Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.9 MB
2007-12-29 15:03:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
241
2167
Rövid leírás | Teljes leírás (263.82 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. december - 49-52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1808.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 48. BZÁM.

DECEMBER 7.

ZALAI KÖZLÖNY


tl«fii«téal árak; Kgé^t év,e 10 korvnt i
w|JtJév(O 2 koron. 60 fill. Egy„
íi ;
Kerténa JlKMf-r.
l.aptuUjdonoB t» kiniln. IFJ. WAJIHTN Jt\\r,HKh\\
Szarketitaiég: Nagyk*nii«., HunyíTdl-utC* Eloftzeldsak It hlrd«té*«k IfJ. Wajdlu Józi.l
keraikad«i4b« kaldindfik. Megjelen minden hétfőn délben.
Városi közgyűlés.
A vllUmo. ttgy tájgyaU.a.
Elek Ernő az eddigiek hatása alatt azt!tudott elérni az eddigi bilincsboveró pontok latja, hogy a Franz-cég olyat állított, ami aj helyett. Elitéli Franzot. mert kónyszerhely-
\' 7
valóságnak nem felel mep csak azért, hogy\'zetbe hozta a várost, mert nem nyilatkozoU
..... . kibúvót találjon. A villamos bizottság ez ala-; határozottan De itt nem érzelmi momentumok
villamossággal terhes a levegő, mondta P»" délután hozóit határozata ily hatás alatt|irányadók. Nem szabad 40 évre megkötni egyik képviselő, klek Ernő pedig azt mondta, j történt, liár a szakértók tudása iránt liszté- kezünket. Van-e aki tudná, hogy 25-40 év hogy történelmi aevezetességü ez a küzgyu-1 lettel viseltelik, de nagyon kevés leszűrt vé-í múlva o technika mennyire halad, lés, amit bizonyára ugy értett, hogy Nagy-1 lemenyl talál uonclusiójtikban, inkább a jó-; Eperjessy Gábor a v. tanács javaslatát kámzsa fejlődésének történelmére döntő ha-1 hiszemüségre támaszkodtak. Minthogy pressió, fogadja el. A döntés Unaneiális szerai
empontja- á
ió, t-l
g gy p, gj pj
utsu a villámon világítás kérdése. Ennek a!ttliltt hivatott egybe ez n közgyűlés éamlnt-lból fontos. Ha a döntést elmulasztja a város,
hatása alatt állt különben november 2»-u óta! hogy » szakértők is lizikai kényszerhelyzetbe i Franz kimegy az obiigóból, akkor a másik
a város, amióta u Franz-oég december ,\'1-ál jutottuk, hogy rövid idó alatt vollak kényto- oég monopoliuinu fog uralkodni. A szakértók
nevezte meg ultimátumának. Több közbe lenek véleményt mundaiii. A közgyűlés igy | iránt bizalommal van, mert a város érdekét
kiállás hangzott ol a közgyűlésen, mely a; nincs kellökéj) előkészítve, a képviselők tájé-:tartották szem előtt, a képviselők 2 hét múlva
Franz-ceg o tettét mint a leghizelgóbb módon! kozatlauok. 0 pl. osak .\'» gyűlés alatt tudta lsem tudnak szasszerübben hozzászólani.
elítélte. Ami a képviselők dicséreteire legyen meg, hogy a Sieniens-Solluokert-cég bizonyos. Rosenheim mérnök képviselő a városi
mondva, a 4 órás tárgyalás mindvégig nient előnyős ajánlati részlete nincs benne a láblá-! tanáé* javaslatát fogadja ol. A sok eddigi
volt a szenvedélytől és a vita a lehető ma- zatos kimutatásban. Ezért mielőtt a tárgyalás: panasszal szemben szerinte a Frauz-cég aján-
gas nivón mozgott és a tárgyilagosság egy elkezdődnék, indítványozza, hogy a közgyil-1 lalaiban olyan előnyök vannak, melyek el-
uillanalra so hagyta el a felszólaló város- lés elnapoltassék. i fogadásán gondolkodni nem szabad. A kép-
atyákat. Polgármester mindeiiekelött a tanács! viselők tanulmányozása csak a szakértók
d k
véleményére terjeszkedholik ki, akiket ő ka-
Mondja ki a képviselőtestület, hogy j pacilásoknak ismer el. Saját egyéni véleménye
elutasítja a Siemens Schuckerl-cég és a ez ügyről laikusnak nem alakulhat ki.
többi cég ajánlatait,\'mint amelyek a fel- Scliwarz Adoll dr. arról beszél, hogy
tételeknek nem felelijak meg. A COIICCSMÓS ha a közgyűlés ez alkalommal nem dönt, ajánlatra -nézve rrrtndja ki a képviselő-jkibujhatnak-o az obligó alól. Szerinte nemv testület, lioirv n Franz-cég ajánlatát fo- I\'e ha a Franz-oég ezt tenné, nem volna
.\'"... _ . . II 111 . ■ Éi 11 . .i ■ . I i .
A képviselői zsőllók mind megtellek, j|lvilíll"l»t terjeszti elő a, kiivetkezókb.\'n:
cssk a betegek és a várostól távollevők néni " "\': \'" \' "\'
tiiíilh.\'ur Akml vállallco/.ó ol.\'^. l\'i\' nem in hiszi, hogy a Kraiiz-ct\'ig visszavonulna, máskép nem kinált volna az utolsó pcrcbüii 3 kiu. kábelfektetést. A pór mumusától nem fél ÓH minthogy a kiípvisi\'lnk nhicNenek lisz-tában az ügv^ycl, ne donUuii a kOztfyalós.
Wci.HZ Lajos dr. \\« az etüJúzás mellett szóiul fi-1.
liotschild .hikiib dr. ajánlja, hogy másnap 10 örakur, amint a meghívók jeleztek is, folytassák a gyülénl Addí^ a polgármestert hulRlniazzti ftsl a k(ípvi,sclóK\'8tülot, hogy a Fran/.-oágtül tudja nteg. fi\'iitnrtja-n ajánlatát még 30 napig, lia a saját ajánlatát legjobbnak tartja, bizonyosan meg is teszi.
Klek Rrnó ál a zárszó jogával. Minthogy a tárgyalásból azt látjuk, hogy itz ügy nincs megérve, a vállalkozók részéről pedig egyes tények nincsenek kellőkép preoiairozva ezek. kitgazitaudók. kinyoiuatva a képviselők közt kios/.tasKanak, uz előnyök számszerint kitüntetve, a nu\'ikifejfízéfiok megmagyarázva, egy n j gyűlésen tárgy altassanak Aki akkor a
*fs«ljn el mint legke líolscbild .lakai.
lvczobb"i.
Ir. hozzájárul Elek
jöttek el, a többiek megjelentek és inimlvr\'gig kilartuttak a némelykor zajos tárgyalás mellett. A városban azt hitték, hogy n képviselőtestület két láborra oszlik, a Kranz és Siemens-cég táborára, de tévedtek. Kgy labor volt ez, mely a városi érdekel irta zászlajára ennek köszönhető, hogy a közgyűlést ab-
Imi az^okból, hogy az ügy még nem érett képviselő indilványáhm. de azt megtoldja,
meg. a képviselők ninosenek kellőkép Iájé- hogy ugy a Kranz, mint a Siemens Schuckert-
kozva. elnapolták és döntés nem lörtőnl. cég szerződéseit kiiiyomassák. sőt a Fraiu-
Egynegyed 4 órakor vonult lm Vécsey féle régi szerződést is és a képviselőknek
Zsigmond polgármester, Lengyel Lajos fő- megküldjék. Mivel pedig a szakériók jflen-
J<-gy/.ú, dr lienizik Fenne v. ügyész,\'Hollós lésében oly technikai kifejezések is vunuak.
József műszaki lanácsos, Marion Viktor szak- melyeket a laikus nem ért, ahhoz fűzzenek
értő mérnök és Király Sándor v. mérnök a | népszerű magyanizatoi.
terembe és a gyűlés megkezdődött. A jegyző- Fried Ödön dr. elitéli a Franz-céget
könyv hitelesítésére Horváth György és azért az eljárásáén, liogy a tanácsot kény-Stherz liichárdol kérte fel a polgármester, j szerhelyzelbe hozta és meglepetésszerűen a A főjegyző megszokott világos stílusával is-Ivaros közönségét megfosztotta a nyugodt niortette a villamos ügy minden fázisát egész | megfontolás lehetőségétől. Csatlakozik Elek
Krnó indítványához, mert felelősséggel tartozik a polgárságnak. I Hivatkozik a községi törvény 101. g ára )
» mai közgyűlésig. Tripiuniner Gyula képviselő felvilágosítást kér, vájjon a Franz-cég szeptember 17-éig (ez volt a pályázati határ-i\'lój adott-o be ajánlatot. Felelet: Nem aduit.,
Ujváry Géza. Minthogy ez a világítási
Polgármester jelelni, hogy a Franz-cég\' ügy fontos dolon, csináljuk meg ugy, liogy december 1-én, niikor már a villamos lii- jó legyen. A villamos bizottság és a szak-soitság javaslatát lezárla. nyilatkozatot adottlertök mulassák ki számadatokkal, hogy me-
I , ■ . .._.!... .,» ■ , I V wll \' . _ . ..
legtöbb előnyt nyujlja, azzal kössön a város szerződést. A tanács a nagy felelősség érze-l\'olgármeslcr figyelmezteti a közgyűlést. J tíbon lÁ{-.h 0|„ 8öt*inelc ~ a helyzetei, azért
ta, hogy :l km. hitKszu kábelt hajlandó fok-|l\\ik ajánlat incnnyiv^l előnyösebb a városra telíti, tifi uiivhl ii bizottság IÍ célra tervrajzot [néiive. akkor 11 laikus is hímziir/.ólhat.
Ernő indítványát, ha a gyűlést szombaton
elfogadását. — Polgármester szavazásra bocsátja Elek Ernő képviselő inditványát, ami b\'l szóval 35 ellenében elfogadtatott.
n visszautasítja, a délután tartott villamos
közül válasszon. Köszönetet
lzottság a fentieknél fogva a kiadott javas- nyös aji
| mond a tanácsnak, hogy ily szép eredményt
»lot nem állja.
nem adott, tehát a kábelfektetésről részletes

A villamos világítás ügye.
A „történelmi nevszoteuígü" gyttléi.
Vélemények.
Nagykanizsa. deii. ö.
Nagykanizsa város licuauibcr másodiki közgyűlését Elek Ernő városi képviselő történelmi nevezetösségQnek jüloiitelto ki. Az érdemes városatya emez kijelentése nagyon találóan festette a helyzetet. A képviselő ur bizonyára hangsúlyozni kívánta, hogy az egész képviselőtestület tudatában volt a szerdai közgyűlés fontosságának, melynek városfejlődési hatását már napok óla hirdették. Voltak olyanok is. kik a város pénzügyi eiisz-tenoiáját féltettek e városi közgyűlés határozatától. Azzal azonban adósak muradtak, hogy a városi képviselótestukt ezen határozata milyen hatással les/, most már a város pénzügyi helyzetére.
Sli a magunk részeról nem látunk ily rémképeket. A hely/.et komoly, de a város pénzügyi helyzete nem furotr nzon a bizonyos — koe.kán. A képviselőtestület — mint az lapunk vezetóhelyén közölt tárgyilagos, pártatlan tudósításból olvasható — clhuhisz-totta a döntést. A határozat komolyságát lerontani, mint ezt némely oldalon teszik, ne-votaéges törekvés. Nagy többséggel hozatott, komoly indokok alapján, melyet ép oly megnyugvással, a városi képviselőtestületbe vetett bizalommal fogadunk, mint fogadluk az ügynek minden fázisát.
Az ügy részleteit pártatlan szempontok alapján igy ismertethetjük.
IA Franz-cég kimondja a aürgősBéget) Körülijein! egv időben n Kranz-eégre kedvelő szakértői és villsmosbizottsági véleméuynyel jutott nyilvánosságra Kran? eégnek a városi tanácshoz intézett ama beadványa, meljheii kijetenti, hogy ajánlatát csak december H-riJK tarljn madara kötelezőnek. Kz a beadván? meglepetésszerűen jolt A városi képviselők

ZALAI KÖZLÖNY
luoa. ÜEOEMBER 7
mindenhonnan várták t sürgősségi iuiiilváuvt, csak | Krauz-cógtőt nem. A cég eme magatartását széles í körben erős kritika tárgyává tették. Munkatársunk, elóll néhány városi képviselő a boadtány nyilvános- j Ságra jutásakor azonnal kijelentene, hogy a villamos-1 sági aklacsoinó tanulmányozására nincn idejük a kép-: \'isolőknek, kik okvollen elhalasztják majd a döntési. A cég köréből is magyarázták a beadvány jogosságát és szükségességét, melyet azonban, mini a határozat mtalju, kevesen lőttek magukévá.
I (Elhalajitják a döntést }
A képviselőtestület határozata bármennyire is agitáltai olleno, előrelátható volt. Mikor a polgármester beszéd hon bejelentette, hogy a villamos Ili-zoliság nem állia leleutését. mikor Klók föruő a hely-^etlmz illő komoly, szenvedélyesség nélküli hangon , kijelentette, hogy a cégek ajánlata nincs lisztázva, a szakértői vélemény hiáuyos, a képviselők az idó ró-, vidségo miatt nincsenek tájékozva, akkor a halasztást már megszavazták. A határozatot 66 támogatta 3.\'> ellenében, ami élénk hizonvjtétca a határozat erősné-géuek és komolysáKának. A határozatot ép olv tisztelettel kell fogadnunk, mint a határozat t\'lleu felszólalók álláspontjai. Klek Ki ni, dr. Kolschihl Jakab, dr. Kried Udön. IjiAri (iéza, dr. Wnin.Lajoa iblji tés mellett állástloglaló beszédeiket ép oly tiszteleltal és a város érdekében állónak kell tartanunk, mint a városi tanács,
alkotott véleményt. De miként is alkothatott volna a képvisolok tábora véb>. raónyt, mikor inég a közgyűlés napján is különféle pótajánlatokról, illetve beadványról kaptak értesítést. Igazolja a lm-tározal jogosságát a villamos bizottság ama kijelentése, hogy a beterjesztett véleményt nem állja. Ilyon körülmények között a felelősséget a képviselők nViu vehettek magukra. Oszlóm Rotschild Ja-kab dr. véleményét. Ha jó Kranz ajánlata, ugy ajánlatát tartani fogja. Ennyi méltányosságot a város elvárhat a cégtől. Maga a döntés a pályázat elbírálásában nem játszik szerepet. Nom jelenti egvik pályázónak sem : gyózelmót vagy véreségét. Csak határozat elhalasztásról van szó. — Végül csak egy kijelentést a szakértői véleményekről: tényleg több benne az általános városügyi puli ti k H és nemzetgazdasági elméletekről szóló rész, mint a teohnikai rész számszerű eredményének ismertetése. Ez azonban — nagyon tunuószetosen — nem zárja ki a végső következtetés helyességét. (Dr. Fried nyilatkozata a nagy perről.i
_ Az újságok már üly gyakran festették a knziui-
liáuor, Kernele Uéza, Ko- ™í M Nagykanizsa varos é» Kraiiz-cég közölt egy
8 gy g zlt egy
68elle« i>«kö«lkez*-udfi per eeélyeit, hogy «ztlksége8-
k tltk jl k é
pjy ,
senkim Samu válnményél, felszólalását.
k y, g « p y, gy ége8
nek larloittik ezl a nagjon ÍH tnrmészutns kijelentést,flük tarloltuk egy jeles jogáHíunk véleményét kikéroí. ily formában közölni," mert .ajno.. eziel elh-nkoző! Mupkaléruuiik felkereüte Kriorf Ödön dr. vároai-liangok is Mbtikkamak a gyűlés után - ha H sorok ! képvisulőt, ki iKjr nyilatkozott a villamos Ugyrol:
A képvisttlűtustülőt deoiMnbcr másodiki határozata helyes és indokolt. Knnek részlotos bizonyitanára ezúttal nem ter-jeazkedem ki. Fontos indokai voliak hiitározatuuknak, melyet alkalmilag «t „Zal ai Közlöny" hasábjain isnieri>Mni fogok. Ami a nagy pert illuti ntondhaiinn. hogy eiitjek gyakori hiiiigstilyozásávnl sem a vállalkozónak, nem a varosnak, sem az ügynek nom tesznek jó szolgálatul. Különben, ha visszalép » válhlkozó nem a városon, Imueni öuöumngáit boszuljü meg mngál. Knnél az i\'tgyuel az üzleii szempont ló a üég réazéröl. Kz a szem-
kozfitt
(Nyilatkozat a döntésről.)
\' A Zalai Közlöny mtinkatároH lolkercslo Nagy-
kaiiicui k^ziilt>ttélien egykor vezető uzerepel vivő, \'jelenleg azonban eltol vissisvotmlt városnlyát, ki | niunkatártiuiik kérésére — az inkognitó hhlárnzotl I kikötése mellett — igy nyilatkozott a képvinfilÖ-ilild d<iiiiri.si\'<rol:
Teljesen értem é§ méltánylom a testület halározaiát. Nem kívánható, hogy , a képviselők három nap alatt oly ügyról nyerjenek tiszta kópét, molyról szakértők és a bizultság csak Iu\'tek munkája után->\'■ Tánciskolában.
Anno 1900.
Boldog KYermek-ifjUHégAra ti ll8[n emlékeznék vluu V A 11 u mikor n IIAJUHÍA It^iii mohosod ni éa már Iátülik, hogy ott pár év UIUUB lesz valami. Az édes kia bakos a léiig zöld rózHabimbó arcvoiiAbai átalakulóban vannak. NtLgy gyúrniuk, ctu kicsi 116. Míudak»ttonél jellemző, hogy mindtiiiárou feluölt akar Unni. A „kamsar- inegkívAujH az „ur" meg-uólitánt. Megítértídik, ha egy uj imnerí-s nevéről itolitja Szólni nem mer, du ruitenutesen elkeseredik azon a tzerinte tapiittatlau durva múveletlenbé-gen én meggondolatl&naágon. hogy ot a fiatal urat, kinek nagykorú kinézésu van, bajuxzkefét is hasinál, «6t az inkolábau ÍB magátzák, gyermeknek meri némi. Hát mAg a kis kisasszony, a nagytádjelölt mindenáron nagy lány akar lenni- — Próbálja valaki megkérdezni egy burmadikas polgáristaleAnytói, hogy hányadik elemibe jár, vagy van-e szép nagy viaszbabája? Olyan l&Kujto pillantást kap milyet csak egy gróf-kiaasszony képes osztogatni, d« 6 ÍM csak akkor, ha egy ffiuri mulatságra becsernpépieLt pénzllgjori vigyAzá a második négyest meri tftle kérni.
libben a korban Áa is tultongö önérzettel jártam a tánciskolába. Önérzetemet emellé Hinu köröl-raénj. hogy az áretUégin megbuktam. Kllmtéroztam

több hozzám hasonlóval, hogy bebizonyítjuk a világnak az iskolai vélemény csekély értókéi. Itt az élet
a jelesek lesznek a
elsó lépcsőjén a tánciskolában mamarak.
Tánciskolánk a HzarvAa szálloda régi nagytermében volt. (A mai éttermek helyűn). Ui\'dinitz JózKjet tanitolt bennünket. Öt évm ot[»ci>omók, uvoda növendékek nem voltak velünk. A lugti&lalabb luáuy 14 a tegidÓK<>bb 24 éveti volt. A férfiak évszámai 1.1—21 korolt iugadoMak.
A máhik Iiéten már feszi el eu jókedv, kitllnÓ baiigulat c^apüugott a le rom ben. Azogénz társaság egy nagy csaladot képezett. Oly bizalmasak voltunk j egymássá!, miutlia tiz éves ismerősök leiménk. A1 magyar ombernek termék te te a ct>ufnév osztogatás-Fokozott mértékben megvan a gyermekekben. Mindenáron emberek akartunk lenni, de tetteink erősen emlékezi ettek a kisded korunkra. Isten megbocsátja ii emberek hibáit, de az örökösök közvéleménye ülótt nincs irgalom, nincs elnézés, niucs bönboesanat. Volt egy erős termetű leány köztünk. Vele mindig lörloiit baleset. A négyesben leült, naponta vagy háromszor olesott. Ót elnevezték Nagy Katának. \' Kgy kicsi kis leány tücsök nevet kapott. A szép Piroskát a körülrajongott táncosnőt elkeresztelték „Pipi pávának". Novét onnan kapta, hogy félsze-móiel mindig a lukőrbe nétott.

Egy cníllagsztwnü siöszke buba a idiKbftii ugrálni uzokott, lelt Milugrálsz Korcsa, tíllnnt^ttt volt egy komoly barna haklls, ki minden táncol a sarkán járt. A baja foiytuiuj.-mti olüniiilolt. Kiiir<lemvlt» * jóhangzéHU Oiomogó Plóni nevet. Oa^rép ltoii a nevét különös aluku és szinll uzájáuak kösiönhetle. Egy kövér lányt, mert mindig rettenetesen kikemé-nyitfltt ruhában jött, olnevezlük csórgfikigyóoak.
Kezdtünk egy dalt is az akkoriban uagfoa kedvelt bur induló második dallamára.
A dal a következő ;
A tánciskolában tlo jól multthink
Azt hisszük, hogy moajbeu augyalok vagyunk
Szál Iának elöltünk a szerelmes párok,
Kúri\'ni dket, de éD c«ak egy lányt látok.
Most következik egy érdekes sereg, Csfirgokigyd köilUuk liangosao nevet Kis tücsök után jón a Pipi páva, A Mitugrálaz Borcua rohan utána.
A legkisebb Öu köztünk A. volt. Mindeu ár.»» vezetóazflrepflt akart vinni. Az elsőség heljfült s „8tunyog királv" név hirdette fáradozásai jülalniAi-
Társaságunk\' kimagasló alakja a táuciskoU majdnem két méteres lovagja szintén részesült meg-[liszleló elnevezésben. Meuésközbsu a dereka jobbra


2AUI K 0 % \\t 0 N y
illír
(A Zalai KözlOny AUAspuulja.) A villniiutH ügyben némely rehuól mutatkozó szenvedélyért hangulat miatt, ruszint a fenti v i\'tenni-nyék [lártHllaiiHngáuak bizonyit^ára kOzőljllk lapunk bZi\'ptumber \'is-án putilikált állH8pontunkát, melyet 1 ma in ogéxz i«riedflműben fenlartnnk.
A villamos világitáH Dgyében a logutóbcij idfiími városatyáink legtöbbje oly fiTlias, nyill maga-
I döntse Hlé A pályázatot, ttot a szakértői véleményt is felillbirálhatiák majd annak idfjén az ahhoz*értók. üisz a rizakörlAi vélemény is informatív jellegn.
tartozunk aizal a liaimleUel.hoK; nem vágunk olibo, Syokben aisgenyek vagjuuk. Elírt footoa, hogy a Hűin gyei)gll|l)k azt. tV sajtónak kritikai jogát IM\'W j kicalujrea tárnadalnii visiuujaiuk kOzvp«tte a dalárda vitatjuk. Ha uzl tonnök, magunk alatt vágliók H fát. ^|jel)( virágoztak. ]
Kil « »ép é. ii.iiie» jogot aioob.,! vigyázva d» Wo.iM.r6l «6I6
naeyon vigyázta kall kezolnOnk. KozOn««gl\\nk ez uió , ,, .. . . .,,,..
szerint niegológedlwt azial a tudattal, hogy u tij ros»z szolgálatot lett hlr. Azt mondolUk elsí ízben, szerződési ajanlatok ai eddiginél előnyö.si\'ltWk. A e dalárdából kivált a szine-java. Nem voll igaz. Meg-tárosatyíknak írsz kotplrsaéiin, hogy az ajánlatok ^foiták a megsértődött b»nnmuia<íollak, da aiaily koztll a legjobbat válasszák Kblwn a kölales.ég l«l- jó|odu|,luJ ^ ,„nvirll „„„„„aUn formában.
it:::;^:r^:!S^:!!r^$i *«-•■»««.™««-■>-••■»-•«■ ^-
pályázók személyét, a személy rokonszenvesatígét.j lag uem vonja Timi lemoudását. Nem tudom, hogy
,908. DECKMHKB 7/ f
pont pedig t. i. az üzleti, nem n boszu hanem az órdekpolitikát szokta követni! A nagy per. mint HZ ujfiágok nevezik esélyei a városra sokkal kodvezóbljek, mint a, oógre. Ezt igazolják azok az engedmények amit a vállalkozó ajánlatában tett. Van az uütitleges pernek egy igen lényegeB körülménye, mely a dón-lésben lényeges Bzerepet fog játszani. Krröl is nyilatkozni foguk. Különben sokkal helyesebb, ha egyik oldalon sem keresik a perre veztiló momentumokat, mint inkább az ügyet bókeasóges, szenvedély nélküli komoly elintézését. Fried dr. tartalmas, higgadt nyilatkoznia a közönség legteljesebb elismerését érdemli. Ilyen lár-gyijagoa szempontoK mérlegelésével az ngy valóban könnyen megoldható.
Kried dr. Ígéretet bírjuk, hogy villamos ügyben rt-sileleaebb cikket fog Írni a „Zalai Közlöny" resiére. A nagy érdeklődésre számitliHló cikket jövő aiámuukban fogjuk közölni.
(A villamos-bízottsígról)
A TÍIIemos biiottságuak neliéz belymto volt Tárgyilagos >éleményt kullott momlania a pályázat eredményéről, melyet napról-unpra szenvedélye én baogulatou viták kísértek. A bízottig jelentését a Zalai KőilÖDjr múlt aiáma köíölio miudeu koiiimoii-tár nélkül. Csak azt jegyeztük, hogy dönlÓ szerepe van a jelentésnek. Miiiden egy eb megjegyzéstói tar* (ózkűdtunk, nehogy a hangulatkeltés vádjával illes«e-oek beiinunket. A Ijizottság joln ni étiében ajánlotta a képviaelóteuttlletuek, hogy Kunt cég ajáulatát fu-gedjt el. Ezeu kijelentést - - mi «ein terméatötc-tebb — ép oly meg Ion tolással a városi érdekek nmniiiellarláHávnl tették, amiuó siúmponlok vezérelték a bizottságot akkor, rniddu annak ülnöke a közgyűlésen bejelentél te, hogy a hizoit.srig a kiadott javaslatot nem állja.
Mint érdek<*fl.Hrg{>t, ide iktatjuk a Zala véleményét a bizottságról:

Utir állta jimlafat;
mb»i
vclcr
VÍJU.
)■«« tínífül bcfojule i « Ügyet, mely a bdol\'iágra i ti»lír munkát (■ míg nagyobb I f«liW**4gtt rótt. MielStt to- I "ibU mcniirtk, ill«|)iuuk meg, ■ hu»y a bUolUig íulyoi fel
végeik. Nap.oi- ;
tlwielitrcmtltó igyct
v»ro« knittdekei. A! e"ed- |
menyek wiuijik, hogy A
lttliierji.il smhjekliviiámak,
mely a villámot ilgy irányit*- I
iáf» eiidig nagy miilekbon |
befulyi. miniUn hullttn* meg j
törött a |piu>ii«t»K uiitcitet- |
mének kOliúbtn ti tmit olt l
benn veguitek, a» at altituluta |
llrgyitajjo* uiegfontuUt hali- i
no* ete.lmínye. j


ST
kli h
beüljünk k b k
g
ml
kell, hogy t koigyuléien citl egynemi»oni uralkodóit: ■ vi rotitdtít, Etípi)|j-6t»c[nltU dolog, mini *r, hogy ■ bitón-lagnak VH ut>> .Utt mily n>*g>*ba hajlott * bálortaga,
■ lint
oniih«i6. Kíinap előtt v«|.mf inysieihelyiciicl, holmi perli t. egyélih bonyodalmat. \' relnkmmel okollAk
tói
ny«t ti ctudilt ctu.íáj* tegnap délután már nem lanyogeltit
vlitimonl* inditTknykt «mt. metl a Fitnt-cíg téoyleg lölib ktbelvctetckei •janit, mint
amim hujjy cn SIcnieiit teui tette meg. A kel ajanlai kőit arány lehal Kratu ciünyítí
Minden bortmitó értetMík.

vagy eouek ellenkező tulajdonságát. Egyedali dOutd moineutum a pályázatijait az ajánlat rideg számai, ; melyet trónnal én papírral kezuukbeu szárászéra i adatok megvizKgálása alapján kell elbírálnunk. A .legjobb ajánlat hrtuyiijtótal fogja megbízni a város, { Hogy ki UÍ a választott, ez mindegy az érdektelen közöuségre. Csak a legjobb ajánlatot tevó legyen.
Az Irodalmi Kör dalárdája.
— Levél a szerkesztőhöz, j-
N «gy kan irat, dectmber 6.
A dalárdáról ezóló hirekból, az ezekre követ-kezó cálolatokböl egy pozitív adat. már van: Böbui Emil, a nagykituízitai Irodalmi ért Művészeti Kör művészeti »zakosztályának elnöke lemondott lisiUrfil. Eugedje meg az igen tisztáit Szerkesztő ur, hogy at aktualitás jegyében fgyet-mást a dalárdáról elmond\' hutiak.
j A kör dalárdája mindig Nagykauizta vároa leg-
i durekasabb intézmúuyetiick egyike volt. Ennek btzo< | nyitására nem kell mást umliienem, miat raÚTÍftti liangriírsenyeii, mely a társadalom nagyon is tagolt rétegeit mindig egyesítette a dalárda köré. ÉrdemQk
téren itt. A iUlimUész>H népeterllaitéijében sok része VHII a kör dalárdájának. Ulhuu kicsinyes közőnjnyel,
| közismert iutrikákkal, elfogult kriiikával Ulálkozolt.
| Ks emez agyoncsépelt dalárda dalos versenyeken ilí-
szer hozták baza az eUóség babérágát. A dici&aég nyomán a megérdemelt örömünnep és pompa helyett — halotti tort emiegeinek.balra lengett nem mini liliom, hanoin mint egy felsóvégén Inogó inga. Kejo tigy mozog vállai közOtt ■karcaik a veszprémi nagyharang.
Róluk azól a fürfajai többi Nóra.
Kitünteti magát a tizunyugkirály,
ÖÖrbe lába Turcsi ikszeket csinál,
Csoszogó Plóninak leesett baja . ..
. . . Puff... ott nagyot esett a Nagy Kata.
* . *
HflDein azért abban senki ttom hibán, Hogy más lábán jár a híres Tóbiás, Ha ez még sokáig ily módon halad Táncmesternek hozatunk egy szamarat.
A dal tele van udvariatlan ötletekkel. !>*» uum lőhet ezért a fiatalságot megróni, mikor még az országházban is vannak csufnevek. A ttzurzót kutattuk, kerestük. Annyit tudtunk miig, hogy vagy 10 drb. imueretlen irátual irt példányt találtunk a széken. Ezen tul nem tudtunk semmit kideríteni. (JdvarÍHt-Itiisagiink teltekben is nyilvánult. Itt in vau euyhitó körülmény. A legkeservesebb munka és ízomsorvasztó eroTenzitós ügyetleu leánnyal táncolni. Lélegzetünk flakad. A ttzáj anuyira kiszárad, hogy nyelvünket lií.skaimeai bicskával kell n szájpadlásról lofejteni. Másnaji kullemetlun kézfájás gyötör berniünkül. Most dmoodoni a berendezést. A férfiak részére fenlarlott otJalftu volt egy folyosó, mint a kuroiM étterme

mellet. Tel VB volt egymásn rakott ftszialobbal te székekkel. A terem löbhi része a hölgj közönség birurlülntát kópeztH.
Nót olaszban én lia H |ó lAiu\'osiioknttk mind akadt párjuk, ulbujiutik a tolyonó sít lót mgaiU, hogy a lisztes iKákokkal és vaskályhákkal ne knlljon tornászni. Siigéuy llecbuitt lábuknál fogva husid elö az asztalolí alól a lovagokat. Mikor a tánc megkezdődön, fi-lmeutnuk n máaodik vagy harmadik asztal tetejére és onnét tartottunk dismemlét.
Végre elérkezett a koezorucska opedve várt napja: l\'JÜ" október 27. Fényesen kivilágított teremben sok Rzóp lány sok vendég. A táncok gyönyörűen sikerültek.
Kgy érdekes t^set lörléut. Éjfélkor elaludtak
az összes villanyiamnak. Alaposan kihasználtuk az
alkalmat. Illemszabály, műveltség, jóizléü a vénet
vigasztalanam é.s irigyuégllk leplezésére való tiamg
jelszavak. Kihirdefheti a fólségus Mindenható tizpn
ranosofatbsn a rjióktilalinat kimondhatja *záíMor
vóuaszony egyhangú vélt-ménye reám a líecs(llelv«Ki-
test .... én bizony iiii\'gc«6kolon» a táncosnónit\'t
a sölélben. Nem bttn sz amit senki sem lát Ostoba
ki az alkalmat elsiala»zi|a. Volt i« uippanáo ölelés.
A mamák alcsiplek egy kabátot, vagy fíörc«ósen
markoltak *gy-i>gy szoknyát. Hiába minden. Akit
megcsókollak hallgatóit. Aki csókot nem kapott

riikoltuLl, mert hát vaksölélbnii a hang adja meg nz
irányt. Egy mama is táncolt, mikor a sötétség kezdő
dött A világos»ág visszaszálltával barátnője gúnyosan,
\'rászólt: „Véti banya! a villanyiamnak ix elaludtak
jszégyeuletukben, bogy tégnd táncolni láttak."
; Sötétség vagy félóráig tartott volna. Azonban
!a kÓHiívü táncmester gyertyákat hozatott be. Kzeket meg többször elfujtálr. Végre eróro kapott a vílliuy és zavartalanul mulattunk reggeli hét óráig.
Visszagondolva az elmúlt nyolc évre, érdekes megfigyelni, bogy az Íd6 uem lyyeuló nókkel es a férfiakltil szemben. IskolatársnÓim egy része rén leány egy rénze közel van hozzá, (néhány férj bernien i) ellenbBii az ottlevó" címzetes Hatul ciberék még csak most kezdenek igazi Hatalembi<rek Unni,
FüledhetiitIon édt!* korszak a tánciskola éle-IDnklien. A kis lüányok közölt még nincs alakoskodás, képmutatán, sziulelés, r^rdek nélkül kimulatják a rokon- és ellenszenvet. Mert a kis csitri leány még sejtve óhajt én óhajtva SKJI. A nagy leány ellonbeu ámítva számit . . . sót számítva Amit ie.
A kís Imiuynál még ártatlan mulalnágra, talán érdekes kalantlra ÍH lebet kilátás. A u&ny leánytól félui kell, — mert nem tudjuk elóre, hogy uem állit-e cüttpiiát, vagy uom VOZMI a farkasvorémbe. Kara Mueztafa

ZALAI Ki\'ZLÓNY

1908. DEOEMHKR 7.u újságírásban dlMJ Mokas nmgougedi-o a .nem Ili-aurai el" kiialenleal, mert én ett alkalmaiuam IMhm lemondási lilríre. Nem liitielem, liog; Höhm Emil. ki Bgy évtiiedu lelloisedéssol, kitartással veiellí » dalárda Ogjét, mo&t egyszerre lemoudjou. Böhm Kinit ralóságos rniíivsií\'i\'!,-k Hivatásbeli uag; dlfoglultsága mellett, a dalárda U|<yeire mindig tolt ideje. Ilyen embernek szüksége van a dalárda iutétményére Vi-azout BI intézménynek 6 reá.
Ne Lőltsllk folyton ailaliirdaválnágiil. A dalárda pedig ne Tesíitse eddigi miliikakedvét. Nagykanizsa város ngy t-tmi vertfenyezlit\'t magsai, mint dalárdájá-íal. De azzal, dicsőséggel.
Dallestvérek! Daloljatok!
Dalbarát.
A természet védelme.
A Szépítő Egyesület közgyűlése *■ •sióvá tette.
A nagykanizsai Szépítő Egyesület idei közgyűlésén Villányi Henrik dr. szóvá tette azt n vandaliz-must, melylyel egyenek a nyilvános sétaterek ültetvényeit rongálják. Villányi dr. helyes megfigyelést, észrevétele abból az alkalomból jut eszünkbe, amint egy tudoraányos tarsawág állal rendezel! szociál-paedagógiaí ontértM( olvasunk. A lermésze.l védelme az iskolában volt a tárgy.
A természet durva megrongálása — sajnos ná-luak is a mindennapi jelenségek közé tartozik. A gyermekek, de a felnőttek itt — künn a szabadban, erdőn, mezon járva, kelve, 8 kisebb állatokat, minden ok és cél nélk<0, gyakran kegyetlen módon elpusztítják, agyonkinozzák.
De mii HzóliUTik ahhoz, hogy a felügyelet uéi-klll a szabad termeszeiben sétáló gyermekek, még az éneklő madarak fészkeü Bem kímélik meg. [lány karácsonyfa alatt találtuk még a művelt körök családjainál is & kedveli flaubert-puskát. A parillját a gyermekek maguk készítik. Még gyakran a Mnóllek is nagy el ősze re tol tel vadásznak, lövöldöznek énekló madarakra!
A szabadban sétáló közönség sem a fákat, sem a bokrokat, nem a virágokat nem kíméli még. gyakran láthatjuk azt. hogy a felnőttek is bokrok melleit elhaladva te.ljem?n céltalanul gályákat, virágokat és leveleket lesiakitanak, hogy azokat ujra eldoblak. Üe még a szép iránt oly fogékony műveli hölgyek U sokat vétetlek a természet HIIIÍU. midőn lakásuk di-szilébe coljából gyakran a fákról virágió agakat le-tördeluek. vagy pedig BT. urdők én mezők i-ke^égél képezd virágokat lömegeHen leszakítják.
Kién ferde felfogások, kinövések ellen végre kütdennok kell! He kell ojtanunk a gyermek fogékony leikébe a természet megkimélésének nemes gondolatát. A gyermeknek tudnia kell, hogy egy madár fészkének elpusztítása által nemcsak a termeszét ellen, hauem elsősorban ember társainak érdeke ellen vét.
A termésnél kíméletlen pusztítása szórnom példáját a Karsl vidék nyújtja, melyet egykor Velem-e fénykorában sürll erdőség borított. Azóta kopár sziklák merednek az úg Télé, melyen a hatalmait orkánok többé nem törhetnek meg.
Dalaimból.
Egy kicsiny faluba száll s sóhajtásom, Egy kicsiny faluba\' rám nehezen várnak, Egy kicsiny faluba sűrűn megy s levél Egy bánatos I íny mik ...
Bánatos leánynak bánatos levelek, Kgytől-egyik az én életem bú mása: Gyötrődött szivemnek, megkínzott lelkemnek Panaszos sírása . .:
Oszeszly M. Viktor.

