország és Ausztriára: W. Th Guntzert, Wien IV., üro.-s.- Neugnsbi\' _\'T
Kölcsön!!
Anstokiiiláliiuik. inii),\'iisalili álliisu szfinvlvok-ni\'k. foldljiruikiisokimk- i^ IIÍIIIÍZDIIIÍÍII.V-IIIIUÍ-iliinosokimk tOiMMi kiii\'ntiítiú! li.-innilv HIÍIL.\'HS ússxi\'frift s/iguni discreiit) melleit. Hüvcl>)> felvilAjíusiiási ml: I Xlein. Wien. IV, Mülil|<iuisi< No. 20., 4-ik i\'ini-li\'i 10. ajió. Krtekíítii II>1II>I il u. Z — ó-ig.

Zalavármegyei
Közművelődési Egye ittlét.
Már énük Impuk \\rilA>stMUak \'I beiHiin.k.t n „Dtiuáiitiili Közmű fuNJik\'H WayesUlef uj liók|án.ik, „aZttltwánit.\'gviii Kimmn ulödési Kg)e,f.lilnt" -iitík zás/ló. , bontásától\'
A telkes *zó/.at. iiMdyet & „ Dunántúli Köimüv«!Ő. , déhi Kgya-ultfl- eJnükségH. a magyar fai nein/.ii, 1 értelmi é-s t)irhndalmi egységek megiiiiiosoilii?,a •Tik\'ké-IH\'II intézelt * •tiiiu.Mliili lóispunokho/. - lennéln-uy talajra IHIHI Uallhyáuy l\'ál szivében
KoináriHit, Sopron. Sotuogv, Harauyu után iinniílr Zalavármegye i* vityeíiOluti szervezetiül kiipi-Milja be magát ÍI kn/, miivel ód és 1 \'-élők nemes szövőt sége,bn,
mely kell, hogy buluilóztíi u Duimiitult - iiuiiuk U «
föld raj* területet.<l egyutl a rajtu el" lelkikéi ic.
A / K. K. alakuló -jt) **v I hu . l-.-n k-«. Krrv a krtvtilkezö mi\'guivót kfildtuk szét:
A „Zalavánnogu\'j KoZuiŰMjlodósi Kgyerílllet* — mim u „Uuurtniiilt Közművelődési Kgyusuler tiók|;i - iH)í? e\\i t> bruár hó iuéu ügy ómknr a vártnegyfliáz iiag.vlvnueb.-n liutja Hl.ikuh) gyűlését 11 következő uirgjhorozatlal : 1. Megnyitó II. A Jluiiíii.tuli Kiizmavelt.ilvM Kg>eíil)le|- ko/,-pouti kikllldoii.-iuek (ld.ózl.le, Ifi. Alapszabályuk mugHllupiiiisa IV". Tisztikar iiU\'gválat./.tti»H.
Akik ít «v illés tJiiui iiH^tuiUndó koífb(\'d<ii r.-s/.l \\i-um khHimak. uzi* ebke.<Jjt;»fk uiiigukiit lebruiii- hó 7-ig l)r. Csák Károly ^erke^ztö urmil /ialat\'gi-i\'hzegeu elójegyt\'Zte.lnl Kgy teríték ám I K A iiiegliitólid/. iwalidiák |iu>piiiiunk kmeike/ó
Van szerencséin l.-lkunii, liogy a „Zui^ar-
megyei Kozmúvelódvdi Kgye«ülel--ufk mint a
„hujiántlili Közmű vei ód éni KgyebUkM" liukjttuak i:iu- .\'ii február li" Iu én egy érakor, a vár-m^gvitliáz utigytertiitibt\'U, az időzárt lárg)K(H\'i)znl-tal nifgtnrlandó dlnkuló gyűlésén íut-gjolconi, a becNHtolt klapbZabál}-le.i \\ez<H tárgyalását, M alnkuló ííyiilf.SL\'ii ÍIÍVUS lanáiuiával lámugatni, az Hgyeaiiletbe tagnak bwlépiii « ugy saját, valamint az
által* gyujle.udft tagok neVuit u buiuultúkult
tagsági btijidi\'iitéhi lupou liuízám mitílóbb licküN deni mullóitaHbúk
/alaegejMeg, |ynH. január S".
HiiZHliui l|ilvóz!t:lt<-l . Gróf Batthyány Pál
A dolug komoly «III 11 tár 11/.ásokho/. uh-ltó IM\'U. |iHtigo> >-zón»klatok ert-\'ke^letrk \'■-> i:itiát\\sko/áKuk uülklll tjrlelódou meg.
A modellről.
X 1 iiszih-k u|ta]fi .i, k.rn* itgnak .1 (,H
ik Ktu», művészt )uk cuodell] lyug ele, Ullliciis
be. 1 uikózben Nzurncit id< i\'g.\'sen litrutm korll
ómen rendtílleu isegbeii álló uloliéi 1 A uagv tUlv
A modell fontosságát c»ak ai alkotó művész
ismeri a liózouség. a nagyvilág nem. livakrau a
modell szerepe, egyénisége oly dilnlő bol\'olvásu a műre.
hogy a inúvesz kénytelen egész valtozlaiiial végeim
\'■ a kép komnoziciójáu Sokszor Hl a feje a maaalrónak
■I míg az arcban, illákban tökéletes és alkalmai modellre;
* reáakad. I
1? "" .\'"\'\' ki .\'".."■ * """•"l\' rollnkapnu ? Mint!
vélír Kia
dun
n gel
egyén és\' vagy
járt le; mi tut >m uyomban iti Mn-t
hogy hétfóti ismét a ,Sziréii"-rn kerOl - n... Ktus meutii kéNZUl, már uoii) daccal, hmiein kouyek-kül uiemébüu, midőn meglátva 11 kisebb .ttafeUra beljetett váuzust, sióluí akar, de az ajtó nyílik es Z. grófnő lúp bő. kiiiflí épen ké»zii!ó portréját »iem-lelte EtUH. Ki nem I-HIII*I jelenetet, távozik, mire piktorunk óméltóságát fugádván, paledA|át u écnet|ét Ttíizi, hogy megkezdett müvét tolyta^a
Igy Ktjnk egytllt a mestert, a mŐTut Ág a modellt
Többször volt alkalmam mar ezen a MZ egye> koruk kiváló műemlékuiról és kivát
No ilyet, péntek van
tudod,
HM mtiod. tiogy omeliosag,, % ^^ émimi „mflí^etébeiiawr\'pnl a modell, még 1 tervezó ipari miiránzelhen.
A hivaiAxOh modellfk. kik moddl-dijuk után ■ éhiuk. lerrnéazeUtHen 8I n|Nóbb népolytálvnkból karlil-Jiek ki. A modell pénzbeli dija különböző; más a fesléö/.eli »agy .szobrászati akadémiák órailiia aszerint, aminl fért] v*ny iiAnini1f.|lnM. fuj >agv vgvHi >c««"t|\'a "lttltró1 VH" "•\'\' llv llH\'.Tek..n egy koronától pár lorintig umolkedik a modell óradíja A mfnési míultdl-ÓB a \'"UHk rfil*í*«át pedig hia/ulí magára a materre
A városok .\'•lat.íbHii a ^K,\\ny «mh„r ^oríia helyen fo\'^g moüloha Niuiw iniinkH. \\,\'m-> kenyér: elvetódik ateltét itegyerféha s ha fjzerenrtwii* van, lesz mi.
minju iiiui\'JjHrfcuiiuj *ia aviiitlli uuvnit<- "~ *•*<-■!■ ^ir.»tijn n no vt.vi vtl\\ $v\\i\' Vali leK7 |t1|
reiról\' MÓIHÍ. De egy mim léuyegtuleu harmadik \'pritani a lejbo. Faluról fulkorlilt ozngéuv embi-rek,
tényezőről, abban hogy az előbbi kellőről beszélhet- »°k, róríiak egyaránt, egy-egy hoiiánk vetődik nlut\',
nl.uk Iflmt, Hleddig Binlitósi még nem teltem japánok vagy nzerecsent>k erósz konkurreiiriál ciinál-
A wzegéuy modwll, vagy epén a gazdag a fiietö nfl\'t " benszllldtl varosintik. A világvárosok művesí.-
a a privát. « f^j- és aktuuidell a nó- éa a férfi-mo- negyedeiben KydnyÖrO tarkaságot iiyujt a uiodnll-váiiár
deli. a csimdétei, az állat, a táj; hogy iskolákról ^ mindoii kort. népe.1 ruliavis«|eti<, haj-, bajusz- és
flxóljunk: » fAsi ^ntTeuy és tohbi kalóubrtzó fajta -s^«kál-ei()tikiiinot képvisolrn találink. A legefliiné-
hu-ihol óa Térből való. vagy mPfiterBégenen nldillitott "jinbok » nemben az ola-7. városok, mert ott maga
aokféla modellről még egy szót ,sem Hzóltuuk Peilíg aí fltel. mind»n utca. minrlot, alak egy-egy képtéma

hercegnő arcképét, továbbá a liinvs Helle nnul k>\'pél, inelv a világ egyik k\'gfuii.vnguHi\'ljIi arcképe
A ttsép lieiwgnfi egyébkent gyakran szolgák iDod.\'llíil Tiiiano máís képeihez ÍH. lobbiik közölt egyik k\'ghirí-Hcbb vásznához, az iirbinói VéDiiüthox-
Hin-h moií»lljKÍk voltak u thuiaud es holland tti.stóknek ÍN. Kube.iiK t-lhó vb ináKodik fek^égét Uránt Izabellát en Kuimeiit Hulenál fe hl el te gyakran. \'Mi-
VHH Ovi-k ItnlioiiH tanitváuva (dusíorMági útja utáti Angliában idözotl hol az udvar elÓkelőtl, magát I. Károly királyi in kiváló alkotáüokbati öróki-tettíi meg. IÍIIM vége lolé, midőn a múló percek gyönyöreit kilia-miálni már altípusán megtanulta, mug-bázasodntl olv-ltn <t magns körökből származó Hilth-WHII Máriát. Kgyik képen ótHbrázidja igeit kec^eii, kezeim (■(.•Hóval, A síeler-en lV-hl«lt 6zií>u»-{lirke ruha meleg rtrtivalataivrtl jo >-IIenle|t\'[ képe/, H M>k lunia ■xJnlii\'x. K^kem ki-t-k. nagy fltwiifk rtln.gv ő h/.HrHlte,, ab»gy ;>/. asszonyuk kiuiulák nittgiúnak s alx^y (
igUll silVUM\'N tehii\'llH bárkinek is.
lieiiibrmidt a wh-rAodszttmk világában ült.
képniii f,iÁz és siáz jmrtré" között méni.s ugv jek>m«,
ahogy CHak ó tmtotl. Nnm egy pairicius llre^ arca
hanem az ót j.dlemzó indulat, ér/.e*,],.llcinvonáí* tiinik lelnnk a kopböl Ityou pompán képe a .Tulp doktor .anatómiai leckéjw- eimll. hol minden arc egy fénye."
lolki mozzanal
Hogy Saakiát iiüul veit*, gyakran is ábrázolja.
Néha egyedül, néha magával egyim kfltÖa képeu.
Haskiával in évig el ugyim. mil(Ur lf, Mesége. k«d-
veiic r^htóniiutája niHghal.

11) x. KKHIlt\'AK

\'■ A I. A I K II 7. I, u N VMliidrniesBtrn HwreacsMimV mouilliiU) a azia-l <lrk. hogy a „/Oalavárrni\'gjei Kúíiulhp|SJ,i»i KjjyesO-lel" alakulii sylllíse a vArnieyfri ll)rréiijfhaló»4gi bjzoltíiiif; Uf;yik k>|{kö&eli<l)l>i f;yül*\'\'xu Liipssán [arlaüHtik

IlDpo/úliK egy cslli ése lesz el n legyei .\'let kere-
h\'bttn és kei elében m keMén kiviil tevék*
iliUiní oióknek ogj DH. KH\'nt »lh lalnrozu sában
Vármegyénk mar a .Dunántúli i Kózn iiüvelódési
K^vtísUlei ■ i-lhü r ÍH(|Ó iára in eiíV liriUT e< lűikes

melynek ize oly külleme, hogy gyermekek e\'s felnőttek is egynránl »xÍvesen veank ha. A „Clllllf" fokozta az ttvAgy.l, e!<1scgili a bélrendszer kítíiütitás* által ui emc&itéat u így egéazüígúnk runUtliisához nagy literiekbe n hozzájárul. Hatása főleg iibban nyilvánul, liogy a ,.Gllll|" a legnagyobb .{ondos-lággul készíttetik. A „Cllll|" érett kalííornin Wenedvhól <•« kulúnféle .
Sajiíl 7.Hszlú|ii aluli — hifiink
t. Zala!
tóblt ízbe
siop líiráljashZoiiy: Mária AnUiiiii-ll^ Uh. SziveBfii ábrázolta Muát niagiit, fi-slébltuzben, puk\'ttával, i\'Cseüpl lii\'z(-l)ei] VAHZIIH flott LfánjkáiA-val agjtiu iu inefífeBtuttK önarcképül, tfirekrujen. rokokó Bzerlhtu, ai «K)kiyill lt\'|it*l lecsuutoit vúlbtrúl. Ahogy leányIÍA|U lilfOKJ" «)aktli. lioaztisimul M Wniifln-kwt infgnÁz s »Ut>gy ö óU\'li gyfiigéil n) ugnUnninil, maga n nit^ieí.tH.iitli bn\\, ni |n>ldiUlu]il 1i
na]ijiiiuk-idelljeit a i Lttwilót i
l^tui sok példiU liozhutiiHiik ÍV] ból ÍM, hogy csnk l,.\'uí>aphoi én kivál Mütnsi\'iJt Muttkél és IfiMimn-kot lüii «K moilelljuit a tok hüruegiiűt » hjuiMinul, a pápát. D« hisz ezeket mii.rt feUurolni. kiilúnithi\'ii illubzirálás. vetitós tiétklll olóudni bi/oniijul unalmuk Jetin*. Kpeu, ezért inidúD *i láriijkörbeu. unu-ly direkte nom tartó- [ iik is a művészetek hi»iórmjához, tie azon biionj | uom csekély foiitOKBAgu tnaiad minden iilűbcii a mÜréaiTilíig úlutébcn, m^tévtt kis ehzmefuUutáiiuinat, Bza?aiinai azxal fujezt*m bu, hogy az tísiinényi, a! azép szolgi\\lalf\\ban álló minden iruHinuittim uicgérdcmli, ^ hogy egy pilUüatra fuglalkuízunk volt*, kii!önó»en akkor, miilfiu uniti jo)tinsi*g <*titiitentur n nÖ, aki, pedig a férfiúra IIHZVO, még ha pilctur is ni, niiiiíifDkor | cnak uon)(tHÍtö íiaUsu maradiiat.

A szakszervezetekről.
\'k, ni>>ly>>kiii\'k magvait Mari é* ;ó. nvii^liatállati elmékbe el-
szllrke iir»
. ÍZ

í t
jok nem sulian-
ulou érhetnek célt i-l. A tomm több, mini a lényeg ; hu ii forma ellenj.ienvt\'s: ln-|,.|nisztnl a léuy.-g is. Kii iium nrti H noriáldemoknii-irt, kivált nálunk, hol Bzereuyeti kelliMie inogjuleuni. hogy hantion, a kedélyeket é.-> sziveket terelje lálinriiba, mintáéin tiogv a góg, a tiatalinatikodáN én terrorizmussal vonja tnagára a figyelmet. HazuKMiggiil nem lehet igazságot érire
j kelteni.
| iVdig a mi Hzoeiá Idomok ni eiánk egy nagy
! hazughág.
Szabadságért lievill. H addig titkon békóba veri [naJHi hiteit, jogot prédikál K elveszi sajnt emherfeitól ! még tíz nkuruiertit is: gotidolulhiabHiit-águt ír M |záuló]ára, s lekopdós uiiudenkit. nki -másképen mer gondolkodni, níiut ók.
MioofU zsaruuktiág, initió teriotiimtih lenné szereti {.\'Hellénné >\'Zt n világot, ha » szociáldemokrácia
Nem kell nagy fantázia hozzá. Kz a znariioltHág j már rég elórevelettu árnyiiit. Aprü fiúkilzlelei. nttílyek-\'hól Hl iiiilunk is siépen virágiik. visz bHiiullnk oda. nh»l a kuvarodó kuonz: u nihil ki-zdódik.
Kzt\'lc H linkiutulek : a szukKienezetek. A mnukáss/tthuilMÍg védelmére t< a munkásérdek oltalmára ulakult szakszerv ezeu-k um nyíltan leg-
a biukntabeli inunkáüiiak <■* nninkaadúiiítk, mely nom , ÍHineri ul a hzakszervezel udvogiió hatalmát Az vegytui . koldus vándorbotot kezébe, mert az itt nem ka|> munkát, a munkaadó munkánl. Még üzerHúc^és uz, ki úp bőrrel megszabadul, de ieglóbbrizör vórt-a fej|el. miut az eliuull liéten. mikor egy nyotiiiláüct mert nem rója aduját u MzakszerveM oltárám meglékellek. Dn nem csak ÜZ egy esetre lehet hivntkozni, rendőr HégDnk bUullgyi krónikájába IUHCM az a hél. mikor panasz ucm érkezett, hogv ; inert nem vagyok lagja a bzaksztirvűzetnek, itt vagy ott megverlek. Kxt*n kórillntények kés/.i>-tték arra H hatÓBiigot. hogy az elmúlt évben húiiiin Hzuks/.ervczi-ttit felfllggosztetl, mert ugyi-dilii mük\')d.!Mik konkolyhinléK volt n munkások éü uiunkuadók kozóll.
A HZHbad*ág és tulvilngOHodáe nevében meg kell siilint\'tni n nzociáhleriiokrácirt ezen fnttyuhajlássil. inert az egyesülési .szabadba^ i* i-sak addig Uz, amíg rovauira nincs a/, ogyéui »z>tbrtdhá>;imk.
I liter
Jamaikai rum
90 kr.
1 csomag
Törmelék tea
30 kr
i: I>i\'oií(!i"iit u ..Vörös kí\'fc
Kaphat

A h é t.
— Haléiozáaok. tíUuliBtky Kereuc meghalt.
Szegény, jó Sterbucky bályánk, kinek fogja boazuiai
élrininyeit t>zuinn mesélni Valamikor egyik helyi lapou
t.u»uiáció:i emlékiratokat kózólt & boszuiai hadjáratról,
melyben mint kadét vett részt. IIü é* szorg&tmaa
hivatalnoka volt a városnak, Mint kaiuuaugyi elóado
szaktekintély volt. Nyugodjék békével.
— A Nagykanizifli Keteaítény Jótékony
NÖegylet l IPtiH. február hú b-rtn a l\'olgári Kg)\'Itt
iiagyierin-Jbru tánccal egyhüküttltt jótékonyeélu estélyi
rutulez. KlAadatik: .A hókirályuó" látványon nie>d
tánccal, énekkel *m élőképpel. Kuzdt-te fél 9 órakor.
ilelyiit-ak : Földszinti páholy 24 kor. Km.\'leli palu.ly
\'M) kor. 1—3 iwr fi kor. 4 —ii sor 4 korona, a többi
sorok :Í kurona. Állóhuly I kor. Wo lillér. Kariaii
uloholy 2 korona. Ji\'gyek elóru válthatók Kohu L.
Ijaioi, urniil, páholyok Kohlur te»ivérek urak Uzleu--
. ben. KelUlÜzetétmk, tekiutettH t jótékony célra, kószóm-ttel fogadtatuuk, H hirlapjtag tiyugláitatuak.
— A szórakozó Ntgykaaisaa Tíz nap ótl |ó
világ van NagykauizKán, Az eddig luutatkozui kény-
sEuriilt Ukunság tömegesen kerebi fel az Uraniis
inozgóképHzinbazat, ahol hihetetlenül knvón pénzért,
jlúi, hnll, lauul én mulat. As Uránns tiapról-oapri iBuloll ház elolt adja szubbuél-itzehb képeit, melyskut iuarin mik ér ló kéz válogat öüsie. Ma már utcán, kávéházban, vendéglőben cnak az Uranus remek: , herende/éhéról éa mesés szép, sieuzáoióa képeiről beiéinek. Igazán uumaga ellen vetkezik, aki egy-egy műsort flmulat-zl. l\'áratlau dolog, külóuőaeu vidékeu, hogy a mozi látogató közönség minden máaodoap uj tnii»orl kapjon. Az Urrinu.i élelmen igazgtlóoága ait ta , keresztül vitte, ügy lálttzik, az Urinuv uélkUlftihett-t-leu teüZ Nagykanizsái).
A nagykanixtsi sport egylet január hó \'JH\'U . larlott köigylllésén a iisilikar a következőkép alakult kar: Kínok: Ats ti. Árpád alelnök : Kperjegay Gábor. Válaazlmáuyi togok: Andri Kerenc Anuloa JÓMet, Als Jenó. tiumilár Mihály, Kálmán Manó. Kooh Géza, KOCKÍBH József, Nagy Antal, Olaaz Károly, ltoxa Géza. jSchullz József. Zalay Károly. Tollár Kerenc, Vida I MiklÓH. Vidoti Ibtván, /.ílesz János. Póttagok: Magori i Kereoc, 8ipos Jáiiou, Perger Btjln. Folklgyal6bizoil«úg I Heck Itéla, Dantsch Jenő, íiernucsér József Németh \' jliyörgy.
— Borbélyok bálja. A magyarországi borbély-
és fodrász- segédek nagykauizsai Cí-oporlja I\'juö. évi,
február hó íí-én a l\'olgári Kgylet nagytermében
UajiU könylánik alapja janira felolvasásai egyhekötóit itirkdrü bált l\'elolvumisl laii fíiidupushól n a nók titr-fadiiliití helyzete ma ÚM a szocialista társadalomban"
t cím alatt. Helqió ifij: páholy 4 személyre « kor., földszinti nlóhely 4 el^ósor 2 kor., a toMii hnri>k 1 K. \'20 \'ül. f(>lds7inti állóhely 1 K (Karzati fllló \'M) lill.. látKTa ervéii)lel>>n). Kelalfuclejínk köszötifttei és hirlapilag nyngtáztalmik. Knzdote este b órakor
— A vasúti tisztikar í, hó \'JVéli fényesnu \'_
HÍkerUlt hangverxi;nuvel egyhukniott táncmulatságot
rendbiíitt. A >á!ognU>tt közOntióg mindvégig kilünóea
iiMildtutt a. hangverseny ktízrentukodói ugyancsak
kitetiok magukért. Nvuni.irk Ilonka k a. inttvészt
zongorajáli\'ka, lebilincseltn a hallgaláságot, Horráth
Janka úrhölgy éru-kc és l\'átkui Irma k a remek
szavalala fény[iunt|ai voltak a programmnak. KitHcher
1 Márton prológja ús szavalata iAtiut>ágot tűitek ebbéli jártasságáról, ilulflcsz Mátyiis ériéesel éuskett szép kuruc Jalokat. és éuekét egyedül kísért* \\n Horvát Kinlrc régi ittmeroHunk kis pubi alak]aban kupiéivei, majd Horváth Janka urhölgygyol elAadud, a feminizmust gúnyoló párjelouetóvul aratott dórgó lapsokat A közönség reggeli ,\'» óiaig a legjobb hangulatúim kitartott.


Eoth Bankház Folyóiitunk:
BUDAPEST, ^ Il-Bkl helyi liuláblii/.\'inra ö l.t es l .pmosök ts ke.e-,keJuk r^/.uu. v. 3" ,.»>," esetleg ú1 ," „ vulamiiit intnüen hiteik l\'ea Egyénnek V ,—10 ovi

Személy- é» tároaváltóhitel
VI., M.gy. K>r. Upoií-Üaiat ,.Bloi.|.tban. Ti«z;tvi«elöi kölo»öniket \';l- ii, turvényhaluttagi, koascgi li»iit% isalöknek cs k»um»tiM ckntk hictcM olöjegyíésrí
fölvlIAgoiHáil. Értékpapírokra, í,1.^\'^\'"!^. l nellctt. li\'XsJcmegbizótiokat it buila nJenkni! ercilnicnynyel, %i »rfuly*i i>>kat naponta díjtalanul koioljúk.
^-\'»\'>y. *»" I..\'."--
v\'

- Letartóztatott .szülésznő. X
umi.v iin*].\'|i.\'l.\'".i "k..íiill WiiiBír A Maliié szlllréinú
|.lurtÓ7.tat
s/,i)|.\'>7.iióki
a.>-Moiijiiak
cer Aliliillié zlln voll n lenln>n\'M*it«bl)
|ttií.ikh u
aj Ft\'ljiOi\'iiti\'s luhtrin ;\\i :i (íVanu
mit IV] (III-IIH. IIOJJV maffzalflhaitjUKal loylalkmik
-hiji-n ,i/, OzIf\'Áglmii i-HcléiitfiSiivnL\'kal volt íissi** r»y I(itü7.ii;. i
ki\'tli-t(\'".*- r»y I(itü7.ii;. IKIJÍV >(ik:in iM-lfkHVi\'rvHiitfk u
i-üUina itn!i>fti>\'i im\'ri tt vízfalul (.ilili terht\'lő adalitük
jfltl iivipiiiiirH A m*>[Hl;il ITCIIIIII\'IIVI\'L t\'j£vt*li>rif
-/iC »N uii\'klMii Ui\'tjitk.
— Mefífapyott. A ítioMwii enyhe lillfii iimjiJnein
hilnl<ili-iun-k !>il>zó <-<I-I lAiténl vtirmegvi\'Dk e^rik
Lo/M-^fl HHin\'m Oli ugyanis egy középkorú.
I-III.\'IP(II-M IK\'VII in-m koliltiKtittk Jiilf-z.* i-inlnT aki. | mini « w^i/álaí kidciilfü\'t. itlH.s dllapolbnn i-Mivurgcti,\' ejívik fji<"i niI*J*I.Í8voll A viz-^iünf !"i;jii kidiTÍM-iii. IIOJEV ki volt ;ir. a S/IMVIÍ eset IMI
- Ten)C82állat vasár A Nagykanizsa vitio-i
i\'h itirn;*i n»7.ridkur l\'fltniiir **-HH uirlju HIHJ; « U\'iiyfs/,-
A könyvelönö. A napnklinii eMi-iidi-n NeuMii Vilmos nUmegi HtUjrmt\'sliM liftíljitolt < t(V nú, »ki illatát koiifU\'lLmúiitík adva ki. suliiul kén Kit|>»tl is licíígel azonban lilllt lielya voll a vmirtégiiük t-Mtbliogy a szubáhan l>-vú niliatrlét ÍN „.\'Ikúiiyvi-llo.- NvimiozzAk.
— A cmíktornyai áll polg iskola tantestülete
1!)1>, HW |i\'l>NliÍr liü ií-IIII H ,ZrÍlMÍ-s7.lllll>" IIHKVttT-
intilifii, « iiov.\'udéki\'k Unnlmniivi kintmliilH^tiiali eiAniozrÜUtüii céljából, Uiuccui cgyb.-kotoi ml>iir<M elo-ndá-t r^tnlt\'í. l)t\'l(\'])óili|: s/.i\'tiiplvcukiul \'J kornnn K^ilcii\' puiiilimi .1 untkdi
— - Mcjihosnabbitott VÉButepitísi engcdelem.
A kiT<\'skvil«-liui iniutHiUfr .Ttí-Mlt-UH /(rtltm\'tnii\'\'gvi\'
lurvfiujrhulói^ál, liu^y Hartlialun hlviiu napúi il^yv.-.!
iiük. H Itöriiieu\'l-iiiiir^xonibHii vasul \'AaUilovn IÍIIIPIIIIÍMI-
búl ki-zárólufC Cwh, Salomvár, \\piH\\\\\\ CN Ati\'liásliiila
initi>áb»u a (hiiiHiiluli tml)iúnt"kll vasutak /jalH«^i*r-
bi?$ úlluiuiínÁi^, tatamim Znlalovo HllninHNitiöl kii\'t-
gmva: Kalúsfa ús Hakca, e»«lli^ Nu^a irnii)ttfjati «
(Itiiiáululi tielyiérdelíi vanutak (\'xiiiiüittT, Káilic- álló-
míUiiíg níieli\'üíló reiiile* tijoiuUvu JÍI\'IZOÍÜIIII) iii\'lvi-
.■rttflkl) vaMiUüiialru kiadóit euKedoliMii iTVrtiiyfh\'ségt\'l
lüviihlji i-$y i-*ri\' int*jgtio«s7,»l>ítolIM
— A népin. A Mliiiegi Védó-1*|(>■ i*««i**t*í IWEÍ-
iji.ni mkulújtiliól 1U1)\'IOIIOH«II lerjiül továblj uz azsurozás
eí a línipktni-res, Mini a vizlitídoboU kö, pgyru naK.vouli
hullánigjlirllklti\'ti iiulad lova u dnlgo^ kt\'/.i»k iniitikti|u.
Ki\'l <-v «iu ri\'imjkimtvti uniikitk k\'\';-./.iiliit>k A *üm>\'KÍ
hölgyek int\'^liúiilHk, liogv ll.lnivrr lordullnk. meri
u -liJtli\'jíi lellúr lliiil/.eshrl i.i i]|-/,il.\'tl n/.n\\U\' ulupovmi
1>1ÖZI tt tlfU-NVtck iiiuiiklt|iil. KIÍMII.H >-/.l a i>ilila|..-.-ll
l[Mrl>^ui!i\'ii -Miaitijin \\s. KKVTI\' iníjívobl) fs lolib
im\'grtMiitrJéftAt\'l |átja i\'l ,vi, ibkiili\'tl. Most i-gv^zerr^
7 kiló rsipkéi kiililixt, HZ j darHh \'J4 wi-Wlvos alirii^/. •/.■■tíi-.y \\-^-i Kimi\'k vAnzoiiiiiiiukáJHl aMlun-yi liuk\'X\'k k■*-./.iiik i-l Nu£t ii-sítalarii vul« ilrá^a inunké lenz. \\ iiluMi^nh i|iuniill\\eninti muiikii, Apiohlj-ii;ij;Y»ljh mp^ntiiit\'-li-H\'k Siinii\'^iól juitiak HÍ. i.knlniMk
- J<»lap királv" Nagykaniz^n A koa.-lfjö
lit\\;i^/.i Klfiivujiluiiöitgdk nit\'fít-ikvzti\'k lérfi,- lin <■>
jivcrnn-k kuhipok. ^upkuk i--i-,", korinnióri. Pltin-h
ka lapuk >\'U>r>- tiítlmtl u\\v\\\\\\ miül \'j,r>" „ i\'iiKcdtiR\'in
m,■■leli k^pluiiok \\\\>-lliscli -MIIILU.- ilíiHl-kaU|i rakta\'-
MiliMii N.i^)kiim/.-mi Ki7,Mt;boi királyin- iér -">.
K^ger pasztilai gyorsait et> IjiztuKuti hatnak kulni^.■,!,,■! ívk.\'dlx-ffiit\'l ■■- flii\\rtlkns..lla.-íiiiil. h\'lrilnnil liatalíaiiuk .i UnuL .- le^zt-M >/..Tv1-k inllkciiit\'si zavarainál. <t ^>iniii..i ii\'-in runijitk >-s kitiJnó tíih-k kaphatók iiiiiitlitn x>i\'^y>/,iTtálliaii .-> ilroKciiiiiiiiii. Dubo^a l K. .-, .: kiiuH.ii. il\'rnliailíjlmz ...! lill } Kórsktár Nádur >;yn»>h/.<\'nai Hpi-.si. V|.. \\,u-i kőnit r.\'.
— Idült tUdőhurutgy»g>i..v..-I.Vu..| a „.Siroliii-
Kőéiig" IHtéil.-uill ijí-nybi- x.\'.-n.ló niii,.| H k-f-ifkiti-
tély»lW)bb i\'gyiili\'mi Ininiiok •\'gybi\'liun^/.i> ntilntkiuuta
«nrint A knjhti-i li-gro\\i<U\'lil> id<> .tliiu kxvcnbiti.
fsftli\'^f.-. lú\'/,t i.vMlliiju és a/, éivtt^-Hi i<töniozilii|u.
.Siiolili-liurtif" ii^ryaii •■«> (•R\'tiMil.j1ni|)arallliii, ilv
m-m :\\v. IIMK-IIIII pívptiniliiiiliik rcis>/, \\?,\\,\'-w\\ Tcl|e>en
lihíi-\'tíl\'-l.-ii «.-, iiajív a»liijiuku;ui v.-y.- ÍK lnkélet<\'K<-ii
lelfiiii>>/tlh\'lő. N»|iiinl;i :i- ("» K-akHinil p|.^ciiiln az
.■M.l -ul.w.s-á^Mho/. 111,\'ilrn. .Sm)|iM-ii«.fb.\'„ ka|ihatn
n KM<^\\.-/..\'tlár.ikli;in
- S/erencsétlenscjjck Kuikiii K.MIIH1 /.illatán lak..s SíiniN-M.\'k kuzM^bi-n clftár.o|ia N-m.-ili (iábor 4 i\'U\'s (ívt\'nn*\'ki\'i. aki .■iúrlllé.suilM\'ii ki)l Hajira rni\'tílialt — Tukiici Atitul l)"lyl»-li járHM\'inn.^ier HÍM Italaiból ■ liaxajuvi\'i ii\'UílviTtM »/. an/lalra t*-iu- Mikózbtíii\' kopeiiyi^éi !.>VIÍ(.[[I- a revolvert \\.-|p IC\\,TII-. A fegyver a Inldrri-s.\'.st.\'il ériliHidh\'ii IIMKIOII KIHHII. S a Kolyn -A-I únnt*httT HIM\'I IflbszHrc.suiiljrtii aíiiról lüllelé való inuiyiiiin k*Ti».s?.tnl Imtolt. Súlyos bctHiffii Iwkszik.

7. A L A 1 K ii /. I. ti S Y
Várandós állapotban
iu>ii i scon lialii^l líyakori\'lln
%.T**;£".", Egy eredeti Oveií ára a K. 50 fillér
1,"*™,\'" Kaphat., iiiiu.loll ir.niifvlilrbali
léi jel.!, bi-mrnl.c t%

li\'iYi »nviikaak niuo. julil. barátink, mini a SroTT-fél^ Kniidsié. IVsli trv.\'iitíi\'sé); éx biifívailMi^ lia kiiio7.ín ókét. npy SCoTT-félc Kiiinlwió r-j>r> oly psiMlálilin. inilil kii-lruili) lntáwal iar. üj erőt é» uj életkedvet k<ili-Minoi a SliOTT, liliiitlia uruw. ilal IrilllB. l>e III.\'Í! I11I1I1 ciriinial "k"/. a .-ztilíkil..k IMI .1 i-iT.viii.\'. uiK)!»í.lllflik. in.Mt Í(»I f.iraiáilum « Mlllik V.l. iiiMiati vmi
an -Silimfíbrlkt. Hannabarg In Zürich.
Táviratok és
Telefon-értesitések.
Meggyilkolták
a purtugall királyt és a trónörököst. A gyilkosokat azonnal megölték Manucl az uj trónörökös
Hlldn|ii\'.st, Icljr \'1
Ni-liáuv jtuskaiövt\'K ilunlílli ci ]jjss/.;tlioii iitiüiiii s mirr a fust (■lüszti\'ll, verrhen IH-VITI Kuró|iii ket li\'gró|.riljli iirjilkodóhá/iiiutk sarjii. ii |ii>riiiilál király i\'s nirlleiti\' liollaii li\'kilili Iruliiirukósc is
Károly király vórt\'.vcl !i/.ciic III.\'ÍÍ a/.i fi llilt-l. \\\\*w ii hus/.adik s/,á/.ailli;ui IMI1^ vi^^/.il leln-i hozni az aliszoliili/.nmsl. IIDSS/.II iili-jf kiséiIiMezi\'tl »% urulkoilo rzzrl a szándékával. MOKI vi.gi-c akadi i\'jíy poliiikai kalaniUin-a. loao Kraiuto s*/.i\'iiii\'lyótii.|), aki. miután huss7.11 ellenzéki pályát tiltott lm. löbbsíöl\'os rlvcsr-n-li\'-s ulán niinis\'/hTn\'.. majd niinisztt.ri\'lllokkó li-lt s vallahii a ilikiátni\'i hatalmat is. inikor a portugál parliuui-nl undorodva l\'urilull cl tólf. Vállalta t\'s kcr^sztulviiti\' a uópakarai idnvnmásával. a .sajtós/.aljadsáj; i\'lliprásával s a király altatásával. A rosszul mfhrnial! uralkodó ni\'in vi-itc komolyan a nrp itji\'ír-mcau-juló utcai tünli\'tr\'Ki\'i. niclyiík vórcs összcítt-közi\'sri\' vc/.i\'ti\'k. Innczti\' a kőztársasái?i [iái! izmosodását.
liuilapi\'sl, IVI.r. 2.
íFeladutott 8 óra 35 porckor rogffol, érkezett 9 óra 30 perckor reggel) Károly portugál királyt ea trónörököst három egyén megyilkolta. A gyilkosokat azonnal megölték
lludapi\'si, fi-lir. 2.
iKrkpzcIt il. c. In órakor 1 Amidőn Carlos király i\'-s Lajos trónörökös Villnvii-i-osáhól líorsin l.mszahoiiha visszatcrvi.. a hVrrcio de Taron haladlak ál. epy iMnl/or karaljélyhól rajuk lóit. A király súlyosan ll

: i-in.- KKIIKI\'AH .
A ixrbefojtott dinasztia. Ho«v törtűnt a meriinylet?
Hltdapc.-I. lein-. Z.
I \'nrlos király ós családja tegna|i délután •) órakor Villa Viousáhól LiHK/.alioulja érkeztek. Abhan a pillanatban, auiidóij a uyiioti kocsi a Kereskedelmi-leírói az Arae.nál-nicátxi liefonliili. egy karabélyokkal li-lfeg.yveivzett embercsoportból lövések történlek a királyra CK a trónörökósi\'c. Mindakeiiót haldokló állapotban az Arzenálba vittek, ahol rövid iiló múlva meghaltak. A rendőrség a hclysziueu három gyilkost felkoncolt. A király, a királyné, valamint a trónörökös es íMánuel infáim egyoti üllek e.gy kocsiban. Aiuidón a lövések történlek, a Jiirályne feleniulkedeti. hogy testűvel védje i irónörökóm A királyt es a Irón-órökósl 3 — 3 golyó találta. Manuel infana nem boruli meg koniol>au. Amália királynő sórtetlen marudt
Megsérült az infáns is. Cjyász a királyi palotában.
BudapeM. l>:br. 2.
A királyt három golyó érte. az eg\\ik nyakán, a máaik vállán, a harmadik pedig iorkán. Kz utóbbi átszakitotta az ütőerei, nuii a király azonnali halálát okozta. A trón örököst is három golyó erto és pedig lejen es a mellén. Mamiul iníans állau es vállán n.-he.fcüll meg. A királyt holtan szallilotlák az Arzenálba A trónorókóá még eleiben voll, \'amikor az arzenálba hozlak, de csakhamar me.ghalt ó is.
A gyilkosok.
Hudapcst, íoljr. 2.
Fegueira Kranoesca a király [larani-.s-■ irtisztje. aki a király kocsija ittelleti haladt, amim a lövések eldördüllek, fegyverét ragadta meg es a gyilkosok egyikei megoln-. A ívn-dórseg a tanácsházánál mcgoll egy má.sodik gyilkost. A gyilkosok holttesteit a tana*-* házába szállították. Személyazonosságukat meg nem sikerüli megállapítani, azt hiszik azonban, hogy egyikük francia, a másik spanyol. A gyilkosok ótgolyos karabélyokkal lőnek. Kegy véreikéi kalial|aik alall rejtegetlek.
Klje 11 az uj király !
liudapol, l,l,r Z.
A Ironórókos Jlánuel iul\'áns, aki hchcti Amália királyné veszi ál a rcgcnscgct.
Katonák forradalma.
liudapest. lebr 2.
A király és a trónörökös meggyilkolása
döbbenetes fejleménye a Portugália katonai
forradalmának Mar január 2ü-áu fölfedezlek
egy nagy összeesküvést, amely lángba akarta
bontani az egész országul lleliizonynll. hogy
igen sok radikális es republikánus, akik nagy
tömeg bombával, revolverrel rendelkeznek,
harmincadikára, a forradalom napjára fi\'Htn,-
■lést keszilellek elő /
A lölkeles hiriTe a kaszárnyákban is rendkívüli iuiozkedesl teltek, mén a hadsereg egyrésziibeu is forradalmi hajlamokat eszeltek. Az első lüzerezred kaszárnyáját a varo>i garda velle korul i;s a Ili, gyalogezred katonáitól elszedtek a fegyverekel, meri a katonák liir szerinl azt tervezték, hogy » királyi hatalmukba kerítik.

190I-. KKHKI\'AK ...

