Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
152.13 MB
2023-11-10 13:39:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
13
61
Rövid leírás | Teljes leírás (1.21 MB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1947. január 1-25. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

52« évftlyarn. 1. szám.
Nagykanizsa, 1947. január 1. szerda
Ára 40 fillér.
Boldog újévet kiv&n
minden olvasójának a ZALA szerkesztősége, kl*dóhtv*t*la és nyomdászemélyzete
ÚJÉV KÜSZÖBÉN
A i.ókcviláo::második ujcsztűndején viuszapil lantok a múltba.- Árnyképek Tűnnek e!ő. A régi idók polgáratói ii legújabb kor harcos katonájáig. N«in helytelen szó, nom kacérkodás a háborús idők legendáival. Mindannyian a szürke hétköznap katonái rogyunk, ;ikik a - pusztító háború után rendit hetet len hittel ragadjuk •z-.iij, az újjáépítés csákányát. Itoino-latí tüntetünk el, hogy újra viráíjoz-;:-k a rónaságok dus magyar kalásza.
Az l''rnak 1947-ik esztendeje!
Köszöntünk emberi hitünk minden öttfirgiájával. Nem tudjuk, mit tartogatsz számunkra, de hiszünk Ben-, ¡.ed. Mort hiszünk önmagunkban. Hiszünk munkaszeretetünkben, hiszünk élniakarásunkban, hiszünk ^vruá.sban. l-is ha'' ez a hit őszinte, akkor nom kell félnünk.
!1 i*z iink ön in agxi nkban ... 1 la icogüti a súlyúnk a legnemesebb i rioiemhen vett ember mérlegét. Ha iisincsak hirdotünk és mást csinú-iunl;, ha azok vagyunk, akiknek tar->:m:tk Ixmiuink. Ha hivatásunkat, munkánkat Iolkii8p>ioi,eto8on1 őszintén í''-s Ixjcsülotosen toljositji''rk, ha »»¿r másért, a közösségért, a mugvar iöróért tudunk áldozatot hozni. Ak-lor hihetünk önmagunkban. Ha tö-r»k vésünk odairányul, hogy o^yszor mogdöntsúk ozí a váduioiiüatot'': Ma gyúrnak magyaron van csak diadal-rua és gyűlöletet óról a magyarok malmuk Mindönki jót akar, csak •/.»r Hzétváiló ösvényon taposunk ...
11 i¡*ziink m unkaizerc''c''üukben''.. Az őszinte demokratikus világ az énzinto munka mogbecsülóje. Mindenki ann\ it ér, amennyit a mun-kájáral prodpkál. Mindnyájunkra ki ran szabva a ''mérték,.amelynél ke-rosebbet nom nyujthatunk ma. A munka az emberi elet mértékadója. Hu hivatásunkat lelkiismeretesen tel jesitjük, részesei vagyunk annak a nagy apparátusnak, melynek célja a szociális emberibb élet, eredménye megbecsülésünk fajtánk és az egyetem íb^ís világ előtt. Önzetlen munkánkkal szolgáljuk a most vivódó magyar békét is, amelynek sötétvo-naluak a kontúrjai, de az uj magvar igyekezet uj megvilágítást, értékelést és megbecsülést vív ki számunkra a számi tó nagyok előtt, ami uj irányt és„ helyet szab további életünkben
Iitezüiik élniakaráfunklan ... Az •líbb emiitett két tényező termésee-tes következménye: az Klet. Az egymásba vetett hit az acélozója. uj eeztendő napja legyen egy uj kapunyitás egv szebb, jobb, emberibb ólét fölé. "
Kost beszéljünk arról, ami szűkebb értelemben a mienk, ami közvetlenül érdokol/ bennünket: az elmúlt és jövő esztendő Nagykanizsán.
Közismert nehézségekkel igyekezett a város vozotősego az elmúlt órban szolgálni a város közönségét éti elsősorban a dolgozók érdekeit, ''rürmfawtHBorülog a lognagyobb gon-éot a köy,oIlátáfl jolontotto, arjiolyot uj ölu|wkrü kellett fektetni. Nagy nií»í?ért0H»*0l knzolto a váron ozirifiyu Agsuit a várnwgyo főispánja óh iiIih-pöhjtt, ukíknok elíolvüti mondok kft-■zönel»t minden oz irányú tovékony-»égükért. A jullurt végóiK hlhototlon nrítiivökíit öltő Infláció ugyazólrán rnegtónitoUu u város húztawwánuk helyzetét, még a városi nlkulmuzot kik illotménytHnek biztosítású íh sok-•zor sulvos feladatokat jelentett óa a kormány hatóságok támogatásé nőikül megoldhatatlan lett volna, Sze-
f
Irta: VARGA JÓZSEF polgármester
£
génységünk és háborús leégésünk • hátrányait jellemzóon mutatta meg az augusztus elsejei állapot, amikor annyi pénzkészlete nom volt a városnak, hogy napi levelezését postára adhatta volna, I Íven körülmények között is igyekeztünk alkotni, iskoláink, intézményeink fenntartását biztosítottuk, akkor, amikor sokkal nagyobb városok erre képtelenek voltak.
Felmérhetetlen eredmény, lsogy városunkban az iskolák, a közintézmények gázzal^ fűtött* helyiségekkel rendelkeznek. Ez a probléma tavaly még csak álom volt, de az idén.,nagy áldozatok árán a társadalom, valamint a MAORT-üzemek megértő támogatásával mindnyájunk megelégedésére megoldást nyert. v
Megnehezített» a Város igazgatását a julius hóban végrehajtott létszámapaszt ás is, a város igazgatását
kisebb^ zökkenőkkel mégis biztosítottam. Munkatársaim megértve az jdők követelményeit, ereiu&ön felül álltak • a \ közönség rendelkezésére, l^eguto''.sö budapesti utam alkalmával tárgyalást ..folytattam a városi tisztviselői státus rendezése ügyében, ennek alapján bízom, hogy a városi apparátus zavartalan biztosítása a közeljövőben végleges megoldást nyer. Két esztendei szünet után a város megalkotta uj költségvetését, mely a szerénv lehetőségekhez kénest a város helyzetének es jövő fejlődésének kapujüt megnyitotta.
A város szoeiális helyzetén nem kis mértékben segítettek "az UNRRA segélyek, melyek tartalma részben élelmiszert, cukrot, részben legutóbb ruhaanyagokat, cipőt, pokrócot tartalmazott". Az élolmiszer részét a közkórház,1 szegényház. Szoc. Misszió és Napközi "Otthonok kapták, mig a
A biztonsági tanács Szilveszteri''programja:
Atomenergia
Az Egyeslllt Nemzetek biztonsági tanácsa elé ma kerül az atomenergia ellenőrzésére vonatkozé amerikai terv, amelyet az atomerő bizottság tegnapi ülésén elfogadott. TIz nemzet szavazott az amirlkai javaslat mellett, Oroszország, és Lengyelore?ág tartózkodott a szavazástól. Az amerikai tervszet szerint az atomellenőrzö rendszerben eyy oiazag sem használhatná a vétójogot. Gromikó ellenezte, Anglia fenntartás nélklll helyeselte a javaslatot, mivel az alapokmány megengedi a vétó használatát, (le nincs az alapokmányban semmi, amely megtiltaná egy klilttn szerv felállítását, melyben a vétójog nsm gyakerolhaté. A biztonsági tanács ma dönt a kérdésben.
Caláarls görttg miniszterelnök visszatérvén Athénbe, az újságírók előtt kijeltntette, hogy Gérigország követelése Eszak-Epirusra az EgyesPIt Homzetek elé kerül, az osztrák és a német bóketsrvek megvitatása után. A Görögországba küldendő vizsgáló bizottság tagjai január 15-én érkeznek meg Görögországba. ^
Görögországban két orosz repüli december 19-én kényszerleszállást végzett. Ma indultak útnak hazafelé, miután a rossz idő eddig késleltette elindulásukat. A görög hatósáfiok a legudvariasabban kezelték őket. Felszállásuk előtt köszönetüket és elismerésüket fejezték ki a görögök barátságos magatartása fölött.
Fontos döntések a tegnapi minisztertanácson ''
A kormány tagjai hétfőn délelőtt minisztertanácsot tartottak, Balogh^István miniszterelnök-'' ségi államtitkár előterjesztésére hozzájárult a minisztertanács, hogy a nyugdijasok B-JistájávíaJ kapcsolatban az eljárás határidejét 1947 január 15-ig meghosszabbítsák. Elhatározta, hogy a kartelleket megszüntetik, majd hozzájárult ahhoz, hogy a x zsidókra '' hátrányos és törvénytelenül elveit üzlethelyiségekre és iuűntlnnokrn vnló követelések'' határidőjét 1917 december 31-lfj mctfliossziibbiUrt- , • «
Erflss köMillittálii nünlH»liei; iH''iideleUervewotet terjesztőit u niiniH/.tertunA«« elé « mnlom^l lenörzések s/abAlyozásAról, A ísuKlelel kimondja, hogy uz ellenőrzés során tapasztalt bálytalunságokat a^ i^özeilsítáíd felügyelőségnek, illetve á közel-látási minisztériumnak kell je-
lenteni. A szabálytalanságok esetén a büntető eljárást a minisztérium meginditja a szabálytalanságot elkövető malomtula^-donos ellen, akit, vagy ha a sza-balvtalanságot többen követtéki el, személyenként 24.000 forint pénzbirsággal sújthat.
Több demokratikus jellegű'' intézkedés ut£n a kormány elhalászta, hogy e hétcn'' már
nem ''tartanak minisztertanácsot, azonban a függőben lévő gaz^ dnsiigi kérdéseket a (iawtosá|8{it Főtanáé» pénteki ülése fogja a inluisztertunáesra lelőkészitenl és előterjesziieni, <
A7, óv utolsó minisztertamW osAnak IxifoJeZ/étfJ után Nagy rcnc nüttlsKfcerulnök fttlvözölte a kormány tagjait és az újév alkalmából ü legjobb szerenesekl-vánulall fejezte ki, amelyet ű miniszterek- vnlanucmiylen'' viszonoztak.
MSUZEMKOmrAfil
KlflMftX—f«l»¿)f«tftk
legutolsó töniegszállitmányból az ogész város rászorultjai részesültok. A szociálpolitikai bizottság elhatározásának eredménye a varos egyik legszociálisahb intézmén\-e: a Nép-Iconyha létrehozása lett," melvnek a létazáma jelenleg 425. Ezt részben a városaz állam, de legfőkóppön a legmesszebbmenő felkarolással városunk közönsége tartja fenn, áldozatot nem ismerő megértéssel. A befolyt köimunkavúltság összegéből sikerült kieszközölnöm azt a lehetőséget, hogy cca • 150 munkanélküli dolgozónak a megélhetését biztosítsam a leégett városháza lebontásával kapcsolatos munkálatokkal. Mult esztendő sulvos problémája a mindnyájunk előtt ismeretes kórházkérdés megoldása volt-, hogy ugymondjam lét és nemlót kérdése forgott fenn, amit a város hozzáiárulása mellett-ugyancsak a társadalom megértő bq-gitsége oldott meg. t Tervek és lohotőségok 1947. évro: Xagykaniiísának a gázkinccsei lcap-csolatosan ogyik logfontosabb és a közc-ljövőten "végm kivitolro korülő problémáin a körvozoték tomzorü véglogos KiépiU''-so, amit a költségvo-tés helyszíni tárgyalásakor a köwl-multban ittiárt minisztoriális umk íb magukévá tottok é« oss ügy bon közeikhez juttatott költségvotéfibüri kimutatott öíiözog előtoroíntéBiít illnté-k\w jóruinokiiál U>ljos orojükkcl bi?j-toHitották. Ennek a korosztülvibolét. mérlegelve máris számottevő ¡ixu--vállalat gravitál városunkta és ozok-nek valóra váltását momentán nem is tudiuk eléggé értékelni. A. föld-in üvelosügyi minisztérium a méntelep bérleményét 1946 december 31-é\"ol felmondta és ezen épületet kórházbővités céljaira szántuk. Célunk az, hogv Nagykanizsa kórházát, pótolva a hiányio "osztályokat olyan nivóra emeljük," mind "amilyennel Szombathely vagy Kaposvár rendel-.kezik. öriáfii gond, de eg}rik legkomolyabb szándék a közigazgatás sima lebonyolítása érdekében a .teendő uj városháza megépítése. Első teendőnk ebben az esztendőbon a lebontásból származó anyagok értékesítése és legalább első kapavágás keresztülvitele.
A piactér tető alá hozására minden reménv megvan. Ezekkel egyben a munkanélküliség tervszerű levezetését is szolgáljuk, ami egyik legfontosabb szívügyem, hogy ez jó időre megoldást nyerjen.
Befejezésül egy-két szót az együttműködésről. A bizalmatlanság minden politika kisérő jelensége. A pártok ellenségeskedését szolidaritásnak kell felváltania. Mint^ ilyenről szó-szerint nem beszélhetünk Nagykanizsán, de mint feltétlen eredményt könyvelhetjük el a Kisgazdapártnak a képviselőtestületbe történt oolépését.
Amikor megköszönöm a város kő-síüiiftégónBk az elmúlt osztondőben tanuwjtott minden áldozatkészségét* kívánok n váron minden ogyoa lakójának HzeroncBéH én boldog- ujoiütan-dőti
Mont uiév nom inotfiwvrodl''tfról, hnnom u ólotnivó omolé^ről mn
An uj ívsiítendő sok romónvt, dö iwylwn torlwt é» noWi/^tt is tor-toimt saámunkm, Do hív száiulékttlnk bücsüli)t«Mflk, ft munkánk kitartó lt*s, o/ ogymás Iránti szorotot som hiányaik. ugy Isten áldás ti kisór bennünket 6b szebb, boldogabb jövő olé nézhetünk! / "
/; /\ L A
Uj
esztendőben, uj -szivekkel..
Irta: üyarnruthy Elemér kópián
10.17 hajnalán sujálos.ut íco-moly kivátisé;;okknl «éj) elénk u* ors/''accpilv-'' s/.nil kóU''lcsM''rft''.
U^C''|M<V • •->/»» III
A/ ■egyik ¡1 soJc közölt minden bizonnyal igy Jijinuzik : Emberek, magvarok ! 1 íöbbt''iijetek rá, hogy mjiid annyian testvérek vagytok ! Az esztendőben egymást megismerni, elismerni és szeretettel segj eni, vagyis : egy más ke/.ét megkeresni, egymás lelkér megszcreLni — ez az állandó feszültség és bizonytalan--ság felengedésnek egyik «''lenge; ¡hetetlen felteidé.
Fenti megáilapiíás m---gs/.i\-ie-lése egyformán kötelességeket rö a szellemi és fizikai munkával foglalkozó, magyar emberre.
í. Hajoljon meg a szellem^ munkás a kérgeskezü fizikai dolgozó előtt! LeereszkedésébfeD legyen meg a kevélykedő multat" sirató, .piruló bánat — őszintéi; elismerve, hogy véteti: rossz példával és a jónak elhanyagolásával. Fogadja meg, hogy a mostani idöhozta, kényszeredett odasimulást'' őszinte'' elismeréssé} állandósítja magában árra az időre is, amikor már megszűnt a lecke. i.
N''e felejtsük el azt sem, hogyf az ember munkájának értékét sohasem a lakhely, a diploma-'' sziUn, a szülelés és u foglalkozási niinmüK^ge halrtrozzu mm, l»u- ■ nem els/Uorbun és lénkében n
fa niviitrtHtu-(inltnl iHí(ivnikéj>i,^iU''tt lóh''k, A £tnny{ÍMk(uló kh^tMikixléíi teliét v4Hoz/,ék ól «»IUmhtö hAlúvá <i toihii<V,t»l oltArén NK''iuvek mi-pont ti íeluji''uiloll lnliisl vároal a/ikui munka felelt, ''
A* egy»m''ü dolgufcó munMJ iánuit gyfiMölcííe : a mLndoiimipl waiivér foghijju el öt uus^Jleu) kivétrles milyet nemcsak uz asztalon, de gondolat-, érzés- és lelkivilágukban is. Vírégozzókí, csendüljön ez ki megtisztelői imádságban és férfias köszönetben.
A város és a falu kétkézi ro-trotosai között igaz szellemi táplálékot komoly viszonzásul szet-sugározni a legnagyobb szellemeknek is édes Kötelessége és< édes kötelessége és kitüntetéses hivatása. Ha tehát a közelmúltban jogosan felháborodtunk, mivelhogy feketén kaptuk a . fehér kenyeret, akkor hát mi se adjunk másodrendű garnitúrák által, diieLtári s^ csomagol ásban^. felelőtlen komolytalanságai továbbított zug-tudományt.
2. Á méltányos egyenlőség és-az egyetemes testvériség nevében ázonfran a fizikai nrupká--soknak is kell t5prengfítií.öÉ: a következőkön: v f
A szellemi dolgozók '' láttára feltámadó, gyanakvó bizalmatlanságnak idegenitő felpana-* szólásnak, dac-közöny-boss^u líégkérgének le kell olvadnia a; szivekről s a bőkezű Isten adakozásónak gyenge viszonzásaképpen buzgólkodnunk keli a véli. vagy valódi hántások ell''o-lejtésén, (
Tévedés lenne azt hinni, hogy a munkn értéke a szerszám nu-lyálól függ I Mindenféle miuika nehéz, ha egész ember végzi, A fMllemi munka a lelken át a testet is, u fizikai munka h tos-tea ál a lelket is lgénybewHzi, Ezérl merül ki előbbinél gyakrabban a lélek ; ezért rokkan meg utóbbinál -ldö előtt a test,
Aliogvnn lul/fís voll lyliA! a íi
zikai munka k''lki«síUése. ''ugyanúgy káro.i véglet a szellemi mini-. ka'' leértékelés -is.
A szellemi -mtiiika gyümólcs^ nék mennyisége, minősébe sók mindentől Jn«^. Pl. nagyon hátráltathatja a'' bevetett lelektalaji sivársága, mini ahogyan a legkiválóbb gazda, viigv iparút? munkáját is semmivé teheti az időjárás, vacjy az anyag rosszasága. Kirívóan bizonyitódnék ez akkor, ha alkalmaznánk^ egy" egyetemes cserét amikor mindenki a másik munkaköréibe kontárkodnék bele s deve kizárnánk a maximális munka teljesítménynek még a lehetőségét is.
Végezetül: a szellemi táplálékért viszonzásul mindennapi kenyér jár. Erre keresztet rajzol a váró''sfi ember ; keresztet ¿nel v éllel, figyelmeztet, világit, mciegif és \Í3a.szíaláxáva! bátoiit.
1''jévi esziüefuiti lásunk tanulságait had sz6 ;Vgezzem meg ezekből a im^yokból idé/A''H, el-gondol kod látó moiul''at''okbv''d : »Rooedanl velerur»ovrt Hint om-i nia: cordu voeosel opera - lön-'' jenek el a j-égí vétkek, újuljanak mpg milndenek : a szivek, a szavak és a teltek . Akiben nincs>szeretet, benne ¡ehet fejében a világ összes tudománya, mégsincs missziója a/ emiberiség'' boldogitására.< A fontos csak az. hogy a szeretet megszülessék és legyen : az embeiek'' * aztán, önmaguktól is eltalálnak hozzá. —- »Ha ész és sziv össze-í fognak, megválthatják az egész világol.«
Mindezekből kitűnik, hogy a magyar sziveket egybefogó szi-várványhidnak vaskapcsa csakl az a drágakincs lehet, amit örök időktől ugy hívnak, hogy : egymást köszöntésen tul is megismerő, kényszerűségen felül is«-ériékelő, érdeken felül is segítő felebaráti szeretet!
ivif. jnuuai
Elnüz$st Strunk
rcumA», kónrvínve«, csurok, ichlA>o* h»tv q.lnlurtl, ti KtVMKArÓR -indelAifik iorlúdAin minin, Atm»n«-ll k<»IAiorii»l<«rt.
r<ep«Hrtioi< siiik^aioiflhM r-Moium »k ir or»i»g Mrmely gyogvsKcrtirííifl... J«vuIé; »uknnK rtn/l lén őittiOnk, l»«
rti ulMtUndflr* mlniiO" Jól klvAn
Dp. Matoloíy oy^ywertAr Phöbuiz Lftboratoriuma, Budupeit, Kálvin-tér,
Igazuk van...

pedagógusainknak a múltkori ujságcjkkfjen. Meg kell mondanom, a kormány egyes U nyezői csak játékot folytainak a nem-zel napszámosaival szemben HemHiumi és huzn vona jel'' lemzi nz egyes ál''omósokal, uüv a iH-''dagóíAiHoknál, mini ól tómban a kőzalkaluiiizortikurtfr luyeke/.nek e^vt«« kőrók eltáe (IelU«n,i<!got N/itani ennél a fonloh no^zlnrtl, l-Jl^vlelUuiHé azerl, ho«y rúmuUHi/iwa'' Jtak, IioíA'' Íme a d^niokráeia nem lőrodiu veletek, inie /i <:«• H1Cikl*ÍÍ<*Xíl Mllllflllbc Win \tH7. II-U«kel. IgyvkeziH''k az illeléke« tíilnisztei''iumok beosztott reak ci<is urai minden ténykedésükéi bcálliiajii ugj^ hog>'' a demokrácia, különösen a Baloklalí Hlokk felelős a közalkalmazottak és a pedagógusok nyomoráért, igyekeznek bemártaiü a munkáspír-1okat ténykedésükkel, különösen a reakció legíájóbb pártját, a Magvar Kommunista Pártot az értelmiségek vonalán. Azért m^rf tudják azt, hogyha az értélmiségi fronton áttör a két munkáspárt akkor nekik semmi keresnivalójuk nincs már az országban. A munkáspártok véleménye az, a kissé áökat hangoztatott kisgazda többségre, hogy az ne a dolgozók ellen irányuljon (lásd szövetkezeti törvény és egyebek), hanem javukra. Mi történik ? Elhúzzák a méz5es madzagot — »a többség urain —
a szerencsétlen szellemi dolgozók szája előtt. A hideg teremben tanító j)edagógus épix^i hogy csak éhen nem pusziul. A halaimat» felelősséggel dolgozó köztisztviselő uz alsóbb kategóriák — lek'' van adó.sstoal MI ez ? Meddig húzzák, vonják V Mwldtn N/-4n(J<*k<i/,unk nibszolgu módjára dolgoztatni ezl a kél1 t(U»orl V Arra vónink, hogy u» érlel misé«! lőmen1«''!* «brudttljrtk'' ki a pnrUfcrnfiiiviidrtNZoknt 6s a diiidalninMin m(»Holygó ]oMk>I-dall n''parlamentből V Vi^vázal ! Isten Irgalmazzon a reakción/ik,'' ha az ériplmiwég megtiiozdul f Akkor nem lesz keg>*elem \c5rtr ugy lesz. mint a vais/.ivfi mutW kasoknál és mindenKll leigazolnak !
Az értelmiség nem fog a svdvre hallgatni, hanem az értelemre és pusztulni fog mindenki, aki bűnös volt országunk tönkrotevésében.
Az értelmiség jól tudja, ha nem is mutatja^ hogy melyik az a párt, amelyik az ő érdekeiért harcol. Urak ! Ne »tovább ! Ne aktázzanak ! A többség az önöké, ha demokraták és baloldaliak, akkor előre a pedagógusok és a közlisztviselők sorsának megjavításáért. Nem kér ez a W bor "kollektív kiugrást , hanem» csak eml>erhez méltó szerény megélhetést. Ha jut egynéhányezer igyenélőnek 1000—8200 és még több fizetés, akkor jusson
a szerencsétlen tanítónak, aki a
jövő zálogát neveli, egypár forinttal több.
Hiába igyekszik a fasiszta reakció az értelmiség* és fizikai dolgozók közé éket vertfi, közösen fogjuk megtanítani az .aszfalton''futkosó. lakkcipős -kisgazdákat í^ajra, hogy ember az embert, ne használja ki .
Most pedig záró -soraimbain felkérem a Szakszervezeti Tanácsol, hogy teremtsen rendet a dolgozók követelése folytán, a pedagógus és közalkalmazott fizetések frontján. Tovább nem tűrünk ! A nagykanizsai és zala-megyei értelmiségi dolgozók le akarják tenni szerszámaikat, ha, érdemleges intézkedést nem tapasztalnak. A szakszervezetek'' vezetősége ilyen esetben semminemű felelősséget nem vállal az eseményekért. Nyilatkozatot kérünk ! Kik azok. akik akadályozzák ennek a dolgozó rétegnek fizetés rendezését ?
»Ki a parlamentből a nép ellenségeivel !*
Cwjjr?Qi m. trtkár


Fischer és Bäder
vasnagykartsksdés
Nagykanizsa, .
• r ■ ''
Ismét árusít viszonteladóknak, Iparosoknak, fogyasztóknak;
xemáneedényt k* yhát hástarlásl elkktkei
s9droRyntg«t patkóssrkot vlllinyiiereléil anyagot fűatciővtt épűlatvaaaláit villanyokat
IQihityat mérlagekat . karékpárt stb,
• « 1
Csepel mezőgazdasági gépeinek lerakata.
. A rádió í*0PdBÍ mdíora
• Htiff<ip«*t l, 7 Ro.wmí nnpn, H Uh i<ol(, N,*Í0 P''Ukó ''/oltán orgonál, U Ke''oniiAlm iNtentl^iol, 10 K4mai lirttollltiij'' ItítenllHKtflM, II A Táti*} tonéfliiéjm* inllwa-rt, Ti ÍV.II hit i''ftfWvA hírek; l''l''MJ A ItatiHilui Aimkkam óiiok»?!, 14 Hírok, 14,10 M<M*Klom«//''kí'' Ift Költók újévei ku^j''/iiitimok, 1H (!lff4ny|ont.i< 17 Híreik. 17,10 A M-inkií* Kultur^MOt-Bétj jiiú^rii, Ím H&dlóvlta a rádióról, 18,1)0 Zöm''* tvn/loh''k II CirkuMbor-cegnfi <5ünti o|*?reltb6l. 20.20 Kn-rúdy Katalin énekül. 21.»0 TU<1> Zoltán újévi szózata ü til-V tnagyar-ságához. 22 Hitek. 22.80 Méefólórii muzsika. 21 Hírek. 0.10 Hinek krónika franciául (s angolul.
Budapest 11. 10 Újévi muüBika. 17 A Fiiu jazz-e<?yütte9 iátescik: 20 Opera részletek. 21 -kor Hírek. 22.16
Tánczene.
<
A rádió csütörtöki műssra
Budapest I. 6.8Ó Fialurádié. 7 Hírek. 7.80 Rejrí^li z<?nB. 10 Hirek. 10.10 Zenekari müvok- 12 D»Hi harangszó, hirek. 12.1''5 Zengő zens, szir.es szó. 14 Hi^ek. 1.4:40 ''3éki Tóth Pál szalonzenekara játszik. 16 Gyermekrádió. Í7-Hirek. Párthir-a<íó. Vöröskereszt közlemények. 18 Előadás Shakesj:earj három arcáról. 19 Mozart: Cftsi ían tutta. Közysti-tés ^ Operából. 20.50 Hirok, sporthírek. 22.10 Hírek s krónika oroszul-22.20 Hírek. 22.30 Szórakoztató zene. 24 Hirek. 0.10 Hírek ós krónika franciául és angolul.
Budapest II. 17 Hom-r Pál iazz-egvütto&y játszik. 18 liirck. 18.05 BBC ajándéklomejwk. 20 Büjadt''u-. Kálmán Imro opeiuttjónok közvoti-tóöí) a Stúdióból. 2t Flirck. 22 20 Tánczene.
Hangulatot Szilveszter-est
dldznóf oros vaotorávsil
'' * r- ■ ''
Biggtllg 4>ltva. Balatoni borok, Olsányi«*»,
Boldog újévet ktvAn
k*dr§t vendég^.''.iek 4it /am»ró»9in«k }
Markos Peroné
vendéglős.
»H51 ''
lü-17. január 1
2 A
J"
lálta azonban az illotékes szer az egyszerit) állástalanná lott 7;r<yla>t sereg elhelyezése. 15» igy s zázoz,mikor löktök a nyomorba akkor, aii," van volt idő az előkészületre éa ^¡ka- '' (mert koll ho<íy legyen) munkc ^ lom a megoldásra. r mondja Ady: „Akik erőt és örömet ölnek Nem lesz kegyelem azoknák... Aki csak élt más könnye árán .!
Rettenetes rut véggel pusztu'';''a ''
ítéltétek-e azokat, akik a,iat,t a többet vétették az én idém a! yjjdá-uép ellen ? ?\Le^bűntettétök-e bk-^í u san a feketézőket, kiirtott átOa a n.é]>.'' korrupciót, mo^bélyxjgoztétek-ej^ráeip. igazi ellenségeit, akik a demoV, ¿Ital jelszava alatt visszaéltek a nqp gyors'' rájuk bizott hatalommal s azt gj mi-vagyonszerzésre használták fej! yjala-'' után előbb jól lielyezkedtek ebjoo-y a''-" melyik pártban ? "Tűrtétek, h ¿iké-irj)»\''0SztegethetŐ5ég egészen ^j-iicLcf posztó méretekot öltsön, a közfarjjsod romlása megdöbbentő nivóra s; ¿leír jen ie. Csak szavakkal, de-étri-i &.'' tettekkei próbáltok--véget v^^-rvtok lelkek háborújának és nem v.e^''ber-fiajía.idók megadni a. másik ak '' ne.''í az emberi- -méltóságot, cs; kártbí;'' kor. ha az abba a politikai jrhiszat; tartozik, mint ''ti. Önzők, koi£r# ze'' vagytok. .Miért szolgáltok kis^fioz« névé! a sj>oraembérkék dáridó. Nem ismeritek Adyt? jkaiPfP."
»Magyar leszek mnjd, !ioj:yh.i a\ ■■ Ha nem sutóké Ic''sí itt 3 vi <\<i
j.
Nos:, akarjátok: * yitőiuek
No adjatok igazat a Tcö^ílliár/í hogy »az emberiség két
„Állj meg I" Ordít iitilnam az éjben C*fra sereggel, « Tegnnp. „Állj meg í" Ki én megyek, megyek.
Mcgvek a btts, ''nagyszerű Sölétnck ¿Ál) mc}: I" Nem. Előttem a Ho''.nnp, fcIK<M,. var, rugóm,- rohanok.
A költőnek, akd a lélek oly mélységéi« tudott leszállni, mint oLőtte kevesen, A(ty Endrének e verssorai jutnak eszembe 19-10 utolsó napján. Mindnyájan megyünk előre, megyünk "a nagvszer''ü Sötétnek, a, holnap csalóka kék madara lebeg előt tünk, do az ut elején megdermoszt kérd«.«: vájjon ez a holnap a békélek.. a testi és Lelki háború végének, az építő munkának, a magjai- jövőnek holnapja lesz-pedig a/tfííágy\nihilé: » -nagy mié.« \ Tegnap cafna serege hatástalan ránk, do a jöv" boldogságot takaró ködGe Vizsgáljuk inog ezt'' a hogy legalább megsejthessük" a Holnapot. - \ %
Ilyenkor évvégén amusry-s szokás alapos lelki isme rotvízsgÖátot tartani: mit tettünk az elnyúlt évben, aa>iért kárhozat, mit, amiért felol-dpzás jár. Nos, hallgassuk meg. ¡nit .■•)Ond rólunk 194G. Idézzük meg az elmúlt évet, valljon ő rólunk, mondja mog, milyen jövőt érdemelünk. Állj íj!p Tén 1946, támad i és védj, szólj, mi volt bününk, szólj, van-e reményünk, hogy valahára boldog, erős,, kácag''ó nép fogja-e lakni a Duna két partját?
f'')rt kozdi a vén szakállas vád- és véd ¡.eszedét:
!r,<r\ nagy költőtök irta egyszer •j sorokat:
„Mert Isten: nz Élet lgntságd, Pi-.rancs.i e*.- mindenki éljen. Pnranr« ez: mindenki ttniljyn."
Altí.''tartottíitok-e ezt a parancsot? Megadtátok:e. minden tnagyarnak a lótminimmnot, magadtátok-e a millióknak estik «1 logkihebb örömöt is? JJa őszinték vagylok, foblotetek csak határozott .»nom« leltet. Jguz, terhes örökséget vettetek át, olődeitok az inkább felelősek, de, ami történt, hím.i törVénhotett volna az adott körülményük között jobban is? l^hotő-ségeket adtatok, d;; azokkal csak kiválasztottak élfok; elismerőn^ hogy állandóan stabilizálódó gazcíaságl teiemtettelek és ha körülnézek az országban, látom a -m inda nitt mog-iudult termelést és olhiszoin, ha világkatasztrófák közle nem jönnek, éveken- beiül talpra áll'' ez ország. Ha összehasonlítom az én telemet 1945 telével, amikor a mindennapi kenyérért ölni tudtak volna az emberek, amikor a pék olőtt önlcivületé-r:on a munkásasszony kicsiny po-¡ontyát ugy. vágta az aszfalthoz, bogy a boldogtalannak szétloccsant a feje, vagv ha összehasonlítom 1944 bunke; os, bombázásba, pincés, estromos telével, biztos és határozott javulást láttam. Sok még a, fűtetlen szoba, kirivóak még a társadalmi ellentétek, do minden kérdés megoldásút én, 19 i6, egymagamban nem is várhattam tőletek.
Az; azot-han -megkérdem: megbün-tetté''.oii-..- már azokat, akik az inflá- I í-ió mérhetetlen pusztítását rátok 1 zúdították? Egy olyan őrült, tom- 1 loló inflációét,* mellyel Magj-aror- j • szág- egyedül áll eddig a világ gaz- ¡^ dasági Vjrténebnófcen. Inflációra szükség volt, az minden háború velejárója * és az állani egyedüli megoldása-a nagyobb katasztrófa elkerülésbe, de gazdasági hozzáértéssel és becsületes érzéssel oi lehetettre jutni idáig? A■/. .infláció tönkretette •a fixfizetesüokot, ugy hogy teljesen előírói kezdhettek nyomorult életükét. Veezólyos, do sikeres vállalkozás volt stabilizációtok és olvan dolog, amiért köszönet jár azoknak, akik csinálták.
Volt aztán egy másik tenykedes-tek, amelyik önmagábun''• szükségszerű lohetott, do a következményeiben egészen balul ütött ki: a B-lista. A B-fistát nem ügyen gazdasági, de politikai okokkal meg'' iehotett indokolni. Teljesen folkészülotlunü) ta-
irosult magány«. A magány olvad->n fel a szeretet közösségiben. A í utalok ez legyen: szorosd felebarátát, mint tenmagadat. Nálatok az mber a pártnál kezdődik, más min-(>nki bo.-stelen. aljas és hazug. Ti om tartjátok tennészetosnek .József ■ ttila sorait:
„A dolgos test 6s nz nikotó szellem, Mondd, liogy törbeine egymás ellen?"
Nálatok csjvk előjátéka van még leg a munkás és értelmiség összeírásának. Hisz még jolontós, át-Jgo niágyar kérdésekbon, mint a életté''ok kérdésében, sem tudtatok i^ymással megegyezni. Mazochista ej jel marcangoltátok magatokat s ivóiról sem használtatok ki sok edvező jclonséget. Sok a hibátok, e köszönjétek IsteneLelaiek, hogy annak - "rényeitek is. Hallottátok >.Ar a nagy gondolkozó szavait: űzdjelek tovább és bizva bízzatok, ''ártsátok magatokat ahhoz, hogy kis e:uzet vagytok, maradjatok uundig s örökké; Diinamenti Svájcok, tartatok lépést a világot átformáló eszmékké'', ''le azokat mindig a magvar ¿•ajhó. sarjasztanánk ki. Küzdje-ek az örök luagyar átok: a széthu-.is, a restség, a szalmaláng és c.-o-iavárás ellnn s t^j-mást a nép felkelésének éz magyar hazátok üd\é-ek szolgálatában* muijátok felül, ía inogszabadultok hibáitoktól, ha sszoíogtok, ha szeretitek ogvniúst, nint inagatokat, ha a:: egyén* nem-:sak önmagáért, b.anem embert-u--•aiért is lüircol, olyan ország lesz tt, amelyiken a pékol kanui sem ősznek erőt. <
. Ezt mondja; nekünk .1946 és ezt .árja tőlünk j947. hajtunk múlik oleiet a köitő kérdcsé«e: l^esz-e nap holnap, mely békét igér, Es végié aninka, n.oly nem gyötrelem?
Hangulatos Szilveszter-est
Kitűnő balatonmelléki fajborok Elsőranou konyha. Hangulatos, jó cigányzene. Reggel: békebeli korhely-levet.
Boldog újévet kivár.
v tisztelt vendégelnek. Szíves pártfogást kér
Szever József
1851 vendéglő?.
lithalnak. .Meggyőződésem, —• anélkül, hogy lebecsülném a belső ellenség erejét -- hogy-ézek az emberek is szétesnek e^ elrozsdásodnak éppen ugyr mint az az ncél. nnünék sul.vát évezredekik rakták a dolgozók vállaira. Az 19i7-es esztendő bizo-, nyára nagyim hozzájárni majd ehhez a folyamíítSiaz.r . Az események beértek -arra, hogy megváltoztassák a világ képé! és hogy minden - nemzet, igy nii is, igaz. becsületes és egyenes életet élhessünk. Magyar életet, amelynek mi. a dolgozók vagyunk zászlóvivői, akik .éppen ugv. 7ni.nl az oroszok hazát építeni és nem hazát rombolni akarunk és fogunk. Nem vagyunk soviniszták, mert az egyetemes emberi jólétről éppen a világbéke fenntartása miatt si»h:!scin feledkezünk meg. de magyar kulluráíik''ból. népi .saját ságaiükból-és szokásain lebóí ntvi engedünk egy jottányit sem. A Szovjetunió kis és nagy népeinek példátlan fellendülését éppen a sovinizmus cvókeres ki-irtásának kószőnhelik, mert csak. igy lehelett megdóni hetetlen egyséé,be ko,vá(;solni a cárizmus* állal eliivomoll kíllönbőzr" fniIákat és népeket. I)ü ez nem jelen''i a szovjet népek haznsze-reletónek me^ta''''adásál, sől éppen az ellenkez(ijél,-amit az el-mull íjosI eposzba Illő háború bebúonyitolt. De lx:bi/.onyitotta nz Is. hogy Maíjj-arország* mely utolsó leheletéig küzdött ellene, ma .szabad, szuvőrén orszíg'', anünek ivelső ügyei!«; nem szólnak bele, dacára annak, hógyj roppant sok keserűséget, fájdalmat és vérveszteséget okoztunk'' nekik.
: Amikor az 1947-es év beköszöntését családi körben meg-■ ünnepeljük, gondoljunk azokra'' a hösöki^e, akik életüket áldozták a magyar szabadságért és lehetőséget adtak nekünk arra, hogy önálló magyar életet élhessünk és két év gigászi munkájával'' a mindenki "által jsrnert eredményeket felmutathassuk.
Mi, magyar komimainisták, ah^ han a reményben kívánunk minden jóakaratú embernek békés és boldog ujesztendőt, hogy. áz; 1947-es ev meghozza mindazokat a lehetőségeket, amelyekegy szebb, egv jobb magyar élei ut-jait jelölik ki._'''' ''
— In8pekclós gyógyszertár:
Kedden: „Megváltó* gyógyszertár, Szabadság-tér 21.
Szerdén: .Mária* gyógyszertár, Királyutca 40. i.
i
'' • Az eseményt
Irt-85
, , „ , , nú/í
h.hnuU isméi''egy cs/ieij^.|pj>|/
núivt ilyenkor.szokás, a ifoífo/ilw
ember «?s legtöbb ujsúg vi fuinaí/!
kinf a múltra és IVücíé/.i ;otn v!1
lényegesebb eseményeil. \ ,IT/v,''|v
tat ható, hogy a iunll. ,, ¡¿¿j;
már a löiténelenié lett. hogp
nagyobb tanítómester és n,;i.ry,
annak helyes ériékeiése [ ¡^uzz/i
ban, sől elsősorban járul; ,riintf
a jövő kialakításához. Üín, g-t ii
járt meg kell monda non, xpJÍ''S
senki állal kéfségbe nem idő «
haló tényt, hogy a mult^j^ pd«
eseményeit ugy társadalnWQ véü''a
litikai, tudományos és ese'' i.
téren mi láttuk meg l^jpyő.báfí
mi vontuk te jól annak j|{ Csívk
kövelendö konzekvenciái^jj^tj úfe
a vakok és süketek tagadjjjniá''u
hogy az események ber^ §zm
igazollak. Ezekhez uinca jegb'' -
vünk, mert azok, akik tik
zelebbí történések szomo^yi sé:L
pasztalataa alapján még az &p
világosodtak meg, ezek ......}
bünket igazoltak
János
>erek ehes/.tek a fejlődés .szá-uára é.s csak kérékkölől U^itíi-uek .annak.
Az el/nuJt ll)IG-os esztendő szemlélele arra lanil még }k*n-nfinkel. hogy lováhb haladjunk n/on az utón. amit éj)j>en a mull eseményeinek helyes értékelése jelölt ki részünkre. Ez az uí ,-.yjlegyenes és hiába próbálkozik a magyar reakció tüskékkel azt telehinteni lépteink ütemét csak tassilja. de megáHilan; nem tudja soha. Tudjuk, hogy n szomorú és véres multat ősz-'' szelarló vasabroncsot széttörték a fejlődés erői, arait épp ugy nem lehetett megállítani, mint az időt. Azt is tudjuk, hogy e bilincs kovácsolói közül még inosl is sokan élnek közöttünk, akik elébünk szörják annak széthullott ócska darabjait, megrozsdásodott szegeit, mert elég naivak ahhoz, hogy elhigyjék. hogy ezekkel bennünket megál-

ÍS ^ MÉRNÖKÖK
i b ** fjcsadó és műszaki irodája
magánmémöki ter
tervezést és müsr.c
gázvezeték tervezi*
kivitelezés táwezetéképitéa , J , kazánégők tervez«; ^zel háztartási és ipari
berendezések központi fűtés vízvezetékek villamosítás
'' az alábbi munkakörökben:
földmérés és parcellázás geológiai felvételek bányatelepités gyárberendezés energiagazdálkodás y üzemszervezés és racionalizálás műszaki szakértői vélemények
Eredeti szabadalma;
Iroda: Ns
ffi;
í őrhely!" tlpusu fSWflázégík raktáron.
Ady Endr«-ut 12.
...........................
m
Boldog újévet kíván kedves vevőinek^ jó barátainak és Ismerőseinek
HÁRY JÁNOS
rum- és likőrgyáros, bornugykeresk^gö.

„Lesz-e nap holnap, mely békét igér?''
r i ■} lila: Magyur Jánol nemzetgyűlési képviselő
ZALA
1947. január 1
A bűnöző Nagykanizsa
Minden napra nyolc bűncselekmény esett az 1946-os évben
Lapunk munkatársa felkereste dr. Koltay Miklós rendőr-századost, a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetőjét, akitől az elmúlIjesztendő rendőrségi munkájáról és- a jövő év pro-granmijáról a következő felvilágosítást kapta:
A népi elvek szemelő ti tartásával újjászervezett rendőrség a/ elmúlt évben nagy feladatokat oldott még. A bábon* után ter-mészéLszerüleg bekövetkezett za varos közbiztonsági állapotokon úrrá lenni, az uj társadalmi be rendezkedést óhajtó nép ellenségeit politikai és bűnügyi vonalon ártalmatlanná tenni, olyan követelménynek látszott, amely egy tervszerüleg jól fel épített, iskolázottsággal és .gyakorlattal rendelkező közbiztonsági szervnek is nehéz lett volna. Pedig ezt a teljesítményt egy. csaknem teljesen iij onnan szervezel l, gyakorlattal''nem rendelkező és szakirányú oktatásban még nem részesült személyzettel kellett végrehajtani. A demokrácia sikerének könyvelhető el. hogy ez kisebb, természetszerű hibáktól eltekintve, sikerült is.
Ez év elején adta ki a bel-ügy miniszter ur a i^end őrszemélyzet valamennyi tagja részéré az újonnan rendszeresített rendfokozatok szerinti kinevezéseket és ezzel az addig széteső és partikuláris rendőrségi .szervek egységes vezetés mellett az államrendőrség egymáshoz szorosan kapcsolódó és együttműködő szerveivé váltak. Kezdettől fogva érezhető volt ¡a szakképzettség hiánya. Ezt a hiányt folyton emelkedő iskolákon történő oktatás küszöböli ki és akiket a szolgálat nem nélkülözhet, a szolgálati helyükön nyernek oktatást.
Az év közepén a körjegyzőségek székhelyén levő rendőrbiztosságok jórésze összeolvadt és jelenleg a vidéken a rendészeti tennivalókat 10—15 fővel rendelkező rendőrőrsök látják el, természetesen a rendőrkapi-l tányságok irányítása mellett. A rendőrkapitányságokon belül jelentős szervezeti változást jelentett a politikai osztály megszűnése. Feladatkörét nagy-részben a vármegye székhelyén lévő államvédelmi osztály látja el.
A közönséges bűntettesek elleni harc ez év alatt 2701 esetben eredményezte bűnügyi eljárás megindítását, ami azt -jelenti, hogy az év minden egveu napján 8 bűncselekményt köJ vettek el Nagykanizsa város és járás területén. A bűncselekmények .50 százalékát vagyon el- „ len elkövetett (lopás/ betörés, sikkasztás, orgazdaság, stb.) cselekmények képezik.
A stabilizáció sikere érdekében igen komoly intézkedések bevezetése vált szükségessé. A rendőrség kebelében alakított gazdasági rendészeti csoport kis létszáma miatt sokszor iníeg-fészitett munkával szerzett érvényt ezeknek a törvényeknek és a törvényszék uzsora tanácsát az átadott ügyek tömegével - halmozta el. Tevékenvsége kétirányú volt :• egyrészt az elkövetett árdráátási ügyek kinyomozása, másreszt a gyakori ellenőrzi, razziákkal visszatartani az emu bereket és igy megelőzni az árdrágítást. . (
Kihágási feljelentés 1713 esetben fordult elő. Ez a szám természetesen elenyésző íöredé-'' ke az elkövetett kihágásoknak, mert az enyhébb természetű kihágásokat csak figyelmeztetéssel intézték el helyszínen a rendőrök.
Sok munkát jelentetlek a különböző közigazgatási ügyek. A külföldiek, toioncügyek, engedé-i lyezési, fegyvertartási, erkölosr rendészeti, stb. ügyek szúimt 2102-re szaporodott egy év alatt.
Egy közepes szálloda forgat-/ mát mutatja a kapitányság fog-'' d a kimutatása, mert egy év alatt 1163 »vendége* volt a fogdának.'' A poli ti kai; osztály munkájának
intenzitását jellemzi, hogy ebből 661 voil politikai öri''^ttes.
Ebben az évben —• különösen1 az év elején — rendőrnek lenni még áldozatvállalást jelentett. Hiányos ruházatban,'' gyembe élelmezéssel kellett ellátni éj-'' jel-nappal a felelősségteljes és nem egyszer veszélyes szolgálatot.''A stabilizáció már jelentős javulást jelentett és hónaprólhón a^ra, érezhető, hogy amikor a Forintot védtük, saját érdekeinket is védtük.
A következő évnek az elmúlt év tanulságait leszűrve, ináil nyugodtabban vághatunk neki. A rendőrség törekvése a következő évben is az lesz, hogy'' munkájával továbbra is a demokrácia legerősebb támasza legyen v és hogy hazánkat a magyar dolgozó, nép virágzó, boldog hazájává avassa.
Kép*», fali és eléjeiyxé.l
naptárak
csak viszonteladóknak
MUSTOS FERENC paplrniflykíree-* kedésóben, Kewuth-tór 6/a.
Mindennemű puplráruK raktára.
Gyergyák Pál felmentését
megfellebbezte a népügyészség
A népbiróság dr. Révffy-tanácsa szombaton tárgvalta Losonczi Árpád fiatalkorú nagykanizsai lakos háborús bűnügyét. Losonczi 1944 őszén tasna volt egy bizottságnak, amelynek az volt a rendeltetése, hogy "a yogyesházasokat összeszedjék. "Az ilyen bizottságok rendszerint két rendőrből, egy nyilas pártszolgála-toaból és egy "polgári személyből állott. A népbiróság Losonczi "Árpádot háborús büntetttíen mondta ki bűnösnek és ezért bizonytalan ideig tartó javitóneveiésro " ítélte. Az ügyész az Ítéletben megnyugodott.
Domsa János MAORT tisztviselő ügyében a népbiróság tényként elfogadta Csepregi Zoltán és Németh László vallomása alapján azt, -hogy Domsa 1945 -nyarán az orosz emlékmű megkoszorúzásakor tartott gyűjtés alkalmával azt a kijelentést tette, hogy »gyilkosoknak« elvből nem ad«. A, népbiróság joem fogadta el a népügyésznek azt az álláspontját, hogy Domsa kijelentése alkalmas lenne-a népek békéjének megnehezítésére. Ezért őt a háborús bűntett vádja alól felmentette és az itélet jogerőre emelkedése'' esetére elrendelte a<z iratoknak az államügyészséghez valló áttételét, mert a Vörös Hadsereg sérelmére elkövetett és fel-ha<talmazásra üldözendő rágalmazás esetét látta fennforogni. Dr. Ruttkai népügyész ezt a rendelkezést nem
vette tudomásul és fellebbezést jelentett be. ^ . . , '' Gyergyák Pál nagykanizsai lakost • népe! lenes bűntettei vádolta a népügyészség. Gyergyák ugyanis tagja volt 1944 áprilisai >an az egyik zsidókat összegyűjtő bizottságnak. Gyergyák tulajdonképpen csak azonossági tanu. lett volna, azonban ó volt az, aki már 26-án este sürgette a rendőröket, hogy Ország Józseféket még aznap este elvigyék. Amikor a cond-őrök azt válaszolták, hogy éjfélig nem leltároznak, vitába szállt velük és tovább sürgette az azonnali intézkedést. Orszagékat ennek ellenére sem vitték el aznap. Másnap szintén Gyergyák dirigált a rendőröknek és amikor Ország Livia három ruhát akart macára venni, levétette róla. Értékesebb holmikat nem engedett elvinni. A népbiróság Gyergyák Pált bizonyítékok niányában felmentette, mert megállapították, hogy Gyergyák . tevékenysége ugyan megnalaata az előirt hatáskört, cselekménye mégsem volt olyan súlyos, hogy Orsza-gék személyes szabadságát veszélyeztette volna," vagy vagyoni romlásukat elősegítette volna. A népügyész a felmentést megfellebbezte. _
Horváth Zoltán nagykanizsai lakost, volt SS kaft>nát es Révész Ferenc molnári pártszolgálatost távollétükben mondta ki a népbiróság bűnösnek, mert mindketten szökésben vannak.

nÚjévi kabaré
A Szociáldemokrata Párt dísztermében, este fél 8 órai kezdettel.
Kitűnő táncszámok, nevetés. Utána tánc reggelig.
ÍM® Okvetlen jöjjön el mindenki!
Étkezés — Szórakozás
Budapestre'' utazó vidékiek) megérkeznek a fővárosba, elin-tézik ügyes-bajos dolgaikul, estefelé egy kis szórakozásra, frcP lemesen eltöltött estére készülnek. i Színház, mozi, zene, lánc, jé-'' vacsora, egy kis italozás, Tátogathat ki-ki tetszése szerint. '' Hát még ha mindez együtt van egy helyiségben l Az Os-r lende kávéház-étterem ezt nyújtja vendégeinek. A tulajdonos, Grosz Ödön ismét olyan különlegeset produkált, mint annakidején a világhíressé lelt Rajkózenekar, vagy az egy-, mésután felfedezett és ismertté* lett népdalónekesek, meg a lőrés külföldi Zenekarok. Ezért volt, hogv mikor a vidékié]; Pestre mentek és szórakozásról kerüli í^zó, természetesen program volt; áaz Ostendébe megy ünke. Most is igy lesz. Amennyit lokálokbah egy este'' elkölt, abból egy hétig is étkezhet és szórakozhat az Os-tendében.
Válogatott, jobbnál-jobb műsorszámok, attrakciók mozisze-rüen fordulatos változatos produkciók nevettetnek és szórakoztatnak.
A táncolóknak kényelmes, nagy lerület áll rendelkezésre ahol láncolhatnak és, nem kell, 6gy helyben ^pegni-topogni. A szórakozást ós táncolást kiegészítő zenét pedig Len Ueghes és zenekara szolgáltatja.
Mindezekért pedig semmiféle'' külön belépődijat nem kell fizetni ! Sőt a fogyasztási árak is olyanok, mint bármely éüe-'' remben vagy kávéházban. » Az Ostende konyhája mostis; a régi jó hírnevéhez hiven, »'' legfinomabbat nyújtja, borai'' pedig az ország válogatott bortermő vidékeinek legkülönb termése: t Tehát, kedves olvasónk, ha Pestre megy, töltsön egy e^fet az Ostendáben. A régi helyéi* találja : Rákóczi-ut 20 alatt. t Grosz Ödön szeretettel várj«? a vidéki régi jó ismerőseit éa£ az uj generációt is.
Nagy szilveszteri „Kabaré Est" a Muskátliban
Műsorszámok: 1. R haja szőke voltc énekli: Szamos/ Miu. 2. Szving duett Pallay—Rózsa. 3. Régi jó Budapest, Korálka. 4. Déry—Kardos," Duett. 5. Esküvő előtt, Korálka. Korálka. Vilma" és Szamosy Miu énekesnők szórakoztatják a közönséget. Boldog újévet kívánunk a kedves vendégeinknek. Keresztesi Géza vendéglős és személyzete. 6. Rádi Parádé, Szamosy. 7. Rádirattatom és Genfi konferencia Kardosa. 8. PaÜay —Rózsa, Duett. 9. Déry-Kardos, Duett.
Eladó
belterületen 5X5 m.-es egy-szoba-előszobás, összkomfortos, uj adómentes családiház. — Kisfaludy-utca alsó. részén, d?li fekvésű, kertes lakóház, sürgősség miatt áron alul — a szentgyörgy vári hegyen 12000 öl szőlő és gyümö''csös, sertet-len pincével, a város közelében 1200D-Ö1 szántó, minden árért. — a város minden részén 25 különböző lakóház, reszben értéken alul, kedvező fizetési feltételekkel; balatoni villák és telkek jutányos áron.
T. megbízóinak boldog Ujesz-tendőt kivin
Ingatlanforgalmi Iroda
KI. Izsy-u. 27.
>
19-17. január 1
ZALA
Különös, különös
Szilveszter éjszaka volt. A ház tetején vem ezer angyal, hanem ezer ördög (''obolt. Fegyvergolyók, légi-akruik. Búcsúzott az- 1944. Rútabb euzteru''őt csak keveset jegyzett fel a történelem. Egy esztendő, mely csak vért, szenvedést és kinhalált adott. Rablógyilkos co vo''t, amelyben csörtettek a nagyszájú senkik és a 14 esztendős szöazke gyermekek kezében fejt 8 vonalzó helyett géppisztoly volt a fegyver. Búcsúzott, hogy Riadja helyét az 1945-nek, amely meghozta a hosszú, nagypéntek ufán a feltámadást.
Bucmzlunk az 1944-től n sötét, nyirkon bunkerban, amit egy cipő-krémes doboz fedeléből készült pi-pieft sárga féirye világit ott meg. Ki-temen voltunk. Bcszédtelcniil maj-HZulhik n kukorieakenyeret, ami homokként morzsolódott szét kezeink között. Fenn aeél patkós csizmák kopogtak, minden koppanás/a szivünk kemény kopjMvása felelt.
Hárman beszélgettek. Egy építészmérnök, egy szobrász és egy iró.
A szobrász: (egy régen megkezdett» beszélgetés folytatásaképpen).. én a gótikában látom az építészet csúcsteljesítményét. tmcrt mondanivalójában igy a lényegeben is megközelíti azt az eszmét, amelyért alkották.
Az építész: Valóban van benne égbetörő gondolat, olyan, mint finom asszonykéz, milyet imára tesznek össze. Vonalai lágyak és simogatok .,.''•.
Az iró: Hagyja már kérem. Lágyak és simogatok, mint az ágyuk gótikus lövedéke, mint a puskagolyó égreTö>''6 gótikus formája, vagy a két oldalt éleaitett szurony finom, csúcsban végződő gótikája, amely oly sok. ember szivét járta át.
Csend lett. Az idő lomha szárnyakon repült tova. Az emberek nem beszéltek többet. Nagyon s-okára szálait meg az egyik: — Éjfél van. i
Ebben a pillanatban egy kanári-tnadár mély hangú trillája köszöntötte az uj esztendőt.
A aokat szenvedett, ványadt arcokon fé-nyts barázdákat húzott a legördülő könycsepp. . (bj)
Szociáldemokrata Párt hirei
Január 2-án, csütörtökön délután 5 órakor a Szociáldemokrata Nőmozgalom nagykanizsai szervezete- a Párt előadótermében nőnapot tart, melyre pártállásra való tekintet nélkül" mindenkit barátsággal hiv a Vezetőség. ^
Vasárnap, 5-én délelőtt összvoze-tóaégi értekezletet tartunk. A csoportok az értesítést kellő időbon megkapják.
A szokásos évi taggyűlés január 19-én lesz. Tagsági hátralékaikat mindenki rendezze.
Kedves vendégeinek és * ; jó barátainak boldog uj esztendőt kiván a
Vajda étterem
tulajdonosa yszemélyzete és zenekara^
Elfogták dr. Mengetet, a magyar deportáltak gyilkosát
Bécsi távirat arról ad hirt, hogy docember 15-én Ausztriában letartóztatták dr. Mengele 88 főorvost, aki sok százezer magyar deportáltat küldött a gázkamrába. A bécsi távirat, amely hirül adja a Magyaror-
lentőségü eseményt, felszólít mindenkit, aki bármit tud róla, hogy szóban vagy írásban jelentse Wien, IX., Alsterstrasse 18. alá, a Koncentrációs Táborviseltek Bizottságának.
szágot elsősorban érdeklő nagyjo- —i
Simor Erzsi a színházban és a moziban
Szinház: VÉN QIÓFA
Mint lapunk tecnapi száma-ban mar beszámoltunk arról, Nagykanizsa érdekes vendéget kapott az újesztendő első napjaira. A pécsi Nemzeti Szinház igazgatójának, Halasi Ivánnak? megnivásóra ma városunkba érkezett Simor Erzsi, aki négy alkalommal lép fel a legényegylet nagytermében. A társulat szin-rehozza Fényes Szabolcs ésSzi-i lágyi László gyönyörű operettjét, a »Vén diófáit. ;
A darab.egyik főszerepét Simor Erzsi alakit ja, mig mellette fellép a társulat csaknem valamennyi-tagja, Gáti Bözsivel, Sol-
tész Máriával, Molnár Editbei, Karossá Margittal, Laki Józseffel, Faragó Vilmossal, T. Szabó Lászlóval, Patay Józseffel én Malonyal Dezsővel az élen.
A Vén diófát ma este fél 8 órai kezdettel, újévkor délután 4 és este fél 8 órai kezdettel, va^ laminl csütörtökön is fél 8 órai! kezdettel mutatják be.
A társulat tagjai u ma estielőadás után átmennek a Centrát-; ba, ahol fellépnek az ott rendezendő kabarén. A műsor egyik kiemelkedő száma is- Sitaior Erzsi fellépte lesz. ,
Mozi: FEHER VONAT
Azt az uj magyar filmet, ame-.lvet ma mutat be a Városi Mozi,-már 1943-ban elkészítették, azonban előbb a németek, majd a nyilasok tiltották be és nem is kerülhetett a közönség elé. Főszereplőjét elhurcolták, rendie-: zője hősi halált halt a németek elleni harcban, iró ja pedig Budapest ostroma alatt eltűnt. A film tartalma a következő :
Az egyik előkelő szanatórium főorvosa "és asszisztensnője egy fiatalembert operálnak, akitt . pisztoly párbaj alkalmával mellbelőttek. Az operáció sikerül és a beteg meggyógyul. Ákos, a pá-'' ciens azonban beleszeret a fiatal asszisztensnőbe, Máriába, aki a főorvos menyasszonya. . Ákost házasságot igér neki, "mire Mária visszaadja a jegygyűrűt Gáw bornak. Gábort menyasszonyá-i nak ez a lépése súlyosan érinti, azonban a szanatórium profesz-szora megvigasztalja és arra ösztökéli, hogy harcoljon Mária szerelméért. Döntésre azonban nem kerül sor, mert közbeszól* a háború. Mindkét férfit behívják katonai szolgálatra. Gábort egy kórházvonatra, Ákost az ezredéhez. Mária pedig jelentkezik ápolónőnek és éppen arra a vonatra kerül, amelyen Gábor van. A sors utjai kiszámíthatatlanok. Akos megsebesül a fronton és éppen Gábor keze alá kerül. A visszavonulás során azonban légitámadásba kerül a vonat, de Gábor sikeresen végrehajtja ezt az operációt is. Akos gyógyul, de Mária következetesen elkerüli, jígv Gábor
meglepetten hallja a távozó fiútól, hogy Máriával egyetlenegyszer sem találkozott. Akos leszerel és hazamegy, Gábor és Mária pedig ismét egymásra találnak.
A film főszerepeit Simor Erzsi, aki egyébként ma Nagykanizsára érkezett, Jávor Pál és Bilicsi Tivadar játsszák. A nagyszerű kisérőmüsorban bemutatják a Kádár Kata qimü székel/ népballada filmváltozatát Szel-lay Alisszal á főszerepben, egy színes kulturfilmet a tenger mé-_ lyén élő >háziurakról< és »albérlőkről", valamint a heti filmhíradót.
A mozi igazgatósága ezúton közli, hogy ma, este három előadás lesz 5, 7 és 9 órai kezdettel.____________
A kis feketézők küldöttsége az olasz
belügyminiszternél Róma, dec. 31.
Romában a feketés piacosok képviselőiből küldöttség kereste fel a , belügyminisztert és panaszkodtak a súlyos é» megélhetésüket fenyegető uj rendőri intézkedések ellen. Azzal érveltek, hogy a piacon árusítók és az ott vásáríö férfiak és nők a kisemberek soraiból kerülnek kl és csak egyrészét képezik a feketézők hatalmas szervezetének. a rendőrség a kis emberek ellen fordul, akkor a ba] orvoslását és a probléma kezelését a végén kezdi meg. Legelőször a nagy bűnösöket kell felelősségre vonni. -
FIGYELEM! Tánc "
Hova megyünk Szilveszter-kor.
fFIQYELEMI
Tombola
II
A „Koronába
afal halljuk Nagyiday Idái, a rádióból ismert, híres énekesnőt!
Kitűnő konyhával, nemes Italokkal és olcsó árakkal várja a mélyen tisztelt közönséget a tulajdonos és az összes 1^54 személyzet.
Egyben ezúton kívánunk mindenkinek boldog újévet.
Legújabb táviratok
A napokban Budapesten lezajlóié közalkalmazotti elektor választások Yégsó eredménye: a Szociáldemokrata Párt 90, a Kisgazdapárt 66 mandátumot szerzett. A baloldali blokk országos viszonylatban a másik két párt mandátumával együtt %
küldöttek 57 százalékát kapta mfif. *
A nemzetgyűlés összeférhetetlenségi bizottsága hétfőn tárgyalta Vi-dovits Peront1 összoférhototWisé^i ügyét. Az »Uj Mára maros« cünt lapnál kifojtott háborús uszító éi népolleríoa mükődéeo miatt a mentelmi bizottság megállapított» Vido-vits (toezoférhotet lényégét.
v
A Magyar Kommunista Párt politikai bizottsága hétfői ülésén foglalkozott a kül- és belpolitikai helyzettel. Megtárgyalta a reakció elleni harcot és a köztársaság ellen irányuló földalatti szervezkedés ügyéé is. A munkásság életszínvonalának további emelésére elhatározta, hogy, javasolni fogja minden gyermek
után a családi pótléknak 18 forintban való megállapítását.
* x •
\
A magyar államrendőrség budapesti főkapitányságának vezetője elrendelte a demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvénybe ütköző büntettek elkövetésével alaposan gyanúsított dálnoki- Veres Lajos nyugalmazott vezérezredes országos körözését. Dálnoki Veres Lajos az őrizet-bevételről kiadott utasításról tudomást szerezve, megszökött.
A Saar-vidéken a francia hatóságok ujabb rendelkezést léptettek életbe. Éjfél előtt mindenkinek, aki a Saar-területre lép, különleges igazolványt kell felmutatni. Viszont a la-, kosságnak nem kell éjfél előtt hazatérni. König tábornok megígérte, hogy Franciaországból 100.000 saar-vidéki német hadifoglyot hazakülde-nek, - hogy enyhítsenek a munkás-hiányon. A Saar-vidék napi széntermelése 85.000 tonna.
Az atemerőblzottság uj elnöke
Netoyork, doccmbor 81 Truman elnök az Egyesült Államok atomorő bizottságának uj elnökévé Louis Wilsont novezto ki, aki az atomkérdés egyik legalaposabb'' ismerője és titkára volt annak a bizottságnak, mely előkészítette Egyesült Államok álláspontját ismertető jelentést.
Gyengül Franco befolyása a Kortezre
''Madrid, december 81 A spanyol kortez tegnap esti ülé-feón az Bgyik törvényjavaslat tárgyalásánál a 888 képviselő közül mindössze 180 volt jelen és a pénzügyminiszter által előterjesztett javaslat ellen 68-an szavaztak! A korteznek ekkora ellenzéke Franco uralomrajutása óta nem volt. Mint megjegyzik, Franco Spanyolországában a legnagyobb költségvetést a hadügyminiszteri tárca képezi.
Munkás — paraszt — értelmiség egységet akarsz? Segitsd tanulni a paraszt és munkás gyermekét r— adakozz a népi kollégiumra!
tt
ZALA
lOi''/". január i
közgyűlés tudomásul vette.
'' ''gyancsak napirend olőtt kórt fölvilágosítást dr. Szabad Lajos a szin-húzugybon is. Hivatkozott a belügyminiszter rendoletóre, amely szormt a bezárt KALOT helyiségeket senkinek sincs jogában felnyitani, ''azt a további rendelkezésig lepecsételve kell tartani és a kulcsokat át kell adni a fiolyi rendőrségnek.
Azt kérdezte a -polgármestertől, hogy milyen jogon nyittatták fel a színház rezére a KÁLÓT holvisé-■*\geit, holott ahhoz jógiik nem volt. A polgármester válaszában kije-lonbétte, hogy tisztában van azzal, hogy öliben az ügyben nem történt_ minden szabályszerűen, do montsé-gül szolgáljon/ hogy a Nemzeti Bizottságnak egy ha''tározata volt, a moly lénvegében éppón ugy mint Ó, segíteni kívánt u rondkivül nyomor-lián lövő szinészokon. Nem hinném, hogy különösebb bűnt követtem el akkor, amikor hozzásogitettem a lailtura hirdetőit, hogy pár nappal ¡iioghoflHzabbitlmsíták nagykanizsai vendégszereplésüket - mondotta a polgármoHlor és hozzátette, hogv az esotről azonnal jolontóst bottok ugy a belügy-, mint a kuHuitzmi-n tóftér i untban,
Hegyi János felszólalása u,lún a közgyűlés elfogadta a polgármester válaszát.
Az L''NIÜlA-csomagok ügyét is'' dr. Szabad Lajos tette napirend olőtt szóvá, megemlítve, hogy a kiosztásnál hibák mutatkoztak, amit a jövő-
A lisztpanama a városi közgyűlés előtt
Tegnap délután 8 órai kozdottel tartotta meg a város képviselőtestülete azt a rendkívüli közgyűlést, amit Varga József polgármester hivott össze, hogy a szőnyegen levő folyó ügyeket iotárnyalhassa. A tárgysorozaton ügy szerepelt, amelyekot a közgyüiós a polgármesteri javaslat szerint elfogadott.
Napirend előtt kért és kapott felszólalásra engedélyt dr. Szabad Lajos, aki a közismert lisztpanamát tette szóvá. Felvilágosítást kért ¡i város vezetőségétől, hogy kit terhel a felelőssé"; azort, hogy. oz a panama megtörténhotett é.s a közólolmezés kárára 12.000 .kg. lisztet olmani-puláltak. Mogkérdozte :i ]K>lgúrmo$-lert, hogyan íordulhaU>tt olő oz az i>set, ha Si közélelmezési hivatal .vo-zolóje mogfoleló ellenőrzést gyako-relt. Kijolontotto, hogy n városban tülonőfizhetotlen hírek k.-ringonok, ait:olyok nohogysem szolgálják hasznát a szükséges bizalomimk. ftl-mpndta, hogy biztos tudomása van arról, hogy a malmokat és a köz-élolmozési hivatali általa ismeretlen H/.omélvok mint hatóságok szólították lel, hogv a pékségnek a kért -lisztet utalják ki. Arra kért választ h polgármestertől, hogy van-e erről tudomása és ha van, kik ozok aujzo-. méhek, akik hatóságok novóvcl visz-szaelve utasításokat adnak lisztkiuta-lásra, sőt iouyogotoznok is. . _ Varga József polgármester válaszában kijolontotto, hogy november ő-i^ mindössze 19 métermázsa hiánya Volt az Élelmezési Munkások Szövetkezői ón ek. tíz a hiány azonban nem tűnhetett tol, mert a ren-.delke/.ésok szerint ugy a kereskedőknek, mint a pékségeinek joguk van 4-5 napra lisztet "tartalékolni, hogy egy esetleges vis-majór esetén a lakosság kenyér nélkül no maradjon. Le amikor a közélelmezési hivatal rezotőjo már azt látta, hogy.a tartalékokat me.ghaladó lisztmonnyiség kiutalását kérik, nyomban jelentette a polgármesternek, aki utasította, hogy egy dekagramm lisztet addig nem adhat ki, inig a vizsgalatot le nem folytatták. A-vizsgálat''megindult tehát és megcföbbenéssel kellett tapasztalni, hogy 102 métermázsa hiány .van. A jegyzőkönyveket sze-Jnélyeson vitte el a főispánhoz, aki intézkedett a sötét ügy teljes feltárása érdekébon é.s az* egész komplexumot átadta a iond őrségnek. A rendőrség, mint ismóretos, a vizsgálatot lefolytatta, a bűnösöket letartóztatta, köztük a logfőbb hárem bűnöst, az Elelmozósi Munkások vozo-tóit, Kaszás Ferencet, Farkas Dánielt és Sulthoisz Lajost, akik oleó-*orban !o!olősok. Letartóztatták csonkival azokat a molnárokat in, akiknek hármi részük volt a jmnamában ós azl a koronkedőt, aki mog volt l>iz\a a liszt olosztánával.
A a ügv jolonlog az ügyészség olőtt fekszik ea majd az lga/.«ágMzolgáita-tás lösz hivatva, hogy mindazok, -akik u ccalánt olküwitíok, tlnyorjók méltó büntetésüket.
Aií ügyhöz hozzAnzólt llucklor János, aki kijolontotto, hogy a uumkás-pártok voltak az olsők, akik kérték ¡i lo^szigorubh vizsgálatot, do miután az ügy a Íj Íróság olőtt wu, a köá*> gyűlés no foglalkozzon mindaddig aznal, amig az igazságügyi hatóságok nem döntöttek. Kijelentette, hogy bizonyos körök szeretik a Szakszervezeti Szövetkezotet összetéveszteni az Élelmezési Munkások Szövetkezetével. Megállapította, hogy kettőnek egymáshoz sorami köze nincs és aki a kettőt- jupgtimba hozza, art csak rosszakarat* rezetheti.
Hegyi János hangsúlyozottan megemlítette, hogy a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete, amint tudomást szerzett a visszaélésekről, a párt tagját, Kaszás Ferencet azonnal kizárta somiból, mert ölyan ember, aki a munkások bizalmával visszaél, a párt tagja nem lehet. Nem eltussolni akarjuk az ügyet, hanem éppen ellenkezőleg minöen ^ vonatkozásában félderilení, mondotta * Hegyi János.
A polgármester válaszát ezután a
kon feltétlenül orvosolni kell. Az ügvhöz hozzászóltak Baa Károly ós Tóth Ferenc.
A következő napirend eiötti fölszólaló Németh László MAOliT mérnök volt. aki köveíoito, hogv a fasiszta világból még ittmaradt utcaneveket változtassák meg "és az emlékműveket távolítsák el. Követelte /továbbá a bakónaki ellenforradalmi ■''emlékmű eltávolítását is a temetőből.
A közgyűlés Palkó József hozzászólása után bizottságot küldött ki, amelynek záros határidőn belül javaslatot kell tenni a közgyűlésnek az utcanevek megváltoztatásáról ''és a szobrok ügyében.
Dr. Eichnor Árpád a gáz ügybon arra kérte a polgármestert, hogy a Bzükséges gázcsövokot most már sürgősen loktossék lo, hogy . a lakosság gázhoz juthasson. A "polgármester - megnyugtató válasza után Anger ''Mihály felszólalása kövotkozott, aki Vannay .János volt zeneiskolai igazgató ügyét totlo szóvá, kijolontotto. nem. érti, hogyan kerülhetett magasabb li/.otési osztályba olyan oinbor, aki a munkásságnak mindig a legnagyobb olloiiHÖge volt és( akit az olsőfoku igazoló bizottság állásvesztésre ítélt, umoly itolotot ugyan a pécsi tábla dorftálásra változtatta át.
Varga József polgármester, válaszában ki;o''ontotte, hogy 6 nom tiid a szabályoktól ojtérni óh Vannay János ereiében is kénytolon az előírásnak mogfololő ''fizetést kiutalni. ''Mog-. nyugtatta azonban Angort, hogy . Vannay János Nagykanizsán zono-/igazgató többé sohásom lehet;
T\
Sportrovat
Január 5-én Nagykanizsán játszik a MAORY öl§en
a zágrábi Lokomotív
Ragyogó játékkal győzött Pécset a zágrábi Lokomotív Lokomotív Concordla—PVSK 7:2 (4:2)
pességei meghaladnák :a jugoszláv csapat képességeit- Kzért nagy meglepetést kelteit.. hogy az^FDZ Concordia vasárnap. Nagykanizsán játszik a MAO RT ellen. Kanizsa sportközönségé-í nek ritka alkalom a január 5-i dátum, hogy kiváló csapat játékában gyönyörködhessen. %
Vezette : Temesi. A PVSK vasárnap a horvát liga "¡első helyezettjét látta vendégül Pécsett. A jugoszláv vasutas csapat helyenként egészen magasszinyonalu játékot mutatott be. A ragyogj játékot rengeteg néző lapsollai végig. .C PVSK az első ¡ércekben gyors lerohanásokkal vezetéshez jutott, de végül a vendégek kiegyenlítettek, majd a rossz UUaj dacára pompás technikai fölénnyel hatalmas győzelmet harcolták ki.
A PVSK nem játszott alárendelt szerepet. A vepdégek azonban egészen kivételes klasszis-játékot mutattak be ezen a mérkőzésen. Nem hinnénk., hogy jelenleg volna egye 11 on magyar l>eleOrtve a r«rcncVárosl és a7. Ujp<íslot is — melynek a ké-
A kerületi játékvezetötestiilet diszköznyöfése
Vasárnap tartotta 25 éves jubileumi díszközgyűlését a pécsi Perczel-utcni székházban a kerületi JT. Nagy meglejietést kellelt, hogy a kanizsai jálékvezor lök (15 játékvezető) majdneml teljes lélszáinban megjelentek a közgyűlésen, A Us/.tujitásnál sajnos mégis
Noah, otelló és mindenfajta fehér
és vörös falbort készpénzért vásárol.
/
Alióborokat átvesz.
Kizárólag vendéglősük részére alföldi, pogányvár!, valamint balatonmellóki fehér- és vörös fajborokat elad kedvező fizetési feltételek mellett.
Használt ós törött boroshordókat magas áron megvesz.
Dr. Boda Károly borértékesitö cég
Nagyka.nizsa*dy Endre-utca 35. szám. Alapítva: 19.28-ban.

Üzleiátheiyezés!
Rádiólaboratoríumomai
a Bazár-udvarból SEabaeísAg-<'' tér 21. 8z6m alá helyeziem át.
I Azelőtt Vajda vaskereskedés i. Továbbra Is a legpontosabb munkával állpk a t. megrendelőim ren-delkezésérep
STEIN-ER FERENC
JU^- villanyszerek) moiter.
csak egyetlen kanizsai játékvezető került be tanácstagnak, illetve országos .tanácstagnak, (Izvetkö Lajos személyében.
A díszközgyűlésen Krebsz Mihály elnök ismertette a JT 25 éves tartalommal tett nvüködó* sét, majd Hanza Béla országos kiküldött arany és ezüst jelvé^ nyéket osztott ki néhány játékvezetőnek. . v ''* • Schwara Nándor titkári be- • számolójához kanizsai íel^zóla-, lások ia hangzottak el.
Krebsz elnök nlurvány-cmlók-i láblól lcplezetl le a dis/.köz:.íyii-lósen a háború alatt elhunyt, fa-«'' siszta hóhérok Aldozsilitlnakjora-| lékére. Ezek a jálékvezelök régi kiíTróbált harcosai volhik a ke-• rilleti JT-nek.
Értékes és eredményes it>un-'' kál végzett a kanizsai csoport Pécsen. Ugyanis -a csoport mi/n-den egyes tagja igéi-elet kapott a legmesszebbmenő támogatásra, liogy a kanizsai sporLbélőeéf sDortérdekek. ugv az egA-esüle-tek, mint a JT helyi tagjainál, a jövőben nem szorulnak háttérbe. ''.
KOKS2 kőzíeményei:
Boldog újévet kiván a/f összes hatóságoknak, pártoknak, ''tagjainknak és mindenkinek, akik kerosbedölr műnk érdekében megértő munkát
fejtenek ki. KOKSZ vezetóséffr. *
A legújabb vegyipari rendeletei ismertetjük csütörtökön fél G órakor kezdődő szakosztályi gyűlésünkön.
A rokonszakmákat is szívesen látjuk''. *
Helyiségeink ma éjfél után -¿óráig lesznek nyitva tagjaink és azok rendé gei részérő.
Bríositjük tagjainkat, hogy tta elmaradott évzáró gyűlésünkéi 1.947 január 6-án délelőtt fél II órakor tartjuk mog, tokintot nélkül o mog-jolontek létfixámárn.
- Felhívás
A Nagykanizsai Vond g^ówök, Kocsmái-onok Sztikos/.Uilyu lUTr január 2-6n, csütörtökön'' délután t órakor a Hzover-éttarouibon törtük íendoa évi tisztújító közgvulétíet, melyre a tagokat tisztelettől meghívja, ogyben az összes étkezdék, kifozók, Kantinok, künérók saját érdekükben jelenjenek mog. Vero''Snég
— Fölhívás
Január hó 2-án délután 8 ómkor a vasutasok szakszervezetének »¿ók-házában a nyugdijasok gyűlést tartanak. Horváth titkár.
VÁROSI MOZI
Keddtől—péntekig
Legújabb magyar filmsiker
Fe&ér vonat
Főszereplők: Jávor, Slmor Erzsi, BUlcri
Híradó éi • remetlegéBxJtS
EiGadisok: SxJJrttxzterkor j 5. 7 ''Mg 9 Újévkor 3, 5. 7. Wuip 5 és 7 6r*k»r.
ZALA
Boldog újévet kiván kedves vevőinek, jóbarátainak és imerőseinek Schiass J. László könyv , papír-, irésznrkereskedÖ, könyvkötő Nagykanizsa, Deák-tér. Boldog újévet kiván minden vevőjének, jóbarát-jártak és ismerősének TÓTH JÓZSEF vaskereskedő Nagykanizsa, Szabadság-tér 23. Boldog újévet kiván kedves vevőinek és jóismerőseinek Fe|>ér István textilkereskedő Szabadság-tér 1. sz. Boldog újévet kiván vevőinek, jóbarátainak és ismerőseinek SCHLESS GYULA könyv-, papír- és zenemükereskedö Nagykanizsa, Ady E.-ut
Boldog újévet kiván kedves vendégeinek és '' jóismerőseinek izv. Koiiarits Gézáné uri- és hölgyfodrász Boldog újévet kiván kedves vevőinek és jóismerőseinek Drimók László . Fő-ut HL -Boidog újévet kiván kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak „Tóth Jenő bőr-'' és cipészkellék kereskedő Nagykanizsa, Szabadság-tér 3—4. Boldog újévet kiván kedves vevőinek és jóbarátainak Sóv&srj Í3iV€in élesztőelosztó Nagykanizsa, SomogyiBé/a-a. 20
Boldog újévet kiván kedves vevőinek . Szabó Antal fegyver-, lőszer-: sport-, rádió-, kerékpár- és fotó-kereskedés Nafcyka.MZS.-t, Fő-ut 5. Boldog újévet kiván kedves vevőinek és jóbarátainak Kopár Mihály órts ét ékuiriu Nagykanizsa, Szabadság-tér 22. Boldog újévet kivánv minden vevőjének és jóbarátjának ÁGH ÉS NÉMETH vadkereskedés Nagykanizsa, Szabadság-tér 22. Boldog újévet kiván üzletfeleinek és jóbarátainak '' Savulász József KUhne mezőgazdasági gépgyár lerakató Nagykanizsa, Zrínyi Mlklóa-ut 2.
Virágos és boldog újévet kiván Tulipán virágüzlet Boldog ulesztendőt kívánok'' kedves vendégeimnek és Jóbarétalmnak, Jószerencsét a MflORT sport-^ barátoknak Györgydeák Károly Somogyi Béla-u. 11. Boldog ujesztendőt kiván minden vevőjének és jóbarátjának Sáfrán Ferenc tzetzecztgy ártó Nagykanizsa, Ady E.-ut 25. Boldog újévet kiván kedves vendégeinek, jóbarátainak és ismerőseinek Kremzner Géza vendéglős m Somogyi B-ut 25.
Boldog újesztendő^ kiván kedves üzletfeleinek és ismerőseinek Dombos L ászló villanyszerelő Nagykanizsa, Deák-tér 12. Kellemes és boldog újévet kiván kedves vevőinek és ismerőseinek Hémetf> Ernő műszerész és villanyszerelő Nagykanizsa, Ady E.-ut 11. Boldog újévet kiván az igen tisztelt vevődnek a KÖZTISZTVISELŐK Altalános Fogyasztási Termeli és Értékesítő Szövetkezet 00. isámu fiók szamélyxet* Nagykanizsa, Szabadság-tér 17. Boldog ujesztendőt kiván kedves vevőinek Szloboda József és fia irógépváUglata, Nagykanizsa.
Boldog ujesztendőt kiván tisztelt vevőinek és jóismerőseinek Tarabó Gyula hentes és mészáros Nagykanizsa, Deák-tér 12. Boldog újévet kiván kedves rendelőinek és jóismerőseinek Horváth Ferenc szabómester Szabadság-tér 1. • T* « Boldog újévet kiván minden .yevőjének, jóbarátjának és ismerősének Pola; János fűszer- és osemegekereskedő Nagykanizsa, Ady E.-ut 13. Boldog újévet kiván igen tisztelt vendégeinek és jóismerőseinek Aíóses Ferenc Központi szállodás és rondéj^Iős * . • _
Boldog újévet kíván tisztelt vevőinek és jóismerőseinek KELEMEN FERENC műszaki kereskedő lagykanizsa, Deák-tér 15. Boldog újévet kiván kedves vevőinek és * jóismerőseinek Ladeczky János hangszerkészítő — rádiómOszerisz Ady Endre-ut 1. Boldog újévet kívánok - kedves vendégeimnek és jóismerősei nmek Resid Raif cukrász Ady Endre-ut. Boldog újévet kiván kedves üzletfeleinek az Országos Magyar Téjszövtttktzetf Központ nagykanizsai telepvezetője.
Boldog újévet kiván kedves vevőinek és jóismerőseinek Farkas József d/víktreakedő Nagykanizsa, Fő-ut P. Boldog újévet kiván igen tisztelt vendégeinek , és jóismerőseinek '' Szever József vendéglői 6a személyzete Boidog újévet kiván kedves vevőinek és jóbarátainak BALASSA GYÜLA maieoitgyári Nagybaniul, Somogy'' Béia-u 8, Tel,: 364. Boldog újévet kivánok kedves megrendelőimnek foío Neumann Ctengery-ut Q
Boldog újévet kiván kedves vevőinek és jóismerőseinek Hermán Oyula m Oarszon butorszalon • tulajdonosa. Boldog újévet kiván kedves vevőinek és jóismerőseinek Futó fCdroly bőrk§r»skadd Nagykanizsa, Szabadság-tér 17. Boldog újévet klvátí kedves vevőinek Miltényi Sándor és Fia Nagykanizsa. Boldog újévei kivi''in Tóid Vendel vtz- és gőzszere/ő mester - Nagykanizsa
• Mustos Ferenc . paplráru-n^kereskedő kedves vevőinek és ismerőseinek boldog újévet kiván Nagykanizsa, Kossuth-tór 6. Boldog ujesztendőt kivánnak kedves vevőiknek, jóbarátaik-nak és ismerőseiknek MÁJON TESTVÉREK műköszfrUstik és aoéláru kereskedők Naqykanizsa—Kaposvár. Boldog újévet kiván tisztelt üzletfeleinek és "jóbarátainak Vártfssy Sándor óoskavas-, fém-, textlllhulladék- tollkercskedö. Boldog újévet kiván -redves vendégeinek és jóbarátainak Horváth Píré ne ipartestületi vendéglős Nagykanizsa, Sugár-ut 3.
Boldog újévet icivá Wajdit Ofenbsck kör in kedves vevőinek s utóda lyvkereskedés Boldog újévet kiván kedves vevőinek, ismerőseinek és jóbarátainak Bércei József Szabadság-tér
/
ZALA
Boldog újévet kíván kedves vevőinek és jóismerőseinek
Löezl József
börkereikidü Csengtry-ut
Boldog újévet kiván kedves vevőinek és jóismerőseinek
GOLENSZKY FERENC
textilkireskedi Fö-ut
Boldog újévet kiván kedves rendelőinek és jóismerőseinek
Vastagfi Béla
fényképész C$tngtry''Ut /. iz, (A* udvarban)
Boldog újévet kiván kedves vendégeinek, vasutas kartársainak, jóismerőseinek
Auer Mátyás
vendéglős 8z«mtr«-ut 21.
Sok tzerencsét kívánok ax i\l esztendőben, — A nagyérdemű közönségnek amiért szívesek voltak pártolni filléreikkel egész éven ét, erőt, egezaéget, és boldog újévet kívánok mélyen tiszteli Jé\tevőimnek. Tisztelettel,*
Szentes János
világtalan harmonikán is énekes
Igentisztelt üzletfeleimnek boldog újévet kiván
Szakonyi József
sapkakész/tő mester ■agykanlz8|, Batthyány-u. 6. sz.
Boldog újévet kiván mélyen tisztélt megrendelőinek, ióbarátainak és ismerőseinek
Széchényi Lajos
lakatos és vlzvezetókszerelő mester Kossuth-tér 13,
Ha jó balatoni bort akar Inni,
„Fekete Sas" vendéglőbe kell Jönni I
Kitűnő konyha. elsőrendű kiszolgálás
mégis olcsó és Jó szórakozás,
3iáretettol virj* kedvet vendteeit U eguton kíván áldásos ót boldog ujesztendőt
Kollár György
nadiglőt Eötvőe-tér 33,
"Boldog ujesztendőt kíván kedves vevőinek és Ismerősinek
Kósa és dr. Németh
vlrágtlilet Nagykanizsa, 8ugár-ut 2.
Szerencsés és boldog ujesztendőt kívánnak az igen tisztelt üzletfeléiknek ...
i lagykanizsai MATEOSZ tigok
Sugár-u. 2. 82,
ut
„UJ MAGYAR FÖLD« A meiyar falu k*p»s |Bidatá|l hatllapja.
Fő&koi kenatöje i''B,.SZABÓ CKRSNO IlldmOveléaüflyl államtitkár,
ÉRDEKES KÉPEKBEN ntotk''tja ba aa Időéiért! maiögudaiégl aiemé-nyeket él a gaxdék háiatéjáfi életét,
SZAKKOIKKIIT bk oraiég legkiválóbb •lakamberal éa gyakorlati gai<
dél írják.
KÖZŰ A GAZDÁKAT ÉRINTŐ RENDELETEKET, kedveiményeket, akoló* kot, árakat tájékoitató magyaráiattal. Hlrel frissek, érdekeaek, mindenről tudósítanak.
ELŐFIZETŐINK MINDEN KÉRDÉSÉRE aionnal maga a mlnlutérlum válaszol a markóntól, Üaonatak rovatában lllutókea szakemberei utján. A* „UJ Magyar Föld" vásárterén mindent eladhot és. mindent megvásárolhat. Előfizetőink rendkívül nagy kedvezménnyel hirdethetnek obben a rovatban.
A QAZDA A GAZDÁKNAK bívnO rovatban mindenki m e r I rvh a 11 a a gyakorlati tapasztalatait és közérdekQ panaszait az ,UJ Magyar Föld" nagy családjának okulására. A házlaszonyok és leányok külön rovatban kapnak útbaigazítást és gyakorlati ta''náosokat a sütés főzés, szabás-varrás, gyermeknevelés, konyhakertészet, tehát a héztartá» minden kérdéséről.
Az „UJ Magyar Föld" nem pártlap. Az .Magyar Föld« minden gazdáé, as egész parasztságé: a Földmlvelésügyl Minisztérium hivatalos lapja Az „UJ Magyar Föld" nem hiányozhat egyetlen haladó gazda asztaláról ssm. <
Havi előfizetési dlje . . Ft. 2''60
UI3 Negyedévi „ „ . . Ft. 7-60
Félévi „ „ . Ft. 14'' —
Az „UJ Magyar Föld"-rt a Poatatakarékpénztár 4417. számú „UJ Magyar Föld", Budapeat elnevezésű oaekksiámléján lehet előfizetni.
8zerktí3ztösóo és kiadóhivatal: Budapest, VII. Madáoh l.-ut 9. sz.
Ha vlg kedéllyel 6§ -ixerenciével akar átflurulnl ni ujeiztendóbe, okkor jöjjön el a
Géza bácsihoz Szilveszterkor
autall tekevorienyro,- Lon több nyeremény. Olcsó ái kllünö borok. Figyelmei \ Kiszolgálás. • i
Boldog újévet kíván
kedves vendégelnek él Ismerőseinek Éiántó Qéia kooimároB
FIGYELEM !
Karaa, Kínál, «lad, vasi n vA-
reibin én környékén, n Dunáidul minden réicén. Mindenféle klscbtB-nfl«yol>t) Ingatlant, bftlatonl villákat, telkeket és iiolflblrtokokit, ftdás-vétol ntegbliéiokit állandónn vállal, küivellt,
Horváth lni«tlan Iroda.
\<m NigykanlHfl, Sugár ut 42,
Kedves vevőkörének és minden jóbarátjának kellemes és boldog ujesztendőt klvának ,
Grünfeld és Zombori
« rőfös- és dlvatéru kereskedők.
Minden kedves megrendelőmnek örömteljes és megelégedett
boldog ujesztendőt kiván
FESZT ALFRÉD kép. kályhás m. Ady Endre-ut 19,
1947-ben is kérem a megrendelőimet teljes bizalommal cégemhez fordulni, mert a Feszt által épitett kályha Fiszt melegít, • kivileiben, tartósságban mlndenhoiyan Feszt.
1186.
Járntfijiím 4 Km,
IS''OO trrr»
IB''04 1
15-14 4
IS''21 7
1B-28 10
lö''SA 1 ''i
IB''3(J
16 öl 80
10*00 24
ltí''04 26
10-11 29
10'' 17 32
mi
16-30 i)l
10-41 42
16*53 48
17-02 52
17*07 54
17*13 56
17*23 60
17*30 63
10*15
20*15 _
17*40 63
17*45 64
19''18 _
ZalAfgarastft—SÔJtAr—Nagykanliaa
m wmmmmmmoam**ivmmmm*m MEGÁLLÓHELYEK


6, 6. 1. <S. é.
Zalaegaraiag ZalAsgeriieg p, n,
Xalfllieionyfi Hocföldí f, m, Bftrlildfll elág, I, m,
Qik
SüJIür
PusstasMentláflxfd Vállcki''puuli PuBíInmaflyflrdd HkuiiiIIsrÍoi eláii, I, m,
m.
Binokuenlgyörgy
Borsfa
Letanycl olág, f. m, Rlgyácl olág, I, m. Eiitoregnyel elág. f, Sormái KUkanliis
Nagykanliaa Korona ¿«álló Letcnyc M A VAUT (1195) Lovául MÁVAUT (119Ő) Nagykanliaa Korona szálló Nagykanliaa p. u, Zalauentlván MÁV Murakcreaztur MAV
6,
é. i. i. i.
Járatnám 1
Ö''4B
H*42
0-34
H''24
0''17
Ö''IO
«''00
H''flfl
H 40
H''41
8-35
W''2H
H''IH
815
8''0fi
7''öa
7*43
7*38
7-33
7 23
71
6 fii
4''45
4-55 6''30
HH7. Jmmrtr I ^
HlrdntmAnyak.
Felhívom • karöBltedéküt, hoay i üu«»» bír hébin biválloiil kenyér éa lliiumimM analvéiiskkel Jaiuér hó 3 én ti 4-én •aémoljaaik «I ■ köailláláal klvítslban.
iBÖ8
Pelhltom i foéyiaitókiaöniéa figyelmét Január lió 3-án megketdldö ílmmiatcr.
■ IIU«. UU M "» V .....
Jetyek (Mitása táruénan falr«|*a*on meg-jelei* hlrdetményaiire, mely na our.iösBitt kapciolatoa ttiatea tudnivalókat lartal* maira. . . __l»a7
A város luUjdorát képezA lazsnak! park területén lévő 31? drb. kllönböiö fanemü tuskót 1947. J-auir 8-án d.e. 9 órakor a hclysalnen Urtanlé nyilváioa irveréson eladom. '' '' <__ T I392
A város tulajdonát képrió éa a Rondotai clüló nyugati oldilái lérő P35G öl aagy-aágu s/ántót f. évi Január hó 7 én d. e. 9 órakor a helysitnen lartandó nyilvános árverésen bétbeadom. Találkozás a vágóhídi utcában lévó vasúti órhAtntl. lb91
A város tulajdonát képeiő barak mö-lűlll irániét 1947. <vl január h* 9-én d.e. 0 órakor a helyszínen tartandó nyilváno» árverésen bérbeadsm. 1890
Psltirmsatw..-
Halló! Figyelem!
Hn negyon Jól nknrjn mngöt éretni, a
Sztlveszter-estét
töltse ex UtOlaÓ garaB-bnn. ElelMniu berak I Olgányjann,.
Oleió éa pintet kliiolgélái I
Szívja pártfogóit kór m
„Utolsó garasos11
-ím Potéfl-ut 81. aiáM.
Boldog Újévet Kíván
kedves vendégelnek és kartórsalnok:
Dózsl Lajos
vendéglős.
FIGYELEM 1
Anyagigénylési nyomtatványok és raktárnyilvántartási könyvek kaphatók a Zala kiadóhivatalában.
APRÓHIRDETÉSEK
• ■ *
Eladó belterületen 2X4 szobás emeletei lakéház Eladás vételi megblzáio> kat válaV InngatUokSsvatitű Iroda, Ar-
pádu. 12.____* lH7g
Saját termésű éáeekéa pogányvár! bo-
rek klmerese. Tulér Józisf, Ciengcry a. 57, 8?ám.______- 178S
Jénrban levő kis Slagéi"varrógép eladó, Ady Enűre ut 2., emaiet jobbra dl* ajtó. 12~4I|_, . _________d
Eladó 20 HP, űam traktor. Vlut János Nagybakónak...........1873
1 pár ió teherhuió inmTr eladó. Főjot 9, hííiié
feljárit.
WV <WII
1881
^___ —i
Kleaerélaéai egy iieMs iloió Wrü kir-tis lakiionut kéliiobáin, Clra 1 kladétm
'' a dib, rakaaile e!a4é, Birgyár PoTti,^
Aaèol 1 nyclylialiáii Láailó/ié. Kliltiudy v, 20,
vállalok.
Láiár 18»
Mai éá réfl HveliMibél iiérntttó löwer bélyegért fiéast, magyar sorokat vagy ktfl-fttdl hiyegaknt idol, tv anysgot ft étw-11 ak, Roiaonyl-utea 19. Barbara (Be a Mrdciés mindig érvényes,) «
ZALA dimifcritlkttt politikai nnpllap
¿*erke»Kl ! Im«J ^t»« fűMerkeaEtó SierkMtMiéfl éi W^éhMrtili I»a-u1 !i. Ttlçfon «I.
Kiadja a Nmntl Blieltiág, Nagykanlna SssrfeMftéaért él kladaeért falai Benoit JoaP, Nyomatott a .KÓMwdaaáfll R,T. Nagy kanlzaa'' nyomdÉjaban Nagykanizsán. Nyomdáért Mol: Zalny Kárólv.
5££» évfolyam, 2. flaAm,
Nigykanlne, 1047. január 3. péntek
Ára 40 fillér.
Januárban ia a rég! /akbérronde/et marad érvényben, A lakbért /frén és árS-én aste 0 óráig ke// lefizetni. M/ve/ azonban e hó 12 e vasárnapra ealk, ugy a bért az azt kővető hétköznap eate 0 órA/g /ehet k/egyenllten/.
A moszkvai rádió újévi üdvözletét küldte a magyar népnek
A négy nnpyhatalom kirtveit« kQiQ(iymlnlirtrha>yattefie!t ai oittrák béke «>6késslté«érft Ai angol bpok azt írjak, n«m t*tb«d engedni, hogy as -lüirrlM béke randtaé»» utoiiónak aserapeijen a külügy-'' MlnUxtsrek miroluil Qgyrendjen, mert nagy oftnódéfti Jog kelteni, ha as oastrak béke a nyir folyamén nem kerülhet illíréért. Auntria kéréaaket terjeaitett a ai^veteégeBek elé: Kéri az oistrlk határok meg-»onáiát ,a zóna határok eitönéaéi, a azöve*a«<Q«»ek klvonu ásat éa az ausztriai nemet túla|donok rendezését.
Németorang brit ea amerikai Övuoténk gasdaaágl eoyftégealtese aserdan életbelépett. A két övezetet köaöi grzda&agl terv «lapjin »gyaeQ«Mie\tek éa tervbe vették, hogy a két zóna 1847. évi kivitelét 80 miilló fontra emelik ée ez> fokoxiák avval a végiö oeitsl, hogy sz 1947. évi kivitel összeg« elérje a behoztál öaazeget. ^ ; • _ 0
Az angol szénbányákat tegnap vették állami tulajdonba. A bányák államosltáaát az angol munkások szombaton nagy felvonuiaaokkal éa hangveraenyekkel Ünneplik meg. Áz angol Űzemanyaggazdaikodáai mi-ai»zter kijelentette, reméli, hogy az államoaltáaaai kapo«oiaib»n aor kerülhet a bányák ujjáazervezéaére, fujie»»''ésére, a munkavállalók és munkáltstók közötti uj szeltem megteremtéséro. Reméli, hogy a jövöben sor kerQlnet az 5 napos munkahét beveaeié&ére. Anglia a haboru óta alig axportál szenet, ezért a szén-klviteit la növelni kul.
Közzétették a mult évi franoia néptzémiaiáa adatait. E*zerint Pranoiaoruzáa labo«sága 40600.000. Ebböi 1,700000 a kQ<fö>dl lakoasag szama. 1936 óta Franoiaorazág lakoaaaga 1,400000 lélekkel otOkKent, Enr.ek fö ok«, hogy aok kQföidi eltávozott F« anolaor»zagbó''.\^^^
A moazkval radló megállapította, hogy az elmúlt ev a magyar nép számára as slkotó munka esztendeje volt. Ez a munka eiaóaorban a fa»l«rmu maridvanytlnak ehQntetéaére és az oraeég helyreállítására Irányúit. A mor.zkval rádió az uiév alkaimabói üdvözletét küldte a magyar népnek, a demokratikus pártoknak es sikert kivánt ezevl munkájukhoz,
Répszavizás SpinyeiorazágM ?
Madrid, jahurtr 2 Minden spanyolországi j>oliy tikiii púit, kivéve u kommunis-. tákat és szocialistákat, megcgyivf zést irt ulrt egy uj spanyol kormány megulukitdsára, amelynek'' oéija, hogy szabad népszuvuzásj sal döntse cl, niiiycn kormánya'' legyen Spanyolországnak ezeii-. tni; /
Inflációs jelenségek Frmela-•rezágfean
Párizs, január 2/ A francia kormány hivatalod san 5 százalékkal leszálütotta azí árakat. Hlum miniszterelnök teg-í nap rádióbeszédben mag}''a ráz-, ta inog a kormány intézkedését. A cél — mondotta — olyan, pszichológiai megrázkódtatás! amely helyreállítja a bizalmat a'' frank jövőjében. Franciaország-.'' ban a nagy áruhiány okát az'' áru elrejtésében látják, mivel sem a termelő, sem; a kert--.sklW dö nem bizik a frankban és nem/ hajlandók áruikat frankért el-,'' adni, /
A kivégzések nem flég gyorsak...
Hamburg, január 2
Hamburgban folytatták • azt •egyik német deportálótábor parancsnokának, Schwarzenbterg! őrnagynak és a tábor lí> őré-/ inek tárgyalását. Az a vád elle-í ,nük, hogy liáronr angol ejtő./ ernyős nőt lelőttek és gázkum-J rákban több mint 2000 nőt elpusztítottak. A parancsnok el-''f mondta, hogy a halálesetek sz&-/ ma naponta 30-40 volt. 19K/ februárjában uj parancsot kap* Jak s ettől kezdve naponkéinl'' Í2Ü- 200 női végeztek ki. '' Eto kor azt találták, hogy a kivé&J zések nem miennek elég gyor-'' san. Gázkamrákat épitéttek, me-/ lyekben -egyszerre 150 nőt gyil-/ kolhattak meg. . /
A görög király Üzenete
„ Athén, január 2
György görög király tegnap ■est« üjenetet intézeti népéheZj amelyben az elmúlt év politikai
eseményeivel foglalkozott. Visz-szautusilotla egyes szövetséges'' országok támadó sajlóhadjá''rtt-tn.it Görögország ellen, Kijelentett«, hogy nz ország bizalommal tekint a fegyveres bandák közeli tevékenységének befeflfc-zése felé és az ország demokratikus gépezetének működése következtében rövidesen helyréig a törvényes rend. Felhívását azzal végzi, hogy a görög nép tegyen meg rffintten hulnltaiiabfim állót országa érdekében, mert V3 Görögország jövője nagyrészt saját erőfeszítésein múlik. '' <
Az angol albán viszály
London, janeár 2 Az angol minisztertanács ma délelőtt külpolitikai kérdésekről tárgyal. Meghallgatja Bevin külw ügyminiszter beszámolóját a newyorki tanácskozásokról,t megemlékeznek az arab kérdésről és megvitatják, hogy a korfui csatorna ügyében adott albán választ, amely nem1 kielégítő, milyen formában terjesszék; a biztonsági tanács elé. Anglia az albán választ kétségtelenül visz-sza fogja utasítani. A miniszter-* tanácsnak kell dönteni afelől, hogy az alapokmány melyik cikkelyére való hivatkozással, békvi fenyegetésnek, béke megszegésnek, vagy támadó lépésnek mi-nősilsék-e Albánia viselkedéséi Hodzsa albán miniszterelnök'' tegnap esti rádióbeszédében uz-zaJ vádolta Angliát és Amerikát-hogy barátságtalan politikát űznek Albániává^ szemben, amely fenyegetésen es nifigfélemlitéscó? alapszik. Angol hajók hárortilz-/ ben sértették meg Albánia felségjogait és Albánia kész ezen ügyet a biztonsági tanács eló vinni.
li''iszhalók a partvidéktől messzi vetik ki hálójukat és n zsák-
jnányt az úszó konzervgyári inunkáNiti azonnal feldolgozzák. A haiász-exnediciól a halgazdasági és óceánografiai tunomá-
Ü82Ó kenzervgyár
Vladivosztokböl néhány nap-?'' pal ezelőtt halászexpedició futott ki a'' délibb vizekre. Az expedíció 20 halászhajöjót egy óriási hütőhajö és az. »Alma-At^''í? uszókonzervgvár is kiséri. ''A há-
ny os kisérleli intézet több munkatársa is elkjsérte.
Drágább iesz a kávé
Beérkezett jelentések szerint a világlennés eredménye ezidén igen tíyenge lesz, csupán cirka 24 millió zsákra becsülik. Emellett még különösen számbaveendő, hogy a kávéfogyasztás az Amerikai Egyesült AHamokb''atn a háború alatt jelentősen emelkedett, szükségletük ma már cirka 20 millió zsákv mig a vi. lágtermés egészben csupán 25 millió zsákol eredményez.
4 miliié forintis hitelkeret munkásházakra
Mint értesülünk, a kormáiiyf 4 millió forintos hitelkeretet en-'' gtedélyezett "a háborús károkat szenvedett vállalati munkásházak és műnkáslakások helyreállítására. A kölcsönöket igénybe- v vevő vállalatok kötelesek 60 százalék erejéig saját eszközeikkel hozzájárulni az epilési kölségekr hez. Az áilamositott bányák meg^ rongálódott munkásházainak a helyreállításáról • más módo!i.{ történik majd gondoskodás.
Végeladás amerikai mozdonyekbaa
A Párizsban működő amerikai felszámoló bizottság bejelentette, hogy 956 amerikai mozdonyt hajlandó eladni európfai országoknak. Ezek1 között vari 694 szénfütéses és 115 olaj fűtéses mozdony is. A háború alatt ezeket a mozdonyokat az után-^ pótlásoknál alkalmazták. A szénfütéses -mozdonyokat Németor-> szágban, Frankfurt és Stuttgart közelében gyűjtötték össze. Egy-egy mozdonyt 10.000 dolláréríj adnak.,
Timy Zoltán köztársasági elnök Diévi nyilatkozata
Újév napján a köztársaságiig zában megjelent a nemzetgyiV lós elnöksége, a kormány és tti diplomádul testületek tagjni, ai székesfőváros, a honvédség w1» más hatóságok képviselői, ho^yi jókivánságukat tolmáwJoljáíö Tildy Zoltán köztársasági elnöknek. Varga Béla elnök üdvözlő szavaira válaszolva Tildy ZoW tán kijelentette, hogy a nemzetgyűlés már eddig is jó mxmká» végzett a magyar nép felemelés-e érdekében, de még nagy feladatok várnak rá. Szeretné, ha jii nemzetgyűlés a jövőben is uj múlthoz hasonló egyöntetűség-'' gel hozná meg azokat a tömi nyékei, amelyek a nemzet JobW sorsát megalapozzák. Nagy renu miniszterelnök jóklvi^ns^ gnit azzal viszonozta a köztár« sasági elnök, hogy a kormány nyugodt öntudattar tekinthet az elmúlt esztendőben végzett imui-kájára. Hatalmas lépésekkel haladtunk 41 felemelkedés utján. .Hasonló sikereket és gazdagabb • eredményeket kivánt a kormány ujéyi munkájához.
A Szovjetunió követének válaszolva, kifejezte azt a vélemé-, . nyét, hogy még mélyebb és ön-tudatosabb lesz a barátság a két ^ ország között. /
A Független Kisgazdapártnak) azt kivánta, hogy az idén is helyes életszemlélettel és a demokrácia iránt érzett olthatatlan-hűséggel és szeretettél szolgálják a magynr nép Jelemtelkedéséneld ügyét.
A Kommunista Párt köszöntésére azt válaszolfta, hogy nagy1 reménységgel szemlélte azt a céltudatosságot és határozottságot, amellyel a párt az - ország Újjáépítésében az első vo< nalban, mint vezető tényező résztvett. Sok reménységgel néz a további együttműködés felé.
A Szociáldemokrata Párt iid^ vözlésére azt válaszolta, hogy régi barátságban van a Szos eiáldemokrata Párttal, amely az ország, ujjáépitósében s a demokrácia kialakitásában mérhet»^ lenül fontos szerepet játszik.
Ejtőernyőkből buterek
London, január ''3
Eg>- iondoni kiálütáson uW felufjható bútorokat mutattak.» be. A bútorokat a visszíimaradC ejtőernyő selymekből készítik ést mint a labda, felfújhatok. A iel-/ fujható bútorok különösen kerfcijf célokra alkalmasak; . i
Z ALÁ
1947. Január 3
Aaauár
Bemutatjuk Nagykanizsa 1946-os filmjét
6. A népbiróság dr. Arató Antal tanácsa e napon.tárgyalta vitéz Tóth .Béla háborús és népol lenes bűnügyét. A tárgyalást elnapolták. — 1 A népügyészs&r letartóztatta Tölgyszéki Papp Bélánét, Fidor György titkárnőjét. — S. Benedek líezsót. a Zalai Közlönynek íl nyilas uralom alatt volt fősz''erkcsztój''ót a •épbiróság^ két évi börtönre itélte. — li. A Függetlenségi Frontba tömörült pártok nagykanizsai szorvo-aetei kiáltványt tettek közzé a Zaláiéin, ameÍvben leszögezték a reakcióiéi szemben elfoglalt álláspontjukat. »Felhívunk minden, dolgozót a fcözös munkára — mondotta többek között a kiáltvány —, hogy az 1946-os esztendő ''minden magyar aeámára meghozza a nyugalmat és a tisztes megélhetést.« — 13. A Szociáldemokrata Párt nagykanizsai szervezete tisztújító taggvulést tartott, amelyen Windisch Dénes volt polgármestert kizárták a pártból. — 16 Ál agyar János nemzetgyűlési képviselő 100 mázsás rékiutalást hozott íí/agvkanizsának. — 37." Nagykanizsa minden irányban megkapta & vasúti •eszeköttotést. — 19. Paiinban fellobbant egy gazol in palack. Két gyermek meghalt. — 25. Vitéz Tóth Bélát internálták. — 26. Magasházy József fostőmester konvnakéssel agyonszúrta sógorát, Baltos" Istvánt.
Február
1. Nokodik Győző 48 éves munkanélküli éhonhalt az Arpád-utca 81. aaá m alatt lévő pékműhely bon. — 4 A demokratikus pártok nagy kan i-asai szorvozoteinek vezetősége," a vá-•oh ós a társadalmi ognxwületek vo-®tól, valamint a város dolgozói la-
Íunk hasábjain üdvözölték a Hl. lagvar Köztársaság megalakulását.
o. Nagykanizsa város közönsége impozáns ünnojwégpn ünnopoLte a köztársaság kikiáltását. A Nemzői Bizottság táviratilag üdvözölte Tildv Zoltán köztársasági elnököt. — í. Nagykanizsám inogérko//ott n hivatalos eiső cigarettaszállitmány a felszabadulás után. — 10. A politi-kai rendőrség fiatalemberekből álló laeiszta saorvozekedést leplezett le. A szervezkedők Gömbös Gyula Társas Szövetség elnevezéssel akartak működni. A rendőrség nyolc lo tartóz-fcrtást foganatosított az üggyel kapcsolatban. — 16. A városi közgyűlés Varga Józsefet választotta meg polgármesterré. A Kisgazdapárt frakciója a polgármester-választásban nem vett részt, hanem az üléstereinkéi dr. Fülöp György ügyvéd indítványára kivonultak. Varga József munkaprogramm j át négy szóban jelölte meg: Dolgozni akarok a Sözért. — 20. A MAORT vezérigazgatói teendőit ismét Huodemann Pál rette át. — 21 Kóbor Leó''pácmestert letartóztatták. — 27. Dr. Haba Antal kórház''i főorvos sikerrel fejezte be az első nagykanizsai penicillin kúrát ós ezzel megmentett ogy Bulyos vénnérgezésben szenvedő asz-szonyt. — A népbiróság dr. Arató-ttnácsa dr. Vit Forenc imrédysta Ügyvédet két évi börtönre itélte.
Március
3. A két munkáspárt nagykanizsai szerrezötoi tiltakozó nagygyűlést rendeztek a reakció ellen. 9. A nép-kíróság dr. Arató-tanácsa több no-pk: tartó tárgyalás után halálra itólto Fider Györgyöt, a Számon-kerőszék nagykanizsai vezotójót. — 12. A népbiróság dr. Arató-tanácsa Tölgy»zéki Papp Bélánét bizonytalan xlcie tartó kényszermunkára itólto, amelynek időtartama 5 évnél kevo-aebb nem lohot. — 14. Egész napi tárgyalás után 2—10 évig toriodő kényszermunkára, illőire bórtönbüiv> . tetúsro ítélte a népbiróság dr. Arató-Éanácsa a Gömbös Gyula Társas fizörotséjg tagjait. — 15. Nagykanizsa közönsége bensőségesen ünne-pDlte meg a ^Iacy£r, Szabadság ^ünnepét. — 18. Fülöp Lajos <rendőr-százados, a nagvkanizsai rendőrkapitányság rezotoje benvujtotta lemondását.
I
Április
4. A- pártok és a társadalmi ogyo-.sületek nagy ünnopkégot- rendeztek a felszabadulás olső évfordulóján. — 14. A slatáriális bíróság 30 -10 évi fegyházra itólto Andorka Kárelv és Plotár Károly nemesbükki betöri-kot. — 15. Wagner János vosöntő-„ spgéd féltékenységből leszúrta a Zrínyi Miklós-utcában szoretójét, Bics Ilonát. — 28. A MAORT meg-hivására Nagykanizsára érkeztek a SZEB tagjai", Valamint több fővárosi újságíró. . — A nagykanizsai zsidóság gyászünnopséget rendezett a deportálások évfordulóján.
Május
1. Nagykanizsa dolgozói nagy felvonulással ünnepelték meg a munka ünnepét. — 9. A tanulóifjúság a béke évfordulóját ünnepelte. — 14. Zala, Somogy és Veszprém várm''e-.gvék-rondő.sége nagy razziát tartott á Balaton környéken. 273 embert tartóztattak le. — 20. Rendszeres autóbuszjárat indult Nagykanizsa--1 veten^e, Kaposvár és Kes''ztholv között. — Elfogták Wagner Jánost, a Zrínyi Miklós-utcai gyilkost. — 24. Nagy razzia volt a piacon. 32 olőállitas történt.
Jumus
1. Dr. Vasady Kovács Forenc pénzügyminiszteri államtitkár a .MAORT meglátogatására Nagvkani-zsára érkozott. — 2. Veress Péter, a Parasztpárt olnöke nagy bőszedet mondott. — 7. A polgármester ol-nöklésérel kórházmegsogitő bizottság alakult. Szürőrazzia volt a városisán a munkanélküliek ollcnőrzéio végett. 120 olőállitás történt. — 11. ^üiiiegi József csendőrszükaszvozo-től életfogytiglani kényszermunkára itólto a népbiróság. - 17. Vitéz Tóth Bélát 5 évi börtönbüntetésre ítélte. — 18. Dr. Papp Andor főispán hivatal vizsgálatot tartott a ló-
Ggyzői hivatalban. 24. Az orosz
itonai hatósúgok átadták a városnak a Contrál, a Törvényház- és kaszárnyák épületeit. — 28. Hovezot-ték az irányárakat a nagykanizsai piacon.
Jullus
1. Lovásziban kitört a MAORT 110-es oiajkutja. — 8. Wagner Jánost 7 é.vi fegyházra Ítélték. — 12. A népbiróság dr. Béres-tanácsa toló ncutlevél lel utazott Kesztholvro a tárgyalás megtartására. — Délután hatalmas jégeső pusztított a városban. — 14. Megnyílt a városi strandfürdő. — A nagykanizsai vasúti állomásfőnökség nagy ünnepséget rendezett a 100 éves magyar vasút tiszteletére. — 15. ''A temetőben egy 1000 kilóé befulladt bombát talaltak, amit sikerült hatástalanítani. — 19. A népbiróság három napi tárgyalás után felmentette dr. Hegyi Lajos volt polgármesterhelyet-test. — 21. A szakszervezeti nagygyűlésen Kossá István mondott nagy beszédet. — 26. A MAORT dolgozói tüntettek Fran''co és rendszere ellen. — 28. ^Iogérkozott az olső íoriíitszállitmány Nagykanizsára. — 81. Megjelent a Zala utolsó inflációs száma. Ara: 20 millió adópengő.
Augusztus
1. A nagykanizsai közélet vezető egyéniségei üdvözölték a forintot a Zala ünnepi számában. A szak3zor-voaot elrettentésül akasztófát állított fel a piacon »ldeállsz, ha a Iforintra spekulálsz« felirattal. — 5. Jócsik líéla kereskedelmi ós szövot-koaetügyi államtitkár Nagvkanizsára érkezett. — 7. Dr. Mező Forenc, az 1928. évi amszterdami olimpiász szellami világbajnoka rövid látogatásra városunkba érkezett. — Zsir-hamisitás miatt letartóztatták Sklenszky Ferenc, hontesmostort. — 10. Bán Antal iparügyi miniszter a MAORT meghívására Nagykanizsára érkeaett. — 11. Bán mims''zter nagy beeédet mondott a Szociáldemokrata Párt nagygyűlésén. — 12. Statáriális tárgyaláson életfogytiglani fegyházra ítélték az alsópáhoki rablógyilkoso-
kat. -•• 14. Dr. Monostqry Tiboi-t nevezték ki a nagykanizsai járás főjegyzőjévé. — A sávolyi tózogtolo-1©1; kigyulladtak. A tüzet sikerült olfojtaní. — 25. Folavatták az orosz lcatonák hősi temetőjét. — Megnyílt a Centrál-kávéház. — 26. Minden csívlád ogy forintot az iskolának. A Zala akciót indított az iskolák megsegítésére.
Szeptember
1. Megalakult a .nagykanizsai Forintvédő Bizottság. — Dr. Papp Andor lőispánt beiktatták hivatalába.
— 5. A népbiróság 2 évi börtönre itélte dr. Pálffy Gyula volt alispánt.
— Fidor György "halálos Ítéletét^ a NOT é:ctfogytiglani fegyházra változtatta. — 8. Nagykanizsa katoli-kussága Pzarándoklatot tartott Ho-inokkomáromba, — 10. Megtai-tották az eiső országos vásárt Nagykanizsán a lelszanaduláá után. "— 22. Cmiepélves külsóiégSk között felavattuk a MAOKT MSE Vár-uti sportpályáját. — 29. Nagysikerű művész-est volt a Városi Színházban a mentők javára.''
Október
. 4. Az országos vöröskereszt napok keretében gyűjtést rendeztek Nagykanizsán. — 0. Nagy sportejiomony vo:t Nagykanizsán. Városunkba érkezett a^ budapesti FTC és a Csepel csapata. MAOlvT MSE—FTC 1:1, CsojxjI-—N VTE 7:8.''—, Kovács Imre, a Parasztpárt iótitkára beszédet mondott Nagykanizsán. — 7. A Zala akciójára megkezdődtek a temo-tői Ilid építési munkálatai. — 10. A Szent Margit Leány kongrogác iö meghívására városunkig érkezett Szörényi Kva, ltafláy Erzsi, Virágos Mihály és Kiszoly Gyula, akik két eladás keretébon''mutattáK bo tudásukat a közönségnek. — 12. Szogody Ernő és Yásárholvi Magda nagysikerű kétzongorás hangversenyt tartottak. — .13. Nagykanizsára érkozott Rákosi Mátyás minisztorolnök-Ivelyettes, aki a A1KP nagygyűlésén hatulmas koszédét mondott. — 14. A képviselőtestület folszólitotta a Kisgazdapártot, vegyen részt a *área ügyoinek intézésében. — 20. Árpádház,i -Szont Margit oreklyéjo Nagykanizsára érkozott. — 21. Háromévi fegyházra Ítélték Sklenszky Forenc hoiltesmostert. — 24. A Kisgazdapárt ol fogadta a meghívást és visszatér a közgyűlésbe. — 27. A főispán jelenlétében lolavatták a tomptői hidat. -- 28. A városi képviselőtestület mind általánosságban, mind részleteiben oliogadta a jövő évi költségvetést. — 30. Dr. Gáspár Zoltán egyosbiró elítélte az eiső torintárdrá-gitókat.
November
1. A HONSZ helyicsoportja kegyeletes ünnepséget rendezett Mindenszentek ünnepén a temetőben. — Megindult az első gyorsvonat Nagykanizsa éá Budapest között. — 10. Zalaegerszegen megkezdődtek a zalai kulturnapok, melynek keretébon rendezett képzőművészeti kiállításon több nagykanizsai lestő- és szobrászművész is kiállított. — Valami baj van Nagykanizsa lisztellátása körül. A város lakossága hotek óta nem kapja meg a lisztadagját. — 14. A főispán vizsgálatot indít a liszt-ügyber.. — A pápa dr. Bánáss Lászlói nevezte ki veszprémi püspökké. — 21. Dr. Papp Andor lóispán hivatalvizsgálatot tartott a városnál.
— 28. Súlyos robbanás történt a ''Dráva völgy inéi. Egy munkás mog-hjklt. — 24. Bognár József tájékoztatás ügyi miniszter boszédet mondett a Kisgazdapárt gyűlésén. — 29. Képzőművészeti kiállítás nyílt mog a MNDSZ helyiségeiben. — Nogyoa-millió forint újjáépítési segélyt kap Nagykanizsa. — A hatóságok olejét vettek a készülő vörhonyjárványnok.
— 80. A Zala nyomdászai nagysikerű tánctoát rendeztek.
December
2. A Pécsi Nemzeti Szinház művészei hosszabb vendégjátékra Nagykanizsára érkeztek. — 4. Nagy panamának jöttek nyomára az Élelmezési Munkások Szövetkezetének sü-
tődéjébon. A sütöde vozotőit és töbk molnárt letartóztattak és sok vendéglős és kereskedő ollon eljárást indítottak. — 6. Eszterpgnyén Ágostai Istvónnénak hármas ikrei Bzülottek.
— A NOT nagymértékben leszálli-totta a »gombagyüjtők« büntetését.
— 7. Az OAK megbízottai árdrágításon tetten érték Bagoinai Sándor* Tizedes Péter liontosmcsterokot, aki-kot nyom bah Letartóztattak. — 8. A zágrábi lx>komotiv ökölvívó csapata larátsáíros mérkőzésen 11:5 arányban győzte 1n az NVTE csa-patát. 10. A l»l- t« pénzügyminisztérium kiküldöttei felülvizsgálták Nagykanizsa 1947. évi költségvetését. Á félmilliós deficit eltüntetéséről megnyugtató ki jelentéseket tettek. — 18" Vakmerő szélhámost fogott a rendőrség Barics Benedek személyébon, aki több mint 20 csalást ismert be. — 17 Kéthlv Anna, a nemzetgyűlés alelnöke nagy beszédei mondott a Szociáldemokrata Part párt napján. — Az árdrágító hentes-m&ítoreket 2—2 évi''fogvházra ítélték. — 18. A NOT felemelte Bfc-nedűk ltezső büntetését 8 évre. — Hegvi Lajos felmentése jogerőre emelkodett. — 20 A MAOKT uj jégpályája megnyílt. — Az eszte-regn\"ói hármasilcrek moghaltak. —
— 2''1 Begidsán Emil nvilas .ügyvédet 5 évi börtönre ítélték. — Az államügyészség 24 gyanúsított Bllen indított oljárást a lisztpanama ügyé-bon. — A ]>écsi színtársulat w. utóbbi évek egyetlen operaelőadását tartotta, meg a'' Városi Színházban.
— 50.000 forint gyorssegélyben részes i tette az állam a korházat. — , Eltemettek Farkas Józsefet, a volt vármegyoi főkapitányt. — 24. A népügyészsúg *nyilAtkozata: A szop-tomlxir 16-án "Letartóztatott Ixmk András szorrezkodéso ogy szála volt az ogósz országra kitorjodő fasisafc»
^összeesküvésnek.
Legújabb táviratok
Az UNRRA december 31-vel meg-S/Ontettc flelmlszcr- és epyób se-gélykészletck vásárlásait Európa számára. A meglévő kézietek továbbítása március 31-én ér véget. *
Truman. elnök rendeletei irt alá amelynek érteinkben polRiri bizottságoknak kell átadni azoknak a katonai hatóságoknak a hatáskörét, melyek a háború folyamán az atombomba előállítására felfigyeltek.
Azzal a hirrel kapcsolatbaín,; hogy Eisenhovver tábornok esetleg hajlandó váUaini a jelöltf--séget a köztársasági elnökségre, politikai köröktkm megjegyez-, ték, hogy sok tényező szól a tábornok megválasztása n^lLett. t
A brit kormány hir szerint möt'' » ^
letárgyalta Erzsébet hercegnő és
a görög trónörökös eljegyzéséi. •
A holland katonai parancsnok jelentette, hogy ''Szuinatrsi'' szigetén a hollandok helyzetei súlyosbodott. A köztársasági szabad harcosok ismét támadásba'' kezdtek.
* >
Szerdán szovjetdón kereskedelmi egyezményt irtak alá, amely egy évre szól. Szovjtee részről a dániai szovjet nagykövet, dán részről a dán külügyminiszter irta alá az egyez-* menyt. i
w
A Franciaországból Indokinába indult első katonai egységek szerdán Saigon vidékén zavara-1 lanul partraszálltak.
1947. január 3
ZALA
Hogyan búcsúztatta Nagykanizsa közönsége az ó-esztendőt ?
Az ó-esztendő utolsó napiai min-dcaki részéről lázas készülődésben toltak ni. Az óv búcsúztatására kó-jtfült u vúros, etfve.HÜbtok ós mogá-íiühok otcyaránt. Az utcákon öles falragaszok'' hívták íol mindönki figyelmét, hogy azon az éjszakán hol lóhot legjobban mulatni. Természetesen míndug><k falragasz az általa hirdetett mulatságot vitatta az elsőnek iti i-o nagyon núhóz volt a választás.
Ilonán bucHu''zttttUi Nagykanizsa könönsége az ó-sztondót? A kérdésre <*rv mondattan is mog lobot adni a yuuwzi: Békére emlékeztető mulatsá-
Skkal. IJékoboli volt, inert az em-
rek lelkéből már lassan elmulUik a borzalmas hálnjru emlékei, mindönki félelem nélkül mehetett mutatni és ami a fő, nem kellett pénztárcáját eiőbb kitömni hatalmas «EÚmje^veket viselő baukótOmcgek-kel.
A színház
Ezen az estén telt ház rolt a színházban. Simor Erzsi vendégjátéka űt^ry közönséget vonzott a Vén diófa alsó" előadására. A lelkes és fővárosi ttainészekot ritkán látó nagykanizsai közönség hatalmas ovációban részo-fiiüette Si/nor Erzsit, aki erre a néhány naphi leutazott városunkba log-nagyobb sikereinek színhelyéről, bógy miközben a mozi vásznán egyik tegyzebb filmjét vetítik, személyesen is'' fellépjen a város egyik kicsire azabott színpadán és az év utolsó éjbzakúját közöttünk töltse.
A Centrál
Az ofxjrettelóadás után a közönség űftgy n''-szo követto a színészeket a Otmtrúi-kávéházba, aliol tiz óra felé nangeteí: ómból- verődött össze, akiknek legnagyobb része természoteson a b/.intursulut vendégét, Simor Erzsit akarta megcsodálni. A Centrálban nem sokkal 10 óra után kozdődött mog az a fővárosi színvonalú kabaré-alóadús, aruolyon Simor Erzsi föllépte volt u .szonzáció úa a Jogna-gsobb sikert aratott műsorszám. Tva.jtu kívül föllépott a társulat csak-nfcai valamennyi tagja ós vidámabbnál vidámabb számokkal Hzórako/,-1ütft a közönséget. Egyodtül a üont-! rúl volt Nagykanizsán az a szóra-kozóliely Szilvoszter éjszakáján, a moly komoly riválisa loliotett Budapest fényi* mulatóinak. A levogC-ben papirlabdák röpködtek, rendszerint nem oda, ahová irányították. A usillárokról szerpentinek kígyóztak alá. Később pedig, amitkor a jó .hangulat már a tetőfokra hágott, még jkomoly családapák is papirsüvoget nyomtak a fejükbe és ugy ropták a táncokat a kitűnő zene mellett.
Ipartestölet ''
Nagykanizea iparos társadalma az Ipartestület nagytermében adott találkozót egymasnak, ahol szintén rengetegen voltak. Oly sokan, hogy táncolni nem is lehetett, legfeljebb .csak ide-oda ugrabugrálni. De kicsire senki sem nézett és éppan ezért mindenki jól szórakozott,
A Magyar Kommunista Párt
A pártok közül egyedül a Magyar Kommunista Párt szervezete rendezett szilveszteri kabarét és táncmulatságot. A pártezervezet műkedvelői ¿Ital előadott nirós műsort szépszámú közönség nézte Y^ig. Az uj-eeztendőt pedig Hegyi János párttitkár köszöntötte éjfélkor rövid beszédben.
-A Muskátli
liéko''ooli hangulat uralkodott & Muskátliban is, ahol a város művészin léptek fal a hangulattoromben rendezett kabaróolóodúson. Meglepő, bogy a vondteló jelenlegi tulajao- • uosa rövid idő alatt mii ven széppé varázsolta ozt a kis helyiséget, A hangú lattorom rolóban vidám hangulatot sugároe magiból. Ah agOsz vendéglő nem iwufy, do meghitt. Sok jó ombor ki» bolyon is megfér — mondja-a közmondás. A kis vendéglő szinte tömve volt és mindönki ¿ól mulatott Kardos József ridám loonforálásán ós a többi szívós« tori hangulatú műsorszámon;
Erdibkos, de való, bogy 10 és 11 ''óra körül sokkal több részeg embort lehetett látni, mint hajnal felé. Kimondottan részeg embor azonban kérés volt. Többnyire csak bortól mámoros, nagyon jókedvű ós magából vidámságot árasztó omborokét loho-tott látni.
Még csak annyit, hogy az ombor ozt hinné, hogy hajnalban véget ért Szilvosztor éjszakája. Ez tévodós, mert, sokaknál még másnap dél felé is Szilveszter éjszakája volt. Annvira belemelegedtek a mulatásba, hogy észre sem vették az idő múlását és csak 12 órakor a harangszó juttatta őszükbe, hogy már Újév van.
CHárs) (
A Korona és a többi
A Koronában a rádióban is jöl ismert magyarnóta énekesnő, Nagvidai Ida énekszámokkal szórakoztatta a közönséget. Tánc tormószetoeon itt is volt.
A laposabb erszény ü om berek a kiskocsmákat korosték fel és jó bor, cigányzono ós virágos hangulat mellett búcsúztak a távozó esztendőtől ós köszöntötték a csondosen kopogtató ujat.
íme, így búcsúzott Nagvkanizsa közönsógo az ó-esztendőtől. ?A riport azonl)an nem lenne toljos, hu a részog emberekről nem szólnánk.
Féieiemnélküli életet kiskereskedőinknek az ujesztendöre
Harangozó Lajos KOKSz ügyv. elnök
A háború utáni súlyos idők káoszában az egész világ tehetetlenül vergődik. A hosszú totális háború a világot teljesen kiforgatta javaiból, nemcsak a veszies, hanem a győztes államokat is. Minket, magyaroktat kétszeresen sújtottak a háború, pusztításai és veszteségei, kezdve attól a szerencsétlen perctől, amikor elindultunk egy olyan harcba, amely már az indulásnál elveszett. Országunk a felszabadulás után az elhurcolt és a harcok következtében elpusztult javak hiányában teljesen a reménytelenség* határába került. Hogyan lehetett innen, ebből az áll apóiból elindulni ? lerombolt,, kifosztott gyárak, leégett, kira-'' bolt üzlelek, tőkeliiány, , áruhiány, slb., stb. Itt álltunk, az egész vonalon tanácstalanul, mindaddig, amig akadlak olyan egyének, akik bátran a munka, merinditására lelket öntöttek azokba, akik el sem tudták képzelni, hogy miként kezdjünk o inunkánkhoz. Mi, kereskedők el-Kezdtük a romok eltakarítását,« romok ellukaritása után. üzleteink rendbehozását, hogy újrakezdhessük az abbanhagyolfl munkánkat és ellássuk a lehetőséghez mérten városunkat a hiányzó árukkal. Ez a munka nem volt konnyü, tőke, összeköttetések, közlekedés hiánya,'' mindi, mind hatalmas falként meredt elénk. Miként lehet ezeket legyűrni ? — volt a kérdés — és sikerült megoldást találni mindenre : tehervonalokon,1 katonai autókon, szekereken indultunk) neki az áruszerzésnek. Eleinte sikerrel, később már áremelkedések árán juthattunk árukhoz, azután pedig a borzalmas infláció alatt csak a szédülésig megfeszített idegmunka és a bennünk lévő akarat tette lehetővé, hogy még ma is él a legálisai) dolgozó kiskereskedő. Mindezek után természetes, hogy mi is nehezen vártuk azt a percet, amikor stabil pénz mellett nyugodt ''cabb életet élhetünk és állhatunk rendelkezésére a vásárló közönségnek.
A hosszú inflációs hónapoJ* ulán elérkezett a forintnak megjelenése, amely ináról holnapra megváltoztatta helyzetünket és) őröm volt nózni nzt, hogy mindnyájan a forint szolgáinlába állottak, ugy a termelő, mint a kereskedő egyaránt. Sajnos, ugy látszik ukadtuk olyan egyének is, akik irigykedve nézték demo krádénk hatalmas sikerét &i azonnal megindítottak egy ellenakciót, amelynek az Jelt a vége, ho^ tervs»erüen lerontották a !?u3>Ü helyzetet és elkezd-
ték az árakat rombolni, — a továbbiakat már tudjuk. Ennek a romboló munkának lernuészele-sen csak ismét a. kiskereskedő lett az áldozata, mert hisz ő meri ékíi akar, de áruhoz nem Jut} mert azt ¿i spekulánsok tartják) a kezükbe. "Igy lassan elindul egy folyamat, ami eljuttatja az áldozatokat a börtönig. Természetesen akad közöttünk is, aki mégfeledkezve magáról, nem a tisztes kereskedői, hanem a kalmárt szellem hatja át és szinte cinkosává lesz a tervszerű táma-^'' dóknak.. Több jelentésben rámutattunk erre a jelenségre és kértük az ápuk becsületes eloszt tásál, amelyet később a kormányzatunk, amikor látták, hogy a rend csak igy érhető el,'' el is rendelte.
Ma ugy néz ki a helyzet, hogy mindenért, ami történt, mi, kis-'' kereskedőn vagyunk a felelősek. Ennek a téves Iliinek el kell oszlani. A rendclelek labirintusában eltévedt kiskereskedő nemi árdrágiló. Nem lehet állandóan félelem teli életet élni. A kapita-'' lista rendszerű gazdasági bei^en-dezkedésünk folytán a ma"ánke-reskedelem az ország legjobban! fizető adózója. Miből él az állam, ha nincs életerős kereskedelme és ipara ? A kereskedőtársadalom demokratikus államunk ujjáépitésében százszázalékban kivette és kiveszi a részét, akit nem támadni, hanettn segíteni kell, hogy minél eredményesebb munkát tudjunk kifejteni áruellátás, adóztatás, stb. téren. Megértő és jóindulatú el-, járásokkal legyenek segítségért a legális kiskereskedőknek hatóságaink. A kereskedői szorga-4 lom, egyéni kezdeményezések teszik naggyá a legszegényebb országokat is, ha megfelelő megértésben részesülnek. Nem kén rünk más^ mint megbecsülést és táborunk részére féieiemnélküli1 életet az ujesztendőben.
VÁROSI MOZI
CifitBrtSk, pintek Legújabb migysr filmsiker
Fe&ér vonat
Főszereplők : Jávor, Slmor Ercsi, Billcsi Híradó és • reánk kUg*nlt< nűtor BHadiiok 3 ói 7 órakor ktudödack.
A Magytr.Kommunista Párt
nagykanlissl szervezete
ciQtörtŐkön e»ta 6 órakor PÁRTNAPOT tart
Előadó; Dr, Kwiay György,
Minden érdeklődőt pártállásra valótekln tat nélkül Hívesen lát a Vttetóvés
Simor Erzsi

