Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.02 MB
2015-02-26 15:43:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
823
3475
Rövid leírás | Teljes leírás (275.4 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. október - 40-43. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 40. SZÁM. OKTÓBER 5.
ZALAI KÖZLÖNY
EI6fliaUal ir.k: Kxé.r 4,ro 10 koron., (4|éYI1. 6 koron, negyetli»ro 2 koron« 60 flll. - tgr., Il4m lr. 20 „\'„_ Tanároknak, Unitoknak,J.gyjökn.k 4, állami tl.iivl.alökn.k I 4vr. 8 koron., «41 4vro 3 korona.
frn 3 korona.
Felelős s«: KtvztS : Kei-Í<\'nr. .lÓEKi\'f. LitptuUjJon- ■■> es kiad<S. IFJ. WAJÜITN JdKNKF.
Siarka»>tAa4g: Nagykanlia», Hunyadi-utca 80. ElófizaUsek 4a hlrdaUaak Ifj. Wajdlta Jóia.f kOnyv kar.sk.d4a4bo kOldandOk. Mcgjelcn minden hitfőn délben
A villamos világítás ügye.
A villamos világítás ügye ugyancsak nagy érdeklődést kelt. Foglalkozik vele a város közönsége ós a helyi sajtó egyaránt. A város közönsége azért, mert vitális erdeke, a sajtó azért, inivol terjesztője az olvasó közönséget érdeklő ügyöknek. Hogy ezzel a terjesztéssel ki bizza meg, azt formailag eldönteni nehéz. Egyik szerkesztőt a Kiadója biz meg, a másikat valamely kiváló államférfi, a harmadikat egy egész politikai párt. Hogy e megbízás mellett is mennyire képes valamely lap a közérdeket is szolgálni, nehéz megállapítani; eziránt a lap olvasóközönségét kellene megkérdezni.
Részünkről nagyon üdvösnek tartjuk, hogy a helyi sajtó intenzivebben foglalkozik a villamos üggyel, már csak azért is, mivel a képviselőknek, hallomás szerint, nem losz módjukban a villamos világítás ügyével fog-lalkozniok: így a helyi sajtónak kell átvennie a hivatást, hogy a közönséget és a városi képviselőtestületet tájékoztassa (VI)
A villamos világítás ügyének ujabb fázisában a városi tanács annyi tanújelét adta a helyes városi politikának, hogy nem hiaa-szilk, hogy a világítási ajánlatok tanulmányozásával megbízott szakértők jelentését nyomtatásban a képviselőtestület tagjaival ne közölje. Ezt a városi tanácsnak kötelessége megtenni, még akkor is, ha az építkezés megkezdését késleltetné.
Lapunk álláspontja továbbra is az: első
sorban szakértői vélemeny, aztán hivatalos! adat. Hogy ki kapja meg a villamos vilá- j gitást, nekünk mindegy lehet, ha megbizonyosodtunk arról, hogy a képviselőtestület felelősségének telje« ujlatában szavazta meg az ajánlat elfogadását. Alapot erre azonban osakis a szakértői vélémény és a városi tanács jelentése szolgálhat. Kzeknek publikálása a közönségnek többet ér száz heveskedő újságcikknél.
Ahol a megye pénze fekszik.
A betét 10 százaléka Zalamegyéé.
Nagykanizsa, október 3.
(Saját tudósítónktól.) A szeptemberi törvényhatósági közgyüléseu, miu) annak idején megírtuk, Udvardy Vince indítványozta, hogy a megyei árvaszéknek mintegy bárom millió korona Összegű pénze ne a tóvárosi intézetekuél, hanem a megyében helyeztessék el. Az iuditványotó részletesen kifejtette, hogy mily elónyós helyzetbe jutnak a megyebeli pénzintézetek, ha e tőke hozzájuk kerUl. Menynyivel szélesebb gazdaság t«*ák«uységet tudnak kifejteni az ujabb tókeszaptrodás tolván. Az indítvány tetszéssel találkozott.
Kz alkalommal sok szó esett a lapokban is az Országos Központi Hitelszövetkezetről, melynél a betét el van helyezve. E szóvetkezet tudvalevóleg az 1898. XXIII. t.-c. alapián alakult a*Vidéki szövetkezetek hiteléletének támogatására. A szövetkezet állami
támogatással jött létre, mert az államkiucstár egy millió koronával járult az alapításhoz. Kbből aztán azt következtették, hogy az állam szavatosságot vállal a szövetkezetért. Kz mindenesetre tévedés, mert az állam, mint a többi alapító tag utak üzletrésze erejéig felelós. At állam felelősségének a hiánya azonban nem keltheti még bentiQuk ama véleményt, mintha a megye pénze nem lenne jó helyen. Azonban a biztonságtól eltekintve, tokkal helyesebb, ha a megye pénze a megyében ieaz elhelyezve.
Felmerült az a kérdés is, rajjon a központi Hitelszövetkezet me...