Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
150.1 MB
2023-11-16 15:51:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
11
36
Rövid leírás | Teljes leírás (1.15 MB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1947. február - 026-049. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

laoykanliii, t947. februér 1, uombat
Ara 40 fillér.
Budaptttl tudósítónk közli, hegy a köztársasági alnök Humbolka Mihály namsatgyQléal képvlsslót Igazságügymlnlsztsrl politikai «1» lamtltkárrá nevazta kl.

"W WW
m
Aare perennius..
i
s*n magyar köztársaéve njra szabad a ma-föld és szabad a magyar
Aere perennius... ércnél imi-''radandóbb belükkel, tenger vél* hullása, .tenger könny omlása, szenvedések liekatombája árán szerződött a törvény, amely ma cgy esztendeje meghatározta, paragrafusok szavával is megszabta, minden elkövetkező időkre életbe léptette végleges magyar államformának a köztársaságot. Megszűnt ezzel nemcsak három év,tizedes, királynéi-kíUi operett-királyság, a gyökér-Mén, amorf tengernagy-kormányzóság, amihez kótyagos álmok szőtték csak a délibáb-ten-gur nosztalgiáját, hanem megszűnt vele az udvari kegyek és íeudális öncélúság korlátlan hatatom is és megszűnt a magyarság örökös hinta-palinta helyzeti a történelmi fejlődés parancsa szerint alukuló európai né|>-együttosben. Magyarország emberöltökön át tántorgó lé|>ésclikéi kereste helyét a/, evolúció inegi''ellebbezhetoUcn logikájával kicövekelt közösségi sorsai a ku-'' lás utjai mentén. ''Egy esztendővel ezelőtt végre megtalálta önmagát ez a sokai nvuzöttf sokat alázott nép és kimondta a supprema lex elhatározó szavát: kikiáltotta a magyar köztársasági. Rálépett arra az útra, amely egyedül vezet a legfőbb törvény: a nép jóléte felé. Ezen az utón-'' nem lehet tovább bukdácsolni, nem lehet nyomorúságba gör-nvesztclt milliók hátán üíni a szüntelen tort kiváltságosaknak, tömegek vérén, verítékén hízott kalózoknak és senkinek, aki nemi szerez munkával jogot a közjóban való részesedéshez. Egy esztendővel ezelőtt íelt igazán hazája a magyarnak Magyarország'' földje. Akkor lett ura a • Duha-Tisza népe a saját sorsá- j nak. Akkor lépett rá bátran és | elhatározóan arra az útra, nme- i íven nincs megállás, nincs télo- j v''ázás, mert ezen az utón csak előremenni lehet, vagy belezuhanni a semmibe. A fiatal magyar demokrácia az előrenézők fanatikus hitével megy előre a magaválasztotta uton és az első esztendő határkövénél pillanatnyi emlékezés pihenőjére megállva, nem öntömjénező megelégedéssel áll meg, hanem erőt gyűjteni a józan önbirálátból. A fél világot romi) ad ön tő fasizmus ámokfutása után nem szégyel-jűk, hogy nem a magunk erejéből, hanem fel szabaditóink, a diadalmas szovjet-hősök véráldozatából született meg a magyar demokrácia, az alap, amire minden dolgozó magyar hai''áját végre felépfihetjükTTudjuk, többet tehettünk volna azért, hogy a felszabadítás müve 1 kevesebb vérbe, romba kerüljön , és tudjuk, hogy a népek Ítélőszéke előtt ezért a felelősséget visel-
igen nehéz akadályokon ál is, ma ugy Írnak, ugy szólnak rólunk határainkon lül, mint a d él keleti nép-konclomeralum legépjtőerejübb népéről, mint a'' rorneltakarításban és újraépítésben legráradhatallanabbakról. Csak mi szeretjük, itthon, lekicsinyelni eredményeinket. Pedig akinek > nem történt semmi«, ám csak nézzen vissza ezen az évfordulón a két év előtti február elsejére. Ha vissza kivánja azt, akkor igaza van : nem történt.semmi. I>e ha megborzong a kél év előttiekre emlékezve, akkor legyen hálás a demokráciának, amely alig kél év alatt élptel; szabadságot, biztonságot, vérkeringést teremtett ezen a romföldön, fis ha csak egy évre gondol is vissza, akinek semmi sem elég, vájjon vállalná-e, hogy
nűnk kell. A fiatal demokráciának kell megbűnhődnie a multat, hogy tiszta lapot kapjon a magyar nép a jövendőre. Vállaltuk es viseljük, meri hiszünk a demokrácia átalakító erejében, abban a demokráciában, amely nem egyhelyben topogást, nem a forró kása kerülgetését jelenti, hanem a biztos kilépést az öröktől örökre kiszabott fejlődés utján.
Pusztulás, hálái, bűnhődés, gond, bűn ezer árnyékában ér-lük el az első mérföldkövet és mégis azt mondjuk : — ezt a nehéz, próbás esztendőt nem éltük hiába. Szabad magyarokként'', szabad magyar haza jobbsorsát egyengetjük és lépésről lépésre,
ma ugy kelljen élnie, mint mu egy esztendeje 7 A politikai villongásai elhomályosítják az Ítélőképességét, de megnehezítik azt is, hogy a népek szörnyű viharában világszerte - felkavart szemét jeulepedjék és méltó helyére kerüljön. Éppen ezért a mai évfordulón nem lehet kate-gorikusabb parancsa az egyéves magyar köztársaságnak, mint az, hogy félre az útból azokkal, akik) ezt az idő és a- vi 1 ágközvélemény mérlegén megmért és alkalmasnak talált m''agyar demokráciát ki akarják siklatni vágányaiból. A magyar -köztársaság törvénye ércnél maradandóbb, mert nem* tinta-papir paragrafusokból áll, hanem a népakarat teremtette meg a magyar dolgozók hazájáért. i

Az összeesküvés ujabb részletei
A köziársaságellenes összeesküvés nyomozása ujabb érdekes fordulathoz vezeteti. Az államvédelmi osztály nyomozói, amint azt a Szabadúszó megírta, a nyomozás súlyát \a vidékre helyezték. Az egyik Vidéki várorunk-báy a Parasztszövetség székházában megtalálták a Magyar Közösség teljes irattárát. Az iratok között részletes tervek, leírások, névsorok vannak. Az adathalmaz egyrészt megkönnyíti a további munkát, másrészt igen sok uj - elemét mutatja mqtf az ösz-szeesküvésnek. Kiderült, hogy ezt az irattárat Fitos Vilmos a Parasztszövetség vezetője lakd-'' sán ,ü rizte mindaddig, inig házkutatástól nemi keUcit tartania. Amint gyanússá vált az államvédelmi szervek előtt az összeesküvés Kipattanása után, az irattárat .a Parasztszövetségnek egy vidéki székházába szállította át.
Az éjszaka folyamán még egy leleplezés történt: Fáy Aladárnak, a "Magyar Közösség egyik vezetőjének a lakásán, a padláson deszkák alatt elrejtve, egész sor Utásilást, Körrendeletet és a közt ársaságellenes összeesküvéssel kapcsolatos iratot találtak.
Mistéth Endru volt miniszter kihallgatásakor L-evalletta, hogy lakásán készítettek az összeesküvők röpcédulákat és ideológiai üzeneteket. Lakásán meg is találták a kis kézi-nyomdát, amellyel a sokszorosításokat végezték.
Mistéth Endie részletes beismerő vallomása során kijelentette, hogy legjobb tudomása szerint a letartóztatna bun lévő Péter Ernő OKH igazgató, valamint Fitos Vilmo» is Foglalkozott röpcódulakészitéssol és tor-jofwtéssoL »
Péter Ernő, Fitos, valamint Mis-tóth vallomása nyomán az államvédelmi osztály nyomozói megjelentek a Parasztszövetség székházában éfl rajtaütésszerű házkutatást tartottak. Átvizsgálták uz összoh holyiségeket és az wryik raktában különböző élelmiszereik közé rejtve sikorült meg-találniok azokat uz iratokat, amelyek az ösazeesküvés terveit, valamint & pontos névsort tartalmazták.
A nyomozás sorún az is kiderült, liogy Saláta Kálmán (V múltban utu-«itÚHokíit ndott u kmnénybeszolgál-tatáHokhoz kiküldött parasztszövetségi Uurokimlc arra, ahol csuk lehot, dézsmálják nv;^ a I^H/olgáltulásra kor ütő gabonát.
A guzdasági i\>iKlú»,sóg vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a mázsálásban résztvott ÖMHzeesküvok milyen mennyiségit gabonát loptak, el eddig, amit »hadsoiegülw számára tartalékoltak.
A kézrekorült névsorok után még a mai nap folyamán ujabb házkutatásokat íendel el az államvédelmi osztály és onnok eredményeként ujabb letartóztatások várhatók.
Budapestről nyert értesülésünk szerint a belügyminisztérium szombaton reggelre adja ki-- legközelebbi hivatalos jelentését. Ez a hivatalos jelentés tar-tartalmazza majd az összeesküvés ''ifjabban leleplezett szereplőinek nevét. A rendőrség egyébként tovább folytatja a kihallgatásokat. Valószínű, liogy ezek egy héten belül befejeződnek és az ügy vádlottjait átadják a népügyészségnek. Ferencz Tibor, a nepügyészség vezetője máris megkezdte a földalalti fővezérség tagjainak kihallgatását. Gondoskodtak arról, hogy a népügyészség egész apparátusát a vadiratszerkesztés munkájára állítsák be.
Saláta Kálmánt, mint azt meg-irtuk, körözi az államrendőrség. A közönség is résztvesz a munkában.
j\t\j\r\/\r*u-u—u~i n i-u—>v
A külügyi bizottság ülésé
A nemzetgyűlés külügyi bizottsága elfogadta a köztársasági elnöknek a béke megkötésére való felhatalmazása tárgyában megküldött törvényjavaslatát. Több tájékoztató után a külügyi bizottság tudomásul vette Oyöngyösi István külügyminiszter tájékoztatóját a csehszlovák lakosságcsere - egyezményről és az ezzel kapcsolatos kérdésektől.
Amerika vólemónyo Magyarországrél
Ncívl/ork, január 31 Az Egyesült Államok budapesti követségének volt sujtó-utluséiu az umurikai rádióban előadást tartott Magyarorszóg-ról. Előadásában a következőket mondotta: Az amerikai közönség többé-kevésbbé jól ismeri u magyar kiválóságok nevét, dc általában nem eléggé tájékozottak a magyarországi állapotokról. Csak a legutóbbi időbén szo rcpellek az amerikai uiságokhasábjain a békeszerződései kapcsolatos közlemények. A magyar népben még hatalmas ki nem bontakozott demokratikus erők rejlenek, amelyek kifejleszthető k. A magyar ríép tehetséges nép, akikben nagy élniakar&s van. Amerikának segédkezet kell nyújtani Magyarország felé, hogy a világ békeszerető, demokratikus nemzeteinek közösségébe léphessen.
Ausztria a külügymlnlszterhelyette-sok előtt
London, január 31
Fiegeí osztrák kancellár ismertelte Ausztria álláspontját a külügyminiszterhelyeltesek előtte Elsősorban az osztrák független-'' ség helyreállításának nemzetközi fontosságát ós az osztrák népben levő demokratikus hagyományok erejét hangoztatta. Az első osztrák köztársaság élete a két világháború között a gazdasági és politikai válságok sorozata volt. A nünrnbergi tárgyaláson kiderülj hogy a nácik a legális osztrák hatóságokat erőszakkal és csellel távolították el. Az Anschluss olyan időben történt, amikor a fasiszta hatalom,'' Ictöfokán állt.
A bolgár külügyminisztérium tegnap megkapta a bolgár békeszerződés hivatalos szövegét,
melyet közzétesznek a sajtóban.
• *
Az egyik egyiptomi párt gyűlést tartott, amelyen tiltakozott az 1936. évi egyiptomi angol szerződés meghosszabbítása ellen. t
d
vSSEEimlRl
ZALA
1917. február t
Vidovics volt somogyi főispán > bünlajstroma
Nagykanizsán sokan emlékeznek vidovics Ferenc volt so-mogyniegyei főispánra, ld nz egyik kisguzdap&rti népgyűlésen, hol mint kisgazdapárti képviselő szólalt fel, »culágeiv-nck jellemezte a munkáspártok és szakszervezetek vezetőit. Azóta kiderült, hogy a nagvhnngu »főispán több cselekedetével került összeütközésbe a törvényes renddel, ezért mentelmi jogát felfüggesztették és iiépbirósftgi eljárás folyik ellene.
Február 10-én tárgyalja a népbiróság Vidovits Ferenc bűnügyét. Vérle.ssy szöktetésc miatt kell felelnie. Ezzel az üggyel azonban még nem zárul le a Yi-dovics-sorozat: Viselt dolgai ügyében még három vádira"! készül ellene. Külön vádirat sorolja fel az Uj» Márama-ros cirnü lapban irott uszitó fasiszta cikkeit. Egy másik vádirat a felszabadulás utáil mondott beszédei miatt készül. Vidovics népgyűlésen nagy tömeg előtt hangoztatott demokrácia- és köztársaságellenes kijelentéseket. A harmadik vádiratot nem a %iépügyészség, hanem az államügyészség adja ki ellene. Bigámiáért is felelnie kell. Lehetséges, hogy a fasiszta időkben és a demokráciában elkövetett uszításainak ügyét egyesítik. Ebben az esetben csak háromszor kerül a biróság elé Vido-tfcs. * j
Felhívás
a nagykanizsai városi kereskedelmi középiskola barátaihoz . és volt növendékeihez
Iskolánk ebben az évben ünnepli fennállásának kilencvenedik évfordulóját. Kilenc évtizeden keresztül volt városunk szellemi életének egyik hivatott tényezője, az örök törvények hirdetője. Rendeltetésszerű hivatást teljesített; tömegeket nevelt a magyar kereskedelemnek, kiváló szakembereket adott a hazai és külföldi gazdasági életnek?
Múltjának kisugárzó ereje jövőt épít! De a múltját rögzitő okmányok az irattárral együtt megseinmisültek. Az iskola barátait, volt növendékeit kérjük, segítsenek az alma mater Kíizdel-mes, dicsőséges múltját feltárni.
* Minden irott vagy szóban élő adatot, emléket adjanak át az iskola igazgatóságának. Évkönyvekre. levelekre, közleményekre» a tanári testületre . vonatkozó, emlékezetben élő adatokra gondolunk. Különösen szükségünk'' lenne az 1894—95. és az 1927— 28. évi értesitőkre.
Minden segiteniakaráséft köszönetet mondunk. ''K ■ ;
Igazgatóság.
1 százalékos illetéket kell leróni a házbérsk után
A hivatalos lap csütörtöki számla közli a kormány rendeletét, mely szerint a bérbeadóit épület és épületrészek után lefizetett bérteljesitések elismerésére 1 százalék illetéket kell leróni, tekintet nélkül arra, hogy a fizetésről adnak-e elismervényt vagy sem. Az illetékeket a bérbeadó köteles leróni, de jogosult áthárítani a bérlőre. A rendelkezés február 1-én lép hatályba.
A köztársasági emlékünnepély
Nagykanizsa város méltó keretekben óhajtja megüUnejyelni a magyar köztársaság kikiáltásának első évfordulóját, amely egyúttal a dolgozók diadalát és ti munka megbecsülését is jelenti. A magyar köztársaság egyéves útja eddig csak felfelé vezeteti a romokból, u pusztulásból és evvel is igazolja a fejlődés örök törvényét, amely a jól végzett •munka jutójaként a boldogabb jövőt csjjmulja meg a dolgozók szemei előtt.
A Nemzeti Bizottság, a pártok cs ,u társadalmábegyesületek vasárnap délelőtt fél ÜO^órai kezdettel rendezik emlékünncj>élyü-kel a Városi Szinház jól fűlött termében, amelyre a város közönségét ezuton''hivja meg a ren-
dezőség. A műsor a következő: í. Himnusz.
2. Rákóczi nyitány, előadja a Gondl-zenekar.
Petőfi ''Köztársaság- '' ciuiü költeménye.
•!. Ünnepi beszéd. Független Kisgazdapárt részéről Gór Tibor. Nemzeti Parasztpárt részéről Pál Jenő.
„ 5. ^ Hadak u''tja« Ady Endrétől. Előadja Gungf László.
6. Ünnepi beszéd. Szociáldemokrata Part részéről Szabó Be-rény, Kommunista Párl részéről Kirschuer Béla járási titkár.
7. Demokratikus Nők Szövetsége nevében beszél Németh Laszlóné.
'' 8. Ének és szavalat. 9. Szózat.
Megyeközi pajzstetQanhét Nagykanizsán
. A földművelésügyi kormányzat ¿>gyik célkitűzése a pusztuló magyar gyümölcsösök megmentése, a magyar g> ümölcstorinolés talpraáílitása cs az egykor európahirü magvarNpxport portgyümölcsnok'' uiratoi-emtcso ;v nemzeti többtermeles szolgálatában, a magyar nomzoti vagyon gyarapítása érdekébon.
Ezato cél érdekében nagyarányú irtóhad járatot rendelt el a gyümölcsfák és gyümölcs kártevői, főleg pedig gy ümölestormelésünk első szauiu közeilenségo, a kaliforniai pajzstetü ellen.
E hadjárat keretében a legértékesebb gyümölcstermelő vidékeknek: Zalának, Somogynak, Délpestnek, Csongrádnak, Szabolcs és Szatinúr-nak mintegy 20. millió forint érték-bon védokezőszoreket, permetezőgépeket bocsát rendolko/Asóro, a munkák célravezető, takarékos és szervezett Lebonyolítására pedig szakombc-roinek javát állítja csatasorba. A munka kivitelozésévol megbízott szerve a Szőlősgazdák ós Gyümölcstermelők Országos Egyesülete, mint a magyar szőlő- és gyümölcstermelés Kgfolső központi érdekképviseleti szerve.
Az oddigi tapasztalatok hasznosítása és a somogy-zalai munkák ogy-ségösitéso érdokébon, valamint ''a helyi köz- és közületi hatóságok minél messzebbmenő együttműködésének elérése céljából Nagykanizsán ¡ankétet hivott össze az Egyesület.
A nagykanizsai városháza tanácstermében e hó ''25-én megtartott ankétot dr. Jeszenszky Árpád kertészeti főigazgató —} ki''a földművelésügyi minisztérium kertészeti osztályának ólén áll — vezette, mint a földmüvelésügyi miniszter kiküldöttje. Képviselve voltak az ankéten Somogy és Zala vármegye törvény-hatósaga, Kaposvár, Nagykanizsa és Zalaegerszeg elöljárósága, az Aisó-dunántuli Mezőgazda«ági Kamara, a két megye hegyközségi tanácsa, & növényvédelmi szolgálat illetékes körzotvezotói, a két megye földmü-vesszövetkezetoi, a ZalamegyeLFöld-birtokrcndező tanács, a kot megye termelési .bizottságai, a balatoni és somogymegyei kertészeti felügyelőségek, a nagykanizsai hegyközségek Mihalecz Karoly, Bagonyai László. Kovács László és • Bodenek József által, a SZGYOE központi titkársága és ielon voltak a SZGYOE somogy-zalai szakközegei.
I3r. Jeszenszky főigazgató ismertette az akció megszervezésének okait, céikitüzésoit, Gulácsy Béla SZGYOE titkár poaig a mogszorvo-zés munkájáról, anyagi feltótobiről és a lebonyolítás módozatairól bőszéit. Az ezt követő vitában felszólaltak dr. Nádasdy. Somogy vármegye főjegyző, Molnái- látván vm. term. biz. elnök, dr. Sipoa Kálmán váioei tanácsnok (Kaposvár), Halász Ferenc kamarai fogalmazó, Doné József kertfolügyelő, termolési biztos ós Mihalocz "Károly hegyközségi elnök. Az ankét óriási haladást je-
lent a két vármegye gyümölcsvédelmének megszervezésében, mórt az akció szervezői és a kormányzati és közületi hatóságok közvetlenül tárgyalhatták mog az akció általános es helyi jelentőségű mozzanatait és megteremtette a lehetőséget arra, hogy az akció iránt a termelók érdeklődését felkeltse, sikeres végrehajtásához ]»dig megfelelő bizalmas légkört teremtsen.
- Az ankét és az akció jelentőségét mi som jellemzi jobban, mint dr. Jeszenszky beszéde, melybon arról tájékoztat, hogy hazánk korokszám-ban 85 millió gyümölcsfája közül Somogy és Zala megyék kb. 5) millió fája elsők között részesül az akció előnyeiben, gyümölcsös gazdáinak elsők közt nyújt kozbt a földművelésügyi kormányzat a talpraállóshoz, hogy exportra is alkalmas minőségi gyümölcsöt tudjanak ismét előállítani, ho^y egykor viruló gyümölcsexportjuk újrateremtésével hazánk nomzoti iüYodelmét növelhessék azzal a többszázmillióa összoggol, mc-lyot az előző évtizedben ez a termelési ág hajtott, mely a háború folytán áilagánan és minőségében mintegy 1 milliárd értékbon szenvedett veszteséget, nem annyira háborús behatások, d:> inkább a''munkaorő- és anyaghiány folytán szükségszorüen mostoha kezelés következtében elszaporodott kártevők, főleg a kaliforniai pajzstetü miatt.
Schuster Pál * SZGYOE szakközeg
Itt közöljük az érdekeltekkel, hogy Schuster Pál, a SZGYOE szakközege érdeklődőknek készséggel áll minden szakkérdésben rendelkezésre mindért hét szerdáján a délelőtti órákban a Városház II. lépcső, I. emelet 5. sz. alatti hivatalos helyiségében.
Csehszlovákia irgalom nélkül folytatja a magyartk szóttelepitését
A szlovák hatóságok január \2&-án 20 fokos hidegben és he-yves szélben Csallóközben folytatták^ a szlovákiai magyarság széttelepitését, Csécsénypatony-ból 17. Benkepatonyból 4G, Lő-gérpatonyból 64, Diósförge-patonyból 102 és Bögölypatony-ból 27 családot vittek el. Benke-patonyból elhurcolták Hervay Titusz 62 éves 70 holdas gazdát és Nagy Dezsőt, akinek birtokát jogtalanul'' elkobozták, majd visszaadták., A szlovák telepes bosszúból hurcoltatta Tél. A községek tanítóit, Greschner Jenőt és Körös Istvánt a szétlelepités idejére háziőrizetbe vették.
Inspekclós gyógyszertár:
--Januir 3Un .Mária* gyógyszertár Somogyi Béla-utca 40.
.Titokzatos gyilkosság Budapesten
Kedden este a kőbányai rend-őrŐrszobára egy feldúlt arcú l$a-talember ál ütött be és jelentette, hogy .a Kőbányai-uli vasúti sin-pár mellett holttestet látott. \v. őrszobfiról rendőrök siettek u sínekhez, ugyanakkor pedig értesítették a főkapitányság központi ügyeletét, ahonnan azonnal bizottság indult.
Villan vilim-púk fényénél megkezdődött u szemle. Kiderült, hogy körülbelül-haimincéves nő holttestére akadtuk. A darabotra szaggatott holttest teljesen ruhátlanul feküdt- közvetlenül a sinck melleit. Nyilvánvalónak'' látszott, hogy egy arra haladó vonat szaggatta szét. Az első pillanatban arra .Jelieké gondolni, hogy vasúti szerencsétlenség történt, de ezt a feltevést megdöntötte az, hogy a nő ruhátlanul került a sinekre. Ebiből arra következtetnek, hogy írem; véletlen szerencsétlenségről, hanem gyilkosságról van/szó.
Minden jel azt mutatja, hogy az áldozatot valahol, a város másik pont fán meggyilkolták, a holttestet azután Kőbányára vitték, elhelyezték a síneken, arra számítva/hogy a vonat átgázol rajta cs ezzel a szerem-séllensóg látszatát keltik. Nem lehetetlen, liojíy komplikált kettős bűncselekmény xörlént: íiz áldozaío* valaki meggyilkolta, másvalaki ráakadt, kirabolta, lehúzta a ruháit és azután helyezte a siure a holttestet.
A helyszíni szemle befejezése után a detektívek még az éj. szaka folyamán hozzáfogtak a nyomozáshoz. A rend őrség, munkája nagy eréllyel folyik .és remélik, liogy rövidesen sikerül világosságot deríteni a kőbányai holttest rejtélyére.

A Szlovákiából menekültek megsegítése
Jócsik Lajos államtitkár, áttelepítési kormánybiztos Bánrévére utazott, ahova több mint 1000 szlovákiai magyar érkezett. Meleg ruha és különböző élelmiszer kiosztását szervezi; meg a nehéz helyzetben lev£ menekültek között és intézkedéseket tesz a letelepülések előkészítésére.
Olcsóbb lett a repülőgépközlekedés
Gerő Ernő közlekedésügyi már niszter hozzájárult a repülőjegyek árának csökkentéséhez. Február elsejétől a menettértijegyek ára a következőd Budapest—Debrecen, Budapest—Péca és Budapest—Szombathely között 90 forint, Budapest—Szeged 70 forint, ^udapesT.-Győr 60 forint és Győr—Szombathely között 50 forint lesz.
Figyelem! Figyelem!
Febr. 1-től, szombattól minden este
Paksi Csibi
énekművésznő szórakoztatja a Céntrálbsn
a nb. közönséget Gondl Gyula 1 szalon- és jazz-zenekarának kíséretével.
510
1ÍU7. február l
Z A L'' A
Egy éves a harmadik magyar köztársaság
Ivgy évvel ezelőtt a nemzetgyűlés •.Orvéhverőro emelte a magy&ulköz-tójKumjri alkotmányi, nemzótünkvév-, ¿¿;iz:k!ob függutlonsógi és domokrír-iik''ffi.kiizdolmoinek eredményes mog-fcpronúzúsút.
Négy évszázadon kei-csztül küzdött o magyar nemzet idegen elnyo-cuói oll''on. Ez n négyszáz év non izélünk számú''ra fügyetlenségünk óh önállóságunk - hiányának, népünk mániára az elnyomatásnak és szolgainak, a torüüotütikön élő nemzőti-«ü^ek s/úmára pedig a kettős rab-w''.gnok, a magyarországi »Népek börtönének« volt uw^tostosülése. A magyarság ezért gyűlölte az idegen uralkodókat. Ez-a "gyűlölet évszázadokon keresztül vérébe ivódott és jegyiko lett a legmélyebb gyökerű történelmi hacrvomúnvoknuk.
Vulahánvszor történelmünk folyamán HellángOÍt a nemzeti szabadaúg-haív, az ország mindig kísérletet tett a gyűlölt uralkodóház lerázására. Az ónodi országgyűlésen Rá-jcóczi Ferenc javaslatára kimondták a trónfosztást, 1849-ben a nemzet ismét kísérletet tett, hogy megszabaduljon" elnyomóitól: Kossuth Lajos indítványára trónfosztottnak nyilvánította a Habsburg-házat. Mennyi becsületed magyar remény fűződött ekkor is az uralkodóház összetöré-«éiiez! Kossuth a debreceni nagytemplomban tartott beszédében kifejezést adott népünk meggyőződésének. hogy vége annak a keserves időnek, amikor »E. jobb sorsra érdemes népnek olv szegénynek, oly n3-omorultiiak kellett. Tennie, mert vérének az önkény támogatására, idügen nemzetnek rabigába fűzése végiért kellett omlani, keserves, véres verejtékét- az ausztriai udvar fene-featlen és a "népnek szabadságával ellenkező szükségeinek kellett fordítani.« Szabadságharcunkat azon-hai eltiporták. (isak háromnegyed évszázad után 1018—19-ben, a népuralom rövid korszaka juttatta érvényre a nemzeti függetlenség pon-tfolntát a magyar köztársaság kikiáltásával.
A fehér ellenforradalom ugyanúgy, ahogy a demokráciát, a köztársaságot is félredobta h hazánk államformájává a hűbéri ívstaurúció-oiik legjobban megl''ololó uralkodóházat juttatta ismét jogaiba, ha király nélkül is.
A magyar népi demokrácia tehát iegniélyebb és Legnemesebb történelmi hagyományaink őrzőjének bizonyult akkor, amikor szakított az ezerszer megátkozott emlékű idegen uralkodókkal s államformájává a köztársaságot választotta.
A Magyar Kommunista Párt, mint törtenelmünk- nemzeti és demokratikus hagyományainak letéteményese és harcosa a jelenben, az államforma kérdésében a legszilárdab-ban a köztársasági álláspontot foglalta el. Sürgetto a- köztarsasági alkotmányt egy évvel ezelőtt és szilárdan "küzd"a megmaradásáért is.
A reakció mindent megkísérel, ¡ami osak a mai erőviszonyok között rendelkezéséit) áll, hogy* a fiatal köztársaságunkat hátba támad ja.
Pártunk a köztársaság megvalósítását fontos lépésnek értékelte és értékeli a demokrácia megszilárdításáért való harcban. A köztársaság a történelmi fejlődés során már nem egyszer vált reakciós erők takarójává és fegyverévé a népi erők ellen. Éppen ezért illúzió lenne azt hinni, hogy a köztársaság törvénybeiktatár sával egyszer- és mindenkorra védelmet nyújt a reakcióval szemben. Nézzünk vissza egy óv távlatába s akkor láthatjuk, hogy hányszor tettek kísérletet; a levitézlett földbirtokosok és a loakcíó sötét orői a''fiatal köztársaság ollon. Alig pár hete, liogy egy nugyszabáau ellenforra-<loimi szervezetet leplezett lo do-inokratikus rendőrségünk. Kikből tevődtek össze u hazaárulók? Jju-dovikás Horthy-tiszbekből és mágnásokból, akiktől n magyar demokrácia részbon elvette gazdasági hatalmukat, ezek vissza szerették
volna ilyen gálád támadással szo-roozni pozíciójukat.
Ma, amikor visszaemlékezünk az egy év előtti történolmi nemzetgyűlés ülésszakára s az azóta eltelt v időre, büszkén hivatkozliatunk erod-ményekre. A magvar kommunistáknak továbbra, is feladatuk a köztársasági államforma népi domokru-tik''us tartalmának biztosítása és erélyes elhárítása azoknak a reakciós kisórleteknek, amelyek most a köz-

3
társaságot próbálták a saját, nép-és nemzetellenes céljaiknak kiszolgáltatni.
Hiábavaló minden kísérlet a reakció részéről, hogy harmadik fiatal köztársaságunkat aláássa. A magyar munkásság és parasztság óboron .őrködik afölött, hogy soha, többé idegen elnyomók jarszalagára no korüljön. A köztársaságot sajátjának tekinti, amely szabad embert csinált belőle. v,
Klrschner Béla a Mapyír Kommunista Párt járási titkára
Rendzavarásért letartóztatták az egyik hallgatót a tegnapi népbirósági tárgyaláson
A Baross-aklnökök ügyének iratait falterjesztették az igazságűgyminisztóriumba
A népbirósúg dr. Béres-tanácsa tegnap tárgyalta a Baross Szövetség nagykanizsai fiókja három volt alelnökének, VéL''ásy Károly órásmesternek, Szonic-lánvi Gyula rövidárukereskedőnek és Sáfrán Ferenc eeetgyá-rosnak népellenes bűnügyét. A népügyészség vádirata szerint mindhárman már megalakulása óta tagjai voltak a Baross Szövetségnek és már akkor elvállalták az elnöki tisztséget^ Yékásy Károly azonban már 1914 februárjában kilépett a szövetségből, két társa pedig a feloszlatásig viselte a tisztséget.
A felsorakozott nagyszámú tanuk arról vallottak, hogy a vádlottaknak ebben a minőségükben semmiféle szerepük nem volt n nagykanizsai demokráciaellenes intézkedésekben, mert azokat a már öt évre elitéit »vitéz« Tóth Béla kezdeményezte és hajtotta végre és bizonyították a vádlottak demokratikus magatartását.
Szómolúnyi Gyula állandóan kijátszotta a textil központ rendelkezéseit ós az engedélyezett-nél nagyobb százalékban juttatóit á>rul a zsido .kereskedőkuek. A Lextilközponl ennek az állapotnak megszüntetésére ajánlott levélben szólitotta fel Szo-molányit. Bizonyítást nyert az is, hogy a deportáltak által megőrzésre átadott értékeket hiánytalanul szolgáltatta vissza a tulajdonosoknak.
Vékásy Károly rendszeresen foglalkoztatott zsidóvallásu alkalmazottakat, egyik szaktársát pedig a jogszabályok megkerülésével hozatta haza a munkaszolgálatból szabadságra. Sáfrán Ferenc pedig, mint a füszerszak-osztály elnöke igyekezett a jogfosztó intézkedéseket kijátszani.
Ilyen tényállás után dr. Rutt-kai György népügyész az iratokat visszakérte a népbiróságtól
BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálószobák ... Ft 1.800--Szép sima hálószobák . „ 2''BOO''--Flnom kidolgozású hálók M 3.800*-Kombinált szobák . . „ 3,600«-
¿ORyhibutorok, tzókek, kárpltoebotorok
nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.''
76
és azokat felterjesztette az igaz-ságügyminisztériumba annakeldöntése végett, hogy az eljárás íol^atandó-e vagy sémi. „.
Yékásy Károly vallomástétele közben kinos incidens történt a tárgyalóteremben. Sarlós Ferenc ékszerész ugyanis közbeszólásaival zavarta a tárgyalás menetét, majd pedig a vádlott egyik kijelentésére közbekiáltott, hogy az hazugság. Dr. Béres Sándor tanácsvezető biró fel-szóllitotta. erre, hogy- hagyja ét a termet. Sarlós azonban ennek nem tett eleget és a teremőrnek sem engedelmeskedett. Dr. Béres erre kijelentette, hogy ha nem hagyja el a termet, letartóztatja. Sarlós visszafeleselt és azt mondta, hogy az elnöknek ehhez nincs joga. Dr. Béres Sándor ekkor megmutatta, hogy van joga erre és Sarlós Ferencet azonnali letartóztatása utáw. négynapi elzárásra Ítélte
ÉrtelmlJéfll iiikuer-vcietok műioroi farsangi «uja 8 ónkor a Siocdem-ban.
A Lenk-ügyben letartóztatták dr. Baksa Gózánét
A nagj''kanizsai népügyészség befejezte a nyomozást Lenk András szervezkedésének ügyében és az iratokat áttette u pécsi népügyészséghez, mint illetékes vádhatósághoz. Lenk András, Farkasházy Arturné ós dr. Baksa Gézáné ügyében u demokrácia védelméről szóló törvényben meghatározott bün-'' cselekmény, Magyar Miklós, Be-'' liczki László és Keményfi János ügyében pedig az emlitett törvényben meghatározott vétség elkövetése miatt.
A pécsi népügyészség soron-kiv''ül intézkedett dr. Baksa Gézáné letartóztatása iránt, mert arra vállalkozott, hogy a szervezkedés szempontjából megbízható személyek névsorát ösz~ szeállitja. A nagykanizsai nép-ügvészség a kapott rendelkezésnek azonnal eleget tett. Dr. Bak-1 sa Gézánét letartóztatták és Lenk Andrással együtt máris átkísértették a pécsi népügyészséghez.
A dr. Baksa Gézáné által ösz-szeállitott névsoron szereplő személyek ellen, akiknek nevét a nyomozás érdekében egyelőre még nem közli a nép ügyészség vezetője a nyilvánossággal, az eljárás folyik.
A Magyar Kommunista Párt
nogykanlzsil szervezete
pénteken délután 5 órakor
NŐM APOT tart.
Mindenkit szeretettel hlv és vár a vezetői ég
VÁROSI MOZI
Péntek, ixombat, vnátntp
Budapesti premierrel egyidóben
Népek Ítélőszéke
QCrlna tAruinsk felelö&séflrevoníu és bünhádftse. — Végig magyar beizéddel.
Az ifjúság ünnepe .
Magyorul beuólű végig nlnot Nlml HÍRADÓ EléadAtok küinapokon S.7, vaUrnap 3,3. 7*ot
Két orosz film,
az egyik: szörny!) vádirat, a másik: csodálatos élet
Népek iszonyú*pusztulása az ogyilr film, népek kivirágzó élote a másik. Orosz film mindaketto. Iís da-kumontum mindakettő. Az egyik, a »Népek ítélőszéke« borailmas és perrondszorü bizonyitéka u némol; náci vandalizmusnak, a vér, ftv beH-tialitás^ a pusztítás őrületének, de bizonyítéka egyben annak is, hogy a szocializmus íelé haladó történelem nem ismer el felmentést azok kai szemben, akik vágóhidra viszraek népeket, nemzeti és egyéni kizsákmányolásért, a hatalom és rablás őrületéért. A másik, »Az ifjúság ünnepe« az orosz nép életerejének, alkotó hatalmasságának, emberi és művészi nagyságának bizonyságé'', melvben az ember nem tudja, mit csodáljon jobban: — azt-«, hogy másfél évvel a háború kataklizmám után az orosz nép a fiatalságnak, szépségnek, erőnek, fegyelmezettségnek, feltámadt életnek ilyen monumentális teljesítményét tudta oda-varúzsolni a moszkvai stádion zöld szőnyegére, a boldogan'' mosolygó Sztálin mélységesen emberi és meg-
fyőzően bölcs sz3mo elé, vagy azt-«,
ogy az orosz filmtechnika mindennek kúpot, hangot, szint tudott adni olyan tökéletesen, ahogyan még hommi náció filmjén soha nem láttuk.
A »Népek ítélőszéke« a nürnbergi per hosszú hónapjain kiséri végig a nézőt, miközben inogole\xai;xixujk a világtörténelem legsötétebb gonosz-tottoi a film vásznán, ogéazon a méltó, bár nem ogyenértélcü itélot-végiohajtásig. "ifjúság ünnopo« az 1940 évi moszkvai sportünnep-sógek káprázatos szép, szmos film^o, aminél szebbet sem nondoző, som oceratőr nem alkotott még. Ha egy mérhetetlen nagy virágoskert meg-elovonodne, akkor som lohotne tün-déribb látványt elképzolni, mint ez a film. És mindakét- film végig ma-^gj-arul beszél.
De beszél mindakettő a lélek nyelvén is, az értelom józan szavaival is. Ezeknek a szavaknak hangjuk nincs, de belemarkolnak a szívbe és márványbavésett betűknél örökBbb a tanulságuk.
Emberek csinálták a. nürnbergi itélőszékig vezető borzalmakat, fis emberek csinálták az élő, mozgó YÍrágszőnyegek moszkvai csodáját. Emberek "rombolnak és emberek építenek. Emberek Tálnak állatokká és emberek magasztosulnak az élet ujjáteremtőive. Emberek a népek bírósága előtt és emberek a nép szeretetének verőfényében. Aki megnézi ezeket a filmeket, lehetetlen meg nem éreznie, hogy hol van a helyo, mit kell vallania, miért kell küzdenie. Ezt vagy amazt az életet akarja-e gyermekeinek? A halált-e, a krematóriumot-e, a szegesdrótot-e, az országú tat-e vagy a napfényt, egészséget, szépséget, erőt, boldog mosolyt, az élete t-e?
Nagykanizsa közönsége csak hálás lehet á mozgószinház igazgatóságának, hogy ezzel a két páratlan ér-dekességu és megrázó erojü, egyben tökéletes filmmel ajándékozta mag a várost a köztársaság fennállásának egyéves évfordulója ünnepére.
— Munkaazolflalatosok figyelmébe
A Munkaszolgálatosok Országos Bzorvozeténok nagykanizsai CBopoitja hétfőn, folyó hé 8-4n osto fél 6''órakor FŐ-ut 8. szám alatt összojöTutelt tart. Pontot) megjelenést kór a Ve-zetb8éy,
ZADA
1947. február 1
Sportrovat
Vasárnap: Magyarország ifjúsági birkózóbajnokságainak násstfik része Budapesten
Mint a Zala már közölte, az el-mutt vasárnap rendezte a Magyar Birkózé Szövetség Budapesten Magyarország ifjúsági birkózóbajnokságainak első részét. A bajnokság nagy meglepetése az NVTE ifjúsági versenyzőinek kitQnő szereplése volt. Sasvári és Haszon, akik az országos bajnokságban súlycsoportjukban helyezéseket értek el, a vasárnapi versenyen újra indulnak. Sasvári, miután minap a szabadfogású birkózás pehelysulycsoportjában 2-ik helyezést ért el, vasárnap a stfrög-rémai birkózásban indul, mlg Haszon ez alkalommal a szabadfogású birkózásban Igyekszik a mult vasárnapinál jobb helyezést elemi.
Az NVTE vezetőségének felhívása labdarugójátékosaihoz
Az NVTE vezetősége. kéri labdarugójátékosait, hogy f. évi február, hó 1-én, szombaton délután Vj2 órakor okvetlen jelenjenek meg az WVTE-pálya öltözőhelyiségében fontos megbeszélés végett
Ping-pong <■>
MAORT házibajnokság tegnapi eredmenyei: B^csi, Bugár, Deák, Pál és Temesvári 1—1 győzelmet arattak, mig Feuder, Siücs, Tábori, Kóta és Vojnovics 1—1 vereséget szenvedtek.
Tegnapi eredmények alapján kiestek a további 1$üzdelemből: Be-Hezky, Feuder, Kóta, Szűcs, Takács, Tábori és Vojnovics.
A nagy izgalommal várt döntö mérkőzések, melyek ma este 6 órakor kezdődnek, az eddigi eredményeik alapján a következő részt- | vevőkkel: Bácsi, Bugár, Deák, Kovács, Pál, Plander, Szatmári és^ Temesvári.
Jéflhoklmérkőzós és műkortsolyázó bemutató
A MAORT MSE vezetősége kellemes moglepetesscl Hzolgál Nagykanizsa sportkedvelő közönségének, mikor vasárnap délután fél 3 órai kezdettel a Var utl Jégpályán jégkorong* mérkőzést és ennek szüneteiben műkorcsolyázó'' bemutatói rendez. — A Jeghokl mérkőzésre sikereit a Keszthelyi MAV jóképességO jégkorong-csapatát lekötni és ez biztosíték arra, hogy a közönségnek izgalmas és érdekes mérkőzést lesz alkalma végignézni. — A műkorcsolyázó-bemutatón városunk legtehetségesebb korcsolyázói mutatják be képességüket.
A rádió szombati műsora
Budapest 1. 6.S0 Falurádió. 7 Hitek. 7.20 Iieggsli zeno. 8.15 Szóra-'' koztató magyar muzsika. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Bor Kálmán szalonzenekara játszik. 14 Hirek. 14.10 Magyar nóták. 16 A Duna völgyi népek hangja; 17 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 17.80 A Munkás Kulturszövetseg műsora. 18 Magyar zenekari müvek. 18.30 Előadás a három magyar köztársaságról. 19 Roósz Emil szalonzenekara játszik. 19.30 Emlékezés a Magyar Köztársaság kikiáltásának első évfordulójára. 20 Hirek, sporthírek. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 '' Hirek. 22.30 Bartók-müvek. 28-kor Tánczene. 24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika franciául ós angolul.
ttudapcit II. 17 Tánczene. 18 Hinok. 18.05 Magyar operottr&wslo-tok. 16.10 Tamás! Áron: Hullámzó jótagóny. Színházi közvetítés. 22.16 Jfogyar sronokari müvek.
HIREK
— A polgármester felkéri
a város közönségét, hogy a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulóján, február 1-én házaikat a nemzeti lobogóval díszítsék fel.
— Halálezás
Bakó István fazekassegéd Nagykanizsán elhunyt. Temetése február 1-én, szombaton délután fél 4 órakor lesz a temetó lialottasházából.
— Az 0TI a demokráciában ,
Abonyí Ferenc, dm OT1 vezérigazgatósági titkára ma póntokon este 6 órakor a városháza tanácstermében »Az OTI a demokráciában« eimrnol rendkívül órdokos előadást tart. A valóban idósaorü előadásra az üzombízottöági tagokat, az üzem-bizalmiakat, szakszervezeti vozetó-kot és mindon munkavállalót, valamint az összps munkaadókat is szeretettel ^u^füivju az UTI nagy-Icanizaai ü^nezetóje.
— Művészest a népkonyháért
Ezúttal a liomoly-inuzsák lépnek sorompóba Nagykanizsán,yhogy az óliezók, didergők számára segítsenek egy-egy tál meleg ételt minden napra" biztosítani. Emberfeletti erőfeszítésekkel óa türelemmel dolgozik nap mint nap a népkonyha vezetősége, hogy az ellátatlanokról gondoskodjék s ezzel a legemberibb szociális kötelességnek eleget tegyen. Bcél-ból sikerült megszerezni az Operaház már ismertetett művész-tagjait, Paiánkav .Klárát, Fodor Jáaoet, Móra Editot, a Nemzeti Színház tagjáig és Kiszely Gyulát, a rádió fórenaozőjét, valamint tánc számokra a jelenig Nagykanizsán élő Malachovszky Évát. Á nxü,3or a legmagasabb művészi igények mőiiefct énekben, prózában, táncban, muzsikában igéi- nagyszerű éhnényt. Kezdődik i-ebruár 2-án, vasárnap fél 9-kor. Müaor után gyönyörű Düffé és tánc a Centrál helyiségeiben.
— Felhívás 1
Mindazon hadirokkant és hadiözvegy, aki hatósági kenyér- és lisztjeggyel van ellátva, a jegy he-
í
lyett kenyérgabonát kaphat három hónapra egyszerre. Azok a .75 és 100 százalékos hadirokkantak, akik pótfejadagra igényt tartanak, ugyancsak gabonában kaphá^k meg pótadagjukat. Ezen rendbikezés végrehajtása végett hétfőn, 8-án délután 4—6-ig tartunk hivatalos órát a csoportban. Utólagos jelentkezést nem vehetünk figyelembe. Elnökség.
— Kamoly művészi értékű lesz a Magyar-Szovjet Művelödesi Társaság szambat esti műsora
Mint már mugírtuk, az újjászervezett Magyar-bzovjet Művelődési Társaság szombaton este, háromnegyed 9 órakor a Városi Színházban tártja bemutatkozó műsoros cetjét. A változatos programúiban egyfelvonásos darabok, prózai magúnszámok, tánc- és énekszamok lesznek. A hzo-replók közül megemlítjük Pék Anni, Pauk Anni, az örogcsorkész mundo-linzcnokar, dr. Béres Sándor, Stol-zer Emil nevét, Porger-Foszák-pár orosz táncát. Különös sikerre tartnut számot ogv zonés-táncos gyorokda-nib. Komoly és szórakoztató számok "váltakoznak'' a műsorban, amely a legkényesebb igényokot is ki fogja elégíteni.
— Keraskedelmlsta-bál az Iparos-körben
• A városi kereskedőimi középiskola növendékeinek sportköre, mint azt már közöltük, vasárnap délután fél 4 órai kezdettel műsoros tánc-délutánt rondez az Iparoskör nagytermében. A műsoron a január l''i-en rendezett műsoros délután legnagyobb sikert elért szereplói lépnek fel akkori számaikkal. Ezeken kívül azonban nagyon sok újonnan betanult szám is lesz. A műsor után''kitűnő büffé áll a táncoló közönség rendelkezésére. Külön eseménye lesz a délutánnak a férfi csunyasági verseny. A sportkör vezetőcége 3 forintos belépődíjat'' állapított meg. A tiszta bevételt az iskola rossz állapotban lévő bútorzatának rondbehozására fordítják.
— influenzánál
a Ferenc József keserűvíz elősegíti a gyógyulást. Kérdezze meg orvosát!
MAORI Kommunista Szervezet farsangi bálja február 8-án
Hlrdatmények
Folhivom mindoxon közidkalnuv-/.ottnkftt, akik Ksziüc-Érdóly tor (Untéról a nolügyi túroa köróbo Hiwltfú-lutbun álluiuvk, va^y nyuffdJjuKVtt kettők s akiknek házi vagy hzoiiióIvüh ingóságaik i''iözuk-Kl•tloI1>• torülotón visazttiiuvradtak, uiok o hirdetmény niogjolonésót kövotó 8 nap alutt jo-Lontfcczzonok a poigúrinostori hivatal közigazgatási ügyosztályán és hozzák magukkal a következő adatokat tartalmazó kimutatást:
1, Az érdekelt novo,
2. jelonlogi beosztása,
8. a visszatartott ingóságok kimutatása, /
4. az ingóságok hol maradtak (város, község) és hogy ezen ingóságok meg vannak-o, illetve, hogy azok tulajdonosa mikor kapott az ingóságok-. rói utoljára hírt. 198
Az igényjogosultak az alábbi jegy-szelvényeket folyó évi február 20-íg bármelyik kereskedőnél beválthatják cukorra:
70. sz. Hatósági élelmiszorjegv (liszt és kenyérben ellátatlanok részére) február havi »A« szelvénvét 20 dkg. cukorra.
210. sz. »Önellátó fogyasztó részére« kiadott általános, közellátási élelmiszer jegy »111« szelvényét február hónapra 20 dkg. cukorra.
221. sz. »Állami közellátási pótjegy ellátatlan gj^ermekok részére« és a 222. sz. »Állami közellátási jegy önellátó gyermekek rószére« február hónapi »B« szelvényét 20 dkg. cukorra.
225. az. »Állami lisztpót jegy cse-csomők részére« február navi »1« (római ogy) asmlvényút havi 20 dkg. cukorra.
220/11. sz. ''»Állami kon,vér ós úU''lmiswM''pótjogy torlx*- ón nzop-tatós-auvák rószóro« oliiwvozósü jogy február luvvi »10<t u, Hzolvényét navi 40 dkjr. oukorro.
Aa öiwllátó há/úirtásához tartozó torhos- és waopUitóa-unvúk a közolhW ti isi hivatal által kiállított február havi utalványra. 40 dk^. cukor. Mindazok a tork*s- és szoptatós-anyák, akik utalványukat bftrmoly oknál fogva nem kapták miig, azok f. évi fobruár hó 1-tói 20-ig bezárólag utalványaikat a közollátási hivatalban átvehetik.
Felhívom a kereskedőket, hogy megfelelő cukorkészletről gondoskodjanak. __201
A sütőüzem a mai naptól kozdő-dőleg csak olyan kenyeret állithat elő, melynek tésztája a hatóság által kiutalt egységes búzakényérliszt-ból, egységes rozslisztből, árpalisztből és kukoricalisztből készült.- A sütőüzemben pedig a kenyéren kívül csak olyan sütőipari termeket szabad előállítani, ameiy kukoricalisztből, kukoricapelielybói vagy szójaliszt-ból készült. Ezekhez" a sütőipari termékekhez kenyérgabonából származó lisztet legfeljebb 5o/o,-ban szabad felhasználni. Ezenkívül egyéb tésztafélét előállítani és forgalombahozni tilos. Ezen rendelkezések a bérsütésre nem vonatkoznak. 202
Kenyeret és lisztet az intézmények, intézetek, hivatalok, vállalatok és üzomok beszerző csoportjai csak a hatósági élelmiszer jegyek rnogfe-lelő szelvényeinek bevonása eltanuljon szolgáltathatnak kí
Vendéglátói pari üzomok kenvorat az arra hónapra érvényes hatósági ólolmi «zárjegy lflonyőrváltószoh-ű-
nyeire szolgáltathatnak ki. Febnaáiv hónapban egy darab kenyén''áltójeaQr szelvényig 4 dkg. kenyér adható Ja, KenyórváltÖjcgy az ország egész térülőién érvényes, önellátók konyát-vúltójegv szeivém-t ÜsztelosztÁssal
foglalkozó bármelyik kereskedőnk természetben beadandó liszt ellenó-ben a közellátási hivatalban ku-phat-nak. V
Minden olyan intézmény, intózüfc, hivatal, vállalat és üzem, amely alkalmazottai részére lisztet osztott kír kötolos a mai naptól számított 12 napon Ixelül a közellátási hivatalban bejolontoni, hogy f. évi január li6 1. napja utáni időre összesen hány alkalmazottja, milyen fedadjig nl«-pulvék>lévol, mennyi időre van liszttel ellátva s erre a célra osszuk» mennyi lisztet osztott ki. 20.'')
Felhívom a közönsc* figyelmét m f. h& 28 an kelt és a Z*Im S0-ikstámtbin mcf< jeleni kenytr «8 lisztfej^dag megállupi-táu Urgyábun kiadott hlrdetmtnyomre. Mindazok, akik nipi 15 dkg. on kenyér-fejadagra jogosultak, ssigoru büntetés t.rho mellett kötdesek a rcszükre Kiadott febmár és március havi hatósági élelnitBzer-jegyeiket február hé 1 éa bemutatni. 214
Felhívom a füsierkereskedőket, hogy az étolaj-utalvinyoKért a befi/etéti lapokkal felentkezxenek a Közellátat Hivatalb-u.
A február havi hatósági élol.r.iszeTjegK -Kcnytr" feliraau 1, 2, 3, 4 ea szelvényeit ícb:uar M6i 8ig 40 dky. kenyérre vagy 26 dkg. kenyérüsitre l*het beváltani sael« vényenkint.
A nehéz testiinunkás, terhes és szoptatós anyák resrere kiadott pótjegyefe február 1 tői 8 ig s>óló A drb ateíven^« szelvcnyenkint 40 dke kenyérre vagy 26 dkg. keryeiliszte, a testknunkasok reszere kiadott potjegyek február 1-161 8 ig szó;6 4 drb szelvényét szelvényenkint 20 u^g. kenyerre vagy 13 dkg. kenyarliszt.e lehet bevaltanl. " 2»&
Polgármester.
Kerti es gazdasági magvak,
zsák, szalmazsák, zsineg,. heveder, ponyva, gazdasági kötelek nagy választékban.
ist
Olcsóbb lett • caVor a Szervezett Munka* k S-üvíítkezctebun (Ciengery''Ut Tngokr,tk 11 frl, nemt,voltnak 11''20 frt tflP
Bladó71''f.iff fíifl varrógép, női ktrdk-
pír ch «gy kvro''í lesett anyadisínó tuKimhcto Ö/títii Imro herceg>ulca 12, uiait
^''^"Jlg^^füí1.1:_________________J.^
Éyy flrb uj. ktüH, nany u:herauló külno gumi ulcíón íledú. Naxyoti ló ¿8 arö* slafitalpettyauBak. Clm a kindobeiw d
.Xas taiu «usx .«»a« ouatiuii. ac í t.«a
UaUtoBl óbor nogyúbb tétolbcn elodo CstnKory ui lü._ ______-
Butotoxott sitba hiarió. Cini n ki-adában. ____________JW
Butoroxett tioba konyhahaiználattal k!» adó. Cím a kiadóban.____-212
10 drb válaiztós malac eladó Ugyanott aayagSbe malacoitatáara felesbe kiadd.
Alsoiemető-u 4.__^218
Magas jutalékra gyümölcsfák eladására fitletuercük jelcntkesscaek szombaton 16 órától 19 óráig, va árnap 9 órától 13 óráig'' az „UtoUó garar.0 vendéglőben, Petőfi Ut 81. tz. HadLrokkaatak és **»k-•servezeti tagok előnyben. 219
Háromlátapis rádió eladó Somogyi Biia-uica 34 - 22t
Mérlegeket
szakszerűen készit és javit
SCHOL.cz JÁNOS
mérlogkészttö mester
Nagykanizsa, ^Eötvös-tér 30.
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Besexe Jenő főszerkesztő SíerkeMtóíéo éi k»««fcMvalat; F«-utb. Telefon 3».
Kiadja a Nwuet» BlwttaáB, Maoykanf»«, 8zerk«ztó»ért es kiadaaért felsi Bwwzs kmt
Nyomatott m .Közgazdasági R.T. Nagykanizsa'' nyomdélöbon Nugykanlzsán. Nyomdáért feW: ZaUy Kárólv.
!>* évfolyam. 27. szám.
Nagykanizsa, 1947. február 2. vssárnep
Ára
KM
40 fillér.
Szvíridov altábornagy, & szövetséges ellenőrző bizottság helyettes elnöke és Puskin budapesti szovjet követ ma levélben üdvözölte TUdy Zoltán köztársasági elnököt és a magyar népet a köztársaság kikiáltásának első évfordulóján

w
Olaszországban ma megszűnik a szövetséges ellenőrző tanács
Londonban ■ külűgymlninzterhsiyetUssk tegnapi értekeiietén a belga kiküldött Ismertette kormánya álláspontját a námet bekével lopoaoli bin. Belgium Nemetoraaág megeiálláiét nem rögzíti Időhöz 6a nem tartja kielégítőnek a neki megaiavaiott jóvátételt. «Jóvátételt riemotek «épekkel, hanem a folyó termesből le keü fizw.nl, Azt kívánta, hogy a Ruhr- éa Rajna-vidék ellenőrzését blzsák Belgiumra« Hollandiba és Luxemburgra ós ez államok megszálló osepate mellé a nagyhatalmak jelöljék ki a további eiükeégoe katonaulgot.
Az «merikil katonai kormányzat gazdasági osztályának vezetője Berlinben kijelentette, hogy Német-oreztg helyzetéről nem tudják eikétzhenl e négy nagyhatalom köaöa jelentését, mivel ai orolz hatóságok ugy döntöttek, hogy osak a külügyminiszteri tanáoanak tesznek Jelentést e szovjet zóne helyzetéről, az ott leszerelt gyárakról és gazdasági viszonyokról.
Olii»2or&xégbsn ma megszűnik a szövetséges ellenőrző tanáoa, amely Intézkedés első lépés az olsseoruzsgl saövotságes katonai hatóságok osökkentétéhez. Helyette minden funkolót e szövetaégee főparancsnok vesz át.
De Qesplerrl miniszterelnök, a keresztény demokraták, h kommunisták és szocialisták olvliog meg-élispodtek az uj kormányban való részvétel kérdésében. Me kidolgozzák az uj kormány összetételét
és p''ograoiját.
A jugoszláv kormány köt jegyzéket intézett a szentszékhez. Az egyik jegyzékben tiltakozik az ellen, hogy o Vatikán segít olyan szemeiyeket, akiket Jugoszlávia háborús bQnösöhnek tart és segíti őket abban, heyy Deiarnerikába szökhessenek. A másik jegyiék keri a Vatikísn területén található Ilyen személyek khdatásat.
A Tim»s az angol-orosz kapcsolatokról ir. Örömmel ir Sztálin és Bevln legutóbbi üzenetváltásáról, maly ez engo1—szovjet szövetségi egyezmeny megerősítését jelenti. Angiiénak biztonsági és gezdasági ©kokból eg>arónt szoros ktpoto<aiokat keli fanniariBnl^e európai országokkal és főleg szokta), amelyek tegköz*iebb óhntk Angliához A Szovjeiunió nem en^fdhetl meg, hogy ne erdekiődjön Európa iránt és nem is afcsrji est tenni. Európaösn jobban, mint bárhol másutt, e szovjet érdekek megegyeznek az angol érdekekkel es a súrlód«» kenőjük között igen káros ¡enne, nemcsak Angiiéra, hanem más országokra is.
Churchill érdekes kijelentése
Palesztináról
London, február 1 *
Palesztinából eltávolítják '' az. angol asszonyokat és gyermekeket, hogy a hatóságok akadálytalanul intézhessék a rendfenntartás munkáját. Mintegy iOOí) brit polgári személy tartózkodik Palesztinában. Churchill az angol alsóházban kijelentette, amennyiben a Palesztina ügyénen tartandó konferencia nein hív/ gyors megoldást és Amerika nem hojlandó osztani a felelős-st''Yfot, ugy a mandátumot bo-esássák az KgyosttH temetők'' randelkozésére,
Elhalasztották a Biztonsági Tanáoi -Mléaslt
Mt/^oVAy február 1
A biztonsági tanács tegnapi ülésén ismét eíhnlasztották az an-j^ol punasziegyzék tárgyalását a korfui csatorna ügyében, mivel u% albán kiküldöttek még nem ¿rkeztek meg Xewyorkba.
Hinesen munkanélküli Németország szovjet övezetében Moszkva, febr. 1
A szovjet sajtó állandóan napirenden tartja a német kérdést. Ku-banyin moszkvai szemleiró a Németország szovjet övezetében folytatott gazdasági politika eredményeit méltatta. Németországban a szovjet hatóságok következetesen végrehajtják a német háborús erö megsemmisítését a hozott potsdami határozatok alapján. Époly erővel folytatják a német ipar nacionalizálását sz agrárpolitikában, a nagybirtokos nemesség felszámolását. Ugyanakkor céltuda: tosan segitík az újjáépítést. Molotov már Angliában hangoztatta a kü-. Ifigyminíszterí tanácsban, hogy a Szovjetunió nem szándékozik^ Németországot olyan gazdasági országgá átalakítani, amelynek nincs saját ipara. A szovjet övezet ipari termelése a háború előtti színvonal 76 százalékát érte el, amely több • mint kétszerese a nyugati > övezetben , elért eredményeknek, Ennek meg-
felelően emelkedett á munkásak száma is. A szovjet Övezetben nin-''csen munkanélküliség. A lakosság ennek megfelelően ''tevékenyen résztvesz a közigazgatásban, az1 egyesületi életben, és a pártok akadálytalanul kifejthetik tevékenységüket.
Soronkívüli sajtóértekezlet Trumannál
; Newyork, február í Truman elnök váratlanul ma délutánra sajtóértekezletet lű-voll egybe, az értekezlet célját nem hozták nyilvánosságra, — -Minthogy Amerikában szombati nti|xm nem szoktuk Hullónyilatkozutol adni, a/, ér-
teke/, letel nagy érdeklődés tfs találgatás előzi meg,
A brit nép forduljon oztMibo a kormánya gitr-üy politikájával
Athén, február 1
Az Egyesült Nemzetek szervezete által kikö''dött vizsgálóbizottság mn tartja első ülését. A görög ös^ze-kötö tiszt felhívta a bizottság tagjai!, hogy a kérdéses határvizsgálatot a helyszínen hajtsák vé^re. A
jugoszláv és bolgár kiküldöttek a vizsgálatot kizárólag a görög területen kérték. A bizottság a partizánok képviselőit is meghallgatni kivánja. Az albán küldöttség még mindig Skopljeban vesztegel és várja a görög hatóságoktól a beutazási engtdeiyt Az oiimpusi görög szabadcsapatok parancsnoka üzenetet intézett híveihez. Bármi történjék, mondja az üzenet,, folytatni fogjuk a -küzdelmet Görögország szabadságáért és követeljük, hogy a brit nép forduljon szembe a brit kormány görög politikájával,
Gabonát kapunk Amerikától
Amerika felemeli á külföldre irányuló gabonnHzáUilmányok'' mennyiségét, Ez év március folyamán több gabonái km exportálni, mint a náboru befejezése óta bármikor. Az exportra kerülő mennyiség máxfélmtl ió tonna, amelynek nagyrésze Európába megy. Nugyonb mennyiséget kap Franciaország, ahol a téli fagy a vetésekben nagy károkat okozott. Mugyarország is kap 9000 tonna gabonát Amerikából.
„Szabad országot és szabad népet akarunk"
A köztársasági elnök nyilatkozata
Tildy Zoltán köztársasági elnök megválasztásának első évfordulójának előestéjén nyilatkozatot adott a magyar köztársaság első esztendejéről, amely a magyar dolgozók élniakará-sának valóságos csodáit tárta a nagyvilág elé. Nyilatkozatában többek között a következőket mondotta: ''
— Az előttünk álló feladatok hatalmásak és minden erőfeszítést meg kell tennünk, hogy a, dolgozók életszínvonalát kedvezőbbé tegyük. Arra kell tőr# kédni, hogy a szebb és jobb jövő valósággá váljék. Szabad ^rszá-
fot és szabad népet akarunk re-14» társadalmi egyenlőséggel. A
politikai szabadságjogokat ós a gazdasági szabadságot szilárd alapokra akarjuk helyezni. A jó és eredményes munka első feltétele politikai életünk rendezése. A becsületes demokratikus erőknek'' a^ frontiát kell megalkotni a lázadással kísérletező reakcióval szemben. A köztársaság külpolitikája adva van, de- számunkra s legfontcv^bb a Szovjetunióval a bizalmi jóvi-szony. Ugyanilyen jóviszonyra törekszünK szomszédainkkal is. Az Egyesült Államokkal, a Brit birodalommal és minden szabadságszerető néppel ápolni .óhajtjuk a gazdasági és kultu-$ Kapcsolatninkat,
üm
m iiu»
Rákosi Mátyás Zalában
értesülésünk szerint 9-én a Magyar Kommunista Párt sümegi nugygyülésén felszólal Rákosi Mátyás miiiJisztcrelnökhclyelLos, Zala vármegye nemzetgyűlési képviselője, valamint Dögei Imre nemzetgyűlési képviselő, az UFOSz főtitkára. A miniszlerel-nökhelyettes nagy országéjHtő elfoglaltsága mellett mindig. alkalmat talál arra, hogy Zalában hallathassa szavát, amikor arra alkalom kínálkozik. Az egész mez-gyében élénk érdeklődést váltott . la ez a hir, s máris sok község jelentette be, hogy nagy küldöttségekkel vesz részt az MKP ünnepj nagygyűlésén. Rákosi Mátyás a sümegi nagygyűlésen, főleg a belpolitikai helyzettel foglalkozik majd, amely a" leleplezett horthysta katonai összeesküvéssel fordulópontjához érkezik el. A megye dolgozó parasztsága és munkássága nagy ''gonddal és szeretettel készül Rá-,'' kosi Mátyás fogadtatására.
^VWS^VS^WWVSAA^/WVNA^A^VN
Tizenhárom főösszeeskiivőt ma átadtak a népügyészségnek
A belügyminisztérium közlése szerint a köztársaság ellenes szervezkedés és fegyveres összeesküvés vezetőinek első csoporijának 13 vezetőjét Donáth Györgyöt, Dálnoki Veress Lajost, Szentmiklósi Isvánt, András Sándort, Arany Bálintot, Kiss Károlyt, Héder Jánost, Vár-konyl Lnszlót, Barkó Istvánt, Sóvári Tihamért, Fülöp Jómfet és Majoros Jánost a demokratikus államrend és a demokratikus köztársság inog" dOntóKérc Irányuló bűntett miatt ít-udtü a iiét)(](;yéHZ8^nek.
Saláta Kálmán (lyvébcn az''tljá-ráat távollétében való lefolytatás« cól|ából szintén áttmte a népüRvéiz-aé^ro. Az őrizetbe vett Míöícth Endre volt miniszter, Hám Tibor, Gyulai László, Jackó Pál, Kiss Sándor, Horváth Jünoa és Vatai László nenufclgyültsl képviselők ellen & vizsgálat tovább folyik.
Legújabb táviratok
Jól tájékozott körökben ugy tudják, hogy az öt békészerződés február JO-iki aláírása alkalmából az érdekelt nemzetek kiküldöttei a nagyhatalmak előtt ismertetik a békeszerződéssel kapcsolatban országuk álláspontját.
* <
Szántó Zoltán belgrádi magyar követet fogadta Simics jugoszláv külügyminiszter és kijelentette, hogy a magyar ,ipar Jugoszláviától sok fontos nyersanyagot kaphat, viszont Jugoszlávia át tudja venni a magyar ipari termelés'' egy részét.
Az angol király és családja ma
reggel
hadiha
Déiafrl
nüultak el a világ legnagyobb óján a Bengaly fedélzeten ca felé.
Európa sok részében esökkent a hideg. Az időjárás jelentés az olvadás lassú folytatásáról számol be.
2
Z AL''A
1947. február 2
Budapest jelenti
Érdemrenddel tüntetik ki az ifjúsági munkaverseny győzteseit
\ magyar ifjúság országos tanácsa megalakította az országos 18-as ifjúsági bizottságot, amelynek diszelnőkóvé Tildy Zoltán köztársasági elnököt választották, A magyar ifjúság 1918 márciusáig utak építésén, iskolák, templomok és középületek újjáépítésével és sportpályák fölállításán fog dolgozni. 1í)í8 március 15-ig nagyszabású nninka-verseny lesz, amelynek eredményét 191 H-ban htok-lik ki és a győztesek >1918, jó munkáért érdemrendet kapják.
Utlevól nélkül lehet utazni a nagyváradi vásárra
A Nagyváradi Vásár ügye amelv néhány héttel ezelőtt bot-» rányna fulladt — végre komoly formában, megvalósulás előtt áll. A nagyváradi kereskedelmi- és iparkamara minden valószín ü-ség szerint március 20. és április 20. között rendezi meg a Vásárt és a román nemzetgazdasági minisztérium már hozzájárult ahhoz, hogy a Vásár tartama alatt magyar állampolgárok útlevél nélkül utazhassanak Nagyváradra. Minden látogatónak*— eddigi értesüléseink szerint. — 40 forintot kell befizetnie a budapesti román követségen, amelyet a Nemzeti Bank 3500 leies árfolyamod a nagyváradi kamara rendelkezésére bocsát.
A köztársasági emlékünnepély
Az első ítélet beszolgáltatás szabotálása miatt
Tachmalin Kálmán jászberényi 40 holdas gazdálkodót az államügyészség beszolgáitatási kötelezettségének elmulasztása miatt az uzsorabiróság cló álli-tolta. Az uzsorabiróság megállapította, hogy a 40 holdas gazda szabotálja a beszolgáltatást, fceszokáltatási kötelezettségét még 10 százalékban som telj esitette, A szabotáló sváb gazdát őrizetbe vették. Az Ítéletre, mely igen súlyos lesz, a napokban kerül sor. Ez ¿esz az e&ő Ítélet, amelyet beszolgáltatás elmulasztása miatt hoz az uzsorabiróság.
Sikkaszt, aki a tetőfedési kölcsönt más célra használja fel
A bankoknál egyidő óta megkezdődött a tetőfedési • kölfcsd-nök igénylése. A kölcsönök folyósítása azonban egyelőre lassan történik, mert az igénylőnek sokféle feltételt kell teljesítenie a 6 százalékos kamatra felveendő kölcsön ellenében. A bankok1 wjabban ragaszkodnak ahhoz, hogy a hitelt igénylő minden jövedelmét jelentse be annál a banknál, ahol a kölcsönt igényli. Kereskedőknek, iparosoknak két hónapra visszamenőleg kimutatást kell adni a bruttó forgalomról és be kell jelenteniök azt i''s, hogy milyen iparigazolvány birtokában vannak. A kölcsön folyósítását végző szervek szigorúan ellenőrzik majd,, hogy a tetőfedési kölcsönt csakugyan a megtelelő célra használják fel, mert minden más célra való fel-Jiasználása sLkkasziiltaink g^vni*
Nagykanizsa város méltó keretekben óhajtja megünnepelni a magyar köztársaság kikiáltásának első évfordulóját, amely egyúttal a dolgozók diadalát és a ni/unka megbecsülését is jelenti. A magyar köztársaság egyéves utja eddig csak felfelé vezetett a romokból, a pusztulásból és evvel is igazolja a fejlődés örök törvényét, amely a jól végzett miu''nka jutalmaként a boldogabb jövőt csillantja meg, a dolgozók szemed előtt.
A Nemzeti Bizottság, a jyártok és a társadalmi egyesületek vu-sárnap délelőtt féfj.0 órai kezdetlel rendezik emlékünnepélyüket a Városi Színház jól fűlött termében, amelyre a város közönségét ezutqnJilvja meg areii-

dezőség. A nvüsor a következő:
1. I humusz.
2. Rákóczi nyitáiilJV előadja ti Gondi''-zenekar.
3. Petőfi »Köztársaság- cimü költeménye.
4. Onnepi beszéd." Függtetlen Kisgazdapárt részéről Gór Tibor, Nemzeti Parasztpárt részéről Pál Jenő.
5. »''Hadak utja« Ady Endrétől. Előadja Gurtg* László.
6. Ünnepi beszéd. Szociáldemokrata Párt részéről Szabó Bc-rény, Kommunista Párt részéről Kirschner Béla iárési titkár.
7. Demokratikus Nők Szövetsége nevében beszél Németh Lászlóué.
8. ftnek és szavalat,
l). Szózat.

Ml ÉS ÖK
OÍ:
—• Minek annyit vitatkozni az-értelmiség» kérdésről? A két ujjunk som ogyfonna. Hogyan lohotno egy kalap alá rendezni a/, értelmiséget ''a kőmiiveslogényekkel ?
Mi:
— A szocializmus távolról sem akarja (hogy önöknek kellemesob-bon hangzó szóval éljünk) gleich-schaltolni az értelmiséget. Nem azt akarjuk mi, hogy az értelmiségieknek is olyan kérgös legyen a tenyere, mint''a földturó mezei munkásé és az sem célunk, hogy az értelmiségiek ne olvassák Marái Sándort csak azért, mert a bejárónőjük még életében sem hallottá Márai Sándor nevét. Mi nem hirdetjük,"hogy minden ember egyforma, hiszen két" munkásember sem egyforma. Az ■egyik orősebb, a másik gyengébb, az e^yik'' becsületesebb,; a másik ke- . vésbbe, az egyik tanulni vágyó, a másikat jobban érdekli egy hosszu-lépés és így tovább. De igenis: egy-fonnasárot szeretnénk abban, hogy minden fizikai munkást folomeliünk
. arra az életszínvonalra, ahol módjában áll tiszta ingben járni, Márait. olvasni, fehéren toritott asztal mellett enni, a gyerekét iskolába járatni és általában ugy élni, ahogyan az minden embert megillet. Es egy-i''ormaságot szeretnénk abban is, hogy az értelmiségieket'' felemeljük orra a szocialista színvonalra, anol a munkásságnak az ombormódon való élethez a jogát, mint természetes valamit, ehsmorik és kivoro-• kedni segítik. Ebben a tanácsos, urnák és a kőműves legénynek egyformának kell lormio.
Ok:
—• De akkor a munkások miért uszítanak folyton az u. n. urak ellen? így a kot rétog soha som találkozhatni.
Mi:
— Amig önök két rétegről beszélnek, addig nem is. Tossék mindenekelőtt megtanulni, hogy itt nincs két réteg, hanem csak egy osztály van és ez a dolgozók osztálya. Énének pedig a dolgozó értelmiségi éppen olyan tagja, mmt a bolti kifutógyerek. Itt van éppe(n a .baj! Az térteim iség ,egy része..még ma sem tudja beleélni magát abba, hogy ók is ugyanolyan bérmunkások, mint az ó rabé res vasúti napszámos. Ok is éppen ugy eladják a munkaerejüket, a tanult mesterségükben megszórd, zett képességeiket, mint a bányamunkás. ök is annak dolgoznak pénzért, aki meg tudja fizetni óket, tehát a tőkének. Nekik is annyit fizet, a tőke, amennyit a profitérdekek megengednek és szamukra is. éppen ugy elvész a munka által''termelt értéktöbblet, mint ahogyan a gyárimunkás izmaiból kifacsart munkából sem ő maga, lianem a gyáros vesz villát a Balaton mellett. Értsék meg az értelmiségiek, hogy
zsákmányolásnak h c*ak kiválasztott s/.oroncsésok, kogyelmoftek és vezérek vannak abban a helyzetben, hogy osztozhatnak a tőke munkanélkül szerzett hasznában. Ismerjék fel az érteim iségiok osztály helyzetüket, ébred jenok öntudatra, lássák be, hogy amikor a szocialista munkás az urakat szidja, akkor nem a nyomorgó, kizsákmányolt, de nem is a munkájáért, tudásáért tisztes keretek közt élő értelmiségi dolgozókat szidja, hanem azokat, akik munka nélkül, a termelésben való részvétel nélkül, csak a tőke és járulékai: születési, vagyoni olóiogok, protekció, korrupció* jogán habzsolják fel a dolgozók elől mindazt a szépet és iót, amit kizárólag a munka hozott létre, mig a munkásnak éhen sir és didereg a gyermeke a rongykuckókban.
Ok:
— Vallja bo őszintén, hogy ez a szembeállítás így mégis csak demagógia!
. M%:
— Igen! Nemrégen még, ha valaki dőzsölő urakról és éhező munkásokról beszélt, az demagógia volt. Általában demagógia • volt minden, ami alkalmas volt arra, hogy .a dolgozó tömegek szemét kinyissa és jogaik követelésére bátorítsa. Értelmes ombor előtt ugy villogtatták ozt a szó1., mint foLzudult tömeg előtt a csondőrszuronyokat. Mi azonban nom félünk a demagógia vádjától. Amig tényokot ¿Hitünk egymás mellé, hogV'' szocialista igazságokat szemléltetőbbekké, av, avatatlanok számára érthetőbbé tegyünk, addig nem tettünk mást, mint amit már Gutenberg mester is fölfedezett: — a fekete botüt fehér papirosra kell Lenyomtatni, hogy nunel könnyebben olvasható legyen. Ha a tőkés -rendszer jóvoltából milliók élnének jól és csak kevesek nyomorognának, akkor domagógia lenne a szombe-állitáa a kizsákmányoltak érdokében. De amig milliók születnek, élnek, robotolnak és halnak meg örökös
fondoki lemondások, nélkülözések őzt azért, hogy keveseknek a vilá-
§on mindenük bóségbon legyen, ad-ig mondhatják rólunk azt is, hogy apagyilkosok vagyunk, mégis hirdetni fogjuk a munka jogáí ahhoz az értékhez, amit termelt.
Ok:
— No jól Tegyük fel, hogy''miniden dolgozó megkapja azt az értéket,
ámi\ munkájáért megilleti. ; Akkor is,.az egyik elissza és másnap újra nyomorog, /vagy elkártryázza és a gyerekének nem tud cipót venni.
• ^Mi:
— Eltértünk ugvan az értelmiségi kérdéstől, de mivel éppen az értelmiség szereti hangoztatni ezt, nézzünk szembe ezzel a kérdéssel is. A szocializmus nemcsak gazdasági
.berendezésében kivárna áfa. Uki tani
akarja nevelni magát az embert is. Az öntudatos szocialista nem, yeti meg, sőt igényli áz élet örömeit is, ez természetes joga. De öntudatos szocialista jellemében a legelső követelmény a fegyelmezettség, Fvmit önmagával szemben is gyakorolnia kell. Az öntudatos szocialista nemcsak jogait ismeri és követeli -meg, hanem tudja és teljesiti kötelességeit is. A szocializmus erre heréli minden hitvallóját. Ez porszo máról holnapra nom megy. Az evangélium kétezer év óta legiobb szellemi luvtóorojo az omlxsri életnek és nézzünk csak körül a történelemben éb a jelenben - hol va*i az ovungfi-liumi embor? A másféléves demokráciából is hosszú még na ut » szocializmusig h ha uz meglesz, még akkor is hosszú lesz az ut addig, mig a szocializmus mlndon omhor szoílomi vérévé válik. l)i« k^ivír«'' évig nem fog tartani.
ők:
--- Nem gi-oteszk dolotf uz «van-géliumot emlegetni obbun u vitában? Lútju, ezt som Bzorot.ik hulláin a mi oldalunkon.
Mi:
— EllenkezőlegI Az evangélium a Lapján solia nom lett volna mássá az embor, csak szocialistává, hu hatalmi és anyagi érdekek nem korrigálták volna az evangélium gyakorlatát attól kezdvo, sünikor qgy-ház és állam szövetségre léptek. A tiszta evangéliumi igazságot nagyon is földi tényezők, emberi gyarlóságok szövevénye*rejtette el a tömegek oiól, hogy ne''láthassák benne azt, arai: — az első forradalmi utmutatást az elnyomottak, a szenvedők, a szegé-ínyek, a senkifiák számára. Ha többet olvasnák az emberek az evangéliumot, mint amennyit hivatkoanak rá, akkor az evangéliumot idézőkből lennének a legjobb szocialisták.
Egy követendö példa
''A nemzetközi utazási forgalom megindulását turópaszerte «rősen akadályozza az útlevelek és vízumok megizerzésének körülményes volta. Eddig ezzel a kérdéssel sehol se sokat törödtek az Illetékes kormányhatóságok. Az . első kivétel ez alél Spaak belga külügyminiszter, a Nemzetek .Szövetségének elnöke, aki isegunva az e tárgyban hozzáérkezett panaszokat, 8Z.erp^ly.esen látogatott el a bruxellesi utlevélhiva-taiba s beállva az utlevélkérők hosszú sorába, a saját bőrén akarta kit»pasztalni a bajok okát. Erélyes köztjeléoésére uj rendszert vezettek be az útlevelek kiadásánál s ezentúl a szerencsés belgák — akik eddig csak 4—6 heti várakozás, személyes utánjárás és ácsorgás árán kapták meg útlevelüket — egyszerű Írásbeli kérelemre nyolc napon belQ! hozzá tudnak jutni a becses kiutazás! okmányokhoz.
Mit Jelentene az országnak a talajjavítás?
Az országban 3 millió kai hold savanyu és 1 millió hold szikes terület van. Ezek megjavítására és a termelésbe való bevonására, illetve jelenlegi silány terméseredményük, fokozására a földművelésügyi kormányzat a f. évre 6 millió forintot irányzott elő, a követkéző -esztendőkben pedig évi átlag 40 millió forintot kiván biztosítani. Az ország mai szegénysége mellett is szükség ^an ezekre a befektetésekre, mert a savanyu talajokon holdankint kb. 2 métermázsával, a szikeseken P^; dig, legalább a felén, az eddig termésnek három-négyszeresét lehetne elérni (buzaértékben szá-
1ÍH7. február 2
Z A''li A

A MKP politikai bizottságának ülése
A Migvar Kommunista Párt politikai bizottsága január 30-i Ülésén ;icgtaikozott a belpolitikai helyzettel. A gvülésen eihatarozták, hogy kö-veteíik a nyomozás érdekében a parttagok támogatását az összeesküvés felderítésére, hogy a bűnösöket minéJ gyorsabban a bíróság elé hhesse.n állítani. Megállapították, hogy az összeesküvésben ko-moiv kísérlet történt a Magyar Köztársasági megbuktatására, ennek ellenére az összeesküvés jelentőségének lebecsülése céljából való törekvések még ma sem s?.üntek meg. A Kommunista P^rt politikai bizottsága változatb.n bizalmáról és hűségéről fciztosüta a Füpgetlen Kisgazdapárt paraszti részét és kéri a munkásság a dolgozó parasztság és ¿1 demokrácia minden hívét, hogy működjenek *ö?rc az összeesküvés teljes felszámolásában és az ebből folyó politikai változások gyors és nagyvonalú keresztülvitelében.
Farkasból nem lesz bárány
Egy nöi rendőr fogta el Budapesten Waldmann Zsigmond kanizsai órást
A nagykanizsai törvényszék ®rúr hónapokkal ezelőtt köröző-Jcvclet adott ki Waldmann Zsigmond nagykanizsai órás ellen sorozatos szélhámosságok és kü-ió 11 féle bűncselekmények elkövetése miatt. Waldmann még az inflációs időkben követte el bűn cselekményeinek nagy részét, ¡amikor is tiltott üzleteket kötött. Arannyal és valutával kereskedett, amely miati meggyűlt a baja a rendőrséggel. Már abban az időben árdrágitásokat is követett el. Amikor azonban neszét vette, hogy tettei miatt el akarják fogni, nyomtalanul eltűnt Nagykanizsáról. Ekkor bocsátott ki a nagvkanizsai törvényszék körözőlevelet ellene, azonban raindezideig nem sikerült elfogni.
Pár nappal ezelőtt Budapesten tűnt fel,-ahol folytatta Nagykanizsán abbanhagyott munkáját. Ezuttal azonban órákkal szélhámoskodott. De csütörtökön este rajtavesztett, mert az egyik járókelő felismerte a szélhámost és azonnal szólt a közelben posztoló Hódosi Mária próbarendőrnek. A női rendőr Waldmann Zsigmondot előálü-totta a budapesti rendőrkapitányság központi ügyeletére. WaJdmannt letartóztatták és valószínűleg rövidesen átszállitják & nagykanizsai törvényszékre.
Hajóken lakik a londoni olympiász 5000 versenyzője
Az 1948-ban megtartandó londoni olympiászon huszonöt nemzet rész-T*tel<ire számítanak, amelyek közel 5000 versenyzővel képviseltetik magukat Németországot és Japánt nem hívták meg. A rendezősegnek nagy gondot okoz a versenyzők megfelelő elhelyezése. Olyan Javaslatot tettek az Egyesült Államok és a tengerentúli résztvevőknek, hogy a versenyzőket nagy hajókön hozzák és az olympiai játékok alatt a Themzén fcorgonyzé hajókon lakjanak.-
A magyar demokrácia seregszemléje volt a szociáldemokrata kongresszus megnyitó ünnepsége
az Operaházban
A XV. szociáldemokrata kongresszus pénteken esto az operaházban tartott megnyitó ülésén a ma-g\-ar demokratikus Magvarország politikai életének úgyszólván minden vezető személyisége" megjelent. A megnyitó beszédet Szakasits Árpád ''mondotta. Köszöntötte Tildy Zoltán köztársasági elnököt, akit a jelenlevők hosszasan ünnepeltek. Kzután kegyelettől emlékezett meg a Párt mártírjairól, majd kijelon-totte, hojary a kongresszus határozatokat és döntősöket akar hozni a rnu-
Syar politikai és gazdasági élet minőn sorsdöntő kérdésében. A Pórt a legteljesebb szocialista egység szellemében dönt az időszerű "politikai kérdésekről és egységesen foglal állást a demokráciánkat fenyegető vo-szodolmokkel szemben is." ^ ,£árt-gyülés a lególesobb és iogkönyörto-Fenebb harcot folytat minden ollon-forradalmi és iouboldaü szervozko-dós és a doniokrácia mogdönté&óru iránvuló minden kísérletnek. A Párt tovább viszi a harcot a magyar demokráciáért, a magyar dolgozó tömegek felszabadításáért, az ország függetlenségének és önállóságának megtartásáért. Három nugy kérdés emelkedik ki a pártkongresszus fon-
tos teendői közül.
1. A demokrácia védelme, a köztársaság megszilárdítása, a reakció felszámolása. {
2. A dolgozó tömegek befolyásának növelése az állam kormányzásában és a gazdasági életben.
3. Gazdasági életünk anarchiájának vieg szüntetése és a nemzetgazdaságunk tervszerű megszervezése.
Ezután a két munkáspárt együttműködésének -szilárdságáról beszél, végűi kemény munkára hivta fel a munkások és parasztok szövetségét.
Utána Károlyi f ^íihály beszélt. Olyan helyzetet kell teremtenünk, hogy az egész világ tudja, hogy teljes tabuLa rasat csináltunk.
Kákosi Mátyás pártjának üdvözletét és nagyral>oc8Ülé8ét nyilvánította. A munkás Magyarország volt és marad a magyar domokrácia talpkövo és sziklaszilárd alapja. Majd a munkáaogység fontosságúról és a hároméves újjáépítési tervről bőszéit. Az egység megzavarását a munkásosztály lel háborodással utasítja vissza. A" szakszervezetek részéről Piros Miklós. mai<jd a külföldi megbízottak adták át pártjuk üdvöz-
Egy orvos nyilatkozik a lesújtó magyar közegészségügyi állapotokról
mmtnmlummm.
Kerti es gazdasági magvak,
2séfk, szalmazsák, zsineg, heveder, ponyva, gazdasági kötelek
nagy választékbar., >
__• . . ; is4
A Zala nemrég vezércikkben foglalkozott a városunk és környékünk közegészségügyi intézményeinek szomorú helyzetével. Ebben a cikkben feltártuk hogy amig a Társadalombiztosító és betegsegélyezési intézményeink olyan összegeket visznek el a városból, amely kétszeresen meghaladja az egész városház-tartásunk költségvetési kereteit, addig kórliázunk és egészségügyi intézményeink a legnagyobb válsággal ^küzdenek. A rendkívül nagyjelentőségű kérdésben lapunk szerkesztője a fővárosban több szaktényezővel beszélt, akiknek nyilatkozatait egyik legközelebbi számunkban nyilvánosságra is hozzuk.
Rendkívül érdekes nyilatkozatot tett a válságban levő közegészségügyi állapotokról Szombathely város tiszti főorvosa, akiver munkatársunknak alkalma volt beszélni:
Csodálatos dolog, hogy az értelmiségi kategóriák közül éppen az orvosi réteg az, amely oly nehezen akar beilleszkedni az igazi demokráciába és olyan keservesen, vontatottan szánja rá magát, hogy szint valljon és végre felisfcnerje helyzetét és nem nyomásra. de szabadon és meggyőződéssel akliv harcosa legyen a magyar demokráciának. Csodálatos ez azért, mert éppen mi orvosok láttuk legkézenfekvőbben és legközvetlenebbül a sok emberi nyomort, betegséget, igaz-■ ságtalanságot éá hazánk elmaradottságét. Éppen ezért természetes "volna, hogy az orvosi társadalom egyemberként száll harcba a demokratikus hazáért.
És mennyi tennivalónk lennie és mennyi lesz a közeljövőben, amint a magyar demokratikus köztársaság megerősödik és"'' anyagi bázis lesz a szebbnélszebb reformok végrehajtására. Hát nem hazafias kötelessége minden magyar orvosnak már most nyiltan sikraszállani és a
Easszivitás gyanús meglapulása elyett aktive dolgozni és elő-
késziteni a magyar közegészségügy nagy fellendülését ?
Gondoljunk a kormányzatunk hatalmas erőfeszítésére, amely a stabilizáció óta kétségtelenül csodálatosan nagyot * produkált pl. az OTI talpraállitáslval, a juttatásokkkal, az orvosi fizetésekkel is. Ez az intézmény egészen biztosan nagy reformokat fog még megvalósítani és kiterjesztésével egyik tényezője lesz hazánk jólétének.
Az orvosi magángyakorlat máris sorvadt és egyre bágyadtabb és fonnyadtabb lesz. Vegyék észre az orvosok az idők dübörgését, egy év; két év és az orvosi magángyakorlat meg fog szűnni, mint ahogy megszűnt Oroszországban és megszűnt Svédországban és megszűnőben van Angliában. Államosítani kell hazánkban is az orvosi szolgálatot, tökéletesen és maradéktalanul. Minden ember iusson megfelelő orvosi ellátáshoz, gyógyszerhez és kezeléshez díjtalanul. Oroszországban nagyszerű a közegészségügy, Svédországban minden falucskának megvan az orvosa és — csodák csodája — minden 2000 lélekre állami népfogorvos működik, aki ingyen kapja az anyagot, ingyen végzi a kezeléseket és ennek ellenében kitűnő fizetést kap az államtól. Ugyanez a rendszer van kialakulóban Dániában, Angliában és majdnem egészen készen áll Norvégiában is. Nem. kell. félni, ahogy mondani szokás orvosi körökben, hogy kihal az pmbi-ció. Az orvosi ambició megmarad, mert a minimális munkát el kell végeznie minden orvosnak és aki ezen felül, éppen mert keresettebb, többéi ~ dolgozik, több beteg fceresi fel, ezek az orvosok állami prémiumot kapnak. így van ez ma #Lár nemcsak a Szovjetunióban, hanem'' az összes európai északi államokban. " . •
Meg kell szüntetni a gyalázatos-közegészségügyi állapotokat, főleg és elsősorban a magyar
falvakban, ahol ma is 10—15 kilométerre van az orvos, a szegény paraszt, a törpebirtokos, kisiparos ma sem tud orvoshoz jutni, mert drága a fuvar, sokba kerül a patika. Nincsen fogata az orvost felkeresni, u gazdag parasztok »szívességét < kell igénybevenni, elhozni az orvosi és visszavinni és ezért a fuvarért'' éppen a legnagyobb munkaidőben kell keresvesen robotot • szolgálni.
Nincsen mit kertelni, az orvosoknak előre kell törni és éppen szociális foglalkozásuknál fogva az élen a helyük, a dolgozó munkásokkal együtt, mert-aki ezt nem teszi, lemarad és lezuhan az idő szekeréről és ne csodálkozzék, ha összetört tagokkal marad a porban ...
A népbiróság jövő hofcí tárgyalásai ""
Kedd ; Barilla Jenő kiskomá-romi, Nagy Béla és Farkas Ferenc. zalaszentjakabi lakosok háborús bűnügyet a népbiróság dr. Béres Sándor-tanácsa tárgyalja. Az a vád ellenük, hogy magyar állampolgár létükre önként bő-léptek a német fegyveres SS kötelékébe. — Kovács László ba-laiormiíigyarodi lakos a vád szerint egy alkalommal két fegyveres nyilassal, ő maga is Arpád-sávos karszalaggal, megjelent egy idős balatomnngyaroch asszony házánál, akitől a nyilas pártszervezet részére minden ellenszolgáltatás nélkül elhajtottak három süldőt
Csütörtök : Modor János kanizsai lakos népellenes bűnügyéi tárgyalja a népbiróság dr. Bérés-tanácsa. A vád az Modor ellen, hogy mint László Béla ke-rékpárszáküzletének kirendelt vezetője, feljelentést tett László Béláné ellen, hogy egyes árucikkeket elrejtett és azokat nem1 akarja a nyilaskeresztes párt céljaira kiadni. A feljelentés nyomán házkutatást tartottak László Bélánénál és a megtalált árucikkeket lefoglalták, amelyeket átadtak a nyilaskeresztes pártnak. — Topiák János molnári lakos azért áll a népbiróság elé, mert a Drávamenti Légió tagja volt.''
Szombat: Kósa Sándor nagybakónaki iegyző népellenes bűnügyét dr. Revffy Anaor törvényszéki biró vezetésével tárgyalják. A vád szerint a baloldalt érzelmű egyéneket állandó'' megfigyelés alatt tartotta és viselkedésükről tájékoztatta felettes hatóságait. ^Nagyon sok-'' leventét birt- rá, hogy belépjenek a Hunyadi SS Dáncélgránátos hadosztályba. A leventék nyugatra szállilásáról intézkedő rendeleteket nagy buzgalommal hajtotta végre, r- Lukács Endre be-csehelyi lakos másodszor áll a népbiróság elé azért, mert a Hungarista Légió be csehelyi1 szervezelének ifjúsági vezetőj* volt. \
Figyelem! Figyelem!
Febr. 1-től, szombattól minden este
Paksi Csibi
énekművésznő szórakoztatja a C*ntrálban
a nb. közönséget Gondi Gyula szalon- és jazz-zenekarának kíséretével.
310
tkh A
1947, február o
Varga Bóla.a nemzelflyülós elnöke *sak jövő vasárnap jin Kanizsára
Ma elterjedt a hire Nagykanizsán, hogy az esti órákban városunkba erkezik — Magyar János nemzetgyűlési képviselő vendégeként —- Varga IJéla, a nemzetgyűlés elnöke.
Lapunk munkatársa e nagyjelentőségű látogatás ügyében kérdést intézett Magyar János nemzetgy űlési képviselőhöz, aki a következőket mondotta : t-
— A hir tényleg megfelelt a valóságnak, mert ma délelőttig agy volt, hogy Varga Béla a nemzetgyűlés elnöke ellátogat hozzánk, hogy résztvegyen a Kisgazdapárt zalamegyei össz-vezetőségi ülésén. A nagyfontosságú megbeszélések azonban, mint ma délelőtt a Ház elnöke fceLefonon értesített, a jövő hét vasárnapjára maradnak, mert Varga Bélának, mint a nemzetgyűlés elnökének, jelen kell lennie azon a fogadáson, amelyet Tildy Zoltán köztársasági elnök ma este ad elnökké történt meg« választásának egy éves évfordulóján. A jövő vasárnap, e hó 9-én azonban, ha csak v valami különösebb akadálya nem lesz, bizonyosan ellátogat hozzánk Yarga Béla, a nemzetgyűlés elnöke. " I
Az eltávozott Kovács Béla . kisgazdapárti főtitkár teendőit négyes bizottság vette át
A Függotlon Kisgazdapárt politikai bizottsága foglalkozott a p^rt-▼ozotöség kicseréléséről. Elhatározta, hogy azt az ötös bizottság munkájának lvofojozésokor idóberi nyilvánosságra hozza. Az ötös bizottság előreláthatólag kedden bofejezi mun- í Icáját. A Ixotog&zabadságra távozott Korács Béla Vozefcófótiikár helyettesítésével négyes bizottságot biztak meg, amelyiioü tagjai Balog József, Dobi István, Rácz Lajos, Implon .Fcnenc. A sajtóügyek irányításával Mihályfiy Ernőt bízták meg. A párt politikai bizottsága foglalkozott & Kommunista Párt politikai bizottságának határozatával is. A Kisgazdapárt annak egyes foitéteLazé-seit, különösen, hogv a Kisgazdapártban huza-voiia lolyik azzal a «ólzattal, hogy a megzavart reakció újból összeszedhesse magát és szervezkedhessen, a Független Kisgazdapárt- súlyosan sértve érzi magát. A párt kívánsága, hogy minden vádaskodásban őszinte holvzetet teremtsen és ezért ezt a feltételezést a isjnyonLatokosabban visszautasítja. A Kommunista Párt egyéb feltételo-^óeoiről a párt deklarációban fogja msgadni a választ.
Jégkorong (hoki) mérkőzés a MAORT-jégpályán
Mint már megírtuk, a MAORT MSE vezetőségének sikerült lekötni a Keszthelyi Máv jóképe38égü jégkorong-csapatát e«y merközesre, melyen a MAORT csapata bemutatkozik Nagykanizsa közönségének ebben a sportágban, amely változatosságában és izgalmasságában sokszor még a futballt is felülmúlja. Ka a mérkőzés vasárnap délután fél 3 örakor kezdődik a MAORT Vár-utI jégpályáján.
A szünetekben mflkorcsolyázó-be-íiMtaró,
Jegyárak: Diák néző 50 fillér, diák-aéző és korcsolyázó 1 forint^ felnőtt néző 1 forint, felnőtt néző ós korcsolyázd 2 forint.
A mérkőzés után délután 5 órától a jegyek a szokásos áron valthatók a pénztárnál, Kisérőjegy délután 5 éráig nincsen. A bérletesek részére áélután 5 óráig nézőjegy váltása k&telező.
HÍREK
— Halálezás
Juhász István nyug. áll. tanitó bánva, Márta, végzett tárirász és postakiadó Nagykanizsán elhunyt. Temetése hétfőn délután 8 órakor lesz a temető halottasházából.
— A Magpar-Jugoszláv Társaság
szervező bizottsága minden csütörtökön délután 6—8 óra között tartja megbeszéléseit (Batthyány-u. 21.) A bizottság tagjai ne várjanak külön meghívót. A Társaság tagjai ugyanebben az időben fordulhatnak kívánságaikkal, javaslataikkal, -megbeszélnivalójukkal a bizottsághoz. Minthogy a Társaság arcképes tag-sagi könyvecskéi már készülnek, minden tag gondoskodjék o^y darab igazolvány-méretű arcképről.
— Kcmtly művészi értékű lesz a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság raa esti mj^ra
Mint Jíí&r megirtuk, az újjászervezett "Magyar-bzovjet Művelődési Társaság szombaton este háromne-. gyed 9 órakor^ja-Városi Színházban tartja bemutatkozó műsoros estjét. A változatos programmban egyfelvonásos darabok, prózai inagánsiámok, tánc- és énekszámok lesznek. A szereplők közül megemlítjük Pék Anni, Pauk Anni, az önbgesorkész mando-linzenekar, dr. Béros Sándor, Stol-zor Emil nevét, Porger—Foszák-pár orosz táncát. Különös sikerro tarthat számot egy zonéa-táneos gyorokda-rab. Komoly és szórakoztató számok váltakoznak a műsorban, amely a legkényesebb igénjiokct is ki fogja elégíteni.
— Iparosok figyelmébe 1 \
Az iparos önsegélyző ilitolszövot-kozet február 2-an, vasárnap újra megkezdi működését. Befizetések délelőtt 10-tól 12 óráig a földszinti tanácsteremben. Elnökség.
— A népkonyháért
az éhezőkért, a fűtetlen lakásokban nyomorgókért rendeződik a holnapi,. vasárnapi müvész-bst a nagykanizsai Városi Színházban, este- fél 9 órai kezdettel, 8—6 forintos helyárakkal. Fővárosi művészek állnak a lámpák elé, hogy énekben, zenében, prózában, .táncban a logma-gasabbnendüt adják azokért a kanizsai családokért, akiknek a sors mostohasága folytán egy tál mg|eg étel sem jut naponta. A többször ismertetett- müsprban annyi változás állt be, hogy az Operaház művészei közül Palankay Klára helyett, aki niegbetegedett, az Opera első szopránja, .Varga Livia érkezik meg. A színház kellemesen fütvo lesz. Műsor után büffé és tánc a Centrálban, ahol ugyancsak a népkonyha-céljait szolgálja a teljes bevétel.
— Az értelmiség farsangi estje
A nagykanizsai szakszervezetek összes értelmiségi csoportjai a titkárság rendezése ben komoly ós-yi-dám számokból álló, színes farsangi műsoros estet rendeznek fobruár hek 8-án a Szocdem. Párt holyisógoi-hon. Legmagasabb belépődíj 8 forint losz.^ Á műsor a farsangi derű. han-
gulatát szolgálja, utána táno éa üffé.
— Felhívási
Fűiké rom a nőiszabószakosztály minden tagját, hogy hétfőn, 8-án este hat órakor az ipartestületben varrókéi lók elosztáson jolonjonok meg, pénzt hozzanak magukkal, Xábó elnök.
— Vadasztllaiom nyúlra és fácánra
A földművelésügyi minisztérium^ figyelmezteti a vadásztársaságokat, hogy a nyul és a fácán vadászatit idénye január 81-ével bofojozódött és február 1-től kezdve ezekre vadászni szigorúan tilos. Az ez ellen vétő vadásztársaságokkal a torület-bérleti szerződést a földművelésügyi minisztérium azonnali hatállyal felmondja, a kihágást pedig szigorúan megtorolja.
— Szüléizaől hlr
Katz Teréz hatósági szülésznő, volt közkórházi főmadám, városi működését megkezdte Kinizsi-u. 85.
- Bélbajoknál
reggelente Ferenc József koserü-vizot.
KOKSz közleményei:
Közmunkaváltság ügyhon folyta -tátott tárolásaink folyamán illetékes holv részéről kolló. megértést tapasztaljaink, Ígéretet kaptunk a sérelmesen kirótt büntetések revíziójára. Központunk utján minden esetre javaslatot kívánunk lenni a minisztériumban aziránt, hogy azon adózóknak, akiknek korosoti adója nem haladia mpg a X. osztályt, csak a rondoletben irányadóul .megjelölt 4, illetve 6 napot lehessen kiróni. Tagjainkat arra kérjük, hogy fon-tioíctól függetlenül a havi adójukat, ugy mint eddig is, pontosan befizessék.
*
Füszerszakosztályunk csütörtöki gyűlésén megtárgyalják a beszerzési csoport ügyét. Saját érdekeljen minden tagtársunk ott legyen.
*
Kedden, 4-én toxtilszakosztályi összejövetelt tartunk, amikor is ügyvezetőnk soproni és budapesti út/a-ról referál. °
Vendéglősök
és vendéglöipari
munkások €
a Koronában
fébruár 10-ón.
A rádió vasárnapi műsora
Budapest /. 7 Reggeli zene. 8 Hírek. 8.80 Orgona muzsika. 9 Református vallásos félóra. 9.80 Unitárius istentisztelet. 10 Római katolikus istentisztelet. 11.20 Rádió kamarazene. 12 Dék harangszó, hirek. 12.20 Bach-müvek. 18.80 Forró melódiák. 14 Hirek. 14.10 Magyar művészek muzsikálnak. 15.2-0 A Me-laclirino zenekar műsorából. 16 Magyar nóták. 17 Hirek. 17.10 Magyar parnasszus. 18.80 Népszerű operaest, 20 Hirek, sporthírek. 20.20.Zenés részletek a Fekete liliom című operettből. 21.10 Waltor Rózsi énekel. 21.80 Rádióankét. 21.50 Hj-vek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.85 BBC tánclemozek. 28 USA ajándéklemezek. 24 Ilirok. 0.10 Hirek és krónika franciául és angolul.
Budapest II. 10 Vasárnapi muzsika. 17 Tánczene. 18 Hirek. 15.05 Falurádió. 19 Geráldy: Christine. Előadás a Stúdióban. 20.30 Könyvszemle. 21 Hirek. 22.15.R. Strauss: Hősi élet-. Szimfónikus költemény.
A rádió hétfői műsora
IJudanest, L 6.80 falurádió. 7 Hirek. 7.80 Reggeli zene.''8.15 Heti zenés kalondarium. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.35 A Házi-együttes játszik. 18.15 Zongora-éfl énekszámok. 14 Ilirok. 15.15 Rádióiskola. 16 Magyar nóták. 17 Hinok, párthiradó. 17.20 Vörösku-roszt kózloményok.«.18 A. Csohov: Csoresnyóskort/ Előadás a Stúdióban: 20 Hirek, sporthírek. 20.20 A Rádiózonekax játszik. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Ilirok. 22.80 Tánczene. 22.50 A Hazahozatali kormánybiztosság közloménj-oi. 22 óra 55-kpr Hadifogoly hiradó. 28 Couperin és Rameau müvek. 24 Hirek. 0.10 Hijsk és krónika franciául és angolul.
Budapest II. 17 Tánczene. 18 Hirek. 18.05 Balettrész letek. 19.80 Szórakoztató zenie. 20.80 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 22.40 A hegedű meetoroi játszanak.
NYILT-TÉR*
Személyemmel kapcsolatban január ki 28-ón közzétett nyilatkozattal nem ata>-nositom magam, mert azt egy csaló hi-zasságszédeigetö tette közzé.
Qav/rt jjnosné
223 Klsf»hidy-u. 14.
* E rovatban közöltekért tom a sr«u kecctőtég, sem a kiadóhivatal feleiössé^t naui viliül.
Hirdetmények
A nem önalláté «zemély a háctart*> sában kenyérgabonából készletet netr-tarthat. f\ kenyérgabonából szArmazó Hsztmennylsége pedig szeniélyenkéRt legfeljebb 5 kg. lehet. Ha a háztartás lisel-készlete, — a hatósági jegy ellenében vásárolt lisztet figyelme« kívül hagyva,-ezt a mennyiséget meghaladja, « többletet be kell szolgáltatni, vagy a többletmennyiség minden 5 kg.-ja után 1 sze-mélynek egy havi kenyér- és lisztjegyéről a Közellátási Hivatalban le kell mondani. A kenyér- és lisztjegyről legfeljebb f. évi augusztus í. napjáig terjedő idé-szakra lehet lemondani. 20*
ft Közellátásügyi Miniszter ür elrendelte, hogy az a tyúktojás, melyet nem beszolgáltatást kötelesíég teljesítésére ajánlanak fel, az eladó és a vevő szabaí megegyezésével megállapított áron hozható forgalomba, flzonkan ez az a méltányos hasznot meghaladó nyereséget nem haladhatja meg.
Nagykanizsa megyei város hivatalainál albalmr.zott kézbesítők és hivatalszolgák részére lehetőleg sötét posztóból — v.gy fiűtétszinU sxövctböl — szállitaidó polgári- ¿3 egyenruha szállítására veis«iy-tárgyalást hirdetek.
Hat fó részére polgári ruha, 15 fő ré szére egyem uha szállítandó.
Ajánlatok t hőtök külön az anyagra., külön a munkára vngy a kettőre együttesen is
Az ajáalotok zárt, lepecsételt borltékbaa — mintadarabbal ellátva — 1047. évt fabruár hó 28-áa déli 12 óráig terjesrt-hetóK be a polgármesteri hivatalba. 21f
A 70/1. sz. élelmiszerjegy ,C szelvényét, az eli&toltak részére Kiosztott 219 sz> élelraiszerjcgy ,0'' szelvényét, valamint a csecsemők részérő kiosztott 225. ez. élet-miszerjegy arabs „2M szelvényét a kereskedők beválthatják »r^lvényenkint 50 dkg -sóra A kiadott sómennyiség január havr fejadag.
Fe hivom a kereskadőket, hoj»y a sé-utalványokért jelentkezzenek a KS.ellátásf Hivatalban. ~ . 265
Polgármester.
VÁROSI MOZI
Szombaton és vasárnap
Budapesti premierrel egyidóben
Népek Ítélőszéke
Qfirlrig ét társéinak felelőuségrevonása és bBnhődése. — Végig magyar bejzéddel.
Az ifjúság ünnepe
Mogyerul beszélő végig srines füml HIRROÓ Előadis»k k6xn»poKon 5. 7. vasárnap 3. 5. 7-kar
MAORT Kammunista Szervezet farsangi bálja február 8-án
Eladó h»s B*b6chay-utca 17. stam j ház ker tel (324 Öl),- szabad kézből aronnaí eladó. Értekezni lehet: hr. hitközség irodájában. __1»
Rádiók, zenegépek 6-9 hónapi rísz-letüzetésre. Qyári uj. Gyári jótaliás i -Szabó Antal rádió- es műszaki üzicuhejv Fő-ut 5. _____W
Egy nehéz murát üzi karca, egy BiatV04 csikó kanca és ety dunna eladó Sugár-at 29. (há ul az udvarban) _^26
E^y darab lovastsánké oladó Magyar utca 137.____ _ 2»
Balatoni óbor nagyobb tételben eladó Csengery-ut 16. *
EgészságflH sz^p gyfiaBLcifák a legjobb fajokban előj«fyesketfik. Tulipán kerteszet Bötvöa. tér i8. ._____Wi
Eleaarélném a város központjában levf háromszobás lakásomat (mely orvosi rendelőnek Is megfelel) kétszobás lakásraj» város belterületén. Cim a kiadóban. z&
Egy szép fyerüaekáfy paplannal és «at-raccal aladé" Zrínyi Agkló^u- 34.
ZALA demokratÍkii8 politikai napilap
Szerkeszti: Benete Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség él kladóhlv«t«l: Fö-ut!>. T«M<:fon 31.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykairtzea Szerkesztésért és kiadasért felel Bencze ieao
Nyomatotté .Közgazdasági R.T. Nagy-
kfinizsa'' nyomdájában Nagykanizsán.
Nyomdáért felel: Zalay. Károly.
se.
évfolyam, 23. szám.
Neciykenizs», 1947. február 4. kedd
mm

Ára 40 fillér.
Tildy Zoltán köztársasági elnök és hitvese vasárnap délután fogadást rendezett a szociáldemokrata kongresszus külföldi delegátusai tiszteletére.

wu1 w

Bevin fiolnap írja alá a magyar békeokmányt
Novikov, ■ Szcvj®»unló WishlRgíoni Bf>gyk6v«te tegnsp ■ sajtó képviatlŐI »lőtt témadóst intézett •torohiil oileo, akit oroiztilanea ttvék»ny»íga«l vádol. Churohlll axeriat« tgyik® »toknak, akik nyílton, vaey lapl»z»tt»n ttrvekkel alianak old blokkok, vagy *z®rv«s«t»k caefalkotétára, amelyek mind a Szovjetünk) eil*n irányulnak. A $zovj«t—amerteei viszonyról a kdvevkeaóket raendotta: A szovjet—amerikai meg-értét kiraéiyllt*« az am«rikai politikára rendkivdl fontoe e« azért reméd, hogy az az árnyék, amely rávotcdött a k*t nép viszonyára, nem igazi képe a szovjet—amerikai öaszefeóttetésnek.
A kfiWgyminiszterhalyettesak ma az osztrák bék»azerz6ées politikai szakaszait fogják tárgyalni, ttoirup év szardán Balgium és Uj-Zealand fejtik ki nézetelkat a békeazerzódéssal kapcsolatban. Á német békeszerződést»! »apoaclatbsn ezen a hétan a franoia •Ijáráajogi •rtvSéklritot fogjak tárgyain].
Bavin engel kQ''Cgyminiazrar hó nap Írja alá az olasz, nmgyar, román, bolgár és finn békeszerződéseket Londonben. ValoazmQ<«g Bidasulí is még. • héten aláírja a voit esat''ó«áliamokkaÍ kötendő békeszerződés okmányait. A jövő hétfőn magtartandó párizei hivatalos azertarláton Olaezorözág, Magyarország, Románia, Bulgária é» Finnor«»»« magbizotíai fogják aláírni a békeszerződés hivatalos okmányát. A Szovjetunióban Molotov »zárdán, Byrnes padig január 21-an irta alá a m»«y*r, román és bolgár békeszerzö-aiösefcet, mint emlékezetes, az EgyasQtt Áramok nem volt haborua viszonyban Finnországgal.
Os Gaspierri otaxz mlniaxterelnőfe három pártból me(|wiakitotta koaiioiós kormányát, ama''y ma tartja eiső ülését, hogy eiŐKészOijön a csQtönökön kezdődő nemzetgyOiéa magnyitására. A kormány ma teszi le az eakút Nioola köztársasági elnóK kezébs. Az uj kormányban 7 ksresztény demokrata, 3 szooiailstt és 3 kommunista miniszter van. ♦
ÖarziE az uj emigráns spanyol fcüfttány minisztereinike
London, február 3 Gsü-üíü vcli spanvol külügj''inmifisí-ixft jelölték a száműzetésben lívö Siöztámasági .kormány mínisztorol-■őkóWi. Crarzía torábS folytatja tár-gjulártaít a számüzráésben levó spa-t.voi ixlrtok vezetőivel, hogy m/jg-gróbáíjon kormányt ulukituni. Kö-Mte, hogy programmju hasonlít •imíd prdgrammjához, aki " műit tartan azért mondott lo, mórt. fi ini-«¿tatan! kirúlt « kormányból.
Efly orosz lap a francia—ur.yol snevetsefli targyalasokról
A. Noroje Vremjo cikket irt az atogol-francia szövetségi tárgyalások-»JᣠA lap szerint angol «ajtó *vgr jelentőséget tulajdonit annak, * «nynek, hogy az angol-francia tóqgyalásokat óppen Blum indította tw és folytatja, aki a francia szo-«aiista. pártnak ahhoz a szárnyához tartozik, amely egyhangúan nyugati irányban folytatná Franciaország jfcólpolitikáját.* Egyes szovjet lapok :ijfy tekintik Blum tárgyalásait, BDant előkészületeit az úgynevezett a^ragatí tömb megalakításának.
Krk irják alá a finn békeokmányt
Helsinki, február 3
5Crrt a Reuter .jelentette, Helsin-köfan összeállították a békeszerződés eláiráfiára Párisba utazó finn kül-¿őttaég-at. A küldöttség tagjai Enkel iíCüigyminiszter, Bsserüinen föld-^véXesügyi miniszter és a párisi ¡ion köret. Az ellenzéki pártok nin-ytanak képviselve a küldöttségben, tointbogj'' vezetőik visszautasították ® meghívást. A finn parlament a «alt héten egyhangúlag elfogadta a i''ftw békeszerződést.
Stflária elégedetlen, de nem utasítja vtawa a békeszerződést
Soófia, február 3 A bolgár ellenzéki agrárpárt, ivz sltoizólct HzcKÚaüsta párt rts h füir. jptl/m órtoliinVigink pái-tja ''kiáít-vto?h»n foglalkozik » ^Igiu'' bóku-<e»tv.ód^Kol, molyot tul Hzigoruiuik vvU, afuulyuok íottótotoivoLtul ntvgy •ui.tib ró a bolgár núpJrj. A békonzar-nincH ösuzhiui^ban üwn ím üjümti kurta jognt t« tguzsúffm i''j)ült «itípolTOÍYol, aom a jaltai te potsdami aj^yazmónyokkel. íiulgáriónak u fa-<brtM kormány-okkal 87<embun tanu-aKott magatartása jogot ad a bolgár s&pnuk ahhoz, hogy igazságoe ol-királáíiban részesüljön. A bolgár nép utasítja viasza, u békotí/orzödéet, .A cünóLi, hog\- a demokratikus né
|»kkel összhangban sikerül elérni,
hogy a bék«zerzódések igazságtalanságait orvosolják.
Holnap választja meg Lengyelország az uj köztársasági elnököt
Varsó, február 8 Az uj longjicl ulkotmányozó nem-zctgvülós holnap ül öshzo. Napi-tondon • szeropol az uj köztársasttgí olnök mogvált»8ztása,-ai8 uj kormány íiiugalnkitása. Ugj'' tudják, a niinisz-torolnök utódíi a szocialista párt fótitkára losz. ''
Ma közlik az aj portugál kabinet névsorát
, 1 büszabon, február 8 Az újjáalakított portugál kormány névsorának közzétételét mára várják. Salazar lomopdott & külügy-miniszteri tárcáról és azt az eddigi közgazdaságügyi miniszter yoszí át. Argentin küldöttség érkezett Lisszabonba, hogy tárgyalásokat kezdjen a portugál hatóságokkal légiforgalmi egyezmény megkötéeéróL
Tildy Zoltán köztársasági elnök és hitvese szombaton este fogadást rendeztek a köztársaság fennállásának első évfordulója alkalmából. A fogadáson , megjelentek Károlyi Mihály, a kormány tagjai, a főbb hivatalok és a pártok vezetői, a diplomáciai testület tagjai és még sokan másokba politikai és társadalmi élet vezetői közül.
KitBntetések a köztársaság évfordulója alkalmából
A hivatalos lap közli a köztársasági olnök kéziratát, melybon Nagy Ferenc miniszter elnöknek,>urgu Bélának, a nem-zetgyüles'' elnökének, Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád minisz-torelnökhelveltes, államminiszte-reknok a haza szolgálatában szerzett kiváló érdeme?«, elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét adományozta.
A köztársaság elnöke Gyöngyösi János, dr. Molnár Krik, Gerő Ernő, dr. Ries István, Rónai Sándor, Bán Antal, Rajk László, dr. Bárányos Károly, . Bartha Albert, Dobi István, dr. Jékely László minisztereknek, dr. Balogh István államtitkár^ nak, Nagy Imre volt belügyminiszternek, a Nemzeti Parasztpárt elnökének, Vas Zoltán államtitkárnak, Takács Ferenc volt igazságügyi miniszternek, B. Szabó István volt államminiszternek a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét ado-* mányozta.
Stáditger István zalamegyei titkár is beszélt yasárnap a Szociáldemokrata Párt kongresszusán
A szociáldemokrata kongresszus vasárnapi ülésén
Vajda Imre
pénzügyi államtitkár hangoztatta, hogy a magyar kapitalizmus a magyar gazdasági problémák megoldására olégteíonnok bizonyult. Körülbelül 400 millió az az összeg, amely a xpükulánaok kozéban van. Kz nemcsak gazdasági, do politikai kérdés is, mórt a HpukulánHok igen közel (''tilnnak az ÜMZoosküvókhöz. A külónb<izó dolgozók ólotwzinvonalá-Imn igen nagy különbségük vannak. KijoLontettxt, hogy olyan koalíciós kormánnyal, amoly odáig vozotte az orwág ügyoit, mm lohot mogoldani a XtuKtosíigi problémákat.
Marosán György
arról beszélt, hogy a lolopioaott összeesküvés bíínösoit a törvény szigorával kell sújtani. Lo kell vonni az összeesküvés politikai következ-ményBÍt is.
Justus Pál
hangoztatta, hogy mradont meg kell tenni annak kiküszöbölésére, moly a két munkáspárt egységét varbatná. A Szociáldemokrata Párt éléro forradalmi szocialistákat kell állítani.
Kzután a vidék kiküldöttei, majd a külföldi vendégek szólaltak tol.
Stádinyer István
zaltunegyei párttitkár «zóvá tette, hogy a pártban sok n polgári szelRbi-ft pórttagok száma éa <ö/.öltük vaunak, akik nem ttDd^ ák revideálni régi polgári gondolkodásmódjukat. különösen vidéken okoz ez bajt, ilTlol ezek az intelligenciát képező elemei« kerülnek a vezető pozieiókbu. A párlban nem az okoz bajt, hogy ezek jobbra viszik a partot, mert a Szociáldemokrata Tárt ideológiájánál iogvu nem fehet

i jobboldali, de lassítják u párt frakciójának ügyét, a szellemi \-ezetést magukhoz í-agudják fy velük töltik be a vezető sokat. Hogy a párt vidéki szervezési munkája minél hatásth sabb legyen, a pítrt vezetését c^a. centralizálni kell. Utána
I Rónai Sándor
keneskedelemügyi miniszter határozati javaslatot terjesztett eló, a mely követeli a földreform sürgős és végleges befejezését, a mezőgaj«líí-sági termelés fokozásának végrehajtását. A többtermelés érdekébe» szükséges intézkedések fogamttosit^-sára jól megszervezett szövetkosai hálózat kiépítését. Egységes MAbvvtí-kezeti központ létesítését, a-szövetkezeti törvény sürgős végrehajtását, a beszolgáltatási kötelezettség arányosítását, a gazdasági szakoktatás kiterjesztését, a falvak lakosság*, életszínvonalának emolé\sét, a mozó-gazdasági doipozók családjainak társadalmi biztositíisát. ílangoztafetev. hog)'' a szocialista ipiu''i munkáas% te a szellemi dolgozók mindig agynak énézték magukat uz egész parasztsággal. A város é,s laltí dolgozóinak testvéri közösségbíMi ifeij ogvesht''ni erei ültet a lutgytókéw Ici-zsakmányolókfcal szemben i?s a« agrárpártok, mincLünokelótt ti Kie-gazdapái-t még a világon sem voJ> akkor, amikor á rizocLáldomokratfi-Párt már megindította a harcot"lfc szegény parasztság felszabad itásár». EUrhizett as idő a gazdasági ■programm mcg-calósUására, a ¡nefu n Hzeq&nxj parasztságot boldog és viegelegedctt paraxei-HÚggá akarja tenni. Amíg a szegény parasztság szorgalmasan végezte munkáját, addig aü elleníorradalmi összeesKüvök meg akarták dönteni a szocializmust azzal a céllal, hogy a parasztságot visszav*3gyék azt'' a földöt, amen-é^ a demokrácia adott. Ezt a szegény parasztságtól soha vissza nem voh&-tiL A Part sürgesse a földreform mielőbbi befejezését, hogy az bs-portsa való termelés biztosítva tegyen. T
Követelte a bankok állami ellenőrzés alá vételéi és a földhözjuttatoííaknak adókedvezményben i>al6 részesítéséi.
Beszélt a jmezőgazdasági termelő-szövetkezetek fontosságáról | azoknak minden szükséges tá-j crogatást meg kell adni. A kereskedelemügyi miniszter által benyújtott határozati javaslaiöi a kongresszus elfogadta és>.a programon megvalósitásvi érdekében politikai bizottság felállítását határozta el, melynek szeállitáíiár61 a kongressz\ia később dönt,
Szeder Ferenc
¡előterjesztette unnak a bizottságnak jelentését, aitíely a jxlrfc mezőgazdaság) akcióprogramját vizsgálta át. A progrumol kongresszus elfogadta,
Mar«holl amerikai kíUúgymi-niszU''r körülbelül 100 tagu ¿küldöttség Jtiséretében utazik w. moszkv^ értekezletre. k Ilyen nagyszáinti .küldöttség még ''üoh''a sem vett részt a négy külügyminiszter értekezletén.
2
Z AU A
1947. február 4
Budapesten állítják fel a Duna-felgyi Agrártudományos Intézetet
A Duna mentén fekvő országok mezőgazdaságának cs a mezőgazdasággal foglalkozó népesség életviszonyainak tudományos tanulmányozására a földmű vcílésflgyl miniszter hatásköréhon Duuavölfcyl Agrár-tudományos intezetet Állítanak (el. Az Infózet e^yik fófoíadstu állandó Kapcsolatot fenntartani a külföldi tidományos Illetve hasonló egyesületekkel s azok'' munkájában ktt?.re-jaflköd''/e tisztázni a riunavölgyi me-aógJzdasági kérdéseket. Az intézet munkájának irányifását és a hazai, valamint s külföldi tudományos intézetekkel való kapcsolatok létesítésének feladatát az ugyancsr.k most létesülő Dunavölpiyi Agrártudományi Bizottság látja el. Ebben a bizottságban helyet kapnak a miniszter-tereínök, az iparügyi-, a kereskedelem- és szövetkezetugyi-, a közellátásügyi-, külügy-, pénzügy- és a vallás- és közoktatásügy miniszter egy-egy kiküldöttje, valamint a^ Tudományos Akadémia, a Nemzeti Bank, a Statisztikai Hivatal, a Gazdaságkutató Intezet és a Mezőgazdasági Érdekképviselet országos szervének egy-egy képviselője, továbbá az Agrártudományi Egyetem il tanára.
Gyilkolt egy 72 éves öregasszony
A kaposvári törvényszék most tárgyalta Andrositst Lászlóné so-mogymegyei lakói- bűnügyét''. Az öregasszony leányának házasságon kivid szülelett permekét röviddel születése, után megfojtotta. A bíróság az enyhítő körülményekre való lekinleÜiü! másfélévi börtönbüntetésre ítélte tt gyilkos ma trón át.
A magyar textilipar
világsikere
A magyar textiliparunk ugy-látszik igen jó híre van a külföldön, mert a világ minden részéből érkeznek érdeklődéi exportáruk vagy bérmuuku iránt. A külkereskedelmi igazgatóság Colombo szigetéről. Ceylonból kapott érdeklődést pk-nvutáruk iránt Kairóból pedig egy igen előkelő cég érdeklődött, hogy ausztráliai gyapjú, szállítása ellenében magyar gyá-rak tudnának-e férfiruhaszöVe-$et szállítani.
A nyerstermény helyzet is lényegesen javul. 78 vagon orosz pamut érkezett magyar területi« és ebből 48 vagon már Budapesten van. A Géiruá&an vásárolt tétglből 12 vagon már Kelenföldre ért, 7 vagon elhagyta Hegyeshalmot és további 40 vagon elérte Buchsot Az Anderson Clayton-féle tételből 4000 bálát ''teherautók hoznak el és négy-öt napon belül megérikezik a szállítmány. További tételek uton vannak Bá-ael és Buchs között.v
A magyar föld kimeríthetetlen olajkin^böl még fiaink is megélhetnek
A /nla \nár többizbon behatóan foglalkozott azzal a megmórhototlon gazdagsággal, amit a zalai föld mólvo rojt magában. Hivatalos ki-niuutUtaoK alapján közöltük, hogy a MAOHT Zala fökljóből 10.0)0 k«. hz inára nyirok iwjgfololő közöl í2üü millió forint értékű olajat te''wnnl ki. Acélonalonuikon ójjol-iuippal ío- i lvik u mozgúat jelontu kincs, meg- ; élhető» i loliotőaéget adva Hokozor xun-Ixornok Cs alapot egv olözegényodott kirabolt ország gazdasági újjáépítésének.
A MAO Rt Központi Űzetni Bizottsága most adta. ki az 1946. évről szóló beszámolóját. A 68 oldalas lcis könyvecske niéJyonJxjvílágít nbba-. a hallatlan oc^reszitésbo, amit a MAORT dolijézoí az ország újjáépítése érdekében az elmúlt esztendőién cselekedtek. Cg}'' véljük, hogy Nagykanizsa közöns%ét,-akik nagyrészben a zalai föld olajáM^élnok, érdekli majd ez a kis könyvecske. Elhatároztuk, hogy a Zala kivonatosan közölni í''ogja azokat a részieteket, amelyeket hasznosnak vél és amelyből mindenki láthatja azokat a na^\-jolentóség''ü munkálatokat és szociális intézkedéseket, amelyeket • ■a MAORT az elmúlt esztendőben elvégzett.
A könyvecske bevezető részét dr. Kertüí György geológus irta:
68iböi élünk?
A kőolajból, amit a zalai föld mélyéből bányászunk. Hogy koll áz olajat felkutatni? Tudni kell ehhez, hogy hogvan került az olaj » föld melyé!». Valamikor régen, több millió évvel ezelőtt még víz '' borította Zala uiegye, sőt a Dunántúl legnagyobb vészét. Kbbon n vízl>en hatalmas tömegű állat és növény élt. Ki ne iflnwrné a mocsarak nyüzsgő élővilágát. Halok, férgek mullott a legnagyobb nzaívjjsrt, .uz ugynwzott alacsonyrandü élólónvok játsszák. A Hzobiiban lakó, élő omljorok nagvon km-ossn wi<r,vunk a körülöttünk ''élő lónyoglwz kúpost. 1 Jaktériumok milliárdjai töltik inog a torot, A tor-móazot igazi uiui ozok az alacsony-nondü lényük. Ugvtinin alacsony egy-vsaiHü, vagy nuhány sojtü len vek sok-vok niétoi'' viisttighúgban élnek a vixtan, születnek és namak el állandóan. Az elhalt szervezőtek rotliad-nak, bomlanak. A mocsár rothadó élőlényeiből keletkezik a mocsárgáz, aminők láiig''ja a lidércfény alakjában rémíti a békés éjszakai sétálót. Ugyanígy meggyújtható földgáz (methán) és a többi hozzá hasonló vegyület, a szénhidrogének Iceletkoz-nek (pl. propán, bután, pentán, ok-tán, paratin) az egvkori tenger vagv tavak xólőlun\-einek pusztulásából Ezeknek a szénhidrogéneknek kevo-tókB a földgáz és a kőolaj. A''mélységekben nagy nyomás és nagy meleg van, könnyen megy az átalakulás és egységes anyaggá fo az elpusztult élőlények szervezete. Ha a levegőn történne ez a folyamat, ugy el is égne lassan mind", de az eltakart, oxigénmentes világban szénhidrogén, -Cölitj keletkezik. Az ilyen réteset azután a tengerbe állandóan beömlő vizok-hozta iszap kell, hogy betakarja, hogy így megőrződjék az ember számára. A tenger később egészen betemetődík s szürke — vastag, száraz és vizes — kózettömeg borítja be az egykor virágzó élet tanu-ságát. A MAORT furómesterei és^ fúrási dolgozói valamennyien látták már az .1000—2000 m. mélységből előkerült halacskák csontjait, pikkelyeit; kagylók, csigák, növényük maradványait. Ezok mind azt bizonyítják, hogy valóban valamikor tengervíz boritotta azt a réteget, a melyet ma 1000—2000 m. mélység-bon üt meg a fúrónk. Ezekből az dlólóny-maradváuyokból 6« közötökből ponteman meg lőhet állapítani ust, hogy mi történt omn u ''torülo-te]i á» olmult évmilliók alatt. Mi u olajkutató föladata? Megkeresni azokat a torütetofest, fthol a kó&otok valóban üloposodte* ról, vissról boHíélnok, Ak ilyen terű-
Vendéglősök és vendéglöipari munkások
BÁLJA
a Koronában
február 10-én.
leteken u mélységben lévő rétegűk általában hézagos, likacsos részeikben elsősorban a tengerből ott maradt sós vizet tartalmazzák. Az ilyon üloilókos kózoto.kkol l>oritott torüle-tokon bárhol lofurunk, megtaláljuk a sóítvizot ért botmo itron kiovoH wzun-hldrogón nyomot. Egyes bolyokon azonban a föld kérge olyan o«omi> nyokon ment keresztül,., mblv mén>ek a földgáz és koolai felhalmozódását idézték elő. Az olajkutató gíwlógusnak özeket a holvokot k>ll fölkutatni. 01\tm helyeken ugyani«, ahol a sósvizet, gázt «íh olajtit tartó réteg erősen kimozdul vízszintes helyzetéből, meggyűrödik, folboltozó-dík, ott a víznél'' könnyebb gáz és olaj ezeknek''a mcgboltőzódott rétegeknek felső részén helyezkodilc el.
Az ilyen boltozódásokat, gyűrődéseket sokszor a geológus jártabankeltében már a földfelszín formáiból is észreveheti, ilyonkor a geológia iránytűjével vízmosásokban, utbevá-gásokban, téglavető gödrökben a iv-tegek dőlését méri le és ezekből a dőlésmérésekból rajzolja ki azt a terűletet, ahol a mélyben is valószínűleg meggyűröd tele a szénhidrogéneket- tartő rétegek. Ahol a felszín nem árulja el a mélységek szerkezetét, mert a későbbi geológiai események folyamán ujabb kőzettömegek rakódtak rá az egykori formákra, ott a geofizika siet a geológus segítségére. Az egész világon Eötvös Lórántnak, a kiváló magyar-tudósnak műszerével, az Eötvös-ingával kutatják elsősorban ma is a föld mélységének szerkezetét. Vagv evvel a műszerrel, vagy más liasohtó geofizikai eljárással, ra föld nehézségi erő rendellenességeiből, va^y n különböző sűrűségű kőzetek álial vísz-szavort mestersége földrongéH-hul-lámokból kövotkeztetni lehet a nagy mélységük szerkezetére. így történt, oz itt nálunk Zalálxin i«.
A földkutatók mi''ir rímm kimutatták azt, hogy ozf. a lorülotot a pannóniai tengerből ühuxxlett közölök Ixjritják. A Muraközben talált folrtzini olajforráaok arról íh IxíhzóI-nok, hogy valamikor obbun a tongw-bon nagytömegű élőiénv pusztult ol 8 űz a pusztulás szénhidrogének keletkozésötn vozetott Geológiai mü-szorokkol megmérték a föld felszíni, rétegeinek helyzetét óh mogállapitot-Ulk, hogy Budafapuszta környékén van ilyen boltozat, anidly a mélybon esetleg olajat rojt. Ezen az alapon 102B-ban a magyar kincstárral karöltve egy vállalat mái- mélyített is egy furast több mint 1.700 "méteres melységig, azonban nem találták meg az olajat. 1986-ban azután dr. Papp Simon vezetésével a MAORT geológusai és geofizikusai pontos méréseket végeztek és sikerült is 1937 decemberébon a budafapusztai boltozartból megindítani a magyar olajtermelést. Azóta fwtártuk még a lovászi és a pusztaszentlászlói olaj területebet is hasonló geológiai, illetve geofizikai módszerekkel.
A már ismert olajterületeink olaj-és gázkincsét pontosan kiszámíthatjuk, pont ebből megállapíthatjuk azt is, hogy özeknek az olaj mezőknek az élettartama véges és nem is hosz-szu. A jelek azonban arra mutatnak, hogy Dunántul rétegei másutt is tar talmaznak szénhidrogéneket. Ha fo kőzni tudjuk a kutatási tevékenységünket, az újjáépítés lendülete és a "magyar közgazdasági élet és politikai élet lehetővé teszi megszilárdulásával azt, ho<*y megfelelő föltáró munka folytatódjék, akkor bizhatunk abban, hogy a további olaj- é« gáz-torületek lobetővé teázik még fiainknak is, hogy a magyar föla mélyéből éljenek,
Mind«nnemü
MàtyuSp Roagonyl-u, 15.
- ■ - - ■ - _________ -
Cirkusz a pécsi Nemzeti Színház körül
Májusban már nem Halasi társulata jön Nagykanizsára
A Zala m&p több izben fogtel-kozott a Nugykanizsíi közönt gót közelről érdüklö j>écsi Na* Sob Színház kérUósév<d, Kökíh-domásu, hogy u kuilusziiüüí«^ tórium a színész Nznkscör\TJ«ol előterjesztésire Nugyk;,.nizsá< u pécsi kerülethez osztotta br. A régi kerületi beosztáson tvxk-szerint nem történi változás, inert mint ismeretes, évtizedek óta a pécsi színészek jöltek Kanizsára a sziniszezon nwgturló-sára.
Az idén egyhónapos látogatásra ellátogatott hozzánk a társulat. A város közönsége szere-tottel fogadta a pécsi szintársjj-latot amely különösen az €>lsö időkben kí is tett magáért, mert szép előadásokkal gyönyörködtette a város közönségét. Kétségtelen, hogy a második lifttől kezdve már az előadások nívója erősen romlott, ami a»-nak tudható be. hogy egy vidéki társulat egyszerre két helyen, Pécsett és Nagvkanizsá* nem tudhatta betölteni müvééi hivatását.
Mint közöltük, Pécsett távolról sem voltak megelégedve Halasi Iván színházigazgató anü-sorpoliükájával és művészi teljesítményé vei, .aminek hutása meg is mutatkozott, mert 15 százalékos házakkal volt kénv-tele» úgyszólván a szezont eddig végigjátszani. Miután bevételűi: nem volt, s<xm gázsit nem fizettek, som egyéb kdadáí"Ukut ti* dezui ntw tudták és igy n taffu társulat, amelyben kitünö színészek is lielyet foglulnuk, a legnugyobb nyomorba került.
Megírtuk, ho«y a színház tór-sulati ülésén egyhangúlag bizuí-mutlanságot szavaztak Hulasi'' igazgatónuk, azzal uz indokolással, hogy miután u tagok decetm-ber havi gdzsi|át sem tudta rendezni, bebizonyitottu, hogy ntm alkahtuis a színház vezetésénr. "Azt is közöltük, hogy a kultuszminisztérium és a szak szervezet megbízottakat küldött Pécsre, azzal a feladattal, hogy vizsgálják meg a színház helyzetét éEs tegyenek jelentést illetékes hatóságoknak az ottani állapotokról.
Pécsi tudósítónktól nyert telefonértesítés alapj án közölhetjük, hogy a vizsgálat ugyan megtörtént, de eddig senmá pozitív eredménnyel nem j*árt. Miután i helyzet tovább igy fenn nea tartható, előtérbe került, hogy a város saját kezelésébe veszi át a színházat, vagy ha ez nö* menne, ugy a színház üzemi bizottsága venné át az ügj*ek vitelét és folytatná tovább az előadásokat. Ebben az esetben nsem. lehetetlen, hogy Aj;tay Andor; a kiváló színész veszi át a szri.nháfl művészeti vezetését.
Bárhogy is áll azonban a dSo-log, egy kétségtelen : a má|usi nagykanizsai sziniéyadot már nem> Halasi Iván igazgató tésével tartja meg a szinház. <
Uúám ette fél V16 érakor PÁmn&p
I S2öflláldMWil<rnttt Wrt hetyl«*^«»
Előadó! <//■• Mohácsi Jiinos taxink-komáromi Oi/yvéd. Politikai besx4-moló í Szabó Serény JArssí titkár.
Y«»áftff*ktt eÉvtiMB kMásk.
19-17. február 4
2 Ah A
Megyei hirek
A Zalaegerszegi Magyar N»k
Coii:okr»tifcus Szüvetságe
n köztáj''sflsági évforduló uikaltoftA
mintegy (>0 -70 menhelyi gyor-J taoÜ/JÍ \ endégvlt meg ozKOimával. A íiap jutoruóségét a menhelytolop fel-tkvelonőj j'' ismertet fi,'' u gyormotook
ím^Í.
Allásféltéa miatt moiinzurkáltak
»oy lififlvpHRztart
Horváth ÍVii bo<''ful<li lakos iu;>K-pjjlyiíntrt- 2i heiryfiúMlon tLszU+égct. Av it.'', olüljiaóHátf ii.uy határozott, bogy Török Kálmán lagjun a hogy-pútfMor. Nugyon j Kiszántott n llor-Tuthot ''ez n ''körülmény és o Illatáig/,ta. hog\ amint alkalma adódik, «l.ójrtrk''lt \os/. magúnak a mellózó-irt.u. Tőrük luilmún nemiégibon kurírt;*: vétfwzfe* Kzőlóhygvnkon és m rután Horváth apósának .pincéjó-brri hangom Uwzúlgotést hallott, botfát oda. A pincében tartózkodott ép-pvrv Horváth is. aki, mikor meglátta
lujgypászlort, szitkozódni kezdett, upk iúgrirtt. össze-vissza verte, majd btet ránt A-a, több sebet ejtett rajta. A sulvosan st''rült liegypásztort, akiiek közéi-lábát- is eltörte a rabiátus *\n:brr, . zalaegei-szegi kórházban fíírtók gyógykezelés alá. Horváthot «, rendőrség letartóztatta.
Felrobbant a puskapor
Gérnvi 1 zajos 14 éves budapesti diák u "karácsonyi szüret tartamára .nagyanyjánál tartózkodott Zalabé-ben! A "kisdiák rnég Pestről magával fcozott egy kis dobozban puskaport, »mit egv'', drogériában vasárolt és játék céljaira; használta. Egyik nap a puskapor a dobozban felrobbant & Gérnyi Lajost Bulyosan megsebesítette. A szerencsétlen gyermek; n»k n bal kezét csuklónál amputálni foci tett és elvíwzitette az egyik szemét is. Megindult a.nyomozás annak kidoritesére, kit terhel u fele-fosiúga súlyos balesetért.
Clgányverakedés
Palkovica József és Kolompár thőrgy nokorosdpusztai cigányok v«!ami''lvon Luosi miatt összovusztok. A vitából csakhamar tottlogosség tott, int<lsiiek során mind a két cigány sufyos ftér^soknt szenvedett, Slindkott''öjükot büszáliitottúk a zn-tüugivtízogi kórházba.
Hyilas kézre juttattak két eresz
Jutonat
1W0 március olojén tőrtént, hogy Jífjmmipátí közsé^bon két oroaz katona buit nvug, okik elszakadvtt csü" patjuktol, olyun tarüLotro térődtük, «bol okkor még a nyilasok terrorja uralkodott. Tudomást szorzott erről Varró József nemosapáti földműves, «ki azonnal értesítette a nyilaspárt vezető tagjait, akikkel ogyűtt felkutatták a/, orosz katonák rejtekhelyét és átadták azokat a nyilas tábori csendőröknek.
Csütörtökön került tárgyalásra Varró és négy társának háborús brtrapera a zalaegerszegi népbiróság »lőtt. A vád a tárgyalás során beigazolódott és ezért Varró Józsefet 2 évi börtönre, Horváth Imre, Ta~ Jfcács János, Kovács István nemesapáti földműveseket és Peneaztegi ■Jenő cipészmestert, akik segítettek aa oroszok elfogásánál, 6—6 havi börtönre Ítélte a bíróság.
Elitéltek egy nyilas tisztviselőt
A zalaegerszegi népbiróság Czeg-iódv-tanácsa pénteken ''". ítélkezett özanthó Géza badacsonytomaji volt forgalmiadóhivatali tiszt népellones íxünperében. Szánthó a nyilas uraljam alatt kőzségvezetőhelyettes Volt és mint ilyen tevékeny részt vett a nyilas mozgalomban. Egyévi börtönre ée politikai jogainak öt évre való felfüggesztésére ítélték.
Felmentett nyilas párttag
Marai György zalaegerszegi pos-tealtíezt népöflenes bűnügyét tárgyalta a zalaegerszegi népbiróság. Megállapítást nyert a tárgyalás bo-*án, hogy Marai tagja volt ugyan a nyilaskeresztes pártnak, de eemmi-jftíle^tevékenységet nem fejtett ott
Fényes keretek között ünnepelte meg Kanizsa népe a harmadik magyar köztársaság első évfordulóját
Szombaton volt egy esztendeje, hogy a magyar nemzetgyűlés egyhangúan elfogadta a köztársaság megalkotásáról szóló törvényjavaslatot és. kikiáltották u harmadik magyar köztársaságot, Ezt a napot azóta xiemr •/a*U ünneppé nyilvánították. A kormány azonban most ugy döntölt. hogy február elsején a dolgozó nép két keze. munkájúval ünnepelje meg a köztársaság kikiáltásának évfordulóját. A magyar nép pedig szombaton n munkapadok mellett ünnepelt, vasárnupra hagyva az ünnepi beszédeket. A nagykanizsai Nemzeti Bizottság tegnap, vasárnap délelőtt ünnepelte az egyesztendős harmadik magyar köztársaságot ti koalíciós pártok bevonásával a Városi Színházban. A pártszervezetek vezetői a nemzeti színű zászlók között Tildy Zoltán köztársasági elnök^rc-képével iliszitett színpadon foglaltak helyet.
Az ünnepség a Himnusz elének lésével kezdődött, majd Hackler János, a Nemzeti Bizottság elnökének bevezető szavai -után
Goór Tibor
a Független Kisgazdapárt szervezetének titkára üdvözölte elsőnek a köztársaságot. Rámutatott arra, hogy a magyar királyság milyen elavult álUamfor-nui* volt, amelyben- csak egyeseknek volt jó életük, raig a nép nagy tömegei jobbágysorban húzták az igát. A magyar nép már két izben megpróbálta lerázni magáról ezt az igát, uzon-ban nem sikerült egyik alkalommal sem maradandónak. De 1910-ban már meg volt minden lehetőség orra, hogy végérvényesen megalakuljon a magyar köztársaság és ez meg is tőrtént. Az elmult egy esztendő alatt nagy munkát végzett a magyar munkásság és a" parasztság. Megmutatták a magyar nép élniaka-rását. Vannak azonban nagyon sokan, mint ezt a közelmúlt eseményei is megmutatták, ukiknek nem tetszik a mai demokratikus köztársasági államforma és mindent elkövetnek annak megdöntésére. Ezek azonban lakat alá kerültek már, vagy kerülnek rövidesen és elveszik majd'' méltó büntetésüket. A köztársaság éltetésével l''ejezte be beszédét.
Kígyóéi Pál
a Nemzeti Paraszt Párt részéről köszöntötte a fiatal magyar köztársaságot. Az elmult egy esztendő eredményei alapján — mondotta — meg van a reményünk arra, hogy egy uj, békés világot építünk fel, aho''l ember és ember között nem lesz különbség és mindenki egyaránt jólétben fog élni. Minden hatalom Istentől és a Néptől ered. Jaj azoknak, akik ezt a hatalmat meg akarják dönteni, mert azokra lesújt a nép haragja. A köztársaság és annafe-elnöke, Tildy Zoltán éltetésével zárta beszédét.
Gondí Gyula
szalonzenekara nagy művészettel játszotta el ezután Kéler Béla Rákóczi-nyitányát, majd1
Cűeprogi Zoltán
a Szabad Szakszervezetek za-lamegyei titkára emelkedtt szólásra. A köztársaság kikiáltásának napja — mondotta többek
között — lezárta a feudális királysági államforma korszakát és megnyitotta az uj, életadó korszakot, a demokratikus köztársaság korszakát, Ez a nagy változás történelmi szükségszerűség volt és sorozatos gazdasági és politikai reformok létri> hozása utón alakult meg a harmadik magyar köztársaság, Az elmult esztendőben mutatkozott nehézségeket egymásután küszöbölték ki. Teljes ütemben megindult az újjáépítés, sikerült a stabil záció es ulitHidóan emelkedik a munkásság életszínvonala. Egyesek ujabban azt szerették volna elhíresztelni, hogy a magyar demokrácia^álságban van. Ma már azonban tudjuk, hogy nem a demokrácia, de a reakció van válságban, amelyik! a régi, uri Magyarországot szerelte volna visszaállítani. Meg kell semmisíteni a reakciót. Aki pedig fel meri emelni a kezét a magyar köztársaság ellen, az a néppel találja magát szemben. Éljen a köztársaság ! Éjen Tildy . Zoltán köztársasági elnök! — fejezte be beszédét Csepregi Zoltán.
A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének nevében
Németh Lászlón©
tolmácsolta Nagykanizsa asz-szonytársadalménak az egyesztendős magyar köztársaságnak küldött üdvözletét, majd
Gungl László
szavalta el Ady Endre: Ha-dák utján című költeményét. Ezután I
Szabó Berény
a Szociáldemokrata Párt kanizsai szervezetének titkára mondta el beszédét. Harmadízben vették kezükbe u dolgozók az ország sorsának irányítását, — mondotta — ez ulkalommal'' azonban nem engedik ki kezükből a köztársaságot, amely az Ő verejtéküknek gyümölcse. A demokrácia elindult előre és hogy mindig egyenesen halad s nem áll meg, azt a dolgozók biztosítják. Egységesen sorakoznak fel vezetőik mögött és haladnak utánuk, mert tudják, hogy a vezetés jó kezekben van, Az elkövetkezendő esztendőben csak ez az egy jelszó legyen minden magyar dolgozó előtt: Előrel — fejezte be szavait Szabó Berény.
Kjrachner Béla
a Magyar Kommunista Párt, részéről szólalt fel és a többi között a következőket mondta: A nép élniakarásából született meg a magyar köztársaság, mely végleg leszámolt Horthyék és Szálasiék nemzetvesztő, kizsákmányoló politikájával Romba-dőlt országok, letargiába süly-lyedt nép maradt örökségül a demokráciára. Egy év alatt azonban komoly eredményeket ért el a magyar köztársaság annak ellenére, hogy a reakció léptennyomon szabotálja az alkotó munkát. Az összeesküvő urak, akik most ismét romba akarták dönteni az országot, annakidején elmenekültek "testvéreikkel«.- Mikor már megnyugodott a helyzet, visszaszivárogtak az országba és első dolguk a köztársasági államforma megdöntése lett volna. Ezeknek nem1 volt elég a doni halálkanyarban elpusztult 200.000 magyar vére,
hanem ujabb harcot akartakhiuy detni. És ez csak azért nem1 sikerülhetett nekik, mert Rajlc László bel ügyminiszter és a ma-
fyar államrendőrség éberen őr-ódik a köztársaság rendje és nyugabna felett. Kirschner Béla is a köztársaság és Tildy Zoltán efnök éltetésével fejezte bc be. szódét.
A beszédek elhangzása utó* az ünnepély résztvevői egyhangúlag elrohadták Hegyi Jánoti indilványáL és a kővetkező szövegű táviratot küldték Tildy Zoltán köztársasági elnöknek: »A köztársaság kikiáltásának első évfordulóján Nagykanizsa népe tidriizli a harmadik magyar köztársaság elnökét.«
Az ünnepély ív Szózat elének-lésével ért véget.
Egy szemtanú beszél a csehszlovák eseményekről
A magyar közvéleményt a bér keszerződésben és valljuk meg őszintén, azóta is naponként foglalkoztatja a Csehszlovákiai magyarság kérdése. Minden .újságnak rengeteg a mondanivalója erről a problémáról, szinte versenyeznek a lapok a fantaszft-kusnál-fantaszlikusabb közleményekkel, amelyek mind a határon ütli magyarság szomorú sorsáról beszélnek. Mi pedig megdöbbenve olvassuk ezeket én fogadjuk el igazságnak és mélységes csalódással állapítjuk meg naponként, hogy a Csehszlovák demokrácia az első világháború utáni igazságosságából, az emberi jogok tiszteletbentartásából sókat veszitett,
Képeket közölnek a képeslapjaink teknőben menekülő apró gyermekekről, beszélnek4 l''alu-kiirtásokról és terhesanyák ví-resreveréséről, anélkül, hogy próbálnánk tárgyilugosun megnézni az események inclitó okúit, vagv egyáltalában megkísérelnénk u hirek valóságának ellenőrzését. Suttogó plotykapoll-tikusok természetesen kihasználják az alkuimat, hogy az ideéfí magyarságot Csehszlovákia ellen hangolják, hogy lehető legrosszabb viszony teremtődjék meg a gazdaságilag nagyon 2* egymásra utalt Két szomszéd ország között.
A legutolsó napokban számoltak be lapjaink Gyöngyösi ma-gy,ar külügyminiszter és Kle-mentis csehszlovák külügynf niszlerhelyettes sikertelen és eredménytelen pozsonyi találkozójáról. A megkötött lakosságcserére vonatkozó szerződések
BÚTORT
legjobban és legoleeóbban

vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hét.óazoMk . . Ft 1.800?— Szép ilma hálószobák . „ 2*600''-Flnom kidolgozású hálók „ Komblnált szobák . . a 3.000-—
Koevbibotorsk, ezéktk, kárptoatartorvk
nagy rálasstékban .
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
75 .
Z A D A
1947. Mrfüáv 4
«yaicorlati megvalósítása mindig lösík. Most ebben a kérdésben ás és egész magyar politikánk Sérdésében is döntő fordulatot Tiiaz «2. Szociáldemokrata Párt 35. kongresszusa, amely foglalkozik ezzel a problémával. Egész Európa szociáldemokrata küldöttei, akik között a csehszlovák küldött is helyet foglal, tanácsiénak majd a felvidéki ma-jy&rság kérdése felett és hizto-íjsin megtalálják a szocialista fte^vériesség keretén belül ennek a kényes és fájó sebünknek az orvoslását. Erre enged már következtetni Szakasits Árpád derülátó nyilatkozata is, melyben reméli, hogy a ¿ét nemzet dolgozói egymásra találnak, miután kiűzték soraikból a fasisztq Módszerek és eszközök használatának gyakorlóit. A békeszerződés aláirósa is hatalmas lépéssel vis/i majd a két orszá-jpt u végleges megbékélés, majd a testvéri együtlmüködés felé.
Most rilka alkalom adódik a -kanizsai dolgozóknak, hogy a sök olvasott és hallott hirt iga-xjölja, vagy helytelenili-e a Szo-ítóldemokrata Párt keddi párt-napján dr. Mohácsi János, Csehszlovákiából most átköltözött elvtársunk. Előadásában visszapillantást te^z majd az elíxf repub-ííkára, annak politikai és gazda-4 sá^i rendjére, majd ismerteti az 1938 utáni állapotokat és végül Nagykanizsán először hallhatunk majd egészen hiteles éstár-iyilagos beszámolót a Csehszlovákiában élő magyarság mai nagy sorsdöntő kérdéséről. Ez Az előadás liivatva lesz megszüntetni a félreértést, lenyirbál-ói a repKedő és pletykakeverő fcacsák szárnyait; de tárgyilagosan és bátran, szocialistához aaéltóan megvédeni az emberi jogakai és igazságot )>övetelrá nun-éíen magyar dolgozónak. Az előadást hozzászólások követik.
A pártnapot, amely iránt mél-tön nagy az érdeklődés, Szabó Berény, a párt járási titkárának politikai beszámolója rekeszti ss&Má be. '' Sz. II
A rádió keddi műsora
Oadcpeei I. 6.80 Falurádió. 7 Iii-7.20 Itoggcli sóno. 8.15 Szó-Mkbzfcató orosz zono. 10 Hirok. 12 Déli harangszó, hirok. 12.15 Ho-JJödü- és énökBzámok. 18.20 A Hási-
fyüttes játszik. 14 Hinek. 14.80
ujbb nyitányok és közzenók. 15 #aö vetkezeti negyedóra. 16.16 Rá-¿ióiskola. 17 Hirok, párthiradó. ''17.30 Vörösborosat közlemények.'' 18 a Mekchrino zenokar műsorából. .18.45 Világhiradó. 19 Hangszór-«iaólók. 20 Hirok, sporthírek. 20=20 "Síözáft: S noronád 18 furós hang-''^¿ömL 21.05 Beothorsn: III. Leonóra nyitány. 21.50 Hirek ós krónika oroszul''. 22 Hirok. 22,80 A Já&K-BBfife mestereinek müveibőL 28 ÜSA aj&ndéklemezak. 24 Hirók. 0.10 Hirok ós krónika franciául és an-i&luL
Budaypcsi. II. 17 Tánczene. 18 [srfek. 18.05 Operarész letek. 19.80 *i&r&dió. 20 Esti hangulátok. 20.80 dia ''szábádegj-Btem. 21 Hirok. ''JSUL5 Bach és Hándel müveiből.
Hitte gyönyörködni ezer emberi gósasltettak #S Lublinban
ad o k annak, aki Deák-téri .¿rusitó-bódém szombatról vasárnapra virradó éjjeli felforditójá-jiak a nyomára vezet.
KÉfclhár iSándorné.
■ ■- ■ - Ml
Köztudomásu, hogy most folyik Nürnbergben a huszonhárom ^ náci orrosbestia ¡»re, akik »tudományos kísérletek« cimén a legfantasztikusabb kegyetlenkedéseket körették el a deportálták százezrein. Az egyik legutóbbi tárgyalási napon felolvasták az amerikaiak fogságában lérő Kurt Gorstoin SS őrnagy irásbeü tanúvallomását, amely a horogkereszt. örültjei dühöngésének egy ujabb és oddig ismeretlen fejezetét ismerteti meg a nyilvánossággal.
Kurt üorstein ornagv, aki a lub-lini SS főparancsnokságon teljesített szolgálatot, vallomásában olmondja, ho<ív éppon akkor volt folyamatban Lub''lin éa környékének zsidótlani-tása, mikor Hitlerr a keleti toztileto-kon jött utazása alkalmával a várost is meglátogatta. A Führer jó hangulatban hallgatta végig a városparancsnok SS t£*ornek jolontését a tisztogatási u^kálkatokról ós tréfáéin kijolerirotto, liogy van ogv kis felesleges ideje, szon.rt.no egyszer végignézni egy elgázositáöt.
— ... »Führorern ^kívánsága parancs számomra« — vái&s''zoita az SS főparancsnok feszes »Yigyázz«-ban s n köretkezö porcekbon már motorkerékpáros küldöncök száguld-tak a paranccsal: »Azonnal összefogni ozor orrbort éa a gázkamrába terelni.«
Feledhetetlen élmény voit a népkonyha javára rendezett estély
Nagykanizsa város Szociálpolitikai Bizottsága Varga József-nének, a jx>lgármester feleségének vezetésével gazdag program-mu müvészestet állított össze, amelyre meghívták a budapesti Operaház két Európaszerte ismert nevü énekesét, a Nemzeti Szinház egvik fiatal művésznőjét és a Rádió rendezőjét. Felejthetetlenül szép müvészestre és e<pr hangulatos táncestélyre gyűjtötte össze Nagykanizsa művészetkedvelő és táncolni vágyó közönségét a Szociálpolitikai zottság, amelynek, teljes bevételét a népkonyha javára forditot-ták. Zsúfolt nézőtér előtt köszöntötte Pongrácz János a városunkba érkezett művészeket és a MAORT igazgatóságát, amely lehetővé tette az est megrendezéséi azáltal, hogy a iővárosi művészeket lehozfta Kanizsára.
A hangverseny komoly művészi élmény volt. Legnagyobb sikert a világviszonylatban is elismert fodor János, az Operaház hiély baritonistája aratta. Hatalmas, ereiű hangia messze-szárn^alóan töltötte li>e a színházat. Tökéletes előadókészséggel rendelkező énekes, aki minden számát nagy lelki átéléssel interpretálta. (JOunod Faustjának Mephisto-szerenádjávai fre-nétikus sikert aratott.
Varga Livia tiszítacsengésü drámai szopránja méltó '' pária -volt Fodor János baritonjának. H''an^j a különösen a magasabb régiókban érvényesült. Toscía imájával sokáig emlékezetes élményt nyujtotí
Móra Edit, a Netiizeti Szinház . fiatal művésznője tökéletesen beszélő élőadó. ö szavalat tokkal lépett fel és különösen Berzsenyi Fohászkodásával ért él, nagy sikert.
Kiszely Gyula mint biztoskezű kisérő és .szellemes, közvetlen modorú konferanszié kfedveltette meg magát a közönséggel. Kiszely Gyulát már ismeri a kani-züai közönség és vasárnapi sze-. repléséVel csak öregbítette jó-Jliirnévét.
Malachovs^ky Éva, akit már
Lublin mBgsommÍ8Ító tábora a rároa határában álló''v «3 gázkamrái m^ meglehetős prim.uirok veltak. Ide hajszolták a hirlolen összeszedett ezer embert, a- paritás kedvéért-, ötezás zsidót és ötszáz gyanús lon--^.•eL hazafit. A gázkamra nem lévén uvon nagy töm% egyszerre történő kivégzéséro szabna, ü''szeroncsétlonjQ-ket ugy kellett begyömöszöhii a szük helyiségbe, ahol állni is alig volt helyük. £s ekkor történt a !>ábsot. az "öreg Diesel-motor, amely a^gúzt hajtotta a .tartáiyokbu, hirtelen felmondta a szolgálatot. Megakadt. Az SS tál»rnok dühöngött, a szerelők izzadyu dolgoztak, azonbin minden erőfoszitésük docáiu is három óráig tartó munkába leorült, inig l:>lki»t I»foz1ak az öreg motorba.
Hitlernek nem volt annyi idője, torább kellett utaznia, a kis színjáték elmaradt, a kivégzés ay,onoun uom.
Hh már ol>nn sz(>j;an ott voltak összezsúfolni, minek engedjék vissza őket — gondolta nyilván az SS tá-?X)rnok s mire ujra''tnüködni kezdett a motor, a vezér szórakoztatására szilnt ezer szerencsétlen ia megkapta ''a maga gázadagját, «<ák éppon nem részegülhettek abban ^ kitüntetésben, hogy a Harmadik Birodalom ura magas ieJenlértébon sziTjálc magokba a halált hozó ciánt.
többször láttunk tánciolni, szépen illeszkedett bele a műsorba két táncszámával.
Külön meg kell emlékeznünk az alig néhány hónapos múlttal rendelkező MAORT Munkás Dal egylet énekkaráról, amely Enge János karnagy kitűnő vezetése mellett oly kitűnő ered-ményt ért ef, hogy Kiszely Gyula, mint a Rádió rendezője^ rádiószereplésre liivta meg őket. Ugy érezzük, hogy még sok szépet hallunk a fiatal énekkartól és hírnevet szereznek vállalatuk-nak és a városnak egj-aránt.
A művészest után a Centrál-ban kitűnő büffé és tánc mellett szórakozott a korahajnali órákig a nagyszámú közönség.
v Pongrácz

H I RE K
— Szerkesztőségi hlr
I3encze Jenő fősz<írkx»ztő mogér-kíjzett Budapestről és átvottxj lapunk szerkesztését.
— £ljesy2ós
Sórári Marika ós Czizmadia Ottó február hó 1-én tartották eljegyzésüket. (Minden külön értesité*'' ho-lyett.)
Ltp&s — fegyverrejtegefés
A zalaegerszegi rendőrség- letartóztatta Németh István zaloszent-lórinci lakost, akit Nátrán Antalné jelentett fel lopás miatt. A nyomozás során megállapitást nyert, hogy Németh nemcsak Nátránnét lopta meg, hanem illetéktolanül eg>- katonai fegyvert szerzett, amit Jakab István ^ósfai lakosnak adott el. Lopásért es fegyverrojtegetésért hidalt meg ellene az eljárás. Átadták az ügyészségnek.
— Munkaszolgálatosok figyelmébe
A Munkaszolgálatosok Országos Szervezetének nagykanizsai csoportja hétfőn, folyó hó S-én este fél 6''órst-kór Fő-ut. 8. szám alatt öesaojövetelt tart. Pontos megjelenést kér a Vezetőség.
VÁROSI MOZI
Hétfőn, feeéűes. Bzerdós
KIMAGASLÓ F1LWATTRAKC1Ó!
A LKO N Y AT
vRilrau, a legnagyobb traacla. jellerasztnéM megráaó alakításával. — Kleg6s*ltő ;
EfgadAsök kftttwi>Qlcon &^7;.Vá»émap 3.3.7*ot
Figyelea! Figyelem!
Febr. 1-től, sztrokattél minden este
Paksi Csibí
énekművésznő szórakoztatja a Centrátban
imnmtnnrriniiiririninii
a nb. közönséget 9emli Gyula
szalon- és jazz-zenekaránek kiséretéyel.
nu
Hirdetmények
A várw lnloidü«6l ttz Ady E«dra ut 1. s-iéw ilotti víro»hi?a pincé-Jtben ti''olt «» q kováC86Ai>r^t (. ¿vj lebruir 8 ifi d. n. 9 pyilvsno* ái^ véré* titjan éviék&ailom. Találkuzái a bry-nin®n. ^ |. __¿''fa
Küllőm az *rdefceüf!tfcel, bojy a februtr havi liKilíxegMyek H hídicoodoiábl liIíizct^BC bz «:ábhi aoíiondbe* és idöoet löfleci<:
febuiAr 4-éu ludinfffélyMpkel, fcbruAi 5 en liadibíviígyek»», február 8 án bHfllt-rokkínimt, február 7 ía 10 én tr. elóef napokról {-Inmrídottabat fizetjQU kl.
Mindenki» nifgielölt uapon je.''enikorzék,. mer< « tovAbbra elinaradotttk fB»k a hónk pb? n vehetik »*! jimlékukat. 24f
PtrigárowstGr. A Magyar KonimuniaitA Párt
nagykanizsai szervezete
szerdán est© 6 órakor PÁRT NAPOT tart
Minden érdeklődőt pártállásra vtüé tekin tet nélkül eziveseu lét a Vezetőség-
FIGYELEM!
Eladó a város minden részén és környékén kisebb, nagyobb kertes csalédl-és bérházak, házhelyek, összkomfortos három-, négyszobás magánházak, forgalmas helyeken emeletes és földszintes üzletházak, szőlők és földbirtokok, tanya birtok gazdasági épületekkel, több balatoni Ingatlanok, fldás-vételi megbízásokat állandóan vállal, közvetit
Horv&th ingatlaniroda. 2J8 Nagykanizsa, Sugár-nt 42.

aprAhbrdetések
Eladó héz B''.bócfcay utca 17, száita hát. kertel (324 öl), hztbad kc?ből azonna? eladó. Értekeim leheti Izr. hitközség ír^ dijában.___________^
" „Hohner" haagveraeny u«a4kar®«rik» •ledé. - Brényti DivaiHáz, Ady Eodr^ ■t 1.__________________
Egészségen"szlp gy0«3lc»fík a legjobta fajokban olöjoiyexhatéh. Tulipán kerte»wst Eötvös tér 18. _______^
Horvát ¿8 aéaet »yeív Unltáaát vállalt» pedagógus. Clm a kiadóban. _ *
EaUtoai óbor nagyobb tételben ebáé C»engery-ut 16. *
Bleswélaém a város beKerületén levfc főldstintes uicai 2 azobás, előszobás & forintos bérű lakasomt 2 szobás, össt-komforlos lakásra. Cimeket a kiadóhivatalba kerek. x
Eledé 2 drb. modern, könnyű, erös va«-talpu utazóaián. Tílchert kovácsmester,
Eötvös-tér._____
- Mély rrermokkocft! eladé Honvéd-utca 31. 2. ajtó._________V*
Négy lámpás vilÁgvevó rádió eladó — Attila-utca 38._______________
Perfekt gép- és gyorrirónfi állást keres. BKomolyM jeligére Kiadóhivatalba. W
Elvasxatt 15 köves langó zsefcéfá»-Kére m a becsületes megtalálót jnteio« ellenében adja le a kiadóhivatalban. -2m
Magas jutalékra gyümölcsfa eladásil»z «■letseenrfk iokalkwnMek MátxMrufil; Petőfi-nt 81._ r '' "g44
ZALA demokratikus poífflkal tatfte*
Szerkeszti: Bawae Jeafi föszerkesetö
Szerkesitás^e és WetWhivaUl: Fó-ut i. Tdefon JJ
Riadja a «öazeti Bfeottaéfl, 8zbrkttdéíért és kládáaeH felel Benow Jert
ISyötfíatfctt a .Közgazdasági R.T, Nagykanizsa* nyomdijábon Nagykmlzsár. Nyomdáért felel: Zaizy Kárólv.
52* évfoly29. S£ám.
N^ykenizs«; í947. főbruá»- 5. szerda
Ára 40 fi Mér.
¿es
Bevin Londonban ma irta alá a magyar békeszerződést Február 10-én ünnepélyes keretek kőzött Párizsban Anglia, Amerika és a Szovjetunió képviselői ismét aláírják az okmányt
Truman boldogan találkozna Sztálinnal
Truman elnök a sajtóértekezleten kijelentett®, boldog lenne, he Wiahlngtonban találkozhatna Sztálinnal éa AStieearel.
Traman kijelentette, hogy nem akarja elhagyni Washingtont, t nem tudja, hogy most fennforog-® a „három nagy" uj értekezletének szükségessége.
Amerikái po Itlkei körödben ugy vélik, hogy Truman kijelentét«, amely szerint aslveaen találkoznék Washingtonban Attleevei ée Sitá''innal, bt vezető lépése a „három nagy* kötött esetleg létrejövő meg-beezéltísekneh, amelynek színhelye Washington lenne.
Bulgária miniszterelnöke tegnap eete közölte, hogy a bolgár k£&öttaég Párlzaban tiltakozni fog a négy külügyminiszternél, mert a négy nagyhatalom kűlűgyminiszterei által öeezeá''iltott bekeeserzödés nem ismeri el Buigária kooperatív voltát, nem edja Bulgáriának Nyuga''-Tráoiát, nem ed kijáratot az Aegei tengerhez és mert a paökkentett jóvátételekbe túlságosan súlyosak Bulgária számára.
Maotcenzie Klng kanadai miniszterelnök tegnap tiltakozott a parlamentben, mert Kanadát osak mint másodlagos félt kezelik a kűiüyymlniszterhelyetteeek lendoni értekezletén. Azért harooltunk, mondotta Maokensie Kmg, hogy megakadaiyo2auk, hogy két ország uralkodjék a világon. Nem akarjuk most azt, feogy egy, két, három, vagy négy ország dominálja a megkötendő békét. Beszédében felszólította a nagyhatalmakat legyenek igazságosak és ismerjék ei Kanada érdemeit e háborús erőfeszítések terén.
New-Yorkban a Biztonsági Tanács ma délután fii össze, hogy tanáoikozcék a lefegyverzés és az atomenergia kérdéseiről. Az A bania eiienl angol panasz tárgyalásé ismét késik, mert az elbán kiküldöttek meg mindig nem érkeztek meg New-Yorkba. Az albán miniszterelnök taviratban közölte a Biztonsági Tsntoosal, hogy az aiban képviselők már január elsejen útnak indultak ée azt hiszik, hogy a hét végén oi''ke2nek meg New-Yorkba.
A palesztinai kormány 7 napos hstáridőt sdott a palesztinai lakosságnak, hogy együttműködjék teljesen ós fenntartás nékui a terrorizmus kiirtáséban. Az angol kormányzat kívánságait Canningham tábornok utasításán* egy jegyzékben adtáK át a zsidó központi irodának/ Kőiben az angoi nők ee gyermekek eltávolítása egyre, tart. . ,
A németországi angol zóna föparanosnoka közölte, hogy Anglia, Amerike és Franoiaország megegyeztek, hogy a német munkások saját tetszéoflk szerint válasszák meg ezakszervezeti tisztviselőiket. Amerika sonasem ellenezte a ezakszorvezeti választásokat és sohasem Igyekezett azokat késleltetni. Ez a kijelentés válasz arra a szovjet vadra, meiy szerint Amerika késlelteti a választásokat.
!Rarshall külügyminiszter Bécsben
„ Netcyork, /obruár 4 ¿ftarehaJl arnsrikai külügvrainisz-Vtv Moszkvái«! utaztában Bécs bon is msgBzáll. A HUügyminisztort moazk-«ri Htjára elkíséri Clark tábornok, m Ausztriában állomásozó amerikai Haderők főparancsnoka.
Truman felhívása az amurikai kormányhoz
Washington, február 4 ''tVumuu elnök fölhívást intézett m «murikai kormányhoz, hogy no «¡íiintnHfék meg a kormány háborús felhatalmazását, mert ez végleges «crurt idézne oló a világ élolmiszor-elaöetújában. A kormány fölhatalmazása ugyanis márciuB Sl-én jár fe. A világ gabonahiánya a legközelebbi hónapokban igon komolyan fe-■njegöt ós az amerikai kormány felhatalmazás nélkül nem tudná igazságosan elosztani gabonafeleslegét az ínséges országok között. Az Egyesült Államok különös mértékben í''e-loiós Németországért és Japánért, ahol nagy behozatalra van szükség, laqgy fenntarthassák az élelmiszor-ellétóenak betegség és zavargás nélküli életszínvonalát.
Btewly tábornak flottafőparancenok
Washington, február 4 Az Egyesült Államok atlantióceáni hajóhadanak f¿parancsnokává Biendy tábornokot nevezték ki, aki a Bikini-szigerteken • lefolytatott atombomba-kitórlerteket végozte.
Uj kormány Port«|áHában
Lisszabon, február 4 Skiaíar portugál miniszterelnök átalakította kormányát. A külügyminiszteri tárcát, amit eddig Sala-zar tartott kézben, a volt közlekedésügyi miniszter vette át Változás történt a belügy, gvarmatügy, közgazdaság, közlí&ácfés és . közmunkáéi tárcákban. Az uj kormány tagjait Salazar csütörtökön mutatja be jfermona olnöknök. ''
Legújabb táviratok
15.000 személy részvételével tiltakozó gyűlést tartottak Nürnbergben ,a náciManilás lassúsága miatt. Valamennyi város* és állami hivátalban,-üzemekben beszüntették a .munkái, tiltakozásul a nácillanitási hivatal ellen elkövelclt bombamerényletek miatt. A szakszervezeti szövetség kiáltványt intézett a szakszervezetekhez, amelyben tiltakozik a sorozatosan elkövetett merényletek miatt és azt ál Htja, hogy a merénylők ineg akarják akadályozni a nyugodt légkör helyreállítását Németországban. A tettesek nyomravezetőjének 50.000 márka jutalmat tűzött ki a szakszervezeti munkásság.
*
Groza miniszterelnök tegnap fogadta Gyöngyösi Istvánt, a magyar kormány bukaresti diplomáciai megbízottját.
Argentína és Kina barátsági szerződést kötöttek egymással, amelyet pénteken irnak alá.
A Nők Demokratikus Világszövetsége február 20-án Pa-rizsban tartja meg világkon-
lapzárta után
A pestvidéki állam-ügyészség vezetője kijelentette, hogy a nyomozás adatai alapján, a dorogi bányászszerencsétien ség tul-nvomórészben Schmidt Jenő üzemvezető í el ügyelő mulasztására vezethető vissza. Kzért az ügyészség elrendelte Schmidt őrizetbevételéi. A felelősség másokat is terhelni látszik, de ki-
A hivatalos lista győzött a szociáldemokrata kongresszus vezetősógl választásán
Dombai Jánost beválasztották a központi ellenőrző bizottságba
A szociáldemokrata Icongresszu.s harmadik napján a vidék kiküldöttei szólaltak fel, majd egyhangúan elfogadták a vita lezáráaara vonatkozó ügyrendi javaslatot. Ezután Szaka-srts Árpád vákmzoltk, a folszólali-. sokra. örömmel tölti ol, hogv a két munkáspártban az együttműködés kérdésében tökéletes az összhang. A párt ezzel teljesen eloszlatta a jobboldal reményeit. A fölvetett javaslatok tekintetében az ui pártvbzotő-ség megtalálja a megoldás módját-. A parasztsággal foglalkozva megállapította, hogy a faluszervszé* problémája égetően fontos. A Szociáldemokrata Párt nemcsak ipari, hanem az agrárpolitikusok ¿ártja ie. Felmerült az a kérdés is,, hogy a mostani politikai válság mogölaása érdekében a két m uiikáspárt* alakítson-o kormányt, nekünk azonban csupán élpolitikára kell törekednünk.
Arra kell ''törekednünk, hogy az ország valamennyi demokratikus orejét egyesitsiik. Nem törekszünk párturalomra, nem törekszünk a két párt közös uniójára sem.
Ezután Bán Antal iparügyi mi-. niszter beszélt, aki kiemelte az ifjúság szerepét a pártban. K ¿mutatott, hogy a Párt munkájába minél több nót is be kell kapcsolni. A pár toktatás munkája olismorésroméltó. A vidék felé azonban míg sok fejlosa-toni valója van.
A kongresszus ezután elfogadta a benyújtott határozati javaslatokat.
A délutáni ülésen Kios létrán igazságügy miniszter tájékoztatói, nyújtott a Párt együttműködéséről >t külföldi testvér partokkal.
A kongresszus ezután eljogcutív Kiss lyoránd államtitkárnak azt ■a javaslatát, amely kimondja a közigazgatás korszerű reformjának halaszthatatlan szükségét.
Utána megválasztották az uj páii-vozetóségot. A hivatalos lista győzött. Eszerint a pártvezotóség rendes tagjai lettek:
Bán Antal, Böhm Vilmos, Faragti »József, Halász Alfréd, Justus Pál, Kállai Bándor, Kéthly. Anna, Kias-házi Ödön, Alarosáái György, Molm''kT Imre, Popík János, Ries István, Várnai Bancior, Szakasits Arpttdj Bzáva LsU''án, Bzoder Ferenc, Töt-tösi József, Turi István és Vágröl-gyi Tibor. Megválasztották a póttagokat, valamint uü ellenőrző bizottság tagjait.
Az ellenőrző bizottság tagjai közé választották Nagykttni-zsá-ról Dombai János nemzetgyűlési képviselőt.
A kongresszus Kéthly Anna záróbeszédével ért véget. A munkáspártok. együttműködését hangoztatta és az együttműködés alapjául a Szociáldemokrata Párt beisó iogysógét) é9 erejét jelölte meg.
Rövidesen megkezdik a köztisztviselők soronkivüli előléptetését. Eszerint megengedik, hogy a főiskolai végzettségű köztisztviselők felét, egyéb végzettségűek egyhatod részét soronki-víu kinevezzék.
gresszusát. A szövetség által meghívott 43 állam kközül eddig
21 állam fogadta el a meghívást
*
A népbiróság hétfőn folytatta Zadravetz ügyében a tárgyalást. ítéletet valószínűleg szombaton hirdetnek.
*
Bukarestben a Magyar-Hoinán ^Társaság sajtófogadásait Burca román külügyi államtitkár kijelen lette, hogy előfordulnak Romániában is a két nép együttműködését zavaró jelenségek, azonban ezek csak elszigeteltek és az egész román nép elhatározása olyan légkört teremteni, amelyben keli, ''hogy kisebbségcinkkel minden ellentét megszűnjék.
Stanley Sommer UNRRA io-megbizott bejelentette, hogy február végén távozik Budapestről. Utóda Adams lesz, aki még egy hónapon át, március végéig vezeti a magyarországi UNRRA-bizottságot." Március végén a magyarországi UNRRA szervezet feloszlik. t
sebb mértékben. Ezekkel szemben is megindítják az eljárást
A rendőrség államvédelmi osztálya az összeesküvésben való részvétel miatt letartóztatta Pál András miniszterelnökségi osztálytanácsost, a B-lista revizió, országos elnökét.
2
Z A I; A
1947. február r<
Budapest jelenti
Leszállították a cipőárakat
Az iparügyi miniszternek a hivatalos lap szombati számában megjelent rendelete meg->zabja a kézműipari, vagyis kizárólag kézi erővel dolgozó üzemben börtalppal készíthető lábbeli faj Iák 1 eg nagyobb l er-rx''.lői és fogyasztói árát. A fogyasztói árat az eladás alkalmával a forgalmi adóval növelheti ;a kereskedő.
A 10-nél kevesebb termclő-ulk almazoüat foglalkoztató kézműiparos termékeinek legnagyobb fogyasztói ára — aszerint, hogy kereskedő közvetítésével, vagy anélkül adják-e <,-1 • a következő: borjuhox ieí sörész, kmpontalpu, bekötölt faszeg(«> vagy texvarrott kivitelű férfi magasszáru cipő 173, illetve 117, ugyanolyan férfi félcipő 100, illchc 140, ugyanolyan női magasszáru cipő Ml, illetve 120, ugyanolyan női félcipő 128, illetve 109 Torint.
A legalább Uz termelőalkal-uwzoltat foglalkoztató elsőosztály u, lovábbá a II. és Ili®.osztályú kézműiparos termékednek ára — aszerint, hogy kereskedő közvetítésével, vagy anélkül adják-e el: — férfi maga sszám cipő 13G, illetve 133, férfi félcipő 150, illetve 127, női magasszáru cipő 127, illetve 108, női félcipő 118, illetve 100 forint. ^
Megkötözte a csecsemőt a betörő, hogy zavartajanul dolgozhasson .
A Mester-utca 72. srimu ház egyik lakásának ajtaját tegnap este egy rosszul öltözött férfi felfeszitette és hozzálátott a lakás kifosztásához. A lakásban csak egy másféléves kisfiú volt otthon. Sirni kezdett. Mielőtt a szomszédok ezt meghallhatták volna, a betörő a szerencsétlen kisgyermeket összekötözte, száját ronggyal betömte és a szemétládába du^ta. Ezután kifosztotta a lakást és elmenekült.
A kisfiút szorongatott helyzetéből hazaérkező szülei mentették meg. A kegyetlen betörő kéz-rekeritésére nyomozás indult.
Henrik bácsi
tehenet lop
Kovács József virághegy i lakos bejelentést tett a nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztályán. hogy'' ismeretlen tetlos d-lopta az egyik zscunlyeszinü tehenét. A nyomozási azonnal megindították, amelynek eredményeképpen a tehenet megtalálták és vissza is szolgáltatták a tulajdonosának. Megállnpitotlák, hogy a tehenet eg}* nemesdédi »Henrik bácsit-nak titulált 55 év körüli vásári marhahaj csűr lopta el. A nvomozás során kiderült, hogy Henrik bácsi lelki-Ismeretét egy kandisznónak az ellopása is nyomja, amelyet Nemesdéden tulajdonított él és el is adott.

VÁROSÉ MOZI
Még k«ddes é« uerdás
KIMAGASLÓ PiLMATTRAKClÓ!
ALKONYAT
Ralmu.a legnagy®bb francia Jellemszinész megrázó alakításával. — Kiegészítő
El ¿adások káinapokon 3. 7. vasárnap 3.5. 7-kor
A Zala OTI cikke az országos érdeklődés
középpontjában
Emlékezetes az a vezércikk, amit •a Zala ^Szivünk a kórházé, pénzünk az OTI-é« cím alatt közölt, amelyben mint azt a szombati számunkban is megírtuk, kimutatta, hogy akkor, amikor a közegészségügyi intézményeink válságból válságba .esnek, az OTJ. és egyéb betegs&íé-lyoző intézmények különböző eimo-ken olyan összeget visz el városunkból, amely kétszerese a város büdzséjének. "A cikk országszert© nagy feltűnést keltett ós nagy visszhangja Tett a hivatalos tényozeknéi is..
Lapunk szerkesztője a fővárosban felkereste a népjóléti minisztérium egy magasiangvi tisztviselőjét^ aki eltünkkel kupc.saj#t;baif kijelentette, hogy mogéiij/winak okfejtését. és belátja, lio^y ozon a téren feltétln-nül sogitoni''koll. Nem lehot ■■— nion dotta •-• eíp''ik napról—a^ másikra egy rombadontött^téznitjnvjól tökéletes ügyvitelt várni, minvahogy Lohotelleu a fölszabadulás utáni két esztendő oltoltévoi oldorádÓt varázsolni az országból. A pépjóléti mi-nisztériiim tisztában van azzal, hogy a közogészHÓgügy túrén még rongo-1og u tennivaló, do azt is tudja, hogy az OTI vozotéso ma oly kitűnő''közökben van, ,vmi lehotóvó teszi, hogy falán rövid idő eltöltővel mindazok niogvalósitlwtók lösznek, amolyokot a Aaia hiányol és kifogasol. Három éves tervet dolgoztunk ki mi is, u melynek köretén belül Nagykanizsa közegészségügyének feljavítása is szerepel, amit az is indokolttá lesz, hogy a MAORT dolgozói- révén egyike a legnagyobb bányamunkásokat foglalkoztató centrumnak. Meggyőződésem, ha elkészült az előbb említett torvezet és azt nyilvánosságra hozhatjuk, akkor Nagykanizsa is megnyugvással veszi majd tudomásul azokat az intézkedéseket és törekvésekét, amely ugy minket, mint az OTI-t vezeti. Legyenek meggyőződve, fejezte be nyilatkozatai a népióléti minisztérium tisztviselője, hogy nagy súlyt helyeztünk arra, hogy városukban megvalósítsuk mindazokat az intézményeket, amelyeket a dolgozók egészségügye meglciván. Remélem, hogy rövidesen bővebben is szólhatok ezekről a dolgokról.
Cikkünk hatásaként az OTI igazgatósága szükségesnek vélte, hogy loküldie városunkba az OTI-ügyek egyik legkiválóbb szakértőjét, Abonyi Ferenc vezérigazgatósági titkárt, aki a Városháza közcvülési termében »OTI a demokráciában.« cím alatt a következőkben ismertette az -OTI egészségügyi politikáját:
Az egyes államok a szociálpolitikai feladatok legnagyobb részét a társadalombiztosítás köretében oldják meg. A társadalombiztosítás a tőkés termelés ollontéteinok kíélező-déso időjén vált állami föladattá, amikor ly>togség, l«ilcstít, kiönegodéis vagy ogyóh ok kövotkoztébon kenyerüket \t)sztett munkásokról való gondoskodás a tőkéseknek-is ércleküknon állott. A szociális gondoskodás mértéke természetesen elsősorban függ attól, hogy a szóban bvő államnak milyen a társadalmi borondozéso. Tőkés államban a társadalombiztosítás is a tőkésok érdekét szolgálja legfőképpen. Ez á magyar társadalombiztosítás történotébol is kitűnik.
Á magyar társadalombiztosítás története példázza azt. a fejlődést, hogyan indult ki -és erősödött meg az öns-egélyozés gondolatából eredően és hogyan vált ez mind jobban állami feladattá. Már 1224-ben találunk a bányászok érdokében felállított intézményokot, bányakórhá-zakat, amelyeket az érdekelt munkavállalók igazgattak. Később is területileg,'' sőt szakma szerint is különböző önálló betegBegélyző pénztárak alakultak és az 1907. évi 19. t-c. volt az első, amely maguknak a dol-. gozóknak kívánságára az addig különálló betegéégélvző pénztárakat egységesítette. Az* egységesítésnek igen sok előnye volt. Elsosorban is az adminisztráció olcsóbbá yált és
magának a,betegbiztosításnak az el-látasa is egyszerűbbé, gyakorlati szempontok megvalósításával pedig tökéletesebbé. Tüdőszanatóriumot, reuma-kórházat pl. nem lehet akárhol épiteni, ennek előfeltételei vannak. Do az egyes különálló pénztáraknak nem is volna módjuk olyan mértékben ilyen kórházakat építeni vagy kihasználni, ahogy azt az egységesítés mellett meg lóhet tenni. *
Az olmult 25 év alatt, különösen
Sídig az 1927 évi törvénnyel az Tl-nak csupán látszat-önkormányzata volt, mert elnökét, vezérigazgatóját és síz ''összes alkalmazottakat, a kormány -nevezte ki s igy -som laz alkalmazotti kérdésben, sem pedig a l>efolvt járulékoknak célszerű felhasználására lényeges befolyása nom vojt. A felszabadulás után oz a/, állapot megszűnt, vissz,lállott az önkormányzat teljes jógiival s jekmlog az irányítás a két munkáspárt és Szakszervezeti Tanács közelien van. Az uj, teljesjogu önkormányzat igon súlyos holyzotlnjn kezdte inog mun-Icáját, mert az OTI toljoson ki volt fos/.tvá. pénzkészletét, rondolőinté-zoti h kórházi folHZí?roMHoit a nyilas vezetőség elrabolta. A nehézségek ollonéro is igen jolontőw oívdinényo-Iwt sikerült elérni éa a forint lx.»ve-zotéso óta a ¡iííelgtillatásoktd. fokrólfokra emeli.
Készletezte'' az ciőadó a különböző
ágazatok szolgáltatásivinak mértékéi, és kiemelte, hogy özek a jelontó« oredményok csak azért valósulhattak mog, mert az OTI irányítása a munkáspártok ás a szakszervezet kezében van. A jövő kilátásai pedig a társadalombiztosítás olvan széleskörű fejlesztését mutatják, amelynek valóra váltása minden biztositottnA, meg fog győzni arról, hogy az »OTJ a munkásoké«.
A MKP hároméves gazdasági tervében is a társadalombiztosítás fokozatos kiépítésére olyan reália célkitűzések szerepelnek, amelynek megvalósítása után a szolgáltatások, az orvos''; és gyógyszerellátás, kórházi ápolás és a • szociális gondoskodás ni értéke mes3z<j''tul haladja a béke-élet társadalombiztosításának a nj. vóját és méltán fogja elnyerni a biztosítottak r.iogelégődését. Az ál-lamgazdasásri tervvel kapcsobitoRan m^goml itette, hogy az OTI i« kidolgozott ogy hároméves tervxjt, a n;e!ynek soriul egészségügyi intéz-ínényok, inozgóambuUmciák létrsi-t(.*o'' éw a kész^nz-szolgáltiitósok eineléso és kítorjosztéso kerül mop,''-valósiltVsra. Az OTI vezetősínek, köztük olsősorban Piklor Ovörgy to-zér igazgat ónak oddiffi müködéM) toljon értékű biztosítékot nyújt arra, hogy oz az intézmény mindinkább haliul a tökéletesség fölé.
Az olóadás után több hozzászóló* lumgzott ol, molyokro az olóadó riw/,-loteaon válaszolt. Az igon értt''la* előadást a sznksswrvozot mogSei titkára, Csoprogi Zultán köszönte m^r.

Határon innen, határon tul
Szokatlanul nagy iömegbfii utaznak az angolok Svájcba téli sportra és üdülésre. Minthogy a vasúti összeköttetés még ebbea a viszonylatban nem mondható békebelinek, az egyik St. Mo-rilz-i nagyszálloda, amelynek túlnyomórészt angol vendégei vannak, külön magánrepülőgépjáratot inditolt el London és Sl. Móritz között. A gépek hetenként kétszer, reggel 9 órakor indulnak Londonból és a vendégek délután egy órakor már a svájci nagyszállódában ebédelhetnek.
*
Az Odera menti Frankfurtban Hermina hercegnőt, Vilmos császár özvegyéi színházból liaza-térőoen útonállók megtámadlak, lehúzták kabátját, kiragadták kezéből rctiküljél és elmenekültek.
Az újpesti válogatott labdarúgócsapat Ankarában 2:2 aranyban döntetlenül játszott a Porta-Serail csapatával. A palesztinai Helart csapatot ''1:0
arányban győzte le.
» ^
Hower az Egyesült Államok Államok volt elnöke, elindult Newyorkb''ól németországi és ausztriaitltjára, hogy a két ország élelmezési helyzetét tanul-mánvozza.
*
x Az angliai Autin autógyár tegnap beszüntette a munkál, mert a gyár szénkészlete kifogyott. A
gyármik 15.000 munkáca Van.'' " *
Egy ujzcelandT repülőgép a London—Uj-Zeeland közötti távolság átrepülésébjen rekordot ért el. A pilóta a távolságot 59
óra alatt tette meg.

A Johannesburg közelében fekvő Dunnotar helységben egj benszülött asszonynak pénteken összenőtt ikrei születtek. Mellüktől kezdve köldökükig vannak összenőve, de Sziv- és lélegző-
rendszerük különálló. Egyéí> ként mindkét gvermek normális,, sulyuk 2.26 kiló. MegkisérUk műtéttel szélválasztani őket.
* /
Toll a fülben és a toll a hajban ; ezt viselik a párizsi oj>era péntekesti előadásain a nők. Színes, igen könnyű tollakból készül a fülklipsz és a hozzávaló haj ék, melyet minden fodrászatl segédlet nélkül is köm íven sbe-leépithet< bárki a frizurájába.'' Ugyanis a tollak sok apró fésűre vannak erősítve, melyekből tetszés-szerint alkotható meg aztán a kacér kis fejdísz. Előnye, hogy a fésűk,elhelyezést változó-tat ni lehet, ugy, hogy a pária hölgy nagyobb költség és fáradság nélkül minden pénteken u.j
hajdisszel pompázhatik.

A le&tujabb szovjet .utasszállító repülőgép, a kétmotoros »Iljusin 12-, teljes sikerrel vó-gezte el a próbarepüléseket, A gép a négyfőnyi személyzeten kivül 27 utast vihet magával é* óránkénti sebessége ÍOÖ kilo-m^rrel nagyobb, mint a Doug-lás-gépeké. Igen nagy clőnye> hogy teljes terheléssel is kis te^ rüfetről tud a levegőbe emelkedni.
*
A Buckingham palolában pénteken este bejelentették, hogy Ausztrália főkonnányzójává a'' gleueesteri herceg utódjául 56 éves William Johnes McKollt, UjDél-Wales szocialista miniszterelnökét, volt üstkészitőt, eg>T hentes fiát nevezték ki. McKell üstkészitő korában jogot tanuli s később Uj Dél-Wales igazság-ügynnniáztere lett.
este fél 6 órakor PÁRTNAP
s Szociáldemokrata Párt lielyiségóbGP
Előadó: dr. Mofíácsi János észak-komáromi ügwed. Polidkai beszá-mo''ö: Szabó Berény járási , titkár.
Vendégeket Gztvemn létaafc.
H>17. l''ebtuár- 5
^ a ri a
Tavasszal megkeztíik~>4i8pe-Huríapesti távvezeték épitéiét
\ székesfőváros vezetősége, óüéiV Kővágó József polgármes-•temil. hosszabb idő óta tárgyalásokéit folytat hogy a lispei földgáznak/ Budapestre szállítását mielőbb- megoldják. A táv-vracték kiépítése ügyében még nincs végleges döntés. A MAORT ajánlatával szemben ugyanis legutóbb a MOLAJ is teti ajánlatot. Vaiósziniu hogy a közeli hetekben már végleges megállapodásra kerülhet sor. Vaiószinü, hogy a távvezetéki munkálatokat már a tavaszi hónaikban megkezdik. -
Életfogytiglani fegyházra ítéltek
egy kegyetlenkedő volt tiszthelyettest
A szolnoki n*épbiróság most iáxgyalta" Bórány Imre volt tiszthelyettes. tiszaföldvári lakos ügyét, Bárány 1919-ben a for-mdaJom idején önkényesen ula-sfctjsl ad olt Kiss Mihály agyon-l<jwté*sér<'', azonfelül az akkor leszerelt vö.röskatonákkal kimé-MJenfil bánt. Tjtgju volt az ubo~ myi Vigyázó-kastélyban lévő el-li''jj i''onadnlmi különítménynek ás. A népbiróság élét fogy tighuú lygyhá/ru és állásvesztésre itél--egyben elrendelte azonnali í*»tn rtőztatúsát.
, A rádió szerdal műsora
tthapss! i. (L3.0 Falurádió. 7 Hi-i''ák. 7.80 Reggeli zene. 8.15 Opo-űBtuészletek. 10 Hirek. 12 Déli ha-caiigszó, hírek. 12.15 Schubert-da-lok. líttirek. 14.10 Kamarakórus énekel. 14.50 Dusolina Giannini és Gigli énekel. 15.15 Kádióiskola. 16 A Házi-együttes játszik. 17 Hirek. VcrOskeneszt közlemények. 18 Farsangi hangulat. 18.30* A Munkás Kxihrurszövetség műsora. 19.35 Odessza ballaaaja. Előadás hanglemezekkel. 20 Hirek, sporthírek. 2C.20\Rádióankét. 21.50 Hirek és fcrítnika oroszul. 22 Hirek. 22.30 Tánczene. 23 Orosz ajándéklemezek. 24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika fraiK-iául és angolul.
Budapest II. 17 Tánczene. 18 Uirok. 18.05 Erich Kleiber vezé-.nyel. 18.30 Bródy Sándor: Tanítónő. É&melóadás a Stúdióban. 20.30 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 22.15 Opon*- éa balett rész letek.
A Magyar Kommunlata Párt
rvagyi.íinb^al seervezete
-oz«rd&n est« 6 órakor PART NAPOT tart
Eiőadő: Kirxchner Béla Járási titkár
&UDÜ0H érdokiödőt pártállásra való toldn. m nAlkllI nzlvesoü lát a VfttiMR
Rács Jenő pénzügyminiszter érdekes nyilatkozata
a költségvetésről
BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálószobák . . Ft 1.600*— Szép sima hálószobák . „ 2-800''-Flnom kidolgozása hálók „ 3.800*— Kombinált szobák . . 0 3.000*—
Koaybabatorok, székek, kárpltoabatorok
nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endre-ot 4.
75
Rácz Jenő jjénzügyminiszter a Kisgazdapárt debreceni szervezetének ülésén előadást tarlott a költségvetésről. Az ország gazdasági- és pénzügyéit csak a parasztság, a munkásság és a haladó értelmiség erőinek összefogásával lehet jól vezetni. Mindaddig. amíg társadalmi stabilizáció és pénzügyi stabilizáció van, nem lesz több infláció} mert megerősödött a központi hatalom. Az adóztatás a kötöttgazdálkodás részvételével is keresztül tudja vinni a szükséges korlátozásokat. Ez a demokrácia megerősödése szempontjából nagyon jelentős, mert a költségvetés 91.5 százalékát a bevételekből fedezik.
Az egész költségvetésnek 42 százaléka ö vesztett húboru következményeivel áll kap-
dsolatban. Jóvátételi kötelezettségeinknek pontosan eleget lettünk, sőt a Szovjetunió felé az u} jóvátételi évre előlegként is teljesít ojtunk szállításokat.
Pénzügyi helyzetünk megszilárdulása és gazgasági helyzetünk napról-napra javul. Ezután következik a munkíj, hogy minden dolgozó érezze saját sorsának jobbrafordulását. Hosszabb lejáratú gazdasági tervekre vonatkozó javaslatokkal á Kommu-iiista Párt és a Szociáldemokrata Párt már elkészült. »A Kisgazdapárt javaslatai is készülnek er-revonatkozólag és igy minden remény megvan arra, hogy rövidesen közös tervel lehet kidolgozni az ország egyetemes jólétére.
Waldmann Zsigmond nagykanizsai órásmester mint dr. Mengele szakácsa s*élhámoskodott
A Zala szombati számában megírta, hogy a bwlamisli rendőrség letartóztatta Waldmann Zsigmond nagykanizsai órásmestert, akinek lelkiismeretét több szélhámosság is terheli. Megírtuk, hogy a köröző le vél alapján egy női detektív tartóztatta le az utcán Waldniannt, aki kihallgatása során bevallotta, hogy sorozatos oralopásokat és szélhámosságokat követett el.
Most budapesti tudósitQnk érdekes részleteket közöl Waldmann Zsigmond szélhámosságairól: . (j
. Waldmann Zsigmond az amerikai zónában^most elfogott dr. Mengele auschwitzi szakácsának adta ki magát. Mengele nevét mindenkbismeri, ő volt az auschwitzi tábor szelektáló orvosa, aki ötmillió embert küldött a gázhalálba. Waldmann ''egyesületeket és szerkesztőségeket látogatott meg és mindenütt előadta auschwitzi élményeit. Elmondotta, hogy a véletlen folytán Mengele szakácsa lett és azt tervezte, hogy megmérgezi az auschwitzi hóhért. Mengele azonban nagyon vigyázott magára, minden ételt előbb neki kellett megkóstolni és csak azután evett belőle.
Regényes történetet adott elő Mengele'' auschwitzi szerelmeiről1 és amikor felcsigázta az érdeklődést, szerényen megjegyezte, hogy ő tulajdonképpen órás és hogy összeszedje u Mengele-lár-gylilásra való utazáshoz szükséges költséget, hajlandó nagyon o.lcsón megjavítani mindenkinek az óráját. Olyan meggyőzően és ügyesen adta elő auschwitzi történeteit, 1 ogy sokan megszánták és átadták neki javltásraszoruló óráikat azzal, hogy számitson érte rendes munkadijat, ne csinálja olcsóbban, mint más órás.
Waldmann a társadalmi egyesületekben és a szerkesztőségekben tucatjával szedte össze a kar-, zseb- és ébresztőórákat. A következő napra igérte a kijavított órák visszahözatalát, de'' többé nem jelentkezett Sőt nem ment el arra az előadásra sem, ahol auschwitzi élményeit kellett volna előadniá," pedig kilátásba helyezték neki, hogy nagyobb összeget gyűjtenek számára az előadáson. . Mengele álUtólagos auschwitzi,
szakácsa két lakáscímei adott meg, de a károsullak egyik helyen sem találták. Waldmann néhány héttel ezelőtt Szegeden járt, ahol uz egyik napilap szerkesztőségében is órákat csalt ki Felmerüli u gvanu, hogy az órás hamis nevet használt, sőt egv Auschwitzban járt szerkesztőségi gépírónő azt gyanítja, hogy a szélhámos nem is volt Auschwitzban, csak olvasta a Men-geléröl szóló történeteket.
A szerkesztőségi gépírónőnek igaza van, mert mint itt Nagykanizsán megállapítóLták, Wald-mannt mint * munkaszolgálatost vitték Németországba és Auschwitzba sohasem'' volt.
FÓRUM
Nyilatkozat
A nagykanizsai Kat. Szülők Szövetségének intéző bizottsága a mai napon tartott ülésén foglalkozott a SZIM végrehajtó bizottságának a Zala január 30.-Í számában közölt határozati javaslatával s ennek visszhangjaként az érintett iskolák vezetőségeivel egyetértően a következő nyilatkozatot teszi:
1. Nevezett ifjúsági szervezetet nem tartja illetékesnek annak eldöntésére, hogy kik oktassák és neveljék gyermekeinket. Knnek elbírálása sokkal inkább tartozik a szülőkhöz és tanulókhoz, akik viszont országszerte óriási lelkesedéssel nyilatkoztak meg u papi és általában a felekezeli iskolák fenntartása mellett.
2. a magunk részéről in ne-lyeseljük azt a kormányintézkedést, amely a tanulóifjúságnak mindenféle politikai befolyástól való távoltartását rendelte el. Amikor tehát az iskolák igazgatói külső tényezőknek «politikai tájékoztatók« tartását nem'' engedélyezték, csak kötelességüket teljesítették a hivatkozott kormányrendelet végrehajtásával, amiért őket semmiféle vád nem érheti. De éppen olyan alaptalannak tartjuk azt a vádat is. hogy az iskolák falain. belül pártpolitikai propagandát fejtenek ki.
3. Sajnálatosnak tartják az ilyenféle, javaslatokkal és azok
terjesztésével u hőn óhajtott óh már-már megvalósulás felé közeledő »lelkek megbékélésének-ügyét felkavarni, főleg mikor tudatában vannak annak, hogy komoly, l''elelös tényezők azlma-
fukévá nem teszik és a demo-rácia szellemével ellenkezik az ország imponáló erejű közvéleményével való szembehelyezkedés.
4. Az intéző bizottság eme nvi-latkozalát szintén megküldi az országos Aclio Catholica központjához és a miniszterelnökséghez.

Sportrovat
Pirig-pong
Véget ért a MAOET asztalitenisz házibajnokaága. A MAORT 1947. évi aeztalitonlsz bajnoka Bácsi János, 2. Deák Ferenc, 9. Tál Forr.ne, 4. Plandor Jóswof, 5. Temesvári Károly, 6. Bugár, Júaeet, 7. Kovács Üyózo.
Vorsonyen kiyül indult S/.aimáxi Tibor (Szombfttholyi Uőrgyár N13. i.-oN t''8itpatának volt tagja), nki űíryotloh szőtt voMtonéggel (Bugár ollon) minden mérko^*ét m^-nyorto.
Megtörténtek a végleges sorsolások az NB II. nyugati csoportjában
A Budapesti L-ibd<irugó Atszövet-Bég az elmúlt napokban ejtette meg az NB II. nyugati csoportjának 1946/1947. tavasai sorsolását. Nagykanizsai viszonylatban a sorsolás nem Igen mondható kedvezőnek, mivel'' az NB nyugati csoportjában városunkat képviselő NVTE a sors szeszélye folytán mindjárt b szezoa elejen kapja legnehezebb ellenfelelt. Az első hat mérkőzésen mindegyik ellenfele az élcsoportból kerül ki s az úgynevezett biztosabb mérkőzések, melyeken a« csapat a komolyabb pontgyQjtésekre számitfcat, csak a szezon második felében kerülnek lebonyolításra. A résztetes tavaszi sorsolás egyébként a következő :
Február 23: NVTE—SVSE. Március 2: PVSK—NVTE. • Március 9: NVTE—Kist^xt. Március 16: KMTE—NVTE. Március 23: Mogürt—NVTE. Március 30: NVTE Gvr riMavDae Április 6: S/TC—NVTE. Április 20: NVTE-DVSE. Április 27: S/.<»ke>feh Máv-NVTE Maius 11: NVTE - Partizán. M*jus 18: DV^C—NVTE. junius l: NVTE—TSC.
Junius 15: Szak.Baratság NVTE ''"■ ............— .............................
Inspekolós Gyógyszertárak:
Pebruár 4-én .Megváltó" gyógyutrfár
Sutadtán-rór 21.
Februtr i 6n .Mária'' gyógywerttr Somegyl Bála-utca 40.
i in—M» i''*»>»w>i in mii ■ tummmmmmmM/mmmrn
Hird«tméiny.
Nagykanlma város Földlgányló Bízott-sáflö felhívja mindazokat, kik a földreform során földnöz vagy háihelyhez jutottuk, hogy e hirdetmény megjelenésétől számított 3 nnpon belül blrtokle-velük átvétele végett a BlzoUíágnél, MftORT kertészet, malom mögött Jtlen-jenek meg. 10 forintot hozzanak magukkal.
Nagykanizsa, 1947. február 4.
246 FOldtgéttylfi Blwttaáfl.
Hhd^tmóny
fl Nagykanizsai Földmlves Szövetkezet értesíti a gazdakőzönséget, nogy folyó, hó 6 én delelótt 10 órakor a felsősén«! majornál lábon élló akéc- és nyárfákat a legtöbbet-ígérőnek készpénzfizetés mellét fog eladni. faláKozós a felsősánci majorban Szekszárdi majorgazda lakásénál a fenti idóben. Nagykanizsa, 1947. február 4-én..
247 EleSk.
Z A U A''
1047, iébiv&i'' ft
Elfllröl vagy hátulról lötte-e le a nyilas csendőr Pénzes-Petschanka áldozatát?
iTr. Ruttkai György vessető-t tép ügyész holnap Keszthelyre ■utazik, hogy az elnapolt Pénzes-Petsc.hanka ügyben a népbiró-ság által elrendelt bizonyitáski-egészitéshez szükséges nyomozást megejtse. Mint ismeretes, a nép-birósag január 24-én tárgyalta Keszthelyen a többrendbeli emberöléssel vádolt Pénzes-Pet-schanka Mihály bűnügyét. Pénzes ugyanis mint csend őr tiszthelyettes a keszthelyi csendőrőrs parancsnoka volt és ebben a Minőségben teljesen jogtalanul és minden birói tárgyalás nélkül több embert kivégeztetett. Az egyik kivégzéssel kapcsolatban a tárgyaláson kétségek merültek fel és errevonatkozóan rendelték el a bizonyitáskiegészitést. Pénzes-Petschanka a népügyész előtt ugyanis ugy vallott, hogy az egyik kivégzettet, Dávid Gálján sajátkezüleg, élőiről lőtte agyon. Kzt a vallomását a nagykanizsai népbiróság előtt visz-szavonta és azt mondotta, ii£>gy a letartóztatott Dávid szökni ¡próbáit és ekkor lőtte agyon hátulról. Dávid holttestét annnk-Wején a cserszeglomaji Icmető-Iwn hantolták el. A bizonyitás-kiegószilós során most dr. ihitt-k&i nópügyész jelenlétében l''el-tauoolj&k. A boncolás'' dérit azután végleges íényinrra, hogy Dávidot elölről, vagy hátulról Jötték-e agyon. Amennyiben az előbbit állapítanák meg, ugy kétségtelenné válik, líogy Pénzes teljesen jogtalanul végezte ki
MA
Értelmiül .uaktEer-veretek műsoros farsangi estje 8 órakor a Stocdem-ben.
— AeyakSnyvi hirek
.Január 25. és 31-ike között 6 fiu ós 5 leány született: Brada János iá péaz segéd és Kovács Margitnak fia, Kovács Jenő napszámos és Parti Katalinnak: leánya, Beka Ferenc földműves és Tóth -''Magdolnának kánya, Skoda József kereskedő és Pintér Erzsébetnek fia, Samay Jó-zarf - MAORT vasesztergályos és Nagy Margitnak fia, Béda Ferenc termécnyforgalmi főellenőr és Kolo-ríes Annának fia, Baranink Öza-niazló szobafestőséged és Horváth Annának leánya, Kertész István MAV fütőházi munkás és Tóth Zsuzsannának fia, Baranyai János gazdasági cseléd és Trojkó Máriának leánya, Dávidovics Ferenc tohorfu-varosi vállalkozó (is lietlinger Margitnak leánya. Házasságon kívül született egy fiu. - Házasságot kötött hat pár: Pikó János hentes áa Kovács Verona, Hzogtatos LáazLó ¿vári munkás és Honfi Magdolna, Horváth Imru rendőr és Komónovics Aíária, Jámbor öyőre\'' földmüvoe 4a Vebnr Julianna, Bére» Lajos földmunkás és Munkácsi Terézia, IXwaa Mihály földműves és Marton Terézia. » Elhalálozott: özv, Gud-Hn Györgyné Szerdahelyi frva 87 cm», Hajnal Béla 40 éves, Ros-íorszky Gyula öl évas, özv. Gudlin I>áazlónú Jámbor Katalin. 80 éves, Nagy György 78 éves, Blagöjevica Kink 07 éves, Kheror Horbert 4 én«, Kertész Erzsébet 26 éves. Martai Fenancné Betlehem Margit 22 étt*» Bakó látván 82 éves.
MMtMMMMMMMJUVCO. MMM MMMMMMMÉMaMMNlMaMK
Munkás — paraazt — értelmiség tgységet akarsz? Segítsd tanulni a paraazt és munkás gyermekét: — aiakezz a népi kollégiumra!
HIREK
— A Magyar''-Jugssülév Társaság
kéri, hogy csütörtöki tnogheszéló-séro az összea Hzoi*vezóbizottsúgi tagok szivtökedjunok megjolenni. Szervező értokoz lot mindon csütörtökön van. Már le lőhet adni a tagsági könyvecskékhez szükséges igazol-vány-arcképeket. >
— Műsoros tánceatély
A MKP nagykanizsai MAORT kommunista üzemi pártszervezete folyó hó 8-án este 8 órai kezdettol magaő színvonalú műsoros táncostét rendez a MKP-székházának összes termeiben. Fallép a nagykanizsai
Sártszerrozet kultureárdája és a lAORT munkasdaJ&rda A műsor szünetében tomhaj^ amerikai árverés, szerpentineáata és még sok más szórakozás várja a jó'' magyarosan mulatni vágyó • Nagykanizsa" közönségét. Belépődíj teáva-Pes sütemény-nyol együtt 2 forinté ^
— Orsógyár létesül Zalalövőn
Az alispán kezdeményezésére mái* régebben tárgyalások indultak meg az illetékes kormányzati tényezőkké aziránt, hogy Zalalövőn, a község tulajdonát leepező szegényházat orsógyárrá alakítsák át. Ilyen gyára egész Déleurópának nihesen os" így igen nagy gazdasági jelentőségé lenno ennok a gyárnak. A gyártáshoz szükséges nyersanyagot a" megye területén meg le''hot taüüni, ugy högyv ezáltal olcsóbban lehetne ol&wiiUini, mort szállítási költségek alig fennének. A munkanélküliség enyhítését is szolgálná a gyár mielőbbi üzeinbohoh''ozéao, mert azonnal 1/30 munkást lehetne alkalmazni és ob a szám egyre emelkedne. A gyúr megindulását már csak kisóbb anyagi hiányok akadályozzák, de remény van özek cl hántására os arra, hogy Zalalövőn a közeljövőben megindul az orsógyártáis.
— Kískanizsai Színpad: „Édesanyám hol vagy"
Nagy közönségsikere volt vasárnap délután a Polgári Olvasókör színpadán az elemista szereplők által előadott Édesanyám hol vagy? cimü szinmünak. A ínégható anyai szeretet himnusza csendült ki Goroczky Elvira müvéből. «Meglepő volt a gyermekszereplők által a felnőtteknek is komoly problémát jelentő jellemzések alakítása. Szivet-lslket gyönyörködtető bájos jelenetek, a karácsonyest hangulatát melodrámával mesterien aláíestŐ élőképjolenet állandó tapsra késztette a közönséget. A főszerepet játszó Frank Annuska és Kiss Májria, az előbbi aíjcislsány, az utóbbi az anya szerepében nagyon tehetségesén és szinte hibátlanul játszottak. I>3 nagyszerűen szerepeltek Kuzsner Mária a varrónő, Szmodics Ilona a német, Ladvánvi Teréz a francia nevelőnő, majd" Vild Annuska a kulcsárnő szerepében. Jól sikerült alakítása volt Bagonyai Juliskának az öreg ozredesné, Lakatos Évának a szobalány szerepében. De bájosak- voltak - a többi gyormek-ftzeroplök is, igy Fülöp Juha, Kussai Mária, Csuka Mária es Pusztai Juliska. Az élőkép alatt a assinmü randozőjo, P. Anjnal mondott szép 6» megható beszédet az anya szerepéről a család és a gyormok léleté-txm. P. Angyalnak, aki nagy gonddal és hozzaértésaoi tanította a s/^p Ezinmüvot, segítségére voltuk Dolmányos l^anke, Németh Margit és Erdélyi Mária tanítónők. Külön meg ksll emlékeznünk a nemes célról, melynek érdekében a szereplők £s tanítómestereik fáradoztak. Ugyanis a kiskanizsai központi elomi iskola gázszolgáltatását maguk az elemisták áldozatkészségéből, ajándékozásából ós munkásságából sikerült biztosítani. Varga Béla igazgató vezetésével a tantestületi kar és az elemisták dicséretet érdemelnek az önállóságukért, a külső segítség nélküli Bulyos tüzelőprobléma megoldásáért.
K, N. ''L.
— KttszinstnyilvánltAe
'' Mindazoknak, akik Mária leányom tomotésón fájdailmunkat réwiívótük-kol enyhíteni szívesek voltak, ozuton mendúnk hálás köszönetet. Juháss István és családja.
— Sakkhir
A Magyar Kommunista Párt házi sakkverseny nag\- érdeklőd«''« mellett folyik. í>acára "a rendkivüli rossz időnek, a benevezett játékosok szorgalmasan és pontosan mogjolen-nok ''a versenynapokon és a legnagyobb sportszerűséggel bonyolítják lo a sokszor nagynivóju játszmáikat. { Ugy látszik az országos viszonylatban is híres nagykanizsai sakJíélet kezd újból fel támadni és remén^ van arra, hogy hamarosan országos viszonylatban is jó mestererojü jár tékosok lesznek városunkban. A verseny, állása a hetedik forduló után a következő: Nagy 7, Serman 6 és fél, Leposa és Lídith 6, Csongődv
5 és fel ponttal állnak a versonv élén. Egj-elûre, mivel még 8 forduío van hátra, a verseny még nyílt, de a Legnagyobb valószínűség az, hogy a fonti játékosok egyike lesz a ''verseny győztese. A kedd és csütörtöki
6 órai és vasárnapokon 3 órai ''kezdetű versenynapokon a városunkban tartózkodó összes sakk barátainkat szívesen látja vendégül a Párt sakkszakosztályának a vezetősége pártkü-lönbségre "való tekintet nélkül.
— Radiât csalt ki egy földműves
Tóth József oltárci lakas a napoktan megjelent Zalaegerszegen a Galvaní KFT üzletében fa egy or-dómérnök nevében ogy 1400" forint értékű rádiót kórt oltfitolre. A gyanútlan kwreskodő, aki ismertD a megnevozett erdótnérnököt, mit sem sejtve kiadta a rádiót. Amikor hetek multán sem jelontkozott az ordómér-nök, gyanút fogott és felszólította fizetésre az illotót. Ekkor derült, ki, hogy az ordőmérnök semmi félő megbízást nem adott Tóthnak, aki saját magának csalta ki a rádiót. A rendőrség Jetartóztatta.
— Elfogtak egy kabáttolvajt
Séllysi István jánosmajori fiatalember" egyik este betévedt Kuramer Vilmos zalaegerszegi vondéglős ét-termébe. Egy ideig egyedül idogált ott, majd kiment a folyosóra, ahonnét beosont a konyhába és leakasztotta a vendéglős télikabátját. A kabátot az ablakon keresztül kidobta az utcára, majd visszatért az étterembe, ahol kifizette tartozását és feltűnés nélkül távozott A kabát-tolvaj ezután autón Vasvárra utazott. A rendőrség közegei ugyancsak autón követték és éppen abban a porcben fogták el, amikor az egyik vasvári vendéglőben szegre akasztotta az »uj kabátját«. Azonnal letartóztatták és átadták az ügyészségnek.
— Felhívás a vasutasokhoz
Felhívom áz állomás létszámába tartozó összes tényleges alkalmazottak és nyugdijasok figyelmét, hogy igazgatóságunk a folyó tüzo-lési évre a II.-ik részlet szén utalványozását engedélyezte a nős és háztartást vezotők részérő 86 forint, a nőtlenek és háztartást nem vezetők pedig 18 forint értékben.
— Áűtin menekülő fasisztákat fogtak Kőszegen
Kőszegnél az éjszaka lopin alatt nyoleszoméh-os Tátra- ós egy teherautó igyekezott átjutni a natáron. A határnondórök motorkerékpárokkal és gépkocsikkal üldözőbe vették éű utólértók a kocsikat. Kiderült, hogy intornálótáborból szökött SS-ek, nyl-lüfiok és más fasiszták igyekeztek kijutni az országból. Az autóban ülő-faet letartóztatták.
— Fekvő betegek
kedvelik a Ferenc József keserű-vizet, mert emésztésüket előnyösei szabályozza.
KOKSz k&:el*ménye(:
A textiloHztály koddnn ü ÓMakcp^ értekczletot/ tai-t. Az értelcnzL^m t soproni és budíipasti ut orodmtai^-ni-ről adunk tájékoztatást. Adók, s rt-déki kÍBknroskedók sénluun,
pontrnnds/xír ós stb.-ről.
*
Csütörtökön, folyó hó 6-án a fü-swsrszakosztály értekezletén ü^y*»-zetónk és Mustos kartárs tsirtamafc beszámolót a fílszerkeresksxiők ojszv-gos áran két járói. Felktírjük tagjain-Icat, hogy teljes, szjímban jol mj''qisk
meg az értekezleten.
*
i Folyó hó 22-én a KOKSZ kö/cait. rezet&égének bavonásár.il értafcaz-tetet tartunk. Az éi-tekezleten vérat-vesznak dr. Bródi Sándor, a KOXH& elnöke és Kumandinovits István vidéki titkár. Felhívjuk a vídékgn működő kiskereskedőket, hogy jehejk-nek meg ezen a^ értekezleten, aís értekezlet a vidéki kereskedők pttás-lémáiral * foglalkozik és itt. felszólalhatnak a falusi kiskereskedők, informálják a helyzetűkről köz]Km-tunkat. Bővebben a Zala nyújt tájékoztatót av. érteker.lot okit t i napokban.
— Felhívás
A Nemzeti Parasztpárt, nagy kani-i zsai szorvezetéivjk vezetóst^»« Cal-j hivja a tagok figyelmét, hogy u£ • lagsáci könyvecskéjüket minél '' váltsák ki.
Figyelem 1
Figyelem !
Febr. 1-töl, szombatiéi minden este
Paksi Csibi
énekművésznő . szórakoztatja a Csntrálbin
a nb. közönséget Gondl Gyula szalon- és jazz-zenekarának kíséretével.
210
JfcPRÓHIftftETÉSEK
„Hohncr" haiRverseny UagéharmoaJkfr eiadé — Bróayai Divnih&z, Ady Endre-ot 1.__
'' Rádiók, zonegépek 6—9 hónapi részletfizetésre. Gyári uj Gyári jótállási — Szabó Antal rádió- és műszaki üzletébetu Fó-ut 5. 18#
Hely OTernvklcocsi oiadé Honvéd utca 31. 2. aj''.ó._2»
Jugoszláv köhö< irók magyarra fordított verseit, elbeszeléseit keresem kölcsön, IcmáMOlaf végett, a Magyar Jugoszláv Tár-sasa« számára. Barbarits, Zala-nyoMda^ Fó-ut 5 (delelőtt 8-2 óráié-)_«
Horvát és német ayelv taaitáaát váHatJa pedagógus. C im a kiadóban. d
Mai és régi levelexósből származó tSmMr-MIvMért pénzt, magyar sorokat vagy földi Bélyegeket adok. ív anyagot is átveszek Rozgenyi-utcft 19. Barbarita. (Es s hirdetés'' mindig érvényes.) i
Vendéglősök és vendéglfiipari munkások
BÁLJA
a Koronában február 10-én.
ZALA domokratikus poHtikai napliap
Szerkeszti: Benose Jeaő főszerkesztő S»rk«»itíséfl és kla<í6hlv«t«l: P6-ot>. Teíeíofl «
Kiadja a Neauetl Bizottság, Na«ykant«a 8»rkosztéiért ¿a kladaaért felel Seeoze im Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagy* kanlzsa" nyomdájában Nagykanizsán, nyomdáért felel: ZaUy Károly.
» évfolyam, 30. szám.
Nagykentew, 1847. február 6. csütörtök
Ára 40 fillér.
A náciilanUó bíróság elrendelte Papén letartóztatásét azzal az Indokolással\ hogy a nürnbergi bíróságot Mindenburg politikai végrendelete tekintetében félrevezette.
A magyar belpolitika döntő napjai
A £ala szerkesztőjének fővárosi tartózkodása alatt alkalma nyílt különböző pártok promi-aens politikusaival beszélni az aktuális belpolitikai kérdésekről. Megállapította, hogy politikai körökben nagy várakozással tekintenek a közeljövő ese-jBüényei ílé és egyöntetűen az a vélemény alakult''ki, hogy talán ezen a héten, de minden bizonnyal a jövő héten tisztázódni láqg. inert ¿isztázódni kell a párfok közötti zilált helyzetnek. A magyar köztársaság első évfordulójának ünnepségei alkalmul szolgáltak a pártvezérek közötti megbeszélésekre és ugy tudják, hc^y ezeken a tanácskozásokon «ár kialakult az az egységes politikai vonal, amely alkjt''aia.snak mutatkozik a kibontakozásra és így a koalíció megerősödésére.
Szenzációra tarthat számot egyes vezető politikusoknak az az egybehangzó kijelentése, amelyek szerint nincs kizárva, hogy most az eljövendő tavasz folyamán uj képviselőválasztások lesznek". Ugylálszik. a párt-közi megbeszélések ezirányhan komoly előrehuladást érhettek el, mert általános vélemény, hogy nyugodt és stabil kormányzásit csak egy olyan nem-aetgy üléssel lehet elképzelni, amelynek többségét őf.zinie de* mokráriu, az újjáépítésbe ve-¡Hjtt hitnek alkotó szelleme halja át.
Arra a kérdésre, hogy az eljövendő uj választás milyen alapon történik meg, hogy még a jelenie$i nemzetgyűléssel uj vá-íasztási törvényt hozatnak-e, vagy csupán felhatalmazással rendelet utján léptetik-e életbe az uj választásokra irányuló kormányintézkedéseket, konkrét ieleletet kapni nem lehetett, mert ennek eldöntése a kibontakozást követő tanácskozósoktól függ.
A közelmúltban leleplezett horthysta összeesküvés rázta fel ;> peshedt magyar belpolitikai életet és nyomja rá bélyegét az elkövetkezendő eseményekre. A Kisgazdapárt demokratikus szárnya ma már világosan látja, hogy a munkáspártok politikája mindenben igazolást nyert ós látja azt is, hogy a jelenlegi politikai szituációt távolról sem akarják pártszempontokból értékelni, sőt ellenkezőleg, minduntalan azt hangoztatják, hogy soha nagyobb szükség egy őszinte demokrácia alapján álló Kisgazdapártra nem volt, mint éppen ma. Ez az egyenes és páratlanul önmegtartóztató politika mély halast váltott ki a Kisgazdapárt paraszt-kép\1selőibens
du nein marad tliatas nélkül a párt becsületesen gondolkodó polűári rétegére sem.
Hozzájárul a belpolitika tisztásához a Szoc. Dem. Párt 35, kongresszusának az eredménye, mely egyhangúlag megbélyegezte a Peyer-félc palotaforradalomra irámyuló bűnös és felettébb. ár-
talmas cselekményeket és diadalra vitte az eddig vezető, határozottan baloldali, a munkás^ egységet hirdető Szakasits-félc irányzatot. Azoknak tehát, akik a munkáspártok széthúzására spekuláltak, most be kell látniuk, hogy még soha oly erős és egységes akarattal és elhatároz rassal nem álltak szemben, mint ma.
A Kisgazdapárt 12 pontból álló deklarációja és az ezt megelőző miniszterelnöki beszéd világosan leszegezi, hogy a Kisgazdapárt élesen szemben áll miuden törekvéssel és minden-* kivel, aki a Horthy-rezsim visz-szahozásáról álmodik vagy erre irányult* kísérletben bűnös. A párt" olyan döntéseket hoz, mely megszünteti a politikai bizonytalanságot és bizalmatlanságot, amit a koalíciós pártnereknek, eddig érthető módon, állandóan
érezniük kelleti a Kisgazdapárttal szemben.
A magyar Közvélemény azt szeretné, — mondotta szerkesztőnknek e^y országos nevü politikus -- na 3 10-én aláírandó békeszerződéssel egyidejűleg , a magyar belpolitikai béke okmánya is aláírható lpnne. Ennek # belpolitikai békének olyan szilárd alapokon kell nyugodnia, amelyre az elkövetkezendő nagy országépitő terveket ténylegesen felépíthetik. Meg kell oldani a levegőbén lógó miniszteri kérdésekel is, be kell tölteni a demokrácia szempontjából egyik legjelentősebb tárcát, a kuituszmi-niszterséget és a fasiszta Mistéth helyett olyan embert kell az újjáépítési minisztérium élére állítani,- aki nemcsak szakértelménél, lianem politikai megbízhatóságánál fogva is alkalmas ennek a rendkívül fontos tárcának betöltésére. Ma Magyarországon tizennyolc miniszter van. Eny-
) r • "
nyit semmiesetre sem bir el ez a szegény ország, igy általános a* a felfogás, hogy a felesleges ti*'''' cák megszüntetése időszerűvé vált. Reméljük, hogy a belpolitika tisztulása magával hozs^ azt a magasabbreiidü célkitűzési is, amely parancsolólag efóirÜ hogy a ''miniszteri tárcák élére a demokrácia szempontjából olvato. politikailag feltétlenül megbízható szakemberek kerüljenek akik pártállásra való tekintet nélkül, pártokon felülállva intézzék a magyar nép sorsát. Se a vallás, se a párttagság ne döntse el ezután a^mixiiszter személyét, hanem egyedül a politikai megbízhatóság és a szakértelem.
Ha ezt az irányt követjük, akkor többé nem fordulhat elő. hogy hónapokig bukott kultuszminiszter vigye az ügyeket és nem fordulhat elő, hogy összeesküvő kerülhessen egy minü«-térium 飣re.
(H)
A leszerelés kérdéséi tárgyalja a Biztonsági Tanács
New-Yorkban ma tart ülést a Biztonsági Tanáos keretében az a bizottság, amelynek tagjait Anglia, Amerika, Kanod*, Oroezország, Franolaország ée Ausztrália delegátusaiból áhították öaszo, hogy megpróbálja az általánoa lewzerelés kérdését rendezni. Mind az öt nagyhatalom javaslatot nyújtott bé » leszereléssel krposotatban. A bizottság kérni fogja, hogy a Biztonsági Tanáos állítson fel állandó leszerelési bk!ott«ágok#<i éa késedelem nélkül tárgyalja le az Egyesült Államok atomenergia-bizottságának jelentest:. D»oemberben Qromlko ugyanis ellenezte az atomenergia ellenőrzési javaslat letárgyalását aszal, hogy íz elsöbbseg a leszerelési kérdést Illeti, mivel az atomellenörzés Is szorosan összefügg a leszereléssel.
Wanderberg szenátor a köztársasági párt vezetője megtagadta Truman elnöknek aat a kérését, hogy Mar&hal) küiűgyminlaziert kísérje el a rros2kvoi külügyminiszteri tanácskozásokra. Wanderberg kijelentett«, houy elhatározása nem változtat azon, miszerint Amerika külpolitikája továbbra Is a két párt politikáján nyug*zik. Egyébként, mint a kllügyi bizottság elnöke, nagy elfogultságira hivatkozott.
A kQlügymlnlszterhftiyettesek Londonban tegnap az uj-zeeiandl kormány kiküldöttjének álláspontját hallgatták meg a nemot békével kaposounban. Kívánta, hogy minden szövetséges állam, mely érdemben hozzájárult a győzelemhez, vegyen részt a békeszerződés előkészítésében. Támogatta a föderatív Németországra vonatkozó javaslatokat.
Beruth, az újonnan megválasztott lengyel köztársasági elnök tegnap bejelentette, hogy kormánya rövidesen amneaxtia-törvényjavaelatot nyújt be a parlamentben. A lengyel parlament tegnapi megnyitó ülésén az angol és az amerikai követek nem v«l<ak jelen. Amikor Lengyelország uj washingtoni követe átnyújtotta megbízólevelét Truman elnöknek, kifogásolta, hogy a lengyel kormány megszegte a válaazt*-sokkal kaposolatban vállalt kötelezettségét. Amerika fenntartja a diplomáciai kapcsolatokat Lengyef-országgal, mondta Truman elnök, de jobban érdekli a lengyel nép sorsa, mint a lengyel kormány.
Az angol külkereskedelmi miniszter révidesen Moszkvába utazik
Ix)ndoii, február 5 Az angol kormány javasolta az orosz kormánynak, hogy az angol külkereskedelmi miniszter a közeljövőben utazzék Moszkvába annak megtárgyalására, hogy az angol-szovjet kereskedelmi egyezményt kiterjesszék.
Határincidens Triesztnél
Trieszt, február 5 \ trieszti szövetséges katonai hatóság jelentette, hogy az an-gol-iugoszláv demarkációs vonal mentén egy angol és egy jugoszláv járőr között összetűzés volt. Több lövést adtak le,.egy angol tiszt és egy tiszthelyettes eltűnt, Valószínűleg sértetlenül jugoszláv területen vannak.
A Görögországba küldött határ-klvlzsgáló bizottság megkezdte működését
Athén, február 5 Caldarisz görög miniszterei- '' nök tegnap Athénben díszvacsorán üdvözölte az Egyesült Nem-
zetek határvizsgáló bizottságát. Kijelentelte, hogy Görögország elvária a bizottságtól, hogy őszinte megértést tanusit Görögország sérelmeivel szemben és a szomszéd államok, valamint a volt ellenségei között lehetővé teszi a béke helyreállítását a görög határ mentén. A bizottság tegnap elhatározta, hogy csütörtökön a boi^jír, pénteken és szombaton az albán, hétfőn a .jugoszláv küldöttséget hallgatja meg. Később jogot adnak a válaszolásra az albán kormánynak.
Oroszország méltányos Finnországgal szemben
Helsinki, február 5 Finnország kérést intézett a Szovjetunióhoz, .engedje el a«t a 26 millió aranydolLár követelését, amelyet Finnország háborús tartozásaira még a múlt évben kellett volna lefizetni és amelynek teljesítésére képtelen volt. A Szovjet kedvezően válaszolt a finn kérelemre.
Amerika rövidesen megkezdi a békeszerződések ratifikálását
Az amerikai szenátus külügyi bizottsága február 18-án kezdi, tárgyalni az olasz és a csatlósállamokkal kötött békeszerződések ratifikálását. A külügyi bK zottság valószínűleg először Byrnest hallgatja meg. Marshall külügyminiszter pénteken tartjfa első sajtófogadását.
V I
Amerika katonai támaszpontot kapstt a Fülöp-szigeteken
Washington, február f>
üig
Washingtonban vasárnap u külügyminisztériumban aláirtók azt a szerződést, amely felhatalmazza az lígyesült Államokat, hogy a Fülöp-szigetek kormányával egyetértve, a szigetekan közös katonai támaszpontot tartson fenn.
Megállapítanák, hogy Ante Pa-veües usztasa vezér, Hitler rfh reskezü horvát helytartója, Ankarában van.
Z A L'' A
1947. i íbruár 6
Legújabb táviratok
Tildy Zoltán köztársasági elnök levelet intézett Nagy Ferenc minisztereinökliöz hivatalba lépésének egyéves évfordulója alkalmából, őszinte elismerését fejezte ki. a fáradságot nem ismerő áldozatos és jó munkáért, amelyet a kormány élén végzett. Erőt és egészséget kivání a nemzet érdekében végfcettt munkájához.
*
Az interparlamentáris unió magyar csoportja kizárta tagjai sorából azokat, akik a köztársaság megdöntésére irányuló mozgalomban résztvettek, vagy egyébként ebben bármiképpen
kompromitálták magukat. *
A moszkvai fádió Magyarország ügyévol. foglalkozva, mint jellemző vonást megállapítja az összeesküvéssel kapcsolatban, hogy annak tagjai és az egyes magyarországi legális csoportok között szoros kapcsolatok állottak fenn. Az úgynevezett hatos bizottság tagjai a Kisgazdapárt, jobbszárnyából kerültek ki és ezek külön futár utján tartottók fenn az összeköttetést a külföldi körökkel. Az összeesküvők célja „a Horthy-rendszer visszaállítása volt. Bűnös szándékukat idojokorán Leleplezték. A reakciós erők felülről próbálták megdönteni a magyar demokrácia egységét és felbontani a koalíciót. A Kisgazdapárt meg von fertőzve reakciós elemokkol és a pártnak ezektől való megtisztítása életsKÜk-séglót a demokratikus rendszer megszilárdítására.
* . .
Szántó Zoltán belgrádi magyar követ bemutatta mogbizóLovoló''t &
jugoszláv nemzetgyűlés elnökének.
A Törökországban portyázó Újpest labdarugó csapata uz isztambuli egyetemi labdarugó csapattól 1:0
arányú vereségért szenvedett. ♦
Angliában a nagy munkáshíány enyhítésére az angol munkaügyi miniszter minden azámbajövő lehetőséget megtesz külföldi munkások alkalmaztatására.
• * •
Sztáliu generalisszimusz '' köszönetet ''mondott a figyelemért, Jttogy a irancia Kormány a katonai érdemrendet akarja neki adományozni, de legnagyobb sajnálatára nem fogadhatja elj mert a lenini idők hagyományai értelmében szovjet vezető államférfiak külföldi kitüntetési, nem fogadhalnak el.
*
Kossá István, a Szakszervezeti Tanács főtitkára a szakszervezetek pénzügyi értekezletén beszédet mondott és rámutatott azokra & figyelemreméltó eredményekre, meíyeket a termelés terén az államosított üzemekben elértek és baszélt a szakszervezeteknek az árakra és bérekre
való irányító hatásáról.
*
Frankfurtban Clay tábornok jelentette'', hog}- a Magyarországról és a Csehszlovákiából kitelepített németek még mindig nem illeszkedtek be az amerikai övezet életébe, mert a törzslakossá« ellenségesen viselkedik n. jövevényekkel szemben. Napirenden vannak az összetűzések és a helyzet meglehetősen kiéleződött.
Köztársasági emlékünnepély Zalaegerszegen
Méltó keretek között ünnepelte meg Zalaegerszeg a köztársaság fennállásának első évfordulóját. A Nemzeti Bizottság a párlók bevonásával rendezte az ünnepsjéget a Vármegyeháza nagytermében, amelyet zsúfolásig megtöltött az ünneplő * közönség. A Himnusz eléneklése után Maranosics József, a Nemzeti Bizottság elnöke nyitott^ meg az ünnepséget és üdvözölte az ott megjelentekel.
Lakatos Dezső, a Magyar Kommunista Párt megyei titkára mondott nagyon szépen felépített beszédet. Visszapillantott a magyarság történelmére és megállapította, hogy bár mindenkor éreztette ennek a nemzetnek szabadságulán vágyódó népeelé-gedeUensóáÉí az uralkodó osztály kizsákmányolása miatt, mégis nagyon hosszú utat kellett bejárniuk a dolgozóknak, amíg-elérkezett ajrazidő, hogy lerázva magúkról a —""béklyókat, végre szabad országban, szabad emberekként élhetünk. Részletesen felsorolta azokat az állomásokat. amelyikén lázadozással, forradalommal, erőfeszítéssel segíteni akart magán, a történelem során, a magyarság dolgozó rétégé és mik voltak azok az okok. ami miatt igazi szabadságot soha nem tudtak kiverekedni maguknak. A fasiszta világ mindennél szörnyűbb és borzalmasabb poklából, mondotta, a Vórös Hadsereg segítségével végre le tudtuk magunkról rázni a bilincseket és most egy esztendeje, hogy
olyan államformát választhattunk végre, ami végéi szakítva a sok »un bitangjának«, elhozta a dolgozók megbecsülésének idejét-
Beszédében foglalkozott továbbá a legutóbbi sajnálatos eseményekkel és megállapította, hogy a Vidovicsok, Saláták és a többiek mind abból a pártból kerültek ki, amelyek meg ma sem látják be teljesen, milyen hibákat követett el a közelmúltban és még ma sem indult meg kebelén belül az a tisztogatás, ami nélkül a tisztességes demokráciába bekapcsolódni nem1 lehet. A párt, mint ilyen természetesen nem hibáztatható, hogy soraiba, befurakodtak a fasiszta elemek, akik ott megbújva, gyalázatos aknamunkát folytattak a nehéz munkával megszerzett demokratikus vívmányok ellen, de igenis hibáztatható, hogy nem tud vagy nem akar még ma sem olyan erőteljes tisztogatást folytatni, amire feltétlenül szükség lenne. ,
Végül Tildy Zoltán köztársasági elnök puritán, demokratikusan gondolkodó személyével foglalkozott, aki mindenben méltónak bizonyult arra, hogy kezébe tegyék le a dolgozók bizalmukat, reménységeiket és a jobb jövő eljöttébe* vetett hitüket. Isten áldását kérte további munkájára.
Az ünnepi műsoron több szép szávalat és zeneszám hangzott még el.

Budapest jelenti
Még e héten elkészUI az összeesküvők első csoportjának vádirata
Az összeesküvők olsó csoportjának valamennyi iratd megérkezett a népügyészségre, dr. Foroncz Tibor irányításává! nyomban beható tanácskozások indultak mog a vádiratok olkészitésével kapcsolatban.
Már annyira olőrohaladt a munka, hogy az összeesküvők első csoportja vádiratiának elkészítéséhez fogtak. A vádiratokat tlr. Szöllősi Lóránt néuügyész készíti. Munkájává] még: a héten felkészül, ugv hogy a jövő'' hét olején a vádiratokat atküldik a népbírósághoz, amelynek külön tanácsa azoknak áttanulmányozása után abban a helyzetben lesz'' hogy kitűzheti az országos érdeklődéssel kísért ügyben a fotárgyalást.
Ma vagy halnap fordul a kormány segítségért az UNO-hoz a szlovákiai magyarok ügyében
Megbízható helyről szerzett értesülésünk szerint a magyar kormány még ezen a héten — előreláthatólag ma- vagy holnap —[ a nagyhatalmakhoz fordul, közvetítésüket kérve a szlovákiai magyarság .kérdésében bekövetkezett csehszlovak-magyar feszültség enyhítéséhez.
Fegyveres összeesküvést lepleztek le Hajdúböszörményben
A rendőrség államvédelmi osztálya Hajdúböszörményben összoosküvő . diákokat fogott ol, akik a Szovjet Hadsorog kivonulására''várva, fegyverüket gyűjtöttek, hogy segítségére Lőhessenek a köztársaság megbuktatását szervező '' horthysta-kfikknok.
Szombaton érkezik a bécsi polgármester Budapestre
Bécs polgármestere, Thoodor Kör-nor Kővágó József polgármester hívására több tanácsnokára! szomba-
ton Budapestre érkozik. A látogatás során a oécsi vendégek a fővárosi intézményeket kívánják tanulmányozni és különösen az újjáépítés efodményeit megfigyelni. A bécsi vendégek több napig maradnak Bu-dajxjston.
Emléktábla az ideiglenes nemzeti kormány székhelyén
Hétfőn délelőtt leplezték le ünnepélyes korotok között n debreceni pénzügyi palota, az ideiglenes nemzeti kormány volt székholyér.ok talán elhelyezett emléktáblát. Az ünnepségen megjelent Rácz Jenő pénzügyminiszter, Molnár Erik népjóléti miniszter és Vasadi „Kovács Ferenc államtitkár.
Fegyveres rablótámadások a fővárosban
Dr. Pál György- iparügyi minisztori tanácsos éjjel tizenkettőkor hazafelé tartott Batthyány-utca 63. sz. alatti lakására. A''ház* közelében négp- revolveres férfi toppant eléje és kirabolták.
Hajnali fél négy órakor Brandt'' Istvánné piaci árust, aki egyik ismerősével a Ferdinánd-hídon* hazafelé tartott, négy ismeretlen férfi megtámadta és kifosztotta.
Egy Görgey Artur-utcai vendéglői» ^ négy fiatalombor állított fce. -Kettő pisztolyt szogezott a vendégekre, míg a másik kettő kifosztotta a kocsma pénztárfiókját. Azután kifosztották a kocsmárost és a vendégeket, majd kívülről bozárták a koesiriát és oltáYOztak.
A Magyar Kommunist* Párt
nagykanizsai szervezőt«
sztrdán osta 6 órakor PÄRTNAPOT tart
Előadó: Kirschner Béla járágf titkár
Minden érdeklődőt pártállásra való tekia
tet nélkül ezivesea lát u Vt:tíőséf>
Csütörtökön ünnepélyesen fejezik be az első nagykanizsai földmunkásszövetkezeti vazető-tan folyamot
Már két hete, hogy a Föídmíhis Szövetkozet tanfolyama Nacvkaü-zsán folyik. A tanfolyamon 42 hallgató vesz részt. A tanfolyam kezdetétől minden órát pontosan kihasználva a tanmenet szerint folytatódnak az olóadások. A tanfolyam hallgatói minden tudomásukat és szorgalmukat odaadni, igvokeznok a rövid tan folyamon a höldmüves Szövetkezet vőzotésélioz szükséges oktatásokat elnyerni. A kiváló előadó tanárok szociális gondolkodásuknál fogva átérezve a szövetkezeti gondolat nemzetfontosságu célját, mindent ol követve igyekeznek a legszükségesebb szövetkezeti olméleti 6* gvakorlati tapasztalaitokat a hallgatóknak maradandó utmutatásk&it átadni. A hallgatók mi^ismorködnek a tanfolyamon a mult világ kapitalista álszovetkozetoivel és a most kialakuló ui demokráciában a gazdasági ébtünknok most legjobban megfelelő Földműves Szövetkezettza. Ebben a Szövetkezetben nomj a mull világ kapitalista egy-kéz uralkodik, hanem kisemberek, elsősorban w. uj földhöz jutottak és a földmüveléssel élethivatásszerűen foglalkozott vezetők irányítása alatt végzi a Szövetkezetben tömörültek megsegítését, gazdasági irányítását, & szövetkezeti rendszer kihasználása mellett. A szövetkezeti haszon részosedésbaa nemcsak egyes személyek, haneot uiaguk a gazdák részesülnek, kik olótt ez a mult rendszer alatt iemo-retlon fogalmak közé tartozott.
A tanfolyam komoly hallgatói úttörői ksznbkv.a szövetkezeti eszmó-nok és a jövő gazdasági életet kialakító Fölműves Szövetkezetnek. Mint élharcosai, hirdetői kezdik meg; nohéz munkájukat, luusonlattal élv» talán épp oly neliézségekkel küzdve, mint a kereszténység hirdetésénél bátor, önfeláldozó* hithű szerzeteseink. Bízunk abban, hogy » tanfolyam hallgatói minden nehézségek dacára is megállják a helyüket nemrégiben Kanizsán járt kiválé
Kolitikusnőnek szaraival élve mondatjuk mindönkinek mi is, hogy tehetetlenség nínos, csak tohetotíunaéfc. Ebből a toliototlonségből felébredve kuli hogy olinduljunk egy jobb gazdasági elot felé, moly özúmunk«t meghozza nemcsak a politikai, gazdasági demokráciát is.
Ennek az első földműves szövstkA.''-zeti ügyvezotói Umfolyamnak. folyó hó ö-áii, csütörtökön Í0 órakor lesz az ünnepélyes befejező záróvizsgája. Nem iskofásrondszorü vizsga lesz ez, hímem a hallgatók a tanfolyamon szerzett tapasztalataikat fogják elmondani és azt, hogy ók hogyan látják a földműves szövetkezeti mozgalomnak gyakorlatba való átültetését a gazdasági életbe. Ez a vizsga a népi demokrácia vizsgája, hol nem csak kérdés és felelet hangzik el, hanem- a nép fiai, a magvar parasztság maga fejtheti ki elgondolásait a jobb gazdasági élet kialakításában mindenféle rákényszeritésN helyett. A Földműves Szövetkezet központi vezetősógébens elhelyezett kiváló paraszt értelmiség a garancia arra, hogy ezek az elgondolások nemcsak elgondolások maradnak, hanem tetteié és valóságokká is válnak m egész magyar parasztság jövőjónefc kialakitásá&an.
Balogh Lafps
Vendéglősök és pincérek
február hó 10»én
rendezik hagyományos
báljukat
™ a Koronában.
ÜÍJ47. február 6
r
Z A 15 A
Megyei hirek
Határközi értekezlet Letenyón
Mint annak idején mocfirtuk, az folyamán Kotorib:m jugoszlúv-:uairvar határközi értokozíot volt, a itu''ivon tnogtárgyaláam kerültök a ta''t államot közösen érctoklő határ-i^vi>k. Kzoknok a mo£be^l<!M>lcnok twytatteakénl ssordán ismét határközi értokoz lotro jöttök öaezo tKjj)í?o-4/kiv é» mnayni'' kiküldöttok, oz alkatommal Unonyén. Az órtokoxloton ¡n''Hto a'''' íVHzrűl a kövntkozók vott/^k rmt: I)r. Dúvid János alinprtn, dr. Putób Kándor tvndóralozrodon, várínogyoi korülrti Hzomlúló, dr. Korúi* .Íuzsoí pénzügyigazgatóholyot-ip* <''n di\ -Domc Sándor, az úllain-¿pitöwzoti hivatal vozotójo. A föiapún Uudttpfwtoií tartózkodik é« igv nom vehetett rószt a riujgbcMéléwjKon.
Szolgáltba átlitás
A rovizió sorún, a miniaztorközi bizottíMiií határozata alapján, vi«aza~ helyezték ¿Húsába dr. Szűcs Andor mi* árvaszéki "ülnököt, aki a napokban már megkezdi hivatali működését.
Syölések a megyónel
Zala vármegye közigazgatási bi-/.ottisá^a február 10-én, hétfőn, a törvén v hatósági kisgyűlés podig
12-én," szerdán ülésezik. Február hó
13-án, csütörtökön közgyűlés lesz a tár megyeházán.
Leány Tájnépfőiskola
nvilott február elsején Zalaeger-Az ui népi iskolában főként t''alusi leányokat vettek fel hatlgató-kul, akiknek igy módjukban lesz elsajátítani azokat az ismereteköt, a melyeket - mindezidőig alkalomhiány miatt nem szerezhetlek meg. A tanról vam hat hétig tart.
A Szociáldemokrata Párt
/¡alaogeiszegi szervezető impozáns módon ünnopeito meg a köztársaság; kikíáJ tárónak első évfordulóját. Ma-rasuwVs József, u Párt elnöke nyitotta mos? az emlékünnepélyt, majd dr. Tivoli Klomér vm. főjegyző no^*'' behzéüben iamortotto a nap jolonto-
ír»olmli6fll ix«k»rttr< veieiek mOMfo* f*r> Mnfll Mije U órakor u Siocdem-bon.
Utcát neveznek el Zalaegerszeget Farkas József readöralezredesröl
Pénteken délután Zalaeger-város képviselőtestülete rund kW üli közcy ülést tartott. Earáth Ferenc1 polgármester napirend előtt bejelentette, hogy az államrendőrség átiratban kértté a várost arra, hogy a nemrégiben tragikus körülmények között elhunyt Farkas Józseí rcndöralezredes, Zala vármegye v volt rendőrfőkapitányáról, aki a felszabadulás uLán megszervezte a vármegye rendőrségét, utcát nevezzenek el. A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
JForróvizbe esett a kisgyermek: meghalt
Dobri István 3 éves gyermek -szüleinek Ady Endre-ut 12. sz. alatt lévő lakásán, mig édesanyja pár percre félrefordult, já-*ék közben beleesett egy a fürdőszobában letett mosdótálba, amelyben forróviz volt A kisgyermek súlyos égési sebeket szenvedett, amelyekbe a kórházba szállítás közben belehalt. Az ügyészség a temetési engedélyt megadta. A vizsgálat megindult .abban az irányban, hogy kit terhel a felelősség a kisgyermek gáláért.
Megtisztították a Kisgazdapártot
Kizárások egész sorát hajtották végre
S
A Független Kisgazdapárt politi- ! kai bizottsH&án;ik Nagy Ferenc mi-.! nisztonolnök o In öklökével tartott üli*- j són a személyi kórdósok megvizsgú- j lásával mogbizott ötös bizottság jelentést lett munkájáról. A jelentés felett réazletes vita indult meg, majd meghozták a döntésokot, molynek biztosítékai a párt. régi program mján alapulnak. Egyes jjolitiku sokon kívül. kiköt mai- előzőleg kizártuk tT pártból, ilyenek Salát» Kálmán és Jackó Pál, kizárták^ még Hám Tibor, Kiss Sándor, Vataí László, Horváth János, Gyulai László kép-v¡»ülőkot, akik a" holügyminiBKU''-rium által kiadott nvomozás anyaga szerint gyanúsíthatok az osszeoskü-vésbon váló részvételiül. A politikai bizottság eredeti célkitűzései és a koalícióban elfoglalt helyzete szempontjából megvizsgálta az egyes képviselők általános politikai magatartását és ugv döntött, hogy kizárja a pórt tagjai ''sorúból liol&ő Gyulát, ISonkő Andrást, Hódy Györgyöt, Komlós Gézát, Bálint Ferencet és Sti£i S. János képviselőket. Tudomásul vette a politikai bizottság Kovács Ferencnek mandátumáról való lemondását, továbbá Feívinczy Lászlónak, Jármai Gyulának, Kovács Lászlónak és Milasin Kornélnak a pártból való kilépését. A párt altal elrendelt vizsgálat befejezéséig felfüggesztette a bizottság Száva Jó-
zsef, Kiss Ferenc és Miskolczy István képviselők párttagságát,^A politikai bizottság megvizsgálta Futó Dezső képvisolö működését. Figyelem lw vott") harcos, kétségtelenül demokratikus múltját és különösen azokat az érdemeit, molyoküt a. né-mot megszállás alatt szorzott, többek között azt, hogy Szakasits Árpád családját súlyos kockázatokat vállalva sogitotto. Öt a körülmények mérlegolésévol a jxlrttal kaj)csolatos nyilvmios szoropléfltől és a párt-fnnkcióklóL eltiltotta. A politikai bizottság u íuvmzotgyül^ísi })ótkénvíse-lők közül kizárta'' lkwnvő Junostj Nagy Györgyöt, K. Nagy Gyulát, Lipcsei Sándort, Halászi Józsefet, IXil breczeni Sándoi-t. Tudomásul vette a politikai bizottság Modvoczky Imre pótképvíselő lemondását. Pakfi János {>útkef)visalőt podig a párttal kapcsolatos nyilvános szoropléstől és a pártfunkcióktól eltiltotta. Kizárta muur a bizottság Hetényi líezső és Barkóczy Józsof n&gyválasztmányi tagokat, Polgár Sándor jiag>''választ-mányi tagságát pedig megszüntette. A politikai bizottság még néhány pótképviselő (''is párttisztvivselő üg>-e-(wn folytat vizsgálatot.
Potri Pál kisgazdapárti nemzotr-P''ül(jsi képviselő, követségi titkár bejelentette, hogy képviselői megbízatásáról lemond és a külügyminisztérium szolgálatában kiván maradni.

Felmentette a népbiróság Vadlya Attilát
A népbiróság dr. Béres-tanácsa tegnap tárgyalta Vadlya Attila ószeres, ennek felesége és Bedő Anna nagykanizsai lakosok népei lenes bün ügyét. A Vadlva-názaspár ügyében a népbiróság mér két izben tartott'' tárgyalást. Első alkalommal ju-lius* 29-én foglalkoztak " Veié; amikor azonban elnapolták bi-zonyilúskiegészités céljából. Az •uj ''tárgyalást november 12-én tartották meg, tunelven a nép-ügyész vádat emelt az egyik tanú, Bedő Anna ellen, mert bebizonyosodott, hogy a deportálás elM bujkáló Grftnwald Ernő feljelentésében, atrtely a vád tárgyává lett tévxj, része volt. A tegnapi tárgyaláson gyanú merült i''et a Viktória-téglagyár egyik alkalmazottja ellen, akinek valószínű része volt Grünwald Ernő feljelentésében. Ugyanakkor azonban alapos $minu vtm arra nézve is, hogy a három vád-
i''
A közvetitőkereskedelem kikapcsolásával jut a parasztság az elcsé növényvédiszerekhez
A háború pusztításai következtében nagy feladatok várnak megoldásra gyümölcstermesztés sünk békenivóra való • emelése terén. A kaliforniai pajzstetü okozott különösen nagy károkat a magyar gyümölcsösökben és okoz ma is. A parasztság kezében ugyanis nesm! voltak megfelelő növényvédőszerek, amelyek fegyverül szolgálhattak volna a pajzstetü elleni harc sikeres véghezviteléhez.
A földművelésügyi kormányzat előrelátó intézkedése folytán az egyes gyárak ásványolajtar-talmu szerekből 28—29, karbo-lineum tartalmú szerekből 28— 35, kontakt méregtartalmu szerekből 4 és fél vagon növény-véd''őszert gyártanak, kénből pedig közel ötven vagonnyi áll a parasztság rendelkezésére. A nö-vényyédőszereknek, a termelőhöz való juttatását a MESzOSz
lott is részes volt a vád tárgyává tett feljelentésben. Minthogy azonban a népbiróság gyanú alapján nem Ítélhet el senkit, a vádlottakat felmentette, egyúttal pedig az iratokat visszatette a népügyészséghez.
Ezután egy fiatalkorú bün-''ügyét'' tárgyalta a népbiróság, aki a vád szerint két fegyveres nagykanizsai nyilassal megjelent egv balatonnúigyarodi asszonynál, akitől elhajtottak egy disznót a kanizsai nyilas pártszervezet részére. A tárgyaláson bebizonyosodott. hogy a nyilasok kéhy-szeritették a fiatalkorút arra, hogy velük Jartson. A népbiróság ezért felmentette u vád alól. A népügyész az Ítéletet megfellebbezte. — Barilla Jenő kisko-márojni, Nagy Béla és Farkas Ferenc zalaszentjakabi lakosok bűnösségét távollétükben állapította meg a népbiróság.
végzi. így a közvetítő kereskedelem kikapcsolásával, olcsó növényvédőszerekhez jutnak a gazdák, amelyeknek árát az Ár^ és Anyaghivatal állapította meg a gyümölcsárak figyelembevételével és azokhoz való hangolásával. Bárányos Károfc^földművelésügyi miniszter utasítására, szigorú vizsgálatnak vetik alá a növényvédőszereket, — még a forgalombahozatal előtt — hogy azok minőségileg és hatásukban is megfeleljenek a követelményeknek. Azok1 a gazdák, akiknek szükségük van a növényvédőszerekre, de pénzük nincs rá, hathavi hitelt kaphatnak.
VÁROSI MOZI
Héf kedden & n*rdin
KIMAGASLÓ FILMATTRAKCIÓ I
ALKONYAT
Raimtt.i legnagyobb francia jellemszlnész megrázó alakításával. - Kiegészíti
EWedteofc fc&in»po*o?i 7, Tatám*p 3, >. 7-kor
BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálótzobAk . . Ft 1.800-— Szép sima hálószobák . „ 2''900''--Flnom kidolgozású hálók „ 3,800— Kombinált szobák . . „ 3.000*-
Kunyhabutorok, székeli, karpltoabutorok
nagy vdlnuztékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Őrizetbe vették a Független szerkesztőjót
A zalaegerszegi rendőrség államvédelmi osztálya szombaton őrizetbe vette dr. Pados Pál új-ságiról, a Zalaegerszegen megjelenő Független Zala c. kisgazdapárti lap szer közlőjét. Az él-lamvédelmi osztály Pados szerkesztőt • demokráciaellenes magatartása miatt vonta felelősségre.
ParragB György kilépeti a Kisgazdapártból
Parragí György nemzetgyűlési kép\iselő Nag}'' Ferenc miniszterelnökhöz intézett levelében közölte, hogy kilép a Független Kisgazdapártból, mert ugy lálja. hogy a pártban maradása a politikai kibontakozást meg-nenezitL .......
Mötartás: a fizetés 30%-a Gyermektartás: a fizetés 15%-a
Az e^gyik textilgyár l''onómes-t«re ellen felesége nő tartásdíj fizetéséért pert indított. A biróság megállapiiotta, hogy a férj liavt fizetése 530 forint és a férjet havi fizetése 30 százalékát kitevő nölartásdij fizetésére kötelezte. A perben a féri arra hivatkozott, hogy neki édesanyját ós két testvérét is segélyeznie kell, a biróság azonban kimondta: jogszabály, hogy a felmenők csak akkor követelhetnek tartásdijat vagy segélyezést lemenőktől, há ez az illető által eltartandó hozzátartozók megélhetését nem veszélyezteti. E jogszar bálybóí kiindulva, tehát a férj elsősorban felesége tartásáról köteles gondoskodni s amig ez biztositva nincs, addig édesanyja és testvérei segélyezésére sikerrel nem hivatkozhatnak.
Egy üzemi alkalmazott ellen egy leány gvermektartásdij fizetéséért "pert indtott. A tárgyar láson kiderült, hogy a fiatalembernek havi 200 forint fizetése van és időközben meg is nő-, sült. A járásbíróság 40 forint gyermektartásdíj fizetésére kötelezte. a törvényszék az összeget 30 forintra szállította. le, mert ugy találta, hogy ez az ös^-szeg az, amely a férfi megélhetését nem veszélyezteti, viszont a gyermek eltartásához feltétlenül szükséges.
Inspekolós gyógyszertárak:
Február 5-én .Mérla* gyógyszertár Somogyi Béla-utca 40.
Pebruár 6 án .Fekete Sas" gyógysaertAf
Fő-ut 6. ^ ■„.-,..
•z Á U A
1947. február 6
Sportrovat
HÍREK
A MAORT MSE asztalitenisz feaj-Tíokságának részletes eredményei
A január 31-én lejátszott, mérkőzésükén a következő eredmények születtek: Pál—Bácsi 2:0. Pál győzelme a favorit Bácsi ellen nagy meglepetés volt, bár Bácsi fagyos kezekkel játszott és veresége "igy érthető volt. Deák—Pál 2:0. Ritkán látott nagy küzdelem volt. Deák nyugodtan és felőnyösen nyert. Pál
•Plán de r 2:0. ''Pál könnyedén ■yerto a mérkőzést. Plándor—Deák 2:0. Deák veresége azzal magyaráz-k*tó, hogy már a mérkőzés olojén alvvBztotte nyugalmát.
Szombaton, folyó hó 1-én Temesvári hatalmas k''üzdnlumben vészit Duók, FJacvu és Plándor ellen, majd nivós mérkózéHon 2:0-ru veri Bugáit és Ková<wot. Moglop;>tés volt Bugár játéka, aki hatalmas bcsapti-mmd kiütötte Pált, ínujd minimális különbséggel ót győzte 16 Bácsi cs Deák. Kovács vaui mennyi mér-kózéöét 2:0-ra veszitette ol.
Vuflárnap délelőtt került sor a Ikcsi—• Pl<ánd»r találkozóra, amely őst hivatott eldönteni, hbgy molyi-kük lágyon a MAURT MSE baj-oofaí, Óvatosan, tapogatózva játszották. A mérkőzés első szettjét Bácsi »verte 26:24 arányban. Ezután Maya i már nyugodtan játszott és a már dodlk szettet is megnyerte 21:16 arányban. Bácsi lett tehát a MAÜBT MShi asztalitenisz bajnoka.
A hármas . körmérkőzésen Deák Eehünóen ió beckhondjeivel kiüti o inakét olienfelét és így mogérde-möltjan került a második helyre. A ifciKcaadik. helyet Pál szerzi meg Plánder ellen.
A páros mérkőzések győztese a Ssssfcmári—Piánder pár iett. A második helyezett a Bácsi—Szűcs pár iett, míg a harmadik helyet a Deák ---Pál pár foglalta el.
Külön kell megemlékezni .Szatmáriról, akit egyetlen versenyzőnek sem wikarült legyőznie. Mindent tud, amit egy rutinos játékosnak tudnia keil. Gyors mozdulataival a iegnohe-.¿pbb labdákat is könnyödén veri vissza. Kanizsán egyetlen komoly •Ueníelc ¿ehetne, Kőrös, az NVTE-tőL Kettőjük összecsapására valószínűleg még o hónap lb-án tor kerül.
A befejező mérkőzés után Bindor Béla, a AlAOKT MSE elnöke néhány zárószó után kiosztotta a gyóz-fcsjülcnok a szép és értékos diiakat. lülön mondott köwzönoteC Doák jwncnek, a szakosztály rozotójónok telke* és fáradságos munkájúért.
NTE sporthírek
Ly. XTtí folhirja labdanogó játékosait, hogy u tornatermi edzések ^¿törtökön, folyó hó 6-áin a polgári iskola (Zrínyi Miklóö-utca) tornatermében fél 7 órakor megkezdőd-sa&k. Játékosaink teljes létszámban
«aioznak megjelenni.
*
.he, NTE klubnapjait minden hét .gjéutekjén tartja, amelyen ugy a vk-mint'' a játékosok és tagok minél. nagyobb számban való meg-
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Főld-ajáiorm telekkönyvezési munkálatai-sak elvégzésére alkalmi munkaerőket fogadok fel.
Jelentkezés 8 napon belül hétköz-¿»ap d. e. 9—12 óráig a Törvényház íJBhtózint 4. számú szobijában (Telek-; tímjriár), akol ,az .alkalmazás felté-.rtelei és a munkadíjak is megtekint ketók.
A járásbíróság elnöke
* ■ •'' .1/ / . .
•,''MM.és (égi levelezésből származó tömeg ■ Mhr égért j&nzt, msgysr sorokatvagykül-JWci,.bélyegeket adok. Iv- anyagot it.''átve-mtk. Rozgonyi-utca 19. Barbarits. T(Ez a IMetés mindig érvényes.) d
— A polgármester a f«vár§sha
utazik
Varga József polgármester nu délután több napos tartózkodásra Budapestre utazott. Értesülésünk szerint Budapesten találkozik dr. Papp Andor főispánnal, akivel ogyűtt igen fontos városi ügyeket tárgyalnak I3 a különböző minisztériumokban.
— Fiiyeletnl
Szombat este 5 órakor a MKP nagykanizsai szervezete értelmiségi nagvgvülé8t tart a Párt szókházában. Előadó dr. .Markos György MKP központi vezetőségi tag, hiros közgazdász. Előadásának cimo : »Háromévi» nomzetguzdasági torv ismortű-téeu«, Fölhívjuk Nagykanizsa ösz-szes értőimisogoit, pártélláHra vnló tekintet nélkül, hogy minél luigyobb Hzámbnn jolonjonok mog. Vezetfoéq.
— A »zent Jizsef eiyházktfiaig iilfozó HányoMpirtjtnik mústris tlnoistélye
Február *?-én- oato H órakor uz ípaiosk&j^ULgybürmébon olbó izbrm áll a öqryközúiwég elé a Szent József egyházközség ifjú leánycsoportja, hogy a szorgalmas napi munka után bogyukűroít müsőrral kedveskedjék a uijügjelonóknek. A műsor legkiemelkedőbb Bzánia a »leány-csoport »Télre jár« tánca.
A ráefié csütörtöki műsora
Budapest 1. 6.S0 Falurádió- 7 Hi-íiek. 7.20 Reggeli zene. 7.00 Római katolikus vallásos félóra. 8.1.5 Szórakoztató zene. 10 Hirek. 12 Déli harangozó, hirek. 12.15 Gáspár Zbí-ga cigányzenekar. < uzsikál. 14 Hi-lelc. 14.¿0 Poósz ¿mii szalonzenekara játszik. 15.15 Rádióiskolft. 16.80 G>ei-mekrádió. 17 Hirek. Párthiradó. 17^0 Vöröskereszt közlemények. 18.45 A MSZMT műsora. 19 Beethoven: F-moll szonáta». 19.40 A Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. 20.40 Hirek, sporthírek. 21.50 ''Hirok és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.80 Tánczene. 28 BBC ttjándóklemozük. 24 Hirok. 0.10 Hitek és krónika franciául és angolul.
Ihútowtl 11. 17 Táncátjiio. iö Hiivk. 18.06 Gorüldy-vt>rHok. 18.50 bzórako>ítató zono. 1U.80 ^lurt''uiió. 20 Filmdalok. 20.80 A Rádió hzo-hadugyutema 21 Htruk. 22.15 Kamu rtu&onu.
11........... nnnil i—MM»—»— ll II 11
fc$2Bctóidemokrtta Párt Nőraozgalna
folyó hó 6-an d. u. 6 órakor
nő NAPOT tartg
melyre mindenkit szeretettel vár a veztféség
Előadók: Németh Andrásné és Neu Kidre.
Kiszüljíink a MAORI mmmti Pártszervezet február 8-ltu báljára
— Az órt«irai8é|i szakszervezetek viáám farsangi estje
február 8-án, szombaton este 8 órakor kezdődik 3 és 2 forintos belépőd íjakkal a Szociáldemokrata Párt. összes termeiben, a Szakszervezetek Értelmiségi Cso,portja titkárságának rendezeséban. Ez lesz az első alkalom, hogy a kanizsai értelmiség, amöly a különféle szakszervezetekben szét''cagözódik, ezúttal társadalmi téren tegyen bizonyságot a demokrácia rendjében megtalált helyéről és egybotartozásáról. A
tarfca farsangi műsoron a MAÜRT-dalárda énekel, Engelné Léna orosz táncot mutat, bo, a Dolgozók iskolájának két növendéke, Horváth és Gábor zenebohózattal vesz részt a műsoron. A komoiv múzsákat képviseli Fischolnéés Óchönnó '' zongora-négykezoso, utána Horváth László joliom-uaródiái kövotkoznok. Engelné és >olsó Józsof orosz tánckotlosü, majd az 0regeserkészok mandolin-zonokarúnak számai zárják a műsor első részét. Szünet után ismét a mundolin-aunokar, majd Pauk Annio énokmüvészoto fogja gyönyörködtetni a közönséget. KoviWh Mitni magyar balettje, Pongrácz János és feFJsé-gének páros jelenet« utón a vároa-liázi színjátszók együttese rövid egyfelvonásost ad olő b régül a gimnázium magyar tánccsoportja fejezi be a műsort. Konferál Vajda Károly. Műsor után büffé éa tánc. Jegyek a Népszava-boltban kaphatók. [Minthogy az érdeklődés minden várakozáson i''olül mutatkozik, ajánlatos B jegyeket előre biztosítani.
— Az iglói ilákek a Városi Szisházban
A nagykanizsai .1. és II. számú poetahiYatalok személyzete^ február ö-án szinmüelóadást rendez a Városi Színházban. Szombaton este fél 9- órai kezdettel adják elő. Farkas Imre: Iglói diákok cimü 4 felvonásos diáktörténétét. Az előadásra 4, 8, 2 és 1 forintos belépőd Íjakat állapított meg a rendezőség. A bevételt a posta személyzetének jóléti alapja javára fordítják. Az előadásra ezúton is mindenkit szeretettel átöghiv a rendezőség.
Egy égéBfcöéges leánycsecsemőt édesanyja örökbeadná. Érdeklődni léhet a kórház ''&Ql£szeti osztályán Mária madámnál.
lentkezéskor benyújtandó a tannhaí vágyó életrajza- és iskolai bizonyítványa. A tanulók oktatása és ingyenes. A beiratási iiiak öee-zog^t később írásban közöljük, tvalamint á felvételi feltételeket is.
— KOKSz hir
A tüxtilszakosztály lolyó hó ö-v» fél 7 óral-jor értokezletot túrt, kiz;«*-lag az adókezelés ügyében. A. pop-tos üzleti okmányokkal i^a«cólh»íé üzleti kalkulációjukat hozzák ma?^-kul a lcartársak.
Hirdetmény.
A Vasnwgyei Cukorgyár Rt Sárvár w
közhírré leszi, hogy tüi; 1947. évrií
cukorrépatermelétl
szerződéseket köl az ¿rdcfklöd^ gazdákkal, az érdekképATselctj» megállai>odásban foglalt feltételek szerint, Tekintet!*.''I arra, hogy répamag csak korlútooott memjyiséglíen áll rendelkezé.sre. miután a^t külföldről hozzák be, l''elliivjtik a gazdákul, hogy termelési készségüket akar séi''-vári gyárunkban, akár ptilig: keszthelyi kirendeltséyünkioéí (Yörösníarty-u. 3, telefon 210; haladéktalanul jelentsék be. hogy a megfelelő mennyiségű:, eukorrépiamagot részükre bi>ríf> sithassuk.
— Nagy sikere volt a Hagyar-Sztvjet Művelődési Társasai nűserss estjének és filmbemutatójának
Szombaton este nagy közönség előtt mutatkozott be a Mag)-»r-Szov-jet- Művelődési Társaság újjászervezése után a nagykanizsai közönségnek a Városi Mozgóban. Az eredeti műsort kibővítve bemutatásra került a Népek Ítélőszéke cs az ifjúság'' ünnepe cimü film is, amely mint minden előadáson, ezúttal is mély nyomokat hagyott a közönségben. A műsor prózai'' részét dr. Ruttkai György, a Társaság főtitkára vezette t)o. Rámutatott arra a hiányosságra, amely a- szovjet nép kultúrájának megismerésébon odűig nálunk volt és a mulasztás sürgős pótlását tűzte ki & Társaság céljául. A bs-vezotő után lutgvsikerű gyormek-oj»rot1et adtak olő, amelynek szereplői ogytői-ügyig pillanatok alatt bt.térkóztek a közönség s&orotulébo. Külön dicséret illotí Háhn fivit, Pfaff Erikát és Cseprogi Olgát. UU''tnu dr. Bérea Sándor derűs nui-gánszáma kövotkozott, majd a Fo-Hziik—Porgor pár gyorsütemű orosz-táncot adorf elő. Foszák Annusnak szép magyar tánca ia volt.''Lit-\ay Pii-oska "olyan szépen énekelt, mint azt tőle a nagykanizsai közönség már nem egyszer hallotta. Nagy sikere volt az Orogcserkész mancío-lin-zenekarnak. Stolczor Emil ügyes rendezésében egy partizán darab ia sz inra került, a rendező, Czvetkó Magda és Gungl László előadásában. Nagy Gábor rövid szerepében aratott sikert. Mindezen számok sikerét messze túlszárnyalta Szmoli alezredes, városparancsnok felszólalása, amelyet Morrav Gyula tolmácsolt magyarul, azonban a városparancsnok olyan szuggesztív, erejű előadó, hogy azok is tudták, érezték, hogy mit mond, akik egy ezót nem tudnak oroszul. Kíváncsian várjuk a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság további munkáját.
— Jelentkezés a répeeszentgyörgyi parasztdolgezék tanítóképzőjébe
A Móricz Zsigmond Művelődési Telep Jga^tósa^a .felhívja Zala négy középiskolát végzett és a 18. életévét betöltött • leány- ós legény-parasztiíjuságát/ hogy sürgősen jelentkezzek írásban vagy személyesen a Zalai Táj- ée Népkutató-. Munkaközösség vezetőjénél (Zalaegerszeg, Cj-utca 4. Postafiók • 104.). A je-
Figyelera! Figyetem f
Febr. 1-től, szombatiéi minden este
Paks! Csibí
énekművésSznő'' szórakoztatja a Centrálban
a nb. közönséget Gondi Gyute szalon- és jazz-zenekarának
kíséretével.
V''íl
B«lozs«i Uz''ÁMési Tárnalattól.
Árverési hirdetmény.
Fí beleznai Lcgeltetéal Társulat a luraj-doníit képező kocsrnnt a hozzalorto*» szatócsüzlet, rnészúrszékkel együtt nyll-vdnos ürverésen 3 évre haszonbérbe ad^.
Bérbeadás Ideje: 1947. februér 20. d. e. 10 óra a koc«maépülelben.
Kikiáltási ár: 800 forint.
Bánatpénz: 200 forint.
Bérleti Idd 3 év, 1947. úpillli 1 töí.
Egyéb föltételek a társulat elnöké««* és a surdl körjegyzői hivatalban mef tekinthetők.
Belezna, 1947. január 25-én.
Andrlos Játioe Szabé U)or
társ. elnök. 2>J Ura. ^ar**
APÜÓHmOETÉSCK
Egészséges &iép gyön öleti áh a legioWf-falókban eWfeyyejűjeiől*. Tulipán kerteszei Eötvésiér 18. _31
Jagouláv költök, írók magyarra fonfc-toit verseit, elbesréléaeít keresem kölc8d«f lemásolás végeit, a Magyar-jugoszláv T&-; sasag számara. Barbarits, > Zila-nyoeKte. Fő-m 5. (délelőtt 8-2 óráig.)__®
Elv©«2«tt folyó hó 5-én Kiniisy nlca át ^ Városház« közölt egy piros trszeoy péa* zel, baűlözvegyi járjlekkai. — BtcsüJe^ megtaláló Rákéai utca 27. sz. alá özvegF Hcrváth Gyöfgynének leadni szivcskedftg-
'' Háunest«ri állást k«r«s felvidéki kült. Qm a kiadóba»- ___5
Sfiliők feles klsUlásrc kiadók Csen:
«t 2. Hazmestsr.
''ZALA demokratikus {»Ktikai napW
Szerkeszti i:B«ium>íM főszerkesztő Stcrkesitíséfi és kUdóhK^Ul: Fó-ctb. Tcicfo''
. KladM a Newxeti Bl»^, SwrHe«té»ért és;kiad«s*í felel Bencze
Myomatott a .Közgazdasági R. T. Nagy
kanlzsa* nyomdáfóbart Nagykanizsán.
Nyomdáért feld: Zalay Károiv^
» évfolyam. 31
Nagykanizsa, 1947. február 7. péncele
*r
Ára 40 fillér.
Az angol rádió mai jelentése szerint Magyarország azzai a kéréssel fordul a négy külügyminiszterhez, hogy járjanak közbe Csehszlovákiában a magyar kisebbség ügyében.


