Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
152.13 MB
2023-11-10 13:39:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
13
58
Rövid leírás | Teljes leírás (1.21 MB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1947. január 1-25. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

52« évftlyarn. 1. szám.
Nagykanizsa, 1947. január 1. szerda
Ára 40 fillér.
Boldog újévet kiv&n
minden olvasójának a ZALA szerkesztősége, kl*dóhtv*t*la és nyomdászemélyzete
ÚJÉV KÜSZÖBÉN
A i.ókcviláo::második ujcsztűndején viuszapil lantok a múltba.- Árnyképek Tűnnek e!ő. A régi idók polgáratói ii legújabb kor harcos katonájáig. N«in helytelen szó, nom kacérkodás a háborús idők legendáival. Mindannyian a szürke hétköznap katonái rogyunk, ;ikik a - pusztító háború után rendit hetet len hittel ragadjuk •z-.iij, az újjáépítés csákányát. Itoino-latí tüntetünk el, hogy újra viráíjoz-;:-k a rónaságok dus magyar kalásza.
Az l''rnak 1947-ik esztendeje!
Köszöntünk emberi hitünk minden öttfirgiájával. Nem tudjuk, mit tartogatsz számunkra, de hiszünk Ben-, ¡.ed. Mort hiszünk önmagunkban. Hiszünk munkaszeretetünkben, hiszünk élniakarásunkban, hiszünk ^vruá.sban. l-is ha'' ez a hit őszinte, akkor nom kell félnünk.
!1 i*z iink ön in agxi nkban ... 1 la icogüti a súlyúnk a legnemesebb i rioiemhen vett ember mérlegét. Ha iisincsak hirdotünk és mást csinú-iunl;, ha azok vagyunk, akiknek tar->:m:tk Ixmiuink. Ha hivatásunkat, munkánkat Iolkii8p>ioi,eto8on1 őszintén í''-s Ixjcsülotosen toljositji''rk, ha »»¿r másért, a közösségért, a mugvar iöróért tudunk áldozatot hozni. Ak-lor hihetünk önmagunkban. Ha tö-r»k vésünk odairányul, hogy o^yszor mogdöntsúk ozí a váduioiiüatot'': Ma gyúrnak magyaron van csak diadal-rua és gyűlöletet óról a magyarok malmuk Mindönki jót akar, csak •/.»r Hzétváiló ösvényon taposunk ...
11 i¡*ziink m unkaizerc''c''üukben''.. Az őszinte demokratikus világ az énzinto munka mogbecsülóje. Mindenki ann\ it ér, amennyit a mun-kájáral prodpkál. Mindnyájunkra ki ran szabva a ''mérték,.amelynél ke-rosebbet nom nyujthatunk ma. A munka az emberi elet mértékadója. Hu hivatásunkat lelkiismeretesen tel jesitjük, részesei vagyunk annak a nagy apparátusnak, melynek célja a szociális emberibb élet, eredménye megbecsülésünk fajtánk és az egyetem íb^ís világ előtt. Önzetlen munkánkkal szolgáljuk a most vivódó magyar békét is, amelynek sötétvo-naluak a kontúrjai, de az uj magvar igyekezet uj megvilágítást, értékelést és megbecsülést vív ki számunkra a számi tó nagyok előtt, ami uj irányt és„ helyet szab további életünkben
Iitezüiik élniakaráfunklan ... Az •líbb emiitett két tényező termésee-tes következménye: az Klet. Az egymásba vetett hit az acélozója. uj eeztendő napja legyen egy uj kapunyitás egv szebb, jobb, emberibb ólét fölé. "
Kost beszéljünk arról, ami szűkebb értelemben a mienk, ami közvetlenül érdokol/ bennünket: az elmúlt és jövő esztendő Nagykanizsán.
Közismert nehézségekkel igyekezett a város vozotősego az elmúlt órban szolgálni a város közönségét éti elsősorban a dolgozók érdekeit, ''rürmfawtHBorülog a lognagyobb gon-éot a köy,oIlátáfl jolontotto, arjiolyot uj ölu|wkrü kellett fektetni. Nagy nií»í?ért0H»*0l knzolto a váron ozirifiyu Agsuit a várnwgyo főispánja óh iiIih-pöhjtt, ukíknok elíolvüti mondok kft-■zönel»t minden oz irányú tovékony-»égükért. A jullurt végóiK hlhototlon nrítiivökíit öltő Infláció ugyazólrán rnegtónitoUu u város húztawwánuk helyzetét, még a városi nlkulmuzot kik illotménytHnek biztosítású íh sok-•zor sulvos feladatokat jelentett óa a kormány hatóságok támogatásé nőikül megoldhatatlan lett volna, Sze-
f
Irta: VARGA JÓZSEF polgármester
£
g...