Tahin Watteau ecsetje, amellyé -a rokokó asxzonyait átadta a halhatatlanságnak, kellene ahhoz, hogy Srnor Erzsit ugy lássuk meg. mint amüyen: finomárnyalatu upasztell-színek elrendeef.se a Terem 16 palettájáról. Exteriőrje a századköztpi ktfinomvlt asszonyok egyszerűsége. A formák tökéletes harmóniája, amU filmjeiben csak sejtünk is teljes egészében csak akkor érzékelhetünk, ha elültünk áll. Amtí színpadon láttunk t6U, elragadó volt.- sgy-két bájos, feledhetetlen tavaszi óra.
A fehérasztalnál elmélyült, nag-y-, kultúrájú, sokat szenvedett asszonyt ismersz meg benne, egy ..asszonyt, aki a szó legszorosabb értelmében művész. Igtj'' beszel: Itt Nagykanizsán is bebizonyosodott, amit min-dia mondtam: nem fontos, hol üti fel Thália sátorát, viskóban vagy palotában, nem a ragyogó külsősé-gek döntik el a siker vagy nem <sík$r kérdését, hanem a sziv, amit a színész maradéktalanul álad közönségéinek és a sziv, amivel a közönség ezt az adományt fogadja.
A budapesti Magyar Színházban, ahol százötvenszer leptem, fel ebben a darabban, mindig telt háziik előtt, semmivel sem éreztem, jobban a felém sugárzó szeretetet, mint itt Nagykanizsán, ebben a kis improvizált fapados színházban. Boldog vagyok, hogy megismerhettem ennek a kis városnak a művészetért rajong közönségét és nem bániam meg-hogy épp en Szilveszterre eljöttem ide. holott sokkal kecsegtetőbb fővárosi ajánlataim is voltak. Tettem ezt azért is, mert látva látom, hogy lejáróban tan a merkantil színészei homokórája és közeleg az idő. amikor a szinész is Vart pour Vart művész lehet. Egy uj hatalmas réteg, a dolgozók tömegei kezdenek intenziven bekapcsolódni a szinházkuUu-rába, amely .beláthatatlan jelmtősrgii esemény. Ezután már nekik is átfuthatjuk az igaz irók mondanivalón a bölcsek bölcsességét, a formák ás a magyar nyelv szépségeit. Ez az a magasztos feladat, amelyre a magyar ezinészetnek vállalkoznia htU.
A rádió pénteki műiora
Ihidantst /. 6.A0 Falurádió, 7 Hírek. 7.20 Koncoli zono. 10 Hirok. 10.10 OporottrószLotok. 12 Déli harangszó, hírek. 12.15 Zentrő zene, színes szó. 14 Hirok. 14.20 Népszerű operarészletok. 15.20 Magvar nóták. 16 Fúvós kamarazene. *17 Hírek, szakszervezeti híradó. Vöröskereszt közieménvek. 18 Molnár Ferenc: Liliom. Előadás a Stúdióban. 20 Hirek, sporthírek. 20.20 A Rádió-zenekar játszik. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 23 Orosz ajándéklemezek. 23.15 Hanglemezei:. 24-Hírek. 0.10 Hirek és krónika franciául és angolul.
Budapest 11. Százarcú ezerelem. 18 Hirek. 19 Falurádió. 20.25 Orosz chansonok. 21 Hirek. 22.15 Tánczene.
Szociáldemokrata Párt hírei
Január 2-án, csütörtökön délután 5 órakor a Szociáldemokrata Nőmoe-galom nagykanizsai szerrezeto a Párt előadótermében nőnapot tart, melyre pártállásra való tekintet nélkül mindenkit barátsággal hiv a Vezetőség. ^
Vasárnap, 6-én délelőtt öaezreze-tólégi értekezletet tartunk. A. csoportok az órteeitést kellő időben megkapják.
A szokáftOH óvi taggyűlés január 10-én lo«a. Tagflági nátral^kaíkal mindenki rondeiso.
Munkái - paraszt — értelmiség egységet akarsz ? Segítsd tanulni a psraezt ós munkás gyermekét: -adakozz a népi kollégiumra I
«
ZALA
1947. anuár
Sportrovat
Bumeráng I
Egy «unkor jAlszik a bumio-rrtiiHHiil. N«m ort hozzó, ügyöt
•jortrtfl, akur-ilju. A JiuriKv-fojbö vori,
l«n likkol ir a n ¿uk moiuluiu, dhu, ráng vtauropülv A''/, ütós «ró8 úh kábiilniábun nem tudj.ii honnan Jött, mi tör* tént volt!, ön is iuy J Art, Csepregi ur. UüvuiUs cikkünket nem a megyei titkárhoz, hanem- egy a sporthoz meggondolatlanul'' nyúló emberhez irtuk. Azért nem használtunk somilyen ci-raet, mert a sport az a terület, ahol soha nem számított a rang/ társadalmi pozíció, -pártállás, stb., csak egy, a sportban eléri'' eredmény és azt is csak igy jelzik : első, második, stb.
Szóval, Csepregi ur meginti melléfogott! Világosan leírtuk. A cikket irta .a MAO RT MSB labdarugó szakosztálya. Régen'' sportolt, hát elfelejtette a szákosztály tisztikarának. összetételét. Ismételjük: szakosztályvezető. intéző, szertáros, azonkívül az egyesület elnöke és titkára hivatalból tagja a szakosztályi inak. Tehát az edző, akit oktalanul a tolla hegyére vett, nem is tagja a tisztikarnak, hanem igenis fizetett alkalmazottja az •egyesületnek, ami éppen olyan becsületes kenyérkereset, min'' akármi más és áz edzőknek ezért egyáltalán nem keil szégyenkez-ruök, sőt! Ez azonban az önök személyes ügye, mii meg''m''uni-dunk a tárgy melleit, l
Ami a mellébeszélést illeti, mi pontról-pontra tárgyaltuk ós javítottuk első dkkének l''erdto «zemléletét, Most is csuk u#l tesszük. Kzzel szemben ön második cikldéb>un u lényeget csak nem is érintve, sztMuélyos-kedík, (Minőségi sport, töméit-, .sport Ehhez nem szóll hozza, ugy látszik igazunk vun. Bízzuk1 a közvéleményre, döntse el, m-e-, lyik a mellébeszélés. Cikkében saját személyét igyekszik menteni és kiemelni. Írja sportsziwe van. Ez a tömegsportnál nem akadály. Akadállyá csak akkori válik, ha valamilyen mértéktelenség miatt szivbaj lesz belőle. (Mértéktelen sport, mértéktelen alkoholfogyasztás !)
Büszkén viseljük a Munkád nevet Csepregi ur és levonjuk a tagdijat nyugodt lélekkel!'' — Ugyanis a megalakulásunkkori senkit sem kény szeri tettunki? arra, hogy lépjen be és ma is iogában áll bárkinek be-, vagy kilépnie az egyesületből, tekintet nélkül arra, hogy MAORT'' dolgozó, vagy sem. Tehát mi is az összerakott fillérekből sportolunk, mint annakidején ön. Azzal a különbséggel, hogy ná-< lünk az igazgatóság engedélyével, az egyesület adminisztrá-4 cióján könnyítendő, levonják., ilyenformán ez az ügy nem| Önre tartozik !
Nem azt mondjuk, hogy ön* nek legyen egyesülete, do mint munki svoaotöfiek — pláne, hu az régi sportember — kötelessége föiuw. közismerten Jó szervo^ kö «érdét latba vetni, kezdemé-¡nyem sőt irányítani városunk niunkáNsporlJál, őszintén örüi lünk, hogy végre ktléjKstt » sfirí* közönyből, ¡«''elismerte, hogy «portiul számolni kell és hibtf vun* godtoni kellene, Csak u so-! gltés módját vétette el Csép regi fur, Ahelyett, hogy a megyei tit-
kárság érintho''teUimsétfQ. möttd bujvu ffunyoshantfu óklntóciik-kel bírálja a »különfélo botftk»; Kel Jelzett sportogyosükilok« vezetőit, szálljon le trónusáról, ■-! hiszen ön is mondja, közénk tartozik 1 — Jöjjön el n kanizsai sportegyesületek dolgozó vezetői közó, inint Csepregi sporttárs, kérdezze meg hol a hiba, má'' hiányzik és ut gyümö 1 csözl/es»Q sportban szerzett értékes tapasztalatait. Lehet, hogy ezen cse-1 lekedeléről kevesebben szereznek tudomást, mint ha szép hangulatkeltő cikket ir, de higy-'' je el. igy jobban fog használni a magyar sportnák s akkor min-> den sportember szeretettel -szorítja meg segítő kezét.
Szakkérdésére is válaszolunk .i sportolóink jól megérdem/eltf szabadságuk alatt egész nyugod4 tan ¡kártyázhatnak, akármilyen időpontban, akárhot és anhaÜ csak örülünk, ha teszik; ezt klubhelyiségünkben és nem pedig a kocsmában. Sőt tőlünk még táncolhatnak is !
Még csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy a mi kezünkbe nem a sértett önérzet adta a tollat, nem ellenségeskedni akarunk, csupán az összes minőségi sportoló mel''élt emeltünk szót és ha nehézen is, de a gyakorlatban fogjuk megvalósítani ezekét, amikről ön olyan könnyen irt nagyvonalú cikket, de amiket olyan nehéz a gyakori albán keresztülvinni, Egyesületeink lépésről-lépésre haladnak .(lásdi Jégpályát) és esi a. haladás egyenes arányban lesz OijyoNfilelulnkJ és forintunk megerősödésével.
Most m0g egy tisztelettel|es'' ajánlatot teszünk: forgassu többször a Ndpsporlo''t, országunk egyik legdemokratikusabb sajtótermékét, Különösképpen figyelmébe ajánljuk az 1010. december iKMki számét, amit el is küldünk ömiek. Ezekből megláthatja, mi a véleménye* vezető politikusainknak a »kitenyésztett sportfigurákróK És, ha ugy látja, hogy igazunk van, jöjjön dolgozzunk együtt szerényen, névtelenül, de hasznosan a demokratikus magyar sport érdekében. Jó szerencsét!
MAORT Munkás Sport Egyesület Labdarugó Szakosztálya
A pedagógusok
u] fizetési beosztása
A kultuszminisztérium elkészítette a pedagógusok uj státustervezetét. A tervezet szerint az egyetemi tanárok a VI-Hl. fizetési osztályba kerülnek. Az akadémikusok elérhetik a második fokot is, tehát miniszteri fizetést kapnak; A főiskolai tanárok a VIl—V. fizetési osztályba, 20 százalékuk a IV. fizetési osztályba kerül. A középiskolai tanárok a IX—V. fizetési oisztályba, 10 szá-selekuk a !V be, a polgári iskolai tanár a IX-V. fizetési osztályba, 3 százalékuk a IV. fizetési osztályba, az álfelfenos iskolai tanítók a X-VI. fizetési osztályba, 10 százalékuk az V, fizetési osztályba, a többi tanítók a X-VI, Üsetósl osztályba ós 3 százalékuk az V, fizetési osztályba, íz óvónflk a XI—VII, fisetésl osztályba, 10 százalékuk a VI, fizetési osztályba kerül.
— hipikolóa Byöflyissrtár ma i
.Fekete Sas" gyógysaertár, Fó-ut. 6,
Színház
Vén diófa
Élmény voU a Szilveszter este bemutatott «Vén diófa«, lányos Szabolcs kitűnő onopeffcjks. Halasi Iván, a szinlárs.ulal .igiu^ ¿utója nagyszerű njévl ajándók-i kai kedveskedett NiíjgykuniJMi színházlátogató közönségénlek, amikor Sirnior Erzsit mieghivtn városunkba, hogy néhány estén fellépjen ebben a .gyönyörű ze-nótü operettben és ezáltal Nagykanizsa közönsége is megismerje az o ''kifogástalan művészetét. Nagykanizsán egy-egyf fővárosi színművész fellép te eseményszámban tmegy, mert i.lyeir szórakozásban ritkán van része! a közönségnek. Simor Erzsi személye és eddig csak a mozi vásznáról ismert művészete mindenkit, aki gyönyörködni akart tehetségében, oda vonzott a volt Legényegylet nagytermébe. A kicsiny, de kedvesen rendezett színpadon megjelenő Simor Er^ zsit kitörő tapssal köszöntötte a közönség és ez a lelkesedés az előadás további folyamán még1'' csak fokozódott. Simor Erz!si valódi művészetét nyújtotta ezen az előadáson és a fcözönség( ezért hálás is volt; Simor Erzsi volt az előadás lelke, ö vitte a darabot és magával ragadta valamennyi szereplő társát. Alaiki-tása olyan nagyszerű volt, hogy elbírálására nagyon nehéz megfelelő szavakat találni. Partne* re, T. Szabó László kitelt magáért ezen az előadáson és ka-nizsni vendégszereplésének az egyik legjobb nlakitásót nyújtotta a Vén diófában, "özv, Stolk-szavné szerepében Janosó Jolán elsoizben íópoll fel Nagykanizsán ezen vendégjáték alatt és nagy sikert ara toll, A vidámsű-ÍOt GAli Uözsi, Laky József, Ma-asl ImiNí és Faragó Vilmos képviselték. Mind a négyen utói-/ érhetellenül kedVcsek voltak és sok tapsol kaptak''. Ezt az élgái^ dát nagyszerűéi egészítette ki'' a többi szereplő. //■


HÍREK
— Halálozás
Dr. Pottyondv József: városi tanácsnok Nagykanizsán elhunyt. Temetése 4-én, szombaton délután 3 órakor losz a temető halottasházából.
— A Szocdftffi. Nőmozgalom
január 4-re tervezett műsoros1 estjét január 11-én tartják meg a párthelyiségben nagyszerű műsorral.
— Kisiparos és kiskereskedő gyűlés
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete holnap, pénteken este 6 órai kezdettol kisiparos és kiskereskedő gyűlést tart,, amelyen fontos kisiparos es kiskereskedő kérdések kerülnek megvitatásra. A gyűlés előadója Liditn Imre losz. Az előadást vita követi, A gyűlésre mindon érdeklődőt, pártállásra való tekintet nélkül «ssorotottol vár r Ve-zotés^f. '' l,
— Nö-nap
A Magyar Kommunista Párt helyi szervezőt« p6nt»kcn délután 5 órai kezdettől a párt ho-lyiségébon nőnapot tart, Elő-iidó Hányni tiyörgynó, Mindenkit szóiét,öttel vár a Vv&tMtf,
Ha tudásban, művaltségben gazdag erszágot akarsz: — adakozz a nép! Ntéglumra 1
A Muskátli hangulat-tercébe«
■indrá wt«
Koráik« Vilma
és
Siamosy Mlu
ónikennök Rgérakortitjlk n
kftzönfiégít,
KHUoS ine. Táno, H«r«t»í
Snembaion 1» vnsérnap reggel 4 ócalg nyhv«,
italves pártfogAM k«r
KarcaMMl «*>•
IMH .. . vwdiaia». r_.
Több értelem, több hit, több eredmény a tanulás nyomán! — adako** a aépl kullóglumral
Felhívási
Felhívom i város *«zdakörBniii(?ét, (KiAkanlssát kitéve) hogy 1947. évi l&naAr hú 5-éo d u. 2 órakor a Tárosház tanácstermében Fő ut 8. se. a. tc( beszolgáltatásra apaállaitartásra és időszerű dolgok megvitatása táigyában gyűlési tartunk. 1844
Palgármaster.
SS
Sok most o gondja OTI-ra, adókra* - mert nincs
uw\m iiyiMüL
^Kaphat még néhányat
a Zala kiadóhivatalában.
S
Hirdetmény..
Az éjaités- éa közmunkafliyi miniszter 31.700/1946. E.K. M. sz. rendeletével a háborús épületkárok-összeírását elrendelte.
A 11 800/1946, M. E. fis. rende« let hatály» alá tartozó bérleményekben, — u, m. lakóház szálloda^ pensló és minden más olyan helyi-mór, mely nem Ipiirl^vagy kereskedelmi cólra szolgál u háború által előidézett helyzet követkozteben keletkezett épületkárokat 1947. Január 15 lg üawo kell Imi.
Az összeírást a tulajdonos, vagy az épQlet gondnok? köteles teljesíteni.
Bővebb felvilágosítást as vonatkozó rendelet (Magyar Közlöny december 15-i 287. száma) és a v. mérnöki hivatal nyújt. 1894
Pelgármeatar.
FIGYELEM l
—HHBB—BM«ÉHBBBM
Mnyagigénylési nyomtatványok és raktárnyilvántartási könyvek kaphatók á Zala kiadóhivatalában.
APISÚHmDCTÉSE^
Saját <eímést! Weskés po-fányv&ri b»-
rok kiméreee. Tislér Jóisef, Cset:g«ry-u. 71. stám.____ _
Bólytgat minden tételben napi áron átvoBRÖR ttinden délután Csányi László-utca 13., balra hátul.____________________l
Tinta életű »regény .leányt faloiégit vensék. .Nyugdija«'' jeligére,_____3
Elloptak Köleeey a tea 10, n. alól oey nflrke (IninasiitB téliknbátot, sipkát, (télit. Nyomrivtteiflntk jutalom.______ _________
w JéWaFban lavö kft SisMr-varrégóp eladó. Adjf Endre ut 2„ emelet jobbra els« « té. 12—4.1«. i
ZALA domokratlktKi politikai nftpll«|i
Ssftrhasüll: Jew8 _
H Kt''Ut''i.-firtlíeflai,
a NPittMtl BirolH^, NKpykfii^rM Sie^usHőáéH 6» Kiatlnsórt telel l«M«f ¿0»«. ISyemttett o .Köv^^aségl R. T, Nuey KBtilaso'' nyonu^han M»ciyHuntesán NyomdínMi íelel: Zaláy Károlv,
52. évfolyam, 3. szám.
Nagykaniws, 1947. Január 4. szombat
Ára 40 fillér.
Az olimpiai zászlót, amely az 1936 évi olimpiai verseny után Berlinben maradt most a berlini bank séf/ében megtalálták és AngHAba% a legközelebbi olimpiai Játékok színhelyére
viszik.
Osztrák béke a világpolitika tengelyében
Az Egyesűit ÁHamok kongresszusa ma Ql öaazs elaöiiben « választások óta, smelybsn a köztársasági fért többséget szeneit, Az Idei kongrsaizua sz Egyeiln Államok 80-lk kongresszusa. A nemzetgyűlés érdemleges munkaiét jövő hét elején kezdi meg, amlksr Truman einó* a két* ház együttes Ülésén felolvasón kagyományoa jelentését ss EgyesQlt Ai''amok gazdasági helyzetéről. A lapok tzt írjak, hogy 14 év óta •laö eset, amikor a köztársasági párt fomét többséget azerzett mindkét hazbin. Trumen elnök éa a kor-Boénya demokrata pártot képviseli. Igy ml»d sz elnöknek, mind a kormánynak flgyea önmérsékletre van szűkaége, ha az országot eredményesen akarjak kormányozni.
A külügyminiszteri tanéss 18 orazágot szólított fel, hogy adjanak vétemóftft a tervbe vett eeztrák. aémet békeszerződések ügyeben. Az eiözetes megbeazéléaek január 14-én Londonban kezdetinek e kü-llgyminiszterhelyettesek találkozóján. Valószínűleg a megkérdezett orazagok Írásban adnsk válsszt, da módjukban lesz személyes találkozón ia kifejteni véleményüket A megkérdezett siiamsk között van Belgium, Hollandia, Dánia, Svédorezág, Norvégia, Luxemburg, Lengyelország, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Ukrajna, Fehéroroszorszóg, Görögország stb.
Az osztrák néppárt legutóbbi kongresszusán dr. Qruber külügyminiszter annak a véleményének adott kifejezést, nem hiszi, hogy Jugoszlávia eléri a oóijét, Karinaiéra emett igenyének megvaiósitését. Minden nagyhatalom belaeegyszett, hogy Ausztriának megmaradnak a* 1937-ben volt határai és igy egyikük sem fogja támogatni a jugoszláv igényeket.
Anglia megengedte az állampolgárság megszerzését azoknak a gyermekeknek, akik a náoi üldözés elöl menekültek Angiiéba. Ez a terv 1400 gyermeket érint. A megkívánt 21 éves korhatártól ós a költségek megfizetésétől eltekintenek. A háború alatt Lengyelországból, Magyarországból, Csehszlovákiából és más «Hámokból sok menekült gyermek érkezett Angliába ®xekrói azóta s menekültügyi hiv&tal gondoskdik.
Szilárdul a francia frank
Páriis, jíhíuór 3 Párizsban, a feketepiacon teg-aup a font értéke 8 százalékkal esőkként, And ró Philipp francia
pénzügyminiszter rádióbeszédet
mondott, amelyben felszólította a franciákat, hogy működjenek jgyüíí uz uj gazdasági program regrehojtásébun. Ha sikerül uz Ideiglenes válságot leküzdeni, a frank Európa legegészségesebb raluláju lesz. Fruiieiaorszúg gazdasági küzdelmét az angol sajtó nagy részvétlel figyeli. A Bhiml kormány előnye, hogy elődeivel ellentétben egyöntetűen nyilat/-kőzik meg és jár el az ország gazdasági problémáinak megoldásában.
*
Londonban ma uj angol-francia kereskedelmi egyezményt irtsak alá, az angolok által a háború alatt lefoglalt francia kereskedelmi hajók használatáért. Amikor a németek megszállták Franciaországot, az angolok lefoglalták Franciaország egész «zabadon járó flottáját és azt a háború befejezéséig használatba vették. Ezért az angolok 10 millió fontsterlinget fizetnek Franciaországnak.
A bolgár kormány raméli, hagy az angolok rövidesen elismerik
London, január 3 Bulgária washingtoni politikki megbízottja Párizsban való át-
Ítaztában a sajtó előtt kijelen-itte, hogy Bulgária és az angolszász hatalmak közötti kapcsom latok nem változtak meg.'' Bulgária reméli rövid időn belüli elismertetését. A nemzetközi jog-gzabályok értelmében, csak el* Ismert kormánnyal köthető
Ȏke.
A eiendosóceánl szigetik sersa
Ntwyork, január 3 Ár. Egyesült Államok haditengerészeti bizottsága kizárólagosságot követelt azokon a csen-éesooeáni szigeteken, melyek az Egyesült Nemzetek más tagállamainak birtokában vannajk, ▼agy mandátumos jellegűek, az-jw s megokolással, hogy iafc-
ket az érdekelt országok képtelenek megvédeni. Ezek közé tartoznak az Admirality szigetek Ausztrália ellenőrzése alatt, az Uj-Hebridák egyik szigete, Anglia és Franciaország közős ellenőrzése alatt az Uj-Kaledon a szigetek, a Salamon szigetek, a Guadelopuc szigetek egy-egy szigete. Ezenkívül ellenőrzést ki-ván a Karolinák, Mariann ók a Japán »ligetek fűlött, mivel fal-fogása szerint nem szabad meg-engedni, hogy a csendes óceáni szigeteken levő támaszpontok uü elöKészületlensóg állapotúba kerüljenek, mint a háború ulatf volt Guam és Habaul esetében.
A német közéleti személyek Angliában
London január ,''J
Az angol kormány meghívására német közéleti személyek, politikusok, tanárok és tudósok'' utaznak Angliába hathetes tartózkodásra. Az első csoport Hannoverből már útnak is indult. Az angol kormány előadásokat rendez a német vendégeknek, maid megmutatják nekik a német hadifogolytáborokat. Az angol hatóságot havonta 500 német hadifoglyot bocsátanak haza, elsősorban azokat, akilí a náci rezsim politikai áldozatai ''Voltak és nem szerepeltek sem'' milyen náci pártban vagy terrorszervezetben.
*
A holland szocialista párt elnöke állástfoglalt a nemétekhez való közeledés, valamint az európai népek gazdasági együttműködése mellett. Miután kény. teLenek vagyunk együttműködj a németekkel beszélnünk is kelj róla.
Nagyszabású balatoni tervek a jövíf nyári évadra
A napokban Keszthelyen értekezlet volt, amelyen a jővdr nyári évadra vonatkozó terveket tárgyalták meg. Az értekezleten! részt vettek : Dr. Papp Andor! főispán, dr. Dávid János alispáni és dr, Szaloy Gyula vm. tiszti főügyész Is. A tárgyalások során) szóba kerüllek mindazok nz el-ondolások, amelyekkel a zalai »alatonl évadot fel lehet lendíteni, Különösen Keszthelynek vannak inagy kilátásai a nyárra, umikorára elkészül u háború nluLt tönkrement kikötő és ami-, korára a kotrási munkálatok is befejezést nyernek. Minden remény megvan arra, hogy Készé-hely az idén már nagyon előkelő helyet foglalhat el a balatoni fürdők kőzött. Nagy előké^ szüleleket tesznek a ma már vi-lághirü Héviz-fürdő felvirágoztatására is. Az idén már meg-'' nyílt a fedett fürdő és a , karácsonyi ünnepek alatt több szálloda állt rendelkezésére azok-» nak, akik a téli idő ellenére is felkeresték a melegvizű fürdőt.
Nópb!róságE tárgyalás
A népbiróság dr. Béres-tanácsa az óesztendő utolsó napján, tárgyalta Jelecski Ferenc nagy-, kanizsai lakos bűnügyét. A vád szerint .Jelecski uton-utféi<an) hangoztatta a németek győzek raét és éppen ezért rábirta Szabó József nagykanizsai lakost, hogy a német fegyveres SS kötelékébe lépjen be, A vád szerint Jelecski annakidején a csodafegyverekről is hiresztelt mindenfélét, többek kőzött azt, hogy a németek kivonják a levegőből az elektromosságot. Ez a körüP mény nem ¡nyert bizonyítást a tárgyaláson és a népbiróság csak az előbbi vádpontban mon* doitn ki bűnösnek Jelecskit ós ezért 6 hónapi börtönre itélte. A nép ügyész az ítéletet megfellebbezte,
ligtfltt gyer»gkét a taiane-hézban
fímerlich Mária különböző bűncselekmények miatt tolono házba került ós ott gyermekjet szült. Az anya a csecsemőt nyomban megfojtotta ós elásta a szemétdombon. A büntetőtőrvényszók Rád Illés-tanácsa hathónapi börtönre itélte,
ff
Legújabb táviratok
Az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője kijelentette, hogy sem Törökországban, sem Irakban nem tartózkodnak amerikai csapatok. A Dardanellák kérdésében n helyzet nem változott. Az Egyesült Államoknak nem áll sz&u dókában összejövetelre kezdefl
ményező lépéseket tenni. *
A Londonba érkező palesztinai brit főkormányzó terrorcselekmények esetében gyors intézkedésekre fog felhatalmazást kérni.
*,
Amerikai pénzügyi és gazda* sági küldöttség érkezett Athénbe, hogy egy Görögországnak nyújtandó segítségről tárgyaljon.
A bukaresti rádió közölH* hogy Romániában uj politikai
szervezet alakult.
*
Ankarában kijelentették, ho& a lürök kormány a tengerszom-üok kérdésében semmiféle tb< rök-szovjet megegyezési tervezetei nem nyújtott be Moszkr*--ban. Törökország fenntartja a véleményét, hogy a tengerszem rosok kérdését nemzetközi ér-kezleten kell szabályozni és visz-szantasitja a szuverénitása & területi integritása ellen irányuló minden lépést. s ♦ .
Tokióban csütörtök este ismig erősebb földlökéseket észleltek."
A kopenhágai mezőgazdasági kamara igazgatójának vezetésen yel magyar kereskedelmi kük döttség érkezett csütörtökön Ke penhágába, hogy tárgyaljon a «tóa-magya r kereskedelmi kapcsolatok felvételéről.
*.
A zürichi Sie und Er cimi lap képes riportot közöl a szlovákiai magyarok meneküléséről. A pri-gai kormáay ugyanolyan kitelepítési módszereket alkalmaz a szlovákiai magyar klsebbséggSl szemben, mint a Szudéta-fölá német lakosságával szembea. Amig azonban a németek kitelepítése, tekintettel, hogy az ama* rikai zóna határán történt, valamelyest emberiesebb módon mart ▼égbe, addig azok a módszerek, amelyeket Szlovákiában alkalmaznak, teljesen kiesnek a világ közvéleményének ellenőrzóse alól és ezért sokkal brutálisak-bak.

1947. anuár
Mit vár Zalaegerszeg az újévtől ?
(Zalatgeraxegi nz^rkesetónkt&)
Az 19-16-os osztandó lolép a po-Whixlről és átadja helyét egy uj év-■»k. Ihenkor ogy percre elgondolkodunk^ visszatekintünk arra, otni •lmuit, do igazi értloklődóst már csak a-a iránt nuitatunk, ami ínég a távol bizonytalanságában rojtó/.ik. Min-«tonkít az izgat, érdokol, mit tartogat az u j óv számunkra, ogyénileg, kö-aösséglion ós világviszonylatban egyaránt. Nom vagyunk látnokok,
Í úszta taííírmtá^ mindon ol képzelés, ppen ezért csak a reális, közoI-flíkvő és megvalósítható dolgok tart-katnsik igazán számot az érdoklő-désie. Ebből az ol''gondolásból kiindulva, körül néztünk a mogyo szók- , kelvén, mik is azok a torvek, arao- j hpK minden valószínűség szerint a ; íozel jövőbon, do egészen bizonyosan i eiég 1947-ben megvalósulhatnak.
Xagvkanizsán hosszú óvok óta ugy • isii.criíc Zalaegerszeget, mint egy ; egészen csendes, a fejlödcstől b7,intő j irtózó, tradicióiba megfeneklett kis- ; várost. Miután o sorok irója éppen : ugy érez együvétarío/.ást Nagyítani- | asához, születés és- hosszú évek i •ttéiésének jogán, mintahogy zala- ■ agerszeginek is vallhatja magát, fcl- i tételezhető, hogy nom elfogult egyik j vagy másik város javára vagy nát- j •anyára. Ha különbséget teszünk fi két város között, talán nem azon a ponton kellene megfogni ezt a fcérdést, ahogy általában teszik: rivalizálást a niegyeszékholy ós a megye ÍSgnagyobb városa között. Zalaegerszeg más mentalitású, mint testvérvárosa. Itt ténvlog nagyobb a ysend fe lanyhább a tempó/ Itt valóban lassúbb az ütem és ez a város magán viseli az elhagyatottság bélyegét- Annak el lenért, hogy megye-izék hely. Nem akarom a''már ezerszer megtárgyalt multak bűneit felsorolni itt, amolyok közül éppen elegendő volt ogvetlen egy is, amikor nom engedtek bevezetni a fővonalat éa ezzel.megölték a város lcu-ronkedelmi és ipari fejlődésének lehetőségéi. Ez olyan régen volt, hogy azt mondhatnánk özönvíz o!őtti dol-
foki-ól nem érdemes beszélni. Azóta ifordult a világ a sarkaiból és nálunk mégsem tortént úgyszólván lényeges változás o téren. Attól tartok, a mi élotihikben nom is történik annak ollenéro} hogy a vasút problémája állandóan napirenden van fis nincs olyan uj ember a vezető pozíciókban, aki no azzal kezdené működését, hogy ő pedig sogit ezen az olhanyagolt állapoton. Aztán jönnek az uj, égetőbb kérdések, azokat kell megoldani és marad mindon a régiben.
Azért tévedés azt hinni, hogy a város belső élek) olyan halott, üres »agv egyenesen szánalmas, mint az pIbó benyomásra látszik. Itt is lük-let az élet, kavarodnak a politikai hullámok, itt is működnek azok sz •rők, amelyek ma uralják és elóbbro viszik a világot. Itt csak talán még a multak beidegződöttsége következtében kicsit halványabb és színtelenebb minden megmozdulás, mint másutt. Ha idegen jön ebbe a városbaj két dologról beszél. A rossz vasúti összeköttetésről és arról, hogy itt bujt meg a legtöbb fasiszta. Ez volt az utolsó város, amelyik felocsúdott a sok éves propaganda mérgező narkotikuméból. Itt még 1945 március utolsó napján nom hittek a németek vereségében ós olyan készületlenül érto a Lakosságot a Vörös Hfcdaereg bevonulása, mintha ÁLom-arszág székhelye lett volna. Itt a Csornaiak és az idemenekült nyilas-banda minden tagja értett ahhoz, kogyan kell megfeiemlitett butaságban tartani az omberokot. Ha valamiért megérdemli ez a város a »sötét« jelzőt, amellyel uton-utfólon találkozunk, csak azért van, mert hagyta magát baromi módon legyűrni azoktól, akiktől akkor már ninn kellett tartaniok.
Azóta több, mint egy óv tellett ftl és a demokrácia erőteljes munkája mégis ószretériti lassan az om-bereket.ISz a város még pár hónapja annyira megfélemlített volt, hogy az
omberok szinto~nöm mortek az utcákon járni és senki nom morto lio-vatartozóságát nyíltan bovallani még legjobb barátjának som. Tormészo-tosen ez nom vonatkozik azokra, akik az élen jártak első porctól kozdvo, megkezdték az építést, világosságot gyújtottak és igen nagy oről''oszités-sííl ozt a meggyújtott tüzet tovább élesztgették, hogy fénye mollott megteremtődjék az uj világ.
Ilyen oz a város és nem a régi évtízodes álmosság üli, mint sokan hiszik. Nagy orőíoszitéssol igyekszik boilleszkodni az uj ólét követelményei l-e, esnk nehezebben megy talán, mint másutt. Kanizsa mindig rugalmasabb, élénkebb, modernebb volt cw ezért hamarabb is talált magára a nagy pusztulás után. Szerencsésebb földrajzi helyzete, élénkebb ipara, kereskedelme mind jobban predesztinálják, mint Zalaegerszeget arra, hogy előbbre legyen az újítások torén is.
Ennek ellenére Zalaegerszeg sokat vár a jövő esztendőtől. Politikai vonatkozásban nagy eseménynok számítanak azok a targyalások, amelyek most indultak mo£ a Kisgazdapárt városi szervezete es a Nemzoti Bizottság között. Kiegyezés készül, ami, na sikerrel jár, végre megoldja azT a lehetetlen Jielyzetót, ami most ínég fönnáll, hogy a Kisgazdapárt nincs képviselve a megver törvényhatóságban, sem podig a vúros képviselőtestületében. A kisgazdáék vezető frakciója belátja, hogy ezzel a huza-vonával nem lehet az ország érdekeit szolgálni és amint halljuk, iiajxjk kérdése a megoldás. Ez igen nagyjoLontőségü eseménye lesz u rnogyénok és nagy kihatással bir a megye ús a városok politikai életére.
Az újjáépítés torén is megindul a munka a mogyoszékhelyen. A munkanélküliség lbtöré3o a mogye-vezeíők programmiának előtörőben áll. Ha a tavasz korán beköszönt, azonnal hozzálátnak a romházak le-
bontásához, lenoválásához, sőt több uj magánéi)itkozésről is hallani lehet. Ezonkivül a város parkosítása is megvalósul. A vármegyeház környékén uj, szép park létesül, ami méltó kerotot nyújt majd a stílusban épült megyeházának. Épülni ós szépülni akar Zabogerszeg és oz meg is lesz az uj ^gjolfő''felében.
J''A megyei közigazgatás u tornával indul a munkának. A 1 -lista és az ezt Icövotő felülvizHgá at már mogtörtént, most már csak az uj státus mogállapitása van ha ra. Mindon tisztvi^olő mogkapia a beosztását a mog>t>h{''izán, városházin és rnindonütt, ahol oddig, óppon a U-lista következtében, csak döcögős tompóban ''folyt a munka, most. lon-dülni koll a közigazgatás korekének? gyors, jwntes, kifogástalan, az uj idők szolloménök mogfololó munkát vár mindönki azoktól, akikio rábízzák ezt a_jioiiéz, foíolósségtoíics jX)sztot. Ha az elmúlt évl>en voltak zökkenők, azokat a kezdeti nehézségeknek kell betudni, do semmi esetre sem állandósulhatnak. Ugvanigy van és lesz a rendőrségnél is." Ott is''átszerveződött az egész apparátus és akik most líontmaradtak vagy bekerültek, tudni fogják kötelességüket.. Az államvédelmi osztály munkája talán felelősségteljesebbe vált, mint valaha is volt. Kifogástalan vezetés mellett működik, mindon remény megvan rá, hogy olyan munkát ve-gez a jövőben is, ami hasznára Lusz a betegségéből most tápászkodó országnak.
Nagy várakozás előzi mag a város gázosítását. Napok múlva mogérkoz-nek a MAORT kiküldött szakértői és megkezdik a holyszini munkálatokat. Mindon remény megvan rá, hogy az ósszol gázzal tüzelhetnek és főzhetnek Egerszegen is.
Zalaegerszeg élni akar és élni fog. Ezzel indul az uj osztondőu^k. A biztatást, lendületet, példát azoktól várja, akik hivatottak irányítani ennek a kisvárosnak élotét.
- .-sí-»

Tervgazdálkodásról beszélt dr. Kertay György a Magyar Kommunista Pírt tegnapi pártnapján
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezetének tegnapi
pártnapján dr. Kortay György MA-OKT l''őgoologus volt az olóadó ós a Párt által lenyújtott hároméves tervet isnx''rtotto." Dr. Kertav olőadásá-ban ismertetto azt a hatalmas munkát, amol>et a különböző szakemberek végeztek, mig összeállították ezt a tervet, amely biztosítaná az ország gazdasági felómelkodését a békéből! színvonalra, sőt még azon felül is. Rámutatott, hogy a tervgazdálkodás más országokban is milyen eredményekkel járt. A harmincas éviek eleién, a gazdasági válság idején, ami-Kor mindenütt fenyegető méreteket öltött a munkanélküliség, a Szovjetunióban az ötéves tervek segítségével elérték, hogy nem munka, de mun-káshiány volt. Az Egyesült Álla-. mokban is volt a háború előtt ilyen tervgazdálkodás, a New Deal, de ez csak az állami közmunkákra korlátozódott és az állam költségén_ építkeztek, hogy a munkanélküliséget levezessék. Amerika azonban gazdag ország és ott ezt msg lehet valósítani.
Nálunk be kell kapcsolni a nagy-^ és kisipart egyaránt a tervgazdálkodásba. A nagyvállalatok vezetősége azonban idegenkedik ettől és nem gondol arra, hogy Magyarországon volt már egyszer tervgazdálkodás, amit akkor hadigazdálkodásnak hiv-tak. Ez ellen sonki sem tiltakozott. A MKP azt akarja, hogy a tervről törvényt készítsenek és azt a nom-2»tgyiilé8 fogadja el. Ha pedig oz a tervgazdálkodás oz óv augusztus 1-én életbelópne, a termelés, amoly most az 1988-asnak 85 százaléka, az első év végén 100, a második ér végén 105 és a harmadik óy végén 10Ő ífeázalék lenne és a dolgozók életszínvonala is ennek megfoíelóon emelkedne. Az állami bevételek csaknem a kétszeresére emelkednének
annak, amoly 198&-ban volt az állam l>ovétolo. Ezzel a hároméves torvvol -el lőhetne érni, hagy Magyarország gazdaságilag ismét abba a nelyzotl» kerüljön, mint a háború olőti volt.
Kortay György olőadásához ( a >ártnap résztvevői szóltak hozzá. A )ártnap külön érdokességo az volt, íogv a Pécsi Nomzeti Színház két művésze is fellépett. Károssá Margit két Ady-verset szavalt pl nagy sikerrel, ''Faragó Vilmos podig vidám adomákkal szórakoztatta a közönséget. —E—
- Tea a népkonyha javára
A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, mint mindig, ugy most sem zárkózik el a segítés elöl. így most a népkonyha javára rendezi meg teáját. A saját helyiségeiben, Fő-ut 5. sz. alatt vasánnap, január 5-én este 7 órai kezdettel a már jól ismert meleg, családias táncteát. rendez, melyre szeretettel hiv és vár mindenkit,, aki szivén viseli a szegény, egy tál meleg ételm szoruló ember társai sorsát, —i Forró teáról, tormásvirsliről, hangulatos zenéről a Szövetség segíteni akaró nőtagjai a márt megszokottá vált szeretettel gon-; dosliodnak.
Rövldsrőrü német vizsla
vadászkutyám
Karácsonykor
eivoszatt. Jutalom ellenében kérem visszajuttatni Kardos Lajos, Kisfaiudy-utca
— b!spekció8 gyógyszertér ma:
„•lgnzsóg'' gyógyszertár, Fő-ut 12.
liövid hirbon tudatta tegnap a Zala, hogy dr. Pottyondy József vf-rosi tanácsnok hosszas szenvedés után moglialt. Dr. Pottyondy .JózHri'' 25 esztendeig szolgálta hűségesen és odaadóan Nagykanizsa városát. 1922 iulius olsojén lépett a vár-os szolgálatába. Pályafutását mint uzakuij-nok kozdte. Hivatali leosztása 8w-rint azonban dr. Sabián Gyula polgármester mollott volt titkár. 1927 május 27-ig látta ol ezt a tisztsépt. Ekkor novozték ki városi közgyam-nak. 1980 fobruár 9-én ismét előléptették, ozuttal már első osztálya aljegyzővé. Ebben a minőségében a szogénvügyek előadójtt''jrolt és annak idején ő !>onyo! itotta le az egész inségakciót. 1942 junius 80-án pedig városi tanácsnoki minőségbea s legpontosabb irányítást és felelősséget megkövetelő hivatalnak, a Közellátási Hivatalnak a vezetésével bízták meg. Tisztségét a legnehezebb időkben is kifogástalan pártossággal látta el nem csak a vávos vozotőst^é-nek, de lakóinak is teljes megelégedésére. ^lég a felszabadulás utáu is ő intézte pár hónapig u város köf.-ollátását, 1945 nyaran azonban váratlanul agyvérzés érte, amelynek következtében felelősségteljes tiezrt-ségót tovább nom láthatta ej. Hoez-szabb betegszabadságra meiit. Múlt év augusztusában pedig súlyos betegségére való tekintettel nyugdija-z-ták.
I)r. Pottyondv József kován b®-kö\ otkőzett-* halála nemcsak hivatalnoktársai, do mindazok között, akik ismerték, mély megrendülést keltett. Városi tisztviselő kollégái ugy emlé-v köznek rá vissza, mint a legjobb barátra, aki szívvel és lélekkel tudott dolgozni a városért. Pottyondy Józsof dr. dornokrata volt a szó legigazibb értelmébon akkor is, amikor a zöld őrület volt ur obbon aíváros-ban. A város mindon ügyét a »ajőí •ügyének tekintette. A munkában nem ismert fáradtságot éa a rábízott föladatokat mindig maradéktatanuí ellátta, Mindon vonalon határozott álláspontot foglalt ol és ha ugy vélte, hogy igaza van, inóg a felottesoivel is szomboBzállt. Épj»n őzért szorett» mindönki és fájlalják korai halálát.
Tomotéao holnap délután 8 órakor lesz.
Száraz földgázt
fedeztek lel Újudvaré«
B.idnár László székesfővárosi tanácsnok az ünnepek alatt Lisptn tartózkodott, hogy érdeklődjék a föld-gázKutatók helyzeterői. A kutatások erednienyekeppen olyan száraz föld-gázkutakat találtak Újudvar délzala-me|?yei község környékén, amelyekben olaj csak nyomokban fordul elő. Ez a körülmény a földgáz használhatóságát fokozza.
Bodnár László tanácsnok beszámolt útjáról és kizölte, hogy tavasz-szal megkezdik a 240 km hosszú csővezeték építését. Ennek egyik vége Újudvaron, a másik pedig az óbudai gázgyárban lesz. Most a főváros közönsége 400.000 köbméter gázt fogyaszthat. Az ujudvari föld-gácforrások lehetővé teszik, hogy a megépítendő vezetéken 12 éven *t napi 200.000 köbméter gázt kapjoi a főváros. Természetesen még nj kutak feltárásával is kell számolni, úgyhogy a gázellátás javulására kilátás nyílik. A termelést 1947. év végére napi egymillió köbméterre lehet felemelni, úgyhogy a főváros igényeinek kielégítése nem ütközhet semmi akadályba sem.
Ha tudásban, műveltségben gazdag országot akarsz: — adakozz a néprl kollégiumra!
1947. január 4
ZALA
Határon innen, határon tul
A hivatalos lap közlése szerűn a igazságügyminiszter Váinbéry Ihis/.tem egyetemi tanári meghívta a minisztérium tejeiében alakuló büntetőjogi bizottság tagjává. A hivatalos közlésnek külön érdekességet kölcsönöz az a körülmény, hogy Vámbérv Rusztem. a kiváló jogász tiz évé emigrációban él és jelenleg is Araerikában tartózkodik. A kö/.véleinénv érdeklö-íé-sse] várja, hogy a demokrácia Uváló régi harcosa elfogadia-o a meghívást és hazalér-o Mai gyarországra''? ^
Az elmúlt évben számos uj egyetem és akadémia létesült a Szovjetunió városaiban. Legutóbb Kárpát-Ukrajna központjában, Munkácson egyetemet ál-Utoltak fel. Ezideig a Szovjetunióban 800 főiskola működik
tiOíl.OOÜ tanulóval.

Az Amerikai Internatiotnai Migratioii Service egyik tisztvi-*''löje — mint az egyik londoni tapban olvassuk -- nemrég téri ; ▼issza hivatalos európai útjáról . és beszámolójában közölte, hogy i «ddig legalább 12.000 olyan házasság bomlott fel. amelyet amo- ■ likai katonák európai nőkkel j kötöttek. Beszámolójában Részletesen ismíertette, hogy a házas- j gágok egyrésze a házastársak közös akaratából szűnt meg, de sokkal nagyobb azoknak a há- | eayságoknak száma, amelyek ugv gzönnek nieg, hogy az amerikai i katonák egyszerűen visszatértek hazájukba s nem voltak hajlandók asszonyukat is magukkal vinni. Történt sok olyan eset is, hogy az amerikaiak eltitkolták azt. hogy nősek s Európában uj házasságot kötöttek, aztán amiJ kor visszautaztak, az európai asszonynak hamis cimet adtak, amelynek alapján talán sohasem találják meg... Az International Migralion Service tisztviselőik jelentésében megemlíti azt is, hogy az első világháború után «ok ~ de inegközelilően sem
ennyi — hasonló eset volt. •
A mosómedve asztali etikett-•óröl érdekes apróságot közöl a Christian Science Matti tor egyik mellékletében. A tudósító elfogott öt parányi mosóraedvét s elhatározta, hogy jóllakatja őket. Adott is nekik élelmet, de azok hozzá sem nyúltak. Nem maradt más hátra, mint visszavinni őket a vadonba, de ezt nem akarta addig megtenni, mig legalább vizet nem adott nekik. Amint a vizel eléjük tette, azok azonnal fogtak egy morzsát, belemártották a vízbe, jól megmosták s azután elfogyasztották. A tisztálkodás fontosabb volt ne-''
kik az élelemnél.
*
A citrom után a narancs is magjelent a pesti kirakatokban. A citrom ára m''a már elfogadható és újra élvezhetjük a vitamindús gyümölcs nedvét s az ára a legutóbbi hetekben — a fogyasztók nagy örömére — zuhanásszerűen esett le. Nemrég még 10 forintot is elkértek egy citroméri, ma általánosságban 1 forint 20 fillér az ára, de élelmes gyümölcskereskedők már dömping áron is kínálják s vannak üzletek, amelyekben kilencvennyolc fillérért vásárolható.
Szóval a tizedére esett aránylag rövid idő leforgása alatt. Valószínűleg ez lesz a sorsa a pillanatnyilag még primőrnek számító narancsnak is. Amikor régenlátott színében először jelent meg pompázva és hivalkodva, a kirakatok üvegablaka mögött — 80 fillérért mér lék dekáját. Két nap múlva már 60 fillérre változott az ártábla, azután pedig sokhelyütt 50 fillérre irták ki. Még ez is drága, — s nem is marad igy, mert ahogv megindult a citromimport, a közeli hetekben jelentős meny-nyiségü narancsimportra is kilátás van.
»
A bécsi büntetőbíróság érdekes pert tárgyal az újév első napjaiban. Rökk Marika kártérítés t és helyreigazítást követel a »Wiener WochenausgabeK c. hetilap felelős szerkesztőjétől, meri a lap egyik számában azt állította Kurt Singer svájci iró könyve alapján, hogy a fiknszi-nésznő a német kémszervezet szolgálatában állt.
Rökk Marika ki jelen be tte, hogy a vádlótól a valódiság b> zonyitását kéri és múltja minden mozzanatának felderítésében szívesen áll a bíróság és a nyomozó közegek rendelkezésére.
*.
Nürnbergből jelenti az Európa Riport: A stuttgarti rádió helyszíni közvetítést adott az Odera melletti Frankfurt határában levő táborból. Itt főleg kényszermunkára hurcolt ukrajnai nőket ápolnak, akik a nácik embertelenségei következtében súlyos betegek lettek. A rádió riportere maga is meglepődött, amikor az egyik idős nő. nevét kérdezte, a következő választ kapta: »Hermina vagyok» II. Vilmos/^olt német császár második felesége, illetőleg özvegye ...« A további kérdésekre elmondta, hogy kegyelem kenyéren él, mert nincs serními vagyona és senki sem támogatja. Ami az örökségből megimiaradt, azt lefoglalták. «Hogy mi a leghőbb kívánságom ?... Csendds'' kis szoba, szerény megélhetés«
Egy bécsi távirat nyomán a Zala elsők között irta '' meg, hogy Ausztriában elfogták dr. Mongolét, az auschwitzi halál tábor orvosát, az emborszörnyete^ot, aki 660.000 magyar állampolgárt gyilkoltatott meg gázkamrákban és égettetett el kre-matóríumokban. Itt Nagykanizsán azok a szerencsések, akik a halál-tál>orból mogmenekültek, sokat tudnak orról a sima modorú »férfiszép-séiíről«, aki elpusztította onnok a városnak több mint 8000 ártatlan polgárát.
A haláltáborból mindössze 84-en tértek vissza, nagyobbrészt nők. Egy hetven tagból álló női csoportnak Bzerer.eséjo volt, mert hat heten auschwitzi tartózkodás után munkára vitték őket, ahol —viszonylagosan — az éhoztetéson és a légi-
60 gyermeket ruháztak fel a vásározó kereskedők
A nagykanizsai vásározó kereskedők elhatározták, hogy maguk között gyűjtést indítanak a hadifogoly és sokgyermekes családok gyermekeinek felsegélve-zésére. Elhatározásukat nem kö-zöllék senkivel. Karácsony előtt még a piacon árultak, igy csak újév napján tudták értékes adományaikat szétosztani.
A Rozgonyi-utcai iskola egyik tantermében gyűjtötték össze a Tantestület gondos kiválasztása után a rászoruló gyermekeket. Néhány ének, egy köszöntő, beszéd a segítő sziv melegét terjesztette. ''
Hatvan gyermek részesült ru-kasegélyben, Vadonat uj gyermekcipők, pulóverek, kész ruhák, meleg parhetek, pettyes kartonok, harisnyák és kesztyűk találták meg perceken belül uj, boldog gazdáikat.
Az iskola Tantestülete és igazgatója ezúton mond hálás köszönetet a nagykanizsai vásározó kereskedőknek, különösen annak a négynek, akik a legön-zetlenebb. a legfáradhatatlanab-bak voltak. A dolgozók segítsége volt ez a ruhátlan iskolásoknak. Ónként, örömmel adták, mert demokratikusnak érezték, hogy, sogiteniők kell.
Színház
Egy csók és más semmi,
kerül ma olőadásra a Legényegyletben. Az előadást parádés szereposztással iátszák. Csak 16 éven felüliek nézhetik meg. Holnap, szombaton este ugyancsak »Egy csók ós más semmi« kerül szinre. Vasárnap az »Aranykalász« cimü énekes és táncos operettét játezák a péosi színészek délutáni és esti előadásban.
A rádió szombati műsora
Budapest I. 6.80 Falurádió. 7 Hírek. 7.80 Reggeli zene. 10 Hirek. 10.10 Zenekari müvek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Zengő zene, szines szó. 14 Hirek. 15 Müvészle-mezek. 16 Gyermek rádió. 17 Hirek. 17.10 A Mimkás Kulturszövetség műsora. 18 Két óra muzsika. 20 Hirek, sporthírek. 20.20 Stnuiss müvek. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.80 Balettzene. 28.15 Tánc éjfélig. 24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika franciául és angolul.
Budapest II. 17 A Molnár jazz-0-üttes játszik. 18 Hirek. 18.05 angiemezek. 18.80 Shakespeare: Antonius és Cleopatra. Közvetítés a Nemzeti Színházból. 21.05 Hirek. 22.45 Hanglemezek.
Munkás — paraszt — értelmiség egységet akarsz? Segítsd tanulni 8 paraszt és munkás gyermekét: — adakezz a népi kollégiumra!
a
Jsientkezzenek, akik bármit tudnak dr. Mengeléröl
A nópügyészaég felhívása
támadásokon kivül közvetlen halálveszedelem nem fenyegette őket.
A hazatértek közül mindegyik jói emlékszik dr. Mongolé bugó hangiára és sima modorára, akinek egy kézlegyintése életet vagv halált je-lentBtt.
A nagykanizsai nép ügyészség ma lapunk utján a következő felhívást teszi közzé:
„A nagykaniisai nópügyószsóg vezetője felkéri mindazokat, akik az Ausztriában elfogott dr. Men-geleröl, az auschwitzi haláltábtr orvosáról bármilyen konkrét adatot tudnak, 1947. január 7-én és 8 ón Jelentkezzenek a nagykanizsai Türvényhóz II. em. 55. számú szobájában."
Két ujságiró brutális merénylete Szerdahelyi Borbála primadonna ellen
A Péosi Nemzeti Színház vendég-müvésznőjo,_ Szerdahelyi Borbála koloratur-pr imadonna, aki nemrég Nagykanizsán a Cirkuszhercegnő c. operett főszerepét nagy sikerrel játszotta, kellemetlen botrány középpontjába került.
A Pécsett megjelenő Dunántuli Népszava »Példátlanul brutális támadás a Pécsi Nemzeti Szinháa vondégmüvésznőjo ellen« címen feltűnő botrányról számol be. A lap szerint két pécsi ujságiró erőszakoskodott a színház egyik vondégmü-vésznőjével, akit lakásukra csalták''.
A pécsi rendőrség az esetről a kővetkező hivatalos jelentést adta ki:
»Izsák György és Kasza Sándor, az egyik pécsi napilap munkatársai december 28-án, a színház olőadáse után az egyik vendégszereplő művésznővel a »Kékmadár« mulatóba indultak, útközben azonban fondorlattal a művésznőt saját lakásukra csalták és a feljelentés szerint, az egyik ujságiró a művésznővel -erőszakoskodni kezdett, annak felsőruháját összeszaggatta, miközben i másik ujságiró az ajtó előtt tartózkodott. Az es.rt után az egyik szállóban ugyanezen jelenet megismétlődött. Ebben Kasza Sándor már nem vett részt. A rendőrség tekintettől arra, hogy hasonló eset már másik feét mü\észnővel is megtörtént, nevezetteket őrizetbe vette és átkísérte az ügyészségre. Ugyancsak az államügyészségre került "a művésznő ösz-szeszaggatott csipkebluza és eltépett pizsamája is.«
A botránj-os »aszfaltbetyár« esette* a színház üzemi bizottsága is foglalkozott.
VÁROSI MOZI
CtQiSrtSIc, pintek "M Legújabb magyar filmsiker
Fe&ér vonat
Főszereplők : Jávor, Slmor Erzsi, Biliesl Híradó 6* a remek kiegéixitő mfitor Elűad/tok 5 it 7 ónkor kezdődnek.
— A Vörös Hadsereg adamánya Zalaegerszeg városának
Mint is more tea, Zalaegerszeg városa nagyon azóp hősi temetőt létesített a háborús harcokban eU*ott orosz katonák pihenőhelyéül. A ta-motőbon száznál több hon orosz katona alussza örök álmát. Minden hősnek betonból épített kriptát építőitek éa a ternotő közepén impozán* emlékmű hirdeti a hősök emlékét. A Vörös Hadsereg parancsnoksága most 27.800 forint hozzájárulást juttatott Zalaegerszeg városának. Aa adományt Spoktor vármegyei parancsnok közbenjárására utalta ki a Vörös Hadsereg parancsnoksága. Spektor őrnagy, aki mindenben előzékeny szeretetreméltósággal siet a magyar hatóságok segítségére, ezzel a cselekedetével ismét bizonyságot tett arról a baráti érzéséről, amelyről vármegyeszerte ismeretes.
Szociáldemokrata Párt hírei
Vasárnap, 5-én dékldtt öseav*»-tőaégi értóíttlfitet tartunk. A csepegtek ae értwitéat kalló időben n*#-icapják. ^
A azokásos évi taggyűlés ianuá* 19-én lesa. Tagsági hátralékaiéi mindenki rendeiae.
FIGYELED f
fiBBsasssjaass >*.isjéébk^
Anyagigénylés}- nyomtatványok. es raktárnyilvántartási könyvek kaphatók a Zala kiadóhivatalában.
ZALA
3#47. jamAr 4
Sportrovat
Jugoszláv—Magyar mérkőzés Nagykanizsán
Vasárnap, 1947 január 5-én a MAORT MSE különleges csemegével szolgál Nagykanizsa ▼áros sportkedvelő közönségének. Ugyanis egy olyan csapatot sikerült vendégszereplésbe megnyernünk, amely játékerő tzcmpontjából a legjobb NB l-es csapatainkkal is vetekszik. — FD Zagreb a vendég, a volt Concordia, többszörös jugoszláv? bajnok s jelenleg is az első he-; lyen áll a csapat. Első magyar-'' Országi szereplésével, amikor is a PVSK-t romek játékkal 7 : 2-re legyőzte, szép sikert könyvelh''e-tett el magának. A pécsi mérkőzésen látottak alnpján mondhatjuk, hogy a. közéj)fedelet Sima-novics (n mezőny legjobbja ▼olt), a jobbösszekötő Lcncsics is a kél szélső Vukas és Drvod-''
jelics egészen kiváló válogatott klasszis játékos. A MAORT-nál; most arról vitatkoznak, hogy kapnnk-e 7-et mi is, vagy sem. Hát majd vasárnap meglátjuk. A csapat: Kovács, Mihalecz, Miilei, Szabö, Héija, Takács^ Szepesi, Csöngei, Róth; Kapóid naky. Erős a készülődés és re-'' méljük, hogy a találkozó szép sportot hoz majd és ismét egy értékes állomása lesz az egyre jobban" elméjülő jugoszláv-maK gyar sporlbará''tságnak. A mérkőzés fél 2 órakor kezdődik. Je^ gyek elővételben kaphatód Szabó Antal sport áru kereskedésében.
A MAORT Munkás S]>ort Egyesület boldog újévet kiván minden nagykanizsai sportw bérnek.
Kaposváron vendégszerepel vasárnap az NVTE ökölvívó és birkózó csapata
A népszerű vtusutae öklözök és az íjiáezorvezjott fiatal birkózó gárda folyó hó 5-én. vasárnap Kaposvárolt a KMTE üldözőkkel, illetro birkózókkal mérik össze eroiükot barátságos mérkőzések korotÓDon. Az öklö-KÖk legutóbb Karácsonvkor az FTC •llen nagyszerűim. verekedtek _s csak balszerencséjüknek volt tulajdonitható a legminimálisabb pontarányban elszenvedőit vereség, míg a lel-kBs, fiatal birkózó^árda itthoni első nyilvános bemutatkozásán biztosan szerezte meg a győzelmi a dombóvári vasutasok ellen. Najp-kanizsa •porttársa-dalma Kaposvárott is szép ■zerepléet és sikert vár a vasutasok-Sói.
Három csapat esik kí az m. Il.-ból a bajnoki év végén
A Magyar Labdarugók Szövetségének Országos Tanácsa Budapesten »ártott ülésen fontos'' határozatokat hozott az 1947/48. évi labdarugóbaj-nokflág megrendezésével kapcsolato-»an. "Megállapodtak abban, nqgy az orazágos bajnokság első osztályának lótezama — ellentétbon a fővárosi nagyegy letek eredeti álláspontjával — a jövő bajnoki érben is 16 ''marad, ugyanugy, mint a most folyó bajnokságban. A kioső ós feljutó csapatok lótezámát is megiUlapitották, ameny-uviben elfogadták azt a vidéki ogyo-Hületek részéről boterjosztett javaslatot, hogy az országos bajnokság I. osztályából kieső négy csapat helyérő a négy NB II. osztály olső hslyezettjoi kerülnek fel simán, osztályozó mérkőzések nélkül. Nagykanizsán különös érdeklődésre tart-liat számot az a határozat, mely szerint az NB II. osztályból a három utolsó nelyezett kerül a kiesés szomorú sorsára s helyükre az al-•?övetsó§Bk elsó osztályának olső helyezettjei kerülnek. Ezek szorint minden remény megvan arra, hogy m NB II. nyugati csoportjában ra-rosunkat képviselő NVTE továbbra is'' NB csapat marad. Amennyiben a területi olső osztályban az ószi idény régén második helyen végzett •MAORT MSE a tavaszi idényt -pODÉyasztBség nélkül tudná régig j átjárni, megtörténhetne m a szenzá-
A Muskátli hangulat-t&rméfeen
ninden este
Korál ka Vilma
és
Szamosy Mlu
énekesnők szórakoztatják a közönséflet. Ki tű bő s«ne. Tán«. Hangnlat.
Szombaton és vasárnap reggel 4 óráig nyitva.
Sfeáves pártfogást kér
Keresztest Gésa
aió, hogy az 1947/4ö-as labdarugó bajnokság NB, II. nyugati csoportjában két csapat is képviselhetné városunkat. Elgondolásunk nem ko-rosztülvilietetlen, hiszen az egyesület játékosanyaga kiváló, kellő eziv éa akarat kell a megvalósításhoz.
A Nemzeti Bajnokság II. ö. állása
Nyngatl csoport
1. Pécsi Din. < 13 0 2
2. MOQÜRT 13 8 3
3. Gy. M. DAC 13 9 1
4. PVSK 13 7 4
5. Sopr.''VSE 13 7 2
6. Kistext 13 3 3
7. Kaposv.MTE 13 6 1
8. Tatabánya 13 5 2
9. Nagyk. VTE 13 4 3 ÍO. Domb. VSE IS 4 1
IS 4 1
13 3 2
13 3 2
13 2 3
11. Partizán
12. Szf. TC
13. SzAK Bar.
14. Szív. MÁV
2 40 :19 20
2 33 :15 19
3 30 : 14 19 2 33 :14 18
4 24 :20 16
5 18:15 13
6 25 : 28 18 6 23 20 12 6 28 ; 21 11 8 21 : 36 9 8 20:37 8 215 50 8 15 :35 8 24J 81
9 8 8
7
V
Mint a táblázatból is látható, az NVTE a pécsi Dinamó mérkőzéssel kapcsolatos botrány miatt olvesztett egy pont miatt a nyolcadik helyről visszaesett a kilencedikre, tnig & Dinamó a »zöld asztalnál« ajándékba kapott ponttal a harmpdik helyről az élre ugrott, megelőzve a MÖGÜRT-öt ós a Győr! MÁV vDAC-ot.
~ Felhívás
A bőripari munkások az összeirás fontosságára való tekintettel igazolványaikkal folyó hó 5-én, vasárnap délelőtt 10 órakor jelenjonek meg a székházban. Vegítfaég*
HimeK
— Családi öröm az alispánéknál
Üjév napján nagy családi öröm köszöntött be dr. Dávid János alispánok otthonába. Az alispán felesége ezen a napon egészséges fiúgyermeknek adott életet. Az újszülött az édesanyjával együtt a legjobb egészségnek örrend.
— A kertészeti munkavállalók 0TI bejelentése
Az OTI önkormányzata szabályozta a kertészeti munkavállalók társadalombiztosítási kötelezettségét Eszerint a kertészeti munkavul-lalókra december 1-től kiterjed a társadalombiztosítási kötelezettség. Kertésznek tekintendők a virágkorté ''szok, gyümölcs-, konyha-, tomotó-óh közkortészet, gombatenyósztés és faiskola — az állami CHomotekorté-szot kirótolévol — -stb. Nem koll kertésznek tokintoni a kortinövé-nyeknek szántóföldi termelését. Az első bojolontóöokot logkósőbbon 1047 január 15-ig koll teljoHiteni. líőrobb felvilágosítás a nagykanizsai kerületi pénztárnál nyerhető.
— Kevés hó 4—5 fok hideggel
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint Nyugat-Európában egyre melegebb az időjárás. A francia tengerparton a hőmérséklet délnyugati szelekkel már elérte a 10 tok meleget. Keleten Oroszországban ezzel szemben orősödik a hideg és több helyütt —25 fokot is mértek. Hazánkban a legtöbb helyen 8—4 fokoB hidegről számolnak be a jelentések. Igen sok helyen kisebb havazások is voltak.. Lényeges Yültozás nem várható, ködös, felhős idő a valószínű, kisebb havazásokkal.
— „Fehér Anna" a vasutasoknál
A nagykanizsai Vasutas Szakszerrezet 6-én, vasárnap este 6 órai kezdettel közkívánatra ismét előadja a Fehér Anna c. 8 felvonásos betyár-történetet a szakszervezet Csengery-uti székházában. Előadás után tánc lesz. A szinielőadásra mindenkit szeretettel, meghív a Vasutas Szakszer- ■ vezet vezetősége.
— Felhívás
Kiskomárom nagyközségben a Földműves Szövetkezet a bornagy-pincét 1000 hl. befogadóképességgel ogy évi időtartamra bérbo adm a logtöbbet ígérőnek, Kiskomárom községházán 1947. évi január hó 5-én délután 2 órakor. Igazgatóság.
Felhívjuk tagjainkat, hogy kereskedő tagjolnknal kifogástalan minőségű
savanyu káposzta
hivatalos áron kapható.
DóIzbIuI Termelő éa Értékseltff SzSvBtkezet
11 Sxibadiíg-tér 23. Telifon i 295.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8.8/1947. szám.
Nagykanizsa- Megyei Város Tanácsa fájdalommal jelenti, hogy
Dr. Pottyondy József
ny. v. tanácsnok ur
1947. évi január hó 2-án elhunyt.
Az elhunyt 24 évig állt Nagykanizsa megyei város szolgálatában, szorgalmával és a legnehezebb időkben kiváló tehetséggel és rátermettséggel végzett munkásságával mindnyájunknak példát mutatott.
Emlékét kegyeletteS őrizzük.
Nagykanizsa, 1947. január hó 3-án.
í A Városi Tanács
— A „Tépttt rózsa" Kiskanizsán
A Kiskanizsai Polg.. Olvasókör és'' a Független Ifjúság decens ber.26-án és 29-én telt.ház előtt mutatta be K. Papp János »Tépett rózsa« cinrü 3 felvonásos népszínművét.
A színdarabot Pataky Ferenc rendezte, aki mint ilyen, tökéletes munkát végzetv s ezufe-tal, mint szereplő is beanfutai-fcozoft. Partnerével, Horváth Katalinnal megnyerték a közönség tetszését. A dmszerepgt Szabó Erzsi brilliáns jálékárul elevenítette meg. Marika szerépében Szabó Gizi csillogtatta meg tudását. Sneff Erzsi Szabóné alakilásávul nyert dicséi-etet. Kedves volt Kángyalics Mária, mint kocsmárosné. A hámort Kálovics Csibina György képviselte s a közönséget pari-uerével, Endrey RozikAval sok* szor megkaoaglaltn. Lajos rei)ében kitűnt Bencze Lajrtr Játéka élmény volt. Gyopár htx.-jHipében legjobb tudásúi adta Kálovics György. Nagy Lajost n. tőle megszokott közveticnségtíft] 1 álluk ismét, mint a falu biráfáf. Szépen játszott még Kovács Ferenc is, aki ezúttal kettős szerepet játszott; íMeg kell még űm>.'' Iékeznünk Jónás Lajosról, akt a felvonásközi szünetekben kellemesen csengő hangjával, szebbnél-szebb magyar nótákíat adott elő. Tóth Ferenc tréfás konferansziéjával szórakoztatta a vendégeket
Hirdetmény.
A közellátási srelvényir (1946 évi) „12" es számú Bselvény« beváliható sxelTénjren> kint 50 dkg. sért a kereskedőknél. . 12
PolHörmostor.
Felhívjuk kereskedő tagjainkat, hogy
savanyu káposzta, vegyes iz, szilva-iz, különféle jam-ek
szövetkezetünknél előjegyezhetők.
Délzalal Ternelö és Értékesíts Szövetkezet 10 SzibadsÍB-tér 23. Telefon: 299.
Fuvarozók I
Folyó hó 5-én (vasárnap) délelőtt 11 órakor
értekezletet
tartunk
a Nemzeti Parasztpártbair , Vezetőségr
LSSESffiSEStSaSSSS; S-ECTíSSai ———E''
APRÓHIRDETÉSEK
Saját termésű édeskés p©gáayvári be-rok kimérése. Tislér Jéisef, C&enssry % 37. szám. llA
KűlKnbejáiatu bntorosott ssobe esetlege gázfűtéssel kiadó Cím » kiadébm. ti
Kokesot vennék. Cim a kiadébaa. H
Cipész stoppoló-gép eladó. Cím a kiadé-ltan.__I
Uj modern dióafaMló eladé. Cir. 3 kiadóban. _ 9
Mai és régi levelezésből származó «nwg-Wtrwé^t pénzt, magyar sorokat ragy k«* lödi b«yegeket adok. Iv-anyagot is átre-s*k. Rozgonyt-utca 19. Barbartte. (Ez e hirdetés mindig érvényes.) ®
ZALA dera®kratikö8 poirtifcai capüap
Sxerkeszll: B®scsre }tas& fós2erkesrió Sierk«s2tés^ ^ hUASWvaW: P4-ot b. Tckrfon SS.
Riadja a CtacaBÜ Bteot&áe, Uafák&tizsz. SseriWMtéeért és kiadásért fesel B&«sm íe»^ NyomaU>tt a .KÖagaaéaságf R. T. Nagj^ kLantisa* nyomárában Magykanlzsőn^ Nyomdáért fetel: 2fetíay KArcty.
52. évfolyam. 4. s»ém, W^ykanizs®, «47. Január 5. vasárnap Ara 4-0 fillér.
Az angol kormány valamennyi tagja osztja, Bevin*nézetét, mely szerint New-Yorkban jelentős előrehaladás jött létre és a moszkvai tanácskozások kilátásai rendkívül sokat ígérőek.
Jobb közlekedést Budapestre
A MÁV igazgatóaágának figyelmébe
Akik Budapestről Nagykanizsára jönnek ügyes-bajos '' dolgaik elintézése céljából, üzleti vagy családi látogatásra, kivétel nélkül azon panaszkodnak, hogy Itt minden drágább, mint a fővárosban. Elsősorban az iparcikkek azok, amiknek árait kifogásolják, de uz élelmiszer beszerzése is jóvni többe kerül, mintha wzt Hudapesten vásárolnák meg. Különösen ál'' ez olyan dk kékre, amiket nem a közvetlen környéken termelnek, hanem máshonnét kell vasúton vagy teherautókon ide szállítani, ila megvizsgáljuk azokat az okokat, melyek ezt a drágaságot előidézik, üw találjuk, hogy ennek egvik legfőbb oka a rossz és drága közlekedés a fővárossal. Minek; n nagyobb városnak sikerült mái olyan «yorsvonatíorgalmat létesíttetni Budapesttel, amely íclifitővé teszi, fiogy egy nap alatt, tehát anélkül, hogy az éjszakákat méregdrága budapesti szállodákban kelljen eltűnten*, i Megfordulhasson.
Nagykanizsáról novenjber elsején indult az első gyorsmotoros. A város lakói egyöntetűen nagy örömmel fogadták az újjáépítés e nagyszerű vívmányát, áe amikor rákényszerültek azt igénybe venni, keserű csalódást éreztek. A gyorsmotoros Nagykanizsáról délután 4 órakor indul és este 9 órakor érkezik Budapestre. Az utas kényszerítve van két éjszakát szállodában tölteni, mert visszafelé a vonat reggel 6 óra 20 perckor indul. Aki Budapesten járt, az nagyon jól tudja, hogy mennyibe kerül ma Budapesten a szálloda, nem; fc beszélve arról az időveszteségről, amit a rossz vouatindu-16sok különösen kereskedőink-nekr iparosainknak és mindazoknak okoznak, akik nem szórakozásból, de ügyeik elintézése céljából utaznak Budapestre,
A nagy* költségek, amelyek W-egy budtmesti úttal jánml^ belek nlkul ál óanuk nz érákba és több száznlékkal emelik ust,
A város egyöntetű közvéleményének adunk kifejezést, amikor lel kérj ük a MAV igazgatóságéi, hogy a mostani menetrendet megváltoztatva, a kora reggeli órákban inditsa el Nagy-kámzsáról Siófokon at a gyorsmotorost ós mint az a régi békeidőben volt, a visszautazást az esti órákban tegye • lehetővé. Nagykanizsa megérdemli, hogy a visszautazást közvetlen gyorsmo toroson tehesse meg és ne kelljen Kaposváron át nagy kerülővel hazautazni.
A második kérés, hogy a gyorsvonatokon ne ''csak másodosztályú jegyeket szolgáltassanak ki, meri amellett, hogy *Z is megdrágítja a Kanizsára kerülő-árut, nagymértékben antiszociális is, mert a dolgozó a ■ttsodosztályu gyorsvonat! je-
gyet egyszerűen megfizetni nem is tudja.
Ma, amikor a demokrácia minden eszközzel a dolgozök segítségére kiván sietni, ma, amikor az államtfenntartás minden
terhét, a forint stabilizációjának biztositását az ö vállaikra helyezték, méltán elvárhatják, hogy ha ügyes-bajos dolgaikban, esetleg egészségük helyre-állilása miatt Budapestre keli utazniuk, ne kelljen félhavi keresetüket kizárólag utazós céljaira odaadni.
A MÁV igazgatósága már többször tanújelét adta vár»-•sunk közönségével szemben valér megértésének, éppen ezért tíI* zonyosak vagyunk, hogy méltányolja 30.000 ember kivánsfc. gát és sürgősen intézkedik maJ4 hogy Nagykanizsa város sérelmei megszüntethetők, legyenek.
Anglia a Blgtonsácl Tanács ©16 tarjMztl Albániával
tői.........
történt Incidensét
Negybrllansla értesítetté Orssssraaágot, Prsnolaorfságot és u Egysiűlt Államokat. Hogy a iegatébM jsgyiékváltása Albániával a két brit tarpadónaaiád slaQlysaitéas éa a korfui oaatorna elaknásítása flgyébss nem járt kialéghő srslaéanysl éa saért Angii« ai ügyet s Biztonsági Tinaoa slé kívánja tarlsaatanl, Mist emlékeastss aksalssldens kövstksstébsn 8 angol torpedóromboló a korfui oaalornában magaérllt és 44 angol tsngsréia életét vsaallstts. Angliának ai a lépése, hogy értsahstts Oroataraaágot, ai KgvaaMt Államokat éa Pranslaoraaágat, megfelel ai angol kormány aaon néaetének, hogy aa udvarlasaágf léséa slksrllhststisn volt aa Egyséül* Nemastaknak benyújtandó Jsgyaék sasiéban. Politikai tudósítók aaarlnt aa Albán kérdéa a J6*6 siűiSrtökén Ismét aa angol kablnst slé ksrQI.
A Reutsr jslentéas sasrlat s Blatsnaágl Tsnáos ugy határozott« hogy aa a blaottság, amelyet klkll-dött, hogy a görög, Jsgosaláv, bolgár és albán határt megvizsgálja január 30 án tartja első ülését Athénbss. Trygve Lls főtitkár felkérte aa érdakslt kormányokat, hogy a. bizottságnak adják mag a szükséges támogatást, gondoskodjaack közlekedési eszközökről élelmezésről éa azálláarél A Manohaater Quardlan aat Írja, hogy a görög helyzet roaaasbb, mint bármikor volt 1845 óta. A gerillák tetemes erőt képviselnek és tévedés volna szt hinni, hogy ssak a jugoszláv, bolgár éa albán határvidéket környező hegyekben mi-ködnek, Jelentős részük van közép Görögországban ós a Peloponesosban, akiknek semmiféle kapcsolataik ninosenek egymással. Megtalálhatók minden famban, shol rendőraég, vagy a katonaaág a rendzavaréket üldözi. Ezt a kegyetlen és kíméletlen háborút mindkét oldalon lelkilsmereiturdalás nélkül vívják.
Eisenhower sz Egyesült Államok hadseregének vezérkari főnöke, utalva azokra a jelenségekre, mety-szerlnt Jelölteti magát az Egyesűit Államok elnökválasztásén, kijelentette, hogy nevének omlitóse az elnökjelöltséggel kaposolatban, nem tesz jót annak a hatalmas szervezetnek, amelynek élén''áll. A hadsereg s pártokon felül van és mindsn cselekedet, amely ennek hirét homályba boritja, nem teáz jét az Egyesfitt Államok érdekeinek.
Kedden a fegyverbezeaek szabályozását tárgyalja a Biztonsági Tanáse
New-York január 4
Az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsa kedden ismét összeül az ausztráliai washingtoni nagykövet elnöklésével. A gyűlésen a külügyminiszteri tanácsnak ast a levelét olvassák fel, melyet Trieszt alkotmánya ügyében a biztonsági tanács elnökségéhez intézett. '' Napirenden szerepel az Egyesült Nemzetek közgy ülése által a fegyverkezésük szabályozására és csökkentésére elfogadott elvek megvitatása, ezenkívül hozzáfognak uv tagállamok fegyverkezési erőire vonatkozó adatszolgáltatások közgyűlési határozatainak tanulmányozásához,
Naiyjelentöeágl az amerikai • ksngraaazuo síévl munkatervi
NefaYork január 4
Az amerikai, képviselőház tegnap elfogadta a kongresszus újjászervezésére vonatkozó javaslatot, majd hétfőre napolta el tanácskozásait. Hétfőn valószínűleg sor kerül Truman elnök üzenetének felolvasására. Az uj kongresszus ezévi munkatervei olyan nagy jelentőségűek, hogy arra méltán felfigyelnek a világ minden tájáról. A mostani kongresz-szus az-első, mely a háború utáni választókból kei^lUd^ ^ ^
Az oresz katonai hatóságok
Keszthelyen és Tapolcán megszüntették a járási parancsnokságokat és azok agyrészét Zalaegerszegre összpontosították. A magye szék-
helyén a volt honvéd laktanya épületet a Vörös Hadsereg parancsnoksága rendelkezésre bocsátotta a magyar hatóságoknak.
Legújabb táviratok
A Iondoni rádió ismertette Tildy Zoltánnak a külföldi ma-
fyarokhoz intézett beszédét és iemelte azt a részt, mely szerint a külföldön élő magyarok mindenkor élénk érdeklődéssel ''tekintenek az anyaország felé és nagy szeretettel fordul figyelmük uz uj Magyarországra, A moszkvai rádió is ismertette nz üzenetet és kiemelte azt a részt, hogy a magyar nép teljes politikai. gazdusági és társadalmi demokráciát hozott létre, hogv az igazi béke ügyét szolgálja, Hang súlyozta, hogy a demokrácia ellenségeivel szemben fenn k«11 tartani a demokratikus erők Magyarországát, idézte Rákosi Mátyás kijelentését, mely szo-rint a Szovjetunió békeakaratának köszönhető, hogy a nagyhatalmak a legtöbb politikai kérdésben megoldást találtak.
Szombatra virradó halnalhan egy rendőrcsoport a Fehérvári-utcában üveg cső römpö lésre lett figyelmes. A hang irányába Biettek, de már akkor az egyik tertilkeraskedésből több férfi rohant ki, az üzlet előtt iovő gépkocsiba szálltak és elrobogtak. A közeledő rendőrségre több lövést adtak le. A rendőrcsoport viszonozta a tüzelést, üldözőbe vette a banditák kocsiját, de azoknak sikerült a sötétben elmenekülni. ''Az autós banditák - kézrekeritésére megindult a nyomozás.
Belgrádban két megállapedás jtttt létre Jugoszlávia és Magyarország között. Az első megállapodás egy évre szóló árucsere forgalmi egyezmény, mintegy 15 millió dolláros keretlel. A másik megállapodás § évre szól és a kölcsönős gazdasági együttműködés kereteit rögzíti. 142 millió dolláros áruforgalomban biztosltja gyáraink részére az üzemanyagot, Magyarország viszont készárut 8zállitt Jugoszláviának. A szer-iődjs a magyar iparnak és kereskedelemnek piacot biztosit, igy a három éves terv megvalósítását lakozott mértékbon elősegíti.
A hivatalos lap szombati száma közli a közellátási inlnijztor rendelőiét a hentesáruk legmagasabb árának megállapítása^ tárgyában,
A bankjegy forgalom a december 31.-1 kimutatás szerint 967.6 millié forintra emelkedett. Az emelkedés az
siolsó héten 11.5 millió forint volt. * ♦
Mac Marney tábornokot az európai szárazföldi haderők parancsnokát tisztségében Clay tábornok váltja fel, aki eddig a németországi amerikai övezet helyettes katonai kormányzója volt. Marney megtartja a németországi amerikai övezet katonai kor-
Kivatalvizsgálatet tartott ma at alispán Nagykanizsán
A szokásos éwégi közigazgatási hivatalvizsgálat megejtése celjáMI dr. Dávid, János alispán ma Nagykanizsára érbezett. A hivatalvizagé-laton réeztvesz még dr. Józaa Jánoe vm. aljegyző, az alispáni közellátási hivatal vezetője és Énekes Béla vm. számvevőségi főnök is.
Z ▲ U A
1847, jaruiúr fi
Egy szemtanú könyve a vadállat dr. Menyeiéről
Dr. Mengelét Auschwitzban az „Appalplatzon" akasztják fel
Tegnapi számunkban közöltük a kanizsai nópügvészség vezetőjének •kihívását, amelyben fölszólítja az Auschwitzból hazatért deportáltakat, "amennyiben konkrét adatot tudnak nz Ausztriában letartóztatott dr. Henkeléről, ugy kihallgatás céljából jglenjenek meg a népügyészségon. ílint megírtuk, Nagykanizsa veszteség^ több mint 3ÖÖ0 ember, akik taía mennyien. csecsemők, terhes tanyák, öregek és fiatalok dr. Mon-|píe áldozatai lettek. A lengyel népbiróság január 15-re tűzte ki az auschwitzi lialáltábor vádtottainak tárgyalását, ahova a világ- Ö3szes nagy'' lapjai elküldik munkatársaikat, éo jblsn lesznek a Deportált Szövetnélek megbizottai is.
-Víost azonban, hogy dr. Mongolét elfogták, a port bizonytalan időre elhalasztották, hogy annak _ fővád-lfttját, a világtörtéfoloni legna^yobk
t itkosát, dr. Mengelét is a vadlot-
k ^idjúra ültessék. A világsajtóban megjelent közk<mén,\t>kből arra loliot következtetni, hogy a .Mongolé halálos Ítéletét Auschwitziján a hir-■ bedt Appolplatzon a lognagyobb uvilv&nusaAg előtt akasztással fogják végrehajtani. * i v Sajtó alatt van dr. Nyiszly Miklós nagyváradi orvos könyvo, oki az egvotlon szem és fflltanuja volt azok nak a szörnyüségokuok, amelyek Auschwitzban lejátszódtak. Módunk van a rövidesen megjelenő könyvbél
5{y részletet közölni, amely megrázó rómaisággal mutatja u halála-árat űzőmben:
. Már estefelé jár az idő. Mongolo ér. eltávozott, súlyos gondolataimmal •gyedül vagyok. Szülte gépies mozdulatokkal teszem iielyükxe a boncolásnál használt műszereket, kezet, mosok, átmegyek a munkaterembe'' és cigarettába, gvujtva, leülök, hogy ftíssé n^o^nyugoájak.
Velőtrázó sikoly hasit agyvolőmig. Közvetlen utána csattanás, majd ne-héz test zuhanása hallik. Figyelek, feszülten várom a következő perceket. Ujabb borzalmas sikoly, ujabb esüttanás, ujabb zuhanása eg-y testnek, nem is porc múlva. Hetven halálsikolyt, hetven csattanást és ugyanannyi zuhanást számolok meg. Nehéz léptek távoznak, elcsendesül minden. A boncterem melletti helyiség, különbejárata van az előcsarnokból, a lejátszódott borzalmas tragédia színhelye. Üres, betonpad les »lsötét szoba. Egy vasrácsos ablaka a hátsó udvarra néz. Hullakamrá-aak használom. Itt tartom a hullákat, amíg a boncolásnál sorra kerülnek, boncolás után is iderakják őket, mig elégetik. A szoba bejárata előtt halomba rakott piszkos, szakadt női ruhák, í-ongyoö facipők, szoiriüvogok, száraz kenvérdarabok hevernek a földön. K. Z. nők jollegzotes holmijai. Belépek a szobába, el voltam készülve valami'' rendkívüli -látványra
hallottak után. de irtóztató Kén iárul szemeim ele, amint a félhomályos helyiségben körülnézek.- Hetven fiatal, meztelen női test véne« hullája flokséik előttem. Egymás Kiborulva, •gymáu vérétől borított testek hevernek szerteszét. Közolebb lépők és még nagyobb irtózattal látom, hogy nem mind halott, aki itt fekszik! Méhányan közülük még élnek a mennyiben karjaikkal, lábaikkal lassú mozgásokat végeznek óa véres fejeiket emelgetik tágranyílt szemekkel.
Fölemelem az egyik még mozgó fejetj a másodikat, á harmadikat és tisztán áll előttem, hogy itt cj;klon-gáz, chloroformos injekción kívül úgy harmadik elhalálozási forma is ran, a tarkólövés! A belövési nyílás •lárulja'', hogy- 6 milliméteres, úgynevezett kiskaliberű fegyvertől származik, kilövési seb, uíetvo nyiiás Bélkül. Ez''puha ólomgolyó •mellett ezél. Az lapulhat el.koponyacsonto-kon annyira, hogy benntreked, Sajnos, szakember vagyok, pereme alatt áttekintem''és tisztán látom a hely-" zetet teljes borzalmasságában. Nem is csodálkozom már, hogy a kiskaliberű golyók nem mindegyik áldozat-

nál okoztak azonnali halált, pedig a lövéseket, amint a bőrpörkök mutatják, 8—4 cm. távolságról adták le, közvetlenül a nyultagy irányába. Ugylátszik a löveg 1—2 millimétert félrecsúszott, ezert nem okozott azonnali halált.
Tudomásul veszem ozt is, mái-nem is gondolkozom. Félek, hogy beleőrülök. Kimegyek az udvarra. Egy Sonderkommándóstól megkér- | deizem, honnan hozták a hetven szerencsétlent? Ezek, feleli a C. táborrész kiszelektálja, minden oste hét óiakor hoz ide hetvenet a.teherautó.
Mind tarkólövést, kapnak.
Nohóz fejjel, szinte kábultan ju-i-ok a kiematórium söld''pásaifc* udvarának kavicsos utjain. vógi|, '' -íom a Sonderkommandó esti sorakozóját. Most nincs leváltás éjszakára. Az l-es krematóriumban ma nincs üzem. Átnézek a 2-es, -8-as, 4-es kéményei lángot szóinak. ,
Dr. Nyiszly Miklós könyve — az egyetlen" szem- és fültanu fel jegyzéséi — rendkívül érdekes dokumentum. Az átélés minden során érzik s az átélt szörnyüségökhez Nyiszly dr. nem tesz hozzá semmit. Nincs is arra semmi szükség.
Minden színezést, minden képzeletet felülmúló borzalmak Nyiszly dr. tapasztalatai, emlékei.

Zágráb—í#AORT
Még- olt meredezik végig a Mura-parton az országhatárok láthatatlan kinaifala. Még zárva vannak a mindennapi élet kapui a két szomszédnép közölt, és var iák a béko hivatalos megkötését, nogy kitáruljanak. De falakon, zárt kapukon át is egymás felé tárulnak már a lelkük" a határ két oldaláról s miolőtt még a diplomácia szabadra állítaná a váltókat a történelem uj vágányain, ozon a határon innon ós tul már fonódnak a kút nép lolkóbon a szomszédi jóbarátság szálai. Az esztelen háború rabszolgai azüvotségében lo-győzött jnagyarateot a harcok esztendeiben is sok, orzolini és tottboli ogvüttóraós fűzte Tito marsall Jugoszláviájához. 8 most oijaátról, Ipjr-olsónok a régi szomszédok közül, egymás után érkeznek joloi a nem bosszúért visszanéző, hanoin felszabadult népek jövőjébe előretekintő inegértósnek és felülemelkedésnek. Nemzetközi kapcsolatainknak ebben az uj ráépülésiben első fecske volt a magyar és jugoszláv sport-kapcsolatok jelentkezése. Kövid idő alatt másodszor köszönt falai között Nagykanizsa odaátról" érkezett sport-csa->atot, bizonyságául annak, hogy a iét nép között nem tüskésdrótokból cészülnek az uj határsorompók, hanem Ő3zinte barátság és a gyümölcsöző együttműködés sok-sok reménysége fogia kivirágozni a határok vonalát Tito '' Jugoszláviája és a szabad Magyarország között.
A Magyar-jugoszláv Társaság nagykanizsai nagycsaládja az egész város közönségének szivével és szavával köszönti a szomszéd sportom-borokét és a velük érkező közéleti vezetőket.
• •
föegállapitották a bíróilag érvényesíthető legmagasabb kamatlábat
A hvatalos lap mai számában megjelent kormányrendelet az Országos Hitelügyi Tanács határozatát közli az egyes hitelügyi kérdések szabályozása tárgyában. Eszerint a birói utón érvényesíthető kamat legmagasabb összege a tőkének évi 13 százaléka. Takarékpénztári betétkönyv vagy pénztárjegy ellenében elhelyezett betétek után a kamatláb legfelsőbb határa a Pénzintézeti Központ ul8Ő kategóriájába tartozó pénzintézeteknél látra szóló betéteknél évi 8%,.15 napi felmondás után 4%, 45 napra lekötött betéteknél 5%, legalább 90 napft lekötött betéteknél 7%. A Pénzintézeti Központ többi tagjainál elhelyezett betét után évi 3''6°/o 5, 6 és 8''Ve. Ha. a pénzintézet székhelye Budapesten kivül van, ekkor a legmagasabb kamattételek a látra szóló betétek kivételével 1%-al emelkednek. Az Országos Központi Hitelszövetkezet tagjai sorába tartozó szövetkezeteknél a betétek kamatának felső határa a látra szóló betéteknél évi 8-5%, 15 napi felmondással 6$, 45 napra lekötött betéteknél 7%, legalább 90 napra lekötött betéteknél 9°/o.
Járási tisztiértekezieteket rend szeresitett a belügyminiszter
A belügyminiszter leiratbán értesítette a vármegyét arról az uj rendszerről, amellyel kötelezővé teszi a járási tisztiértekezlotek bev.ozetésút^ A rendelet .órtelmélion az alispán személyesen vagy akadályoztatása eseten* helyettese kötelesek részt-vonni a járási tiszti értekezleteken. Minden járásban havonként egyszer lcoll a/, ér tekoz lötöket megtartani és azokon n járási főjegyzőn és járási jegyzőn kívül a járásokhoz tartozó összes körjogvzők éa jegyzők is részt-vosznok. A jurási értolcozlotokon kívül luivonta egyszer a yármogyébon közix>nti tísztiertckozkMok ía losznok az összes járási vezeték és állami hivatalok vezetőinek bevonásával.
- Hirdetmény j?
Csurgó nagj''közH^g öomci^ váv-ra&tsn Korona-szálló és vend&al^t 104? január 15-én délután- A órnher nvilváiKis árverésen IÖ47 fvibrtiAr oíseiétól kezdődő 0 évre bórbeadja. Kikiáltási ár '' havi .100 forint, az összes közterhek és karbantartás. A bérlet tárgya áll: A bérló-.bdtása, nagy étterem, nagy kávéház, nöníés csaüoskocsma, ''10 '' szállószol>a és a szükséges mellékhelyiségekből. A részletes árverési feltetelelcet az elfíl-járóság kívánatra megküldi.
— Felhívás
A bőripari munkások az össaeirá* fontosságára való tekintettel ig&aol-ván>aikkal folyó hó 5-én, rasárnej» délelőtt 10 ómkor jelenjenek moff a székházban« Vezet őség.

A lisztpanánia miatt lezárt malmskat ma újból lizembe helyezték
Mint ismeretes, az Élelmezési Munkások. Szövetkezete pékségének lisztvisszaélései miatt dr. Papp An-doc-főispán ugy intézkedett, hogy azokat a malmokat, amelyek illegális -lisztszállitással gyanúsíthatok, le kell zárni. Az intézkedés következtében lezárták a zalamorenvei, -zala-'' karosi, kisrécsei és füzvölgyi mal-! mokat, a molnárokat pedig előzetes í letartóztatásba helyezték. A malmok ! lezárása azonban komoly kiesést okozott a közellátásban, de különösen a gazdakörökben érezték hatását, mert fenntartásukra szükséges gabonát sem tudták a közeli malmokban megőrletni. Közkívánatnak tett tehát dr. Papp Andor főispán ole-
fat akkor, • amikor utasítást _ adott r. Monostori, a nagykanizsai járás főjegyzőjének, hogy a .lezárt malmokat ismét nyittassa meg, hogy azokban az őríési munkálatok azonnal megkezdhetők legyenok. Értesülésünk szerint a malmok felnyitása már a mai napon meg is történt, ahol raogkezdtek az ott tárolt gabona folőrlését.
Visszaszivárgott nyilasokat tartéztatott le a vármegyei államvédelmi osztály
Zala vármegye államvédelmi osztálya ólxjron tígvpli azokat a vissza-szivárgó nyilasokat, akik most már ugvlátsalk biatonságbon ''érzik magukat fft ogyonként jönnok vissza nyugatról, hogy a falujukban megbújva várják u »világ jobbrafordulását«. Legutóbb is hárem il^non viaszaszivárgó nyilas loorült a rendőrség hálójába. Dömötör József nyilas pártszolgálatos volt Türjén és most hetok óta ott bujkált rokonainál''. Letartóztatták. Tálosi László hahóti fegyveres . pártszolgálatoe és Pajzs József pajzsszogi csendőr szintén visszaosontak nvugatról és azt s hitték, hogy elkerülik a rendőrség figyelmét. Mindkettejüket elfogták és megindították ellenük az eljárást.
— Inspekciós gyógyazertárak:
Sromboton: .Őrangyal" gyégyszertár DeáK-tér 10.
Vasarnap: ,Megvált.ó'' gyógyszeriir ázabadsig-rér 21.
Hétfőn: .Mária" gyógyszertár Somogyi Bélo-utca 40.
Sikeroson vizsgáztak a póataaltlaztek
A Na«vkanlzaa 1. sz. Poatahiva-talnál 1946. évi december hó 18 án, ''megtartott postaaltiszti »¿akvirsgát a következő eredménnyel végezték cl.
Dicséretes erediiiénnyel végzett: Simon Utván I.a. alt., Tamás Qyörgy
I. o. szak. alt., Csordái JAnos II. e. alt., Ladi''tfzky Józfccí II. o. szak. alt., Horváth István II. o. alt., ifj. Kertész József postamunkás.
Jeles eredménnyel végiitt: Wellák Jenő postamunkás, Kuhár József
II. <o. alt.
Jó eredménnyel végzett: Balogk István II. o. szak. alt., Fülöp István II. o. szak. alt., Vass József II. o. szak. alt., Boros Ferenc I. o. alfcr Bö.öcz Vincze I. o.m, Tóth Jé-zsef I. o. alt., Dalosi Ferenc 1!. jo. ált., Darvas Kálmán II. o. alt., Sn--lyok Gyula II. o. alt., Surinyi Károly II. o. alt.K Szilágyi Zsigmond II. o. alt. .
Képesített eredménnyel végzett: Csesztregi József II. o. ,azak. alt., Sireon Sándor o. alt., C2ink László II. o. alt., Kosztelnik László II. alt., Pálfi József II. o. alt.
A* vizsgáztató bizottság eln»ke dr. Dénes Karoly m. postatanács®s volt, aki a vizsga után őszinte elismerését fejezte ki, raind a vizsgázótoknak, mir.d a vizsgáztatóknak az elért eredményért. A pécsi igazgatósági ksrületbe«, ugyanis példa-adóm elsők voltak az altiszii kar-társiink, akik letették a postaszak-altiszti vizsgát. Hogy a vizsga várakozáson felül sikerült az érdeme elsősorban Kelé Gyürgy m. posta-felügyelőnek, mint oktatétisztnek és dr. Krassói Hugó m. postafelDgye-lőnek, hiv.. vezetőnek, akik fáradságot nem Ismerve szívvel-lélekkel azon voltak, hogy minden szaktársunk, kivétel, nélkül igazoltan szakképzett legyen.
VÁROSI MOZI
S/OMbattéi—hétfllf
Gaucso szerenád
gengszterfilm
Metro Hiradé
ElSádáfk izombatom S ft T,yráiMr**P 3. 5 6t 7 étikor.
aár 6 havi réaxl6tflzeté3r« ts.
Varrágépek é» kerékpárok
3lnger bobbin gépek 700 forintért, Singer szabógépek 1000 forintért, oipeazgép lOOO forintért, sflUy«a*th«tő S»nger v«rrógép 1200 forintért.
Rajnai Ferenc ^gzerész mester Pécs, Boltivköz 2.
18
1
*?47. január 5 ______
Szervezett tolvaj- és betörőbandát
leplezett le a rendőrség
A rtndőrtég vtzetőjét is mtglopták
ULA
U elmúlt iieU''kben tobb lu-»ebb-nató''obb lopás és betöré« tôrlént a városban. A rendőrség hűnúL''vi osztályénak nyomozói rtit''lvts nvoinozást inditotlak valamennyi ügyben, mert feltétív jezhcW volt. hogy a sorozatos lopásokat szervezeti betörő banda követi el. A hoss/.u nyomo-. /ás sikerrel járt ós néhány nappal ezelőtt a banda tagjait, id Galambos Ferenc, it''j. Galambos v Fímvjic, Siinoncsics György cs u^gy fiatalkorú személyében, akik között még egészen kisgyerek is volt, elfogták. A fiatal Qcngsztcrebet«, akiknél «lfoga-lásuk alkalmával három forgó-iiásztoivt találtak, azonnal ki-h.!Ugatták''. Vallomásukban a lopásoknak egész .sorát ismerték tíe. amelveknek értelmi szerzője Ki. Galambos Ferenc volt, aki a" banda tagjait elküldte azofra a helyekre, ahol >jó fogást;- csinálhatnak.
A legelső lopás, amit elkövetlek. még a muit év nyarán történt. Nagy János Csejigerv-u1 45. szám alatt lakó MÁV pályaőr házának'' udvaráról ~három csirkét és egy tyúkot loptak el eiég furfangos módon. A lopás hoz kutyát vittek magukkal, melyet a baromfiakra uszítottak. A kutya hűségesen teljesítette gazdái parancsát és a szárnyasokat u lábuk elé vitte. Ugyanilyen módon loptak el Balogh György Kisfaludv-ulca 30. sz. • alatti házának udvaráról egy tyúkot és ''E''clvári Istvánné Bagola-sor G3 szám alatti lakostól három'' tyúkot. Balogh István postaaltiszttől. Teleki-ut 6G. szám alól, három tulkot loptak el. Kaszlj Margit füszerkereskedölől egy i vu kot, N vitrai Józsefnétől, Pe-tőfi—ul 50*, egv tyúkot, Hoffer Viktor vendéglős Szentgyörgy-vári-ut 3. szám alatti házának udvaráról négy kacsát ültek el A fiatalkorúak ifj. Galambos Ferenccel még dr. Koltay Miklós rendőrszázadost is meglopták. A Sugár-ut 12 szám alól elvittek tôle négy darab tyúkot.
Ez a nyolc betörés csak kisebb fogásaik közé tartozott. Ezeken kívül még sok nagyobb lopást is elkövettek. December 2&-án a Magyar Kommunista Párt szervezetének Ady Endre-u!i székházából, míg Cziboly Ferenc. pár percre kiment az irodából, Simoncsics György két fiatalkorúval az egyik Íróasztal fiókjából 400 forintot emelt ki. Ugyanekkor lopták el Cziboly Ferenc télikabátjának zsebéből uj téli bőrkesztyűjét. Tiz nappal előbb szintén a M KP helyiségéből 150 forintot loptak él. Ekkor a párthelyiség Zrínyi Miklós-utcai kapualjából három darab autó külsőgumit loptak el. Gondos Józsefná Rákóczi-utca 27. sz. alatti lakásából, mig az asszony nem tartózkodott otthon, a szekrényből 100 forintot és két kulcsot loptak el.
"Resid Raif cukrászmester Adv Endre-ul T>. sz. alatti cukrászdájának udvari folyosóján lévő zárt szekrényt feltörték és onnan négy darab tortát, 100 darab mignont és három kilo-, gramm kirántott borjuszeletqt .toptak el, mintegy 250 forint értékben.
A Szociális Missziótársulat nő-téréinek Rozgonyi-utca 7. szárny
alatt lévő székházából négy darab üreskalácsot loptak el Az utcai szuterénhelyiség ablakát felfeszítették és ugy hatoltak be az épületbe.
December 21-én a ferenoes-rendházba törtek be a nappali órákban és.a sekrestye mellett lévő kis szobából, ahol a sze-génygyermekeR részére összegyűjtött ruhák voltak elrakva. A három fiatalkorú kilenc öltöny fiu- és leányruhát lopott el. "Előzőleg azonban egyik társukat beküldték a rendházba, hogy érdeklődje meg, mikor osztják- ki a ruhákat, nehogy hiába törjenek be.
Nagy Károlytól Báthory-^. 20 szám, a kapu alól elloptak egv 1000 forint értékű autóülést.
Háry János borkereskedőtől egy kerékpárt loplak el, amely a
Miért lettem szocialista?
Önvallomások fognak elhangzani arról, hogy ki miért állott be a szocialisták sorába, a Szociáldemokrata Párt keddi pártnapján. Az önvallomások mindig színesek, érdekesek, hiszen a feltárt lelki átalakulásban, a telté formálódott gondolatokban gyakorta a magunk benső harcát látjuk megelevenedni.
Miért lettél szocialista? — hangzik .fel majd a pártnapon a kérdés, amelyre nyomban meg-adódik a felelet is. A kérdés egy és erre az egy kérdésre a felszólalók mind'' nj£s és más felelelet fognak adni, mindenki megmutatja azt az u tat, amely ''öt az igazsághoz, a közösségért való harchoz odavitte.
Az e^ik nyilván érzete saját verejtékes munkáján keresztül az elégtelén bért, mely nem biztosítja egy család mindennapi tisztes kenyerét sem, ugyanakkor látja, hogy mások minden munka nélkül csak a profit révén oly jövedelemhez iutnak, mely minden igény kielégítését biztosítja számukra.
A másik látja, hogy egyesek élvezik az öregkor derült nyugalmát, amikor mások keserves munkában töltött élet után va rokonok vagy a társadalom mostoha kenyerére vannak utalva.
A harmadik látja azt, hogy a dolgozó^ nagyrészeholnap bizonytalansága előtt áll, a munkanélküliség réme ijesztgeti, nincs kórház, megfelelő gyógyszer a betegnek, amikor a napos oldalon állók előtt ezek az akadályok mind ismeretlenek.
És vannak olyanok is, akik maguk nem érzik a nincstelenség szorító ölelését, akik felett a Gond nem ül trónt, de akik együttéreznek a''.szenvedőkkel, akik előtt az igazságtalanság akkor is igazságtalanság, ha nem másokon'', akiknek szenvedő embertársuk baia, az ő baja és akik az élet minden örömet egyformán elosztva szeretnék látni.
Különbözőek az utak és minden ut egy célba torkollik :.'' a szocialista társadalmi rend igazságainak felismerésébe, a szocialisták hatalmas táborába való sorakozáshoz.
A keddi pártnapon Tibolt Jolán, Cseresznyék Lászlómé, Né-
Szabadság-tér 4. szám alatti ház lépcsőházában volt.
Klenszju Peremmé Magyarutca 4. sz. alatti hentesüzletéből szalámit, füstölt sonkát és egy pár korcsolyát loptak -el, mintegy 1000 forint értékben.
Hetyei Lajosné Kossuth La-ios-téri trafikjából levelezőlapokat, cigarettapapírt, cigarettát és más apróbb holmit loptak el 180 forint értékben.
A betörőb^nda tagjainak elfogatása után a nyomozók házkutatást tartottak Galambosék László herceg-ut 19. szám alatt lévő lakásán, amely valóságos bünlanya. volt. A banda tagjai itt húzódtak, meg. Az ellopott élelmiszereket itt fogyasztották el úagy tivonrnyázás közepette. az értékesített''holmikat Td. Galambos Ferenc utján adták el, de ezek legnagyobb része a nyomozás során megkerült. A nyomozás tovább folyik és valószínű, hogy több orgazda előál i-(ú>éra is sor kerül.
meth Andrásné, Krug Annus, Réti Lajosné, dr. Béres Sándor, Perendi József, Vida Lajos, Botkai Gyula, Paár József, Nagy József fogják ismertetni a saját utjukát, nyilván az egyik göröngyösebb, a másik simább, amely őket a szocialisták sorába vitte. Ezek az önvallomások tehát érdekesek,^ színesek lesznek, hiszen nemcsak az előadók, de saját wallomásaink is lesznek ezek.
Az előadásokhoz Dombay János nemzetgyűlési képviselő és Szabó Berény központi {itkár fognak hozzászólni.
A pártnap kedden délután fél 6 órakor kezdődik, melyen vendégeket is szívesen lát*a párt.
SZINHÁZ-MOZI
Egy csók ós más ssmmi
Eisemann Mihály tegnap bemutatott zenés vígjátékát tolt ház előtt játezotta a vendégszintáreulat együttese. A''darab egyik főszerepét "Károssá Margit alakította, aki bár drámai színésznő, az énekes szeropot kitűnően oldotta meg. T. Szabó László ügyvédje is jól sikerült alakítás volt. Gáti Bözsi és Laky József rövid szerepükben a daraG legjobb szereplői voltak. Patay József és Papp Ibolya alakítása is jó volt. Faragó Vilmos néhány szavas eze-repo bőségesen elegendő volt orra, hogy a közönséget kellőképpen megnevettesse. . .
» .
Ma este szintén Eisomann vígjátékát adják elő. Vasárnap két előadásban az Aranykalász cimü operettet mutatják Se. Hétfőn, Vizko-resztkor a Szökik az asszony cimü zenés vígjátékkal búcsúzik á nagykanizsai közönségtől & Pécei Nom-zeti Színház ogyfittoso. Mindkét darab főszerepen a társulat .legjobb műrészei játazák,
A bétföl elöedás után Szinéaz-bálial búcsúznak a pécsi Nemieti Színház tagjai. A Ugónyeuylet nagytermében u z&nét a színház zenekara szolgáltatja. Külön belódödlj nincs.
Gaucao-szerenád
Ismét amerikai filmet mutat bo a Városi Mozi. Nowyorkban játszódik le, egy régi kis penaióban. Négy kiöregedett egzisztencia lakik ''itt. Egyhangú életükbe némi élénkséget visz, amikor megérkezik az egyik lakó leánya, Sarah Jane. A leány éppen állását veszítette el és most pihenni ment haza. Pár nap mulra ujabb vendég érkezik Mre. Taylor
——i.

fiának <x> ogy ih''imrotLon idogonnak u személyében. Az idogonröl senki wem tudja, .hogy az öreré«-szerte körözött Chips novü gongM-terrel azonos. Tommy Taylornak »dig el kellett hoznia ide'', mert »lekerorodott a bandita egyik ügyé-xj. Tommy és Sarah egymásba bzérót nek, de makacs természetük nem engedi érzelmeik kifejózésót. A gengszter egy alkalommal megtudja, hogy a j»nzió anyagilag a logrosz-szabb liolyaotben van, ezért azt ajánlia, hogy a házat alakítsák át óiszakai mulatóvá. A tervet elfogadják és az átalakítást teljes sikerrel meg* is csinálják. Az egyik lakó azonban a gengsztert felismeri ée fel jelenti.. ''Do az Tommyt nem keveri bele az ügybe és így teljes lehet a_ happy-end. A főszerepeket Ann Sheridan ée Humpfer Bogart játssza, -> •
A 77. Sz. László Ifjumunkás Cserkész Csapat
I. hó 6-án •■te 6 órakor tartja
uj otthonának avatását
(a volt nyilv. Óvóhely a Petöfl-utoal Iskolában), melyre a régi tagokat ét a csapat barátait, minden cserkésztesfvért eiuton hlv és vír szeretettel a
8 Parancsnokság.
A rádió vasárnapi műsora
Budapest /. 7 Reggeli zenev 8.20 Szórakoztató zono; U Orgona zene. 9.Ö0 Református vallásos félóra. 10 Ró.nai katolikus istentisztelőt. 11 Villámhiradó. 11.20 Kamarazone. 12 Déli harangszó, hirek. 12.20 Bach müvok és régi angol muzsika. 18 l)anto Isteni színjáték. Előadás rer-sokltel. 14 Hirek. 14.10 Müvóbílemezek. 15.20 Magvarnóta veraeny. 17 Hirek. Labich: ászutazás. Haíűf-játék. 18.80 S. Wilde: Balomé. Köa-yetités a Stúdióból. 20 Hirek. 2í.80 Demokrácia és népnevelés? Rádió-ankét. 21.60 Hirek és krónika oroszul. 20 Hírek, sporthírek. 22.80, Francia zonokari müvok. 28.80 Ij»-mozantikvárium. 24 Hírek. 0.10 Hirek és krónika franciául és angolul.
A rádió hétfői műsora ,
Budapest 1. 7 Reggeli zene. 8 Hirek. 8.20 Orgonazene. 9 Evangélikus ''istentisztelet. 10 Római katolikus istentisztelet. 11" A Jancsin vonósnégyes műsora. 12 Déli harangszó, "hirek. 12.15 Roóez Emii szalonzenekara játszik. 14 Hiiek. 14.10 Művész le mezek. 15.20 Hangszerszólók. 17 Hírek, 17.10 -Beszel-getés Veress Péterrel. 18 Karády Katalin énekel. 19.80 Munkások és parasztok. Rádióankét. 19.50 Lu-cienne Poyer - énekel. 20 Hirek, sporthírek. ''20.20 Magvar muzsika. 21.50 Hirek, sporthírek. 22,25;.Ba-lettzeno. 28 Részletek Verdi: A végzet hatalma és az Ernani c. operákból. 24 Hirek. 0.10 Hírek és kró-. nika angolul és franciául. ..
(C''ssngery-ut 17.)
Elsőrendű borok, pálinkák
a legolcsóbb érban. R«KB9l 8 órakor nyitás.
Szíves pártfogóit kér
Pogány István.
''''9
KOKSz hiral
Hogy kalkuláljon a kereskedő?
cimo a KOKSZ pécsi titkárának kitűnő összeállításában mogjolent könyvének. Magában foglalja az összes szakosztályok haszonkulcsait és kalkulációit. "Kioktat és útbaigazítja a kereskedőt érdekli kalku-inc.ió, szállítási költségek, stb., stb.-ről. Ara 10 forint. Mogrendelhetó
a KOKSZ-irodéban.
*
Évzáró trvülésünket hétfőn, folyó . hó 6-án (Viakenpezt napján) délelőtt fél 11 órakor tartjuk meg, tekintet nélkül a megjelentek létszámára.
4
Ali A
Béke a fqtbalbirók és sportegyesületeink között
Császt kitiltották az összes pályáról
Ab ujWKtendő meghozta a játék-Tezeték és otfvosületólnk közötti hétét.
A MAO RT MSE vossotósőitének kfcadomúnyozótóra folyó hó 2-án, csütörtökön délután aa NTE helyiségébon összeült a nagj''kanizsaí játékvezetők és városunk ogyesületoi-n«k rozető&éfí©, hogy megtárgyalják « jétékrezotőket órt sérelem orvoslását ée módot keressenek arra, hogy ns forduljanak elő azok a szomorú események, amelyek odáig engedték fa''ülni, hogv játékvezetőinket inzultálták. " »
Minden becsületesen érző sportember elitéli az ilyen sportszerűtlen •1 jár ásókat, természetes, hogy sportegyesületeink vezetőinek mindent el ksll köyatniök, hogy többé elő ne fordulhassanak hasonló események.
Aa összeült bizottság hosszas tárgyalások után elismerte azt, hogy bérelem érte iátékvezetőinkot ós el-itóli mindazokat, akik előidézői és u*m letompitói voltak az események-
nek.
Elhatározták, hagy a jövőbon a mérkőzÓKoken ''20 tegu nem sport-drukkerekből, a feladatuk magaslatán álló rendezőket alkalmaznak, továbbá a közelmúlt főbb botrányokozóit, név szerint a következőket egy évre eltiltják a sportpályák^ illetve a mérkőzéseken való részvételtől: Iiirsch (Csász) József, Dri-mók László, Lackenbacher András, Szakoiryi Ferenc, Pintér József és Giczi József.
A sportegyesületek vezetőségei külön felhívják a közönséget, hogy a mérkőzéseken fegyelmezetten viselkedjenek, mert eddig a fegyelmezet-. len magatartás több bajt szerzett, mint előnyt csapatainknak.
MAOBT MSE, NVTE, NVTE.
NTE jégpályát
megnagyobbítja és a mai naptól kezdve zenével szórakoztatja sportolóit. Nyitva este 8 áráig.

FÓRUM
Csepregl urnák,
▼áíOBunk »kedvencének« valamikor « nyár folyamán azt ígértem, hogy som őtőle, som pedig mástól jövő támadásra nem válaszolok. Esrt a fogadalmamat tartottam is egy kisiklástól eltekintve, amelyről a nagyközönségnek úgysincs tudomása. Nem ezt az ígéretet szegőm mog mo«t, amikor a legutóbbi Csopregi-cikkhez fűzök egypár észrevételt.
Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy mennyit foglalkoztam én oddig Otöprogi Zoltánnal. Minden cikkére lelkiismeretesen válaszoltam, bár ezt •okán fölöslegesnek tartották, sőt nem is tartották helyénvalónak. Nekem azonban az a halvány reményem volt, hogy hátha Csepregit a ioindulatu bírálatok meggyőzik arról, hogy nemcsak egyedül, o. .képviseli helyesen a munkásság érdekeit, hogy van szerénység, van hív-alkod ás nélküli önzetlen munka és-van önkritika ii a világon. Most azonban el kell ¡jutnom odáig, hogy megmondjam: Ka valakiben nincs'' önkritika, akkor kénytelen más rávilágítani a hibáira. Nos meg kell mondanom önnek, Csapregi ur, a közönség véleményét, hogy Ön végtelenül unalmas. Végtelenül, felháborítóan unalmas, nem a mondanivalójának lényegében, hanem annak tálalásában. A tanítók és általában a tisztviselők nyomorúsága kivétel nélkül mindenkinek, minden szociális érzésű embernek fáj és minden felelős tényező, igyekszik azon segíteni. Nagyon értékes, a dolgok lényegét megvilágító cikket'' olvashattunk erről a kérdésről nemrég a Zalában. Erre jön ön, Csep-regi Zoltán, sót, CÖEPREGl ZOLTÁN és ír ön egy cikket ráadásul, meghintve minden szokásos maszlaggal, lakkcipős kisgazdákkal,'' felelő! többséggel, jobbszárnnyal .és mindennel, ami az önök propaganda-szólamaiban csak előfordulhat. Elárulom a nagy titkot, ami csak önnek titok már: nem én unom aa ön állandó l^eavatkozásait minden létező és nem létező dologba, hanem mindenki, aki ceaJc az ön nevét ismeri, ön ért a sporthoz, a politikához, ért minden iparhoz (hiss? a foglalkozására nézve is csak annyit val-íott bo ugy nagy általánosságban, hogy iparoslogóny.), tud írni, bo-s>;áini, szervezni, agitálni, csak egyet írem; tud, önkritikát nem tud gyakorolni. £n irtózom az erős kiroiosó-Wsktdl, így azt mondom csak, hogy ön ebben a feltűnési viezketekaág-totn nem örvend közszeretetnek, hogy Ön — hogyisrnondjom csak — nem ♦ulságosan népszerű. Ne ijedjen meg, 4n a közéletben betöltött saere-psmnél fogva mindenféle társadalmi íéteggel érintkezem és ez a vélemény egyhangú, tehát nemcsak az 4n pártipmbelieknek unalmas Ön, hanem minden értelmesen gondolkodó embernek a társadalom: minden ré-ae ön pártjából is. Értea
iól meg: önnek a feladata a munkásság érdekének a megvédése, de nem az, hogy minden héten kétszar Íródeákjával egy-két öntömiénoző cikkel szórakoztasson bennünket és megbontsa a pártközi békét. Amig ön csak a feladatával törődik, addig önhöz nem nyul senki, de amint a pedagógusok rossz helyzetét ogy j>árt< (3S épp annak a pártnak a nyakáb® igyekszik varrni, amelyik a leginkább igyekszik megvalósítani a munkás-értelmiség összefogást és amelyikről köztudomáau, hogy leginkább igyekszik segíteni a# (¡rtolmiségen, ez, hogy . ugymondjam novotségm. ön beszól lakkcipős kisgazdákról, ón ugyanplyan joggal beszelek lakkcipős munkás vezérekről.
Egy haszna mégis'' volt & cikkének: átnéztem a nemzet legfelsőbb fórumának, eleven lelkiismeretének, a nemzetgyűlésnek naplóit, hogy megtudjam, kiknek a szivén feküdt igazán a pedagógusok, illetve tágabb értelemben, az értelmiség'' sorsa. Átkozott véletlen és az ön cikke után szinte ^hilietetlen. de az ön pártjából nem akadtak felszólalók. Sajnálom.
Nem szeretem a közhelyeket és a közmondások közhelyek, de épp ezért váltak közhelyekké, mert találóak. Azt mondja egy ilyen köznTondás: vak tyúk is talál szemet. Olvasva cikkét u. í.'' a következő sorokra bukkantam (engBdje meg,, hogy egy szót stiláris szempontból átírjak és az egész ország helyett, annak csak ogy szerves részét említsem meg, az értelmiséget):
»Az értelmiség nem íog a szivére hallgatni, hanem az értelemre és pusztulni fog mindenki, aki bűnös volt az értelmiség tönkrotovésébon.«
Aztán a következő:
»Az értelmiség jól tudja, ha nem is mutatja, hogy melyik az & párt, ametyik az ő érdekeiért harcol.« — Csak azon csodálkozom, hogyha ezt ön az eredeti, holyes értelmezésben használta, még mindig tagja a pártnak. Vajh. kirtudja?
Az értelmiség t. i. mint azt ön nagyon helyesen megállapította, fcuűja, hogy melyik párt becsüli , meg igazán az értelmiséget. (Hisz önöknek ez a szó, amig a taktika most másképpen ilom követelte, egyet jelentett a reakcióval.) Ha nem'' tudná koalíció van, a pártok egyformán viselik a felelősséget minden ténykedésért. És ebben a koalícióban & végrehajtó szerep az önöké. Tessék? Hogy ezael már ón is unalmassá váltam? Bocsánat.
Gvülölöm a fasizmus által propagált irányított művészetet, meíi az igazi művészettel össze nem egyeztethető, de ön hála Istennek nem művészember, így nyugodtan ajánlhatok önnek cikktóm át, amelyik jobban érdekli a közönséget
IN7. jamiár 5
(rusm ugyan a pedagógusok holywa-ténól, hanem az ön ezirányu nozza-fliöólásánál): itt von például a Hsat-, panama, nőt alaptalan rágalmak bó-panamáról is bőszéinek. Erről írjon ön dörgőhangu cikket és itt sújtson le a demokrácia varóklo! Ez önnek való téma, a munkásság nyuzóin, a feketézőkön kell ütni, okik jól éltek, míg ezrek nyomorognak. Ebben a kérdésben segítségére leszek ós megszorítom az igazi bűnösökre lesújtó munká''söklöt. Munkára feli''
Magyar-János
nemzetgyűlési képviselő
HIFMEK
— Szedem. Nőmozgalsm
népes és lelkes tábora megint nagy fába vágta a fejszéjét és — megint nagy sikere lesz, hiszen eddig is minden megmozdulását, szinte már hagyom én yosnak mondható siker és'' érdeklődés kísérte. Ezúttal nagyszabású és magas színvonalú műsoros estet rendeznek a népkonyha javára, január 11-én, szombaton este a part székházának termeiben. A műsort ugy állították össze, hogy van abban komoly'' művészi szép és a vidámság könnyed derűje egyaránt. Irodalom, zene, tánc, tréfa, mindjén helyet kapott a műsorban ,a legválogatottabb helyi szereplőkkel. Műsor után táno, amihez a Nőmozgalom megszokottan pompás büfféjo járul hangulatcsinálónak.
- „Tépett rózsa"
A klakanlrsai Független Ifjaság kitűnő kulturgrdája f. hó 11-én e«ts 0 órakor a VAroal Szmbáxbnu előadiaK. Pspp JánoB „TÓpett róztift" c. 0 felvonásos népsiinmüvét. Mint a „Zala" már beizámolt róla, a ksrácionyi ünnepekben az előadás nagy ölkert órt el a kiskanizsal Olvasókörben ós egyhangú megállapítás szerint megérett arrs, hogy a váróul közönség előtt is bemutatkozzanak vele a kiváló kiskanizsal raltked-velők-jenyelővétel a Független Kisgazdapártban és a VároBi Mozi pénz-tóránál.
— Magyar Möktf)eaekratlkne
Szövetségének táncteája a népkonyha Javára vasárnap este 7-órakor saját (Fo-ut 5 sz. alatti) helyiségeiben. Tea, virsli, hangulatos zene.
— tflrdetüény
F. évfcjaouár hó 6-án hétfőn d. e. 10 órakor a helybeli rendőrkapitányság udvarán 3 drh. ló eladásra kerül a legtöbb Ígérőknek.
Eladó
Kanizsához kizel 21 hold szántóföld, I 4 hold bükkös erdő. Japolcán egy'' sarok üzletház négy üzlethelyiséggel, esetiig «¡cserélhető kanizsai bérházzal. ] Bővebbet:
Horváth Ingatlan Iroda
20 Sugár-ut 42 szám.
Felhívjuk tagjainkat, hogy kereskedő hígjainknál kifogástalan minőségű
x^avanyu káposzta
hivatalos érőn kapható, e
Délzalal Termeifi ét Értékesíti Szövetkezet
11'' Subadsés-tér 2S. Tolifon l 295.
Közgyűlés.
fl Letenye és Vidéke Földműves Szövetkezet folyó évi január hó 12-ón d. u. 2 ór&kor
rendes évi közgyűlést
tart. — Tárgy: F\ szövetkezet cégbejegyzése és zárszámadás ismertetése.
Fölhívjuk kereskedő tagjainkat, hogy
savanyu kiposzta, vigyes íz, azllva-iz, különféle jam-ek
«xövetkezetünkné! előjegyezhetek.
Délwlsl Termi» éa Értékwltö SzBvstkszat
10 SulMdtAs*tir 23. Telefon: 295.
A Maakitll hanialat-tormfttea
■leéw nti
Korálka Vilma
és
8''samosy Mlu
énekesnők saörskeetstjék a '' '' kő»6naéget. . KHfiaC tm Téae. Boegeltt Siorabston éa vssérr»a> re«s«t 4. őréig nyitva.
Szíves pértfegést kér ''
Keressteal Qéta
IMI _■__gpjétfto.
25
HM»tmény«k.
Ftlhivom azea iótartó gazdákat akiknél Rusziaszkóból származó lovak vanaak birtokakban, azt 3 nap alatt jelentsék be a Közigazgatási •gyosztilynál. (Bazárépfllet II. légcső, 1. emelet.)
A lovak különös ismertető jeter hogy a bal hátsó lipockán besütve TK jelzés van, mig a jobb hátsó lapockán be van sütve a ló szüle» téei éve. __7
Felhívom a henteseket, hogy a beváltott 4-es »zárau zsirjegyszelvé-nyekkel f. h* 8-áa «zámoljanak el a közellátási hivatalban. íB
Nagykanizsa megyei városban a járványos sertéspestis msgszünt. A város állatvásáraira sertések felhajtását eagedélyezem. . 24-
A január havi hatósági élelmiszer-jegy „Kenyér" felirásu l-es, 2tgfo 3-as 4-ee jelzéBfl Szelvényeit f. m& 13-áig, az 5-ös, 6 os, 7-es, ft-as jelzésű szelvényeit f. hó « tói lfi-élg szelvéayenkint 50 dkg" kenyérre» vagy 32 dkg kenyórllsztre, a „Liszt" felírású l-es szelvéayét pedig 30 dkg finomlisztre lehet beváltani, A cse-tsemők részére a január havi „Liszt C§® jelzés« I. hét felirásu szelvényét 30 dkg. finomlisztre válthatják be a kereskedők. tf
Poloármester.
APRÓHIRDETÉSEK
Saját termésű édeskés pegáayvárf berek kimérést. Tialér Jéasaf, Caesgeryó. 57. stám.___fTE?
Cipész «toppotó-gíp eladó. Cim a kiadóban.___5
Uj modtru dióafahálé «ladé. Cin a
kiadóban.__»
Koksaot vegaék. Cim 3 kiadéban.
Jólelkű kSsBpkaxn vrin6 Uevrettég«
keiQBem „KSztisBtviMlS" jeligére kiadéba. __._«1876
MaloraépűleS Iskágsa!, jó vidéken, &00-as Hotther c«íplö fagáz motorral átköltözés miatt sladó. Érdeklődni Hervá h Gizelle Nagykanizsa pályauávari pos án lehet. -20
Ekdé YTrb 2+1 "lámpás rád lé, Bagohi-sánc 142 hsz.__Í2
Orvos! rendelőiek alkalmas 2 bntoresett szoatóí keresek a balvároiban. Címeket a kUdóba ksrek,__
SegafetiaéSi, 34 ávea siolié vidéki fcarakrdö vagyek 9 éves fiammal, M ceef tarintoB üiletem tsn. Tisztessége« kereskedőnek a lényét feleségül venném, leket uz gyermektelen ö?v. Sereskedőné is, az érdeseit életpirem a elmét kiadóba adta le és én utdaa felkeresem, 1893
Megbizha.é, erkölcafta. munkabíró !ön& wiadeaest ée jó erköleaS lebetöleg zárdd-bu nerelkedett egéesaégas gyeraekszaeté ¿b gyermekgoadosásbu jártai leányt kt'' reeeY Ftaetéa teljes ellátás és bavl W M.
Berbély Qjala Kapoivár, 8«ent Imre a. 7.
*
Eladé Ifeizsi u. 5. alatt egy bériái. Felvilágosítást ad Starm Bdle Vlktérta léglapyar._
Viikeresslre kikegymtt usiolyás efill« és íegaafi vtgre» Beroziné!. Szabadság-tg 2, ngy & piicen.
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: »wes« Jea« főszerkesztő Sierketxtiséfl ts W»*Sh1v«t»l: F»-irt Te^en 3!.
KÉadjfi a Nemzeti BUett®**, Nagykantzsa 8zMkwzté^rt éa kladesért ttlel Benoze Jent. Nyomatott a .Késsanlaségl R. T. Nagykanizsa" nyomdaiban Magykanksán. Nyomdéért feW: Zaiay Károly.
S$* évWyam. 5. s^ín.
Nagykanizsa, Január 8. szerda
Ára 40 fillér.
UOK
ww»
A Szovjetunió éppen olyan Jó oltalmazó]a a civilizációnak, mint Angii* - mondotta Lasky tanár, jlz angol munkátpárt elnöke. — A Szovjetunióban kétségtelenül kívánják a békét és Sztálin a nyugati hatalmak-ka1 való együttműködés híve.
Montgomery Moszkvában
. Monifiüo''.ery tíbornofc f»Qn»p «st* Moszkvába érkezett, ahol a repülőtéren VatKijevazky tábornok vsria, aMvft! mesbo*ieié»eket folytatott. Ma Voroeílcv tabcrnok jelenléiében a azovjet vezérkar katonai «kederoiájén&k növendékei előtt tort beszedet. Montgotrery a repülőtéren kijelentette, hogy mint
ks»ona jó»r a Szovje''uniéba &t, tiaztetegnl eker o bátor azovjet nép előtt, m*iy »nnyit szenvedett a hábo-rabkn, rt iní ejy nsmxet sarei.
„Azért jöttem, hogy baráti kapctoíaloktsf lététünk ez oroaz hadsereggel. Rtméiam, hogy ekbit a katdttógts hcpcfiaibéí ki fog tefiődtíi « htízte megértét «• me&oec&ülesi ama derű* kapcsolata, amely mind&unyiunh javéra: szvlgét." ''
A tábornok szíveli cro:z r.yo.vü köszön ésst»! fejezte be.
Trumar. elnök » konui««*2Us két has» előtt tegnap mord«» el hagyományos megnyitó beszédét, aeie-ybon k*r?e, hcy''y * ''u!nyorr.é«n republikánus kortgre-^su» maradjon ®Qyutt a demokra.a kormány ♦ef»K;»r»»a''psrogrfimjí «ztrint. A béabs2erződé»ekr© vona?kczól»g kij«lent*tt«, hogy oélteisn és remény-fe.''ír. l©ü v©ins tovébbi hsioga''ts ©a kookars volna az Illető országok politiksi stabilizálását. A kö-moszkvai tárgyalások nem htgynak. snajd kétséget Németcrszks) határ*inakí\flj«mfcí«>»eforrá»ainak, {«.vsttí''Qiérek, v^ twirt r. központi kormány magc^akitétánbk k«rd-»séban. Autztrlj függetlenségét el kell Ismerni, az Aussíriát me^ssái ö^sppatok«''. vissza k«i( vonni. Minőkét ország erdeke otyan béke, ameyban az ory^g Ákosai tr.int cz»b«d fe?fi*k ea ««tzonyek végezhessék az újjáépítés munkéjét.
mirr.ap eirök Kwrta, er.g<dj6k rr.eg, ho».y tovébbi honta<anok vándoroljanak be az Egye?Qli Állsmokbai ki a rét or&zsecknsk <rr^edei<>6z«tt beverdorissi kvO>át nem ve&zik igénybe, A &ege ya» ciórol (cije)en-hegy az Egyesűit Ásítok anayi «»geiyt küldött az ínség»» áiismoknak, rr.int bi ö»»zes államok byyttftvevfa.
A* Etycifilt Álismokaak rum ezabsd ksvenai erejét csökkenteni mindeddig, mlg az Általános biztonság.''} ül nonv írték. Ttumun oirö* bizottság kiki-ldécét keríe annak megvizt-gaiatára, hogy a munkaadok, ffisnkavSühték és a tz*k?zervezetek kötöni viezory nem egyoldalúan a sz*kcz«rvft*e\»k bofolya&át erő-si''i c? Nem h»:yesoito »z o«yan rr.unkéatőrvény mtgslLotá»*:, amely kizárólag a szak»zerv8zetek kezébe
ii^.ti a h?-*!fV«.T.
Aki fv«meíorszáüat fámvg&tja,
rom ''»»liot Lengyelország taraija
l''arsó, j.muár 7
A !űngyv»l kormány a küszöbön tIIó vál.wJít* u lkai mából kiáltványt tor k.V./é, tmiflybon ó!kö holvon "••) hújti.iít''vw nuiző^azdaflíml íijjá''-mtósi farról, \i''■visii/.anwrt ipari torülotok líihiiH/.nú''iist ús u.domokraíikus Uiml) ki»b!;tjliusát fiióltatja. Kuljiolitikui .•Mti^nimtnját a loits/oroHabb offyütt-''.•riükixlc''üi SzoYjotuniával alkotjíT" Jiniölv a k)i^f\ol biztonsúirnnk alapja. Tartós o^''-yttrnüködóst kiván Anjí-liával i''-a ''az E^ytosült A|Ja»r.okkal. Jveii^.velorszáff viszonya ;t sziivotsóg©« Kik hoz attól fü''Tjr, ho^y a H/.övotso-gosok milyen álláspontot foglalnak •1 Nómotországgal szcmlx?n. Aki Né-metoiíjzá^öt támogatja, az nem tehet. Lnng\i3lor»zúg barátja, mondja a Aiáltváuy.
Ki lesz friéért konnányzöja?
3leioyork, januái'' 7 Xewyorkban a, biztonsági tanács ma, ismét «isszoül, hogy az általános leszorelés kérdését és a trieszti alapokmány ratifikálását megbeszélje. A tanácsnak három uj tagja van, Belgium, Kolumbia és Sziria. A trieszti tormányzo tisztségére három jolölt kinevezését emlitík. Az Egyesült -Nemzetek hollandiai képviselőiét, La Guardiát, Newyork volt polgármesterét és a volt londoni spanyol nagykövetet.-
Az olasz mini3zterelnük Byrnesnél
Newyork, január 7
De Gaepiorri olasz miniszterelnök oiaez-amerikai gazdasági kérdések megtárgyalása miatt Byrnos külügyminiszterrel megbeszélést folytatott. A mogboszélée után kijolontotto, hog>'' a tárgyalások jól kezdődtök. Gazdasági körök véloményo szerint ()laBzországnak kedvező kilátásai vannak, hogy gazdasági támogatáshoz jut.
Legújabb táviratok
A Nemzeti Parasztpárt Veres Péter .")() éves születésnapja alkalmából és u párt fennállásának 20 éves évfordulója alkuiméból u Nemzeti Színházban ün-«MJpelyt rendezett, amclv-cTi u inagyür irodalmi, társadalmi ]:•)-«tákni é.s közgazdasági élet szá-
! mos kitűnőség jeleni nvey. I)ar-, vas .lózsof a párt és a magyar | irók nevében köszöntötte Seres Pélcrt, majd a vidéki kt''il-döltségek ndvö''/.léséro került snr. Utána a közönség meleg ünneplésben Yeszesitettc Veres Pétert és családját.
í
A Népszava szerkesztősébe a lap 7f> éves fennállása nlkalmából a ViiTYjsi Színházban nagyszabású ünnepséget midezeit, amelyen Szakasits Árpád mondotta az ünnepi beszedet. Többek közölt kijelentette, hogy a magyar munkásmozgalom . nélkül ez az ország élveszelt volna, mert ők harcoltak a legkövetkezetesebben az ország demokratikus átalakulásáért.
A romániai ellenőrző bizottság elnökének Moszkvába történő elutazásét azzal hozzák kapcsolatba, hogy a Szovjetunió ujabb könnyítéseket enge-
délyez Romániának a fegyverszüneti egyezmény kötelezettségeinek enyhi lésére. Egyrészt pénzügyi könnyilésekröT van szó. másrészt gabonaküklemé-n vekről.
*
Görögország (iltnkpzni szándékozik Trygvo Lie főtitkárnál nmialt, hogy két héttel elhalasztják az Ivszak-Görögország-ba küldendő vizsgálóbizottság elutazását. A görög kormány ugy véli, hogy. a haladék lehetőséget ad bizonyítékok eltüntetésére.
»
A belgrádi rádió szerint Berlinben azt állítják, hogy Németország brit zónájában még fennáll az úgynevezett jugoszláv ki-'' rályi hadsereg, amelyben sok háborús bűnös is helyet kapott. A parancsnoka pedig a belgrádi népbiróság által halálra itélt Zsitkovie-s volt jugoszláv tábornok.
Szakasits Árpád: Aki aaért lépeti a pártba, hogy állást vagy védőbástyát keressen, ast eltávolítjuk
¡szerezzen, a:t elfávoliljuk.
. A Szociáldemokrata Párt soproni crvülésén Szakasits Árpád miniszterelnökhelyettes többel: között a következőket mondotta: Az ipari munkások, a parasztság és az órtchni.>''''g joggal teszi fel a kérdést, meddig tart még a megélhetésért folytatott heroikus küzdelem. Egy ideig még türelemre lesz szükség, hogy oz az ország kilábaljon a mai nohéz gazdasági helyzetéből, do el koll érkezni oda, hogy a dolgozók megkapják munkájuk méltó játalmát. A Szociáldemokrata Párt- őzért küzd, hogy mindönki egyformán Aljon azoréhyon ebben, az országban. A Párt megalakítja a korrupció olIonos bizottságokat. A vállalatoknál, üzenwknél mog koll szilárdítani a munkafegyelmet. A Párt súlyt holyoz arra, nogy a tiszta orkölwi érvónj-osüljón i* obben az évben mogkozcljíllc a- tisztogató munkát.
Aki csak azért1 léped a vártba,
hogy állást vagy védőbástyát
A Kisgazdapártba olyan jobboldali elemek is léptek be, akikről nem te-liető fel, hogv a párt régi programm-jához ragaszkodnak. Amig a tisztogatás meg nom történik, nem lehet igazi koalíciós munkát teremteni.
Foglalkozva a napokban leleplezett összeesküvéssel, kijelentette, jegyezze mjeg mindenki, aki ellenforradalmi tevékenységet folytat, hogy mi ököllel felelünk ökölre. Ebben az országban sonkí som állíthatja vissza az uri ''Magyarországot. Mi lendot w
bólcét akarunk, do mint ogyos jolon-w''-gok mutatják, jogos u követelésünk, hogv tiszta holyzotot kell te-ramténi. Tudjuk, hogy ü koalícióra szükség van, do tudni akarjuk azt, hogy kikkel vagyunk koalícióban. Végül érintve a készülő szocialista kongresszust, kifojozto azt a reményét, hogy a Párt ogységosobb losz, mint bármikor. Ezt a pártot nom lehet jobboldal folé sodorni.
Ilja Ehrenburg:
Amerika még nem emésztette meg dollárjait
A szovjet rádió közvetitedá» Ilja Ehrenburg évvégi cikkéé, amelyben a neves szovjet irón visszapillantást vet az 1946..-évre: Akadnak emberek, akii* az év leteltével panaszkodnak, hogy a háborús romok még nem. válloztak át isméit palotákká, liz talán azért van, mert még sokan akadnak, akik orvosnak mondják maűukat és sót tesznek a sebre. Még mindig sok a rom u Dnyeper, a Duna és a Szajna, partján. Az elmull évben az ellenségeskedések még nem szülitek meg (Görögországban, Kínában, Egyiptomban, sem ped^g -Indiában. Azok, akik tegnap '' még vfelszabaditónak* mondták magukat, bebizonyítotiák, hogy értenek a szabadság elnyomásához. Spanyolország még mindig láncokban sínylődik és Németországban a háborús i''őbünösöfc megfizettek ugyan bűneikért, de sok bűntársuk van, aki feloldást kapóit, sőt zsiros javadalmai élvez.
— Az ehnult évben — folytatja Ehrenburg — sokat be- • ■ szellek az uj háborúról. Akadtak olyanok, akik azt mondták, Sztálingrád talpraállása a harmadik világháború előjele és ez*
a háborút «a vörös imperializmus- készili elő. Tartózkodunk attól, hogy nevón nevezzük azokat, akik a teljes önzetlenséggel folytatott munkát a béke fenyegetésének mondják. Csupán azé tanácsoljuk nekik, hogy az atombombák gyüjtejnenyébeoii no lássák a béke olajágát. Ha a nürnbergi banditák győzhettek volna, akkor most nem " lenna szabadság Párizsban, sem pe-di&'' nyugalom Londonban. Nem tudom, hogy Newyorknak len- '' ne-erésze szabadságban és nyugalomban, de azt hiszem, hogy azok az amerikai újságírók, akik most rágalmakat szórnak ránk, életüket a buchenwaldi, vagy daehaui táborban fejezték volna be, ha az oroszok nem mentik, meg négy évvel ezelőtt a világot. Tudat ában vágjunk erőnknek éa tudjuk, hogy a nép támogaá minket. Át lehet irni a történelmi kézikönyveket, de nem lehel kitörölni a mi győzelmeinket
— Az egész világ a békét oh a j ti a, beleértve Amerikát is. — folytatja Ehrenburg. — Ha Amerika ma imég lázrohamojc-ban szenved, ennek oka az, hogy nem tudja megemészteni, dollárjait. A mi katonáink megmentették a népek szabadságai és függetlenségéi. Ma az u i''el- '' adat, hogy megóvjuk azt, ami* megmenteltünk, felépítsük u romokat és egy kis melegségei juttassunk uz embereknek, Reményeinket országunk é.s< a világ fiatalságára alapítjuk.
Ha tudásban, müveltéóflben gazda« országot akarsz: — adakozz a népi kollégiumra 1
3
ZALA
1947. január 8
A kipusztulás veszélye fenyegette Magyarországot egy német győzelem esetén
Olvassuk el és soha el Re felejtsük, mit akartak a testvérgyilkssik
gok »megbízható« nácieanJádok Iro-záró adtuk nácúvovolós céljából.)
7. A németek ssiestomatikuAnn rombolták''ló a leigázott. népek tosti kondícióját élioztetv''tHwl (minimális élohnihzeVadagokkal) és kényszermunkával. Sokszázozor ombor, aki inejnnonekült a mnd«zoi,tw tömoff-g>''ilkossAffükl)ól, o miatt pusztult ol. " 8. A leigázott népük orlcölcHÍ oro-jét alkohollal és kábitóascorekkol akarták lerombolni. A szörnyű mog-
()róbáltatóaokon átosott omberekot ;önnyu volt kábítószerek élvezetére rábírni. Ez két szempontból is hasznos volt a náciknak: gyöngítette a Legyőzött népet és nagy hasznot hajtott egyes náci vozotoknok, akik jó pénzért ezeket a szereket forgalomba hozták.
Búr nem sikerült a németeknek megnyerni a háborút, a genocid-haditérv mégis sikerült, hacsak részben is. Elérték azt, hogy pusztító hatását az egyes népok csak hosszú évtizedek alatt - tudják kiheverni kellőképpen. Erre számítottak a németek és erre építette fel a vezérkar
A háború olső ^roibon nz egész müveit világot borzalommal töltet-*''-k ol azok a szörnyűségek, amelyekkel a németek tervszerűen ki akarták irtani az általuk leigázott nópokot. thurcliill angol miniszterelnök i« foglalkozott ezzel egyik 1941-ben elmondott boszódóbon éa.kijolontotto, hogy »özekre. a Hpömyüaógokro ninen i« szava n civilizált emberiségnek«. A nürnbergi porok irataiban azonban mar feltűnt az uj szó, a (gonos gör. — faj, nép, caodotv> lat. - ölni) »spnoeid«. A szó ezzel elfoglalta Lnlyót a nemzetközi jogban. Megalkotója Raphael. Lemkin, a neves amerikai .jogász volt. aki már az 1988-b''an .Madridban megtartott oemzetkőzi jogi kongresszuson aiún-ietta,> hogy kösserrek nemzetközi «zerződést a világ népei, amely megakadályoz minden tamadást népok, fajok, vagy vallások ellen. A kongresszus akkor nem tartotta fontos-'' nak ezt az indítványt. És Lom kintiek igaza lett. Megérte volna a fáradságot, amelyet orra. a kérdésre fordítottak volna.
1.emkin professzor 1944-bon adta kv hatabnas müvét: Axis Rule, in Occupíod Europe (Tengelyuralom a megszállott Európában) és ebben fejtette ki a geliocíd-elméletet. Részié lesen felsorolta munkájában a világtörténelem nagy genocid-bünoit. Gonocid bűnöző volt Dzsingiz kán, Cortoz és Pizarro. Gonocid bűntény volt Karthagó és Jeni zsák'',m olpusz*-iitásá és a keresztényüldözések, valamint az ujabb időkfcou az örményüldözés.
Rapliaol Lemkin ezután pontosan meghatározta a németek gonocid bűnét és kimutatja, hogy oz a bűnözés többirányú, do szinkronizált terv alapján történt. A német gonocid nyolc "irányban működött ós mind p. nyojc kiogéflzitójo volt ugvmásnak. I£zt i\ nyolc irányt a kövotkuzókép-pun c»oi>orto8ltotw lemkin prof»«z-szor:
J. Politikai «ikon elpusztították n leigázott népok önkormányzatát ós náci KöziguzgaUtet kánynzorltefctok rójuk.
2. Moglxmtottálc n leigázott népok társadalmi foscotétotót. Például: Lenpfvelomzágban kiirtották nz ér-tebnmégi osztályt. Ennok nz volt a célja, hogy a nop veaotóróteg nélkül maradjon.
8. lJezárta az iskolákat, elhurcolta a könyvtárak könyveit, olpusztitotta a kuIturintézmányokjet és a történelmi emlékművöket.
4. Gazdasági téran a leigázott országok lakosságának ingó és ingatlan vagyonát nacikézro juttatták.
5. Az egyházak működését megbénították, nogy ezzel is megszakítsák a papság, és a hivek között a szellemi kapcsolatot.
6. Élettani szempontból követték £1 a nácik a tagsulyosabb bűnt: száz j»,er- és milliószámra ölték meg a leigázott népok ée fajok tagjait, do ezen tulmenőleg olyan pusztítást végeztek, amely súlyosan befolyásolja fezeknek a népeknek jövőjét. A lakosság egy részét elhurcolták, férfiakat ós "nőket elkülönítették, hogy
, megállítsák a természetes szaporodást. Ennek katasztrofális következményeit különösen Lengyelországban és i ranciaországban látni. Franciaországnak például a háború előtt 42 millió lakosa volt, most pedig cfcak 40.5 millió lakosainak a száma, holott a háború közvetlen áldozatainak száma félmillió alatt van. A leigázott országok nőit a nácik szabod prédának tekintettek, ezeket odadobták az SS és ogyób pribékek kényénok-kodvének, az újszülötteket •Ivotté k özektől az anyáktól, Némot-•rstfágba szállították azzal a céllal, kogy ott lelőlük német janicsárokat M\eljonok. (Az UNKRA-nak többtucatnyi bÍKOttnágft még most i» kutatja az 1—-2 i''vos korban elhurcolt tengyol. norvég, francia, orosz, sth. gyOrmokekot, akikot a náci hatósá-
a harmadik világháborúm vonatkozó haditerveket. Ugyanis míg ellenfeleik évtizedek alatt "som tudják összeszedni magukat, a szapora német nép nagy számbeli fölényhez jut. • Könyvo végén lemkin professzor ismét nemzetközi mogogyozóst ajánl. A néj»k közötti megállapodás mondja ki . - irja Ituphnol I/rni-kin . hogv mindenki a gonocid bűnét követi ol. aki rósztvosz nkúr tovőtoftcunn, akar nem olyan össze- ■ oskUvéston. amely népok, fajok óh vallások kiirtására, vagy szabadságuk ol vételére irányul. Dünós tehát az is, aki ilyen irányú parancsot nd ki, vngv ílveii filozófiai vagy ideológiai tanokat hirdet, molyok genocid bűnözésre bujtatnak, liűnös az az államférfi is, akinek hivatali ideje alatt a gonocid bűnözés történt, tekintet nélkül arra, hogy cselekvőlog részt-vott-o abban. Bűnös az az állam is, amelvnek polgárai genocidot követtek ol.
Most már tehát pontos fogalmunk van arról, amit Churchill 1941-ben még nem tudott szóval meghatározni. A modern jogtudomány podig már nem csak a genocid bűnözés megbüntetésére, do megelőzésére is felkészül. Az ilyenirányú törvény megszerkesztése pedig minden népnek legelemibb érdeke és feladata.