i dánok decentralizálni akarják Németországot
tK kü''űsyminiftziQrhályeUQ&el; ttgncp délutáni t*nác&koié«&ikon ■ Németországra vonatkozó franols javallatokkal foglalkozta*. Fr®nci«orsaa« azt javasol)«, hogy AI''itaanaK fai ogy tS)ékoztetó tantotadó bizoi^égo^, megbán as ösazea ordtt^sit szöv»ís>6g&& l«gyanek Mpvhalve, akik ftllandó tájékoz-
taiAtt sdjonak s bek»azars£dé« rtozlatol foiői, Állítanak ftl politikai és gazdasági bizottságot 1«.
Egy tegnap nyiívünoasdgra horrnt dán emlékirat ext kérte, decentralizálják Német''
orHzúgof, biztoaitafik ü kisebbségi jogokai 49 a kieh cio''omái nemaetkÖaHeg^etienőrissék, Aufzirla űgyaban Uj-Zaalrnd képvi»«l6j« iamartattt áliáftponijii. Sprint* bíz onltanl kall Auaztrla fűggat-tanfiöoét gazdasági orajét, de ugyanakkor Ausztriának háború« azarapéért méltányosan bűnhődni kall.
Na w-Yorkban a Biztonsági Tanáot laszartléal albizottsága tagnap hét órás Unáoskeiát után a mai napig olnppoita mugnt.
Mg mindig nem egyeztek meg abban, hogy a hsntrelé* kérdéséi vagy az aiomkérdétt
tárgyaijak o(ő»zór
6i< hogy a laszaraiésl blzotiaágnak balssaóiása Isgyan a az ¿ivomellenöriéa kérdéséba. VégOl megállapodtak, hogy a laszarsiéo kérdaaét ttzonri«!, az atom®H»n6r»4*V amint lahat tárgyalni fogják. Az ülést
ras foiy«ai)»k.
Mtrahali amerikai kűllgymlnlaziar a beterjeszteti 27 pontra hívta fel a kongreaszu« figyelmét, amelyek legdiBöaorban megfontolást Igényeinek. A liata elején » nemzetközi Inség6egé>y áll. Wenderberg szenátor s külügyi blzottoág elnök© klje-emen®, ho<;y az UNRRA megszűnése után as Egyelőit Államoknak kell bizonyos beretekben átvenni az Inééges oraxjirjok megaeoltétét. A kongraaszuu be eegyezett, hogy 260 miüio doüárt kőzene* az európai inaeg segóiyezésKtra.
A frenoitt nerr-zoigyÜlés tegnspl Di«»6n Bdoault ismertette s franoia kÜ politikai helyzetet. Kijelentette, fcocy Fr»rci&orf2Sg mindig szövataégr© törekedett Naoybri''enniíva». FentaiioUa Frarouonzég álláspontját & Ruhr-vidékkel ^»pcsolotber. ea ellene ven, hogy Nemetország rdaztvegyen a béketargyaiésokban.
Baruíh, es újra megwí:89Z?oit lengyel köztársasági eiröfc felérte a nacionalista párt főtitkárét, hogy aiakhson kormányt. Mikolajcik, a parasztpárt vesere lemondott holy»ttes miniszterelnöki tksztéröl.
Minden külső, ceremónia nélkül történik meg a bekeokmányok aláírása
London, február 6 A Daily Herald'' a békeszerzö-íiéack aláírásának külsőségeivé i foglalkozik. Megem''iti. hogy amig az 1919. évi békeszerződések aláírása különböző szertartások alapján történt, addig a mostani párisi aláírások napján nem kerül sor semmiféle külső ceremóniára. Amikor Bevin kedden aláirta a volt csatlósállamok'' békeszerződéseit, ez az aláírás semmivel sem különbőzölt a külügyminiszter szokásos reggeli aktaaláirásaitól. A diplomácia mindinkább üzletszerűvé válik és mindig kevesebb formasággal ját''. Egyébként a most aláírásra kerülő békeszerződések okmányait ugy tekintik, mini a világ leghosszabb utal bej ti K uklá-já! Párizsból Washingtonba, uz rSgyesült Államokból a Szovjetunióba, mig végre Franduor-szfujba, Párizsba Itfttúk meg az ittiit, liogy ü Jövtt héten a legyőzött államok is aláírják.
Megnyitották a finn képviselőház ui ülésszakát
Helsinki, február 6 A finn képviselőház megnyitotta tij ülésszakát. Az első ülésen Paasiviki, a köztársaság elnöke közölte, hogy a jóvátételi .szállítások az egyezménynek meg felelően, rendben folynak. A német javak felhasználásáról a Szovjetunióval kötött megegyezés a közeljövőben a képviselőház elé kerül. Reméü, nögy a baráti kapcsolatok a Szovjetunióval a jövőben még jobban megerősödnek.
fcynd beszámolt az angol alsóházban a német helyzetről....
Jjondon, február 6 Hynd, a németországi angol övezet vezetéséért felelős miniszter t<sgnap az angol képviselőházban részletesen beszámolt Németországban szerzett tapasz-
talatairól. Németországban az él elmiszerellátás biztosítva van, a gyárak elkezdték a termelést. Az angol és amerikai zóna egyesítése gyorsan halad előre. Hynd beszámolójában részletesen foglalkozott az oktatás kérdésévet. A német tanítók 25 százalékát bocsátották el a nácitlanitás során. Egyre nagyóbb mértékben törődnek a tanulók jólétével, különösen, hogy cipőjük és ennivalójuk legyen. A német nehézipar potenciális termelőképessége még mindig nagyobb a békebeli termelésnél, különösen ''az acéliparban. Nagy nehézsé-
?ekct okoz a Lengyelországból s más országokból érkező illegális bevándorlók nagy száma. Az angol hatóságok élelmezik ezeket az emberedet, de nem tudják örökké eltartani őket, A németországi lakosság is ellenszenvvel fogadja őket és napirenden vannak az összetűzéseit.
tegnapi ák ső-
i Tiso tagad
1 Prágában a Tiso-per | tárgyalásán a volt szlovák lamelnök azt mondotta, nem tudta, hogy a. szlovákiai felkelés szervezett mozgalom volt A uépMrÖság ölnöke kételkedve fogadta Tiso szavait és azt mondotta, a szlovákoknak nem nagy gondot okozott, milyen jogaik legyenek a németeknek, nem is nagyon tiltakoztak az ellen, egyszerűen behívták őket és azt tehettek, amit akartak. Tiso és Mach minden bizonyítékkal , fzeniben tagadnak.
Uj hldeghullám közeledik
Lomion, február Ö Az angol rádió szerint uj hi-deghnllám közeledik, amely raór egész Európában érezteti ''határiul, Angiiéban nagy hóviharok vannak, amely a vasuti- táv-iró-ftsszeköttetéseket teljesen szétszakította és súlyos fennaka-
A mlnlSEtertanács és a Gazdaság! Főtanács
fontos döntései
A minisztertanács tegnapi ülésén hozzájárult a B-list a revízióhoz, valamint a nyugdíjas 13-lista kérdésében a határidőt fel* ruár g meghosszabbította. — Elfogadta az igazságügyminisz-^ ter törvényjavaslatát a rendeletek kibocsátására adott felhatalmazásnak junius 30-ig való meghosszabbítására. Az ipari és kereskedelmi munkavállalók ügyében ugy határozott a minisztertanács, hogy a vállalatok nem kötelesek visszavenni azokat az elbocsátott alkalmazottaikat, akik az igazolási eljárás során hátrányos jogi következményeket tartalmazó határozat alá estek, továbbá azokat sem, akik önként nyugatra távoztak és akik a- demokrácia szempontjából nem megbízhatók. • A Gazdasági Főtanács több fontos kérdésben hozott határo-
zatot. Á közszolgálati alkalmazottak rendszeres előléptetése eddig fel volt függesztve. Ezer?
tul az előléptetéseket bizonyos határon belül megengedik. A legközelebbi napokban megkez-
• 1 - ___J.___ UAl JUn„K_
dödik az Országos Földhitelintézet és a ''LEBOSz revideálása. Az erdőgazdaságok állami vszer-vének racionalizálását \-égre-liajtjáJc. öt éven belül be kell fejezni 160.600 hold fásítását. A fizetési nehézségekbe jutott Magvar-Olasz I^ankot felszámolják. Tízmillió forintot szavaztak meg a fejlődő nj gazdaságok hiteligényének kielégítésére. Négymillió forintot mezőgazdasági védőszerekre. Szabaddá tette a mák forgalmát és 3 millió forintot szavazott meg apaállatok beszerzés sére, két és félmillió forintot a kertgazdálkodás részére.
dást okozott a szénszállításokban. Egyes falvak teljesen 81 vannak zárva a külvilágtól és repülőgépekről dobnak le élelmiszert. Berlinben a nagy hideg és szénhiány miatt 800 üzemzárta be műhelyét,
20 millió font amerikai mogyoró termilósóro
Lomion, február t> Az angol kormány 20 millió font tőkebefektetést iránvozotH elő, hogy Kelet-Afrikában az amerlkuí mogyoró termelését elő segjtse, Ezen a módon remélik megoldani a világ étolajjal való ellátását és remélik, sikerül ky Kelet-Afrika legterméketleiiebb részében a benszülött lakosságnak emberi megélhetést biztosi tani.
Lapzárta után
A békeszerződések aláírása február 10-én nem az oredotilcg megállapított délután 4 órakor kezdődik, hanem délelőtt .11 órakor lesz. A volt ellenséges államok képviselőinek valószínűleg módot adnak, hog>- aa aláírás előtt rövid nyilatkozatot te-fenek A. nyilatkozatokat jög}ző-vönyvbe ve9zik.
• A. T "
Legújabb táviratok
i
Gyöngyösi János külügyminisztoi-szerdán ''Puskin szovjet"köretnek, Schoenfeld amerikai követnek, Helm angol követnek és a francia követnek átnyújtotta a magyar kormány jogvzékét, amelyben a nagyhatalmak'' közbelépásét kérik a Ma^-arorszá^ éa Csehszlovákia közötti vitás kérdések elintézésére.
tf
A szlovák katonaság február 4-én igon szétaskörii áttolepitésoket hajtott véírro. Oömörbon több községben, valamint a Csallóköz köz&égm-
ből kitolopitotték a magyarokat. *
Andaházi "K-ikuvu Tiéln,, Mfiiíyu)''-orszá« lUík-ii-ai útayujtot-tn
muffbijíóloYoUíl ltion(\ török Uozt/ir-HíU''/kgi olnölrnok.
*
A lionvödoltn! miniMztéiium ipt-zoló blswttHiítíft Vatay Antal ultiiboi''-nuevot, Horthy MIkIúh volt fői ind-
wjgodót nyugdíjazúara itólto. *
A budapesti népbirósáe; Konez Elek volt eaondőrnyomozú ultiHütet kötóláltali halálra ítélte.
Létrejött a megállapodás á szovjet kormánnyal a petrozsényi bánj-a-részrények átadására. Ezek fejében a szovjet kormány 12 millió dollárt ir jóva a magyar jóvátétel számláján.
Halálraítéltek Szekszárdon két pesti fiatalembert
A rögtönitélő bíróság Euffing Mihály 28 éves és Kovács József 2S éves budapesti lakosokat halálra ítélte. Január 17-én éjjel fegyverrel a kezükben betörtök a németkén postahivatalba és ártalmatlanná túv© a postamestert, 2408 forintot elraboltak. Amikor az elnök megkérdezte a halálraítélteket, kívánnak-e k^yo-lemért folyamodni, Kovács nemmel felelt. A bíróság az iratokat felterjesztette az igazságügyminiszterhaz.
ZAL''A
1917. február 7
Rövid beszélgetés ^ Ignotus Pállal
Mint ismorotos, Ignotus Pál Angliában élő kiváló magyar publicista óh esszéista, rövid tartózkodásra Bu-daueetre érkezett. hogy tudósításokat küldjön az angol világlapoknak ós n BBC-nek. aminők ma is munkatársa. De felhasználta ezt az alkalmai aa-itt is, hogy több előadásban '' ismertesse az angol demokráciát, irodalmat és művészetet.
Az ogyik budapesti espiesszóba hivta meg Ignotus Pál szoieksztőn-Icot, aki a feltett, kérdéseire kijelentetne, hogy legutolsó Budapesten való tartózkodása már meggyőzte arról, hogy itt olyan újjáépítés folyik. nniit sehol máshol oddig nom tnpuszUilt. I>> amit most látott, a íoj lódésnek oz a foka ogyoneson ámulattal töltötte ol és kijelentette, hogy ha ilyen iramban folytatódnak a lielyrnigazitási munkálatok, akkor Magvaj-oiWigon két év múlva a hálxiru nvomál H>m lobot majd niug-látni.
Ha a lolkok újjáépítése, a demokrácia niogs/erottetésa ón órtdko-lés:> ugyanolyan teni]>óban haladna a szellemi Mug\ arországon, mint a fizikáin, akkor csodákat lőhetne itt művelni.
A magvar írodu lomról, umolynok ogyik logkitünőbb ismerője, kijolon-tette{ hogy bizonyára igen értékes és világviszonylatban is figyolomm méltó uj Írógárda van íeltörőbnn. akiket talán ogész rövid idő alatt tnnuismerhol a magyar közönség. Sajnos, ozon a téren is'' hallatlan rombolást vitt véghez a tasizmus, sok kitűnő irót megöltek és sokat megfertőztök. Az uj írói generáció még nem állapodott meg, még nom érzi át toljes nagyságában azokat a feladatokat, amelyeket meg kell oldania. A magyar toron talán a legnehezebb az egész világon ogy író számára. Rengeteg nélkülözés, koplalás, mellőzés és mog nem értés meredezik eléje. De mikor ezeket a gátakat mind 1c tudta küzdeni és elfáradva célhoz érkezik, akkor látja, tapasztalja csak igazán, miivan nagyon nehéz is magyar irónak lenni.
Ignotus Pál elmondta szerkesztőnknek, hogy rövidesen visszautazik Angliába, ahol komoly feladat vár rá: a reakció mesterkedéseinek ellensúlyozása az angol sajtóban és a magyar demokrácia igazi arcának megmutatása.
Magáról nem akar beszólni,, podig érdemes megismerni ennek a harcos írónak portréját:
A háború előtt egyike yolt a legharciasabb baloldal f publicistáknak. Egviko a ltoveseknek, akik akkor nevezték magukat baloldaliaknak, akik akkor sürgettek harcot mindenféle leakeió, fasizmus és fólfasizmua ellen, akik tikkor vallották, hogv csak a marxista munkásság és "haladó polgári, értelmiségi és paraszt-rétegek szövetségo montheti meg Európát és tehet i ''európaivá .Magyarországot. Ez a harc jobban érdekelte és orősobbon lekötötte figyelmét, soui-- hogy orojét arra az esszéista ós irodalom-kritikai munkára koncontrál-hatta volna, amolyro különben hiva-tottságot érzett. De itjy is nemzedéke legelső tanulmánv-iróí közé került s amikor. József Attilával óh Rojtó Forenccol megindította a Szóp Szó cimü folyóiratot, a progresszív eszmék mellett kitartó fiatal intéi-lektuálisok ogyik vezető ideológusává lett. lapjában megírta, hogy közeledik a második világháború, amely »jobb- és baloldal összetűzése lesz egy földkorokségnyi hadszíntéren«, ogy kitágult népi arcvonal szabadságharca a fasizmusok és a szélső reakció szövetsége elbn és "hogy »a mi helyünk ebben a. harcban cá*akÍ3 a népi arcvonalon lehet«. De, amikor hasztalannak látta, hogy ezért tovább agitáljon Magyarországon, 1939 legelején Londonba költözött, hogy a baloldali magyarság mozgósítására és egy leendő demokratikus Magyarország érdekeinek védelmére ott" te-g\n meg a tőle telhetőt. A háború alatt a B. B. G.-nél dolgozott ós
annak munkatársa még nfa is. Tudvalevő, hogy közben dolgozott más téren is, ogyobok közt u Manchester Gtiardian-ban és a New Statesman-l>en jelentek meg cikkei s emlékezetes, hogy amikor közvotlonül a fel-szabadu irts után Angliában — valamint más nyugati országokban is — egyfelől a magyar-ellenes, másfelől az* antidemokratikus körök propagandájának sikerült azt a hiedelmet keltenie, hogy Magyarországon o, bábkormány diktatúrája váltotta
a Szálasi-féLe rémuralmat s amikor a magyar l:ormánynak még somini t.«;'',köz'' nom állt rondolkozósére 41 nyugat közvetlen informálására, akkor Ignotus Pálnak sikerült részbon saját cikkeivel és a szerkesztőkhöz irt levelűivel, részben egyéb felvilágosító tevékenységit 1 »ozt a rosszindulatú propaganü;!- ellensúlyoznia s az angol sajtót és külpolitikai közvéleményt az uj Magyarország mollé
hangolnia
A. Nemzeti Bizottság még nem kapta meg a honvédelmi minisztérium által a barakkok ügyében elrendelt vizsgálat eredményét
A Zala december 7-iki számában cikkei közölt, amelyben szóvátelte, hogy a somogyszentmiklósi barakok eladása ügyében a honvédség halóságai nem jártak el szabályszerűen, Megállapította, hogv versenytárgyalás nélkül, felji^ocn olcsó áron, Hajdú István rakereskedönek adták el a bnrakokal, annak a llajdu Istvánnak, akit-a& igazoló bi/.otl-ság csak feltételes formában igazolt és akinek a nyilasviiágban gazdasági téren komoly szerepe volt.
A Nemzeti Bizottság is foglalkozott ezzel a kérdéssel és táviratban kérte fel a honvédelmi minisztériumot, hogy ejtse meg a vizsgálatot annak megállapítására. hogy amennyiben kár érte a kincstárt, ezekért kit terhel a felelősség.
Értesülésünk szerint ez a vizsgálat befejeződött, de annak eredményéről a Nemzeti Bizottság, a luvatalos értesítést nem kapta.meg, igy annak lényegéhez hozzászólni nem tudunk.
Az alant közölt Pécsi Kerületi Ilonvédparancsnokság által kiadott nyilatkozathoz azt a megjegyzést íüzzük, hogy a Zala suta! közölt adatok közül téves az, hogy az eladott barakok hossza 50 méter lett volna, mert t mint megáll apiloltuk, az mindössze 36 méter hosszú és 14 méter széles volt. Azt is megállapítottuk, hogy a barakokból ugy a villany-, mint a vízvezeték hiányzottak, mert már korábban azt ellopták-, Tény az is, hogy az eladott barakok rossz állapotban voltak.
Ezeknek előrebocsátásával leszegezzük, hogy lényegében a Zala a lén veknek teljesen megfelelően irta meg ciklíét.
1. Tény az, hogy vorwnytárgyalás nélkül ogy nyilas fakoreskodóhok adták ol a barakkot, aki csak a''tető-todő csorépért több mint 11.000 forintot kapott a MAOKT-tól, amoíV összog majdnem a toljos vételár
Ö&S&ügÜ.
2. Nom állítottuk és ma som állit-Juk, hogy a 17, honvédkiegészitó
Stvrancsnokeág részévéi visazaélÓB
irtént volna, do tényként szögezzük Le. hogy ha versonytárgyalások utján értékesítik a szóban forgó barakkokat. vagy fölszólították volna a- MACI RT-ot annak megbecsülésére és mogvétolére, a kincstár lénvogoson nagyobb összeget kapott vohia a barakkokért.
8. Mi helyt adtunk Pozsonyi Attila akkori parancsnok;nyilatkozatának, amely nyilatkozatból világosan kitűnik, hogy csak az ó közbelépésére ós erélves fellépésére sikerült ti ''3000 forintos oladási arat 4000 forintra, a 4000 forintos árat pedig 6000 forintra felemelni. Már maga ez a tény is bizonyítja, hogv az alantas közegek kapkodva és megfontolás nélkül bocsátották áruba a ^kincstár tulajdonát.
A honvédelmi miniszter vizs-vizsgálatának eredményét, ami-
kor az a Nemzeti Bizottság birtokába jut, a Zala közölni fogja.
A 2, honvéd kerületi parancsnokságnak helyreigazító közleménye a mult évi december hó 7.-1 számban megjelent „Mi türtent a so-í mogyszentmiklósi barakok eladása ! körül" cimü cikkel kaposolatban:
A somogyszentmiklósi u. n. ! barakkórhúz baraképüleUsi amint azt az idézeti cikk is helyesen megállapította --• 1015. évben épültek.
Az ország súlyos pénzügyi viszonyai folytán eme barakok. valamint egyéb és valóban felbecsülhetetlen értéket képviselő /laktanyák és más kincstári épú-\letck őrzésére — költségfedezet hiánvában — lehetőség nem volt.
Jelenleg a nagy értékeket képviselő kincstári épületek őrzésére általában más lehetőség nincs, mint az üresen álló kmcstári épületekbe dijtalan lakás ellenében épületgondnokok és vagyonőrök betelepítése. A bete-lepitelt épül etgondno ko k at és vagyonőröket azonban ingyenes lakás, valamint kerthasználaton kivűl semmiféle más dijazásban vagy jutalmazásban részesíteni néni szabad. Az épttlelgondno-kok és vagyonőrök részere kiutalt lakást pedig a kincstár terhére karbahelyezni — költségfedezet hiányában nem lehet.
Ezek előrebocsátása után meg kellélt ál.''apitani, hogy a szóbanlévő baraképüietek rombarakok voltak, oldalfalaik nagy részben hiányoztak, a födém'' és tetőszerkezet ugyancsak nagyrészhü? hiányzott. A mégmaradt tetőszerkezet sok helyen csak a tartóoszlopokon nyugodott. Ablak-és ajtótokok, ablakszárnyak, ajtószárnyak, zárak, kilincsek, villanyvezetékek és vízvezetékek majdnem teljesen hiányoztak. '' Ezeket a lakosság jogtalanul, bü-: nős szándékkal széthordta. i Ilyen állapolban lévő barak-épületekbe épületgondnokot vagy vagyonőröket beállitani nem lehetett, mivel a karbahelyezéshez semmiféle fedezet rendelkezésre nem állott. v
Ezekre a körülményekre való tekintettel a 17. kiég, pság. eme barakokat, valamint a Dózsa György laktanyában az oroszok által létesített hevenyészett építmények használható épületr anyagát, valamint a Gábor Áron laktanya hátsó részén a már megbontott és nagy részben a polgári lakosság által ugyancsak í>-ünő$ szándékkal széthordott, hiányos tetőzetü sertésól, kutya-ól, továbbá az oroszok által "létesített lőszerbódé használható anyagát — felsőbb engedélv alapján — értékesítette.
A beérkezett jelentésekből megállapíthatóan a kieg. pság.
nem egyedül Hajdú István kereskedővel, hanem más kereskedőkkel és személyekkel is tárgyalt. A kiegészítő parancsnokság '' a barakokal azért adta el Hajdú István kereskedőnek, mert az ő ajánlata volt a legmegfelelőbb.
A kiegészítő parancsnokságnak nem feladata az ajánlattevők korábbi politikai magatartásának elbírálása, legfeljebb ama lénynek a megállapítása, hogv az előírt igazoláson az illető céget annakidején az arra illetékes igazolóbizottság igazolta-e vagy sem.
Megállapítást nyert, hogy a szóbanlévő barakok az 1915. évben épültek. Ilyen barakok élettartama 20—25 év. A szóbanlévő barakok tehát 30 év ejtelte után nem képezhettek felbecsülhetetlen értéket, különösen a jelen esetben, amikor a barakokat a lakosság már kikezdte és a legértékesebb épület fel szereié ok nagyrészét bűnös utón elhurcolta.
A mult év december hó .7-ikj számban megjelent cikknek az a része, hogy a barako); parafa-szigetelése felbecsülhetetlen értéket képvisel, az alábbiak szerint a. valóságnak ugyancsak nem felel meg.
Az építési szakértői vélemény szerint a 31 éves barakoknál az Kilő. évben beépített paraiV szigetelés bontás alkalmával széttöredezik még abban az esetben is, ha a parafaszigetelés nagyméretű parafalapokból készült.
A jelen esetben — mivel a barako k oldalfalainak és tetőzetének nagyrésze lúányos volt — a paraf;-szigetelőanyag nedvességei kapott. Már pedig 3Ü éves parafaszigetelés, ha nedvességet kap, porladásnak indul és nagy mértékben értéktelenné válik.
A jelen esetb-en azonban a parafaszigetelés nem lapokból készült, hanem bitumen- és pa-raladarabok keverékéből, mely keverékben lévő parafadarabok , nedvesség következtében csupán mint porladozó törmelék volt kitermelhető.
A 17. kiegészítő parancsnokság a Dózsa György és Gábor áron laktanyákban létesített he-'' venyészett építmények anyagát nemcsak Hajdú István nagykanizsai lakosnak adta el, haneití több nagykanizsai és kiskanizsai lakosnak is.
A fenti lényadutokból megkell .állapítani, hogy a multévi december hó 7-iíá számban megjelent »Mi történt a somogyszentmiklósi barakok eladása körül« cimíi cikkben foglalt állítások 11 agy részben a vakságnak nem Telelnek meg, illetőleg téves , információra vezethető vissza.
Pécsi 2. honvéd kerületi parancsnokság.
ntólyen leszállított árban
rnég kaphatók a
• %
Zala kiadóhivataléban.
!íH7. február 7
/
Z ADA
A hároméves államQazdasági ierv javaslatának ismertetése
Mint ismeretes, a Magyar Kommunista Párt központi vezetősége i/ ország gazdasági életének élvonalon levő szakértőivei együttműködve, haio^iéves állannj-azdasági torvot dolgozott ki, amelynek ismertetést; o''^zágszerte ugy a nagyközönség, ü:int a szalcom berek köróboií\na^y ¡.eltűnést keltett. A Mromé\x>sNörv ;i gazdasági életünk olyan felépitését tartalmazza, amely lehetővé toszi, ho^ annak végrehajtása esetén há-ro::i év elteltével iiemcaaik a békebeli viszonyok, de azokon felüli életnívó j''ihütó el -minden dolgozó számúra. A hároméves terv folöloli a magyar tfaztbsági élet teljes egészét: az ipart, a mezőgazdaságot, a pénzgazdálkodási.
A hároméves áilamgazdasági terv javaslatának ismertetéséin eljön hoznánk Markos György*, az MKP köz,-
5önti rezetőségének tagja, a Közga*-
aság cimü kitűnő gazdasági,- de-mokratik-.ifi hetilap, felelős szerkcazy tője, aki a nagy xuü elkészítésében tevékeny részt rótt. A -felszabadulás óta ijgen nagyjelentőségű előadás még nem volt. városunkban, inwl Markos György ismertetni fogja mindazokat » lehetőségeket, amoKeket a magyar gazdasági élet Ikrí kífiditiéso megkíván és amolv ©gyedül járható ut egv gondtalanabb és? vzebb életlehetőség cléréséro.
A/, -előadást szombaton délután 5 óiakor a MKP dísztermében tartják meg. Pártállásra való tekintet nélkül mindenkit moghiv és szőri-tettel vár a Vezrlőség.
Baromfitenyésztő telepeket ós mtotaközségeket szervez a föld-miveiésügyi miniszter
A földművelésügyi miniszter a hazai baromfitenyésztő« fellendiiéso érdekében állami''ellonőrzés alá von olyan- bavomfitonyésztőtelopeket és kozaégekdt, ^melyek ezt önmaguk .térik fe a minisztérium által megszabott feltételek betartására vállalkoznak. Az ellonőrzés az állatok tartására, elhelyezésére, a tenyésztés módjait* és bizonyos tenyésztési adatok, följegyzések" vezetcsére, valamint az egészségügyi vonalon történő intézkedések tételére is kitörjed.
Állami ellenőrzés alá vételét kérheti az a tenyésztő, aki Legalább .100 darab egységes fajtájú, állandó tojóáUomáiinyai és a megfelelő számú kakassal rendelkezik. A baromfitenyésztő községben vagy annak ösz-tííerűgüő részén a tenyésztőknek legalább 1000 tojóval és hozzá megfelelő számú kakassal kell rendolkoz-üiök, hogy a község állami olbnórzés alatt- álló baromfi tan vész tő mintaközséggé nyilvánítható legyen.
Az állami ellenőrzés alatt álló baromfitelepek és mintaközségok állományában a tyuktifuszt (fehér hasmenés) rendszoros vérvizsgálatokkal küszöbölik ki. A fertőzéstől ekként megtisztított állomány után származó lajtatiszta, ecészségos tenyésztő] ásókat a gazdák az állami baromfikeltotóközpontok réafcére kötelesek szállítani, ahol azok a piacinál mindenkor magasabb áron értékesíthetők. Az állami ollenőrzött telepeken nevelt egészséges, egységes fajtájú tonyészbaromfit az állam a tunyesz baromfikiosztási akcióra felvásárolja, a piacinál lényegesen magasabb tenyeszáliatáron. Az így felvásárolt állatok azután a tenyész-baromfi kiosztási akció köreiében az'' igénylők ; között kedvezményes áron kerülnek kiosztásra. A komoly tenyésztők tehát számottevő jövedelemtöbblethez, a még elegendő baromfival nem rendelkező parasztok viszont minőségi baromfiallomány-baz jutnak.
tospekclós gyógyszertárak:
Február 6 ón .Fekete Sas" gyógyszertár Fő-ut 6.
Február 7 én .Igazság* gyógyszertár, fő-ut 12.
Budapestnek 25 évre, Nagykanizsának egy évre akarja garantálni a MAORT a gázszolgáltatást
gyed—két és háromnegyed év alatt kerülhet Budapestre.«. A nagy költségek következtében a földgáz révén sajnos a közönség nem remélheti a gáz órának tekintélyes csökkenését.
Az előadáshoz hozzászóltak Beckó János főtanácsos, Gloet-zer József igazgató, Gyulai Zoltán vezérigazgaiólielyetles, dr. Bordás Sándor főtanácsos, dr. Beck l>ál igazgató, Blaskó Pál mérnök, Dobó Ferenc főtanácsos és dr. Freund Mihály műegyetemi tanár.
Reminiczky elnök a földgáznak. Budapestre vezetésével a 3 éves terv sikerének olyan fontos tényezőjét látja, hogy az pénz-^ kérdésen nem bukhat meg.
■s
Rámutatott arra, hogy 1í>—1B millió forint évi amortizáció-költséggel szemben Lispón mindennap annyi földgáz megy veszendőbe, ameny-nyihek hotartalma egyenértékű a dorogi bánya eflynapi>rmeló8ének 50 százalékával és az egész ország Ö88Z6S bányáiból felhozott szén 6 százalékából kihasználandó hővel. Ez évenként 48 millió forintnyi
A Zala többizben foglalkozott knár azzal a lehetetlen állapottal. amely Nagykanizsa városa és a MAORT között a gázügyben fennáll. Hihetetlen, de mégis igaz, hogy még ma sincs gázszerződése a városnak, mert a MAORT olyan feltételeket szabott, amelyek egyszerűen elfogadhatatlanok voltak. A legsúlyosabban kifogásolható volt a szerződéstervezetben, liogy a MAORT mindössze egy esztendőre kívánta a gázszolgáltatást garantálni. A város vezetősége ezek után természetesen nem merte vállalni a sokmillió invesztíciót kivánó körvezeték megépítését és igy állott elő az a sajnálatos helyzet, hogy Nagykanizsán még mindig csak egyes kivételesen szerenjfcsés emberek melegedhetnek és főzhetnek gáz melleit, mig a lakosság túlnyomó többsége a rendkívül nehéz és drága tüzelőanyag beszerzésével viaskodik. Már több cikkünkben rámutattunk arra, hogy neh?,értjük a MAORT-nak városunkkal szemben el követelt geszciójái, inert/ amikor Nagykanizsának egyéves garanciát kínált csupán, ugyanakkor tárgyalásokat folytat a fővárossal, annak gázellátása ügyében, de egyidejűleg kilátásba helyezte Zalaegerszeg városának is a gázszolgáltatást. E furcsa üzleti politikát Nagykanizsa közvéleménye sehogysem érti meg és érthetetlenül áll a fővárosi lapok által is közölt azon tanácskozások előtt, amer Iveket a MAORT Budapest székesfőváros hivatalos köreivel a gázellátás ügyében folytatott.
Budapesti tudósítónk hirt ad arról, hogy a Mérnnökök és Te eh nikuso k S zak sze r veze l ének tüzeléstechnikai szakosztálya a tervgazdálkodás" keretében a tüzelőanyagoknak gazdaságosabb kihasználását kivánia ós az egyes kérdések megtárgyalására értekezlelsorozatot indit.
Az első Előadáson dr. Bodnár László fővárosi tanácsnok, a Lispe—Budapest földgázvezetékkérdés mai állásáról beszélt. Budapest naponként 450 ezer köbméter 3500 kalóriás gázt használ fel a háztartásokban. Ha Budapest közönségének és iparának teljes hőszükségletét gázzal ki-vánnók fedezni, ugy hétmillió köbbméter <1000 kalóriás gázt kellene elosztani. Ezzel szemben Budapest meglévő csőhálózalán még átalakítások árán is legfeljebb napi egymillió köbméter gáz szétosztása lehetséges.
A MAORT szavatol 25 éven át napi legalább 200 ezer köbméter 7—8 ezer kalóriás gázt es kilátásba helyei esetleg £00 ezer köbmétert.
Dr. Bodnár szerint a távvezeték 2GÜ km. hosszú lenne. Az építési költség 80 millió forint. A gáz-keveroállomás további 50 millió forintba és a meglévő elosztóvezeték átszerelése 20—50 millió forintba kerülne. Tehát az összköltség 150-180 millió forintot jelent. Külföldi kölcsönigény léseink .nem sikerültek. Most a MAORT-tal folynak tárgyalások & földgáznak Óbudáig való vezetése érdekében. A még hiányzó 70—100 millióból 46 millió forintot a 3 éves terv keretében az állam adná. A földgáz, ha minden jól megy, két is egyne-
nemzeti vagyoncsökkenést jeleni " Három évi veszteségből minden költség futná.
Nagykanizsa város közvéleménye ezek után elvárja a város vezetőségtől, hogy sürgősen totó alá hozza a MAOKT-tal azt a gázszorződéet, amely kielégíti majd ugy a vállalatot, mint a város lakosságát. Nekünk is épp&ii ugy, rrivnt Budapestnek, legalább 25 évre szóló megállapodást keli kötnünk, hogy nyugodtan hozzá-foghassunk a vezetékek megépítéséhez, amely leho.tővé teszi, hogy a legkisebb kunyhóbaji- is gáztüzelés legyen. Ennek nemcsak lokális, de országos jelentősége is felbecsülhetetlen, mert az itt fel nem használt tüzelőanyagot az ország olvan részében értékosithetik, ahol fá"ban és szénben szükséget szenvednek.
A város közvéleménye tisztában van azzal, hogy a if AO RT nem nyújthat olyan garanciát, anu>iy vis-major • esetén is kötelezi." Ez annyit jelent, hogy amennyiben ismeretlen tényező miatt a gázszolgáltatást ellátni nem tudnák, -például, ha a föld gyomrából kifogyna a gáz, ez semmi anyagi kötelezettséget a MAORT-ra nem háritana át.
A MAORT csak arra kötelezze magát, hogy amennyiben gáz rendelkezésére áll, azt szállítja is.
Orvosolják a kórház ápolószemélyzetének panaszait
A városi közkórház ápolószemélyzete a hideg idő beálltával felkereste a kórházi bizottság tagiait, akiknek arról panaszkodtak, hogy nincs megfelelő lakásuk és kérték panaszaik orvoslását. Hálószobáik ablaktalanok és fűtésűk sincs. A körház-bizoltsági tagok megállapították, hogy . a panaszok teljesen jogosak cs indokoltak. Munkatársunk felkereste az egyik bizottsági tagot, aki a következőkben számolt be a kórházban tapasztaltakról :
— Az elhangzott panaszok nyomán az elmult hét egyik napján kimentünk a városi ''közkór-házba, hogy megállapítsuk, van-e alapja a sérelmeknek. Nem akartuk '' elhinni a személyzetnek,'' hogy a részükre kijelölt lakószobák mindenre alkalmas.k, csak arra nem. hogy ott emberek lakjanak. De az ellenőrzések során olvan szomorú állapotokat tapasztaltunk, amelvek felett nem lehet szó nélkül elsik-lani. 1
— Egy kedvesnővér és két üzemibizottsági tag kisért végig bennünket a kórházi személyzeti szobákon. Az egyik ilyen lakószoba eredetileg ''szemészeti műtőnek volt szánva. Az egyik fala hiányoson, vagy egyszeresen van üvegezve. Egy másik nagy szoba, amely nyolc ember lakása, olyan hideg, hogy lehetetlenség fával vagy szénnel átfüteni. Az is gyakori eset, hogy a lakószobákban patkányok szaladgálnak
éj jel az alvó ápolók között és igy lehetetlenné teszik pihenésükeit. A hideg elől legtöbben a mosó-konyhába menekülnek éjszakára, ahol a kemence'' tetején vagy az aszlalokon hálnak. . — A belgyógyászati osztály személyzetének egyáltalán nincsen szobája. Ezek a betegek fürdőszobájában pihennének, ha a betegek fürösztése nem zavarná őket ebben. Az ilyen állapotok természetesen tarthatatlanok és mindent el kell • követnünk, hogy a kórházi személyzetet minél előbb megfelelő lakáshoz juttassuk.
— A kórházbizottság már hetekkel ezelőtt megszavazta a gáznak a személyzeti szobákba való bevezetését''és a munkálatokhoz szükséges pénzösszeget is előteremtette. Éppen ezért csodálatos és meglepő, hogy ennek ellenére mindezideig nem vezették be a gázt. A vizsgálat ul-án azonnal felkerestem'' Varga József polgármestert, aki nyomban elrendelte a gáz bevezetését és a személyzeti szobák rendbehozását.
— Reméljük, ezentúl több gondot fordítanak majd arra, hogy azok, akik ilyen felelősségteljes fáradságos munkakörben vannak, munkájukat pedig hibátlanul és becsülettel átják cl, nyu-
godlán és zavarta anul pihen-essék ki akár éjjel, akár nappal kötelességük fáradalmait — fejezte be nyilatkozatát a kórházi bizottság tagja.
( Február 8-án pontosan 8 órakor a Szocdam. termeiben
farsangi műsoros táneestélyt
rsndez a
Szakszervezetek Értelmiségi Csoportja
Műsoron: MflORT énekkar — Engelné Léna orost tánca — Horváth és Qábor zenebohózata — Fischelné—Schönné négykezes — Horváth László Jelíem-paródlók — Engelné—Felső orosz tánckettős — Mandoiln-zenekar — Pauk Annle énekszámai — Kovács Mimi magyar balett — Pongrácz János és felesége páros jelenete —■ Városháza színjátszói: Tintatartó, egyfelvonásos — Qlmnázlum magyar tánccsoportja — Konferál: Vajda Karoly
Belépődíj: 1. hely 3 frt, II. 2 frt. Műsor után : bOtfé — táno.
Jegyelővétel: Fischelnél ós Népszava-Üzletben. — Tánohoz a Felsö-zenekar játszik.
Z AD A
1947. február 7
Budapest jelenti
Lanyhaság a tőzsdén
Igan lanyhui üzletmenet mutatkozott a tóüsdán a keddi napon. A megnyitásnál a következő árfolyamok voltak: Cukor 260, Droher 215, Kereskedelmi Bank 66, Rima 28.5, Kőezén 187, 1927-os fővárosi köt-rtíny 2650, 1914-es fővárosi kötvény 2200 forint.
Ujabb citromos vagonok érkeztek
Tegnap reggel két vagon citrom érkezett a MÉSZ raktárába. Az áru vámkezelés után kerül forgalomba. A csepeli szabadkikötóbs ezenkívül még 6 vagon citromot helyeztek el. fíz a hat vagon csak akkor kerül a rúsárfceiepre, ha a bohozatali engedélyek is szabályszerű kezelésen mennek keresztül. Az összesen 8 vagon citromon kivül uton van még 5 ragon citrom, ugy hogy a főváros szükséglete tekintélye« ''időre biztosítottnak tekinthető."
A TASS a Magyar Köztársaság ünnepéről
A TASS-iroda budapesti jelentésében számol be a Magyar Köztársaság első évfordulóján tartott ünnepségekről. Megemlékezik a Budapesten tartott ünnepi ülésről és kiemeli Nagv Ferenc miniszterelnök beszédének azon részleteit, amelyekben az összeesküvőkkel ós 3Iagyarország-nak a Szovjetunióval való baráti viszonyával foglalkozott. Ezután szemelvényeket közöl a budapesti lapoknak"» történelmi évforduló alkalmából irott vezércikkeiből. *
Itt emiitjük m0g, hogy a párizsi magyarok bensőséges ünnepség keletében emlékeztek meg a Magyar Köztársaság kikiáltásának első évfordulójáról. A párizsi magyar követségen fogadást rendeztek az évforduló alkalmából.
Mit kérhetnek a szállodák és kávéházak
A szállodák, fogadók és penziók árait, valamint á wmdéglatóipari üzemek haszonkulcsát ezentúl eíian-órizni fogják. Az Ár- és Anyaghiva-tal árfólügyeleti osztályától kapott felvilágosítás szerint a szállodák, fogadók és penziók az 1939 augusztus . 26-iki jxingóáraknak 3.3-deí való szorzatat számíthatják íol forintárként. Pótágyért a szobaáraknak meg iélslően 6—8, de legfeljebb 10 forintot szabad fölszámítani. • A ven-déglátóipari üzemBk a következő bruttó hasznot számithatják fel: osz-tályoníeiüli üzemeknél 140 százalékot, I. osztályú üzemeknél 110 százalékot, II. oeztályuaknál 100 és III. osztálvualoiál 90 százalékot. A kávéházakban az osztályonfolüli és I. osztályú üzemekben "200, a II. osz-tály-aakbaii 150 százalék bruttó hasznot számithatnak.
— Izr. istentiszteltek időpontja
Az izraelita templomban pénteken éa szombaton délután háromnegyed 5 órakor istentisztelet lesz.
BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálószobák . . Ft 1.000*— Sxép sima hálószobák . „ 2''800''— Ftnom kidolgozású hálók „ 3^00--Komblnált szobák . , „ 3.600*—
Seaybibetorok, székek, kárpltosbutorofc
nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
u
Mit végeztek pedagógusaink Zalavármegyében
Karácsonyi Iinro, Zala mogyo tanfelügyelője a pedagógusok átképző tanfolyamán érdekes és nagy figyelemre''számot tartó előqdást tartott.
Bebizonyította és számadatokkal igazolta, hegy & népiskolai törvényt, amit 80 esztendő alatt sem tudtak megvalósítani, most rövidesen megoldják. Megemlítette, hogy rohammunkával megszervezték az általános iskolákat''és bejelentette, hogy Zala megye 403 népiskolája közül már 347-ben működik az általános iskola. Előadásában hosszasan foglalkozott az intornátusok megszervezésével, amelyek teljesen ingyenesek lesznek és nem tartanak számot állami támogatásra. Ilyen intornátusok, amelyek 15—20 tanulót fogadnak be, már több körzeti székr helyen működnek ilven internátusok és Zala megyében 175 tanulónak adnak hajlékot. De az internátusokon kivül is családoknál 299 gyermeket helyeztek el. K
Az ujjáépités talán egyetlen téren som mutatkozik meg szemléltetőbben, mint az iskoláknál. Bejelentetté, hogy J. 51 iskolát hoztak telje-senJ^abe^ 77-et pedig ujiáépitet-
_ kz uj gazdák gyermekei számára 12 iskolát nyitottak meg.
Az előadásnak rendkívül érdekes része az-volt, amelyben a t&nfel-ügyelő-''kijolentettjp, Hogy a tankönyv és egyéb felszerelés * használatát minden gyermek részére teljesen ingyenessé kívánják tenni. Ez természetesen költségekkel jár, de önnek fodozotérc kuíturpótadót vezetnek majd be.
Rendszeresítették a családlátogatásokat, amelynek máris megmutatkozik nagy eredményű, mort a mulasztások "száma 22 százalékról'' 3 százalékra csökkent. "Bebizonyosodott, hogy a pedagógusi kar közvetlen kapcsolata a családdal milyen nagy jelentőségű, mert így a tanító a közvetlen nevelésben is érvényesítheti befolyását.
HÍREK
■ A Éépkonyha köszönete
A nagykanizsai szociálpolitikai bi-zottsáir,, élén Varga Józsefúével, a jwlgármestar feleségével, megszaki-.''tás nélkül küzd, hogy fenntarthassa azt a népkonyhát, amelyen ma már 500 személy" ka.p naponta meleg ebédet. A február másodikán megtartott müv-r- iest • résztvevőinek* a budapesti művészeknek és a nagykanizsai szereplőknek ozuton mond köszönetet a bizottság. Az est 1500 forintot jövedelmezett. De köszönetet mond Gyulay Zoltán MAORT vb-zérigazgatónelyettosnek, aki jegy-megváltás cimén 200 forintot ado-mánvozott, valamint Mayerszky Béla MAÖRT főmérnöknek, aki két sze-mély étkeztetését vállalta el. A Sáska Baratság Sportegyletnek, amely 200 forintot juttatott a népkonyha ''javára, valamint a Rozgonyi-utcai Harangozó-szalonnak; ahol a tánctoaletteket nagyon jutányos áron készítették el.
a
— Malachovszky Éva táncai vasárnap aste az Iparoskör nagyteraében
Mint azt megírtuk, a nagykanizsai Szent József egyházközség leány-csoportja vasárnap este mutatkozik be a város közönségének. A szorgalmas napi munka után betanult rendkívül nívós műsorszámok nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Az est egyik kiemelkedő száma Malachovszky Eva táncszáma lesz. A műsoros estet, amelyet nagy várakozás előz meg, az iparoskör hagy-termébon rendezik meg.
A Szociáldemokrata Párt Nömozgalma
folyó hó 6-ín d. u. 6 órakor
NŐNAPOT tart,
melyre mindenkit szeretettel vár a vtztiőUg
Előadók: Németh Andrásné JSeti Klára.

Kereskedelmi Alkalmazottak táncestólye
a Centrálban szombaton este ffól 9 órakor.
MOZI
MADÁCH
Rendkívül nagy érdeklődés előzi meg városszerte "a legújabb nagy magyar filmnek, a Madáchnak mai bemutatóját. Az Ember Tragédiája költőjének tragikus életét vi3zi vászonra ez. a lilm. A balassagyarmati bálon kezdődik, amikor Madách megismerkedik a szép Fráter Erzsikével, akit anyja ellenzésére rövidesen feleségül is vesz. A házasság boldogan indul és gyermekük is születik. A szabadságharc változást hoz életükbe. Madách nem tudja követni, testvéreit, mert súlyos betegen fekszik. A szabadságharc bukása után azonban rövidesen elfogják és börtönbe vetik, mert Kossuth titkárját rejtegette házában. Mikor a rabságból hazatér, családi életét feldúlva találja. Felesége már nem szereti. Édesanyja unszolására Madách kiutasítja házából Erzsit és elválik tőle. Erzsi a válás után az italban keres vigasztalást és a teljes züllés útjára lop. A törvény visszaítéli ezért Madáchnak a kisleányát, akiért személyesen megy el Nagyváradra. Még egyszer jó útra akarja téríteni Erzsikét, de próbálkozása kudarcot vall. Idóközbon megjelenik a Tragédia ós általános sikert arat. Madách azonban , nem sokáig örülhet a sikernek, ínort súlyos betegsége ki-ujul. üyunge szerveaeto a sok lelki megrázkódtatást már nem birja ki és életébon csalódva leheli ki lelkét.
A film fószoropeit Timár József, Szörényi Eva, Ladomerszky Margit, Somlay Artúr és Ajtay Andor alakítják.
A nagy érdeklődésre való tekintettel minden nap 11-től fél- 13-ig lehet elővételben a jegyeket megváltani.
A rádió pénteki műsora
Budapest I. 6.30 Falurádió. 7 Hírek. 7.80 Reggeli zene. 8.15 Szóra-tató BBC lemezek. 10 Hírek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Hajós Magda zongorázik, Bartha Erzsébet énekel. 14 Hirek. 14.45 Az Arco művészegyüttes játszik. 15.15 Rádióiskola. 17 Hirek. Szakszervezeti tanácsadó és hiradó. 17.25 Vöröskereszt közlemények. 18.15 Énekkar énekel. 18.45 v Halhatatlan szero-®k. Abonyi Géza előadóestje. 19.30 Syssen íren énekel. 20 Hirek, sporthírek.. 20.20 Schneider Hédy zongorázik. 21.50 Hirek és ¿rónika oroszul. 22 Hirek. 22.30 Tánczene. 23 Ritkán hallott operarészletek. 24 Hirek. 0.10 Hirek es krónika franciául és angolul.
Budapest 11. 17 Tánczene. 18 Hirek. 18.05 Könnyű dallamok. 19.30 Falurádió. 20 Svéd dalok. 20.30 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek. 22.15 Zenekari müvek.
Knabel Samu dézsmálta meg Mazzagné kolbászát
Mult het egyik éjszakáján betörő járt Mazzag Józsetné Ma^yar-mca 51. szám alatti lakos házában és az udvaron lévő füstölőből eltopott 36 szál sertéskolbaszt és 2 darab disznósajtot. A tolvajlás elkövetése után sietve távozott a betörő és ottfelejtette a tőrkesét. Mastiáp régiéi, mikor Mazzagné a lopást fei-edezte, megtalálta a kést is, ame-yet többeknek megmutatott. Etek határozottan állították, hogy a kés egy Knabel Samu nevű, a rendőr-, ség„által is nyilvántartott egyennek a tulajdona. Knabel Samu azonban neszét vette annak, hogy keresik
és nyomtalanul eltflnt a városból. Valószintlnek tartjál-v hogy a környékbeli szfclőhífüyekbw» bujkál és-orvvadászatból tartja fenn wapát. Elfogatására cr^yes nyoniomt indítónak.
Hirdetmény
Köihirré teszem, hogy a Földreform telekkönyvezési munkálatainak elvégzésére aikahni munkaerőket fogadok 4et.
Jelentkezés 8 napon belül hétköznap d. e. 9—12 óráig a Törvényház földszint 4. számú szobájában (Telekkönyvtár), ahol az alkalmazás feltételei és a munkadijak is megtekinthetők.
A Járásbíróság elnök»
....................... " * »— ''"■woa ■—i in ifacanwiima»
Több értelem, több bit, tibb eret-mény a tanulás nyomón: — «fokoz? a népi kollégiumra!
VÁROSI MOZI
CsfltSftöktől vasárnapig
az „Ember tragédiája* irója élete és nagy szerelme hatalmas magyar filmalkotásban
Madách jávor,szorenyf
KUgfazitőben: Hiradó.
t EI&kMb* kfanapokon >. 7, wc*rn«p 5. S. 1-ko*
Hirdetmények
Kölöm, hogy 1947. március 15. napja utáo őrlési engedély 6s*k a beszolgálut-ioti dc/.smemennyi«eg kétszeresre adkatö'' ki. 1947. március 15 ig az drlési engedélyek a jelenlegi subályok alapján let>2tKk kiadva, vagyis a vamc-rlésrc jogosultaknál a bes/o.''galiatott dézsmamennyíség négy-ezereacr«*, a vamőrlesrc nem jogo uhak-oál a be zolgáltalott dezstttamonnyiság haromszoroaara. s. 25»
A zeirjegyek U-e« számú szelvényéi a hentest,* beválthaijáü a Következő "fej* adaggal:
Rendes fejadag 10 dkg. zsir vagy 12 dkg. szalonna, tes.imunkas fejadag 1d akg, z->ir vagy 18 dk«, szalonna, nehéz testimunkás fejadag 20 dkg. zsir vagy 24 dkg. Szalonna. 2SS
Polgármester.
ftPRÓWSaaO''ÉSEK
JngoBíUv könök, írók magyarra fordi -tóit verseit, elbeszéléséit keresir«?t kölesőti, lemá-olas vegeit, a Magyar Jugoszláv Tar-sasag 8/ámara. harbarit«, 2üla-uycmda, Fő-ut 5 (delelőn 8-2 óráig ) d
Házmestert állást keres felvidéki mcRtt-kűlt Qm a kiadóban. d
h\*i es rfgi levcíezesböl származó tömeg* bélyegért pénzt, magyar sorokat vagy külföldi Bélyegeket adok. Iv-anyagot is átveszek. Rozgenyi-utca 19. .Barbarits. (Ez a hirdeiee mindig érvényes.) á
Rádiók, zenag«pek 4—9 hónapi rész-letfizetesre. Gyári uj. Gyári jótállás f — Szabó Antal rádió- 6s műszaki üzletében* Fő-ut 5. 189
Perfekt gép- es gyorsbiaő állást keres „Komoly* jeligére kiadóhivatalba. 242
EiTMMtt f. hó 5 én a posta környékén egy drb női sötétkék jobbkezes bőrkesztyű. Megtaláló a kereskedelmi iskolában leadni szíveskedjék. -255
Ssánológépet, kézi, vagy vtllanyhaitása Pacit-rondszertít ketesék mecvéielre. Sslo-boda József és Ha cég MAORT palota. 267
Etvesiett f. hó 6-in délelőtt a Szabad-sáftér 21. iz alatt lévő kitört kirakatbas pár percre ottfelejtett kéxitáska és tóiött szatyor Kérem a megtalálót, bogy a r<u nézve ertéktelen iratokat pénzjutalom ellenében özv. Hajdú Ferencntnck Arany Janót utca 6. sz. alá adja le.
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: fle»c*» Jen« főszerkesztő
SiftrtcewwSi^fi 4» kU<KM)ivaU«l: F6.u»i. Teiefot* M
Kiadju tt Nemzeti Bizottság, NaBykJuili»á 8wrKMZteaprt «s wat»a*ert foiei öcnas i^»*
Nyomatott a „Közgezaeságl K''. T. Nagykanizsa* hyomdííjftban Naf;yknnlzsán.
s teiei Zalay yájwiv.
!■ óvfolysm. 32, szám.
Nagykanizsa, 1947. február 8 szómba*
Ára 40 fillér«
A moszkvai rádió idézte Molotov kijelentését, mely szerint a Szovjet visszautasit minden tervet, amely Németország megsemmisítését és a német ipar felszámolását célozza és elveti a Németország szétdara-bojására irányuló terveket.
A békeokmányt aláíró magyar küldöttség Gyöngyösi külügyminiszter vezetésével elutazott Párizsba
A kQIOgyminlsjrterhelyettesek tagnapi londoni ülésén megállapodtak annak a jelentésnek a formájában, araslysi b külügyminiszterek moszkvai ülésén bt fognak tsrjesatsnl. A jelentés tartalmazni fogja a különböző szövetséges kormányok által fslvstett problémák kristályait és az általuk Németországgal szsmben kifejezett aézateik öaszas anaiizlaét...A mai Qiasan Ukrajna álláspontját hallgatják meg.
A Mliűgymtntazler helyettesek az osztrák békével kcrpceolaiban elhatározták, hogy meg-
hallgatják Kartnthiára vonatkozélag a jmgeesiúv és az mtzírák nézeteket, mivel
Kar int Mát Jmgoezlávia kieénfm bekebelezni. Beleegyezte*, hogy a hstirkllgszltási kerdéseket Csahszfovékla és Auaztria között a két ország szrbidon tárgyaihassa és abban megegyeaéat léleehaenek. A m»l ülésen tárgyalni fogaak még az Ausztriát megtzálló csap&íjk visszavonásáról.
Párizsba tagnap megérkezett az a román és bo gár küdötiség, aaaaly aláírja a román és bolgár békeszerződéseket.
A magyar kűUőtfeég GySngyM Jén*z kűl&gyiMnizzIcr vezetésével tegnap indult
el Pérlzebm.
A párizsi jugoszláv követség e«ylk t?gja kijelentette, bogy JooeetJévféssk senaoJ aka nlaca annak *a álláspontjának megváltoztatáséra, hogy nem írja. alá az olasz békeszerződést. Tegnap a aUsz nemzet-gyliés egyhangúan javasolta az olasz békeszerződés aláíráséi. Qssplarri olasz atlniszterefcnök kijelentette, hogy lesz mód arra, hagy Olaszország a rendklvll salgorö békeszerződés allan annak aláírása után protestáljon. \
Roberteon tábornok, az angol zósa helyettes fő|Mrano*neke a Blstaaaáfi Tanáé* mai élésén állási foglal azoR legutóbbi szovjet intézkedés ellen, amely aeeoagedl szovjet részről, begy a német sajtó közölje azokat a blrftlatokaf, amelyek szovjet résaröl a szövetség** alleaörzö tanácsos bal01 az angol-amerikai megbízottak möködéée atieo elhangzottak, Erre as siksilreaésrs az adott okét, bogy az orosz hatéugok véleménye szerint 9z angelok és amerikaiak eibtfatelltaaijik aaaak a Mémataraaágra vonatkozó jalentéanek elkészítését, cmelynsk a klIOgymtnlszterek »oszkvai kenferesoiéja elé leli kirllnl.
Az a na«*zet>ö*i vizsgálóbizottság, amely a görög betárlaoideasek fclvlasgátéatra tartéakodlk Athénban, kérvényt kapott, ame''yban 14 hflálrahélt »aebsdságbareoaask Igyébss c biaettsig közbelépését kérik a görög kormánynál. A bizottság taglal elhatározták, hogy ataaltseért aa Cgyesllt Nemzetek főtitkáréhoz fordu aak. A bizottság aiétén Bnlgárla megblzeMj« Kijelentett*, begy a gör«g azabadsigbareotok távé. kenysigéhw Bulgáriának somra! kőié nlneeea.
UJalb teazsraléa i Sievjatanlékan
Moszkva, február 7 A TASS jelenti: A Szovjetunió legfelsőbb tanács» elhatározta. a szárazföldi csapatoknál J, a lekötő légierőknél 1 és a tengeri erőknél 3 korosztály leszerelését. A leszerelési március-lói junius végéig kell végrehajtani. I
A lengyel köztársasági elnök eltagadta az uj kormánylistát
Varsó, február 7 Bierulh lengyel köztársasági elnök elfogadta az uj kormánylistát. Londoni értesülés szerint az angol k ül űgymiHisztériáimban Bevin és Grabszky professzor között tárgyalások folytak, nvelveknek lárgya ismeretlen. Grabszky a háború alatt az Angliában működő lengyel kormánynak egyik minisztere volt.
Nagy nehézségek a Biztonsági Tanács leszerelési ée atemallenőrzési tanácskozásain
Neivyork, február 7 Newyorkban a biztonsági ta-«ács leszerelési albizottságának tárgyalásai az általános leszerelésről és az atomellenőrzésről még mindig -nagy nehézségekbe ütköznek. Ugy tudják, hogy a Szovjetunió elfogadta a leszerelési ^bizottság es az atomenergia-bizottság hatáskörének java-soH formáját. Eszakamerika azonban visvszautasitotta azt. Há nem sikerűi a kibontakozást megtalálni, a leszerelés ós atom-ellenőrzés kérdését visszaküldik a biztonsági tanácsnak,
fcak kétszer lehet eoy személy az
Egyesült Államok elnöke
Ncwuork, február 7 Az Egyesült Államok képviselőháza tegnap elfogadta azt az
alkotmánymódosító javaslatot, amely kívánja, hogy ''lcgfeljebé kétszer lehet valakit az Egyesüli Államok elnökévé • választani, A javaslat most.a szenátus elé kerül. Az amerikai postaügyi miniszter a demokrata párt országos bizottságának elnöke azt a kérést intézte az ameri-kftHcözönséghez, l>ogy az 1918-ban tartandó elnökválasztáson válassza meg .u^ból Truman elnököt. Mindaddig, mig a demokrata párt kitűzött céljait el nem1 érte. szükség van arra, hogy Truman maradjon a köztársasági elnök.
Részben elhalasztották a görögországi kivégzéseket
Athén, február 7 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Görögországba küldött vizsgálóbizottsága tegnap bizalmas ülést tartott. Az ülésen azt a kérdést tárgyalták, vájjon a bizottság támogatja-e az el-lenkormánypárti szervezetek képviselőit" és a kihallgatásra jelentkező magánszemélyeket. A bizottság egyébként közbelépett a kormánvnál és kérte, függesz-szék fel a halálraitélt 11 ellenforradalmár halálos Ítéletének végrehajtását. A görög kormán v a vizsgálóbizottság kívánságának megfelelően 5 politikai halálraítélt kivégzését elhalasztotta, G halálraítéltnek kétnapos határidőt adott. Három halálra Ítéltet azonban már kivégeztek.
Katasztrófáik szénhiány Angliában
London, február 7 Az Angliában uralkodó rendkívüli téli időjárás következtében az angol kormány a külföldi szénexportot leállította, Igy az Angliából külföldre induló t cherhajókra szenet nem rak-
nak. Eddig az volt a szokta, hogy az Angliába külföldről érkező hajók a szenet visszatérésükkor. mint kiegyenlítő terhel használták, Ennek következte-ben iOO hajó közül mintegy 201) hajót visszatartanak, mert a többit olajjal fűtik, Az angol vasúttársaságok nagy területen korlátozták a közlekedést, az erőmüvek csökkentették a villanyáram- és gázszolgáltatást. A kedvezőilen időjárás következtében kieső széntermelést 240.000 tonnára becsülik. Az alsóház mu foglalkozik a szénhiány kövei-1 keztében előállott súlyos helyzettel. Az ellenzék szónoka Eden lesz, akit- nemesak az ellenzéki politikusok, hanem a munkáspárti képviselők közül is többen támogatnak. Eden bírálni fogja a kormányt, mivel a jelenlegi kritikus helyzet megakadályozására nem tette meg a szükséges intézkedéseket. A lapok azt Írják. hogy a kormány mulasztásával szemben sok bírálat hangozott el, de még nem került nyilvánosságra, máként tervezik a kérdés megoldását, addig nert lehet érdemleges véleményt mondani. ;
Legújabb táviratok
Rassmussen dán külügyminiszter elfogadta az Egyesült Államok tazon Javaslatát, hogy a kopenhágai, illetve a washingtoni követségeket nagykövetségi rangra emeljék. Dáma most hasonló értelmű javaslatot lesz a három skandináv ország kormányának. ! *
A szlovák népbiróság tárgyalásán foglalkoztak Tiso híres ¡Besztercebányán elhangzott be-
szédével, amelyben megköszönt^ a németeknek Szlovákia szállását és hogy segítséget nyújtottak a szlovák felkelés letiprá-sához. Az egyik tanú vallomása szerint .ezt a beszédet az ügyiül német nropagandaszerkesztő sugalmazta.
*
Amerika tervbevette a németországi megszálló csapatok léfc-számának csökkentését. A csapatok létszámát 170.000-ről 31
ezerre csökkentik.
*
A letartóztatott Papén per«-nek tárgyalását február 14-rfc halasztották. Időközben a védőtf és bírák kihallgatják Rőder bankárt, akinek révén Papén 1938-
ban megismerkedett Hitlerrel. *
A Byrd délsarki expedíciójáról érkező hirek eddig ismeretlen délsarki területek és tengerrészek felfedezéséről számolnak be.
*
Cirankievic a szocialista páif fötitJüirának vezetésével alakult az uj lengyel kormán* melybfen a kormánypárti válus^ tási tömb valamennyi pártja képviselve van.
Kovács Béla,a Kisgazdapárt volt oroz. főtitkára az összeesküvők ólén
A belügyminisztérium közt^ hogy a közrtársaságelleni összes esküvés üayében indított eljárás spráti egybehangzó vallomások tvs tárgyi bizonyítékok alapján megállapították, hogy - Kovács Béla kisgazdapárti nemzetgyűlési képviselő, a párt központi főtitkára tevékenyen i\észt \-ett az tigynevezett »hetes bizottság'' működésében, illetve az általa vezetett földalatti szervezkedésben a köztársaság megdöntése céljából és tudott az ellenkor-ntány létesítéséről. Tudta azt is, hog>r az ellenkormányt külföldön akarták megalakítani és ebben ő maga is részt vállalt. Tiidta,. hogy az összeesküvés vezetői kapcsolatokat tartottak fenn a külföldi horthysta diplomatákkal és a nyugatra menekült reakciós körökkel. Kovács Béla még földmüvelésügyi miniszter korában aláírásával ei— látott levelet adott a földalatti szervezkedés egyik megbízottjának. bogy az Ausztriában tartózkodó Tügyi Béla vezérőrnaggyal és rajta kertísztül más érdekelt reakciós körökkel kapcsolatot létesítsen. Tudott a titkos fegyveres szervezkedésről is. Jacko Pál vallomása szerinl Kovács Béla utasította, hogy földalatti fegyveres csoportokat szervezzen részükre fegyvereket szerezzen, A rendőrség államvédelmi osztálya Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére és a letartóztatására vo-vatkozó aktákat átadta u fiiügyészségnek,
2
ZALA
Bókeböii forgalom a keddi országos vásáron
Kedden rendezték meg Nagykanizsán az uj esztendő első országos kirakodó- ós állatvásárál, Nagy sikerrel zujlolt le a vásár és aiéreleibon békebeli színvonalon mozgol''l, Nom látszott meg, liogv hideg léli Időszakban tai''lollák, niert a megye minden részéből, sőt más megyékből idesereglotleK a vásári árusok, akik elhozták Nagykanizsára portékájuk legjavát. Az országutakon szánkók hosszú során özünkül a környék lakossága be a városba, hogy megvásárolja azt, amire szüksége van. igy azután egyaránt nagy voll a kereslet és a kínálat minden felhozott árucikk iránt.
Meglepően soic tojást hoztak fel a környékből a vásárra és az maximális áron kerüli forgalomba. A váratlan tojásinváziónak minden bizonnyal az a magyaráznia, hogy a Gazdasági Főtanács az egész ország területére felszabadította a tojás forgalmát és azt most már minden megkötés nélkül lehet kapni. Feltűnően sok állandó piaei árucikk is volt—a vásáron. Nagyszámban vonultak ki,a rövidárusok is. akik kis sátraikban különféle textilárukat» és készárukat kínállak eladásra. Rengeteg cipő és csizma is volt a vásáron, amiben mindenkinél nágy hiány mutatkozik. Ezeket már a leg-ulóbb megállapított áron hozták forgalomba.
Legnagyobb forgalom mindezek ellenébe a Vár-uti állatvásártéren volt. A környékbeli községek és a járások ''gazdái 154 marhát és 301 lovat hajtottak fel, a vásárba. A vásáriásók tekint elében némi visszaesés mutatkozott a legutóbbi állatvásá-'' ron történt eladásokhoz kópest. meri mindössze Dl) marha és 1(5 ló cserélt gazdát.
Az üj termésig elegendő gabonamennyiséget kapunk Amerikától
Dr. Erőss János közellátásügyi minisztor tegnap délbon nyilatkozatot adott a külföldi gabonavásárláa-ról. Elmondotta, ho^v megbizottai-nak akciója a legteljesebb- sikerről járt. do ennek is legnagyobb o»t>d-ményo az, hogy a vásárolt és szükséges gabonamennyiséget ivóm a tengerentúlon hajózzák be, hanoin a németországi amerikai megszállási zónából. Az itt lárolt angolszász készletekből kapja még Magyarország az uj termesig föltétlenül elegendő kenyérgabona • niennyiséget. Kemélhető, folytatta a miniszter, hogy rövid időn belül megérkezik Magyarországra az amerikaiaktól vásárolt kenyérgabona. ;. %
Ennek megérkezéséig azonban a miniszter nyilatkozata Szerint megtett minden intézkedést, hogy belső gabonatartalékok a közéSlme-zés vórkeringésébo korüljehek......
A biztonsági tanácshoz érkezett jelentésekből megállapitot-ták, hogy az Egyesüli Államokon kivítl még 21 országban .folyik a munka az atomerővel kapcsolatban. Ezek közül 10 államban n kormány támogatja a kutatási terveket.
A közellátásügyi minUustoi1 SaalxKlulek Jenői kö/allálánögyi mlnimtarl tunáeHOHHá, a kenve?''-
fllrttáK
omAgoN minlMlerl w*« tosrivá newvHkkl.
y
"1917. február 8
A Károlyi-féle vagyonelkobzást per története
ogyik Jiapról a másikra a helyzet annyim megváltozott, hogy Magyar* országon mogulakuIhatott ti tanúcs-köztársisúg, arra .vonatkozólag köz-ludomásu az hogy ezt a
holvzotot n Vyx^ülo jegyzék ídézto olőj moly uV. uj domarkaclós vonnia-Unt; agyattal politikai huti\rokn«k jclonlotte ki. V.vn közölte ugyanokkor uzl is, houy uinonnvilwn március 21-én esti luit órájáig nyin kap egy föltétlenül luunlfl választ, a azö-Yolségos misszióit el fogják hagyni Budupí.stet. Károlyi azonnal viila-Bzolt Yyx ulözrodosnek. hogy követelései toljortithototloiiyU. Jit láthatjuk a proletárdiktatúra haztifian érdemeinek, bizonyítékait Károlyinak a legmagasabb nívón mozgó védekezésében:
»AÚátlam, hogy az eddigi koalíción kormányzót tarthatatlanná vált. mert a nemzetikg oly súlyosan megalázott országgal szemben a polgári pártok mtn-- den erkölcsi támogatásukat elvesztették.. Csakis egy. tisztára szocialista kormány lehet képes as oly súlyosan veszélyeztetett közrendet fenn tartan /.« ~»Hiszen a tényleges hatalom mái-hónapok óta a szervezett munkásság kezében volt, minthogy az már előbb kivívta magának azt a szocialista, hadserog tervszerű kiépítésével« — hangzik Károlyi védekezése.
Az Ítélet abban az időben egy peréig sem lehetett vitás.
A budapesti törvényszék 1923 február 21-én meghozta Ítéletét, mely megállapítja, hogy Károlyi
A Zala hírt adott arról, hogy a Magyar-jugoszláv Társaság alakuló közgyűlésére városunkéi érkezik Károlyi Mihály, a második magyar köztárnnsúg'' elnöke, Szerkesztőnk budapesti lurlózkodáwi alatt beszélgetést folytatott Károlyi-Mihállyal, uki mogorősilotte előtte, hogy a mennyiben uz idő enyhébbik fordul, alkalmat lox loresni m-rri. hogy ellátogasson városunkba, hotfv in részt, vagyon a Magyar-jugoszláv Társít-ság alakuló gyűlésén. Nem érdekte« len az a lovél. amit ma ii jtotuu tízoi''koszlőhógüiutl>e kéz ben i telt., a melyben Acs Károly, a Vrovidontiu Biztosító li. T. .főfelügyelője, akinek édesapja n Károlvi-félo vagyonelkobzást por védőjoként'' szerojxíH, akit a nyilas-világban megöltök, megirja ennek a nagy pernek rövid történetét:
A Magyarországon folyamatban volt legnevezetesebb per, nemcsak a ix>rrol kapcsolatos hatalmas vagyoni érték de ezen tulmenőlc^ á
hozzejjdfodó politikai jelentőség szempontjából is páratlan volt Károlyi Mihály vagyonelkobzási pere a magyar jüdikaturában.
l''erbeli -képviselőijydr. Ács Jenő (szabadkai), dr. Nagy György, dr. Buza Barna és dr. Nagy Vince ügyvédek úttörő és bátor munkát végeztek, akik a meggyőződésükön kívül a tudásukat vittek bele ebbe a perbe, amelynek iratai ogy. egész korszak társadalmi, katonai," politikai és diplomáciai történetét ölelik fel. Károlyit a Horthy-rendszer 1920-• ban fogta perbe. A per gyakorlati célja ós lényege a kifosztás érdekében való me<íl)élyegzés, az volt, hogy a rendszer hozzájuthasson a hatalmas Károlyi vagyonhoz. xIiét évig folyt a por. A budapesti ügyészség indítványára a központi vizsgálóbíró 1920 iunius elsején olrondolte a zárlatot Károlyi c''sszoíj. vagyonára azzal az indokolussal, hogv Károlví ténykedései kimerítették'' n ÜTK különböző pontjaiba ütköző felségsértés, lázadás, az állam hadoiojo ellon elkövetett httiltott,)zendülés ténvúllu-dékait.
A Kincstári Jogügyi Igazgatóság 1021 junius 2-iki korosoto Károlyi vagyonának elkobzása iránt hivatkozik a vizsgálóbíró vógzéaéro ós azok vádpontjaira.''-, hozzátuve, hogy Ká-lolyi »« joíonkor legivetteiwteHjbb erkölcsi mételyét terjw.tú, a. n. konununístákkal hírt hun üsaz.> köttotést«. ■
l.>r. Ács Jenő (szabtulkai) dr. Nagy György ügyvédek 1921 novom-ltor tl-án nyújtották - be a védelem részéről Károlyi Mihály ¡50Ü oldal törjodelmü előkészítő iratát, atnelv okiratokkal és esküvel megerősített tanúvallomásokkal rajzolja meg az októberi forradalomnak és az azt megelőző időknek, valamint a jiép-köztársaságnak és Károlyi egész politikai ■ szereplésének történelmileg Uiü és igaz kepét. A védők nemcsak . hatalnías jogi munkásságot fejtetlek ki,- hanem, igen nagj''piérvü politikai bátorságról tettek tanúbizonyságot. . A védelem erélyesen szembeszáll azokkah akik az ország pusztulásáért Károlyit teszik felelőssé.- Ma is aktuális az előkészitó irat azon '' megállapítása, mely leszögezi, hogy »M.igyarország súlyos megpróbáltatásának; yéras. szenvedéseinek azok a bűnösei, akik belesodorták az országot saját érdekei ellen az ötéves világháborúba s akik még akkor is ujabb és ujabtrvérúldozatokat követeltek a szerencsétlen nomzettól, . ft,mikor már kétsógtolon volt, hogy a háborút ol fogjuk veszíteni«. A védetem ismerteti Károlyi álláspontját és küzdelmét a választójogi u földroTórm s -a német szövotaűgos-; sül vffló azakitás éixlokélxjn, niolyok-ból ma láthatjuk, hogy Károlyi min-,don tény kódosé lx>n a nemzet ós a nép Igaz órdokoiért ««állt nikrn, 19ÍÜ február UJ-án a Károlyi Mííóüatot hUózatt u nomKetlwn,«oblx>u tsinörtötto ftKOlmt ft trotfrRiniujKínto-kat, umolyeknok a j<«y4t»n » »árt fi iVöinMotot cwíyosito uakftrift, Hogy ml volt mégis m oka unnak, hogy
holföldön található összes vagyona az államra szállott át.
A budapesti ítélőtábla 192J3 június 28-iki Ítélete holybonhagyja az oUébiróság ítéletét.
A Kúria 192-1 docombor KWin itélotévol az alsó bíróságok ítéletét helybenhagyja.
A budajx''Sti törvényszék 1927 június 2''1-íkí véuítejüta az elkobzott vagyon területi f;Mósztásáról ínt-''z-kedlk s n j^r tái''K.yáimk értékét 2.") millió |>oi>n;ól>en áílnpltotla hior,
Hogy hintik volt igaza ohlssn n perben, azt nom a hiról ítéletek, sokkal ma«a.Habh lórum, a történi lom döntötte ol az idő távlatúban, Károlyi Mihály hazatért s Ot uz egész orszúií rajongó szerotete fo-égadta, itt idézem azokat, a látnoki, bölcs szavakat, amelyek az első el«V készítő irat 49K Oldalán találhatók és ekép|)on szólnak: »bzorénytelen-ség nélkül mondom cl trnnszvcsztál-tan Naiioloon szentilonai iniplójá-nuk ama szavait, eljön az idő, amikor a magyarokat semmi sem fogja, jobban foglalkoztatni, mint az az igyekezet, hogy nekem igazságot szolgáltassanak. Ez azért lesz nekem lelki gyönyörűségem, mert ez az igazságszolgáltatás a magyar demokrácia" diaclala fog lenni.«
Valóban i<jv-is lett s hazaérkezése ünnepén a Károlyi palota átadásakor Kies István igazságügyminiszter a következőket mondotta: »E palota visszaadásával akarjuk részben jóvátenni azokat a Sünöket, amelyeket a reakció ön ellon elkövotett. Nem Károlyi Mihályt rehabilitáljuk ezzel, hanem a magyar nép rehabilitálja saját magát.«
Budapest jelenti
„Szabadság" bélyeget hoz forgalomba a posta
A Közlekedésügyi Közlöny ér-lesillése .szerint a posta vezér-igazgatósága a köztársaság kikiáltásának első évfordulója alkalmából Szabadság bél,vegso-rozulol hozv l''orunlomba u közeli mi pókba n l''luérlől I forintig terjedő címletekkel.
A kereskedelmi minisztérium szociálpolitikai osztályt állit fel
Hónai Sándor kereskedelemügyi miniszter a kereskedelmi alkahtfazoUak szociális érdekeinek fokozottabb gondozására ti minisztériumában külön szociálpolitikai osztályt óllilolt lel.
A MÁVAG letartóztatott igazgatói beismerték, hogy szabotáltak
A néhány nappal ezelőtt letartóztatott Borbély Kálmán é* Rimóczy György, i\ MAVAG szabotáló vezetői beismerték, hogy azért hátráltatták a gépüzemek újjáépítését és a termelés fejlesztését, hogy a horthysta ösz-szeeseküvők uralomrajutása esetén hivatkozhassanak köztársaságellenes. érdemeikre. A szabo-tálás különösen, a MAVAG diósgyőri üzemében sikerült. Bá<n Antal iparügyi miniszter utasítására megkezdték a MAV-üze-mekben a felülvizsgálatot.
Az értelmiség ma Budapesten él a legszabadabban
Az Econnmist délkeleteurópai cikksorozatának legutóbbi cikkében a Duna-medence értelmiségének helyzetét tárgyalja. ~ Arrn-u megállapításra jut, .hogy uz érlühnlségi osztály a legszn-hudnbbiMT ma IhulniH»sten -él u töblü dunnl álhunokhoz visz.«'' nyílva, De ¿miiek niogvunnak n ymélvd .Jh, mórt i\ nmlt embe^ vei mi it «xiibiulNágol nrru husn-ndlják fel, hogy w rógi reakciós Mollenvut propagálják, A Unna-
menti értelmiség Jiagy része kétségkívül lámogatja az uj rendszereket. A vezetőknek mindent el kell követni, hogy az értelmiség minél szélesebb rétegeit vegyék be az uj társadalmi rendbe.
Módosítják az öregségi, özvegyi és árvaságl biztosítási törvényt
A kormány rendeletei udotl ki az öregségi, rokkantsági, özvegyi és árvasági biztosításról szóló törvúiiv egyes j''ondelkezéseinek nvódosllúsa tárgyában,
A konyhaasztalon operálta az OTI főorvosa egyik betegét
Megdöbbentő bűnügyben folytatott "nyomozási a főkapitányság sérülési osztálya. Néhány héttel ezelőtt fel-jolontes érkezett- dr. Ravasz Antal, az OTI rendelőintézeti főorvosa, a nőgyógyászati osztály vezetője ellen. A feljelentés szerint az orvos tiltott műtétet hajtott vógre B. Teréz tisztviselőnőn, aki pár nap múlva borzalmas kínok között meghalt.
A nyomozás adatai szerint B. Teréz jelentkezett az OTI főorvosnál. Az orvos terhességet állapított meg. Vállalkozott arra, hogy- megoperálja. A nő lakásáriak konyhája asztalán > végezte az »operációt«.; Kiderült, hogy még a legelemibb ''dozinficiáló szerek is hiányoztak és a* tisztviselőnő szomszédaitól kértek alkoholt, majd amikor ilyon nem volt a házban: pálinkát, amellyel a főorvos . »dezinficiálta« műszereit.
Ezt-a borzalmas müvolotet négy napon keresztül folytatta dr. Ravasz Antal, — a jiyoitiozáü aflata i szormt — végül a szerencsét Ion no kiszen-vodott, . - , , .
Dr. Kolemon Endre ^ dr. Jnew Gyula törvényszéki orv^k boiicol-tál;, tel a szoroncsótkm nót. Kiderült,
hogv ü. Toréz nom volt áldott ¿11a-potlmn és helytelen orvosi diagnózis Eta lott boiwJwAnyv mlatai «zorlnt ft óv)vvo« vitlteita* mégzáro«ivtunkát vótfzott, a prlmlt v módsxorrol v^rohajtott »mUtót« ál-UdáuoH vói''uioíttoijóst okosotjt m »K.v köwtkozott lw fl. ToróK halála.
A póldáttóhul .Alió bttiUkgyton m vonják fololóHHógre dr. Havasi.
Ii) 17. február 8
Z AUA
Újra itt az óvadéksikkasztás
l.''gy rugóin megszűnt szélhámos iparági bukkant fel ismét : az óvadéksikkasztás. Az első fecske ''Gurui IMI bútorkereskedő, aki egyiHMMsra veti IVI alkalmazottakat o^iuJék ellenében. A károsullak Wmbun hiába várlak pénzükre, uem .kaplak vissza, (tarait a buda-pi''sli főkitpllányság kihallgatása ulán letartóztatták.
Boxerrei agyonütötte a rendőrt
ll''jn Haraszti István. IpnvoHwnréil <>uy mulatságon kötekedni k .»zdolt. Takács II. rendőrrel, akit boxorrol ononvágott. A ''rendőr tefuiumzin''r-uozénboh meghűlt. Halált okozó wu-Vmih testi sértés miatt Hurusztit oiry-v\ i IMtrlői)i ítélték.
Rendeleti kormányzás juliusg
Ki t;*íilé.->ünk uzorlnt az Iguz^íg-iig\ minisztérium törvényjavaslatot készít, ¿¿mely a kormányt felhatalmazná lírra, hogy 1047 juniuH 80-ig rendoletokk:>l kormányozhisson, a mnlyekot csak utólag hagyna jóvá a nemzetgyűlés.
Nyolcvanmillió fácsemete
1917 tavaszán mintegy 53 millió tombfa és 27 millió fenyöl''a-cscmete áll rendelkezésre erdőtelepítés céljára. Ezekből 20.000 hold erdő lelepithctő. Rendelkezésre áll még 2.100.000 su-liáng, amelvnek felhasználásával 8100 km. fasor illtethető. Az ál-lamerdészel az erdőigazgutósa-gokon keresztül az ujgazdák részére és az Alföld-fásilás céljaira ingyenesen bocsátja rendelkezésre a suhángokal. amelyeket az erdőigazgal óságoknál lehet igényelili.
/
Rövid táviratok Budapestről
.I gazdasági rendőrség virg nem crősitet! hirek: szerint • • ŐW-zetbr. kelt/este Kendi/ Mihály egyetemi tanári, a közeltátásiif minisztérium osztály főnöket, a leleplezett
Kü/Mixtiím- ügy {''ben, #
A Magytr-Olasz /iánk (izetéskév-/(iamfignfil kapesolatban hidaljak, hogy a bet (•feneket fehréssbe.n a Pcnzintézeti Központ, felerészben a TMlfí kötelékébe, tartozó bankok
teljes egészében kártalanítják, »
A Nemzeti /iánk kimutatása szerint a bankjegyforgalom január utolsó hetében -Í0,7 millió forinttal 101(18 millió forintra emelkedett,
»
Az Uj Szó cimü napilap kéthasábos cikkben támadja dr, Klár Zoltánt, aki a Magyar Zsidók Társadalmi Szövetségének vezetőin. Meg-''állapítja a cikk. hogy a »Társadal-inunk« cimü hetilap tanúsága szerinl Klár Zoltán a fasiszta kormányok-nak teljese/ti behódolt és Gömbös Gyulát glorifikáló cikkeket irt és a -nem magyar államvotgáru . zsidók • deportálását az országból helyeselte.
Lenk András megszökött
Országos körözését rendelték el

A Zala február l-í számában közöltük, hogy a pécsi népügyészség utasítására ti nagykanizsai nónügyészség vezetője letartóztatta Biiksu üózá-nói, aki tovékony részt volt a Ixmk-féle szorvozkeilésbitn, amennyiben vállalkozott arra, hogv összeállítja a szervezkedés szempontjából iiwjx-bizhntó személyek névsorát. Azt is megírtuk, hogy a nagykanizsai nép-ügyészségről a két loturtózUilottut átszállítják a pécsi népügyészséghuz, l)r. Hu tikul György vozotő nép-ügvész most azt közölte nuinkatár-. sukkal, hotfv a pécsi népügyészségről ért;>si tölték, hogy bőnk András u niogérkozést kövotó nu|x>n mog-Hzökött. u pécsi népügyészség épületéből.
A szökés körülményeiről i>ontos adutok még nincsenek u nagykuni-zb''.ii népügyészség birtokába]», do a rendolltezesio álló adutokból a következő tényállás álluplthutó meg Lenk András szökésével kapcsolatban:
Amikor a jmjchí népí''igyészség elrendelte a két fogolynak P-ycsiv) történő átkisértotésót, a nagykanizsai nópügyészség vezetője- a tögsnoBz-szcbhnienő ovatossági rendszabályokat; logunatositotta.. Elrendelte, hogy
a szokástól eltérően a két foglyot no egy. hunom két fogházér kísérje, Külön írásbeli rendelkezést adott ki ii népügyészség vozotőjo, hogy lvonk Andrást bilincseljék moír és a bilincset csuk u pécsi népügyészségon vegyék le róla. A nagykanizsai fogházörök Lonk Andrást és lluksu Gézánét szahályszürüon átadták a }>écsi népüuyészsóg vozotőjónok, uki azonnal mogkozdto a két Fogoly kihallgatását, Lonk András u kihull« gutás után WC-ro kórodzkodott. Az őrzésével meghízott logházőr ozulutt uz idő ulult kint várakozott, Mikor már nagyon hosszúnak találta a vtV-mkozi''isl, meg akarta süruotni lónkat. likkor uzonluin megdöbbenéssel taiMisztulta, hogy foglya megszökött. Az azonnal Tyfolytatott. vizsgálat mogul lapította, hogy Lonk u _ WC Ablakon át harvtu el a népügvéözsé-get, amely tudvuleyólog egy magánházban nyeri elhelyezést és így somilyon óvatossági berendezéssel nem rendolkozík. *
Mind a pécfci. mind u ^nagykanizsai népügyészségek vezetői elrendelték u legszélesebb körű nyomozást a megszökött Lénk András kézrekori-tésére.
Elfogatása után megszökött a Savolász- és Kaufer-üzletek betörője
Kétévi börtönre. Kélték fíáthonyi János újságirót. mert, az.Esti Újság e.imü fasiszta lapba olyan cikket irt, amelyben azt állította, hogy a szövetségesek robbant5 Itabákat és robbanó töltqtollakat szórnak le a ■magyar fővárosra.
* ''. '' i.
A főkapitányság deteklivjei • elfogták Kovács Lászlót, Balog Tamást és Péter Jánost, akikről feltehető, hog// az utóbbi napok betöréseit és rablásait ők követték el,,Meg-motozásuk alkalmával revolvereket és lőszereket találtak náluk. Az elfogott banditák már beismerő vallomást is tettek, A rendőrség véleménye szerint a banda többi tagját is hamarosan elfogják, .
Beszámoltunk arról, liogy a mult év deeeníb(?r 20-ára virradó éjszaka betörők jártak Savolász József vasárukereskedő Zrínyi Miklós-utca 2. sz. alatti üzletében, ahonnan Írógépel, kerékpárgumit és egyéb kerékpár-alkatrészeket vittek el az ismeretlen tolvajok. Azt is megírtuk, hogy Kaul''er Sándor Fo-ut III. szám alatti vegyeskereskedé-sében is jártak betörök a január 10-ére virradó éjjel, ahonnan pedig ruhaféléket és különféle édességeket loplak el. Kzenkivül nagyon sok cukorkái és csokoládéi fogyasztottak el a helyszínen, amint azl a nyomokból meg lehelett állapítani. ^
A rendőrség bűnügyi osztályának nyomozócsoportja erélyes nyomozási indított mindkél üzlet betörőinek kézrekeritésére. A nyomozás folyamán megállapították, hogy mindkét betörést ugyanazok u tolvujok követték el. A nyomokból pedig következtéitek a betörök kilétére is. A nyomozás szálúi Hofstettcr József Somogyi Béla-utca ü. sz. alatti lakos lakúsára vezetlek, uhol házkutatást tartottak. A hárkulalás eredménnyel járt, meri Hofsleternéf megtalálták a Savolász Józseftől ellopott Írógépet és kerékpáralkatrészeket, valamint a Kanfer Sándor üzletéből elvitt ruhaféléket.
.> Hofstelter József, amikor már lálta, hogy minden. tagadás hiábavaló, mert a bűnjeleket megtalálták, egy óvatlan pillanatban
a kerten át elszaladt a vágóhíd irányában. Mire a nyomozók utána eredtek, Hofstelternek már nyoma veszett. A fel levések szerint valahol a környéken bujkál. Kézrekerilésérc széleskörű nyomozást indítottak. A rabolt holmikat visszaszolgáltatták tulajdonosaiknak. Lehetségesnek tartják, hog.v Hofstelternek -és társainak lelkiismeretét inég több betörés és lopás terheli. .
Elhalasztották Rökk Marika pőrének tárgyalását
Tegnap kozdődött Bécsbon Rökk Marika sajtóperének tárgyalása, Kükk Marika ugyanis port indított Frunz Bohrom szerkesztő ollon, uki a »Wiener WochonuusualK)« cimü hotilupbun ».Mala Maritól Kökk Ma. rikáig« oimmol cikket irt, amolybon uzzut vádolta meg a színésznőt, hogy u Gestapo szolgálatában állt és a íié-mot kémszorvoz 2t megbízásából utazgatott külföldön, llökk Murika helyreigazító nyilutkozatot küldött bo ti Innnuk, do n szerkesztő uzt nom közölte.
A tárgyalás megnyitása után Iiökk Marika védőügyvédje, Haydn dr. kijelontetto, hogy Schrein szerkesztő a. cikket, szoról-szóra kimásolta Kurt Singor »Kémek és árulók a második világháborúban« cimü Svájcban mogiolont könyvéből. Az ügyvéu''arra kerto a bíróságot, köto-lezzo Franz Schromot, hog>- lapjában egy teljes oldalt bocsásson Kökk Mariiéi íondolkezésére, igy nyilvánosan védokezhotfle a viidak ollon. A bíróság; a tárgyalás fólytatását február 28-ru napolta el.
Február iB-án pontot» n 8 órakor a Szoödém. termeiben
faraangi müaoroa táneaatólyt
rendez a
Szakszervezetek Értelmiségi Csoportja
Műsoron: MAORT énekkar — Engeiné Léna orosz tánca -- Horvéih és Qébor zenebohózata — Flscbelné—Schönné négykezes — Horvéth Létzló lellem-paródiék — Engelné-Felső orosz tónckeUős -Mando.in zenekar — Pauk flnnle énekszimal — Kovécs Mimi -magyar balett — Pongrácz János és felesége póros Jelenete — '' Vúroshéza színjátszói: Tintatartó, egyfelvonásos — Gimnázium magyar tánccsoportja — Konferál: Vajda Károly
Belépődíj: 1. hely 3 frt, it. 2 frt. Műsor után: büffé - táno.
Jegyelővétel: Flsohelnél ée Nópnava-lUletben. - Tánchoz a Felsé-zenekar játul*,
Markos György előadása az MKP értelmiségi gyűlésén
Mint tegnapi számunkban mér megirtuk, holnap, szombaton dél ulán o órai kezdettel nagyjelentőségű előadást tarl Markos György, a kiváló kttztfazdaságl uj.sági ró. uz MKP vezetőségi tagja, a párt diszlenivében. Az előadás ciinp:
,.A haruméves qazdABáQl terv lamortetóeo"
Mini az közismert, az MKP egy u mauyar gazdasági életet lellesen felölelő hároméves tei-vet dolgozott kij amely inegvalö* HUlása esolón alkalmas úrra, hogy Magyarországot ismét u böseg és KOiultalnnság országává legye és olyan életnívót biztosítson a dolgozóinak, amely nemesük eléri a békeévek '' életni-vóját. hanem azt messze tul is halauja.
A hároméves terv nemcsak a háborús károk helyreállitásá-nak, a termelés újjáépítésének a terve. A hároméves lerv az: erős és jómódú uj Magyarország alapjait .véti Nm^g, a szebb magyar jövö útját egyengeti.
A terv megvalósítása meghalad minden pártkerelet; a hároméves terv nem egy pártnak, hanem az egész nemzetnek az ügye. A terv végrehajtása hatalmas erőfeszítést, sok következetes s kitartó munkát, merész kezdeményezéseket követel, Mindezt csak a dolgozók széles tömegeinek cselekvő és odaadó támogatása, a terv kidolgozásában és végrehajtásában való aktiv részvétele adhatja meg. Népünknek a történelem folyamán ismételten bebizonyosodott alkotóereje a legfőbb biztositéka annak, hogy u terv-javaslat a nép akaratából és a nép javára valósággá váljon.
Olasz balottáncost ítéltek el lopás miatt <
T)oI Kiolo Giovanni oloaz balott-táneos Romániából jött Magyaror-szágru, hogy innon tovább utazzék Udínóbo, lU>ssz anyagi viszonyok k^r zött élt és több szállásadóját m»g-lopüi, Jogerősen kéthóiuipi fogházra ítélte u bíróság,
AtlfittfeiU férfiholttest a 3orok8ári-uton
Bestiális kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságot ledezfcek fel ma delelőtt a Soroksári-ut 121. számú rotiiház előtt. A járókelők -10 év körüli irhabun-dás férfi átlőtt1 fejű holttestét talállák vérbefagyva az utc^n. Ruháinak zsebében semmiféle igazoló irásra nem akadtak,-csupán egy hetijegy volt nála, amelyre ceruzával Marschalí név volt ráirva.
A rendőri bizottság tnegálla--pilása szerint a gyilkosságot reggel követhették el. Valószínűnek látszik, hogy a gyilkosok'' autón menekültek,'' mert a holttest mellett friss autónyomokra bukkantak. Az is lehetséges azonban, hogy a gyilkosság másutt történt és csak a holttestet vitték autón a Soroksári-utra. Az ügyben erélyes nyomozás indult,
f UUL. I - -.Lruwi-r '' • II IWt —■—W——
Inspekolós gyógyszertárak:
Február 7 én , I g a z s á g''. gyógyszertár, Fö-ut 12.
■ Február 8-án .Őrangyal" gyógya*ertír Deák-tér 10,
V,
ZAÜA
1947. február 8
BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
!1ÜI
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálószobák . . Ft 1.800-— Szép alma hálószobák . „ 2-800--Ptaom kidolgozású hálók „ 3.800''— Kombinált szobák . . „ 3.000''—
«•nyhabotsrsk, székek, kárpltaebaterek
nagy vílmtékban
Kopstein Bútorüzlet
n Nagykanizsa, Ady Endra-ut 4.
Működik a népblróaéa: mindenkit felmentette*
A népbiróság dr. n»''«\*h-tanác8tt Vagnap targyalta Ikkio^h Sándor, Ba~ logh bánaorné Ah Kovács Jánoaná Icaszthalyi lakosok nópoilone» bűnügyét. Balogh Sándort a nópbiróeág ÖBunontotto azon vád «161, hogy fcVbdfold István szökött tuunkaszol-jálfttost feljelentette a looaztholyi iiaradőrsésBn. Ezt a vádpontot ugyanis nsni tudták bizonyítani, mórt ínég maga Friedfeld rom volt bizonyos *bban, hogy valóban Balogh jelcn-fetta-e fel. A nópügyész az ítéletnek rtzt, a rés?,ét megfellebbezte és arra « esetre, ha * népfőügyész a fellebbezést visszavonna, kérte az irat-ok íttótolót a rendőrség államvédelmi osztályához az intarnálósi aliárás folv»mat!>a helyezése céljából. A Ba-iosh-házaspárt azzal is vádolta a »épügyészaég, liogy deportált szamé-*vek ékszereit oltulajdon i tolták, Ko-vévs Jánosné padig ezt a bűncselekményt ¿leplezni igyekezett. A nép-iigvósz Mnditványara a népbiróság •sb&an a vádpontban az iratokat át-t&tta az államügyészséghez. A nép-ügyész ugyanis a bűncselekmény -elkövetésében nom látott politikai ja l leget fennforogni, tekintve, hogy Baloghné maga is zsidó származású..
Modor János nagykanizsai lakost biaonyitékok hiányában felmentette a népbiróság, mert nom-Látta bizo-jjvitottnak, nogy valóban ó volt az, axi László Jiúl&hót a nyilaskeresztes pártban feljelentőt te egyes árucikkok •Iröjtóso miatt.
Topiák János molnári lakost tel-mjsntette a népbiróság azon vád alól, bqgy önként belépett a Drávamenti fjégióba. A felmentést azzal indokolta meg a népbiróság, hogy Top-Iák alacsony szellemi színvonalánál i''pgva nom tudta cselekménye súlyát fölmérni. Hozzáintézett ''kérdÓBiie ugyanis nem tudta megmondani azt wim, bog)'' Magyarországnak jelenleg mi az államformája és ki az álwmfÖ.
Bgv fiatalkorú bűnügyét tárgyalta o/után a népbiróság, aki a vád szerint önkiét lépett bo az SS-be. Két kónapra Ítélték. A népügyúsz mind-károm ítéletet mogfeílebbezte.
HI RE K
— A Magyar Kők Gemokratikus-Srtvetsége
folyó hó 15-én &aját iiolyiségei-ban jeimszee táncos teaestet rendez, melyre mindenkit szeretettel hiv és rés a Vezetőség.
— Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, kik kis Pityukánk temetésén rósztvottek, részére szép fcaazcrut vettek, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni sziveeek voltak, «ízutan mondunk hálás köszönetet.
\ Dobri-c&nlúd.
— Gázfogyasztók figyelmébe!
Folyó hó 8-án, szombaton délután 14 órától kb.* 15 óráig a gázszolgáltatás Kis- óe Nagykanizsán szüno-4bL MAORT Üzemek Termelési Obz-Wj*. - ''
Bartha Albert Iionvédefmi miniszter éles válasza Szent-Györgyi Albertnek
A nemzetgyűlés mai ülése
aki személyes meglámadtatás címén kéri szót. Szent-Györgyi Albert a nemzetgyűlés tegnapi ülésén azt hangoztatta, hogy a Lu-dovika Akr>-: mia kizárólagosan hazaáruló # reakciós tiszteket nevelt. A miniszter kijelentette, liogy 52 évvel ezelőtt hagyta el a Ludovikál és ugv saját m-agu, mint az azóta felnevelt demokra-liksuan érző tiszttársai nevében visszautasítja ezt a vádat. Kérte Szent-Györgyi Albertet, hogy a vádat a mentelmi jog védelme nélkül ismételje meg, hogy azért a '' független bíróság előtt elégtételt szerezhessen ugy a maga, mini demokratikusan érző tiszttársai nevében.
A nemzetgyűlés tegnapi ülésén a költségvetést tárgyaló vita során a Kisgazdapárt részéről V. Nagy Ferenc, a Kommunista Párt részéről Révai József, a Szociáldemokrata Párt részéről Faragó József, a Paraszpárl részéről Kovács Imre szólaltak l''el többek közölt. A felszólalók egyhangúim mélyen elitélték a le-letxlezctl horthysta összeesküvést és elfogadták a költségvetést. A mai ülést 10 óra 15 perckor nyilolta meg Yarga Béla elnök. Bejelen telte/ hogy Ratkó Anna jegyzői megbízatásból lemondott. Utána napirend előtt Barlha Albert honvédelmi miniszter felszólalására került sor,
Kareskedalinl Alkalmazottak táneaatélya
a CentráSban szombaton aafta fél 9 érakor.
MOZI
Me§ kelt nézni a Harfácb-fllraet
Időtálló magvár filmet mutattak 1*3 tegnap a Váiosi Moziban. A Madácn-filtn gyártásának ugyanis történet» van, ámít nem érdoKtelen ismertetnünk az olvasóval. 1944 március 22-én lcezdték ms|g a forgatását, akkor, amikor nem volt kormánya az országnak és már három napja tartották megszállva a németek. 1946 tavaszán fejezték be, amikor az ország már szabadon lélek-zett.
„ A majgya r irodalom egyik legnagyobb alakjának tragikus életét eleveníti meg ez a film, az Ember Tragédiája írójának szerencsétlen tragédiáját. A balassagyarmati me-gyebálon kezdődik ós a szabadságharcot '' követő" lázas idők után ® sztregorai kastély kis szobájának halottaságyánál ér véget. Ha » film caolekmenyét nézzük, akkor egy tragikus végű szerelem története elevenedik meg előttünk. A belső értelem azonban egész más. Azokat a momentumokat jeleníti mea;, amelyek az addig csak saját kedvére Írogató versfaragó, beteges földbirtokost arra indították, hogy megírja azt a hatalmas munkát, amely ismertté tette íievét az egész müveit világ előtt. Az inditó ok podig a könnyelmű Fráter Erzsike, aki csak a táncnak és a szép ruháknak akart élni és a végén odakerült, amitől egész életében a legjobban irtózott.
A film szereplői a magyar színjátszás legjelesebbjei közüf kerültek ki. A címszerepet alakító Timár József élete egyik legjobb és leghálásabb filmszerepét játszotta. Egyszerű, keresetlen mozgásával szinte valóságszerüvé tette az egész cselekményt. A tragikussorsu, élvhajhászó Fráter Erzsikét Szörényi Eva személyesítette riieg drámai erővel. Különösön megkapó az alakítása az utolsó jelenetben, amikor azzal vádolja volt férjét, Madáchot, hogy ő juttatta a züllés borzalmas útjára azzal, hogy kiüldpzte a házából. Különösen érdekes és megíepo az egyik, mondhatnánk statiszta alakítása, aki nem más, mint — Jávor Pál. Mindössze háromszor jelenik meg a vásznon. Kétszer nem bzóI semmit, harmadszor is csak annyit,
hogy »nincsen szebb«. A saomplők névsorában azt olvashatjuk, hogy Jávor a Madách iránti tiszteletből vállalta ezt & kétszavas szerepet. Valójában pedig az az oka, hogy 1944-ben a nyilas filmkormánybiztos a már megkötött szerződés ellenére is csak hosszas könyörgés után engedte eljátszani a színpadtól és filmtől eltiltott népszerű színésznek ezt a nyúlfarknyi szerepet. A többi színészek, Poór Lili, Ladomerszky Margit, a szinté* néhány szavas szereppel bíró Somlay Artúr és a többiek, mind remekül illeszkednek belő a cselekménybe. >
Kiállítását tekintve a film túlnőtt minden eddigi megszokott, gics-csss magyar filmen. Rendezési hibák úgyszólván nincsenek íb bonne. Nar-g^oui jó film. Ajánljuk mindenkinek.
z/«
r
Nagy jégparádé Nft|yk«*ixaán
A MAORT M8E jégszakoaztálvá-nak vezetője arról értesít berniünket, hogy amonnyilHan az országúti hóviszonyok akadályokat nem gorditonuk, ugy '' Budapestről a három legkitűnőbb műkorcsolyázó érkezik városunkba, hogy vasárnap nagy iég-ünnepség keretében a MAORT kor-csolyapályáj én bomu tatkozzanak. Nem leliotetlíyi, hogy vasárnap megtartják a du''nántuli nagy joghoki körmérkőzést is. A Zala holnapi száiríában pontos és kimerítő pro-grammot közöl.
A rádió azambatl raflaora
JhifapcH l\ ti.80 Falurádió, 7 Hírek. 7.20 Reggeli zene. 8.15 Román muzsika. Egyvelegek. 10 Hirck. 12 I)élí harangszó, hírek. 12.80 Loson-czi Oszkár szalgnzanekara játszik. 18.35 A minneapolisi szimfonikus zenekar játszik. Ormándy Jenő vezényel. 14 II irek. 15 Magyar nóták.'' 16.80 Gyerme^rádió. 17 Hirek. Vöröskereszt közlemények. 17.80 Vers, zene. próza Párizsról. 18.45 Mozart és Brahms müvek. 20 Hirek, sporthírek. 20.20 Repülő ritmuB, zsongó dallam. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.80 Chopin : F-moll zongoraverseny. 28 Erre táncol Budapest. .24 Hirek 0.10 Hirek és krónika franciául ós angolul. ^
KözgyfilAs.
Az Éleimazósi Munkáaok Szdvetkaiéta
1947. febroár IS-én d. u. 6 órakor tartja
alapszabálymódositó közgyűlését
az Élelmezési Munkásotthonban^ Husztl-tér 1, sz. alatt, melyre a tagokat tisztelettel meghívja az ^ Igazgatóság.
Tárgysorozat i
1. Alapszabály módosítás.
2. Igazgatóság lemondasa.
3. Esetleges Indítványok.
W7
Farsangi naptár
Február 8 szombat:
Kereskedelmi Alkalmazottak táno-estélyo a Ccnitráil)an fél 9-kor.
A MAORT MKP üzemi s*rrvo-zetének bálja a MKP nagytormé-bnn.
A Szabad Szakszen-ezetek Értelmiségi Csoportjának műsoros pstjjs a Szociáldemokmta Párt naavter-mébon.
Február 9. vasárnap:
A Szent József egyházközség dolgozó Icám-csoportjának músoroi táncestéire a Szociáldemokrata
Párt nagytermében. Fodrászsegédok táncnstélyo h Ko-jonában.
Február 10. hétfő:
Vendéglősök és pincérek hálja a Koronában.
A l''''üí{getleii Kisgazdapárt a politikai bizottság határozatának végrehajtására külön bizottsá küldött ki. A yégrchajtó-Wzoli-ság tegnap tartotta első ülését, Tagjai: Bognár József, Dobi István, Háez Lajos, Implom í-c-íx-nc, Gyöngyösi János külügyminiszter és Bülogh (slván úlj lamtjtkár.

VÁROSI MOZI
^ Péttok-aMkal''TMérup
az nEmber tragédiája" írója élete és nagy szerelme hatalmas magyar lUmalkotásban
AJTAY, TIMÁg, JÁVOR, SZÖRENVI
KfagétzitfWa: Bir«d4.
BÉaáisoit k6iDacokon 3, 7, vasárnap 3, s, 7-kor
Madách
Hirdetmények
A fsÉruúr htvi hatásági álelM-jszefjegy -K«aya" fflltrasa 5, 6, 7, 8 aa Mdvenyait í*braar 8—16-ig 40 dhg. kenyérre va^y 26 ákg. keayérlUElra lehel beváltani szelvé-i, ankint
A aUéztMtimoakáa, tsrhaa ás »zoptatáa aiyák i ás zár« itadott l^^gyek febraár g— 16-ig Sióié 4 darab teaivasyét szeivé-■jMkint 48 dbg. K»ry»rre va^y 31 dk£. ktaytilkatr«, b tMtimuukasak reszáre feladat t pötjeg}''6k ftbr»ar 8—15-ig s^áió 4 darab szvlvepyát stsiveayankint 20 dkg. banyáira vagy 13 dkg. keayérüsctre ltbet baváltani.
Felhívom mindazokat, kittiek birtokában áaványoJüjoa vaehordók v»anak, hogy kat a hordákat ajánlott láváiban jelentsék be as iptrtfejl minisztáriumrsft legkésőbb 19 nap.alatt, iaea rendalkeaea ellen vétők szigorú büntetéssel leszaak sújtva. A bejelentést közegeimmel ellcifiriztetni logom. 2ó4 P«tfárwafr.
JjagMsláv költök, irók magyarra fordítóit verseit, elbeszéléseit keresem kölcsön, lamáuolís végett, a Magyar Jueosxláv Tár-sasag szamara. Baroarita, Zala-nyomda, Fö-ut 5. (delelő t 8-2 óráig.)_J\
Hásmeeteri áUáat keres felvidéki mcae-kült Om a kiadóban.__o
Kiadó egy boatnalt ruhaszekreny. Meg-takintkeió Dátsa Qyörgy-at 58/a. d,
SlvaaaaM Janoár 18 án a Vákáa^y-flzlet és Muskátli közötti szakaszon egy barom-ujlas motoros börkesziytl. Megtaláló juU-lom elieneben a Városi Mozi bltféjében laadai szlvesitadiés. \__2Sf
Koasaiv-, sl>«F«>ztáa dobosokat, kis
Üvegeket ve» Perenyi ssappangyar, Ma-gyarmca 22._•_
Egy pár fxiát* Ununáa eladé Ko-
vács stijgyártónál Ady B.-ut 2. 2»
350 es Puch BMtiarkerékpár aladá. —
Érdeklődni lehet Szekeres-utca 2. szám. '' Katonarét.___270
9 + 2 e8 TilágvavS Standard varázs-szemes készülék aladá PetöH ut 38. 271
ZALA deaokrttikus poHtikai napilap
Szerkeszti: Baaeta Jent fósterkeszió
S/c/fcesítöiéfl é» kl»4óhtv«!«l: i. Telefon ?t
Kiadja r-«eB!ietl Blzottsá«, Nafly^''2" Szarkwzttóért « kiadásért felel Bcneee lew
Nyomatotta .Közgazdaság! R. T. Nagr
kanlzsa* nyonfidájéban NagyKanUvjr-,\yomd»eri Ifilel. Zaiay Károly.
52. évfolyam. 33 szám.
Nagykanizsa, 1947. február 9. vasárnap
Ára 40 fillér.
Benes csehszlovák elnök kijelentette, hogy nem csatlakozik a Churchill által javasolt európai állam föderáció megalakításához,, mert az ilyen föderáció szovjetellenes lehet

Jpp
W
Szovjet-angol szövetség ötvenéves meghosszabbításáról
folynak a tanácskozások
Londonben • küiQgymini»2t»rh»ly»tt««*k tegnap Ukrajna k*pvl««l6Jéi hallgatták wg, aki azt a nézetét fejezi* ki, hogy Ném«tortz*Qot egyetlen demokratikus ftliammá kell alakítani, önkormányzatokkal rendelkező tartományokkal. A német nép teljes náoUlanitása mén válattzort demokratikus központi kormányzatot. Ihrejne jóvátétel fejében német Ipari fei»zereiéee*et követel még a nyugati zónábót is. A Luxemburgra venotfcozó b«tarkii$a2bi»on kivüi gazdtoagl jóvátételt 1« követei, bogy helyreállíthassa a nemetek által eiptMZ''.itotf /pari űzőméit ee mezögszdaaágát. M* Fehéroro&zorazág kiküldöttel Ismertetik álláspontjukat e nemet békeve* k»po*o''«tb*n. Az oaztrék teke bevezető megszövegezésében a kQIQgyminiúzterhelyetteaek rem tudtak megallepodnl.
London es Moszkva között tovább folynak a tárgyalások sz angol—szovjet szövetségi éc barétaégl S2«rzódea ötvenéves megnouszabbltésara és kiegés&hé*4ra. Befejezésbez közelednek tz ungol—franola egyezményre vormtkoaró tárgyalások előkészületei is. A frsnple kormány hozzájárult a Bideault külQgy-mlniaater éltei «ióterje»ztott Javaslatokhoz a itrgyalé«ok vonaivvsetéaét Illetően.
New-Yorkban a leszerelési blzottfrög tcgnopl Qléatn 6 nemzet delegátusai Ismét megpróbálták kiegyenlíteni az ellenieteket a Biztonsági Tanace leszerelési programjavai kapcsolatban. Az amerikai és orosz delegátusok rz értekezletet megéiötő magánbeszélgetésen sem tudtak mvgegyeséerc jutni. Amerlks ez 8Y0meró-bÍ20<teag jelentéeet a letzereiestöl fűogetlenQi kivonja tárgyalni, mlg a Szovjetunió nézete szenm ez Rto*>fegyve>ek ellenőrzését egy kalap alé kell vonni ax általános leBzerelésse''.
Nómeior&zag brit katonai kormánya«*« újból lépéseket tett, hogy a brit zónában a náoitlanHó bíróságok fiU! nem Igazolta*»» &s háborús bünövökftt bíróság elé áliüaák. Körfllbeiűl 14.000 néanet náol ügyét fogjak letárgyeiní a német bíróságok. A különböző büntefé»ek lesznek: az áUampolgirtig megvonása, börtőnbün''erA-» vegy haiaibünte^é« kiszabftoa. A brit zónában átmenetileg 19 000 embert nyilvánítottak babona» bűnö nek, sklket va óezinüieg egy hónspon beiü! bíróság elé állítanak.
Az UNRRA közpomi bizousigs jóvshagyts 36 millió douár segély kiutalátát Ausztria, Lengyelország és Oorogorszag részére, t válságos eiermtszerheiyzet meQjavl*é»ára. Ebből az ösazegbii 20 millió dőltért kap Ausztria, 11 millió dohárt Lengyelország es 4 millió doilftrt Görögország. Az UNRRA központi tanácsa aihmerfs, hogy szüksége van Magyarországnak, Olaszországnak és Jugoszláviának nagyobb élelmiszer-segé;yre, azonban zz UNRRÁ-nak e pillanatban nlnos módja segíteni.
ffiiről fog tárgyalni Sziáhit is töarshall?
Wmld-ngton, február S Tájékozott washingtoni körökben mondják, ^larshail amerikai külügyminiszter tudomására hozta Satálin genei-alisszimusznak, hogy #rülne. ha a külügyminiszterek küszöbönálló.. moszkvai értekezlete alkalmával megbeszélést folytathatna tőle. Valószínű, hogy Sztálin — szokása szerint — külön magánkihallgatáson fogadja az értekezlet munkájában résztvevő miniszterefel Washingtonban valószínűnek tartják, hogy Marshall Berlinen £$3resztül utazik Moszkvába. Egye-t/öro még nom tudják, vájjon módjában lesz-e, hógy rövid időro meg-ws&kítea utiát a német fővárosban és tájékozódjék a németországi holv-/j&tról, vagy pedig Berlinből''nyomtam továbbutazik Moszkvába.
Amerlks varsói követet jelentés-tételre Washingtonba rendelték
Varsó, február 8 Amerika varsói kővető Legközelobb fuuot utazik Washingtonba, hogy az amerikai külügyminisztériumban jelentést tegyen á lengyel választásokról. Az amerikai'' leül Ügym misztérium kijelentése szerint Amerika öonntartja magának a teljes szabadságot hogy miiyen álláspontot foglal »>1 a lengyel kormánnyal szemben.
Amerika ne kössön többé vámtarifa-egyezményt
Newjork, február 8 Az amerikai republikánus pórt a ja salatok egész sorát terjeszti az amerikai képviselőház elé arra vonatkozóan, ho^y Amerika a jövőben ne kössön vámtarifa egyezményt más országokkal és védje meg saját érdekeit, ezért minden jövőben kötendő. ngyszménybd tegyenek egy teatálytaíamtó paragrafust és szüntessék meg a vámkezelésben az egyes nemzeteknek kijáró különleges bánásmódot. .
Staszország aláirja a békeszerződést
Róma, február 8 Az olasz nemzetgyűlésen és Gaspierri miniszterelnök ina óvassa fel kormányny il a tkoz a-
t''ál. amelyben kijelenti, hogy elhatározta a békeszerződés aláírását és nem akarja vállalni annak kockázatát, hogy a nemzetgyűlés bírálat tárgyává tegye álláspontját.
Ausztria felelős.
Moszkva, február 8 A moszkvai rádió hírmagyarázója előadásában ismertette, hogy Ausztriát súlyos felelősség terheli, mert Hitler Németországa oldaiáíi résztvett a háborúban és nagy része volt a német hadigépezet megerősítésében. Az ország férfilakosságának kétharmad része harcolt a szövetségesek ellen. Az ausztriai gyárak évente 9- 17 ezer repülőgépet gyártottak. A háború alatt az
Marshall külügyminiszter első nyilatkozata ax Egyesült Államok külpolitikádról
Washhgton, február 8
Marshall amerikai külügyminiszter megtartotta első sajtóértekezletét és át tok intést adott nz Egyesült Államok külpolitikájáról. Kijelentette, Iwgy a leszerelési egyezmény megkötése előtt bo kell fejezni Európa és a távolkeletí béknronde-zésoket. Hangsúlyozta az atomoró nemzetközi ellenőrzésének elsőrangú fontosságút és közölte, hogy aü Egyesült Államok továbbra is együttműködik a biztonság randszerenek megvalósításáért,. Amig ez meg nem lesz, nom csökkentik katonai erejüket. Bejelentette, hogy a biztonsági tanácshoz február 17^ig benyújtják az amerikai tervezetet a csendes-óceáni volt mdndátumos szigetek ügyében. Az amerikai tengerészeti erőket visszavonják Kinából, csupán Észak-Csingtauban marad kisebb . különítmény, mert ez a kinai ter""°-rószeti támaszpont az amerikai jőhad számára.
Elmondta, hogy a szovjet kormány értesítette az .amerikai--kiMgym-vnisztériiirnot, ,misze-rinl a moszkvai értekezleten
lí) ■ -Ü0 újságírónál több nem vehet részt.
Az amerikai külügyminiszter kérto u azovjot kormányt, növelje ezt a számot'' éw biztosítson rőszvételi le-hotőségot u nVdiótudósitóknak is. A
Ealosztmaí kérdéssel kapcsolatban angsulvozta, hogy uz amerikai kormányt ''rendkívül nyugtalanítja a palesztinai holyzot. Lengyelországból az Egyesült Államok varsói követét rövidesen hazahívják, hogy tegyen részletes jelentést a lengyei Választásokról. Az Egyesült Államokat rendkívül'' érdekli az indokinai helyzet és szeretné, ha a szembenálló felek végieceson megeg>-ezné-nek egymással. Jó kilátások vannak arra, nogy rövidesen összeülhet a /Rio de Janeiro-i értekezlot a nyugati félteke biztonságának biztosítósára és ezen szerződés kidolgozását a latin amerikai államokkal együtt rövidesen elvégzik. Az argentmai kormánnyal szemben elfoglalt magatartásáról kijelentette, bogy az Egyesült Államok kormánya továbbra is ragaszkodik Argentínának '' a náciktól történő* megtisztításához.
osztrák ellenállási szervek tevékenysége egészen jelentéktelen volt. Ausztria a nácitalanitás érdekében eddig úgyszólván még semmit sem tett és körülbelül 156.000 nácit tartanak nyilván, akik még mindig szabadod járnak. Ausztria nem vonhatja ki magát, hogy a hitleri Németország oldalán folytatott háboru-ért felelősség terheli. •_
Scliuschnigg volt osztrák kancellár, aki jelenleg előadási körúton van az Egyesült Államokban, a sajtó képviselői előtt kijelentette, bogy nem szándékozik többé visszatérni a politikai életbe. A jelenlegi osztrák koalíciós kormányt a lehető legjobbnak mondottá.
A minisztertanács az összeesküvésről tárgyal
Ma délelőtt rendkívüli minisztertanács ült össze, amelyen az összeesküvés ügye a gyanúsított személyekkel kapcsolatban is .tárgyalásra került.. A minisztertanács előtt a kéfc munkáspárt vezetői tartottak megbeszélést. Nagy Ferenc miniszterelnök nyugodt és felelősségteljes maga tartásat ismerve, számítanak: arra, hogy a nehéz helyzetet sikerül áthidalnúés a felvett problémád kat ugy megoldani, hogv azt a koaLi-eió mindkét oldala elfogadhatónak találja.
Nagy iisztogatés a Független Ifjúság Szer« vezetónél
A Független Ifjúság oi-szágos vezetősége az összeesküvéssel Itapcso-latban megindult nyomozás alapján Kagy Ferenc miniszterelnök-tői külön vizsgálóbizottság kiküldését kérte. Addig is, mig; a párt által kijelöl* vizsgálóbizottság befejezi munkáját, a vezetőség azonnali hatállyal kizárta a mozgalomból az összeesküvésbon való részvétele miatt a jelenleg letartóztatásban levő Imre Lajos volt alelnököt. A Független Ifjúság szellemével össze nem egyeztethető magatartásuk miatt kizárta a következő vármegyei vezetőket, illetve országos tanácstagokat: Jakab Sándor Boroszló, Gál István Kisvárda, Tep-liezkv György Sátoraljaújhely, Gyulai János Eger, Balázs István Csanádmegye, Csomós Ferenc Zemplén-megye. ''Szalay József országos társelnök, Farkas Magdolna országos elnök, a leányszervezet vezetője ée Mátyus Leo. az országos fegyelmi bizottság elnöke, tagságukról lemondottak,'' A vizsgálat vidéken is megindult és további kizárások vár-
Legújabb táviratok
Bécsi tudósítók arról'' számolnál:'' be, hogy az ausztriai szovjet övezet több részében az orosz katonáit családjait felszólították, hogy készüljenek fel a hazatérésre április 2Ü-ig. Addig hetenként 2—8 vonat indul a liazatéró orosz katonákkal u Szovjetunió felé. Az eddig lefoglalt épületek egymásra szabadulnak Tol. Ebből uz alkalomból a csehszlovák kormány engedélyt adott a katonákat szállító vonatoknak, hogy Szlovákián át irányithassák őket. A tudósító arm következtet, hogy jelentós mértékű csapatkivonási törekvések Ausztriában a több évjáratra elrendelt
leszereléssel vaniuik kapcsolatban. *t
A nagy hóviharok következtében üddig a vasúti közlekedést a behavazott utvonalak teljesen meggátolták a MAV egyes vonalain. A hóakadályokat eltávolították a Budapest-Bécs, Budapest—Miakolc, Budapest —Veszprém, Budapest—Balaton-fenyves közötti utvonalakon, igy ezeken a közlekedés már megindult. Akadályok vannak a Veszprém, Győr, Sopron közötti útvonalon, var-lamint Vas, Zala és Somogy vármegyében több alacsony abbrangu utvonalán, ahol & hóakadályok élté volitása folyik. ^
Törzs,-Tiber ügyében a népbiróság elnapolta a tárgyalást, mivel a tanuk ne» jelentok meg.
Z AL''A
A MAORT szociális munkája
1947. február 9
l
A Zala február 4-iki számában mogomlékcztünk arról, hagy a MAORT Központi üzomi Bizottsága a közelmúltban adta ki azt a kis könyvecskét, amely 08 oldalon ismerteti ii vállalat egyesztendős munkáját. Abban a számunkban közöltük a könyvecske bevezetőjét, amelyet dr. Kíu-tai György geológus irt ós akkor előrobocsájtottuk, hogy további rendkívül érdokos részleteket közlünk ! ebből a beszámolóból, amelyek méltán érdeklik az egész város közönségét.
Mosí azokat a fejezeteit .ismertetjük a kis könyvecskének, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a MAÓRT milyen nagyvonalú szociális intézkedésekkel segiti dolgozóit. A táppénz-kiegészítés,v a házassági és szülési segély, valamint a dolgozók üdültetése égvtól-e^vig olyan intézkedések, am el veket példaképül Lehet állítani minoen nagyvállalat elé.
l>e beszéljenek inkább a köny-wvske fejezetei:
Táppénzkie*ó«zités
A kollektív szerződés nem adott iriódot arra, hogy a botog munkavál-lalók létfenntartását ugyanolvan mértékben biztosítsuk, mint a dolgozókét, tekintettől arra, hogy az ország gazdasági lvelyzcto azt m«g nem engedheti meg, hegy betegség esetén is a dolgozók teljos ja vadaímuzásuIcat kapják.
A központi üzomi bizottság indítványát az Igazgatóság olfogadta s megállapodás történt arra vonatkozólag. hogy a vállalat a betegüknek az ÜT 1-tól kapott "táppénzét a hoti fizetés összegére kiegészíti.
Kz az intézkedés 1946 augusztus elsőjén lépett érvénybe. Országos viszonylatban ez niég csak elgondolás ~~ csupán a vállalatunknál bí-került ezt a ^szociális intézkedést megvalósítani, segély formájában.
Reméljük azt, nagy a jövö évben az ország minden dolgozója élvezi ezt a feltétlenül szükséges segélyt, n: M-t tudjuk ée tudni kell mincíen józanul gondolkodó ombernek, hogy a beteg munkásnak ahhoz, hogy felépüljön, feltétlen jobb étkezésre, orvosságra, melegre, tehát Legalább olyan fizetésre, mint amit munkaképessége esetén keres, szüksége van. Ez az intézkedés szintén közelebb hozta egymáshoz a MAORT szellemi és fizikai dolgozóit — megszűntek itt. is különbségek l^noi s a szellemi dolgozók részéről régóta élvezett betegség esetén folyósított teljes fizetést — bár pillanatnyilag segélyképpen — a lizikai dolgozók is meg-•kapják.
Házassági ós szülési segély
A forint bevezetésével egyidejűleg a szociális intézkedések kiterjesztésével kapcsolatban & szülési és házassági segély vállalaton holüli problémája végloges megoldást nyert.
A központi üzorai bizottság előterjesztésére) az Igazgatóság li)46 augusztus elsejétől a szülési és házassági Hogélyv mindán inunkavál-lalóra egyformán 700 forintban állapította mog. Ilogy a házassági és ezülósi sogóly kitorjosztésénuk értékét mérlegelni tudjuk, mog koll om-litenünk azt, hoíy óbban ozidoig oaak a vállalat jtisoilumi dolgozói ré-HMwülholtok. Kz óh ohluw Iwwonló ouotok vonták a vákwztalat a seol-lomi és fizikai dolgozók köró. A hu-
Sély kitorjosiítóüóvol a váLasaflal Itt »miott, az évok hosszú során hát-térbo szorított fizikai dolgozóknál öröm tért u családba és a házasulni vágyók közé. Megszűnt az az áldatlan állapot, hogy a munkás gyortno-
VÁROSI MOZI
__ Szombatén ét vasárnap
az „fember tragédiája* Írója élete éj nagy szerelme hatalmas magyar filmalkotásban
AJTAY, TÍMÁR, JÁVOR, SZÖRÉNYI
Madách
Kiefé**it5ben Híradó.
Eléadétok ktanepokon 5. 7, vasárnap 3, 5, 7-kor
két már születésekor megkülönböztessék a szellemi dolgozók gvorme-kétól.
Megszűnt az, hogy mikor a MAORT szellemi házasuló házassági segélvt, ugyanakkor ugyanannál a vállalatnál, ''talán éppen vele egj ütt dolgozó órabéres legfeljebb jókivána-tokat kapott.
Üdültetés
A vállalat még 1944. évh3n Fo-nyódszéplakon üdülő építkezésébe kezdett. Mivel a harcok színhelye egyre közelebb került hozzánk, áz építkezés abbamaradt. 1946 tavaszán a központi üzemi bizottság kezdeményezésére az üdülő építkezésének befejezését az Igazgatóság engedélyezte s két hónap alatt 22 szobával, 60 ággyal rendelkező üdülő állt a dolgozók rendelkezésére.
Az üdültetés junius havában vette kezdetét és egészen szeptembor 15-ig tartott. A nafftkavjillalÓK telepek szerint, a taj^pek létszámának arányában látögatüatták az üdülőt és 1—1 heti üdülésen vehettek részt, melynek költségeit alvállalat fedezte " csupán az otf üdíló kalóriajuttatá-
Egy szemtanú megdöbbentő vallomásban leplezte le Pénzes-Petschanka gaztetteit
Dávid Gábor exhumálása negatív eredménnyel járt
sát nom folyósította ez időre az Igazgatóság. '' i
Az idény megindulásával kevés dolgozó látogatta csak az üdülőt, majd mindjobban Ilire ment az akkor sokat jelentő J& étkezésnek s a harmadik héttől ¿¿födve az üdülőben egészen a zárásig, telt ház volt. A létszám arányának megfelelően Nagykanizsáról 16, Lovásziból 10, Kerettyéról 14, Pusztaszentlászlóról 4, Újudvarról 2, Budapestről 4, Kustánszegról 2, Répcelakról 2, Ká-poLnásnyékról 2, Mezószentgyörgy-ről 2 fo vBhetett részt az 1—líheti üdülésben.
Ezenfelül hetenként a szállítási lehetőségekhez, képest vasárnaponként weekendezést biztosítottunk a munkavállalóknak.
Együtt nyaralt itt a mérnök, a tisztviselő, munkás, .melynek során legtöbb esetben baráti viszony alakult ki a dolgozók között.
A nyara Itatási akció lebonyolításával kapcsolatban meg kell emlékeznünk Göndöcs József, a nagykanizsai üzemi bizottság tagjáról, aki fáradságot nom ismerő munkával majdnem minden vasárnap az üdülők váltását, illötólog a weekendezók csoportját vezotto.
Szerdai számunkban megírtuk, hogy dr. Kuttkai György, u népügyészség vezetője Keszthelyre utazott, hogy Pénzes-Petschanka Mihály volt keszthelyi esendőrfiszthelvetlek bűnügyében u népbiróság által elrendeli bizonyít áskiegészitést lefolytassa. Fel kellett ugyanis boncolni a cserszegtomaji temetőben <él temetett, Pénzes által agyonlőtt Dávid Gábor holttestét, annak megállapítása végett, a gyilkos lövedék elölről, vagy hátulról hatolt-e be az áldozat fejébe. Pénzes a népügyészség előli ugyanis ugy val-. lőtt, mint azt megírtuk, hogy Dávdot elölről lőtte agyon. A népbirósági tárgyaláson pedig ezt a vallomását megmásította és azt mon''dotta, hogy áldozatát szökés közben, hátulról lőtte agyon.
A boncolás megejtése előtt, amelyet dr. Szabó György keszthelyi rendőrorvos és dr." Sebestyén László járási tisztiorvos ejtettek meg, dr. Ruttkai György vezető-népügyész helyszíni szemlét tartott a "temető halottasházában. A hullaház belső falán körülbelül egy térdeplő ember fejmagasságában golyóbccsapó-dási nyomot fedezett fel, amely már egymaga megdöntötte Pénzes-Petschanka azon védekezéséi, miszerint nem »l''elkoncolás« történt, hanem a szökést megkísérlő áldozatot lőtte tigyon,
A kihantolAs közben jclontko-zetl egy esorszogtomují ember, aki az cüósz eset. lefolyását láttit* és annuk minden részletét elmondotta, Vallomás» a következő volt:
Az áldozat, Dávid Gábor, egy kecskeméti származású katonaszökevény voll, aki Vas megyében elcserélte katonaruháját'' polgári ruhával. Felsőkabátja azonban nem volt. Szerezni akart egyet és azért betört a cserszeglomaii nyilas Perkó Istvánhoz, akitől ellopott egy télikabátot. Röviddel a betörés után a nyilas pártszolgálatosok elfogták, majd kihívták a keszthelyi csendőröket, akik ki is mentek Pénzes-Petschanka Mi-
hály liszthelyettes vezetésével. A! nyilaskeresztes párt helyiségében hallgatták ki Dávid Gábort, majd Pénzes minden tárgyalás nélkül elrendelte az áldozat >>foi-koncolását«. Dávid Gábornak az volt az utolsó kívánsága, hogy a kivigzés színhelyére bekötött szemmel vigyék ki. Ezt a kivánJ ságát teljesítették is és megbilincselték. Az egyik nyilas pártszolgálatos pedig a bilincsnél lógva vezette ki a temető halottasházába, ahol Pénzes-Petschanka és az őrmester agyonlőtték. A ;felkoncolás/ után Pénzes kiadta a rendelkezést, hogy a »dögöt« másnap költség nélkül temessék el.
A lanu kihallgatása utón került sor a hullaház közvetlen szomszédságában lévő sir feltárására, ami azonban negatív eredménnyel járt. Tekintve ugyanis, hogy az áldozat koporsó nélkül lett elföldelve, a holttest már teljesen oszlásnak indult. Az oszlást még az is siettette, hogy a föld, amelyben eltemették kavicsos volt és a nedvességet rendkívül nagy mértékben engedi ál. A koponyacsont is darabokra volt szétesve, igy nem lehetett megállapítani a lövedék bemeneteli irányát.
A boncolás azonban tulajdonképpen felesleges is volt, mert u megtalált golyónyom és az elhangzott tanúvallomás tisztázta Pénzes-Petschanka bűnösségét. Jelentkezett ezen ki vili nagyon sok olyan tanú is, akik tudnak a keszthelyi laktanyában Pénzes ós társul által agyonlőtt katonák kivégzésének körülményeiről is. így azután a nyilvánosan'' kivégzett Frank László szökött munkaszolgálatossal együtt négy törvénytelen kivégzés terheli Pénzes-Petschankn Mihály lelkiismeretét, amelyek kétségtelenül bizonyíthatók. Az uj tárgyalásra valósZinüleg március elején kerül sor Keszthelyen.
Inspekclós gyógyszertárak:
Február 8-án .Őrangyal" gyóovszertir Deák-tér 10.
Február 9-én .Megváltó* gyógyszertár Szabadság-rér 21.
A Magyar-Jugoszláv Társaság Ö88zeálütja a nagykanizsai ét környéki kereskedelmi és ipari export-lehetőségek kataszterét
A Magyar- Jugoszláv Táreaeéff nagykanizsai szervozotóbizot3á<ga országos központtól a budapesti közgyűlés alkalmával kapott iránymutatás szerint lendületesen dolgozik, hogy addig só múljanak tétlenül napjai, míg Károlvi Mihály a kéménv téli idok elmultával le tud jönni "Nagykanizsára az ünnepélyes
alakuló közgyűlés megtartására.
i
A Társaság azzal is emlékezte tessé óliajtja tenni alakulásának jövő hónapra tervezett ünnevét, hogy akinek tagjai közül elsőnek születik gyermeke a közgyűlés után, annak a Társaság vállalja a keresztapaságát.
A békekötés dátuma közeledvén, a Társaság megtette az előkészületeket, hogy felvegyo a kapcsolatokat a Jugoszláviában működő Jugoszláv-Magyar Társaságokkal. Az ezekkol való"együttmükoaésból sok értéke» munka-osztönzést és kölcsönös lehetőségeket fog nyerni a szomszédnépük barátságának gondolata, kulturális téren csak ugy, mint gazdasági \ onatkozásban.
A Társaság nagykanizsai szervezőbizottsága .legutóbbi ülésén elhatározta a kanizsai és körnvéki ipar és korortkodelom oxport-bnotóflégoi-nok Ica taszterbe foglalását, hug> miro a két ország között a guzdanági kapcsolatok megindulhatnak, az oz-zoi összefüggő elgondolásuk készím legyenek. Minden remény mograk arrtt, hogy a következő esztendőben már egy magyar-jugoszláv ipari koreskoclolmi "kiállítást lehet ron-dozni Nagykanizsán.
A két ország történelmét, kultúráját, művészetét, irodalmát, népéi, ismertető ingyenes műsoros előadások sorozata van előkészületben. Ak előadás-sorozat még ebben a hónapban megkezdik. Jugoszláv irodalmi,'' zenei és táncszámok, felkutatása, betanulása már folyamatban van.
Dr. Papp Simon, a MAORT
vezérigazgatója
a gyógyulás utján
Lapunk annakidején közölte, iiogv dr. Papp Simon egyetemi tanárt, a MAOPiT vezérigazgatóját baleset érte. Megírtuk, hogy" a síkos utcán elcsúszott és lábát törte. Most olyan értesüléseink vannak, hogy nem törésről, csupán csontrepedésről yolt szó és a vezérigazgató annyira a javulás •u''tján van, hogy rövidesen bejárhat hivatalába. ''Egy buda->esti újságírónak kijelentette, tiogy baj nélkül járta be a világ egvadabb dzsungeljeit, de sehef. semmi baja nem történt és most a pesti utcán történt vds '' baleset, A vezérigazgatói teendőket Papp Simon betegsége alatt Gyulai Zoltán vezérigazgató-helyettes látja el.
Két zalai Iparvállalatot
ad bórba az alhagyott
|avak kormánybiztosa
A Zala értesülése szerint az elhagyott javuk kormánybiztos-sóga az országban 18 iparvállalatot értékesít bérbeadás utján. A 18 iparvállalat között két zalai nagy iparvállalat is szerepel. Az egyik a Grünfeld Ede-féle galamboki téglagyár, a másik ft nyilas Eichner-család zalacsé-bai malmának bérbeadása. A feltételek* megtudhatók az elhagyott javak fővárosi kormány biztosságánál.
H17. február 9
Sikeres szakvizsgát
lőttek x a mozgó-postásaínk
ZAU A
&
A nagykanizsai 2. szánni .postahivatalnál (mozgóposta) ja-tiuár li^én és 20-án tartották üreg dr. Dénes Károly postata-rácsos - elnöklésével a posta altisztek ¡''észére előirt'' szakvizsgákat. A vizsga a következő ered-fittéjivekkel zárult:
V .
Dicséretben részesültek: Ádám A utal. Büki . János, Dómján László. Katona Lajos és Szebe-»nvi László elsőosztályu altisztek. Készei János. Matics János, Darvas Ferenc, Kele Ferenc, Sajni János, Szörcsök István és Yándorü Károly másodosztályú altisztek.
Jelesen vizsgázott Koszteinik Géza elsőosztályu altiszt, valamint Kovács József, Petrekovics Ferenc, Pintér István és SzoL tár József másodosztályú altisztek. .
Jó eredményt értek el Gyöngy József és Hajas István elsőosztályu altisztek, továbbá Kulcsár Lajos. Márton György, Mátés István. Molnár Gyula és Niklesz András másodosztályú altisztek.
Képesítették Mikó József első-oszlá vn altisztet, valamint Bo-kiin . ános és Hegedűs Imre másodosztályú altiszteket.
A vizsga után dr, Dénes nos-Aalnuácsos szólt néhány szót n rósztvev/íkhöz és örömh fejezte tó afelett, hogy a moz^óposta-szolgálattnl megterhelt alkalmazottak ilyen jó eredményeket ériek el, egvben köszönetét fejezik ki a jó eredményt elősegítő Göndöcs István főfelügyelőnek, és l^choczky Antal . főtisztnek, akik az altiszteket oktatták. Végül buzdította az alkalmazotta-kaí az elért eredmények további önképzéssel való megtartására és fejlesztésére.
Megkaptuk a közvetlen gyorsvonatot Budapestre
Hétfőn este Budapestről, kedden reggel Nagykanizsáról indulnak az elaő gyoravonatok
A rendkívüli hideg és hófúvások óriási kárakat okoztak Európában
Hétfőtől kezdve Londonban és egész Angliában az iparvállalatok kétharmad része a rendki-'' vül hideg időjárás és szénhiány miatt teljesen áramszolgáltatás nélkül marad. A háztartásokban napi 5 óra időtartamra beszüntetik a villanyáramiszolgáltatást. A rendkívül hideg időjárás miatt a szén ugyanis fűtésre kell ós Angliának minden saéntarta-léka kifogyott. A kormány részéről kijelentették, hogy a szigorú intézkedések valószínűleg csak néhány napig tartanak, Aj áramszolgáltatást, fenntartják a kórházakban, az élelmiszerárakban, a közlekedési üzemekben és valószínűleg a rádió és újságok is elegendő áramol kapnak. Ezek az intézkedések 2-3 millió munkást átmenetileg munkanélkülivé tettek, Az angol '' alsóházban az ellenzék részéről u kormánynak emiatt, rendkívül éles támadásokban volt része, de saját párlju részéről is erős bírálatot kapott. Angliában tovább tart a hideg, Eszakfrancia-ország csatornái befagytak, Würtenberg gyárai a szénhiány miatt leálltak, Dánia gyárait hasonló helyzet fenyegeti. Varsóban Bieruth elnök tiszteletére rendezendő diszfelvonulásokat a nagy hideg miatt lemondták, Moszkvában öt év óta nem vol-Jak olyan súlyos hóviharok, mint •tegnap.
A Magyar Államvasutak nagykanizsai áüomásfőnöksége ma hivatalosan közölte velünk, hogy 1947. (február 10-től, hétfőtől kezdődően, gyorsmotoros Székesfehérváron át naponta közlekedik Budapestről Nagykanizsára és Nagykanizsáról Budapestre. Az első, 1206. sz. gyors-moloros Budapest Keleti pályaudvarról hétfőn 17.15 órakor indul és 22 órakor érkezik Nagykanizsára. Nagykanizsáról az 1207-es számú első gyorsmotoros kedden reggél 4.45 órakor indul és Budapest Keleti pályaudvarra 9.40 órakor érkezik meg. — Ezzel a fenti időponttól az eddigi gyorsmotorös-járat megszűnik.
A Zala harcát a jobb közlekedésért ;Nagykanizsa és ''Budapest között toljés síkor koronázta. E nagyjelentőségű esemény lehotóvé teszi, hogy
kereskedőink, iparosaink ós dolgozóink egy nap alatt kényelmesen megfordulhassanak fővárosból. Nom vitás, hogy az iparcikkekben egy olcsulási folyamatot fog előidézni^ mort a Bevásárló koneske-dőink rezsije lényegesen kevesebb lesz.
Nagykanizsa közönsége az elért sikerekért szeretettel köszönti Csa-nády György pécsi üzletigazgatót, aki magáévá teve a Zala cikkeit, fáradságot nem* kiméivé, igyekezett a város, méltányos kívánságait igazgatóságánál és a minisztériumban keresztülvinni. I>e ''hálás köszönettel tai-tozik Geró Ernő "miniszternek is, aki végső fokon helybenhagyta városunk jogos kívánságait és lehetővé tette a gyors elintézést.
A gyorsvonaton még harmadosztályú kocsik nem közlekednek, de ígéretet kaptunk, hogy amint Lehetővé válik a gőzmozdonyos vontatás, ugy harmadosztályú kocsikat is teái ntanak majd 11 szerelvényig.
A Nemzeti Bizottság élesen állást foglalt a Nagykanizsai Katolikus Szülök Szövetségének nyilatkozatával szemben
A nagykanizsai Nemzeti Bizottság legnap délután Haekler János el nő kiesével ülést tartott, amelyen élesen állási foglalt u* Zala i''ebr. 5.-J számában megjelent, a nagykanizsai kutoÜKUS Szülök Szövetsége intézőbizottságának nyilatkozatával szemben, amelyet a kegyes rendi piarista gimnázium juttatott el a Zala szerkesztőségébe. A Nemzeti Bizottság egyhangú állásfoglalásával megállapította, hogy a szóbanforgó nyilatkozat semmiesetre sem alkalmas arra, hogy a szülők és a tanulóifjúság be-* leilleszkedését a demokráciába előmozdítása, sőt annak hangjából a ^fennálló demokratikus rend elleni állásfoglalást lehet kiolvasni. Megállapítja a Nem-zeti Bizottság, hogy a nyilatkozatot ellenjegyző Katolikus Szülők Szövetsége meg sem alakulhatott, mert tudomása szerint ilyen szövetség megalakítására az illetékes minisztérium engedélyt nem. adott.
A Nemzeti Bizottság leszegezi, hogy a magyar demokrácia teljes erkölcsi erejével támogatja és támogatta á vallás szabad gyakorlását, de állást foglal minden olyan törekvéssel szemben, ami a vallást politikai célra kívánná felhasználni. Éppen ezért a Nemzeti Bizottság a Zalában megjelent nyilatkozatot, mint a város legmagasabb politikai
szerve, a legmesszebbmenőkig elítéli és a vizsgálat megindítását kéri olyan irányban, hogy azt kik Írtak alá és milyen körülmények kőzött jött liftre.
A Nemzeti Bizottság egyhangú határozattal megállapította, hogy azt a körülményt, hogy a. február elsején a köztársaság megalakulásának első évfordulója alkalmából megtartott nagy nemzeti ünnepélyről az egyházak képviselői tüntetőleg távolmaradtak, a köztársaság elleni cselekménynek minősiti, azt megbélyegzi és a legmesszebbmenőkig elitéli. Ezt a körülményt alkalmasnak látja, hogy a hithű tömegekben azt a látszatot keltse, mintha az egyházak és annak papjai köztársaságellenesek volnának* Miután ez a magasabb egyházi vezetőségektől teljesen távoláll, a Nemzeti Bizottság megteszi azokat a lépéseket, melyek lehetetlenné teszik, hogy hasonló esetek a jövőben előfordulhassanak. Megállapította a Nemzeti Bizottság, azt is, hogy az egyházi iskolák paptanárjai közül senki sem jelent meg az ünnepségen, amiről jelentést tesz az iskolát fenntartó Nagykanizsa város vezetőségének és polgármesterének. Elhatározta a Nemzeti Bizottság, hogy e sajnálatos konkrét esetről magyarázatot kér a nagykanizsai egyházak vezetőitől.
Lenk András elfogása osak órák kérdése
A Zala tegnupi számában liirt adott arról, hogy Lenk András SS Oberscharführer, aki egy fasiszta összeesküvés szervezőiének központjában állt, a pécsi népügyészségről megszökött, — Megírtuk, hogy Lenk András kihallgatása közben a WC-re ké-retőzött, aminek ablakrácsát szétfeszítette és igy sikerülnek! az ajtó előtt várakozó fogházőrt kijátszani.
A nagykanizsai népbiróság által másfélévi börtönre itélt SS Ober scharf ührernék most a pécsi népbiróság előtt kellett volna felelnie azért a legsúlyosabb hüncselekményéért, amit a
vádhatóság szerint nzzul követelt el, hogy a kütftársusáfj meg» dönlésére Nagykanizsán fegyveres összeesküvést szervezett, A Zola annakidején megirtu, hogy ennek a csirájában elfojtott ösz-szeesküvésnek szerves .összefüggésben kell lennie a fővárosba» leleplezett Dálnoki Veress-féle nagyszabású összeesküvéssel és hogy a Lenk-féle bűnügy koránt-sincs felderítve, mert minden bizonnyal annak szálai messze nyúlnak.
A Zala szerkesztősége ma telefonon érintkezésbe lépett dr. .Huszár j>écsi vezető-népügyész -szel, aki kijelentette, hogy a
pécsi soros népügyész már k<& nap óta hallgatta ki Lenk Andrást, aki részben már beismerő vallomást is tett, de arra hivatkozott, hogy agent provokateu-röknek lett az áldozata. A pécsi népügyészségnek is az a véleménye, hogy a Lenk-ügy feltárása még korántsem befejezett, meri. minden jel arra mutat, hogy a bűncselekmény szálai sokkal messzebbre és mélyebbre nyúlnák, mint azt eddig az igazságügyi hatóságok felderítették. Bizonyos, hogy Lenk András szökésénél ezek a körülmények is döntő szerepet kellett, hogy játszanak. A pécsi népügyészség most az irányban ís kiterjeszti a nyomozást, hogy nem voltak-e segítőtársai Lenk Andrásnak a szökésében és. ha igen, kik azok a személyek, akik az egy fillér nélkül megszökött vádlottat segítették és elbujtatták. A pécsi'' népügyészség vezetője megemlítette még azt a körülményt is, hogy az átlőltlábu, bicegő Lenk i András gvalog menekülni nem tudott.
Az igazságügyi hatóságok országos körözést rendeltek el Lenk András kézrekeritésére. A körözésbe belekapcsolódott a magyar rádió is, amely pontos személyleírás! adott a szökevényről.
A pécsi rendőrség állaravé-deLnü osztályának felfogása szerint Lenk András clfogatá&u esetleg csak órák kérdése, mert máris megfelelő nyomon "indultak el a detektívek. Bizony w,
— mondták szerkesztőségeinknek az államvédelmi .osztályon
— hogy Lenk András PécsrŐft még nem tudóit elmenekülni. ''
Miért silányak az irodaszerek?
A silány irodaszerek miatt sokat panaszkodik a gazdasági élet Bossz és drága az írógépszalag, a karbonpapír, silány a levélpapír, pontatlanul vannak ragasztva a borítékok. Kérdést intéztünk az egyik nagykanizsai,1 papirkereskedőhöz, aki a következő magyarázatot adta :
— Az infláció alatt a szomszéd államokból sok levélpapír és karton jött be. Ezek a tételek elfogytak és a szakma most sokszor silány minőségű belföldi áruval kénytelen szükségletét fedezni. Import nincs, megszűnt a verseny, ami eddig serkentőleg hatott a belföldi iparra. Viszont behozatalra ezután sincs kilátás. Németország nem termel, Ausztria ipara összezsugorodott. Csehszlovákiából csak befőző-l pergament jött be. Ugy látszik! néhány belföldi gyár alaposan kihasználja a helyzetet.
BÚTORT
legjobban ós legolcsóbban
>

vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálószobák . . Ft 1.800*-Szóp alma hálószobák . „ B''800*— Finom kidolgozású hálók „ aöoo-Kombinált szobák . . „ 3.600*-
Konyhabútorok, székek, kárpltosbatsrok
nagy. választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Éndre-ut 4.
75
4
2 i D A
1»47. j''ebinir 9
Helyreigazító nyilatkozat
''PiH/tolottoI kómm a »Zula« íbb-ruúr hó 1-i számábaji közölt oikkot, moly u nópbiróaáfli tárgyaláson történt UiüirtoztutúHomut közli a naitó-tőrróny ''20. órtobnóbr(ii u uwLLó-fcolt hltnloH jegyzőkönyv Mvrui''itil íu-I\HiBbituni.
N''um fölül mag n valóságnak a/, hogy ón többen közbrazólásommol wvurtam » tárgyalás moiwtct, továbbá az, hogy a toromőniok nom engedelmeskedtem. A mellékelt hivatalos jegyzőkönyvvel bizonyítom, hogy csupán ogyszbr szóltam közbe, .itrmyit, hogy »hazugsúg«. A jogyző-. könyvből az is kitűnik, hogy nem fieiel meg a valóságnak, hogy nom •engedelmeskedtem "a teromornek.
Sarlós Ferenc
Hétfői tárgyalja a pécsi nópbiró-ság dr. Richter tie bűnügyét
Mint ismeretes, annakidején n-agy felháborodást keltett dr. Ráchler Ede, a MAO RT jogügyi osztályán működő beosztott üsztviselő minősíthetetlen viselkedése. Dr. Richter Ede egy társasággal belért o Centrál kávé-házba, aliol hangosan, ugy hogy többen is meghallották, olyan kijelentést tett, amely alkalmas a hitfelekezel elleni izgatásra. A lefolytatott nyomozás alapján a népügyészség áttette az iratokat az illetékes ]>écsi népügyészhez, ahol a tanuk vallomása alapján az 1940. VII. te. 2. §. a.4 pontjában meghatározott bün-cselekmény-.mTüU vádiratoí készítettek ellene. A nevezett törvénycikk a köztársaság védelmét célzó intézkedéseket tartalmaz.
A pécsi íUfobirósAg hétfőn tárgyul in dr. Richter Kde bűnügyét. A tárgyalás elé Nagykanizsán nagy érdeklődéssel tekintenek.
Budapest jelenti
100 millió tégla jóvátételre
A téglagyárak tavaszra élénkebb SzleLmenetet várnak. A készletek csökkennek és nagy rendelésekre van kiláás. Csehszlovák jóvátételre "ujabb 100 millió tégla megy. Újból nagy rendelő lesz az OTI, amely tovább épiti a Sósfürdőt.
Javítják a szappan minőségét
Mint értesültünk, tárgyalások folynak egy holland-magyar kompenzációról, melynek keretében napraforgómag ellenében kókuszolajat hoznánk be. — Mjuitegy ezen tonnára .vonatkozna a kompenzáci.. A . hollandiai •kókuszolaj segítségével feljavítanák a belföldön gyártott pipere^ szappanok minőségét.
Az tbusz már forintért adja el y a külföldi vasúti jegyeket
Az utazóközönség bizonyára örömmel fog értesülni arról, hogy az Ibusz lehetővé teszi é külföldre szóló jegyek megváltását. Február 15-től kezdve forintért lehet jegyet vásárolni Franciaországba, Luxemburgba, Belgiumba, Hollandiába és Angliába. Párizsba II. osztályú iegy kb. 500 forintba, III. osztályú jegy kb. 280 forintba, Londonba II. osztályú jegy kb. 680 forintba, III. osztályú jegy kb, 420 forintba kerül. A jegy 2 hónapig, a menettérti jegy 3 hónapig érvényes.
A jegyeket az Ibusz menetjegy irodái szolgáltatják ki. A forintfizetéssel lehetővé válik a svájci, illetőleg az Ausztrián ke-rtsztül való jegyváltás is.

