Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.61 MB
2015-02-26 15:38:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
834
3659
Rövid leírás | Teljes leírás (262.7 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. július - 27-30. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1908.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 27. SZÁM.
JULIUS e.
Elöfliatéal árak: Egí.i é»r« 10 koron*, ftltrre 6 korona, „egycdivre 2 koron» 60 flll. - Egy«» .iám ára 20 flll/\' Tanároknak, tanítóknak, jagyzöknak it állami tlntvl.alökn.k I ávra fl korona, Ml ávra 8 korona.
A „Zalai Közlöny" t. olvasóihoz.
Másfél évvel ezelőtt súlyos kézbajom ujiatt kénytelen voltam lapomat, a .Zalai Közlöny"*t bérbeadni, minthogy a kiadói teendőket nem tudtam ellátni. Ez az ok most megszűnvén, lapomat ismét saját kezelésembe vettem és annak szerkesztését Kertész József tanár úrra bíztam Kertész urat fölösleges a t. olvasóknak bemutatnom, ismeri birlapirói működését nemcsak megyénk hírlapírói gárdája, de olvasóink is mindig szívesen olvasták közművelődési, társadalmi cikkeit, ethnograflai tárcáit, költeményeit. Heméljük, hogy az a pártfogás, melylyel lapom már 47 év óta találkozik a vármegye közönségének körében, ezentúl még fokozódni fog.
Ifj. Wajdits József,
a „Zalai Közlöny" kiadója és laptulajdonosa.
On rovient toujours á son premier amour.
Az én regi szerelmem a .Zalai Közlöny", annak a munkása voltam már diákkoromban es most a Kiadó ur bizalma a lap élére állított. Ismerem a „Zalai Közlöny" becsületes múltját, azt mondhatom, ismertem és ismerem minden volt szerkesztőjét. Tudom, hogy a „Zalai Közlöny" régi lap és mint ilyen azon a becsületes uton indult meg, mely a régi zsurnalisztikát jellemezte. Szolgálni önzetlenül mindazt, ami a köznek érdeke. A hírlapíró cspppenkénti folytonos, akadályt nem ismerő munkálkodásával ébren óhajtja tartani a humanizmus, a hazafias érzést, az erkölcsöt, az elfogulatlan igazi vallásosságot; ostorozni mindazt, ami ezzel ellenkező. Ilyen volt a „Zalai Közlöny" mikor megindult, ilyennek szerette a közönség, ilyen irányban óhajtom azt tovább is a t olvasóink, barátaink kedvelt lapjául megtartani,
Kertész József, felelős sjferkesztó
)
Siar\'ai\'tOaéft : Nagykanliaa, Hunyadi-utca 90. Elófli.lá.ak ái hlrdatáaak Ifj. Wajdlta Jóiaaf kfiny"-keraakadáaába kdldandOk. Megjelen minden hétfőn délben
Yárosi világítás.
Ez a kérdés foglalkoztatja most egész városunkat. Ulon-ulfélen városatyák és egyéb polgárok bol nyugodt flegmával, hol pedig ökölbe szorított kezekkel tárgyalják ezt az ügyet, amely most lapunk megjelenésekor kerül tárgyalás alá \'a városi közgyűlésen. Lenni vagy nem lesni, ez a kérdések kérdése, T. i. Franz-al-e ha lehet, vagy nélküle, sót ellene ha Leli.
A tisztelt városi képviselők már egy hete hogy megkapták azt a terjedelmes tanulmányt, melyet a világítási ügy tárgyalására kiküldött ad hoc bizottság terjeszt a tanács, illetőleg a képviseltóestület elé. Mód-jukban volt, hogy azzal foglalkozzanak. A tanétteremben megmutathatják, milyen buzgalommal hordják lelkűkén a városi közérdeket. Mert ezt az ügyet nem animozitással az eddigi cég iránt, sem fiatalos lelkesedéssel a beállandó választás és ezzel járó érdekességek iránt kelf^tárgvalni. Sióval, az érzelmeknek itt teljesen háttérbe kell szorul-niok, hanem tisztán a szakértelem és a nyugodt mérlegelés, vájjon a városnak mi válnék előnyére, ha az eddigi céggel tudna uj, előny ősebb szerződésre lépni, vagy ha a város házi kezelésbe venné át a világítást.
Ez utóbbi mellett Hollósi József műsz. tanácsodnak az a véleménye all csupán : ha ügyes, rátermett ember kezébe kerül a mű. Nagykanizsén 2—3 év alatt meg lehet kétszerezni. sót háromszorosra is terjeszthető az árameladás. még pedig ugy, hogy ujabb drága beruházások alig fordulnak elő.
Az ad hoc bizottság azonban ugy látszik, még sem lelkesedik nagyon a házi kezelésért, legalább ezt lehet olvasni a sorok közt abból a javaslatból, amelyet a képviselőtestület elé terjeszt a kővetkezőkbe...