Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.89 MB
2015-02-26 15:14:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
719
3251
Rövid leírás | Teljes leírás (244.27 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. április - 14-17. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZ8A 1908.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 14. SZAM.
ÁPRILIS 6.
ZALAI KÖZLÖNY
tlöflzatáal Árak: Kgé.i tvie 10 koron«, felívre 6 koron», negyedévre 2 kurona 60 flll. fcgycs uim ára 50 fill. Tanároknak, tanítóknak, jegyzőknek 4a Állami tisztviselőknek I 4vre a korona, <41 ívre 3 korona.
Felolós szerkeszti\' K n I iu ú ti Pál. Laplulajdonni. cs kiadó. IF.l. \\V AJ H ITS
Szerkes\'tóság ; Nagykanizsa, Ko-ut 16. szám. Előfizetések és hirdetitek Ifj. Wajdila József könyv-k«raakad4>4be küldendők. Megjelen minden hétfőn délben
Képviselőtestületi és egyébb
bizottságok.
Mult hónap h választások jegyében született és mult ki.
A városi képviselők választású oly izgalommal, oly korteskedésekkel és nagy rész-vevéssel folyt le, mint máskor a legdulóbb politikai harcok alkalmával az országgyűlési képviselő választások. Az újonnan megválasztott város atyák a tisztújító széken a város polgármesterének és belopó tisztikarának jegyzőkönyvi elismerést szavaztak ugyan, kiindulván azon gyakorlati elvből: „nekünk nem kt-rül annyiba mint pld. 10,/°-os drágasági pótlék, azok meg ennek Í6 megörülnek" !/
Amily szép egyetértésben megjulalmaz-mazták az elismeréssel a tisztviselőket, oly hangok merültek fel a Hertelendy Béla által egybehívott értekezleten, mely értekezletnek feladata lett volna a képviselő testületi bizottságokat rovidíálni, hogy választások minden személyes ambitiókat lehetőleg kielégítsenek.
Az értekezlet egy szűkebb körű jelölő bizottságot küldött ki, de már ezen bizottság megválasztásánál össze külömböztek a város alyák. mert többen sokallották a bizottságban jelölt 8 ügyvédet.
Amint értesülünk két ellen értekezlet is tartatott, mely értekezlet tagjai saját külön jelölteikért törnek lándzsát a bizotságok választásánál.
A társaskör is mult hónapban tartotta évi tisztújító gyűlését, mely gyűlés pikáns meglepetéssel végződött. A választás ugyan megismétlődött, amenyiben az uj választmány lemondott és az első választáson elkövetett hiba megreperálódott, — de jellemző ezen eset is társadalmi víszonyainkral.
Az izraelita hitközség elöljárósága kiegészíttetett. Ismét korteskedés, házalás, kézszorongatás és a rojtet ambíciók vehemens kitörése. No de ez is megtörtént nagyobb
baj nélkül.
Az izraelita jótékony nőegyletnél az évi választások majdnem a jótékony nőegylet válságához illetve kettéválásához vezettek. A kedélyek azonban leosillapultak és remélhető, hogy eme elsőrangú humánus egyesületnél nem fog nagyobb rázkódást sértett és ki nem elégített ambíciók mellőzése előidézni.
Korteskedésben, polgári és egyleti jogaink gyakorlásában volt tehát részünk a mult hónapban egész rogyásig — Soha annyi lekötelező mosolyt, koreskedő kézszorítást és barátságos válveregetest nem kaptunk — mi egyszerű választók és egyleti tagok — mint a mult hóban.
Igen tisztelt megválasztottakhoz most már nekünk is volna egy tiszteletteljes instanoiánk I Kérjük őket szeretettel, mint bizalmunknak letéteményeseit, mely bizalmat sokan ugy erőszakolták ki tőlünk, hogy most már nyugodjanak meg kissé a torzsalkodásban és szíveskedjenek valamit a közügyekkel is foglalkozni, és no fecséreljék drága idejűket szeszélyeskedéssel, fényes pro és contra szónoklatokkal, személyes érvényesülési törekvésekkel. hanem dolgozsanak a választó és adófizető alanyok érdekében is, inert éppen elég volt már a sok akarnokoskodásból, mi utóvégre is Ízléstelenné válik és mi is kíváncsiak vagyunk reá, hogy tulajdonképen hogyan is tesznek bennünket boldoggá, mint azt a választások előtt oly sokszor megígérték.
Egy választó polgár
A tollas hiénák.
Ártatlanul meghuroolva.
Nagykanizsa. 1808. március 30
<*) Ma speciel haza beszélek, tekintetes közvélemény....