HI RE K
••• Műsoros tánoestély
A nagykanizsai Hzont .Jó/.aüf egy-házközHóg .18/ loányköro va«árnap ¡wntowui 8 órai kossdotbuű u Baooi áldemokrata Párt nagytermében nagy műsoros táncestéig rendez. Kon furái Pongrác/. Sándor. ftelépódij M forint, tánc-jegy 2 forint.
— Közszemlére teszik ki a beszolgáltatást nem teljesítő gazdák névsorát
A közellátásügyi miniszter rendeletet adott ki, hogy közszemlére kell kitenni a beszolgáltatásban hátralékos gazdák névsorát. Az ezt felülvizsgáló bizottságnak február 16-án rajSídenkóp mog kell kezdeni munJjípt. Azoknak a gazdáknak, akiknek búzából és rozsból az átlag tei-mésük a 3 mázsát elérte, de a 4 mázsát n-3m_ haiadka tul, beszolgál tatás i jfötelezettségüknek csak a felét kell teljesíteni. Akiknek átlag termésük még a három mázsát sem érte el, a beszolgáltatás elmaradásáért ''nem lehet megbírságolni.
I
— A Magyar Demokratikus Szövetsége
folyó hó Ifi-én saját holy ¡«égőiben jelinnia* táneofj toawitet. rondó», motyrn mindenkit szeretettől hiv óh vár a Vcvelfoéi7.
— PoatásmulatsAg
A nagykanizsai postáaok február elsején mulatságot rendeztek a vuh-titas Bzakawjrvezet Gwmgery-uti székházában, ahol nagyszámú közönség jelent mog. A mulatságot Perjés István felügyelő nyitotta mog, majd a vasutas szakszervezet részéről Horváth XIV. Ijajos méltatta a jpostás-ság és a vasutasság közötti kapcsolatokat. Az üdvözlő beszédek után Lo-hoczky Antal főtiszt, Iiarcz Lajos 1. o. tiszt és Lakv Dezső 1.10. segédtiszt által összeállított jeleneteket adták elő. Az egyes számokat Meződi József I. o. tiszt konferálta be. A Szakvizsga cimü egyfelvonásos jelenetben üöndöcs István főfelügyelő és üíatics János II. o. altiszt tűntek ki. A műsor után tánc rolt. ''
— Influenzánál
éhgyomorra Ferew: József kese-vim-z&t.
K&rosk©d©lmi Alkalmazottak táncastélye
a Cantrálban szombaton este fél 9 órakor.
Sportrovat
Vasárnapra tervezett jégparádé elmarad
A BKK vezetősége értnaitotto a "MAOKT sport vezetőségét, hogy a kijelölt műkorcsolyázói vondégssw-»epléscl Franciaországban megnősz-SKftbbitotta és igy a- nportvozetösóg a bemutatót egy későbbi időponti« halasztotta el.
Az országos ifjúsági birkózóbajnokságok második részében Is kitűnően szerepeltek az NVTE fiataljai
, Mint a Zala már. közölte, Magyarország ifjúsági birkózóbajnoksagai-nak lüudaposten megtartott olső részében az NVTE ifjúsági birkózói közül Sasvári a szabadfogásom birkózás )joholy.sulycsoportjában a második, inig'' Haszon a görög-római birkózás középsúly csoportjában a negyedik helyen ''végzett s szereplésük az országos bajnokság egyik meglepetésének számított. A szép eredmények után fokozott érdeklődéssel és bizalommal kísérte Nagykanizsa sporttársadalma az NVTE fiataljainak további szereplését a magyar ifjúsági bájnoki címekért folyó küzdelmekben. Ifjúsági birkózóink teljes mértékben ki is érdomelték ezt a bizalmat, mert •a bajnokságok vasárnap megtartott második fordulójában még nagyobb sikereket értek el, mint "az elsőben 8 egy ujabb/ második helyezés mellett ez alkalommal még három negyedik helyezést is sikerűit kiküzdeniök.
Az előkelő második helyezést ez alkalommal is Sasvári, a" helybeli kereskedelmi iskola növendéke" sze-i-ezto meg városunknak a görög-római birkózás peholysulvcsoportjá-ban, bobizonyitva, hogy kettős második helyezésével ugy a szabadfogásban, mint a görög-római birkózásban ő súlycsoportjának a második,legjobb ifjúsági birkózója.
Haszon a szabadfogásos frírkózá* közópeulycsoportjában csakúgy, mint előzőleg a görög-római birkózásban, ez alkalommal is negyedik helyen végzett.
A bajnokság olső részében helye-zetlen kanizsai fiuk közül ez alkalommal Tóth a légsulybaú (szabadfogás) és Horváth a konnvusulyban (ugyancsak szabadfogás) érték pl értékes negyedik helyezésüket.
Kedden este fél 6 óréfcor
pártnap
1 SzocW*Mnoi(fttta Párt belyiségóban
TaaáégeEti vH"B«eii,láttak
Farsangi naptár
Február 8. szombat:
Kereskedelmi Alkalmazottak táue-estélyo a Oantrálban fél 9-kor. A MAO RT MKP üzomi szorve-zotének bálja a MKP nagy berniében.
A Szabad Szakszen-ozeUik Rrtol-tniségi (/80|)ortjáj\ali műsoros estje a Szociáldemokrata PiVrt nüs-yier-mébon.
Február 9, vasárnap:
A Szent Józsuf egyházközség dolgozó loánycüoportjának műsoros táncaatélye a Szociáldemokrata Párt nagytermében. Fodrászsegédek táncestélyo a Koronában.
Február 10. hétfő:
Vendéglősök és pincérek bálja a Koronában.
A rádió vasárnapi műsora
Budapest 1. 7 Eeggeli zoto. 8 Hírek. 8.20 Filmzene. 8..S0 Orgcxna-muzsika. 9 Római katolikus vallásos félóra. 9.80 Görög keleti vallásos félóra. 10 Evangélikus istentisztelet. 11 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye. 12 Déli harangszó, hírek. 18 Jazz-muzsika. 14 liirek. 14.10 yigoperarészletök. 16 Mag}"ax nóták. 17 Hírek. 17.10 Magyar* parnasz-szus. 18 Boolmami: "Szimfonikus változatok. 18.80 A Rádiózenekar szimfónikus hangversem-e. 20.20 Magyar kabaré. 21.80 Kádióankét. 21.60 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek, sporthirek. 22.85 Tánczene. ,28 Beethoven: Második szimfónia. >24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika franciául és angolul.
Budapest II. 10 .Vasárnapi muzsika. 17 Tánczene. 18 Hirek. 18.05 Falurádió. 39 O. Wilde: Salome. Előadás a Stúdióban. 21 Hirok. 22 óra 15 porckor Kamarazeno.
A rádió hétfői műsora
Budapest. 1. 6.80 Falurádió. 7 Hi-iieek.- 7.80 Reggeli zene. 8.16 Heti zenés kalendárium. 10 Hirok. 12 Déli hapangszó, hirek. 12.15 Dömo Pál hegedül, Gerard Laboch énekel. 14 Hinok. 14.10 Hogyan készül a gyufa. 15.15 Rádióiskola. 16 Lantos Olivér énekel. 17 Hirok, párt-hiradó. 17.20 Vöröekereszt köüle-mónyek. 18 Puskin-est. 18.80 Az uj gazdák utja. 18.40 Jtengő zene, szi-nes szó. 19.40 Arnold Eidus hangversem-e. 20.40 Hirek, sporthírek. 21.50 Hirek és Ifrónika oroazuL 22 Hirek. 22.80 Tánczene. 22.50 A Hazahozatali Kormánybiztosság közleményei. 22.55 Hadifogoly híradó.
''28 Haydn én Moznrfc mUwk. ''¿4 Hi ruk. 0.10 Hirok és krónika fr,unciául és angolul.
Hufapesf 11. 17 Az USA U^i Xennkni''a táncszámokat játszik. íft Ilinik. 18.05 Müvéfizlemtiz ik. 10,80 i Falurádió. 10.45 Tudnivalók uz I minzer- és élőállatlwwzoig^tltaiásról. | 20 Olasz »panyol dalok. I Itádió szabadügj-otom. 21 Húvok, 21.80 Modern zongoraveiuonymür,^.
Hirdetmények
Közellátásügyi Miniszter Ur febraár hóra fejenként 50 dk«, éttót utalt ki. a megállapított fejatíag a február béban érvényes alábbi Jegyszelvényekre t«sz be-vihva:
Bllátatlanoknál (70. sz. nyomtalváowV C Hatósági élaimltzerjegy 11. sz. szelvtoyé,^'' Cöecsemök részére kiadott 225. u )egy n2" szelvényére.
öoclIátóK részére kiadott 210. sz. je^ „F" szelvényére. A rTH.ga)lapitott fejadag ára 95 fillér. A kereskedők sora eléfizettst február 14 is elfogadhatnak Pelhivca? a ker«-kedöxet, hogy az általak beszedett sóátat — a kiskaré^kedöi jutalék levonásával — Zalaraegyei Gaziasagi Tr.karíhpénitátkaz február 14 ig déli 12 óráig fizessék be. Köztöm, hogy hatósági sót elóreláthatélas csak azok ressére tarfom biatetitasi, axik azt a kereskedőknél elhegyezték. 26t
A Belflgyminiszttr Ur 191.138/1947. IV, 1. s*. rendeletével a fasibzta és szov|ct-ellenes sajtóterméxek bettyüdésenoK határidejét f évi február 15-ig rneghosszibbi'' tolta.
Peihivom ezért a város közönségét, ho$<y a mén lulajdonában levő fasiszta vagv biov-jelellenes sajtótér« ekakat hozzám (Várói-hása I em.Héjecyzói hivatal, Fö ui 8. srj ... folyó hó 15-ig pótlólag siolgáit^iisák b:. 2Í7 Paloárm»ater.
apröhíndevések
Rádiók, seiMfépek H—9 hónapi réi£>-Itllliotesie. Oyari uj. Gyári jótállást -Sifibu Antal rádió* öv műszaki ütletéb(% Fö-ut 5.________iw
Egészségas üitp gjflnflloafAlc a legjobb fajokban előjcgyeahatflii. Tuiipan kertesscei Eötvös tér 16. ____________»«
Jngojaláv köhök, Írók magyana fordítón verseit, elbeszéléseit keresem kölosöa, ItmóíOlas végett, a Magyar Jugoszláv Tár-aasag 8/ámöru. Barbarlts. Zala-nyotmte, Fö-ut 6. (delelő,t 8-2 óráig )__«
Házmestert állást keres felvidéki mene-kült. üm a kiadóban.______d
Konxuv-, eipöpaastás dobosokat* kís-üvegeket v*»z Hírcnyi Síappangyar, Ma-gyar uica 12.__29S-
350 es Puch mot«kerékpfcr eUdó. —
Érdek''ódni letiet Szekeres-utca ''26. száa^.
Katonaret. ■ 27»
1 1 ■—■
5 + 2-es világvevő Standard varázs-• szemes készülék eUdó PeiOH ui 38. 271
Perfekt gép- és gjershénő ailást kerw „Komoly" jeligére kiadóhivatalba. 24*
Egy pár parádés lóaaerssán eladó K^ vács szíjgyártónál Ady E. ut 2.__261
Szépen bmteroiett szoba kiadó Árpád-'' atca 44 sz.______269
Vennék 100 a« Sachsot vagy más kismotort. Eladó 2 drb 4X15 ös autógun^ 90»/o os Cordatic. Cim Király u. 43. -273
Férfi munkaerő, perfekt gép és gyors* iro állást keres. Cim a kiadóban. -274
Eladó egy páncélszekrény (felsőrésze
Íróasztal) Magyar-utca 33._-275
Eladó 1 drb 350 cm* DKW 2 drb tt.ea-
képes motorral, 90% sa állapotban. Papp János atutalos mester, Egeraracsa* 27fi
Egy drb belga gyártmányú vaáásafegy var eladó. Érdeklődni: Kiskanizsa, Szent Flórián-tér 19. si. alatt.__^7$
Mai ¿s régi levelezésből származó tőoMC-Mlvagórt pénzt, magyar sorokat vagy^kfi-földi bélyegeket adok. Ív-anyagot la Átveszek, Rozgtnyi-utca 19. Barbarlts. (Ee » hirdetés mindig érvényes.) „ a
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Beacxe Jenő fószerkesztö
Si«rKo»ii0^t) Kl»d6hlv»ut: i. Talefor íl
Kiadja a Nemzeti BitottaáB, -
Sjei''Uftaíteswi M nUua.seti óenoit J^^ Nyonr>«toU a .Köiguzdosági lik. T. Nagykun izse* nyomulójában NegyKunlzsán. Nyomdáfcrt teleli Zalay Kirotv.
52- évfolyam. 34. szám.
Negykantesa, 1947. február 11. kedd
Ára 40 fillér»
Párizsban ma Bidéault francia külügyminiszter fog elnökölni a volt csatlósállamokkal kötendö békeszerződés aláírásánál
A párizsi békét,
a?m minden bizonnyal ezzel a <év\el kerül be az emberiség történelmébe, mire e sorok napvilágot látnak és lapunk az olvasók kezébe kerülj Gyöngyösi János juagyar- külügyminiszter ■sár aláirta. 1947 február 10-ike kiemelkedő dátum lesz nemcsak a magyarság, de az egész emberiség történelmében. Lezár egy torszakot, amelynek tanulságait minden nemzetnek le kell vonnia, egy korszakot, amely ezer •esztendőbe nyúló mélységes kö-ééii tul talán egy tisztultaob, egy emberileg jobb és szebb jövőt rejteget a magyarság számára. Történelmünkben most először szabad nemzet lettünk és lia* a szabadságunkat ugy tudjuk kiélni, hogy'' a múltból okulva, a magyarság milliós tömegeinek főbb sorsa lebeg szemeink előtt, Jia megbecsüljük egym ást és egymásért dolgozunk, mert csak .ezen. az alapon tudunk a ro-■mkból uj hazát építeni, ha nem siránkozunk, hanem daccal küzdünk a magyar jövendőért, lía iPem konspirálunk egy végleg elsüllyedt kor iltmaracii kreatúráival, de a népi demokráciának megfelelő egyenes, becsületes po-fiUkát folytatunk, akkor a felemelkedésünk útja egyenes lesz.
Ma délután fél 6 órakor aláirják a magyar békeszerződést : a Szovjetunió, Anglia, az Egyesült Államok, Ausztrália, Fehéroroszország, Kanada, Ukrajna, Csehszlovákia, India, Uj-Zwland, Délafrika, és Jugoszlávia, vagyis mindazok az államok, amelyeknek annakidején a magyar kormány háborúit üzent. ÉCpeszü-ember, ha végigolvassa ezt a listát, akkor meg kell döbbennie a mélységes ostobaságnál nagyobb gonoszságon, amit a mtagyar néppel vezetőik elkövetitek. A világ leghatalmasabb és leggazdagabb országai álltak velünk szemben, amelyektől azt kívántuk, hogy akaratunknak vessék alá magukat, mert minden háborúnak, igy a mi háborúnknak is ez volt a végcélja.
Fel kell tennünk a kérdést,-hogy a magyarság vezetői ezt '' loTt" ~ "
komolyan gOndolták-e ? Nem hinnénk. Nem ''lehetett más céljuk, mint a germán zsold szolgálatában előre kidolgozott terv'' Nzermt kipusztítani azt a népet, amelyről sok súlyos szavú német politikus és közgazdász megállapította, hogy felesleges a Duna-medencében.
Nincs magyar ember, akit értélys^ges szomorúsággal ne töltene el, hogy Párizsban ismét visszaállítják Trianont, de ha meggondoljuk, hogy a legutolsók voltunk, akiknek kezéből".a fegyvert ki kellett csavarni és ha tudomásul vesszük azt a rengeteg szenvedést, vért és anyagi kárt, amit egyrészt magunknak, másrészt a szabadságszerető népeknek okozlunk, anélkül, hoffy arre okot szolgáltattak volna, akkor bármennyire fájdalmas ls
részünkre a sok tekintetben igazságtalan béke. meg kell nyugodnunk abban.
A fejlődés vonala itt Délkelet-Európában rövid idő alatt olyan irányt vehet, amely lehetővé teszi a gazdasági és kulturális határok eltörlését, a testvén: együttélést azokkal az államokkal, akik terhünkre előnyökhöz jutottak. Lehetővé teszi, hogy testvéreinkkel ugy szellemileg, mint anyagilag minden megkötöttség nélkül érintkezzünk. Ily értelmű nyilatkozatok román, jugoszláv és bolgár politikai tényezőktől, is elhangzottak, de a magyar politika vezetői is kijelentették, hogy örömmel csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez.
"A ma aláirt békeszerződés 8 részből és 12 cikkelyből áll. Akkor lép életbe, lia- az aláirt okmányt a három nagyhatalom ratifikálja és, a ratifikált békeszerződést letétbe helyezik a Szovjetuniónál. Ennek a folyamatnak a békeszerződés 42. pontja szerint a legrövidebb időn belül meg kell -történnie. A mai aláírás után tehát még nem lé-
peti éleibe a békeszerződés ¿«i ránknézve, miudaddig amig a ratifikálás m^g nem történik, ti fegyverszüneti szerződések maradnak érvényben.
Meg kell állapítani, hogy a pozsonyi hidi''ő 3 ^községének elszakítása szöges ellentétben áll
az Atlanti Chartával, mert Csehország jogtalanul gazdagodott 62 négyzetkilométer magyar te-'' r ülettel.
Magyarország egész területe a békeszerződés szerint 93.011 négyzetkilométer lesz. Határaink összhosszusága 2264 kilométer. Lakosságunk száma az 1910. év január 31-iki népszámlálásnak megfelelően .9,300.000 lélek. A háborús veszteség, ami a mostani Magyarországra esik, 500 ezer emberre tehető, de ez az emberanyag részben cseh, román, jugoszláv és egyéb államokból Történt visszaköltőzteté-sekkel kiegyenlítődik.
A békeszerződés előírja, hogy a szovjet csapatok a békeszerződés életbeléptetésétől számított 90 napon belül kötelesek elhagyni Magyarország területét, de jogában áll a Szovjetuniónak az Ausztriába vezető utvonalakat egy általa megszabott haderővel
megszállva tartani, míg Ausztria kiürítése meg néni történik. Ez az idő nincs messze, mert mini az utóbbi napok eseményei bizonyítják, a Szovjetunió" megkezdte csapatainak Ausztriából való kivonását.
Hadifoglyainkat a békeszerződés szerint saját költségünkre, amint lehetséges hazaszállíthatjuk, határidőt azonban a békeszerződés erre vonatkozóan nem szab meg.
A legsúlyosabb terheket a jóvátételi és kártérítési kötelezettségek rójják ránk. Jóvátétel címen, mint ismeretes 300 millió dollárt kell fizetni 8 év alatt Oroszországnak, Jugoszláviának és Csehországnak. Ami a kártérítést illeti, a békeszerződés előírja, hogy az Egyesült Nemzetek polgárait ért károk 75 százalékban megtérítendők. Ez az ösz-szeg közel jár az 500 millió forinthoz. Ha ehhez hozzászámít^ juk a 800 millió dolláros, még békében fennállt tartozásunkat,; akkor olyan súlyos terhek jönnek ki, amelyeket a rendkívüli! károkat szenvedett iparunk, ke---resked elmünk és mezőgazdaságunk csak emberfeletti erőfeszítéssel tud megfizetni.
Németországnak legalább 40 évig demilitarizálva
kell maradni
A Fehérorosz kűldöitnég szombaton nyilatkozatot terjesztett a külűgymlniszterheiyettesek elé, amelyben követelj Ruhr-vidék katonai és gatdtságl leszerelésének azonnali végrehajtásét, A nyilatkozat sz egységes Nemetország megteremtése mellett azftll (Ikra ós megismétli Molctov tavaly jullusban kifejteti átliapomjét, amely szerint
Németországnak legalább 40 eazíendeig leszerelt é$ demilitarizált állapotban hell
maradnia. Ezen időn belül Németországot el kell tiltani minden aár aifölditengeri• és Ugi fegyveres erő szervezésétől és meg héll szüntetni a tartalékon rendszert is, Németországban''nem szabad fennmaradni semmilyen titkos laboratóriumnak, amely alkalmas lenne ■ hadiipar feltámasztáséra. Feheroronzország mindöosze 1600 millió amerikai dollár természetbeni jóvététell követel, legfeljebb oaek 10 szézaléks snnak u kárnak, amit Németorézág a háború alatt'' Fehérorosz-országnak okozott.
Párizsban az olasz békeszerződés''aláíráséra utazott olatz küldöttség vezetője ma átnyújtja «szövetséges megbízottaknak az olasz kormány jegyzékét, amelyben tiltakozik az olasz békeszerződós feltételei ellen. Bulgária a békeszerződós tartalma és ráerőszakoló jellege ellen tiltakozik.
Sforza gróf olasz külügyminiszter hivstalbslépéee alkalmából táviratot küldött Bevinnek, amelyben biztosítja az angol külügyminisztert, hogy Olaszország mint szabad és teljesen független ország akar együttműködni a nemzetek közötti együttműködésben. Annak az óhajának adott kifejezést, hogy Nsgy-britannia és Olaszország között éledjen újra a kölo&önös bizalom és lóviszony. Bevin válaszában remélte, hogy a Nagybritannie ós Olaszország közötti baráti kaposoiatok megerősödhetnek.
Kesselring birái előtt
Róma, február 10 Kesselring tábornok, Olaszország volt katonai kormányzója háborús bűnperét ma tárgyalja Velencében az olasz bíróság Kesselringet többek között azzal vádolják, hogy 300 olasz polgár meggyilkolását rendelte el és egyéb terrorcselekményekre is parancsot adott. Helyettesének, Mackensen tábornoknak az Ügyét már letárgyalták és halálra ítélték. Mackensen, mint tanú fog szerepelni a tárgyalásokon.
Rejtélyes tűz Berlinben
Berlin, február 10 Berlin brit övezetében a Standard sportklub szombat este nagy bált rendezett* amelyen mintegy 1000 ember vett részt A bálon ismeretlen okból tűzvész keletkezett,- amely'' olyan
méreteket oltott, hogy az egész épület elpusztult. Az angol és német "tűzoltóság teljesen tehetetlen volt a tüz terjedésével szemben és még mindig kutat-j nak a holttestek után. Mintegy ! 100 ember eltűnését jelentették be. Eddig a halottak száma 70-80 emberre is tehető, akik között három angol katona is Yam
Szénkatasztrófa Angliában
London, február 10 Nagy brit anni ában tegnap éjjel életbeléptek azok a szigorú intézkedések, amelyeket a kormány a villanyáram-korlátozás terén elhatározott és amelyek Angliának és Wellsnek kétharmad részét érintik. Sokmillió munkás nem tud majd dolgozni Az angol sajtó egyhangúlag támogatja a* kormány kérését, Hogy u közönség legyen segítsd
gére a kormánynak az intézkedések végrehajtásában. Az angol ''parlament mai ülésén a fűtőanyagéi 1 átási miniszter jelentést tesz a helyzetről. Később valószínűleg- nyilatkozat fog elhangzani a kormány részéről.
Kétszázezer háztartásban dideregnek Berlinben
Berlin, február 10 Berlin francia övezetében 200.000 háztartásban nincs fűtőanyag. Artbur Hörner, a bányászok vezetője tegnap esti nyilatkozatában tiltakozott a bányátok és a munkáskormányról szóló birálatok ellen. Mióta a bányákat államosították és az ötnapos munkahetet bevezették, a''termelés megnövekedelt, Jelenlegi munkaerő nem elég ahhoz, hogy az ország szénszükség-letét ellássa,
2
ZALA
1947. február 11
S
Párizsba érkezett Gyöngyösi János külügyminiszter
A magyar békedelegáció Gyöngyösi János külügyminiszter vertesével vasárnap megérkezett- Párizs-1». A békeszerződéseket a külügyminiszterek az ngynovezett óraszalonban irják alá. Az aláírási aktuson mintegy 80 diplomata és 70 külföldi laptudósító, rádió ós film-riporter vesz részt. A szerződésok aláírása egyszerű formalitások mellett fog végbemenni. A legyőzött államok az aláíráskor som szóbeli, sem Írásbeli doklarációt nem tehot-nek. Az olasz békeszerződés eredeti példányát Prtrisban, u többi csatlósállamok Ijókeszorződésoit Moazkvá-ban fogiák őrizni. A békeszerződések ratifikálása a lehető legrövidebb idő illatt meg fog történni.
Legújabb táviratok
l/ojíoz elnökletével megalakult uz uj köztársasági spanyol kormány. Lopez a külügyminiszteri tárcát ''is megtartotta magának. Pénzügyminiszter lett. Peniando Valóra, közoktatásügyi miniszter Bautello, menekültügyi miniszter Gomoz, igazságügyminiszter Manuolo.
*
A chilei kormány megállapodott a nemzetközi menekültügyi bizottsággal, hogy Chile 2000 "menekült
családnak ad letelepedési «engedélyt. *
A népbiróság mára tűzte ki a tárgyalást Vértesi Károly megszöktetói bűnügyében, akiket bünpalástolással vádolnak. A vádlottak Kovács Sándor, a pestvármegyei gazdasási-fal--ügyelóseg vezetője, Csontos József kereskedelmi alkalmazott, és még'' főbben. ^
A németországi szövetséges ellenőrző bizottság brit tagozatának egvik vezetője kijelentette, hogv "a német--országi bí-it ellefiőrző bizottság létszámát április 1-től 26 ezerről 20 ezerre szállítják le. Az év vége előtt
további létszámcsökkentések lesznek. *
Tegnap hivatalosan megnyitották Bndapes
rés Bécs között a rendszeres légiforgalmat.
*
Vasárnap délelőtt a dolgozók tömegeinek óriási részvétele mellett holyozték örök nyugalomra a Kerepesi-úti temetőbon ''Kimfi Zsigmond hamvait.
Károlyi-Mihály a Gvőrffy kollégiumban tartott előadást, melyben kijelentette, hogy a fiatalságnak" kell felépíteni a magyar demokiáeiát. Felháborítónak mondotta, hogv Magyarországon Kováes Béla ve''zotőjo tehetett ogv nagy pártnál:, az a Kovács Béla, aki reszeso volt az összeesküvésnek.
A rádió keddi műsora
Budapest l. 6.30 Falurádió. 7 Hitek: 7.20 Reggeli zonb. 7,íJ0 Izraelita ájtatos félóra. $.15 O¡^retirés z le tele. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, hírek.. 12.15 Muzsika kicsinyeknek. 18 Előadás Dosztojevszkijről. 18.20 I^adánvi Ilona és Péczely László énekelnek". 14 Hirek. 14.10 Ifjúsági énekkarok énekelnek. 15 Szövetkezeti negyedóra. 16.15 Rádióiskola. 16 A magyar opera története. .Erkel-művek. "17 Hírek. Párthiradó. 17.30'' Vöröskereszt közlemények. 18.15 . Tabánvi Mihály harmonikázik. 19 A Budapesti Kamarakórus Bartók — Kodály . estje. 20 Hírek, sporthírek. 20.20 A Ítá-diózenekar játszik. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek; 22.30 Tánczene. 28 BBC ajándéklemezek. 24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika franciául és angolul.
Budapest II. 17 Tánczene. 18 Hirek. 18.05 Oporarészletek. 19.10 Uraim, csak egymás után. Közvetítés a Medgyaszay színházból. 21.15 Hirek, 22 Balettzene.
Markos György előadása a három éves magyar tervgazdálkodásról
A Magyar Kommunista Párt .nagykanizsai székházának diszter-niében szombaton este szokatlan al nagyszáma közönség jött'' össze. A mr (szervezőt értelmiségi csoportja artotta gyűlését, amelyen dr. Mar-cos György egyetemi tanár, kiváló ;özgaz"dás*z" tartott rendkivül értékes előadást a MKP vezetősége által benyújtott hároméves tervről. Az előadás értókos volta a város jmindon rendű és rangu értelmiségi 03 fizikai dolgozóiát odavonzotta. A közönség a nagykanizsai származású .Markos György előadását feszült figyelőmmel hallgatta Végig.
Markos György előadása elején rámutatott, hogv a tervgazdálkodás nemcsak gnzdasugl, de politikai kérdés is, mert a politika tulajdonképpen «ürített közgazdaság. HáTÍlúui-tott arn.J^gy a tervgazdálkodás szüksógsa^KU''ii kövotkezik a kapitalizmusból. Mindon rendszer magúban hordja uz utánakövetkozónek a csiráját. A súlyos—helyzetben lévő országok a szocializn\usy fegyveréhez, a tervgazdálkodáshoz fordulnak. A tervgazdálkodás és a szocializmus szerves összefüggésbon vannak egymással. Egyik som képzelhető cl a másik nélkül és ogvodül mindegyik csak üres propaganda. Százszázalékos tervgazdálkodás éppen ezért csak teljos szocializmusban képzelhető el. Bizonyos fokozatokban azon-Ij&n enélkül is megvalósítható, de csak adott helyzetben és olyan országban, ahol nincs más kiut.
A hároméves tervnek Magyarországon sok mindent meg kell \való-sitania. Az elmult 25.esztendő alatt a nehézipar tulíojlódött, az ipatosi-tás nagy mértékben fellendült. A mezőgazdaság azonban ugyanabban a kezdetleges állapotban volt, mint az első világháború alatt. Hogy ozt áz elmaradottságot behozzák, a hároméves tervben 1.900 millió forintot irányoztak elő, mig az ipari beruházás 1.400 millió forintot tesz ki. De a hároméves tervnek valamennyi pontja közvetve n falu felemelését- is célozza.
A földbirtokreform politikai tett is volt, mert amellett, hogy megnyitotta a mezőgazdáság újjászületésének útját,szétverte a feudális nagybirtokosok uralmát. Magyarország azelőtt exportált mindenfelét ós a parasztság jiyomorgott. A földbirtok-rendozés '' azonban megvetette o^y erős, öntudatos parasztság alapját. Azelőtt a magyar parasztot ami dicsérték meg,-''hogy látástól vakulásig dolgozik. A hároméves terv nem cnc épül fel. mert azt akarja, hogy a paraszt ne látás tót vakulásig, hanem kényelmesen művelhesse meg a földjét és a terméshozama sokszorosan felülmúlja a háboruelőitit.
A mezőgazdaság maradt el legjobban, tehát itt van szükség a legín-tenzivobb segítségre.
A földbirtokososztály azonban, akiket megfosztottunk ''birtokaiktól, a legszorosabb érdekközösségben voltak a pénzügyi és ij5ari váll alkozá-sokkal. Mindenkinek voltak igazgatósági tagságai ebben vagy abban a bankban, gyárban vagy bányában. A földbirtokreform utan ezeket az igazgatóságokat erős bástyákká akartak kiépíteni...; A bástyákat azonban részben ledöntöttük — mondotta Markos György. Megtörtént á szénbányák, a'' nehézipari vállalátok és a villamosenergia szolgáltató telepeit államosítása. És ezeket követi a közeljövőben az alumínium termelésünk államosítása, ami rendkivül íöntos léi&s lesz, tekintve, hogy Magyarországon bányásszák a. föld bauxitkészletének egyharmad részét. Rövidesen megtörténik a pénzintézetek állami ellenőrzés alá vonása is, ami.által irányitható lesz a tőke áramlása.
. A hái-oméves terv tulajdonképpen a jövőbe kivetített statisztikai évkönyv. Gálja a magyar nép életszínvonalának emelése.'' A kiindulópont
az 1988. évi életsz., >.oual. A terv utján 8 év alatt Í10 százalékos emelkedés áll be a dolgozók (életnívójában. Nagy mértékbon emelkedik a nemzeti jövedelem is és ezzel párhuzamosan növekodnok a beruházások is. Ezek a gyümölcsöző beruházások az uj fojlodés útját nyitják inog. A tervet nagy óvatossággal készítették ol és csak a legreálisabb adatok kerültek bele. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a termelés nom omolkedhotik még efölé is. A tervgazdálkodás megindulásakor 1047 augusztus olsojóvoí lezárulnak az államosítások, hogy a termelés monotót soinnil »o zavarhassa,
A tovgazdálkodúsm szükség van és annak sikerét három tényező biztosítja: a földbirtokreform," uz államosítások és a forint stabilitása. Ez egyúttal biztosítja a gazdasági életünk megszilárdulását is.
Beszódo bofojoző részében időszerű belpolitikai kérdésekkel foglalkozott Starkos György.
Az előadáshoz elsőnek dr. Eíchnov Árpád bankigazgató szólt hozzá. Kijelentette, nogv .míg a gazdasági kulcspozíciókban antidemokratikus elemek vannak, a tervgazdálkodás sikeréről szó sem lehet. A hároméves terv ezen áll vagy bukik. Nem lehet megengedni, hó^y a legjobb akaiatu munkát, amely a magyar nép érdekében történik, akármilyon irányú szabotálással elgáncsolják. Kije''lontotte, hogy a belpolitikai viszonyok az összeesküvés következtében ma olyanok, hogy azokat csak -egy munkaskormány tudná megoldani, mert tey biztosítani lehráno a gazdasági éíot nyugodt fejlődésót.
A továbbiakban Kolonuxn Ferenc bankigazgató szólt hozzá az előadáshoz es üdvözölte u nagykanizsai származású előadót, Nagy ttezsó állomásfőnök az államvasutak hathatta támogatását kérte a hároméves terv korotén bűiül, mórt ozáltaJ a falut, sokkal közelebb iéihotiie hozni u városhoz és a mezőgazdaság fellendülését is előrogithotnók. A hozzászólásokra Markos György néhány szóval válaszolt, majd a Himnusz''eléu.''k-lésévol véget ért az értelmiségi gyűlés.
... - . __ ■ «» , • •»
Megtartották a szövetkezeti vezetők tanfolyamának első vizsgáját Nagykanizsán
ellenére is szakitoltak annyi időt, hogy szakismereteikkel gyarapítsák a hallgatók tudását. Az előadók példát mutatlak minden értelmiségnek, hogy mLkénl lehet a közösség érdekében dolgozni és tanúini7 vágyó nép fiait a szebb magyar éleire nevelni. Az üdvözlőbeszéd végeztével megnyitotta a vizsgát és átadta á szól Mosdósi János nagyrécsé-'' rőí beküldött hallgatónak. Ez társai nevében üdvözölte a megjelent vendégeket és köszönetei mondott'' az előadóknak -az olc-talómun káért.
Ezután kezdődött meg a tulajdonképpeni vizsga. A hallgatók egymásután számoltak be mindazokról, amit a kéthetes tanfolyam alatt hallottak és láttak. A feleletekkel a vendégek szemmel láthatóan meg voltak elégedve. A vizsga végeztével dr. Szűcs László városi tanácsnok a polgármester nevében kiosztotta á hallgatók között a vizsgaigazol-ványokat Ezután Horváth Vendel megyei ügyvezető megköszön le a hallgatóknak, hogy u kél hét alatl minden mást félretéve csak a tanulást helyezték előtérbe és sok szerencsét kívánt valamennyiüknek uz elkövetkezendő feladatok megoldásához. A többi megjelentek is szóltak néhány szót a hallgatókhoz és biztosították őket arról, hogy bármikor- a legmesz-szebbmenőkig támogatják^ őket Az ünnepélyes vizsgát a Him-viiusz eléneklésével fejezték be.
Lapunk január 20-iki számában beszámoltunk a Téli Gazdasági iskolában rendezett földmü-vesszöveikezeti ügyvezetői íar folyam ünnepélyes megnyitásáról, amelyen az első előadási dr. Fekete Béla, a Földműves-szövetkezetek Országos Központjának igazgatója tartotta meg. Előadásában részletesen kifejtette a szövetkezetek célkitűzéseit és jó munkára buzdította a hallgatókat. A tanfolyam megnyitása óta kél hét telt el. Ez alatl az idő alatt - a hallgatók elsajátították mindazokat az ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a föld-müvesszö vetkezet ügyvezetői tisztségét hibátlanul elláthassák.
A tanfolyamot mult csütörtökön ünnepélyes vizsgával zárták, ami után az uj ügyvezetők visszatérve falujukba, értékesíthetik az itt szerzett tapnsztala-lokal. A vizsgán megjelentek a város polgármesterének képviseletében dr. Szűcs László városi tanácsnok, azonkívül dr. Mo-nostory Tibor járási főjegyző, Rendek Géza járási gazdasági felügyelő, dr. Simonfay Lajos, ü Varmegyei Földhivatal vezetője, valamint dr. Keszey Ferenc rendőrfőhadnagy, a nagykanizsai rendőrkapitányság képviseletében. Ott voltak a tanfo lyam elfcadói: Kelemen Ferenc bankigazgató, Sólyom Mihály, a Délzafai Termelő és Értékesítő Szövetkezet ügyvezető igazgatója, valamint Küronya István, Beke Ferenc és Somtfay Mihály tanárok. A vizsgán a politikai pártok is képviseltették magukat. A Független Kisgazda Pártot dr. Szabad Lajos titkár, a Szociáldemokrata.. Pártot dr. Eichner Árpád bankigazgató, a Magyar Kommunista ''Pártot Szluka György képviselte. Á Föidmüvesszövetkezeti Központot Horváth Vendel megyei ügyvezető'' képviselte.
A megjelent vendégeket Bá-log Lajos ügyvezetőhelyettes üdvözölte és köszönetét i''ejezle ki a hallgatók nevében az .iskola igazgatójának, amiért oly családiassá tette a vidékről bejött ügyvezetőjelöltek elhelyezését. Az előadók munkáját méltatta ezután, akik napi elfoglaltságuk
A Magyar Kömrtfiinista Párt
nagykanizsai szervezete
szerdán este 6 órakor PÁRTNAPOT tart
Előadó: dr. MonortOT Tibor járási főjegyző. f\z előadás tárgya : Kül- és belpolitikai helyzetünk. Minden érdeklődőt pártállásra valótekla-. <et nélkül szívesen lét a Vezetőség
Fel h i vás..
Felhívjuk kereskedő tagjainkat, hogy akiknek savanyított káposztára
van szükségük, kedd delelő t jelentkezzenek szövetkezetünk irodájában. Oélxalal Tsrmelö- és Értékesítő Szövetkezet.
W1
1917. február ti
Z A li A
Megyei hírek
Tanfolyamra ment a vármegyei ti s-zii főorvos
l;r. Gábor Ernő vm. íisztifóorvi •''obnár 10-től Budapesten tartóz-v icoctLk, ahol tisztiorvosi tanfolyamon r-esz részt, amely hat hónapig tart. Tárol létében dr. *Takács László tisz-ufőorvos helyettesíti. A vármegyéből még dr. .Ari Lajos zalaszentgróti tisztiorvos v3sv, részt a tanfolyamon.
Statáríális bíróság tárgyalta egy fegyverrejtegető ügyét
Szombaton b tatár iái is bíróság elé került Magyar Lőrinc gazdasági cseléd, íücit fögs''verrejtegotésért vontak felelősségre/Magyar Lőrinc az oroszok bevonulása után Zalaogorszogon a Bauingiirttun--nmlom melletti ré-um talált ogy 85-ös mintájú Mauwr-fiogyvert, amit nom szolgáltatott ba, A''jj»jx>kbíui Magjai'' varjakraJüvöl-dőzött én oközbpn kilőtte Bucséter István jvmdór mkáai''uuik egyik obln-kát. A Blaláriális bíróság Noh/.toi'' lanúrwlnük elnökloto mcllott ült .»ukm». A táigvaláa alatt olyan ino-mantumok merültök fel, amelyek uj-ra oimodnok küvotkü/toíni, hogy Mag var nnm épelméjű. Ezért cl-ívndwlték -elmoboli úllapotánuk NO napon belüli kivizsgálását 6« erre uz időre a tárgyalást elnapolták, Az ügyet egyébként áttették a randes biróöágnoz.
Elmaradt a vasárnapra hirdetett
iiagvg\ ülés Sümegen, ahol Kákosi Aiátvás mondott volna nagy beszédet.* A gvülést a belpolitikai esemé-u\-ek miatt kellett elhalasztani.
Nagyobb összeget kapott Zalaegerszeg a munkanélküliség enyhítésére.
A közmunkaügyi minisztérium a nagymérvű munkanélküliség enyhítésére "Zalaegerszeg város területén közmunkát szervezett és orre a célra (útkarbantartásra, vizvezetoárkok tisztítására, a piactér ujniburkolá-áára ós a nyilvános óvóhelyek elbontására) 86 ezer forint költséget engedélyezett és utalt ki. A munkálatok megindítása folyamatban van.
* Siess, Adj, Segíts"
akció az egész megyében folyamatban van és minden község megindította a gyűjtést. Az eddigi gyűjtés •eredménve ''összesen 16.247 formt készpénz,4219 darab tojás, 870 kg. burgonya, 157 kg. liszt, 886 kg. bab, 781 kg. zsír,^-188 kg. rozs, 188 kg. buza, 556 liter bor, 8 kg. ¿ab, egy ürmótor fa, 88 kg. tengeri é* 18 darab hagyma. A cvüjtéa orcámén véről még a legtöbb köztóg te Nagykanizsa vúvoh wom küldte
elHzánioláHát ft megyei gyüjtőhi-zomágimk, így feltótwzholö, hoirv m eddigi gyujtéH u felsoroltnál ío-isyuguson nagyobb eredményt fog mutatni,
Kedden este fél 6 órakor
PÁRTNAPj
t ■ ''
a Szocláldemokrat» Párt helyiségében
Vendégeket szívesen látnak.
Rövidesen megegyezés várható a súlyos belpolitikai válságban
&
A Kisgazdapárt lemond a parlamenti bizottság kiküldését kérő javaslatról
A horthysta összeesküvés kirobbantottá a felszabadulás utáni legnagyobb belpolitikai válságot. Á Baloldali Blokkban tömörült pártok és a Kisgazdapárt között oly mély szakadékok keletkéz lek, amelyek a koalició teljes felbomlására vezethettek volna. Különösen kiéleződött á helyzet á Kisgazdapárt parla--menti magatartásán, meri mint köztüdomásu, a Kisgazdapárt a Szabadságpárttal összefogva oly határozatot fogadolt el, mnel<y lehelövé lette volna, hogy az _ összeesküvők ügyét kivegyék az igazságszolgáltatás«, kezéből és annak elbírálását egy parlamenti vizsgálóbizottságra ruházzák, A halurozallal kapcsolatban a Baloldali Blokk egy javaslatot foga-<lolt el, amelyben a legélesebben tiltakozik a bűnösökéi menteni akaró halározut ellen és követtel te, hogy Kovács Bélét, a Kis-gazdapárt volt főtitkériU, aki az összeesküvéssel kapcsolatosan mint vezető személy ii legalaposabban gyanúsítható, éppen ugy, mint. a többi összeesküvő kisgazdapárti képviselőt adja ki a nemzetgyűlés, hogy illetékes biróság elé állithassák.
A belpolitikai helyzet a kisgazdapárti javaslat után teljesen elmérgesedett és már ugy látszott, hogy a koalició nem1 menthető meg és a magyar belpolitikai életet uj> síkokra kell fektetni. Ehhez a nagy megrázkódtatásokkal járó művelethez a munkáspártok csak végső, esetben folyamodtak volna, csak akkor, ha az ujj áépitett ország létér-
dekét veszélyeztető körülmények játszottak volna közre. Pénteken este a Kommunista Pártnak a kormányban helyetfoglaló képviselői árra kérték: a miniszterelnököt, hogy rendkívüli minisztertanácsot hívjon össze. Nagy Ferenc nyomban teljesítette a kivánságot és szombat dél-''előtt 10 órára összehivta azt a minisztertanácsot, amely elé az ország egész közvéleménye még soha nem látott fesjmlt érdeklődéssel tekintett, Mindenki tisztában voll azzal, hogy ezen a mi-niszlertanáeson dől el ,u koali-eió sorsa, amelynek fenntartású minden pártunk eminens érdekéé, i A minisztertanács előtt hosz-szas térayalésok indul luk jneu ti Baloldali Blokk ''és a miniszterelnök között ós ezen a tárgyaláson, mint hírlik, sikerült n megegyezés alapjait megtalálni,
A Baloldali Blokk szilárd magatartása és a Kisgazdapárt okos és józan belátása megoldást hozott a ''legkényesebb kérdésben, mert elhatározták, hogy a Kisgazdapárt nem ragaszkod/k többé parlamenti vizsgálóbizottság kiküldéséhez az összeesküvés ügyében. Természetes ezután, hogy Kovács Béla ügye a mentelmi bizottság elé kerül és végső fokon a parlament dönt kiadatása ügyében.
Ezek után érthető, hogy a politikai válság most már rövidesen megoldódik és a Kisgazdapárt demokratikus vezetés alatt zavartalanul működik majd közre a koaliciós kormányzásban.
A nemzeti szocializmus mint világvallas
Hitler mint a horogkeresztes világegyház papája
BÚTORT
legjobbat) és legolcsóbban

vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
\ - • - oHa '' -Tömör hálószobák . . Ft l^QO—-
Szép sírna hálószobák . „ 2-800*—
Finom kidolgozású hálók „ 3.800-—
Kombinált szobák . . „ ¿.(500*—
Koo/habtitorok, székek, kárpttoafontarak
nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
ii
A berlini Reiehskanzlei betonpincéiben tatytt aktalömegek átvizsgálásával megbízott szövetséges kutatók a horogkereszt megszállott örültjeinek egy eddig teljesen ismeretlen tervére bukkantak, Alfréd Hosenbergnek, a •XX, század Mítosza« szerzőjének és a nemzetiszocialista part vezető ideológuséiul!« egy Hitlerhez intézett részletesen kidolgozott memoranduméról van szó, amelynek elme: »Die Nu-tionalsocialkmus als Weltre-ligioiit. (A nemzeti szocializmus mint világvallás,)
A J memorandumban Rosen-W-rg mindenekelőtt elvileg megindokolja., máért van szükség nemzeti szocialista világvallásra és megmagyarázza, mit jelent az. Az azóta''akasztófán végzett egykori rigai rajztanár szerint a német fajnak z végső győzelem u''án a világ egyediiralöirtra. kel-leli volna berendezkednie, melynek egyik szükséges feltételei közé (atfozott, hogy a világvallás német legyen. Rosenberg a horogkeresztes tanoknak és a régi pdgány germán ritusoknak misztikus keverékéből á.llitótLa össze a nemzeti szocialista vallás alapfeltételeit s a háború beíejzése •után minden németnek át kellett volna térnie erre a vallásra.
A németségnek ebben az esetben nyilván'' nem sok nehézségbe ütköző megtérítése után megkezdődhetett'' volna á nemzeti szocialista világegyház kiépítése
éspedig elsősorban a vazallus államok lakosságának, majd később a leigázott országok rab-szolcanépének megtérítésével, amelyet nád-misszionáriusok végeitek volna,
A nemzett szocialista vil égegyház legfőbb ura a náci-pápa far-mtsztiiQwn Hitler Adolf lett i>ol-im, n\in Rosenberg mvneltuintett az clso főpap és a »fckcíe várak« korifídnuxöla cimfivcl, A memorandumból megtudjuk, mit jelenleltek a »fekete váraké ? Rosenberg, aki a német ifjúság nemzeti szocialista szellemben való nevelésének legfőbb ellenőrét is jelentette, a birodalom különböző részein »Schwarze Burg*< néven nemzeti szocialista nevelőintézeteket állíttatott fel. Ezekben a külvilágtól teljesen elzárt táborokban szigorú katonai és kolostori fegyelemmel oktatták és képezték az -erre a célra kiválasztott náci fiatalságot,- akiknek soraiból került volná ki a későbbi német egyház papsága.
Kétségtelen, hogy amennyiben Hitleréknek kedvez a balszerencse, megvalósítják őrült, terveiket, mely esetben a »fekete vár'' rak« HÍmler Gestapo ja mellett nyilván ugyancsak államot jelentettek volna az államiban, nem megvetendő politikai hatalmat. Lehet talán, ez is volt Rosenberg célja, aki^ mint a a fekete várak« kormányzója, némiként egyensúlyozta volna Hinder ha-
talmát. A mániákus tervek szerencsére nem1 sikerültek, Hitler éppfen ugy nem! létezik több^, mint főpapja, Rosenberg s a »fekete várak< ifjú náci teológusai is kénytelenek lesznek valami józanabb polgári pályára lépni ''
Budapest jelenti
Ausztria megszigorítja az átutazást
Kellemetlen meglepetés érte a Budapestről nyugatra utazókat és kivándorlókat. A Tapol-csányi-uteában .működő osztrák képviselet néhány nap óta eiir gedélyhez kötötte mind a beutazást, mind az átutazást, Azok a kivándorlók, akik a francia kikötőkből az Egyesült Államokba vugy ''Délamerikába utuznak, kénytelenek tiz-tlzennégy napig várakozni, amíg n bóesi''niintsz-tériumtól az engedély megérkezik, A magyar ufasokal külnösen, kel lennel lenül érintetíe e/, ti rendelkezés, meri a késerleletti miatt sok kivándorlónak kórnavéxz uz előre lefoglalt hajójegye
A Kamaraerdőben építik meg ez első pesti krematóriumot
Több kísérlet történt a fővárosban, hogy felállítsák a kre>-matóriuiriot, de sikerteleníil. '' A Károlyi-kormány 1919 februárjában engedélyezle egy halotthamvasztó felállítását, de ezt az engedélyt 1921-ben visszavonták.
Kullurális, közegészségügyi és anyagi okokra hivatkozva, nemrégiben ismét felvetettéle a kérdést $ Kővágó József polgármester a város tízéves munkapro-grammjába illesztette a krema-tórium megépítésének tervét.
A Zala értesülése szerint a Kamaraerdőben épitik fel az első budapesti krematóriumot, mivel sem a rákoskeresztúri, sem pedig a Kerepesi-uti temető nem felel meg erre a célra, tekintettel arra, hogy a felépítendő épület céljára aránylag tágas területre lenne szükség.
Magyar pénzhamisítót fogtak el Svejoban
Az osztrák hatóságok kérésére Svájcban letartóztatták dir. »Schulz Gyula magyar éllnmpol-! gérságu kereskedőt, aki egyike volt a Tirolban forgalomba hozott htunis NzéHsehifiingesek terjesztőinek,
A banda egy másik tagja, Wie-dermunn Mihály, 26 éves magyar nyomdász, aki lopott nyomdai eszközökkel a Wörthi-tómel-le''tt nyomdát rendezett be s ott nagyban gyártotta a hamis élelmiszer- és dohányjegyeket.
Ujabb rablógyllk088ág a fővárosban
Az Újpesti-rakpart külső részén ma reggel 7 órakor egy járókelő 35 év körüli, ismeretlen férfi holttestére bukkant. A főkapitányságra a holttest megtalálásáról 11 óra után érkezett az első jelentés. Megállapították, hogy az ismeretlent ket lövés érte, egy a szivét^ másik a halántékát. Fekete kabátot, drapp sálat, szürke micisapkát visett, a közelben dulakodás '' nyomai látszanak és egy autó belörl ablakából szárm .¿o üvegcserepek borítják a földet. Var lószinüleg ismét soffőVgyilkosság történt.
Inspekc»ö8 gyógyszertárak:
Febrijér 10én .Mária'' gyógysz«rttr Somogyi Béla-utca 40.
Február 11 én .Fekete Sas" gyógyszertér Fó-ut 6.
ZABA
1347.. február n
Hölgyek figyelem!
A Gazdasági Főtanács nem engedélyezte az exkluziv mintájú imprímék gyártását
Még esik a hó, a hőmérő 10—15 fokra ez áll le a fagypont alá, de a bölgyek már most azon törik a fejőket, hogy milyen is lesz a tavaszi és nyári toalett. A Zala szerkesztősébe''obben a kérdésben beszélgetést folytatott egy nagykanizsai tcstil-loereskedóvei, akinek feltette a kérdést, hogy milyen solyemanvagokra Számíthatnak az idén á nagykanizsai hölgyek. íme a válasz :
k harmincas évek'''' derekán közszájon forgott az a megállapítás, bogy a magyar textilipar termékei retekednek á híres francia gyártmányokkal. A legfontosabb az volt, liogy ezt maga a külföld is elismerte. A magyar ''selyem és müsolyem-azöYÓgv&rak olyan káprázatos anyagokat noztak ki, hogy azok könnyen piacra találtak Franciaországban ia. fízt a virágzást nem a luxus tor-mBtto ki, hanem a rendkívül éles verseny. A belföldi piac már telitve roh éa gyáraink külföldön korewtek -■■- és tegyük hozzá találtak is — piacot. Természetősen a kitűnő Bzak-emberok és e*?yéb kedvező olófeltételűk mellett közrejátszott a h¡körökben az a körülmény is, hogy gyáraink a technikai icjlottoég logma-fosabb fókám üinolkodtek. A nyomógyárak nagy Ixofcktotéeaol ogyniáa-után szorozták mog a IegtókéíoWubb külföldi hongoi''vjJflósi üijáriiaokat. A ralyumgyárak a "nflgv bolvárosi tm-tilcégok számára wxxluziv^< mintákat Icészitjuttok. Ugyanakkor a gyári tartozók kezo alól ogyro-máHra kerültek ki a szebbnól-ezoub dosszinek, amc-lyek sokszor a párizsi ízlést is túlszárnyalták.
Azóta a piac ugy belföldön, mint külföldön alaposan átalakult és a fagyasztóközönség összetétele is'' megváltozott. <B>zonyos azonban, hogy a különl^es arunak ma is megvan a közönsége és elsősorban küifökiön kedvező elhelyezési lehetőségekkel kecsegtetnek. . Végeredményben ma is1 csak kalkuláció és ki kérdése, hogy a magyar textilipar igból felvegye a kimondott divat-c.íkkBk gyártását.
Erro azonban egyelőre ugy. látszik nem kerülhet sor. Az exkluzív minták gyártása természetesen többköltséggel jár és « Gazdasági Főtanács texlUta- i ■rtác^a nem látja elérkezettnek az időt arra, hogy divatszempontok miatt textil-áremelést engedélyezzen. A külföldi lehetőségek még nem •lég kézzelfoghatóak ahhoz, hogy »a export- kedvéért erre az útra lépjünk. A textilgyártás tehát egyelőre a tipuscikkek keretében marad és a nyári cikkek változatossága is a tavalyi keretek között fog mozogni. Aa exkluziv minták, az imprímék korszaka tollát még nem érkezett •1, de a magyar textilipar kóteeg-kivül meg fogja állni a helyét, ha a ■ luxuscikkük gyártására ujbói itt Iwsz az üikalmos pillanat.
A d ó n a p t a r Február 15: Házadó flrttés, — Együttes ktrcicti- és Jövedelemadó fizetés. — Társulati adó fizetés. — Illetinényadó bevallás, fizetés, — llletményadó fizetés, bevallás, — Ügy-•«ki és alkuszi jövedelem alapján együttes kereseti- és Jövedelemadó fizetés. — Tantlemadó fizetés. - llletménytöbblet. aió bevallás, fizetés. — Együttes kere-aeti- és jövedelemadó osztályba sorozás céljából beváltás benyújtása kerületi atfó-felügyelőségnél bejelentés. február 20: Forgalmiadé fizetés. Február 28: Házadó fizetés.
VÁROSÍ MOZt

A
Még mt, hétfőn
e& „Ember tragédiája* Írója élete és nagy szerelme ha ¡almas magvar filmalkotásban
Madách ÍatoríszorIm-i
Kiegétiitóbec; Híradó. Btoiások körnnpokon 5,7, *asérnap 3, 5. 7-kor
, Sportrovat
Asztalitennlsz
Vasárnap délelőtt került sor a lovászi kultúrház dísztermében a MAORT MSE nagykanizsai és lovászi csoportjai asztolitennisz csapataik közötti mérkőzésre. A mérkőzés 19:5 arányban a nagykanizsai csapat győzelmével végződött. A kanizsaiak közül Szatmári és Plánder 4—4, Bácsi, Tábori és Pál 3—3, Deik pedig 2 győzelmet szerzett színeiknek." A lovásziak közül Apáti hármat, Aranyos és Szőke pedig egy-egy győzelmet- szerzett;
Egyénileg az első helyre Bácsi János (Nagykanizsa.) került. A második helyet Apáti (Lovászi), a harmadikat pedig Plánder (Nagykanizsa) szorozte meg. A páros mérkőzések győztese a kanizsai Szatmári— Plánder j>ár lett-. A második helyet a lovászi Apáti—Aranyos pár foglalta el.
A visszavágó mérkőzésre folyó hó 28-án reggel 8 órakor kerül sor a kegyesrenöj^imnázhun tornatermében. jjr
LabdaruflóC8apat»ink szorgalmas edzéssel készülnsM tavaszi bajnoki kflzdelmekre
Városunk Labdarugó csapatai az időjárás okozta kedvezőtlen körülmények dacára is szorgalmasan készülődnék a tavaszi bajnoki mérkőzések nehéz küz-wdelmcire. A vasutasok népszerű NB Il-es gárdája tornaterem hiányában már a múlt hó második felében elkezdte a szabadtéri edzéseit, hogy kellőképpen felkészülve állhasson ki a tavaszi bajnoki forduló idegölő küzdelmeire. Az állandó havazások és szokatlanul nagy hideg dacára is heti három1 szabadtéri edzést tartott a jjárda s mivel a vasutasok sportpályája a szakallanul nagyarányú havazások miatt edzésre alkalmatlanná vált, az edzések alapját mindes esetben a kiadós mezei edzések alkották. A pátyának a hótól váló megtisztítása a héten megtörtént s igy már pályaedzések is szerepelnek a csapat e heti műsorán. Szó van arról, hogy a csapat vasárnap már edzőmérkőzést is játszik. — Amennyiben Lovásziban a sportpályát vasárnapig használhatóvá tudják tenni, ugy oda rándulnak ki a vasutasok. Ha ez a terv nem sikerül, ugy hazai mérkőzést rendeznek a ké.k-feherek a nősök és nőtlene.k esapatai között.
A MAORT MSE bajnokságra törő együttese kedvezőbb körülmények között kezdte el tavaszi készülődéseit. A gimnázium gázfűtéses tornatermében edzeti a gárda a legutóbbi napokig s csak ugy, mint a vasutasok, e héten kezdték el ők is a szabadban pályaedzéseiket. A MAORT MSE azonban, értesülésünk szerint, vasárnap már komoly mérkőzési is játszik Kaposváron, ahol ra KMTE NB Il-es csapatával találkozik barátságos mérkőzés keretében.
Az NTE is szorgalmasan készül a tavaszi forduló bajnoki küzdelmeire. A piros-fehérek •programínján is tornatermi edzések szerepeltek ezideig, szabadtéri edzésekre a közeljövőben kerül sor.
Az NTE tornatenni edzései minden hét kedd, csütörtök és szombatján 7 órakor lesznek megtartva a polgári iskola tornatermében. Minőén játékos megjelenése kötelező. Az edzésekert dr. Kovács, az , egyesület uj játékos trénere vezeti. Igazolatlan távolmaradott játékos fegyelmi elé kerül. Edzó. ■
H I RE K
Kun fi Zsigmond
hamvait- :— mimt azt a fővárosi lapok tudtul adták — tegnap hazahozták, hogy a kis urnában elhelyezett porhüvely ittm*..- . Ihasson ná-. Iwnk, ahonnét elinduld. ahol annyit harcolt és ahol minden dolgozó rajongásig szerette. Kxmfi Zsigmondi hazatért, bár az Ő hazája, nemcsak a Duna-medence kis országa, hanem az egész világ, ahol epüenek a dolgozók zakatolnak a gépek és az ekevas mély barázdát hasit a földbe. Mindenütt ismerték, tisztelték és szerették, ahol a munkáé volt a szó. ''Most, hogy óriási feladatok elvégzése áU a magyar munkásosztály előtt, most, amikor nemcsak arról van szó, hogy-pártot szervezzünk és erősitsünk, hanem arról, hogy itt országot építsünk fal, a dolgozók szabad, nagyszerű . hazáját, akkor sokszorosan vieg kell szívlelnünk Rwnfi Zsighond tanításait, aki azt hirdette, hogy az eredmé/nyhez munka, munka és munka kell, hajljt-hatatlan, proletár öntudat és kemény elhatározás.
BöJvm Vilmos stockholmi követ igy beszélt róla: <
A forradalmakban mutatkozott meg Kxmfi igazi nagysága. Mindnyáján éreztük, de 6 tudta, hogy mi a forradalom, Lényének minden vattásával igyekezett a tömegekkel a forradalom lényegét megértetni. A forradalmi lelkesedés tiizrs akaratát párosította a hideg megfontolás bölcsességével, ö szivek lelkes dobbanását ősszhangzásba akarta terelni az agyak rendszeres működésével.
— Malaohovszky Éva nagy sikere az Egyházközség Leánykörónek vasárnapi előadásán
A nagykanizsai Szent József egyházközség loányköre vasárnap este nagy sikerrel mutatkozott bo a Szociáldemokrata < Párt nagytermében. A kitűnően összeállított''"műsorszámok szereplői, akik valamennyien dolgozó7 leányok, napi munkájuk utáni tanulásuk eredményét mutatták be a közönségnek. A "műsor kiemelkedő eseménye volt Mala-chovszky Eva két táncszáma, amelyeket o maga kreált. A közönség lelkes tapssal jutalmazta a tehetséges fiatal táncosnőt-, akit minden bizonnyal még sokszor láthatunk majd á kanizsai előadótermekbon és partnerét, dr. Krátky Tibort. Nagy j sikere volt a Télre jár cimü táncían- j táziának is, amelyet szintén Ma la- ; chovszkv Eva tanított bo, tanújelét adva tudásának. Gozdán Sárika Babatánca is nagyon tetszett. Uj hangot is hallottunk. Polgár Erzsi három táncdalt énekelt nagy sikerrel. A» egyes műsorszámokat Pong-rácz János konferálta be fanyar humorú viccekkel fűszerezve. A műsor után hajnalig tartó tánc volt. II.
— Helyreigazítás
A Zala rebruár D-i számában közlemény jelont meg »Két zalai iparvállalatot ad !>érbe uz elhagyott iavak kormánybiztosa« oimmol. A közleménybe elírás folytán az egyik iparvállalat tulajdonosaként a nviias ÉitnBr család neve helyott Kiontior korült bo,
— Az Iglól diakok
Szombaton osto nairv közönség'' előtt mutatkoztak bo műkedvelő postásaink Farkas Imre: Iglói diákok cimü bűbájos diáktörténetévol. A nagyBzerü színdarabot kitűnően interpretálta a kis gárda és a közönség a legteljesebb mórtékban meg -volt elégedve alakításukkal. Valamennyi szereplő közül kiemelkedett Jakab Béla alakítása, aki Odrobina János alakjában nevettette meg a közönséget. Szabó Erzsébet Éviké szerepébon ezúttal mint postás működ velő mutatkozott be. Jól játszott, csak a hangja volt gyenge. Partnere, Bali Ferenc is jó alakitast nyújtott. Holéczi Pista Bzerepében Zentai József az BgyiU legjobb szereplője volt a darabnak. Szőcs József mint »stréber« kitűnőén mutatkozott be. A darab többi szereplői is jó alakí-
tást nyújtottak. A rendez «úri Kettős Józsefet kell megdicsérni, <8; szokás szerint mást is jó muukft végzett. A szerepek betanítása is fz ö érdeme. Szeretnénk, ha ezt. <& együttest, njég többBzör láthatnárít, A nagysikerű szinolóadás bo^étefé* a Postás Gondozó Kirendeltség javára fordították.
— Prelongálták a Madáchot
A nagy sikerre való tekintettel a Városi Mozi vezetősége ugy határozott, hogy a Madách cimü gyönyörű magyar filtnefT amelynek főszerepeit tudvalevéleg SsS-rényi Éva és Timár József játsszák, roé§> a mai nap folyamán is eiöadjik.
— KOKSZ-közlemény
Felhívjuk tagjaink figyelmét az uj adóbevallások végrehajtására. & 360 forintot meghaladó adózóknak folyó hó 15-ig, azon aluliaknak ícAjó hó 30-ig keh» bevallást adniok.
ítél a népbiróság
A népbiróság dr. Révffy-tanácss szombaton tárgyalta Lukács Endre becseheiyi lakos bűnügyit. Mint is~ merete», Lukács bűnügyének tárgyalását a népbiróság mar két alkalommal elnapolta, a szombati tár" fyaláson azonban Ítéletet hoztak. A népbiróság bűnösnek mondotta ki Lukácsot abban, hogy a nyilaskeresztes pártban tisztséget viselt» ugyanis a becsehelyi pártszervezet ifjúsági vezetője volt. Jogerésen $ hónapi börtönre Ítélték. — Horváth István molnári fegyveres pártszolgálatost szintén 6 hónapi börtönre Ítélték jogerősen. — Kosa Sandoü nagybakónaki körjegyzőt felmentette a népbiróság azon vádak alól, hogy a baloldali érzelmű egyéneket és a zsidókat megfigyelés alatt tartotta, magatartásukról pedig tájékoztatta felettes hatóságait. A tanuvallomá-sokbél ugyanis az derűit ki, hogy Kósa nemhogy megfigyeltette volna, de még segített is rajtuk, ahol csak lehetett. A vádnak az a része sen» nyert bizonyítást, hogy a leventéket ribirta volna a Hunyadi SS-haé-osztályba való belépésbe vagy tevékeny részt vett volna a leventék elhurcolásában. A nepügyész az ítéletet megfellebbezte.
Hirdetmény.
Felhivom a már besorozott 1924. cvíck lyambcli ifjakat, hogy a 20.100/eln. közig, 1946. sz. rendeleten alapuló kedvezményt, szolgálathalasztás! és mentességi kérelmed legkésőbb 1947. évi február hó 15. napjáig terjeszthetők elő hivatalomnál.
Később előterjesztett ily irányú kérelmeket érdemi elbirálás nélkül elutasítom.
E határidő után csak olyan 1924. évto-lyambeli vehető érdemi elbírálás alá, a!a" f. évi február 15. után kerül besortzásra.
A kedvezmény, szolgálathalasztás ós mentességre vonatkozó felvilágosítás a szállásmesteri hivatalban nyerhető. (Bazár-udvar, III. lépcső, 1. a.) 29*
Felhívom a tehentartó pz&kat, hogy a kötelez5 tejbenzolgálti''aftnil ponloaín legyenek eleget, mert a rend«ltt meip»e«6l ellen szigorúan íognk eljárni.
APRÓHIRDETÉSEK
Háxmeatorl állást keres felvidéki m^iw; kült. Clm a kiadóban. ...........J
Eladó ogv használt luhaszekrény, Megtekinthető ÓÓ7B& 0>ftrgy-ut 58/a._____d
Akron öröklró kapható Pischel könyvkereskedésben, Ady iirdre ut 1.__
Elcserélném 3 szobás, fürdőszobás lakásomat 2 szobásra. Cím a kiadóban, ¿w
Gyfimfilcafák 3 éves koronásak minden fajban «löiefyMh.Mk az Utolsó garasban, P«tőfi ut 81. Ugyanott ügynökök helybg és vidékre felvételnek.__
ZALA demokratikus poIHlkai napilap
Szerkeszti: Beae«» Jen« főszerkesztő ^
SierkcMt65is *x tcU4*hfvmt«l: Fí-oi b. Teleío:- -
Kiaójft a Nemzeti Bisotttá?. Nnayte1»1?«, Swkcazieacrt ca ktfiriosfrt feiel Bcr.cie J?»«1 Nyömototta .Kö?gazdasági R.T. Nagy WarrUso'' nyomdájában Nagykanizsó^ NycDidiért W&l: ZaUy Károlv.
52.
Nagytante««, 1947. február 12. szerda
Ára 40 fillér.
A moszkvai rádió jelentése szerint a választók több mint 90 százaléka leadta szavazatát a tegnapi választásokon, Az eredmény még ismeretlen, mivel a szavazatok összeszámlálása folyamatban van.
A magyar kormány jegyzéke a nagyhatalmakhoz
Részietek a békeokmány aláírásának /iramai pillanatairól
Párizsban a magyar békekül-éöfóség nevében Kertész István kövei a franfcia külügyminisztériumban átnyujtottta Gyöngyösi .Hános külügyminnisnzteruek Bi-áveault francia kii 1 ügy min iszter-kez. mint a békekonferenfcia cinekéhez intézett jegyzékét.
A magyar jegyzék a békeszerződést afáiró" hatalmak tudomására hozza, hogy a magyar kor-Htány ismételten felhívja az il-Iclékes nemzetközi tényezők figyelmét azokra a rendelkezésekre, amelyeket igazságtalannak, méltánytalannak, gazdasági téren pedig terhesnek, sőt elviselhetetlennek tart. A magyar kormány különösen azt kifogásalja. hpgy a békeszerződés semmiféle intézményes biztosi lékot nem tartalmaz abban « tekintetben, hogy az ország halárain kjvül él<") magyarok alapvető emberi jogai tiszteletben tartassalak és polgárjoyi tekintetben uz ogyenjogusitást biztosítsák számukra. Hogy az ilyen intézményes garanciák milyen kövei kez-ntónyekre vezethetnek5 világosan mutatják azok a szlovákiai események. amelyek most ''a csehszlovákiai magyar kisebbséggel szemben folynak.
A magyar kormány a békeszerződés aláírásának ünnepélyes pillanatában az aláiró ha^ falaralclioz fordul, elsősorban Csehszlovákiához, kérye, hogy a Magyarországon kívül élő magyarok emberi jogainak és egyenjogúsításának elismerésével ós biztosításával tegyék lehetővé- hogy minden~magyar részl-vehessen a demokratikus népi munkaközösség közös építésében. A magyar kormány eltökélt szándéka, hogy szomszédaival a 1 egbarát ságosnbb együttműködést és közlekedést. létrehozza. Ez a szándék azonban csak akkor vezethet sikerre, ha a békeszerződés úgynevezett gazdasági és pénzügyi terhei enyhülni lógnak s a Magyarországon kivül élő magyarok is részesülnek az emberi " jogokban és polgári egyenjogúsításuk révén a munkaközösségben élő nemzetek fgy üt [működését élvezhetik.
A magyar békeszerződés aláírására 17 óra 30 perckor ke-riíjt sor. Bideauit francia külügyminiszter nyitotta meg az ülést és elrendelte a magyar de-?e#áció bevezetését. Gyöngyösi János külügyminiszter'' vezetésével léptek a terembe a magyar delegátusok. Bideauit elnöki w&toságában kifejezte az ösz-szf^''ült íiemzetek delegátusainak jókívánságait. Majd hangoztatta, hogy a''most történő1 aláírások kötelezettségei jelentenek arra, hogy a békeszerződésben foglaltakat lokálisan telje-Aék és végrehajtsák mindazokat a feltételeket, melyeket a
Gyöngyösi János aláirta a magyar békeszerződést
A magyar békedelegáció Gyöngyösi János ¿cQlüfiyminlsztsr vezetésével vasárnap reggel érkezett Párlzsbs sz Arlberg-expresszen. A külügyminisztert a pályaudvaron Ausr Pá) magyar követ fogadta. A magyar delegáoiö a Chsmp* Eiysées-n lévő Cisrldge-azátlóban szállt meg, jUioi s békekonferencia Ideién Is lakott. w
Bideauit francia kőtfgymlnlszter hétfőn délben ebéden l#tia vendégül a győztes és legyőzött hatalmaknak azokat a képvi»e[&t, akik q békeszerződést siálrták. A győztes és legyőzött hstalmak, képviselőt ez alkalommal először vsttek részt együttes fogadáson s második világháború kitörése óta. Magyarország részéről Gyöngyösi külügyminiszter Jelent.meg s franois külügyminiszter dlszebédjén
/ Hétfőn este Vlnoent-Aurlol köztársasági e pök adott estély», amelyen Gyöngyösi János külügy miniszter, Sebestyen Pál követ, Kertész Istváa követ és Pödör Lészió, s külügyminisztérium kabinetfőnöke vett részi
Olaszországban tegnap tüntettek a békeszerződés ellen. Venezls QiuUiban sz egyik városban, amelyet Jugoszláviához fognak csatolni, megtámadták a szövetséges katonai irodát és egy szövetséges rendőrt megöltek. Polában De Ingatpn angol brigadéros* megölték, amiért a lakosságnak megtiltották, hogy est# 7 óra és délután 2 óra között az utoára lépjen. De Ingstont a polal főhadiszállás előtt lőtte agyon egy olséz asszony. A békeszerződés értelmében Polát Jugoszláviához csatolják.
A Biztonsági Tsn*os tegnapi ülésén New-Yorkban beleegyeztek abba, hogy utasítást kü''densk « görögországi hatérkivlzsgéiö bizottságik, ne avatkozzék bele s görögországi halálos ítéletek végrehajtásába, haoiak nem öhajtsnak tanuként kihallgatni vsiamely halálra ítélt személyt.
A berlini szövetséges ellesőraő tanáos megegyezett a külügyminiszterek moszkvai konferenciájára küldendő jelentés számos réssietsiben. A ruhrvidétl aoélirüveket, amely Németortzág legnagyobb aoél-gyirá volt, az angolok újjászervezik. Angii« részéről ez as első lépés, amely a német trösztök megtörésére irányul.
Még a rádiósokát is korlátozzák Angliában
Attlee angol mini*ztoielnök rádióbeszédében kijelontotto, hogy az angol szétmUságót-az okozta, hogy a termőié» az idén 8 millió tonnával 1;. vosnbb volt, mint tavaly, a Jo-g\asztam aránytalanul nagyobb mértekben megnövokodett, továbbá nem számítottak a rosSz idajárásra. Schindwetí üzomanvagollátási miniszter a kéoviselóház.l>an elmondott nyilatkozatában közölt-:, hogy további megszorításokat léptet "életbe a villany-áramszolgáltatás terén. A londoni ''villamos- es trolleibusz-jára-tok egy részét megszüntetik, a folyóiratok és hetilapok szombattól Icezdve hetenként csak egyszer jelenhetnek meg, a napilapok" naponként csak egyszer, megszüntetik a BBG idegennyelvü adások harmadik pro-grammjat és televíziós műsorát. Az angol vasúttársaságok beszüntettek 60 villamosvasút járatot 51 közeli helyi forgalomban.
Legújabb táviratok
Hevin küliigyminiszLer a békeszerződés aláírása alkalmából ü^noíet intézett a magyar néphez, melyet
a rádió ma délben ismertetett.. •
A Kisgazdapárt politikai bizottsága elfogadta Nagy ''Ferenc előterjesztését, moly szerint a nemzetgyűlés mai ülésén Kovács Istvánnak a parlamenti vizsgálóbizottság ügvében jött indítványának megtárgyalására íalasztáát javasolt, mivel .kedden vagy szordán a képviselők pártközi értekezletre jönnek össze, ahol tanácskozni fognak a pártok közötti ellentétek kiküszöböléséről.
A Kisgazdapárt politikai bizottsága tegnap este ö órakor tartott iiléjaén folvtatta a kibontakozásra vonatkozó '' tárgyalásokat és ennek eredményeként'' Nagy Ferenc miniszterelnök indítványára deklarációt fogadott el és hozott ma délelőtt nyilvánosságra.
A Vértesi Károly szökését előmozdítók közül a népbiróság Vedres Ferenc nét 5 évi börtönre és vagyonelkobzásra, öömöri Lajosnét 4 évi börtön 1V3 és vagyonelkobzásra, tordai Nagy Lajost, » FüggotLon Kisgazdapárt'' székházának gondnokát 5 évi börtönre és vagyonelkobzásra, Ko-viích Sándort, a" pestmegyei gazdasági felügyelőség vezetőjét B évi börtönné és vagyonelkobzásra. Qson-tos József kereskedelmi alkaímáz/ot-
tat egyévi börtönbüntetésre ítélte. *
A Szakszervezeti Tanács foglalkozva az összesküvés kérdéséül agy határozott, hogy az összesküvés ügyéül kapcsolatban további lépése-Ivet c-salc azután tesz, ha a Szakszervezeti Tanács küldöttségét a köz-■társasági elnök és a miniszterelnök kedden fogadta.
A moszkvai, rádió közölte. a vasíirnapi Bzovjet választások ei menyeiből máris megállapítható, hogv a kommunisták és partonki-vünek tömbje máris döntő sikere-Ivet aratott. Moszkvában, abban a kerületben, ahol Sztálint jelölték, a szavazásra jogosultak 100 százaléka leadta szavazatát és az összes szavazatok Sztálinra szóltak.
A. Szociáldemokrata Párthéí-lon este tartott ülésén újból Szaka sí ts Árpádot választották meg a párt főtitkárának. Főtitkár-helyetteseket a legkőzelebbiAlésen választanak. A politikai bizottság tagjai lettek: Szakasits Árpád, Kéthly Anna, Szabó István, Bán Antal, Kisházi Ödön, Marosán György, Riés István, Rónai Sándor, Szccter Ferenc és Szélig Imre.
A londoni külügyminiszterhelyet-tesek értebezletórB utazó dán küldöttség repülőgépe a rossz időjárás miatt'' Holláh''diában kényszerleszál-
lást végzett. A gép egynapos késéssel ma érkezik Londonba.
Szakasits Árpád a bóké* szerződés aláírásáról
A főváros közigazgatási bizotir ságának hétfő délelőtti ülésén Szakasits Árpád elnöki megnyitójában a következőket mondotta :
--- A Uvai napon fog megkondulni a történelem órája Párizsban. Ez az óraütés Magyarország számára egy korszak lezárásét és egy uj korszak kezdetét jelenti. A világ hatalmasainak képviselői ma délután irják alá a volt csatlósállamokkal a békeszerződéseket. A mai Magyarországnak a békeszerződést illetően elfoglalt álláspontja ismerétes. Tagadhatatlan, a békeokmányban sok olyan sérelmes rendelkezés van számunkra, különösen területi vonatkozásban, a kisebbség kérdésében, amely az'' Atlanti Charta szellemébe vetett reményeinket nem váltotta be. Magyarország képviselői ezek ellen a rendelkezések ellen ünnepélyesen tiltakoznak^ -Nem mirajtunk, a magyar demokrácia harcosain "múlott, hogy a békeserlegbe esett keserű cseppeket kj kell ürítenünk. A békeszerződés aláírásával megszűnik sokévi kitaszítottságunk, újra visszanyerjük barátainkéit és Magyarország ismét elfoglalhatja az őt megillető helyei a békeszerető népek sorában. Bizonyos, hogy a demokratikus erők összefogásával itt a Duna völgyében hamarabb fogjuk megvalósítani a dolgozók országát, semmint e pillanatban remélni lehet.
békeszerződés szövegében lefektettek.
A békeokir,<ányok véget vetnek a legszörnyűbb és leg-szortiombb háborúnak, meg-•nyitják Magyarország szá-itíárú a nemzetek közötti együttműködés felé vezető ufül és lehetővé teszik a vi-
lág javára szolgáló közös erőfeszítések elvégzését.
Felszólította a felhatalmazottakat. hogy írják alá a magyar békeokmányt. Elsőnek a nagyhatalmak, majd betűrendben a kisebb szövetségesek, végül Magyarország irta alá a békeszerződést. A magyar békeszerződés
aláírása 17 óra 50 perckor fedeződött be. A szerződés akkor lép életbe, ha azt a Szovjetunió, az Egyesült Állagok és Nagybritannia parlamentiéi ratifikálják. A magyar parlament elismerésére mnes szükség. A békeszerződés magyar ratifikálás nÖ-kül is életbe lép. •!
ZALA
1947. február 12
Budapest jelenti ! Nagyjelentőségű kishatárközi értekezlet Letenyén
A vidéki orvosok hősi munkájáról beszélt Tildy Zoltán
A Pázmány Péter Tudományegyetem orvostudományi kara tegnap ankétot rendezett,, amelyet ''fi&ly Zoltán köztársasági •elnök nyílott meg. A megnyitóbeszédben hangoztatta, hogy a közegészségügyi szolgálatot az egész nemzet közkincsévé kell tenni. Az orvostudományok fejlődésével a közegészségügyi szolgálatot is fejleszteni kell. Rámái taloti a vidéki orvosok liösi munkájára és megáll apiotta, hogy ezek a munkások joggal elvárhatják. liogy nehéz munkájuk közben megkapják az orvostudomány Fejlődésének minden támogatását.
Őrizetbe vették Petrovics Simont, a Bohányjövedék h. vezérigazgatóját
Szenzációs őrizetbevétel történt a gazdasági rendészeten: lakásáról előállították Petrovics Simon miniszteri osztályfőnököt, a dojiányjövedék vezérigazgatóhelyettesét. Az a vád ellene, hogy szállítmányozási engedélyekért pénzben és természetben juttatásokat fogadott el. A gazdasági rendészeli osztályon kihallgatások folynak ebben az ügyben s a Zala értesülése szerint több érdekes előállítás várható. A nyomozás érdekében egyelőre nem adnak felvilágosítást.
Radnóti Miklós költő gyilkosát véresre verte a felizgatott tömeg
A budapesti népbiróságon dr. Pálosi tanácselnök szombatra ttlzte ki Tálos András háborús bűnügyének tárgyalását, aki az egyik bori munkatabor beosztott tisztje volt és ebben a minőségében kegyetlen bánásmódot tanúsított az alárendeltjeivel szemben. Ő hozzá volt beosztva Radnóti Miklós költő is. Mikor a munkaszolgálatosok Botiból Cservenkára meneteltek, Radnóti már nem bírta a hosszú gyaloglást és kilépett a sorbój, Mikor Tálos ezt látta, a keretlegényekkel agyon-verette.
A szombati tárgyalásra rengeteg ember gyűlt össze, akiknek legnagyobb része Tálos alárendeltje volt. Már a tárgyalás előtt nagyon viharos volt a jelenlevők hangulata és amikor a fogházőr kíséretében egy rabtársával megjelent Tálos, a feldühödt tömeg véresre vette. Megverték Talosnak testvére segítségére siető nővérét is, valamint, a fogházőrt, a másik rabot és egy rendő/őrmestert. A tumultuózus jelenetnek csak dr. Pálos tanácselnök tudott végetvetni rendkívül erélyes szavakkal. A tárgyalást későbbi időpontra halasztották el..
?illamo88zékben lett öngyilkos egy pesti villanyszerelő
Vasárnapra virradó hajnalon meg-azenesedett testtel, holtan találták Röppentyű-utca 53. sz. alatti lakásán Nagy Ferenc 57 éves, nőtlen villanyszerelőt. A rendőri- bizottság megdöbbenve és álmélkodva látta, milyen különös módon ölte meg magát az idős szerelő. Hosszú hetek munkájával valósagos vlllanyszéket készített, — oJyan alkalmatosságot, amellyel az Egyesült Államokban'' végzik ki a gonosztevőket! — drótokból, transzformátorból, a legkülönbözőbb alkatrészekből, nagy gond dal és szakértelemmel alkotta meg ezt a halálmasinát Nagy Ferenc, majd beleült és vasárnap hajnalban magasfeszültségű árammal mégölte magát
Két. a jugoszláv és magyar hatóságok kiküldötteiből álló delegáció február ötödikén ült ös sze Letenyén, egy kishatár széli egyezmény megtárgyalására. A belügyminisztérjum és Zala megye képviseletében dr. Dávid János alispán jelent meg. A le-tenyei járást dr. Zsoldos Elek járási főjegyző, a határőrséget és egyben a magyar kormányt Ludasi László őrnagy, a 8. határvadász század parancsnoka képviselte, A magyar államrendőrség képviseletében dr. Pa tó Sándor alezredes, Zala vármegye szemlélőJTdr. Koltay Miklós század^T a nagykanizsai kapitányság vezetője, valamint dr. Szirna Nándor főhadnagy jelent meg. A p éiíz ügy igazgató s ág részéről l)us Jenő pénzügyigazgató. a vámhivatal részéről Perédi Nándor vámszaki tanácsos, az Államépitészeli'' Hivatal részéről pedig Zeke László főmérnök jelentek meg.
A jugoszláv hatóságokat Vi-dovics Vjekoszláv kerületi belügyi főnök, Lankarics Ivics jogi tanácsos, Sváger Ferenc, a ke-rűlc''i biztonsági szolgálat főmérnöke, Bahovcsio.s Franjo határ-'' ugyi előadó, Bögner Álájos, a határrendőrség főnöke^ Mihali-nee Mirko határőrségi parancsnok és Gazdin József végbiztossági titkár képviselték.
A vendégeket a magyar delegáció fogadta. A résztvevők elszállásolását és ellátását dr. Zsoldos Klek Idényei járási főjegyző vál-
lalti el. A vendéglátással n jugoszláv delegáció tagjai nagyon meg voltak elégedve és . ennek tanújelét is adták.
A'' halárközi értekezlet dr. Dávid János alispán üdvözlő szavaival kezdődött. Kifejezésre juttatta a * két szomszédos nép közötti megértést'' és barátságot és hangoztatta annak szükségességét. Kijelentette, hogy a magyar kormányzat ezt a barátságot az uj esztendőben még jobban el szeretné mélyiteni. Beszédét Tito marsall, Tildy Zoltán köztársasági elnök és a jugo-szláv-magyar barátság éltetésével fejezte be''
Vidövics Vjekoszláv kerületi belügyi főnők őszinte köszönetét fejezte ki á barátságos fogadtatásért és hangoztatta^hogy ők is fenn akarják tartani a szoros baráti kapcsolatokat a- demokratikus magvai* köztúrsasággal. Köszöntötte Tildy Zoltán köztársasági elnököt* a dolgozó magyar társadalmat, Tito marsallt és a júgoszláv népet.
A határközi értekezlet a legteljesebb egyetértés jegyében zajlóit le. Értékes és uj intézkedésekét hoztak a ketlösbirtokosok zavartalan közlekedése érdekében. Javaslatokat fogadtak el a távolsági forgalom megnyitott és megnyitásra kerülő utvanalairól. Abban is megegyeztek, hogy a halármenti lakosság kölcsönösen egymás segítésére siethet minden uüokmány nélkül tűzvész vagy egyéb elemi csapás esetén.
r
. Megindult a reggeli gyors
köszönettel vetto az i. t. Szerkesztőségnek az ügy erdőkében megindított cikksorozatát, anvly a Szerkesztő l''r szomélyes közbenjárása révén nagy mértékben elősegített..! é-R a megoldás stádiumába juttatta ennek a gyorsmotorjáratnak kívánt megindítását.
Amikor a magam részérói is köszönetet mondok a Szerkesztőségnek hathatós segítségéért, vagyok őszinte nagyrabecsüléssel: Nagykanizsa, 1047 február 10.
Varga polgármester
Ma'' röggel 4 óra 45 porckor ma-ívotrondszorü pontossággal elindult az olsó gyors motoros Budapestre, amellyel még aznap visszatérhetünk Nagykanizsára. Ez az esemény fordulópontot jolont Nagykanizsa városnak a fővárossal való összeköttetésében, mert egy csapásra megszüntette mindazokat k problémáidat, a melyek a leétnapos budapesti tartózkodás kényszere miatt oly súlyos gondokat okoztak Nagykanizsa lakosságának. '' f
A MÁV pécsi igazgatósága, elsősorban Qüanádv György pécsi üzletigazgató, felismerve a'' Zala cikkei nyomán Nagykanizsa jogos sérel-meit, minden befolyását latbavetve odahatott, hogy azok orvosolhatók legyenek. ügy" a ;MÁV budapesti igazgatóságánál, mint a közlekedésügyi minisztériumban Nagykanizsa város védőügyvédjeként jelentkezett, hivatkozva a'' Zala cikkeinek jogosságára, keresztülvitte a menetrendnek a ¿Sala által kért- megváltoztatását.
A Zala postájában nagvon :sok köszönőlevél érkezik magánszemélyektől, kereskedőktől, iparosoktól, fizikai és szellemi dolgozóktól, a melybon szeroncsekívánataikat fejezik ki és a köz érdekébén további harcra buzdítanak bennünket. Nokik azt üzenjük, hogy mint eddig is, tiev ezután sem szününk meg a köz jólét» érdekébon küzdeni ós egyetlen alkalmat sam mulasztunk ol, amely lehetőséget nyújt erre. Alább közöljük a kö vetkőző leveleket:
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
»Zftla« cimü poitikai napilap Szerkesztőségének
Holyhon
Nagykanizsa megyei város közönségének s különösön a kereskedő társadalomnak több hónapos kívánsága nyer a holnapi nappal kielégülést, bmikor a "balatoni útvonalon megindul és még ugyanaznap visszatér a MÁV által beállított gyorsmotor-jérat^ ""
Mind a város vezetősége, mind podig a város egész közönsége hálán
lével -- vissza is térhessenek.
IC fontos közlekedési rend életbelépte annak a kitartó és folyamatos közérdekű munkának köszönheti elsősorban, melyet Főszerkesztő ÜY a »Zalában«, mint minden alkaloa-mal, ugy a jelűn esetben is végzett.
Amiaőn testülotünk nevében húlftft köszönetünket fejezzük ki Fósznv-kesztő Urnák, kérjük, legyen továbbra is bátor szószólója mindb» olyan ügynek, amely & közönsGfc érdekeit szolgálja.
Nagykanizsa, 1947 február 10.
Viola Lajos Husz József,
Ipt. vezetflj-gyzö
ipt. elnök
A Zala politikai napilap «Szerkesztőségének
Helyben
A Magyar Szabad Szakszervezetek nagykanizsai Szakmaközi Bizottsága köszönetet mond a Zala politikai napilap Szerkesztőségének azért a sikeres harcáért, amely- lehetővé tette, hogy a MÁV*megindította azt a gvorsmoto rosj aratót a fővárosba''/ amellyel még aznap vissza lehet térni városunkba.
Seméljük, hogy az igen tisztelt Szerkesztőség a küzdelmet mindaddig . nem adja fel, amig a dolgozók érdekében egy harmadosztályú, kocsit is nom csatolnak a vonathoz,'' mert a keresetükből élők a másodosztályú menetdíjat megfizetni nem tudják. ^ .
A köz érdekében elvégzett sikeres munkáért mégogyszer olismorésün-Icot és köszönetünket tolmácsoljuk.
Nagykanizsa, 1047 február 10.
Csepregi m. titkjir
Bencze Jenő urnák, a »Zala« főszerkesztője
Helyben
A »Zala« folyó hó 8-iki számában örömmel olvastuk a.MÁV azon elhatározását, hogy . a helybeli ipari és kereskedelmi erdeksltségek kívánságának megfelelően- naponta oly modon indít gyorsvonatot városunkból, mely lehetővé teszi, hogy az érdekeltek még aznap .— dolguk végez-
Kereskedők Orszögos Körponti Szövetkezete Nagykanizsai fiókja
Főszerkesztő Ur!
A KOKSZ fiókba tömörült nagykanizsai kiskereskedők örömmel ár-tesültünk a Nagykanizsa—-Budapest gyo í-s motorosvonat érdekében kifej-tett akciójának sikeréről. Mi karcé-kedők tuajuk csak értékelni frtm akciónak sikorét. ''
Főszerkesztő Ur a városunk közügyeiben kifejtett- bennünket érinti kérdések önzetlen elvégzéséért fogad ia köszönetünket.
Nagykanizsa, 1947 február 10.
Neii Pál '' Harangozó Lajos titkár üv. elnök
A magyar gazdasági élet legújabb hírei
A csepeli Weisz Manfréd, a diósgyőri MAVAG és a budapesti MAVAG között munkaversenyt rendeztek, amelynek eredményét vasárnap hirdették ki ünnepélyes külsőségek között. . Mindhárom vállalat munkásai megfeszített erővel végezték a többtermelést és az eredmények olyan kielégitőek voltak, ho&y egvik gyár dolgozóit sem lehetett elsőbbségben részesíteni, anélkül, hogy a másik jogos önérzetét ne sértsék. Mindhárom üzemben 15ü2 dolgozót részesítettek jatt alomban.
*
Magyar kereskedelmi küldöttség e hóra tervezett moszkvai útja a külügyminiszteri értekezlet-re való te Öntet i el elm .) rad. Azoa-ban nehogy fennakadás történ-! jen a két ország közötti áru-i cserében, szombaton Budapes-j ten az érdekeltek megbeszélést i tartottak, amelyen szabályozták a két ország "között a forgalmat. A magyar delegáció valószínűleg március végén vagy április''
elején indul Moszkvába. *
A jugoszláv-magyar veígyesbi-zottság tárgyalásai valószínűleg a hét végén befejeződnek és a jövő héten megindul az árucsere-forgalom a két ország kőzött.
i . ^
A rádió szerdai műsora
Budapest 1. 6.80 Falurádió. 7 Hírek. 7.80 Reggeli zene. 8.15 öaórfc-koztató zene. 10 Hírek. 12 Déli harangszó, hirok. 12.15 A Házi-egyÜt-tes játszik. 14 Hírek. 14.10 A Radk* jazz-ogvüttos játszik. 15.15
Rádiói»-.
kóla. Í6 MjogyarTnóták. 17 Hirric. Vöröskereszt közlemények. 18.8Í Énekkar énekel. 19.00 Könnyű muzsika. 20 Hirok, sporthírek. 2040 Antal István zongorázik. 21.50 Hirok éa krónika oroszul. 22 Hirw. 22.80 USA ajándéklomezok. 22L46 Külügyi negyedóra. 28 Orosz wán-déklemezek 24 Hírek. 010 HiS* és krónika franciául és angolul.,
Budapest II. 17 Tánczene. 18 -Hirok. 10.80 Szabadság és esamfcji zenében. 20 Esti dallamok. 20.® Rádió szabadegyetem. 21 Hirek » '' óra 15-kor Ik^thoren müvek.
¡17. február 12
Z A U A
&
8árányos Károly földművelésügyi miniszter elrendeffe^az ujgazdák és telepesek ügyeinek sbronkivlil való intézését
A földművelésügyi miniszter a földművelésügyi tárca összes hivatalaihoz és alárendelt szerveihez körrendeletet adotl ki,, annelvben rámutat arra. hogy az ujgazdák a termelőeszközök hiánya miatt-minden szorgalom és igyekezett mellett is csak aránytalanul nagy erőfeszítések árán és még igy- is csak a .kívántnál fickélyebb eredménnyel végezhetik ''termelő munkájukat. Az .ujgazdák megsegítése tehát mezőgazdasági termelésünk fokozása és az ország gazdasági uj-¿áépil<&e szempontjából elsőrendű feladat, amelynek nveg-vaJósitá''rát minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítanunk kell. >A feladat oroszlánrésze a földművelésügyi igazgatásra hárul s a földművelésügyi • tisztviselőknek kelt-e]sősorbaíi az újonnan föld-iiözjuttatottakat és telepeseket fökqük. termelőképességének elérésében támogatni, illetve az -hliez szükséges szellemi és ¡lUiyagi eszközök előteremtésé-fojen segíteni.
Hppen ezért a miniszter elrendelte. hogy az . ujgazdák ügyeiben a földművelésügyi • igazgatás összes szervei kivé-¡tjples gonddal és lelkiismeretességgel'' járjanak el. Az ügy intézésében arra kell" törekedni, mondja a körrendelet — hogy iuz ujgazdák kérelmei — a lehetőség határain belül — kedvező elintézésben részesüljenek.
Egyenlő feltételek fennforgása esetén az újonnan jöUiliö:juttatott kérelmezőt másokkal szemben előnyben keli részesíteni. A menynyiben az eirMettek ügyében trjás hatóság közreműködése is szükséges, a: erre vonatkozó átiratban is kérni Leli az ügy soronkiuüh elintézését.
Végezetül a körrendelet hangsúlyozza. liogy nemcsak az „ügyintézésben. hanem az .ujgazdák és telepesek útbaigazítása és tájékoztatása tekintetében is mindjén tisztviselő igyekezzék a kötelességszerű (hivatalos^ útmutatáson túlmenő, kimerítő és a telnDerült kérdés minden résztelére kiterjedő szakszerű és az ország újjáépítésének sorsdöntő fcérdését mindenkor szemelőtt fertó felvilágosítást adni.
Kedden este fél 6 órakor
PÁRTNAP
a Szociáldemokrata Párt helyiségében
Vendégeket szívesen látnak.
SZIGORÚAN BIZALMAS!
Inspekciód gyógyszertárak:
Februérll''én .Fekete Sas" gyógyszertár Fó-ut 6.
Febroór Í2 én „Igazség* gyógyszertör, F-ö-ut 12.
PÉTI-SÓ meiérkmtt éi korlátozott
mennyiségben, cukorborsók ¿s mindenféle kortl- és mtaö-taitfMáfl votflmeivok éi pormotoxflaxortk minden mennyiségben Ismét kaphatók,
ORSZÁG JÓZSEF
magktrtakedisben
Szabadsá&tér 10. szám
(Internálótábor mellett )
- Vt7
A magyar történelem hat legtragikusabb esztendejéről rántja le a leplet az a könyv, amit Saly Dezső, az l''j Nemzedék katolikus újság főszerkesztője állított össze és bocsátott a magyar olvasóközönség rendelkezésére. A »Fekete könyv« döbbenetes eredménnyel az 1939— 44. évek szigorúan bizalmas titkos dokumentumait tárja az olvasó elé. Lehull az álarc egv vezetőréteg arcáról és megláthatjuk, hogy ezalatt az álarc mögött micsodu sátáni arcok vigyora van. Ez a szerencsétlen nemzet minden kálváriáját annak köszönheti, hogy még .idejében nem látott e mögé a maszk mögé és most, hogy a dokumentumok ezreiből feltárul előtte, mit is csináltak, hogy hátamögölt érdekei vés becsülele ellen mi mindent követtek ei azok, akikre esküdött és íakiket vakon ''követett, iszonyattal kérdi: hát ez is lehetséges" volt ? Ezt a könyvet főleg azért kell mindenkinek elolvasni, liogy okulhasson mindazokból, amik -a múltban VaKká tették és megtanulja, hogy gondolkodás nélkül ne fogadjon el olyan jelszót és ne dűljön be olyan propagandának, amelyről később kiderül, hogy mögötte nincs egyéb, mint vezetőinek önös érdeke, hatalmi vágya, urhatnámsága és elnyomni akarása. - l v" Saly Dezsp könyvének azért van különösen .nagy jelentősége, mert a felhozott dokumen-taunok olyan meggyőzőek, hogy azt a kevésbbé tájékozódott társadalmi rétegek teljes egészé-
További 40.000 forintot kaptunk az újjáépítési
minisztériumtól
ben megérthetik, de azért is, mert Íróját nem érheti az a vád. hogy bármely irányban elfogul! lenne, mert ,a katolikus sajtó e képviselőjét senki sem illetheti párt]x)lillkai elfogultságai.
Lapozgatva a könyvben, zalai vonatkozású dokumentumokra is találunk. A 648. oldalon a következő nem érdektelen kis okmány húzódik meg:
1943. szept. 27.
Halállal bűnhődik, aki összejátszik a partizánokkal
Dr. Brand Sándor Zala vár-megye alispánja "hirdetményt tett közzé, ami szerint az, aki a partizánokkal érintkezésbe bocsátkozik. hogy azoknak bármilyen segítséget nyújtson, igv különösen, hogy őket élelmezze, tájékoztassa, bármiféle dologgal ellássa. harckészségüket fokozza, avagy ezekre lehetőségeket nyújtson, adatokat szolgáltasson, vagy terveiket bármiképp előmozdítja, avagy menekülő vagy sebesült partizánokat elrejt, úgyszintén az, aki partizán vagy partizánok megjelenéséről tudomást szerez és eme körülményt az illetékes hatósággal vagy honvédalakulattal, csendőrőrssel a legrövidebb időn belül nem közli; az 1930. évi III. te. 49. §. 1." pontjába ütköző vétségben válik bűnössé és cselekménye rögtöni''télő eijárás alá tartozik, amelynek büntetése kö-téláltal végrehajtandó halál. A fej lej öntési kötelezettség elmulasztása pedig súlyos szabadságvesztéssel jár.
Varga- József polgármester . vasárnap érkezett vissza budapesti útjáról, ahol résztvett a Szociáldemokrata Párt által rendezett közij^az-gatási nagygyűlésen. A nagygyűlésen, amelyem megjelentek a Szociáldemokrata Párthoz tartozó polgármesterek, alispánok és főispánok, megbeszélték mindazokat a teendőket, amelyek az eljövendő esztendőhon az újjáépítés szemmeltartásával a magyar közigazgatásra várnak. Szakasíts Árpád miniszterolnökhe-lyettes közel egyórás beszédben ismertette a Párt elgondolásait és vázolta azokat a teendőket, amelyeket az egész magyar nép érdekében szükségesnek vél végrehajtani. A miniszterelnökhelyettes . beszéde után kezdődött meg a tulaidonképpeaii kongresszus, ahol a Szociáldemokrata Párthoz tartozó közigazgatási vezetők kifejtették álláspontjukat és beszámoltak a mult esztendő tapasztalatairól.
»
Varga József polgármester budapesti tartózkodását arra is felhasználta, hogy a város érdekében megfelelő minisztériumokban eljárjon. A legsürgősebb elintéznivalónak tartotta, högy a leégett városháza megkezdett lebontását folytatni lehessen és a tavasz beköszöntével az uj piactér megépítéséhez hozzá foghassanak. Az újjáépítési minisztérium honorálta a polgármester előterjesztéseit és további 40.000 forintot utalt ki egyrészt a városháza lebontása, másrészt- a piactér megépítésének céljaira.
- A közélelmezési minisztériumból 102 q margarin kiutalását hozta magával a polgármester és ezzel teljesen megszűnik a zsirhiány a városban. A margarin kiosztását, amint megérkezik, a közélelmezési hivatal utján meg is kezdik, v Értesülésünk szerint a polgármester rövidesen ismét a fővárosba utazik.
Négyévi börtönre Ítélték és azonnal letartóztattak Zalaegerszeg nyilas polgármesterét
Mint ismeretes, január elsején kezdték tárgyalni dr. Tamásy István voft zalaegerszegi polgármester háborús ós népellenes bűnügyét. A tárgyalást akkor a szükséges iratok beszerzése végett elnapolták. Csütörtökön került ismét tárgyalásra a nagy érdeklődéssel várt bünQtfy. uteg-lédy Gyula tanácselnök kapott megbízást az ügy tárgyalására, mig előzőleg * Lengyel-tanács tárgyalta az ügyet, A népbiróság ismételten kihallgatta a tanukat, sőt egész csomó uj tanú ki*
hallgatására került sor.
A vádlott polgármester megismételte előbbi vallomását, mely szerint nem érzi magát bűnösnek, mert csupán az akkori rendeleteket hajtotta végra, mégpedig állítása szerint, humánus módon. A tanuk ezzei szemben azt állították, hotfv Tamásy egész hivatali működése alatt antiszemita magatartást tanúsított és az üldözöttekkel szemben a legszigorúbban járt el. Különösen kifogásolták a gettózás embertelen módját és azt a körül-
ményt, hogy a volt polgármester már 1942 nyarán, amikor még erre sehol nem volt példa, eltiltotta a zsidókat a strandfürdő látogatásától. A vád tárgyát képezte tovább, hogy mjfnt »vitéz-. az elsők közölt volt. uk* zsidó birtokot igénveit és használatba vett, A volt Mándi-féle szőlőt teljesen kisajátilotta magának, teljes berendezéssel vette birtokába és még azt sem engedte meg a tulajdonosának, hogy a szőlőhöz egyáltalán nem tartozó két tehenet eladhassa. Beigazolódott u tárgyalás során, hogy a gettó/ások '' alkalmával minden tulkapást megengedett dr. Arvay László városi liszli-loügyésznek, engedte, hogy áz saját elszántából olyan módon hajthassa végre a."zsidók ösz-szeköltöztetését, ami embertelen volt és aminek következtében nagyon sokan megbetegedtek. --Mint polgármesternek módjában lett volna ezeket a túlkapásokat megakadályozni, de nem tette. Többizben résztvett az akkori főispánnál. Teleki Bélánál, azokon az értekezleteken, ahol elhatározták, hogy a zsidóságot elkülönítik és később deportálják. Itt sem fejtett ki semmiféle ellenállást, ellenkezőleg minden-, ben helyeselte azt a felfogást, hogy a »zsidóktól végleg meg kell szabadulni.« Megállapították, hogy az egyik képviselőtesr tüieti közgyűlésen, minden kényszer nélkül napirend'' előtti felszólalásában olyan kijelentés fc tett, hogy »istentelen bolsevista hordák« és becsmérelte a Vörös Hadsereget. Dr. Wollák János ügyvéd ellen koholt vád alapján feljelentést tettek, mely sasé mit fasisztaellenes kijelen-, lést tett volna. A polgármester ezt a vádat alátámasztotta, ami miatt dr. Wollákot internálták is.
A uépbiróság mindezek figyelembevételével bűnösnek mondotta ki dr. Tamásy István volt polgármestert népellenes és háborús bűntettben és ezért óssz-büntétésül 4 évi börtönre és politikai jogainak 5 évre váló felfüggesztésére Ítélte.
Az ügyész kérte, hogy tekintettel a magas büntetésre, helyezzék azonnali letartóztatásba a vádlottat; ami meg is történt. Az ügyész és a védő fellebbezést jelentettek be.
Szociáldemokrata Párt közleményei
Szociáldemokraták! Elvtársak
Folyó hó 28-án, vasárnap délutá* 4 órakor tartja a nagykanizsai Szociáldemokrata Pártszervezet évi helyi taggyűlését. Tárgysorozatot mindc» pártszervezet! és üzemi csoport meg fogja kapni. A vezetőség beszámolója után a taggyűlés megválasztja az uj végrehajtó és ellenőrző. biaottBÓr got. A taggyűlésen való megjolenéfl szocialista kötelességünk. Tagsági
könyveinket magunkkal kell hozni. *
Fölhívjuk párttagjaink figyelmét orra, hogy elmaradott tagsági dijaiitat a taggyűlésig okrotíon egyenlítsék ki, rügy adjanak bo halasztóéi kérolmut Írásban a pártozornwűfc'' végrehajtó bizottságának, amoly indokolt esütbon a '' tagdíj halasától megadja. Ellenkező eaotben a pérl-szervezoti szabályzat idoVonatkoaé határozatát ''folyamatba helyeaaüfc,
, A Szocdem. Párt nagykanizsai
szervezetének végrehajtó bizottsága
ZABA
,1847. fclmfár 12
Az érteimiségi szakszervezetek farsangi estje
A nagykanizsai szakszervezetek érteim is(#i csoportjai először próbálóik meg'' a demokrácia tiszta szellemében agy társaságba összehozni a külön félő foglalkozású, rendű, rangú ér^plmiségiokot és velük a fizikai ¿olgox.óluit. Meg koll állapítani; --u kitűzött célt. várakozáson felül ei-Á»1tók. A Szociáldemokrata Párt Iím1-nu''i kicsinyoknek bizonyultak a íwmbati farsangi ont, köz(inség>-nek IJofogedlWini, A nézőtéren, majd u KAncwivm paricoltjén és a f »hér asz-íiilok mellen a »wunzámok én u szellem dolgozói uz ogymiiHl mogbj''cHÜ-lé« meleg úh <W,into test vér iwtgéhon Ittiláltttk egymásra. Ez volt az o»t. M célja n ezt a rendezőség H^áz wzá-/ulékoaan elérte, bizonyságául «n-<vnk, hogy értulnmégol óh fizikai munkúsok''ut immáron nem választ-Irntuak el r-.gynuistól a közéjük mes-tMrsógesiMi vert társadalmi válaszfala k"
A/, est műsora könnyű farsangi vidjunpág akart lenni s* az is volt, megtűzdelve irodalmi, zenei és táncművészet értékállóbb színeivel. A itlAORT énekkar Bnge János karnagy vezetésével ezúttal is kitűnő toÍI Engol Sándorné és Felső József erosz táncainak olyan kirobbanó si-fcarp volt, hogy nyíltszíni taps dór-Jött bsle többször a kísérőzenébe. (.Fel^-zenekar.) Szeg. zenei élményt nyújtott u "két kTtűnó zongorista, riácfre! Lajosné éö Öcíiön Forendié elmélyedt négykezese. Horváth László jídlem-paródiéi a rutinos színjátszó előadásában sok derültséget teltettek. A Balogh Gyula vezetése ulat^ álló mandoíin-zenekar nem csak szórakoztató, hanem komolyabb üü^cnaival is nagy sikort aratott, r^úuk Annié a hivatott művész tehetségével, hangjának bársonyos, mole-íjen csillogó színeivel adta elö^ének-8i.áma;t, őszinte sikerében osztozott kísérője, fvánkovits Feróncné. Korács Mimi balott-fantáziáju a műsor egyik logkiemolkodóbb és legértéke-stíbb Bz«ma volt költői szépségében cm finom előadásában, kísérője Kalózai Erzsi volt. Pongrácz Já^os és félxMégo az irodalmat képviselték h. műsoron. A Bizánc-ból vett jolo-nnlok a koletrómai császár emberi otttMDOinláaát, szonotot nélkül u korona csillogó, de üres dísHzé vtilto-/.uBát szimbolizálták a l''ongrúez-hú/.aspár elmélyült, finom előadásában. Szul^dos Eta Tintutartő ''cimü (Icj üs, do mélven időszorü jelenetét «» VAOSZ Bzirijátszói adták olő Horváth Qpzló rendezésében, aki a fő-srsrfjpet is. játszotta valóban rátermett tehetséggel. Szőes Jenő, Jorau-*obsik Gyula," Vaida Károly, Ko-/.inczky Károly, Gabór István, Nagy Fjcoenc qaztozt»k á többi szerepek «ike''reibeií. ötletesen elgondolt, csupa gzhi és üdosóg volt a ginmáz ista tánccsoport magyar tánca Szikrai piarista, tanár be tanításában. Szereplői voltak: Salamon Bya, Harangozó tóva, Lontay IvettB, Halász Gabri-»tta, Dénes János, Szántó Zoltán. 13oba László és Vas György. Konferált Yajda Kárply. A" műsor után hajnalig tartó, rendkivül hangulatos t40cm;(lats% következett-, Ogyiie az i^ÍBy b^iterulteb''b farsangi éjszakainak. ''A rendezés érdamio Uti Bé-Icíé; a szakszervezeti értelmiségi csoport rejtőjéé és a telkes haziasz-l&any-górdáé. Felső József zenekara ^o%óffetÍB .fe taenét.
VÁROSI MOZ4
• .v r* -
Kedd, aiorda, c=atörtök "
NAGY FRANCIA FILM t
ER1CH V. STROHEIM Klegá&altőbeB: Hrftdé
kOtpojxAon 5, 7. vnt^rn«p 3, 5, 7-kot
V Vápp^i Moziban ma mutatják || OT^rizbijn uz üldözöttek e. francia rumot Rrich von Strohoímmel a MBWjropbim. A film a második világháborút mugelózó hónupokban ¿nw/ódík le JVirTzshan.
Magyar-jugoszláv Társaság irodalmi pályázata
A Magyar--Jugoszláv Társaság Nagykanizsán pályázatot hirdet legfeljebb 5 jiorccs élőadásra alkalmas köíteménvríi és kb. 15 poreofi olő-adásra alkalmas ollx.>szélésre. Tárgy: a magyar—jugoszláv barátság gondolatköréből. '' Benyújtás március lö-ig, joligéson, külön zárt l^ritt''ik-bem mollékjolvxi a szerző novvt és lakcímét. Cimzendő: Magyar Jugoszláv Társaság, Nagvkanízsn, 13«t-thyány-uU«« 21. Díjazás: i. díj 100 forint, II. díj ÜO forint, külön vr>r«-ro óh külön olbeHzéléHM. Toválibi (<lőadásrn alkulinnsnak U.lált pályaműveket a Társaság külön-külön 2« forinttal díjazza. A díjazott müvek l''ulluisználási, foixlitási joga a Tár-suy&y&gA bi-i''álóbizottság íingykani-zsui^wikembürókból áll.
Megérkezett
Nagykanizsa, kedvence:
Korálka Vilma,
minden este énekével szórakoztatja a közönséget a \
Muskátliban.
Pr. Richter Ede b|nUgyéne[K főtárgyalását elnapolta a pécsi népbiróság
Szombati számunkban jeleztük, hogy a pécsi népbiróság hé''ffőno tűzte ki dr. Richter Kdének az 1046. évi VII. t.-c. 2. §. a) pontjába ütköző büncsolokményénok fótárgva-láw''it. A tárgji*alást azonban, mint a pécsi népügytiszségtól értesültünk, u népbiróság bizonyittlskiogészités miatt ohui]K)lta. A tárgyalásra ugyan is nem idézték mag a Ifantrál-kávé-házban lejátszó<lott botrányos oscn fültanuit^ A védilom pedig kifojó-zetton ragaszkodott a tanúvallomások mrgliallgatásához. A póosi népbiróság helyt adott a védelom kívánságának es a tárgyalást elnapolta. A logkozelobb kitü»ondő tárgyaláson h tanuk is mogjelonnek.
Ma tárgyalja a pécsi tábla Bagonyai és Tizedes hentesek árdrágitási felebbvitell bűnügyét
Mult év december hatodikán megjelent Nagykanizsán áz Országos Arfolügvolóti Központ két megbízottja es végigjárták a város üzleteit annak megállapítása végett, hogy a ksreskedok betartják-e a hivatalosan megállapított'' legmagasabb fogyasztói árakat. Az ellenőrzés során eljutottak Bagonyai Sándor és 1 Tizedes Péter hentesmésterek Sza-i badság-téri üzletébe is, ahol szalámit i akartak vásárolni. A hentesmesteriek a két számukra ismeretlen vevőnek kiszolgáltak egy kilogramm szalámit és azért a maximális 11 forintos ár helyett 14 forintot számítottak. A két pesti nvomozó azonnal feljelentést tatt^líenuk a rendőr^; gazdasági ós^tyán, aliol őrizetbe vették őket, majd ügyüket áttették a^ államügyészségre. Az ^soKibiróság dr. Almássy Gyula elnöklétével a vádirat elk^zülto után december 16''-án tárgyalta a két hentes mester árdrágítás/ bűnügyét. Mint ismeretes, mindkettőjüket bűnösnek mondották ki árdrágítás} visszaélés bűn--- tettében és ezért két-két évÁ fegyházra, iparmgedélyü4 m^Mor^-''-^ •ós^Tiz^ímtiQtósiű ítélték. Az iL.^, mind a vad, mrnd a v&Iélem képviselői nu^-fel lob D^.ztyk,
Á fűllűbbozés már eljutott a pécsi imótM-hqz, 4hol -a folieb''bvltoii tárgya ut''a rn^i napra tüz-iék ki. A tárgyalás orodmém-ö'' olé ^rdéjklődjés-»el tekírít a nagykanizsai közvélemény.
Sulyesan terhelő vallomások Ková^ Béla ellen
Most, hogy az államvédelmi osztály kihallgatta az összeesküvő képviselőket és Jaezkú, Gyulai. valamint Arany Bálint vallomásai rendelkezésre állottak, átkísérték u fegyintézetben ülő Szügyit és Békít, hogy ujru kihallgassák őkel. A két fasiszta tiszt bevallotta, hogy Kovács Béla irlu :i megbízó levelüket és Informált« őket u )x*lpolitikai helyzetről,
Azl is t''lmoiulolták, hogy Kovács Béli» ugy került bele az összeesküvésbe, hogy <i kint élő horthysta tisztek és politikusok olvan polilikus támogatását kérték, aki a Kisgazdapárt jobbol-dalát melléjük tudjn áUilani. f«y csott Kovács Bélára a választás és ezért fogad''lák örömmel Kovács Bélát, mert ő volt a Kisgazdapárt egyik vezéralakja.
HÍREK
— MegbizatáB
A földművelésügyi miniszter Mi-j halovics Béla nagykanizsai állator-: rost a mura keresztúri átvevő állomás N-ezetésérel bizta meg.
— Dr. Mohácsi János megismétli előadást a csehszlovákiai magyar kérdésről
A Szociáldemokrata Párt arról értesít- bennünket, hogy közkívánatra íelkérte dr. Mohácsi János Észak-Komáromból Nagykanizsára áttelepült ügyvédet, hogy á már egyszer megtartott nagysikerű clőadástít a csehszlovákiai magvarok holvzoté-ról ismételje meg. Dr. .Mohácsi a kérésnek készségesen tett ologet és igy csütörtökön aél''uttki 4 órás kezdettel a Szociáldemokrata Párt nagytermééin a MAOKT-pártnap köretében újból hallhatjuk azokat a megdöbbentő adatokat, amelyokot. egy Csehországban élt szem- és fül tanú tár hallgatósága elé. A Szociáldemokrata Párt mindojíkit pártállásra való tekintet nélkül Bzorotottol nwg-hiv.dr. Mohácsi János előadásúrn.
— Jól sikerült a Keresksdelml Alkalmazottak bálja
A koroskodolmi allcttlmazottolc féltésen sikerült farsangi bált rendeztük a Qontrál-kávóhá/ termeiben. A gyönyörűen feldÍBzitetV termeket, zsúfolásig nwgtöltötto a közönség. A bált 10 órakor nyitották meg. Azóta szüntelenül egész reggel 5 óráig folyt a tánc a legjobb -hangulatban/A tombola és egyéb mókás tréfák szép jövedelmet eredményeztek, amelyet az utolsó fillérig az elöregedett és elszegényedett kereskedelmi alkalmazottak'' felsegélyezésére fordítanak. Külön meg kell dicsérni a rendezógárdát, amely kifogástalanul látta el feladatát. ''
— Köszönet
A nagykanizsai szakszervezetek érteimisegi csoportjának vezetősége ezúton fejezi ki háláját és köszönetét mindazoknak, akik bármi módon támogatták a folyó hó 8-iki műsoros • farsangi est rendezésének munkáját ás előmozdították annak sikerét. Köszönetet mond elsősorban a műsor összes közreműködőinek, a háziasz-szonyok gárdájának, valamint azoknak, akik adományaikul járultak
I , . • . .-t i
Peltünik utcán, társaságban
m s

ha
CIÖNDfC^ szabómester csinálja Klnigey-ute* 27.
Clmr« ügyelnl''l
iMOtzdvéit vállal Makóktól alj.
hozzá az anyagi sikerhez. ICöszí«*-tet mond a''SZIM-nék a techníűK'' munkában való önzetlen segitsé^íA. dr. Németh-kertészotuek a''toj^m^r-szitésért, a Drávav(jlg\;inek, * ATA-ÜKT-nak, a vasútnak, a gimnáziumnak. zqneískohlnak és mindazoknak, akik együttérző szerotettol ig\í«k<z-tek a rendezőség munkáját" mn^-könnvítoni. Az éitelmiw''gi csojúdti lojnéli, hogy h szellemi és l''í/.ilai dolgozók igaz teStvériségéiiMk láv««-duImi vonalon is marndandó itlj^-jaiho/i járult hozzá a miisoiw iiiogiendo^émn''el, Az értelmÍH<»gí l>ort titkárHt''igfi jvovWkmi: vh ivu,
- Hlráetmény
A Földiffénylö tii/OUság ímuv-tolteri tollnvja míndnzokut, kik u löldmforjn norán házhelyhez u^v földhöz és szólóhoz jutottuk Zala cimü napilapba folyó hó I ^ közzétett Hirdetményié még jolentek meg, saját érdokükheu ''Földigénylő Bizottságiídl (MAOIIT-költészet, malom mögött.) hirtokbv^l átvétele végett haladéktalanul Hímjének meg! fiinak.
A Magyar Kommunista Párt
nagykanizsai szervezete
szerdán este 6 órakor PART NAPOT tart
Előadó: ár. Honostory Tibor járási fő-Jegyző. flz előadás tárgya: Kül- és belpolitikai helyzetűnk. Minden érdeklődőt pártállásra való tekíu-tet nőikül szívesen lát a Vezetőség
Hirdetmény
Felhívom a lakossig figyelmét az uj lisztjegyosztással kapcsolatban falragaszon megjelent hirdetményemre, mely az errevonatkozó összes tudnivalókat tartalmazza.
Polgérme»t«r,
FIGYELEM!
■I«dö elköltözés miatt olcsón belterületi adómentes összkomfortos parkettás háromszobás magánház; egy hold szőlőbirtok teljes felu«r«. léssel, pincével; tizenkét hold szántóföld. Ezeken kívül még több kisebb nagyobb kertes csoládlhózaknt, bérházakot, üzletházakat, házhelye* l<et, szőlőket, földbirtokokat, balatoni több kisebb-nagyobb Ingatlanokat állandóan köivetlt
Horváth ingetlenlroda,
2ii Nigykanlua, Sugár-ut 42.
APRÓHIRDETÉSEK
Háimeatetl állást keres felvidéki meno-kült. Cím a kiadóban.__
Et«dó egy haotrAlt ruhtazekrény. Megtekinthető Dózsa Qyörgy-ut 58/a, d
Ricilík, MMgépek ti—9 hónapi resc-let|l»ptésie. Qyárl uj. Gyári jótálíaa! -Subó Antal rádió- t* müstaki Uzletébt Fő-ut 5. '' _____ 1
Jó áltapoibán lévő Cin a kiadóban.
zongorát vewrfk.
Honvéd-utca 2U
Egy nagy Síngtr varrégép és 6 szemé* lyes külföldi poteeilán étkénlet olcséa •iádé. Tarnóczky Fiilérea Batar.
Eladó Waffenrad Steyr-gyárrraányu férfi kerékpár dinamóval. Árpad-utca 12 29g
Jókarban levő komplett ebédifi, xeogort, koMyhabntw, szekrények sto. elaídék. — Szerda-cBüiőrtők 3—5. Kisfaludy 20. 291
Eladom vagy elcserélem 25 akós kádamat hordóérí, 2 4-1 es rádiómat pénzért, kerékpárért. Cxippáa, Teleki ut 54. 2»g
KfllönbejératB nabát keresfiak, bs leöet teljes ellátással, magányos intelligens fiatal •mber részére. Cim a kiadóban. 293
Mai és régi levelezésből származó t«mot bélyegért pénzt, magyar sorokat vagy kffl-földi bélyegeket adok. Iv-anyagot Is átveszek Rozg*nyi-utca 19. Barbarits. (Ez® hirdetés mindig érvényes.)_ f
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Beacu Jcaő főszerkesztő SMrkiiitós^d és kitdóhlv^l: Fő-ut b. Teleion H
Kiadj« a Nemzeti Bizettaág, NngykanUM Swrkosztéaért és kiadMÍrt felel Bencz« 1««»''
Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nofly
kenlisa* nyomdálábnn Nagykonl*«*"-Nyomdáért felel: Zaliy Károlv
» évfolyam, 36. szám.
Nagykanizsa, 1947. február 13 csütörtök
Ára 40 fillér.
A közlekedésügyi miniszter közölte, hogy a magyar posta a közeljövőben 8 értékből álló légipostai bélyeg-sorozatot bocsát forgalomba, 10 fillértől 5 forintig terjedő értékben,

