Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5.02 MB
2008-08-13 08:18:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
492
5208
Rövid leírás | Teljes leírás (489.92 KB)

Zala 1947. július

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

évfolyam. 122. szám.
1947. július 20. vasárnap
ZALA
*\'Ara 4<J ftiiftr.
/rfö/íris szombat estig, vL?\'Mérsékelt izéi, várható felhősödés, többfelé eső, esetleg zivatar. A hőmérséklet alig változik.
JeDó:
Itt a Zala...
iijiii iit a Zala... ¦¦• hamr/.ik a iikl.a\'ic-i>k kiáltása vé^ig n városon. T lil)\'mint hat hótitf tartó n, ina-ni: tikkadt, toimókoiL\'ii y. ondn\'t i ii mcc oz utiimig "Jr9 szint ndva e- ütemet adva váro«unk <\'-lctúnek. - lünóniiiottnl; tx3nnüiikot« -- irtuk május 81-én incirj\'*loiit utol*) kzií-iiüiiikliri. tV\'M) mint k<\'t oiztcndóB ?/aka.l;i\'! in munka után. ( ikkünk-Icíi itiM/t-jt tettünk, hogy amint a (ív!.nii.ai iwliózK.\'-^ukct el tudjuk há.:>ani. iijbői jelentkezünk, hosy ulva-óink kczclx? adhassuk azt á !ajK)t. amit sze; t-tt és várt, aniely-!cl lOiitos érteBülésokot szerxett a vhi\'ií folyitsáról ús mindazokról a./. <..- <:nL.iy..\'król, amelyek a városban t<írténtek, d~ azokról is, amolvek-p.Ca meí kollctt volna hogy történje .pk.
A ji\'vi\'íle.i i\'ppan U2y, niint a muitbaü, friso, fejlíJdóat jobntő s/cHúki\'nt akarunk Ijclokapru-zkjdni a v.\'ii\'ü.- vitorlájába, hoan," elől ^ vi-ivük ezt a súlyos és m>>Ltt-*rheJt liárkát, amijszüenciümunk óta poty-liiidt vitorlákkal e-jy helyban moz-ilii!at!a:n.i /fokozik.
A némasáírunkban tudtuk uiej» ieiih/.\'Aifni valóságában, hegy mit jelent >ííünk mi Nagykanizsliiak. Kz a tuilot és varosunK irtíiit .\'•i>:ett • >\'\'•\' -\'-.rí rü\'ivtotünk i\'e r-sjti;:\'iJ d. - tik adott rakunk MŐt, Iiogy a le.iu/.ilh/t.-\'tienncli lát«/.ó al;:id;ilyük.5n i iit\'.Ci\'u\'iiliüiik in újra m.\'^iiidit-lias iik u ^alút. Mint iituk nom >zal.aiNúirru mentünk, d<.- niindun ii\'"á^iir^nái noh.\'/.\'hh (\'* fo\'ol^^iH\'^-U\'lj.> \'hli niiinkiít v.illaltunk, hogy •iiu oiit.i..ii\'Iüi állhivMxunk a >!omó-lii.uia é- az omlvrv.onotül\'/lontjiüi. Nc:n |iiiriokal, do az cir^wUjün.\'s liia-uyni\' i\'oiuoknu\'iát kivi\'nijuk ]ii|i;mk-lia\'i H/ülii.ilni és mint azelőtt, iigy mo>t i* a levHÜJ(*tv\'M .uji*úííinuí minden \'\'szkőzív:>l küxdüiit majd inincl-M/,i!. oil-.\'ii, ukik ní\'in akarják, vagv nem tudjuk iik-ijérloni, hogy a fol-Maladitlái óta itt sok\'minüén mog-
VíiltOZOlt.
Senki jobliaii nálunk nem tudja, Lo-Vv a hzo.lánt\'p^ól kikerült betíik <>lotnü\\r>iilt\\c, !;a azt iiam L-lkiismo-netcyaz enilcrt é<* liazáiát s/oiictó ujpúíiró irányítja, a gyűlölet puska \'\'••• úityuKolyó\'jává válhat. Éppen B miilt szomorú eseményei tanitotíak !i\'.cj bennünket, hogy eb ilyen ólom-Iciü-jmIvó mily melyen hatol be a lelkcklKj, szörnyű sebeket ejtve azon, amelyek csak igen nehezen, nagy tüielenimol és szeretettel gyógyíthatók meg. A gyógyulni akaró jóindulatú emberek orvosai akarunk lenni, hogy az igazság, az értelem és a szeretet gyógyszerével visszavezessük őket abba az emberibb közösségbe, amely egyedül alkal-Jpa* arra, hogy k\'iküsz\'öbölje a háború gyilkoló embcrtolenséWBit. Ha \'lem lesz háború, akkor a föld nó-J«i beláthatatlan magasságot érhet-Jí ol t feJ16^. a jotót, az élet es mindig csak fel-
lohot vita afelett, Iwgy a uagyhfttalmak között mélvro ó ellentRek wwnak, amit a pariéi Hármas kooterencitt sikortoleniKSgo nw* csak jobban kimólvitett. Bizonyos, hihoruí pwichoiii i« é*z-joihoti az Kjjyoiiut Allamok politi-i, vonalwzotéaébon, de mindeBOk "•ft. nyugodtan et lelkiUmorote- leírhatjuk: háború pedig nem
Nem Icaz háború, mórt unnak miiulon olíifoltótelo niányxik. Nom loítz húlxjrn, mórt a nOpék olfáiad-ta!; t\'u inoKt mnr \'bolúttitk aít, hogy hábonivnl meKoldaaii »•mmit som loliot. L-líot. IxiTOrtJk i\'\'8 nwirnonimi-silcttJk a fosisíta hadsorogokot, de \\ajion uyázedolmc...