Tizévi fegyház fegyverrejtegetésért
A szombathelyi törvényszék statáriális tanácsa dr. Nemes-szeghy Árpád tanácselnök vezetésével szombaton tárgyalta Mezei József magyarlaki földműves fegyverre] tegetési bűnügyét. Az államügyészség vádirata szerint Mezei házában^ a házk-utalás alkalmával Manlieher- és egy Manser-minla-ju puskát, .sok. hozzávaló töltényt, valamint puskacsöveket ós egyél) alkatrészeket talállak. Mezei József védekezésében előadta, hogy néhány hónappal ezelőtt a Rábavölgyi Vadásztársa-
ság utasítására vásárolta a fegyvereket azzal a tudattal, hogy azokat bejelentik. Ezt azonban .elmulasztották. Lőfegyver , be nem jelentése pedig a fennálló rendelkezések szerint fegyverrejtegetésnek minősül és a legsúlyosabb büntetés is kiszabható rá.'' A statáriális bíróság ezért bűnösnek mondotta ki Mezei Józsefei fegyverrejlegetés bűn-teltében ós lü évi fegyházra mini-főbüntetésre és f> évi hivatalvesztésre, mint mellékbüntetés i-e ítélte, Az ilélel jogerőre emelkedőit.

Amit mindenkinek tudnia kell a penicillinről
, A magyar nép először a föl-Szabadulás után hullott a modern orvostudomány uj csodagyógyszerről, a penicillinről. Azóta különféle hirek terjedtek el erről az orvosságról és ezek azt próbálták bizonyítani, hogy a penicillin minden fertőző betegséget tökéletesen meggyógyít. A .magyar tömegek azonban még nem ismerkedhettek meg közelebbről a csodagyógyszerrel, mert az méregdrága volt''. Ezért szükségesnek tartottuk, hogy felvilágosilást kéljünk az egyik nagykanizsai orvostól, aki már többször alkalmazott sikerrel penicillin-kúrát és a gyógyszer hatásáról személyesen győződött meg ugy a nagykanizsai, mint a budapesti klinikákon. A kiváló orvos a következőkben ismertette a penicillin felfedezésének történetét, a gyógyászatban elért hatalmas eredménye kel, valamint alkalmazásának módszereit:
A penicillint a penészgombákról nevezték cl, mert az'' ilyen tenyészetek kivonatából készül a gyógyszer. Nálunk álla ában azt hiszik, hogy a penicillint az elmúlt világháborúban fedeztek fel. Valójában már 1928-ban felfedezték, mégpedig véletlenül.
Sir Alexander Heming londtj-ni bakterologus laboratóriumában egy kis üvegesészében genycs gyulladást okozó baktériumok tenyésztek, A tenyészetet penészgombák fertőzték meg, Heming tanár ekkor wttc ész-
re, hogy n penészgombák a ti''-nyószelet rövid idő alatt teljesen efpuHztitotldk. Ezt u felfedezést'' azonban csaknem kél évtizedig nem használták ki. mert gyógyászati jelentőségére nem is gondoltak.
A háború alatt az angol és amerikai orvostudósok olyan gyógyszert szerettek volna elö-állitani, amely megakadályozza a front sérülések fertőzését., Ekkor jöttek rá, hogy Fleming professzor felfedezését e téren kitűnően alkalmazhatják. A gyártást .Angliában kezdték meg, deka-légitámadások miatt az igazi termelést .Amerikában indították meg. Ez az oka annak, hogy mi csak a háború befejezései után hallhattunk erről a gyógyszerről. "
Általános hiedelem az is, hogy a penicillin'' minden betegséget gyógyít. Természetesen ez, seml áll, mert csak olyan betegség gyógyításánál hatásos ez a gyógyszer, amelyet gennyler-melő kokuszok okoznak. Viszont ez a tétel sem áll helyt egészen, mert még netmj tudták végképpen megállapítani, hogy rne y kokuszok ellenállóképesek a penici-linnel szemben és melyek nem1. Körülbelül azonban már most is meg lehet határozni, hogy me-lyik betegség gyógyilhutó penicillinnek, Általában a gyermekágyi láznál, különböző gyulladásoknál, égéseknél, bL.onyo* bőrbetegségeknél ¿s fertőzéseknél husználják sikerrel. Sok beteg-
ség van, amelyet mással is Isiié l gyógyítani a penicilfiaöÉ kivül. Ezeknél kombinálva ják más gyógyszerekkel. Ilyen betegség például a vérbaj. Egyelőre teljesen alkalmatlan a pt-nieillin a tüdőbaj, a reumás izületi gyulladásnál, a i''ehérvérü-ségnél és a maláriánál.
Minthogy a i>eniHllin lenyelve elveszti hutóerejéi. általábius injekció alakjábiui alkalmazzák, Ilyenkor ér1>e vagy izomba kell uclni. illetőleg mint kenőcsöt port, vag\'' szájban feloldódó tabletta kent alkalmazzák. Néha köd vagy finom permet alakjában fujtatják bele :i torokba. Legtöbb légcső- vagy tüdőmegbetegedésnél éz az alkuimazás a leghatásosabb.
A i>enicillinnek van egy tulajdonsába, amelyei mindezideitf egyetlen orvosszerről sem lehet elmondani. Akármilyen m<ennyi-ségben adják a betegnek, nem mérgez és nem mar. Az adagolás minden esetben más és más. Eredménye csak akkor van, ha már bizonyos töménységből van jelen a szervezetben, illetve a vérben.. Azonban hamar-felbomlik, tehát folyamatosan kell adagolni.. Általában három-óránként kell adni az injekciókat.-ami mind a bétegre, mind''az orvosra nézve kényeimelle». Ezek szerint Ötnajws kezelés esetén 10 injekciót kap a beteg. Néha olajba keverve fecskendezik a beteg szervezetbe, vagy a tüt hosszabb ideig a páciens testében hagyják és ilyenkor folyamatosan csepeg a gyógyszer a vérbe.
A penicillint nem súllyal mérik, hanem egységgel. Egy egység penicillin egyml-liomod
framm swiyu; Ilyenformán egy ez el ós alkaünával akár. millió egységet kaphat a l>eteg, A gv''ógyszert sárgésszinü por alakjában hozzák forgalomba. Injekció céljára deszllHáll vízben oldják fel, A jvcniel linl azonban hidegeu kell tartani, mert már 15 (^foknál hálását ve-szili.
Magyarországon ezidősaserint csak Külföldi penicillin van. meri a gyógyszer hazai gyártása roppant Költséges volna. Ami készletünk van, azt az UNRRA juttatta nz országnak. Ma már szabad forgalomban is lehe* kapni. Az ára azonban rendkívül magas, mert 200.000 egység 98 forintba kerül, tehát jóval drágább, mint Amerikában.
Ez az egyetlen jótétemény, amelyet a háborúnak köszönhetünk — mondják az amerikaiak a penicillinről. Valóban. Egy háborúnak kellett jönnie, hogy Fleming tanár véletlen felfedezését a gyakorlatban is alkalmazzák és segítségével többszázezer és millió biztos pusztulásnak kitett Emberéletet mentsenek meg. Hozzánk csak''a há-£>oru után került el. A háborn áldozatainak már nem nyújthat .enyhülést és csak a gazdagoi orvossága lehetett. Reméljük, hogy a most beköszöntő újesztendő lehetővé teszi, hogymindenki számára hozzáférhetővé lesz és bárki ezzel a csodagyógyszerrel gyógyíttathatja bet«?-ségét. H
*ead«n a%te fel 6 órakör
PÁRTNAP i SxonlAlriemukratn Párt helyiségében Vendógskot Miveun látnak.
1547. 8
ZAli
Sulyts helyzetbe« van a nagykanizsai lábbeiikétfzité ipar
\z eayes adónemek, melyeket «•¿ állam bevételeinek fokozása oóliából rendszeresít, általában Min ''nagy szimpáüta.k örven-tkenek a?adózók előtt. Annak ellenére liógv1 minden iparos, ke-reskedö tvl''jesen tudatában van •innak.« lu>gy* adófizetési kötele-/¿-.tlségének i''U''get kell tennie mégivvuiuuik olyiin gulló köriilméiíyek, mélyek ezen ál-JampoktVfi fetudutujk leljesité.sé-Dvn elétfCtfvukrun akadályozzák íiM''t. T
Sajnos, bár távol áll tőlem •M. általánosítás a pénzügyi ha lóságok még mindig a rossz adófizetőt látják az iparosság cuv részében, akiknél a fizetési'' kélsnta is hiányzik. Bár ez u in-Ív leien feltevés a rosszemlékű múltból maradt vissza, de még mindig itt-ott felüti a fejét, unu ks-n rossz hatást gyakorol az adózókra, különösen azért, mert ennek ellenkezőjéről kis fáradsággal meggyőződhetnének a pénzügyi hatóságok. E téren ;izonban szeretném remélni. - javulni fog a helyzet, ami — é.N ez nem kétséges — a demokrácia javára irandó.
Az adózó iparosság osztálybasorolása nem a legkíméletesebb formában és gyakran az adózó megkérdezése nélkül, e^ért valóságos ''forgalmának ismerete fciányában történt. Hiába hang-^2jottak el panaszaink, melyek mindenkor-'''' jogosak voltak;, hiába mutáltunk rá a nyersanyagok elégtelenségére, süket ¡fülekre talállunk.
Kél hónappal ezelőtt a rég \árt bőr féleségek kiutalása ineg-'' kezdődölt és most abban n szerencsés helyzetben vagyok, hogy
3
gunk is el tudjuk végezni, hogy lehessen akkor alkalmazottakat foglalkoztatni ?
induljon hát meg a ^nyersanyagok kiutalása, de most már abban a tempóban, amelyet joggal várhatunk, mert anyag yan. azt nagyon is jól ludjuK, de elsősorban a gyáriparnak és nem a kisipar részére ! Ilt a bajok kulforrásu !
Részesítsék ezt n sok áldozatot hozott és sokat szenvedeti társaduimi réteget, u kisiparos-
f
ságot is megfelelő ellátásban! Adják ki az illetékesek most már azt a sokat hangoztatott közmunkákat is és ha ez meglesz, a kisiparos ismét dolgozni fog, ismét zajosak lesznek a kis műhelyek az alkalmazottak ének- és füttyszavától, az önálló iparos pedig boldogan tesz eleget közteherviselési kötelezett ségének.
Flumbort Józief l iparteitUlctl alelnök, a lAbbeilkéultflk uikoiit, elnttko

FÓRUM
a pénzügyi hatóságok és a nagyközönség előli is feltárhntom u lábbelikészjlö iparosság szomo-ni helyzetéi. Az elmúlt év n<>-vember-doj-ember havára íi ceu 2«0 li^ol számláló lábbeli készítő iparosság részére ¡1,10 (három ku. Uz dkg.) tnlpbőr utaltatott ki a hozz avuló többi bőru nyu-«okkul együtt személyenkint, tehát ezek szerint nem nehéz megállapítani. hogy e »horribilis« mennyiségű anyag feldolgozása «tán mennyi is voit uz iparos-keresete, amiből két hónapig kellett mégélnie, lak- és üzlet-bért, Adókat kellett fizetnie. Itt azonban előtérbe juthat az a kérdés: hiszen nemcsak a ki-jülalt csekély anyag kerül az iparos műhelyébe feldolgozásra ? Mert előfordulhat, hogy a rendelő maga is hoz anyagot, ez is -előfordul, azonban a legritkább esetben.
Bőranyaghoz a szabadforgalomban hozzájutni nem lehet, a középosztály, mert még mindig vrm ilyen, pénzszűke miatt, valamint a közalkalmazottak, ez utóbbiak eléggé csekélv illetményük miatt, még a legszükségesebb javítási munkákra is ali* tundak rendelést feladni uj cipőkről pedig csak álmodozhatnak. Ez tehát manapság a láb-belikészilő iparosság helyzetének hü tükre.
Munkanélküliség van, ezt leragadni nem lehet. Szívesen foglalkoztatnánk újból a régi al-knlmazottninkat, vennénk fel tanoncokai, de kérdem: ha ml magunk is egész hónapon át majdnem tétlenül lézengünk műhelyeinkben és ami csekély wvunku akad, nzt játszvíi ma-
Ügy Irta . „.
uz én kedvelt elméiiekedőm, hogy »Vnjh, ki tudjuk. Hanem! tisztelném unnyiru idős korút és }>olilikui fiatalságát, akkor azt írnám önnek", hogy a saját berkeiben nézzen körül és tegye fel a zord kérdést: »Vajh, , ki tudja Ki hitte volna, hogy a bigániista és Akron-löltőtoUas > culáger:, akinek ön széles mosollyal gratulált annakidején, mikor cficső nagykanizsai beszédjét elmondta, pont Nagykanizsán kérésziül szökteti meg a Köztársasági Elnök felesége atyjának gyilkosát ? Annyira jól van informálva mindenről, de ugy látszik -ebben az esetben niég csak nem'' is sejtette, hogy kik voltak az ön vendégei. Nem is csoda a jobbszárnynál. Vajh, ki tudja ? (pardon, egv kicsit én is stilizálok) Vajh, ki akarja tudni ? Ezt imám, ha nem tisztelném a fent jelzett okokból. A személyemmel kapcsolatos birá-latol bóknak veszem, - mert mégsem kulya az, hogy egy nyomdafőrészvényes, kettős mozi joggal rendelkező mozgóképszínház igazgató, független és kisgazdapárti képviselő megkritizálja nz embert ós nem tetszik neki olyan téma, ami a dolgozók! érdekeiért vnn felvetve, A hozzáértésről csuk imnyit. hogynkit az élet nagyon meghányl-vetelt, bizony megtanult egyet mást (p az élet keményebb kritikus egynéhány tucat filmszínház igazgató ós u gondtalun kispolgári életben elpuhult polllikul ifjonc-''nál. Önnek még nagyon sokat kell tanulni, tapasztalni ós éhezni, hogy meg t''udia érteni a lényeget a baloldali politikában. Önnek propaganda az, ami nekünk hitünk, önnek propaganda az elhurcolt elvtársak mártírhalála. Önnek propaganda és maszlag az, hogy a, Kisgazda Párt egyik fele tele van tőkésekkel és levitézlett népnyuzó földbirtokosokkal. Ah, • legyint ön, propaganda az egész. Ezeket a íangokat ismerem'' tiszteli felháborodó. Mikor minden kiuzsorázott dolgozónak a szeme kelet felé nézett és együtt érzett a hatalmas orosz néppel, együtt gyászoltuk meg a dolgozó osztály nagy halottját és együtt volt szivünk minden dobbanása az érettünk harcoló Vörös Hadsereggel, akkor azt mondták a tőkések ós csahosáik, hogy masz-ag és prapaganda. Tanuljon'' meg képviselő ur szenvedni, dolgozni, erezni és küzdeni a dolgozókért és azután mondja — ha meri — azt, hogy »maszlag és propaganda«, önnek nevetséges — ez természetes — az, ama a dolgozó rétegnek fájdalmas, ön •ugy véli, hogy egyetlen egy öntudatos purnsztembernek tetszik az. hogy olyanok foglalták
tol ii helyét u purlamenlbon, akik gyilkosok volti k. vagy esetleg olyanok foglalják el, akikről még nom derült ki V Vajh, ki tudja V Mi dolgoz«'')k tisztában vagyunk azzal, hogy Ön és uz a szárny — amelyik a jobbikhoz tartozik — ugy fél az igazi paraszttól, mint az ördög a szenteltvíztől, mert ha igazi kis- és közc''pparaszt ülne az önök helyén legalább 51 százalékban, akkor nem volna itt semmi hiba. ön tartson lelkiismeretvizsgálatot és vallja be legalább a saját okos fejének, hogy ez bizónv igy van. Ön engem, »kisgazda ur«, ne oktatgasson és főleg ne szóíjon bele olyan dolgokba, amikhez nem1 ért. Ama a lisztpanamát illeli, az ököl le fog sújtani minden egyes csirkefogó
Farfcashézy Ariurnót letartóztatták
I)r. Ruttkai György, a nagykanizsai '' népügyészség vezetője hivatalosan'' közöl le velünk, hogy Lenk András és társai fasiszta szervez kedés U"i gyébe11 folyamútban lévjő nyomozás érdekében Furkasházy Ariurnót átadták ii zuluegerszegi vármegyei főkapitányság államvédelmi osztályának rendőrhatósági őrizetbe vétel céljából. Eurkushüzy-nét a nyomozás befejeztéig turl-ják őrizetben,
I''urkusházy Arlurné volt az, aki vállalkozol! úrra- a feladat-ru, hogy a jobboldali beállítottságú és dctnokráeiaellenos gondolkodási egyéneket fasiszta szervezkedés céljából összehozza és azokat egymásnak bemutassa, «
Kagyar-Jugoszláv Társaság hirei
A szomszéd-nópok békoboli társadalmi, kulturális és gazdasági együttélésének, jóíoltétoloit igyekezik bővíteni és létrehozni a Magyar-jugoszláv Társaság, amelynek budapesti központján kíyüI immár Szegeden, Pecsett és Baián működnek vidéki gócpontjai. A Társaság nagykanizsai szervezkedés© is már olyan mértékben előrejutott, hogy taglétszáma meghaladja a 800-at "és abban a demokratikus városi társadalom minden .rétege képviselve van. A szervező bizottság nagy körültekintéssel és lelkes ügyszoretottol végzi munkáját,, hogy Nagykanizsa székhellyel a Társaság zalamogyei és balatonvidéki kerülete mielőbb az alakuló közgyűlést ifl megtarthassa. • .
A Társaság országos kösgyülése január 12-ón lesz Budaposfcn a Fórum-klub dinztormóbon. fízon felszólal Tildy Zoltán köztársaság ol-, nök üfl Károlyi Mihály, valamint a magyar közélet több Yozctőjo, A Társaság központja orro a közgyűlésre Gáspár Józsofofc ós Barbarita Lajost hivta meg1- olóodókul a nagykanizsai ós zalai szervezet kópvif»-lotóbon.
gazemberre, akinek csak rész» van benne, tekintet nélkül pártjára, pozíciójára és foglalkozására. Attól ne rettegjen, ön, hogy talán a malmosokat neta fogják megbüntetni, ha hibásak. Látja,\ez az egy pont, amiben osztom a nézetét. Pusztuljon minden gazember, aki a közt megkárosítja, akár ál, akár igazi bűnös, Vallja be, reám méltóztatott célozni, ne fáradjon veit é.s nyugodjon meg, nincs bennf. részem. Pedig ugye ló pupodll lett volna? IImekkoru politikai pecsenyéi lehetne '' sütni mellette. Igaz V Önnek szokatlan tulán, hogy vezető állású l''unk-aonrti-us nem sikkaszt, nem lop, nem panumázik és nemi igazgutó ogy szélhámos vállalatnál. A«t mondom önnek, tisztelt iW)Zgó-képszinházi igazgató ur, hogy ha kijbirtain koplalni hat kemény esztendőt, nem loptam és nem paniunázliun1, íd fogom birni még a Magyar Komtmu nista Párt három éves tervének a végéig, négy gyermekemmel együtt 1
'' Végül egyet kérek, ha máskor partjának propagandát akar csinálni, címnek ne az én nevemet! használja fel. (Vagy talán attdV tart, hogy * cikkét, másképpennem olvasnák el ?)
Ha ir, nem válaszolok, legfeljebb keressen fel személyesen !
Csepregi
A vasárnap Nagykanizsán játszott zágrábi futballcsapat és 6portTOz»-tók fogadtatására a Magyar-jugoszláv Társaság kanizsai szervezet* Woinrich Vilmosné, Weingaertner Péter és Pongrác?, József tagoka* küldte ki, akik anyanyelvükön é* magvarul köszöntötték a« érkozókot. A Társaság vezetői ófi tagjai natfy számban voltak jelen & mérkőző-nrm is,
*
A nagy kani/,na i «zorvoző bizottság január 10-ón, jvaitokon 6 ómkor moglx*zéló«t tart, amelyre kérik mi öwzom szurvozőbizottHági tagok tol-tótion mogjotonésöt (Batthyány-ute* ''21. Máin), '' ^
A'' Társaság kéri minden tagját, akinél aláirt boUtyéai nyilatkozatok: rannak, özivuHkodjonok azokat mielőbb leadni. ,

MOZI
Vágyakozás
A Városi Moziban ma mutatják be a háború alatt olhunyt na^y francia filmszinésznok, Harry Bai^mak egyik legszebb filmjét,'' a Vágyakozást, amelyet Puskin világhírű novellájából, a Postamesterből vittek filmre.
Vinne, a falusi postamester és szép leánya. Dunyácska körül forog a film cselekménye. Egy alkalommai pétervári tisztek száJlnak mog e-postamesternél. Egyikük, ''Minsky hadnagy beleszeret a leányba és mikor visszatérnek, elszökteti mar gával a fővárosba. Virine utánuk megy, a leány azonban hallani «3m akar erről, hogy ( visszatér jen, mert szereti a hadnagyot. Minsky pedig nem veheti feleségül, mert más társadalmi osztályban van. Hosszas rábeszélés után sikerül Dunyácskéí rábirni a hazatórósrB, útközben azon ban züllött nők közé kerül ós nem tudja magát igazolni. Igy.találkozik atyjával, aki elégtételt akar ozór* vonni a hadnagytól. A leánynak azonban oz nom tetszik éa ví&bz mogy Pétorvárra. Virino pedig toljo-ficn ösflzotörve tór haza, Egy napon azonban megérkezik Inmyáceki, Minsky hadnaggyal, aki'' lAmondotá rangjáról, hogy a leányt foloBÓff&l
VDhüflHD. ;
$5 * U A
Í947. január 8
A pécsi Nomcetl Ssinhás
vendégjátéka Klskanlzsán
A pécsi Nembeli Színház «^•iittesc a kiskanizsai közönség «Mohivá sára hatnapos vendégjátókra -kimegy Kiskanizsóra, ahx)! az ottani Olvasókörben lépnek fel és a következő darabokat adják elő : Iiecskereki menyecske, Csókos asszony, Gycr-tyafénykei-ingő, Aranykalász, Szökik az asszony, Csak egy asszony van a világon. A vendégjáték első clőadásu holnap, wordán este lel 7 óra kór lesz.. Vasárnap kél előadást tartanak: délután- fél 4-kor és este fél 7-fcor. .»
A nópbSs''óság © heti
térgyafiásaB
Ma, ''kedden tóm-alja a nép-hiróság Beüti a Sándor laszto-nyai községvezető, Lukács 4dám lasztonyai községvezelö-helyettcs. Fintér István lasztonyai nyilas, valamint Takács "I3éla nagykanizsai lakos, volt SS katona bűnügyét.
Csütörtökön áll népbiróság elé Viola Gyula* nagykanizsai lakos, akinek bűnügyében két Ízben tűzlek ki tárgyalást, de mindkél alkalommal bizonyi''lás-kjegésziiés miatt elnapolták. — Ezen a napon felel tetteiért a nyugatról nemrég visszatért Herczseg József- ^agvkanizsai borbélymester, aki előbb kör-r-etvezető, majd városvezető és ¿árásvezető lelt. Ebben a minőségben ő szervezte be a környékbeli falvakat. — Ugyanakkor tárgyalják még Kovács Gyula révfülöpi lakos bűnügyét, aki már a Festetics-féle pártnak Lagja voty és nyilas tagsága alatt Különféle tisztségeket vá-lalt ü pártban.
Szombaton Csorba Kárólv vMAORT munkás bűnügyét lár-ljy alják, aki tagja volt a nyilas ^enii tanácsnak és része volt a MAORT népeinek nyugatra gzál-litanában. — Gábor József nagy-kanksíú párlszolgálatos, valamin K Vécsei Vilmos sormási cipész bűnügyét is e napon tárgyalják.


A rádió szerdai műsora
Budapenl 1. 6.H0 Falurádió. 7 Hi-itjk.v.7.20 ltoggoli zono. 8.15 iíHO lemozok. 10 Rmok. 12 Déli harang-nzó,'' hírek. 18.20 Szabó Gizella . chansonokat énekel. 14 Hirok. 15.15 Rádóiskola. 16.80 Beszélgetés a do-mpkrúeia védőiméről. 17 Hirok. Párthiradó. Vöröskereszt közlőmé-nyék. 18 Angol zene. 18.30 A nagy világszínház ötödik része. 19 Énekes, zenéti részletek a Fekete liliom című operettből. 19.50 Erőss János közellátási miniszter előadása. 20 Hirek, sporthírek. 20.20 Kádió kamarazene. 21.50 Hírek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22,25 Orosz és BBC tánczene. 23 Bach és Händel müvek. 24 Hirek. 0.10. Hirek és krónika franciául.
Budapest II. 17 Tánczene. 18 Hirek. 18.05 Chopin és Csajkovszkij müvek. 19.30 Élőadás a Bajazzók cimü operáról. 20 Esti hangulatok. 20.30 Kádió szabadegyetem. 21 Hirek. 22.15 Részletek az Istenek alkonya cimü dalműből.
VÁROS5 MOZÍ
Kedden, szerdán, ciQt5rt5k6n
Hány Baur remeit alnkitóinvol
Vágyakozás
■(■Postamester" cimü novella)
Eltadiiok köznapokon 5,7, ?a Űrnap 3, 5,7-k''or
Sportrovat Pompás játékkal győztek a zágrábi vendégek Kanizsán
F. D. Zagreb-MAORT MSE 3:1 (0 :4)
1000 néző. Játék vezető Kolléder (Pécs). t
Az európai hirü jugoszláv labdarúgás élcsapatának nagykanizsai vondógszeropléso elé fokozott órdok-lódótisol tekintett Nagykanizsa sport, társadalma. Kár, hogy hirtelen ¿zí bár iáivá vált időjárás az órdoklő-dók túlnyomó részét olriasztotta b így nom lohottefk szemtanúi a kiváló zágrábi ogvüttos vendégjátékának. Krro. az. alkalomra a MAOKT-pálya is ünnepi díszt öltött, a játéktár olőtti árbócrudon a jugoszláv és magyar tiomzoti szinpkx(b lengeti a szél, jolozvo. hogy a pályán a baráti Jugoszlávia képviselői mérkőznek, ozzol is mintegy kiftjflozésro juttatva a két nép közötti egyetértést óh barátságot.
Negyedórás késéssel futnak ld a pályára, a csapatok, elől a zágrábi együttes hófehér nurgbon, a szív
fölött a vörös csillaggal, Ixjnno nagy »Ti< betűvel, majd a MÁ011T együttese. A pálya közepén gyűlnek össze a játékosok, kis ünnepség kövotko-zik. Kölcsönös üdvözlések után Héjjá,. a iMAO BT csapatkapitánya virágcsokrot nyújt át a .vendégeknek.
A két csapat összeállítása a kö-é vetkező-:
FI) Zagreb: Kupocz — Klajics, Majerrics'' — Dőltek, Simonovics, Kapitanovics — Vukas, Loncsics, Murádon, Iíüdika, Dvorjojics.''- .
MAOHT MSE: Kovács — Miha- '' lecz, MilLoi — Szabó, Héjjá, Takács — Szeposi, Lika, Csöngői, Kóth, Kapornaki."
A MAOKT kezdi a játékot, azonban rögtön a jugoszlávok vezetnek támadást. Ezt a MAORT-védolem simán hárítja. A MAORT lelkesen küzd s az 5. percben a vezetést is megszerzi. Kapornaki támadását a jugoszláv védelem csak nehezen szereli partra, a bedobást Takács végzi ugy, Hogy a labda egészen^ kapu aló ivei,* Szepesi a jóbbszéiről jó érzékkel fut bo a la,bdá''ra( s az a fejéről védhetotlonül hutl a zágrábi kapuba. (0:1.) A^vondégok most bolefoküsznek.
Mar az első peronon JJvorjcJics lut ol, mintaazerü beadása a középcsatár fejéről jut a hálóba. (1:1.) Közvot-lenül utána ugyanő molló ío. Erőnen .rohamoznak a jugoszlávok. Előbb a balösszekötő nagy lövését védi nelie-M)n Kovács, majd egy veszélyes támadást csak kornerro tud montoni Héjjá. Szebbnél szobb zágrábi támadások futnak a pályán. A 7. percben a- közópesatár nagy lövését a lovogőbon úszva védi, Kovács. A MAOKT szórványos támadásai most már nom tudnak kibontakozni. A 17. poroljon Kóth a lofutó Vukaat a tti-on kiyül buktatja. A megítélt '' büntetőt a- jobbfodezot pompás lö-véssol küldi a tömörülő Védők feje fölött a kapu jobb fölső sarkába. (2:1.) Gól után a vendégek lofékoz-nok, a MAORT viszont uj orőro kap ós támad. A 27. porcbon Kapor-nalii a félpályáról fut ol, átkerül a jobboldalra s nagy holyzotbon mellé lő. A 30. porcbon ujabb gólt lőnek a zágrábiak. Loncsics hozza. föl a labdát, kijátszik jobbszélre Vukashoz, ő középre ivei, a középcsatár a behúzódó balszélső Dvorjelióslioz játszik, aki kapuba guritja a harmadik gólt. (8:1.) Gól után hiár nom játszik teljes erőbedobással a vendégcsapat. Ragyogó testcselekkol, }>oin-pás lalxiaadagolásokkal. inkább csak iskoláznak, a mérkőzés . hátralévő részében. , •'';''•'' •
A mérkőzésről, illetve a játékosok téljesitményéről irott részletes kritikánk lapunk holnlipi számúban jelenik meg.
nagyon bolefoküsznek. A csatársor pazar .dolgokat produkál, . szobbnél szobb támadások futnak á pályán, a jól tömörülő MAORT-védolem azonban mindont ment. Sorozatos -támadások után a jugoszláv közép-csatár tör ki, nagv lövése közvotlo-nül a kapufa mellett suhan. el. A 14. i»rcboti a hatalmas termetű l>on caics. a zágrábi jobbösszokötő jó labdát kap a középcBatártól, ogészen tisztára jatsza magát s biztos gólnak látszó holyzotlwn lövését nagyszorü érzékkel fogja Koviics. Mos(t a lelkes MAORT is feljön. Előbb Kóth váratlan 25 méteres lövését védi szépen a jugoszláv kapus, majd Szopesi nehéz szögből leadott lövése szú 11 kapu föléi A MAORT továbbra is. támadásban marad, a kitűnő zágrábi. védelem azonban élén Simonovics; középfodezottel minden támadást •visszautasít. A 26. porcben Szopesi nagyszerű csellel átmegy a jugoszláv balfedezoton, bead, a labda visszajut hozzá, végül kapu fölé lő. A zágrábiak ellentámadásánál Vukas nagy lövése száll mellé. Szemre gyö^> nyörü futballt játszik a vendégcsapat. A MAORT beszorul, a védelem elén Kováccsal és Héjjával önfeláldozóan küzd. A 36. percben Vukas lövésszerü beadását szépén védi Kovács. A zágrábiak szemfényvesztő technikájukkal szebbnél szobb támadásokat vezetnek. Egy ellentámadásnál a 39. percben Róth jól indul ol középről, kiad Szepesinek, ő visszajátszik CsöngaiWgz s a kapus caak önfeláldozó ráaobással tudja a középcsatár elől megszerezni a labdát. A 42. porcbon korner után Loncsics gólt tejel, a játékvezotó azonban nem adja meg, hanem «szabálytalanság cimén szabadrúgást itél a vendégek ollen. Zágrábi támadások-Icai végződik az olső félidő.
A második félidőben, óriási orő-bodobásaal kezdenek a vendégek.
— A polgárweti er Budi-pesten
Varga József polgármester ma délután a gyorsvonattal sürgős vá-1*08i- ügyek elintézése céljából Buda-pentro utazott.; Értesülésünk szerint a hét végén már vissza is jön''városunkba.
— Demeter Lászlót választották meg a kanizsai izr. hitközség elnökévé
Tegnap., délután tartotta elnökvá-■lasztö közgyűlését a nagykanizsai izraelita hitközség. Az elnöki tis/tsé-ííot Balázs Vilmos lomondfisa után nom töltötték bo. Ezt a hiányt pótolták most, amikor ogvhangulag és nagy lelkesedéssel^ Dometor László, gyógyszerészt a hitközség elnökévé uiogválasztották. • •
— 20 fokou hidöo volt Nagykanizsán az ójjöl
A Meteorológiai intézet .iolonti: A keletről jött hideg hatalmúba kerítette a Karpát-modencét. Budapesten vasárnap röggel a hőmérséklet tninusz 15 Celsius fok volt, do az ország egyéb Tészoiben 20 fokos hideget is mértek. Bánhidáról és Debrecenből pedig csucshidégot jelentettek mínusz 22 Celsius fokkal. Nagykanizsáig az éjjol 20 Celsius fok talaj monti fagyot mértek. Várható időjárás: A nag^y hideg tovább tart, helyenként fokozódik, havazásra''egyelőre nincs kilátás. A budakörnyéki hegyekbon, a Mátrában és a Börzsönyben 10.15 centiméteres sportokra alkalmas porhó van.
— Halalozás
Ozv. Henel Lajosné szül. Horváth Mária riyug. postaellenőr folyó hó 1-én Kiralynalmán elhunyt. A
fyáezszertartás folyó hó 8-án 9 óra-or lesz a szentforencrendi plébánia^ templomban. __
— A Szocdem. Nőmozgalom a népkonyháért
Nincs égetőbb kérdéso a szocialista jótékonyságnak, mint az éhezőknek mindennapi betevőjét biztosítani^-különösen a szigorú télidőben, amikor a szegénység háztartásai a legtöbb gonddal és ninccsol küzdonok. Ezt a célt szolgálja a népkonyha Nagykanizsán, amely Varga Józsof polgármester foleségénok vozotéso alatt nap-nap után mórhetetion gon-
dok között teremti aló » melecr ÚL& az éhező gyermekek és felnöltcfe százainak. A népkonyha ''ügyénsfc támogatása eleőrendü fr>lo,datá minden társad;i tini szer vezetnek. Átérezve ezt a mu legsürgocóbb feladatot, a bon.dp rejlő cmhorbará&i kötelességet, a Szocdem. Nőmozgalom nagykanizsai szorvowfco január 11-én, Bzombaton pompiis műsorrá táncestólyt rendez a szocdem. part-holyiséglkm és annak tiszta. ,|öví«1 óimét a népkonvha céljaira njánloWfct fel. A műsor "komoly zonoi és irodalmi élményeken kívül a vidámBá* múzsáját íh a cél szolgálatába állítja. Müflor után tánc és büffé. •
bélésbőr utalványaikat ^ vegyék 4» az lparttJötüLoten. rJlnőknég.
— F*lhiva«
Folyó .hó 8-án 15 órától kfc. 16 óráig Kíh- és Nagykanizsán a gázszolgáltatás szünotoi. MAüIff-
tizem f,]; Ir.rmeli''si. oahtaJya.
— ifiapttkcio* yyooyb^tiriar ma: .Feketo Saa'' gyéflymrtár, Fómt 6.
A Magyar Kommunlsttt Párt
nogykanlzsal szerkezete
szerdán este 6 órakor PÁRTNAPOT tart
Előadó: Halna Lnjoi, a központi ozer-ve*esi oSBtáiy veiatoje.
Erdei fuvart^ szeniét^
fUVart és mlndeuBsmS'' ná» fuvart
ÁT Y U''S vállal'' a legelőnyösebben. Cim Rözgonyí u.15.
Felhivom a ktreskcdókaf, hogy a bevallott margirin szelvényekkel f. hó 9-én számoljanak el a közellátási hivatalban. í 1*4
A város tnlajdonát képező Zárda-u. 16. sz. a. kerthen lévft 3 drb. 1 m. hosszú kivágott diófátörzset 1947. évi január hó 10 en d. e. 9 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen eladom. 2®
Kormánybiztos Fóispán tír 5846/kf. , 1946. sz. rendeletére felhivom mind-j, azokat, akiknek tulajdoeában yagy birtokában, felDgyclete vagy kezelése alatt takarmányprés van, kötelesek — különbeni elkobzás terhe mellett .— azt a közellátási hivatalban l; »z. szobában szóbelileg f. hó 8-ig bezárólag bejelenteni.
Polgármester.
Saját icnnéfiU édeíkés pogány vári bárok Mmcreae. Tihlér Jóutof, tscDgcfy c 57. i/.ixm. _____17«
Mcftaeifilaék, 34 évos saolid vi''déUí kerc-bk dó vagyok érés fiammal, 30 ezer forintos ihletem v> n. Tisztesséjjes kereskedőnek a lányát feleségül venném, lehet az gyermektelen özv. kereskedönc ií, az érdekelt életpárom a eimét kiadóba adja le és én mána felkeresem. - . 18>t
Vegyeikereakodéít lakással NagykaRi-zaán vagy vidéken átvesíek. Vasutmenti község előnyben Cualádi házat kerttel bérelek. Müllerné Pécs, Gründler-u. 5. -26
Eladó. Bir''.okíelosztá8 folyián egy fa''álpu szán és egy Köiber rendsieiü tiönnyi Uta;ó-3zán. — Felvilágoailás nyerhető üéi-u''án 2—3 óra közölt Eötvös-tér 28. szem alatt. -39
Nyolc hónapos
fas-k&skufyám
elveszeit.
Nyomravezetője 100 frt jutalomban részesül. Csász, Deák-tér 11.
40
ZALA demokratikus politikai napilap Szerkeszd: BeaeM Joaő föszerkesttö
Szerkesztősig 6» MadlhtvaUl: Fd-uti. Telefon Sl.
Kiadja a Neuuetl Bteottaáó, Nagykar»*»« Bwrkesxtésért és kiadásért felel Benoze Jen«. Nyomatotta .Köxgazdaeágl R.T. Nagykanizsa* nyomdéfában Nagykanissán. , Nyomdáárt letol: Káíoly,
SS* évtatyam. 6. míw.
Nagykanizsa, mi. január 9. ©sOförtök
Ára AO fillér.
Byrnes volt amerikai külügyminiszter Truman elnökhöz intézett lemondó levelében bejelentette, hogy a béke-szerződéseket, igy a magyar békeszerződést is február 10-én fogják
aláirni.
3«nczo Jenő:
A nagy ábránd
Ndmrsak ;i magyar sajtói, de ay, egv>di világ publicisztikáját is foglalkoztatta: az a fasiszta összárak ü-?<*. amit a napokban leplezett lo a budarosti .rendőrség államrendészeti osztálya.. A nagy világlapok kolum-nás cikkekben számoltak be orról az eseményről és nom ogy volt. közöt-1 ük, íunoly a valóságtól eltérően olyan rikító színekkel fostette alá a/" eseményeket, amelyok távol állnak a valóságtól. A »Sie und Er« .imü svájci lap ezen aktualitással kapcsolatosan a magyar demokráciáról nem . a legkedvozőbb cikket közölte tudósítója tollából és nem ko^ rosebljot ir, minthogy'' nálunk na-. ponta fegyveres felkolések vannak, amelynek számtalan zsidó és munkás^ áldozatokat követelnek. Zendülések-""*'' ről, revizionista tüntetésekről szá-'' mo^ be, majd Kovács Imrének, a Parasztpárt elnökének szájába adja: »ífa a csehszlovákokkal nem lehet békésen mogál lapod ni, esetleg háború lehet a két ország között.« Azóta természetesen Kovács Imre a neki tulajdonított képtelen kijelentést a leghatározottabban megcáfolta.
Mindezekből világosan láthatjuk, hogy a világ szeme rajtunk van, hogy minden eseményre, ami itt történik, fokozott mértekben reagálnak a*külföld idegei. No csodálkozzunk ezesi, mert mindenütt a/t hiszik,. hogy Spanyolországot leszámítva, Magyarországon van mog a lehetőség arra, hogy a fasizmus porondra lépjen, mint azt 1919-ben is tett », alátámasztva a nyugat nagy-t őkései nek jxi 1 i t i káj ától," ak i k nek a Horthy-rezsim megfelelő védőbástyát jelentett az akkor még gyermokcipo-!>en járó »Szovjetunióval szemben.
A nagv ábránd azóta is kisért. Még a haboru be sem fejeződött, H. G. Wells, az azóta elhunyt világhírű író máris figyelmeztette a világ közvéleményét, hogv a háttérben jelentékony"angolszász, de különösen amorikai erők arra akarják kormányaikat rávenni, hogy az együtt tartandó hadsoroggfa! s a világ legkitűnőbb had ígépo ivei számoljanak le mindenfajta ellenséggel, ami alatt természetesen a Szovjetuniót ''értették.
A nagy ábránd kisért. Mert a kiöregedett nagytőkés társadalom sehogyan som akarja- belátni, hogy helyébe* egy uj társadalmi rend hatalmas lendülettel van megvalósulóban. Nom akarja elhinni, pedig a történelemből megtanulhatta, hogy a halál, amely szükségszerűm elkerülhetetlen, nemcsak az egyént, de a táreadalmakat is olóbb vagy utóbb, f do biztosan sirba viszi. Érthető, hogy mindönki ragaszkodik az életéhez, az egyén éppen ugy, mint a társadalom ós mielőtt végLog megkondul felette a lélekharang, minden szalmaszálba kapaszkodik, ami csak egy perccel ''is meghosszabbítja földi létét. IIven szalmaszál ma Amerika nagytőkéseinek Magyarország is.
A nagy ábránd itt is kisért. Ez nem vitatható és a legutóbb lezajlott események erre pontosan rávilágítanak. A szomorú csak az, hogy a csatát vesztett tábornokainknak, patkányként nyugatra menekült katonatisztjeinknek s az onnét visszaszivárgott intellektuális elemeknek nem nyílt ki a szemük éa mint a magyar történelem bon mindig, ugy most is, egy olyan kísérlethez csatlakoznak, amely halált, pusztulást
jelent a népre, do már születésénél magában hordja a biztos bukás csíráit.
Egyik legkiválóbb publicistánk erről a kérdésről az egyik vezércikkében többek között, a "következőket írja:
Aa a kisebbség ugyanis, amelv ma Triesztért, a Dardanellákért, Iránért vagy a fasiszta litván követ memorandumáért újra hajlandó lon-no feláldozni Amorika legjobb fiait is, aki kot tíz éven keresztül akkor sem volt hajlandó az európai civilizáció segítségére küldeni, amikor már jóformán a szeme előtt össze-
omlott, Európa csataterein azo-retné megelőzni azt a szociális átalakulást, amelynek előjelei otthon is megsokasodtak. Ahogyan voltak amerikaiak, akik a prosperity éveiben európai történelmi kastélyokat vásároltak, most is vannak, akik kibérelnék Európa klasszikus törté- 9 nelmi csatatereit, hogy saját koofi-ciensük megkimélésével legyék ártalmatlanná azt a Moszkvától Londonig érvényesülő tendenciát, amely az igazsagtalanul elosztott javakat akarja kiogyenliteni s a kevesek és a tömegek életszínvonalát közelebb hozni egymáshoz. Ez azAmorika,
Byrnes lemondott, utóda Marshall tábornok
Byrnes amerikai kUOgyminiszter lemondott. Utóda Amerika volt vezérkari főnöke Marahali tábornok ieta. Marth«!! tábornok most van útban KlnabOl hazafelé, ahol mint Truman elnök külön megbízottja, •gyeameryt próbáit létrehozni Cacngkaisek ós a kommunisták Között. Byrnes külügyminiszter mar az eimult év tavaszén próbálkozott eiő-ször a lemondátsel, emkor az orvoaal azt tartc&oltak neki, hogy kímélje önmagát. Később Truman e nök rábeszélésére megígérte, hogy az ő volt oseilösauam bekeszerzödeaeinek megkötéseig hivatalában marad. -Fe>mentését az etmuit hónapban kérte, miu án % békeszerződése* megkötesere összehívott küütyminiszteri tan«o>kozások sikerrel befejeződtek. Kerté, hogy u>cdját jó''dőben nevezzék ki, hogy megismerkedjek a békeszerződések kérdéséivé! és a nemzetközi béke problémaival • külügyminiszterek marciuti konferenoiájá előtt.
Byrnea kü ügyrrinisz''er je''enieg 67 éves. Egy izegény ir bevándorló fyermeke. 1941-ben s legfeisötb Mróság eiröke lett, később Amerika, háborús mozgósítását vezette 1946 ben külügyminiszter lett éa e kisérte Truman einóköi a potsdami konferenoiára. Azóta résztvett. minden fontos politikai teiáikczcn. Byrnes lemendásánek híre meglepetést kenett Amerikában, minthogy az orosz—amerikai baráti viszonyról a legkülönbözőbb hirek keringtek. Maraha l tábornok kinevezése» politikai körökben áitaiaban azlveeen fogadjak.
Monigorrery tábornok tegnsp V*sziljev»2ki marsall v%ndége volt, aki Moszkvában nagy bankettet adott'' tiszteletére. A banketten a Szovjetunió sok vezető egyéniaége volt jelen és a társaság Sztálin generailaaimua, Vl. György Kiráiy és a két orsaáq hiderajének égátz-ségére ivott. Énettek az angol—oresz jóvlszcnyr.
Felépitik az Egyesült Nemzetek székhelyének palotáját
Newyork, január 8 ■ . Az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára, Trygve Liec Wallace Herrisont, az amerikai műépítészek szövetségének elnökét jelölte tó annak »a bizottságnak elnökévé, amely az Egyesült Nemzetek székhelyét építi fel Manhattan szigetén, azon a telkien, amelyet Rockefeller adományozott erre a célra. Herrison az Egyesült Államok legismertebb építészeti ''szakértője.
Még mindig Triászt ..
''Newyork, január 8 A biztonsági tanács elnapolta döntését a Trieszt ügyében hozott határozatokkal kapcsolatban, amelyekben a külügyminiszteri tanács megegyezett. Mikor az amerikai megbízott javasolta, hogy fogúd jak el. a trieszti megoldást és vállalják a szabadterület kormányzása érdekében a felelősség a delegáltak kétségbevontaK a biztonsági tanács ama jogát, hogy felelősséget vállaljon a szabad terület fölött, melyen a főhatal-
mat a'' kormányzó gyakorolja. Ilyen felelősséget a i biztonsági tanács csak háború esetén vállalhat. Az angol, amerikai és szovjet megbízottak szerint, a többi delegátussal ellentétben, a biztonsági tanácsnak joga van ellenőrzést gyakorolni a szabadterület fölött Az ügy tárgyalását folytatják.
Angol jegyzék Lengyelországhoz a vólaaztasokkai kapcsolatban
Newyork, január 8
Az Egyesült .Államok felkérte Angliát és a Szovjetuniót, hogy csatlakozzék -ahhoz a jegyzékhez, amelyet a lengyel kormányhoz intéz a közelgő lengyel választásokkal kapcsolatban. A lengyel kormány ugyanis nagynyomást gyakorol azokra a demokratikus elemiekre, amelyek nem csatlakoznak a kormány blokkjához. A Jegyzék felvilágo-• silást kér a Lengyelországból érkező nyugtalanító hírekkel kapcsolatban.
, j. >
Montgomery látogatása Sztálinnál
Londoni jelentés szerint Montgomery pénteken látogatást teez a Kremlben Sztálinnál ós utána viez-ezaindul Angliába.
amely az elmúlt háborúban olvaji. szerencsés volt, lioev nem ismerkedett meg a légitámadás borzalmaival, amelyek a győztes ós legyőzött Európára egyformán zudultak; s amolj mogmenekült a legrosszabbtól: otthona szétdulásától, asszonyai és gyerekei elhurcolásától s öregei lebun-kózáwától -- most megkísérelné európai csatatereken elvetni polgárháborújának csiráit is.
A nagy ábránd érthetően Nagykanizsán fokozott erővel kisért; A nemrég leleplezett Lenk András-féle összeesküvés, amelynek megdöbbentő adatait a. népügyészség nyilvánosságra hoztá, ugv eszközei-ben, mint kitűzött céljaiban {ionto-_ san egyezik a most Budapesten feltárt veszedelmes fasiszta megmozdulással. Lehetetlen az összefüggést a kettő között mag nem látni, éppen ezért, bizonyosak vagyunk, hogy s nyomozó hatóságok e téren még nagv meglepetéssel szolgálhatnak. Lank András egy megtalált okmányban jelenti az amerikai övezetből itt járt-, de elfogott futárnak, hogy 700 fegyveressel számolhatunk. .— Ugyanebből az övezetből indult ki a leleplezett budapesti összeesküvés ie, onnét kapták ugy az anyaei, mint ou erkölcsi biztat; íst. A budapesti államrendőrség ''''előtt fekvő beismorő vallomások eziránt kétséget nom hagyhatnak. Nem lehet vitás tehát, hogy honnét indult el a »Nagy ábránd«, honnét táplálkozik u magyar reakció lelki és anvagí kádere, honnét vár erősítést, hogy elvégezhesse romboló feladatát. * V
A Zala jóval a budapesti összeesküvés leleplezése olőtt felhívta, már a közvélemény figyelmi a közelgő veszedelemre. Az események igazoltak bonnünkot. Meggvőzodé-sünk, hogy a kellő eréllyel es pontossággal lefolytatandó" nyomozás ezen a téren-még nagyon hasznos munkát végezhet.
»Félelemmentes életot akarunk«., mondotta e. gránitkőbe kivánkozó mondatot Roosevelt olnök, -akinek egész életműve bebizonyította, hogy eléggé messzi látott ahhoz, hogy ne akarja az emberiség fejlődését mesterséges akadályokkal nohozitoni. Akadályokkal, amelynek módozatait és keresztülvitelét az elmultak szomorú történéseiből már ismerjük, amelvek egyenesen megindítói és segítőtársai voltak Hitler uralomrajutásának, így mindannak a szerencsétlenségnek, amely ennek következtében ay. emberiségre zudult.
Félelemmentes életet akarunk, éppen a&ért nem tűrhetjük, hogy hatunk mögött gyilkolásra és fasizuius-7-a szervezkedjenek ingyenélők, naplopók, bárhova tartoznak is, bármennyire síuikomberek is azok, ha a gazdasági életben nélkülözhotet-lermok is minősitik óket. Nem érdekelhet más bennünket, mint biztonságunk és ezael a demokráciánk biztonsága, ha ez pillanatnyilag termelésünk visszaesését is jelentené.
A gyilkosságokra, rablásokra, » horthysta-uralom visszaállítására és a demokrácia megdöntésére törekvők -nagy ábrándját széttöri most a ma- « gyar demokrácia ereje, hogy végül eltűnjenek azok az ostoba illúziók, amelybem Íróasztalok mellett fejüket összedugó ködevó uráli —i a nép ol-lenségei — magukat a fölszabadulás után két esztendővel is ringatják.
ZALA
1947. január 9
Legújabb táviratok
Pál görög trónörökös az északgörögországi határmenti zavargások színhelyére utazik. Visszaérkezése után .György görög király és Caida-risz miniszterelnök is ellátogatnak az ("szaki tartomán''vokba.
A szövetséges parancsnokság megerősítette azt a berlini hirt, hogy a német bíróság, halálra itélte Vilma Hörnicke 47 éves orvosnőt ós Holene Vieczeit''k ápolónőt, mivel ogy kel''t-németországi szanatóriumban az elmebajosok százait\krvégezték. A né-németországi folloEbviwi bíróság mindkettőjük kegyelmi kénényét elutasította.
. *
A l-olügyminiszuir 4-én koJt rendeletével a Szombathelyen megjelenő Nyugati Kisújság oiraü hetilapot ki''t hétre betiltottá, mivel a .január S-iki számában az ország belső rendjének és közuyugalniának. megzavarására alkalmas] cikket közölt. A belügyminiszter január 3-án keh rendoletével a Hódmozóvásái-belvcn megjelenő Vásárhelyi ''Független Újság cimü nupilaiwt egy Beire betiltotta, mert decembor .''Vt-i számában az ország külpolitikai ér-''dekeit súlyosan sértő közlemény jo-tent níog. Ugyancsak január 8-án kelt rendeletével a Székesfohervárcai megjelenő Fehérvári Kis Újság c. napilaixrt tt napra beszüntette, ''mert docemoer JJl-íki számában az ország belső rendjének és nyugalmának megzavarására alkalmas cikket közölt. \
*
A stockholmi rendőrség Szilveszter estéjén letartóztatta .Tackson Eveland 18 éves tiut, mert fel akarta robbantani a városi könyvtárt. Ki vallatásakor bevallotta. * hogy az utóbbi hetekben Stockholmban elkövetett bombamerényleteknek is ő volt a tettese. Még szeptemberben 50 kg. robbanóanyagot szerzett be Stockholm egyik külvárosában lévő lőszertárból és azt hasznát-ta fel sorozatos merényleteinek végrehajtására.
*
Auer Pál párizsi magyar követ Clevelandba utazott a Nemzetközi ( gyek Intézetének üléseire.
*
A holland minisztertanácsteg-nupi ülésén meghatározta Hollandiának ;i német békeszerződéssel kapcsolatos álláspontját, A minisztertanács határozatait parlamenti különbizottság elé terjesztik.
Ábrahám Pál meghalt Amerikában
A kitűnő magyar komponista, aki u háború kitörése olőtt Párizsba, majd Amerikába emigrált, ahol né-fcány nappal ezelőtt, mint értesülünk, meghalt. Ábrahám Pált súlyos idegösszeomláesal szállították az egyik Newyork melletti szanatóriumba, ahol örökre lohunvta srx>mét.
Megnyílt a budapest—belgrádi műút
''ÍUldv Zoltán köztársasági elnök vasárnap délelőtt ünnepélyes külsőségek között adta át rendeltetésének a. budapest— belgrádi nemzetközi müut magyarországi szakaszát. Az ünnepség Kecskemét határában zajlott le, amelyen Gerö Ernő közlekedésügyi miniszter mon-avatóbeszédet.
Több értelem, több hit, több ered Kény a tanulás nyomán; — adakozz a népi kollégiumra!
f-
Határon innen, határon túl
A newyorki rádió beszámolt a most készülő amerikai filmekről s a többi közölt kiemelte,. hogy nagyszabású film készül Franklin Roosevelt életéről és politikai pályafutásáról. A filmet februárban mulatják be Nowyorkban. Film készül XII. Pius pápa életéről is. A film alkotásából részt vesz Spellman* bíboros. Nagy érdeklődéssel várják a ; Germán tó day- cim ü i''il-inet is, amely X tant''törsz ág mai éleiét ismerteti.
*
A Gazdasági Főtanács 1 millió dolláros karácsonyi importkcrctet en-gedmyezctt bizonyos luxuscikkek be hozatalára. Azért, hogy az államnak ebből vám és luxusilleték révén megfelelő bevétele legyen és a bizonyos helyeken• lévő pénzfeleslegeket igy elvonja. A drága textilanyagokat és egyéb luxuscikkeket még nem tudták behozni az országba. Két hét alatt nem is lehetett az akkreditive-ket megnyitni. Csupán a 300.000 dollárért vásárolt egyiptomi cigaietta érkezett meg.
A Times irjn : Egy embert, aki 18 esztendővel ezelőtt eltűnt és azóta a délsvédországi Smaa-land-erdőbeh kezdetleges körülmények közt élt'' most visszavezetnek a polgárosult életbe. A férfi húszéves korában mondott le a társasélet előnyeiről. Ez a »Tarzan* csak nagy ritkán — főleg télen — látogatott Lekeby-ben lévő otthonába, hogy élelmiszert vigyen magával a nem messze lévő erdőbe. Az orvosok megvizsgálták és nem találták elmebetegnek. A vadonban való élei nem ártott .egészségének.
» - -x
Az > Action« cimü francia hetilap újévi külön számában nagy cikket közöl Szent-Györgyi Albertről. Ismerteti a Nobel-díjas tudós életpályáját, majd ezt irja:'' Az a Szent-Györgyi Albert, aki tegnap időt tudott szakitani magának laboratóriumi munkájából.. hogy •tevékenyen k üzdőn ,a nádk ellen, ma Kiveszi a részét olyan ifjúság megreformálásából, amelyet az egész emberiség számára azonos eszmék hatnak át. Erejének nagy részét arra fordítja, hogy a tudomány fórfiait a boldogság, a béke, az emberi szolidaritás eszményei felé vezesse egész ékesszólásá-
val és elvhüségével.
*
A főváros vezetősége régóta foglalkozik azzal a gondolattal, milyen demonstratív módon emlékezzék meg Budapest felszabadításának évfordulójáról Elhatározták, hogy a n Budapest tulprudll" kiállítás keretében külön nagy teremben mutatjdk be azt, hogy a Szovjetunió és a Vörös Hadsereg milyen támogatásban, részesisitette a romokban heverő fővárost a felszabadulást követően. Most jelentették a főváros polgármesterének, hogy a kiállítás anyaga nagyrészt már együtt vanés megkezdik a különterem berendezését. A felszabadulás évfordulóján,, február 12 én ünnepélyes külsőségek között nyitják meg a kiállításnak ezt az érdekes termét.
*
A 23 éves, rendkívül csinos Ingeborg Petterson fél évig mint az amerikai női segéd szolgálat egyik tagja szerepelt. Kitűnően beszélt angolul és igy mindenhol, mint az amerikai hadsereg tagját fogadták, miáltal könnyen
lebonyolíthatott különböző visszaéléseket. Az amerikai hatóságok rájöttek az ii/. jenekre és letartóztatták. Akkor derült hogy nem is yankee, hanem német. Tiz évre ítélték, melyet a
kasseli börtönben kell leülnie. * «
Az elmúlt évek során sok mezőgazdasági terület maradt mqg-müvéletlenül. Most a honvédelmi minisztérium.'' szépei kezdik meg a parlagon heverő lerüleiek1 megtisztítását a métennaga ssúgu gyomtól. Lángszórós osztagok égelik fel az elgazosodott ierilletéket és arról is-gondoskodnak, hogy cllakarilsák a visszamaradt aknákat.

A svéd lapok állandó rovatot tartanak fenn a szökésben lévő háborús főbünösök végleges és visszavonhatatlan tartózkodási helyéről. Az ARBETET mostanában Mariin Bormann dél-amerikai lakhelyét találta meg. A lap szerint Hitler vo t helyettese október 11-én Mnlmöben járt és onnan szökött át a tengerentúlra.
*
Gáspár Kálmán 16 éves jánoshalmai inenhelyi gyermek az év utolsó napján titokzatos körülmények közt meghalt. A megindítóit nyomozás megállapította, hogy: két évvel ezelőtt a i''iul pajtásai játékközben feibelőtték. A golyó az agy körülhe-lyezkedett el és a gyermek éltébe került volna, ha kioperálását annakidején megkísérelték volna. Felgyógyult és fejében a golyóval két évig élt. A golyó elmozdult és a.fiu azonnali halálát okozta.
A békeértekezlet összes költsége, melyet teljes egészében Franciaország viselt, kereken, 116,250,000 frankra rúgott, eb- '' bői .anyagi .kiadásokra 97, személyi költségekre 28, a Luxem-j bourg-palola átalakítására és jó-karba helyezésére pedig 21 millió frank esett. A konferencián, egyébként 1385 delegátus, titkár és segéderő, lovábbá 2500 újságíró veit részt, akik összesen 125 ezer liter benzint és 50 tonna
pnpirl fogyasztottak.

Az újesztendő filmprogramul-jui azt bizonyítják, hogy hu a plaszlikum problémája még mindig nincs kielégiló módon megoldva, a színes technika annál tökéletesebbé vá t s «jjnek következtében 1947-ben már n legtöbb film szitiesen készül, nemcsak Amerikában, hanem Európában is.
11 forint lesz 1 kiló narancs
Mogindul a narancsszállitás Magyarországra. Ezzel kapcsolatban a közellátásügyi miniszter megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a spekuláció a rég nem látott gyümölcs iránti érdeklődést ne használhassa ki. A közellátásügyi mir.isrté-rium megállapította a narancs árét. A nagykereskedői ár ládával együtt S formt Lesz kilogrammonként, a
fogyasztói ár pedig 11 forint.
____
— Felhívás
Felszólítjuk mindazokat, akik u szentgyörgyyári hogvpásztori fizetési még nem fizettek be, hogy 3 napon belül ''végrehajtás terhe mellett fizessék be. Fizetés nelye: Szálinger József Eöt*5s-tér 81.
Homonnai Márton
Amerikába szökött
Németországból most hazaérkezett xnvugatosok« hozták azt a szenzációszámba menő hirt, hogy Homonnai Márton, a magyar uszó- és vizipóló-sport egykori "kiválósága sok más fasiszta társát követve, szintén átszökött Amerikába.
Elmondották a ha^rkezettek, hogv Homonnai — aki néhai Kom-jádi Bélának, a feledhetetlen rizi-pólókapitánynak köszönhette karrör-jét -, hosszú ''ideig Németország különböző városaiban tengett;) életéi cs minden fáradozása Sda irányult, hogy Amerikába való beutazási engedélyt szerezzen. Ez az elmúlt hó napbán sikerült is noki s az ukrajnai munkaszolgálatosok rottógott. parancsnoka. a budaj>esti nyilasostrom szörnvüségoibon elöljáró egykori ri-zipólőbajnok áthajózott Amerikába, hogy igy meneküljön mog a felelős-ségrevonás elől.
Az ország létérdeke, hogy az agrároliét -megszüntessük
Bárányos Károly földműve-lésügyi miniszter a napokban előadást tartott a rádióban u mezőgazdasági helyzetről. Hangsúlyozta. hogy az állami traktorszolgálat szervezését mór megkezdték és biztos benne, hogy tavasszal az nagy segítségei jelent majd aj igueröt nélkülöző gazdáknaf. A gépesítés körébe tartozik uxnezőgazdasági ipar fejlesztése is. (Gondoskodnunk kell'' továbbá arról is, hogv a nehéz munkájában megbetegedett mezőgazdasági munkás megfelelő orvosi kezeléshez és olcsó gyógyszerekhez juthasson. K* kell építenünk a mezőgazdasági társadalombiztosítást.
Az uj magyar mezőgazdaságnak nemcsak annyit kell termelnie, nant a nagybirtokok Magyarországának, hanem annál többel és ami a Legfontosabb, olyan terményeket, amelyek biztosítják az ország valamennyi dolgozójának jó ellátását és amellett az exportpiacokon a legkönnyebben helyezhetők el. Szembe kell néznünk azzal u ténnyel is, hogy buzatermslé-sypk egyeduralmát lega ább felerészben fel ke l adnunk. Minőségi termelési keli folytatni, azután ipari és kereskedelmi növényeket és mindig'' piacképes gy ü m ö l csö t, konyha kertészeti termel vényeket keli'' termelnünk. Tenyésztenünk kell a külföld által nemiig szívesen vásárolt baromfit, Arra kell törekednünk, hogy megfelelő mennyiségi! tojásunk legyen.
Nemcsak a parasztságnak jogos kövelelése, hanem az egész gazdasági életünk érdeke, hogy az agrárollót megszüntessük. Szükséges, hofp- a termelő méltányos haszonhoz is jusscai. Ez az alapja a mezőgazdaság újjáépítésének. Meg kell vizsgálnunk, melyek azok az árak, amelyek mellett érdemes többet termelni. Mec kell oldani a mezőgazdasági hitel kérdését is.
— inainkéi*« gyégyuertó*'' ma:
„Igazság* gyógyszertár, F6~ut 12.
A Magyar Kommunista Párt
nagykanfaMi saenr*xete
szerdán ette 6 órakor PÁRTNAPOT tart
Előadó: Hal*« Laj®«, a központi sxer-
veteai osztály vezelóje.
Minden érdeklődőt pártálláera raló tekintet nélkül szívesen lát a Vattásig
lM7. 3 sumér 9
2 A KA
Hírek a viláiJövárdSiiiÉl,
Bhim miniszterelnök tegnap ,-^íj. bejelentett*'' Monnet-térv végrehajtását. melynek erodmé-ti''vt* érdekében már megtették u ¿¿üksége» intézkedéseket. Külö-uőst''ji az acél, szén, cement, építési. mezőgazdasági és közlekedésügyi iparágakat fogják modernizálni és fellendíteni. *
Egy 14.000 tonnás angol hadihajó a szalótaiki öböltől keletre uszó aknára futóit. Suíyosabb sérülése nem történt. Egy másik •uu.t>i hajó uU>an van segilsé-aérí
* *.
\i ;ingol kormány ma dél-dőtti ülésén törvényjavaslatot írrjesztett elő az ország termő-lóliijének és termékeinek el en-ör/A->ére és felhasználási .módjá-iijL irányításán«.
» .
A m''-üiííi szukszeitov^luk nem kaptak. Wlútíulmwást a ttaakaz..<rvowti r i 7.ővtitsój^lvaló csatlakozásra «in «/ amerikai hatóságok réhzérór
;!\«-n felhntnlmaziÍHn''í] t»zó hoib volt,
*
v'' *
A íihik''ui ImilítenRorÚHZOl <vgy cir-¿«lóján mazik Görögországi)!» az Wtfvmütt Nom/oU''k áiutl kijeiéit, bi-*ui*«i*r> «melynek n görög, bolgár, 4J!í''m» juuosxláv liatíirincldomwkft &1) kivivAgalni. A bizottság tngjni-
tuk nxámu 10 17.
*
M*r*hull tábornokot, uki Kinábun ''fruman elnök külön megbízottja »olt, vbszahivták. A tábornok víhhwi-hivi*tának oka. hocy Amerika újból fontolóra veszi Kínában folytatott pjlitíkáiát. .Marshall tábornok rósz-loto» jelentést tesz a kinai kérdéssel kapceo latban és az amerikai kor-iiuiny magatartása a Marshall tábornokkal folytatott értekezlet ered-
mt''rjyétól függ.

\y. Egyesült Államok kormánya jegyzéket* intézett a Szovjetunióhoz óe Kínához, amelyben kéri a két Nagyhatalmat, hogy késedelem nélkül nyissák meg a világkereskedelem «iámára Dairen kikötőjét. Dairont jBksnleg orosz katouaság kormányozza. Az 1945-ben kötött szovjet-k''inai egyezmény szerint kinai közigazgatás alatt "Dairent szabad kikötónek tellett volna nyilvánítani.
A bázsksrsttysi MAORT Munkás
Kultúregyesület
í. hó 6 án Gyurcsák János rendezésében, — aki a „János vitéz^-t 4B rendezte — nagjr sikerrel adta •lő a „Gyertyafénynél'' cima három-felvonásos lenés vígjátékot,
A szereplók minden ta^ja, a rövid előkészület elUnére, l^en Jól játszott. Báró Rőder Frigyeit Vas* Pál alakította vagy taiari nem is alakította, Hím uity láttuk, ó egy született báró. Qigztuti, az inasa Üyur •sök János, aki mén t\ Kazdaiat is felfiimulta. Mária i Oyurcsák Janosné minden mozdulatában művészi tudA* s&t tükrözte felénk, Nagyságos asz-•aony izerep^ben Teleky Józsefné, a férj szerepében Csutl János, Vall szerepében Bedó Márika, mint aofór Cmődl János és mint pincér Vlgh Lajos ugyanolyaa Jói szerepeltek, mint nagypraxisu partnereik.
Elkészült a vádirat a lisztpanama-Ugyben
Még 6 héten vagy a jövő hét «lején meg lesz a főtárgyalás
VÁROSI MOZI
Keddea, «zerdáa, cifitS''tlkSn Hatry Baar rtmek a)*kitá*«T«l
Vágyakozás
(.Postamester* című növeli*)
Bó*disok köznapokon 5.7, vuérnap 3. 5. 7-kor
Lapunk december 1-iki számában adtunk először iiirt arról, hogy az Élelmezési Munkások Termelő, Értékesítő és Beszerző Szövetkezetének Magyarutcai sütödéjében nagyszabású lisztvisszaélésnek jöttek a nyomára. Az ügyben, mint megírtuk, azonnal megindították a legerélyesebb nyomozást, melynek folyamán a~ nyomozó hatóságok több letartóztatást eszközöl iek. A nyomozást nrár a karácsony előtti héten befejezték, amikor is a nyomozati iratokat áttették az államügyészséghez. Dr. Garádi István államügyész már el is készítette a vádiratot, amelyben hat sürün gépelt oldalon huszonkét nagykanizsai lakost vádol meg árdrágítás! visz-szaélés bűntettével és a közellátás érdekeit veszélyeztelő bűncselekménnyel.
A fővádlottak Kaszás Ferenc üzemvezető, Schulthcisz Lajos .szövetkezei! elnökigazgató és Farkas Dániel könyvelő, akik a szövetkezet ügyeit vezolték, A vádirat szerint, mint u szövetkezel vezetői szeptember Közepétől november 28-1«, amikor az emlékezetes vizsgrtiut vo t, nem tudtuk elszámolni 102 mázsa hatósági liszt jegyével, Ezt n meny-njiséget, valamint 110 mázsa feketén vásárolt lisztet, amelyet n kanizsukörnyékl - malmokból szereztek be, felsütötték barna és fehérkenyérnek, valamint sós-bucinak és vizeszsemlyének. Ezeket, a sósbuci kivételével, a hatóságilag megállapított legmagasabb fogyasztói árnál jóval magasabban hozták forgalomba. A barna kenyeret általában 1-1.50 forintért, a fehérkenyeret 1.50—3 forintért árusilották kilogrammonként, természetesen jegy nélkül. A vi-zeszsemfyét 30—40 fii érért hozták forgalomba, szintén jegy nélkül." A sósbucit liivata os áron, de a rendelettel ellentétben, szintén jégy nélkül árusították. *
A feketén vásárolt 140 mázsa lisztet .hatósági kiutalás és, szállítási engedély nélküí magas áron vásárolták a környékbeli malmosoktól. Itt kapcsolódjak be a vádiratba vádlottként a/ok a toalomtulai c!onosokvaléiktől a lisztet vásárolták. Nyolc malmos szerepel a vádiratban^ akik mind nagyobb tétel lisztet udtak el n nagykanizsai szövetkezeinek. Dr, Szabó tytván sor-mási, Kiss Pál klsróesui, Gottllel) József ós Hirsehler István füzvölgyi, Vig István letenyel, Zsoltár Gyula zatónwrenyed, Hn-louh István sormúsi ós Kőhalmi István magyarszcrdaheiyl mu-lonuulfljdonoiok vo tdk azok, akik u 140 mázsa lisztet folyn-mulosnn. kisebb-nagyobb tételekben Jakab István iavadultni ellenőr utján Nagykanizsára szállították. A szövetkezet vezetősége azonban nugyobb meny-nyiségü lisztet vásárolt Kreft Jözsef hatósági lixzlelosztók>i is. Kreft Józsefet és Jakabot, mint közhivatalnokokat is mje »vádolja az államügyészség. Kreft József ugyanis mint hatósági lisztelosztó közhivatali tisztséget viselt. Jakab Ist\á nnk^ec''i^iri t javadalmi elenőrnek az lett '' volna a feladata, hogy a hatóságilag kiutalt liszteket a mai- -moktól átvegye és azt Kreft Jó-
zsefnek adja át. Jakab azonban nemcsak a hatóságilag kiutalt lisztet, de a feketén őrölt liszteket is átvette a malomtulajdonosoktól és azt Krefthez szállította a Közellátási Hivatal teherautóián. Ezekért a szolgálataiért Krefttől és a szövetkezettől anyagi juttatásban részesült. A malomtulajdonosok a vádirat szerint a kenyérflfsztet általában. 90 fillértől 1.40 forintért, a finomlisztet pedig 1.50-2 forintért adták el Kreftnek, illetve az Élelmezési Munkások Termelő, Értékesítő és Beszerző Szövetkezetének.
Mint már élőbb emiitettük, a hatóságilag kiutalt 102 mázsa és a feketén vásárolt 140 mázsa lisztet felsütötték fehér- és barnakenyérnek, sósbucinak és vizeszsemlyének. Ezeket részben ismeretlen magánosoknak, részben ismert nagykanizsai vendéglősöknek adták el. Az államügyészség ezeket is megvádolta. Ok hatan vannak: Szcvcr József vendéglős, Pénzes Antal, u Koromf tulajdonosa, Mózes Ferenc, a Gcmrál kávéház tulajdonosa-, Kiu-esztesi Géza, a Muskátli tulajdonosa, valumint annak főpincére, Poloctek Ferenc, továbbá Tuboly Gyula kocsmáros, Azzal vannak vádolva, hogy a kenveret és a zsemlyét jegy nélkül, a hivatalosan megáHu-pilolt fogyasztói árnál magasab-oan vásárolták.
A lisztpanamába még belekeveredett három nagykanizsai pékmester. GoSszy Károly, Farkas Károly és Szabó István, akik összesen 4 mázsa lisztet vásároltak Kreft Józseftől, szintén hatósági kiutalás nélkül.
Az elkészült vádiratot dr. Garádi István államügyész tegnap áttette a törvényszékhez, ahol ma döntenek arról, hogy a tárgyalást mikor tartják meg. Any-nyi már bizonyos, "hogy a lisztpanamát még ezen a héten, vagy a jövő hét elején tárgyalja dr. Almássy Gyula törvényszéki tanácselnök elnökletével az uzsoratanács.
A rendőrség által lefolytatolt nyomozás során felmerüli az ,a gyanú, hogy az Élelmezési Munkások Termelő, Értékesítő és Beszerző Szövetkezete sütődéjének vezetői, Kaszás Ferenc, Sehultheisz Lajos és Farkas-Dániel még a sikkasztás bűntettét is elkövették, Az uzsorabiró-ság eljárási szabályai szerint azonban az úgynevezett köztör-vényi bűncselekmények (lopás, sikkasztás, stb,) nem tárgyalhatók az árdrágilási és a közellátás érdekeit veszélyeztető bün-cselekmónyekkel, tehát együttsen nem is bírálhatók el, Ezért az állumügyészség továbbra is folyamatban tartja az, esetleg fennforgó sikkasztás vagy hűtlen kezelés bűntettében n nyomozást, elbírálásukra azonbun csak az áfdráj^tási ügyben hozandó Ítélet jogerőre emelkedése után kerülhet sor.
Az NVTE Január hó 18-in rendezi nagy téli sportbálját
Mint az NVTE agilÍB vezetÓ8égé: tói értesülünk, az egyesület ez évi nagy téli sportbálját folyó hó 18-án fogják megrendezni a Szociáldemokrata Párt helyiségében. A bál iránt városszerte máris nagy érdeklődés mutatkozik. >.•,''.
Fagyhullám Európaszertt
Nagykanizsán minusz 22 fokot mértek
Néhány hete hatalmas fagyhullám köszöntött Magyarországra, amely egész Európát elárasztotta. Nagykanizsán ma reggel minusz 22 fokot mértek. Budapesten tegnap minusz 11 fok hideg volt.
Nemzetközi viszonylatban Ausztria tartja a rekordot, ahol az amerikai hatóságok vasárnap minusz 36 fokot mérlek. .Berlinben minusz 20 fok a hőmérséklet. Londonban bejelentették, hogy a fagy miatt áramkorlátozásokra kerülhet sor.
A Dunán Vác és Budapest között áll a jég. A Tisza és mellékfolyói, valamint a Balaton szintén be vannak fagyva. A Meteorológiai Intézet szerint ujabb havazás várható élénk széllel. A hővérséklet alig változik.
A népbiróság tárgyalásai
A népbiróság dr. Béres-tanácsa tegnap tárgyalta Takács Béla nagykanizsai lakos, volt SS katona háborús bünttgyét, akit az enyhítő körülményekre való tekintettel mindössze hathónnpi börtön tv Ítéltek, - Belina Sándor lasztonyuJ községvezetőt 1 évi börtönre Ítélte a népbiróság, Lukács Adóm laszlonyai köz-ségvezeU''ihelveltest hétfhónupi börtönre Ítélték. Ezek az Ítéletek jogerőre emelkedbek, - Pintér istván laszlonyai lakost, aki a vád szerint a nyilaskeresztes párt szervezetében tagkénl tevékeny működést fejteti ki, a népbiróság felmentette az elkne emelt vádak alól. A népügyés« az ítéletet megfellebbezte.

Templomfosztogatás Budapesten
Vízkeresztre virradó éjszakán ismeretlen tettesek betörtek a Rózsák-terén lévő plébániatemplomba, ahonnan az arany kegy szerekét elrabolták. A^ budapesti rendőrségen lehetséges, nek tartják, hogy ez a templom-rablás egyik láncszeme annak a betöréssorozatnak, amely az utóbbi időben az egész ország* ban felütötte a fejét. Valószínű,"""hogy egy szervezett rablóbanda követte el ezeket a betöréseket. A rendőrség a legerélj*-sebb nyomozást indította meg,--

KOKSz közleményei:
Füszerkereskedő szakosztályunk árjegyzékének árvtUtozá" sai irodánkban ugy,helyi, mint vidéki tagjain ré.széi*e betekintésre rendelkezésre állnak, *
Kiknek kell kitárt kés/.Jteniök megtudható irodánkban vagy u
kifüggesztett hirdetőtáblánkon. *
Kevés érdeklődő mellett tartottuk meg évzáró gyűlésünket. Akik távoltartják magukat, nincsenek tisztában azzal, hogy mily feladatokat kell a KOKSjs vezetőségének az ujesztendő-ben megoldani ^
Árkalkulációs könyvét, amely megkönnyíti gondjait, ne tt* lejtse el megvenni.
2 A LA
HI RE K
Áthelyezték Pozsonyi Attilát
Pozsonyi Attila ezredest, o honvédelmi miniszter saját kérelmére Zalaegerszegi« helyezte, ahol átveszi a honvéd kiegészítő parancsnokság vezetését. A nagykanizsai kiegészítő parancsnokságot jelenleg Klebels-berg Ödön látja el.
— Ime, a műsor!
Eddig csak suttogni hallottunk róla, hogy milyen nagyszerű lesz a iázocdem. Nőmozgalom január 11-én, szombaton este rendezendő műsora. Most itt a műsor, ami igazolja a hozzá fűzött várakozásokat. A következő számok szerepelnek: a Centrál zenekarának operett-egyvelege, szaval Szerdahelyi Győzóné Baán Juci éa Szabó Borény, Kardosné Rózsa egy balett, ogy niodorn és ogy ma-;gyar táncszamot ad elő Iyankovits Ferencné kíséretével, zongora-négy-! kozeet játszik Fischolné és Bchünné, magánszáraokkal lép fel Brónyai Lajoa és-dr. Béres Sándor, Pók Annié magvar nótaazámát & Felső-sasnekar kiséri, tangóhanhonika-Hzá-mok ugyanabból a zenekarból, ft MAORI''-énekkar nzámai 6« utolsónak a »Hófohérkü és a hót törj*« vidám U''uiüimntomim. Itolépődimk 4, a, 2 forint,, müaor után úi''knzok-iwk tánojögy 1 forint.
A /ónét FoIkó lló/wf hangulat-"/•noküra HHöjgálUvtJfl,
— Haüif «yoly-hlr
A nagy kan i»nai Vérvtokoftá/it éi-tu-MÍti B&urka JyujoB /őluulnugy étt AJ-tor Miklóa hadifoglyok huKS&tarto-mftt, hogy róMÜkro hivatalos értoai-iés érkozott, amit a Osongory-ut 4. •zám alatt lévő fióknál, u. Néptaka-rékpónítárban átvehetnek.
— Sakkhlr
A Kommunista Pártban nagy «akkélet folyik, ezért a sakkcsoport vezetőség elhatározta, hogy háziversenyt'' rendez. .Tekintettől arra, hogy kevésjtábla áll rendelkezésére, ÍE^ieljoub ítí résztvevő novozését fo-gaaliatja éí & vorsonyrondozőség. A verseny jaguár 19-én" délután 8 órakor kezdek. Nevezési határidő január 16. Benevezni lehet Cziboly Korencnénél a Kommunista Párt helyiségében. A verseny megindulása . után lapunk állandóan beszámol az eredményről.
— Figyelem vasutasok!
Srtesités arcképes igazolvány ügyben ! '' Üzletvezetőségtói kapott távirati rendelet alapján közlöm, hogy a MÁVAG alkalmazottak, nyugdijatok és ezek családtagjai 1946. évre érvényesített alacsonyabb kocsiosz-tályu féljegy váltására jogosító igazolványának időtartamát 1947 január 31-ig, a közalkalmazottak, '' nyugdijaöók és családtagjainak 1946. évre érvényesített féláru jegyváltására "jogosító arckúpos igazolványának érvénytartamát podig 1947 fob-ruár hó lö-ig moghosszabbitották. Aa (UhmáafSnők.
— Felhívás
Horváth Tomotkorási Vállalat fol-feirjft a Foliérvári flomotkraóHi Egy-Urt tagjait, hogy sürgősön jolontkm-swiwk ti MAV szertárban,
— Köszönetnyilvánítás
Vitidúon jó barátaink én ismDrő-uuink, kik drága jó férjom, édesapánk, nagyapánk. Szabó István to-
rciot&ión mogjolmioMÜkkol vagy bármi más módon tnólysógoa fájdalmunkban osztozni Hzivosok voltak, fogadják ozuton is hálás köszönetünk ki-fajetését. A gyászoló cfíolód.
— Hirdetmény
Folyó hó 9-én délelőtt 10 órakor a rendőrkapitányság udvarán 1 drb. .. bateg tó árverésre''terül a legtöbbet ígérőnek. Németh László rendőr-főhadnagy e. k.
Sportrovat
Mit láttunk « vasárnapi F. D. Zagreb—MAORT M8E
mérkőzésen?
A jugoszláv labdarúgás élcsapatának számító FD Zagreb nagykanizsai vendégszereplése teljes sportsikert hozott. Azok a futballrajongók, kiket a vasárnapi szibériai hideg som tudott a MAORT-pályától elriasztani, mérkőzés után a legteljesebb megelégedéssel távoztak, mert olyan . játéknak voltak szemtanúi, amilyet eddig Nagykanizsán ^egyetlen labdarugocsapattól sem láttunk, beleértve mult évi vendégeinket, a Ferencvárost és a Csepel FC-t is. Pedig a zágrábi vezeték szerint a csapat Nagykanizsán közel sem nyújtotta azt a játékot, mint amit például Pécsett mutatott. A vendégek Bátaszékről, ahol 8 góllal győztek, Nagykanizsáig fűtetlen, jéghideg kocsiban ^utaztak s a játékosok csaknem kivétel nélkül átfázva, betegen álltak ki a MAORT elleni mérkőzésre. önkéntelenül is arra gondol az ember, vájjon mit tudhat ez a csapat odahaza, amikor saiát pályán, kipihenten állhat ki a mérkőzésekre i Pödig igy is tökéletes csapatmunka, néhány kiváló lalxlamüvéaazei jellemezte a zágrábi együttest.
Egyénileg Kupaca kapusnak nem volt noliozobb védenivalója. A két hátvéd egyformán megbízható, jó játékon, A fodozotaor legjobbja ni-monovics közópfodosot, aki uuy a vádökugófbun. mint a támadiiiüan egyaránt kitűnő taljoHllmóiiyt nyújtóit, l/artnoivl Misül JJolflnk teohm-ki''ui, lOipitanoviuH kömény Játéi«*, A tánuwióftorlmn találhatók a esupttt sztárjai, A Jobbuzélnő l)vorjollon ogé-Mzon külünloguH klusMsInl képvkil, Elfutásai, miözésui, buauM min» taazorüek. LöiiohIos, a hatalmim tMi,: motü jobbüsasiokötó a csapat motorja. Mindenütt ott volt, ahol segíteni ¡kellett s omollott még arra is jutott az erejéből, hogy jobbnál jobb labdákkal küldje Támadásba társait. A közópcsatár, Muradori, különösön az első félidőben játszott jól, később kissé visszaesett. Hudika a balösszekötő helyén nem csinált különleges dolgokat, de a támadások fölépítésében ő is alaposan kivette a, részét. A csapat legfiatalabb tagja, a balszélső Vukas talán a legtehetségesebb. Hihetetlenül gyors, azonkívül ilőni s beadni is tud.
A téli pilienőjét megszakitó MA- I ORT MSE játékán különösen a második félidőben erősen érezhető volt a mérkőzések hiánya. Az első félidőben, mig bírták az FD Zagreb diktálta iramot, kitűnően játszott a csapat, később azonban, amikor a zágrábiak tovább fokozták az iramot a győzelem érdekében, már kiütközött a többhetes pihenő okozta kondíció-hiány.
Egyénileg a kapuban Kovács nagyszerű teljesítményt nyújtott, a nehéz labdák egész sorát tette ártalmatlanná. A hátvédok közüí^Miha-lecz volt a jobbik, de Miliői ia jól harcolt. Egyébként a közvetlen védelem volt a MAORT logjobb csa-patrészo. A fedezotsorban lléjja igen nagy munkát vállalt, amikor a kiváló zágrábi csatársor bolsőinok somlogo-sitötót vállalta. Az olflő félidóbon kiválóan mog is oldotta ozt a feladatot, a második félidóbon azonban nem birtu végig a nohéz harcot és fissuuieoU. A két szélső fodozot ugyancsak az olső félidőt»n nyújtott Jd toljosittnéjwl, u múHodlk félidő-Iwn nom tudtak tartani a mtfrysno-rüon Játszó vondégosatársort. A csatársorban Szopott a csapat ogyik logjobb játékosának bizonyult, üw>-lez<«oi, elfutásai különösön az nlső félidőbon rendre sikurültok. Lika a tíVmtulások olókészitéttólwti/ végzett hasznos munkát, passzai azonban sok eaotben ellen félhoz jutottak. Csöngőinek nom feküdt a csúszós, fagyos talaj. Róthal sokat n>ert a MAORT csatársora. 0 is az első félidőben nyújtotta a jobb teljesít-ménvt, ekkor sok jólabdát hozott föl ós a támadások túlnyomó része tőle indult ki. Lövései is sikerültek.
1*47, január 0
Kapornaky nom játszott rosszul, dn nem azt nyújtotta, amit máskor már megszoktunk tőle.
A játékvezető, a pécsi Rollóder mintha legutóbb jobb teljesítményt mutatott volna, nem tudtunk voJo mindenben egyetérteni. - " *.
Megnyitott a vasutasok korcsolyapályája
A Nagykanizsai Vasutas Testedző Egyesület vezetősége értesíti a vároe közönségét, hogy korcsolyapályáját január 7-én Ady Endre-uti tonr niezpályáin reggel'' 10 órakor megnyitotta. Kérjük a közönség szíves támogatását''. A korcsolyázók részére kitűnő meLegedőholviség és büffé áll rendelkezésre a kugfizóban. Jegyek a korcsolyapálya kezelőnél valthatók az alábbi arakon: Bérlet egész idénvre 15 forint, felnőtt jog}-1 forint, diákjegy 50 fillér, tagjegv 80 fillér, kisérőjegy 30 fillér. A korcsolyapálya délelőtt 10 órától este 8 óráig áll rendelkezésére a korcsolyázni vágyó fiatalságnak. Ve-zfilfaéff. ■ •
— Aiyaí&iyvl bírtk
ÍO-lti dacom bor 24. fa 10-17 Li-uuár ö, között 7 leány <* il fiu Hzülotott: VaHtikRh Józw»f MAORT áosmostor óh Horváth Annának rui, Kóna j/ajoö tonoskodolmi Iskolai Uv-nár és Na^y ErKHébetnok fia, Mt''iUsit-m JánoH ronddrórimmUM'' i''-m Kolk-uielü)'' Ilonának l"ányu, Horvát.!» Imre uópösskovács és l''ul Máriának flu, Kiíllual Sándor MAV wigédtiszt (ö Várfalvi Máriának fia, Scodnik Józsua nv, tüzórszázodos é^ Miltt'';nyl Ilonának fia. Krug János kőmüvos-sogéd és Nomoth Annának loánya, Halász .György MAV fékoző és Mi-halocz Rozáfiának fia, Tóth Péter téglagyári munkás ós Godinok Katalinnak leánya, Bárdos István MAORT segédmunkás és Büki Máriának leánya, Bognár Imre MÁV munkás és Kocza Margitnak fia, Tóth István MÁV vonatkísérő és Csatlós Máriának- leánya, dr. Pillér Artúr ügvvéd és Weisor Katalinnak fia, . Büky Ferenc asztalosmester és Horváth Gabriellának leányikrei, Szabadi László MAORT gépkocsivezető és Németh Máriának fia, Várnai nai Károly MAORT motorszerelő és Horváth Máriának, fia, Salamon Lajos rendőrőrmester és Kiss Ilonának fia. — Házasságot kötöttek: Godina László cipészsegéd és'' Ágoston Torézia, Polai László földműves és Hajdú Mária, Wimmor József, földműves és Marcz Érzsébot, Go-
- rencsér János MÁV kalauz és Gud-lin Erzsébet, Muczer György MÁV altiszt és I jaj ki Katalin, Lervencz János magántisztviselő és Domina Anna. — Elhalálozott: Ozv. Blázy Imreié Trotor Irma 80 .éves, üzv. Faaqualotti Antalné Thormann Julianna 88 évos, Varga István 78 óvón, Kozma Pálné Bonkó Torézva 69 éves, Fabovsüky Ferenc 1 hónapos, Kovács György 54 évos. Horváti» Istvánnó Vinczok Katalin 80 évos, Király István 60 évos, özv. Hwkol Forononó Kuniot* Kozália 82 óvob, Horváth Anna 76 éve«-,—özv. Nog>'' Jánosné Hordóéi Mária 86 öves, Marton József 88 évos, líüky Uoatrlx és Sisilvln 1 naposak, dr. l''ottyondy Jó?(sof 49 évos, özv. Loit-nor Mihály né Tsoliqppon Irma 85 évos, özv. Ficükó Janón né Szikra Ilona 88 évos, Szili Zsujwániw 19 hónapos, tíonczo Ferenc 66 űvos, Jászai Ignác 80 éves.
Újságkihordó
felvétetik.
Jelentkezés a kiadóhivatalban.
A rádió csütörtöki nOsers
IhtUippM /. B.D0 Falurádió. 7 Hírek. 7.90 Római katolik«« vállá«* félóra. 8.Iß Özómkoztató orosa mxe. 10 Hirek. 12 Déli harangs/ó, hirek. 12.15 A Pakorszky bolaíugkji--«íyÖt-tes műsora. 14 Hírek. 14.10 vidám operett rész lótok. 10.15 RAdióisko?». 16 GN-ertnckrádió. 17 Hírek. T^rt-hiradó. 17.20 A Ö. A. S. morálom felhívása. Vöröskereszt közlemenyek •• 18.45 Előadás Dosztojevszkijről. 1D D''Aubert: A hegyek alján. Közvetítés az Operából. 20.40 Hirek, sporthírek. 21.50 Hirek és krónika oro-szuL 22 Hirek. 22.80 Táncsai*. 28 BBC ajándéklemezek. 24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika angolul és franciául.
Budapest II. 17 Tánczene. 18 Hirek. 18.05 Irodalmi délután. 18.30 Szórakoztató muzsika. 19.30 Falurádió. 20 Bartók és Kodály népdalfeldolgozásaiból. 20.30 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 22.15 öeb*r-mann-müvek.
Hirdetmények.
Alispán Ur 4/ké. 1947. ni mu httfroza-tával ■ k«nfér.fej«dagot jinyár kéMpr» ■api 20 d«|-biB, a keiytrliut fejtd»*« havi 4 Kg-ban, a fintHli»< tajatfiMOi pedig havi 40 dkg- ban állapította aeg.
t«nek alapján 21/rt. 1S4I. szám alatt január bé 3 ia kiadóit hirdettiésye»« olyképpen méfloíllo«, hogy mM«!«*;"
Itgy Wl»*»« * "t 6''0i» l" S
8 ai ]«lu»B •Mlvénytit jmlfMyMUnl 4» dkg Mi yórre vagy 516 dkg. kenylrllia«« lohet bawlunl j , , ^ . , . .
A korábbi hlrditméniiBben a iolonjilr-ditmiiiy«ma«l afim orrnloH rémi tevátttra Is fiimiflítom. : **
Köiifira •> értftktllabhfji ho» a jiMár havi hidliagélMk és l»«di«oriío*É»ídiiiU kifixatáia ai aíibbl Borrandban ái iaöbcn
,ÖJin«*r l''úti hadliMéhfih, jf"«*''^ hadlö/,v«!ayolf, aauár IS-ín hídlrohkintak, jamur 11-én ¿o 14-án n •lfl/.é aapokrái eimafído''tak. L .. „
Fdihlvom cfdakelleket, hogy iMnM a magjelült »apoa |«l«fltlM»«k ■«l«|fán»» (aWeisle vógatt, mart több k l»itia - W. napban n«m Imz - A hl UeWs heljj.. kö*nyül«íl terem (Baxár iptlet 1. láp"*: báz i.eneiet). _ , .7*
Polgáhneittr.
IM—— MM III IWI1 • fliíTT-
FIGYELEM!
Anyagigénylési nyomtatványok es raktarnyiIván-tartási könyvek kaphatók a Zala -kiadóhivatalában.
dOSROMMMMMM «
APSSÖKSRDETCSEX •
Saját lermésű édeckés pogáayrári borok kimertte. Tislóx JéMef, Lseog&m-37. szám.____________17W
Kognöíülőik, 34 évw szolid vidéki ker«skidó v«gyok y éves fiammal, 3# eW forintos tUletem v»n. Tisxtességw kevw-ktdönek a lanyat feleeégül venném, az gyermektelen öav. kereakedóné 1b, ar érdekelt életpárow a címét kiadóba adto 1« is én utána felktreaem^__J«®
Salgéiarjánl «J kályha eladé RáWfljN
" iTa dók Nagy ka nTa~» ánT Irinyi atca 3JL Magyar« 3. ta tiiagery ut Cl. ssápu hám KöivaUté dijam. Meghlaott dr. Pfic^Ugyvtd, Nagyhantwa.___
IWasaatt egy törpa firka» kl* kutya. rtSTa? nyíkialjSl cfllörWkön SoiSopyl üéla-u. él Fó útvonalon. MoM névre hallgat, Maglilftlé wgy ■»¡¡«¡«JJ Ilié iHtaluihbin réiMiül. - StepudW P6m OyOrgy-ut &8. ti.__
ZALA d«mDkpatlkus polttlkil napilap
HiApkesitl • B«a«s« J«* fósiefkeízUi
a SÜSf* ^^ll^^lTJ
Bkája a hemastl BtnMg, Nagykajtesa garÍKttaért ás khnlMért mi Bemae
NyonKlééxt fehl: Ütiay Károly.
32» évftlyim, 7.
Ne«ykanl*fcf, H*47. január 10, pénfek
Ara 40 fillér.
A Zala illetékes helyről nyert értesülése szerint a közellátásügyi minisztérium rendeletére 15 dekával felemeltek a Januárt zsiradék-fejadagot. Ennek értelmében mindenki 30 deka helyett 45 deka margarint vagy étolajat kaphat
flz orosz sajtó még nem nyilatkozott Marshall kinevezéséről
v • 4
V«ozllj«v»ky tábornok, a szovjet veaérkar főnöke Hontflomory tábornok meghiváeára tevcasaal valószínűleg Angliába látogat. Montgomery tagnap aata az amerikai nagykövete*? vendége volt Moezkvában.
Többek k&z9íi Mfeienietie, hogy m szo»/•? kormány hetytuíi moszkvai látogatását, valamint Vms»ttfeva»ky meghívását Angiiéba, mert ez?el a k¿hárma fegyvertár* kölcsönös
* tátegatas/Anak mrozata nyílik meg. ttcntgomary elragadtatásának adott fcifojazésí azért a fogsdfatáoért, amelyben részesítették. Oroszország ¿iiéspontja barétsaQoa, mirdant látott, amit akart éa mlndan dárdásra kapott válaazt. A szovjet tengerészeti hoáa.arag főparancsnoka tegnap végigvezette a Sztálin-akadémián, ahol a látottak fölött megeiége-tiaaói fejazta kl. -
MarsibaH tábornok külügyminiszterré történt kin''»vostá*6t örömmel fogod ék Oroszországban éa ¿nQiifibín egyaránt, fiz angol kálO|yminisztérium szóvivője kijelentette, hogy örömmai tekintenek Marahall Uborrokíklneveaéae elé, mivel k háború alatt Angliában járt, mint az amerikai vazérkar fönöko és egye-n»s3ége, méltányossága ás tOrelme miatt általános tiszteletnek örvendett.
Nagy türelme hasznos lesz a moszkvai kenferencián, amikor a német és osztrák kérdésben nét eieltereare kerül m ser, . » Az orosz aajfö még nem fűzött kommentárt M»rshail tábornok kinevezéséhez. Orosz dlplomáoisi körökben meg vannak győzödvo, hogy Byrnaa lamondáaa kizárólag agaaztágl okokból történt. Amorikábin már ez a nsyycdik eset, hoty msgssrergu katonai »zemé-yiséget navaznak ki fontos dipiomáoiai kűidatéara, xkik rr.índenott kiválóan mOkddnek, Kavona alaMtja at J. pán életét, agy másik maga«rangtf amerikai katona N&m&:cr»2ág oie''ét Irányítja, A barmedik m*|a8r»ngu amerikai tiszt • moszkvai nagykövei ós most Truman e«nöfc újból katonát nevezett ki, ezúttal Amerika külügyminiszterévé.
Truman elnök a kongresszushoz kü''dött gtzdasági jalentéaéban vázolta, mit tart szükségesnek Amerika gazdasági prosperitásának fenntartásához. Saükségesnek tartja, kegy a fogyasztók vásárlóerejét «merni kell, szonbsn nem « munkaberek és fiaetévek emelésével, henem s munkásság fokozza termelését és a többtermelés le fog|s szorhani az árakat. A vámtarifákról kijelentette, amennyiben -Amerika hajlandó végrehajtani javaslatát a vámok ősök kentéére, sz súlyos kihatással volna a világpolitikára és a tartós beke jövőjére.
A francia kormány már megnyerte csataját «2 infláció ellen
Párizs., január 9 A francia kormány offenzívába a magas árak ellen teljes sikerrel járt, mivel a font értéke Párizsban 850 írankról 700 frankra csökkentett. A francia nép őrömmel fogadja az árak csökkentését,, különösen figye-•iemmel kíséri a hus- és benzinárak csökkentését, mivel ez lesz a legnehezebb.
Az olasz miniszterelnök ötvenmillió deliáros csekket kapott
" V Newyorfo január 9 D-e Gaspierri miniszterelnök az amerikai pénzügyminisztertől 50 millió dolláros csekket kapott tegnap Amerika olaszországi megszállási községeire. Amerika pénzügyminisztere azt a reményét fejelte ki, hogy ez az összeg segíteni fogja Olaszországot gazdasági újjáépítésében. Gaspíerr megelégedésének adott kifejezést.
Az uj amerikai külügyminiszter programja
Newyorfc, január 9 Marsall tábornok, az Egyesült Államok újonnan kinevezett külügyminisztere rövidesen Londonba látogat, hogy tanácskozzon oevín külügyminiszterrel. Néhány napi londoni tartózkodás után Párizsba repül, hogy részt vegyen a volt csatlósállamok békeszerződéseinek aláírásán. Párizsból márciusban utazik Moszkvába, az ott tartandó külügyminiszteri értekezletre.
A britt kormány szívesen kötne katonai megegyezést a Szovjettel
London, január 9 A brit közvélemény nagy fi-jyelemmiel . kíséri MontgomBry wbornok moszkvai látogatását. Ahirátalos kormány rámoita-hogy a í>t# birodalom ve-
ztfrkan'' főnöke semmiféle hiva-CISos JavusTutol nctn magával Mosztkvába. Nagybrilamiia szívesen "tekintené a "katonai egy í elműködési a Szovjetunióval,* ''hasonló megegyezés a''fap-jüui, nun^nmefy a brit-amerikai vezérkar összhangját biztosítja. Montgomery tegnap Ribalko tábornokkal meglátogatta a Sztálin-akadémiát és a két tábornok nemcsak szemlét tartott, hanem RicserMle nézeteit harcászati és hadászati kérdésekben is. }
Németországot le meghívják a szakszervezeti mezgalomba
Moszkva, január 0 Tarasov, a szovjet szakszervezetek titkára a szakszervezeti világszövetség végrehajtó bizottságának ebeem-i-eri üléséről részletesen nyilatkozott. A tárgyalásokon — mondotta — nagy szerepet játszott, hogy miképpen vegyen reszt a sz&kszerv&oti világszövetség az Egyesült Nemzenek . gazdasági és szociális munkájában. Az Egyesült Nemzetek nowyorki ülése ugyanis ol fogadta azt a javaslatot, amely felhatalmazza a szakszervezeti világszövetséget, hogv- javaslatokat terjeszthessen a tanacs elé. Ilyen szóba jöhető kérdések elsősorban — mondotta Taraőov ■ jK Franco-rendszer ügye. A madridi'' követok visszahívását elsőnek tekintjük abból a célból, hogy Francoval teljesen megszűnjenek a kapcsolatok. A görög kérdésről is nyilatkozott. A szakszervezetek világszö\ otségc legközelebb aa angol szakezeiTozetek főtitkáréi* küldi ki .Görögországba az ottani helyzot mogvizsgúlásiu-a^ Nagy aggodalmat költött az iráni helyzot, ahol üldözik a szakszerre-zBtekot. A'' legrövidebb időn belül szintén bizottság uta''zik Iránba. A , szakszervezeti világszövetség véleménye szerint Németországot is meg kell hirni a szakszervezeti mozgalomba. Legutóbb Mai nz ban foglalkoztak egy szakszervezeti. gyűlésen a nácitlanitás. valamint a német ifjúság nereleaének kérdésévé. A szakszervezeti világszövetség külön bizottságot állított, össze a német kérdés megvizsgálására: Ez ér ele-
jén fogják megtárgyalni, hogv Németország milyen fbltétolokkol vohot részt a világszövetség munkájában. A világszövetség részéről három tagu bizottság fogja megvizsgálni Ausztria gazdasági és szoöiális kérdéseit. Az afrikai szakszervezetek ügyében Dakarban, u koloti szakszervezetek .ügj-ében Tokióban lesz még a tavasszal értekezlet.
A lengyel parasztpárt réeztvesz a választósokon
, Varsó, január 9 Nikolajcik, a lengyel parasztpárt vezére bejelentette, hogy pártjával indulni fog a l&-iki választásokon. 42 kerületben már be is nyújtotta a választási listát.
Legújabb távíratok
A Magyar-Angól Társaság vacsoráján Károlyi Mihály beszédében hangsúlyozta, liogy a magyarság gazdaságilag, politikailag és földrajzilag közelebb van kelethez, mint . nyugathoz. A múltban a mi nyugatunk, sajnos csak Németország volt. A mult ellensúlyozására szükséges, hogy Angliával minden lehető kapcsolatot szorosabbra tűzzünk. .Anglia számunkra a demokrácia eszményképe és'' nekünk, akik uj demokráciái akarunk építeni,'' szükségünk van az angol demokrácia, vérátömlesztésére, ami annál is inkább lehetséges, inert az jtngol demo-mokrácia is népi demokráciává válik. Kívánjuk és hálásan v^esz-szük a Szovjetunió segítségét, de ez nem jelenti, hogy nem akarjuk Anglia segítségét is. És • hálásak leszünk Angliának, ha segítséget kapunk a valóban pozitív demokrácia kiépítésében. * .
Az osztrák minisztertanáKís hozzájárult a miagyar-osztrák á rucsené-egyezm ény nez.
Az iparügyi miniszter a hivatalos lap csütörtöki számábiui megjelent rendeletében ujből megállapította az iparfelügyelőí területek beosztását. Eszerint Zala vármegye a zalaegerszegi iparfelügyelőséghez tartozik.
Byrnes amerikai külügyminiszter mindaddig helyén ~ marad, amig Marshall tábornok haza nem érkezik. Marshall tábornok hazaérkezése azonban bizonytalan.
*
Az Egyesült Államok külügyminisztériumában, de esetleg a tengerentúli diplomaták között is nagyarányú személyi csízre várható, mihelyt Marshall tábornok átveszi a külügyminisztérium vezetését.
Horthy Miklós Braziliába készül kivándorolni
A francia Ouvrior hosszabb cikkben foglalkozik a. délantorikai magyar emigráció kérdéseivel. A cikk szerint Magyarországon 30- 10.000 embert külleme bíróság olé állítani a Németországgal való cimborálta uiiutt. Kzok ogy része magában imi orszi''igl«vn van, - másrész Némotor-szágban és Ausztriában bujkál. Bra-ziliában mintegy 200.000 magyor él, özek pártfogolják a 80- 40.000 embert. Brazil iában több magyar háborús bűnös van jó állásba ül- " helyez\-e, Argontinában liasonlókép-pen. Az előrelátó Horthy-családnak • sikerült a háború alatt hatalmas összeapkot juttatni a bizalmi einbe-'' roikhEz. Ezt megkönnyítette az, hogy a fiatal Horthy Miklós riói követ volt. Most Horthy Miklós Kállay Miklóssal együtt Braziliába készül. Isztambulban mintegy 100 magas-nmgu személyiség él, köztük Wornkt János, liizek ahelj-ett, hog\- igyekez nének oltotedtetni;-magukat, valóságos magyar-ellenes propaganda-irodákat rendeztek be. A külföldi magyar emigráció egyik fő alakja Barcza György volt londoni magyar követ, aki állarndó vendégeivel, Sig-i-ay, Hadik és Széchenyi grófokkal a Habsburg-nestauráció érdekében Cejt ki munkásságot. Takács Bessenyei György volt berlini követ- most a párizei katolikus újságoknak ir uikkeket és valóságos támadásokat noncÍDz nz uj Magyarország ollón. A banda, pénztárosa Kadvánszky báró. A dítjsidfinfl alap mintegy ötmillió svájci fnank. A munkanélküli diplomaták ebből kapják havi fizoté-aükiQt. Ez jogsiaorü magyar tulajdon, de jelenleg sajnos Magyarország nom érvényenithsti álláspontját. A cikk végül azt iria, hogy u magj-ai- nagy-urak tárgyadásokat folytatnak u magyaroknak Braziliába való áttelepü-leséről. Így a magyarságnak kitűnő kilátásai vonnak, nogy íl kávé ós gyapoiüliátvónyoken az idegen pro-Ietáriátus szomorú sorsát osszák meg.
Budapestről jelentik
Lázas nyomozás az egész országban a fasiszta összeesküvés Ügyében
Mindössze néháüy nappal ezelőtt lepleztek le azt n nngysza-básu ínsiszla összeesküvést, amelynek élén horthysta tisztek álltak, a nyomozás máris olyan stádiumba jutott, hogy a belügyminisztérium vasárnap hivatalos jelentést ,udott ki arról. A jjelenlés megállapította, hogy a szervezkedés szálai az egész országra kiterjedtek. Az összeesküvők a mült év őszén földalatti fővezérséget alakítottak, amely őkfóber 1-én adta ki az első hadparancsát. Ebből kitűnik. hogy az összeesküvők hadsereget is képzeltek el maguknak. amelynek alapját a jelenlegi fegyveres erők cs a nyugatos katonák képezték volna. De nemcsak katonai, hanem politikai téren is szervezkedtek év oieg akarták bontani a demokratikus páriok együttműködéséi.
Ezideig 55 személyt tartóztatlak le, valamennyi a szervezkedés vezetője, de további letartóztatások is várhatók. A »Fő. vezér-. Dálnoki-Veress Lajos nyugalmazott vezérezredes, szökésben van. Elfogatására az •gész országban megindították n nyomozást. Annyi máris bizo-nvos,''hogy a megszigorított határzár miatt az ország területé-röl nem szökhetett el. Olyan fel tevések vannak, hogy a Dunán-hilon bujkál.
Kutyaször és a többiek
A főkapitányság Sziráky-cso-portja vasárnap egy nyole-ki-fene éves gyermekekből álló betörőbandát fogott el, akik mintegy tizenhét betörést követlek el. A banda vezére, .»Kutyaszőr mindössze nyolc és fél éves, de a legidősebb sincs több ftzenegy évesnél. A gyermek-banditákat, mint bevallották, Ku-lyaszőr édesanyja biztatta a rablásokra. akit mternálási javaslattal a toloncházba szállítottak. A -kis betörőket letartóztatták.
Ötévi fegyházra ítélték a gyilkos próbarendört
Slumpfeld István próparend-őr az egyik pestkörnyéki kocsmában igazolásra szólította fel Ladányi Jánost, vendéglő fcgyik vendégét. A próbanendőr igazoltatás közben előrántotta revolverét és rálőtt Ladányira, aki sérüléseibe másnap belehalt.
A próbarendőr a vádlottak padjára került, ahol önvédelemmel védekezett. Védekezése szerint Ladányi támadóiag lépett lel v-ele szemben, ezért volt kénytelen revolverét használni.
A főtárgyalás adatai a vádlott védekezését megcáfolták. A bíróság 5 évi fegyházra itélte a próbarendőrt. Az''ftélet jogerős.
Disznókkal etették meg a soproni rendörök holttestét
Ujabb fejleménye van a soproni rendőrgyilkossági ügynek. A gyanúsítottak vallomásukban elmondták,, hogy a két meggyilkolt rendőr holttestét a hízó disznókkal etették meg, a csontokat pedig elégették.
Ha tudásban, roűveltséoben gazdag erszágot akarsz: — adakozz a népi kollégiumra 1
__Z_A.LA____
Megjelent a forgalmiadó-rendelet
Kiknek ós hogyan kell termelői, általános és fényUzési forgalmiadót fizetni
1941. január 1Q
A Zala december 8l-iki számában jól értesült helyről kapott információ alapján mogirta, hogy lU47-lx>n mi-hon adókat léptetnek életbe.
A hivatalos lap most kötetnvi t«r-jodoletnlwn közli a pénzügyminiszter rondolctét a belföldi forgalomban fizetendő termelői forgalmi adóról, továbbá nz általános és fényűzési forgalmi adóról.''
A tormelói forgalmi adót tartozik fizetni töblwk között minden gyáripari vállalat, nagy- és kisiparos, a fatermelők, bányavállalatok, a nagv-és kiskereskedők, gyógyszerészek, drogériák. Ezeknek adókulcsa 10%.
Az általános forgalmi adó tárgya a termelői forgalmi adó alá nom eső minden áruszállítás, továbbá az önálló kereseti tevékenység körében történő munka- vogv szolgálat-tolic-sités, stb. Igy például ozt az aoót tartoznak.fizetni az ügyvédek, orvo-
Otthont, iskolát emberi bánásmódot a tanoncoknak
Irta: Skvorc Ferenc
Nomcsak a magyar ifjúsági szervezetek, de a demokratikus Magvar-ország egyik logsürgősobb feladata a tanoncok felkarolása, életkörülményeik megjavítása, jó szakmai és általános kiképzésük biztosítósa. A munkásifjuság jelentékeny részének omheri életet koll biztosítani. Ez a szempont egymagában is olegondő indok a sürgős megoldásra. ílisz a munkásifi usog legjobban megérdemli a demokratikus Magyarország ''•¡gyeimét és támogatósát, inert legtöbbe t tett hazánk fölszabadítása, demokratikus berendezkedésünk meg szilárdulása érdekében. A munkás-ifiuság mozgalmai adták hazánknak a legtöbb szaliadságharcost. Kógvári Endre, Pataki Istvun, Posti Barnabás és még_ nagyon sokan. A magyar demokráciának nem szabad tétlenül szemlélni a magyar munkásosztály . utánpótlását jolontő tánonc-tizezrok ^tasztrófális holyzotét. A politikai indokok mellett lényogbovágo gazdasági indokok is a tanonckérdés sürgős megoldását követelik. Nom kétséges, hogy hazánk gazdasági fölemelkedése elsősorban az ipari fejlődéstől függ. A múltban nálunk a tanoncokkal nem törődtek, mint ahogy nem törődtek általában a dolgozókkal sem. A felszabadulás után maguk a tanoncok tűzték napirendre sérelmeik orvoslását s ezzel egyidejűleg a szakmunkás utánpótlás biztosításának feltételeit. A tanoncok szervezkedése megindult mindig jobban kiszélesedik, külön ö-*sen a szakszervezetek köretein bőiül, a Szakszervezeti Ifjumunkás- és Tanoncmozgalomban. 1945 április 22-én az első tanoncgyülés megfogalmazza a tanoncok * követeléseit. Nem jelentéktelenek a ,már eddig elért eredmények. Az iparügyi minisztérium 4. * osztályának vezetője, Szakasits Antal a tanonckérdésnek régi ismerője, ismertette a demokratikus magyar kormánynak és az iparügyi minisztériumnak eddig ki-aaott^ rendeleteit, melyok azt bizonyítják, hogy a minisztériumokban is, a kormányban is vannak mái-olyan férfiak, akik maguk is a munkásmozgalom harcosai és koLlóképpen értékelik ós magukévá teszik a tanoncok érdekeit. Mégis, még mindig késik az uj tanonctörvény, a Tanoncmozgalom leglényegesebb követelése. Az uj tanonctorveny jolenlog az iparügyi minisztérium törvényelőkészítő t osztályán van. A tanoncok és az ifjúsági mozgalmak óhaja, hogv fez a törvény mielőbb a nemzctgvülés eló kerüljön. Tízezrek tokintonefe várakozóan & törvény elé, mert szabályaitól várják a" tanonc intézmény uj emberi ós domokratikus alapokra helyezését. A gazdasági stabilizáció, a forint forgalombahozatala megszilárdította az élet minden vonalán az uj rondswaíti s a demokrácia vívmányainak jelentősége napról-napra
wk, bírósági végrehajtók, _ cHÓdtö-moggonduokok, szerkesztők, mérnökök, építőmesterek, magániskolák fönntartói, ügynökök és mások, Kunok az ¡ulónuK 80°/oi a kulcsa.
Külön fojozot foglalkozik a malmok forgalmi adójavai ós az ezzel kapcsolatos vám- és kunoskedolmi őrlés kérdésoivel.
A fényűzési adó alá eső árakat ÍM tételfon sorolja /el a rendelet, többek között: a palackozott bor (20°/o), pezsgő (GOo/o), illatszerek és kozmotikui készítmények (50 <Y0), a játékkártya (8O0/0), az állati eely-met tartalmazó textíliák, szőnyegek, csipkék (öOo/o), a szücsáruk (20o/o), az antilop, fóka, gvik stb. bőrök (400/0), tapéta és kárpit (SQo/o), ólomkristály (25 0/0), az ékszorek (500,0), hangszerek (100/0), fényké-pezőgepek (;i0o;o).
jobban kidomborodik. Mi, magyar ifjak éppen ezért szeretnénk, ha a gazdasági stabilizáció az uj tanonctörvény rendelkezései szerint szilárdítaná meg a tanoncintézményt demokratikus szollomben, vagyis a tanoncok érdekeinek messzemenő igényeivel. Az iparügyi minisztérium kimutatása szerint áz országban 60 Uvnoncotthoii( van, foltünóon kovés hányada a háború előttinek. Ugvan-csak föltűnően kovés a 14—ío év közötti tanoncok száma, pedig normális körülmények között ezeknek a száma nagyobb," mint a lü éven felülieké. b''z azt jolenti, hogy az utóbbi 2—8 évbon lénvcgoaon csökkent az újonnan szerződtetett tanoncok száma. Föltűnő még az egyházi kezekben lévő tanoncotthonok száma. A Szakszervezeti Tanács ollonőrzési jogát a demokratikus kormány rendelete ezek folett is biztosította. Tanoncotthonok szempontjából a vidék mutatja a legsiralmasabb képet. A fent írtakból látszik és kitűnik, hogy ha sürgősen nom segítünk, szakképzés nélkül növekszik fel a magyar ifjúság, munkaerő utánpótlás nélkül marad a magyar ipar. A Tanoncmozgalom követelésében még az is szerepol, hogy amely üzem 500 alkalmazottat tart, tartson legalább 50 tanoncot is. Gondoskodni kell, hogy a kisipar se hanyagolja ol a tanoncképzést. Magyarországon 180.000 ember dolgozik a kisiparban. E számnak megfelelően koll biztosítani a kisiparnak is a szakmunkás utánpótlást. Sajnos a demokratikus magyar állam pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, hogy" a tanonckérdésben máról-holnapra csupán állami támogatással uj helyzet jöjjön létre.
A nagykanizsai Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanonmozgalom kér minden dolgozót és igaz demokratikusan ''gondolkodó magyart, hogy a most meginduló Országos Tanonc Otthon Segitő Mozgalmat anyagilag és erkölcsileg, lehetősége szerint támogassa. Nagykanizsán a rosszemlékű internálotábort kellene átalakítani az Otthon céljára. A demokratikus .Magvarország felépülésének uj, jelentős állomása lenne ez a möst következő uj esztendőben, hogvha ezek a súlyos problémák megoldódnának.
A magyar pulyka nagy kiris-letnek örvend a lendoni píicon
Sunday Express jelentése szerint Magyarországból és Jugoszláviából érkezett pulyka a londoni piacokon nagy keresletnek örvend. E hét folyamán ismét nagyobb mennyiségű magyar pulyka éritezik Londonba.
Klskereskedfttak * védelmében
A KOKSz Kiskereskedők Facsoportja, amely nemrég alakult meg Budapesten, országos szonylutba.11 elindilott egy akciói, amelynek az a célja, hogy az c#ósz ország térületén niegvódj* a kiskereskedők érdekeit és felhasználjon minden lehetőség arra, hogy fel világosii ások utján bizonyilsa be, hogy a kiskereskedő nem okozója a kereskedő lem terén észlelhető bajoknak. A Főcsoport u következő 10 parancsolatba ismerteti a kiskereskedők helyzetét:
1. A magas - áraknak nem a kiskereskedő az oka. mert nem •ü állapítja meg :
2. A magas árból legkisebb rész a keneskedő -haszna. A legmagasabb rész a gyári ár, adó és költség, a házbér, a közszolgáltatás. '' ?
3. Az áruhiány megszüntetéséért. a helyes aruelosztásért éppen a kiskereskedő harcol állandóan — az ön érdekében is. Az áruhiányt a náci pusztitás, a nyersanyaghiány okozza. -
4. A kiskereskedő már csafc azért sem rejti el az árut., meri abból, hogy nem adott el. nem tud megélni. Forgalom nélkül nincs haszon, forgalmat pedisj csak olcsó árakkal lehet elérni.
5. A kiskereskedő őrködik u jó lürnevére, de. ö is tévedhet. Panaszával lessék a KOKSz Kiskereskedelmi Főcsoportjához fordulni, amely minden sérelmei orvosolui kiván.
6. A kiskereskedő volt az első, aki a felszabadulás ulán segített a városi lakosságon és előteremtette a legfontosabb szükségleli cikkeket már akkor, amikor a termelés még szünetelt.
7. A kiskereskedő tiszteli vevőit, mert csak tőlük várhat kenyerei.
8. A kiskereskedő, nem párnár zott irodából irányítja üzletét, hanem reggeltől estig a • pult mellett görnyed és fárad.
9. A kiskereskedő tiszteli az irott törvényi,deel ő^oiban tiszteli a vevőt, hogv cége hosszú életű legyen a földön.
10. A kiskereskedő dolgozik, mint minden más munkás és szerepe nélkülözhetetlen a vevők szempontjából is, ezért a vevőtől szeretetet é^erkőlcsá védelmet is kér.
Angal tudományos érdeklődés a magyar egyetemi élet iránt
Az oxfordi Balliol Coltege mestere és az angol egyetemi élet doyen ja, dr. Lindsay, a kővetkező'' üzenetet intézte dr. Moó.r Gyula prorektorhoi :
•■>Biztosítom Rector Ur személyében az ujrakelő magyar egyetemi élet képviselőit nagy-britanniai kartársaik rokonszenvéről. Az nn''jol egye''pmi közvélemény érdeklődéssel kiséri tanitó és kutató tevékeny-séírük házai székhelyeinek .újjáépítését, amelyhez* jókívánságait küldi.
Az anpol egyetemi élet kiváló képviselőjének, dr. Lindsaynak a magyar egyetemi oktatás éh tudományos élet iránt tanúsított megtisztelő és jóleső üjene-tét az egyetemi tanács és w. egyetem tanári kara öednie örömmel vette tudomásul.
1947. jamuúrlO
2 AK A
Jobb közlekedést Budapestre
\ Zula o hó 5-iki számában vo-/¿.•tőhelven felkérte a''MAV igiugató-„agát, hogy a budapesti rotációban közlekedő gvorsrnotoros menetrendié* utfv állítsa be, amely lobotóvé uh/.í, hogv az utas még aznap visz--yutérhossen Nagykanizsára. Kértük továbbá ii közvetlen forgalmat Buda-jvsttol, hogy visszatérőben no Ka-rnxróron, hónom Siófokon át lényo-úcscu rövidebb idő a hitt érhessük ol Niígvkuiyzsát. Cikkünkben kífogtaol-íuk, hogv a gyorsvonaton csak má-«xiopztáívu jogvokot Adnak ki, a melívei lehetetlenné teszik, hogy azok" akik keresetükből élnek, győriem a fővárosba juthassanak.
Cikkünk városszerte nagy feltü-m-st és osztatlan örömet keltett. Ügy telefonon, mint lovélileg számiban megkeresés érkezett hozzánk, junclyhrn arra buzdítanak bjnnün-krt. "hogy mindaddig folytassuk a hprvot, timig kérésünk a MÁV it?az-¿rutósátfáriál meghallgatásra talsil.
A KOKSZ nagykanizsai fiókja a kivetkező levelet" intézte ma szer-kesztőségünkhöz:
Igen tisztelt Főszerkesztő Ur!
Örömmel olvastuk a »Zala« vasárnapi számában »Jobb közlekedést Budapestre« cimü vezércikkét.
Annak minden, sorával egyetértünk. Valóban a város egyöntetű köz-véienu''nyének ad a cikk kifejezést, ''te különösképpen áll ez a város fceieökixlótársadalmára, melynek érdekében éppen a közelmúlt napokban •tettünk az -itteni főnökség utján ismételten kezdeményező lépéseket
Reméljük, hogy "városunk közön-tdbgének* ezen jogos kívánsága — a Z-ala cikke nyomán — kellő megértésre talál a" MÁV igazgatóságánál.
Fogadja Főszerkesztő Ur igaz nagyrabecsülésünk és köszönotuijk kitejozteét. Neit Pál Harangozó Lajos takar. üt. élnék.
Az Ipartestület vezetőségitől
Az Ipartestület véleménye
Testületünk tolies egészébon magóévá lette a Zalában mogjolont • Köaérdokü cikkben foglaltakat. Valamikor, évekkel ozelótt ugyancsak ha-uouló —- iparra, koroskodolemro egyaránt káros — vonatpár közlekedett, <Ae akkor is csak rövid ideig, mert agy a/, iparosok, mint a kereskedők «gyüttoa fellépése meghozta a kívánt eredményt.
Teljesén érthetetlen, hogy amidőn ¿u oly "régóta várt gyorsvonáti közlekedést a MAV létrehozta, nem volt figpebmmol a helyi ipar és koreske-delumr?, jóllehet," elsősorban o két -dolgos társadalmi réteg érdekeit kell, hogy szolgálja a beüÜtött gvors-motoros. Saínos éppen bz ellenkezőjét tapasztaljuk, mert amint a cikkben nagyon helyesen megjegyezte-tett. két" éjszaka''i szállodai költsjg, .nagy időveszteség, ollátási költségeik, valóban hozzájárulnak az árak emeléséhez..
A gyorsvonatok. igy a beállított gyoremotoros is, ma már nem a Budapestre rándulók és ott szórakozni vágyók vonata, hanem a dolgozóké, éppen ezért ellenkezik a demokratikus felfogással az az intézkedés is, melv ezerint csak II. osztálvu jegy-gyeí lehet utazni, amely valóban antiszociális és ugyancsak az árak emeléséhez vezet.
,A MÁV részéről - - jól esik remélnünk — meg lesz a jóakarat és hamarosan olyan gyorsvonatot indit iíag>-kanizsáról Siófokon keresztül és vissza ugyanezen az útvonalon, amely a kora reggeli órákban hagyva «1 városunkat, lehetőséget nyuit ipa-(osainknak és koroskedóLnknek egyaránt, hogy bevásárlásaikat, ügyos-hi»j<w dolgaikat a fővárosban játszva
tudják végezni és még aznap este vissza is érkezhetnek.
Az Ipartestület elnöksége.
A Szabad Szakézervezétektil
Igen tisztelt főszerkesztő Ur I
A Zalában mogjolont »Jobb kőslo-fttedéut Budapestről oimü rozóroikk
követeléseit teljes egészében magunkévá tesszük. Hatalma« szervezetünk, moly közel 12.000 dolgozót foglal magában, ezúton is felkéri a MÁV igazgatóságát, hogy a Zalában mogjolont okfejtés alapján « gyorsmotoros ,járatot a reggeli órúkr ban indítsa ol Budapostro, aminek ol lenvonatát ugy kérjük beállítani, hogv a dolgozó ügyes-bajos dolgait elvégezve, még aznap visszautazhasson Nagykanizsára.
Bérolmosnok találtuk és találjuk ma is, hogy a lényogoson olcsóbb
III. osütályu utazást gyorsvonaton lehotetlonné tették, holott köztudomású. hogy a munkájukból élők a horribilis II. osztályú útiköltségei megfizetni nem tudják.
Felhívjuk a MÁV igazgatóságának figyelmét, hogy a gyorsvonáti kocsik fűtetlenek, igy a W fokos hidegben a hosszú utazás kibírhatatlan.
Intézkedést kérünk, hogv fűtött kocsik álljanak az utazóközönség rendelkezésére.
'' T!«*t«leltel
Nagykanizsai Szabad Szakszervezetek titkársága.
a

A fagyhullám nyomában Nagykanizsán
Szibéria kegyellen hidege teljes erejével lört rá az időjárás viszontagságai ellen jelenleg még nem védett'' Európára. Az emu beri tudomány ma még olyan gyatra, hogy az ilyen orvtámadásokat semmilyen berendezéssel ¡s,em tudja'' felfogni és ezért dühöng inár hetek óta nem észlelt páratlan kegyetlenségé fagyhullám. Egymásután érkeznek jelentések Európa minden részéből, amelyek ezúttal nem a diplomáciai cselvetésről, vagy egyéb nemzetközi érdekességü eseményről, hanem a fagy hullám méreteiről számolnak b£. A ködös Albionban már azzal számoltak, hogy a szokatlan hideg következtében zavarok állhatnak elő az áramszolgáltatásban. Az örök Városban már napok óta havazik. Rómában ez elég szokatlan jelenség és nagyon kemény télnek kell lennie, amikor már o<tt is esik a hó. Két civakodó közölt a harmadik örül — mondja a közmondás. Trieszt birtoklásában nem tudtak megegyezni. Az adriai kikötővárost már napok óta a rendkivüli hi-degségü jeges bóra tartja hatalmában. Ausztriában közel mínusz 10 fok a hőmérséklet. Tehát nem Magyarország a leghidegebb ország Európában. Es ezt a felsorolást folytathatnánk akár a végtelenségig.
Mindenütt yan valami, <iini érdeklődésre tarthat számot a hideg következtében. Dé elsősorban mégis az érdekli a város lakosságát, hogy Nagykanizsán okozott-e károkat a rendkívül szokatlan hideg. Történt-e fennakadás a gáz- és villanyszol-gál tatásban, az őszi vetésekben tett-e "kárt a fagy, befolyásolta-e a közmunkákat a hideg tél és a télisportot űzők kedvét emelte-e ? Ezek és még sok más kérdés vezetett bennünket eme »fagyos« riport megírására. Munkatársunk beszélt az illetékesekkel, akiknek felvilágosii4-saiból a következő kép bontakozott ki :
A jövő kenyerünk
A gazdasági iskola igazgatójánál érdeklődtünk affelői, hogy a fagyhullám okozott-e kárt*az őszi vetésekben. Elekes igazgató kijelentette, hogy kárt csak a Karácsony előtti olso hideghullám okozott, amikor is a föld a hótakaró nélkül átfagyott és a még gyenge hajtások elfagytak, Az ünnepek alatt a hideg némileg felengedett éa havazott is. Most már tehát megvan a szükséges hótakaró, amely megfelelően védi a, vetéseket. A k''ár azonban, mint megtudtuk, nem nagy mértékű. Kisebb károk keletkeztek mte a vermekben tárolt burgonyában oh répában is, de dz som számottevő.
VIz és gáz
Pelkorootük a Tárosi vi»-, gAa- <*
csatornaművek vezetőségét is, ahol
a közüzemi berendezések állapota felől érdeklődtünk. Legolsősorban a gázszolgáltatásban mutatkozó zavarok okáról kérdezősködtünk. A városban ugyanis általánosan tapasztalható, hogy nappal sokkal kisebb a gáz nyomása, mint az esti órákban. A fogyasztóknak most az a meggyőződésük, hogy ez kapcsolat-, ban van a fagyhullámmal. Kérdésünkre megnyugtatókig azt válaszolták, hogy a hideg a gazszolgáltatásban nem őkozhat zavarokat, mert a gáz halmazállapota csak igen alacsony, laboratóriumban előállítható hőmérsékletnél változhat meg. A jelenlegi fagyhullám pedig nem befó-lyásolhatja" a város lakóinak gázellátását. A vízmüvek berendezeseiben pedig még ez ideig nem okozott kárt a hideg. Azonban, hogy károk ezután sem fordulhassanak elő, célszerű, ha a háziurak megfelelő módon védik a vízvezetékekét a hidegtől. ;
A közmunkák
Felkerestük Réti Lajost js, a városi építési hivatal vezetőjét, akitől a közmunkákról érdeklődtünk. A városban jolenlog két helyen folyik közmunka. Mogkozdődtok az uj piactéren a földmunkák és hozzálátták a leégett városháza bontási munkálataihoz. Megtudtuk, hogy a nagymértékű hideg befolyásolta a munka orodményt. Ugyanis napi négy köbméter föld kitermelése van olőirá-nyozva éa jelonlog mindössze egynegyed köbméter földöt tudnak kitermelni. A piactéren a föld szikla-koménysógüro fagyott mog és minden kis rögöt vésővel kell kiomolni. Ugyanígy vannak » városházával is, ahol a téglákat szintén vésővel keli széjjelválasztani. A hidog onyhülté-vbI azonban megindulhat az orőtel-josebb munka.
Ahol örülnek & hidegnek
Néhány helyen azonban örömmel fogadták a szokatlan hideget. Azt nem is kell mondanunk, hogy hol. Természetesen a .korcsolyapályákon. A fiatalsáe: változatlan kedvvel látogatja a jégpályákat, tekintve, hogy most van a szezon és ki kell használni a hideget.
Ilyen a hideghullám Nagykanizsám Kisebb-nagyobb károk vannak, visszaesés is mutatkozik a termelésben. Ez természetes, m''ert a hideg velejárója. A kömény tél azonban bizonyára nem tart sokáig és az enyhülés" a károkat helyrehozza és a termelés mértékét elősegíti.
(Hárs)


— Leesett a szekórril
Eder Ferenc vaskeresztesi gazdálkodó boroshordókat szállított a szőlőhegyről. Útközben a lovak mogbok-ro«xltak, Edor leesett a szekérről és szörnyethalt. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogv koponysaiapi törés okozta azonnali halálát.
— Építőmunkások közgyűlése
A nagykanizsai épitómunkás szakszervezet folvó hó 12-én délelőtt 10 órakor a bzociáldomokrata Párt nagytermében tartja rendes óviköz-gvulését. Előadó Somogyi MjkUfc országgyűlési képviselő, a MEM08Z olnöko lesz. A* épitóműnkáaokat ea-uton hívja mog a VeatiOiég.
Megyei hirek
A volt zalaegsrszégi polgármester a népblróság előtt
Csütörtökön kezdi tárgyalni a laegorszogí népbiróság űr. Tajnáav István volt íJolgármoster népollonos és háborús bűnügyét. A volt polgármester elten az a vád, hogy az 1044-os rendeleteket túlságosan" szigorban hajtotta végro, o deportálásoknál részt vett és a gottózást ombortelon módon oldotta meg. A bűnügynek több mint 50 megidézett tanuja" van és igy itólotre valószínűleg csak a hét végén kerül sor.
Megszökött a kórházból egy bünözö cigány
A zalaegerszegi rendőrség elfogta Horváth Péter nokeresdi cigányt, aki különféle bűncselekményt követett cl. Horváthot elfogatása előtt cigánytársai súlyosan össze-vissza verték, ugv hogv- kórházba kolleti szállítani. Egy ^őrizetlen pillanatban sikerült neki''a kórházból megssök-nie. A rendőrség megtette az intézkedéseket a kézrekentéeére.
Világos nappal kifosztottak egy zalaegerszegi trafikot
Vakmerő betörés törtónt Zalaegerszegen. ötrobel Magda Rákóczi-utcai trafikját, addig, míg a trafik tulajdonosnője az'' üzletnolvÍ6ég mellett levő lakásán ebédolt, álkulccsal kinyitották és onnét nagymennyiségű cigarettát és a kasszában lévő'' össaee pénzt elvitték. .Amint a rendőri nyomozás megállapította, a tettes egy fiatalkorú diákgyermek volt, aki már több betörést ós lopást, követett el a múltban is. Átadták az ügyészségnek és megindították ellene az eljárást.
Áthelyezés
Az igazságügyminiszter dr. Varga István zalaegerszegi népügyészt » budapesti népügyészaéghoz helyezte át
Gyűlések a vármegyénél
A vármegyei közigazgatási bízottság január ll-én. hétfőn, a törvényhatósági kisgyűlés podig január 18-án, szerdán ülést tart.
Megfagyott a pajtában
Szordán roggol jolenottók a zalaegerszegi rendőrségen, hogy Zala-besenyő községbon egy ismeretlen férfi "meghalt. A kiszállt rendőri bizottság megállapította, hogy a középkorú férfi éjjeli szállást "kórt és kapott egy pajtában, ahol reggelre megfagyott.
Nagy sikerrel Játszik a színház Klskanlzsáa
Mint megírtuk, a pécsi Nemzeti Színház megbivasra vasarnap estig Kiskanizsán az Olvasókör helyiségében játszik. A tegnap esti előadáson nagy ünneplesben részesítették a szereplő színészeket. A színház iga/gatósaga most is megmutatta, ho*y mindent elkövet abban az irányban, hogy a színjátszás kuliuráját elvigye azokra a helyekre is, ahol ehhez eddig nem juthattak. A színészek a fdrkasorduó hidegben járnak ki Kiskanizsara, de szívesen teszik, mert mint mondják, oly lelkes pablikumot • találtak ott, air.ely megérdemli, hogy elszenvedjek érte a hideg okozta apró kellemetlenségeket.
Ma az Aranykalász cimü operettet játszák Qátl Bözsi, Laky József, T. Siabó Laszió és Soltész Mária felteptevcl. Hülnap, penteken a Oyertyafcny keringőt, szombaton a Csókos asszonyt, vasárnap délután Szftklk az asszonyt, vasárnap este a Csárdást hozzák 6zlnre,
Több értelam, több hit, több eréd-üény a tanulás nyomán: — adakozz a aopl kollégiumra 1
Vörös János a közeli napokban kezdi meg a zalaegerszegi baloldali vértanuk emlékét megörökítő szobor elkészítésit
(Zalaegerszegi szerkesztőnk-tői.) Mint már megírtuk, Zala-tytrszeg városa meg kívánj a örökíteni azoknak az elhurcolt baloldali érzelmű munkásoknak az emlékéi, akiket a nyilas uralom alatt tartóztattak le és ismerteién lielyrí; hurcoltak el. Kzek közül a szerencsétlen emberek közül egyetlen egy sem tért vissza és igy biztos már, hogy áldozataivá lettek annak a gyilkos korszaknak, amely annyi sok derék magyar munkáséletet oltott ki csak azért, mert nem voltak hajlandók behódolni a nyilas eszméknek.
Az első elgondolás szerint a 11 elhurcolt munkás életnagysága szobra került .volna megörökítésre, abban a pillanatban ábrázolva őket, amikor a gyilkos terroristák elhurcolják otthonukból. Vörös János szobrászművész kapott megbízást a tervek kidolgozására és elkészi-''tésáre. A benyújtott rajzók most; keijltek a szoborbizottság elé, amely behatóan foglalkozott a tervekkel. A bizottság hosszas vita után ugy döntött, hogy eltérnek az eredeti elgondolástól^ és uj terv elkészítésére kérik fel Vörös Jánost. EláUottak attól, hogy a munkások élethű szobrát örökítsék meg a szobor-csoportban, hanem csupán szimbolikus emléket akarnak áUitani az áldozatoknak.
Mint értesülünk, Vörös János a közeli napokban hozzákezd a szobor elkészítéséhez, egyelőre mifvta-szobrot készít agyagból, amit a zalaegerszegi szoborbizottság tagjai megtekintenek és azután kerül sor a szolxy elkészítésére.
Minden valószínűség szerint az emlékmű a kora tavasszal felavatásra kerülhet.
Világkiállítás lesz a szabadságharc 100 éves évfordulója alkalmából
A tájékoztutásügyi minisztérium foglalkozik az 1818—49-es'' szabad ságharc. l''OÜ éves évfordulója idejére tervezett nagv-szabásu ünnepségek előkészítésével. Rövidesen rendelet jelenik meg, amely meghatározza az ünnepségeknek kereteit és előkészületek módját. Értesülésünk szerint igen nagyszabású ünnepségek lesznek a" Szabadság-esztendőben Magyarországon. Többek között világkiállítást rendeznek, kongresszusra hívják össze a. világ minden részében élő magyarságot, különböző tudományos kongresszusokat, nagy-szaoásu nemzetközi sportversenyeket rendeznek és jelentős di-tfakat tűznek kj tudományos, irodalmi kérdések feldolgozására is. Emlékművek készülnek, amelyeket a Szabadság-esztendőben lepleznek majd le és nagy mezőgazdaság kiállítások fogjak bemuta''ni Magyarország agrártermelését.
s
zombaton este
találkozunk a Szocdem. Nőmozgalom műsoros estélyén a párthelyiség dísztermében.
™ Műsor utdn tdne. BtHfiq$pytk;4,3,2 frt, ittóhety 1 forint
FÓRUM
Egy sajtóvita margójára
Kellő mértékű tisztelettel ^vagyok bátor Magyar János Független Kisgazda-, loldmiuikás-és Polgári Párt képviselőjének figyelmét felhívni az alábbiakra: (''.ikkének'' átolvasása után arra a sajnálatos megállapitásra ju-lottarn, hogy ön bizonyára pártja felé jóluszeműen, a Magyar Kommunista Párt felé pedi# rosszhiszeműen tévedett. Mert ha figyelmesen elolvasta volna, ami nem is került volna oly nagy fáradságába, a > Szabad Nép« január ">-iki számát, akkor megállapíthatta volna, hogy Pártom igenis mindent elkövetett a pedagógusok és közalkalmazottak sorsának javítása érdekében. Alább közlöm a pedagógusok státusrendezésének naptárát:
19JÜ. október l. A MKP kongresszusán Losonczy Géza elvtárs szólalt fel a pedagógusok ügyében. A kongresszus lelkesen megéljenez Le a haladó értelmiséget.
November 1—20. A Pedagógus Szakszervezet elkészítette a'' státusrendezés tervét.
November 21- 22. A Pedagógus Szakszervezet nagyválasztmánya egyhangúan elfogadta a tervet.
November 23. A Szaktanács tudomásul vette a nagyválasztmány batánozatát.
November 24. A Szabad Né]) cikkéből: í-Haladé''v Uaivul rendezni kell a peda^/gusok siá-tuskérdését.«
December 1. Losonczy Géza vezércikke a »Szabad Nép»-ben a ^pedagógusok atátusrendezésé-
Dieembtr 4. Lsstnczy Géza Interpellációja a psrlsmMtbeo,
December 15. Losonczy Géza cikke a »Szabad Nép«-ben az egyetemi magántanárok státus-kérdéséről.
Deoember 20. A Magyar Kommunista Párt pedagógus nagygyűlése a Zeneakadémia nagytermében. Molnár Erik, Losonczy Géza, Béki Ernő és Száva* Nándor leszegezték: Az MKP teljes erejével támogatja a szakszervezet tervét.
December 31. A kultuszminisztérium hivatalos közleménye szerint a minisztérium magáévá tette a tervet.
1947. január 1. Rákosi Mátyás újévi nyilatkozatából: »A* közoktatás munkásainak helyzetén különösen gyorsan és gyökeresen kell segíteni, c
Záradékul csak annyit: hogy aki politizál, az még a propagandában se »tévedjen /«.
Hegyi János


Sportrovat
Orth Gyuri él, lovelet irt az MTK-nak
A „Népsport* irja :.
Akinek a halálhírét költik, hossza élotü Losjs ... A lognagvobb örömünk-, re és a mondán vonatkozik minden idők legnagyobb fut bal listájára, Orth Uyurim is. Urtlwt ugvani.s a íolszn-boduláa után Mzúllingó hijuk alapján már oltemotto a n mg Var sjKirtköxvé-lomény. A mnfcyar H|K)rtkö/.vúlemóiiy múr megninitta < hahót, migivom tavaly olyan tiimk jutottuk Miigyar-országra, hogy Orth él.
Dooomhöt'' utolsó napján külföldi lovelot hozott a 1)ohüi dr. Fodor '' Henriknek, az MTK ügy vezetőjének.
Orth Moxikóból irta lovolét Magyarországra. Természetesen az. első sorok az''MTK-nak szólottak.
Sportregényiróknak nagyszerű anyag lenne Orth levele. Pantaszti-kua kalandok, izgalmas történetük sorozata. Mint kiderül, az »Anschluss« Wiener Neustodtban találta Orthot. (Milyen közöl volt hozzánk!)
»De menekülnöm kellett onnan is... a németek. bevonulása után Franciaországba mantem, ott odzős-ködtem..
A német megszállás elől Olasaor-. szúgba mendont Orth. l>e ott sem tudott sokáig maradni, & német csizma mindenütt követte. Végül is. izgalmas kalandok után Délameri-kaba hajózott át. Először Chilében edzősköaött másfél évig, majd nagyszerű szerződéssel Mexikóba hivtak. Jelenleg is Mexikóban dolgozik.
»Csak a newyorki lapokból érto-aültem arról, hogy újra feltámadt az MTK — irja — éa ez bizony nagyon magdobogtatta a sziromot... Kérem, írjanak részletesen... különösen a régi barátaimról, Molnár Gyuriról és a többiekről. Segítségére szeretnék lenni ''az MTK-nak, szeretném, ha kijönnének.«
»A sziTombon raóg mindig kúk-tebér vagyok...« — igy fojoíto bo torolét Orth Gyuri, akit o porokon kenautfll síivbol köseéntűnk n magyar fporttámulelnm nevében in.
I
MOZI
Variét« a Váioti Moziban
Néháay nappal ezelőtt hatalmas plakátok jelentek meg a váróiban, amelyek ait hirdették, hogy péntektől vasárnapig személyesen lép fel a Városi Moxiban a francia Herkules, Christoph és Corodlni, a varázsló. Mindkét artista nyáron a Fővárosi Nagycirkusz legszenxációsabb száma volt. Corodlni mflsora a következő számokból áll: 100 cigiret;» a levegőből, a maharadzsa gyöngyének re télyt, telepatikus kártyakiserletek, retélyvs galambok, vándorló bankjegyek, rakétapoau éa egy eredeti kinal matatván;, a titokzatos ujjak. Chlstoph szintéi hét műsorszám*»! szerepel. Első számában bemutatkozik, ma]d patkókat hajlit meg. A továbolakösn szsgesdeszka, ausztráliai kaszamutatvány, élő Mrhinta, önszuggesztió éles lemezeken, valamint kétszeres rugóhajiitás lapos-vasból szerepelnek a műsorán. A varieté-műsor másik részében mozielőadás lesz. Bemutatásra kerül: j Annabella t* jean Osbia világhírű francia artistafilmje, a Varieté.
A rádió péotski műsora
- Budapest /. 6.30 Falurádió. 7 Hitek. 7.20 Beggeli zene. 8.15 Egyvelegek. 10 Hírek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Jaaz-zongora szamok. 18 Magyar nóták. 14 Hirek. 15.15 Rádióiskola. 17 Hirek: Szakszervezeti tanácsadó és hiradó. Vöröskereszt közlemények. 18.15 A házi-együttes játszik. 19.80 Maloczky Oszkár énekel. 20 Hirek, soorthirek. 20.20 A Rádiózenekar műsora. 21.50 Hirek és krónika oroszul''. 22 Hirek.-22.25 Olasz muzsika. 28 Zenekari müvek. 24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika franciául ós angolul.
Budapest 11. 17 Táncaom». 18 Hirek. 18.05 Kaniarazono. 19 Filmdalok. 10.80 Falurádió, 20 A Moloch-rmo-zonokar műsorából. 20.80 Rádió Hzabodogyetüm, 21 Hirek, 21,15 Mürénzlemmok,
vArosi mozi
■*2 MC aifitSnfkSB Barry Banr rt»«k iltkltiunl
Vágyakozás
(„Postamester" aimll novell»>
EU*dé*ok ké«iu;>ol<on 5, 7, VMérnap 3, 5. 7*or
- Impskslés lyigyszertir ma:
,órsngyal" gyógy•wrtér. Deak-tér IS.