\'/. A i. A I K u /, I. 1) N Y
. Ujabbb táviratok
_ a liszaboni vérfürdőről.
Ravatalozzak a koronás halottakat! Kik ölték me# ;» királyt és a trónörököst?
Véri\'H esemény liii-.* irricíH s/.et iiixtwbi--» 11 az egész vilaií Vfiliinii-rinvi fóvárosiibun. .Megöltök A )iortug»II kiiíüvi es irónjiinak *)i.ikösfil \\s. A dóidon íolyiunáti imlm im\'íí .|íudapenL a itn\'X\'lúIflii\'iHi\'i szenzációt, A Nap vlsó rendkívüli kiadá.sáliól. mm-lvnek kót.sy.u/-
py > vjutArnapi k(>zftii8i*<r. A f
példányát <•«>\' iVlór.i uUtl
iir halámi óriási, i-lózték HHIÍ? *\'/.t amely eir.vs7.riTe
JI politikai Kvilkossáííu K-refit\'.u kuiMolvlyii n-ito Puruifrália í\'MTimiíá MII. amit ;i ilirui.sztwi és húsc^t-s táinnifal*>i ji.Umlóan novi-ist\'H\'^^1\' aknrtak M-IIMÍ. A por-ui,rál diiiasziiii. aui\'-lv meg laiias/.kotlik tialal-)i ulio/. aiin-lv ii kiruh núi is ;t/ iiifiinsijót ii unni szeretné illh-tiii. ife anielv a :i»nnapi «tNi.inn.\'iiiy(ikkfl valús/imili\'y: ómkív elve>zi.\'iie
jvu-oimját.
A piiskaliiVi-M-i, a/.\'»uliiiii. melyek LUs/u-ÍKIII uináin ehío nini M-L nem i\'u\'V paloUilVirra •ilnloui kji\'gbbaiia.siii. in-in ,-iy, uis/.á^nak in-ni-i-is/ú királyi csalúdoi akarlak cIpiiK/iilaiii. tiiiniMii a/, ubszuhiií/iniis liordu/újái, a királyi, jiki tiz*<nkiltiiiü cvi konnúiiykodas iiún wom üUilll löbbszörüsi-ii diklaturáin)/, folYi\'iiiodiii .- ÍI iifpakttral liun|íus iin-iíti.vilváiiuln^a ellen in alkudni. Cfirlos kirjily linlahi IHMH olyan, jnint a/, c/.t HU-IÍI-IÜZI\') kiriilvnyilkossiiyuk, jiiin\'lyi\'k^t vji^y cjíy lorruiigó liiidsi\'ivg. va^y nn;trkisták intt\'/.Uik d ft-gyvt-roH kt\'/./.fl. Miirlos J.i:-aly Icteiin1 miijjöU a nauv radikális és ivpiiMikáiiiiM i-rvoliM\'io áll. iiinlyi\'t a király a liiulserejíjíi\'l vóli li-vei\'lii\'ii\'iiii-k Akaratának htKt\'gi\'s vi-gr^liiijtóia. a diklaiuii iialalom \\.tllnltijn. KIMIU\'U clliiLclif iiralkodújávíi. ln\'íí.v ÍI.. iibfizuliiiiznius rnndbf tudja hu/,ni Porhi ualia zilált viszonyait. Kianoo a/jinlum (miisí kai szélhámos volt és elszáinitolta inasai A/ altszüluti/.niu.s ncmesak fellnzilotta a/. e>:ésv. |>orlugál népet liaiH\'in anyagilug is a lónk s/eléri! vilti- a/, országin. Tunteiésitk. katonai nss/.i»e8kilvések egymást ériek s látnivaló voll. liogy az ist\'nifiivi\'k iniliainaráhli tragikus furdiilatot vcsziifk.
A lis.s/.»ljoni arzenál lián niusl kel linll-ie»»t feks?,ik. a portugál királyné <s ti tnin-ör<>kös^\\*s néma ajakkal inondják i\'l Hnrópu uralkodóinak, hugy a loiiodalmak ideje nem jari !•\'. hogy fát vágni a nép hátán UHUI leliei. s hogy már a niilituriznius sriu lehet láinasza az abs/oltui-sta rejcdeleiiiiD-k akkor, juikor a nép jogail akarja sárba gázolni. ()nrÍOH király, mint cinln\'r. iM in volt goimsz, vagv ro8HZKzátidéku. (Isak gyönge, tehctotli\'n és könnyen liajlillmió. Megengedle, hogy iírlevigvi\'k a zsarnokság vétkébe s \\uw : siilyo-snn niegli/.elett érte. Trónt és életet adoti »\'/.ért a bathitéérl, hogy kulandnrokkal és törvények nélkíll uralkodlmlik. Kum|m koronásai, tanuljatok !
\' Ferenc József részvéte. \'
Jíé^s fi»br. t.
1 Bé«8be» a remlórfónökség kagta meg a kiralygyilkofiflágró! az els6 táviratot. Amint a nagykövetség a rendőrség iilján értesíllt a. lisszaboni vérfürdőről, nvomlmn kíilftn fulárl
f
knldhik a Suliönbruiiba. Ferenc Jóxset" ma, szokatlanul korán kelt és a követségi futárt • hí gozószohájában iróiih/.tala niellptt ülve fugád-, ia. A király niogdoijbcnvc. azótlanul hallgatta végig a futár r-\'s/leies jclontés^t. amely annyira hsnjiotia, hogy szólni sem ludotl. a mográzó tragédiái hallva. A király a ielentés niáu rögtön maga szövegozte meg azt a részvi-i-_ láviratm. amit a meiínn\'iickilli Amália puriu-iix\\ királynőnek küldli\'k.
Öngyilkos közkatona -
l!mlapes[. tVbr. M.
A liHilU\'*i|iiirrtnoKiinkíiiig épülett?bi\'ii ma korán röggel öngyilkos lőtt Bálint Kprenr! kii/.katona. Hi\'zárkózoll t\'.s szolgalati fegyverével iii«\'lll)i>lőii<> magút. Öngyilkosságának oka a rossz báuásniód A mentők vitt ók\' ápolás a!á a közkatonát, aki a jegyzőkönyvbe :t/i diktálta, hogy ..Mjclibvaloiiu ki\'rgeltt\'k IIHIIHIIH- !
Árviz Budapesten. \'
Fölrobbant a teréz-körut !
límlapi\'st fubr. 2.
Ma dillirii óriási inérelü vizeüóreporiéK lőném a lóvárosliuti. A Kdniiiilzer-nreji és Andi-HSsy-ut között a Teréz-köruton drifelé, liataliua.s. atryudórgesliez lias.ml>\'i durranás ri\'s/.krllt\'ttc mrg a levegőt. A kóv.\'tkezö pillaiiatlian már szá/, gránátkő a/, utca kőhur-kolaiáltól repült fel a levegőbe. Kzutiin pi\'dig ny.imliaii ketcriiclrt-magasságnyini hatiilmas , vi/siigár tört k(. amely az egéti/, uttestei vizái ral lioriiotla el.
A gyorsan érlesit*-tl rcnilórség és a vi/nmÍKuzgiitöh;ág boiislfidilta, hogy rendkívüli nierciű vizcsOrepodés törient I a fóvizve/.-\'téki ■ cső repedt meg.
A kitóduló viznrk oly borzasztó iiügy voll az i-reje. hogy valóssátmal íe|en]i\'!i<- az i\'tíész utlcslet.
--- Szocializmus jegyében. A vörös íntfiiiucic-IIÍÍÍH. IDDIV a KvOli\'tt\'it;si siahadíAírot irta zAs7.lóiitr>i. v»MÍrna|i iihifxihan incgciifoiU önniagál, Hí.urvus ^7:illmt»-bftii ini\'KukttrliítyoxU ti 4H-»H korfKítiiiv síncitilis eg^isfíU\'l wfiRnUiMiitM; »% iljiisá^k\'fpzó ftfyi\'sHlcl kozKVlllt\'M\'iit-k li\'lolvHsfll mcg/,ttvarlii Az ninhliinHl elhflkiu-lf Utilvni KrÍK.y*xt, aleluuknrL Ujviirv li>\'/.át. vi^iilmi \'\'Imiknek Kp^rjt^uy (iAborl vúl^/toltúk wn paklDin kovi\'ltt\'zltíljiín, aiiU\'Diiyíboji fiintlí cll\'-nrluii H s/.in inlistflk h chUr.Mi kerüli n válabzintituvtin
- TVmotkeztfsi egyesületek A?, l-íó nujiy-kftiii/.sHi Iciiifllítízó t\'^Vt\'^tilft I-H az tiinlii-i\'liHnid U\'int\'l-ít\'/xs\\ i^\'Vt^iiM I Itú i-án számoll hí- innlt >\'Vi nc.v ki\'/.flt\'.séröl. i\'íivilí a régi gimnázium, :i Miamik :i k\'ttieió-kiiszáriivit iioljixég/\'beu. mindlíiH liclvi-n nie^ailtíilí HA él\'fti\'kflti\'k H fulmfilitvényt Az i-tubeibaráti i\'^jt\'.-lll.\'l ez alkalommal arckép lnlöpleaós keretéboi Uiiiif|iclii-flnftki-t. Bpiírjessy (iáhort, mnly Onnepélv tnrsas-rarsorrival vé^zfirtötl.


p ónokat


i- — JOZ SEF
1

A n kíiiflnfi^g szires
iiiduinÁRtiri hozom,
_ hogy mütermHinel
fl3koli\'> |V,VÍUH-.I ,\'h knUiildi tVnyinliik mintájúra, a inni b«<r li\'fjujuhit vivmánvai szeriut, villamos finyrcflcktorokkai IHIIRIH ••! •* ifíjr aton h?ly-/>-th<\'ii viinv-iL .i iiKu iiiiptól fogva, a legelőnyösebb világítás mellett, »/. irtójári>*tól (■■I-josi\'n Itig^\'ftli\'iiiil (HHII\'JI- t-s vasárnap ÍH reggeli 8 órától efcti 8 óráig fnlvételeket cazköíöl-hfini \'-ló/.cli.s ln-|t-li<iit<<s i-neUtn kéi)6bbfii is. Htílnlí <■* rgyi>l> ■■sl.\'ly.\'L: alkalmából műtermem ii kt\'hT) esti i\'.uikl).!)! ss nyil\\;i van. ngy. hofiy ■A kriziui*i>fr kii/.vi>tli>n n fhlélyek latogatiÍK.i .■lóit is lV\'iiyki\'i»\'7li\'lht<ti magiít Kzi\'ti uj eljá-rÚH nn-riitt h\'lv.-li kcpi-k ttfilimiben sein külftit iiutnfk H H4|i|i«l fülvt-u VéppWtól. MiUerracni\'-i :i jrt\\.M>ni i. szívi-N pitttf\'ngtiMikbs ajánlva, vn-gvok tt-ljcs liszlt\'lt-llfl
VÉRTES ANTAL
fi\'iiykt\'-pt\'nz. OWIIJÍITÍ ut 1-» N»^yl£»iiítsai tHk»-
rrkpÚHSiAr i\'pOlvli\'lx\'ll fSIrlsiinl.
liByc
IRODA ÁTHELYEZÉS!
AJ.
cég tisztelettel értesíti m. t. ügyfeleit, hogy 35 év dia fenálló
HIRDETÉSI IRODÁJÁT
iJFlruli\'i! liu.l.i|>"-l. IV , Viei-nlca \'20. sí i
1907. november 1H> lü-én
saját házába
Budapest, IV., Molnar-utca 38.
helyezi át.
Hírdouisek lnivwtelo a vilig 08sv.es
iapj»i is niiiimrai ívszsre.
Miltényi Sándor :
cipéiBíttír

;, l,\'<li l.Jt\'liV ic iijani: Mljttl
rainii
vízhatlan tai ilt il
csizmákat. \' V»lu.li f ./..•III-
l..-l.-i-wi|-i.,|-.. sz es liim \'l\'ikai
1 IKalus uhui)
rtil«r\\ ruktár

A tB(U"bb«n, bev«ll. ■ hol- ét tih.ilj IcucNó U\'kintclyeit"! ex sokI. A I, A I Ki\' /. I. 0 N Y
IBI*. KKIIItlAli ::. \'

Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
IÍJ. Wajdits József
\'■\'■ Nagykanizsn. " ~~ ? Eladás részletfizetésre is.

TÖRLESZTHETÖK havi 3 koronás részletekben. — Fizetendők 2 éven belül.


Sanatogén!
A/ riítics infÍM-lt államokban tohh mini 5000 oivoslanir és orvos ajánlja, mint ■ legkiválóbb crösilö és felfrissítő szert.
Erősíti a testet, v edzi az idegeket.
XSRTESITÉS.
Tisztelettel értt\'siltMii u n. ><. kúzón Nagykanizsán Pő-ut 17. sz alatt
ÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ
Irodát nyitottam
Ajánikimim liármily tervezetek készítésére, valamint uj építkezések, átalakítási ős javítási munkálatoknak szakszerű, gondos és legjutányoaabb árban leendő kivitelére
Klvrtllttlok gyári kúint*iiy-i>pii \' "
alakban, gőzkazán bft\'ttlHKÁHobtit
Martin
Íru, krtrkfi Muukáim
-\'a«- én acélgyárak Itíhft sok i\'vi
A II. * közönén Htivfd pártfogá«ái kéri.
Kl?álÓ tÍHÍ.lflt\'ltt\'l.
niitró J. József,
építészIFJ. WAJDITS JÓZSEF
Alapítási tv Ajánlja jól berendezett
könyvnyomdáját
iiiiijrieiiiii-mfl nyomdai munkák
díszes és ízléses elkésiiit\'-st-rn
lulánvos árak mellen.
Ni\'Vj(,\'(iyek, kürlfVflfk, meghívók,
i\'ljegvwti- én eskfléKi-kárlyák stl>.
°""t, "k mindig a legújabb divat Hzerint
Iliripionok.
moH üzemre berendezett arany-, ezllsl- és ékszeráru -műterem.

Különleges készítmények! ékszeráruk, és jegygyűrűk.
| Uj fuKlílásukal es tulakilÍKokat gjorsan clli\'siitllnk
; Eladás részletfizetésre is!
BERÉMY JÓZSEF ÉS FIA
óksieréHn\'k NagykaniisAn (Yárosliíiia álelleuébeu.

PREKL ANTAL
Elio nagyUni/ui íizttloi, kárpltnit rilt/lt
NAGYKANIZSÁN, (Várul tiipartliai. it i||Miii||il izinbii.)
\\ n. é. kuionség b. figyelmét felhívom Nagykunt"
asztalos, kárpitot ét dis ito muhilytmrs,
irftk melleit hiirmilyen Ust&loi vt kárpttOl innü.
jj-ors*" et |íoutoiiu ké.iltek.
Kifogjuk falak karpitosa^iit, fb^gOnySk -u-
ixlieiéi, itirmltile kixlmo&kik montlro»á*át
Nagy vMititrU ;--I;H diviiiok éa Kanüturakbai KlvaJlaluk háló, tbédlö, atalon, HÖiisoba, bolt
h»lyis*r *■ HaUodal teljoa b«rend»*a«k«t -,
balyben, mint viliiken
Levelekre azonnal válaszolok.
Áruimat cwkn jó minóségu siárt?. fából kc»*item -Magamat a n. c. közönség jujndulatu iiárlTogaut
PREKL ANTAL
JTDTÁHTO1
múaiKtalnft- és Itárpitm SZOLID XUHXA!
Értesítés.
Vau MzureiiL-Héin & uag)\'«r(lemtl közönség beosö-i tudomására hozni, tio^y a kóí.lmn éo tiulybeli WÖIBÍ-fehi m FÍBCIHT cég kúzött feuálloti Dzluti viszony közös mBgegynit\'HHi\'l, — barátMÍ«ÜS utón a mai na[iou Ietjtí8i3ü megszűnt K flzlfUmiet ugj> mint tiddig,
Stern József,
törvénjHiékilfg btiji\'gjzutt cóg alatt fogom tovább-vuztitni.
Míilón HZ atkalommal is a nagyérdemű közönség további szíves támogatását kérem maradok.
kiváló tiszteletiéi Stern József
dvl.t, vasion- él k*»i nol felöltök kireakadii* Nagykanizsán.

7. A I. A I K íi /. I. »s y

ÜIIIN. KKBRUAR S.

146-
-
1008
■—számhoz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A m. kir. lölilmivclésügyi miniszter ur rendi-lctóro a Dráva folyó li-gráili szakaszán az 1908.
évben végrehajtandó szabályozási munkákhoz szükséges : . •
szállítására IH\'/A,. 1908. évi február hó 20>ik napján délelőtt 10 órakor az alnlirt ni. kir. fulyainnuMTiöki hivatal helyi-sógiMien ujlióli nyilvános zárt ajánlati vnrsHivtaiyyiilás fog tartatni.
Az ajánlati íi\'lh\'Mi\'li\'knek miíKfftalóen az rszriki m. kir. folyaniinórnóki hivatalnál nipgszeivzhi\'ió ajánlati iveu kiállítandó ós felswrnlrndo ajánlatok a jclzi-ll na|ion reggoli !)\'/, óráifí ii^vanult nynjtandók In1.
A véfrivliHJtaixIó iiiniikiik\' lií\'lyzolrajza. a kdii\'iidú s:i.rzü<li\'S >■.-. nz annak kM tr>\'--.zilö ívszét ki\'pi\'zi\': általános c\'s részlotns faltiUs-lek valainint az ajánlati íeln-h-lok az i\'szi\'ki in. kir íolyamiik\'rnöki liivaliilnál a hivatalos órák aluli iiifgH\'kiiillielúk.
Ksz.\'k. lilllN. cv január liú 2lj an.
M. kir. folyammérnöki hivatal.

Szőlöoltvány eladás.

tnrduljrm
Vitya Mikiit [f"T"l\'u
.1 iml tiokiiigr MUititi I. rudi
In. lyikini ii il»i iiláiiliá-■yik, kir- ii ciiai|tli|ok, talt
Miit i«»rlkii IIKI ii ijíktni
■ in fijik lí. rn.i iiitátfllt-
■ ■■ a loRolcsuhb júhun k«j»ht>-
t"k. 1 iilllllllilk külön
- cclr. viUwl.m fajok. - Fl|
ti árjiigiiik kliáulra íi|fi»
ii kéraiitn.
A -/.mnns eli»mcr\'\'"levt.-l kosul íltcn csak egy: iMIITir, IUO7. 110.
A/. ulU\'i.nyok«l kcrcm annak idején kúiűii ui.niu-,;i)U\'t küldeni, hogy luiijani niílíic faj, » hová ültet-tietmom. — A küldőit oltványok mi ml megetetitek, bár eredetileg i» onnet rcndeltem\'volna.
Kérem a rendelést előjegyzésbe venni t. ettől erteaiteni.
S/i
Htóbert
lanácsos.
Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Legalkalmasabb ajándék egy óra
MiniliMUU\'inú fitli. ól irsv.li\'\'. i\'.s /scliorák. láncok óriá.sí vúlas/lékhan kupluuók
STEINER MÓR
uvasiiii\'sli\'nH\'l. Nagykanizsán
Javítások gyorsan, I IkiisniPrcti\'scn ÓK
otallás nifillftt


Ncustein féle ERZSÉBET ]HbiiacM>
V. )>ilnlák hasonló k-,\'>/.ihnriiv.-kii\'-l IIIÍM\'IHI
l\'\'Ui<-n i..[|.\'l.l. t Mll.n.l/.L, i.i.-k itHN.I,,, ,ll
IfttniiitlDii. mint •* jMlnink s
SZÉKSZORULÁS
KQU lü pUntitt rartn/initto ilof\'o» Mi jiltét- f Ukerc; mely H ilnbntf, trhAt Í4O i»Uul«t t tiUmut, c*<ik 9 kamuit. V.4& korvnn e/Ő/ei/m kiUdftenteffeit es/\'l trhrrr* hfirtnmtt- ktl\'tlei
l\'iiilizitmililiil l\'illiiliiist-ji ii
kt-iljitnk Ki\'i\'ihnk li.iin

A kercskedolmi iiirvnin
jóink itlAírAsiiiikkiil saniink .\'llátv;i NEUSTEIN FÜLÖP

Kipható Niujrkaniwin: N<\'U rá KIHÍII
BÉOÖ. 1.. Plankengasie 0. k4»U>»i: BELUS LAJOS i% RÉ1K ŰYULA

T T

A Linimení. Capsici comp., a Horgony-Paio-Expeller
»gy ">KJón»k bizonyult hfttiuer, mely mii »oí év ÓU U-M,bh fú|<lidornoHÍI]HiilUi axomek bíionj-wlt kústvínynél, otwnál OK n«pNiitt-■eknél, bodtirti.rt|.«kep|*n huimílvk,
FlgJ«lroc»t«l*l. Rilaor hamÍHÍtványok miatt bevA.MÍil:isliOi\' óvatowik i^f^yunk M o*ai olynn uvem\'t d^HÜjunk ol, mely i „Horgony" víKJjc^ygyvi UH a Rlchltr c*((jegyiét*al «lfiiul t \'loItaiba va» t*omnyúlva, Arm ÜTOf«kl>en K -K<i. K 1.40 é# K -- e« ÚKyuóIvin min-
Torók Joiatf jry6(tyHmr**iiiM, Badapatt.
OLHic.ltr aTOCrwtrilfl u„,
Alapitá«í éw IB95.
Székelyi Lajos
KNn Nagykanizsai Ki-ln\'rnciiiU mosö-i\'s vasalu inii\'zi\'ii\' Nagyktuilzaa, Fő-nt 23. (»arok) Hnnyady-u.
6. (lajtt hái.)
Klfutrit\'l ni\'i \'\'.s nói í\'\'ln\'rnriJiri(\'ki\'l urak. háztartásuk, inti\'/.i\'lfk i\'s szállodák rés/m- INikl ■l|ri>dlléllk
p««taforliltá»l lité/titut il A iV\'hi\'rni\'niilí\'k jókarhan iiianuláKá-111 s/avnlulok KÉzI mCItt il (MIIÉI Kívánatra árji\'tyzt\'ki\'t szivp-si\'ii kiiliiuk.


f ■--

\' * • ■>

7, A !. A 1 K 0 7. I. " N V

!■»>» PKHW.\'AII :i


Megfojt ez az átko-zott köhögés!

M OLL-FÉLE
SEIDLITZ-POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-fíta Seiűlili-porok imi,,, K}">Í>I"I.<\'.. » icKiuakaonU. gyomor- «■ AltBjlbáiitftIniiki ^yoniorifiic* G» gyoinoiliív, I\'~>I;ÍI>EI ixAkrAkad^S, niAjblnraluDi, vartolulit, manytf í* A ItixkilUntiAtíibii nólbelegségek ellen, c jelei htiUieciiek
lliimlMltÚHoU tort cnyllru: IVnj ItlrliK I*.
M OLL-FÉlE"
Cuk ikkír ulUI, "•■»\'■»"""■ »•«« »<"■■• ;•
vilijéét lUnlclí fel, .A. Moll-
neveictetau mini fAjdalomciillapllö b«dört»ai**l *zer kAiivtny. ctui ti a inegliülíi egyeli fcAvelkciintiiyeiniJ
SOS-BORSZESZ
E|i iitzitt iriiitl Ing in 1 ktrtni 90 Illír.
MOLL Gyermek .szappanja.
Ő"áp.ltaS?i* H.™k«k " f«r««ltík\'\'íía/é\'V."!í rr.hdírabón\'ff"" «° »"• Öt darab I kor. 80 ftll.
NUn.ler
Mail t. |yé|ji!tríiz\' ci.\'íikír. ud»«rl izillllí álttl,
IIÍI-K, TUI-IIIKII ü SÍ.
Vi.Kki .i.c£reli,lclí,ck iu|,o.il> ; .u:.,„Ii m,lku ■t!|c.h,,Cnek.
A raliláraklian icsnók Imiáruzotian .Mi\'I.L A." uláirás.ival
kórni.
i\'l cIlátDtt
Raktár NatryIÍHIIi/süii: Rosenfeld Adolf Fiai.
é: íj <• n!

KfihOgts, rebedtaég és
elnyélkAsodás ellen gyors

és biztos hatásúak
fipjr
az fitv»gyat uem rontják és kilünö
iziiek Doboza 1 kor.
és 2 kor. Próbadoboz 50 fillér
fi- tt tittkUldí.i rtkltr:
Egger mcllpasztila
taiiinr jn 1;Eavógvi 1011
,,NÁDOR-QYÓGYSZERTÁH
MiKUpest, VI.. Vicl-k6rut 17.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos. Fráger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban

.\'•ipk hoBBtil során iil tnri ni iili\'K-|!yoil|tnai!|t rvllnlil* kínjait, aki niili-tli.iitt\'-U (./..Ti nifiiprolnilt mfir t-s ri>ini\'ii}vt\'>zl.\'Mi\'ii IIHÍ » jovó .\'lílir. it nólknl. lletíV az ily.\'ii liátilaloiu l,.kilí..|.\'».\'iv al\'i\'iívelli\'ii i(f»7.i (.\')•*(<>■ MKHIOI: II \\illi.nio«sáK«t miykÍM;-ITIII-. Hány ember HllirlilP ma bol-ilnytiti ni o meleis .-íaMili ltulii\'ly.-korlll. In m\'tn >oliia inric liniui1 »\' »\'•
.. ,11.,-1.. t i.\' II .■ll..^u!l>iiu II vilin >•
,\'/\' /?/ 5 gyíiijinóil iránt am.\'ly rif\'liK l^-lobbsnir u«oilávnl ImtárOK tuvilinr-nypIcKl szokolt linuii. Aí Kli\'klr..-VilaliiiT kísilllóknok ma llliir Ma-Iiiar.irs2i\'i)s<>ii annyi liivu van. liogy niiiL-H város rlo uim-s laln ».MII u lioiinan t*ildiií »IÍKinor6 sorokat no kapóit volna az intézet t>x ini\'fíis óriiiei aiok h7.áma. a kik n.-m iMiinrik .-ztMi álda^ns {iyógyiiióilüt
Miírt iifni alkalmaim n villamoKKBgol\'í Ha (ijwige é« i\'lernjedl. Ita a n^nii ^Vfii(ji<M;(i és ÜZ általaim* idffígyi\'tice^víí bálilalmai gyötrik, lia íii.i a f«j<\', ha P\'MIZ. lia bösiveuy tániadla tiii\'K. lia áhnallansá([ban kzonved, npv sajiU p|ii\'\'«tM\'\'i.rt;iirb larloiik azial. llofry IPKIIBIIII nu\'nismfrkwliílf "\'"fi » pyójrytnód.lal, lnilrlmurifi. Öuin-k. lio^y »z Kli-klroVitalii.-r naiiy halálról macának foualmat KZcrHZ7.«n
■V INGYEN KÖNYV. Hogy niiliu rtl uiiurliniltilieb lelirlövf tpgyllk, iii|4 y HU ós Iwrinrulv.\' kllkl|llk ini-|i inrl lioritéklnn az ezdii |i.v\'pF)-móilrúl szóló Ifira-t. a in\'lklll IKUJV mA luiriilifrlv kötcJeMtlsógrt vállalna az illető magára. Ki az ÍIIJ.M.\'II künvv kimi\'rito iu-piiz«rH leiráslian. gazdagon illusztrált fi\'ji.irthi\'11 isui.TlHi n Kl.-lítm- V itnltuT krs/tllík.\'t is az nzzal kiivetniilo BV.V\'yliárásl. Ktllf.n linlol áll férfiak is kllliin nők reililílki-ziVT.\'.
Az „ELEKTHO-VITALIZtR" orvosi rend.-int., Budapest, Károly-kfirut 2. félemelet 5O.
Elismerfl-levcl. Sídvény egy inL\'yen könyvre
i»o; «""■*„*"*\'■■/"««\'"\'"^""DSIOM\'I\' ■U ■■Et-EKTRO-VITALIZER" orvot)
N.g\'y ..rumoiai/ütcsithcuni.\' h..By\' ™\'h,,l\'„\' rtndelO-lltíZltlllk
Ulennck, jól ctzeni mn»;nm«t, mecseit-
illum minden hujon.t.tl, MlrijáM.ni niig- Budapoil. KÉrolr-körut 2., falam. 60.
il, síivdubogitiom nincsen, lübi.im i> |<trcm résícmrf d.juUnul pmlúmentcscn,
k«rj»lm Bem fájnak, egyszóval v.i iKeu J..I . |U, iiíuijen,
igyok. A készülék UilogáKtalanul múkviilik
én méB h.-in.l,:,,, n.i«,nl.. Oyo.nor. I .IIIEII IILLIIII ITolTlÍDIÍt"
pufn.dls.igom ellen jobbnn hnKzn.ítt ■ kéuzu-. szolu miivel
lek, mint az óíszes furdú, i.iclyokc-t eddig ■
Valódi csak ezen
relkercstcm. Ax én nézetem az, hogy u k<szti- [férfiak ( \' A nem kívánt kulel
lék nők részére lókkal fontosabb a fürdők- \' „ok i íc81crc- lorlendó.
■mennyire lOtcm telik, legjobban fo* i
imeriSielmnek ajánlani. Mig egmzer 1 Név:
fogadja kedves Doktor üt hálás kúszó- | )
lelemot. |; Cin.: - —

Kuphahi Millráyi Sándornál Nagykanizsán.OTTÓM A N-t*
Aki 6 fillérért egy csomagocskát akar
venni, az kérjen kizárólag
„QTTOMÁN"- cigarettapapírt.
Nyomatott Ifj. Wajditti József könyvnyomdájában Nagykanizsán.

NAÖYKANIZ8A, 1808.

■EOTVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 6. SZÁM.

FEBKDAB 10.

ZALAI KÖZLÖNY

Előfizetési arak: r^-é.t cuc 10 korona, lílívu 5 korona, ottrc.ltvi. 1 korona 60 Ilii. EtT>> aiám ira 20 Ilii. Tanároknak, tanítóknak, jogyzoknek is állami llaitvUslöknek

VIt-ii., -/..•ik.\'Ml.i ,.» kiálló
Kálmán Pál.

Fűül 16. síim. Mcejelen minden hilíön délbenURANUS
mozgóképszínház
hiykinlziin Erzsébit-tér 20. u. I imilil
Nagykanizsa egyetlen látványos és kellé-
Naponta két másfél órás előadás.
Klső előadás: d. u. 0- 7i&-ig .Második i\'lúailiU- i*nto \'A1.\'— .O-ig.
Vasár- és Ünnepnap folytonos előadás. Kezdete d. u. 4 órakor.
ÍAPONTA UJ, RENDKI-YÜL ÉRDEK.FESZIO MŰ-SOí^, KOMOLY, HUMOROS, TANULSÁGOS ÉS LÁTVÁNYOS KÉPEK,
Helyárak: I. hdy so fill.,
H-ik hely M) fill., IH-ik hely 20 fillér. Gyermekek szülői kísérettel 20 fillért fizetnek. Katonajegy 14 fillér.
Kgy hónapig érvényes, IÜ bérletjegy kedvezményes áron a pénztárnál kapható.
A színházat Lamberg üusztáv, a világ-, hírű Pathé Fréres cóg igazgató-mórnőke,! rendezte.

Züllött gyerekek.
hu : FÜiedi János.
V helybeli kit*, törvényszék egy kéleie kerüli kezembe, uielylyel több U--15 éves gyerek ellen Iblyl le az eljárás, niört Sirasser, Kisohl, Belllheim és Uulh cégek s még számosaknál betöréses lupási követtek cl. Árva egy si\'in voll közlük, .sót jobb csaladok gyermekei voltak. Kgyei javitó-intezeibe internálásra ítélt a törvényszék. Kgy idő óta több eset történt, hogy gyermek.-k követtek >-\\ bűncselekményeket, s mondhatjuk, hogy any-nyii\'a el vaunak szaporodva ii/.ok it gyermekek, kik kötelességüknek egyedül a csavargást vélik, hogy cls/omoiiió. Mindenütt lát batjtik őket. tui\'g gvaknui wt utolsó pálinkás butikokban is.
Mi lehet vájjon .\'/fii jelenségnek n/, oka? A/. e.rkölüülelenM\'g. a runilullság nótl-i* meg, amety behálóz most ntár neiücsak nagyot, de kicsit egyaránt V A szolokból halt-o ki teljesen a gyei\'iih-kek gondozására való köielos-ségérzet V Van ebben is valami. Azonban másba kell keresni a gyfrmi\'k-\'/ííllés valódi okát. Városunkban a megélhetési viszonyok óriási mérvben emelkedifk a/ titubbi időben. Lakás es elclrnulriiga.saL\'gal kii/d a s/i-giinv i\'tiibei", liogy épen éhen ne haljon családjával.
A/, apa oll izzad egész nap a gyár kormos levegőjében, a/, anya mosni jiir. ldós(d)b gyentiekek, kik már keresetre ké|ie.sek. elniennek »i cipó-, keíe^v.d\'lta, vagy varrodákban vaunak szétszórva. Oitlion niani<i azapróbb gyermek folügyelri. gondozás nélkül. Ti-rmé-sztites. ha életre valóbb, csaklmmar kikerül a// utcára, a terekre, phie.ra, hol ósszebarát-koz-ik i\\ cimborákkal. l>e megjelenik közöltük csaklmmar a romlott utcai suhanc. Aki már keresztül ment a züllés lejtőjén, először is betanítja ókut a piaei !olv.,jlá.sra, majd fokozottan súlyosabb természetű lopásra, betörésre. Végül rendszeresen űzik az emberek fosztogatását.
Tessék most már ilyen körülmények között az élettel kíUdó, egész nap fáradságos munkát végzó apát vagy anyát felelősségre^
védő liga hi\'lybt\'li fiókja nagy garral g-
alakult. bizlunk nüködeseben. hittük, hogy nemcsak a tagsági dijakat küldi a központba, hanem, hogy lielxlien gyakorlatilag ia fog működni. Pedig ízen liga volna egyrészt hivatva a bajok o:voshUára
A zillló gyertkek folyton növekedő csapatja hangosan benzol, meg kell hallani a

hisz
társadalomnak, de különösen a gy liga helybeli tiók vezetőségének, niort azért alakultak
A rendőrség, ha a gyermekkel szemben a jogi vlhagyatott.ság jelenségei meg ueiu állapilliitnak, e téren lehetetlen, mert ha v issza-kiséri it gyermeket a szülői házhoz, munkája meddő llis/.i\'ii a szülői házról már bebizonyosodott, hogy nem ád kellő gondozást a szülő.
IVIuU ezen <iz álliipoton a társadalom van
programmjál kell magáévá leuiü I\'H végrehajtani.
Tűzvészben.
l\'iíliisko liu/M\'g alig ktit sui házzal nyúlik c>! a vötgji ur.v/.iigui nit-ntvii Vaj-Áru«j) tihlc lakodalom w>lt <y)\'ik nrtiifniiál. Hihetólog iunuu mi\'ut lista j6 kedvwl valamt)l5Ík ifin s U\'riuúHiütesuri cigGrolUzoll, mert a íií-omsuid épUlot gjutt ki. VidúklWikOn három i.a]>oti hZflvihar lomboit. 1\'i.r perc múlva a falu UngWi " illőit s f^y^tlvu tiorzatízló í\'gí fáklya voll az egész kói-s,\'K- U\'-^it M lakóház, imtllúkúpnlotokki*] I5o—aou, laUriuáunyal, i\'.IIattikkBl ugyUlt, ttiiutt\'gy halván gatdit-uitk ys.sí.CH Vttgyunja. HülongcU három fcrli a liároiü h-rtny * igüii suktiti halálra Ht-boniiltok. Klképzeini ia Imríusitú, mit esináUak HZ oaiborck, RKBzonyok, ^yor-inekek. az iSgeió tflz H a hulogRii rnotsiŐ szél közölt -v^i citin ni. rJKZukAn ! — Zalat\'pi\'rNH\'jreu máiiiia|) az állandó vála.->ztnniityi tiloson (ir. Hallhytiny Pál fíispHU rögtön iiicjíktízilt.\' a gyUjtÓHt Árvay Lsjos alispán is mimijári mcgtt-Ku it kellő iiilúzkodéMeket.
A t oltíű segély a in egy n házbál meut, uéliáitj ÜZÁZ koronu, uvvnl rög lön kényért1! juttattak a le- , ■ ■
.Múvé>?.i i>atúly IHSÍ -42-im ^alaogorszegfn 4. InzbííruMiltaL juvára A szanaturiumi Ijir.ottnág a suua-torium javára tervezttí az estéjyt, do e küibojfilt . megrt\'inlitö esol iniatl kibővíti, nagyobbmóroluTtí lusii —\' az usl^lyl H u jövitdclniét mugoNztja a ttamtoriuni é& a pfllófik\'ut tOzkárosultak közölt.
llishzlík, hogy Zalavármpgyi1 lí-iiónsöge nem fogja kőzötinyel nóciii a derék mugynr közsúg Inkósai-ualc a pímztulánál.
I.pgujahl) áriatok sícriitl 9 omh«rt tt\'tiitítlt\'k fi
gveriin\'kdt hi\'vismit\'k %alu«\'KerNZogrú gondoztM végett.* Pulfi)sS;i\'\'ri Nuiry Kiilniáimi1\' AllHinlóan (io—70 emlter-uvk ló/, tiróf HallliyHiiy fAispnn Icvt-lut irt nlsfi sor-liitn (iii-l S/,i\'<-h>-nyi MtWánuk. aki olt H imgybirlokos.
„„,, ,, „ M.„,-.|v,,„i!,ri,.
Kwoiwiul z gyén li»|léklalau. 11,\'t lnlotiuak
A m-tt-l tutijuk. Htuin égt.\'k: özv. VöröK JózKiifné iü évmi. iiiv. Tóth Jntwfné v.i évo«, Turki>vic»(!ibor « ér^ Né,,,,., J^cfu^o £« U a W™, (jj,
3 ,,ó|la kiknok jnl u „ h«lálW vivóitik. atyjuk is s„|yos égé»i sebíket szonvcdoll; az nligeitok tem»- ié«e .vé» volt áhalános részvét „HMt.Sirclin
•Bmcil ■> íl\'l(T«l (1 * trtU%\'. r.\'t«»tütl-líti a k«j6s(ít, vllMMket. íjjdi SíuJíit.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár köhögés, sfcrofulozis. influBnza
ellen s/imtalan latir H im-oa.iital naponta ajánlva.
Minlhoev íitéklclc lí
ái/aiukat is kínainak, kérjen \' rredeti ctomagoláai.
V. lloffmaan-te. «oRoeh?"
~ Ari OTCftoklit 4.— k

K ft Z l 0 N

RŐP*

FR* Rtf\'AR 10.
A iiyoiuor leirhatlan, a lakosnignak minduui\', rlelmisiere. nibáMlt, bulora elpusztult a a legnagyobb kétaégK^\' \'"\'* * bizullvlalau jflvö nló.
A vi-sxíly helyén mogislout PiíllVv LÍIMIÓ. a pacaii jártls BMraja. ki vigasztalta a kétségbetiiók.\'t. Ixlkel oulöu a cnlIgKcdAlllii\' a a (fjora MBgiliiífirftl gondoskodott, a lllz estéjén már kel székár Innjwrt f egjobot botiak « osztottak szál • sMrencratlmill! járt nnibcrlársaiuk küiOtt.
Mit kivan Lili ájáudóklm;
Kgj babát, moly biuwlni Imi: ngy babakocsit in így i\'üóai rakás Pay-féle valódi Sodoner Miuerál-pasztillát Kiért ugyanis a kicsike bolondul í» euiwk köszönheti, hogy mindig élíuk. Ulla mar Lilit vnlnlm betegnek? Vagv köhögött valaha? Útja. Ml műveli a Fiy-félif valódi Sodeucr n<iuUu>ri\'a hasznalata. Kiséreljí me* ón i». így doboz csak I K .US I Minden gyógvlarban és drogériában kapható.
Kotlgynökség
Magyarország és Ausztriára: W. Th. Quntóert, Wien IV, lirorae Nengaase 27.
„Nincs Isten."
iWy nZütúHlmta elvtárs ment az utcán, l>«nxtí! gettek Megütötte a hang ftlleim-l s hullottam, mint egyik tnondla: Hagyd abba — uiuc* Isten
Tehát ide jutotlunk l
Akik mindt>ii lekintálym\'k és iraiiidónak hml.it izentek, a hitet is ledöntik reltcéip;* polcáról, ahonnan álriáa étt iuogityugván uzállt nz «inb»»r*»U fzivébf amióla volt úti lesz embnr I
Szorongó áriússel áll meg az enib**r gondolat* világa. midÖn oly ember, kinek agyveleje nem igen törjed tul a homályos ösztönök éti alak nélküli wejiel-niek elbírálásánál, elbiia kod ottan udavágja: nincs Inten.
MegdÖbhontÓ symptoma ez. A hzoiMnldemolírala tanok gyakorlati kialakultjukban miiünk ugyis AZ antrkizmus talajára cttURia.m Iának át: nrosMk a fegyverük, rombolás az ütemük.
De a mindent tagadás szellemi1, ugylHiszik még tovább megy. A lelk^knt if> rideg szürke lárma alá akarja keríteni.
A poezisl nem lilri meg, melynek ]»-ííii^ittHhli
wriga és legunmesehb hajtása »: hit.
■ A uajiy tömegek hitnélklllisége óriási vexzede-
lemnek magi\'iít rejti magában
A hit nz erköle-. fiirnUti. innly n vullú< |i;<rriin-.>>H-

\\«\\ a Kilvtl«tfi remÓDykedi\'^l állította ft«l H fegyol-, met. mely iiélkill a Umeguk ólate olképz<»lbetntl«Q; I A mi szocialista apostolaink e*t "«nt tudják, Elóituk <yak a gyűlöletes klarlkKlninus li-bu*;, sb«d-1 vis.-U\'-nk faiialinmueáhaii fcéazek az Istent is letagadni.
A uemeíiti uem kówliet-
A freoriR forrailalom lörléuptuböi t\'ir.v giron-diHia ii^rtónoli mouilánft képletesmi jell*»ni«aheli a telftili\'gi állapotokat:
.A n.\'p fUvMteltP az őszét s t-íérl illik !•■ a mi
li<j.mik«i. (JK n nóp nidgáboz fog >"">- ^ llkk(\'r " u
(\'■\'["ilfkiit l\'ogju loiltni." <
Ki.bői a mi HÍHMHB1HII" .-Ivttirskodásnnkbol liatimr ki fug józanodni a nóp
Kldsnultt már itt v»n.
A szocialista demokrata párlbiil múi tanbtui kiutluk, hogy megalakimák váriunkban a 4* as krívszh-ny HiacinlinlA ngyonnletet. KstrottTti-k : IIM-II Win Kain. van kim.


Amerikai levél.
Egy zilnmegyfi árva fin Amerikába szökött, Az arany,
ország azonban csak nyomoruságot termőit neki. Most
azután a vármegyei árvaazéknek könyörög, hogy
hozassa vissza, Krdemes a tevéiből siró panaszokat
elolvasni és megsKivIelui. ezórl okulásul le is nyom
tatjuk. . .
Mélyen lisztéit Tekintetes zalaegerszegi ánv széki el iiiík urak azzal a tisztelettel könyörgöm. Kérem, alázatos könyőrgéssof, térd, fej hajivá tiMideaem ii Nagywígos urakualt, hogy ón, mint galambuki születési), Horgos Kérem: tína kiskorú. 21 f\\<*» vagyok. De én elszöktem Amerikába, ott \\a vagyuk. De olv sz»;rt»n«i;lK\'iilll, hogy nekem pénzem, kenyon-nt, munkám Kern iiiliám uincHeu. Tohát éh^n kell elibtfa:-világrészben szetivi-duem $ bitukóiinoin.

