Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.73 MB
2015-02-26 15:12:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1030
3740
Rövid leírás | Teljes leírás (339.47 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. március - 9-13. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1908. NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, ö. BZÁM.
MÁRCIUS 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Előfizetési árak: Kgá«z évre 10 koron«, lélévre 6 koron», negyedévio 2 koron» 60 flll. Egye» szám ára 20 flll. Tanároknak, tanítóknak. jegyieknek és Állami tisztviselőknek I ívre e korona, fél évre 3 korona.
Felelős szeikesztő: Kálmán I* á I.
I.aptulajdonos is kiadó.
II\'J. WAJOITN .MiZNKF.
8zerke«»töség: Nagykanizsa, Ffl-ut 16. azám. Előfizetések és hirdetések Ifj. Wajdlla József könyv-kereskedésébe küldendők. Mcgjclen minden hilfón délben
URANUS
mozgóképszínház
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 20 sz I. emelet
Nagykanizsa egyetlen látványos óh kelle-mos szórakozó-heiye.
(
Városi képviselők.
Nagykanizsán, 1008. márc. 2.
(*) Ma lietfón egy napra megint eleven, mozgalmas lesz a város. A polgárság választ ü évre képviselőket, akiknek hivatásuk és kötelességük, lesz. hogy a már benntievókkel együtt megalapozzák Nagykanizsa jövőjét. Mert nem az a jó képviselő, aki eljár a közgyűlésekre és az elebo terjesztett ügyekben jól-rosszul, aszerint, amint jól-rosszul érti azokat, szavaz, hanem azt is varja a polgárság a városi képviselőtestületbe küldőit képviselőktől, hogy maguktól is találjanak ki a város üdvére és hasznára okos terveket. Aki tehát ma szavaz, az tartson egy kis szemlét az urnába adandó névsor minden pontjánál s vizsgálja meg, meg van-e az illető név birtokosának a képessége, akaratereje, hogy adandó alkalommal a nagy nyilvánosság előtt, a város parlamentjében gondolatait szavakba foglalja, hogy hozzászólásaivul az elébe terjesztett ügyeket esetleg jobb megoldáshoz segítse és hogy a polgárság terheit a helyi forgalom emelésével, fejlesztésével könyitse. a forgalom emelés eszközeit kitalálja, vagy legalább megismerve, érettük lelkesedjék. Most a magvető munkáját végzi a város polgársága. A nagykanizsai élet nem oly nagyvárosi sokadalom, hogy az emberek ne ismernék egymást s a tiszta búzát ne tudnák megismerni a konkolytól.
Ha igy gondolkozik minden polgár, akkor a választások ideális eredményeket eredményeznének, fejlődnék a közgyűlés nivója es a képviselőséget vissza helyeznék a régi piedesztálra, amelyen a megtisztelés és polgári kitüntetés minden becses értékét ruházza a választó a választottakra.
A fegyverkezés minden csoportnál megtörtént. várjuk az eredményt.
Naponta két másfél órás előadás.
Klső előadás: d. u. 6 - \'/,8-ig Második előadás: este \'/jö —10-isr.
Vasár- és ünnepnap folytonos előadás. Kezdető d. u. 4 órakor.
naponta uj, rendkívül érdekfeszlő mu~ sqí^. komoly, humoros, tanulságos és látványos képek.
Helyárak: I. hely 50 lill., ll-il< hely 30 Ilii., lll-ik hely ,20 fillér. Gyermekek szülői kísérettel 20 íillért fizetnek. Katonajc^y 14 fillér.
Egy hónapig érvényes, 12 bérletjegy kedvezményes áron a pénztárnál kapható
A színházat Lamberg Gusztáv, a világhírű Pathé Fréres cég igazgató-mérnöke rendezte.
Muraközi kérdés.
Hogy meddig illanni in ég a muraközi kérdés tengeri kígyója a magyar állameszme teljes kiépítésé-iick — a jó Isten it megmondhatója! t\'iru és újra szólni meg bonntluk a lelkiismeret példátlan köiöm-bösséglluk miau, Iwgy már miért is nem lesszlluk lehetetlenné a hidrát, moly a Muraközben a magyarság szégyenére, mindnyájunk »zemxIiUtiirii. oly orcátlanul garázdálkodik.
De csak leik ¡ismeretünk szólal meg. — Annii.
tovább uiár nem megyünk. Kgy kis felháborodás után az idő szekere megint csak tovább zakatol és mi ismét visszaesünk a hagyományos letargiába, melyből megint csak ujabb és ujabb inzultusok ráznak fel.
Már évtizedek óla folyik bz a csendes kilxdi— leni a Muraköz birtokáért, eniioonter a Muraköznek valamely hazai püspökséghez való csatol...