Az NVTE Január hó 11-An rendezi nagy téli spsrtbálját
Mint az NVTE affilifl vezetőségi tői értesülünk, az egvcBÜiet ez ón nagy téli aportbálját folvó hó 18-án fogják megrendezni a Szociáldemokrata Párt helyiflégében. A bál iránt ▼ároeszerto ináris nagy érdeklődd mutatkozik.
Hirdetmény-
Felhívom a tehéniartó g zdikat, hogy a kőtelező tejbeazolgáita''aunan poniosan te gyeneW eleget, mert a retidelei megtw-ellen saigoruan fogok eljárni.
if
Felhívom a gázfogyasztókat, hog> a gázhasználatnál a legmesszebbmenő takarékossággal járjanak el. mert egyelőre csak ilyen módon biztositható a szükségletek kielégítése. Nyomatékosan figyelmeztetem az érdekelteket, hogy a takarékoskodás saját elsőrendű érdekük és a gázpazarlóktól a gázfogyasztási engedélyt megvonom.
Felhívom az ingatlantulajdonosokat, gondnokokat és házfelügyelőket, hogy az utcai gyalogjárókat a hótól és "jégtől tisztíttassák meg és csúszás ellen hintessék fel. Gondoskodjanak annak állandó forgalombiztos áliapo iáról, mert minden óbból száramé balesetért felelősséggel tartoznak. 53
Pol«6rmMt®rv
A Muskátli hangulat-termében
■leden mU
Koráikéi Vilma
éa
S^nmosy Mlu
énekesnők siórakoílfltjók a közönséget *
Kltflaö »«ne. T/it>o, HAnftnlnt.
Szombaton és vnsérnop reggel 4 óráig nyliva.
Szíves pártfogást kér
Keresateal Oita
if|| vendéglő!.,
APRÓHIRDETÉSEK
Eladi saép ebédlékrídcnc. Ugyanott ken kleske hiaáó Ady gndre ut 47. -S0
Saját («rntésU éd«eké« posáayrirf b*-
r*k kimér*«. Tiilér Jézaef, Caengery u. 57. txiLm.___1782
Salcétarjánl aj kályka eladó Rákóceí-atca 83 «
Mai és régi levelatéebéi taármazó t5m«s-MSrafirt pémxt, »asyar torokat vagy kondi béljregeket adok. iv-aayagot is átvess*. Rozaoayl-atcs 19. Barbarits, lEe a todstés raindjfi érvényes.) "
Újságkihordó
felvétetek.
Jelentkezés a kiadóhivatalban.
ZALA demskratiku* psiltlkai napilsp
Szerkesall: Barow W főszer^esttö
Nyometett a R. T, Nagy
kanina* Msflykanlxrtn.
,Stom«W6rt Mwt: Zala? Károlv,
S52» évfolyaro. S. széna.
Nagykanizsa, 1947. janUá~ ri. szombat
Ára AO fillér.
Montgomery tábornok megbeszélést folytatott Kónyev marsai/a/. Catroux moszkvai franc/a nagykövet ebédjén Montgomery annak a kívánságának adott kifejezést, hogy az az együttműködés, mely Oroszországgal a háború sötét napjaiban kialakult, az uj világban tovább tartson, sőt megerősödjék.
j
m
Beticza Jenő:
A szebb magyar Jövő élcsapata
A imii;var demokrácia egyik log-Iwiidójo volt az üzenii hitott-MUok mejrulakítúm. Kzokot a rond-kitül fontot» wzcrvokot a SadtHXorve-/.cti Tanács követelóeéro vezették bo j uuifyur gazdasági életbe. Két esz-toadojo, hogy mükiklOebűii vannak az üzemi bizottságok és nagy általú-Daaaáglran elmondhatjuk, hogy''megálltak helyüket ós fohnérhototlon joUjntóségúk \ olt az újjáépítés nagy íondülctclxni, a termelés fokozásának állandósításában.
A felszabadulás után teljesen azétzüliött gyáriparunkat, valamint az- inflációs idők roppant nehézségeit nem tudtuk volna az üzemi bizottságok nélkül, sikeresen ujjá- « szervezni, illetőleg átvészelni. Az üzemi bizottságoknak éppen ugv, mint minden nagy jelen tósegü ujitás :utk át kellett esni a gyermek-betegségeken és ha történ tök is hibák, inmtahogy történtek, azok a hiányzó tapasztalatoknak és fóleg ^nnak tudhatók be, hogy a fizikai munkásokat, sót nagyrészt a szellemi dolgozókat is a. feudális, a fél- és .egész íaeiszta kormányok által vezetett gazdasági élet teljesen elzárta attól, ho<ry a vállalatok mechanizmusába heíekintést nyerjenek. A dolgozók «•sak a rájuk b''izott apró detail munkákat végezhették el, egy-egy részletmunkát a nagy gépezetben, mert félre őrködtek azon, hogy az, aki a termelést eszközli — a dolgozó — tudomást ne szerozzon a prolit nagyságáról, amit a gyár vagy részvénytulajdonosok bezsebeltek.
Az olrpult két esztendő, amely Wcokból <ís tanulásból állott, kitermelt már egy olyan munkásréteget, amely birtokában ran azoknak'' a laixwztttlatoknak ós tudásnak, amelv *jfuknégoh ahhoz, hogy Rzakb/xirü borzáórtóiii-ol Mólhusaon lx>lc u vállalatok ücryinonotónok intózÓNÓl». Vi wthntuiluíi, hogy a tuixMZtulatok azt mutatják, hogy gazdasági életünk minden vonatkozásában, ugy a bányákban, mint a ffyúrüzomokbon óh osryéb vállalatoknál a» üisomi bizotl-íOk nélkülözhetetlenek óh az onod-íves termőié« nélkülük e I képzel-hetetlen. Most, amikor az üzemi bizottAgok egyéves mandátuma Ír-járt. ijguz egész országban sor korul az uj^íieemi bizottságok ínegvákísz-íátiára, ugv gondoljuk, nem lesz hiábavaló, na egy-kút momentumra fölhívjuk a választó dolgozók figyelmét.
Mindenekelőtt meg kell állapi-tan i, hogy az üzemi bizottságok megválasztásánál egyetlen szempont kell, hogy szemünk ¿lőtt lobogjon és oz: az órszác és a dolgozók érdeke ogy-séses ós elválaszthatatlan. A dolgozók országa vagyunk és ez az ország a dolgozóké kell, hogy legyen. Tehát ugy gazdasági, mint politikai életünket a szebb magyar jövő élcsapatának kezébe helysízzük és ez az élcsapat: az üzemi bizottságok.-
Vigyázzunk tehát, kine adjuk le szavazatunkat, kinek a kezébe helyeztük sorsunkat. Senkise üljön fel jelszavaknak és üres szólamoknak., hanem azt vizsgálja, ho^y ki alkalmas jellemben és tudasban - arra, bog}- a munkásság és így az ország sorsát előbbre vigye. Kerüljük az olyan embereket, akik megválasztásuk esetén hamarosan a pénz rabjai lehetnek és eladják magukat cin-tál lencséért, jobb ruháért, szebb es '' kényelmesebb lakásért annak a tőkés osztálynak, amelyeknek ma som máe a célja, mint minél nagyobb haszon
kipmsolóso ópjxm abból az osztályból, amelyet a/, üzemi bizottHÓg van hivatva kópvisolni.
Tudjuk, liogy ilyen otuUjk Bgortu az országban előfordultak ós ott, ahol ezek me^foetek, ugy gazdasági, mint politikui téren komoly bajok mutatkoztak. Soha ne felejtsük ól, hogy az üzemi bizottságuk nem alárendelt, hanem mellérendelt szervek ós ha azok jól működnek, akkor ennek az országnak a jövője ós jóléte sok Icai hamarabb biztosítva lesz, mint azt bárki hinné.
.Magyarország gazdasági élete ma már ugv ahogy, do tul van a krizi-
M>n. lJo ngyujier.l jjolitüiui t''mn ko;ántvoai mondhatjuk el. Az üz.-nií i hixoUHityokiuik úption őzért a mun-kí''isjólóti és HZ0U1Ú1ÍH intéifiinényok lelőtt való ó r tál Ián mollolt első vonal-kötok''HHÚgo a politikai ollohór-zóa, «mórt ozaii áll vagy bukik u magyar domokrúciu.
Senki előtt nem lehet újság az. hog\ a magyar roakció nagyrészt az üzemek. bányák és vállalatok vezetőségéből .¿gbrítf ki, mórt ők azok, akik közvetlenül vagy közvetve pénzük segítségével vissza szeretnél; állítani azokat az idókot, amikor megfellebbezhetetlen akaratot éa hatalmat jolentettok dolgozóik felett. A szebb magyar jövó élcsapatának feladata tohát őrködni és vigyázni, hogy a vállalatoknál a reakció erói
w m vw-''v,-^
no érvény ohüIIwuaojxjk. A ¡nu^vw domokvácm lua^hatúi-ozott Iw:-i^tnk között azúrt adott, imtahiwt az üzemi bizotWágoknak, hogy tv/ml élni tud-jan&k és a nép ollónséífoit káron ót« országio/nlxilú to^komaégükbon ma* akadulvozzúk. :V1(«gvózö<kwünk. ha az iixomi luzuttsi''igok jól látják l''okulataikat, foaisKta üaHm''AküvéKöi^ szeryczlcodiísok vagy hasonló damo-kn''ici,.ellene« < Helokodetek nem fordulnak többé olö obben az oi-szágboa.
Jól értsük meg: ezek num párt-kérdésuk, de az egyetemes niagyuiv. ság kérdései. Az lízomi bizottságba boviUasztott dolgozó lehet jó pártember, do hivatalos müködeso alatt, pártokon felülállva az egész magva«-aemokníciát képviseli.

Mootgómeryt ma fogadja Sztálin
Mortgomtry ttfcornok m« a Krerr iben ifcio^etj» mec Sziáün 06nerai!»s2ÍmuE2*. Tecnap este a szovjet i atonai veae»6fértisk tr.&i ii^7.t6la ére rendezet* vecícfin veit részt. V''sins2ky he yotte3 kü ügyminiszter, & vendegek köaött festőit heíyet. «»eiierre^ bcííédben ismertette a r.ewyorki tanácskozásokat éí otvtnr ó n enyeh. A b 20Ms6Bclcbin iör»«nifek ¿Ptzf cs»psv ok, szorban e*ek n6m &zün ettaít tr.eg a Szovjet-uriór-itk a ''.tbbi tíe''evícíáva: \t> ó bEfá i vis2ory5»t. Hirzer, hs 8 nfizeteheí a tárgys áseken r.yil?an fejtik M, e2 utana mind''ö jctb báró i légkörhöz: vezet. Mor.tgomery válaszáb&n han^oziatta a köicsicnö3 jóvíszony a bizalom fokoiá^ár? vonaikosó chftja?, err-eiy latocatissnsk oélja voit.
Ntw-Ycrkbtn e biz ontígi -erács tegr.tp esti Üiesén véiemérykkiönbsógek merüitek fe! az Egyesült Áli*rr''Ck es & Szcvje''.unio cir- ű dö:tei kötött az a-iomenet gia ellenőrzése és a io .zerelas tárgyaiasi sorrend j© miatt. A vhat mtra napoisak e». Auszirá 1« kikű dbi'' ja azi 6bajtot»a, hooy o lesserelés kérdésében ne legyan vűlefréryei érc-? &s a fegyverkezés, veiomin* s leszerelés kérdésében a tanács formaazerlnt fogadja el e közgyütétr.efc c tiigyfcan hízott javabía aít. Ezek a javas.''aiok arra hivjék fel a biztonsági ttniosot, hogy ah oi&on jcgssibaiyok&t «2 aiomenergia eher örze^ere, siettesse a nemzetkőzi hadsereg .rr.egizervezébé«, kéVkiti.en vervezetev a feiyverj-csiek es. a fegyveres erők csökkentésére és Intézze el se idegen ttru &ten á lomöiokó haderők prob>ér*ijat.
G/omino kijei*n;yte, hogy a Sicvjetm,ió a közgyűlés által elfogadott omerihai javaslattal
tizemben tíiunvaiósi rtsz es k*ti ¡eteiusentk Aö.cn bno>tsógot, meiynck 3 hónapon beiül
meg heltene oiáomt u leazereietre vonatkozó tervexoter. Ast az amerikai indítványt, hogy idjanaK eisöbb>.é^ei as űgyrendoan az atomérő-blzottsig jelonté-ének, n«m fogadta él, mart véiaménye tstrlnk a letue.''elé« kardéhének mindanfajta f«eyvarro, Igy az atomfagy-verckre ía ki kéli terjedni*.
Az angol bíboros Franoo mellett beazctlt
^ London, január 1U
ti difin bíboros, Westminstert kuth, érsiik, tcgnui) osto bcszé-dü( mondott Londonbun, mcly-bon többek között kljclenletto, hogy az Eirvüsűlt Nemzotók legutóbbi hntarozatu, amellyel a na^ykövcUiek és követnek Spanyolországból való vis^zahfvá-sal határozta el, kitűzött céljának éppen az ellenkezőjét értu el. A biboros t^rojczésl adott annak a meggyőződésének, liogv az angol kormánynak semimil sem szabad teniii Sjjanyolor-szágban a kommunizmus fellendítése érdekében, sem abban, hogy újra kitörésre segitse a polgárháborút és a forradalmat.
Franciaország tiitakezik Közelk&Iet olaja miatt ^
Párizs, január 16
Az amerikai és az angliai kor-máiiy elutasította azt a francia tiltakozást, amely a szaudarábiai olaj ügyében létrejött angolamerikai olaj szerződésre vonatkozik. A francia külügyminisztérium szerint a két amerikai olajtársaság számára közelkeleten megszerzett engedélyek sértik a francia érdekeket és ellentétben vannak az 1928-i megegyezéssel, amelyet két .angol, egy francia és egy amerikai olajtársaság írt
lüti. Az egyezmény értelmében u m<jgálla])0(lást ai áj ró országokban valamennyi érdekelt nagy-vál In latnuk módot kell udnl, hogy ezen n területen onztozza-11%. k u. tij kointse s/i,kon,
A utWüli aiovjet''va;u2tu8uki''ól Ir uz Uve&itiiu
A közeli szovjet vúltuüslú-sokkul ipglulko4k vezéi cikkében az lzveszlija. Megállapiiju, hogy a párton kívüliek jeiöHjemek támogatásával a szovjet né]) teljes mértékben igazolta a bolsevik párt politikáját. Tudjuk, hogy a szovjet hatalom politikájának bizlositása az ipar fellendülését és az ország mezőgazda-óságának fokozott fejlődését hozza magával. Ez a polüika ugyanakkor igéret és biztosíték a to-vájbbi kulturáltabb életre és a nagy néptömegek jólétének növelésére. A szovjet nép nagy lelkesedéssel vesz részt ezekben a választásokban, mely után még kedvezőbben alakulnak Sztálin 5 éves tervei, az eddig elmúlt két esztendő "eredményeinél.
Heves harcok Görögországban
Athén, január 10 Az athéni hivatalos görög jelentés heves harcokról számol be a tráciai ha^rmenti községekben. A katonaság által üldözőit bandák .a bolgár határ felé menekülnek.
Legújabb táviratok
Cwilwalovákia «/, oIhú oi-nzág a világon, ahol u hivatÚMOK kutontílcati Mak*i»rvozoU)kbo tömörítik. A e*«h-nzlovúk hivuUíaü« katonák fNitlukoe-tak u szttkaaorvoiíoti világmo/galom-hoz.
»1
.Véunelorazá^í amerikai liv.''/Mtéjmk egyik hi\*ttla»loM katonai «/.óvivóié kijelentette« hogy Németország lótteo-leléüű a négv''mogszáll» laitalom tö-kúlotcti o^vüttmükíkléHÓnok oi-edmó-
nyekóppen rövidesen hofojeződik. *
Az osztrák német liaub''on, Holleiu közelében nag\- fegyven-aktárt fedőitek fol éa 8 embert letartóztattak. Ijehet, hog}- a letartóztatottak titkos német ifjnsági szervezet tagjai.
*
Az osztrák ipar, az élelmezési ipar kivételével, a súlyos szén- és anyaghiány miatt teljesen leállt.
A román hivatalos lapban közzétett törvény alkalmazása értelmében mindazok a magyar állampolgárok, akiknek a 91/1945. számú román törvény ajapján vagyonukat zárolták, a Romániai Magyar Népszövetség bukaresti irodájafen köteleaek be-nvuitani állampolgársági bizonyítványukat 1940 augusztus 31-tól 1944 szeptember 12-ig, mai állampolgársági helyzetük igazolására. Akik Magyarországon laknak, állampolgárságukat a magyar törvények elóiráaa szerint igazolják. Kötelesek továbbá nyilatkozatot adni, ouioly tartalmaz-
ZALA
1947. január 11
za a vagyon tulajdonosának nevét, • fekhelyét és a tulajdonjogot igazoló telekkönyvi kivonat hitelesített" másolatát.
»
A magyar származású Maniriieim Károly tanár, a világ legkiválóbb szociológusa, Londoniján 58 éves korában meghalt. A londoni egyetem közgazdasági székének volt előadója. Legutóbb az UNESCO európai tagozatának el nőkévé jelölték, i
/
Miért nincs elegendő gáz Nagykanizsán ?
i
Non ni. az olasz szocialista »árt ülnök.- a tegnapi gy üléson kijolontotto. végighajtjuk a békeszerződés határozattiit, <fe törvényességét sohasem ismerjük el. A békeszerződések gazdasági határozatai igen kemények, de fi népek nem halnak bele pénzki''nlÓKokl>o.
Az oltmz sxoiMiilisfii pártban hu««-<lás jött létix? Nenni miniszter, u páll vezére én a párt jobbszárnvának vezetője között, amely szakomis a párt legutóbbi konpneiwzusún vilúgo-Httti kitűnt. Nenni h-mguulyozta « kommunistákkal való együttműködés szükségességét és kérte n párt tagjait, hogy Uirtsanak vele. A Jobli-wzárnv vezetője ellenezte a kijelölt irányban való haladást, azt állítván, hü£\ a párt politikáját rajta kívül állo tényezők befolyásolják és hatít-jozzák "meg.
Szövetkezeti ismeretekre is tanítanak* a mezőgazdasági iskolákban és tanfolyamokon
A földreform követkéz.lében alakul'' mezőgazdasági kisüzemek a kis parasztgazdaságok — csak abban az esetben érhetik el a tőkeerős nagybirtok termelését, illetőleg múlhatják, leiül, ha szövetkezve végzik el munkájukat. Ezért a magyar mezőgazdaságban is ugyanúgy, mint a mezőgazdasági kulturában élenjáró kis nyugati államokban a szövetkezetekre óriási feladatok várnak. A szövetkezeti'' gondolái meg kedveli elósél és ennek gyakorlatúra való előkészítést már az iskolában kell kezdeni és exérl dr. Htíráiiyos Károly földművelésügyi miniszter a mv-zögnzdnsági szakoktatási - intézményeknek leölel ősségévé totle ü szövetkezeti életre való nevelési, A gazdail''juság léhát-már ebben az Pszlenmiben 101 szakoktatási intézetben. inig a gazdák tfzer űllaini gazdaságii tanfolyamon megfelelő e''méleti és gyakoriuli kiképzési nyernek. Az elméleti képzés a szövetkezetek történetével. a szövetkezeti alapfogalmakkal, a szövetkezeti törvényekkel foglalkozik és uluiuta-tást ad ahhoz: hogyan megy végbe a szövetkezetek ügyvitele és'' vagyonkezelése.
Az ¿.elmélet azonban önmagában mindig kevés s csak a gyakorlat leszi tökéletessé az oktatást. Az iskolák erre is módot nyújtanak, amennyiben a diákkap tárak keretében megszervezett iskolaszövetkezetekben szövetkezeti élet gyakorlatát tanulják meg a növendékek. Ilyen előképzés után remélnünk lehet, hogy a mezőgazdasági szak-itatási intézetekből hamarosan & szövetkezeti gondolat lelkes harcosai és a szövetkezeti élet szakképzett irányitói- kerülnek: ki.
Újságkihordó
felvétetik.
Jelentkezés a kiadóhivatalban.
A nagv hidegek, beköszöntével általános fett a panasz, hogy azokon a szerencsés helveken, aliova sikerült a MAOKT-gázt "bevezetni, különösön nappal oly kicsi a gáznyomás, hogy nem tudja átfüteni a lakásokat. - A-közönség értelmetlenül áll ez előtt a szomorú tény előtt, mert mindazok, akik gázfűtésre rendezkedtek be, természetszerűen nem vásároltak fűtőanyagot, kályháikat és takuréktüz-holycikct gázfűtésre alakították át, igy* á gázszolgáltatás klosése következtében a szibériai hideg ellen nom tudnak védekezni. 10z sók bolyon, különösen ott, aho|_ gyermekek vannak,. komoly bajokat okoz nemcsak a szobák lülosénok olmanulásii miatt, do uz étkezés torén is,, mert a háziasszony az o''bédot a pislákoló gáz mellett nem tudja megfőzni.
A város lakossága loljvnwn ért-holő.Mi felteszi u kérdést, hogy akkor amikor a MAORT lJuda|XMt polgármesterével ai''i''óí tárgyal, hogy távvezetéket épit a% fővároHba, ahová már .u meginduláskor kétszázezer köbméter gázt akar szolgáltatni és amikor Zalaegerszeg város vezetősége befejezett tényként jelenti be, hogy rövidesen a várost MAOfiT-gázvzal látják el, akkor hogyan lehetséges az, hogv Nagykanizsának sem tud elegendő''gázt adni, podig a városnak csak egy kis részében van még a gáz bevezetve.
Varga József polgármester a város legutóbbi rendkívüli közgyűlésén ogy interpellációra adott vá ászában ki-jolentette. hogy''a MAOKT által felajánlott gázszórződést a város vezetősége nem irta alá, mert a .MAOKT igazgatósága mindössze egy évre akarta azt megkötni. A polgármester nem kívánt bővebben kitérni erre a folyamatban lévő ügyro, de több felszólaló hangoztatta," hogy itt ogy frivol játék folyik, amelyi>e senki betekinteni nem tud., Kijelentették a közgyüléson, hogy akkor, amikor a MAOKT volünk csak egyéves szerződést kiván kötni azzal a megokolással, hogy a gázszolgáltatást garantálni nom tudja, ugyanakkor más városok gázollátásárol tárgyal. Kijelentették a közgyűlésen, hogy még soha nom kaptak" arra választ", hogy milyen gáz tartalékokkal rondolközík n zalai föld és hogy mennyi időre ologondő ez a gáz a szüliséglotok ollütására, Több kijelentés hangzott ol o kérdésről -felelés MAÜKT té-nyozók részéről, do ez,ok a mogállit-másolc részben ellentmondóak, ré»/.-jon kitórőok, ugy hogy teljes tájékozatlanok vagyunk oubon ft'' vároat rendkívüli módon órdokló generális kérdés l>on. Megállapították a köz- . gyűlésen, hogv a MAOKT »zukotn-borol ogvtői tíz évig. torjodő időtartamra látják biztosítottnak a gázszolgáltatást, ami azt bizonyltja,, hogy viwy nom tudnak, vagy nem akarnak a feltett kérdésokro konkrét választ udni.
A MAOKT geológusai között oly kiváló szakomborok vamiak, akik mar évekkol ezelőtt pontosan kiszámi-tották, hOjgy a mur foltárt torülotok milyen guztartalékkal rendelkeznek, de azt is tudják, hogy mit remélhet őzen a téron a vállalat a még fel nem tárt területeken is. Ezek az urak a zalai föld gyomrát ugy ismerik, mint saját -tenyerüket." Épper„ ezért nem lehet megérteni, hogy*1 miért nom felelnek olvan kérdésre, amely a városnak majefnem létkérdésévé lett. A város" vezetőségének, miolótt a nagy invesztíciókat igénylő jázvezotékhálózatot megépíti, feltét-enül választ koll kapnia ezekre a térdésokrc, nehogv olőfordulion az a sajnálatos eset, hogy a koldus3zo-gény város egy felveendő kölcsönt olyan célra használjon fel, amelyből egy-két év múlva semmi haszna sem lesz''.
A Zala munkatársa a gázszolgáltatás pillanatnyi zavaraival kapcsolatosan kérdést intézett a MAOKT gázosztály vozotőjéhoz, Halász Béla mérnökhöz, aki kijolontotto, hogy naponta 42.000 Köbméter gázt nyomnak bo a városl>a, amelynek bőségc-•son ologendőnok kollono lenni a
szükséglet fedezésére. Mindössze ötszáz helyre van a gáz bevezetve — mondotta .a ✓-mérnök —- és igy, amint áz előrelátóé volt, a gáic-hiány onnan szá«4ilazik, hogy az emberek egyenesen pazaroljak azt. Éjjel-nappaf hatalmas langokkal égetik a gázt, logtöbbször nyitott ablakok mollott, így ne csodálkozzunk azon, ha sok íiolyon a nyomás annyira lecsökken, hogy nem tudnak megfelelő gázhoz jutni. Megemli-. totte ínég Halász Béla, hogy talán már ezon a háton be tudjak kapcsolni az uj kompresszort, ami lényegesen javít majd i helyzeten.
.Mog kell állajvitanunk, hogy Halász Béla mérnök kijolóntései teljes ^ mértéklwn fedik a valóságot, mert lelkiismeretlen omlwrok, nom tö-róclvQ mások érdekeivel, oly mérték-liori voszik igénybet n gázszolgáltatást, amire semmi szükségük nincs,
Ha gázórát szerelnének fel az egyes fogyasztókhoz, meggyőződésünk, ho;iy azonnal negyedére esne le a fogyasztás, mert akkor mindenki a saját zsebére éiretnó a gázt és nagyon megfontolná, hogy a dzükf-éges-nel többet fogyasszon.
Ezúton felhívunk mindeneit, hogy a legmesszebbmenőkig takarékoskodjanak a gázfogyasztással, mprfc a város vezetőségének elhatározott szándéka, hogy azoknál, akiknél rájön-nok, hogy a gázt a szükségleten felül pocsékolják, a gázszolgáltatást azonnal'' megvonják és a vezetéket kikapcsolják. A közösség ellen a log-csiinváhb bűnt követi el mindenki, aki é lelhivasnak nom to»z: eleget, értesülésünk szerint a közeljövolien ellenőrök'' lógják - mogloixitésszerüoti a gázfogyaszt/ist ollenőrizni wn protokeió, khi miw érv nem húsznál akkor, ha gáz]S)cw.ékoli''won érik ^ fogyasztót, mórt a gázszolgáltatást u/onnnt beszüntetik,

Decemberben emelkedett a munkanélküliség
Nagykanizsán
A Szabad Szakszervezclek ivagykani/.si.i munluiközvelitö hivatala mullliónapi beszámolójában niOfeállapiloUa, liogy a november hóna]) folyamán városunkban örvendetesen csökkent a munkanélküliek s/.ámii. Az ok-lóbervép Í(i42 tnunkünélküii.el szemben ugyanis november végén már csak 1275 állástalan munkást tartottuk nyilván a tnunkaközvcliU) hivatalban.
A munkaközveíitő hivatal le j-ulolsó/ január 1-én kelt és a Szakszervezeti Tanács Miuxku-kozvctilö Osztályához cimzett havi jeleniéséb.n azonb.inujabb emelkedést jelent he. A jelentés megállapilja, hogy Nagykanizsán a munkanélküliek száma 1 (>21 rfire envclkedell. \iv. a számi unnál is nagyobb, meri a város a mull hónapban megindilotta a közmunkákat, ahol milnlegy 250 miinkanélkülil ludnak ío 1 l''<ox-lulni, Ho^y a munkanélküliség énnek ellenóft'' méejs oraelUedell,'' az nz oka. hogy ezekiv. a munkákra a közvetítést nom a város végezle, mini az más városokban beveti szokás, haiUMn a szukszerviy.e''i munkaközvolit;» hivatal, A kinálkozó munkiial-kaloinra i>edl}í nagyon sok. c-J-<lig még ne nem [ohinlell munkanélküli is jelenÍKi''ZOlt, ICzérl onvelkedell telnU a munkanélküliség városunkban.
legnagyobb emelkedés a keresKedelmt alka m''izot''laknál tiuvtalkozoll. Itt 35 százalékkal több munkanélkülit tarlanuk nyilván, mint az elmúlt bónat)-ban. Emelkedés van a vasmunkásoknál is, megpedig 10 százalékos arányban. 9 százalékos csökkenés mutatkozott az épi-tőiparosoknál. A többi szakmunkásoknál általában 8-10 százalékos emelkedés észlelhető. A munkanélküli női szakmunkások száma mintegy 8 százalékos emelkedést mutat a novemberihez viszonyítva.
* A férfi segédmunkásoknál 15 százalékos arányban csökkent a munkanélküliség. Ezt a csökkenést a közmunkák megindulása idézte elő. A munkanélküli női segédmunkások száma is csökkent 10 százalékos arányban, ami szintén a megindult városi munkáknak köszönhető.
A, munkaközvetítő hivatal nyilvántartásban tartja a körzetéhez tartozó vidéki munkanélküliekét is. Ezek száma december végén mintegy 1400 fő
volt. AlUlst kereső tanonc is 20 .százalékkal van több Nagykanizsán, mint november végén
A szakszervezeti munkaközve-litö hivatal véleménye szerint nincs kilátás a közeljövőben olyan közmunka megindulására, amely jelentékeny méri ékben csökkenteni tudná a munkanélküliségei. A MAORT által már többször beigért Budapest-Nagykanizsa közötti gáz-túwe-\ zele''K lefektetést munkálatainak megindulására a tavaszi hónapok beállta előli nem lehet remény.
A nagyváradi vásár ügye hivatalos megvilágításban
A Magyar- Román Társaság a Magyar*Országos Tudósilcj vezetőségét a következők közlésére kérte i^i. Az utolsó ''időben több n apil a pb an el len Ő r i z beleli en forrásból származó hiin?k jelentek meg, amelyek már adatokat közöltek a nagyváradi vásárról, A M agy ur—Román Társaság újból felhívja a közönség fi-gyelmél, ne adjon hitelt ezeknek a" hlihjszIéléseknek a nagyvármii vásárra vonatkozóim A vulóság az. hogy a vásárra való szabad beutazás ügye tárgyalás alatt van és amig a tárgyalásokat bte nem fejezték, smniiTéle, fel világosítást adni senki nem iDeté-kes.
Elfogták egy nemzetközi kábité-szercsempészbanda tagiát
A gazdasági rendőrség hosszas meRÍigyeles után letartóztatta Joszlp Q jevlcs 23 éves leneyel állampolgárt, í-.ki a Kazi^czy-utca 10. szá«u házban Marion Zsaba álnéven lakott. -A ház lakóinak feltűnt, hogy a lengyel fiatalemberhez nap mint nap gyanús kelsejü látogatók érkeznek. A nyomozók házkutatást tartottak Gajevics lakásán és ott igen nagymennyiségű ópiumot és kokaint találtak. Kihaligatasa során kiderQU, hogy egy nemzetközi kábitószer-csempé&zbanda tagja, aki a Magyarországon müKödó szervezet vezetne. Vallomása alapján a rendőrség erélyes nyomozást indított a kábitá-8zcrcsempé8zbanda tagjainak kézre-keritésére, .
Munkás — paraszt — értelmiség egységet akarsz? Segítsd tanulni a paraszt ós munkás gyermekét: — adakozz a népi kollégámra l
január 11
ZALA
Három évi börtönre itélte, a népbiróság Herczeg Józsefet, Nagykanizsa nyilas figaróját
A nagykanizsai népbiróság dr. Béres-lanácsa |egnap tárgyalta Herczeg .Józsei nagykítai-zsai borbóiymesler háborús bün-Ügyér? A tárgyaláson bebizonyosodott. hogy Herczeg már 1938 óta tagja volt a nyilaskeresztes pártnak. Eleinte a''nagykanizsai ;»(körzet vezelője volt. de 1943-ban. amikor 11 arány lsivánt in-ívrnállák. városvezető lett. Ezt a liszl segél egészen 1 í>11 október t.Vig mcglarlotla. Akkor meg-totehutó szolgálataiért járúsveze-tövé léptették elő. Ebben a minőségben S lü községben jári s7.vrvez(»kt">rulo!i. Ezekben '' a Hözsé^''kBen kinevezte a ^''•gve/r^''keL megalakította párlszv rvezeteket és a iiszlviselőkéi IV leskel te. A járási ért©-l^zletekre szolgálati jeggyeLren-iMle he a pftrlszmezeiek vezetőit. A városban általában nyilas formaruhában és pisztollyal járt. A népbiróság 1 Lérczeg Jó-záriét bűnösnek piondotta ki és háromévi bőrtönre és ötévi politikai jogvesztésre- itélte. Az ítélet jogerős. A népbiróság .az ilrielho/.atalmy enyhítő körülménynek vette Herczeg Józsei'' magas életkorát, töredelmes beismerését és megbánását, súlyosbító körülménynek vette azonban. hogy az általa lé-révezetett kisnyilasoK nagy -szám''bav kerültek miatta börtönbe.
Kovács Gyula földműves háborús bűnügyét tárgyalta ezulap. u~ népbiróság. Ko-vacs a pacsai, majd a noviű járás nyilas já-rásvezetője voli. A tárgyaláson, "bebizonyosodott, hogy ö is már 1938 óta tagja volt a nyilaske-res^es pártnak? A hatalomátvétel után rendszeresen szedette össze a katonaszökevényeket. Egy alkalommal egy törött karral egészségügyi szabadságon otthon tartózkodó katonát fogatott el, akit megbilincselt kezek-icet adott ál.a zalaegerszegi had-b&rósápiak. Ezt a honvédet akkor el is iléllék és a fogdába zárták. ahol súlyos tífuszt - kapott és csak a felszabadító csapatok menteitek meg az életét. Ugyancsak elfogatta Kruusz Györgyöt és feleségét, akik mint arany vitézségiérmes liszt, illőire családja, kivételezettek voltak.
Megbízhatóságára jellemző ténykénl bizonyosodott be., hogv Szálasi pacsai l.álogalása ''alkalmával. bizalmas kihallgatáson togadla öt. A pacsai járás megszervezése után a novai járás addig megnemfelelő j ár ás ve/e! ő-Sét leváltották, majd Kovácsot helyezték oda. Bár ez a kíneve-*és 1945 március elüején történt, Kovács mégis hozzáfogott a járás beszervezéséhez. Hogy munkáját minél zavartalanabbul végezhesse, dr. Szigethy főszolgabírótól egy ötszobás "irodahelyiséget követelt. Amikor a kiutalás nem. ment elég gyorsan, a *fő-szolgabirót feljelentette Csoinay főispánnál.
Az oroszok elől természetesen ő -is elrruenekülít. Mikor Németországból visszaszivárgott, Rév-íülöpre ment, ahol senki sem'' tudott a'' nyilas időkben kifejtett tevékenységéről és igy nyugodtan élhetett ott 1946''novemberéiig, amikor is egv vonaton feltemerték és letartóztatták.
A népbiróság háborús bűntettben mondotta ki bűnösnek Kovács Gyulát és bizonytalan ideig tartó kényszermunkára itélte, amelynek legrövidebb időtartama S évnél kevesebb nem lehet. A nép-ügyész előbb megnyugodott az Ítéletben, de amikor huta, hogy az elitélt él fellebbezési jogával és a méltányosan kiszabott Ítélet
enyhítéséért fellebbezést jelent bc, az ítéletet ő is megfellebbezte súlyosbításért.
Tegnap akarta tárgyalni még a népbiróság Viola Gyula nép-ellenes bűnügyét, azonban a tanuk nagy része ezúttal sem jelent meg, ezért a tárgyalást harmadszor is elnapolták. Egyben elrendelte a népbiróság, hogy a meg nem jelent tanukat a legközelebb kitűzendő tárgyalásra a rendőrséggel indíttassák útba.
Kedden , tárgyalják a lisztpanama vádlott-
jainak bünügyét
* köz-a
Lapunk csütörtöki számóoan beszámoltunk arról, hogy dr. Garami István államügyész u nyomozás befejezése után elkó-szjleltc a vádiralol íj•/. ftlelnuezési Munkások Termelő, Krlékesítö és Beszerző Szövetkezetének sülödéjében leleplezett 4iszlpana-mu ügyében. MJnt ismeretes, a sütöde vezetői, Kaszás Ferenc, Schullheisz Lajos és Farkas Dániel. nem tudtak .elszámolni u november 28-án megtartót! ellenőrzés alkalmával 102 mázsa hatósági lisztről, de ugyanakkor kiderüli az is, hogy feketén vásároltak nyolc kanizsakörnyéki malomtulajdonostól és Kreflt József hatósági liszíelosztóLó* 1-40 mázsa lisztéi. Ezt a 242 mázsa lisztet felsütötték fehér- és barnakenyérnek, valamint vizest zsemlyének és sósbucinak. Ezeket jégy^nélkül, a hatóságilag megállapított legmagasabb fogyasztói árnál jóval magasabban hozták forgalomba. A vádirat huszonkét embert vádol
meg árdrágitási visszaélés és a közellátás érdekeiUuértő bűncselekménnyel, Közöltük több kanizsai vendéglős is szerepel, akik rendszeresen vásárollak a szövetkezeti .pékségtől kenyeret, zsemlyét és bucit jegy nélkül.
Cikkünkben megírtuk, hogy a pékség vezetői ellen felmerüli a ¿•kkaszlás és hűtlen kezelés bűntettének gyanúja is. Aineny-nyiben ez a gyanú beigazolást nyerne, ugy ezeket a bűncselekményeket az uzsorabirósági eljárás jogért is b ef ej ezése után tárgyalják, .
Dr. Garádi István államügyész az elkészített vádiratot szerdán átadta a törvényszéknek a tárgyalás kitűzése céljából. Dr. Almássy Gyula törvényszéki tanácselnök az uzsorabirósági tárgyalást jövő hét keddjére tűzte ki, amikor is huszonkét vádlott felett ité kezik a nagykanizsai törvényszék uzsora-tanácsa.

A
A Szakszervezetek évzáró gyűlése
Csepregi Zoltán megyei titkár beszámolt a végzett munkáról
Szabad Szakszervezetek
nagykanizsai Szakmaközi Választmánya és bzakin^közi Bi-« zotlsága csütörtökön esje ü órai kezdettel íariotta évzáró ülését, amelyen Csepregi Zoltán megyei titkár terjesztette, elő a Szakszervezetek 19,46. évi munkájáról készült jelentését. Az ülésen napirend előtt szólalt fel Hegyi János, a Magyar Kommu-nisla Párt nagykanizsai szervezetének titkára, aki kérte a Szakmaközi Bizottságot, hogy táviratilag kövelelje a miniszterelnöktől a fasiszta összeesküvők legszigorúbb megbüntetését. — Napirend előtt indítványozta Brónyai Lajos, a Szakmaközi Bizottság elnöke, liogy táviratban üdvözöljék a /5. évfolyamába lépő legrégibb szocialista lapot, a Népszavát. A Szakmaközi Bizottság mindkét indítványt elfogadta.
A napirend előtti indítványok után következett Csepregi Zoltán évi jelentése. A szakszervezetek megyei titkára jelentése elején indítványozta, hogy a Szakmaközi Választmány jegyzőkönyvileg fejezze ki köszönetét dr. Papp Andor főispánnak, dr. Dávid János alispánnak, Varga József polgármesternek, dr. Koltay Miklós rendőrkapitánynak. Bencze Jenő főszerkesztőnek, Hegyi János és Szabó Be-Vén v párttitkár okinak, valamint a MAORT üzemi bizottságának és igazgatóságénak, alak valamennyien mindenkor segítségére voltak a szakszervezeteknek nehéz munkájukban. A titkári?
jelentés megállapítja, hogy az elmúlt másféi esztendő alatt a szervezési munka befejeződött.
A szervezés olyan kiiiinőan lett megoldva, -— mondja a jelentés —hoyy azt példaképül állították az orszáy összes vidéki szakszerv zetei álé.
A szervezési munkát most az oktatási munkának kell felváltania. Ezt a célt fogja szolgálni u rövidesen megindítandó szakszervezeti vezelőképzőiskola.
Külpoli ikai vonatkozású megállapításokat is tartalmazott a jelentés. Európa balra tart, — bizonyították be a szomszéd államokban lezajíott választások. Belpolitikai vonalon megállapítja a jelentés, hogy a Kisgazda Pártba tömörült reakciós elemek ma már a párt demokratikusan gondolkodó tagjait is szeretnék befolyásuk alá hajtani. Megemlíti a beszámoló, hogy a közellátási vonalon is zavarok mutatkoznak, de remélhető, hogy ezeket kiküszöbölik. Végül követeli a jelentés az. üzemi dí-zottságok jogkörének kiterjesztését és hogy minél előbb indítsák meg a legkíméletlenebb harcot az árdrágítás ellen és emeljék a munkásság életszínvonalát, ne csak papíron, de a valóságban is. * i-
A Szakmaközi Bizottság Csepresi Zoltán megyei titkár inditvánvait macáévá tette. Az ülés a késő esti órákban ért véget. ••• _ . 1
Budapestről jelentik
—i_
150.000 amerikai szeretetcsomag várja Triesztben Magyarországra
szállítását
A Zala értesülése szerint többezer tonna. MagyaroVszágnaJk, szánl élelem- és ruhanemű, valamin! körülbelül 150 ezer darab karácsonyra küldött névre szóló amerikai szerebetcsomiag torlódott össze Trieszt kikötőjében.
Hatévi fegyházra ítélték a tojásos herceget
Az '' uzsorabiróság Lukács-tanácsa szerdán délben hatévi fegyházra ilélle Hohenlohe Sándort, a tojásos herceget, meri az ősz folyamán 350 tojást adott el 1 fori.nl 50 filléres fekete, áron egy budapesti cukrásznak.
Közellátási kérdések a Gazdasági Főtanács előtt
A Gazdasági Főtanács tegnap többórahosszat ülésezett és fontos közellátási kérdéseket tárgyalt. A tárgyalásokról hivatalos jelentést nem adtak ki, mivel az egész ország Jövő közellátását illető kérdésekben további megbeszélések szükségesek. A Zala értesülése szerint a Főtanács kedden Ismét összeül és foly''tátja tanácskozásait az országos közellátási problémák rendezéséről.
A burgonya- és olajosmagbeszolgáltatás
A közellátásügyi miniszter újra megállapította a burgon.ya-és olajosmagvak beszolgáltatási; kötelezettség végső határidejét. A terminus január 31. Azok a gazdák, akik még nemi teljesítettek burgónyabeszolgáltatást és kötelezettségüknek a verem megbontása ulán tavasszal akarnak eleget lenni, kötelesek a be-, szol <; ál tat and ó bu r gony a mennyi-sé-ei január hó 31-ig ,a gyüjtő-kéreskedőknek megvételre felajánlani.
Sziám szivszélhütíóst kapott''
Budr pest szörnyű ostromának részletei még csak ezután tárulnak fel teljes egészében. Sok ember halálára még csak most derült fény és igy van ez az állatokkal is< Az Állatkert esjyik legnépszerűbb lakója, az Öreg Sziám, mint most kiderült, nem birta az ostrom igalmait- Már a múltban is ideges, félős állat volt a többmázsás elefánt és egy fölötte röpködő fecskétől is ugy megrémült, hogy bömbölt, trombitált izgalmában. Az elefántházba csapott légiakna okozta hirtelen halálát. Meg sem sérült, csak lefeküdt és kimúlt, a nagy ijedségtől szivszélhüdést kapott.
Hadifogolyvonat érkezett Debrecenbe
A napokban hadifoglyokat ^szállító vonat érkezett Debrecenbe. A vonattal 472 hadifogoly tért haza a Szovjetunió küfönböző táboraiból. Ebben az esztendőben ez már a második hazatérő csoport; az első csoportban 36-an érkeztek meg.
A statáriális bíróság tizévi fegyházra ítélt egy bettfröt
Ifj. Keresztes Pál asztalostanonc. , decemberben egy éjszaka betört és több kiló fonalat lopott. Tettén érték s a rőgtönitélő bíróság elé került, amely a bízón ji Ló eljárás .lefolytatásatftáöí tizévi fegyházra ítélte.
ZALA
1947. ittjtuúr 11
Az osztálysorsjáték szerdai - húzása
35.000 forintot nyert: 29147.
1000 forintot nyert:2103$, 49282.
500 forintot nyert: 28913, 62290.
4Q0 forintot nyert: 14197, 15606, 27775, 37062, 61342.
250 fohaloc nyert: 4089, 5591, 6330, 7258. 19601. 20027, 20700, 25448 39338, 42539. 43209, 45731, 45958, 51127, 54798, 57493, 63436, 63948, 65.966.
Ujabb letartóztatások a közíár-saságellenes összeesküvés
ügyében
A k ö ztár s d ságe 11 enes összeesküvésnek egyre nagyobb visszhangja tóműid az ország minden részében. Számos községből, ü:.cinbő l és in téz mén \1Ő1 crkc->jctl távirat a miniszterelnök cini érc. Ezekből kiUinik, hogy az ország demokratikus közvéleménye egyöntetűen erélyes megtorlást kövelel a bűnösök simára.
Az állam/védelmi osztály egyébként tovább l''olytalja széleskörű nyomozáséi, leinek során számos ujabb letartóztatást foganatosítottuk. Azt a hirt, mely szerint az összeesküvés fejét, Dálnoki-Yeress vezérezredest <jl-Üogták volna, illetékes hely ma «exu erősiLette meg. A mai magyar sajtó vezércikkben foglalkozik az összeesküvéssel. A Kisgazdapárt napilapja is a\ törvény legszigorúbb alkalmazását
követeli Veress és társai fejére.
/
Jugoszlávia és Albánia
gazdasási unióra'' léptek
A belgrádi rádió közölte, hogy a jugoszláv nemzetgyűlés -egyhangúlag elfogadta a Jugoszlávia és Albania vámuniójáról és gazdasági együttműködéséről szóló megegyezést. A vámunióval együtt megszűnik a külön albán pénzérték és Albániában is a jugoszláv dinár lesz forgalomban. Külön bizottság fogja az egyezmény vúgieliajtásának részleteit megállapítani. A jugoszláv kormány az egyez-'' ménv keretébon kötelezte magát arra, hogy nyersanyagokat fog szállítani Albania újjáépítése számára. A háború után ez az első gazdasági unió, amely ourópai államok között létrejött és ezért olvi jelentősébe van annak ellenére, hogy Albánia, mint termelő és mint fogyasztói térülőt, mogloliotösen jolontektolon. A megvalósulás olőtt áll azonban Belgium, Luxemburg ós Hollandia vámuniója is, amely Északnyugat-Európában aránylag kicsi, de gazdaságilag rondkivűl fej lőtt és nagyjelentőségű terülotokot fog egyesíteni.
A rádió szombati műsora
Buda.pc.xl /. 6.80 Falurádió. 7 Hirek. 7.30 Reggeli zono. 8.15 Szórakoztató zene. 10 Hirok. 12 Déli ha-i-ansrszó, hirok. 12.30 R. Bock Hilda énekel. 13.20 A Broadway-ogyüttos játszik. 14 Hirek. 14.40 Magyar nóták. 16 Gyormokrádió. 17 Hirok. Vöröskereszt közieményak. 17.80 A Munkás Kalturszöveteég műsora. 19.JL5 A Rádiózenekar népszerű szimfonikus hangversenye. 20 Hirek, sporthírek. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.25 Könnyű dallamok. 23 Zenekari müvek. 24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika angolul és franciául.
Budapest II. 17 Tánczene. 18 Hirek. 18.05 A Házi-együttes játszik. 19 Zongora-, hegedű- és énekszámok. 20'' Szórakoztató zeneiari müvek. 21 Hirek. 22.15 Ténclsmezek.
• — Itisp8kciós gyógyszertár ma:
„Megváltó* gyógyszertár, Szabadság-tér 21.
H ÍRB K
— Lassan gyenQült a hideg
A nagy januári hideghullám a tegnapi nappal érto ol totópontját. A hőmérséklet tegnap röggel Budapesten —lü fok, a kcloti megyékben —24—25 fok. Turkovén —27 ''fok volt. Rendkívüli dolog az, hogy a déli órákban is mindenfelé 10—12 lők hideg van. Európának úgyszólván mindon vidékén hasonló nagy hideg uralkodik, sőt Bulcarestben a hőmérséklet —30 fok közelébe szállt le. Most'' van a legnagyobb liidog. A következő napokban néhány okos onyhülésre van kilátás. Az idő lassanként ködösobbé válik'' és kisebb havazások is lehetnek.
— A Nőmozgalom műsoros táncestje
holnap, szombaton oste fél. 8-kor kezdődik a Szocdom. Párt nagytermében. A Kómozgalom oddigi wnde-dozésoinok emlékezetes sikoro biztosítja most is a nagy érdeklődést, amit fokoz a város logjobbjuiból összoállitott, változaté« műsor és a cél: — a népkonyha sogitéso. A rendezés sokoldalú munkájút Dom-bainé, iiolt''ortnu ós BarbanUmé veszik odaadó lolkosodéaaol. Az irodai -mat, zene- és tánemüvószotet, vidámságot felölelő műsor a kövotkoző: 1. A Contrál zenekara: ojxjrott-ogyvc-log. 2. Szabó Beróny • szavalata. 3. Kardosné l''aulotte ós Rózsa György modern tánca. 4. Fischelné— Schön-né zongora négvkozose. 5. Brónyai Lajod magánszama. 0. MAOKT -énekkar. Szünet. 7. Taiigóliarmonika szóló, Garzó Géza. 8. Szerdahely iné Baán Júlia szavalata. 9. Kardosné— Rózsa páros balett-^záma. 10. Pék Annié magyar nótákat énokel. 11. Dr. Béres Nándor magánszáma. 12. Kardosné—Rózsa magvar tancket-tős. 13. MAOKT-énekÉar. 14 »Hófehérke és a hét törpe« pantomimtánccsoport. A táncokat Szontöndrey Zsuzsa kiséri zongorán. A műsort''dr. Béres. Sándor konferálja. Műsor után tánc 4 óráig, amihez a Felső-zenekar muzsikál. Pompás büffé lesz virslivel és minden más jóval. Belépődij .4, 3, 2 forint, állóhely 1 forint.
— Szabaü cukor előfizethető a Szervezett .Munkások Szövetkezetében
(Cses^ery ui 6.)
Felhívás ingyenes gazdaképző tanfolyam látogatására
Felhívom a nagykaii$sai gazda-közönséget, hogy a Petófr Sándor ált. elemi iskolában gazdaképző tanfolyam nyílik meg 1947. évi január hó 13-án este 6 órai kezdettel, melyre ugy a tisztelt gazdaközönsóget, valamint mindazokat, akik a .gazdaügy és a mezőgazdasági szakoktatás iránt érdeklődnek, tisztelettel meghívom.
A tanfolyamon ismertetve lesz a mezőgazdáviág minden egyes aga. Különösen kiemelve állattenyésztés, növénytermesztés, kerteszet, szőlőművelés, borkezelés, méhészkedés, baromfitenyésztés, stb. Továbbá a gazdáiját -érdeklő gazdasági leplezés, gazdasági földmórtan és mindazon" fontos gazdasági dolgok, mo-lyokive a lwladó gazdáknak a mai gazdasági ¿''''létben föltétlen szükségük van.
1-épten-nyomon tapasztaljuk a gazdasági szakoktaüisi téren a gazdák körúton az elmaradottságot. Éppen őzért ismételten szeretettel hívom fel mindon gazdatúi^um figyel; mét s közöttük különösen az uj 1 öld hoz jutottakat, hogy ozt a gazdaság i tanfolyamot igynlcozzenok mon-néb többen látogatni, a tanfolyam alatt hallottakat, magukévá tenni, liogy :i jövő gazdasági évben a múlthoz ''mérten iulkészültebbon tudjanak beleilleszkedni a gazdasági hivatásukba. V
A tanfolyam .időtartama 2 hónap.
Előadói a M. Gazdakénző Iskola a múltban''" is mái- sok eredményt elért. népszerű tanári kara.
Bedenek József .•iranykatászo.i ¿uzda.
— A Nfcgyar Núk Derr.okraíikus Szüveísöüo
nomcsak zászlajára tűzte a »Szeletet« jolszót, hanem ozí, belő is viszi minden munkájába. A szövetség vozetói ogyüttérzésúknok adták tanújelét, mikor a népkonyha javára teát rondoztok. Fáradságot nom ismorvo estélyüket olyan barátságossá ós mo-loggé tették, "amit a város közönsége mar megszokott és természetesnek tart a MNDSZ részéről. A toán szépszámú közönség jolont meg, do . sajnálattal koll megállapítani'' azt.a tényt, hogy a város vozető rétege nom nagyon tartotta fontosnak, hogy megjolonésével hozzúsegitee a MN-DSZ-t, hogy a népkonyha javára •minél többet adhasson. A vendégeket forró tea, virsli és gazdag Cmffé •. várta. A hangulat ldtünő'' volt, 11 vondégok még záróra után som na-gyon voltak hajlandók szétoszlani. A szövetség központi olnöke, Tildy Zoltánné a szövetség munkáját ugy'' képzeli ol, hogy szeretettől és megértéssel sogitení ott és ugy, "íthogy tudunk és ahol arra a legnagyobb szükség van. Ehhez a munkához . a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége nagykanizsai csoportja kéri rnmden nodólgozó kíezét és asszonyi szivét.
- Vasutas n?gvnyl!!és
A Magyar Vasutasok és Hajósok Szabad Szakszervezete Nagykanizsai Helyi Csoportja folyó hó 12-én délelőtt fél 10 órakor nagygyűlést tart a vasutas szakszervezet székházában Csengery-ut 67. 6z. alatt. Minden tényleges & nyugdijas kartársunk megjelenése kötelező. Vezetőség.
! VÁROS! JVJ02Í
t . "
| Pcatüúct-% »¿oittbaton ¿a v^örnap
CIRKUSZ A KiOZiBAN
Szemel,éten 1 p .e!; íei a viiaji icc-c rő-
sebb embtre és a csod^prazsió. Exen- M-^ív;«,^^ írancia fnm-( kívül alüotas.
j Hlócidósok kö^napoKon 5.7, vasárnap 3,5.7-kor
Mint lapunk tegnapi számában már jelentettűk, Corodiui, a varázsló és Cristoph-, a francia HorkuLes ina kezdik mog előadásaikat a. Városi ''Moziban. ^ két artista jobbnál-jcbb szánokkal iép tói a nagykanizsai közönség előtt. A varietéelóadás után bo.nbtotják Aiinaivölla és Joan Gabin gVönyörü artistafilmjét, a Variotéu A nagy érdeklődéire való tekintettel már díélolött 10 órától lehot jogyoket elővétellxjn venni a mozi pénztárá-
{Xf. .
nai.
Sajut ierracsü édoskes jpogányvárl borok í.imereae. Twler József, csc<igery:u. 57. srtm. 1782
Salcóiarjáni uj kilyka cUdó Rflkcczi-
utca 83 42

ÁJami erdő^ondnoksílg, Fo ui 6. szám, lovadhoz e» mciőgaíűai.agi muokahoz érto kocsisokat kciea január 15 ihi bele pfcsre.______57
^■SUdó egy azép, sötétkék mély gyer-mekkocai. Kovács szíjgyártó, Ady Enjre ut 2. wc._____58
Si eifobzerelcs ródlik, gyermeksxán''*ó
Szí-bó Anial tp irtü^leteben. 59
-íl- -----i.
Eladók: Körfűrész-állvány, lovas személyi s?ár, kováC3 íuitnto és kovács-szerszámok SzccHenyi <er 4. — Haztel-
flgyoió. . 60
? yiff e*A mv «k.
ígo.lio/lö^b. sz. lp. M. 1-onúsbi-(Magyur Közlöny 229/4(5. sz.) alap-ián ielhivom n^jidazon közüzomeí, icözülotet, Icozintézményt ás int^-z-méiyt, moly fűtésre vagy ikemí célra szenet igéii>xJ, íutő''oüiondezé-s.''mek és a tüzelőanyag folhaa/.nálH-sának -.vdatait a víuxwI gúadasági hivatalban iráslioiileg jelentse bo 194?. évi január 15-ig. 5IÍ
Közhii ré teszem, hogy á fasiszta szellemű és szovjetéi lenes sajtótermékek IV. száma jegyzéke, megjo-lont.
Az őzen jegyzékben, valamint a már korábban kiadott 1.—111. jegyzékben ¡elsorolt és ezideig bo nom szolgáltatott sajtótermékeket 194T. évi január hó 31-ig 1x3 kell szolgáltatni. A beszolgáltatás holve: Városháza v Kő-ut S. sz. I. omolot főjegyzői liiratai), ahol « jcg\ z -k is betekinthető.
A határidő lejárta után a ívndór-ség házról-házra járva fogja olian-órizni, hogj1 beszólgáltatási kötoie-zottségónck mindönki eleget kAI-c.
A mulasztókkal szemben az 530/ 104G. M. E. sz. rondolat (5. 8-úljmi !iu)gúllapitoU bünc.soLelmW''nv miatt-az eljárást luiladékűtlaniil 1''olyiimatte-fogják tenni és uzonkiviil internálásj olján''is is indul ollunük.. "»ő
A 12. életévüket még bo u.<ni töltött ellátatlun, valamint az önellátó gyermekek i\''»zóro uz állami közroi-látási jiótjegsok, a terhes és szopta-tósanyák ¡Vezére az állami kényéi: <;« élolm''iszer pótjegj-ok, a testi es nn-héztesti munkát végző munkások ré-széi-0 a testi, illetve tiohéztesti munkás kenvérnótjegyek kiadása "folyó hó 13, 14, 15. 16 és 17-én ''történik a Közellátási Hivatalban (Hun\-adi-utca 16.). Á. font irt jegyek kiosztása ug>-anolyan utca és orabooazlá*-sal történik,"mint a lisztjegyek o^z-tiisa, azzal a változtatással, hogv a délutánra irt utcák ugyanaznap déli 1.2—2 óra közt kerülnek osztási?..
A lisztjosívosztással kapcsí>lathar. falragaszon megjelent 1787,/ké. 1346. számú hirdetményemben már közöltem, hogy a testi "és Jiehéztosti munkás . pótjegyekot az igényjogosultak munkaadójuk utján" kaphatják meg. A munkaadók, kötelesek a tasti. illetve nehéztesti munkásaikról külön-külön kimutatást készíteni •—<a foglalkoztatott munka tüzetes megjelölésé vol — ós a kimutatást két pól-dánvban. a munkavállaló családi foj-lapjaval együtt a Közellátási Hira-tal''4-es szánui szobájában leadni.
Ezuttai is folhivom a munkaadókat, hogy niunkásaiknál időközben beálló mindennemű, változást (munkából vuló kilépés, uj munkába lépé« stb.1) 8 napon belül jelentsék ;t Közellátási Hivatalnak. . .
Testi munkás pótjegyre van idényük az l. és II. jlirsulékosztáiyixi ¿sorolt luulirokkantakiuik. akik i,guny-^ jogosultságukat rokkants»lgi igazolványukkal tartoznak, u jegy kiadúBá-nál igazolni. A fokozott testi munkái végző kisiparos - ha egynél több segédet nom foglalkoztat testi munkás pótjegyre jogosultságát iparigazolvánnyal tartozik igazolni. . • . A jegyosztáshoz a családi fejlapot is ol kell vinni. A |>ótjogyokórt havonként és darabonként 20 fi 11 éji kell fizetni. 56
PoleármastHr.
Szombaton este
találkozunk a Szoedem. Nó-
. • mozgalom műsoros estélyén a párt helyiség dísztermében.
= Műsor után tánc. —-Belépőjegyek: 4,3,2 frt, átlóhely 1 forint
ZALA dsmekrafikus politikai ;napiíap
Szerkeszti: Bea«e jenö főszerkesztő Szerkesztőség éa klatfóhlv*U!: F6-ut i>. Telefon 3r.
Kiadja a Neaueti Bizottaág, Naa>''kaBlz»a Szerkesztésért es kiadósért fülel Bsticze lené-Nyomatott a »Közgazdasági R. T. Nagjr-kanlzsa* nyomdijftban Nagykanizsán.
Nyomdaért felel: ZaUy Károly.
A Muskátli hangulat-termében
minden est«
Korálka Vllme
és
Szamosy Mfu
énekesnők szórakoztatják a közönséget. Kitűnő zene. Tánc. Haagnlat.
• Szombaton és vasárnap reggel 4 óráig nyiiva.
Szives pártfogást kér
KwMZttsi Géza
l*8l__vendtfltői. ''
52« évfolyam. 9. szám.
Nsfrykaniz&a, 1947. Január 12. vasárnap
i
Ára AO fillér.
Bet/in brit külügyminiszter tegnap fogadta dr. Bede Istvánt, a magyar kormány londoni megbízottját Bede István utána látogatást tett Mac Nii külügyi államtitkárnál. x
Dr. Ruttkai György:
o »
A „nagy ábránd" és
Alkotmányi órákon'' egyetemista koromban. röngutoipt hallottam ozt a foualniat. Jó és küvésbbé jó értekezések tömegét olvastam erről a témáról, amelyekben a szorzók — oisósorlKUi ogyetomi tanáiok — azt akarták megmagyarázni, hogy az i91fc --1919-es- forradalmak lényegtelen epizódok voltak csak »ezeréves« lörténelmünklwn és 1920-ban a király nélküii királyság, a tenger nélküli tengernaggyal alkotnu''uiyjogilag folytatása volt a lial>sburg-dmasztia uralmának. A kételkedők részérő még törvénybe is iktatták, hogy • Magyarország államformája az ősi • királvságc. Az alkotmányjogászok egy logikai szaltót csinálva kijelen-!oit<ík, hogy van »alaki« és »anyagi« jogfolytonosság. Az alaki jogfoly-: ouoss''ág mogszakadását — nolens-volons — l<e kellett ismorni, hiszan
„a sainos nagyon rövid» időre — .oltámadt munkásöntudat mogterem-lotte a köztársusági állam fórmát, ezzel szemben a jogszabáU-ok szolomé, " az anyagi jogfolytonosság megmaradt a ''Habsburg-uralom és .1. liorthv-iezsim között. Ez igaz is volt
A jogfolytonosság ehhez hasonló fogalmával most újra találkoztam dalnoki Veres Lajos »nagy ábrándjában«; de az ó jogfolytonossági elgondolása még sokkal furcsább. Helyre akarta állítani az 1944 március- 19-iki állapotot, do mivel Kál-!ay, az akkori miniszterelnök történetesen nincs itthon, Lakatos a kiszemelt kormányfő. (Kállay többi utóda, Sztójay-tíztojakovies és Szá-iasi-Szalosján nem állhattak a földalatti főzevér rendelkezésére, mert - a föld alatt vannak.) Csakhogy ezzel a jogfolytonossággal egy kis baj van. A joggal is, meg a ''iolyto-nossággal is. Mert azt Veres ur sem hiszi, hogy ebben az országban ama biaonyos márciusi vasárnap előtti szombaton még joguralom volt. Olyan jogszabályok voltak életben, amelyek minden jogász arcába szöktetitek a vért.* Ami pedig a folytonosságot illeti, Veres ur elfelejti, hogy most • nem sikerülhet éket ütni a miíhkásegységbe, mint 1919-ben s ha itt folytonosságfol Jehet beszélni, a,: iisak a demokratikus magyar közr ;ársasá^ folytonossága iehet a munkád ztály folytonosan erősödő .egysegében. "
Az a magyar jogfejlődés, amelynek folytonosságát horthyék utun most Yoresék olyan büszkén hangoztatták, a demokrácia szemszögéből nézve bizony hagy maga után némi kívánnivalót. A jogfosztó túmínyek nálunk "nom u zsidótörvényekkel kezdőtök. Az Aranybulla már 1222-ben kimondotta, hogy u király disznui csak nom nemes ombor ordojélxxn inakkolliatnak, ami más szóval any-uyit jelentett, hogy a király diaz-iiait a jobbágyok hizlalták; ugyancsak az Aranybulla özorint a király kiöéretét útközben kizárólag a jobbágyok kötelesek eltartani.
IÖb Vorbóczy István Bzobrát sem ok nélkül döntötte le a demokrácia. A tankönyvekben agyondicsért Hár- . maskönyv, a Tripartitum''három jogrendszert alakított ki: a nemesi jogrendszert, a városi polgár jogát és a iobbágvság jogát, helvesebb ez utóbbi jognéíkül iségét. A fiármaskönyvből »zonbac nem lett jog. Nem azért, > mart a jobbágyságot állati sorba süllyesztette — ez ellen senki eem -tihakozott hanem mfert a fő- és
a jogfolytonosság
köznemeseknek egyenlő jogokat adott. Több mint háromszáz évig uralta a Hármaskönyv a magyar jogéletet: a francia forradalom hármas jelszava, az egyenlőség, testvériség és szabadság gondolata 50 év alatt ért Párizsból Budára. 1848-ban mondják ki wz uri kivételek örökös eltörlését«, hogy azután az abszolutiz mus összezúzzon mindent és 12 évre az osztrák jog uralma alá vesse az országot.
1807-betv megindul jogunkban a tervszerű fejlődés az akkori liberális rendszernek megfelolóen, hogy azután 1919 régén olyan mélységbe
zuhanjon a magyar jog, amolvnek mélypontján 1944 október 15-én volt. 1919-ben az ellenforradalom az októberi forradalom részeseinek könyörtelen üldözésével, a jogtalanságtól hemzsegő politikai perekkel arcul csapta a j0g eszméjét. Ennek a jognak a folytonosságát igéri helyreállítani Veres Lajos. Rs kétségtelen, hozy ennelca jognak, a kiséro jelenségeit: az uri osztály araimát, a kizsákmányolt, korán öregedé munkást, az irányított sajtót az »angol—zaidó—orosz veszedelemről«, a liarcLa indulás előtt megáldott zászlókat és az egvéb — sajnos még nagyon jól emlékűnkben étó — foga ÍL mkat.
A Földalatti Fővezér — ez már olyan fővezéri és haduri ezokóe —
megszökött, itt hagyta alvezéreit ép híveit szert;: az országban. Talán a nagykanizsai ügyészségi fogházba« is toeserü szájízzel értesült. Lenk András, hogy £ ővezér nélkül maradt. A bűnösök ol fogják nyerni jutalmukat, de nem lehet olyan súlyos a büntetés, amely az áldozatnak b&gtételt ad; áldozat a fejlődő magyar demokrácia, amely ezzel a szer-\-ezkedéssol megint egv nagyon roesa pontot szerzett. És a Veres-féle jog^-folytonosság helyreállítása helyet helyre koll állítanunk a megrendült bizalmat. A munka nem tesz köny-fnyü, do az a dolgozó osztály, amely helyreállította a vasutat, a hidakai, megművelte a földeket, ol fogja ki-karitani a — trágyát is. Verest »% itt maradt hiveit.

SVíontgomery elutazik Moszkvából
Épp Hoat fejeltem be reroefc besaélgetéoemet Sztálin Qoneralbsslmupszal, mondta tegnap eato Montgomery tábornok a Kremlben tett lá''opatésa uttn, Momgomery, aki melión viselte a Szovjetuniótól a háború a<att k*pott Ssuvarov érdemrendet, a gener6llsB*lrriUH*2al folytatott beszélgetéséről ugy nyllat-koioti, hesy S*''éiln frl»» volt, szeliames ér kedves. Montgomery ma repülőgépen elhagyta Moszkvát Tegnap est* Saiilin idott tliz''etetére lakomát, amelyen sokan jelentek meg a szovjot vezetők kÖzáL Va&zlijavszky, Vorosiiov tábornokok, Kuzryooov tengeri-agy, a diplomaták közül Vlslnszky azovjet helyettes küicgymlnlsz er, B«dGl* Snr.bh ubernok smerikfil é& P&tterson brit nagykövetek. A »zovjet fővárosból való elutaziaa eiőe&iejéti Momgomery k&izöne''ét fejezte ki Veszlijevazky marsallnak vendégszeretetükért at hogy alkalmat iduffc a haboru torán" kifej ődött bujtársi viszonynak a béke Idejön való kifojezósre Is» Mindent me&múí<ktak, amit akenorrt, mindent láttam, amit látni akartam. Nagy benyomást teifek rám d na^yszítü katonai akadémiák. Azon reményéi fejezte ki, begy Veozltjevsrky marcali-, ba ti nyár folyamén ellátogat Angliába, magával vlazí a Szovjetunió saámos marsjeltjst, skikkel most baretsAgot: kötött.
A biztonsági tanács tegnap esti. Qiósén elfogad a a newyorki külügyminiszteri értekezlet azon határozatét, hogy• véltaija a felelősséget i trieszti szabadterület admlnlaztréolójéert. A haftrozax mellett tizeRj ellene egy sem saava^otv. Autzirada tanózkodott u szavazéstól. Anglia felkérte a biztonsági tanéosot, tűzze nspirendre Albánia ügyiben benyújtott panaszét a korfui csatorna elakné&hása ós a két angol cirkáló •isüllyeszté^e mist'';. ''
A köiügyminissterhelyettefick londoni konferenciáját kedden Bavln angol külügyminiszter nyitja meg. Ezeken a konferenoiákon a kLlügyminiazterheiyettesek előkészítik a talsj? az oazirók és nemet békeszerződésekkel kapcsoieioe motzuvai t^necskozasokra. A londoni tanácskozásokon a Németország ellen háborút viselt 18 nemzetnek idnak alkalmai, hogy kifejjék nézeteiket a kérdésről.
Auer Pál megérkezett Amerikába
Newyork, január 11 Auer Pál párizsi magyar követ, aki a clevelandi nemzetkö zi ügyek intézésének kongresz-szusán Magyarország álláspontját ''{i srínerteti,''- tegnap megérkezett Amerikába. Auer Pál és Szegedi-Műszák Aladár vasárnap a clevelandi magyarok gyillésén beszédet fognak mondani.
Valószínű svájci tábornok kerül Trieszt élére
Bern-, január 11 ., A svájci külügyminisztériumban, azzal a '' hírről kapcsolatban, hogy svájci tábornokot javasolnak a tri-tvzti szabod kormányzódig élére, ki-joLentettók, u svájci kormányt, eddig •nom keresték mog a kinovozes ügyében. Hu; valamennyi érdekeltség ki-vánatOBjmlco tartanú, hog)'' Trieszt úlóro svájci tábornok kerüljön, Bráje kormány» ezt,nem ellenezné. Az Egyesült Nemietek által Trieszt pénzügyi helyzetének tanulmányozá sára kiküldött bizottság francia, angol, amerikai ós orosz tagjai tegnap megérkeztek Triesztbe.
A frank védelméban nam emelik a tiszhisalii fizetéseket Francla-erszágban ,
. Párits, január 11 ,
. Blum .francia miniszterelnök '' vasárnapi ..rádióbeszédében '' a francia tisztviselői követelések -problémájával foglalkozva ki-jelentette, hogy''hem elégítheti ki
teljesen a tisztviselők követeléseit. A pénzügyi lehetőség legszélső határáig elmentünk, — mondotta — többet nemi tehetünk anélkül, hogy ne veszélyeztetnénk az árak letörésére és pénzünk védelmére irányuló erőfeszítéseink sikerét. A 48 órás munkahét bevezetése jótékony hatással lesz a közgazdasági életre.
^minisztertanács fontos döntései
A pénteki minisztertanácson hozzájárultak Ahhoz, hogy a B-listázás során végelbánás alá vonl hadirokkantak a határozat megváltoztatása iránti kérelmük benyújtási határidejét január hó 31-ig meghosszabbítsák. A ■ minisztertanács megbizta nz iatz-ságíigymini.sztc.rt a '' rehabilitációs kérelmek benvujtásénnk határidejét január 3l-b«n álla-pitsu meg. ''
'' Bán Antal iparügyi miniszter bejelen telte, hogy ti ma^ya^j"-goszláv árucsereforgolmi egyezmény különösen nyersanyagok behozatalát tette lehetővé. A fiumei kikötőben a jugoszlávok a legnagyobb kedvezmény elvét biztosították. '' '' •>
A közmunkaügyi ,K- miniszter _ előterjesztésére módosítják 1 a lakóházak helyreállítására vo-nátkozó rendelet egyes .intézke- . désefr. Amiennyiben a tula.jdpnos
a bérlőnek a helyreállításra vty-natkozó bejelentését nem veszS tudomásul, vagy nem) vállalja a helyreállítást, a bérlő a munkálatokat a tulajdonos hozzájárulása nélkül is elvégeztetheti. Elfogadta a minisztertanács azt az előterjesztést, hogy a bérlő & vjz, csatorna, gáz és villany bevezetéséi, továbbá a közös használatra szánt .mosókonyhában ezeknek a hiányoknak megszüntetését követelheti, ha arra a bérlemény használata következtében feltétlenül szükség van és ha nem a bérlő okozta a hiányokat.
Győngyössy János külügy-irtintezter előtárj esz tűsére á imánüztertanács elhatározta, kofái a néwt:ciff\füU''s Aö-ictes f eihalatnpzásót kűri a ■ <i békeszerződés mnykötésé-re és aláirtisára.
Bejelenlette n külügyminiszter, hogy a Szovjetunió Győrben konzulátust kiván felállítani ós beszámolt a ¡magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény végrehajtásáról.
Az angol kormány rendelkezésére a varsói angol követ ma Londonba utazott, hogy jelentést* tegyen a lengyelországi vár lasztási hadiárat fejleményeiről.
9
m
ZALA
1B47. január Î2
alkotják az elavult magyar büntető-törvénykönyvöt
A hivat
mog jelont ulo* kp egyik legutóbb d<*t koitál t;,íiimúl))ut öflíO'' émekló» rudtul adjet hír joloiíí mog, amely
uiyztormm.,. hogy uz i^mgügy-mi-^»unMojog köbeiében mognlÁkult " .., bizottság, amelynek ol-ta[ylounl«i(.t,5 forenc minittjsterí ohz--•alv vezotot, a tön-énvelókészitö osz-
A hiyntijét neveztek ki,, -toknak ^alos lap felsorolja azután azoknak a legkiválóbb magvtír jogá-magyar t< r.evét, akik az uj büntetó • tan rúsztv.rvónvkönvv megalkotása- i So1 . S°s««sn©k. közöttük dr. Do- l Frank Lf^éOf legfőbb államügyész, j uffN^zsegisKió, a kaposvári nép- ! ,i\ budapest \-ezetojc, dr. Kertész Jené, j ur. fczües ti-államügyészság vezetője, : riusztem <Öábor László, dr. Vámbarv ! tos lap e még, többen. A hivatzi- ! ö'';1,^ bíbiszürke Ilire mögött a-ma-ujjáépitésvtció jogszolgáltatás teljes I elavult -bú húzódik mog, hogv- az i tnegteromtintotótöi-vénvszók telyébe j vimuló ujtse a demokratikus élethez ;
Wátray r111^1''. -BTK-t. lűtünó. míSánrfor
iien íobb agyar publicista e kórdés-¡neg. A jógáikiválóságot kérdezett intermkrí Zalának alkalma van az \ részletes tudósítást adni.
A régi ló publicista megállapítja:'' •néi-tékboi BTK, ¡unelv igen nagv-úmoson az égvéni ordeksket, kíi-totta szenes retogek érdekeit tar-multra ten olőtt, közel százesztendős vényköi^,lantból vissza. Büntotótöv: Pityum vünk. a feudalizmus ogyik nagyobb.(volt ós mint jlyon, a leg-s/^llem kmértókljen gátolta n s/.abad mindon <íiHjo«odéHét. Gúzsba kötött uralmon vKnu gondolatot, umoly a/'' tJoN/Avtt;. l-''vő liutalma^i''Ktoknak-nom t)/id PiijtVív Hiwihad gondolatot!, a sm-nyilvamtiH m n politikai vótomóny-domoki-aVmt, Ttu''méaíwtoK, hogv u t»lí.«seüe|il(im Mugyarorazfta; oImő kü-helyzoteviiok tartolta változtatni « a7, )dot, t-i niont elérkezettnek látja A a >1.1''iz uj BTK mogtoromtémVhez. sorában » UfK meriioromtóinok név-i tizedes olvnnokathalálunk, ultik év-, ,,beosülésúnünkájukkal a világ közterén. \<t vivták ''ki a jogalkotás .egész vi/nmbérv Rusztem neve az •ftmerikailú^oii ''közismert. Az, hogy uemokra: katedrájáról szólítja el a szava, bifikus Magyarország hivó jogtudósi^nyiték arra, hogy a kiváló számit, i munkásságára elsősorban
Az'' aéiia<ryar<?rezág. ,csplatbaí BTK «létrehívásával kap-űrtesulün; jól beavatott helyről ugv szó, nepnk, . hogv nem reformról van i. nem''olvi tolflozasról-foldozáeról, ha-.''éves B^an munkáról, amrjly. a,százuk L^I^If gyöke,res rnegváltöifetáéá-, c üiiö zesoson/. uj alapokra4 helyezi a tön''énjT1 kiesét.''fees jól'' tóráit nak az 3k terniészetesen megmarad tör\#y] uj BTK-ben is, hiszen a 1 es ami könyv mindentátvesz, ami jó kas élcnem eLtankozik a demokrati-
Az u>tElfogással. v megkozíj BTK alapmunkálatai már tórium dödtek,..''Az igazságügj-minis^ má:- el töntéuvolőköazitő munkája Bgészéb(öiehaladt s anyagát teljes melv aon mégkapja a bizottság, a minél ulandóun ult»ozni fog/''bog^-mAp-aiolőbb totó alá hozza az uj
A ív? büntótőtörvónyköriyvot. iWjatWij BTK niogalkotááfival kiwi-Mólaltíftn k-U gyakorlati waklórfiut l4*«lót\timk mog, Btíüoö OAbov kfit éh i, u büntototórvtWiyHíwTik olnö-állfunüdv, Koi-tóHü Jonőt, a''hudapitfti
a kövoiiaíifJB QAbor lhü\b
Akü/ők<»t tiioudotüi! - a köMiU állam büntotójoiíl luuttlmn tonaág«(4l>ttdMágiiak ÓH U?, mo-ónLbl»^ ,;AUflm i^k logfóhb blütóslfólw. Ar, At ffv^»t a hfttaltóáA «."blröfiiWokou hlráakcikoi-olk, A jó törvóny »''jó
>lán olófoltótülo. . mtáf* Büntotójogunk ó» büntotéai védclm^rünk elavult,-wt az ogy ón .közös»,ét orősoop, olőtórbo állítja a ■ madüfliécí érdokör ölloh elkövetőit tó-teke tokkal steönjbdh, a bMtófcéé mór-pe^ip is1 ezt á felfogást '' mútoija, a Veszélyeztetett órddk jóval
nagyobb a/, utóbb említeti onelok-n;en\x)lfnél. öjttkorlfttl példával tiu»g-Vih''igitvu, uz állam hitelé letétek valótlon hír koholtWivnl való mog-iondileH.,) aniejv a közösség minden tagjára kiterjedő káros körat-ke/irétivekkel járhat. — törvényoinl« szerint (1041. évi XXVI. t.-e. i). esak vétség, büntetése ixxlig csupán egv évig terjedhet*) fosrház; őzen vél segíteni a 8800/1946. "M. E. számú jxrndeiet J.S. g-a, moly öt évi fogházra. ilbiőlep: börtöm-o emeli fel a büntetési tétolt. De ez még mindig, szembeállítva az egyén ellen elköltött egy-esry vagyon elleni büncse-iekménnya! pl. a lopás bűntettének ''tiz évig terjedő í''egvházbüntetésével, -tul''enyhének mutatkozik.
— Ug^.ancsak hiányzik a BTK-ból a munkaviszonyból eredő visszaélé-sök hatékony büntetése, az 1987. XXI. t.-e. megközelítőleg sem felel meg a mai kor követelményeinek. A szellemi -munka védelme pedig büntetőjogunkban eddig ismeretlen.
— Számtalan példával lehetne még illusztrálni büntetőjogunk és
büntetówl rnndwmrünk <»lnTult8ácfit. A büntetőjog raformjft egyikei a log-HÜrgÓMíbb föladatoknak. Mog ktill változtatni « jogwobiVIyoka''t a/. Idók szavának mogfololöon.
Or. Kertész Jentí
ozí''lmt mondott«:
• A magvai'' büntetőtörvénykönvv (1878: V. t.-e.) ol.van régen te ült, l>ogA" azóta uy, életviszonyok mélyreható .''változásai kövotkeztélren ol-avultnalí mond.''^. A BTK sok tekintetben márÜem felel meg az élet kövotelmén>t>inek. A törvényhozás évtizedek''óta módosító és ki-kiegészitő jogszabályokkal igyokszik a BTK hibáit és hiányosságait pótolni. A számtalan módosítás és kiegészítés azonban , büntotőjogrendszerünket áttekinthetetlenné és hézagossá tette. Büntető jogszabályaink egységes rendszerbe foglalása és modernizálása a gyakorlati büntetőjogászoknak !már régi vágya volt. itemélem,; hogy á megalkotandó uj BTK eddigi büntetójogszabál^ainak hibáit és hiányosságait maradéktalanul kiküszöböli, és egyúttal büntótő-jogrendszerühkét demokratikus és szo.-iális széliemmel itatja át.
r?
A pécsi ítélőtábla ma tárgyalja a három évi fegyházra itélt Sklenszky Ferenc bűnügyét
A nagykanizsai törvényszék uzsoratanácsa dr. Almássy Gyula tanácselnök elnöklésÓN-cl okt. 2i-ón tárgyalta Sklenszky Ferenc nagykunizsui híinl^Sines-moster zsirhunüsilásl bünügyót. Mint isnieröUJS, Skkaiszky hn-Wsági zsirgyüjtö volt Nngyku-ívizsán, Néhány hónap alatt 3U2 kilogranwn znlrt gyűjtött össze u mag&nhAxturl&sokn&l történt HertóHvágásokból boszolgáltutott , zsír adókókból. Jullus hó vógón ^ I''^iclis .Lajos palitti hcnlesmcs-ter, központi zsirgyüjtő értesi-tette Sklenszkyt, hogy augusztus ''6-án -számoljon el a hatósági, üsirral. Sklenszky azonban időközben ebből a zsirból saját céljaira elsajálilott egy bizonyos mennyiséget. Hogy ezt\a fenn-, álló hiányt eltüntesse, bairgo-uyát kevert a zsírba. Fuchs rájött'' a csalásra és Sklcnszk\-t fel-jéieütétte, Áz: i^yészség a mog-_
indjloft nyomozás folyamán megbixla dr. (Iráf László MAORI'' vegyészt, hogy állapítsa meg a hamisítás arányát, A .vizsgálat eredménnyel iárl ós bebi-zonvilolta, hofjy a :»12 kg. mog-hmnisilolt zsír mintegv'' 20 kiló burgonyái és egy kilo sót tartalmazott.
Knnok a vi/.sgáialuak az alapján hozta az uzsorttbirósuu az ilélek''t, Sklenszky Ferencet 3 évi feuyházra Ítélték, mert tí bűncselekmény elkövetésében a szándékosságot állapította meg az uzsorabiróság. Az Ítéletet annakidején dr. Lengyel Károly államügyész megfellebbezte.
A fellebbezés azóta eljutott a pécsi Ítélőtáblához, ahol mára tűzték ki a bűnügy táblai fő-tárgyalását:'' A pécsi tábla ítélete elé nagy érdeklődéssel tekint a nagykanizsai közvélemény.
BirókBidést'' kértek dr. Weber Elek volt járásbiró
népellenes bűnügyében
A Zala deaetniber 16-iki számában. közölte,'' hogy a nyugatról hazatért Weber Elek járás-birót a népügyészség letartóztatta. Most készült el a vádirat a volt járásbiró ellen, akit a nép-
Mészség népellenes bünteti«! öl,'' ''mert ''biró létére 1941-ben már belépett a''nyilaskeresztes pártba, vállalta a párttagok kőzött felmerült ügyekben á bíráskodást, jó barátságban volt a nyüasvezotő Bárány Istvánnal, akinek legbizalmasabb -entíjorei kö»ó tortozotl, Állandóan nyilas ktu''saalaggal járt ós a hatulom AtvöU4o után, mtnl Oűyik fő nyilas korifeust ismerlek a vársK-bon. Miut inagasállísu közliszt-viselő, tekintélyével fedezte . a rémuralmai, sőt abban tevékeny rőüzl 1« vett, Ezzel vitaUiutatla-,nul kbnerllelte a népclBnes bűntett kritériumát, 1044 deoomlbo-fében, amikor az első, orysz betörés fenyegetett a J városban. Muraszombatba menekült, ahol ugyancsak nyilas .karszalaggal járt és a nyilas étkezde vezetésétiintézte. A felszabadulás előtt, március 31-én családjával együtt
Németországba menekült, ahonnan csak most mert visszajönni
Dr. Weber Elek népei¡en.es bűnügyében azonban a népbiró-sági főlár^alást eddig megtartani nem lehetett, miart ugy dr. Béres Sándor, mint dr. Révffy Andor tárgyalásvezetök maguk ellen elfogultsági kifogást jelenteltek be, oszol az indokolással, hogy kollégái voltak a nyilas járásbirónok, Ezek után a tőrvényszék elnöke megkeresést intézett'' a NOT-hoz, amelyben t biróküldést kér, hogy dr. Weber Elek tárgyalása megtartható legyen,
A Zala érlöHfilése s»orint a NOT a tárgyalást vezető biró ki» küldése ügyélwn rövidesen itt-tézketlik ón Igy minden valószínűség szerint .egv-két héten be» lül a népbirósági tárgyalás mea-turtható lesz. Az eset komplikft-lódik azzal, hogy-a népbiróság! törvény saerint a népügyészség-nek 30 napon tuli letartóztatst eszközölni ninc». jogában ha ilyktí eset fordulna elő, abban a népbirósá^nak kell dönteni. We-
ber Klek letartóztatást hiutóv-kleje pár nap múlva lej úr, íf*v tárgyalásve74>U) nélkül népbínv aáfjt döntést hossni a szabbilás ügyélx''ii »om leheluti, A népűgyészNi''-g v<.«ctője ma telefonon érintkezési keresett a/ igazságűgyminlszlériumi illetékes osztályával, ahol utasították, hogy a fogva tartás kérdésében }| jelenlegi nópbirósági vezetőbíró'' elnöklcsével kell döntést hozni. Ezek szerint a népbiróság dr. Béres Sándor-tanácsa keddien határoz dr. Weber Elek további fogvatartása ügyében.
£rdekes fordulat a fasiszta-tsszeesküves ügyében
A néhány nappal ezelőtt leleplezett fasiszta osszeesitüvés. ügy eben megindított legerélye-sebb nyomozás tovább folyik. A nyomozás folyamán ujabb letartóztatásokat eszközöltek. A legnagyobb érdeklődésre ez&K között Szatmáry Jenő hirlap-irónak, a Külföldi Laptudósitok Szindikátusa elnökének letartóztatása tarthat számot. Szaí-ináry ugyanis már hosszabb idő éta olyan közleményekkel látta el a külföldi lapokat, amelyek a magyar demokráciáról ál-art-dóan Sértő hangon nyilatkoztak. Szatmársmak e.-i.ányu tevékenysége miatt afférja volt a parlament folyosóján Horváth Zol-tán ujsájjróval, a Népszava tudósítójával. aki közleményei miatt ''hazaárulóként bélyegezte im% Szatm-áry ezért beperelte Horválljol becsületsértés mintt, a pert azonban elvesztette, Síat-marv ennek n swrvezkedésrtí4< leleplezéséről is küldölt tudó-,l>s tásókat a külföldi lapoknak, d^ a valósrtgnnk tneg netn fettMft beállításban.
A fasiszta s/crvezMöknek; mint az n nvomozás alatt kt-derült. külföldi kapcsolataik is voltak, nmennsilven fenntartották az összeköttetést a rc^iAs lengyel Anders-hadsereggel is.
Trachómaellenes intézkedések Nagykanizsán
Nagykanizsát délről és nvu-gatról trachomával erősen fertőzött vidék övezi. Járványtani szempontból minden város süni településével ugy viselkedik, mint-valami benzinraktár a tűzvész közelében : a járvány gyors terjedését okozhatja és a fertőzés egyre súlyosabb formájához vetélhet. A város minden lakójának érdeke tehát, hogy a trachoma terjedésének a város határánál ''gátat vessenek.
A vármegye tiszti főorvosának, dr. Gábor Ernőnek rendeletére o trachomások felkutassa Nagykanizsán is folyamatban von. A városi orvosok házrólházra járva szomvizsgálntot tartanak éa kivánatos, ho(?y min-denW csak támogassa ötoet áldozatos munkájukban, Ha valaki traehomásnak tudja miiiu.it, vagy környt7,etólH« valakit ira-ehomtugyanusnak tart ós exl.lk város! orvosok nem Jutottak el hozzá, Jelentsék rtmóí a városi orvosok valamelyikének, (Dr. Székács László, Hntthyány-ulii 19., dr. Tardos László, Sugár-ut 12,, dr. Szubó István, Orszdg-ut
37J_''
Több értelem, több hit, több eredmény a tanulás nyomán; — adakozz a népi kolléBinmrai
1*47. ja*»«'' 12
Z A U A
3
A szemtelenség ors7.ágos rekordját
fciHségteJenTil dr. Vit Kiujnc'' „>11 nagykanizsai ügyvéd tartja ;,tít h na«.vkaj»i/s.ií nép >i»''oság Mópdlv-iw-s bűnért li cv'' bortun-<J kuJU)I.I, do nűnMesé a NO l „wVsI''ólévi börtönre cKikkep tette. Kz az Air , aki a fasiszta kor-lányok alatt szellemi vezetője vdltNagykanizsán az ország v oszlö3 politikának, aki a tcJ-ikíisztott Jmrédy Béla- Itteni jidvtartójpként müködöU és an-<nk párt ¡át a vármegyéiben meg-vurveztv'', aki a deportálások íu-iiősét, a kivégzett Jaross Andort, házában vendégül látta, aki a hatalomátvétel után, bár ez igazolást nem nyert (de minden „verek tudott róla), a nyilaske-iwtes párt ügyésze volt, aki cg>-,-¡hurcolt ós mcgöit,kollégájának ii szobás lakását orozta el, a;a mint bankügyész jogtalan árvc-ráseket vezetett és kíméletlen vámszedője volt a zöld rémuralomnak, ez az -ur, akit, a demokrácia embersége két hónappal «felőtt szabadlábra helyezett,
a szambathelyi PoyvMi kamarához kérvényt nyújtott be, amelyben az ügyvédi listára való felvégét kérte.
\ szombathelyi ügyvédi kamara ahelyett, hogy a íjainál ló rendelkezések értelmében ózonnal elutasította volna a fasiszta ■rezsimek e szellemi vezetőjét, iadvarias levélben felszólította, íjuogy igazolási okmányait nvu-♦a.vsu 1»''.
az ügyvédi kamara tudói jigá-wainsN iimernlkel''eneaz1037-ei negyedik iörvényelkk 45. §-át, amely kimondja, az Igyvédl névjegyzékbe ovik azt lehet felvinni, akit egyedisége, jelleme ue erköiesi tulajdonságai az űgy-vodl hivatás sikeren gyakorlásához nelkUlkzhetetleH bizalomra méltóvá tesznek.
Ii finoman nüunszirozott pa-r-a^mfus értelmében, még ak-fenr sem lehetne üfp''véd dr. Vit Í * rene, ha jogerős börtönbüntetés? el nem szenvedett, ha nem is veti volna részt cselekvőleg nz ország katasztrófájának előidézésében, hanem csupán szellemileg támogatta azt.
Kaekután mi sem természetesebb, minthogy dr. Vit Ferenc a IV. &z. igazolóbizottság elnökéhez, Husz Józsefiiez benyújtotta igazolási kérelmét, amelyben arra kéri az igazolóbizot''t-.ságöt, hogy minősítsék őt igazoltnak, hogy ügyvédi praxisát tovább folytathassa.
Az igazolóbizottság keddne tűzte ki'' dr. Vit Ferenc ügyéinek tárgyalását, ahol dönteni kril afelett, hogy ez az ember flel veheti-e újra az ügyvédi tatárt és ötéves politikai jogvesztése dacáru politikai bűnösöket képviselhet-e a birósá^ előtt V Ezen a tárgyaláson dönteni kell, hogy a népbiróság és a NOT Ítéletei megállj ák-e he-4 lyüket és az ott elhangzott bil zonvitékok megfelelnek-e a valóságnak, Dönteni kell afelett, liugy Vit Ferenc részlteit-e ezt az országot ért legnagyobb tragédia cIftkészitósé''Den, avugy becsületes magyarhoz méltóan vi-•¡áelkedeft-e a fasisztli fcorror alatt V
Jogerős, rendkívül eaiyhe Ítélettel sújtotta a > demokratikus népbiróság ezt az embert, aki köztudomásúan szellemi fejn volt a fasiszta terrornak ebben
a városban, sokkal bűnösebb, mint a jogerősen í> esztendőre itélt kelekótya ügyvédlársu, dr. Bogidsán ISmil, vagy éppen a napokban .elitélt kis bor he ymes-terke, akit II es/tendöre rekesztettek ki a demokratikus társadalomból.
Feltesszük a kérdést, minek nézheti ez az ember a magyar demokráciát, ha szemtele nségé-'' ben oda merészkedik, hogy két hónappal a letöltött börtönbüntetés után, amikor a demokrácia kegyelme megengedte nki, hogy újra rásüssön a nap, ismét ügyvéd akar lenni ebben a városban, hogy ott folytathassa működését, ahol 1945 április elsején abbahagyta. Ez az eset mélyen bevilágít a magyar demokrácia konstrukciójába,, amely-sokkal elnézőbb és megbocsá-tóbb, mint szabadna lenni. Ezek az emberek, Vitek és társaik, pontosan látják, hogy ez a demokrácia gyengéden simogatja az ál Utólagosan megtért büriüst; gúnyolni hagyja magát tőle, lekicsinyelni .es elnézni nékik,
hogy rosszindulatú kritikát gya-1 koroljanak afelett az cmvberlto* letti újjáépítő .munka felelt, amely az ő rombolásukat igyekszik helyre/hozni.
A fasiszta kohézió dr. Vit igazolni ügyében is működésbe lájwtt. Nemcsak ml, do a rendőrség állftm-nmdéssotl osistálya is tudomást «/őrseit azokról az omhorokról, lemori valamennyi hevét, akik dr. Vit Ko-rono érdekében megpróbálták nz igazoló bizottság tagjait, do magát az elnököt is, onitók a fasiszta ügyvédnek igazolási ügyében befolyásol m.
Hihotctlon, do mégis valósiig, hogy vannak tekintélyes omborók eobon a városban, akik lmrédv nagykanizsai helyettesét ismét szívesen látnák, mint a jog és igazság védelmezőjét.
A nagykanizsai ügyvédi kar — értesülésünk szerint — máris egyöntetűen tiltakozik, hogv ismét soraikl>a kelljen tudni dr. vit Ferencet. Kimerítő memorandumban fordultak a szombathelyi ügyvédi kamarához, amelybon tiltakoznak még ennek a gondolata ellen is.
Nem mulaszthatjuk el felhívni az igazoló bizottság figyelmét az 1946/ \II. t.-c. S. §-ra, amely szó szorint igy hangzik: Vétséirot követ el, aki hálxDrus, vagy népeliones büncsolek-ményt magasztal, vagy ilyenek elkövetőit feldicséri.
lenk András, Unger-Uilmann Elek és Töke Jenő a jövő heti népbirósági tárgyalások programján
A népbiróság jövő héuai, kedden tárgyid ja Virágh Pál iliu-rösberényi körjegyző bűnügyét, aki annakidején leljelenUHtc a * perlukon áhomásozó 103/1 munkunKolgaluLos századot, nvcii véleménye szerint előirányozott munkájukul nent u leuniegiele-lőbben végezték. A feljelentést egy uiászszázad puruncsnokánáL l''uitl iiadnagynul tet.e ;ueg, aki eml>ereivel ki is ment u munka-szolgálatosokhoz, Az utászok a hadnagy parancsára u szerencsétleneket kegyetlenül megverték. Faitl hadnagyot ©tfyéü-ként a budapesti népbiróság ezért és egyéb kegyellen tetteiért már elitélte 12 évi kényszermunkára.
A keddi nqp szenzációja lesz Lenk András tárgyalása, akit a népügyészség SS-tisziti múltja miatt állit a népbiróság elé. Lz alkalomfcaal egyedül amiatt vonja felelősségre a népbiróság Len-kel, mert magyar állampolgár létére főhadnagyi rangban szolgálatot teljesített a német fegyveres SS kötelékében. A fasiszta szervezkedés ügyében még folyik a nyomozás és igy azt csak később tárgyalhatja a népbiróság. — E napon kerül népbiróság elé Dobri István péteregyházai nyilas pártszolgá lat vezető is.
Csütörtökön áll a népbiróság elé Unger-Ulhnann Elek volt százados, nagykanizsai vaskereskedő, aki, misit ismeretes, Tóth József vaskereskedő társa volt. A zsidótörvények életbelépte után mindent elkövetett, hogv társától megszabaduljon. Próbálkozásait siker koronázta és Tóth József kilépett a cégből. Uncer-Ullmnnn azonban még akkor sem hagyott\fel mester-kedőseivel, hanem tovább Intri-kált Tóth József fiatal felesége ellen, aki végül is öngyilkosságot követett el,
A nópüffifészséff a i>ádiratban hivatkozik a NOTffjra-
korín!ára, ajiieltf szerint,
vki lelki kínzásokat kővel
el, háboríts bűntettben vonandó felelőssé ffr<j. E napon tárgyalja a népbiróság Pusztafi Ferdinánd volt rendőr-alhadnagy bűnügyét, aki annakidején Iiükky Jenő rendőrtaná-csos bizalmasa volt. A felszabadulás után a ;narcnlt rendőrség politikai osztályánuk a vezetője volt alhadnagy! rangban, azonban a B-lista során eltávolították n demokratikus rendőrség kebeléből, — Révész István gvc- < nesdiásl pártszolgálatos háborús bűnügyét is csütörtökön tárgyalja a népbiróság.
A népbiróság dr. Révffy-taná-csa szombaton tárgyalja Tőke Jenő v. nyilvántartó népellenes bűnügyét. A vád szerint Tőke Hegyi Lajos polgánnesterhe-, lycltes megbízásából leltározta 1944 tavaszán a, gettóba hurcolt zsidók lakásában található ingóságokat. Tőke Jenőnek ebben a minőségben ellenőriznie kelleti volna a leltározásokat végző egyes csoportok munkáját. Ezt ő elmulasztotta, azért tűnhetett el az értékek nagy része. A vád szerint egyes ingóságokat el is • tulajdoni!ott. — Szombaton .állapítja meg a népbiróság Bokor Béla gelsei festőművész bűnösségét. A tárgyalás a vádlott távollétében történik meg. mert Bokor ismeretlen helyen tartózkodik. A népügyészség a mü-vészlelket azzal vádolja, hogy mint a 27/2 munkaszolgálatos század parancsnoka, agyonlőtte a nála kihallgatáson jelentkezett földijét, Balogh Gézát,
Impekeléi gyógyszertárak:
Srombnt:''''»Mária* qyóqyizerJör Somogyi Béla-utca 40.
Vasárnap: .Paknt« Sus* ffyégyswrtűr, Fó-ut. 6,
Járási tisztiértekezlet Kanizsáé
A nagykanizsai járás községiéi körjegyzőinek részvételével tartották meg a járást tisztiért*-, kezlettít, amelyen megjelent dr. Dávid János. Zala vármegye alispánja ím. Az értekezleten az ál-1 tnlAnos közigazgatási, adóügyi és közellátási kérdések kerülnek tárgyalás alá.
Budapestről jelentik
Felemelik a pedagógusok és a közalkalmazottak fizetését
Mint értesülünk, illetékes tényezők elfogadták azt a rondoletforv.v zetot, amolv a kisfizetésű pedagógusok és közalkalmazottak fizetésemelésével foglalkozik. A fizotéeomolé* a XIV. fizetési osztálytól a,VII. fizetési osztályig törjed és ogyaránl, vonatkozik a pedagógusokra és a többi közalkalmazottra is. A legalsóbb kategória fizetését 83 százatókkal emelik fel és az emolés százaléka fokozatosan csökken, ugy, hogy a VII. fizetési osztálynál 10* százalékot tesz ki.
Annyi máris bizonyos, hogy a rendelet még ebben a nónapbaji elkészül és a pedagógusok és a közalkalmazottak februurban máx a felemelt fizetésüket kapják. Még csak afféléit folyik a vita, hogy a fizetésemelést januárrá visszamonőleg is érvényesítsék.
Karády Katalin afférja a pest! Pétra-kávéházzal
Szilveszterkor szóbeli mngogyozA» jött létre Karády Katalin óh a Pátria-kávéház tulajdonosa között, hogy u színésznő több ontón fellép ott. A kávéház tulajdonosa megfelelő ■roklámot in csinált a Laiwkban, Karády azonban az utolsó napon lo-mondta n HzoropLé)«t. mwrt a Vőrárcmí Oporott tízinházzal kötött szorzódé»* órtelmélwn másutt nom léphet fel. Minthogy Karády nom Bzomólyuw»n mondta lo a Hzoroi
íilííst, a káréház tulajdonos nem votlo tudomásul. Mikor azonban látta, hogy a fellépé» nu''igiH elmarad, Karáayt boperoltfi kártérítés elmén. Az üg}'' még og>-n; bonyolódik és mindkí.^ fél poroli egymást. p
Statáriális tárgyalásos halálra ítéltek Egerben egy gyilkost
Az egri statáriális biróság Pa-lá''tszik-4anácsa most tárgyalta Grégász János és Leső János gyilkossági bűnügyét. Grégász és Lesó múlt év végén egy éjszakai tivornyázás után meggyilkolták Takács István egri lakost. A statáriális biróság Grégász Jánosi halálra itélte. mig Lesó János életfogytiglani fegyházbünt.tést kapott, Grégász védője kegyelemért folvamodott.
A Muskátli hangulat-termiben
mladea este
Körölka Vllms éi
Ssamosy Mlu
énekeanők sxórakoztatjék a közönséget
KHÜbő mo*. Tánc. Hant[alak Sxombaton és vasárnap reggel 4 óráig nyliva,
Silves pártfogást kér
K«r*>8t«!l (Sása
I'' 81_ _»en déa\6y_
0
nár 8 hnvl resilitflintéiri la.
Varrógépek és kerékpárok
Slngar bobbln gépek 700 forintért, Slncvr sxabógépok 1000 forintért, olpétsgép fOOO forintért, aűliyuithítd Sln|«r varrógép 1200 forintért.
Rajnai Ferenc mützerész mester Pécs, Boltlvköz 2.
4
ZAÍÍA
19it jartmfr 12
HÍREK
A voronyezsi
magyar tragédiának holnap, Január 12-én lesz négyesztendős,évfordulója, Mohi-puszta, Mohács gyermekes semmiségek ahhoz a veszteséghez, amely ezt a szegény nemzetet a voronyezsi csatatéren erte. Ha figyelembe vesz-szük, hogy Mohácsnál mindössze 20.000 magyar katona esett el, akkor « 200.000-es voronyezsi veszteség ennek éppen a tízszerese.
A csapás, amelyet a magyarság Vorsnyezsnél elszenvedett, szükségszerű következménye volt annak c nepellenes fasiszta politikának, amely kerlátolt katonát*ültetett az államvezetés székébe, katonát, aki a „sae-geái gondolattól" megittasulva, tehetségtelen szervilis kis tisztecskéket ajándékozott meg a piros lampaszos nadrággal és az aranygalléros tölgyfa-leveles zubonnyal. Mindössze ennyi veit belőlük a tábornok, mert tehetségük tovább sem ért fel egy századparancsnok képességeivel. Ezek a generálisok, akik a fegyvertelen antifasiszta elemeken döntő győzelmet tudtak aratni, akik százeztrszámra gyilkoltatták le az ártatlan magyar állampolgárokat, ezék az ostoba gyávák, ezek1, mz esküszegők, felelősek'' minden egyes magyar életért, amely •tt pusztult el az orosz hőmezökön, Jwgy piros vérükkel fessék bs azt. A negyvenfokos kegyetlen hidegben kénnyü öltözékben, ósdi Mannliche-rikkel a kezükben indították rohamra « magyar életeket az orosz géppisztolyok ellen. Amikor pedig menekülni kellett, akkor nem a magyar katona, hanem vezetőik, a tiszt urak jutottak először, természetesen autóikan, magukta hagyva a vérükben fetrengő, cafattá szabdalt magyar fiukat. Ez történt Voronyezsnét.
A szomorú csak az, hogy ezek az urak most elérkezettnek látták az tiőt, hogy újra hatalomra jussanak és erre a szenilis fővezérük jogfolytonosságára hivatkoznak. Elérkezettnek látták azt az Időt, hogy a dolgozók rettentő szenvedése árán újjáépített ország irányítását ujból kézbe vegyék, mert ugy látják, hogy fegyvertelen embereken újra győzhetnek. Logikájuk a testvérgyilkos logikája, aki azért ölt, hogy a vagyont megszerezhesse. A magyar demokráciának azonban mégvan az ereje ahhoz, hogy ezeket a léhütőket és dologtalan naplopó társaikat egyszer és mindénkorra ugy intézze, el, hogy tübbé . soha eszükbe ne jusson egy második Voronyezsi előidézni.
— Á Szotdem. Nőmozgalom müsorss
táBeestje ;
in», szombaton este fél nyolckor koadődik ajszocdem. Párt nagyter-icjéban. A Nőmozgalom eddigi rende-dazéeeinak emlékezetes sikpre bújto-witja most is a nagy órdakióaést, mait fokoz a város" legjobbjaibóí összeállított, változatos miikor és a oél: — & népkonyha segítése. A lendeaós sokoldalú munkáját Dom-oitiné, Helfertné és Barbaritané végzik odaadó lelkesedéssel. Az irodal-zene- és táncművészetit, vidámságot felölelő műsor a következő: 1. A Centrál zenekara: operett-egyva-i<íg. 2. Szabó Berény szavalata. 3. iútfdosnÓ Pauletto és Kózsa György n;odera tánca. 4. Piachölnó— Schön-ué ;,?tongora négykezese. 5. Bróny&i l^Os magánszama. 6. MAÜKT-r. Szünet. 7. Tangóhanncnika Garzó Géza. 8. Szerdahely iné Júlia szavalata. 9. Kardosné— iíóefl® páros balett-saáma. 10, Pék Aonie magyar nótákat isjheko;,. 11. Dr. Béres Sándor magánszáma. 12. iíardosné-^Eózsa magyar táncket-tőa. 18. I^BT-éöakkar. 14 »Hó-Sahérfcs és^a hót törpe« pántom im-tónccsoport, A táncokaí Szantendrey /''rassa kiséri zongorán. A műsort dr.
Bdrce Sándor konferálja. Műsor után lánc 4 óráig, amüiaz a Felső-zenekar muzsikáL Pompás büffé lesz virslivel ée minden más jóval. Belépődíj A, 8, 2 forint, állólioly 1 forint,
— A dereskfldelmi iskola műsoros tánca vasárnap dólután 4 órakor
a Szsodem. párt naiQytörmóbsn
A nagykanizsai keroalccdolmi középiskola tanári testületénok az a legfőbb kívánsága, hogy az iskola növendékeire! szómban a gyakorlati ó lőttel kapcsolaton pedagógiai működést tudjon kifeiieni. A mindennapi életre akarjak növendékeiket olokóezitení, do a szigorúan gyakorlati irányú szaktárgyakon kívül a humanisztikus műveltség közvetítését is feladatuknak tartják. Ezt a célt szolgálja az az előadássorozat, amelyet az iskola növendékei a tanév folyamán tartanak majd. A?, iskola ének- és zenekara, táncegyüttese, humoros és komoly Bzereploi az elmúlt évről már ismertük a város közönsége olőtt és remélhető, hogy ez az előadássorozat- is találkozik Nagykanizsa közönségének tetszésével. Az első előadást vasárnap délután fél 4 órai kezdettel rendezik meg a Szociáldemokrata Párt nagytermében. Az előadáson a következő műsorszámok szerepelnek: 1. Bevezető: Mondja Gyarmathy Elemér hittanár. 2. Három "kislány ül a ¡adón. (íine-kes, táncos jelenet.) 3. Copélia balett.. 4. Kupié. 5. Váci utcán... 6. Keleti tánc. 7. Duett a »Mosoly országából«. 8. Monológ. 9. Csiksze-''dők dala. 10. Angol^ keringő. 11. Magyar tánc. 12. Cigány jelenet. 13. Egyveleg Schubort: »Három a kislány« cimü operettből. A rendkivül niyós műsorszámok után tánc lesz. Belépődíj nincs, önkéntes adományokat azonban köszönettől elfogad az iskola. A műsoros délutánra mindenkit szeretettel meghív az Igazgatóság.
Meyhivó
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör folyó hó 12-én, vasárnap délután 6 órakor tartja tisztújító közgyűlését, amelyre a kör tagjait ozuton meghívja a Vezetőség.
— Cip08zlparo88ag. fíyyelem!
A január havi bői-utalványok az ipartostŰloti hivatalban sürgősen át-veundók. Llnükség.
Betörtek Kauffei1 Sándor üzletebo
Kaufer Sándor vegyeskereskedő''^ akinek Fő-ut 13 sz. alatt van .üzlethelyiségé, tegnap feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen lettesek* el en, akik a péntekre virradó éjszaka betörtek üzletébe, ahonnan készpénzben és különböző árukban közel 3000 forint értéket vittek el. A betörők feltörték a redőny la-katát, majd azt felhúzva, behatoltak az üzletbe, ahol először a kézipénztárt, a csokoládét és cukorkákat dézsmálták meg, majd j női fehérneművel és pipereszap- : pannal rakodtak meg. A jelek arra mutatnak, hogy hosszabb időt töltöttek az üzletben, mert'' az eldobott papírokból,-megállapítható, hogy nagymennyiségű csokoládét és cukorkát a hely-'' színem fogyasztották el. Érdekes, hogy nem azon áz utón távoztak, ''amelyiken behatoltak ax üzletbe, hanem feltörték a hátsó kijáratot és az udvaron keresztül, minden valószinüség sa^K rint, a~ Kölcsey-utcán át menekültek el. A betörők a nagy hidegben ugylátszik kilesték, mikor az ott posztoló rendőr felmelegedés céljából nagyobb,gé-'' tát tett, meri csak igv képzelhető el, hogy a jól megvilágított utcában a betörést elkövethették. <
Az édesszájú betörőket keresi a rendőrség.
A rádió vasárnapi műsora
Budapest I. 7 Reggeli zono. 8 Hi-rok. 8.$0 Oporakórusok. 9 Római katolikus, vallásos félóra. 9.30 Evangélikus vallásos félórr 10 Unitárius istentisztelet. 11 k /izékösiovárosi Zenekar hangvoraoiivo.; 12 Hirok. 18.80 Megemlékezés Kosztolányi l)o Bőről. 14 Hirok. 14.10 Művész lonro-zok. Itt Magyar nóták. 17 Hirok. 17.10 Magyar parnosazus. 18.80 Zo-nés részletek Offenbach: Szép Heléna c. operettjéből. 20 Hirok, sporthírek. 20.20 Forencvárosi séta. 21 A liádió hangja. 21.10 Debussy: Ibéria. Szvit.'' 21.30 Rádióankét. 21.50 Hírek és ''krónika oroszul. 22 Hirok, sporthírek. 22.80 Szórakoztató muzsika, tánczene. 28.80 Lo-mezantikvárium. 24 Hirok. 0.10 Hirok cs krónika angolul és franciául.
Budapest II. 10 Oporarészlotok. Operett részié tek. Filmdalok és jazz-muzsika. 17 Tánczene. 18 Hirok. 18.06 Falurádió. 19 Zenekari müvek. 22.15 .Részletek Boito: Mofisztofe-losz és Gounod: Faust c. operáiból.
A rádió hétfői műsora
Budapest I. 6.30 Falurádió. 7 Hirok. 7.30 Reggeli zene. 8.15 Heti zenés kalendárium. 10 Hirok. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Szomo-lányi János énekel. 13 Horváth La- 1 joe jazz-együtteae játszik. 14 Hírek. 15.15 Rádióiskola. 16 Farkas Jenő cigányzenekara muzsikál. 17 Hirok, párthiradó. 17.20 Vöröskereszt közlemények. 17.50 Szobok András .államtitkár beszél. 18 Az Újpesti Munkásképző és Tornaegylet dalárdája énekel. 19 Vajda Júlia énokol. 19.45 Leo ''Valiani olasz képviselő nyilatkozik a rádiónak. 20 Hirok, sporthírek. 21.20 Hangos hiradó. 21.50 Hirok és krónika oroszul. 22 Hirok. 22.30 Olasz dalok. 23 Stra-vinszkij: Tűzmadár. Szvit. 24 Hirok. 0.10 Hirok és krónika angolul és franciául.
Felhivás Ingyenes gazdaképző tanfolyam látogatására
Fölhívom a kiskanizsai gazdo-közönségot, hogy a Templom-téri ált. elemi iskolában gazdaképző tanfolyam nyílik meg 1947. évi január hó.'' 14-én osto 6 órai kezdettel, moly-:« ugy a tisztalt gazdaközönségot, valamint mindazokat, okik a gazda-ügy és u mezőgazdasági szakoktatás iriuit érdeklődnek, tisztelettől meghívom.
A tanfolyamon ismei-tütve lesz a mezőgazdaság minden ogvea^ aga. Különösen kiomehe állattenyésztés, uövénvtermesztés, kertészet, szőlő-műre les, borkozolés, méhészkodés, baromfitenyésztés, stb. Továbbá a gazdákat érdeklő gazdasági levelezés, gazdasági földmér tan és mindazon fontos gazdasági dolgok, melyekre a haladó gazdáknak a mai gazdasági életben feltétlen szükségük van.
— Ijépten-nyomon tapasztaljuk a gazdasási szakoktatási téren a gazdák köreten az olmai-a<lottságot. Éppen ezért ismételten szeretettől ki-\-orn fel minden gazdatársaov figj''cl-i;iói s közöttük különösen az uj földhöz juttatottakat, hog\- ezt a gazdasági-tanfolyamot igyekezzenek men-riS többen látogatni, a tanfolyam ^latt hallottakat magukévá tenni, •hogy a jövő gazdasági évben a múlthoz mérten felkészültebben tudjanak beleilleszkedni a gazdasági hivotár sukba. •
A tanfolyam időtartama 2 hónap.
Előadói a M. Gazdaképző Iskola a múltban is már sok eredményt elért népszerű tanári kar&.._
Potai László
aranykalászos gazdit.
Az amerikai'' külügyrainisztariam irányitasa alá akarják helyezni a nemet megszállási területet
Washington, jrnuár 11
A köztársasági párt nagygyűlésén tognap több fölszólalás hangzott el, mollyol kövotelték, hogv Némotor-ízág amerikai övézotóook irányítását az amerikai külügyin misztérium lássa ól. A párt elnökének véleménye szorint Marahall tábornok, az uj ktil ügymiuisztor ulaposaa ismeri a had-j-enug szorvozotoit, igy kitűnően irányit hatná a megszállt német területek katonai közigazgatását.
Az olasz szocialista párt ré-mai kongreszusán Buching^r Manó magyar kiküldött is oe-szédet mondott.
— Szabad cukor korlátlan mennyiségben kapható a Szervezett Munkások Szövetkezetében (Csengery ut 6.)
— Vasutas nagygyűlés -A Magyar Vasutasok és Hajósok
Szaluid Szakszervezete Nagykanizsai lielyi Csoportja folyó hó 12-én uel-elöti fél 10 óiakor "nagygyűlést tart a vásutas szakszervozet székházában Gsengery-ut 67. sz. alatt. Minden tényleges és nyugdíjas liartársunk ms^jelexu''^e kötelező. Vezeiűsr.g.
VÁROSI MOZI
Szombat«» ¿a vasárnap
CIRKUSZ A MOZIBAN
S*tmíl. esen I pf^ek. fel a világ l«terÖ-
83bb cnbtro ós a csodavnrazsló. E<cn- francia film-
hivül VflflKIK aiitoias. EW«c«iok k«m«p»k»n 3.7, vaiirnap 3.5,7-Xor
Figyelem i
Eladó sürgősen, olcsón, modern szobákkal, massslvul épült Ueletház, égvho das kertterUletlel, barmllyea Ja* kereskcdcs-telepnck Igen nlkal»as. Bővebbet: •
Horváth Ingatlan Iroda
r4 - Saoár-nt 42 szán.
Hirdetmény.
Felhívom az 1926. évben született állitáeköteles ifjakat, hogy folyó úvi január 18—16-ika közötti időbon összeírás végott a városi szállásmesteri hivatalban (Bazár-udvar III. lépcső, L emelet) jolentkczzenok: M
- Polgármu8ttír.
uijimii—1,''iwii-—
Újságkihordó
íoSvéietSk.
Jelentkezcs a kiadóhivatalban.
A PHÓHittDETÉSEH
Saját :ermé6Íl édeském pogényvárl borok KinK-rew. Tisler J*z?i»f, csengery u. 97. a;»sm._________ J782
Á.lami crdőgoadnoksíg, Fó-ut 5. szám, lovagihoz és mesőga^daBági munkához érto Locais&kat kcaes jaruár 15 iki belé-pfrsrt.____57
Eiadó egy »zep, sötétkék mély gyer-»•kkocai Kovács szijgvartó, Ady Enure-ut 2. az._________58
Si aifelszeraUs ródlik, gyermekszánkó Szabó Antal fpartQzlet&ben.________59
Eladók: Körfürésa-Allvány, lovas személyi száp, kovics fujUió és kovács-»zerstámok Széchényi-tér A. —• Hazfel-flgyeló.___60
Eladók Nagykanizsán, Zrínyi utca 30., Magyar u, 8, éa Csengery-ut 61. számú hazak. KOzvetitő dijazva. Megbízott ár. Hrack ügyvéd, Nagykanizsa. _«
3+l»eg ráátt eladó RákéctMiJS^^
Eladó 4 darab sUn, é darab választós-maUc és 6 drb éves din*dó Kiskaniisán,
Alaóiainetó utca 3. szám. __
.Ffla.eifliktk.lyWf kit szobával azon-Balra kiadó Szakadna« tér 16.
ZALA dimlkftSi^
Szerkeszti: B«««« ^ti^^^f5,^6,. •SzwkMaWáé« éa ******** Teleion J>,
Kíatía „ (teonti Btxíaaé®, Nagykanlsaa t& fcteáasért «Sö Ö8«oze Jeaé
MyonMtíotta ,K6sw9»á»s4gl R. T. Nagy kanlzsa'' nyom<i^kan Nagykanizsán, Nyomdáért felöl: "Zab)? Károlv.
99» évfolyero. 0. 9zim.
8te#yk«niz«w, »47. Január 14. kedd
Ára 40 fillér.
Véleményem szerint ma nagyobb szükség van arra, hogy a tartós békét megterenftsük, mint bármikor a történelem folyamán, — mondotta Marshall tábornok, az uj amerikai külügyminiszter.
/
Termeljünk többet és jobban
Ir!«: Bárányos Károly földművelésügyi miniszter
A világ egyik legnagyobb köz-oa/.dasági szaktekintélye nemré-Sben összeállította a háború utáni közgazdaság tízparancsolatát. A£ első parancs : termeljünk töDbet, a második : termeljünk jobban! Ez a két pa-riincs a legnagyobb mértékben vonalkp/ik a mi kis, lerongyolódott Magyarországunkra és őzen belül még fokozottabb mér-lékben a magyar mezőgazdaságra. Mert agrárállam vagyunk, mezőgazdaságunk nemcsak a legszükségesebb élelmicikkekkel látja el az ország valamennyi dolgozóját, hanem a mezőgazdasági termelés és a külföldi árucsere révén nekünk kelf biztosítani nem kis mértékben ómagyar ipar i;yersanyagait is.
Termeljünk többet, termeljünk jobban Lehet ezt követelni tőlünk, araikor földjeink ''e-romlottak. sem istállótrágyánk, sem műtrágyánk nincs, amikor igásóllalaink nincsenek, vonlaióink és mezőgazdasági gémeink elpusztultak, kis eszközeinket nem tudjuk felújítani ? Valóban nehéz ezt követelni. A magyar paraszt akkor is dolgozott látástól vakulásig, amikor nem a magáét művel le, méginkább fog most, a sajátján. Tudja, hogy '' magának dolgozik Ós amikor dolgozik, egyben az egész országol is épiti. A magvar mezőgazdaság nem tud mutatni gyönyörűen ivelő, uj hidakat, csillogó uj sínpárokat, lázasan lihegő acélszőrnyetegckel. amelyeket roncsokból állított elő az ipari dolgozók verítéke. A paraszt verítékét némán issza be a föld, annak izét is csak az érzi az uj'' kenyéren, aki nagyon, nagyon szereli a parasztot és a magyar földet. Mégis azt, hogy a magyar paraszt él, dolgozik és előrehalad, észre kell venni mindenkinek, aki az aratás után nagyobb darab kenyerei kapóit, mint ta-
Valószínű, hogy a most1- következő gazdasági évben nem sokat tudunk még könnyíteni földművelő népünk keserves munkáján sokat''fog már javulni az állatállomány, ai is-I álló trágya- és a műtrágya-helyzet, több lesz a mezőgazdasági gép és eszköz, de még mindig n«m ^ lesz .annyi, amennyi - kellene és főképp, amennyit nyújtani szeretnénk. Pedig* különösen a gépesítés ügyét volna fontos előbbre vinni, mert csak ezáltal biztosithatjuk, hogy '' a földművelő ember a túlfeszített munkától le ne romoljék és idő «lőtt meg ne rokkanjon. De tudunk már nyújtani valamit, ami»minden termelő munkának, de leginkább a mezőgazdasági termelő munkának első feltétele: nyugalmat és biztonságérzetet. A közel két éve megindult béllés forradalom, teljesedésbe vitte nemcsak földnélküli paraszt-
ságunk, hanem'' az egész haladó szelLeunü magyar társadalom régi Kívánságát, a földreformot. Mindenki, akit illet, megkapta a maga földecskéjét, legalábbis olyan mértékben, amint föld-állományunkból tellett. Mindaddig azonban, amig a földreform végérvényesen befejezve, a kiosztott földek tulajdonjoga telekkönyvezve nincsen, hiányzik parasztságunkból a nyugalom és a biztonság érzése. A
régi és uj gazda egyképpen bizonytalanságban van, nem fognak-e tőle ujabb darab földet kiosztani, néni fogják-e juttatott vagy meghagyott földjét másikkal kicserélni 7 A koalícióban résztvevő valamennyi párt egyhangú elhatározásából rcnidesen tető alá kerül egy törvény, mely ezt a kérdést végérvényesen rendezi és meghozza a biztonságot és a nyugalmat. Minden gazda nyugodtan * művelheti földjét, mert azt többé senki tőle el nemi veszi, másik darab földre az ő akarata nélkül ki nem cseréli. Teljes erővel meg fog indulni a
telekkönyvi munka, amely az uj tulajdonjogokat a törvényes követelményeknek megfelelőén szentesíti és amely a íöldrefort* eredményeit valóban végérvér nyessé teszi. Ez lesz az előttünk álló év legnagyobb munkája és eredíménye.
Ha ezt megcsináljuk, a többi már főképpen az Úristen ós a magyar paraszt két karjának á dolga, nem kell parancsba adói a jelszót, amely ősidőktől igyfci íratlan törvénye a magyar parasztságnak : termelj ''öbbet, ier-melj jobban !
Csütörtökön választ elnököt Franciaország
Bevin külügyminiszter holnap nyitja mog a kűIGgymlnlszterhelyettesek konferenoiáját Londonban, abol a Németországgá és Ausztriával kötendő békeszerződéseket készítik elő. Általános a felfogás, hogy a német békeszerződést egy kőzpend kormánnyal kel! aláíratni. Kétségtelen, bogy a Németországgal kötendő béke könyörtelen (esz és ha ezt egy u| központi demokrata kormánnyal akarják aláíratni, ez valótzlníleg nem fogja ezt megtenni éa bizonyarc nem akad német kormány, amely ezt megtegye. Szó ven arról aa elképzelésről, hogy békés statuturnokaf kényszerítenek Németországra, amit azonban német részről szintén nem fognak aiáirnl. \ ''
_ A francia parlament kít háza osütörtökön együttes ülésen fogja megválasztani a IV. köztársaság elsfi elnökét. A Bium-kormány ezuUn beadja lamondBsát. A kormány lemondása valószínűleg ujabb válságot Idcz elő Franoiaországban, mégpedig olyan kényes időpontban, amikor a kormány az árrögzitéai kísérleteket akarja végrehaj''anl és Londonban a Németországra vonatkozó békeszerződések előkészítő tárgyalásai irdulnak, Ugy tudják, hogy ismét kompromisszum jön létre ■ kommunisták és a haladó katolikusok között, bár ez nagyon nehezen fog menni, mivel a Blum*kormány megalakulása óta élteit 5 hát alatt a két part között a feszültség még jobban kiéleződött.
Tl''dy Zoltán köztársa» ági elnök a M«gyar—Jugoszlev Társaság tegnapi nagygyűlésén mondott beszédében kijelentette, hogy Magyarország a kölcsönös megértés politikáját óhajtja követni a Dunamodenoe többi államaival szemben. Jugoszláv részről Brankov őrnagy beszélt, aki kijelentette, hogy Jugoaziávlt bízik as uj Magyarország demokratikus erejeben. Az uj jugoszláv—magyar együttműködés a béke fontos tényezője lehet Európa ezen részében.
Az angol szállítmányozó munkások sztrájkba léptek e munkabér, a szibidaág ós a munkaidő miatt. A szakszervezetek nem helyeslik q sztrájkot ós mindent elkövetnek, hogy a munkásokat újra munkába • ásíita^k, mielőtt a katonaság e.foglalja helyűket.
Kréta kegyetlen német parancsnokát kiadták Görögországnak
Androw német tábornokot, aki .a háború alatt Kréta katonai parancsnoka volt, utadták a görög hatóságoknak. A tábornokot Görögországban mint háborús bűnöst fogják'' felelősségre vonni a háború alatt el-küvotett tömeggyilkossógokért és h krétai lakossággal'' szemben elkött^-tett bántalmakért.
Ujabb csapatokat küldtek a franciák Indokinába
SOOO francia katonát küldtek Indokmába az ottani ffancia csapatok megerősítésére. A francia csapatok Hanoi külvárosában csekély előrehaladást értek el. Egy vietnami csapaton rajtaütöttek, melynek tagjai öngyilkosságot követtek. el, semhogy a franciák kezébe kerüljenek.
Tetőfokán a lengyel választási harc
Lengyelországban tetőfokát érte el a választási habárat. Tegnap mindenütt választási gyűléseket tartottak, nagyrészt az utolsókat a választások előtt. A moszkvai brit nagykövet utasítást kapott, hogy lépjen érintkezésba a szovjet kormánnyal a lengyel politikai helyzet ügyében. Az angol kormány ugyanis komoly aggodalmakat táplál a lengyel választási hadjárat lefolyása miatt.
Súlyos bányaszerencsétlenség Angliabán
Egy skóciai bányában robbanás történt, amelynek kövotkeztébon 14 bányász a tárnában lokodt. A mmi-téai munkálatokat tovább folytatják, de már semmi remény sincsen m^ montésükre.
A belügyminisztérium hivatalos jelentése a katonai horthysta összeesküvésről
A belügyminisztérium vasárnap í-oggel adta ki második számú ''hiva-talos jelentését a'' budapesti rendőrség államvédelmi osztályának és a katonapolitikai osztidy nyomozásáról, amely'' többek között a" kövétkezőkéi mondja: A horthysta földalatti összeesküvés minden fontos mozzanatát tisztázták a. nyomozás adatai. A földalatti fővezérség 194ü őszén alakult és a vezetése alatt álló fegyveres szervezkedés a köztársaság megdöntésére irányult, azonban ez csak egvik része volt a szerteágazó'' földalatti mozgalomnak, mert egész rendszert dolgoztak ki a Horthv idején _ működő rendszer visszaállítására és az akkori vezetőszemélyek vissza hoza-taiára. Már 1945 qgzén működésbe . lépett a »Hetes Bizottság«, amely a földalatti fővezérnek Dalnoki Ve-1083 Lajost választotta azért, mert Dalnoki Veress Lajos még 1944-ben írásbeli meghatalmazást kapott Hor-thytól, hogy akadályoztatása esotén a kormányzói jogkört ó gyakorolja. A Hetes Bizottság a demokratikus magyar államberendezkedést semmisnek nyilvánította és különösen a parasztságot akarta kiszorítani a politikai életből. Célul tűzte ki a töld reform-törvény hatályon kívül* hoiyezését é?. érvénytelennek minősítette a köztársaság törvényboikta-tását. ,A ház kutatások során lefóg-!r»lt kéziratokból, valamint beismorő vallomásokból mogállapitható. .hogv a Hetes Bizottság fonti céljainak elérését főleg a Függotlon Xisgftzda-
•párt és a''Parasztszövetség fokozatos meghódításával akarta elérni. A Hetes Bizottság részéről a Kisgazdapárt és a Parasztszövetség megnve-réséro irányuló munkát Arany Bálint és dr. Saláta Kálmán Független Kisgazdapárti nemzetgyűlési képviselő, a nemzetgyűlés külügyi bizottságának tagja vezették. 1946 nyarán több alkalommal illegális, fasiszta, leakciós röpcódulák jelentek meg. A nvomozás felderítette, hogy ezeket a röpcédulákat dr. Péter Ernő OKH aligazgató a »Magyar Közösség« csoportjával együtt irta, sokszorosította i''s postán nemzetgyűlési képviselők eimére is elküldte.
Teriiolő bizonyítékok és vallomások alapján pénteken 10. ujabb''- őri-zetbevétol történt.. Mind a 10 mag&s-állásu minisztériumi tisztviselő, egy közülük a NOT tagja. Az eddigi letartóztatottak száma 98. További letartóztatások várhatók. Dr. Saláta'' Kálmán és más kisgazdapárti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére és kiadatása érdekében az államvédelmi «szervek ''megtették a lé-péseket.
A belügyminiszter a ^Reggel« című hétfői lap január 13-iki szárnál elkobozta, mivel, a belügyminisztérium'' vasárnap megjelent lűvatalos költeményét Tendenciózusan közölte és a kormány és " a demokratikus köztársaság elleni összeesküvőket védte. ~ 1
ZALA
1947. január 14
Munkában a MAORT niunkásföiskola Nagykanizsán
Dr. Borsa Bála igazgató nagyjelentősógli nyilatkozata
Legelőször november 3-iki'' számunkbán adtunk hirt arról, hogy a Szabadművelődési Felügyelőség a MAORT igazgatósá-gauak segilségével munkás né}>-főiskolál létesit Nagykanizsán. A kulturális téren nagyjelentőségű hirt az egész varosban örömmel fogadták, annál is inkább, mert már régóta szükségesnek mutatkozott egy olyan rrányu tanfolyam megindítása, ahol minden fizikai munkás elsajátíthatja az általános műveltség alapelemeit.
Egy későbbi számunkban arról irtunk, hogy Kollarils IAc-rene, a Szabadművelődési Felügyelőség megbízott vezetője Nagykanizsa város ideiglenes szabadművelődési tanácsa előtt kijelentette, liogy a MAORT kebelében létesitendő népfőiskola kizárólag a vállalat alkalmazót-taj oktatását szolgálja. A Sza-badmüvelési Felügyelőségazonban elhatáro/ta, hogy ezzel a népfőiskolával'' egy idő ben még egy tanfolyamot indit a városban. Annakidején el is döntötték, hogy a másik népfőiskola a kegyesrendi gimnáziumban nyílik meg. Azóta eltelt másfél hó- v nap és a .két munkás népfőiskola meg is kezdte működését.
N agykanizsa közvéleményét bizonyára érdekli, hogy milyen működést fejtett ki ez a két népfőiskola, ahol a város tanulni vágyó munkásifjusága a felsőbbrendű műveltség alapjait szerzi meg. A Zala munkatársát ez a cél vezette akkor, amikor felkereste dr. Borsa Béla kereskedelmi iskolai igazgatót ós megkérte, számoljon be a MAORT Munkás Népfőiskola most megindult munkájáról. Borsa igaz-
fató készséggel tett eleget muii-atársunk kérésének és a kővetkező nyilatkozatot adta a népfőiskola oktatómunkájáról:
- A MAORT igazgatóságéi, amikor elhatározta, hogy Munkás Népfőiskolát álüt léi, az a nemes szándék vezette, hogy a
• vállalatnál dolgozó munkások is felemelkedjenek arra a szellémi «ivóra, ahol már itfüveltség terén nincs ember és ember között különbség.
— A MAORT magáóvá tette azt a tételt, hogy nem csupán rombadqlt házainkat, de csőd-büJutott műveltségünket is ujjá kell épitenűnk. Magyarságunknak — akárcsak egész Európa népének — meg kell újulnia. Ezt a megujulást pedig természetesen csakis az országot fenntartó rétegnél, a munkásságnál kezdhetjük. Az egyenlőséget is elsősorban szellemi téren kell megvalósítanunk. A munkás és vezetője hol kerülhetne, tehát közelebb egvmáshoz, ha nem''az iskola padjaiban s az előadó asztalnál, ahol .a felvetett kérdések megvitatása nagy és mély élményeket teremt az előadóban és a hallgatóban egyaránt. Hogy
, ezek az ''élmények maradandók legyenek, a MAORT igazgatóság ugy határozott, hogy az előadók egy része a vállalat legkiválóbb''szakemberei-közül kerüljenek la. Geológusok, vegyészek és mérnökök egyaránt odaálltak az előadóasztalhoz, bogy tudásukat átszármaztassák dolgozóikhoz. Az előadók másik csoportja, a vezetésem alatt fflló kereskedelmi középiskola
tanári karából került ki. akik a felnőtt dolgozók kereskedelmi iskolájában már sajátos pedagógiai ismeretekre tettek szert.
- A MAORT Munkás Népfőiskola tanulóinak száma 37 fő. Ezek valamennyien fizikai dolgozók és soraikban ott találunk furómunkásl, hegeszt őnumkát és vasesztergályos! egyaránt. A munkaterv lieli 25 órában áll-> lános és ''szakműveltséget ad. Egyik legfontosabb tárgy az önképzőkör. Ennek keretében az egyes órákon hallottakat maguk a hallgatók foglalják össze. Az ejjyüvótartozás érzésének kialakítása is az önképzőkör! órákon mehet a legteljesebben végbe. Az önképzőköri órákon azonban nemcsak iv, szakórák anyagál foglalják össze, hanem olyan társadalomlélektani kérdéseket is megvitatnak, amelyeknek itt a helyük. Az egyéni érdeklődési irányoknak, hajlamoknak kikutalása és fejlesztése szintén az önképzőkör feladata.
A szaktárgyak természetesen olyan ismeretkörök közül kerülnek ki, amelyek a dolgozókat leginkább érintik.
— A munkatervből is látszik, hogy a Munkás Népfőiskola szervezői a legnag bb körültekintéssel jártak el A cél azonban nemcsak az, hogy a városban dolgozó munkások részesüljenek abban a lehetőségben, hogy az általános műveltséget elsájálilsák, hanem ax is» hogy a vidéki munkásrétegek is résztvegyenek a szellemi oktatásban. A MAORT igazgatósága ezt a kérdést is megoldotta. 17 olyan szakmunkást helyezett Nagykanizsára, akik eddig az olaj mezőkön dolgoztak. Étkeztetésükről és szállásukról a vezetőség gondoskodik, hogy az esti órákban látogathassák a népfőiskola előadásait.
A vállalat gondoskodásának meg lett az eredménye. A hallgatók nagy kedvvel látogatják «z előadásokat és napi nyolc órás nehéz és felelősségteljes munkájuk után még beülnek az iskolapadokba is, hogy megfelelő műveltséget szerezzenek.
Állásukba visszahelyezett B-listázott vármegyei és városi alkalmazottak
Most érkezett meg a vármegyéhez azoknak a vármegyei és városi alkalmazottaknak névsora, akikot a B-lista felülvizsgálata során az illetékes miniszteri bizottság visszahelyezett tjllásukbn. Ezek a tisztviselők a következők:
Czigánv Ferenc községi jegyző Hosszúvölgy, dr. Horváth Lajos körjegyző Szepotnek, Pátaki László közs. jegyző Becsehely, Gödo Eleméi- körjegyző Zalaszántó, Egyed Forenc körjegyző Zalaszentgrót, Nagy Imre vm. szv. tanácsos Zalaegerszeg''. Bedő • Ödön -közs. jegyző Tapolca, Szabadi Sándor közs. jogvző Dab ronc, llalmos László községi jegyző Zalaszentgrót, Varga Gábor közs. ir. s. tiszt Nagyrécee, dr. Brigié; ies István vm. aljegyző Zalnogor-szog, dr. Gyapay-Bruck Béla arv. ülnök Zalaegorszog, dr.. Búzás Béla jár. főjogyző Iíesztholy, Adlovics Fcrcnc szám ellenőr Nagykanizsa Ctoma Antal közs. jegyző zalaszont-mihálvyBcdó Kálmán''körjegyző No-mosbuk. Szegedi lioronc* közs. s. jegyző Salomvár, Bcrnáth Jenő vár. viyrch-ajló Aagykanizsa, Jónás Ká- •
ioIy iroda .s. tiszt Nova, Tóth György közs. ir. s. tiszt Tótszerdahelv, Dávid Aladár körjogyző Felsőőre, Sehwoitzor László ir. s. tiszt Lote-nyo, dr. Magyar Miklós kis. állatorvos Nagykanizsa, Szalay Antal körjegyző Zalatámok, Szőnyi Sándor árv. ülnök Nagykanizsa. Katona ''József közs. jegyző Felsőrajk, Papp tioldiz8Úr szállásmester Nagykanizsa. Plichta. Lajos körjogyző Szécsisziget, Kőröshegy í János közs. főjogyző la-IX)Ica, Pek József körjogyző "Szopet-nok, Holzapfol Rudolf közs. körjegyző Zalacsány, Foronczy Zoltán községi sogódjogyző Pókaszopotnok, Jónás László községi ir. segédtiszt Kisszontgrót, Tóth Ferenc közs. s. je''vző Zalaapáti, Kisteleki János adóügyi jegyző Tapolca, Molnár Főiem'' közs. irodatiszt Kővágóörs. Fodor István tűzoltó parancsnok Zala-, ogorszog, Kormcsy Endre községi jegyző Nagykanizsa, dr. Vida Forenc jár. főjogyző Lotonyo, dr. Józsa Jánós jár. lőiogyző Zalaegorszog.
Az úllásitkbu visszaholyozott tisztviselő már jolontkeztok is Bzolgákit-tétolro. -