Miiiyiirgatolt i\'géö/, fU\'ctíiiilier vécéig. Tollat <\'z id^iií oly lioícp voltam, amihez csak ugy s\'-töilaru, hogy t-n, mint kiskorn i.rva Horgos Kérem- ni <f liazámbii, .s2i)li*té.«i>m MMjéru (alán soha^m vrliutuk. bogv >-n mily lioii^si\'jfliiMi voltam, sói egy imzitfoldiin, /uhi-iiii\'üki-i icitikomiírouii szülctüril) derék IÍHIHI ümbi\'iin-k is i-z a bnlés, lifnsz bittogség okozht liiibílnt AIIUMIIÍÍÍ-bati. Toviibbii kérem n nagyririgos i\'trvasiéki mi-l\'Msá-IÍOS itrvHu/.ékt ulttOk urat, hugy ttegit^Htifk rajtam <-^y kii-~ii, hogy a azOlfUéíUHn földjór*1 léptipcsek, lutyy n<- kelljen ubben n más világrészlifii mf^lmlii-Hu, im-rt mos! Amurikiiba h nagy liitiny van a pún/?..-l. iiH-ri n gyárak unni dolgoxuak, piiuzt azok som k\'-n-n. liftni\'k, akiknek nr5 i>gészxc>ge van. Nagy kinszfüivinh.í \\ un AiuiTikában . a Presctit váluszlfVn tniiitl. T.-ltit aeért ki;r«m az úrvuüzúki iiHgysiigiM t-lmik urat, ln^y vaiiVillit tudna Kpgi(<>ni a vú-ízbun hogy a zuhmir
aeért ki;r«m az úrvuüzúki iiHgysiigiM t-lmik urat, ln^ vaiiVillit tudna Kpgi(<>ni a vú.-ízbun. hogy a zuhmir mfgyt\'i jírvittízúki nagy^igos urak nmgtinmednek. Itouy n gváiitoin a kis vágyottunkra bozbatua ki a nun.v-kanizsfti uünztakarúkbót :<<>t) koronát uz árva kínkurn llurgos Ferenc részem, liogy **Hudjnni ningamai a t<zulóftldt!tnre t.zálli(talui nuirt inngumuiik n \\c<-rm
t<zulóftldt!tnre t.zálli(talui, nuirt inngumuiik n \\c<-rm-mé,nyút megette a betegségem, mert «iokiori)íUU.nn i magamat u pénzem igy bdiát flfogyoit, mik annyi mamiit, bogy l;> napra való koszt tUntcM LtHJtant kiítzului. már tartozom in A Iturdou güzduimiak, h\'hát in mi k !i IIÍUL-8, IIOJÍV bíTcslitiiüék k\'iunvii inuiiLiU, II»IÍV cg\\ kii-sil gy>\'i)git|iutui\'>m a h\'rhi\'inifl \'(Viliit mit rv| mi íjak. lil ejkC eyysZiT kereitl kt»íjyiiii;r-Jít-l HZ IÍI»ÍI--y,éki •tnok nagyságos nrakut. lm jnM ki\'vi\'M>bbi\'i \\* k;i|ink MI M- liHiiuii). i-sikliogy H- k\'-I ini II.I-SMM Kli-i^f Aili-rikálinii s/.e||Vi-ilni\'ltl iniltikn mindéit, llál
A szeszéluiek, mint uvur* banyiiliilváhozásiiak, egyik énleke> formája a humor. Tnd|iik ugyebár, hogy a HiHfczéJy nemcxak rosszkedvfíM-gbwn. íiKiiem derűs hitiigulatbaii is inegnyilvAtmlbal Ha már most 07. a kélféln 87,«sz«ly ^Pgy»l egymással, ugy n humorral v»u dnliíunk. Régente a humort ugy ábrázollak, bugy Pítyik Mzttm^vnl sirt. a máflikkal nevetelt. Kbbi-n az
Rtwk embert HieszetyrM lehel szó, de nem técfl vagy ábrazolófihan nagyon Unom megfigyelés rnilik, mert nfti HteHzélyröl ból n igazság nz, iiogy a n\'Ai léleknek az igazi humor meg ÍK siratja azt. ami fölött u«*nt.
EinhersZPretet, íber és józao optimizmus az alapfeltélelei az igazi humornak, n éppen szert az igazi
A szeszélyről.
Iru dr. Weltner Sindor.
HA két IMIH-I^N t«lnlkt>iil( i\'gymii>.-nl HÍ IKCHII vagy akár larfia^A^ban. ujry. lia férfiak, egysz.*! t..<i, kfift lúgnak üg> mátt.snl ba nök. tikkor iiKVHnnzt teszik ügy un. d<* azalatt egy végtelenül gyorv d" anuál aluposnbliHi] birátú tekintettel végignézik egymáfi kalapját •-> Icgnjubb ruháit s axulAn akár nók. akár lérliak, a legtöbb •■seLlixn tízzel a liérdtissul lordtilrtak Agytná)tl]oz. .tiogv ián?" lla iu <-l^< |>ítlatiatbnn a ki\'í lulálkuzónak nítn^ ryvéli inonilanivnli\'ia nuv j<t>r-IÍHI IOÜZÍ ffl ii kénl>->t. meri vi. n kérilé- HA. tiirlvi.-mim! cukor IVIi-h\'U\'l Mubulunk Validio^v iniinliií " viigytutk, vitlalioiíy tniinlig érezzllk iiiagunkrii. IIUTI az értén, itty áltnlftliDKsá^ban. n lugHlliutdiibl) llitn-t.* egén lelki síelőnknek, HÍMPU még Álmunkban is vannak é.rziWiuk * lm iVli-brcdnnl, meg tudjuk mondani, bogy bogyiin Hludtunk, Az érr.éw tebát u tolni, amelyből ttiindi\'u lelki állapul sarindíák s minden lelki itnlog olAbb-titóbb ugyati idi-t.T \\\\*>n\\
Kzek a kt.ltimboifi érzékeink rciiilsífrini 1-nnU-ítágoHRti mtigréntek (•gymás melleit. A léh-kbei. »/. értésok dolgában bizouyo* ki^gyenliló lolyutiul megy véltbe « az, amit ti mindennapi éleiben ki\'délytilU|int-nak mTiuunk »?, e.iiuek a kii\'gyenlitö tutvauiatuHk nz erodményt\'. Kedélyig embernek épon azi szoktuk n\'*TM.tii, nkiuek az érzétíei ri\'mlMeriut nem muiatmik vulnnii nagy hullámzást, haimm Kiépcii megvaunak bizonyos tiarmóniábau. Kétségtelen uiutilun az i», bogy Hnéneink veink egyntt váltóinak. Aminek gyerekkorukban végtelenül örülni tudtunk, azun később csak miiHolygunk. s amit kisgyerekkorunkban a legigaznág-talánabb kiuzásuak tartoltunk (teszom fel, a mindeii-nnpt n.owkodábti, abbau késóbb él vem lm találunk.
Ha azonban ezek az énésbpli válloiások agyán egy időben m gyorsnii egymás uláu kövelk»zuek.
*■

>zi->z«\'ly ?
íélbftilnk a Mi»zélrnil. Mi
iniiii\'k li|[uj.ÍM|,Lr|p,-i, nem is
ib i i
l.-.Jal.K i^ m-m :u ilT-iIrtn ■- lelki i-lolbr/. l»rtu/.ó. Mltidii! iiK\'iflepo lin uilakuiel és?, re vesztik de sutta-
S.MI) jKiiilunk lenti i\'njt Int viiíiiktiii-l ii.-iu észleljük MiiKW^ilei; n s/,<\'szr])es >n\\in-v a It^kttluutbócólib ké}i>-k>\'t iiiUlHlbnt|a: téllel WiUki .sZi\'SZt-lyli\'d MikuiiTÓ és végtHlenul gyáva, 1(0lel néha szolb\'iuLól »zi|>urkázó, máskor lialálo»an nnulinaii lebet olyan ló Mve. bogy HIIIJ kluíi vele; Itirni, inig máskór mérfóldnyire terjed a KZuimiril>«i.|íU. A szeszély tehít uélia lelkí ÍHliyiUéw-m\'k lúiszik. mádkor K-I ki tivoinoniságnak. (Nuk <-^v liniii\\/.ik IM1ÓU> rnílidijí; a Imnumiikl]* vviitis
Kl-\'llitni visznnvrilc közi Inthaijuk a j.zc>/,élyi
a üu-iim-kiiél. A t-y.-nn.kii.\'k nz elsA életévekb.-ii
uliu ki-ll wtlamit dol^o^ni miii<l<\'iii iát-/.\\n tunul m*\'^,
■Hy-/.ertl iitil/is nllrti >■> eü^K iUitfjí !■:.-\'. \\iil.tin.1 iimii:
keilvi\' vati IKMZJI. 8 lm .\'ppi\'ii it bi.il\'alá-\'lii>/., uiiifUjt-s-
\\u>i wii kedvv. akkor iul t.->7.i Tn.liuk Im^v ;i
(í\\\'\'iin>-k kntnneii liaru-jMiií ■■-. koiiiivi>n Ix\'-kill, ami
l ékk ll
JI.-II ula|»/ik K> ill mt-iítultilíiilnik :\'/. nlm l.-i ,vt.
tull egy kénvezti\'telt <\'s beféy.h-mt gyermek: VHIOIMU i> unnék i- li\'b.-tlek, még él»tl>tii viszonyok k ép ugy, miiU H Kvernifknek, síchzplyei. Ma azonnmi. mikor a nó a förti-niiinkáiink e^ik liybat«ko^yabb íflgilóiársa. m\'i szdMélyröl beszélni ép idv igitzhig-talati volna, mint i.Tli«melvl eiilegotni.\' Általában
sukkal nagyobb HÍ alkatniHlkortó ItypesKége, é.s ellenálló ereje, mint a fcrtié. Az ugyi^veztit. nói veszély
ujíuii-\\fí«it IIói sxfsjüelvbt«/,. attwly Htiiiyii loifUlkiM-
tiiiiü WM n n-géii\\irok és r>->!viiyoUjiNok I)Í/.<IHVH>
rétegét. Vulamikor, amikor inoi; nnlmik i-. n^y mint
llí klk ő k \'k


i.-lknl.
ma mnr <-.->nk elóiléiul M\'II K ki>énés,-h«t lm .•! elviek ilnl
K^r* >ajiiit)ágo-. Idjtája A */.>->i.A\\n>\\, auiii a /st-tiinlis i\'iiibiMi\'ku^t lapa.sztiilhaitiiik Kútetekt\'l Iclii\'ino irui. MII inuk is már ariol, iiogy mi mimb-ni-Iü *i.i></v\\w- MHiiixtHniI cl ejíyik liliisik láng!1\'-/ i<y ke/.dwi iw.nu ii nagy kültöii, aki csak akkor uniót! v>-rset irui, lm en-tt sajtul KKngnlt, t-gész addi^ a liutul nriiisitf, aki .-ny ujorum-tizifil riilmináns liirlHpi rikkfi esak a legimiiVobh kávéhv.i lármúbun tud iiif«ínii. n |.*s- ■ c^xlálatosiibb viíiid/.atokat é»/,lellietjhk. luir ezvkei a hitvesen fitogtatott NZHHZelyekel némi óvatossággal kell rogaduuk, mert sokszor megtörténik, bogy egük másik kikiáltóit sz-elltíinóriás-mil t.-»»k a SZRMBIVI\'IÍ vamjuk me^. de iímga a Iáii».-sz ti>giiiif{yobti réfi/jien biiinyzik. Df kétségtelen az. hogy az igazi lángésg-_ ii.\'-l ii/.tm .Ti-dtili s4iát*Agt)kon kivDl is. melyek en>a-ni-éyi\'i iilkoiiiik ign>\\ s/,i-s/.élvekri\' \\> akadunk. Ü|nni
l\'-lkl IIHW.i.if-.tk lul.vl^ds lokü/Mll-M-.HIÍll fo^Vlt. llHIHIl
vau. Imuy mikor kiírunk ••gy-t-ey aliikjii letűnik az I il bk
í-niiii*á-
j
t;i\'SHltl> in-bú miilütwigos, imiskor iTzelmes i km. IIIHII » láiiKtisr bizonyíts iidntt lu\'lvzfíti^ln\'ii m-m ux> \\tsi\'lk.\'ilik, mint a hétköznapi -mberek. Inmein nlmgy ép.\'ii a s/..-s7.(dvHégre Imjló •\'rzidemTilajta m-lti dikál

I»ii8. KKHIU.\'AK In. :
dg) élliui nt cinliiT, mosl niAr In m árv
yit rajiam, akknr lenhisení. meri árva n
TÍMII\'IPIII\'I mán.,lut aira ki-kuni
Horgos Ferenc
Szoptató anyák
g)y kölcs
EMULSIÓ,
Amellett hogy ízlelt*. elóse«ili m étvágyul es üt emésziéM, továbbá erösitöleg hat az egészségre éhax egész nztirvetHtre l>e u melU\'tt igen jóiékony hatódul van a szopós gyermekre is rózsás v/,int nd neki, erösili, U\'lnU kettős a szerelő miliők ürömé
Egy eredeti tlveg ára \'1 K. Mt Üllér. Kapható minden gyógytárban

SCOTT-féle
A h é t.
— A megyés puapök Kriitinaiiils Pfetur kapos
vári segedlelkéwt kinézte Ki<Mth«lyn; liitoklítónak.
— Biróvalasziás. l\'aemin Koréin Lipót kerti.s-
kedói, nz ollniii izr. hitközség duókét egyhangúlag
l\'acáa nagyközség butijává válohzlollák,
— Vármegyei szabályrendelet. Xul avar megye
viifillrrBiidtarltisi szabályrendeletéi a in. kir. bidllity-
miniözturiiim lü.\'j.yaii, 1ÍHJ7. »i. a. lóváliHgyla.
— Magyar név. Schmftrz Inna, Ulga és Margit
csabrondett illelóségo budapesti lakosok CHÜIAJI nevü
ket Szálaira iiiugyarosjUUlák
— A lumiachai uj malomban Király Ulván
nuvti Iii éves IIHÍH éjn\'li szolgáltitol teljesititlt H Álmo
san kúzeljárt a kerékhez, u kerék elkaptn a ruháját,
« a gyermekek teljeHea ÓKSZfronesullh.
— Az adóreform ollcn, A nagykntiizsai keres-
ked6k lársulalu és a nagykanizsai iparte.slület I hó
^un ni, adóreform liTtezete ellen egyUtles érlokeí-
letet larioitak délelóit in1 ., órakor a vilro^hii/.n disz-

ZALAI K <> z, i. u .\\ v
A JózBef kir. herceg Szanatórium Egyesület míg)kanizsui bizo!t.iága l!)ith február ...-eii szoui-MHIOII 11 Oa^itio diszternieben szegenvüitrMi llldAbvii\'ttci lelwígélyi\'zúséri\' a V-ik honvédíonekar hangversenye kOzreinüködesétel kóiitdttkoiá^ltól pikniket rendez Ketdele e«tit * órakwr Helápódij es karzati jeiry 2 kurona. Csalridjegy :■ korutia. Egyes adai; r.n lillér.
— A Magyarországi vas (•■ fémmunifások
vrxi. siuvctbi\'géin\'k Imlyi i-Mip()rtj<t lilus. ffOninr
li» i.\'i-<in szninb&toii » l\'ülgéri Kyytai uflyvt.Tiinilii\'ii,
kiuiyvhiiitliipjn iiivrirn niftkütJVflói olóadAssal i^ylir\'koiúii
itirtkurl) tAncestélyt remin. Kezdete eshi \' ,\\t órakor.
Ktfk\'p6t)ij: DZLMiiélfjexv 1 K., t-milAdieicy -\' K. 4n Ilii.,
karzaii til6lmiy i.u lill.. kar/.»ii Attólivly 3> Hllór
Kartnii ji-gyuk láncra imm érvényének. FÍ-liilllz^téavk
kószüueltwl fogadtatnak *K hirlttpilufc iiviií«lti/.i»iii»lt.
— A keresztény szociiilimak fi>uiese Koljó
l bú i.-fiii laiiutUk im-g vAro-unkliaii u k.\'ifs/.U)iiy
1 flEocialimAk nlukulú Kjülóaüket mmnk danini. iiogv H
tK-nuHkOziuk mindent (>lLö\\.-iu-L ,<[ k uii-tct.Udiy.Yo-
í(Wra. A rvmlúrKKKiifk az ujíúní dúluián dolguk volt a miiuietkiliielíki:! un izük ven-tó|tU, SJIPÍT .lu?.Mífia kéuyiflun vuli n-itiJiavBrft.HrtniiL iiief!Hka(lálv»7.iÍMi mmit
olóállitani. A (íypUWn miuti-ny imi—\'.\' uikiis
un kisiparos \\()lt jvtitn, kik id«ifilfiit>H elnoknl Ufitliti^iur Uyuliit viílaaztulták meg. A lt-rt>hzlúuy hKuciátistáL i\'eljál v> ulapszabályait Mitro ÍMiivrleiiH. A/, iihikulrih utiin nii-mttla^n.ttHk a li-zlikail. t\'lii»»k l.-it l!|niry I r rí.i
-■- P«Uyá*£aii hiidctmiiny Vi\'Zcli\'M\'iii nlatl úlló várubt nndiiiHu^iii-l .^y 11. o>iiál)ii ívmlóri iitlas ÍB«£ betöltendő, ni.-lyr" .-ZIIIHU-I pálytizalol iiinl.\'UK. A II. u!i?.liUvii rundur illutnii\'iivu éti: li.\'iO knruiiH IÍ7.*\'ii-«. i -n korona lakbér, ft.\') korona cöizinap.\'-ia t-s U-rmiis/i\'Il)i\'ii kisxuIgálL i^yt-iiruliAzat. KelhiwHii a pályázni óhajtókat, miamim urkól.-si bizonyitviiniiyal és i-gt\'>ísi\'nllkról Unnskodó orvosi bizviiyiivúiinynl, továi.bá i\'tóki\'jiztítHiígUkról ús magyar iillatii|nilg«rH!iiíii-kut tunusitó cjt-yéb oltmrtuyokkHl fitlNZiT^lt „Nagykanizsa város tumk>Htlho2\' cinui\'U tmjfltMikialÜrg irt kúni)\'vi\'<nyOki-l nAIum f. hú -J<i ig l>-het6l.-K «/vm<\'l.vi!-s>\'U nuiiíil inkább is nyujthák W. itt**ti a kósobli h-vrkeio kórvi\'iiyuk ligvi\'lutnlii- ii.*m v.-t«iiifk Kzt\'ii nyugdii iDgosnluágKul iiiró rniidori AlIAu ln>u-Ju-.-ii.-l kifizoliiúlt i-st\'inlörök m alusztok nluuy)j«ii rimzu^ulnek Nagykaniz>u. VJD.-t. »>vi fubriliir hó l-ún, l)-«k IVlnr .-*. k. ifiidAitóktipitánv.
Eikökstelen merénylők Ifim Márknszih) :i I ">r- luliJlllivi-Mjú ínyein! Vilit utthüll Vt\'1\'iiljlli-gVÍ
Irtlíti^iliait. K> 1 **ÍM 1« mikor .--ütúU\'diii ki-zdvlt, lifiiir-

kúzútt hZúbAjábii. Ugy hat óra tájban gyanús zÖriMt -liallolt a ktmyhAban, majd kikiáltott, Itogj- megtudj.*, ki jár ott kinn Kelelt-l linlyctl u kintlevók a H2o)>& ajtaját bt\'torvu, liehatottak a ezobába s a halálra rémüli atisfcoiiyon crkólcaU-Ien uieréiiylt\'ttít akarlak t\'lkövstni. Midítii a miígtátnadull atiszoiiy rémülukbol ftilócfliidoU, \': si\'gil.ségúrt küzdött kiAltozni. Krre a merénylők b>--UnnUik u sziijAl s tiogy tfliesrtii ártaliiiatlanná tegyék mt\'K akarták kúloziti. Ttjrvllket aionbau nmn titjt-halták végre, mert a kiiioli Pzomtizúdok az UHZOIIV bi-gülykiátlávaira lígyulinutttik Iflttuk a A helyetiur* t>iuLl«k. miro a két jómaJÁr fiirmtickUK, A c*fndörm-i< m iHiiiüiötluli totlesuki\'t itrélysNKii nyomozza.
- Megszűnik az ezüstfonntos- A régi fajta
pénzekből iit rekedt xi ezüNtforiulos az uj korona
[lóníök közölt. Védtis a r^i JIINI : akadálya volt ■
korunuüZHinitáti Hlterjoilúmuiek. Mosl a magyar-osatmk
bitnk ntasitulta Ossifs pénzlArait, lioiry az i\'illHtforin-
tost turttíák \\ istita n csakis egy ús ót koronással fitet-n-
iit-k. |gy uztáu az ozllHlforiiiluH kikerül a forgalombul.
— A Kossuth bankók. A IMzalai Ukarékpén/.-
l«rl»u Hjty gókt\'pU magyar embur Allitotl be t iQÍiia|>.
y\\ vidúkról jött » alázatom kórúrtmil tárult a pénztAro* " ölti- Arrn kérte, )u>gy a magával liozott gyürntt pupirlizf^ket váltaná bu — «nypénzre. A péuitir-^ azt liiiW1, hogy a gaztl;t otthon oróinut akir merni ni a TUIIVOH uranypúnzzfl nz asszonynak. liAt teljesítene \'j a iferúhl es a [lapirospi-nit csnngo aranyra váltóim \' Aligluigy vúgirjtt aí atyafival, jött a másik párat-ít ugyanazzal a kiván-ággal. n a ráox mögött tolongott még egy csomó liozzó tianonlij sióril ember, vagy i>geh& lalu — Mit kit annak ? kérdú tölitk a pénztárov IIHL iuMáljuk, liugy aranypéuzl kajitiassunk A uankóúri! A púnztáros t<lót( kltlonöH volt az ügy. Itt valószitill aliiilmnein valami furfangról vau HXO, KlÓfogla lehrit u li-gorcgcbbei. AzlAn iniiirt kell kontnkiu-k armypéu/. ? Hat insUlinii -- Ji)oii(Í|a t>z<\'pi\'gvt* a magyar 48 buti Kossuth volt a minÍKZier. müü olvusiolt rainditi bankó. HAtha most aem lesz máuk^p. A peutláBt\'^ magyarázla az uinbftrekiuik. hogy ne féltsék t vagyon-ktijulíHt. nőm iflwl moMl BMIIHIIÍ bal Nehezen tiitU\'-k \' neki. Vt-gru az egyik magyar kibdktu a megválló ötletet, llátha már IIKIU adnak arauyp-nzt, vigyllk ni u papirbankóknl adolia, liutid ViibzilHou velő az Állam. A hizinyulttinyéeztés egy idó óta rohamos lépÚHvkkel lialad eloru. Az ornzág miuden vidéb-n ujablj (\'rj ujatili hivei akadunk e mindmiutt könuyt\'ii UzlititA ttiiiyúztébi ágamlnnk, amely hivatva van mint a niuzdguzdasÚK mtdlékngatata & iiépj6lél emelós^t i\'lúnioziittaní. .)n\\eili-l[))(>/,6ségri- azonban u tenyéztok crnik ;tbban az o.si\'Dien hzAmilhatnak, ha termekéin egé*7, éven iniinien i(luxiakban túladhatnak. A magyírhumor sídiasfin leint M\'TIÖ \\agv Itáiitú, amilyen a roMZii]á)ii lrtilúlkozáf>. uigy a/, nrt\'llcn gunyolúdAs híitkott liMini A humor már egyik kii\'KymiIiiódö lonnája a szHJ.zulynuk. egy halárállitináK u -.zHszélyfífiég ^ \'■■titiHuk tiannoniája közt, •\'•ppnii t-zérl egyik gyógyító •jszküzij is » »zeszélyHs«Mgiii\'k. A nagy humoristák az L\'mWrinég lóllevÖÍ, mert müvfikkfl, ^zullemllkkfl. t-iiiburuzen-liitllkkef H megzavart >\'m-svilágot békiUéüru. hítrniunikus mi\'gt\'gyi\'ít\'srn liirjak
Honnan van azonban itz, hogy a/, ttgyík ember h/.L-Bzúlyi)N, a másik nem\'.\' Miért ■szeszélyeit az embi-r Altulábau? A határozott viUasz ne.tn kónuyU ezekre u kérdésükre, amulyt-k az imlividiiális léloktua legkényesebb problémAi. Kéttiégtelen, hogy itt nagy bzerupet játhzik u velUokszOluteU liuilam az idegesaégru, bár jórésibüu ez már elkoptaloit Irázisnak (ntHzik. hiszen\' ma in ti r mindenki ideges. Az élitt izgalmait senkitől bem U-hut Uvol tartani, a modern élet pedig nagyon is sok köveiéiért HIIÍI fol idegrendszertlukkel szeinbeu. AlLaUnos a törekvés, nemcsak többnek lenni, de legnIAbb ÍH tíibbnek IAISZHIIÍ, mint mA»ok. Olyanok vagyunk, mint a hadsereg, amelyben senki m-m akar kózkatouti lenni, de mind un ki legalább is tábornok.

s <•/, a itilylmios i7,gallium hajsza iii\'111/.i\'di\'^i\'ii ál rontja az tMiibitri idMgn\'i)iJsit>rt. Mi\'gMitkkfti M, -■II.MI.IIKI k«pt>Wgiiiik s egy üllőit Iirlvziíllel hZHinti-n k-iunyii elwszliilk .•r/.rM.ink --gieiiMihAl SzcvíiilvHM\'kkH válunk és a sz<>s/.i>ly<\'ink n>-iin\'Siik beiiulinket kin<\'/,.,ik. <le kelh>mi\'i|"ii"k ;i kiM\']iu>z>ililnkic i^ >vs nltüialMti iiiiud-azokra, akikkel c^ak dolgunk vuu Szaiiailnlnuiik kell t«lnii a -■./.1\'SíélvHÍnktóí ? Igi-n, d« hogy un ? . Lfg-nlso sui\'lmn is ijnilltigtllik liit-ytílinezcsiivel. A sZt\'szi\'lv, ha itii\'ir lit\'li\'tíség, akk\'ir ulvuii beteg>cg, amelkliói esak ón mag link tuil|iik maciinkul ki«vó)íyil.ini. Aki uittg-Hzokta azt, hogy nt. mlolt l)ulyzel><k>\'t Hl\'oguUllauul itel|t« meg s a klkhili\'tg minden eseményét ntun vomtlkoílatia LilsAgu* .-izehíélyességgel Diiniiitíiiru, az mindig meg fog,a ta.Alni oumagiiban a védelmet u kellemetlen Itangulatzavarok elleuélx\'ti.
A KzeszélyességtM való megovA.sliau legfontosabb szerepe a nüvelósuuk tan. Aki meg van védvtt attól, hoxy a fantáziája lultágo.s r»zertelenül esapongjon, » akirn nézve nínew le letellenné téve, hogy id<>nkint óntiiaga is gyujtmMi n életből tapasztaUtnkal. annaK a lelki élete vért^ze.l le.sz a ki)M behaiAsok iránt S ha ligyelembe vetsziik, hogy ept>eii n nók i-WU

van ngy megszalivu hogy rppen ei ;i kút körOlmónv mm%td inu|diieih ic||i>f<en llgyelmen kivtll. nkkor rílgton ü-zluliliaii lonink liilni nzoka: 11 >zempontoknt nmeiv-\'k M\'-riut egy hölyi-s nom.izgaloninak irányulni* kell A fehér IcarijHzoliák lakói ÍN joggal kíváncsink az élei:-\', mely egykor ókét i« ki lógja ragadni a négy fflher fal líóilll, » kiváiH\'sirtágukat csak ÍI sajiU He|tt\'HPÍkk-[ flégíitii\'tik ki Kink a nej lének legtöbbször a tulsáuH-KUIJ cHajiongó fantAzia szniottei. amelyekből az eUi alig valamit tud beváltani. A sablonok mindemtu ves£ed<\'Ímeue.k> igy a uevelénuél is. Mindeukimk :i maga sflját klllon egyénÍHége .szerint kell fejlóditix. tnert az éleiben megelégedettségei csak az lelhet aki a maga egyéniségét éhue munkájával teljesen ki!i-it-luiti, Ha a helyes nómozgalomnnk bíkerOlt ma|d telesen kiirtani azt a bizonyon watilont a leányuk iievoléeébiM, amely éppen csak leányl tierel \' ur, egyéniséget lelje. »en Űgyelineu kívül hagyja, akkor majd végképp megszűnik az az előítélet atnely iizl állítja, hogv ;i u6k szeszélyesek.
o 5c„-nl,
élelbíiiosius nclkut. Uiu-uncxcknck nyugdijaira ,s.
inlézfltak és vallnlnU\'k rénvónyelr* rrlékuk OS\' s-álg kúksoitt nyujtunk n UhH mollcll. IV.y.sdcmeKbiiftír.kftt * buJapesti és külföld, lóisdeken Iclkii-mc nk, mimlcnkur- crciiincnvnyci, m árfnty»mok«t n«(Kuila díjtalanul koxoljuk.
Irik-Mayyar n én ponlo-
lesünt. ^-=i=^=:.-^=a
Hoth Bankház
= BUDAPEST,
Btnk-köiponiunk; VI., M>By. Kir. Upora-llnZM j\'nloi
Ó-ulcn lf>- Jián, ci l.n/ir-uto i \\. : DljUlanul nyujlunk bárkim* s«k:

Folyósítunk:
Törle»zté>ea kölogöaöket ™**;**\'í Jelzálog kölosönökat 11. > il7n-Személy- éa táró a váltó hitelt ■ Tiaztviaelöi kölogöaöket f™}! Értékpapírokra, ^kk1k;; Konvertálunk i>ani>&y b«if<

\'/.ügyi RzakbH v«gó mindan raili« Ogylettt a lognigyobb iunkhíiunk képviselelcremegbiEholii egyéneket f«tv«tlUnk

7. A I. A I K

/. I, <• N V

KKHRI\'AKg Szövetkezeti:. Budapes, V.. Alkolnióny-
utca :Í l -, liáziuyullfim!H2téM akcióját országosan Mzervezvit, módot h alknlmut nyújt arra, tioií.v & twnjésztfik Házinyulaikat (akár laiáNnlnk, tikár |>iaoi érükositésn? való kurüsttfztWIt. vHgy a leuyéaztésból kiselejteieit állatoki bármikor mimlmi iinmy isiben nrtók«silliuaék. ahol a |fim\'2k\')-n< i>zánt fajállatokon kívül lovágAitia való bármilvt\'ii saúiil Itö\'/únttégi\'s házi fistállói nyulak is k# ként tH^siilyl>aii (i < fillérért értékifeiiuitiielt. Ajánlatos icliái, hó(ty n tenyéitztók -a(ái .\'\'nl>-knkth\'ii eladásra ktrltM nyulaikat kUlon-kulön, \\a|iy HÍ t\'gés/. kiUs%hól cjivdltfi\'Mi, >i darab-szám »ÍH a körülbelüli iilÓ3iilyHnijíii\'lol^Huvol fenti ,Hznvet!iP7.ul nvl bií|nlt\'iils«k.
- A NaftykBnixni MagüntiazlvigelŐk Egyesülete vHl&Htlinntiyi lllt\'^hn lufflalkuíoit n/, nj adu-törvényjavaslattal. A választmány btiliirozalából kifolyólag Kli\'intíhner Miksa t*gvi>M)l-ii »l*>liuik lArjcvmlt Holtai Józsi>flvl, a Ityimj) larfill kurpaktutAk é« iparosok i>gyUtte<) úrtvkozlt<t^m>k t-lóadójural hopy ^lóaJAnábait u magáutisztviswlók adóreform óhajait pártolja. (A tegnapi gynl^sen Holtai Józsuf előadó uttszétjüfl logadoti t-lóndá^ában u ntiifíámjmtvis^lóW ily irányú mozgalmai nárioláMa ajánlotta, Iliir a nyftl«» hivatalos határozati |avnsUia iiuo korona létminimum inegiillariilHSHt mondotta ki a mnjíátilUztviiwlAk állal kért lami koronával azembi\'ii.) — Miklós Deasfi (ir. t-toesllli\'ii Ugvész indítványára kaii íWzojiUeteli\'kni rendnuwk. Sch n .-I I Aiihnr bdiiktftuMt h-lv^tu--ltjg közelebb frlulvnaáht lurl. liá-pár Hi-ln a mimkás-biztotiitó liivalul elvi lialár<uMára hozóit ii>iui->zteii liíiralol ismerlt-tle. Marosi liuszu\'n (iHiztártis |<dt>n-iBHtíi tudomásul vitttúk m t»l lista mzták. hojty március s-AII iarl|ák .u. r\\\'\\ rfinli\'.s koz^yltlcst.
— Ha vidékről Nagykanizsára jön, ■■! n<-
inulasszit iiu\'nli\'kinteiii >\\i. \'fraiiii^ iHn/.KÓftMiykt\'i)-
hTÍubrti clőa.tft-ál. nittlyiifk (^oHáhiUisaii linr.ta ké|»tí
precíz flóaiirtíai ft\'llll«iijl|ák a lóviiin-i mozjíótíZÍnliáia-
kat. Klsó cloadáH napoiiU d. u. lí. második flóüdiís
\'■/,!) ómkor. Vasárnap d. n. 4 óráiul folyionox t-Ióadás.
— hókirálynfl. A k«r. NfVjiylct szombati pstély**
iV\'nycst\'n sikerült ugy nrkolcsilfg. mint anyagilag.
Az idömloit tiókirályiiíi elsórundtl sikert Arntntl. Tog-
LiHf■ d- it- megismételtek a darabot
— Gaz gyilkos. Szorgalmas, júian. t\'-lt-ierös,
.■saláiloH pini\'emunkáB volt Horvátli liyorpy tapolcai
lakún, ki e^y hitvány, nlatiumos. yviiva sulianciiak
N-iiH\'tli UúrOi: l\'Hlor ÍKiiuTt hioskii/óiiiik l>-ti Mornoru
altloíutív A Kinlrthiilv-ntrnltnn levő Kor»-in-iöl** korcs
máim ment Uurviilh. hol ii IMÍIUS. mint i-llctiMig**
vé\'lflini\'zAjt\'t orozva oldalba szurla A szi\'roni\'süttt\'ii
einru\'i, aki négy UH véletlen ki» iiyrun-kiifk alyja
volt. mviii ki*t napi kino> Mi\'HVf(lt>s nitiii bt-JHÍi
cEvvrfe^ kOvclki-zU\'beii uin(ilialt A nn\'üfjli-lt boncülAs
megálüpitolta. hogy az erós >7.)-rve/.<>Ul liutaleinlu-r
belt-it <-■< bitshiirtyáiiit >/abüt fii u oviikor. k<>s mini\'k
kóv<>lk«-/.t<-lit\'i< "■■i-n .\'iu\'-i/.>-> uhui HII<J!1 !-■ A liahtl.
Nincs több inozi-cnKedély Nai>>kHiiÍ7>iin való»B(((i> intizi-lii/. MIII Y,i\\ |ifdi(i a?. í" r aii n s í-biiiálta Kitiiuó olAadriMiivul l\'-biiinr>.\'ll«\' » kúxi\'mwget. Hlfly s/.ÍVirhCI) Ml»\'K.V ni t\'lt\'jíiili!, IM\'1VÍM\')JI>I>I\', llOfíy
•\'Kí»\'gy órtit i\'ltmirako/.irk Mt\'giriv.vllfk n/. l:rAniis -ikerát néliHiiyati. Tt-rmészult\'M-n olyanok, akik cgyrósit s/imitani nem Hídnak, imtNié>7.t ,SÜ|IIHI|:ÍL mástól a kenyérit. Mert CJÍV kuvés hziimilii^.-al bárki iA|oht\'t, tiogy a legjobb estit bt-n n—]-_> korona nupi linszon marad. A keuyúririgyuk lAbura azoiilian IUMII MM mit. A kenyéririgység o.stobanAgoklia \\Ui\\ nv. ciiiln\'ntkfi, A mozí-lirvfíókiH\'k azonban szt-iviu\'-vjuk vun. nu\'rt ])Ak IVtni KMidórróktipilnny rendxlflben (inltttU, litigy töiil) tnií/,1 ciitifdt\'lvt ki iifin ad s így azép iiélinny s?/u, kon<nai uo-nlcll m.-i: H ^pekiilánsoknuk. Az intÚ2k>-d<-s kii£t-r>|t\'k >/.<-tnp<iiitjiib<il nugyotl helyén való. Az aspiránsuk pedig koK/.rtiiii-k IIH>> |)fak I\'Pler rendórfókapiUiii.<ii(iik. hogy ti-lhctetlt-n /.sitijükben maradt a pimz
Gyilkosaiig a hegyen. Száaio .liino- ndfi or i\'íiiUúrHikún a csertői ln-gyi-n u^yoiilútlf Kitti Kereni-birtokosi. A gyilkossá)! uka. huni". S/.HIIIÓI » na^yka-l)iz^ai i i\'tidói-.-cg It\'lurlózUll.t
— Kosárfonó tanfolyam A Kiwlkclytidóki
Uazdakor H mull li.\'icn /.siiifii baliidó ko.^Arhiiió lau-
lulyaimii nyilán m(>K, !n(1|v.-ii ÍIÍOII IHUII lók vt\'U-tih\'L
Ifi, a kik a inul! ,-\\\\ \\n\\\\M\\Mlwl sikf-rrfl ví^ezii-*.
Kzen lanfolymnnak az a n-mlell,-II-KC. ho^y ohan
u.-zkOíokK álláson .-ló. mulypk n nvári filrdóe\'vad
alatt kxruHlHinuk úrveutli\'uvk. Nagy suíyt f«klelnek az
ugynwveziilt .Strand „-t-zykek. ki\'rli ínuorok, niazó
kosarak sib. kéKzitégére.
— zélhámos. tízokallan módún akart pénzhez
juljii i\'njr Tándorlegéiiy, aki egyik kömli községben
In-járta a leányos házakat. T.uifnitf8ternpk mninlkozotl

u« s elAlegekfll vett löl Mikor oiMa-rtlU a ttolog, liogy a mehtftr dolgozza tf a fölszeripti pénzokol én Vfz«s«() l>w H tánc mOvévieti-bn a táncolni vágyó haJH donokat akkor kitterillt, Imgy iiiutyit én a lánctanitáii-Imz, mint a liaranKÖaléshez. Az i-lboloiiditoll leányok aztán ngy itliak IIŐKIIII. hogy ulari<(í<UM idverlék u liiiK-mi\'.ster nrrtt. aki lieniOU fejlet menekült s/.elib
öngyilkos aHszony. Kel^ liyórgyné tormási lakón pénteki-ii d><lnlún a kutlm ugrott. HOMIHII halva Imzták ki.
- K.-l asztalos c» kárpitoa lammn.t l.lv.-s/,
l\'rikl Antal NogykanizHnn
Egy ke-lvea, szép kis fiúgyermek, ü fves, orókbi\' aitrthk. Itóveltlu-t lti|iniik t>/.erkeiíztiV-{égéljeii.
- ao fillérért k>\'llenn\'sés Imsmios dzórakotásl
HiüreiliPt mugrtniik mi„d.-nki. ki „\\ -leli-rr" ,-. énickfs
és ■•lúnkHii >.7^rke,szlflt sM\'|iirodalmi ■■- HirHadalmi
folyóiratol üu lill. hólyeg bekiiliiÓHi- .■lltMh-bi\'ii III.-«-
hoíiilja. Ítndapi\'»t: líoltoubíller u. \\i.
Tüdővé** gyógyítható Igaz ugyan, hogy itündi-nkor klimatikus Í-H diolikns kura, viilantiul a por stb ideivolitásn a íódolog, Hinellclt azoiinan u gyyógykerclt\'s sfin plhaiiyagolaildó Klsó helyim állanak a ImkklaLiitniny-preparatiimnk. de korántsem miitdfgy, bármidyik üv preparatnmi\'i hajnalunk. A Ivgjobliiiak és in.\'jtt\'í\'lftlöbbnHk - mert l.\'ljescn mérog-toíen és jóizil H „Siniliii Uochi1,* a ett>os«t -pivpará-inmok idi-álju. iiwlv minden ^vógy.siertárban kaptialó
— „Kalap király- Nagykanizsán, A köwlító
tavaszi idényujdt\'iiMigok megérkpzlfk lértí,- liu és
gyiTtm-k kalupok. ^apktik :i— i — í> koronáért, l\'li^rh
kalapok <lói> baliidl iilény mint \'2f>" „ fiigeilinénv
melh\'K Kaptiatók VWIÜ.-rh Mmkns divat-kiilap mklá-
rában Nagykanizsán Kr/.srbi\'t kin\'dMié tér \'2:i.
— A „Letenyei Iparos Olvnsókör" I !•"*■
Ifbruár ICán, vasmaap MI|IU lielyiyégwibeii, könyv Iára
invára inllkt>d\\elöi ■•lóadii^sal egybekötött zárlktn It
táiicmnliUHágol rendez, tmílycn eldailják „Cigány Panna*\'
r.. uéptizüimQvui. i!nlépli dijak: I. Imly i.Gi) kor., II.
hely l.Ü kor. lillóbvlv HO fillér. Kclülfut-lé.-.\'k u
jótékonyáéira kós/.An»tti-l logadtatnak és hirla[>ilug
iiyugtáztalnak Kiv.<li<li- «\'><■\' tVI s órakor.
— Gyilkosság. AISÓIITIIIV* midlett Kt)lsölnkns-
itHii Ittinutui Miklós giudát I-HIH a pattit midiéit valaki
fejbe lőlte s ltánniai meghalt Tóbhtin »/. ítss/.nny
szere.tAjére gyanakodnak.
1 liter
Jamaikai rum
90 kr.
I csomag
Törmelék tea
30 kr
Kaplitiiu : lim^iTiii a ,. Voios ki roszllicz"
Hős tisztek,
akik orvul támadnak.
Német vitizuég.
Előléptelték-c őket ?
■~ S(ij,\'tl tiutósilátiktól. —
üsáktoniya, febr. ti.
Jlegdöbbutiiú esetről értesít bennünket csak lo niyai tudósítónk. Az eset páratlanul brutális és ha igaz, akior teljes erőnkkel küzdeni kell. hogy a német tiszteket gyorsan vigyék Magyarországból. Mert — mint alább olvasható — most már a liAii karddal, nyíltan támadnak, hanem hátulról, orozva, gyáván bunkózzák le a gyanútlan polgárokat, akár a veszett ebet.

A« esd. inel.vni\'k ríszlplsi a kövoikoznk. sürKós nipgtorlásl kíván
Szerdán ójjel cjíy imxvoMi társasát; i"\'Éiu lin/u ii káviMiá/liól. kik ii ti.iu]>loiu-ti\'ivti plviiliak. Nuvák Károly inkar(\'li|n\'Mi2iári kónyveló og.vi\'dül l\'»i.viatisi uijái, ■•)!!,V»?I-II-,) hátulról u ro/ vu int>gtá miid I :tk i,\\ Sortic.K kupi lány i; s HIMICI"! h » ,|. nagv |5-Ík dzsidás eztvd i és (>lnn)s Imi. I ii I 111 b n n k i> /. I á k
Nuvák, tikit ok tiL-lkiil láiiuultiik. a .SII!V>M üti\'src i\'sznudotlfMiul i^scti í>ss/\'\' t\'.s csak kívsütp1! szcdti\'k fel.
A s/igoin vizsgáliiloi tncginditotiii!;. inclvnck folyamán anyi maris kicli-rAII, hogy a társaság a tis/lckkrl II>MII is t\';riiuk<!7.o[i
AK i\'fliíl rés/.lftfil i\'-rdcklötlvn várjuk.
-«lv«iii r.-i kt.-Mt
rdj«M-, lir. ■ Htll >S 1|»-
McKrcndclL^uk bármely
LlllllM
Illll
nialilin. MinU i„»ui»uliiti<ívfll.
an Silddifabrikt HinnBitrg In Zürich.
Táviratok és
Telefon-értesitósek.
Húsz Ábrahámot felakasztották Mai iiuiross/.igi\'t. icbr 10
H 11 s z Ábrahámot, a posiakoi-sit; liir-hudtlé vált rablógyilkosai ma reggel felakasztották, \'regnap reggel jóit meg kúria értisi-lése, mely szerint llusz számára nincs kegy... lem. ellenben Mihálka .lános brinti\'lését ú felsége örőköti fegyházra változtatta ál. llusz loguapi napot a siralomházban töltötte, almi állandóan vele volt .1 öreg zsidó, akik inni.l-koziak. Kste teát kért, uiáiiu lefekiuli A< ak:iszlás ma. liétíím reggel 7., 7 lírakor lor-télit. A hiilósági orvos ö pere. múlva konstatálta a halált llusz mindvetjiir nagyon l.ái-
Illll viKldkeilcll.
Lakók sztrájkja.
Hu.lapesl. febr. In. A szoeiálisla part tegnap d. 11, a laká.sdrágaság ügyében ii\'-p-
üyülést larlolt. lyr Ihalarozlák. lios»y
május I én nem üzemek lakbért, hanem kivonulnak az utcára és olt tábort iUuek. Iv. alkalommal azonban nem a városligetbe mennek, ahol a rendőröknek nagyon kényeim"* volnu. hanem a Uclváros legforgalmasalib helyein fugnak tanyázni.
A Kisfaludy-társaság ülése.
Kudapesl, febr. II). A Ki.sfaludy-lár.sa-ság tegnap lálogmoil ülést tarlóit. Mftlliy Zsolt volt az elsó s/ónok, aki azt fejtegette, hogy magyar vers csak addig lesz, inig tartalma a magyar léleknek lesz tolmácsa. Üerzevioy Albert hatalmas emlékbeszédc után. kiosztották a dijakat. Az elsót dr. Lukács Uyörgy, a másodikat dr. Csengery .János kapta. A verspályázat győztese Zempléni Árpád. Ábrányi Kinil .liyulaihoz■• c költeménye nagy tetszést aratott. \\égfil llerecgli l\'Vreni! egy gyönyóni elbeszéléséi olvasta lel.
Dr. Háry meghalt.
Zalaegerszeg, febr 10. l\'r. Háry István megyei főorvos ma reggel meghalt.

KKMU.\'.U: ii..

/. A I. A I K (J 7, I, 0 N Y

Újdonság!
A n. kóíötKHi\'K (iiives
tudomására hozom,
_ liupt miHermemet
előkeli) tóvárosi és klllfijkii fényiriillk mintájára, :i inai kor le^ujiitib vívmányai nzeríiit. villamos fény reflektorok kai latiam cl s i|>y IUOII helyzetben vagyuk a mai naptól lógva, a legelőnyösebb világítás mellett, uz u.öján.Htnl teljesen f.igxelleni.1 flinipp- én vtn-ftrimp is reggeli 8 órától esti 8 óráig t\'eivételeki\'t eszközölhetni clrizfti\'s ln\'|eleiit.\'H esetén későbben is Hálok és egyeli estékek alkalmából múteriiiPin ii ké>ó esti órákban ih nyilva van. u«y. lio^y u közóHM^ közvetlen wt .-fitélyek látogatása előtt is l\'ényké|w/.telheti magái Kzeii nj eljárás .szerint lehelt ké|i>-k Nemmil»>n .-^\'MII knUin-hftznftk a nappii! IrUvtt k.\'|iekl«M Míii.\'rmem«\'t :i jtivútieii is s/,ivr.s ixiittojii^ukbii aiiiiilvii. vn-
VÉRTES ANTAL
lfii\\k.\'|)-\'Sí. l.\\i-li(!i\'rl Hl l. « NMiívkaiiiísai lnk;i-liB.vclmcl.