nr


A Kisgazdapárt naoyjeHsígli ftUivísa i koalíciós piriokhoz
A Független Kisgazdapárt « kö-vutkvxó domráeiót küluötfj «1 a koalíción pártok wzotóségéhoz -i''H HecfU egyúttal nyilvánosságra:
Küjojotlen" Kisen/dupiij-t poli-t ifcti bizottsága máffullttpitjn. hogy n huasznntarto bi''ipolitíkní válság
ricr/wlffíe > károkat okoz a ma-í/i/ar dcmokrác attak,
nmei « bizalmatlanság mérgével fertőzi mog a politikai életet, hátráltatja az együttműködést, akadályozza a gazdaság"! fejlődést és a demokrácia eredményeinek . gyarapítását, mayd veszélyezteti a Magyar Köztársaság jó hirnevét.
Bf/ért. a politikai bizottság elhatározza, hogy
lc<ted-emé-nyezö lépést tesz a belpolitikai válság megoldására, a koalíciós együttműködés és nyugodj kormányzás biztosítására.
Klhatározza a politikai bizottság, hogy a magyar parasztságot a demokrácia minden áldásából és lehetőségéből — politikai, gazdasági és igazgatási téren egyaránt —■■ * demokratikus elveknek megfelelően részeltetni kívánja. Javallatot tesz a ttagyválaszthiánynak az ügyintéző üzorrekbon a parasztság százalékának emelésére.
A Függetbn Kisgazdapárt egész '' ín''^jSv^TTuzTTa nakeiffelleh'' és minden olyan kísérlet elten, amely a demokrácia, a köztársaság, az'' alkotmány és a törvények ellen irányul ért sem a reakciós múltnak, sem a reakciós jövőbeli elképzelésüknek teret nem enged.
Méluori elítéli az összeesküvést és követőii, hogy okikra a köztársaság-(4S damokráoiaelloneH •-.összeesküvés vádja rábizonyul -- szomélyokro, származásin én állásra való tekintet nélkül ■ - mielőbb raryék ol méltó ii un tette üköt.
A jsiraaztHiig foiomeLé*éro Irányuló Uiwkviisébon wjgítnégüi hívja u koalíció többi pártjait én ugyanakkor rCdkijn, hogy uz ipari munKÓstiúg óh egyéb viikmi dolgozók lörekvéneit a n>?jg)ut részéről is minden erejével túr mogul.ja rt azon Uiz, hogy a mtmkáa-núg vívmányai szaporodjanak és mog-énztuHsonoK. A munkásság púrtjaivui együtt vállalja a harcot a tőke túlkapásaival s az u j nagy-kojwők azo-mérmetleVi és mépelleries előretörésével szemben.
Kinyilvánítja a Független Kisgazdapárt politikai bizottsága, hogv az ország nagy kérdéseinek megoldásához a parasztság, munkásság és ha-tadó^ értelmiség életszínvonalának emeléséhez,. valamint a demokrácia nagy terveinek megvalósításához a koalíciós pártok további együttműködése- feltétlenül szükséges" s ezért kívánatosnak tartja e pártok között a« eddiginél bizalomteljesebb légkör kialakitasát, a nézeteltéréseknek az egyes pártok jogos követelései tolje-. sitése által való kiküszöbölését b eöy olyan pártszövetség létrehozását, ■ amelyben'' megszűnnek a külön csoportosulások, anélkül, hogy a mun-kiísegy-ség ezáltal inegzavartatnék.
A~Független Kisgazdapárt politikai bizottsága levonta ,az. el-amH évek válságainak és az ösz-szeskÜYésnek i.s u tanúságait és személyi és szervezeti téren egyaránt meglétté és megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek'' szükségesek ahhoz, hogy. a de-Krokródál u. maga'' részéről zö-
Bevin rádióüzenete Magyarországhoz
Mini a Zala tegntp Jelentett», Bevin angol külügyminiszter a békeszerződés aláírási uttn rádióbeszédet Intézett ai öt oaatiósáliamhoi, Igy Magyarországhoz !«• A Mugyarerenágnik sióié üzenet a kövatfceiAképpen hangzik:
— A hí ború o»»piaa végigvonult sz enök ©rsságán la éa romokba döntött* fövireaukit Bátorsággel éa eltökéltséggel önök mir hoxaikeadtek városaik éa falvaik helyreállításihoz e« uj, ragyogóbb Budapaat uj|áépltéséhez, Ml Itt, az Egyesült Királyiig területén, rokonszenvvel figyeljük az önök erőfeszítéseit éa munkájukhoz miltó elkért kívánunk önö^nak. Nagyobb*vivlatokban banalvs, ha mlridagylkQk jóakaratot, egyfittműködiat ia ktminy munkiikodaM fajt kl, «itOntathttjük a háború pu^ailtiaalt ia ivalamannylQnk azimira jobb ia azlürd alapokon nyugvO ilatet blxto«hhatank.
A kuiűgymlnlaztarhfiiyattoiak tegnap »»ti iondoni üli§irí Quiaav a banyujtandó uj tzovjat javaatatró kijelentett»: a Ssovjatunló «bban azt klvinja, hogy c nimat bikaazarzödia élökiazltő magbaaziliaalbeo a nigy nagyhatalom uip«»l*el6^ kWQt mia &zöv*t«ige» hatalmak 1« vigyenek réizt. Qusaav kijelentette, bogy a ezovjet-javaelat nagymértékben megegyezik Nngybrltannla, Frar.olaorizig, Amerika is a domlnlumok klvinaigaival. A javadat valószínűleg egy.ket napon belül elkészül a akkor a kOlOgymlnlezterhelyetteeek elé terjeszti. Az angol kUQidött javasolta, hogy négy héttel a moszkvai taülkozó uiin a külügyminiszterek Qljenek Ismét Ö3»2e, hogy a megszövegezendő német békeszerződés első szakaszait elkészítsék és meg« kérjék a 14 sxöve»éges hatalmat, hogy kűidjek el képviselőiket ezekre a tárgyalásokra, az i.tetékes német hatóságoknak pedig engedjék meg, hogy nézeteiket e beke megszövegezése előtt előterjeszthessék.
A Biztonsági Tenioe new-yorki Qtésón tegnap délutin még mindig mély szakadék mutatkozott az Egyesűit Államok és a Szovjetunió klvinsaga között az sfomerö ellenőrzésére és s leszerelés kérdésére vonatkozó indítványok között. Ausztrália képviselője szerint az angolszász hatalmak elmentek a legvégső határig, amikor beleegyeztek s leszerelési bizottság felállításába, de nem olyan mértékben, hogy mélyen benyúljanak Amerika belügyeibe. He a leszerelés elvét mindenekelőtt elismerik, nagy mértékben jutnak e''őbbre s háborúk megakadályozásában. Oroszország ugy jellemzi az Egyesűit Államokat, mint aki hátráltatni igyekszik a Biztonsági Tanácsot a leszerelés kérdéseben. Gromiko ragaszkodott ahhoz a felfogásához, hogy sz atomellsnőrzés letárgyalása osak az éltalinos lefegyverzés rendezésén belül lehetséges
A csehszlovák válaszjegyzék Magyarországot vádolja
Prága, február 12 Csehszlovákia a magyar kormány hozzáintézett jegyzékére válaszolt, ámelytoén Magyarországot vádolja a népességcsere-egyebnény megsértésével. Ugy jellemzi a magyar vezetők ténykedéseit, mint akik bele próbálnak avatkozni a csehszlovák mxinkarendéletek .végrehaj I ásába
Eisenhowor a kötelező katonai szolgálat mailett
^ Newyork, február 12 l''Jtahowor, nz amerikai liadsereff. vezérkari főnöke, tegnap megjelent u képvltttlőhií/, ós a Hzonátup vi''-gre-hiijto biiwttsúfrámik ülé^n; hogy kí-lejtíii) núzatnlt az amerikai hadnorog Hzük8i^rlflt«iről. A binotUi''url üléw nárt volt. t''ffv vélik, hogy KimüihO" uer támoguttn Marxhull külügvmi-nwztor folíoffí''uMit, uki kijelentette, hogy a kötelező katonai szolgálat lé-és fontos az Egyesült Államok külpolitikája és az ország'' biztonsága szempontjából.
Feloszlatják a nagy német ipari konszerneket
Berlin, február 12 A brit és amerikai hatóságok'' által hozott és most életbelépő trösztellenes rendelkezések során legalább 30 nagy ipari konszernt fognak feloszlatni Németország brit és amerikai zónájában. Ezek a vállalatok egyenként több mint 10.000 munkást foglalkoztatnak. A vállalatok feloszlatásával azt célozzák, hogy a német ipar helyreállításával Né-'''' rbetország inás. nemzeteknek
kárt ne okozhasson és egy másik háborúra fel ne készülhessen. Ugyanakkor meg akarja vetni alapját ez az intézkedés a demokratikus német közgazda-ságrtak. Hir szerint a? intézkedéseket azért is léptették életbe, mert eddig nem sikerűit megegyezni a német ipar decentralizálására vonatkozó négy nagyhatalmi programmban.
A Német Kommunista Párt egy köz-pinti koalíciós kormány megalakítását kéri
Bcüm, február 12
Xéiuetország brit megszállási övo-zotélwn működő kommuninta páj-t fdhivÚHt íntózott a többi politikai párthoz ogy közj>onti német kormány miolóbbi mogakűiitáHU érdokébon. ICbbon a korm/uiybtm minden pártnak képviaoltotnl ltollcnu nuutfAt. l''/gyes helyi szérvozotok azon óha* jul/nak iidtak kile^/éwt, hogp,- uz (''»hs^h iHU''tok még n bélőoi''irtelcrv.let előtt Vanulmánjozzi''dt egy ltözös állásfoglalás kidolgozásának lehetőségit.
Legújabb táviratok
Sztálin generaüsszimuszt Ukrajna főv^osában, Kievben, továbbá Bjelorusszia1 fővárosában, Minkszben és az egyik aserbeid-jani körzetben egyhangúlag kép-
^selővé választották.
*
Gyöngyösi János külügyminiszter. Párizsból való hazatérésében néhány .napot Svájcban tölt el és - csak a hét végén érkezik Budapestre.
A belgrádi népbiróság egy uőztasa tisztet kotéláltah "halálra, egy plébánost és egy másik vádlottat golyó-''
általi halálra itélt.
*
Hooivcr, az Egyesült Államok volfc elnöke Btutt^arti beszédében közölt^ hogy további segítségre,van szükség a német nép mérhetetlenül alacsony életszínvonalának emelésére. Hoower
Stuttgartból Bécsbe utazott. *
Kossá István, u Szakszervezeti Tatáncs főtitkára Brüsz-szellxín megkoszoi''uzta Rónail Zoltán, valamint n magyar partizánok sli''ját, majd Belgiumban u nutgyar t''íVggetfenségi. mozgalom .migyíiyftltói bvszámoltM«^
gyuromt\g helyzetéről. *
A népbiróság inára tüzlc. ki uz orgoviUiyi gyilkosok bűnügyének tárgyalását, tum>ly előrelát-hatóiug több hétig tart. A Külügynek 82 vádlottja van, kőztük'' Héjjas Iván, akit uz ügyészség 88 rendbeli gyilkosság bűntettében, mint felbujtót vádol. *
Washingtonban a parlament Icölt-ségvetési albizottsága megszavazta a''Truman ehnök által beterjesztett, költségvetés csökkentését. A csökkentés összege (5 milliárd dollár és alsó sorban tengerészeti éa katonai kiadásokat érint.
*
Gruber '' osztrák kii 1 ügy miniszter Londonban kedden megbeszélést folytatott Csehszlovákia'' külügyi megbízottjával a tervezett csehszlovák-osztrák határkiigazitások ügyében.
vartalanul szolgálhassa. Ezután történelmi .felelősségtől indíttat-, va l''ellnvia a koalíciós pártokat a belpolitikai válság megszüntetésére és az .alkotó kormányzás biztosítására irányuló tárgyalások megkezdésére.
Abban a reményben leszi meg ezt a lépést a Független Kisgazdapárt politikai bizottsága,
hogy a magyar béke aláírásának napján történt elhatározása felelősségérzettől áthatott megértésre talál a koalíció^ pártoknál s a népek békéjének megszületésével egyidőben helyreáll a belső magyar béke is, amelyben nagy alkotások létrehozásával, a magyar nép nyugalmának biztosítósával, a hatalmi egyensúly meg-
osztásával. a szabad népi megnyilatkozások és döntések elő-segitésével kiérdemeljük a békéi megteremtő nagy népek, elsősorban a Szovjetunió, majd az Amerikai Egyesült Államok, a , Brit Királyság 6« Franciaország bizalmát és támogatását ósemel-lett szomszédnépeink jóbarátsá-gát is.« (
X A L A
1947. február 13
Átfogó jelentés Zalamegye helyzetéről
A főispán erélyesen tiltakozik a nagykanizsai közellátási panama bűnöseinek megmentésére
irányuíó akciók ellen
( Zalaegerszegi szerkesztőnk főt) A törvényliatósági közigazgatási bizottság hétfőn dqlelőtt tartotta ülései, ahol a vármegye közállapotáról számoltak be az illetőkos hivatalok UÍZOtŐÍ.''
Dr. Papp Andor főispán nyitotta meg iw. ülést, majd dr. Tivolt fílo-iriár vm. főjegyző ismortetto a vármegye közbiztonsági helyzetével foglalkozó rendőri ''jofontést, amelyet a vármegyei körzeti szemlélő áflitott
("''SS/O.
A közbiztonság
A jelentós szerint a megyéiben mim''.enütt csökkentek a bűnesetek. Nagyobb bűncselekmény az elmult hónapban egyáltalán nem volt. Kisebb ''ootörése« és lopási eseteket leszámítva, komolyabb nyomozásra nem korült sor.'' Nyomozás indáit bűntett miatt 270 esetben, vétsi''jg. minit 880 esettan. Nyomozás január hónapban 041 osotbon indult, az eredménytelen nyomozások, száma 199. Feljelentés 92 féKi és 27 nő ollon adatott bo. Ivotartóztatlnk a hó folyamán 84 férfit Ós 8 nőt.
A gazdasági íendórség 81 osotben folytatott nyomozást, obből 20 osotben az uzsorabiróság itélkozett, kétl esettan az oljárás még folyamatban van. A megye területén általában elég kielégítő a gazdasági rendőrségi vonalon a helyzet. A létszám méjg mindig nagyon csekély, mindössze négy közegall a gazdasági rendőrség szolgálatában, ezeknek kell az egész megyét el lenőrizni. Foltét lenül szaporítani keli a gazdasági rendőrség közegeinek számát.
A rendőrség létszámemelése
Dr. Papp főispán itt "bejelenti, hogy a rendőrsegi létszámemelés érdekében mindent elkövetett. A közelmúltban ebben az ¿igyben tárgyalásokat folytatott ugy a belügyminisztériumban, mint a köztársasági elnökkel. Mindkét helyen teljes hgag-értéissel feladták ólóterjosztését'' és igy remény van arra, hogy hamarosan Iétszámszaporitás lesz a íend-őrségen. Sikerült a rendőrség számára egy motorkerékpárt és egv autót szereznio, nniit már be is állítottak. Megállapítja, hogy íl gazdasági rendőrség és a közigazgatási hatóságok között, példás együttműködés van.
A lisztpanama
A főispán ezután bejobnli, hogy '' a nagykanizsai közellátási punamit nyomozása után 14 egyént tartóztattak le, akik mind bűnösök voltak ebben a goromba visszaélőben. ;Vla már esak 4 ogvén van letartóztatásban, mert közbon a pártok mentési akciót indítottak a bűnösök érdoké-l>en.
Felháborodássá/'' utasítja vissza a pártoknak''illetéktelen beavatkozását és kijelenti, hogy ezt semmiképen nem hajlandó tűzni. Amennyiben tovább folytatóik a megmentésekre inínyuió tnvér kenységet, azok is a vádlottak padjára, kerülnek akik megakadályozzák a megbüntetését azoknak, akik résztvettek a Minős manipulációkban. -
Ebben az ügyben tárgyait már Hompola igazságügyi államtitkárral, akinek felhívta figyelmét a pártok illetéktelen mentési'' munkálataira és ¿érte, legyen segítségére abban, hogy a bűnösök megkapják megérdemelt büntetésüket.
• »
Állategészségügy
Dr. Kövesdy Viktor állategészségügyi főfelügyelő bejelentette, hogy az állategészségügy az egész mogve-ben kielégitő. Különösebb járvány nincsen. A szolgálót ..ellátásában, bar több állatorvosi állást a miniszter nem engedélyezett betöltésre, fennakadás nincsen.
Tisztifőorvosi jolentés
Dr. Takács László vm. tisztifóor-vos jelentése következett ezután. Bejelentette, hogy a közegészségügy a mult hónaphoz viszonyítva javulást mutat. Hevonyfertózés csak Gyula-koszi községben volt, ahol több vörheny megbetegedés fordult olő. Nagykanizsán'' ez a járvány teljesen meg-szüntHOrvosrendőri ''.beavatkozás lö esettan «volt, két boncolás és 10 hulloszállitás történt januárban. Tót-szentmárton közsógtan népélolmo-zési tanfolyam indult 80 róHzlvovő-vol. A zalaegorszogi egészségház munkálatait a fagy megszűnéséig szüneteltetni kell. '' Az átalakítási munkálatok klí1. 42 ezer forint költségbe korülnok.
Árvaszék
Az árvaszék^Cntéso szerint az utóbbi napokhtrn Ivét szolgálatim állítás történt. A rovizíó során ugyanis visszavettek két árvaszéki ülnököt és igy most már az áryaszélTtiszti létszáma 8 főből áll, ú oddigi^Logfatlon mogmnrtidt tisztviselővel szemben.
Ügyészség
Az államügyészség jelontése szerint a zalae^oi-szogi fogházban jelenleg 78 férfi és 9 nő van ílotartózta-tásban. Nagykanizsán 142 fogoly van. Itt január hónapban kőt fegyelmi vétséget követtek ol a foglyok, egyébként a fogház helyzete kielégítő.
Útépítés
Dr. Denie Sándor az államépi-tészeti hiratai vezetője az utállapo-tokról számolt bo. A fagyos időjárás miatt sok helyen teljesen megbénult a közúti forgalom. Az utakat átlagban 25-. 80 cm. ma?as ,hó boritja. A hófúvások okozta károkat minden esetben 48 órán belül helyreállították. • Közmunkát a hó folyamán 272 egyén végzett, főként árkolást, vizlaeresztésoket, fagallyazást és fagondozást. A nagykanizsai Principá-lis-hid faragási""munwwatai folyamatban vannak. A vagonhiány,'' a .mellyel a köveket kellene szállítani, n:u is fennáll.
Az adózás és Illetékek
Dr. Kovács József uénzügvigaz-gatólplyettes az általános adózási helyzoti''o mutatott rá. A buzaföld-adó behajtása mindenütt megtörtént. A lakosság 80 százalékban tett eleget kötelezettségének. Ulcfynény-aflóba befolyt 125''ezer forint, illó-téktan 78.768 forint, forgalmi adóban 720 ezer forint, késodolmi kamatban 14H.001 kg. buzaegység, adó-pótlékban podig 47 ozor forint, lie-jolontetto, hogy az adózást csak 1940 augusztus elsejétől tartják nyilván, a^ addig történt adófizotésokot a miniszter semmisnek nyilvánította. Boradóban 82 vagon bor folyt bo, ezolc közül mintegy 80 vagon minőségi bor Tapolca, és Badacsony környékéről. -A miniszter rendelkozé-séie ezokot a borokat borpárlatnak készítik ol.
A borpárlat feldolgozására a
Dunámuli Szeszfőzde, a Nagy-v kanizsai Városi Szeszfőzde és
a diós káli szeszfőzde kaptak megbízási.
Ezeket a borpárlatokat export céljaira használjak fel. Oroszország átveszi a borpárlatot és minden vagon után 8 vagon sót ad cserébe. A f»fe-kete« szoszfőzés még mindig igen el " van terjedve a megyében, ugy hogy — sajnos — ebben a tekintetben Zala megye vezet, : itt a legtöbb a jövedéjci kihágás is. Kerékpáros felderítők végzik az ellenőrzést, de a fagyos utak miatt most kerékpáron nem tudják teljesíteni feladatukat, amit a »feketéh tozők« erősen kihasználnak.
Szóvátették a bizottságban a
MAORT adófizetési ügyét. Tud-. ■ mlevő, hogy a MAORT ideigle-
nes adómentességet efágfe egészen 1953-ig. bnnek ellenerr. egyes adónemek fizetésére kötelezett, de önnek sem tesz eleget. A főispán itt megjegyzi, hogy tudomása szerint az á''lam horribilis összeggel, mintegy 50 millió forinttal, tartozik a MA-ORT-nak és valószínűleg ezért tagadja meg az adófizetést. A pénzügy igazgatóhelyettes ezzel szcmTjen azt állit ja, hogy az ál-. latinnal szemben fennaltó adósságok egyáltalán nem érintik az adófizetési kötelezettséget,
A katasztrofális takurmányhiány
'' A gazdasági felügyelőség jojon-téao következett. ezután. Az időjárás az utóbbi hónapban nom volt kiolé-
Sitő. Az erős fagyok áttörték a kövén ótukarót és károkat okoztuk az őszi votm>kbon..Bojolont ik, hogy,a takarmány hiúnv egyenesen katasztrófái ín, még''legfel jobb" 100 napra való takarmányra Jönne szükség és ezzel szömben toljoHon elfogyott még a szálastakarmány is. A megyéből januárban mindössze 58 vágómarhát szállítottak cl. A kontingens foltétlen fcl-omolésére \t)lna szükség. Vetőmagot csak kukorica ollonél>oii lohetno kapni, do kukoricájuk nincs a gardáknak, igy veszélyeztetve van a szükséges volónuur. 6500 mezőgazdasági munkás van foglalkoztatva fakitermelésnél." A tavaszi mezőgazdasági munkákra «eddig ezer jelentkező van.
A ióispán l:oje!éntetto, hogy tárgyalt a lejérmogyei főispánnál, aki felajánlotta, hogy ingyen nagvmeny-nyiségü kukoricaszárat bocsát rendelkezésre abrakolási célokra, ha szükség van erre. A kukoricaszárat le kellene vágni a száráról és ide-szállitani. Nógrád megye teljesen el van látva szálas talca rhí ánnya 1 és 20 forintért lehet már kapni is belőle. Itt is folynak a tárgyalások. Bejelentette a'' főispán, hogy a kormányzat hibájából a mogyebon sok korpa megdohosodik és elromlik, mert nem enácdik felhasználni. Több alkalommal tárgyalt ebben az ügyben, de eredménytelenül. A korpa febtl öt különféle szerv diszponál és ezek nincsenek tisztában azzal, hogy a megyében mennyi korpa van. Lépéseket tott, hogy'' a helyben termelt
korpát a jövőben í ;l lehos^en használni. Intézkedett azirányban is, hogy a zalai olajpogácsákat itt lehessen kiütni. ígérete van, hogy még ebben a hónapban felszabadítják az olaj ütőket.
Közoktatás
Karácsony Sándor tanfelügyelő bejelentette, hogy a B-lista során 81 községi és állami tanitó. és 12 felekezeti tanitó került ki a szolgálatból, ami súlyos kiesést jelent a tanmenotbon. Sümegen általános iskolai internátus létesült, ahol 48 mrasztgvormok'' nyoit üigyonos ol-íelyozést. 175 kisebb internátus is élesült, ezek mindegyike. 8—10 ágyas szobákból áll. 800 lariuló egye-sével vagy kettesével^családoknál nyert olhólyezést. /.ala megyében n, st''átusixMidezé.s fólvtán 10 tanító bekerült a VI. fizetési osztályba. A írjegyébcn még 59 helyen 8 oszUtiyos népiskola működik, ozeknok az áJüv-lános iskolává váló álszervvzéw folyamat buu van.
Közellátás
A közellátási felügyelőség kikül-'' dötto bejelentette, hogy a Ixszolgál-tatásoknak búzában <5 százulókbnn tettek eleget. Burgonya beszolgáltatás gvongo 880/0. olajosmag Ikw,olgáitatás I80/0. A tejlwzolgálUitás, a üilcar^ányliiány miatt, ügyre gyengül.
A főispán bejelenti, hogy a közellátási miniszter ismételten, leszállította a fejadagot, annak e-''-lenére, hogy tárolták a szükséges mennyiséget. Rendelet in-'' tézkedik arról, hogy 30 százalékkal csökkenteni kell. az ellátatlanok számá''.
A szociális helyzet
A szociális felügyelő uz általános szociális helyzetről tett jelentést. A szociális viszonyok, a szigorú tói miatt, rosszabbodtak. Mindenütt működnek a népkonyhák. Igen szép eredményt mutat fel e téroh- Nagykanizsa, ahol a Szent Vince szeretet-házban 500 égvén kap naponta ebédet. A »Siess^ Adj, Segíts« akció megyoszerto folyik. Nagykanizsán és a ir.ógyo több nagyobb helyén müso-" ros esteket rendeznek és ezek jövedelmét felajánlják orra a célra.
A közigazgatási bizottság ülése ezzel véget ért''. Utána a i gyeimi bizottság," a közegészségügyi és adóügyi oíbizoIldiig ülésezett.
Megkezdődtek a kanizsai felekkönyvi hivatalhoz tartozó kiosztott földek telekkönyvezési előmunkálatai
Klsöizbeti lapunk február G.-i számában jelent meg u nagykanizsai járásbíróság elnökének aláírásával az a hirdetmény, amely tudtul adta, hogy a föld-bir to k rel''o riu Vele k kő ny vezési munkálaluinuk elvégzésére alkalmas nvunkaeröket fogadnak fel a telekkönyvi hivatalban. A lürdélmény külön jelentőséggel bir, meri belóie arról értesülünk,
ho(j\} megkezdődik a fáid reform során kiosztott földek lelekkönjivezése.
Munkatársunk felkereste a telekkönyvi hivatal vezetőjét, dr. Brássányü Gyulát, akinél érdeklődött á munka minősége,'' a munkadíjak és a földbirtokre-foirmr.a vonatkozó részletek ir.ánt ^ A kapott felvilágosításból meg-, állapitható'', h,ogy a hirdetett munkaalkalom még nem a szétosztott földek közvetlen telek-könyvezését jelenti. Az illetékes minisztérium ugyanis rendeletet adott ki, amely., felszólítja a járásbíróságok elnökeit, hogy a földbirtokrendezés során''kiosztott földeket mérjék fel, a földreform kapcsán lapasztalt kívánalmakat az egyes felek meg-
hallgatásával rendezzék és végezzék el a telekkönyvezési megelőző munkálatokat. Ez azt jelenti, hogy a felvett szukiisztvi-selök a határi járva felmérik a földeket, azokról térképeket készítenek, jegyzőkönyveket ves? nek l''el.és az igy elkészült iratokat a leiekkönyvi hivatalnak továbbitjók, ahol azokat feldolgozzák.'' A telekkönyvezés |gy csak e munkák befejezése utón történik meg, de ez semmi esetre sem tart sokáig, legfeljebb pár hétig.
A járásbíróságnak ezt ármunkát már az alkalmazásban lévő munkaerőkkel kellene elvégeznie. A nagykanizsai járásbíróságnak azon''nan ez nett. áll módjában, meri csekély a rendelke* zésre álló lisztviselők létszány*. Mintegy nyolc-''liz kisegitö munkaerőt akar foglalkoztatni a telekkönyvi hivatal, akik — mint felvilágosítottak benminKeí — lehetőleg főiskolát végzett vagy érettségizett emberek lehetnek. A hirdetmény megjelenése óta, bár csak hat nap telt. el, máris mintegy 10Ü.munkaerő jelentkezett. Jellemző ez a munkanélküliség méreteire és arra, hogf
I »17. február 13
Z A L'' A
,-uimlen munkanélküli kapva kap minden lehető alkalom után. Az eddigi 100 jelentkező'' kői* vannak B-listázott középiskolai" tanárok, mérnökök, tisztviselők, katonatisztek és különböző fizikai munkások. Kellő elbírálás tilán ezek közül választják ki azt :i Uz embert, akik a telekkönyvezési miígelöző munkálatokat végzik el.
munkadijakat azonban a roppant nagy felelősséghez an-rfen aránytalanul állapították meg. Aki elvállalja ugyanis ezt a munkát.- annak nagy területeket kell bejárnia, pontos méréséket eszközölnie és térképvázlatokat készítenie. Egy-egy jegyzőkönyv. térképvázlat vagy másolat után holdanként 5, 10 15 vagy 211 fillért ¿izeinek. Legmagasabb dij (> forint holdanként, de ez már a legkomolyabb mérnöki munkál igényli. A legala-esonvabi) munkadíj, szintén hol-dalikéul. 5 fillér. Ennyií fizetnek például egy halárbejúrásért és azonosításért vagy helyszini szemléért. A rendelet előírja azt is, hogv a felvett kisegítő munkaerő "lü forintnál kevesebbel, de 100 forintnál többet nem kereshet. Arra vonatkozólag azonban nem ad bővebb felvilágosítási a rendelet, hogy ez az ösz-szeg napi, avagy heti keresetet jelent-e.
Hz a''munka 20 kanizsakör-nyeki község halárában fel oszlóit föld felmérésére és az adatok jegyzőkönyvi felvételére vonatkozik s lielek''et vesz igénybe.
Amint ez befejeződik, kezdetét v*szi az a munka, amiért mindez történt. A földbirtokrendezós során földecakéhez jutott gazdák birtokait teteKkönyvezlk, ami végleges biztosítók lesz számukra, hogy a kapott földet senki el nem veszi :töiOk és az már végérvényesen az övék.
Ezután . már hiábavaló lesz minden rosszindulalu propagandái. a föld a %-agyar paraszté és uzl senki el nem veheti őtle.
Megnyílt a budapesf-pécsl légijárat
( Pécsi ''ndósi: ónktól) Az egyre fejlődő magyar közlekedés vasárnap délelőtt ismét ünnepet ült: a MASzOVLET megnyilotla budapest-pécsi légijáiitát.
A zászlókkal feldíszített pé-esi repülőtéren az első. repülőgép fogadására megjelent Keserű János, Baranya vármegye alispánja, dr. Boros István, Pécs város főispánja, Koós Imre főtanácsos, a köziekedérügyi minisztérium légügyi főosztályának vezetője, valamint Krajnov József, a MASzOVLET vezérigazgatója.
A legkorszerűbben felszerelt, .¡21 személyes gép 50 perc alatt tette meg a Budapest—Pécs közötti utat. Csisztov pilotakapi-lány vezetésével.
Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter. üdvözletét Koós Imre légügyi főtanácsos tolmácsolta, majd rámutatott arra, hogy a ma-gyár demokrácia kívánalmainak megfelelően a repülés nemcsak a kiváltságosak, hanem Pécs város dolgozóinak és a bányászoknak is közlekedési eszköze lesz.-
Inspekojós gyógyszertárak: ''
Február 12 én ,Igazság" gyógyszertár, F6-ut 12.
Február 13-Én .Őraogyal" gyógyszerül''
k-tér 10.
Ki kell tartanunk az aratásig
A polgármester nyilatkozata Nagykanizsa kenyérellátásáról
Köztudomású, hogy az elmúlt esztendő rendkívül rossz gabonatermése komoly bajokat okozott a kenyérellátás terén. Az aratási eredmények messze mögötte maradtak a várt és remélt mennyiségnek, igy a liszt- és kenyerei látásúnk országszerte válsággal küzd. Különös mértékben áll ez a városok lakóira, de nem csekély gondot okoznak maguknak a termelőknek is. Az évtizedek óta nem tapasztalt aszály felére csökkentette a termésünket, aminek hatása csak most kezd igazán megmutatkozni. A kormányzatunk. mint bmenefles, leszállította a fejadagokat és külföldi gabonavásárlásával lehetővé tetle, hogy nagyobb fennakadások az uj termésig ne legyenek. A rendkívül fontos kérdésben munkatársunk kérdést intézett Varga József . polgár-mesterhez. akit megkért, hogy a város közvéleménye elölt nyilatkozzon arról, hogy Nagykanizsa kenyérellátását a tavaszi liónai>okban nem fenyegeti-e komoly veszedelem ?
Varga József polgármester ki jeleni elte, hogy amennyiben az idevonatkozó rendelkezéseket betartjuk, akkor a hátralévő pár hónapot: • ha szűkösen is, de simán megúszhatjuk /
Bizonyos vagyok abban, mondta a polgármester, hogy ez az utolsó év a hét szük esztendőből és merem állítani, hogy a sovány évek után most -már mindig kövérebb esztendők következnek.
Nem hinném, hogy tévedek abban a megállapításomban, hogy a\jővö gazdasági év lehetővé teszi a jegyrendszer teljes Beszüntetésé1 és a liszt és gabonanemi",ek szabad '' forgalmának visszaállítását.
A cél előtt állunk,'' pár lépést kell még csak tennünk, hogy elérjük. Igaz, hogy a legnehezebb lépéseket ezután kell csak meglennünk, de kifulladnunk, kétségbe esnünk vagy hitünket elveszítenünk nem'' szabad. .
A kenyérért i>aló versenyfutásnak utolsó fázisához értünk, éppen ezért jól felfogott érdekünk azt kívánja, hogy, amint, m4r előbb is emiitellem, a kenyérellátás terén beve.zeleti rendelkezéseket a legpontosabban tartsuk be.
BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálószobák . .. Ft 1.800*— Szép sima hilószobák . „ 2-800*— Finom kidolgozású hálók „ 3.800«— Kombinált szobák . . „ 3.600*-
Konyhabutorok, székek, kárpltosbotortfc
, nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
¡I

Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
A kenyérfejadag további leszállítása nem lehetséges, mert ez már-az újjáépítést súlyosan érintené. A legszegényebb és legjobban rászoruló dolgozókat feltétlenül el kell látnunk kenyérrel és nem'' -szabad eltürnünk, hogy ők a mindennapi kenyerüket is nélkülözni legyenek kénytelenek.
Az alispán ur olyan rendelkezéseket léptetett életbe, amely szigorúan előírja, hogy mindazok, akiknek lisztkészletUk van, vagy azok, akik viszonyaik folytán jobb táplálkozási lehetőséggel bírnak, haladéktalanul adják vissza kenyérjegyeiket, hogy törölni lehessen őket az ellátatlanok listájából.
Senki sem vitatja, hogy súlyos rendelkezés ez, de meg kell tennünk, hogy az aratásig a kenyérükért dolgozó embereket elláthassuk. Ezúton is felszólítok tehát mindénkit, akiket a fent emiitett rendelkezés érint és liszt- és kenyériegyeiket átvették, azok haladéktalanul szolgáltassák vissza. Akik ezen rendelkezést bármilyen módon ki akarják játszani és ezzel a közösséget súlyosan megkárosítani, azokra a törvény értelmében teljes szigorral sujt majd le az igazságszolgáltatás.
Remélem, fejezte be nyilatkozatát a polgármester, hogy szavaim megértésre talál nak" városom közönségénél és hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy az in aratásig simán megoldhassuk Nagykanizsa város dolgozóinak kéniyérellátását.
Budapest jelenti
\
Rendezték az öregségi és rokkantsági járadékot
A hivatalos lap vasáriiapi száma a népjóléti miniszter rendeletét közli az öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági járadékok megállapításáról. Az öregségi, illetve rokkantsági járadék .összege az I. járadékcsoportban havi 90 forint, az ösz-szeg járadékcsopporfonként 10 forinttal csökken s az utolsó, VI. járadékcsoportban liavi 40 forint. A gyermekpóllék havi, 18 forint. Az özvegyi járadék 50 százalék, de legalább havi 25 forint. A teljesen árva járadékát 25, a félárva járadékát havi 18 forintban állapították meg.
Groza magyar-román vámuniót javasol
Bukaresti jelenlés szerint Groza miniszterelnök nyilatkozatot adott a Reuter-iroda tudósítójának. Kijelentette, hogy a békeszerződések aláírása után haladéktalanul ajánlani fogja a vámuniót Magyarország és Románia között. Ezt az eszmél — mondotta — Magyarország már elvben elfogadta. A kis és azonos gazdasági szerkezetű népek közötti együttműködés minden résztvevő országának segítségére tesz. Az önellátó rendszer, mely-lyel mostanáig próbálkoztak, mindig gyengítette a dolgozó osztályok helyzetét.
Vidovits a népbiróság előtt
A népbirósáR Tutsek-tanácsa hétfőn kezdte tárgyalni Vidovits Ferenc bűnügyét Vidovits ellen négy vád-Irat készült. A Tutsek-tanács Vidovits első bűnét, Vértessy megszök-tetésének ügyét tárgyalja. Vidovlts-nak ezenkívül még felelnie kell fasiszta uszításaiért, ellenforradalmi működéséért, a felszabadulás után tett demokráciaellenes Izgatásáért és kettős/ házasságáért is. Ezekre az ügyekre később kerül sor. A hétffli tárgyaláson a vádat Gyar-mathy István népügyész képviselte.
A népbiróság Vidovits Ferencet, volt somogyi főispánt és Torday Nándort 5 -5 évi börtönbüntetéssel és teljes vagyonelkobzással sújtotta.
Cegléd város visszakapta erdeit
A földreform végrehajtása során Cegléd várostól a Budai- és Törteli-uti erdejét elvették. At város fellebbezése alapján a két erdőt visszaítélték a városnak. A háború során azonban mindkét erdő teljesen kipusztult. A vá-
rosi közgyűlés most elhatározta, hogy a tönkrement erdőkben a tavasz folvamán megkezdődik a faültetés. ''
.Még ez évben megszűnik & jegyrendszer
Vas Zoltán államtitkár, a Gazdasági Főtanács főtitkára Győrött előadást tartott a Kommunista Párt hároméves tervéről. Az infláció végén széntermelésünk 1791 vagon volt. 1947 januárjában már 2640 vadonra emelkedett a termelés, ami az 1938-as termelés 80—90 százaléka. El akarjuk érni a napi 4000 vagonnyi termelést. A jövő esztendőben nem lesz kenyér-probléma, — mondotta -- a mezőgazdaság fejlesztésének kérdéséről szólva. Hiszem, hogy még ebben az évben fel lehet oszlatni a közellátási minisztériumot és az év második felében meg lehet szüntetni a jegyrendszert.
Anlos István pénzügyi államtitkár pécsi beszédében visszautasította azt a feltevést, mintha a Kommunista Párt a hároméves tervvel a szocializmust kívánná becsempészni a közéletbe.
Ólombotos merénylőit a fékapitáwy-sáfjra vitte egy sofőr
Az éjszaka Adler {zászló taxir soffőr a főkapitányság központi ügyelétére előállított kél fiatalt embert. Elmondotta», hogy az illetők több órán át autózlak a főváros területén és amikor jnegsokalUt'' a nagy fuvart, kövér telte'' tőlük a viteldijat.. A fiatálemberek azonban kijelentették, hogy még löbb helyre kell men-"niök és majd a végén fizetnek. Adler ekkor egy kültelekre adott cim helyett a főkapitányság elé fordult autójával. A sofrfőr kiugrott a gépkocsiból és szólt az épület előtt álló rendőrnek. A
Megérkezett -
Nagykanizsa kedvence:
Korálka Vilma,
mmmmmmmmmmmaammmmmm
minden este énekével szórakoztatja a közönséget a
Muskátliban.
Z A U A
1347. i''efrruAr 13
VÁROSI MOZI
Sserda, wfitSrtők
NAQY FRANCIA FILM t ,
ÜLDÖZÖTTEK
ERICH V. STROHEIM Etogéaaft&bec: Híradó.
BttadéMfc ktan»pofcon 5, 7, TMém*p 3. 5, 7-kor
fyanus utasok nem tudtak megszökni.
A főkapitányságon kiderült, Ixagy az egyiket Kovacsevics Lászlónak luvják, a másiknak pedig Bedő Róbert a neve. Bevallották, hogy az egyik külvárosba akartak menni az autóval, mert az volt a céljuk, hogy a láfxisoffőrt leütik s az autót elrabolják. Találtak a gépkocsiban eldugva egy nádpálcát, melynek a végére ólomdrótos bunkó volt felcsavarva. Kiderült az is, hogy Bedő unokatestvére, Bedő László biztatta fel a két fiatalembert, hogy raboljanak el egy gépkocsit. Bedő Lászlót is előállították és mindhármukat letartóztatták.
Siess! Adj! Segíts!
Hazatért hadifoglyokért kórházért, tüdőbetegekért, műsoros «st a Városi Színházban f. hó 17-én. hétfőn este 9 órai kezdetül.
Közreműködnek : Szent Imre Kórus, Gondi-zenekarK0regcser-készek mandolin-zenekara.
Magánszámokkal lép fel: Bró-nyai l^ajos.
Szavalnak: GaramvT)lgyi Iván és Slolczcr Emil.
ÍCnekelnek: Ivánkovits Fe-rrumé és Pauk Anni.
Táncolnak: Malachovszky I-.va és Kalmár Zsuzsa.
Pór Károly és társai előadják a Csikszedőket-., Kiséri a kereskedeimiuskola zenekara. A piarista gimnázium VIII. osztálya körmagyart táncok "
Zongoraszámokat ad elő: Fi-schelné és Schönné.
Fent ős Ferenc hegedűn előadja Hubay : Hullámzó Balatonját zongorán kiséri : Hegyi Erzsébet.
A SZIM-együttes villámíré-íákkal szórakoztatja a közönséget-
Konferál: Dr. Béres Sándor.
Mindenkit szeretettel vár a
rendezőség.
Megismétlik „Iglói dlákok"-at
A nagykanizsai postahivatal műkedvelő gárdája tekintettel a nagy érdeklődésre, közkívántra. megismétli f. hó 13-án, este 8 óra 30 as kezdettel a Városi Színházban az Iglói diákok cimü 4 felvonásos diáktörténetet, a. Postás Szociális Gondozó Kirendeltség javára.
Jegyek a postahivatal főnöki irodájában kaphatók és az előadás napián a városi Szinház pénztáránál.
Letenyén tárgyal a népbiróság .
A nngykanizsai népbiróság dr. Bárce Bundor törvényszéki bíró el-nöklésével kodden inggel Lotunyéro utazott, hogy ott három napon át a letenvokörnyéki kisnyilasok háborús ** nöjjolkmes bűnügyeit tárgyaljuk. A népbiróság kedden, szercfán és OBŰtórtökön 19 bűnügyet tárgyal lo. A vádhatóságot minden esetben dr. ftuttkai György vezető népügyész íaópriaeíi.
HIREK
Mintha a pokol *.
tornácán álltunk '' v§lna;. ''amlkfr két esztendővel ezeiőtU ,.(\ónapkig tartó pince-élet után kidugtuk fejünket a szabad levegőre. Ma két esztendeje, hogy a Vörös Hadsereg felszabadította Budapestet és az a kép, amely elénk táralt ezen a napon, a rom-balásnak, az ördögi duldsnak'' olyan borzalmait mutatta meg,s amiket s$ha elfeledni nem lehet. Ugy éreztük akkir, hogy Hades birodalmának sötétsége örökre megfeküdte ezt a várast és a keserű poharat soha fenékig -nem üríthetjük. Emberek és állatok hullája feküdte meg az utakat, az utca hava nagy barna vérfoltoktól volt szennyes. A hidak csonkjai, mint kápyörgő amputált végtagok myjjaeztek az ég felé. Kiéhezett emberek, sápadt arcúak; megvénült fiatalok rohangáltak fel és alá. Asszonyok jajveszékeltek, keres-'' ték gyermekeiket, férjekJeleségeiket. A bölcsek is mélyen "lehajtott fejjel kVnnyezték meg a világ egyik legszebb városának pusztulását, aminek feltámadásában akkor nem hitt senki,
De mégis/ Az egyik füstölgő romhalmaz tetején egy szakadt ruhájú kislány állt, kezében valamit szorongatott és az aira haladó, kriptából kikerült embereknek kínálgatta: Hóvirágot tessék, szép a hóvirágom...
MMMMMM«
— Műsoros tánosstóly ^
A na^vkanizsai vasutasok kommunista pártszervezete szombaton nagyszabású műsoros táncestélvt rendez a MKP nagykanizsai szákházának összes termőiben. Romok műsor, kitűnő büffé, nagyszerű zeno. Tánc íeggelig.
— Kiskanizsa! színpad: Vadvirág
Telt ház mellett mutatkozott be vasárnap este első zenés vígjátékával a Kiskanizsai Polgári Olvasókör mü-kedvclógárdája. Andv—fiisemann: Vadvirág cimü könnyű nyári operettje kitűnően érvényesült a vidéki műkedvelői színpadon. Pompás és hangulatos zene, ötletes szövegkönyv rég nem tapasztalt sikert hozott *a kör színpadának. Kilobbanó sikere volt a címszerepben Szabó Gizikének, aki páratlan és ügyes temperamentumával igazolta," hogy 11 sok gyenge kiskanizsai női szereplők között akad egy gyöngyszem is. A másik elsőrangú szereplő Beneze Lajos volt a Sziráky ügyvéd szerepében. Könnyedén és stílusosan játszott a nem köimyü alakításnál. Egy uj férfiszerppló mutatkozott be Kiskanizsán Jónai l^ajos személyében, dr. Ámón szerepében. Nagyon "tehetséges és jól érvényesíti az egyéni stílusát a szorzók" által elgondolt komoly férfiszerepekben. Szükresza-bott szeropébon is kitünóen játszott Simonka »József és Kálovics üsibina György, akik a humor mesterei voltak a« operettbe illesztett szerepükben. Meg koll omlitoni még Kazányi Gizellát a Mária, Kisgorgoly Mancit a Tortaíné szerepében. Az utóbbi különösen az olsó fölvonásban nvuj-tott egészen kiváló alakítást. A többi Bzcroüokot Baj Mária, Kazánvi Sándor, Nagy Lajos, Kangyalics''Mária, Fekete Kató, Baj György játszotta dicséretesen. Az oporottbomutató mellett még hatalmasabb sikert könyvelhetett ol a darab kivalé is tehetséges rendezője, Peti János az Ízlésesen összeállított magyarnóta-müsorával. Finom és könnyed énektechnika jutott érvényesülésre a tehetséges énekesünk" előadásában. Megemlékezünk a rendezői munkásság mellett a zenekar — különösen Fentős. Ferenc — munkájáról, valamint Pataky Ferenc vigalmi elnök hozzáértő irányításáról, aki minden alkalommal igyekszik a legjobbat nyújtani Kiskanizsa közönségének. A teremből vasárnap kiszorultai érdekében jövő vasárnap meg kell ismételni az előadást. De értesülésünk
szerint máris mer.lx váat kaptak a tehetséges mükedv-iók Nagykanizsára a Városi Színházba, valamint Letonyére, hogy a pompás operettet ott is "bemutassak. K. N. Íj.
— Aayakiiyvl blrsk
Február 1. és 10-ike között 12 leány- és 8 fiúgyermek született: Magyar Ferenc gépkocsivezető és Gálos Máriának leánya, Nagy Győző orvostanhallgató és ''Széman- Ilonának fia, Horváth Gyula zenész és Horváth Teréziának'' bánya, Szűcs Imre földműves és Vidák üozáüának leánya, Salamon Józeef gyárimunkás és Kincses .Rozáliának fia, Láncz Sándor MAORT élelemtári kiadó és Tarsoly Mái-iának leánya, Dudli József földműves és Csonka Annának • fia, Szélig Ferenc kéménysoprősegéd és Borbély Juliannának" fia, Illés Lajos MAORT szerelő és Weidin-gor Erzsébetnek leánya, Jakab József rendóraihadnagy" és Szakács its Margitnak leánya, Szentgyörgyvári György napszámos és Vajda .Mariának bánya, Kugbr Imre községi jegyző és* Szaíay -Margitnak leánya, Hadi Ferenc szabóeegéd és Zakőcs Máriának leánya, Törr''Ernő rendőr ós Nagy .Máriának fia, Halász Gyula szabósegéd és Harangozó -Margitnak leánya," András István textilkereskedő éa líozsinovies Juliannának bánya, Pintér János MAORT munkás i''js Gödinek Máriának íia, Bertók Gyula MAV tiszt és Aradi Annának fia., Házasságon kivül szübtott egy fiu és egy bany. — Házasságot kötött 15 pur: Tiszai Ferenc gépkocsivezető éa Dolmányos Terézia, Farkas Ferenc eipészaugud és Imrei Erzsébet, Vurga László MAORT munkás és Budai Katalin, Bor Ferenc irodai altiszt és Horváth Mária, Vukics József hontosmeetor és Kotí>/oru Margit, Veigel Andor fodrász és Szép Etelka, Szokol Sándor Domonkos es Kálovics "Mária, Max János pincéi'' és Horváth Klára, Borbély István szabósegéd és Magyar Karolina, Semai István MÁV" váltókezelő és Éppel Mária Terézia, Baj Sándor MAV fütőházi munkás és Jankovits Katalin, Gazda Imre Menyhért kereskedősegéd és Katona " Aranka, Nagy Viktor földműves és Borbély Katalin, Ternovecz József földműves és Kálbvics Erzsébet, Török Miklós telefonműszerész és Deák Etelka.
— A maj megbetegadéseinél
reggel éhgyomorra egy^ pohár Fcrenc Józse] keserüvizetl Kérdezze meg orvosát..
— KOKSZ-hir
Felhívjuk''tagjaink figyelmét,hogy a közmunkabizottsági ülésen történt megállapodás "érteimébon a már ki-kéz oesitett büntetéseket megfizetni nem kell. Azok a tagjaink, akik o hó 25-ig befizetik az általunk letárgyalt alapon a közinunkaváltságu-kat,"mentesülnek mindennemű oljá-rás alól. Akik 25-iko után fizetik meg a kőzmunkaváltaág dijait, azokra a rendelet idevonatkozó intézkedései lesznek mérvadók.
A Magyar Kommunista Párt
nagykanizsai szervezete
•zárdán est» 6 órakor PARTNAPOT tart
Elóadó: úr. Momoatwy Tlbwr járási fó-, jegyző. Az előadás tárgya: Küi- ás belpolitikai helyzetünk. Műiden érdeklődőt pártállásra való tekintet nélkül szívesen lát a Vezetőség
Hirdetmény,
A várót Maidonát képező hidegkúti és aajkóberki legelői levő tuskókat f. évi február 15-én a hidegku i legelőn 9 órakor, a majkóberki legelőn 1* órakor a belyszi-aen nyilvános árverésen eladom. Talál-kqpSs a jakabkuti a. pásztorháznál. 294
Ha tudóban, műveltségben gazdag erszágot akarsz: — adakozz a Bópi kollégiumra I
A rádió csütürtökl műsora
fítulaj)est. I. 6.80 Falurádió. 7 Hirek. 7.20 Reggeli zene. 8.15 és ogyvolegek. 10 Hirek. 12 i)61i l\arangszó, hirek. 12.15 Zoujrora. és-fuvolaszámok. 18.20 Gábor Zsuzsa énekel. 14.80 Vermes Lili zongorázik. Toronyi. Gyula énekel. 15.16 Rádióiskola. 1(5 Előadás fichuhort-ről. 16.80 Gyermokrádió. 17 Hir<&. párthiradó. Í7.20 Vöröskereszt közlemények. 18 Hat zeneszerző keres egy szövegírót. 19 Zenés bolyongás Nyugat dal- és versbirodalmában. 20 Hirek, sporthírek. 20.20 Vásárhelyi Magda és Szegedi Ernó bft-zongorán játszanak. 21.20 Részletek'' Wagner: Tristan és Isolda c. drámájából. 21.50 Hii^elc és ki''óűiku. oroszul. 22 Hirek. 22.80 Roósz Emil szalonzcnekai-a, játszik. ''2?> USA. ajándék lemezek. 24 Hirek. 0.10 Ilire k és krónika franciául és aniro\u\.
Uitdapesf II. 1.7 Tánczene. 18 Hirek. 19.05 J. F3. PriestJey: Váratlan vendég. Közvet itéü a Pesti ty/.in-házból. 20.85 Hirek. 21.80 Vita- a színdarabról. 21.55 Magyar nóták,
A Novoje Vremje budapesti levél cikkében a/, összeesküvéssel foglalkozva megállapítja,, hogy Magyarországon még mindig nem törték le u szét/u/.aU reakciós uralom maradvány újnak ellenállását. A reakció még most is zavarja'' az újjáépítést és hátrál tatja a ctaokraUkus reformokat.'' A magyar népnuk életérdeke, hogv megszabaduljon a reakciós erőktől.-
Fuvarosok!
Folyó hó 16-án d. u. 3 órakor a szakszervezeti székházba* gyűlési tartunk. Mindenki, aki fuvarozással csak mellékesen is foglalkozik, jöjjön el sóját .érdekében.
Tárgy: A kollektív szerződésben megállapított fuvardijak Ismertetése. Kollektivszerződésvédó és sztrájkbizottságok megalakítása. m
APRÓHIRDETÉSEK
Kély gyamekkccsi eUdí Honvéd-utca 31. sz. 2. ajió.__28*
Eladó egy hasxnált ruhaszekrény. Megtekinthető Dózsa OyOrgy ut 58/a._d
Aki azsurozást v&llal, állandó »unkát kaphat fehérnemű varrodában. H®rvaihné, Ki»faludy-u. l/a.___ 29?
Elcserélném a város belterületén négyszobás, összkomfortos lakásomat két- vagy háromszobás lakással. Cim a kiadóhivatalban. ___300
Pausáliaiók kapkatók. Német Ernő mű-szaresz es villanyszerelő, Ady Endrém 11. sz. _ 30?
Számológépet kézi vagy Tillanyhajtáfa. lehat hasznait is, keresünk megvételre. Weiss üveguagykereskedét. x 303
mélyen lewállltoH
mbSSL
még kaphatók a > Zala kiadóhivatalában.


ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: B«swm Jemt főszerkeszt6 ^ St«^e«téjéfl és W^kShlvBUl: Pd-ut b. Telefoi'' Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa Szarke&zteaért és kitdmrt fe+el RwíOts Je^ Nyomatott a .Közgazdasigl R. T. ttagT'' kunlzsa* nyomdAjíiban HagyKenteé^ Nyomdáért tód: Zal«y Károty.
im. 37.
Nő®ykanks«, 1947. tobruár 14. oéntek
Ára ¿0 fillér.
A moszkvai értekezlet után Nagy-britannif és Amerika ujabb tanácskozásokat javasoltak Németország ügyében az érdekelt 18 állam részvételével.
w
»SIP
irti
Jói hajtottuk-e végre ?
Néhány szó az adókivetéshez
: Herongszó Lajos, KOKSZ ngyvfzetfi elnök
A Zala egvik mullheti számában cikk jelent meg dr. Báron Pái ügyvéd tollából. Ez a cikk ugyanazzal foglalkozott, amivel én szádékozom most foglalkozni. Szerelnék közvetlenül rámutatni azokra a súlyos körülményekre. amelyekkel a tisztességesen doigozó és becsületesen megélni akar<r kereskedőknek és más szabad ^pályákon működ-* dolgozóknak Kell megküzdeniük.
Az adófizető polgárokat — jövő állami életünket erősen befolyásoló érdekek szemelőtt tartása nélkül -- olyan, elviselhetet-len helyzetek elé állították, hogy szerény véleményem szerint nagyon rövid idő Itell ahhoz, hogy a* jelenlegi akciónak — ameny-ny''iben orvoslást nem kap — meglegyen u káros következménye. Ez pedig u kereskedőiársa-dalom szempontjából katasztró-l''ális hatóm lesz. Az adókivető bizottság azokat az időket vette alapul, amikor látszat szerint mindönki keresett, vagyis az in-flációs időket. Elfelejtették azonban azt a körülményt,-hogy a forint bevezetésekor a kereskedőknek csaknem kilencven százaléka pénz és érték énlkül állott. Az adókivetéseknél nem előre, hanem hátra tekintettek ükkor, amikor a jelenlegi tényekkel és főleg a jövővel kellett volna foglalkozniok. Lehetséges, hogv* néhány előrelátó, jó-szimatu adózó szerzett egy csekély alapot a romokon felépített üzletéhez, ezeknek száma azonban elenyésző. Legtöbbjük megmaradt kis értékeinek eladásá-yagy ha kapott valamelyik pénzintézettől valamilyen uton-módon egy kis tőkét, azzal indította el üzletét. Munkásságukon keresztül életet akartak vinni országunkba és .városunkba egyaránt". A sors nékünk juttatta ezt a pályát és ha már itt állunk, minden igyekezettel azon vagyunk, hogy hasznosítsuk ma-munkal az élet küzdőterén.
Ami volt, az elmult. A kereskedelem ma nem szabad teljes mértékben, korlátok közé van szorítva, Egy kereskedő (delébe ma mindenki nagyon könnyen beletekinthet és személyesen meggyőződhet, hogy milyen nagy küzdelmet kell folytatnia, hogy üzletét fenn tudja taVtani. A kiskereskedők a kereskedelem proletárjai, Jövedelmük alig éri el egy fizikai munkás keresetét,
A Gazdasági Főtanács által megállupilott kiskereskedői haszonkulcs egyáltalán nem áll összhangban a kivetett Uthőkkel. A kereseti és jövedelem adó, a forgalmi adó, a közműnk a váltság, az alkalmazottak utáni adók, az OTI költségek, üzletbérek, jótékonysági terhek, áruérték lemorzsoltság, az esetleges betörés és a sok előre nem1 látható teher az, amivel minden
kiskereskedőnek meg kell birkóznia. Egy üzlet tiszta haszonkulcsának megállapítása ma nn-gyon tág fogalom és megállapítását kockázat nélkül egyetlen tisztviselő sem vállalhatja.
Az első fokon meghozott határozatok nagyon sok esetben példátlanul állanak az adóztatás történetében. Előfordult többször is, hogy például valamelyik szakmánál a kimutatható, havi 1000 forint nyers jövedelmet 1800 forint adóval terheltek meg. Ez áll nemcsak a kereskedőkre jés iparosokra, de az orvosokra is. Az adókivető bizottságoknak minden esetben hivatástik magaslatán kell allniok és
hangulatokra nem szabad liall-gatniok. Hova vezet az, ha a demokratikus magyar állam adófizetőit olyan súlyos adókkal sújtják, hogy azok fizetési kötelezettségüknek semmi szín alatt nem tudnak eleget tenni. Papíron meglesz mindén esetben a nagy összeg, az államkasszába azonban egy fjllér jövedelem sem folyik De. Az állam szempontjából azonban az a fontos, hogy az adózók a kivetett terheket maradéktalanul''- befizessék. Ezért a kivetett adók minden esetben elbirhatók legyenek. Az állam csakis a reális alapokon felépített adókra számi Ihat. Nem lehet célja az államnak, hogy becsületes adófizetőit tönkretegye a rosszul kivetett közterhekkel.
A magyar nép önhibáján kívül került bele a háborúba és


ennek tudatában van. minden józan adófizető is. Azt is tudjuk, hogy a rombadőlL ország felépítéséhez sok, nagyon soU pénz kell. Ez a ludat azonban senkit sem tévesszen meg, hogy az károsan hasson a reábizoti feladatok elvégzésénél.
Kötelességünk a rendeletek-'' pon-los végrehajtása, de ezek íi rendeletek számoltnak-e vájjon a való helyzettel. Nem hisszük Nagyon sok rosszul értelmezet® és végrehajtott rendelet " okozott már helyrehozhatatlan bonyodalmakat. Reméljük, hogy a fellebbezések folytán inindazoíí a sérelmek amelyek elfogadhatóan igazolhatók,v teljes megelégedéssel oldódnak meg és a nagy felzudulástNokozott ügyeik elintézésével a hangulat megnyugszik.
Anglia elismerte Bulgáriát
New-Yorkban a Biztonsági Tanára 8 órás Qléa után ma raggal döntött ic atomellenőrzéel éa leezereléel tervekről. 8:1 szevezat ellenében ugy döntöttek, hogy bizottságot állítanak fel, amelynek a „Szokáeoe fagyverek blaotteáge" leez a neve és es n teeiQlet fogja mgy általánosságban kidolgozni as atomenergia ellenőrzésére vonatkozó terveket, amelyeket a leszereléstől függetlenül tárgyalnak. Oross-orealg és Lengyelorezág tartózkodott a szavazástól.
Ktitvtílen a nzavast&s atán Gromiho megmagyarátia, hogy bár bmívvvI-lélekkel a /aaz#-
reléoi bizottság melléit van, nem fogadhatja <*/, hogy ennek a hatásköréből kivegyek ax
atomenergia elhnfozénór* vonatkozó terveket Azért nem szavazott, hogy ne kelljen vétó-jogát pyakorolnl. A tárgyalás további aorán elfogadták, hogy a Szokásos fegyverek blzotteáoában a Blztontágl Tanáos minden küldöttségének egy képviselője helyei foglaljon ée a bizottság megalekuláee utan nyomben kezdje ol a munkát és foglalkozzon az etomellert-ő.zés problémáival.
Cadogan, Anglia kiküldöttje felhlvte e Blzior.ságl Tanács floyelmét, hogy e nemzetközi biztonság meg. védésere «servezzék meg e nemzetközi rendőrséget ée ez erre vonetkoró Jeveelatokat még április 30-e előtt tárgyalják le, mivel ugy véli, hogy a biztonsági kérdés e leezerelésl vita következtében héttérbe azorul.x
Gtomiko szovjet delegáius azt felelte, ha kell, ezerszer fogja hangoztatni, hogy a nemzetközi biztonság elérésére egyetlen mód a leszerelés átfogó rendezése. A Biztonsági Tanács ma eate ismét összeül és folytatja a vitát.
Az angol kormány eihatérozte, hegy de jure elismeri c bolgár kormányt. Az ezt bejelentő jegyzék közölte, hogy a háború végét jelentő békeszerződés aláírása ós ratifikálása következtében hozták a bolgár kormány elismerésére vonatkozó határozatot. Angila kijelenti, hogy a bolgár kormány elismerése nem jelenti, hogy a legutóbb lefolytatott bolgár választások összhangban voltak a demokráolával. Anglia továbbra Is alapos és változatlan figyelemmel kiiéri Bulgária további fejlődését és azt a szellemet, amelyben a bolgár kormány teljesiti a békeszerződésben vállalt kötelezettségeit. A bolgár kormány válaszában örömmel fogadta Anglia határozatát, de tekintettel a különleges körllményekre, amelyben a bolgár hazafiae frontot megalakították, nem le&z módjában elfogadni az angol álláspont módszereit. A bolgár kormány mindent el fog követni a baráti kaposolatok nagyfokú kifejlesztésére.
A hétfőn aláirt elasz békeszerződés revíziójáról máris tárgya''ások ininl-tak meg
Róma, február 13 Londonból szerzett értesülés szerint Nagybritannia ismertette az olasz "kormánnyal a brit állásfoglalást az olasz békeszerződés esetleges későbbi módosításának lehetőségeiről. Az angol kormány római diplomáéiul képviselője még a békeszerződés aláírása előtt közölte az olasz kormánnyal, hogv a szerződés módosítása lényegében a négy nagyhatalom ügye. Ahol .azonban a békeszerződés wilamelv hatalomnak külön biztosítékot ad,'' Angliának nincs kifogása az ellen, hogy az érdekelt hatalom ós Olaszország ilyen értelemben
megegyezzenek. \ brit kormány
hajlandó* megfontolni minden észszerű javaslatot, ha az olasz kormány ezt előterjeszti. Az an-
gol kormány erről a kérdésről ily értelemben tájékoztatta az Egyesült Államokat, a Szovjet uniót és Franciaországot. Amerika olaszországi nagykövete már korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok részéről hajlandóság mutatkozik az olasz békeszerződés módositásóra.
Dimitrov érdekes nyilatkozatot tett egy amerikai lapnak
Szófia, február 1!)
Dimitrov bolgár miniszterelnök nyilatkozott a bolgár békéről az Associated Press munkatársának, A bolgár nép örül. mondotta, hogy a békeKötéssel rendezte Bulgária nemzetközi helyzetét, biztosította függetlenségét ós szuverénitását, de keserűséggel vette tudomásul a békeszerződés nehéz és igazságtalan jóvátételi intézkedéseit — Bulgária minden erejével foly-
tatja ¡jövőjének kiépítését ós ia fiatal köztársaság megalapozását. A békeszerződés néhány rendelkezésének módosítását # végrehajtásánál el lehet intézni és a bolgár kormány minden tőle telhetőt megtesz ebben az^ irányban. A Nyugat-Tráciára és az Egei tengerhez vezető kijáratra támasztott bolgár követelésekről kijelentette, hogy ez a kérdés nem oldódott meg, hanem nyitva maradt a kielégítő'' megoldásig, Arra a kérdésre, hogy Bulgária kéri-e felvételét az Egyesült Nemzetek Szervezetébe,'' azt felelte, hogy véleménye szerint ilyen lépés érdeke a nemzetközi lekenek és együttműködésnek, amelynek megvalósítása éppen az Egyesűit Nem*, zetek Szervezetének legfőbb feladata.
ZAUA
1947. február U
Tetőfokán az anpol szénkrfzis
London. február 1? Angliában u,j rendszabályokat léptetnek életlie a szón krízis leküzdésére. A lapok a háborús időknek megfelelően, már nétfy oldalon jelennek meg. A háztartások .'') órás áramlogyaszlásái az egész országra kiterjesztik. A s/.einély.szálllló vonatok'' kőzle-tcdésél korlátozzák, hogy helyet adjanak a szénszállító vonaloknak. Katonák és nuiuká.vosztn-
rk segítenek kirakni a szénül, kutya versenyeket betiltották, mivel villamos áramot használ-mak.
«
A Saarvidek legyen Franciaországé
Párizs, február 13 A francia köztársasági tanács külügyi bizottsága egyhangúlag állási foglalt a S a ar^ vidéknek Franciaországhoz csatolása érdekében. A bizottság elnöke kijelentette. hogy nincs szó az ei« dig élvezett jogok vagy rendelkezések beszüntetéséről, hanem egyszerű politikai átcsatolásról. Catroux, Franciaország moszkvai ügyvivője álnyujlotia a szovjet külügyminisztériumban a francia kormány emlékiratét a Ruhr-vidék gazdasági kormányzása ügyében.
Legújabb táviratok
Bevin külügyminiszter.» Londonból 1 10 tagn brit küldöttség élén, március elseje után utazik a moszkvai külügyminiszteri találkozóra. A küldöttséggel együtt utazik a brit sajtó, és rádió 20 képviselője ;s.

Flegel oszlráki kancellár U^-nap beszámoll az osztrák minisztertanácsban a Londonban folytatott tárgyalásairól. Az osztrák államszerződés munkálatai előreláthatólag február 23-ra bc-fejeződnek.
H-
• /
A svájci rádió jelentése szerint a Niagara vízesés befagyott »
Az angol fannerek a hóban eltemetett, többezer juh után kutatnak. Az állatok egy hónapot is kibírnak a hó alá temetve, dfc nagyon lesoványodnak ós amikor kimentik őket, a legnagyobb
részük elpusztul.
*
A Rajna jégpáncélját angol bombaveíőrepülőgépek bombák- ; ikal zúzzák szét a Loreley foknál. A Rajna mellékfolyóinak jégpáncélját ugyancsak ''bombavelőkkel törik.
*
. Valamennyi szovjet iap részletesen foglalkozik a vasárnap, \ "lezajlott szovjet választásokkal. ) A Pravda azt irja, hogy a szov-
Közel negyedmilliárd köbméter gáz szállt el
tavaly a levegőbe
1946-ban ugy az olaj-, mint a gáztermelésben emelkedést mutat kl a MAORT
molés-kiosésckof - mkr a sogédgáz időnkénti nagyobb nedvesség tartalma miatt- yi ''zoték -el fagy úxok okozták. A habóti in.''zöl^'' <i mull évben csak időszaki tormi£$)téH volt., mivwl a finomítók vonakodtak <• mezé olajának az átvételétől.
II. Gáztermelés 1w40.i*<ú, ív
Budáin 113,544.570 mB 127,635.610 in»
Lovászi 248,253 040 » 282,118 Ö80 „
Ujffllit - , -
Hahót 1057.950 „ 2,463.224 .,
ómenen: 363,405.560 m" 412,217.514 m"
A gáztoiinolés a uiult évihez viszonyítva 13 százalékkal emelkedett. Kz mutatja, hogy már „a ''háború alatti tultormolés még fokozódott. A gáz az olajtermelésnél termelő energiát jelent, amint az itt következő gázfelhasználási adatokból kitűnik: az 1946. évben levegőbe ment 218 millió 74S.887 köbméter gáz nagymennyiségű olaj kitermelésének elvesztését jelenti.
Hondkivüli érdeklődésre iartliat számot a Magyar-Amerikai Olajipari
H, T. központi iizomi bízott,s.igának az elmeit 104(í-os osztóiul''» termelési Htatisztilaija. A Zuln már több is-mertetést adott erről a nugyon érd:«-kea l>oszámolóról,. ■mert l''on tusnak itéli meg, hogy a város lakéi tisztában legyenek azzal a nugvjekmté-aégÜ munkával, amely határaiban a .\ lAOJt T-vál la latok ná í folyik.
Az 1046. évj termelés az 1045. évihez viszonyítva mutatja ki az üzemi bizottság, ami a kimutatás szerint a termelés minden ágazatában emel-Ivjodést mutat ki.
Erdela''H. egvbon szomorú, hogy a termelt 412,23.7.814 köbméter gázból, amelyből fűtési célokra mindössze 84,y9ö.817 köbmétert használtak el, a levegőlxj 213,748.877 köbméter gáz illan el, olyan mennyiség, amibőL egész Budapest gázellátását fokozott mértékbon fedezni lehetne.
I. Olajtermelés vuh^f " iM6.év Budafa 201,2*0391 kg. 205,120.442 kg. Lovászi 405,226.790 „ 393,1^9.659 „ Újfalu - „ - „ Hahót 49,124.360 76,229.443 ,
Összesen : 655,567.54>kg. 074^539,544 kg.
fíudafán 1.9 <>b-kal több, Lovásziban 3 o/ó-kal kevesebb, Hahóton 56.3 o/o-kal több volt a termelés, mint az előző évben.. Budafán és Lovásziban az erőltetett és gazdaságtalan termelés eredményezte az évi termelés ilyen alakulását. A lezárt, a természetes felhajtó energiát vesztett kutak segédgáz adagol ássál, kisebb részbon mélyszivuttyu berendezésekkel voltak ''üzemben tartva. Nagyol)!) olajtormelés-esökkonés június 1-től juíius végéig mutatkozott. Ezt a finomítók üzemszünete okozta, ami a fehéráru olszúllitásábaa beállt zavarokból származott. A kisebb ter-
ül. Sázfelbaszn. 1945. ív 1948. ív
Fűtésre 67,646.090m3 84,596.817m^ Gazoiiogöz tárfog. 6.968.110 . 9,689.620 „ Visszanyo»ás 70.696.800 . 99,23 <.000 , Levegőbe 218,203.560 . 213.748 877 , Vezeték veszi._- , 4,949.200 „
Gáztermelés 363,514.560m8 412,217.514m8
IV. Cseppfolyós gáz ''1945. ív 1946. ív Cseppfolyósgáz 3,25-.824kg 10,524.138kg Gazolin 15,758.9?5.. 17,02 ¿.380 „
A cseppfolyós gáz (bután )-terme-rnelés főként a székesfővárosi gázol -látást sogitette és részbon az alkalmazottak háztartási céljait szolgálta, részben az üzem gépkocsijainak üzomanvagaként lett lelhasználva. A gazolin részben, mint élolmezési csorooszküz szerepéit, nagyobb rész-bon a vásárló piac hiányában !l nyersolajba lott visszanyomva.
Határon innen, határon tul
Kgv furcsa ruluvpanama üp-o foglalkoztatja az amerikai kongn^z-szust. Kfly képviselő szóvátotte a következő esetet: Egyik választója,. T\lrs. Lars Midjaes, Fairdaile-i (Dél-Dakota'') lakoa elpanaszolta neki, hogy azt a ruhadarabját, amelyet egy európai ruhagy üjtőakc i ónak ajándékozott, néhány nap múlva egy szomszédnőjén látta, viszont. Aszom-szédnő, kérdésére, elmondotta-, hogy azt egy chicagói áruházból kapta, amely árjegyzék alapján postán küldi mag a kívánt árut a rendelőnek. A képviselő Mrs. Midjaes gyanúi» alapján nyomozást indított és Idderitette, hogy a chicagói áruház sokszáz olyan hasznait, ruhát adott el, amelyek gyűjtésből Bzár-maznak és amelyet az adományozók azért adtak át a gyüitőknek, ''hogy azt az európai rászorulóknak juttas"-sák el. A képviselő bejelentése alapján az amerikai kongresszus bizottságét küldött ki a ruhagyüjtó-akciók ellenőrzésére. .
*
A .párizsi magyar követségtől ta-lefonjelentés érkezeti a külügyminisztériumba, amely . szerint " dr. Bódócsy • Károly, Vaszary Piroska férje megjelent a párizsi követségen és családja számára tongerontulfut-levolet kért délamerikai utazás céljaira. Tekintettel arra, hogy a politikailag exponált magyarok részére csakis Budapesten állíthatnak ki útlevelet'' -.—''azt is kellő politikai igazolás után Vaszary Piroskát és
férjét kérésivel olutusitották. _
*
A najjokban futott be a Jíb dn .laneiio-i kikötőboa ^mpana« novü hajó, amelyori ''nagyízíimu hitlorittta fa Offvéb ftwl»zta érkezett, A »Diario do Notloüis« oimft lap mogjogyzi, l\Ofi;y a moMt érkíizott. fasiszták kö-irill ''tsgyw^k Brazíliában «zándto-n«k mamdni, mások p^dig Amorika
más államaiba, akarnak oljutni. lOzek közé tartozik például Milotuy István, a hirliedt magyar uszító, a »Magyarság« oimü lap főazorkc^ztójo, aki szintén Kio do Jtuioiroba érkozott. jNiilotay után már régóta nyomoznak a magyar hatóságok — fuzi hozzá a lap. '' ;
* 1
A világháborúban annyit emlegetett kiesse rschm itt repülőgépgyár üzleti jelentése közli, hogy üzoóaoi most vasalókat kész itónak, a j ártás azonban — deficites. A félelmetes bombavetőktől eljutott a Messer-schmitt gyár a — deficites vasalókig. így niulik el a világ dicsősége.
*
Geppmo Vitaié 14 éves és Corrado Palmisano 17 éves nápolyi fiu elhatározta, hogy egy bárkán" Egyptomba hajózik, onnan megszökteti" Viktor Emánuel volt -királyt, visszahozza Olaszországba és forradalom segítségével újból trónra, ülteti.
*
A színész szakszervezet kérésére a belügyminisztérium legutóbb .ankétot hivott egybe, hogv meghallgassa a magyar színjátszót panaszait — a műkedvelők olbn. Az ankéton megjelent a színész szakszervezet vezetősége: • Abonyi Géza, Staud Géza, Bonkő Bálint, Tarnai József és Nagy Akorján. Előaflták, hogy az ország színészei a legnagyobb nyomorban vannak és a vidéki színigazgatók nem tudják fizotni a tagokat. A legsúlyosabb baj az, hogy a műkedvelők kiszoritjak a Hzinpjidokról a hivatáson HzinéHzoket. Pontos adatokkal ocfr.^tolték a sziné^zot kattwz-trófáll« hc)yRotél. Elénk vita tánuult a mükxivolókról, A szinéíizek uzt kérték, hogy külön rondolotbon in-tézkodjeiuik a mükodvolő HzlnjútHzáH-
Mint értoaülünk, a bolügyminiius-
térium utasitott''i a s.",aI<:iizorve//Hnt, hogy lépjen érintkezésfco a MA-Sz()Sz-szal (Magyar Szabad Színjátszók Országos Szövotség''^) <''s a mükofholök érdokképviK''ÍMével együtt dolgozzon ki Úrvezetőt, anwily a '' kilKysatandó rr''iulolel. alapjii lenne. A szakszerv.?/,.''ll-on tognap délelőtt volt a juigy összixísa^s ebben az ügylxxn a hivaU''iww .sziné;</;>k
(<m a műkedvelők közötj *
Most áll a uarmiacfci •náciollonőrzü birórtág ,elé ltudianl Htranss, ft nnvt»M zonoHZíirző, Számot l«.»ll adnia, miért kereste Hitler luigyét, miért azolgálta. müvtiszetével a nácisfmiiHt. Stratan-t azzal védekezett eddig, hogy félzsidó unokáját, akit imád, akarta m -g-mentení,
*
Pityu szörnyű bünt követett el. Bizonyítványt * hamisított. ELV.o»z-tályos'' kis Leckokönyvéibn a 4-est áthúzta és liolvébo nagy ákombiilcom-mal 1-cst irt. Anyuka természeti«nen rögtön felfodezto'' a bajt és kéadőie vonta Pitvut, aki azonnal vallott:
— Miért csináltad? ■— dorgálta Anyuka.
Ivliro Pityu így védekezett:
— A tanitónéni mondta, mikor kiosztotfci a bizonyítványt, hogy no essek kétségbo a ''4-es miatt, inajcl
kijavíthatom. Hát kijavítottam. *
A Glasz cimü Lap beszámol a ha-talmasorejü szélviliarról, amely az oln:ult napokban dühöngött Belgrádban. Az egész várost sűrű hodará-val lepto''be a szél, a villamosok és autóbuszok leálltak s az utcakereszteződéseknél a másodporeonkint 2."> méter gyorsasággal íenanó szél feldöntötte a járókelőket.
*
Szombaton eltávolították a poeséto-kot Thomas Edison 1031 október 10-én, a feltaláló halála napján lo-)jocsétolt in''»asztáláról. A fiókok tartalmát előbb áttanulmányozzák, a cikkeket és folj''^yzéaokot lajsi.n,>-mozzák s csak ozutitn hozzák nyilvánosságra,
*
üöritig SomvMvnuni
Emma két gw^rmowm»! obc;»''ui« kis lakásban, Níírnlwrglwn él, havi 80<j márka a jövtxioltne, do amerikai cigarettát sziv, amelynek csomagja 150 márkába körül s komolyan reméli, hogy boutazási ongedelyt kap. Amerikába, ahol Bzini?adon szereinn fellépni.
Dr. Harwey, az ohiói egyetem tudósa. szerint az olsó világháború tábornokai 80 esztendő körül jártak, a másodiké 58 év körüliek. Száz évvel ezelőtt az államférfiak és birák átlag 35—30 éves korukban érték '' el közszereplésük csúcsát, most pedig 55—50 esztendős korukban jutnak el oda.
«
Az amerikai katonák leszerelésekor kiderült, hogy a katonai szolgálat alatt • átlagosan minden tizenkét katona között 11 kinőtte polgári ruháját és csak minden tizenkettedik használhatja régi ruháit átalakitás nélkül.
BÚTORT
legjobban és legolcsóbban
WWWIWWIIHIijl
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Endre-ut 4.
Tömör hálószobák . . '' Ft 1,800''— Scép »Ima hálószobák . ,, 2''800''— Finom kidolgozású hálók n 8.600''— Kombinált szobák . . „ 8,600''—
Konyhabútorok, ixóksk, kárpltstbutorok
nftny váU»(ékbdn
Kopstein Bútorüzlet
Nagykinlzia, Ady Endri-ui 4.
n
V.M7. február 14
Z & U A
3
Megyei hirek
Kirendelés _
A . szociális felügyelőség mou Eerenc zalaszcntgróti és Hobán Erzsébet keszthelyi szociális titkárokat a budapesti továbbképző tanfolymán kirendelte.
Zaluüflörtzeü 36 ezer forintot kapott a mufikanüiiuüirug enyhitekéru
- ,\ kümnnlui ügy ¡-miniszteri unt ;i(i ezer forintot engedélyeztl és utalt Zalaíjgers/,egnek u »hiii-kanélUúl^ég enyhítésére. Megszervezték «» ko/nnm.kát, amely szerint az utak karbantartására, -i vi/.ve/A''Wi árkok lisztilására, a •piacíér újraburkolására és a livilvájios óvóhelyek letvontésáru munkanélkülieket alkalmaznak. \ munkálatok n^gindilása máris íolvamatbaii vjui. igy ez a kérdés is megoldást nyert.
A Zalaegerszefli Dolgozók Kereskedelmi Középiskolája
március elsején megnyílik. Felvesznek mindenkit, aki a négv középiskolát sikeresen el végez te és 20-ik évét betöltötte. A dolgozók iskolája 2 évig tart és utána-érettségit lehet tenni.
A közkedvelt
FILIPOV!
A pécsi Ítélőtábla bűncselekmény hiányában jogerősen felmentette Bagonyai és Tizedes
hentesmestereket
\ szombaton * ismét
? megnyílik
Fö-ut 10r szám alatt.
Detektiveknek adták ki magukat és megtámadtak t|y postakocsit
Vakmerő rablótámadás történt a napokban Lenti és Cseszt-reg községek között az országúton. A csesztregi postakocsi, amely csomagokat szállította Lentiből, gyanutlanul haladt az országúton, amikor három ismeretlen ember tünt fel és megállásra kény szeri telték a kocsist. A j>ostakocsis megkérdezte az útonállóktól, hogy mit akarnak, mire azok kijelentették, hogy ők álhunrendőrségi detektivek és átakarják vizsgálni a csomagokat. A kocsis azonnal átlátott tervükön és megtagadta a csomagok átadását. A három elvetemült ember erre lerángatta a kocsist, ugvba-főbe verték, majd otthagyták. A kocsis csak nagysokára tért magához és azonnal értesítette a csesztregi rendőrséget, amely a zalaegerszegi nyomozókkal karöltve, csakhamar elfogta a három utonállót Hanz Sándor, Hanz József és Barát Vince kerkabarabási lakosok személyében. Megindult ellenük az eljárás.
Írógép-tolvajok
A zalaegerszegi vármegyei Földbir tokrendező Tanácshoz gyors egymásutánban háromszor törtek be és minden alkalommal elvittek egy-egy írógépel. Feltehető, hogy a betöréseket ugyanazok a személyek követték el. A Földbirtokrendezö Tanács 200 forint jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek.
taspekclós gyógyszertárak:
Februér 13-án .Óranqyal" gyógyszertár D«a*-t6r 10.
Február 14-án .Megváltó'' gyógyszertár Swbadaág-rér 21.
A keddi számunkban jelentettük, hogy a pécsi ítélőtábla kedden tárgyalta Bagonyai Sándor és Tizedes Péter nagykanizsai hciítosmeKterek árdráuitüUi fellebbviteli bűnügyét, Mini ismeretes. a kél he n teames lerí mull óv december Irán tartóztatták le. inert az Országos Arl''elügye-leli Központ két budapesti megbízottjának szalámit adtak el 11 forint'' helyett 11 forintért kilogrammonként. A nagykanizsai államügyészség árdrágító visszaélés bűncselekményét látta fennforogni és a két hentesmesterl a közellátás érdekeit veszélyeztető bűncselekménnyel vádolta. A december 10-án megtartott tárgyaláson. melyet dr. Ahnássv Gyula tanácselnök elnöklésével háromtagú uzsorabiróság tárgyalt, mindkét vádlott azzal védekezett, hogv az általuk eladóit szalámi a rendeletileg megállapított legfinomabb sertéskolbász összetételének felelt meg és attól csak annyiban különbözött hogy nem vékony," hanem vastag bélbe völt töltve.
Az uzsorabiróság a tárgyalás alkalmával több nagykanizsai hentesmestert hallgatott ki szakértőkként, akik nem tudtak arra vonatkozólag felvilágoiá tadnx, hogy a bűnjelként bemutatott szalámi valóban megfelel-e a sertéskolbász minőségének. A szalámi összetételére nézve nem tudtak határozott véleményt mondani.
A bizonyítási eljárás lefolyta-
tása után az uzsorabiróság a két hentes-mestert bűnösnek mondotta ki árdrágító visszaélés bűntettében és mindkettőjüket kél-kélévi fegyházra Ítélte. Mellékbüntetésként mondták ki az iparengedélyük elvesztését, valamint a »szakmától ötévi időtw* Uwwrn való eltiltásét. Az uzsorabiróság Ítéletét ugv a vád, mind n védelem képviselői a.pécsitáb-1 úhoz megfellebbezték.
A jvéesi Ítélőtábla keddre tűzte ki a két hentesmester bűnügyének tárgyalását. A védelem, mint ujabb bizonyítékot becsatolta a budapesti Magyar Állami Országos Állategészségügyi Intézet vizsgálatának eredményét, amely megállapította, hogy a szóbati-forgó szalámi 83 százalék tiszta sertéshúst és zsirt tartalmaz. Miután a legilletékesebb fórum1 tisztázta azt a körülményt, hogy az eladott szalámi nem a 11, hanem a 14 forintos megmaximált árkategóriába tartozott, a pécsf Ítélőtábla megsemmisítette a kanizsai uzsorabiróság ítéletét és mindkét hentesmesterl bűncselekmény hiányában a vád és annak következményei alól felmentette. A pécsi ítélőtábla azt is megállapította, hogy a vádlottak azért nem töltötték vékony, bélbe a hentesárut, mert ilyent akkor kapni nem lehetett és be-) szerezni sehol sem tudták. Az Ítélet kihirdetése után mindkét vádlottat azonnal szabadlábra helvezték.
Az összeesküvések föfészkét, az ausztriai nyilas-
táborokat feloszlatják
A világszenzációvá dagadt horthysta összeesküvés nyomozati adatai arní utalnak, hogy ugv szellemi, mint anyagi támogatást a magyar összeesküvők az Ausztriában még fennálló nyilas táborokból kaptak. Innét remélték azokat a fegyveres erőket amelyek adott pillanatban n puccsot végrehajtják.
A magyar kormány — amint beavatott helyről ér lesülünk — a köztársaságellenes összeesküvés ügyében rövidesen jegyzéket küld az osztrák kormányhoz, amelytől az Ausztriában élőösz-szeeskűvők egy részének kiszolgáltatását kéri. Erre az osztrák kormánynak rövidesen módja is lesz, mert az osztrák béke- és államszerződés aláirása után a"z osztrák kormánynak módja lesz belépnie a jelenleg még elzárt nyilas- és nácitáborokba, letartóztatásokat foganatosíthat és saját hatáskörében intézkedhet a magyarországi fasiszták és reakciósok kiszolgáltatásáról.
Az osztrák kormány amúgy is készen áll azzal a tervvel, hogy az Európa minden részéből oda-meneküli nácik táborait hqgyan oszlassa fel. Azokat a nácikat és reakciósokat, akiket a különböző kormányok kikérnek, átadják az illetékes kormányoknak. Akiknek a kikéréséhez nem ragaszkodnak, de viszont az osztrák demokrácia szempontjából veszélyesek, azokat kiutasítják Ausztriából. Amennyiben ezeket más ország nem fogadná be, ugy kényszermunkatáborokba viszik
és rendes fizetéssel dolgoztatják őket. Sokáig tehát nem maradhatnak már Ausztriában a IIu-uyudi páncélgránátosok és a'' Szent László hadosztály tagjai. Sokáig nem konspirálhatnak a magyar demokrácia ellen a magyar fasiszták és reakciósok, mert hamarosan megérkeznek a budapesti szűrőtáborokba, amelyekben szigorú vizsgálat alá veszik eddigi tevékenységüket. Megszűnik tehát a magyar ösz-szeesküvők külföldi hinterland ja a közeli hetekben és az amerikai övezetből is hamarosan megkezdik a politikailag gyanús elemek Budapestre való szállítását.
Mindezektől függetlenül az államvédelmi osztály intézkedésére megkezdték a visszaszivárgott j nyugatos tisztek kihallgatását, I mert bebizonyosodott, hogy ezek jórésze már külföldön be volt szervezve a Majgyar Közösségibe. Főleg a törzstiszteket szervezték be az összeesküvők, akiknek a vallomásai érdekes fejleményeket hozhatnak a földalatti ösz-sseesküvéssel kapcsolatban.
-nflHBIH II III II liBBI I i IIHI''I—EBBMMBBBteto
VÁROSI MOZÍ
C*fit9rtSht6l vu&raapig TP®
A világ legnagyobb fl »je. Budapesttel egyldöbei I
MRS. MÜNiVER
Readklrüll filmi Rindklvöll előadásokI Előadósok kezdete: körnap 7a5 és 7, vasárnap d.e. VH1, d u. Va3.5, J/íö-kor
Ha kell, házkutatásokat is tartanak...
A Zala tegnapi számában agy interjú keretében a jx>lgármes-ter kijelentette, hogy a dolgozók kenyérellátásának zavartalan lebonyolítása szükségessé teszi, hogy mindazok, akik liszttel megfelelő módon el vannak lút~ va, vagy anyagi körülményeik jobb megélhetési lehetőséget biztosítanak számukra,
a kenyrr- ós liszt fény aikd haladvkUilumU szolgáit ássák vissza <i kirMdnxi''M hivatalnak.
Miután a kenyéradagokai leszállítani tovább sehogy sem lehet, ez az intézkedés a zavartalan kenyérellátás szempon tj ából rendkívül fontos. A polgármester annak a reményenek adott kifejezést, hogy a város közönsége megérti az alispáni rendelkezés intencióit és minden beavatkozás nélkül, saját jól felfogott érdekében beszolgáltatja jegyeit.
Most közlik velünk, hogy amennyiben ez meg nem történne, ugy a hatóságok kénytelenek lesznek éppen ugy, mint" a fővárosban, házkutatásokat tartani. Olt, ahol megállapítják az ellátottságot és a jegyeket ennek ellenépe nem szolgáltatják be, a liszt elkobzása mellett még eljárást is indítanak.
Felhívás a demokratikus magyar vadásztársaimhoz !
Fejlódö magvar demokráciánkban, amidón a vadaszat már nem a kiváltsága-ok szórakozása, hanom testet-lelkei üdítő népi sport és a közösség érdokélwn végzendő nemzetgazdasági és közellátási fuloaat, nekünk magyar demokratikus vadásztársaságé tömörült vadászoknak különös kötolosHÚgünk a nemzeti közkincset kéjwzó es tv háború viharaitól igen mogcsupiMint vu-dállo-mány fokozott vedolmo és gondozása.
Az abiiormisan hideg tél, hó ¿fi fagy Igen időszerűvé teszi, liogy etessük vadjainkat, különösen a-szárnyasokat, amelyok igen sokat szenv''odnok a zord ''idő miatt éa az elszaporodott ragadozók pusztításaitól.
Hiszen több millió forint bevételt jelent országunknak a vadak husa és goreznája, valamint sok millió forint bevételt jelont az államnak is a vadászterületek bére, vadászjegyek illetéke és kapcsolatos bevéte-
'' Ennélfogva tegyünk meg mindent, az amúgy is igen" megcsappant vadállomány .téli etetésére és a kártékony elszaporodott ragadozók, főleg szürke varjak, szarkák^ kóbor kutyᣠés egyéb ragadozók irtására, mert csak így remélhetjük, hogy a közellátás érdekében is szebb vadállományunk lesz, több lesz a bevételünk^ több lesz a vadhús és remélem minden magyar ember megérti, hogy a téli hideg és hó miatt''Ínségben'' sínylődő és elgyengült vadak bármi módon való pusztítása nemzeti érdekeket is sért és i^en bzí-goru bürttstést von maga után.
Vadászüdvöilettel
Dr. Tamás János ügyvéd a galamboki vadásztársaság vadászmestere
A Szociáldemokrata Párt NőmozgaJsa
folyó hó 13«án d. u. 6 órakor
NŐNAPOT tart,
melyre mindenkit borátsággal meghívunk.
Eladók, dr. Kidm Lás<.ló OTI fóorvoi is Vojsoflts 01««.
4
Z AD A
1347. itbmÚB 14
HÍREK
— Izr. istentiszteltek idipontja
Az izraelita templomban pénia-iwn és szombaton délután 5 órakor istentisztelet lesz.
— A Szent Imre kérus táncestje
A nagykanizsai Jézus Szire egyházközség Szent Imre kórusa szombaton este fél 8 órai kezdettel jóté-Itonyeólu műsoros táncestet rendez a kogyosreudi gimnázium tornatermében. Belépődíj ,2 forint. A müso-)X>$ estre szeretettel vár mindenkit » Rendezőség.
— Téglagyári bál
A MKP téglagyári szarvezetónek dolgozói vasárnap aste 7 órai kezdettol milBoiw táncestélyt remkv.nok a AIKP disztermélHm, amire szeretettől meghívják a város lakosságút.
— A MAORT kommunista Bzeml pártszervezetének bálja
A MAORT kommunista üzemi pártszervezete az idén tartottu, meg az el só műsoros bálját. Nem tulo-zunk, ha azt állítjuk, hogy az idei sea:<on egvík legsikerültebb hálja »olt. Az ratélvt a MAOKT Munkás Dalárda Kn^e János "karnagy vezetésével »Bányász hiumusz«-óval teadte. Oly nagy sikert arattak, hoey közkívánatra több magyar nótát -keltett elénekelni. A bált "nagy sikerrel előadott kabaré előadás vezette he, melyért a dicséret Perger József kulturcsoportvezetót illeti .elsősorban. Ki kell még emelnünk a Csöpi táncában Háhn Évikét, aki oly ragyogóan adta elő jelenetét, hogy fol-Dottokot is próbára tett volna, C-zvet-kó Magduska, Németh. Irénke, Zala Rózeíka és Olga, Uorvkh .Margitka, Stolczer Emiiné, kik a műkedvelőket magasan túlszárnyaló tehetséggel szerepeltek. Kohn "Árpád, aki pályatévesztett embev, mert humorával rég máshol volna a helye, pl. a Fényes-cirkuszban. Fekete Józsika, Beck Dezsőko, Freischmidt Pistike, Vrncae Gyuszika, Jéna Gyurika, ók azok, akilcnek a világot jelentő desz-ta nem jelent semmit, de önzetlen lélekkel végzett munkájukkal omel-iék az előadás nívóját.. Nem mindennapos volt a konfmiansz, aki talpraesett bemondásaival és vicceivel többször kacagó orkánt. váltott ki a közönségből. Zenét ugy a műsorhoz, mint a tánchoz Pacsa és Kotlár jazz-zBnekara szolgáltatta. A MAORT kommunista üzemi pártszorvozet ezúton mond köszönetet a MAORT vezetőségének, dr. lloda Károknak, a MAORT Dalárdának, továbbá mindazon kereskedőknek, akik a tombolához hozzájárultak adományaikkal. Szeghalmi Miklósnak az önzetlen szellemi támogatásért, nem utolsó sorbíin a büffénél dolgozóknak és mindazoknak, akik az est sikeré-Üea hozzájárultak. (P)
— Anyakönyvi birok
Február 1. és 10-ike között elhaljak: Juhász Mária 8B éves, Henns Mária 74 éves, Fábos Róza 78'' éves, 3zv. Horváth Istvánná Szarka Anna, $8- éree, Dobri István 19 hónap*; özv. Gretkovics Sándoraé Filák Róza 77 évee, Funimer Péter 47 éves, Jakab Marcit 2 napos, Czimmermann György.75 évee, Dudli József 2 napos, Stróber Gábor 8 hónapos, őzt. Woiland Jánosnó Jákli Katalin 70 éves, özr. Mészáros Jánosné Tóth Julianna 76 éves, özv. Miatta Jó-zsefné Nóvák Júlia 88 éves, Posz®-vaca István 74 éves.
— Szülésznői hir
Kate Teréz hatásági szülésznő, n»H közkórházi főmadám. városi működését megkezdte, Kinizsi-u. 85.
— Gázfogyasztók figyelmébe!
Ertesitjük -a gázfogyasztókat, hogy íiolyó hó 14-én, pénteken délután lő órától 17 óráig a vasúti sorompótól északra fekvő területen a gázszolgáltatás szünetel. MAORT-üz*-jruéh termelési osztálya.
Budapest jelenti
Megfosztották állampslgárságúktól az összeesküvő tfipjomatákat
Az összeesküvésben való részvétellel gyanúsított éa külföldön tartózkodó" magyar követségi tisztviselők a magyar'' külü<m hátságoktól január közepén folnivást kaptak, hogy február 10-ig jöjjenek haza Magyarországra, az összeesküvésben valialt szerepük tisztázására. Illetékes helyről származó értesülésünk szerint az összeesküvésben való részvétellel gyanúsított követségi tisztviselők közül a mai napig egy som jött ''Ikizo, igy nut^yar állampolgárságút február tizedikevel inindegvikük elveszítette. • A magyar állampolgárságuktól meg-losztoti követségi tisztviselők névsora a követkozó: Szabó Tamás, Högyu Mihály, Gellért Andor, Oío-1 poey Dénes, Ííonthy Ferenc, dr. Sós Uézu, Fóníty ErnóiyS.
Nagyarányú viaszéit leplsztek Is a magyar Vöröskeresztnél
A gazdasági rendészeti osztály nagyszabású visszaélés^.leplezott le a magyar Vöröskeresztnél. A tegnapi nap "folvamán a magyar Vöröskereszt több alkalmazottjánál házkutatást tartottak és ma délelőttre nyolo vezető tisztviselőt ieléztok 1*? a gazdasági rendőrségre. Ezeknek kihallgatása még tart, nevük a vizsgálat befejezéséig- a nyomozás érdekében még nem publikálható. Értesülésünk szerint az ügyben feltűnő letartóztatások várhatók.
3
Népbiróság előtt az orgeványi gyilkosok
A népbíróságon szerdán megkezdték az orgoványi gyilkosság bűnügyének tárgyalását." A bűnügynek 82 vádlottja van és ezek közül 39-et Kecskemétről hoztak fel. A 82 vádlott közt szerepel Héjjas Aurc*l, Héjjas Endre, Osatáry Antal, S. Czei-lik Kálmán, Pataky Nándor, Pozs-gav Miklós, a szökésben lévő Héjjas Iviui, Szente Varga Gyula, Muraközi Ferenc,. Koncz Lajos, Báhiczky Zoltán, a megszökött Francia Kiss Mihály, továbbá Kristót; József, Szemes Endre, Szente Varga Gergely, Vannay Hertelondy László, a volt különítményes főhadnagy és Zbona János, az" ellenforradalmi gyilkosságok egyik hirliedt alakja is". A váciirat részletesen felsorolja az egyes vádlottak bűneit. Héjjas Ivánt 86 rendbeli gyilkossággal vádolják, Pozsgav Miklós hat esetben követett el * gyilkosságot. A monstra-pörbon 2£fl tanút lwllgat-nak ki. A szerdai nap a tanuk ¡személyi adatainak felvetőiével tolt el. ítélet mintegy hat hót múlva .várható.
Március elején tárgyalják az üssze-esküvők első csoportjának bűnperét
Az összeesküvők első csoportja elleni vádirat valószínűleg a hót végére, vagy a jövő hét elejére készül el. Amennyiben a népbiróság erre az időpontra megkapja a vádiratot, ugy a főtárgyalást március elejére tüzilc ki.
Jankó Péter másodelnök hetente négy na^ot tárgyal majd az összeesküvők bűnügyében s így a tárgyalás — .tririntettol a vádlottak nagy" számára — hónapokig eltarthat. Nyilt kérdés még, hol tartják meg a főtárgyalást, A népbiróság elnöksége eredetileg a Zeneakadémia nagytermét jelölte ki a főtárgyalás színhelyéül.
Megérkezett
Nagykanizsa kedvence:
Korálka Vilma,
minden eate énekével szórakoztatja a közönséget a
Muskátliban.
Legújabb értesülésünk szerint azonban a Zeneakadémia bérbevétele a túlzsúfolt hangvorsony-pi /w^amok miatt akadályokba ütközik.
Tekintettel arra, hogy a törvényszék esküdtszéki terme netokre előre foglalt, az összeesküvők bűnügyét semmiképpen sem tárgyalhatja a népbiróság a tönényszék''épületóbon. A főtárgyalás színhelyéről a legrövidebb időn belül döntenek.
Újból szabályozták a textiláruk árait
A hivatalos lap szerdai száma rendeletet közöl a szövött pamutáruk egységes fogyasztói árának megállapításáról. Eszerint a legmagasabb fogyasztói árak a következők: karton 80"cm. és keakonyobb 7, SCI cui.-uél szélesebb 8.40, piunutvuHzon 8.50, Imnuvász 8.80, zefír 12, freskó 8.10, inlot 8.20, ruhaflanol 80 etn.-nél keakonvobb 0.70, 80 cm. fa szélesebb 11.''70, tonniszflanol 8.00, lepedő 142 cm. 16.20 forint méterenként. Az árak február r8-tól érvényesek. A térfizokni árát ugyanakkor ü, a női harisnyát 6.40 forintban állapították meg.
Szoeiáldemftkrata Párt
^közleményei
- Szociáldemokraták! EMársak!
Folyó hó 28-án, vasárnap délután 4 órakor tartja a nagykanizsai Szociáldemokrata Pártszervezet évi helyi taggyűlését. Tárgysorozatot minden pártszervezeti és üzemi csoport meg fogja kapni. A vezetőség beszámolója után a taggyűlés megválasztja az rsj végrehajtó és ellenői''zó bizottságot. A taggyűlésen való megjelenés szocialista (kötelességünk. Tagsági
könyveinket magunkkal kell hozni. *
Fölhívjuk párttagjaink figyelmét arra, hogy elmaradott tagsági" dijaikat a taggyűlésig okvetlen egyenlítsék ki, vagy adjunak be halasztási kérelmet Írásban u pártszervezet végrehajtó bizottságának, amely indokolt esetben a tagdíj halasztást megadja. Ellenkező esetben * párt-szervezeti szabályzat idevonatkozé határozatát folya''matba helyezzük.
A Szociicni. Párt nagykanizsai
szervezetének végrehajtó bizottsága
Feltűnik utcán, társaságban
jól szabott ruhaja,
iiiiuiia—m Iliin nieiii nniii m
ha
GÖNDICS szabómester csinálja K1nlK»y»utca 27.
Cimre ügyelni I''
Mű szövést vállal szabóktól is.
2tt
A rádió pénteki műsora
Budapest /. 6.80 Falurádió. 7 Hírek. 7.80 Reggeli zeno. 8.15 Szórakoztató orosz hanglemezek. Magyar nóták. 10 Hírek. Déli harangszó, hirek. 12.15 Miklóssy Irén énekeL 18 Tarka-barka muzsika. 14 Hirek. 14.80 A Kalmár—Komáromi szalon-együttes műsora. 15.15 Rádióiskola, lb" Kapitány Anna énekel. 17 Hirek. Szakszervezeti tanácsadó és híradó. 17,25 Vöröskereszt közlemények. 18 A Fővárosi Altisztek Dalkara énekel. 20 Hírek,, sporthírek. 20.20 A Rádiózenekar játszik. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.80 Piu Mironescu énekel. 28 Művész-lemezek. 24 Hirek. 0.10 Hirok és krónika franciául és angolul.
Budapest II. 17 Tánczene. 18 Hirek. 18.05 A inunkavoraonv ün-neepe. 20 Román muzsika. ''20.80 Rádió szabadegyetem. 21 Hirek, 22.15 Kamarazene.
Magyar-jugoszláv Társasáf iridalmi pályázata
A Magyar—Jugoszláv Társaság, Nagykanizsán pályázatot, hirdet legfeljebb ő perces előadásra alkalmas költeményre és kb. 15 perces előadásra alkalmas elbeszélésre. Tárgy: a magyar—jugoszláv barátság gondolatköréből. Benyújtás március 15-ig, jeligésen, külön zárt borítékban mellékelve a szerző nevét és lakcímét. Cimzendő: Magyar—Jugoszláv Társaság, Nagykanüjsaj Bat-thyány-utca 21. Díjazás: 1. díj 100> forint] II. dij 50 forint, külön versre éa külön elbeszélésre. További előadásra alkalmasnak talált pálya-raüvoket a Társaság1 külön-külön 25-forinttal díjazza. A dija7/Ott. müvnk Cclhasználási, fordítási joga a Társaságé. A bírálóbizottság nagykanizsai szalwtnborokból áll.
A francia nemzetgyűlés külüg^''i bizottság tygnap ug-y döntött, hogy'' iunessenek el mindent az angol-francia szövetség mielőbbi megkötésére. A francia kormány elutasította a lapkiadó inunkások^iő százaiéi«» béremelési kövotMU''-sét. A párisi lapkiadó rtiunkiisok egy része már sztrájkol és mint joleutik, a öztrájk
a vidéken is terjeu.
*
A külügyminiszterek kedden gyors egv-másulánban mcgálla-pod''tak az osztrák békesziTZgdés
liat szakaszában.
*
A legfelsőbb szovjet képviselőinek, vasárnapi választásán a szavazóknak csaknem 99 százaléka a- kommunista és pártonkívüli jelöltekre adta £e szavazatát.
*
Edison 100 éves születésnapja alkalmából az Egyesült Államok minden részében nagyszabású emlékünnepségeket rendeztek, Newyorkban leleplezték Edison szobrát. Az amerikai posta Edison emlékbélyeget hoz forgalomba.
*Pft6HgfcDfeV£SEK
Rádiók, »»»ffépob R-9 hónapi rész-letíizctosie. Üyéri uj Gviri jóiáliásf --Subó Antal rádió- cs műszaki üslelebejL Fő-ut 5.________1»
PautálUzók kaphatók. Német Ernő mfi-catresz es vilianv»..e:clő, Aij Endieut , 11. »z.___2M
Eladó 1 drb 350 ems DKW 2 drb üxsm-
képes moiorrul, 90% oa alifpotbsn. Pspp Jfenoo gfutaiosmtcttr, Eger»r»c»a. ¿76
Egy nssy ipárfavarrógép fW eladó.
Kovacá szíjgyártó, Aoy Enűre ui 2 3«
hónapos itíldők eUdék Magysr-utca 2#. JtT
Mai és régi levclezcehó! származó Mlyaf^t pénzt, magyar sorokat vagy kft-földi bélyegeket adok. Ív anyagot is áivs~ szék. Roz&enyi-utca 19. Barbaríts. (Ez a
hirdetés mindig érvényes.) ^
. .
ZALA úe^oKratikus politikai napilap:
SirrKesxli: B«nctu főszerkeszlC'' Szerkeixw>iéa és kl«ctóhlv«UI: r6-<it t. Teleírni St-.
Kiadja a K''etuzc« Bizottaéfl, SwKwTiésprt lvj klartosífrt felel Beaoze Itnti
Nyomatott a .KÖz^azdöSógi Ft. T, Nagy-
K-ioLrsd'' nyomcSAjaban Na<)ykanttyAri
v ''nímcíjHTf >«ii«l" *<j Kftroh?
mélyen lewállitotl
taBHBMHpMMMMHSBBaÉSaMMSS.
árb«n
még kaphatók a Zala kiadóhivatalában.
><•£» évfoly?^. 38. szám.

Nsaykantesa, 1947. fabruár 15. szombat
Ára 40 fillér.
Truman elnök tegnap esti nyilatkozatában kijelentette, hogy mint köztársa• sági elnök és az amerikai nép képviselője tovább folytat/a munkáját, tekintet nélkül egyéni politikai jövőjére. Egyelőre nem jelölteti magát az 1948. évi elnöki * , választásokra.
>w<

fiz osztrák gazdasági krízis szovjet megvilágításban
Londonban a kGIOgymlnlszterheiyettesek ma a német békeszerződés előkészítésével kapoaolatoa ügyrendi kerdésekről tárgyalnak. Már majdnem minden szövetaégee kormány nézeteit meghallgattak e most a )öv6 hónapban a külügyminiszteri tanáoa elé beterjesztendő javaalatok részleges előkészítéséről, valamint az osztrák béke keretében Jugoszlávia Karinthiára éé Tirolra vonatkozó igényeiről fognak tárgyalni« M^gnattgaiják a jugoszláv és oleaz megbízottakat, Megegyeztek a békeszerződés-tervezet azon szabványaiban, amely megakadályoz a jövőben minden egyeiQtést Nametország éa Auiziria kőzött.
New-Yorkban s Biztonaági Tantos ez Egyesült Nemzetek atomenergia bizottságának jelentésével fofiln.''kczott. Qromiko bejeiantette, hogy ma beszélni kiv£n az atomenergia javaslattal ksp''osoiatban. A Blxtonaági Tanaos tegnap este elhatározta, hogy felalilt egy uj leszerelési bizottaigot, amelynek hatás-kőrdfcői klvcnia az atomenergiával ksposolatos kérdéseket. A Javaslatot 10 azavazattai elfogadták. A Szovjetunió tihózkodott ■ szavazástól. /
T*gnap Angiiában majdnem tel^s háborua eliötéliiée volt, ossk a főútvonalakat ée forgalmas útkereszteződéseket világították meg. A vasúti forgalmat újból csökkentették. A korlátozásokkal tagnap megtakarított saenmernylség ez angol bányáazok 3 és fél órai aaéntemtetéaének felel meg. A hőmérséklet váitojatWnui a fagypont alatt van és egyelőre rir.os kilátás a fsgy enyhülésére. A németortzágl srgol zóna Összes viziutai be vannak fagyva, 200 vonat neftt tudott közlekedni és s megszálló sngol htiofcégok 18 ezer járművet boosátottak s német hatóságok rendelkezésére.
A moszkvai rldió foglalkozott az osztrák gazdasági váiaág kérdésével. Ausztria szovjet zónájában nagysikerrel állítják helyre a gazdaságokat, Ausztria többi része azonban állandó gazdsaági .válsággal kOzd. Uj demokratikus gszdtsági terveket dolgoztak k>, ezek végrehsjtésa gyors ütemben folyik éa Ausztria ugyanakkor kénytelen elismerni, hogy a válság iekOzdéaére ntáosenek reális tervei. A szovjet elösdó a hibát abban látja, hogy Auaztria gazdasági politikája nem a nép érdekeit szolgálja. Ausztriában n«m volt föidbirtokrsform, a gazdákat nsm kötelezték a termérybesaoigaltarásre. Legújabban divatossá lett ez ez elv, hogy ez orazégon csak egy amerikai köioaön segíthet, holott Ausztria helyzete jelenleg olyan, hegy» az éleimi?zorvál*ágot belső intézkedéssel meg lehet oldani. Mindezekből megállapítható, hogy a tí^zdaeigi yateagot a kormánykörök politikájából keli magyarázni.
A Dániában internált németeket hazaengedik
Koppénhrtgx, február 1 i
A dániai külügyi bizottság értekezletén. elhatározták, hogy a Dániában éiő internált németeket még ez év végéig visszaszállítják Németországba. A brit hatóságok megígérték, hogy mindent megtesznek ennek a kérdésnek gyors megoldására.
Az angol királynak a hajón kézbesitik postáját
London, február 14
Angol katonai futárrepülőgép fontos iratokat szállít a Bengáli csatahajó után, amelyen a brit királyi család utazik Dél-Afrikába. Az iratokat az uralkodó kérte. - |
A palesztinai kérdést az EgyssOlt Nsmzetek slé terjesztik
London, február 11
Az angol kormány in:i'' röggel előreláthatólag a holtpontra jutott palesztinai kérdést tárgyalja. Bevin külügyminiszter infor--málni fogja az arab megbízottakat n kormány nézeteiről. Ez u konferencia utolsó ülése. Az angol lapok véleménye szeriül az ítidiui helyzet korántsem olyan súlyos, mint a palesztinai kérdés. Bevin a zsidó ügynökség megbízottai előtt kijelentette, ha nem sikerül mege^zni, akkor Palesztina ügyét az Egyesült Nemzetek ele fogja vinni.
Legújabb táviratok
Anglia és Belgium tegnap megállapodási kötöttek, amelvnek1 értelmében Belgium 1,800.000 iont értékben repülőgépalkatrészeket és egyéb'' felszereléseket
l''og vásárolni Angliától. *
A francia szocialista párt tegnapi ülésén egyhangúlag elhatározta, hogy teljes mértékben támogatni fogja Lopós, elnöksége alatt ujráalakult spanyol köztár-
sasági kormányt, amely száműzetésében a Franco-rezsim ellen küzd. "
*
Az Egyesüli Államok Xúmet-or szagnak, Ausztriának'' ésa''tá-volkeleii, országoknak január 10-ig bezárólag több mint kétK uiiIIió Monna élelmiszert szállított. J • ! *
A francia kormány tegnap elhatározta, hogy életbelép''eti azt a francia-olasz egyezményt, mely 5000 olasz munkás bevándorlására vonatkozik. Április l-ig 5000 olasz munkást helyeznek el Csehszlovákiában is. Az olasz munkások munkafeltételei azonosak lesznek a csehszlovák
munkásokéval. '' e .
Az angol alsóház tegnap elfogadta ¡ízi a törvényjava''shitot, amelynek tárgya egy ''ipari tanács szervezése az angol ipar fellendiIésef|éij ából. A tanács célja lesz a háború következtében megszűnt piacok problémáinak tanulmányozása.
Hétfőhöz egy hétre megkezdik az összeesküvők első csoportjának népbirósági tárgyalását
A köztáráaságelienes összeskflvők tizenharomtagu első csoportjának, a Hetes Bizottság és a Földalatti Fővezérség tagjainak, Dalnoki Veress Lajos és büntarsainak főtárgyalását február 24-re, hétfőre tűzik ki. A főtárgyaiás színhelye a markóutcai esküdtszéki terem lesz.
A f-kapitányság államvédelmi osztálya és a honvédelmi minisztérium katonapolitikai osztálya szerdán átadta a népügyészségnék az összeesküvők második csoportját: Uzoni Pünkössy László volt vezérkari századost, Bv''jczy Gyula dr. székesfehérvári pűsplki irodalgazgatót, Végh Imrét, a Kisgazdapárt székesfehérvári parttitkárát, Raffay Elemér volt alezredert, Vaigéczy Imre volt századost, Képes Harjay András volt vezérkari őrnagyot ch bpcsey Liszió dr. budapesti ügyvédei. A „népek háború utáni békéjének megzavnrása iránti kiscriet" elmen emelnek vadat eiisoük a népbirósági törvényrendelet 13 szakaszának 7. pontja alap-
A moszkvai rádió az összeesküvésről
A moszkvai rádió foglalkozott a magyar reakció és az összeesküvés ügyés-el. MegállapÜoita, hogy a magyar demokrácia a háború után állandó, harcot folytatott a Horthy-rendszer maradványai ellen. A népei lenes erők demokratikus köntöst öltve magukra, ugy állították be a dolgot, mintha már nem lenne reakció Magyarországon. Az ilyen politikai megtévesztés egyik főszereplője — mondja a moszkvai rádió kommentátora — .Kovács Béla, a Kisgazdapárt főtitkára volt. ö volt az, aki ki-hivó módon jelentette ki nem is olyan régen, hogy a reakció; aktivitásáról szóló miesét munisták eszelték ki, akik niin-den bokorban ellenfoiTadahnat
látnak. Az elmúlt hetek eseményei megmutatták, hogy mi van a bokor mögött.
Azok, akik nem vesztették el politikai érzéküket, már xz összeesküvés leleplezése előtt lát-, ták, hogy Kovács Béla szavai épp olyaü távol állnak az igazr ságtói, mint ő maga a demokráciától. Megállapítja a hírmagyarázó, hogy a Kisgazdapárt a Baloldali Blokk követelése ellenére akadályozta a politikai élet és az államgépezet megtisztulását a reakciós elemektől. A demokratikus pártok sohasem a Kisgazdapárt, mint olyan ellen irányították a tüzet, h^nem annak csupán reakciós rétege ellen.
» v w
i ján. Uíoni Púnkösti ellen ezenkívül háborús bűncselekmény miatt is eljárás indult.
Budapest jelenti „
A bankjegyforgalom
A Nemzeti Bank február 7-i kimutatása szerint a január 31-i for«» galomtmi szemben 3''2 millió forinttat 1020 millió forinttá emelkedett.
Csak a kincstár hoz be séi
A Gazdasági Főtanács legutóbbi ülésén elhatarozta, hogy eztntul a sóeilátást teljesen állami feladattá teszi ismét és minden magán-Importot Icallit. A már eddig kiadott, de le nem bonyoíiiott engedélyek is érvényüket vesztik, illetve átmenefc megoldás alapján likvidáltatnafc — Elhatározta a Gazdasági Főtanács, hogy hat hónapra terjedő sótartalé-kot gyűjtenek.
Fiatalkorú rablóbandát fogtak Debrecenben
A debreceni rendőrség elfogott egy három tagból álló rablóbandát, melynek vezére egy 16 éves suhanc volt. A banda, mely főleg Józsán- és környékén garázdálkodott, több boxe-res rablótámadást követett el, mig a legutóbbi kisérletükön rajtavesztettek.
250 vagon cukrot dobnak piacra
Az utóbbi időben a cukor körül gvanus spekulációs üzelmelí , keletkeztek, amelyeknek azonban csak a közönség hiszékeny-sége adott lehetőséget. Cukorhiány nincsen, az ország szükséglete a jövő termelési kampányig biztosítva .van. Illetékes helyen elhatározták, hogy a cukor spekuláció letörésére 250 vagon cukrot dobnak haladé* talanul piacra, ötven vagon kiárusítása már meg is kezdődőt!, A mai napon megkezdték & szállításokat. Az édesiparnak te külön 20 vagon cukrot bocsátod tok rendelkezésre.
A mulatóból a statáriália birósáy elé
Szabó Zoltán B-llstós városi számtiszt tegnap este a Caprl*mulatóban két nóvtl mulatott, majd fizttés helyett pisztolyt fogott n fApinsérre. Bevitték a főkapitányságra. Stalá-riálls bíróság ítélkezik fölötte.
„Válassi magadnak más kilincset!"
A nemzetgyűlés folyosóián történt kedden. Lázas, izgatott tulfdtött hangulat. Egy képviselő a folyóson lázas és túlfűtött izgalommal bírálja s<:ját pártjának, a Kisgazdapártnak állásfoglalását. Korányi János kisgazdapárti képviselő ez, aki nemcsak birál, hanem gúnyolódik is. Hogy ugy mondjuk: belegunyol a saját fészkébe...
Arra megy Varga Béla, a nemzetgyűlés elnöke. Meghallja Korányi gúnyos .mondatát, pillanatra mgáli, ■ ránéz és odaszól:
— Válassz magadnak más kilincsel
Az^elnök továbbmegy és Korányi János képviselő — nincs más választása — engedelmeskedik az elnök szellemes Ítéletének: „más kilincset választott", megirta levelét és kilépett a pártból.
ZALA
1947. február 15
Egy feifDnö igazságtalanság a nagykanizsai
posta B-listájában
Senki sem \ itathatja, hogy az országszerte megejteti B-listázá-sok alkalmával, különösen annak Kezdeti időszakában, rendkívül sok liiba csúszott be és különböző címeken Ii-listára tettek olyan alkalmazottakat is, akiknél nem a rendel kezesek szelleme, hanem egyes döntése-kel hozó egyének gyűlölete, vagy •nemtetszése* érvényesült. A kormányzat még idejében rájött ezekre a túlkapásokra, aminek íolyamányaképpen többizben is elrendelték a ÍHislák revízióját.
¿fost ¡a: horthysta összeesküvéssel kapcsolatosan kiderült, hogy a B-lislák felülvizsgálásának legfőbb szerve a > Magyar .Közösség felesküdött tagja volt és igv természetes, hogy intéz-ki.Tléseit annak szellemében, le-hát demokráviacllencscn hozta meg. A kormány cnhek felismeréséhen újra meghosszabbííolta a Ií-lislák''felülvizsgálatát és így mindazok a személyek, akik bal-oldaliságuk miatt kerültek elbocsátásra vagy nyugdíjazásra, illetékes hatóságaiknál'' kérhetik ügyük felülvizsgálatát.
E0 az eset történt a nagy ka- * uizsai posla egyik kezelőnőjével, Simon Istvónné született Palko-ues Arankával. Simon né 1038 •óta áll a posta szolgálatában, részlvctt a szükséges tanfolyamokon. sikeresen leielte a po.sla-vizsgál. az alapvizsgát, a szakvizsgát és a táviróvizsgát, amiről okmányai tanúskodnak.
./I fasiszta kormányok alait, nduU''m Simon né egyik szülője zsidó szárrrJazásn, előmenetelében gátolták és dacára, hogy minden jogcíme meg léÜ volna rá, díjnok ■ m-iradt <é-s nem nevezték ki.
A németek bejövetele ¡után helyzete tarthatatlan lett,, üldözték és elnyomták, kollégái közül sokan szóba sem álltak vele, fel-j-elentgelték. aminek következtében többször be. i§ idézték Bükky rendőrtanácsos keretlegényei. A nyilasok hatalomra-jufása.után Fider György'', a szá-mpnkérőszék vezetője, és Bede zászlós vették Simonnét vallatás alá, mégkinozlák és csak Kisfaludy János vplt postafőnöknek közbenjárására ergedték Erről a tényről a postafőnök a következő igazolást állította ki;
- Jgazoloui továbbá. hogy Simon Istvánná, miután származása miatt üldözték, bizalmas tanácsomra Nagykanizsáról elmenekülni volt kénytelen. Biztos tudomásom van arról, hogy Sí-*» tnonnél, akinek származása ismeri volt, a nyilas rendőrség szabotázs gyanúja miatt kél esetben is elhurcolta és csak személyes közbelépésemre és jótállásomra engedték szabadon, A/ általam előadottakat hajlandó vagyok esküvel megerősíteni. Nagykanizsa, 1910. december 1ü Kisfaludy .íános nv. írosta-ÍŐnök.«
Mindezeket a tényeket Ket-tjng Ferenc polgári isrkolai igazgató, akinek házában Simon István né lakik. Igazolta ós megerősítette.
A felszabadulás után Simon Ií>tvánné elfoglalta állásit, ahol mindaddig zavartalanul '' működött. amig a B-listázások meg nem kezdődtek. A legnagyobb csodálkozására 1946. augusztus
15-én a XXII. számú B-listázó bizottság 8/9—194G. sz, határozatát kézbesítették neki, amelyben értesítik, hogy minden igény nélkül, azonnali hatállyal elbocsátották. Miután politikai megbízhatatlanságára hivatkozni nem lehetett, először azt állították, hogy használhatatlan, majd később, miután ilyen kézenfekvő valótlanságot állítani mégsem lehetett, azzal indokolták meg elbocsátását, hogy létszám-feletti és férje kereső állásban van.
A Zala megállapította, hogy Simon ístvárL«r férje a pénzügyőrsége n^ílrijesil szolgálatol és fizetése nem haladja meg a havi, 150 forintot. De megállapítottuk azt is, hogy "Simonné, kifogástalanul használható munkaerő volt.
Hz ügyben kérdési intéztünk dr. Krassay^ Hugó posta fő nőkhöz, aki kijelentette, hogy bár rövid ideig mükö-döü együtt nevezettel, mégis megállapíthatja, hogy működése ellen semmi kifogás nem toll ^mellicMő. mert munkáj.''d rendesen, sttl ki-
fogástalanul végezte el. Dr. Krassay fel halaim-. pJt bennünket a nyilat közút közlésére.
Mindezek után érthetetlen, hogy í 046-ban elbocsássanak egy olyan közalkalmazottat, akit nyilvánvalóan üldözlek a fasiszta kormányok alatt, akinek munkaereje elien. semmi kifogás nem volt emelhető, akinek vagyoni viszonyai a nullával egyenlők.
Ezt az igazságtalanságot feltétlen reparálni kell. illetékes hatóságoknak kötelessége az ügyel nyomban vizsgálat tárgyává tenni és mindent elkövetni hogy Simonné visszakerülhessen abba az állásába, ahonnét jogtalanul, minden igény nélkül elbocsátották. A posta igazgatóságának kell a kezdeményező lépéseket megtenni és ha ez nem járna eredménnyel, ugy Gerő Ernő miniszterig kell elmenni. A demokrácia nem tűrheti, hogy a fasiszta üldözésbe 1917-ben'' tovább folytatódjanak és megfosszanak olyan onibere-ket k(enyerüktől, akik megszenvedték a nyilas világ minden borzalmait és becsületes munkájukkal és tudásukkal a közt kívánják szolgálni.
0
*
Érdekes adatok a most kiadott alispáni jelentésből
A Zala 18-iki számában részletes tudósítást közölt a zalavármegyoi törvényhatósági közigazgatási bizottság üléséről, amelyen megjelentek a tőispánon kívül a vármegye ösz-szes hivatalos vozotói. Ezan & gyűlésen feltárták a megye helyzetet, annak minden vonatkozásában.
Most dr. Dávid János alispán is kiadta jelentését, amely a megye közigazgatásáról érdekes* adatot tartalmaz. A jelentés megállapítja, hogy a létszámcsökkentési eljárás során bekövetkezett személyzotniány, valamint a vórmegvei és* községi alkalmazottak normállétszáma megállapításának elhúzódása miatt, a már másfél év óta erején felül működő közigazgatási szervedet az egvro súlyosbodó feladatok elvégzésere szinte alig képes. A belügyminiszter értesítése'' szerint a létszámcsökkentési eljárás revizíója folytán a megyében 41 tisztviselőt állítottak ismét szolgálatba. A megyében működő 5-ös bizottság javaslata alapján összesen 19 elbocsátott önkormányzati alkalmazott lott a létszámcsökkentési eljárás során ideiglenesen szolgálatba állítva, négy alkalmazottat visszavettek és 15 alkalmazott visszavétele iránt folterjesztés monl a miniszterhez, de ozokiiok az ügye még olintézotlon.
A fasiszta- és szovjetéi Ionos sajtó-Lermékok beszolgáltatása a mogyobem megtörtént. összesen 8201 drl>, -155 kg. milvu fasiszta sajtóterméket szolgált ittak bo a mogyébon.
A nyilasok által AiMztriálm elhurcolt utépitő gépi felszerelésből visszaszállítottak 1 drb 15 tonnás gózhengort lakókocsival és tolj;.«» tolszoioléflaol, 2 drb öntözókoesit és í drb szivattyút,
/I házad6 kivetés mindenül! - megtörtént. hMraUk itt in sok van, annak ellenére, hogy a i házadó hátralék igen . súlyos anyagi megterhelést von maya után. Aki késedelmesen fizeti bc ezt az Adót, annak igen nagy késedelmi ■pótlékot kell fizetnie, így pld. aki- még non fizette be a házadójúi, az 1946 év tot-gusztus -hónapra esedékes házadója után ma már 39 százalék adópótlékot köteles fizetni.
Illeték- és illetménytöbblet adóban a vármegye egyes járásaiban volt komoly számottevő eredmény. Kü-
lönösen azokban a iárásokban, ahol a MAOKT tisztviselők és munkások tömegesen dolgoznak. Az ingatlanforgalom, bár lassú ütemben, megindult. A forintérték befizetése óta már kötöttek annyi ingatlan adásvételt, hogy az azoknál kialakult árfolyam alapján a pénzügyi hatóság az ingatlanok valósagos forgalmi értekét "me-r tudja állapítani.
Forgalmiadó szempontjából, annak ellenére, hogy a. forgalmiadóhivatal tisztviselőinek nagyrészét a buzaföldadó végrehajtására koll felhasználni, különösebb fennakadás nincsen.
Az adóbevételekből a vármegyét illető állami részesedés hónaf>ról-hónapra emelkedést mutat, de ennek ellenére som kielégítő. Az eddigi bevételekből kizárólag csak a folyó kiadásokat Lehet teljesiteni, de olyan, forgótőke, ami két-három hónapra előre biztosítaná a háztartasi szükségleteket, nincsen.
A jelentés leszögezi, hogu a -közellátási minisztérium a liszt-ellálással kapcsolatban nem az alispán által igényelt kenyerga- > bonát •utalta kit hanem azt csökkentett mennyiségbi^ri bocsátotta rendelkezésére. I''ótdmt-alást nem engedélyezett a mcayc részére és igy kénytelen votí a fejadagot csökkenteni,
A cukor kiadása az olóirt monnyi-ségl>on mindenütt zavartalanul megtörtént. Hóollátás tekintetében kielégítő u helyzet, oly annyira, hogy a sót igényIxovovók száma rohamosan csökken. Ez azzal rfiagya,rázható, liogv elegendő szabad hó van forgu-lomoan.
Burgonya egyelőre nincsen, moit » kész le tokot olvermoltók és ahhoz rsak a fagyveszély elmultával lőhet
hozzáférni.
; üiii
ZsiradékclUi ás tekint etében egyre javul (jJielyzet. Margarin •ua gazolván korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. Húsellátás terén áll a tármegye. a legjobb helyzetben. Minden hus-iparosnál korlátlan mennyiségben , lehel hmt beszerezni.
A vetések általában szerencsésen vészelték át a nagy hideget. Fagyveszély csak az elmúlt hónapban volt; <ío nagyobb kárt az sem okozott a vetésekben.
A vetésekhez szükséges vetőmagot a földművelésügyi miniszter nagyban biztoailoUa.
A takarmányhiány rendkívül nagv, annak^esökk-jntést-ro a miniszter extrahalt olaj pogácsa karát bizto:n''-tott az állattarló gazdáknak. Eddig 12 vagonnal osztottak ki, de az igénylés tovább folyik.
Zola vármegye orosz jóvátétel-■• ben elszállított 466 tenyész-■marhát és 898 vágómarhát. Az állatok egészségi állapota jónak mondható. A mezőgazdasági munkások elhelyezése állandóan folyik.
A vái''inegNe egészségügyi hely-zotw jó, jobtí, mint a megelőző ev ugyanezen szakában. A fertőző nisg-betegedéssk száma általában csökkent. A vármegyében működő négv tüdőbetegintézet forgalma a következő volt: tanácsadások száma 187, a tanácsadáson megjelentek szánni 5823, ezek közül beteg 1796. A vármegye három nemi beteggondozó intézőiéin volt 184 tanácsadás, amelyen 4217 égvén jelent meg, akik-közül 2879 volt beteg.
Zalaeííevszegon megállapított ve szettség miatt 8699 ebet oltottak bo voszottség ollon. A vármegyéből az elmúlt év folyamán 777 lovat, 12.496 szarvasmarhát,'' 78 juhot és 8117 drb sortést szállítottak cl.
A kiépített törvényhatósági utak állapota a folyamatba tett javítási munkálatok olvégzésévol áltidában kielégítőnek mondható. A ti polca -zánkai ut helyreállítási munkálatíii l:efejez(>dtok. ''A vóltságfizotési kötelezettségnek elögot nem tett köz-munkakötolezottok az útfenntartásnál 10.582 najwzámot teljositettek. A B-lista revízió során visszahelyezték állásába Könyo bajos letanyri utbiztost ó^ két törvényhatósági *ut-órt.
A szociális szakszolgálat és a szabadművelődési felügyelőség jelentése alapján megállapitható, hog>'' az. elinalt évnegyedben nagyon sok. ráutalt részesült egyrészt UNRA, másrészt o^yéb megsegítésben. A szabadművelődési felügyelőség tanfolyamok, népfőiskolák* előadások, felvilágosító szolgálat utján hasznos tevékenységet fejtett ki.
Az alispáni jelentés kimutatása szerint
Nagykanizsa megyei városnál 1946 november 1-től december ^ 31-ig terjedő időszakban a beérkezett 6742 ii&ydarabből elintézetlen maradt 2063. vr
Zalaegerszeg mogyei városnál beérkezett 5156 és obbói elintézetlen 605 ügy darab.
K rádió szombati műsara
Budapest I. 6.8Ö Falurádió. 7 Hírek. 7.20 licggoli zono. 8.15 Szórakoztató hanglolnozek. 10 Hirok. 12 Déli harangszó, hirok. 12.15 A Molnár jazz-együttícs műsora, 18.80 Orgonamuzsika. 14 llirek. 14.10 Élő antológia, 15,25 Markos György előadása.'' 16 A könnvü zene klasszikusai. 16.80 Gyormokrádió. 17 Hirok, Vöröskereszt köz lóriién vek. 17.80 A Munkás Kultui-szövotség műsora. 18 Svéd-est. 19 A Rudajjosti Vonóstrió játszik. 20 llirek, sporthírek. 20,20 A Uádiózonokar luingvorsonyo. 21 Hangos lieti hiradó, 21.50 Hirok és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.80 Orosz ujándékloniozok. 28 Tánczöno. 28.25 Bzombatéji rádiószínház. Joan Coctcau: Üucsu. 24 llirek. 0.10 Hirok és krónika franciául és angolul.
Hudapest 11, 17 ~ Tánczene. 18 Hirok. 18.05 Szórekozlató zene. 18 óra 80-kor Strauss János: Denovér. Közvetítés az Operából. 21.25 Hirok. 22.20 A modem muzsika barátainak.
tnspekciós gyógyszertárak:
Pebruéir 14-dn .Megváltó* gyögys2€fi4r Sxabadság-rér 21.
FebruAr- lb-6n .Mória'' gyógyszertár Somogyi Béla-utca 40.
jt 17. február IT)
7
2 AH A?
Népkonyhán étkeznok <i pécsi színészek
Nrm Mlanilók működni Halad Ivánnal
A minap a pécsi színészek küldőt iségüeg jelentek meg a város polgármesterénél elpanaszolták bajaikat, előadták., hogy nem - Raplák meg fizetésűket, jóformán már kenyérre, a belé vő falaira sem telik. Kérték a polgár-riioslcrt. hogy szerezzen számukra városi támogatást. Apjl-gúrmvsler ekkor igen röviden válaszolt. a városi népkonyhára utalta őket azzal, hogy ott majd kapnak ingyen ebédet.
rlzzet a különös intézkedéssel azonban sem íf pécsi színészek, sém pedig a pécsi Nemzeti Szín--ház válsága nem oldódott meg. \ színészek több társulati ülésen leszavazták a színház jelenlegi igazgatóját, Halasi Ivánt, megállapították a szinházveze-lésre való alkalmatlanságát és követelték távozását.
Mivel a színigazgató nem veit tudomást a színészek határozatáról. ezért most egy ujabb társai la ti ülést hívtak össze, ujabb határozatot hoztak, egyhangúlag kijelentették, nem hajlandók együltmüködni a jelenlegi igazgatóval. Ellenben szívesen játszanak a mullévi igazgató. Sza-lay Károly vezetése alatt, aki meg arra is hajlandó, hogy „Halasi OTI tartozásait kifizeti és egyben az egyedüli ulkiUmas személy, aki újra feltámaszthatja a nagymultu pécsi színházat,
Kimondta ez a társulati ülés azt is, hogv Halasi Iván zongoráját. diszletelt és egyéb fellelhető ingóságait lefoglalják, továbbá, hogy lefoglalják u pénztárt is és ''minden befolyó üsz-szeget elmaradt követeléseik fejébon egymás közt szélosztanak.
Ujabb''társulati ülésen ugv határoztak a színészek, hogy sztrájkba lépnek mindaddig, amíg iíalasi engedélyét vissza nem vonják.
A pécsi Nemzeti Színházban hétfő óta nem is tartanak előadást.
A vidéki színészet válságáról ma már annyit beszélnek, ideje volna már, hogy a legilletékesebb, a kultuszminisztérium, részben segítséget nyújtson, másrészt pedig rendet teremtsen a vidéki színházi kérdésekben. Hogy ne forduljanak elő ilyen esetek, mint a nagy-mnltu pécsi Nemzeti Színházé.
Lapzártakor kaptuk a liirt, hogy Benkő Bálint, a .vidéki színigazgatók egyesületének képviseletében Pécsre érkezettéből tárgyalásokat folytatott a színházi válság megoldásának ügyében. Társulati gyűlést hivott egybe, ahol közölte, hogy Halasi Iván színigazgató lemondott engedélyéről s a Színészek Szakszervezete, valamint a .Művészeti Tanács hozzájárulásával a szinház vezetését Szalay Károly igazgatóra bízták, A Nagykanizsát közelről érdeklő pécsi színházi válság ezzel megoldódott A nyári sziniévadot Nagykanizsán ezek szerint már a Szalay társulat játssza végig,
A vasút jelenti: /
Nem leáss fennakadás a vasuftforgalomban
A posta nyilatkozik:
Nagykanizsáról távolsági relációban nem lehet telefonálni. A távlróforgalom szünetel
Az utóbbi nupokban az időjárás olyan enyhére fordult, hogy már mindenki azt hitte, hogy elmúlt a tél. A hiedelemre azon-