HETI HÍRADÓ.
JEGYZETEK A HÉTRŐL.
0 Nehée a megélhetés. A héten a toll munkásai: a magáutisztvi.M-iók panaszkodtak a nehéz megélhetés miatt. A drágaság i|HSztÖ mérvben emelkedik, a fizetési viszonyok azonban ép oly lasnu tempóban javulnak, mint a — régi jó időkben, mondják a tisztviselők. Mi órl|i)L és méltányoljuk » pa-nasrt, meri a drágaság u lix jövedelmű alkalmazottakat sújtja legjobban. Ü<»V az a kérdés, hogy a tóuökök belátják-e a p.tiusz jogosságát. Az állam uegitett az 6 tisztviselőin. A magántisztviselőkön HÍ egyes főnökök segítsenek. *
|- Az Osztrák-Magyar Bank ós a csá
szárjubileum Az Oszliák-Magynr Hank tisztvise
lőinek óröimiapjH volt dcc.iiiib.ir másodika, a Böászár
jubileum ünnepnapja. A líf-ztviKolók t\\ napon kapták
meg a 1.\') .srizalékon drágaság) pótlékot. A pótlékot
bizonyára nem a jubileum, hanem a drágniilg telte
indokolttá. Csak a kil)zeU>s történt december ^-án, a
nagy nap ijszteletéru. A hírt különben elaó jogyie-
liluk Umogatásn végett iktatjuk e rovatba. A magán-
tisilvihelök egy egyszerű hétközunpon \\s elfogadják
majd a — drágatíági pótlékul. Figyelő.
— Állandó választmányi ÜIŐB. A folyó
évi (iocuinbt-r ht\'> \\4-v\\\\ lurlundó lörvényhatótiigi
bizolUági reudes közgyuk-M-n fülvfeudÓ \'UgyeK tiir-
gyalásának elkészítése végeit az állandó választmány
ma (1. v. \'.) órakor Znlnt\'ger.sz^gen a vármegyeház
gyülébterinében ülés tartott.
— Kinevezés. Vánopgyénk fóispánja dr.
Szabó Zsigmond perlaki LörorvoM kinevezte tb.
járAsorvosnak
— Főszolgabíró helyettesítés. Uróf
Bultlivánv Hál főispán I.ntig^r István zala.ixerMflgi
Mzolgabiról KalatnulOredrf helyezte i-a H főszolgabírói
liívHtal vi>7.0lésével megbi?-l«.
Községkerületi gyűlés. A IX. izr községkerlllel képvisftlő-tcstllh\'t tMitlniHiiu Vilnius báró elnökletu alatt Kaposváron, lulyó évi december hó H-án, kedden délulán 3 órakor m izraelita hitközség tanácstermében gylllé.st túrt A nnpirmid tárgyai: I. Elnöki megnyitó. ■> Klóljárósági |el«tuté-<. 3. Indítvány at izr. felekezet KZertezése ügyében. 4. A
, kerületi pénztáros jelentébe, fi. Mugalakulán. <i. A ktirnleti bíróság cgyhiMlliUHa. 7. Iskolalátogatók kiküldése, s. A kougres»zuM választókerllN\'Ck brosztáuü
, i-lókérizllö hizutt^ág kikilldéM\'. !i. Av; *vi koliKÚgvotés inegállapitása, 10 Indítványok. II. A legközelebbi képvis»l5-tHstl.leli illés idejének és hülyének meghatározása.
— Nagy Emil válasza. Az <;pilő i|iarosok
nagykanizsai szöveitiégi*, mint m>\'^irluk, köszúnó távira
tot küldőit Nagy Ktnil orsz. képvisulónek, mert az
iparosok érdekéhen felszólalt Most a következő
I választ kapták:
Tek Eluokségl A muukábbiztositási intéz
mény terén felburjtiniott visszaélések é.s eredeti
hibák orvoaláxa tárgyában telt szerény bizottsági
lelniólalásoiii alkalmából vnlt szíves üiivózletük-
! ért fogadják ószinte kösüöuetditiol.
I Kgyliün méltóztassanak meggyőződve lenni
i arról, hogy HZ igazság érdekébeu mindenkor < minden téren teljes erőmmel sikra fogok szállni a e tekintetben n magyar ipuronság igaz érdeke védelmére mindenkor rendelkezésükre állok. t Hazalían üdvözlottel mindig ké»z szolgájuk
i Nagy Emil orsz. képv.
Az Épító iparoHok szÖvetKége d 1-én átteszi hivatalos helyiségét a Vörösmarty-utca \'20. sz. alá a jelenlegi jegyzőnek Vlasits .lánonnak] saját házába.
— Oftbaret-Estóly A nagykanizsai Keres
kedő Ifjak önképzó Egylete saját könyitár-alapia
javára f. hó 8-áu, a Nagykanizsai Ca^iuo dísztermé
ben uagy Cabaret-Estélyi rendez. Kezdete este 8 és
fél órakor. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk é«
hirlapilag nyugtázunk.

— A züllésre hajló gyermekekért
Dicséreles az a törekvés a társadalomnak, hogy akiL«t
régen csak a börtön ismert, akiket csuk büntetni
tudlak, azokat most éppen azok a birák, llgjési.-n
logáxzok igyekeznek megmenteni a hasznos polgári
társadalom jászéi.., akik azelőtt pálcát törtek íeletlnk
A züllésre hajló gyermekük megmentése n legszebb
társadalmi kérdés a legnemesebb föladat, mondhatuók
Krisztusi cselfikvéH Bst az Ügyet fo^ja szolgálni m
a bizottság, f. hó 9-én eetve C órakor fog inrgaM- , kulni a városháza dísztermében.
— _A szárhegyi galambok" Tumor,
Jenő jly címmel tilbi-szólésköU\'tol renduz sajtó aá
amelybe munkái szine-javát válogatta OSSÍH. KZ i-lbehié\'
lének nagy része a Jludapeati Hírlap", BPesti Hírlap\'
és K „Magyarország" tárca rovatában jelent meg A
díszesen kiállított munka értékét emelni fogja Neográ<lv
Antal kiváló festőinTivészünk gyönyörű nrjuarell cini-
lapja. A diszmu a karácsonyi könyvpiacra van szánva
a megjelenéséről a közönség annak idején a sajtó
utján fog értusülui. KlórteetÓHi ára füzv« H korona.
I Uolii ára i korona. Disz kötésben fi korona, Az előfizetési pénzek Budapest, Vili., Nagytemploin-utri
— Ünnepi mise. Abból az alkalomból, IIOKV
; 0 Felsége trónralépéséuek hatvanadik évfordulóját
Ünnepelte, a hely buli Ferenc rominuk templomában hálaadó IIIÍHO volt, melyon a közön tudsereg helybeli tiszti kara testületileg részi vutl. Mise után ngy a tisztikar mini lejréiiyséií közt kiosztotlák a jnbiliunii emlékérmet, melynek hátsó oldatán u két SZHIH van LB48—t!)OH
— Befizetések. A Délialai TakarékpénzUrml ; egyesült önsegélyzó szövőt kőzett nél a H-iktlm **■\'. b«tiz«téíit\'kj az ünnep miatt 11-én azaz pénteken délolőtl tartatnak meg.
Kongresszus. A inagyarortizifgi kéméuysi\'pr^ segédek jövó évi január hó 9-ún, Nagykanizsán n . Arany-8zarva.s hzállodábati országos kongresszust tartanak, melyutík na|tireudje a következő: I. Szervezkedés. \'2. Kizoiéorendezés. 3. Nyugdíj ügy- -i. l\'j ipartörvény. !>. A sajtó.
— A keszthelyi villauiOB vasút- A
1 .Keszthelyi Hírlap" gyászke rétben a következő nekrológot írja: A villamos Ügyében megindítóit mozgalom korai halálát szomorodott szívvel leleuljuk. A legfőbb érdekeltük nem jegyezlek részvényt. l(;v a közönségnek sem jött mfií nagyon a kedve A M\'\'|\' törekvés rövid szenvedés után csendesen t\'Uieiuteinli Kt>yebként éljen a magyar ipar I
— Az acetilén halottja /jalaeKvr&zegwi
» iiüpokbait u Itáráuy vendéglÓ (^HJHIMÍI az aci-til>\'u
gáz robbanása megöl le.
Hátborzongató halászat, A Zalaiam hiihlsígHloti n i-m rég ejiy PIIIIMT. lloro^iára i\'tty piikr-mnéta kcrtlll. melylutz utdii\'Zékül e^y téglázó vas VUIM kÖlii> a (iKksamétában egyftyeriii"ket tnl\'t\'i Knlatnak H bUu-cseloLinény után.
Tragikus végű első ut I)ommiovit> József síombiitliidyi kalauz a 3<>t;. sz. vonallal elií utjiil tellc ineK Kanizsára, f. hó 2-rtn, Kz az ut, melvr« uly icgen várt uiolsó útja volt a szegéuy embiTuek. Mikor megérkeztek a helybeli állomásra, némelyek szerint a lámpát itkuria a kocsiról levenni, elég *t hozzá a vonat Ütközői közé került és mellkasát t><l. juseu OHszL-lHpíum« belső szervezetét »zétroucsolia. Így találták meg \'/7ii-kor estve a véres pályatesten-A helyszinén dr. Szigeti orvos jelent meg a rendőrség kíséretében, és elrendellek az orvosreudőri tnil\'ft-boncolást. A szerencsétlen kalauzt felesége és -t gyermeke gyászolja.
— Hirdetési tanácsok. Ne szövegeid hir
detésedet teljesen azonos módon, a többi szakmád-
beli céggel. A szöveget lehetőleg ntlrün kell változ
tatni és nem ugyanazt kötölui hónapról- liónapri,
évről-évre. Nem kell a szöveget sok tartalmatlan
sióval megtölteni. Nem szabad a hirdetésben üres
dícsegvést, nagy hangit bombasztót használni, vagy
olyaamil ígérni, amit nem lehet teljesíteni. Ne essél
kétségbe, ha az eredmény rögtőn n»m inutalkozik.
— Aki egy beszélőgépet vagy zenélőmá-
vet vásárolni akar, az hozassa meg azonnal Kicht«r
R Ad. és Ta., kir. udv. és kam. Hzállitóklól B*P».
1. OperngassH l(i, a gazdagon illusztrált zeuélőmrt-
árjegyzéket. A beküldés Ingyen éa bérmentre eszkö
zöltetik.


1908. DBOEMKER 7
_ Sok évt magflgyalcs. Km
Cl Z L 0 N Y
A L A l
i sr.»,!„4,«k„t| i»l Mi M
ÚJDONSÁGOK.
VlllunoHáfl ré»rvénytAr«»»ig
Korcsolya-egyleti kűlgyttlés.
italó »»obín gyülekeztek a tagok a Polgár\' ^-.Kj.\'-t IfirsslifóiátiHii f. hó 4-én, hogy korcholyegyltft köíg*ülésiíu n Hzokámw ügyüket elfégozzék. Mindenek \'
61 % ;°im^ ^■
ozgalomról értesítik lapunkat. Nafry-.u K ki,érSk,,«k .1 K. Kéi g,.™.k w ..ládMI vár08 néhány tekintélyes vrantó-1.( 4 K-t liui. Kgyu. Mip6í»gjck mi V. (diikotli nbnre a legutóbbi közgyűlés történetük j *■>) nimt-pni 1 korom iililknak 6(1 f) IcimSrtknek hatása alatt ami a lervviil foglalkozik, ha I -u r A ti-zliltur UMtmiHp alakult m>\'g : Elnök a vitaién „jy fordulat «[ b..»-J«!» "j*!!Í W K!X
(baját ludósitónktól.) F»ltétl(!nOllk"""1 \'."•« llr- K"*"\' Santloraéról és üz». Varga i,er. megbízható forrásból egy feltűnést kpltő. t***?-Höl\'i!roi Az i\'(t)>HHii.itibk ir1.1i K 8.1 i- **8y°D1
...\'ÓI | fontos mozgalomról értesitik lapunkat. Nagy-,"\'!; khé\'rSküoT V*K*" Kél gy\'íínl\'k "g?° L\'ládWI
kámzsa ■■-— -■"-•<--- .-!.■-...- . . ., • V .
„Illlll - Mlill. l>o.l.for.lul [lyclvon I
M lilluMrlkt. Hinaibirg íi Zürich,
!!Í
A. lélegzés
embere
KiskanlzBai csendélet. KArlmjcs László uztlM KÍMkaitizsAu fuvaros, Iáért niunt társaival Csi<rföre, ott vult\'j horvásarlés végett Kaién Jóisnf ki.->ktt[iÍ7.sai kori\'imiiro^ is, Kstefeió békénen likaiéi.! indullak, KArlovioi é* Kaies Hlnyar-goltak a tohl)ii>k "lAt. Amikor már jól elhagyták a l>őke\\ Kirlovitsra tAmadt Urnáival és iwai/.tík. hogy iiólinny liétig az Agyat
lAs 117. általános
ötlö H
68
város, mint részvényjegyző részt akar VIMUIÍ ezen a vállalatban, ugy megfelelő részt biztosítani fognak részére. Az eaotleg fiMiinarndó részvénymennyiséget nyilvános jegyzés alá boositanák.
A terv részleteit nem ismerjük. Nincs | \'0°bil\'
kell
f>4 M\'/tlí
s «z nim\'iizUM javul. Pro- módunkban tehát megtenni észrevételeinket. usy es meg fog orról győződni. Mindenesetre nagyon örvendünk, hogy vezető-Egyer«d«i uvcS ár. a K 50 fillér "\'"őreink ily előre látók a város érdekei-Kupliató imiirii\'D gyógyiáiban.
Árverési hirdetmény.
-HÍ kir. tórvéiijizék mint lek\'kköuyvi 1-NZÍ hogy ifj Nt\'-rtieth János balaton-v égre haj tnt ónak K i>i K malin férj-<tm lakiVs végrehajláht hzeiivedtítt e. ennek [IHOH évi lebruar hó .*/.. kamatai 17 kor. tűi lill. per. úgreliHJtás kérelmi, 3 kor. -H) till. itoxilási, \'12 kor. In lill . Arveréh-felmnrlllendó költségek i-rajéijí kir. tor-
Nyilttér.
■ L\'k inegóvásábHii. S azt már előre is kijelent
jük, hogy a turv így nagy ál talán osBájr\' bnn
is szopj képet nyújt, meri it villaiuuHttági .. ..„n/._,
vállalatok a külföldi városokban azép jóve,- j baió^g k<v.hírr
1 dilimet hoznak a helyi társadalomnak. i "\'WM™ Inko
I • ! Riti>(>T .l>(nii>iiii>
uileni HH kor. iAk< i>i H HH|iiAlóI jani .\'. HÍ- 17 kor. KM flil, v ^v- V.\'ÜIetmitás loKfltia v*) k^n-lrni é« a im-jf
ítAtili vtV|crfliu|KU1
| Karácsonyi váaár

Téitysték terl.letéh<>7. trtrtozo 8 a kurosi í)5. HÍ. tjkv-lii-n I Ki7 és.Uili hrsz. ház és ki-rt 4>Ü kor. a merényi l-ti) T-I., tkvben f 045 IITM. MÖIO VI
.. ku.>znló vii. ()regln\'>>yeti IH^J k<ir ln-r^érlékben (>n
n pedig n k-troii iiiiíinliiuiiak
\' 1908. évi december hó 30 napjának
a délelőtt 10 órakor
■ Kai\'uh k^^^^etí htuáiiál a nnT^nyei ingtillun ugyanazon niipon délután 1 (irrtknr Meienyi* ktiz*ég hátánál \' HejHi\'lM (íé/it fi\'ljifi\'tM ligyvéil, VHgy helyettt\'MH kor-lionjótlévi\'l nifuhirljiiilo iuiháini,iárveréKen e ludat ni \\vg KikiáliáM iir a Ifiitebb kitelt bi>crár, melynek kélhanitudáiiiil ;d;u-honvabb áron az iiiiíallRii el nein ndiitik. Arvi\'ivzni kívánók tnrtozmik a bersilr l II1\'..,. vHtfy óvadékképe;! papírban a kíkuldiitt
A keresztény jótékony imcííyt\'Mllvt kúrái ! vására nepszerll imézmtmyé atnkult. ífoxy ugy t íjuk polgári jogot «zwrzett magánuk. Várják a tizt-ge-! iiynk. akiknek nagy reinényKege vau hozzá!A?ve, \' abtioz H kúidébhez, liugy i.iki\'ri)l-ti va^y nem. ÍM 1 várják a joUkony adakozók, ni előkelő világ akikiifk kttlwfi tulálko/,6 ulkalniul kinálkuulf már óvt-k óm, hogy két napi Bikáimat nyújtson, áliol urak é>> liol-
gyek iiiimtHiifülH tárnttdaltni válabzlófa
jóu\'konyjság «H kudélyuksé^ aegUe nlutt eltoItlieKhenek aohány ói át. Az idwi kttráoHonyi id-m in M>k könnyít tog IftArlllui. Sok r.zo>-i;iiy k«rrii\'M>nyH-t}au vim boldog megelégt\'Hi\'Nl. kúszóiitit tilfti erl<> u linzgó, fHradllHtatlau elnnk\'H ilr Szi-ki\'res Józsetuct tn\'i inrivát a lelkem uiniikiiliHii Kiivi-hdi IWirtiu>ziút utal ezrede*nút és azt a IMjns fuhérruhás Netfedl\'-li-t. mely kifogyhatatlan íizeMetrejnéltóiiágKal KHIIJÍJIItu u magabztos l)g)et. Deiliqiie a váxár HÍkerlllt. m áruk wlkeltek én zeiio. Uuc, bor Urlja ébren n lelbáíat a késó éjjnli urakig.
kéhpi
kezéhez
A kir. (örvéii Nagykanizsn.
Meglüvó.

Diaiunk iHkAsimk.u t.\'>|.\'i, > kertlinkft nyáron valód
Haarlemi hagymás virágokkal. l\'"stan bfk Hl
AM H K t\'llfnt\'.ieti i\'urlú éts váminmiluttuii kil |il|lli
AiiMlria-Magy»ror.s7,á(ília a mi löfijobban ka dvel
normál gyűjteményünket vagy :w jácint hagy
mát Ovegek, íajíy -in clrbot merepek esetleg 40
(Irbut kerti nllWé V
mint ikvi hatóhág. . évi október hó 10 napján.
A ,/iala\\árniegyei Köxniltvel6dési Kjty«i».l.lel\' igazgató-vólasztniáiiya l»Of, évi decctnlmr lió I -un délelóit fél tizkor u viirmegyoliiU i,iK]rlfringben

GYERMEK-
["riiivktt- >- liu i.-ípüiiik flismiTl legjobb mímégüek.
-uiiik olfíi\'^flita — tekintettel a talpba veheti -ít^\'irinui sziibol I árakra
feltűnést keltenek.
TTTDíll \'* l-ip^tí.Vftr r. t. nagykanizsai ,, 1 UnUL :\'oraktára KÓ-IUCH Ili. tzám
tflKJail tisztelettel menllivja gróf Hattbyáiiy Fal elooL. Tárgysorozat ■ 1. A m. kir. belilgymiiiiszter tir állal ilaptizabiilyok liítnuitalása. 2
lipán, i ntbból:
Uasdagon illublrált sok HÜbtaerAlevéN jegyzék iugyeri és bérmenlve.
rjgye.\'«". • v -- --- —
Koronn Kzáltóval
Imii ruudeliék meg mük-k
dílelólt tii órakor » i»rmepj»lirá nagYtermiiliG,.
ülntolt főár- ■ reudkivüü kőzgjüléht lart, melyre az i-fí.VPt-nlot ÖKSICS
lagjait linleleltel mughivja gróf Hatlhyíuy l\'ál flnók.
Tárgysorozat: I. Át igazgaló-vílasilmaiivnak az
Blumenzwieből Züohterei : ngjesOlot gyakorlati miikodébérí vonatkozó jgiaslatai.
.HUIS TER DUIN" (A. Q.) I 2. Az 1<K)8. is líllW. iti költógvptés mogálapilása.
Nordwlk bei Haarlem (Hollandia.) \' 3. luditványok.

Sirolin

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár-köhögés, skrofulozis. Influenza
dko uimlilaa tanir ét «KX álul upoola a|iiir». W«M«i rttaatokal k Unill^ U

„Roehe"

t-Li B^h« A €•■ Baiel prtje)

, ZALAI KÖZLÖNY

IHOB DECEMBER

ALinimení.Gapsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
Ö(()- r^gjóiiab biconyult h*xis*or, mely niir sok 6* óta IHRiobb fijdiilumcsil ajntó siprnok hitonvult kíiívdnynfí, oiilinal ^ meghiile-■riCfttl, bedd»solö^kq>p>\'>i buKDÜvK
(■\'iKyeli\'ioMeléí. SJ»ny lnumfiitrányok miatt tMVibárluLor óvaiosnt Igyunk te ónk oly.ti uvoKüt fogaüjuuk fi, mely » ,.HorO«»y" v«>JjcBy(;yel « a Blchter cégjrK)"\'*\'! olU-lult dobaib*Yan csomspC-1\'*11- Al*flvonekbon K -.80. K1.4O^iK2.-é«ó|tris0lTÍii min-don gyÓKTSrertijbíti kaphutó. - XŐraktAr: TBrflk jjttef dy6gy»wr«.inól, Budapest.
oiciier írújrwtrilrt u .Ar.ir r.msiiiiior
1\'rágábU, Eli^bethiitrutBi \' aoűni\'í síétkűldó

„l-l l-l?" - ..\'■>■ ■■■■•li\'lll KIW "IMI Jllltl-HU
l I"
Flnilial Cnill a „ilCIII" Illitilll laliall
■Iriu dibi2 i|; írdikii kliéizkártjál
■ UrtilMz. ———
hócipők kSnnfOeh, elegánsak
tartóaak
Találra/uivok
.lói jegyezd meg: csak
cigavettii-papirt, vagy hüvelyt hozz ás ne en gedd magad hasonló kincze.su silány utánzatoktól tévútra vezetni.


Balatonkereiztnri nagyven
déglő m<»arf zékkel együtt agy,
auaüag több évre kiadó. Bőveb
bet a tulajdonoi, Fttrot Lajo»
Balalonkere,»»tnr.

A legjobb Itulya-kalAcs vult k>s mara<l a Fattlnger-féle kutya-Kalioi,
melj u fissies e fajin láphtorek közfll l !ej(JDbb
(i»>elét«ln te Uparejo — 60 Icg 23 K, 6 kg
bérmentve 3 20 K \'
Fattim»r-féle Pappy-Bisqnit \'■
kAlyJk-kuliík rcsi.\'ií - 60 kg. 20 K., 6 kg. bérmentve 360 K.
Árjt-gyziikul bérnu-nlvi\' killtl:
F»tll»|ir\'i Piliit NBidikuchin ni SillOgilliittirlibrlk, Wliair-liuiUÉI.
260-nél több első dy. A Falliiiin-r-lélf lápbter állatorvosi elleuorzéK mülltjtt kéKiUl.
szállít, fajusita-ságért jótállva,
Ifgdusablj válsai-tékliaii a miir ovvk óla i.\'lsi\'nifk ó.s IcgniOKbiz-haióbbnak isni\'Tt :
Kiköllomsutl ilsi tzólöoltvíiy tstip tuiajcionus: 0A8FABI FBIOYE8.
Medgyes 94. sz. (NajívkOküllü-iitc^yt\' . Tmék k(Mi ■rimiikit kinll
«rkeecu lülMirt latélak, tnnclíogva muivtín azft.\'.bir-

uhct O^K-"^ lull uilililM till\'illia ■l|kU-h(tMá|Írél.

Tbztusám 30.000 koronáv\'l
S7.iivnlnllalik.

A konyhában él házban
mlndant, >ml •gytlialáb&n moalikU *■
szarvasszappaoáTal
QDDDDDŰDDQODQ
Nagykanizsán k-apbaló
ÁiíFiai
szahadalnmzása vaxy órtókesitóso olótt
ugy MagyarorK/.ágon, mint bármely
külföldi államban, forduljon a
«
s/.i\'rkesztóaógnhoz Bndapeit, VII. ker., Ernébet-körut 36. •i»m.
Kérje a „Szabadalmi Újság" ingyen
mutatványszámát.

U 1. L U N Y
XXX
A világhírű „PATHÉPHON" beszélőgépek és hanglemezek raktára NAGYKANIZSÁN
PATHrPnílN" b«8z»lógépek legszembBÖtlöbb i-lf.n.vchogylú nélkül játszanak, miáltal & tű folytonos
II1 ™ ■ llfcl\' HUH változtatása és a tű által okozott folytonoszaj és recsegés teljesen megszűnik. A
.l\'ATHK" liMiiczcik a világon u li\'KJuubak. legnagyobb műsor. —
A íX cm. átmérőjű lemezek ára -lőo K és 5 K
Tehát a legolcsóbbak. A gépek eredeti gyári áron kaphatók. Eladás részletfizetésre is. Műsorok ingyen és bérmentve. Bármily régi szerkezetű gép is átalakítható tűnélkűli játszásra.Van-e már gyermeküknek Horgony-Köépitötxekrénye ?
lfr^ny árjegysükül lent éxzilősiHkrénj\'t ki\'nvnl-
Ha itt"", akkor 110 inulsssía i?l nziuimtl » lf,\'?u]*Lb ki\'i.-pil jfgyietl céftlól bekérni, lioff)\' nnimk alajijiín u köveiken*) fhou kívAI«!-7,lliii>sa i\'s azlAn a legközeloblti jAUik^zfrkiT HKÓiWk
Ha azonban gyermekei eny Hurjiüiij-KÓt-íjiliWkrHiyi nn\'K m-m bimak, v*xy u^---i\\í^hfi\\ t\'t;y .Horgony" védicgy nolkilli szekrény, azia egy utánzat birtokában van nak, nkkor önre nézvt< n Ifffiijabb rtr jegy lék kfií-zereb fontossággá! bír, intirt a loKfontuMalili rll líl id
Horgony-Köépitőszekrényröl
i\'K lehetővé tenzi Önnek, hogy gyermekei siAmAra a megfoMó m nyt\'lmeafln kivélasriiiania. Mindc!iusi>lrc< szouban Kajál i<r.l<?kébr Itojíy c«ak a Horgony jegygyei ellátott szekrény töbh mi
egy negyedszázad óta
jónak bizonyult Itiohler-féle eredeti gyártmány, minlien kflépi tostekrények ct-nk hamisítványok.
A gazdagon illu&ilrAlt árjegyzékben a Horgouy-Hidépitfi-si«kréuy»k, Horgony-Rakí«j«tékok e« a .Melcor- flolyó-Mo-»ik|álékok Blb. IrirAsát laláljuk. Valódi csak a Horgonynyal I
Biohter F. Ad. éi T»., í.\'íi.Vtot" "*\'"•
írod* *B r*ktir : D i _ Oyár:
I. Op«rn(u» 16 DeCS, xill I. (Mi.lilng)
Rudolfsudt. Nürnberg, Ollen ISvájizl. Rotterdam. Szt Pitervár. New York
■*- áll iiailiiiill. ■! >ir|ii iriMlliklt ■ tini laflrilir \'•■•■ftilrlii. luitliiépltril ti >ir|liltii|li>iiikri li.

Szép keblek
k^t lióimp alatt a
Pilules Orientales^l,-
melyik A ki-hli\'Li\'i fi\'jletalik, Brfisitík. liulj ri\'iilliljiik t\'h » u•*>t kebelnek [uunj>^
haiiin nélkiil. JóUllva, srtHiii-k<iin (iii\'tilt\'H. Orvosi hírességek lói Hisiiii\'rte. Ti\'lji\'S rlísr-rtstió. DohnzH Khul li K 4t> Ilii. bérmenlve. J. Ratló gyógyszertár FáriiSB. HakLár: Török József f[jró?)MtTéNKii«l Budapest Király-utca 12.
EKSZERGYAR.
Villamos llzBtnrH b^reudexeli arany, ezüsi- és ékszeráru-műierem
Különleges készítmények\'. t\'kszeránik és jegygyflrflk.
L\'l iDfiluMtokHt és ftlalakilásokBt i^jorsan elkéusilflak
Kiadás rés/letjizolósre is!
BERÉHY JÓZSEF ÉS FIA
(■kHz^rt\'NZ. Nagykaiiiisán [Vírosluim lUtjUnoéfodu.


DKOKMIIKR 7,
/, A I. A I K (l Z I, (1 N Y
ZZVII-ik magyar királyi
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. A
védjegyét és aláírását tünteti fel. A
A Mólt A.-fél* Seldliti-porok utWn gy-Agyhaiaia n lct>ti»kactaMi gyomor- \' • \'K •U««lbánUlm«k, gyomotgbrc\\ it gyomorhtv, u\\rou aiíkrakttfél, mijUnul 11.1 yJ virtolulit. aranyár íi a legkiltftni)öiü|jf) nölbotagságck ellen, e jelei btoittcr<<l,\' J évtijte<lck Ala uiJIKLÍ^ <IAKV>^>1I ellenedéi unitcu. Ara ARV If pociéitn tr#d \' le j^
jótékonycélu államsorsjáték
rciuéllmtf. li^7.!fl
o\\i IIVIIIM- IÓZIIHMIIU rs
iilókra Í-»Í(
KIOII sorsjátéknak 11969 nyereménye 365.000 korona úí^zegtifii készpénzben.
dobóinak 1 kor.
IIIIMIINHIINOI. lorviiijlli\'it IV
FŐHYERtHÉNÍ 150,000 KORONA,
l föuyuremény
20.00(1 kür
10 000 ,
6.000 ,
S.000 .
Itl uyertsmény A I.Oitu kor.
lfiO „ „ 100 n
300 . Ml ,
1500 . , 20 .
\'0000 , „ II) .
Húzás visszavonhatatlanul igo8 év december hó 30 án WW Egy *ork\\Jegy ára 4 korona. ~W
E|f éitzod iriiill ing árt 2 kinn\'
MÜLIJ tíyeruiok .szappanja.
Öl dinb I kor. 80 üli.
SorHJegyftk kaptulók a magyar kir. lotlúitiverléki igazgatóijágnál Huda-pHPten (Vámpalota). valamfniivi posta-, adó*, vnni-. éfi sófíivatalnál a/, összeH vasuli Alloniátiokoii s a legtöbb dulitmytfasdében és válló-Qztutben.
Magyar kir. LoHójövedóki igazgatóság.K B 11 é l k H I <1 í .:
■■II A
VliKkl
rii/,. ei. ii kir. idtarl szállító által,
HAca, Turlilnnlinn 0. ».
VliKkl [i\\egicn.lelíiek n«|iout» )iu<|«uUn*«t mellett telje.lllelnok.
A raktárakban ti\'Hsík határozottan „Mül.l, A." aláírásával
éö
;yív(0 tillátotl késiitmónyokot kérni. Kaktár Nagykaniísán: Roaenfeld Adolf Fiai. ^

Oh J aj I Köhögés rekadtség és Éljen! olnyálkásodáe ellen gyors és biztos hatásúak
Egger mellpasztillai
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izüük. Doboza 1 koroua és 2 korona
Próbadoboz 50 fillér, Fi éi tiílkiUétl ntlír
Megfojt« « "- ,j y\'i g y , z e" t a r E.,ir níllpuztllli kotott kohőgéi I unni, ;i., t.inifn ». „,,n,.r ■•inéniim
Rigikinlziin: Bilit Lijoi, Prágír Béli. Halk Sjili ii Ciiklorniin. Pilo Jmo gyágyimtinkbig =====

Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.

Szőlő-oltvány
■■■III kulüu\'ii m\'eg, nki cr.imc" IUUHIJ*.
Ei«n könyvel mén B* \'"• ki-rjc, nki rímlelrn nein •kor,
Ijllirn illilijntkil. ■airlkil ú iiriM ilai ■■ Ilikiri, ttniikhil. R vlliÍKlilrh l^elnwnri\'-btl rII <>» (,l mlMlt\'. ki\'««lrl.
Olcsó ár és pontos kiszolgálás. Ozlm :
Szűcs Sándor Fia "<>iot>íept
Bihardiószeg.

hirdetni akar
még pctlin sikcml, ai f.xduljnu at -Alt^Linoi Tudólíto- (l.coi-ol.l Gyula) hiidcltti omtWyihoí, Itmln|.eu VII.. Kr-ii«\'el-kAiul 41., ibol hir<lolc,íkr! at «»t-■se* Ittctö bel- és klllfnliii hírlapokban ti napttriLUn kivklú ntkíiielcnimc!, Iclkl-iimeretenen, pontoiaii is íiuliil Irakon onkönlliiek. Több mtot JOl\'l najitir kíilfó-Ugon k4p*la«lele, vlJíVI lapok koiponil hirdetési o»tUly», nimoi hírlap kiiiróla-got keiílöiige. Dlties uj<áKkntaiúf(ui,
lilii a I. c. hirdetőknek díjmentesen.

Nyomatott Ifj. Wajdite Jóisef könyvnyomdájában Nagykanizsán.

, 1808.

__ _gEPYVENHETEPIK ÉVFOLYAM, 80. SZÁM.

DEOBMBBB 14.