SanatogénI
A/ öss/fs imtvcll államokban Uúib mini 5000 orvoM.inAr és orvos .ijiínlia, mint H tcj,\'kiv.iliibl> frrisiiri cs Icllrlisilö szeri.
Erősíti a testet edzi az idegeket.

Valódi /»»\\ háromaiögU
Ciak eZfln/tfltupwrMj^ vádjagygyel
K»|i|)J[(. Miltrlivi SiN-l.\'innl Na
IRODA ÁTHELYEZÉS!
AJ.
cég tisztelettel értesili m. t. Ügyfeleit, hogy 35 év óta fenálló
HIRDETÉSI IRODÁJÁT
lirli\'llh\'H tiil<lü|»:ft. IV., Váci útra W M. I
1907. íioveinbor hó 10-t;n
saját házába
Budapest, IV., Molnár-utca 38,
helyexi át.
Hirdetések felvétele a világ összes lapjai 88 naptárai rnsüére.


A legszebb és a legjobb
/.scljúriik S koronától, fali órák ti koronától, ilisnóiák
10 kuronálól. i\'l>ri\'s/.ló-órák S-BO kor.-tói Mfelé líap-
lintúk Ii r-vi jólállás mfillítt
SZÍVÓS ANTAL
niúórás i\'s Iats7.crcs7.niil NA(iYKANl/,SA, „Szarvas" szállmla i\'|nllel — Ki\'istályLÍ^V.LH- H7.cniflvtip I kor.-tol
11 kor,-ig. Operált szpriickrp különlrgeH nzcniüvogek
:l - 4 kor. Kgy lüki\'-li-lcs ..S\'/IVi\')S"-fpl« (iUAMOPHON
30 kor. — Ora. iiks/er c>s látsíWJKviliisok !

IFJ. WAJD1TS JÓZSEF
Abpilátl év Ajánlja jól berendezett
könyvnyomdáját
niMxIoniii\'iiiii iivütiultti muukak
disücH i\'s ízléses elkéfZÍliNiT>\'
liiláMVoK aritk II\' U
NfV|<\'fj\\i-k, korlfVt\'lek. mefíliivók,

lifiipionnk. k.-/iii..tti»-l. >•!
, brvnii, « hc|. ét
kiillulil IUK< tekintélyeit,.\'.! én sok
Siti ni Vllíll lldjlí iiituli lápuser «g4si>
bajban sz«nv«dd
t Ja Ulnótlok r^s/ne:
nagy lápar tékU , eMieriti «[ liom-
és C»onIképiŐdíit»i«b«»yoiI«M
hns/nilrlbsnotcaó.
.A caacaar TÉfl-

\\t> -ik-

Nagyságos asszony,
Lilánál mltrl reiner. navet
• shttóu\'uitik testi Ai t» lioqi/ flrs St télin i kall Önnek a .Katii- jp^
Csak!* a Kailireirf.r-féic ma/..1\'.\' kitté
ifL. 1
jól oml.-Wl.\'-liO "\'■> ,i.W,v»v„.„ri, Vj

Kii\'<i|>i< l\'»lur "\'

UMUtill
8
STEFÁNIA SZÁLLODA
egészen újra javítva
VIEI, II. Iikirilrini !2 («i|iili Uk.M
Automobilisták figyelmébe!
Gntmg* *• chkufT«ur-litkáBok » tiácban, fi percnyire • kipaiioiittol.
r«lé. Modern polgári k*nv(.r«»mmelí>or«ií<l«»«tt hk*
8sob»Ar»k: ■■ I-»ó ein«.«t«r> 1 sxeru«lynok 180 rrt
A Il-tk •moleton l o*<mi«lyüok 1.00 frt
(IIMk •mslaten 1 Di»m*lyri«k 1-40 frt
vilfcffitáanl *• kl««olgé)á»B«l. - T«l«ron: 16678.
il<- Hu\'^i.s iiiiiuleli iTl--lm.\'fí ember. •\']){> njíy mint Icííiiiiií.vobli .\'■in-kes. lijiyel arra, Itojry a \\égen6 ÓH II\\HU nii\'^lii-l\'-li\'l inasai T\'vja vui;y a már itipglevl mri;liiilt\'-i-*i| niiiy.it in-^>/;»liftdíl-HH. Kay-ft\'ltí ralin)
i-M»lát iiiúv-\'liit\'k, ki az cinlicr kntnrrtislöJ me^akar s?,;ituiiInliii. V.jxit világén, lui^v H7. einlier minden iiitjíliill\'^iii I :i ifftki\'/A\'N\'bbi nyti^vlárban, \'Irofteriftban va^y ást\'iinyvi/.keroskefli\'.sben I ._\'.ri Kért i\'gv liiiboi Kay t\'éle lalótli StiHeneri vesz és előirás szerint has*-
Magyarország és AuBBtriára: W. Th Guntzert, Wien XII XII. Betdholer-
slrflcst\' ti. fiiam.PREKL ANTAL
Elii i»pyUíl/$íl nzUlei, kárpitis ii riis/itö
NAGYKANIZSÁN, (lárail •■•■írlklt, IÍ <|jéiiié||il ■!•■■■■.)
\\ n. é. kbíonííg b. figyelmei felhívom N»gyktnU*»n * vuroii caorxirtháxbin lívn
ai/tilii. kárpitos ii Jlszltó ■utuljinri,
atiul bármikori rendelésre legfinomabb kivitelben jotásyOs KJftk melletl baimilyen Ust&lOk cs kárplioi munkát
KlfugBÜuk feUk kárpitoiiaát, rBRfföayök elk«. ti, Uimlfele kiilmonkák montlroiUát Sníy vaUiiiíku ríkii, dlvánok éi (arnltnrákbui. Klv»)ia]„k hiló, •bídlö, ii*lon, alőixoba, bolt-i é» unkUoütÁ tatjai t.sr«nd«i4i«k«t ugy
Levelekre azonnal válaszolok.
Áruimat cuki* jó un Magúul . ■>. é. » A, mtridlim
PREKL ANTAL
JUTÁHTOI
műuzialos- éa kárpitos ■ZOUS MTHfXA!
^.>
\'& X

7. A I, A I K 6 /. 1. 0 N Y


MulatiáKok alkalmival ajánlok • legolcaóbb arak m«l-loitdl«*ltí*e.kel*»í*m-pionokai


IFJ. WAv OIT8 =, !-=■ = JÚZ8EF

— Nag


í
: Miltenyi Sándor
;i [óli idnnyri! ujánl sajál im\'iils/.xr H7.tM\'int kéHziU\'tl vtzhatlan (Uátzcipikit it
Cllzaihll. Valódi si.\'iil-
sárclpökböl (gulos . nagy raktár

1908. KKBKUAB 10. 1
1 Érteiitéi.
Van sznrtíiit:séiu t> nugyérdumü kiiiöotiég berkes ludumátára lioztii, Imgy u kűtti\'m é» helybeli Wuisi-.fold és KÍBcher oég ktízúu ft\'iiálloit t)zi«ti viszou> kiízüe niüKtígyHnisMi-1, — ImráttAfíus utón a mai napon Uíljtiriöll mL\'gt-iüul H Dili-Imiiéi ngy mint eddig,
Stern József,
törvónyszúkileg bejegv^U cvg alalt loguiu tovalil)
VtílOllli.
Mid6u ez alkalommal is a na^yt-rdetnU !tüzüu*éj£ tovúl>bi szivi\'8 támogaláaál kmeni tnttraduk.
kiváló tiszlolultel
; Stern József
I dvlat, vaaion- aa k**ax n4l relflltúh
j karaakadáa* Nagykanliaán
ilRTESITES. _^,;
j / \'
\' TiHZtülettel úrtHhilflin a n. ú. kozouségel, liugy Nagykanizeán Pö-ut 17. eü. alatt (Hark«u>i-id.i híII
ÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ
irodát nyitottam
Ajánlkozom bármily tervezetek kéBKitésére, valamint uj épitkezéBek. átalakítási és javi-táal munkálatoknak szakszerű, gondos é& legjutányosabb árban leendő kivitelére.
Ktvállalük tóvári kcii,Pi.v-é|iitt-seki\'t niiiidciilel-alakljBii, gózkB\'irtii lu-tulaziiHukul K gújialuiiuzA.tokni, UK^Hziiitéi. fíáigtíinrtilorokai, iiio, ulvaK?,ló. InrraMl", Martin éa IVsstímtir-keniciicükct vas- m scólgyúrak résséro, körktíinfilceket léglu én inútixégetéshfz.
Munkáim jii.ságáért garancia lehel sok évi ;yaltorlalom ús jó hírnevem,
A u. é IfÖxfliiNég szíves pArll\'ogáwát kűri. Kiváló tisztelnttHl.
Mitró J. József,
épitóez.

Grammophonokat
eredeti gyári árakon nagy választékban raktáron tart
1*5-
■ Nagy kan izsn.. Eladás részletfizetésre is.
TÖRLESZTHETÖK havi 3 koronás részletekben. — Fizetendők v 2 éven belül.

11.08. KKBROÁR 10.

Z A I, A 17-.\'30 tk907.
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. l(jm*iiv.«zi>l( kozliim- teszi. hogy .Szalui JÓZM-I\' inint kk. Szülni János, Muri «s .lózsft mflgáiiKyiiiiiia kumár váróin lakón vi\'-gr^hajtatú-nak Tötli lijuruy karosi lakos végrehajtást HZOUVIMMI elleni Hű kor. l<r>k>-. i-tiu-\'k ifioti. ritjciiiiiber 18-tól jiírrt -1"\'0 k»inatai 2-r) knr. per, II kor. 40 flll. vi\'tjj-iviiH|lus k.Tt\'lini lükoi\'. Tfi lill firvcr.-s kóri\'lmi ó- n iih-i; f*linernli<niir> ki>It^-^ek irAnti vúgreliajttUi ttjíy-Vn H uanykaniísai kir. tórvi-ny^zék l^ralntéhtiz tartuzn h H krtrosi .\':-; s/ i|kvln>n i:;i hr<z. aluli fdvutt I Ix-gyaljai düinlifli >zAmn riilriwk *73 lir«. alatt Mvelt bosszu ilülúl)\'-li r.\'Ui.-k no [írsz almt fHvt\'tl IIOSAZII riiilnlie\'i Híiiiilóh\'l-I >\'-s r<?tn>-k l(»íí« hn«i alatt i.\'lrett Ti-lckí illlli>li<\'li sfáiitúnnk I :II^ lirsr.. alatt Mvetl n kis lianiola ilillAli.\'li sziiiilófuMiifk MX lir»z aluli tVlvpu H i)iiLr>ln>ii)»k ilitlÓMi «Antófűidnek t;s ->lun lírw. alall fi\'Uvü luiiiot niLil^b.]i s/intófóMiiok Tnth Oyrtrevili ill.\'U\'i \' „ i>s/..- MH kor. A t M.H
l:rs/. aluli r.\'lv.-tt ;i !-!-\' lii\'«>i [íim\'.ís szAlA ó.s kasiiil.\')-nal: \'l\'ótli (tyur^oi I!IH» \',,; rts/i> ISI) kur A | i;v7 Iirs7.. aluli l-lu-tt [-■Uö ht\'tfyi kiisyilónak Tóth (ivörgyrtl illi\'t" u ll\'fl/-\'\' ;i\' ^or. n kuiu.ti 67^ *?., tikvht\'ü A I lO.vi luw.. HUtt l\'.\'lwti i.\'l.\'ki illllM^I, h/AntíifoldlH\'k Tóth tiy«ir«yíit illHÍ> \' ,, ti?*u* ?)1 kor. luTX*\'-il>\'kh>>ii,
IQO8 évi március hu 3 napján délelőtt
IO ólakor Karus ki\'íM-j; háí.iiiiiil <\\r Kroisler .Inzneí fel-
|inri-»i tljíyvéd vauy ln>hi\'lh>si- kiizlu-iötti-vel me^Uir-
Luiiió nyilviiiiits linói iirvi\'i\'iWu ■Indatiii fcfí. KikitilliUi iír it Mii.\'M. kilfti IIOCMII \\rvt»rc/,tit kiviiiii\'k tur(i>/.ii:ik a ln-csiir lu" ,,-nt
k<\'N/.|i.\'ii/.ti«u va»v «u«lt\'kkt>|»>s |iai\'irIiHii a kiknlclött
k>\'K\'ll.\'/. I.-IÉ-UIH
A kir. if»rvi\'iiY>/(\'\'k ttiinl. li\'K-kkt\'nivvi IIBIÓWÍ/Í. N\'«fr>-kani/.Min I«in7. i-ví ili-ci-inlmr lió rj-i;n.
„Unrgonjt\'
^ A Liniment. Capsici comp.,
| a Horgony-Pain-Expeller
iS "Ki rt\'iynnnk bixonyult hiziuor, moly m»r V sok ÓT utn Ityjuliti fríjdntomcftillniiitó worneL t^ ln/niiyult köirvénynet, otúinál OH neghiil«-
í*l g jol ni**lt©t^i*» Silány hHfninítrányok minit bnváhiiil\'i^kor úvalosttk legyünk c* csflt iA\\.\\n nvpgi\'i \'.^Ji.ljiuii t>], mely ■ „Horgony" ii\'Jji\'fjyg)l-l i-. a Rtchler cégjogyitKuul ulli-tnli <lgtia^l>n vnn c-uiin^olv*. Ara üvr^kl^n K — «*i. K I. Ift H K 2.- tw úgymólíáb min-\'Irti j*\\t\'» :\\ sxctinrhtin ka|>1iu1ó. — Ptixktár: Törült Jorscf nyti^ynitiTÓmnól. Budipeit.
DL Ricöir ^.;. ■;rüri u „Aniy croszlUkor,
I
Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Legalkalmasabb ajándék egy óra
Minih\'iinpinn fnli. óLrcs/t". (\'« zscbóMk. lániíok óriási válas\'/.ti\'kliuit kapliulól;
STEINER MÓR
liraMiiM\'sh-i IM\'I, Nagykanizsán
JftvittiNulc ^vorsun. I lkiií>incrt\'ii\'scii i\'s jótilláx iin-lli\'ll i\'H/.köí.ölicInck.


Neusteinfélc ERZSÉBET labdacsok K pilulák hiixonlú ki\'-^.ítmi\'iiyt\'kilél iiiiiidt\'ii ttkin-UUbi\'ii folifhli IjHciiltMitiíik, mentek tniiulHii ártahnnb anvagoklól. ;a alli>»ti szi-rv*<k bajaiitál If^jobb ITIMI-nii-tirnynt Imsíiiriltatvín ífynii)f»lden haslmitók.
[tilulíik
Arlrtlm;iltnn.
SZÉKSZORULÁS
l.\'Kiübli bett\'iísétíMc lorrásR .^11.n Cukrozod kiilne* jUk vi\'itt\'it niiy i;yi\'i-mt)kck is hziv.-Hoti vt\'Nzik.
0VAS1
Kgn l/l tiUní\'tt turlnlmmu tlot<>* .W filUr- t:\\j\\i trkerrh. mely fi tlolittat, frfiát /l\'O pitulAl t\'ir-tnlm\'it, >-»«k -i kornnn. i 4Ü korona előleqe* Ac kn\'>lt*e»fHttt ef/11 t»krm hrrnttutve kUUlrliK
ko.ljunk Ktirjnnk balúro- NKU8TKINK0LÖF
0 laMucHatt. Valódi csak, lm
1 ikiltoz lörítinyileK bi^ngyz^tt
nyl piros fuWetf nvomtntiis-
Bzent liipói" •■* „Neiisifin Ki)ló|>
(íy!\'ieré8Z" aliiirrissnl van tOlátva A ki-r>\'hkt)dclmi törVHii»n\'\'kilHif védt\'H ."•cinai! MiitiL ali^irá.\'-iinkkiil vaunak »\\\\\\\\W.\\
NEUSTE1N FÜLÖP
9É08, I.. PI»nk«ngAstfe 6 K^halí. N*«>\'*.>iilí*»ri : BELU8 LAJ08 it REIK GYULA
. 1- \'t~::■;\'.\'.:■- :■■ *
Alapítási éw 1895.
Szekelyi Lajos
Fő-ut 23. (sarok) Hunyady-u.
6. i«aj»t ház.] i
Klfoyatl nri >\'s női !■ li--j in IUI\'M .■. ■\' I urak. lut/.iar ;iM>k. 11 n .-> < r*-L i~ w ,ii-liMliik ri\'K/.Hv Vidéki migrtnilelisek ■attaferdaltáfal Int* tatnak ti
A li\'ln\'l\'iii\'niili\'k iMkiil\'linii niar;iil:i<-:i-
.■ii s7.;iv»i.iink Htzl moiii is iiu-
lál Kivniintra :ir|i\'iív?i\'k-i\'i s/m-M-II killilnk.
■:h<i-\'.í-:í- \'c\' \'•■ \'•■■■\'■ :■■:\'.-\' :■-::■::■ .:■ ::-\'X
Kölcsön!!
tukratákiutk. III,-I<:;ISÍÍI)I) illlasu K/><!in«\'ly*)k-t\'öliUíirtokDsukmik i>s hiihi/tinti\'uiv\'iiilaj-isoknuk liHiliii koroiiiiiól lninnilv iiiimun *\'KÍK s/.igoni diserelió mellen. Hóvt\'bb IIVUSÍIHSI ail: I Klein. Wien. IV . i\' No. áll.. 4-ik ciiii\'li\'i Ili. iijui — rli\'k\'cxni klii\'i \'I »• 2 —5-itr.

ÉKSZERGYAR.
Vülamus lizi\'inrt- litTi\'inii-iHt arany-, ezüst- és ékszeráru • műierem
Ki\'ilönlcfft\'s koszitínényck \'. (\'ks/ci\'iii\'iik (;s jc^yirvüi\'ük.
Kiadás mszlol tizet ósn> is! J

N. .i ■■• Ulfin .IXII-\'I
BERÉHY JÓZSEF ÉS FIA

ül ölőoltvány el adás.

AnJ5" «ítk..»r éi tu ■ ■■■(■lik, ula
Tyf <■<» >Htrlliil il ■ ■ il lilkim
t 3^ IIMiVi«" li\'!! ISÍ\'MI\'ÍVI\'"\'
K/ bM • legi>k-v>bh arhaii kftphn-kíf, tuk. llll.lllllllk külön
W c crl,B ..|«X|.. I i.j.,k. _ Faj
^f ti árimriék ki
A - ii Nraiilii.
A.. líulva k Utci.i, hogy ludjnm mlftle Inj > hovii úlMt-
— A küldött ultvünyiih mind mcRViedtck, bár
K i.s onnét rendeltem volna.
Kér m A rendelcül elójegyiésbe venni H crról
ertrtiton
»i/.ivís ti.lvii/.K-tle!
y HAb.rl
HLATKQ JÁNOS
uri azabó,
Nagykanizsa, Füuti Korona s/.áiló mellett). Uaklárun larlnk mi tu l.-n ifMrfi lia/.:ii f^s nngol legjobb minös"gü s/iivi>ifki\'i. A ruhák
Kitüntetve a Magyarországi Szabászok Országos Egvesülete- ált..i
|
/iiiiiui a/oniiiil kíiUllii\'ti\'m. Pttnios (>K szálliúsért kt-y.fski\'di\'tn
HLATKÓ JÁNOS
11 ri sxabó
UM ! I2IIII IIIZILKLÍI!
Aliipilási i-v 1 S? tAki 6 fillérért egy csomagocskát akar
venni, ax kérjen kizárólag
„OTTOMÁN"- cigarettapapírt.

Wf !■-■ \'■IIIL \'

7, A I. A I K Ó Z I. <\'N V

I\'JUK. KBHW\'ÁH 10.
K IJ <> II!
KOhSgéa. rekedtsíg és
dnj41kí«od4s ellen gyors
es biztos hatásúak
ILÍ p
az étvágyat nem
rontjuk és kittinó
iziiek. Doboza 1 kor. ,■ vi~ ~sy •
na 2 kor. Próbadoboz ,r.fcí7 JN\'
50 fillér. \' *" "fv
hó. í. tíílktllilítt >»kU
..NÁDOR
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Eggermellpasztila
c ^> bamar
UYÓOYSZKRTÁH
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos. PrHger Bals, Reik Gyula és Csáktornyán: Petii Jeuó gyógyszertirakban
M OLL-FELE
SE\'IDLITZ-POR
SOS-BORSZESZ
Cuk akkor TilAdi. ha ******* lUc« "\'"^ ;■
_ vtUjetiyei liiuícii fel, .A. Moll.
r. fclintu ónotttit.! van ilrva. A Moll-file ■óa-boriiei/ l
Jt( fáid ill li\' b dő Öli \' r i-1
IKÉ Devet«ie.Gii LU ni J alom p e n »■ ezer j
E|i áiozott iridit! Ü»IJ ára 1 koront 80 flllir.
MULL Győrinek
oktierű ápolásira gyermokflk c folnottak réiiéi.
Öl darab I kor. BO fii
Minist. daiAt. L;yt,,.,ck Mnpi.an Moll A. v*
Moll A. gyógyizsrétz. eV. ét klr. udvari izallitó által,
Hm, Tiiclilaiilit\'i] <i. sí.
Vldilii meKfen<Ícl4*ck iia|ionu podaulAuvíi melktt leljeiiileinek.
A raklámklmn tessék határozotlan ..MOH. A." nlAirAfiával
ÓB v^lji^yi^vi\'l (■.llátott k.\'K/itim\'myrkut kiírni. Kuk tár Ni^ylíjuiizsáii: Rosenfeld Adolf Fiai.
egkivás.
ü Kotorí Takarékpénztár részvénytársaság
tizenhatodik
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1908. február hó 23-én d. u. 2 órakor üzlelhelyiséií-l-n larliimliii. melyre, a t. részvényesek ezennel ineghivutnak.
A közgyűlés tárgyai lesznek:
1. Az evi zánnei\'leK és e.rcclményszilinla Ix-iiiulatnsa. viila-
: mini n/. oszialék megállapítása.
• 2. Az i«a/.)íatÓHág és ít\'liluyelú.seg les/érc a MiimntvHiy
:). A ji-gyz/jkönyv hitel.\'siiésére két|rtevényes ta^ kiküldése.
4. Kgy itraznalósági tag megválas-ztása.
•\\ E(í.v fi\'lúnjelíi bizottsági tag megválasztása. Mimi a killö
uz általános választás napjáig.
j ti. Ksetleges indítványok Iá]
Örok\'ás szemrehányást

ti\'ln\'l itiünáimk niinilfii bi-ti\'g. aki ■•vele hosszii HU ni n iit Illri 117. ÍI|I>K-fívifiigeht\'g rellfiilft kínjait, ukí tuin-(lnliltile HZ^rl im1 fi próbált inrtr t>>
;i liijlkl.1, llojíV HZ ilye ti liálitulimi li\'kmriést\'iY az i»fíy«ileii \\)tm pyfipj-
ina l.ol-
.\'IUIHI- •\'■ll
11/, L
5
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-f«la SaldlIli-poroR ladí., ^KJIUIIAJ.-. a IcKinakaMaUi gyomor- 4a v \' allaatbántalmik, gyumorgAtct «t gymnuiliíi, it,gi\\m fiékrekadét, inkjbiuuloin, i". vértoluláa, aianyír ti a lcj(lclllör,l,0i3bl> nfllbelegségek ellen, c jele* hithterneV \'i iilck íiia mlinlla nauyolili clierjeiltii tieiieu. - Ára egy lepacaálalt aradét! \' J
k\'irfll. IIÍI in*m volna ini\'K ln-tim\' 11/ a?. i\'illn\'ti-lliMj i\'Ho^ilttháfí 11 vill;iiu<>s gVi\'^vnioit iram aitii\'ly [HMÍI^ \\<^-tíililjsínr rsoiirtvíi! liiitriri\'s ercilim--nyokt\'L hzulínlt lioaiii. Az Klüklro-\\ itnliztT kt\'i-itllékiiHk iini miir M11-Lr)arorsiágon annyi liivv van, lio^y nincs város <it* nincs falu K^III a lioiuinn filciijf t\'li^nifrí\' M>r"li»i »•■ kapóit volna az inlúzvl ós iini^is óritiHi xzok t,7iínnt, a kik nem isnifrik i-zen áldá^Oh pjógpnódnt.
Mit\'-rt nem ulknlmazTfi a villBtno.ssiifjoL? Ha grciiffo és i>li>rnypdt. )IH a iK\'itii >;yi\'iifíofíép é« az Aitalrtnoa idí-ggyciiKi\'hi\'K Itánulmrti gyötrik, ha fáj 11 fi\'ji\', ha i\'sn/.. tia kÜKzvúny innimltn tuc^, hu nlninllaiisA^hari híiMnt\'fl, ngy sajtit i\'i:\'">7.Ki\'£(\'<]it\'lí tario/ik azzal, liogy It-KsIAblt iiu\'ftÍKinerkei1jók t<izv\\ u frv<i^vm<MÍil;il. kt)lcl<>-^i\'frf Ónnek, liofiy a?. Kli\'klro-Vitaliz.r imfíy lialásáról
1^* INGYEN KÖNYV. Hogy pedig ezt niindeiikin.\'k ItOietAvi* t\'-gyi-k, i n « y Ü 11 ús bcrmoiiive kllkljük meg zárt borítékban az vit>u íívó^y-móihol szótő IciritKl. & nélkül, liogy «7,zt»l liáriiiifólu kót^l(>7.Pttöi\'g.-t vállulim az ilkift miigára, Ez az ingywn könyv kiiiMTitö- nt\'pHiorö Ieiril»ban, gazdagon illimxtrrilt |.-](\'zi!tljcn isiiMTtt\'li ar. Kh-ktro-Vjializfr ktísít.lóki-t «H az uzzal liűvott-niió ^vú^yeliáráht. Knlúu kötet all férfiak és killúu nők roiHlo1kP7,i\'>si-n\\ Ac „ELEKTRO-VITALIZER" orvosi rend.-int., Budapest, Kéroly-kőrut 2. félemelet 5O.
ElismerÖ-levél. |i Szelvény egy ingyen könyvre.
— _ii . .
Mikit* Aaia, linrkiiliii, lirtot-tiátli. I7 f\\ FKTRIt-VITlI I7FR" nrvn«i
Nigy orwmümrc vrtmithtiem. hogy ün hűl. rOH[tolÖ-|flt8Z6tn8l(
a jó Ku-iiitck, jul érzem tnagimat, megs7.n-
bftdultnm minden hnjumiCl, totiiixom meg- 8udape»t. Károlykítrul 2.. fiion,. 6ü.
seúnt, siivdubogásom ninCMn, Idhaiin éh Kcrern 1 eszemre dijUUnul ,\'f.rt.,iiiciite^ii
karjaim som lajr.uk, enyszöval én ÍRcn jól . \'
vagyok. A kcsíulch kiíogáiiUlanul működik forilukbun clkultltin
<.-s én mi-e li.^nuh.m naponta. Gy.onor- 1 N|||EBI VILLAMOS I
putTadtsngom cltun jobban hiuxnúlt • késíü- , azolú mü\\
lék, mint as ÖSSÍC* ftirdá, melyeket\' eddlR ■
íclkcrosleni. AÍ én nüaetein BÍ, hogy a kés/.ii- fírnok * A
lük núk lósxérc íukksl |»ntOH«bb a fúrdók- nök i re"tfir-nél és »menn)-Jrc ti lem telik, lerobban fogom ismerőseimnek njánlnnl. Még egyszer Ncv:

Nyonmtott Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.

HAQTKANIZ8A, 1008.

WEOYVENHÉTEDIK ÉVFOLYAM, 7. SZÁM.

FEBRUÁR 17.

ZALAI KÖZLÖNY

tlO(Uel«tí irak: E^*,, tvrí: 10 korona, ki
netfyetlévtc 2 korona 60 fill. tfc*M ■
Tanároknak, tanlt<Skn*k, jegyzőknek és &ltan
I <tvr« 6 koruna. fél évre 3 ko
URANUS
mozgóképszínház
ligjkinlzún Erziibit-lir 20 tz I tmilit
Nng,vkniiÍ7Sii egyetlen látványos i\'*s kellemes szúruko/.ó-hilye.
Naponta két másfél órás előadás.
Klsü előadás: d. u. (i Vi^-ig Masniik előadás: este 7,9—lU-ig.
Vasár- é« ünnepnap folytonos előadás. Kezdete d. u. 4 órakor.
NAPONTA UJ, RENDKÍVÜL LRDkKFKSZlŐ AlŰ-SOI^, KOiWOLY HUMOROS TAMU LS A CiOS ÉS LÁTVÁNYOS KÉPEK.
Helyárak: I. hely so fill.,
■\' Ilik hely 30 fill., Ul-ik hely 20 fillér. Gyermekek szülői kísérettel 20 fillért fizetnek. KatDiiaje^y 14 fillér.
Egy hónapig érvényes. 12 bérletjegy kedvezményes áron a pénztárnál kapható.
A színházat Lamberg Gusztáv, a világ-hirü Patkó Fréres oég igazgató-mérnöke rendezte.

K li 1 ni ú n V M I. IKJ. WA.11IITM JÍÍHZKK.
A jövő iparosai.
Az uj ipártörvény tervezete.
Aa 1HH4. évi XVII. 1.-0. revi/iú alatt áll. Tanügyi <*s iparoskörokben várva-várjuk az uj J partörvény megszületését. A törvény tervezetnek egyik részéi, mely 11 tanonooktatás-ról szól, a kereskedelemügyi minis/tor már publikullu is. Nagy haladási jelentenek a benne lefektetett elvek, melyeknek igen najíy kihatásuk\' lesz .1 jövü iparosnemzeilékre.
Kf-tségtulfii, bogy a inai tununuuktutás .il.s/.oliUi- non frltíl ini^\' Hi>in a mudcrn kövotdmcnyeknek, mm pedig <*gv v<!rspny-küpus iparállani igt\'iiyt\'iin-k. Versen yki\'[)i\'fi iparról csak olt leh«t szó, almi unnak szolgalatában ugy clnu\'letili\'g. ÜIÍni gyakorlatilag kó|iy,flt, széles látókörrel biro 8 a külföldi ipari tffnu\'ki\'ki\'t jól isim-ró iparosok nllanak rondelkez^sri1. Hogy ez ina nincs igy. az kétségtelen, d*» i: köralinnnyt nem róhatjnk Hú hibául mai iparosiunknak. A baj HV, 1884. ovi XVII. t.-u.-iuík iniinár teljes elavultságában rejlik. K/,i k--il s/analni.
Lássuk tehát a mai •>« a jovó állapot kí\'p^L. Ma iiLfy áll A tlulog, hogy iparos imi.HHá It\'hrt hiiniiclv 12-ík olutéviH buLoltött itju. li\'kintet in-Iliül unnak elóki\'pztíttsógéro Az iparos titiioiiuiskoláküan ezért oly pulvglult elem verődik ö.ss/.e. hogy azokkal valamelyes tanitási erodinényt elérni valóitan neliéz dolog. Vergődnünk kell egy csomó analfabétával, avugy Írni-olvasni alig tudó ifjúval és bizony aránylag nem sok azon inasoknak uzáma, iikik legalább négy elemi osztályt végezlek. K/.«n állapotot nemcsak az iskola sínyli meg, dn érzik ez az iparosok is, mert ily etemmel alig tudnak gyukorlutiUg sikt\'nvl haladni.
Ka itt van i\\ másik baj is. A felszabadulás semmiféle, feltételhez kötve, nincs. Az analfabéta inas, ha szerződés ideje, lejárt, felszabadul és segéddé lesz epugy, mint az, aki akár négy középiskolai osztályt, avagy a tanonciskola három évfolyamát a legjobb sikerrel Ls elvégezte. Kz képtelen, lehetetlen állapot, amely nllen évek hosszú som óta küzdünk s igaz örömmel konstatáljuk, hogy a siker immár a közel megvalósulás stádiumában van.
Az uj ipartörvény rendelkezése szerint iparosinassá csak azon ifjú lehet, aki az clfiini iskola hat osztályát sikerrel elvégezte. Amint a tanonciskolábu beiratkozik, tartozik ezen körülményt uz igazgató elótt iskolai bizonyítványával igazolni, de magánál a

Sierke*MöséK: Nagykanuta. Fö-ui 16. ■ cám. Elófliet*»«k aa hirdetétok Ifj. W.jdlti Joiíof könyv-
k«raik«déaab« kOldandók. Mcgjelcn minden hétfőn délben
szerződés megkötésénél is. Igen fontos körülmény HZ, liogy minden iparosianone köteles »z iparostanonoiskoia három éves tanfolyamát elvégezni, vagyis a felszabadulás kötve, van a harmadik osztályból nyerendő és legalább elégséges eredményű bizonyítványhoz.
Tervezve van az uj ipartnnonojfikola megfelelő Műhelygyakorlatokkal. Az iskola keretében feldolgozandó wűhulygyakorlati tananyag természetesen nem lesz oly arányú és oly irányú, mint az iparoutüholy munkaköre, melynél rendszer nincs, de nem is lehet, mivel az rendelésre dolgozik. Av, iskolai műltolygyakorlatoknak a külöinhözi1) iparágak számára metodioe előre megállapitott állandó tanmenetek szerint kell haladniuk és sem mi- . kép sem letjZ, do mem is lehel né íjuk az iparosoknak konkurreiunát e.sinálui Kgyedílli oéljuk a kézügyességnek gyakorlása párhuzamosan az elméleti tananyaggal oly formán, hogy az inait elméleti es gyakorlati tudása* nak olóuyoit közveitimul az iparosok érez féle es annak hasznát vegyék Szóval meg kell szűnnie a mestereknek az inasokkal való vergődésnek, az iskola segédkezei nyújt a mestereknek, ugy hogy kellő elméleti és gyakorlati tudással, s/.úval megfelelő intelli-; gunuiávul biró inasokkal iiitinkálkudliassanak, A/, inasok tehát m<-gs/.uiinek |>áriák li-nni. komoly llatal uiiinkásokká lenznek Ks ez kelt a magyar iparnak s ez az. ami etldigelé hiányzott a magyar iparunk.
l>é iiiindt\'/ekkel a magyar iparoktatás nagy műve meg nincsen betelózvi1. Hj \'<r-uiíin esak az ina.skéjizés ügyw van megoldva, nekünk a/onbaii ftgve.ü é.s képzelt segédekn* és mesterekre van szükségünk.
Kzen célt elérendő, okveilen szükséges az, hogy az iparostanonciskolal szerves kapcsolatba hoz/.uk a magasabb fokon álló ipari szakiskolákkal es az utóbbiakat A még magasabb szin vonalon álló felső ipariskolákkal. Természetes tehát, hogy az ipari szakiskoláknak nemesük a .számát, hanem azoknak válfajait is szaporítani kell, hogy minden törekvő és magát tovább képezni akaró segéd megtalálja a maga szakiskoláját. Ks aki meg magasabb képzettséget óhajt elérni, annak az ipari szakiskola elvég/.ese alapján nyitva li\'gymi a felső ipariskola Áltól nem kell tartani, hogy a legmagasabb ipari szakképzés oltiréso iránt aránytalanul nagy törtelés lesz. De hiszen ez lesz éppen a jó ég helyem állapot, ha ne.m tulsok lesz azok szarna, akik a legmagasabb fokú ipari szakképzettség birtokába jutnak, mert hiszen jó, megbízhatóhurutok, szamár-Köhögés, skrofulozis. Influenza
ellen számtalan tanár is urvoa által naponta ajánlva.
"Profín
iOnthogy értéktelen utánzatokai is kínálnak, kérjen mindenkor „ítofhe" «redvtí cxomagoláaU
Roehe"

XüphMÓ on«il r*ndcktn A

\'/■ I. " \'s V


ipar,
„Wobh a
íme özekben rúvitimi körvoiittloziuk a jnvó iparosait a ha szabad azokat a iuodcr-nilás és versenyképeBSi\'g szempontjából jellemeznünk, ugy k.ipzeljílk a jövó iparost. hogy i\'ijyik kezében irónnal és kontóvel tervezni, másik knziihiMi furával és kalapioscsni u-rnmlem tud. (In ezt :u ideális oéll elérjük, akkor nem felijük a magyar ipari s bátran felállíthatjuk a váiuauroinpókal.
Poc/.ek üvörfíy itlaLeMentíOörgjti címzetes kanonok IIKJ* n nugj-pl ISriviivlialúsiiiinn. MepirMik azt H históriái. liotfV a iiiunu\'*tiiivi maj<,viir tanilú elleu lázongtak > llórvúlui\'ik. sót ellene szólott l\'uruk i\\"kauouok is. Iliiig pedig a zágrábi úrsuk olótl, liogy tegyék el ouuttn a wiiitót, imtrl uem Itul horvátul. Az ügyel u bólíói lórvéiiylialósiígi gjulés is Lii^yallu. Pei-tek pliihános niHjrjí\'l.-nl a gj-nllmi s ártatlannak moudja inaitái, rt csak személyi lula)(l<>nná)íal IIÍIJHZ-latla a lauilóiiak. unni a magyar.Miiiái Kun |>«r.i«t eligazodni ltom Miét; sum vil, e>enl azt bebizonyítani nem leb\'\'t. mi\'rt a zágrábi érsek iiüin árulja fi som inaglíí. na a plébénoail. l»i(tj iié(iynMukiizl mit tárgyaltak. l\'vcuikel löbljsiori két kul«rs«»»4|i|ial vádolják » liaogos volt a róla valú tArgialas Kiég országos liaj .az. hogy a mflííjar viirnlegyéiiknelí :IK a iniirakozí rö*zn luMlllulileK magjai s egyliiuiluii uem magyar, nemcsak Imgy uem magyar. ile egvlw zilag máa ország dirigálja. A/. ordflg lálult ilyet Iguau kényszerítik az embert a két kiilncüojisiuira. A kozgyultis elfogadui a Lózigazgalámiak H állandó választmánynak ait a iaraslantt, hogy »pen fiiból ai tlgyvól is kifolyólag sürgősen ÜH halHsusau térink a kormányt, hogy intuzkfdjék a muraköznek, vagy a veszprémi, vagy a xiomhathelyi egvhrtzlioz wtln CMIIO Uia iránt. Petink kanonoknak s minden papnak pedig altalja figyelmébe a kormány, hogy ne avalkozaiiak a tanításba.
— Zalavármegye ltoiigazgiitási bizottsága ür.ír llatlhyány Pal főispán nr elnöklete alatt folyó hó Ll-én tartotta havi rendes llUtKet. Alispuni jelentés január hóról: rendeszet tokiutetébiMi n vár-megve terllli-télien linó eseudórórsok ^Ital a littliletó bíróságok hatáskórélie tartozó hlliiletl - és vét-«ég miatt íeljetenietetl 2^n "gyén. kik kúznl i.i egyén a nyomozás során letartóztatásba helyezteti: ezen hnncfadlékmunyek közül 77 egyén testi sértés miatt, lil) egyén pedig lopás miatt vonatott felelós tégre. tehát testi épség és lopás .<st\'te l\'.irdult elo a

tdpszcirek liránuk enielkd.léséro vnielheti viuii okozati öiwz«%gekben. Kiliagny miatt a kir. jiirásbiro-sagoklioz Jlli. a közigazgatási liatÓMigoklioi .\'n\'2 egyén ellen tett a esonflórség lel|elfjitéi.t.
A zílaegorszegi is nagyk«niza»i kcukégi képvi-scKlrfliaiiáncíkma » koigvlllés kijelölte a viílasiMst ve/.eló elnökökéi éa helieilns elnököket, névszerint:
Zalaegerszegen I kerületben élnek Maiik l.slviiu, lierralles elmlk lio.eliáu <-^i■ Iü . II. ker, elnök Dr. bzigellty Kluulér. h elnnk Kovára Laszlo; — yi ker elnök l\'dianly Ignao. II. ehwk Soronc Jimef.
Nagykanizsán: Kínok Szalay Lujun. Dénes Lajos;
II. kor. elnök Tripam r (ivula. dr Selwarz Adolf;
III. kor. elnlik dr. He.itzik Keri-ne. \'Ir. RollisehiM
Jakab. IV kor, elnök llerlelemlf IWJ. l\'lo.s/.er
István, V. ker eluók H..mete l.oza. .Ir l\'iihál Viktor,
VI. ker. elnílk Tri|>arnme. Rezs.\'. Kaies Lajos, VII. ker.
dr Hairlu (tyula, ünger Ullinaiui Klek.
A fiatal leányok
ha iwMileg gycngók, YSIÍV f*ak mn!ó btMoghéglt\'ii szeli vnd»tdí i* Mint régóta i>i/.a!oimni! vi-cIt.-liiek a
SCOTT-féle
KMULSI(\')
$$?lb in>ut\' """\' ftM\'0<l"snlHlt J"tékonr hatAs-
legjobb eröeitöazer. Sordnlö
j< i Wnhk iuiiul>-ii atkaltimmal cn a
bi-vált kiintn\'i >/.ftr kfllcnn h;if>zi)álniok, a mikor Ky^ngék, lámdltk <>« keíivlolejipk.
í;;pnm/rt.«W»d Egy eredeti U\'/eg éra 2 K. 50 fillér
ÜK lllltllM
ti •McnnalicrK*-
> 6k
n seiieiiIaHiü. I1ENNEBEBG ig Zilicli,

Gazdasági előadások.
(iiizilaMigi Figve>iilfltik OINKÚ^OH HzovtHx\'gtj /ialuvnriiii^vei (ÍAZtlatuígi Kj^v.lllel nihil a g.vani\'íí\'H) im/fiakúr közriMiulkoilésévt\'! a hU\\. mivelH.sflg.vi konniiiij\' aujuí(i táiiiugaitisa inulloK f. ii\\\\ február bit :.U-v\\> ós méreiua lió 1-IMI Najjvka-niisiui iiiU\'lligiiUH g»/.iliik résíi\'fi\' K01\'\'"^^\' t*IŐactasn|f lurlniintk.
Az uióa\'lunok ii vHrt^lni/.ü tütiHt\'sti-nuúlieii tar-latnak mindkét nujtoii d. v, í\' órától ü^lí I órrtig
Tárgysitroiiit. liii>t. övi fobrudr hó ■>■■< i<u d. *-. !i úrakrir. Kluöki nu<gi>>itó. Tartja: \'A. M. (i. K uliióko;
d. *:. !> -il. A vft\'i.sfurgók alkalmazása tekm-ttiltfl azok 1 rIÍK>\'as7.Hks«g 11*L1;r*^. Klóadó: Üzako HLÍU H kfHíilii\'lu gitr.\'l akad igazgatója:
il i-. 11 -..\'. A burgonya ruthadásiiról. K <i-aríodr. l.ovassy SHiidurn kt\'bZthvIvi guzd. nkad latníri;
d. ••. I \'d - l A tuíariiiúnyoiHstat. tugujibb <-l-ineli\'l\'\' t!H ulknltULt/^i.iU. Klóadu: [•\'■•rciu-zy FeitMir/ A kc-^züifl) i guzd akad inimn.
IÜOÍÍ. «vi inircius I-BH d. H. \'t — in. A r/.n-vntk\'*ziíU\'król. Klóitdó: SZÍIHH^V Zolliin or»i. kéi\'u 8ttir>. ii/. 0. M (í- K tiikAra:
d. A. hí —)1. (\'JBI)I) la|itiszt»ttiU)k a (rAg;:\'/iu kiírtból a maf(!ii\'iiif>it(!-si(jl. Klóadó: Kabuf Sánd ■: rt kehzilielvi giizd. akad. unára;
d, H. 11 —12. A gtlitiökór elleni védeki)z»/-i A| és <i vüiMuvó u|UÍAi>k leloülósijgéról. KlÓndÓ; !*\'•\'-rmicv Kfrenw a ki**7,tholyi guzd. akad. (anúnt;
\' d. e- \\\'2~\\. A vidúklliikttn Mmertllt rnvar-kiirukiót. Klóadó: dr. Uva>*y Smidnr » kutjztb<-Ui güzii. akad. tatiAra.
Klíadiis ntáu dfli 1 órakur LdzOs cb«d n Szarvas SiálluiUliuu
Kúbmár lui nü-éti d. 11. 3 órakor a nagyknui-zsai hZiU..(kt\'ii\'ii Mt-Nífimnnitó. a nfirgyi\'ir i» \\*»\\-kávi-^yár tneglekiut>^t>.
Fttbniár lió \'ül úa usie * örjltur túrM*1* Ö.V-Í..\'-jövt)tnl a Síarvni Siallodi\'iluin.
Kölcsön
Anstukrutúktiiik, niHgnsitbb állnau szi\'inól.v -nuk. íulitbirtokii.sokDtik t1* bitliizoiiiniiy-ttilni-donüijokiink 11)0011 koninntól bármily mntr ^ összegig .s/.iguni discrciiii mellett, 1Í6VML|> Wvilip-osjlást ml: I. Klein. Wien, IV. iMHf »No. üi>.. 4-ik i\'tiii\'li\'t \\6. njiú Krti-kczni Inhel ti u. 2—5-ig.


