Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.59 MB
2007-12-29 14:12:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
321
3739
Rövid leírás | Teljes leírás (337.86 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. március - 9-13. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1808.

NEGYVENHETEDIG ÉVFOLYAM, 8. SZÁM.

SfÁBOIOS 3.

ZALAI KÖZLÖNY

EIÖfli«títl árak: Kgtu tv,c 10 korona, íeiivie 6 korom,
neííciiévK, 1 koron* 60 fill. Egyes tzám ára SO flll.
Tanároknak, tanítóknak, jagyzöknok e» Álltml 1iazlvi><-löknek
I ívre 8 korona, fii 4vr« 3 korona. \'

K á I m M ii F i I.
Uptulijuunot o kiadú. UJ. \\\\ AJI>lTS J<VZNFK.

8j«rko».(ö»4g: Nagykanlna, Fö-ol 16. »lám. ftxftMaek é* hirdaUtek Ifj. Wajdlt» József könyv-
kertikodiiébe küldendők. Mcgjelcn minden hétfőn délben.


tovább uiár nem un-gyÜtik. Kjiy kin fi\'llntljorodft* ulAn uz i(Í6 aii-keru inegiui Chak luvább z&kalol é& mi ismét vife.szttpMiiik « lia^yumánjos Ifiorgidba, melyliól un-gíut csak ujulit) iis ujabb iuzuliUftuk réz-nak U\'l.
Mm wii/^dek óla folyik ut a cwndeK kllidf-lem u Muraköz birtokáért, ymmenter a Murakötnok valamely liazai pilHpÖkn^tiHi való o.salolá«Aért. S ez a kllzdflt\'in oiltlig H IfKlulifHfbb mórtékbeii meddő\' link bizonyult. Hol opporlunitáhi, tiul pulíiíkai okok lepnek liniiilokti\'rbH, bo^y «.<zt a kérdést o«y idoru ÍKUIBI elnliHM-Ak, 8 ezalatt t-c-nki uuin p?.Anml »ztal » lélhieg litljzelti-l, mol)ben az ítlfiii magyarság a fönnálló viszonyok közi1 pete kiulödik; Heuki som murlegfli HZI a mérlieioljiM) kárt melyet a magyar államo&r.nut itt aziíltul Hieuvod, hogy Murnkiiz m^g mindig a ZágrAb felöl i>rvúnycHQló hurvrtl .yyháii bnfolyrtf,iMk kitt\'vn van.
Mert lioffy üt illeni áldatlan állapotoknak kizáró-
lug az egyházi bjerúrkia az oka, azt Muraközben
mitidfiiki iiunicHiik érzi, de tiiilju i» Hiszen munnjivel
másként volna itt míiukm. ha cgyháiilag magyar
pUspókBeglifK tartoznánk I HA magyar papnöveldék
i-géwzhégtíB magyar hielkMnétól áthatott papjaink IPIHIÓ-
nek, kik a nemzeti Ügyet az íbWolAval karöltve KZOI-
gálnák. A mugyar iskola munkája nom lenim izolált.
Amit az ibkola küzd. azt a templom folytatná, Ax
tukola \\H eredimiiiyt\'st\'bh munkát fejtene ki, ha oldalai)
ott éreíüú a tumplutn éltutó nmlégiit: a magyar állam-
oszniu HZolgálalábaii i
8 morl ezt miiiileuki érzi,j iuoen az állandó
lurekvúti. hogy Zug rabtól elsiuk(í(ijuuk M valamelyik
magyar pftspukhégliei tartozzunk,
| Mobl h mogiiit napirenden van ez a kérdés.
\' Aktuálissá lett. imtrt síenvedélyoinkot ismét felkor-bái:solltik N az állameszmi) t-llun inlúzutl merényletek i letargiánkból ismét kihúztak. S ucmcNak Muraközben háboiugiiuk ti miatt a kedélyek, dv a Murán lul is; nemcsak Zaluv ár megyében, du az egem országban is. Mert ez ne in csak a tnurftköziek kérdést!, dit szent ligy» az egóíiZ ntHiizDtiiuk. Nem is nyugodhatunk mv>g addig, míg u Drrivn egyházilag iü határfolvója i■■■■m lesz n mufíViir .MtirakOznrk \\
llelvi\'n ti\'Iiát, )ii>gy u vániKíKVi* törvétiyhatósága . erélyesül! huzt& l\'ogutt a murakőzi kérdés gyökeres \\ megoldásúhoz s untiak (■lintézésé^i-ti további luilasztást | nem lür. Ne. i« ongedjeu a vármegyo; sem opporlimi-i Uui ííem politikai tekiutetelí által im enged]« magéi | tinjgtévesztetui. Haueni réltudatosau, kítsrlás-tal törtes-Heii eiilro inig a Muraköz eK\'-satolAsát ki nem vívja. Necuak a legfúJruusóbb zugban legyenek tisztában a muraközt kérdét* lényegével hanem az országgydléa s a kormány is át logyemik hatva emit igazán nagy kérdéö nemzeti fontossjígétól. Lássa be mindenki, hogy itl u iturúk murakőzi nép mogmimtéfiéról vau \'szó Arról, hogy ezt a diirékjtorvátajku népet magyar órte-lmeíbuii iiii>ger^.siUUk. Arról, hogy ezt a magyarul \\ úrzó ucmzt\'tiségut a mag...