Dr. Tamásy István Zalaegerszeg nyilas polgármestere a népbiróság eiött
Óriási érdeklődés mellett csütörtökön vet le kezdetét dr. Tamásy István volt zalaegerszegi polgármester népellenes és háborús bünperének tárgyalása a zalaegerszegi népbiróság előtt. Az ügyet dr. Lengyel Béla tanácselnök tárgyalja, a vádat dr. Kőrössy Rudolf népügyész képviseli, mig a védelmet dr. "Németh István városi t. főügyész. látja el.
Dr. Tamásy védekezésében előadta, bogy nem érzi bűnösnek magát, mert mindenkor csak az előirt rendelkezéseket hajtotta végre, de ezeken is.tőle -telhetőleg enyíhitett..Amikor el-* rendelték a gettó felállítását, ö volt az, aki tiltakozott ez ellen, csupán a zsidók összeköltöztetését akarta végrehajtani oly módon, hogy több egészséges, nagy "bérházai jelölt ki erre a céli;a. A felsőbb hatóságok ebbe nem egyeztek bele és ekkor jelölté ki a gettó helyét a város központjában és nem a perifériá-
kon, mint ahogyan azt többen akarták. Népellenes cselekedetekel soha nem követett el, néha ingerült és ideges volt, de ezt betegségével lehet magyarázni és azzal, hogy abban az időbeii emberfeletti munkát kellett elvégeznie. Ez felőrölte ajnugyis gyenge szervezetét és idegeit ^Ezután sor került a tanuk kihallgatására. Dr. Woíiák János ügyvéd rosszindulatú embernek ismerte Tamásyt, akinek nagy része volt abban, hogy őt internálták. Határozottan antiszemita volt, aki a rendeleteket ugy1 értelmezte, hogy abból a zsidóságnak kára legyen. Mike Gyula kereskedő elmondta, hogy a zsidó üzletek bezárását és ki-áru sitását Tamásy már akkor végrehajtotta, amikor arravo-naikozólag még semmiféle rendelkezés nem érkezett. A volt polgármester szorgalmazására történt a ZTE sportegylet és a Kereskedelmi Kör feloszlatása. Ennek tisztán antiszemita hát-
tere volt. Grosz Imre laérnök-vállalkozó arról beszélt, hogy volt polgármester már 1942-bea kitelepítette a fatelepét csupán azért, mert az zsidó tulajdon volt. Vallomást tettek még - az első napon dr. Brand Sándor alispán és több liszt viselő, akik együtt szolgáltak Tamásyvat a fasiszta idők alatt. A tanuk kihallgatása folyik, Ítéletre csak pár nap múlva kerül sor.
Budapestről jelentik
A tanítást szüneteltetni lehet, ha az iskolának nincsen tüzelője
A kultuszminisztérium folhivju & tankorüloti igazgatók és Uiufolügyo-lúk figyelmét a miniszternek arm á rondolotéro, amoly szerint a nngy hideg alatt a tanítást szüneteltetni lehet, ha az iskolának megfelelő tüzolőkészloto nincs. (MTI).
Orvvadászok meggyilkoltak egy fóvndáazt a nagymarosi erdőben
Ileior Ferenc, dr. Vértbssy Ferenc budaposti ügyvéd nagymarosi vadászterületének fővadásza néhány nappal ezelőtt ollonőrző körútján volt az ordőbon, amikor orvvadászokkal találkozott. Folszólitotta ókít, hogy adják mog magukat. A felszólításnak azonbau csak az'' egyik engedelmeskedett, a másik kettő futásnak oredt. Ileior utánuk ment, miro a második is megadta magát. Állmaim Gézát ós Hollósi Lajost megkötözte, majd a harmadik elfogására indult. Allmann Adám, a harmadik orvvadász azonban egy jól irányzott lövéssel szivonlótte Heiort," aki a helvszinen meghalt. A rendőrség rövid nyomozás vitán, elfogta a gyilkosokat.
Eljárás indul Kovács László kisgazdakópviselö ellen
Kovács László képviselő, akinek tavasszal távoznia kellett a Kisgazdapártból és a közelmúltban a'' Sz''abadság Pártból, visz-szalépett régi pártjába, a demokráciaellenes kijelentések sorozatát telte. Ebben az- ügy bem Ries István igazságügy miniszter nyilatkozott az egyik budapesti napilap munkatársának és a lőjjbi közölt kijelentette, ho&r a riónügyészségen eljárás indul Kovács László elen. Hogy az eljárás lefolytatható legyen, természetesen mentelmi jogának felfüggesztését is kérik a nemzetgyűléstől. v
Postarablék garázdálkodnak az országban
Vakmerő postarabló banda garázdálkodik már több mint ogy honapja az országban. A budapesti ''főkapitányságra befutó jelentések szerint az elmúlt néhány hét alatt teljesen .azonos körülmények között öt postahivatalt fosztottak ki. Valószínűnek tartják, hogy-a postarablókat egy szervezett, mindenre elszánt banda követi ol. A horti postahivatafb&l 4000 forintot, az abonyiból 16.000 forintot, Pásztóról 10.000 forintot, Tápiószecsőről pedig 850 forintot raboltak el. Legutóbb a jásrfszentmi-hálvi postahivatalból vittek el- 6000 forint készpénzt és 16.000 forin* éiv tékű bélyeget.
Az eddigi nyomozás folyamán megállapították, "hogy a betörések színhelyén előző nap mindenütt gyöngyösi cigányok jártak. Közelobbi adatokat a rendőrség nom közölt.
K«*d«n *ste fél 6 órakor PkRTMAP
* SwiaiáWmekrata Párt beivMébea
Előadó: dr. Ruitkai György. VoNtógaket atvmtm iAttnfe.
t 1347. jaauÁrM
Dr. Ruttkai György a holnapi Szwdem. pártnap előadója
Mint közlik velünk, a holnap •si© G órakor megtartandó szociáldemokrata párlnapon ^Osztályharc és államosítás* címen Ruttkai Gvörgy dr. tart elő--uiást. Előadásában ráinntat arra folvamatra, amelyre az emberiség" történelme tanít bennünket. hogy a különböző osztályok közötti harc végül is a dolgozók «v-özeimével fce4, hegy végződén és amelynek egyik etapja a ua''diisági éjei külcsín tézményei-uk állariiositása. Ezt látjuk ma a''Hz világon, kivéve Aine-,»Uáí ahol ugyan a háború alatt s/intén hozzákezdtek egyes vállalatok államosításához, de cze-U''t u vállalatokat most ;i i)é-1,,''lx''n isméi visszaadták tulaj-Wonowiiluiak. Angliában a mun-luiskonnóny » szénbányák fis bankok, valamint a közlekedési es/közök államosítását már mcy is- kezdte.
Dr. Kulikat (jy&rtfy előadat i4é nagy érdeklődéssel tekintetűik városszerte. A párt vezet ö-séflr mindenkit -- pártállásra való tekintet nélkül — szeretet-ki! vár.
Egy esztendőre ítélték Csorba Károly nyilas MAORT alkalmazottat
A népbiróság dr. Révffy-taná-szombaton tárgyalta Csorba Károly nagykanizsai lakos, MAORT "alkalmazott bűnügyét. '' Csorba annakidején tagja volt a nyilas üzemi tanácsnak és mint ilyennek''része volt a gépek nyugatra szállításában. A népbiróság bűnösnek mondta ki és egyévi börtönre itélte. A népügyész a/ Ítéletet megfellebbezte. — Vécsei Vilmos tormási cipészt bűncselekmény hiányában felmentették. — A Gábor József ellen emelt vádat, mely szerint pártszolgálatos volt, a nép-üiO''ész elejtette, mert az egyet*-len tanú, akiről kiderült, hogy nem beszámítható, visszavonta a vallomását.
Egy esztendeig bujtatta 4 asszony Nádasdy Ferencet: letartóztatták őket
A Zala mult év szeptember 5-iki számában megírta, hogy a pécsi politikai rendőrség egy razzia során elfogta Nádasdy Ferenc nyilas pártszolgálatos, aki a budapesti nyilas központ pécsi, majd később nagykanizsai összekötője volt. Hosszas és körültekintő nyomozás után most felderítették Nádasdy bűnsorozatát. A nyomozás megállapította, hogy Nádasdy Ferenc Pécsen mint Szálasi alvezére .és kormánybiztosa szerepelt és amikor 1938-ban Szálasit letartóztatták, Nádusy tüntetést rendezett Szálasi mellett, Ezért két és félévi börtönbüntetést szenvedett el, Amikor n németek megszállták Magyarországot, kezdte meg csak igazán Nádasdy nyilas tevékenységét. Több munkti-szolgáliitost sajátkezűleff meggyilkolt, a marcali és klskomá-romi leventéket erőszakkal nyugatra hurcolta és terrorkülönlt-mén,vével rabolta és. fosztogutta egész Dunántult.
Nádasdy ostorral a kezében valóságos rémuralmat teremtett Pécsen és környékén és köztudomású volt róla, hogy xniat a nyilas világ főrablója, rengeteg ékszert, ruhát és disztárgyal harácsolt magénak.
Amikor a Vörös Hadsereg
már Pécset ostromolta, Nádasdy Ferenc Ngykanizsára szökött, ahol mint a számonkérőszók funkcionáriusa működött Fider György mellett. Az oroszok elől Nagykanizsáról nem tudott elmenekülni, hadifogságba került, onnét azonban megszökött és álnév : alatt hosszú ideig Nagykanizsán bujkált.
A nyomozás megállapított^, hogy. 1944 december 15-től január végéig a nagykanizsai internálótáborban u munkacsoport parancsnoka volt, majd később mint a számonkérőszék futárja teljesített szolgálatot. Jól emlékeznek rá itt Nagykanizsán, hogy a városbon állandóan nynKbovetelt géppisztollyal mo-torkerókpározott.
Nagykanizsáról, ahol már nagyon forró volt 1 f\!xa alatt; a talaj, ismét/áPécsro szökött, ahol cuy teljes eszlemlcig bujtatta öt Ilajdu Jánosnó, özv, Imre P6-térné, Ilátorkn Matild és Papp Imréné. A héi>ftgyészséf( mind a négv asszonyt letartóztatta és a vádiratot ellenük már el is készítette.
Értesülésünk szerint Nádasdy Ferenc népbirósági tárgyalását még e hónapban megtartják Pécsen.
Hetvenéves szélhámos asszonyt fogott el a nagykanizsai rendőrség

Elfogták az első forinthamísitókat
Az utóbbi klóbon hamis tiz- és HHÚzforintOH Isvnkjt^vek körünk forgalomba. A III. kerületi rendőrkapitányság gyors éfl onodmónyo« nyomo-■m után elfogta Fonyó Bándor éa Vajda l''Jrnő grafikusokat, akik tv hatni* pénist forgalomba hozták. Fonyó Öándor I&káaim házkutatást tartottuk. Elékerült u öój.izhamisitá«hoz haesmált szerszámok, foetékek, klisék agéaz halmaza. A bankjegyek néhány példánya bekerült a főkapitányságra ■w. Fonyó és Vajda a hamis boiik-,legyeket leginkább éjszakai kocamákban, utcai árusoknál és trafikokban hozták forgalomba.
A főkapitányság ezúton szólítja fel a közönséget, nogy ha valakinél hamisított bankjBgy van, szolgáltassa fes a Surányi-detektivcsoportnál (Vigyázó Fereno-u. 5. II. 248.). A bo-Azolgáltatónak nem kell félnie semi-h-en következménytől.
ELADÓ
Sxenígyörgyvárl hegy legszebb részén 335U D-öl szflló és stir.tó, villaépülettel, ugyanott 1200 D-öl s*6 6, sértetlen pincével; város körpontjflban egyszobás, összkomfortos, adóaentes: katonarét elején 3 szobás, összkomfortos, adómentes családiházak; város legforgalmasabb helyein fiaietháeak; kerte6 magán- és bérházak nagy számban, a acsony áraltoa.
Ingatlanforgalmi Krwla
KMur-o. 27.
7a
Tegnap cstö őrizetbe vették özv. Vadász Jánosné 70 év körüli asz-szonyt, aki a csalásoknak hosszú, eddic még egészen ki nem derített sorozatát követte el. Általában az volt a trükkje, hogy elment egves családokhoz, ahol árról panaszkodott, hogy öreg napjaira nem akarja senki sem eltartani, pedig ó egész vagyonát arra hagyna, aki pártfogolná. fís itt csak" u^y mellékesem megemlítette, hogy itt vagy ott háza és földje van. Áldozatait ezzel a trükkel megszédítette, akik tormé-szetoson vállalták eltartását. Rövidebb idő múlva azonban valamilyen ürüggyel elhagyta áldozatait, miután már bizonyos összeget kic-salt tólük oltartása is nagyobb összeget emésztett fel.
December eLojén a már ismort trükkel Czippán István nagykanizsai Iftkosi koroBto fel, aki akkor Huda-posten tartózkodott unokahugánál. Itt Czippán unokahugától 20 forintot osiilt kió« egyúttal meghMo őket gyúlligoti birtokára. Ez a birtok természetesen nem lótoaott, özv. Va-dászné podig" a pénzzel eltűnt. Legutóbb Is agy Ferenc zalaszabari lakost tüntette ki bizalmával, és csaknem két hétig tartózkodott náluk. Mikor meg akart tólük szökni, becsalta őket Nagykanizsára Czippán-nékhoz. Czippán azonban otthon volt, az asszonyt felismerte és átadta a rendőrs''jgnek.
Ozv. Vadászné nem olsóizben került a nagykanizsai, rendőrség fogdájába, mBrt az ősszel ha^nló "bűnöse lBkmén vek miatt • már elfogták
és a törvényszéken el is ítélték. Kiszabott büntetését ki is töltötte. A rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjo most arra kér mindenkit, hogy aki özv. Vadászné hasonló csalásairól tud vagy akit megkárositott, az jelentkezzék a rendőrségen.
MOZI
Táncolj ós szeres*.;
A hires amerikai táncos párnak, Ginger Rogersnek és Fred Astaire-nek a filmjét mutatja bo mía a ''Városi Mozi. Pete Pete re, mint a cári halott egyik tagja arat sorozata) sikereket Párizsban, Szorzódóse van Nowyorkba, do nom akar menni, mert ogv képről boloszorotett Miss Lynn Kowio szőke rovÜHztárba és minden'' áron feleségül akarja vonni .vairy logalább is egy revübon akar föllépni vele. Pete találkozik a szóké sztárral, akitói meirtudja, hogy máő-nap megy Amerikába, ahol foloeóffül mog>- egy gazdag milliomoahoz. bk-kor rnár ''hajlandó Pete is Amerikába utazni. Együtt vannak'' & hajón is, ahol egymásba szeretnek ós az utazó közönség már házasokként könyveli el őket. A hir megelőzi a párt.ée eljut a gazdag vőlegény fülébe is. Pete és Lynn most már csak azért is megházasodnak, hogy elválhassanak egymástól, elhatározásuk azonban megváltozik és a válókerásotet visz-sza voi^ák.
Ma este kezdődik! Szenzáció ! Figyelem !
A Szociáldemokrata Párt színháztermében
dr. Sárospataky
m halál kapitánya revüszinházával
jaauir 13., 54., 15. és 16-án előadási tart este fél 8 érakor.
2 ór& kacagás l . 2 óra csoda 1
Okvetlen nézze meg l
BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
ti

vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálószobák . . Ft 1.800-— Szép »Ima hálószobák . „ 2,800-— Finom kldolgoxésu hálók „ 3.800---Kombinált szobák . . „ 3.600-—
Konyhabútorok, erékek, kárpltosbotorek
nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endri-ut 4,
In -
71
Legújabb táviratok
Auer Pál párizsi ma^nr követ I''cIh/.óIíUI u fll«velnndi kfil-pollUkul érloküzlotwi. I''olszóln-Iásál vinszlcmozru vélték fel ós a n''owyorki rádió m''utfynr ndd-
sában közvotilühi fogja. *
Szviridov nltábornugy tegnap ünnepélyesen átnynjlotta a Szovjetunió legfelsőbb tanácsának kilünletéseil azoknak a katonáknak, akik a Vörös Hadsereg harcosaival együtt résztvettek a mragyar földnek a nénueí fasiszta megszállók által kezdeményezett háborútól való meg-1 tisztításában. Az ünnepségen megjelent Tildv Zoltán köztársasági elnök. A sárga-kék szalagon függő érem egyik oldalát »Budapest felszabadításáéit: di-ííziti, a másik oldalon »1945, február 13.« felirat látható. — Szviridov altábornagy a kitüntetések átnyújtása alkalmából meleghangú beszédet mondött. Barta Albert hadügyminiszter''a kormány nevében mondott köszönetet, majd Horváth Viktor alezredes köszönte meg az emlékérem átnyujtását a kitüntetettek nevében.
a
Szombaton délben aláirták Törökország és Transzjordénia
közötti baráti szerződést. #
Montgomery szombton visz-szaérkezett Londonba ós kij&-lonlette, liogy moszkvai látogatásával nagyon meg van el6-gedve,
A lcniiyel katonai bíróság halálra ité.t 5 terroristát, nkik elrabolták az egyik választási bizottság két tagját. .
*
Papent megidézték a náeitta-nitási bizottsághoz. Azzal vádol-'' ják, hogy Hitlert segítette hatalomra és -hogy mint jugoszlávj. később bécsi, majd mint ankarai '' követ, a nemzeti szocializmus érdekeit szolgálta.
— Szabad cukor korlátlan mennyiségben kapható a Szervezett Munkások Szövetkezetében (Csengery-ut 6.)____
A Magyar Kommunista Párt
nagykanizsai szervezete
ezerdán este 6 órakor PÁRTN APOT tart
Előadó: Gerencsér György.
Minden érdeklődőt pártállásra valótekin-tat BéUt0i szívesen tót « VtutMg

1947. anuár 1
A Zala közgazdasága
Adónapló
Január 15. Adóvallomás benyújtására kötelesek mindazok, akit aa együttes kereseti és jövedelemadót a nyers bevétel alapján fizetik. Aa együttes kereseti és jövedelemadó fizetéséhez bejelentés tételére köte-- lesek a haszonbérlők.
Bevallást koll adni a társulati adó kivetéséhez.
Kimutatást kell benyújtani aa elózó évnegyedben fizetett tantié-mekről és tantiémadóról. ''
Utolsó nap a december 1-tól 8 l-ig terjedő illetményadó-időszak illetményjegyzékónok benyújtására és az illBtmónvadó adópótlékmentes befizetésére.
Utolsó nap a házadó olső félhavi ősszegének adópótlók mentes bofizo-téaóre.
Utolsó nap az együttes koroneti és jüHxlolemadó, illetmény többletadó, társulati és tantiémadó adópótlék-montes bofizotéséro,
Raktdásl Idő leszállítása
19-17 január 1-től fcozdódóon valamennyi vasútállomáson foladott, illo-tólag odanondolt kocsirakományu áru küldemények raíbdáai időiét, illetőleg elviteli határidejét b nappali ómra szállították le.
tankok kezelik a jövőben az álha- -gyott házakat
Az elhagyott javak kormánybiz-tOBsága felbontotta a különböző ház-tezeloi intézménvekkel kötött szer- . ZŐdéseit és a jövőben egységes alapelvek szerint kiván gondoskodni a hatáskörébe tartozó iiigatlanok kezeléséről. Mint értesülünk, ebben az irányban a vezető budapesti bankokkal folynak most a tárgyalások. A bankok általában ötszázalékos költségme^térités ellenében hajlandók kezeles re átvenni a kormánybiztosság nyilvántartásában szereplő elhagyott ingatlanokat, amelyek közt szép számmal vannak magas bérjö-vedelmü házak is. Valószínű, hogy tigy-egy nagybank 70—80 elhagyott budapesti ingatlant vesz majd át ke- . zelésra. Ha a házkezelésnek ez a módja beválik, iiai/ a kormánybiz-hiztossíg hasonlóképpen kiván gondoskodni az elhagy ott vidéki, ingatlanok ciiUigár.ak megóvásáról, valamint a bérjövedelem biztosításáról is.
Kisiparosok közmunkaváltsága
Méltánytalan és jogos elégedetlenségre nyújt okot a kisiparosokra mert közmunkaváltság suU-os torho. Az IPüK még mult év októberében omlékimtot nyújtott át az építési éa köamunkaügyi miniszternek, nmoly iiain talált meghallgatásra. A miniszter a rondolet megváltoztatása olől mareren elzárkózott. Ez arra'' indi-lOtta uz IPOK-ot, hogy & kisipar l^ffóbb intéző szen-éhoz, az iparügyi miniszterhez forduljon é8 kérjo, rogye a kisiparra rondkivül st''relmos itgyot pártfogásába, mert a. közmunkaváltság sok esetben több az ogyenosadónál és jolenlegi formájában nem ujjáépitojo, hanem rom-bsdöntője lesz a kisiparnak.
Adóhalasztást kapnak a telepesek
Nagyon sok községben megjelentek aa adófolügyelőeég végrehajtói és foglalni kezdtek az adóhatralékok tejében. A foglalás különösen megdöbbentette azokat a telepeseket, •kik csak 1946 tavaszán és nyarán települtek. Nagyrészük odófelszóli-tást ee kapott. Ezért érthetően elégedetlenkedtek, amikor a végrehajtók rajtaütéeszBrüen foglalni kezdtek.
Illetékes helyről kapott értesülésünk szerint azok a telepesek, akik adójukat a rossz termés és a föld késői birtokbavétele folytán nem rendezhették, 1947 augusztus l-ig, Bőt *T nehezebb helyzetben lévők 1947 október l-ig haladékot kapnak az adófizetésre.
Sokan közülük pénzzel fizethettek volna, 1947-ben azonban adógaboná-val kell kifizBtniök az 1946. éri adóiakat.
HLREK
—'' Kinevezés
A földművelésügyi miniszter Pör-neczi Józaef pusztaválickai lakost ideiglenes minőségű állami gazdasági felügyelővé a VIII. fia. osztályba kinevBzte.
— Adomány
A városházánál dolgozó építőmunkások a népkonyha javára 100 forint ós 30 fillért adományoztak, amely összeget szerkesztőségünkben fizették le. A népkonyha vezetősége ezúton mond köszönetet a nemes lelkületre valló adományért.
— MAORT riolgazék a manka-nélklliekért
A Zala december 4-iki számában egy levelet közöltünk, amolybon a levél irója felvetette azt a kérdést, hogy a munkanélkülieket is réazofli-tik-e vájjon karácsonyi ftogólybon. A lovélnok meg lett a kívánt hatása éa több oldalról érkoztok adományok a nagykanizsai szabad szakfizorvozo-tokhez. Logutóbb azt hozták tudomásunkra, hogy a MAORT-munká-Bok''bányász szakszervezete 8000 forintot gyűjtött öfwzo tagjai között a munkanélküliek karácsonyi folae-gélyozésénvEzt az összeget még az ünnepek olőtt eljuttatták a szakszervezetekhez, amit ki is osztottak a munkanélküliek között. A Szakmaközi Bizottság ezúton is megköszöni a MAOÍiT dolgozóknak ezt a nagylelkű adományt.
— Hirdetmény
Újudvaron a Földmüvesszövetke-zet megalakult 1946 december hó 3-án 97 taggal, 164 üzletrésszel, 3280 forint értékben. Ujudvari Föld-müicsszövetkezet Igazgatóságai.
— Felhívás a vendeglöiparosokhoz
A nagykanizsai Vendéglátó Kisiparosok " Szabadszervezete felhívja tagjait, hogy 1947 január hóra az 1946 december havára megállapított forgalmi adót fizessék be az adóközösség részére január hó 15-én déli 12 óráig a Néptakarék pénztárához. Elnökség.
KOKSz k$x!omónyei:
Ügyvezetőnk budapesti útjáról a j tanácselnöki ülésről megérkezett. • Kedden, folyó hó 14-én délután 6 órakor rövid beszámolót tart textil, közmunka, adó stb. ügyekről. A lw-
számolón minden tag résztYohet. ♦
Forgalmi adót tagjaink továbbra is a regi 3 százalékos alapon intézzék. Bor, sör, szeszesital és cukorka, csokoládé kereskedőknél van 7 plus ÍJ százalék. Bóvobbon irodánkban tá-jékozódhatik. ^
^ Mindazon tagjainkat, okik 8 hónapi tagsági dijaikkal hátralékban vannak és folyó hó 15-ig nom egyenlítik ki, tagjaink sorából töröljük.
^^VMWWMyMWWWWWWWWMi
A ráflló keddi műsora
Budapest 1. 6.80 falurádió. 7 Hírek. 7.20 ltoggoli zeno. 7.80 Izraelita ájtatos f&ora. 8.15 Szórakoztató zene. 10 Hirek. 12 Délj harangszó, hirek. 12.45 Közvetítés az állami pénzverdéből. 18 Könnyű melódiák. 18.40 Mátyás Mária énekel. 14 Hírek. 14.8& Kiss Ferenc hegedül. 15 Szövetkezeti negyedóra. 15.15 Rádióiskola. 17 Hirek. Párthiradó. 17.80 Vöröskereszt közlemények. 18.15 Félóra színes iazz-muzsika. 19 Ady-emlékek. 20 Hírek, sporthírek. 20.20 A Rádiózenekar műsora. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.30 Zenés részletek a Csillagok parádéja c. Paramount filmbŐL 28 USA ajándéklemezek. 24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika franciául''és angolul.
B-udapest 11: 17 Tánczene. 18 Hirek. 18.05 Opora- ée balettrészletek. 19.80. Falurádió. 20 Könnyű .dallamok. 20.80 Rádió szabadegyetem. 22.15 Brahms: D-moll zongoraverseny. „
Sportrovat
KUlföHi labdarugó élcsapatok a Dunántúlon
Két európai hírű külföldi vasutascsapat is ellátogatott a közelmúltban . hozzánk, hogy bemutassák országaik futballkulturaját a magyar vidéknek, illetve ezzer~kapc8o''!atosan a kisebb magyar városoknak Az egyik vendég az osztrákok kiválósága, a bécsi Admira, a másjk a jugoszláviai élcsapat, a városunkban is vendégszerepelt FD Zagreb volt. Mindkét-külföldi együttes túrájának lebonyolítását a Magyar Vasutas Sport Központ intézte azzal a nemes, céllal, nogv a múlttal ellentétben no csak Budapest ós még néhány kivételes város, hanem a kisebb magyar vidéki városok íb hozzájuthassanak nomzot-közi attrakciókhoz, megismorhessék a labdarúgás igazi szépsóíjoit s így tanulhassanak, illetvo fojlodjonok. (
Az Admira magyarországi túráját a Dunántuloa bonyolította le. Négy mérkőzést játszott, óbból hármat megnyort, egy oldöntotlonül végződött. Az ólért eredmények a következők:
Admira ~rV8K (Pécs) 4:4.
Admira-—U VSB (Uátauzék) 4:2.
Admmí—T8K (Szekszárd) 7:2.
Admira—BMTE (Baja) 11:1.
Az FD Zagreb túrája során ugyancsak dunántuli városokat ko-resott- fel. Három mérkőzést játszott és mind'' a hármat meg is nyerte. Erodményoi a következők:
FI) Zagreb—PVSK (Pécs) 7:2.
FI) Zagreb--BVSE (Bátaszék) 8:4.
. FD Zagreb—MMSE (Nagykanizsa) 3:1.
Magyar labdarugécsapatik külföldi turaeredményei
Olaszország:
Újpest—Internacionálé (régi nevén Ambrosiana) 2:1.
Újpest—AS Róma 2:2.
Svájc:
Ferencváros—FC Bellinzona 2:2.
Ferencváros—FG Aarau 8:8.
Ferencváros—FC Bázel 2:2.
Ferencváros—FC Locarno 2:1.
Ausztria:
Wacker- -íbrencváros 8:0.
Sporthírek néhány sorban
~ Az olaszországi portyáját befejezett c-s most Törökország felé hajókázó Újpest labdarúgócsapatának majdnom mindon tagját modíörnyé-kozték nz olaszországi jatékosYá-flárlók, hogy egyosülotüket olhagyva, busás jövodolem fejében mint lulxla-rugók maradjanak Olaszországban. Az ujjxjati vezetóknok szoroncsére mindon próbálkozást »csirájában« si-
korült olfojtaniok.
*
A közelmúltban jugoszláv portyán volt magyar vasutas válogatott Lub-1 darugócsapat igen jó kritikát kapott a jugoszláv sajtóban.
Katasztrófális a magyar labdarugó utánpótlás helyzete, állapitották meg a magyar edzők legutóbbi budapesti tagértokezletükön.
*
A jugoszláv tenniszszövetség meghívta Aebóthot és a magyar tonnÍBz-cfioport néhány éljátókosát a jugoszláv RivÍBrán a közeljövőben létesítendő edzőtáborba.
» .
Az újjáéledt legendáshírű MTK labdarugócsapata a közeji napokban
indul kozelkeleti portj-ájára,
'' *
Budapest jégkorong válogatott csapata Bécsben Bécs válogatottjaitól 6:2 arányban vereséget szenvedett.
*
Az NVTE ökölvívó csapata vasár-cnap Kaposvárott 8:4 arányú vereséget szenvedett. Rácz, aki a csapat legjobbja, mivel nem állítottak ki öltene versenyzőt, nem indulhatott,
mig Büki a biztos győzelemre álló mérkőzése közben jobb vállát kificamította és a mérkőzést kénytelen volt feladni. A mérkőzés hőse Szekszárdi volt, aki kéteze- is indult és mindkét versenyét megnyerte. A saját súlycsoportjában kiütéssel győzött-már az első menetben, mig a magasabb súlycsoportba tartozó és a vonatról lekésett Honráth helyett szintén ő »szállt be« és ezt a mérkőzését is győzelemmel fejezte be.
—■ Elmarad a 19-ére hirdetett Szociáldemokrata taggyűlés
Elvtársak! Központi titkárságunk az országos kongresszus, valamint ae üzemi bizottsági választások befejezéséig az egész ország területére betiltotta a tiszt)ijitó taggyűlések tai-tását. Ezért a nag}''kanizsai Szociál-demoknita Pái-tszorvozot január hó 19-éro hirdetett évi üiggyülése ie olmarod. Tisztujflánunkat mindjárt az országos pártkongresszus bofojo»-tévol, tonát még lobruáj'' hó etojén megtartjuk. Titkárság.
- Inspekclós gyógyszertár ma: „Igeiséfl'' flybflybzertér, Fő-ül 12.
VÁROSI MOZI
U4tff», kMláM
natcy amerikai filmsiker:
TÁNCOLJ ÉS SZERESS
Zene. Tánc. Siertiem. Kiegészítő: Tekiji axfirtl. Kint vafywb
a vikbil bmlcszk is Hiraáa. BMsAfcsok- K«map*k«n 5. ?, vnxfeMp 3.5. tJtw
Hirdetmények
A város tulajdonát képező és a Hldegkatl valamint a Májkól legelőn, fl földfcen tuskókat 1. hó 16-án a Hldegli«ti Itgatfi 9 órakor, n Méjkói legelőn 10 órakor iyC-vánoa érverésen eladom. Találköaás a Jakae-kuti pásztorháznál._. -71
Az igényjogosultak az alábbi jegysEtl-vénveikei t. hó 20-lg bármelyik keresíw-dőnél beválthatják cukorra
a 70. sz. hatósági élelmisaerjesy (liszt és kenyérben ellátatlanok részére) jaarti havi „r szelvényét 20 dkg. cukorra;
a 210 sz. „önellátó* fogyasztók részére kiadott „általánoí közeiíátási élelmlazer-jegy" .1" szelvényét január hónapra 20 ái?g-
flla02?i''. sz. „állami közellátási pótjegy ellátatlan gyermekek részére" és
a 222. sz. .állami közellátási Jegy látó gyermekek részére" január hóaapl „A szelvényét 20 dkg. cukorra;
a 225. sz. „állatni llsztpótjeey csecseaik részé-e« jenuér hónapi római ,1* szelvényét havi 20 dkg. enkorro; - .
n 226/1. sz. állami kenyer- és élelBlswr-■ótjegy terhes és ezoptht^s anyák részéi« elnevezésit Jegy Január havi .13'' sz. szelvényét havi 40 dkg. cukorrn. • -Az önelótó liáxtariáshox tartozó tetkw éi ««optatóH anyák b kü»ellátá»l hlvatil által utulvánnyil leízneh slUtvs. inely otaN ványok nz eg^éb Jegyek kloKtáaaker fjM 13-tól kezdőaóleg « közellátéil hlvitim« átvehetők. Ezen utalványok« 40 dkg. cuker váliható bc. ..... i ■ ,x Fdhlvom n kereskedőket, hoiy tnegwlale cukorkéizletről a nigykero»ke4ő utján g«»; doíkodjannk,
PilgármMtar. APRáH«RBCT£8EK
Sl alftUiwlé«. féAMk, gyermetani»Mj SzaW Amál íporHtalcHbeP. 39
Elaáé 1 örb. hárBasaiskréBy. 1 drh. ágy, 1 drb. éjjellszskrtay 1 drb. fertt teli-télikabát. Détaa Qyflrgy nt 98. e*
Bgy uj Mrtfaél o!e-K>n «ladá. R 2. ez___
Sítalp, kwa«>lya «Ud* Ssekereí Józ»£ utca 53.____-JZ
Rádléévkiayv legújabb aiánia ^P^«^ Fischel MnyTkereaktdéBfcen, Ady E««1»:
at 1. _J:
ZALA demekratitas politikai napilap
Szerkeszti; B—mw Jea< íőszerkessttó
KhMtja a Nemzeti Biza«*l, Ny11«01» 8arfcuzfcsért és ktotoM tttet Bem« ***
Nyomatott a .«M«*^ ¡¡"M'' kanlzsa* nyonwlitoan Pí^kanlzsén.
Nyomdáért felet: Zatay Károly.
S®- évt«ty»cn. 11. szám.
ItegykanliM, 1S47, |muér 16. szerda
Ara 40 fillér.
Felhívjuk a forgalmiadójukat átalányösszegben fizető adófizetőket, hogy mindaddig. mig az 1947. évre fizetendő forgalmiadó. átalányuk megállapítva nincs, tartoznak az 1946. évre megállapított havi átalányösszeget előlegként befizetni, mely esetben az esetleges különbözetet adópótlékmentesen
fizethetik be.
o _
Leon Blum Londonban tárgyal
A clevelandi kftlpolitlkai ankéten Byrnes volt kOfQgyminiester is felszólalt. Sürgette a nemzetközi kereskedelem mesterséges korlátéinak lebontását. H»ngoztatte, hogy sem Amerikának, sem más nemzeteknek nem «zabid megadni s lehetőséget, hogy újból egyeaetienaégbe kerlljenek a világ országaival Örömmel áliaphotta meg, hogy ma sokkal nsgyobb s köfoa.ftnö» blzslem s nemzetközi politikában, mint á haboru bBl®)«»á«e óta bármikor és ne« van róis gyözldve, hogy az Igazságos békát meg lehet vslósitsnl.
* Wmdarberg szenátor biztosította a kormányt, hogy e két párt közft&en kitart a közös kQ politika mellett. Helyesnek tartja Tromin elnök gazdasági politikáját, mely e kttlosönös engedménynyuiláson alapul és a korlátozások lebontására törekezik.
A kűiftgymlniszterhelyettesek megérkeztek Londonba és ms kezdik meg tenáoskozássikst. Bevln kül-flfiyminiizter délután Odvözli a kiküldötteket. VaiószinBieg délelőtt s aémet és délutánonként az osztrák báKeszerzÖdést fogják tárgyalni. A Times azt irjs, hogy Németország és Ausztrls kérdését külön kell választani. Dönteni kell orr-él, hogy milyen megszorításokat alkalmazzanak Németországgal szemben. Valószínűleg a termelési eszközöket fogjsk megszorítani és elvesznek Németországtól területeket. Külön kérdés, hogy heiyes lenne-e déntenl arról le, hogy milyen kormány Irányítsa Németország ügyelt. A hstár-vevizlóval kiposolstbsn veszélyesnek tsrtjs, hegy még jobban fokozik Németország luizsufoitiágát, kliönos tekintettel Len|ye>erszág nyugati határainak megváltoztatásárs. Németország jelenlegi túlzsúfoltsága enyhítésre szorul, kllönben olyan szigorú tervgszdelkodáet kell folytatni az országban, mely kevés teret engad a gazdasági és egyéni szsbadság számárs.
Leon Bium trsnols miniszterelnök ma.Londonbaa Altieo miniszterelnökkel tenáoakozlk, majd Bevln látja vendégül ebéden. Találkozik Crlpa kereskedelemügyi miniizterrol is. Többek között tárgyainsk Nemetország jövöjéröl, de felmerülnek gazdasági kérdések is, különössé a franoia szénhelyzet. Leon Blum rom fag angol szenet berni, mert úgysem kapns, kérni fogja szonbsa, hogy e Ruhr-vidékről több szenet :zaiiitsanak Franoiaorizágnak és mé^ ez a kérése Is nagyon nehezen végrehajtható.
Szédületes perspektívák nyílhatnak meg Kanizsa gazdasági életében
1946 november 15-tól nagy erővel indult meg a Földművesszövetkoze-tok'' szervezése Dél-Zalában is. Ma mái- az a helyzot, hogy Lotonyótól egész Tapolcáig minden községben a Földmuvesszövotkozetekről beszélnek. I
Nagykanizsa székhellyel mogala-kult a* délzalamogyei ügy vezetőség, amely egy ügyvezető és négy Bzer-vezővol indult a nehéz és nagy szakértelmet kivánó munkána(k. A délzalamegyei ügyvezotóséghez lett beosztva a letenyei. nagykanizsai, pacsai, keszthelvi járások szövetkezetei Zala megyéből, a marcali és csurgói járások Somogy mogyébóL A 131.000/F. M. ez", rendelet értolmó-ben a fenti járások 94 községébon keli kötelezőleg szövetkezetet alakítani. Eddig 61 községben alakult meg a szövetkezet. A többi községeken január és februárban alakul meg.
A megyei- ügyvezető a Nagykanizsán levő központ kiépítéséi megkezdte. iigu hogy január végével az áruelosztás már innét irányul a megalakult tagazövet-kezetek felé.
Lgvancsak Nagykanizsán még január hónapban megindítanak egy baromfikeltető-állomást. A nujgyoi mezőgazdasági traktor és gépjavító állomás felállitásit is folyamatban van.
A vi egyei ügy vezeti5 közbenjd-rátára Zala megye fa Nyugat-Som ogy megye részére Nagv-kaniz»an márchutban mcjjkezaik egy nagy hiliőhás építését.
A háziipar részére, amely csuhéból strandcipőtot készít, 10.000 páros rendelést kötött- le Amerikába és Angliába, fierrbe van réra a falvak lakosságának cipő és bakancs szükségletének biztosítósára egy cipőüzem felállítása is. Ugyancsak Nagykanizsán állítják fel a szövetkezetek tej, zöldség, gyümölcs és borpincészetek központját is. Nagy jelentőségűek ezek városunk szempontjából is, mert közel 200 cm bor nek adnak biztos kenyeret és megélhetési . . „
A délzalamegyei központi ugy*e: j zetóség területen levő szövetkezeti i tulajdonban működnek vagy rövid i
Auer Pál Clevelandbél Washingtonba utazattó
Newyork, január 14 Auer Pál, Magyarország párizsi Wivote fölszólalt a clevelandi nemzetközi fórum értekezletén. Beszédének tárgyai volt, hogy mit vár és mit kéi- Magyarország uz Egyesült Államoktól. Hangsúlyozta, nogv a legyőzött államok közül csak Magyarországot és Olaszországot hívták meg íií értekozletro. A béketárgyalások oegindulása előtt Magvarországot meghallgatták az Egyesült Államokban. Magyarországnak moet az az óhaja, hogy a magyar nép elfoglalhassa méltó helvét az Egyesült Nemzetek között. Auer Pál Clevelandból, az értekezlet után Washingtonba utazott.
Forrponton a lengyel választások
i Varsó, január 14 A Lengyelországhoz intézett angol-amerikai válaszjegyzékre a választásokkal kapcsolatban a lengyel kormány valószínűleg még e héton uíbgadjú a választ. A varsói brit <i ugy követ megérkezett Londonba, hogy a lengyel választások előkeszü-ióueirőL beszámoljon. A választásokat vasárnap tartják mog. Nikolajcik, a lengyel parasztpárt vezére a. varsói ládióban Ixjszédot mondott, amelykon .bejelentette, hogy jelöltlistáját 10 választói kerületben nem fogadták ol éa felszól itotta hívóit, hogy •bben a 10 kerülotbon tartózkodjanak a szavazástól, akármilyen nc-faézeógekkol is jár.
Öngyilkossá! a Szent Péter bazilikában
Róma, január 14 Tegnap a római Szent Péter ba-, zHikában egy fiatalember öngyilkossági kísérletből magára lőtt. — Amikor az öngyilkossági kísérletet felfedezték, a bazilikából mindenkit eltávolítottak és 4 órára bezárták, hogy az eset miatt nyomban újra-felszenteljék. Hasonló esetre emberemlékezet óta oem került sor a Szent Péter bazilikában.
Mit szállít februárban Awtrika
Newyork, január 14 Az Kgyésült Államokból február-haa összesen egymillió 200.000 tonna gabonát fognak exportálni. Ebből •HOO.OOO tonnát Németország angol-amerikai övezetébe és 90.000 törni át Angliába szállítanak majd.
Sörögországban keallslós kermány
alakul
Athén, január 14
Oaldaris görög miniszterelnök tegnap Venizolosszal, az ollonzék vezetőjével Ó6 özofilusszal, a liberólifl párt vezérével tárgyalt. A tárgyalás után Venizolosz ugy nyilatkozott, '' hogy megalakítják a görög nemzeti koalíciós kormányt.
Csehország követelései Németországtól
Prága, január,!4
Csehszlovákia a londoni külögy miniszteri értekezlet alkalmával kérni fogja, hogy a müncheni diktátumot nyilvánítsák semmisnek, továbbá, hogy Németország ismerje el a csehszlovákiai németek elszállítására vonatkozó potsdami egyezményt, minden következményével együtt. Követeli a reviziós propaganda eltiltását Németországban, a Németország által fizetendő jóvátétel megállapítását, azabad övezet biztosítását a kiéli és hamburgi kikötőkben, ezenkivül kis határkiigazitást kér a- cseh-r.émet határon. Tudja, , hogy feltétlenül szükség van a nagyhatalmak közötti megegyezésre és ezért nem akar akadályokat gördíteni követelései érdekében a nagyhatalmak megegyezése elé.
Szabaddá teszik a sertéshús-firgalmát
Erőss János közellátási miniszter mintegy 10 nappd ezelőtt u Gazdasági Főtanács előtt felvetette a sertéshús szabaddú-tételének engedélyezését. A G. F. hozzájárult az előterjesztéshez és akkor tévesen az a hir jelent meg, hogy a sertéshús szállítása már szabaddá is vált. Az akkori közlemény időelőtti volt. A G. F. állásfoglalása után Erőss miniszter a kérdést a legutóbbi minisztertanács elé vr-te, amely az erre vonatkozó rt''n- • deletét J jóváhagyta. Rövidesen megjelenik mosfmár a rendelet, amely szabaddá fogja tenni a sertéshús forgalmát.
jdón belül üzemképes állapotfStíe lesznek: hat malom, egy kender-leütő, hél m, _r
...v.wuuwuw km o/.cu''itó-űzkjui, itet mjí-huszet, négy fűrésztelep, ötvenhtó tejgyüjtó, kot sajt- és vaj-üzem, hatvanhárom traktor, huszonkét gőzlokomobil, a herceg Eszterházy & Festetics féle két borpincészet, Htf ország egyik legjobb felszerelésén)], három téglagyár, nvolcvankét csópK-góp, tizennégy kertészet, egy m^z-égető, három gópjavitóállomás, szonhat vetőmagtisztitóállomás, egy halastó-üzem, ogv kenyér- és tészta-gyár, ogy húsfeldolgozó üzem, Wj háziipari üzem, ogy baromfikoltotó-állomás, több mint száztíz lcastély szolgálják a magyar dolgozó nép, a magyar parasztság -jólétének és művelődésének előmozdítását.
Január vógén kéthetes szövetkezet ügyvezetői tanfolyam losz Nagykanizsán. hopv a pariLsztság soraibóL jól felkészült Bzövotkezoti vezotőkck képezzenok ki és állitsanak mindéi» község szövetkiozoténok éléro.
Természetes sok akadállyal Cf megnemértéssel koll mogküzdoni, ét a mog}t)i ügyvezető nagy hozzáértéssel, szaktudással és fárad hatatlak munkabírással ós a szövetkezeti cez-mékbe vetett törhetetlen hittol elhárít minden akadályt. Vezeti 6a irányítja Dél-Zala szövetkozetoií, hogy az itteni szövetkezetek is &c ország Legerősebb szövetkezetei köafe tartozzanak.
II. V. F .
Elhalasztották az üzemi választásokat
A Szakszervezeti Tanács kea-deményezésére hétfő délelőtt'' összeültek a Szakszervezeti Tanács és a két munkáspárt képviselői. A Szakszervezeti. Tanács javaslatára elhatározták, hogy a reakciós • összeesküvés hátásosabb leküzdésére és abból a célból, hogy a dolgozók-1 erejét egységesen a reakció elleni harcra összpontosíthassák, az üzemi bizottsági választásoké elhalasztják.
Rákosi ''Mátyás, Szakosíts Árpid-,
Kisházi Ödön, Kossá István
»
megérkezett a békeszerződés szövege Budapestre
A Zala budapesti munkatársának értesülése szerint "hétfőn Gyöngyösi János külűgyimriSs»-ter kézhez kapta ft magyal békeszerződés szövegét. A szerződés szövegének tanulmányozását ós fordítását a kül ügyim-náííztériumban megkezdték.
Megtalálták a meggyilkolt soproni rendőrük holttestét
A sopipru halárban az egyiítf vadőr rókák által kiásott ké* hullát talált. A kiszáijolt rendőri bizottság felismerte bennük_ k meggyilkolt soproni rendőrjár» őröket. Így tehát végképpm megdőlt az a híresztelés, he az áldozatokból kolbászt sértettek.
ZALA
\%17. január 15
A legelőkelőbb francia kiadóvállalat
Fejtő Ferencet bizta meg 1348. magyar vonatkozású történelmének megírásával
Beszélgetés a Budapestre érkezett íróval
kozil
Nagykanizsán mindenki ismerte Kischel Lajos könyvkereskedőt, a nyomtatott betűk szerelmesét, a ^lalkszavu csendes urat. Ugy-omlók-*zem rá, mint egy finom selyem bekötött bibliofil remekmüVe, mint ;aokra a nagy francia irók által megörökitett antikváriusokra, akiknek üzleteikben sárguló papírlapokon a világ bölcsesége tárolt.
Fiát, Fojtó Ferencet a világ minden részén, ahol olvasnak, isménk. Könyvei nemcsak magyar,.de franéia vs angol nyelven is" megjelennek. Édesapját, Fischel Lajost, elpusztította a fasiszta rémuralom, szerencsire'' Fejtő Ferencnek sikerült még idejében Párizsba menekülni. Kilenc esztendeje nem volt itthon és most, hogv újra magyar földre lépett, Székely Beáta, "a kitűnő magyar újságíró koszéit vele és így ír róla: Egyre több haza látóba tóval talál-az ember, különleges vendégekkel, akik több-kevesebb esztendővel ezelőtt messzire mentek Magyarországról, sok minden történt velük és most kíváncsian, kicsit szorongva jönnek ha»a, ahol »közben« ugyancsak rengeteg törtónt Kicsit szorongva jönnek, mint a vizsgára; hiszon ezúttal olyanokról van bzó, «kiknek valamilyon álmuk volt az országról és a moróbon más valóság luijtotta ol ókot. Most pedig rézben »a álom, részbon az ország vizsgázik ogy-egy luwatéró agyában* és «z ivében.
Ilyon vizsgára jött haza Párizsból fejtő Ferenc is. A Szó)) Szó volt «izorkcKztőjo, n Szocializmus és a N''ójmzava munkatársa, mint nz Agonee Francé Presse rádiófigyelő szolgáhitánnk vozotójo tért vissza kilenc évi távollét után. 1988-ban hat hónapra ¡tölték ogy Népszavaiéi cikkének egy mondata miatt, Amelyben a magvar parasztság politikai érettségét os józanságát szembeállította a kótyagosodó, ujabb árulásra kúszüló értelmiség hibáival. Úgyis Franciaországba készült, kiment hát Párizsba. <
Könyv a francia parasztságról1 v''
— Közbon? — mondja. — Voltam francia katona — HovesP Andrással egvütt képeztek ki — árösszeomlás után Párizsból Bretagne-on keresztül jutottam el a meg nem szállt Franciaország egyik kis Isten háta mögötti sarkába ''és három évig éltem egy erdei házban. Kertészkedtem, irtam, figyeltem a parasztokat. Ennek eredménye egy kis - könyv a francia parasztságról, most hoz-frtm magammal. Három év alatt lefraJább négyezer ember tudta meg, hogy ott élek, bujkálok, németellenes vagyok, — a négyezer ember között egy sem akadt, aki feljelentett volna.
— Igen, irtam. Befejeztem egy II. Józsefről szóló monográfiát, három hónap múlva jelenik meg ¡Párizsban; megírtam egy Heino-köny-tet (és már mutatja is, gyönyörű, francia kiállítású könyv, áz angol kiadás a napokban jelenik meg), aztán falusi archívumokat kutattam, meg ogy néhány faluval odébb bujkáló törtúnész tíz óv alatt összegyűlt anyagát segítettem rendezgetni. Később. amikor kiélesedett a helyzet az ollenállók és a kollabonínBok között,1 résztvottom u maquíB-ban. Isten tudja, hogy monokültem mog, hiszen közvetlen folottosomot akkor lőtték szítává a németek, amikor óppen hozzám készült,
— A felszabadulásról ogy kúpot -őrzök, most is elérzékenyülök tőle: a dordogne-i-,: lakosok összegyűltek a templom körűi, egymás kezébe adták a harangkötelot us addig húzták, & mig el nem szakadt.
Kéayv 1848-ról
— Mcet nagyon érdekes munkám van: a hires Bdittons de Minuit megbízott egy kötet szerkesztésére!;
1848 forradalmi hullámúról szól a könyv, különböző nemzetiségű szorzók leirásaiból. A történetfilozófiai hővezetést és a magyar rész megírását én csinálom.'' Francia részről Georges Bourgin, a hiros történész tíolgozik a köteten, ugyancsak ő foglalkozik az 1948-as nomzotközi ünnepség és az ezzel kapcsolatos nemzetközi történész-kongresszus megszervezésével. Franciák és magyarok készülnek hát a centennáriumra, — nem véletlen ez az összetétel.
És most, kilenc év szűkszavú ösz-szo foglalása után, menthetetlenül szó kerül a vizsgatém&ra: a hazatérésre, az országra, Pestre.
— Látogatóba jöttem haza, szótnézni. összesen két napja vagyok itt. csak nyers első benyomásokról beszélhetek. Bámulatba ejt és meglep a vitalitás, az emberek munka- j kedve. Ez politikai és gazdasági jelenségekből tükröződik, de azt merném mondani, hogy mélyebb, szinte biológiai okai vannak. Nem is beszélek a'' teljesen elfásult Németországról és Ausztriáról, hanem Nyugat-ourópáról, Franciaországról, ahol nyoma sincs ennek az életnek és épitókedvnek.
Az álom az országról
Ha a '' Fejtő Foronchez hasonló intellektus évekig külföldön él, kialakul bonno a már omlitott álom, az elképzelés az országról. Hogyan találkozott oz az olképzolós a valósággal?
— Nagyon nagy a változás —• mondja olgondolkoava. — Ha összo is vetek minden tényezőt, mindon hibát és kezdetlegességet, ugy látom, nagy. a baj. A fönnálló nehézségekkel a ténykígos szollemi elit fog rnog-vorekodni. do az általános nemzedékváltás, a fiatalok olónotüréso viszonylag jól sikerült — jobban^.mint^pél-duul Franciaországban. Sok m a tehetség. Ha bajok vannak, 4prra kell gondolni, hofjy egy ország intézményeit sokkal könnyebb megváltoz-tatni, mint a lelkét, a szellemét.
József Attila és az utcája
— Egyébként, szubjektiven^ nagyon furcsán érzem magam kilenc uv után. Pest, az emberek, a barátaim, akikkel találkozom, ugy merülnek fel előttem, mintha y. másvilágról jönnék vissza. Ez a téli köd is tapintatosan, finoman burkolja be a dogokat, hogy ne- kerüljenek elém tel hirtelen." így is sok furcsa él mérnem vaji: járok a József Attila-utcában — azelőtt Tisza István-utca volt és sokat jártam benne József Attilúvai. Nem tudom érti-e, niiie gondolok, csak így tudom kifejezni ...
Aztán megint elszáll a hazatérés különös, kicsit borzongató hangulata. Már arról beszél, hogy milyen végtelenül fontos kulturális külpolitikánk fejlesztése, hogy mennyi szerzett és bővíthető területünk van a külföldi szellemi életben és mennyi a teendő. A múltra gondol, a jelent Ízlelgeti és nézi a jövőt. Vendégként jött, kicsit még idegen, mégis ugy érzi: itthon volt »közben«. Most csak pár naiot tölt itt, do azt mondja: »Szo-rotnók véglog hazajönni«. És ha visszatér Párizsim, belokozd/a nia-gsar szabadságharc krónikájába.

Hét hónapra szállította le a tábla a zsir-hamisitó Sklenszky büntetését
Mint azt megírtuk, a pécsi Tábla szombaton \ tárgyalta a zsirliamisitó nagykanizsai hen-tiesmesternek, Sklenszky Ferencnek u fellebbviteli ügyét. Mint ismeretes'', a nagykanizsai törvényszék uzsoratanáesa Sklenszky! azért, mert az általa hatóságilag összegvüxtölt 3<32 kiló zsir^ ból 27 kilót eltulajdonított és helyébe burgonyát és sót kevert, 3 évi fegyházra Ítélte. A pécsi Tábla ezt az Ítéletet nagymértékben leszállította és Sklenszkyt 7 hónapi börtönre ítélte. A nagykanizsai uzsorabiróság által hozott összes mellékbüntetéseket fenntartotta a Tábla. Ezek szerint érvényben marad a nagykanizsai uzsorabiróság ítéletében kimondott 5 évi politikai jog- és liivatalvesztés, 1000 fo-
rint vagyoni elégtétel ós a Nagykanizsa városból egy évre való kitiltás. A Tábla kötelezte Sklenszkyt, hogy az ellene lio-zolt ítélet teljes terjedelmében saját költségére a »Zalában« tegye közzé.
Nemcsak a nagyközönséget, de a jogászokat is meglepő enyhe Ítéletet a lábia azza* indokolta, hogy Sklenszky bűncselekményenek nagy részét még az uzso-rabirósági törvény életbelépése előtt követte öl és nem szerezhé-telt tudomást a rendkívül súlyos következményekkel járó uj törvényről. \ Ezért a nagykanizsai bíróság által súlyosbító körülménynek vett cselekedetet az itélő tábla nem tette magáévá és az enyhitő szakasz alkalmazásával hozta meg Ítéletét.
Határon innen, határon tul
tőjük közül melyik az ostobább.«
*
Collas Tibort, a fasiszta korszak botrányairól ismert,ügyvéd jót a népbiróság vagyon elleni büq£selekmóny elmén kétévi börtönre ítélte ós eltiltotta az ügyvédség gyakorlásától. A vagyon ellőni bűncselekményt Collas azzal követte el, hogy Bicder-mann lm/ne családjától 250.000
pengőt zsarolt ki.
♦.
A brazíliai Resplendor város közelében 125.000 karátos aqua-marint találtak. Drágakőszakértő körökben a lelet igen nagy-feltűnést keltett; sohasem t .1.1-tak még ilyen kiterjedésű acrua-marint a világon. Ezért értéke
Anglia legfiatalabb elvált férje még csak 16 éves. 21 éves felesége indította meg ellene a válópert hűtlen elhagyás és ke-g^etlenség cimén. A tárgyaláson a fiatalember nem is igyekezett tagadni felesége vádjait, — »Torkig vagyok már a házasélettel — mondta egyszerűen. — Ez a nő halálosan untat és akármi lesz is a biróság döntése, ón karácsonykor beállok katonának. Most csak azért nem vesznek fel, mert még nem töltöttem be az előirt (17 éves) életkort.« A biróság elnöke, T. Robinson, - kimondta a házasság felbontását, de nem tudta megállni, hogy ne közölje a véleményét: »Maguk még gyermekek — mondta szigorú apai hangon — és igazán nem tudnám eldönteni, hogy ket-
sem becsülhető fel. Mindenesetre. amikor Newyorkba szállították át, i) millió dollárra bfe-losilotlák.

Kispesten árdrágításon telten ért ók Kucsera Mihálynót. Az asszony az eljáró rendőr-tiszthelyettesnek egy zsák bur-t gonyát igért azért, hogy az estről ne vegyen jegyzőkönyvet. A rendőr feljelentésérc az asz-'' szony bíróság elé került és a pestvidéki törvényszék most megvesztegetés kísérletéért jogerősen kétheti fogházra itélte. *
Montgomery tábornagy moszkvai elutazása előtt két nagy angol kitüntetés részese volt. György király ünnepélyesen felavatta" őt a térd szal agrend lovagjává és kinevezte Anglia egyik leghíresebb gyalogezredének, a Royal Warwickshire Regiment tulajdonosává. A térdszalagrend egyébként ez évben üli meg alapításának hatszázéves fordulóját.
*
Leleplezték az első forintha-misitókat. Örvendetes közgazdasági tünet. Most már egészen biztos, hogy a forint jó valuta. Meri csak "azt ha^nisitják, ami valódi. Kinek jutott eszébe a
quadrilliós pengőt hamisítani ? *
A nürnbergi bombamerénylők ügyében folyó nyomozás'' egyi* lőre zsákutcába jutott. A rend* őrség most a nyomravezető számára a következő jutalmat tűzte ki: tízezer márkát, ezer cigarettát és ezer márka érftókű élelmiszert kap, aki élve vqrv halva a hatóságok kezére juttatja a tetteseket.
A karácsonyi pulykát soha olyan alaposan nem vizsgálták meg Angliában, mint az idén-. A vizsgálat Röntgen-sugarakkal történt, mert kiderült, hogy egyes pulykákban ékszereket és drágáköveket csempésztek, főleg írlandból, Angliába.
*
Maurice Chevaliernek utódja akadt! A felfedező Cochran, a 74 éves hires angol színigazgató, aki Párizsban hetekig keresett uj revüje számára francia énekes. színészt. Cochran szerint az uj csillag ugyanolyan jó színész, ugyanolyan kedves fiu és ugyanolyan kellemes énekes, mint a nagy Chevalier volt- D-e
a nevét nem árulta el.

A halálraítélt Mackensen és Meltzer német tábornokok kivégzését a szövetséges hadbíróság elhalasztotta.

Fa- és szónhiány miatt az osztrák lapok ezúttal csupán két oldalon jelenhetnek meg, vasárnap négy oldalon. A hetilapok terjedelmét az eddigi fejedelem felére kell korlátozni. •
Venezuela egy a kevés államok közül, ahol nem ke adót! fizetni. Ez a kis dél amerikai állam harmadik helycnjUla
iofd kőolajfinomitói között. Éppen azórt érdekes, hogV a ka. nvér, hus, a vaj ós egyéb köz^ szűkségleü cikkek drágábbak, mint nálunk, \iszont a benzin nem. kerül semmibe.
jüiZ janár 15
ZABA
arra, hogy ezt « kérdést is legrövidebb időn bellii a város megelégedésére tető alá hozzuk. Célom, hogy a viskótól a palotáig, Nagykanizsán minden házban boni egyen a gáz és liogy a lakosság olcsón jusson tűzönhöz. Remélem,'' hogy egy-két esztendő alatt itt sem fát, sem-szenet nem égéinek sem a magánháztartásokban, sem az iparvállalatokban.
Egyik nyilatkozatomban mrár mcűemlitelbem, hogy a város il-lctekes minisztériumi tényezőkhöz fordult egy nagyobb • kölcsön ügyében, amely a gáz-körvezeték megépítésének ( céljait szolgálná. Ebben az ügyben tőbb tárgyalást folytattam és most budapesti tartózkodásom meggyőzött arról, hogy ügyünk a megvalósulás stádiumába került és az a legjobb uton halad. Ebben
Ujabb 30.000 forintot kaptunk a romvárosháza
lebontására
Varga JóTsef polgármester /ijiubaton érkezett vissza Nagv-Lmizsára és ma reggel fogadia Kapunk munkatársát, nki el/itt a k(''vetkezőket mondta:
l''tain célja elsősorban az volt |io«y biztosíthassam az építőmunkások további foglalkoztatását Köztudomású, hogy elő-«''» utam alkalmával sikerült •ifc (K)ü forintot szereznem a roiiivárosháza lebontására. Ez nz összeg azonban már elfogyott AS ¿y az a veszély fenyegetett, hogy a munkát be kell szüntetni Ív/. két okból is súlyosan órin*lt volna bennünket. Először a várost elcsúfító romház h-bontása haladékot szenvedett vuhia. másrészt, ami még az előbbinél is fontosabb, nem tud-Uik volna foglaikozlatni a munkanélküli ^pitömunkásainkat. Ezért első utam az ujjáépitési minisztériumba vezetett, ahol megértéssel fogadiák előterjesztésemet és *jabb :.í0.000. forintot utaltak ki a további munkálatok pénzügyi részének fedezésére. Ha ez az összeg elfogy, újra ¿»lóiról kel'' kezdenünk, de szívós munkával és akarattal végül is á''-usszuk ezt a nagyon nehéz telet. Meggyőződésem, hogy u tavasz beköszöntével nemcsak munkanélküli nem lesz, de egyenesen munkáshiányra számíthatunk.
Az Iskolák fűtése
Mint ismeretes, iskoláink n ugy részébe a város, a MA-Oirr és a társadalom áldozatkészsége folytán sikerült a gázt bevezetnünk. így talán az egész országban egyedül állunk, ahol a tu állást nem kellett fütöunyug hlánvában szüneteltetni, Az iskolák, amelyek nagyrészt az állam tulajdonai, igy költségmentesen komoly befektetést jelentő értéktöbblethez jutottak. Mi mindent elkövettünk, ami emberileg elkövethető volt, de tovább nem mehetünk, mert a város, amit megfosztottak erdeitől, se hogy sem tudja vállalni az iskolák'' fűtésével járó kiadásokat Ez olvon teher lenne, amit költségvetésünk nem bir el. Ezért-kihallgatást kértem Keresztúri Dezső kultuszminisztertől, aki előtt feltártam a helyzetet és aki nagy megértéssel hallgatta végig előterjesztésemet. Nagyon szerényein 50.000 forint hozzájárulást kértünk az iskolák fü-íóséhez, amit a miniszter meg. Is igért, s amely összeget rövidesen meg is kapunk.
Marhasó
Nagy hiány mutatkozott városunkban marhasóban, a tenyészállatok részére nélkülözhetetlen. Illetékes helven szóvátettem ez* a kérdést és sikerült ¿0 métermázsa marhasót tenyészállataink részére biztosítanom.
az ügyben az ipar-, pénz- és bel-.nisztérium megbízottai meg e hó folyamán összeülnek tanácskozásra és nem kétséges, hogy az általunk kért kőlcsönx megkapjuk. Ha az összeg közeink Között lesZj haludéktalu-nul hozzákezdünk a csövek lerakásához. amivel szinté*- sok munkanélkülinek adunk majd1 kenyeret.
Értekazlat a lielügymtnlsztérlsmban
Rövidesen újra Budapestre utazom, mert 22-én a belügyminisztériumban összegyűlnek I)u-nántul összes alispánjai és polgármesterei, hogy megbeszéljék a szükséges teendőket és feltárják városaik és megyéik helyzetét. Ezt az utazást is felhasználom majd arra, hogy a várost érdeklő sürgős dolgokban eljárjak. A belügyminiszter előtt szóváteszem városunk nehéz helyzetéi és a régen vajúdó, rossz, de meg nem oldott közigazgatási „helyzetünket is.
A két Komárom nem akar egy Komárom lenni
Kiskomárom és Komárváros harca az egyesítés ellen
Gázkörvezeték
Nagykanizsa városénak egyik ¿effi''ájósabb kérdése, hogy akkor, araikor a gázt, amely földünk gyomrából ömlik ki ós szinte orrunk előtt száll a lengőbe, eddig nem tudtuk megölelő mértékben hasznosítani, (Bár gázszerződésünk még nincs AlóJrva, de iamjerve a MAORT vezetőségének velünk szembeni jóindulatát, meggyőződésem, nogy megfelelő alapot találunk
A Zala egyik decemberi számában hirt adtunk arról, hogy a megye kisgyülése községegyesiléseket tárgyalt és határozott el. A községegyesilesek között szerepelt Kiskomárom és Komárváros nagyközségek egyesítése is. A két község tillkozik a terv ellen, merf mindegyik önálló életet akar éíni és a fejlődés utján, amelyen oly szépen indullak ti, egyedül akarnak járni. Ebben az ügyben munkatársunk felkereste dr. Monostory Tibor , járási főjegyzőt, aki a következő \nyilatkozutot adta a két községnek az egyesilésük ellen folytatott liarcáról:
— A/, elmúlt óv nyarán leirat érkezett a belügyminisztertől a kót községhez, amely szerint u teljesen összeépült Kiskomárom és Komárváros nagyközségek egyesilését vette tervbe, mert jelenleg is közös intézményeik vannak és minden szempontból kívánatos és indokolt volna a községek egyesítése. A két község képviselőtestületei letárgyalták ezt a leiratot és határozatban mondották ki, hogy az egyesítéshez nem járulnak hozzá már azért sem, mert az 1886./XXI^ t.-c. 157. §-a alapján nem is kérték és bebizonyították, hogy önálló nagyközségi életük folytán rájuknehezedő kötelezettségeik pontos teljesítésére elegendő szellemi és anyagi erővel rendelkeznek.
— A két Község tiltakozásának megértéséhez ismerni kell azonban azok helyzetét is. Kiskomárom a Nagykanizsa—budapesti müut mellett fekszik és Komár-várossal közös intézményei nincsenek. 1 A községben virágzó kisipari élet indult meg és a kereskedelem is számottevő. Az ifjúság a helybeli iskolában nyeri el elemi ismereteit. A túlnyomórészt katolikus hivők az oitarvi plébániához tartoznak, A földosztás során kiosztott házhelyek a község terjeszkedési irányával megegyezően a MÁV pályatest felé húzódnak, A község igen fejlett legelője a ,somogymegy ei Csákány és Sávoly határában van, Maga a község a Balaton-medenoe szélén épüít és körülbelül 1500 éves múltra tekint vissza. Egyesítés eaetén
BÚTORT
legjobban ós legolcsóbban
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hllóazobák . . Ft 1.800*-Sxép »Ima hálóazobák . „ fi-BOO''-Plnom kldolgozáau hálók „ 3.800--Komblnilt azobák . . „ 3.600*-
Konyhabutorak, azékak, kirpltoabaterak nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endrs-ut 4.
78
uj munkálatokra, beruházásokra és építkezésekre • volna szükség.'' Az ezen az alapon ösz-szeállitott próbakőüségvetés 25 ezer F-os hiányt mutat, amit a mai időkben nagyon nehéz kipótolni. Kiskomáromban azért Tiltakoznak az egyesítés ellen, mert ez esetben nem lehetné olyan közigazgatási, adóügyi és szociális kört létesíteni, amely a munka egyszerűsítését és a munkaerők feleslegessé tételét vonná maga után. A községet az egyesítés esetén még nagyobb terhek sújtanák, mint Koméi-várost,
— A községegyesités másik alanya, Komárváros n Nogyku-nizsa—budapesti vusutvonul mellett épült. KiskomáronVmal csak a római katolikus plébrt-niahivntal köti össze, Itt van-az általános iskola és a tanulók idejárnak Kiskomáromból is. Komárváros kereskedelme és ipara szintén nagyon fejlett. A földosztás során kiosztott házhelyek itt is a vasút felé terjednek. Az állomáson nagy mezőgazdasági raktárai vannak, azonkívül három malma is van a községnek. Kiskomárommal közös üzeme nincsen. A község a lakosság foglalkozási megoszlása szerint rendelkezik olyan adóalappal, amelynek segítségével önálló községi életet élhetnek minden államsegély nélkül. A község lakossága fejlődésképes gazdálkodást folytat, amelynek alapján a gazdaságok jövedelmezősége a lakosság és a közösség javára fokozható. Mindezek alapján Komárváros magán viseli azokat az alkotóelemeket, aiaelvek önálló nagyközségi életéhez feltétlenül szükségesek.
— Midőn összehasonlítást tettem a két község között, megállapítottam, hogy Kiskomárom ós Komárváros között egy évszázad leforgása alatt mindi* megvolt az ellen tóti viszony. Kiskomárom mindig lekicsinvlőleg kezelte Koraárvárost, de ez szorgalmával és törekvő gazdáival talán anyagilag is me^özte. vetélytársát, Területi helyzeténél fogva lehetetlen a kót község egyesítése, mert ellentétos végeik 10 kilométer távolságban vannak egymástól és a centrum
kialakítása a mai viszonyok között elképzelhetetlen. A két község meg van éged ve a maga külön gazdálkodásával, külön községi életével, politikai életük'' nyugodt és szorgalmas emberek lakják. Vagyonuk is olyan, hogy fekvésük és kezelhetőségük folytán ellentétben állanak az egyesítéssel.
— A két község képviselőtestülete éppen ezért a legnagyobb megdöbbenéssel értesült arról,'' hogy a belügyminiszteri leirát ellen hozott határozatukat a megyei kisgyűlés nem vette tudomásul és egyesítésük mellett döntött.
— A főispán rendeletére a napokban ismét kinn jártam a két községben, ahol a vezetők a legnagyobb elkeseredésüknek adtak kifejezést a kisgyülési javaslattal kapcsolatban és a községek lakói által aláirt memorandumot adták át ne korai, amelyet a belügyminiszterhez ci-meztek és iámét tiltakoznak benne az egyesítés terve ellen. £n • az ebben a kérdésben teendő javaslatomban rámutatok azokra a körülményekre, amelyek az egyesítést indokolatlanná teszik ós bizom abban, hogy ezt u tervet elejtik. A kót község pedüi a fejlődés utján elkülönülve, egyedül p, maga gondjaival törődve haladhut előre a szebb és boldogabb népi rendeződés felé — fejezte be nyilatkozatát dr. Monostory Tibor járási főjegyző.
Serencsér György az MKP holnapi pártnapján
A Magyar Kommunista Párt holnap este 6 órakor kezdődő pártnapjának illusztris előadója Gerencsér György lesz. Gerencsér Györgyöt mar jól ismeri Nagykanizsa közönsége, mert már tobbizben volt al-kai ''ma meghallgatni. Az egyház éa demokrácia cimü előadása annak idején városszerte nagy feltűnést keltett objektív hangjával és minden túlzástól mentes tárgyilagosságával.^ Most újra eljött hozzánk, hogy a Magyar Kommunista Párt pártnapián betöltso az előadói tisztet. Nem kétséges,- hogy amit hallunk tőle, újszerű lesz, mert Gerencsér György azok közé tartozik, akiknek mindig van uj mondanivalójuk.
VÁROSI mozi
Még Mim éa iwtía "M
nagy amerikai fllnulkar;
TÁNCOLJ ÉS SZERESS
Zene. Tánc. Szara am.
Klegélíltf i Tafcajl »al-tt. Kgt vanuk
a vtaMI birleuk é« Blriá* SiiiiH *7'' wáwp *> *
4
Zi L A
1947. janaár 13
Legújabb táviratok
A londoni osztrák politikai megbízott kijelen Lelte, hogy jegyelőre jiBm várnak osztrák luvatalos küldöttséget Londonba. Csupán néhány szakértőt kértek, hogy támogassa a kiküldöttek munkáját. Hivatalos küldöttség csak akkor fog érkezni Ausztriából, ha a külügyminiszteri tanács felszólítja az* osztrák kormányt álláspontjának ismer-Itit&iánc,
Ah ultis* HíKviuliftfl kongit''NMiiH fugmp délutáni üléaén Nonni ini-<iiHH!tnr- mondott l*»iaédnt. Mnjdimm biwjnyos, hogy a párt köbölében tor-tónt swikndáawftl a szocializmus nom nmw''wvt szonvodott, hantim győződül uieekodott. Kijött az idő, nogy szocializmus problémáit a gyukor-Intlxin is uflbg kell valósítani. Megemlékezett™ a kommunistákkal kötött egyezményről. Csak most nyújthatjuk testvérkezünkot — mondotta • az ország összes demokratikus őréinek. A beszéd után megválasztották a 21 tagból álló pártvezető-aéget.

Athénban állandóan folynak a letartóztatások. Két nap '' alatt 200 demokratát tartóztattak le. Igen sok letartóztatás történt Szalonikiben. Az EAM szaioniki lapjának főszerkesztőjét és felelős kiadóját életfogytiglani börtönre Ítélték.
Nyolcévi kényszermunkára Ítéltek egy nyilas „szatirt"
A körülzárt Budapest szomorú Szilveszterén, amikor javában tombolt a nyilas terror, a Molnár-féle yundéglóbon ebédelt két üldözött lány,-'' két nővér. Hamis igazolvány-okkal voltak felszerelve. A vendéglőben razziát rendeztek a nyilasok. Köztük volt Koil üéza koreskodő-*egéd. 0 - igazoltatta a lányokat. Kondbunlovónek találta az irataikat.
M áhíuip megint megjelent a von-«léglóben a rázziázó nyilasokkal. A li''uiyok tőrténotoson ismét ott obé-dultelc. l.''jra igazoltatta ¿kot, niásod-ezor azonban már gyanúsnak tartatta az irataikat. Egy katona társaságában a vendéglőből a kapualjba kísérte a nővéreket és faggatni tazdto őket.
— Ila'' zsidók és letagadják. «• uyilasházba kerülnek, ott kiderül az rgazaág ,és mindkettőjüket kivégzik a Dunaparton — mondotta.
A lányok megijedtek ós bevallot-Iták, hogy hamis igazolványokkal bujkálnak. Keil erre kijelentette, heurv a nyilasházba viszi őket, dó •feláll a tervétől, ha meghallgatják az udvarlását. A halállal fenyegetett Lányok kénytelenek voltak belemenni « gyalázatos ajánlatba.
Keil a Nagymező-utcai Európa-nzállóba vitte őket. Hajnalban megbeszélte vBlük, hogy -majd együtt abédelnok. Ezzel eltávozott, de az ajtót kívülről rájuk zárta ée a kulcsát átadta az ottmaradt nyilasoknak, okik később a nővéreket anyi-lasházba vitték és fogdába zárták.
Párnapi raboskodás után, valószi-mlk^ Keil »gavallériájából« kiengedtek őket a nyilasok ós hivatalos, pecsétes irást adtak nekik arról, hogy keresztény származásúak. A lányok a ¿elszabadulás után az utcán találkoztak Koil Gézával és rendőrnek adták át. A népbiróság nyolcévi iasnysaarmiinkára ítélte.
A Magyar Kommunlets Párt
nagykanizsai stervezete
«zárdán aata 6 órakor PÁRTNAPOT tart
Előadó: Gerencsér György,
«ifiden érdeklődőt páxtánáwt való Wdfi. wt BéiktU mirmm lét a VmmiUi
Kitűnő előadást láttunk
a kereskcdelmistáktól
A kereskedelmi középiskola növendékei vasárnap délután rendezték meg műsoros tuncdélutániukat, a mellyel kottós célt szolgáltak. Az egyik céljuk az volt, hogy a megjelenő''közönsógot kitűnő műsorukkal szórakoztassák, a másik cél nődig az, hogy a [«vételből az iskola bútorzatát rondhohozttHsák.
A njüsor kenetében fellépett loány-és fiunövondékek mind komoly műves» i tohotwkükról tottok tanúságot és bizonyságát adták luuuüc, hogy a váron ogyik Usrjobb működ velő gárdája ax <5 nornlkból knrül ki. Valu-moimyl saurenlő küzül ug.Y humoros műsor*/,ám ulőtulói nyertek inog k«« toljwwbb mértékImn a közönség tot-HtMt: Volráb Gyula, tíülo Antal, Murkó Géza és Voór Károly 111. osztályos növendékek a csikkszodók dalával porcokig tartó tai>w)t és hangot» tetszésnyilvánítást váltottak ki a közönségből. Ráadásként előadott jazz-számukkal szintén nagy sikert arattak. Nagy sikere volt Kalmár Zsuzsának keleti táncával, valamint Hortáth Ferencnek és Gábor Jenőnek humoros kupiéi ukkal. Kalmár Z&uzsa és Hanko Vilmos Gyertya-fény-keringójo szintén nagy tetszést aratott. A humoros, számok közül még a táncegyüttes által előadott Váci-utcán cimü kupié tetszett a közönségnek. Komolyabb számok is szerepeltek a műsoron. Mátés Katalin és Hanko Vilmos Lehár: Mosoly'' országából adtak elő egy kettőst és ugyancsak Mátés Katalin, továbbá Szélig Ilona, Gombos Ildikó, Feilor Edit ée Moizor Gyula Schubert: Három a kislány cimü operettjéből ogyvolegot adtak oló. Mindkét műsorszámmal sikert arattak. " , /
A szereplők annál is inkább dicsérendők, mert aránylag rövid idő alatt tanulták be számaikat és a komoly szellemi munkát igénylő tanulásuk mellett még az előkészületükre is időt tudtak szakítani. A rendezés dr. Szűcs Lászlóné tanárnő munkáját dicséri, aki nagy munkával azon fáradozott, hogy nnnól nagyobb sikert Örionok ol, ami teljes mór-tókbon sikerűit is. A táncokat Gá-liOiné tanította bo. Az énekszámok lvankovits Foroncné botanitása i>yo-. mán értök el sikert. Meg koil még emlékezni a konferansziéról is, aki ezúttal nom világi ember, liánom Wyarmathy Elomor káplán, az iskola hittanára volt. Konferáltat élvezetes és színes volt. A közönség-nek nagyon tetszott és suk tapsot kajxitt. Máskor is szeretnénk ot a pódiumon látni.
Az előadást megismétlik.
—H—
KscKlsn este fél 6 érakor
PÁRTNAP t Saactáldeaekrata Párt öelyiaafeStii
Előadó : dr. Ruttkai György.
Vendéjreket láiut.
A rádió szerdai műsora
Budapest 1. 6.30 Falurádió. 1 Hírek. 7.80 Reggeli zene. 8.15 Szórakoztató zene. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Magvai- nóták. 13 A Házi-egvüttes játszik. 14 Hírek. 15.15 Raclióiskola. 16.80 Énekkarok műsora. 17 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 18.20 Tamási Áron: Vitéz lélek. Előadás a Stúdióban. 20.20 Bán Antal beszél a telgrádi tárgyalásokról. 20.40 Röslor Endre énekel. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.30 Opo-rettréazletek. 23 Wagner ée Liszt müvek. 24, Hirek. 0.10 Hirek-''és krónika franciául és angolul.
Budapest II. 17 Tánczono. 18 Hirek. 18.05 Müvéazlemezek. 19.30 Falurádió. 20 Szórakoztató muzsika. 20.30 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 22.15 DvorákTuj világ. Szim-fónia,_
— tospsfcolós nyégyszeftár ma;
,őrangyal'' gyógywenár, Deák-tSr 16.
HIREK
— Kiszinetnyilvánitás
Mindazon jóbarátaink, ismerőseink, a varos vezetősége/tisztikara, akik drága jó férjem, fiam, bátyám, dr. Pottyondy József városi tanács-kok JomotésAn mogjblontok és mély-sí''i«*S fájdalmunkban velünk éreztek, ozuton is fogadják laghálásabb kö-Hzönotünkot. A gytísoolá család.
— Közszolgálati alkalmazottak aro-képee Igazolványának irvényailtin 1047. ivr«
A MAV SKOmltttholyl üslotwnpW-tfy értoHltl iu ér<loküh\knt, hogy u kö»4M>fgálutl alkalmoKottak urpkoixw itftuwlvátiyalnftk érrényi»ltt''«i> folyó évi január hó lö-én kosdódlk fubruár hó 16-én fojoxődik hn. — A^ 1946. évre érvén.Nt>«itott arcképre igazolványok érvénytartamát 1047 február hó 15-ig moghosssabbitotta.''
— Állami ée üzemi alkalmazottak, továbbá az állami nyugdíjasok ée azok családi pótlókban v részesülő családtagjai arcképes igazolván\-ai-nak érvenj-esitési dija 22 forint, uj igazolványok kiállítási dija 24 forint.
— Nem állami tényleges és nyugdíjasok, valamint ezok ¿saladi pótlékban részesülő családtagjai arcképes igazolványainak érvényesítési dija 62 forint, uj igazolvány kiállitása esotén 64 forint. A fenti dijakat a szombathelyi üzlet vezetőség 12.090. számú Cse"kkszámlájára kell befizetni bianco csekklapon. Az érvényesítéshez és uj igazolvány kiállításához szükséges igazolás változatlan. Megcímzett válaszborítékot feltétlen csatolni kell. (Ezt a hirdetményt az érdekeltek őrizzék meg!)
— Adományok
A MÁORT'' vezetősége a népkonyha részére o hónapra. 3000 forintot adományozott. A Domokrati-kus Nők helyi csoportja 100 forintot adott a népkonyha céljaira. Mindkét adományért a népkonyha vezetősége üzuton is köszönetet mond.
— Tisztújító taggyűlés a Nemxati ParaaztpArtban *
A Nomwoti Parasztpárt vasárnap, folyó hó lí)-én ¡¿ártholyiségében délolőtt 10 órakor tsrtja meg tiMztr ujitó taggyűlését, omolyro tagjait'' mocfhiVja. A tagok .mogjolonósére ok-votlen számit a jwirt Vecet6srg,\
—* Mefljílent q „Ftlurádló"
A földmüvelceüg^l minisztérium ujabb eszközt állit" u mezőgazdasági iamorottorjosztés szolgálatába. A »Falurádióban« elhangzott ólőadúsok közül a legfontosabb ée a gazdákat legjobban érdeklő Előadásokat a »Falurádió« cimü körlevelében kiadja. A körlevél olső száma máris megio-lont (és dr. Bárányos Károly földművelésügyi miniszter bevezető szavain kivül három előadást közöl: Az állattartásról, a tejgazdasági körzetekről és. a »Pesti piac« cimü előadásában a magyar mezőgazdasági termelés jövőjéről.
— Lap a lelki megbékélésért
Érdekes uj lap ielent meg a pesti utcán, a »Jó Pásztor« lapja. Megújhodás a neve. A lap érdekessége es jelentősége abban van, hogy egyetlen magyar sajtótermék, amelynek kizárólagos célja a lelki megbékélt«: a szines és változatos cikkek egytől egyig »keresztyéneknek a zsidóságról, zsidóknak a keresztyénségról« szólnak. Az első számban Bakó László, Bereczky Albert, Éliás Jó-■/.sof, dr.'' Kádár Imre, Muraközy Gvula, Srétor Ferenc cikkei jelented meg.. Érdekesebb cikk-cimok: Egy makacs születésnapra; A kilenc, vagy az agy?; Evangéliumi zaidó-miss&ió Magyarországon; Hogyan született mog a Jó Pásztói- Uizott-bág?; Melyik úton juthat vissza a zsidóság Palesztinába?; Fel » ko-zokkull-. Sxerkoszti dr. Kádár Imre. Felelős Hzorkesztó és kiadó Eliús
József. Megjelenik minden hó 15-^«-Eg>-es szám áxa 60 fillér. Előfizettfi ára: egv évre 6 forint. Előfizetni lehet: Pásztor, Budapest, T.f Géza-utca 1. Csekkszámla: 5989.
Megnyílt a Petifi-utl elemi Iskolában az Ingyenee ezüstkalászos gazdaképző tanfolyam
Örömmsl állapítom meg, hogy a nagykanizsai gazdakQiönatg gazda-ságl tudásának líjlssztése érdekében nagyon szép számmal jelent- , kezelt.
Ugyanakkor tujnálattal tap&izta-loffl, hogy a (CldhOijutott uj gixdAk közül wy sem jelentkezett. Hololt az uj gazdáknak nagyobb érdekük volna, hogy megismerkedjenek az oksacrü gazdálkodás tadományávul.
Az u| gazdák csak ugy tudják megállni helyük«! a közeljövőben jelentkező agrárversenyben, ha tudá-sukst, gazdasági ismereteiket fejlesztik.
A nagykanizsai Gazdaképző Iskola tanárai meleg szívvel, lelkesedéssel várják ugy az uj, mint a régi gazdákat és mindenkit, akit a m«z6ga*da-sági ''szakoktatás érdekel.
Az uj Msgyarerszág érdeke, ho^y minél több szakkepzelt kisgazdája legyen.
A megnyílott tanfolyamra jelentkezni lehet este 6 órakor a Petőfi-uti elemi iskolában.
Minden magyar kisgazdát szeretettel várunk 1
Bedenek József
aranykalászos kisgaede-
Hirdatmények
A l«no*r havi btlésáii élalmlszerjegy „Kfliiyfcr" feltiásu 9., 10.. 11. •» 12 bz. (valioazelvéRytit) f. hó 18 tói 23-1*. % 13.,-U., 15. azelvényéit folyé hó 24-tél 31« sívlvenycDkia 40 dkg. fceayérw va»y 2ö dke. KMYtrlintre, a ,U»t" feiirábu 2-ee »zelvényét pedig 10 Skgs finomlisxire. A-eteden,ók rébzer« i Január havi „Llizt LiM jelzéiü II. L«t felíráiu »»elvényot »0 dkg. flnoniliitut lehet befiltinl. a 1
A teaimunka»ok részér« Január hóra kiadott póiltHjy 1 töl 30 lg aaóló síelve nyelt »»«ivenyenk^nt 20 dki. ksnysns vnay 13 dkg. kenyerliiitre, a Sl-éreiselo venyei 10 dka. kenyérre ''v»gy dk&. keaycrlUrtre, a nclií/. t««llmttnká»ok re-síére január kéra kiadott pótjegy l-30-ií izó.ó aielvunydt Bxelvenyánkint 40 dkg. kenyérre vagy 26 dkg. k«nyérll»ure, a 3< iki szelvényét 20 áki. kunyerru vagy 13 dkg. kenyerlUitre, a terbea éa szopta óa anyák réoaére január hóra kiadott pótjegy eiöl 30 lg sióió >*civcnyelt izei* venyenkint 40 dkg. kenyérre vagy 26 dkg. kanyerliutr«, a 31 iki azelvényét 20 dkg'' kenyérre vagy 13 dag. kenycrllastre »«»«« beváltani a hó 31. »apjáig. ?c''
Karcfikfidőft a laauár havi hatósági sóra elöjegyzéaeuet «Itógadhatnak. Fejadag ut-mélyenkint 50 dkg, melynek ára 95 fillér-A kereskedők a befolyt só árát folvó kO 18-ig fizessék be a Zaiamegyei Gazdasíe T-karékpénzUiba, «0
* Pslgármester,
APmémmMETtSEK
Sí, dfelwerslés, HéUk, gyerrntkszán^ó Szabó Anial »pjrt6tlet(ib«ü. ®
PapUnlapedéfc eladék. Bővebbet Kölcsey utca i7. elaó ajtó ax ndvarban__d
KS«ét kis és nagy tételekben Bazsó dvál Teleki-ut 4 alatt 82
Hadé Uraa kocsi
utca 15.
Felsótemető-
83
Mai ée régi levelerteból származó iSaw Uiynrárt péazt, maayar sorokat vagy W-Wdi bélyegeket adok. Iv-anyagot is átvessek. RozgOBvi-uteR IS. Birbants, • hirtates mindig ttviaym.) g
ZALA ösmtkistBus p^iüW
Nyomatott • .Ka^wtoág 1 R, T. Magy-kenlaie'' nyofr^Nn W^ykef^sOa. Nye«iáéf! felei: Zalev Kárcty.
SíSsi évfolyam. 12. »sém.
W^yketUjE^, ®47. 16. ««ütöríök
Ára AO fillér.

/W/stétá Endre építésügyi miniszter lemondott, utódjának kinevezéséről a legközelebbi napokban döntenek. Lemondását az utóbbi napok politikai eseményeivel hozzák kapcsolatba.
Németország nem lesz többé katonai hatalom
A kálQiymlnlezterhelyetteeek, akik • némát toftkót kéaihlk «11 Londonban, mai első aiénOkön ■ »ankatorvek kHolgozáeávtsi foglalkoznak. Bevin kGKlfymlnlizter a tegnapi megnyitó értekezleten a külügy-nlolfiziarakhez Intezett fitívöziő bénádéban hangoztatta, hogy az ei''ópel beké alapja a Dunavölgyének «gaiztfcüos »azdaKáal éa politikai -élete. Ha a danameml államok gaiiaeáglleg együttműködtek volna a nfiibcn, nem forduifcatott voiaa eió az 1919. évi vieezáe helyzet, amikor Auaztrlo hatalmas fejből, Béoeböl és, lg«11 kiotinp testbftl állott. Oiyea békét akarunk Ausztria oaimire, amelyben Ausztria játssza a főszerepet Kűi*p-fcuropában, mint kelet ée nyugat közötti összeköt* kspoea. Nemetorizágbcn fontos, hogy no legyen ujre katonai hatalom.
M*mctorB»dápt iparilag és mezőgazdaságilag vtrágté állammá heti tenni. Katonai
hatalma tiaanban tCbbó nem lehet. Figyelmeztette e kölOgymlniszterhelyetteeeket, hogy az elJérásCgyl módozatokban minél elfibb egyezzenek
mert a béke eiéketzttése jobban érdekükénél. Az oidkéazhó műnkének alaposnak kell lenni, ezért a kQiQgymtalszterhelyeti*sek mintíea érdekelt nemzetet meg fognak hallgatni.
A nemet b*ke»z»ra6dé«ekkel kepotoletbaa Ceehazlovékle memorandumot edott ki, amelyben körvo-nalíz''a követeléseit. Dr. Ctementle külügyminiszter tegnap Prágában rádióbeszédet mondott, amelyben.
hangeatyzta a msm&rcndnmmxl kepcaoktiltn, hegy Veekezlevéhia aezerint btrútfa meg a német bekeazerz&dáat, hogy mennyi büíoneágcs tartalmaz* Csehszlovákia követelései kisebb határMigazHáeokre szorítkoznak. A jelenlegi szállítási ée gazdaságb ne hebegek fciküvzöböfétere s-zabad terQiatet kérnek Bréma ée Hamburg kikötőjében óe a Ruhr-vidék sazűt&afi tofc&tó&ögelt ©$*nz Európa Jói6t<ire kasznaiják fel.
A „WWyork Timot'' cimu amerikai iap a napokban Horthyval folytatott Intervjut közölt.-Az amorlkek ífip íttdosiv-ója azoriat Kcnhy aa amerikai zóetbon igen jó viszonyok között éj, bar jövedelmi forrásai« ismeretlenek.
A moszkvai nieié fi-irmagyarázóje foglakozik ezzei az intervjavai ée megállepltotte, hogy Horthy jövedetemforrássi nem is olyan titokzatosak, igen figyelemreméltó azonban az a tény, hogy Hitler volt asoidoaa, ismert -háborúi föbün&s, szabadlábon van es semmi biztosíték ninos arra, hogy nom fogtak kozik-e pelitínávsL
Hí Hittor fófeolompoaa szabadon fogadhat ájságirókat, —mondotta a moszkvai rádió hírmagyarázója — nem vagyaink bizonyosak abban, hogy nem fogad-e fasiszta ügynököket, nom sd e nekik utasításokat..
Herthy bűntelensége a vliő® demokratikus közvéleményében osek felháborodást válthat ki, mert ttonhy nem kevésbé bűnös a többi háborús bűnösöknél Hitler támogatásában ee a magyar nép elárulá-sában — fejes*e be e moszkvai rádió.
A Biztonsági Tanács ma tárgyalja Anglia panaszát Aibánia ellen
Newyork, január 15 Mewyorkbai) a biztonsági tanáé« ma délutáni ülésén tárgyalja a lefegyverzéssel kapcsolatos problémákat és valószínűleg sor kerül Angliának Albánia ellen benyújtott panamára a korfui csatoniában elsüllyesztett két angol cirkáló és csatom» aláakn ásítása tárágyában.
Anglia nem-fejleszti gazdasági kap-''
csuiatait Néfltetorezaygal Francia-.er*zay hátrányára
Lotsd<>n, január l.V Bium francia miniszterelnök ma folytatja tárgyalásait az aiv ¿ol kormány tagjaival. Laptu-dóátók előtt kijelentette, hogy a tegnapi'' tárgyalásokon kielégítő előrehaladási • érlek ei a gazdasági kérdések megtárgyalásában. Alllee biztosította bium miniszterelnököt, hogy Anglia Németország gazdasági kapcsolatait nem fejleszti a francia érdekek hátrányára. Bium később Gnpssel tárgyalt a kereskedelmi módszerek fejlesztéséről és a két ország szorosabb gazdasági'' együttműködéséről. Előreláthatólag Bium miniszterelnök7 holnap utazik vissza Párizsba. -
A lengyel választások szabadok tesznek
. . Varsó, január 15 Beruth lengyel köztársasági elnök tegnap este a külföldi lap-tudós&ók előtt kijelentette, hogy alaptalanok Anglia és Anieri^ ka vádjai, mert a vasárnapi kép- i viselőválasztások teljesen «: saabadok lesznek. Az elnök a további kérdésekre többek kö-
zölt azt mondta, hogy Lengyelország és a nyugati hatalmak közötti kapcsolatokat csak a kölcsönős bizalominjal, a gazdasági és kereskedelmi élet ki-mélyatésével lehetne megjavítani.
Moiotev es Lange tárgyalásai a Spltzbergék védelméről
• Molotov és Lange norvég küi-ügyininiszter a Spitzbergák közös orosz-norvég védelmi tei''-vezetéről tárgyalnak. A Spitz-bergák demilitarizálásával foglalkozó 1920. évi szerződést oly hatoimuk is aláirlák, amelyek azóta a szövetségesek ellen küzdöttek, ezért ez a szerződés most érvényét ves/itetle és különben is alai>osan figyelmen kívül hagyta Oroszország é>zaki biztonságát és fontos gazdasági érdekeit.
Rákosi Mátyás és Kiss Károly kitüntetése
Tildy Zoltán köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesz-''tésére a demokratikus köztársaság megteremtése ós kiépítése körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül Rákosi Mátyás mi-níszterelnökhelj-ettest a »Magyar Szabadság« érdemrend ezüst és "bronz fokozatával tüntette kL Horváth Márton lapszerkesztőnek és Kiss Károly .nemzetgyűlési képviselőnek a ^Magyar Szabadság" érdemrentí ezfisí fokozatát adományozta.
Sztrájkolnak a száilitémunkásek Angiiában
Angliában több mint 25.000 szállítómunkás sztrájkba lépett. Az élelmiszerkihordást és szétosztást katonai autókon végzik
Lengyelországból, amíg az Idő fel nom melegszik, nem lehet németeket kitelepíteni ^
Hynd, a német és osztrák ügyek vitelével megbízott miniszter utasította Braunschvyeíg-ben a keleteurópai hontalanok ügyét intéző hatóságokat, hogy Lengyelországból, addig amig az idő nem változik, nem fogadnak be menekülteket az angol övezetbe. Hynd kijelentette, hogy az angol kormány megszegte a hontalanok áttelepité-*»ww , sére vonatkozó egyezményt, nu-nw szí-a I-vel a hontalanokat élelmiszeri el ellátva, fűtött vonaton • kellett volna szállítani.
wvm>mr*w*w mmmm
<
Az osztrák konnány azzal a kfc-í-étwol fordult a külügyininisKto*-holyottowik londoni értekozlotóhr hogy az osztriik állammal kötoa bókoszorssÖdée tárgyalásaira hivj mog Ausztria megbízottait is. külü;;ymirii«zt0iv)k órtokezloto mA dftní obbon a kórdésbon. ILsi Vky, osztrák kormány bizottságot küldlaöt u londoni értokőzlotro, ugy uz kizU-
rálug szakértőkből állhat.
»
fioruch, aki nomrégibon köszönt 1c az atoinorő bizottságban vállait ülnöki tisztéről, tegnap tárgyalt utódjával, Austin szenátorral. AuB-tin teljeflon magúévá totto Barucb-nak az atomoró kérdés bon követéét elveit, különösen, hogy az atoinkár-désben egy hatalom som használhatja a vető jogot.
w
Harrieon, az Eteyesült Nemssötefc
kertvárosa lesz. Az épületek megtervezésére valamennyi nemzet műépítészeit felhívják. Az épületek tea-mészetesen a légmodernebbek lesznek és a kertvárost a legkorszerűbb) közlekedési eszközökkel látják q1. Itt épitik fel ''a világ legnagyobb repülőterét is.
ti1 \ .
Tieo volt szlovák államelnök bün-perében Csatlós volt hadügyminisztef uz£ vallotta, hogy Tisonak minde& fontos katonai dologról beszámol és az elnök határozata szerint járt eL Mikor a németi.katonai parancsnok terveiről beszámolt, hogy küldjenek szlovák hadosztályt a némotek-í nek, Tieo azt mondta a had ügy mi- . niflzternek, hogy állion a német jxi-
Legujabb táviratok
isági tanács öztársasáá
A''.'' francia kőztársa? épi
mozgaiamhoz tartozó Champe-
elnökévé a »épi
köztársasági £ó Champe-tier ''cie Ribest választották meg. Ellenjelöltje Georg Maran kommunista vezér volt, aki ugym. annyi szavazatot kapott, mini Champetíer de Ribss, 129-et. Rí-bes annak köszönhette elnökké
nyilvánítását, meri ő az idősebb. »
Truman elnök elfogadta Rus-sell helyettes amerikai külügyminiszter lemondását. Wander-berg szenátor kijelentette, hogy nem szándékozik Moszkvába utazni a márciusi külügyminiszteri tanácskozásokra ,
> . >.
*
Hakoon norvég király nap megnyitotta a norvég parlamentet. Trónbeszédében azt mondotta, hogy Norvégia az együttműködés érdekében továbbra is részt vesz az Egyesült Nemietek Szervezetének munkájában.
mnesnok rendiolkezésérc. Tiso beie-morte, hogy tudott kormánya katonai intézkedéseiről.
*
Ma délelőtt 10 óra tájban kétesei- főből álló tűntető tömeg vonult a parlament elé. A tüntetést a fővárosi házmesterek rendezték azzal u céllal, hogy, emeljék fel a házmesteri dijat A főkapitányságról ügyeletes rendőröket küldtek ki a rend fenntartása céljából.
Nyilas csendőrtisztek a N0T előtt
A NOT Bojta-tanácsa ma tár^ Liptay László csendőrtá-''k háborús bünügyét. Lip-taytj aki a szegedi deportálást vezette, a szegedi -törvényszók leimentette. Ugyancsak ma tárgyalja a NOT dr. Berend György előadásában Hollódi-Havranek János csend őrezrede® ügyét. Hollódit Szekszárdon kék évre ítélték az 1919-ben elkövetett gyilkosságokban való részvétel miatt.
Január 18-án Tabi Árpád, a Vitézi Szék tőrzskapítánya kerül a NOT elé. Ugyanezen a napon tárgyalja a Bojta-tanács Ár-bócz János csendőrezredes ügyé* is. Árbóczot életfogytiglani fegyházra ítélték.

Demokráciaellenes
roagwtortóeáárt letartóztatta az ől-lamvódelmi osztály ifj. Lakatos falván salomvári lakost. Lakatos többek előtt szidta a mai rendszert és azzal dicsekedett, hogv kútba''dobtja a kom '' muniata párt miiujsiigját. Meginduh olliíne az oljárá«.
ZALA
IS47. január 16
A Pénzintézeti Központ revizorai több mint 100 Hzsoraesetet állapítottak meg a Nemzeti Hitelintézet zalaegerszegi fiókjánál
A fővárosi sajtó napok óta fog-);ilL-rv/iL" 1 \!niiií.-»ti TTWíJír\4-Á»s\4- Unf
ialkozik a Nemzeti Hitelintézet botrányával. Ez a pénzintézet kisembereknek adott kölcsön után évi 850 uzázalékos kamatot szedott ugy központja, mint fiókjai utján, holott a törvényesen megengedett legnagyobb kamatláb évi 12 százaiéimái több nőin lohol. A lapok szar int a lx>trá-nyos Aizsorát több feljelentés hozta napvilágra és a gazdasági rondőrsóg e feljelentések alapján egy olyan gazdasági bünlajst iomot állított ösz-sze, amely példátlan a magyar bankok életében. figves. fővárosi lapok tudni vélik, hogy az intézet vezérigazgatóját, Molnár Andrást és két igazgatóját, Jófö.ldy Sándort és Szó-rák Józsofot máris letartóztatásba helyezték. do özeket a lekn-tóz''tatá-sokat még egész sor ujíibb őrizetbe-vétol fogja líövotni.
Az egyik jelent-.« megemlíti. hogy a Nemzeti lihelinté/,.n zalaegerszegi fiókjánál törtéhtok a legsúlyosabb visszaélések, mert itt 200-^3(50 szegény embert csaptak he és károsítottak meg. A vizsgálat — mondja a jelenti« — már eddig js több, mint száz esetben, állapította miog az uzsorát.
A Zala szerkesztősége telefonon érintkezésbe lépett zalaegerszegi munkatársával, aki a zalaegerszegi Nemzeti Hitelintézet fióknál történt visszaélésekrőlJ ugy informált bennünket, hogy a gazdasági rondőrségen níit som tudnak a dologról, ellenben tény az, hogy a Pénzintézet i Központ revizorai az uzsora-üz leieké-egész sorát állapították még a zalaegerszegi bankfióknál. Munka-katársunk beszélgötott a Nemzeti Hitelintézet zalaegerszegi fiókjának igazgatójával, aki boismerto előtte, nogy ügyfeleitől horribilis kamato-kát szodtek, de azzal védekezett, hogy ez nem egyedülálló jelenség, mert az ország valamennyi bankja kölcsönt csak Heti 4—o szazalék kamatra hajlandó adni. Kijelentette, hogy ezen állítását igazolni is tudja.
A közvélemény előtt érthetetlen, bog}'' ogy pénzintézet élén hogy állhat meg 111a is egy olya 11 vezető, aki beismeri, hogy a törvényes rendelkezésekkel ellentétben az* uzsoia-üzletek ogész sorát bonyolította le. A^ Zala, amely a demokratikus köz-yéiomény hü tolmácsolója, már régen rnegirta, hogy som politikailag, sem gazdaságilag nem jöhet ronülxe ez az ország addig, amig & pónzpiac kulcspozícióiban azok az emberek ülnek, akik a zöld rezsimet szívvel-lélekkel kiszolgálták, akik pár pengős tartozásokért az erőszakkal elhurcolt emberek százezres vagyöiiaitTírvorez tették ol és akik ma sem gondólnak egyébre, minthogy gazdaságilag és pénzügyileg milyen eszközökkel tudnák a demokrácia hitelét tönkretenni. Régen hirdetjük, hogy szün-
Í''enek mog a kis uzsorabaukocskák, :ényszei''itsók őket fúzióra és takarítsák ki saját i rodahely iségeiket,, hogy oda többé olyan ember mint vezető tisztviselő be 110 tohesso lór báty aki bármilyen vonatkozásban- is agyastársa volt Szálasi zöldihges-,nyiLas legényeinek. ''.*
Mart n6 felejtaök el, hagy a dtaiokrácia akkar követi el a legnagyeúb hibát, ha megfeled-kszik Qazdasafli frontjának „e rendkívül érzékeny és a''(fonta-krácia szempontjából rösszai fedezett szakaszáról. A pénz po itlkal erit jelent és mindaddig, amig ez a2 erá a demokrá-ela eliensé|eiRek á''kezeben van, félelemmentes életet efcben az . országsán tini nem lehet.
A nyomozás máris bebizonyította, hogy a Nemzeti Hitelintézet összeköttetésben állott a ''most iolepbzett horthysta összeesküvőkkel, azokat, a kisémberektől uzsora utján kiszedett, pénzekkel finansziroszta és mikor leleplezték őket, akkor a vesztegetés
FÓRUM
eszközéhez kívántak nyúlni. A demokratikus rendőrség ''azonban ezt a manőverüket is hamarosan feltárta és így sehogysom sikerült a bűnösöknek menekülni.1
Vigyázzunk tehát, hogy bankjaink pénze milyen csatornákon át hova iolyik ol. X sokat emlegetett bank-ollönőrzés még a mai napig som valósult meg, holott erre legalább olyan nagy szükség lónno, mint a közigazgatás vagv egyéb állami in- " tézmónyok ellenőrzése. Nem vitatható, hogy bankjaink igazgatóságai nagyrészt*a régi rezsiinek itt felojtott uraiból állnak, akiket 11 demokrácia kegyelme megkímélt attól, hogy a fasiszta rezsimek kiszolgálásáért- őket felelősségre vonják.
Az utóbbi napok szomorú eseményei sürgetően követelik, hogy ezen a"helyzeten gyorsan változtatni kell.-Ha ezt nein tesszük meg, ugy a hibákért magunk leszünk felelősek és a bekövetkezendő eseményekért csak magunkat okolhatjuk.
Sokáig gondolkodtam, hogy mii csináljak azzal a Csepregi aláiráSu cikkel, amelyik'' így kezdődik, hogy » Ugy- irta...« Kétségtelen, hogy oár a sikken végigvonal a szaka valo.C? kéz gondos simítása, mégis közönsége, sen durva és ügyesen gyáva cikkre futotta , csak az erőből. Nem is akartam először egyáltalán válaszolni rá, de aztán arra az elhatározásra jutottam,'' hogy mégis írok egypár sori.. Nem Csepregíért, hanem azokért, akik — 11a válaszolatlanul hagynám ® fönnedvényt azt hinnék, hogy Gsepr-egi mesternek netán igaza van. - CsepregL cikkének van egy igaza is. Az t. i., hogy én;, nem vagyok olyan ifjú dalia, mini ő. É11 a 49 evemet küzdelmes ifjúság ulán értem el. Vannak, akik fiatalon nélkülöznek, spórolnak, hogy öregségükre egy kispolgári vagyont biztosithassanak. Van-
Oberscharführer Lenk Andrást jogerősen másfélévi börtönre Ítélték
A népbiróság dr. Bércs-tanácsa tegnap tárgyalta Lenk András MAO RT tisztviselő háborús bűntettét. Ez alkalommal a népbiróság nem a közelmúltban le-leplezetl fasiszta összeesküvéssel foglalkozott, hanem Lenk SS-katonai múltjával. A népügyészség ugyanis azzal vádolta Lenkei, hogy magyar állampolgár létére önként belépeti a hunyadi SS páncélgránátos hadosztályba és mint kiképző működött a hadosztály egyik németországi kiképzőtáborában; Kihallgatása során Lenk azt próbálta bizonyítani, hogy őt kény- . szeri tették arra, hogy a Hu-v nyadi hadosztályba belépjen, ahol oberscliarfführeri rangban teljesített szolgálatot. Védekezésében elmondta, hogy nem kiképző tiszt, hanem tolmács volt. Enyhitőkörülményként azt szerette volna bebizonyítani, hogy ő már akkor német ellenes beállítottságú volt, amikor a német hadsereg ama ''emlékezetes márciusban megszállta az országot. Ez a beállítottsága, szerinte,nem szűnt meg, niert még Németországban is szökésre biztatta bajtársait, ami miatt egy alkalommal két óra hosszat volt letartóztatásban.
Dr. Ruttkai György vezető nép ügyész ezt a védekezést ftz-zal cáfolta meg, hogy felmutatta'' azt a vaskos iratcsomót, amely
Dr. Monostory Tibor megyei főjegyző folytatja Se a vizsgálatot a tűzoltótestület tagjai s!!en
Nagykanizsa megyei város tűzoltótestület tagjai: Tarján László tűzoltóparancsnok, Vidéky József tűzoltó tisztgyakornok, Varon Jenő tűzoltó, Hara8zto8 Ferenc tűzoltó-őrmester és Pillér József elsőosz-tályu gépkocsivezető ellen Varga József polgármester annak idején fegyelmi eljárást rendelt el és a vizsgálati iratokat & vármegye alispánjához terjesztette fel. Most érkeztek le az iratok dr. Monostory Tibor nagykanizsai járási'' főjegyzőhöz, mint az alispán által kijelölt fo-gyelmi vizsgálati biztoshoz, aki az iratok áttanulmányozása után a fegyelmi vizsgálatot le fogja folytatni.
Lenk szervezkedési ügyében lefolytatott nyomozás alkalmával tevődött össze. A népbiróság mindössze kél terhelő tanul hallgatolt ki, mert kezében volt egy levélborilék, amelyen Lenk sa-j ál kezűleg bizonyította be. hogy az SS hadosztályban őrmester volt. A vád- és ''védőbeszéd elhangzása után a népbiróság ítélethozatalra vonult vissza, majd ''dr. Béres Sándor vezető népbiró kihirdette az ítéletet. Eszerint a népbiróság háborús bűntettben mondta ki Lenk Andrást bűnösnek és ezért másfélévi börtönre és ,tízévi politikai jogvesztésre, ítélte. Dr. Rutikaí György népügyész nem jelenlett be fellebbezést, igy az Ítélet jogerőre emelkedett.
Ezután tárgyalta a népbiróság Virágh Pál iharosberényi körjegyző népellenes büntettél, aki a vád szerint 1914-ben feljelentette a Perlakon állomásozó 103/13. munkaszolgálatos század tagjait, mert szerinte munkájukat .ndn a legmegfelelőbben végezték. Feljelenté >e nyomán utászok egy hoiil nevű hadnagy vezetésével megverték a munkaszolgál alosokat. Ebben az ügyben ítélethozatalra nem került sor, mert a népbiróság a tárgyalást elnajj&lta. Dr. Rutikaí népügyész ugyanis több körülményre nézve ki akarja egészíteni a nyomozás, eddigi adatait.
A rádió caOtirtökl műsora
Budapest 7^6.80 Falurádió.. 7 Hírek. 7.20 Reggeli zene. 8.15 Egyvelegek. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, l$rok. 12.15 Olgyay Olga & Putnoki Gábor énekel. 14 Hirek. 15.15 Rádióiskola. 16.80 Gyermekrádió. 17 Hirek, párthiradó. 17.20 Vöröskereszt közlemények. 19 Puccini: Bohémélet. Közvetítés az Operából. 20.20 Hirek, sporthírek. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22-,80 Tánclemezek. 28 Orosz ajándéklemezek. 24 Hirek. 0.10 Hírek és krónika franciául és angoluh
Budapest II. 17 Tánclemezek. 18 Hirek. 18.05 Művész lemezek. 19.15 A Melachrino-zenekar műsorából. 19.80 Falurádió. 20 Könnvii dalok. 20.80 Rádió szabadegyetem. 21 Hírek. 22,15 Beethoven: Hegedűverseny. '' ;
nak, akik az ifjúságiikat hangos^ kodva az u. n. kiskocsmákban herdálják el, lehetőleg dolog nélkül. Ez természetesen izlés dolga, én az előbbit választottam. Az én életem nyitott könyv minden kanizsai előli. Nem messziről-jöttem ide annakidején, mant egypár mostani helyi nagyság, hanem csak innen Kaposvárról. Az én előéletemel könnyű kideríteni. Tessék csak méregkeverő urak.
Nem tudom kinek fáj/hogy ért nyo md a főrészvényes vagyok. De ha valakinek csak ez a baja, azon könnyű segíteni. Elmehet és megkérdezheti, a Zala nyomda tisztviselőit és munkásait, hogy a részvényeim ulán részesed tem-e én valaha csak egy fillér haszonban is. Persze ez a szó, hogy nyomdafőrész vényes, olyan jó kapitalista szó, hát Csepregiék szívesen használják és szük látókörüek ahhoz, hogy " belássák mennyire hiábavaló fáradságuk. Tudomásom szerint Csepregi tavaly tanulmányozta a moziszakkönyveket (nem tudom miért, talán ő is kapitalista • akart lenni), de ugylátszik felületes és gyenge memóríáju ember, mert különben tudma kel-'' _ lene, hogy nekem nem két, die egy - mozijogom« sincs. Ez az állítás, amelyik szintén az én tőkés mivoltomat lett volna bi- * vatva alátámasztani, — hogy finoman fejezzem ki magaimat — nem igaz. Na, de mit várjon az ember egy kis vidéki demagóg-'' tói ?
Azt irja Csepregi : .''Önnek nevetséges az, — ez természetes — ami a dolgozó rétegnek fájdalmas.; Ez megint demagógia-Nem mondtam-e én u. i. ezzel szeml>en azt, hogy igenis rendkívül fáidalmas a pedagógusok és általában az értelmiség helyzete, nem irtani-- azt, hogy mindent el kell követnünk, hogy segíthessünk ? Én csak az ellen emeltem kifogást, hogy Csepregi ebbe az ügybe belekontárkodott és igyekezett mindent a Kisgazdapártra kenni, fts a pártomat meg kell védenem, akármilyen jelentéktelen ember legyen is az ellenfél.
Mindenki magáról itél. Csepregi ugy Iá Iszik született rosszindulatú. Különben elhinné, hogy nekem nem leli volna boldogság tudnom azt, hogy városunkat felforgató liszt panamában benne van a szervezett munkásság egyik vezető embere, nem: lett volna öröm tudnom azt. hogy a munkásság olyan emberi tűrt volna, meg, aki eltánlorodik tőle és amikor a munkás éhezik, akkor ő,'' hogy »minden napnak leszakíthassa virágát« feketézik vagy hallgatásával fedezi a fe-ketézésL a legégetőbb közszükségleti cikkel: a liszttel. Ennek egy jobbérzésü ember nem'' örül. Én a Jiszlpanamál csak azért hoztam elő, mert képzelem, hogy milyen sajtói a lett volna, ha történetesen • kgpárli tagok lettek volna a panama irányitói. De mondom, mindenki magáról itél. Ennyit egyszersmindenkorra az én tőkés inivoltomról és a lisztpanamáról. Most pedig egynéhány komoly szavam van. Csepregi úrhoz :
Bár nagy szerencséje önnek, hogy nem veszem komolyan, az Ö11 nevével megjelent cikk, ha burkoltan is. olyati aljas gya-
|g47 jamgfcr 16
■L _ .
HpLket megkövetelem, hogy félre
Wmiití érthető módon tisztázzon, tía Önben nem lesz annyi bátorság, hogy ezt megtegye, akkor küldje el azt. aki Önnek ezt a szerencsétlenül ostoba tanácsol ad la. £11 Önt, még ha felkiáltójellel irta is, mint á vidéki (pünkösdi) kiskirályok szokták, aan keresem feí, mert Önnek van velem elszámolni valója. Azt azonban kijelentem, hogy semmiféle kocsma hangulatlermé-¿»■n- nem vagyok hajlandó tisztázni a nézeteltérésekéi. Megkövetelem. hogy megmagyarázza biirkoli állilásail és aztán én önnel egyszcrsniindcnkorra beszüntetek" minden vitát.
Tekintettel arra, hogy magánt részéről ezt* az egÓN/. kérdós-Jüuniípk''xuiMjt le akarom zárni, czi-n cikk keretében fűzök egy-ixir észrevételt Hegyi János mór-Tbéktiirtó cikkéhez is. A tárgyila-ijiis, okos hozzászólásokat — nálamnál li.ilalahbaktól is szívesen fogadom. Hegyi János azonban egész egyszerűen nem érlelt meg. fin megmondtam, ha a taktika, ugv kivallja, akkor persze hogy haladó értelmiség .lesz az addig lereakciózolt ér-feelmiségből. Az értelmiségnek, a pedagógusoknak azonban rossz volt a helyzete 11)16 október 1 v-töit is. Különben is miért sorolja fel ön a kommunista Párt érdemeké{>epn, hogy a Pedagógusok Szakszervezete, elkészítette és keresztülvitte a pedagógu-*>k stá''lusrendezésének , tervéi s Italán a kultuszminisztérium is a KomJmuíiisla Párt érdemeképpen telte magáévá a tervet ?
Ne* »tévedjünk - a propagandáiban, de ne törekedjünk kizárólagosságra sem. / ó Magyar János
''<? ncBeetgyülésl képviselő
2 A L* A
Dr. Vit Ferenc igazolási ügyét e hó 21-ére napolták el
Táblával a syakában követeli vissza feleségét anyósától egy amerikai katona
A Newyork állambeli Buffalo városkában egy 23 éves leszerelt katona kölönüs módon próbálja fisszahóditani felesége elvesztett szerelmét. A katonát Yincent Catenának hivják, felesége háborubél való vl«z-szatérése óta elhagyta és visszaköltözött szüleihez. Citena megeyő-íődéie szerint a „merénylet" anyóst műve, ehhez alakította tehát haditervét. Nyakába két táblát akasi-tolt él napi nyolc óra hosszat sétál anyósa háza előtt.
A táblán különböző biblia- Idézetek olvashatók, amwlyekfceí felc-ségét hivja vissza. Ugyanakkor a tábla feliratai kissé erós hangnemben bírálták az anyós viselkedést la. A rendőrség az anyóat illető kijelentéseket erköicsrendíawti okokból töröltette a tábláról, a bibliai idézetek aionkan ottmaradhattak. A furcsa feleség-viiümzerzési kísérlet eredményéről még aem érkezett jelentés. Az amerikai rádió íöelyszini közvetítést adott az esetről. Érdekes, hogy a feleségéért karcoló katonát a nők minden jóval, sőt értékes ajándékokkal is elhalmozzák, mig a férfiak sajnálják.
A Magyar Kommunista Párt,
oagykarifaBBl seervoeete
szerdán eete 6 órakor PáRTN''APOT fart
Előadó: Gerencsér György.
á&aden érdeklődőt párttttéva raíé tetía £et DéfeöJ sstresn lát a T
Lapunk vasárnapi számában megírtuk, hogy dr. Vit Ferenc, a nép-ellenes bűncselekményért ogy és felévre jogerősen elitélt üsryvea, akinek Dolitikai jogait a népbirósag és a NOT 5 esztendőre felfüggesztette, azzal a megkereséssol fordult a IV. számú igazoló bizottság elnökéhez, Husz Józsefhez, hogy igazolási eljárását folytassák lo. ^
Megírtuk, hogy az igazolás hátte-rében dr. Vit Ferencnek az a reménye húzódik meg, hogy ismét ügyvéd lehessen Nagykanizsán, abban a városban, ahol az országrom-boló nyilas politika szellemi főnökének számított. A város demokratikusan gondolkodó közönségébon péj-dátian felháborodást költött az a merészség, amollyol Imrédy Béla nagykanizsai helytartója büntotósé-nok lótöltófw után oda morészkodik, hogy ismét a jog ós orkölca vódol-mozójoként ügyvédi talárt öltéin magára. Mint érdokossógot közöltük, hogy dr. Vit Forono ördokóbon a fasiszta összotartás máris akcióba léj;ott ós az igazoló bizottság tagjait, do magát az olnököt is mogkiserol-
ték megkörnyékezni oly értelemben, hogy igazolj''ák le a nyilas világ e prononszirozott egyéniségét. Azt híresztelték, hogy Vit Ferenc nem ügyvéd, hanem napszámos akar lenni és senkitől som lehet a munka és életlehetőséget elvenni. Tegnap az egész yárosban ilyen és b&sonló hirek terjedtek el, amik azonban nem egyebek, mint fa-sizált ügyvédi koponya kijátszási szándékai, mert köztudomásu, hogy fizikai munkásokat leigazolni nem kell és nem is kellett. De ellent mond ennek az a., beadvány, amit dr. Vit Feronc a szombathelyi ügyvédi kamarához intézett, amelybon kérte az ügyvédi listára való felvételt. Nem kétséges, hogy a fasiszta ügyvéd ilyen alapon olinditott iga-zoftatáai manővoro nem fog sikerülni.

Az igazoló bizottság tegnap megkezdte dr. Vit Ferenc igazoltatasi ügyónok tárgyalását, do miután a nepbíróságtól y az iratok még nem úrkoztok bo, a tárgyalást elnapolták ós azt folyó hó 21-ro, keddre tűzték ismét ki.
A szövetkezeti pékség lisztpar.amája az uzsorabiróság előtt
A nagykanizsai „ törvényszék uzsorabirósága dr. Almássy Gyula törvényszéki tanácselnök elnökletével tegnap délelőtt kezd- -te tárgyába a lisztpanama 22 vádlottjának árdrágitó visszaélési és a közellátás érdekeit veszélyeztető bűnügyét. Az uzsoratanácsban az elöadóbiró szerepét dr. Gásápr Zoltán tölti be, mig a vádat dr. Takács József államügyész képviseli. A huszonkét vádlottnak hét védője ^van, akik között ott vannak dr. Kuhár Ottó, dr. Pillér Artúr, dr. Koger János, dr. Berlin Ferenc és dr. Báron Pál ügyvédek. A tárgyalás iránt láthatólag nagy érdeklődés nyilvánul meg. mert a Törvényház nagy tárgyalótermét zsul''olá.-.ig megtöltötte a közönség és nagyon sokan kintrekedtek a folyosón,
Az uzsorabiróság legelőször az egyik fővádlótlnak, Kaszás Ferencnek a kihallgatását kezdte meg, miután dr. Almássy tanácselnök ismertette a ügyészség vádiratát. Kaszás Ferenc vallomásában részletesen isméje tette azokat a körülményekét, amelyek közrejátszottak aobant hogy nagyobb tétel lisztet vásároljanak. Elmondta, hogy ezeket a vásárlásokat ö bonyo; ülolta le, miután azokat Farkas Dániellel, a szövetkezeti pékség könvvelőjével megbeszéllek. A kenyérlisztet általában 82 fillértől 1.50 forintos árban vásárolták vádlott társaiktól, mig a finomlisztet 1,40—2 forintos árv ban szerezték be. A fekelevásár-lásokat szerinte meg kelleti ten-niök, hogy minél löbb embert foglalkoztassanak a sütődében. Elmondta, Kaszás, hogy a ható- , sági lisztben már a m-ult év áprilisában is mutatkozott mintegy 3<1 mázsa hiány. Ez a hiány.M-sőbb csak emelkedett és különösen augusztusban szökött fel nagyon, amikor a stabilizáció következtében sokan nem tudták kiváltani élelmiszeredet, kenyeret viszont kellett enniofr, hát , ők látták el ezeket jegy nélkül kenyérrel. A közellátási lisztből mindig csak egységes kenyeret sütöttek, mig a feketén vásárolt lisztből sütöttek.-zsemlyét, bucit ás fehérkenyeret
Dr. Almássy tanácselnök
egyik kérdésére adott válaszában Kaszás kijelentette, hogy'' arról nem volt tudomása, hogy szabadforgalmu liszt nem létezik és a malmokból szállítási engedély nélkül tilos az őrleményeket a városba behozni. Kijelentette, hogy a rendőrség is tudott arról, hogy hatósági kiutalás nélkül vásároltak ilsztet, »mert ők is ettek belőle«. Kaszás Ferenc vallomásában a legérdekesebb kijelentés az volt, amikor tudomására hozta a bíróságnak, hogy az illegális lisztvásárlásokat bejelentették Ko-rencsy Endre és Cziboly Ferenc városi közellátási bizottsági tagoknál, akik megnyugtatták őket -a dolog felől. *
A továbbiakban a vásárlások technikai lebonyolításáról volt szó. Dr. Gáspár Zoltán biró és Kaszás Ferenc egyenként összeegyeztették a malmosoktól kapott nyugtákat, valamint az üzleti könyvekbe bevezetett tételekel és'' ebből megállapították, hogy a vásárlásokat hiánytalanul'' elkönyvelték, tekintet nélkül arra, hogy az hatósági kiutalásra vagy anélkül történt. A felsütött lisztből készült zsemlyét, bucit és kenyeret darabszámra és kilónkéint szintén >ontoshn elkönyvelték és az űzeti könyvekbe azt is bevezették, íogy ldnek adtak el azokból nagyobb mennyiséget.
A nyugták és az üzleti könyvek összehasonlítása 1 óráig húzódott el, ekkor a tárgyalást félbeszakították, majd délután három órakor tovább folytatták,
Délután az uzsorabiróság folytatta Kaszás Ferenc kihallgatását, aki most kijelentette, hogy a pékségben sütött kenyérrel - mintegy 11.000 embert élelmeztek és ezért volt szükség arra, hogy hatósági kiutalás nélkül yá-ároljanak nagyobb menv-nyiségü lisztet. Hivatkozott még arra, hogy a Közellátási Hivatalban is yoltak bajok.
Kaszás Ferenc .kihallgatása után Schultheisz Lajos, vallomását hallgatta meg az uzsorabiróság. Schultheisz, aki a szövetkezet elnök-igazgatója volt, kijelentette, hogy elnöksége csak cim volt és ahhoz csak'' íáagas életkora folytán jutott ós több-
BÚTORT
legjobban é& legolcsóbban
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálószobák . . Ft 1.800«— Szép sima hálószobák . „ 2-800''— Finom kldolgoiásu hálók „ 3.800-— Kombinált szobák . . „ 3.600-—
Konybabatopok, székek, kárpltosbutorak
nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
75
nvire csak a kenyeret hordta ki aoba a 18 üzletbe, melyek rendszeresen vásároltak tőlük. Tudomása volt arról, hogy Kaszás hatósági kiutalás nélkül szerzett be lisztet, a vásárlásokba azonban nem folyt be. Azt nem tudta, hogy az üzleti könyvek ellenőrzése is a feladata lett volna.
Farkas Dániel vallomásában elmondta, hogy a könyveléshez nem volt képesítése. Ennek ellenére azonban az üzleti könyveket ő vezette. A lisztvásárlásokról ő« mindig csak utólag szerzett tudomást, mert Kaszás általában előre icérte el tőle a pénzt .és csak miután a vásárlásokat lebonyolította, számolt el neki a kiadott összegekről. Az árakat mindig Kaszás szabta meg, igy ő mindig csak a könyvelest végezte. Kijelentette Farkas, hogy látta azokat a törvényellenes üzelmeket, amelyek a szövetkezeti pékségben lejátszódtak, szeretett volna megszabadulni onnan, amiért is lemondását több izben benyújtotta. Kaszás azonban egy alkalommal sem fogadta el, később pedig már nem volt lelkiereje ott hagyni az állását.
Krefft József hatósági lisztelosztót hallgatták ki ezután, aki arra nézve adott felvilágosításokat, hogy a lisztvásárlásokat hogyan közvetítette a malmosok és a szövetkezet között. Krefft után Jakab István vallomását hallgatta meg az uzsorabiróság. Mint ismeretes, Jakab volt a Közellátási Hivatalnak az a megbízottja, aki a város tehergépkocsiján szálhtotta be a malmokból KreffLhez a hatósági kiutalásra kapott lisztet. Jakab azonban kiutalás nélkül eladott lisztet is szállított ezen a teherautón Nagykanizsára. Vallomásában érdekes kijelentést tett Jakab. Elmondotta, hogy Gsepregi Zoltán szakszervezeti titkártól kapott egy hivatalos, ¡>ecsétfcel és Gsepregi aláírásával ellátott körlevelet, amelyben felszólította a malomtulajdonosokat, hogy a szövetkezeti!'' sütődének hatóság kiutalás nélkül is adjanak lisztet. .Ez a körlevél azután megnyugtatta őt is, a malmosokat is és a szövetkezet vezetőit is.
A tárgyalást''1 az esti órákban ismét félbeszakították, majd reggel 9 órakor folytatták a vádlottak kihallgatását. Ma délelőtt a malomtulajdonosokat hallgatta ki az uzsorabiróság.
A Szociáldemokrata Párt Nőmozgal®&
fo yó hó 16-án d. u. 6 órakor
a Szocdam. Párt helyiségében
NŐNAPOT tart,
melyr mindenkit szeretettet vár
a vezetőség.
•■59 Ä B A
Megyei hirek
Tamásy, volt zalaegerszegi polgármester bünügyét elnapolta a népbiróság
Dr. Tamásy István rolt zalaegerszegi polgármester népellenes és háborús bűnügyében a biróság több mint ötven tanút hallgatott ki. A tanuk nagyrésze terhelóen vallott, a Tolt polgármestert általában fasiszta érzelműnek tartották, aki a zsidósággal szem bon elfogultan és rosszindulatúan viselkedett. A tárgyalás izgalmas incidensekkel folyt le, ugy Hogy a hallgatóságot többször ki kellett zárni a tárgyalásról. Főként a volt polgármester »elvbarátai« igyekeztek befolyásolni a nép-fa íróságot és szimpáíia-tüntBtésoket rendeztek a vádlott mellett. ítéletre nem került sor, miért a biróság szük-tfégBsnek tartotta több irat beszerzését, amelyek más háborús bűnösök iratai mellé vannak csatolva és jolon-leg a NOT olőtt feküsznok. Ezoknok az iratoknak o beszerzése végett a népbiróság a tárgyalást elnapolta és az uj tárgyalua időjét január 81-hen állapította meg.
Ratulovazky rendőr-voiórdrnaiy #ltiadása Zaleegerízigen
Vasárnap Zalnegerszogro érkozott Ratulomky .Jáno» rondőrvozórőr-luigy, aki a Magyar Kommunista [''árt zal/vogoi-szogi »zorvozoténok szókházában nogyfontowágu olő-tdást tartott. ,
Előadása sorún rósz loboson kitért azokra a kisórlotokro, amelyekkel a köztársaságot és a demokráciát akarták a közeíjövőbon fegyveres banditák megtámadni. A rendőrség önnek az alávaló földalatti szervezkedésnek a fBldoritésével és ártalmatlanná tételével lxíblzonyitotta, hogy mogór--<iomli a Legnagyobb bizalmat. A rendőrség határozott eréllyel és elszántsággal áll ellent minden ilyen kísérletnek és biztosítékot nyújt arra, hogy a régi fOSÍSSta rendszer soha többé nem lehet úrrá ebben az országban. Ezután arról beszélt, hogy a demokratikus rendőrség mindenkor teljesiti kötelességét, hiába akarja a reakció hazug rágalmakkal a tekintélyét aláásni. Uj büntető-könyv kiadását sürgette, olyat, amelyik" nem nyújt kibúvókat a hazaárulók számára. Kijelentette, hogy a randórségnek igenis kell politizálnia, de csupán olyan formák között, amely a demokrácia megerősödését szolgálja.
, Ratulovszky vezérőrnagy előadásán a megye minden részéből megjelent rendőrök ós rendőrtisztek vettek részt igen nagy számban.
Építőipari Szövekozet alakult Zalaegerszegen
A megyeszékhely épitóijwrosai vasárnap szővotkozotet alakítottak Kovács Miklós elnöklete alatt. Az ogy bogy ültek az előterjesztett alapszabályokat elfogadták ós az ópito-munkás «/.övotkozet olnökóvó ogv-luuigulag Kcüotus Alajost, 11 MKP titkárát valósították inog.
Egy szombathelyi ktreskedö eniidély nélkül szállított zsírt - lefogták
Hoífmann István szombathelyi kun»kodó Zalaegerszegen korwstül Kzamólvkocsin nagyobb mennyiségű zsírt os lisztet akart szállítani.. A gazdasági rendőrség feltartóztatta a kocsit és miután megállapította, hogy a kereskedő engedély nélkül szállította az élelmiszereket, letartóztatta ás bekísérte a rendőrségre. Vallomásában azt mondotta, hogy tíucsuszantlászlÓn a malomból kapta a disenót közvetítési díj fejében. Átadták az ügyészségnek.
VÁROSI MOZI
Kég caak aa txerdán
nagy amerikai filmsiker:
TÁNCOLJ ÉS SZERESS
Zene. Tánc. Szera»«®. gfegészltő: Tokaji «ifire*. Kint vagyaafe * visbfl barlmk és Bfradé.
X 7, vastrap 8, 5,
A Szociáldemokrata Nőmozgalom nagysikerű eliadása
A Szociáldemokrata Nőmozgalom a népkonyha javára szombaton este nagy, fényes programmu táncestélyt rendezett. A rendezőgárda odaadó munkájának köszönhető, hogy a műkedvelői előadásokat jóval meghaladó programmal tudták szórakoztatni a nagytermet zsúfolásig meg-" töltő közönséget. Az előadáson a nagy Bzinházi premier hangulat várakozásainak izgalmai voltak ész lel-lietők és ezt a hangulatot minden egyes szám csak megerősítette.
A Gondi-zenekar a »Könnyű lovasság« nyitánnyal, valamint jL-ehár-egyveleggél nagv- sikert ért ol és zugó taósot aratott. Nom mulaszthatjuk el külön megemlíteni a zenekar lelkét, Gondi Gyulát, aki mestere a liegedüjének és mindig készséggel állt rendelkezésre akkor, ha közérdekről volt szó. Ez alkalommal Szabó Borényt, a kitűnő szociáldemokrata titkárt uj szerepben láttuk: elszavalta Gyóni Géza »Csak ogy éjszakára« cimü költeményét nagyon szé-pon és főleg. nagyon jól. Aranyoa rolt ós tomboló sikert aratott Bró-nyai Lajos magánaíáma. Két ftagyon kedvos Yorsot mondott ol oly bájos előadásban, amit még itt Nagykanizsán csak kovoHot hallhattunk. Garzó Clóza nagyon jól látszik tangóharmonikán, mig Mzordaholyinó lWin Júlia három Barbarits vorsot szavalt ol. A vorsok mindegyike egy-egy gyöngyszem a kitűnő poóta terméséből. Pék Anni «zépon énekelt. A legnagyobb meglepetést a MAOKT 72 tagú énekkara okozta Engo János karnagy vezénylésével. Ez a fiatal énekkar már második nyilvános szereplésén megmutatta, hogy jó vezetés mellett mit lehet produkálni. Bizonyosak vagyunk afelől, hogy még sokat hallunk a MAORT énekegyütteséről. Kardosné Polotto ós Rózsa György'' táncszámai dicséretet érdemelnek. Kardosné kiforrott rutinu táncosnő, mig partnere, Rózsa György remek táncossá fejlődhet.
"Az előadás befejezés© egy kis pantomim volt: »A Hófehérke és a hét törj®«, amelynek minden egyes szereplője bűbájos volt.
Az előadást dr. Béres Sándor a tőle megszokott kedvességgel és színészi tehetséggel konferálta végig.
Minden vasárnap délután
tánc
a Centrálban
Rövidesen nem lesz fennakadás a cérnabeszj^ésben
Az utóbbi sok panasz
hangzott ol Nagykanizsán, hogy Kom az. iparosok, nom tv magánháztartások nom tudnak cérnához jutni. K rendkívül fontos közszükségleti cikk hiánya komoly bénitást jolontott ugy a toxtilfeldolgozással, mint a bőrfeldolgozással foglalkozó kisiparnak, do kollomotlon holyzotot torom-tott a húxüuMnsonyoknul is, akik & szüksógtJH házivarrósokot éa javításokat nem tudták cérnahiány miatt ellátni. E kérdésben a Zala szorkosz tősége illetékes helyhez fordult, ahol a következőképpen nyilatkoztak a azóbanforgó kérdésről:
A cérnaellátás körül a felszabadulás óta, amikor a cérnagyérak újra mBgkezdtók a termelést, semmi fele panasz nom hallatszott. A szakmabeli iparosok, de a nagyközönség is simán fedezni tudta cérnaszükség-letét. Az iparosok ipartestületük utján kapták meg a szükséges cérna-mennyiséget. Mostanában hallatszanak olyan hirek, hogy az. iparosok, de a közönség is nehezen tud cérnához jutni. - .
A zavar oka, mint érdekelt hélyen mondják, az, hogy az áruházak és egyes nagykereskedők .az Ár- és Anyaghívatalhoz. fordultak'' és bejelentették, ők is igényt tartanak cer-
naellátásra. Azzal érveltek, hogy ők kiszolgálják a fogyasztókat és aa iparosságot is, tehát nem lehet kirekeszteni őket egy^ ilyen fontos közszükségleti cikkből, mint a cérna. A? Ár- es Anyaghivatal illetékes osztálya meghajolt ez érvelés előtt és jelentós céniamonnyisóget utalt ki elsősorban az áruhazak részére. Ez azzal a következnióiinyel járt, hogy miután a termelés nom emel- '' keüett, kevesebb áru jutott az ipartestületnek és ez kevesebb cérnát tudott juttatni az iparosoknak. A kiutalás után az a meglepő helyzet állott elő, hogy az áruhazak és a nagykereskedők egy része meggondolta magút és a kiutalt cérnát nom Nettó át. Ez a mennyiség most is a cémagyárakban fekszik, de a gyárak a''/ogjobb akarattal eom tudják a cérnát aa ipartestületnek kiadni, inert az Anyaghivatal kiutalása az áruházaknak szólt.
Az érdekelt szakmák ipartestületei most arra kérik az Anyughivatalt, ho^y lialadéktolanul vizsgálja íbIüI a kiutalást és logalább az át nom vett cérnát utalja ki az ipartestületeknek aa iparosok részére.
HIREK
— Lenln-emlókUnnspély a Magyar Kommunista Pártban
A Magyar Kommunista Túrt nagykanizsai szorvozoto folyó hó 21-on osto 0 ómkor a I''árt aiöjítor-mébon az októberi forradalom n>zé-rénok. Lenin halálának 23. évfordulójáról méltó korotok között emlékezik meg. A MKP nagykanizsai vezetősége tisztelettől meghívja a politikai pártokat és Kanizsa demokratikusan gondolkodó tömogoit a műsorral egybekötött emlékünnepélyre. Vezetőség. !
— Orvosi hir
Dr. Bános Alajos egyetemi magántanár, gyermek-szakorvos, gyermekklinikái adjunctus, rendelését Sugár-ut 16/a sz. alatt mgg&ezdte. Csecsemő és gyermekbetoga:; lészére rendel délelőtt . 10—12 és délután fél 3—4 óráig. Röntgen vizsgálat, Quartz kezelés.
— Felhívás
A Magyar Magánalkalmazottiak Szabad Szakszervezetének helyi csch portja folyó hó 18-án 18 órakor a szakszervezeti székházban taggyűlést tart. Felhívjuk ezúton is kartársaink szives ügyeimét arra, hogy őzen a gyűlésen részt vesz Molnár Forenc titkár és Gráf István kartársaink a budapesti központunktól. Kar''u''uv sak! Vannak mindnvájunkat érintő, megoldásra váró problémák, amelyeket a központtól kiküldött kartársaink előtt előadhatunk és azokra választ kaphatunk. A taggyűlésen való megjelenést tartsa tehát minden kartársunk lelkiismereti kérdésnek. Mutassuk mog kortársak, hogy igenis, mi is tudunk ínséget alkotni" akkor, amikor sorsunkról ófl nom utolsó osotben országunk gazdo-súgi holyzotóről víui szó. Nom térhetünk puszta kózlogyintáwűl nai>i-rondro o kói j)roblúnui folott. Omú-gunk gazdasági iuslyzuténok javulása érdekében, nekünk is vannak köto-Losuógüink. KötelosBógok, amoljtik fokozottabb munkára ösztökólnok, A kötüloöségolc azonban mind szorto-íoazló délibábbá válnak akkor, ha nem tudunk ogységot alkotni, nem tudunk helyzetünk magaslatára emelkedni. KartársakI Nom elég szakszervezeti tagnak- lonni. Nom elég a tagdiiot pontosan fizetni. Ez mind mellékes, mind másodrendű cselekmény. Nem'' elég osak a vezetőségünket bírálni, annak utasításokat adni. Oda kall állni minden kartársunknak a munkaasztal mellé és segíteni a vezetőségünk munkájának elvégzésében. A magára hagyott vezetőség nem fejthet £ aktivitást. Várunk szombaton minden kartársat. Részletes. tárgysorozat a ..Zala pénteki számában. Titkár.
— taspekcisö gyógyszertár ma:
„Megváltó" gyógyszertár, Szabadság-tér 21.
1947. ''január 16
Sportrovat
Dombóváron győztök az NVTE birkózói
Az NVTE birkózőgárdája ire&te-nap Dombóváron vondégsaeropeíí. ahol á Dombóvári Vasutas SE birkózóival vívták meg visszavágó bt^-rátságos mérkőzésüket. Ismoretefc, hogy az NVTE birkózói karácsony előtt idehaza tartották első nyilván«» mérkőzésüket a Dombóvári Vasú top SE ellen s nagy meglepetésre 14:1» arányban a győzelmet is megszánsz-ték. Akkor a győzelmet a hazai környezetnek és a fiatalos lelkesedésnek tulajdonítottuk. Most aztán, hogy a csapat a visszavágó mérkőzésre utazott, legfeljebb tiszten roségie számithattunlc, jobb ovaá-ményro sefiki még csak'' gondolái sem mert. Az NVTE fiataljai azonban megcsúfolva minden papírformát, nagyszerű versenyben otthonukban is legyőzték országos hirfe ollenfolüküt. A versenyzők tudások legjavát nyújtva, valamennyiek nagyszerűen küzdöttek, A csapat rakozáson felüli teljositménj-u a jfc-vőro nézve a logszobb reményr»(cr» jogosít.
Maga a nu''jrkőzt''» közopos lútaflRr tottsúg mellott, az alábbi ort>dmén>ek»t hozta (az olől Itw^ vorsunyzók a nagylutnizsíkiak''):
1. Oöröfl--róma\ birkózásban:
Uípkr.^u ly: Márkus tussol ri»Hít
Tóth ollun, Tóth tusnai yimt Gosk'' ellen.
l/igsuly: Virágh pontozással ?<iííut Kuti ellen, Sasvari pontozással gyA< Marcz ollon.
Polielysuly: Kerekes tussal tiari Fülöp ollon, Horváth tussul n«^ lxmgyol ollen.
Könnyűsúly: Gyimesi tussol re&ft Vass I. ellen, Lukács tussal >?smí Orbán ellen.
Váltósúly: Katona pontozásig győz Gombos ollon, Kincses tueöffl győz Uber ellen. • " Középsúly: Mózsi tussal gyöa Je-nei ellen, Haszon tussal győz Vbiíb II. ellen.
Félnehézsúly: Kovács tussal győz Jónás ellen. ;
2. Szabadfogásos birkózásban:
Kincses tussal győz^ Gyenei eltóa,
Kovács tussal győz Vass II. el.feA.
Hirdetményi
A Délzalai Termelő és Értékesíti Szövefc-keaet uiján a város gaídaköxönsége Pétisfr'' szükségletét beszerezheti. Kiskanizsáa a gardák az ottani városházán, Nagykanizsáé pedig a városi gazdasági faivatalban, 8. sx. ala t, nevüknek, * trágyáaandó térfelét nagyságának és a szükséges Péti-s6 mennyiségének bejclcntisével igényüket adják be. Jelentkcxésl határldi 1547. már 19. Egyben réígá icra való e''őjegyz^ is lehet foganatosltati.