yf lui vnlt )n
még
A nni*ik b4ny Wulott tolt, büszke é.s fehér, mint a liliom,
ÍÍJ nimd a kél U-Hiiy s7.ore.llo Houkd Hándort. A/, egyiktmk keilvt\'Ni! volt. a unióiknak vólttgónyo . Míg egyt>zer a/.ntái. a nu-nyaHuzony bátyja meghalloiu, hogy » jóvimdöbrili tiógoráoak vólttgénv tótén- ia viszonya van i\'gy »zinéttznóvel.
A dologból kávéházi osszi-tizülalkoz&M én piirl\'aj lőtt. Itenkó Kándor súlyosan megsérült. Klelölu-z »lig volt remény.
Ks itt a hörgő lázbeteg Ágyúnál tnlálkozott a két Icáin : M himfl.-\'SZÁrnyii Ixpke cs a büszke fuliér lilífm.
Kgymácra le kin itt tok vi«sgAlódó szemmel és mindegyiknok cgyfizern- jutott gomtolntábMi a kérdett; HZ lohál ÓV
Ks mind n kettó másnak kéfizidlx a má»ikat. A menyasszony kifiísUntiKilc, folti.tióm\'k n lepkék: *
pg
ngy hogy már valami jótékony az egyik leány, másiknak a kniét
IlmikÓ Nándor tnl
veszély HÍm (fiiyrgi\'tu
álom ringatta «l t<:stéi leikéi, akko
a btinzko Iwbér liliom megingta 1
Br. igy hiióll hozzá:
Vigyázz in továbbra is. a?, egét-z óletón kt-iest-tnl. Kn lúbbot M>ha nem Állok »i utadba. m«rt le jobban im\'n érdem led, meri jobban S7.oretnd. Legytin hát h tied. — A lepke, nem tudott «gy szót *«m hzólin, csak zokogott keservein és h2orongitlia * másik leány kfze\'i
Ka az i\'lHlnt órokr** injukból A l>-pkit pt\'dig tarka, uiraessiEáriiyii lepke otl maradi élete fégnig KPnkó Sándornál.
khzi
Klitiimk s/.óli Ki\'
mudárka illtuiuk nagyvilági Itúlgy dlb
Mesék a zöld szalonból.
liánéin iniiidox i^ak midig Urloll, tmg IUCK uem otiinerkutieii (híliwy Ktlá\\al. aki n |iikkfi-lÁnyok iniuln-köptt Twlt KllÓI ár. idOlfil fogva Piiterfuhs /oltani mintha kicfci-rúltek volna Kol)lon nyootiiban volt a lánynak, mini az árnvék. >Suk*zor NEeinr«bányásokat letl mugának. hogv km feleségéi •>! hanyagolj a, da ulég volt njra látni a ICHUM, hogr isméi miudoiit fpledvv. órióugvit Altion tilána.
KH ki hitte volnn ? A krirnlrujotigoil leány ÍK
Kgy bálon vallitmá^rH kvrllll kózltik a dolog. Ka Péterülvv Zullan kétNégbeesvu látta, hogv viszont szoretik . , . S m^rt ulöbbr.í v«ló volt a becstlleto. mint a boldogsága .-. nit-rl forró írtivt- boldogság nélklH néni élheiett — eldobla magától a?. él»tet . . .
Mii.s,ia;i, mikor robajában élütteleniU találták
Mikor oilakttut n h<> *in\\\\, s?.<-y ínshuti I\'»\'IMIC-neu, t\'eh^r ii-jikekliei liBMítilóan ■•* IJCVOII iniudi\'iil, ;nni c»»k gyAtiltai t\'nkt-t*) vagy uiiulnias »/.tirkt> a toldün *■» teremt bájoi. fehér, ti«ta világot: ~ akkor lil nuae a kiö fliafonban inindt\'ii szerdán egy tn\'\'gy>út ingból álló iulirn trtruu^V\'- Ktlzéppotilju az i> *ii-\\>, l>nnato.s tekinteti), halvány barna férfi, aki mo-t-l Mvoa édes tnwéket nzcrelemról, bolilüglHlnnságról. nöi bnsíyról
más egyéb ll egypárat :
dolgokról. Hadd mulassak
1.
Almok az üdvről. l\'élt\'rfalvy /.ollán kiti
Amikor
koilll a le^Hzebbet. ail a rímel ittlta neki. ami HL ón meném cinw: Álmok az Ildvról
iul ifiveiet is uUlUk asElaUn. Kgyik a lelesógé- hpke sV.endtMiok, bájosnak u liliomot, Podig mairlneni
.oll .« M v..lt benn.-: ,>>rdit^ voll a dolog.
^»"^tl2^:Ztír^Z \'ZcS u fentül gyakrabban UlálkozUk oU é, mindig
Angyal voltál. »* Kg úldjon! }!!h]T ** l^>^ "^\\^\'\'^-k egymást. Mikor pmlig
Hanem hát gyouyórlt dolgok voltuk uzok távtól i\'Kyig Kxy r«jongó. fúiives bdkil tnnvebz ember „„.,. álmai, midyek^t az Ildvról álmodolt: arról »z ildvról. m± amelyül sso re lemnek imvezntik : arról aiimty egyvdnl köpeti boldi^ná tenni ni t*ml»>ri életei s amelvert ajrHi» meghalni is érdemes ■ . .
A infLMifliL h>v.-[ olt 11 fgtts?.:
- Kde.-, Ktt«! Megbab.k Tli-tti! Zoltán.
Szegény l\'úterlalvy Zoltán sírján azóta már uagyol nőtt a cédrus, HH A ott álmodja lo\\abb féuyws álmait a rideg IctnloL alatt, nt Ildvról, ann-lyfi A Inldön iiHiii mtsrt m«gtftlálni inkább meg bah . . .
U-Két leánv.
ÉH Péterfalvv Xoltán óriási iikt^köl orl «l ívvel a >lirabja.fat Siéltúben jálHZollák, KI újságuk egvbauxu-lag killluAnnK írták ÜK a hii\'ri-in*«ie> szerzőt l)ntii>pe]-ték mitiduntUt, ahol i\'Nak ine^ielenl Itájuis n.sHHonyi lniádkozzék nionolyok, Hll«s pillantiUok nuillLak íeleje, tllalos Ufölkéket boíütt neki a poitla, l)árrtonyos fehér ktíüok sioritották meg kuzét ániti.- IVterl\'alvy Zoltán éraé-ketlen maradt minden ilyenfrki kitflnt^t^s irátil.
Az egyik [«áuy olya
Krre ideg ellogadható oka volt az hogy háian-ember *oll inai Még egyszerit, lm névtelen zenetanár korAban nóMilt. Klveltit gyermekkori jaUzótáraál. «gy kitt caitios nrow igönylelftu sominisftgel. Pélorfalíy Xoltsn boldog is volt ix ólul. tvttkbeji. .Utóbb

/. A I. A I K li ■/, I, II N V

A nagykanizsai takarékpénztár részvénytársaság közgyűlése.
Lobunkózott parasztasszony.
Tiszttll KOígyUUs!
rendkívüli előzékenységnek in tulajdoníthatjuk, amttiy-Liflii ar. Osztrák Magyar li.int és Mjbuli Hókiotezetu-
Agyonverte az anyósát.
|van HMreiiCM-nlt a lefolyt\' Ím)7-iki\\tzMév^ jS! A \'nárjelwlt »bimn«áli» iii-iixíi»zo»yok folvlái.
tésDitkttt liüzii\'lHitel ulöteneuleitt. * ,|S .. m " kut""11"\'\' mlurtwiBlt rendkivni
: OrtimniBl UH megol.\'ged.JN.stíl ültetjük oit, mert Az Oszlnik M»Kjar Hauk már ai úv elítd ívtibtu \'
m mull evliw, leujloit wnifiuk ..mU^uH, de nemzet- 4V,°/Urül a-/,-M, nujd kó.úbb &-/..-ről «•/„-« emellé
közi sulpK fM rfiidktvUlt kedv^MLiii |)Pitx\\Uxiinynk a bainailábat
majdumii ú>zn!vúllom)l vonullak cl fölültünk i* Uiltíl- jf^ból fulyólair a l»i>l«li LHIIIÜÍIHÍJ feltimelóse
,manetllh|E in-iu M«Hv,.detl «x»k Wlolyása ulmi «s igy Vliil „okaégeteé. mt«rl is l«07. .ni július hó 1-ótól
i axou kollcmes holjzetbi-ii vágjunk, Imgy ax nxletrigak . k«a»döleg a helybeli » r^iLli lániutéxetUt %n»\\-
miodugyikub tnolkeduit v* gyarapodást nmutha- érlv« .is e(tjöutéi»lfK a bflléikamNtlábat 4\'/,•/.-" -
tUük \'\'\'\'■ finulmk fel.
Hotuu-mk- 7ao-)4 k. b^ üli.-r-l xjurupodtak. A tulajiloDÍiiikat képtwft ériukuaüirok, különöien \'
KölcmHietuk i^vi-uh-gi. ^31.408 K. 74 lill. ívl nnol- a 4i>.u.UH maityar koroiia jírudök cs H táloglevel^k
keduU. Vá u>tiímt.,k 40:i.li4l K 38 till.ivl ImUdja december :il-iki toxtidui jegyzráe uly Hlacsouy volt,
meg az ek.Ku e\\it, e mellűit még úrLék|iapirJHÍnk hugy amlóxö ó»v^l axombBii «oku»k érlókébfil ielenté-
állomauyut u 107327 K. 02 Ilii.-lel nOvplh«tlUk. k«ny fiuteget kolloti leirAaba vfnuQuk.
Hogy 11 kiMU-.\'zótlöi) péuzii^yi ri^zonvuk <jarára OilolimMimiíiiy\'mií kudvHxfi voiu axonban lehe- ^
Üzletkörünk inuulni itgrtl ukad^lyUlutiul\' a irmti\'N lövé l-llv, liogy uztni jelenlékuny lejrábt az évi nyere-
keretek ki>?.iiil i:ullivrillmlluk, nút ft-jl.-»/,llii\'ltilk .\'.■, 11 mútiyljAI iwxkOzölhelink •■>> Hiinak f«d»ulére sem az ar-
\'"" \' lolyain különbözeti, MIU ........
nvtu vfiltlnk igényin\' (■
nvt 11 "■>( iíjftmi iPüM^iiuiiumtitfiíHi \'\'s íviHMiii.\'iuiiiK, *ívi tíi\'tídtiiéiiy ali^ ma
egyrészt im«ü<\'UUik niobiliUsjiutiL, inA^részi mmi uyt-r«inéu>-*\'gy<*n 1 f^in*k.
A forgalom az egyes Üzletágakban a következő volt
Hetetek;
Allomúny l!Mii. tlei-i-mljyr hó M v» f>G4« arany 6835 frc. ti,4»3,4^3 K. — lill.
Keletek •■» lükú.siiütl kuiiiaiuk 34:i arany Wih írc. V*,fi46. 16
Mügrendiiú családi dráma ka|ijuk Oolj-ruiinkról. Szombaton ngy Halai vó abbeli ol-ki\'spn\'.di\'sdbnn, hogy a VAI<> ogy házban lakó anyósa szn-elöket tart magának, egy l\'ahu-sátíot ragadott i>s azzal agyonverte az eltos
A borzalmán i\'sct rúszletitil itt adjuk:
liogdán József ffildniivra osak nemrég, 1 \'.\'1)7. 8zc|itiMiibcróbon nósílll Dobronakon. Kivette özv. Nugy Piitmiú szül. Oercnosör Anna szímrcvaló leányát s a liatal pár azóta j egy hajlókban lakott KI. asszony anyjával. Kleinte rendben nu-iit a dolog, a fiatal fórj szépen megféri az anyósával, de mikor rá-jőit. hogy az anyósa — 1(1 éves kora darura — szeretőket tart magának, vége sza-i
kadl a ház békéjének. A vó szemrebányáso- ,„„„.« .„,„„ ,;uii.vaumiiu«, «oi I,.JI,-»/,IIIUIUIK ,» a mouyuoi UHHOIOIII«IIIIII .•» amiak \\eamim nem war-h.il tett az anyónának, alnibi\'ll lüzelti! még a1 velünk ússielsútletMKn álloll nilrirrlrinkiii-k liili\'l folyam kulonbazcti, mm a reixli\'lkozési aljpból mit í li-lrsége is Kz év januárjában pe.dig már! \'líénífi\'l ticn csuk minden irátijljtui kirli^illiftllllc, ÍÍVÍU wllllnlí igényli,\' (■* miiiilozek ilai\'Ára a lefolyt annyira jutottak, hogy a italai pár kiközö- M ""\'\'* ">Ml »a«"koilotiiwkHt \\> iamiili»iiimlt. ■óvi eredmény iljK nura.li mOgüiic u elölő iú xitetto A&gynot, nem K\'/ultuk hozza OH utón-útfélen eroxtelték \\oU\\ ]inrttj{jukal. Azóta ki w-m béküllek.
1 t.3s K. lü till. (17 .
í.\'JUl arany títíOÜ hv. Ü, Hii arany - lr«. "2,H
J VÍMizalizí\'(éh«k 1907. ávbtíi; Állomány 1ÜO7. dccembitr lió ál-uii
!~mT
> arauy niiUü Irc. H,5(in,oii7 K.
Szombaton liogdan .lózsr-f nui^liallottEi » falubiui. hogy anvósn p(\'\'ntf>ki\'ii (íjszAku i^mét látugnlút t\'oyfulotl. A hír annyira, inö-r>ÉgbB liu\'/.tH a Hutai férjet, IIÜK.V t\'^ytMicsei) liíaaHictiitt ÓH górom lm szavakkal kénlóre vonta, majd padig moRim\'\'"*\' a fizerelmes
lill.VÓSt,
Állomány lüuii. ilfri-mltur hü Hi-én -ill:i amtiy i\'I\'Iúo frc. 2/J4it.tíiM." K. 46 till.
Az öv folyamán kiadatott 430" frc. ■Hiui:VJ!> , )2 n
-Ilid araii)\' liioiii) trc. 2,llu,22ö K. ti8 Üti.
297 urauy 72ft Irc. "J57.I38 „31 „ IÍHKÍ irtuy I5H36 frc. J,l\'•a.OÍJU K. 27 Üli.
Az év folyamán visizaflzcttoti-tt AllouiAiiy UU>7. decmiibiT \\\\ó ;
Törlesztéses-kötcsöniik ; Alluiiiíuiy lülXi. rlfltember lió íll-un A£ .\'<\\ lolynui^n kiadutuit uj kült^On
A/. t-\\ lulyiiinKii viüszuruhtd\'li\'lt All.imiuiv 1<M)7. dccemliitr liú > t rn
a,96u,22& K. «J2 fiit.
481,100 „ — , 4.4H1..VJÍI K. ua flll.
Az ón (lulgHiinhu/. Hünkinok se ni mi köze. Ha in-in tetszik, ólmehcttck a háztól! — mondta a nö í» befordult a konyhába. Búgdán ide iá utálni ment, folytatta a pirongutást, IUÍI\'O az anyós felkapott úgy közelben levó kést és azzal iiii>gH/,urla Uog-dán kiírjál. Bogdán őzért ngy megtiaragu-üott. hogy a Vc.ut íigyébn cs6 fahusánggal lóbbszor fejbe .sújtotta az anyóst, Az üiéKfjk liülálosnk voltak, az aBszony tagnap bele-\' Imit sórülpfuMljp.


Kiadtok az óv folyamán
Pénztári maradvány lyi>7. dec. ;d-«ii
Az Ii)u7. óvj íihhzos forgalom:
111. Ú.
Hugy milyfi) volt?
ftdi\'.s, aranyuu, forró szjvll. HArsniiyon börll, [uro.s hiiiju »JS olyan kiíl Imiiatus ifkinti>ii"i fizenunvl, aiuolyuk még a wirban .si\'jn hunynak nyugodnom tjoha . .. K/. voll 6.
Sz.Tftiiik ugymást, mim kot gyurmi\'k, akit lavaaz-bial k<■?.!\'11 lugvu liuladnak át H virágos mttzúkóii és hullanak fejük lulutl a barackvirág rózs&bziuüttzinuai... Kiborítja M jllal, s/ivókut rabbá ojli a Kzuntlum.
A^láii i-lváltuuk. A/, Hgyik Jiiont obiaknak, a máüik dólufk, liogy nu találkozzunk lobb^ noha . .
Szí viliikben *i t\'Hiiiki szt>! hídug hladletétAl megfagylak az erzidiunk .. . Tobb<\' \\%at Hzertdeininel Qt-m tudtunk szuruttii mási httukit. H>*« szivünk titkos ro|ti*ki;buii inúg mindig éli unnak A uvaszt tfdeH ^uAglHktt\'litHiiHk nz t\'iulékt*.
. Vágyó szivvi\'l kitár-!>>ló. [)>< kuitHuk voll I
i-lvnla.sí.tVH t\'gynuUtól,\'
j
>U\',\\ Jiozolt i\'gyináhhoí najdiHMii ujru láttuk
Ks nkarlunk találkozni . . tuk karunkat w másik víln^hii \'AÍ (jgész világ, a niúrlitilKtli-ii if iitíiu tudtunk solut. Utl álltunk runuJny nulklil, Iniiát\'alalitiiul . .
K^yazor nzutáii a SOTB kt tannlliikiit, olyan ko\'4^1, hogy
ttgymiiHt. Ali, (1H akkor már k«s6 vult, néni merlünk lalálkozui, mert ami jdflnk lejári már és » S7.er«loinra atiotl idol nem hosHzauitlialjn uu>g a sors. Újra egye-dlll vagyunk mind a kelten. KgyudOl a sirig, én még azontúl is talán.
Így ffijezt" be mély .sóhajjal elbexzélúfUJl ax a Miíp halvikiy IUÍIIHIOS fórli, nkítdl ezt a itiestU hallottam, amelyül ntsrn fvlejtuk <\'l soha . .
Nimeth Böske.


1,030,837 K. 40 Üli. 3,690,7«a . 23 . 4,7^l,t>2u K. U3 Ilii.
Állomány i!)O0. decembur hó :tl-én LuKzAtniloltatoti az év folyamán
Vuszriváhalou
Allumáiiy ):>(I7. dvciHniii\'t hó .íl-en
Értékpapírok:
K. ;,H lill. itbiijyiil « — .
\'i.\'.i-l. ,wnt K. -M lill.
Allunmny ÜJOO. december tio :il-uu Iküzi-n\'ztetott Iíl(j7. (ívben
•J.37I.KH7 K. liu lill.
•24,(»7ti K. — Üti. 4H.JJI. K. — till. la.Mfi K. — Üli.
tí7H,íí79 K. 17 flll. 4,l.i.)lH74 K, -II lill.
KÍHorsoltatoll HZ ÓV fulyannin Altoiufliiy l:ni7. df0fmbi.T lio :n-éu
Elolctf értékpapírokra Allumáiiy ILHiii. ducemljnr lió \'(1-én \\i. óv folyamán kiaduluti
ViHsüiIizHUotelt az óv folyaniiin Allotnátiy l\'Mii. dvcuiiiljcr hó MU-n
Állomány líiuií. úvi ducembor hó
ki év folyamán vissslenzámitoltatyi
ViHüzuváltatotl ^
t\'át:hiri hó Hl-i\'-ii
Állomány l!\'i)7. évi i.<u-tíinb«r hó .\'
Péiizkészlet 19OÜ. de.fíBi Bovét»i|«k t(j(í7. évben
fia arany í>50 l\'rtt. til.UiH K. \'27 fül.
7HG aratiy S5r>fl frr. I7.:n l.ii-12 „ 17 789 arany OlOft frc. l7.J7(i,i).ri0 K. 44 HU. 741 arany ftügb fre 17.iJfí4.9f>r. „ 03 .
-irt arauy \\w íra. IIU.OÍIÍI K. 41 flll. 85,084,805 korona 77 fillér,

ÜM)S KKKlíUAll i7
Az alapszabályuk 78. §•» érielmébeo a nve-remény -\'° „k" vagyis -t arany 10 frk !(1G9 k. g-i f. a tartalékalaphoz rsaloluudó.
Az igazgatÓHtigot jutalék cziméu 11 ar. ÁÍ) frk, J75Ü9 k S2 f. ÖHKZt\'HOii IA ar. 40 frk. Ítfiti7íl V Mi llill.ir
Marad ivrnle üfi (illér.
Átszámítva i
! 865 k. 20 f.
\' Köndfllkí\'Zt\'Mi\' álló pjjyculeg HJ1.3VH k, Ki f.
: tibhól úszUlHkul rétizvénvenkiiil 115 k. tnui
drb. ré^vétiy után 115,000 k fízutteüvék.
A reudelkezé>Í alapra 90,000 k. hct.yi\'-xtOKHék. Az intézeti bár. lnluirí értékének csrtlílíeütc-fiéro JOOO loirásbi\' vétessék.
A t. közgyűlés elóttMji>ít7,trmdó (elosztHHÍ tervezet szerint váron kózhaí-znu é» jótékony célokra 3070 k.
A mull napúkban Púlúskt* kiizségb^n dolión-Igölt tüsvévsz áld»*alaiti:ik »t;gélyezéxér.o Jui) k. iidn-mányozlasfiék.
I A feumantdt yil\'JK k. 8ö I. az 190Ö. évi
! nyeremény és vowtofiég Bzámléra vétessék át.
A líőzgyliléfí óröinmel és inngcléeértéssel vfs/.i \' ludomáüul n kedvező eredményt, ttidomásnl \\«n[ továbbá az ijíazpatÓKÁ"; és tV-l Ugye ló-bízott Hág jdnti téseil.
Felolvasottunk tekinti n iéfízvényt^ekn\'>k imir a tni\'gllívó kupesriil ini^kDlíKUl zármérlegel, ugy ;i uyi\'reinény éri vesztet-i\'jí számlát.
.lóvábagvjH a (Hrtalékatapnak 4 arany lu trk üUit) k. H< fillern\'l történt |&vad«lmazá<iAt, továbhÁ 2O.U\'i0 korouáunk a renddkezesi alapra való VUAZU tielyHz黫\'t •■- .\'onn koronának » InuértékbAI nló leiráüát.
Kllugndja az i^aimdo^ánunk n VÓTOHÍ iótekony és krtíhasr.mi arlumátiyok l\'.losttiiHAra vonatkozó javaslatát n, m.: I Ki\'rt\'-zii-ny hiizi Bzogétiy^knnlc 3<n)
I K fi \'/. I. II N V
Z A I. A
ISI.39Ü K. KI lill l:l.-,!lf» K. !•< lill.
frc.
arHti}1
A lefoljt 1!)U7. évi üllHeredmény Nyerőmén)" álliojsl lUOIi. évről
lill
77 uruuv \'2lu Irc IÜ7.1H3 K. iráro ni igMgMÍ>,if \'» kumlkfifikrl ajímlja ; lóbi\'u « nyernniMií \'>" „ki v»|tyÍH 4 arain- II) frc. 0,163 K
Kz.\'ii iij.ümiu\'iiv feltiöitnwtr;i i Az alapszabályok 78. §■« értől
a tartalék alaphoz obaloUiidó.
Az ígazgatÓMKot julnl.-lí ciimin I llsszosen :
Marad run.ielkeiásre
At»i»miua GSI arauv 17(1 frc
i US ar. I7o Irk I(ÍO,Í>13 k I7u Irk kurona érlek™
agyis 11 arany 30 íro. \'27,fiira K. f»a fül, illeli
IS arany 4u Irc. Mli,h7U K. 3li UH-
63 srmiy 170 Irc. 160,513 K. 65 lill.
t Mj.\', K 211 lill.
itii;i7n K. 8f
Ebbíl ouMlékul rázn\'oyenkiul 115 K. l"00 drb. róZ(i>n> után IISOIIO K.
l K hl
lill.
4.
rt\'.iZVI.\'NV
A rendelk*?zé*i alapra vi>" 00 K. helyeztessék
jótékony vitfSKt\'k ál
Az intézeti ház leltári értékének csökkentéwére Soou K. leírásba rétegek.
A t. kozgyfilés .•!« Ifnt\'Mzttiiiiíó felosztási tervezel fizerinl városi és Itózhartnii 207ii K. adomiinvozlassék.
A fennmaradó 8 MOH K. Hfl Üli az lOOd. évi tiyetvatény «* veszteség-számláin
A felosztási .HrvMfiiink a javallatnak megfel*h>leg leendő .:llogadásu esetén alapjmuk 21)224 h 74 Ml. gyarapodnak, mig a nyugdíj alap évi kamatai által 48iU K. 7(. (Hl. növekedett. Alapjaink tilhiutittya ezek IIIVJII :
Részvénytóke 1.000,000 K. — fill.
Tartalékalap :\'lil.645 , «5 ,
Külön tartalék alap 17 fi."00 - — -
Rendelknzé*ie álló (Hrttlólí 70,000 , — .
Nyugdíj alap 126.674 ■ 1U .
lWe«.-n: l.H\'J\'J.\'Jlff K, Só lill.
vunatkozó
K>ir|ük ti tisztelt Közgyűlést, miként az 1907. évi llzlfti nyereség feloszlásai
I a. vas latnukat elfogadni, az «»ztaliíkot részvényenkint 115 K.. szóval Kjryrtzáztiiennt koronábai
wiii ón a lefolyt 1907. évi njíy és «4.n vitelre vonatkozóan i,RV az igazgatóágnak, mim
bizottságnak i* a ffllmflnivényt mejíiriui méltóztni»sék
Az igazgatóság.
,szv., Unger Ullinann Klek s réazv. Unger Ullmuuii
Jegyztiőtiyv.
J *** , , . Sándor képvitniMében 11 rószv.. Unger öllmann Elek
Felvéve Nagykanizsán 19<>8*>vi f.-lmiár no8-«n M(isl(lr0(> Stefánia képisetotéhmi 0 részv.. W\'eiser
» Nagykanizsai takarékpénztár rrszvéi;itár-awig üatVHti- j^^f -^ r|iszv wejSBr János 4 réüzv.
harmadik évi reudes közgyiil.-.-.én ÖSSWMÍU ;ifi reményei kik 434 darab részvényt
Jeleulévok: Ujnépi Klek Li|>ói kir. kereskedelmi bírnak én képviselnek. elP|nj \' j^,,]
tanácsos fllnök elnükleU alatt TripHin»u«r Uytil» iuté- Ujnépi Kti-k Lipót igazgatósági, egyszersmind; |4|| . , ,
lysorsn nÖTendékoi rubázatárn 14n It. 6. Kereskedelmi ixkola si>i;élyezé(.)>rft 200 k. 7. ón-kúutes íllzolló fgyletDrik Ilii) k. tf. Népkonylia Nivára I4U k. «). Hzépitó egyesillütiiek Ku k. 10. V.t-
ifii igazgató mint ji*gyz6köiiyvv.\'7.(-to kőzizyllléai fllnök meleg szavakban szívélyesen ^s iH^ola *i*a.
Acél Pát 3 réuzv Vt*ríi lit\'iirik képviseletében■ ósziulu urOmmol UdvOzli a szép számban mog|t)lt>nt - -
u
knreszt cgylettink -rii) k tár jAvára fut k. }i HnWw IH. Izraelita kórba/, javfíra jótékony iiAcgvIutihíb .\'JO k.
A/- o>ztAlékot a kozgi száztfeenöt koronában vény ntHii I | j,or manido \'JJ hitt k
Ingyenes népkúm v-j\'XŐ egyletnek :>u k. k, u. Kermtrny Kógimnáziiimi inn-
részrényeiikint egy-
\' 1000 ilrli. réfí-
\'!\'• részv., Blau Lajos A rénzv . líelti* Lajos 2 részv.. réazvénynütíktit. akik infg|tikMiésllkLel tauujelét adták
Oóti Márk 2 rÓHzv , Deutfch Mór £ részv.. Dr. D6ri as intézőt iránti élénk érduklAdüüUkin-k.
Joimf l réttzv , Ujnépi Klók Lipót llí részv , Ujnépi Mt>t;álla|)ít|a miszerint az alApszHliályok m a
j
Károly Báró Uutmauu Aludár kúpvíwt*!elében \\ ni.siv . Guldhammer Károlv HAró (iiitmann I,á«;.ló képviseletit-ben 4 IVÍZV ., (íoldhamuici Károly Hí ró (iiitiuatui VilntoB k.!pviat\'lHUlben h rewív . (ínldliainiiivr Ktkroly Gutmann S. H. köpvistskli-lnüi lü n\'-siv., Hotflliuinmor KAroljr üutmann Kinini GrOuhul Heurik
koron ab .in álliipitiii meg. í. jifiüjr az IÍJD8. t>vi inlitM liivitfini liiitJir" \'i.-i r)L\'y ,■- -/,(iinvii(>l.\'
il»lf v»lAII)Íl)t U í.-lll
Kink Krnö i2 részv. Ujuépi Elek (ióza képvis«let«- kureBkcdi-lini tÖrvény«kn»k muftiiulAi>» Ó^ZKIIÍVOU
I»MI \\\'A részv,. Küfiiisputiger Leó \\$ részv. Pozsonyi\' mai köigydlésttu «z aLtpszab^lyok t7. § ánuk nifg-
Aladár képviseletében ti r>\'Hzv.. Kisinger Henrik l i felt\'lö számit részvHiytíü«k vaunak jel>\'U. kik a; tisszt\'s
részv.. Dr. Ktlényi (iéza 2 része, t^i\'-ssiílhofer József részvények \'V1\'1 mHghalaiIú számát birják .\'Ü, képvi-
7 rébiv. Dr. Fábián Zsi^moiiri K r«szv., Dr. Fried, aelík, miért is » j«*J**ri közxy lil étit tiaiáruratképobut\'k
Ödön )i H\'KZV . ÜoldlinnMiteV Károly \'l résiv. Báró ■ jeleuli ki és azt ozeniK<l mpgnyitja.
Gutmanu Ödou képvisiOetében h ri«nzv,, Güldliammer A kú£t;y(ili*r>[ |i-k;y/.ók(iiiyv v«zelédével Tri|iamiiier
(tyula iul>-/-cti i^Ai^Múl bizzu meg, annak liituli\'.Hi-!ésér>\' u k\'V.jiVIllés ln»/,/.AjnniIás:ival (Jsóti Máik é-
Dr. Krimi Ottóit réwvéujes urakal líéri IVI "y
! KelúlvasiHiik «7. igazjíalóságnak a Mulvt JIJOV A
p
Uatphun Mór 5
éA l Lé
III. A tirtívs(nn/,al i-ik fiouljái H íiivatalo>
ki lk lóé
Foriulos Karoly !í rtíszv ben II IYKZV. Kiiiiuiii
MészAros Antal képvitwlctú* «z IÍHIT. é\\i flgv- és számvitelt ^
Károly Mészáros Antalné é» hogy a szabályazerOün vezetett köuyvek HlapjAti ln\'\'íZe.t "\'vaUl.^ kdílftiivénl a helyb„n in-gji\'l.i
képviítelHiébeii 1 *> rófzv.. Htíimler Józaff ~i részv , kéüziilt mérleg, Talamint a nyeremény- és vt*s/.u:stíg-\' " \' ^O7\'\'I)".V" i\'tmft hetilap j«lült«hk ki.
KilrHcbii>-r Ignát\' V réhzv . Vorő Otlil-n képvjselnlébBii HZáinla a vnliíilí helyzntnek híven megiölöl, miért is IV. Kóvt«ikf/,ik a/, alapszabályok 25 §-Ü éri >
H rénzv., Lówy A dőlt 3 rúazv Hzukits Matild képvi- az igazgatósági jelt\'itté-oiHi javasolt fuloszlási lervi^et- mébeu Ielép6 elnök és az alup-^abálvok VT ^
Belptéböii 1K re**"., IVégor Héla :i részv. Práger Tcn-i nek ^Ifogadánát ró>zt-ról is ajánlja, vég 111 az I!IO7.\' értelmében kitépó 7 igazgatóíiáKi tag. valamim
képviseletében 1 réazv., Hfliclieufeld Sáudor H részv.. évi o^y- és NKámvitelre vonatkozólag ugy az igaz- négy tagból ittló Milgyeló-bizottsAtt megválasztása
Rosenfeld József II részv. lloseufeld Herta képvi- gatóság. vulamiiit n tVIüjíyeló-ljizottsájí taujainak a Kluok ur H szitvazatszedó-bizoU^Hiíba a I
setel
Miről nzóló ji\'lemé.He. e»Ki*I kapcsolatban t\'ulolvasUtik »*>í«*l*tt WÍV,, a felL"{yel6-l)izi)lt^i^iiAL a zárszámailá-StiHl i\'gyiílejült\'f; \' ti. amely taniK>ágot tesi arról, liogy
gg yg gj
ten 18 részv., Hősen féld József Kadnai képvÍ8eletében H részv,, KolhHchild Zsigmond f> résiv.. Dr. achwurz Adolf ,1 részv , Schorz M l. ;t részv.. Somroer Sándor 2!i ré»nv., Hommer Ignác 12 rémv. Sommer Henriette képvisaletében 4 részv, Sartory
ÍHlmejttvényt miig ad ni kéri. , IBS hoziájárulasával Ació! Pál, Dr. Ktlénvi
II. Klóteriftsztotik az I!io7, é-vi zármérl^K a Forintos Károly és Wi-iMir .lános urakat JHIÜIÍ ki <«H
nyer«mMiiy- és veszteség-számi a kapemín. molv szerint \'A választat larlamáru a gvtllé.si felfllggnNzti
a lofolyt évi llzleleredmény 77 arany \'1\\{) frank A Mava7,a[h/,e.ló-bi/.otlRág mnködénét bnfe>zv.-n.
p yiSJ.Hyc K. 83 flll.. nyeremény áthozat 1906. wvröl I a folytatólag metíiivitott kozavdléenpk H bizotlHáir
Onkár K résiv. 9artory üszkérné képviwletéb«n > 1H.7UH K. In fill.. i\'sozHsun 77 arany 210 frank, nevéén Aezét IMI a k.lvHkezó\' vála-sztAai «rtilméiiyl
rásiv., Triparomer Uyula \'í xmvi, Semetke Jóianf. 107,1 ÍI3 K dl ftll jelenti
kflpvUeletébon 8 részv., Thpammer Oyula Semetko | Ezen nyeremény felosztüwira nézrn az igazgató-j Beadatotl ÓSHMIWM UH? szavazat- ^bbAI nvr-
Lajos képvineletében 7 reszv., Dr. Tripamraer Reu6, fiág a kővetkezőket atánlja. j lek s ári idótarUmra mint elnök.

= BUDAPEST.
Bank-kCiponlunk: VI., MiKy. Kir. O|.O(«-li»*«r t\'*l°
BanhhalylsAgak: O-uloa \\b, *xim cs l.áiár-utC4 I t.
Díjtalanul nyújtunk bárkink sr.« rsillil

Folyóiitnnk: Törleiztéeea kölosonöket \'-iJK..iUkr. ,> i.cri«".k.. \\<> :;■> evet
■■>•\'.••!,
■VRI, kÓ2scBi tiazlviiielüknek c» ka lnnn ti Miteknek fluctési olíjcgy*ésti
«s nélkül. ÜKyancicknek nyugdijaira is.
k r**iv*f>yeir« ertekuk «.1iB\'B-«i|í kulcMm; nyújtunk ■I O&ztrák-Magyai
!glnzÍ5..k*i n budaprhti ct külföldi tá/hd, \' .n lolkiismcrctoon e» f-ont.i-
nkori creJménynyel, m-i árd.lyamokai naponta Jíjlnlanul\' kuioljúk.
tel alul nyujtr.lt jtlulogov, törU^xltMs-, személyi- »s vállókokiionU — "
Clt. lói-.!
Jelzálog köloflönöket n-..*. «s m.nii h«iy. hCubuz«sr. .-, i.-, CVM Személy- én tároavAItdhltelt 1,i;n.i;>!i;ik « k«rwke«i.\'.k rc«.eic, TUttvUelöl köloaönöket \' értékpapírokra, B^Í\'^Í,"^ Konvertálunk \'■>
n teljesítünk, i ty hítfdldi pén
s kulfotdi értékpapírt napi árfolyamon v» levő ónHekúitoténeinknél fogva Icgttiínyoi
ehhenb\'
■ latiunk, l\'tníugyi szakba vig.i mlnd«n r.áli. Ügyletöt a legnagyobb nyolitjuk le. Bankházunk bépvhc|<tirtmr){biih.t>íegyfnek«l falvMiÜnk

