Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.91 MB
2007-12-29 14:38:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
343
3038
Rövid leírás | Teljes leírás (272.12 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. október - 40-43. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

■AQTKANIZBA, 1808. KEQYVEWHETEDIK ÉVFOLYAM, 40. SZÁM. OKTÓBER 5.
ZALAI KÖZLÖNY


: K|tá.. évra 10 k rona 60 flil.
oron., fé|6vfa 6 koro
E á
8xark««»taa4g: Nttyk.nlzia, HunytdUite* 80. Elöfli*t4>«k i* hlrd»l*i«k IfJ. W.jdítt Jóx«»f kBnyv
karaak.dlidb. kOldandOk. Megjelen minden hitfőn délben.
r,«gyc(lévfo T£ár«kn
) ÍVJ. WAJUITS JAZHKP.
sorban szakértői vélemény, aztán hivatalos adat. Uogy ki kapja im>g a villamos vilá-
A villamos világítás ügye.
mert az állam kincstár «gy Í. alapításhoz. Kbből utáo
támogatással jött inilliú koronával
létre, járult
A villamos világítás ügye ugyancsak gitaal, nekünk mindegy 1,-het. ha megbizo- i«" következtették, hogy ai Állam szavatoaságol (állal nagy érdeklődést kelt. Foglalkozik vele alnyosodtunk arról, hofcy a képviselőtestület! & szövetkezetért. Kz mindenesetre tévedés, mert at város közönsége és a helyi sajtó egyaránt.; felelősségének lelje* üfdntában szavazta meg állam, mim a többi alapító tag c«ak üzletrésze ore-A város közönsége azért, mert vitális er- az ajánlat elfogadását. Alapot erre azonban
g p
OSakis a szakértői vólönujuy és a városi ta-náos jelentése szolgálhat. Ezeknek publikálása a közönségnek tóbbet er száz heveskedó újságcikknél.
g , tális er
deke, u sajtó azért, mivel terjesztője az ol
vasó közönséget érdeklő úgyoknok. Hogy
ezzel a terjesztessél ki bizza meg, azt for
mailag eldönteni nehéz. Kgyik szerkesztőt a
kiadója bi ái ll
A betét 10 »záz»leka ZaUmegyéé.
Nagrkanliia, október 3.
kiadója biz meg, a másikai valamely kiváló államférfi, a harmadikat egy egész politikai párt. Uogy u megbízás mellett is mennyire | Ikfll g HIRilVai képes valamely lap a közérdeket is szolgálni, Mlvl * mBHI» nehéz megállapítani; eiiránt a lap olvasóközönségét kellene megkérdezni.
(Saját tudósilóuktóJ.J A szeptemberi tflrvéoyhstósági köigytnéseD, mio.l annak idején megírtuk, Udvardy Vincti iuditványoKta, hofiy a megyei j árvuazéknek mintegy bárom milltú korona öusiugü [ pénze ne a tóvárosi intéseteknél, liaueni a megyében!
Részünkről nagyon üdvösnok tartjuk, hogy a helyi sajtó intenzivebben foglalkozik a villamos üggyel, már csak azért is, mivel
Ai iiiditványoió részletesen kifej-
helyeztessék
képviselőknek, hallomás szerint, nem lösz módjukban a villamos világítás agyével fog-lalkozniok : igy a helyi sajtónak kell átvennie a hivatást, hogy a közönséget és a városi képviselőtestületet tájékoztassa (VI)
tetle, hogy mily előnyös lielyieltia julnak a megyebeli pénzintézetek, ha u toké hozzájuk kerül. Menynyivel auHesebb gazilasa^ twák^uyaégel tudnak ki
A villamos világitás Qgyének ujabb fázisában a városi tanács annyi lantijaiét adta a helyes városi politikának, hogy nom liúu-
tetszéssel találkozott.
Ez alkalommal sok szó esett a lapokban is az
szűk, hogy a világítási ajánlatok tanuhuá-; fejteni az ujabb tókeszaptrodáK lolyán. Az indítvány nyozásával megbízott szakértők jelentését
nyomtatásban a képviselőtestület tagjaival ne
közölje. Ezt a városi tanácsnak kötelessége, Országos Központi Hii«lszóveikezeir6l. melynél a be
megtenni, még akkor is, ha az ópitkezós | tót ol ?an helyezve. K szövetkezet tudvalevőleg azl
megkezdését késloltotnó. 1808. XXIII. t.-c. alapján alakult a\'^idéki szőreiké-1
hapunk álláspontja továbbra is az: első\' zetek hiteléletének támopiásáro. A suKetketet állami,

jeig telulOb. Al állam felelöaségének a hiánya aioo-bau nem keltheti még benuQuk ama véleményt, minlba a luegyu pén...