ZALAI KÖZLÖNY

(|M,.M.I <r.k: Es..,:.,„ 10 koron., ttli,,. E koron.,
„„dl... S koron. 60 flll. Eey„ ,,.m ,„ 20 flll
T£|»kn.k, I.nll6kn.k,j,8r,okn.k 1. Wám| ||„|»!..lokn,k
I a.r. e koron.. Hl .„, 3 k„r„„.. j|

S«arkaf»lnaág; Nagrkanliaa, Huny.dl-utca Se. ai Eloflt«té.ak •• hlrdalaaak Irj. W.jdllf Joi.af könyv
karaakadéaaba koldandok. Magjaim mioden hítíín délben

Néhány szó a villamos ügyhöz.
. :■\' Irta Dr. FRIBD ÖDÖN.


megtörténhetett vulnu, bizonyos alkalommal! mert a városi hatóság és a villamos-bizott-
némi a szerződési érdekkel arányban nem ság bizonyára abban a feltevésben tárgyalt
illő méltányossági érzületének is tanujelét :i vállalkozóval, hogy az alkudozás ered-
adju \' menye ép ugy kötelező lesz és kötelező
S ezt a rideg eljárását a vállalkozó be-1 marad a vállalkozóra nézve, mint az eredet: telözte azzal a tényével, hogy az ezen fon- ajánlata, mely a tárgyalások alapjául szolgált.
nak. Nem különböztetnek. Nagy különbség; formákhoz kell ragaszkodni s a mely fél
szempontokat. Mert hiába semmiféle üzleti j loyulittis sincs meg a szerződő felben már érintkezés, semmiféle magánérdek jogos meg- a szerződés megkötési\' előtt — ott minden óvása nem cáfolhatja meg azt az őrök ér- még a legjobb szerződés is irolt malaszt véuyo. jogbölcseleti elvet, hogy a mi nem marad. Knnnlc a keserűségtől áthatolt izga-erkölcsös az csak formailag lehet jogos. I tolt közgyűlési hangulatnak imo (■/, az egyik"
A villamos ügy tárgyalása a december 2-iki közgyűlésen tudvalevőleg izzó hangulat közt folyt le. Valóban osodálatos. hogy egy, ugy a városra, mint a vállalkozóra nézve merőben üzleti ügy annyira felkavarni képes a szenvedélyoket. Felkavarta pedig ez az ügy annyira a szenvedélyoket, hogv be kell ismernünk és be kell látnunk azt,\' miszerint immár a legnagyobb önmeglurtóz-tásra és körültekintő bölcsességre van szükségünk, hogy az ügy további tárgyalása ne a tárgyilagosság rovására történhessék meg. Nem érdektelen dolog tehát annak kulalósa vájjon tulajdonkép mi okozta a szenvedélyek ezen sajnálatos felkorbáesolását? Hol vau meg erre a lélektani indok? A felelet igen egyszerű. A szenvedélyeket a vállalkozóval, megkötött rossz, a város és a magánfogyasztók erdőkéire sérelmes szer/.ódés izgatja — a vállalkozónak u várossal szemben miiusitou következetes merev magatartása pedig ezen különben is izgatott szenvedélyeket felkorbácsoljál
Tudjuk, hogy a vállalkozó a felelőségei, ezért kizárólag a város közönségére szeretné hárítani I De hu a vállalkozó azzal a tárgyilagossággal, melyet ó a város közönségétől követel — számol vet a tényekkel, akkor be kell látnia, hogy peocatnr nemcsak mint ó hangoztatni szeretné extra, hanem igen sokat inlra muros is 1
Nem tagadható el, hogy ezt a rossz, -a városra nézve rendkívül hátrányos, a vállal-1 kozóra pedig nagyon szerencsés és neki megengedem jogos, de mindenesetre busás jövedelmet hajló régi szerződést a vállalkozó nagyon illiberalÚMin magyarázta. A vállalkozó, fájdalom, a jogaival telitett poharat minden (gyes alkalommal fmékig üriette ki fif? a kötelességek üröm poharában egy-egy jó adag mindig maradt a fenekén. Nem minden magánfogyasz|^iuiolt az átalány- > filágitishoz a kinek jogir-~ktt volna, a 1.000,000 égési óra elérése után. (*ak jó-: v»l később jutottak a fogyasztók az őket a Szerződés értelmében jogosan megillető ol-Wbb világításhoz I Az órák használati dijni-n»k felszámításával a legteljesebb ridegség-í 8c\'l ragaszkodott a vállalkozó a szerződés\' szigorú betűjéhez; a várossal néhány százj korona vitás kérdéséro nézve perbe bocsát-1 kozott, a villamellenörzó bizottság előtt fel-, adata teljesítésének megakadályozása céljából kapuját bezárta, a városi hatóságot a mint érdeke és céljai megkövetelték majd ható-s*Knak, majd szerződő félnek tö/itotte fel ési tekintette. A régi szerződés megkötése al-|

Iknliuával a szerződés raegkötésónok fóindo-kául tekintette a város a malomüzeinet és a malomUzemból kifolyólag a kövezet vám oi-méu a városra háramló hasznot. Ám a vállalkozó alig a szerződés életbelépése után iparvágányt létesített és a lefolytatott közigazgatási eljárás során hozott jogerős ha-
I tározat folytán a város elvesztette ezt a szer-zúiIí\'H megkötése alkalmával oly erősen
1 hangsúlyozott kövezet várni s íme a vállalkozó ezért ezt a várost soha semmivel leg-
| alább a szerződés rondi-lkezéseinek nióllá-
] nyos és liberális magyarázatával nem kár-
Is ha erre ni a mél-
lahuiitotia. Ha ehhez juga volt jogilag kötelezve, nem volt
tányosság és az az erkölcsi szempont, mely a hosszú időre, szerződött feleket egymás irányában kötelezi: megkövetelte volna, hogy a szerződési időtartama nlatt a vállalkozó ott hol ez érdi\'kinek vitális sérelme nélkül
tos. a város érdekeire vitális fontossággal biró. bonyolult szerződés elfogadása vagy tárgyalásán olyan szóban állási haláridót kötött ki. a mely a városi közgyűlést egyszerűen megfosztotta annak a lehetőségétől, hogy a város képviselőtestülete azzal a kérdéssel érdemlegesen íoglalkozhassék.
Azok a kik az üzleti szempontokkal és az üzleti énlekkel védelmezik » vállalkozónak azon eljárását nagy tévedésben van-
van az adás-vétel a rövid időn belül a szerződő-felek közt lebonyolódó és a hosszú időre a feleket bizonyos irányban egész tevékenységűkkel lekötő üzleti érintkezés közt. Ez utóbbi esetben semmiféle üzleti érintkezés nem nélkülözheti a méltányossági
Határidő kikötése Mint igenv is üzleti érdek, lehet a magánérdek jogos megóvása — de célja osak ez lehet s a mint ezen a célon tulló a mint az habárcsak a kényszerítés színezetével és látszatával is bir -ugy ez egy megkötendő szerződés, egy kőtelező ígéret elfogadásira nem alkalmazható, uom erkölosös, tehát jhem lehet jogos sem.
S a vállalkozó azt a rövid, az ügy lé-

nyegének átértésére teljesen lehetetlen Batáridőt annál kevésbé köthette ki utólag egyoldalulag, mert ó ai ajánlatok beadására kitűzött határidőt maga sem tartotta be A vállalkozó maga is a városi hatóság méltányosságát vette igénybe, midőn hetekkel később ajánlatát beadta és a városi hatóság bizonyára a város jól felfogott érdekében ez ajánlatot elfogadta. A vállalkozó ekkor feltétlenül kötelező formában tetto meg. Ha a vállalkozó ezt nem teszi, a városi butóság ajánlatát bizonyára el nem fogadja. Igaz, hogy ezt a feltétlenül kötelező ajánlatát a vállalkozó később, de csakis a vele szemben érvényesülő verseny hatása alatt kibővítette — igaz, hogy jogilag ajánlatának feltétlenül kötelező formája részben megszűnt, hogy joga volt a conoeasiókkal kibővített ajánlatának kötelező érvényéhez határidőt szabni, nem volt méltányos Nem volt méltányos.
A villamos-bizottság és a városi ható
ság a vállalkozóval széniben magát le nem
kötelezhette, de a vállalkozónak igen is mód
jában állott végérvényes és magára nézve
kötelező ajánlatot tenni Neki kötelességé
b áll flé
ben állott az ezen feltevésben a tárgyalások j alapjául utólag elfogadott ajáulaián annyi időt engedni és hagyni a mennyi szükséges ahhoz, hogy ez a\' fél, a kinek szerződési lekötelezeltséghez a törvényben előirt jogi
sokkal nehézkesebben működhetik, mim egy magánfél vagy cég. ezt a kötelező ajánlatot átgondolja, átórtso és meggondolva vagy elfogadja vagy visszautasítja.
tiiinyi loyalitást minden üzleti érdek mellett megkövetelhet egy város s a hol annyi
lélektani indoka és magyarázata. De különösen alkalmas volt a közgyűlési hangulat felizgatására és a szenvedélyek felkorbáoso-lására az a sajnálatos körülmény, hogy míg Franz Lajos és fia cég egyoldalúan és önkényesen minden jó biszenifl fellevés ellenerő a maga ajánlatának kötelező erejéro egy lehetetlenül rövid prnedusió terminust kötött ki, addig ó maga egy nappal a közgyűlés

IALAI KOZLÖNT

une. DEOKMBEE u.
talmiul és indoktalanul támadta, vagy vá
dolta volna. j város képviselőtestületének jóváhagyását ki-
A közgyűlés tohát bolycsen elöntött aj kérte volna, de megfosztotta a varost attól
inidön a kérdés érdemleges eldöntését el-1 i9i |,ogy a szerződésileg biztosított olóvásir-
terhes rendelkezései, a
melyek alapján a oéiz a várost milliókra, , , . . .,.,.,
törheti. A közgynlós semmiféle kényH*er|inoi;6 kártúritósi követeltol ÍJABXtgeli,! í08 laPasIt^ltIlt ^ \' »""«ltf- KMo.veU
hatása RIAU H/flrzódéHt ueui köthet még HZOII i fe„„ neiI1 AMhatmik .köröztetett, kórdesl t«tl, hogy « nagy magyar Alföl-
az áron 8em, hogy H kötelező Ígéret jogilag! A p8I. eSfUyPÍ,i«k rómitósét tehát a vá-! l1öli mil fBrt>t ol™Bni " röllimin!íl- ki^a/lU "
hatályát vnszti, A községi törvóny kötülozój rüH ,8 viszonozlitiljii. miiniiAs? Ks * kérüéHrH u volt a falaiét, 1U>K7
Sem terror, sem félelem, sem ijjeszt-gettotós azonban no tartson vissza Hc.ttkit attól, hogy ebben a városra nózvo igen
galatot azok, a kik a város közönségét |0|,,teti axonvectólvt és kedvezést, minilen
vni*x] nnfÁlA ..ln.l..w.Al.l.„l í\'-^... *_j:l_ II!.. ,]^_ "
ludasával AJ. (Így. tisztességes lebonyolítása érdekében tohetségének egész erejével közreműködjék. ■
magiil. Még nagyon is ft távoli jövőben van jmKiiyt: a nyilvános könyvtárak kónlését. Rutvus
.Tözsi-f bárónak, n nm^ynr nftv.*li;h(lfíy utlfirftjóiifk lolji\'s (iimklH » iniistHiii itifi. A lti\'lvv,i-i az, hogy MagyarorötáfíDi] KZ imi ós olvasni tudók nyolcvan BiAttlúka Kzellemi tn pl Alt-kot kiváti iin a mig tjzolAtt kát évtizeddé u nyilvános knnyvtárnk kúrdtí^t a
cégre mint araagyar sailó ii)ty tArijyalla.^inint a szullairii kCxpon-
y g elég korán ren-
ezen praedusió terminus olótt eien agyban a város fontos anyagi erdekeit érintő kőtelező nyilatkozatát visszavonta, illetve a telekre nézve oz»n Ígéretet oly formában váltotta be, hogy a villamos-bizottság jónak lálta a közgyűlés megkezdése elolt raogliir-tott sürgőn Ölesében állas poniját megváltoz-Utni és véleményét mellyel a Franz oég ajánlatát javasolja elfogadásra visszavonni. Kínosan hatolt a város t. polgármesterének a közgyűlés alkalmával tett azon kijelentései is. hogy a cég huzavonásának kifogásául felhozott tények nem felelnek meg a valóságnak, a mennyiben a városi hatóság a cégnek minden adatot, melyre Ígérete beváltására szüksége volt elég korán ren-
beváltására szüksége volt delkezésére boosátotta.
Imi\' tehát ezek a sajnálatos körülmények ennek a közgyűlési izgatott hanKulat-nak másik lélektani indokai és nem áll az, mintha Franz Lajos és fiai oég ellen bárki is az animozilást — a mint ezt a oég szócsövei hirdetik — mesterségesen szítana vagy szitolta volna avagy bárki is a oéget irigységből vagy nem liulom bánni más erkölcsileg el nem fogadhaló indokból alap-
g
odázta. Kötelessége volt ez a közgyűlésnek, mert bármim vélekedik is a t. városi tanács a községi törvény 110 §-ának formaságait ennek az ügy nek elintézésénél bo koll tartani. A régi szerződés 24 §-a értelmében a központi telepen levő gőzgépen kivül a világítás céljára szolgáló gépek a nyilvános világítási hálózat stb. vagy legalább is ezen dolgokhoz való jog a város törzsvagyonát képezik. Nem kétséges és nem is lehet vitás, hogy a tárgyalandó uj szerződések ezen törzsvagyon lényege s átalakítását célozzák no már pedig ha a lényeges átalakítását oélozzák, akkor a községi törvény 111) g-ának világos rendelkezése értelmében a törvény ezen szakaszában körülírt formaságok kétségen felül hetnrtandók.
j közgyűlést a kérdésben semmi felelőség nem
formáit a közgyűlés még ezen az áron sem sérlheti meg.
Sem a vállalkozónak, sem a* városnak,
sem az ügynek tehát nem teszuok jó- szol-
Teljesen melléken tehát már most vissza
lép-e a vállalkozó ajánlatától, vagy sem. A
klé kédéb i fllőé
annak a bizonyossága, hogy kire háramlik nagyobb kár a városra-ti avagy a vállalkozóra-e, ha visszalép s a várossal az össze köttelést széttépi és megszakítja
Az a fenyegetésnek felhasznált nagy por
sokkal bizonvtalanabb a
mindenféle rémképekkol ijesztgt-1ik. Minden gondolkodó ember előtt tiszlH h világófe. hogy a vállalkozó jó és jövedelmo»6. üzletet akar kötni. A mostani vállalkozóra nézve pedig ez az üzlet ép a már folytatott malomüzemére való tukintuttel jó és jövedelmező Üilot. Az üzlet szempontoknál nem a boszu. hanem az érdek politikáját szokták követni. De ha visszalép, a vállalüozó nem a városon, hanoin önönmagán hosziilja meg

városra. Én azt hiszem, hogy a por lok egyik hiányzó tónyozSjél: ina podig ugy áll ,
esélyei a városra kcdvezók, hisz ezt igazol- dolog, hogy a ntellmni táplálékra stornlók MfJ
ják azok az engedmények is a mit a vállal- kontingense immár a falukban, sít a tanyákon i,
kozó mégis megtett ajánlatában. \' nyilvános könyvtárakat áhit. gs ha arra gondolunk
A per tárgyalása nem is opportunus , hogy a kiket a mindennapi ,zérl, mert a Knmz oég és szóosövoi kozás gyönyörűséges országába bevíjzwttflt, mtinnyire peri a várossal szemben mindvégig [igényli, hogy olvuásuaretehSt gondosan óh korul-
fenyegetésül használlak, azt hiszem azonban
egy körülménynok a felemlitóso még
lesz egészen céltalan már azért sem.
ha nem is az esetleges per érdemére (lo;ol|eu, pedig akkor nom ismtirtuk a Nick C.irtereket
sem mert
lokintéasel elégilattk ki: pl a kiillur líénlés ma sokkal loli\'ntéségn.sebb, mint valaha
uiilött is harcoltunk a ponyva irodalom
g p p
mégis a perben elilöntendó igen lényeges a bunos birintk förtelmes íloirajiait 4g
ményre vonatkozik\'. ,raUkim irodalom megmételyező fa gomba módra
Nagykanizsa városa fc\'ranz Lajos fiai | Biaporodó sioruyoit. Mdg akkor ai ositílyokit
h őd köötN
oéggel soha szerződést nem kötött; a Nagy- egymásra uszító, ábrándos ködkt\'>pek után nvargaláio kanizsán 1892. évi november 18-án meg- ■u,gm tataion sorkerlt, szociális sajtónak, nípirodulma kötött szerződést a város néhai Franz ,,„, kisert.\'tt. Akkor még Bagó Márton ur volt, Lajossal kötötte meg. A vállalkozónak biz- | voaudolmaa és mégis hányszor sorompóba álltunk t tositott jogok tehát ezen szerződés szerint\' magyar nép lelke tisztaságának vúdolmére, liolnlt
nem a Franz Lajos és fiai oégel, osak Franz Lajost illették meg.
anem kitnrjedésro negyedrész annyi lélflk sem vol bevon-A szorzó-1 |lató 8z irodalmi bogáncstcrnlelre, mig ma hjsiun
dés 41 g-a szerint a szcrzódiis átruházása- „lindonki látja. kocim. szakáosné. osósz, b»ki,T.
llOí a város javára biztosított elővásárlási kisgazda, szellemi szóval az Isten adta nép mind.
jog kikötése mellett a képviselőtestület jóvá- ,.gyike. bem után kapkod, mert az iskola o Iwtuk
hagyása volt kikérendő Néhai Franz Lajos ■ szaroietdro tanította mog.
átruházta ugyan ugylátszik ezt a szorzódést Köllohelno lenni a kérdést, hogy ürüljünk-,.
gy gy Franz Lajos és fiai eégre anélkül, hogy
lási jogát gyakorolhatta volna.
A világításnak és a szerződésnek bizonyos éveken át folytatott gyakorlata a Fránz Lujos és fiai oég és a varos közt ov.on a Franz Lajossal kötőit szerződésen jogokat és terhes kötíslezottsógekot g tagon meg ucm állapithíitoU, mórt hisz ép ugy mint <\\ gyámság és gondnokság alatt
ennek, avagy bánkódjnnk-o rajta? Ne vessük M ezt a kérdést. ÖrtlIiOnk és fejezzük ki oromllnk»l tartalék nélknl, hogy a rnegyar kultúra nkkora hatalmas lenéül teli és uépinilliókat vont he a ktiltura sáncaiba.
Nem kelt, egyáltalában nom kell sirnnkoznunk azon, hogy miudon kritika nélknl mohón falják a bellit válogatás nélkül és hogy ezek a bi>tuk olykor alapuló\'y árU|ommo| ,.,„„,), a nép leiekre. Mert hiueu hallga-1 8egjti,einnk raila. Sót a magyar intelligenciának határozott, elháríthatatlan feladata, hogy a kultur
modorn
levő, w.mAlyHc |W!IPS s/.orr.óaéseket oj»k illetéke hatóságuk ugy községek is terhes sxerzödésiíkitt Osiik kellő fonuában ős osak illetékes ÍI\'IBÓI)I> liatóságuk hatósági jóváhagyása mellett kiMhotnck inog Azok a jo-
»il)k>íégltttéiiok irányt KZIIIJJOII. THUD
gok és kötelozüttsygok, melyok u történt és a város által elfogadott világításból netán erednek UHUI ezen szerződésből, hanem a törvényből folynak. Franz Lajos es fiai (lég és a város közt lóhát a szerződésnek azok
oljdveudö széliemét érezte meg Darányi foldmivalésugyi miniszter, mikor ezelőtt mintegy tiz évvel megkozdte fóleg azonban a veszélyeztetett vármegyóuktTen, ahol a szocializmus immenentei- veszélyes mérTekfi ( öltött a nyilváuon könyvtárak fúlállilásnt korsiako; y K\'kullur munkáját. És azok kodv«ö tapasztalatuk. ■.. melyeket liét\'sbeu, Csanádban, Csongrádban és ítaiiliofcv ban lelt. arra birla a miuiszlert, hogy fokutatosau és tervszorUnn tárcája keretéhen a nyilvános könyvtárak llgyét szolgálja a közel háromezer népkönyvtár van már felállítva az országban és őzökkel neveze-
! Arany
gy g
nagy horderejű kérdésben félre téve gyö-
Jókai után Vaa (íerebon ás Mikszáth a lugkedvoucebb magyar irók; inüll^jnfiorakozikolvbrtott-ság ilolgáhati RAkosi Viktor „ Korhadt ffiken^sitje* cinili inúve, moly állandóan forog és soha H Vüayi-tárba viíitiia uem jön, mióta abba elhelyezték. Krde-
k^sen világítja meg m
a körülmény a magyar u>\'[> ósztömiul ór?.i meg *\'»« f«fc|> utjli irodalmunk énidb^
lulkét, a mely cuo<
fel a művészi szépet és
kiilCNl\'it.
Nyilvános könyvtárak.
Nigykaniiu, ilcc. 18.
Az uj kur Kzollfime numüsak m^érlolte, tiannm sürgősen ol6t»rbe állított egy nagy kultur kötBtol-
Mii bizunyit ez? Azt bizonyítja, hogy H hol a im\'mWi siépaág kultunint amivclfidéH legHlaosonyabh lépcsőjén igy fnlfogják ós ápolják, olt a népm* kultur Kztlkíiégletúl minél nagyobb eróvtil állnniil"^ gyámolitaui kuli. Miudtm (lícséretQnki\'t mogenlemli Daráuyiuak az a törekvése, hogy vit a kultur stflk-Hégletel kielégiteni siet és a uépt>t Kfi^go^K\'I^K neveli. Mert m is érdekes IBnet, hogy a Darányi konyvUrsi, gazdaNági könyvei in rohainuKHii inegf-7-prcztt\'k a kői-kedvitltst\'gft. Jsmt\'reli\'s dolog, tiogy a földmivi\'lusi tárca, kcreltíbou a imuisztor mindfii psztPiidöben !\'•<\' ujabb kdnytár fölálliláhára k«r iiitíRÍflelö M***M Ks az ih az i«iAlc uj és nagy fordulatát ji\'lonli. li"^?

,,08. ÍIKCEMHKR 14.

ZALAI K 0 Z L 0 N Y


igényeket kielégítik. A terv, ahogy a megoldást koresik, szerény véleményen) szerint nőni illeazihetö bele a modem hitelélet keretébe. A tervről részletesen az első pillanatra nem tudok nyilatkozni. Annyit azonban mondhatok, hogy. az árvapénzek nagyobb kamatoztatása más utón sukkal biztosabban flérhetó, mint a megyei takarékpénztár Ipio8ite.se utján. A megye terülteién müködŐ intézetük bizonyára nagyub kamatoz tatást fognak eddiginél biztosítani, lla a megye betéteit a központi Hitelszövetkezet helyett állampapírban, vagy fóvárosi intézetek zálogleveleibi! és községi kötvényeiben helyeztük volna cl. ugy a kamatoztatás már regen nagyobb lett volna a jelenleginél.
E nyilatkozatból láthatjuk, hogy sem a bitetétet, som pedig az árvák érduku uem indokolja a vtr-megyei takarékpénztár alakitálát. Legalább £*Ja-fnegyébeii uem látjuk ennek sztlkségesaégét.
Síép Minm«l volt k4ptisi.U« a nemhivatalo. is: ugytédek, lelkisuk. lanárok. orvosok
íe„ „e >imin> meg a képvi»,IShái. Mindetekéi orrtindeiye ulmocdváu, még ail adjuk n érdekellek
„.domasarap hogy a (őldinivelé»Ug,i aiiui.ttérium < í» ma. huinámi« Koudolkodá«u emberbarátok töltői
Ugyilinurt a köMégek kíp»i»el4l«ítol«iain«k k.ll, lek meg a nagytermet, kik «öu a jót-kony níWtl.
folyamodnia, eit a folyamoda.l axouban m.».l4.i l l«k li6lMt«j.i „w „Amm.| ,0|,,k kép.iaeli.
, Wp,i»el6t»al0lelnek az a határozata, \\m, kouégé-1 Ennek u intelligens koiOiiKiuek A n iir > I Pál
!,„„ „yilvános népkönyvtárt állit fol i, azon sz.bályo-\' or. pécsi jog.k.domiai Unár a mow.loml.lke.
k,l bítartja, melyeket a miniszter a nyilráoo. kony,-, vezére tartott előadást a gyermekvédelem fontos
Urlk használatánál elrendelt, i, a melyek abban feladatáról. Meggyőzi érdekkel magyarázta, mely
tsutíModirak ki, hogy az ingyené, é, mindenki állal "kok toiték »zllk»(g„sségél. Hé.zletenoa isioerletle
legyeu és híven kezeltessék s a község a bitotl.ig niúkod«»ének képét. Mindéit oly egy-
ont ereje szerint időnként szsporilta«sék. jsierfl szavakban és oly logikus érvekkel, hogy a
Néma gyermeknek az anjja «em érti a szavát. jlelMivolUk jogyal kérdezhették öninaguklól\': vájjon
l hisszok, cikknuk alkalmas ép javával tőróduek, ott
i hol
kérdési komolyan kézbeveszik ín a nyilvános könyvtárért a szokaigea lépéseket raeglMZÍk.
Nagykanizsa város
költaégvetéie.
— Saját tudósítónktól. —
NRgykanliia, d«c.
miéit uem alakult meg már rég e bizottság. Mert fiókkal jobb lia a bűnt már csirájában elfojtjuk, tniulba azt először fájlodul engedjük, hogy nagyobb
■ tere Ügyen . Idolta Angyal
rnbsegélyzó egyesületnek Ezért mon-dr, hogy n rubsegélyzö egyesületek
1 ujabbat) sztntéu levonják mekvédelem llgyét.
I •
Augyal lanái\' beszédét ták, melyért a jelouvoltak ne dr. mondott köszönetet. A
úi körükbe a gyer-
a«y tételével íog.d- bmi KoiIiBchiM Jakab nn-galakulist kimoudó
MEGFIGYELÉSEK.
Az ajseony él a férfi
tárgyalta la a pijiizllgji bizottság. Még sok ügydarab
Jakab dr. llgjvód, tt jiárlfugóí osztály elnökévé Vid
tárgyalásának kell
késedelemnek okát a biioltfiág|olnök váltságnbai
kerülnünk. Amikor Ujnépi Klek Lipót elnöki tiszlét
felkérésre ÍBiuét elfoglalta a felhalmozott Ugydarabok
elintézése kellő erővel megindult. Hu a bizottság [ ügyvéd, Declavu pécsi
letárgyalta, következik ennek kiuyomatása, ami ezin- i kaposíAri kir. ügyúxz.
lén sok időbe kerül. A jelek arra vallanak, hogy az \'
)9uí). évi költségvetés nem kerül az idén tárgyalásra.
A polgárra Bter felhatalrnaiábt fog kérni, lio^y a
kiadásokat egyenlőre a tavalyi koltsugvelétt alapjáu j
MtkÖlulJB.
Az ilyen késés rilkáu szokott előfordulni. Ki u egész dolog különben formái, melynek ga.dtuági jeltmtiW-go a város házlarlásiira imieewu.
Az gyakrau előfordult, hogy ii vármegye jóváhagyása nem érkezed nieg kel ló idóru.
A kiszivárgott lijivk szerini u kOlltjégT«tes nigjjábnu a tavalyi köretekben mozog. Uj és indokolt télül !t?8i a liríitvísuliik roudki.Oli tiogt\'dyezéso drágasági pótlék ciméii lelvvtt ÖsHiog A \'tdltségvulóa-beu nirtr ÍKIIIUH lesz az 5 nj reudŐn lillád siorvoié.fl
Slel<ereit JÓIBt>fu". titkárrá Harlhi Jóiwf dr. ügyvéd
I li
lörvúnystiiki jegyző 6a Kulin
hisztériásabb és még kifinomultabb kultur embernek telszbelik. A test és alak nélküli asseouy a mag» szatíros idegeségébeo csak egyéni szerelemnek ÍH-hotne tárgya. Pedig ez az uszony köd vese volt miudeu valamire való férfi volt. A megény Kaure Kélixet ez ausxony ölébe tuötte m«g a guU és araint kiluut koosidok is szerették. Heteg, PreysltLdller-Klóra féle típus. Ha erre gondol az ember szinte i beszámithatatlHiisága minit falmenU-ué a híres I asszouyt. De inégnum betag. A férje, a híres fustó-| inúvész, ai úriember; mielőtt elvttüu tudla, hogy termúaiettíH gyunneke iá vau- A lumpiiguk alatt eluéito kicsapongrtHHÍi, tudta vi<>zuii.vait . Kniiuk ai HBsiitnvnak a kepo itt kezd csudálatos lenni. TI* azért núztit el n boldogult festA az s,sszouy níenye-ksuit. mert kitanulta u kapeakézból. Akkor <>z a mugény emljer egy kuzúntégc.i npnctie volt. Nyomo-rullabb, miut Paris akármelyik utca tttáuy kiiartotU.
■lenlegi pénzügyi KnzdHlkudás Nvoinomll. volt, t)l,rt m,ll,ltn ur ÍH - Toll. IHbi lázaié ttíl^r\' *\'^le «l neje okain.nlunmít. muri szerelte az a«siuit}l, mert IIKIII ludnli |t<mondaui róU, akkor annak ti vérus tragvdÍHUuk szereplő sziMiiélyvi ii)iuduti dráuiaiságiik melleit is kózon«fl|iHs szomorú alakok. A vakMi«relnie« lérj: .az úr\'»k ferfí". A bódltó guuusz asszouy: „az örök nö" \'\'jív-egy K\'lelmes
Vármegyei takarékpénztár
Zalamegyében.
Udvardy Vince indítványa
Egy ezakombor nyilatkozata.
i annak
Tout Paris most rémeseu izgul egy fekeU tragédián. Május óta bajuzolták a titkot és moat, hogy feli óban t a maga rettenetes mélyaéges titkával !U*gdermeazti még a legdetektlvubb ozellemfl érdeklődőt ia. A meggyilkolt bires feulö gyilkosa: ai özvegye. Az uJBágok szerint jelentéktelen, vézaatettek ,ouy ü t e i n h a 11 n é, olyan huszadik századbeli igazi Uberweib, aki csak a még »záiadósabb, még
A k^ltflégvetés fedeiuttlen i)SHL\'<i{éimk nn^ynága még isinerutlen a péuzllgyi bizottság elAtt. így a póiadó nzezaltika HŰID határozlialó meg.
A gyermekvédelem.
\' — A nagykanizsai bizottság alakulása —
(8 a ját tudósítónktól.) Nagy és tlisie.s koiönaég jött űsaze nierdAii este B várualiára di«z-Icnuébe. Kgy emberbaráti intézmény megalakítása
Udvardy Vince inditványozta annak idejón,\' lii\'gy az Urszá>:o4 Központi lliteltizúvi\'tki\'zetm\'l levó Arvapénztári betétet, a közel három millió koroitór honik ha/.ö és helyczzllk el a megye területén működő pénzintézeteknél. A tftrvmi?hatitaág ki>zgyi)-\' lése az indítványt elfogadta. Még liaih bein huxtnk I a pénz! Udvnrdy egyik megyei laptársunk liawáhjniii a vármegyei takarékpénztárak etizméjét vetette fel.1 liámutat arra hogy a
mellMl az árvák három egénz és hót lizfil kot kapnak a 10 kéj lik illán. A ungyobb kamatozás elérése végeit veti fel a vármegyei latiurékpénzlár eannéjét, melytől b — &\'/ie/i> ksmaloilafAbt remél
A „ZaUi Kozluiiy" iimukaiH^nn In-mutatta a tűrvel egy\' pénzt)gyi szakeinbernek, ki a kcivotkezft nyílulkoznlut tutlu :
I lirclctcsck felvétetnek e lap kiadóhivatalában..
— Udvanly indítványából nem világlik ki leijéén n\'i. imfitványo\'/ó iiitcnt-iojn.
*agy mint az olóadó mondotta egy szociális társa-\' IU jól latom íóleg a mt\'gyei kó/úiiNég jH-dalmi kérdés megoldiiitának elósegiléife hozta OHSZO zálog külhonéi kiilc^ilcKére alakulna. Kn » Wr«dalom minden róiegtH képvimlA köiöuséget. | ugy tudom, hogy a iiicgyíUcralelón ínnkiidú A nagykanizsai kir. törvényszék, jArásbiró^g, ugyéhz- { pénzinlóiíniek az c U;mi miilatku/.ó jogos1

Sirolin
B i ítvi!T*t ís a tf»Uúl^,
Ahflctet, nUKUkot. íJjdJ

Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis. Influenza
eUen siAmtütab lanir és orvoo által naponta ojántva.
lOntbogy «rtéhte)cR uUiuatuUt is kínálnak, kérjeo „tUtehe" trrrűfiH <**omagotá»*.
V. llofftnKaa-L* Karhe A C«. Btuel (3rtje)

„Roehe"

A 1, A 1 (ciHHt

lilciS DEOEMHEB u.

csanak a napokban tartott ülésén foglal kot Uk azzal a kérdéssel, hogy mily módon tegyék emlékezetessé a büuk tisztmelói részére az uralkodó jubileumát. A főtanács «t a határozatot hozta, hogy mindenekelőtt a bank Összes tisztviselőinek előlegeit teljesen elengedi ami tekintettel az e cimeti kliiitiltWÓ nagy Gsscegrf már egymagában is mtílláuylátit érdemlő elóíóknuy. ség. A tieziviselólc tuváhhá már december hó 2-Atót j kezdve titenót százalékos fizetés (el emelést kapunk t-n I ezt a fel emuit ümtóat fogják a nyugdíjnál is tekintetbe
A győri diákok- üolond dolog moudlia- venni- VégtlJ pedig nevezetes az as elliatirozáaa a
bauk fótan ácsaim k, hogy ac eddig dívott ötödéves
emberre jut egy reodór. kiknek fizetése 05UI **«"• Eö li Moudo8 fluk böbizoujitotutok. korona és 120 korona lakbér.. Sokszor, \'»«™ *Wlűk V^kükm emberek. Elfcyr h nagyon sokszor leírt statisztikai adatok ózok.\' \'""< ha pralttikim eszetek volna, nem raenteUtk volna Csak azóri szegezzük lo újból, nehogy félre-1 pra«paraudiába, hanem leltetók volna akármiíéle
„nemz g
betöréseket. Ez mindentMictro ömmdetos je-|l\'*""»^\'duizogvti félnmlkok? Okoswig ez. Vau állami,
ékszerészek, boltosok, magánosok. Az ujsá- Nem leheltek reformaiui
gok rendőri riportorei is készülődhetnek, ; tanítók, hanem állami, vagy katholikns. No már
guit luiiuun iipunuiui iá aya<iuiuuuoiii«K, »«>*«». •••■■■«\'" -■■« «©/ .».■.».■•■■». ».« ...-. oi-^osiet, f iBClier Lipót Király-utca 34. trafik es
mert ily körülmények között múg „várlia-1 melyik plébános fog mugu mellé ilyen ferde magyar; pipaiulet m Szívós Antal müóráö ÓH látóterééi Király*
tünk" GHOmenyeket. Eddig mak Öt i&v pat- felfogású lauilot alkalmazni. Nem evett gombát, i utca 31Í m. alatti üzlet elloti. Miad a négy helyei]
tant M egy éjjel. Augusztusban is történt Hiwou ti »i«g « mnwm^Ö rubAl se aduálok rá, j» |^»l levételéig ^haladtak. A rendőrség^ 81éle8körö
egy éjjel 2 hasonló eset. Ami szinten örven- *l. «»ég azt is lealázóuak tarlauátok, ha a .emelés, JJjJ"!"^\',^ /apunk máe "ivón Vngykaniísa *reuT
detes. A logörvondetosebb. hogy az összes után s plébáuoa ur karotokra vetné a papi oriiátual, í őraúgi viszonyairól u|ból egyei-mást etinoudaui.
eset a belvárosban vagy annak közelében meri ó pompás hintón vágtat haza; ti majd haza- _ Határrendörség Oaurgón. Csurgó kui-
történt. Pedig higyjék el kérem Nagykanizsán vihetitek. Va^y tatáu ti még azl iu rossz néven I „ég elöljárósága kérvényt nyújtott be 8omogyvár-
egy-egy bollór felváltva egész éjjel teljesít fennétek, ha jilébános urn*k vendégei vanualt és! megye törvény hatósága hoz, liogy a (íyékónyeaeu fel-
SZOltfálatot. \' berendel bumieieket, bog/ a poharakat töltögessék éllílaudó határreudóreég székhelye ne üyékónyea-
így haladunk a korral, igy fejlődik a nekik, azért ti is meghúzhatjátok magatokat az
nagykammi bAntet ek szanm Az egyik ejjel;»>ul vegea é. ...ro. W.iok juu,.k . u u^entokb. Nagykante8 petífi-uton a Berg.r-féle öt helyen betilt követnek el, raaskoregf ... No b. « „eklek d.rogíI akkor l,Wj,,„k «l!ko"08ma me(lett levö Koroa hát eMi. egy utca baromfi állományát „szedik össze",-ul . pilynt, m.l, m.ár ti el.)«u m WeMu \'»««|BŐTebbet Dr. Málek Léarió l véd urnái mint mondnni szokás ismeretlen tettesek. a lelkillűtuiekkal. Mit kunyuráltok, hogy visszafogad- Nairykanizsa Eótvős-tér 33 szám
Nem bocsátkozunk ismétlésekbe. A belyí Janak lienaatakci. Aia; hogj, ha tetszik kuny«rílj«- JÍ
sajtó 8lámtalan cikkben szóvá tette emez uk, akkor majd belalöridiík lanitókoroiokban abbaj,„,„i,ii,,rti SIMI\'ÍI.\'I™\'JónwVbtjluVTíóí\'°MOI" visszásságokat. 1885. év óta változatlan a amit Halálos SatOkOtök ducoaau muglagadotl. Ua|H1" ■•u«"-l""«- Wionyuliak « i.,ilk«r«i«bb«lmtk a »«pl rendőrség létszáma. Végre az idén öt em- padig ait gondoljátok, hogy ei ai oreiágoitau tölsióat j "(Ir°i kor0lst4UtkiiM4nirponu uunvíitiiei MÓII IV. gyóíy«oiiK* bérrel emelik a létszámot. Tán jövőre újra járatott felbuzdulástok lnciOleloi, írok érzelmetek, "• ♦\' Ul- udv- "il1116 "\'"\'■ \'""• \'■ T"*\'"*™ »• A vidíki emelik. Ez örvendetes. Kégi mulasztásokat(akkor forditsaiok bátat auuak »z intézetnek, raelyból \'rg\'u\'|!b4n^toci\'^\'>ui>\'ti>an°\'\' \'*\' ké"\'"""1\'° íl\'""lí\'"
Haladunk a korral.
Betörövilág Nagykanizsán
NagykanliM, d«c. IS.
A hét egyik éjjelén négy betörési ki-sérletet és egy betörést követtek el Nagykanizsán. Az egyik betörés és kísérlet a Kaiincy-utodi városház palotában tőrtént, a másik három a fópostától tizenöt lépésnyire a Király utcában. Ez a száraz tény minden „újságírói színezés- nélkül. Öt betörés egy éjjel kétségen kivtll szép eredmény. Érdemes egy kiosit foglalkoznunk az esettel.
Elére is kijelentjük, nem a rendőrség ellen akarunk irni. Mi méltányoljuk a rendőrtisztikar és a legénység fáradságos munkáját. Tudjuk, hogy a rendőrség létszáma osak papíron bárminő, mert ebből több rendőr más irányú szolgálatot teljesít. Deák Péter rendőrfőkapitány tanulságos jelentéséből láttuk, mennyire kihasználják a legénység erejét, uzolgálatképességét. Negyvennyolc órából 32 órát szolgálatban töltenek. 38 km. utoahosszuságra 1200 kat hold belterületre 4 — 5, uloai szolgálatot teljesítő rendőr jut. A létszám szerint 1300
ismerjük oikkünk intencióját. Szükségesnek tartjuk annak kijelentését is, hogy a nagy-kauizsai rendőrség bűnügyi osztálya vezetőjének Uay Üyörgy rendőrkapitánynak ügyes nyomozási szakértelmét mar sok bűnügy kiderítése igazolta. Rendőri zsenialitását több bűnesetben üsodáltuk már.
Ennyi méltányos és diosérő kijelentés
után térjünk az esetre. Azt mondják A
nemzetközi betörő társaság" követus ül
j
lenség- A megtisztelő látogatásnak bizonyára örülni fognak a bankok, takarékpénztárak, ék blk ák A já