/. A i. A 1

r>

Ujnépi Klek Lipól 8tí7 Mavaittol
mint i(íazg»tÓKil)íi tagok 3 óvi idölarUmra. Ujnópi Elok Kruó :W7 Kamatot, KbanspangiT 387 saavazalctt. I.fíwy Adolf 387 ttmazntot
A hét.
s 1751 keresőképtelen árva. — A .azámokhoz fii-zödö redukciókat el is hagyhatjuk már Hiszen annyiszor megirluk. hogy mennyire erótlnn h társadalom. „Zalai Közlöny" igen | moly nagyra engedi nóui a iiyomorn>ájfot. A számok
— Olvasóinkhoz.
l)i Szaros Józbef :iH7 szavazatot, 3ommor Igjiácz : lisztek közönségét wrte.iitem, hugy nagy elfoglal t«á-1 évről-évre szaporodnak s tehetetlettnt állunk nx átok-
a-; szavazatot, Weist-r József 387 szavalatot, Unger gom miau a lap kiadóságát n inai napon (febr. 17) kai szemben, amely a degenerálédás felé tereli az
l\'lliiiaim Klók :tRB ta. a vázaim, | átadtam llj. WajrtiU József urnuk. Eientul tehát, emberiséget.
mint felügyelő-bizottsági tagok 1 évi időtartamra. iniutÁn én csak a szerkesztői lisztet viselem, minden. A ZalamcgVci Közművelődési Egylet meg-
(ioldbammer Károly 387 szavazatot. Dr Hotli- a lap auyagi rumét ílletű Ügyben If|. WajdiU József j alakult. Klnökké HallhyAny Pál gróf főispánt, alelnökké
d Jkh 387 tt Hil JAf 37 d fliíáítf i öi é álá! A Lj liá (t Láló é Lálh Kál
y p yg gy | j j yy p
M-liild Jakah 387 szavazatot. Heimler JAzsef ■ 3H7 ur ad fulviíágosítfBt, mig a *7,tsrkesztöi rés?, változás! Arvay Lajiiu alispánt. (tarra Lászlót és Legálh Kál-
hvitvazatot, Dr. Hehwarz Adolf 3K7 szavazatot mely nóiknl murád Kálmán IMI. ■ mán upnml, fótilknrrá Ruztimka Kálmán dri . titkárrá
er-ilményt a közgyűlés tudomásul veszi é.s elnök a — A pesti magyar kereskedelmi bank múlt Hogyav Klemért, Csak Károly drt. én ltorbély íiyór-
li-n< HÖsoraltakat megválasztottaknak je.le.uti ki. bélen tartott igazgat óság í u lésen jóváhagyta az )\'.iu7. ,gyöt, pénztárnokká Vidóeiy Pált. ellőnöm\'- ÍTdvardy
Mielőtt ív közgyűlés a tárgysorozat V. pont- Üzletévre voustkozó /.arstániailtiüokat én megalapította! Ignácot választották meg
ÍHi-fi térne ni, (elszólni I>r. Kried Ödön részvényes tt közgyűlés elé terjesztendő javaslatokat. A mérleg < — Tilos a kivándorlóé, \'/alavármegye al-
ur é-i eióarlja miszerint tudomása szerint uz intézet ■\'i1H!)ó14127 K. — bruttó nyereséggel zárult é-s a \'ispánja rigyuliin-ztt\'ti az ntlcvéllapokst kiálliió köi-
i(,\'i?^ató^Hgának szttrutvo tisztelt elnóktt uinúpi Kink W,5.H),5-i2 K. - tcvö lotráhuíc turbuk ús 11/Joli költ- egekot. hogy HZ cHi-tben. ha valaki (\'nnadába val-S
l,i|...t ur a kúztsl multbati Hmn-polLi 7O-ik sstiitnlésu súgtik luvoná-sával !t,844,885 K. — tiszta nyoresiíget kivándorlás \'c»l|Aból kcrnu utltm\'l^t vüáKoaiiHák fel.
inii\'i^nitk évtordiiló]át. a mit az igazgatóság suiát mutat ki. A nyereség uz e\\f>7,{> lívvel .sztmibmi bogy u (\'uti&dába való kivándorlást a m kir. hwl-
k.-ii-\'liíbpn mfgfi\'lidó módon nn\'g ÍK niinopplto Ré-J 1,\'2(>2,&90 K. — umelkedelt. A bank íjíaigatúsága a ngyiuinUztiJr i-gyclór*1 ln*tiltolta.
__ Becsapott földesúr. Itt iörlúnt & vidtí-
„. Kgv vándorló lievotídött egyik vulúki földonur
ólAl iiiilán M-m az udvaron, nem az »I6-
talált henkit. bt>nyil<jtt u IngelHÓ aio-
földnhur dolgozótizobája volt.
l b
h/,--iol mulanztfiNt látna nbbou, bu a réstvéiiyfüek Tubruár 22-re xgybebivoti kózgyiilnséiiek a tartalak-
U\'-v.osiifíO ÍK H7.nti tnonmitnmró! mi>g ltom Mmlókoz-, alapoknak 1 millióval való dotálását m I6Ü K azaz g
jick (•* azt vúli mikúnt az ÖSHZOS julenlevÓk úrzel- i (i"... őstuloknak kiliztítÚHiit fujiju javasolui. A kwr^s kai*(ól>Almti
ni\'-ii toltuúcrfotJH akkor u niídóii vh alkalommal az ked.\'luii bank nagykanizttai fiókjn a lefolyt üzletévét. ^obában nw
é ailóját: II>IÓVH elnök urat szivélyesan ild- fulette kudvozÓ i-rödmúnynyo] zárta le, olyk^p, hogy bába. antfllv
óhí d kifji h lk IUák l Ó iú bl ló i |
vüzli aznn óhajának: adván kifejezést, hogy elnök ura leltárnak teljes ÓÜ ai inté/.<>ii épületből való ijren | Reggel hívén, a földesúr tiem volt a nzobában, do
még hosftzu idón át fejthesüen ki üdvön tovékeuysé-; tekintélyes leírás uláu igen szép összeggel járult a: helyette olt volt »z usztalon jófajta villásreggeM. rael-
gn) az intézd javára. Ót az Urislen sokáig éltiwe.\' fóinlézet nyereségének növeléséhez. \' |()ue egy fiaskó borral. A vándorló gondolt egyet,
A közgyűlés általános helyeslés és ellenzéssel „ A nagykanizaai Kereskedő Ifjak ÖnWépzŐ- várt egy ideig, mivel azonnali nem jalrtitexatt senki,
*r*/,j tudomásul a felszólalást. Egyeaülcte saját könyvtár., tavára Márkus Rmiiia kétiyolmosuii leült nz aazlal mellé. jóllakott, ■•rínak
gy t.-tint\'k i\'K a kÖ/.jjydl-\'Ht befejezettünk jelenti ki.
Mind J.\'IÜII li\'nyzok.invv Elvetélik és aláírat
I;.||k.
Krnt\'. Uyula «. k. Ujnépi Elek Lipót n. k.
V. A tárgysorozat r> ik poutját oetáni inctilvá-: nruHsiou.y, a budapesti Numzeli Szinháa múvészuóie. ] vége/lével pedig fenékig kilopta a fiaskót. Ekként in ok elótt-rjesztése képestét], inditvány azonban az Hlumoniícheiii Vilmosné úrasszony és Bilrge.r Zsigmond jóllakva derűs képpel éppen távozni akart, midőn Hi.ipszsbályok I!). g-Anak megfelelően bejnhinlve. nem ur# u7, Országos Zeneakadémia tanárának ktaromukö-1 egyHiwrre elébe toppant a földesúr A földesúr jó-leti a jelenlevők kosul pedig indítvány tételre ki«em \' dése melhitt a l\'olgári Egylm összes l"rmeib«u t!ii»8.1 szivn ember, n«m csapolt lármát s midói) még a ji-kiitkMik, miért is elnök « tárgysorozatot kimeri- február lió -22-óu, szombaton liangverHenynvel egybu- vándorló azt is elpauaNZolU. hogy két nap óla uem
kötve zártkörű táncestélyt rendez. Koidule poulban evett és odahaza hal gyermeke éhezik, a földesúr órakor. Helyárak: Páholy az emeleten 24 K , j még egy hiiszfillerest U adott neki borravalóul. A lólduzinlen 20 K. Oldataié*\' ti K. Clóheiy az 1—2 vándorló őzzel távozott. Itt következik a doloe <-j»t-
tanója. Amint a vándorló kiéit találta az inast
.itt
sorban r> K. a H—5 sorban \\ K., a fi—H sorban
ripammc
ígazg. jkvvcíetiV .l\'tleii jpgvzókönyv s\'-ti Márk s. k.
— KariHli HlAbely 2 K.
\\\\ K, H o l-A .sorbnn 2 K Kúldszinti állóhely 2 K.
kérem. - mondta a vándorló, -
liitoléol:
Ur. Fricd Ödön
— Az I«r. Szentegylct közgyűlése. A nagy- a "»fT.vsngns ur véletlenül egy rosaz hatost adott kanizsai Izr. Szuutegylet Oilop Mór dr. ügyvéd elnök- nnVem az unmit Legyen szíves rigyi* vissza és kér-l«sévt)l e hó íl-én lartyltn .-vi rendmi közgyűlést ati«" helyette másikat!
tagoknak órüsi érdeklődése m-llett. Ollop dr. olaűk A* lnafi benjönt. azalatt n vándorló má«od»zi>r
térl:
helv<- voli itmr Li-it erre IntáVfutárt, lárma a kat-télvliMti, de a vándorló nem volt található. — Ugy hiiíljuk. hit<fv ;i íólilfstir iiflgvuti re^teli a dolgot é»
•■zért II H lelt róla jelentést a hatóftflcnál.
Az 1908 évi ujonczozas. Az idei fnsnrozáftt Nacykani^án ájirilis hó fi., n. fa lii-én, a nagykani-ÍIÍIÍ Nurozó-jiini-lian pedíií április hó 2.. :t.. I.. ti én
— -SiroÜn-Roche" a creo«(>t-pyógykt\'Z"lé(tnik n nj utal tiviiiiti. mivel udvari niagii i* oreosot-\'.iturn, de teljesen inéregmeiiles ÖH kellemes \'ndó- (\'■> i;é^retitbercul<)Niisnál lehal li-gjobhan
tolt 4668 K. 32 í. kórliHii" bettíí ■>:( volt. Kórlinzi «j*flll"\'\'(\'. Az orvosok Hgyli-hntigióan nyiUlkoznak kiadás 19R0-3Ü K. volt. Koszorupótló adoiminyukhnl «mak kiváló tó hutánkról ci»-n Milyw bet.-gségek ellan. lelolyt 9IU2 K. Múlt évben 6ti temeti volt .\'bból -Sirolni-Ko«li.- minden gyógyszertárban kapható
nagyon tartalmas, szép bőszeddel njilntth m-g a >» körülnézed az előszobában. Nézegelódén közben közgyűlést * a r*|dalom igaz megnyilatkozusáyal megpillantott :1 fogason e^y vadonat-uj bórkabáíol, emlékeién m.-g az egylet lejtrégibb s Iwgbuzgóbb ipaknsztotta •■>. - meglépett. Mire m inán *issza-válasilmányi tag|iiról Vjdor Samuról, a kinek fárnd- [c\'r}: * kslwtwak _ÍH, meg a _vándorlónak is eoak holt tmtlati buzgó ttivékouyiiégéról legnagyobb elismeréssel hhel luegemléktízni Szép szavakban telt umlitésl ujnépi Klek Lipót városunkban oly közéleti tui-repet tevékeny férfiúról, aki az idén ünnepelte sztlk ■saládi körben életének 711. születésliapíát, a mi tsak u szegéuyek részére IrHett nagy oh h adomány révéti jutott Uidoituífuikra. Kzulán (johliiiann Samu titkár [ulolvastu a nagy gonddal s ismenitiel kó^zült litkitn lést, melyet helyeslés közepette tudomásul vetlek. Több adaui a következők : Összes Imvétel 9\'J4f»5*3 7 K kiadás 2ÜA72-ÍÍ4 K. maradvány HIÍ2-73 *t\\ tmtn vagyon 3573w«i K szegéuye,k segélyezésére forditta-
— A betegaégek ell.ni hurrhan a TÍIBR
kivtilnbb Imolái egyestilnek. K b<*te.g»iS|tek Horáhiin az
»\\M helyet az Kpilepviirt iN vavalvHlöréí-i foglalja *»\'.■
E bajban szenvedőknek viganziil szolgálnak azon ért«-
ttUlé.sünk. mely H7.erínt evy mngvar orvos o betejrs%
ell-\'ii ni fi hatékony jívóívitó módszert alkalmai,
amelyért már a külföld is méltó elismerésben ré»z«.
hitette. Kr. orvos dr. Hzabó Sándor Ruríapext, V.
Alkotmány u :*i; ki ki\'szs\'\'KKel nyújt felvilágOHÍtást
mindazoknak, kik gyógyító módszen\' »«gélyével 6
súlyon bajtól szabaduiui óhajtanak
- .Kalap király" Nagykaniz««n A közelgő
■i!i lizetó H 17 ingyenes. Az egylet lugini \'Ab >zaporodott Összes tagok száma 3ií5 a?. aggokluÍ7;i alapja IÜDV. rlvc. .\'i I én llB04\'.r>i> K. volt. Mhjd >\'• .tmányi H ü feltigyolő bizollpági tag vála>.Ktatoit elve a régiek újból változtattak tneg: V\'idot Samu elliunjL vál. tag. helyére pedig Sommer Nálán posla felügyelő választatott meg
— A szanatórium-egy let siombali esi élve várakozáson felül rendkívül fényesen níkerfllt Nem emléksztlnk rá, hogy mostanában mulatságon unnvi ember lett volna, mint a szanatórium-egy let piknikjén. A houvédzenekar gyönyörű játék* sokat az eat sikerén.
Irtvaszi idényujflonwijrok megérkeztek férti,- (íu és
■- A Nagrykarüzeai Baakegyeaület gyermt\'k knlupok, siipkák s —i—íi koronáért. Plupeh
" | rószvéüytárs&ság folyó hó li-íkáu litrlotla tm-u kalapok elóre hulndt idény míat ".r)"i„ engedmény
Mit tlV\'ín í Ül MIT KlVíUl Ijlil
i | rendes t\'ni kűzgyOleM\'t: Kö7.r«>boesiijloU mérlegéhói mellett Kaplinlók Wcllíscli Márkus divat-kalap raktá-
* kiliiuik. hogy az Iliit*ti furdalom a lolulyt ■•vltcn i~ . ráhnn Nagykanizsán Krz-iébet királyné tér \'l\'.i.
KiíV babát melv beszélni tud: egy babakocsit és egy ■ tetemesen emelkedelt és ezáltal l«hetöv>\' vált. 1I»IÍI Beleesett a kútba. A Homokkomárom község-
egész rakás Fa\\-fé|e valódi Sodener Minerál-paszlillát. a tavalyi )n koronával siemben a/, idén részvényen ln-z tarlozó Nagy hegyen lakolt Fitye Anna. Kedden
Eíérl uiívnnis a kiesíke bolondul és ennek kófízön- kint 12 korona osztalékot fizet, larlalékalapii\'tl az HSSZOUY a ktitra ment vízért. Amint a vödröt kie-
hetö. hogv mindig élénk. Látta már Lilit valaha; IMmo koronával szaporítva, 95000 ko*omíra eme te, melif, vulÓKzinillt\'g meg<\'í,uszott. a kuiba esett éa
bftegu«\'kV" Vagy köhögötl valaha? Látja, ezt mnveli t^-fiít!) k. fiU f. yegig a jövő. évi v.^zlesé(; és ni- meghalt V.*\\\\V bo-fszas keresés után találták meg
a Pay-Iéle valódi Sodeuer rendszeres használata, reméuy számla javára átvilt. holllentét
Kiséndje mi-ir íin is, egy doboz e*ak 1 K »6 f — A vármegye nyomorultjai Kvröl-évre Kwer pa-ztilii gyorsan é?, bizin-an halnak
Mínfleii i;vógrlárban és drogériában kapható. emelkedő számokat közlünk ezen htomoru cim alall. ki)liíi(ii--in-l, reknliM\'gm*! és elinálkásodjksnál. fflülmul-
Fóu^ytiÖkség .KzidÖHzerinl van a vármegyében 3.1 leUnc, 4Kft hatmlnnol; w l.m>k *■* légzéhi szenvk működési zava-
Magyaroreaág Ős Ausztriára: dajkaságba adoti, 7.r>i> elmebeteg hülye 76n siket- ruinnl, » uy»inH» u>-m múlják és kitituő izüek Kap-
W Th Guntzert, Wien IV, (Jrosse Neuganie \'11. néma, vak éa nyomorék, 207 i közeegélvre szorult hatok minden inógv^Tiárban és drogériában. Dobota


[lajiirohitt «u , Kapható N&gvkaimttflu:
■"T.
) K. UK 2 koromt. fhölmtlnlio* M» Üli) KiVaktiir Nádor gyó^y.szériái-, H|»*M VI,, Váci kórul IV.
- \\ mu lakőri dohánytermelés. M»girtuk KIIUHI iilcjrn IJUJÍ* a vHriiH\'jV\'vi\'i mezójíiidii.MÍ|;i buotl>íi(í kiTeiinére B foldmivt\'li\'sllfctji iiiínLsiter i-lrtíii-delié, iiiiszi\'riiil Muraközben duhanyti-nm-lési kiM\'Hf-liOt végtízti-seiifk. A dolititijlfniufir-t-i IcIiig^olÓMt\'-fíiii\'l izouban t-zideig Cí-ak Hindu kúiséx ii\'leiitkt\'zell dohány termi-lesi eugrdélyéu. Ugylátsiik, IIOJÍV a untra-közi uép Ildii iiagyuii rflkestidik tfíril a i»i*"\'>tU-lin*\'zi> tcrmeléKÍ A^ért, vuj;y HÍUO kellőig ui|t*knz\\a
— Halál a jég alatt Suml»i Uyiiln ki^rsi lakos a Halaluiion t-zAiiou akart alincniH. A >zn\'t "la" beszakadt a jt;fí és SotnUi Mimit a vízben. Hulláját c>úk. mábiiap találták im-g.
Elitélt szülésznő Nagy mt\'íifrpeít\'M kelteit Zalaegerszeg t-u, amikor Winger Anlalm- wtüli^ziiót váratlanul íVlsrluzlatúk. AH a Udul ijo^tAk l\'ol ellKue, hogy jó pénzért niiigzal<-lhdjtas;.al foglalkozik. Ki*ui-rosi szokás smriut azutíli megindult a találgalá« ón a pletyka, amelyből lastiuukinl mesék kerekedtek ki., Kg; moiislro pórt vart a közönség, anioly Hok meg nem született ember tragédiáját larja fel H egész sor\' btinös embert Állít a világ elé. Sze. mi csere atmujier. csak egy eaelet tudott felderíteni. Wiugenn\'t hhio-aiték alltM) hialiadlábra lit\'lyMztvk H B mull lu\'tt-n tartottak meg a íótárgyatáei a lalftpgtíi-bz^gi kir. tor-véttyHzeknél. Vá\'joltakki\'iit Winger Aulalnc siiulészi)^ én Takács Káli cseli-dleáii)\' Merepttltek. Taini volt üóitc Juli cselédleiiny. Tukáes Káli bllnbi- *\'s<*tt s Wiügernéluu fordult tan ácsért. Wiiigt>rnú azl úllilja, hogy a leányunk valumi vórztiM citillapitó siort adott, de Takács Kati megmurtult uz<ni allíiáNa melleit, hogy j a szülésznő niagzaii\'lbajitifcliaii vetkt^. Oónc Juli | innjit tudott » dologról, hogy Takácü Káli luherhep | vult .s WÍLgtíraétól egy kait tort kapuit. A bíróság1 a magzalulhujlAht boigaiolvu Uiia s Winger Anlalnót máifel úvi, Ooiip Julit h»l hónapi hzabaduágFeszt^rt< itélte. Wiugvriiti az ítélet kihirdwlé.stf alkalmával ttjul lan rogyott ö^Bze s ug)\' kellett kucsiuhazu utálliitani,, Dr. Hajós Ignác védiS felK6beze.it jvlentclt l)«
A laijkaplzsil Spirt Éiylit íui.vú itó
11-éii lurtutta ez óvbei) CIHO válaszúnál)) i ülÓHét. A tisztikar & líövetkezólíep iiltikult meg: J(>)j;yzó: Kálmán Manó. II-od ji\'gy/-": Tollár Fí\'ivncz. pt\'tnztárnok : Ats ,lenó. i\'llt\'ii-ór: Koiíh (M/.II. liá/.nagy: Sdltttlt/. Ju/st\'l\', lUÜvezctó : \\ itlu.s István,
Kiniesy-utcaban ogy jó forgalmú sarok ÜBlet f. évi raájuö hó 1-óre kiadó Bővebbet megtudható e lap kiadóhivatalában
^ SZEZONKÉPEK.
Az elővezeté*.
A .Zalai Közlónj- mrrliniitó kiállójának a kir.
kára a lükintelüN kir. JHraatiiróbiif(gHl \\esi ilül^u.
Hogy mi lösz ni ügy lluaiéjtt, un pg^tfiilón) sejteni nuiii Jöhet, ilt< t.íkitiletlel az umlkoiló rcakciáti. uajIOelluiifls lianpulalra. hl va^)\'iiuk kéhzlllve, hojíy u □yakuukba sóznak vug)\' lo pongót. (Bar mnr a uya-kuukbau lenne. íjzedö.)
A lek. kir. llnyésZKt-g u. i. azl moiidja, liopy politizáltunk, hololl nincs kanciuuk. A fene egyo meg at egész pulitiknl, uumsokára inegtuiijuk, hogy m\'knuk menyibe ki\'rul. Hogy mikep keveredtünk bele azl legközelebb elnioiiiljuk. Jeleihet|l)k, liugy ennél épUlotesebb, taimlhágowabb <js liinnorosabb dolgot nnm pipáll pi a rll.skdí Kuro|». A liiros nevezetes Ladányi esel kisnii.ska eliln-y. kcprsl. Pedig az ÍB lolfiwgatta Nagykanizsát Kt lesz az a Diogwioa-lainua, aniclylyel beiilígilunk » paragrafus-üíncullató boszor-káiiy-iuolwlvlif. Tessék lehat türelemmel és fmziili érdeklodi\'.ssul várni, meri — isméleljQk — ilyenhez niui;s iniudeiinap szereneséje a Dyájas olvasónak, i Az olvasó u. i. lllimlig nyájas).
Most caak azt mondjuk, hogy miként allilliaiuik a tekiniolea rendőrség ele Kálmán Pált, lapunk Üegmalikus szerkesztőjét.
Az elmondás elótt tudni kell, hogy iniiulrn hivaliisos n|s»girónak van egy komira szokása. A/., hogy a birósági inlokal rögion kéziratnak használjuk
fel. Kim felior pupiruson klllilik inindig a hivatalos
mondanivalót, amelynek egyik oldala rend™™ úrén. Ualálos vélek lenne ezt [cl nem használni. Az njság-irók lehal mikor a wittiiiawlt kéziratén k.\'iRelódz-nok. egy-egy hirt ráirnak a hivatali


Unix KKKRUAK 17
Z A I, A 1 K Cl l I, Ö N Y
beadják a nyomdába, ahol csakhamar belopi az olompnr
Alapítási év 1895.
Székely. Lajos
Klsú N\'ajíylviumMii KCIIIMIKMIIÜ IIIOBÓ-én viisulo inlí\'/j\'ir Nagykanisia, Fő-ut 33. (c&rok) Hunyady-u.
6. (iáját hál.)
Klfogad uri i\'.s nöi Ifliónn-iiiúulíft urak. liá/.UirláRúk. inlóy.<\'tok ós szállodák rószf-ro Vidéki ■l|rildlli||||
paitifordiltáial luté/tiliik il A frltórni\'milfk jókarhan maradásáért s/.avuiülok lázi Illil il IIII-lái Kivánntra Arjettyíi-kcl K/.ÍVC-MMi killdök.
A (ekinleles reudórség kélszer küldőit Kálmán l\'áluak liiraMlo.1 iiieguirol. liogy kihallgalásra jelen-jwi mi\'g. Usat Mrmráulmi. hogj1 "K.v "r« iniilvm mnr valami hirl szedlek a pnuirm mn»ik oldaláról. S még iHinészi\'teM\'bb pnélruKva. ll"B.V Kálmán l\'ál elfeiedntt a litk rendörsi\'Keu megjelenni
Kkkur llav kapilánv furlaughoz folyomoilolt. Szerdán I. hó IS én, reggel 7 órakor még at igazak almát\\ aludta tzerkeszlónk ás éppen arról álmodott, bogy liielyik lesz az a rikk, ainelybei, a lek. kir. ügyészség liilhü szeme ujra politikát íedez fel, mikor iiulalmas kopogáa ébreznite fel. Kelelelel sem várva, belepett Kocsis bácsi, a közismert rendír, liizlesséíludóau szalutált és síólalt eképeu :
— Jó reggeli kiránok! Tekintetes uram, tisi-leli a liay kapilány »r, Imfty legyen szllves a tdrvéuy uevitien uegyünuií
yierke\'öztónk egy szót sem szóll. ellenben s másik oldalára feküdi ÓÍ aludt uyugodtau lovább.
:--:-::-:-:;-:!•::-::-;:-; t-: i- x
Kocsis bácsit ez nem hoztw ki a flegmából. Székel logoll. letilt és — szintén aludni kezdeti. Ugy \'.i óra lájbuu felébredi Kálmán l\'ál. Kocsis bácsi ujra köszont és elmondota fennli mondáját
STEFÁNIA SZÁLLODA
egészen ujra javítva.
flEI, II. litiritram I? IIIM*H \'\'k\'ii
AutomobiÜsták figyelmébe!
in, 5 porc-
Itt már nem lehelett Heiiimit sem csinálni. Szerkesztőnk tehát felollőzoll és bement a rendőrségre III volt aztán a mulatság Az pgész rendőrség az udvaron várta Kálmánt és rellenelesen kacagug, hogy újságírót foghattak.
Azl mondják, hogy a liranicsa-cscl óta ilyen\'
jót nem nevettek. \'
r-lakáeok a » köíponttó). ne toa&U
nylr
VJ az elóvezftés szomorú és hileles tőrtéuele. |
A, vllUmoa *» oiiiiilbuxB motfálloholyo mlndon irány felé. Uodorn POIK&H kADyefoiiiiuul tiuruntluzutt hfca SvobkArftk; »* J-Bfi omeioton i szomúlynok 1 8O frt a Il-lk «moleteii 1 BEBiuúiyiiak; l.OO Trt m III-llt «uiolot«a 1 etomílynok 1-40 írt vi!4|rU*ai*l ém klaao1eáláas»l. — Telefon: 16078,
[Aeneas )
1 liter
90 kr.
1 csomag
Törmelék tea
30 kr
Kapható: Urogería a ..Vörös kfresztlio
KÖZGAZDASÁG.
Jamaikai rum
í HLATKO JÁNOS
\\ uri azabó,
Nagyka.ui7.su. Fú-ut (Korona, szálló melletti. Haktáron tartok tnimlennfinO hazni én angol legjobb minűségü szövetekéi. — A ruhák szabását magam eszközlöm. Knnek klfo)ü»s-
talansiixtU\'it garantál 40 (íves praxisom. Kitüntetve a ..Magyarországi Szabászok
Országos Egyesülete" által
Kjjy lovulezőlap ellenében vidékre szakértó
utazómat azonnal küldheteiu. Pontos és gyors
szállilásért kezeskeili\'tii.
Hirdetmény. A „Kubei* Ki-rusil" gyermekvédő
ilóli\'fí „tíleliiieitísí, liáitarLási m koiiytiamUvúazeti " rendez TIHIH-S váron. A kin Ili tán Ugy üt a Ifonnáiiy "!« IiatbitÓHao Uningalják. Jüleiitkezúíeket 1. ÖVI iiiárciuH liú l,ri-ikijig fagadoak el Miről az érdttkt>lt korölct-i oly iiicgjcgyztísol ,\'rleHÍtjt.k, tiogy iTHzlt«t*s.s IV)|világosiUst a kiállítás végrehajtó tiiiottttá-gánál (TfincNvár, (iyiTiimk poliklinika) üyorliotők. A ni. kir. MÚk.t\'sIVhúrvári V lton véd kerlUeti htuihiiUoHMi))! sjíiülnlukat mvrt\'L hi> túbbek között
>-s Kt-AZlIiülv álloinrinükini oltmlyczetl houvéd-cuapalok itiúiá- és kÖ8zí\'n-szuksé({U-tének u ítuiezénöru. K lüivlk-anyagok kiAINláitára a folyó év július havában csak ukkor hirdetnek ujilváuus iráhboli vurüuuytárgyalAHt, lia közvutleu besi«néM mód jncllotl a szllksé^let ft\'d«zt»Ktí elfibb nlórhütí nom volna. Az ujanlalok f >\'MÍ jVliruiir lió vi-géig ujiijtaiidók bo, de az ujnulal-tt\'vók érdekében Áll ta ajtuilaluk mialöblti benyujtAsa. A r/\'sy,It\'türi fcltótt\'lekfl a lmdbJ7.tox»Ag kivannlra megküldi, üiipron, l!um. évi |an. hú :!1. A kerületi ke-ii\'hkiHlulmi és iparkamara.
Kiváló Uhzl(!lt.llrl HLATKÓ JÁNOS
nri szabó.
JllilTIt UK I IZOLII IIIIILliltl!
Alapítási i\'v 1874
IRODA ÁTHELYEZÉS!
AJ,
cég tisztelettel értesiti m. t. ügyfeleit. hoEy 35 *v óta fenálló
HIRDETÉSI IRODÁJÁT
Ijelenleg Budapest, IV., Váci-utra 20. u.)
1907. november hó 10-én
•aját házába
Budapest, IV., Molnár utca 38,
helyezi ét.
Hirdetések felvétele a világ összes lapjai ós naptárai részére.

1908 FBBItUAR 17. \'

ZALAI k u /, I. (i N V

\'"\'- 1IGMI¥ÍS. ■ •
A Délzalai Takarékpénztárral Egyesült
önsegélyző szövetkezet
folyó évi március l-én délelőtt 8 órakor saját helyiségében tartjaAZ IGAZGATÓSÁG.
TÁRGYSOROZAT:
I A «7.<ivi\'lki\'/.i\'l dnókének a lefolyt üzletóvről szóló jelentése.
\'l. A IVlügyeló bizottságnak a szövetkezeti könyvek ÓH számadások 1907, tivi íelfilvizíiííáíaláról szóló jelentéae., ennek iilapjau a va^vuiiriicrlcfí e.s osztalék ine^állapilásti n a/. iiía/.gBlósai: ft-í szániailók felmenti-ne.
3. A lái\'.siilnli hivatalos közlöny kijelölése.
4. Az alapszabályok módosítása.
">. A;: alapszabályok 22. tj-a éneimében kilopó ii igazgatósági mg ris podig: Dettlheim (.ivó/.ö, l.edofaky Krnő, Keioln\'nínlcl Sándor. Suliwar/. Ottó. Szaváry Sándor helyen ujak vafty ugyanazok, lováhbá KI. alapszabályok 48 J-a crlplniébin 3 \'ló bizottsági ta^ tnt\'gvnliisztása.

Kelt Naiívkaui/Máii, lí)US.

janiiul\' hó 2r»-iM

JEGYZET: A IHIUKJAIÓ iMiottsrig álul lolalviib«ált Mig,youtm\'>rl(»|í u möTtjlkoiKlt hplyisétíbüii hálinikor bniitkintllütú. A lár^iilul kflfiyreibp bojegyzett llslntréHibirtokonolí nHvucnllHpjaikat folyó évi ft-hruár hó *JK. ú« -„Ml-ilt napjftn H s/.üvi\'tke/.i>t tinl)is< vill^^ napiún s7ítvn7iitlif|.i.k ki in-ni mlatnnt,


K.|.h.lo
"•\' jótállás melleit
VAdj.BJ: „HorfOBfl\'
A Liniment. Capsici comp., y [n Horgony-Pain-ExpellerJ
egy regjónnk bítonyult ItiiíJHior, mely niAr cok ÓT útA Ir^jubb (,i|üaJonn^iltíniitó 8i.>nt(\'t bizonyult köménynél, otumAl i-s MsghUté-
Klgjrol BiPítdtíí. Ni lány bftminítrÍDjok ininii iHtvjUArJanitor oviloiak legyünk ón csat nljan uvugci fi^ftíijunk ol, moly a „Horgony" ■, í-iljc^ypjíel én A Richlsr oégjeftyMfesúl u)H-l"tl ilDlaiU van CKOm;.^uls-iu Ara uvogoklxjn K «o. K 1.40 ^8 K ti - é* ú((yiii6lv«ii min-
m ■\'■\'" (!)\'^>siortórl-*n ka|>liu(ó. — KftialtUr;
kV Torok Jonef py/i^ysiorníino], BadaptitÉKSZERGYAR.
arany-, czüsi- és ékszeráru - műlerem
Különleges koszit monyok \'. ékszeráruk (ís jegygyűrűk.
t\'j foglalBfüWat As átalatilásokal gjorssn rlkésiilOnk
Kiadás írszlnttízetésre is!
BERÉHY JÓZSEF ÉS FIA
ékszerószak Nagykanizsán (Városháza AtelleuébeD.


Neustein-féle ER2SÉBET labdacsot,
K pilulAk baHonl^ k<\'\'-/.iiiii<\'-iiv>\'l<fi<>l UIJIHI>-II \\-V\\w-
aiiyannlftól. nz alt^sh ^,--r\\ek IIIIIHÍIIUI li\'^jnlili .-r-\'-l inéaviivcl használ tatvan L!Vi<[ii;>><ti<h li:i^h:i|ti>k vértiHzíitAk : <»«? tyr»ir\\>/.\'T S.MII jóhb ••• im*llwi>-nlv Artalniflllati. mint i\' |tihitAl( A
SZÉKSZORULÁS
jük vógHtl nit\'K "ViTiiifki-k ií, s/.i\\.\'.M\'n v.^/.ik

/í(/tf U pHntnt tártultiKitu <tut.au Üti ftltrr Ki/u tfktren, mell/ X <lof>oxf, tehát fii) piluiftt t<f-t/ihntit, cnak 1Í kornnfl. 2.4JS korona etötryrx l>r ktUtttnemtitl&t ti/u trkrrcH bfrmetUve kUltletik \'.\'. IMinAsoktól klllöijöst\'ii ÓVÜ-
OVAS kmlíuiik K"rjiiiik lmi*ru-
U1HU. 7(l)lai| NKUSTKIN FÜLÖP lnuliAJtú lalHlucuait. Valóiti o.sak. ba miudt\'ii iluboz törvvnyílPír bci^yzctt véd|>\'tí.vt1iikkcl [tiros feltett* n^omútils-ban „SZMHI 1-ipól" t-s „Nfii.sli-Hi FftlOji pyójíyhzort\'sz" aláinissa! van flllútvu A keroskednlnii lörvi\'iivsít\'kílpg vi\'<i>it ISOIDHK-
JBÍnk aláirlsiinkkftl vaunak PItatva NEUSTEIN FÜLÖP
BÉ06, (.. Plank«ng«ss« 0. ^nltai.: BELU8 LAJOS é* REIK GYULA


S.xölüolt vri ny eladás.
í vi.,é"i ^■\'iclk.Lm.reU.

■laiit|i 1. mái
1 9 njr«h. iir ii eiiüt|iUjik, nli-
ninl lairikii ilai éi iriktrti
IMI non fijik II hu - ieB.ncs
;■■!.. Sulii máí iiitáljriat\'
lih nlban kB)>hB-|l 1II k kulón
í él árjiírzéh él kéranlii. kltliitn ll||li
ír. It>(i7. II ».
A/, olt K„K» k..KI >k«l ke Ildoli
Ct IÍI1Ü llványi.k min. ellfm volnn. o!(\')j«((yxi-sb CH kulon etioma-»J, N hová tittet-mcKífcdkk, bár
VÍDHI h errrtl
S/ ve* u<l «■) Hó brr t
Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Legalkalmasabb ajándék egy óra.
Miiulciiiii\'iDü tuli. i\'l.rcK\'/tú. t\'S zKi\'bórák, láncok óríiisi vúliis/,lt;kl>:in kiiplmtók
S TE//VER MÓR
óraNiiK\'si\'i\'iM\'l. Nagykanizsán.
.íaviláííok gyorsan, 1 ikii^niortMi-Kpii éa

7. \\ I. A I K íl 7, I. UN Y

IMIK. KKItlil \\|{ 17.
Örökös szemrehányást

ntiiiHfii tn\'t>\'>í. aki tn ál Ulti ii/. i.h\'tf- l."i Un|aii. »ki tnin-
■l-llli\'lf
n-nii-inv-v/.l.-tlfii II.\'Z ;i Ji\'V.i nlriiw, a in-lblll. hogy HZ tJ_v■ n iriiiluldM
módot: :t \\iilntitU!<MÍgoi m^filiÍHi--
r>\'ln>\'. Hány *imbfr ^lln-tin\' IIIH liol-il(<s.\'iui ii/. 6 mt>l>-^ csuhídi UUhi\'lyu l;.irlll. lm in\'in vitlua nifíi Viuinie a;, az \'Tllit-l\'-li-Mi t-Ho^uitsAíí » villiimris Hyónymód iri.nl amely pedig lejí-Uilttazür csodával haltiros urtfdtné-uvi\'kw szokott hor.iii. ^1, KU\'ktro-VIMIÍÍ-T k^MilfkiK\'k mit imir Mn-
ium:> várn-s. <!•■ iiim-s fnlu jwm.\'i
kapuit vohm &T. iiiliV.cl I\'N mt\'gÍH órifthi aroL >/ania. a kiL in-in isnnTÍli i\'íi\'M IÍIIIÍÍ.-IC ^)ri^yni(,<I(it
Mi.\'il néni iilkalnm/.íH a villnmossii^ot ? UH gyciiftc t\'s «-li-nnodt. lm a IK\'IIII ^viMi^i\'ni\'jr I\'\'K HZ filtalAnoh iiiH^^yt-it^t\'M\'g liáiiii.lmiti ^v^lrilc, lm fáj u feje, lm esti/., lift kösiviiiiv lánmillii IIM1^. lm Hhiiall»hM.nl\'itn b/unvctl, ugy BÍJÍÍI t-^,\'-y>i;gHin-k tarlozik az/al. li"fí> L^\'^láMi iiH\'ífÍMiit\'rkeilji\'k ez/.i<l a gjrógyimiiMiil, kut\'l\'->íít\'í£f OriMfk. liopy az Kl.klro* ilali/.t-r nagy liaiii-iiról maciinak iVülmni hz>-i•■■///<-n
■V INGYEN KŰNYV. Hugy pciliu >\'i\\ mindenVint-k Idiolóvé te^yOk, in yvf 11 »\', ii.-nncifiu\' kfi!<l|i.k MÍCK ?iit bnriliíkbati az i-neii gyójíy-módról >ZKII\'I li\'jiií..! 4 n.-lklll, hoj/y .\'?,?.«| t>ármifi>lt\' kóti-lezi\'tlsé(fft vállalna az i!U\'i>> inuytirH- Kr. HZ ingtfii könyv kimerítő rii\'\'|^/,i\'rl. lt>irA^ban. gazdagon illuHtlráll l.\'|H7.i\'ll)i\'ii iííinfrti\'li a?. Kli\'klru Viijtli/,.-r kt^dllékfl m az a/.zal Icövutumlo uyngyolji.r.st. Külilti kod-t i\'ill férfiak t;s kOlmi nök rt-niltílk^z>\'^>:ri>. Az „LctKiRO-VITALIZtR" orvosi rend.-int., Budapest, »iároty-kÖrut 2. félemelet 5O.
Elismerö-levél.
Szelvény egy ingyen könyvre.
a „ELEKTRO-VITKIZER" arveil

K


MOLL-FELE
SE1DL1TZ-POR
Csak akkor valódiak, lia mindegyik doboz Moll A
. védjegyét és aláírását tünteti fel.
alt«Sibántatmak, líjft\'niorK^it* *• ttyoinothit, rrtg/üll székrekedés, míjliintaloiii,
v«rlo1ulá«, aranyi. c> a Iej;ktilfiu1.rt*ü1>li nölbelogsígck ellen, c jele hajl-.ernek
evliiciSrk .\'.(n mtii<tiK itauyl-!- i-tierieiU«i wei/ctt. Ara egy IrpecsiMfllt eredeti
doboirmk 2 kor.

(elliaiu Anoíitial van Ufva. A Moll-ftla aot-bors acvcieloton mim fájdalomcsillapító badörtafiléal azei
E|i iiizgtt iriiitl ü>ig in I korom 90 (Illír.
t\'vny l
MOLL Gyúrniuk .xz
oktierü ipoláiára gí\'"-\'"«^\'< s feln<m«k réiíére. Ar<i darabonként 40 flll.
öl darab I kor. 80 flll. Mfttilen IIAT^ÍI i^yoitiipk -\'^L>|inri Moll A. vé4jo^y4vc) vai> rit&lv^.
ioll 1 gyftQysziréiz cV/itklrVurivirl szállító által,
litM\'K, Tnr.ilail.H\'ii Ü. w. VtJík! mogrctvlclitiiek na^ouiA |>o>tituiiiivíi mellett tcl)ciiitfUielí.
A rakt&niMiun n-ss^k lintái\'r/.oiian ..MOIJ, A." aláinisávul i\'S vt»(li\'\'i/v«\'Vi-| elhiioit ki\'s/.iiinótivi\'kí\'t kórul.
Rak tár Natfvkiini/siiii: Roaenfeld Adolf Fiai. ,.y , gy
> lilennck, jol ci/cni mttgtinal, i


Vilagki,illilasSzlLouisl9OMegfobbMüntes,;GrandPrixi/.ürit, siiviinhugáiiim nincsen, tab rjnim sem fájnak, cKys/.óvnl VII r igyok. A ke-tzúluk kitoguslnlanul m
Kei
1 eszemre tlijUUnul purtt\'imenle ián horitekhan clhúhtcm
I0OEM IILL1II1 IIÓtfMÓflttŐL-\'
llen jí.bhnn husBíiolt a kt-s/ii- wVi llius Cl
isr.a íixráó, ii\'clveki\'! «diiift ■
(ílkorcslem Ai ón nézetem HÍ, ho^cy ri kci/.u- f^rfltk \' A nom kivúm k«
lék n.\'.k rráxéfC 8okk«l lont«*«bb » l\\ird*.k- nök * ICMCie- lurlendf
nyire lAlcm telik, legjohb.n f<>- I goni ismerísciinnck njiínlani. Még egy«cr, Ncv:
foK..,IJB k«)VC Ulllttl.l Uf hltlflN kús/ -Glóbusz
kivonat
minden más HszhfóSz\'ert felii(itiuj
Í*\\\\ juj !
Kljei.!
Eggermellpasztila
csataamai1
zott kőhOgésI
Köhögés, rekredtség és
elnyálkásodis ellen gyors
ég biztos hatásúak
Ifeer iiieilpasztillai
az étvágyat nem
rontják és kitlinO
izüek. Doboza 1 kor.
BS 2 kor. Próbadoboz
50 fillér.
F<V t% siítkUldíii rakiat;
„NÁDOR-\'GYÓGYSZERTÁR
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Huda|>e»i, VI.. Vád-I(üru( 1?.


Jól ,j«ííycz(l me«-: csak
ci,iííii\'<\'tia-])apiri, vaííy hüvelyt hozz ás no on-
1(1 nia,u!i<l ha.sonló kinráósü silány minőségű
uliínzatoklól tévútra vezetni. ^
Nyomatott Ifj. Wajdite József könyvnyomdsjAbaniiagykanlzsáir

NAGYKANIZSA, 1808.

MEGTVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 8. SZÁM.

FEBRUÁR 34,

ZALAI KÖZLÖNY


t!ÖfUetó»l Arak: KK*.i ívre 10 korom, k
neuyclÉvio 2 korona 60 fill. Egyes i
Tanároknak, tantlóknak, jegyiöknok 4* állat
I ívre 6 korona, léi úvre 3 fc<
Szorkvü\'iasáf;: Nagykanliaa. Fú-ul 16. Mám. Előfizetések es hirdetések Ifj. Wajdila Józaef könyv-
k«re>kedétébe küldendők. Megjelen minden hétfőn délben
Killlil Ptl. IKJ. W.VJIHTN jii/SKK
A makói példa.
B 6 koron*, i .ír* 20 fill.
S/.fiu jnonuknlni
igaz, kell.
ÜRANUS
mozgókóp-szinház
lagykanizsán Erztebit-tér 20. tz. I. malit
Nagykanizsa egyetlen láiványoB és ki-Ili*-mes szórakozó-helye.
Naponta két másfél órás előadás.
hogy it mostani állapotbúi t >i> meggondoltan és IK rti
A helyi lapok egyike-másikn, mikor a <■(>íi/ bizottsági ülepekről referál, rundszorint néhány mi\'gjegyzosi luy, u varosi gazdálkodáshoz.,""\' Kúlüiio.scii ;i pénzügyi bizottság kitílnú eél-labla. K/, ;i/, ;i tori ura, uim\'l VI-II minden városi gu/da>útfi ki\'-rdiisiii\'k HÍ kell
esni
.Mikur tehát ü mostani városi választan a sok bűbájos igurctut halljuk, csuk • mosoly OK ui Hidunk és sajnáljuk a pfclftán-á-! gol, hogy nagyszájú sirnbt\'rkt\'ilósnknetc felül. Azok, ukik nagy liangon fíU-fát ígérnek <*8
EuiM-k ü Ki/.oUMignak H liatiun/aui döiitó "riinyh^ycl .miértnek. » várost nem ismerik, brlul>IIKSUL .s/okuii K-IIIU .^k Ü«\\r-. Ks lm itt K^\'lHsághoz num konyiimmk, hunem osak
TT>if> niu.sl viiliuní szt\'p külső ,sí,:iim\'l iteiiiá\'/.olt jiiva.sliiiül (iiiuiKriali.s aggoilaluiak iiiiuil *-h.\'t, akkui\' lel/.udul a inúlitirit^ t>s ;t ludatlan okvi-i.ili-nk" dos. Kg\\sy.«-iili-h i\'s n>Íii;in utcfí-váilulják a lii/.oiisagui( IJuuy a város eidi\'ki\'it in\'in kepviM\'h. lln pedig a Uuuu:s \\* elfugiidju
u m\'pszorüBéget hnjlnisH/iik a laikus publikum (M\'di\'küinok rovására Bennünket n<-m ültöt f«il ii/, iyrivirk luiliiin/,Hi;i, lutu\'t ünljiikt ho^y cöiik av. tud Messiás lenni, iiki tolfl tarisznyával iviKti\'lkiv/.ik.
ÁUulában a/.t látjuk, hogy a mostani
ljizuu>áK jiLvithluuii, akkui- a taiiáesim barobuii cgyénvk kivannak érvónyosOlni. a sulü)}dtiiijitk ii uu\'g(íoinlolailiin kritika osiorai.\' kóxi\'rdek pudig valahol óiöd-hatod sorbiin
Klső előadás: (I. u. l> Második clőailás: este
7j8-ig \'/,\'.< — 10-ig
l\'ctlig a lálsy.at gyakran csal. Joiibnti ^^^renykiHlik.
kel! a ilolutí tiM-lyeiv i.ikininti, ha kniizáliii h)rit\\\'^l iTÜszakosan. HzenKílyeskedeabúI
Vasár- és ünnepnap folytonos előadás. Kezdető ti. u. 4 órakor.
nkarutik. Ign/.. un is hok iiicajegvzi\'Ki niztíink \'\'llonzóki^kcdni: lii-lyt^lon dolog, amelynok a vároM vt-ZHcslM-/., i|» flváiHS/iuliulv azokat H y\'*rt>* polgársága issza meg a lóvét, az e.Hflukef, niflyi\'kiji\'n A V)>/.\'-I<;>S<-<; liiliíi/u\'t
K keszthelyi kiállítás
NAPONTA UJ,. RENDKÍVÜL ÉRDEKFESZIŐ MÜ-SQY\\. KOM OLT, HUMOROS, TANULSÁGOS ÉS KÉPEK.
— attól. Hinelyekbi\'ii kőtnii miirsnitüval *l»>i-gozoll V.A igy u-i e,|-« (Iményett ffleiüsseget sem vallulluUoLt.
A lenézett
hívta
i!lflk(!.s/.iiíi-iiUím«ig
ól A
Az Kernin- ü
kozón-
LUOSt,
liíy állá-keruske-

1 kotta
síiii.ik in>\'j;isiii.\'rleti^Kro s 1 ilitliüiultivi inimsiUi\'iinnlloi ,n>v,.giiiek íelolvosiMru
Silai Janus r5ricl.ni k gj
nuk 4llúíét. Elíuilu. hogy » kiíilliiioi tormtotbii töl
"• szakraoport kalen-kulan iiiír nienlarloiu
érlekntlnlrt. l.ogutóbb n kralhulyvidakl llazdakör ^„^„„n „ ulrKyl)iiu. Valniiiiiit a ssakölopurlok, UKJ a üaiclakilr ÍB sgytanulan. lolknsediissol tutié iiiu>íA^vá a kiiilliiAs tísainéiijt Ma|i1 íviolv^sian mínÍBC- i>Ti*h« iat,«™,tó s áiiula szúve^Mt kórvónyt. A "i«ías szanivaliwii. irodalmi mag,i»lal.iu nllo é« nngj k„ron.ikiiUH»!.eL ki<»it«tt kúrvanyl. aiulyiiek mindon
,.^,.8 ,,iu.|„ a ,0|cnióvók Hiúnk iwiji»iMvei ul«l-
Uajtk ugy ttubi\'ki lialazu módjára meghűli) Uiht\'l egy varusi vozelni. Muri • íme — -1 Makó, a .v/uitioiu ptildii. NV111 usiiiiill cgyi\'Ii<>t, inmt a ni.ss/, kereskedő: li/,uliíhkt1|pteli*n$t\'ijíi\'l jeteiilell, l\'rdig liiriokai, jövedi-lmei vannak Igen, iU- tovább ti) ujto/kodoli, mint amcdtli^ a takaró ért, luhál a krachuak í>e kelleti
kiilliuts Ugj4- ttb töl
Ki tiivanja, Ijogy Nagykanizsa i.s husoulu .sorsra jussunV iVtlig ha a vt/\'-iitseg mindazt inegiriine, luiiit a mtgykó/.6us.V köv>\'tt-l, i\'sak-haniar csudb.1 kerülnénk.
I helv 50 flll
No kívánjunk tehát lohetelkMise^eket. Minileiickiióu, mikor valamit letesiteni kivá-mink. tegvíik Tel a kérdeni, hogy niiból loie-
Il-ík hely 30 fill., Hl-ik hely 20 «isak. Mert pen/. nélkül még Krisztus kopurso-
í ni •\'
jái HÜIII őriztek .s seiuiuibót mit
fillér. Gyermekek szülői kísérettel luiu.siteni.
A váru« vezelósége szívtísi-n li-le-ilentí Katón aj e^y szinhá/,al. vásárcsarnokot, árvaházat. .s/egeny-liazul. fúidöt, c>alorna/.;tsl, vizve/.eiekrt.járdát, stbit, síbil. df hal tiiibúIV
Miudentikciótt teliát jovódeleinról (íoiido.s-kuiljunk. A Zalai Közlöny már néhányszor kijelöli\'1 » helyes uiat, ám tessék rálépni. MÜS( is esiik azt ismeUdjük, hogy a .város biriokail kell jobban értékesíteni, mert más jovödelmüuk nincs. A póladót már nem lrhoi feljebb srófolni. 7b°/» éppen elég. Kgyéb jOvüdflein pedig ninoH.
A váruíi vezt\'lósége szívtísi\'ii
i\'iittítto. hogy iiögyiBiíii hi/.ott.ság jArt 1\\H!8ÍIU, a ífiálliirini cpnl\'itt\'k- inc»(ti\'kintÓHü IÍK H.sötlegüs nú^véU-lo oéljüból.
Kell l)>-7.^ú oklxvitk\'s ép HÓM mérnök, mint a tmotihilg vuzi-iójo i\'lóutliii, hu^y » iiiHgtokíuteU épüld mi\'£Vt\'lel«\'*t ús átüziilliiÁ-sitt ii l)i?.oiltsAjí num ajánlja. A/, t\'\'|)iili-l)ik miir nitirntulctKil fugvu wm felölünk meg a k\'i\'»íthi\'l>í kiiillitiís cúliuinak. OlosósáKuk itt omk liU^íúltijros. mert itlljonlii.siik UIU\'MH\'H k^ltségiie kor ül .s !ui)ugAi)iik nagyrészt? in^gsKiiiiDi.stlI Az irieszAllitás ÓM össKi\'áliitás \\s sok líóltsóií^t «>itttjszt fel; aii\'rt a bííoltsíig uvtigolt k\'HíitsiiH\'rfltf! uj típQlctftt típitésót ! ajánlja iiu-g azért \\n mt-it akkor n hidj>b«eli iparoaooztály
Kgy hónapig érvényes, 12 bérletjegy kc<lvezmónyes áron a pénztárnál kapható.
A színházat Laiubarg Gusztáv, a világ-birü Patbé Próres oóg igazgató-mérnöke rendezte.
20 fillért fizetnek. 14 fillér.


