Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.09 MB
2008-08-13 08:09:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
761
11245
Rövid leírás | Teljes leírás (1.24 MB)

Zala 1947. január

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

92a évUlyam. 1. nem.
Nagyktnlita, 1647. Január 1. szerda
Ara 40 fillér.
ZALA
u/évet kivan
minden olvasójának a ZALA iz»rkt$ttő$6gt, kiadóhivatala ét nyomdaizemélyzete
UJEV KÜSZÖBÉN
A lékcvilái\'mÚBodik iíjcs.-.t.\'ndnjén j visszapillantok * múltba. Árnyképek : Tüniiok elő. A répji idők polgárától [ « te-rujalib kor harcos katonájáig, j X«m lu<!ytol(>n -^zó, nom kacérkodás ! a hébor.is jdók legendáival. Mind- I annyian a s.!Ürko hétköznap katonái fogyunk, «kik a pusztító háború \' :itaH rc\':dithct\'tlrn hittol ragadjuk :no_\' az ujjáópiu\'-s csákányát. Rotno-fcat tüntetünk cl, hogy újra virágoz-"¦-k a rúnaftigok dus magyar kalásza.
Kt. írnak 1947-ik esztendője!
Köszöntünk omlori hitünk raindon energiájával. NVin tudjuk, mit t\'nto-gots/ számunkra, d« hiszünk 13en-°aA. M*Tt hiszünk önmagunkban. Hit.zünlí mimka.-.zcrotiaünklien, hi-
ük élniakarásunkban, hiszünk h* hi ői
Irta: VARGA JÓZSEF polgármester
niakarásunkban, hiszünk «;v!iiH>ban. Ks ha* ot a hit ő-zinte, akkor nom kell félnünk.
tlmiiink \'jnwogunklMu... Hu n:oLüti a milyunk a lofrnem-\'Sobb rrialrinbí\'ii vett umher niérl.v\'-t. Hu ii»tniti;ik hirdotünk és mást rsinú-iuiil:, l»:i a/.ok vii^wmk, ukikm-k tai-miuik lotuuink. Ha hiratánunktit, mmikiíukut lolkiiBrtoivUieoii, őszintén m l**\'i<üli!tr*fii tMljcnitjifk, ha •^fimW-rt, n kí)>."s«i\'w.\'rt, 11 mu^yur lórOort tudunk úMo/.HU>t h j/.iii. Ak-tor lnliütunk iinniu-mikl\'iui. Hu U>-r»kv«uiik oditirúnyuj, ho^v uujkiui1 magdimlMiik oí. » \\auu,oiiüjiUjI : Ma gvuriiuk tiio^v^iuii van i\'sitk iliiwlal-n\'ia i* (jvüliúotrt őröl a niii+ryurok iiiilmu^ Mindönki jót akar, csak •;»r ««Hválló ötivényon tikosunk ...
Hímünk munka*!tre\'Ciinkh.\'n . . \\y ö«intü demokratikus világ bí fa/.i::U) munka mogtiocsülújo. Múi-c\'ei.ki ann.- it ér, amonnyit a mun-kájáTal produkál Mindnyájunkra ki Tan szabra a martuk, amohn\'-l kc-reaebl»t iiüiii nyújthatunk ma. A n.unka az emberi rk\'t mérttfíkadója. 11a hivatásunkat lelkiismeroteson tói jesitjiik, nJ8zoa*.>i vagyunk annak a ns^y spparátuBnak, melynek célja ¦ eioiiilis oniboribb 61et, eredménye m^jbet-sülésünk fajtánk és az i\'gye-temJQ\'_i\'a riláfí előtt. Önzetlen munkánkkal szolgáljuk a most vivódó magyar békét is, amelynek sötOtTO-naluak » kontúrjai, de az uj mag\\-»r ig)-«kBzet uj mogrilágitáet, értékelcet fes niegbocsülést tít ki számunkra B azámitó nagyok előtt, ami uj irányt ős. helyet szab további éle-
tűmkbao.
Hissiíhk élníakarátanklan ... Az •líbb emiitett két tényezű termisee-tes köYOtk/pzménye: az Elet. Aí egy-mfcba vetEtt hit az acélozója. Cj OBztendő napja Logy:;n ogy uj kapunyitás egy szebb, jobb, embonbb bWi folé. \'
Most beszéljünk arról, ami szűkebb értelemben a mienk, ami köí-njtlonül érdekel ¦ bennünket: az ol-mult é» jövő esztBndő Na«ykanii»4n.
Köíismert nohéi»ó«oklcol igwko-zetl a Táró* vezotősogo az ólmuk érbun szolgálni a raro» kótónittV* éa el»ő"orb»ii u (jolL\'u/.ók Ardokott. T^íüül W^ol\'1\' (To»
T^rraíwwüiaorülöa * W^mvol\'1\' (To» iot • köKollitáa jelonteiu>, nwolyut nj alapokra kolkrtt tekt*»tni. Jsa«y
ükért. A iulitw réfilR hlhotstlsn •rAnvokÁt iifio Infláció ugyiiolTin meiftomtotu n váró* hAitortéUnak h»ly«oUH, m<k a várwl idk»lmMOt tak íltetmójiyelnok hutonitáía m «ok-•zor irtilvo* feladatoktt jelentett 6» « kormány hatóságok támog»ta»» nélkül megoldhatatlan lett rolna. 6w-
íényséfrünk és háborús loégi\'*ünk hátrúnvait jellamzőon muUitta mai; hz augusztus elüojei állapot, amikor annyi pénzkészlete nom volt a városnak\', ho-í.v napi levolozéssH postáia ...