pótolunk, Remélhetőleg » fi zetósja vitástól
sem feledkezünk meg- \'
Ha majd nem lesz a legénység agyon-1 hajszolva, ha meg lesz a tisztességéé meg-élbetéshoz szükséges fiisetós, akkor beszélünk | a legénység kiképzéséről is.
Élelmes biztosítási ügynökségek már; hirdetik a lapokban, hogy „a mindgyakrabi! ban ismótlóiió betörések ellen a leghatható sabb védelmi eszközünk a biztosítás". M-tisztelütben tartjuk a biztosítási üzletág őzen in eggy ózó dósét, a polgárság azonban a rend-órsógtól várja a „hathatós védelmet".
Addig is várjuk, mit hozz reánk a jóvó. Mert ha Budapesten a nagy rendőri létszám mellett egész utoa burkolatot lopnak el, akkor a mi viszonyaink mellett fóló, hogy egy szép napon eltűnik
gy templom.
városi felsó-Krónikáa.
HETI HÍRADÓ.
hogy azérl iluUtk votui
JEGYZETEK A HÉTRŐL.
iparon, kereskedő, vaiuti segédlihil, kalauz, vagy akár imok. Jubb dolgolok lett volna és jobban megbecsültek volna benneteket, Ma miudeu szamár rátok ordít, hogy csak tanítók vagytok. Másodszor bebizo-
konyitotok,
nyítottátok, hogy a való élethez
tanító. 1)
iont már li liova tartóztuk ? vagy egyéb
katbolikus, rüformátitH, evaugolikuo, izi magyar tauító nincs- Hát
mikor a pnspAk ur Ó emineuciáiával ujjat huzulok. Hát mik vagytok li V Katliolikus tatiitójelCItek, tis mi lesz belőletek ? Katbolikus, vagy állami lauiló. No bolondos n\'uk, tiát ha katliolikus Klérus üuuepel az állam Ünnepel, akkor lí magyar haialinö gurjede

magyar értelmeitek miatt pDapOk ur S emimncióji ki akAlbólilott benneteket. Kg Telelek bolondoa fink
— Batthyány Pál gróf fíSispin aterdío
hiraUMiagálalol tartott Nagykanizmln. Kíséretei),,,
folt Odor Uéta\' pézllgyigaigató és Marik Pál dr
fíwpíüi titkár. Meg aiuap délután Leienvére ulatoli
a lóiapáo éa kísérete.
— Házaséig. WeiBer János gépészmérnök
a Wei»«r-fél» gépgvár ballagja, holnap 16-én kót
bázaaságot Lázár Ilona urleáunyal, Lázár Somi
boiDokkomáromí főldbérlí leányával.
— Katonai kinevezés. A királj Podkorinazkv Jeuö Uti. gyalogezredből! ezredem a 4H-ik gyalogezred parauceuokévá nevezto ki.
— Az osztrák-magyar bank tisztviselői
ért. A Magáuliailviaelők Lapja Írja: ,A közőa
jegybank tisztvieeloi a császárjubileum alkalmából
kellemes meglepetésben részesültek, A bauk főtauá-
rimám tHióleg ÓM a nyugdíj pótlékkal történó liietésszaporodást ÍR takiotetue fogja venni. Örömmel látjuk, hogy az osztrák-magyar bank vetetótiége a tisztviselők érdekeiért tekiutólyes áldozatokra is képes. Az ilyeu emberséges cselekedet e* gondoskodás a képzelheló legjobb üzleti polilika. A tisztviselő, akinek munkaerejét uem. zsákmáuyolja ki é« akit ellát a megélhetés kellÓ eszköteivel, a legjobb sáfárja és készséges muukr.ua as iutéiet érdekeinek.-
lauem csurgó legyen. Az alispán a kérelmet fel, terjesztette a belügyminisztériumhoz.
— Diák-koncert. A helybeli fel só kereske
delmi iskola iljusága január második felében sagélyzó-
egyesülete javára gazdag nnlsorm! őwiokötfltt lánc-
estélyi rondez, melyrw az előkészületek már lolyuak.
— Egy betörés, négy kísérlet- Folyó hó
íi és lo-ike közti éjjelen egy betör «t és négy \\>v
törési kísérletet követtek ul Nagykanizsán Hetórt.-k
Sitiger József éh lárna városház paloUhau lovó Uzle-
lébo, liomiau kisebb meiiuyiségt) készpénzt vittek n\\.
lietörési kísérletet követlek el az ugyanazon háibau
levó Kasztl-féle divatüzlöt, Zalay SÍ. Király-utca VJ
órrisOilet, Kiecher Lipót Király-utca 34. trafik

mos. DKCEMBER 14

ZALAI KÖZLÖNY
Nyilttór.
nalí olyanok ii, kik azt áll Ujak, hogy a baj csirája ráadással is megtoldott* i köiönié* möél veretét
az i!)t)7. évi pécsi kiállításban illetve Köressy ottani h«s<">\'ó művelttel « nem kisebb sikerrel,
aréna és orfeum válialkotásibiu kiesendő. L , "f111*!1*1 Jicséretet énlemel « én.kei möfé-Mfi
1 fennkölt Inlkü kísérője, Ulumenschetn Vllroosoé, kinek kritikán felolálló tongorakisérete a
Bármi legyen is az oka a rálttág
meri Kövessyliez közelállók az Ó *Djagí helyzetét mindig nagyon rózsás síidben festetlek.
Ilyen körülmények kflífltt felmerül annak kér-\'"£•*■_■ (*WPP«« dése jfiu fi Kövoisy Nagykanizsára, M*rt Kövessy nemrégiben Siói koncessioért, arra mutat, nem jöti.
pg menwhein
mQvészprogrammlának *zinti5n ékeaaége volt. Blii-
Imosité zougoriiátékát, tudásának mély--: kittérelének sajáton ■ \' \'
lmerül annak kér* pp kUérolének ujátoa egjíoi
ktDluárt. M*ri ai, hogj I "IW|J\' Witott . "W"?111. mindeoki iimeri Ai . . , . a , f. I«»Y" ^ leáuv inavÓMi énttke a zongorakisirete har- orabaihelyre íordult nyár. | moi|iklis (.KyHéf[\\mi íon/,Aoit fiMI(l. 6 nero jőu
firóf Kcglevics Fái cigányzenével kisért láro-ttatósxólója egy bnsiédrts kuruc dalfn«ért adott viisu természetes, dicséretet és tapsot _ érdem 16 sikerrel
A hangversenyt a tizeukéttagu dalárda éneke zárta b«\\ olóadva Kieger Uyórtiytól az Alföldi legényt. Ki ének előadása az előbbi dicséret szavaiban méltán osztozik A hangversenyt tánc köreit* e a zeneszó mellett Juatua.
Oabaré a kereskedő inaknál.
A Kereskedő Ifjak Önképzó Egylete kedden a*te tartotta cabaré ostélfét. A rendeió biiotUág
lakásunkat télen s kprlltnktít nyáron valód Haarlemf hagymás virágokkal. PoMán beknl H.itt 8 K tíllmi^liiui portó VH vrimnieoteaeii küldjn Auszlria-Magyarországba a mi legjobbau kedvol normál gyűjteményünket vagy ;io jáciutliagy mát Qvogitk, vagy -iU drbot cserepek esetleg 40 drM kurü ÜllulÚH számára. Vagy egy gyűjteményt szobákba IGU darabból, 4b cserép számára. Vagy így kerti Összeállítást yflo drbbói, esetleg ugy kerli és szoba összeállítást 240 drbból tartalmaz pompás; Aftlusztékot jácint, lulipán, uárrias, csilla, hóvirág
stbból:

tiudigon illustrált h-ok clÍHinerAlevéllel elátott fóár-je^yték iugytíu ós .lémieiitv-p.
Blumenzwieböl Züchterei
„HUIS TER DUIN" (A. Q.) Nordwik bel Haarlem (Hollandia.)
Kövesiy KintAriulat viliága..

Nyiktkoinalc i Mk. - Jón-..
Hnek. - Mii lóiig mi (> ni
ilec. ÍJ.

Napok
Albert
<loeabb
Kutiek iiinisi
c-iélk\'k iN»gykunizi)áii Kóvw>by gg |-t\'iail^)i lívaiAról. A legkalnu- hirekut loilporlállált, Voltak olysnok, kik külöubóio tózsd.\'dileronciájflról boíjzéllek. HUI auV hívője akitdi. llt\'kzéltek még rosüz onról és inán vflúléról, mi nzonban nem adtunk liitelt a uiendc-inondánnk.
Váratlauul Az Ujwág czOUirtöki híradása róaz-bvn inegerösittítto e birokét. A lóvárosi ujnág a vi-dk\'ki sziuigazgatót válságáról írva megemlékezett Kóvősyyról is, kitol az Országos SíinóttegyöHŰlet — »Í újság szerint — elakarja venni a működési engedélyt, mert auyagi kittülozúttíjógúnek nem tud ^Ixget tenni. A baj okát abban találja, hogy az igazgatóknak nyáron is kell a tagokat fizetni, másrészt a vidéki kőiöiinúií nem tárgyalja oly arányban » társulatot, mint azt a lártmlatint szemben UIIUBÍ-tott igények indokolnak.
E liir niagjelenése után a tagok táviratilag OjilatkotUk, hogy Kövössy auyagi bajairól nincs (QdomáBuk, Ak fizetésQket rendesen kapják.
A cáfolat ellenére is a hirt átvették a igugttó Ogyeiról jól informált lapok, miáltal a hir ««k megerősítést nyert.
Mi rendkívül sajnáljuk ai érdemes stini di-r*^or, kinek irói és szinigazgRtó érdemsil illetékes helyen is elismerték már Sajnáljuk annál is inkább, mftrt t nagykanizsai ronsi nyári sieton állítólag "iáién hozzájárult a baj bekövetkezéseim. Bár van-

MULATSÁG.
A templomépltŐ bizottiág hangversenye.
hasadó hajnal a mulatókat még lalállr
Szombaton esttí folyt le a lein plom ép i ló-bizottság hangversenye a Polgári-Egyletben. A imgy fá-radotás ÓH rendezési buzgóság szebb anyagi és erkölcsi sikerre tarthatott volna méltán jogigényt. Sajnos, a hangverseny magas szinláju rendezést) sem volt kópes az est igaz klasszikus mftvészoltel megalkotott s előadott műsora íráut oly fokú érdeklődést
kehvni, melv a hangversenynek erkölcsi sikerét isjDW íáradsága nem hozta meg ■ remélt anjagi
lukozta volna Azonban téuy, hogy kik ai erkölcsi [ tikért. A Kereskedő Ifjik mulatságaiuak évköayvé-
siktr «l6mozdilá»ától távoltartották magukat, önmagu-1 ben Kukkal uagyobh sikerek találhatók mint etnft
kai fosztották "ieg attól a mfi él vezetői, mely •,Oúmi etW|y. A „ereplók azonban el.óremiű előadást
hatig ventei-irtm je enlevóknok osz á yreszü utóit. -,,,.,- , , ,
TOrekvé,. ,r6. U,heué(t » « «ek .7.m.t»n i*rt "í»l"«"k • ""■ »■•">« ko.«n.é«n.k.
»iker jeliemii a liaiig»era«uj minden niAinál (S» Í I Kralul Hiiella iirl«4nvii>k »i aite roll II «W
ttílii\'tMvgna t>rAk múködésa teremtette meg azt ai\' nyilvános műkedvelői lulléfite. Oiak i1ioaeIr«lérA em-
élrMetet, mfllyben hasonló estelyon rigón mm volt I |jt*in. mert a kiuutonj kellőmén e«eng6 hangja tt
ré«J mtétikai eníkkel birí ktaönsígünk.H.k. Abl|b|ll0, ,,M< és„ ípp„„4g(t„| nera áru|uk „, ,,
Holdvilág e. darabját adu elí UQrller Karenc veio- A . i , , , „
lésével ia lirenkAllmga férfikar. Amit énekOkról °"mle "•«\' "P\'11"11 réaiwil.tl« a kOlonneg. Pompáa
mondani lehel, al csak at abmolut dicséről aiava., partnere volt Sattler liéia joghallgató. Hr«n«r Irma
Soha a tudás ily uatárocoltságáva], ai előadásban a,k. a. elAadott monotogjival megérdemelt alkert ara-
Wkol»to» kidolgoiás ily tudatosságával dalárda «M-l|Ott. MAvéniea aliadása falDlomalkedett ai ily alíadá-
reuléaben mig nem UlálkoiUm. A mdvé.ii elíadót. ,ok á[, nifóiSn 8MM |rán Ertsik
az álgondot s precizirozotl simezes oly csodás ea ,11.1 ■ ■, , „.. ., . ,.
meglepó ki(eiez»sét még alig volt alkalmunk élv-mi, tínwiámnkk.1 ta|oa „k.rl .r.ll.k. Elíutá.ok hl..-mint ez erós és kipróbált gárda sierepló«»ben. Uaoa láuconoknak ia beoillliilére ráll volna. Pártos Csengó hanggal, sok művészetiéi tolmácsolták a nagy Sándo ügye* confarencier, Ki»clier Jpní e« Klesch zenekoltó darabjába rojtett éréseit. A hang, az M- \'
aikoréhez. melyben Neuninrk Ilonka urhölgy ismart precia xongora kisérelónok ÍK jelentékeny résio volt.
«
A aiolfásos mulatság refrrádán kirOl köteles-idgutik még i<?y megjegyzést tonni. Az eatélyen nagielantekuHk fi\'llllnt I-M »Z pgyi\'Kulot tagjaira rend-iivlll loverólrg liainll ■» hoev a ftnOki laMlllsl »ak
adá» egyaránt lélektoljes, «,k.,i..O . mű.éízi volt , i\'m\'m. ^""^^) nWl..n l.o.Vá^ult.k a. „st
a szereplók miodegyjko iní\'llán osztozik kitilnÓ,
művészi temperainentumtís dirigonuUk hódításába.
dicséretében, mely a meglepődés és műélvezet eksztázisába merült hal Igatóságnak frenetikus tup*ából
feléjük szállt. Benne volt e tspsvibarbHii a dalárda
buzgó s kitartó mfi vész tagjninsk méltó rtíesérHe.
Harcsak n buzgó tagnk mnltó dicsérete VÍHMHIIÍVÓ
H megérteit HKÓv.ala leiint) a további egyeHlilésunk I tivöt levevő
1 KiuUin Na^y (.iúza zeuenkadémiai tanár Clinpin k"t taggal v«|t kH[ivisn|\\«. \\lbalmam volt BITIHI
(i. moll HalladáiAI lulla MA xungorán. (így H atám- ligyról az egyesülői ,K>jk v^elóemberével bewélgetni.
Imn, unni Hall liigondon, Henselt yioiKemi j i-im*, L; LiJHi-ntu..,. i, , , ■ LJ n
[Szen-ly H«,,rodiáiáb.n ,«ték,í,,«k él,», rilbmiku> ha- \',"\' ""\'"."\' \'"*\' \'"" \'•P«»l«lil.t nWon Molják • InrnzolUsát. lekiiikájának plasztikus írvíiivwOlíiMl * 1*(!nk"\' Al \'«í»«»l"t Mociálisl. tagjai kilapéaDkktl
mulalU be. Azonban egm játékán, ktllönósen a rí ériékeny vesilraiget okoztsk az egy-alllelnek. Annál
adáslian. hizouyos lelargikns érzés Tomiit végig a >■ inkábli nitmiloiuk a fóndktlk jóindulatára, kikuek
lelt volna ■■ alkalmazott az lizlo fónoki kar jóindulatát.
válságot enyhiteui. Klvégr <>n kivlll is megérdemli
M. a.
flnnek tulajdnnilhatn, hogy BE érzés sokfélu lelkellé-
sével játékában adós maradt. A mrivégt játékát kll-
lönbHii az ÓNszpgyOlt közönség szivén laps elÍKiut\'ré-
séval jutalmazta. A hangverseny harmadik i\'s haló-.
dik tzámát if| Kaffka József mOvésti szavalata adla. ;Ugy a TOzek Kiis JÓ2K«ftól, mint a Keslett ideál
Versz eg-énység-
Klári éneke"riü\' "Wagiíer\' Kríííhei bélépó aráját olli.nsulyozá-ául t.-saék t (Tinnhauserböli, majd Puetini Keringójét Illohém- nálni, a mnly a vértjan
\' *-\'n ^geBzségussé IHSZÍ
A SCOTT-fóle
Roviozky (iynlálól szavalatában a költemények m>.-[ tétikai szépségük összes jegyeivel domborodtak ki.
UCOTT-féln KmuUiót hasz dagítja éa t«st huttát szilárddá
A hangverseny fénypontját kólftégkivlll llodó
, j gj
egyaráut hatásos fiaUloak és öregnek. A gyors javulás meglep és kielégít.
Próbálják meg
és meg fognak-tTról gyóiódni, mint ahogy ezren és eiren gyózódtek meg róla az utoUó :\\2 év lefolyása alatt.
Egy eredeti Üveg ára a K. 50 fillér.
Kapható inmdt-ii gyógytáihau.
) énekelte. K szereplése alkalmával Örömmel az elismerés és dicsem szavainak fokototlaüb ki-fftjezÚBével lldvözöljük, Knekléso nyomán fakadó diadala szombaton netovábbját érte el, H II helyen múvészetéiifk meglepó éretUégéról kell szólnia az elfogulatlan kritikáuak. Kiteké alatt a várnkozán iz-
j galma H az el ragad tatás érzete vallta a lolkokel.
I Osiizült kotoraturáját, előadásának léli\'Ltelji\'N bfiisö-séget, kiejtésének ÜMtaságiii CNodálalüil logsdla a közönség. Jól esik látnunk, mint fejlmlik tOóltunk | miivésiete s énekében a nnivészi bizioKaág s az *• ló-adán önálló felfogása s melegségével karöltve mint
\' jut mindinkább kifájfezóen érvényre. A kolonc* dicBérÓ lapavihara fíodó Klára énekében a teheUé- J get és az «l6adás móvész«tét egyaránt méltán bono- nr« -rálta, ki a dicséret szUnni nem akaró lapuéra kél "\\,Jü

ZALAI IUII:«H

DEOKMBKR U.ltua.
kanizaai a„. houved gyalogezred étkezési bizottaága hoz ea a nagy vértanú n szter emiekéhez mell*
.red 191MI. év, élelmicikk szub.égletéuek biztosi- j szobrot emelni. Megválasztották a szám„z.gáló bl-iránt lolyó évi december hó -ja-ikáu délelőtt zottságot: Thaaay Kriatól elnök, Halázsy Mlklia,
tisiti irodájában | Udíardy Vince, Balassa Hcnö, HBimjr János tagok,
uruni. ÖzAllitaudó: lisit,\' Kllmiórré Páaitor Imre lanArt válHMtották.
bab, burgonya, paprika, j ^a alispán balesete.
Arvay Lajos megyénk alispánját Hiombaton baleset értő. Alispánunk a tiagykanitaai ti&ztujito i jövet, a zata»ieuliváni állomátioit elcau-
- - -, - ... , --, --. —- Itt érte Mimi
kölUl) közgyámmá: Ilardi tiyula (cgytiBuguUg) szám- j utol a halAI a közügyek leiken bajnokát, kiben a ÜMtté: Karlovics Lajos (1 jelólt kösnl) városi levél-1 késit helyi fflggetlen^gi párt dirizeluökét gyászolja.
Közgazdaság.
A Délsalai tőkeemelése. December 10 én l.járl a Délzalai takarékpénztár r. I. Nagykanizsa uj réazvéoyeire az első betizeteai részlet határideje. Jo forráabol értesülüuk, bogy a részvényesek nagy többsége gyakorolta elóvételi jogát. Az igazgatóságból alakult sziliilikálusuak egéazbeu néhány részvény maradt. Kz az eredmény, melyet mi ulore is biztosra vettunk, világos jele a részvényetek Délzalai iránt tanúsított bizalmának
A Nagykanüssa — Letenye - Alaó-lendvai vasút építése hir szeriut ^márciusban kezdődik. A közigazgatási bejárást jauuár második felébea tartják.
— Élelmiszer szállítás. A m. kir. nagy-
táaa iránt lolyó
t> órakor a honvéd Inktniy
nyilvános tárgy»láb 1 fog
riis, dara, árpagyöngy
xölts^g, hagyma, uó, cukor, mák, káposzta,
u«mlye-morujft, ecet-fa]é|, marluhut), isir, lej éa
díaiuóttiir. Ai ajánlatoknak a tárgyalás napján dél
előtt 9 óráig bti kuli érkezniOk. HéaiIetM fölvilágu-
T lya ólel-
i a uagylcauiuii) liouved gyalogsági laklanyi mezA listli irodájában naponta délelölt y—11 óra kőit nyerlietó,
ÚJDONSÁGOK.
Tieatujitó közgyűlés. NagykanÍEtta várót képTÍselftteNtülett) acűinbatou dél a tán Arvay Lajos Zala megye alispánja eluöklW-T«I tiiEtiiJitóitéki kúzftyUléut tartott. A várouatyák ■lokattauul uagy stámbau leleulek mag a köigyölú-sen, ami caak válatiitáskor (íokott ujegtortónui. A betek óta siámtalau oldalról megnyilvánult korteu-kedésnek utolxó nyomai felnimre vatAdtak míg a i teremben <i» entutk folyosóján, de csak-
tti előadó
(4 jelöli
bamar megtörtént a jolOléu és a váluatán, melynek eredményt) a kövutkftó: U-ik KuzigaigaU Uuácaosflá: Ciáuyi JAUUH várubi levéltári


■ Orbaü JOIMÍ (3 ielölt «ozulj, végol K«lu*-, Rendkívüli köegyttlés.
twl uii\'lváuUrtóiá Taicsiol Uéla (t Jelolt komi) Az Altaláuo. Ifjuxágképzó %ye»tllot tegnap
választatott. délután * órakor reudki.uli kOzgyul«»l tartóit, niclj-
..* A Axtab-naiatA \'\' °eb ogy.Üeu tárgy, az eltávozott tisztikar helyének A Osány 8«ot>orbi*ott8ig értekealete. iMl^ Kll)OllI7Bk egyu.ugulag Dobrovic Mii" /.alaegersiegról lelenlik kp™™*\' :_r *„,„"* orsz. képviaelól választották inog. Aleluökké J.ck
Jb\'rigyes, péullárus jVlioulinre. titkár Arnsieu Sándor, Iguác, kOuylárua Pavelkovica lléla
Társadalomtudomány, előadás
A bi-\' ^ lárHaiiulumtuUttiiiHiiyi üirsnMtg usgykaniz
.pdel- lagjaibúl alakult r«uiit)i6 Ijjtütlaag « tió ju-an délu
szoborbizottság Koanyák Ciéza elnökletével délután 6 órakor Uléat tartott. Miudegy 00 bízott- u. sági tag jeleni meg köztük Hallbáuy Pál gróf fSIs- ,,|„lUloH. páu K\'ilner Ksiginond nrnággyllléxi képviseló. flor-| bély Oyórgy a bizottság líraclhalallau titkára be-j számolt a tavaszi értekezlet óta lortéutekról. A bi-
tmámegötl Üudaptísir
íl lÓiái
•ti lujlúdés irányár
l .A
g p . j ráuyar
címmel tart ulÓHtiáni í\'eturty dr. díöadiisa iránt éleuk dkiödé mutaikuzik.
"t ágnak ez idó»zerint 23 ezer koron, áll rendel- "«»■■">\' alakul, r.uu.zo U,íW,«.g » „o .,„-«„ deluuti, kezeire. A ..óbor léu-itéser. pályázatot irn.k ki ™^.»l»°.^\'^r. \'%!?>..*!% *\\V«™ az oluök iuditváiiyára. A bitoltóág mintegy S5 ezer koronái irányoi elfl a kivilel céljaira és reméli, hogy & hiányzó o.M-xftg kelló idón> ŰHsztígyOl » így a bi-tottitáguak módjában lesi /ialavármegye móltóuágá-
Haláltusáé.
Krmutb Albert mugyar állatuvasuti niéruol 31 ÓT6B korában tiau-Utiiuoban (Olabzorutág), úul betegségére gyógyulást korholt, meghalt. Az elbuuyt uagykautuai silllók nyerniük*. Krauik Margit urleáuy a Zalán)egyui Uazdat>ági Takurekpéuitár iWilviselóuóju fivérét gyásiolja »i eltiáuytb4u\'
Baleset.
siott és lábán luiódáaokut hzenvodett. Eonek ellenére ÍB folytatia útját és Nagy karnisára érkezve a tíait-ujiló közgyűlésen elnökölt. Amikor a városi képvisel Ók közt ai esetnek íiiro terjedt, számosan érdeklődtek ai alispán állapota iráut és gratulálták, bogy nagyobb baj nem történt.
Hálok LásBló dr. előadása. Málek \\Asi\\6 dr. Ogyvéd, a nagykonizsai katb. legényegylet felkérésére nevezett egyesület tagjainak tegnap délután előadást lar\'ott n uj végrubajtási törvény éa ai uj büntetÖtórvényköuyv iiagykózOnsé-got érdeklő réBieírÓl. A tanulíágoH eíáadást a siép eiámu köEÖiiség figyelemmel hallgatta.
Nagy idők tanúja. Nóvmli .láims zalauj\'Alnsi TrildbirtokoR 61 korában elhunji.
Vuárnap az esti órákban ttajinUatos baleset értő il«thea Károly nagyknuitaai lényképéuct. Matliea a Polgári tigyietból a Délzalai Ukarékpuuztár épületében l«vő laításu felé tartott, mikor a Korona smllo előtt tílcsusEOtt 68 a lábaikét ueiyuu ultoite. LakÍMiiü siállitutták, abul a gyorsan umgjuleui orvoook gibsi-kölest alkalmazUk. A (ölöb lénykúpú^x mű terem tulajdonosának bal^ct*) ibinuróstii ktírebuu íumniö aajuálatot kultult.

éves
egésa megyébon iiut houvédoiáiadoa
Halálbirn
rMEvÓKtktilUU NOVIMIÍ vtígigklUdötU a szabadságharcot, után zala\'.jlalusi kastélyába vonult
Knnek viasza.
leverése I
au SMidLinftiDiuL HDNNKBCRÖ ÍÜ ZOJICH.
— A Divat UJsag miud«n bóuapbau krt-«ter jelenik mog. ElOflietésí ára nagyou olcno: negyedóvro poutáu való fU-tküldii.isel, kát kuroüi husi fillér. Klólizului lugcélbtertlbbuu a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivaUla Itudapesteo, Vili, Bökk Bzilárd>utca 4. siámu házban van.
Szép keblek
ki\'l
Pilules

elyük a ki\'blekt-t fejlesztik, i-rfisilik, ljruííllitják i-B a u6i kebi-lnek poiii[iáH tifi\'gfl Lolcsótiöiut\'k, az egóbiritigrti káros bután nélkül. Jólállva, arzuni-ktim mentt-M. Orvosi InrttsKi\'gvktól •«_ —». —. elismerve. \'lVIjen liiscrctio. Doboza használati ntHí>itáh.sHl li K 4 U üli. Itúrmentve. |
J. Ratié gyógyszertár Párizs. I
Raktár : Török József gyóg)Kzi>rétiznél Budapest I
Király-utca 12. |
EKSZERGYAR.
VilUmos üzemre liorondezett arany-, ezüst- és ékszerem- rrnl terem
y (íks/.cráriili (;s jco-y^yiíriik.
UJ foglalásokat ré iialakilasokm (fjorsan clk.\'szitnnk
Kliulás írszlclli/cn\'-src is! BERÉMY JÓZSEF ÉS FIA
éksipr.\'»l, NiL(t)k»liii.!iáii (Viírnslniu ilHlletióuuli.

Fel tétlenül helyesen jár el,
lia gyi-rnipiiei sinraiira pgy Horgony.Kóípitosiolirényt vnla«j.l inert „ion Hiokniiiy lónyli\'g több mint tiut.zonöt év óta
a gyermekek kedvenc játéba.
lia minden eujréli gyakran sokkal drágább jálikszcrek már r,yni sulb goiiy.K6épitó»zekr«ny inunraak tuvábbn i» aiorijilmuui bawnáltatik. liuu„,n a »™ vWi.l|ák .zen itlfit miK egy kieKMzitókét kk b
lba kerültvk a llnr
gypy ijuui bawnáltatik. liuu„,n a Kyeriimliek\'inw be
»™ vWi.l|ák .zen itlfit. miK egy kieKMzitó.zekréiiyt kapnak, bogy ,„«„ „.„jol.h é» .«ubb ipll-menyekéi relállitba»aunak. Kgy vuloih Horgony-Kóé|.il6»zekreuy tob« sollaaem viilik értéktelenné hanem kiegészitoszekrények bozzávásarlasa állal mindig nagyobb is élvezetesebb lesz ós iildvei eunélfogva a legolcsóbb ajáudék ÍH. A
Richter-féle Horgony-Köépitőszekróny
ezért egy karácsonyfa alatt se hiányozzon. Bóvebbol találunk oznn híres építési játékról é» a kiegészitéBlll kzolgáló Horgoiiy-Iliclépilóswkrényrkríi valamint ti uj Hichler-féU lUkási jéiékokról és » .Melpor- (iolyómoznik-játékokrol, htliról az uj képes koéjMlószckrény áriegyzékbun, melyet minden anya, — a nifl; gyermekeinek nevelésére súlyt lektől, — azonnal hozassa meg magának. Itérmelitve és ingyen bekuldeltk. A Hiehtt-r-féle líorgony-Köépitoszekrénjek minden finomabb jatckfczergzh.lbc.il K 0.85, 1.75, S.. , 3.60, 5.—, C.Ijli és azoufeltll kaphatók és a .Horgony védjegy álla! lelinmerhelók.
Klohter F. Ad. és Ta., "iuíSt\'\' \'"\'•
lro<l> t> rakl.r : f > _i Oy.lr :
I. Oporng«,»e 18 J\'Ll;i) XIII I, (Hielilng)
Aki zríTokcflviilo és PJIV nu^haitikai ifinJIöniiiVft l)«s»n*znUkui u IH.AJ Í in ki
Rudolfstüdt, Nürnberg, Oltcn iS\\ii|ez), Rotterdam, Szt Péteivár. New York
"•»1^ IIIUI^.^; i..... HOUIKUI zeneioniuvt\'t Deaifrcziii akin u IHIAJ I nieií mi>íiu>iik w
í-uiabl, áriej.yzík.1 a birssé vált Imner. n-uélomúv,król, kenk n,leil.,iml<>m™,kk,.| f
ii ,-(!)■ liei,Mlí.|if]ii\'l bír, ÍB(!J bvawrwui .bar. az liéiji. u III.Í, IC^n, iiilai.ot ablnui Á
n Irglnbli lii\'hte|Cf[p|ii.|i és hiili(!li-ii)«j.k Irllllul, He ijuu.iV. |V

I n-t I) KOBMHKR 14-

ZALAI KÖZLÖNY

r
ljal Ciakll ■ „JtCIII" lilmul lalidi!
Mlndm dokoz agy irdekot bíiéizkártjál
tartalmaz. —■


Vidékiek,
kik Kzoini\'lye.st\'ii tn\'iu uifítrolínitiialí, N\'knitrlt"!
a talpba vésett szigorúan szabott
arakra, minek követ keni*ben az I.ÍI.,II,I».I.
tulkövetelés
ki Vfti) ziirva ós n meg tit-tn fnlclö áru bArmi
kor ki hw, csoivlvt? vagy » púm issiaadva
;.. kizárólag a :
TTTBITI " cif\'ftK>Ar r. t. na ,, 1 UnUL fóraklAra Kó-utca \'J .-Zlílll
Korona .szAllóvul szi>m>i»>n ifinL-ljilk i
>\'\'1iyti-ll)ki\'l. i»Z szűk-

A I,.W„U, klllva.k
Fattinger-fóle kutya-Kaláoi,
tnwly ai óüezes t< íaila l.í|)./.t-ii\'k líftzIU a lufgobb
6ssi<.|^t»ll) ÚH lápttrt!jn. -- 50 kg. 23 K., 6 kg i
bérraeotve 3 20 K ;
Fattlnger-féle Puppy-BUqnlt \'
kolyílk-knlvák n\'-Mi-i-.-. - BO kg. 26 K., 6 kg. bérmentve 3-50 K
Arl\'\'pvi\'..\'ki\'t lu\'rni.\'iiU.? klll.1:
Fattlngir\'i Patent HnndihuchiD und SellügiKBtlirfabrlk, Wliüor-Kouitadl.
260-nél több első <HJ. A l-\'tiiiiijtiir-liilii lápbzarj d1lHlr>r\\-o>\'i elk-nörz^H invll^íl keazQt.

lukban a már évek óu elbfinek és lt-(imegbiz-balóhbnaK ismert :
IflUllöminll olló izolöoltúnj tolop
uilnj.loiios: CASPAKI FEIOTE8.
Medgyes 94. »z (NkgjkOkllllő-rai>níe .
Tinik kifi> irlHiiüil ítnll =
trktzvll itlIBirü Itfillk, ennclfngva mindan Hitíóbk-tokot megrendelcsének megtétele előtt ax ismei£i ite*
\'■\'"•fe\'".e! nniünik 7|||\'l \'llíllt\'llll lllltlUl ■l|íl\'l-kltil<|iril.


a Horgony-Pain-Expeller
egy rógjóiiftk Mik &v óla louj
Dyult hiiist.jr, mely mir uj (i](laIomcMt H\\HU> uornek biionvult küsivénynil, oiúmal <* meghlílA-teknél, buJurísulúaU\'iíiH 11 IUHÍIIAIVH
Plgytlnuvlct^. Kilftrxv Immwitvinyol miatt UjvÁHárljíkor órnlowit lojíyunk óamak oiyta uvlKut J^ndjunk el, moly\'a „Horgony" vo^ogygyel «t n Rlohttf wgjinyiftiwl olli l A
b nüvejtoltbeii
K -.80, K 1.10 rá K 2.- «^ titivMulvAn min-doo gyútrvíiprt.irhiri ku|<lint.< Kiirnttír; Tőrük JÍIIBÍ tiyfigysivufui-], BudapeaL
DCRIctter arí\'flnmlíri u
..■-II -I ? " — „Pl|l ■■■■■■■<lll »■!\' Mllil Jltlkl-lill

hócipők könnyQek, elegánsak
ée tartósak.
lillillilli-il|iritliilHl|ik lililulii I--
I <l 1 U 1 III í I 11 V U K

pásztory
ÉLÖVIBAa
nagykereikedö
Csokor- ii kotioru-
kitéiirt az onzágban
a ijlöbb alti Hljjtl
kltflntilto.
BUDAPEST, Rákóczi-at 3
lantul Illatai. K6poa Árjegyzék dUlalfcQ. TIDEII lEIIEIDELÉlflIE HIT
Vegyenek csak

Valódi /»»\\ három.zögU Ciak axenM°im\\ védjagygyel
K..|.l.al.\'>: Milu-nvi SiitiiloniHl N
FlltELlEI FIHIIII,
Nagykanizsán kaplniió
fíosenföJd AfloJf Fiai
67.abiiilniiiiit7.ása viiiry órluk(isité.so olött
Ujtjr Mu^vuroi-KUÍKon, mint bármely
kiill\'oltlj iilliiiiit);in. foi-fltllji)]) :t
„Szabadalmi Újság"
»7.i-rki\'S7.i1"„ii-l;,.|ici7. Bndapeat, VII. ker., Erziébet-körat 26. izám.
K.\'tji- a ..Sfnliiiilíiltni Újság" ingyen liuiiatviinv.száiiiát.
.) ó 1 j o győzd meg: csak
eiiíuretta-papirt, vagy hüvelyt liozz és ne engedd ningad hasonló kinézósü silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.

ZALAI KÖZLÖNY

I<JU8. DECEMBER U., SE\'IDLITZ-PORI R
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll Á r)
védjegyét és aláírását tünteti fel. <*>.
A Moll A.-fala Salillti-porok u.u> jyíüyh.n.. . l.gn>a«ac,aL,t fi\'""\'- • • *\\
allaalbintalmak. «»m)íito «. K»on,"rW», lopou aiíkrakadaa »ájl.tal.l ,,.l^
várlolulaa, uuTlt í« a itgkfllOnimiill.1. nfllbatagaegek ellen, e jele* híiUi.r -el \'\'
.>ii,.J.k Cl. mlmllK n.írobl, allaija.lt.1 ...i.«". - *\'• \'KI lapaoaalall arai,k A
dobolnak J k V
feliratú ÓUUIRIUI v
naveteleien mint fájdalomcsillapító b«döri«fltéal *i»r
kbtftnj, no* éi a meghüléi agjtb kevetketnenyeintl
|eglimeret«i<t>b n«i>iier.
E|f éiizitt indít) ívf| ára 2 karma
II.MI.IKII »«•>.. <ÖIV«II>II«H; leiijll.«lmk.
MULL Gyermek szappanja.
Lagnnonubb, lagujabb uóditei werlnl ketillok gyaimok et hölgy iMp|>»»l • *>6r
okaxarQ ápolálZr* gyarmakak a falnflltak raaiara. ~ Ara darabonként 40 UH.
Öl darab I kor. 80 (III.
Minden <Ut»b gyarmek m[.|»an Moll A. Thljcgyfcl van cllálv*.
Ilii *. iféifiziríi/.\'Vi\'.\'é.^ír\'.\'idurl szállító iltil, ;
HI^CÍ, Tuehlauboti 0. »z.
Vidéki megronilelétek naponta potUuianvct mslletl teljeilltalnak. i
A ralitokban liwmik Imlározollan .MOíiL A." aláírásával |
én TédjBgyrtvnl i\'llátnlt luJB/itin^nyokat kérni. \'
, Raktár Nngyltaninsáu: Rosenfeld Adolf Fiai. u I
Egger mellpasztillai

Oh J aj 1 Köhögés, rekedtsóg én Éljen! elnyalkásodás ellen r^:.-z gyors és biztos hatásúak
Aa étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Doboza 1 korona és 2 korona
Próbadoboz 60 fillér. fi i* niUiláéil riklii"
„NÁDOR"
körött kdhÖyéil ■,<.M«t n, i,titif,t n
Iiphitó laiikailziin: Bilus Ujoi, Pngír Béla, Relk fiyula él Csáktornyán. Pitö Janó gyógyszartárakban.