S
Sirclin

Tüdöbetogsógek, hurutok, szamár-köhögés, skrofuiozis, influenza
ellen s?4tnlalan tanár és orvoa által naponta ajánlva.
ii kínálnak, kérjen mindenkor enomaffotást.\'
AOnthogy írtOktcitn ut.ir./atukat HüPh" rredet

Mgehe
t/t orvod reoddetn a odgruvrtira n. - Ara a*C|cnkia( 4.- koronm.

7, A I, A I K O Z U ti N V

VY: 1(1*Alt i\'imég nagyobb munkakörhöz jut A közgyűlés ily értelemben határozott.
18int*rU\'tt^ n iiimi«zU>riuiiilioz leitor jeí<zlendö költségvetés lcrvi*zetet is, nwdyel n kii/.tf\\Qit<H többek felsiólaláca uláti Mintán tílfogadott.
Kuli uabalos előadása, nzakismoreiének meg* nyilvúnultai arról gyózte m«g Keszthely közönségét, hogy a lialal, ^rény mérnökben K*.hith«h- közügyei kiváló ízukfinberi inertek.
Az elnök teltette 11 kérdéM. vuijoii óhajtja-^ u yviilrift a tervezeti kiállítást? A kozgyitlésen jt-leii-vtilt* több száz ember egyhangú „akarjuk" kialltással
Majd Schíidl János enitdkedett szólásra. tiEeriut*. sukkal fontosabb kérdésről vau szó. mintsem azon ilyen könnyen i\'iisikltini l.dieine. Altalja az űgy beható lárgyaláwil. Szerinte jó u-lna u .mérvadó" korokét i* megkérdeni Aggodalmát fi<i*zi ki az iráni, hogy a kiállítás az épűló balalonpaili vai-ut nieguviláitúig elkéaiolhelue, azért ajánlja. hogy lia lesz ÍK kiállítat., azl a vauul megnyitása idejéhez n« kos^Hk.
Krtrpáthv János. Sági János, Heiderker Jáuo> tneggyóíó érvekkel bizonyítót Iák, hogy a lalsíólaló aggodalmn teljesen alaptalan Tizi\'iihul szakbizottság targyalta már meg az ilgyet a legnagyobb alaposság-gal s a legkisebb ré.síle,t«kii£: minden további tárgyalás .\'■« értnk.\'zén tehát teljesen fölösleges A .mérvadó-korúk jelt\'ii vannak, azok pedig akarják és meg is tudják rsínálni a kiállítási
Száhiahelyi Jenó a maga és iparos társai m-vé-ben nrról iiyugUUa meg Sohmll JatinsI, hogy a* ijiurc-ok ajidze.lt idórn elkészülnek n maglik inuiikájiival.
8ági János |ele.tiMie, hogy inosi tmir elérkezett-nrk liUla az elóké-szitó-hizollság az i<löi. hogy K-\'steiic.s Tatsilo gróí fóur ügyeiméi is felhívjál; a kiiiilitiis ügyére, L-H liogy pártfogását kikérjük. aimt eddig azért iitiin lehellek, mert az elökészilók maguk sem Itidhal-lák, vaijon komoly mederbe tudják-e lerelni m Ugyei. Kgy biiuuyUlati Ugybfii t«tnU num akartak » (niirnnl alkalmatlaukodni.
A kiállítás Ogyi* különben is eddig jóformán csuk Sági kezében volt. neki ptulig kellett annyi eieréuyüúgétittk lenni, liogy i-gymagu ne akarjon a ffiur elú járului.
Sukkal Dnnt\'pólyPtií\'bbiK\'k iartj» n inai alkalmai wra, liogy ebből iérjók inog n tViuntt « kiállitfis Ugye it»ut vált* jóiiulnlatra.
A gvlil«s Ifikénél! i\'ljt\'Ui\'íU\' grul Kfsteiu^ Tasnilot. KÍliatiírozt« Imgv b\'V.7ii t.-lirattHl fordul, -lia megérkezik, Nagy Isivtin \\Aniulnro veíe[,.n,.vel killiiöltség utján i» megkéri, ln»gj magas bft\'olyHMÍt a szép llgy érdftkében latbitvetni .,ziv.-»kcdji\'k.
Vég 111 elm>k u mi Misztérium hoz nleiie>/,le.mfó kDldnitségbt\'ii való részvétein- szóliintlii föl a jflen-

voliakat, a a|[inl<.ita. liogy a kQldfi\'Uéff vezetőére 6s or. ilgv iiiirtlogiisára a IterDl»l képviselőiéi: gróf B»U-hviíitv Józsefei kórjuk mt*g
\' K*t az elötmjtíKzléM is MIJIMIIÖWÍBI fogadlak. A közönig telkes liNtiiiiilatban ohzlmt szét. Dr. Ciák Árpátl-
I liter
Jamaikai rum
90 kr.
1 rs«)in;i<í
Törmelék tea
30 kr
Kajiliitiü: I\'rogi\'iia ii „\\ uros kwfs/.tlív/." Nagykanizsán.
Választáskor.
Na^ykHiiii>-a viiniMit iizúlie vetlek a városi líé|iTÍ-selójf|olt\'-k én koiteStik. (JrMZHgo^ kéitvirclótAlartZtáti-kor ni m-i "Kan érdeklődé*, mint inosi
Aíflólt nem is tudlak liogy i-gy e^pal kiípvi-.s.\'lú iiiandálilltitt lejtir. A válasZIlís na|i|il e|)|i oly nyugodt, MiblmioK volt. mint a többi
Most azonban politikai joUzarakal dobtak közénk. AzelClt a városháza t<ol)a>tem volt szintire ;\\ polilikn-nak. tMoí.1 ntílmny ambiciózus Hatni umher a l\'Oggel-len^égi politika jelszavával doMlódink és botitia oiug a város békés iiyugtlmát
Mi nem politizálunk és nlvárjuk, liogy a városi képviselóvál^ztáMoklint w uz ortizilgos políliku érvé-uyeMlhöii, hanem a város erdeke.
A mostani lu\'lyzel felölte éfiiekcs és Unnl^ágOH. Ma végig ruríztlk a joíölh-k névsorát, elszomorodunk. Soha ilyen Itres. ntíiiiinitmoti/\'ü nevek !
Ti.s/.lán Itilozik. Íjog\\ u iclöléRekliél nem a<: erdi-nn-k. liunem Ü ^/.■■mú!;ek jöttek tokiulcllk\'. A város i\'rrii\'ki\'inek szidgiiiulábuu megoszlik úrdomvs polgárok — ismercili\'ii u,. ok kel állanak H/,eiubpn lla az a lista győzne, amelyet t\'jiyik-miiaik liclyen ómizvállitol-lak. nagyon .szuinorii képe li-nne n gyuléstoremiiek. Ijtfglielypsí\'bb leimé ba e^ysíi-riien ido iktHtnitnk »

\'jelöltek nnveil. Abból minden tisztán látszana. |).< rn»rL
i a jelölésekből — a nagyobb komikum kedvéért
I titkot o.sináltok, mi ezt a misztikumot — bárha a
| jelöltek névsora oióttunk fckazik — liszttílnlbeii kívánjuk
I tartani és nem közöljük. A polgárság majd ningiítól
is megtudja kltlönböztelni a konkolyt a búzától.
1 A foulii\'k némi igazoltjára elé.g megemlilRuiink,
j Iiouy pld. ügy Hév esz Lajos ellenében jelöltet állítottak. Van"H a/, ellenjelölt érileiufkben olyan ga*. dag, mint iióvé«7.. aki 2.0 éves újságírói működésé-vei tnbbel lelt n város érdekében, mint az egésj .semmittevő képviselóh-sílllel, — iut a polgárság fogja eldönteni Ki akarják buktatni dr. hllitz SoimU. ezt aa éleslátásii. kiUHiÓ szóuokí képességgel megáldott tévé-kény embert. A proskribálthk közölt vau: dr. L6k» Knitl aki lelke a színházépitó-bizotlsitguak ; SztminnT Náthán postsföuök. nki állami liivalulnok létéro (mint ilyen lioiii tizet pótadólf bebizonyította, ho*i>" a vám* érdekeit a szivún hordja; Hullni JózH\'. aki n keres, kitdi\'lint Ugyvkbou .Hlsörendil kapacitás. Hogy ilyoura . .szükség van, azt magyarázni íc len leges
Kolyláthatnánk, dr miitatvátiyiil éppen elég \\ polgárság ehból már Ítélhet hogy miféle váta»/.tn4 kampánnyal áll s^-mben. A löhbii dunlse .\'I m.irriim L\'-áu, ii választani uruákmil.
Kgyet azonban joggal inegkóvetelholüuk Azt, linjty a város hókéjéi ne forgassák fid és a választó-~ llál a politikai álláspont Jegyűn a mérvadó, hanem m érdemrk. a uíro.s érdekei kórlll szerzőit érdemek.
Azokat a nagyhangú (élőitekül, akik mit arany-In^ycket igérntdí, ha vél»llenül bejutnak, tigyelemnud íogfuk kisírni. Majd meglátjuk, hogy a teln-ts.^tik van-H akkora, mint a Máink.
Informálódjunk iparfejlesztési
ügyekben 1
(i)ukrán niügt-hik Intgy a városi liutóságf^at ijiaiffjl-"-7.lé>i Dgyekbi-u lúlrevezeli a liiLságu* butga-lom. A ló baj uz. hogy még nem legei-i-vedelt ki az a felfoRit-. ln»t:y iparlejlesn.-M tigvekbuii alapostul\' informálódtii kell uz utiin, n kiv.d szóba állunk. Kit az igazságot majdnem a saját karun okulva laintlu nitjg Székesfuliérvár városa, a molylyid a k(M«ike/.ó csinos história esett meg :
Kgy l\'osi-h Kinil nevű i-iiibrr, a ki bárónak nd\'a ki magát, baki biiutett\'U >dóélell) kalandor, azufi >i réven, liogy S/.ék>>slnlit\'rvárou uagvobbszabúsn hnm"L>-téglagyárut »kar léiiisiinni. a városi uiuics ít|iinÍ,ii.nM a küzgvUléi-lól Kll hold ingyen lelket kapott, a milw. a miniszter is hozzáiárult Mikor kittlnt, tiugy a számára kij.\'lnli terOleLel H kiilotiui kineMár l»ndA tanár ur tragédiája.
. Miud a négy szoba nr.-v csak a >/..\'(.\'.-\'*, n miken u képek fögglek. maradink beim a fnUkban. Csak ezek* a szegők maradlak abból n puha fészekből, amely nem regen meg a csendes zavartalan boldog-ttágoak voll az otthona. Olyan különös gondolatokat ébresiUmek ezek a szögek Káldor Mihály tanár urnák az agyában. Bizony egyik-másik nagyobb fajtájúra lol is lőhet kötui magái egy kétségbe.\'se. ti mnbeiuek. Vurt se keJlt-ue onltuii. még n viksze.ll padlókat he kallene bepiszkuatn. Ne. majd n-i^látjuk . .
Mélyen lehoigii>/.lolt l\'n|je| jái Káldor az Üres szobákon át. i\'.tiik az ötödikben - «/, irodában -(alál valamin-, Csak .\'hűen a >/.»bában hagyla inog az. asazouy a tanár leánykori bntorait. Hizniiy ezek már kissé viM-llesck. meg azUin nem íi a legilivalo-gabbak, de hát mégis i-s»k leli»-l hu>ziiálni az»kat ilyou dfjsperátus helyzetben
Leül a piros l>órdivánra, kezeire támasztja a fejét és mély. igaz sóhajtásokat hocsájt ki a melléből. Néma csűrni áll be aztán. Ks eközben iiiindsóíétobbek lesznek az egymásba nyíló szobák, mindenre ráhorul az éj le kp tősége,
A szórnom emberen - mikor az éjszaka rideg-ségét észreveszi — hide-j: borzongás ful át. Színié VHi-ognak a fogai. He.szkel egész testében, lázik. Aztán dideregve neki iuilul a sóletnak : bizonytalanul lepkéd, csaknem lántorog. mint a részeg ember, tivertyát meg gyufái ken-*-: mintha uz előbb látott VOIDR valahol a szobákban ilyen tárgyukat. Végig tapogat minden ablakpárkányt. Az ntfjii lámpák beszűrődő halvány világosságnál k«zd már jobban lúlni. De amit keres, aíl nem lalAl. Visszatér az irodába, olt belelllódik a keze valamibe. u,|a készi-tetlo » gondos feleség, amit keres.

Mind
MejícymtiUU a •.\'yerl.uil
.iiiK\'lvi n vilitgusxgbau mar könny telte u lámpái az íróasztalára: — piros hórdiváura. — Ismét oiak tejet
hítupát. iriMlálM. Klfiijla a uyntvat t-s a lámpa ||>\' Ii
!i e.sznnHit. Uda- az irónsziiilliuz
es megii.t letilt a Kinyiiolta a liokokut e.s kcrc-tidl a/.ok>)a
te.me.li a,levolek aktidlak .t ki>/,>bi-, amiket a leje..sége. i
neki i kis
> sóhajtozik. M><g semmit som evett; uzulóltlit liirdöból már evőkkel ezelőtt Akkor volt
bezeg ilyenkormár tul volt ;\\ vacsorán, amelyet \\idám linvul vur.nuló.s Mennyi melegség, ui<-unyi kózu-il\'-n-
családi asztal mellett költolt ■•! A Dezső gyerek »ég, mennyi ign/MÍg van ezeklieu a li*\\. lekben S
büleunt a iiiigylV)H é.s vékony — «-tí,V-*gy vonalból ebbon HL jdőbe.u Ihrlolt ó legjavában . .
álló — lábakkal lépkedő katonaiunk rajzolásába és KU át resel--el i> nu\'glndta ll.-li\'ii llog\\ sirl,
amiül ó mondu - Hbelebuit a tészekbe", a/, ó hoyy fény ege lözoli a válissal. d.- rt/,lán mégi> r>ak
kis ágyába, amelyik olt voll az édes aoyiáó mullett. megbékdli. Milyen édeö, inilwn udvossége.s volt ez a
No. lám olyan éles .tinink a lámpának a világossága,! kibékülés. Amikor már kisiria magái és kifogyott a
bizony konyáik tőle a sze.m. BzemreJuinyiisokból, egyszerre esak odaborull . a
■- — De liizony már a teát is elkészilp.tték. fürje Ölébe, aztán áUdelii! a rossz ember nyakai es A teáról aztán .-.szébe jutott megiut a varsora. Nagy, csókolta, t-sökolttt . . . maid a lelkét eaókolta be a kínzó óhsúgfil érzeti. Fnlugrolt, vetle A gigorlis bllnos itmbur lulkélw, vagv Uláu enntk a lelkét akarla szalmaknlupiát ó» a botját, hogy mugy a veiuiéglöbo a magáéba szivni
vacsocázni. Megnézi.- HX órAjál, éjfél után «gyre járt Azlán a maga kéziratait kezdte lapozgalni.
az idó. Ilyenkor ebben a kis városban már sehol se Mennyi édes emlék. Mennyi dicsőség, elismerés . . .
kap eleit. D.- ineu iium is menne vendéglőbe, a vidéki városban. Az egész város hódolt az „író"
hiszen midenhol cMik mi esetéi tárgyalják, uz ő, szfllluniéiiek .-s m^t . . . talán mindenki At műveli
szégyenét, hogy a lüképnél hagyta a felftaógi*. Lám, csúfos, gyalázalow kudarra miatt,
mosl meg már megfeb-dktizett az éhségről, mart ime Majd ugy könyv akadt a kezébe, amit mái1
odaáll az egyik szoba közepém «> merően nézi a | régen iien, idvnsolt. OlvaMa, (dvHsta a betllkii. ■!■■
csupasz tnlakal. | nem órtctle. a .szavakat Megnézte aztán lüreluulb-niil
Ott voll a liálósí.ibiíjiik. Harátságos szoba kényol ! a citnlauul, hogv luUjdouképpeii miről is szól Imi mes, megszokott butorzaital. Ott a fal mellett volt az a piros kenyv." A „Lise Klenron" voll. Hm. Kbben is az asszony ágya. Olyan csendesen szokolt aludni, egy színésznőnek n szerelme vau. Az az idill a nyári alig lehetett a lélek/.etéi is hallani. Azlán mílyon lakban pompás A tanár ur is álóll «gy ily«n püétikns oli így alva... a csipkés, fehér korzeljebim.. pászlortórténtstei. Kszúbe ml. Kgész élénken éli ni
SZt\'p
Szöglutja gazdagon múlott a vállaira Kgész hajaiirftok újra a bájos lorténetket.
v.-iie kórul n «zép lejét. LAtla, bizony látla mosl nzt ... DG hát szétloszlotl i
ó I.ise Kliiuronjának
szép, uzt a boldogsiigos családi képei. De aztán az a bűbájos képe és megjelenjek az önvád fnriái. Hegyi
ejieli szellő egy ablakot csapott be valamelyik szoba- éles karmaikul verték az «lhagyolt férj szívóba. Szinte
ban és a kép ellllnt. érezte, mint folyik a szívéből a vére. lígészen ♦■!-
A szegény férj podig olt diderge.tl a szoba gyöngüli. S olyan sápadt volt. miül vidami kisértel. közepén, a gyertya majd kinsett a kt-zúból. Kólesznuill Csak uúzult, nézett muróu a lámpa tüzfényóbe, A és megint csuk vissza|ötl a butorozotl szobába, az szemei néha-néhfl lecsukódtak, a feje ÍH többször le-

III\'x KKHKl\'AK -j.|.
bérue. a melyet letiát nem vehel birtokába, meg-feuyegelle > várost, hony öl millió korom k*rtérité»i pöil log ellen,i iudilaiii.
O««k emtAo\'tudakozódott » [Misin • Wró úrról i
« a rendőrségnek sikerült n lumirouii leleplezni 61\'\'
Kiderült, ho|{í már buulelvu 10I1 lillott szerenrae-|
jÉlí\'kérl. hogy Ausztriából őrökre ki van tiltva hoítj I
Núiuetországliau kürózik. I\'oscli a lelepleiúe nláu is
váltig crAsittiPttK. lioiiy » (iyáral fúl fogja ípiltetui
s Mguikodik a neki meguavuoll területhez Minap
aiunban a Foscli Ojty végképp Mojeiésl i\'jwl. A
uiiillltorra volt kilOire a lelep.euxeilélyezéai lárgjalís
Bt.\'i; István reudóríokapitíuy. mim el»ófoku iparható
ság eluükliSaével. A tárgyaláson Poacli Kmii kipvi-
íeleletien Kőrsiner Ujiul» dr. luidaiioati l>Kf véd jelent
meg. A táron lltvnuiek József |iolgármesler képvi
selte : luleu voltak lortbbil „ szomnidiM telektulaj
donosok, a katonai kiiirstár kéntiselii és a lialóaiigi
ki)i8gok. A lárgjaláí lolyanmii a katonai kincstár
képviselője tiltakozását I..JC7.U. ki a téglagyár telepé-
Hűk engedélyezése ellen, valamint tiltakozott Ilivranek
polgármester ia. Krro i\'oscb KmlI n»gbizoll|a kijelen
tette, hogy lele nevében a telepengedélyezési kérvényt\'
visazavooja. Kzzel tehát a té«lugyar Ugye végképpen
inegbukoll. Posch Krail, nz elókeló idegen, már
családjával együtt el is hagyta a városi és ismeretlen j
helyre költözött \'
A h é t.
— A Tiraaakör rendim üli körgyuléae A nagykanizsai Társaskör ez évi rendes közgyulÓM-1. megtorlóul az a váratlan e^t, hogy u választmányból kibuktaiták Klek Lipótot, a kor W-gi, érdvnws tag|át. Helyebts dr. lureezky Iván kir. ügyúai került. K miatt azonban egy kis felfordulás támadt, mert az egétiz elöljáróság lemondott. Kz ügy bon március l-ún uj közgyűlést tartanuk, melyre H következő meghívót bucttá)toltuk ki: Meghívó » nagykunjai Társaskör lyuö. év március 1-iMi este i; órakor saját helyiségeiben, ÜÍ. alapwzabályok ... íjának u) 1. pontjának második bekezdene aUpián (i\'.i tag írásbeli kiváuatára) leudkivüli közgyűlést un Tárgysorozat: Lemondások lulytáu megürftatílett alolnóki, titkári, házitagyi, pénztári, ügyészí, választmányi t-s számvizsgálói helyek betöltése.
- Magántisztviselők köszönete. Arvay Lajos Zalamegje. Htií,fniii|H tudvalevőleg elrendelte, hogy megyénkben a vasár- és ünnepnapokra vsó vájárok iiftkóznapokra helyeztessenek át. Kz a rendelet K vasárnapi inunkat»zlluet teljesebb érvényesülését jelenti. Kz okból a nngy kanizsai MagáutitKi vihetők Kgy>■*><)Ide

Z A 1,\'A I ÍIIIL (I N Y
leválbeu mondott kOazönpt^t az alispánnak és reményét fejezte ki, hogy a megy., kereskedőim i irodáiban is jitbbaii fog ezentúl érvényesülni a vasárnapi mutikuj\'züiiet.
- Vegyes felülvizsgáló bizottságok. A hon
védelmi miniszter a vegyes f»lnlvizngálú bizottságokat
az líiiírt. isvre szervezte s heo>ztulta, működésük
határidi-jét megalapította. Vármegyénknek egy rén*e
a Pécseit, másik u Sopronban miikörió hiiotUng hatás
körébe tartozik. Kzek a bizotuágok a kóvuiknzó napo-
kun mükoduuk: jtniuár iír>-u.. február a.r>.. március
!)árili á
április j\'j., május ÜIÍ.. jmmi* ■„\':!., julms j migimtiis vtí., hztípl. il.. uktvbfi- 111 K ÜT.. Qovwiu-In-r HÍ éa fizllkség usetén ai nzeu napúkat kóvetó hétköznapokon. — Pécswtl Krrnih Jiíuus ffiitspún az ulnúk 1ialy«ttese Ley L.is/,lú leit- taiirti\'His, árvaszéki elnök; Sopronban Dr Htiun Kndn; rűispáu. ulai>k. ti(*t)üitt>ü üonzalua KrigyvK nyng. kir nirásbiró.
— Kcazthelyi színház. A kies líaluton partjiln
l\'i\'kvó Kühztlixlyi\'ii az n t-rv liighlkoztiilja a UrnaiU-
luin vt-it-rtértiait, hogy állnndó .--zinházat építenek.
Fnlynmodtak ii már a bWtigyminiszlerhfZ, hogy
HK\'iífe-li\'ló M\'gély nyu|ttÍHHViil tegy(> esi hthetÖvé s ha
■•z nifgt.irtéiiik, megépítik \\vi alliiinl» miuliaxal, inoly
a íilniü vendégeknek nzórukoz^st .-H élvezet>-l n.vujt
a nyári húnafiokban
Vigyázzunk az ötkoronasokra. A wiriiM\'gyénk-ben Itamis ótlíQniiiás péimiamtjulíHl laltilhik, A Imini-sitványok a király ÍU óves kurmiázásának finK-kérH Vfit énnek miiitÁjára készult<-k
— Öngyil kossá p Torma rtúza Keh?.thely
pol^\'árviiroKi • 8 éve.s U\'tíiiv. t\'íilltórlokoti \'.> csomó
kéiifsgyiifi.t vett. azt a mbrn leluldiitla és a tolya-.
dékoi megitta. Az erisa mérf^lól nirghalt. Teltének
okn ismeretlen.
A Nagykanizsai írod éa Műv. Kör u sit\'keílfliérváii ita!oi.verseny iitiki>lL-t-veiiii\'k Ifdi-zé-NÓro I\'.li\'H. február hó ^ll-fii, hzuml\'aton a I\'ulgári Kgylet leniu\'iben tánccal cgybukotötl nagy Turnangi tréflin dalestélyt ruuiit-i. Kezdete f /., ómkor. IMyiirak : Kitifleti páholy (i. uzemélyro ^4 K. Száműzött l\'uld-Hziuli titfilielyek: i—n. sor \'. K.. ;i— u. n»r -i K., i;__,s. sur 3 h\\. a lübbi Mirok 1\' K Karzati lllóliely :t K. KohUzinli állúhuly , .au K. Jegyek eló™ VKU-liatúk <>ij* febr. -jr»-i6l ketdv^ Alt e* Huhm urakuál. Mnsor: 1. Ghinai itillueuca Bzüruiiúd. (hutiorus fértikar. \'l. a) A kéihaugu énekes (ienéo humoros magáujü-l.\'iiPli\' li) Általános köikiváualra! A Ki)|iubZtás tíári tragédiája. KIAadja Haküdi LJ]OH ur, a pécsi dalárda kiirnagvH. ;\'.. af Altató dal. b) Angol dal. Klöadga Mezey\'llonku úrhölgy, sziuiakmi. novemlék. l. Az ini|>n\'hhário e* álInlHÍ. Humorún uextutt. ■■■ Az almás [iittn. Nitgy uiu^ii[i|e!eiiel Klóail|a llakscli Lajus Ur,

a pécsi dalárda karnagya, (i. a) Dal a sxalmakalep-ról. bj Taps nóta. K!6ad|i Mezey Ilonka úrhölgy, hzíuiakad. növendék. 7. A disznótor és örömei, Tréfán daljáték. Házi gazda Haksch Laios ur. Vendégek férfikar. A férfikart vezeti Uürtler Ferenc ur, az egyes számokat zongorán kiben itóhm Emil ur, ai | egyesület karnagyai.
— Társas automobilok a Balaton körül A
. Uataloni Szövetség arra kérte a a kereskedelemügyi
minisztériumot, hogy a Italatou körül kifogástalan utakat épileasen. A miniszter ulapiláwára mohi ai. államépitéüzelj hivatalok készítik a terveket és számadásokat.. Ha az utakiit uiegépilik, akkor a azóveUég gondolkodik arról, húgy társas automobilok járjanak i n halálon kOrflI ugy. hogy egy nap alatt meglátogat-hatjuk a tó miuijeu fürdőhelyét. A part menti községek fuglaljauak állási és a Balatoni SzoveUég utbaiga-zilása szerint a miniszternél szintén kerelmez/ék a körűi meg valósításai.
■ Megsértődött polgárukra. A sümegi adó-hivulalbiiu dolga volt ugy helybeli polgárnak. A barátságon péuziároa beszédbe ereszkedett vele 8 kedves polgártársnak szólítja. A fél sértődötten utasítja viaszt a ih-as nagy idők szokásos megszólítását: Kikérem magamnak, éti nem vagyok polgártárs, tisztességes, becsületes iparos vagyok. Kzzel azután nyakát is szegte a bamtságos beszélgetésnek.
— Állati járvány. Nagypáli és Ságod közsé
gekben a sertések közölt orbáuc lépett föl szórvá
nyosan, minek következtében nuveze.it községek ellen
a hutoság megfelelő korlátozási rendelt el.
— Kutya-aport. Utóbbi időben nálunk is a
kutyntenyétiztes nagyon föllendfilt. Nagyban hozzájá
rult ehhez, hogy a lenyúztok súlyt helyezuek az
etetésre. Kl-ben nauy segítségükre van a Katlíngar-
cég, a melynek kutyaeledele táplálja és erősiti az
állatokat. A gvár, melynek teljes címe „Fatlingers
1 Huudekuclien und (Mlügolfutter fabrik, Wiener Neiistadt- a ituiya észszerű táplálásáról érdeklődőknek ingyen könyvecskét kulii
— „Kalap király- Nagykanizsán. A közelgő
tavaszi iríttny újdonságuk megérkezteit férlí,- liu és
\'gyermek kalapok, sapkák 3 — 4—5 koronáért. Pluscb kalapok előre haladt idény miat aííUrg engedmény ! melleit Kaphatók U\'elliseh Márkus divat-kalap raktá-j rábau Nagykanizsán Krzsébet királyné lér 28.
— Köztudomású, hogy köhögés, rekedUég és
clnyúlkásodáauál legbizlosabbau balnak a világhírű
Kgger-léle mellpaüzlillák, melyek a gyomrot nem
rontják és kitűnő izüek. Knpha\'ók miutlcu gyógyszer-
tárbau és drogériábaii. Doboza I kor. ús \'í korona,
(l\'róbadoboz .\'in líll ) Főraktár: Nádor gyógyszertár
lfpesi, Vl., Váci-korul 11.tiauyatlull. De oeszeszeilte, mugiit é.s ismét éborré lett — ugy látszott. Aztán megint <\'.-ak belebámult a lámpába vagy talán a bonumt^. K» újra kezdű\'löll a bóbittkolás, mig végre rád ült nz nsztalra, lehajtotta megiiHhezUlt fejét a karjára é.s aludt.
Nübéz erÓs liorkolás bal látszott, csakhatnar nu\'g fájdalmas nyószórgés. Almodon, valami rosszat álmodhatott. (Vm! lett ismét. Aztán a lámpa tói-folu\'t^tt<- a lángiát, egy nagyot lobbant es kialudt.
A tiajnnl miir bekandikált az abhtkon, mert a Kpalétákat nem tette be senki. Káldor alvó testén olyan ije.-.ztó\' lilá» világiní.s omlóit át. Az (>gész ember olyan vult, mintha kadá\\cr Imt volna, szinte holt «zag i\'-rjoíít i>| kúriilott<-. Ks a holiieM, u rossz illatú kniláver álmodott.
Azt álmodta, hogy most találkozik elószor SICIIÚVHI, mm liogy azzal a leánnyal, jikit ó Sttiltáuak i» vezeti el.
. , . A bizánci uugv kupun megy be a fényesen kivilágított parkba A zenekar trombitái harsognak, i nép hullámzik a millió mécsféunyej szegélyzeii utakou. A konfetti felhők el-clboritamtk egy-egy ünnepelt rjzépsógft 0. »z llunepély fóremlezAje, ürol a nagy üikurnek, a nagy eredménynek. A pezsgóa-pavillonok Kzépüéges Hébéi, a bazárok ragyogó el-ániHÍtó hölgyei, a keleti ttátrak mámorba ringató bajadérei mind sii<tnek üdvözölni Ól, az est hősét. Musolyogva fogadja a bókokai, do aztán csak elniet. Mis valakit keres ó. A tóvárosi szinébznót, aki Stellát fogja jáUtani abban a kis alkalmi darabban, aim*lye.t ő irt a mai iinuepélyre. Akkor veszi észre, hegy már közül van a tiz óra, mindjárt megkezdik a darabot a parkban rögtönzött színpadon. A színfalak közé már b» nem juthat a nttgy tolongásban, hanem a uézótérre bemehet.
Kíváncsi a művésznő játékára. Próba nélkül játüzik, mert körUlmúuyui miatt csak kevússel az előadás előtt érkezett inog a vasúton. Uj csillag, még a


.bZ^rzóMiek se \\olt alkalma hí Un út Bud pedig Iliit ó klllOtlhi\'U elé^go kiismeri szíiii-világban
A színpad függönye föllebbi mailik c*e.iiKtttésre h miau ki-ülik m ó d
dpenleu, Ks Stella az ó >£uráfl<angjái. uagyou szépekéi inoudott
inngát a fóviirosi u szegény vidéki prole»zoruak. Igazi meleg-ég viú a
, buszédébeu es .. . ulismtjrés az ó csudásan szép arcán,
a .íitekies bar-\' Álouiiltassá leli a dicséretekk \' "■ \' \' \':
övénél szebb talán. Vagy talán ebből ...v„.
seregM-ból szállt le Stella u földrt) Káldor legalább Aztán ulmilll a bet, befejeződöd a vendég-
azt gondolta. KI volt bíivtilvo, a varázslat egészen szereplés; — Várnai Paula igen érzülmes bucauzáti
hatulmába eltette. A lelkűbe olyan fény hntolt, amilyen után visszament Budapestre,
az ÜdvözUltek országában ragyoghat csak. A le.^te _ — — — — — — — — =— —
I mintha szétfoszlott volna, aztán uia^a is srelleimné A tanár ur meg irt, irt a kis városban. Kgy
; leli és felszállt abba u világba, ahol Stella lakik, színdarabot irt, a^nely ót a dicsőség országába emeli
Ltíburult előtte én imádln őt. i majd es . . . a ba,lványoíult Slelláboz. Sokáig dolgo-
m irt, amoiy ui ■ uitHiíhifg uitiin^uun eint\'ii
t . . . a hatványozott Stellához. Sokáig liolgo-
jövendóbeli remekmuukáu. Kközben HürQn
lűvéöznónek \' - : "\'-\'- »-»■-» —


7, A (, A I K ii 7, I. I

\\íí— Bún Samu kitüntotése, A liivutalo* !fi|i
sierdai száma a következő hiri kiizölte.:
„Bzemélyem körtili magyar miriÍHzU*n\'in eló-lerjeBitésÍT\' Hűn Samunak, a nagykanizsai izraelita hitközség által fenlartoli fel só kereskedelmi iskola igazgatódnak, a lantigy terén hosszú és buzgó mtikodé.sávtd szerzt-tl érdemei elismerésen! Ferenc József-rendűm lovngkeitíszljét adományozom."■
Kell Bécsben, Hős, évi február (i-ttii.
y<i,-m: .hkM-J > t. Zichy Ahul.ii K\'1\'\'/ - \'■
Kz a kitüntet^ in évea fáradhatatlan IIIUIJÍCH gyümölcst;. Kgy emberollö nehéz, verejlókes munkás-hágát jnUlinniU a ifikén. A kitlluletés Kiélés körben, mindenül!, ahol Hűn Samut ismerik, osztatlan ürömöt én megelégedést ki-liL\'ti. Érdemes, szerény finberl ért n királyi kegy Migara, akt A iiHVtdédtau tenín bcnad-hatatlan érdemeket szerzett. Szivból üdvözöljük Hűn iHamut a jól megérdemeli kitüntetetthez.
— Ügyészségi megbízott. Az igaz*-iigl»^yi-
miuiszter dr. Hajós Ferenc Csáktornyái gyakorló
ügyvédül a nagykauizsai kir. ügyészség kerületébe
Ügyészségi megbizollá rendelte ki.
— Közeledik március idusa. Rövid néhány
llét választ f] bennllnlt\'1 amink a jelenióségteljen nap
nak hatvanadik évíordnlóJKlól. míkor IK-ts. március
l.i-en megmozdult H magyar főváros és \\érlfli>n
forradalommal n szabadság, egyenlőség és testvériség
eszméivel elsöpörte a századokig tartó szolgaiig jármát.
Kgy csaplWa >zlllt-lült meg a magyar sajtó és » ma
gyar szabadság. A hatvanadik ét fordulót, ílló, ltugy
méltó pumpával lllje meg minden ImzaflHsun ér/.ó
kóiöég, város, lesi ti let és iskola Városunk M-III
hiányolbatík az iinneplók közül, hisz, eddig is minden
évben meggy ii|tot la az emlékezel lüzét a haza oltárán.
— Haldoklik a farsang Kél bél múlva iü a
hauivazó dterda, mely tudvalevőleg végét veti u larsiingí
mulatságoknak. Az idén a kalendárinmcsiuálók ugyan
c»ak kedveztük a mulntó emberiségnek : kel hónapra
szabták a farsang idejét. Hát ezt a farsnugot ki is
használlak, kulöuöKeu itt Nagykanizsán Holm nem volt
enuyi farsangi mulatság. Még a hátralévő két hét it>
meg van rakva mulatságokkal, sót akad olyan is, umi
már a íiagybójti időszakokba esik In-le, amely pedig
ellenkezik a vallásos felfogással. Azt mondják, hogy
az idei mulatságok látogatottság tekiiiMéb.\'n L- lelni
múlják »7. >-ddigii>k>\'t.
— A Thalía Nagykanizsán. KuiliU-IHlk unit, hogy a rövároK) Tlialia lár*a.-ág \\irit-ki körűim indull én <) körút program injába húrom nagykanisNai előadást is fölvett. Ma arról erU\'Mteuek lo-nnltnkei liogy a Tbalia nagykainz-sai elóndásaii tmircíus In\', közepe táján fogja megtartani v> pedig előadja; -Isii este


Marin Magilaléna" cimu :t fidvonásos dránni-:
\\li ók jó H- rin hhó!
uiuzat6B lülülva«!t,okai rt-udut. Mít.rcius
)
1 fídvotiáHos lialtisitragídiájál, .NoráJ-|ál.
— Az Universum-krém
linomitHHa ÚN szépiléséro. -lólékonv ImlAssnl VHII «g*;»; vagy vájiislíól «r«dö seb»k iilten. A durva vagy vörös arcbőrt fehérni vxrázHolj", a feldorzsoll é iO llk ii l
iAt fi* (J\\itirii<line A nMirtftrlóiirtk jó Hu- rimn hnhó-! HwWuji Dfzsö olvas fid a aiociatizrauKról fa korew üitát; ináhudik fhU> H»)vrm»uiih .A remény" ciinll | tónv .-zociálizmiifinil; 8-ikáti lluclibingor Manó
uni,ls
rmfidilt i-
lugjobh »zer a hflr
Il ;
rala párt program injáról. líj-eri V, Károly a március l,"i. jelent Aggéról.
— Rabló majom. Kgy családból a nók tiragoi mentek hindui az t-rdóbo. Egy hatalmi-H orangutat)^ uicgragiidtH a Italai, szép auwít és formálisan elrabolta. Hiába llldözték, i-sak óv múlva akadlak rá .
turistáknak és lovasoknak igen vi-lHlcnségbol. A szegény, elrabolt asszony ekkoru hasznos Nem .szabad »• korszakalkotó szernek egy már teljesen elvadult, a gorillát saerelle és mikor s háztartásban MID hiánvozni. (Hóvehbelmnaihirdelésbou- vadászok golyója leturítetle. niegórlllt. Haza vilttk,
— Házasság. Kocli Mór baltavári keieskedó ahol nagy sokára az anyai szeretet gyógyiiniu .
f. hó \'Jii-án kot há/.assáf;<ií Ni-nmarit Szidónia urleány- Kis (iának a csókja kijózanította. Kz it rmnck m.-,.-
nyal Sünugeti. gyíínyórn kiviitdhon látható az Urauin mai, béti.ii
— A paciiai iparoskor a poloskeí és pölrétci előadásain, Nézze meg miudtiuki, meri ;i leniniij
tüzkárosultak lávára tegnap »*{« rendkívül sikerült kivfil bemutatják még Afrikái és Smyiuát, tovább*
mtilntságol remipxtttt Szavaimul, felolvasással, énükkel, szenzációs, kacáglbló bzllózatokat. Hrtlnap, keddmi,
cimbalommal és kegedüjáiékkal közreműködtek : Lila/,- uj műsor van.
lig Moriska, dr Kaszán fidóri, Csupor Lajos. Usekei ._.,. ^ i. ..,^-. .^^—,„-*-. . ,■

Nándor, K ormivá László. Fekete Zsigmond és Valók Károly. A nagyvendéglő csinosan diszitett tenne egészen ttiegte.lt inleligen* közönséggel, mely lelkesen tapsolt az ügyes műkedvelőknek. Miisor ntíin táiir kövclkov.clt kiviMgos kiviiMtig. A lüzkiiroKultnknnk kórdlbchll :ÍUI) korona int.
— Halálozások. Kat/Nibneb Kornél OIVOSIKI-
\\>-udék. Katzenbach Jó?.sef kir iiirásbiró lia, pénteken
d n. -iü t-ves korában Na«ykanizsán elhunyl. A korán
hirba -síiült if|iit It\'nnup tejnették nugy részvél mfllett.
Súlyos t\'»H|HÍs érte Margitai Józsefet, a csáklor-uyui tmiilókép.\'zde ny. igitrirfitóját és családját. Ftdlllnö szi*psé<íli -lenni lejínya, férj. Farkas Lajosuk élete \'Jii-ik lm?.a.s!ííigHiisk :j-ik evébon pénteken reggel Csáktornyán meglmlt. T<>meté>én, mely szombaton d u volt, Muraköz t\'gésv, inleligi-nciáia megjfl><ul
•.\'IICH fugcncdvból i ln-.u fuvck kivonalnbúl kúsxu
n ulknhus uBy K)-e(nickcknc
mini IcliuillekiH\'k. i >;k\'<i):y!t£i:rliiibiui kíi|\'ható. :n niu ;i. - K., kis uvcjt l\'. - K Török Joi.ef KyoK.V<.^M.irr
,rcsi. vi, lúmK-HiM n.
- A visszatetsző szaga és )7.e követkoztétitm
oly iH\'ht\'zen be.vi-hi-10 cMjkmnájolaj végre |ó i?,ll és
könny t-i) emésztliel/i állapotban kapható a hires „Scotl-
féle Kuiulsió"-ban, tuelv minili-n gvógv>zerliirb;ui
áruüitUlik.
- A betegséKCk elleni hurrbnii u vilrtW |.>g-
kiválóbb orvosai .\'gyesülnuk. K b(\'leg.>égek sorábnii az
elíii\'i lieljet az Kpilepszia \\ Nyavalyalörési foglalja e|.
K bajban szenvedőknek vigaszul szidgálnak a/.on érte-
sülé^Dnk, mely szerint egy magyar nrvos e betegség
ellen uj és hatékony gyógyító módszert alkalma/.,
amelyén már a külföld is méltó rüsmerésbeii rés/.<--
siiHt.v Ki orv.it. dr. SXRIIÓ Síindor Hudapesl. V..
Alkotimiiiy-ii. .r... ki kéreggel nynji fcKilágosilii^i
minda/.oknak. kik gyógylló módszere segélyével *■
>ulvi>. lniuil ?,K.iliii(liilní óhajltinak
— Felolvasások a szociáldemokratáknál. A
níigykuuizsai szociáldeniokraUt párl imucius hó l-tőlHenki he tudta, hova utazott. Való.színlll*g vultiiiii vidttki \\iiro8ba vt>ndégsme,pidni, Az uisAgok azonban semmit se tudtak erről a ve,ndégs.ZcivphW6l. hallgattak.
Káldor nit\'gziivaroíloll. Nem tudta mii tegyen. Várjon-e vugy maradjon\'! Talnn mábkor jönne lel. A darabjásal is igy volt. Végre IÜ arru határolta el magát, hogy a daruból likkor nyújtja b«. ha Stellának már fóloKiiMii Ha?.u azonbim nem ment, liánom maradt - ^iri Si»llára.
Egyezi:!\' nilHU, amint az utcán lézengni!, mesz-biiról éhzn\'vettt! VúriiHi Paulát, aki nagyon sietni látszott abba az irányba, uhol » In kása volt.
Kiildor kocsiba vulette magát ét< a .sKállójába hajtatott, hogy . . . áiöltözkűdjék. Aztán a művésznőhöz vitette magát. Ks Stella, az imádott, a hatványozott Stella u*;y fogadta szerelmes lovagjai, Htni egy volt & kiuluhitithflul. Kltjintü tiabozó volt, azulán bidet\'. végre pe.dig darabos, majd 110,111 durva.
Szegény Káldoi illuziókkal l.lt agya kiibiill és maga pedig valóságos bamba. Amikor ailán a jogairól lítíidctt valamit tnokogiii, akkor Stella tigús/. kegyetlenül vágta a bzemébe, hogy : szeszélyből ját-Kzotla az egész falusi komédiái. Kudve jött egy kis pásztorjátékra, amit azonban motft már — elíeledi-tt Nem szerette Káldorl noha. cnak „tanulrnányoita " Aztán ne is akadékoskodjék itt tovább, mórt uem-aokára látogató érkezik hozzá, aki az 6 .barátin" s aki nagyon féltékeny természetű: non) szereli a férli-liUoííttlökat Jiarátiiőjó\'-ttél. Vagyia egész rOviden: „Imid fi magadat, ile azonnal."
A j-zegeiiy Káldor — mintha villáin *njlo|ta
volna i\'gy szól su tudott szólni: Iiaiicm egy pár
pillanat mnlvn lí.sunya vörosség futotta el az arcát-
aztán a színdarabjának a kéziratát — minden illem
tani szabály ellflnér* - Várnai Paula szeme közé
vngta és elrohant. t
Hát ez eddig még megjárja, de amit azután

