Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.05 MB
2015-02-26 15:16:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1137
3541
Rövid leírás | Teljes leírás (246.98 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. május - 18-21. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

WAQYKANIZ8A 1908. NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, Jtf 8ZÁM.
MÁJUS 4.
ZALAI KÖZLÖNY
EI0nx*l4*l Arak: Kgá.i évre 10 korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 flll. — Egy«« aiám ár> 20 fiU. Tanároknak, Unitóknak, j«gy*okn«k 4« állami tlutvlaalöknek I ávr« 0 korona, fái ávr« 8 korona.
Feldas sierkeszli\'i: K á I oi á 0 l\'ál. l.aptulajdono« ét kiadó. IKJ. WAJI»ITH JÚXHKV.
8igrk«>>ta«ág: NagykanUaa, FA-ut 16. aiám. Előfizetések á» hlrd«tá»ek Ifj. Wajdlta Jói««f könyv-k.r..krdéiéb. küldendők. Megjelen minden hétfón délben.
A csáfctornyal zárda visszacsatolása.
1899-ben agyonreformálták a Szent Ferencrendct. Ennek áldozata a Szent Lászlóról nevezett tartomány lett. Szülöttje pedig a Cyril-Method provincia — Zágráb szék-helylyel. Ezt a tartományt hasították ki közprédára bocsátott hagyatékból.
Azóta 9 év zajlott le küzdelmes életűnk ben. Már-már beletöródtOnk a dologba, mint jnegváltozbatatlanba, amikor belefúj a tárogatóba egy vérbeli. Egy ferencrendl szerzetes tiltakozik az elcsatolás ellen s követeli a reviziót. Nem kevesebbet követel a hozzánk intézett levélben, mint azt, hogy a Szent-László tartomány talpraállitassék s a Csáktornyái zárda, melyet Horvátországhoz kapcsoltak, megint visszacsatoltassék az igy újból életre keltett magyar provinciához.
A levél, melynek közlésére Írója minket felhatalmazott, teljes szövegében következőképen hangzik:
„Tekintetes Szerkesztőség! Ugy tudom, hogy Önök olt a, határszélen egyúttal hazafias missziót is teljesítenek. A hazafiság egyik fóattributuma a király jogainak meg-vedelmezése Ebből a szempontból akarom a Tek. Szerkesztőség figyelmét egy oly tárgyra irányítani, amely téren vagy mely ügyben a legszebb alkalma lehet a hazafiúi érzelemnek nemcsak tápot nyújtani, hanem magát a hazafiságot is érdemmel gyakorolhatni. — Az flgy, amelyre figyelmét irányítani bátorkodom: a Szent Lászlóról nevezett szenlferencrendi tartomány ügye és kérdése. A dolog így áll: A Szent Lászlóról nevezett tartomány 106l-ben létesült: eleinte 10 zárdával rendelkezett, később a zárdák száma 16-re emeltetett. A zárdák kővetkezők: Zágráb, Varasd, Krapina, Ivanios. Kap-roncza, Csáktornya. Pécs, Verőcze, Szigetvár, Siklós. Nagykanizsa, Segesd, Kosztaj-nica, Nagyatád, Máriagyüd. Ezen zárdák közül 7 Horvát-, 8 Magyarország területén
van. Ez a provincia testvéries viszonyban egyesitette a magyar es horvát szerzeteseket — a békft kapcsával fűzte egybe a magyar és horvát testvéreket. Ez a provincia, mely 238 évet számlál fennállása óta, az 1899. évben egyszerre eltűnt, minlha fcolia se létezett volna. A horvát részen lévő zárdái a Cyril és Methodról nevezett iijonnan erigált horvát provinciába olvasztanak be a csáktornyaival együtt. A magyar részen levők pedig részint a Szent Máriáról nevezett, részint az újonnan erigált Szt. Kapisztráu provinciába lettek beosztva. Az egész dolog néhány rövid hónap alatt ment végbe anélkül, hogy hozzá szólhattunk volna. Magyarországon Ó Felségének legfelsőbb patronátusi jogai vannak, jjjplyeket az egyházmegyék létesítésénél, beosztásánál, azok határainak megmásitásáról egyházjogilag is tekintetbe kell venni — a szent-ferenorendi tartományok. mint „quasi dioecesisek" halárai ép ugy birálandók el, mint a püspöki megyék határai; sőt egyik rendi nagy káptalan elvi jelentőségű határozatot is hozott, midőn a germán részeken önhataimílag megbolygatott tartományi hatarok visszaállításához a világi fejedelem közbejöttét és a patrónus belegyezését rendeli el, illetve azok által véli és akarja visszaállíttatni. — Nálunk tehát, Magyarországon, ahol Őfelségének határozott patronátusi, legfőbb patrouátusi joga vau, annál inkább kell „de jure" az említeti és kérdésben forgó szent-ferenorendi tartományok határainak megbolygalását az ó legfelsőbb jog...