XXVIMk magyar királyi
jótekonycelu államsorsjáték
Kten sortijáték reinélbutó liuzla jövedelme köntissznu I-K jótékony célokra fog fordítlalni.
Kzeti sorNJátékiiHk 11969 nyereménye 365,000 korona ösaiegbfin kéBzpinzbcn.
FÖNYERLMÉHY 150,000 KORONA,
lovAbbi
20.000-kor. ;:
10.000 . 5.000 , S.000 .
10 uyeroinéii)1 ii 1.000 koi
130 , . 100
300 . . 50
1600 . . 20
0000 ,, „ 10
Húzás visszavonhatatlanul 1908 év december há 30 én ■aV" Egy ior»Je|jy ára 4 korona. \'\'Mi
8orsjegyek kaphatók » n)&K)Br kir. lollójövnflóki JKaZ^Htóyngonl Huda-pepton (Vái»|>alota). valametinyi |»>Nla-. adó- , Viim . m HÓIiivatalnál nz ÖSKEes íflauti áltománokon a a legtöbb dohiiii)\'tőtMÍtiben éa váltó-tizlutbeu.
Magyar kir. Ldttójövedéki igaitjatósag.
Karácsonyra

varrógépek
a
leghasznosabb ajándékok,
melyek az összes üzleteinkben kaphatók.
Singer Co. varrógép részvénytársaság
Nagykanizsa, Deák-tér.
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.


Szőlő-oltvány
Aki hirdetni akar
ár)igjiik«nil i
Mllttl kulilo Ften kunyve
Slkdicl. .! jiiti ■
• Általános Tudóíllo- <1.< O|„(|,l (íjuk
hfnlolé.i o Sílilyihui," Hiiila) osl VI 1., Kf-
<1.. ahol hirdctctekel i t.»i-
rict ICICICI l.cl- as külföldi hiiiiij.ük l\'an e*
ki vili. <taUMc címnél, lelki-
i
VJliiru t\\Uini»UtH. inirikil n luripij ilm ti iriUm itiitlkktl, n vlh.cliiti. Ilrlimurr ból
OICMÓ ár óa pontos kiszolffáláa 0 z i m
lagoi k(|>*iK|e(«, vidéki Ui.oli Ur,, liiulciÉsi uiitálfa, tiimo. In\' ], kiiátúli-
Vtpei iwi.titjcgjríék c» minden f Mligo" <ili* n i. Í. hifíielóknek dljiuen.e«e
Szűcs Sándor Fia -
Nyunialott Ifj- Wajdito Jóisof konyvnyoindájibaii NagykaniHuin.

HAfitTKANIZSA, 1008.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 61. SZAK.

DEOEM&EB 3L

ZALAI KÖZLÖNY

UoffiaUal ár.k: EKá«. ivfB 10 korom, U\\f,,e 5 koron*. I
Hí*\'" 2 k°\'on* BO flll. - Egy« uém ár. 20 flll. |
TBn|rokn*k, Unlt6knik,J.I¥,ökn«k *« állami tlutvUvIoknak U
I 4vr* fl koron*, fél i*r« S korom. U
k karácsony.
Ez ünnepben vált egy nagy történeti esemény örök emlékké. A bűntől valő szabadulás ulán siró emberiségnek osalat-kozhatailan isteni ígéreten nyugvó évezredes reménye nyerte teljesülését e napon. Jézus Krisztus született s e születéssel, a Megváltó eljövetelével teljesedik be az isteni irgalom Ígérete, melynek reménye annyi törekvő vágynak és küzdelemnek volt éltető forrása. 11» már ennek a százados remény beteljese-désének csak emlékünnepét üli a keresztény világ. Az ige testté lelt s mikor ennek a ténynek kegyeletes emlékezetű jeléül az emberiBég millióinak szivében a bit Örök lángja fokozottabban fellobog, e láng glórián fényével egy Síomoru idő ozrrnyi bajába és szenvedésebe világit be.
A modern kor gyermeke a megszokás érzéketlen közönyével várja e karáosonynak in a múltba való hanyatlását s legfeljebb felig elfeledett boldog álom gyanánt borai emlékezetére annak a gyermekkorból megmaradt iiiuléke. Pedig az első karáoxony egy multat járó s uj jövőt megnyitó korszakot jelöl meg az emberiség történetében, mely el nem némuló nyelven beessél a legkésőbb kor emberéhez is. Lehol hogy ezrek emlékezetében az erőszakolt folodús rétegoi alatt hamvad o nap jelentősége, de ez a feledés az emberiségre nézve osuk az ész baukróljii, a lévuly alogiája s az érzék filozólája, mely alkotóerejfl érzelmokot olt ki.
Egy tannak emlékünnepe ez, mely minden mélysége mellott is tiszta 8 józanságot, íiyugodlságot és töltetlen következetességet mutat; luely tán maga a megdönthetetlen igazság a mint olyan egyetemes, egyetlen és örök érvényű; mely legmélyebb s a iövó legkomolyabb kérdésében fugia meg\' az emberi szellőmül s elégiti ki a sziv legtisztább vágyát. Hz ünnepben a lélek világossága utáu vágyódó szem az élet napját látja s az igazság és szeretet istenét, kiben évezredes hasztalan Imre meddő küzdelme után felülről öyerto az igazságot és ezzel karöltve az öromteljes bizalmat, hogy a zaklatott szívnek fölülről támadt megmentóje a szánakozó 8 irgalmas szeretetben, mely az emberiséget ■""((szabadította a végtelen iránt érzett s ki nini engesztelt felelőség terhétől s annak uj •iszta élet s uj eAölosi erő lehetőségét •dia meg.
K naphoz fűződik azon nagy ellentét . ""\'gszünéso, mely a pogányság és keresztényig között fennállóit. Mig ott u határozatlan \'•ki\'ptioizmus tartja hntuliitábnii «/. észt, az T\'ilturoizmus uralja a szivekot s a legmérlék-Wfiicbb élvhajhászat alkotja az élet célját: *\'Wig itt a hit természetfotóul orojévpl lel-\'esit, nemes gondolkodás fakaszt altruista ^\'■esőket s a pogányok filozófusai előtt és


Keleloa «erkwitő: Uertrfu Jéuef. L»plul»Jdonoi is kiadó. 1>\'J. WAJÜITM Jts
8i«rko*rtö|*g; N»(yle*nli*», Hunyadl-utc* SO. •*• Elöfli«t*»«k 4i hlrd*Usak IfJ. Wajdltt Jóiof kflnyv
k«r*tk«d4itb* kOld*ndök. Megjelen minden hétfőn délben.
balgaságnak látszó lemondás szelleme ragad ki ezreket az elvezetés bűnből az erény tövises útjára.
Megvillan a napkeleti bölcseket Jézus jászolyához vivő csillag fényével az emberi szívben a szeretet lángja a hirtelen és tökéletes átváltozás fenyőben. Lényeget, tartalmát égő boldogság fénye ragyogja be, nudyet hiába keresnénk a pogány bölcseleti morál ürességében. S ennek a szívnek szeretete lesz nagy gondolatoknak, nagy erényeknek temető földje s az eddig HZÚIIUIZÖU felebaráti szeretel tűzhelye, mely az éleiben magasztalt siker szolgálala helyett az erény követésére hívja föl a heroikus lelkekel.
Az első karáosony könnyíteti sok turnén 8 édesitett meg számos keserűséget. Az élet gondjaiban kifáradtak és terheltek az érkezett Isten-emberhez jönnek a megnyugtatással, könnyebbülten s felüdilvo távoznak közeléből.
haladás kora a szabadság nevében ver milliókat békóba s a hangoztatott uralma mellett bővebben fakasztja a nyomor és szenvedés egyszer isteni kéz állal letörült könyeit. Így nem különös, ha az uj mbsiol-gák a modern élettől nyert sebekért boszut akarnak állni és sötét sejtelmekkel terhelt hangulat szállta leltekre K a fájdalom feledékenysége helyett az érzékenység fokozása szítja az elégedetlenség fajé boldogtalanságát. Fájdalmunk elaltatására gyógyító balzsam után sóvárgunk, hogy a harag redói elsimuljanak a harcosok homlokán s elül jön a lélek felajzott viharja Első karácsony, benned van reményünk, jöjj közénk szellemeddel s nemcsak emlékeddel, hogyinikénl csaknem két ezreddel előbb halomba dönlöttól egy korhadt világot s annak romjain eszményi életet teremtettél, ugy most lezárt munltunk nyomába uj \'megnyílt jövőt lámassz, bol
Ezek tapasztalják, hogy a megjelent kegyes-; az elfeledett szeretel a lemondás diadalával ség igaz ut, mely a boldogulás felé vezet, karöltve vezet mindannyiunkat I
LUKÁOS JÓZSEF.
fogynia, tanár.
szollemet éltető igazság s boldogító örök élet.
TömörOrés.
8zópet, Oaazohaugzót csak az egy téren dók tömarnlése Ind létrehomi. Innen van, bogy u.
Az első karácsonyi lény, némitotta el ezrek fájdalmát, mikor e fénnyel együtt életre dobbant az ember Jézus szive, de isteni módon, mely ugy szerete\'.t, mint elölte senki s azokat s/.eretle, kiket előtte e földön szeretni senki sem tudott.
E napon ragyogott fel először a logrószt-
vevóbb jóság, melyet megindít látott gyen-; **
gcség és fájdalom, mely előbb itt nem élt ] nem egyet kicsiuyes célok!" szakköri) tevékenység
az emberek között vagy élettelen ridegség-, hozóit léire, de azén szervesen beleilleszkedik •
gel haladt el a fájdalom és szenvedés ír.illó Wroadalom testéuok szövedékébe.
?, i/i, i Városunk sem szűkölködik > knltnbózo iránya
KOnnyo uou. , , , , . \' éa szabad akaratu társaságokban. sSt nem egynek
g örökősévé avatja fel.
A legtökéletesebb szózat ezer könnyező j létjogosuMgol nem az Összetartás, hanem a kQlön-bolilogitására ti/, első karácsonykor már; válás adja meg. A társas érintkezés, a jótékonyság, tényleg világgá száll, mely az emberiség\' a betegség, lialáleset sib-ról való gondoskodás, a elhagyott s megvetett salakját az örök tisz- j h«»««*g. mind-mind ogyesülolet alkotott. A\'W*^ telet, szeretet s végtelen boldogság jogos,\'*1\'J1^*l\'ka™"f*l\'\'"\' /"l-XianMkTtraToso"
kereskodík, gazdák miml niíKalkolták egyesllleiokel.
A szegényeket az órök Ige megjelenése Legudvoaubb axonbau az olyan egyesülés, mely
kiemeli a mélységből, melybe az emberok lolietólog az ogy közaéglw lakó (agok erdekeit azol-
bk kil dlfll \'&>>\' H»«r miért azt kínnyii bnUmi !!*■"•
önzése s büszkesége könyörtelen dőlyflel\'. K"1)"; }{°M miért, azi konnyii belátni Bzért o.m
. r • i - tanuk kimer tettnek az o van egvestl etek mfiködését,
mozog, mely
ölel >eí és a kezeiében levó helyi bír kisebb kaliberű, de a kis körre nem csekélyebb fon-toutosságu ügyeket uegligáljn. Kicsiben rejlik a nagy. A ki mindig oaK nagyra tér és nem látja meg az élet aprólékos dolgait, az a nagyot nem szolgálhatja. Avagy mi baszna van vatnmely varosnak abbéi.
taszította 8 e tannal az irgalmassagol » g.v.-[ \' mf™ a 4,,.IÍ„„-?/.
dag lelkére nézve a boldogságnak egy ujabb [ UU) •
s kiapadhatatlan forrásává teszi.
Nagy nap az emberiség történetében, melyben a szerencsétlenség megszabadul a MÜII jellegétől, a szegénység a szégyen békóiból kibontakozik s az előbb megvetett
az orvosfizrtvelségiiek tilókelö tagjai, akik
irgalmaBság a gyengeség fogalmából felebaráti-1 nagy eszméket vetnek ott fel, mig olilum az utcák
szeretet, a humanizmus, az erény nevében i piszkosak, ai ivóvíz rossz, csaiornátás nincs, a jár-
támad fel; „agy nap, melyen a pogány böl-,v«ny gfW" tfiíMi-k hoztuk fel annélknl,
oseseg kegyetlen ethikaja összeomlott, meg- ] hogy várMU[ik n ^ B W(|pe| „„„JJMI,,^.
semmisült I , jlauem vau i-gy Ugye városunknak, mely csakugyan
Megérti-e a modern haladás embere az ilyen képet mulat. Ez az a iskolaügy, vagy ha job-igiizi karácsony értelmét 8 jelentőségét ? bin mtszik paodsgogiai, gyermek lauulmáuyi, neve-
A/.t a jelentőséget, mely széttörto a rabszolga-1 !«si "Ki-
. ,! ., ft , .■ i, (A.,«ii Vftrotiunk minden tamtója, tanára, tagja vala-
sílg lanoait, moly visszaad a » m«g\'«Peu, mB|vik orMágos „gyesnietnek. KKyik másik el is szeretet boldogságát a családnak, niely a me(fJ a COU([rMSU8ril egV évben vagy két évben legtökéletesebb szeretetet s egyenlőséget\' egyszer, a másik még évtizedekig *e jár .szalmacsép-teremtette meg a földön. Alig hihetjük. A\' lésre." Mig iskolaszékek vollak városunkban, néha


Z4LAI KÖZLÖNY
Allspánl jelentés.
Arvay Lajos, zalaTárnieitye sliapáuja a f. hó
felhangzott ott egy-egy okos szó U I Unitoknál, |
tanároknál laptezUlt hiányokról, viatzaélésekról,
helyteluiDl alkalmalotl büntetésekről. A tanítók soha1
H látlak jó szemmel ai lakolmék.ket. Derogáltj ra6gUrloU törvényhatósági bizollaági kozgjOlé
nekik, hogy nem szakemberekből áll. aót némely I .,,./*._ . ." l,__J_Z^- ,IZZ,I.A, t. .
faluban bizony a butaság állt őrt a neveléa táa Dgy uemea meaejéo.
„ki," aen előterjesztett* a lOrfénybatéság állapotáról ét a rangjai közigazgatás menetéről aug. l-löl okt. 31-ig
Hoal megszllul az iskolázik az állami és községi iskoláknál, esak a íolekeiKÜ iskolákuál álluak
terjedő idoazakrol szóló jelentéséi, uiélyból a kával-
kozíkel közöljük:
mé« fenn. Mo.l meg gondnoksági "f °k k^"»\'»""J\' | Az illat-egészségügy kielégítő volt.
muri hiazen BKJöbru se tanúd ki a uatAbkorlu, ° ^,°. , „ ... ,
mint sgy •jiAl, ablakot, vagy padokat ha kell útin*!- A fóldmivelósugyt miuisiter a növeudék marha-
lítni, ait megaiamzák. így vau Kanizsáu is. Mont j buti árusítására vonatkozó rendelkezései a fogyasztó
minden tanító óninaga nézheli működését. Ugy van miut aki miniliK magát látja a intőiben. Végre a azepltk a májroltok fel se tOunek neki, észre se »ui a saját képéi, és egésum helyesnek, siépuek tartja alt a képet, melyen sí Idegen nem egy szép-tighibát találna.
lg; vannak városuuk egyes LanférAal ss egyes iakolii \' is. A főigazgatói, laorelllgyeioi ét igaigatói flaatrom uem sokat javit a képen, hiszen olyan ritka ei é< olyan rövid órákig tartó orvoslás, liog;
közönség érdekeit célozza úa korlátolta iiflveudék marhák okszerQtlen és állattenyésztési szempontból fólótte káros puszlilisát, ezért rendelkezését a minisl-ler tobb oldalról lett beadván; elleuére is rentarlja. | MagáuTogyaszlásra, kisebb darabokban idegen közbégekbe való busnállitas ollen észrevétel nem tehető. A meg;ei telelonliátózat épitéBÍ költségeinek tele részben való hozzájárulást a belugymiuiszter a jővó évre kilátásba helyezte.
akár ne is volna. Nem is orvos&ágnak, haoem
mumuanak tekiutik. I A várineg;e leraletéu levó mindeo népiskola
Hlnó hasznos egyesülés volna az, ha városunk\' |„polt Bg,.egy ciuieres nemzeti lobogót és al iskola
iskolái a Jógmináziumtól kezdve a kisdedovóig. mind, b f elhelyezendő nemteli dinert és egy-
«v nagykanizsai paedagogial társaságba egyesülne. I \' "
Mlndeu nagy ipparilua nélkül, a legminimálisabb «8Í <•!\' »**>!*•. a hlninus szövegével es hangiegyoivel. tagdlljal, de maximális jóakaralu buzgalommal. Tessék Tekintettel arra, hogy a közgyűlés egye» községek elhinni, vauuak Og;ek, amel;eket jó ilyen lórum elé i ordokéból kltlúu-kuiüu, majd pedig legnjabbsn a vinni, am.l;eket uem ezerdouk az ulságbsii, »e| vil| beruházásokról szóló törvényjavaslat tárgyalás.
(elvilágosiUst lehetne kérni és adni. A felsóbb isko-1 íaliralbai. általáuossígbau a Dráva, és Mura folyók Iák tanáraitól mennyi tárgyismeretet, a ludomáuy: szabályozását kérelmezte, elóterjeszti a partvédelmi ujabb vívmányait tanulnák el azok, akik évek óla ügyek állását és jelenti hogy még hossiu évek sora kikerülve a tudomány hajlékából, csak nagyon kis; ,„„„ „, benIlllnlral ,uo| no((J „ „m|ilell fo|y6k
inódeieri Dgyességet psedagogiai tapiutatot tudnának tiok a kis-iskolai tanítók bemutatni aiokohk, ikik az egys4«mt hiányos reotiiter miatt csak nagyon hézagon Unitoi kémúget visznek a katedrára én csak évek mtiWi, tgyonkituott, tönkretett gyermekeken aierez-nek didaktikai ügyességet. Ai egyes iskolafajoknál mutatkozó hiányokat, Irivánuivalókat ott lehetne föltárni. Akkor szerves kapocs keletkeznék a most kOlJD-kOlóii álló Ukolák között, de uttlIÓk t-s at iskolák közti harmonikus fgyetértét is citk így lehntne elérni, Városunk tan (értiainak ilyetén való cautraluá-láaa tiszteletre méltó tauügyi fórum volna, melyből Áldás fikadna az ifjúságra, at iskolákra és a városra. Tárna.
vármegyénk területeié kerül a sor.
Anna közegészHÓgQgyet illeti: a leluóttek egész-
tttigi állapota kwiveiö volt; a gyermekek egészségi
Állapota kedrezótléij, amennyiben n vörlieny- és
di1tuhiisx-ttst)t«k szarna emelkedett.
, Vau avármeg.ve területén: lelenc 71,dajkaság-
bau adott 457, elmebeteg étt hülye 776, Hiketnéma vak és nyumoTík H J 4, közw-giilyre .szorult 223\'d, kurebolkep+tíl ,ii árva •ll\'.iH
A vármegye népessége az említett időszakban i 180!) lélekkel szaporodott. Még pedig a Balatonfüredi járásban a szttporoilás 15, a tapolcaiban 13b\', a.

1808. DKOKMHBR 21.
süra giben 77, a stonlgrólíbau 137, a kesztbelyibi*n 75, a nagy kanizsaiban 1Q9, a.pacsaiban 103, u egemegiben 169, a novaiban l():i, i lendvaiban 2L9, a letenyeíben 199, a perlakiban 267, a Csáktornyáiban JO3, Zalaegerszeg r. t. városban c, Nagy. kaotzsa r. t. Tárosban 61.
Megemlékezik még i jelente* a közgazdasági állapotokról is, a rendkivnli szólótenhetésről én » ■lacsooy muatárakról. A rossz takarmánytermés fókép a növendék marhák nagytömegű eladását is ■lacmn.y Arakat eredményezett. Az Allstbtn igr beállt hiányt agazdaközönségezutáu fogja megéiuleni.
Amerikába szóló\' uüevél 16 ggyéouek adatott ki, sokan azonban a fiumei kormányoiósAgnál válu-nak utlevület. A köxtartozAflqk beBzetése akedvezőt-leu gatdaftági vihionyok mellett ie kielégítő. A behajthatatlanság ciméu leiráa alá korülÖ állami adók Összege sok eier koronára rug. Kz nemcsak az államkincstár jolentékeuy károsodását okozza, hanam i tör vény hatósAg mint a kötségek lörvéuysiori) be-rételének caökkenését is maga után vonja Ennélfogva i közadók behajtására hivatott közegek utaiitutnak. hogy az adóbehajtásával iameretea elvek szerint eljárva arról gondoskodjanak, hogy az előirt közidok beliajmiaumig címén UeudŐ törlésének aiükségtjsBégi! H ennek káros következményei elkernltesseuok.
A villamos parlament.*
minden logma-
Várobi képTiBölötöHtöletQokbeü nnűipség sokkal
ikebb ólot lüktet, mint ezelőtt csak Ili érrel.
Mintha valimi esettség vett TOIDK rajta erfit, olyin
yecge volt ai órverése vnltmikor. Mikor az orrosn
pulzusát fogta, rAmoudbiilta: rmrasmus BBDÍIÍB, úrul-
raeazorecIÓH. Siereucee, bogy minden harmadik év
ben transfusiót végeznek a tealei). KE uj életre ger-
iti. Már kisebb jelenL&bégU se&bál|eatok Urgyaln
sáiiáI észlelhető volt, hogy mennyire védi
k mapa igaiát. Horváth lstvAu
gyfirabb Bilvegtl muteoróiogus, kiuelc éles ^Zfine a tegkisebh ettAcsoppet is tíszrevesíj, hasonló véleményen vau.
\'Lapunk egyik barátjától veUQk a fmiti cikkel, Hiívcfetíii adunk helyt a kUlöufélfl véleménynuk.
Kevés idó múlva öreg Márton pászlurg&ziU izeg-moiog Almában. Tőrt rokogén hallik tóin. Kleiute érthetetlen aiavakat morog, később érthHŐ IBSI ai elfojtult hang:
.Oh édea Istenem I Te voltál, aki mt>gig>írtf(l zHÍdi népednek a Messiást. Prófétáid megjövendöl-tAk- . . .
Odalép fulesége Ágnes asszony, aki hallgatódzik ucára, d« csakhnmar megszólal: „Szegény ilreg I Csak nem tud álmában nőni nyugton lenni 1"
Közbpn fllólép leányuk, ki szomorú hangon
mondja: \'
„Idefi anyám, má\'/ Slriszitöttem B vacsorát;
béhowiin-é" ? ? /
Ai asszony luniorjd.0 arccal felel vissza;
„Nt« hozd lni idws tyáuyom. A ti apátok nú\' niini íiH/ik tobbot vulauk. (zokog) Látod, odáig vmi síegény ! V
Bőske Indny la a kötónyobe tomeli arcát és -ir!
„No réj lyátiyum, mnnj o|, kurosrt mög Mintái. mög a Pistát; csak sjcwhotek, mer még móyh*l I apátok.-
Utánna hamar niegiAn a mezímM (aa «]\'"" jön be) Uyurltu bojtár:
„Ailjui, M. Iston jó estél ! VitCHorAÍTt gyöttem. ha tiöm sérUim ino^ gazdaaszonyom- ? ?
„No, no! Csak nu olyan jó kedvvel. S«i« látod, hogy gazdád beteg" ?
„Hiíleg ám szegény ni! Pejg mindig n Mfssi*\'*\' akarta mfigJátni, Talán csök nöm hal mög" ?
Pásztorok járása.
^üócii puftia. Irit: H.gidű. A. EUk.
Á Régi idők ueijkölténzttte a paiitoi-jArás, luen-jófuudtSléM, húrom királyok místiku* népniukáhiiban doniborodoll ki.
Talán a túli idÓNiak a legkedvezőbb a nép-lólek inegujilvMiiuléHíirt, inurt, hogy ekkor a nép .IIOMIU enléibeu egyebet sem Umz, mint mesél, Ton, szA a fttuUziájáusk él; az csak termé»ietttn.
8 mindenkor a uípsiokáMokbaii leljük fel a valődi eredetiwiget, küllőiséKet a maga termétfietea ugyí.EorQBtígében!\' Dehogy kell a népnek a mesterséges HiószályáikoiJáb, a Hióvirng. A nép az egy-sieröaégnek, 8 U\'nnószetesnak él H épp ugy nem tud lelkeBodni a ,iníliniigulatoku-ért, miut a hogy n«in lülkütiedik at ereduti, teriuészet«8 költészetet kigunyoló iili^Hsieridegük v. paraiiciazóra gyártott, kimerült agy ozOluményeiért.
l\'edig már sokat rontott az ujabb kor, a hajdan uly egéwHtígas íi^plolklllüten. A ^uép mér ninesen hulyhöí kötvtj, jdu.-mugy, wihiolódik s magába tifcivja a?, idugeu Kzvll^iitft, a WvegÖl, inuly Ót is átalakítja, kivelkóaleti óvnzort\'ileö, jellegéből.
Így torzul, igy fajul ul a uépkoltóuttl!)
De legalább őriutik meg az utókonmk, amit lehet. Kuriíminy *,|fttt vagyunk, tehát a „(.áHztorjárás--r61 beszélj link.

A Lucanttp nUn hosaiu téli otttékbuu UBponkint I
hulljuk a páaLtorkUrl búgó szavát az éj csendjéből! I
felhaugzani! Olyan miatikuH DZ a knrtjulzés. Kúuu a
\'réteken, legelőkön, habár egy fia nyáj sincs, deszól
a kiirt... hallik a páyzlorsip hangja. Bőt még tdzek I
is fúlíolbukkanuak imitt-amott. íj t&láu ha nem Í«
páaztoromburok, d« kainiwz li-génytik tiagyumányos í
üzokásaal megismétlik ezt minden wEtemlóbon. [
H jön-megy H jiAsztorjArAs. Kgy ily*u csapat rendesen hut, nyolc, tíz tagból áll. Kisebb, nagyobb! tluk és leányok. Aszeriut, hogy miként készülnek el ] Keutiestni évről-évre egymáslöl tanulják HI B uéha Hgyeu ujabb mozznuatok cmibiuak a játékba, máskor elmarad valami. Többféle a játék itt, amit előadnak.
Az ctltózet ÍH alkalmazkodik a szerephez : Kz a nép között feltalálható. Nagy botok, kiirtok. »ipok, csengő, fujazu. rostára húzott dob, kóchajzw, kóc-szakAII, brfukeLitfítt ábrázat, u legfőbb k^lhíkek. (Kukete ábrázattal, orvakkal, farkkal c^k ai íirdög vau ellálVH, do ez minden játékban nem szmi>ptd.) \\
Mielőtt valahuva bokopogtniuAnuk, ulÓro megy > egy bojlárka megzörgeti &/.■ ablakot s éuekülve
„Dicsértessók • Jézua Krisztus I Pásztorjárók jöttek hozzád, jó gazda, btíurusztesi-uV?"
Kelulet szerint aztán bemennek.
tfilÓHZőr fultfliiik egy ÖHZ. elaggutt prisztoromber, , aki leUriti » Sióba ..gyík sarkiibau Mihnját H rávoti; fájón csontjait. A tohbiek, szerep Eífrónl nlhelyoz-kednek

t908, DB0KH0BR 21.

ZALAI KÖZLÖNY0 is azt állítja, hogy ez a buxgóaág páratlan, izínte mttglizethetetlen, pedig a képviselóteHtÜletben mindenki ingyen végzi a dolgát. Emlékezzünk csak riaszt mikor az utrendöri szabályzatot tárgyallak, a kasza-kapa liordozád körül két nagy érdek-csoport képződött. Az egyik csoport sérelmet lálotl abban, hogy * föld mi ve ló miért ne hordozhassa a kas/ál-k&pát a járdán is, ha haza megy. Az ellenfelek meg ixt állították, liogy ez a békés szerszám nem ártal-mallau a földuiivelók kezében.
Ea e két vélemény közül oly élénk vita fejlődölt ki, mintha csak villamos kérdett tárgyaltunk u>lui. Ez a kérdés meg épenaéggel a vért forrásba hoita. Ma már ott tartunk, hogy a villamos világi-tán ügye a városbnn hóborttá vált. A többség mind annak helyesel, ami a villamos világítás ügyét egy-egy kilométerrel elodázza. A kérdés ma már olyan hináros, hogy kezdve a „Zalai Közlöny" ezelólt fi évvel megirt cikksorozatától egész a Hollós-Martos lé In szakvéleményig egyre elég alapos és a tudás vágya ebbeu az ügyben olyan nagy lelt, hogy a városbau külön elekrotechuika* tauszeket kell maid felállítani. A villamos világítás ügylete tehát hosz-azabbitó ügylet lelt, melynek dülórejutását halászijuk egész ]<M)9. juliuB 3-ig, amikor okveletlcn ki kell jutni a hinárból. Mentői közelebb jutunk ehhez a terminushoz, annál keverebb íudulatossággal fogunk tárgyalni, meri a lények logikája erősebb az emberi elme szillogimusáuál. A bozzászóláB szenvedélye is olyan mértékben, bogy alább, a milyen mértékben át kell térnünk .. petróleum világi ián módszeréhez, ha elhatározásra nem jutnánk.
Nem heveskedünk senki mellett, senki ellen. Nem vagyunk hösszivOek, nem verjük mellünket. Ouak annyit tudunk, bogy a kisajátítás procedúrája nehezebb mint a birtokbavétel. Az uj intézmény lobban csiklandoz beuuüuket, míut a régi megszokott, de a mire nekünk főleg szükségünk volna, az a jogerős határozat ebben a kérdésben.
Bizonyára a régi szerződés a villamos közvilágítás vállalkozójával hiányos volt éa ezen a szerződésen változtatni kelleti. Akik a felmondást sürgették, helyesen cselekedtek. Köszönet illeti 4k#t, a város lakosaága részéről, de az igénypernél jobbau fiieretjak a kedvező uzerzódést és a villámon világítást, rég elmúlván a komák, miiíor hóid világon éjjeleken érzelműinket kicsi fülekbe suttogtuk. Már végezzünk egyszer a jegyzék-váltással, kanyargó utakon is Komába érkezhetünk, de már egyezer ér-köziüiik. Itiiiuel-ámiiial, vngy expresa vonaton, <te érkezzünk.

A képviselótetjlület Urlózik a város lakosságának avval, hogy a végtelenségig ttlhuzódó tauáes-kozmányokkal ne zavarja meg a villamos világítás folytonosságát. Tartozik a lakosságnak azzal, hogy a villamos világítás 1909. július 3-áu tul megszakítás nélkül működjék, mert b* már egyszer a szakadás megtörtént, hiába fogjuk hirdetni: „Térj visaza Prauz Lajos, miuden meg van boosátva"! Pedig sok a mogboeaataoi való.
A megyei pénzek elhelyezése.
— Saját tudósítónktól. — I
Zalavármegye törvényhatóságának december tizennegyediké közgyűlésén került tárgyalásra az árvapénzeknek: én megyei alapokkal a megyo területén raüködö pénzintézeteknél történendő elhelyezése. A megyebeli intézetek jogos és órthoiő érdeklődéssel i várták a határozatot, mely uzonban végleges1 formában nem következett lm. A döntó határozatot a februári közgyűlés fogja meghozni. — Emez Qgyröl ea a vele összefüggő dolgokról tudósítónk a kővetkezőkben értesült.
I A vármegye törvényhatósága Ud var dy Vince
indítványára a szeptemberi közgyűlésen kimoudotla, hogy a Központi Hitelszövetkezetnél levő betét az árvapénztári és megyei alapokat liaza hozza és a megyei intézeteknél helyezi ni. Kkkor azonnal megkezdődött az ügy tanulmányozása. Nagykanizsa és Zalaegerszeg r. t. város pénzinUkutei a polgármesterek utján, a többi int esetek az egyes járások, tf>-szolgabirói utján megkerestelek, hogy miként vélik a megyei pénzek elhelyezését, illetőleg felosztását. Ugyanekkor felszólítást nyerlek együttes kamatláb ajánlat meglételére.
A kamallAb ajánlatokban meglehetős uagy eltérés mutatkozott. A legkisebb 4 percent, mig a legnagyobb 5",\'u-on tolni volt Abban megegyezett az öHBzes vélemény, bogy az ogyaa intézetek csak saját tőkéjük arányában kaphatuak betétet. Ez nagyon természetem is, hm o/.t tartják a szakemberek fontosnak az intézel bonitiLsAnak megítélésénél.
Felmerült amaz óhaj in, hogy az intézetek a betét egy részét értékpapírral fedezzék, mely papírok a megye pénztáránál teendők le. Eleinte ugy kívánták, hogy az értékpapír fedezut nagy ságit íz illulS intézel betétkamatláb ajánlata n/.tmnt határozzák meg. Schwarz Adolf ilr. törvényhatósági bizottsági tag

felszólalásban kimutatta erai tor* helytelen Bégét. Bckwarz ur. indítványára kimondották, hogy ■ egyet, intézetek a reájuk eeó betétnek ötven vtiu-lékát fedezzék ér lék papírral.
Minapi Klek Ernő (Nagykanizsa), mart a köv ponti hitelszövetkezet 50 aiaul«k óvadék nyujtiit mellett is 47i«7„-ot ad, a meliyel|péiiiifltózeleknél \'» ■i\'/u-Vo ktnutoiáat kivin, amit uiotéo elfogadott
A betttek felosztási tervezetét, a fedezet mikéntjét és egyébb ezzel összefüggő ügyeket a legközelebbi közgyűlés fogja tárgyalni.

Udvardy Vince tudvalevóleg egy vármegyei takarékpénztár eszméjét vette fel. A .Zalai Közlöny" munkatársa ulótt egy pánzügyi szakember ugy nyilatkozott, hogy a terv nein indokolt, mert a megye ierüluléu inúködö pénzintézetek az igényeket kitligi-lik és a megyei pénzek nagyobb kamatoztatáu máa utón ttokkal jobban elérhető, Lapunk múlt Biámáb&a megjelent üzakérlói nyilatkozalra Udvardy Vince a .Magyar Paizs" legutóbbi számában válaszol. A KzakértÓi véleményből Udvardy ur elismeri «t, hogy ha a megyei árvaértékek és alapok alkftlmts időben értékpapírban helyeztettek volna el, többet jövedelmeztek volui, mint eddig. Igatolja lapunkban, megjelent nyilatkozat másik részét is, melyril aat irja, hogy néhány vidéki pénzintézet tényleg nagyobb kamatoztatást ajánlóit mint az eddigi. Kgjebflkbon fentarlja a megyei pánzinlézetekról 4s a m«gy«i takarékpénztárról mondott véleményéi.
Udvardy ur felemlili, hogy Zalamegyétwn ■ ! pinkafői községi hitelpénztár, a Boproui, kósiegi, j Bzenlgülthsrdi takarékpénztárak, a kisbirtokosok ét a nagyszebeni földhitelintézet éa a veszprémi káptalan száz éti százezrekre menő bitoll (Udvardy bizonyára jelzálog bilelért) elégítenek ki. Khhez Mt ÍQti: .Hogy miért ezekhez és nem a megyei pénzintézetekhez fordulnak a hitelt keresÓk, azt nem nehéz eltalálni." Nagyon kár, bogy Udvardy nem fejeit* ki nyillan eme véleményét, mely annak ellenére is, hogy nyilt kérdés vád a megyebeli intéietek ellen. Az ilyen általáuoa kijelenté*!, melybe minden fiiét „belemagyarátbat11 a közönség laikus riaze, helytelen a megyei iutéselakre alkalmazni. Különben Udvardy ur nem mondott újságot, ezen inthetek működésük emtitéuéve). Megjegyezzük, hogy a névsor hiunyos, mert az Osztrák Magyar Bank éa más fővárosi intézetek jelzálog kölceöueiról nem test env Ülést. De ha azt liíszi, hogy a vármegyei takarékpénztár ezen iulézütek kölcdőneit feleslegessé tennék, nagyon téved Grtesülédüuk szerint ugyanis Zalamegyében a jelzálog kölcsönök összege nagyobb, mint az összes megyei intézetek tőkéje együttvéve, hozzászámítva a megyei takurékpénztár pénzét is. Külöubi\'ii a megyei pénzintézeteknek máa célokat ia mt\'g k«ll valÓHitaniók, nemcsak a jelzálog kölcsönök folyósítását.Közben megérkezik .tíöake testvéreivel a a mint meglátják az öreget, uirva, zokogva rohanuak hozzája:
„Idős apám, idős apáin!" — kezeit - csókol-gHjík.
Az öreg felébred ... \'
nNa idős gyerókeimék, én ma érzőm balálom közelödlét. (iyere idő ódon felustígötp. álliUid idú\' a gyerükóktíl, hadd adjam rájuk apai Áldásomat \\" \' A gyerekek letérdelnek a mindnyája" imád\' koznak a haldokló údusapa pedig reájuk adja utolsó \' atyai áldását s könybuboruluak szeme!! Keservesen zokog . . .
Itt is, ott ia olfojlott zokogáa hallnUzik . . .\' Közben Márton gazda luhanyatlik, gyermekei\' pedig mellelte térdelvo imádkoznak.
. . . H kívülről halk Csengel«a hallik. Az ajtón kívül levő két leány (esetleg fiuk is) piano kezdetiek énekelni:
JWiorok keljünk fel, 11 Hmar induljunk el I üetlouem váro«ába, ■ \' Kongyou i»tálóeukába; Siobbüukl Ne késnünk,

Hogy Urunknak: Tiszteletet tehsssünk !
Mindönki tmllgatódiik... a lialdoklú pásztor szemei is nyilaui kezdenek s magához tér s szent ihlettel mond liálat:
„Jehova. Jcliüva! Megliagylad érni a szeut éjszakát 1\'
Mindnyájan t»l|>ra Állanak s A bojtárok és pAsztorok imlfilinHs botjaikkal a p ml lót veregetve^ lansan indulni kuídenok, mire azlán kívülről egy pásztor n betlehmni isliilúi-KkAval boállit « elhelyezi az asztal közepére s körülvnszik iniiiduyájan ház nópóvol egylltt imkitlik :
.Mennyből u uugyal, Lejótl liozzúlub, pásztorok i Hogy BotteliHinbe Sietve menvén lássátok.
Istennek Fin! Aki Bzületuit jtWzolban, ü lufizen ii^ktok Üdvözítőtök valóban I

Mellette vagyon, Az édes anyja: Mária, Barmok közt fekitzik, Jászolban nyugszik szent Fia 11 Az ének befejeztével indulni kozdeuek s közben egyik-másik pásztor a padlót veregeti hnalmaa botjával ti dübörögve távoznak.
Krimi az udvarban aztáu megszólal a kürt páHZtorsip s pattog az ostor. . . .