ban rácáfolt az ujabb hideghullám. Tegnapelőtt az olvadást hirtelen felváltotta a hi-deg és az eső, amely közben jéggé fagyot t mindenütt és az egész város egyetlen hatalmas jégpályává változott. Ugyanakkor az egyik budapesti lap megkockáztatta azt a könnyelmű kijelentést, hogy vége a télnek, meri: jön a meleghullám. Sajnos, ezt nem tapasztalhattuk,, mert az eső után tegnap ismét megindult a havazás és huszonnégy óra alatt ujabb hótömeg zu-dult le. Ez a váratlan havazás nagy nehézségeket okozott mindenhol. . v Érdeklődtünk/ a nagykanizsai állomásfőnökségen, hogy okozott-e zavart a hóvihar a vasúti közlekedésben. Kérdésünkre kijelentették, hogy mindössze csak a körmend-pinkamind-szenti és körmond—dávidhüzai vonalon szünetel a nagy hófúvás miatt a forgalom, azonban ezt a két sinpárt is hamarosan szabaddá teszik és a forgalom helyreáll.
A Nagykanizsám vezető közvetlen iMsutuonalakon nagyobb zavarok nincsenek, trterl a vonatok általaiéin csak egy, esetleg másfél óra ■ késéssel érkeztek irieg.
Legnagyobb késése a tegnapesti szombathelyi személyvonatnak volt, amely 9 és fél órás,késéssel futott be.'' Kijelentették a vasúton, hogy amennyiben uj&bb nagy havazás és hófúvás nem következik be, ugy a forgalom a legrövidebb időn belül ismét zavartalan lesz.
A postafőnökségtől már ke-vésbbé ilyen biztató felvilágosítást kapott szerkesztőségünk. A távolsági telefonvonalak még mindig rosszak, a vonalak, sok helyen leszakadtak és igy interurbán nem is lehet összeköttetést teremteni egyetlen vidéki várossal, de még környékbeli községekkel sem. »•
Ugyancsak rossz a távíró-forgalom is. Sem táadni, serr. felvenni nem ludnak egyetlen táviratol sem. Bíznak azonban, hogy liamaro-sún helyre tudják álll-tani mind a felefon, mind a Uívirúösszeköttctést.
A nagykanizsai tűzoltóság az ország legjobban felszerelt testülete
Mit látni a tűzoltólaktanyában
Nagykanizsa városnak van egy olyan ''hivatalos- szervo, amely nom sokat hallat magáréi. Csendben dolgozik. Ha szükség van rá, pontosan, maradékta''anul teljesíti kötelességét és mindenkinek rondolkozéséie all tokintot nélkül arra, hogy a reászoruló kicsoda-micsoda. Ezt a szervet az ,utóbbi hónapokban több oldalról érto támadás és a támadók visszaélésekkel vádolták. A támadók kívánságára a város vezetősége szigorú vizsgálat megindítását igéite meg; ámdo mindcziacig nom történt még semmi. Hogy melyik ez a szerv, nom nehéz kitalálni. A városi tűzoltótestület, amely szorgalmasan dolgozik azon, hogy minél jobb és minél korszerűbb tűzoltósága legyen a városnak.
-* A tűzoltótestület csendben dolgozik. Olyan ''csöndben, hogy a város lakossága úgyszólván nem is tud létezéséről, vagy csak akkor, ha a tűzoltóautó szirénázását vagy a tüz-oltókocsi csöngetését hallja. A város közönsége azonban .minden bizonynyal szeretné tudni, hogv a Kossuth Lajos-téron lévő. tűzoltólaktanya falai mögött milyon élet folyik és a tűzoltók hogyan várják a riasztójelet, hogv embertársaikat megvédjék az elomok csapásától, va^y a betegül minél olóbb a sogWorvoshoz szal-litsák. Munkatársunk őzért a minap látogatást tett « városi tűzoltótustfU-let íaktanvájáluui, ahol olMzéltfotott a tűzoltókkal és érdoklódött az ottani állattok lolól. Erdokofl felvilágosítást adott a tűzoltótestület közelmúltjáról és jolonáról Vidóky József hadnagy, » teatűlot holyottos páran osnoka.
— A nagykanizsai tűzoltóság — és ezt kérem no vegyék öndicsérot-nok, mert ozt hivatalos helyen állapították mog — az ország egyik legjobban folszorolt tűzoltótostüloto. Ami jelenleg a birtokunkban van és ami eredményeket eddig el tudtunk érni, az mind a~ legénység érdeme. A város tűzoltótestülete — mondptta Vidéky József — a felszabadulás után minden jármű ós felszerelés nélkül állt itt, mert a németek és
VÁROSI MOZI
ftattktÚ hétfőig A világ legnagyobb fllBje, Budapesttel egyidóbaa t
MRS. MINIVER
RwdkivBil file t RtodklvSII előadáMkí •
Előadások "kezdete: körnap 7*5 és 7, vasárnap d.e. Vall, d. u.i/23, 5, l/s8-kor
nyilasok minden elmozdítható értéltot elvittek innen. Csak azt hagyták meg, ami szerintük nem ért sotmnit: egy-két lovas tüzoltókocsit és egy mentókoföit. Ma pedig már. ott tartunk, hogy van tűzoltóautónk, mentőautónk és minden olvan fel szerelésünk, ami szükséges ahhoz, hogy hivatásunkat ol tudjuk látni. Ami ma itt van, az csaknem kivétel nélkül a felszabadulás után került ide hozzánk. .
A legénység helyzetéről érdeklődött munkatársunk:
— A tűzoltótestület jelenleg 16 fő legénységből és két tisztből áll. "A legénységből 12 hivatásos tűzoltó, a többi ''napidíjas, igy azokkal egészen más a bánásmód is. Azonban reméljük, hogy a státusrendezés következtéién a tűzoltótestület állományát is rendezik. A Legénység ugyanolyan kemény fegyelemben él, mint a katonaság, vagy a rendőrség tagjai. 24 óra szolgalat, 24 óra pihenő. A szolgálat azt jelenti, ho^y a bent lévő részleg, uieily 8 fő legénységből és egy tisztből ''áll, a laktanya területét nem hagyliatja el ós a riasztásra azonnal készenlétben koll Lonniök. A két részleg mindon nap reggel nyolc órakor váltja ogymást., A szolgálaton kivül lévők lakásukon tartóz kod íiak, azonban tűz esetén kötelesek azonnal bojönni, nehogy válságos helyzet álljon olő. A legénységi hálótorombon Í6 ágy van, mindönkinek ogy-egy, valamint ugyanannyi szekrény is, t
Az ilyon 1''wlviiágOHÍtáH után mun-katái-Hmik Vidéky hadnagy én több tűzoltó kisérotében végigjárta u lo-ífényséKi szobákat és a raktárholyi-ségukot, A logolhű moglopotéH, luni fogadta, a tolofonőrség" volt. A tolo-fonszobúluui ugy tűzoltó állandóan készenlétien van és várja az értesi-tésoket, nmolyek vagy tűzesetet jelentenek, vagy egy beteg kórházba-szállítását kérik. A telofon itt úgyszólván megállás nélkül cseng és hol innen, hol onnan jelentenek vagv kérnek valamit.
Moglepó a legénységi szobában uralkodó katonás rend. Az ágyak szabályosan vannak letakarva a többnyire rossz állapotban iévő takarókkal. Mint mondják, még ezeket.a pokrócokat is ugy könyörögték össze a városban tűzoltóink, öt takarót a honvédségiéi kaptak köfesön, de most azokat is visszakérik és most nem tudják, mivel pótolják azokat. A legénységi szobában eppen ugy, mint más helyiségekben kellemes N meleg uralkodik. Itt is be van vezetve a gáz. Ez is a legénység ''munkájának a gyümölcse, rngrt a csövek-től kezdve az égőkig mindent ők szedlek össze raktáraikból és szerelték fel. A padló azonban mozog a lábunk alatt. Ennek fs hamar magyarázatát adják. El vannak máikorhadva a deszkák. Ki kellene cserélni azokat, de erről sajnos nom lehet szó egyideig. - A felszerelés valóban mintaszerű éa méltó az olismorésre. A gépko-'' csiazinlon nyoma sinc.son annak, hogy u tűzoltótestület két évvol oz-olőtt honnan indult ol. Motoros fecskendők, gépkocísik, tolólétrával fel-szorolt luvaskocsi, montőkocai 6« mentőszán van itt. Az ogyik tehor-ftutó, amelyik n városi tűzoltóság legkomolyabb darabja, a yái-oni ipa-i-osok és a MAOHT jóvoltából ko-rűlliotott ido. A másik gópkoenl «Agy olasz gyártmányú ki» katonai tohor-autó. kz azonban »bzolgálatonkivűll« állapotlum vau, mert nincsenek gum-mijai. l. j kolbtt Vejmi ugyanis azokat akkor, amikor » másik teherautót munkába állitottéik. Holott gummivul telszyroh''o nags szerűen sogitsógér.í lehotiu) tűzoltóságunknak. A mentőautó is wzolgálaton kivül van holyozve. A motorja generál javításon van Budajjesten.
.MegLe{>ó, ami a laktanya udvarán fogadta munkatársunkat.* Számtalan autóroncs hever ott egymásra dobálva hirtelenjében csak öt jeep-autó .karosszériáját fedezte .fel munkatársunk a romok között, amelyek megfelelő alvázzal még nagyon sokat futhatnának. Sok.egyéb személyautó is van, amelyekről csak kerekek hiányzanak. Ezenkivül azonban még több .teherautó alváz is található itt, A lista ezzel még nem ért véget, mert akár a végtelenségig lehetne igy folytatni. Különböző alkatrészek bevernek szanaszéjjel és senki nem. értékesiti azokat.
Pedig a város szép összegre tehetne szert ezek ertékesitése révén, csak utána kellene nézni egy kissé a dolog-nak. A váron ezeket még csak nem is leltá- ■ rozta. Az értékek pedig csaknem két esztendeje ki vannak téve '' az időjárás viszontagságainak és igy csak pusziidnak, anélkül, hogy értékesítenék.
Itt van a fíabn-félo autó is, azonban szintén nom lehet hosznoaitani, uvort nincsenek mog a gummik és a motor som a legjobb. 1
Egyik raktárban van a tűzoltóság másik gépkocsija, amolybon kitűnő
A Magyar Szabad Szakfczervazatek Nagykanizsai Szakmaközi Bizottsága
f. hó 16-án atte 7 órai kazdettal rendezi nagy
„Szimultán" táncmulatságát
Centrát — Korona — Muskátli
összes helyiségeibe«, mind a hérom helyen tánc, — büffé, vllógposta, szerpentin- és konfetticsata. —
Mindenkit szeretettel hiv és elvér a rendezőség.
3M
ZALA
1»47. febcuáiMs
I fi közkcdvslt
FI Li POVITS-
CUKRÁSZDA
szombaton ¡¿mét
megnyílik
Fő-ut 10- szám alatt.
motor rön. csak karosszériája hiányzik. A többi helyiségekben is nagyon sok külön fék) ''¡autóalkatrész Tan. Sok olyan autómotort lehot itt találni, amelyek miieden javítás nélkül is használható állapotba hozhatók.
Nagyon sok olyan holmi is van, «.melyek minden * további munkálat nélkül használhatók. Kéziszivnttyuk, motorszivattyuk, szivattyutömlők ób sgyéb fontos'' tűzoltásnál nélkülözhe-hstEtlen holmik, amolvok szintén^ meglehetősen nagy értéket kópvisol-riek. Munkatársunk kérdésére ki jelen telték, hogy ezokkel a dolgokkal több környóknéli község tüzoltólsatü-íetét lehetne tökéletesen felszerelni, ''flermészotosen a feleslegből.
íme, igy néz ki a városi tüssoltó-•ág, amely minden hivatalos sugit-uég nélkiil érte el, hogy hivatalos hjelyen is megdicsérték: «Az ország íogjobban íolszorolt tűzoltósága Nagykanizsán \tm«. Büszkék leíró-vünk rájuk, mert a vagyonunk őrzői is biztosak abban, hogy bármilyen niföy tüzzol ''szemben is" inog tudják védeni n kanizsuiuk tulajdonát. Kzúrt több segitségot én kovowbb támadást érdomolnok. Mert hogyan forduüuit •lő az h visszás helyzet, hogy egy oígygyornLokoH családapa, aki tüz-mBHtor, heti 84 órai szolgálattal mindössze csak havi HOC forint fi-/ütést kap ugyanakkor, amikor a kollektív szerződések szorint minden 48 órát dolgozó munkás kap ennyi fizetést, va£v még többet, is.
Ezenkívül ajánljuk a város v;;zotó-ü ¿gének figyelmébe a tűzoltólaktanya udvarát- és raktárait, uhol hatalmas értékek mennek veszendőbe. firde-raes lesz utánanézni özeknek.
(Hál*)
r ''
Könyvsorsjáték 1947. március 29*én
A nehéz gazdasági helyzet lehetetlenné teszi, hogy'' könyvolvasással foglalkozzunk, hogy könyvöket vásároljunk. Sokan vannak, ''akiknek az olvaeáe oly mindennapi szükségletük volt, mint a kenyér, mégis ennek háttérbe kelleti szorulnia, mert nsm került a szűkös jövedelemből könyvvásárlásra. A magyar könyvkiadók éa könyvkereskedők"országos egyesülete minden lehetőséget elkövet annak űlérésóra, hogy a könyvet sz3-i''ötő emb-.n- könyvhöz jusson, őzért num kímélve pénzt és áldozatot, elhatározta, hogy az egész ország területére kiterjedő künyrsorejátékot randex. Kisorsolásra kerül 1200 drb jobonúl-jobb válogatott könyv. A fő-nyuiouiény 200 kotot, 2 nyoromény •rayonkint 100 kötet, ö nyeremény "jO kötet, 10 moromény ogyenkint 20 Icőtut, 20 nyeremény egyenkint 10 kőtnt éft igy tovább 5, 4, f8, 2 és l kötüt-ból'' álló nyoroményok. Do a sorojogy tulajdonosát vosztiwég még Vi «í>olU)n som éri, ha sorsjagyo fljom nyor, mert ozerotbon in sors-jwyét Ixm''iltiák 10 forint értékű könyvre és ha drágábbat választ, cfuőán u 10 forinton folüli összeget Íöilí niogíizotnie. Aki tahát sorsjegyet vásárol, lelibtősAgo van egy sgéaz könyvtár mognvorésóhoz, do talóbb a sorsjegy árúnak rnógto-» loiő könyvöt minden esetre kap. Sorsjegy , ára 10 forint. Tekintve, hagy aránylag csak leevóe sorsjegy torul eladásra, ajánlatos, ha mindönki időben, azonnal olőjegvez és kifizet sorsjegyet, A sorsjegyek kaphatók .Fischel könyvkereskedésben .Nagykanizsa, Ady #ndro-ut 1.
Zsebtolvajt fogott r rendőrség
Horváth Ü>u1* »TsabrtncRéd ked-dtii éjjel érkenett mog Kéaithelyről Na^ykanizsAra. Ai ¿JizakAt h váróteremben nkarta Killenl ¿h er.ért az egyik padon szundikálni'' kezdett. Mikor már aludt, a mellette Illő Nagy István somogy udvarhelyi lakol kiemelte a zsebéből a pénctárcájfct, amelyben 56 forint készpénz volt. A jő fogás örömére azonnal a «öntésbe metil, ahol inni, majd enni kezdett a lopott pénzből. Horcáth mikor felébredt, megrémülve tapasztalta, hooxjPf pénztárcáját kiemelték a zsah^Sol. Azonnal szólt a szolgá-latott teljssitő rendőrnek, aki elfogta a söntésben idogáló Nagy Istvánt. Nagyot bevitték az őrszobára, ahol tfeismeteua^apást.
MS mindant talállak egy betörőnél
Az Abbazia- kávéházban szerdán este Betner Mór eey karőrát kinált eladásra. A kávéház egyik alkalmazottja értesítette a rendőrséget. Két nyomozó ment a kávéházba és előállították a központi Ogyeletre. Percek alatt kiderült, hogy az óra abból a kigy^utcai üzletből származik, ahova pár nappal ejelőtfbetőrtek.
Nyomban házkutatást tartottak Betner lakásán, ahol ötezer dolláit, három kiló svinaranyat, harminc aranyórát, tizenöt érteke* márkás aranyórát, husz arany karkötőt, hat aranyérenfet, hetvennégy gyürüt és több angol «eylptoml forintot találtak. Kihallgatásakor kiderült, hogy az utóbbi 3chk egyik legveszedelmesebb öímőjét fogták el.
Megérkezett
Nagykanizsa kedvence:
Korálka Vilma,
minden est« ¿nőkével szórakoztatja a közönséget a
Muskátliban.
Farsangi naptár
Február 15, szomött :
Délután 6 órakor a Téli Gazdasági'' Iskolában az iskola növendékeinek önképzőköre rendez tánc-ostélyt.
Fél 8-kor a Jézus Szive egyházközség Szent Imre kórusa a gimnáziumban műsoros estet tart. : 8 órai kezdettel rendezi a MAO RT munkássága vidám farsangi estjét az Iparoskor termeiben. A MKP helyiségében a MAY nagykanizsai üzemi kommunista pártszervezete rendoz műsoros estet.
Február ]6, vasárnap:
A kegyesrendi gimnázium növendékei délután ö órakor farsang-
v vasárnapi műsoros táncestet rendeznek. , L ____
A Magyar Szabad Szakszoi-vezetek nagykánizsai Szakmaközi Bizottsága farsangi vidám táncestet'' rendez a Contralhan, a Koronában és a Muskátliban.
A téglagyári munkások osto 7 órakor nonuozik táncestjüket a MKP szervozotének tcrmoibon. A Nngj''kanizftai és Járási Ipartestület este 8 órakor rendezi hagyományos farttongvasámapi táncestjét az Iparoskor holyiségoibun. Február 17, hétfő:
Délután 8 órakor a Rczgonyi-utcai általános iskola növendékei álarcos-bált rendeznek az Iparoskor termeiben.
Kste 9 órakor a Nagykanizsai Szociálpolitikai Bizottság rendez műsoros estet a Siess. Adj, Segits mozgalom javára a vároBi Szin-házban. .> •
Nyilatkesat
A Zala f, hó 13-iki .sKámübau dr, P«pp Andor főispánunk ecy nyilatkoznia Jokuit inog, aindy arról számol be, liogy a ti:i|0''" kanizsai lisztpunamu eltussolá-sára a jártok« lUioiót indítottak. A Szoclákioiuokrata i''ári a mu«a részéről a''tX a kijelentést a le^iatározottabban visszauta-sitja és kijelenti, hogy sem a múltban, sem a jövőben nem hajlandók egyelieU-1^ bűnösnek sem .segítséget nyújtani vétke eltussoíására. Megragadjuk ezt az alkalmat, hogy a bűnösökre kivétel nélkül a legszigorúbb büntetést követeljük, továbbá bizlosak vagyunk abban, hogy a magyar hatóságok sem egyénektől, sem pedig pártoktól nem hajlandók magokat károsan befolyásokni..
Szociáldemokrata Párt nagykanizsai járási titkársága.
A mezogazdasái legújabb hírei
A Gazdasási Főtanács megállapította a szerzöüesf-s olajmag termeléi árát
A földművelésügyi rniniszt.é-rium által beterjesztett kalkulációs adatok figyelembevétele mellett, a Gazdasági Főtanács legutóbbi ülésén az 1917. • évi termésünk termelési szerződé-sekalapján termelt olajmag termelői urát 200 forintban állapította meg 100 kg.-kénl. A termelési kedv fokozására azok a gazdák, akik szerződés alapján vúllalják az olajmag-termelést, nemesített vetőmagot, műtrágyát, a kártevő bolha elllmi védekezésre >(rezarol-t kapnak kedvező feltételek melletl. A termelőknek tavasszal szántási hitelt, később pedig termelési hitelt folyósítanak. A hazai olaj-magszükséglel. fedezésére 10—15 ezer katasztrális hold termésre van szükség. Minthogy a világpiacon a nagy argentínai len-magtermés ellenére is még mindig igen élénk érdeklődés mutatkozik lenolaj iránt, országos érdek volna ennél sokkal nagyobb területnek olajmaggal való bevetése. Ennek annál kevésbbé lenne természetes akadálya, mert megfelelő agrárpolitikával már a. múltban is sikerült az 1924. évi 3000 katasztrális hold olaj-maglerületet 191-i-re 100.000" katasztrális holdra kiterjeszteni.
Cukorrópavetőmagot hozunk be az Egyesült Államokból
A Gukorgyárosok Országos Egyesülete_ a földművelésügyi minisztérium" támogatásával 172 vagon cukorrépamagot vásárolt az Egyesült Államokban. A mag egy része Rotterdamba már megérkezett. A%etési idényre a szállítmány országunkban lesz. A- cukorrépatermeszlés iránt mind ui, mind a régi termelők részéről- igen nagy az érdeklődés.
Hagyományos
a Kissörházban.
Tánc reggelig. B e I é p 6 d i j nincs.
• 314
BÚTORT
l*(ijobhBn és logolcfiAhbttn
visárojhat Nagykanizsa, Ady Endreit 4.
TÜmrtr hAlószobók . . Ft t.800 -Szóp sima hílészobák . „ 2-800 -Flrvom kidolgozású hálók „ 3.800- -Kombinált szobák . . „ 3.600--
K«nyh»[)Ut«roat. izéttek, kirp<i»*»o(o »k
iwgy vá''-rfsztékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady Endrt-ut 4.
75 .. _
Sporthír
A MAORT MSE—öregcsorkészek folyó hó 16-;ín, vasiímap déblőtt a gimnáziiun tornatermében asztali-tonnií»zrort-cnyt rendezriek, amel>T3 szeretettel meghívják városunk sportkedvelő közönségét.
— Iflegérkezttk a Vörösktresztes lapok
A Szociáldemokrata Párt éi-fcsiti a hadifoglyok hozzátartozóit, hogy oroszországi levelezésre alkalma» válaszlapon lerolozólapok » i''árt titkárságán kapliaték.
Szakszerű rádiójavitás
AkkuMUlátortöltés
Használt rAdlók, alkfttréozok, roncsok vétele
legmagasabb áron
STEINER rádiólabsratórium
Szabadság-tér 21.
Hirdetményak
A jaruár hóra kinl«!t só msgérkezttf. Felhivom a kercikedúket, hogy sóutairá-nyokórt i befize éfil lapokkal ielentk«7.ze-nek a közellátási hivatalnál. A sóáivéld-bez zsákokat vigyenek másukká).
A kÖ2Ö:is*g t pedig órtetiiem, hogy mindazok, akik jan&ár havi íójegyeiket fé hiányában beváltani nem tudták, most beválthatják a kereskedőknél. 311
ur
Közlöm, hogy a közellátásügyi miniszter korhatárra va ó tekintet nélkül febmár hónapra fejtnkint 40 tabletta sziharint ü''alt ki 1.40 Ft áron. Er.en édesitészer az önellátók részére rendsreresiteti élelmiszer-jegy ,V" azámu, az «llátailaa«k részére febrnár hóra lendszeresitett Jegy .11" sz. szeivenyére Molcáltathaté kl f hó 2S ig bezáról-g bármely doháayárusaál.
Figyelmeztetem az érdekelteket a kijelölt Jegyszelvények pontos beváltására, mert az ettől valé elteres esetén ax^eibél szsrmazé kár vagy hátrány az érdtkeltet terheli.
Dohányárusok a jegyszelvéanycl f«tyé évi március 10-ig tartoznak a közellátási hivatalban elszámolni. 812
Paoaáliuék kapkaték. Német Ernő mi-szeresz es villanyszerelő-, Ady Endre ut 11. » « ._______302
Efiy nagy spárcavarrógép fej eladó. Kovács szíjgyártó, Aüy Endre ui 2 365
5—fi hónapot s&Jdftk eladlk Magyarutca 21. _____3f7
BfadéTg7^odern eröVfiégvüléses ntaxé •tán. Tüchert kovácamtster Eötv*»-tár. 313
Hadé keveset használt kvarclámpa (mi* vosoknak is alkalmai) Kislalodrotca f/t.
Sümeghy.
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: B«b«m Jen« fószerkesttó Sxarkautöség ts kiadóhivatal: Pft-ut i. Ttlefcn 31
Kiadja a Neeizett Blzottsáfl, Nagykanizsa Szerkesztésért és kiadaaért fujel Benoze ieit
Nyomatotté .Közgazdasági R,T. Nagy
kanlzsa'' nyomdájában Nagykanizsán Nyomdáért felel: ZaJav Károlv
V •
» évfőty*jr>. 39. szám.
Nagykanizsa, 1947. február 16. vasárnap
Ára 40 fillér.
Marshall amerikai külügyminiszter tegnap este kijelentette, hogy valószínűleg március elején indul Moszkvá b * a külügyminiszteri kon fa
A
n&msdtközí élelmezési tanács negyvenezer tonna gabonát engedélyezett Magyarországnak
Az amarlkai rádió Ismertstőt adott Massaryk otehaalovák kOlliymlnlazter nyilatkozatából, melyet a New-York Timasnek adott. Maasaryk kijelentette, hogy Cttehszlovákta tárgyalásokat Jtlván kezdeni Magyarországgal a két enaág közötti problémák, elcósorban a kUebbaégl kérdea megoldásáról. Oseh-Szlovákia azzii a szándékkal kíván tárgyalni, hogy kliönféle szerződéseket kössön Magyarországgal. Ex azonban akkor lehetséges, ha a «agyar békeszerződést ratifikáltak éa Magyarország felvétette magát az Egyesűit Nemzetek Szövetségébe. Maaaeryk hangoztatta, hogy Csehszlovákle a Szovjetunió szövetségéin és híjiandó minden olyan állammal baráti kaposolstokat fenntartani, mely tagja az EgyeaQlt Nemzetek szervezetének ée a béke megerősítésére törekazlk. Csehszlovákia meg akar egyezni MagyarorazággaJ. Ez a fiiadat válamenye azerlnt nem lesz könnyű. Caehazlovákia .népe annyit szenvadett e háború alsttj hogy amiatt jogosan követelhet namzetl államot. Hiszem, — mondott? — bogy Magyarországgal meg lehet egyezni, ismerem a magyar munkáat éa a magyar para*ztot. Dolgoa, iörekvö, okos nép, amely éppanugy óhajtja a békét, nyugalmat, mint mi éa valQk meg fogunk egy»znl.
Korányi Jenő miniszteri taráosos, «ki néhány héttel azeiött az Efyeaűlt Államokba utazott, hogy ott az UNOvai éa az UNRRA-val tárgyaljon Magyarország élelmezéal haiyzetéröl,
Ugnap táviratban jelentette Bénát Sándor kereskedelemügyi miniszternek, hogy a nemzetközi élelmezett tanács 40.000 tonna gabonát engedélyezett Magyarországnak. A magyar keraaksdelml küldöttség meg tovább marad az Efiyeaült Államokban, mivel remény van arra, hogy a hét végén a megkezdett tárgyalások kedvezően befejeződnek.
llietekes helyen kijelentették, hogy a pénzügyminiszteri államtitkár éa a Magyar Nemzeti Bank igazgatója londoni tárgyalásainak eradmenyeként az angol kormány 500.000 font kölosönt engedélyezett Magyarország részére a hivatalos arfoiyamon. Ez 23 millió forintnak fslel meg. Ezen öaézeg ellenében gyapjút, gumit, alkatrészeket, szerszámgépekét és mas elsőrangú ny*raenyagot engednek át Magyarországnak.
A küiQgymlnuzierhetyettesek tegnapi lordonl kcnfererolájan elfogadták, hogy a német békéazerzödés előkészítése kapósén kikérik a Németországgal szomszédos azon államok véleményét, akik fegyverrel vottsk révzt a Németország elleni háborúban. Az osztrák bébévei fogla-kozva, a tegnapi Ülésen Jugoszlávia előadta követelését Karinthia egy részere. A KarlmhUbsn eiö szlovének voitak az egyetlenek Ausztrián bs''lul, — mondotta a jugoszláv delegátus — akik fegyverekkel küzdöttek e náolk ellen.
A Biztonsági Tanács tegnsp esti ülésen Grcmiko élesen bírálta az atomenergia bizottság jelentését. Hajlandónak mutatkozott a jeientéa egyes pontjairól tárgyalni éa módosításokat benyújtani, azonban egyéb megegyez''ésrs nem jutottak. *z ülést keddig eihalaaztotta*. Az ű és folyamán Gromiko ezt állította, hogy az amerikai jelentés mostani állása szerint nem képesheti * megegyezés aiapját. Kijelentette, hogy az atomensrgiái a Blztoniági Tar ács ellenőrzése alá ken helyezni és öaszs kall kapoaoinl a vétó-jog érvé« nyesitésével. Az amerikai delegátus szerint avval a kétdéaael kell tisztában lenni, vájjon hajlandó-e a Szovjetunió együtunüködnl az atombomba érvénytalenltéaének megvalósításában vagy aem. Az amerikai eirsnőrzesl forma^a legmegfeieiÖbb, hogy magakadáiyoszák az atomenergia káros oólokra való felhasználását.
Ezer magyar gyermek üdülhet Belgiumban ^r
Brüsszel, február lő
A belgiumi Charilas Katolicrf {.''/xv magyar gyermek üdültetésére a elolt lehetőségei. Az első csoport 150 gyermek már meg is érkezett Belgiumba. A gyermekek kísérőikkel látogatást tettek Belgium bíboros érsekénél, aki4 kijelentette, mindeni; elkövet, hogy az akció folytatódjék. A gyermekek hazaküldött leveleikben azt írják, hogy nagy szereieltel fogadjak őket és minden jóval ellátják őket Belgiumiján.
Míg mindif nagyon súlyos az angol szénhelyzet
Isortáon, február 15
Az angol széncsata változatlanul folyik tovább. Tegnap este már megmutatkoztak az árara-c-sókkentés eredményei, de a helyzet még mindig nagyon súlyos. Mától kezdve az angol rádió ötórás programuuot ad. Tru-«an elnök azon ajánlatát, hogy az Amerikából Európába küldendő szénszállítmányokat Angliába irányítsák, Attlee nem fogadta el, mivel Európának éppen olyan nagy szüksége van az amerikai szénre. Koppenhágában megtámadtak egy kokszot szállító tehervonatot és kifősz, lották.
Legújabb táviratok
Szent-Györgyi Albert, a British Concil meghívására Angliába utazik, ahol a birminghn-an és londoni egyetemeken szá-eiol be legújabb kutatásairól.
Bécs várok\ tanácsának kilenc tagja megtekintette a Standard villamossági gyárat, majd ái városi1 gáz- es áramfejlesztő müveket. A legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a tapasztalt munkásjóléti intézmények kiválóságáról, valamint a munkások teljesítményéről.
Gyöngyösi János külügyminiszter és kísérete előreláthatólag szombaton érkezik Budapestre az Arlberg-expresszel. *
Németország angol, francia és amerikai zónájában 200.000 hontalan tartózkodik, ezekből több mint 150.000 van az angol zónában. Az angol kormány képviselője kijelentette, hogy "nincsen kifogása az ellen, hogy kül-földjf munkásokat alkalmazzanak az angol iparban, de különös nehézséget okoz a munkások szállítása és elhelyezése. ♦
Argentína ötéves tervet dolgozol! ki 230.000 európai be-Vándorlására és letelepítésére.
Anglia és Franciaország kicserélte a szövetségi egyezményre irányuló fogalmazvány szövegét. Kormány körök ben remélik, hogy a lényeges-pontokban még a* moszkvai konferencia előtt megegyeznek. Franciaország szövetségi egyezményre készül Csehszlovákiával is,;nely-nek célja a két ország közötti együ 11 müködés megerősítése.
Budapest jelenti
A belügyminiszter ismertette Kovács Béla szerepét az összeesküvésben
Bajlc Láázló belügyminiszter tegnap a Független Kisgazdapárt képviselőinek meghívására részletes tájékoztatót adott a földalatti szervezkedés ügyeiről. Tájékoztatójában ismertette Xovács Béla részvételét a z összeesküvésben.
Míré kellett pisztoly a 18 éves suhancnak
Az ostorosi határban dolgozott ifj. Bak János 18 éves földműves. A vele együtt dolgozó Nagy Máté Miklós észrevette, hogv -Bak frlsó kabátjában hatlövetű forgópisztoly van. Megkérdezte tőle, mi szüksége a fegyverre, mire igy válaszolt.
•-- "Tömörülnünk és szervezkednünk kell a kommunisták ellen és eljön az idő, amikor megmutatjuk, hogy mi kik vagyunk.
Az ügy a hatoságok tudomására jutott. Bakot letartóztatták és a népügyészség vádat emelt ellene azon a címen, hogy demokratikus személvek és csőportok ellon gyűlöletre izgatott, azonkívül nem tett eleget a lőfegyverek beszolgáltatási kötelezettségéről szóló rendelkezéseknek. A népbiróság öttagú külön tanácsa eló kerül.
Kétszáz ember vesztegzár alatt Debrecenben
• A hatóságok erélyes intézkedéseket tesznek a Rákosi-telepen'' nemrég kitört tífusz terjedésének megállására. A telep kétszáz litüsz-gyanus ''lakóját átköltöztetlek az üresen álló hiv-szárlaktanyába. A tifusz-gyanu-sak három hétig maradnak u vesztegzár alatt és ezalatt u város gondoskodik élelmezésükről.
konferenciára.
Ortutay Gyula nemzetgyűlési beszéde a Ma« gyarország allén folyó külföldi propagandáról
A nemzetgyűlés legnapi ülésén u tájékoztatásügyi fárclt költségvetési vitájában'' Ortuta? Gyula szólalt fel.
Hangoztatta, hogy a tájékoz-tatásCigynek ma a magyar nemzet érdekeit és egyúttal igazságát kell szolgálni. A magyar köz-egyes kérdésekben ¡tájékozatlan és sok baj forrását y magyar demokrácia'' bűneikén* akarják felróni. Pedig ezért a» elmult uralmi rendszer felelős,,, amely akarata ellenére bábomba sodorta a magyar népet. A magyar közvéleményt még mindig megtévesztik az elmult rendszer hálni* jelszavaival. Lassanként valóságos propaganda szervezet alakult ki. amely ugy idehaza, mint külföldön bemocskolja jó hírnevünket. Meglepetéssel halljuk és olvassuk, hogv a külföldi sajtóban a. magyar demokrácia eredményeiről egy szó sem esik. Tájékoztatási szervezetünknek kellene odahatnt, hogy megszűnjenek azok a törekvések, melyek a közvéleményt ugy külfőndön, mint idehaza megmérgezik. 1818 százéves évfordulója igen bőséges alkalma» ad, hogy a nagyvilág leié megmutassuk demokratikus hagyományainkat. Ezek a hagyományok arra tanítanak, hogy a magyar nép önmaga léte, saját törvényei szerint akarja kialakít a-ni belső életét, ugyanakkor tanítja, hogy legszentebb céljaink közé tartozik a világszabadságé» a hazai elnyomott társadalmi osztályok felemelése.
A tájékoztatásügyi vitában több képviselő szólalt fel, majd a felszólalásokra Bognár József tájékoztatásügyi miniszter válaszolt. A magyar kormány a Szövetséges Ellenőrző Bizottsággal teljes egyetértésben minden pártnak megadta a lehetőséget, hogy. sajtója 1 egyen. Foglalkozott á központi híradóval, amely kőit évvel ezelőtt kezdte meg működését. Amikor a magyar rádió összes állomásajt felrobbantották és a hozzátartozó Sándor-utcai székházát lerombolták, m< négy nappal a felszabadulás yt miígkezthe működését. Ma a magyar rádió Európa egyik legjobb rádióállomása.
A magyai- rádió demokrdciújfi annyira közismert, hogy & Szövetséges Ellenőrző Bízottság, kinek hatáskörébe tartozik ¿innak ellenőrzése, egyáltalában nem1 ét ezzel a jogával, akkor, amikoi* másutt ü legszigorúbb ellenőrzést gyakorolják.
A magyar rádió igyekezett minden olyan problémát, amely pártvillongásra vezetett volnu, elkerülni. .Mindenkor a magyar d emo k rácia e re<I'' n é ny ei nek igyekezett a> világ felé hangot adni és „ minden pártnak alkalmai adott, hogy egyenlő joggal vehesse igénybe pi''trU
rélol tra a
központi híradót.
ZALA

1917. február 16
Mit épitett a MAORT a felszabadulás óta
A központi üzemi bizottság jelentéséből :
A hábor.i okozta rombolásokból ii zömeinknek tijjy üzemi, mint azo- -v iái is iolle^ü épületeinek is n/.ogbho-icson kijutott a részük. A«onban ha ikszellasonlilást löszünk üzomeink-b.-n törlént luíkorus rombolási százalék es az ország többi - - egészen és. részben lerombolt --• ipari űzőméinek romlolúsi százalékai kőzött, nkkor megállapíthatjuk, hogy talán ;t véletlen körülmények köziv>játsz;i-súval üzo.noink termelési és egyéb borendozési tárgyaiban történt rombolás lényegesen kisebb, mint az más ipari üzemeknél történt.
Kész boa ennek a téiiynok ia köszönhető a kollektív szorzódé« alapiául szolgáló - országos viszony-tatban majdnem egyedül álló — tíMr.oiősi norma megállapítása. Ami muv részben olósogifc.''ttc a MAOKT do gozók fiz/''tésineiíállnpitásáoáI étéi; magasabb fizetéseket.
\ felszabadulás, mely üzemeink-bon különböző időpontokban következett be. az öniví:kitv»an helyükön maradó aolgozók rögtön nekiálltak a ¡omboláfcok azonnali helvreállitá-siinak. Az első he lökben és "hónaikba n majdnem központi irányítás nélkül végezték a dolgozók o nagy ni''lakájukat; Cél Irr-tormelés mielőbbi tökéletes megindítása volt, éppen ezért elsősorban az üzemi Ixí-ix ndozésekbon történt rombolások helyreállítását vagy újból való . felépítését kezdték meg. A termelés megindítása és folyamatosságának biztosítása meglehetősen rövid időn Iveiül sikerült is és majd csak ezután került sor a lakóépületek ós c^yéb s/.o.''iális jellegű épulelok kijavítására s i''lépitósére. • -
Az ols) nagy. helyreállító és a t rmelést nio^mitytó " rohammunka •megkozdésóve^ amint a hónapok nmiásával a központi tervszerű irányítás megvalósult, a vállalat köz-{xmti tervezési és^építési irodájának irányítása mellett megindultak a tova!-bi, szintén nagyjelentőségű épii-kcz.''-sek.
A háború alatt a bombatánvadások ''elleni védekezés céljából üzomoink-hen mindenhol az épülotekot ohjos festékkel terepszínűre festőitek, (¿a-zoüntolcpok, tartály tele) .ok. s/ivaiy-tyiitelopo.lv, larlön, termeszeim álcázásnál lőttek ellátva.
A tartályok körül és niüholyóink-bén a gépok körül szilánkvéd» falakai emeltek. Személvek életének védőiméit; óvóhohek lettek építve. A. hálom bofojeztévol a fonti védekezési oszközök feleslegessé váltak, do ugyanakkor a tökéletes termelést is akadályozták, ISzok eltávolítása.már 19!5-bon nagy ütőmben mogközdő-dött és 1040 végére nagyrészbon mindenhol bo is fejeződött ''aminők következtében üzemeink és lakótelepeink kéj« nagyon megváltozott Az üzemek és lakóteleik rendezettek és mutatósak lettek.
Az üzemekben a háborús katonaság számára épitett ideiglenes^ épü-..íetok és kitelepítési barakok og^Teszo lebontásra került, másik részo pedig a vállalat alkalmazottai részérő lakasokká lettek átalakítva. Ennek''következtében 1946.. év végéig lakás-létszámunk 52 lakással bővült. v A vállalat nőtlen alkalmazottai -számára a. szokásos »legénylakás« elnevezés alatt két nagy befogadóképességű • épület épült 194b. 6v végéig. . :
A . felszabadulás előtt megkezdett lakó- és szociális-épületek építése
Megérkezett
Nagykanizsa kedvence:
minden est« énekéve! szórakoztatja a közönséget a
Muskátliban.
1946 végé ró befejezést nyort, ezáltal összesen 20 lakás és egy (a nagykanizsai központi műholytelojxm) munkásjóléti épülőt korült kivitelezésre. ''
A íolszabadilástóriiozdvo 1946. év végére lwfqjozott uj lakóépületek épités:» kövotkoztébon 80 lakás került a vállalat alkalmazottjainak használatába.
A fölszabadulás előtt még megkezdőit, do bo nom fojezott. üzomi épületek átépítése és számos uj. a termelés biztosításának céljából épült üzomi épületek szintén kivito-lozésro körűitek.
• A vállalat összos üzemi-, lakó- és szo.iális jollogti épülotei a folszaUi-dulústól 1910 végéig legalább egyszer általános belső kijavításban, meszelésben, helyenként mázolásban részesültök.
A ívom vállalati, hanem az üzeműk körül fekvő kézségek bon és városokban bérol^mgy saját lakásukban lakó dolgozók lakásainak, nagyobb vagy kisebb mértéki/on történt háborús megrongálásuk, majdnem kivétel nélkül liolyroáHttóst nyertek. Számos nom vállalati lakqsbyn lakó alkalmazott lakásába a guzvezoték beszerelése szintén nagy ^Számban kivitelezésié jcerült.
15 munkálatok közül említésre méltók a nagykanizsai dolgozók számára végzett ilyen irányú munkák
kivitolezése. rgyanis az 1946-03 év végéig Nagykanizsán 246 dolgozó lakása mert helyreállítást vagy tatai ozásl és 258 dolgozó lakásába került boszeielés''i^ a gázvezeték. Ezek a munkálatok részben ollogüíték nélkül, részien ivedig köd^jpnényes áron —• kedvezményes levonásokkal kerüllek kivitelezésié, .nagyrészük még az infláció alatt készült el, amikor a pénz gyora elértéktelenedése következtéből) még kevesebb n.ogiorholési jelentett.
Amint a fonti adatokból látható, az 1945-ös és 1946-os év rendkivül nehéz gazdasági viszonyaihoz képest-a .vállalat az üzombolíolyoző és termelést megindító építési munkálatok elvégzése mollott a szociális ''gondozás kövctolményoinok bizonyos fokig — a nőház ''gazdasági helyzet figyo-lcmbovételo mellólt — oleget tett.
A folszabadulástól 1946-o.i év végéig elvégzett építőmunkában a vállalat üzomoil>on és telepein működő e<ryes üzomi bizottságoknak és a kó''z]X)iiti üzomi bizottságnak az épit-kezésok lohelövétételélxjn döntő mértékben nagy szerepük volt. Reméljük,. hogy az 194Y-es és az olkö-vo''tkező években az üzemfojlesztés kövotkoztébon szükségessé vtuló ugy üzomi, mint szociális építkezések sokkal nagyobb mértékben ki fognak bővülni, hogy mód adódhassák a most még mtmkanélkül lévő dolgozók alkotó és épitó erejük gyakorlati megvalósítására.
Érdekes döntéseket hozott a közigazgatási bizottság
A felszabadulás óta most közlik elsői zben a közigazgatási bi-róság több eln jelentőségű dön-dését és jogegységi megállapításait Ilyen ""nagy érdeklődéssel talán még sohasem lekintcllek az ilyenirányú döntések elé, mint most, amikor demokratikus jogszolgáltatásunk még nem érte el a tökéletességnek azt a fokát, amire a jogkereső méllán igényt tarthat, lvrthetö, hogy az elmult kél esztendő roppant munkája még nem jutott el odáig, hogy a jogszolgáltatás terén is tökéleteset alkosson, de nem kétséges, hogy ezen-a téren is mérföldes csizmákkal halad előre a demokrácia is meg fogja alkotni azokat a jogszabályokat, amelyek politikai és gazdasági ételünket sziklaszilárd alapokra fektetik.
A közigazgatási bit''óság a következő nagyjelentőségű döntéseket hozta, amelyéket csak kivonatosan közlünk.
Az egyik legérdekesebb és Nagykanizsán is sokai vitatott kérdés a kisiparosok műhelyének adómentessége. Az adóhalóságok ugyanis nagyon sok esetben kiróják az actót a kisiparosok műhelyére is azon a címen, liogy ott irodai munkát végeznek és kész iparcikkeket is tartanak. A közigazgatási birö-ság megállapította, hogy a kisipari tevékenységgel összefüggő irodai munka és a saját készítményt! kisipari termékek és nyersanyagok ottani raktározása .az adómentességet nem ssüi; teli még. Az adómentesség azonban nem terjed ki az olyan helyiségre, amelyiknek nagyobbik • részét raktározásra használják fel és csak kisebbik'' részében folytatnak kisipari működést.
Felmerült az a kérdés is, hogy érvényes-e -az a körrendelet, amelyik a hivatalos lapban nem jelent meg. A biróság kimondta, -hogy az Ítélkezés alapja csak törvényes jogszabály lehet. A ki nem hirdetett rendelet csak magyarázatképpen jöhet számításba a biróság előtt, de nem tövény-erejü.
MmiW rum- to llügyii
keres mórkásgyártmányainak helyi és körzeti e la dósára kitűnően bevehetett, Iparlgazolvánnyal bíró
képviselőt.
Ajánlatok eddigi működés és referenciák feltüntetésével „Komoly" jeligére HAASENSTEiN ¿8 V08LER hlrdctölrodába Budapest, VI., Podmanlcrky utca 13.
A közjegyzők és az ügyvédek a legújabb rendeletek szerint osztályba sorozva adózijak. Ha azonban az általuk fizetendő adó összege a havi 360 forintot meghaladja, olyan könyveket kötelesek vezetni, amelyekből pontosan megállapítható a nyers jövedelmük.
Áz nj rendelet szerint a szellemi tevékenységei végző személyeknél azonban a még be nem folyt .követeié- . sekel nem lehet hozzávenni a nyers bevételhez, tehát köve! éléseiket adó sz\m-pontjából nem lehel készpénznek venni. Több esetben előfordult, hogy adóvégrehajtás során olyan tárgyat is lefoglaltak, amelyek a végrehajtás iilól mentesek és u törvény szerint még a végrehajtóit fél beleegyezésével sem vehetők jogérvényesen végrehajtás alá. A végrehajtást szenved dő fél a felszólalási '' határidő, azaz 15 nap elteltével fellebbezte meg a végrehajtást. Panaszát azonban elutasították az adóhalóságok. A közigazgatási biróság azonban elfogadta a pü rnszl és döntésében kiírjon-dotta, hogy a végrehajtási lilalom megsértése esetén a felszólalási határidő eltelte után is fellebbezéssel élhet az érdekelt .fél. < A biróság álláspontja szerint a törvényes tilalom ellenére eszközölt zálogolás még a fél kifejezett vagv hallgatólagos beleegyezésével sem válik törvénj''essé.
Egy másik rendkivül fontos, ügyben érvényben tartotta a közigazgatási biróság egy régebbi döntését és megállapította,"liogy a városi utcák nyitása-céljából történi kisajátítások mentesek az ingatlanátruházási illeték alól.
v ■ • • •* Á
Ha leliát, városokban, igjj Nagykanizsán is, utcanyitás i\agy közút létesítése céljából ingatlarit kisajáíi-. tanak, ''az után a telektulajdonos nem köteles vagyonátruházási illetéket fizetni.
Jövő hátén megjelenik a vagyon- ós jövedelemtöbbletadó rendelete
A jövő héten a pénzügyi kormányzat két nagyjelentőségű rendelete lát napvilágot: az egyik a vagyon-rendelel. a másik u jövedelem-többletadóról való rendelkezés. Vagyonadói tartozik fizetni mindenki akinek húszezer forint, vagy ennél több tiszta vagyona van. Az erősen progresszív jellegű adónak a kulcsa 0.5 százalékról '',) százaiékik emelkedik a kővetkező rendszer szerrint;
20.000 Ft utón 0.5 <>/<í 100 Ft
100.000 Ft után 0.52°/o 620 Ft
500.000 Ft után 1.00% 5 ÜOü Ft
l.OOu.OOO Ft után 1.28% 12 80!: Ft
5,000.000 Ft után 1.62% 82.500 Ft
10,00.i.0i 0 Ft után 1.87% 187.000 Ft
Húszmillió forint és ezenfelüli vagyon után 3% fizetendő.
A részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok vagyonadóját a vállalat saját tőkéje után számítják. Ennek kulcsa hat ezreléktől 1 százalékig terjed. Itt azért számítanak alacsonyabb kulcsot, mert a rész-vényvagvon az egyes részvények tulajdonosainál már ugy is adó-zik.
A jövedelem-többletadót *ház} földbirtok, kereskedelmi és ipari vállalat, szabad foglalkozás, tőkevagy011 és tantiemjövedelem esetén kell fizetni, még pedi^ abban az esetben, ha az együttes tiszta jövedelem'' a havi ezer forintot meghaladja. Az adózó minden cselben az elmult félév havi állaga után tesz bevallási. A jövedelem-többletadó kulcsa* 10 .százaléktól 75 százalékig terjed. Mindig csak az 1000 forin: tol meghaladó jövedelemrész esik jövedelem-többletadó alá.
''1500 forintos jövedelem esetén az 1000 forinton felüli rész után 10 százalékot, azaz 50 forintot, 1500-2000 forintos jövedelemnél 50 forintot és az 1500 forinton felüli rész után 25 százalékot, 2000-4000 forintos jövedelemnél pedig 175 forintot és a 2000 forinton felüli rész után 50 százalékot keir fizetni. A 4000 forinton felüli jövedelemrész után 75 százalék jövedelem-többletadó fizetendő.
Tekintettel arra, hogy előreláthatólag két héten belül az uj adórendeletek végrehajtási utasítása is megjelenik, számítani lehet rá. hogy ezek a rendeletek már a közeljövőben élebelép-nek.
VÁROSI MOZI
Szombat, vasármap, kMfi
A világ legnaayobfTfHMje. Badipesttel egyldfibeal
MRS. MINIVER
Rendkívüli film! Rendkívüli eltiadisok!
Előadások kezdete: köznap 7a5 és 7, vasárnap d.e. Vili, d u. Va3,5, l/i8-kor
Siess l Adj! Segíted
Hazatéri hadifoglyokért, kór-i.ázért: tüdőbetegekért, műsoros ''sl Városi Színházban f. hó 17-én. hét''főn este 9 órai kezdet-
^ Közreműködnek:
énekszámokkal: Ivankovits l erenené. Pauk Anny, Bedenek Margit. Pék Ann>7 Babits Ferenc-és a Szent Imre Kórus.
Zene : Hegedül : Pentos I-iv in*, kiséri Hegyi Krzsébcl, a (íondi zenekar. oregcserkés/e*
iiíaudolinzeiiekara.
Táncolnak: Ma] ichovszky r.vu, Kalmár Zsuzsa és a piarista oim.iázium M osztálya.
Macánszámokkal lépnek tej: Brónvai Lajosi Stojczér bmii Sy.vni:-?''ÜI<»!» n<>:>" Oaramvttlíyl 1.
" VÍUtimlrélákkal szórakoztatja a közönségei : a SZIM együttes.
l>oór Károly és társai a (.sik-
sA''tiök -el adják olö.
Konferál. Dr Kérés Sándor.
Siesse*» jegyéi megváltani, még kapható a B.mkegycsületben. Telefon : .
A népbiróság jüvöheti targyalasai
.v nagykanizsai népbiróság dr. Béres Sándor-tanácsa kedden tárgyalja Virágli Pál iharos-be rényi ''* körjegyző népellenes bűnügyéi, aki, mini ismeretes, ISMi-iien IVljelen''-etle a -Perla-ko:i dolgozó 103/13 inunkísszá-zadoi, meri nem volt megelégedve munkateljesítmény ükkel. A feljelentésre utászok mentek ki oda és a nmnkaszolgálatosokat megverték. A népbiróság január 11-én tartott tárgyalást ebben az ügyben. Akkor azonban elnapol 1 ák bizonyiláskiegészités végett. — Ezen a napon áll népbiróság elé Viola Gyula is. akinek ügyében mát* három .alkalommal napolták el ártárgyalást. A nép ügyészség azzal vádolja Violát, liogy azjjildözöt-tek állal rábízó ti értékÍFet eltulajdonította. Gaál ''István liéviz-sz''entandrási hungarista légiós bűnügyét is e napon tárgyalja a népbiróság. ''
(Csütörtökön áll a népbiróság elé Vass Imre volt rendőrfelügyelő, aki 1914 márciusáig a női toloncház gondnoka volt és ebben a minőségében, a vád szerint, rosszul bánt a reábízott foglyokkal.
Szombaton Pongai József tót-szentmárloni lakos népellenes bűnügyét tárgyalják. Az a vád ellene," hogy a felszabadulás ulán állandóan azt mondogatta, hogy az erdőben ne vágjanak ki minden fát, mert akkor nem lesz mire felakasztani a kommunistákat'':. Kijelentéseivel a demokráciaellenes hírverés szol gálatába állott. — Ezen a napon tárgyalják Brisztrovics László tótszerdahelyi pártszolgálatos és Kánnár István nagykanizsai hungarista légiós, Matola István tótszerdahelyi drávamenti légiós bűnügyét is. — Ugyancsak szombaton állapítja meg a népbiróság Németh József bori keretlegény bűnösségét is. Mint ismeretes," Németül még a nyár folyamán megszökött a nagykanizsai fogház épületéből és azóta sem sikerült elfogni. A népügyészség azzal vádolja, *hogy mint a 103/4. munkaszolgálatos század keretlegénye résztvetr a szökevény ¡munkaszolgálatosok kivégzésében és beosztottja:val kegyetlenül bánt.
Vasárnap nyújtják át ünnepélyesen 202 ujgazdának J a birtoklevelet
Nagykanizsa város Föld igény lő Bizottsága vasárnap délelőtt 10 órakor tartja birloklovéláladási ünnepségét a Magvar Kommunista Párt helyi szervezetének disz termében.
Ezzel- az ünnepélyes aktussal kezdetét veszi végre a már két éva birtokhoz juttatott 202 szegény kisgazdának, zsellérnek és urasaii esd lédnek birtokába helyezése. Sok kcllo-nutlenségcí okozott, hogy a föld-birtokiendöző t:uiácsnak honi állott módjában a földhözjattatotUikuuk birtok levelet adni. Ez az ünnepség jxjntót, tesz ezekre a kollonietien-ségokív, de végit vet annak a rosszindulatú propagandának is, amely azi akarja az tíjgtv.dákkal elhitetni, hogy a kapott főid még nom az "övék. A birloklovél átadása ügyében illo
tékes helyen érdeklődtünk, ahol azt ¡1 felvilágosítást kaptuk, hogy a vasárnapi ünnepséggel kapcsolatban csupán annak a kérésnok tesznek eleget, amellyel az uj földhözjuíta-tottak már régóta ostromolják a * földrendező tanucsot. A végleges birloklovél, illetőleg a telekkönyvi kivonat átadására a járásbíróság a hivatott, azonban az azonosítási munkálatok oly sok időt vesznek igénybe, hogy még több hónapba is beletelik, míg az uj gazdák végleges bír-toklovélhoz jutnak. Addig is azonban. inig a járásbirósághak nem áll módjában a telekkönyvnek az átadása, a íöldbirtokrolidozó tanács ezzol a birtoklovéllol igyekszik mog-védoni az ujgazdák éraokoitV.
Nagy társadalmi akcid indult a megyében a munkanélküliség leküzdese érdekében
(Zalaegerszegi sz&rkcs:Uink~ > (öl) A főispán nagyszabású ankétot hivbtt össze csülökökön Zalaegerszegen, ahová meghi-vást kaplak az összes politikai pártok, társadalmi egyesületek, hivatalok és testületek. Az értekezleten a beteg főispán helyeit dr. Dávid János alispán elnökölt. aki ismertette az egybehívott értekezlet célját. A megbeszélés a munkanéllAliség'' kérdésének megoldására irányult. A szokatlanul hideg és hosszú tél nagy megpróbál falások elé állítja. különösen az építőipari munkásságot, amely hosszú hónapok óta képtelen^keresethéz jutni. Ezen most mar gyorsan segíteni kell, mégpedig társadalmi uton. Leszegezi, hogy a munkásság alamizsnaszerü juttatást nem; fogad el, hanem dolgozni kíván. Az. elgondolás szerint minden- keresettel biró egyén felajánlana1 erre a célra egy bizonyosa/összegei és akkor megindulhatna a munka, ami kenyérhez juttatna sok családot. Ismertette az alispán Szombathely város erre voiiat-kezó tervezetét, amit azóta ott már meg is valósítottak és sikeresen megoldották a munkanélküliség problémáját. Az érdekes és figyelemreméltó tervezet az alábbiakat tartalmazza :
Minden keresettel biró egyén"" jövedelme után, önkéntes felajánlással a következő összegekkel járul az akcióhoz. Heti 25 forint- kereset után 50 fillér, 50 forint után 1 forint, ''slb. A gyárak, üzenik, slb. az alkalmazottak összes javadalmazásának 5 százalékát, a kereskedők, iparosok, slb. pedig átalány összeget fizetnének. De ezen kívül meg-
{>óllékolnának minden italt; 1 iter bor után 50 fillér, 1 liter sZesz után 2 forint lenne a pótlék. A színházi, műkedvelői előadások ulán ugyancsak szednének jegyenként 10-20 fillért.
Bejelentette az alispán, hogy a 43 ezer lakosú Szombathely ilyen módon heti 30 ezer forintot tud biztosítani és ezzel hathétszáz munkanélkülit juttat kenyérhez. ;
A miyikákat azonnal meg "lehetne kezdeni romiházak lebontásával, esetleg újjáépítésével. Műszaki csoportok alakulnának^ munkavezetők irányítanák a meginduló munkákat.
A bejelentést megértéssel vették tudomásul, majd hosszú vita indult meg a gyakorlati keresztülvitel módozatainak megbeszé-
lésére. Az értekezleten megjelenlek egyhangúan elfogadták az alispán által előterjesztett és a gyakorlatban már''bevált tervezetei és kimondották, hogy egy szűkebb bizottság veszi ál a megvalósításhoz szükséges munkálatokat. Ez a bizottság a pártok, egyesületek, testületek és hivatalod kiküldötteiből áll. \ munkanélküliség megoldására irányuló akciót az egész megye területén, ahol nagyobbmérvü a munkanélküliség, * hasonlóképpen akarják megoldani.
Farsangi naptár
Február 15. szombat:
Délután 6 órakor a Téii Gazdasági'' Iskolában az iskola növendékeinek önképzőköro rendez táncesté lyt. j Fél 8-kor a Jézus Szive egyházközség Szont Imre kórusa a gimnáziumban műsoros estet tart. 8 órai kezdettel rendezi a MAORT munkássága vidám farsangi estjét az Iparoskör termeiben. / A MKP helyiségében a MÁV nagykanizsai üzomi kommunista pártazorvezeto rendez műsoros estet. í Február 16, vasárnap:
A k^yes rendi gimnázium növendékei "délután ö órakor farsang-vasárnapi műsoros táncestet rendeznek. i. A Magyar Szabad Szakszervezetek nagykanizsai Szakmakőzi'' Bizottsága farsangi vidám táncestet rendez a Centrálisul, a Koionában éa a Muskátliban.
A téglagyári munkások oato 7 ómkor rendozik táncestjüket ti MKP Bzorvozeténok tormoiben. A Nagykanizsai és Járási Ipartestület''osto H órakor rendezi hagyományos farsongvasárnapi táncestjét az Iparoskör holyisegoiben.
Február 17, hétfő:
Délután 8 órakor a Roagonyi-utcai általános iskola növendékei álarcos-bált rendeznek .az ''Iparoskör termeiben.
Este 9 órökor a Nagykanizsai Szociálpolitikai Bizottság rendez műsoros estet a Sioss, Adj, S^its mozgalom javára a Városi Színházban.
fl közkedvelt
FILIPOVITS-
UKRÁSZDA
megnyílt
Fő-ut 10. szám alátt
Nyilatkozat
A Zala február 16-j számában cikk jolont. meg »Átfogó jolontés Zala varmegye helyzetéről« cim alatt, amely a Zala vármogvo töi> yénvhatóstigi közigazgatási, bízottig hétfői ülésével foglalkozik. JOzon az ülésen dr. Papp Andor főispán olvan kijolontést tett, ainoly azt a liítszatot voli kelteni, mintlia a ^Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete, vagy annuk búrmolyik funkcionáriusa a lisztpanama bűnöseit menteni akarná. A nyilatkozat ''fenyegetést is tartalmaz, mort kijelenti, amennyiben tovább folvtatják a megmentésre iránvuló tevékenységet, azok is a vádlottak padjára korülnek, akik megakadályozzuk a magbüntetését'' azoknak, aki''lc resztvettek a bűnös manipulációkban.
Miután pártunk teljesen távol áll minden motitési akciótól, reputációnk megvédése érdekében ozuton nyilvánosan felszólítjuk dr. Papp Andor főispánt, hogy novozze meg azokat az egyéneket,'' vagy pártokat, akikot a bűnösök megmentési kísérletével vádol. A Magyar Kommunista Párt soha burkoltán senkit sem gyanúsít, mert ha valahol visszaéléseket vagy .szabálytalanságokat tapasztal, azt egvenesen és kertelés nélkül megmondja és feltárja azoknak az egyéneknek a neveit is, akik a szabálytalanságokat vagy visszaélést elkövették. Elvárjuk "tehát dr. Papp Andor főispántól, hogy ugyanezt a módszert Követve, nyilvánosság elé hozza azokat" & Vádakat, melyeket beszédében burkoltan említ. A közvélemény hajlamos arra, hogy ebben a le^reakciósabb vármegye bon az ilyen kijelentések ódiumát a munkáspártokra hárítsa, éppen ezért nemcsak jártunk, do a vármegye közvéleménye is megkívánja az ügy teljes ós nyílt feltárását.''
Kijelentjük, hogy a. bűnösök legszigorúbb megbüntetését nemcsak most, do első perctől kezdve mi hangoztattuk és nemhogy menteni nom akarunk senkit, aki az ügybon kompromittálva van, honom ''annak ol-Lonkozőjét, a logszigorubb megbüntetését követeljük.
Nagykanizsa, 1947 február 15.
A Magyar Kommunista Párt nagykanizsai szervezete •
— Sporthír . V
Vasárnap délelőtt 9 órakor a gimnázium tornatermében rondozondő M AO RT—0i>ogcsorkészok assrtali-tonnisz vorsonvénok csapatösszeállításai: MAORI1: Bácsi, Deák, Pál, Plander, Szatmári. Csorkészok: Kál-esícs, Kovács, Kőrös, Szűcs, Wolf.
— Cipésziparosság figyelmébe!
Fölkérjük a cipész iparosokat, hogy bőrutalványaikat az ipartestület hivatalában hivatalos órák alatt sürdősen vegyék át. Elnökség.
* A Magyar Szabad Szakszervezetek Nagykanizsai Szakmaközi Bizottsága
f. hó 16-án este 7 órai kezdettel rendezi nagy
„Szimultán" táncmulatságát
CentVál — Korona — Muskátli
r
összes helyiségeiben, mind a három helyen tánc, —• büffé, .világposta, szerpentin- és konfetticsata. —
Mindenkit szeretet el hiv és elvár a rendezőlég.
a*>
ZÀ 14 À
1«47. február 16
Viaszamenő hatállyal felemellék a keresk. alkalmazottak fizetését
i, Magyar Kereskedelmi Alksslmst-Köttak ézabad Szak9zei-rezetB megállapodást kötött a Kereskedők Or-xaigos Központi Szövetségéről, melynek értelműben a Szakszervezet és ft COKSZ között megkötött és ma is érvényben lérő kollektív szerződéB Batálya »lá eső alkalmazottak fizetőét'' 8—19o/o-kal felemelik.
Az uj fizetések a következők:
I. kategória 100- 145 helyett 120
-165 forint, emelés 16.5o/0.
IX. kategória 115—165 helyett 145—195 forint, emelés 19.5o/0.
▼III. kategória 165—215 helyett 195—245 forint, emelés 14.5o/0.
VII. kategória 175—260 helvott 220—290 forint, emelés 18.5o/0.
▼I. kategória: 200 - 810 helyett 2ö0—880 forint, emelés 16o/0.
V/b. katqgória 240—895 holyett 280—410 forint, emelés 10%.
▼/a. kategória 260 -420 helvott 800—420 forint, emelés 8o/0.
A« uj mogállajjodán szerint nhbnn éM oRutbon, lift h munkavállaló ti/ elóirt kategóriák maximális vajry minimális Mrönsapijót kftpja, a fonti (Iw«co^ik a/ irúnyiidók. tt immkn-váltató Wt''öHHjvn^f ti kfttoffóriiikbnn mcgállapitott ulsó éa futoö natár kó-■dm vttn, ugy ttz eddig kapott bér-r)»/.o#htj/, tt/. tij bér mellett feltün-WtBtt százalókoakuleN alapján kiszámított ("«szögöt kell hozzáadni, - -annyival omolkndik r munkavállaló btni. t
Aa uj kollektor szerződés 1947 január 1-tól, visszamenő hatállyal ér-ríoyas.
Magyar-Jugeszláv Társaság irodalmi pályázata
A Magyar—Jugoszláv Társaság Nagykanizsán pályázatot hii''dot legföljebb. 5 perces előadásra alkalmas költeményre és kb. 15 peress elő-«dfera alkalmas ellíeszélésre. Tárgy: a magyar—jugoszláv barátság gondolatköréből. Benyújtás március 15-ig, jeligésen, külön zárt borítékban meliekelve a szerző nevét és lakcímét. Cimzendő: Magyar—-lugo-stúáy Társaság, ''Nagykanizsa, Bat-fbyány-utca 21. Dijazás: I. dij 100 forint, II. dij 50 forint, külön vers-)» ée külön elbeszélésre. További előadásra alkalmasnak talált pályaműveket a Társaság külön-külön 25 forinttul dijazza. A díjazott müvek felhasználási, fordítási joga a Társasáé. A bírálóbizottság nagykanizsai szakom berekből áll.
NYILT-TÉR*
Nyllatkosnt
Tudaméiomra jutóit, hogv MoJnái-Gyula olBÍMimcRter ipnrostársnm ai JpurtestUiétl váliMtéiüknt megelőzően--könnyen érthető •kból - oly híreket terjeirt felőlem, mlr.tlii éa NagyhanUtAn ltoltioiircndiiert óltajtnuék megviióittafll. ''
Kitekintve fittéi, hogy Ily híreket vagy ehhcB hasonlót soha nem kolporttltam, Molnár Qjula eien hlreutclóiét ncvotgégetmek éa feltűnésit naivnak tartom, éppen eidrt aieal komolyan foulalkoinom teljesen lelea> leges, de oljArásánalt mikénti elbírálását iparoatiraaimra bliom.
Nagykanizsa, 1947. (ebrttár 13. _ Hats Jósief Ipartest, elnök.
• E rovatban kötöttekért sem a szer-ksntöség, sem a kiadóhivatal felelősséget váltai.
HÍREK
— Várható időjárás
A hideg levegő Nyugat-Európában fokozatosan megnyugszik. Havazások várhatók a Kárpát-maden-cóben, valamint a Balkánon. A hőmérséklet minusz 8—4 fok. A keleti országokban folytatódott- » gyenge olvadás. Hazánkban főle£ a déli mBgvékben gyenge olvadas mutatkozik. Három-négv fok mínusz Celsius mellett- mérséklődő északi, majd északnyugati szél, jobbára- borult, ködös "idő, többfelé havazás, vagy havaseső. A hőmérséklet a nyugati megyékben alig változik, Iceloten «még* csökket^''
— Vasst-^ís gazdaságpolitika
Bebrits államtitkár a közlekedésügyi minisztériumból és Csanádi v György MAV /p6csí~\ üzletigazgató fobrtuír 16-án, vasárnap7» pályaudvar nagy éttermében vasút- és gazdaságpolitikai nagygyűlést tar-'' tanak, molyro az ítossvamitassúgot óh a város ''társadalmát nártkülflnb-ság nélkül süiruwn lútj.''ik. A nagygyűlés kuzdoto jwntoHn.ii délutt''m fl ói-akor Iosk, tnort nz államtitkár ur tovább folytatja utjút Szóinbutholy folé. A uatfygyülós pnrlaiuont»w»-rilon lowxutvu.
VIGYÁZZON TT-
Saját érdeke, hogy csak szaküzletben vásároljon magot-
Felhívjuk I. t. vevőink figyelmét magas asiraképességü, fajtaazonos magjainkra. Express, Május Király, Senator, Lincoln
cukorborsók.
Balinkal, Háromfejes, Aranyföldl, Kopen-Mgal, Braunschweigi és Junlus óriás
káposzta-
fajtáink és mindennemű kerti- és gazdasági magvak kaphatók. 3« PEKK FJJTOR KÉNPOR
HIRSCH ÉS SZEGŐ
Vasember-ház Szabadság-tér t.
— Gazdálkodók I
\
Vetni kell l Jó msgot olcsón, — Kérje a Kazár magkereskedés uj árjegyzékét. Ingyen küldik.
Kazár magkereskedés, Budapest, IV. Váci-utca 84.
— Maszkabál
Városunkban sok mulatság zajlik le egy-egy farsangban. De egynek sincs olyan hagyománya, évtizedes tradíciója, mint a KÓzgonyi-utcai iskolások maszkabáljának. '' 17-én, délután 3 órakor" kezdik az idén és este 7 órára be is fejeződik ez a mulatság. 6—14 />ves gyerekek táncolnak majd Szabó Géza, a Korona cigányzenekarénak muzsikájára-. A legjobb zenekar a legjobban húzza majd, mert ajándékba húzza- a csöppségeknek. A megértő szülők gazdag büífóról gondoskodnak. A helybeli kereskedők jóvoltából változatos és értékes lesz a tombolájuk. A Rozgonyi-utcai iskolások maszkabáljára eljön az egyetemista, hogy visszaálmodja gyarmokkorát, eljönnek a többi iskolák növendókot éa a jó szülőkkel ogyütt gyönvörködnok az "álarcosok és jelmezesek felvonulásában. Httják, várják u liozgonyi-uteai iskolások. Jöjjön ol óh gj''önyör-kttdjön u kicnik Vwzinto, önfoíodt ürömóbon.
— A Munkaszolgálatosok
OrHiírti(ű* SiwrvflKitéitok twigylui-ni/,H(\i iwöjjortjft hétfón, folyó hó 17-én délután fél fi ómkor Kó-ut H. h/, u-latt moglwsüólési tart, Mlndon büjtárhttt okvütlünül vat- n,.VMűfűiéy,
— Cmásitesút
xv^bályOíSMi u rWetw J<>z««f kü<
HUI''Vm i/zol.
A rádió va&árnspi műsora
Baduptft 1. 7 líoggoli zene.- 8 Hirek. tí.20 Szórakoztató muzsika. U.30 Keformátus állásos félóra. 10 Kómái katolikus istentiaztolot. 11.20 A Pro Musica vonósnégyes játszik. 12 Déli harangszó, hirek. 12.20 Bach-müvok. 13 Baudelaire-versek. 14 Hirek. 14.10 Művész lomezek, 16 Magyar nóták. 17 Hirek. 17.10 Magvar Parnasszus. 18 Debussy-müvek. 18.80 A Rádiózenekar játszik. 20 Hirek. 20.20 Kádió farsangi est. 21.30 Rádióankét.. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek, sporthírek. 22.35 Hirefi keringők. 23 USA ajándéklemezek. 24 Hírek. 0.10 Hirek és krónika franciául és angolul.
Budapest II. 10 Vasárnapi mu-
zsik». 17 Tánmme. 18 Hírek. 18.05 Falurádió; 10 Kálmán Imre: Bajadér. Előadás a Stúdióban. 21 Fii-rek. 22.15 Sibolitis: Második szimfónia.
A rádió hétfői műsora
Budapest 1. 6.30 Falurádió. 7 Ilinek. 7.30 Reggeli zene. 8.15 íieti zenés "kálendttrium. 10 Ilirek. 12 Déli harangBzó, hírek, bl.15 A Pic-(audilly-egvüttes műsora. 13 Előadás Brazíliáról. 14 Hirek. 14.10 A Házi-együttes műsora. 15.15 Rádióiskola. 16 Délamerikai tánczene. 17 Hirek. Párthiradó. 17.20 VőnjskerDszt közlemények. 18 Magyar nóták két zongorán. 18.45 Síbelius: Finlandia. Szimfónikufl költemény. 19.45 Ba-szélgetés a 48-as emlékbizottság tag-iaival. -20 Hirek, SDorthirok. 20.20 Magyar muzsika. 21.50 Hírek és krónika oroszul. 22 Hírek. 22.30 Külföldi tánczene. 22.50 A Hazahozatali kormánybiztosság kö/.lemé-m-ei. 22.55 Hadifogoly hitadó. 23 Tánclomojíek. 24 Ilirok. 0.10 Hirek óh krónika franciául Í''S angolul.
BudaptM //. 17 Tánoíiony. 18 Hirek. IH.05 Falurádió. 18.115 Szórakoztató Konokuri inüvok. 10.45 WajriKUHMt. Ü0.45 Hirek. 22.40 Ma-fi>ur nótúk.
MOZI
MRS. MINIVER
Meg lícli vallanunk, hogv az utolsó idól^mozimüsoraival tMiugy-rejm \*oltunk tnoflelégodvv».. A mozi igazgatósága mindent jónUett azonban, mert elhozta és bemutatta ¿NI rs. Miniver, az utóbbi filmalkotások egyik legkiválóbbját. Aki Mrs. Mini-rer háborús élményeit végignézi, annak kétségtelenül meg kell állapítani, hogy az a nemzet, amelynek .ilyen polgárai varrnak, csak <j>űzhetett Nem a hangas szavak, nem a vértől gőzölgő szónoklatok és melldöngető hősiességek ideje volt ez Angliában, hanem kötelességtu-dáe, az önvédelem síkerében és a. győzelembe" vetett biztos hit. Mindenki tudta, hol keli állnia, mit kell tennie és mi a kötoLeesége Reális jelenetek sorozata ez a film, amelyből megérthetjük, miért nem sikerült Hitlernek -kiradírozni az angol városokat. * r !
Néhány nagyon szép jeleivet van a-filmben, amelyek a rendező, Wil-lian Wyler munkáját dicsérik. Nagyon szép az a jelenet, amikor a motorcsónakok százai indulnak el a nyilt tengerre, hogy a-Dünkircltm-bol visszavonuló angol oxpctdiciós hadsereg katonáit hazamentsék.
(iroor Garson ^Irs. Minim-repében, mint angol asszony, anya ós folortég nyújt hatnlnian drámai alakíttat, Lngéínthübl) uz alakiWiAa a bujkáló némot pilóta- i>lfogdwkor. Nagyon jó Waltor l''idjpm ftiakitáwv ífi, aki /.ugolódát« nólkul hagyja ott tt- nyugodt [X)lgári ék''tet, hogy lton» fitárHaln #t»gitw)n,
A Mrs. Minivur háboniM ftlni, A való háborút mutatja unnak minden borfftlmaivttl t''w különöann tt/oknak ajánlható, akiknek az elmúlt nugy vllágégé« még netn volt ülogt»ndó.
II.
Utólagss árkiegészítés a cukorrépa-
tsrmelöknek
Az elmúlt évben a nagy szárazság következtében a cukorrépát beszolgáltató gazdák rosz-szul jártak, mivel a beszolgáltatott répamermyiség nagy cukortartalom mellett kevés súlyt adott. A cukorrépatermelök ke-résére a^ földművelésügyi minisztérium "tárgyalásokat kezdett, a gyárakkal annak érdekében, hogy a gazdáknak megfelelő ár-többletet fizessenek. Remélhető, hogy ja tárgyalások eredményre vezetnek és rövidesen sor "kerül az ártöbblet kifizetésére.
Hirdetmények
A most kleuztott is februir héra órvé-■yes 4 drb flnoroliitl-HP.eWény f, Sé té-geig sztívé»y«kifit 16 IS vacyi«
ouusti 40 ákg. fiiomliselre btvilthité.
Xöt»l«s az Iséiyjogoealt az u] kwyör-jeffyel «gyi-t a rétair* feátuár kóRswa kiadott hatétági él«ImlBz«rjc£?tt is (7S. •yemfctrány) ■«{árai vlnci 6« ac av.01 lévő összes „Liszt" szelfétyeket is a ke-váltAara kerülő uj kenyérjegy megfelel« fiseNliazt-uelvényeivel együtt a ksreske-éőaek átadni.
Pelhivom a keresledőkat, hogy a «est kiesztá«ra kerü.''ő finomlisztet csak az kenyérjegy finemcazt éa az Altaláaes ¿lel-■is;erjegy „Liszt4 szelvéayaiaek együttes lerágás« elienébea adhatják ki. Kötelesek az elszámoláskor mind a két jegy szelvé-ayeivei eiszámeini.
A cíccsemők részére fektuár béra ki-adett lisztpótjegy „Liszt Cs" jelzésfl I tél IV, összeses 4 hétre seóló 4 drb S2elvé-ayét szelréayenkint 10 dkg-. ö;szesta 4S áig. fiaomlisztre lehet beTáltasi. 321
A mo<»t kiosztott és febraár béfiapra érvényes uj kenyérjegy 3 darab szelvénye f. hó 16-tól 23 ii, míg a fennmsratfó 8 tMlvénye pedig l hó 23 lói a hó vécéig stélv«nyenkiut 40 dk|. kenyérre beváltható. Kötele* «x igényjogosult az uj kenyér* jaggyél együtt a részére februir kónapri
kiadóit Itatóiifii é''elmlizirjaiyet ii ^70 az. nyamtutvAnyj majával vinni én mz azoi llró 10, II es 12 ob námu itenyériielvA> uyeket (vállóiKtlvényokat) f, fió ''¿3 i|, óiig a 13, 14 éi IS srému kenyériéivé-i|«ket (váltósielvényekU) I. hó vegéig a
1 bevAliésifl kerülő uj Itenyűrjegy ttipffc* lelő nelvétiyeitel enylitt a péknek átadni.
Felhívom a pékeket, hogy 1 kládihdé kenyeret csuk az, uj kenyérjegy él ae ál* talános élelmiszerjegy megfelelő szelvényeinek együttes levígáf« citenébeu adhatják ki. Kötelesek a ptkek az elsiámolás-kor mind a kél jegy szelvényeivel el-atámolni.
A testi munkások részére február \\(r* kisdott pótjesyek 17-tól 24 ig szóló 4 dtk szelvénye 24 ig bezátólf g és 25-től 28-ig szóló 2 drb szelvénye pedig a hó végéig szelvényenként 20 dkg. kenyérre, a nehéz testi munkás, terhes és szoptatós anyák részere február hóra kiadott pótjegyek február hó 17-fői 24 ig szóló 4 drb szel-Ténye f. hó 24 ig, m;g 25 tői 28-ig szóié
2 drb szelvénye a hó végéig szelvényenkínt 40 dftg. kenyérre beválthatók.
A jegyeket kenyérlisztra torábbi intéz kedésig beváltani nem lehet. 319 '' Polgármester»
riadni/! N«gyhanizsíni Zrinyi-u. 30. LlaSUK. ház, ára hsrminceser, íia-gyar-u. 3. hár, ára tizenötezer, Csen-gery-ut 61. ház, ára húszezer forint. Bővebbet Praek ügyvéd Nagykanizsa. Közvetítő díjazása 3*/o. 317
Inspskciós gyógyszertárak:
Februkr 15-én .Mórla* gyógyszertár Somogyi Béla-utca 40.
Február 16 én .Fekete Sas" gyógyszertár Fó-ut 6.
APRÓHIRDETÉSEK
Rádiók, MBSfiépek fi —0 hóna»! réax-istflietésre, Üyári ttj üyéri ótállái I -Subó Anltd rádió- *« mflSMkl tiilstébUi Fó-ut 8, itt
Ugyan lacéd fthirMmtlvarrodába «tton-Hal felvételik. Horvátliné. Klifáludyu, l/a.
........... > __ m
* T«Jfavat éit kéiTiink OMTK, S2)
Jókarban lévő komplett akédiS, keayka-bútor, tongora, szél lényül, atD. alsdék. PalutánonkTat 8-5. Kisfaludy u. 20. 32S
2 rakEMié eiaiiéTsőTgyát Porta?" 324
Eladó belga gyártmányú 18 03 "kakas-nélküli vadászfegyver, lőszer, egyéb vadász* felszerelés éa i^y 8 hóaapos blm, német vizsla. Vagásttámasági taulágomat átadnám, lerületbér 194I..1, l-ig rendezve. Qm a kiadóban. V 32&-
Magánházat veuék 2, vagy 3 szobásat. Cini b kiadóbaa. 327
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Beacae Jenő főszerkesztő Szerkesrtőséfl és ki«d<ihlv*UI: F<5-ul 6. T»kíon 31.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa Szerkesztésért és kiadásért felel Beneze tea« " Nyomatotta .Közgazdasági R.T. Nagykanizsa * nyomdájában Nagykanizsán,
Nyomdáért felel: Zatav Károtv
Hagyományos csonkacsütörtök a Kissörházban!
TÁNC REGGELIG. Belépödi] nincs.
52. évfolyam. 40. Mám, Nagykanizta, 1947. februér
18. kedd
Ára 40 fillér.
VI. György angol király ma érkezett meg a dé/afrikai Cape-Town kikötőjébe. Ő az első angol uralkodó, aki Délafrikába látogat Látogatása körülbelül 2 és fél hónapig fog tartani.
A szovjet megbízott holnap nyújtja be az atom-ellenőrzésre vonatkozó ellenjavaslatot
A p.-avds a békeszerződésekről Igy ir : A* uj békemű nem elégíthet ki mindenkit ét minden te-kinkben nem 1« kielegl ö, de uj komo«y lépett jelent t gazdasági béke megteremtése felé. A béke-szarzödósetbon két irányzat Jut klfejezéare. Első • demokratlkut alapokon nyugvó béke irányvonalénak érvényMi''éae, móaodtzor • gazdasági egyensúly helyreállítása. A nemzetközi reakció kétségbeesett kieér-let»k«t te&z, hogy g öéketzerzödéaek kedvezőtlen légkört keltsenek sz egyet országokban, a Iskosság körében, de fzek * kísértetet csúfos kudaroot vallottak, A népek minden lehetőséget megragadnak si 6»zlnto békére ós a népek baráti égyQttmOködésére, amely kioalnyekre és nagyokra egyaránt kiterjed Ezekért ox öiv«>ór< a S*ovJe<unlö népei mindaddig küzdenek, amíg vezető szerep nem jut ezeknek ai elveknek a nepek közötti érlmkezáeben. A többi szovjet lap rán.uiat, hogy a békeszerződéssémegköté-névsi « volt ^«atiöeiilamokban megkezdődhetik az éphő munka, mert megvan a lehetősége ét bittothéka a produktív munkának. A mostani béke demokratikus szellőmben kéazüit ét magán viatii a Szovjetunió nagylelkűségéi,
Mautar)k oaehitzlovák kUlOQymlntzttr és Klementit külügyi államtitkár elutazása előtt nyilatkozott a párizsi s»jtó>udosltók e<6tt a otehizlovák»m*gyar viszonyról. Az Mjságlró sión kérdésére, hogy ml a Szovjetunió veieményt a 0 shizlovákla aitai kért lakoaiágklteiepitétaal kapoaoiatban, Kitmtntit államtitkár a lohG''ő legnagyeb zavarban kitérően vniasaoií,
Az Egyesűit Nemzetek Blatonaágl Tanácsának holnapi ülésén Qromlko szojvet megbízott benyújtja aa croiz é''ienjavasistokai az aicmtl<enótzéste! kipoáoiatban, Lehat, hogy a holnapi Qlésen aor kerüi Anglia panaiiára, melyet a korfui osatorna ügyiben ryujton be Albánia é ián, mlvei »z a>bán ngbizotiak hotaiu késés utín tegnap végre megérkeztak N« w Yorkba. Az Egyesűit Nemzetek emberi Jogokkal fogiaikozó bbottiág* megkexdie «gy o»y»n törvényj»vaDist megfogalmazásai, ameyskbsn meghatározzák as alapvétő emberi jogokat, ameiyeket minden államban meg kellene adni s lakosságnak.
Ramadier tnroio mlnlaziereirök tegnap este kijeien<ette, hogy további 6 szazaiékoa arleazáliitást rerdelt el. Semmiféle bér- ér fixetéiemeiést nem sngedé>yez, mert ez Infláo^re vezetné. Ezt mindenkinek ít kell éreznie, különben vége a IV. franoia köztársaságnak, sőt tslán egétz Frsntlaországnak.
A belgrtd! hadi örvénytzék goiyoáitsll hsieira Ítélte Löhr némtt teborr okot, a deikeieteurópsi volt rémet híderök parancsnokát. Rajta kivűl kötéiáitali ha^ra ítéltek még négy német tábornokit ét egy eiredeüt. Löhr >abornck rendelte el az 1941. évi Belgrád elleni terrortámadást. Az 6 engedélyével folytak háborús bUno&eiekméryck Görögországban, Jugcexlávtaban és Albániaban.
Hoever volt amerikai elnök a pápánál
XII. Piiis pápa magánkihallgatáson fogad t-i Herbert Hoovcrt, a/. Egyesült Államok volt elnökét. Hoo-rer, Truman elnök különleges megbízásából, Németországban és Ausztriáién folytatott tanulmányokat. A rolt elnök* pápai kihallgatása félóra hosszat -tartott, utána Hoover elmondta, milyen óriási liatása van Amerikában "a pápa minden megnyilatkozásának,
Moszkva álláspontja az atoni-3 bambáról
Moszkva, február 17 A inoszkvai rádió hosszasau foglalkozik ''az atombomba kérdésével és utal arra, hogy a Szovjet 8 hónappal ezelőtt sürgette az atombomba gyártásúnak megtiltását és kérle, hogy szereljék le azokat az ipartelepeket, amelyek az atombomba előállításához szükséges nyersanyagot termelik. A Szovjetunió erre a kérvényre még mindig nem kapott választ. Az 1 {gyesült Nemzetek Biztonsági tanácsa ebben a kérdésben nem fogadta el annak idején Molötov álláspontját és csak a teljes leszerelés után hajlandó erről a kérdésről tárgyalni. Az atombomba tömeggyilkoló fegyver és bizonylalan-sággal tölti el a nemzeteket most-umikor a világbéke és a végső megnyugvás felé törekednek.
A szénválsáfl nem okoz kormányválságot Angliában
Iuondon, február 17 Angliában a szénválság leküzdésére irányuló erőfeszítések tovább tartanak, cTe még nem lehet tudni, hogy mákor lesz vége a krizisnek. A megfeszített mjin-ka eredményeképpen az érőmü-Jelepek szénkészletei 15 százaikkal emelkedtek. A délangliái szénbányákban vasárnap is
egész nap folyt a Aranka. A felszínre hozott szenet katonai autókon szállítják. A vasúton a személyforgalom szünetel és helyette szénszállító vonatok közlekednek. A Themse torkolatába 36 óra alatt 36 szénszállitó-hujó érkezeti. A szénhiány következtében a munkanélküliek száma majdnem kétmillió. Egyes ellenzéki köröK szerint a szénválság kormányválságot idézhet elő, Noel Baker-miniszter azonban kijelentelte, hogy a szénválság rövidesen megszűnik és kormányválságról szó sem lehet.
Kesselring tagad
Hóim, február 17
A velencei brit haditörvényszék ma Kesselring volt német tábornok bűnperét tárgyalta tovább. Kesselring eddigi vallomásában kijelentette, hogy nem terheli Felelősség az olasz polgári szentélyek életééri, akiket az egyik Róma melleit fekvő bányában öllek meg.
Nagy bányatüz Kattovltzban
Jiüfloviiz, február
Kattovitzban nagy bányatüz voli, melyben 12 ember éleiét veszítette. Egy katona hét embert mentett meg, amikor a nyolcadikért is lement, már nem tudóit- többé visszajönni, bennégett a bányában.
Kínában is infláció fenyeget
C.sungking, február 17
Csackaisek messzemenő intézkedéseket tesz, hógy az inflációt megakadályozza Kínában -s megtalálja a gazdasági válságból kivezető utat. Elrendelte, hogy valutában és aranyban szabad'' üzletel kötni és rögzítette a ki-nai dollár árfolyamát. Egy amerikai dollár 12.000 kínai dollárnak felel meg.
t
Legújabb táviratok
Budapestre érkezett magán-jelentés szerint Muráti-Lilit és férjét, Yaszary Jánost, akik a háborús bűnösök listáján szerepelnek és a magyar kormány már régebben kérte kiadatásukat, Párizsban letartóztatták. *
A pártvezérek ma ismét ösz-szeülnek Tildy Zoltán köztársasági elnöknél. Ezen a tanácskozáson a Szociáldemokrata Pártot Ries István igazságügy miniszter fogja képviselni, mivel Sza-kasits Árpád vidéki körútjáról, Miskolcon van, csak holnap tér vissza Budapestre.
A magvar kormány tárgyalásokat folytat az UNRJU-val nagyobb arányú kölcsön ügyében. A kölcsön ügyében Magyarország vetőmagot, nvütrágyat és mezőgazdasági gépeket, valamint sorszámokat kapna. A szállilások gyorsasága érdekében a vetömagvakat Németország amerikai zónájából kapnánk. Egyelőre 5 millió kölcsön nyújtására van lehetőség. A kölcsönért Magyarország élelmiszerrel fizetne és ezt Ausztriába szállítanák. Bárányos Károly miniszter kilátásba helyezte, hogy az ötmillió dolláros kölcsönt valószínűleg sikerül 10 millió dollárra felemelni. Nagy fontosságú tárgyalások folynak Angliával is állatállományunk felfrissítése ügyében. Egyelőre 100 ezer ausztráliai juhot kötünk le.
*
. Blum francia miniszterelnök kijelentette, hogy a munkabéreket nem lesz módjában általában emelni. Tegnap .Párizsban sokezer tisztviselő tüntetett magasabb munkabéreket követelve.
A Kovács Béfia-ügy a beipolítikai váSság homlokterében
A leleplezett horthysta összeesküvés nyomozása befejeződött. A bűnösök megbüntetése folyamatban van. Mint azt lapunk megirta, az élen haladó 13 ösz-szeesküvő vádiratát már el is készítették és ügyük — minden valószínűség szerint - - rövidesen, még ennek a hónapnak a végén népbiróság elé kerül, A 00 oldal terjedelemben elkészített vádirat u legsúlyosabb köz-társaságellcnes bűncselekmény-nyel vádolja inog az összeesküvés résztvevőit, akik arra szervezkedtek, hogy megdöntik u demokratikus dllmnrmlcl és ezzel a demokratikus köztársaságot, E céljuk elérésére fegyveres erőket szerveztek. Mozgalmuk nemcsak a nyugaton fegyverben levő nyilas hordára terjedt ki, de belül az országban is pókhálószerüen vonlák be mindazokat, akiket alkalmasnak véltek céljaik keresztülvitelére.
A nagy kiterjedésű összeesküvés felgöngyölítése után mindenki azt hitte, hogy beállt egy tisztulási folyamat, amely alkalmas talaj lesz arra, hogy a válság-'' ról-válságra bukdácsoló magyar belpolitikai életet végre szilárdtalajra vigye, hogy az erők ösz-szefogásával megkezdődhessen az az országépitő munka, amely végül is a békebeli életnívót meghaladó jóléthez vezet. A látszat erre is mutatott, mert a Kisgaz-. dapártnak a napokban kibocsátott nagy deklarációja erre engedeti következtetni. Valójában azonban, mint azt a tények mutatják, még mindig nem történtek meg azok az intézkedések. . amelyek tárgyi és lelki feltételei lehetnek egy olyan kibontakozásnak, amire a belpolitikai ¿letet megnyugtató módon építeni lehetne.
A kibontakozás akadályaképpen a Kovács Bélu -ügy "jelentkezett, mert a Kisgazdapárt kép« . viselőinek többsége, dacára a belügyminiszter által eléjük tárl bizonyítékoknak és az ígazság-ügymlniszter nyilatkozatának, nem hajlandó az összeesküvésben résztvett Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére, ami egyet jelent azzal, hogy nem engednek szabad folyási az igazságügyi hatóságok intézkedéseinek.
A szombaton és vasárnap megtartott pártkőzi értekezlet, mely a köztársasági elnök előtt folyt le, nem hozott közeledést ebben az ügyben. A miniszterelnöknek, aüi ezen az értekezleten! a Kisgazdapártot képviselte, dacára, hogy teljes politikai súlyának latbavetésével elő akarja segíteni az ország érdekében annyira szükséges kibontakozást, vagyis a belpolitikai béké$, nem sikerült a Kisgazdapárt többségét Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztése ügyében
Z A L'' A
1947. február 18
biztosítani. A Baloldali Blokk teegjelent vezetői Kovács kiadatási ügyét coiKÍitio siue cyua 11011-nak tiekintik, mert az a felfogásuk, hogy amennyiben a már fennálló súlyos bizonyítékok nem bizonyulnának valónak, ngy az igazságügyi hatóságok feltétlenül megállapítják majd Kovács Béla bünteIonvégét.SzerintüK a Kisgazdapárt ismét rendezte és frontba állította a vrár szétesett reakciós hadseregét, azokat átcsoportosította és uj támadásra készül. Éppen ezért a munkáspártok, de a Parasztpárt sem mehetnek bele egy olyan megoldásba, íunely a nemzet életéi-e és jövőjére kiható ügyet el-vomvá az igazságszolgáltatás fog-köre alól.
Amennyiben a legközelebbi napokban e kérdés nyugvópontra nem juthatna, ugy összehívják a Kisgazdapárt országos nagyválasztmányát, ahol feltárják a válság okait, annak egész hálterét és a végső döntést a nagvvalasztmányra bízzák.
Felhívás
Az ellátatlan dolgozók és családtagjaik kenyér--és lisztszükséglete a csökkentett fejadag mellett nincs- biztosítva. I4elkérem és felhívom a vármegye ön-ellátott lakosságát, hogy éliezö ellátatlan dolgozók és családtagjaik mindennapi keiiyér-szükseglelének biztosítása géniekében csalándonként, ahol csak férj és feleség van, 10 meg 5 kg. összesen 15 kg. kenyérgabonát (búza, rosz vagv kukorica) aduinak le helyi Vagy legközelebbi MSzK gyüjlőkereskcdőnek., a községi elöljáróság (polgármester) kivetése szerint. Aliól gyermekek és egyéó családtagok is vannak, ott minden gyermek (családtag) után 2 kg.-mai csökkentendő ez a mennyiség. Ugy a hét családtaggal, mint az ennél több családtaggal biró családok ís legalább 1 kg.-ot adjanak. Az MSzK gyüjtőkereskedő a leadandó mennyiséget hatósági áron készpénzben kifizeti ós az átvételről igazolványt (mérlegelési-jegyet) ad.
Az ellátatlanok száma naprólnapra idényszerűen ós természetszerűen emelkedik, az ország súlyos keuyéi^gabonahely^ete íredig nem teszi lehetővé,'' hogy a kormánvzat megfelelő mennyiségű fejadagot a vármegye ösz-szes ellátatlanjai részére "kiutalja.
E kényszerhelyzetben a vármegye önellátó lakosságához vagyok kénytelen fordulni, mintán az ő fejadagjuk ezideig még neni csökkenteletl és kérem, hallgassák meg a mindennapi kenyerüket biztosítani nem tudó ellátatlanok érdekében felejnelt hivó szavamat.
Zalaegerszeg, 1947. febr. 15 Dr. l)áviá Jártos alispán.
\
Disznótoros vacsorával
egybekötött
húshagyókedd! hangulatos est
a WARXOS-féle vendéglőben.
Hangulatos Kitűnő fajborok I cigányzene! Sziyes párlfogést kér
Markos Ferenc
331 vendéglős, Kossuth-tér 1.
Az UNRRA adományok szétosztásánál szabály
talanságok történtek
Cs*ndb*n zajlott te a csütörtöki megyegyülés
(Zalaegerszegi HZ.rrkcxtfónktól)
A vármegye törvényhatósági bizottsága csütörtökön rendes közgyűlést tartott a VániiogyeházqrrpA^köz-g\ ülésre. tekintettől a zord téli időjárásra, vidékről csak nagyon kovo-'' sen jelentek meg. Nagykanizsáról a kommunista párt ínogyobizottsági tagjai majdnem teljes számban vettek részt a niogycm-üléson. ellentétben a többi pártök képviselőivel.
Dr. Dávid János alispán 10 óra után megnyitotta a gyűlést és megemlékezett köztársaság egyéves évfordulójáról. l.oszegezto, hogv hosz-szu harcok után lehetett csak íur^g-valósitani azt az államformát, ami-közel .-''ül a néphez. A múltban miri-dior akadtak .olyanok, akik meggátolták a nép szal>ad akaratának megvalósítását. Ezután mély felháborodással emlékezett meg- azokról a törekvésekről, an^frek ~n népi deino-kráci» oilon^fanyultak. Az összeesküvők aljas módon akarták lerombolni és aláásni a munkásosztály nagv erőfeszitéssol véghezvitt munkáját. Szükségesnek tai''tja, yhogy a törvényhatóság k i fojozésW^j uttassa a demokrácia mollotti lándzsatörését'' és mélységes ol Ítélésének ndjon kifejezési
Ezután bejelentetté, hogy a Magyar Kommunista Párt ós & Szakszervezetek uj tagokat küldtek be « mogyogy ülésbe.
v Az alispáni jelentéshez elsőnek Németh István né szólalt fel. Azt. olvassuk az alispáni jelentésben, hogy az UN RltA-csomagok és adományok szétosztása »nagy örömöt« költött a lakosság kőiében . •• mondotta. Ezzel nom ért egyet. Megállapítja, '' hogy a szétosztás nem volt -igazságos. Azok, akik közöl voltak a tűzhöz a .legjobb holmikban részegültök,/ nng a legjobban ráutaltaknak esetleg egv ócska kalap jutott. Különösen áll oz falusi viszonylatban, ahol nagyon igazságtalanul történt az eloszlás. A tejporok, konzervek stb; juttatásokat adják elsősorban a népi kollégiumoknak ós napközi otthonoknak, ahol csupa szögénv gverekot táplálnak és no a zárdáknak, ahova úgyis tehetősebb családok gyermekei járnak. Kérte, vonják be az UNRRA bizottságok szociális munkájába a Pedagógusok Szakszervezetét, mert ¡ennek tagjai tudják legjobban, kinek van szüksége segítségre.
Profka Pál gutorföldei kereskedő panasz tárgyává tette, \hogv a novai járásban utoljára októberben osztottak hatósági sót, azóta minden hónapban történik befizetés, do só-osztás nincsen.
Szabó József szóvá teszi, hogy a sümegi községi alkalmazottak már novemberbon befizették a bakancsok árát, do azokat még ma sem kapták meg.
Az alispún sorra válaszol ezután a felszólalásokra.
Elismeri, hogy az UNRRA-adomá-monyok szétosztása körül szabály* talanságok történtek. Minden konkrét panaszt kivizsgál s felelőssé teszi azokat, akik a juttatásoknál nem jártak el elég körültekintően.
A sópanaszt meglopotton veszi tudomásul, mert ugv tudja, hogy mindon járás rendes időben kapta meg a hatósági só kiutalását. A helyszínen elrendelte a vizsgálatot, amelyből megállapították, hogy a novai járás részére szabályszerűen kiutaltak a Bőt és ha a szétosztás nem történt meg, akkor ott történt a hiba. Bojo^ lentetto, hogy azonnal a legszigorúbb vizsgálatot teszi folyamatba. — A bakancsok szétosztása''ténvleg késik, állapította meg az alispán, ösz-szesen 570 pár bakancsot igénvoltok a megyei alkalmazottak. A Wolf-ner-gyar, ahol tjészülnek a bakancsok, közben páronként 5 forinttal Bmelte az árát. Ezt az összeget csak nemrégiben tudta előteremteni, most
y.
pedig az a helyzet, hogy a hófúvások miatt nom tudnak /''.utót küldeni értük. Amint az icQ''árás megjavul, a bakancsok szétosztásra ko-í-ülnek.
"Miskolc város átiratát ismertette ezután dr. Tivolt Elemér vm. fő-jegvzó. Az átiratban a magyar demokráciát veszélyeztető cselekmények és jelenségek kiküszöbölése ügyében csatlakozásra kérte fol 11 törvényhatósági bizottságot. A gyűlés a csatlakozást kimondta. Lakatos Dezső javasolta, hogy nyomatékkal szegezze Le a törvényhatóság, hogy1 a bűnösök szigorú inegbün tetősét kö-\eteli /Tekintet nélkül származásra
agy társadalmi állásra.
Csanád vármegye átírt a földreform azonnali boofjozéae ós w kiosztott földök haladéktalan tolokköny-vezéso tárgyában. A gyűlés ezt ''is magáévá tette. Az alispán itt bejelentette, hogy obben az ügyben Lépéseket tett már illetékes helyen, sainos azonban olyan adminisztrációval végzik ozt a munkát, hory félő, még soká elhúzódik.
A gy űlés ozután kérte a kormányzattól a közszolgálati alkalmazottak illetményeinek rendezését.
Vitát "provokált a törvényhatósági kezelés alatt álló törvényhatósági es vicinális közutak egy részének községi kezelésbe való átadása. Dr. Deme Sándor államépitészeti hivatali főnök felvilágosítása. után a javaslatot elfogadták. Végül több nyugdíjazási ügyet tárgyalt még a ''uiegyegyülés.
Budapestről jelentik
Elökászilletok a londoni olimplászra
Az 1948. évi londoni olimpiászon való részvétel céljából a magyar olimpiai szövetség ¡Utal megválasztott előkészítő bizottság szombaton dr. Mező Fomnc elnöklotévol gyűlést tartott, aki beszédében rövid visszapillantást vőtott az olniult olimpiai játékokra. Rámutatott, hogy Magyaiország sportolói 14 olimpiai versenyből 10 vorsonyen voltak reszt, és a versenyzők között nemzetközi viszonylatban a kilencedik helyet foglalják ol. Megemlékezett az oi-"1 hunyt olimpiai bajnokokról és arra leért:; a megjelenteket, liojiy komo-lyan, testvéí''1 ogvüttmüködossel fogjanak hozzá a/. ^ előkészületekhez. A londoni olimpiai játékokon való részvételre vonatkozu minisztori rendelet ismertetése után a {nülés egyhangúlag elfogadta az előkészítő bizottság által kijelölt listát. Eszerint elnökké Jámbor Alajost, ügyvezető,, elnökké dr. Moző Ferencet, fótitkárrá Verebes .Jenőt, titkárrá Tarucskó Sándort választották.
Hadifoglyaink rövidesen hazatérnék
Az Oroszországból Debrecenbe érkezett hadifoglyok arról beszóltok'', .hogy az oroszországi hadifogoly táborókban az a hír van elterjedve,^ hogy hat hónap alatt mindon hadifogoly haza kerül. A hazaszállítás április 1-én kezdődik mog és azon túl mindennap várható majd hadi-fogoly-sjzállitó vonatok érkezése Dob- • roeenbo.
A szovjet tulajdonába ment át a Meinl-cég
A legutóbbi jelentés a Községi Élelmiszerüzem holyzetóvoi foglalkozva a következő érdekes megállapítást tartalmazza:
»A jóvátételi hivatal döntése értelmében a volt német érdekeltségű Meinl Gyula kávébehozatali r ,t. teljes rész vényé rdekoltsége a szovjet állam tulajdonába ment át.«
Megunta és megölte a menyasszonyát
Tóth János "kurdi napszámos, megunta a monyasszonyát, a leány azonban nagyon ragaszkodott hozzá. Tótli elhatározta, liogy elteszi láb alól. Egyszer moghivta a lányj szőlőjébe, leitatta és amikor hazafelé montek, bolökte a Kapósba, ahol a szoron-csétlon loány megfulladt. A szok-szárdi törvényszék Tóthot szándékos emberölés Bűntettéért tizonötévi fogyháara itélto. A pécsi tábla a büntetést helybenhagyta és a Kúria most jogerőre emelte.
Négy évi fegyházra ítélték Zadravetz István tábori püspököt *
A népbirósák Keresztély-tanácsa napokon ''át tárgyalta Zadravetz István ny. tábori püspök ügyét.
/ Zadv&retzet a népbiróság 5 és félévi börtönbüntetésre ítélte, fellebbezés^folytán azonban felső fokon az ítéletet megsemmisítették és a bíróságot uj eljárás lefolytatására utasították. Időközben a népügyészség pótvád-
iralot adott, Zadravetz ellen. Az eredeti és a pótvádirattal kapcsolatban vonták most felelősségre Zadravetzet.
A bíróság számos tanul hall-
gatotL ki az ügyben és ma délen liirdetett ii életei.
A népbiróság ZadraveLz Istvánt négyévi fegyházra ítélte.
Négy esztendit kapott egy MABI osztályvezető
A néblrósád R^cz-t^iácsa csü-törtökön tárgyalta dr. Sarudy Ottó Lajoi, a MABl volt osztályvfzető-főorvoüa népellune» bOgflgy^t. A népbiróság dr. Sarudyt nésvévi fegyházbQntetésre ítélte. Az itólct jogerős. /
Rákosi Mátyás a válságról
Rákosi Mátyás . miniszterelnök-helyettes a Magyar Kommunista Párt békési szervezetének nagygyűlésén tegnap mondott bőszedében többok között azt mondta, hogy Kovács lSéia ügve az uj válság egyik központi kérdése. A vita akörüf fo-log, hogy büntetőjogilag ki kell-» adni ót a mentelmi bizoltságnak. A Független Kisgazdapárt részéről különböző érvek hangzanak ol oz ellen. Azt mondják, hogy a vád nem olég alapos és alátámasztott. Tudni kell, "hogy az igazsagügyminisztériuinbaft 5 tagból álló külön bizottság vizsgálta felül Kovács Béla ügyét éa az a vélemény alakult ki, hogv 11 vád alapos. Amikor oz nom volt elég, dr. Ries igazságügyminiszter újra átvizsgálta az iratokat és ugy döntött, hogy Kovács Bélát az összeesküvésbon való részvétel miatt alapos gyanú terholi. Felhozták kiadatása ellon, hogy Kovács Béla p&-raszt8zülók gyermeke és mint ilyen, nem lehot összeesküvő. Ez nem lehet komoly érv. A magyar nép vér-szopói közül sokan parasztszülók gyermekei voltak és ugyuncsak pa-rasztszármazásu volt a" parasztság1 elárulója, nagyatádi Szabó István. Az összeesküvők ügye származásra való tekintet nélkül a biróság oli tartozik. A Kisgazdapárt demokratikus tagjainak nem kell megsértődni, ha a többi párt & Kisgazdapárt megtisztítását követeli, hanom maguknak is minden oróvol olő kell sogiteni, hogy oz a tisztulás minói előbb bekövetkezzem. Ettől a Kisgazdapárt erősobb lesz.
Ha nem lesz megegyezés Kovács Béla ügyében, akkor igen komoly válság következik be. Ebben a kérdesbon nem lehet alku. Az összeesküvésért felelni keth Ha nem sikerűi a kérdést a koaliolé megmentésével ellnteznl, megkérdezzük újra a magyar népet és uj választásokat fogunk követelni.
Semmi kétség, a magyar nép többsége azok mellett lesz, akik demokratikus szeretetet, egyetértéet» biztonságot és nyugalmat- akarnak-
1» 17. l''ebrwir J8
óúu

M
A köjoktaíásűgyi kormány figyelmébe!
APUD CHRISTUM NATUM ANNO
1947. február- 14-én került kezembe a következő cimü könyv:
KATOLIKUS ERKÖLCSTAN
Középfokú Iskolák számár«.
Irta: Dr. Schűtz. Ántal.
Tizenharmadik v«M*zatlon kiadés.
A V K M 91.315/946. III szárnu hozzá-luru''ásával « esztergomi féegyhőzmegyel £«tó<aq 5022 946 sz. aiatt tankönyvül engedélyezte.
Forgatón: «v könyv lapjait és olvasgatom. A 49-ik oldalon a harmadik pontban belüszerint az alábbiak vannak irva :
szerelet isteni parancsának eljene van voltaképpen minden bűn. főképpen azonban a legsúlyosabb bűn. az islengyülölet ördögiéi külete, mely sokszor ádáz dühvel Isten intézményei és szolgái ellen fordul (radikális szabadkőművesek és szocialisták) ellene van a ... stb., stb.
Itt megálltam és mégegvszer elolvastam.^Nem hittem a szemeimnek. 11 át.még most is V Hát rnéí;-mindjgHát nem lesz abbahagyva''.'' 1947-ben is ugyanazt kell a gyermeknek t múlni, amit .a reakció lanitott ?
Schűtz Antal ur piarista egyetemi tanár még most sem revi-diálla álláspontját, még mosl is becsempészi könyvébe a gyűlöletet a szocialisták ellen ? Vagy talán még mos''t sem ébredt lu-daláru unnak, hogy Európa utja a szocializmus felé vezet ? Nem látja, vagy nem akarja -Jálni, hogy a szocialisták egyáltalán nem fordulnak és nem fordultak Isten és az ö szolgái ellen? Vajion mi lehet az a borzasztó, hogy ugy irja *istengy ülölet ördöglelkülete 7 Mi bántja Schűtz itrat,Nhogy igy állilja l>c a szocializmust* V Talán csak neiu a „ végleien papibirtokok hiánya ? Azt Írja. hogy > intézményei és szolgái ellen fordul«. Vájjon Jézus Krisztus is csak ugy tudott prédikálni, ha töfebezer hold saját föld volt a talpa alatt ? Ugv tudóit prédikálni, ha a pincéje tele volt jobbnál-jobb borokkaH Ugy tudott prédikálni, ha ót ven-íilléres napszámot fizetett ki egy szegény zselléreanbernek ?. Ugy tudott prédikálni, ha egyházadó fejében kihúzták a párnát a szegény emiber feje alól ? Ugy látszik ez az »intézmény*. Jézus Krisztus is beleavatkozott a politikába ? Krisztusnak is voltak Kun páterei ? Nem1. Krisztus Urunk tökéletes szocialista volt Ugy gondolom, nem kell szó-, ról-szóra idéznem a bibliából szavait, amikből kiviláglik szociális volta. Pl. a gazdag ember esete. ¡Menj és oszd széjjel vagyonodat !« stb. Ekkor emiitette ateg .•> Bizony bizony mondom nektek, könnyebb egy tevének átbújni a tű fokán, mint . egy gazdagnak bejutni a mennyeknek országába.« Azt is mondta : »Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol...«, stb. És mintha előre látta volna) a demonstratív felvonulásokat, előre megmondta : »És mikor imádkoztok, ne legyetek mint a képmutatók, akik a zsinagógákban! és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy láttassanak az emberektől. Te pedig mikor imádkozol, menj í>e -kamrádba és ajtóbetéve imádd Atyá-
dat rej tekedbeu. < »Imád kozván pedig sokat ne beszéljetek, mint a pogányok.*
Hol van az az idö ? Hol vannak az apostolok, akik hathengeres Cadilac-kocsi helyett »in pedes apostolis járták az utakat V Hol vannak a katakombák keresztényei, kik kommunizmusban éltek és elosztották egymás közt egyenlően utolsó falatjukat. Aki ismeri i\,z egyháztörténelmet az emlékezni fog, hogy volt egy~példa rá, mikor valaki eltitkolta szét osztandó ját és holtan esett össze. Hol vannak a mezítlábas apostolok szegényes ruháikkal/ kik éhezve és fázva végezték elhivatottságuk munkáját? Mit is mond a biblia? »Azért mondom nektek : ne aggódjatok éltetekről, mit egyetek, se testetekről, mibe öltözzetek. Nem löbb-e az élet''az eledelnél és a lest nem több-e az öltözetnél ? Tekintsétek az égi madarakat: ezek nem vetnek, nem aratnak, sem csűrökbe nem gyűjtenek és a li mennyei Atyátok táplálja azokat.« " ,
Mily szép és csodálatos örök-igazságu igék. Meri-e bármelyik ember is mondani, hogy Krisz-
tus nem volt az első szocialista 1 És az ö mostani szolgái birtokokat tartottak, adót szedtek, sokan politizálnak, kiprédikálják a szocialistát, beállitiák istenellenesnek, ördöglelkületünek. Pompás lakásokban laknak, arany keresztekkel, láncokkal és gyűrűkkel ékesek, különböző rangokai és címeket viselnek, liavi-uzetést kapnak és igen jó színben vannak.
Ezzel szemben a gyűlölt és ördöglelkűletü szocialisták, . az istengyűlölők« dolgoznak rendületlenül, éhezve, fázva, soványak és ruhátlanok, ''dé irréád-kozuak is.
Tiszteli Schűtz ur! Ismeri-e az alábbi szavakat ?
> Nem minden, uki mondja nekem : Uram. Uram ! megyén be mennyeknek országába, hanem aki Atyám akaratját cselekszi, ki mennyekben vagyon, az megyen be mennyeknek országába. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram, Uram! Nem a Te nevedben jövendöltünk-e ? Nem'' a Te nevedben űztünk-e ördögöket ? Nem a Te nevedben tettünk-e csodákat ? És akkor megvallom nekik : mert soha sem/ismertelek benneteket, távozzatok tőlem, kik gonoszságot cselekesztek.
Csepregi Zoltán szakszervezett megyei titkár
4 marasztaló, 4 felmentő Ítélet és 5 vádelejtés a népbiróság letenyei tárgyalásának eredménye.
Mint jeleztük, a népbiróság dr. Béres-tanácsa hétfőn Lete-nyére utazott, hogy ott tárgyalja le löbb környékbéli kisnvilasnak a bűnügyét. A népbiróság eredetileg csak három napot szándékozott Letenyén tölteni, azonban a váratlanul megindult havazás meggátolta őket és csak különböző jármüvek igénybevételével tudtak tegnap, az esti órákban hazaérkezni.
x A népbiróság a tárgyalásra kitűzött büniigyek közül mindössze négy űgvben hozott marasztaló ítéletet. Majkel László szenUiszlói p ári szolgálatvezetőt jogerősen hathónapi börtönre ítélték. — Koller István és Varga Ferenc szenlliszlói pártszolgálatosokat és Szabó Mátyás ugyancsak szentliszlói k''özseg-vezetőhelyettest a népbiróság 6-6 h$vi börtönre ítélte. A népügyész mindhárom ítéletet megfellebbezte, mert a népbiróság a büntetésbe beszámította azt a 3-3 hónapot, amelyet a vádlottak az orosz hatóságok őrizetében töltöttek el. — N^gy ügyben felmentő ítéletet hozott a népbiróság. Öt ügyben a népügyész elejtette a vádat, m$rt nem látta azokat bizonyíthatónak. Egy ügyet elnapoltak bizonyitáskie-gészités végett. Két másik ügyet pedig azért kellett elnapolni, mert a hirtelen rosszra fordult időjárás miatt sem a vádlottak, sem a tanuk nem tudtak Lete-nyére utazni.
A népbiróság annakidején 6 hónapi börtönre és 3 évi politikai jogvesztésre ítélte Fischl Andrásné sz. Unger Borbála sze-petneki lakost^ aki tagja volt a Volksbundnak. Az Ítéletet a népügyész súlyosbításért megfellebbezte. A fellebbezés alapján a Nepbiróságok Országos Tanácsának Téglás-tanácsa a közel-
múltban tárgyalta ezt az ügyet, amelynek eredményéről most értesítették a nagykanizsai nópbi-róságot. A NOT a népbiróság által meghozott ítéletet helybe^ hagyta, azonban mellékbüntetésként kimondta Fischlné teljes vagyonának elkobzását.
Szociáldemokrata Párt közleményei
Szociáldemokraták! Elvtársak!
Folyó hó 28-án, vasárnap délutám 4 óraÉor tartja a nagykanizsai Szociáldemokrata Pártszerrezet évi helyi taggyűlését. Tárgysorozatot mindon partszervezeti és üzemi csoport meg fogja kapni. A vezetőség beszámolója után a taggyűlés megválasztja az uj végrehajtó és ellenőrző bizottságot. A taggyűlésen való megjelenés szocialista " kötelességünk. Tagsági
könyveinket magunkkal kell hozni. *
Felhívjuk jíárttagjaink figyelmét arra, hogy elmaradott tagsági dijaikat a taggyűlésig okvetlen egyenlítsék ki, vagy. adjanak bo halasztási kérelmet írásban a pártszervezet végrehajtó bizottságának, amely indokolt esetben a tagdijhalasztást megadja. Ellenkező eaotben a párt-szervezeti szabályzat íderonatkoaé határozatát folyamatba helyezzük. •
A Szocdern, Párt nagykanizsai szervezeténekvégrehajtó bizottsága
Bocsánat, hogy a fűszeres közbeszól!
Ilelyes, hogy a lisztellátás szűkítése a jobban kereső rőtegBfc terhéro történik, de holvtelen vodna, ha nem történne intézkedés, hogy ezek — a börtön réme nélkül is^ hozzájuthassanak hiánvzó kenyerük höz. Mert azt talán csak nom gondolják illetékesek, hogy akár a-tobb kereseti lehetőséggol biró csaladok a kenyeret krémretessel (vagy tán az ugyancsak hiányzó burgonyával) tudják pótolni. A közgazdaság''tudományos elméleteiből három évtized alatt sokat feledtem már, — nem egyszer cseng azonban fülem bon néhai tanárom gyakori mondása:
»Ide figyeljenek! Nom Sirius csillagbéli dolgokról, hanom a mindennapi élet mindennapi dolgairól va* itt szó.«
Erro kellett most is gondolnom, mikor azt hallottam, hogy tárgyalások folynak amerikai buza behozataláról, melynek ára mintegy 8-4-szoreso lenne a hazai-buza árának, ¿ó uraim, nom volna-e célszerűbb a szabad cukor és só mintájára szabad búzát is megfelelő keretek közt engedélyezni'', vagy akár oly hőszolgáltatási árat mogállapitahi, hogy a gazda is, az állam is jól járjon, a dollárjaink is niogmaraajanak, illetve nélkülözhetetlen ipari cikkokre adhassuk ki. Gyakorlati hozzáértők állítása szorint a közellátás problémája is menten inogoldódna. Ha egyesek orrv azt válaszolnák, hogy jó,* jó, de a forint?, akkor igazán szemükbe kell nevetnem, megtakarított dollárjaink holvtolen és felesleges kiadásától nom'' féltik a forintot, ha''iem attól, hogy a uarasztság amugyis mélyponton* állo yásárló-orejét némileg javítsák?
A rendelet végrehajtása tárgyába* néhány nap előtt összehívott közellátási mogbeszélésén mindezekre felhivtuk a figyolmot és igérotDt kaptunk, hogy a jolentésbon ésaro-vételeink foítórjosztést mernek. Vajha szavunk eljutna odáig!
Neu, P(tf
KOKSz közleményei:
A 104/005 számú rendelet egyei szövött- és pamutáruk árának'' ujabk megállapítását hozza. (85. sz. Közlöny.)
*
Felhívjuk ismételten tagjaink figyelmét, hogy közmunkaváltság kiké*; besitett büntetéseiket nem kell megfizetniök, azonban folyó hó 25-ij rendezzék ügyeiket, eddig nyújt a köz munka felügyelőség büntetés elengedési kedvezményt a hátralékos fizetőknek.
• .
Megérkeztek az adóhivatalba az adóbevallásokhoz szükBéges nyomtatványok.
Szombaton délután o órakor tartunk értekezletet a városháza tanácstermében. Megjelennek a KOKSZ országos vidéki olnöke, dr. Bródi Sándor és Kumandinovics létrám titkár. • Felkérjük tagjainkat, hogy teljes számban jelonienek meg as szakosztályonként szólaljanak fel tf-relmeikkeí és javaslataikkal.
Irwpekclós gyógyszertárak:
Február 12 én .Igazság« gyógysaertár, Fő-ut 12.
Februáriján .Őrangyal" gyógyaxertár
Deák-tér 10.