Fclhlvtm mlndixon szomsxédos áüa»«k területéről álköltöxött sacméiyekef, akik * 8150/1945. M. Ii. n. rendeletben clátrt elcntkeíéfil kötele«tlíégüknek exidelg eleget nein teltek — e hirdetmény aicgjde-niiét követő 8 napon beiül • nylIvAniarW-l«p kitöltése végeit a köílgiíjatéil ilw-•ulálvon (Bssár-ipUkt 11. lépcső, I. enpiet)
ÍC AkikCÍ8nyCIwáMUrtölflpot már kllöltitlék. átoknak újból Jelenlkesnlök nem kell. 17
Polfi&r mester.
AmdHmDErfeftE*
P«pUmUp«álk eladék. Bővebbet Kllcssy-utca >7., el»6 ajté m u6vt>ti»as._J*
Kftretök idóe hAta%fkt rfcuéra bút«»-»ott butoroxatlan »B«bát boBykabaw-aálatta), ágyn«*U vsa. Cira: CUbor B^ felügyelő, tégl vároahAza. II. em.
Eladó 1 dib. ^A«e4lM«kiéBy Aéy B.-tí 4. sz._^__m''
H4HÍ8«Qba, varrúgép te kftlönböx« ''ta-tor aladi. MagtekintfaBi* Király-a!ca g. Fis«h«r. ^
ZALA d«mskratiko8 politikai napilap
Szerkeszti: »««¿a sz^^jtfots ¿s wrféwvattj: p»-«t ¡>- tetefer 3t.
Kirfía a Nemzsti WxaéfcJ^ykaoítM
HyoTnatett-a RJ T''
kanixsa* nyom^wao Nagybanirsán.
MyooDttért felei: Z28ay Károly.
»5íw 6''vtolyftm, mám.
Nagykarto^, liH7. januör 17. pAntok
Ara 40 fillér.
Az Anyag- és Árhivatal felhív ¡a a keres-kedők és ¡párosok figyelmét, hogy minden árucikket csak egyszer szabad csomagolni. Amely cikkek tehát gyári csomagolásban kerülnek forgalomba, eladáskor mégegyszer nem'' csomagolhatók,
aJ
a kü poi tika szenzációja |ng||a ¿s Franciaország szövetséget kötnek
M& reggel közös angol-franoia jelentőst adtak ki, amoly bejelenti szövetséges szerződés megkötését Anglia éa Frsnciaország között a közeljövőben. B!úm frsncla miniszterelnök és az sngol kormány tagjai között lefolyt mejboszálós alapján ez a szövetségi szerződés volna az első egyezmény, melyet az Egyeseit Nomsetak alapokmányénak keretén belül hoznak létre. Az egyezmény célja, hogy megakadályozza Németország jövőbeni támadó szándékát, biztosítsa a békél és biztonságot.
A tárgyaló államférfiak felismerték, hogy a két országnak, melyet Németország 25 éven belül kétszer támadott meg, egyformán érdeke védekezni ujabb némeí támadás veszélye ellen és egyformán érdeke előzetes intézkedések megtétele, nehogy Németország gazdasági ujjdépité&e
éa megerősödése ismét veszélyeztetne a világ békéjét. Az angol és franoia kormányok megegyeztek abban, hogy Franolaország gazdasági újjáépítésére német szén bevitelére van szűkség. Európa újjáépítésének megkönnyítésére fokozzák a ruhrvldékl széntermelést. A hivatalos jelentós megállapítja, hogy sz angol ós frenoia kormányok között • tárgyalások során rendkívül értékes oszmeoserék folytak sok kérdésben, amey a Uét kormány kőzött megfogja könnyíteni a szövetségi, szerződés megkötéséi. Blum mn vlaoxatér Fárlaba, ahol a szövetségi szerződés megkötésének hír© megnőveMe t hőtan lemondani készülő kormány presztízsét, Chuman franola pénzögymlnlazier, aki jaíenlog Amerikában.tartózkodik, ugyenosnk
ür&mmtl hallott* a hétsülő nzVvefsété hirét és MjihnteUe, ho&y a francia kommunista párt ilrömmtl iámogati* as angol franci* eniente meévaiésmláuát. At angol-francia joitntéa kMxzé-nétele Hőit ugy Amerikát, mht OroBiomógol értesítették a sxüvslseg megkötésének tervúrőf, A Egyesült Nom«etek alapokmányának 62-lk pontja lehetőséget nyuji köloiönö* megegyeiéi megk&téeére a béke fenntartási oéijából, ennek nonban öiaahangbsn kell lenni n Egyesült Nemietek célkitűzéseivel ós politikai elveivel, Már régebben fennáll hsaonló 20 évűn tneriőde* Anglia.én Orotteorexfig, valamint Franelaorsiáo és Orosioruság kőiött.
Qyniús utolsó ténykodóao: liötfön aláírja u magyar bekeozerzödést
Niwyorfc, január 15 Byrnes volt ateeilkal köldgyral niazter hétfőn fppja víftrehujtanl u utolsó hivatalos; '' • külügyminiszteri ténykedését, amikor aláírja u olasz, magyar, román és bolgár békesztr-ződéseket. A békeszerződések hivatalos aláírására február 10-én kerül sor,,-de Byrnest felkérték, írja alá előbb. A békeszerződések szövegét valészinüleg ina hozzák nyilvánosságra. \
Szokalavszky tábornok, a német-srszági orosz zóna parancsnoka nagyjel6ntő8«gü nyilatkozatot tett
SzokoloTSzky tábornok, a németországi szorjét zóna- parancsnoka bejelentette, hogv a német zóna ipari termelését két-háromszorosára fogják emelni. Majd hozzátette, hogy a szovjet zónában beszüntetik az iparvállalatot'' további leszerelését, kivéve 7 szénbányát, amelyek felszerelésére a Szovjetuniónak feltétlen szüksége van a? újjáépítéshez folyó termőié« céljaira. A folyó termelésből fizetendő jóvátételt lénye--geson csökkenteni fogják ós a gyártott iparcikkeknek csak kis hányadát szállítják Oroszországba,
Ünnepélyes keretek ''kéztttt írják alá a bókoBzerződéaeket
A bétoezorzódósok aláírását ünno-WilyoB korotok között tartják mog iHny.Nlmn, A szorzódéeok utolsó péi-ounyaít ma adják át a z okmányok-íne«bizott államok washingtoni «iipiomtoiai képvisolóinok. A» amo-$l%mWztáriumhan kijelentet tók, hogy röviddel nz ünnepélyéé rwrizsi aláirás után a hók»-Bzerzódéseket, amelyekben az Egyesült Államok érdokelvo vannak, ratifikálásra az amerikai Bzenátus e''ó terjesztik.
Ma választ köztársasági elnököt Franciaország
A francia népi köztársasági mozgalom képviselői tegnapi ülésükön a köztársasági Sanács elnökét választották mBg. Champetier de Ribest választották rraeg a párt köztársasági elnökjelöltjéül. A liberális és radikális párt parlamenti csoportja elhatározta, hogy a mai elnökválasztás alkalmával Micbsl domanoeui» fog
Leyu|obb IAvir«ilok
A numzottíyük''skommunlsta, kin-gazdapárti es jmrasztnártl kópvitw-lói kiáltványt adtak ki a magvai'' néphez. A kiáltvány megállapítja, hogy- a parasztpárti kóp viselők a köztársaság ellenes összeesküvést mólyen elítélik és a bűnösök méltó megbüntetését kérik. Nom hajlan-dók eltürm semmiféle népollenes restaurálást és ez ollon a legerélye-sebben küzdenek.
A Magyar Parasztszövetség elnöksége Nagy Ferenc miniszterelnök elnökletével tartott ülésén mély felháborodással vette tudomásul, hogy az összeesküvés vezetői a Parasztszövetség felsőbb vezetőségének kijátszásával embereik révén befurakodnak a Parasztszövetség tisztviselői karába. Miután * Parasztszövetség az egész összeesküvést mélyen elítéli és''a bűnösök példás megbüntetését követeli és 6ögitségot kíván nyújtani, hogy a demokráciát megtisztítsák az ártalmas erőktől, az elnökség ugy határozott, hogy mindazokat a tisztviselőket, akik az összeesküvés szervezetének, vagy a »Magyar közössóg«-nok irabizonyitottan tágjai voltak, azonnali hatállyal eltávolítják, a szövetségből kizárják, a többi tisztviselőket padig állásuktól folfüggosztik.^Az olnöksúg parasztpárti tagjai Vtllaltákr hogv u tisztviselőket nolyottositik mindaddig. mig niogfölbldVdombkratlkus omboroket nom tudnak a tinztvlso-
lók holyóro állítani.
*- *
llletékos bolyról .kijolontotték,'' hogy gondoskodnak arról, raiazerint a fasiszta sajtótermékek jegyzékét tartalmazó füzíjtek a közöőságnek- a dohány tőzsdék bon a logsürgóaoblwn lendelkezéBie álljanak.
LAPZÁRTA UTÁN
Kitüntetik a legjobb fizikai:: és szellemi dolgozókat
Bán Antal Ipafügyl miniszter leiratot intézett a Szukezervezett«Tanácshoz eb a munkáltató érdekkép-viseletekhez, hogy az ipari vállalatok legjobb dolgozóit ée a legjobban működő bizottsági tagokat elisnuré-sévcl szándékozik kitüntetni, összesen mintegy 9Qü~ dolgozó részesül'' ilyen kittíntetísben, tekintet nélkül arra, hogy fizikai vagy szellemi munkás.
Farkasházi Arturnét, .a Lenk-féle összeesküvés egyik résztvevőjét, a nyomozás befejezéséig internálták
Az államrendőrség megyei kapitányságától nyert értesfllés szerint F&rkasházi Arturnéí, aki cselekvöleg közreműködött a Lenk-féle fasiszta összeesküvés megszervezésében, az ügy nyomozásának tartamára Budapestre internálták. Farkasházi Ar-turné volt az, aki vállalkozott arra, hogy a demokráciaellenesen dolgozó egyéneket a fasiszta szervezkedés cüjalra megnyerje és azokat egymásnak bemutassa. Értesülésünk szerint a Lenk folt összeesküvés ügyében a/budapesti katonai politikai osztály frujabb nyomozást kezdett.
Letartóztattak egy fegyvarrojtegetüt
A zalaoűorflRogi oondörsógnok tudomására jutott, hogy Orvos Józoof zalflogorszogi lakos, ongodóly nólküli fogvrort rojtofiet lakásán. Házkutatás alkalmával o fogyvort, ogy katonai Kolvéepuskdt, mog is találták Orvos lakásán. Letartóztatták és átadták az ügyészségnek.
Letartóztatták Mistétb Endre volt újjáépítési miRisztert
A belügyminisztérium hivatalss közlést adott ki, amely szerint Mistéth Endre volt újjáépítési és közmunkaügyi .minisztert a budapesti rendőrség államvédelmi osztálya a horthysta összeesküvéssel kapcsslatosaa ma kihallgatta, fóiutan beismerte, hogy a köztársaság ellenes Üzelmekben cselekvé reszt vett, elrendelték azonnali letartóztatását.
Vissza kell utasítanunk
. Magyar János nemzetgyűlési képviselő tegnapi lapunkban megjelent cikkének ezt a kitételét: »En a lisztpanamát csak azért hoztam elő, mert képzelem, milyen sajtója lett volna, ha történetesen kisgazdapárti" ta^ok lettek volna a panama, irányítói.«
Nem hinnénk, hogy a képviselő ur jól átgondolta a leirt mondatát, mert nem hisszük, hogy tudatosan valótlant állítana. A Zala szerkesztősége, bármilyon pártálláeuak is annak tagjai, amint átlépik hivataluk küszöbét, mogszünnok pártemberek lenni és csak ogyotlon cól vezeti őkot: az igazság ós-ozzol kapcsolatban a közösség úritoké. Aki lapunkat ismeri óu ozt a tényt kótségbo vonja, uz rosszhiszemű.
Mi voltunk azok, alcilc 1Ö4Ü .november ,12-lki ''számunkban, tollát , óval a íjzövotkozetl lisztpanama. ki-íattanáHa oJótUJiajw oikkbon hívtuk ol Illótól«* tónyozok figyelmét, hogy »Valami baj van Nagyítani/,sa IImzi-oüiUúhu körül«. K cikkünk nyomán dr. Papp Andor főispán klmólotlon vizsgálatot indított, aminők özütaity-szorü kövotkozmónyo volt aztán /i özöyotkozotl llsztimnama foldoritósu, amit a Zala szintén olsónok már doc^mbor 4-iki számában közölt.
Közöli pediy HövvhkcC ¿8 sz<i~
mokkái, neműit et nem hall* * gatva, még akkor nem, amikor
az igaz8Úgiiayi katósúgok a nyomozás érdekében egyenesen
megtiltották az események publikálását.
Nem kíméltünk és nem kímélünk a jövőben sem senkit, aki a közös> ség érdekei ellen .vét és mint eddig is, ugy ezután is követelni fogjuk azok felelősségre vonását és a legszigorúbb megbüntetését. Nem hallgatunk el egyetlen nevet sem; ami a mostani uzsorabirósági tárgyalás folyamán könnyen lekontrollálható.
Nem tudjuk tehát, miért képzeli a képviselő ur ezek után, hogy más sajtót kapott volna a lísztpanama, ha történetesen abban kisgazdapárti vezetők lottok volna? Nem, képviselő ur! Az igazságot csak egyféleképpen lehet megírni. J)e egyféleképpen lohot megírni azt is, aki az igkzság ellen vét, lett légyen az a munkáspártok bármelyikének, vagy a Kisgazdapártnak tagja.
Do kijolontését azért is órthotót-lpimok találjuk, mórt önnok kell logjobban tudnia, hogy a Kisgazdapárt leküldött ciklcoit soha vissza nom utasítottuk, sót ómxm oilon-kozőlog, mi voltunk azok, akik i''ol- • kértük Onökot, hogy • gyakrabban tisztoljonek mog bonnünkot Írásaikkal. Nom lohot vitás On olőtt som, hogy lapunkat a jegtisztább koalíciós olvok alapján-a domokriu-ia jegyében ezorkosztjük, őrről ux útról eddig lo nom tértünk ós nom térünk lo ozután sem. Emlékozotóbo idézzük, hogy óppan ugy, mint a munkáspártoknak, az On pártjának is felajánlottunk egy munkatársi íróasztalt özerkesztőségünkbon, amivel azonban sem a munkáspártok, som Önök élni nem kívántak. Ezt mi jogosan a bizalom jelének vettük.
Hisszük és reméljük, hogy képvi-seelő ur a szakszervezeti titkarral ■ fennálló személyes ellontétét ozon-tul nem használja fel arra, hogy lapunkat igazságtalanul megtámadja,, sőt elváriuk, hogy ezt a támadást ie reparálni fogja.
Zr&M''A
Elnapolták a lisztpanama tárgyalását
Csepregi Zoltánt „a körlevél" ügyében tisztázták az uzsora-biróság tegnapi tárgyalásán
HIREK
A nagykanizsai törvónyszók uzso-rufauiúess dr. Álimissy UvuJa tor-vótiyszéki tanácsi)lnök olnüklósóvoi lOifuap dájölött folytatta «• lisztpa-nauia vádlottjainak kihallgatását. Mindenekelőtt azonban még Kroft-•hoz ós Jakabhoz intéztek kérdéseket. Kreft kijelentette, hogy egy alkalommal, uz időpontra nom emlékszik, telefonon 1 elhívták és arra kérték, hogy u azúbanforgú sutodét t&tóa el lisiltal, mwrfc a pékség fennállása a doJgozók szívügye. Ezt « kérelmet még Hegvi János, Csepiegi Zoltán és Cziboly Peienc is megoro-sitették. Ivijelentette Kroft. hogy ez a telefonhívás még aa elmúlt év első felében történhetett és a kiutalt hatósági lisztre vonatkozott, amiben akkor tennakadás mutatkozott.. kab Istvánhoz abban az irányban intéztek kérdést, hogv- igaz-e" az, miszerint az illegálisain beszállított liszt minden kilogrammja után 10 fillér részesedést kapott fuvardíj címén. Jakab ezt tagadta, a szembesítés során azonban Kaszás ezt a szemébe mondta. A szembesítés eredményre nom vezetet^
Az uzsorabiróság ezután a malomtulajdonosok kihallgatását kezdte meg. Elsőnek Gottlieb Józaefot hallgatták kí, aki tisztázta Csepregi Zoltán szeiepét ebben az ügybon. Kijelentette, nogy a Jakab által fölemlített hivatalos körlevél még az elmúlt év májusában kelt. Ellnek a régi fölhívásnak azonban augusztusban, amikor a lisztforgalmat megszigorították, már"" nom tett elogot és hatósági kiutalás nélkül egyetlen alkalommal som adott lisztüt a szövetkezetnek. Elmondotta, hogy amikór őrizeti» vették őket, Víg István lebenyei malmos megkérdezte Kaszástól. hogy miért keverte ókot is bek> obbo az ügybe. Kaszás okkor kijelentette, hogy ezt azért tottc, mert nem akartak lisztet adni nekik. A biróság''élótt Kaszás ozt megcáfolta és kijelentette, hogy ő csak mentette magát, amikor a malmosokat is felemiitette, mert különben sikkasztással vádolták .volna.
Vig István letenyei malomtulajdonos beismerte, hogy egyetlen alkalommal adott Kaszásnak 7 mázsa iisztet a hivatalos nagykereskedői áron. Ezt a iisztet azonban a saját készletéből vette el, nem pedig a hatósági lisztből.
Kiss Pál kisrécsei malmos elmondta, hogy ó is csak egy alkalommal adott lisztet a szövetkezetnek, de kimondottan csak azért, mert Kaszás internálással fenyegette meg. 0 is a saját készletébői adta a (lisztet maximális áron.
Hirschler István füzvölgyi malomtulajdonost azzal fenyegette meg Kaszás, hogy elvéteti tőle a malmot, ha nem ad lisztet. Azonban ő is, mint társa, kijelentette, hogy lisztet nem ad neki.
Zsohár Gyula zalamenenyei malmos szintén fenyegetésre 20 kiló finomlisztet és 40 kiló tésztalisztet adott Kaszásnak. 0 azonban már. nem a hivatalos áron adta ol a lisztet, mert azt mondta'' Kaszásnak, hogy annyit adjon a lígj^rt, amennyit, akar. Kaszás pétiig a finomlisztért'' 40 forintot, a .tésztalisztért nődig 1.20 forintot adott. Zsohár pedig ott kövotto ol az árdrágítást, hogy nem utasította visz-sza a Kaszás által felajánlott öbz-szegot.
Balogh István sormási malmos mindent tagadott és visszavonta a rendőrségen tett vallomását.
Kőhalmi István magyai-szerdahelyi malomtuLajdonos is visszautasította . azt, miszerint ő adott volna el Kaszásnak lisztet. Kijelentette, hogy egy alkalommal volt náluk Kaszás, ő azonban nem adott neki lisztet, mire az a segédektől kórt és kapott valamilyen mennyiséget, melynek árát nem tudta. A vádlott malomtulajdonosok közül egyedül dr. Szabó István sormási malmost nem hallgathatta ki a biróság, mert az súlyos betegen a kórházban fekszik.
A három pékmester vallomását hallgatta meg a biróság ezután. Oosszy Károly, Farkas Károly ós Szabó István'' pékok azzal vannak vádolva, hogy Krofttól hatósági kiutalás nélkül szerez^dí^ be lisztet. Mindhárman kijeleaícvték, hogy már régebbről voltak kisebb hiányaik, amelyek rajtuk kívül álló okokból következtek be és azokat szerették volna hely lehozni. A lisztet azonban hivatalos"úron vásárolták. Dr. Gáspár biró kérdéBére kijelentették, hogy a lisztet 84 fillérért szerezték be, bár ajinak rendeletileg megállapított ára 76 fillér. A biróság megállapította, hogy a különbség azért allt fenn, mert a hivatalos árhoz a város hozzájárulásával a fuvardijakat is hozzászámították.
A vendéglősöket hallgatták ki ezután. Szever József, Pénzes Antal, Mózes Ferenc és Keresztesi Géza kijelentették, hogy a vásárlásokat nem ők bonyolították lo, mert olyankor általában nem tartózkodtak yon-déglátóüzemükbon. További kijelentésükhöz csatlakozott a Muskátli főpincére, Potocsek Ferenc és Tuboly Gyula kocsmáros is, amely szerint csak kevésszer vásároltak a szövetkezettől és akkor is általában a nieg-ongodett áron.
Délután a megidézett tanuk kihallgatását kozdte mog az uzsorabiróság, akik közül elsőnek Nováczkv Gyuláné vallomását hallgatták,mog. Nováozkvné a kiutalásokra vonatkozóan tott vallomást. Utána a közellátási hivatal vezetőjét, Korcmcsy Endrét hallgatták ki, akit ssombositottok Kaszással. Koiencsy határozottan tagadta, hogy Kaszásnak azt a kijelentést tette volna, miszerint az illegális lifcfztváaárlások folott szomot hunynak. Kaszás ezt a kijelentést újból mogerósitetto. Tegnap kihallgatták még dr. Kovács, László ügyvédet, aki a szövetkezei megalakulására vonatkozóan vallott. •
Ezután még több tanút hallgattak ki, majd mind a vád, mind a.védelem képviselői a bizonyítás kiogészi-tésót kérték az uzsorabiróságtól és több tanút jelentettek be. Az uzsoratanács a bizonyitáskiegészitést elrendelte egyrészt a bejelentett tanuk kihallgatása miatt, másrészt a szóvetkezet üzleti könyveinek könyvszakértő által történendő felülvizsgálása miatt. -
Az előzetes letartóztatásban lévő vádlottak közül Bchultheisz-. Lajost és Jakab Istvánt szabadlábra helyezték, a többiek előzetes letartóztatását azonban továbbra is^fenntartotta a biróság.
Mint az államügyészségtől értesülünk, a főtárgyalast valószínűleg még ebben a hónapban megtarthatják és akkor már a jelenleg kórházban lévő dr. Szabó sormási malmos is a biróság elé állhat. i —
A szerelem nem tréfa
Az Universal ma bemutatandó vígjátékának főszerepeit Ireno Duu-ne és Róbert Montgomery alakítják. . A kacagtató film meséje a kövot-kező: Nancy, miután húgát férjliez adja, Newyockba megy, nogy mint operaénekesnő karriert csináljon. A vonaton azonban egv férfi, Stoyo megcsókolja és ez egészen felzavarja a lelkiállapotát. Nowyorkban többször találkozik ötovévol, de uz nem akar tudomást venni róla. b''tovo öccse látva Nancy csalódását, megkéri a lány kezét, aki boldogan mond igent, hogy folodjon. Házasságot kötnek, ami jól indul, do ogy alkalommal Nancy megcsókolja Stevet és ebből botrány losz. Tommy, a fér] katonának mBgy. Egyszer megpillantja az opera kórusában a feleségét. Elkisérí és Bzakitani akarnak végleg. Steve is megjelenik, akit Tommy leüt. Közben azonban kiderül, hogy ''Nancynak gyermeke született és igy boldogan indulnak eí a komoly Het felé.
Elnézést kell kérnünk
olvasóközönségünktől, hogy lapunk a megszokott négy oldal helyett egykét napig kénytelen csak két oldalon megjelenni. Nem a ml hibánk, meri ugy a kiadóhivatal, mint a szerkesztőség mindent elkövetett, hogy a papiros még Idejében megérkezzen és a lap megjelenésében ós terjedelmében fennakadás ne következzék be. A tájé-koztatásügyi minisztérium Idejében kiutalta részünkre a szükséges papírmennyiséget, Itt nem is lett volna hiba, de az Anyag- és Arhlvatal, mint közbeiktatott szerv oly nehézségeket okozott, hogy a gyárak az előre kifizetett papirt nem tudták időben elküldeni. Reméljük, hogy egy-két nap múlva újra négy oldalon jelenhet meg a Zala és papírhiány miatt nem fordulhat többé elő a lapterjedelem megszükitése. _
- Rendkívüli közgyűlés
Kiskomárom és Vidéke Községi Hitelszövetkezet 1947 január 19-én délután 2 órakor saját helyiségében rendkívüli gyűlést tart. Tárgy : Hova csatlakozzuiik: a Pénzintézeti Köz-
Sinthoz, vagy az Országos Központi itelszövotkezothez? Az igazgatóság.
- Meghívó
A Nagykanizsai VI.—VII. ker. Keresztény Fogvasztási Szövetkezőt 1947 január 2ö-án tartja mog 48. évi rondoa közgyűlését a Nagy rácutcai oLomi iskolában, melyre az üzlotréBztulajdonosokat ezúton mog-hivja az Igazgat óság. (Zárszámadások megtekinthetők Vajda Forenc pénztárosnál, Felsötomotó-utoa fi. szám alatt.)
-- KOKSZ fctizloinóny
Azok a KOKSZ-togok, akik a keddi beszámolón nom tudtak mog-jolonni és az uj, illót ve rendelet szo-rinti^Tfözmunkaváltság kivetéssel nincsenek) tisztóban, forduljanak irodánkhoz felvilágosításért. Vezetőség.
ÉÉB Mii» ÉÉH HIÉI
tánc
a Centráiban
A rádió pénteki műsera
Budapest l. 6.80 Falurádió. T Hírek. 7.80 Keggeli zene. 8.15 Szórakoztató zene. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, hiiek. 12.15 Magyar nóták. 14 Hírek. 15.15 Rádióiskola. 16 A Zeneművészek Szabad Szakszerveze tének műsora. 17 Hirek. Szakszer-^ vezeti tanácsadó és hiradó. 17.25 Vöröskereszt közlemények. Sporthírek. 19 Téli szerenád. Zenés összeállítás. 19.40 A Filharmóniai Társaság zenekarának hangversenye. 20.45 Hirek, sporthirek. 21.55 Hírek és krónika oroszul. 22.05 Hírek. 22.80 Egyvelegek. 28 BBC ajándék-lemezek. 24 Hirek. 0.10 Hírek és krónika franciául és angolul.
Budapest II. 17 Tánczene, lfe Hiiek. 18.05 Skandináv muzsika. 19.80 Falurádió. 20.80 Rudié szabadegyetem. 21 Hirok. 22.15 Kamarazene. .. ■
—Tnspekoiós gyéiyazertár ma:
,Fekete Sas" gyégyKcrtSr, FS-ut. 6. j
A Muskátli hangulat-termében
■Inden est«
Koráik« Vilma éa
Ssamosy Mlu
énekesnők szórakoztatják a közönséget. Kitűnő seae. Tánc. Hanfulat.
Szombaton és vasérnap reggel 4 óráig nyitva.
Szíves pártfogást kér
KeresBtsei Oésa
Htl widéflMs,
BÚTORT
legjobban ós legofoióbban
vásárolhat
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Ft 1.800''--„ 2''800''—
Tömör hálószobák . Szép sima hálószobák
Finom kidolgozású hálók „ 3.800--
Komblnált szobák . . „ 3.800--
Konyhabutorok, székek, kérpltoibutorok
nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
76 _ ____.
Magyarországot is felveszik az uj UNRRA-segélyben részesülő országok közi
Az UNRRA az Egyesttlt Nemzetek segélyező bizottságánál bejelentette, hogy elszámolása után, amely júliusban lesz esedékes, a támogatásban részesülő 12 országnak még legalább egymilliárd dollárra lenne szüksége, élelmiszer és iparcikkek bevásárlására. E bejelentett orszá-gok közölt van Magyarország is.
Hirdetmények
A gazdálkodókat, a beszolgáltatásl köteles-aéRtU teljesítéséről f évi február lió l ével a nyilvántartó hatóság leszámoltatja A* fl gazdálkodó, aki lebruár Mg gabona-, burgonya- és o njosmsg-beszolgáltatási kötele-zsttiégének eleget tesz, jutalomban részesíti A Jutalom összege gabonakllogiamsion-ként 5, 10, 15 fDlér, mely nz szerint lisz megállapítva, amilyen mértékben n gazdálkodó beszolgáltatásl kötelezettségének eleget tett. Az a gazdálkodó pedig, aki í be-szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget, pénzbírsággal lesz sújtva. A pénzbírság mérteke minden nem teljesített gabona-kilogram után 1 forint.
Felhívom tehát a gazdálkodókat, akik be-szolgáltatási kötelezettségüknek ezldeig nem tettek eleget, f. évi február hó l-ig kötelezettségüket tellesltsék, mert február 1-Je után a mulasztások mtatt súlyos pénzbírsággal lesznek sújtva. 88
Felhívom mindazon 1924. évben született Ujakat, akik sem az 1945. évi február havi fősorozáson, sem az ezt követé utó-sorozások valamelyikén nem Jelent meg. hogy 1947. évi Január hó 18-án. d. e. 8 órakor a Teleki-uti Dózsa György laktanya ban sorozáson Jelenjenek meg.
Polgármester.
A Szociáldemokrata Párt Piőmozgalma
folyó hó 16-án d. u. 6 órakor
* Szocdem. Párt helyiségében
NŐNAPOT tart,
melyre mindenkit szeretettel vár
a vezetőség.
VÁROSI MOZI
CaStSrtSktdl vasárnapig
nagy amerikai filmsiker:
SZERELEM NEM TRÉFA
Irene dunnf., Robert MONTGOMERY HIRADÓ.
ElésMiok kimapBkvn 5,7, vasflraap 3.5.
—mám
APRÓHIRDETÉSEK
Pnplanlcpedfik eladók. BSvebbet Kölcsey-loa 17., első ajté az udvariján._______________«
utoa __ ____________________
Eladó 1 drb. pánoéísMkrény Ady ß.-ut 4. sz.
Kősót kis és nagy tételesben Bazjé
darál Teleki.wt 4. alatt.___________, J±
Perfakt gépírót alkalmaz «IM vállalat. Férfi elönyoon. Ajánlat Z«1* kladóhivi,fl15 Iához adandó „Ovors'' Jeligére. 95
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Boncra Sterkesxtöséfl ¿3 W.déhtvaUl: Tele,®° 31
Kiadja a Nemzeti Blzrttaéf, Naaykanlm Szertesztésért és klníaaért felel Beneze Jwi Nyomatott e .Közgazdasági Sr^Nafly-icenhsa'' njorndajSban KagykanlM&n.
Nyomdáéit felel: aáay -Kéroty.
113a évfolyam. 14. &aám.
Nagykanizsa, 1847; január szombat
Ára 4© ffUér.
A Kisgazdapárt politikai bizottsága a horthysta összeesküvés ügyében 6 képviselő ellen rendelte el a vizsgálatot. Ezek Vörös Vince, Vatay László, Horváth /ános, Gyulai László, Hám Tibor és Kis Sándor.
"QP
Bársonyszékből a íapriccsre
A magyar l£özYól»m«ny megdöb-l.enva álf a granginyoh fordulat előtt, amit az utóbbi napokban leleplezett fasiszta ós horthysta ösz-szeeskÜYés drámája produkált. Amióta magyar felelős'' minisztériumok intézik az ország sorsát, ilyen szalto-mortáléról nem emlékeznek meg történelmi feljegyzések.
A tegnap bársonyszékéből a ma börtönpriccsére való halálugrás olyan politikai cirkuszmutatvány, amire minden bizonnyal felfigyelnek majd a külföld világot irányító politikai uréTláj is.
A magyar'' "artista mindig világhírű volt," de ilyen attrakcióval mug sohasem szolgált. Mistéth Endre megdöntötte az eddigi összes rekordokat/és ha a rendőrség államvédelmi osztálya nem lett volna elég szemfüles és elővigyázatos, akkor ez a miniszter ur a "halálugrásában magával rántotta volna ezt az országot, amit eszmetársaival együtt, nem is olyan régen már egyszer a sir szélére lökött. A miniszter ur ugy-látszik azonban tulkorán ivott a medve bőrére — amely ezúttal a magyar parasztságot, a magyar mun kásságot, a vállalatok kiuzsorázotl és proletár sorsba lökött magyar haladó értelmiségét jelentette —, mert mint a jelentésük mondják, az elmúlt napokban a jtfgász bálon 6000 forintot mulatott el es barátai esz-méletlenségig ittas állapotban vitték haza. Másnap a Casanova mulatóban _ mutatta mog az ujjáépitési miniszter ur, hogyan koll egy általuk rom-badöntött országot" újjáépíteni, mert itt is éppen ugy, mint a jogászbú-. Ion, egyetlen éjszaka ogy dolgozó 3 éri jövedelmét mulatta el.
Magánügye lenne ez a miniszter urnák, ha nem egy lerongyolódott ország ujjáépitési minisztereként követte volna el akkor, amikor dolgozó munkás alárendeltjei félbérért, de dupla árak mellett végzik ország-építő munkájukat. A bibliai szamaritánus eszközeivel jó példát mutatva kellett volna élnie, nem pedig pezsgő mellett a Casanovában. Magánügye akkor lenne ez a miniszter umak, ha az elpezsgőzött> összegeket nem ¿. munkásság izzadná ki közmunkaváltság és ha-son ló Váltságok cimén, ame • Iveknek százmilliós összegö ; fölött teljhatalmú .úrként nem az újjáépítési miniszter ur diszponált volna. Magánügye lenne a miniszter umak, ha nem bizonyosodott volna be, hogy 10; 12 és 15 millió forintokat adott az újjáépítés megindítására olyan fasiszta és félfasiszta .vállalkozóknak, akik a mérnök szakszervezet megállapítása szerint még 500.000 forintos megbízásra sem voltak jók. Igy aztán nom kell csodálkozni azon, hogy néhány hónap alatt'' levegővé vált az.a'' hatalmas összeg, amit az egész ország dolgozói fizettek be nehez munkával megszolgálva az újjáépítés céljaira.
Mistéth Kndrc ujjáépitési eredményei azonban nom lekicainylendők. A* demokrácia lassan épülő betonfalába beépítette & horthysta rendszer visszahozását előkészitő »hetes .bizottság« által kijelölt fasisztákat, hogy" a magyar dolgozók pénzének segítségével ''pusztítsák el azt a demokráciát, amit hősi époszba illő könnyel, keserűséggel és vérrel építettek fel. ;
• Távol áll tőlünk'' a szomorú eseményekért a Kisgazdapártot - kollekti/ féielőssé tenni, de nem hunyhatunk szemet azok előtt a jelenségek előtt, amelyek éppen a párfc jobbszárnyából kimaulré sálandóan irritálják/ pót
A szociáldemokrata Vincent Aurlolt választották meg
a francia köztársaság elnökévé
Párizsban tegnip fényárban uuott az Elysée-palota, a mindenkori franola köztársasági elnök székhelye, amint a teret és atoákat ellepd tömeg üdvrivalgása közepett az ujonnsn megválasztott köztársasági elnök odahajtatott
A IV. köztársaság első elnökévé Vincent Aurlolt, a francia nemzetgyűlés elnökét, a köztársasági tanácsnak és e nemzetgyűlésnek Versaillesben tartott együttes ülésén abszolút szótöbbséggel választották meg.
fogad li k , b.,0,d.l0n,
Londonban a négy külügyminiszterhelyettea ma újból tsnáoskozlk. A tegnap megtertott értekezleten
!,ilat4n0ltAk'' h0w°y fel"óJh^ a,hlt ®r82áflot» «melyek eddig jelentkeztek mint érdekeltek az osztrák béke ügyében hogy jövő héten terjesszék elő indítványaikét. Héttőn elsőnek Lengyelországot hallgatják meg, azután következik Hollandls, Jugoszlávia, Ausztrália, Dél-Afrika .és Kanada. A tegnapi értekezleten véleménykülönbségek merültek fel, milyen módon hallgassák meg a német békeszerződéshez hozzászólni jegosu t 18 kisebb szövetséges hatalmat Ezt az ögyet ma ujbdl tárgyalás alá veszik. Az érdekelt hatalmak, az eddigi nézet szerint, a Németország ellen Irányuk ügyüket írásban terjesztik a külügyminiszterhelyettesek
• {• A Vf. feupi? °Lmfl beJlf ap 8"r,nt ?paak külüaymlniíztor a belga parlament külügyi bizottságának ülésén kijelentette, ho|y Belgium gyenge központi kormányt kiván Németországban, de erős hatáskörrel felruházott helyi hatóságokst, továbbá a szövetségesek iranyltása alatt álló egységes gazdasági életet.
Egy másik ielentés szerint a külügyminiszterhelyettesek rövidesen tárgyalás alá veszik a négy _ nagyhatalom, Anglia, Franciaország, Amerika és a Szovjetunió áltat elkészített Ausztriára
vonatkozó négy szerződéstervezetet. Az angolok tegnap már magegyeztek a régi osztrák bóketervezet módosításéban, mig Amerika telleson ujat léptet a régi helyébe. UJ tervezetet dolgoznak ki a franola és orosz bizottságok Is. A külügyminiszter-helyettesek most fogalmazzák az Auaztriának szóló meghívást a békeórtekezlétre. A linzi rádió értesülése szerint dr. Gréber miniszterelnök vezetése alatt rövidesen Londonfcs Indul az osztrák detegáoló Jugoszlávia területi követelései kiterjednek Karlnthla és Stelerország egy részére. A főbb városok közül Klaaen-furtot és Vlllaöhot követelik. *
Norvégia hajlandó a Spltzbergákat katonai célra átengedni a Szovjetnek
'' Oszló, január 16 A norvég külügyminisztériumban
• tegnap kijelentettek, hogja hajlandók
• engedni a Szovjetunió óhajának a Spitzbergák ( katonai célokra való felhasznalására vonatkozóan, ha a többi hátalom is ^hozzájárul ehhez. Ebből a célból szükség lenne az 1920. évi szerződés átalakítására, amelyet akkor kilenc ország irt alá, köztük Nagybritannia, az'' Egyesült Államok'''' és'' Franciaország. i£z '' 51 szerződés arra kötelezte Norvégiát, hogy nem létesíthet haditengerészeti
. támaszpontot a Spitzbergakon és más államoknak se engedje meg azt.
Móiotov a lengyel választásskrél
■Moszkva, jánuár 17 A moszkvai rádió Ismertette Mo-lotov külügyminiszter válaszát a lengyelországi választásokkal kapcsolatban küldött amerikai- jegyzékre. Á válasz lényegében a szovjet^kor-mány .nem ért egyet az amerikai'' jegyzékben foglalt vádakkal, melyek szerint a lengyei kormány megszegi a szabad és akadálymentes választásokra vonatkozó rárótt kötelezettségekét. A szovjet kormány nem lát alapot, hogy bármilyen lépést tegyenek a lengyel- kormánynál küszöbön állé választásokkal kapcsolatban és Így beavatkozzanak Lengyelország ügyeibe azqk a- hatalmak, akik a jaltai és potsdami egyezményt aláirták.
Churchill elnököjt az Eurépai Egyesült Államok eszmei elfsgadásának első aiesén
1 London, január 16 Ohurchi IJ. elnöklete alatt London-ban ideiglenes bizottságot létesítettek az Európai Egyesült Államok . eszméjének elfogadasára., A bízott-''
egyébként a nyomozó hatóságok számos házkutatást tartottak. Az összeesküvéssel kapcsolatban » belügyminisztériumban ujabb jelentést adnak ki. Hir szerint felszólítják a külügyminisztériumban levő azokat
ságba''n valamennyi politikai párt kiküldöttje résztvesz, valamint az egyházak képviselői. A tegnap kiadott közlemény- szerint- Európának ol kell fogadni az Európai Egyesült Államok eszméjét, ha továbbra is fonri akar.''maradni. A bizottság, világszervezetté nőne az Egyesült Nemzetek alápokmánva értelmében ■ és szoros együttműködést kell kiépíteni a Szovjetunióval és az Egyesült Államokkal. -
Legújabb táviratok
Gyöngyössy János kllügyrhlnisz--ter Csehszlovákia budapesti képviselőjének átadta a magyar kprmány válaszát Csehszlovákia január 7-iki jegyzékére. A válasz közli azokat a módozatokat, amelyek elősegítenék a megegyezést a két ország kézött
függőben levő kérdésekben. . -*
A szlovák hatóságok . január 15. óta a párkányi- járásban 5 községből, a vágsellyei járásban 1 községből, a galántai járásban 1 községből, a somorjai járásban 2 községből deportáltak magyarokat.. *
Kormányrendelet szerint a kereskedelmi és iparkamarai választásokat legkésőbb jnnius 30-ig kell megtartani.
• Csütörtökön a''Ganz hajógyár kiküldöttei keresték fel Nagy Ferenc miniszterelnököt. Mivel a. miniszterelnök a köztársasági elnöknél tartózkodott, helyettese, Balogh István államtitkár fogadta A küldöttséget. Azt kérték, hogy az összeesküvésben résztvevőket végezzék ki. Balogh István államtitkár, kijolontotto, hogy • az .összeesküvők első csoportjának nyomozási .ügyét befejezték ós ennek eredményeképpen 10 képviselőt állítanak & biróság elé. Csütörtökön
a gyanúsított személyeket, akik külföldön teljesítenek diplomáciai szolgálatot, hogy azonnal függesszék " fel őket állásaiktól és utasitőak őket, hogy február 10-ig jelentkezzenek a külügyminisztériumban. Ezek a következők:, Hóge János a párizsi követségen, Szabó - Tamás londoni követség, Gellért Andor Milano, Monti Ferenc és Sós Géza Genf,
Hónai Ernőné Kóma.
*
A belügyminiszter a Nyíregyházán megjelenő Szabolcsi Kisújság cimü napilapot 2 napra, a -Győrött mgg-• jelenő DíK Újság cimü napilapot 3 .napra betiltotta az ország belső
rendjét veszélyeztető cikke miatt. '' #
. Szerdán házkutatást tartottak Péter .Ernő OKH igazgató lakásán, ahol az egyik szekrény titkos - rekeszéiben megtalálták a Magyar Közösség felszabadűlás előtti teljés irattárát ■ és néhány felszabadulás utáni akcióra vonatkozó utasítást. Az iratok között volt'' a Magyar Közösség felszabadulás előtti teljes névsora is.
Az összeesküvéssel kapcsolatban az államvédelmi osztály őrizetbe vette Imre''Lajost, a Független Ifjúság főtitkárát és házkutatást tíirtott
a ^Parasztszövetség székházában.
*
^ Mikszáth Kálmán születésének 100 éves évfordulója alkalmából a kultuszminiszter csütörtökön nyújtotta át ünnepélyesen nyolc magyar Írónak a Mlkszáth-emlékérmet. Ezek Füst Milán, Illyés Gyula; Kassák Lajos, Tamási Áron, Laczkó Qéza, Maray Sándor, Nagy Lajos és Ter-''sánszky Józsi Jenő, Az irók nevében a kitüntetésért Laczkó Géza
mondott köszönetet.
*
Moíotov külügyminiszter első látogatáson fogadta Pirus herceg iráni nagykövetet és meghatalmazott minisztert. •
vnszélveztetik a dolgozó Magyarország létérdekeit, Mi mindig meghajtottuk zászlónkat a- Tildy Zoltánok és Nagy Fenencek által inaugurált ''demokratikus politika előtt, de tnélyfőgsewi elitéiták azt e- demagó-
giát, amivel a Vidoviesok,'' Gyulavak, Kovács Józsefek, dr. Reicher-Endrék, Saláta Kálmánok és a. többiek állandóan fertőzték & sulvos- "betegségből még fel nem gyógyult magyar tárwbd*lmat.
S. A. S. ankét a polgármesternél
Tegnap délután 4 órára hivta össze a polgármester azt a .bizottságot, amely hivatva lesz a köztársasági elnök hitvesének és a népjóléti miniszter védnöksége alatt meginduló páratlanul nagyarányú segitő akciót Njgykanizsán megszervezni és lebonyolítani. A bizottságbah hélyet foglalnak a közhivatalok vezetői, a pártok megbízottai, az egyház vezető egyéniségei, a társadalmi egyesületek '' elnökei, valamint mindenki, aki bármivel is hozzájárulhat az áldozatos munkához.
A mozgalom elnevezés, Siess, Adj, Segits 1 nem egyéb, mint a magyar nép összefogása, a hadifoglyok, kórházak, tüdőbetegek megsegítése. Mindenki csatlakozik ehhez az ösz-szefogáshoz, aki egy a magyar társadalommal.
Siess! — Hadifoglyaink jönnek!
Adj! — Kórházaink szegények!
Segits! — A tüdővész pusztít!
Ezek « jelmondatok összefogást sürgetnek, a megoldásra váró szociális és közegészségügyi feladatok súlyos kérdéseinek megoldására.
A legégetőbb és az embetiség életében ma már nélkülözhetetlen vasút és''^posta, gyárak és* hidak, állami pénzen szorgahses munkáskezek folytán legnagyobbrészt felépültek. Ez még mind nera elég. A munkához erő kell.- Erőt pedig az egészség adja. Az ország akkor <^rős, ha közegészségügye fejlett.
Elpusztított kórházainkat ciupán állami támogatással nem tudjuk újjáépíteni,—bereidezni és fenntartani. Ehhez a társadalom mináen rétegének áldozatkészségét kell igénybe venni.
Hadifoglyaink jönnek haza. Lelkileg és testileg sokat szenvedett embertársaink reményekkel tele szemeikből csak akkor nem lesznek keserűen hulló könnyek, ha a lej szükségesebbekkel hazaérkezésükkor ellátjuk Őket.
Van érző szivad? Nyisd aeg erszényedet! Adj, hogy adhassunk! Siess, hogy el ne késsfink!
— Köszönet
A Szociáldemokrata Párt Nőmozgalma ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a népkonyha -javára rendezett í. hó 11-lkl mű-soros estélyuk sikerét búrmiképpen előmoz-dltották. Köszönetet mond elsősorban az összes szereplőknek, közreműködőknek, a háziasszonyoknak adományokért és segítő munkásságukért, a női VB tanainak a rendezés körüli fáradozásaikéjt, a SZiM-gárdá-Jiak lelkes és eredményes technikai segítségükért, Kósa és dr. Németh kertészetnek az izlésss, szép dekorációs munkáért, a MAORT-nak készséges segítségéért, a Weiss-üveges cégnek, a Gere sütőüzemnek, a Misz-sziósháznak, zeneiskolának a rendezés sikerének előmozdításáért, a Za!a szerkesztősé; gének támogatásáért; Gém Imre színművésznek a törpék tánca betanításáért,'' Kardos Józsefnek a maszkirozásért, Neumann fényképésznek a propagandamunkában való közreműködésért. — Köszöni a Nőmozgalom a felülfizetéseket és minden segiíséget, minden jószándékot.aml mind hozzájárult ahhoz, hogy a Népkonyhának 800 forintot fltítak átadni a tiszta jövedelméből. Rendezőség; '' .
láli
Centrálb&n
VÁROSI MOZI
Pástok, ssoabat, vasárnap
nsgy amerikai ''filmsiker:
SZERELEM NEM TRÉFA
Ircnc DUNNE, Róbert MONTGOMERY
kteuipsken &, 7, vasárnap & S, 74i»r
Népellenes bűntett miatt hathavi börtönre Ítélték Unger-Ullmann Eleket.
A néj)biróság dr. Bóres-ronticsn tognap. tárgyalta Unger-UUjtuum, lOlok nagykanizsai vaskorpskódő íVtfp^ ol lenes bűnügyét. Mint ismerftós, a népügyészsog azzal vádolta Ungor-rilmannt, liogy a zsidótörvényük élct-l>olér>to után könyörtelen hajszát indított társa, Tótn József ollon, akinek felosógo. zsidószármazásu volt. A. hajsza eredményeképpen Tóth kivált a cégből. Unger-üllmajui azonban, a vád szerint, nem hagyott fel volt társa üldözésével, hanem'' 1948 januárjában ft vevőihez küldött .naptárához egy körlevelet ma&tékelt. a mely pinten Tóth ésJaKséga ellen irányult. A népügyészség állaspontja szerűit Unger-Ullinann ezzé1 a körlevél lei kimerítette a népellenes bűncselekmény kritériumát, amennyiben a demokráciaellenes hírverés szolgálatába állott. ~ . •
Unger-üllmann Elek a népbiróság olőtt tett vallomásában kijelentette, hogy a vád tárgyává tett körlevelet ''nem a faji .gyűlölködés célzatával irta,
o mert az, mint elismerte, a közte . " .cs ,Tóth között lévő versengés •egyik tisztességtelen fogása volt'' Vallomásában hivatkozott arra, hogy szétválláspk kényszer hatása alatt történt, -mert az An}-aghivatal nem volt hajlandóv nekik vaskiutalást adni. Tagadta, hogy Tóth ellen hajszát indított volna. Hangoztatta, hogy sohasem volt antiszemita beállítottságú és mindig demokratikusan gondolkodott.
Első tanukónt Tóth Józsefet hallgatták ki, aki elmondta a cégből történt kiválásának körülményeit. A vezetőbíró kérdésére.elmondta, hogy az 5 véleménye ''szerint minden bizonnyal az Unger-'' Ullmann által Kiadat körlevél okozta közvetve felesége haláláts aki akkor lett-öngyilkos, amikor a nyilasok el akarták hurcolni. Elmondta, hogy feleségére nagy ha-> tással volt az, amikor ki kellett válnia miatta abból a cégből, ahol már óvok óta szolgálta a kereskedőimet. - Nom tartotta valószínűnek Ungor-Ullmannak azt » kijelentését, hogy a vasollátás miatt kellett volna szót-válniok. mort önállósítása után még nagyobb mennyiségben kapott-vasat, mint volt .társa.
r Garamvölgyi Jván elmondta, hogy Ungor-Ullmann több alkalommal részesítette őt mind anvagi, mind erkölcsi támogatásban. Fonyo Anna kijelentette, hogy tudomása szerint Unger-Ullmann jelentette fel ót 1944 áprilisában azért, mert házuk udvarán nem viselt sárga csillagot. Dr. Buttkai népügyész kijelentette, hogy ebbten az irányban, a tárgyalt ügytől függetlenül nvomozást indít. Brónyai Lajos kijelentette, hogy amikor a lius''zas évek elején & fogházból szabadult, a vádlott segítette ót megélhetéshez és ó szabadította ki az internálótáborból is. Balázs Tibor szintén ilyen értelemben vallott. Elmondta, hogy amikor édesatyja a német bevonulás után Pestre utazott, a Gestapo elfogta és a kis-tarcsai jnternálótáborba szállította. Unger-Ullmann ekkor közbejárt a németeknek a pesti Astoria-szállóban volt főhadiszállásán, ahóí "bár letartóztatással- fenyegették . meg, mégis sikerült elérnie az idős kereskedő kiszabadítását. Czvetkó Gyula a körlovélról vallott ós . elmondta, hogy azt már & megjelenéskor is otromba támadásnak; tartotta. Tóth ellen ós ozt a véleményét meg is mondta Ungor-Ullmannak ,még annak időjén. •
A tanúvallomások után elmondta dr. Ruttkai nópíigyósz vádbeszédét, amelybon azt bizonygatta, hogy Unger-üllmann esolokmónyo népol Ionos bűntett'' ós súlyos büntetési von maga után. A vádboszédbon is kérte a vádlott ogéfiz vagyonának elkobzását,
Dr. Kovács László vódő azt akarta bizonyítani, »hogy Ungor-Ullmann körlevele tulajdonképpen a tisztességtelen roreony ogyik tórméko és

. ezért az ügy a rendes biróság olé , tartozna. ungor-Ullmann Jílok aa ■ utolsó, szó4 jognn folmontóst. kórt.
At népbiróság ozután ítélethozatalra vonult vissza, majd dr. Béres • tanácsvezotő biró kihirdette az ité-, lotet. Eszerint Ungor-Ullmann Eleiket ogyrondboli népei lenes büntott-Ixjn mondták k^ bűnösnek és őzért 6 havi börtönre, 5 óyí politikai jogvesztésre és 2000 forint pónzbünts-tésro ítélték.
Dr. Ruttkai népügyész a szabadságvesztés i Ítéletben megnyugodott, a vagyonelkobzás ügyóban fellebbezést jelentett be.
A népbiróság Unger-Ullmann Ele ket a jogerős ítéletig szabadlábra helyezte.
Tegnap tárgyalta a népbiróság Pusztafi Ferdinánk volt marcali politikai osztályvezető bűnügyét, aki. •Büky rendőrtanácsos bizalmasa volt. A tárgyalást elnapolták, inert felmerült a" hivatalos hatalommal való visszaélés büntette is. . Kiderült-ugyanis, hogy még Marcaliban feljelentést tettek nála valaki ellen, aki munkaszolgálatosokat gyilkolt ^neg. Pusztafi erre a feljelentőt csukatta le. . — Révész István gyenesdiási '' párts.zolgálatost felmentette a nép-; biróság. Az Ítélet nem jogerős.
H l REK
— Emlékünnepély Lenin halálának évfordulóján • /
A Magyar Kommunista Pált nagykanizsai szervezete folyó; hó 21-en. kedden 6 órakor az októberi forradalom nagy vezére, Lenin halálának 28-ik évfordulójára műsorral egybekötött emlékünnepélyt rehdez Gondi Gyula zenekarának közreműködésével. Szavalatok és énekszámok lesznek ezenkívül. Emlókboszédot mond Hegyi János párttitkár. Mindönkit pártállásra való tekintet nélkül szeretettel vár a Vezetőség.
— A f&alazta összeesküvés. ügyében az MKP pártnapja táviratot külditt a miniszterelnöknek
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezetének szordai ■jártnapján Gerencsér György zsu-ölt teremben ismertette az ország belpolitikai helyzetét.'' Többek között kitért a fasiszta összeesküvés igazi arculatára. A pártnap táviratban fordult a minisztorelnókhöz. A távirat szövege a következő: A Magyar Kommunista Párt -nagykanizsai szervezetének pártnapja felháborodással vette tudomásul a demokrácia és a köztársaság .ellenes összeesküvést-Követeljük, hoay a magyar nép nevében a legdrakóibb szigorral csapjon le a demokrácia ökle a köztársaság cs a nép ellenségeire. Pártnap.
— Halálozás
Kudich'' Béla nvug. MÁV fómoz-donyvezető Nagykanizsán elhunyt. Temetése szombaton délután fél 4 órakor lesz a temető halottasházából.
— Felhívás!
V A . Magyar < Magánalkalmazottak • Szabad Szakszervezetének helyicso-portía szombaton délután 16, óra 80 perckor vezetőségi ülést, 18 órakor taggyűlést tart a. szakszervezeti székházban. Ugy a vezetőségi tagok, mint egyéb tagjaink pontos megjelenését kérem. Az üzemi bizottságok és -bizalmiakat, tesszük felelőssé a tagok meg nem jelenéért. Titkár.
— Hatóság elleni erőszak miatt indult eljárás a nagykanizsai &«x-bajnok ellen ;
Vasárnap osto & Rákóczi-utcában szolgálatot teljesítő őrszomos .rendőr ■ harsány éneklésre lőtt figvolmos, Az éneklőket, Szekszárdi Józsofot, az NVTE ökölvívóját ós két fiatalkorú társát felszólította, hogy hagyjanak fol a lármázással ós menjenek Irnza. Szekszárdi azonban nom tett oiogot a fölszólításnak, hanem, a szorítóban szerzett ökölvívó tudományát akarta
csillogtatni, psért mogbokaaolte b & »
104,7. .{¿^ü^- ifi
rendőrt, aki neín volt rest a, puskatussal válaszolt ''a támadásra. Szekszárdi orré g}-orsan"meglépotl. Másnap ugyanez a rendőr folis-mertó támaclóját a Szabadság-téren és előállította a rendői-sógre. Szok-8zárdi ollon hatósilg olleni erőszak címén ol,járást indítottak. ,
— Figyelem
A Magyar Magánalkalti iniöttak Szabad Szakszervezetének liolyicso-port vozotősésío fölhívja az órdokkö-rébo tartozó űzetni bizottságok, üzemig bizalmiak figyelmét arru, hogy a megválasztástik további intézkedésig órvénvben marad. Azok az üzemek, vállalatok, intézmények, ahol üzemi bizottság vagy üzemi bizalmi, működik, a felhívástól számított 48 ''órán belül az alábbi rovatokat. tartalmazó hárem példányban szerkesztett kimutatást a helyicso-poft titkáránál (Vár-ut 8/a., volt'' Transdanubia-maljbm) adják le. 1. Név," 2. beosztás (rangmegjelöléssel: pl. üb. elnök, stb.), 8. lakcíme, utca, szám/" 4. munkahely, 5. pártállás, 6. megjegvezés. A kimutatások beérkeztének határidejét az érdekelt üzemi bizottságok, üzemi bizalmiak saját érdekükben tartsák be. A késedelemből származó minden követ-kezményt ozuttel is az érdekeltekre hárituhk. Titkár. ''
— Inspekciós gyégyazertár ma:
.Fekete Sas* gyégyszertír, Fő-ut. 6.
A Szociáldemokrata Párt Nőmozgalma folyó hó 16-án d. u. 6 órakor a Szocdem.-Párt helyiségében
NŐNAPOT tart,
melyr« mindenkit szeretettel vár
a vezetésig.
Véget ért az angol szállítómunkások sztrájkja
London, január 16 Az angol szállítómunkások két hétig tartó sztrájkja tegnap véget'' ért. A munkásoknak a 8 órás munkanapra, a 48 órás munkahétre 6s két óv után a 2 hoti fizetéses szabadságra vonatkozó kívánságaikat teljesítették.,
APRÓHIRDETÉSEK
Paplanlepsdök eladék. Bővabbet Kölcsey-utot 17., elsösjté ax návariMin. •
Eladó 1 drb. pAseiUukxéajr A4y E.-uj 4. az.__'' &
Fiatal gyermektelen házaipár ker« zépkoru tél f6*6 magányos hásvtsetaaft.
Clm a kiadóban.- __97
2 drb. kétméteres gurl turl fstuuals el; adó. Ceáayl László utca 6/c. _98
84 fiókos fŰBitrbflremdtxés, jégszekrény, 2 drb. 5X5 raét^es kékcaikos aátorponyva eladó Hoffer, Szabadság tér 22. 99
Szabadsó aiadan menaylségfeen maximális áron hapkaté Teutsch drogériában. Szabadság-tér 2. tM
Bab baphaté, fehér és tarka, a Szervezett Munkások Szövetkezetéhen, Csengery-
nt 6. . . _ *Q1
Teleky-ut 11. szám alatt levő 960 négyszögölön fekvő házingatlan nagy gyümölcsössel eladó''. - Hoffer, Stabadság tér 22.
A Muskátli hangulat-termében
v. minden eite
Kofái ka Vilma
és
Szamosy Mfu
énekesnék szórakoztatják a kizönséget. • Eltűnő tea«. Téne, Hangulat. Szombaton és vasárnap i * reggel 4 > óráig nyitva.
Szíves pártfogást kér
Kereszt&sl ©és®
l>8l '' v«ndéfll<i,
ZALA demokratikus politikai napilap Szerkeszti t S«a«af Jeag''őazerkcsstó
Stert<9S!td$4« fes ktadéhlvatal i Fé-ut Telsfon 31,
Nyomatott a .Kösgazdaságl R.T. Nagy
kanlasa'' nyomdában tUtykanluán, Nyeséáért Mali M&y Itesly,
SSk évfolyam. 15. szám.
Nagykante&e, T947. január 19. vasárnap
Ára AO fillér.
A Országos Társadalombiztosító Intézet fe/-hivja a munkáltatókat, hogy azokat a családos munkásokat, akik 1946 október elseje után a jogosultsághoz megkívánt havi 15 napos munkaviszonnyal rendelkeznek, az Intézethez jelentsék be.
Mi történt tegnap a világpolitikában
Washingtonban tegnap ente hoxtik nyllvánoeaágra a magyar, román, bolgár, finn éa olasz jbéktazor-»fidóaak véglefes oaövegér, «minek réialetelt mir korábban köxölto a Zala. Héifőn ünnepélyét szertartás keretei kfizött Byrnus aláírja ezeket a szerződéseket, ami utolsó ténykedése le»z, mint kOiOgyirilnlszternek. Február 10-on megtörténik »auván Párlzsbsn az érdekelt államok által Is a békeszerződés aláírása. Érde-ke&nége nz aláírtnak sz le>z, hogy daoira annsk, hogy Nauybrlttsnla nem Ismerte még el a bolgár kormányt, a bolgár békeszerződést kölosönösen eléírják.
A küiügyminlszterheiyetteaek kedden folytatják a német békér* vonatkozó előkészítő tárgyalásaikat. A keddi tárgyalásra ez osztrák békeszerződés katonai, politikai ée gákdaségl réozéről Anglia, Amerika ét Franolaorazftg külön készíti el fogalmazványét. A politikai részről Oreazország a másik három nagyhatalom meghallgat* u<4n nyllvánltje kl álláspontját. ^
Az uj frsholii kormásy minlssterelnökjelőltje Rsmsdier tagnap este kijelentette, Hogy az- uj kormánynak folytatni kell az elődje által megkezdett politikát. Legfontosabb, hogy ne veszítse e( a Bium által diktált iramot. Rtmadier tárgyalt a szocialista, a kommunista ós a népi köztársasági párt vezetőivel és sat mondta, hogy egyik párt sem éhajtja meghosszabbítani a válságot. A népi köztársasági párt^nevóben Bidewlt kijelentése, hogy nem lát nehéziégeket az uj kormány programmjával kapcsolatban. -
Az osaírík kormány elfogadta 6a a szövetséges ellenőrző Vanioe elé terjesztette a Budapestén fetórgyalt magyar—osztrák kereskedelmi szerződést, amely 3 és fél millió dolláros áruosére forgalomra vonsttioílk. Az osztrák kormány hangsúlyozta, hogy szükség van az osztrák—magyar kereskedelmi és gazdasági kaposoiatokr*.
Münchenben tegnap tartották meg sz első nemzetközi német érdekeltségű gazdasági konferenciát az angol és amerikai övezetek gazdasági egyesítése Ota. A konferencián Anglia, Amerika, a Szovjetunió éa Németország gazdasági szakértői voltak képviselve. A zónaközi kereskedelemről ós a készáru forgalomról tárgyaltok.
Hetaap választ. Lengyelország
.Varsó, január 18 A varsói brit nagykövet aki Ic-vinnel Londonban a lengyel választásokról tárgyalt, vissza-iért Varsóba. A varrói brit nagy-kóvétség lóixSseket tett, hogy mjegfigyelö csoportok tegyenek jelentési a holnapilengyel, Választások lefolyásáról. A >''áhis/;-iás napjának közeledtével a két párt közölt a vis/.ony egyre feszültebb. A kengyel miniszterelnök a tegnapi sajtóértekezleten 1<jelentette. hogy a választások eredményét 12 napon belül nyll-\ ánosságra hozzál;. .Mintegy 12 millió lengyel választónak. vgn szavazati joga ós n választójogot 2000 lengyeltől vonták meg.
C&hterlM küKlIolós kormányt ea pártonkívüli miniaítftrolnbköt kíván
Athén, január 18 Caldarisz görög miniszlerel-nök felszólította ;i görög liberális pártol, hogy a hétfői parlamenti ülésen közöljék, hajlandók-e belépni a görög kiszé-lesáteit kormányba. Caldarisz ajánlotta, nevezzenek ki pár-lonkivüli miniszterelnököt, aki célul lüzné ki u gerilla-tevékenység megszüntetését és a . megakart rend helyreállítását.
Izvesztia a Spitzbergák kérdéséről
Moszkm, janii ár .20 A moszkvai Izvesztija aztirjá, hogy az angol és amerikai sajtó álszentcskedö része lármát csapott a Spitzbergák ügyében í''o-■hó szovjet-norvég tárgyalásokról. Azt azonban elfelejtik, hogy a Spitzbergák ügyében 1920-ban aie^kötött szerződés aláírói között olyan hatalmak is szerepel-aaek, amelyek a háborúban a szövetségesek ellen küzdöttek, égy tehát az egyezmény már nem tekinthető érvényesnek. A szovjet-norvég tárgyalások már lB44~hen megindullak, bizonyos körök azonban most tartják Szükségesnek, hogy n világ fényszóróját érinek a problémának mefívilágitásártt fordítsák,
Legújabb! táviratok
A Kisgazdapárt külön bizottsága megkezdte a vizsgálatot Hám Tibor, Vatai László, Gyulai László, Kis Sándor, Horváth ^jános és Vörös Vince nemzet-
§yülési képviselők ügyében. A izottság a vizsgálatot a bel-ügymini.sztérium'' által a . Kisgazdapárt előtt ismertetett ada-lok alapján kezdte meg és valószínűleg már ma elkészül. A vizsgálat után a Kin- -nazdapariban megindul a liszlofiülási akciá ős a pár'', vczelöséoéböl mindazokéi, akjik 19H október ehefo ulánU''piek a pártba,a ttszt-sÓQcklÖl ón ¡beosztásoktól megfoszt fák. A párl különösen az uj tagokkal szemben általános revíziói rendeli cl.
*
A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága ugy döntött, hogy javasolja dr. Saláta Kálmán, Gvu-iai László, Jaekó Pál, Hám Tibor, Horváth János, Kis Sándor, Vatai László és Vörös Vince nemzetgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséi.
A köztársasági elnök Koszér Nándor nemzetgyűlési képviselőt a kereskedelmi és~szövetteez£t-ügyi minisztériumban államtitkárrá nevezte ki.
*
A nemzetgyűlés hétfőn dél-, előtt 12 órakor ülést tart.
Az 5 békeszerződés példányait pénteken este kiadták valamennyi érdekelt államnak. A békeszerződést könyvecske formájában is kiadják angol, francia, orosz és a volt csatlósállamok nyelvén.
#
Marshall tábornokot, az uj amerikai külügyminisztert va''~ sarnap várják San Franciscoba és valószínűleg hétfőn érkezik Washingtonba.
*
, Károlyi Mihály pénteken meglátogatta Rttjk László belügyminiszteri és hosszabban tárgyalt vele. ^
A külügyminUztorhelvottcHok londoni értekezletének résztvevői tegnap arról.tárgyaltak, vájjon a 18 szővut-öfyiOH állam képviselői felszólalhatna k-o nz értekezleten, vagy csak mint hallgatók lehetnek ,jolon a tárgyalásokon. iiat szövetséges hatalom meghallgatásának sorrendjét már megjelölték. Január 28-án Ausztrália,''24-én Délafrika éa Jugoszlávia, 25-én Kanada, 27-én Lengyelország, 28-án Hollandia és 29-én Belgium. A görög kormány felszólította londoni követét, érdeklődje meg, hogy kiküldöttje mikor ismertetheti álláspontját a német békeszerződés ügyében.
*
A NOT által kötéláltali halálra itélt Lábai István csendőrezredes előtt, aki a nyilasok alatt belügyi államtitkár volt, pénteken kihirdet-'' ték a köztársasági elnök végzését, "mely szerint nem tartotta méltónak kegy-elemre. Lábai Istvánt szombaton reggel kivégezték.
Február 15: Horthysta összeesküvők fotárgyaiása
a Zeneakadémián
A belűgyminisztei" államvé-
delmi osztálya befejezte a nyó-mozást a földalatti összeesküvés ügyében és a nyomozás iratait áttette a népfőügyészséghez, ahol a legnagyobb apparátussal látnak liozzá a vádirat megszerkesztéséhez,
Előreláthatólag február elsejére elkószülnok a vádirattal, amikor is átadják Jankó Jtfter
dr.-nak, aki az összeesküvés lő-lárgyalását vezeti
Tekinteíttel a vádlolt.ik uagy számára, a főtárgyalást t Zeneakadémia nagytermében lógják megtartani, ugyan ugy, mint a háborús főbünösók főtárjp-a-lásait, A főtárgyalás valósuuii-leg február 15-én kezdődik ós előreláthatólag egy hónapig tort,
A minisztertanács fontos döntése?
A kormány tagjai pC-nteken mt-nisztortaiuW^ot tartottak Nagy BV*-renc olnöklotówL A minisztortiuutoe ugj- határozott, hogy a köztársasági oiulókünnupnt nobruar 1-én nonntart-jtjk mog, tjohogy a munka folytonos-Kiigábim oiniutt fennakadás történjen. Csupán omlékünnopély Iosk, juni déli 12 ómkor kezdődik. A mi-^üsztortimiicM móclositotta a munkálok cwiládi í>ótlékáról szóló rendote-tot. Családi pótlélc jár minden 16 évet bo nem töltött gyormek uWtt éa_ pedig g^ermokonkent 18 forint. A rendelőt január elsején lép hatályba. Hozzájárult olyan tervezethez, amely módosítja" a képviselői összeférhetetlenségi törvényt. A rehabilitációs rendeletet móaositottáfc, ugy hogy a kérelmek beterjesztfeá-nek végső határidejét 1947 ianuár 30-ában állapították meg. Foglalkot-tak az állami alkalmazottak fize^sé-nelc kérdésével. A minisztertanács annak teljes elismerése mellett, hegy az állami alkalmazottak súlyos áldozatokat hoztak a stabilizációért, kénytelen megállapítani, hogv az állami bevételek még nem teszik lehetővé, ho^y a tervezett fizetés-. avitáet január elsejétől''folyósítsák. Szért a íizetésjavítást a VIII.—XT. fizetési osztályban hajtják végre és pedig február elsejei hatállval.. Az ÖTBA járulék az eddigi 2—5 százalókról 5 százalékra emelkedik, a többletet azonban az állam vállalja magára. A postai alkalmazottak feb-ruar elsőjétől ugj-anolyan törzsfize-tést kapnak, mint az államvasút! allcivlmazottak. A fizetések omolósé-n^I a nyugdijosok holyzoto ís javul.
A tojást felszabadították
A zsírt és szappant felszabadítják
A Gazdasági Főtanács legutóbbi ülésén elhatározták, hugy a tojásforgahriul ismét szabaddá teszik. A közel lát tus ügyi minisztérium a/, erre vonatkozó rendeletet a közeli napokbai kiadja és a szabad forgalmat január 2(>-án ^evezetik.
A Zala értesülése szerint illetékes helyen folynak a tanácskozások arról, hogy a zsirforgal-mut szabaddá ''te^''ék. Magyarországon ugyanis jelenleg elegendő zsir áll rendelkezésre és afc olajkészletek is megfelelőek.
A beszolgáltatott napraforgómagból mintegy tízezer vagon gyük össze. Lgyancsak tervbe-vették a szappan forgalmának szabaddájael^^^__
Lapzárla után:
Salata olajra lépett
A belíjgyminisztóritim ma híra-talos közífet adott ki, amelyben jelenti, hogy dr. Saláta Kálmán nemzetgyűlési képviselő, akinek menteimi jogát tognap függesztették megszökött A rendőrség államvédelmi osztálya országos körözőlsv.;-let adott ki.
Saláta Kálmán dr. a horthysta (iSázeesMivéa egyik. főmozgatója volt, '' üagja a -hBtes nizottságnak. ö volt az, aki mint Mistóth Endre újjáépítési minifiztot'' barátja, a jrülönböfcí minisztériumokbán és az Anyag-Arhi\*atalbon boépitette hetaa bizottság által kijelölt fasiszta egyéneket. A körözött Dalnoki Veresre Lajos vezóroznodoseii kivitt ó a log-B''alvOHabb vádkjtija. a mftgyar djemo-kráeia elten elWwtett példátlan u:b-jihiylotnolc. 1 ''
Z A L A
1947. január 19 1
Kielégítő közbiztonságról, fennakadás nélküli közellátásról és az iskolák zavartalan működéséről számoltak be a közigazgatási bizottságban
(Zalaegerszegi szerkesztőnktől) Hétfőn ülésezett a vármegyei közigazgatási bizottság-, ahol a szakelőadók beszámoltak a vármegyében uralkodó állapotokról. Az üléson a
távollévő főispán helyett dr. Dávidja nos alispán elnököli, aki üdvözölte a megjelenteket, majd felszólította « jelenlevőket jelentéseik megtételére.
A in8gye közbiztonsága
Elsőnek dr. Tivoli Elemér vm. lőiégyző ismertette általánosságban a. köz igazgatós menetét, majd a közbiztonságról számolt lx). Nagyobb t''ünosüt az elmúlt hónapban nom történi n mogyo területén. Ontt/,i>tiun 281 Iríluttgyhon történt nyomozás és 409 esetben indult eljárás különböző vótbúgok címén. Kívfjnrfnytolon nyomozna 87 esetben volt. A varmegyei Urzoti szemlélő megállapítása szófiát a közliizloiiháü''i helyzet javuló-van.,
Az alispán megjegyezte, hogy a W-zcüisáííi rendőrség eredményeit nem látja kielégítőnek.
Dr. Horváth rondórszázado« ozzol kaiKtolatban kil''ojti, hogy onnok okát a kis létszámban, do főként a jármű hiányában keil keresni: Amíg a feketézők és láncolok — mondotta — autón száguldoznak keresztül-kasul a megyében, addig- kerékpáros és ¡gyalogos rendőrök hiába üldözik okot. Előterjesztést tettek a belügyminiszterhez. hogy a gazdasági rendőrség tagjait lássak el jármüvekkel, mert amíg ilyen állatitok vannak, e *é;;en nem lehel a fellő eredményt elérni. -
Dr. Dávid alispán felhívta a figyelmet a mindig jobban elszaporodó szélhámosokra. Ezek a lelketlen sm-lerek különösen a falvakban végzik munkájukat. Elmondta, hogy Csesz-tmg községben egy magát Györgyán-ági Lajosnak nevező szélhámos 1470 forintot csalt ki a gyanútlan falusiaktól azzal a mesével, hogy Feiér megyéből 210 mázsa tengerit szállít le. A pénzt olőlegként vette fel. Amint kiderült, ez az ember hasonló mesével csapta bo a fojérmogyoi falusiakat is, akiknek viszont zalai ¿¡latokat ígért szállításra és nagy-
zegil pénzt csalt ki tőlük. A rendőrségnek mindont ol koll követnie, )Ki<?y mogvédje a tudatlan falusi m-pei az ilyon gengszterüktől,
Ezután vita indult imv? a foljolon-ttoakbél járó rendőri róaRö* küi''duwM''ól. Az ordőgMdaság kikül» ''Jettje kijolontotto. ho&y az ordólgnz. fe.»vóntui «minden kükíii^ wndolkfizéa Mwáráaa nélkül önként felajánlott a lendorségnek ÚO Mámlélíot, ha Ol- * fogják az oi''dótolvajokat.
a helyzet, mórt az állatot tartó gazdákat valósággal kizsákmányolják, vannak helyek, ahol 50 filléres árért teli eladni a gazdáknak az állataikat.
A takarmányozással kapcsolatban a gazdasági felügyelőség kiküldötte bejelentette, hogy a zalaegerszegi járás részére sikerült az MSZK ''bizományos utján két vagon olajos-.pogácsát biztositani.
Az alispán feltétlenül szükségesnek tartja, hogy ilyen módon no csak egy járás, hanem az egész megye gazdáinak szükségletét olégit-sék ki.
A mepyo orjészségilfjyl holyzote
Dr. Gábor KiaSÍ vm. t. főorvos számolt bo ossujjma mogyo egészségügyi holyzoteról. Örömmel látliató ci jelentésből. hogv az egész mogyo területén a KüzogoszHÓgügy kielégi-
(tőnek mondható. Járvány sehol nincsen.'' Vérlias egyáltalán /?. incs már, lez a járvány m& noveru$for hónapban megszűnt. Nagykanizsán volt •kisebb skarlát járvány 46 megbetegedéssel,^e halálozás" egy seni volt. A vármegye 4 tüdőbeteg-gondozó intézetében '' összesen 2636 vizsgálat történt és ezek közül 887 esetben állapították meg a betegséget. A 3 ''nemibeteggondozóban összesen 1728 vizsgálat volt és Bzek közül 1121 megbetegedést állapítottak meg. December '' hónapban 17 orvosrendóri vizsgálat és 3 boncolás történt. A • vm. tiszti főorvos ezután beszámolt a kórházak helyzetéről. Az alispán Bzükségesnek tartja; hogv a nagykanizsai közkórház kibővítése mielőbb megtörténjék kb. 100.000 forintra lenne ohhez szükség, mert több pa-villont kellene ópitoni.
Árvaszék, igazságügy
Dr. Pótorffy István árvaszéki ol-nökholyottes [«számolt a vármegyei. Zalaegerszeg és Nagykanizsa városok árvGHzékoinek holyzutóról. Az olmultAllatüHéöZBóflügy ós tiltott vóyAtJok
Dr. Kövosdy Viktor állategészségügyi főfelügyelő a vármegye állategészségügyét kielégítőnek tálálja. Bejelentette, hogy a megyében öok a feketén levágott sertés, do ornok
fazdasági okai vannak, amit a jolon örülmények között nehéz megakadályozni. Ezzel kapcsolatban a közellátási felügyelőség kiküldöttje kifogásolta, hogy az állatorvosok minden alap nélkül adnak ki. igazolványokat arról, hogy beteg az állat. Legtöbb esetben »vasszöget nyelnek« ezek az állatok és ezen a cimen {kerülnek levágásra. Kövesdy főfelügyelő visszautasította ezt az állítást. Nagykanizsán fordult elő, jelentette be, hogy az ottani állatorvos megtagadta az engedélyek kiadását, mire a polgármester arra való hivatkozás-Bal, hogy a közellátási ''kormánybiztostól külön engedélye vari, etreti-delte hetenként 20 darab marha le- -vágását.'' Ezzel az üggyel foglalkozott a nagykanizsai városi képviselőtestület ''is. Erre vonatkozóan ő felterjesztéssel fordult a felettes hatóságához. Kétségtelen, hogy sok a kényszorlevágáa, de ez a hihetotlon mérvű takarmány hiány miatt van.
Az alispán szerint tarthatatlan
Megyei határozatok a kisgyűlés előtt
Szerdán ülést tartott a vármegyei törvényhatósági kisgyűlés. amelyen dr. Dávid János alispán elnökölt. A kisgyűlés nagyon sok községi határozattal foglalkozott,amelyek közül többet jóváhagyóit. így jóváhagyta Nagykanizsa város azon határozatát, hogy a vízmüvek és gázmüvek, mivel megfelelő összegű forgó lökével nem rendelkeznek, egymásnak kölcsönöket adhassanak. — Ugyancsak jóváhagyták Keszthely* határozalát, miszerint a megtakarítás terhére Boromissza Tibor festőművész részére havi 250 forint átalányt folyósít, amiért a tehetséges '' festőművész balatoni témáiu festményeket tartozik Keszthely r észére festeni.
Elfogadták továbbá Keszthely határozatát, mellyel kimondották, hogy az összes, eddig a város tulajdonában'' lévő bérleteket, ugvmint a Hullám1- és Balaton-szállót, strandfürdőt, Ha-
lászcsárdái, Helikon fürdőt stb. a t Városfejlesztő Szövetkezet veszi bérbe. A bérlet tartama 20 év, amelynek letelte után az ösz-szes beépitinényekkel együtt visszaszáll a város tulajdonába.
A belügyminiszter felhatalmazta a Községeket arra, hogy ugyanolyán karácsonyi segélyben Részesíthessék alkalmazottaikat, mint amilyent az állami" tisztviselők kaptak. Ezt több községnél jóváhagyta a kisgyűlés. ;
Nagyobb vita volt az uj egészségügyi körök létesítésénél. — Tűrje önálló közegészségügyi kört akart Tüskeszentpé''ter és Tekenye községek bevonásával. Tekenye viszont az óíiidi körzethez kérte besorolását. A kisgyűlés nem járult hozzá az uj közegészségügyi körök létesítéséhez és igy továbbra is a régi körzetek maradnak fenn.
Zalaegerszeg város határozatai közül többet jóváhagytak.

Ujabb trachoma elleni intézkedések Nagykanizsán
Zala vármotyye tiszti főorvosának lowHotéro nz ouúflz vármegye területén folyninatban van a traohomá-sok felkutatása ón névjegyzék!*) fog» lalásu, Ennok tv munkának neme»01? azokon a helyeken van nagy fontom-«ága, ahol öulyoH fa nagyszámú trachoma osot fordul nlö, mint Nagykanizsa környékén, liánom ott Tó, ahol osak enyhe óh kisszámú, u. n. sporadikus előfordulással állunk -azembon, mint Nagykanizsa város területén. A trachoma ugyanis enyhe kezdeti szakában kisfokú könnyezé-sen, n szemek viszkető érzésén kívül úgyszólván semmi kellemetlen-sóget nom okoz vísolőjénok és ilyenkor még könnyen kigyógyítható a baj és ami a fontos, anélkül, hogyha látás csökkenését hagyná maga után; ezzel szemben később, a bajnak a szemhéjakról a szemgolyóra történő átterjedése után a betegség ugyan kigyógyítható, de a látás már csökkent marad. Fontos tehát, hogy a mit sem sejtő trachomást már .a kezdeti szakban figyelmeztesse az orvos bajára és kezelés alá vehesse. Ezenkívül az egész társadalom ér-''deko, hogy a fertőző trachoma elleni
küzdolom tikkor kezdődjék, mikor még csak itt-ott üti fel fejét a betegség ós nom nkkor, mikor már \\ halmozott előfordulás miatt mind-annyian közvetlen vwwxlolomlxm vaffvunk,
A tnichomálmn szonvedókjiek és az ejíész tárwulaloinnak érdeke Uv hát a troehomások folkutatáHa, Mint a Zala muK vofiárnapi szt''ttnálwn megírta, a városi orvcawk házról» házra járva keresték a tmehonutso-ltat. Akinek szemót eddig a városi orvos nom vizsgálta meg, jelentkezzék vizsgálat cóljából fo^vó hó 19-C>.n, vasárnap délután 2 órakor az*-alant felsorolandó helyek valamelyikén: polgári iskola, Rozgonyi-utc&i olemi iskola, kiskanizsai Templom-téri-iskola. ahol a városi orvosok és a trachoma ellenőrző szemorvos díjtalan vizsgálatot tartanak.
— Értssltés
Értesítjük a Szociáldemokrata Párt iparos tagjait, hogv a Párt i^aies-caopörtja folyó hó 20-án_, hétfon este fél 6 órakor a Szociáldemokrata Párt előadótermében tisztújító taggyűléet tart. Ketrjük a tagok minél nagyobb számú megjelenését, a tárgy fontosságára val<j tekintettel. Vezetőség.
havi ügyforgalom a központóa« 19.880 darab, ebből . elintézfatieü 1286 ügyirat. Nagykanizsán 16T2 kiskorú es 502 gondnokolt van, - az ügydarabok száma az elmúlt hónapban 8070 darab volt. hátralék nincs.
Dr. j\foi-ava államügyész a törvényszéki fogház, dr. Deme Sándor államépitészeti hivatali főnök pedig az utügyekről számoltak be.
Pénzügy es végrehajtás
Dr. Kovács József pénzügyiga/.-gatóhelyettes bejelentette, hogy az allami eg>-enesadó búzában kivetett földadó kivetésénél az előirányzott mennyiségnek csak kis hányada folyt be. Hosszabb vita indult mog a bor-'' beszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések Körül.
Dávid alispán kifogásolja, hogv ogy-ogy községbe 3—4 végwhajtót küldonok ki ogyszerrv. Ez a hohíij-táai illoték terhén megy, ami RuJvu-Han érinti a közsé>gok<U és ainolJoll nom látja igy kihasználva a nmnk«-orőlüil. A pánzügyigazgatóholyott;* megjegyez te, hogy ozok az oinoürok most lanuhutk «''is Igy nom tohut önálló munkát rájuk bízni mC;g, ezért szükHÓg5>H, hogy ogyazorro tfm-licn menjonok ogy holyie.
A meyyb u^dasúyi helyzete
JJoch Géza gazdaaági telügyolö a megyo gazdasi^i helyzetéről tartott lioazániolot. Az időjárás nem okozott károkat az őszi vetésekben. Vetőmag juttatások történtek 60—40^áaá«alé-kos aránvban az uj gazdáit javára. Jóvátétolten beszolgáltattunk 4(>0 darab .tenyészállatot és 808 darab vágómarhát. Ez a beszolgáltatás nrár 1947 január hóra előre történt. A 1 megye állatállománya jónak mondható.
Közoktatás
Karácsony Imre tanfelügyelő bejelentette, hogy január 13-tól a megye egész területén kezdetét vette a tanítás. Egvelőre váltakozó tanítás folyik, do ba az időjárás enyhül, rendes tanítás indul.
Az alispánnak és tiszti főorvosnak aggályai vannak, mert a szegény-sorsú" gyermekeknek nincs megfelelő ruházatuk és cipőjük, igy félő, ho°y nagyobb számban megbetegesz nek. Ugy- döntöttek, hogy amennyiben az idő ismét nag-yon -hidegig fordulna, minden további nélkül bezárják az iskolákat, annál íb inkább, mert erro ogy kultuszminisztert rondolet módot ad.
K&zellátás éc szociális gondoskodás
Dr. Pajzs Józeol'' közollátitsi ügyelő UüHzámolt a mogj''ólwn történt beszolgáltatási ennünk,vekről. Konyérgabonában a b^ölKÚltatít* 07 M/.áwttóton, u burgonyalienzolgál'' tatás gyönge, mlndössztí íifi Mi''wftlék, olajpgáosaban 12 szá/.al^t. 1316<UUH botizolgálüitás 102 százalékos, ugy hogy erre az évre snár Uiljefilferi^ Is a megye a kötelezettséget.
A ZHirgyüjtóöflöl kapesolatban megállapitást nyert, hogy a nehézségek amiatt vannak, mert a znir-gyüjtóknjbk nincs forgótőkéjük. Az alispán nehezméns-ozi, hogy ellátmányokat utalnak ki koreskedőknek, akik ezzel az állami pónzzol ogyétru üzleteket bonyolítanak le. Az ellátmányt a közigazgatási hatóságoknak kellene kiutalni.
Dr. Alrnásy szociális felügyelő számolt be végül az ÜNRRA jutta-tásokróL Az alispán itt megjegyzi, hogy tudomása van e téren több visszaélésről és Bmiatt B/.igoru vizsgálatot rendelt el. A ruhák, egy részét illetéktelenek kapták, másrészt kicserélték azokat. Általános derültség közepette mondta el, hogy Bgj •juttatott az egyik nagykanizsai szabómester cégjegyzésével ellátott ruhát vitt haza. Hát nem valóezinü, mondotta, hogy Amerikából egy kanizsai iparos munkáját küldték volna bL Tudomására jutott, hogy az egyik jarásban a szociális titkárnő először saját magát elégítette ki bundával ós kabáttaL Elrendelte az illető »1-len a legszigorúbb vizsgálatot.
A közigazgatási bizottság üiéee után a különböző albizottságok tartottak megbeszéléseket.
11147: január 19
ZALA

Kétheti fogházra Ítélték engedély-
nélküli disznószállitásórt
MegirUik, hogy lloffman István szombathelyi műszaki kereskedő pngedély nélkül leölt riasznó- feldolgozott húsát észsirt ^állított Zalaegerszegen kérészei. ahol a-gazdasági rendőrség t, lógta és letartóztatta. Az íigy-«•vi-í most foglalkozott az uzso-r^áróság. lloffman védekezésébe* elmondta, hogy az autóban ,fn, 14 kg. füstölthus. 1.40 kg. iustöl! szalon na. -1 kg, kolbász, S kg. sertéshús és G0 kg. Zsír az „ tulajdonát képezte, mert Bu-.Miszentlászlón, ahol néki része \ t,n egy malomban, számára hi/Jalták és ölték nit''g a sertést. Elmondta, hogy amikor szállítani akarta a leölt állatot, kereste a főjegyzőt, hogy tőle szállítási engedélyt kérjen, de nem volt otthon, csak annak leánya ai lózkodott az irodában. nki megtagadta nz engedély kiudá-sji bízzál, hogy csak az, édes-a pia adhat ilyen engedélyt. Köz-tea a nagy havazás miatt at-;<v, félt. hogy nem tud autón Szombathelyre jutni és ezért az ^t edély bevárása nélkül szál-.''¡¡(»¡ta a húsokat és zsírt.
U autót Sali István solior vt/.ette. akinél viszont 21 kg. finomlisztet találtak, amit színién engedély nélkül akart Szómig .¡Uiely re \irini. Védekezése .során arról,beszélt, hogy Clelsén ««.»>• barátjától kapta a lisztet, akí nem tudta, .hogy ehhez is süáUitási engedély szükséges.
Az uzsorabiróság Hol''fmant .kétheti, Sálit pedig ttznapi fogházra itélle. Az ítélet jogerős. Az élelmiszereket elkobozták.
„töiss Nagykanizsa" választás lesz ma a vasutasok bálján
• A Nagykanizsai Vasutas Testedző Egyesület bálja ma este 20 órakor külön szenzációnak ^érkezik a Szociáldemokrata A Párt termeiben. A báli már falragaszokon hirdette az egye síi-k-i és az előjelekből itéJve, a szezon legsikerültebb báljának ígérkezik. A rendezőség mindeni elkövetett, hogy a résztvevő báli közönség jól érezze magát s néhány órára a jókedv rózsaszínű hangulatában elfeledje a holnap gondjait és nehézségeit. •Ezért kitűnő zenéről gondoskodott, amelyet két zenekar i''el-vállVa szolgáltat. Lesz nagyszerű büi''fé. szerpentin- és konfelti-^ata, amerikai tombola és bálkirálynő választás. Tíz év óta nagyol nőtt az ifjúság és külön érdekessége lesz az idei farsangnak, ki lesz az első Miss Nagykanizsa. A rendezőség az egész sporttársadalmat és a táncolni vágyó ifjúságot biztosítja, hogy nagyon jól mulat majd a •Nagykanizsai Vasutas Testedző Egyesület ma esti »mulatságán.
— Megölte a fa
Balogh István 46 éves nagykanizsai favágó a városi felsóerdon fákat döntött ki. Tegnapelőtt a délutáni órákban munka közben az egyik ledülő fa alá került, amely alól nem tudott időben elugrani, A. fa teljesen széjjelroncsolta & fejét és a helyszínen meghalt. A vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlenség a saját vigyázatlansága miatt fcövBtkezett be. A temetési engedélyt megadták.
— Kereskedelmi Alkalmazottak
gyűlése hétfőn 6 órakor a szak-.eaarvezeti székházban. Előadó Tarlós Ödön kerületi titkár. Tagoknaí megjelenés kötelező.
FÓRUM
Róka fegta csuka, csuka fogta róka,
varga fogta mind a kettőt«... igy szól a kis mese az igazságos Mátyás furfangos eszű vargájáról.
Önkénytelenül ez jut eszembe, ahogy >''A megsegített pedagógusok« c. cikkecském által felvert sajtóhullámok pusztításait figyelem. Igen 1 Pusztítanak ezek a cikkek vitatkozó Uraim! Pusztilják a hitet, amelyre oly nagy szüksége van á demokráciának. Rontják a demokratikus közélet hitelét, mert az érdekelt és érdektelen olvasó egyaránt arra a meggyőződésre jut olvasásuk ulán, hogy a demokráciában a személyeskedés a legfontosabb. Erre a meggyőződésre kell jutnia, mert hiszen ezt a nem épen rokonszenves műfajt müvelik előtte nyilváuosan, sokpróbás demokraták : nemzetgyűlési képviselők, szakszervezeti titkárok, pártvezetők.
Hozzá kell szólnom pár szóval ehhez az ügyhöz, mert — Isten látja a lelkem, akaratlanul — én idéztem fel e>rt a lassan, de annál biztosabban tengeri kígyóvá terebélyesedő sajtóvitat.
Nem kutatom, hogy ki volt a hibás (őszintén, nem is érdekel, másrészt én is lehetek ennyire diplomata), liogy ma már nem éppen a legenyelgőbb hangnemben írogatnak egymásnak városunk jólismert egyéniségei. Pusztán tényként megállapítom, hogy Csepregi Zoltán ebbe az ügybe nem fogadatlan prókátorként >. kontárkodott« bele, mert a cikk, amire reagált, közvetve neki volt ajánlva. Hogy aztán ő a Kisgazdapártot okozta a pedagógus nyomorért, az az ő egyéni véleménye, tehát nem biztos, hogy igaz. Mint ahogy a jelen esetben sem igaz, inert az igazság az, hogy egyetlen párt sem akart komolyan segíteni a pedagógusok sorsán. Bebizonyítom ! Nem egészen kificamodott polgári ésszel igy gondolkodik az ember: Mind a miai napig még semmi segély sem érkezett számunkra, az ezerféle ujság-közleménnyel homlokegyenest ellenkezően. Ha mind a négy koaliciós párt akart segíteni és nem sikerült, akkor nyilván a koalícióban részt nem vevő Pol-
fári Demokrata Párt, vagy a ulyok-féle párt, vagy a kettő közösen akadályozta meg a rai
igazságos és jogos követelésünk teljesítését. (Nem ajánlom, hogy, pedágógussal találkozzanak!) Hát kérem szépen lehetséges ez ? Hogy demokráciában a kisebbség akarata érvényesüljön? Ugye nem ? Ha tehát a többségben lévő koaliciós pártok meg akarnak valamit csinálni, azt meg is tudják. Vagy van a pártokon felül valami rejtélyes hatalom, amely a pártok akaratával szemben a saját akaratát érvényesiti ? Olvastunk már róla, hogy a Gazdasági Főtanács ezt, vagy azt nem hagyta jóvá. Itt lenne a hiba ? Az akadály»? De hisz a Gazdasági Főtanácsban is csaknem valamennyi koaliciós párt képviselői vannak ! Egyszóval : véges, civilésszel meg-ér!eni ezt igen nehéz.
De térjünk csak vissza a tárgyra 1
Hozzátartozik még a dologhoz, — a tárgyilagosság kedvéért — hogy a vitában -- mint Magyar János is elismeri Hegyi János hozzászólása, szinte oázisként hatott mértéktartó hangjával. Hogy neki van-e igaza, vagy Magyar Jánosnak ? Ez megint más kérdés és ennek eldöntésében nem akarok senkit befolyásolni.
Mi, nagykanizsai pedagógusok, nagyon sajnáljuk, hogy igy történt. Mi, javíthatatlan álmodozók, ugyanis, valahogy ugy gondoltuk, " hogy segélykiáltásunkra Csepregi titkár ur, a tőle megszokott lendülettel belefekszik szakszervezeti vonalon a mi jogos követelésünk elintézésének nem könnyű munkájába, aztán egyik párt, a másikat túllicitálva memorandumot szerkeszt, közös ülést tart, megállapodik és koalíció, pártok, Szakszervezet, Nemzeti. Bizottság és minden és mindenki deputáció-zik, instanciáz, kér, követel és egyszercsak olvashatjuk az újságban, mondjuk Magyar János tollából, hogy : »A pedagógusok részére e hó 1-től már kiutalt magasabb illetmény kiverekedé-sében Csepregi Zoltáné az érdem.* És utána válaszul Csep-regitől: »Maga kis szerénykedő, csak ne tagadja, maga lépett fel olyan agresszíven, hogy arra azonnal teljesítették a követelést.« Még olyasmit is elképzelhetünk álmainkban, hogy befejezésül ilyesmit olvashatunk : »A pedagógusok sorsának
Minden vasárnap délelőtt Dréher Bak-sör
Figyelem! '' Figyelem!
Koronában
Zóna-különlegessógek.
Sörzene.
Elsőrendű fővárosi zenedólelőtt.
Énekel: Nagyidai Zsuzsa rádióénekesnö.
Vasárnap délután 5 órai tea tánccal.
Szombat és vasárnap este nagy zeneest tánccal.
Vacsora-külőnl ®g ess égek.
BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
i
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör-hálószobák . . Ft 1.800»— Szép sima hálószobák . „ 2*800-— Finom kldolgoaásu hálók „ 3.800*— Kombinált szobák . •. „ 3.600*—
Konyhabútorok, székek, kárpltoebutorok
nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.

I »••«••M''IHM «
iol)braforditásáér> folytatott nehéz harcunk győzelmesen végétért. Győztes Nagykanizsa dol-''2'' gozó népe. Legjobban kitüntette magát a koalícióban tömörült négy párt, akik a mindjobban elmélyülő fegyverbarátságuk bizonyítására együttesen küzdöttek a közös ügyért. Hegyi János.« > f
Ha valahogyan ilyenformán történik, akkor önök most nem haragudnának egymásra Uraim! Mi, pedagógusok pedig nem szé-gvelnénk magunkat és az illetékesek is tudomást szereztek volna ügyünkről, talán még történt volna''is valami.
Nem igy történt! Sajnáljuk! Sajnáljuk és ami részünk a felidézésében volt, azért megkö. vetünk minden újságolvasót.
Megkövetem önöket is uraim, ha netán ugy éreznék, hogy e kis irka-firkának valami tanító izü lenne a hangia. Tanitó-em-ber irta, de sem kioktatni, sem! bántani nem akart senkit vele. Nem, sőt az ellentéteket szerette volna elsimítani. Legalább is ebben az irányban megtenni az első lépéseket. Csak oz elsőket, hogy önök félreérthetetlenül lássák meg a helyes utat. Hiszem, hogy látják 1 Azt is, hogy el is indulnak együtt rajta, a becsületes magyar dolgozó milliók által építendő uj Magyarországba. Menjenek egymás mellett és segítse célhoz Önöket velünk, mindnyájunkkal együtt az Isten!
Pál Jenő P.,Sz. Sz. C«. elnöke
— E hó végóla még lehet jelentkezni a szerződéses állami vetö-burgonya termesztési akcióban valé részvételre
A földművelésügyi minisztérium a minőségi burgonyatermesztÓH fönntartása érdekében közreműködésre hivja fel az ország jóminőségü burgonyát termesztő haladószollemü '' gazdáit, hogy az Országos Növénytermelési Hivatalnál (Budapest. IV., Tolbuehin (azelőtt Vámház)-körut 2.) levelozőlapon jelentkezzenek szerződéses votoburgonyatormesztés-re. A jelentkező gazdák szakszerű és ellenőrzött burgonyatermésztésük utián hozzásegítik az országot a minőségi burgonyatermesztés talp-raállitásához. Ha a jelentkezők száma megfelelő lesz, a földművelésügyi kormányzat a jövő.években már vető burgonyakiosztási akciót tud rendezni és biztosithatja & bőséges és jóminőségű burgonyatermesztés fenn tartását. Az állam o szerződéses uton termelt minőségi vetőgumót felárral veszi át. tehát a gazdát számottevő jövedelemtöbbletnez juttatja.
Inspekélés gyógyszertárak:
Szombaton: .Igazság" gyógyszertár, Fó-ut 12.
Vasárnap: .Őrangyal" gyégyszertár Deók-tir 10.
ZALA
194T. január m
HÍREK
— Lenln-emlékűnnepély az MKP-ban
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezető 21-én, köd-éten 6 órai kezdettől Lenin halálának 23. évfordulója alkalmából műsorral egybekötött nagy emlékünnepélyt rendez. Emlékbeezédet Hegyi János párttitkár mond. Az emluk-ünnepély ro meghívták az orosz vá-rosparancsnoksagon kívül & közélet minden vezetőjét, de meghívták a Zala utján az egész város közönségét is. A pártvezetőség, mint értesülünk, mindent megtesz, hogy méltó lőerőtek között rója lo háláját annak « lángeszű politikusnak, aki megmutatta azt az utat, ami a rabszol^jar-sorsban sínylődött munkásosztály szabadságához vezet.
— B-li8ta megsemmisítések
A miniszteri bizottság leiratában értesítette a vármegyét, nogy Boncz Aladár rozi-i aegedjogyzőt, Pataki József tiö Vastag Lajos nagykanizsai hivatásos tűzoltókat, miután azok jelenlog is hadifogságban Tannak, nem helyezi D-hstára és őrre vonatkozó''"határozatot mogBom-ra isi tetto.
— Adóm György beszél ma a Kommunista Pártban
Ma délután 6 ómkor a Magyar Kommunista Párt holyi Bzofvezetó-nok közigazgatási ülésén a nom rég Ohilóból hazoérknaott kitűnő pubh-oiuta, Adám György, akit Nagykanizsán jól ismernek, tart érdokc« •leadást. Az előadásra pártkülörib-■ég nélkül mindenkit meghiY a Párt rezotőségo.
— Orvosi hir
Dr. Bános A le iéi egyetemi majántanár. g}T3rmok-6zakorvos, gyor-mokklinikai odjunctus, rendoLéeét Sugár-ut 16/a bz. alatt megkezdte. Csecsemő és gyormokbetegok részérő rendel délelőtt 10—12 és délután fél 8—4 óráig. Röntgen vizsgálat, Quartz kezelés.
— Halálozás
Ifj. Koller János szikvizgyároa Nagykanizsán elhunyt. Temetése 19-én, vasárnap délután 3 órakor lesz a temető halottasházából.
— Adományok a népkonyha javár a
A Szociáldemokrata Párt Nőmozgalmak népkonyha javára 800 forintot adományozott. A Kovács konzervgyár 25 kg. lekvárt adott. A népkonyha vezetősége ezúton is köszö-
netét fejezi ki az adományokért.
— Kiegészítés
Szerdai számunkban beszámolót közöltünk a városi kereskedelmi kö-aépiékola növendékeinek vasárnap rendezett műsoros délutánjáról. Ebből a beszámolóból sajnálatos módon kimaradtak két sikeres műsorszámnak a szereplői. Ezt a hiányt most pótlólag helyrehozzuk és megemlékezünk a »Három kislány ül "a padon« cimü jolonet szereplőiről. Németh Lujza, Csere Ibolya, Kol-larits Angyalka, valamint Poór Károly, Péter-várv Ottó ós Varga Kár roly énekes-táncos szerepüket nagyon jól látták el. Mog leöli említeni Mitskó Mariettát ib, aki Deli h«r. Coppélia balettjének előadására! kitűnő tánckészségról tett tanúságot.
— Qrszáfi08 vásár
Nem''eesándorháza község'' országos és kirakodó vásárját folyó hó 25-én fertja meg. Vasúti állomás Bucsu-yzentlászló.
— k mezQgawkaagi kamarai Iraktor-teefotyanrok a raezBjjazdaséi gépest* féssnsk 8zo^álatában
fóldmúv^ó&ügyi kormányzat
ntógazdstóág g^eaitéáénélf íon-.l£j@aögat, a közeljövőn nagyszabású teásat dofecuott ki annak megvaTö-Kj^cazer uj tcaktort, többszer uj cséplőgépet, köáel kétezer azsiaktort ákar a tervezet a mezőgazdaság szolgálatába ^állítani a a gépak javítására kétszáz járáflben «Sr felállítani központi gépjavító állomást. Ez a hatalmas terr ós
akció mog fogja oldani íl mezőgazdaság katasztrofális igaeró hiányát ¡9 a terv végrehajtásába szorosan beleilleszkedik a Mezőgazdasági Kamarák munkássága, amikor sorozatosan rendezi földműves népünk fiai számára a mezőgazdasági gépkezelői tenfolvamokat. A FeísóQunántuli »Mezőgazdasági Kamara Székes fehérváron és Szombathelyen a tél folyamán kiváló eredményekkel záródó tanfolyamokat rendezett és jelenlog is folyamatban van három tanfolyamnak lebonyolítása. A tél folyamán további tanfolyamok kerülnek mindkét városban rendezésre s ezek a tanfoh-amok többszáz tanfolyami résztvevő kiképzésével teljesítik a feladatot, hogy megfelelő szakembereket állítsanak a földművelésügyi kormányzat nagyszabású gépesítési akciójának, rendelkezésére.
A Muskátiyángulat-termében
minden este
Korálka Vilma
és
Szamosy Mlu
énekesnők szórakoztatják a közönséget. '' '' .'' Kltünfl zeno, Táao. Hangulat.
Szombaton és vcsérnap reggel 4 órűlg nyitva.
Szíves pártfogást kér
KarMitMl QAia
1W vtndéalit,
Sportrovat
81. év! köigyUJésél tartja
Folyó hő 19-én, vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel rendezi az NTE vezetősége az egyesület 81. rendes évi közgyűlését a KOKSz Kölcsey-utca 2. szám alatt lévő helyiségébe!.
A sportért és az évtizedes működéséért soha ily mostoha körülmények között, mint ma, nem kellett küzdenie ennek az immár szlmbé-Ittmmá vált nagyraultu egyesületnek. Érthetetlen az a közöny, amellyel a mai szfikkörd vezetőségnek meg kell birkóznia, de érthető ez a harc, ha városunk büszkeségének, a szellemi olimpikonnak, dr. Mező Ferencnek szavait idézzük: „Legkönnyebb egy egyesületünk létet megszüntetnünk. Az NTE esetében azonban történelmi kötelezettséggel állunk szemben. Ha az NTE megszűnik, akkor egy olyan egyesület tűnik el a porondról, amelynek lfgtibb joga lett solna az élethez, annál az oknál fogva, mert az iiyeu NTE-eknek, BTE-eknek köszönhetjük azt, hogy ma országunkban oly sok vasutas-, üzemi- és társadalmi-sportegyesület működik és áUlltja ki a jobbnál jobb magyar atlétákat."
Bízik abban az NTE vezetősége, hogy ha jelenleg nehézségekkel kell Is megküzdenie, ezeket a nehézségeket rSvid időn belül a város segítségével együtt áthidalják és ha nem is az első helyeken álló teljesítményeket nyújtanak, de elérik azt, hogy él és létezik a nagymulUi sportegyesület.
Az NTE vezetősége reméli, hogy a 81.-ik közgyűlésen ott lesz kivétel nélkül minden volt és jelenlegi egyesületi tag és az NTE valamennyi barátja, hogy meghallgassák, ml a helyzet és eldöntsék az egyesilet további sorsát.
Meghivé
A Nagykanizsai Vasutas Testedző Egyesület értesiti tw összes Sportoló és nem sportoló tagjait, hogy ma este 20 órakor a Szociáldemokrata Párt nagytermében'' megrendezi első tavaszi lab'','' izom és fej tréningjét Akik megfelelnek, a következő sport-bálon is indulhatnak. Elvárjuk, nogy összes tagjaink kivétel nélkül t^-eg-jelennek, Vezetőség.
Ä rádió szombati műsora
Budapest l, 7 Kogge1'' 3ne. 8 Hirok. 8.80 Orgonazono. fe uörögkoleti istentisztelet. 9.80 Református vallásos félóra. 10 Római kátolikuB istentisztelet. 11.20 A Biró vonósnégyes műsora. 12 Déli harangszó, hirok. 12.20 Bach müvek. 18.80 A Pinocchio jazz-együttes műsora. 14 Hirok. 14.10 Müveszlemezok. 15.20 ''Cserfalvi Eliz hegedül. 16 Magyar nóták. 17 Hírek. 17.10 '' Magvar par-nasszus. 18 Wagner: Lohengrin. Előjáték. 18.30 O. Wilde: Bunburv. Közvetítés a Stúdióból., 20 Hirok, sporthírek. 20.20 Népszerű operaest. 21.30 Rádióankét a hároméves tervről. 21.50 Hírek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.85 Filmdalok. 28 ^Schumann: Hl. szimfónia. 28.80 Lemezaritikvárium. 24 Hirek. 0;10 Hitek és krónika franciául ób angolul. •
foudapfM II: 10 Vasárnapi zene. 17 Tánczene. 18 Hirok. 18.05 Falurádió. 10 Szimfonikus ja^z. 19.40 Planquette: Oornevillei harangok.
A rádió vasárnapi műsora
Budapest I. 6.80 Fal;irádió. 7 Hirok. 7.80 Reggoli zene. 8.15 Részlo. tok Vordi: lírnani cimü operájából. 10 Ifinek. 12 Déli harangszó, hirok. 12.15 Gáspár Endie sanszonokat énolool. 1.8 Horváth Jenő jazz-együt-twn játszik. 14 Hirok. 14.10 Kosh.o: A veloncoi kalmár. Szvit. 14.45 llidy Márta hegedül. 15.15 Hádióis-kola. 10 A Házi-együttes játszik. Nagyidai Zsuzsa énekel. 17 Hirek. l''árlhíradó. 17.20 Vöröskereszt közlőmének. 1H Knorr Antal harmoni kázik. Batsóba. Pup Károly drámai játékának előadása a Stúdióban. 19.80 A Vándor-kórus énokol. 20 Hírek, sporthírek. 20.20 Magyar muzsika. 21.50 Hírek és króniica oroszul. 22 Hirek. 22.80 Tánclemozok. 22.50 A Hazahozatali Kormánybiztosság közlomónvei. 22.55 Hadifogoly hiradó. 28" Részletek Verdi: Otelló cimü dalművéből. 24 Hirok. 0.10 Hirok és krónika franciául és angolul.
Édes vasárnap lilii 5 diakor
tánc
a Centrálban
''"SSBÜBSE
Pk. 4002/1947. sz.
Fksz. 14/1947.
Árverési hirdetmény.
Dr. Petrics József nsgv kanizsai ügyvéd ét«! képviselt lzíák Miklősné naeykani-zssi lakos Jávára Markulia Károly molnári lakos (kípv. dr. Kuhár Oltó ügygondnok aital) ellen 246» ''forint ióke é* jáiulekai erejéig ■ .negysanir-Mi Jáiásbiróság 1946. évi 478. számú vég/.4*áv«l eltandtít kiete citúti vKírr.üö|tóíi során 1946. évi nov«mber ho 25 én lefoglalj 5209, torint bccBértékü ingóságokra ai árverés fc iMtéae iránt fentnevezeit végrehnjutó által m»gk«res-tetvén, ata-bb megnevezeit Pk. 4036/1947. tz. dr. Laszy Jézsef ügyvéd áltfl képviselt nagykanizsai MAORT ia?4ra 1725 frt 45 fIII. és jár. és ezen hirdetményből, valamint a loglaléii ]eg;aókönyvt<ói iii nem tünó foglaltatok javéra is, amennyiben kielégítési jogok nis is fennáll és uUeoük batassiú hatalyw ifénykenset foiya-matbsn nlno», at árvc-é»t kitűzöm és aonak végrehajtást aiimedő lakion Siepetnek kötaógben Bodrogi György bázánál, a tárolási helyen lewdó mn^''.artátórfi határ-Idfltil 1947. ¿ri Jaanár hé 59 ia délntia 3 ¿ráját tflzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt .Hoffhtr-Scbrinta8 29 lóerős traktor, 700-as crtplösaakrány stb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz-fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is - de a kikiáltási ár s/s részeséi alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz a végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyaziaen nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságát Írásban be ntm jelenti.
Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára ÍÖűl forinton felQJ van, csak azok árvereaftetnek, akik a kikiáltási ár egytuedréazét bánatpénzül leteuik. Nagykanizoa, 1947. évi Január hó 13-ás.
IMk Uuzló
102 Wr. végrehajtó, »Int klrfeágt klktMftt-
VÁROSI MOZI
Szombat, vasA/nnp HM
na^y atncrikoi filmsiker:
SZERELEM NEM TRÉFA
Irene DUNNE, Róbert MONTGOMERV HÍRADÓ.
EJíadisok k6zr»»pok»n 9,7. vasárn»|» 3.5. 7-k*r
Hirdetmények
Az 1947. évi január, február és március hónapokra szoió tennclüi tejutalványol; kiadása f. hó 20., 21. és 22-éii történik e Közellátási Hivatalban Hunyadi-uica 16 sz.
A termelői tejulalványra igényjogosultak:
A terhes ADyík a terhesség 5. hónapjától, szülésig, a gyermekek 12 éves korukig, annak az cvnek a végéig, »melyben 12-ík életévüket betölük, .lovabbj táplálkozásra rászoruló betegek és ruagask®ru szíiné''yek.
Mindazok tehát, kik közvetlenül a termelőtől vásárolják u tejet, a fentlrt napokon Jelcnikczzcitek az utalványok átvétele végeli.
Aa utalányok kívánásához a családi tej-lapot és « december havi tejuialvány l-es szamu szelvényét is ei ke.i vinni Ass igény-jogosu.tság megállapításánál terhesség esetében oz Egészségvédő Intézet orvosánál« v»gy hatósági orvos altal kiállított bl*«-nyiiványt kell (elmulatni, betegseg esteté-ben az igé»yJO({OSuli6áKOt haiósn^i orvosi biíonylivuiinyil kell igazolni. A gyermekeknél és öregeknél az Igényjogosultkor n születet igazoló berme y oumaniiy«! lehet ignxuifil.
A tcntifiői tcjiilfilvónyok ára hüvonkénf és dnr«bonkcnt 20 fillér. 10«
_Polflürmesitr.
NanykanUca m. város Uóhivalalu (elhívja cz éidaktlicK ügyeimét u magvor köz-táríosag korraányának 24700/IWÖ M. E. sz. rendilatére (in«gjala«t a Migyer Kős-löny 194b évi 204. Márnában), amely m-rlutt ü*icll ktmw veietaséra kötelezeti minden hereskodb, ideértve a r6^zvCnJrlar• sasagokat, szövatkeauteket, korlátolt ída-löasbgfl társasagokat, közkereseti us bet«l társaságokat és a pen; Intézeteket lo, továbbá minden Iparos, amennyiben üaleto a klsipc körét meghaladja, tartoüK az l§47. ávi^ja-nuár bű 1. napjoval tizerkesxtendö megnyíló mérleg céljára az 1947. évi január há 1. napján me.iávö vugyooáról é» fenn-ajló teiheiról c rendes kereskedő gondosságával j>ontos mennyiségű leltári kesütetii.
A leltár mennyiségi helyesságét a vállalat tulajdonosán vagy teleiös vezetőjén kívül a leltározó alkalmazottaknak C* ah« ilyen van, a^ üzemi bizottságnak aláírásával is ¡¿¿izolni kell.
A feniemlitett leltár felhasználásával szer-keltendő megnyitó mérleg készítésének ee záradékolásának módozat*it külön rendelet (uina szabályozni. 107
Városi adóhivatal.
Ki tud róla? Nyomravezetőt megjutalmazom I
Keresem Varga Jánoat, nki Baranya vármegye Vasas községben 1913. évben született. Még 1944. nov. 27-én a helybeli csendírörs elszállítására fogatával együtt kirendelték és Szcnyér községig (Somogy várm.) Jutottak. Onnan állítólag Sopronba vitték katonai szolgálattételre. Aki tud róla, küldjön értesítést feleségének: Varga Jánosné Vasas, Baranya vármegye címre. <)f)
84 fiókos fa*xwb«r»«d«sés, jégozekrény, 2 drb. 5X5 méteres kékcsikos aátorpopyva eladó. Hoffer, Szabadság tér 22. »
Bab kaphaU, fehér és tarka, a Szerve-zen Munkások Szövetkezetében, Csengeijj
Teleky-ul 11. nzám alatt levő 960 négyszögölön fekvő káslngitUs oagy gyüwM-caössel akdá. Holier, Szabadság t

/
Subodaó «indes BieBStyíftégben maximális áron hapkaté Tentsck drogériában.
Szabadeág-tér 2.
Fäff&erfizlet btn&èozèat veszek, kiadóban.
104
Hm a
-111
BGr9née forgé daráWké ehdó. Tótb darálósnál, Kiskanizsa, Teiptom tár 1.
Kiadé egy aaç tlies azofea, koayhiba«^ náUttal. Fő út m Csar fényképész^; uf>
Biadó 1 dtb gyermek «poi^wsl. csey.rBtca 8 Sánla. -Mi
ZALA demokretjkas jwlWkal ospllap
Szerkeszti : 1««« SzertcM2t6i*e 4i kl«»blv«M: Fô-ct b. Teícíon i''-
Kladia a BlzaMl%b NasS*«^.
SswîSateaM és kiailiaári feW Bencze Jese>
NvomaáeK a , R-T-
kanlisss* Hagykamzsán.
N>-omdáért felel: Zalay Kiroly.
92o évfolyam, 16, szám.
Nagykanizsa, 1847. január 21. kedd
Ára 40 fillér.
Az Újpest válogatott tegnap mérkőzött az isztambuli válogatott labdarugó csapattal és attól 5:4 arányban vereséget szenvedett
r<
L


Hegyi János:
emelhető politikai társadalmi rendszert.
Két évvel ezelőtt szovjet ágyuk dörgés:! adta az ország számúra Lenin halálának évfordulóját. Cn-nep volt a lakosság bgszélesebb rétegei számára, még han nom is tudták, mit Cmnopolnek ezen a napon, inert e/. jiz ágyudörgés fontos szakaszát jeLontetl''o a vilft^ felszabadulásának a fasizmus járma alól. Komoly fordulópontot, jolentott. á Szovjetunió négyéves hősi harcában a világreakció egész Európát elárasztó ns olpusztitór harbársiiga ellen. A fasizmus halálos sebet kapott. Vég-logos összeomlása már csak rövid idő kérdése volt.
Ez a győzelem a négyéves hősi iiarc orod''ménvo. A szovjet népek ellenállásán tört mog a fasizmus világhóditó ábrándja. A Szovjotunió-ból áradtak ki azok a hadsenxgül «melyek szétverték a világreakci addig legnagyobb, legveszedelmesebb és legburbárabb hatalmát.
A Szovjet. Birodalom világszabad-húszoI jelontó harca döntő fordulatot jeleni a világtörténelemben, ijz a világtörténelmi eseméhy Lenin nevéhez fűződik.
1924 január 22-én a bolseviki párt központi bizottsága a következő Ifctentést adta ki: .
»A proletariátus nagy fdazaba-éitó mozgalmának történet 6 Marx óta még soha létre -nem hozott olyan gigászi nagyságot, mint a mi elhunyt vezérünk, tanítónk, barátunk. Mindazt, ami a proletariátusban igazán nagy és hősies —i_n reUanthc-tetlen ész. az acélos, törhetetlen, szívós, mindent legyűrő akarat, a szmt gyűlölet halálos gyűlölete rabságnak ''és elnyomatásnak.''a forradalmi szenvedély, mely hegyeket mozgat • meg. a határtalan hü a tömegek alkotó erejébe-n, az óriási szervező lángelme — mindez csodálatosan egyesült Leninben, akinek neve jelképe lett uj világnak Nyu-gattól Keletig, Déltől Északig.«
Még ellenségei is elismerik, hogy nagy forradalmár, nagv politikus roít, de Lenint nem lehet egyszerűen nagy politikusnak nevezni, ez igen gyenge, tulsúgosan általános megálíapitas. Lenin uj fordulatot adott az uj világtörténelemnek, olyan forradalmat vezetett győzelemre, wnelyot nom követett visszacsapás, hanem ollonkozőlog a forradalom oredményoinok rendszeres tervszerű '' kiépítését eredményozte.
Lenin mogsokazóroztu. a marxizmus eszmei guzdagságát az uj kor-asok tajrasztalatai alapján. Lenin tovább fejlesztette a marxizmust, uj, magasabb fokra emelte. 0 a Leninizmus megteremtője. Sztálin klasszikus meghatározását adta a toninizmusnak: »A leninizmus az imperialista korszak marxizmusa.« Pontosabban Sztálin megmutatta l^enin tanitásának egységét és folytatólagosságát és zseniálisan megvilágította mindazt az ujat, amivel '' i-enin gazdagította a marxizmus kincstárát.
Leninnek köszönheti a szovjet nép, hogy ma világhatalommá lett. Lenin megteremtette1.1917-ben az alapot és most hü kővetője, Sztálin
nagy elődjének müvét győzelmesen viszi olőro.
Lenin forradalmi roálpolitikája esküdt ellensége minden frázisnak, minden illúziónak. I^enin azért lőhetett roálpolitikus, mert marxista volt.
Ijenin gyűlölt minden frázist. Megvetett-. ''minden illúziót. Tudta, hogy ó képviseli korában a legradikálisabb konkrét, ''haladást. Ezért ol Lehoz te mindazokat, akik a radikalizmusban minden kompromisszum elvetését látták. Mert kompromisszumok között, különbség van. Lenin kompromisszumai azt határozták meg, hogy az elv megvalósításának és tempóját alkalmazza a tényleges erőviszonyokra.
Lenine módszerét mint a marxizmus nagy tanítványa és fejlesztője építette ,ki. Amikor 23 évvol ezelőtt ''meghalt, nomcsak egy végveszélyből kimentett Bzocialista államot hagyott utódaira, hanem folytatható, tudományosan megalapozott politikát, továbbfejleszthető, magasabbra
Az emberiség szerencséje, hogy o nagy feladat elvégzésére nagy emberre talált. Méltó követőjét Leninnek, Sztálint. Sztálin éppen utódja l.eninnok, mint Marxnal Engelsnek. Folytatója és önálló továbbfejlesztője.'' Lenin megteremtette a szocialista népek szabad és demokratikus szövetségét. Megteremtette azt a forradalom viharaiban, a külső és belső ellenséggel szemben. Sztálin minden Lenin által ültetett magot hatalmas gyümölcsöző fává növelt.
A társadalmasított ipar a világ egyik első ipari államává tetté Oroszországot. A szabad parasztság hatalmas és virágzó Bzovetkozeti mezőgazdaságot toromtett. A felszabadult nomzotok rohamosan fojlesztotték ki sajátos népi kulturájukat. A cáriz-mus nyomása alól kimenekült régi reakciós idoológiájából kivetkőzött értelmiségnek vezető szerepe van az építés munkájában.
A forradalmi reálpblitika tanulság nokünk magyaroknak is. Nem az orodményok mechanikus utánzására gondolunk, hanem a cselekvés lol-kére: a módszerre. ''Mert a mi történelmünk több mint egy évszázada zsákutcák sorozata. Ennek a kudarc-
nak a kijavítását csak ugy lehet eí-érni, ha Magyarország önkéntese» beilleszkedik Európa felszabadul* és megbékélt népei közé. Hogy es ténylegcsen megtörténjen le '' ken számolnunk mindazokkal, akik földalatti szervezkedéssel akarják vlsz-Szaállitahi a multat. Ezzel egyidejűleg külpolitüuínkban jószomszédi viszonyt teremteni szomszédainkkal, elsősorban a Szovjetunióval.
Ha a magyar kommunisták Lenin tanítványainak nevezik magukat, ugy ezt nom azért teszik, mintha, Lenin egyen csotekodeit akarnák utánozni. Mi Lenin forradalmi reál-politikus módszereinek tanítványai vagyunk, ez bizonyítható azzal is, liogy a magyar kommunisták ismerték fel helyesen a magyar politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális elet belső mozgató oróit, e ielismo-réseket határozottan átültették a imlgyar élet reális valóságéba.
amikor az októberi forradalom nagy vezérének haláláról meg-omlékczunk, hitet teszünk amellett, hogy minden fasiszta kisérlotwl szomhon kérhetetlenül visszaütüníc és Lenin utmutatása Bzoririt a magyar viszonyok figyelembevételévé és alkahnazuflával megteremtjük a függBtlen, szabad, demokratikus Magyarországot.