I A pásztorok kivouuláwa után egyik bojtár bernit
j marad még s a házigazda tojAbt, bzáraz gyümölcsöt,
| BzalonniU H ritkán pénzt ad neki.
; Ki a kolduló bojtár, akinek aztán egyéb sze-
repe niiiMnn, ni ut az adományokat óssieszedui. Nyakában liatalmas tarisznya lógg. amely aztán kü-lónfélékkel megtelik.
Igy folyik lo a pásztorjára*. Néha a szomszéd falvakba ia elnmnuok s ktSl-három nap múlva verődnek haza.

A L A I K 0 Z L 0 N .T

1908. DEOKMBEB 21.


lae wak hűtlen asszony o.ziélikusabü olóttem,! _._.Ot a csókéhos vén ember. lg»i. bcRÍ amiért a | I fiatal leány hozta megy a fraidng várliox m*g ii-1 | lésleleuebl), mint a vén kocák** Iiymenifl. Hrutálu
helyesnek.
- A karáoeonyi poataforgalom. A ka-
Mi a magunk rostéról Udvardy ur iiulitvái nak eleó réstót tartjuk helyesnek. A megytti takarékpénztár eszméjével nem értUnk egyet.
MEGFIGYELÉSEK.
Vén ember tserelme.
Boldogult költőkirályunk Jókai Móric irta egyik legrosszabb regényében, hogy ört-g emb«r nem vén ember. Rehabilitációja akart «z lenni a nagy öregnek kései szerelméért. Es azóta jelszavává lett ét valamennyi tüzes szivu agga«lyáunak. Pedig uem ifi t Jókai-féle rezignáltán kedven, majdnem meghatóan csendes vön tuerplmekre illik M a mondán; a legény es, a kiruccanó*, a b«ilgalipóton Öreg fenegyere-
rendkívüli mérveket szokott ÖUHUÍ. hogy ha IMA poHlai szabályok a közönség Által Hzorosan
és a brutalitást a nem köveitaliió el az ilyen vásáros szurvlmfl Imjadoniial, akinek mindent meg kell
Hfin volna képes a közÖiiHÓg mínden igényének elitet tenni. A péon pokla ét táviró igazgatóság kibocsátott {felhívása figytilm«zt«ti a kiizonm^i-t a szabályoknak bocsátani, im-il mindenki fölött való: a Hzilkat\'g . j pontos betartására, melyból közöljük a következőket
(ir.) i Minden fgyní küldemény a tHrialoinniik megfelel^,,, dH mindmi osetro jó anyaggal t»» lartóan csomagolandó. A caomagoknak általában ll(ty k»il Röngyfilve
Zalavármogyo törvényhatósága.
íny I\'ál gróf fóii|)áu elnöklőiével december
lenni, hogy egyrésil a göngyölni (burkolat) a k\'nlrlB.
ISallbyi
inéuy tartalmat külsó belolyás ellen megvédje, Ille-
14-én közgyűlési tartott. Sióba került Farkas K.Imau I l0|e(( |„w tartalmukhoz a burkolat fószolgabiró ismert o»eto is melyre atonban balároza | ^^ élkol háféi l
, ..it\'gfiiSrlése nélkül hozzáférni ne lehusHttti. ináartHu
hozlak, meri Farkait időközben Halálon-, ll0(JV a tarta|om mA* küldeményeken Hzállilás kói-elhflyuzU\'tMU Kádár Sándort megválasztó!- ben\'kárt ne toliessen. A csomag tnrlalmánnk miun-izéki aliecvzönok I)r. Marik Pál helyébe, ^^ terin&Aetes a hosszabb vagy rövidebb nzálli-bizotlságba tí^j u, B ¥jZ(JU vagy sníraztm, vasúton vagy kocsin
tol nem fllredról
M |i(Mr |al, _ A koligalg„la
l Cá
gy gy koc
való szállilása inaid egyszerűbb, majd erósebh tartósabb csomagolást igényel. Klihez képest: Jel ékbb éékű ták kilt h d
gy, t ngj y
kéknek szolgálhat a mondán inkább bocsánalkéréaül.! Kitner Wemond ««, Harcza Lásiló 93, öróf
Bhá Jóf Hl) é lt MAl 59 tul
ujitott választás iurtMit: Csertán Károly 111,
ó öóf
\'
kéknek szolgálhat ! K , o_ ^ _ ___ ^^
A vén omber is lehal szerelmes, ha olég liataluaki Batthyány József Hl) és ltogyai MAle 59 szavazatul., [^„„„„i,!, énéka tárgyak kivált, ha nedvosség, döi-
iKámtalan A «yil««" tizol)tt ^ŰTÜ)1 « árvapónzek és megyei L^j^ ,tjomás.
érzi még magái a sz^rek\'Hhiti. Az élet ilyen Öreg aterelniet produkál is. Bár a mai sok-tauulásu. uagygondu, lulprodiikciós cloiben, amikor a húsz éves ifjú neuranztóniás. a férfi enervált lesz a kenj órktl ide lom ben ; ritkább a vén korra {.\'(rezervált férfi energia, miut ukkapánk sokélkű, n&gyivágu éi kecósgoűdu boldog annótban. De azért még ma is szeretnek az öregek. És nokítzor nemcsak a míg-n&tiok buja öregjei, hanem vénűlÓ Jánosok és Utvánok költ is akad egy-egy Matuzsálem hzerelmei. A véniég szerelme jogos, nem feltűnő tití könnycu is) megérthetó. Az egész élet inoró viszonyli
Által könnyen uwgsérlll. kelmk tb é l kl
\' \'\'"\'k""k " l)r"M
inrtH holyón j imm^ p|, cipkék, Helyumkelmök stb". és oly knl-
inmk. | dmnónyek, inelyok nagyobb íávulságra és kivált
— A Zalavármegyei Krtsiraüvelődóaí lengelyna Hzállilniimk. ériékuk lericdeliniik éti milynk-
Egyeeület (iróf HaUt.yán.v Pál főispán flnöklutóvel\' hos képeni megfelelő módon krt/.íintjtjgtíH, va^y foiit.k-
válaNitmányi Dli^t tartott, mel) egyúttal kózgylllés jával kifelé fordított viasikos vásiunba, bfirbu, billl:-
Hzámba is im-nl, l)r. Ruisicskn Kálmán fótitkár is- s»ig t>setén \'váNXumial kórlllburkolt dubozba tetind/tk
niorUíttd HZ ulnp^zabályokat » a Ifibb irányelveket. | és \\(>\\ korUlklUözetidfik vagv jó uzerkt>z«lll t;róa fa-
inelyekmik órtvlmébeu eredményeit működéit fejt ládába ctomagolindó be KkHí.urek, driigaságuk tok-
majd ki az ugyesfllet. A horvát és vund azélekeu ban elhvlyesve azon lellll vtíbsounal kurlllburkoha,
magyar ém-k étt imádaágoü könyveket fof líohtUui\' oros fadobozba va^y faládácMbába zárt. jól kőrülkii-
at Mgyenlllftl. \'törve és lepocséttilvn vetsmlAk föl. OstMIyubb ért.-kn
— A Zalamegyei függetlenségi párt tárgyak woiriagoláHához, ha azok nedvesség, dfirzxu-
Zalaeger«zeiíe» K)ülé«t larlott. Ür. Hajdú Hyula lós, nyomás, vagy Qtés által egy könnyen nem sé-
nagykanizsai Dgyvéd ;w párttagot jelentett bo. mit rnilmlnek meg, »l«K«ég«8, ha jó minőségű és több-
Relatiumok öhöiolétele. Sok apa Üdébb, ifjabb, mint szerethetne
gy gy pg jentett ba, mit g, gg j g
őrömmel veitek tudomásul. A gyl.léK.>u bejelentésre réti. csomagoló papiritft tnirkultatnak ÓK egy daruit-került, hogy Ooltrovicíi Miltiu o faggyú lesi képviselő\' ból álló erÓ8 XHineggel többfzorrt>ioii körulkÖUetni\'k.
imberiség | a pArt céljait támogató heti lapot indit.
lagykauizt^ai I. szánni postahivatal f. hó 20-útól *J4-ig bezáró lati a (ióli órákban h felvesznek csonm-gokat.
— A BBsegénysorsu tüdőbetegek javára „Ónak egy virágNzálat" |eligével megindult orfíiái;os , gylljtés igen nik«ros beiejeziíKt nyvr. Arról értufliliiiik, hogy numessk vármegyénkben, hanem várOHiinkb.iu — i ÍH rendezni fognak még a tél folyamán egy nagyobb-az tizabáttii jótékony estélyi A i\'fttély sikorét árok v>\'t-kezOkbo, a kiknek már neve paranoia,
. fia. Miért ne élhetue? -Re miért akárki, ha tud, amikor a szerelőm legtermészetesebb éMoeztŐne.
HETI HIRADÚ.
Ma hetven és egynéhány éves legény kap még ifjú arát. lís sajuofi a Nó mai idéUon gazdasági ál-lapotibsu ha van pecsenyéje m BHlyme, kap.
Miért ne szerethetne a még hunent matériáju 1
lén? Az utcán i« látható ilyeu fnletnás, ösazenem\' — Felhívás! A ttfcretM tinnppe
illó, apa-leány liitveHtárnakat, én olyan termÓBzeteH \'■ a HZPIII Karáottony — közftleg. fí napon atemmel nézem, mint a leguormáliMabban öwtze-\' egé&?. pniboriség rtnnépet ül, osaládi körbe pass: egyei
nolt korszakét. Át iljen gazdasági, termeBieti! Hint mindönki, a hol Azeretettol adóznak egy-. n*"»»««««l™ «^p "JJK1 *ik®J11 ®\'*lílj[r !**"\' exenf*1"! anlótletitiégekbol ősfize^gyeztetett hám».ság MID-, másnak rokonok i;s iditgniiflk. Véreink kÖ/.ul 1^,*^ JJ\'ajía nr" eev^ölSr "rKzLo/^kör onl a il
mivel nem több mint az élet egy közontiéges kont-raesia tíínr
Az egyik \\n a maxik is élni akar Bíwrint. Egyik kenyerei vont. A másik vért és szivet. KözOnséges váitár, csudálkoztii való azonban rajt nem akar, lmutítleiii a legkisebb emóció uélkiil szumlélem az Öregek sterelmeakedóntU a Halálokkal. Hadd szft-resionek az öregek, ha még kívánják a xznrfllniflt és tudnak Kéretni. Ehhez joguk van. De ahhoz atuUn már a vén férjnek nincs joga. hogy ifjú nőjét lakat alatt tartsa, féltékenységével üldözze. l\';H ha az ilyen öreg pórul jár a menyecske1 vei, ha nem elégszik meg az Öreg ur megmaradt véréve!, hanem frisset, ujat, fiatalt akar...
A pórul járt öreg szerelmes vergddénét épen oly nyugodt kedéllyel veszem, mint ahogy nem tudnék coudálkozni azon, hogy ha egy éjjel — mint | 8teinhelné tette — az élni vágyó asszony megfojtja i ráncos élettársát. A gyilkos asszony nem rosszabb, mint a nosuló vén gazdag szerelmes. Ez is, az in élni akart. Es mivel a Nó fiatal és a liatalabbnak több joga van az élethez, mint a vénnek. A gyilkos
sokan a szuit Ünnepnl időkénben töltik, nem kdllöl l
fáradozó JÓzsnf Kir.
mes, gazdag öreg, szép m^ény leáuy. kedvlnlésliöl, hunéin a haza parancs fizavára, KgycsOlet i« késiséggwl akcióba módjai hogy az iuliou levúk fliuinpi hékéjét uiegol--"-\' talinazzák. KZPII távol levók a véradót lo-rovó, Boszniába kiiundült katonák. Ua/afiui lit. a ki
Szanatórium ,\' étt a hnlyt r*n-
deziWget támogatja abban, hogy előkelő művész vendégek lépjenek föl, &i emi)t>rhiiráti tíélra-
óa emberbarát! kötelessóget
— SBociáliata kerületi értekezlet Nagy
kanizsán A Zala m Vastnegye-i Hzociáliftta párt
pén mcgonilókozik. Adakozzunk özek részére, küldöttek a legi.tot.hi páVtkongn.muMó\'Í.^EzenkiTill hogy karácsony-fájukat a Hzcrntot hazai j n^g több szocialisia párl-ngy k--r.il tárgyaláHra. adományai diszitsék. Adományokat akár j ... Kéményseprők naggyülóse. A Szarván
készpénzben, akár élelmi szorckbon, akár | szálló föld
egyéb élvezeti cikkükben küldjünk minél l órakor kéményseprői nanygynléa lesz a kövelkeió
bővebben. A küldemények a cs. és kir. \'
IB-ik hadtest paranosnoksághoz Serajevóban intózendok, vagy a nagykanizsai 20-ik honvéd gyalogezred parancsnokságnál adandók le,
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1908. évi doc. hó 18. Vécsey polgármester.
Uzinli uagylernii-ben i»n. i.-án ti. e. i) mény.ieprói na^ygynlés lusz a kövelketó programinál: 1. Szervezkedés. 2. Fizolén rendezés. S. Nyugdíjügy. 4, Az uj ipartörvény. 5. Szaksajtó, fi. Indítványok.
— A „Magyar Paizs" gyűjtése a Osány
aaoborra A ^Magyar Piixjt" gyüjtéfle a Csány
1 Bzoborra a legutóbbi kimutalAs szorint 18037 kor.
Tüdőbetegségek, hurutok, szamár-köhögés, skrofulozis. Influenza
ctten azimUlan unir H orroa AIU1 napoaU aJinM. értéktelen uUiu^tokat le Idnlliuk, kérjen
„Roehe"
V. H.r—uia-I>a luchti & C. B*MI (Jrtje)
: 58 lillér. A legutóbbi «zámbnn a kóvetkexö adományt olvassuk Nagykanizsáról: (lolenszky Jánosáé gyűjtése Nagykanizsa. Golonezky Jáoueuó 2 K, Martinak Gyula. Dinui József. Orbán József. Kisinger H , Hegedtta Pál I—1 kor. N. N. -IU fill. össíeeao 7 kor. 40 fillér


A nagykanizsai pénzinlezotek ip»ri nla-
pitáabiról uukszor 82Ó esett már a lupokban
A kéi\'dá»bun i\'!liaii((7,olt véli\'inényi\'k niím
egészen tisztázták a helyzetet. Érdemes emez
ügyrAl tígy kis áttekintést összeállitani, Alert
a ni ily légbál kapott az az állitás. hogy a
","J nagykanizsai pénzintézetek osak aeráruélo-
kl lik é l á hldó
;, „.kasában. Szóval az emberiség kényelme fe-1"»W«»""™" H«"«\'" »"»»\' «»»« »gi»iu«iu-
kodte meg nemes szivét. Honi tehát Kapósban >.o k»t szolgálnak, é[> oly igazságot meghaladó
és lioriulau életet él a YÍZÍMZIHIYUII szenvedő városi 1 vélemény lenne, hu azt állitanók, hogy az
fikertési. Visszavárjuk. | intézetek sokat teltek az iparpártolasérl. Az
— A .Vasárnapi Újság" december 20-iki intézetek ebbéli működését igy körvonalaz-,\'\' Hzáma n premontreiek jászóvftri és leleszi prapostsá-\' haljuk :
J fi I ..■_ u| .. \' _ l.J[„„ii_„.»«ii^l n_M»l.í_. Jt I H 1.1 I
unroi közöl bióp képBorozatot, erpnkivill Patak y I , , ,. , - -1 ..,- . ,. , , ,.-. ,
Uszlo egy szép népies rajza, képes Oerstnor Károly Al "M »W* ip.rvAII-l.tot a Nagykanizsai néhány heti h.l... «.t, meri a
festményeinek kiállilWról, a t.b.ui búcsúról, „ m«l»t»«yár é« svrffaodét az liioii. Mm, „Isriimüll | r. l.».|»l be,»,nere«« ««,,,. a olaszorwagi osztrák ellenes tllnlelésekrf,!, saiaon-ké-, K.re.kedelmi és Iparbank al.pilotta. Az .lapitá.bun \' Í\'T. "líírt «il Üá, íia\'láridíT\'L.url\'.n\'í **ml\'J\', pek a hétről. Szénirod.luú olva.mányok: Mik-.álb r6M1Blt „ „„,,.,,„; „k.,,,,,,,,^, is. A >álUl»,n»k .«£& ff^í. Ín"í . SSi-fchÜr. \'
halalnias anyagi és erkölcsi lókét adott a I\'esti ina- | régro vnmilkogó részi- téveiléscn :ilapul, miután olt uyar kereskedelmi bank nagykanizsai tlékja A | n villamlelep tizemét már régebb ide éta nem 0
elótkelési *ra negyedéire néjiy .Világkrónika--val együtt négy .\'\'"\'■"^^"^^lé^ j j;,n „ koV(1itMO pén,inlé„tak veitek részi: Nagy és kiskorn gyermekei Inna és Margit nevű
iorona, a „,bon«kereakod«l«in «l fillér. | hivatalában
1908. DECEMBER 21.
\' — Miflutrüc mozija. A UrAesonyi Qnne-ppkoD kedvelt szórakoKiUt nyújt a Misztrik mozija kiiílnÓ műsor, romok tisztaságú k«|iok.
— Elővigyázat 1 Kavésiel karáwouj előtt
t nagy ültelekhun legjobb akarat uinlli\'lt m-m lebel-
6é|ífl« Pg)\'eö vevők kivrtu-áK«Ít lijíy«li»mb« venni n
mölyolt killöuftdüu ugy H.trjíoiiy-Rü-ipiiÓHzekréiiy vé
telénél BzUkstJgOBek. Kiírt valamuimyi anyának1
8Orn\'»Hpn ajánljuk, hogy lio a ássanak Ji>hi>tAlu^ a?.oun»l
ggv uj kMpÍtön2ükr<;QyÁrjeKyiékt)l u különféle mok-
l l«ir*«*val ás a lenolcsóljb gyári *r-
jggj Kiehtor b\\ A<1. ÚH T<t., kir. udv. és
kim- Aliitoktól BJcs, I. Oporuiriuse 16, hogy a WtíMnW ni«krényt etfósz k«uyolniiís«[> kiválasKthts-jík. Az árjegyzék alapján aztán K legnagyobb xör-tavarban is könnyen kívAlaszthatják a megfolelft en\'krényt, m>*rt \\nkr wlóro is pontosan tudják, molyik szckréDyt akarja*\' megvunui. Csak HZ átadott szek-rüny tízámAru «s a Horgony vóilJHgyro kell figyelői; |IB >\'Z rendboit van akkur minden ráérni és ki ran lArvii, Azúrt azounai áldozzunk fi fillárt agy l*?e-Ipüftlapí-rt I A csinos képe* úrjvgyzúkbun bÖvebbot I találunk a j6 Hiclitur-léle lmp. teuálfi- és buszúlö\' g.\'pi-kró) i».
— Kanizsától Kaposvárig. Hos^u ut u>
sok liaj, kulltinu\'tk\'Uüt\'g érlmti a hnlaintót, it)ig odaér.
Kivált tia Htinyi gond szakad a nyakába, mint Kabick
Tívndar városi kertúsznek. Klt^RZÖr a kDlianácfioni
választást kellett itthon rtmdeznie. Num &i A híbá|a.
hogy a város nem öt választatta meu;. Most csak
tetőik a feln|{.sséget a k^pvHel^kuek viaeluif. Aiutati
a korzót kellett m<ki jól m-gtisiiitAni a publikumtól.
Amit „nagy" városi kertfezuiik ujry fHiközfllt, hogy
egy botlal vógigttópArt n Ifvegílitíii a korzón (in
menekOlt elölft a „hatnia", .zsidó banda\'. IgAzix, a
korzó Imit lelt utánna. Azután egy kis eslí lílvöl-
dö/^Hset ugy látszik csak a knrác.«ony előtti pásztor
jánál akarta felújítani városukban VÁgro a read-
örtiég méltányolva Kabick nagy tfttnit, Kapft«ha
VÍÜH gyógyítani. NIÜD a lábal, sót cllnukeifilpg Út
közben inóg a\' utazó emberiségnek tolt nagy HZOI-
gálalukat. Kel állomftHOii ÍH igónybii vfttB B panasz-
kínyvet ÓH magasra ömölte tiltó Kzózutát, hogy mért
nem nyílják ki azonnal a megérkezéskor a kupé
..,-, Jakab Ödön Reuée Iftrca-eikkr,
Lampért Zöldi Márton
(i.\'.ia
Kálmán rrK vnrse, Krd6
..zelén ^y gy r
Urocikk a hóiról » a rmdns Imii rovatok: Irodalom és müvénél. Sakkjáték Mb. A .Vasárnapi ü|-
Mg p
(Hudapust, IV., Kgjretem-11. 1. rendelhető a .Képes-Néplap" g magyar nép számára, télévre két korom
Megrendelhető a .Vasárnapi Uj«»g
izám.) Ugyanitt meg-legolesóbb újság a
á Ás miért utazik keltő háromnál több ember
hniai li gyirl jclvínyívol «> aMiiy
Petőfl-uton
Berger-féle, korcsma mellett levő Koroncy ház eladó Bővebbet Dr. Málek László ügyvéd urnái Nagykanizsa, Eötvös-tér 33 szám.


í A I, A I
KÖZLÖNY \' . . \' \' J ft
gyár iránt egyik pénzintézet úrdakiAdik, — amloek j nzakkrtrökhnn mrtr jcltíniósiíget szoktak tulajdonitani — akkur luzártuk a nagykanizsai pi\'uit in teretek ipiri működésének krónikáját, bár az ewetlug alakuló nagykanizsai villamoxHági rész vény társaságról nem lüttilnk umlít^t.
Salvator ortás
Serdülő leányok és fiuk
erősekké és vidorakká fejlődnek, elvesztik le-hangoltságukal, hogy ha a szükséges táplálékot
A SCOTT-fóle EMULSIO
.. nlakjáljiui élvezik, a mely az öszes erósitó szerek közölt a legkiválób b. Orvosok és bábák a SOUTT-féle limulsiót u legmelegebben ajánlják oz ntóljbi 32 év 6ta. Édes minta tejszín.
íöanyeliben emészthető min t & tej
Egy eredeti üveg Ara a K. 50 fillér
Kapható minden
A nagykanlzaai píniintéretek Ipari alapltáiai.
Kbhól láthatjuk, hogy pónzintóxoteink mldiK mtui alapítottak niéjf gyárvárosi Nagy-i kfuiizstín, tla iilkalo inad tán szívesen részt-\' vetlek ipari alapításokban,
ÚJDONSÁGOK.
Halálozás.
I)r. Hauny 0>IOn ktiszthelyi járrisorvos Leopol-
(liiia uurll leAuya IIOSÜIU >z»uved^8 után m«gb»lt.
A lexiijlolt >tya iránt isiiH-rífc.-i körében álUláuoi ■
riSsiv.it. — A ravatalra grtf Pestelicn Tasilí és ne|«
Hil Mi hö k Ilk 8
|
Hainilton Mui\'ia
koKzorul Italyoztek. 8ebes-
lii l Udjá
töoy LajoH kir. tauácnos napyltartixeai ngyvml n >;lliunyllioz rokoni kötelékek rntik.
,A SiemenB-Schuckert cég Veettprémben
éa Zomborbau", K i-iiunii n Zala utóbbi számaiban mogjeleut
liulyroigaiitásaktíiil no veiéit i\'i\'gtöl azon ért«si-
társukil liUia el.
Névmagyarosítás I\'i/llák Miksa nagykanizsai zongoraUnár
az iparvnllalatok kézé ei m iparszert). A vállalat
Nagykanizsai Tárházak rozbató, bár a leltoge i:
énli\'kébi\'n alakult. Az alupitá*-
la||jzsaj
Délzalai Takarébpcnilár kel . l\'AszlOr\'-Nl inagyarositollák.
Nagykanizsai Hankegyesnlet éa a felszámolt Iparbank
A Polgári Egylet Szilvesztcr-estélye. A nagykanizsai l\'ulgári Kgjiet Szilvesz-
[ t^yt uyerink, tioiív az időközben din in be hőlyflMlt veNzprémi villamtelep elk^Eitéite azért ssenredett "i\'eívvpr- fa Gépgyár nyárAUm uralkodó
telepuléaét Ujnépi Elek Krnó fóldbirtokosnsk ke-. azönbeljuk. A nagykanizsai Pátria pótkávégyár rési-
A Kaszinó közgyűlése.
1 érdekébeu tudvalevőleg! A nagykanizsai kereskedelmi Kaszinó
szintén inoigaloui indult inog. 8 ha lejegyezzük ej december 2ö-én közgyűlést tart. A tárgyhelyre «m«z ellenőrizhetetlen hirt, hogy a nnlris 1 sorozaton szerepel a tugdij kérdése is,
1 * értesülésünk szerift leszálUlajak.

;AUI K O Í L O N Y

1H>8. DBOKMBKB 21.19.90Ü.

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETÉS.

A Széohenyi-tér, Booskay-u., Szentgyörgyvári-u. és Kossuth-térnek a köztemető kapujáig terjedő részén végzendő bazalt kisköburkolati munkálatokra és szállításokra versenytárgyalást Wdetek.
A munkálatokra én szállításokra előirányzott ősszeg kerekan 7316Ö korona. — Csakis szabályszerűen kiállított és peoséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett közvetlenül vagy pojita utján beadott ajánlatok vétetnek tárgyaláH alá. Távirati ajánlatok h\'gyelembe nem vétetnek.
Az ajanlatok a kiírási művelethez csalok ajánlati mintán leendők meg.
Az ajánlatok boritékának mintája a kővetkező: „A város) tanácsnak Nagykanizsán. Ajánlat a 19909/008. számú versenytárgyalási hirdetésben kiirt a Széohenyi-tér, Booskay-u., &entgyőrgyvári-u stb. bazalt kisköburkolati szállítások és
munkálatokra."
Az ajánlatok posta utján vagy közvetlenül a tanáesi iktatóba adandók be. Benyújtási határidő I9OB. január
hö 28-ik napjn.
Bánatpénz gyanánt 3160 kor. készpénzben rag; óvadékképea értékpapír alakjában, vagy a Nagykanizsai Ikpt. rt., a Délzalai tkpt. rt. Nagykanizsán, végül a Zalamegyei gazd. tkpt. rt. Nagykanizsán Ily összegről szóló betét könyveivel teendő le és az ajánlat benyújtásával egyidejűleg ív versenytárgyalási hirdetés ügyszámára való hivalkozással a városipénztárba a tárgyalás határidejéig befizetendő vagy oda beküldendő ás az erről szóló letéti nyugta vagy posta feladó vevény az ajánlathoz csatolandó.
Az ajánlatok az 1808. január 28-ik napjának d. a. 10 órájakor Nagykanizsa város tanáostorm ében fel fognak bontatni, mely alkalommal ajánlattevők vagy igazolt megbízottjaik jelen lehetnek.
Az általános szállítási és részletes munkafeltételek, költségvetés, tervek és szerződés, tervezet a városi kiadóhivatalban megtekinthetők, ugyanott az ajánlati minta, díjtalanul kapható.
Az ajánlatok lísakis az összes munkálatokra és szállításokra együttesen tehetők.
Ajánlat tevőknek semmi néven nevezendő igényük nincs arra nézve, bogy ajánlatuk elfogadtassák és Nagykanizsa város közönsége szabad rendelkezési jogát minden tekiDtetben fentartja.
Az ajánlat egyébb módozataira, valamint ajánlattevők egyébb kötelezettségeire nézve az ajánlati minta általános és részletes feltételek, költségvetés és a tervek, végül a szerződés tervezet irányadók.
Nagy kan izsán, 1908. évi október hó 3. . _ _
¥ ECSET ZS10H0HD \'
polgár mes tor.


Szép keblek
két hónap ulHU H
PÍIUIBS QrlantalBCl::
használati
melyek a kebleket fejlesztik, erótsitik-helyreállítják t>* a nfii kebulnek pompás toltaégel kölcsönöznek, az egétizségre káros haláa nélkül. Jólállva, arzeni-kura ineutetj. Orvosi hírességektől elismerve. Teljes discretió. Dobom ti K 45 Üli, bérmentve.
J. Ratié gyógyszertár Párizs.
Raktár: Tőrök Jóaaef nyógyeseréasiuU Budapest
Király-Mtoa 12.
ÉKSZERGYÁR,
kós/,itin(;nyok \'.
ékszeráruk és jegygyűrűk.
Ilj fogllliaokat él ittlikilásokit gjorssu elkésiitOnk.
Eladás részletfizetésre is!
VillamoH tizemre berondetelt arany-, ezüst- *s íkszeráru-mülerem
BERÉHY JÓZSEF ÉS FIA
ékjmrőm, Nogykaniináu iVárusháia átellenében.

kelletlenül helyesen jár el,
lm gyürmektM hiámára agy Horgony-KótípitÖBzekréuj\'t válautt, meri mint huszonöt év óla
tényleg lölib
a gyermekek kedvenc játéka,
n Hor- mé^ be h épii- ülciitié, idővel
Ha mi rutén egyéb gyakran ttokkal drágább játékszerek már régen untba kt>ril)t«k. goiiy-KÖépUÓBzekréuy na in csak továbbá in uzoriíalmatibii hanználtnlik. Immun a gycrm^kt-k i sem várhalják azon idót, mig egy kiugéuzilAszekrényt kapnak, hogy még 11140olili é« szul] menyeket felállíthassanak, Kgy valódi Horgony-Koépitöbzokrény tt\'hát sohnKt-rn válik úrtékt hanem kiegénzilószekrények hozzá vánárlá un állal mindig nagyobb és úl vezetést) bb \\v.$i és ennélfogva a legolcsóbb ajándék i». A
Richter-fóle Horgony-Kőépitőszekróny
ezért egy karácsonyfa alatt ae hiányozzon. Bővebbet találunk ezen híres épitc&i játékról én a kiegészítésül szolgáló Horgony-Uidépilóozekrényi\'kiól, valamint az uj Kichter-féle HakAfii jálékokró) éa a „Meteor" Golyómozaik-játékokrol, sibrót az uj képes kdépilóazekrény árjegyzékben, melyet mímli anya, — a mely gyermekeinek nevelésére súlyt fektet, — azonnal hozassa meg magának. Uérmentve és ingyen bekQldetik. A Kichter-féle Horgony-Kóé|)ito»zekrén)ek minden finomabb jJllékszerüzlétben K 0,85, 1.75, 2.—, 3.50, &. —, ti.&O és azonfelul kaphatók és a „Horgony" védjegy által felismerhetek.
Biohter F. Ad. és Ta., Í&.ÍSS t^™\'
lroü« 6. r.ktár T> , Oyir:
I. Opomguia 19 1) C C S, xm, (Hlatilng)

Rudolfstadt, Nürnberg, Ollen (Svíjci), Rotterdum, Sít. VélcrviT, NewYork.DBbBMHÉR 21
Z A L/A I KÖZLÖNY
Vidékiek,
kik storu^lyaKfii ut- \'it vábárolhiloak, tekintettel a talpba Véeeu odgoruan szabott ni inck kfl*elkeitébeu u aluliban
ALioimenl.Capsicicomp -gony-Pain-Expeller
tulkövetelós
g Dfim felelő áru bármi vaijy H páuz visszaadva
Vi van itirv* m a
kor ki lasz ctenSIvö
en tifi6aMk biioDjult hiiuior, maly mii Mik iv öU Isgjobb íijdalomcntl\'apltó u«rm>)t
hnonjult kluvtayril, nú»il és mgkllt-•akntJ, b(Hlörisolóiikcpp«D huznál
^_: . kizárólag ■
TÍTDT1T " ciP*W*f r- *■ nijrykwiisi „1 UnUL főraktára Fö-utea iíi Biám Korona szállóval Mt\'mbiMi rendeljék meg síük-séglelQket.
Siliav Wnmil.ányok iitt bovinirUnknróvttouk legünk
Cukor- éi knzira-
kttéitrt u
ol;.o ü»cg«l (ogKlJínk el, Djolyi „H«r(o».y-
tott dobub* Tkn cuauf K-80, K1.40(«í 2.-
kltlilitM. IUBIPEJT, Rikéczl-it I
Bltllif írJiimrllii u JiriK ortsiUiwr:
FrKibu, KUsabethtt Mbdmupi ii*li
limll
Kúpaa j lliaíll lUlEIIELtlEIlE Ilii FIITCLIE! FIIIIIII,
Nagjlianizsáu kapható
HAdl
nígnél.
<\'k\'*í.sitií8"i l\'lÓtl
\\[;IL\'\\! o-v/áiíiin. lutrit b
;tllarnh;in. fuitltlljoil (l
) p, VII.
ker., Erziébet-körut 26. izám.
S/jiluuhiljiii liJMig"
Szőlöoltvány eladás!
,1-1-1-1?" — „FIM ■■■•■■•III! Hu\' oílll Jltlkl-Hli lilllllllH-<i|\'"\'l\'>í"lI\'l \'•Illllkll I■\'
Aki egészséges, olcsó arép szelőt akar, bizalommal forduljon
Vityó Miklós
lllklIlMritMM tllltlll llllállllllpltll. -r—
US-rSAKAIHlM (íuroilil-u.)
« „JICIII" lililuií itltill
in érdikai biiénkÉrljál
lartalBU —
il siükviiuy tniuOHégü, 1 rendit ffltt, fryök*>refi és xiiDit n>ldoltviitiyok, Imr- és i:sc ni ti%» fajok, Valamint ninarikai híma é* gyOk«rea SIÖIÖVOSHÍÓL- u^nikQlfinheii ugyanasou fajok, II randn osztályzat\'"1" a luguk\'aóblj Árban kap lm tók. SiAlftiignKiiak kOlóu e colra választolt tájuk
hóoipök kSnnyDek, elegánaak
Faj\' én árJa>íM4k klT*n»trfc iagT«t^**_b*rtooDiv« A stAmos elismeri IBVIÍI kö/.Ql itten Cink egy-Torn»íflld, u. |>.: SIÍC>ÍM!|(O( ZaU-m.) 10OT. MB|>-lomber 3U-Í1. Ai Öntől r«uJ«li 800 dib gy4k»r*t íii-ohy*ny igon ni\\mn megnotlt: e§f iUl i»m ouraiti tiolűlUk; yomüjilV oly homuta nőtt, hogr m«g»»i»guk egf bM métoroí k*r6t mejjbilidük «i lo k«11tlt ükei vágni; lelje*c» fijUnUk. - StUoiea ajknluii fogúm öol mlniiajD (tmoröjöm- t* lmrit«iron»k ét Wíram tíivei-kedj61t elmemre IcKujabii trje|{]riékít wogkutdeiil. Királú tliitelellcl
HAJDÚ IHBE.
Mirdctcsek felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
o
« _
Hiállil, faj ti az U-aigért jótállvB,
»a<J»J**í*\' "VÍJ^^ legdiiHabh válaai-
Lúkban u már évek óta eUónok és legmcgbiz-lialóbhnak ismert:
KBkQllömenll elio izolöoll»ánf talap mlsjduiios: CA8PAKI FKIÖYE8.
Mcdgyca 94. sa (Ni.Mjl\'«l\'»l"l-|"\'J|IJ\'» ■
T\'íhlmínvnk „Szabadalmi üjsáB«
Imik kim irlurilkit tini!
trk~*t*ti illiairi) Iliillk, Bniiérn.Bs n mimlen SKM\'^ir-M>koi magrciidrlcscnck megléteié eltilt IK lünmrős mc
igSKl .101 jOíty(./.d ui««: csak Oltomán- ^^
«»eihet iui1(;lli..k li.l\'l Ullitilip Illtillll »|>H
tta-piiiiirí, vufiy hüvelyl hozz <;s ne "ii- inadul hasonló kimwsű silány iiiinöst^ü utánzatoktól tévútra vezetni.4:

, SE P LITZ
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
A Mólt A^-ftfo StlcflttE^porok t autót gy6gyhttAü« a (cgUiftkaciaiiib gyomor^ ■lUitbanUlmak, gyowoigürc* ti gyomorhív, ifigttiU ix4itr«kad4>, mijUnta. r vartolulii, aranyér t* a legkaiönt>aiÖt>!> nölb«l«gtig«k ellen, e j«Ui U>U»er Uek óla mindig nagyobb «1icrje<l«it tttuen. •■ Art agy Itpacsitalt •r«d
MlrMü önotatlat Tan IÍITK. A Moll-féU •<Si-borii«ti H«T«i«eieti mint f*jd«lome»lll«pli6 b*dArt«0[4il n*t k6««éoy. nui ét ■ meghttlit egyet, követkeiményelitél
legítme.íletotíb níjnnr.
E|| iitzitt inditl ivi| ára 2 kirína
MOLIJ Gyermek szappanja.
mkbb, lanjkbb módiur u«fltil httillfk gv«rmek et bQlgy luppanl a bOr Q ápoláUra (Timaktk i fiInSHak rí.iér.. - Ara d.nbonkanl 40 *»■
01 darab I kor. 80 Ilii. Minden daimb gyatwak mppan Moll »■ »ttl)Bgy«val xan allilT*.
i°í\'
■•II »• IjilM\'iríií Vi. *i kir. ii»«rl iziillli álUI,
Béoa, Tuehlauben 1). BE.
VWeit inegcemlelt.eV naponta po.Uulanvíl mellett teljeilltclnaV.
A raktárakban tessék határozottan „M01J. A." aláiráBával
és védjegyével ellátott készítményeket kérni. ^ Raktár Nagykaniuán: Roaenfeld Adolf Fiai
iörvnijIUn; lenylUi link.