U\'U az A hóbortos proftmzor, HZ már igazán nem illeti egy tudós emberhez Ugyanis; n jtiggvnrsiibb tempóban sietett a szállójába, frilrohmit a l.\'pc-ókón . >\\s bi-zárkózott a s?.oli!Íjiil):i
Nemsokára -aztán egy r*rvolverlövé.s doireni ol. Valamelyik lúzmigÓ .lun-zktiecht- mughallotln a dór-renöst. lárimil i\'-sapolt n.s rátörték a véréhoii fetrongó profuütiíorra a »2obu ajtaját. Mentókért lelelomiltak, akik annak reudje-itiódja K&eriiii HIvitték. Ks két-három hél alatt a kórházban kigyógyilották H SZIMCI-mus umbert
A lapok persze tele voltak az .érdekes esemény\'-nyel. A tudósításokhoz a legjobb anyagot 11 tanár ur .jegyzetei" szolgáltának, amiket H szállóban az Íróasztalában találtak. (Azok az ügyetlen professzorok. ) Kgy kis ferdité*. egy kis szó*/., aztán a/, ostsze-függés .egyik elsórangii n}úvésznonkukel 1 kinek a iifv.H nflin hozták ugyait, de átért a vurobok in u\\ c.-iripelték i Kiilrlor Mihály tanrtr úrból regiiuyhősl csináltak
alóságo
Ue a hirlaptudósiláüok ttiást is eredfi)úi>yozlek: legelsófiorban azt, hogy a feleségek leutlírelmuseldi példánya végre i* m.\'HNokHlta a tímár ur kalaiid)ait éh egyszerűen ktburcolkodott a férje lakáhiiból az általa hozott bútorokkal együtt; második Mirhiui pedig azt, amit nemsokára lesz alkalmunk uii-gtudui.
Valaki erősen döngette Káldor irodájának a?, ajtaját. A döngetésre íolébredt álmából n testileg-lelkileg mttgkinzolt ••mber Sietett kinyitni at a|tót. A fevélhordó állt előtti*. Kút ajánlott levtdi^t adott át B tanár nrindí (Persze, még a lo vél hordó arcán is gntiyoH moHolynak az ÁtrÖppeuését vett<t észre — a gyanakvó ) ki. átvétel nlismerésn után rt\'megvo nézte a két levelel. Kgyiket m murtn fölboutatii. Meg halványabb lett. Majd a fejúlior, kapni! s liatalmss, erős láp esőkkel járt íol s |H a Nzobt\'nrtbait [)(- aztán meg-

nlll. Mintha clhulánizla volna magái. Föllépt.- .t« füfik leroM. HZI. amelyiket a felesége irta. Egy ji-^-gyilnl hnlll ki abból. A levélben meg körltlb\'-hll .1\'. vn|l irva bogv . . . most iniir igazán és vi^zavmi-liatdllanul rége vau mindennek. Hizoiiyor>au tudlu a b!ino-> is, hogy: „vége van immár mindennek," mxit H jfgy*!)\'ltrü eddig nem szerepelt m ó ,t\'seteiuliei..
A szenvedő Pitibnr sokA küzdóll önmagával. <!■* végre is legyőzték — a kouyek. Rá borult az asztalra és htiiigosHn, ft\'liajdillva és keserveden sirl. Aztiin — inkább gépiben — laUaakitotta az intézeti igazgat" altul irt levelet, aiii)<lyl>en hivatulosan arról .érlesítletik dr Kiildor Mihály logimmiziunii rendes lanár ur, hogy állásától folfüggesztetetr .slb. Kz az erleHtés nmr 11.NI. i.\'ii rá semmi hálást.
Hantim a felesége tevék — nmeivel ismét a kuzebo veit és okasutitutt — n gondohitok egé-i surál indította meg az agyában A válást, a tlától való els/.aka.lásl, a botrányt, az <5 nyomorult viselkedést-t a büuuek helyrehozlialallaiiságál, a közvéleményt, midy ót elitéli, a város, az egész vidék gunvjril.
Kikezdett isméi föl * alá járni a aobában. Azláii nagy gyengeségül, orfillenséget érzeti egé.-z tontéliKii. Az rtlmallauMig, meg lalrtn 11 láplálkozHi Ititíuya in uóvelto azt n gyüngeségel. amit elsóhorban a nagy lelki kiuok okozlak. Ije rogy olt a pamlagra. Azután sokáig, nagyon sokáig meg se mozdult. Kitelt ebben A merev mozdulatlanságban talán egy félóra i*-Végr*\' . . minlhu magához téri volnfl. Fölállt, majd pedig ÁI. ablak lolé ÍJHIUIL
Kkkor aititn egy durranás halUltíZott, Ks a bzerencsétleH ember — össseesve — szörnyet halt. — — Most már elégséges gyakorlata volt az öu-! gyilkosság hiomoru dolgában.

I..IJB. KKHHUAU -u.

I, A I. A I K II /, |, () N yBo ih Bun.kház Törlesztése* kölcsönöket ll Foly ógltunk: .
RTTTí &, PR\'íT1 Jelzálog köloeönöket n J .- "l\'^j\'hílvi l> -----
8zemély- éa tároaváltóhite \' 2"
VI., M •KV. Kir. (Ji\'et.-UHí«f |>aloUi..bni>. Tisztviaelöi köloiönöket f<<;
ó-uic« BankhelyUAgQk: Értékpapírokra, ^tí\'Ü\'í* tt*k ts VHIUIH mollotl. Tőzsde negbicnsulinl * buj»pei.l 0&"D-iiig koksoni nyújtunk ne cs kulfulJi tóíídtkín lelkii-mc Osztrik-Mkgyar ölesen élt pon(o-
DljtaU nul nyújtunk bárkinek szakK^eru fökitágo.itisl. snn icljrsiiultk, niimtenkcn ered KoilT6Ft&lmik bmrnely belü>Uli| jicniiiiti-Kct nltal n\\ ninynycl, nr. *Ti"\'y«m.ik i iiRpunin díjtalanul koroljuk.
v.,. ibélj-cg mindsnkur inellckeltndó. I\'ÍIUcsoportoknil levó oiuickottelé»einkncl togv alegflőnyustbb KI bonyolítjuk le Bnnfebáí jnk képvtselclcfemcgbixh«tií cp)
Kereskedő ifjak estélje.
I Mert.... aia*. hogy mu|<l ngv miisilc ismeri 1 anekdotába foglaljuk mondani valónkat.
;n.k •.Unt ,.niiK, védekmtt: . nem voltam > városiján, mikur ád mikor oda nu\'utum,
A nagykanizsai kerenkedó ifjak mindun évbon [ ukfcta \\éw ""él ".\'"""íóUT\' *MM\' \'"*"" ""\' r.\'iidraiok egy estélyt, luelyctn a város sgési. EinbarOuk a törvényszék társadalmát vondógül látják. így volt ez teg-1 — Eloaior \'
flott, a kcri\'fckedo ifjak idői católyén is, mely\'* lal"ta történt; maHiumi mm,i »ua IU,DIU
a Polgári Egylet naitvterinit.bcii folyt lo Két \'*k*" *j"i* "\'"" ""• "lltl """ kl>lll!U l""4rlli;
Városi veniwgmovte ..l.«l.. ki \\, ^ft^S^^V^^ti
műsorát. .10 nevek: Márkus Kmilia iis lljwikúprii: olastorniunupolitiiiliunk; mésod-
lift rgor Zsigmond gorilonkauiüvési. Amijság-iwor a fene tudi», hol a politika l»Mn: «s harmad-
hui sablon kiváltja annak mogemlitésót, bo """* "■"\'\'■ —*■■• \'■■■•■"i"\' •*■■ • 1....1—.-■!
^ ., I .1 ii I .i a 1F r. B11~^ Ir ,ii.|| . ...» »_. ,. la.íl ^..i..ll J
z,.„goraki8tirottfl. a wne rilmusálioz »lkal-1 !"h"f- *mMr "\'. m.m "líjron poKlik., hogy arról
«k»<lv. Citálta o..d.l.l.. ,.■■»> ^g-ZÍ^^\'S^iZ^l iAlJS
pil és az o imgy drámai crcjévnl a, Juluk i valosiinnleK poliiika. csakhogy ugynHV„idt .rossz P/.ovRgét. Fi-lolvasta u «aját novelláját i^8 1 politika." .ló, kifogástalan poliiika akkor hitt volna, ha w.avnlt miig. jobban mondva felolvasott hároin \' "lleiiVejóli\'K íródik. UltcmévtKi JÓflól kltil ó K! \'"\' á11"1 \'*\' "»">>l*» >f* l\'r1 •"■•\'""\'"k
w.avnlt miig. jobban mondva felolvasott háro Ultcménvt; Kiss JÓ7.K.-flól k«lt.il ós Kozma! Andortól egyel, (..yönyonl volt. üurger tanár-mik sem m volt u dubuju Nagykanizsán. Mint niiis alkalontnitd ezutlfll is clrugad
K
Al egli,lb(„ CMk „ ^„^.„n b»,n,tink«t
m m olt u dubuju Nagykanizsán. Mint iiugy ha otbtlcd tniuiutést kapunk, .irnkk.\' lurdil
niiis alkalontnitd. ezutlfll is clrugadolt blMlllün- majd a l..lkii h i
lasszicilá&a Mesteri tlinikájál \'\'"\'\'\'ti ™kk>l
b»,n,tink«t
„\'"\' á11.,".1 \'*\'• "»">>l*» >f* l\'r Csak moltózKwék turvli-minxl Iwnn Al egli,lb(,„ CMk „
l
pot>ura tl7.ottQak. I"-"\'"" i*l
h l té
iiiiis alkiiluiniiiul. f/.ütlíil is clru^üdolt hmiitün- mtijd a l«>lkiÍKmen<t. bogy ímtyi\'n
iíi-1 játékának klassziciiáfeu. MfsttTi telntikáját \'\'"\'\'\'K nokkal jobb l«u volna, ha RÍ
kiilúflötitMi Uoolirini AlU-prójánalí és Sohubi-ri. WipolititóUuk voln^^m^«»fc*t. ^^ l)(1,slHl.t<,..slirl
M^iiiumejéni-lf .■lómliiHál.an t-sodáluk. Sohtibrrt | mojrl.Oni^íiwk* M^irrunáía\'. \'\\zy" yZiu!xZ™<»\\ ^
<■* Hajtln mnlyváíráau intcrjiivtálasa pctli^ _ Mbob, a7.«rt a rungyós fn»:rt. b.i>:y „g-izt-m-
l-\'l-ilinosellc ii halliralókiLl. líürjí<\'r gondonka-\'ber," inegbontcltvk rtiven Uronira. Kn-rt miir j>ofou
j.ih\'kál m Márkus Kmiliii (iicludránuiit l(!u- ÍB vAghatlam volna l^alHltb u lelkiismereii-m nyugodt
in e n s c. h i. i n Yilmoftné kiserle zongorán tuyal :i művészetté!, mely teljesen méltó volt a kiváló 8Zi>r(tplókhü7.. A lermet u közönség leljesen megtöltötte és <>■/. u közönség. Szokás ellenére, ezúttal korra hajnalig együtt maradt cs legkndéljesnbbon töllötle, az idótt
SZEZON KÉPEK.
A politika.
ni f u se h o i II Vilmos.IŐ kiftórLn zongorán azyal \'Phlllí ■ .
.-.. ... .._, , ...... r,... _. ,. . Maid elválik. Imgy Iub»roKi<>u-> a U\'lkiwnnr«t.
g/\'tlllk. lingv itirftl a
Mull hzuinuíjkiiai) i Ui\'-niA«úl-l(B[>t\'tiülH(lnui az ("•■jiink.
(\'tti\'VHfíiiíililikti\'i !■(£>■
I.TI aiu\'kdoliual
Köt a\'yall iÍHs7.«pi-ri-l. A lárniii bc\\.bcn ;iz i\'j!\\ili rii\'/,ól a ultinkra :
— llgyaii, iu< kiitbúIJDti!
Hu|)|)nnl dübbi\' gniul i-ii1-- ;i ^lUUhik" it- a
volt t-s mnr>t<l ;t
Fattinger-féle Kutya-Kaláoa,
llli>lV az liss/.i\'h ■\' líi|lu liifi\'-zi\'ii\'k kn/iit ,t |i\'t!|nlib
összW\'telli .i.- tú|.m-ju. 60\'kg 23 K., 5 kg
bérmentve 3 20 K.
Fattinger-féle Puppy-BUquit
kdlyiik-kulytik rü«tT.-. 60 kg. 26 K,( 5 kg.
bórmentve 350 K. Ar|ff;y£ifkii liérnifiitvc killil:
Fitllngir\'i Patint Nundikychin unri , Wlinir-Hauitadt,
— Mi, bogy in- kiabállak? HiU «-n kiubiilok V
A/i mt*ri kiabálni, bogy «>u kiabAllam! [Vdig niiknr
ó ;izt kiabálja, bogy én kiabálok, okkor mi azt kiubál-
h.inmi, bogy 5 kiubál. A/ ngótiz idő alatt kiabit! VHMII
I>> moül ram iogja, Imgy kiabáltam, l\'itdiglm !i llldi1-
jt\'l kiabálja, akkor IM tudja mindt-nki. bogy \'"in *• rí
kiabáltam, baneni magit kiabiill!
250-nél tObb első dij. A laitmni>r-i>l<\'
|l kl
KArnlbidtlI így vau a „Zalai KOzlóiiy\' is A t-k kir. flgyíVfst\'g a^L mondja, bogy politizált, mi p.\'.lig vissiakiubáliink, kogy a luk. kir. i)g)f«s2st;g politizál. T. i. politiztilásból inkroinínálji a cikkeinkéi, NVin mondjuk, bogy a vád le vél politizál, de R .sorok kw,»tt ott biijkAl a politika, amely — bogy sénlu basoliUltal idózztik a költőt — kancsal szemekkel fasu\'H ugekbe nÓ7..
I

KÖZGAZDASÁG.
állapot.
(A fóldmivelési minis éter jelentése i A .Soioogu Hírlap" ludóniti\'iiiíU\'íl. —
Kaposvár, február 21.
A foliliimeli\'-bUgyi luiuibztúrium » gazdasáfí tiulósiióktol beérkezett jelentenék alapján a vezetések ftlIásAról ozukot;
A lelolyt junuár «\'-s n folyó l\'i\'bruiiá lióntpban ib lUlaudúau ÍÍÍUOÍÓ utójára^ uralkodott. Kppflü o változó idftjáráH ú» a sok helyütt biányzo hótakiró a jíuziiAk UBÍÍV riíHiitt ttlégmlctlunuú teszi. Sok fölé el ÍH olvadt H hó ciupáti t, februári nagy liavusö, mely az orniig egy rctjzr<jw kíterjHtlt, liozta mt>g az érititett vidéküknek a sxuknógeü liólaksrűti bar hnlyeukint ax utóbbi nupokbau tí87.1elt viharos időjárás ett n Állapotot iü inedrontotln: l(iH«porvéti a bavnt, védtelenül hagyvn a zsongti vntt\'sck»\'l.
A hegyi vidékeken, ahol többször havazott, HllmidÓMi van hó, itt st ordni faimuikAlntoknak ked-l vei iü.
A vou-sek [iilyléHii és állapota fulól a nagyoD is , változó idöjúní^i hatáaa alatt oi id5 szerint véleményt sem lnln\'t inondaui, mert niHguk a gazdák sincsenek ubbnn a lielyictben, liojry i-mV meitközelitóh\'g ta UólheüSHUck u velúsek állapoiáról. Mimlent\'wJtrtj t
lUVHSZlÓl Sok W^ iüURCM.
A giizdttnúxi umnkálaiok legiukiibb az erdőben folynak, f-\'luinlítb.-túk tuvúbbá ilii\'^í a nédvágán, jég-bontiis és a lúluVkm) a trágyalerügotén. Szölók aü tollurfítiliUhiil \\» több liflymi lo^lalkozuuk.
A?. Allatalkunáuy isláilóra szorult, az AlUtegéül-si\'gltgyj ulhipot orKKágNZ«rlü kielégítő.
Takaniiiíiiy, szalmi é« te ugor isii ríelu takarékos keíi-Us-scl ■-- mivel mi eiotskannánvt is fogyaszt a jóftzáfi — eh\'ngodó li\'i*i.
Ha » plC\'háiio* v»gy ar, ill^lékfN pOspftk van (t\'lun. DOU tnuu ucm Nifiknégen. Ilii t\'gyilí fél imi ne ni tud, három utuu kuli. Az ol jegy zeni bzprzódúat a plébánia irattáriban őrzik é« <>gy külön, ugym-ve-telt eljegyzÚHÍ niiyakáiiyTbe bejegyzik. A li iveket iuluni kuli. hogy i\'ijpgyzébi KzerzOdÚKl leliulAleg & lúbá lolt, annak liivitlatában kössék meg.
Az idén uprilitt ití-ctÓI kvzdvo tubát c^ak az uj remlelut elöirátsa szerint kötött etji\'gyzén letiz jogérvé-tiyuti, vagyis fs»k nr, ilynu hozza létrtt a következő1 hároin jogi eredményi: bármely más ozetnélylyel kötmido imaHhág tiltó akadályát, "sót bontó akadályt mita eljegyzés megköt énére: köztiszh-s^égi bontó aka-(iálvt ib köt«letettBi\'gt;i és jogot a házasság meg-köiéítéro Krkülctií kotulrzotuég száműzik a tisztán magán jellegi) elj.^y?.ét<ból iü. m-lyvt ez. a rendelet nem tilt ni, csak egyházi kövfllflméliyeitöl foszt me*.
Ai i\'gyliáz ezen UuuepiesKégfkei elreudclvéa, i-lej.\'-i kivjinia vonni unnak, bogy nz uljegyznseket mcggoudolallaiiiil kössék. ttr.ahálvozza a rendelet ai ehkeléí,- tlolgiibati :t plebátuiH ille(ek«>sKéK<-|, valamint a kihml>-iéK é» k.-ro/.H\'h-t, módoKátail. A házassági nkndriívok alól vuló fúlineuléht H monva.i.szony plttbiinosá-iiuk kHl kérni.
Hirdetmény. A es é» kir fi. hadtest katonai épiii\'Mi\'tj iisí.inl\\Himk ke?.i\'ln bi^ntt-ága (Pozsony, Vásártér 4(>. KZ. I. emeleti t. évi inán-iuH hó (i-íkáa d e. lo órnkor Írásbeli Y<:rr<>-nytárgyalást tart a kihmánoni katonai aln>áli*ko!án»k fóreá\'liskolává való iilalítkitásjivH! kapcsolatos épitominikulutok fogHiiatosi* tiíhu érdekében. A munkálitlok egy rfltirtzti én ie^euy-sé>ti épnl.il emolúsébÖl, a főépület éti melléképület HlHliikiiiísáből íofii.ik állni A kóltMégirftnyiat ó-uzege 271 lum korona. A lóépiilei átalakításától ultűkiutve a itninkiilnlok cs-ftk i-ptszU^n adittn»k ki, vagyis csak

C "" \'
egy v»lliilk<«<\\ra bizittimk. A ver.i.\'iiytiUwtelek £s az a)iitilnti iiyoinlalviiiiy-Urlapok a loiili,ei>xi<ti építészeti r^íliilvtiul i\'hsiin>rvi\'liy ulleuébeit VrenííAk ni ; u^vanntt K inU.-?aLi mitvrli\'ii\'L\'ÍK megl*\'kinllif|t\'ik Su|>ruii. i\'iiM. évi iVIutiiir hn ■-\'Oán. A kémleli ketv.-.k.\'i,e|iui ís iparkamara.
A Mi[>ro»i 18. liouréd ftyn\\omiM*d 3-ik (Kőszegi; lAsílónl|ánsk kiteétkeztw bizottsAitu nyilvános árlt-jlésl htrdiM ■ u iMfienuiUMi :\'-*>« számú ••» Ki ntwennázsn 6-OH Máinii li-zi, valamint li> motormtU-a ilnrn a/álli-láMdra A résaliMus föltételek a íóniHMHiett biintlsiiff-liál tud Imi iik mag. Sopron, lí\'US évi február li» l\'l-éti. A kertllt\'ti kereskedelmi és iparkamara
Meglepi a szurokét
a SCOTT-réle Kmulstó hali.!.;i muulirii alkalommal ha Hit mi^ulkorliaii s-ifiivedó jiveniii-kilkiii-k adják. A
SCOTT-\'*" Emuisió
felt Unó iiyorb»ít unioMlja a gyermeket, erősíti a csontokat étt elÓM-niti fejlődé. hük*-i Km r-ndkivoli butus »itlóban cKuk ilyen kiuiló sierr.>| i-rlirtó t»l. A SCOTT exaki* el»AranilQ utkalívcxokiM tartalmaz s ai erviieli tíCÜT I\'-U:Ui t\'ljánls oko^ia, ln>^_y batiih^liaii lel^.l-inulliuUllati éti litjnic^ak liiitnl t\'s urug t-mber, liam-in inng a lialrtl kll-siobéu \'<ill gyernn\'k is künyen ».\'int\'!«\'ili.
mi.].^ >....■
m^cVwd Egy eredeti llve* 4r« a K 50 fillér.
JP . tMUt.l
~hÜBaíJ?"\' KttpUaló miudvii gyógvszerlárl\'aii,
iítztiiit finnttrtini
Mlckal kiititívclih tit * beteRcUl mcggy<ÍK>1>l\'>»\'- "* ■>«>"■]
mekckci ■« ■nnyiro rellígctt a nyáti bclcgstgckir.l: hasíol>»s htsmencs, bclhuiut .sib. meg akarjuk <>vm Uj láljuk ■ maga J nemeben egyedülinek ismert ,KyfBk«* jjyetmekliMtlcI, amely CKCHZüégcs c** bélbajos, valamint gyenge, a tcjlóifcibin vissia-
R. Ku(oke-iifl, Wien, 1.

ZALAI KÖZLŐ N V
MulataAgok
alkalmával ajínlok »
Iflgolcaóbb árak mal\'
letldiaiitíiflketí*!*"1-
plonokat
IFJ. WAÜDITS ri ■== ^^^^ JÚZ8EF
IRODA ÁTHELYEZÉSI
mmm 11
cég tisztelettel értesiti m. t. ügyfeleit, hogy 35 év óla fenálló
HIRDETÉSI IRODÁJÁT
(jelűnleg HndttpüMt, IV., Váci-utca \'20. sz.)
1907. november hó 10-t\'ii
saját házéba
Budapest, IV., Molnár-utca 38.
helye*! át.
Hirdetések telvntelo a világ összes lapjni és napiarai részére.

IÍIÜK. KKHHUAli
Újdonság!
A ii. kiiióusrg Hiives
Uido mására hoiom,
_ hogy inúttírmeinet
e lók--lő tóviiruni t-s ktiliülili íiiuyinUk fi)in«í|Ara, g mai kot\' li\'gujalil) vivmányui tíi\'rinl, villamos fényrctlektorokkn] Mltain r\\ H így azon li?|y-zittlj.-ii va/yok » iiisi HH|)lól f(i«va, a legelőnyösebb világítás mellett, a?. iilójánULól t(d-ji\'í>t*n tDggtttliMilll Diiiicp- >\'n VHí-itniap \\n reggeli 8 órától esti 8 óráig iVhiju-leki-t eh/.küzöl-hi\'tni HlÖzt\'tcs Ijeieliíiitt\'s est;ti1 n kt^obbiMi ÍH. Hálok i\'s egyeli i\'ntHlyek alkalmából nn\'itermem a ki\'si\'i esti nrAkbau is nyitva van u^y, hogy a közönség közvetlen nz e.Ktúlyfk tíitognUüa előtt is fényktjfit\'iletheti magái tlzi-n uj ciljú-rás Rit>rint lelvftt képek Kuminilten HKIII ktllón-boíiipk a iiiippul felv.tt ki\'pott/il. Mnteriiieiiii\'t a jiHiWii\'ii is i-íivi-K |iáiUii^ásnkba ajánlva, va-gjdk teljes tis?.t"lcll.\'l
VÉRTES ANTAL
fttiiykepé.sí, Cseu^eri ut 1. B Naj;ykaniíHaÍ (aka-rékptín?.lár éplllftt-ticu toUlH7.ini.
Kirakataim megtekintésére felhívom l. kozonnvg siives ligyelmcl.
Értesitéi.
Vao fí.on\'nc.Héni a miyvérdciutl köiflnség becs« tudoiiui-iiiii hozni, bouv a !;Ö7,II-III es helybeli Wcmi féld ís Kiseliur ci\'n között fi-nállott ilzli-ti vistuiiv közöa nU\'K"\'»iyi\'iéB.si\'Í, — burát-títtns nioii » mai napon Udjeaun inegMítlnt H U/Jctoniel iiizy mint eddig.
Stern József,
törvónyszékileg hejfgyzetl c/\'K alatt ÍOKoni tovább vnzeliii
MidAn HÍ alkfllommal is a nagyérdemű kíjzönség további szive.s lámogrt^áL kérem niHradok.
kiviiló tisztelettel
Stern József


Kapható Nagykanizsán : Nfii ús ki
PREKL ANTAL
Elii HIJUBI/.III MZUIOI, kárpitot íi dlt/ltö
NAGYKANIZSÁN, (lártil ci*nrthii. u ii|iéiiié||il
A n. i. koionseg b. figyelmei felhívo
asztalai, kárpitot él dlt/ltö nMhalyimra,
ahol bitmikoti rendelésre legFInumabb kivitelben jntányos 4nk mellett b;it milyen ftsxt*loi cs kárpitot munkát
írU" KKuJ.Xk falak kl^pltoiáaát, fCggönyök dke-■liieiti, bármiféle kém lm önkik monüro»á«it
Na^y viUsiiíkn uküf dlvinok ál g»rnltux«.kb«Jl.
Etviiuiok hiló, ebédlő, BSklon, aiöixoba, bott-fcvlyiaig; *■ «a4Uod»l t«1Jei b«T«nd«iéiaket u^y holybca, mint viaeicn.
Levelekre azonnal válaszolok.
Xrmmal est kis jó minőségű süáiat fáhál ktiíilei Magamat ■ n. é. köiúnséf; jóindulntu i\'iitfng
PREKL ANTAL
JTTTAITÍOB ABAKI »ZOUD Knnuii

RTESITES*
TÍK7.tob-ttol úrl**j*irem a n. é. kóiónséget, hogy Nagykanizsán Pö-ut 17. az. alatt (Harkányi-
, ÉPÍTÉSI TAMACSADÓ
irodát iiyitoUfuii
! Ajánlkozom bármily tervezetek kószitéaére,
valamint uj építkezések, átalakítási ÓB javítási munkálatoknak szakszerű, gondos ós legjutányosabb árban leendő kivitelére.
KIvHlliilnk to\'rin kéniény-é(ii(éhi\'ket niindtmléle alakban, gózkazáu bt\'fa!ii7.«.sokHl H t£Úpalapozá>okaI, HKVMintén >rilz(!ene.ráton>kat, izzó, olvasztó, forrasztó, Msrtin és HfS8«m(3r-kfmt\'i]fékel vas- ÓH acélgyárak részért!, körkemencéket tégla éa rnészt\'getésliez.
Mnnkátm jóságáért garancia lehet sok évi gyakorlatom és jó hírnevem.
A n. « közönség SZÍVÓS pArlfugásiít kéri.
MitróJ. József,
épitéBZ.
■ áll
■ illillii
Vilit
K
seljri-m 60 kt. tál
/cljclrh. lir-
■ Illtl t\\ ?■■-
■ llttlll.
au süileulaliiill. HEHNBBERG in

III i
HIRDETÉSI IRODÁJA
.\' Bécs, i.. WuiUBiiüli.ioliiS/iüliisl. emuim
{ Alipitutoil l«7i K Tflii,bűH 809
A a k p..l»l.k»r.li|.#,i,iAr nirarlait-aiiiii-
1 i«)« WH SIB
él löll i.mliiMri b. éi kU fi d< U|"i°»k rttiirt.
Lajulabb aagy Mrl.pár|egyi>k Klrdalíkgak
Saját gyűjteményes hirdet ; „Heie Fnie Presse" es Jna Wr.
birlíjioklian min.lrnni\'mft hTilct^t rt-mérp,
mim: Adta-vilrli ktiléiak ai.dn Dilal-
ág.ik, T.r. kipvlul.ll Igy.ikl, álli>|.
kirno, >|i«lnl Mrddéitk •!• ;
Valódi /"A hérom«zögü
0>ak OIBn^cPxiggm^ védjegy gyei
Kaphaló: Miltvufi Sándorul Nagykanizsán.
Aki 6 fillérért egy csomagocskát akar
vaun, a/ kérjen kizárólag
„OTTQMkN"- cigarettapapírt.

l»(l» KKIIHI\'All ••!!.

/. A I, A I K (i /, I. 11 N Vashajtó labdacsai
Ncnstcin féle ERZSÉBKT labdacsok K i\'ilnlnk linMinli\'i k<>.sxi[ni>-nyi*kii<\'l inmri.\'ii tritin-
uuyiiKoklól. nr. altt-sti s7.rn.-k liajnitml li\'^niMj t\'r<-d-
vi>rtÍKZii(ók: i-gy e\\nn\\>-7.fT sem jnhh * inellplt<-■ Av ArUiinuilftii.\' mint - piluhík :>
SZÉKSZORULÁS
jllk vt\'Kfl! iiii-n f!yi<nnckfk is szítván veszik. F.4IU M t\'ilnt\'it ttfrt\'i/iiinto <tnf,ot ,\'iO lillév Kyy trhrrm, WelH X ttnftittf, tt/itit 1\'iO ftittllát titr-
küUU"fmvHtH H/l/ trkevra bénttenUf hüJileUk.
Jjj U f HO ! /llUl(|1 NK„STK1N K,-,|/„,
Inlfilurisiill Valrnli csuk. ha íjuln.í, liirvi\'-fívjti\'i.\' Ix\'ifftyzt\'tt
.S/i-m Li|n\')t" tv „Ni\'iiMein Knlöp
• y>/.!■"i\'?f/." iiliíinissMl van i-lltlha A ki\'r>-^ki\'ili-|nii rm\\>\'-nvs7.t;kil**tf vi\'ilcit i^cniflK-Mink ;l;,iii.l-\'inkk;,| viiiiiutk •\'IIAIva
NEUSTEIN FÜLÖP
B£OÖ, I.. PlankengMte 6. K.ul,lt., Nn.-yk.mu^n: BELU8 LAJOS é> REIK QYULA

IFJ. WAJDITS JÚZSEF
AUpitíil ív 1832.
Ajánlja jól berendezett
könyvnyomdáját
iiiihilt\'inu\'mii II vonni ai miiuktik díszes vs ízléses flki^citi\'ht\'re
|Utí\\tl_Vüs áruk ni^lhill-NiHji\'íiytík, körlevelek, megliívóL. i-l|P(íyitni- t-s (>nkettini-kártvitk «ih mindig H K\'jiitJHbl) divat sicnnt
B-t>S7.Ít(rLitck |*|.
Oitiilések 4a
HLATKÓ JÁNOS
uri szabó,
Nagykanizsa, Kó-ut(Koron;) szálló Dtullettj. Kiikiároii iiirti)k minili-iiiit\'iiii\'i lm/;ii é.s ati^ol legjobb minőségű s/«veieki*t. A ruhák szjiliiisál iitü^aiii [\'s/.kö/.loiii Kiim-k kit1o^H^-
liil.iiisit^áért ^nullái -ín éves praxisom Kitüntetve a ..Magyarországi Szabászok
Országos Egyesülete- által Kny levelezőlap elknelien \\itli-kiv s/;ik<;iió illH/úin\'tlt ;i/.uiill!tl külilhrli\'lil. Puntus cs L\'VOI\'K
HLATKÓ JÁNOS
Jlüllll ilil
uri s/uliú SZIll! IIIZILliUS I
i\'v IS7-1.

év Í895.
Szekelyi Lajos
Kl.so Ninr.vtíi*nizs;ii l11**^^!t-i-it«<ijtil inosó-
Vi i\'.s vnsaló iiitiv.i\'ir Nagykanizca,
T\' Fő-nt 23. («arok) Hunyady-n.
f| 6. (sajit ház.)
uiiik. há/Jiirlasnk, iiili\'/.i\'ii\'k i\'s s/.ál-
loilúk ri\'s/..\'i\'<\' Vidéki miyriadíléiik
poiUlordultiiil Inti tatnak il.
A li\'lii-niiMinli\'k iiik:u\'l)iüi iMiira<iá.sH\' dl s/.nviilnlnk Htzl MOlái II »«!«-
líl Kivátiiura itrj^trv\'/.t\'k\'i\'t 87.iv<>- i\'
»*-:>-:?-::■-::-•!■••::■-: i~ :-: >:i-: HI-:t-:><i-<«
Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Legalkalmasabb ajándék egy óra.
MíinIiiiimi]Mú fali. él i\'t-s/Jű. és zsebórák, liiüruk óriílsi vúliis/.iekItiiii kapltulúk
STEIMER MÓR
Mi\'nnl. MagykanizaAn.
ik H>III\'MIII. 1 IkiiMiipri\'ti\'seii és
jlltillhU UH\'

Grammophonokat
ti ^yári árakon na<jy N\'álasztckban raktáron tail
. IVajdits József
Nagykanizsán. Eladás részletfizetésre is.
TÖRLESZTI IETŐK
havi 3 koronás részletekben. — Fizetendők 2 éven belül."

F~

/, A I. A I • K i) 7, 1. 0 N V

KKHRI\'AK ÜJ.Köhögés, rekedtség *•
elnydlkaso.ti* ellen gyors
és biztos htttasuak
ífee
Megfojt ez azátko zott köhügésl
Kliidás
ISi-7-

nz «tv»gy;it nem runtj.ik é« kilünó
w_ ,--_, iziiek. DOIIOZÍI 1 kor.
r\'\\A ns 2 kor. Probadoboz 50 Hllflr
..N A DOH l,YÚii YSZKIU\'Ált
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
\\ Moll *.-«!• 8.ldlln-í>orok uilo» Kyi.njhall.ii a ligmakuul.u gyomor- • ■
.Ili>.lb4nl«lm«k, .vomocsoio es gyomn.her, rr,Kion s<ékr»ke<H«, miiMnialoo.,
vórlolulás, nranycr c* > leakUlönliííohl. nölbetegaígok ellen, c jelei hiihiemek
cvtic-c i|í í. dobóinak 2 kor.
"M*"QJLJL""F~eXE
j Nagykmiinsini: li.üus Lajos. Priignr Bein, Reik
(iyulft és Csáktornyán: Petii Jtinő gyógyszeriáriiUiiiii
;\' Ónk «kkor »»liill, ^;^;"1:\'■:\'■:■:;:■ ■ *kr„:,.:.
Ijllralu ónoí.llal >■■ «»rv«. A Moll-MI ? _^ ^,
■ no.o/ele.ra rolni fájd«lomc«lll»plló bodori.Olíii >ier . / ^j
\'\'i kömény. t*\'n e> .1 meRhlIlc* t|{yel\' kovetlcemiínyclnél . .\' • *■\'* J


K Egy ónoíott areditl 0»»| ári 1 koron* SK£;I-•\'"pj.^S
80 üllir. ~|L« ( -^
V
;! MULL (jryorn.ük >/ai>paiij;i.
> Ugllnoin.,1,1., UJJHÚM, moil.ier uorlnl k6«Mifk nyernie* e> holiiy .i.in.wl ■i_J
I okii.rO ipoli.it. «»ormek«k i felnotuk résiír.. Ar. darabortkinl 40 (III.
j*. Öl cl^rab I kor. 80 (III.
> Mimién ,lstnl> i;yetmek -\'LI.|,.I,I Moll A vt_-iljci;yrvl v.in ellAiv^.
Moll t. gyógyszerész ci/ii kir. udvari szállító alUI,
Viilílti incjjrenilelíiek na|ioi)la j>oil»uUnvit iiiuilell Irljcilllclnok.
A riiktHralilniM ti-ssAk hi.t.\'iroy.ott.tn ..MOLl* A." :iláirAsAvftl
ós vóiiji\'tív^vol i\'llittutt ki\'s/itnM\'iiv^\'\'l ki\'i\'ni. Raktár Natrykiniswáii: Ríísenfeld Ado f Fial.

^ ÉKSZERÜYAR. f* i
Az
Universum-
krém
HANS1 védjcg^gyel
n7,iíi! a inlii\'ilt\'ii-ii^^iil liii\'. lincv ■M vinWr l\'i\'in\'i liin>ininá i\'-s juiluí ui h->/i kü.lr-i !■- wtios faltukul rniír iit litinv n.ifi HIHÜ mejíBiUii t.-t [..■f.-ku-s .■lóit az ilkiló Inst-
t\'< >■\'/. i\' klrIIIliid l><\'lllirZM>lt\'llll(>.
llanisa krlh-iiK\'S. ^zámtiilun le-v.\'l így s/ól: JhilAs ItöKZúiiet a líi<i>\'íulíjilk(iiá [rtliUniáii>ért Ogi\'M .\'"■l\'i\'iiii ix-tiatív IJ!I|I alatt li\'lji\'si\'h \'■imiillak-- „KlUJjiíti il|iilib !i) UIIJIIM liarálnim réüzúru. lialíisd klilhú l>i.|i)lcnál valóban páratlan." „A miiita-tul\'iint Ifyjoblj ered-múnvtiyel Itaszniiltaiii n\'^i whi\'in cllfli, Ift-rcK iiláuvfltel mpg In (Inralmt u Így iTkuziielc az elis-IIKTÓ snrok. AÍ Uiiivür um-líjviii-11 ck li\'tiát (\'«> liá/.Uirliishu.t SI-III ^.iit>a<l liniiivii/ni
CHEMISCHES LABORATÓRIUM,
WIEN,
VIII. ManahilFertlrasse 38. ARA I KORONA.
Villamos Ili rv l.-r.nj. 7. II
arany-, ezüst- és ékszeráru - mü erem
Kiilönlcgi\'.s ki\'s/iiini\'iivt\'k \'. (íks/.i\'nínik i;s jci;VL\'yi\'u i\'ik.
Ul foglalásnkal rá i\'iliilnk[hisi.kal IIW.ISIIII i-lk.-sr.illink.
S 7 Ü I ö o 11 v u n y eladás. Vítyó Miklós !"nk"1™."[*.

Ji-SumtJon Cl\'.ir.iiiiilniíKyo.i , : ■: ítikiidf ralaotigil I. rniS fa*. ífiitni éj sima /olűojtia-n/ok. bar <i c -aniegafajoh. tai* mini *nitr!kíl <nni ii árokért.
non (ajak II nnrifl iiililyul

i:-!
:■•:.. 3/dloEugasiiMb kul.n, t- d ■« ■V....1.4! rajuk. - Fij

BÉRÉ NY JÓZSEF ÉS F/A
ókh/.i)n1-s/..-k Nagykanizsán i Városim/.;, al.-ll«:lit-lteii.
•i birmi.nlu. ./.ttni.\'s fiiMiior\'-lcvLi k<\'£U> illüii CMik egy:
Ktpmár, 1007. no.

,/. ollvonyokut kcicin nniuik iJcjín kiilün csoma-kultlcnl, hogy tiidjnin iniirlc l\'nj, s hovii Ültet-

tiírn a rer.dclcat cl.\'-Jcgy/.t.\'.bi; vemu ?. citút VVÍ-MC.Y Itúltcrt
A Liniment. Capsici comp., I
a Horgony-Pain-Expeller
"Hy rt\'KJónali bizonyult liiiiisior, mely miír Kok év útu Iftgjuliii fj]iiii!oiiirNil!u]iitű Bícnn-l; bizonyult hős/vénynél, oswnil ua meoltülé-seknél, bcdórr,«öU\'Mbt<|i[i«n haumilva.
Figyel nicitet^H. SilAny lnuninilvAnvok I tuii.it tioviWirliiNtur óvatonak löttyuiifc t* <:>u»k ntyiui iiveRoi (oj;adjmik ol, moly a „HűrflOny" n\'.lj.\'pydyol é» a RIchter oógjc<Kyzé»Hul i\'llá-tíiü .lohazbft van CHOIII:.KOIVIL Arn üvejrokUti [\\ K -mt. K 1.40 Ófl K 2.- (« úKy«K61váfi min-- ■\'■■« cyn^ysKortárbati k»|.hat<j. — FÖndtór: rök J6zsef Kyóio\'Híta.\'siiii-l, Budapest
iLflicWr.yóflwtrNraiz,,
E?^:>
ZÁLLODA
ci;es/en iijt-i javítva.
ItEH, II. Tikinlrin. n leipsiU ftkiét
Automobilistak figyelmébe!
Kölcsön!!

nylru \'■ központtól.
A villamuB Ős ouiulbiiBK moifúlloholye mlnduii irAny
fetö. Mödt.rn polgdrl kí-üVuleminel boruniluaelt hhz
Smbaarftk. nt l--ó owoíuton 1 aiítnidlvridk 180 frt
■ n M-(k emolgton 1 HxemAlrnok 1.6O frt
ii IM-lk umuleton I niBniólyiiok 1-íO frt
AriBlokratáknak, magasabb állású s/.rniélyí-k-
nnk. fölilljirlokosoltnak ós liiiliixoniány-tulaj-
doiio.sokiiíik 10000 kiironátúl liánnily niagas
összi\'gi)? szigorú diserelió melleit.\' Bóvebb
f.-lvilApo.sit;Ut ail: I. Klein. Wien, IV..
Mohlgasso No. 20.. 4-ik cinclut IB. ajló. —
Értükczni Inhot d. u. 2—5-ig.
Tataion: 1OB78.
Nyomatott Ifj. Wajdiis József könyvnyomdájában Nagykanizsán.