Még nem Ismeretesek a lengyel választási eredmények
A külföldi laptudósltók saeHnt a tegnapi lengyel választások meglehetősen rendben folytak it. A 12 millió valaaztó közQl 00 azáaalék sdta le szavazatét. Szórványos jelentések érkeztek be erőszakoskodásokról és a szavazás titkosságinak megsértéséről, de általában a rendet nem borították fel. A lengye! kormány minden könnyítést megadott az angol és külföldi Itpiudósltóknak, hogy a szavazás menetét figyelhessék és Lengyelországban szabadon járhassanak mindenütt. Nikolajoik a választások után klje-lentette, hegy követelni fogja a válaaztások érvénytelenítését, mivel a választások nem voltek szabadok és tiszták. A panaszalt tartalmazó jegyzéket már átadta az angol, amerikai és szovjet nagyköveteknek. A választásról még rétzleteredmények sem ismeretesek.
A kaiQgyminlszterheiyettesek mai londoni ülésén azokkal a javaslatokkal foglalkoznak, melyek az osztrák békeszerződés bevezető szakaazait tárgyalják. A német békeszerződés holnap kerül napirendre.
A franoia kormányválság befejezettnek tekinthető. R«madier uj kormánya holnap mutatkozik be a franola parlamentben. Ramadier kormányát támogatják a radikálisok, a szocialisták, a kommunisták és a független köztársaságiak. A haladó katolikusoknak az okozza a legnagyobb nehézséget, mert nem akarják hogy a honvédelmi miniszter kommunista legyen s igy a támogatás kérdésében a végső döntést holnapra halasztották.
való nevelése, a demokratikus ''•szabadságjogok biztosítása, mondotta a dáii külügyminiszter. Dániának érdekében áll, hogy a kiéli csatorna nyitva álljon .valamennyi nemzet hajója számára.
Ramadier a francia minisztsrelaők
Párizs, január 20 A francia köztársasági elnök levélben értesítette a nemzetgyűlés elnökét, hogy miután meghallgatta Ramadiernak a kormány megalákitásáröL-szóló beszámolóját. Ramadier miniszterelnöksége mellett döntött. Kérte, hogy döntését a nemzetgyűléssel is közöljék. A francia nemzetgyűlés valószínűleg kedden iktatja be hivatalába az uj miniszterelnököt, aki kijelentelte, hogy tanácskozásait keddig felfüggeszti.
A dán külUgyalalizter nyilatkozata a német békeszerződésről
i Koppenhága, január 20 A dán külügyminiszter u külföldi sajté képviselői előtt a német kérdésről ugy nyilatkozott» hogy a dán kormány valószínűleg egy héten belül eljuttatja véleményét a német békeszerződéssel kapcsolatban valamennyi " ■helyettes külügyminiszterhez. ■ Németország 10ÍJ év alatt háromszor támadta meg Dániát, tehát joggal érdekli Németország teljes lefegyverzése és náciüani-tása. Legfontosabb a német ifjúság demokratJMcüs szellemben
Brazíliában is választottak
Rió de Janeiro, január 20 Brazíliában is választások voltak tegnap- Riodejaneiroi hir szerint a választások teljes csendben, minden Rendzavarás nélkül folytak le. A fővárosban a '' lakosság 30 százaléka tartózkodott a szavazástól. Az ország többi részében is zavartalanul folytuk le a'' választások, amelyek iránt feltűnő volt az érdeklődés hiánya.
Egy elsüllyedt görög hajén háromszáz ember Vesztette életét
Athén, január 20 A Chimaera nevű . görög sze-mélyszállitóhajó aknára futott és elsüllvedt a görög partok közelében. "A hajó 500 utasa közül 200 utast megmentettek, a többi elpusztult. A mentésben angol katonák is részt vettek. Az életben maradt 2Ö0 utast a legközelebbi ''görög város kórházába szállították.
Angol jegyzéket nyújtottak át Sztálinnak
Moszkva, január 28 A moszkvai angol nagykövet nyújtotta Sztálin generálisszímainak az angol kormány megjegyzéseié * a Pravda cikkével kapcsolatban, a melyben a lap Bevin egyik leg-
a. Az
BS
utóbb tett kijelentését bírálta angol jegyzék azt mondja, hogv angol kormányt rondkivül meglepi» áz a feltételezés, amplyuek » Prards félrevezető módon a január 16-á» megjelent cikkében kifejezést adott, mely szerint az angol-oroBz szövetségi szerződést a háború utáiti együttműködésre vonatkozóan iurv értelmezték, hogy oz az Egyesült Nemzetének Szervezetének működé«« következtében feleslegessé vált volna. Az angol külügyminiszter kormánya nevében töboizbon sürgött« u szerződés meghosszabbítását é* sajnálkozását fejezte ki, hogy javaslatát a szovjet kormány eddig még nem vette fontolóm. Az angol kormány álláspontja nem változott meg és''sohasem gondolt arra, liogv a szerződést feleslegesnek vagy felfüggesztettnek minősítse. A Pravda idézi BBvin decembor 22-én elmondott rádióbeszédét; mely szerint a Moszkvával kötött szövetség halott volna. A kérdéses rádióbeszédnek célja az volt, hogy bemutassa az angol külpolitikát, amely nem szov-ietellenes irányban mozog, ''Bőt az Egvesült Nemzetek Szervezeté*''

1947. anuár 2
Hilül különösön Szoviotovoszomúg-f&l t''n az Kc-yoaült Államokkal való egyflltmüködesro holyozi a fósulyt, a néko megtartása ós az újjáépítés érdekében. Hovinnok az h Irijolen-k''mo, houy Naifybritmmm nom leüti lo magái wmkmoli, kivóvo azokat a kölolozottsóiíokot, molyok az Egvo sült Nomzotok alapokm&nyában vannak h nmolyokot a Pravda január 15-¡ki K/.ámaban idéz, llovinndc azt az érvelését nmgyanbta meg, hogy fc* orosz-angol viszony nom oly hoti-«őséges, mint lonnio lcollono ''és kifejezte az angol kormány óhaját, kogy a Szovjetunióval teljesen együttműködjék.
Álhírek Dálnoki Veress Lajos szökésének útjáról
Nagykanizsán, de különösen» a határmenti falvakban mar napok óta olyan hírek keringenek, melyek tudni vélik, hogy Dálnoki Veress Lajos, a horthysta összeesküvés főszervezője Zákánynál lepte volna át a batárt jeep-autón amerikai katonatiszti uniformisban. A Zala utánajárt e szállongó híreknek és megállapította, hogy hivatalos helyen mitsem tudnax a dologról. Nem kétséges, hogy egy ujabb földalatti fasiszta propagandáról van szó, amely azt akarja a néppel elhitetni, hogy Amerika hivatalos segítséget nyújt a hazaárulóknak. Átlátszó és ravasz manőver, amelynek az a •¿Íja, hogy a leleplezés folytán bátorságukat vesztett fasisztákba uj reményt öltsön) mondván: nincs semmi baj, mert a világ egyik legnagyobb hatalmassága, Amerika a mi céljainkat támogatja.
A hirterjesztök ostobaságánál csak icnoszságuk nagyobb, Értesülésünk szerint a rendőrség államvédelmi-•sztálya máris kiterjesztette a nyomozást olyan irányban, hogy megállapítsa a hlr eredetének forrását.
Felhívás S
Azon 75 és 100 százalékos hadirokkantak, akik egész évre azóló féláru vasúti igazolványt óhajtanak váltani, forduljanak a HONSz-csoport elnökségéhez, Hunyadi-uIca 10. j>z. alatt kedden és pénteken d. u. 4—6 óráig, január hó végéig.
A hadigondozottak érdekképviselete, a HONSz megkezdte az igazolt hadirokkantak és hadiözvegyek arcképes igazolványnyal való ellátását. Minden hadirokkant és hadőözvegy saját jól felfogott érdekében sürgősen lássa el magát fényképes igazolvánnyal. Elnökség.
Felhívás a kiutasitottakhoz
A magyar áttelepítési kormánybiztosság felhívja mind-jftzo''kat a Csehszlovákiából kiutasított vagy menekült szemé-íyeket, akiknek ingóságaik Csehszlovákiában visszamaradtak, hogy ingóságaikról készítsenek öl példányban pontos leltárt, va* Jainint hogy hol maradtak el az ingóságok ós ebből három példányi január 3Mg küldjenek fel a magyar áttelepítési kormány-biztossághoz Budapestre,
Minden este
a MUSKÁTLIBAN Korálka Vilma
és
Bocskay Gitta
szórakoztatja a közönséget
Nagykanizsa „olajváros", Zalaegerszegnek „gázvárosnak" kell lennie
(Zalaegerszegi szerkeszt ötdif.öl) Krdokes és a vármogyo életére nagy kihatással lőhető értekezlet foglalkozott pántokon^ vármegyeházán ii mogveszék he^ripii rositási terve ivol, A torvok-Bonicsak Zalaegerszeget érdeklik közelről, hanem kihatással lennének az egész megye ipari és gazdasági életére.
Pörnoczi József termelési biztos hosszú és érdokos előadásban ismertette elgondolásait. Először is gazdasági vonatkozásbai,i ismertette-azokat a lehetőségekot, amelyek megvalósításával nagyban fel lehetne lendíteni /jila vármogyo mezőgazdasági életét. Beszámolójában kifejtette, hogy
nincs szükség arra, hogy kenyérgabonából olyan sokat termeljünk, mini idáig, le kell szorítani á mennyiséget és minőségi búzát ketl ■produkálni.
Teljesen elegendő 50 ezer katasztrális hold bevetése Zalaegerszeg és "vidékének, mert igy is megterem katasztrális holdanként 9 mázsát számítva, 8420 vagon, míg a szükséglet csupán 2500 vagon. El kell készülnünk arra, mondotta, hogy nom birjuk majd a versenyt az amerikai és oroszországi búzával és igy szükségtelen felesleget termelni. Nagyon helvos lenne maris üzembe helyezni Zalaegerszegen egv tésztagyárat, ami a felesleges kenyérgabonát dolgozná fel száraztésztává, a lehullott törmelék podig kitűnő baromfi-etető lehetne és igy a leromlott baromfiállományt fel lehetne javítani.
Súlyt kellene helyezni a kondor-tormolésroj ez. az ''alapia mindon iparosodást törekvésnek. Nomos kondort, kell termelni, a gazdák nagyon szívesen foglalkoznak őzzel és ogé-szon biztos, hogy két év alatt 2000 katasztrális hold losz kenderrel bo-votvo. Ha számításba vesszük, hogy a kondér háromszorosát Udja a búzának, érthotó, hogy ambícióval foglalkoznak vele a gazdák. Kcszthe-lyon máris van egy kenderfeldolgozó, de ez nom elégséges. Nagy ohetóségeket lát a kenaortermosz-
ésben
segowet n , Anglia,
nagy érdeklődést
de az egész külföld
mutat a kondor iránt.
Ugyanez áll a lucerna termelésnél. Ezen a vidéken közel ''3000 ragon lucerna terem és ennek csupán a felét használják fel .7 gazdák, a többit elszállítják más vidékre.
Ez felesleges pazarlás, mert egy egyszerű erőgéppel megoldható a lucernakorpa készítése* ami elsőrendű takarmány és külföldön, főként Svájcban és Ausztriában igen keresett cikk.
Az olajosmagnál az a helyzet, hogy ezen a vidéken legfeljebb 1000—1200 vagont lehet termelni és miután az olaj gyárak és feldolgozok messze vannak, Zalaegerszegen feltétlenül kellene olajgyárat letesiteni.
A''Zala. öntésekben jelentős fűzfavessző telepítéseket kell végrehajtani, kb. 800 holdon van is erre lehetőség, ennek a hozama 210 vagon fűzfavessző, amelyet háziipar-, szerűen lehetne feldolgozni. A balatoni halászatokhoz messze vidékről hozzák a kosarakat, amikor azokat itt is olő lehetne állítani.
Ezután a göcseji gyümölcs értékesítésének problémájáról beszélt a termelési bizton, Ismorotos, raony-nyiro elhanyagolt nálunk a fojgyu-mölea termelése, podlg ohhox ofa<5-rondü nemwjtgöKdaaági órdok fü«ő-dik, A termelők fttsórt nom helyesnek súlyt u 1 gyümölostormelósro, mert nem tudják kollőkópnon órté-kosiieni. Modern és jól felsőőreit konzervgyárra lonne itt 8«ükség,
Hüautan a közlekedési problémákat fejtegette és rátért Zala kincsére, az olaj- ós gáu,tolopökro ós szók kihasználási .lehetőségére.
A megyeszékhely felén még feltárat* tanok a gázterületek, amelyek a
Jelek ezerlnt erre hozódnak és ha azok a várakozásnak megfelelőek lesznek, akkor vllismosenergla-fer-ráasá lehet átalakítani, amely el tudná látni egész Dunántuit vllla-moeárammai. Könnyen megvalósit-haté lenne, hogy amíg Nagykanizsa Ntlajviro8 maradna, Zalaegerszeg \ gázvárossá fejlődne ki.
Pusztaszentlászló közelében molog-vizforrásra akadtak, amoly jelonleg a MAORT tulajdonában van. itt 92 fokos viz tör fel és talán alkalmas lenne melegvizű fürdő létesítésére.
Az előadó ezután kifejtette, hogv ezeknek a terveknek niegvalósitása-hoz elsősorban gazdasági • művelő- * désre volna szükség, amit a gazdasági középiskolák nyújtanak. Ilyen már van Keszthelyen, Nagykanizsán, de Zalaegerszegen is szükség lonne, éppen a nagy vidékére való tekintettel.
Kováts Ferenc nemzetgyűlési kép-
viselő örömmel üdvöaölta a terre-Icot, inert az olső világháború atá» is a munkanélküliség ós a dofléeié okozta n/. ország nívójának süllyedését. Ha ozt meg Toliot olózfni, mog koll tennünk, hogy ozálta! is erősítsük a demokráciát.
Zeke államópitészoti főmérnök h tóko kérdését vetette fel én szállifcásí eszközül kisvasutak épitéso holott u teherautók- szaporítását tertju. szükségesnek.
Waswmnan Frigyes "ny. városi műszaki tanácsos az egész értekezlet anyagát vázlatnak tekinti, amely kidolgozásra és megvalósításra szorul. -A teke kérdéséhez szólva megemlítette, hogy nz csnk addig probléma-tikus, amíg nincs kellő nyersanyag és energia, mert ezek meglétében a tóko maga jelentkezik.
Dr. Papp Andor főispán ösezo-foglalva a hallottakat, megállapítja, hogy a felvetett torvek rendkivül értékesek, köszönetet mondott az előadónak és kifejtette azon kívánságát, hogy kellő előkészítés után ay. értekezlet újra összeüljön és akkor már konkretizált tervekkel foglalkozhassanak.
Hölgyeim, csak egymás után ...
A tömeges szerelmi zsarolót elitélte a népbiróság
(Budapesti tudósítónktól.) A minap nem annyira borzalmas, hanem inkább humoros ügyet tárgyalt a budapesti népbiró-ság egyik tanácsa. A vádlottak padján egy elegáns, fiatal pesti magántisztviselő ült, aki a nyi- . laskereszles párt szentistván városi szervezetének egyik vezetőségi tagja voll. A tisztség által érvényesíthető hatalmát nem rablásokra, gyilkosságokra vngy egyéb kétköznapi bűncselekmények elkövetésére használta fel. ö egészen uj műfaját találta ki a nyilas bűnözésnek. Az eiegán-. ciájához hozzátartozó Árpád-sávos karszalaggal sorozatos látogatásokat tett kerületének védett házaiban, ahol kiszemelte az otl tartózkodó szépasszonyokat, minden nap másikat, akiket felszólított arra, hogy kövessék öt. Autón vitte el őket, de nem a nyilasházba, hanem az egyik szállodában lévő lakására. Itt bebizonyította, hogy az általuk hirdetett és üdvözítőnek ismert fajelmélet mennyire hiábavaló va- -lami. A pesti nyilas Don Jüan 35 izben zsarolt szerelmet az ül-
dözött asszonyoktól és ezért került a népbiróság elé.
A tárgyaláson 35 szépasszony vallolt a Don Jüan ellen, akitől a végén megkérdezte a tanácsvezet ó l^iró, hogy elismeri-e a bűnösségét, mire általános meglepetésre a következőket Telelte:
— Harmincnégy eselben elismerem bűnösségemet, mert azokban én voltam n csábító. A harmincötödikben azonban nem vagyok bunos. mert — és itt az egyik hölgyre mulatott — őnagysága csábított el engem.
A népbiróság azonban neiu méltányolta ezt a körülményt és az elegáns vádlottat egyévi börtönre Ítélte. Harmincnégy asz-szonv megelégedett az Ítélettel, a harmincötödik azonban nem, mert ha tekintettel ölni lehetne, Don Jüan már nem'' élne.
A tárgyalás kényes természete miatt magától értetődőleg zár* ajtók mögött zajlott le, a részlétek ¿fzönban kikerültek, mer* a tanuk közölt csak az egyik volt teljesen diszkrét. Azt his*-szük nem ne^iéz kitalálni, me-lvik.
A pécsi népbiróság hat hónapra és kapott földjének elkobzására itéit egy gazdát az MKP megsértéséért
Somogyudvarhelyen egy- módos gazda házánál lakodalom volt. A vendégek között ott volt az egyik szomszéd, Csordás Vince is, aki alaposan kivette a részét a vigasságból és hamarosan virágos nangulatba került. Ebben a hangulatában történt, hogy amikor egy ismerőse bejött és kezet akart nyújtani, a kézfogást visszautasította azzal, hogy kommunistával nem fogok kezet«. Ebből még nem lelt volna nagyobb baj. Csordás azonban folytatta'' n kötöz ködéfii ós,hiába próbálták jelenlevő más .kommunista ismerősei rábeszéléssel lecsillapítani, továbbra Ír inGfpmirnát "amellett, hogy kommunistával nem kezel. Sértőbb vagy gyalázkodó kifejezéseket nem használt ''és a bíróság előtt, ahova az ügy később került, azzal védekezett, hogy ő, ha Iszik, mindenkivel évődni és heece-tődni szokott. 1
A pécsi népbiróság kűlönta-nácsa bizonyítottnak látta, hogy
a vádlott megsértette a munkáspártok egyikét. Már pedig a muBká8|iártok hazánkat a háború okozta pusztulásból és el-osattsigböi felemelték, a termelést az ¿let minden terén megindították és az állami élet vérkeringését a békés fejlődés érdekében mozgásba hozták. Amikor tehát a vádlott magatartásával a benne kialakult gyűlöletet kifejezésre juttatta, olyan magatartást tanúsított, amely alkalmas a kommunisták demokratikus magatartása ellen! gyűlölet felkeltésére, Ezért Csordás* hat hónapra itólték óh kimondották a földreform során részére juttatott 3 hold mezörtaR-daságl Ingatlan elkobzását 1b,
A külügyminiszterek londoni értekezletén ü7. atmtrlal képviselők jan. 29-én adják elö álláspontjukat a tacke-szmödébsel kapcsolatban. Hlr szerint az osztrák kormány ragaszkodik *7. 1937. évi határok visszaállításához.
1S47. január 21
ZAL''A
Európai zsidókérdésről
nyilatkozott a pápa
\ newyorki amerikai tudo-niauvos Ursaság elnökét, Mr— DtiftH''l Dnnielst n pána kihall-ugliUon fogadta, Daniels a zsidókérdéssel kapcsolatban intézeti UtVdésekel a pápához,
Nom hinném mondta a u<tp>t hogy a megmaradt zsidóság a kövei kőző 100 év folyamán boldog lehetne, meri égész Kurópu a hozzátartozóinak vonljaival és vérével van be~ iiUitve. A. zsidó energia, inlolli-Uencia és alkotni akarás egyike volt Európa fő mozgató rugói-ttok. Sajnos, a zsidóság kiirtásává* Európa egyik legnagyobb fliajrtiasáüi ütőere pusztult ki —• fejezte be a pápa érdekes nyilatkozatát.
Károly! Mihály: Megdöbbentő, hogy külpolitikánkba milye» mélyen behatoltak az összeesküvők
Gyönyörű eredménnyel működik Nagykanizsán a dolgozók kereskedelmi iskolája
Nagykanizsán ezídőszerint négy oi.vaji iskola működik, ahol a város dolgozói az általános műveltséget «¡sajátíthatják, hogy azután tudá-»ukaí munkahelyükön kellóképpen kamatoztassák; és ezáltal az ország %uzdasági felemelkedését is elósegit-íék. M ult hétfői számunkban a -3ÍAORT áltai életrehivott és a vállalat dolgozóinak rendelkezesére á-fló ¿Munkás Népfőiskola megindult munkájáról adtunk beszámolót. Ez a •aahadművelődési tanfolyam tudva-Sivóleg a városi ksresketíelmi középiskola tantermeiben működik. Ugyan ictt fejt lei nagygzerü munkát a dol-jpzók egy másik, az olobbinél már fetöttebl/ iskohga, a dolgozók kores-öpch''lmi Ivözépisvolcija, Ennek az iskolának a munkája felől érdeklődtünk Borsit Béla koroskedolmi iskolai igasp^tóui''d, aki uz itt küvetlcozó rtvilnlliozntot ftdtu:
A dolgozók kfmwk''Xlolmi kü-^•IMNkuláju iiiár Bzoptonilx«)'' óta mtt-kóilil». Hallgatói legnagyobb réazt a vontn, n vjwu.''ti » vilroH on u MAOltT dulíiozóinuk Muraiból kerülnek lei, VaiHinoniiviük iwkolui olókópzottttógo nyolc elemi vagy négy polgári.
Kbben az érben még csak az •l»ú osztály nyílt meg, do ez íb o»ali kísérletképpen, port a szakköznek ki akartak tapasztalni, hogy a beiratkozott hallgatók vujjon komoly munkával akarják-e ismero-T»iket gyarapítani és ezáltal méltók akarnak-e lenni azokra a jogokra, ameh-eket az érettségi bizonyítvány megszerzése ad nekik. A tanári tes-Kilst a legteljesebb megelégedéssel szemléli azt a munkateljesítményt, *mit> a dolgozók küzdelmes napi munkájuk után az iskolai tanulmányok kapcsán is kifejtenek. Nyugodtan megállapíthatom, hogy a dolgozók az elmúlt hónapok alatt n»m látszat, de valóságos eredményeket értek el. Tudásban nem maradtak el a párhuzamos osztályban tanuló ifjúságtól, sőt élettapasztalataik révén sok tekintetben felül is múlják őket. A legnehezebb kereskedelmi szaktárgyak (számtan, könyvvitel, levelezés) terén is igen jó eredményt mutattak fel.
— A nagyon jó eredményre való tekintettel az iskola vezetősége mindent elkövet, hogy a márciusban második osztállyá éfőlépó jelenlegi első osztály mellé ujabb első osztályt állítson fel. Reméljük, hogy ozt a törekvésünket siker koronázza ós a «.aakminisztérium lohotóvé teszi, hogy az ebből nz osztályból a ezük k«nntek miatt kimaradt tanulni ki-vúnó dolgozók szintén megazerezhea-W?k HzorgahmiH tanulásuk gyümölcsként a koroskedolmi ólűtbon ezük-műveltséget fejezte iw nyi-fcífkozatát dr. iJom* Bólft igazgató,
— Inepokclóa gyógyszertár ma:
»Megváltó* gyógyxzorlár, Szsksdság-
tér 21,
\ A /,alü szombati számában liirl adott arról, hogy Károlyi Mihály, a második magyar köztársaság '' elnöke felkereste Rajk, László belügyminisztert, A bu-dnjx»sli sajlo képviselői a látogatás után nyilatkozatot kértek Károlyi Mihálytól, ukl a következőket mondotta:
— Amit elmondhatok. azok egy újságolvasó embernek ^ benyomásai. A nupilapok hjr-adásai nyomán kibontakozó kép megdöbbentő, hogy ilyen mélyen behatolt a demokrácia szervezetébe nem is a reakció, lianean! maga az ellenforradalom. Az összeesküvés olyan méreteket ölt, amelyek nem egy kis puccs képét mutatják, hanem egy ösz-szefüggő nagy tervnek a keresztülvitelére vallanak. Az összeesküvéssel természetesen energikusan, minden rendelkezésre álló eszközzel le kell számoni. Nagyon hasonlit ez az eset a frankhamisításra, amelyben rengetegen voltak kompromitálva; azonban a sorozatos letartóztatások, sőt magának a rendőrfőnöknek a letartóztatása után még mindig akadhattak, akik nyugodtan állíthatták, hogy ők
sémiiül sem ludtak az egész dologról, Ha a fasiszta összeesküvés felgöngyölítését is olyan lagymttMtf módon csinálnánk, mini a frankhamisításéi csinálták Bethlisnék, ez súlyos vétség lenne a demokrácia ellen. Jóvátehetetlen vétség... 1 l)e mindenekelőtt arra sze-retuém felhívni mindenki figyelmét, hogy mennyire árt ez a'' fasiszta összeesküvés a magyar demokrácia presztízsének külföldön. Megdöbbentő, hogy külpolitikánkba milyen mélyen behatoltak az összeeskitvők. Az emigráció év-tizedeiből jól ismerem ezeket az urakat. \A magyar demokrácia külföldi presztízsének érdekében meg kéli szabadilanunk demokráciánkat és demokráciánk külképviseleteit az ellenforradalmi összeesküvőktől.
— Még csak annyit akarok mondani — fejezi be Károlyi Mihály — hogy'' köszönettel tartozik a demokrácia Rajk László belügyminiszter urnák, aki idejekorán meghiúsította a fasiszta összeesküvők demokrácaaellenea terveit.
Kiirtjuk a reaKciót
Rákosi Mátyás ós Szakasits Árpád beszélt a munkáspártok
, ősszvezetősógi ülésén
.Szombaton délután a két munkáspárt összvezelőségi ülésén a budapesti Sportcsarnokban eddig ínég soha nem látott óriási tömeg jelent meg. Az izzó hangulatban, amit a horthysta összeeskévíts váltott kl a tömegből, Kossá István megnyitó beszéde után elsőnek Rákosi Mátyás miniszterei nökhelyettes beszélt, aki többek kőzött a következőket mondotta :
— Jóformán még meg satu kezdődött az összeesküvés felgöngyölítése és máris azt ta-hasztaljuk, hogy mentőexpedi» ciók szerveződnek, le akarják kicsinyíteni, el akarják kenni
; az összeesküvés jelentőségét. Le kell szegezni, hogy az .összeesküvés gazdasági és politikai életünk minden ''ágára kiterjed. Benne volt a hadseregben, hogy fegyveres fölkelést készítsen elő, megvvollak nemzetközi összeköttetései. Nem véletlen, hogy az összeesküvők egyik'' legexponál-tabb tagja az -újjáépítés miniszterévé léphetett, elő. Láthatjuk, hogy szorították szívós, tudatos munkával háttérbe az összeesküvők a Kisgazdapárton és az országon belül a dolgozó parasztságot.
— Ami a parasztság felé a leg-felháborittóbb'', az az összeesküvők cinizmusa, hogy »Magyar Közössége-nek nevezték magukat és ugyanakkor politikailag és gazdaságilag ki akarták sem-mizni a legmagyarabb réteget, a hazánkat ezer esztendő óta megtartó magyar parasztságot. Ezért az összeesküvést nemcsak rendőrileg kell felszámolni és felgöngyölíteni, hanem meg kell vizsgálni azt u táptalajt, amelyen nagyra nőhettek és gondosan kl kell gyomlálni a Kisgazdapártból mindazt, tuni elősegítette fejlődésüket, különben a munka nom lesz elég alapos,
— Mindannyian el vagyunk
szánva, hogy felszámoljuk ezt az összeesküvést és résztvevői a néptörvény elé kerüljenek és a megérdemelt büntetést elnyerjék és eltávolítsuk a közhivatalokból és a közéletből azokat, akiknek az összeesküvésben részük volt, Az összeesküvés ténye inagn mutatja, hogy nem folytathatja tovább a demokrácia azt az elnéző, megbocsátó politikái, amit két esztendőn át folytatott s amelynek eredménye az lett. hogy a'' reakció gyengeségünknek tekintette és telbátoro-dott.
Szakasits Árpád :
— Htját kell vágni az ilyen összeesküvések megismétlődésének. Politikai biztosítékot kell teremteni, hogy a dolgozó Magyarország biztonságosan építhesse életét és jövőjét. A demokrácia hatalmi apparátusát meg kell erősíteni, a közhivatalokat meg kell tisztítanunk, a dolgozó társadalmat éberségre, keménységre és tisztánlátásra kéli nevetnünk. A birói fórumokra oly férfiakat kell állítanunk, akik meggyőződéses -cfemokraták és ezt kell tennünk az államkormányzás minden területén.
A rádió keddi műsora
Budapest I. 6.80 Falurádió. 7 Hirek. 7.20 Reggeli zene. 8.15 Szóra^ koztató zene. ÍO Hirek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Bagossy Judit zongorázik. 14 Hirek. 14.40 Keresz-tpssy Mária sanszonokat énekel. 15 Szövetkezeti negyedóra, 15.15 Rádióiskola. 16 A ''Pedagógus Szabad Szakszorvozot zenoi tagozatának műsora. 17 Hirek. Párthiradó, 17.80 Vöröskoroszt közlemények. 18 BBC tánolomozok, 18,45 Világhiradó. 19 Komóny Simon emlékezete, 10,45 Ixmin nmlókezoto. 20 Hirok, »port-hirok, 20,20 A Rádiózenokar ját-Mik, 21,50 Hirok óa krónika oroszul, 22 Hirok. 22,80 Tánolomozok, 28 MűvééülemoKok. 24 Hinok, 0.10 Hirok óa krónika franciául ingóiul,
BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
rüzletl
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör MIóizoMft , . Pt 1.000''— Szép »Ima hálószobák . „ 2''800''— Finom kidolgozású hálók „ 3,800''-Komblnált szobák . . „ 3,600''-
Konyhibütorok, székek, kárpltosbutsrek nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
16
Csütörtökön kezdődik Nagykanizsán a földmüve88zöyet-kezeti ingyenes tanfolyam
A Délzalai Földmüvesszövel-kezet i^egyei vezetője közű:
F. hó 23-án, csütörtökön S órai kezdettel ünnepélyes megnyitással kéthetes földmüvesszö-vetkezeti ügyvezető tanfolyamot! rendez a Téli Gazdasági Iskolában. A tanfolyamon részt vesznek a már megalakult jföldmü-vesszövetkezetektől" az ügyvezetők és tetszés szerint a szövetkezet vezetőségéből az önkén* jelentkező vezetőségi tagok. Elhelyezés, étkezés vidékiek részére a Téli Gazdasági Iskolában és az előadás ugyanott. A tanfolyam elvégzése teljesen díjmentes, a tanfolyamhoz szükséges üzleti papírokról és füzetekről a megyet ügyvezetőség gondoskodik. A tanfolyam előadói a'' Pöldmüvesszövetkezeti Központtól kiküldött előadók; helybeli kereskedelmi iskolai tanárok, a Téli Gazdasági Iskoln igazgatója, a Nagykanizsai Takarék j>énzlár igazgatója, jogi szemj>oulból a Í,''öldm,üve.sszövet-kezelek Országos Központi ónak jogi ügyésze és a Délzalai ''Föld-müvesszövetkezet megyei ügyvezetője. Előadás : mindennap, vasárnap kivételével. 8— 12-ig és d. u. 2—6 óráig.
Felhivem a figyelmet, hogy a Földmüvelésügyi Miniszter ur a gazdasági iskolákban és tanfolyamokon a szövetkezeti tantárgyak oktatását elrendelte. •— Jövő gazdasági életünk szempontjából a szövetkezeti ismeretek nagyon fontosak, ezért akik a tanfolyamon részt akarnak venni, jelentkezzenek a megyei ügyvezetőségen 21-én és 22-én-10 órától 12 óráig Sugár-ut 18. (Nagykanizsai II. tárgyaló tanácsnál).
Földmlivesszövetkezetek megyei ügyvezetője
— Értesítés ''
Értesítjük a Szociáldemokrata, Páli iparos tagiait, hogv a Páxt iparos-csoportja rolvó hó 20-án, hétfőn este fél 6 órakor a Szociáldemokrata. Párt ölőadótermébén ti«zt-ujitó taggyfUAri tart. Kérjük » tagol« minél nagyobb számú megjelenéséi?, a tárgy fontosságára veló tekintetfcrt. Veattfaéff, ''
VÁROSI MOZI
Hétfőn, ktddei, aseráéa "M NAGY FILMSIKER I
MILLIÓK BOLONDJA
(Akiket soh»e felejtünk) HÍRADÓ,
BU«á4*«k Minafctwa 6,7, vauit!«? 3,5,1+or
Z A 8 A
1347. ja*uár 21
Miss vasutas: Túra Emiiné
Szombaton este 8 órakor kezdődött az NVTE sportbália a Szoc. Dem. Párt nagytermeben, amelyen ott volt a város valamennyi sportolója ós szurkolója. A szerpentinekkel feldíszített teremben a zenekar ezúttal nem a színpadon foglalt helyet, amely most futballkapu-nak volt kiképezve, hanem a terem közepén felállított emelvényen. A közönség csak kilenc óra ulán kezdett nagyobb számban gyülekezni és i\ reggelig tartó mulatságon felváltva táncoltak dgánymuzsikára, majd jazz-zenére. Tizenegy óra felé következett az est első meglepetése, a tomibola, melynek során elsőnek egy üveg kávélikőrt, majd később egy üveg chatreuset sorsollak ki. Rét óra után választották meg a bálkirálynői, aki egyúttal Miss Vasutas is lelt. A választásnak érdekes eredménye lett, mert Miss Vasutas nem miss, hanem1. egy fiatalasszonv, -Túra Emiiné, az >£VTE kitűnő középcsatárának ifjú felesége iitt. A tánc ezután még továnb lartott és csak hajnaltájban ér* ▼éget. _
A szövetkezeti clpészmühely után megnyílt a szabémühely is
A SzervBzett Munkások Szövetkezetének Csengery-uti üzlete egyre nagyobb népszerűségnek örrena. A Tehetőség azonban gondot fordit arra is, hogy — hiven a szocialista gazdasági fejlődés elgondolásaihoz — liővitso azokat a területeket, amelyeken a Szövetkezet tagjainak előnyöket tud biztosítani. A legutóbbi textil-kimérés, nogv aikera utón mogtot-tók a lépéseket, hogy további toxtil-•Uátniányt biztosítsanak a tagok ró-nxéro. I)e gondol a Szövetkezőt vezetősége arra is, hogy ijjan téron is ki tudju szolgálni közönségéit s őzért •a, BKÖvetkezeti üzlet Hzomuzédságábnn oipésxmühel.v dolgozik mái1 hosszabb idő útit, amely » legjobb olismorés mwllutt végzi u proletár családok fczámára logfojitoáubb jariti''isi munkákat. Tudralovőlog » jarit/isi munkák okoznak legtöbb gondot, mert nem igen vállaljak és soká késüülnck •I. Itt viszont gyorsan, olcsón és ''jól végzik ozokot h munkákat és ui-inunküt is kifogástalanul Dazközi''jl-utk. A . üipéazmühely Hikorón fölbuzdulva a Szövetkezet megnyitotitt Magyar-utca 0. sz. alatt flzabórnü-ktlyet. ahol ugyancsak s javítási munkák vállalásával siet a Szörotko-z»t tagjai Hogitsógóro. A azabóüzem tks^ókj.6 külföldi diplomával rendelkező mester, tehát biztosítva van ujmunka legjobb elkészítése is. ttbbtn az üzemagban is fő cél: — gyorsan és jól további használatra alkalmassá tenni, kevés pénzért & tgigóny dolgozók ruhadarabjaib.
MOZ
Milliók bolondja
Lendoni film, vígjáték, tartalma. ■í következő: BrowBter fiatal írónak ss pénze, ss sikere nincsen. Egy aaép napon félmillió fontot örököl aagyapjától, később hatmillió fontot *gj nagybátyjától azzal a kikötéssel, hogy az örökségre. csak akkor tart-fa»t számot, ha Bgy megjelölt nagig a félmillióé örökségből egy pennyje ssm marad, ugy hogy azt sem elajándékozni, sem eltékozolni, rom nsdig nőkre költenie nem szabad, A agfant»8ztiku8fibb vállalkozásokba kssd, amelyek mind kitűnően síké-sülnek, darabjának óriási sikere van és elórhotetLon szerelmét ia snaghóditja. A kitűzött 6 hónap el-WtéTOl vógül mógis Bikarüi tönkm-mnnie, egy üzletfelének majdnem áláoatfol esik va óriási örökség. Aitonban o*t ia leloniényoson muc-aldja ós vógül akadálytalanul át-r®h»ti vi örökséget,
Fegyverrejtegettiket tartóztatott !e a reidörség
Orosz géppisztolyt és Manlishsrt
A rendőrkapitányság bünügyi osztályán több fegyverre jtegető ellen indítottak eljárást. Feljelentés érkezett Varga Gyula kis-kanizsai napszámos ellen, hogy, géppisztolyt tart a lakásán. A rendőrség a feljelentés nyomán uzonnal kiszállt a helyszínre és a házkutatás alkalmával Varga lakásán etfy jó állapotban lévő, használható orosz mintájú géppisztolyt találtak, valamint u fegyverhez tartozó 1(H) darab töltényt. Varga Gyúltál azonnal kihallgatták, aki azzal védekezett, hogy a géppisztolyt egy Seherneck József nevű homok-komárojrü barátjától kapta. A nyoniaíwk ekkor Scherneck lakásáfa mentek el, aki viszont azzal mentegetőzött, hogy a fegyvert Klein József nevü ismerősétől'' kapta cserébe. Volt ugyanis neki egy kis jnsztolya amit Mórichelyről hozott ma~ gával és ezért cserélte el Klein-
A népbiróság • heti tárgyalásai
Ordas Pál faijalentéje kedden felel bűneiért
A népbiróság dr. Béres-tanácsa kedden tárgyalja Will József MAORT alkaiinazott népellenes bünügyét,* akinek része volt a bázakerettyei szabotázsakció előkészítői elhurcolásáéban. Will ugyanis felhívta Simon György letenyei nyilas járásvezető figyelmét arra, hogy Ordas Pál, Albrecht Béla és még mások szabotálni akarják á liáborus termelést, Ennek a figyelmeztetésnek következményeképpen Ordus Pált, Albrecht Bélát és társaikut Sopronkőhidára szállították, ~~ Ezen a napon tárgyalják Varga István szenlliszól fegyveres ¡)ártszolgá-latos és községvezelő háborús bűnügyét is, aki négy katonaszökevényt kisértetett be Nagykanizsára és résztveit a leven lék összeszed ésében.
A népbiróság csű törtöktől kezdve Keszthelyen tárgyal, Csütörtökön kisnyilasok kerülnek a népbiróság elé, Pénteken és szombaton Pénzes-Pecsanka Mihály bűnügyét tárgyalják. Pénzes, mint csendőrőrmesler Keszthelyen volt őrsparancsnok és a nyitás uralom alatt több embert végeztetett vagy végzett ki minden tárgyalás nélkül. 1944 decemberében kivégeztette Antal István és Lőrincz Géza szombathelyi lakosokat lopás gyanúja miatt. 1945 januárjában két katonaszőkevényt végeztetett ki nyilvánosan. Agyonlövette ezenkívül Frank Mihály szökött munkaszolgálatost is. Cserszeg-tomajon pedig sajátkezüleg lőtte agyon Dávid Gábor kecskeméti lakost. Pénzest a múlt év szeptemberében fogták el és azonnal Nagykanizsára szállították, A fogházban őrizték, azonban rövidesen megszökött onnan. Az óv vógón hosszas nyomozás után elfogták ós most bűneinek színhelyén vonja felelősségre a népbiróság.
Munkás - ptntxt - értstoMf sgyséftt akarsz ? isgitsd tanslri i Hrtszt is munkái lyermskát: -adaksu a népi ktlléfllumra!
találtak a rendőrség nyomozói
nel a géppisziblyt. Most az irányban folyik nyomozás, liogy Klein honnan szerezte a géppisztolyt. Mindhárom fegyver-reitegetőt őrizet bevették.
Ugyancsak őrizetbevették Pintér Ferenc kiskanizsai lakost, aki egy Manlicher-mintáju karabélyt rejtegetett. Pintér azzal védekezett, liogy u fegyverrel
vadászni szokott.
~ *
A rendőrkapitányság vezetője ezzel kapcsolatban nyomatékosan és utoljára felhívja a közön• 8Óq figyelmét arra, hogy akinél még be nem szolgáltatott vagy, jelenteti lőfeayvcr van, azok >-n* nek a rendelkezésnek minél hamarabb tegyenek elegyít, mert a rendelet be ném tartása és lőfegyverek reftegntéss a legsúlyosabb bühiétést vonja marja után.'' A mlost elfogott fegyverre, ¡légétől: feletl a s tatáriái is bíróság Ítélkezik.
HIREK
A Lsnta emlékünnepély műsora
A Magyar Kommunista Párt holnap este pontosan 6 órakor kezdődő Lenin gyassünnepélyének műsora a következő:
1. Himnusz, énekli a közönség.
2. Chopin gyászindulója, előadja a Gondi-zenekar.
8. Szavalat Leninról, előadja Ozvetkó Magda.
4. Emlékbeszéd, tartja Hegyi János.
5. Emlékbeszéd, tartja Csikmák Mihályné.
6. Aflsestod Gilltól, előadja a Gondi-zenekar.
7. Százezrek jaj panasz a, énekli a kultuixlalárda.
( 8. Intarnaoináló, énsUi a közön-
"^Dnl''orál Horváth László, a párt-vozotőség tagja.
A Kommunista I''árt mindönkit párti''illáRrn viüó tekintet nélkül
ioU?t1ol meghiv uz ünnopélyro.
— Tánctea ~"
A Magyar lvommuniHta Párt nagykanizsai szervezetű folyó hó k27-én, vusúnmp esta 7 órakor székházában táncteát rondoz. Hangulatos zenj, büffé, tea, virsli tormával. A tagokut ezúton hivja meg R. Vt-zetÓHcg.
— „Száz piros rúzsa" a színházban
A Sáska Barátság Sport Egyesület műkedvelői szombaton esto fél 9 órai kezdettel adják olő a Városi Színházban de Frios( Károly gyönyörű operettjét, a Száz pirós rózsát. Az operettet három ízben adták olő Kiskanizsán, egy alkalommal Sze-petnoken és valamennyi előadáson nagy sikert értek el. Ez a siker buzdította őket arra, hogy tudásukat Nagykanizsa közönségének is ''megmutassák.
— Vigyázat!. Ni begy leutiüszzák
Vakmerő csalás történt minap Szombathelyen. Péntekien délután egy 80 óv körüli ember ment be Németh József hadirokkant -Széli Kálmán-utcai trafikjába. Az ismeretlen 8000 darab Slagyar cigarettát kórt a trafikostól, amit az gyanútlanul ki is szolgáltatott ós a vásárlóval együtt csomagolta be annak hátizsákjába. A vevő ekkor, mintha zavarba jött volna, a zsebeit kezdte, forgatni, majd fogta magát ós egy kedélyes »viszontlátásra« köszöntéa-sol sarkonfordult ós kisietett a trafikból, Ah utcán felpattant a kerékpárjára és értékes zsákmányával eltűnt, A rokkant trafikos nom tudott a szélhámos nyomába szegődni. A randőraóg a azemtulon c-saló kózre-karitéöóru megindította! a nyomozást, A trafskoa kára mintegy 800 forinl
— Hadifogoly-hír
Pontos címzés/ hiányában szerkesztőségünkbe kézbesítettek ki két hadifogolyértositést. A két levelezőlap szerint Horváth Lajos nagykanizsai származású hadifogoly ur»«-siti hozzátartozóit, hogy jol ran é* . választ kér telük.-Cime: Moszkva" 58/2. A levelezőlapok szíM-kosztos,-.. günkben átvehetők.
— Agyonlőttek egy osempészt
lierics Vince kisnardai lako.s január 10-án átHzökött AuHztriúím, hoiman másnap 4 kilogramm lug-kóvol igyekezett vÍRszajutni ¿Magyar-országra. A határon osztrák luitór-órök észnovettók és mogállásru hwj. litották fol. Horiofs nom állt mox, hanem futásnak orodt. Az osztrák határőrök fegyverüket használták. Egy löveti fején találta Huncwt, aki'' holtan rogyott össze.
Grábár Lajos és Mészáros Árpád háborús bűnperét a jövő hónapban tárgyalják
Mint ismeretes, a zalaegerszegi népbiróság egy évvel ezelőtt tárgyalta már Grábár Lajos rendőrségi irodaigazgató és Mészáros Árpád detektivl''elügyelö háborús bűnperét. A népbiróság, ekkor Grábárt 6 évi, Mészárost pedig 5 évi és 1 hónapi börtönre ítélte. A két rendőrtisztviselő hosszabb ideig szolgált Nagykanizsán és csak a nyilas idők alatt teljesített szolgálatot a zalaegerszegi rendőrkapitányságon. Az elitéit rendőrtiszt visel ők ügye felkerült a NOT-hoz, ahol megsemmisítették a népbiróság Ítéletét és uj tárgyalást rendeltek el. A zalaegerszegi népbiróság február 13-án kezdi tárgyalni a szenzációsnak Ígérkező bünperl. Közel 100 tanút idéztek meg és igy előreláthatólag a tárgyalás-napokig fog tartani.
Hirdetmények
A Városi Tanács határosat« alapján k»/.-hlrré tcoiem, li«gy 1947. február hó M4< keadfiilűlcg i városhoz vagy annak hlvii-tálaihoz (árvn«aél<, kihágás, javadahnl Hl-vatal, adóhivatal, ke^nuinknlilvatsl. víz*, csatorna- ós földgáz tlacm atb.) beadott kérelmckhca, tellabbeaésekhcz stb. tlMte foijalmnxásl papírt csatolni nem kall. Ez Időpont után h vároM Iktatók és hivatalok logfllmazáit patirl a telektől nem kérhetnek. t09
_PolQárme8tor.
Felhívjuk miidaion kereskedők, Iparotok ós társnőtök fliyelmt», akik az 194«, év utolsó negyrdében az általuk alkalma* zott ügynököknek ü*jr»»ki jutalékot fizet-t«k ki. Jelen t,irdti»«ny megjelenését kb-vatö 3 naa alatt a város adóhivatalánál Jelentsék be az általuk kifizetőit jutalékok (alkuszdijak) után lavonként befizetett együttes kereseti és jövedelmtadó összegét. 108 Városi adóhivatal,
APRÓHIRDETÉSEK
Batorezett szcfca kiaáé fiatalember részére Kini?sy- utca 2a -H5
FfiexerGilet berojsdesést veszek. Cím a
kiadóban.__H?
Keresek mejvételre egy cca 70x100-2-« elajfesiményt, mely vadászkutya fejet ábrázol, szájában egy rókával. Cim a kiadóban. -I20
Nagyvilág irodai®!, tudományi, mövé-izeti folyóirat kopbaté Fischel könyvke-reekedéabea 2 forintért. _
Mai és régi le?eleaésfc61 származó tömés:-Mlyegést pé»t, magyar sorokat vagy kd-»dl Délyageket adok. Ív- anyagot Is átvessek. RosgeayJ-ut« 19. Barbarits, (Ez a Wrdetéa mindig érvéiyes.) j
ZALA demekpatfóss peittikai napilap
Szerkeszti: B«ae»e S*s$ fóazerkesztf'' Si«rtantő*ég á» WwfiíhW»®! i. TaiefOT ■»''
Kiadja a HttauU Bii*88ta, Nefiylunlxaa SsertessitMért ét ktwteeört ftUI Benő« Ja»* Nyomatott« R.T.Ntfly
kanlíSö* nyomdádban Ma^ykanliaán.
.. ------ ...... Zgjay Károly.
B2* éviölyam. 17. szérc.

&te§ykaaizs#, 1347. január 22. szerda
Ára 40 fillér.
Egy rendelet megállapítja, hogy már a Kisebb szabálytalanságok esetén is a közellátási felügyelőség, illetőleg a közellátásügyi miniszter a büntető feljelentés mellőzésével a malomtulajdonosra 24,000 forint összegű pénzbírságot róhat ki. /Byrnes aláirta a magyar békeszerződést
* >
Oaor0e Marshall az uj amsrlksl küiügymlnisatsr ma tssal te hivatali aakűjét. Byrnes volt külügy-mini*ztar tegnap aUirta az olasz, bolgár, magyar és román békoazarsddésoket. Ez volt utolsó hivatalos működés». B«vin nngol külügyminiszter ezt a négy szerzddtnt e« a finn békeszerződést néhány nopon balfii szintén »lálrj*. A többi sz&vetaéQ»« éllsm részéről a békeszerződések sláirftsfira fabruir 10-én ker.BI aor Párlatban. ,«
Au*ztria, Oieazorszig és Mtgysrorsz*« felvételét kérte az Egyesűit Nemzetek nevelési, társadalmi és kulturális szervezetébe. Dr. Hexei, as UNESOO vezérlgazgatéja közölte, hegy e volt ellenségas államokat a b*keazarsődés slAIrsss után fel lehet venni e tagi-lamok soriba. Ezek közQI nem egy jelentékeny szolgálatokat tshet az emberiaég ügyének, — mondotta Hexel.
Ramedier, az uj franpla azoolallsta miniszterelnök megkapta a nemzetgyűléstől a kívánt 310 szavazat *z6több«éget. - -
D« Gaspierri olasz miniszterelnök tegnap benyújtotta a kosliolós kormány lemondását, melyet a köztárftaadgl slnök agyaiéra még nem fogadott ol. Az elnök ma tárgyalásokat kezd sz uj olasz kormány meoalakitts»ról. Hir aaerint Qa*pierrl kinevezése újból blsonyosra vehető.
Lergyelortzá^bari r> végleges nem hivatal»* Jelentés «érint a választások a kormányblokk óriási győzelmével zaruitsk. 872 mandátumból a kormány megnyert £37 mandátumot, Nikolajoik parasztpártja 24 mandátumot kapo''t, a többi pártok összesén 21 mandátumot kaptsk. Azt hiszik, hogy az uj parlamentben a kormány 390 mandátumot fog nyerni a választások során
- Spaak belga külügyminiszter a kOIOgyminiuzterhelyetteaek londoni értekezletéhez benyújtotta a német békére vonatkozó belga javaslatokat, melyet ma nyilvánosságra hoznak. A Reuter szerint a belgák bizonyos hstárkiigazltsst térnek, ezenkívül elektromos áramfejlesztő telepeket és évi 6 mllllé 600 ezer tonna szenet, nagymennyiségű fát és káliumot kívánnak, továbbá, hogy szsbáiyozzák a német rajnai hajózást.
Olaszország
Róma, január 21
Xenni olasz külügyminiszter legnap j-c^yzéket adott át a római orosz ós bril nagyköveteknek, valamint az amerikai és francia ügyvivőknek. A jegyzék nu''gállapilja, hogy Olaszország egyetlen kérelmét sem teljesítetlek. a ¡békeszerződésben és a szerződéi mélyen sérti az olaszok nemzeli érzését. Különösen a magállapodásra vonatkozó zá: radókok a legnagyobbi''oku tartózkodásra kényszerűik az olaszokat és kérik annak elfogadását, hogy a békeszerződések felülvizsgálhatók legyenek és Olaszország megállapodásokat köthessen az érdekelt''államokkal a békeszerződés nvódositásá-ra kétoldalú egyezmény alapján, az Egyesüli Nemzetek ellenőrzése fuátt.
*
De Gaspierri kormányának lemondása olasz politikai körökben élénk meglepetést kel-Lelt. Általában ugy gondolták, • hogy a kormányválság egyszerű konnányátalakitássál megoldható lesz. De Cíaspierri lemondása elölt nem tárgyalt egyetlen pártvezérrel sem és valamennyi párt csak utóbb értesült n kormány lemondásáról. Gaspierri lemon-''dását szélsőjobboldali körökben j tiltakozva fogadták és a békeszerződés aláírása előtt a válságos helyzet minden felelősségét ráhárítják. Általános'' összefüg gést látnak- Gaspierri amerikai iltja és a lemondás között.
Ausztria
Bécs, január 21 • Az osztrák kormány részéről *egoap este kijelentették, hogy meg vannak elégedve azzal az «lőrehaladással,- melyet az osztrák ügy tárgyalásánál a külügyminiszterek külön megbízottá» Londonban elértek, amikor a tegnapi ülésenf amikor .az •osztrák államszerződés bevezető szövegének és politikai részé-nek tervezetét tárgyalták. Nem tritték. hogy a kíilügvmini sz+e- i
rek külön''megbízottai ilyen rövid idő alatt ennyire kielégítő
előrehalaadást érnek el.

Az osztrák belügyminisztériumban kijelentették, hogy a hadifoglyok legnagyobb része már hazatért. Amerikai fogságból 305.000, angol fogságból 208.000, francia fogsájgjril pedig 63.000 hadifogoly lért visz-sza. A Szovjetunióból még 1945-ben 100.000, 1940-ban 12.500 hadifogoly tért haza.
Anglia bajai
London, január 21
Az angol kormány ma reggel nyilvánosságra hozotl jelentésében az angol ipar súlyos helyzetével foglalkozik és kél megállapításra jut. l./Az életszínvonal növelése érdekében rund kívül fontos, hogy jelentékenyen növeljék a termelést, 2. Angliában nincs elég munkás u sürgős, munkák elvégzésére. Ez \ munkáshiány még sok évig fog tartani. Anglia gazdasági helyzete megbillent. Hogy az ország megnyerhesse a háborút, az angolok eladták legtöbb nagy tengerentúli érdekeltségei kel és még most is adósságokat vállalnak. Angliában szakadék van az általános jövedelem és '' a megvásárolható javak között. Ha az inflációt el akarják kerülni, ezt a szakadékot át kell hidalni s erre egyetlen megoldás a több--termelés fokozása. A kormány hisz abban, hogy az ipari munkásság és a gyárigazgatóságok együtl fognak működni a megoldás megtalálása végett.
Nincsenek Ausztriában felfegyverzett magyarék 4
London, január 21 londoni Times bécsi tudósítója megjegyzéseket füz a magyar napilapok cikkéhez az ausztriai övezetben tartózkodó úgynevezett magw hontalanokról. A magyarországi cikkek szerint — irja a tudósító — a magyar összeesküvéssel1 kapcsolatban voltak olyan fegyveres szervezetek, melyeket az ausztriai angol övezetben tartózkodó magyarokból alakítottak. A cikkek azt a, benyo-
A Horthysta összeesküvés legújabb hirei
mást keltik, mintha az angol hatóságok mindenről tudtak volna. A Times tudósítója kiemeli, hogy angol részről nem tartották szükségesnek a vádak megcáfolását. A magyarok éppúgy, mint a többi menekültek, nem viselhetnek fegyvert, i Van ugyan egy lapjuk, de abban | nom folytatnak'' kormányellenes pro-pagandut. A ap értesülése szerint még mintegy 80.000 magyar menekült van az ausztriai táborokban, köztük katonák is, azonban ezeket leszerelték és hontalanoknak minősítették.
i ''
Legújabb táviratok
. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének biztonsági tanácsa teg "nap este foglalkozott az Albánia'' ellen bejelentett" brit panasszal, amelyei nupirendre tűz, ha Albánia képviselői megérkeznek'' Newyorkba.
* ''v
N''ckrasi pasa, Egyiptom ,miniszterelnöke tegnap kJjelenteU te, ha Nagybritannia és Egyiptom közölt Szudán jövőjéről folyó tárgyaiésok nem vezetnek eredtttényre, ugy Szudán ügyéi i az Egyesült Nemzetek Szervezete elé terjeszti
*
A nagy angol munkáshiányra . való tekintettel 3000 olasz kohó* munkást visznek Angliába, mivel az angol munkások beleegyeztek abba, hogy együtt dolgoznak olasz munkásokkal, amit eddig nem voltak hajlandók megtenni. .
. ..»
A görög partok közelében el-"süllyedt Ghimaera"személvszál-- litóhajó utasai közül még mindig 391-en hiányzanak. A hajón volt nők és ''gyermekek valamennyien életüket veszítették.
»
Á biztonsági tanács az általános lefegyverkezés vitájának • folytatását február l-re halasztotta.
A iiemzotgyülés tegnapi formális ült se igen tuigy érdoklődes közepotttj zajlott le. A ''képviselőházban úgyszólván teljes számban megjelentek a parliimont tagiai, de jelen \-oltofc a külföld sajtótuaósitói is.
A parlament folyosóin hiro futott, hogy Nagy Peronc miniszterelnök és l jormanya lemond. A Jól infor-m ál balt már az utód nevét is suttog-ták. firdok-os, hogy minisztorolnök-ként Özakasits Árpádot omlegották. Mértékadó politikai körökben a Log-liatározottabban megcáfolták ozowet a kósza híreket, amelyek minden alapot nélkülöznek. A képviselőház mai ülésén döntenek p, nyolc összeesküvő kisgazdapárti képviselő ki-, adatása ügyében. Nom kétséges, mind a nyolcnak felfüggesztik mentelmi jogát. A rendőrség államvédelmi osztályának detoktivjei ma körülvették a parlamentet, nehogy a kiadott összeesküvő képviselők bármelyike is elhagyhassa a parlameni épületét és megszökhessen.
Bár a népügyészség még neon kapta meg a nyomozó hatóságoktól a fasiszta összeesküvés iratait, mégis ugy tudják, hogy a tárgyalás rövidesen megtartható lesz, mert a vádiratokat soronkivül készítik ol. Anny már bizonyos, hogy dr. Jaaikó Péter, a népbiróság másodelnöke tárgyalj» az ügyet. 0 tárgyalta annak idején Szálasi és -Endre ''László ügyét is.
A Zala megbízható helyről olyan értesüléseket kapott, hogy a tárgyalást a sportcsarnokban fogják megtartani, tokintve, hogy száznál több vádlottja lesz a pornók. A külföldi sajtó máris sok hirlapiró számára kéi- ongodélyt a boutazásra. hogy.» tárgyalásról tudósitluissák lapjaikat.
Kondkivül érdokos a Kisgazdapárt állásfoglalása o> foltárt összeow-küvéa ügyébon. Balogh István államtitkár egy nyilatkozatában megállapította, hogy a pártban a tisztogatás túlmegy az (isHzoosküvés liatá-rán. A Zala budapesti munkatársá- / nak az a közléao, hogy a tisatogatá* olyan mérvű loaz, hogy a Kisgazdapárt a nemzetgyűlésen olvonzti abszolút többségét, ami íuigy érileldő-désre tarthat özfunot.
Annyi bizonyon, hogy a loloplozütt horthysta összoosküvéa nom. a rálsda elmélyülését, ha nom amuik megoldását eredményezi.
Szabályozták a vendéglői árakat
A közellátásügyi miniszter rendeletben szabályozta a. vendéglők áruit. A rendelet megállapítja azt a minimális adagot, amit hivatalos árak mellett, kell felszolgálni. Az egyszerű ételek közül például páprikáskrump-; üt a különböző kategóriájú üzemekben 1.34 forinttól 1.90 forintos árban kell felszolgálni, marhagulyást 2.90- 4-igy virslit,, debrecenit vagy kolbászt 1.80—2.60-ig. A, rondek''t külön árakat szab m)eg alvidéki ven-■ d^-lők számára.
Olyan ételt*, ami a rendeletbon nincs felsorolva, csak akkor szabad felszolgálni, ha a megállapított ételek között legalább ogyféb leves ús főzelék és húsétel is kiszolgálji-a kerül. Közli a rendolot az italoknál ffelszóánitbató haszonkulcsot is.

1947. anuár 2
A február 10-én aláírásra kerülő öt békeszerződés főbb intézkedései
Mint lapunk azt több alkalommal közölte, az úgynevezett öt csatlósállam békeszerződését teljesen olké-azi tették, azoknak ogv-ogy ,póldányát angol, francia, orosz" és az érdbkolt állam nyelvén már ki is adták a tcülön l>öző k ü 1 ügy m inisvrtéri u moknak.
A békeszerződést február 10-én a Luxemburg palotában ünnepőlvoscn iriák alá. Az aláírás után minden állam, így Magyarország is. teljes bókoál la pótba korul, aminek haJlat-|an hordorvjét csak alckor tudjuk igazán értékelni, ha visszagondolunk Rzokra az időkre, aniikoi- ugy szMb-milog, mint koroskodelmilog H'',uil>.;-do." köz lekcd hottünk a világ minden _ ívszólwn. A mennyi hm it külső békét u bolső bóko is" követi majd, ha M politikai életünket nem irritáljak többé esztebn, gonosz és ostoba horthysta, nyilas vagy ogyéb fasiszta próbálkozások, altkor orr.) * népre ugv gazdasági, mint Baseliem i téren olyan fyl lendülés var, »mire n magyar t«";rt;;j:.''lnnhan i>ólda még nem volt. H|-i a .világ békeszerető népei,. elsősorban a nagyhatal-mak, azt látják, bog)- nálunk a do-/ mokráeia nemcsak jelszó, nemcsak egyes pártok szívós akarása, hanem a nép széles rétegűiben ia szükségszerű életformává vált; akkor megnyílnak előttünk a világ kincseskamrái ugy lúnzbon, inmt nyersanyagban, ugy tudásban, mjjit művészetben és oly perspektívákat tárnak fel, amelyek a logmagasabb-londü jólétet, biztonságot jobntik minden ogyes magyar részére.
Ha elkövetkezik az az idő, ami-kor a magyar "középosztály legnagyobb része nem hátrafele, liánom élőre tekint, ha belátják, hogy gondtalan életet csalt szívós munkával tudnak maguknál«- biztosítani, ha az az erkölcsi tétel vérükké vált, hogy nekem is adnom kell azért, hogy kapjak, akkor a magyar társadalom újjászületés» és a jobb jövője biztosítva van. . \
Nem vitatja egyetlen gondolkodó magyar som, hogy a most aláírásra torülő magyar békeszerződés sok vonatkozásában igazságtalanságokat tartalmaz, bogy sok minden lehetett volna jobb is. do nq folojtsük ol, hogy hibát hibára halmoztunk mi is, utolsók voltunk, akilqjok kiesett a fasiszták által vezetett fogyvor a kezéből.
Ha figyelembe vesszük azokat a kívánalmakat, amelyek velünk szemben a bókot úrgyalásokon megnyilvánultak, ha tiszta 8 zömmel vizsgáljuk azokat az országokat, akik terhünkro nyereséget értök ol, akkor tárgyilagosaid meg kell állapitanunk, liogy a magyarság vezetőinek o!követett gaztettei miatt ozok az országok velünk szömben erkölcsi ojőnyro tettek szert. . J
Ha visszagondolunk, azokra az > időkre, amikor Budapest ''füntölgő romhalmazai felett háztömbről háztömbre kellett a felszabadító csapatoknak magukat előre küzdeni, hogy soraikban aratott a halál, akkor adjunk'' hálát a mindenható. Istennők, hogy megtarthattuk függotlonadfeün-tet, hogy^tényezők loliotiink a Duna-medence" népbi között, hogy alkalmat kaptunk arra, hogy'' megmutathassuk, mit tud teremteni a magyar géniusz, mit tud alkotni az élet minden vonalán, gyakorlati ós tudományos értelemben éppen ugy, mint irodalmi és művészi vonatkozásban.
A Zala olvasói részére megszerezte az öt békeszerződés főbb intézkedéseit^ így módot nyújt az ösaaoha-sonlitásra és betekintést onged annak megállapítására, hogy milyen terheket raktak más országok nyakára. ^ "
Magyarország
Megtartja trianoni területét, kivéve a pár kilométernégyzet pózsonyi hídfőt. Tizet 50 millió dollárt Csehországnak, 50 millió dollárt. Jugoszláviának, 200 millió dollárt a Szov-. jetuniőnak jóvátétel ''óimén., Ez fejenként 38 dollár terhet jelont Ma-
•gyaromág lakosságának. Tarthat 65 ozor főnyi hadsoreget, 70 vadászgépet 5000 főnyi legénységgel és tisztilcarral. Támadó fogyvoroi nem lelptnek. Finnország
Patsomót ós vidékét. a Szovjot-unióiioz csatolták. Fizot 300 millió
dollárt a Szovjotun iának. Ez fejőnként 76 dollárt jetont a lakosságnak. Tarthat 34.000 főnyi katonaságot, 60 repülőgépet 3000 fő kiszolgáló személyzettel, haditengerészete 19 ozor tonna lőhet 4500 fóyvi tengerésszel. :
Románia
Elvesztette egész Besszarábiát, amit a'' Szovjetunióhoz csatoltak, do visszakapta a bécsi döntésbon Magyal országnak Ítélt Eszak-Erdélyt.

Még e héten megjelenik a forintmérleg-rendelet
A gazdasági élei nagy érdeklődéssel várja a forintmérlcg-rendt;lele1, amely a Heggel értesülése szerint az elmúlt héten tarlóti unkélok eredménye nlnp-ján végső fórmába öntve január 2¡Vén megjelenik. A rendeletben számos olyan ujitás lesz, amely a vállalati él ellett ccftlig ismeret-

len volt, Így szigorú könyvszakértői ellenőrzést statuál s bizonyos lekintet/oen ellenőrzést biztosit az ftzemi bizottságoknak is. A/, eredeti tervtől eltérően a vállal aloknak nem március .''il-ig. lián«.m április végéig kell uj közgyűlést lartnniok.
A felszámolásban lévő Magyar
Légiforgalmi Részvénytársaság Dorott.ya-Tiite.oi palotájában székéi ö Magyai*-Szovjet Légiforgalmi Társaságnál kerestük fel Kanka Henrik igazgatói, aki tagja annak a bizottságnak, amely azok között a hölgyek közöli válogdt, akik a Maszovlet stewardessi állásra jelentkeztek. Hatalmas kérvény-gúla fekszik Kanka igazgató előtt, amikor szobájába lépünk.
Hány kérvény érkezeit? . > -.- A pályázat határideje december 31-ével leiárt. Eddig az időpontig több mint, 100 kérvény érkezett; — válaszolja kérdésünkre Kanka igazgató. — Éppen mosl folyik a kérvények kiértékelése. Hihetetlen nagy volt a hölgyek érdeklődése. A legkülönbözőbb társadalmi osztályok hölgyei pályázták meg hirdetésünket. Tisztviselőnők, szini''iö vendékek, zöld keresztes ápolónők, külügyi tanfolyamat végzett hölgyek, nagy cégek és áruházak állástalan eiadónői, házikisasszonyok és bizony egy- . két kalandornő is jelentkezett, akik azt gondolták, hogy ml az utasok éjszakai szórakoztatására keressük a stewardesseket. Pedig erről szó sincs''. ,
Mi a munkaköri egy Stewardessnek?
Általában az, ami egy szálloda-direktriszé. de ezenfelül remekül kell érteni az elsősegélynyújtáshoz, feketekávé főzéséhez ves felszolgálásához. A stewardess a repülőgépjárat Háziasszonya, aki kedves mosolyával, előzékeny szolgálatkészségével otthonossá '' varázsolja a repülőgépek belsejét.
— Nagyon érdekes, hogy a pályázók nem. voltak tekintettel az/előirt korhatárra, — folytatja Kanka igazgató. — A legfiatalabb jelentkezőnk egy 16 éves kislány, mig a legidősebb egy 48 éves asszony.^Sokan a megkívánt két nyugati n^lv tőKéte* ''tes ismeretét sem vették komolyan, de vannak olyanok is, akik nemcsak angolul és; "franciául beszélnek, hanem: a két''nyugati nyelv fellett oroszul, ^émetül. csehül, horvátul, románul, lengyelül, olaszul, spanyolul, szerbül, bolgárul is. Akadt jelentkező, aki -n perzsa és svéd nyelvet is beszéli.
Hölgyek, akik a levegőből akarnak megélni
A Magyar-Szovjet tágiforgSalmi Tarsaság női stewardokat keres a léglutakra''
llámoru László irfa:J ! - A kérvények kiértékelése
| után <a legesélyesebb huszonöt jelentkezőt tanfolyamra hívjuk, | amelynek elvégzése után a leg-I jobb- eredménnyel vizsgázó hat hölgyet szerződteti a Maszovlet. ''A hat hétig tartó tanfolyamunk tananyagában'' tizenkét >-tantárgy szerepel. A legjobb szakelőadók ismertetik, a repülőgép alapismereteit, a meteorológiát, az elsősegélynyújtást, Fontos laniárgy a repülőtéri rendiariás, a légi jog, az utasszállifás és a menetrend-ismeretek, az áruszál-; lilás és gépokmányok tudnivalói-A. legfontosabb tantárgv talán :» felszolgálás és az.utasokkal való bánásmód elsajátítása.
— Egyelőre hat stewárdessre von szt''ikségünk a '' békekötés után rö\-ideseU meginduló külföldi iégijáratainkra. Ezeknek a légijáratoknak a felállítása a következő sorrendben történik : Prága, Belgrád. Moszkva, Zürich. Varsó, Szófia. A legjelentősebb a prágai járat, amielv márciusban már megindul. Ezzel Magyarország bekapcsolódik majd Európa nyugati felének összes vonalaiba, mig a Moszkva felé vezető járat kelettel köti össze országunkat. Ezeken a vonalakon egyelőre heti. két-két já-.ral indul majd.
A légikisasszonyok fizetése
— Terveink szerint alapfizetésük havi .360 forint lesz. Ezen-kivül kilométerpénzt is kapnak, ami kilométerenként 3.75 fillér. Külföldi tartózkodásukra jár még napi, vagy félnapi pénz is. A napidij külföldi éjjelezéssel meghaladja a 100 forintot. Hozzávetőlegesen egy légikisasszony havi 800-1000 forintot keres meg. Minden járat után egynapi pihenői kapnak. Mindennél fon-tosabb az orvosi vizsgálat, mert csakis teljesen egészséges, jó-szeryezetü, tökéletes hölgyeket" alkalmazunk;arról nem is beszélve. hogy a nyelvtudás mel-. lett a legdöntőbb a kisasszonyok szépsége, illetve külalakja.
— Azt hiszem, liögy a magyar stewardessek rövidesen felvehetik a-.versenyt mind szaktudás,, mind pedig szépség tekintetében a hires nyugati államok1 bájos légikisasszonyaival — fejezte be érdekes nyilatkozatát Kanka Henrik igazgató.
Fizet 300 millió dollárt a Szovjotun iónak, amely 20 dpllárt joíont fejőnként a lakosságnak. Tarthat 120.000 főnyi hadsereget, 150 re-pülőgépot, amokböl 100 vadászgép és 50 lektori ló ¿ép lehet 8000 főnyi legénységi. Légelhárító ütegeinak kiszolgálására 5000 főnyi katonas/i-
ÍDt éngedélyoztek. IIaditengerészote
5.000''tomúi lehot, 5000 tongorész-katohával.
Bulgária
Megtartja háború előtti teljes te-rülotét. Fizet 20 millió dollárt Jugoszláviának, 49 millió dollárt Görög-országnak*. Ez a lakosságra fejőnként 16 dollár torliot jelont. Kateiwsága 55.000 fő lolvot, a légelhárító szolgálat 1800 katonát foglalkoztathat, v í)0 icpülőgép közül, amit onm^dé-lyoztek. 70 vadász Ós 20 foldaritő gőjjo lobot. Támadó tegy>-erek''..''t nani tarthat. Maditongoroszote 7250 tonna, «3500 tongv''részkalonával. A Szovjotcsiyjalok IBulgáriából a pzor-ződés é!tfíbolé])Ó80 után 00'' napon belül kivonulnak. ''
llománklból 6n ''MugyarúrHzáybót
mind-addw, amig Ausztriává- a békeszerződés (ddirvet nincs, a hz<ív;•?>■ ■nem köteles esd/¡a iáit kivonni.
A Duna-menti államokat ^ bóko- . szerződés kötelezi a dunai hajózás szabaílságónak biztosítására.
Olaszország
Elveszti középafríkai gyarmatait és Líbiát. Közép-Afrikában Erjt-roát ;''ís Szomáiiföldót. Elismeri Albánia és JOtiopia függetlenségét, kisebb területeket a^ át Franciaországnak iís Jugoszláviának. Trieszt az Egyosült Nemzetek védnöksége alá kerül, elveszti,a Dodokanozoszi szigeteket, amit Görögország ka^íoti kés kínai koncesszióit. Az északafrikai gyarmatokról a nagyhatalmak egy évon bolül döntenek: "Fizet 125 millió dollárt Jugoszláviának, 100 millió dollárt a Szovjetuniónak, 105 millió dollárt Görögországnak, 20 millió dollárt Etiópiának és 5 millió dollárt Albániának, összesen 360 millió dollárt, amiből fejőnként 8'' dollár esik Olaszország lakosságára. Tarthat- 180.000 főnyi katonaságot, 65.0Q0 rendőrt, 200 tankot, 200 vadászgépet, 150 nom harci gépot, összesen 25.000 főnyi legénységgel. Haditengerészetét 67.000 tonnában állapították mog 22.500 főnyi, legénységgel.
Altalános rendelkezések
Mind az öt államot kötelezi a békeszerződés a faji és vallási megkülönböztetések teljes mellőzésére. Kötelezi a fasiszta és náci szervezetek ujjáélodésénok megakadályozására és a moglevők teljes fölszámolására. Kötelezi tovább a szorzó-dós az öt csatlósállamot az általuk okozott olyan károknak 66.66 százalék orojéig'' való megtérítésére, amelyeket az Egyosült Nomzotok polgárai szonvodtok ol az öt csatlósállam ban. A szorződés olóirja, hogy mind az öt ország köteles kereskedelmi téren minden államot ogyonló elbánásban íészositeni.
Határerőditmények létesítését nem ongodél>-ezík, hogy ily módon olojét vűg^vék a határvillongíisoknak é» biztositeák az államok bolső nyugalmat.

Inspekcióé gyógyszertár ma: ,M6rla" gyógyszertör, Somogyi Béla-u. 4©
A rádié szerdai műsora
v Budapest. I. 6.30 Falurádió. 7 Hí- . rek. 7.30 Eeggoli zene. 8.15 Operott-''részletek. 10 Hirok. 12 Déli harang- . szó, hirek. 12.15 Szolényi István zongorázik. 14 Hirek. 14.20 A Házi-egvuttes játszik. 15.15 Rádióiskola. 16'' Buttula László gordonkázik. 17 Hirek. Vöröskerészt közlemények. 18 Lenin emlékest. 19 Lenin emlékünnepély. 20.40 Hírek, sporthírek. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.80 A tánczene mestereinek müveiből. 23 USA ajándéklemezek. 24 I-Iirek. 0:10 -Hírek'' és krónika franciául és angolul. -«
Budapest 11. 17 Tánczene. 1« Hírek. 18.06 Müyészlsmezek. 19.30 A Munkás Kulturszöretöég műsora. 20.30 "^ádiő szabade^j-etom. 21 Hírek. 21.15 Molnár Ferenc: Liliom. Előadás a Stúdióban. 22.15 Balett-részletek. »
Ai

i®47. jajujár 22
ZALA
Dr. Vassné Vadas Sára Nagykanizsán
Mint értesülünk, dr. Vass Zol-lánué Vadas Sara dr. miniszteri tanácsba és dr. ílidvégi József köz-pgészségügyi főfelügyelő kedden Zalaegerszegre érkeznek. Dr. Vadas «iára zalai tartózkodását több napran tervezi. Előreláthatólag megtekinti a Zalaegerszegen most létesítendő egészségházai és népfogászatot, to-tábbá általános közegészségügyi fel-ágvclotet gyakorol az egész varmegye területén. "Nagykanizsán megszemléli az összes közegészségügyi intézményeket; és látogatást t/esz a kórház-bán is.
Megyei hírek
A-Balatoni Egyesületek Szövetkezete
a napokban ülésezett Budapesten. Az értekezleten részletes tárgyalás alá vették a zalai ba-latoíii üdülőhelyek újjáépítésére iránvuló terveket. Mélyrehutó viták után ugy döntőitek, hogy elsősorban a zalai fürdőket hozzák rendbe és ezzel biztosítják, hogy a jövő fürdőévadban már jelentősén belekapcsolódhassa-aük a balatoni forgalomba. Nagy munkacsoportokat alakítottak, amelyeknek feladatául rendelték a tervek alapján való újjáépítési munkálatok lebonyolítását. Egybe" elhatározta az érrtekezlet, hogy február hó 1-én és 2-án hatalmas méretű jég ünnepsége-kei. rendeznek Siófokon.
Tisztiórtekezlet
volt"liétfön délelőtt Zalaegerszegen, amelyen az összes járási főjegyzők, polgármesterek és az állami hatóságok kiküldöttei vettek részt. A tisztiórtekezlet aktuális közellátási és közigazgatási kérdésekkél foglalkozott.
Elhalasztották Tőke Jenő nép-bírósági tárgyalását
A népbiróság dr. Révffy-taná--csának szombati lárgyalonapja-ra volt kitűzve Tőke Jenő városi nyilvántartó népellénes, bűnügye, amelyei azonban a sok tanura való tekintettel az idő előrehaladottsága miatt, az egyik népbiró ugyanis megkésett, ismét elnapolták..
Bokor Győző gelsei festőművész bűnügyének tárgyalását azonban megtartotta a népbiróság. Bokort távolíéléken a népügyészség azzal vádolta, hogy mint a 27/2. munkaszolgálatos század parancsnoka, agyonlőtte egyik földijét, Balogh Gézát, aki kihallgatásra jelentkezett nála. A népbiróság megállapította, hogy a szóbanforgó munkaszolgálatos század nem zsidó század volt, tehát Baloghot sem1 £aji gyűlölködés miatt lőtte .agyon, hanem1 a századparancs-'' nok és a beosztott között szóváltás keletkezett. A gyilkosság pedig ennek a következménye lett. A népbiróság ugy határozott, hogy az ügyel a rendes bírósághoz teszi át. A döntést a NŐT
mondja ki végső fokon.

Minden este
a MUSKÁTLIBAN Korálka Vilma
és >
Baeskay Gitta
szórakoztatja f a közönséget
Közel másfélszáz vagon az ínséges főváros
Az elmúlt héten közellátási értekezletre liivta össze Erős János'' dr. közellátási miniszter a r:vármegyék közellátási kormányig fosait és a közellátási felügye-lősegek vezetőit. Zala megyét az értekezleten dr. Papp Andor főispán kéviselte és résztvett még Gaál Jenő közellátási felügyelő is azon. Az értekezleten megjelentek még Szobek és $zabó János államtitkárok is.
A nagyjelentőségű értekezleten elsősorban is a főváros súlyos közellátási problémáit tárgyalták. Megállapítást nyert, hogy a főváros kenyérgabonával egyáltalán nincs ellátva és sür-
gős megsegilésre szorul. Felkérik a jelenlévő vármegyék vezetőit, nogv mindent kövessenek el nz Ínségbe jutott fővárosi közellátás megsegítésére. A vármegyék {kiküldöttei sorra ajánlották fel búzakészleteik egy részét, hogy segítségére legyenek a főváros dolgozóinak.
így Zala vármegye 135 ixt-<jon kenyérgabonái bizlosi-loil a fővárosnak és kötelezte magút, hegy ezt a felen! éke ny mennyiségei március elsejéig1 el is Juttat rendeltetési helyére.
A zsirellátás körül hosszabb
búzát szállít Zalamegye közellátási céljaira
vita indult meg, melynek során megállapítást nyert, hogy a zsír-szükséglet az egész országban biztosítva van, csupán anyagi nehézségek késleltetik a hatóságokat abban, hogy intézményes ellátást biztosithassanak.
Dr. Papp Andor főispán felszólalásában keveselte azt a kontingenst, amelyet a megye részére engedélyeztek szarvasmarha kivitelezésére.
A megyében igen nagy a takarmány hiány, igy nem ... 11 vagon marhát kellene engedéllyel elszállítani, hanem legalább 155 vagonnal. Kérte a kontingens ilyen arányban való felemelésé,''. Az értekezleten megállapították, hogy legalább (>() ezer szarvasmarha állna rendelkezésre, éppen a takarmány hiány raiat''t. hzzcl kapcsolatban ''Papp főispán azt kérte, engedjenek a megyében nagyobb konzervgyárakat létesíteni, a felesleges állatok húsát feldolgozni és konzerv alakjában értékesíteni. Minden remény meg van arra, hogy ezt az elgondolást a kormányzat a magúévá teszi és ha-1 marosan sor kerül az ilyen konzervgyárak létesítésére és üzem-behelyezésére.
A nagykanizsai igazságszolgáltatás számokban
Nagy forgalmat bonyolítottak le a bíróságok 1948-ban
felem, 3-17 lialálesetfelvételi kérelem és 211 egyéb vonatkozású ügydarab fordult meg. .
A keszthelyi járásbíróságon 515 bűnvádi feljelentést tettek és 377 vagyonjogi irat, 29 végrehajtási kérelem, 72 holltányilyá-nilasi kérelem1, 656 halálesetfelvételi kérelem, 81 egyéb vonatkozású ügyirat fordult meg. .
Polgári ügyben a nagykanizsai járásbíróság 208, a íetenyei járásbíróság 96, a keszthelyi járásbíróság 138 esetben mondott Ítéletet.
'' Bűnügyben a nagykanizsai járásbíróság 110, a Íetenyei 113, a keszthelyi 196 esetben mondott ítéletet. ;
ZALAEGERSZEG város elhatározta, hogy a város határában orosz hősi emlékmüvet állit fel. A Vörös Hadsereg hozzájárulási költség címén a város részére 27.800 forintot ajándékozott.
A nagykanizsai törvényszéken elkészítették a kimutatást a múlt év munkájáról, amely arról tanúskodik, hogy 1946-ban nagy ügyforgalom volt mind a büntető törvényszéken, mind a járásbíróságon.
A büntetőtörvényszéken
összesen 1453 ügydarab fordult meg. Ezek közül 600 elsőfokú bűnügy volt, 216 vagyonjogi ügy, 202 polgári fellebbviteli ügy, 145 íiatalkoru ügy, 119 há-zasságbonlási ügy és 44 fellebbr viteli bünügy volt.
A törvényszék 668 esetben mondott ki Ítéletet, amelyek közül 358 polgári vonalkozásu és 310 büntető ítélet volt. A polgári ítéletek közül mindössze 53 ítélet lett megfellebbezve. A büntető ítéletek közül 61-et fellebbeztek meg. X* pécsi Tábla ezek közül 46 ítéletet hagyott hely-betn, 17-et változtatott meg részben vagy egészen, 1 Ítéletet pedig megsemmisített, ■vizsgálóbíró elé 137 bünügy került. 1
A Járásbíróságnál
A nagykanizsai törvényszékhez tartozó nagykanizsai, Íetenyei és keszthelyi járásbíróságoknál összesen -8083 ügydarab fordult meg.
A nagykanizsai járásbíróságon 124CT bűnvádi feljelentést tettek. 755 ügy darab vagyoni jel^ legü volt, 95 ügyben kértek Végrehajtást. Bérlet felmondását 54 esetben kérték. .Haláleset felvételét 532 ügydarabban . kérték. 149 esetben pedig holttányilvá-nálást kértek. Egyébvonatkozásu üggyel ''251 akta foglalkozik.
A íetenyei járásbíróságon 501 bűnvádi feljelentést tettek, 151 vagyoni akta, 42 végrehajtási kérelem. 4 holttányilvánítási ké-
BÚTORT
legjobban és legolosóbban ''
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálószobák . . Ft 1.8Ö0-— Szép sima hálószobák . „ 2''800*— Plnom kldolgoaéau hálók „ 3.800*—. Kombinált szobák ... M &eOQ>—
KoDybabatorak, székek, kárpttosbatorok
nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endre-yt 4.
76
Gáz! Gáz! Gázl
A ''fővárosi lapok napok óta cik-tozrnek arról, hogy a MAORT kutatásai Dunántul több helyén eredménnyel végződtek vagy eredménynél kecsegtetnek. Az egyik fővárosi hetilap megállapítja, hogy Pusztaszentlászló közelében egy olajkút fúrása közben nagymennyiségű földgáz tort elő a föld mélyéből, amelynek olyan erős sivító hangja volt, mintha 1200 Liberator zúgott volna el a község felett. A fúrásnál dolgozó mérnökök utasítására a környékbéli falvakban megtiltották a nyílt láng használatát.
Ezen újsághírnél kapcsolatosan kérdést intéztünk Aliquander Ödön MAOHT mérnökhöz, aki a legkitűnőbb ismerő jo a gázkérdésnok.v Ali-quajuler mérnök a követkozókbon nyilatkozott:
— A hír nyilván tévedésen alapul, mert oz az eset nem Pusztaszent-'' lászló mellett, hanem Pusztaodori-csen történt. Arról pociig szó som volt, hogy a földgáz kitört volna, mert csupán.annyi történt, hogy u már megfúrt HK-r-81. kutat tor-molésbó hoztuk. A mintegy 100 atmoszféra nyomás alatt févő gázt egy aránylag vékony csövön ongod-jiík ki és ez okozza az újság által említett sivító hangot. Kitörésről tohát csak akkor lohotott volna szó, hogyha a gáz a saját orejéből jött ''volna a napvilágra. A lielyzöt azonban az, hogy a kiengedett gázt mi bármikor elzárhatjuk egy csap ol-•forditásáYal.
A nyilatkozatból kitűnik, hogy a zalai föld mélyén meghúzódó gázlartalékok szinte beláthatatlan jelentőséggel bírnak. A 100 atmoszféra nyomásból arra lehet következtetni, hogy oly tömegű gázzal állunk szemben, amely tényleg lehetővé teszi majd, hogy ne csak a környező városokat és falvakat, de a fővárost is elláthassák a föld e megfizethetetlen kincsével.
Lgy másik fővárosi lap''jelentése szerint Újudvar közelében a gáztermelés 1947 végére eléri a napi egymillió köbmétert. A lap tudni véli, hogy a napi termelés négyötödét a kiépítendő távvezetéken Budapestre juttatják.
Kaposvári tudósítónktól ma távirati jelentést kaptunk, hogy a várostól 22 kilométerre fekvő Igaion a MAORT mérnökei sokaiigérő próbafúrásba kezdtek. A geofizikai vizsgálatok a mérnökök feltevéseit megerősítették''. A távirat megemlíti, hogy a szükséges fúrótornyokat már a helyszínre szállították és hogy a próbafúrás a MAORT/nak kö-''zel félmillió forintjába kerül majd. Kaposváron a hir na$y érdeklődést keltett és máris árrá
fondóinak, hogy Igáiból a gázl Lai>osvárra viszik.
Vasárnap Zalaegerszegre kezelt Bordás Lajos fövi
■e ér-i várost
gázigazgató, aki egész napon é* tanácskozásokat folytatott a Zalaegérszegre bevezetendő gáz kivitelezéséről. Az értekezletem, amelyen. résztvett a főispán és az ''alispán is, részletesen megtárgyalták a gá!z bevezetésével járó költségeket, pontos műszaki tervet dolgoztak ki és megállapították,, hogy a kellő tőke megszerzésével, semmi akadálya nincs annak, • hogy a gázt egész rövid időn belül bevezessék a megyeszékhelyre. Bordás igazgató kilátásba helyezte a tervek mielőbbi pontos kidolgozását és ezutáq sor kerülhet a részletek végleges letárgyalásáfra._
Több értelem, több hit, több eredmény a tanulás nyomán: — adakeze a népi kollégiumra!
tfftitt''i!
jamar 2 i
Határon innen, határon tul
Miért ajándékozott Sztálin cobolybundát Montgomerynek
Moszkvai jelentések alapján közölték a magyar lapok., hogy Sztálin ganeraÜKdzimusz Montgomery tábor <nacynak, az angol vezérkar főnökének'' moszkvai lutogatása alkalmával •gj cobolybundát ajándékozott.
A magyar közönsegnek csak egé-«zen kis "töredéke. — amely ismeri orosz történelmet — tudja, hogy Sztálin generalisszimusz ősrégi orosz tzokásnak hódolt, amikor bundát ajándékozott az angol tábornagynak.; Aa ilyen ajándékozásnak ugyanis,, szimbolikus jelentősége is van, a melynek eredete évszázadokra nvulik rissza. lia az orosz ember valakit s •ízeratctéTOl, nagyrabecsülésével ki «kar tüntetni, aklcor eimek -jelképéül bundáját nyújtja q,t neki, nem rit~ tán ugy, hogy saját válláról emeli le ée adja át annak, akit ki ''akar tűn ttartni. Aa orosz történelem nem egy. példát mutat arra., hogy lényes haűi-lettokért ilyen ajándékozásban részesült a kitüntetett.
Az-, hogy Sztaiin generálissziuiusz <áppon a eoboly, u prémok »királynője« Rzőrméjulx)! készült bundával
S''ándékozta. n:og Montgomeryt, még ilön moghcxwülés jele is. tiitku-beewü szúrnia ugyani« a eoboly, w mely minden szormo közölt a log-értékoHobb és nniolynok ogyotlon Ltlóholyi) lColot-Hziixjri» hegyvidéke.
Húsvét Raguzában ..,
Raguzu tündérszép jaiiorámúiu, uz ódon bástyafal, u. le,''«ken csillogó dalmát longer, a zöldéió Lucroniu-•zigot, a szült kis raguzai sikátorok, a gruzi öböl,- Szent Báláz» temploma villan fel előttünk a hirro, hogy • - húsvétra az egyik magyar utazási ii-oda társasutazást kuszit elő. »Húsvét a dalmát tengeren, húsvét Raguzában« —-.milyen szépen hangzik és mennyi Csépet igér...
Újra egy lépést a béla? felé, amikor kevés pénzzel olyan szép utazásokat tehettünk, uj, gyönyörű tájak tárultak fel előttünk, "tágítottuk ismeretünket-, ''gyönyörködött a szemünk és lelkünk, megpihentünk az •lvégzett munka után és felfrissültünk az uj munkára...
Lehet, hogy lassan-lassan ez -a régi örömünk is visszatér?
Bevin bucsutávirata Byrneshez
Bövin a következő bucsusürgönyt intézte Byrneshez: »Kedves James! Őszinte személyes -szomorúsággal .Tettem a hirt, hogy kénytelen voltál letenni hivatalod nehéz torhét. Potsdam óta az elmúlt 18 hónapban sokat voltunk együtt és nagyon hiányzol majd nekem. A. feleségemmel együtt Neked és Mrs. Byrnes-n«k legmelegebb . jókívánságainkat küldjük. Őszinte barátod íSraost Bevin.« ''
Film készül Kodályról
tulajdona és a §ir,J$honiR6 More cimü.színdarab RgV részleté,.mindössze három Írásszakértők tömege valóságos ''dotoktiv-szerü nyomozást végzett és más szakértőket, etimológusokat és^ történészeket is bevontak a vizsgálatba, amelynek végeredményeként kétségen kívül megállapították, hog}- Shakespeare eredeti kézírását őrzi a Sír Thomas More egy jelenete.
Bizalmailansógot szavazott Halasi Ivánnak a társulata
A Pécsi Nemzeti Színház együttese 16-án társulati ülést tartott, amelven résztvett. Benkő Bálint, a színész-szakszervezet kiküldötte^ is. A társulati ülés bizalmatlanságot szavazott a színigazgatónak " és a szakszervezettől a koncesszió visszavonását kérte. A Pécsi Nemzeti Színház válságának megoldását Kom hányi Gyula kultüszminisztériumi osztályfőnöktől várják.
Amikor a bgfirö-bocsánatot kér
Papp JJÖR&lanné nagy varsányi lakás egy éjszaka ntíin volt otthon és mikor reggel hazaért megdöbbenve látta, hogy Lakásából GOOO forint értékű ruhaneműt vittek p\. Azonnal feljelentést tott a rowlorsógon, de alighogy nz órszobáról luizamont, mogjolont nála a betörő, Simon Káról v hoMíoli lukon. Simon Ixxwáiui-tet''kórt a Iwtörósórt és ogy ruha kivételével minden hiányzó holmit visszaadott. Mint. Papp fíortalwiné-nok mondotta: Elnézést k/;r a Ix3tö-rósért, do rósaog volt és nom tudta, l)Ogy mit csinál. ;
Az oroszok ellen Izgatott egy patkányirtó: letartóztatták
A nagykanizsai néptlgyészségon letartóztatták Modrovits István kaposvári patkány- és fétegirtót, mert olvan kijelentéseket tett, amelyek alkalmasak a népek háború utáni együttműködésének megnehezítésére
"Az történt ugyanis, hogy Modrovits, aki mint patkányirtó a Dunán-tul városait járja, az elmeit szerdán autóbusszal utazott Zalaegerszegről Nagykanizsára. Becsehely -Környékén'' az egyik utastól a jegyet kért© a kalauz, azonban az nem tudott fizetni, mert nem volt nála pénz". Erre Modrovits közbeszólt és a Következő felhívást intézte az utazóközönséghez: »Adjuk össze a költséget, & már az oroszok mindent elloptak«. Megjegyezte még, hogy Romániában nem fordulhat ilvesmi elő, mert megvesztegetik néhány lejjel a kalauzt. Kiskanizsa előtt ismét közbeszólt egy yitába Modrovits, bár nem kérte fel senki. Az autóbusz ugyanis elgázolt egy malacot, mire a vezető Leállította az autót és vitatkozni kezdott a kán ásszal''* Modrovits odaszólt a kanásznak, hog)'': »amikor az oroszok vitték ol a malacot, egy szava som.volt, most pedig ilyen lármát csap«. •
Mikor Nagykanizsára érkeztek,'' Modroviteot igazolásra szólították tol, majd átadták a zalaegerszegi nópügyóözséffJiok, do mivor .Modrovits a gyalázkodó kijolontésokot már a nagyWliiizsai népügyószsóg területén tott:!, visszakísérték l<lo. ahol lotar-tóztntták és háborús bűntett mlutt már ol is készítették ollono a vádiratot. A tárgyalásra olóroláthutóan a jövő hónapban körül sor.
H l REK
Lenin-ünnepély a MKP-ban
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezető ma, kedden este 6 órakor Lenin emlékünnepélyt rendez, melynek műsora a követ-, kező:
1. Himnusz. ;
2. Chopin gyászindulója, előadja a GendirzenBkar.
3. Szavalat Leninről, előadja a kulturgárda egyik tagja.
4. Emlékbeszéd, tartja Hegyi János.
5. Beábélgetés Lenin elvtárssal. Előadja Gungl László.
6. Ase halála. Előadja a Gondi-ze-
7. Hópelyhek. Szavalja Czrot-kó Magdolna-
'' 8. Százezreknek jajpanasza, Előladja a kulturgárda.
9. Csillagok csillaga. Előadja ''Csikmák Mihályné., ''
10. Internacionálé.
Az emlékünnepélyen konferál Horváth László, a pártvezetőség
emlékünnepélyro szoretettel vár mindenkit a Vezetőn ég.
— A polgármester Budapesten
Varga, József polgármostor ma délután'' dr. Paizs Korono főjogyző társaságában rondkivüi fontos vi''t-rosi ügyök ollntózóso céljából Buda-postro utazott. törtos ülésünk szerint • a fővárosban találkozik dr. Papp Andor főispánnal, dr. Dávid János alispánnal,
— Tánotea
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szorvezeto folyó hó 27-én, vasárnap osto 7 órakor székházában tánoteát rondoz. Hangulatos zene, büffé, tea, virsli tormával. A tagokat ezúton hívja meg * Vezetőség.
— Fővárosi művészek a színházban
Február 2-án. vasárnap előkelő müvészvendégei lesznek a nagykanizsai színháznak. Előzetes jelentések szerint eljön hozzánk Palánkay Klára és Fodor József, a. Magyar Operaház tagjai, valamint ''Móra Edit, a Nemzeti Színház művésznője és a Nagykanizsán ''jól ismert Kiszely Gyula zongoraművész. Rész-Leteket- az est programmjáról még nem közöltek, de .annyit sikerült megtudnunk, hog)'' a kiváló • művészek, a "népkonyha javára rendezik mog előadasukat.
— Köszönetnyilvánítás
Mindazon jóbarátaink, ismerőseink, különösen a vasutas kartársaink, kik drága jó férjem, édesapánk, apósunk és nagyapánk," Ku-dich Béla temetésén megjelenés ükkel mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünk kifejezését. A gyászoló család.
— Hadifogoly hozzátartozók figyelem 1
Válaszlappal ellátott vöröskeresztes lapok, melyekkel • lovolozhetünk fogságban lávó szeretteinkkel, boszo-rezhotők a Szooláldomokmta Párt titkárságánál (Kugár-ut 8. omolot.)
A szokásos keddi pártnap ma a ü&nin-ünnopólyro való takinlbttol el-marad. 8aootöulcmokra/a Párt vese-tfaőfo.
— a koksz küzlemóoyel
A '' füözerszakosztály értesíti lúgjait, hogy a hatósági só-jutalókok ki-
és He ¡fairól
filó halhatatjanok film&roképoit líozdik gyártani nomsokára: kinfil-maloot. A közoktatásügyi minisztérium és a székesfőváros gyártatja c-wkot h Nemzoti Mnzoum - u Íőj() noinzodéikok számára. Az olsó filmtiortrék Kodály Zoltánról ós Holtai Jenőről kószülnok. Mielőtt a késő utókor számára a muzeum tx?l-(«iru hols-uznék ol annak megöroki-tart mását, ami a lialhatathrnokból is halandó, olőhb a közönség is látni fogja a szép filmBcskóköt a külön-, bözó mozikban.
Uj Shakespeare^kéziratot találtak- * ,
EzBdeti ShekEspeare-kéziratot fedeztek fel Angliábaji. A- felfedezés valósággal lázte. hozta az irodalmi «s tudományos .köröket, mert eddig - öhakespearenak eredeti'' kézírásában swupán hat autogrammja és az a két sÍbó: »Byrme« maradt fenn. A Sha-, Jóeepeare-kózirat » British MuzeumHalló!
Halló!
Figyelem!
F. hó 20-án a rádión keresztül szórakoztatta a világot
NAOY5DAY ZSUZSA,
f''
mától a Koronában szórakoztatja a nagyérdemű , / közönséget kellemes hangjával
Szabó Géza és cigányzenekara kíséretében.
fizetését meglcozdtŰH inodánkbun. • A textil és divatái-u szakonztálv üg)-eiben átirat érkezett k-özpontunt-tól. Ezen átiratot az ügy • sürgősségére való tekintettel holnap, folvé hó 22-én 5 órakor szakosztalvi üfé« keretében fogjuk ismertetni. Tárgy: a textil ellátása, illetve a pontrendszer kibővítése.
Köszönetnyilvánítás Fájdalommal megtört sz ivvol köszönetet mondunk mindazon ismerőseinknek és jóbarátainknak. akik drága jó fiam temetésén megjelenni és fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak és ezúton Sebők Mariskának is hálás köszönetet mondok, hogy drága fiam temetésén fájdalmunkat enyhíteni szíves volt- és * gondozásért. Koü-er-család.
VÁROSI MOZI
Kcddc« 6» ncráía - NAGY FILMSIKER l
MILLIÓK BOLONDJA
(Akiket sohse teiejiünk) HÍRADÓ.
Elíadösok köinfipokon 5.7, vasimap 3.5. 7-kor
45 vagon pamitot kapunk
A ])anuitárurn vonatkozó pontrendszert mint illotékcs Iu''ly közli — mégsem vc./.etik'' bc. I''ívmuliii''u''vlég van s op-ro több fesz. Az álmnutti nehézségeket u szállítás körülményes" ségy okozlak A nyers paimit-szállitnványok azóta már megérkeztek : ''27 va^on orosz és 18 vagon genovai panuttoi kun-Ujnk s útban van 1 millió kiló szovjet és 118 vagon genovai pamut.'' Az év első negyedében 17 millió méter lipusáru. .''1 millió pár lipusharisnya és 5 millió méter egyéb pamutáru kerül u piacra. Ezzel a mennyiséggel szövőiparunk eléri, sőt ■■•iöbb cikknél meghaladja n< békebeli termelést.
FIGYELEM S
Eladó elköltözés miatt olcsón, kétszobás csalédiház; -egy bomba-sérült üzlethéz; Katonaréten fürdőszobás magánház; kisebb kertes családiházak, szép názhelyek: belterületen összkomfortos három-, négyszobás magánházak, emeletes üzletház város határában és környékén; kisebb, nagyobb szőlők és földek; Balatonmána állomás mellett -beköltözhető háromszobás villa szép gyümölcsös telekkel Rdás-vétel megbízásokat állandóan vállal és közvetít
Horváth ingatlaniroda, isi - Nagykanizsa, SugAr-ut 42.
ftPRÓHmDETÉSESC
E#y jókorban levő sülyesetős Sláger varrógép eladó Tavasz-utoa __- nB
Keveset linsznált szabó varrógép eladé. Siabö Ferenc, GelnmiRet. -12S
Kev< aet használt i«xlon nagyon \é ólla-potban oladó. Clm a hiadóban. -1H
Elcserélnem egy Bzoba-konyhÉs likáio-mat ugyanilyenre. Clm ■ klódéban._____
Irodai karoíiiékokot venmsit! Szab*
Antal aporlünlB''............ »12»
\ drb nóűyáves belep macyar kan«-Cilkó, 1 drb atrtfkocílp 1 drb »ián, 1 drb naRy dlsxiióiorrAsó tcknO, óflás belga anyáit k<heccel együtt f, hó ''¿2 én, íucr; dán 12 órakor Sugár ut 29. flíém «att a legiBbbct Igétflhnek eladó. _
Hitelesített 750 kg. mérleg sulyokhal, «■ önböift hordók eladók Ady.E,ut 4. 121
EleiMélem 3 »zobás Fő-uti aát- és vj«-vaeetékea, Igen olcaó bérft M-
területi 8, 4, esetleg 2 siobAs, fürdöíaj-báasal. Címeket a kiadóba.
ZALA demokratikus politikai napilap
Szer«észU: Bmcr« Jenfi főszerkesztő S/erkesxtóség ts kUdóhlv*tal: Fí-ulft. teletel. 21
Kiadia a Nemzeti Bízoítsáfl, Ne^ykanlm SzsrhMítesért és tdadawrt felel Bewae Je**
¡Hyomat''otta ,Kózgazdasógl R.T. iiagY''
kanlzsa* nyomdáfábJín Kagykv>nksá^-Nvorntíáén telel: 7aUv Kiwv.
50. évtolvam, 18. »tán.
Natykintesa, 1047, Ittuár 23. o»Utörtök
Ára 40 fllltr.
Tiidy Zoltán köztársasági elnök tís Rákosi Mátyás miniszterelnókhelyet-tes részvéttávirutoú küldött a dorogi szénbányák üzemi bizottságának és igazgatóságának a megrendítő szerencsétlenség alkutmából.
Szelkiüdték a meghívókat a békeszerződés aláírására
Párizsi félhivatalos értasűiés szarint a francié kilQgyminisztérluai megkQldto a meghívókat az Egye»ölt ÁHemeKnsk, N»Qybrita*niéntk és e Szovjttunióntk, valamint a volt 6 osatlóséltamnak február 10 ¿re o békeszerződések aláírási finnspaégaire. Az Önnepélyes esemény a tervek szerint délután 4 órakor kezdfidik, ereikor Nsgybrltannit, az Egyesült ÁHsmok és a Szovjetunió nagykövetei, valanint Franofaország köiigyminleziere és sz o''aez kormány kiküldöttei aláírják az olasz békeszerződést. Utána délután 5 órakor a román békeszerződést, majd félórás időközökben a Bulgáriával, Magyarországgal és Finnországgal kötondö békeszerződéseket írjak aiá.
Londonban a kűlGgyminiszterhelyettesek tegnap eate arról az amerikai javaslatról tanácskoztak, hogy egyelőre nom lenne formán« békeszerződés Németorazággal, hanem ezt megelőzően nemzetközi statútumokat javasollak. Ezek szabályoznák a német ügyeket, amíg a béketervezetet egy később felállítandó körponti nómet kormány elé terjesztenék. Ezt abból a s?árdékból tennék, begy ne terheljék a llborallzmus erőit fizzál a felelősséggel, hogy egy népszerűtlen békeszerződést kell aláírni. Nem hoztak döntést, de a küiQoyminlszturak külön bizottsága továbbra la a békeszerződésen fognak dolgotni. A kisebb az$j/etaé-geseknek sz a követelése, hogy a német békeszerződés minden fázisában réaztvehesaenek, szintén szóba kertíl. A vitát holnapig halasztották el Ma Ismét Ausztriáról tárgyalnak. Előterjesztik a jugoszláv követelést több, mint 1400 négyzetkilométer területre. Dr. Qruber osztrák kfllOgymlniszter tegnap Londonba érkezett. s
A lengyel kormánypárti blokk ma tömegtüntetéssel fogja ünnepelni a választási győzelmet. A kormánypárti osoport 444 mandátum közül 383 mandátumot szerzett rasg. NlkoUJoik psrissipirtjs 27 min-dámmot kapott, ellentétben az Ideiglenes Kormánybun elfoglalt 63 hellyel izemben,
Rimadler deslgnáit franols miniszterelnök tegnap esté folytatta kormányilakhó tárgyalásait. Hosiiann tárgyait Moutet-val, majd fogidta de Oiou éh Torret kommunista vezéreket, továbbá Qouent és s népi köztársaság voiérslt. Oouen kijelentette a tárgyalás után, hogy a kormány névsors nemsokára teljesen elkéltül.
A poasonyl népblróstg tegnapi tárgyalásán felolvasták Rlbbentrop vallomásait. A vallomásbél kiderült, hogy Némotorsiágnak nom kellett kényszeríteni Szlovákiát a háborúba lépésre, Szlovákia önként lépstt háborúba. Rlbbentrop Tukát tartotta legjobb barátjának, mlg Tlio Hitler kadvanoe volt.
Az olasz kommunista párt vezető-jénik árdekea nyilatkozata.
Hóim, január 22 Taglietti olasz , kommunistu-Várti képviselő ma éjjel tt következő iKíjdentésl letie u köztársasági elnök-kel a kormányalakításra vonatkozó Urgyalásai ulán : Az olasz kommunista párl ullásjxmtja tiszta és világos. Az uj kormányt a parlamenti demokrácia alapelveinek megfelelően és legjobb lelkiismeretünk sze^ rint alakítjuk meg. A kormányalakításban a vezetés a keresztény demokrata pártot illeti meg. Ez" annyit jelent, hogy ismét De Gaspierri alakit kormányt. Az a felfogásunk, hogy a nagy pártoknak kell kormányt alakítani, amely pártoknak a nemzetgyűlésen többségük van. A többi haladó szellemű párthak a kommunista párt mellé kéli sorakozni és figyelembe kell venniük a kommunista párt eddigi határozottan felmutatható eredményeit.
fflarshall letatte az esküt
London, január 22 Mar&liull tábornok, az uj umue-tikai külügyminiszter tegnii|> letelte u hivatali esküi T rum un elnök kezébe. A Fehér házból való eltávozása . után kijelentelte, hogy még nem tárgyalt a március l O-én Moszkvában kezdődő kühlaytniniszlerl értekezletről, Később Ilyrnessel tárgyalt és átvette u külügyminisztérium vezetését. Byrnes tegnap este el utuzott Washingtonból.
Február 10-én tárgyalják •KeseelHiig tábornok bünttfyét
Ráma, január 22 Velencében az angol katonai törvényszék február 10-én tárgyalja Kesseiring tábornok, Olaszország "volt német főparancsnokának ügyét, «tkit az «U.6Z törvényszék bűnrészességgel vádol 335 olasz lemészéri á-
dtg börtönbüntetést kapott, A vád az voll ellenük, hogy 1 i\ mucsekista usztasa szervezet tagijai voltuk és PJntarral állandó kapcsolatot tartottak i''enn.
Herfin, január 22 Stuttgartban az amerikai tör-vényszék tegnap tárgyalta annak a 10 németnek az ügyét, akiket azzal vádol tak^ hogy a mull év folyamán az amerikai övezetben az amerikiji törvényszék tagjai ellen intézett bom_ batúmadásban résztvettek. Két németet kötéláHaü halálra, nyolcat pedig börtönbüntetésre ítéllek.
Cáfelják, hagy Montgomery nagy horderejű javaslatokat vitt Moszkvaba
London, január 22 Montgomery a brit birodalom vezérkari főnöke és hadügyminisztere jelen volt tegnap az angol kormány minisztertanácsán. Montgomery nem a közelmúltban Moszkvában tett látogatásáról számolt De, hanem tanácsol ailolt katonai ügyekben, Az angol fővárosban megcáfolják azokat tf híreszteléseket, melyek'' sy.eri.nl Montgomery nagy hord-
Bravúros nyomozással fogták el Dálriokl Veress L.»|ost, m horthysta össioeskUvés fftvexérót
si''tbun, amelyei Hómfibtin 1011 márciusában hajloltuk végre, Továbbá az a vád ellene, hogy parancsot adott ki olasz állampolgárok meggyilkolására, hogv tnegakadályozza az olasz partizán-mozgalmat.
Taljes ttiembcn az an^oi li jóyyárak Az angol hajóépitö műhelyekben jelenleg a világ uj hajóinak több mint a fele készül. Kzeket az épülő hajókat mintegy 2150 ezer angol munkás épiti. Nemcsak löbb hajót építenek, de gyorsabb arányban is bocsátják vizre, mint másutt a világon.'' 1940 utolsó felében 267 ezer tonna hajóteret építettek Angliában, núg a világ többi részében 254 ezer tonna • készült el. Valószínűnek tartják,hogy az angol hajótermelés 1947-ben fokozódni '' fog.
Súlyosan elitéit fasiszták
Belgrád, január 22 Sziszeken golyóáltalí halálra Ítélték Ivan Pintar araerikai állampolgárt kémkedés miatt, azon kivül még három jugoszláv állampolgári Ítéltek haiálm, lízcn-egy jugoszláv állampolgár pe-

A belügyminisztérium közli:
A katonapolitikai osztály nyomozóinak Kikerült elfogniok D&lnoki VorosM Lajos volt vrraórosrodost, a köztársasáiolIonos fogyvoros öpzo-csküvÓH f(")Tdalatti fővor.érségénok fő-rezérét.
Dalnoki Vorcss Bzökéso óta folje-ionti''sok tömoío érkozott a katonapolitikai osztályra ós a rendőrség államvédelmi osztályára. A katonapolitikai osztályon liülön nyomozócfto-port: alakult,''amelynek fciadata rolt a boúrkozett jelontésok iís útmutatások értékelése és-Déinoki Veross Lajos nyomonköYotése. A nyomozócsoport- >«zotójének siksrült kapcsolatot teremtenie a földalatti fórozér
cinkosaivul. Találkozott Dalnoki Ve-ioss Lajossal. Hogy osotlof^ oltónál lánnak elejét vogyo, ''uk.v mutfitko-zott be neki, mint tt földalatti katonai szorveakodés egyik tagja.
Közölte vole, Iwv oz az utolsó <tJ-kalom, hogy külföldre menokülhes-vnm h hogy''várja a gépkocsi,.antóly út cgv repülőtérre fogja szt''ülitani.
Dalnoki Veress Lajos, miután kérdések feltovésérol Leellonórizto, hogv. valóban ^ szorvozlcodés egyik tagjával áll-e szombon, követte ot, l-eszállt a gépkocsiba-, amoiy néhány forduló után megállott a katonapolitikai osztály székháza elótt.
Dalnoki Veress l>ajos kihallgatása megkezdődött.
erejű politikai javaslatot MA volna. Kijelentették, hogy can-pán röNid megbeszélést folyaWÜk Sztálin miarsallal.
Churchill: „A franciák vezessék he a németeket a népek családjába"
A párizsi Ordre értesülése szerint a moszkvai értekezlet előtt Churshill tovább folytatja »nyugal-i blokk- hadjáratát. Legújabban már Németországot ú be akarja vonni a -nyugati testvériségbe . A jelnek Franciaországból kell jönni — mondotta, legutóbbi felszólalásában, majd azt ajánlotta a 1''rancíáknak; győzzék le önmagukat és rakják le alapjait igazi dicsőségünknek azzal,. xhogy Németországot kézenfogják és bevezeti! a népek családjába«.
Borzalmas bányász-tragédia Dorogon
3S halrtlns Áldozata vana robbbonásnok
Budapesti sKorkosxtönk Jolonlón^s A ClezdttMi''tgl FótaniiPH lugnaj»! üléw''-n ti tornáé« mély megwnuüléM-sol votto tudomásul Vuhh /oltáu államtitkár bejelentését u .Dorogot történt hu Ívom bányakaüifcztróftü''ól, amolvnek m halálos áldozata van, A Főtanács az áldozatoltat a inunk* hősi lialottuinak tekinti és ^ kor-mányzat nevében kimondja, hogy temetésükről a nemzet költségek gondoskodnak. A hősi áldozatok hozzátartozóinak elsf) segélyezésére 51 ezer forintot utalt ki á Gazdasági Főtanács.
l''áit Antal iparügyi miniszter értesülvén a búnyokataaztréfáról, azo»-nal bizottságot küldött le a szerencsétlenség "színhelyére, akik külön-bc/.ö n(''!o:nán>x)kat, csomagokat vittek a szerencsétlenül járt bányászok hozzátaitozóinak.
Hogy történt a szerencsétlenség ?
Délelőtt Dorogról- a következő részletes jelentést kaptuk a szerencsétlenségről :
Hétfőn este háromnegyed nyolc táján szénöngyulladás következtébe* u biztosító (Tuü meggyulladt és ez okozta a robbanást, melynok eddi^-8$ halálos áldozata, 27 súlyos, egy könnyebb sebesültje van. A''menté« munkálatok azonnal megkezdődtök. A dorogi és környéki bányászok önfeláldozó munkával igyokoznok bajbajutott társaik ''segítségére lonaű. A körn.vezö bányiikból már az éj-szakji folyamiul montőoxpoíliciók érkeztünk Dorogra.
A munka egész dí''iUtlőtt folyt. A Mihtwültokot a hoh-Nzinou oivust 8ügi)lyl»m mszositotték, majd a .tog-nupi imp folyamán Wibbjükut OHxtvr-gomi budapesti kórht''izbii vittek.
Az állami szénbányák iy;azgutó-bágtv kedden délolótt ülést'' tartott. Klhatái''ozták, Ifbgy a szerencsétlen*! járt luvnyászok hozzátartozóik i''flt uondoskudiuklc.
lián Antal iparügyi miniszter utasítására bizottság szállt ki a minisztériumból, hogy fényt doritsau arra, hogyan történt a szerencsétlenség, kit terhel felelősség és egy bor? mag-
ví''/ucrnt iólí. hnirv milvffn írvni''H SjJ-
délben Kővágó polt eloteneaztéöéie a dorogi bányász, rencötítlenség ákiozatai hozzaW''to-zóinak megsegítésére 10.000''forinttt szavazott meg.
ZALA
1947. Januőr 23
Vevő és az eladó tizparanosolata
A i''orint védelmében osatusor-kell állania mindenkinek, a vevőnek, az ojjidónak és a hivatalos árellenőfriek egyaránt. Tartsa be tehát mindenki azt f;i Űz parancsol, melyet a fori.nl-rontók elleni harchoz fegyverül, az alábbiakban kezébe adunk.
V/ÍVÖ.
1. Ne csak kritizálj, követelj, ét dolgozz ! Légy segítségére a Uatóságöknak. mert az árellcn-érzesnél a Te munkádra is szükség van !
2. Figyeld a hatóságok liirde-léseit, reiidcleleit. hogy az árakról állandóan tájékozott légy, ■10rl csak igy lehetsz aktiv ka-Wnája a forint rontók elleni karcnak: *
11. Mielőtt vásárolsz, nézd meg a kirakatot! l''Yltüntctlfcye a tereskedö az árakat a kirakatba kelyezett árun!
1 Xo előítélet lel menj be az üzletbe, mert nem minden kereskedő árdrágító, de ha a legkisebb visszaélést látod, azonnal jelentsd a legközelebbi rendőrnél. vagy liatóságuál!
5. Ila vásárolsz, minden esetben győződj meg arról, hogy *a kereskedő helyes árat kér-e portékájáért ? Az árun magán, vagy annak burkolatán, vagy az üz-fetben kifüggesztett ártáblán a kereskedőnek fel kell tüntetni a helyes árat !
0. Légy szemfüles. Az á.rdrági-iók sok eszközzel dolgoznak! Nem csak az az árdrágító, aki a hatósági árnál többet kér áru-iáért, de árdrágítás az is, ha a 2 kilós kenyér 180 dekás, vagy a 10 dekás vaj csak 9 deka !
. 7. Ne halmozzál! Ne vásárolj többel, mint amennyire magadnak és családodnak szüksége ran, mert ha kevés az áru. a spekulánsok munkáját könnyi-♦ed, a forintot rontod !
8. Ne higyj a suttogó knak ! Ne hidd el. hogy ha hatósági áron vagv csak hajlandó vásárolni. Neked nem jut a portékából!
9. Áron félül semmit ne vásárolj ! Nemcsak az az ellensége a forintnak, aki a megállapított ár-■ál drágábban ad el, hanem az »«. aki drágábban vásáról!
10. Buzdíts másokat is, hogy a forintrontók, a spekulánsok'' elleni harcnak minél több katonája és igy a győzelem annál biztosabb legyen.
ELADÓ.
1. Nem vagy konjunktúralovag, hanem tisztességes keres ke-'' éő, aki tudja, hogy ő van a vevőért és nem a vevő ő érette!'' Pillanatnyi nagyobb haszonért •e kockáztasd üzletedet és ezzel a «''agad és családod jövőjét!
2. Tartsd be pontosan az árszabályozó rendeleteket és használj ''fel minden alkalmat arra, kogy a rendeletekről pontos és "biztos tájékozódást szerezz!
3. A kirakati, árakat tüntesd fel, nemcsak azért,, mert erro rendelet kötelez, vagy azért, mert ,tz árellenőrZők ezt ellenőrzik, de azért is, hogy vevőid bizalmát
megtartsd !
4. Az árun magán vagy annak burkolatán tüntesd fci az «ladási árat, ha pedig ez nem''lehetséges, függessz ki ártáblát üzletedben és minden vevődnek felszólítás nélkül is mutasd meg a feltüntetett árat! Ne. gvanu-
sitson meg senki, hogy nem a megállapított áron adod portékádat !
5. Számláidat beszerzési hülyén kint és időrendi sorrendbe rakva tartsd kéznél! Sok zaklatástól kianéled meg magadat!
tv Könyveidet vezesd pontoson ! Ha árnyilvántarlási könyvet is kell vezetned, addig ne menj cl üzlet ed női, amig a napi változásokat be nem vezeted, hiszen sohasem tudhatod, mikor lép be az ellenőr !
7. Az árak kalkulációját a számlák hátlapján tintával pontosan végezd el. hogy áraidat
mindig bizonyítani tudjad !
8, Ha bármiben kétséged van, fordulj a hatóságokhoz I A halóságok mindenkor készségesen fognak felvilágosítási adni!
tí. Ha visszaélést látsz, jelentsd fel! Ne higvj azoknak, akik «meg akarnak félemlíteni! A jó pénzt biztosítod, ha magad sem vásárolsz drágábban a meg-átlapilolt árnál.!
10. Az ellenőrzésben ''U'' láss zaklatást és az ellenőrbe ne láss ellenséget! Jóbarátod az ellenőr, akivel együtt kell dogoz-nod, mindannyiunk, igy a magad jövőjéért is!
Lenin emlékének adózott tegnap Nagykanizsa
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete tegnap este nagy emlékünnepélyt rendezett, amelyen hódolt a Szovjet-* unió nagy megalkotója, Vladimír Iljics. Lenin emlékének. Az emlékünnepélyen jelen voltak az orosz városparancsnokság részéről Szmoli alezredes és a helyettese, valaminU.fi megye, város. a honvéd^É?; a rendőrség, a pártok és a "Társadalmi egyesületek képviselői.
.V fekete gyászdrapéüával bevont színpadon Iscnin arclsépe mellett négy kandeláberben égeti a gyásztüz és a rendezőgárda négy tagja állott őrséget. Az ünnepély a Himnusz cl éneklésével kezdődött, majd Gondi (Ívnia zenekara Chopin gyászindulóiát játszotta el. Ezután Pásztor Árpád -Lenin eimü verséi'' adta elő Horváth Margit. A szavalat útin Hegyi János párttitkár lépett az emelvényre és elmondotta emlékbeszéd ét, amelyben többek közölt igy emlékezeti meg Leninről
— Mikor Lenin 1921-ben meghalt, a hires francia költő, Henri Harbusse igy búcsúzott na«y barátjáról: * Meghall az, aki magában testesítette meg az egész forradalmat, aki kitermelte agyában, előkészítette és megvalósította'' azt. Lenin a legnagyobb és minden tekintetben a legtisztább a történelem alkotói közül. Lenin az az ember, akinél többet senki sem tett az emberiségért.« Barbusse szavai a legteljesebb mértékben jellemzik Lenin egész munkásságát. A polgárháború éveiben Lenin figyelmét a hadügyi kérdésekre összpontosította. Később azonban a gazdaságpolitikai kérdések megoldásának látott neki. A szovjeft
kormány élén Lenin egész erejét a szovjet álfám- megépítésébe és megszilárdításába, a ..szocializmus építésébe fektette. Eeyet-len államférfiú sem volt olyan szoros kapcsolatban a néppel, mint Lenin az orosz néppel, aki igazi vezére volt a néprétegeknek.
— Hatalmas mü az. amit Lenin hátrahagyott. A forradalmi reálpolitika, mestermüve. Ez nagy tanulság nekünk, magyaroknak. mert a mi politikánk már egy évszázada zsákutcákra épült fel. Frázisokra és illúziókra, amelyek mögött a népet félrevezető reakciós rétegek politikája lappang. Ugyanez a reakció mai politikai elképzelése is. Spekuláció a nagyhatalmak közötti konfliktusra. A reakciós kalandorok vissza akarják vezetni a nemzetet a zsákutcába, hogy visszaállítsák a kicsiny kizsákmányoló rétegek régóta bitorolt előjogait. A.. demokrácia ezzel szemében a politikai és gazdasági rend elvét képviseli. •
— Ma, amikor megemlékezünk Lenin halálának 23. évfordulóiáról, hitetteszínk, hogy a grófok és bárók uralma soha többé nem térhet vissza, meri a magyar jiép tanult a múlton.'' Tudja, hogy mit jelent a rabság, a börtön és az elnyomatás. Ehelyett ma minden becsületes magyar ember szabad,, független, • demokratikus és boldog Magyarországot akar — fejezte be Hegyi János az emlékbeszédet.
A beszéd után néhány szavalat .hangzott el, majd a Gondi-zenekar Grieg: »Ase halála« c. müvét adta elő. A felemelő emlékünnepély az Internacionálé eléneklésével ért véget.
hajlandó tűrni, hogy mégegyszer visSzu térjen az uz elnyomatás, amelyben a Horthy-vlők alatt élni kellelt.
Lakatos Dezső, uz MKP megyei titkára részletesen ismertette uz összeesküvés részle-eif és kijelentette, hogy abban, a levitézlett katonatiszteken kivitl a» Kisgazda Párt nagy része is részi veit. Ez a párt. amely szövetkezett a reakcióval, nenv akarta észrevenni azokat a tagokat, akik most mefijrautatták igazi arcukat. Nyíltan fel kelt tehát már egyszer tenni a kér-■ dést, mondotta, hogy ez a párt merre akar menni, az ország felemelésének utján, vagy pedig •uizoii az ulon, ahol a hazaáruló bitangok vannak ? Ebben az ügyben nem jogászi bünpert akarunk látni, hanem tudni akarjuk, hogy a Kisgazdapártnak ¡milyen a demokráciához való viszonya.
Ezután határozati javaslatot olvastak fel, amelyben Zalaegerszeg dolgozói mélységes felháborodással halált követelnek . az összeesküvőkre.
A nagygyűlést dr. Dávid János alispán zárta be, aki kijelentette, hogy az összeesküvés leleplezése csak ugy siikerülhetett, hogy a belügyminiszter maga is a kommunista párt tagja. Kije-leni ette, hogy a magyar nép békét akar. de'' minden eszközzel meg 1''ogja védeni a demokráciát.


Nagygyűlés keretében tiltakoztak Zalaegerszeg dolgozói a reakciós törekvések ellen
*
Impozáns méretű tiltakozó nagygyűlésre jöttek össze Zalaegerszeg dolgozói, hogy felháborodásuknak adjanak kifejezést az ellen az alávaló törekvés ellene amely a nemrégiben leleplezett összeesküvés kapcsán került napvilágra. Óriási tömeg Yett részt a gyűlésen, amelyet dr. Papp Andor főispán nyitott meg.; <
x Stádinger István, a Szociáldemokrata Párt megyei titkára leszegezte beszédében, hogy a dolgozók százezres tömegei távol voltakf ennek az aljas szervezkedésnek minden mozzanatától. Ezt kizárólag a horthysta katonatisztek és azok a reakciós »urak« követték el, akiknek nem volt elég, hogy már egyszer elcipelték a magyar mun-
kásságot a Don és Voronyezs mellé és elpusztították őket saját önző érdekeikért, de most uiból jelentkeztek, hogy lerombolják azokat az eredményeket, amelyeket'' a dolgozó tömegek kitartó munkával valósítottak meg a felszabadulás óta. Kijelentette, hogy nemcsak fizikailag, de teljes egészében ki kell irtani mindazokat, akik még ma is csak azon fáradoznak, hogy lerombolják a köztársaság építményeit.
Konczos György purasztpárti megyei titkár ugyancsak felháborodással emlékezett ''neg, a leleplezett összeesküvőkről és''pé!-dás büntetést kért az elkövetőkre. Ez a töiekvés — mondotta — a földreform ellen is szól, már pedig a magyar parasztság nem
A Városok Szövetségének akciója a vidéki városok idegesforgal-- mának fellendítése érdekében
A Városok Szövetsége felkérte a vidéki városok vezetőit, hogy tájékoztassák a Szövetségei arra nézve, hogy a városok idegenforgalmi berendezései milyen állapotban vannak és az idegenforgalom felvétele előtt milyen akadályok vannak. A SzöVetség nagyszabású propagandát kíván indítani a vidéki városok, idegenforgalmánai; fejlesztése érdekében, mert a vidéki városokban a gazdasági helyzet rendkívül súlyos ós az idegenforgalom1 révén lehetőség kiifálkozik ennék megéíénkitésé-re. Több gyógyforrással rendelkező városunknak rendkívül komoly tervéi * vannak Idegenforgalmi vohalon, amelyek *ugy u közeljövőben, mint a távolab-biakban a városok szempontjából rendkívül jelentőséggel bírnak.
A rááiw cfiütürtöki niüstra
Budapest /. 6.80 Falurádicl 7 Hirek. 7.20 Reggeli zona. 8.15 Szórakoztató BBC lemezek. 10 Hírek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Roóaz Emil szalonzenekara játszik. 14 Hirek. 15.15 Rádióiskola. 16.80 G vermekrádió. 17 Hirek. Párthir-adó. 17.20 Vöröskereszt közlemények. 17.50 Beszámoló a MNDS2 karácsonyi akciójáról. 18.15 Grieg: I. Pe®r Gynt szrit. 18.80 Gondolatok a koalícióról. 10 A. V. Alexandre* ének- és táncegyüttes műsora az Operából. 21.50 Hirok és krónika oroszul. 22 Hírek. 22.80 Félóra swing. 28 Orosz ajándéklomezek. 24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika franciául és angolul.
Budapest 11. 17 Tánc&one. 18 Hirek. 18.05 Fáy András: A Bél-te-kv ház. Előadás a Mitfyar regé-nvuk sorozatban. 18.50 Filmrészletek. 19.80 Falurádió. 20 Magyar nóták. 20.80 Rádió szabadegyetem. 21 Hírek. 21.15 Schubert: VII. szimfónia.
- Inspokolós gyógyszertár ma : .Fekete Sas* gyógyszertár, Fő-ut.
1347. jaauár 23
ZALA
idézett«! kezdem
•/ A bírálatot nemcnak joga, hanem gyakorolni a többi pár-wknak is!« kötelesség«-lett. volna a Kisgazdapártnak is- felülvizsgálni az alkóvttett hibákat és tórodésokot feltolni és kiküszöbölni. A szélos ♦i»k''í?t képviselő pártok politikája tá: Volról sem a pártok belügye», mert muraturtúsuktól az ceész ország jövő ie, demokráciánk stagnálása vagy elórehakidása függ. A birálát a Kis"-«ruzdapáil jxjlitikájúval szemben nemcsak az ellenfél kritikája, hárem szövetséges segítése is. Mi •ös-tént? Számtalan, esetben jeleztük, hagy bajok vannak lakkcipősök ¿s á jobbszárny körül, de minden ♦•setl>en akadt valaki, aki a Kisgazdapártban megbúvó reakció emlegetésekor durva és személyeskedő vita mocsarába akarta sülycsztoni a ri-de<r valóságot. Még emlékszem arra, mikor valaki nagy hangon kijelentette, hogv nincs" jobbszárny, hanem csak türelmes és türelmetlén emberek vannak pártjukban. A tapasztalatlan politikum és a gyakorlatlan irót láttam mindig az ideges hangú személyeskedésben és nem is vettem komolyan gyermekes felháborodását. Mi megszoktuk a szakadatlan harcot ¡''•s életelemünk, mint a halnak & ri■/.. de a jelzett egvént inkább •v''ii-nálíük, mint ellenfélnek tekintettük, •:v természetesen, nem jelenti azt, hogy most mái: ellen félnek ismerjük el. Éppen őzért, nem kivánok-foglalkozni á személyével, mert ennek a cikknek nem az a célja, hogy tisz-teletreméll^ derüszerzómot idegesítsem, hanem'' az, hogy nézzünk körül, mi is • történt mái- megint azoknál az ominózus »türelmetlen« embereknél. »Sötét hatolniuk bárgyú lázadása a szabadság, a haladás és a nép ollen« -- mondotta Szakasits Árpád Budapesten a Sportcsarnokban. Bárgvu bizony. Do mii von bárgyú.'' Akadt egy pár sötét koponya, akik az elmebetegek fontoskodásával dugták össze kalaptart.ójukat »titkos üléaekcm és »Törzs«. »Fő. Fóv« szavakkal titulálták egymást. Összeesküdtek. szövetkeztek, cinkoskodtak u nép. elkjn, a saját fajtájuk ellon. Kerti átallották volna vérbő és tüzbo borítani az országot. Mit számított nekik az. hogy ez szerencsétlen ország már keresztülélte a poklok poklát és a kinok kínját? JVlit számított nekik, hogv1 a dolgozók százezrei éhezve, fagyoskodva, iszonyú szenvedések között, összeszorított foggal termeltek és építettek, hog}'' kikerüljön abból a mérhetetlen szakadékból az ország, ahová a fehértóijai kezdődő és nyiiaskereszttel végződő, pedigrés politikus és do-generált raccsoló dzsentrik taszították le. »Magyar közösség« nevű fasiszta szervezet irányította az egész dolgot és hamar kerestek hozzá egy szabadalmazott Horthy-pótlót, akinek feladata lett volna a herélő, nyúzó, orvgyilkos bandával körülvéve, fehér lovon avagy csodaszarvason ülve bevezetni a régi világ csiz-maszárcsapdosó földesurait Nem titok, hogy* egynéhány kisgazdapárti képviselő "is van beim az összeesküvők táborában, sőt egy székéből kiemelt miniszterük is. Az építés és kösnvunkaügyi miniszter. Jutott pénz az Összeesküvés tárao-latására, de nem jutott Nagykaní-zea éhező munkanélkülijei számára. A dermesztő hidegben dolgozó közmunkásnak állandéan azt hangoztatták, hogy nincs pénz! Nagykanizsa 1100 munkanélkülijéből csak azázat, később 150-et voltak kegye- . sok munkába állítani Nincs pénz! flinco pénz? Az összeesküvők támogatására volt? — Soós Aladár min. tanácsos ur,számára volt tízmillió forint? Wem volt elég neki a min. tanácsosi fizetés? Nagykanizsának csak 60 ezer forint jutott volna, ha a volt miniszter ur nem az összeesküvők és a tanácsosai részére adja a pénzt? Hjal Szakértelem I Türelmetlen oldali emberi Ah, nincs Itt jobbszárny!
ügy gondolom, hogy meg kell
említenem azt, hogy ennek a szervezkedésnek még nincs minden szála feleződve. lient ülnek még a fel nem fedezett urak a pozícióikban. Érthető, miért kell nekünk szakszervezeteknek minden fillérért minden eszközzel küzdeni, hogy segitliessünk egynéhány csoportunkon. Kemény, ádáz és hosszú küzdelmeket kell J vívni a gáncsoskodókkal, akiknek célja a demokrácia niegutáltatása a tömegekkel és a rétogok szembeállítása egymással. Érthető a .NOT sok felmentő és enyhítő ítélete. Érthető a suttogó propaganda célja. Érthető egynéhány rondolotnok vicc-lapszerü szövegezese. Érthető a belügyminiszter ellen indított központosított támadások hosszú sora és a svábmentési akciók. Megérti mindenki, ugv vélem, hogy- miért hetvenkedett ugv a reakció és miért ragyogott — a 45-ben fógóorru — egynénány úriember szőnie. Hát ezert! Ez benne volt a levegő bon, mint a náthaláz és csak egynéhány öreg politikai róka''érezte meg ezt. . Vajh, ki tudja, ki lesz míg benne? Meg kell mondanom a Kisgazdapártnak, hogy a választási arithme-tika nem'' lobiét döntő.
Lépjen ki a csalóka számok bűvköréből és nyújtsa becsületesen kezét a két munkáspártnak, annak a kéS munkáspártnak, amelyek erejükön jelül szolgáltál\ a népet, történelmet
c.8¡mattak a földreformtól a stabilizációig és saját érdektik háttérbsszoritásávai a nép érdekeit tartották szem előtt. &
A két munkáspártnak minden joga megvan ahhoz, hogy a logkönyörte-lenebb leszámolást követelje az öbz-szeesküvőkkel szemben. Arról pedig'' szó só logven, hogy az egész Kisgazdapártot a vadlottak padjára akarjuk ültetni, mert igenis vannak« tisztességes, becsületes, jószándéku demokraták is a pártban és mint abogv a cikkem elején jeleztem, kritikánkkal erősíteni és Bogiteni akarjuk a pártot, üljön az a vádlottak padjára, aki szépítgetni és mentegetni akarja az összeesküvőket és pusztuljon velük együtt.
Nem hiszem, hogy akadjon becsületesen gondolkozó kisgazda, aki nem igy gondolkozik. Meg fogja látni ennek a kisvárosnak a közönsége, hogy ha ez a belpolitikai megrázkódtatás véget ér, mennyivel jdbban és gyorsabba.i nyernek a kérdések megoldást és teljesülni fog Pál Jenő kívánsága: kéz a kézben, vállt a vállnak szorítva fogunk dolgozni (nein követelni, mert ha odafönt rend van, nem lesz rá szükség) ott, ahol a demokratáknak domokrá-cia, a humanistáknak humanizmus, a dolgozóknak szabadság lesz és a gyilkosoknak kötél!
Csepregi Zoltán
Vit Ferencet az igazolóbizottság örökre eltiltotta az ügyvédi gyakorlattól
A Zala január 15-i. számában cikket közölt, amelyben megírta, hogy dr. Vit Ferenc" volt nagykanizsai ügyvéd, az Imrédy-párt itteni elnöke és megyei szdrvozóje, miután kitöltötte az egy és féléves börtönbüntetését, amit a NOT jogerőre emolt, ügyvédi igazolását leérte a nagykanizsai IV. sz. igazoló bizottságtól. Megírtuk, hogy ezzel a cselekedetével lmrédy Béla nagykanizsai helytartója a szemtelenség országos rekordját tartja,, mert még- le sem rázta magáról a fogház porát, maris arra gondolt, hogv a demokrácia igazsugszolgáltatasában magára öltheti a jog- és igazságvéde-jom talárját.
A Zala felfedte a dr. Vit-ügy igazolási kulisszatitkait is és megírta, hogy a fasiszta kohézió azonnal akcióba lépett. Nem kövesebb dolog történt, mint bizonyos urak, akiknek nevét nemcsak mi, de a rendőrség államrendészeti osztálya is ismeri, megpróbálták, hogy az igazoló bizottság tagjait, de magát az elnököt is oly értelemben befolyásolják, amelv siker esetén lehetővé tette volna, hogy a leigazolt fasiszta vezető újra ügyvéd lehessen Nagykanizsán. Mondanunk sem kell, hogy ugy az igazoló bizottság tagjai, mint az elnök, a legmeroyebben elzárkóztak mindenfék) tárgyalás elől, sőt információink szerint bizonyos lépéseket is tettek, hogy ilyen" és hasonló eset többé elő ne fordulhasson.
Dr. Vit Ferenc, mielőtt az igazolását kérte volna, egyenesen a szombathelyi ügyvédi kamarához fordult és kérte, hogv vegyék fel újra az "ügyvédek listájára. Az ügyvédi kamara ahelyett, hogy az 1987. IV. t.-c. 45. §-ra hivatkozott volna, a mely kimondja, hogy nem lehet ügyvéd az, akinek egyénisége, jelleme és erkölcsi tulajdonságai nem alkalmasak az ügyvédi hivatás betöltésére, — azt válaszolta Vit Ferencnek, hogy kérje az igazolását. Ha az ügyvádi kamara rövid uton közölte voLna dr. Vittel, hogy ügyvéd többé Magyarországon nem lehet, akkor meggyőződésünk, hogy dr. Vit Ferenc''nem kérte volna az %azolását, ami nem egyéb, mint Mgunyolása annak a demokráciának, amely megengedte neki, hogy újra szabadon járhasson és rásüthessen a nap. <<
Ilyen előzmények után ült össze tegnap délután 8 órakor a IV. sz. igazoló bizottság Húsz József elnöklésével. A tárgyaiákon & szokásos
BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
vásárolhat'' Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálószobák . . Ft 1.800-— Szép >lma hálószobák . „ 2-800*— Finom kidolgozású hálók „ 3.800-— Kombinált szobák . . „ 3.600-—
Kanyhabutorok, székek, kárpitosbutortk
, nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
v Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
véd úrtól« hallottak, vagy láttalc. Ha megfelelő távlatból szemléljük az eseményeket, akkor rájövünk arra, a megdönthetetlen igazságra, hejjv hazánk katasztrófáját nagy-részt azók a lateiner képzettségű emberek okozták, akikben nem'' volt meg a kellé erkölcsi erő ahhoz, hogy szembe-szálljanak azzal a germán szellem-áradattal, ami hazánkat mocskos iszapjával elöntötte. Ha megtették volna és nem szegődnek a gátrombolók közé, hanem esküjükhöz híven gátat építenek akkor, ma Magyarország másként állna és a győztes hatalmak között foglalna helyet a békeszerződések aláírásánál.


sablonos és kötelező formaságok után minden bejelentett tanú kihallgatását mellőzve, kihirdették az igazoló bizottság határozatát,
amely szerint dr. Vit Foronc ügyvédet az ügyvédség gyakorlatától örökre elmozdítja, amelyről ugy az igazságügyminisztériumot, mint a szombathelyi ügyvédi kamarát értesitik.
Az igazoló bizottság határozatát az 1410/45. ez. rendelet 4. §-a alapján hozta meg. Az igazoló bizottság ítéletének indokolásában kimondotta, hogy semmi szükség nincs az eljárás lefolytatására, mert azt már a nagykanizsai népbiróság ós a Nép-bíróságok Országos Tanácsa lefolytatta. A beérkezett iratok alapián megállapítható, hogy mind a két bíróság bizonyítottnak vette, hogy dr. Vit Ferenc az Imrédy-párt nagykanizsai elnöke és zalamegyei Bzer-vezője volt és ozzej a minőségével cselekvőleg is hozzájárult ahhoz a politikához, amely végül is az országot katasztrófába sodorta. ''
Dr. Vit Ferenc az igazoló bizottság elnökének bejelentette, hogy az ítéletet megfellebbezi a pécsi Ítélőtáblához.
Nem maLaszthatiuk el, hogy ezen a helyen meg ne állapítsuk, hogy ha az" ország minden igazoló bizottsága a nagykanizsai IV. bz. igazoló bizottsághoz hasonlóan járt volna el, akkor soha sem fordulhattak volna elő fasiszta összeesküvések vagy horthysta tisztek _ ''földalatti szervezkedései. Ha végignézzük a na<n-kanizsai vagy a budapesti szervezkedések résztvevőit^ akkor kétségkívül megállapíthatjuk, hogy azokban magasran^u magán- vagy állami tisztviselők vettek részt, ők voltak a földalatti szervezkedések oszlopai, akik ugy erkölcsileg, mint anyagilag lehetővé tették a szervezkedések kezdeti sikereit. Nom vitás, hogy csak vezető embereknek van meg a lehetőségük, hogy maguk köré gyűjtsenek és céljaikra felhasználjanak kevésbbé értelmi vagy alájuk rendelt embereket.
Dr. Vit esetében éppen az a Leg-nagvobb bün, hogy mint ügyvéd, a jog es az igazság védelmére felesküdött jogász, esküjével ellentétben jogfosztást és durva igazságtalanságot hirdetett és követett el olyan omberek között, akiknek szellemi képossógeik messze elmaradtak attól, hogy kritika tárgyává tehessék "mindazokat, amiket dr. Vit Foronc »ügy-
Vizsgálat indul Halasi Iván színtársulatának válsága Ügyében
A Zala tegnapi számóban megírta, hogy a pécsi Nemzeti Szin-ház üzemi mzot''tsága bizalmatlanságod szavazott Halasi Iván igazgatónak és táviratilag kérte a Szülészek Szabad Szakszervezetét, hogy haladéktalanul Legyen lépésekel, hogy a kultuszminiszter Halasi Ivántól a koncessziót nyomban vonja meg. Pécsről nyert értesülésünk szerint a bizalmatlansági indítványra és annak megszavazására az adolt okot, meri a társulat nem tartja alkalmasnak Halasi Ivánt arra, hogy kellőképpen tudja vezetni a.pécsi Nemzeti Színházat. A rossz vezetésnek tudják be, hogy példátlanul gyér nézőterek előtt játszott a társulat és annyi bevételük sem volt, hoíjy a kollektív szerződésben előirt fizetéseket ki tudják fizetni.
Tény az, hogy a Nagykanizsán vendégszereplő társulatnak különösen az első időben elég jó házai voltak, de a színészek mégis állandóan azt panaszolták, hogy dacára a táblás házaknak, nem kapják rendes gázsijukat, sőt aiinak csak kis részét folyósítja az igazgatóság, meri a bevétel legnagyobb részét a pécsi deficit fedezésére fordítják.
Tegnap a kultuszminiszter megbízásából Romhámvi Gyula kultuszminiszteri osztályfőnök Pécsre érkezett, ahol megbeszélést folytatolt Totaay József polgármesterrel, a szinüfjyi bizottság tagjaival, a pécsi Nemzeti S/inház üzemi bizottságával, valamint Halasi Iván színigazgatóval is. •
A kultuszminiszteri osztályfőnök behatóan tájékozódott » pécsi Nemzeti Színház hely akiéről és ennek alapján már meö is t«tte jelentését a kultuszminiszternek. -
A Szociáldemokrata Párt Nömozgalma
folyó hó 23-án d. u. 6 órakor
NŐNAPOT tart,
■ctyre mindenkit szeretettel vár a vezetőség
2 A » A
ÍM?. jaaKiár 23
Megyei hirek
VÁROSI MOZI
fö/gr Eóg na szerdán "H^l NAGY FILMSIKER l
MILLIÓK BOLONDJA
(Akiket aohae fcleji«j»!t) HÍRADÓ.
Bfettsok kftttwpokon 5,7, vnsArnsp 3.5, 7-Ksr
Elitéit fegyverrejtegetök
''ftlloLt fegyverrej legetésért elítélték Szabó Imre pusztaapáti lakost 1 hónapi, Ángyán Gábor Agyulakeszi lakost 2 hónapi, Tö-) re ki István nemcstördeiuici lakost 2 heti, "Sárvári József kö-vá^óőrsi lakosi G he.ti, l''aczo-nat József liekói lakost 2 lieli, Kiss József neniesgutai lakost. 2 heti és Sabján Béla kisapáti lajtost 2 heti'' fogházra.
Internálás
Kondorosi Ferenc zalaegerszegi lakos, aki a nyiirs idők alatt vezető szerepet vitt a városban, a felszabadulás után bi-rúság elé került, ahol feltűnő enyhe Ítéletet hozlak ügyében. A •yilasvezér mindössze hétliavi bortönt kapott, amit ki is töltött majd rendőri felügyelet aiá került, ügylátszik ismét előtört benne az igazi énje, mert egyik *ap az egyik zalaegerszegi üzletben, amelynek tulajdonosa régi elvbarátja és szintén rendőr*. felügy-elet alá van helyezve, «rősen kifakadt a mai rendszer ellen és élésen bírálta a demokratikus rendőrséget. Az állam-Tédelmi osztály letartóztatta és «IszálUtotta a budapesti déÜ-internálótáborba.
Letartóztatott nyilasok
Az államvédelmi osztály letartóztatta Osvald Flórián zala-■szentmihályi lakost, aki mint iegyveres pártszolgálatos működött a nyilas idők alatt. Mostanáig rokonainál bujkált, de rátaláltak és megindították ellene az ¡eljárást. — Nagy Gábor ne-■sesgrulácsi lakos visszakivánva a >jó* nyüas napokat, nyilvánosság előtt a Szálasi-indulót énekelte. Mindkeltőjüket átadták az ügyészségnek,
Belügyminiszteri értekezlet
van szerdán Budapesten, melyen részt vesznek Zala vármegye vezetői is. Az értekezletre dr. Papp Andor főispán, dr. Dávid János alispán, Varga József nagykanizsai polgármester és dr. Mikiila Szigfrid zalaegerszegi h. polgármester utaztak el.
Lefejezett amerikai pilótákat exhumáltak Csehországban
Prága, január 22
Benesov cseh városka közelében németországi amerikai katonai küldöttség jelenléiében most exhumálták nyolc amerikai pilóta holttestét. A pilóták közül ölen 1945 áprilisában kiugrottak megsérült gémükből, három pe-'' djtg más alkálonünaí lezuhant gépek legénységéből került ki. Németek vagy SS-katonák mindnyájukat lefejezték.
A tetemeket katonai tiszteletadással Prágába kisérték, onnan pedfe személyazonosságuk meg-á^lamtása végett Strassburgba száililolták. A pilótagyilkos SS . Ha\ipricUlet már régebben átírták a csehszlovák hatósások-aok, bog}- számonkérjék tőle a Beatet megszállás alatt elkövetett gyilkosságaik
A horthysta összeesküvés lesu|ab>h hirei
A n»mzetgyülés tegnapi ülésén zsúfolt padsorok előtt tárgyalták Marosán György nemzetgyűlési képviselő előadásában Saláta Kálmán, jackó üvörgy, Pünkösthy László, Gvulai László, Hám Ti tor, Horváth János, Kiss Sándor, Vatai László ós Vörös Vince kisgazdapárti képviselők kiadatási ügyét, akik részben tagjai voltak a hotos bizottságnak, részben csolekvőleg közreműködtök a demokrácia moguöntéBÓre irányuló összeesküvés bon. A rendőrség államvédelmi oszti''dya már koddon a kora reggeli órákba''n az Andrássy-ut hatvanba kísértette Jackó, Gyulai, Hor-ráth, Kiss és Vatai képviselőket, ahoi a kiadatásuk után elrendelték azonnali letartóztatásukat, Vörös Vince képviselőt pedig, aki megjelent a
Srlament ülésén, kiadatása után a
toktivok a i>arlament épülete olól vitték ol a/. Andrássy-ut 60-ba. A horthysta JW/eesküvés ügyének télies ieldojálKsét megkönnyíti Dalnoki Yeress^ajos elfogása, aki minden bizonnyal mé^ nagy érdeklődésre számot tartő leleplezesekkel fog szolgálni.
Felvetődött az a"kérdés, hogy Mistéth volt minisztert egy az 1848-as törvény alapján parlamenti bíróság elé'' állítják. A legfőbb állam-ügyésznek azonban az a vélemén}"e, hogy Mistéth miniszter ügyében a népbiróság kell, hogy Ítélkezzen, mert bűncselekményeit nemcsak mint miniszter, hanem mint magánember is elkövette. Do népbirósógi törvény sem tesz különbséget a kormány tagjai és a közönséges háborús bűnözők között.
Leszállították a kenyérfejadagot
Erős János közellátásügyi miniszter az MTI munkatársa előtt kijelentelte. hogy a Gazdasági Főtanács a gabonaliely-zetre való tekintettel február elsejétől, kezdve leszállítja a kenyérié jadagot, A csökkentés általános lesz és az alapfejadagot 20 dkg-re szállítják le. Azoknál, akik nincsenek ráutalva, hogy ólelnidszerszükségletüket, elsősorban kenyérfogyasztásukat jegyre szerezzék be, továbbá, alak anyagi helyzetüknél fogva* megfelelő készlelet biztosítottak'' maguknak, a fejadag 15 dkg. lesz. Ezen mérsékeli fejadag mellett az intézményes ellátás az uj termésig biztosítva lesz. A bányák és üzemek dolgozóinak kenyérellátását minden körülmények között fenntartják.
Minden este
a MUSKÁTLIBAN Koráik* Vilma
és
szórakoztatja a közönséget
. Közlöm, ho£? 2 kézelát.ásüeyi minjsz-lor korhaiárra vsló ic&in;ei nélkül január hónapra fejírAem <0 tabletta *acharint utalt ki 1.40 Frt. egységáron. Ezen édesítő sz*r k önellátók részére rendszeresített eWmi»z«rje£y „11." szarou, as ellátatlanok részére január hóra r&>díLeresttet{. é''etal-aaeritgy „Bu ssdvéayéxe szpitfUiatbató ki I. &é 31-ig kármely dohányáruinál.
Figyelmeztetem az eráekelieket a kijelölt iegyM.e) vényekjwalo» tmá^átórs, mert ettől való eltérés követk»atéb«B. 3zárma/ó micdenn,emg kár ?agy hátrány az érdebel-i okét. terheli.
Qobátwára&ck a jegyg^lvényekke! f, évi ftbrnár ÍQ tjrtozriaf; a közellátási hiva t«]fean elszámolni. 136
HÍREK
A Baloldali Blokk iiltzkozó gyűlése
A Magyar" Kon-''üMhta Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti ; Parasztpárt és a Szabid Szakszervezetek vasárnap délelőtt fél 11 árai kezdettel közös tiltakozó gyűlést tartanak a Szociáldemokrata Párt nagytermében a horthysta összeesküvéssel szemben. A gyűlés programiját a Zala mttg időben UÖzülnt fogjet.
— Dr. Kertay Györ«y és Ádám työriy a MKP. értelmiségi gyűlésének eliadól
Szombaton, folyó hó 25-én nagyjelentőségű szellemi esemény játszódik lo a Magyar Kommunista Párt székházának disztormében. Két kiváló előadó lép ez alkalommal a dobogóra. Dr. Kortay György, a MAOilT kiváló geológusa, akit már számtalan nagyon figyelemreméltó előadásából ismer a nagykanizsai közönség és Adám György, a nemrég Amerikából hazatort földink. Az előadás tárgyait még nem közölték velünk, de a Zala még időben tudtára adja majd az olvasóközönségnek.
— Nőnap a Szociáldemokrata Pártban
A Szociáldemokrata Párt Nómoz-galma csütörtökön, 23-án tartja nőnapját,. melyen megkezdi politikai ismeretterjesztő előadássorozatát. — Egyben felkéri a Párt, illetve a Nőmozgalom tagjait, hogy ingyenes nőiruhaszabási tanfolyamra jelentkezzenek.
— Kereskedelmi Alkalmazottak gyűlése
Hétfőn este a kereskedelmi alkalmazottak gyűlést tartottak a szak-, szervezeti székházban. A nagyszámban megjelent tagok nevében Tamás József üdvözölte a kerületi titkárt, Tarlós Ödönt Pécsről ós a megjelenteket. A gyűlés résztvevői felháborodásuknak és tiltakozásuknak adtak kifbjozést a legutóbb történt fasiszta összeesküvéssel kapcsolatban. Állást foglaltak a soproni iparkamarával szemben, amoly nem hajtja végre az iparroYizióval kapcsolatos rondol-kozéseket. Majd az alkalmazottakat is érintő, főnököket sújtó magas adó-torhokkol foglalkoztak és olliatároz-ták, hogy budapesti központjuknál tiltakoznak éa követelik, hogy uz alkalmazottak érdekében is hassanak oda, hogy csökkentsék a magas adó-torhokot. Elliatározták, hogy holyi-ségük javára a közeljövőben tánc-estólyt rendeznek. Több helyi kérdés megtárgyalása után a gyűlés véget ért.
— Tánctea
A Magyar Kommunista Párt nagykaniBsii szörvezst» folyó hó 26-án, vasárnap esbo 7 órakor székházában táncta&t rendoz. Hangulatos zene, büffó, tea, virsli tormaral. ! A tagokat ezúton hívja meg a Ve- j zctteéj.
— Munkavállalói értekezlet
Az OTI kerületi pénztára folyó hó 28-áu (csütörtökön) délután 5 órakor székházában munkavállalói értekezletet tart. Kérem az üzemi bizottságok és bizalmiak, valamint az érdeklődő munkavállalók szíves megjelenését, ügyvezető.
— HadiFogoly-értesités
A MKP nagykanizsai szervezete felkéri Sashalmi Lajos, Sípos László, ifj. László József, Szabó László, Iharosi György, Ködbaum Lajos és Kiss József nágvkanizsai lakosokat, hogy hadifogoljHiozzátartozóik ügyé ben a pártszervezet irodájában jelenjenek meg.
Budapestről jelentik
Felrobbant ma reggel egy Martin-kemence Ceeptlen
Ma hajnalban a csepeli kapitáay-ságra telefonon jelentették a csepeli gyárból, hogy az egyik sasy Martia-kemence felrobbant. A cy*ii, valamint a környező kerületek tözoltéi siettek ki a gyárba, azonban mire kiérkeztek, a kflzbea jelentkező tűzőt a nyár személyzetének sikerült eloltania. A robbanás következtében, — melynek ügyében a rendőrség már megindította a nyomezást — egy munkás súlyosan, életveszélyesen, egy másik munkás kénnyobbe* sérült meg.
A Meteorológiai Intézet jelentése
Várható időjárás: físzaknyugsuí szél, felhőátvonulások, futóhavazás-sal. A hőmérséklet nyugaton csökken, keleten alig változik.
Megjelent az általános lakóiak tantervi utaeitás*
A kultuszminisztérium kiadósába« megjelent az általános iskolák tantervi utasítása. A könyvecske rész latos utasítást ad arra, hogyan kell tanítani az általános iskolákban.
Elrendelték az „Eeti Szabad Szó" példányainak lefoglalását
A belügyminiszter az ország belsé rendjét- vészéi veztető 6 köz le mént miatt elrendelte az »Esti Sz»be8. Szó« hétfőn déhiüűi megjelent második és a »Szabad Szó« kedd megéli kiadásának lefoglalását.
Csehszlovákiába utazók
figyeirr.ébo!
A. Szövetséges Ellenőrző HizoU-áí" mellett működő Csehszlovák Dela-jgúció közli, hotó'' 1947 január 20-tol kezdődően az útlevél-, vizum-látfo-mozási és más adminisztratív ttyy?-kot a Rózsa Fvronc-utea 61. sziua alatti épület földszinti helyiségében fogják intézni. Hivatalos órákat az osztályon szombat kivételével na-¡xjnta í-eggol 9-tól 12 óráig tartanak. Szombaton feleket nem fogadnak.
Tiz évi fegyház embffrtelen-ségért
A népbiróság Lukácsy-tanácsa olé loorült Jávor Lovonto műszaki koroe-kodő, aki tartalékos főhad nagy kiint az óbudai téglagyár parancsnokhelyettese volt és az odahurcolt üldözötteket kínozta. Fiatal gyerekekkel, nőkkel, aggastyánokkal leí?otnbor-tolonebb módon bánts Az is vm Tolt olieno, hogy nem akadályozta mo£ az ott deportálásra váró zsidók tömeges logvilkolását, bár erről mmi parancsnökhohxittosnek tudnia keltett. A vádlott''tagadott. A főtárgyelás terholó adatai alapján a népbiró-sácc tízévi fegyházra Ítélte.
K''ieiesitert splyekhal, kü-
öt?bóző bordáit eU4éj6;Ady E. at 4. 128
Elesarélnéas cgy6/oba konyhás lakásomat ket^obs k-o!w''h*?riá. Eőtvős-tér 28 »z. "----si. 138
S
ítííhefea BS''Ukést elUUat ka|»h«t>há]i<
niunkók elviKzésetrt Cím u l<»«tíW»o. 189
Olajos magot termelni akaró gazdák
kedvező feltételek mellfctt olajlen, szója, mák, kender és napraforgó szerződést kithetnek a
Mezőgazdasági Szövetkezeti Központtal és bizímányosaival.
Kölcsön vetömsg, szántisi hitet, ( műtrágya, védekozőszerek, terme-lósi fttóleg, ©rötoJcarmány átl a gazdák rendelkezésére.
Talállak Csengery- cs Vécsey u. sarkáa egy erszényt pénz»el és iratolksl. Jg3?o!t tiSaidonoga ámhett a „Z*\k° kiadóhíva-Ulában. _
ZALA demekrattktre pollttkai ropflap
Szerkeszti: 2«»«« WJ^f Í^SÍfai Szericcsitő^ a P«-«t4. Ttíeíor. 31.
Kiaáte e-Nemzeti Biwtteég, »W^tw
felst Benweie*«
Myomateíta
kanlzsa* nyomdi»iai»* Nagyk*nl«ínn.
Npomdiirt feksi: Zal«y Kéroiv.
32. évtolyam. 19. szóm.