Éljen!
Oh jajl

Köhögés, relcedtség és elnyillcásodáa ellen :~:-~r-gyors és biítoe hatásúak
Egger mellpasztillái
Aa étvágyat nem ront-ják és kitűnő iisUek. Doboza 1 korona és 2
korona. 1— :-^r^
Próbadoboi 60 fillér.
Fi ll Illltilaéll ritlar:
M.gfojt« « «- g y 6 K y . E e r 14 r M
kotOtt kohögéll l.liMil, II., »cl-»nt 17. naimr antutiillitl.

■Mkil6 liijkulziin: Bilit UJot, Prágír lila, Rilk ii Ciáklornyii. Pito Jtng ■yígyszartárakban. =

luos. DEOKMUER sí.
XXVII-ik magyar királyi
jotekonycélu államsorsjáték
Es*n sorBJAték reinéllielt") l\\y/.\\n jövedelme itüiIiMinu t-n jótékony célokra fog fordilUtui.
Éten Borsiátékuak 11969 nyereménye , 365,000 korona össiogbeu készpénzben.
FÖMYERtMENY 150,000 KORONA,
továbbá:
in nyerőmé nyá l.oon kor.
lliO 100 »
300 60 „
1600 20 a,
10000 n
1 fóuyeromény 20.000 kor.
1 ,, 10 0(10 ,,
1 „ 6.000 „
5 n S.OOH n
Húzás visszavonhatatlanul igo8. év december hó 30 án ■V* E^y Borijegy ira 4 korona. ~^S
Sorsjegyek kaphatók & magyar kir. lottújövedéki jgAzgatÓKá^nál Duda-penlon (VámpaloU), viUinouiiyi poMi-. adó-, vám-, éti süliivataltiál ai O&stee vasul) állomásokon 0 a legtöbb dohánytöisdében és vóltó-Dzlelbeo.
Magyar kir. Lottójövedéki tga*gató»ag*
Itarácsonyra

varrógépak
a
melyek az ö»ne» üzleteinkben kaphatók.
•JAndékok,
Singer Co. varrógép részvénytársaság
Nagykanizia, Deák-tér. 2.
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.

Aki hirdetni akar
iósíto- (l.coimkl (.vula) ;.., Hu.U}>ett VII., líraiból liird elviek el ai isr-t kUtf.Mdi hirla)i<ikbau «K \'■kcMe\'.cti.u.cl, lelki-, i<. ttullil irokon IJ mini L\'(H) naplkr kiiító->t!<>s Uj(*isclolc, viilckj Irtjínk kíUi.imli iltdelisi oulily*. tiámo* l.i g> kültróU-
■ Általános Tud<
, Kiciü bel-irAljiin kivál
k. I\'ÖI.I
inde
Szőlő-oltvány
|| M
■lllfl kuldum mr(|, nki c
Kxon könyvet min »* "• kerje, nki
>r|*i;iéki>i«l ÍB|yn •* bír
d
nem nknr.
Ifikini olUiip-kíl. lairlkil él itrtpil iln u ■irikirii itiiiükkil, « vllÚKhlrü írt\'lnwnrt- bál ety <■■" fél millió ké*Elet.
OICBÓ ár ÓH pontos kiszolgálás. 0 z i m :
Szűcs Sándor Fia "°i°tei>p>
Bihardiószeg.

■wiii»t)e([yiék ci m
I. c. hlMlctőkiick

Nyuiiiatull Ifj- Wajditu József könyvnyomdájában Nagyltanizaá

NAGYKANIZSA, 1808.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 52. SZÁM. DEOEHBEB 28.

ZALAI KÖZLÖNY

£14fii«t4il árak: V.gtn Évre 10 korona, ftltvic 6 korona,
B<gj«a*»\'o 2 korona 60 flll. Egyet tzám ira 20 flll. \'
Tinirokmk, Lnltókntk. j.gyiökn.k it állami UwlvLalAknekj
I 4vr« 6 korona, f«l 4vr0 3 korona.

l-\'clei.ís Bíetkesrtá : Kertes Jór.nef. 1. a p tulajdon,-)! ca kin Jó-1FJ. WAJIHTH J«,/NKt\\

SiorkatftAaég és kiadóhivatalt Nidor-utca 7. sí, HIrd*tés«k«l jutányos dljtiás iiftrlnt f«lv«M ■ kiadóhivatal. lfj. Wajdll* Jói»»f kBnyvkaraak*<M«ft •■ min.
<Un hlrdvtfl Iroda.
gáltatott okot. Azt lehetne mondani, hogy a karáusouvi szeretut flrnmpo vetutto előre
*M7é\\merl ulytt" Í"TT \'"\'ír dr ^; s^í^^-^«»-\'■»•«•
inmall, hogy «zmte minden keres elóre tel-1 „ Zi p0|g4ri„Mt(,r. A közkórházi irgalma.
/aai Közlöny a 1) u n án t u jesittelcU. A tanács javaslatait rendre lel- WM^Vm]l \\m K drJgas4gi vi,m „„„„tolt meg.
bb lapjainak egyike fogadták és ha akadt is felszólaló, nem a
j
g
A .Zalai Közlöny ma is az, ami javaslat ellen, hanem valami óhaj,
volt megindításakor: tárgyilagos, párt- ügykezelési reform érdekében történt.
s i i n e t e 11 ó I ment hú krónikása Véc
Olvasóinkhoz.
Nagykanizsa, december 28.
A „Zalai Közlöny"
január elsején negyvennyoloadik
ólu szolgáljn
y legrégibb lapjainak egyike.
évfolyamát ke7.di meg. Csaknem fél évszázad
g p
s i i n e t e 11 ó I ment hú krónikása közéletünknek.
A „Zalai Közlöny"-t ajövóben sem szOkes érdekkör vezérli törekvéseibon. Minden igazságos flgy védelmet talál a „Zalai Közlöny" hasábjain. Közölheti sérelmeit lapunk hasábjain mindenki, kit tisztességes szándék vezet hozzánk.
Klótlzetóink és olvasóink bizalma arra indított bennünket, hogy a
Zalai Kózlöny-t njévtól \'kezdve hetenként kétszer hétfon és csütörtökön jelentessük meg
4 — 8 oldal turjndolombcii.
Ezzel az újítással régi óhaját teljesítjük lapunk elóflzetóinok és olvasóinak
Tesszük ezt abban a reményben, liogy közönségünk célunkat helyesli, munkánkat méltányolja.
Tudatjuk egyúttal közönségünkkel, hogy Villányi II o n r i k il r. t a u á r, ni i n t főszer ke. sí tó január elsején a „Zulai Közi öny" szerkesztőségéi)!) lép. Villányi dr. újságírói mullja ismert a megye újságolvasó közönsége elótt.
Kortész József tanár felelós szór kosztónk marad továbbra is.
A „Zalai Közlöny" szinvonalat még több jó tollú belmuukttlárs fogja mogtarlani.
Újításunk nem változtat lapunk előfizetési árain.
A „Zalai Közlöny\' előfizetési ára kétszeri megjelenés cselén is mára
2 kor. 50 fill. 5 » — »
Negyedévre
Félévre
Egészévre
„Zalai Közlöny* , ssterkesztősége és kiadóhivatala
*
Előfizetések ÍRV ciinxeiulAk :
Zalai Közlöny kiadóhivat^a
Nagykanizsa.


volt hiviUlM (ormija, • ilélt >MUt igazgatóiig! uem intézte el kedvezően. Reméli, bogy a déli vtaut it-inerl előzéke\'njsége tarosunk irínt e cnokélj kéré-»Qiiku6l is órvóűyesQlui fog.
Nem arvahii, se menhely. A közgyűlés Koltucliild Jakab dr-nak tbbeli indítványát, hogy állami gyermek-nnmliBlyet álliíaon.
! Városi közgyűlés.
| A imilt szordán dolinán i órától kuz-dódóloj? má oilik köígyüldsu volt u városi
Pilliti 3ojn» (Ir. hoizastólisa utíu a ciraut gyermek-íMolini iulozinéuyre viltozlatlak. ügyben megiálan-
Kibukott bizottsági tagok. Az egészségügyi bizottság megulakiláa* azt raoglepoltíat holta, hogy
vagy
uwiu orvon! é« Dem et
Véc«oy polgoiuioster még pótlárgyakat ÍB je-
I képviselótebtülotnök daotíiuber hóiiapbau. Unsz ]joiilja volt a tárgysorozatnak, ilu mind olyan, hogy a fegyvcrke/.ósro egyáltalán nciu szol-
lenlett be, melyekat a gyűlés végére kívánt helyezői | »*« lftKüko11 kivtl1 a r^iek ugysiintén a városi tiazlviselók bejeluutéíioi intézeteknél éti ipari tárgyában,
ZárószAmadáa,
A városi íárÓHirtmadáts a pt\'-uztárvissgBlók je-leütése alapján ttulumáHUl vélflett m a Btámvüvókn«k a felmuntvéuy megadatott Klek l.ipót abbeli feUtóla-lása, hogy az alapok világosabb kimutntánt tiyericnek | és liogy a nyugdíjalapnak no w>ak viUtuziia, A«\\
IU£. | eló a laiiácn é» azokat
ujak st terjesstett ami at Ugy J>-
állapota itt ft.\'l togyon Uint-Lv
liogv
gjrAm
vállslatokuál elfoglalt úlliUaik vár» egyáltalán uem szolgál. A városi lar,ác« a bizottsági tagok l(audilláiéinál nom járt el a kelifi ktirültekiulébHül, mert a régi kipróbált tagok oiiDin kimaradlak és elóállt az a visszás helyzet, hogy liubzuálbató tevékony képviselő eyy biiott-ságuak Kern tagja, YÍHIOÜI fiatal, uj ké|ivisel6k 5—6 bizottságban vauuak. Ügyvezető orvosnak megmaradt z Kálmán dr. Ai uj tagok : Unger Ullmann k. Ujuépi Klek Ernó. Tóth Ibtváu, Újvári Uéti Habján Uyula dr.
Épül a gimnázium. tipitéM Ogyo egy lépéssel
! A főgimnázium
í olAreliuladL, inert olhatároztatotl, liogy Jámbor Lajos én Hálint Zioltán budapetiti múépitókkel építői tervet éii költség vetést dolKO^tatnak ki.
Á lobbi tárgyal (gyorsan óríiltn h; a nu.\'g-ritkult kép\'
tugadtatolt.
VirilísUk. legtöbb
Miként választják az Unió
elnökét?
IrU: VÉRTtai KAROLY.
Az Unió eliiökéunk mi>gváh
Jóváhagyatott az lUn\'j. évro íjrvényen adót lizütó városi képviselek névjúgyzékéuek (ásó KUóIit-lyt-ii lilt u virilis képvi^lok küzött Hutthyány Strattmaim hg. és utolsó helyen i\'ollák JózHof. Azok a virilisták, kik meg is válnál attak, 15 napon l>ell)l bt*jttli\'iitt>iii tartoznak, melyik alapon óhajtják képviselni jogukat. Kniu\'k etmultiKítÁHa HKtíión a i] óv jegyzékből türttltelnek.
Városi tőkék elhelyezése.
A városi és gyúinpénztári tókék az 1 \'HJM- óv-
népakarattal,
bon az ttddigi púnzintéu\'ti\'kuél helyezletnuk el, u]abb\' kótfoku szavazással történik. A nagyközönség minden tókék a Nóptakariík C-a Kaukegyeiillletuel is arányo- államban csak eluOkvála.sitókra bzav&z. Az pgyos
naii Hllielyuzotiilűk.
(iésa képvineló felszólalt államok annyi elnokvólasztót vátaszUtiak, aháuy kúp-
ugjan a Núptakarékpúnztár úrdukébou oly célból, vUulfit úb Hítüiatorl küldouuk.
hogy az összes lúkúk lielvoitossonek ul arányosan az Az elnök választókat miiulon áliimban uovember
illütó intéiütokniil, de indítványára cüak 8 szavazalot _ utsfl vasárnapját kóvnló kfddon kell tui\'gválaBzlaai,
kapuit, uiig a tanács javallata mellett 4li an szavaz-1 tak ; Hokan [arlózkoiltuk a szavazástól.
Kiutsláaok.
Néhai Htwibeuiky Kereiu; városi
Kz a dönló, niort obbú) a választásból kiUlnik már, liogy hányan vannak HZ tductorai cullxge iwíi\'állitáfía után ofiyik-máitik pártból. A tnlaidonktípponi olnűk-válH-MtriH már csak alnkÍKág, mert az elaökvAlasttók ImgydiiiányDS szukáaból. c«ak arra adhatják l« a | özvegyének (iu kor. havi kegy dijat „mázott mog WBVazfttllkati ,kjl liemMt|(y0tós,on jelöi a p^rtjuk a ja képv. tostület. Horváth lotvin li. nnyakönyvvcietó- . & imnMl választ
\'nek a kivouaü dijakból »»•> korooál. Klapper Miklós A beadott szavazatokat mindkét tűrv-inyhozó
v. dimukuik vágóhídi luvaráUláiijruI az 1 üOtí. «rr« tü!jt(utlt|lek g kö^en tartott ntésén bontják fel. Ha
20t> koronát. a Biavaiatok többségit egyik felölt som kaptó meg,
■ Séwtén ut. a j,arol|| legtőiíU szavazatot nyert jt\'löll kftzül a
A Csengery útról a stitatérhez voieió l\'nljáró kópvisulóliái valatizlja mog az flniiktM, csakhogy óbbon
I ügyébon a vároa 24 (TJ-öl lerülotet kér mt\'gvótelrft a a választásban mjndon állam c^ik ogy ttzavazaltal bír.
Ulóli vasultói. TripamuuT (iyula a Szépítő1 Kgyeslllut Javában folyt a kurlfskt\'dt\'s. mikor AiiifrikAbRn
1 igazgatója jelenti liogy ugyan az egyti.sillt>t már ku-, jártam. Lázlfan volt a Uilibszórö.s állam, a pártottko-
{rolmezetl ily irányban, de mivel a kérúsuek uem j dáa hazája- A politikai szenvedelmek lobbot vetettek

ZAliAI KUS5L0NT

I \'08. DEOEMUSR 28.
g g
már nem háborogván, nem elleníékieskednek mindnn-J |(er,jei mehese, barorifitenyúsztése vau, az beállhat | mindaddig, mig "munkaképessége helyre nem áll.
áron. Gorinctelen alakok nem tévén, választás utAn\' a pémürba rend.>. tagnak és öregségére magának 160 napon belül naponkint I korona, (10 napon tul
jutalomoHttás siuca. (nyugdijat biztosíthat. A tílrvény csak azt a föltételt) pedig mindaddig mig munkaképessége helyre mm
Az Hnio flnokénnk l«galább :■(.\'» óvennek kell köti ki, hogy U éves kort már betolirttt.4 legyenek, áll, t»hát esetleg ületfogyiáig havotikint 10 korona lenni és olyau anglikán vallási, polgárnak, aki fiisisk d« még 35 úves koron u* legyenek lul azok, a kikUegélyl kap, ha a baleset következtében megliHl,
!
Amerikában született, vagy 14 év óta tartózkodik ott. j a munkáspénztár tagjai akarnak
Minden lehetőt elkövettek. Ki, emellett, ki amellett tOrt lándzsát. A tizenhárom próbás hazafiak, amennyiben Amerikában ilyenekről lehet, szó, erősen ntőll k, verték a mellDket. Politikai ténykedők. Öblös torkú szereplők jártak-kellők, dörgedelmes szónoklatokat tartottak.
Pangás, tstunetelés állt be az üzletben, iparban és mindenféle foglalkozásban Ax égést társadalom lázba égett. Az elnökválastiókat jelölgelték tanácskozásokon, gyűléseken, utcai népgyllléaeken mulatós körmeneteken, A régi és ad lioc keletkezett hírlapok s megütötték a nagy dobot, falragutok kiabálták. < politikai összejövetelek, beszédes dÍHzbeszédek, vacso-1 rák voltak, lármás fáklyás zene, tűzijáték, megannyi kor lesnek ébersége viraaitott, ügyelt mindenütt.
Nem Mi bitolUág, minden államból egy tag vezérkar iutéti az elnökválasztási Imrcot. A bizottság: válasitis idejében New-Yorkbau «zékel, máskor\' Washingtonban. Több osztályban végzik a dolgukat, < óramű pontosságával járuak el. A pártok szervezkednek, j
Nem a vesztegetésre, banem az elmondott, ítélés kört) intézkedésekre megy a ki számi Ihatatlan : Bokaságu pénz. A rajongó és lármás politikusok a nagyhangú népsiónokok aratunk ilyenknr, mórt jól fizetik őket azért, hogy 16 millió válaszlót kell fcllár mázuiok meggyőzi,\', fejébe verni a meggyőződért.
Mindezek dacára erőszakosság nem volt, nyugodtan folyt le a választás, csak Coloradoban, HZÍVÓS ellenfelek akadván össze s kiólesedvén az ellentét, történt gyilkottság. A köztárwatiági párt egyik bizalmi embere, egy választó bicottságnak a két tagját lőtte agyon.
At elnök választási hadjárat uián, ha ökleitek itt előbb előbb egymást a homlokegyenest ellenkező felfogások, megnyugbianak a felizgatott kedélyek, nincs szakadatlan vitatkozás, mert a cserben hagyott elfelejtve, a plrtkerelek töredezve, a közuap visaza-Urve, megy mindenki a dolgára és minden a rendes kerékvágásba terelődik, A világ két sarka nem dőlt Aaue. A köznek békéje helyreáll ván, a politika lengére


Nekonk ez a segélypénztár se ingünk. «0 gallérunk, se kárunk, se hasznunk nincs bulóle hogy vnn-e «ok tagja, vagy ninís, de azt hisszllk
Az elníknek az Unió alkotmánya szerint nem szabad elbagvni az amerikai fűidet
Az eluök évi fizetése oO.Cii\'O dollár, képviseletre
kap 75.O()(l-ot Négy évre választják, de újra meg- j kötelességünk tárgyilagosan ismerlotni és arra hivn
válasttható. Osak azt akarják, liogy az első állami hivatal no állandósitissék. Időközi választás uinea, mert az eluök helyét, ba ugy esik, az alelnök tölti be. Uralkodó, csakhogy ai uralmát és hatalmát fegyelmi, függési scempoutból korlátozni akarják a
fel olvasóinkat, hogy a falu népével az iutézméuyt megismertessék. A szabályok szerint aki hetenként 20 fillért akar a nyugdíjba belizetni, vagyis évenként 10 korona 40 fillért, az magának következőket biztosíthatja: I. MK 10 évi tagság után inuukaképeHsé-
p
rövid idóre szóló inegliatalmazváunyal. Dcmokralus|gél bármely okból előreláthatólag mindenkorra oly érzelmét azzal is ébren tartják, hogy az egyenlőség- j mértékben elveszti, hogy e fogyatkozás bóvelkttzté-
né! fogva az elnökkel a néger foghat.
Reánk európaiakra nétye is nagyfontosságu az amerikai elnökválasztás, nemcsak azért, mert a nemzetközi nagy kérdésekben mind jobban akarnak
és indián is kezelj ben felényit sem képes évenként megkeresni, mint a menuyi egy helybeli (nő, férfi) gazdasági munkás vagy cseléd évi átlagos keresménye, élete fogyiriig, il le lói cg kere,Hetlcépe mégéw ak netAni visszanyeréséig, havi 10 korona segélyt (nyugdijat) kap; ha pedig
A fÖldl7ilV8Sek l,y||g||ij&.
Mindig azok közé tartoztunk, a kik dalmi koiiNolidáüióért küldöttünk Tudjuk, gazda, ctmltid és munkás mennyire utalva Allnudo békés egyetértésre
tag a tagsági dijakot nem akarja addig fizetni, amíg a segélyre való joga megnyílnék: a pénztár a he-fizetett tagsági dijakat, at előzőleg ue talán kifizetett segélyösstegok betudásával, a tagnak kamat núlknl vigíiiafiieti. \'2. Ha meghal a tag én halálát muu j baleset okozta, akkor családjának, ba legalább ö évig 2uO korona, ha legalább 10 évig volt tag.
hogy
van szükség.
kell karolnunk azokat az i)eket, a melyük az egymásra utalt osztályok jobb sorsára nagy befolyással vannak.
Ilyen a nép érdekében alkotott országos túr vénnyel megcsinált iutézméuy, szerintünk a munkás és cíelédpénztár, melytől a napokbau olvastunk egy kommünikét, liogy egy hónap lefolyása alalt 4000 ember lépett ujabban ibba s önkéuytes tagjainak száma az At van hatezret meghaladja, Ürlllüuk ennek, hogy munkás, kisgazda florsát ebben az állam minden vagyonával Melón, törvény által csinált oruágos pénztárban biztosíthatja. Tehát, hogy ide beléphet a munkás, a gazda, a Hxakmányos. a kertész, a kubikus nőt az ie, aki gazdálkodással ha csak mellékesen i foglalkozik. Örülünk unnak, hogy akinek egy kis
Azért teljes
! hatramaradt családjának egyszersmindeukorra
egymásra vanj^o korona, ha legalább Ifi évig volt tag, 270 korona migélyt, vagy ha családja uem maradt, tömeté-sére loO korona segélyt ad a pénztár: Ha pedig a (Ag halála a belépéstől számítva Öt éven bulOl kó-j vetkezik be, a pénztár a befizetett tagfiági dijakat az előzőén netalán kifizetőit segélyösszegnek betudásával a bálramaradt családnak kamat nélkül vissza-fizeti. .1. Ha előbb még Nt-gélyl nem kapott 6& évct> korában a tag 100 koronát kap, azonban ha 05 éven koráu tul munkaképtelenné válik, a havi 10 korona segélyt is megkapja, illetőleg ba baleset éri, a bul-eseti segélyeké\' s ha meghal családja a halál esetére szóló segélyt is megkapja. 4. A pénztár központi igazgatósága különös méltánylást érdemlő esetekben háromszáz koronáig terjedhető rendkívüli segélyt ad 5. Ha tagot baleset éri, ingyen gyógykezelik, hu a baleset miatt egy hétnél tovább munkaképtelenEgy árva folt.
■Ma: Hajdú Mlklói.
A HEtil«H kukoricatáblák kOzrttt egy kin folt vau Mintha gazt vetett volna valaki, kedvire megtermelt itt a meió minden fattyuja, már a magvukat ÍK hnllatják ÓK bőven gondoskodnak jövendő életűkről Sohasem láltam még a határban ilyen földet, ilyen elhagyatott árva foltot Alig pgy fél hoMac*ka az egész, de a Bzegény embert mégis elláthatná télire krumplival. £s nincs országút mellett, hát nem a caikók harapdálták le a fiatal kalászt ragy told ku-korícaeimert. Ijátsiik in, hogy megstáutották. ba is [ vetették, mert a gaz között van valami barázda. De hogy aztán kímélték benne a gazt, az bizouyos, kö-lőnben nem nyomta volna ol annyim a répát. Mert közelebbről liogy megnézem, látom a dudva között a fonnyadt, töpörödött répulevelekt-t.
Mi történt ezzel a kin földdel? A határban nincsen hálAdatlnn hant, miért hagyták hát ilyen; bilaugsftghan i-?.t s kix darabol? Végiglépnoi SZÓIBB- \'■ Hegben, liosKziiNAgbaii. Kerillbellll fely t>z bizony a holdnak » másik füle lejtős, odasimul az ökörúthnt,1 amely H völgyben unatkozik. A lojtós részen épon! kukoricái törnek. No ezek a »zegiMiv emberek cnak tudnak valamit a répáról. Talán &z övéké is, hiszen csak i\'gy kib akác választja ül n kukorii\'iilót.

A répa másé. Tiltakoznak, egyttzerm hárman is mondják, liogy nekik biioiiy nincsen hoiiá kőzuk. Az öreg, aki a tököl wiaggatja a kukorica között, odamutat a gazos [elé
— Ingyen He kell az nekltuk !
Földről még nem hallottam ilyen becsmérlő beszedni. Különös & dolog, mert közös tagban van a kukorica a répával
AZ Öregitok gyönge H munkája, pipázni is ráér, hát mond egyet-mást a répáról. Aizal kezdi, hogy nem egészen a más esetéről beszél, lévén magának is valamelyes köie a dologhoz.
így megtudom, hogy a répát ama Törő Vendel vetette, aki marhabajcsár volt és akit a mérői vásár utau a csapszékben megütött a guta.
— A Törő Vendül odakerült a mi házunkba.
Odakerült, — isinétié az öreg — nem láttuk szíve
sen, de mikor nem tehettünk ellene . . A néném
leánya, a Trmka hozta. A Treszkát Hi>git«Ut)k,
gyámolílottii k az özvegységében, mégis, hogyan
hogym\\ elpártolt a véreitől és felesége lett a TörÓ
Vendelünk. Kz meg izgóga, veszekedő ember volt
mindig, a Tresíkát is rábeszélte, hogy követelj" a
törvénynél a jussát. így amtau elohttottuk » kis
házunkat it, meg <szt a hold főidet ia. A házból a
háttilyó, vályogos részt kapta a Trcszka. a földből
meg a felét, tigy szájjal kavesebb lőtt az asztalnál,

de két kézeel kevesebb a munkában, meg (elére fogyott a termésünk, ami pedig közös volt, mióta csak ax ősiemet tudom. A szegény is , lehet még szegényebb, hát mi is igy jártunk, pedig hatan rágjunk.
At öreg elhallgatott. Miutha azt kérdezte volna, hogy értem-e most már a dolgot.
— A Tnmku megint ö vegységre jutott ? —
kérdeztem.
— Megint.
— Csali segítik nz atyafiak ?

— Segíteni sogitouék ... De mikor marha-
j hajcsár lett belőle . . .
— Micsoda? Asszony-hajcsárt se láttam még!

— Pedig a Troszka hajcsár. Oll vau a vásáro
kon, bandukol a tehenek után, akárcsak a férfiak,
éppen csakhogy nem bagózik.
— Hát miért nem tartják itthon ?
— Nincs annak itt maradása. Kilőne van az
egéht falu, a nagy venztKlolmtit Ő hoztti a falura.
Mikor az urát ott találta a Imlál a mérői gárdában
másnap elment kocsin Mérőbe és reggelre itt volt
a házunkban a halolt. Hiába vitték már vÓna vissza ..
Az Öreg a botjával mugpiszkálta nz indákat n mint aki mindent elmondott már, cak tigy fgy )>ár szót vetett még oda. Amiből annyit értettem, hogy jobb szerették volna, ha az asszouy nem hozza haza

1908. DECEMBER \'28.

ZALAI KÖZLÖNY
Ideálok, enmék.
Már elsírt világi
Talán visszatér még .... . .
Eltimielud már rág? Menj! amig nem késő. . .
Kardos Zoltia
JEQYZETEK A HÉTRŐL.
• A fáradhatatlan Borbély György A nemes ügyért való lelkesedés S70p példája ledi t
az illető postahivatalnál az előfizetés |«l«g«»««i Ctány szobor. Szinte nem akartuk bíoni,
megújítása iránt lehetőleg gyorsan h«w a fíilór«kbői ...ár oly, jelentékeny összeg gyDlt
sziveskedjenek intézkedni, öme- A 8Iobor P*\'í*Mt k"\'***"* terf0 al[ttláIil1
hogy a lap szótküldése fennakadást ne!lült- Kbben a Nikerben óriá.i réwe van Borbély
Szenvedjen, j György fáradozásának. Még nem is regen *olt, mikor
Az előfizetési összeg könnyebb bekOld-j" Cíáoy swborni bmirkezeii az elsókorona. Gáapár
hetéso céljából lapunk mai számához posta-1Bóla adu » -ZIIIBÍ Kőalöny- sierkewtösége
- utján. Az adomány névtelenül jött de ké*6bb, mint
mondani szokás liiderolt az adományozó neve. Borbély György :> „Magyar Fiizs" öterKesxtoje akkor megírta lapjában, hogy a „Zalai K öt I ö ny" uljáu, érkezett elsó adomány nyomán határozta el magát a gyűjtésre. S azóta fárad hatatlan ut gyűjtőit Rorbély György. A Magyar Paizsban cikkekkel, tárcákkal mindenfelé- Az
Ugy érdekében, ftzakadatlauul lelkeaitett minden tereo. A szoborra úgyszólván fillérenkint jött sí összeg. Ezekből A nilémkbÓI jött össze Borbély György eddigi gyűjtése mintegy lH.MOu korona. A stobor-
esotet, amiről az öreg legniftgyarázza. ez a répa, Janó ?
Moiíl a lót is elmondja a Trmszka második liA/insógAt, ni.\'K «* urn hirtitlen lmliilát.
- Hogy aztiin huíalioita H Treszka éjjel a hulűttut ii l\'tdnbit — iiiüacli & tót — meggy üt t nem-wokiira n leszodulűni. Vót a nyáron a határban fene nngy jiigverós. azou sir még most ÍH a falu. Mivel hogy haloltitl niüii is s/a^id átvinni a haláron . . tm vót azutrin maradása itt, annyit
A Trés!
bántották, szidták, mondták hogy kódissá telte a falut a gououz urával. Teriig jo asszony a Troszka, most vasárokra jár. Hogiítini láttam, Keddeu beszól-tem is vele, azután mogVütttsm t(Uo ezi a kis répát aprÓKágg.! tllillia. egy [é|i k(indMr Nagy; nuih,g ^„^„„„„„eki...
korom Mgéljt. ™8J lls c««Uilj« u»m maradt, lenw- Aa ügy intézésére az értekezlet a követ-
ére in" koroni Mgólyi «d a pénil*r. tez{ bizottságot választotta : Dr K o n e d í
Kzekei » törvény biitositja mindenkinek, «ki, Imre törv. biró, elnök; Knorr Kálmán belenként Sü fillért ikir « njugiiijr. megtakurilnui. j törv. biró az igazságügy, V i o 8 z Ferenoz L«het «ionb«n a péntUrbin loo korona havi nyög-1 fAszolgabiró a közigazgatás, Siommsr
dijat is biztosítani.
Aki be akar lépni a segélypénztárba, aunak
Náthán föfelílgyolő a városi posta, Haj ele felügyelő a mozgóposta, Ötvös Emil adó-
(vagy a liol már a péuiUrnak helyi lárnok az adóhivatal képviseletében válasz-bitoltóína van, annak az intéióiéliez) kell elmenni. I lattStc a bizoltságba.
\' A kowéghftían azután Ijniratkozhatik. Különben a!
bndaoxii ignguiaig (Alkoimény-u. in) van é8 1>» Tisztelettel kérjük vidéki előfizetőinket, hogy
birki lovofezölipoü honu fordul, annak ingyen meg- ■-- - - . - .
Iculdik a pénztárt ismertető fatetet.
A nagykanizsai állam-
tisztviselők sérelme.
— Saját tudósitöiiktól. —
utalványt csatoltunk.
Hazai mig nem kéiő.
Sói.M szobifmba Sápadtan btlt a Imid, Oly borus a lulkmn, Amilyen rtig oiun volt. VAIHIIIÍ ugy biínija . , — Valami ugy hajija: Menj, amig nutn késő!
A nagykanizsai állam tisztviselőket tudvalevőleg kellemetlen meglepetés érte az uj lakbóriUetraényi szabályzatban. Nagykanizsa városát az Ötödik lakbórosztályba Borozták, aminek aérelmeseége azonnal kitűnik, ba öBttzehasuiiliiást tesiQnlc más dunántúli váró-uok lakbérosziály megállapításával.
Oltlion édes anyád Tárt karja vár \'rcád, Miért nem tugjod itt B Ilin Alinak vrirnt ? Ugyan miért inaraiNi? Délibábul hajtasz. . . Menj, amíg UIMH ki-NÖt
Neliéz itt, lásd, nagyon Boldogulni néked, Nem neked VHIÓ e Tülekedő élet! Kgyik 6NZÍ társát SOIIHO Nzdnvs lártiát. .. Keretű Nzetih vilitgot f Menj. amig imm ké.sú.
lfju életednek (>.iHZ«>tt*ri zománca:
Amint napvilágiott látott a szabályzat a Budapesti Közlönyben, a nagykanizsai állanUisztviselók közt mozgalom indult meg a sérelem orvoslása végett A mozgalom vezetését felkéré&ro Kened i Imre dr. törvényszéki biró vette kezébe, ki e hó2Ö-ara értekezletet bivott össze.
6 elnökölt az értekezleten, melynek előadója Knorr Kálmán törvényszéki biró volt. A helyesléssel fogadott előadó beszéd rámutatott, hogy itt egy súlyos tévedésről van szó, melyet orvosolni kell. Feliratot fognak küldeni a kormánynak, melyben kimulatják a lak bérszabály zut sérelmességét, kérni fogják a kormányt egy ininiazleri kiküldött Nagykanizsára rendelésére, hogy a Miniszter jum hitolfis ini^gyö\'/.ódö.si K/.eruzzi\'n ez ügyben. — Az esetről in formálni fugják Z i o h y Aladár gróf. őfelsége személye körüli minisztert, Nagykanizsa város országgyűlési képviselőjét kinek közbenjárását kérik.
— A répáját V
— Azt, azt . .
— Kz a répa s Ttiró Vendel Özvegyéé . . .
— Az ve telte, de a (ürmén az enyém.
— Az özvngyí bizony n termés, ha niac*
a faluban. Janó rosszban winlikiU, baj It\'si . . ,
— Oehogy lesz. Nem kell ez a répa senkine
so. De az én lovaim mogt>*zik. Rzoknok nem árt
túzea istennyila se.
Hát ez is tudja az bt>m<it. Talán az joblmn i
— Miért mi küllőim
a lialolt urát. Mivel ax iljeu c-sHlekedot, ouuyit még kibökött az Öreg, Imton Vüarudoloiu.
Hát a halottat ott kellftt vulna eltemetni a mérői tometóbttu. Kz valami nagyon világon dolog lehet meg kell órlttni ununk a?, ignidágál az olsó liallá«rn, mert az az ort\'g csak annyit mouJ a rua-gyarntatára, tiogy clktlvt\'tkezutt aztán n falura a veszedelem. A nagy bajról a )i>-»ti KiiiWntik in kell tudni, különben méltán éri harug tic.m is faggnlom tovább az öreget. Klinondi)lt <*> niiüdmit ó.s hzaVilja tovább a tokot. Kgy nagyot nifgbOkól a b^-md n kiiiiond|a a szentonciál.
— Tobbut tlizik uzxit IÍZ egyen a jószág, inin>
aton az tígóttí répán.
Az öreg éi L a ]ót>7.tígtioz, tulán ig&zit ÍH van. l\'« már mtígnézMiu úlköibun uzt n rúpiU, micsoda buja Itíhtit. Mire odaértek a li-mí^itt, a kitagadott fóldböi, a szelni egy kocsi áll. Meszes vagy halas-^"tsi li-liel, mórt gyiikónyus siilor vau rsjtu. Kiit K^rhes, véu gebe ált a rúd mellett óa javAbau ro-pegtatja SL répaleveleket. A répát p»dig nézi valaki. KoitílíbbrŐl látom hogy a csizmás, tórpo emberke ; J:\'i">, a vrinjirns tót, aki a falut kouzktiuAvel, késsoi olviu,óval, tukórrol nu>g minden ^ jar boritós kocsin vásárra, liin
— Mi jAralban van itt Juuó ? —
— A répámat nézem.