Húshagyókedden
nagy JELMEZVERSENY
a MUSKÁTLIBAN. "VI A legszebb jelmez díjazva,
Korálka Vilma és Nagy Mária énekesnők szórakoztatják a közönséget. — Hétfőn (17-én) éjjel 2-i|, kedden (18-án) reggel 5-ig nyitva.
Szerdán este nagy heringvacsora
9 * MA
ÍW7* 18
HIREK
A rádió keddi műsora
. Budapest 1. G.SO falurádió. 7 Hi-ittk. 7.20 ltoggeli zene. 8,15 Szórakoztató muzsika. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, hirok. 12.15 Zongoro-és énei xszamok. 10.20 U iusoppo Mo-lotti olasz dalokat étvokol. 14 Hirok. 15 Szövetkezeti nogyodóra. 15.15 llúdióiskolu. 10 lfjtifiági éiiűkkarok.
16.H0 Előadás n német kérdésről «s u bókéról. 17 Hirok, párthmidó.
17.M0 Vüröskoreszt közloményok. 15) Mozart-áriák. 1IM0 Hirok. sporthírek. 20 Vidám farsangi ráaiónovü.
22 Hirok. 22.20 Hirok és krónika oroszul. 22.10 A jazz-zone müvéezoi.
23 Orosz ajándéklemezek. 24 Hirok. O.lü Hirok és krónika franciául és angolul. N
Bud i next 11. 17 Tánczene. 18 Hirek. 18.05 Oporarészlótok. 10 Falurádió. 10.80 Johann Strauss-est. 22.15 Brahms: Első szimfónia.
— Várható időjárás
Torábbi hideg légáramlás tör a Balti-tenger és Oroszország folé. Az Atlanti-óceán déli részén, Spanyolország fölött enyhe légtömegek beáramlása indult* meg a szárazföld felé. Budapesten ma reggel a <hó-méi-séklot minusz 4 Celsius. Várható mérsékelt északi, északkeleti szól, változó felhővel, lielyenként, különösen az ország déli" felében havazások. Az éjszakai lehűlés orő-«ebb, a nappali hőmérséklet alig ráltozik.
— Társadalombiztositásijoflszabályok és atmutató 4
Az eddig megjelent "és a k&clí napokban megjelenő fontos törvénymódosításokat, rendeleteket- is tartalmazva, VIII. átdolgozott $ís bővített kiadásban jelenik meg dír Máthé latrán OTI osztályvezőtő szérkeszté-tébpn. Pillanatok alatt tájékoztat az ipari és magánalkalmazottak (OTI, MABI; biztosítása kérdéseiben, fol-sóbirói joggyakorlattal. .Magában foglalja kellő íjnagyarázattal a munkások családi pótlékára vonatkozó londolkozésokot is. Különös súlyt Helyez a munkaadókat érdeklő mindon gyakorlati és vitás kérdésre, részükre nélkülözhetetlen. (Kb. 500 oldalas.) Előjegyzési ára: füzvo 40 forint (50 Ft holyott), kötvo 48 Ft (58 Ft helyott). .Megrendelhető a szerzőnél (Bp., VII., ,Nofeioita-u. 48. Csekkszámlaszám; 45.081.).
— A holnapi jelmezbál
felvonulása pontosan fél 9 órakor kezdődik a Szoedem. nagytermében. Aki később érkezik, a felvonulásból kimarad.
— A bélyeggyűjtők
összejövetelüket ezután minden hét szerdáján délután 5 órakor a kereskedelmi iskola földszinti 3/b. terméén .tartiák, Zrínyi-utca 88., kapu alatt jobbra.
Farsangi naptár
Február 17, hétfő:
Délután 8 órakor a Rozgonyi-utcai általános iskola növendékei álarcos-bált rendeznek az I pároskor termeiben.
Este 9 órakor a Nagykanizsai. Szociálpolitikai Bizottság rendez műsoros estet a Siess, Adj, Begite mozgalom javára a- Városi Színházban.
Február 18, kedd:
A Szociáldemokrata Párt ifjúsága «8to 8 órakor álarcosbált rendez az ipartestületi székház (Szoc-dem.) nagytermében, Álarc és jol-mw nom köteLoző. (
VÁROSI W02S
Még ma hétíta mm
A világ legnagyobb filmje. Budapesttel egyldflben I
MRS. MINIVER
Rcidklvflll film I Rendkívül «lóidáeok 1 Ekiadások kezdete: köznap Va5 és 7, vasárnap d.e. V»11, d u.Vi3,5, i/i8.kor
Sportrovat
Vórmes remények nélkül, de bizakodva nézhetnek sportegyesületeink a tavaszi bajnoki szezon elé
Alig egy-két hót választja ol Nagykanizsa sixirttársudalmát a tavaszi labdarugó idény megindulásától. Ugy az NB I.-lxm. mint a» NB II.-bon már febniár''28-án megkezdik élcsapataink u bajnoki pontokért való küzdőimet. M*g n kerü-lotlxin ogy hétro rá indul mog ti harc u bajnoki palitokért. Városunk sporttársadalina érthető élénk kíváncsisággal tokint a bajnoki idény megkezcK''sa - olé, annál is inkább, mert városunk egyik lognépszorübb ogvosülote, az NvTEsziníén az ország legerősebb Nij^TI. csapataival küzd a bajnokidon tokért. Az alosztályban pedig a MAORT a bajnokság megnvoréséért s egyben az NB ll.-be jutásért küzdr-mig a 80 éves múltra visszatekintő NTE a bontmaradásért folytat élowialál harcot.
A tavaszi idény megkezdése előtt felkerestük a helyi sportegyesületek vezetőit s megkértük őket arra, hogy számoljanak bo pár szóval csapataik tavaszi előkészületeiről.
Az NVTE
Utunk először az NVTE elnökéhez, Nagy Rezső'' állomásfőnökhöz vezetett, kérdésünkre Ns^gy állomásfőnök elmondta, hogy a csapat tavaszi előkészületeit nagyban hátráltatják az egyesületet súlyosan érintő anyagi nehézségek. Az egyesületet ugyanis áldozatkész vasutasok és pályamunkások havi önkéntes hozzájárulásaiból tartják v fomi,: amely összeg azonban kevés. Megemlítette azt is, hogv a felszerelési gondokkal küzdő labdarugó szakosztálynak 180 forintjába körül ogy pár valamire való labdarugócipó'' beszerzése. Igy elképzelhető, liogy 11 pár cipő vetelo milyon komoly anyagi gondot okoz az ogyosülolnok. Az'' anyagi no-hézségok mollott az időjárás mosto-haaága is hátráltatja az elókészülote-ket. A vasutas szurkolók önkéntes munkájával ugyan sikerült a havat a pályáról letakarítani, azonban az ujabb havazások ismét boloplék a pályát. Szabadtéri odzést folytatni nem tudnak. A rendes és rendszeres odzést gátolja az is, hogy a rendelkezésre bocsátott tornatorom ablakain nincs üveg és füthototlon. A sorsolás szeszélye folytán a csajxit az olső hat mérkőzését a csoport legerősebb csapataival játssza lo és annak a reménynek adott kifejezést, hogy játékosai az edzésl>oli hiányosságaikat a hagyom ánvos lolkosodé--sükkel fogják ellensúlyozni. A csapat -megorősitése most van folyamatban s'' reméli, >hogy a kiszomolt játékosok egyesületeivel sikerül majd / megállapodni. Végezetül megemlítette, hogy a vezetőség eljárt ''Budapesten az''illetékes sport hatóságoknál s kérte az NVTE hathatós erkölcsi és anyagi támogatását. S ugvanezt kéri városunk sporttársadalmatói is.
A MAORT
Innen a MAORT MSE vezetőjéhez, Gálácz Józsefhez mentünk s őt is megkértük, hogv nyilatkozzék a MAORT MSE tavaszi "esélyeiről. Válaszában elmondotta, hogy az előkészületeket már január 15-én elkezdték, majd két hét múlva a tréningeket szabadtéren folytatták. A tréningekon főleg az erőnlétre fektetik a fősúlyt, hogy a március''2-án ^Pécsett lejátszandó sorsdöntő mérkőzésen teljes erőbedobással tudjon küzdeni a csapat, mert ha őzen a mérkőzésen sikorülno megverni a Bőrgyár kitűnő csapatát, akkor a MAORT-nak komoly oséíyoi lőhetnek a bajnokságra te az NB''II.-bo -való jutásra. Uj játékost a léli pi-honő alatt nom szereztek. Egyoaül csak lloth játéka losz uj a csapatban, kivel a csatársor nagyon megerősödik. A bajnokság mogindulása olőtt a csapat két barátságos mérkőzést játszik vidékon, ogyikát a KMr TE, a másikat ü Zalaegerszegi VSE csapatával, amely a nvugatt alosztályban az első nolvon''áll.
Az NTE
Végezetül felkerestük Harangozó Lajosi, az NTE ügyvezetőiét. Tőle megtudtuk, hogy az NTE ugy a Asozatőeégól, mint u játékos gárdáját átszorvezto. Sikerült Somogyi Ottót, a Dunakeszi .Magyarság kiváló csa-tárjálékosát loigazolniok, kinek játékától remóli az ogyoflüáol a dicstrv-lon utolsó lielyről elkerülést. Mont van folyamatban Takács Jenőnek, a csapat volt középhátvédjének visszaszerzése, valamint dr. Kovácsnak és egy jókópcaségü kapusnak a loigazo-losa. A tornatermi odzésekot mar két hoto megkezdték s amint az időjárás megengedi, a csapat a szabadban fojíja, folytatni edzéseit. Távozásunk előtt az ügyvezető kérto Nagykanizsa aporttársadalmának támogatását és annak a reményének adott kifejezést, hogv a 80 éves egyesület a tavaszi idénybeli végre, múltjához megfelelően fóg szerepelni, melyhez garancia az áldozatkész vezetőség és a lelkes fiatal játékosgárda. , Tárgyilagosan megállapíthatjuk, hogy egyesületoinkbon lelkes s kemény munka folyik s minden erejüket arra összjxmtositják, hogy egyesületeink a tavaszi idénybon tovább gyarapítsák városunk labdarúgásának országszerte elismert tekintélyét.
_____ Sz. 1.
. Vasas—Dinamó 1:0 (0:0). Góí-lövŐ Tóth Lajos. Nehéz küzdelem, pompás játék.__
Ping-pong 14:2 arányban győzte le a MAORT a Cserkeszeket <
Vasárnap délelőtt Szépszámú közönség jelonlétébon tartották a MAORT—Csorkészok kihivásos asztali-tennisz mérkőzését. Az összecsapás a MAOHT-versonyzók váratlan 14:2 arányú győzelmével végződött. A (''sorkészek egyik legjobb játékosa, Kálovics mogljototfodése miatt csak négy emberrel tudtak kiállni, oz némileg menti súlyos voroségükot. Az orcdménvek ogy^bként a köretkezűk voltak:.(Elől állók a MAORT vor-somzói.) Szatmári—Kovács 2:0, Bácsi - Szűcs 2:0, Deák—Wotf 2:0, Pál—Kőrös 0:2, Bácsi—Kovács 2:0, Szatmári-Szűcs 2:1, Pál--Wolf 2:0, Bácsi—Kőrös 0:2, Deák—Kovács 2:0, Pál—Szűcs 2:0, Szat-niári—Wolf 2:0, Deák—Kőrös 2:1, Pál—Kovács 2:0, Bácsi—Wolf 2:0, Deák— Szűcs 2:0, Szatmári—Kőrös 2:*1. Az összecsapások legtöbb esetben az átlagon felül mozogtak. Külön ki kell emelni Deák MAORT-já-tékost, aki nagyszerű küzdelemben szép játékkal verte Kőröst. Dicséretet érdemelnek Szatmári, Bácsi és Deák MAORT, valamint Kőrös és
Szűcs Cserkészek,.
y
Megváltozott a népbiróság holnapi tárgyalási rendje
Révész Imre molnári lakost, aki eddig szökésben volt és akinok bűnösségét a nagykanizsai népbiróság fegyveres pártszolgálatos i múltja miatt december 28-an mondotta ki, mint értesülünk, a. budapesti főkapitányság államvédelmi osztálya ''letartóztatta és a nagykanizsai nép-ügyészségre átkísértette. A népügyészség már & holnapi nap folyamán népbiróság olé áilitja a bün-
Hagyományos ''
totés kiszabása miatt.
Ugyancsak lotartóztutta u nép-ügyeszség Vig Bálint, JJarasztovic* István és Márkus István felsórajki lakosokat, akik résztvottek FiVher László- szökött munkaszolgálatos ol-fogatásábnn és Nagykanizsára kisérésében, ahol Fischornok nyoma ve-szett. Mindhárom letartóztatottat szintén Ivolnap állitja népbiróság elé »• núpügyészsAg.
Mint a nénügyéazfiégtól úrtohü-lünk. ozt a két, Ügyöt azért, tárgyalhatják holnap, mórt Viola Gyula bünügyénok holnapra kitűzött tir-g\-alá«''át ol kollott natK)lni, mort. nx. ügy iratait tíz igazHágügyiniuiHzlé-riumlía felkérték.''
BÚTORT
legjobban ós legalcsóbbsn
ii
vásárolhat Nagykanizsa, Ady Entíre-ut 4.
Ft t.BOO''— „ 2-800 -
Tömör hálószobák . Sz4p sima hálószobák Finom kidolgozású hálók „ á.800''— Kombinált szobák . . „ 3.600-
Konyhabutorok, oiókek, kárpltosbutorok
nagy választékban
Kopstein Bútorüzlet
Nagykanizsa, Ady £ndre-ut 4.
75 « •
a Kissörházban,
1 •: !
Tánc reggelig. Belépőd IJ nincs.
__.¿u
Hirdetmény
Közlöm, hogy a közellátásügyi miniszter ur korhatárra való tokintet nélkül február hónapra l&jonkint 40 tabletta szahari nt utalt ui 1.-10 Ft áron. Ezon édesitószor áz önellátók részére rondszorositott. élolmis-szorjegy »V« számú, az ellátatlanok részére február hóra rendszoi-esitott éleimiszerjogy »B« szelvényére, ax ellátatlan csoc.-oinők részére'' rendszo-íxjsitett jegy II. sz. szelvényére szol-gáltatható ki folyó hó 28-ig lx»záró-fag bármely dohányáruénál. . Figyelmeztetőm az érdekelteket a kijelölt jogySzelvények pontos Ixuál-tására, mort az ettől való eltérés •esetén az ebből származó kár vagy hátrány az érdekeltet torholf.
Dohanyárusok ia. jcgyszolvémiyel folyó évi március 10-ig tartoznak a közollátási hivatalban olszámobii.
Felhívom a hcmoiőket, hogy a nlfje-
Sek 5-ös számú saeivónyeivcl folyó hó 6n azámoljanak el a köz«l!<1tá*i hivatalban. e __33t
Felkérem azon folyó hó 6-12 kézött Sítaliogrídbél hazatért volt oroiz hadifoglyot, hl egy ragályos .betegség gyanúja miatt Debrecenbe» visszatartott Föle itOtségbcli volt hadifogollyal együtt érkezett haze, hogy Nagykaaizta m. város közigazgatási ügy osztályánál Jelentkezni 8ziveskcd]ék\
329 Polflárm«st«r.
A Magyar Kommunista Párt
nagykanizsai szervezete
szerdán este 6 órakor TAGGYŰLÉST tart
A pelltlkai beszámolót Lakatos Dezső
megyei titkér tartja. Megjelenés kötelező. Tagkönyvecskéjét mindenki hozza magával.
Kereskedőknél, iparosaknál kSnrvelést o csón vállal B listás tisztviselő. Vatflyt Alajos, Kórház u ca 11. sz.___328
■•gáiiházat vessék 2, vagy 3 szobásat.
Cim a kiadóban__927
919 négyszögöles ssőlSbirtak aj pince és tgy közös pincihasrnálatttl «Udé. — Cteagery ut 105.__3"
Két drb nagyobb sartés élelammtJ eirött aladó A^páaulca 26. 388
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Ba»«» Ja»« fószerkesxtó SiarktiiMiéfl éi kiadóhivatal! F«-ut b. Talaíon 31.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Naaykaolwa Szerkesztésért ds kiadásért felel Benoze ieJti-Nyomatott a .Közgazdasági R. T. Nagykanizsa'' nyomdájában Nagykanizsán Nyomdáért fotel: Zálay Károlv
SSL ávfolyam, 41. szám.
Nagykanizsa, 1947. február 19. szerda
Ára 40 fillér.
Kovács Béla. mentelmi ügyét a képviselőház mentelmi bizottsága február 19-én, szerdán délután tárgyalja.
Diplomáciai kapcsolatot létesitiink a Vatikánnal
Fontot ftrgyaiéaok folynak Magyarorixeg éa a Vatlkan k6i6it a diplomáciai kapoaolaiok fslvétala céljából. A targyaiéaok aradményeképan nam ruro ua, hinam utynaveiatt Iniernunclus jön Magyarorazágra. Ez • m«»aég nam jaiantl a nunoiuil ta>jta ha áxkon.
Sokkalta A''pld a Sicola darrokra''» Par diósgyőri nagyiy*iésén a politikai válságról béliéit, iv)oiy aajnoa, rt ér hóncpok ó a tart éa rragtdaiyoaxa ti onzágéphe nagy faladatok alvégzéaét. El a viliig mo»« végűi mogoidhatatiann* van, Mi nam tartjuk a Klagaadapártot laijatan bQnöanak, a koalloló t»nn<arió»mk alapián Aiiunfc, nam akarunk drtyaiurét, nam a nép allan, hanam a néppal akarunk kormányozni, mordon*. Eléri taimarűihat ann»k »iQkHbgaaaéga, hogy uj váiaaatáat kérünk aa oraiágban. A viliágtól nlroaen kivaat 6 ut, ha a Klsgixdipm nam látja ba a tl«t>oga<áa asükaégaaeégét.
A magyar-romén barautg almélyhoaaröi baaaélt Tl dy Zoltán köxtéraaaégl alnök a Móoaér Lajoa »®gy»r- román kollégiumban iáit létogataaa alkaimaval A köa»arfc*aégl alnök a kollégium épUlaténak mag-takintéke után faihlvta a kollégium hatigaieb, hogy Móo»ér UJoa aaauamaban, aki mlndtn Oidöztatéaban váltana a magyar-tornán baráti agyOttrr Otedaa fe<* az uttOréa szellemét, dolgozzanak a magyar-román báréig e» a dunai népek ö»>»«fogaiénak ni>gy Q^yén.
Az Egye»ű''i Nemze*ek Biztonsági T»n»c&* ma Ntw-Yorkban két Qiéat tart. Az siaő ülésen maghalk-gatja Ntgybrltennianak A bcnt» ellen a koitui o>etorna í^yeben banyupott panaazát, a második ülésen a Megválasztott küiön bizotiaág tovább foglalkozik tz »»omantrgia elierőrzésivel. Ezen a gyűlésértQromlko oro»z kikű dött kifejti az orosz eiienjavaa-a^oka». Trygve Lie »z Egyesült Nemzetek főtitkára tegnap este elmondott nyilatkoztában kijelentette, hogy egy uj haboru örült á-ma« el lehet vetni a nagyhatalmak között, «ónban egyik nagy hat» lömnek sincaen a leokirebb ezandó^a >em, hogy egy ujabb háború problémájával foglalkozzon.»Valamennyi ország tuyosan szenvedett á háborúban és súlyos beiső nehézségeket ée feladatokat kell megoidaniok, amelyek igénybe vevslk erejüket. Ennek a háborúnak a befejezése után nem voltak fegyveres östad Ozétek, mim ez e őzö háború után, amikor kegyetlen összeütközésekre került sor. A mai nemzedek egyszerűen nem tűrne e< egy ui^bb háborút.
A franciaországi magyar bányászok bensőségesen ünnepelték a köztársaság évfordulóját «
Párizs, l''ebruár 18
A Franeiaországban dolgozó bányászok a bányavidék mellett tetó városkáljan vasárnap lelkes ünnepéiyl tartottak, amelyen sok száz magyar bányász lelkesen ünnepelte a i nagy a; köztársaság kikiáltásának el síi ''évfordulóját. Hrőss János párizsi magyar kövei loliiiiicKoItifu magyar nép é.s a magyar kormány üdvözletéi. Reszédében hangoztál-la, liogy a prtrizsi magyar Képviselet a legszorosabban kivjtn együttműködni a magyar bányászokkal. Az ünnepélyen a város polgármestere is íolszóluH és meleg beszédben üdvözölte, a bányavidék magyar bányászait. 0, aki részlvett - mondotta -a francia ellenállási mozgalom-'' ban, nagyon örül, hogy otthont tudott biztosítani a magyaroknak. Tudja, hogy a békeszerződés sok keserűséget okozott a magyar népben, de bizik, hogy a francia-magyar barátság kiépítésével olyan helyzetet lehet teremteni, amely jobban megfelel Magyarország vágyainak.
Az angol széncsata
London, február 18
Az angol kormány ''ma foglalkozik az angliai szénhelyzettel. A széntartalékok növekednek és az angliai rossz időjárás ellenére nagy erőfeszítéssel igyekeznek a szenet a bányákból elszállítani, Németországban még mindig sokan halnak meg az éhségtói és a hidiegtől.
Páratlan pompával ünnepli Délafrika népe az angol királyt
Capetoum, február 18
Oapetownbau, Délafrikában «a reggel hajnalig táncoltak az * utcákon, VI, György angol király egész nap tartott fogadási tfarwpségei után, A királyt ■antegy negyedmillió ember ün-wspolte, ukí családjával együtt
fényesen kivilágított "utcákon vonult végig az örömtől rivalgó tömeg között. A vakítóan kivilágított utcákon a királyt és királynét a tűzijátékok csillagainak milliói között ünnepelte a lelkesen éljenző sokaság. Az állani 500 személyes bankettet adott. Az angol király a banketten el-mondoll beszédében annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy Délafrika állam-férfiúinak bölcseségc meg fogja mutatni a veszélyes helyzetűin lévő világnak, hogyan élhetnek és dolgozhatnak együtt különböző pártu ós l''aju emberek a köz javainak érdekében.
Félállitiák a tájékoztató tanácsot a némot békeszerződés előkészítésének megkönyltésére
London, február IS A némel békeszerződéssel foglalkozó külügyminisz t e rh e ly ette-sek Londonban ma a francia javaslatot tárgyalják, mely azl indítványozza, hogy állítsanak fel egy tájékoztató és tanácsadó bizottságot és ez vegyen részi a
nérae.t békeszerződés előkészítésében. A brit, francia és szovjet delegátusok elvben megegyeztek, bár a bizottság összeállításában eltérő véleményen voltak. A brit és francia kiküldöttek azt kívánták, hogy a bizottságban legyen jelen a négy nagyhatalom képviselője, valamint a 18 érdekelt1 szövetséges állam képviselője. Az orosz kiküldött azt akarta, hogy a bizottságban csupán u négy nagyhatalom képviselői lekenek jelen, a többi állam1 kiküWótteit, pedig tájékoztassák a határozatokról, Az amerikai kiküldött fenntartotta kormánya döntését.
Legújabb táviratok
'' Mitchrl, amerikai egyebem!tanár, a magyarországi kvéker bizottság elnöke a magyar bányavidéken telt látogatása alkalmából az ottani helyzetet tanuLmá-nyozta. Tapasztalatai. alapján kijelentette, hogy a magyar egészségvédelemből csak egy hiányzik, ami az amerikaiaknak rendelkezésére áll. a korlátlan anyagi lehetőség. Reméli, hogy
MoSotov éles tiltakozó jegyzéket intézett az Egyesült Államokhoz
Fehbuár hó 10-én, amikor az Egyesült Államok szenátusában Lilienthalnak az alomenergiabizottság elnökévé való kinevezése kérdését tárgyalták, McKellar szenátor Achesonhoz* a külügyi államilitkár helyetteséhez a következő kérdést intézte : »Nem gondolja-e ön, hogy ha Oroszországnak atómbombája volna, hatalmába kerítené Európa és a. világ többi részét Acheson államititkárhelyettes Mac Kellar szenátornak a Szovjetunió ellen intézett e durva támadására válaszolva, a következőket mondotta : »Oroszország külpolitikája támadó és terjeszkedő«.
A szenátusnak erről az üléséről — beleértve Acheson fenti nyilatkozatát is — február U-ón az amerikai újságokon kivül í
(»Washington Post«, »New-York Herald Tribüné^ stb.) beszámoft az United Press hírügynökség is.
Molotov, a Szovjetunió külügyminisztere február 14-én jegyzékei intézett az USA moszkvai'' követéhez, W. Smith-hez, amelyben rámutat arra, a
szovjet kormány felhivja az Amerikai Egyesült Államok figyelmét Acheson állam titkárhelyettes minősíthetetlen magatartására, aki hivatalos állása ellenére is megengedte magának, hogy a szenátusban a Szovjet-Unió ellen ilyen durva, rágalmazó és ellenséges kijelentést tegyen, j
A jegyzékben a szovjet kormány ''arra kéri Smith követet, hogy táfékoztassa az USA kormányát a fentiekről,
9 mm w ^wpp^v
Amerikából nagyobb ,szereld-
adománnyal térhet vissza,
«
Az Eayesült Államokból 500 ezer wnibernek 115 napra elegendő napi 1000 kalória mennWsé-gíi élelmiszeri küldenek Komániába. Amikor Trumtui (Jnök nwigkapta a jelentést, hogv Moldvában 500 ezer ember éhínséggel küzd, felkérte az amerikai Vöröskeresztet, hogy megbizotlal utján ellenőrizze a Romániába
küldött élelmiszerek szétosztását.
*
Maximos görög miniszterelnök ma közölte a képviselőházzal a görög kormány gazdaság és újjáépítési programniját. Az áruk behozatalát és kivitelét ellenőrizni fogják. A közigazgatásban a Legnagyobb takarékosságot kívánja. Az EAM és a balokiali pártok memorandumot terjesztenek az Egyesült Nemzetek Szervezete elé,''amelyben rámutatnak, hogy a görögországi zavaroknak kizárólag belső okai vannak.
Tegnap Belgrádban a jugoszláv kormány megbizottaival tárgyalt az a négyhatalmi bizottság, amelynek feladata megvitatni Jugoszláviával a trieszti szabadterület jövő részben Jugoszláviát érdeklő gazdasági és pénzügyi kérdéseket. Az olasz kormány részéről, kijelen telték, hogy Olaszország készséggel támogatja Trieszt gazdasági életét.
Holnap megindul a közvetlen gyorsvonat Zalaegerszegre
Csatlakozás lesz a budapesti gyors-motoroshoz
A luKlü.pisti cyoi''HmotoioH megindulását most ismét nagyvnlonto-hóstü köz bkodén i esemény'' kövotto. A nnírvluknizsai MAV állomásfőnöko mu a következő értesítést küldte lapunkhoz :
»Értesítem az utazó közönséget, hogy 1947. évi február hó 19-tól, / szerdától kezdve naponta az 1401. számú gyorsmotorvonat közlekedik Nagvkanízsáról Zalaegerszegre. Indul "Nagykanizsáról 22 óra 10 perckor, Z^aágerszegre érkezik 23 óra 24 .perckor. Zalaegerszegről a gyorsmotorvonat először február 20-ától, csütörtöktől kezdve indul 1410. sz. alattv Zalaegerszegről indul 3 óra 20 porckor és Nagykanizsára érkezik 4 óra 33 perckor. Ezek a.vonatok a Nagykanizsa—Budapest keleti pti. között közlekedő 1206/1207. Bzámu o^vorsmotorvonatok szerelvénvével közlekednek^ igy Budapest íteleti pu.-ró/ Zalaegerszegre, valamint fordított viszonylatban Nagykanizsán ét átszállás nélkül lehet utazni. —-AUomáafőnök.« (
A gyors motoros beállításának különösen Zalaegerszeg szempontiából van komoly jelentősége, mert tehetővé teszi, hogy a megyeszékhely lakosai egy nap alatt megfordulhassanak a fővárosból. Do nagy jelentősége van az egész megye szempontjából ie, mert a szárny vasutak Közvetlen kapcsolatot kaptak Budapesttől. A Zab kezdoményozóflo és küzdelme a gyorsvonatért igy nyert nagy joIentÓHÓgot egész Zala raogyo
Z A E A
1947. február 19
Levél a szerkesztőhöz
Jóhiszemű tévedés vagy zaklatás?
A'' közmunkakötelezeltség életbeléptelése után a város dolgozói kötelességüknek eleget téve jelentkeztek, hogy a lerombolt országol vagy munkájukkal, Vagy nehezen összekuporgatott ii Heréikkel segítsék újjáépíteni. Az illetékes hivatalban kezdetben minden jól ment. de csak kezeiéiben, meri megjeleni az első fecske egy idézés formájában, .■melyben a közmunkaliivatnl felszólította a dol.gozól. hogy legyen elege''» kötelezettségének. A dolgozó zokszó nélkül lelclk'' szerszámát, hogy a hivatalban nyugtákkal bizonyítsa, hogy fizetési kötelezettségének eleget toll. illetve természetbeni szolgáltatást végzett. HenLezt a tény! tudomásul vették- és megnyugtatták. ha a jövőben is poniosau eleget lesz a»rendeletnek,• ugy többé nem idézik be. A dolgozó megnyugodva iérl vissza munkahelyére. Bizoll abban, hogy az u tisztviselő, aki a nép akaratából Íróasztala mellett maradt, ugy fogja megállni helyét, mint ö maga, műhelyében. Amdp csa-lódás érte, mert az első fecskét követte kettő, hámn, tiz. A dolgozó minden esetben végigjárta '' a hivatalt, munkáját félbeszakítva. hogy íiszlázza. magát. Ivz végül sikerült, sajnbs- sok munkaóra elvesztésével. Ezután egy kis szünet állt be. A munkás megnyugodott. Lám mégis jól végzik a munkájukat a közműn-kahivatalban. Ismét csalódott, mert a ,fecskék után megjelent az slső gólya , most már egy büntetőparancs formájában, mivel nevezett, nem tett eleget íize-tési kötelezettségének, fizessen 18 forint büntetési. A dolgozó isméi leletíe szerszámát, hogy rendezze ezt a kérdést. Ismét bebizonyította, hogy kötelezettségének minden esetben eleget tett. A közmunkahivatal nem tehetett mást, mint tudomásul vette.» A dolgozó azonban tartott attól, hogy az első gólyát, a fecskéhez hasonlóan, a lobbi fogja követni és ezért a városi képviselőkhöz panasszal fordult, hogy v.i-iaszl kapjon arra > a kérdésre, hogy ami a közmunkahivatalbvia történik, jóhiszemű tévedés vagy zaklatás, mert mint a mondotta, ha tévedés, akkor a hibát ki keli ■ küszöbölni, mert nem mindegy ¿innak a dolgozónak, hogy munkahelyén családjának megkeresse a mindennapi kenyerei, vagy a közmunkahivatalba''járjon "en-dezell ügyeit ujjárendezni. Ha pedig zaklatás, ugy a város /ehetősége gondoskodjék arról, hogy a vétkest leváltsa. Ha- ez nem történik meg, a dolgozó nem várja meg a második gólyát, hanem ő maga lesz kénytelen arra. hagy azt a szerszámot, amit azért tett le, hogy mások hibáit kijavítsa, most már felemelje és avval végre már ő maga teremtsen rendet. Kérem, tessék választani. !
Pülakij Lajos v. képviselő. ■
A fent közölt levéllel kapcsolation kérdést intéztünk a nagykanizsai közmunkahivatal vezetőjéhez, aki a kővetkező felvilágosítást adta:
— El kell ismernünk, hogy a. közmunkahivatalban nem a legsimábban mennek a dolgok, do oz nem a mi hibánknak tudható be. Zavarok vannak az adminisztrációban, am-i-V nek az az oka, hogy a hivatal személyzete állandóan csorólódik. Nincs
olvan hónap, hogy egyik vagy másik tisztviselő társunk el no menne. Ez az állandó változás nagyon zavarja az ügyek kezelését-.
De nemcsak a személyzet, de a hivatalvezető is gyakran változik Én magam már u negyedik vezetője vagyok a köznjunkahivatainak. Ilyen körülményelTKQzött nem csodálható, ha panaszok vannak, amelyek sok esetben jogosak.
Ijagtöbb zavart mégis nz infláció t''s a rondolotok késedelmes érkézé») okozta. A k&zimuikái''ól szóló wndolet H) l 5 kü^rsában jelent íueg. A wndolol .dwiwhajtáaáról három hónapi ml később intézkedtek, A vég-ívlmjliia alknlmozásáról szóló utasítást jjoiIíg még ozntÓH-wuknnm félévvel kaptak kóztóz. Az\_h>flúció idője alatt minden hénupban külön kx^lkitt nujgúllupiUmi a közmű nku-váltaágot, Nagyon sokszor előfordult az in, hogy a''z illotéMs minisztérium a* hónap közepén ismét mog-állapitótta « közmunkaváltság ösz-szegét ,''íw 11 fizetésre kötelezettnek eléget kellett tenni ennek a rendelkezésnek is. Ez a körülmény az oka sokak tévedésének. Legtöbben ugyan tó azt hiszik, hogy pontosan fizették a közmunkaváltsugot. holott megállapítható, hogy mulasztást'' követ-tok el. • \
Sokan azt hitték, hogy a városi közmunkát beszámítják az állami közmunkába. Ez is tévedés, mert mind a két dolog különböző. Ezért van az, hogy akik befizették a városi közmunkaváltságot, azoktól követeljük az állami közmunkaváltságot.
— Zaklatásról azonban szó sincsen, mert ha tisztázhatjuk, hogy a féi a közmunkává!tságot pontosan fizette, akkor mindon további eljárásnak véget vetünk - fejez t3 be nyilatkozatát a nagykanizsai köz-inunkahivatal vezotójo,. akinek utóbbi kijelontéSét igazolüi cgv óppan akkor mogjolont asszony, ilüntotőpa-rancsot hozott, amely eg.v bizűimw ösxzog megfizetéséi*) szólitotUv Tel, Ugyanakkor felmutatott több cw»kk-szolvénvt. amelyek azt bizonyították, hogy á kirótt közmunkaváltságot mindig }K>nto8nn és hiánytalanul fi-- zotto. Minthogy ozt igazol lu, a büti-tot ¿parancsot azonnal visszavonták.
Fol kell omolni szavujücit a zaklatások ollon. A város iHetékon tényezőinek mindent el kell követnie, hogy emberek a munkahelyüket ne Usgyenok kényiobnek elhagyni és órák hosszat ácsorogni a hivatalok előszobáiban. Ha másként nom megy, akkor az idézéseket munkaidő utánra állítsák kivés az eljáfcó tisztviselőt túlmunkájáért dija/z^k. Ezt követeli a termelés zavartalan folytatása.
Törvényszéki hites könyvszakértő vizsgálja az Élelmezési Szövetkezet könyveit
A iisztpanama Qgyét rövidesen tovább tárgyalja az uzsorabiróság
A Zala február 13-iki számában közöltük a vármegye törvényhatósági közigazgatási bizottságának február 10-én taj-tott ülését, ahol ismertették a megye jelenlegi helvzo-tét. Az ülésen legnagyobb érdeklődésre és visszhangra dr. Papp Andor főispánnak az a" kijelentése talált, ¡amely a nagykanizsai lisztpanamá-val foglalkozott. A foiápán kijelentette ugyanis, hogy a nagykanizsai pártszervezetek mentőakciót indítottak a panama vádlottjai érdekében, amelynek az lett a kövctlcezménye, hogv a Letartóztatott 14 gyanusitott közül ma már csak hárman vannak a fogházban.
A főispáni nyilatkozatot a nagykanizsai pártszervezetek nagy meg-lopotéssol ioiradták óh arra azonnal reagáltak. Fobruár ''15-én a Szociáldemokrata Párt Hzervozotének, más-nap pedig a Magyar Kommunista Párt »zorvozoténok nyilatkozata jelent mrxg a Zalában, amolybon mindkét párt erélyesen állást foglalt a főispán kijelentése) ellen és követelte a bűnösök legszigorúbb megbüntetését.
A nyilatkozatok nyomán munka-
társunk felkereste dr. Gáspár Zoltán törvényszéki bírót, aki a lisztpanama január 14-én és 15-én tartott uzsora bírósági tárgy-aláson előadó bíró volt és érdeklődött az ügy jelenlegi állása felől. Ugyanis "mint ismeretes, az uzsorabirósag a bűnügy tárgyalásának elnapolásakor olron-" deltö az Élelmezési Munkások Termelő, Beszerző és Értékesítő Szövetkezete üzleti könyveüiek felülvizsgálását.
A kapott felvilágosítás alapján közölhetjük, hogy a törvényszék Kósa Lajos keroskedelmi iskolái tanárt, mint törvényszéki hites könyvszakértőt rendelte ki az üzleti könyvek átvizsgálására.'' Ugyanakkor a malmosok részérő ellonorző szakértéként tílolezor Emilt küldték ki. A szakértők olórolátliatóan február hó 28-ig végzik ol munkájukat és akkor küldik bo jelentésüket az uzsora-bÍrósághoz, amely a jelenti''« alapján tűzi ki az uiabo tárgyalást, vagy jxjndol ol további bizonyítást. Ezek szorint a Iisztpanama'' vádlottjai március olsö napjaiban állnak ismét az uzsorabiróság elé.
Budapestről jelentik
Vorositov távirata Tlldy Zoltánnak
Vorosilov láborfiagy a legjobb és legőszintébb szercncse-kivánatail Küldte Tildy ''Zollán köztársasági elnöknek, Budapest felszabadulásának második évfordulója alkalmából. Az üd-yözletét. Szviridov altábornagy tegnap adta. át a köztársasági elnöknek. Tildy Zoltán táviratban fejezte ki köszönetét a jókívánságokért. Szviridov altábornagy Kővágó József polgármiesler előtt ás tolmácsolta Vorosilov marsall üdvözletét és jókívánságait a felszabadulás évfordulója alkalmából.
A miniszterelnök fogadta a svéd követet
•sNagy Ferenc miniszterelnök hosszasan tárgyalt a budapesti^ svéd követtel a ''Magvarországot érintő kérdésekről, feöbm Vilmos stockholmi magyar kő vei elutazása előtt bucsukihallfratásoij .jelent meg a miniszterelnöknél.
Harmincmillió dollár hitelkeret Magyarországnak
Az Egyesült Államok duplájára emelte a Magyarország által a hadfelszerelési anyagból már korábban kért hitelkeretet. Eszerint nem 15 - millió dollár, hanem 80 millió dol-. lár értékű árut kapunk az amerikai kormánytól. Ez azt jelenti, hogy az újjáépítés irányvonalát a magyar kormány kezében biztosítva látják. A magyar kormány. megbízottja azt fo^ja kérni, hogy az ujabb amerikai kölcsön fejében* elsősorban . textilt,
vasúti felszerelést, postai berendezéseket, javító és más szerszámokat, szerszámgépeket és más hasonló fontos cikkeket kapjunk. Kérni fegj-a továbbá, -liogy a szállításra kerülő -árukat -ne a" Németországban, és Franciaországban levő katonai raktárakból kapjuk, hanem a new\orki kikötő katonai raktáraiból.
Ma Ítélet a „Mozgó vesztohely" két pribékje ügyében
A népbiróság le''.árgyalta Kele Máté és Jánosi Károly keretlegények bűnügyét, akik az azóta kivégzett Toronyi Károly keret-parancsnokkal a munkaszolgii-falusokkal kegyel len kedtek. Vi-seli dolgaikul a ^ Mozgó vesztő-liely című könyv leplezi le. K u''épbiróság ina délelőtt hirdet Ítéletet.
Kovács Béla ellen sofőrje súlyosan terhelő vallomást tett
A belügyminisztérium rendelkezésre bocsátotta azokat az adatokat, amelyek Deli Ferenc sofőr vallomását tartalmazzák. Deli Kovács Béla sofőrje volt. 19-15 októberében írásbeli utasítást ka]X)tt Kovács Bélától, hogy másnap reggel a Közraktár-utca 22. számú ház elől két utast szállítson Szentgotthárdra, az osztrák határra. Az útról ne szóljon senkinek.
Deli Ferenc az utasításnak megfelelően másnap reggel felvette kocsijára Raffay Sándort és Taksonyi Álmos századosi, a Szent László-hadosztály hírszerző lisztjét. Taksonyit Szügyi Zoltán vezérőrnagy küldölte Pestre, hogy az összeesküvők megbízottját hozzá/vezesse. Később Budán még egy utast felvetlek, Taksonyi Kdömén vezérkari őrnagyot, aki ez alkalommal szökött ki Ausztriába, mivel sorozatos gyilkosságaiért a magyar hatóságok körözték.
Deli Ferenc Szentgotthárdra szállította utasait, laajd az utasítás értelmében Pestre jött és jelentette Kovács Bélának, hogy minden rendben megtörtént.
Ez a tanúvallomás döntően megcáfolja Kovács Bélának a kisgazdapárti képviselők ,előtt léit azt a vallomását, hogy Raffay Sándori nem ismeri és solm nem látott el igazolványokká összeesküvőkel.
Távizlk a Szövetséges Ellenőrző Bizottság mellett működő Jugoszláv megbízott
A magvnrországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság mellett míi-ködő jugoszláv megbízott a napokban elhagyja Budapestét és visszatér Belgrádba. Valamennyi magyar lap méltatja a jugoszláv ezredes érdemeit, aki hosszú budapesti tartózkodása alatt a ma-dapesti tartózkodása alatt a magyar és jugoszláv baráti kapcsolatok kifejlesztésében sikerrel mu nkálkodo tt és ^ténykedései nagy mértékben szolgálták a dunai népek barátságát és demokráciáját. ,
Hamvazószerdán este
\ 1 '' ''4 i
nagy heringvacsora
337
a Koronában.
19-17. február 19
Z Ali te
&
Ma délután rendkívüli yköigyülés"X
Nagykanizsa város képvisbio>-ioslülete ma délután i órai kezdettél rendkívüli közgyűlést tart. amelyen a Baloldali Blokkban tömörült képviselőtestületi la-> ok írvujtják be javaslatukat a munkanélküliség leküzdése tárgyában. A tárgy sorozat \ másik pontjában a város vezetősége a képviselőtestület fclhatalm ázását kéri porok megindításához. A ívfutkivüli közgyűlést a városháza közgyűlési térméjKUi tartják.
i VÁROSI MOZI
I K«dd«B, ttarááa. Csak kit nap!
j Az öríJög konyhája
j A ZSÁK UTCAI FIUK j ¿jJUARÜAREr LINDSAY
j " HÍRADÓ.
| |''¡¿MiáMk köínapofcon 9. 7, v»»írrv*p 3, 5, 7-kor
A mai szociáldemokrata pártnap nagy ielentösége
Szociáldemokrata Párt február
-un délután 4 órakor tartja évi rendes taggyűlését. Ennek a taggyűlésnek. fokozottabb jolontősége van, hiszen feladata lösz » Párt 85-ik kou''jrexs^usijinak határozatait végrehajtani itt Nagykanizsán. A Párt kongresszusa kötelezte a megválasztott uj országos pártvezetésével, ho.íy a demokrácia megszilárdításának'' és a szocializmus nagy munkájának- előkészítésébe vonja- be az ipari munkásságon kivül az összes többi fizikai és szellemi dolgozót egyaránt. Kimondta azt is a kongresszusi határozat, hogy az uj párt-vezetóséír tegyen moi? mindont a niein osztálytudatos dolgozó tömörek öntudatositása, szocialista nevelése érdekében.
Kunok a két határozatnak kell énV-nyt szerezni itt Nagykanizsán js a vasárnapi taggyűlésnek kell kijelölni az utat és moclozatot, mely a jelzett célok elérhetéséi; biztositja.
Felvilágosult,. tisztin látó szocialistákra van szükség ebben a városban is, még pedig minél hatalmasabb számban, bogy az uj ország-''épit^s minél simábban és gyorsabban megvalósítható legyen.
Mit jolent a Szociáldemokrata Párt tagjának lenni? Ez is annyit jelent csak, mintha valaki azolött a Függetlenségi Pártnak vagy a Néppártnak volt a tagja? Elég-e, ha. boiratkozunk a pártba és azt som) tudjuk, hogy mi fán torom az egész. Mit jelent szocialistának lenni, hogyan lehetünk az*á. Mi különbség Van a szociáldemokrata és a többi párt tagjai között?
Mindezek a kérdések körűinek megvitatásra február 18-án, koddon délután tartandó pártnapon. Megvitatásra kerül, milyen logyen a párttag, mikor lösz oolőle valóban elvtárs, milyen legyein a párttagok egymáshoz való vis''zonva us milyon legyen a járthoz való kapcsolata. E fontos kérdések a pártnap hallgatóságának bevonásával fog kellő tisztázást nyerni.
Taggyűlés előtt különösen szüksé-¿K* a problémák megvitatása, hogy a tafreryülés szocialista szollembon és fegyelemben folyjon lo és hogy a taggyűlés demonstrálja az egész város "felé, hogy itt Nagykanizsán a Szociáldemokrata Pártnak nemcsak imponáló taglétszáma van-, de ezen felül nemcsak párttagjai, hanem igazi elvtársai vannak.
Ezt a felvilágosító előadást Szabó Berény párttitkár bel- és külpolitikai beszamolója egészíti ki.
—bp—
*
— Lapzártakor nyert értesülésünk
szerint a szociáldemokrata pártnap ma elmarad. A pártnapot a SZIM kérésére halasztották el. mert a r^a esti nagy álarcosbál előkészületei az •ösezes termeket igénybe veszi.
Mit mond a lakáshivatal
Lakás, lakás, lakás! Ezt halljuk ma mindenütt, ahol megfordulunk és valljuk be, ma nincs égetőbb és fájóbb problémája városunknak, de talán az egész országnak s cm. mint a lakás Kérdés. Emberek százai keresnek maguknak hajlékot, harcolnak cgv kis zugért, ahol családjukkal az elvégzett munka után lehajthatják fejüket. Mindon háború ve 1 eja>ójíTváHd<>r 1 ás a városok felé, ami természetszerűen maga után vonia aKna;,''y lakáskeresletei. A lakáshivatal munkája .igy nem irigy lésreinéi U3, meri akármennyire lelkiismeretesen teljesiti kötelességét és bármennyire hivatás» inugaslu-lún is áll, kielégíteni minden igénylői nem tu<T és. ennek kővel kéziében gyakran méltánytalan támadás éri.
Lapunk munkatársa , mu felkeresteja lakáshivatal vezetőjét, aki a Kővetkező nyilatkozatot telte:
A lakáshivatalban végzeit munka nagyon sok figyelmet kivan meg. annál is inkább, mert kevés a lakás és sok az igénylő. A lakáshiánynak több olyan oka van. amelyek bármilyen jóakarat ellenére sem teszik megoldhatóvá ezt a súlyos kérdést. Első és legfontosabb ok az, amely nemcsak Nagykanizsán, de az egész országban tapaszla Iható, hol nagyobb, hot kisebb mértékben. Nálunk szerencsére kisebb mértékben, de kanizsai viszonylatban ez is jelentős. Az elmult háború ugyanis nagyon sok lakást pusztított el vagy lelt használhatatlanná. Nagykanizsán körülbelül 360 lakás pusztult el. ami nagvdn érzékenyen érinti a város közönségéi.'' Ehhez hozzájárulnak a B-lislávaí kapcsolatos áthelyezések is. Nagyon sak közalkalmazottat helyeztejc el ugyanis Nagykanizsáról más vidéki városokba és nagyon sokat helyeztek ugyan igy ide. Ezek rendszerint nem vitték, vagy az idehelvczet-tek nem hozták magukkal* családtagjaikat, mert számukra nem találtak megfelelő lakást,
A: iltmaraat családtagok ''ovábbra is fenntartják la-kásuka!, viszont a Nagykanizsára föd kö zal kulim zot-tflt lakáshoz, mgy legalább egy szobához kellett jut latnunk. Így ez u körülmény nagyon megnehezíti a h-/íáskiutal''jsokal.
Nem kisebb jelentőségű azonban, amit lépten-nyomon tapasztalhatunk, hogy a házigazdák, akiknek kötelessége lenne a házukban megürült lakásokat nálunk bejelenteni, legtöbb esetben nem teszik meg és igy a megürült lakásokat nekünk kell kinyomoznunk. Ezt a munkánkai többnyire maguk a lakásigénylők könnyitík meg azzal, hogy ahol tudnak .egy üres lakást. azl ők jelentik be és mindjárt ki is igénylik.
— Súlyosbítja a helyzetet az is, hogy a családok száma állandóan növekszik, építkezés -pedig úgyszólván nincs. A lakásínségen nagyon javítana, ha az ingatlantulajdonosok kölcsönhöz jutnának és megkezdhetnék az építkezést. Javilana a lakáshiányon az is. ha a megrongált házak tulajdonosai is kapnának kölcsönt, hogy épületeiket reudbehozassák. A jelenlegi időjárás csak rontja a helyzetet, mert ^ininl megindul az olvadás, a már amúgy is rossz állapotban lévő épületek ínég több kárl szenved neX-
legújabban szó van arról, hogy az újjáépítési minisztérium 9—10 millió forint kölcsön-,'' ud a városoknak. 11a ezt ur összeget, :imely-bf)l Nagykanizs-i is részesedik, kin''alják, akkor segíthetünk a lakáshiányon.
Van azonban egy tervünk. A honvédelmi minisztériumtól ki szeretnénk igényelni a Dózsa ^''.Vörgy-uton lévő volt katonai laktanyát. Amennnyiben ezt sikerül megkapnunk, a laktanya három nagy épületét átalakilhut-juk kislakásokká., ami Utal 120 családot juttathatunk megfeleld egy- vagy kétszobás lakáshoz. Ez azonban egyelőre csak terv, mert erre a laktanyára rajtunk kivül mások is pályáznak.
— Ezekből látható, hogy a nagykanizsai lakáshiyatal milyen sulvos munkát végez. A munkának van azonban egy másik, sokkal súlyosabb része. A lakások kiutalása. Egy-egy lakás kiuLalására rendszerint több, néha nvolc-tiz kérvényt is adnak be. A hattagú lakásbizottság, amelynek tagjai a pártok és a szakszervezetek kiküldöttei, ezeket a kérvényeket cg ven ként bírálják el és a szociális szempontok* figyelembevételével ítélik oda a kérdéses lakást. A kiutalásnál dönlő körülmény a lakás-igénylő szociális helyzetén kivül annak anyagi viszonyai és az általa végzett munka ''minősége. A rendelet szerint ugyanis előnyben kell részesíteni azokat, akik közalkalmazottak,vagy jóvátételi üzemnél dolgoznak. Sok cselben előfordult, hogy a nagyobb lakásokat megosztottuk és szobánként egy-egy , családot teltünk be társbérlőként. A lakáshivatal részrehajlallan munkájára nézve jellemző, hogy döntéseinket még a legfelsőbb fórumok is helybenhagyták. A bürokráciámén tességet bizonyltja az, hogy jelenleg tudomásunk szerint nincsen .Nagykanizsán kiutalhatjó lakás. Ebben az évben eddig 60 lakást utaltunk ki. Ezért türelemre intjük a lakásigénylő közönséget. Ne ostromolják állandóan a lakáshivatalt, mert mi minden aktát elintézünk és mindenki sorra kerül — fejezte be nyilatkozatát Papp Boldizsár szállásmester.
''Húshagyókedden
hangulatos
a Szever-étteremben
reggel 4 óráig. Szíves pártfogást kér
Sztver József.
3JS
Nagy sikere volt a MAORT-bálnak
Szombaton, 15-én . este tartotta a MAORT összesség műsorral .>gy-''Ixakötötiti-áncostélvét a Szocdom Part összes helyiségeiben, összefogott a szellőini i!S fizikai munkád, hogv megmutassa nemcsak az iróasztül ős a munkapad mállott, hanem'' a szórakoztatás torén is tnogállja a helyét
Kellomoson lepte inog a belépőt a toiom hangulatos diwztté.«e. Lampionok, szörpöntin és színes látupuk farsangi hanjjulátoV keltettek.
iiotnoly művészi számok és i''ár-san^i vidám számok og, ii:h.< váltottak fel a műsorban.
Dr. Kertaí Uyörgy nyitotta mog az estélyt. Üdvözölte .a magj :lente-ket óh összefogásra buzUitolta a fizikai és szellőim munkást.
Az első szám a MAORT-zonokar bomutatkozása volt. Ez a zenekar Enge .János kitűnő vozotés.? mellett rövid idő alatt komoly inüvíszí értéket képviselő együttessé fejlődött; a műsoron most könnyebb számokkal szerelőit nagy sikerrel. Különösen, tetszett Pécsi: »Pro Patria<. indulója. (Amint értesültünk; a köv átkozó műsoron Beethoven és Mozart müvei szerepelnek.)
A zenekar után a MAORT immár ismert, kitűnő énekkara énekelte a Dalos jeligét és Nóvák: Zászlóbontását a szokott nagy sikerrel. Ezután egymást követték a müsorofi a Kar-dosné Palla.v Poletto— Rózsa duett balettje, Pintér Zsóka énekszámai Herendy Marika kíséretével, Fentős gyönyörű hegedűszólói Hegyi Erzsébet kíséretével, mind tudásuk legjavát adva, nagy sikerrel. Ezutájí ogy vidám egyfelvonásos tréfa került szinre, melyet igen sokszor szakított meg a közönség hangos derűje és tapsa. A »Zseniális Má-gyari« minden szereplője kitott magáért. Szekeres Magda, Tuba Irén, Horváth István, Gáspár, Kárpát, Németh István, Siklós mind kitűnőek voltak. A műsor utolsó száma a MAOllT-énokkar két énekszáma volt: Kodály: Népdalogyvologo ée közkívánatra a »Bányász* himnusz«. Élmény volt hallani.
Az ¿gyes műsorszámokat Barabás Lajos, Pongrúcz János és Vass József konferálták bo.
A műsor után kitűnő bül''fé várta a vendégeket, ahol Barabás Lajosné vezotése ulatt a szorgos és fiiryolmns háziasszonyok sorogo látta ol a recn-dégokot a finomabbnál finomabb f&Latokkal. A nugytoremban a Pa<m-jazz, a bárbon cigány szórakoztatta a táncoló és nótakodvoló mogjolontB-ket.
Az est igen szép erkölcsi úb anyagi sikorrol zárult. A tiszta bevétel folo a népkonyháé, fele a MAORT Munkás Sportegyleté. " _
Orosz elismerés e magyar újjáépítésről
A Tass hírszolgálati iroda részletes jelentésben számol be Budapest felszabadulásának második évfordulóján rendezett ünnepségekről. A magyar sajtó és rádió, mondja a jelentés, ünnepélyesen emlékezett meg a magyar főváros felszabadulásáról. Budapest gytfrsabb ütemében épül újra, mint bármely más európai város és ez fejezi kl Budapest legméltányosabb elismerését ^ Szovjetunió iránt I
y
Z A U A
1»47. febrnár 19
V I GYÁZZO NI
Saját érdeke, hogy csak szaküzletben rásároljon magOt.
Felhívjuk i. t. vevőink figyelmét magas •Iraképességü, íajtaazonos Magjainkra. Sxpress, Május Király, Senator, Lincoln
cukorborsók.
Balinkai, Háromfejes, Aranyföldi, Kopen-kágai, Braunschweig! és Junius óriás káposzta-
fejtünk és mindennemű kerti- és gazdasági magvak kapkatók. 3^2 PEKK FUTOR KÉNPOR
HIRSCH ÉS SZEGŐ
Vasember-ház Szabadsá|-tér 1.
Sportrovat
Látogatás a Sáskáknál •
A Zala munkatársa- látogatást tett Kiskanizsán a* Sáska sportegyesületnél. Kérdéseinkre Ország József fótitkár a következőket mondta:
••; Jelenleg a pálya hó alatt áJi és igy az edzéseket csak a tornate-remben tudjuk folytatni. A tavaszi idény megkezdése olótt több barátságos mérkőzést akarunk játszani. Rossz anyagi viszonyainkon és sze-gényoa felszereléseinken egészen ötletes módon igyekszünk segíteni. Szinelóadásokat "és tánoostiM veket rendeztünk és rendezünk, melyeknek tiszta jövedelmét a hiányos fol-aoDielés pótlására használjuk fel. A labdarugó szak osztály .y/.tc-*eil a tavasz! idényben ErdHyi JánoK, <iz NVTE vol*> jóképes- * *cgü játékosa vezeti, aki egyben játí''.kosa ín lesz a csapatnak.
•A törekvő kis egyesület az őszi idényben a lietedik helyen végzett, de a lelkes vezetőség ós játékosgárda mindent elkövet, hogy tavasszal a csapat feljebb szerepeljen a bajnoki ranglétrán. Az őszi idénvben meg-órott Sáska - KMTE 11.''mérkőzésről Íteletet mik; nem hozlak, do minden íeinény megvan úrra, hogy ennek a mérkőzésnek a két pontját nekünk ítélik meg. Az egyesület egyébként vasárnap délután tartotta tisztújító közgyűlését, melyen az 1947. évre a "következő tisztikart választotta meg:
Elnök Gozdan József, társelnökök P. Janzsó Jácint plébános és Perkó l-ászló, alelnökök Pusztai Ferenc, Plender József, Horváth László, Varga Ferenc, Imrei József, főtitkár Ország József, pénztáros Flórián János, háznagy Ziegler György, jegyző Bali Ferenc, intéző Mihályi Józ«séf, a kulturbizottság vezetője Lendray László.
*
Mózsi Lajos, az NVTE volt többszörös kerületi váltósulvu bajnoka, a tavaszi idényben az UTE veraeny-zóje lesz. Alózsi távozása súlyos vesztesége a szépen fejlődő birkózósportunknak. _
DOSK—KRAC 5:4 (2:8). Meglepetés a saját pályáján játszó Ka-pojuTár veresége. 1
Nem járt «Ikerrel az NVTE fellebbezése .
A Zala annak idején megírta, hqgy a Dinamó—NVTE mórkőzé-*rn történt botrány miatt a fegyelmi agyosbiró az NVTE csapatától elvette a bajnoki pontot. Az NVTE fellebbezésére az MLSZ fellebbezési bizottsága most tárgyalta újra az üg\vt. A tárgyalás. folyamán azonban bebizonyosodott, hogy a part-''jeteót a nézők tettleg bántalmazták, fiáért az MLSZ másodfokú fegyelmi fóruma u fellebbezést elutasította ée helybenhagyta az egyesbirói ité> letet, lg}- a két pont végleg a pécsieké.
Inspekciót gyógyszertárak:
Február 18-án .Őrangyal" gyógyszertár ••ék-tér 10.
Fehruár 19-én .Megváltó* gyógyszertár ^gédsáfl-gf 21._
A Magyar Kommuniata Párt
nagykanizsai szervezete
szerdán este 6 órakor TAGGYŰLÉST tart
«Cgjctenés kötelező. Tagkönvvecskéjét mindenki hozza magával.
MOZI .
Az ördög konyhája...
Kgv uiabb film, amely ttz amerikai alkoholtilalom időjén játszódik le. Buck Caesart, a hirhéfo-attfbhol-csempészt nyolcévi börtönre itélik. De az ítéletet ogy évi időtartamra felfüggesztik azzal, hogy a legcsekélyebb bűncselekményre bezárják. Az ítélet után egy fiúintézet vezetője akar lenni, de az intézet volt vezetője állandóan intrikál ellene. Áskálodása akkor éri el tetőpontját, amikor két intézet közötti jtghockev nieccsen az ó versenyzői legyőzik Caesaréit. Buck Caesar ekkor''leüti a riválisát, de cl is menekül. Vetélytársa ekkor visszakerülve régi pozíciójába, valóságos rémuralmat teremt az intézetben. A fiuk nem sokáig tűrik ezt és amikor kínzásai következtében egyik társuk meghaL szabályszerűen halálra itélik. Az utolsó'' pillanatban jelenik meg Buck és lecscnd^íHxi a fiukat, maja bovo-nul a lugházba letölteni büntetését.
A rádió szerdai műsora
Budapest /. 6.30 Muradió. 7 Hírek. 7.8Ü Keggeli zene. 8.13 Orgona-muzsika. 10 iiirck. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 Dora Scipiono énekel. 13.20 Magyar nóták. 14 Hirek. 14.20 Előadás áz önálló magyar Műegyetemről. 14.45 Énekkarok énekelnek. 15.15 liádióisloola. 17 Hirek. Vöröskoroszt közlemények. 18 Gyermekdalok. 18.50 Angol zeno. 20 Hirek, sporthírek. 20.35 Mondols-sohri: Sextett. 21.50 liirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.30 A KAF tánczonekanP^átszik. 22.45 Külügyi negyedóra. 23 Magyar mü-vószek muzsikálnak. 24 liirok. 0.10 Hirek és krónika franciául és angolul.
liudapest II. 17 Tánczene. 18 Hirek. 19 (|orkij: Jegor BuIícsoy és a többiek. Közvetítés a Nemzeti Színházból. 21.50 Vita a közvetített darabról. 22.15 Oporottrószietok.
A lengyel képviselőház, a selm, mai vitája sorén az ideiglenes alkolmánvlervezetlel fogh.iiiozik. Az uj alkotmánytervezet szerint a legfőbb szervet a törvényhozási ügyekben a selm képviseli. A hozott törvények végrehajtói a kormány ós a független biróság lesznek.
*
A csehszlovák légiforgalmi társaságban egy repülőszerencsétlenség miatt sztrájkot rendeztek. A pilóták követelték, hogy vizsgálják felül a légitársaság ügyeit és ennek nyomán oldják meg a kérdést. A sztrájkot ma beszüntették és a légijáraiok
ujból megindullak.
*
Az osztrák-magyar-francia árucsereforgalom ügyében a tervezett vegyesbizotlsági tárgyalások rövidesen mégkezdődnek. Az osztrák és a magyar kormány részéről a megállapodásokat a'' jövő héten aláiriák és szó van az áru csereforgalom további kiépítéséről. A francia-magyar áru csereforgalmi megbeszélések is rövidesen eredményesen befejeződnek.
HIJREK
— Idijárásjelentés
Az európai szároz*ö''i középső részén , valam int Közv ^ *U roszorsz ágban -változatlan á hideg időjárás. A Földközi-tenger nyugati medencéjébe melegebb levegő áramlik be, melynek következtében Franciaországban h hőmérséklet minusz 4—6 Celsius. Hazánkban helyenként még volt havazás, az ország nagy részéten a hőmérséklet mínusz 4—6 C. Várható időjárás kedden estig: mérsékelt északi, északkeleti szél, felszakadozó felhőzet, helyenként, főleg az ország déli részében havazás. Az éjszakai hőmérséklet minusz 5 C. Nappal a hőmérséklet az olvadás körül iesz.
— Zalai tanitó sikere
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium általános iskolai tankönyvpályázatán Hontráry Gyula bazitai igazgató-tanító a hatodik pályadíjat nyerte el az általános iskolák V. osztálya számára irt magyar nyolv és irodalom tankönyvével.
— Jelmezbál a Kommunista Pártban
Ma este 7 órai kezdettel a Magyar Kommunista Párt dísztermében nagy jelmezes bál Lusz, amelyre a város közönségét szeretettel meghívja u Párt vezutósógo.
— „Vadvirág* a Városi Színházban
A »Tépett rózsa« oimü szindarab előadásán megismert kiskanizsai Független Ifjúság most a már sikert ért "^Vadvirág« citnü zonés vígjátékot mutatja be a város közönségének. Az Anday - -Eisemann által irt és megzenésített kitűnő darab a te-lietséges műkedvelők előadásában kitűnő szórakozást fog nyújtani a közönségnek és biztos sikert a szereplőknek. Előadás csütörtökön este fél 9 órakor a Városi Színházban.
— A bélyeggyűjtők
összejövetelüket ezután minden kát szerdáján délután 5 ómkor a kereskedelmi iskola földszinti 3,/b. termében tartják, Zrínyi-utca 33., kapa alatt /jobbra.
— Felhívás a zalai eszperantistákhoz
Az Angolországban székelő Infor-nacia Esperanto Ligo (Nemzetközi Esperanto Liga) zalamegyei delegátusa lelkéri Zala vármegye oszpe-rantistáit, hogy személyi adataikat közöljék vele. Akik külföldi eszpe-rantistákkal összeköttetésbe óhajtanak lépni (üzleti levelezés, bélyeg-gyüjtéa, stb. ügyben), jelentsék ezt a, szándékukat. Cim: Hontváry Uyyla igazgató-tanitó, I. E. L. delegátus, mzita. (Posta: Zakiegerszog.)
— Az speutak megbetegedéseinél
röggel éhgyomorra egy pohár" Ferenc Józsej keserüvizet. Kérdjozze meg orvosát.
Nagykanizsa Város Teraeléál Bizottsága 348/1947
Hirdetmény

A Termelési Bizottság felhívja mindazokat, akiknek vetőbur-, gonyára van szükségük, sürgő« sen jelentkezzenek a Termelési Bizottságnál.
Sens József
335 Termelési Blxottsig Elnöke.

Húshagyókedden
nagy JELMEZVERSENY
a MUSKÁTLIBAN. A legszebb Jelmez díjazva.
Korólka Vilma és Nagy Mária énekesnők szórakoztatják a közönséget. — Hétfőn (17-én) éjjel 2-i§, kedden (18-én) reggel 5-ig nyitva.
Szerdán este nagy herlngvacsora
Hagyományos
a Kissörházban.
:.Tánc reggelig. Belépődíj nincs.
414
Farsangi naptár
Ftbrwr 18. kedd:
A fcyzociáldemokrata Párt ifjúság, asto 8 órakor álarcosbált rmdes az ipartestületi székház (Szoc-4em.) nagy-termében. Álarc <?a jai-awez nem kötelező. Nagy jelmezes bál a Kommunista Pártban este 7 órakor.
KOKSz közleményei;
Ferintmérleg elkészítése kereskedőinkre vonatkozólai
Az 1790/1947. M. E. sz. rond^ka, 1. S-a, a 24.700''194ti. M. K. sz. rendelet (,249. sz. Közlöny) értelmében üzloti leltár készítésére kiMe lezett minden kereskedő, idüArtvr a keroskodelmi társaságokat is.'',
(37. sz. Közlöny) 1790/1947. M, E. sz. rendelet 73. 2. hekiwd;^^. Az egyéni cég, a közkereseti betéti tarsaság — az alábbi 3. Ir>kez-dé^bon moghatározotl eveten kivíi!
tartozik megnyitó leltárát az 1947. évi április hó 30. napja te az illetékes állami adóhivatalnoz benyújtani. V
3. bekezdés: Az az egyéni közlautJseti és Ijetéti társjtság, lunnly-nok a megnyitó leltár szerült mutatkozó tiszta "vag\-ona 20.000 forünxA nom hakid meg, a megnyitó bitárt nem tartozik Iwmutatni az ilbték»s adóhivatalnak (elkészíteni azonban szükséms KOKSZ). Tartozik azonban a 2. bekezdésben maghatározott határidő alatt bejelenteni azt, hog^ tiszta vagj-ona 20.000 forintot nem. haladja níeg.
A nagykanizsai cigányzenészek
csonkacsütörtökön
(. hó 20-án a Szoc. Dam. Párt h«!yl»égób»n az Állástalan zenészek javára tanccal egybekötött
rendeznek.
EUiU 1 ürb SS0 c»s DKV 2 drb ü7.cti-képes motorral, 90°/o o* állapotban. F»PP Jánoi aitialosmeater, Egerancsa. 276
Rádiók, HMfé^ek b-9 hónapi resz-letflieicsre. Qyári uj. Gyári lótáliásf -Scabo Antal rádió- rt műsiaki Ozlettbcs, f6-ut 5.__l®
919 nésyazötföles aaASbirtak aj pinc« éi egy közöl pinctha»znáUUal aU^á. — Csengeryut 105.__*»
Két drb nagyobb aarté« élelemmel együtt eladó Árpad-utca 26._____w
Eladó egy S éves Noalaiméa, engedé-lyesett. Poór Uszlónál, Muralereedaron. '' _334
Eladó~jókarb»a levó Stevr férfikeré^ pár dinamóra'', Árpád-utca 12._
Glmnádum vaiárnapl elóadá»án «J^j-aaatt egy bordó balkéare »alé női Megtaláló Jutalom ellenében Deálc-tér \0. izám alá a háimeaternek leadni -kediék. - . .
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Burn Ja«« főszerkesztő Sierk«»*tó**fl és kUd^iwiUl: F6-ut i, ToWriofl H-
Kiadja a Neaizeti Blzottsáfl, Many kani™ Szerkesztésért és kiadásért ftíel Beacze
Nyomatott a .Közgazdasági R.T.Magy* kantzsa* nyomdájában Nagykanizsán. •SyomdáéTt lekiit Zalav Károlv.
évfolyam. 42. szám.
BE
Nagykanizsa, 1947. február 20. csütöriók

Ara 40 fillér.
Az ország gazdasági helyzete most nyújt először lehetőséget arrat hogy a hadigondozási pénzellátásokat felemeljék. Ez az emelés április elsején lépne életbe.
ftz UNRRfl magyarországi vezetője visszatér Amerikába
Stanley Sommtr a magyarorazágl UNRRA miaszió veaetője, minthogy befejeite magyarországi mű-fcidéaét, 10 hónapi magyarországi tartózkodáaa után hazatér Amerikába. Sommar tagnap egy sajtófogadia keretében buo*u«ott. Hangoztatta, hogy március elején tér visaszs Amarlkábe, szive azonban itt marad. HagyarorszAQ iövóje szempontjából bizakodó véleményen van. Reméli, hogy az iden jó lesz a termés éa Magyarország nem szorul segélyekre, kijelentette, hogy Európa jórészét bejftrts és sehol sem taliikozott jtyen szorgalma« és munkaszeretö emberekkel, mint MagyarorazAgon.
A otehszlovik kQiOgyminiwztériumban átadták a magyar kormány Ideiglenes válaszát a cseh tiltakozó jegyzékre. A valaszjegyzék megállapítja, hogy Magyarország v^iegee választ oeak a osehszlovák jegyzékben fehorolt *e»eteK alapos kivizsgálása után adhat. Visszautasítja azokat a vádakat, hogy a magyar fcermány Csehaziovákia belpolitikájába akar beleavatkozni. Elismer minden kötelezettaéget, melyet a la-fces«ágctere egyezményben vállalt s azokat keresztfll la akarja vinni.
A biztonsági tsnáos ms este ismét összeül New-Yorkban, hogy folytasea Anglia, Albánia elleni panaszának tárgyalását és tovább vitassák az atomellenóizéarói azóló jelentést. Tegnap este Cadogsn terjesztette elö Nagybritannia Albánia elleni panaszát és kifejtette, hogy két brit torpedóromboló a korfui nemzetközi csatornában az albán partok közelében aknára futott, elaüyedt és 44 ember életét veszítette. Az eset miatt végzett aknakutatások során később 23 német tiputu akaát találtak. Az aknásított terület 300 méterrel az albSn partokon belQI van. Nagybritannia azért hozta az Egyesűit Nemzetek elé az Qgyet, bogy megvédje értetlen emberek életét. Kérte a biztonsági tanaoeet, mondja ki, hogy A''bánla nem tarhat aknamezőt a korfui osatomában. Ha az aknamezők eitávolitáaában és a jóvátételben Anglia éa Albánia nem tudnának megegyezni, forduljanak ujbói az Egyet Olt Nemzetek Szervezetéhez.
működését. A hontalanok súlyos gazdasági helyzetére való tekintettel felkérték Nagybritunniát
Románia kikéri Horia Simát
Bukarest, február 10
A rop;án igazságügyi hatóságok a külföldre menekült háborús bűnösök "kiadatása ügyében megtelték a lépésekel. Személv szerint kikérték többi közt Horia Sim;j voll vasgárdista he-lyeUe.s miniszterelnököt, aki a hirek szerint Ausztriában vagy Olaszországban bujkál.
Legújabb táviratok
Az amerikai kormány változatlanul napirenden tartja a ntyy nagyhatalomnak Németországra vonatkozó 10 éves megszállásnak tervét. Ezt a tervet eredetileg Byrnes fejtette ki a párizsi konferencián. Marshall külügyminiszter Németország-10 éves megszállásának tervéről az amerikai külügyi bizottság zárt ajtók mögött tartott értekezletén szólóit, ahol megvitatták a világpolitika minden Jcényes kérdését és az Egyesült Államok
nemzetközi poKlikáját.
*
A külügyminiszterhelyettesek tegnap este Londonban ''folytatták Németország ügyében tiosz-sxu és eredménytelen tanácskozásaikat. A nagy általánosságban mozgó vita arról az emlékiratról szólt, amelyet a négy külügyminiszter nyújtott be a német békeszerződés ügyével kapcsolatos ügyrendi eljárásról. *
A finn nemzetgyűlés jóváhagyta a finnországi német vagyon felhasználására vonatkozó szovjet-finn egyezményt.
Mir szerint a portugál kormány is megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Franco Spanyolországéval, hogy a madridi kormánnyal eddig folytatott szoros kapcsolatainak következményeit elkerülje.
*
.Girald, a volt spanyol köztársasági kormány miniszterelnöke Mkxücóba érkezett és vaí Sszinü-Jsf elfoglalja az egyik mexikói
főiskolán a számára felajánlott tanszéket.
»
Németország brit zónájában kél héttel ezelőtt a hontalanok ügyével foglalkozó bizottság konferenciát tartott, amelyen résztvett uz angol minisztérium egy magasrangii tisztviselője. Kz hangoztatta Attleu miniszterelnök kijelentésé^ hogy Németországban külön tanácsot állítanak fel, amely.-kiválogatja azokat a hontalan''személyeket, akiket alkalmasnak Halálnak arra. hogy Angliában alkalmazzák öKet. Körülbelül 35.000 személyről van szó, akik az angol murikáshiánv pótlására letelepedést kapnak Angliában.
*
A francia kormány jóváhagyta a Saar-vidéknek Franciaországgal való gazdasági egységesítésére vonatkozó terveket. Ezek a tervek a jövő hónapban a moszkvai konferencia elé kerülnek.
*
A belgiumi caritas-mozgalom ujabb nagyarányú segitömozgal-mat indított a budapesti egyetemi hallgatók megsegítésére.
*
Az Olaszországban tartózkodó hieneküllek ügyével foglalkozó szervezet júliusban kezdi meg
és Amerikát, hogy még a szövet-
rpa tok kive likvidálják az Olaszországban
séges csapatok Kivonulása előtt
tartózkodó hontalanokat.
Budapestről jelentik
- ----
Az amerikai követ támogatja a magyar kölcsön ügyét
Az ujabb 15 millió dolláros amerikai áruhitel ügyében . a pénzügyminisztérium megbízottai már folytatják a tárgyalásokat. Vásárhelyi István rövid időn belül Párizsba Utazik a külföld^ liitelek lebonyolításával kapcsolatban és tárgyal az amerjkaile-szerelési bizottsággal az amerikai kölcsön ügyeben. A wash-. ingtoni magyar követség közvetlenül folytat tárgyalásokat a kölcsön részleteire vonatkozóan. Az a -vélemény, -hogy felkérik az Egyesült Álltunok kormányárt, engedje meg, hogy Magyarország az olaszországi gazdag raktárakból, vagy pedig az Egyesült Államokban felraktározott árukból választhassa ki szükségletét. Magyarországnak legnagyobb szüksége természetesen textilárukra gépkocsikra, gépalkatrészekre van. A washingtoni kormány
Marshall válasza Molotov jegyzékére
A „Zala" tegnapi száma kötötte azt a feltűnően éides hangú jegyzéket, amelyet a Szovjet intézett az Egyesült Államokhoz.
Áz amerikai, külügyminisztérium ma nyilvánosságra hozta a/t a vá-laszjegyzéket, amelyben Marshall külügyminiszter válaszolt a Dean Acheson helyettes külflgyminiszter ellen elhangzott szovjet támadással •-kapcsolatban. A moszkvai tiltakozó jegyzék ugyanis Dean Acheson azon kijelentése ellen emelt vádat* hogy a Szovjeunió külpolitikája támadó és erőszakos. Az amerikai válaszjegyzék a következőket tartalmazza:
Az amerikai törvényhozó bizottság elé megidézett végrehajtó közeg
köteles őszintén felelni a feltett kérdésekre. Ez alól a jelenség alól egy eset sem kivétel. Dean Acheson válaszait a kötelességtudás diktálta. Ez őszinte megnyilatkozást a Szovjetunió ellenségesnek minősítette. A kijelentések szelleme a válaszadó szerepe szerint nem lehetett sértő. Ezek közérdekű jelenségekre vonatkoztak s ezért reméli, hogy Szovjetunió nem minősiti azt ellenségesnek, ami őszinte volt. Majd idézi a gyorsírói jegyzetek alapján azokat a kérdéseket, amelyre Dean Achesonnak válaszolni kellett, amelyeket az atomerő bizottság tagjai tettek fel és közli a válaszokat.
csak akkor tud dönteni, ha a Magyarországnak szállítandó áruk listáját megkapja. Mintfat remény meg van arra, 1k Schoenfeld budapesti amerik; követ Washingtonban támogati^ i''ogja a magyar kormánv kiván-. sag;ut. j
40 millió dollár kölcsönt kapunk a Világbanktól i
Stanley L. Sommer a« UNRRA magyarországi főmeg-bizottja bécsi i tárgyalásain* visszaérkezett Budapestre. Nyilatkozata értelmében Magyarország ujabb UNRRA-segélyi kap. Bejelentette Sommer, hogy '' korábbi tárgyalásai eredményeként a békeszerződés ratifikálása után Magyarország a Világbanktél 10 millió doliái
*os kölcsönt k$p. Érdekes nyilatkozatához S''ommer azt is hozzá fűzte, hogy emellett a nagyjelentőségű eredmény mellett béc£ utjának vesztesége is van, autóját kirabolták, elvitték felesége összes ruháját s Amerikába szánt ajándékait.
Petőfi szerb nyelvan
_ üjvidékon most jelenik nuig azeié nyolven Potófi válogatott költeményeinek legújabb kötet». A kötet nmgjolonóho uju-bb bizonyítéka unnak, hagy a mugyar-délazláv közole-dón megtalálta azt uz okapot, amelyen lcicsorélhotik a két nép kulturális uh irodalmi kincaoit.
Tetőjavítás elmulasztása — 5000 forint pénzbüntetés
Eddig 2000 forint pénzbüntetéssel lehetett sújtani azt a háziurat, aki nem tetl eleget a törvényes rendelkezéseknek és nem javíttatta meg házának sérült tetőzetét. Az építés- és közmunkaügyi minisztériumból származó értesülésünk szerint ezt az ösz-szeget 5000 forintra emelték fel. A pénzbírságot az egyes kerületi mérnöki hivatalok vetik ki és a kerületi elöljáróságok hajtjáfc1 be. A pénzt, fellebbezéstől függetlenül, minden körülmények között be kell fizetni.
A rendőrségen ezentúl mindenki a legalsó rendfokozaton kezdi
A belügyi kormányzat állandóan foglalkozik a rendőrség sze?>«Qzeli kérdéseivel. A jövőben valószínűleg megszüntetik az állománycsoportokat és csak egy egységes állománycsoport leaz. A jövőben csak 22 éves kort betöltött jelentkezőket vehetnek fel a testület kötelékébe. Mindenki a legalsó rendfokozatban kezdi, de lehetősége nyilik a legfelsőbb rendfokozat elérésére is. / Törzstiszti rangba csak azok, kerülhetnek, akik a törzstiszti vizsgát sikerrel leteszik. Ez a mjci« törzstisztekre is vonatkozik.
Felakasztották Jánosi Károlyt
A népbiróság Aradi-tanácsa kjö-túláltali halálra itélte Jánosi Károly hantost, a Legkegyetlenebb ukrajnai hóhérok egyikét. Kele Mátét, JánOBi cinkosát életfogytiglani • kényszer-
2
ZALA
1947. február i.0
munkára ítélték, Jánosit nom tartót tók kogyolomro méltónak. Az ítéletet hétfőn dói után a. törvényszék Kohárv-iilcni Idsudvarán végroluij-totlitk.
Tilálkoztai a megértéssel
Béke a közmunka frontján
1
i tolok ót''i tartó izzatott hangulat itt áu, a moly izgalmakat a közmimku-váltságnak''antiszociális intézkedései vontak maguk után. ozon kérdés régro nyugvópontra jutott.
Nom kis utat kellett addii»'' megtennünk, ami? ezt az adózóink önhibáján kivül, do .ónnál nagyobb j ''terheket jolontö ügyet sikerült elintézni ugy a kincstár, mint az adózó szemelőtt tartásával. Nem akarunk a történtekért senkit som okdni, azonban mésris rá k ->11 világitanunk azokra a dolgokra, amolvo-loot nom szabad közfunkciót tetői tó embertársainknak szem elől tévesztenie. Tudjuk azt, hogv a nagykanizsai közmnnkahivatal a B-!istázás következtében majd teljesen leállóit, mindaddig, amíg teljesen ujjászDrvezték, természetes, hogy e sok munkát iá vés dplgozóval nem lehetett precízen végrehajtani.
Ezeket mi adózók él is ismerjük, de vem ismerhetjük el azt., hogy ezekért a hibákért és történtekért felelőssé lehetett volna fenni :y becsületes szándékú adózóinkat.
A zűrzavaros helyzet műértő és tárgyilagos olintó^éio az lett volna, amit a cikkem cimónok adtam.
Dolgozni és megélni akarók nom kérnok domokratikus államunktól mást. mint megértést ahhoz, hagy féloletu nélkül élhosfKMiok és no kelljen azért, mort hasznosan dolgoznak és az adófizatóRi készség megvan honnük, az oaotlcgos hibAkért''Hulyo». antiszofiáli« büntetésokot fizoímftk.^
Az ogénz vonalon, amorr.) nézünk, a háborít után lassú g.sóiryuliisi folyamat indult mag. >E/. áll a pénzügyök vonalán is. Amíg ezeket az oly fontos kórdétvokbl csak UOo/o-lvin is mnu; tudjuk oldani, addig sokszor kell még az adózókkal tárgyaló tisztviselőknek kellő mogértést. tanuai-taniok.
Örömmel ál lapíthattuk mog azt, liogy a köztit unkaügyi felügyelőség részéről a Legmesszinbinonőbg tal.il-kozunk a megértéssel és sikerült egy olyan megegyezést létesíteni»
nmeit/ minden adózónak, aki. tudatában van annak, hogy milyen -nagy célt szolgálnak a befolyt összegek, - >n cg nyugvással keli fogadnia.
Természetes) hogy vannak adózók, akikben egyáltalán nincs m/3g a3iao-tési készség, azokkal szemben az erre vonatkozó rendeletek, értelmében fog a hivatal eljárni. Tlyenok érdekében természetesen a bizottság szót nem emelhetett.
Országunk városai, hidjai stb., stb. lomokban hevernek, ujjá kell építeni, a munkanélkülieknek -munkát és kenyeret kell juttatni. > Ezt az országot a nép építheti fol magának, egyesek anyagi hozzájárulásaikkal, ''mások a'' ketkézi munkájukkal. Legyen berniünk megértés j ós legyen áldozatkészség, mort enod- j ményekot csak azok a népok tudnak felmutatni, amelyek egymást megbecsülik és az otnb.M-t 110111 a lángjáról, hanem a bocsüloteson elvéig- ! zertt munkájáról Ítélik mog. Ha/ezt »karjuk- mindnyájan, akkor rövide-een fölépíthetjük a szebb, a boldo-Hzágunkat.
„Siess, Adj, Segitsl"
A Köztársasági Elnök lTr Hitvesének fővéxlnöksóge alatt »Siess, Adj, ftugita« a magvar nép összofogása 11 »luidifoglyok, kórházak és tüdŐ-ixitrauk mógsogitésóne« néven <lo-(■ember hó folyamán az egész országin kiterjedő gyűjtési mozimlom indult nu>g. A mozgalom célja, a mint elnevezéséből is kitűnik, a kórházak és tüdölxtoííííondozó intézőtök támogatása, valamint a hazatérő hadi foglvok meiísegitéso. E nemes cél érdekűben Zala vármegye társadalma is megmozdult s már áz ogész vármegye területén megindult a gyüj-tés.'' Még december hó folyamán megalakult a vármegyui szociálpolitikai te.nács &^özegeszségügyi bizottság továbbá az egyházak, noroikai pártok, a tanitó-teetületek, szakszervezetek. társadalmi egyesületek és érdekképviseletek kiküldöttjeiből ^''Vármegyei .»Siess, Adi, Segíts!« gyűjtési brzőttság, a mely tovább " intézkedett, hogy ugyanerre a mintára alakuljanak meg a városi és községi gyűjtő bizottságok is.
A gyűjtés előreláthatólag egv évte fog tartani havonként ismétlődő hullámokban. Az első havi jelentések most futnak be a vármegyei szociális
1 >
felügvolőséghoz, amely az adminisztrációs tennivalókat, végzi. Az elszámolásokban pénzadományok és természetbeni odományok (liszt, búza, rozs, krumpli, toii''w. bab, bor, stb.) ogvnránt 8zoro]»lnek.
Akiben ogy parányi szociáliB érzés van, gondoljon ti szegény loron-gvolódott, testilog, lolkilog összetört. hazatérő hadifoglyokra, gondoljon a tüdőlwtegokro, az olpusztult s kirabolt kórházakra é« ajánljon fel tehetsógéhoz mérten akár pénzt akár természetben valamit, ne utasítsa vissza a gyűjtési bizottságok felajánlási Ívvel megjelenő kiküldöttjeit." Az akció sikeréhez annál is inkább hozzá kell járulnunk, mert a gyűjtés oixxlményénok 00 százalékát'' a vármegyei ''»SAS« bizottság osztja fel a vármegye területén és podíg egyharmadát hadifogoly - có-iokra, kétharmadát pedig közegészségügyi célokra. A gyűjtés 40 százaiéi» fölött a központi . bizottság rendelkezik. ;
S ¡ess, had i''foglyaí nk .j önnek! Adj, kórházaink szegények! Sogits, a tüdóvész pusztít!
Almássy Ferenc vánn. szociális felügyelő
A havazás következtében késéssel közlekednek
ax vonatok
A budapesti Meteorológiai Intézet legutóbb kiadott jelentébe szerint a havazás á legnagyobb mértékben a VDunánful indult meg isinél. ^Szerkesztőségünk kérdési intézeti az állomásfőnök-séghez, ahol azt Ua felvilágosítást adták, hogy a vasúti össze, kölletésbcn é/.idöszerinl nincsenek zavarok. A vonalok kisebb-nagyobb késéssel közlekednek.
Igy a tegnap esti budapesti személy három és'' félórás késéssel érkezeti. A szombathelyi személy 30 perces késéssel érkezeti. Ujdonvbóvár felől több mint egy órás késéssel l''uloll be a \o-nat. Az állomásfőnökségen ki-elentették, hogv amenmlbíMi íófuvás nem áll be. u vasúti kőz-ekedósben komolyabb zavaruk nem lépnek fel.
Megállapították a lóval fuvarozók legmagasabb árait
Egy 01 fa beszállítása az aazteregnyel erdőből 120 forint
Nom várt érdeklődés mellett, tartotta mog vasárnap délután »• Kisiparosok éB Kiskei-oskodők Szabad Szakszorvozoíének Fuvarozási Szakosztálya'' gyűlését, ahol az tTglvai Faipar r. t., Majtnényi Fai{>ari''Vállalat és a Forgalmiadé Hivatal is képviseltették inagukat. A gyűlés feladatául tűzte ki a már régen mog-oldatlan fin^ardijak rondozését kanizsai viszonylatban. A Gazdasági Főtanács a 230/194(x M. E. számú rendeletben foglalt -^felhatalmazás alapján a 64/Í946. G. - F. számú rendelete már a mult év augusztusában szabályozta a felszámimató fúva rd íjakat,"a/. állati erővel folytatott teherfuvarozó iparban. A fuvarozók ; azonban tájékozatlanságuknál fogva j ki voltak szolgáltatva a nagyobb fu- ; varoztató vállalatoknak, akik az | amúgy is. mérsékelten megállapított fuvardijaknak csak kb. felét fizették. A" gyűlés kecetélxm tájékoztatták a megjelent fuvaiesojcat a fölszámítható fuvai-diiakról," amolyeket az alábbiaktian hozunk nyilvánosságra: Az alanti kivonat mindonbon ogvezik a Magyar Közlöny 1946 augusztus 8. 1 <0. számában fogIal-v takkal: *
1.2 a-nál nagyobb, do $0 q-nál kisebb tehorbirásu 2 lovas fogatnx''d egész napi fuvardíj 68, félnapi 45 forint.
gabb országin
Harangozó Uija* •KOKSZ üv. clníVk
A Magynr Kommunista Párt
nagyként»«! srervetete
aiardin eata 6 órakor TAGGYŰLÉST tart
Megjtleoé« kötclctó. Tsgkönvvcrskéjét mindenki borza magéval.
12 q-nál kisobb tohorbirásu 2 lovas könnvü fogatnál egész napi fuvardíj 55, félnapi 86.50 forint.
# q-nál nagyobb, do 15 q-nál kisebb tehorbirásu egylovas fogatnál\ ogész napi fuvardíj 45, félnapi 80 forint.
S q-nál kisobb tehorbirásu egylovas fogatnál ogész napi fuvardíj 37, félnapi 24.70 forint.
Erósz napi»fuvar alatt 8 órai munkaidót kell értelmezni. A fuvarnak 8 órát meghaladó időtartamára minden megkezdett óra után az o«ész napi fuvardíj ogy órára oső részének 50%-os felárral számitott összege számitható fel túlóradíj címén.
A rendelet továbbá kimondja, hogy. Nagykanizsán ezon megállapított fuvardíjakat 10 százalékkal keli mérsékelni.
A rendeleteket figyelembe véve a gyűlés megállapította, hogy egy ürmetor fáért a szentpáli erdőről 70 forint, a városi folsőordőről egy ür-méter 40 forint, az csztorognyoi erdőről a fának bofuvarozásáéri ölenként 120 forint fizetendő.
Ih8pekci08 gyógyszertárak:
"Fefcruór 19-én .Megváltó* gyógysz«rl4r Sfcwbadsóg-íér 21.
Fsbruúr 20 ón ,M4rla'' gyógywrtár Somogyi Béla-utc;! 40.
Az első cséplő- és vetf-magtisztitó-tanfolyam Nagykanizsán
Vasárnap délelőtt zárult a, nagykanizsai Ipartestületen a/, első cséplő- és vetőmaglisztiW-tanfolyiun záróvizsgája. A tanfolyam nagy érdeklődés mellett folyt le mindvégig s azon a járás sok fiatal gazdája és iparosa vett részt, hogy elsajátítsa a cséplő- és gépKezelés racionális módját. A tanfolyam nagy szolgálatol tett a termelés végső munkájának ismertetésére. Hogy milyen nagy jelentősége van ma e kérdésnek, azt a kormányzat is felismerle, amikor rendeletileg korlátozta ez évre már a cséplésengedélyek megadáséi, illetve-azt ilyen tanfolyamok elvégzéséhez kölöltc. Legelemibb kötelessége a cséplőnek, hogy minél gazdaságosabban használja ki az utolsó szemig a reá bízott termésr. .
A tanfolyamot a nagykanizsai Iparieslület részéről Húsz József ipartestületi elnök rendezte, amelyre az iparügyi minisztériumszakelőadónak Bakó László műegyetemi adjunktust küldte le. Hogy rövid idő alatt mit tud egv kiváló pedagógus eredményekben elérni, arra élénk példa a mosl lezajlott tanfolyam záróvizsgája. A r ti j-z ok tömkelegében ugy járnak ezek az egyszerű emberek s magyarázzák a keresztmetszeteket. hogy meglepi ti hallgatóságot. A vizsgán megjelent uz iparügyi kormányzat részéről Csupán Islván minisztériumi mérnők, aki mint vizsgabizottság! elnök forgatta meg a hallgatókat, a földművelésügyi minisztérium részéről Hury Kndrc járási gazdasági felügyelő, dr. Monostory Tibor járási, főjegyző, tiki a vizsga végeztével köszönetet mondott járása néveben mindazoknak, akik hozzáse-giteltek a tanfolyam megrendezéséhez, ami a jövő kisgazda termelésének legfontosabb részét ismerteti meg. Kérte a hallgatókat, ismertessék tudásukat olthon a falvaikban és járuljanak pontos munkájukkal a magveszteség csökkenéséhez s vele az ország tálpraállásához. Végül 28 bizonyítványt osztott ki a hallgatóknak.
VÁROSI MOZI
■ég cuk ma. szerdán ''
Az ördög konyhája
A ZSÁK UTCAI FIUK és MARGARET LINDSAY HÍRADÓ.
EMadások köznapokon S. 7. T«símap 3, 3, 7-ker
A rádió csütörtöki műsora
Budapest /. 6.30 Falurádió. 7 Hi--íek. 7.80 Római katolikus vallásos félóra. 8.15 Szórakoztató orosz lo-mezok. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, hirok. 12.15 Fábry Edit és Madarász László énekel.'' 14 Hirok. 15 .Jasa Heifetz hegedül. 15,15 Ká-dióiskola. 16 Hegodüs Mária chansonokat énokel. 17fJIirok. Párthir-adó. 17.20 Vöröskereszt közlemények. 18 liizot: Carmon. Közvoti-U^s az Operaházból. 20.55 Híreit, *q>orthirok. 21.50 Hirok krónika oroszul. 22 Hirok. 22.80 (k)nHtentin Silvostri zongorázik. 28 IJBA lomezek. 24 Hirok. 0.10 Hirok és kró° nika franciául óm angolul.
'' Hudnjmt //. 17 Tánczene. 18 Hirek. 10 Az ifjúság hangja. A M10T műsora. 1Ü.Ö0 Falurádió. 20 Szórakoztató zono. 20.80 Rádió saa-badogvotem. 21 Hirok. 22.15 Dvo-rák: Uj világ. Szimfónia.

1947. február 20
Z ftfift
„Az uj szellem adta nektek a földet"
Megható«ünnepség keretében telték ót Nagykanizsa földhöz-jattatattjalnak birtakleveleiket
Az ideiglenes nemzeti kor-uwinv nein sokkal a felszabadulás illán kiadta a nagybirtokok tvlos/.lásáról szóló rendeletet, •unrlv röviddel később iörvény-Í mmt eiurlkedell, l>. a tőrvény végre nirgvalósiiotta a magyar oaruHZIság évszázados álmái és ¡úrtokáim jutott annak a főid-tu.K> iimii o Is, ősül Is verejlé'' kükkel miivel lek meg, de u hasznú sohaM''in látták. A magyar uaruszm.''k Irhát megvan a íőld-«. \ vol. n;igvl)irlokosok uzon-b-im akikU»! e/la földet elvették, iu n> nvugodtiik Im?U'' ebbe a földosztási ki és ahol csak lehetett, hireszteltek, hogy a föld még nem a paraszté, azt még visszaveszik. vagy ha ök nem ülhetnek vissza a birtokukba, majd az ál-tajn veszi el-tölük és kolhozrendszer! óinál. Kz a földalatti propaganda volt az egyik legfőbb oka annak, hogy az újonnan íóídhözjuttatott gazdáknak vasárnap délelőtt birtoklevelet adtak. A nagykanizsai földigénylö-bizotlság adta át ünnepélyes keretek között az ujgazdáknak a birtoklevelet, amely biztosíték számukra, hogy a főid az övék és azt senki el nem veheti tőlük.
A birtoklevélátadási ünnepség
Magyar- Kommunista Párt nagykanizsai szervezete székházának ''dísztermében * zajlott le. Az ünnepségen 206 földhözjut-, tátott és nagyon sok házhelvhez-juttatolt jeleni meg. Jelen voltak az ünnepségen Varga József nol-gáravester, valamint a pártok, a szakszervezetek és egyéb közületek vezetői. -
Elsőnek Pöeze Ferene üdvö-zölle a megjelent Tölítííö7.iutta-Loliakal, majd Dene József, '' a Földigénylő'' Hi/.oUság elnöke ffnondotl rövid beszédet, amelv-ben örömét fejezte ki afelett, hogy^kétévj vajúdás után eljutottak ehhez a megnyugtató aktushoz.
Elmondotta, hogy 206 földigenylöt és 479 házhalyigényiat elégített ki a nagykanizsai földblrtokrendezö tanács. Kijelentette, hogy a telek-könyvezts még e hónap 27-én megkezdődik es a végleges telekkönyvi kivonatot csak azutan kapják meg.
Szabó Berény, a Szociálde-''¿ttokrata Párt szervezetének titkára, mint a magyar demokrácia egyik legnagyobb vivmányá-tóI e mjékezett még a földreformról. Magyarországon a feudálisba kapitalizmust egyszer és mindenkorra felszámolták a földosz-, tással, amit leginkább ez a háború tett lehetőVé. Az uj szellem adta a földet, ami a magasztos szabadság, testvériség, egyenlőség eszméket tűzte ki céljául: A politikai hatalomhoz mindig szükséges á gazdasági hatalom Hs. Ma már a magyar paraszt is részt vehet a politika irányításában, mert az övé az a föld, amit ¡megművel.
Hegyi János, a Magyar Kommunista Párt szervezetének tii'' kára Sztálin generalisszimusz éa a Vörös Hadsereg katonáinak éltetésével kezdte beszédét, mert ők tették lehetővé azt, hogy a »nagyúr paraszt megkapja u i''öl-rtut. Megszűnt a magyar parasztság kizsákmányolása, A földosztást már nem csinálhatja vissza senki és az uj gazdákat nem lehet visszaűzni a job-
bágysorba. Kérte a gazdákat, hogy kapott földjeiket becsületesen műveljék meg, megvédéséről iHídig a demokrácia gondoskodik.
A Szabad Szakszervezetek nagykanizsai Szakmaközi Hízott-ságának részéről Brónyni Lajos üdvözölte a megjelent ujgazdfl-kai, majd megemlékezelt az első földoszlóról, Károlyi Mihályról. aki arisztokrata származása ellenére a saját földjét adta a parasztoknak. Rámutatott arra, hogy a. magyar paraszt földszereletét példaképül lehel állítani a világ minden népe elé. Fogjon kezet az ipari munkás, a szellemi dolgozo és a földműves, hogy az országofl kiemeljék abból a súlyos helyzetből, ahova a jiá-boru taszította. Ezáltal rövididő alatt eszményi demokratikus Magyarországot lehet majd felépíteni. Végezetül- Pőcze Ferenc szólt még néhány szót és kijelentette, hogy Magyarországon a kolhozrendszert csak a paraszt holttestén keresztül lehet megvalósítani. Ezután felkérte Varga József polgármestert, hogy az
első birtoklevelet adja át tulajdonosának.
— összeszorul a szivejp. az örömtől, — mondotta a polgármester — hogy ma itt állhatok Önök elölt és az első birtoklcve-lel átadhatom. A l''öldbiriokren-dezés befejeződött és azt már semmi hutalom meg netm) döntheti, A kuj>olt földel ne ugy műveljék meg, ahogyan apáik, vagy nagyapáik művellék, lm-nem tórjenek át a külterjes gazdálkodásról a iHilterfes gazdálkodásra. Isten óldüsm kérem további munkájukra ■ fejezte be szuvait Varga József polgármester.
Ezután átadta az elstí birtoklovaiét Hegedül Jánoa volt gazdasági cselédnek es 9Z<>reno8ftt kívánt neki a k«putt földhöz.
A birtoklevelek kiosztása után a jelenlévők egyhangúlag elhatározták, hogy a következő szövegű táviratot küldik Nagy Imre nyugalmazott földművelésügyi miniszternek :
»Axrákor ma ünnepélyesen átvesszük a birtoklevelet, hálával tartozunk önnek azért, hogy fáradtságot nem kímélve dolgozott a földreform megvalósításáért. 685 nagykanizsai föjdhöz-és házhelyhezjátlátott.
A közgyűlés egyhangúlag .riiegszavazta a munkanélküliek megsegítéséről benyújtott indítványt
Vöria János szobrászművészt bízzák mag az irredentaszobor átalakításával
léprítt már az irrodont&szobor megalkotójával, Ilübnor Tibor ópitésszol, hogy a szükséges átalakítási munkálatokat végozzo ol. Hegyi János (A1KP) tíz ügy minél gvorsabb ol-íntézését követel te. l)r. Szalwl Lajos (PKP) indítványozta, hogy a legutóbbi közgyüléson kijelölt bizottság u holyszinon vizsgálja meg ezt a kérdést. A közgyűlés fiielmor Ar-pá<l indítványát elfogadta óm kimondotta, hogy ttz vjrrüuüntuHzubrot no llübiiorrof, hunom u nagykanizsai Vörös Jánossal alakíttassák át.
Ezután korült sor a tárgysorozat első pontjának megvitatására. Kozma István (szakszervezet) bojolontotte, hogy a baloldali blokkba tömörült pártok egy torvot dolgoztak ki a munkanélküliek folsegéiyozósóro, illetve munkához juttatására. Kérte a kisgazdatársadalom hozzájárulását a tervhez.
A baloldali blokk pártjainak tervét Hegyi János. (MKP) ismertette.
Nagykanizsa város képviselőtestülete, mint azt megírtuk, tegnap délután 1 órai kozdottol rendkívüli közgyűlést tartott. A képviselőtestületi üléson több érdekes napirend olólti fölszólalás hangzótt ol.
Elsónok Kaufei\Sándor (MKP) szólalt fel \Ó8 indítványozta, bogy a képviselőtestület /küldjön tiltakozó táviratot a miniszterelnökhöz az ö.sszoosküvú* ügyéiion ós a logliatáro-zoltübban kövotoljo az összooBküvők minél szigorúbb megbüntetését. A közgyűlés uz indítványt ogyhungu-lug elfogadta.
Csoprogi Zoltán (szakszervezet) kérdést intézőtt Varga Józsoi'' polgármesterhez abban az irányban, hogy milyen intézkodésok történ tok a háború kövotkoztében tönkremont épületek romépületté nyilvánítása és lebontása ügyébon.
Varga József polgármester kijelentette, hogy ezek az intézkodésok megtörténtek, do a lebontást egyelőre nem kezdhetik meg, inert a város nem rendelkezik elegendő tőkévol. Bejelentette a polgármester, hogy a városnak olyan tervei vannak, hogy a Ilozgonyi-utcát összekötik a Főúttal. Az utcát Batthyánv-Stratt-mann herceg romépületté nyilvánított háza helyén nyitnák. Ez azonban nehézségekbe ütközik, mert a romépületté nyilvánítást a herceg jogtanácsosa, ar. Tamás János ügy-ved megfellebbezte és a végső döntés még nem történt meg.
Dr. Eiehner Árpád (Szocdem.) szólalt fel ozután és ismetelton követelte, hogy bontsák le vagy alakítsák át a''Varosban találliato fasiszta jollegü szobrokat, igy az ország-zászlót, az irrodonta szobrot és a temetőben lévő nagybakónaki emlékművöt. Az orszagzúszlóról távolítsák ol a turulmadarat és holyébo u magyar demokrácia egyik nagy alakjának u Hzobrát tegyék. Az irredenta szobrot a nuinkasogyság szobrává alakítsák át. A harmadik om-lókmülum ottomoíott halottakat exhumálják óh tomottossék ol máflutt. Az emlékmű podíg a demokrácia nagykanizsai vértanúinak omlókét hiraoMO.
Vurga József polgármoster kijo-lontetto, hogy u város órintlwzósbo
Az újjáépítés érdekében az ipari, munkásság hozta a legnagyobb áldozatot — mondotta. Ezért megérdemlik a segítséget.Nagykanizsán jelenleg több mint 1700 munkanélküli van. A munkában lévő ipari munkásság már hozzájárult ahhoz ''íhogy munka nélkül lévő társaikon a tőlük- telhető mértékben segítenek. Kérte, hogy ehhez járuljanak hozzá tehetségük szerint az értelmiségiek és a szabad pályán működök is. Indítványozta, — hogy havi 200 forint jövedelem után 2 forintot, 300 forint után
3 forintot^ 400 forint után 4 forintot adion minden dolgozo a munkanélküliek felsegélvezésére. Ezt ''7Z összeget a vállasainál kellene befizetni, amely a befolyt pénzt a kijelölt bankban helyezné el, Az összegyűlt pénzt nem pénzbeli segély alak-jálvm juttatnák a munkanélküliek mk, hanoin a város abból munkaleholőnégct torumtona,
Dr. Szabad Ujos (FKP) nem oöztotta Hogyl Jáno« nézőiét ós ki-iolontotte, hogy a gazdatársadalom ts kivotto a részét az ujjáépitónból,. mórt a lognohozobb helyzetben ia
niegteremtette a kenyeret. Arra a kérdésié, hogy a gazdák pénzben vagy természetben járuljanak hozzá ehhez a mozgalomhoz, Kozma István (szakszervezet) kijolontotU.-, hog-csakis pénzbon.
Pr. tiz''ibad kijelentette, hogy a tervet, pártja nevében elfogadja és csak azt kéri, hogy ne vegyonek tekintetbe párlszem-pontokat may azt, hogy szak-szervfísotl tag-a vagy sem a mmkanélkUM, hanem Maki* a szociális Hsompoutok (¡lötórbfi helyezésével jutUmanak min* donkit munkához,
Hogyi János kiogósjsitutU) u tor-vüt.jvijolontotu), hogy mivol Nagy-kunizsu « bálok és « bárok várnao,
u segélye/Aiból a vendéglősök is rogyok ki a részüket. Minden litor botárához számítsanak hozzá ugv bizonyos megállapított összogot,.ugyun így a mozijegyek árát is emeljék fel egy bizonyod százalékkal. Kaufer Sándor indítványozta, hogy a bálokat is adóztassák mog.-Bronvai Lajos (szakszervozot)'' indítványozta, hogy a segélyakció augusztusig tartson, amikor is élotbo lép a hároméves terv. A közgyűlés ezeket az indítványokat elfogadta, majd elhatároztak, hogy ma délig minden párt és szakszervezet két-két tagot 1 a segélyezést végrehajtó és ellenőrző bizottságba. Ez a bizottság állapítja meg az egyes foglalkozási ágakban dolgozók hozzájárulásának mértékét.
Majd rátértek a tárgysorozat második pontjának tárgyalására. A város fölhatalmazást kér a képviselőtestülettől porok meginditásáiioz. Dr. Báron Pál tisztiügyesz bejelentotto, hogy a Szegő-féle vasüzom tiGÜO forinttal, a Steril téglagyár 62 ezer forinttal, a Király sörfőzde podig 81 ezer forinttal tartozik a város gázüzeménok augusztus. elsoie óta. A város ozekot az összegeket kívánja porolni. Nagyon sok üzJet és lakásbérlő van, akik bár tudnák a béreket fizetni, do ozt nem teszik. A város ozok ollón is oljárást akar indítani. Ugyanúgy vannak, akik iskolai tandíjjal vannak hátralókban. Ezokot szintéin porolni akarja vár ros. A közgyűlés mogadta a városnak a foliiatulmuzást a perek megindításához.
Szociáldemokrata Párt közleményei
SzociáldemokratákI Elvtársak!
Folyó hó 28-án, vasárnap délután 4 órakor tartja a nagykanizsai Szociáldemokrata Pártszervciíot évi helyi gyűlését. Tárgysorozatot minden rtBzervezefci és üzomi csoport meg rja lcajmi. A vezetőség beszámolója utan a taggyűlés megválasztja az uj végrehajtó és ellenőrző bizottságot. A taggyűlésen \*aló megjelenés szocialista köteJeesegünk. Tagsági
könyveinket magunkkal kell hozni. *
Felhívjuk pái-ttagjaink i''igv-elniót arra, hog>- ehiiaradott tagsági dijaikat a tagg>-ülésig ókvetfen egyenlítsék ti, vajp adjanak be habsztáfii kérelmet irasban a pártszerresEt véiTchejtó bizottságának, amely iii-dok.olt esetben a '' tagdíj halasztást magadja. Ellenkező eaotbem a párt-szer^''ezeti szabályzat idevonatkozó határozatát fol^-amatba helvezzük.
A SzocÜtm. Párt nagykanizsai szervezeténekvégrehajtó bizottsága
A nagykanizsai cigányzenészek
csonkacsütörtökön
t, hó 80>An a Ssoo. Dem- Párt tiaiyliég*b«n az áliantolan zanéutk javárít tunccol egybekötött
rendeznek.
GB&B''À
1947. fefcsuár 29
Nagysikerű előadás a Siess! Ad)! Segíts!'' akol* Javára
Nagykanizsa város Szociálpolitikai Bizottsága hétfőn este nagysi-Iroioi műsoros estet rendezett a Városi Színházban a Siess — Adj — Sr.gitB mozgalom javára. A ronae/sés nehéz munkáját dr. Eichnor Árpád vállalta magára, aminők mog is volt ¿a oredmenyo, mórt az ügyeson ösz-összoál 1 itott műsorszámok" mindvégig lokőtötték a közönség figyelmét.
ötletes és kedves volt uyarmathy M lemér káplán bevezetője. Az est ogyik legkedvesebb szánui Hrónyni l-ajo* nuigánjolonotí) volt, amellyel nagy sikert aratott. Kitűnő volt a Szociáldemokrata Párt ifjúságának két. villámtnil''ája. Kgy ragyogóan rfzép kislány gyönyörű száma volt Kalmár Zsuzsa''koloti tánca, nmoly-iyui már két alkalommal nagv sikert »mtott. l.''gvanugv sikeie volt ismét a kereskedelmi iskola nágy növendékének, akik a Csikkszodók dulút adták olö általános tetszés mellett. Naivon jó volt Maltu''hovszky Rvu »atepütánca. Eddigi szereplései után inog kell ál lapítanunk, hogy a #ro-üpszk táncokban komols .sikereket érhet ol. Az az érzésünk, hogy kitűnő szubrottprimadünna Lonetne. Nagyon tetszett a közönségmtk a kJo-gvesrendi gimnázium nvoicadik oSz-talyos nőNTondékoinok körmagyarja, amelyet Solti Jenő tanár tanított be. A többi számok, így Fülöp Ilona, Stolczer Emil és Gtkramvölgyi Iván szavalata, Benedek Margit és Babits Ferenc énekszámai, Fontos Ferenc hegedüszáma, valamint Fischolné és Schönné két zongoraszáma is sikert arattak. A Gondi-zenekar számai és a Szent Imre kórus énekszámai szintén megnyerték a közönség tetszését Az est dr. Eichner .Árpád befejező szavaiml ért véget.
A farsangvég ogyik legjobban sikerült műsoros1 estje volt ez. bér kissé hosszura nyúlt. Erinek ellenére nagyon szeretnünk, ha ii^en nivós műsort máskor is láthatnánk. H.
A Magyar-jugoszláv Társaság
hirei
Holnap, csütörtökön 0 órukor u Társaság szervező bizottságu a rendes heti ülését túrija, kérik a bizottsági tíigok f..egjclen6 sét.
*
Az arcképes tagsági igazolványokat minden tug vegye át minél előbb, Batthyány-u. 21. sz. alatt Gáspár Józsefnél. Az igu-zolványhoz arcképei mindenki
egy példányban adjon be.
«
Horvát nyelvű tan folyam kezdődik n Társaság rendezésében. Hetenként 2 óra, az esti időben, liogy a dolgozók Is részt tudjanak venni. A tat''olyym céljaira a Rozgonvi-utcai iskola igazgatósága bocsátott rendelkezésre fűtött helyiséget. Jelentkezni sürgősen Gáspár Józsefnél (Rat-tyány-u. 21.) vagy Barbarits Lajosnál (Fő-ut 5. nyomda-iroda).
*
A Társaság irodalmi pályázatának határidejét március 15-, ben állapitotta meg. Pályázni a ma&''ar-jngoszláv kapcsolatok és barátság tárgykörébe vágó verssel vagy elbeszéléssel lehet^
I
A Társaság • első ismeretterjesztő műsoros előadása március 2-án, vasárnap délelőtt lesz, beiépődif nélkül, a Városi Színházban. Tárgy : — történelmi ismertetés Jugoszláviáról.
Több értelem, több hit, több eredmény a tanulás nyomán; — adakozz a népi kollégiumra 1
Hl
K
Vidáman búcsúzott\ . -- ^ Nagykanizsa a farsánc/tó/ ''
Ha visszatekintünk ''áH* idei'' far^ sangra, akkor meg kell- állapitanunk, hogy (alán még soha, nem volt ebben a tárosban olyan túlzsúfolt farsangi programm, mint ez évben. Bálok bálok után következtek és a miiked-velői-nlt sem panaszkodhattak, mert talán soha annyit nem szerepellek a világot jelenté deszkákon, mint ez évben. A háború, után* pszichózis — elfeledni a csúnya multat — maradéktalanul érvényesült, mert o szorongó háborús félelmet egy kirobbanó, gondokra fittyet hányó, vem mindig megfontolt, könnyen és vidáman élni akart'') törekvés váltotta fel. A vidám farsangra a tegnapi hus/uigj^kedd tette, fej, koronáját. Jp
Karne&f. volt tegnap Nagykanizsán. Már a koiv esti órákban látni lehetett jelmezbe felismerhetetlenségig eltorzított "évi beraket, ötletes és kevésbbé öíiete.s maszkokat. Felvonultak a l''icrok és Meretük, torreádorok, külvárosi jasszok, hlau-nok, állatszeliditök, admWalixok és K-i tudná még megmondani, milyen furcsa figurák.
Éjfél után két órakor kezdtek csak el fáradni az emberek. A Fő-ut és Üugár-ut sarkán egy szarvasmarha jelmezébe, öltözött alak bőgött rendületlenül. A rendőr csendre intette, dc ez nem sokat hanznált. A tehén folyto-n azt hangoztatta, hogy 6 már ■nyugodtan hazamehet, mert már fafejeit a vendéglőben.
Egy boszorkány, aki söprün lovagolt, arra kért egy urat. akit éppen elfogott az utcán, hogy csókolja ■meg. Az ur tiltakozott, de amikor a. boszorkány maszkját fellebbentette, tdi szájjal esett neki. Általában idősebb nők fiatal lányoknak öltözködtek, masnit tettek a hajukba, matrózruhát öltöttek. Egy-két óra hamis illúziója — egy nagyon régen leláncolt valcer em léke — mnyi volt az egész.
A »Muskátliban« em/ megrögzött agglegény igy filozofált:
Nézze kérem • ezt a Koráikát — ez igent Csupa élet, vitalitás és művészét! Ajánlom az ecetté sa\u-nyodott vitamimszegény férjeknek. Hiába az egyoldalú táplálkozás bajt okoz. Itt van pellagra vagy a skorbut. Igaz? A házasélet egyhangúsága lelki i ritam in szegénys ég c.t okoz
— ec nz oka, hogy annyi lógó (orrú férj szaladgál a városban. Törvényt kellene, hozni cz ellen a veszedelem ellen és kötelezni a férj-urakat, hogy •néha napján hallgassák meg ezt íi Korálkál. Ebből csak haszna származna •— elhiheti.
fin elhiszem ,''
— Esküvői hlr
Jemuöok Béla folyó hó 20-án legény buwui ját megtartja. (Minden külön értesités helyett.)
— Mlsoros ifjusági nap a SZIM-ben
Folyó hó 21-én a Szociáldemokrata Párt ifjúsága műsoros Ifju-yági-nagot rendez a Párt nagytermében. AP összeáll itott müsor&an vidám jelenetek, énekszámok és komoly előadások váltják egymást. A SZÍM az egyedüli ifjuság''i mozgalom, mely városunkban működik és komolyan fáradozik az ifjúság egységbe tömöritésén. Szeretettei varjuk városunk ifjúságát pártállásra való tekintet nélkül pénteki Ifjusági-napunkon. Belépődíj nincal
— Kiskanizsai Szinpari: „Ezerholdas birtok"
A. Kiskanizsai Sáska Barátság Sportegyesület mükedvelógárdája — megértve a demokratikus idők szavát — egy pompás színmüvet mutatott be íarsanyvasárnapján a Hunyadi-téri székházában. Cserháti Lajos: Ezerholdas birtok cimü színműve, melyet első alkalommal a Rádió művészegyüttese mutatott be B közönségnek, derűs, szórakoztató jelenetek mellett remekül tárja elénk
a letűnt mágnásvilu--; áletének megdöntését, a felszabadulás utáni gvári munka diadalmas és dicsőséges himnuszát. Szivet-lelket gyönyörköd, tető jelenetek penegtek lo a színműben. A munkást és munkát szerető
fyári mérnök csodával határos mó-ön válaszfalakat dönt lo és ui hiv«-kot szerez a munkának, abból a világból, ahol a tétlenséc volt az uralkodó tényező a múltban. Kovács mérnök szeropébon mutatkozott az egyik legtehetségesebb kiskani-zsai műkedvelőnk, I''olay László. Nagy Lajos ü, Szilveszter inas bzo-nopót>on nvujtott elsőrangú teljesítményt. A "harmadik kitűnő fértiszor rcplo llogyfalvi József volt, n deg» nerált Arisztid báró szerepében. A női szoroplők közül ez uikalommibl Újvári Magdus nyújtott egészen elsőrangú toljositmónyt. Szmodics Mária játszotta » másik női főszeru-sikerrel. Meg kell emlékeznünk orváth Károly és Urszágh Józsof toljesitniányérói ia. A többi szereteket Szalay Margit, Kiss Kálmán, Liplin Józsof, Iinroi Ferenc és Németh Józsof játszották. Ilniczky László verseire Vértes Henrich komponált ügyes dalokat, amelyek Dolmányos Lenkó «mgoraeloadásában érvényesültek. A szinmü kiváló rendezője P. Angyal volt. Néhány pompás táncszámot is láttunk, ami viszont Londvay Lászlót dicséri.
A mstesrslogiai intézet Jelentése:
Európa középső részén a hideg tovább tart. A Földközi-tenger felől enyho légtömegek egyre nagyobb erővel áramlanak a Balkatt iranyá-ban. Hazánk nyugati reszen havazás volt. Sopronban este 7, Szombathelyen 3, Keszthelyen 2 milliméteres csapadok volt. Keleten felszakadozott a felhőzet és ezért a nappali hőmérseklet megközelítette a 0 C fokot. Budapesten tegnap a tengerszintre átszámított légnyomás 764 miliméter volt mersekeiten süllyedő irányzattal. Várható időjárás szerdán estig * Megéienkülő keleti, délkeleti szél, többfele, főleg a déli megyékben havazás, keleten éjszaka erős fagyok varhatók.
Sportrovat
Fegyelmi Ítéletek a kerületben
A pécsi kerület fellebbviteli bizottsága február hó 14-én tartott ülésén elutasította az NVTE fellebbezését Köfalvi István játékosa ügyében. Az itelet jogerős. Ugyancsak elutasította a bizottság Papp Károly MMSE fellebbezését Is. Cztndrls Jenőnek, az NTE játékosanak büntetését két hónapra leszállította, amely március 22-én jár le. Ferhezli Károly NTE játékosának örökre eltiltását helybenhagyta. Ez az Ítélet is jogerős.
A közeli hetekben tartandó Budapest—Délnyugat válogatott birkózó versenyen ''— mint értesülünk — Halász* az NVTE edző-vorsenyzőjo lepkeaulyhan képviseli a kerület színeit. Szó van arról is, hogy váltó-sulyban Kovács is szerepet kap, de neki válogató mérkőzést kell vívni Blumenstockkal, a. pécsiek bajnok versenyzőjével.
Kerülett I. osztály állása a tavaszi idényjnegkezdéae előtt
1. PDTC ^ 11 11 -- 52:14 22
2. MAORT 11 8 — 3 43:11 16
3. KVTE 11 6 1 4 47:25 13
4. KRAC U'' 6 1 4 23:22 13
5. PVSK IL 11 4 3 4 23:21 11
6. BÁTASZÉK 11 5 1 5 22:23 11
7. BAJAI MTE 11 5 1 5 24.34 11
8. P. POSTÁS il 3 4 4 22:24 10
9. LOV. OSE 11 3 2 6 16:37 8
10. SBTC 113 1 7 26 32 7
11. Nagymányok 11 3 — 8 18:34 6
12. NTE 11 2 - 9 ¡2:51 4
Levél a szerkesztőhöz
Igen tisztelt Főszerkesztő U*r Egy alkalommal már felhiv&nfc az illetékesek figyelmét arra; hogy Gelsén a község szivébe« van a vágóhíd. Azóta azonban még senki sem járt itt nálunk ebben az ügyben. De mostanáig nem is volt olyan nagy bai. hogy panaszunkat nem orvosol-.ták," mert csak nagyon ritkán fordult elő, hogy egy-egy áttolót levágtak.
Mos* azonban nen, várhatunk Jouább r''''.v lantiét cl len kÍrjük ü járási tisztiorvos urat. nv sajnálja a fáraiisá-(/ol fa jöjjön vl Gclsérc men-állapítani nz1, hogy panaszunk valóban joffos.
Hála Istennek elértük azt időt. hogy henteseink ¡Kmé* rendszeresen vághatnak állatokat, Most pedig már luss.m bt-köszönthet, az enyliébb idő és éppen ezért mindent el kell követni, hogy a község megfelelő megoldást találjon. Nem Miefc megengedni, hogy a ''tavasz és a nyar beálltával újra megülje a községet az a nehéz szag. amit évekig volt szerencsénk vajgy szerencsétlenségím k tu-ag-u nk bu szivnunk.
Közegészség szempontjából i* kérjük u legsürgősebb vizsgálatot, hogy ez -a fertőző betegségek fészke minél hamarabb elkerüljön a falu szivéből egy sokkal megfelelőbb helyre.
Kérjük Főszerkesztő l.''ra$, hogy levelünknek lapjában helyei adni sziveskedjétój anri által felhívhatjuk az illetékesek figyelmét erre az áldatlan állapotra.
Tisztelettel több gelsei gazdálkodó
Megérkezett
Nagykanizsa kedvence:
Korálka Vilma,
minden este énekével szórakoztatja e közönséget a
Muskátliban.
ETIodAl/f Nagykanlisin, Zrlnyl-u.30. LlalDKí hái, ára harmincezer, Ma-gyar-u. 3, ház, ára huaxexcr, Csen* gery-ut 81. fcái, árt huaceaer forint. > Bővebbet Praek ügyvéd Nagykanizsa. Közvetítő dijatása 3*. 317
APRÓHIRDETÉSEK
ElM«réla<a fiutvonaloa lévő kétszobás lakásomat háromszobás fürdőszobás la-káara. Cim a kiadóba«._341
Eladé egy féderés szánkó. Magyar otea 187. sz.__344
Mai és régi levelezésből szArmazó tö««jp Mlyagért pénzt, magyar sorokat vagy külföldi bélyegeket adok. Ív-anyagot is átveszek. Rozeenyi-utsa 19. Barbarits. (Ez • hirdafés mindig érvényes.) ®
Kiadó barokk Íróasztal, ebédlöszönyeg és jégszekrény. Szabséság tér 15. !. e^
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Beacm j«a< főszerkesztő Si»ri«e»xt6»í(j és W^JóWirttol: F6-írt i. THbíoa JJ.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa Szerkesztésért és kladasért fetoi Benozs let*-
Nyomatotté .Kőzgazdaségt R.T.Nagy
kanta««* nyomdájában Nagykinlzsén
Nyomdáért telel: Zalay Károly
588% évfotyo''n. 43 SHánt.
W«gykanlZ3&, 1947. fabruár 21. péntek
Ára 40 füíér.

Egyiptomban állomásozó brit csapatok Alexandriát kiürítették. A brit főhadiszállás most Kairó kiürítését készíti elő, hogy átadják az egyiptomi hadseregnek. A brit csapatokat a Szuezi-csatorna mellett felállított táborokban helyezték eL
m w m m w

m w
Gyöngyösi külügyminiszter tegnap Budapestre érkezett
Tegnap éjjel megérkezett • magyar békék ü''dötteég Párizsból. Gyöngyösi Jinea megérkezésekor a pályaudvaron e következőket mondotta: A bé<e aláírásának körülményei lameretesek, úgyszintén a hivatalos migysr álláspont, amit Jegyzékben fejtettünn hl. M*gánjeli?gü megbeszélésem Bldault külügyminiszterrel von, me>yet fesztelen légkörben folyattunk. Továbbá a aiö^szédoa államok külügyminisztereivel la eszmé* cseréltünk. Egy kérdé>ben megyegyeztük ée ez e béke alapjelnek megezllárdltáea, további, hogy 9izda«igi lokintetben szorosabb együttműködésre van szükség a dunai államok között. Szóbakerültek kőzvetíon csahsziováK»magyar tárgyalások lehetőségei 1».
Londonban e külugymlnbzierhelyetteaek e tegnap délelőtti ülésen a német Javak sorsável foglalkoztak. Az angol meobizott ezt javaaoita, hogy a pot»d«ml egyezmény értelmében ''Au*z?rlanak otek a területén tevő nemet javakból kell jóvátételt fizetni. Az oeztrak kormány kö<eles e német javakat a szövetségesek rendelkezésiére boosátanl, de a négy nagyhatalomnak együtt kell meghatározni, meiyek azok e német javak, melyeket a »zöveieégesek maguknak követelnek. Azokat, amelyekre nena tartanak Igényt, vleezaadják az osztrák kormánynak.
Oroszország ezen utóbbi javasaihoz nem jámH hoxtá, A franci* külügyminUzterhelyettes elvben támogatta az angol Javaslatot, végül ugy döntöttek, hogy a kérdést a gszdasági albizottsághoz teszik át. Ez e bizottság foglalkozzon Jugoszlávia, Ausztria elleni kövesetétiSvei Is az ottiévő javak tekintetében. -V
A déiucín folytatott tárgys>á»okon arról tanáoakoztak, hogyan Járu hatnak hozzá a kisebb hstalmak a német bske előkészítéséhez. A külügyminiszterhelyettesek e jövő keddig valószinüeg befejezik tárgyalásaikat u. német béke fogalmazványának eiké&zltéeére vonatóoaó ag. Gusaev szovjet küiugyminlaz erhelyettes javasolta, h''ogy a kisebb hatalmakat érteshsek a kütügymlnisz^rheiyettesek vegzett munkajoról.
New-Yorban az Egyesült Nemzetek Blztoneogl Tanácséban tagnap e»te Albánia válaszolt az ellene felhozott angol vadakra a köt brh torpedó megsérülésével k pcsolotbun. Az elbán megbízott kijelentette, bogy a torpedórombolók részét képezték a brit flottának, amey harol alakulatban térődött néhány száz méterre az eibán partoktól. Albánia sohasem ismerte el a korfui csatorna nemzetközi jellegét, különben is k csatorna eiaknásitásáró« nem volt tudomása.
A vádak abbéi a körülményből származnak, hogy Anglia nem szwleii az albán kormányt
és támogatja Görögország Albánia éraekeit sértő követeiesett-Az angol megbízóit válaszúban* kijelentette, hogy «2 a«bán megbízott azon kijelentése, hogy Angiié nem szívlali sz albán kormányt, híven tükrözi a*x aibin felfogást. A hajók békésen haladtak céljuk felé.
Az ügy tárgyeléaat homep folytatják. Ma az atomenergia ellenőrzéséről tárgyainak.
t • *
Távozik Budapestről az Ellenőrző Bizottsághoz beosztott csehszlovák
delegátus
Pozsony> február/ 20 A pozsonyi rádió jelentette, liogy a .szövetséges ellenőrző bizottság mellett működő csehszlovák misszió vezetője a jövő héten elhagyja Budapestet. Érdeméül rójják fel, hogy a magyar-csehszlovák kérdésben bizonyos eredmények mutatkoznak és megvan a remény, hogy az eddigi eredmények alapján sikerül megoldani ezt a kérdést.
; . > _____ • • , A •
zottságának kérésére felfüggesztette két gerilla harcos kivégzését. \
Az olasz külügyminisztérium részéről kijelentették, hogy rövidesen 10.000 olasz fog kivándorolni Argentínába.
•f
Bevin kijelentette az angol alsóházban, annak ellenére, hogy a legutóbbi lengyel választások módszerei nem feleltek meg Anglia kívánságainak, az angol kormány nem vonja vissza elismerését a lengyel kormánytól
M
Legufabb távfratofc
A körmendi határvadász zászlóalj egyik portyázó járőre január 2lJ-én jugoszláv területre tévedt. A jugoszláv határőrző szervek, amiKor kiderült, hogy a mag var járőr eltévedt, a legnagyobb készséggel szolgáltak lelvilágositással és visszaengedték őket, magyar területre. A magyar járőrök elmondták, hogy u legbarátságosabban bántak ve-. Jük, ételt és italt bőven kaptak és fegyverüket mindvégig megárthatták. • '' *
A nehézipar központi főtitkársága megbízásából Horváth Lóránt miniszteri tanácsos és Tán-ezos László több hetes tartózkodásra Svájcba utaztak, hogy a magyar nehézipar gyártmányainak elhelyezésérői, valamint a szükséges munkagépek vásárlásóról folytassanak tanácskozásokat.
*
Németországban tovább folynak a liácimentesitési intézkedések. Kijelentették, hogy a náci-mfcíitesitések során még a kisebb náciknak sem fognak amnesztiát adni.
A görög kormány az Egyesüli Nemzetek határkivizsgáló bi-
A francia nyomdászsztrájk idején Párizs lakosságát falragaszokon értesítették a világ eseményeiről. A falragaszokat közhivatalokban helyezték el és minden könrínentár nélkül közölték az eseményeket. A belga nyomdászok szolidaritásból megakadályozták a belga ltpoknak Franciaországba való kivitelét.
Budapestről jelentik
Aláírták a magyar-jugoszláv
éruszáüitmányi egyezményt
A magyar-jugoszláv áruszáilitá- i sokra vonatkozó egyezményt, miután a vegyesbizottsági * tárgyalások tegnap végotértek, aláirtak. Most már mindkét fél részéről megindulhatnak az első negyedévre összeállított lista-szerinti szállítások, amelyen feltüntették a behozatalra és kivitelre korülő árukat.
Az árucsere megállapodások mindkét /élre nézve előnyösek, )acrt a magyar ipar, ■nagymeny-ni/iségü nyersanyaghoz jutt a kivi leire kerülő készáru, pedig ■nagyba,: elősegíti Jugoszlávia ujjiépitési terveit.
Behozatalra kerül vasérc, ólom, gíjxsz, szóda és nagymennyiségű épület fa. Kivitelre kerülnek vegy-szeiek, laboratóriumi berendezések, textil, szerszámok, izzólámpák, Kerékpár. Az összeállított lista egy ne-, gyedévre szól, amelynek lejartával ujabb vegyes bizottság határozza meg a kővetkező negveieiévi áruszállításokat. Ez a megállapodás szorosabbra fűzi a jugoszláv-magyar barátságot és jelentős eredmenyt jelent a magyar külkereskedelemben.
Ma döntenek Kovács Béla mentelmi
joga ügyében
A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága tegnap tárgyalta Kovács Béla. kiadatásának ügyét. A mentelmi bizottság ülésén ugy határoztak, hogy az ügy helyes elbírálása céljából szűksépr van a hatóságok ¡Utal benyújtott iratok áttanulmányozására, ezért mára halasztották az ügy érdemleges letárgyalását.
Magyar képviselők a román demokratikus blokk központi palitlkai
bizottságában
A-romániai magyar népszövetség megbízottai helyet kaptak a román demokratikus pártok tömbjében. A magyar népi szövetség részéről Falu Gáspárt és Csákány Béla képviselőt választották meg a román demokratikus pártok tömbjének központi politikai bizottságába. A román nevelésügyminiszteri ra> delet érteimében erdélyi magyar diákok is részt vehetnek a de-
mokratikus pártok, vagv a .magyar népszövetség állal rendezett előadásokon, ha azt az előadás jellege megengedi. Az'' is. kólák igazgatóságának esetrőlesetre kell megadni az engedélyi > Megyesen és SzékelyudVarlie-lyen engedélyezték a magyar •nyelvű ipariskola felállítását.''
A tegnapi minisztertanács fontos döntései
A tegnap piegtartott minisztertanács tőbb vállalat állami kezelésbe való vételét határozta ol. Ezek között van az Első Kecskeméti Konzervgyár, a Szegedi Konzervgyár és az Alföldi Konzervipar, a Nagykőrösi Konzervgyár, a Mauthner-í''éle Magkereskedelmi R. T.j a Budapesti Telekvásárló és Értékesítő Vállalat, azonkívül több fémfeldolgozó iparvállalat és vegyi üzem. A minisztertanács ezenkívül nagyobb pót-hitelt szavazott meg árvízvédelmi célokra.
Rónai Sándor kereskedelemögyi miniszter beszélt a nemzetgyűlés tegnapi ülésén
A nemzetgyűlés tegnapi ülésén a kereskedelmi és szövetkezetügyi miniszteri .tárcá költségvetését egyhangúlag elfogadták, általánosságban és részleteiben is''. A költségvetési vitában felszólalt Rónai Sándor kereskedelemi-ügyi miniszter, aki rámutatott, hogy a külkereskedelmi egyezmények feltétlenül szükségessé teszik a mezőgazdasági minőségi termelést és. a mezőgazdasági feldolgozó ipar kifejlesztés
Kidkercskedelmi elzártságunkból a Szovjetunióval kötött szerződés emeli ki bennünket és ezt köueiöen már 13 ország Qat köiöitünk megállapodást. Minden törekvésünk oda irányul, hogy minél több nyersanyagot és félkész ipari "árut: hozzunk be az országba.
Bonyhádon székely muzeum létesül
A Bonyhád községben letelepített csángók székely muzeumot akarnak létesíteni. Ide helyeznék el az áttelepítési helyük-, ről magukkal hozott emlékeket, régi szerszámokat, a sepsziszent-györgyi muzeum birtokában lévő darabokát, továbbá az Erdélyből elhozott kulturális és művészeti emlékeket.
Lapzárta után
Elhalasztották a Szakszervezetek zalamegyei konferenciáját
Lapzártakor kaptuk az értesítést, hogy a vasúti forgalom-megbénulása miatt Kossá István megérkezése lehetetlenné vált. A szakszervezetek megyei titkársága ma táviratot kapott, mely-| ben közölték, hogy a konferen-i eiát «fövid időre halasszák el. A szakszervezetektől közlik velünk, hogy a konferencia uj dátumáról a Zala utján értesítik1 a közönséget.
2
Z A Li A
1947. február?*
Választ a nagykanizsai iparosság
Nagy eseménye lesz a nagykanizsai és járási iparosságnak a folyó hó 23-án, vasárnap dél-.elött 10 órakor lezajló évi köz-
ülés, melynek színhelye az par testület Sugár-uti székházának diszlenne lesz. Ezen a közgyűlésen választja meg a város és a járás 1200 iparosa azt a'' tisztikart. mely hivatva lesz az ipartestületbe tömörült e nagyszámú kisiparos érdekeit képviselni. megvédeni.
Mini érlesülünk, a választás lefolyása nem lesz sima, mert a hivatalos lisla mellett egy el-, leuzéki lista is indul. Ezzel két táborra oszlik az iparosság. Az egyik labor, amely a hivatalos lisla alapján áll. * reálisan Le-vonla az elmult idők tanulsá-gaií és értékelte azt az ."mberfe-lelti munkát, amit-az elmult nagyon nehéz időkben a vezetőség a kisiparosság érdekében végzett. Ez a része uz iparosságnak nem visz politikát a választásokba, hanem jelöltjeinél elsősorban azt nézte, hogy lelkes iilve, odaadó harcosa-e aimak a demokráciának, amelytől az iparosság éleiének jobbrafordu-lúsál remélheti. Ez a csoport, amely értesülésünk szerint a nagy többséget képviseli, gar.m-eiát lát abban, hogy a hivatalos listán szereplő kipróbált vezetők erős védőbástyái lesznek a nagykanizsai s járási ipartestületnek.
Az ipartestületi választások elé nagy érdeklődéssel tekintenek nemcsak az érdekelt iparosok, hanem a város sorsál. szivén viselő lakosok is, mert nem lehet közömbös, hogy az Ipartestületei, Nagykanizsa egyik legnagyobb érdekképviseletét kik vezetik. Természetes, hogy a demokrácia, amely jogot ad mindenkinek arra," hogy szabadon nyilváníthassa "akratát, nem szól, meri nem szólhat bele a dolgok alakulásába. Az iparosságnak meg kell tudnia azj? froey kit választ vezetőjéül, mert ezzel a választással '' a sorsa ■jobbrafordulásának kérdés röl dönt.
Mi, akiknek nemcsak hivatásunk. de kötelességünk is<a közvélemény inegnviívánuiá>:á-nak hangot adni, nyugodtan állithatjuk, hogy az Ipartestül«! jelenlegi vezetője, Húsz József szabómester mát* bebi/o nyílott a, hocv mélló nrrn. hogV az ipar» testület élén álljon. Egvesztcn-'' tíős működése alatl* komoly, megfontolt munkát láttunk tőíe, aki u legnagyobb agililással, t''á-radhatallaivul, sokszor erőszakosan követelőzve járt el minden iparos ügyben, A legnehezebb időkben, az inflációs pokolban is megtalálta a módját annatc, hogy megvédje az iparosság érdekeit. J
A vasárnapi közgvüléson, amely előreláthatólag már határozatképes is lesz/ mint értesülünk, az Ipartestületek Országos Központja is képviselteti magát.
VÁROSI MOZI
HT CsHtortoktSl vasárnapig
Nagy amerikai blintlgyi tiltn:
A SZERETŐ KÉT ARCA
CONRAD VEIDT éí JOAN GRAFORD merész témájú filmje.
El&rdisok k«zrm pokon 5, 7, v a sím ff? 3, 2, 7-''¿or
Március másodikán Rákosi Mátyás miniszter-elnökhelyettes Nagykanizsára jön
A Zala értesülése szerinta Magyar Kommunista Párt zalamegyei szervezetei március másodikán, vasárnaphoz egy hétre, egynapos konferenciát tartanak Nagykanizsán. \ konferencián részi vesz Rákosi Mátyás mi-niszterelnökhelyeltcs is. több országos nevű politikus kisérelé-ben. „
A konfciMimijEra több mint 300 községi, taw^ui és üzemi púrt-szervezet küldi el képviselőit. A piogram-n kidolgozása folyamaiban van, aminek/beíeje^ése után
a Zala részletes tudósítás'', közöl majd a miniszlerelnökhelyet-tes nagykanizsai programmjá-ról.
Hendkivüli érdeklődésre tarthat számot Rákosi Mátyás polüi-kai beszámolója, mert u súlyos belpolitikai válságból kivezető utat jelöli majd meg. értesülésünk szerint a aniniszterelnökhe-lyeltes mint Zala vármegye képviselője alkalmat talál arra is, hogy küldöttségeket fogadjon és hogy intenziven érdeklődjön városunk helyzete iránnt.
Hogyan történt?
A magyar sorstragédia menetrendje tárult fel egy Igazolási eljárás során
(Budapesti tudó* Hón*! ól) 1944 október 15-énok és azt megelőző törtéiveimi napoknak osoinényoi elevenedtek mog a honvédelmi minisztérium igazoló bizottsága olőtl Vaj-tay altáljornagy igazolusi ügyéiiok tárgyalásán. Kzzol a íohdkívül nagyfontosságú üggyel a napilapok csak igen szűk terjedelemben foglalkoztak, holott perdöntő vallomások hangzottak ol azoknak a volt közélati férfiaknak és katonai szemé-lycluiek szájából, akiknek özekben a tragikus oscméjwekben szerepük volt. Vallomásukból — későn bár — megállapitlmtó, hogy sokszor jolcn-ték te leneknek látszó hibák, gyakran azonban súlyos mulasztások sodorták tovább az országot azon az uton, amely- a nyilas rémuralmon keresztül a nemzet tragédiájához vezetett.
Október ti.
Dálnoki Miklós Béla nyugalmazott miniszterelnök, szolgalaton kívüli vezérezredes, aki előbb Horthy főhadsegéde, majd az első hadsereg parancsnoka volt, tanúvallomásának már a hővezető részéten szenzációk-kal szolgált. Elmondta, hogy már 1944 nyarán megtörténtek uT tapogatód z ások a fegyverszünet rnegköié-sére vonatkozóan. Erről » tervről tudott a vezérkar főnöke, a két hadsereg parancsnoka,'' a kabinetiroda főnöke és Horthy főhadsegéde is. Ilorthy megkezdte tárgyalásait ezekkel a személyekkel. Az előkészítő munka rendkívül lassan haladt, végül a terv elbukott, mert a fvezérkar megbizluvlatLan volt.
A hadsorogparancsnokok várták a titkos parancsol: mikor álljanak át a Vörös Hadsereg oldalára. I>e a parancs csak Miklós illához jutott ol, a második luulsoreg parancsnokának wzóló utasítás azonban már elsikkadt a nyilas vezérkari tisztek kezén. Miklós IJéta szerint olaiotUík a piok-lauióoió közzét/ftolét, do oiuiok elleném is ogész más következményei let tok volna u rádióaaówfctnuk, liá a volt kormányzó az utolsó pillanatban mog nom hutiál és tefojozott tényként közölt''.» volna a magvai'' nóppol a fegyverszünet uiogköUVnok tó. nyót.
Ambrózy Gyulának, u kormányzói kabinet iixx la volt főnöke no k vallomása ujabb szenzációval szolgált. Kijolontotte, hogy a nroklamációt ő szövegezte meg es abban az eredeti szöveg igy hangzott, hogy »fogN''ovcr-szünoiet Kötöttem!« Ambrózy Vallomásának további részében "kijelentette, hogy a volt kormányzó magn javította át azt a szöveget ugy, ahogyan az később lx»lvasasra korült a rádióban.
_ Faraghó Gábor nvugalmazott miniszter, szolgálaton ki y üli vezérezredes moszkvai kiküldetéséről szólott.
Kijelentette, hogy a fegyverszünetet ■ viegerositő döntést
19Í4 október 11-án irta alá Moszkvában.
Ha ezt a tényt »a proklamáció közli a néppel, sorsunk másként alakult volna. A fegyverszünet részleteinek végrehajtásara - mondta Faraghó
non felhívta Hnofiler Istvánt, az akkori miniszterelnökségi sajtófőnököt, hogy miért van változtatás a szövegben. líaeffler közölte. bogy a kormányzó eszközölte a javítást az eredeti szövegen, mire illatky átvezette . a kézirat másokpéldányán is a javítást, amely nagymértékben oka volt a később elkövetkezett, tragédiák elindításának.
Végül Vörös János nyugalmaizott miniszter, az akkori honvédvezérkar főnöke tett vallomást s igyekezett magyarázni, hogyan fulladt kudarcba a 1 óváros védelmére szánt seregtestek felvonultatása. Az « körülmény, hogy kit terhel a felelősség a védelmi intézkedésük megtörténtének elmulasztása miatt, sajnos ezen a tárgyaláson sem nyert tisztázást, bár az igazolóbizottság — a mely Vattny Antalt nyugdíjazásra ítélte — itéleto twtokolasában leszögezte, hogy ozöknbk az erőknek megérkezését az akkori vezérkar főnökének, mint a magyar honvédség legfelsőbb parancsnokának Icyllott volna ellenőriznie.
Vlrágh PM félévi börtönre ítélt© a nagykanizsai népbiróság
A népbiróság dr. Bórcs-taná-csn kedden tárgyalta Virágh Pál voll iharosberenyi körjegyző bűnügyét, akit a nép ügyészség, mint ismeretes, azzal vádolt, hogy a Pcrlakon állomásozó 103/13. munkásszázad legénységét megverette az fú ászokkal. 1943 októberében. A népügyész-ség háborús büntettél vácíoba, mert katonai jellegű alakulatnak segítséget nyújtott erőszakos cselekmény elkövetésében. A tárgyaláson a vádlott tagadta bűnösségét, de azl beismerte, hagy •jelen volt akkor, amikor az utászok husángokkal kegyetlenül összeverték a munkaszolgáíató-sokat. A népügyész vádbeszédében rámutatott arra, hogy a vádlott háborús bűntettben mondható ki bűnösnek, népellenes bűntett elkövetése niinr dencsetre fennáll, mert elmulasztotta feljelenteni uz utászokat és Foití Károly hadnagyot, emberek törvénytelen megkínzása miatt. Bár a vádlott az^ai védekezett, hogy Foitl hadnagyot is csak nópellenes bünteti elkövetésében mondotta ki bűnösnek a NOT, a népügyész arra az álláspontra helyezkedett, hogv minden bíróságnak függetlenül keli megáliajritnnía a bűnösség milyenségéi. A népbiróság népei lenes bűntett elkövetésében mondottn ki bűnösnek VI-rágh Pált és ezért (> havi börtönre és 5 évi politikai jogvesztésre ilélte. Az ítélet jogerős.
A keddi napra soronkivül kitűzött két tárgyalást mára hn-lusztottu el a népbiróság, mert Virágh Pál bűnügyének tárgyalása hosszú ideig húzódott el.
— ugy ogvoztek meg, hogy egy magyar kiküldött felkortwi Afalinovszki marsailt, akinok főhadiszállása okkor már S//!god ü''jrsi''igébon \''olt és tőle kapja meg azoluit az utasításokat, amelyoket magNii r részről végre kell hajtani.
Október 13.
Utassy Lóránt nyugalmazott vezérőrnagy vallomása élénken rávilágít arra, hogy nemcsak hibák, hanem bűnös mulasztások is törten tok. Utassy októlver 18-án Szögednél lépte át az orosz záróvonalat és Deszken jelentkezett Malinovszki marcalinál. Az orasz hadsei-egtábor-nok két kiv/uiságát fojozto ki. Az egyik az volt, hogv Magyarország mütasöon határozott állásfoglalást u feg.yv''erszünot kérésére vonatkozóan, ami azt jelentette, hogy a magyarok hozzák a világ tudomására, hogy fegyverszünetet. Kérnek. A másik a Vörös Hadsereg részéről felállitotffc követelmény az volt, hogy az illetékesek adjanak pontos jelentést a nia-§;yar hadserege söpörtök helyzetéről es szervezetéről.
Utassy október 14-én, szombaton érkezett vissza a magyar fővárosba. Nyomlxm a Várba siótett, ahol jelentést tett útjáról a volt kormányzó-'' naic. Másnap a végzetes október 15-ének -délelőttjén jelentkezett a. vezérkar iőnökénél és beszámolt utja oredn lény érői. Közölte, ho^y másnap, oktoiwr 16-án reggel o órakor neki ismét jelontkcznie kell Malinovszki, marcalinál a magyar kormány válaszával. Utassyt a kor-nmnyzósiigon tartották, hogy bármelyik pillanatban indulhasson Malinovszki marsallhoz. Utja azonban halasztást szenvedett, mort nom tudtuk mogügyezoni az i ltot ékesek ab-lw»n: kit küldjenek volo, aki ismori a hiul&oroglíwtek olhelyezkodését.
Közbon elhangzott a kormányzói szózat a rádióban, & már ismert szövogozénten. A németek megszállták a Várat, amikor ia Utassy letartóztatásba korült, igy utja Malinovszki marsallhoz végkép olmar''klt.
Októbor 15,
Fény derült arra is, hogy milyen .jöaoményok előzték mog a Hortny-kézirat útját a Vártól a stúdióig. A vallomások szerint a rádió akkori vezet őségénők leltünt, hogy a kéziratban javítások vannak. Hlatkv Fndro akkori nrihisztorolnökségí államtitkár, akinél a kormányzói proklamáció másodpéldánya volt, telofo-
V. t. > »< « K.4I1I« »»»x
Inspekció» oy^fly^ertórak:
Február 20 ón .fAéria''^.gyógysrertir Somogyi'' Béta-uU:a <Í0.
Frbruűr2l én .Fekete S<is" gyógyszerár FO-ut 6.