&te$ykanJas©, 1847. 24. péntek
Áfa 40 fillér.
A Kisgazdapárt politikai bizottsága szerdáer délután Ülést tartott, amelyben elhatározták, hogy a párt megtisztítása érdekében sürgősen bizottságokat áliitanak fel, amelyek Budapesten és vidéken egyaránt ellenőrzik valamennyi kisgazdapárti képviselő és pártfunkcionárius múltját.

Sztálin nagváelentőségü nyilatkozatot tett Roosevelt fiának
Sxtuin generalimlmuaz Intorvjut adott E lot Rooseveltnek, as elhunyt elnök fiinak. Arra a kérd*ire, hogy lehjuftseanck tartja.e, hogy a Szovjetunió éa Amerika békeben éljenek egymie mellett, Sztálin
Igy vúinzolt;
Ha a kerményformélnk között fönnálló ellentót nem akadályozta mag országainkat abban, Hogy egyeiült erővel legyőzzük az ellenaégot, akkor a béke Idején a kipoaolatok mageróaödéaének a lehetőség« még oiak fokoaodott. A Szovjetunió és az Egyetfln AHamok Jóvitionyát Illetően kijelentette, bár voltuk feiruórteaek » két kormány között, a béke azonban nem forog veaaélyban. Egyetlen nagyhatalom ■em volnu kepua agy máalk nagyhatalommal azemben ''luliulybtn levő hadiereget kiállítani, A népek belefáradtak a háootuba s ezenkívül nem élianak fenn olyan körülmények, amelyek egy ujabb háborút Igazolnának. A Szovjetunió hive annik, hogy a Blztonaágl Tanáoa akadáy nélkül szervezze még a legrövidebb Időn belül a n^nzetkőzl rendőri haderőt, amely nyomban beleavatkozna, ahol katonai megmoidulaa fenya-getl a békét. Oroazorizág elvben hozzájárul, hogy az atombombát nemzetközi Inapekoló vizsgálja felül éa ezlgoruan ellenőribe. Oroazorazág kötelezöleg aiávstnö megat as Inapekoló ugyanazon szabályainak, mint a többi országok.
Sztálin hasznosnak mondatta, ha a három nagyhatalom ujabb tandcskcsátra ülne önti, szerinte azonban nem egy, hanem sxomos tunccehozótrc van »»ükség. Ezek Igen hasznos óéit szolgálnának. A további kérdésekre kijelentette, hogy az Egyesűit Nemzetek eorsa sok vons.kozabbon attól függ, milyen najyfoku harmóniát elkerül kialakítani a négy nagyhatalom között. A beite faló fontos lépeti jeienter.e az Iparcikkek ossréjére vonatkozó átfogó megegyezés Amerika éa Oroszország között. A Szovjetunióban nem aggódnak amiatt, Hogy Németország amerikai zónájíban nem hajtottak vógro a naoitíenitibl programmot, azonban nem kellemesen lepte meg Oroszországot, hogy e terv ezen rószét nem hajtotok vegre. Sztálin generalisszimusz ezen Intervjut deoember 21én adta Elilot Rooseveltnek, azorban a moszkvai rAdió osak tegnap ette közvetítette.
A küiügyminiszterhelyettewek a nemet béke elökóazitése során ma Lengyelország illáspontjit hallgatják meg. A tegnapi értekezleten Jugoszlávia 2400 négyzetkilométer területet kért Auaztriá(ói, azonkívül jövatéielt, amelynex összegét még nem állapítottak meg. A német békeelőkészitő bizottság hétfői ülésén Lengyelország azt fogja kérni, hogy a német békét Varsóban Írják alé és nevezzék vartói kékének, meri Lengyelország volt a német támadaa első áldozata. Ezenkívül kérni fogja, hogy e Németország felé megállapított határokét bizto»i»5ák. Kérni fogjak, hogy s német termelést ugy irinyitták, hogy megfelelő Jólléteit termelhessen Lengyelország számáré.
Az uj francia koVmáfty első Minisztertanács*
Párizs, január 2;-> Az aj francia kormány tegnap esle tartotta el sö-tnin i lerí a n á-csáí. Az uj kormány tagjai közöli í) szocialista, 5 kommunista, orogressziv katolikus, 5 radikális és 2 pártonkívüli konzer-vuljv foglal helyei. Hidenult továbbra is. íuilügymiiiiszler maradi és Tőrre/. koiwmvulsln vezér mlniszlerelnökhelyeltes ldl.
Magogyezóe készül Göröfioruzághitn
Athén, Január 23
Alhénben megegyezésre Julot-In 1< u/.uj kormány pro^ramm-jában, amelyet mu terjesztenek u király ele. (''.nlilarlsz mlnisx-terelnök lemondott. A prtrto vezetői kijelentették, hogy hu, lundók együtlmüködni egy a király állal kinevezőit miniszterelnök vezetése ulalt, uzonbun ez nem lehet Caldarlsz,
Truman távirata Auriolnak
Púrtis, január 23 Truman elnök táviratban üdvözölte Vincént Aurioll, az uj tóiról intézkedjenek a hátraha-
francia köztársaság elnökét. Ki- j gvot'' '' .....
lejezte azt a reményét, hogy elnöksége alatt Franciaország a béke es jólét országa lesz.
Az uj londoni szovjet nagykövet az angol királynál
Jjondon, január 23 A Szovjetunió uj londoni •nagykövete, Zaruvin, ma bemutatkozó látogatást telf -az angol királynál. A" kihallgatáson jelen volt Beviii külügyminiszter is.
Tizenöt halálos ítélet a fleasenburgi gyüjtőtóbor őrei ögyében
:> Daclianjanuár 23 A daehaui amerikai haditörvényszék tegnap hozott Ítéletet
a flossenburgi gyüjlőtábor 45 őre ügyében. A nyolc hónap óta húzódó bünperben 15 vádlot-taCJsötéláliali halálra, tl-et életfogytiglani fegyházra. J(i vádlói lal 3 évi öl 8 évig terjedő börlönhünlelésre iléllek 66 3 vádlottal felmenteitek.
Ujabb 8zázs2őr lengyelországi németet vesz at az angolszász övezet
\ ricrlin, január, 23 Néinel ország angol-amorikul'' övezete Isinél 100.1)00 lengyel-oí''nziU''Í némelel vesz dl. A* umerik«! és brit övezetben 1,300.000 lengyelországi német turtózko-üik. IC/.oU uz ftvenelelí 1 és félmillió lengyelországi némel be-logodásúra vállalkoztak.
Legújabb táviratok
A miniszterelnök a dorogi nagy ravatalnál
Nagy Ferenc miniszterelnök, «t.in Antal iparügyi miniszter és Vnsh Zoltán al''amíitkár szerdán Doror™
»omni államtitkár szerdán Dorogra utaztak, fiogv közvetlenül tújóko-zódjanak a Rzeixmcsétlonséí: Háztetőiről és intézkedjenek u hátraha-•j^yottnk megsegítéséről. A sogólvok átadása után a miniszterelnök kijelentet to. hogy most csak ideiglenes segítséget nyújtottak és n hátrahagyottakról intézményesen tőrtérM
gondoskodás. Áz állam n maga dol-djóiról jobban köteles gondoskodni> mintahogy a kapitalista" állam- tette. De a hátrahagj-ottakra irányuló intézményes gondoskodás a " legjobb l>efektstcs is, mert a bányász tudja, hogy bármi történjék vele, családjának sorsa biztosítva van. A miniszterelnök éa kísérete ezután meglátogatta a sebesültekot,'' akikkel hosszan és szívélyesen elbeszélgetett.
, A dorogi bányaszerencsétlenség aldozatait január" 26-án, yasárnap dé''olőtt temetik az Annavölg\''i akna bejáratától.-
Zürichből érkezett jelentés szerint a magyar főiskolás jégkorong csapat a világbajnoki mérkőzések során 9: í arányban vereséget szenvedett a csehszlovák csapattól.
K
Hivatalosan közölték a vasárnapi, lengyel választások eretliuényeil. A szavazásra jogosullak 00 százaléka ad la le szavazaUU, amelyek iy''j oszlót-luk meg: A deiniokraUkus i)ár-lok tömbje 0,003.082, « lengyel nuniHxlpnrt 151.817, a mnn-Kásjiórl 3310.070, uj l''ítggetlien-8éHÍ párt 307.757, m.á''i kisebb pártok 157.(111, A mandátumok megoszlása a követke/.ő s l)e-íttöKruUkits lömb 38!), lengyel puraszlnárl 27, munkáspárt 17, az uj felszabadulás csoportja 13, párlonklvttllek 3 és 1 mandótuni
sorsa még ismeretieri.
*
A francia hírszolgálat hivatalos jelentése szeriül az uj francia kormány megalakult. Miniszterelnök Raniadicr szocialista, minisztereliiökheiyetjesek Torres kommunista és Teidgen népi köztársasági mozgalom, külügyminiszter BideaUlt, hadügyminiszter Coste-Floret népi köztársasági párli> Az uj kormánynak ''26 tagja van. A politikai szerkesztők megállapítják, hogy Ramadíernák sikerült megvalósítani a koalíciót, melynek megalakulását már a novemberi
választások után sürgették^
■ - *
N''icola olasz köztársasági elnök a keresztény demokrata párti de Gaspierrit bizta meg az uj kormány megalakításéval.
hzóritii-.nn 13.elkezdték Popov volt tíolgúr táijurnuk, vezérkar» íónöli óe 27 társáunk öHBzeoftküvési liimperónok lotárgyaliíaát.^
Wiihliintítonl tájékozott kötfjklson ugy tlidjítk, hogy A<rhonon '' külügyi államtitkár, tiki még Byrnon távo-záHa olátt boiullu lomontliisát, .\Jar-Mltull külügyinInlsztor óhajára hozzájárult, hogy a moHzkvul örtokozbl. l:o«ejozía''ilg hlvatulábtttt marod.
A horthysta tisszoeskü-vó8 legújabb hlral
Rajk belügyminiszter nyilatkozata
Jlajk László bolttpymmlb/.tor .a T''ui aszts/.övotség kénvisűlúi olótt nyílni kozott nz összeesküvésről:
líeszédébon többek között kijnlon-totte, hogy az öaszceskttvök szervoz-kodéaéncTc egyik részo polgári, a másik része katonai vonalon folyt. A szervezkodés olóször társíidalrni sikon kezdődött, a katonai vállalkozás szüksége akkor merült fel, amikor az összeesküvők ugy vélték, hogy a katonai vállalkozásoknak máj- inogván a társadalmi alapja. A társadalmi szervezkedés alapját 11 »Magyar közösség« novü ellenforradalmi titkos szervezet képviselte, melynek ideológiája a hitlerista fajelmélet) számos tételét tartalmazta és.három csoportra osztotta volna a magyarságot.
Az el só csoporti«! tartoztak volna a parasztbirtokosok, közppnemesek, katonatisztek, altisztek, hivatalnokok és a munkásságnak kisebb »orő-sebb magyar érzésű« része.
A második csoporthoz a papok, bankárok, gazdag zsidók és <l munkásságnak a Feyor-csoporthoz tartozó rósze. Kzok'' a kovésbbé jó magvarok.-
A harmadik csoportba tartozott a proletariátus, a nzogényobb zsidók, a Kommunista Párt, a Szociáldo-mokiata Párt, a Nemzeti Paraszt-mirtmik imvgyar úi''zófiko! át nom hatott róllKO, As ilUNgfígMrőÁ'' M''titéjii ríni, liu(jij abból (( uerf/MfabM, umeljfbm owtAuuHk vmi, mi
Hók fi k iker üt film, r g( /> hám«• tWt ctojmtoí m%y k«H wmmi'' titeni,
10kod OHzmókkől Hlkorült mc^nyei''iil a ParaMKtnnövetaégct én'' teljem azóben a Holi" Dot Glória rtzarvezo-
tot ím, amelynnk külföldi kapcuula-to.it haHználutk l!ol titkon diplomáciai blokk kiénitéséio. Özentiványi DomokoB Totfali
P
fogalmazta mog " U>g-sürgoHübb tennivalókat, hbben a megfogalmazásban az is szorupol. hogy szabotálni kell, mert az ország gazdasági megerőaüdése a rájuk nézve ellenságes domokrácítmak válik hasznára. Rajk belügyininiaztor azzal fejezte be fejtegetűseit, hogy külpolitikailag rendkívül sokat ártott az országnak az ellenforradalmi sxervozkedés.
A horthysül összeesküvés legújabb fejleménye az elfogott Dálnoki Ve-iT3ss Lajos teljes beismerő vallomása. A kihallgatást Pálffy György vezérőrnagy, a katonapolitikai osztály vezetője intézi. Dálnoki Veress Lar jos vallomásáról még nem adtak ki jelentést, de annyi mégis kiszivárgott, hogy egyáltalán nem viselkedett »fővezérhez« méltó bátorsággal. Eleinte mindent gyáván tagadni próbált és azt hazudta, hogy nem volt semmi tudomása arról, hogy őt bízták meg az összeesküvés földalatti fővezérségével. Később a bizonyítékok súlya aiott megtört és mindént bevallott.
Tizennégy lengyel apáca mártírhalála
Hogyan halt meg Szabó Ibolya a ravensbrücki haláltáberban
A szövetségesek nemzetközi törvényszéke most tárgyalja Hamburgban Európa legnagyobb asszonybörtönének, a ra-Mensbrücki hírhedt koncentrációs tábor elfogott parancsnokának, Sehwarzliube.r S S-f ö csoportvezetőnek, Vera Salvequart Jőápolónőnek és dr. Hertha Oberhauser tábori főorvosnö-«ek, valamint a tábor még né-kánv elfogott SS női pribékjé-i ■ek bűnperét. llertlha Obor-kauser az egyik fővádlóit nvnv áll a hamburgi birák előtt, mert Nürnbergben várja sorsa beteljesüléséi u huszonöt háború»t''ő-künösnek nyilvánított náci orvos közölt, akiknek ügyét mint <smm»to>i ugyancsak most túr-
Syulják, Noiiv szerepel n ruvoiiN-rtteki vádlót luk közöli l''l''luum SS fiVsoportvtv.dö. a tábor má-aodik parunesnoku, ukiuok Nikénél megszöknie a .szövetsége-sok l''ogságubói, valamint a •vomlulanul cllüiit dr. Treni Póorvos sem.
A tanúvallomások .szerint u mvelisbrüekl tá1>órbuii Hertha Oberhnuser főorvos végezte a irterilizálási kísérleteket. Kisér-K''li alanynak nagy elöszeretettel választolt érintetlen lányokat, «kiket lábuknál fogva, fejjel lefelé lógva, egy traj>ézra kötöz-íetett és a sterilizáció előtt mesterségesen dellorált. Az ilyen »ódon megkinzott lányok a szégyentől és megaláztatástól félőrülten távoztak a laboratóriumiból. Oberliauser főorvos-bestia ®gy alkalomnial kilencesztendős cigánylányt. sterilizált, aki fél órával a műtét után meglialt. Minden hónaiban sorozás volt a ravensbrücki orvosi barakbau, a tábori bordélyok részére. A JÜjelölt és még csinosabbnak'' anondható fiatal lányok ós asz-szonyok ilyenkor meztelenül vo-aultak el az SS-orvpslisztekfoől álló sorozóbizotlság előtt s az alkalmasakat még'' aznap elszállít olt ák a front mögötti katonai •römtanyákra.
Tizennégy lengyel apáca,..
10-11 tavaszán, tizennégy lengyel apácái hoztak a ravetis-brüeki táborba, akik a deportáltok sorsát osztották. A kis apáca-csoport titokban fahutln-
Maxim Gorkijt
nő a mienk!"
,.,Kb moat aletveaszónoki met-vént/r« lépett Vladimír tljki* Lenin, Kiesé kicvhoIm ejtette ki az ''»cfttftfr-nak* szót. Kltinto ugy tűnt, mhuha néni valami jól nz ón okolna, efe cgy ifillatbaf, múlva engem is ugy magával sodort a beszéde, mint mindenki mást. Első izben hallottam, hogy a legbonyolultabb politikai kérdéseikről bű olyan egyszerűen lehet beszélni! Htm akart o szép frázisokkal cirkalmazni, hanem valósággal, a hallgatóság szájába rágott minden egyes szól, bámulatosan, könnyedén hámozta ki a szavak, fogalmak pontos értelmét. Nagyon -nehéz ecsetelni tust é rendkívüli hatást amelyet a hallgatóságra tett. Kezei előre nyújtotta, mssé felfelé emelte, mintha minden egyes szót külön mérlegelt volma te-vm erében, mintha kirostálta volna ae ellenfelek üres frázisait, melyeket nyomban magvas tételekkel pótolt, bebizonyította: a -mumkásosztálynak
Ea és Kötelessége, hogy a maga ut-haladjon, nem. pedig a liberális zsoázia mögött, vagy mellette. Mindez rendkívül szokatlan volt és
dékokból oltárt álütott össze a barak egy félreeeső zugában« amelyei néhány féltve elrejtett szentképpel ékesítettek, s mikor müvük készen volt, egy vasár-nap délelőtt istentiszteletet tartoltak a primiliv oltár előtt. Szerencsétlenségükre néhány részeg SS-katona kószált a barakok között, akik észrevetlék az imádkozó apácákat és tarkólövésekkel végeztek velük ájtatosko-dás közben.
Sjhbü Ibolya kivéüme
Maga Sehwarzhuber tái>or-paranesnok mondja el vallomásában, hogyan véírezték ki a -szövetségesek szolgalatában álló Violetta Szabó jyagynr parti-
zán ejtőernyős hadnagyot és két társnőjet. Szabó Ibolya, az angliai emigrációban élő magyar leány, mikor vőlegénye elesett az afrikai harcokon, önként .jelentkezett az angol hadseregben »különleges feladatra-, hogy hősi halált halt vőlegényét megbosszulja. Két társnője vei ejtőernyővel ereszkedett Le a nyu-gali front mögött, ahol a. sza-bolázscselekmenyek sorozatát követte cl, mig végül elfogták és a ravensbrücki táborba szállították. A három partizánlánvt, bár nem volt parancs kivégzésükre, Sehwarzhuber agyonlövette. ~~ Mindhárman meztelenre vetkőzve, larkólővési kaplak, Szabó Ibolya az utolsó .pillanatban valamit mondott magyarul — vallja Sehwarzhuber — de hogy mit, senki nem értette,

iu>o jjjagyar
Felemelték a kisfizetésű magánalkalmazottak és értelmiségi dolgozók fizetését
A Magánalkalmazottak Szakszervezetének mull hó folyamán megtartott jubileumi, kongresz-szusán hangzott el először hivatalos követelés tonnájában, hogy az alsóbb kategóriába tartozó munkavállalók fizetését emeljék fel. A kongresszuson résztvevő Rákosi Mátyás és Sza-kasits Árpád miniszterelnökhelyettesek mái'' akkor Ígéretet tettek a plénum előtt, hogy a fizetésemelést méltányosnak és jogosnak tartják és azt támogatni is fogják.
Az Országos -Munkabérinegál-
lupiló MzottSíU? ma közölte velünk, hogy a kongresszus határozatának eleget teve, a sziílletni dolgozók V--X. osztályig terjedő kisiizetéseit 191« december 1 >Vig visszamenőleg a következőképpen emelték fel:
X. 100-145 Frt helyeit IX. U5-U5 „ Vili. 1Í5-215 VII. 175-260 VI. 200-310 V. 2ÖU-420
K »
n
120-1(15 Frt 145- 115 . 190-249 . 220—210 ,, 250 -330 „ 30ü—420 .
Az üzemi bizottságok fenti értelemben intézkedjenek az uj bérek kifizetésére.
Budapestről jelentik
Eljárást Indítanak a nemlbeteg-ségak terjesztői ellen
Az államügyészség a nemibotogsé-gek elleni küzdelemből is ki akarja tenni a részét s ay, ilyen természetű feljelentésük ügyében a legszigorúbb eljárásra utasította a rendőrséget is. Knnok lútliató jolo volt az a letartóztatás, amolyet Markóczy Miklós vizsgálóbíró foLTinatositott.
A vizsgálóbíró szép fiatal leányt hallgatolt ki, A följelentés szorint két fórfiiameróaót nuurfortózte,
A loány a vizsgálóbíró előtt előadta, hogv a felbontó« nom folol mog a valóságnak, mert 6 ügészeó-eea, Felmutatott ogy az ÜTI által Kiállított bizonyítványt, amelynek ktbban a iovatál»n: »azonrod-o numi-
bajban?«, az orvos bejegyzése a -kö-wtkezó volt: »Nem beteg«.
A vizsgálóbíró alaposabban meg-tokintvo az iratot megállapította, ¡hogy a leány egy »i« botüt kivakart. így'' lett a »nomi betogból« »nem l»teg«.
. Ezekutitn a loány mogtört és beismerő vallomást tott.
A vizsgálóbíró okirathomisitás és súlyos tostisértés büntetto ciinón le-Urtéztatta. Az oaotot móg súlyosabbá'' teszi, hogy az ogyik fórfi időközbíju mognóHÜlí és betegségét osak a há-zasságkötéH utóni napokban ratto úszro, t
— Inspakolóa gyéiyaznrtar ma:
„IgaiHág'' gyógysnirtar, FŐ ut 12,
Átadták az Ausztriában Isfog-lait magyar hajókat x
A szövetséges ellenőrző, bizottság-tudvalevőleg elrondelto az Ausztriában lefoglalt magyar liajók visszaadását. Kaza is érkezett 11 hajó, 6 pedig Pozsonvig jutott el. Közben az osztrák hátóságok lefoglalták a kintmaradt többi hajót. A lefoglalást, most az osztrák bíróság törvénytelennek minősített» éa feloldotta. A magyar hajók hazajövetelénok mosi niár''csak a jég az akadáh-a. Mihelyt a Duna liajózhatóvá válik, hazatér Ausztriából 181, Pozsony környékéről 6 dunai hajónk.
100 surópal árvagyarmaket fogadnak be havonta Amerikába
Az amerikai rádió jelentés« szerint Trunwm elnök utasítási adott a bevándorlóid hatóságoknak, hotfy az érvényes lieván-dorlásl kvólán belül havonkénfc adjanak elsőbbséget leljweu itrva eurójxü gyera''M-kPKuek, akik a liAboms események folytán mint elhurcoltak, vagy ul-dözöllek el vesztett éiv szüldUit, Ezidőszerinl havonként 100 tel-lesen árva európai gyermeket l''ogaduak be az. ligyesüll AHu-ntokbu.
Egy munkát rajtályee halála az e«ylk pesti a*app*ngyárban
Németh Károly, a Hutter és I<o-vor gyár alkalmazottja és több munkatársa atasitiist kajx)tt vezetőitől, hogy január 16-án reggel 8 órakor ltét Ix''irlüN''aros kocsin egy soroksári-uti Vámházba menjen ki és szállítsa a gvár központi irodahelyiségébe a Vámházban tárolt több hordó füstölt heringet. A halat a evár alkalmazottai között akarták kiosztani. Németh Károly erről az útról nom tért vissza.
A tanuk később előadták, hogy Németh titokban ogyik nyitott hordóból kiemelt egy halat és beleharapott. Noha kesernyés, orős rézgál ic ize volt, ovett belőle. Egy idő múlva, mire a Thalv Kálmán-utcai gyárhoz érkeztük, Németh Károly elvesztette eszméletét. A Szent István kórházba vitték, ott azonnali orvosi segítség ellenéit? fél órán belül meghalt.
l''Jbbon az ügyben névtoton feljelentés is érkezett a randőrségi-0, mert azt állítják, hogy Németh Károly tudott a gyárban olkövotott lopásokról és megmérgezték. Minthogy azonban egy másik munkás is evett a halból óh azóta is boteg, a''főkapitányság bünügy i osztálya Kolemon százados irányításúval nyomozást indított Németh Károly halálának lantos tisztázására i».
A gyár vulamonnyl alkalmazottjáról Tránpróbát vottek, hogy giti-fológim mondja mog, ki volt a nér-
ugu mondotta, mintha mm la magú'' tói, h<\mm i\ történolcmrtnrancsúrn mondaná,
Tömör kerekded,, nyflt fo erőtelje» beszéde és as egész ember ott a''szó-Kttéken pontosan olyan volt, tnM va• lami klaessiku* művészi alkotást minden megvan rajta, ami kell, de nincs egyetlen felesleges vonása, nincsen semmiféle díszítése, vagu ha twn, nem szembeötlő, hanem, olyan természetes, olyan szükséges, mint a két szem az arcon, mint az ötiujj a kézfejen. Ha az időt számítjuk, kevesebbet beszélt, mint az előtte felszólalók, de ha a hatást nézzük, sokkal, de sokkal többet. Nemcsak én érzem ezt. Valaki lelkesülten súgta a hátam mögött:
Velősen beszélt...
Igaza volt: Lenin minden egyes következtetése ymagamagától bontakozott ki, a bentfoglalt erő következtében.
A mmsevikiek ugyancsak feszengtek és ezzel elárulták, hogy nincsen ínyűlire a beszéd. Lenin maga pedig éppenséggel nem tetszett nekik. Minél meggyőzőbben bizonyította, hogy a vártnak okvetlen a forradalmi elmélet magaslatára kell emelkedni

■TVTV1.
Bén
oi''égből, hogy alaposabban »HmőriZ'' heitt a gyakorlatot, annál ádázabb kŐBbcwÓMHokkal zavarták a beszédet,
— A tfl/tílés nem arravaló, hogy filozofáljunk!
— Né taniteon minket, nm vagyunk gimnáeísták!
Külőnöspn egy hórihorgas .szakái-las szatócsképp figura ugrált fel a padjáról é* dadogva, hebegve acsarkodott Zeninre:
— 0 — össze —. e — ''sküvősdit, ö — össze —( e — esbüvősdit — játszanak! Ma — guk — b — flan-kisták!
A felháborodás? a gúny, a gyűlölet bősz, forró vihara zudvXt végig a termen, a száz és száz szempár száz és százféleképpen villant Vladimír Iljics alakjára. Nem nagyon lehetett észrevenni, mintha az ellenséges kirohanások kihozták volna a sodrából, hevesen, de magvason, nyugodtan beszélt; csak néhány . nap múlva tudtam meg, hogy mibe került neki ez a külső nyugalom,.
Nagyon furcsa és bosszantó volt látni, hogy az ellenszenvet Lenin ellen, Leninnel szemben ez a ter-rriészetes''gondolat szította: a párt csokié az elmélet magaslatáról álla-
SH
■w.1-1'',1wiiaBi gingfrge ^ •n v ct?
pithutja v\en világosan a hebrlébon lámádé egyenetlenség okait,
Az volt az érzésein, hogy a gyiUéb ■minden egyes napja uj h uj erőé ad Leninnek, fürgébbé, eeiUirdabw teszi, beszédei napról-napra keményebben ceongcnek ée hogy a gyűlés tagjainak bolsevik caopot iján mind határozottabb, mind elszántabb hangulat vesz erőt,
Szabad perceit óráit a munkások körében töltötte. Kifaggatta őket életűk apró-cseprő ügyes-bajos dolgcü félőt.
- No és az asszonyoki Kátyub« került a gazdasági No de mtgxs — tanulnak, olvasnak?
A Hyde-parkban néhány mwnkás — akúi^most látták Lenint első izben — arról kezdett beszélni, hogyan viselkedett a gyűlésen. Egyikük jellemzően mondottá:
— Nem tudom, talán akad Európában a munkások között még más fő, más ily okos ember is —\Btbtl, vagy még egy-kettő. — De hogy lenne meg egy, akit ot^yan< egycsapásra megszeretnék, mint ezt — azt nehezen hiszem!
A másik mo8olyoava tette hozzá:
— ö — a mienk!
\?A7. január 24
».jii feljelentő. Ugyanakkor a köz-e^:azt<éc;Ü£yi intézotbnn vogyrizsgá-¿t utján fog- kiderülni, hogv mérges anvaírokat tartalmazott-e a hordóban szállított hal. i
a AD A
A közellátás zavartalan ellátása miatt szabad-lábra helyeztek három molnárt
Mint megírtuk, a nagykanizsai törvényszék uzsoratanácsa dr. Aimássy Gyula tanácselnök vezetésével mult héten tárgyalta az Élelmezési Munkások Termelő, Beszerző és Értékesítő Szövetkor zelének magyarutcai sütődéjében leleplezett lisztpanamia 21 vádlottjának bűnügyét. A tárgyalást azonban a vádlottak és több tanú kihallgatása után elnapolták, mert a vád és a védelem képviselői a bizonyítás kiegészítését kérték. Ugyanakkor az előzetes letartóztatásban lévő nyolc vádlott közül kettőt, Jakab Istvánt és Schulthftisz Lajost szabadlábra helyezték.
A hét elején a szintén előzetes letartóztatásban lévő három malomtulajdonos adott be szabadlábrahelyezési kérelmet az uzso-rabirósághoz, amelyben arra hi-
Á*
Letartóztattak agy japi
..istennőt"
A tokiói rendőrség letartóztatott egy fiatal nőt, aki a csá. száménak és istennőnek mondotta magát és azt hirdette hogy japánra nagy szerencsétlenség tó vetkezik be. A nő tagja, volt egy titkos szektának, amelynek hivei az istent és a császárt imádják. Az »istennő" egyébként többmillió ve.nt szedett össze, inert a szekta nagy népszerűségnek örvend a japánok körében.
Székely Mihály nem tud hazajönni New-Yorkból, mert nlnce pénz*»
SzéknÍv -Mihály, nz Opnmház vi-larhirü onbkose néhány héttol ezelőtt Nowyorkba utazott, Hudaposti lanitai ugv tudtAk, hogy «ikoro van ¿1 tongo ront u Ion. Annál nagyobb inosjlojwttss erőjével Itatott n hír, ho:f.v Székelv Mihály most pénzért kál-olüzott. l''tikölteégot kért, hogy ImatérJiotwon.
Székely Mihály oaoto is bizonyítja, lKJgy a '' tengerentúli aikyrofc hiro norn mindig bizonyul valónak. Most talán meggondoljuk magukat azok, akik túlságos nagy önbizalommal igyekeznek amerikai vendégszereplésüket biztosítani, hogy meghódítják az újvilágot.
A politikai üldözötteket nem lehet a közszolgálatból elbo-C8ájtanl
A hivatalos lap mai száma közli a kormány < ondeletét, amelynek értelmében "a szocialista, antifasiszta vae;y demokratikus magatartásuk miatt a reakció által elbocsátott személyeket a közszolgálatba vissza kell vonni és abba a fizetési osztályba, illetve fokozatba kell kinevezni, amelyet a szolgálaton kivül eltöltött ideje alatt elért volna. Az ilyen jóvátételbon részesült köztisztviselőket létszámcsökkentés címén som -a közszolgálatból elbocsátani, sem nyugállományba helyezni nem lehet.
E rendelet intézkedéseit a már folyamatban lévő ügyökben is alkalmazni koll.
Ceak a szőke, kékszemű cseh gyermekeknek kegyelmeztek
a németek
A németek 1449 gyermeket raboltak el a háború folyamán Csehszlovákiából. A szülőket vagy gyüjtőtáborokba küldték» vagy megölték. Kevés gyermek élte tul a német »átnevezést«. A gázkamráktól l''őleg azok a gyermekek menekültek meg, akiknftk kék szemük és szőke hajuk voltf A csehszlovák kormány több bizottságot küldött Németország" ba az eltűnt gyermekek felkutatására. Meg is találtak 289 deportált gyermeket s ezeket visz-szahozták szüleikhez. 73 olyan gyermeket találtak, akiknek személyazonosságót ugyan megtudták állapítani, azonban ezek. még Németországban vannak. 393 gyermekről biztosan tudják, hogy meggyilkolták őket, mig 634 gyermeket még mindig nemi találtak meg.
vatkoztak, hogy üzemeik személyes vezetésük nélkül "leállnak, holott nagymennyiségű, a közellátás céljaira felőrlendő gabona van náluk tárolva. Kérelmjbk támogatására hivatalos igazolványokat is mellékeltek.
Az uzsorabiróság első és végső fokon tegnap döntött a kérelmek tárgyában és Gottlieb Józsefet, Víg Istvánt, valamint Kis Pált szabadlábra helyezte, azzal az indokolással, hogy további foovatartásuk súlyos következményekkel járna a közellátásra nézve. s
Legújabban, mint értesülünk, Kreffí József lisztnagykereskedő nyújtóit be ugyanilyen irányú kérelmet az uzsorabirósághoz, amelyben a döntést ma, vagy holnap hozzák meg. /
VÁROSI MOZI
CeötSrtSktftl—vasárnapig
szédítő tbmpóju uj film
A rejtélyes asszony
Több mint sürltatt izg«lom I HÍRADÓ.
BMarifaok köznapokon », 7. rasámap 3.5. 7-kw
A Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt Nemzeti Parasztpárt, Szabad Szakszervezetek nagykanizsai szervezeteinek közös nyilatkozata
A magyar munkásság két nagy pártja: -a, Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt és a szegény parasztság pártja, a Nemzeti Parasztpárt és á Szabad Szakszervezetek törhetetlen és tántoríthatatlan egységben áll őrt a magyar nép vetése Telett. Egységünket kon-kolyhintőknek megbontani többé nem lehet. A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt munkásságának vasökle közösen lendül csapásra mindenütt, ahol le keli sújtani az árulókra.
A Szociáldemokrata Párt, a Magyar Kommunista Párt, a Nemzeti Paraszt Párt, a Szabad Szakszervezetek nagykanizsai szervezetei szolidaritásukról biztosítják a magyar kormány ál- I lamvédelmi szervezeteit,- élén Rajk László belügyminisztert. 1 Kijelentik, hogy a magyar demo- I kráciát minden eszközzel megfogják védeni, testvéri szövetségben a magyar parasztság hivatott képviselőivel.
Szabadság! A Magyar Kemmunista Párt nagykanizsai ezsrvezeténik vezetősége Kanizsai szsrvezetének vezetősége
Néppel a népért! Nsmzeti Paraszt Párt nagykanizsai szervezetének vezetősége A Szakari Szakszervezetek nagykanizsai vezetősége
A Ilorthy-bandílák összeees-küvése a magyar népet meg akarta fosztani, fiatal clemokrá- -ciánk minden vívmányától. El akar Iák törölni köztársasági államformánkat, visszavenni a földet a magyar paraszttól, megfosztani a magyar munkást jogaitól, megakadályozni a hároméves terv végrehajtását, melynek célja egész népünk életszínvonalának felemelése.
Nemzetközi vonatkozásban Ke-leleurópa népi demokráciái elleni reakciós góccá akarta tenni hazánkat és igy újra reánk vonni szomszédaink bizalmatlanságát.
A horthysták azonban gazda nélkül csinálták a számítást. Ami Magyarországon a felszabadulás óta történt, ^íazt visszacsinálni többé nem lehet. Itt nem lesz többé vérgőzös ellenforradalom, az ország nem lesz többé a ttszli banditák, szolgabirák, az ezerholdasok és a kartellbárók prédája.
Barátság! A Szociáldemokrata Párt »agy
Szombathelyen megkezdték a sárvári internálótábor parancsnokának népbirósági tárgyalását
Egy nagykanizsai orvos visszaemlékezése
Tegnap kezdte meg a szom- | ta alá, melyeket másfélesztendős bathelyi népbiróság dr. Benkő-tanácsa Griporoszky Györgynek, a sárvári internálótábor hírhedt parancsnokának tárgyalását. A népügyószség azzal vádolja, hogy 1944-ben a kezei alatt lévő internáltakkal kegyetlenkedett. — Griporoszky kihallgatása során tagadta bűnösségét és azt akarta bizonyítani, hogy a szerencsétlenek ügyét mindig jóindulattal igyekezett kezelni. A látszat szerint azonban nemcsak »jó« táborparancsnok, de taktikus politikus is volt, mert védekezését okmányok tömegével támasztót-
előzetes letartóztatása alatt szedett össze. A tárgyalást tegnap félbeszakították és ma délelőtt folytatták.
Griporoszky népbirósági tárgyalása Nagykanizsán is nagv érdeklődésre tarthat számol. Amikor 1944-ben a deportálások megtörténtek, akkor a második transportban elhelyezett nőtlen orvosokat, gyógyszerészeket és állatorvosokat Szombathelyen kivették a vagonokból és azokat a sárvári internálótáborba helyezték el. Volt közöttük olyan is, aki életmentés céljából, bár
nős volt, magát nőtlennek mom.í dotta. Ezeket bár könnyen el lehetett volna rejteni, Griporoszky ur a '' legszigorúbban le-kontrollálta és ha kitudódott róluk, hogy nősek, akkor kiméle* nélkül beosztotta a szerencsétleneket a biztos halált jelentő Auschwitzba induló deportáló vonatba. Igy pusztult el dr. Sclimidt Imre, az ÜTI nagykanizsai főorvosa is.
Ebben az ügyben felkerestük az egyik nagykanizsai orvosi, aki Jiosszabb időn át az intei^ nálótábor lakója volt és a következő nyilatkozatot adta olt szerzett tapasztalatairól :
— A sárvári .internálótábor-ban rajtam'' kivül ''mintegy 15—ÍD nagykanizsai is volt. A táborba» lehetetlen állapotok uralkodtak. Griporoszky kegyetlen rendelkezéseivel állandóan terrorizálta az internáltakat. A rendőri** génység állandóan botokkal felfegyverkezve járt. Szalma ismeretlen volt a táborban. Általába» fapriccsen vagy a puszta kövön haltunk. Az élelmezés a legszükségesebbekre korlátozódott és amit adlak, az is ehetellen Volt A kantin előtt fegyveres őrök álllak, hogy megakadályozzák a* internáltak " minden vásárlási szándékát. Látogatókat nem fogadhattunk. Ha elvétve meg Is engedték, hogy a hozzátarto-zóinkkal néhány szót váltsunW, akkor Griporoszky saját kezűleg bottal zavarta el őket''.
— A deportáltak közül Griporoszky parancsára 60—80-al zsúfoltak össze a halálvonat vagonjaiba, amelyeket azután lezártak és egy csepp vizet sem'' adtak a szenvedőknek, pedig a vagonok sokszor napokig álltak a tűző napon. Voltak sokan* akik ugy akartak megmenekülni a deportálástól, hogy csator-nanyilásokba bújtak el. Amikor felfedezték búvóhelyüket, félholtra verték őket, majd ugyancsak a »jó« parancsnok utasítására, sötét zárkába zárták őket.
— Griporoszky egy 50 év körüli elhízott, degenerált kinézésű ember. Általános volt a táborban az a benyomás, hogy fiatal felesége volt a rossz szelleme, aki az irodában dolgozott. Mindketten szadista hajlamúak voltak, amire abból következtettünk!, hog}'' amikor a deportáltakat be-vagonirozlák, a férj és a felesége ezt a müveletet élvezettel szemlélték. Megcsinálták azt a tréfál is, hogy az egyik nagykanizsai internált társamat, aki zsidó származású volt, rábírták arra,, hogy keresztelkedjen ki és akkor megnnenpkül a deportálástól, ö természetesen, miután életét akarta menteni, megtette ezt és amikor a vallásos aktusok befejeződtek, ugyanugy deportálták, mint a többieket.
Eddty tart a nagykanizsai orvos nyilatkozata. Ebből világosan látszik, hogy Griporoszky milyen »jó és emberséges« ta-borparancsnok volt, aki csaíí az internáltak jólétét tartotta szem előtt.
Reméljük, a szombathelyi népbiróság ítéletével legalább részben elégtételt szolgáltat s sok-ezer megölt ember megtoaradt hozzátartozóinak és méltó büntetéssel sújtja ezt az emberfaj kast. f
A Szociáldemokrata Pár''ÍNőmozgalma
folyó hó 23-?ri d. u. 6 órakor .
NŐNAPOT tart,
Melyre mindenkit sxeretettel vár a vezetőség
HALA
HIREK
Az e/veszett Paradicsom
Nem Milton remekmüvére gondolánk, amit a költő vakon diktált, hanem árrá az elveszett paradicsomra, amit a régi világ egyes kiváltságos kasztjai msst vakon akarnak maguknak visszaszerezni.
Ás elmúlt héten leleplezett horthysta összeesküvésnek, amit a rendőrsig államvédelmi osztálya napok alatt felgöngyölített, a legnagyobb eredménye, hogy felszínre hozta azokat az elemeket, akik a végleg letűnt világ részükre Paradicsomot jelentő édenkertjét akarták ebben az országban visszavarázsolni. De mint a bibliában, az Ur angyala lángpallossal űzte ki Ádámot abból a Paradicsomból, ahol mindent készen kapott, ahol a jólétért és gondtalan életért nem kellett megdolgoznia, éppen ugy a dolgozó nép lángpallosa, ■elhatározó ereje és szilárd akarása iizi ki eteket az „urakat" abból a Paradicsomból, aminek minden gyönyörűségéért, henye kényelméért nekik, a dolgozó népnek kellett megszenvedni. Kiűzi őket évezredes stallumukból, mondván: dolgozzatok!
— Izraelita istentiszteletek
Az izr. templomban a péntek esti istentisztelőt túl 5 órakor kezdődik. Szombaton ugyancsak fél 5 órakor lesz istentisztelet.
— A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége
hétfőn délután 5 órakor taggyűlést tart saját helyiségében. Felkérjük -'' tagjainkat, hogy teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Tárgy: Az egész évi munka eredményéről beszámoló, pénztári jelentés, stb. Tag-iá''4 > könyvét mindenki hozza maga-ral.
— Tánctea
A Magyur Kommunista Párt nagylcani«Bki szarvenet» folyó hó 26-an, vasárnap esto 7 órakor székházában fcáncteát rendez. Hangulatos zene, büffé, tea, vireli tormával. A tagokat ezúton hívja meg a Ve-26tŐ$é#.
— AnyaMiyvt hirek
Január 3. és 15. között 6 leány és 10 fiu született: Kovács József napszámos és Sallai Rozáliának leánya, Kürthv Sándor MAORT tisztviselő és Nyirády Gizellának fia, Tálasi Irén napszámosnőnek fia, Gyergyák János földműves és Gödinek Gizellának leánya,, Kománovics-Póter földműves és Gudlin, Erzsébetnek fia, Szertics Lajos géplakatos és Hrabák Juliannának fia. Aimer * Ferenc járásbirósági segédtiszt és Kiss Margitnak fia, Fadák György Tatván zenész és Csizmadia Magdolnának fia. Martonfalvi József MÁV tolatásvezotó ós Tálosi Gizollának fia. dr. Mészáros József rondőrszá-zaoos és Mühlloitnor Arankának fia, Pataki Ferenc földműves és Farkas Máriának loánya, Pospics Mária háztartásbelinek fia. Varga László MAUHT tisztviselő ós Köntös Annának leánya, Rosnor Lajos MÁV vonatkísérő és Radó Magdolnának fia, Sénkó Rozália háztartásbelinek loánya, Kálmán Mária háztartásbelinek bánya. — Házasságot köpött két pár:'' Rothschild Imro Pál kereskedő és Vidor Gabriella, Kálóczy Sándor gépkocsivezető és Varga Lujza, -- Elhalálozott: özv. HősiesJ Lászlóné Godiuok Julianna 82 évos, özv. Szentho Forsncné Viola Mária 88 éves. Németh Rozália 76 éves, Pötfe Vince 72 éves, Szabó István 67 éves, Németh Károlyné Tamás Rozália ¡67. éves, ,özv. Sinkoyics Pál-. né Rebricza Terézia 67 éves, Szobo-dics József 82-évos, özv. Bencze Istvánné Kovács Julianna 77 éves, Mudrák Ferenc 75 éves, özv. Vajda Józsefné Hegedűs Julianna 80 évos, özv. Dolmányos Józsofné Lőrincz Rozália 58 éves, Gudricza István 61 éves, Pocsics Istvánné Szabó Anna 64 éves, Gyórffy Béláné Petr-zilla Ilona/ Németh Margit 48 éves.
— Csak február elsejétől 20 dekagramm a kenyéradag
Számtalan panasz érkozott szerkesztőségünkbe, hogy a pékek már most is csak 20 doka kenyeret szolgáltatnak ki a város ellátatlanjainak. Felhívjuk mind a pékek, mind a közönség figyelmét, hogv ez az eljárás jogtalan, mert a közellátási miniszter rendelete értelmében a 20 dekára loszállitott feiadag csak február elsején lép életbe és addig a 25 :dekás fejadag van érvényben. Büntetésnek teszi ki. magát mindén sütőiparos, aki nem igazodik a rendelUezések pontos betartásához.
— Munkaadók figyelmébe!
Közlöm, hogy az OTI kerületi
pénztára folyó hó 24-én (pénteken) délután 6 órakor székházában munkaadói értekezletet tart. Kérem a munkaadókat (iparosokat; kereske-dóket), hog}- az értekezleten pontosan megjeionn i szíveskedjenek, ügyvezető.
— Felhívási
Tudomására jutott a HONSZ el-nökségénalc, hogy egy egyén a hadi-rokkaj^RK nevében gyűjt és házrólház nr jár. Kijelentjük, hogy bárki legyen az, csaló és visszaél a társadalom jóindulatával, miért kérjük a nagyérdemOozj'')nséget és a hatóságokat, hogy uz ilyen csalókat adják át a londőrségnek. HONSZ ol-nökség.
— „Száz piros rózsa" a Városi Színházban
A téli műkedvelői szezon logki-emolkodőbb eseményeként jolontko->zik a sáska műkedvelők szombat esti operettelóadása a népkonyha javára a Városi Szinházban. Do Frios Kovács: Száz piros rózsa cimü oporett-jét eddig három ízben Kiskanizsa»; egyszer "pedio; Szepotnokon adta elő zstifolt házak mellett, hatalmas sikerrel a kiváló sáska mükodvelő-gárda. A jótékonycélu és szombat esto fél 9 órakor Kezdődő előadásra ismét hatalmas érdeklődés nyilvánult mog. A pompás és hangulatos operettelőadásra a jegyeket csütörtökön estétől a mozipénztárnál lehat beszerezni. Nagykanizsa műpártoló közönségét ezúton is szeretettel meghívja a Sáska Vezetőség. ^
— MAV nyugdijasok figyelméből
Értesítem az érdekelteket, hogy a 16 éven felüli családtagok részére kiállított kékszínű BB1. fél százalékos tagsági igazolványok érvényesítése Í947. évre megkezdődött, az érvényesítési bélyeg ára 5 forint. Az igényjogosultsá^ igazolása változatlan, tehát hatósági, OTI igazolás kell az érvényesítéshez. Mielőbb érvényesíttessék a fél százalékos igazolványt, mert később m^r a pálya-orvos urak nem fogadják .el, ha nincs érvényesítve 1947. evro. Egyben felhívom azok figyelmét, akik a már 1947. évro érvényesített fokoteszínü BBI. tagsági igazolványt még nom votték át a.z állomáson," jeloiitkozzo-nok érto. Az állomásfőnök.
— A fasiszta könyvek beszolgáltatást határidejét január 31-ig hosszabbították meg
Zala vármogyo alispánja 57/1947. számú rendeletével a fasiszta szellemű és szovjotolIonos sajtótermékek beszolgáltatásának határidejét 1947. évi január 81-bon állapította mog. A hőszolgáltatás január 81-ig történt meghosszabbítása alatt a rendőrség tovább folytatja az ollonőrzés munkáját ós aki, őzen idő alatt önként beadja font i''szol lom ü könyveit,
1A47. január 24
Minden esto
a MUSKÁTLIBAN
MHMHMMBMMMMMMMM
Kcrálka Vilma Bocskay Gitta
szórakoata''ja 1 « lóiönségét,0 '':oi:
nom büntetik mog. A január íll''-iko után rojtogotott. fasiszta könyvokért büntotéa jár.
Hat hónapra ítéltek egy MAORT alkalmazottat
i A népbirós^ dr. ¿Béres-lartá-csa kedden lár&falta WiU József MAOKT alkalmazott népellenes bűnügyét. Will a yállalat báza-kerettyei telepén volt alkalmazásban és különböző szerelői munkákat végzett olt. .1945 januárjában szabolázsnak jöttek a nyomára és a nemzeti számon-''kérőszék esendőrnyomozói folytattak nyomozást a telepen. *A ny.omozas folyamán kihallgatták Will Józsefet is, aki val omásá-sában előadta, hogy a stabil benzinszivaltyuk motorjaihoz tartozó mágneseket valószínűleg Ordas Pál mérnök és Albrecht Béla művezető tűntették el, meri a javitás után azoknak adta ki. A népbiróság megállapította, hqgy Will József ezzel a vallomásával adatokat szolgáltatott a nentóeti számon kérő-széknek, amelynek az lett a következménye. hogy a kél kiváló szakembert Sopronkőhidára hurcolták, ahol Ordas Pál mégis hall. Ezért hatliónapi börtönre és háromévi politikai jogvesztésre Ítélték.
Érdtesi Gyula pacsai párt-szolgálalost, miután beigazolást nyert, hogy munkásvezető is volt, hathónapi börtönre ilél-'' ték. -- Varga István sxcnUSszlói községvezetőt népellenes bűntett miatt kilenchónapi börtönre ítélték. Valamennyi ilélet jogerős.
Sportrovat
* '' ii . ._ .
Magyarország 1947. évi ifjúsági birkózóbajnokságában váratlan sikert értek el az NVTE birkózók
Sasvári Sándor második, Haszon János negyedik helyezést ért el Magyarország ifjúsági birkózóbajnokságában
A Magyar Birkózó Szövetség folyó évi januar. hó 19-én rendezte meg Budapestert Magvarország''1947. évi ifjúsági bir kózobajnokságánuk első részét. A lebonyolításra "került baj- • noki számokban két nagykanizsai ifjúsági versenyző, Sasvári Sándor és Haszon , János,, mindketten a? NVTE versenyzői,'' váratlanul igen'' szép eredményt értek ol az országos bajnoki cimért küzdők mezőnyében, megbecsülést szerezve városunknak, illetve városunk sportjának.
Az ólért eredmények nagy meglepetésként hatottak ''annál is''inkább, mivel az NVTE birkózószakosztálya alig néhány hete szoropol csak a nyilvánosság olőtt, mert a terem és felszerelés hiánya hosszú ideig loho-totlonné totlo a lelkes gárda versenyeken való részvételét. Hogy most mégis alig néhány hotos versenyzői -mult után is már egyesok ilyen sikerekot tudnak felmutatni, az a versenyzők tehetségo inollott elsősorban a Bzakosztályvozetők lelkes és szakértő munktyának tulajdonitható. *
Snsvári Sándor a szabadfogásom birkózás poholvsulycsoportjábah érto ol pompás eredményét. Csoportjában, ahol- 14 vorsenyzó indult, egymásután hat győzelmet aratott s csak a döntőbou, ahol előbbi versenye után. mindössze,öt pere pihonőt kapott, szonvodett vereséget és igy a második helyre került.
Nem sokkal maradt mögötte teljesítménybenHaszon János sem, aki á görög-római birkózás közép-súlycsoportjában-három győzelem és két vereséggel 11 versenyző közül a bajnokság'' negyedik helyén végzett.
Jól_ küzdött a légsulyban Tóth József is, aki: két győzeimet aratott, de két vereséggel az erős mezőnybon nom tudott helvezést elérni.
m o z i
Amerikai film
Csütörtöktől vasárnapig a »Rejtélyes asszony« cimü Universal film körül műsorra Farnchr-t Tono 6» Ella Rainossol a főszerepekben. Scott Hondorson házassági évfordulóján összevesz foleségévol és dühösön távozik hazulról. Egy bárban összeismerkedik ogy nővel,, aki sem nevét sem címét nom hajlandó neki elárulni és együtt mennek el színházba.
Seott: éjszaka, amikor hazamegy, feleségét meggyilkolva és lakásán detektiveket talál. A gyanú Scottra, terelődik. Mog kellene találni a rejtélyes asszonyt, akivel Scott az estét töltötte és aki alibit igazolna. IX? az összes tanuk, akik Scottot azon az estén látták, egyöntetűen ugy vallanak, hogy Scott egyedül volt. A bíróság'' Scottot halálra ítéli. Scott titkárnője, aki. titokban szerelmes főnökébe, mindont elkövet, hogy mentőtanukat szerezzen. Ebben segítségére van Burgoss felügyelő, aki ¡Scottot a gyilkosság estéjén elfogta, de azóta arra a meggyőződésre jutott, hogy beott ártatlan. Megérkezik Scott barátja, Jack Marlov szobrász is Délamorikából. aki a gyilkosság estéjén utazott ocla és megdöbbenéssel értesül a barátja elleni vádról. A titkárnőnek végre sikerül a kalapos-nőn keresztül megtalálni a rejtélyes asszonyt, do tanuként nom használ-hatjákj mórt a vőlegénye olvosztise feletti bánatában megbolondult. Jack Marlovon is kitör az elmebaj és bevallja, hogy Scott feleségét ő gyilkolta meg) mert nem akart volo menni DelamerikáKi. Végül Scott kiszabadul és foleBégül veszi Garolt.
Francia híradó.


A rádió pénteki mOsora
Budapest. 1. 6.80 Falu rádiő. 7 Hirek. 7.80 Reggeli zene. 8.15 Szórakoztató zene. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, hirek. 125.15 A Horváth jazz-együttes műsora. 14 Hírek. 14.10 Magvar nóták. : 15.15 Rádió-iskola. 16''A Melchrino zenekar műsorából. 17 Hiiek. 17.10 Szakszervezeti tanácsadó és híradó.. 17.25 Vöröskereszt közlemények. 18.15 Rózsahegyi Kálmán előadóestje a Stúdióban! 20 Hirek, sporthírek. 20.20 A Rádiózenekar játszik. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.80 Tánciemozek''r 28 Schubert és Brahms müvek. 24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika franciául és angolul.
Buda-pest II. 17 Tánczene. 18 Hirek. 18.05 USA ajándéklomezck. 19.80 Falurádió. 20 Esti hangulatok. 20.80 Rádió szabadegyetem. 21 Hírek. 22.15 Az uj zene barátainak.
APRÓHIRDETÉSEK
Hitelesített 750 kg« méri* snlyekhal, H-lönbözö hordék eladók Aáf E. ot 4. 121
Elestiélem 3 »zobás Fö-uti cáz- ét vla-vazetókes, Igen oIckó bér« lakásomat, bók-területi 8, 4, cietleg 2 szobás, íürdöat*-bással. Cimeket a kiadóba. 1»
Eladó nagy fal! Junghius óra. egy drfc tíz kilóig raéró mérleg aulyokkal, egy angol ezövctból kószQlt szürke, öltöny magas termetre, egy fél háló keményfa bútor, e*v nagy olaifc tmény (bűnbánó Magdolna) Sugár- ut 22, kátul az udvarban. -140
Keresek lutorozot* szobái konyhahnsz-nálattal. Clm a kiadóban. ._^143
K15ckner-Dicael gép«o«íi vezetésében teljesen jariaa gépkocsfTozetőt keresünk
azonnali belépésre. Bázakercttyei Munka» Szövetkezőt. _14*
Fiatal vadinvixalát vagv foxterriert megvételre''kres Nagy Bí''la Bizakerettye. Uhtt betanított. Ijf
ZALA de&iokntikus politikai napilap
Szerkeszti: B«tc«e Je»í fószerkes^ö StatktstMo t» 5. Tbícíot, 31.
KladU a Nemzeti Bizettrtfl, Nagykairfm Szerkesztésért és JíUiAáeért telel Benő« **t
Nyomatett a R. T. Megy-
kanUsa'' nyomdá^Min rtwjykwnteár.
Nvow«tóéit ftíeí: Zalsy Károiy.
32« évfolyam. 20.
Nagykanizsai 1947. Január 25. szombat
Ara 40 fillér.
A külügy miniszterhelyettesek csütörtöki értekezletén Ausztriának szuverén és független államként való elismeréséről szóló szakaszt tárgyalták meg.
Bancze J»n6:
A világ
béke utja
tatkozní, mint aa 1018-as évben, az első világháború befejezésénél. Mint akkor, ugy most is földalatti versengés indult meg a nagyhatalmak között a világ legjobb Icatonaanyagá-3iak, a német militarizmusnak "mag-szerzéséért. A nemzetközi tőke páni félelme már megmutatkozott a ver-saillesi és a trianoni- békctárgyalá-soknál is, amikor a győztesek minden energiájukat oda koncentrálták, hogy haaserögöket szervezzenek a tőket fenyegető szoviot állam ollem Knnok a jx>litikának elkerülhetetlen folytatasa volt Hitler uralomra jutása "és a második világháború. VVilson elnök éppen ugy, mint Roosevelt, tisztán látta, hogy itt nom egv tünő, periodikus világjelenségről van szó, hanem ogy olyan mog-mozduláaról, amely éppen tömegűinél és voz/otóinél fogva olyan té-
nyezője lesz a világnak, amit ''.nemcsak tudomásul kell venni, de amivel feltétlenül számolni is kelL A második világháború aztán megmutatta, hogv milyen erők roilecaek a szovjet kollektivizmusban. De azt is megmutatta, hogy ezt az erőt csak ugy tudták kifejteni, hogy eltiportak a világforradalomról álmodozó trockijizmust, hogy megvalósithas-6ák a lenini és sztálini neálpolitikát, ami a világ népeivel békés együttélést hirdet és nem erőszakot.
Aki ezt megérti, az tizonnal tudatára ébred, hogy a Saov jetunió nem forradalmat, nom háborút, hanem békét akar. Sékét, amely biz-tonBájját és fejlődését nem fenyegeti. Ez a háború, amit DélkeletrEurópá-ban kétségtelenül a ,Szovjet nyert meg, bebizonyitotta, hogy nincsenek imperialista szándékai. A magyar példa legjobban megmutatta, no£y nem avatkozik belpolitikánkba meg akkor som, ha olyan jelenségekkel találja magát szemben, ame-
Áz elmúlt napok bőségesen szolgáltak küloolitilcai szenzációkkal. A világ politikai vezetésén kétségtelenül feltodezhotő ogy erősen mérsékelt irányzat, amo''Iv hivatva van nemcsak áz országok Dgymásközötti békéjét, do a belpolitikai békéket is megteremteni. Ha figyelemmel kisérjük a francia, olasz és az USA vezetők legutóbbi megnyilatkozásait -és cse tokodéit-, akkor kétségkívül megállapíthatjuk ozt a mérsékelt politikai vonalvezetést. Le kell szögeznünk, hogy minden országban jelenlevő nagyon erős munkáspártok hajlékony* és megértő politikája teszi lehetővé, hogy végül Európa a romok f$ett diadalmaskodhasson. Aki a külpolitikában csak egy kicsit is járatos, ;iz elótt nem lehat titok, hogy ma Európa politikai levegőjét a Szovjet mérsékelt és békés ¿letet kínáló szollőjo lengi'' át, neki kö-szönhot/) elsősorban, hogy koalíciós kormányzatok alatt a diktatúrának u iég a ''gondolatát is korülvo, öveznek bo Európa országai a tiszta és termékenyitó demokrácia minden vihartól védett kikötőjébe.
Vitathatatlan, hogy a politikai események közül mosszo kiemelkedő jéientóftógD ran Sztálin gnn;> ralispzimusa nyilatkozatának, amit lilliot Roosevelt olőtt a szovjet-amerikai viszonyról tett és amit a Zala, tetpiam szániában vezető helyen közölt. Sztálin rövid időközökben most már harmadszor hangsulvozta ki, hogv az ideológiai és tarsadalmi különbségek nem szolgálhatnak gátul a Szovjetunió és más országok közötti együttműködésnél. A legutolsó nyilatkozatában Sztálin kijelentette, hogy szilárdan hisz a kommunista Szovjetunió és a kapitalista Egyesült Államok'' tökélotós'' megértéséno''k lehetőségébon, egy olyan együttműködésben, amely kizárja, liögy egyik ország a másiknak belügyeibe beleavatkozzék.
A sztálini nyilatkozatnak rendkívüli fontossága abban roilik, hogy az röviddel a moszkvai külügyminiszteri konferencia előtt hangzott «1, akkor, amikor a második világháborúnak lognehozebbnek látszó kérdése, a német kérdés vár megoldásra. Európának ezt a fasiszta csődtömegét ugy koll felszámolni, hogy annak 75 miilió lakója élhessen'' és megélhessen anélkül, hog}'' .nyájtermészeténél és . fortőzöttségé-aél íozva újra no loheesen egy olyan kalanaba belevinni, ami az .ujjáépi-t»tt_ Európát ismételten rombadön-tené és végleg kipusztítaná.
A megalkotandó német békével •zeniben az ösbzos nagyhatalmak és mindazok az országok, amelyüket Németország letiport, azt hangoztatják, hogy egyet kívánnak fol-tótlenül olórni óh ez a saját biztonságuk. A sztálini nyilatkozat őszintesége, nyiltsága éa ogyonosségo a moszkvai értekezlet olőtt azért is különösön fontos, mert oz meggyőzheti a nyugati hatalmakat arról, bogy biztonsagukat a Szovjet részéről sohasem fenyegeti veszedelem. A német héko megkötésénél'' tehát egy ilyen tehetőséget a nyugati lui-tnímak számításon kivül hagyluttnak és ha a Szovjetunió hasonló garanciákat kap, akkor a német béke megoldása nrtgy mértékben úgyszólván teljesen leegyszerűsödik.
N*m titok, hogy a második világháború befejezése után • Wyanazok a sajnálatos jelenségek kezdtek mu-
i\i3k*}t bizonyos vonatkozásban a demokratikus fejlődés gátjainak üs-kinthet.
Mindezekből arra a biztos köveé-faeztetésro lehet jutni, hogy ha a világ: nagyhatalmai felhagynak azad a ''politikával, amely Németországol, mint eróténvezőt könyveli el és csupán biztonsaguk, az emberiség nyugalma, bókéje és jobb sorsa lebeg szemük olőtt, akkor a német kértufifc gazdasági és rendészeti üggyé törpül, amelynek megoldása távolitól sem olyan nőház, mint azt oipTjs kapitalista körök szeretnék a vilagtóJÜ elhitetni. Iia a világot vezető politikusok titokban nem arra gondolnak, hogy a némot katona a vilájf legjobb katonája, amiből hasznai húzhatnak, liánom bocsületosan 0F nyíltan arra törekszenek, hogy Németországban többé katonai uniformisban senki ao lohosson, akkor * vilátf békéjo talán- örök időkre bw-tosithfttó.
A németek alkalmatlanak, hogy önmagukat kormányezzák
A kQIQgyminlezterheljretteaek s tegnspl értekezleten fontolóra vették azt a javaslatot, hogy Német* országgal Ideiglenes moeállipodást létesítsenek éa ne kössenek békeszerződést. Az ausztráliai klKöldötfc tki az ötletet- felvetette, hangtuiyozti, hogy Németországnak ilyen szempontból való elbírálása Európe gazdasági élete azempootjéból randklvfil azQkséflea.
Jefonitg a némíts k még alkalmatlanok arra, hogy önmagukat kormányozzák <jü mi «fm lenne rtezakk, mim hogy mtslóbb központi kormányt léteziitenuk, caak azért, hogy
osz ml alátratBák a békeszerződést.
Az ausztráliai megbízott javasolta, hogy némi módoaltáasal az atlanti bulit elveit kellene a határkérdések eldöntésénél figyelembe venni. Az angol és amerikai kiküldött egyetértett az ausztrállal delegátus fejtegetéseivel. ,Ma a délafrikfii elküldött észrevételeit hallgatják meg a némot kérdésben, holnap a Jugoszláv kűlfljy miniszterhelyettes előterjesztésen. Ma délelőtt tz ausztriai küldöttség me&haligatősára Is tor kerít Attlee angol miniszterelnök a Rsater értesülése szerint kijelentette, hogy sz angol—franola szövetségi szerződésről kész azonnal tárgyalásokba boosátkoznl, mihelyt az uj franola kormány erre hajlandd. Attlee világosan kijelentette, hogy sz uj angol—francia szerződés nem hivatott pótolni az angol—szovjet ezövetaégl szerződést. Minél több szövetségi szerződést vagyunk képesek létrehozni az Egyesűit Nemzetek keretében, annál jobban szolgáljuk a világbéke ügyét. Franciaország és Anglia között a gazdasági tárgyalások már folyamatban vannak.
Az uj lengyel parlament február 4 én 81 először össze. Mlkolajeik kijelentette, hogy a vasárnap választások érvénytelenítésére vonatkozó kerelmét a lengyel törvények értelmében a legfelsőbb törvényszék elé terjeszti.
Anglia segítségével épit repülőtérit Térökerszáf J>
Ankara, január 24 A török kormány uj repülőterek építését vette tervbe, amelyhez az anyagot Angliából kapja. Az első ilyen szállítmány már megérkezett Ankarába és hangárokat, valamint hordozható házakat foglalt magában.
Jugoszlávia kizvetloz kapcsolatot létesit Olaszországgal
R6tmy január 24 Jugoszlávia bejelen telte, hogy politikai missziót kiván létesíteni Olaszországban a diplomáciai kapcsolatok felvétele céljából. Olaszország a maga részérói rövidesen megbízottul küld Bel-grádbu, mihelyt megalakul az uj Kormány,
Csihezlovákla Ausztriaiéi is határ-kiigazítást kévető;
A csehszlovákok jegyzékben kérték az osztrák kormánytól, hogy Pozsonnyal szemben kisebb osztrák ''területet engedjenek át Csehszlovákiának. Az osztrákok azt válaszolták,(hogy hajlandók a közvetlen tárgyalósokra, mihelyt az oszfcráíf államszerződés elkészül. Ausztria
egy-
1937. évi határainak visszaállítását kérte, amely elvi kérdést remélik, hogy az államszerződés érdemlegesen megállapítja Mihelyt Ausztria ezt elérte, szabadon bocsátkozhat olyan tárgyalásokba, amelyeket a csehszlovákok terjesztettek elő.
Érdekes francia terv Németország politikai rendezésiről
A francia kormány két zéket intézett az Egyesült mokhoz, a Szovjetunióhoz és Nagybritanniához a német kérdésről. Az egyik jegyzék Németországnak a békeszerződés megkötése miatt Németország ideiglenes megszervezésével foglalkozik, a másik Jegyzék Németország állandó alkotmányjogi tervezetét -tartalmam». A javaslat nem érinti a Ruhr- és Rajnavidék ügyét, mert francia felfogás szerint az ügyet közős megegyezéssel kell rendezni és erre a négy külügyminiszter moszkvai értekezletén kerül sor, A Németország számára javasolt francia alkotmánytervezetet hivatalosan még nem közölték, d« annak főbb pont''jai a következők : ,,
1. Németország különálló né-
met államok konföderációja.
2. A legfőbb hataliftat az egyes államok gyakorolnák.
3. A szövetségi kormány teendői csak olyan általános kérdésekre terjednének ki, mint a pénzügy, élelmezésügy, szállítás, posta, táviró, továbbá bizonyos gazdasági és külügyi Kérdésekre.
4. Az e^es államok nemzetgyűlései 4 evenkén''i képviselőket küldenének az úgynevezett államok házába. Az államok háza minden évben uj szövetségi elnököt választ,, ez nevezné ki a szövetségi kormányt.
5. Az egyes államoknak külön rendőrsége volna, követokd küldhet külföldre, de tilos volna egymással szövetséget kötni, vagy ilyent javasolni. Az egész Németországra érvényes nemzetközi szerződéseket az álltunok háza kétharmad szótöbbséggel hagyná jóvá.
Nem szakadtak oiey az angol— egyiptomi tárgyalásod 1
ftev3(n angol külügyminiszter tegnap este hosszusan tárgyoíli az egyiptomi nagykövettel. Beavatott körökben az a felfogás alakult kj, hogy nem sZakadtafc
a
ZALA
cg az 1936. évi angol-egyipto-i szerződés revíziójára vonat-Üozó társulások, mint azt az •gyiptomi sajtó tegnap jelen-lette. Kairóban is tovább folynak a megbeszélések a brit nagykövet ós az egyiptomi miniszterelnök között. l''őleg Szudánra vonalkozólug (érnek el egymás-lói a vélemények. Az egyiptomiak elfogadják az angoloknak azt az elvét, hogy Szudánnak joga van önkormányzatra, de nem Egyiptomtól független fii.

Dálnoki Veress elismerte, hogy a demokratikus államrend erőszakos megdöntését akarták
Dalnoki Veress Lajoe kihallgatása feoróji elmondta, hogy a fegyveres •sszeosküvés a köztársaság és » demokratikus államrcnd erőszakos megdöntésére imnyult. Beismerte, hogv ő adta ki á hadparancsot, mint földalatti fővezér es & hadparancsot felolvasás után ulég''eitette. Kijelentette, hogy llorthy még I9íí ■augusztusában megbízást adotl neki Ixtrmilt/cn akadá-ii/ozf .Uúna es> térc a kormányzói jogkör gj/akóriására. Kihallgatása noég folyik.
Az összeesküvők eddigi vallomásaiból megállapítható, hogy a »hetes bizottság« Donáth Györgyöt bízta meg az ugvnovezott fővezérség óbt-cehivásávaf. l>onáth vállalta * fővezérség politikai vezetését is. A fővezérség titkos ülésén határoztak a magasabb parancsnokok személyét illetóün iís ugy tervezték, hogy özek mogfeblő pillanatban pnecsswrüon átveszik 11 (lomokratikiw Ixmvédsóg vozötését. A földalatti kutop.ai Hy/or-vcwkedó* iHiranuHnokiii részem a végi honvédnél túlxjrnokftihól és iprüHtiHztjoi közül kerültök ki és voltak olyunok is közöttük, akik demokratikus Iwnvódsóg kötelékéből lotirültok tí-litrtárti. 1>» uzorojwt vállaltak olyanok is, akik mindmáig » demokratikus honvédség Uigjui voltak. Donáth mellett bzuntmiklóav Ibtván volt u luitoíuii vonal vozotóje én a parancnok tervozójo. IJtifut-tatták omburoiket a Függütlon Kisgazdapárt véderőbizottsagába w étf wikerült, a bizottságot a saját ubz-közükké formálni. Az öeszoasküvók két fontos dolgot tartottak szem előtt. Először sem nyilasokat, som svábokat nem vettek be a szervezkedésbe, íajmagyar alapon állottak, másodszorhogy minden pártban megindították az erjedési folyamatot és megkezdték a magyar közösségbe való beszervezést.
Az államvédelmi szervek nyomozói kiterjesztették a vizsgálatot gtz Ár- é& Anyagvédelmi Hivatal tisztviaöiőirc is. Azt kívánják megállapítani, hogy vájjon a földalatti szervezkedés be-íurakodott-e a tisztviselők körete ss mennyiben ártott a magyar gazdasági életnek az árak megállapításánál, az anyagok zárolásánál éB szétosztásánál.

Megsemmisítették
Vidovics mandátumát
A nemzetgyűlés tegnapi ülésén Szélig Imre előadó ismertette Vidovics bünlaistromát. Ebből kitűnik, hogy Vidovics, mint az Uj Máromaros c. lap szer-Jkesztöje, 1941-től 1943-ig cépel-lenes, háborúra uszitó, enifeere-ket üldöző cikkek egész sorát irta, Az összeférhetetlenségi ''bizottság javaslata ugy szól, hogy a bizonyítók alapján Vidovtcs képviselői mandátumát mondják ki megszűntnek. A bizottságban dr. Eszterhús György kisgazda és dr. Nagy Vince Sulyok-p<lrU képviselők kisebbségi véleményt jelentettek be, de visszavonták. Ezek után a nemzetgyűlés elfogadta a bizottság javaslatát Vidovics képviselői megbízatásét megszűntnek mondták ki.
1947. jamiár 25
Részvétlenség miatt nem tudott megindulni a gimnáziumi népfőiskola
Nagykanizsa város szabadművelődési tanácsa november második felében ülést tartott, melynek előadója Kollarit?. Ferenc, a Szabadművelődési Felügyelő^ sé.g megbizolt vezetője volt, aki bejelentette, hogy a MAO RT igazgatóságának támogatásával a vállalat dolgozói részére Munkás Népfőiskolát létesítenek. Ugyanakkor kijelentette, hogy a város dolgozói részére egy másik Munkás Népfőiskolát is akarnak létesíteni Nagykanizsán. A szabadművelődési tanács ezt a kijelentést örömrhel fogadta, mert nyilvánvalóvá lett, hogy ezáltal a város más dolgozói is hozzájuthatnak a magasabb műveltséghez. A városi szabadművelődési tanács ugy döntött akkor, hogv- a létesítendő Munkás Népfőiskolát a legteljesebb mértékben támogatni fogják és ugyanilyen Ígéretet tettek a páru>£: és egyesületek vezetői is. ^r
A Szabííclnmveiődési Felügyelőség dr. Lukács Józsefet, a kegyesrendi gimnáziura igazgatóját bi?.ta meg a szervezési^munká-latok elvégzésével és egyúttal a-Munkás Népfőiskola igazgatásával is, aki,a rábízott feladatok megold ásáh oz h a 1 adékt a!.) nu 1 hozzálátott.
Azóta azonban hosszú idő telt el. A MAO RT ál ta''''finanszírozol! Munkás Népfőiskola, mint arról már beszámoltunk, a hónap elején megindult és niigv látogatottságnak örvend. A mji-sik Munkás Népfőiskoláról azonban mélységesen hallgatnak és niindozideig nem tudni, hogy mcgindult-e vagy sem. Munkatársunk ezért felkereste dr. Lukács József gimnáziumi igazgatót és felvilágosítást kért tőle e.rre a; kérdésre vonatkozólag. Dr. Lukács igazgató a következő nyilatkozatot a< ita:
— Amikor decemberbein megkaptam a hivatalos irást, amelyben megbíztak a Munkás Népfőiskola igazgatásával, nagy kedvvel láttam neki a szervezés munkájának. Megbeszéléseket folytattam a vezetésem alatt álló iskola tanáraival, akik mind örömmel siettek segítségemre és hozzájárultak ahhoz, hogy a jelentkező dolgozókat a legjobb íudá<snk szerint oktassák. A hónap eleién megkeresést intéztem a demokratikus pártok nagykanizsai szervezetének vezetőihez, amelyben megkértem őket, hogy pártjuk körében szerezzenek híveket a Munkás Népfőiskolának. Személyesen kerestem fel Csep-regi. Zoltánt, a Szabad Szakszervezetek megyei titkárát, aki a legmesszebbmenő segítséget helyezte kilátásba és megígérte, hogy a szervezett munkásokat minél nagyobb számban küldi a Munkás Népfőiskolába.
— Sajnos, a legjobb szándékom mellett sem tudtára elérni, hogy ezt a Munkás Népfőiskolát megnyithassuk, mert nem volt elegendő jelentkező. Január első napjaira volt kitűzve ü jelentkezés határideje. Addig mindössze 12 dolgozó jelentkezett. Január 20-ára ujabb halárnapot tűztem ki, mert azt hittem, talán jobb lesz oz eredmény, Tévedtem. Nem jöttek ujabb jelentkezők, pedig a vasúton is közbenjártam, de ez sem veze-
tett eredményre, mert innen is csak egy-két dolgozó jött. Akik jelentkeztek, azok sem niututtak nagy kedvet, mert afelől érdeklődtök legelőször is, hogy a tanfolyam elvégzése képesítéssel jár-e. Mikor felvilágosítottam őket arró , hogy a Kpíikás Népfőiskola csak a tiszta műveltséget aejja, melyet legmegfelelőbben a munkahelyükön hasznosíthatnak, bizonyítványt pedig nem is kaphatnak, még jobban elkedvetlenedtek. Kétségek voltak az iskolai előképzettségek milyensége körűi is, holott én a pártokhoz intézett körlevelemben határozottan leszege^lem, hogy legszívesebben az elemi iskolai végzettségűeket látnánk a ''^Munkás Népfőiskolában.
— Amikor láttam, hogy eredményt elérni nem tudok, levelet intéztem a Szabadművelődési Felügyelőséghez, amelyben beszámoltam arról, hogy'' a Munkás Népfőiskola megnyitásához legalább szükséges harminc jelentkezőt nem sikerült összetoboroznom és egyúttal bejelenteti tem lemondásomat is. Ugyanakkor a Szabadművelődési Felügyelőség figyelmébe ajánlottam Vandra Jenő'' igazgató kollégámat, aki talán nagyobb sikerrel tudná megszervezni a Munkás Népfőiskolát.
- Hogy szándékunk a leg-
jobb igyekezet mellett is meghiúsult, azt annak tulajdonítom, hogy Nagykanizsán mér három dolgozók iskolája működik, valamennyi nagyon szép eredménnyel és sok hallgatóval. Valószínűnek tartom, hogy aki tovább akarja művelni magát, uz miár valamelyik tanfolyamon résztvesz. Nagykanizsa viszont nem bir el meg egy negyedik ilyen irányú iskoláL is. Remélem és hiszem azonban, hogy a legközelebbi próbálkozást már • si-^ ker koronázza — fejezte be nyilatkozatát dr. Lukacs József," a kegyesrendi gimnázium igazgátója.
A magunk részéről csak any--nyit akarunk hozzáfűzni dr. Lukács meglepő nyilatkozatához, hogy nagyon csodálatos az a részvétlenség, amely ezt a Munkás Népfőiskolát fogadta. Ez a részvétlenség pedig annál is érthetetlenebb, mert a város ideiglenes szabadművelődési tanácsának ülésén teljes támogatást szavazott meg a bizottság ennek az iskolának. Ezen az ülésen több felelős megnyilatkozás hangzott el, amelyek mind arról biztosították Kollarits Ferencet, hogy a létesítendő Munkás Népfőiskolát a tőlük telhelőéen támogatni fogják. De ez a támogatás, nem tudni miért, nem következelt be. Azonban mi is csatlakozunk dr. Lukács József reményéhez és bízunk abban, hogy a legközelebbi ilyen irányú törekvés sikerrel jár mijd.
Budapestről jelentik
Mit kóvetolhat a bérlő a házi-
úrtól 7
A hivatalos lap mai száma kormányrendeletet közöl a lakások és más helyiségek bérének szabályozásáról szóló korábbi rendelet módosítása tárgyában. Az ujabb rendelet szerint a bérlő a bérbeadótól csak o víz, csatorna, gáz- és villanyvezetékekben, továbbá a lakók közös használatára szolgáló mosókonyhában és árnyekszékben keletkezett hiányok, valamint az épület állagában keletkezett és életveszéllyel fenyegető hiány megszüntetését követelheti.
A hiányt meg kell szüntetni, ha azt a bérlő vagy az ő jogán ott tartózkodó személy nem szándékosan, vagy gondatlanságból okozta. A vízvezetéknek felesleges fogyasztásból származó hibáját a bérlő saját költségén köteles megfizetni.
i
Haldoklik a gengeztarkirály
A1 Capone-t, aki az 1930-as években Amerika gengszterkirálya rolt, szélütés érte .és orvosa szerint végéráit éli. Mint ismeretes, A1 Capone-t megfelelő bizonyítékok híján bűncselekményekért nem tehetett elítélni és csak a szesztilalom rendelkezéseinek több izbon történt megszegéséért kapott néhány évi fogházbüntetést. 1989-bon szabadult ki a fogházból és azófa visszavonultan él floridai birtokán.
Ködgránát okozta a csepeli robbanón*
A Weiss Manfréd gyárban törtéht második robbanás ügyében u rendőrség befelezte a vizsgálatot. MefláUapitotlák, hogy u 2, számú Martin villonykemen-cében a háborúból visszamaradt különféle,, vashulladékokat olvasztották össze. A roncsokat nagyon sok esetben mezőkről és utcákról gyűjtötték és már., a
múltban is előfordult, hogy -ezek közé kézigránát és ottfelejtett akna keveredett. A második robbanáskor (50 centiméter hosszn,-15-20 centiméter átmérőjű ködvető lövedék került a vasak közé.
A detonáció a kemencét teljesen szétrobbantotta és izzó alkatrészeket. téglákat röpitett a munkások közé. A helyiségben levő munkások közül Csatho István 42 éves olvasztó életveszélyesen megsérült. Súlyos sebesülést szenvedett Garzó András 22 éves. Kálmán Pál 20 éves munkás. A rendőrségi vizsgálat befejezése után hivatalosan is megállapították, hogy véletlen baleset okozta a szerencsétlenséget.
Volt datektivek áldetektiv-bandájat fogták el
Néhány napjai ezelőtt a főkapitányság "bizalmi csoportjához bejelentés érkezett egy Mátyás király-uti villából, hogy az. ott házkutatást tartó detektívek teherautón, minden indok nélkül, a lakás értékesebb bútorzatát és az ékszereket elvitték.
A bizalmi csoport szinte percek alatt megállapította, hogy a házkutatást egy_ áldetektivbanaa hajtotta végre. Rövid nyomozás után sikerült is kézrekeritoni a volt dotektivókból álló áldetektir társaságot, melynek tagjai: Bomorjai-Stux Ernő, Berki Miksa, Sólyom-Schützfold Tibor óe Ponczer Pál. nyolc oaotben adták ki magukat dotektivoknok és tartottak házkutatást. A házkutatásokat hamis mnanccsal hajtották vógro és a Lopásban található ékszerüket óh érté-awobb bútorokat »lefoglalták 6« sünjeiként« magukkal vitték.
A zsebtolvaj védőjét meglopták a tárgyaláson
Vcezodotmos zfiobtolvajazürotkozot tagjai: Rottmonn Józsot, llográny Ferenc, Kunsági Jánoe, Kovácsic« Lajos fölött ítélkezett a biintetótör-vónyszék. A banda tagjai azámefí
I9i7..ja*aár 25
Z A h A
/«»hmetíMsést. krrvottok o!. Nagyszúm-k-ui jelonU>k raog »érdoklódók« a Mr^nlóíorumbüu. A biróná«; Kog~ v.myt niáHfóktvi. Itottmanntaryévi, ii niúhik két vád lottat iuit-hatMuttpi tarlón re it-élto. Amikor m egyik Yóqó foll(«htw//«( jelünket bo vúdonoo ér-x iiDla''il«n, ogysüorre asolM&hoií kapott. Kiderült, hogy amig a swobtolvttj ór-(i«kől>vn védolxM/ióuívt tartott, azalatt Y.''tlaki kilopta awobéből * pénztárcát.
AzösozseokQvés szálai
a magyar politikai és guwlafwci elet mintion vonalára olvozetnoK. Nyilvánvaló, hogy az összeesküvők a magyar demokrácia ollon törtek és megkísérelték annak alapjait megdönteni. Kz a támadás, bár kétségtelenül már kezdeténél halálra volt ítélve, mégis igen jelentós károkat okozhatott volna a fejlődő magyar demokráciának. Ha jól megnézzük, észrevesszük, hpgy az összeesküvők * magyar szövetkezeti mozgalom el-ion is "akartak támadást intézni. Az ellen a szövetkezeti mozgalom ellen, amely a demokrácia fejlődésén ke-neszt''ül már a nép javát szolgálta. Nem vitás, hogy a magyar szövetkezeti mozgalomnak vannak nehézségei. Ezek-a nehézségek természetesen cpak a helyzetadta nehézségek, amelyeket a fejlődéssel köny-f> \ on kiküszöböllietünk, de az összeesküvők ez el Ion a fejlődés ellen törtek. Ki akarták venni a szövetkezés hatalmát és erejét a magyar iSUgozók kezéből. Jól tudták, hogy jelentenek a szövetkezetek.
A támadás vonalát is láttuk jól. A Iiangva szövetkezeten keresztül próbálták megtámadni a Fogyasztói Szövetkezetek Országos Köz-I>ontiát, azt a központot, amely munkáspárti \-ozot»''tsévol a lehető legjobban tudj» biztosítani a szö-vetW.otok békés fejlődését. Minden asz közzel mogpróbiUtálc u F8ZOK-úi kiütni n nyoregból, hogy újra vmazuállitsúk a reakciós voxotúHt.
A nmdórsé« ós a demokrácia éber ügyeimén nioghiuHult az őhhz:*w-kiivók kísérlete. A magyar Mövotko-zoti mozgalom éber órtállóin ugyanig v moghiusultak u szövetkezetük ellen irányított támadás tervei is.
Ss.
Az uzsorabiróság elutasította Kreft József szabadlábrahelyezési kérelmét

A rádió szombati mftaora
Budapest 1. 6.80 Falurádió. 1 Hitek. 7.20 Reggeli zene. 8 Előadás az UNKRA egy évéről. 8.15 Szórakoztató zene. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.80 A Házi-együt-tos játszik. 18.45 Szimfonikus jazz. 14 Hirek. 15 Magyar nóták. 16 Littasy György énekel, 17 Hirok. Vöröskereszt közlemények. 17.80 A .Munkás Kulturszövetség műsora. 18 A Rádiózenekar játszik. Kelet zenéje. 20 Hirek, sporthírek. 20.20 Kamarazene. 21.50 Hírek és krónika oroszul. 22 Hírek. 22.80 BBC ajándéklemezek. 28 Tánclemezek. 24 Hírek. 0.10 Hirek és krónika franciául és angolul.
Budapest II. 17 Tánczene. 18 Hírek. 19.05 Steinbeck: Egerek és •mberek. Közvetítés a Madách Színházból 20.10 Hanglemezek. 21.25 Vita az előadott színdarabról. 22.50 Strauss Richárd: Rózealovag. Keringő.
— inspekciói lyágyszertár ma:
.Őrangyal* gyógytzerUr. Deék-tér 10.
Minden este
a MUSKÁTLIBAN
■agawMB————aa—
Korálka Vilma
és
Bocskay Gitta
szórakozta Ja a közönséget
Tagnapi számunkban megírtuk, l»ogy az Klelmozétii Munkások Tor-moló, HcMorző ós ftrtékeaitó Szörot-koaoténok Magyar-utcai sütödéjében leleplezett nagyarányú lisatpanama ügyében olózotos lotartóttatásban lévő három malomtulajdonost az uzsorabiróság szabadlábra lwlyozto, mert'' indokoltnak látta arra'' való hivatkozásukat, hogy a közellátás érdeke iuogkivanja szabadlábon létüket. Megírtuk azt is, hogy őzen felbuzdulva Kreft József is benyújtott egy ilyenirányú kérelmet az uzso rab Írósághoz azzal az indokolás-
nál, hogy ol koll számolnia a tárosi közellátási hivatalnál a nála lévő 1 isztu tolványokkal.
Mint értesülünk, uz uzsorabirósó^ ár. Almáasy Gyula törvényszéki tar núcsolnök olnoklésórol tegnap túr-gyalta a Kroft által bonyujtott ké-tolmet és azt ol utasította arra való hivatkozással, hogy az elszámolást Kroft József elintézheti az olőzo-tos letartóztatásban is ós nem föltétlenül szükséges noki ezért szabadlábon lennie. Kroft József tehát továbbra is előzetes letartóztatásban marad.
I
>SGXJOOCGCGOOO&3000COOOOOOCK&OOOCCOOCCGOCCC£''C£C£CCIOOs&
Tiltakozás KI
f\ Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a Szabad Szakszervezetek nagykanizsai szervezetei vasárnap délelőtt fél 11 órakor együttes tiltakozó nagygyűlést rendeznek a Szociáldemokrata Pórt nagytermében, amelyen állást foglalnak a leleplezett horthysta összeesküvéssel szemben. A gyűlésen a Szociáldemokrata Párt részéről Dombéi János nemzetgyűlési képviselő és Szabó Berény párttitkár, a Magyar Kommunista Párt részéről Hegyi János párttitkár és a Nemzeti Parasztpárt részéről Kassai János szólalnak fel.

g;^sccoccc<xccoccccc<xc^
Még ebben a hónapban megkapjuk a közvetlen gyorsvonatpárt Budapestre
Csanidy György üzletigazgató nyilatkozott a Zalának
Mint ismeretes, a Zala ja-I nuár ötödiki és tizediki számában cikket közöli, amelyekben Nagykanizsa közönségének azl a jogos kérését terjesztette a MAV igazgatósága elé, hogy mini minden nagy városnak, uay Nagy* kanizsának is tegye lcYielővé a közvetlen gyorsvonat! kapcsolatot a fővárossal. AZala tdk-kében rámutatott, hogy ha egy kereskedő vagy iparos bevásárlásai eél iából Iiudapcstro akar utazni, akkor két éjszakát kénytelen méregdrága szállodában tölteni, mert a vonat késő este érkezik meg és kora reggel indul vissza. Bebizonyítottuk, hogy az iparcikkek drágaságának itt nálunk* ez is egy fontos tényezője, mert a kereskedő, a magas útiköltsége mellett kénytelen a Budapesten feleslegesen eltöltött idejének költségeit is az árakba belekalkulálni. De rámutattunk arra a visszás helyzetre is, hogy amig Nagykanizsáról Budapestre 4 óra alatt célhoz érünk, addig visszafelé ugyanezt az utat Kaposváron át, kerülővel csak 6 óra utazási idővel abszolválhatjuk. Cikkünkben kitértünk a nem éppen szociálisnak mondható tarifa-politikára is, mert mint ismeretes, a Nagykanizsa és Budapest között közlekedő gyors-motoroson III. oszt. jegyeket nem adnak ki.
Cikkeink nyomán megszólalt a nagykanizsai kereskedők képviselete, az Ipartestület vezetősége, a Szabad Szakszervezetek titkársága, követelve, hogy a MAV igazgatósága ne tekintse Nagykanizsát mostohagyermeknek, hanem mint azt e nagy-öullu kereskedelmi város megérdemli, állítson be olyan gyorsmotoros járatot, amely a kora reggeli órákban indul és este visszaérkezik Nagykunizsára,
Cikkünk nemcsak n város kö-zőrségénél, de illetékes ténye-zőknef is komoly hatást keltett, mert mint értesülünk, ugy a pécsi üzletigazgatóság, mint a MAV budapesti igazgatósága,
sőt a közlekedésügyi minisztérium is behatóan foglalkozott városunk jogos kérésével és oly tárgyalások vannak folyamatban, amelyek remélni engedik, hogy még e hó folyamán megindul a reggeli gyors Nagykanizsáról Budapestre.
Városunknak e rendkívül fontos ügyében lapunk munkatársa telefonbeszélgetést folytatott Csunády György pécsi üzletigazgatóval, aki köztudomásúan mindi« ós mindenben segítségére volt ennek a szegény és lerongyolódott városnak. Csanády György igazgató munkutársunk lelteit kérdésére a következőket mondta:
Figyelemmel olvastam a Zala cikkeit, amelyek jobb közlekedést kérnek a város számára. Kijelentem, hogy teljesen megértem és átérzem annak jogosságát, hogy az Önik nagyforgalmi városa olyan gyorsvonatjáratot kapjon, amely reggel elindul ét este visszatér a városba. Ez nemcsak a város kl-zönsógének, do a vasútnak is érdeke és éppen a közös érdekre való tekintettel obben a kérdésben haladéktalan tárgyalásokat kezdtem egyrészt igazgatóságommal, másrészt a közlekedésügyi minisztériummal is. Közölhetem, hegy a tárgyalások nem lesznek meddéek és biztosan remélem, hogy még e hónap folyamán Nagykanizsa város kérését teljesíthetjük és a kívánt gyorsvoiatjáratot megindíthatjuk. A Zala cikkének nyomán megvizsgáltam, hogy miért is kell visszafelé Kaposváron ál utazni a Nagykanizsára igyekvő utasoknak, holott két órával rövidebb idő alatt Siófokon át ha-zutórhetnek, Ezt az intézkedést a MAV igazgatósága azárt udta igy ki, hogy a hírlapok még a délelőtt folyamán eljussanak Somogyba ós Zalába. Megállapítottam azonban, hogy ezen a vonuton olyan Kevés újságot szálliLanuk, hogy ezért ezt a járatot fenntartani nem érdemes. Ilyen értelemben tettem jelentést felettes hatóságaimnak.
Nagykanizsa közönsége le-
gyen meggyőződve, hogy miseién jogos kivánságában^ennom támogatóra talál és mint eddig is, továbbra is szivemen viselem a város közlekedési ügyét — fejezte be nyilatkozatát Cstuiády György, a MAV pécsi ftzleliiffiz-gatója.
Dr. Keriay György és Ádám György a MKP értelmiségi gyűlésének szónokai
Mint a Zala azt megírta, a holnap este G órakor megtartandó MKP értelmiségi gyűlésnek szónokai dr. Kertay György éte Ádám György lesznek. Mincf a. két előadó a demokrácia leglényegesebb kérdéseivel foglalkozik. Ádám György az értelmiség, mig Kertay György a munkásság''" helyzetét a demokráciában ismertetik. Városszerte nagy érdeklődés várja az MKP holnapá értelmiségi gyűlését, amelyre mindenkit, pártállásra való tekintet nélkül, szeretettel vár a vezetőség.
A pénzromlás hátrányaival a munkás nem sújtható
mondotta ki a Kúria Ítéleténél. Az indokolás utal arra, hogy a munkabérkövetelésnek — a pénz rohamos elértéktelenedésével előállolt különleges helyzetben — elsősorban szociális szempontokból irányilott és a valorizációra vonatkozó általános szabályoktól független jogi ..eibirálás alá kell esnie, mert u munkás, nak s általában minden szolgálata viszonyban álló alkalmazottnak — bármely kategóriába tartozzék is feltétlenül igénye van úrra, hogy megkapja azt a munkabért, amelyei munkájával kiérdemelt. A munkabér legfőbb célja, hogy u munkásnak és hozzátartozóinak léti''uiinUirtásáf biztosilsa és abban az esetben, ha a megítélt munkabér ezt a célt nem tölti be, nem tekinthető a munka ellenerlékének. Tehát a munkaadó késedelmének vagy. akár a j>er technikai okokbóJ történt elhúzódásának a hátrányaival a munkás nem sújtható. Éppen ezért a pénz romlása folytán előállott értékváltozást a per bármely szakában a fél kérésére az Ítélethozatalnál figyelembe kell venni A felperes tgy joggal követelheti a felülvizsgálati eljárás során is a fellebbezési biróság által megítélt, de immár teljesen elértéktelenedett adópengőben megállapított munkabérek értékűié forintban való megítélését.

BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálösieMk . . Ft 1.80»-Szép sima hálószobák . „ 2<800<-Flnom kidolgozású hálók „ 8.800— Kombinált szobák . . „ 8.000—
Kaayhibitirok, székek, kárpltesbiterek
nagy ?ál«sztékbin
Kopstein Bútorüzlet
Nagykaoizsa, Ady Endre-ut 4.
78
•2 A & &
19*9. jasu-ár 25
Legújabb táviratok
Tildy Zoltán köztársasági elnök az egyik belga «lap munkatársának nyilatkozatot adott,: amelyben mégállapilotta, hogy Magyarországon még sok kislii-lü, Közönyös és bennünket mellőző ellensége él a demokráciának és hogy egy nap ulatt nem lehet a mérgezett lelkeket megtisztítani. Tudok megbocsátani, mondotta, de sohasem tűrném el a demokráciaellenes ipari kizsákmányolók és a régi igazságtalanságok visszatérését. Kijelen tetté, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság kezdettől fogva önkormányzatra biztatta a magyar népet és valótlan,, mintha, a Szovjetunió meg akarná; akadályozni Magyarország nyaigat felé való tájékozódását és''csak arról óhajt biztositékot, hogy Magyarország sohasem vesz részt egy oroszellenes meg-atozdülásban. Kifejezte végűi az tóész magyar nemzet tiltakozását a szlovákiai deportálások ellen. (
Hovrer elnök Truman elnök kéró-tér« a jövő héten Németországba utazik, hoj*y,a német élelmiszer helyzetet . tanuhnányozza.. Legfontosabb feladata, hogy miképpon lohot megvalósítani Németország élelmezési helyzetének megoldását, illetve az erre vonatkozó három éves tervet,-. Az Egyesült Államok olelmiszorrol támogatná Németországot. Howor Olaszországba is ellátogat.
*.
„Truman efnök a sajtó képviselői előtt kijelentette,, hogy Marshall ki11 ü.gynüni s z te rr el tegnap megtárgyalta a legfontosabb'' küJpoliUkai ^kérdéseke!, azonki-vül egész sor fontos problémát sikérült áttanulmányozni. Az uj külügyminiszter valamennyi tisztviselőjét meg akarja hagyni beosztásában. Marshall küliigy-aidniszler részt fog venni a moszkvai külügyminiszteri tár-palásokon is,
*
A varsói rádió jolontéso szerint » most megválasztott uj alkotmányosé nemzetgyűlés február 4-én tartja első ülését. Ekkor választják mag. ez uj köztársasági elnököt és a eojm elnökét. Magánvélemény ezerint a lengyel választások becsületesek voltak és megfeleltek a potsdami döntésnJBk. Az amerikai kül-űgyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Amerika mindaddig nem foglal állást a lengyel választások ''ügyében, mig nem kapja kézhez varsói nagykövetének jelentését.
KOKSz közleményei;
A textilszakosztály tagjai vasár-, nap délelőtt 10 óralcor értekezleteiig jelenjenek meg. A forgalmi adóhivataltól az öt havi forgalmuk igazolását szerezzék bo és hozzák magukfial, agyszintén a textilkönyveiket is''. (1946 év augusztus, szeptember, október, november, december havi forgalmat.)
A füszerszakosztály hétfőn, folyó '' ''27-én délután 6 órakor , fontos r en érteltezletet tart. Minden
i megjelenése fontos.

Aa 50.280/1947. sz. rendelőt a swanyitott répa eladási árát 2.40 fcrinthan állapította mag.
VÁROS* MOZI
Cáfit6r$8k.töl—vasárnapig
SZÉDÍTŐ TEMPÓJÚ UJ FILM
rejtélyes asszony
Több mint sűrített Izgalom I HÍRADÓ.
kftxnapokon 8,7, vasárnap J, S, ''Mtor

— Pesti Művészek a népkonyha mflsores estjén
Mint már megírtuk, február 2-án az ()]>oraház éB a Nemzeti Színház müvészoi szüretinek a népkonyha javára rondozoit oston a Városi1 Színházban. Fodor, Palánkai Klára, Móra Edit és Kiszoly Gyula jönnek lo, hogy folojthototlon ostet nyurfc-. sának a kamztUvi publikumnak. As'' ost külön élménye Malachovsky Éva két túncHzáma.^ A kolozsvári Malacliovsky fívu a háború kiszámíthatatlan utjai folytán kanizsai Sefct, a mionk. « éves kora óta (nagy mesterek irányítása alatt tanult balettet és ozt olyan • tökélyre vittej-hogy oz a vélemény alakult ki olso fellépése óta: Nagykanizsán ilyen még nem volt. Egy balettot, és ogy groteszk tjMjeot táncol. Sprcialitasa a niozdt^Rnüvészst és a klasszikus tánc, aáak láttuk, alig várjuk, hogy gyönyörködhessünk lagtokélotosebb művészetében, akik nem látták, mint nagy igéretet.várjakszánui it. Készlo-tes műsort lagközölebb közlünk. Helyárakr''öi 4 es 3 forintosak lesznek. Jegyek Szomolányinál, Kitter-nél, Fiae-hel könyvkereskedésben'' és a Népszavában Kaphatók.
— Téves hir a ksnyérfsjadagr-ól
A Zala tegnapi számában hir jelent mo", amelyben megírta, hogy. a közélelmezési'' minisztérium'' által'' kiadott rendelkezések, szerint-.a 20 dekára leszállított kenyér fejadagok csak február elsején lépnek életbe. Ez a hir országos viszonylatban meg. is telel a valóságnak. Azonban, mint értesítettek bennünket, a közélelmezési miniszter felhatalmazta a vármegyék közélelmezési korüiány-biztos-fó''.spánjait, hogy közigazgatási területeiken, amonnyibon orro szűkség mutatkoznék, már korábban is elrendeltetik a kanyérfojadagok löszállitását. Az alispán által január 9-én lapunkban közzétett hirdetmény, tudtul adta, hogy a napi ko-nyérfojadagot már. januárban ''20 do-kara szállították lo. Nagykanizsára az alispáni rendelőt a mérvadó, igy a pékaknok a kenyérjegyük oll*\nóbbn ''20 dokáiüál több kunyorct kiadni tilos.
— Irodalmi pályázat
A Magynr-Jugoszláv Társasúg Nagylcanizaán pályázatot hirdot log-foljqbb 5 porcos előadásra alkalmas költeményre ós kb. 15 porcos oló-udásra alkalmas elbeszélésre. Tárgy: a magyar-jugoszláv barátság gondolatköréből. Bonyujtás március l-ig, jeligésen,- külön zárt borítékban mellékelve a szerző nevét és lakcímét. Cimzondő: Magyar-Jugoszláv Társaság, Nagykanizsa. Bat-thyány-utca 21. Díjazás: I. díj 100 forint, II. dij 50 forint, külön versre és külön elbeszélésre. További előadásra alkalmasnak talált pályaműveket a Társaság külön-külön 25 forinttal díjazza. A díjazott müvek
felhasználási, fordítási joga a Társaságé.'' A bírálóbizottság nagykanizsai-szakemberekből 411.
— Tánctea
A Magyar Kommunista Párt-nagykanizsai szervezető folyó hó 26-an, vasárnap este 7 órakor szek-názában táncteát rendez." Hangulatos'' zerfc; iiüfCé, tea, virsli .tormával. A tagokat ezúton hívja'' mog a Ve-xeiteijf.
— Nagykanizsa farsangi szenzációja: a vasvázas bél
A1 MAORT dolgozók holnap, szombaton este 8 órai kozdottel rendezik mog a Szociáldemokrata Párt összes termőiben a szozon legnagyobb farsangi bálját: a vasvázas : Dált. Ezen az estén együtt1 táncolnak a fizikaiak a» értelmiségi dolgozókkal. Kitűnő büffó, romok italok és iazz-zenokár áll a mulatni kivánó közönség rendelkezésére.
— 20—30 százaiékes fuvardlj-ketfveineny nezögazriáságl ter-mékskr«
A földművelésügyi miniszter előterjesztésére a Gazdasági Főtan á<-,3 hozzájárult ahhoz, hogy a MÁV különböző mezőgazdasági termékek szállításáért fuvardíjkedvezményt lép tessen életbe. A fuvardijkedvezmé-. nyek vetőmagvak, uj mezőgazda-'' sági gépek és oszközök, tenyészállar-tok, hüvelyesek, gabona, olajosmagvak; olajpogácsa, órldmények, takarmánynövények préaalt és prése let len állapotban; takarmánynövények szárítva és szalmafélék, "burgonya friss állapotban, vöröshagyma, zöldség, főzelékfélék, gyümölcsfa-csemeték, természetes trágya, mészsalétrom, nitrogéntrágyák, fejeskáposzta, nyilvános jollogü és közhasznú kiállításokra rer.vlolt tárgyak és élő állatok szállítására vonatkozik átlagosan 20 —80 százalékig, do egyes cikkekre néhol magasabb fuvardíjkedvezményeket is biztosítanak.
WVWWWWW^wWS^WS-W^''W
Sportrovat
Az NTE uj vezetősége vasár nap délelőtt 11 órakor játékos értekezletet tart. Tekintettől a teljes átozor-vezésro, fölkérünk mindori szinoink-l»n komolyan szorepelní akaró játékosunkat, hogy jolnnjímok mog. Azok a játékosok, akik nom jolen-nek mog és kellőleg igazolni nom tudják távolmaradásukat, ugy tekintjük, mint aki nom óhajt sportolni színeinkben.
''Az NTE vigalmi bizottsága szombaton délután 6'' órakor értekezletet tart.
r. «
Eladó nagy fali Jungliaus óra, egy drb tiz kilóig meiő mérleg salyoktai, egy angol 8/öíetból készüli szürke öltihy magas termetre, egy fél háló ke«ényfa buter, e^y na^y olajfe tmény (blnbánó Magdolna) Sugár-ut 29., hátúi as udvarban, -14t
A nagykanizsai kegyes tanitórendl ház tagjai
mély fájdalommal tudatják, hogy szeretett rendtársuk
Rsgssovszky Gyula
kegyes tanitórendl Aldosöpap, gimnáziumi rendes tanAr
korának 62-lk1, szerzetesi életének 45-ik, áldozópapságónak és !'' tanári működésének 38-ik évében, f. évi január hó 24-én, reggel f 6 órakor, példás türelemmel Viselt hosszas betegség után, a nagy-bétegek szentségelvei megerősítve, az ürban csendesen elhunyt.
Boldogult rendtársunk lelkéért az engesztelő szentmlsedldo-zatot a piarista Ifjúsági kápolnában folyó hó 26-án, vasárnap d. e. l/jlT órakor mutatjuk be s a beszenteíés után ugyánonhan kísérjük a városi temetőben levő sírboltunkhoz. Nagykanizsa, 1947. jenuér 24.
As ír6k világosság fényeskedjék nekll
A horthysta összeeskövós hirei
Szegény „Laji"
A horthysta összeesküvés folszi-inoh''isának" kétséirtelen logrmgyobfc erodménve a földalatti i''ővozernok^ Dúlnoki'' Vor«ss Iiajoanak olfoga-tása. Rrdokűs, hogy a bravuios nyo-¡nozá^t és a főwwér elfogását''Unto« Zoltán szi''uados eszközölte, aki nom-r''5R'' fontos ügyl»n Nagykanizsán it-járt és akit itt sokan ismurnek. A sajtó ogyik munkatársa fölsőbb lm-téságok ongodZilyévol boszélgotéat folytetott lianlws százndosi''al, aki a következőket mondotta:
— A csoportomba lioosztoU tizennégy bajtárs emberfölötti muntót véyzott. A legkisebb nyomnak is utana vetettük magunkat és vóloti»-nül pont neltom sikerült célt ámi,
— Milyen érzés volt olsónok tnc^-látni a n''iogszökött »fővezért«?
— Alig tudtam eltitkolni örömömet, hogy irokrünk sikorült eh"ogni a fóbűnöst. Annak a katonapolitikai osztálynak sikere 00, amely felfedezte a szerteágazó földalatti ösz-szeesküvés első szálait. JJfí a legnagyobb öröm csak pár órával később íaebent ért...
— Mi volt ez?
Tagadólag,- rázza a leijét, iwru .mondja meg. Elbucsuzunk.
A folyosón aztán egyik _ bajtársa elárulja "a nagy öröm okát:" llajk László belügyminiszter, a nyomozás legfőbb irányitója a délután folyamán elismerését fejezte ki a katonapolitikai osztály nagyszerű eredménye felett és külön gratulált Lantos századosnak.
Mint kiderült. Dálnoki Veres«, földalatti fővezért liódy Piroska-, Budapest volt alpolgármesterének loánva, a Vigadó romépüloténok ogvik luxusmótlra borondozott lakásában rejtegette. Bódy Piroska kihallgatása során elmondotta, hojry két évtizede ismeri a földalatti fővezért, majd igy folytatta:
— Szegény Laji, l>orzaszW>, amit yoIo csináliaík:.
A rejtegető Bódy I''irosktH lotar-tóztattuK, mig livérót, dr. Bódy Györgvöt, aki szintóu tudott a''roj-tegotésről, a rendói-sóg'' dotektivjei keresik.
Hlrdetmónyek
Felhívom a teliéntaitó r adákat, hofjy a kötelezi telbcszolgÉiU''.amak pontown tegyenek eleget, mert a renüslet meBSteaa tllen Bilgoruan fogek eljarnL 9»
mmmmmmmm
Közlöm, hegy a mehéazek 1947. év tavaskán méheteté c«&or vásárlására joge-suó «talványt kaphatnak. Az utalvány w-adusa iránti kérelmét folyó évi jtnaár 31-ig bczárólug a Közellátási Hivatal 1. sz. ssobaban kell elóterjeszteni. 141
Mezőgazdasági Szövelkez*ü K»xpoat Kireadeltségénél (Pö ut 8. sz.) a gaida-Miönség részére pamutáru érkezett, «elf !. hé 27 lg a kizdoü staiványok eüenébea m«gvásarolhaló. 14E
Pelpérmester.
APRÓHIRBETÉ8EI;
-Hehner'' hangvarseny ta»géJiar«ieidk«
eladó. - Brónyaí DIvalMz, Ady Enére-
ut 1. __
Knkericaszárat takarmánynak vageaté-telbea asáUltok. Többes össxeállSataik egy-egy vagenhoz. Ráttky jáaos, Fekérvár-
csurgo. '' __
KUkkaer-DIesel gépkocsi vexetésék«» teljesen ianas gépkeMlvmetil kerert»» azonnali kekpésre. Bázakerettyei Mankás Szövetkezet. 144
agy foxterriert lacAzakeret^
Született Vácott 1885. évi november hó 18.én. Tanított Rónahegyen, Kecskeméten, Vbcott, Szegeden, Veszprémben és Nagykanizsán. A f tanévben betegszabadságon.
Fiatal vailáaivlaslát v . megvételre kon Nagy B41a Lehfct betanított
ZALA demokratikus politikai napilap
'' Szeriteaitl: lencse
Kiadja a Nemzeti Matti««, Ninfkífflrt» SurkeaztáteH es kiaíawsrt Wei wnuzs Jafl* Myomatolt« »Köwjozdwógl R. T. Naflv Kar.ü»«* ayomiWjálsen Negyk^nlW"-Wvtmdáért fe»ft> SUíav Wíro''v.
jy
fiHe évfolyam. 21 szám.
A tegnapi minisztertanács a pénzügyminiszter javaslatára eifogadta a közszolgálati alkalmazottak illetmény- és nyugdíjellátásának arányosítását A rendelkezést a postásokra Is kiterjesztik. Ezenkívül bizonyos fizetésemelést alkalmaz az alsó fizetési kategóriákban. A rendelet február l-én lép hatályba.

Mit hozhat a holnap a ^belpolitikában ?
Itégi
szólástnondús uz, hogy amíg a fegyverek beszélne k, a múzsák huHuaínak. A magyar belpolitikai cicire ezt a mondást talán igy fogalmaznunk meg: Amig a rendőrség katonapolitikai és államrendé.szeli osztálya u horthysta összeesküvés teljes feltárásán dolgozik, addig látszatra csend van a politika berkeiben. De éppen ugy, mint a fegyverek ropogása közben sem s/.üjűk meg a művész művész lenni, hanem az íróasztala fiókjának dolgozik, éppen ugy a belpolitikai életben is zajük és morajlik minden, csupán lármáját nem halljuk.
Kétségtelen. hogy a nagy vihar, amely a horthysta összeesküvéssel kapcsolatosan belpolitikai életünkön átszáguldott és amely több hatalmas fát döntött ki a Kisgazdapárt jobb-szárnyának erdejéből, még_nem csendesült el.» Az összeesküvés ¿Ital okozott tájfun még korántsem ért véget, felkavarta és felszínre hozta a föld alatt összegyűlt szennyet, aminek bomlasztó és rothasztó tömegét csak akkor ismerjük metf igazán, hu *z orkán elmultával akták formájában a népügyészség asztalán lerakódnak.
Ha visszaemlékezünk a karácsony hetének belpolitikai b£-két ígérő hangulatára, vagy a két izben is megtartott mezőhe-gyesi vadászaton résztvevő politikusok reménvl ébresztő nyilatkozataira, akkor még keli állapitanunk, hogy sem az egyik, sem a másik nem hozott enyhülési a már-már elviselhetetlenné váló belpolitikai válságban. Sem a szeretet ünnepe, sem a vadásztársaságnak teritett fehér asztal nem hozott közeledést a pártok között, sőt ellenkezőleg, még jobban eltávolította őket egymástól. "A rendőrség katonapolitikai osztályának kellett közbelépni, hogy azt a duvadat, amely kíméletlenül falta fel a becsületesen gondolkodó demokratikus kisgazda politikusok jó-szándékát, a legnehezebb terepen elejtse és teritékre hozza. Ezzel a felbecsülhetetlen értékű és a magyar jövőre beláthatatlan kihatással levő vadászzsák-•nány .egy csapásra megszünteti azokat a károkat amit ez a telhetetlen és rosszandéku vadállat a magyarok vetésében a felszabadulás óta okozott.
Ezek után a magvai* közvélemény felteszi a kérdést, hogy a folyamatban levő nagy dráma befejezése után mit hozhat a holnap á belpolitikában ?
A vihar etárulik, megtisztul a légkör és ebben a tisztult ózon-dus politikai levegőben igenis lehetséges egy olyan becsületes megegyezés a pártok között, amely, lehetővé teszi, hogy most fciár minden akadálytól mentesen, egyedül a magyar fnép érdekeit nézve, olyan munka kez-
dődjék, amely messze felülmúlja a nehéz és gátakkal teli mult jelentékeny eredményeit is. Ne felejtsük cl, Hogy a politikai válságok a legkedvezőbb terepet nyújtják azoknak, akik nem a nép érdekei mellel!, hanem azok ellen cselekszenek. A bizonytalanság és uz ezzel járó zavarosban való halászás a legjobb talaja a politikai kalandoroknak. Éppen ezéri a legsürgősebben meg kell szűntetni a válságot, mert ezzel megszüntetjük a politikai bizonytalanságot is. Nem vitás, hogy az adott helyzetben erre minden remény megvan, mert ha eddig nem is, de a most lezajló események után mi.nden becsületes kisgazdának látnia kell azt a mérsékletet és bölcs -magatartást, amit ebben az életüket és az egész
nemzet jövőjét veszélyeztető helyzetben a munkáspártok me^-nuuattak,
A válságból vuló kibontakozás .eseményei, reméljük, most már gyors egymásutánban, kövelik egymást, Az első lépés, u Kisgazdapárt megtisztítása, teljes1 eréllyel folyik, a legveszedelmesebb elemeket a rendőrség már klemelle a áriból, de ez még korántsem elég, mert olyan értesüléseink vannak, hogy további 20 képviselő kicserélése vagy kizár rása a közeli napokban megtörténik.
A válságra legjellemzőbb az a politikai tehetetlenség volt, amely lehetővé tette, hogy a bukott kultuszminiszter, Ivereszt-ury Dezső még mindig ott ülhet a demokrácia C;gyik legfontosabb vártáján és intézheti az ifjúság nevelésének ügyét. Ez a súlyos kormányzati probléma is rövi-
.......
desen megoldódik, mert ha a Parasztpárt néni tud megfelelő politikust a kultusztárca éléjy álUluni. ugy kompromisszumos megoldással, tárcacserével t''og-''dk ezt a sürgető kérdést végi-« ető ulá hozni. Nem .lehetetlen, s erről komolyan ''beszélnek, hogv a kultuszminisztérium élére Kéthly Anna kerül.
Belpolitikai életünkre rend-kivűl zavarosan hatolt a Szociáldemokrata Párt úgynevezett Peyer-szárnyának porondra lépése, ami azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a demokrácia e legrégibb és legszilárdabb oszlopa meggyengül. Az összeesküvés leleplezése ebben a kérdésben is lisztitóan hatolt és bizonyos, ho©- u Szociáldemokrata Párt 31-én kezdődő kongresz-szusa maradéktalanul megoldja, és felszámolja a pártban mutatkozó széthúzásokat.
.. . i I . )
Németországot decentralizálni keit
A külögymlnleztarhalyatteafik tegnap esti ülésén s délsfríkai kiküldött ismertette s német békeszerző-déasel ksfeaaiatban a Déiafrikeí Unió álláspontját. Délatriks annál tárgyilagosabban szóihat hozzá a német béfceazerzödéshez, mini hogy semmifél© lényeges igényt nem támaszt Németországgal szentben.. A német nép jövőjére vonatkozóan kermánya egyeiért Bevln azon kijelentésével, amelyben megéilepuotie, hogy ^♦m^orszig. «Témara oiyan. pollti»al.. alapfeltételekről kall gondoskodni, amelyek lelketlenné teszik a demökráoliellenee uralom ujJáeJedéaét. Ajánlotta, hogy ■ szövetségesek fcűtrfjék legkiválóbb áHemférflelkat Németországba tanulmányútra Németország államéit decentralizálni kell, amelyek'' egy központi államszövetség! kormány vezetés© alatt állnának. A délafrikai kiküldött hangoztatta, hogy Lengyelország uj határaf osak az Oderáig terjednének ki és Lengyelország azámára oaupán klaebb határ kiigazítás okra vonatkozó kérelem ellameréaét javasolta.
MarahP.II tábornok mároiusban személyesen utazik Moszkvába, hogy réaztvegyen a külügyminiszteri értekezleten.
Qaapterrl miniszterelnök az olasz politikai válaág megoldása érdekében tovább folytatja tárgyalásalt Tagllestlvai. Saragat kijelentette, nem óhajt résztvenni a kormányban.
Qruber osztrák külügyminiszter tegnap a b?lt külügyminisztérium maoaarangu tlaztviselölvel tárgyalt az oaztrak kérdésről. Vaiótzlntt, hogy tárgyalásait folytatni fogja a Jövö héten la. Flagl osztrák kanoellár éa Sohttrf helyettes kanoellár a jövő Héten Londonba érkeznek. Előreláthatólag Bevln külügyminiszter fogadja a három osztrák állemférfiut.
A horthysta összesküvés legújabb hírei
Üálnoki Véress'''' Lajos vallomásából kiderült, hogy a köztársaság megdöntésére irányuló tervekbon nagy'' szerepet szántak a demokra-tikiís honvédségben elhelyezett emberiknek, akik a hatalom meglepetésszerű átvétele csatén a katonai alakulatok élére álltak vólna.^ Dái-noki vallomásában szerepel két tábornok neve is, akik még mindig honvédkerületi parancsnoki -állást töltenek be. Ez a két tábornok. Virág László 1 vézérórnagv a dunántuli és Orloy Zoltán a ''.Tisza-Duna. közi honvéd körüle«-■''•''parancsnokai. Mind a kettőt letartóztatták. A 13-listá-zások soráii nagv- szerepet vitt Al-másy Pál altábornagyot, a honvédelmi minisztérium anyagi csoportjának volt vezetőjét, akit. Dáfnoki vallomása során emiitett, szintén őrizetbe vették. Almásynak.a. B-lis-tázások idején az volt a terve, hogy öttagú bizottságot álakit & honvédségen belül m előléptetések felülvizsgálására. Tervoit a Kisgazdapárt védoróbizotteágun korfcsztül akarta elérni. Ebben az öttagú bizottságból híirom tisztet, akik a Alagyar Közösség lakjai voltak és eddig aktiv szolgálatot teljesítettek, most őrizeti» votték. Az államvédelmi osztály nyomozói Oláh Károly fSndnét is letartóztatták, aki
a Parasztszövetség szövetkeze t-i osztályának vezetője volt és akinek jelentós szerepe volt nz összesküvés -; i»n. *
Mit követel Ausztria Németországtól
Bécs, január 25 Az osztrák. lapok részletes jelen-. téseket. közölnek a londoni osztrák államszerzódési tárgyalásokról, de nem fűznek hozzá semmiféle mu-rázatot. A Weltpresse azt irja, hogy . az osztrák küldöttség .egyik tagja kijelentette, hogy Ausztria nem kíván kártérítést Néínetotózágtól, csupán azt kívánja, hogy az osztrák Nemzeti Banktól elrabolt valu^kat és aranyértébet, valamint az osztrák vasút- gördülő anyagait és az osztrák műkincseket adják vissza.
Élelmezési vllágtanáos létesül
• • '' ''A
Netvyorkt január 25 -.. Az Egyesült Nemzetek élelmezésügyi és mezőgazdasági bizottsága''1 egy élelmezési világtanács felálütá-, ''sát javasólja, amelynek'' feladata ■ iLenne a fontos élelmezési cikkek összevásárlása azokban az országokban, ahol abból felesleg van,és nz igy összogyüjtött folpslogot szétosztaná a rászoruló kifrtonnolő orszá-ítok között. ''
Legújabb táviratok
A párizsi rádiónak azzal « közlésével kapcsolatban, hogy Sztali* visszautasította Montgo''merynek « szovjet-angol tisztcsei-e ügyé''ben tett javaslatát, ^ Tass iroda beavatott, forrásból a következőket közli: -Montgomery tábornok felvetette, az angol-szovjet tisztek cseréjéinek ügyét, amelyí-o Sztálin azt felelte, hógy ilyen tisztesére kívánatos volna, de a pillanat nem alkalmas annak megvalósítására. Bár csupán arról volna szó; hogy a tisztcsere utján standardizálják." á. katonai, kiképzést és fegyverkezést a békeidőknek megfelelően, mégis a »külföldön -háborús készülődéssal vádolnák meg Angliát és Oroszoi-szágot. A nagy-hatolmaknak sikerült mt^győzni"a, -a közvéleményt arról, • hogy nincs ok háborús félelemre, j«y nőm kellene elrontani az igy tamadt békés hangulatot. -
.. . *
Lehár Ferenc kijelentette, hogy nem tér vissza többé. Ausztriába, hanem továbbra is. Svájcban kiván lakni. ^ 1
követ az angolra és . Öudánwi
A,kairói brit-ni; egyptomi . szór vonatkozó megbeszélésre tegnap átnyújtotta a brit kormt''iny hivatalos .jegyzékét. Az egyptomi vákiszt még ma átnyújtják a brit nagykövetnek, ''
ZALA
1ÉM7. január 26
Sztálin és Bevin nyilatkozatban tisztázták
a „Pravda" okozta bonyodalmat
Az emberiség békéié szempontjából nagy jelentősége van a nyilatkozatnak
A Pravdában megjelent Bevin angol külügyminiszter beszédét félremagyarázó cikk miatt Sztálin go-. neralisszinmsz és Bevin nyilatkozatot adtak ki, amelynek tartlamát ma reggel hozták nyilvánosságra. Bovítk nyilatkozata a* következőket mondtáv''
A Pravda az angol-orosz szövetségi szerződést a háború után elévültnek tartja és annak holyét az K^vosült Nemzetek szorvozetévol véli helyettesíteni. K/A a felfogást rendkívül fólrevozotő módon sze-mélyomnok tulajdonította Pravda •''•s ídézta a közelmúltban elmondott rádióbeszédem, egy mondatát, moly nzerint Anglia nem óhajtja lekötni magát »önkinek és csupán uz Egye-fciült Nemzetek alapokmányára támaszkodik n nemzetközi politikában. Iievin rendkivüli meglepetésének adott kifejezést a Pravda cikke miatt, niajd kijelentette, Montgomery tábornoktól ugy értesült, hogy az angol-orosz szövetségi egyezménnyé] kapcsolatban Sztálin nem ezt n véleményt vallja és neki sem ez a véleménye. Tekintve, hogy a Pravda nom "fogadta ol -az «angol kormány válaszát, nincs más mód, minthogy ezt a nyilatkozatot közzé tegye és ismét hangsúlyozta az angol'' kormány őszinte" óhaját az Oroszországgal való teljes egyet-értésre.
Az angol-orosz szerződési «.•»/-csak li''ogy nem tekintem''. cl- '' éviütn.k, hanem tvbbizberi siir-geftem^annak mcghosvzabhiiá-sát.
Sztálin generalisszimusz táviratban válaszolt Bevinnok. Kijelentette, hogy ót magát is nemiképpen megzavarta Bevin azon kijelentése, hogy Angliának nincsen szándékában lekötni magát, kivéve az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Folfo''gásom szerint ozt a nyilatkozatot - mondotta Sztálin —, ha nom is megfelelő magyarázattal, do az angol-szovjet barátság ellenségei könnyön felhasználhatják zavart keltés re. Bár-• milyen fenntartások is vannak az egyezményben és bármonnvire is osókkontik az egyezmény tökéletességét, az angol-orosz szövetségi szerződés fennáll ós kötelezettségeket ró országunkra, oz máskép nem lehet.
Ezek a körülmények lebeglek szemem előtt, amikor a Szovjetunió a német támadás elleni kölcsönös segélynyújtási egyezményt annak idején megkötötte és országaink kötelezettséget ■ vállaltak, amelyek teljesen függetlenek az Egyesült Nemzetek alapokmányában megjelöli kötelezettségektől. Az ön és az angol kormány nyilatkozata teljes magyarázatul szolgál és niost már teljesen tisztán látható. , hogy On és én teljesen egv véleményen vagyunk az angol-szovjet egyezmény kérdésében.
A továbbiakban ügy. véli, hogy ami az egyezmény kiterjesztését "illeti, uj változtatásokat keE eszközölni rajta és meg kell szabadítani azoktól a részektől, amelyek az egyez-■•ményt gyengítik.
Bevin" és : Sztálin engedélyt. adtak,, hogy az-''ttgvhen kölcsönös: magyarázatukat nyilvánosságra hozzák. Bevin a távirat megérkezése után ugyancsak táviratilag utasította Pe-tfíísont, a moszkvai bpit nagykövetet, hogy köszönje mog - Szaluinak. ez ügyben rendkívül nyílt, és értékesJ segítségét. '' Az angol'' rádió '' ''diplo- J máeiai munkatársa ugy értésül, nogy Sztálin nyilatkozata az angol-orosz. egyezményről? és» annak, kiterjesztéséről nagy megelégedést váltott ki Londonban és ugy vélik, hofey Bevinnok és Sztalinnak módjában, lesz tovább vinni az-ügyöket a márciusi moszkvai, találkozó .idején...
Megnyílt Nagykanizsán, a földmüvesszevetkezeti
vezetők tanfolyama $
Dr. Fokete Béla központi Igazgató előadása
gozza fel lésztaárunak, sokkal nagyobb a haszna*,-mintha búza alakjában adja el. Ugyanez a helvzet az állatállománynál is. Az élősulvban eladott sertés például sokkal kevesebb hasznot hajt, mintha feldolgozott alakban adják lovább. A szövetkezet irányithatja a termények eladását is. Ezáltal elejét lehe* venni, hpgy. egyes árucikkekel egy időben dobjanak piacra, ami által hirtelen áresés álljon be és a kereskedők úgyszólván ingyen vegyék meg a gazdáktól a portékájukat.
— Ma még három szövetkezeti központ van az országban. Rövidesen. rendeletileg egyesitik ezt a három központot n FOK kebelében. Célunk n Szövetkezetek vezetői mellé megfelelő szakembereket állítani, védelmükre kiváló jogászokat biztosítani és az uj vezetőket a mintaszövetkeze-tekbe elvinni — fejezte be előadását dr. Fekete Béla.
Az előadás után a lanfolyatft hallgatói kérdéseket intéztek az előadó vendégekhez, amelyekben a saját szövetkezeteik ügyesbajos kérdéseit tárták elébe. A kérdésekre dr. Fekete Béla kiél égitő válaszokat'' adott.
Ezzel az előadással megnyílt a földmíivesszövetkezeti vezetők tanfolyama, amelynek elvégzése után Tisztségüket minden vonatkozásban a legjobb tudásuk szerint, a szövetkezet érdekeit szem előtt tartva, látják el.
Amikor megjeleni a földbir-lokreformról szóló törvény, félő volt, hogy a földek vólt tulajdonosai mindent elkövetnek, hogy a tőlük elveti földet vasszasze- , rezzék. Ezért rendelet jelent > meg, amely ajánlatosnak Lar tolta, hogy az újonnan földhözjut-tatotl gazdák toldmüvesszövet- , kezeteket alakitsanak, hogy ezáltal védjék meg érdekeiket és Iegyék jobbá a termelésüket. Később ez a rendelet törvényerőre emelkedett és ma már mindenütt megalakultak a földmüyes-szövelkezelek. Aj^uj szövetkezetek vezetői azeuffan általában az •uj gazdák ktfréből kerültek ki, akik ebben a tevékenységükben nem elég jártasak. Egy uj rendelet mosl arról intézkedik, hogy a szövetkezetek vezetői Vészére ingyenes tanfolyamokai rendezzenek, ahol a kellő képzettséget elsajátíthatják. •
Ez a tanfolyam Nagykanizsán csütörtökön nyilt meg, amelyre a környékbeli, falvak földműves-szövetkezeteinek vezetői Nagykanizsára jöttek, hogy az itt el-sajálitottakat otthoni szövetkezeteikben kamatoztassák. A tanfolyam megnyitására Nagykanizsára érkezett dr. Fekete Béla, a Földmüvcsszövelkezetek* Országos Központjának igazgatója,, aki egyúttal a tanfolyam első, igen ériékes előadását is megtartotta. Dr. Fekete Béla a FOK megbízásából hosszabb időn át tanulmányozta az egyes európai államok szövetkezeti rendszerét és a külföldön szerzett tapasztalatokról számolt be a tegnap esti előadásában is. Ezenkívül ismertette a földmüvesszövetkezetek célkitűzéseit is és a vezetők működésének irányelveit. Dr. Fekete Béla előadásában főbb vonalakban a következőket mondotta :
A földmüvesszövetkezetek megalakításáról szóló rendelet, majd később törvény meghozására az indította a kormányt, mert a szétosztott nagybirtokok után visszamaradták olyan értékek, amelyeket nem leheteti felosztani és az''u j gazdák sem tudták volna egyénenkent megfelelően értékesíteni. A reakció ezt a törvényt ugy szeretné beállítani, hogy az állam ezt mintegy rákényszeríti a népre. Ez azonban nem áll, mert a szövetkeze-tckj,me»alakitasa elsősorban a gazdák érdeke.
— Európa más államaiban a szövetkezeti rendszert már évtizedékkel ezelőtt meghonosították és el lehet''mólida ni, hogy á legjobb fcre<íménnycl. A ''szö-velkezetek_által megvalósult jólét hosszú "evek gyümölcse ezekben az országokban. Mi az-on-ben nem várhatunk. A háború pusztításának nyomait el kell tűntetni és ezt legelsősorban á szövetkezetek révén -érhetjük^?'' A mennyiségi termelésről át kell térni a minőségi termelésre. Apróállatokat és aprómagvakat keli tenyészteni, illetve-termelni, mert •ezek örvendenek a külföldön<a -legnagyobb-keresletnek.
— Sajnos, -a szövetkezeteknek .a.hivatalos szakértőkörökben is sok'' az.ellensége. Ezek arra hivatkoznak, hogy a szövetkezeti vezetőknek nincs még a kellő szakértelmük. Erre- az a - vála-sztiiik.'' hogy a jelenlegi'' tanfo-
lyam is ezt a célt szolgálja. És ezenkívül természetesen még nagyon sok kifogásuk van a szövetkezetek ellen. Sok ellensége van a szövetkezeteknek még a különféle hatóságoknál is. Az Elhagyóit Javak Kormánybiztos-sága például legtöbbször nem a szövetkezetek, de a volt nagybirtokosok érdékeit védi meg. Számtalan eset fordult elő más hatóságoknál^is, A szövetkezeteknek azonban öntudatosaknak kell lenniök és legelsősorban minden pártpolitikán t''elüláHó működést kell kirejtenie.
— A szövetkezetek ellenségei azt próbálják elhitetni, hogy • a kormány ezáltal kolhozrendszert akar Magyarországon meghonosítani. Ez nem i