pályázat kiirábának elhatározása alkalmából stirnnk egétsx melegtívfl üdvözöljük, karlámi szeretettel köszöntjük liorbóly Györgyöt. Ilyen lelkes emberekre, mint ö siükstige van Zalamegye közönségének.
- A SUUi Köslflnr UfkBs«l«bbl nkm* Január nagryedlkin JeUnlk m«ff. Aio&tnl mlndtn OitttörtökÖn ét hétfőn délben.
Sorozó bizottsági elnök. Az 190!). évi sorozó Im.düság elníilt^uek a nsgykaníisai járásba Hertelmidj K>la iiH^ykanizhui ügyvédet, volt ortizág-gylllójti kt-pviH.\'I6t jelölte ki a íalamegyei törvény-halÓMigi bizutlbág.
— Kórházi dij. A belugyminísztpr jóváhagyta
Nagykanizsa kózkórháziiuak ÜKMI. évi ktiltnégFí-ti^ét.
A kórházi ápuliitii ilij - szoritit I K 48 fillérbea
van inegHllapiha.
— Pó\'gimnáziumi coucert A helybeli ,
főgimnázium síuká.io.s r\\\\ coutcertjft január Ilién\'
I tartja fönycs inú^orral a [\'olüilri Kgylfl nagylönnébea\' j — Műkedvelői előadás. Kath. legényegjplei január 10-éu egy vígjátékot fog elóadui a Polgár Kgylt nagyterinéböii negyven nzur^plóvel. Vz ylöadás iránt nagy tirdfklódéti mutatkozik. A próbAic már javában folynak <>M szép sikerre jogoHilHiialc. Tekintve Kalb. Lt-gényogylet Híradásainak népm>ruHégót bizton liis.síUk, iingy fi előadás óriási kÖzöüMtget log vonzani.
— Ru haiti osztás. A lefolyt bélen karácsony
elótl az izr. nóvKvi\'t>Ület VI ískólásleáuyt ruMzutt f«l.
Az awta 1 táraság\' -ÍS liut és 5 loányt látott »\\ téli
túlit\'..at. A fógimtnUium nogólyzó egyesülete is Kok
szegény diákot ruházott M a karácsonyi szünet
megkezdési- elült.
\' — Kanizna sérelme Nem tudjuk mi^oda barátai vanmik vi\'uosun-niili a uuiKaH i[iiui»ztt\'riuiu-bau Mikor » titinlói fUL-lé»rt-ndezi\'s«k voltak akkor a 3-ik Inkbérosztalyba sorozták vií az ol«-.só Nmty-kauizNit. Mu*t iiit-g az nj lakl)érbuoB7.láni szabályzat az nllami liíztvi».diíkot f> iNoporlba tette; ugy, hogy Csáktornya, /ultti\'ger.szeg állami tísztvÍNcIói 7i)*/,.-os, Kanizsáé\' jn\'diji i\'í-ak (;U"/«"IB Iskbérl élveznek.
- Állategészségügy. Nagvn\'csén a s«r-
lésorbánc
Ii.-U
\\\\
liilnnkfiZentgyörgyíln. fellépik hivi
— A posta kóréból. A k«iv.-tkt\'zÓ Mtrukit
kaptuk: Uor-stnur Adolf posta gyltjtónek incgbftcgn-
(iésti kövtHkeztébi-n a O^ngery-utca t szám alatt
lavÓ posta gyűjtőhely ideiglenesen szOneUd,
— A Oaány szoborra artntnényoitak » luHon
Nagykanizsán: Thullmtm<r AllWiini\' \'2 kor., (tuláz^y
Uyorgyné gyU|k;M! 7 kur. uo fillér.
■ \\


Z A I. A I KÖZLÖNY
— Melyik a legjobb budapesti napilap. Erre a Mrdéare tn»r megadta a Iwlyos válásit a köiönnéí. a mikor oly nagyaraiijban csoportosult
• \' • ■- a legalter-
, a mit a :ottuk meg,
— Ami nem aktuális. Most érkezett meg a ráros uj seprőgépe. Tnla}donkép öntöző és seprőgép ei „egy személyben," Elsó része ugyanis öntöző,
.... . - II «lfl Itil . .11 A „» í H ■■
h\'atulso rtaa »«prí Itteniéit. Hatalmas alkotmány I .At Ujsag- körül, liogt ej sí ii|ai«■m 4 16 Hall IIOIM. meg két «mber. Némelyet aill jedlubb ralamannyi Uzötl. Alt a P«l>\'» bisiik boey nem célsierO, mikor at ónlölés után I régibb lapok liarmmc esilemlo alatt i
■ • timem!.Az Uisag- rdvld öt évi fminaNisa alatt nemcaak,
és folytonoi
hogy megjárta, hanem tu
He ot
írlelmin a c p akluálÍK, majd meglátjuk a nyáron.
eraelkedéie szinte kaprftaios l\'oilódést biztosit ennek
. . kötkedveltstWQ envfítleii clókelA nagy magyar
mi m»íy«nk *« T*™"™\' »■ „,pi|,pn,k. H*cieg F«r.-nf. Ksnwli Géza Kóbor
N lminko\'ak Tz" a fóltoL "l.oiy a\' Tamás. Kozma Andor, lliksiárh Kálmán íómunka-
1 ,„b»rment6; láraakon kivul olyan ujaagirói iiariia »tolg*li« .Az
oly közvetlenül következik a seprés, mert a nedvesíti ál oly birteleneben az utca porát
ne
szezon során a sx"génysorsú IQtiöbütegeií 0111
az ügy most — A
adhatuuk az életnek, családjuknak s hogy a helyi,
szintén támogatást ieenylö azép célok ne álljanak I - - .... . . - . . . r .
lesi » « itPmeKiHlk el, nanem aiaaaira
az emberbaráti lörekvés útjába. örömükre van mirirai. | "" Asszonyok körébe.. «...(. i ,rw*&*8 ^d-hogy a m^Urtiiidó estély jövedelméből .jry h-lji! v«lt«^Bjek. -Az U,8ág- elftfizHÓM ára 1 hóra 2 kor. ill\'Lgn beteget fognak fölvenni a József SumlA-■« fillér. ..egyedevrn 7 kor, felerr. 14 kor egósz ,;,.„k. H-Pinfr hinni hogy szavunknak visszhangja I •"« »M kor. Megrendelő cím: „Az ü|ság" Buda a szép törekvést nem altatják! pe»t. Bákóczi-ut 64.
.„j.jij ! - Blstoi gyögyhaiai. MlmUiuk, kik <o»*. en.í..ií.
.. u. ., f, . v»gy iitíie\'tedt* kövelnoílílieti fclluviid*«Un, sioruUihso, fo-
— Szegények, karácsonya A I\'enli Magjrw,^^ éuig7hni.yb«» v.gy egyéb bajokban menyednek. «
Kuresk. Hank ungykaniz<ai fiókja 160 koronát jutta- **l«Ji .Moll-fele leldllu-norok- haunáUi. álul bhioi gy«-
tolt a pulgárme«ter kmubo a rárosi szegények közölt gy\'**\' *<nck «t. K«r \' \'
, I. TuchUulier Moll A. ke»tili
karácsonyra leendő kiosztásra u.*n»íielld Moll A.
iri jelvinyéve) íi »lii[iiiv«l
— Meghívó. A Nagykanizsai Szakszervezeti
Tanács vigalmi bizottsága a munkás olt hon-alap
kére
g javán 1HOH évi
Nagykanizsa, PeMfl-utou Berger-féle
p M \'í I -ón az Artúr
Szarvas ezálló dísztermében Uabarettel eftybekötött | fcorcBIXja mellett lovö Koroncy ház ola<fó.
jótékonycélu, zárlkörfl Sylvesler tánceHtélyt rendez. . . ,
KeideU esie 8 órakor. Helópó dij: Előre váltva Bővebbet Dr. Malek Laazló ügyvéd urnal
személyenbint 8o till., családjegy H személyre l Nagykanizsa, Eűtvöa-tór 33 szám.
korona. A pénztárnál: személyjvgy I kor. családjegy |
■2 kor. 40 fillér. Műsor az estélyen.
A „ZALAI KÖZLÖNY"
— KaráoBonf*-ünnep a Déli Vasútnál
A Déli Vaspálya Társaság tisztviselői lovag bárdányi
Bram Miksa miniszteri tanácsos, TeiórigaiRató-helyet-
ten keedeményezéttére az idén először karácsonyfa- .
Nádor-utca 7. sz. alá helyeztük át.
ünnepélyt rendeztek az elhunyt dólivasuti alkalma-1 szerkesztőségét és kiadóhivatalát toltak után hátrahagyott árvák részére, amely alkalommal téli ruhával, cipővel éa más tárgyakkal ajándékozták meg a Meg- nyebb sorsban lévő vasutasok gyermekeit in, Ilyen Donepséget az ösfttis nagyobb állomásokon rendeztek.
— Hua tolvaj ok. Karácsony táján, aki csak i
teheti disznót öl. Akinek erre nincs pénze, az onnan
veai, ahol van, meri Dniiepea csak jól kell élni még
Nyilttér.
a dotogtalan embernek is. Ilyen gondolkozás teremii i
miig ez idötájt a hiistolvajokat. A Hunyadi utcában ! Az « r0VBt alatt közlőitekért n»m vállal
g j y
i tfibb helyen ÍH bellatollak a telkek folQl •■H ellopták
>a folrakoll bum. Ujabban más oldalról ÍH tettek j
Woifló jt-lenléseket a károsodottak. A rendőrség j
mbfl éb«i wnmmel kíséri az éj lovagjait. ,
Salvator orrás
\'■— Bűntény vagy Baerencaétleneég ? | Or,llt(tiSi>koii t(-Kg#l az f-rdóór jelentfltte a rendóségen, hogy al\'derfói itrdÓ azéléu egy férd hullája lekaiik. Bay tíyrtrjrv kapitány, Jutási István rendőrtiszt és Ráoi kőmáli lir. városi orvos nyomhsn kihajtottak! a megji-lAlt belrrt* és egy VÜK tag bUkfaág alatt hol-1 tan feküdt Némel Mvia kiskauizaai 40 év körüli | napstámft^ M«líkaK>a volt agrooüzakulva UgyláUiik \\ a hegyrÓi jtiu haza, \'inauan bort hozott tarisznyájában. Az erdóo egy korhadt ágat vagy Inakart törni, vagy magától mbanl a szerencsétlenre. A Tingálatot ez Ügyben megimlitották.
— Egy r\'tudör megsértése. Az egész város gyerekeinek a Ko.-s-s báosijn. Koesis Jánus rendőr panaszt mtt Vmv«c JA«.\'f Korona szállói szolga ellen, hogy i l\'4li raKUtuÉl teljeNitett reiidóri izolgálata közben ót a.vul illöue. A rend&r. csak köt«lo8ségót tulj(-sitettfl, mikor a vasulaál egy ren-detleukedó csoportot, mely között Vravec ifi volt, rendre utasította Haté&ági közeg megsértése miatt az eljárást megindították bérszolga ellen.

1008. DKOKMBER 28.
Karácsonyfa ünnep a fogházban.
■ Saját Udóiitónktól. —
Meghaló Uiin.ipBÓg sziuhelye volt karácsony olóustójén a iiagykaiiizsai fogház-iskola torme. Néhány emberbarát jóvoltából a fogházban is karácsonyfa Ünnepet reiideztttk. A kir. ügyészséget 1 n r o c z k y Iváu ügyé»5. Molnár dr. alügyész, Gfirtner Autal dr. llgyiSníi megbízott, a Rabsegélyzó ngylet választmányát Kotluchild Jakab dr., a gyermekvédelmi bizottságot, Bartha Jótsef dr. bizoltsági titkár, képviselték. Jelenvoll néhány meghívott vendég ÍH.
Miutogy 80 férfi rab jelent meg az Unnppség színhelyén: ai iskola teretaben, Inroc/.ky Iván ügyész beszédet intetett a rabokhox. Szép szavakban méllatta a karácsony Qmiepi i«lenlóségét. HámutAtotl arra. hogy emes nnneptiég is mutatja, hogy R tár-uadalom nimi tauzilotta ki kebeléből HZ blítéltcki\'t. ókéi ÍH részesíti a szép ünnep örömeiben. A javulás | útja nincs elzárva előlük. Hestéde végén megmon-i dotta^a raboknak, hogy*. «gyik elitéit tármjk kegyelmet fog kftpni.
Inroczky kir. ügyész humánus gondolkodtat bizonyító hetuédn rendkívül meghatotta a jeleitlevőket. Majdnem az itsszes rab szemében a meghatott-nág könnye csillogóit. Egyik-másik hangosan sírt. A jelenlevő vendégek meghatoltsn szemlélték ai öléjük táruló képet. A nagy liatánt tett beszéd után a rabok hangosan elmondták a Míaiyánkot. Majd egy karácsonyi szeut éneket énekeltek.
A 7. Hu népség után meleg vacsorát kaptak a rabok. A vacHorálmz sört is faUzolgáltatf.
Az tlunvpség utáui vacsorához pénz és ifr-méüitítbeui adománnyal boazájárult: a Rabsegelvió egylet, a nagykanizssi Sörgyár én Josii/ovics Milivoj.
Közgazdaság.
Drágaság! pótlék. lapunk egyik száinAtmu liogy BT, Usitrálí Magyar Hank tisztviselői drágasági pótlékot kaptak. Az n10gyetértés--ben olvassuk, hogy a Po&ti Magyar KnrHskedelmi H.ink tíszUi&elói a jövő évben is részesnlnek drAgH^Agi pótlékban. FizetéfiQk tiz Ntázatékát kapják, mint m
Kertgazdaság fejlesztése a Balatonon. Közélelmezésünk egyik legnntfvohb ba|a &z, \\\\oxy H kedvűié talajvinziuiyok dacára majd minden nagyobb váron zöhiuégliMuybtii. szitnvcd. Ugynnez áll a furdÓ-tolfipekre ÍH. így VAU a balatoni fürdőkön ÍH, amelyeknek minden természeti »Eépfié|{e molMl meg van ll a nagy hibájuk, hogy rendimül drága az élelmezésük. Ezért feltétlen N/ukséges, hogy ax élelmezést viszonyokat (Bvilsák. l)» niüiőgatítaságilag is jalwitős lenne, tiK a HaUlon nieuléii zöldséglormeló-tulupek létealll-néuek. Darányi fóldiniveléiiugyi miniszter leiratot intézett a HzöveUéghuz, készségét jelentvén ki. hogy-egy inegDtivonjlt bolgár-rBndKserli uagyobb zöldségtermelő inintatolejiüt hajlandó a be rend onkeknél megfelelő segélyben részesileni, ha a termelésre kisgaxi dák. vagy iminká>i&-«Hlildok jelentkeznek. A Veszprém káptalan a szövetség iutervenciójára a Sió mentén\' Siófok határábau kedvező fizetési feltételek mellett* termelésre alkalmas területet jelöl ki és érdekes jelenség, hogy a kisgazdák és in un kasok nagyszámban vállalkoztak már eddig ia zöldségtermelésre. Ugy értesülünk, hogy a termelő-tel epet tavasszal be ia rendelik. A földmivalásUgyi miniszter tanítómestert küld le, aki a termelésre jelentkező családokat a kerlesietnek erru a jövedelmező ágára fogja megtanítani.Sirolin

Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis. Influenza
«ttcn azamtalan tanir és onro* által naponta alantra.
tnOOtítr, uUiuatokal la Idnáhiak,
„K«vk<r" ornbu URoehe"

F. ■•|ku»U iUche A C*. Buti (MJ()

1908. DKCRMBKR 28

HLAI
KAhm lírail a kör múrésxeti sukoszlályának lemondott elnök* tfurltéT karnagynak m a dalárda minden tagjának. Ez"n megerősíti a .Zalai Közlöny- véleményének helyeftnégét, * dalárdának szüksége van Höhm Krnilre, viszont Röhm művészet iránti lelkesedéinek a dalárdára".
Vértewy Károly Ügyvéd Zombor Cikkét
köszönjük. Máukorra is kérjük, i
Kérde&dikÖdő olvasó. Az „Ahiólendvaí Iliradó* feolóa BzerkesxlÓje Oszes ly M Viktor.
UJ|0NSáG0K.
A kath. legényegylet pásztorjátéka.
Karácsony másnapján a legényegylet sióra-
koztalója a rendesnél Kzélenebb keretben folyt In
Az egylet Ugjai rok buzgósággal, kitartó törekvéu**-!,
a Három királyok c. pásztorjátékot a<iUk nlő. A
Polgári Egylet falain belől már régen láttak annyi j
embert, mint szombaton délután. A kíváncsiak, a1
látnivágyók lömnge zsufoláaig megtöltötte a termel,
KÓt a kiszorullak iiigyHtáma a közkívánatra VBHárnap
megiHinételt elóadánuak is juttatott egy terem hall-1
gatóaágot. Az elÓadáat Kollarics Adél hatáHOM éri
művészi prolog szavalata vezelle be, mely után
ItrnncflicH J. adott M magyar nótakai nnengó IÍMZU
tenor hangon Kperjensy flábor dinerét harmonium
kihérete mellett. KiutAn következelt a pásztorjáték,
melynek elóadáaában a kénznlUégeí éti rátermettKeget
kell koiibtatálnunk, A szereplők niinészi gyakmlolt-
hággal állták meg holylikel H az ulakiláx Hnoin
núanitzaival, valamim a szerepek átérzéttének (rn|ipáiiH
kife|ezé«évtil (okozták a hatáxt s érdemelték ki a
hallgatóság zajoa tapuviharát. A jelmezek tintát én
kifejezéstoljeoek volta* egyaránt. Sáfráoy .1. játéka
llerodeit nzerepébeu, Rrunouics J. udvari bolondalaki-
tóíía, a pásztorok én királyok előadást enip éri KU|1
dotian öHxzevágó egészet alkottak, AZ elóadán sikerét
unKybau biztosította a mAvészieiwii ÖBitzeállitolt élő
kép ÍH, melyben a szereplők lermészelea riépsége
a képviselt szerep fenségével a halait harmóniájában
pgyeuflll. Különben a rendezés Kpirjessy (táborhegy
iéit eluököt dicuéri. Juslus
Szurovy Géaa főfelügyelő lett
fiznrovy (íéza déli vasúti felQnyelőt, a nagy-kanizeai pályaudvar forgalmi osztályának főnökét a Déli Vanut igazgatótiágA fól\'eltigyelóvé nevese ki Mint értesülünk, ez az első ebet, mikor vonalra kirendeli littztvinelót ily rangba neveznek ki. Ki a riika előléplelé« Szurovy (.éza szaktudásának méltó
Halálosáé
Súlyos c»apás érte Hallá Kmil dr., rNáklornyni közjegyzőt. Fia Lehel, a Fenti Magyar K«>renkedelmi Bank újvidéki /tokjának tÍHZlvifflló)6 23 ÚVHK korál>»n 1 Újvidéken meghalt. A gyáxzoló családhoz sok n\'-ni-H. J. előflaotő urnak, Nagykanizsa Ön | vétirat érkeznit,
azt kérdi tolunk, ki irta a „Z.I.Í Közlöny- december | Az otv0582Övctaég és ft munkÓ8pénztár
1-iki Hzáiitában nz Irodalmi én Muveszeii Kör dalár
dájáról szóló cikkel ? Krre e«ak nnnyil közölhetünk\' A i»aícy kanizsai orvonok ps munkás
hogy a cikkel kül«ö ké^ól kaptuk, de bzmőjéuek I P^itAr közt végrft tisztázódni foK a JiH.vzi-l.
nevét nincs feUittalinaiiauuk nyilvánosságra lioxoi.!K \'ló 24-én órzkfixelt nifg Thassy Üiilmr
Örvendünk, hogy veltlnk egyetért, melynek Ön leve- dr !pVí>líí a kanizsai pénztár igazgatóságához,
lében igy ad kilfjexónt: melyben az orvosszövétség Zatamogyei Hók
g
jának elnöki\' bejelenti, hogy a szővi-iség
korábban létcuileU megállapodáshoz hn//u-
jiinil és « fegyelmi kérdést, mely a/, (llközó
l dd áll
:1 én művébzeié-lpont volt eddíg — a megállapodásljól kikuj; (leolja. Mim értesülünk a péntiár iguzgaió-sága Nagjkanizhán három, Csáktornyán ÓH Alsótendván egy-egy urvosi állásra fog kiirni
gygy pályázatot a közeli uapokban.
Szövőgyár. Weisz én Iiing C«*K alatt RZÖVŐ
gyár alakult a megyén!:b»IÍ Onsbrrnidek köznéglx-u
A gyárban tiolyemárukal és szőnyegeket fognak
kósziteni. |
OsÖd. A komárvárobi ker. fogyasztási tuÖvelM kezet ellen a nagykanizsai törvényszék cHÓdöt r*)üd«lt I cl. Onődbiztos: dr. EŐri Szabó Jenó. tömeggondnok; | dr. Miklós Dezső, líejolentéjti hfltáridó lyoít. jan. J3. i
Kotró haj ók építése* balatoni kotrások- \' boí A balatoni kotráshoz tunkséjíes Kotróba(ók ..pilisével a megtartott versenytárgyalás alapján a fólniniveléflügyi mininztar a Ktiuvviú-Tóth Zacoaria) ktttrÓK.várat (Uiposl) bizln rncg Ifi7.\'í7\'2 fa vriUulmlí
Ingyen ezederfaoBemeték Ot millióra emelkedett már fi folyó évbmi az & kereset, amelyet laíisitájt a tífilynii)lHTU>nlt)iiyéí\'7.l6kiiek a beváltott giibókárt kifizettek. A fiildmivelésllgyi mioittilor a gazdasági mnltékhaHzonvélfllnok, tm-lv azért is jelentős, mert tőke nélkül, a legszegéinuhb Hir.ber által; js megkezdhető, akként óhajt lendületei adni. hogy az állami taibknlákhan termelt eperfacttemeléket ingyen engedélyezi a köztiégektiek Ugyanis az eddig üzázazrekre tehető selyenihernyótonyésztÓk Hiáma flHznrint nÖT«k«zÍk, az eddig tett tapahílalatok szerint, hogy van-e elegendő epeiU-lévél ? Azért leikosili a
kot. hogy szegényebb lakosiársaik jóvoltára gopdoH-kodjanak arról, hogy faiskoláikban kellő mAnnybiégü epttr facsemetét neveljenek.
A „ZALAI KÖZLÖMY"-ben
Szerkesztői üzenetek.
„Az Irudalmi Kór dalárdájfluak legutóbbi h»ug-versenyen tapaaztall ^ikerúból meggy6zocllf(ii, hogy a múvóuiiuH dalnak vaunak mug Nagyktüiutáii barftlai. A
célravezető é> eredményes.
dalárdában liincí válság, a dalárua
l\'j tagból állna, (.pedig ttokkal többen vannakj még akkor IH bü&ikóo vitielbelué Baz Irodalmi CN Mihébzelj Kör üalárdája" iittvet. Érdokea éu íeljegyzétíre érdu-
j gj
ban jeluuel volt, mii; muluguu és bxiv búi gratuláJl

Esküvő.
Tiirok Kmil, a budapouti Hárd automobil r. t. lóköiiyvi-lóiü tegnap lartolU eukörftjét Fleiachhicker Melunit- kisa-jsionnyst Nagykauitsán.
SzilveBüter eatl mulat6ág. SíiWeKzter .-SIH az Önszes nagykanizsai egyeüQ-lei"k miiUtHHgot r«nd«iuek. A Polgári Kgylet eetéie, mint v.-lllnk közlik, killöDŐHen HÍkeresnek igérkexitc.
Babosa László müve.
Ilahi>8» Unió Ügyvéd (Nagykanizna, Báthory-uli-a 12.) BA költők világa" eiml. autbologia 4-ik kötelét kiadni Kzándékozik. Köri évéiben kéri az elő-liK\'tóLt.t küldjék be a 2 kor. illetva a főzött pél-dánvTt a d korona elólizotébi dijai.
Vallási téboly.
A minap letartóztatták Özv. Tulipán MitUlyné 8zeutftudrá(ti (Héviz melleti község Zalamegyébeu) lakóit, inttrt a község ÍHlátóját meggyujtDtta. Hestálli-tollák a nagykanizsai kir. llgyéstsúg fogliátába, ahol az aasxony viselkedúüo gyanuunak tuut fel. A kir. I ugyénzuéK elrendelte az axHzony orvowzakértői raeg-| víiHgáláUt. Dr. Kzigetliy Karoly és 8chwarz Károly itörv. orvosik (eljeíiltelték a vizsgálatot, kiknek KI jauiony elmondotta hogy az Isten liazteletére akart ■ vitú^oissá^oi li\'tjositttui. Különben, fotytattu szegény , asszony, a népdal ÍH ml mondja „Gyere róxsám \'nyújtsál gyertyát, mutasd meg az omág utjít. — A törv. orvoaok HZ asszonyt közvenzélyes elmebetegnél; (..leniniek ki. - Klmegyógyintizelbe lógják
K/állitdlti.
A Oasinó közgyűlése. A nugyk)t[iir,Hiii C;tsinó tegutp délelőtt tartotta
^özgylllését Ujnepi Klek Lipót elnöklétiével. A köz-gyllléni lAruyantagion Hierepelt az egyeslllet iltp-hialnily módosiláfiH is. A közgydléH ugysutH kimondotta, liogy czeiitiil a köz éu magántisztviselők is fél tagdíjai fi minek BT. egyesületben, mint eddig például a tanárok éti déli va»uli littitviaelők. E b»-tároEBt hatása ulalt, mint velünk közlik, titenkét
< tnagánlÍMZtvÍ«eló jeleutkezeit tagul a mai napig. A közgyulén a lárgyNorozat szerint folyt le.
Baleset.
A koiüli Unepi put<Máu t liHitinyei jArátij fc Hndttpetit n székelő inélyfiiró én földgáz részvényttr-Hhháx lurriísí inuukálntokal végeztet, melynél Houtu A dám HHiiikáKt a KŐzdnrn nityonnyomta. Kévén Lajos, a UHgykanizHai pénztár igazgatója é» BriUB litván h7.oinI)»(hHl)i iparlolügyblÁ ma reggel a hely-Hzinre mentek H viiNgrilat iiiegvjlé.se. végett.
Angol-kór.
Az általános egássaóg »
SCOTTféle Emuisió
hntiW alntt. rohamosan javul és « augol-kóros gyermekek épolv róisá* és viruló arcszinl kapnak, mint ax egü«ZBWge«ek. Az orvosok állandóan ajánlják a
SCOTTféle Emulaió

I\'Í\'M Egy eredeti üveg ára a K. 50 fillór
Kapható minden gyógy tál bau.
Aniu kiflii éh konciMilráll táplálék, mely a HOOTT-I"IK KiiMilHii\'i-hau foglaltatik, táplálja a CÍODtokát 8 azok ni köményekké « H t\'gyeuossekké tettzi R M%t liHlásn alatt a CHontnkat körülvevő hui egéswégea ésAVILKá SUCHARD

Caak ,
alpesi tej ■ ■•■\'.•.■ kakaó
•\'■ czukorból áil r Páratlan ■•... ■■

A 1, A 1

Iktf. DECKWBEB 5í.

Szép keblek
PIIUIBS Orientálás; K
melyek a" kebleket fejtetik, eroMtik, helyreállítják es a .161 kelwltiek pompán lollíégel kolcaonöMiek. ai egészségre károa li»l»» uélkol. Jótállva, arzcui-kum meul«a. Orvosi birességoklol ■IlmnervB Telje" discreüó. lloboza haainélati unsill.iial ü K 4f. UH. bérmentve.
J. BaUé gyógyeaortár Párizs.
Itaklár: Török Jónaef gyó« sierésmíl Budapeat
Király-utca 12.
;;;-
két lióimp ftl

IFJ. WiJDITS JdZSEF
AUpItiil év 1882.
Ajánlja jól berendezett
könyvnyomda át
iiiiiidciiiti\'Mill uwtintlui niuiiUk diszes HM ízléses tílkéMlttisere
HilAiijo-s tinik nicllxlt. NóvieiíVfk, kurtnvr|t\'k, inefthírók, i-ljHKvzt^i- ^ t\'-kfh\'^i-kriiijiik siti. minrlÍK a ley;i)|iihb tlival Bitríut
tamplonok.


EKSZERGYAR.
A legjobb klII.VB-knlnr* volt i-s lltrtrinl H
Fattlnfer-féle k ntya-Kaláoi,
láp^vrik líií.lll a li\'gjobb 60 kg 23 K., 6 kg bérmentve 3 20 K
Villamos üEOinri* lierendetelt arany-, ezüst- és ékszeráru - műlerem
Pappy-BUqult KfllÖlllcgeS lítNS
™53-6o*K.2e K"6 kg\'< ékszoi\'flruk ás jegygyűrűk.
iiriiKiiiut kotii: t LJJ foglalBsolíHl én álalakifásokat ^lorsan elLiímitilDk
EladíLs mszlottizetósre is!
mely »« OÍKIM B lal\'l
kslJOk-k"\'íik
Filtli|ir\'i Pitinl Hundikuchm uai till|il(iltirl«brlk, Wlanar-ltmUill.
260-ilél több elDŐ dij. A l.itiwr lel« tápszer BERÉKY JÓZSEF ÉS F/M
X X
, Nagykaitizgán (Vároabáza átelleuébei].
Ifj. IVajdits József
A világhírű „PATHÉPHON" beszélőgépek és hanglemezek . raktára NAGYKANIZSÁN
PáTHPPHflII\'1 beszélőgépek legszembeötlőbb előnye, bogy tű nólknl játodunnk, miáltal a tű folytonos
ifi M IIILl IIUll változtatása és a tű által okozott folytonoszaj és recsegés teljeBén megsattnik. A
„I\'ATHK" lemezek a világon a legjobbak. — Legnagyobb műsor.A is un. átmcröjü lemezek ára
■ IvS\'J K és 5 Ív
Tehát a legolcsóbbak. A gépek eredeti gyári áron kaphatók. Eladás részletfizetésre is. Műsorok ingyen és bérmentve. Bilrmily régi szerkezetű gép is átalakítható tünélküli játszásra.
ooooooooooooxxx

190H DBOBMKKR 28.

ZALAI KÖZLÖNY
Vidékiek,
pásztory
ÉLÖVIBÁQ
nagy kereikedö
kik Hiiiin>\'lyőHi-(i iit\'tn vásárolhatnak, tekintettel a talpba vésett szigorúan szabott arakra, minek következtében az Általában

tulkövetelés
ki van lórvti ÓH H in cg ti fim feleli áru bármi kor ki lesi csonMvft vagy a pénr. vúamdva
kizárólag a
TITDT1T " í-\'il^KyAr r- *• iiajiykiiimaa „ 1 UnUL ^raktára Kfi-utei i 2. ssáin Korona szAll<Sval ^zcmbi-n rendeljék meg sitiit-élk
Aki egészséges, olcsó, zép szőlőt akar, bizalommal forduljon
Vityé Miklós
liUlliairiliiii imlilt itálM
Kzölőoltvány eladás!
(IS IXAMDOH (TtiroaUI-m.)
ol sí(ik\\ Any minőségű,
iVInlli IVlN gVi\'ilí\'TfS «S
ma /.iililoItVHtivok. lior- é« <» mftiít\'frtink, valamint tmrikui SÍIIIM t"i gy ókor OH l),.,! tiKynutt/.ou rajok, II n a lognlesóbU árban kapha klrtp t-,ílr« vnlaszit.it fújok
renda y
tőle. S£öl<>liiK"Miak
Faj-
A s/imos flisiiH-rA IIM»*\'| kíulll itten csuk egy.
TonufíiKl, u. (i. : Hi^ctlstíriet Z«U-m.) I0OT. tiep-
iem!>or 30-in, Ai űntül teit.ioh 800 diU gföketo* fii-
ollvJmy ^Kcn iiipon inr^creilti egy ix&1 tom mnrAtlt
helölak: veitiiljuk oljr hoíinir.i nStl, h«(>y m»g»tiáyuk
Egy Vé\\ míler * kardi meKtialix<llak ít le kállaii ttket
viRnl; mljeten f.ijliiník. - StUoien njánUnl IuBom
hálk ( ké i
IIAJIM; IMBK.
Hirdetések felvétetnek e lap kiadón i vatalíior.n-

tókhun a mór évek
halóbbunk ismeri:
KBkailömantl ilió izilötltiin) talap tulajdonos: CA8PABI FBIQ7E8.
MedgycB 94. sz (Ni^yküküllö-megyp . Imik kifli árjiijiikil kinll
lolioi megrendelésének megtelek elAlt Rt itmoíCí >«e-
milyiségektól ugy ssó-, mini iiásbelílcn bíionymÍRol
»>íe<hel ,raBin.t laitl nilitili) llllltlll •l|kll-
tiliilliral.

ALinlraení. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
pó\\\\tk*
ogy rigi6ti«k biiöujuU hiiistor, m«ly mir sok AT 6t» IcKjobb Í!yd»iomcsítt»pitó gtörnek buonyult ktuviaynal, nimi\\ «a Mtghfllt-kl bdőölékó hAl
p
Csokor- ii ksazara-
kfitesert az anzi|kai
> agtűkb elio díjjal
klttititu.
BUDAPEST, Ráktczl-Bt 1
■■■1111
Figyel 111 extcUs. Silány hamixltvanyok miktl úvásár] *íkor ÓTalouk logyunk te, i«*k OITBD Qvogot fogadjunk ni, mely a „Horgony" vedjenygyűl ét a filohter cégjegyiwwvl olli-tott doboibR TSJI onomagoka. Ara üvegekben K -.60, K 1.40 ia K t.~ ó« úKyBi*lván min-don gyójn\'iu«rUrbata kapható. —- Fímklii; TflrBk loiaaT ftyiijyaiorráiníl, Budapaai
DUlchitr srAgyszoiin u jinir orosziiihor,
|y irdikii b!»éizkirt,ál Urlilaiz
hócipők
könnyDek,
,, •legánaak
és tartósak.
Nagykanizsán kapható
Rosenfeid Adolf Fiai
uüígllól.
Elmbethatruso Ti „,11. Mindennapi a
a/ú-ti vuwry ónuiittsitése ulóu ugy M)ijí>"Hi\'\')i>zHiroM, mint bármely fculfulili állniiiljiii), forduljon a
ry I - 1 ; . 1 „Szabadalmi Újság"
^ Budapest, VII. ker., Erzaébet-körnt 26. ■iám.
tvórji- a rS/alin<laluii Ujaiig" ingyen
1 íl 1 d 1 íll í\\ II V Cl IV /ik.s/i.Miili,/ Bud.pe.t, VII
Ottomán-
Jól jegyezd moM\': ci^aretla-papívt, vagy hüvelyt hozz <;s ne <MI-gedil magad hasonló kinezésü silány niinős(\'gfi utánzatoktól tévútra vezetni.

:n AI KÖZLÖNY

mos. DEOEMBBR >8.\'
E|y iiiiitt inliti ing ára 2 kanna

H*E*l PLIT2A
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A védjegyét és aláírását tünteti fel..
S.ldlll.-porok urtó. „6||rl..Ui« . l.gm.k«..bb «°™<"- bh rt««öil ■iMnktcMa, mljbtaul
MOLL Gyermek szappanja.

. dlrabonk.nl «0 till. 1 vau ollilra.
Öt darab I kor. 80 flll. Mlndon darab fveraiek u.pp.n Moll A. v*\'lje|

ZZVU-ik magyar királyi
jótékonycélu államsorsjáték
Kifii eonyiltk rcmólhftö (Utm jiivedi-lmn köíhnninu i\'S jótólíouy colokra fyg fordiltatni.
Eieu 8ors)átékiiak 11969 nyereménye 365,000 korona ŐKBiegben készpémben.
FÖMíERkMÍHY 150,000 KORONA,
loválil.n
1 főuyereraéay
20.00U kor. 100U0 .
5.000 .
9.00(1 .
Mi ji.vemiibiiy A l.üoo kor.
l.\'\'O \'■ . 100 .
H00 . 60 .
IS"» . IÍ0 .
■ niioo h B IU B
Huzáa visszavonhatatlanul 1908. év december hó 30 án WB~ Egy «orgjegy ára 4 korona. "W
SonioBjck kaphatók a niagvir kir. lollójővniléki \\t«n*v^»,"«\\ Kuctf-popten (Vímpalota), ial»menii)ii |io»la . adó-, vám-, és nóliivalalnál at «»»>e» TasuCUIIoinieokon t a li\'glöbb doliánylotsdébiMi és valló-Uiiutben.
■agyar kir. Lottójövadétti fgargatósag.■■II ». lyéijinrii/.\'Vi\'.\'iikír.\'iíiirl izitllti álUI,
Bicn, Tuehlniihíii !). M.
Vidéki mogrendottMik nitponU poitauiin>tt aielktt lelje>ltt«tnek.
A raktárakbun tfsniík hntarozottan „MOI.I, A.\'
és
tO ellátott kftuitmáii.vaket kérni.

Karácsonyra

íijiktAr Nagykanizsán: Rosenffeld Adolf Fiai-
Oh Jaj! Köhögés, rekeiitaíg éa Elleni
elnyálkáaodás ellen ^r " gyors és biztos hatásúak
Egger mellpasztilla
Aa étvágyat nem rontják éB kitünÖ izüek. Doboza 1 korona éB 2 korona, r — Próbadoboz 60 fillér. Fi éi tzmtlrifil riHir
„„„„.,,,. „,|.Hr„ „
lipkiló ligjkulziig: Bilit U]ti, Prtgir Bili, Rilk l|ilt ii CiÉktornjrái. Pető Jutvarrógépek
a
leghaaznoiabb ajándékok,
melyek az 6nze* Üzleteinkben kaphatók.
Singer Co. varrógép rászvónytársaság
Nagykanizsa, Dsik-tór. 2.
Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban.


Szőlő-oltvány
Aki hirdetni akar
ll kuldilm in
m«X |.cdtK bikcncl, »( f-niutj.,,, „t .Általános Tudóailc. (I.e.,, .,Ui i;>u)a) bfrdcKti tildHyútioi, Hiula|-rtt Vli., ¥.,-ítéict-kAntl 41., abol hinJeltiotcl m úii\' *ici liítciö b«i- c« kulfül.li hliU|.ol«liflii *>
kunyvn m«
k
Illllrn illiiiiettil. iiurlkil n ■■,,,,! ,la, ,,
lkj-
Tfilili mint Uuo n*i\'lir kitttö-«lele, vidéki lt|iok ifiJi-unll hlrilcUsi ottlálya, nímoi hí p ktiáríilK-gü» kei elöli ge. DUiei u)*«,, E>|I16|>U«,
i lii b i. Ci hirdol6kHok dfitncuitiiC\'A
Olcsó ár 6n pontoa kiszolgáliia Czim
ltgoi
Szűcs Sándor Fia "°i°t>i\'P«
BihardiÓBzeg.
Nyomatott IQ. Wiydito J6«sef könyvnyomdáiban Nagykanizsán