Közgyűlés.
Az Élelmezési Munkások Szövetkezét« a f. hó
15-ére összehívott közgyűlés határozatképtelensége miatt február 22-én este 6 órakor a Husztl-téri Élelmezési Munkásotthonban
ujabb közgyUlést
tart, mely az alapszabályok értelmében a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.
Igazgatóság.
?4S
t.9-47. február 21
2 É Iá A
Kossá István szombaton Nagykanizsán elnököl a Szakszervezetek megyei konferenciáján
Ma arról értesítenek bennünket- hogv a Szabad Szakszerve-,etx-k szombaton és vasárnap ,iüg\ci konferenciát tartanak, amelyre Nagykanizsára érkezik kossá István. a Szakszervezeti ''tanács főtitkára Cs Andrási Antal a Szakszervezeti Tanács üze-.
bizottságának egyik vezetője^ Ebben az ügyben kérdést intéztünk Csepregi Zoltánhoz, aSza-i)aa Szakszervezetek zalamegyei tikárához, aki a konferenciával kapcsolatosan a következő lelvi-hVosiiást nyújtotta :
\z országos Szakszervezeti Ttf:;úc>n;:k az'' a célja, liogy a >zcrvrzi''st országos viszonylatba;: ii minél fokozottabb rnér-tókfrn indítsuk meg* és a már meglévő szervezetek vezetőit és ¿ngjuxl aktivizáljuk.
.1 rLVjiflc''imzsai szakszrrvr-zetek cblvd t7 szempontból nehéz h»lffze:il>en vannak, irwr! az aktivizálás már réten megtörtént. . Kilenc-tíz hónappal czrlötJ felállítói -''ak azokat a bizottsíyokat. :rmelf/#k . mc(iszcri>ezésérj • sak konferencia ulán kerülhetne sor.
Vannak a kollektív szerződést védő bizottságok, járási szer vezö, kúKur-. sport- és propa-•aK»nda-bizol t ságaink, v d; ¡mi nt sztrájkbizottság, amelynek az a célja, hogy a termelés menetet semmi meg ne zavarhassa. Ennek a bizottságnak köszönhető, hO|5v Nagykanizsán egy pillanatra sem'' állt le a termelés, mint ahogyan sok más vidéki ''városban előfordult.
Ezeken kivül megalakítottuk az ugvnevezett »agytrösztöt is. nmelvbe belevontuk a szakszervezetek keretén belül megszervezett '' haladó értelmiségei. Az agytröszt a következőképpen oszlik meg: van benne egy jogügyi bizottság, amelynek tagijai törvényszéki birók, állam- és népűgyészek, valamint ügyvédek és célja, hogy a szakszervezeteknek jogi téren minden vonatkozásban rendelkezésére álljon. Az egészségügyi bizottságot a városi tisztiorvos és különböző szakorvosok bevonásával alaki toltuk'' •meg és a dolgozók egészségügyi viszonyainak ellenőrzését tűztük ki céljául. A pénzügyi bizottság pénzügyi vonatkozású ia-náesaivnl látja el az üzemi bizottságokat és szakszervezeteket. Az oktatásügyi bizottság a szakszervezeti nevelés szolgála tóban áll, az ipari és technikai tanácsúdéi bizottság mérnöktagjai útmutatásaikkal segítik elő munkánkat. Ez az agytröszt és a többi bizottságok á kanizsai" járásban példásan vannak megszervezve, a távolabbi járások szervezése azonban némi kívánnivalót hagy maga után. A konferencia ezeket a kérdéseket oldja meg és a megye legtávolabbi'' részéből is jönnek küldöttek Nagykanizsára.
A konferencia, amelyen résztvesznek a szakszervezetele nagv-kanizsai nőbizol''tsága. a MNDSz. a SzIT, a SzIM, a Magyar-Jugo-szláv Társaság és a Szovjet-Magyar Művelődési Társaság képviselői is. -teljes mértékben átbeszélik a szervezési problémákat. .Jelen lesznek azonban a megyei és helyi pártszervezetek titkárai, valamint a MAORT üzemi
bizottságainak vezetői is. A konferenciát Kossá István és Andrási Antal tartják. Az, hogy Kossá István ismét Nagykanizsára jön, nagyon megtisztelő számunkra, de nem lep meg bennünket, mert többször is kijelentette, hogy a nagykanizsai szakszervezetek szívügye neki.
— A megyei konferencia a következő jelszóval indül: »Erö-sifsa'' a szakszervezetenmert amilyen mértékben erősek a szakszervezetek, olyan mértékben erősödik a magyar demokrácia is. JEbben a szellemben indultak meg a konferenciát megelőző munkál^to^ — fejezte be felvilágosítását Csepregi Zoltán, a szakszervezetek megyei titkára. , ,
Nagykanizsa el van zárva a külvilágtól
Teljesen megszűnt a vasút- es postaforgalom
Több. alkalommal beszámoltunk már 9 hasábokon arról,-hogy a havazás milyen mértékben" okozott fennakadást a vasúti-, lelefon-vagy táviróösszeköt-telésben. Ezekben a beszámolókban. megállapíthattuk,'' hogy bármilyen méretű is voil a havazás, Nagykanizsa fenn tudta tartani az összeköttetést u fővárossal és a többi vidéki városokkal. Mostani beszámolónk azonban már nem ilyen derűs. Kedd este óta olyan hatalmas mennyiségű hótömeg zudult Kanizsára, amelyre hosszú évek ólu nem volt példa. Sokan emlékeznek még arra, hogv 1028 telén hasonlo méretű havazás volt, amikor a várost úgyszólván ki kellett ásni a vastag betakaróból. Ma ugyanez a helyzet.
Mayykamzsa teljes mértékben el v»ím »''árva a külvlléutó! 03 a közöli napokban «Ince fa feroény arra, hony es az Izoláltság megszűnjön.
Szerkesztőségünk érdeklődött az'' illetékes hatóságoknál és közegéknél abbaü aí irányban, hogy a havazás milyen fennakadást okozott a város"életében és azok megszűnéséi mikorra lehet várni.
Varga JóiRpf pelgáTrirtater
lapunknak a Tcövelkezö nyilatkozatot adta :
— Nagykanizsát uz a veszély fenyegette, hogy a havazás következtében, mivel az összeköttetés megszűnt a környező falvakkal. nem tudjuk biztosítani á város kenyérellátását. Tehergépkocsikkal lehetetlenség megközc-liteni a malmokat. Ma azonban 50 lófogatu kocsit állitoltunk be, amelyek reggel a legnagyobb nehézségekkel Küzködve elindultak. hogy a város részére biztosítsák a mindennapi, kenyeret.
Ami a váratlanul nugy-mérelü hóesést illeti» — mondotta a polgármester -- a leesett nagy hótömegek nagy veszélyt rejtenek magukban. Az olvadás ugyunis olyan tömegű vizet szu-budil majd lel,, mncly elönti nemesük az utcákat, de u házakat is. Ezért ugy határoznunk, hogy aminl a hóesés megáll, köx-muirkaalapon kiszállíttatjuk u városból a havat.
A vasúti forgalom^ szünetelése megakadályozott abban, hogy a belügyminisztériumban 21-ere kitűzött nagyjelentőségű
értekezletre felutazzak. Ezen az értekezleten került volna tárgyalásra Nagykanizsa városának slátusrenaezése. A rossz időjárásra való tekintettel az-értekezletet egy későbbi időpontra halasztották. Remélem, hogy a jövő héten helyreáll mór a vasúti'' forgalom és akkor felutazhatok Ru-dapeslre — fejezte be nyilatkozatát Varga József polgármester.
Dr Möfiostury Tibor jarööi ^j«gy: o
a következőkben számolt be a járá? helyzetéről:
— A havazás következtében a nagykanizsai járásban teljes mértékben megbénult a forgalom. Az országutakat hatalmas hótorlaszok zárják el, amelyeknek elhordása hosszú időt vesz igénybe. Amdg a havazás meg nem áll, addig nem is lehet hozzálátni az országutak felszabadításához. Legsúlyosabb a helyzet a jiagykanizsa-nagyrécsei és a kiskomárotn-bmagyarodi útvonalon.
Az allomásfönököegtcJ
a következő felvilágosítást kaptuk :
— Nagykanizsa a vasúti forgalom tekintetében teljesen el van zárva a külvilágtól. Ma reggel már egyetlen vonat sem tudott elindulni tőlünk, viszont a behavazott pályatesteken a Kanizsa fel$ közlekedő vonatok sem tudnak befutni. Egy-két nap múlva remélhetőleg fe! tudjuk szabadítani a vonalakat.
A postafőnő k-sén
közölte velünk, hogy Nagykanizsa nem tud sem telefon-, sem táviróösszeköltetést teremteni a vidékkei. A havazás megszűnte után azonnal hozzálátnak a telefonvonalak rendbehozásóhoz.
Tüzoitósógnól és n mentőknél
kijelentették, hogv szerda reggeltől ma reggelig 25.3 milliméter csapadék esett. A hómagas-ság, ahol a hó tisztán áll, 50 centiméter.. Az országútokon átlag egy-kót méteres hótorlaszok vannak. Ezért nemhogy a lovas-koesik, de uz autóbuszok sem közlekedhetnek. A mentőknek u nagy hóesés mialt eddig nem akudt munkája.
A tűzoltótestület parancsnoksága felkéri bennünket .. annak közlésére, hogy a házigazdák szabadítsák ki a hó alól a tűk-csapokat, nehogy egy esetleges
tűzesetnél a tűzoltók a csap keresésével legyenek kénytelenek; elhúzni az időt, amelyet a tűz oltására iordíthatnának.
A SZIM jelmezbálja
A jövő szocialistái, a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom kanizsai '' tábora kérte egy éjszakára a felnőttek társadalmának érdeklődését éa a város fiatalságának faraaiogoló jókedvét. Felnőttek és fiatalok'' olyan tömegben jelentek raag a SZIM húshagyókedd i mulatságan, liogy a Szocdem termei kicsinek bizonyultak. Az orosz város parancsnokság is megtisztelte látogatásával lelkes fiataljainkat és ott voltak a pártvezetó-ség »öregei«, a közélet élenjárói, ott volt a szeretetreméltó ügybuzgó-súggal fáradozó háziasszonygárda, akik az eddig még nem is" látott bőségü büffét szinte az utolsó darabig elárusították a hajnali órákra. A jelmezesek száma meghaladta, a százat. Ötletekben, a farsangi vidámság tarka szinoil>en nem volt hiány. A bírálóbizottságnak ugyancsak volt gondja, míg a négy legjobb, díjazott jelmezt kiválogatta.
legjobbnak találtattak, 1. a Notro I>amo toronyőre (Kárpáti László), 2. hindu hercegnő (Rózsa Györgyi 8. admirális (Sípos Aranka), 4. dáma (Siklósi László). I
A Felső-zenekar valóban kitűnő muzsikája gondoskodott arról, hogy hangulatban is olyan volt a siker, aminő talán nem ís volt még az idei farsangon. Nagy sikerrel működött a báli postahivatal. Izgalmas érdeklődés kísérte az eleven malac-sorsolást. Künn szibériai téli éjszaka tombolt, a báli termekbon a fiatalság dorüs jókedvo tarka tündérvilággá változtatta az éjszakát. A fiatalok boldogok voltak, mert látták, hogy a SZIM hosszú, sok munkával visz-szaszerezte a társadalom ama részének szeretetét, amely tudja, hogy minden öntudatos szocialistának kötelessége irányító, segítő, együttórző jószándékkal állni az ifjúság mellett, akiknek egyszer majd oda kell állniuk az »öregek« helyére. És örvendeztek az »öregek«, mert vé^re egyszer közvetlen közelről lathatták, hogy ez a fiatalság méltó arra, hogy szeressék, hogy törődjenek vele és bajában segítsék, egyben a szocialista jövőre neveljék. Efc a józan politikai előrelátás teszi szükségessé, hogy a SZIM iránt felébredt szimpátiák ne legyenek szalmaláng, hanem szolgáljak valóban és szüntelenül a szocialista jövőt. Ezt a jövőt szolgálja az a tény is, hogy aíSZIM ezzel a páratlan sikerű farsangi rendezésével meg tudta oldani már-már '' katasztrófával fenyegető, rég-'' ről rámaradt anyagi gondjait és igy további munkája elől a legsúlyosabb akadálvok elhárultak, fechnear László, a SZIM vezetője büszke lehat a fiatalság élén vegzott hosszú munkásságának eredményeire, arra, hogy a kezdeti »mult« fölszámolása utun neki és lel kos munkatársainak sikerült mindon nohézsóget, társadalmi közönyt, sok rosszindulatot legyőzni és a kanizsai szociáldemokrata fiatalság számára a mozgalmi élet tisztult cs őrös alapjait lerakni erkölcsiekben és anyagiakban ogy-nránt. ■ (,.. cs)
A rádió pénteki műsora
/tudapcst /. 0.80 Falurádió. 7 Hirok. 7.30 Reggeli zono. 8.15 Balott-részletok és magyar nótáit. 10 Hirok. 12 Déli harangszó, hirek. 12.15 A Kadicti jazz-cgyüttos játszik. 18.15 Halmv Lujza énekel. 14 Hirek. 14.25 Roósz Emil szalonzenekara játszik. 15.15 Rádióiskola. 16.80 Rádió kamarazene. 17 Hirek. Szakszervezeti tanácsadó és hiradó. 17.25 Vöröskereszt közlemények. 18.16 Énekkar énekel. 18.40 Eftimiu: Prometheus. Rádiójáték. 20 Hirek, sporthírek. 20.20 A Rádiózenekar játszik. 21.50 Hirek és krónika oroszul. 22 Hirek. 22.80 Andav Piroska énekel. 23 BBC ajándékÜeme-» zek. 24 Hirek. 0.10 Hirek és krónika franciáal és angolul.
i.
Z A D A
i''alMíUir 2í
H I REK
— Izr. istentiszteletek Időpontja
Az izraelita templomban pénteken és szombaton délután egynegyed G urakor istentisztelet lesz.
— Időjárás jelentós
A Balkán-félsziget és Középeurópa felé tartó enyhe légtömegek elérték Délm&gyarországot. Hazánkban .tegnap egész napon at tartott a havazás. A legkevesebb csapadék esett a Felső-Tisza vidékén. A hőmérséklet napközben az olvadásig emelkedett Délmagyarországon már meg is kezdődött áz olvadás. Budapesten tegnap este 1 C. volt a hőmérséklet. Várhaíá időjárás: Élénk, helyenként viharos keleti, majd délkeleti szél, további havazások, majd havas, vagy ónos eső. Sokfelé hófúvások. További olvadás és enyhülés várható.
— A Szociáldemokrata Párt nagykanizsai Szervezetének 1947«február bő 23-án délután 4 órakor tartandó helyi taggyűlésének tárgysorozata:
1. MAORT Dalárda. 2. Dombav János elnöki megnyitója. U. A je-lőlóbizottság megválasztása és kiküldése. -1. Szabó Be fény titkári beszámolója. 5. Flumbort éjóz«3f az KB munkájúról számol be. G. Dr. Kichner Árpiid pénztáros joLonléso. 7. Bírálat, lwzztozolú«. 8. A VB-t a tftjfgvüléH fehnonti. 0, Korelnök nUoHziaHíi, 10. A köaponti u mo-írvni küldöttük politikai én swrwto ktirdúsi tájékoztatója. II. A jolöló-bizofUt''ig juvtwlttti''irít tw uj w/,okW)g tmjgvúla«zUÍMfl. 12. Az uj vowuW)^ «Jüékfoglalóju. 18. indítványok, lui-u''irozatok. 14. Kul ^wíalinták, ónokli u taggyülétü.
— Ifjúsági nap a Szociáldemokratáknál
A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom pénteken, 21-én este 6 órakor « Párt nagytermében Ifjuaági-napot nendez. A múlt heti Ifjúsági-napon egyaránt szerepeltek komoly és vidám számok. A pénteki előadás is ü}tm szellemben összeállított műsorral igyekszik.az ifjúságot a szocializmus táborának megnyerni. A műsor a következő lesz: 1. Egység-ban az erő. 2. Vén vagány (vidám jelenőt). 3. Gál Jolán énekszáma. 4. Gelencsér József előadása Ifjúság és a szocializmus cimen. 5. Bádió-hangzavar (vidám egyfelvonásos). 6. Világos pillanat (tréfás jelenet). 7. Siklósi László énekel. 8. Szabó Be-rény előadása. Konferál Schneer László. Mindenkit szeretettel vár és hiv a SZIM. Belepődij nincs.
— Helyrejgazitás
Te^gnapi számunkban cikk jelent meg, amely a fuvardijak legmagasabb összegét ismertette. A cikkfen közölt fuvardijak nem ürméterek-ben, hanem köbméterekben értendők. Így tehát a szentpáli erdőről köbméterenként 70, a városi foleó-ordőről ugyancsak köbméterenként 40, a,z öszteregnyoi ei-dőról tűzifáért diánként 120 forint számitható fel fuvardijak cimón, A fvinros svak. osztály, / ;''.
— Molnáriparl továbbképző \ tanfolyam Péosen
A pécsi állami- felsői por iskola (Kákóczi-ut 79. hk.) az iparügyi miniszter engedélyével folyó évi április 14—május 8. közötti időbou molnáripari továbbképző tanfolyamot tvjnduz, amolyon minduzon iw-menatek oktatást nyernek. amelyek a molnáripar korszerű gyakorlásához náUdilözhötetlenek. A tanfolyam elvégzése uián az arra egyébként jo^o-aitottak mestervizs^álatot tehetnek. Az őrlés tanítása közben a hallgatók közösen vizsgálják meg saját malmaik őrlését megfelelő eszközökkel ós műszerekkel. A tanfolyam részvételi dija 89 forint, amely összeg 9, jelentkezéssel egyidőben''a felső- ! ipariskola »160.261* számú áll. fel- j soipariskolai intézeti letéti számla | Póce« csekkszámlára vagy postautal- j irányon előre befizetendő.
Határon innen, határon tu!
Legutóbb négy közönséges bűncselekményért elitélt fogoly szökött meg az ügyészség fogházából. A ppcsi lapok rámutatnak arra, liogy a fogház olyan rozzant állapotban van, liogy ujabb szökésektől lehet tartani. Ez tegnapelőtt be is következett. Ujabb három fogoly lépett meg. Az egyik szöko^ényt sikerült elfogni, a löb^grországosan körözik. ^
*.
A - Mein Kampf« eltűnt a német könyvespolcokról s helyét általános meglepetésre''—Biblia, foglalta el. Berlin angol és amerikai zónájában egyre növekvő kereslet jelentkezik a Szentirás után s az angol és amerikai bibliatársaságok a mailt évben közel 500.000 példányt küldöltek Németországba.
*
A KMAC helyett vasárnap délelőtt megalakult a Köztársasági Magyar Automobil klub. Elnöke Szent-Györgyi Albert, vezértitkára Landauer Eduárd dr. lett. Az igazgatóság élére Seress Tibor m, tanácsos, a közlekedési minisztérium nutófőoSztályánnk vozetőjo került, ami bizonyos mértékben kifejezője amink u lénynek, hogy ilz uj nutósnhilui-
lulol uz állom is támogatja.
*
Angol huuvomiiUtyUHZtek''t: n Saint Mary-le Strand londoni templomban v héten ünnepélyt''}» gyászistentiszteleten emlékeztek
V
meg I. Károly angol király halálának évfordulójáról akit e napon 299 évvel ezelőtt hűséges ''alattvalói lefejeztek. «
Az egvik leggyakoribb fertőző betegségről, a fűltőmiri^ygyulladasról vagy mumpszról rendkívül érdekes megfigyelést tettek az ogyik klinikán. Megyfigyelták, hogy ozt a jbe-tegségét* solvkal gyakrabban kapják, meg azok, akiknek lakása aránylag jól fűtött. Míg azok, akik nagyon gyengén, vágy egyáltatán nem fűtött helyiségbén tartózlcodnak és alszanak/sokkal ritkábban betegednek meg mumpszban. Ugv látszik, hogy a nagyobb hőmérsékleti különbség hozzájárul a betegség terjedéséhez. Az elmúlt-esztendőben, amikor tüzelőhiány miatt a legtöbb család még e^v szobát sem tudott fűteni, a fűltem irigy gyulladásos megbetegedések
száma elenyésző volt.
*
Inzulint állítanak elő tengeri halból az északnómetországi Weser-mundeban, amely ozidősaerint az amerikai övezethez tartozik, e
Ágoston Manóné, a Kispesti ToxtiIff>''ár nem régiben Newyorkban meghalt olnökéneíc özvogyo Kotok óta A meri kában tárgyal & Nylon-harisnya szabadalmának mogrtzorzéao ügyében. A Zala órtmülófk) szerint a megállapodik már létro ia jött óh ozt a korHztirkuIkotó cikket rövidewm már nálunk in gyártani fogják. A Kispesti Toxtilgyar a gyúrtú* jogát oj^éHz Keloteurópdra megkapta. A «oh tonnának egyébként van ogy w-gy&Bmórnök fia Amorikáboji, aki az atomorő ipari folhsuusnúláMáiiuk munkálataiban vwz réxist.
A szerető két arca
. ( A Motro uj filmje ogy chíiios fiatal leányról szól, aki gyilkossággal vádoltan áll a svéd királyi bíróság előtt. Anna Holm, aki" azelőtt visszataszító küLsojü nő volt, mert csunvu égett seb borította el fél arcát. "Emberkerülő lett és abban lelte örömét, hogy embertársait zsarolta. Egy férfi azonban, Torsben Barring, meglátja benne a nőt ós nem fordul el" tele. Neiii sokkal megismerkedésük után egy sebész megoperálja és uj élet kezdődik számara. Barring ráveszi, hogy menjen el nevelőnőnek nagybátyja "unokájához és a gyermeket alkalomadtán ölje meg. Anna bár elvállalja az állást, ezt nem tudja megtenni, mert rájön, hogy őrülttel van dolga. Barring ekkor személyesen akarja megölni a kisfiút, Anna azonban az utolsó pillanatban lelövi a dühöngő őrültet. Ezért állították Annát á bíróság elé és az utolsó pillanatban tudja bebizonyítani. hogy egy másik gyilkosságot akadályozott meg azzal, hogy Torsterit lelőtte. ^ .
A film fŐ8zerepoit Joan Crawford, Melvyn Douglas és Conrad Veidt alakítják.
Válóok, ha a férj
harapós
újpesti házaspár 1945 husvélvnsárnnpján házi perpatvarba keveredett, melynek a vége az lett, hogy ti férj ti feleséget oly súlyosan bántalmazta, hogy nyolc napon UtLgyógvuló sérüléseket szenvedett, A házasfelek a különélés alatt sem letíeki szelídebbek egymáshoz, sőt ok-tóben 22-én egy találkozásnál újra összeveszteK. A'' férj ekkor az asszonyra rontott és átharapta az orrát, ugy hogy megint testi sérülést szenvedett. A feleség erre megindította a válópert, melyben a pestvidéki törvényszék most kimondta a válást, mert a férj magaviselete a házassági törvénybe meghatározott bontóokot kimeríti.
Sportrovat
mtmm^mmm
Megkezdődik-0 vasárnap a iahdaruf)ó8zezon?
A szokatlanul nagy hidog és erős ! havazások alaposan keresztülhúzták ■ labdarugó csapataink tavaszi elő- M készületeit. A pályákra leesett hó megakadályozta a!z egyesületeket, hogy szabadtéri edzésekkel készüljenek a bajnoki rajtra. Az ujabban hullott hó pedig olyan magasan áll a pályákon, hogy" szó sem lehet arról, * hogy vasárnapig a pályákat rendbehozzák.
A ''kerület több csapata azzal a kéréssel forduli az MLSZ elnöki tanácsához, hogy a tavaszi idény rajtját egy héttel ha-, • (assza cl.
A kéréssel foglalkozott az MLSZ vezetősége és Kenyeres Árpád főtitkár utján a következő nyilatkozatot tette: — Szó sem lehet a bajnoki rajt elhalasztásáról. A tavaszi Programm annyira zsúfolt, hogy a- vasárnapi kezdési időpontot " eltolni lehetetlenség. A vasárnapra kisorsolt mérkőzéseket le looll játszani — fejezte be nyilatkozatát a főtitkár. Ez a flzövoísug iolonlogi álláspontja, lehet azonl>an, nogy az ujabb havazások miatt az ogyesüloti vozotók-nok sikerül rávenni a SKövotaégüt a bajnoki rajt olhjalanztt''wára.
Lapzártakor értesülünk
nogy a Szövetség az ogyasübtok kérÓNuro a bajnoki küzdést két héttől olhaltuiztotta. Kozdéfl tehát március 9-én.
Érdekes sportcsemegében lesz részük vasárnap a birkózás híveinek
Az ''NVTE birkózói vasárnap délután a Szigetvári Zrínyi tyiklós Sportegylet csapatával veszik fel & küzdelmet. Ismeretes, hogy a szigetváriak közül többen nyertek ke-rületrbajnokságot és a Legutóbb náluk szereplő kanizsai versenyzőket súlyos vereséggel küldték " haza. Bizkózóink erősen fogadkoznak, hogy a Szigetváron elszenvedett vereséget
luunMoatul rÍHszuadják. A 11 uingókén a rerwmyzók őrös munkád folytatnak Hulász edző «zak irányi-lúsa mollétt. A nvjtrligyelt fonnák'' alapján Sasvárinak, Kovársnak, Haszonnal^, Katonának, Knrok.-aadL Sárosinak és V''irághnuk lehuliíftk komoly eséh-oi az olsö helv »zerzíiére.
4 viadalon egyébként uiiüwi yjí-zetnek be, Egj-es súlycsoportok báh nem a szokásnak megfelelően v^-egy ver suny zőt indit a két csá^t, hanem minden csoportban több senyzót dobnak liarcba és ezek körmérkőzés formájában döntik e'' «/, elsőséget.
A versem-t a Magyar Kommuni^ Párt dísztermében rendezik délután 8 órai kezdettel. Az első helyelcútf. folytatott döntő küzdelmeket pcy''lg-, 4 órakor kezdik, meiy iránt nu^j érdeklődés nyilvánul meg'' a birkózó-sport. hivei körében.
Kerületi II. osztály áHása
1. NVTE '' 12 10 — 2 46: lö ''»
2. Barcsi VSE 12 10 - 2 4Ü: 23 2» » 3. MAORT II. 12 9 1 2 33:17 1»
4. KRAC II. 12 7 1 4 33:20 15
5. KKSE '' . 12 7 1 4 23:22 15
6. K. Barátság 32 6 1 5 38:21 13
7. SÁSKA 12 4 4 4 26 . 24 2 S. KMTE H. 12 f> - 6 20:2^ 2 9. KVTE 1!. , 12 4 2 0 17:34 lt
•10. CSSK 12. 3 2 7 14:19 S
H. Bnbócsa 12 1 I lü 1 tt: 74 »
12. NTÜ 12 11 10 4: 2<> 3
13. NKTE* 12 3—0 12: lő —
♦ ViW»l*p*lt.
Hirdaftmények
Verícnylárgyalkul hirdetek v víros tulajdonút la''pfl/é h* & httlom «HDiínyök foiytfn ma^.ronuAlt 3 dib pAneíU/pliriny-re ntclyflK *v, alábbi liclyeuen tHlálha''ék;
1. KöndlAirtil Hintáiban,
2. Vároot Adóhivatalbiii.
3 ö.iuku Ütöfty Ady Bridri u 4 »Air alaiti l*k«io mcittfMél,
Ar ujifilatoMt f hó 22-én 12 óutlg kelt a v tsídanöcl hlva;*ln»k benyújtani a» elkeMliéni határidő meg|eieié»>»«f. 34*
Piílhlvom m hfijtiumjdonont/kflt, hogy »«-gatlar.uk clfitt lévő gvaioy áréról a itaval takarhíák )e ¿a a jüidosücgcly a»ellr;U V-t cm síCIís folyé''Kflt tegyentk v/ab^dda, 68 tartunk »2abaden, az olvadáskor meg* indult hólé elvezetésére.
Píolgá»*m8í''t<»i.
Megérkezett í
Nagykanizsa kedvence: j''
Korálka Vilma,
minden est© énekével szórakoztatja a közönséget a
Muskátliban.
APRÓMI^DETÉSEK
ELADÓ VENDÉGLŐ.
Megycs/ckrrelyen btlviroai elegánsan berendezett elsf.«)*ztályu vtindégló családi okok miau elrdó. Cim « fiadéban.
Ffliie/flslet teijee befendezí86ol,2 szoba, konyha, előszoba, nagy pircivel azonnal AtT>b«t3 Caenuery ut b8. ar.. alatt. 352''
Bídiék, B-9 hónapi ttte-klflictcere. OyArl u , Gyári tóláliáft! — Siabo Anna rádió- ét mÜRiaki üiJeícb«. Pö-ut ö. _______,
Eladó «(iy 1 ¿ves N»»!«»*a, engfdí-lyeaett. Poor Láatlónál, Murflktrwxtuio*.
JiH
UókiáUltáit káMkt6l vá)UÍVk7K!^i-o. 7_»£_VŐ ______________34f•
lilMlMca leáHjrt vagy b«Játónőt Wj v»>tk. Mexel, Siketet JótaeHi. 37.
Őrleti kOayrelntk ve«eté8é; havi hft-▼aaért vállalja B-llatás HattvUalö. Vadiga
A la jog, Kórház- u. 11. »z-
ZALA demokratikus politikai napilap
í>7.*rxesrtl: Öívm^í JíhiÍ főszer«r^rrí Sitrkeszl<5á^ is b. T*cton U ••
Klüdju a Neaweti ei2t)t1aac. NagykaniJ««
Írerkí^z^crt ca kiadssert ítJsí Bíocív; leko-
fivomntott a .Kö^sazaaüigi T. Nzíc-»-nyomdijaban H?.;}>■•?■»
hűé«: Ká-oi^.
m
58. évfolyam, 44, szám.
W#gyk«rtan, 1947. február 22. izomba!
Ara 40 fillér.
Rákosi Mátyás sxomb&ion délután 19 tírn 30 perckor Budspest /. hul-lám hosszán előadást tart a politikai
helyzetről.

Viharos lelkesedéssel ünnepelte Sztálint •
a Szovjetunió szövetségi tanácsa
i
A Szovjetunió szövetségi tsnéosa tegnap est« együttes ülés* tartott. Az ülésen résztvettek a dipto-méci-i loMö''et tagjai, a szovjet és a kfliföidi sajtó képviselői. A g;Olés vihtroa lelkesedéssel ünnepelte Sz''üim, Moiotovor, Voro»iiovot, Sohwernlgei éa a többi tanáoatágokat, amikor elfoglalták helyeiket. A tan?cfi együttes ületen Kuznyeoov pénzügyminiszter megtartotta az 1947. évi állomházlartásl költaég-veté>r6i sió ó beazédát. A pénzügyminiszter u köüeégvetést az ő évea terv keretében ismertette. A költségvetésből kitűnt, hogy a Szovjetunió 1946. evben tekintélyes sikerről azimolhat be, amennyiben 20 mMiard rub&l bcvé e> felesleget mulatott ki.
Londonban a kulügymlnlaaterhelyetteaek tegnap «.fogadlak ez osztrák békeszerzödéstervozetet, amely kimondj? Au-2''rio függetlent egét éa fenntartja domckratlkua Intézményeit. 15 politikai záradék közül a a megbízottak 7 zsridokot egyhangúlag, a többit fenntartáatal fogadták el.
A nemet bekeazatzödéssel kapcolaiban a kűiOgyminiazterhelyetteaek igyekeznek munkájukat az eredeti tervek szerint kedden befejoami, Nem slkarü''t megegyezésre jutni abban, hogy a többi szövetsé-fosuk miként vegyenek reszt a német beszerződé* tergysiásában. Megállapítható, hogy a franola, amerikai ©a angoi n«zetek közelebb jutottak egymáshoz.
New-Yorkban e biztenségi ttnéox ma rféiutenl ülésén a korfui osatoraán történt Inoidenssel foglalkozik. Ttí<n»p tu<e a n»náo* az atomenergia olíenörzésével foglalkozott. Gadogan angol megbízott kijelentette, hoey a ssovj&t mdiványokat tanulmtnyosnl fogják, azonban ahhoz az iltaltnos nézethez kér a Szovjet» unló''öl hczzajaruiast, meiy szerint tz atomenergiával k*poaoiatoe kérdések továbbra la az atomenergia bizottság hMfist;őr«btn maradjanak és na kerüljenek a biztonsági tanaos hatáskörébe, mint ezt Qromlko javtsoiu, továbbá a vé-ójogot ne alkalmazzak,
<!lAké87ltrt hlzuttflAffAnak tluztviselö. ket es hivfciail helyűteket Genfben rendelkeköbcTc bocaátanl, liojty mű-ködeset megkezdhe&He.
Megrázó képet mutatnak a sürög
állaputok
Athén, február 21
\ görög nemzetközi vizsgáló-iti/.otlsi''ik meghallgatta n görög ■viinkáss/.ö vétség, a -görög szocialista párt, ¡t görög liberális párt inegkizotinit.'' Ezek megrázó Képei festettek a görög szakszervezetek tagjainak üldözéséről és :t szakszervezeti mozgalom vezetőinek letartóztatásáról, Iv.''bör-tönözéséröl és meggyilkolásáról. Okmányokkal bizonyították azl, hogy ¡a kongresszus által megválaszt ott vezérek helyett a kormány olyan vezetőket akar a szakszervezetek élére állítani, akik a német fasiszta nregszál-Jókkal dolgoztak egyiHt. ''
Franco visszavonul?
Frankfurt, február 21
A frankfurti amerikai katonai rádió értesülése szerint Franco •.issza akar vonulni és hallgatólagosan hozzájárul, hogy egy királypárti átalakulás érdekében tij kormánynak adja át a helyét. A független király pártiak legutóbb igen élénk tevékenységet folytatnak Spanyolországban és hirek terjedtek el egy államcsínyről is. v
Legújabb táviratok
A le.gídsöbb szovjet vezetőség küldöttsége, «mely e hó végén látogatott volna el Angliába, látogatásit 2—3 héttel elhalasztotta.
»
A Németország amerikai övezetében inükrtdö nemet kommunista párt KOWőttséoe a brit kommunista párt meghívására részt vesz a vasárnap rocgnyiló birodalmi brit kommunista kciifire&szuson.
*
A Fü!öpsxigeteken a Luzon tűzhányó csütörtökön kitört. A hegy »ejtőjén óriási füstgomolyaggal hömpölyög az izzó lavafolyam. A kitörést bevezető robbanást a 320 kilométerre fekvó Manilában is hatották.
*
Ai Egyesült Nemzetek főtitkára, Trygve Lie tegnap bejelentette, hogy az Egyesült Nemzetek hajlandók a nemzetközi menekültügyi szervezet
átadás ünnepélyes kereJek zött ment végbe.
kö-
Németország angol övezetében a liíiboni óla kút millióról egynegyed millióra csökkent a hontalanok bzáma. Ezek közül 80 ezer van olyan, akiket az uj Intézkedések érintenek.
*
Anglia volt varsói nagykövetét Rió de Janeiroba nevezték ki''nagyköveinek. Varsói utódjáról eddig nem történt gondoskodás. Elhagyta Lengyelországot az amerikai nagykövet is, aki távozásáról nem adott felvilágosítást.
Az Egyesüli Államok megbizá-sából Ülav tábornok, az amerikai véderő v helyettes főparancsnoka, majdnem 5 millió dollár aranyérmet adott ál az osztrák kormánynak. Ez uz ösz-szeg egy fésze az osztrák nemzeti bank aranytartalékának, amelyet a nácik még 1938-ban szállítottak el Ausztriából s amelyet az amerikai hadsereg különböző helyeken megtalált. Az
t
Világtörténelem: —
Attlee bejelentette a brit fennhatóság megszűnését Indiában
Az összeesküvés v politikai visszhangja
A Magy ar Kommunista Párt politikai bizottsága l''ebruár 20-án ülést Iártott, foglalkozott a politikai helyzettel és megállapította, hogy a demokrácia érdekeit veszélyeztet^ összeesküvés következetes felszámolását és az összeesküvők fedezésére irányuló minden kísérlet meggátlá-sát követeli. Tekintettel a helyzet kiéleződésére a politikai bizottság éberségre és fokozott készenlétre hívja fel a munksságot, a dolgozó parasztságot, a ha-ladó értelmiséget és a dejno-krácia minden hivét.
Szakasits Árpád a budapesti V. kerületi bankok dolgozóinak üzemi pártnapján kijelentette, hogy a munkáspártok el vannak szánva, hogy az összeesküvés üflyóbtiu, mindenkire vqló te» luntet nélkül, tiszta helyzetet te-romlenek és könyörtelenül végigviszik a harcot az összeesküvők ellen. A magyarországi munkáspártok csak akkor nyerhetik el a világ szabad nemzeteinek rokonszenvét, ha a magyar deniokráda szilárd és ;iggálvta-lan. Ez nem Kovács Béla kérdése, az összeesküvés felszámolása a magyar demokrácia élethalál kérdése. \
A francia nlkotmúnyozó netnzot-gvülés 50ö szavnzattíil 59 elLonéban bizalmat szavazott Kamadkn- kcnli-
eiés kor:nán}''ának.
London, február 21 Attlee miniszterelnök a brií alsóházban bejelentette, hogy a brit fennhatóság legkésőbb 1948 juniusáig Indiában meg fog szűnni. Az angol kormány tegnap esti nyilatkozata szerint ezen időponton kivül India jelenlegi alkirály a, lord Vevei a jövő hónapban befejezi működéséi és őrgrófi méltóságot fog kapni. Utódja lord Cumbetton lesz. Attlee a következő nyilatkozatban jelentette be az angol alsóház tegnapi ülésén döntő elhatározását :
Már hosszabb idő óta az volt az angol kormány politikája, hogy indiának önkormányzatot adjanak. Az angol parlament már 1919-ben és 19:!5-ben tekintélyes hatalmat ruházott át az indiaiakra és 1910-ben az angol kormány elhatározta, hogy egy teljesen önálló indiai kormányt létesít és igy India maga kell, hogy meghatározza alkotmányát. Az angol kormány azt javasolta, hogy a háború befejezése után hívjanak össze egy a 1 ko!mányozó nemzetgyülést.
Az elmúlt év márciusában az angol korn-tini/ u<jy határozott, hogy elfőtt az iaő, amikor India kormányzását
az indiaiak kezébe kell adni
Kormánybizottság utazott Indiába, amely három hónapon ót tárgyalt az indiai pártok vezetőivel és segítette őket, hogy a kormányzat átadása minél gy°r_ sabban és simábban történjen. Átmeneti kormányt alakítottak a j pártok vezetőiből, melyek szé^ leskörü hatalommal rendelkeznek és Jndia különböző tartományaiban törvényhozási joggal felelős kormányok működnék.
A hatalom gyakorláséi az angol korrrMny India minden pártját maaában Jog-s l/iló korrrJányzatnak kívánja átadni
Sajnos az indiai .pártok között súlyos ellentétek vannak és ezért ez ''a helyzet végtelenségig nem) tarthat. Ezért az angol kormány elhatározta, hogy 1918 junius végéig a felelős hatalmat indiai kezekbe tegye le. Ennélfogva fontosnak tartja, hogy a pártok kiküszöböljék a nézeteltéréseket, mert csak igy tudják vállalni azt a nagy felelősséget, amelv reájuk hárul. Ha 1948 juniusáig az uj nemzetgyűlés nem tudj<a~ dolgozni India alkotmányát, akkor a brit kormánynak meg kell fontolni, Tiogv ki-
nek adja át a hatalmai Vagy valamely központi kormánynak, vagy a különböző tartományokban különböző kormányoknak, vagy más megoldást fog választani az indiai nép érdekében. Egyben Attlee az angol kormány nevében jókívánságait fejezte ki India népének, most hogy megkapták önkormányzatukat. A brit szigeteken mindenki azt óhajtja, hogy India és Anglia közölt a régi kapcsolatok ne szűnjenek meg és az angol nép mindent el fog követni, httgy India jólétét elősegítse.
Jövőre tehát véget ér u brit uralom Indiában.
Attlee miniszterelnök szavai utYyj Churchill erélyesen tiltakozott azért, mert eltávolítják ős elboesátják az alkirály! További részleteket kivánt Aitleetől ebben a kérdésben, de Attlee ntsmj volt hajlandó felvilágosjlúat adni. A házban nagy zaj támadt és a képviselők kiáltoztak, hogy választ kérnek. A mai ülésen valószínűleg éles vita tárgyáva teszik a kormány politikáját. Indiában a m/uzulmánok és'' az indusok egyaránt nagy megelégedéssel fogadták az angol kormány elhatározását.
Z A V, A
1947. február 22
Budapest jelenti
A köztársasági elnök Kossuth Lajos sírjánál
Tildj Zoltán köztársasági olnök Jétooly Ltisüló miniszter kíséretében szerdán reggol megtekintette a Ivo-rojxjsi-uti tomotöbon Kossuth Lajos sirját ós mauzóleumát és a szemle után nvómban intézkedett, hogy az illotékoNek 1 igyclmo hívas.%ék fel a Kossuth-mauzóleum mielőbbi teljes rendbehozatalára.
Megnyugodott az értéktőzsde
A néhány nap óta tartó kényszereladások megszűntével a tőzsdén uvugodtabb fblfogás korokedott fölül. Al;t már inkább vétolkodv volt tapasztalható, aminek következtében nz,árfolyamok ni-nyalat ilag meg is jífvultak."
IX-li 12 ómkor a következők voltak a jogvzések: Nemzeti Bank 235— 4 2!0, iCeix3skedohni -Bank 70 pénz, '' Pesti Hazai Takarék 205 pénz, Készén ISO -182, Salgó 14.0, Cukor 270 pénz, Draher 240, Kima 20.75 forint.
Hajnácskőy csendörezradss kivégezhető
A Zala megbízható rorrasoöí szerzett éríesüléso szerint a nümberg-i aemzotliözi törvényszék értesítette az igazságügy-minisztériumot, hogy Haj-nácskóy ésondórozredee, a csendőr- | tisztek ojjyik legkogyotlonobbjéiiok j kihallgatásara az ottani -fasisztjO* bünperekben szükség nincs. A véros1-kezű csendórpribékrc kiszabott ha-lálos Ítélet végrehajtásának tollát semmiféle nemzetközi jogi akadálya nincs. Iiajnácskőy kivégzésére a közeli napokban sor kci*üT.
Tagadnak az orgoványi gyilkosok
Az orgoványi tömaggyilkoaok bűnügyében ltedden folytatták a nép- i bírósági tárgyalást. ''A liatodik vád-csoport Francia Kiss Mihályt és társait azzal vádolja, hogv '' 1919 szeptombor 80-ának éjjelén naí volt rendőrt szedtek összo os Orgoványon felakasztottíVk őkot. A gyilkosság résztvevői tagadták, hogy részük volt. az akasztásban, egyedül Donics Mihály vallotta be, hogy Francia Kiss Mihály kocsisak.>nt résztvott az elhurcolásokba n. "A soron kővetkező vádcsoport szerint liéjjasilc s Francia Kiss Mihály és társai 1919 novemberében hét, név szerint isme-ix''ílcn omLert hurcoltak Orgov.uiyra s a Józsa-tanváíi felakasztottiík, majd etiöldolték őket. A vádlottak ezt a vádat is körömszakadtáig tagadták.
Az Antarktisz mint a világ jégp szekrénye
A legújabb jelentések. Byrd admirális- sarkvidéki expedíciójának ujabb nehézségeiről számolnák ho. A Merriek nevű 17.000 tonnás szállítóhajó jégheggyel történt összeütközés következtében manőverképtelenné. vált.
Byrd admirális egyébként nyilatkozott az expedíció munkájának eddigi eredményeiről. Megomlitetto: lehetséges, hogy valaha a világ az Antarktiszt »jégszekrényként« használhatja fel. Az egy os" gazdag termésű evek készleteit ugyanis évekig tárolhatnák itt az úgynevezett »szűk esztendőkre«. Az eddigi kutatások azt mutatják, hogy az Antarktisz valaha trópikus terület volt s ha egyszer sikerülne áthatolni a kontinens hatalmas jéghegyein, bizonyosan számos őskori maradvánvra bukkannának.
Szociális kérdések, B-Jista, sport a MAORT központi üzemi bizottsága jelentésében
A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete f. hó 25-én délután 5 órakor
tisztújító taggyűlést
tart a Szakszervezeti Székház nagytermében. — A taggyűlésen való megjelenés minden egyes tagunk számára kőtelező. Az üzemi bizottságok és üzemi .bizalmiak személyükben felelősek ezért. ü»3 Titkár.
A Zala sorozatosan közölte a MAO in1 központi üzemi bizottsága ált nl nyilvánosságra hozott 0)46. évről szóló jelentését, amelyek a közvéleményben érthetően mély hutást keltettek. A jelentésből mindenki megállapíthatta, hogy a MAORT dolgozói az elmúlt esztendőben milyen munkát végeztek. jelentésből kitüuiWtfogy a kitermelt olaj ma le^roamotlevőbb kincse Magyarországnak, amire országunknak az újjáépítés szempontjából mulhatatl^tinlt- szüksége vau. —^
Most közöljük a MAORT igaz-^ gatóságának szociális intézkedéseit amelyeknek létrejöttében nagy szerepe volt az üzemi bizottságoknak és igy természetesen a központi Ü7>emi bizottságnak is. ,
A tanonckérdés
Az iparos-uI áiípótlás nevelésének a vállalaton belüli megvalósítása érdekében a központi üzemi bizottság kieszközölte, hógv az üzemekben a vállalat tanoncokat alkalmazzon. 1946 május 21-én Nagykanizsán 30 géplakatos, 3 gumijavitó, 2 autószerelő, 2 villanyszerelő, 8 gépkocsiszerelő, 3 szerszámlakatos és 1 asztalostanoncot szerződtette k.
A Kerettyén szerződtetett tanoncok száma 19 volt. A ta-nonctarlási engedély kiterjesztése a lovászi üzemre mosl van folyamatban, reméljük, hogy mielőbb sikerülni fog.
A tanoncok elméleti képzésének fejlés késére a központi üzemi bizottság Kerettyén, Lovásziban és Nagykanizsán szakkönyvtárt állított fel. A művezető-utánpótlás ügyében a központi üzemi bizottság az igazgatóságnál eljárt, hogv 1947 január ÍVtöl a vállalat 10 fő feisőipariskolába készülő gyakornokot alkalmazzon, mely létszámból 3 Kerettyén, 3 lovásziban és 4 főt Kanizsán állítottak munkába.
A tanoncok ügyének rendezésével kapcsolatban meg kell emlékeznünk Skvorz Ferenc ifjúmunkásról, aki 17 éves létére, mint Zala vármegye ifjumunkás-és tanoncmozgalom titkára, odaadó lelkesedéssel ós ügyességgel képviseli tanonctársai ügyét. k
Beszerzési elölef
A központi üzemi bizottság ,1946 novemberében eljárt a minisztériumnál és a Szakszervezeti Tanácsnál, mely szervek hozzájárulását kieszközölte ahhoz, hogy minden MAORT dolgozó háromheti fizetésének ínég-felelő őszi beszerzési előlegben részesüljön.
Ugyanilyen háromhetes előleg kifizetése 1947 január havában megismétlődött, mely abból indul ki, hogy a központi üzemi bizottság azon munkavállalók részére, kiknek sertésük nincs, hizott sertést akart vásároltatni, tekintettel arra, hogy ez ;kb. 250- 300 dolgozóra vonatkozott — s ezáltal a vállalat 3500 ^dolgozója a 300 dolgozóval szemben hátrányba. került volnu ~ az egyenlőség elve alapján a központi üzemi bizottság ugy döntött, az illetékes szerveknél kieszközölte, majd az igazgatóságnál eljártj hogy 1947 január havában minden dolgozó egyfor-
mán háromheti fizetésének megfelelő előlegben részesüljön.
Tometkezósi 3oyély
A szülési és házassági segély ulán, tekintettel arra, hogy a MAORT dolgozók közül az elhaltaknál állandó probléma mutatkozott abból, hogy az elhalt temetkezési költségéi legtöbb esetben nem volt miből fedezni. Az üzemi bizottságok kérésérc a helyi-.üzemvezetőségek .ugy jróbálták megoldani a dolgot, fogy a vállalat asztalosmühe-yében koporsókai csinállak, továbbá nagykanizsai viszonylatban a munkások heü fizetésük 1 százalékát gyűjtötték össze erre a célra.
Mindez nem voll megfelelő megoldás s egy átfogó intézkedés vált szükségessé ezen a téren is. Az igazgatóság belátva a dolgozók nehéz helyzetéi, 1917 január 1-től temetkezési segély kifizetését rendel le el, mely összeget a munkavállaló elhalálozása esetén 1000 forintban, azok hoz-záUirtozóinak (feleség, gyermek) elhalálozása esetén 700 forintban állapította meg.
Ezzel megint egy nagy terhet sikerült levenni a dolgozók válláról.
Sport
A sport terén eredményes munkát fejtetlek ki a vállalat dolgozói. Áz üzemi bizottságok minden lehetőt megtettek, hogy a vállalat állal már ezideig létc-silelt sporttelepeket minél nagyobb számban látogassák a MAORT dolgozói. Büszkék vagyunk arra, hogy egyesek országos viszonylatban is kiváló teljesítményt értek el.
Itt feltétlenül meg kell emiékeznünk Dulvogyai Lászlóról,
aki a MAORT Munkás Spór* Egyesület színeiben országos bajnokságot nyert magasugrásban.
Meg kell emlékeznünk a vállalat .sportegyesületéről, melybői a nagykanizsai és a lovászi labda rugócsapat a délnyugati al-, szövetség I: osztályában szerénél. Továbbá a bázakerettyei labdarugó csapatról, mely az őszi idényben balatoni bajnokságot nyert.
B-lista
A kollektív szerződés tárgyalásával egyidejűleg a B-Üsta rendelet kibocsátása és ennek végrehajtása nehezedett minden MAORT dolgozóra és minden üzemi bizottságra. A forint bevezetésével az ország gazdasági talpraállitása megkívánta, hogy a dolgozó feleslegeket a magánvállalatoknál is elbocsássák. A vállalat élt a rendelkezés jogával hosszas tárgyalások után 651 alkalmazott került B-lisiáru. Az üzemi bizottságok és a vállalat között létrejött megegyezés folytán, a B-listára került alkalmazottak ügyét a központi üzemi bizottság az iparügyi minisztérium és a Szakszervezeti Tanács megbízásából revizió alá vette, melynek során sikerült azok egy készét visszavenni. A rendelet értelmében 1948. évié? bezárólag felvételek során- csak B-listázott alkalmazottat lehet visszavenni.
Reméljük, hogy a tavaszra tervezett nagy munka megindul, a gazdasági helyzet javul és munkaalkalom nyílik és R-Ustásain-kat, azók kivételével, akik P=o-lilikai okok miatt kerültek B-lis-'' tára, sikerül mind visszavenui.
Hízunk abban, hogy ez nemcsak minálunk,'' hanem az qfész ország területén igy lesz s megszűnik a nyomort jelentő munkanélküliség.
Határon innen, határon tul
a vicclapok hasábjain, sőt olykor maszkja az egyik kabaré pó diumán is megjelenik a termel
Pálfi Imre mátyásföldi kereskedő 1945, év márciusában az igazolybizottsághoz beadoti nyilatkozatában azt irta be, hogy nem vólt tagja a nyilaspártnuk. Az eljárás során kiderült ennek az ellenkezője, mire a kereskedő ellen bűnvádi eljárás indult A pestvidéki törvényszék bűnösnek is találta közokirathamistí-ás vétségében, amit azzal követett el, hogy az igazolóbizottság irataiba, mint közokiratba, valótlan tényt vezetett be.
* í :
Egy bolognai mérnök és jegyese az oltani temető kápolnájában tartották esküvőjüket, mint mondották, azért, hogy a háború alatt nagyszámban elhunyt családtagjaik közelében keljenek egybe. Az eskető papon, az orgonistán S/-a legközelebbi hozzátartozókon kivül csak a sírásók voltak jelen az esküvőn. *
Egyik nagy sajtgyárunk, mely Ausztriába és Angliába exportál, mosl 100.000 juh kihozatalára kapott engedélyt az angol hatóságoktól. Ez a nagyarányú juh-import is. kompenzációs alapon bonyolódik le ós nagy jelentőséggel bir, mert juhállományunk
erősen lecsökkent.
*
Van egy politikusunk, akinek karrikatúrája gyakran szerepel
re hozzá hasonló Komlós Vilmos alakításában. A napokban a Fészek-klubban jótékonysági előadási rendeztek és a vendégek sorában ott ült a szóbanlévő politikus is. Egy ismerőse igy üdvözölte őt: »ön itt, államtitkár ur?< Mire a politikus igy felelt: »Nézze, előfordulhat, hogy Komlós hirtelen megbetegszik és nem tud fellépni az élőadáson. Eljöttem, hogy ebben az esetben
beugorjak helyette <.
*
Ez PestK A Dohány-utcában egy textilüzlet lezárt redőnyét* ezt a kézzel irott papirfáblát láttuk: »Az üzlet betegsége miatt''
a tulajdonos zárva!«
/
»Kis vállalatokat előnyben ré»z©-sítünk« ezt hirdeti az amerikai sajtóban legújabban a »War Assets Ad-ministration«, t. i. az a szervezett,, umely felszámolja és eladja az amerikai hadaoreg fönnmaradt háborús felszereléseit és készletoit. A hivatalnak minden városban Tan fiókja. Kezdet bon nagy iparkonszornek és alkalmi üzérek vásárolták össze ezen régi katonai javakat és azokat buuán haszonnal értékééitotték részben * feketepiacon. Ezért ujabban crcikia igazolt kis- vagy középvállalatoknak árusítanak ilyon készleteket. Owak olyan vállalat tehet vételi ajánlatot, melynek 500-nál kevosobb alkalmazottja ran.
1917. február 22

a
Megindult a vasiitlorgajon
''tegnapi számunkban közéltük. hogy a havazás következte-ben a vasúti forgalom leállt és megszakadt az összeköttetés a vidéki városokkal. Ma délelőtt ismét, érdeklődtünk az álloinás-lonökségen. ahol kijelentették, ho">'' reggel már minden irány-h:«v'' megindul a vonatforgalom. \z egves vonatok késés nélkül indulták el. Az t''jdombövár felöl érkező személyvonat ina délelőtt mindössze 7 percet késelt. A bulalonmenli budancsti vonalat állandóan tisztítják a hóekéi;. igy mosl már azon a vonalon sóm lesz fennakadás.
Iflagyar-Jugoszláv Társaság irMfatmi pályázata
\ , Magyar-Jugoszláv Tán-aság Na^vÁanizsán-pályázatot hirdet légiéi jeM» jenes előadásra alkatm-S kehemét: v:e és kb. l-> püiv.'':» ^ló-adásra alkalmas olbesztMés-o. Tarsjv: a magyar-jugoszláv barátság ^on-ie tatkóréból. Benyújtás március i5-»g. jeiigéson, külön zárt uoriték-kü mVlláielve a szerző iiovet és lakfimét. Cimzondő: Magyar -Jugo-''•zli:v Társasság, Nagykanizsa, Bat-••h-.únv-utca 21. Díjazás: I. dij 100 tói-Mit", i l.^tíij.50 forint, külön v«;*s-n és külön elbeszélésre. További •löadásra alkalmasnak talált pál»j «lüveket a Társaság külön-külön ¿5 intta! díjazza. A díjazott müvek felhasználási," fordítási joga «■ Tár-aíL-^ié. A -bírálóbizottság nagykanizsai bzakembeíekbül áll.
Előkerült és nyilvánesságra hozzák a németek titkos irattárát
A német külügyminisztérium okmánytára a luu>oru végén a nyugati hatalmuk birtokába kc-> rült. Most angol és amerikai tudósítók a legértékesebb dokumentációs anyagot nyilvánosságra hozzák. Az első sorozatban az 1937 - ISI i 1 -cs évek eseményeire vonatkozód-bizalmas iratok kc-ndifiek nyilvánosság elé. Ezek fognak fényt deríteni az Anschluss, a csehszlovák megszállás. a délkeleteurópai előnyomulás; ;» német-amerikai és németorosz kapcsolatok hátterére, ebeknek az államoknak a hadbalépéséig. A legfonlosabb okmányokról mikrofilmet készítenek és azokat az angol, illetve amerikai küiügvi hivatalban helye-sík el.
Szoeiáldemekrata Párt
közleményei
Nincs tisztulás a belpolitikai helyzetben
Kovács Bela lemondott minden tlszt6ég:órél
Amin! azt a Zala egyik legutóbbi számában megírta, a belpolitikai kérdések homlokterében Kovács Béla volt kisgazdapárti főtitkár mentelmi ügye áll." A pártok vezetői cikkünk megjelenése óta már többször összeüllek, de megállapodni ebben a kérdésben nem tudtak és igy nagy országos jelentőségű ügyek tárgyalás alá sem kerül -heltek. Pillanatnyilag a tárgyalások hollpontru jutottak, mer\ a Kisgazdapárt nem hajlandó Kovács Béla meiitelmi ügyének felfüggesztésére, aljból Kiindulva, hogy nem tartják a volt főtitkárukat bűnösnek az összeeskü-vés)>en és az ügyészség kiadatási kérelmét politikai zaklatásnak minösilik. Ezzel szemben ugy aV; ügyészség, mint a belügyminiszter, de maga az igazsáffügymi-niszler is''konkrét adatoKat tár-Lak a Kisgazdapárt elé, amely adatok; szerintük, kétségtelenül bizonyítják, hogy Kovács Bélának szerepe volt az összeesküvés elödészitésében
A tegnapra összehívott mentelmi bizottság tárgyalásának eredményéről még nem adtak ki hivatalos közlést, de olyan értesítéseket is kaptunk, hogy ez az ülés elmaradt, mert a pártok felfogásában olyan ellentétek mutatkoznak, amelynek kiéleződése semmi esetre sem kívánatos. A magyar belpolitikai élet vezetői napok óta a Kovács Béla ügyről tárgyalnak. Szakasits Árpád a dorogi gyűlésen óriási tö-
meg jelenlétében kijelentette, hogy egy ember miatt nem borulhat fel a koalíció, az ország nyugalma és egyensúlya.
A Kovács Béla (uty legújabb eredményeképpen közlik velünk, hogy a Kisgazdapárt volt főtitkára ma levelet intézett Nagy Ferenc miniszterelnökhöz, mini a Kisgazdapárt elnökéhe*, amelyben kifejti, hogy személye nem lehet akadálya a magyar koalíciós kibontakozásnak s ezért ugy határozott, hogy le. mond minden tisztségéről é« hosszabb szabadsága* kér a nem ze tgy üléstől. Ki j el en te tte, hogy nem részese az összeesküvésnek. azt a legmélyebben elitéli és a bűnösök legszigorúbb megbüntetését kívánja.
Nem tudjuk, hogy .a Kisgazdapárt főtitkárának levele kielé-gili-e a baloldali blokk vezető politikusait és megelégszenek-e azzal, hogy Kovács Béla tisztségeiről lemondott. A Baloldali iHokk politikusai között többen vannak olyanok, akik nem hajlandók az ilyen porhintésszerü elintézésbe belemenni, mert az a felfogásuk, ha Kovács Béla tényleg ártatlan, akkor nyugodtan odaállhat birái elé/és semmi szüksége sincs arra, hogy a mentelmi jog védőpajzsa alá helyezze magát, amely jognak'' a gyakorlása ma annak a többségi párlnaK ''kezében van. amelynek rövid idővel ezelőtt még Kovács Béla volt a főtitkára.
HIREK
Szociáldemokraták! Elvtársak! Folyó hó 28-án. vasárnap délután 4 órakor tartja a nagykanizsai Szo-^uáidemokrata Pártszervezet évi helyi t^rvülését. Tárgysorozatot minden pácfezervezeti és''üzemi csoport meg foípa kapni. A vezetőség beszámolója uífu^ a taggyűlés megválasztja az uj végrehajtó és ellenőrző bizottságot. A taggyűlésen vaió megjelenés szocialista kötelességünk. Tagsági
könyveinket magunkkal kell hozni. #
t
felhívjuk párttagjaink figyelmét «uura, hogy elmaradott tagsági dijaidat a taggyűlésig okvetlen egyen-lifcók ki, vagy adjanak l>e halasztási kérelmet írásban a pártszervezet végrehajtó bizottságának, amely in-, tökölt esetben a tagdijhalasztást megadja. Ellenkező oaetben a párt-aaerveaeti szabályzat idevonatkozó határozatát folyamatba helyezzük.
A Szocclem, Párt nagykanizsai szervezetének végrehajtó bizottsági
A látszat csaJ
\
\
AIu délelőtt megjelent a szerkesztőségünkben égy jil megtermett leány és bemutatkozott: Kukackay Teréz vagyok. Amint látni tetszik, kezdte el mondókáját, húshagyó kedden az egyik maszkabálban alaposan helybenhagytak,
Kukackay kisasszony tényleg tg*-zat mondott, mert arcán kék eéld foltok látszottak, jobb keze fel volt kötve, az egyik lábára meg sántított.
— Hát mi történt magával ?
— Kérem, férfinak öltizködtem, mint ilyenkor szokás. Birgerii csizmát, bricseszt öltöttem magamra és bizony legényesen kértem táncra a lányokat. Különösen egy szőke kislányt táncoltattam sokszor. Egyszer csak odajön hozzám egy fiatal ember és igy szól:
— Nem jönne ki velem az udvarra ?
Fogalmam sem volt, hogy mit
akar, abbahagytam a táncot és követtem. Még ki sem értünk, már nekem esett, össze-vissza vert, miközben azt mondogatta:
— Te csirkefogó, nem hagynád békében a menyasszonyomat. Keress magadnak más leányt...
Ez Kukackay Teréz szomorú nótája.
— A nagykanizsai gazdaközönsóg figyelmébe
A föld müvelésügyi minisztérium elrendelte, hogy Nagykanizsa m. város gazdasági felügyelői teendőit ezentúl a járási gazdasági fel ügyelői ügyoktól különválasztva, függetlenül intézzék és o foladatkör ellátásával Rondok (iéza m. áll. gazdasági főfelügyelőt bízta mog. Az uj hivatal már meg is kozdtn működését a városi gazdasági hivatal Fő-ut 8. sz. alatti helyiségében.
— A Möjjyar HÖk Demokratikus Szövetsége
folyó hó 25-én, kedden délután fél 5 órakor saját helyiségeiben nőnapot tart Előadó dr. Bános Alajos egyetemi magántanár, gyermekszakorvos ós Németh Lászlórié olnöknó. A gyermek problémája minden asz-szonvt kell, hogy érdekeljen, ezért a nőnapra minden asszonyt szeretettel hív és vár a Vezetőség.
— Köszönetnyilvánítás
A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik az áltaki rendezett- húshagyókeddi jelemezbál megrendezésénél segédkezet nyújtottak.
. Mindenekelőtt a háziasszonyoknak, akik eddig még nom igen látott gazdag büffét teljes egészében eladták.'' Külön köszönetet kell mondanunk Dombay, Hackler, Ileliort és Barbaritsné elvtársnőknek, akik a szervezés és rendezés emberfeletti
Kofisfein bútorüzlet
f). jc§*rj }fagykjonizsa,/1dy Cndre-u. 4..
m
i
Z650M:tól

munkájából oroszlánrészt vállaltak. Meg kell köszönnünk a MAORT -nak, hogy lehetővé tette termünk hangulatos feldiszitósét és legvégül, do talán leginkább kell köszönetünket kifejezni Nagykanizsa közönsí''-gének, hogy uj ból visszafogadott ben -nünket szorototébe. SZIM vezetőség.
— Meflhivó
Tisztelottel értesítjük mindazokut. akiket a Nagykanizsán létesülő Népi Kollégium atapitó tagjaiként mag-hívtunk, hogy az alakuló közgyülést folyó hó 24-én. hétfőn délután 4 órakor tartjuk a városháza tanácstermében. A Népi Kollégium szervező bizottsága.
— Vadvlrflg
Zsúfolt ház előtt játszotta a Független Ifjúság kiskanizsai szerm-zetének műkedvelő gárdája Andiiv Krnő fordulatos, vidám kis operett-iét, a Vadvirágot, ötletes mese, dallamos muzsika, jól pergő olóadus kellemes kétórai szórakozást nyújtott a közönségnek. A szereplők közül ki kell emelni Szabó Gizellát, aki a címszerepet nagyon ügyesen alakította. Nagyon ügyos volt Kis-gergelv Mária a válóporos grófnő szenedben, Kálovics György Ábris szero])ébon többször megnevettette a közönséget, dr. Ámon János szn-repében Jónás I^tjos trünt ki. Dicséretet érdemelnek az összes szerep-lók Baj Máriával, Bencze Lajossal és Kazanyi Máriával az élen. Dicséret illeti Peti Jánost, ki a darabot rendezte. c
— Anyakönyvi hirek
Február 10. és 19-iko között 8 leány- és 7 fiúgyermek született: Csizmadia Antaí" olajipari szakmunkás és Spingár Margitnak leánya, Gyuricza József napszámos és Csányi Erzsébetnek leán>a, Molnár István cipészsoíréd és Szombath Annának leánya, F ón vad Pál evangélikus lelkész és N"émoth Mártanak fia, Simoncsics István najsztünexs és Gehér Saroltának leánva, Bc^itr Ferenc MÁV fütő és Hokmann Ka-tíiliiuuvk leánya, Csitnoki János MAV bádogos és Kovács Ilonának fia, dr. Fodor Miklós áll. főállator-V08 éa Zalay Erzsébetnek fia, Horváth Károly MAORT motorszerelő és Horváth Máriának Leánya, Szabó Józsof kereskedő és Kumánovicfl Te-Kizíúnak fia, Jankó Kálmán MAORT technikus és Nomos Erzsébetnek fia, Schiittlor György banktisztvi-soló és Kovács Rozália Erzsébetnek fia, Kudecz János MAORT asztalos ée Németh Lujzámuk leánya, Germán József kovács segéd és Dervo-lics Teióziának leí''inya, Polai Láezló földmü\-es és Homith Máriának fia. -- Házasságot kötött 18 pár: Tóth József földműves és Büki Rozália, Kováts Jenő MAORT munkás és Brinnor Anna, Kiss Józsof földműves és Horjaracz Anna, Tamás Lajos földműves te Mátés Mária, Gozdán József íöldmüvos és Veszibr Terézia, Vértes József gvári munkás és Hódos A írna, Pintér''László MAORT munkás és Bogár Rozália, Varga József naj)számbs és Borbély Anna, Volpor István piaci árus és Balogh Mária, Nagy József földműves és Gerencsér ÍLona Erzsébet, Bécsi Ljar-jos Ferenc magántisztviselő és Kortész Anna, Noumajer Jenő Antal MÁV altiszt és Major Anna, Horváth Ferenc földműves és Dávidovics Aranka, Jakabfi János földműves és Bedenek Katalin, Balogh Gyula műszerész és Faragó Margit, Varga Józsof motorszerelő ós Szabó Erzsébet, Kopeller Mihály földműves és Nóvák Anna, Horváth János Sándor kovácstan.onc ée Tóth Mária. — Elhalálozott: Ix)knor Katalin 2 hónapos, özv. Varga Andrásné Sneff Anna 63 éves, ózv. Révész Andráfiné Kovács Karolina 67 éves, Várra, Péter 80 éves, Molnár József 52 évea, özv. Mujzer Jánosné Kangyalic« Anna 79 éves, Takács Edit Erzeébe* 10 hónapos, Horváth György 17 éves. özv. Tiszai Józsofné Molnás Terézia 75 éves, özv. Tarsoly let-vánné Tokolics Cecília 76 évee, özv. Sodlmajer Feroncné Varga Rozália 92 óvoa, Molnár Gáspár 81 ótoí, Szilváfli Mihály 85 évee.
4
7, A U A
Í947. február 22
28 éves 9 Vörös Hadsereg
1019 február 28-án a polgárhá-uoni perzselő tüzében L&mn ós Ssstílin szervezte mfó & Vörös Hadsereget. íjenin ós Sztálin a derítő s «áras zen -közvetlen irányítva, & Vö-rüjS Fladserbg hadműveleteit, nieg-áemnnsitotto az ihterveticionistilktit sh a fchórgárdistákat.
Sírtalin nevétől nem lehet, elválasztani (^aricm (most Sztálingrád ) honion védelmét, a Kolcsak-felo t''eluír-«.árdista seregek szétzúzásának mng-azorvezését, l)onikin megsemmisítését;, molyok Sztálin zseniális törve szerint és"az ő személyes irányítása mellett hajtattak végre. Az ó "nevéhez fűződik a lengyel punok és a Wrangéi felett aratott győzelem is. Sztálin volt :i Vörös Hadsereg legnagyobb győzelmeinek közvetlen kezdeményezője ós megszorvezójo.
Lenin javaslatára a központi végrehajtó bizottság 1919-ben a vörös zászlórenddei 1 ürítette ki Sztálint.
A végrehajtó bizottság errj vonatkozó'' rendelkezése igy hangzik: A halálos veszély pillanat-ilan. amikor az ellenségek minden oldalról szoros gyűrűi» zárták a szovjet erőket, a szovjet hatatom visszaverte az ellenség támadásait akkor, amikor a munkás- és parasztforradalom ellenségei 1.919 juliusábaia a vörös Pétervárig jutottak ^és már elfoglalták a Krasznajá-Gorkát. — Szovjet-Oroszország e nehéz órájában az összszövétseffi végrehajtó bizottság elnöksége által harci pozícióba "kinevezett Sztálin energiájára! és fáradhatatlan munkásságával zárt egységbe tudta tömörítőm a Vörös Hadsereg megingott sorait. A harc vonalban tartózkodva, a harci tűzben személyes ^példájával buzdította a szovjet köztái-saságért harcolók sorait.«
Sztálin a fasiszta Németország és az imperialista Japán feletti győzelem előkészítője és szervozője.
A második világháború alatt különös erővel nyilatkozott meg Sztálin államférfiúi és hadvezéri lángelméje.
Mindenki emlékszik még arra, -miiyen volt a helyzet a történelem e legnagyobb háborújának kezdetén. A hitleri Németország az európai államok többségének" leigázása után hitszegóen, rablómódra megtámadta a békeszerető Szovjetuniót. Nemcsak az ellon felek, han^m még a Szovjetunió barátai közül is sokan, akiket megtévesztett a német fasizmus hadi gépezete, nzt mondották, hogy a Szovjetunió napjai meg vannak számlálva. - 1
A szovjet nép és a Vörös Hodse-nem oaett kétségbe, p.xiig a fa-sisztak orro számítottak. A szovjet nép és a Vörös Hadsereg bízott bz 6 szeretett, nagy tapasztalatú vezérében, akinél a szavak mindig födik a tényeket. A szovjot nép & a Vörös Hadsereg bízott a-kitűnő bolsevista pártban és a népben gyöke-iczó szovjet kormányban. Do Sztálin, a párt ós a szovjet hatalom is határtalanul bíztak hősi népükbon. És amikor az ország halálos veszedelembe került, az egész nép egy emberként még szorosabliaa sorakozott fel Sztálin, á párt és a kqr-mány körül. Tudták, hogy ahol Sztálin, ott van a győzelem is. _ Kevéssel azelőtt, nogy a hitleri Németország bandita módon megtámadta a Szovjetuniót;, vett» át Sztálin a hadsereg főparancsnöki tisztségét.
Bztaiin a háború alatt tartott bölce és éleslátásáról tanúskodó beszédeiben, parancsaiban nemcsak a a ezovjet-emberek millióit lelkesítette hőstettek re, hanom a fasizrríus csi&nái alatt szenvedő emberekben táplált» azt a hitet, hogy a hitleri zsarnokság sötét erőit le fogják ni. Kitartani mindhalálig — nWhdotta Sztálin — és a szovjet harcosok szocialista hazájuk becsületéért, függetlenségóért és az európai faópek szabadságáért dobták gránátjaikat a német tankok hernyó-talbai alá és indultak rohamra a ¿fo&elcm felé.
A mi ügyünk igaz, győzni fogunk!
— mondotta. Sztálin még a háború kezdetén. Es a Vörös Hadsereg kivívta győzelmét. Pontosán ugy, ahogv e''zt Sztálin megjósolta.
Ezek után a példák után mi magyarok is tisztán láthatjuk, hogv egy olyan hadsereget támadtunk meg, amely hadseregnek nem volt támadó szándéka Magyarország ellen. hanom éppen ellenkezőleg''célja a magyar nép felszabadítására irányult. * Nagyon sokan elfelejteni próbálják azt a bünt, amit a magyar nép vezetői elkövettek a béke-szerotó népek, do elsősorban a Szovjetunió ellen.
Amikor a Vörös Hadsereg ...felszabadította hazánkat, nagyon sokan voltak olvanok közöttünk, akik azt mondották, hogy most már mindennek vége ás Itt egy borzalmas leszámolás és pusztítás lesz. A tények megcáfolták ezt az állítást. Mi nui/-gyarok éppen^zért- csak hálával tartozunk Vörös Hadserog-
nok ás amwrcnagy vozérének, Szta-linnak, akiknek szabadságunkat köszönhetjük. Ez a szabadság adta meg a Idictőséget^TnSgyar népnok, hogy beilleszkedjen. az ciupópat népek* közösségébe és leszámoljon a'' northvsta és" feudális maradványokkal s "helvét*? ogy demokratikus "Magyarországot építsen''.
A Vörös Hadsereg fölszabadította Magvarországot. A magvar nép majdnem semmit sem tehetett és tett szabadságának kiharcolásáért. Most rajtfnk a''sor, hogy szabadságunkkal élni is tudjunk es azt megvédjük. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy irtsuk ki ;izokat"az erőket, amelyek "föld alatt próbálkoznak a Magyar Köztársaság ellen szervezkedni és azt megdönteni.
Ma, amikor "megemlékezünk a Vörös Hadsereg 28. évfordulóján, ezt azért tesszük, mort ennel\-a hadseregnek köszönheti nomcsnk Magyarország, lianem az egész Világ haladó emberisége, hogy megszabadult a barbár germán íasizm ustól.
Megemlékezünk ma azokról a hősökről, akik életüket adták a magyar szabadságért, bog}- küldetésüknek eleget tudjanak tenni.
Hálával fordul ma a magyar nép a szőriét nép nagy vezére," Sztálin felé, Malinovszkí.. -marsall, Tolbu-chin marsall és műiden egyes vörös katona felé, akik részt vettek Ma-gyaro rszág felsza bad itásában.
Hegyi- János
A népbiróság
tegnapi ítéletei
A népbiróság dr. Béres-tanácsa tegnap mondott ítéletet a nemrég elfogott Hévész Forone molnári lakos büitügyébon, akit, mint ismeretes, a népBiróság néhány héttel ezelőtt mondott ki bűnösnek. Révészt pártszolgálatosi múltja miatt jogerősen o liavi börtönre és 8 évi politikai jogvösztésro ítélték.
Vigh Bálint folsőrajkí pártszollatost népei lenes bűntettben mondta ki bűnösnek a népbiróság, amiért 6 havi börtönre és 8 évi politikai jogvesztésre ítélték.
Harasztovics István és Márkus István ugyancsak felsóiajki lakosokat felmentette a népbiróság azzal az indokolással, hogy bár a szökött Fischer László munkaszolgálatost bekísérték Nagykanizsára, ae vele szemben erőszakos magatartást nem tanúsítottak. A népbiróság elrendelte mindhárom vádlott szabadlábra helyezését.
A népügyész az ítéletet megfellebbezte. '' ^—
Vass Imre volt rondőrtisztholyet-tes népellenes bünügvének tárgyalását a népbiróság elnapolta, mort a rossz időjárásra való tekintettel a megidézett tanuk nagy részé, nem jétenhetett meg.
- KOKSZ közlemények
A 41. sz. feözlöny ÍO-i.OlT/1947. Ip. M. számú rendelet a rézgál ic gyári ós eladási árait hozza.
ítelhivjuk tagjaink figyelmét, hogy a vasúti köfcjekedésok miatt a folyó hó 22-éro, szombatra hirdetett gyűlésünk elmarad.
Felfüggesztették S«pron-vármegye alispánját
A belügynsiriisztei felfüggesztette állásától Kocsis Elemért, Sopron vármegye alispánját. A felfüggesztés okit törvénytelen és szabálytalan pénzkezelés, valamint a közigazgatási szabályzat be nem tartása.
Sportrovat
Itt a strsoiás
Hosszas várakozás és találgatások után végre megérkezett Pécsről a tavaszí iiény hivatalos sorsolása. A tavaszi kozdíís időpontját a Szövetség március 16-ában ál Lapította meg, ami a kanizsai csapatok szempontjából előnyösnek morídliató. A sorsolás méltatására egyébként még visszatérünk.
Március 16. IVitaszék— KVTK, 1''BTC— S13TC, Nagymánvok— lkja, NTE- - .M AO RT, Lovász''i —KKAO, PVSK 11, -Postás.
Március 23. PVSK II.—NTE. Postás -Nagymányok, KRAC—PB-TC, MAOlít -KVTE, Baja—SH-TC, lovászi—Bátaszék.
• Március 30. Haja—NTE, SBTC— Nagvmánvok, KVTE—PBTC, KRAC •—PVSK * 11., MAORT—Lovászi, Postád—Bátaszék.
Április G. Bátaszék— PBTC, Xagy-mánvok—KVTE. NTE—SBTC, Lovászi-Baja, PVSK II.—MAORT, listás—KRAC-
Április 20. KVTE—NTE, PBTC —Nagyinán vok, MAORT—Postás, Baja—PVSK II., SBTC—Lovászi, KRAC -Bátaszék.
Április 27. Bátaszék—Nagymányok, NTE -PBTC, Lovászi—KVTE, JPVSK II.--SBTC, Postás— Baja; KRAC—MAORT.
Május 11. Nagvmánvok — NTE, Baja—KRAC, SBÍC— Postás, KVTE—PVSK II., PBTC—Lovászi, MAORT-Bátaszék.
Május 18. Bátaszék--NTE, Lovászi—Nagvmányok, PVSK II.— PBTC, Postás-KVTE, MAORT— Baja.
Junius 1. SBTC—MAORT, KVTE—KRAC, PBTC—Postás, PVSK II,-Nagymányok, NTE—Lovászi, Baja—Bátaszék.
Junius 8. Bátaszék—SBTC, KVTE—Baja, PBTC—MAORT, Nagymányok- KRAC, NTE—Postás, Lo-vászv-PVSK II.
Junius 15. KRAC -NTE, MAORT—Nagyinán vok, Baja--PBTC, SBTC-KVTE, " l''ostás—Lovászi, PVSK 11.—Bátaszék.
Az olölálló csapatok a pályaválasztók. Az üres vasárnapok szövetségi napok, arríelyokon barátságos, meghívásos mérkőzést csak. a Szövetség
előzetes engedélyével lehet tartani. «
- Egyesbírói ítéletek
'' Mint a Zala egyik legutóbbi számában megírtuk, a Sáska megóvta a Kaposváron elveszített KMTE II.— Sáska mérkőzést. A kerület fegyelmi egyesbirája ezen a héten tárgyalta az ügj-et, melyet a Sáska hataridón tul beadott óvása miatt elutasított.
Ugyanekkor tárgyalta Perkó László játékosának ügyét, akit a fegyelmi egyesbiró december 8-ig eltiltott a játéktól. Perkó kényszerű pihentetésével a Sáska legjobb csatárát vesztette el.
Az NVTE II.—KMTE II.* mérkőzés két pontját a vasutasok javára igazolta.
Megérkezett j
*
Nagykanizsa kedvence:
A rádió szembaii mflstra
Budapest I. fi.30 Falurádiói. V Hírek. 7.20 Reggeli zene. 8 Közellátási negyedóra. 8.15 Szórakoztató lemezek. 10 Hirek. 12 Déli harangszó, hirek. 12.30 Magyar nóták. 1<Í Hirek. 14.10 Operarészletek. 14.45 Közvetítés Feloky Kamii ülne akadémiájából. 15.40 Grace Moore és Richárd Crooks énekel. 16.30 A Kfi-diö gyermeküjságjá. 17 Hiroli. Vöröskereszt köziemének. 17.15 .v Munkás Kulturszövetség műsora. 1? Két óra szórakozüitó muzsika. ¿0 Hirok, sporthírek. 20.20 Hangverseny a Pesti Izraelita Hitközség fin-árvaháza javára. 21 Hangos heti hiradó. 21.50 Hirek és krónika onv szul. 22 llirok. 22.30 Chopin-müvek, 23 Magyar sztárok tánezunéjo ós régi sikerek. 24 Hirok. 0.10 llir-ek és krónika franciául és angolul.
Budapest 11. 17 Tilnczeiu?. 18 Hirek. 18.20 A Malachrino zemkar műsorából. I8.-10 Valtai Szabó (.ívnia áriákat énekel. 19.30 Falurádió. 20 Francia operarészletek. 20.30 Há-dió szabadegs-etum. 21 Hirok. 21.1.*) A Házi-ugyuttes játszilí. 22.15 Kn-marazeno.
^tmmmm^mmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmammmmmmmmrnmmammmamrnm
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai VI—VII. Kerületi Keresztény Fogyasztási Szövetkezet március 2 an délután 2 órakor s Nzgyrac-utcai iskolában, a házingatlan eJadá6a «s a szövetkezet feloszlatása tárgyában
rendkívüli kezgyülést
tart, melyre a t. üzletrésztulajdonosokat ezúton meghívja az igazgatóság?-
Inspekciós gyógyszertárak:
Február21 én .Fekete Sas" gyógyssertér Fö-ut 6.
Február 22 én .Jaazság" gyógyszertár, Fő-ut 12.

minden este énekével szórakoztatja a közönséget a
Muskátliban.
VÁROSI 6VSOZI
'' HP" Péntek, szombat, vasirnap
Nagy amerikai bünügyi film:
A SZERETŐ KÉT ARCA
CONRAD VE1DT és JOAN CRAWFORD merész témájú filmje.
Előadisok köznapokon 5,7, Tasirnap 3.5, ?-koT
Hirdetmények
A Maeyar Köztársság Kormányának 1.800/1947. M. E. sz. iendetfcte alapján feihtvom mirdü''.okat, kiknek biriokábáB német mlojdonbíin úlló vapyontórgyak van* rak, azokat 8 usp tflutt jelei.is?k be « megyei város köziga7f?ntft3i ügyosztályán. Bővebb felviiagosliús ott knpható 347
Versenytárgyalást hirdetek a város tulajdonát képc;ő cs a habotus cscmónyck folytan megrongált 3 drb pincéi* lekrény-re, melyek az alábbi helyekfen találhaték:
1. Közellátási Hivatalban.
2. Városi Adóhivatalban.
3. Szluka György Ady Endrt-u. 4 szám alatti lakatOAm''esternél.
Áruajánlatokat f bó 22-én 12 éráig kdl a v. gazdasági hivatalnak benyújtani az elkészítési határidő megjelölésével. 346
mmmmmmmmmam
Ismételten felhivom az érdekeltek figyelmét már korábban falragiszok utján k*-iölt azon hirdetményemre, hogy az újjáépítési közmunka-hátralékukat 1947. évi február hó 25 ig aanál is inkább rendezzék, mert ezen határidő után a közmunka felügyelőségnek a bírság kissabásától ne« áll módjában eltekinteni. 354
„ Felhívom a kereskedőket, hogy a beváltott ,A", ,Fa és ,12-es" sós«.lvények-ről f. hó 2€-án (sze dán) számoljanak el a Közellátási Hivatalban. ^ 355-
Polgármester.
. i i
APRÓHIIIDETÉSEK
Kocsmát bérelnék I^agykanlzsán víi
Kiskanízfián. Cim a kiadóban.
ZALA demokratikus politikai napilap
Szerkeszti: Beocae Jenő főszerkesztő Szerkesztőség As klaöóhlvKtal: Pé-ut i. Telefon Sí-
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanlrsa Szertosriésért és kladáuért felel Bcnwe Jea?
Nyomatott a .Közgazdasági R. T. rtagy-
kanlzsa* nyomdájóbon Nagykanizsán
MyomdAórl felel: Zalnv Káiolv.
SflL évfolyam. 45. szám.
Nagykanizsa, 1947. fobruér 23. vasárnap
Ára 40 fillér.
Ausztria forma szerint is kérelemmel fordul a szövetséges hatalmakhoz, hogy hivfák meg Moszkvába, az osztrák békeszerződés tárgyalására.
ItkUN Mű el
¥ m m m na m n
Dr. Rutkai György
Mit tehet a jogász
Sokszor halljuk és már szinte közhellyé vált, hogy Magyarországon l''-^t október 15-én megszűnt a jog uralma. Így fogalmazzák meg ezt u politikusok, de inasképp*''» vélekednek a jo--ás7.ok. A magyar jogrend ezeréves történőimé során a ger-«rtn jog olyan nyomasztó ható»! gyakorolt jogéltünkre, hogy jtía/án tiszta, demokratikus jogrendről csak azokban • sajnos rövid ideig tartó • - a* iltnreneti ödőkben beszélhetünk, ■unt pl. 1818-ban. amikor az Mrtf''ti U4folyás helyett a magva r nép jó^an jogérzetV volt a leg-Iftbt) jogforrás. A kiegyezés után megindult jogunkban a tervszerű evolúció, amely u XIX. szá-/.ad liberális szelleméhek meg-felelően a jogegyenlőség elve alapján állU Az első világháború és az azt követő ej len forrad a lom nem-csak megakasztja ezt a fejlődést, de olyan lejtőre viszi a jogéletet, amelvnek inélvponlján 1944 október lő.-e áll.*
De nem lennénk tárgyilagosak, ha" megfeledkeznénk a magyar birói karról, amelyben ha voltak is Krayzeliek és Szemá-kaok, sokszor a börtönnel is kacérkodtak az üldözöttek védelmiében. Amikor a közigazgatási katóságokat már megszállotta a íasiszla őrület, a magyar biróság pártatlan volt fajra, felekezetre és politikai pártállásra tekintet nélkül. .Magam is ismertem bi-ifót, aki beteget jelentett, amikor lanácsának egy 15 éves fiu rpofi tikai b un perében*'' (sarlót és kalapácsot rajzolt a pesti utcára) kellett Ítélkeznie és ugyanez a biró az első fajgyalázásit ügy után lemondott állásáról.
A letűnt korszak jogásza ennél többet nem tehetett. Mit tehet a jogász a demokráciában V Bengetegel és kell is lennie! Tevékenysége kellős irányban mutatkozik meg: repressziv és preventív Irányban, közreműködni .i megsértett jogrend helyreáll!* lúsáhai és megóvni a demokru-ogrendet minden tárnáén. A jogéletben a jogalkotó legtöbbször csak keretet ad, a keretet turtalommal a gynkor-lati jogásznak kell kitöltenie. A keret adva van: egyfelől a nép-birósági eljárás, másfelől az 1946. J. törvénycikk, amely a •wigyar köztársaság minden polgára számára biztosítja az wnber természetes és elidegenit-hetetlen jogát: a személyes szabadságot, a félelemnélküli életet, a gondolat- és vallásszabadságot stb. E keret kitöltése a jogász feladata és a jogász teljesiti is feladatát De ahogyan Üenfcebb elismertük a birói kar vitathatatlan érdemeit, nem tennénk jó szolgálatot az igazságnak, ha elhallgatnánk a hibákat. Vannak esetek, amikor a jogszabály fogalmazása nem fel el meg a jogszabály céljának és.szelle-

a demokráciában ?
mének s ilyenkor a demokratikus jogrend egészéből kell levonni a helyes döntést. Ilyen esetben a szavak betűszerinti"értelme helyett méltányos és a változott kor szellemének megfelelő ítéletet vagy döntést kell hozni. >S ha biráink minden esetben ezt tartanák szem előtt, akkor bizony nem születhetne meg a kunmadarasi per NOT ilélde, nem fordulhatna elő. hogy hazaiért hadifogoly lakás nélkül van. viszont Jmrédy-párt szervezője ötszobás lakást lakik, a deportálásból huzalért kölcsön-butorl használ, saját bútoraihoz pedig nem tud hozzájutni s u kiigényelt üzlet felett még miniig az elmúlt korszak konjunk-''t ura lovagjainak . neve disziik
mind-mind egy í^rcul csapásaként a demokratikus jogrendnek.
Vannak azután kirivó esetek. ! Ilyen volt a napokba ?gy hu- ! dapesti népbirosági tárgyalás, amelyen egy ukrajnai munkaszolgálatos halálszázad tömeggyilkos keretlegényét — egy volt munkaszolgálatos ügyvéd védte fasiszta szellemben, mint azt a legsötétebb MONK időkben is elképzelhettük. Ez az emberi mivoltából kivetkőzött ügyvéd nemesük a demokratikus jogáss ság nuvgvetését kapja, hanem csak gyűlölettel, de egyben a telki íjs szellemi nyomonillakat megillető sajnálattal tudunk csak rágondolni. Mert amiként Mauthausen iwkla nem tette'' igazi demokratává Parrag? Györgyöt, ugyanígy ncm/eszi demokratává a munkaszolgálatosok sárga vagy fehér karszalagja Bán ügy ved urat sem. Az üldöztetés még nem ,ad belépője-
gyet a demokráciába, éppen ugy nem, mint a pártigazolvány sem Lesz szocialistává vagy kommunistává senkit, mert Aschner IJrpótot vagy Chorin Ferencet üldözött mivolta dacára sem vagyunk hajlandók demokratának tekinteni, aminthogy Kovács Béla sem kisgazda a szó Tildv vagy Bajcsy-Zsilinszky Endm értelmében. Nem vagyunk hajlandók megengedni * az igazi szenvedés, az igazi üldözótts^ jogán, kötelezve kiirtott csalódunk és elpusztult otthonunk emléke által, hogy nz üldöztetés álarc legyen lömeggyIIkosok védőinek, espressók bárola ezüslrokús hölgyeinek vagy egyéb dcmokráciacllenes alakoknak! Ez ellen keli. htfgy küztf-jön minden Igaz demokrata, elsősorban jx-dig a demokratikus jogrend őre: a demokratikus jogász.
MMMaMMMIMMMMMMMMMIMIí

MASSARYK:
Nem akarom állítani, hogy angyalok vágyónk
Maaaaryk csehszlovák külügyminiszter tegnap Prágában mondott beszédében Csehszlovákia külpolitikájáról szólva, foglalkozott Csehszlovákia és Magyarország viszonyával:
Nem akarom azt á litaní, hogy mindnyájan angyalok vagyunk, azonban ha a tényeket tirgyiiagoaan szeaa-léljQk, az a meggyőzédésem, hogy a hiba minden bizonnyal a magyarokban keresendő. A magyarok szelleme mindig irredentista voW, remélem, hogy ez meg fog változni. Igyekszünk meggyőzni a magyarokat a lakosságosere szükségességéről, amelyet államközi egyezmény biztosit. Részünkről megvan a jóakarat és remélem, hogy a magyarok is hasonló jóakaratot fognak mutatni, mert történelmi szükségesség, hogy mist jó szomszédok éljünk egymás mellett. Az Associated Press jelentése szerint, mihelyt M«gyarország isméi megkezdi a magyar lakotság áttelepítését, Csehszlovákia azonnai leállítja a magyaroknak a szudéta vidékre 6a Morvaországba való átköltöztetését:
A biztonsági tanács tegnap kitűzött két llését elhalasztották, mivel a nagy hóviharok miatt New-York-bán közlekedési zavarok voltak és a delegátusok nem tudtak megérkezni. A gyűlésen az atomerő-bizottsáf jelentésével valamint Anglia, Albánia eben benyújtott panaszával foglalkoztak volna. Az angol delegatas a biztonsági tanácsban sajtónyilatkozatét adott az atom erő-bizottság jelentéséről és azokról a pontokról, amelyekben a Szovjetunió képviselőjének hozzájárulásával megegyeztek éa azokról, amelyek még vita tárgyat képezik.
Megegyeztek, hogy az atomellenőrzést nemzetközi köjponii szerv alján fogják végezni, amelynek nemzetközi szerződésen kell alapulni, amely gondoskodik az atomfegyverek
gyártásának megtiltásáról. Nem tudtak magagyazni abban, hogy az atomfegyvereket milyen azervSemmlaltaa mag éa alkalmazzék
• vétójogot és milyen mértékben.
A kUlügymlniaxierheiyetteaek tagnap satl értekezletén a franoia kiküldött uj javaalatokat tarjaaztatt be
• német békoazeraődéaaél kipotolatban. Easerlnt a négy nagyhatalom megbízottal közül öatieáilliindő btzottaág foglalkozna a német politikai, gaadaaágl éa tarQlttl kérdéaekkel, valamint a tá|ékoitatáa«al éa tanioaadábsal. A Javaslat űgyaban ugy döntötték, hegy annak magvitatiait elhalasztják, hogy a azovjst kiküldöttnek módjában álljon tanulmányozni,
Truman 350 mlillót kér a kongriaaiuitól az éhező Európáink
Xvwi/ork, február 22
Tnynan elnök tegnup iJÖO millió dollár megszavazását kérte a kongresszustól, hogy a fel-szubudilott európai országokat az UNHHA megszűnése jtun ez évben Is segélyezhessék. Az elnök a kongresszushoz intézett üzenetében gyors intézkedéseket sürget azoknak az országoknak a támogatására, amelyek eddig UNRRA segélyben részesültek.'' A legválságosabb időszak a tavaszi hónapokban következik Le, amikor az UNRRA-szállilmá-nyok megszűnnek és a. termést anég nem takarították be. Hogy ezt elkerüljék, ki kelf venni részünket a segités munkájából azoknak az embermillióknak érdekében, akik legminimálisabb életszükségletükben szenvednek hiányt.
Jagoezlávla Jegyzékben tiltakozott határinak magéért óee miatt
licit,rád, február 22 A |ugoszláv kormány tiltakozó Jegyzéket küldött pz auMtriüi szövetséges ellenőrző tanácsnak, a jugoszláv-osztrák határon egyre gyukrabban előforduló határkérdésekkel kapcsolutban. Ezeket felfegyverzett bandák hajtják végre, akik átkelnek a határon és Jugoszláviában fosztogatnak és rabolnak. Ezután osztrák területre vonulnak vissza. A bandák nappal is lövöldöznek. Jugoszlávia tiltakozott a garáz-dálkodók ellen és kérte, hogy az ellenőrző tanács sürgősen intézkedjék, hogy ezen tűrhetetlen állapotok megszűnjenek.
■agyarok is résztveaznek a francia ellenállók kongresszusán
Párizs, február 22 Tegnap kezdődött meg Párizsban a bevándorolt katonák és ellenállók
kongtvMtfiiuiNi, A amik idején több mint. 100,(XX) Idegen, köntük »ok auvg.var vándorolt be Frtuii''liKinMitg-ba V-n íVm/itvcttek nz olkmálliial mp«-gaiombau. A magyarok nW;rúl két nMjrvuaot \t)tl róent u kuiHíi\»sií\h-xín: u fruni''iuor«/í''»gi mug>ar önkén-tetwjk és u fraiUMUorsKági mtVK^r ellenül lúk MZÜVOt&égö.
Jugoszlávia államosította az angol
tulajdonban levő vállalatait
Belgrád, február 2i
Jugoszláv részről értesitették az íingol kormányt, hogy nincs szükség az angol-jugoazláv kereskedelmi küldöttség megérkezésére Jugoszláviába az angol tulajdonok ügyében. Ezeket ugyanis államosították és a volt tulajdonosaik most már
csak kártérítésről tárgyalhatnak.
|
Jugoszlávia február 18-án lefoglalt és visszatartott egy olaez halápz-bárkát a polai partok közelében.
A L A
1947, február 33
Az állam ellenőrzőket küldött a MAORT-hoz
(Budapesti tudósilónk jelentése) Az iparügyi minisztérium a MA-OKT-vállalatokhoz ollenórzó szakér-lőket delegált, akik már el is utaztak Nagykanizsára, hogy működésűket a kapott utasítások alapján ugyv a vállalat központjában, mint az olaj-mezőkön megkezdhessék. Az iparügyi minisztérium olajosztályán nyert értesülés szerint a kiküldöttek, Zajzon György, dr. Iieich Lajos és dr. Takács Tibor behatóan vizsgálat tárgyává teszik a MAORT-üzomek termelési geszcióját. Arra a kérdésre, hogy ez a vizsgálat miért indult meg es hogy a termelési ellenőrzésen kívül más térre is kiterjed-e, feleletet kapni nem lőhetett.
Az iparügyi minisztériumban ki-jdíüilotték, hogy a kirendelésnek semmi aktualitása nincs, vagyis nem konkrét esőtekre szorítkozik, csupán agy jo« gyakorlásáról V!Ot szó, a melljel oddiu nnin kiv»''uit élni az állam. '' #
Legújabb táviratok
Magyar tudósok is részi veszítek a párizsi üunu—Rajna kon-Jerenciáu, melyet tavasszal tvn-deznek meg. A kongresszuson löbbszáz tudós vesz részt és meg-ritaljúk a Duna—Rajttá meden-ee történelmi, kulturális és művészeti kérdéseit. Magyarországot 16 tudós képviseli
A nemzetgyűlés tegnapi ülésén az"igazságügyi tárca költségvetéséi általánosságban elfogadták. Legközelebb kedden dél-
élőtt folytatják az igazságügyi tárca költségvetésének tárgyalását.
*
A francia és lengyel kormányok elhatározták, hogy az érvényben levő 1921. és 1925. evi szövetségi szerződéseiket módosítják. Az uj szerződésben kö''csönösen megyeznek egy esetleges német tarnadással
szemben nyújtandó vedelemről.
*
A Szociáldemokrata Párt politikai bizottsága tegnap gyűlést tartott, amelyen kimondotta, hogy a Szociáldemokrata Párt továbbra is változatlanul a koalíció fenntartásának álláspontján van. Nem tartja lehetetlennek, sőt igyekezni fog a Kisgazdapárttal való megegyezésre; ae csak a Kovács Réla ügy teljes lezárása után,
»
Angiiéban ujabb hóviharok van* nak, amelyek iámét válságul fenyegetik a szénkészlcteket. A kikötőkbe érkezett 26 szénszállító hajó a (agy miatt képtelen volt elhagyni a kikötőt.
Inspekció« gyógyezortárak:
Február 22 én .Igatság* gyógyiterUr, Fö-ut 12.
Februlr 23«án ,Ömnoyol" avógyiiertéi •eék-Uir 10,
A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete f. hó 25-én délután 5 órakor
tisztújító taggyűlést
tart a Szakszervezeti Székház nagytermében. — A taggyűlésen való megjelenés minden egyes tagunk számára kőtelező. Az üzemi bizottságok és üzemi bizalmiak személyükben felelősek ezért. 88i Titkér,
Nincs fennakadás Nagykanizsa kenyérellátásain
A Zala csütörtöki czáméban meuirta, hogy a nagy hóesés következtében Nagykanizsa kenyérellátását koiiroly veszély fenyegeti. Varga József polgármester egy hozzá intézett kérdésre kijelentette, hogy gondoskodás történt a kenyérellátás za- J vartalan lebonyolítására, mert a város 50 lófogalu kocsit állított be, hogy a behavazott országutakon is lehetővé tegyék a malmok megközelítését.
Munkatársunk ma felkereste Réti Lajost, a köztisztasági hivatal vezetőjét és a hóval kapcsolatos kérdésekn^mvilatkoza-lot kért tőle. Rét^rajos az aláb: biakat közölte velünk:
A csütörtökön leesett hatalmas hőmennyiség isnjét-komoly gondokat okozott a közelíttLás-nak. A közellátási hivatalnak fogatokat bocsátottunk rendelkezésére, hogy a város ellátatlanjai részére a szükséges'' liszt-mounyiségot biztosítani tudjuk.
A magas hóban nehéz, küz-dolmen munkával sikerül! behozni a lisztet s igy ake-nyérellátásban fennakadás nem (asz,
Köztudomásu. hogy u vágóhídon a migyvágásokat pénteken tartják, Tegnap délután a köztisztasági hivatal emberei hozzálátlak a hó eltakarításához és jel mit élték, hogv a vágóhídi utat felszabadították és átvágásoknak már semmi akadálya nincs.
Az állami utakon fizetett munkásokkal már a tegnapi nap folyamán megkezdték a hó eltakarítását és remény van arra, hogv még ina megvidulhat a közüli forgalom a környező községekkel.
A város belterületén a szűkebb és nagyforgalmu utcákból megkezdtük a hó kihordását a közeli terekre. A város belterületén a forgalom te.yes erővel megindulhat.
Közeli árvízveszély nincs, — folytatta Réti Lajos — de minden intézkedést megtettünk arra-vonatkozólag, hogy hirtelen olvadás esetén az alacsonyan fekvő házakat az árveszélytől megmentsük.
Felkérjük a háztulajdonosokat, hogy saját érdekükben tisztítsák meg a hótól házuk elölt elhúzódó 20em\ széles lefolyó árkot, mert 1 ennek elmulasztásánál a fennakadó vlzréteg köny-nucn eláraszthat fa a. pincéket.
Az ár veszély elhárításrtra a városi vUiwfl is megtelte a szükséges Intézkedéseket és megkezdte az nltaluji tűzcsapok és tolózárak bontását,
Reméljük, hogy az ár veszélyt sikerül a város közönségének támogatásával együtt leküzdenünk fejezte be nyilatkozatát a köztisztasági hivatal vezetője.
Nyomozás indult Lenk András szökési Ügyében
Nagykanizsa közvéleményét még mindig foglalkoztatja Lenk András szökési ügye.. Lapunk annakidején közölte, liogy Lenk Andrási a nagykanizsai" nép-ügyészség átkísértette Pécsre, aiiol a soros népügyész hozzálátott kihallgatásához. A kihallgatás befejezése után Ivenk az öt kísérő fogházőrtől WC-re ké-retődzölt. Lzt az alkalmat felhasználta és .az utcára nyíló ablakon át elhagyta a nép-ügyészség épületét.w
A Zftla szerkesztősége tegnap telefonon érintkezésbe lépett a pécsi népügyészséggel, ahonnar azt a felvilágosítást aöiák, hogy Lenk Andrást még mindig nem fogták el, annak ellenére, hogy országos körözőlevelet adtak ki ellene. A pécsi ügyészség vizsgálatot folytai abban az irányban, hogy Lenk Andrásnuk nem voltak-e segítőtársai a szökésben, kik bujtatták el Pécsett és kik voltuk azok. akik sselleges további szökését elősegítették. Nyomozást indítottak abban az irányban is, hogy kikmík uz érdeke lehetett Lenk András szökőse. Olyan értesüléseink isvun-nak, hogy a ]>éesi nópügyészsóg ebben uz ügyben niegkeresésl intézett u nagykanizsai népügyészséghez és utasította, hogy Ilyen irányban is folytusson nyomozást.
A Zala a budapesti nagy horthysta összeesküvés leleplezése után megírta, hogy a két köztársaságellenes megmozdulás szerves összefüggésben kell hogy legyen. Azt is megírtuk, hogv a nyomozó hatóságok nem végeztek pontos munkát, merí ha ez megtörtént volna, ugy nem kétséges, hogy Lenk András szökése már eleve meghiúsult volna. Bizonyos, ugyanis, hogy Lenk szökését azok a társai segítették elő, akikről kihallgatása során mélységesen hallgatott.
A nópbiróság jövöheti tárgyalásai
A népbiróság jövő héten csak két alkalommal tárgyal és mind a kétszer dr. Révffy Andor törvényszéki bíró elnököl. Kedden lágyulják Modrovies István kaposvári palkányirló bűnügyét, aki, mint ismeretes, a zalaegerszegi autóbuszon utnzotl Nagykanizsára a mull hónap 20-án és az autóbuszon többizben olyan kijelentéseket tett a Vörös Hadseregről, amelyek alkalmasak a néi>ek háború utáni megbékélésének megnehezítésére. — (lozdán Józsefné nagyka-
nfrsoi lakos,népelleneíJ bűnügyét is kedden tárgyalja a népbiróság. (iozdánne ¿»Ifen az a vád, hogy annakidején feljelentette a nyilaskeresztes pártban Tóth
Jívfistc/n BÚTORÜZLET
¡Nagykanizsa ,/Jdy &utre -u.4.
> H*tK5000fító/
5? M
I
Ferencet, mert a szövetséges hatalmak rádióállomásainak vagy arnyelvü adásait hallgatta.
Szombaton Kozics János mura keresztúri hungarista légiós és Gruridics Ferenc tótszenl-mártoni Hunyadi SS páncélgránátos bűnügyét tárgyalja a népbiróság a vádlottak távollétébe«.
Tudósítás a megbénult Zalaegerszegről
Zalaegerszegi szerkesztőnk telefonálja: Zalaegerszeg négy teljes napig el volt zárva a külvilágtól. Olyan óriási mennyiségű hó esett, hogy &z utcákon megbénult a forgalom. A közúti forgalom szünetel, mivel helyenként több moter magas hótorlaszok zárják e! az utat. Az Al-lamópité«7/oti Hivatal mindanhoYa közmunkaoröt rendelt ki, ez a munka azonban nagyon vontatottan halad, mert a kirondelt munkaerők annak ellenére, hogy 50 százalékkal magasabb munkadíjai kupnak a kollektív szerződ és bon mogálLapitott munkabérekon felül, nagyon gyakran olliagvják munkalwlyüket, A vasú fi forgalom szünetelése miatt 25 ojryéíi a zalftfgünwugi állomáson mkoat h napokon út u váróterem h m tartó*-koduik. mivel nem tudtak elutazni. A Vör<"»HkeroHzt hieU»U. Kogithégük*> ón uz cIhű napon inolog éUilLol láttu el ók el. Az utnnok kötött aolc gyermek és üreg íh van. Miután a Vó-i''ünkiM''íwzt anyagi Kogitség*'' kimerült, dr. l''upn Andonvé. u főispán folcÁéue gonaowkodott az ittiekodt
F
utanok telje« elIútijáról.
Március 1-én horvát nyelvtanfolyam kezdődik Nagykanizsán
A Magyar-jugoszláv Társaság hirel
• A Xagyar-J u poe z Láv Társaság horvátf nymvtan folyama március 1-én-kezdőd ilc'' Kovacsics Ella tanítónő vezetésével a Hozgonyi-utcai iskola" igazgatásága által rendelkezésre bocsátott teremben. Érdeklődők sürgősen jelentkezzenek Batthyánv-utea 21. alatt vagy a Zala kiadóhivatalában. A tanfolyam 4 hónapos lesz kezdőknek, utana 4 hónap haladóknak. Az órák hetenként háromszor délután 0 óra után lesznek.
A következő tanévtől kezdve a nagykanizsai eLermi iskolában megkezdik már nyolc osztályon végig a horvát nyelv tanítását, hogy ennek a vidéknek lakosaágu minél szélesebb körben elsajátítsa a szomszéd nép nyelvét, tudjon a/x>kkal érintkezni az üzleti, társadalmi és mindennapi életbon egyaránt. Erro a célra a Magyar-jugoszláv Társaság szándékozik tankönvveknt és tanszereket az olemistaknak rendolko-zéséro bocsátani.
A -négy elemit végzettek közül azt a .V gyermeket, aki legjobban sajátította el a horvát nyelv elemeit. I- l hónapi üdülisrt küldi ni o Társaság teljesen költség mentesen a jugoszláv tmgerpartra, a # elemi elvégzése ultin pedig a legjobbak fo-iskolai tanulfnáibyukhoz xziiksé-gts ösztöndíjat, kapna* n Tár-saságtól.
A tigiiyl könyvek
átvétele végett a Tárwuúg tagjai kisalakú fí''uvyképix)! mielőbb jolent-kezzonek Batth.vanv-u. ''21. hz, alatt. Az igazolványéit kétnyelvűek iw wan-mél.yazonossHiíi igazolvány céljaira íh megfelelnek. A havi 1 forint tug-dij egyidejűleg bofiaothotó.
Díjtalan műsoros Bit
lesz március 9-én osto fél 9 ónikor
, a Társaság rendezésében a Vároui i Moziban. Ez''lesz a bomutatkozóia a Társaság ismeretterjesztő elóaaáe-sqrozatának. BoLépódij nem lesz.
Könyveket
és társasjátékokat kér a Táreaaóg könyvtára ób otthona berendeaéar céljaira.
1917. február 23
2*11«
Vizsgáznak a MAORT főiskolásai
A Zala január 14-iki számában tv «számoltunk n városi kemHkxxtnlnii lt.lu)lábnn; működő Munkán Népfőiskola munkájáról. amolynt, mint is-twretM. a MAOHT létesített dol-0,/ói tudásának gyarapítására 6» a kciTskod^lmi. iskola tanárain kivül * \állatot legkiválóbb szakemberei „y. -lóadók. .Mojrirtuk, hogy a nép-íoiskola hallgatói miiven lelkes bzoi-lom mai igyekeznek mindazokat ~lsajátitani, amit ott Hallanak. A népfőiskola most két hónapos inun-után elérkezett működése végéiirz és mari*ius 2-án, vasárnap délelőtt 10 órakor záróvizsgával fejeződik ¿jv \ vizsga a következő sorrendben raj lik niajH le: Himnusz. ± Klóadások kenetében számadás .. véeaett anyagból a következő sor-cendbe!): l.''orkölofan, 2. magyar, S tórténtílem, 4. földrajz, 5. gazda-aégi és jogi ismeretek, 6. vegytan, 7. fizika, 8. számtan, 9. méi\*tan, 10. éhek.
Németh József hallgató kö-fzőnotet mond.
4. Dr. Borsa Béla igazgató h?r:?-¿Eszti a MAOHT Munkás Népfőiskola tanulmányi idejét és megnyitja n MAOHT dolgozok kereskedelmi középiskolájának az I. osztályát.
¿>. íJr. Kertai Gvörgv tanúr a vál-íuiat hevében s/.ul a'' tanulni vágyó vioigozókhoz. " t>. iszózut.
Szociáldemokrata Párt közleményei
Szociáldemokraták! Elvtársak!
Folvó hó 23-ún, vasárnap délután ■í órokor tartja a nagykanizsai Bzo-•iúkkmiokrata I''ártsstorvezet évi helyi •w*gyülését. Tárgysorozatot inindon purSzervezőt i és üzemi usojwrt meg j fogja kapni. A vezetőség Ixíszámolója : után a taggyűlés megválasztja az , uj vémvhajtó és ellenőrző bizottságot. A taggyűlésen való megjelenés szocialista " kötoLessógünk. Tagsági könyveinket magunkkal kell hozni.
A taggyűlés tárgysorozata:
1. MAOIiT Dalárda. 2. Dombay János elnöki megnyitója. 3. A ie-iő ló bizottság megválasztása éa Kiküldése. 4. Szabó Borény titkári beszámolója. 5. Fiumbort ¡lózsef dz EH munkájáról számol be. 6. Dr. Ek''hner Árpád pénztáros jelentése. 7. Bírálat, hozzászólás. 8. A VB-t a taggyűlés felmenti. 9. Korelnök választása. 10. A központi ós a me-gyei küldöttek politikai és szervezés kérdési tájékoztatója. 11. A jelölőbizottság javaslatára az uj vezetőség megválasztása. 12. Az uj vezetőség székfoglalója. 13. Indítványok, határozatok. 14. Fel szocialisták, énekli a taggyűlés.
A Szocdem. Párt nagykanizsai szervezetének végrehajtó bizottsága
Államsegélyt kap a Pécsi Nemzeti Színház
A kultuszminisztérium értesítette Tolnai József pécsi polgármostort, bog? az állam 12.000 forintot folyósít egyszeri segélyként a válságba jutott pécsi színháznak. Ekhoz járul Pécs város 6000 forintos segélyt). ugv hogy összesen 18.000 forint áll rendelkezésre a 40.000 forintot kitevő színházi köztartozások ogy részének törlesztésére. A hátralékos köztartozásokra az állam 12 havi moratóriumot hajlandó adni az juj . igazgatónak, Szalay Károlynak.
A koalioiós kormányzat súlyos órái
Nagykanizsán U^uap futótűzként terjedt cl a hir, hogy a neanzetgyülés mentelmi bizott-2»ága megtagadta kovács Béla kiadatását cs igv megakadályozta, hogy a Kisgazdapárt volt i''ő-litkára az igazságügyi hatóságok elölt tisztázza, liugy réstivett-e a. horthy sta összeesküvés előkészítésében. A hirt minden bizonnyal azok a körök röpii ették el, akiknek, mint mindig, most is erdekük a zavarkeltés és akik azt szeretnék, ha iv magyar belpolitika véglegesen csődbe kerülne.
A hir természetesen valótlannak bizonyult, mert a nemzet-
fyülcs mentelmi bizottsága Far-as Mihály elnöklésévei és Marosán György előadásában, bár kihallgatták ''Kovács Bélát, mégis ugy határozott, hogy *az ügy tárgyalását a mai nap délutánjának egy órájára halasztja el.
Nem vilallvató, hogy a koali-cfo rend kivül te"herpróbának van kit.éve és oly kritikus szakaszhoz érkezett, amely nemcsak az egyes pártokra, de az egész országra nézvo is sorsdöntő lehet. Az előjelek szerint a ma délutáni dönlés nem lesz kedvező a Baloldali Blokk szempontjából. mert a Kisgazdapórt politikai bizottságának tegnap
nyilvánosságra hozott közleménye azt mutatja, hogy a párt vezetői nem Tudtak úrra lenni azon a hangulaton, amelyet a Kisgazdapártban még mindig meglévő jobbszárny élesztett fel.
Mint azt a Zala már többizben megírta, a Kovács Béla ügy szolgát a megtépázott Kisgazdapártnak eszközül arra, hogy összemérje erejét a Baloldali Blokkal. Ennek a harcnak eldőltétől akarja remélni a Kisgazdapárt1 hatalmi túlsúlyának fenntartását, hogy a koalíción belül továbbra is érvényesiteni tudja azt a politikát, ami az összeesküvés íeleplezése után nyifvfinv^iíöan zsákutcába került.
Mi sem természetesebb, minthogy a Kisgazdapárt azon poli-.Ukája ellen, amelyet az összeesküvés leleplezéséig a földalatti fővezérség »Hetes Bizottsága« irányított, a Baloldali BíoTck a legélesebben állást foglal és mint azt a vezető politikusok nyilatkozataiból megállapíthatjuk, még a koalíció felbomlásának veszélye. esetén sem tűrhet el. ''Nem személyi kérdésről, nem Kovács Béla voK főtitkárról van fit szó, hanem a nagy elvi kérdések ősz-szecsapásárol és arról, hogy a jövőben haladó szellem érvényesülhet-e a magyar politikában.
A f(¡nyilasokat elszállították a nagykanizsai
fogházból
VÁROSI MOZI
IV Még nombit ét v«sár»ap;
Nagy amerikai bünügyi film:
A SZERETŐ KÉT ARCA
CONRAD VE1DT é« JOAN CRAWFORD
merész témájú filmje. Dö^ekk^nap^ton 5.7, Tuánwp 3.5. 7*®r
Az igazKÚgü^yminiHztérium börtönügyi osztályától telefonon utasították a nagykanizsai népügyószsé-
S>t, hogy a ''jogerősen elitéit Fidor yürgvót, Benodok ltozsőt, dr. Bo-gídsáii Emilt és Németh Zoltánt a legelső Budapestre induló vonattal szállítsák u budapesti gyűjtőfogházba. \
A népügyészség a .rendelkezést nyomban íouranatositotta és még a vásuti közLekxxlés megbénulása előtt a négy nagykanizsai fónyilast és fasisztát felezállittatta Budapostro. Ez ügyben kérdést intéztünk a j nagykanizsai népügyészség vozotő-jénez, aki a kiadott sürgős intézkedések okáról felvilágosítást nem tudott adni és azzal magyarázta''a,minisztérium rendeletét, hogy azok a bűnösök, "akik ogy évnél hosszabb időre lettek elítélve, csak azokban a íogv intézetekbon tölthetik le büntetésüket, amelyek erre a célra be vannak rendezve.
A Zala Budapestről nyert információja szerint a gyors elszállításnak azonban más okai is voltak. így elsősorban az, hogy a nagykanizsai fogházban az elitéit nyilasok valóságos klubéletet éltek. A központban Fidor Gvörgv állott, akinek adjutánsaként "Németh Zoltán szerepelt. Míg Bogidsán Emil a jogi tanácsadó ezoropét töltötte be, adaig Benedek Eozso Fidor György sajtófőnökeként működött. A kis társaság valósággal uralkodott a fogház felett ós a szá-monkérőszék volt hírhedt főnöke vasfogyelmet tartott alattvalóin, akik röggel''ébredéskor és este lofokvéskor Szálasi nevét foglalták imáikba. Az igazságügyminisztériumhoz pontos információk futottak be a nagykanizsai fogházi állapotokról, aminők — ahogy bennünket informáltak — mély róható következményei lehetnek.
Árra a kérdésünkre, hogy miivon intézkedéseket tervez az igazságügy-miniszter a kétségtelenül megállapított hanyagsággal szemben, kijelentették, hogy arról most nem nyilatkozhatnak, mert a vizsgálat még csak ezután indul meg ebben az ügyben.
A Zala már több izben szóvá tette a nagykanizsai fogházban lévő törhetetlen állapotokat. Megírta, hogy a demokráciában,, embersógo-
soii koll htínni a foglyokkal, de nem tűrhető cl, hogy az "ország romba-döntói, nevének és becsületének be-szennyezői a fogházi életot arra használhassák tel, hogy még szorosabbra fonják egymás között a »zöld« összetartást, amely már egyszer katasztrófát okozott!
hírek
■ 1 .
- Várható Időjárás szombat estig
Elénk déli, délnyugati szól, változó felhőzet., helyenként köd, többfelé kisebb havaz«s, eső, vagy liavae-oső. Éjszaka mérsékelt fagy, nappal erős olvadás. Budapesten ma reggel 6 óra 30 porckor szélcsend mellett párás a levegő. A hőmérséklet mínusz 2 C. Az Atlanti-ócoán felől subtropikus légtömegek Spanyolországon és Franciaországon át Európa középső része felé szállnak. Jugoszlávia felől szintén meleg légáramlat ömlik észak felé.
- Felhívás
Minden hadisegélyes családanya kérheti az ideiglenes hadiözveggyé való nyilvánítását még azok is, akik férjükről tudnak. Saját érdokükbon sürgősön kérjék ki az ideiglenes hadiözveggyé nyilvánításukat ós a vóghatározattal joLontkoz zenek a'' HONSZ csop9rtban Hunyadi-u. 10. szám alatt minden kedden ós pénteken délután 4—6 óra között. — Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadigondozott dohánykisárusok hadigondozási igazolványukkal folyó hó 26-án, szerdán délután 4—6 óra között saját érdokükbon jolantkezzo-nek a HONSZ csoportban. Utólagos jelentkezést figyelembe nom vehetjük. Elnökség.
— Meghívó''
Tisztelettel értesítjük mindazokat, akiket a Nagykanizsán létesülő Népi Kollégium alapitó tagjaiként pieg-hivtunk, hógy az alakuló közgyűlést folyó hó 2?én, hétfőn délután 4 órakor tartjuk a városháza tanácstermében. A Népi Kollégium bzbt-vező bizottsága.
— Hüiesnél
éhgyomorra Ferenc József kB-serüvízet.
Megyei hirek
Elitéltek egy fehéraüteményt árostté pékmestert
Györki- Jenő tapolcai pék me» tor hosszú időn korusztüi fehér lisztből zsemlyét és kiflit sütött, amit Zala-szontgróton árusított, még pedig a kifli darabját 25, a zsemlye daiabját . pedig 30 fillérért. Amint megállapítást nyert, körülbelül összesen 600 kilogramm fehérlisztot hozott ilyen formában forgalomba. Most tárgyalta a zalaegerszegi uzsorabiróság a pék ügyét, akit bűnösnek mondott ki és egyhavi fogházbüntetésre; ítélt». Az ítélet ellen semmiségi pannsz-szal óitok.
Mezőgazdasági Laányképzölskola
Keszthelyen
A földmüvelésügyi miniszter megr-engedte, hogy Koszthelyen a jöré tanévtől kezdve mezőgazdasági leánvközépiskola nyíljék. A Icánv-kőzepiskoia 4 éves ós érettségit ad. Az iskola négy évének elvégzése a női élethivatas* betöltéséx-e ad megfelelő előképzést, azonkívül módot nvujt az egyetemi továbbképzésre is. A leányközépiskola Kcsztnolvoai szeptember elsején nyílik meg.
Több nyilast fogott el az államvédelmi rendörseg
A zalamogyei államvédelmi osztály arról értesült, hogv nemrégiben visszatért nyugatról Pataki (tyüla zalaszentláez''lói nyilas pártezolgálu-tos, aki a küzséglwn. • fogy veresen járt-kelt, a nyilas oszmékot "dicsőítve a község lakoRságút arra akarta kényszeríteni, hogy monjenek ki nyugatra. Ezenkívül több leventéi kihurcolt az országból ós közülük, akik nem voltak hajlandók az orszúg elhagyására, '' intornáltatott. Két. fiataíemUr az esztergomi internálótáborban maghalt, l''ataki a község-4brm bujkált, most letartóztatták. <- -l''gyancaak í-ondórkézre került Kön-czöl Antul badacsonytomaji nyilas körzotvezető ós Varga István,'' oki üsabrondok községban volt nyilas körzotvezotó ós rósztvett a levonták elhurcolásában. Mind a háiom nyilast átadták a zalaegerszegi népügyészségnek.
Uj szabadművelődési felügyelő Zalamegyében
Á kultuszminiszter Örkényi Bán-dor sátoraljaújhelyi szociális fal-ügvelőt Zala vármegye szabadművelődési felügyolójéve''nevezte ki éti megbízta a megyei szabftdmÜTelódéa vezetésével.
Letartóztatták az Anyag- ós Árhivatal hat tisztviselőjét Budapesten
A gazdasági rendészeti osztály letartóztatta az Anyag- és Árhivatal egyik textiléilonőrzo csoportjának hat tagját megvesztegetés címén. A hat tisztviselő: dr. Drong Mihály, Zoltán István, Komlós Pál, dr. Lohner György, 13ojnitzor György és 8zabolics Vilmos.
A tisztviselők beismerték, hogy igen sok gyárnál, amelyeknél ellenőrzéseket végeztek, nagyobb pénzösszegeket fogadtak el, nog}- ne indítsanak ellenük eljárást. Eizek kőzött a vállalatok között szerepelt «• Pamutipar Kt. is.
Tegnap az egyik gyár vállalatnál lecsaptak a detektívek a tisztviselőkre, amikor azok 6000 forinttal a zsebükbon, a vállalat irodájából távozni akartak. A lotartoztatottxücaÉ átadták az államügyészségnek.
Argentína megbízottat küld Magyarorazágra
Az argentin kormány Desiderio Lukács személyben * mégbiíoHat küld Magyarországra, hogy a helyszínen tanulmányozza, milyen élelmiszerre, ruházati cikkekre és orvosságokra van szűkség, mivel az argentin kormány jelentós mértékben segítségére akar lenni tygftt-országnak.
9*Mft
1347. február 23
Sportrovat
Vasárnapi spirtmüstr
Délután 8 órai kezdettel NVTE— /5JT8K (Szigotvár) meghiv/isos birkózón» rt»ny. Döntő küzdelmek 4 énákoi- a Magyar Kommunista Párt dfaztermébön.
*
Felfüggesztették az NVTE játékjogát
Az MLSZ ogyesbirája felfü#aeaz-íetts az KVTK játékjogát m adrni-uiRztrúciós hozzájárulási dij be nem fizetése miatt. Az összeg rendezése ntón az NVTK visszakapja játékjogát.
Erősödik az NVTE
Az NVTE az őszi idény befejeztével hozzálátott, tavaszi csapatának kiépítéséhez. A vezetőség a tólí pihenő alatt több jóképességü játékos árdekébem tárgyalt külünix)zu egye-sületekkel. Mint értesültünk, az érdiekkel sikerült megegyezniük és Kísb nevü szélsőjátékosuk a tavaszi szezonban az NVTE színeiben rúgja a. labdát.
Itt emlitjük meg azt is, hogy Kómeth Antal, az NVTE tolietséses játékosa betegsége miatt nőm állhat ae egyes ülote rendelkezésére.- Az XVTh most nagy gondban van, hogy Németh lieíyét kivol töltse be a usajatbaiL Mint a bennfentesektől értesültünk, Péter Ferenc fogja tavasszal ezt a fontos posztot betölteni.
*
Anglia nagyban készülődik a jövő évi olimpiász megrendezésére
A legközelebbi olimpiai játékokat Londonban tartják és Angliában *iár szorgosan készülnek ¡i kidolgozott tervek megvalósítására. A világ» 5000 legjobb sportolójának fogadásáról van szó és ezek megfelelő elhelyezésének nehéz kérdésével most - külön kormány bizottság foglalkozik. Valószínűleg olimpiai falu építése mellett döntenek.
A fő atlétikai versen vek színteréül a Wirnbley stadiont választották. Itt gyújtják meg a megnyitó napon az •íimpiai tüzet is, amelyet a zárónapon oltanak majd kí. A lángot h&gyománvszerüen a görögországi Olimposz-hegyen gerjesztik napsugár sagitségévol s aztan egész Európán végighordozzák lobogó fáklya alakjában. Egymást váltó "futók adják mai^i kézről kézre a Londonba viendő fáklyát.
A rendezóbizottság nemrég kiadott ■előzetes jelentése beszámol a niogin-duh előkészítő munkákról. Ezek közé tartozik egy uj útvonal létesítése, amely a stadiont a pályaudvarral köti össze, úszómedence, zuhanyozók, öltözők, kocsi várakozóhelyek, Áttermek, bemelegítő futópályák,'' hetes íutóversenypalya és minden kényelemmel berendezett pihenőhelyiségek építése.
•A műsoron tizenhétfélo sportág szerepel: lovagló- és vitorlás-verae-*yek, vívás, céllövés, ökölvívás, eve-zes, úszás, hockey, kajakverseny,, birkózás, labdarúgás, kosárlabda-TOTKany, suiyemeles, atlétika, torna., modern öttusa-verseny és müvóezeti versenyek. Művészeti versenyeket az •görög olimpiai játékok alkalmával mindig tartottak. A két hétig tartó londoni olimpiász keretében ieöznek irodalmi, zenei, szobrászati, müúpi-Kóaneti, festő és rajzoló versenyek.
j Megérkezett
Nagykanlisa • kedvence:
Korálka Vilma,
minden ette énekével szórakoztatja a közönséget a
Muskátliban.
Budapestről jelentik
Tlldy Zeitén autét keosétett Károlyi Mihály rendelkezésére
Tildy Zoltán köztársasági elnök, amikor arról értesült, hogy a Károlyi Mihály rendelkezéseit) álló autót tovább használni nem lehet, azokból a kocsikból, amelyek folctt rendelkezik, egy autót bocsátott rendelkezésére. Karolyi Mihály ozt az autót használja inajd mindaddig, mig az illetékes körök megoldjak Károlyi Mihály autó-ügyét.
Hompela államtitkár lemondott
Hompela Mihály igazságügyig államtitkár állásáról Lemondott. Nagy Fonenc miniszterelnök a lemondást elfogadta. Az uj igazságügyi államtitkár ralószinüpBg Pöngracz Aladár kisgazdapár^j^épviselő lesz.
Pedagógus küldöttség a kormánynál
A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének vezetősége fölkereste ltákosi Mátyás és - Szakosíts Árpád mmisztorelnökholvotteseket, Kéthiy Annát és Balogh István államtitkárt, aki Nagy freronc miniszterelnök nevében fogadta a kiküldötteket. Valamennyien állást foglaltak a pedagógusok státus rendezni törekvése mellett. lialogh István kijeleli tette, hogy a konnáiny a legrövidebb időn belül megfelelő döntést hoz.
A török követ Rónai miniszternél
Törökország budapesti követe tegnap bemutatkozó látogatást tott ltónai Sándor koreskedolmi és sző- j vetkezetügyi miniszternél. A török követ ezalkalommal kifejezte azt az óhaját, hogy Magyarország minél előbb feltegye a kereskedelmi kapcsolatokat Törökországgal. Rónáig miniszter válaszában ki jelentette,^ hogy !\lagvarország részéről minden hajlandóság megvan a magyar-török'' kereskedelmi kapcsolatok "mielőbbi '' felvételére.
Főispáni értekezlet a svábok kitelepítéséről
Szerdán a be1ügymmisztériumban főispáni értekezlet volt, amelyen tárgyalták a közmunkaváltság "dijának arányosabb elosztását, kérték a hadialkalmazottak és hadisogély-• ben részesülők hatékonyabb támogatását és hogy a községbirók ezután rendes fizeteat kapjanak. Megtárgyalták a svábok kitelepítésének fel-, tétlen folytatását. Tavasszal 120— 140.000 sváb kitelepítése esedékes.
Útnak indult az első gabona-száilitmány Magyarországra
Az Amerikában folytatott mezőgazdasági tanácskozások eredményeként «300 tonna vetőmag már elindult Filadelfiából és február 23 án érkezik a trieszti kikötőbe. A nemzetközi élelmezési tanács Magyarország részére 40.000 tonna, Amerika területén beszerezhető gabona megvásárlására adott engedélyt. A gabona beszerzése után az Egyesült Államok azonnal megadja a kiviteli és szállítási engedélyt. Tárgyalások folynak 1000 vagon árpa behozataláról, továbbá nagyobb mennyiségű liszt behozataláról.
Nyilas gyilkosokból éjszakai vetköztetök
Az államvédelmi osztály beosztottjai bravúros nyomozás után fceg-nap délután elfogták Back Sándor nvilas pártszolgálatos nyilas nyomozót, aki a Toréz-körut 19. sz'' nyilas pártházban működött Egyiko volt a Legkegyetlenebb nyilas pribékeknek. Üldözötteket szedett össze és számtalan gyilkosságot követett el. Az ostrom után vidéken bujkált éa feketézett. Tavaly nyáron Budapestre költözött és egy elhalt katonabarátjának irataival jelentette be magát Boda Béla néven. Az utóbbi időkben. éjBzakai rablótámadásokban és vetkőz tetéaekben vett rész.
Az állam védőim i osztály népügy észfiégi kirendeltsége felhívja azok figyelmét, akik valamilyen mó-
don kapcsolatba kerültek a leleplezett Rvukossal és kéri, hogy tanúkihallgatásra jelntkezannek az állam-. védőim i osztály népügvészsógi kirendeltségénél a Markó-utca 27. földszint 12. számú helyiségében.
Felemelték a hadigondozási járadék Jogosultsági határát
A stabilizáció érdekében azok a hadigondozottak, akiknek havi jövedelme 200 forint volt, nem kaphattak járadékot. Mivel az államháztartás egyensúlyba került. a jogosultsági határt kibővítették. Ezek szerint 230 forint jövedelemhatárig kaphat a hadirokkant járadékot és 130 forintig járadékot a hadiözvegy vagy hadisegélyre jogosult feleség.
Megkönnyítették az amerikás magyarok hazatérését
Itajk László belügyminiszter döntő jelentőségű intézkedést hozott az Amerikába kivándor£>lt magyarok visszatelepülésének ügyében. A washingtoni magyar követségtől az elmúlt hónapok "alatt egymásután több olyan jelentés érkezett a belügyminisztériumba, amolv beszámolt arról, hogy a követségnél tömegesen jclentkoziiok Amerikában élő magyarok, különösen földművesek, akik vissza szeretnének térni a demokratikus Magyarországba.
A követség eddig a kérelmezőket kénytelen volt olutaaitani azzal, hogy magyar állampolgárságukat az elmúlt esztendők alatt elveszítették, csak akkor térhetnek vissza, ha újból állampolgársági bizonyítványt szereznek.
Ez, mint köztudomásu, nagy nehézségeket okozott a visszatérni szándékozóknak, épp szórt a vissza-o település megkönnyítésére Kajk" László belügyminiszter elrendelte, hogy a vidéki rendőrségek állapítsák meg, melyik magyar községnek voltak lakosai a visszatérni szándékozók és ennek alapján a belügyminisztérium illetőségi bizonyítványt küld részükre s értesíti a visszatérni szándékozókat arról, hogy a demokratikus Magyarország szívesen várja őket. A" rendelkezés nyomán — értesülésünk szerint — már -a jövő hónapban többszáz magyar gazda tér naza.
A rádió vasárnapi műsora
Budapest /. 7 Reggoli aene. 8 Hírek. 8.15 ''Szovjet indulók. 8.30 Orgonamuzsika. 9 Római katolikus vallásos félóra. 9.80 Evangélikus vallásos félóra. 10 Görög katolikus istentisztelet. 11 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye. 12 Hírek. 18.80 A Pinocchio jazz-együttes játszik. 14 Hírek. 14.10 Müvészlemezek. 15.20 Kerpely Jenő gordonkázik. 16 Magyar nóták. 17.10 Magyar Parnasszus. 18 Rim6zkij—Korzakov: Májusi éj. Nyitány. 18.30 Sárdy János énekel. 19 Az Aloxandrof-együttes műsorából. 20 Hirck, sporthírek. 20.20 Zengő zone — színes szó. 21 A Rádió hangja; 21.80 Rádióankét. 21.50 Hírek és krónika oroszul. 22 Hírek, sporthírek. 22.80 Hangképok a magyar-osztrák ököl-vivómérkőzésről. 22.45 Tánczeno. 28 USA ajándéklomezek. 24 Hírek. 0.10 Hírek és krónika franciául és angolul.
Bvdapefit II. 10 Vasárnapi muzsika. 17 Tánczene. 18 Hírek. 18.05 Falurádió. 19,Jíönnyü muzsika. 20 Mai francia zongoramuzsika. 21 Hírek. 22.15 Rimszkij—Korzakov: Sherozade. Szvit.
A rádió hétfői műsora
Budapest I. 6.80 Falurádió. 7 Hírek. 7.Ö0 Reggeli ae ne. 8.15 Heti zenés kalandarium. 10 Hírek. 12 Déli harangszó, hirok. 12.15 £nek-és hegedűszámok. 18.20 Elek Ica ós Gáspár Endre chansonokát énekelnek. 14 Hyrek. 16.20 A Magyar
Opera története. 17 Hírek, párthir-adó. 17.20 Vöröskereszt közlemények. 18.80 Horváth Jenő jsaa-együttcso játszik. lö.l"> a Hó#í-együttes játszik. 19.45 JoüMn tunuw-sag és titkos társaságok. títaidás. 20 Hirok, sporthírek. 20.20 Magva; muzsika. 21.50 Hirok és krónika oroszul. 22 Hirck. 22.80 I. Horlb filmzenéjéből. 22.50 A Haauluzafiili Kormánybiztosiig közlőmén) i. 22 óra 5ű-kor Hudifogoly híradó. 28.H0 Zenekari müvek. 24 Hirok. O.tO Hirok és krónika franciául 6» anaro-lul.
Budzpest //. 17 Tánczene. ISII írek. 18.05 Müvészlemezek, 19,#> Falurádió. 20 fcszaki nemzetek dalaiból. 20.80 A Rádió szahadeTő-temo. 21 Hírek. 22.80 Részletet líoitó operáiból.
VIGYÁZZON1 [
Saját érdeke, hogy csak szakiul étben vásároljon m&gOt.
Telhivjuk í. t. vevőink figyelmét mag« csira képességű, fajtaazonoa ««gjainkra. Express, Május Király, Senator, Linccrfn
cukcrberaók. Balinkai, Háro.nfejes, Aranyföldi, Kopen-hágai, Braunschweigi és Junius óriás
káposzta-fajtáink és minderiiemll kerti- és gazdasági magvak kaphatók. m PEKK FUTOR KÉNPOR
HIRSCH ES SZEGŐ
Vasembar-ház Szabad»éf-tér 1.
Hírdotmónyek
Közellátásügyi Minisztérium 502.073/ 1947. sz, rendeletével az önnd!4iók alut hozott lisztből zsemlye éH egyeb sütemények pékeknél való »ütéséi eiiihcm.
Felhívom az össze» sütőiparosok* , nogp zsemlye es e^yeb süteménytk bér»üié«et ne vállalják, mert a le^uzigorubli büntetésnek teszik ki magukat, 362
Feihivom ainda/on gazdákat, akik a 39 900/1946 F. M. fi?ámu rendelet alapjia vetém.«g céljára fabocái szolgáltattak be. azok a be*zolga.tat,i: i kötelezettségnek mérséklése végeit az átvételi eübmervé-nyekkel együtt a saiát érdekükben jelentkezzenek a Közellátási Hivatal t:rmény-beazolgáltatási osztályán. 37&
Felhívom a beszolgáltatásra köteletett gazdákat, hoev amennyiben a földadó befizetését a KözePátáfti Hiratalb<*n móg □em igazoltak, ugy azt saját érdekükbea a Kővellátá-i Hivatal terményosztáiyan f. hó 28 ig bezárólng igazoljak. 364
Értesítem a város ktfzftosé^ét, kogy * városi natóeagi mérlegak javítása folyamatban van es igy a meritg használata 1947. ev.márdui hó 4 ig szünetel
Polgárm*it«r.
APRÓHIRDETÉSEK
ELADÓ VENDÉGLŐ.
Megyesiék''.elyen belvárosi elegánsa* berendezett elsöosztályu vendéglő családi okok miatt elsdó. Cini a kiadóban. 351
Fflaxerfi&let teljes berendezéssel,2 szoba, konyha, előszoba, nagy pir.cévei azonnal átvehető Csengery ut 68. sz. alatt. 35£
'' Rádiók, MMgépek 6-9 hónapi rész-letHzetesre. Qy«^ri uj. Gyári jótállást — Szabó Antal rádió- és mftszaki üzletébe Fö-ut 5. 1»
Eladó egy 3 éves lioaiasmáB, engedélyezett Poór Lászlónál, Murakeresxturon. /_334
Jókatban lévő komplett ebédlő, koayha bátor, songéra, szekrények stb. elaoók. Delutánonklnt 3-5 Kivfaludy 20.
CyflmSleslák, díszcserjék, rózsák minden fajban •lőjagyeskatők és átvehetik az államilag ellenőrzőt- egyesített íaiakolák lerakat! telepén: Naíykántzsa, Pftófl-w 81. sz. Ugyaaott üzletsaersők helyre ♦» vidékre felvétetnek. 381_
ZALA domokratikus politikai napilap
Szerkeszti: B««»e J«^ főizerkesstö
Snrkiutitéf ét kWóhlvtUl: Pő-u< b. T»l«fon M.
Kiadja a Nemzeti Blzottaáfl, Nagykanizsa SurkMztéaért és kiadásért f»M Beeozs Jet*
Nyomatett a .Közgwdaságl R.T.Nagy-tonlzsa* nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért falat: Zalay Károly.
52. évfolyam. 46. szám,
Nagykanizsa, 1947. tabruór 25. kedd
Ara 40 fillér.
Március 18-án Londonban az összes érdekelt mezőgazdaságI államok részvételével világértekezlet kezdődik, amelynek főtárgya a búzatermelés éa értékesítés kérdésének tisztázása. — Magyarországot, mint érdekelt államot szintén felkérték a részvételre.


Nagy fasiszta szervezkedést lepleztek le
Németországban
r
A megizállés alatt lavö nématoraiági «marikéi éa brit zónában tagnap éjjel többezáz személyt tartóztattak íe. A letartóztatásokit az tttta azflkségessé, mart a hatóságok magállapitották, hogy vaizadelmea öalze-•«kövest cserveztak, amaiynak az lett voirs a oéijs, hogy a náolsrr.uat Iámét visszahozzák Namatorazágba. Wa^é iBp ¡ónak, hogy az összaeskQvée vazatől magaarangu SS tisztek voltak. VezerQtat egy SS tábornokot siinian letartóztatták. A letartóztatottak között nagyon sok Németországba menekült idegen faslazta le ven, tkinet mint háborús bűnösöket köröznek. Az összeesküvés célja agy Oroazország elleni háború fett volna. Axt tervezték, hogy ezt a háborút a bakterlumháboru módszereivel vívják meg. Egy egyetemi tsoert, >ki a berlini egyetem bakteoro''óglal intézetében működött, ugyanosak letartóztattak. A szervezkedés főleg az »ngoi-amerihsi zónában működött, de átterjedt a frarola és oroaz zónákra le.
A moszkvai konferenciára készűtö brit delegáoió néhány tagja már útnak indult a azovjet fövároe Jelé. Bevin * delwoáoió több tagjával szombaton, vagy vasárnap indul el Moszkvába. A brit delegáoió mintegy 150 tagból fog állani ea tagjai között van az osztrák békaszerződést előkészítő kűlügyminiszterhelyettee, valamin» Roberieon tábornok a németor*zági zóna helyettes kormányzója.
A francia progresszív katolikus párt vezére tegnap este kijelentette, hogy Oroszországnak mindenképen hezza kell járulnia ahhoz, hogy a nyugati szövetségesek rósztvegyenek a keietporoszorszégi Iparvidékek onerörzésÉben, ennek elleneben s Szovjetuniónak reszt kell venni a Ruhr vidék ellenőrzésében ¿a irányhásaban. A franofa politika alapja a kölcsönösség, hogy minden tzövetségea beleszólhasson e megszsl va tartott terQletok Ügyeibe, mert csak igy lehet elkerülni Európa kettéválasztását.
Herrlot a- francia nemzetgyűlés elnöke tegnap Honi beszédében axt mondotta, hogy Nemekor szag eftyaegnstrésevel Franciaország a biztonaúg legalapvetőbb tenyexójéiől íe meg von fosztva, mert a még mindig nyílt sebektől vérxé Franciaország erős veraeny-tarKra akadna az a/ német tmpertatizmusban, amely révid időn belül túlszárnyalná éa
dz igy keletkezett szakadékot semmivel sem tehetne áthidalni. A francia nepi köziársaaági mosga cm vezére Toulonban mondott bsazedeben hangoztatta, hogy Németország egységesítése esetén semmiféle szöveteégi ksposolat, a szerződéinek semmiféle fegyver-ze e nem adhatja meg Franol«orszag biztonsagát, mivel a moatani azövetsége&ek hamarosan versenytársat taiálnanafc sz egyaógesitett Németországban.
Malotov válaszolt Marshallnak
Lortdov, február 24 A moszkvai rádió jclcnüítto szom-bírlon este:
Holoíov szovjet külügyminifczior iaözöltu Marshalt tátornókkal, az kvesült Államok külügyin iniazteré-rial, hogy az Aclieson amerikai kül-öjffrm iníszterhelyetteenck-- a szovjot külpolitikával foglalkozó nyilatkozata elleni bzovjet tiltakozásra ndotT vátesz» »nem meggyózó«.
Molotov közölt» továbbá, hogy a azorjet kormány ina is ugyaiíazt u£ állásijontot vallja, amelyet február 14-iki jegyzéke kifejezésre juttatott.
A moszkvai rádió közölte még, Molotov fenti válaszát február küldték el.
Magy&r zászló a londoni Albert Haliban
London, február 24 Az Egyesült Nemzetiek Bará-lai Szövetségének Világszövetsége a brit* szövetség rendezésében a fövő hét szerdájától kezdve értekezletet tart Londonban. Az értekezleten résztvevő küldőitek liszteletére a jövő szombaton ? háborúban eleseitek emlékére ünnepélyt rendeznek a londoni ni Albert Hallban. Az ünnepélyen Attlee minisztereinek is résztvesz. Ez alkalommal az L''nion Jack mellé kilüzik Xagybrit annla volt három ellenségének, Olaszországnak, Aiisztriá-aak és Magyarországnak zászlóját is. Az emlékünnepély főszó-noka Attlee miniszterelnök lesz. Az ünnepély alkalmával zászló-parádéi lartanak és ennek során, körülhordozzák az Egyesült Nemzetek Szervezete 55 tagál-Inmának zászlóját. Külön zászlóvivők viszik annak n négy országnak a lobogóját, amylyők nem tagjai az Egyesült Nemzetek Szervezetének, nevezetesen Svájcét, Ausztriáét, Olaszországit és Magyarországét.
Holnap befejezik tanácskozásaikat a külüQyminlazterhaiyettesek
Izmion, február 24 A nétnel és Oszlrák békét tárgyaló kültígymiiá ;z\eiin Ível lesek Londonban keddig "befejezik munkájukul. A tudósítók szerint sok kérdésben megegyezlek, azonban mégis több elintézetlen
Ijroblému kerül n moszkvai érle-cezlet elé. A vilás kérdések legfontosabbika, hogy a kisebb szövetségeseknek milyen szerepet biztosítsanak a békeszerződés előkészítésében, hogy na-gyobb befolyásuk legyen, vagy pedig csak tájékoztassák őket a moszkvai tárgyalások menetéről.
'' A miniszterelnök beszéde az orosz -hősi emlékmű előtt
A magyar nép kötelességének tartja megvallani, hogy számára a Vörös Hadsereg nemcsak a német elnyomás, a nyilas terror és a magyar reakció alóli felszabadulást hozta, hanem mérhetetlen erőt ad a magyar népnek uj élctalapjainak megvédésére, mondotta Nagy Ferenc miniszterelnök tegnap Budapesten, a Szabadságién hősi emlékmű előtt, a szovjet hadsereg felállításának 29. évfordulóján megtartott emlékünnepélyen. igya keztünk méltók lenni a Vörös hadsereg által adott szabadsághoz, mondotta. Magyarország megindult nemzetkőzi Kötelessé-
fének .teljesítése ós a magyarság letszinvonalának emelése utján.
A magyarság életfejiődéaének útját megtörte a régi viiag visszahozására irányuló erőszak. Az Összeesküvés a demokráolának, a köztársaságnak éa a szabaddá lett magyarság vívmányainak mérhetetlen kárt okozott, annak a de-
mokráciának, amely szemmel látható, virágzó és izmosodó életet teremtett a magyar nép számára.
A békeszerződés aláírásával a nemzet szuverénilása terén óriási lépést tetl előre. Ha a világpolitika nem változik, ez év folyamán Magyarországon megszűnik a kaTonni ellenőrzés. A Vörös Hadsereg nem legyőzőként lépett Magyarország területére, nanem győztes jőbarát-ként és az elmúlt két év alatt az is maradt és nem egy szer nyújtott gyakorlati segítséget a szervezkedő magyar életben.
Szviridov válaszában kijelentelte, hogy a szovjet hadsereget joggal nevezi mindenki felszabadító hadseregnek, mert a demokrácia szellemében vonult nyugatra, hogy megszüntesse a fasizmust és szabadságot ho-zon a leigázott népeknek. Elesett hőseink vére megszentelte Ma gvarország és a Szovjetunió barátságát és örökké élni fognak # magyar nép szivében azok az eszménvek, amelyekért hőseink életüket áldozták.
Legújabb táviratok
A holland ifjúsági szövetség tiltakozott a spanyolországi fasiszta terror ellen. A napokban halálra ítéltek 9 köztársasági párti egyént, akik az egyik ifjúsági szervezet tagjai voltak. A holland ifjúsági szövetség kérte a holland kormány közbelépését ezek megmentésére.
• ''£
Hoover, az Egyesült Államok volt elnöke visszaérkezett Washingtonba európai tanulmányut-járój, ahol az élelmezési viszonyokat. tanulmányozta.
magyar belpolitika válsága
A Zala vasárnapi számában közölte, hogy a magyar belpolitikai élet elérkezett válságos óráihoz és amennyiben a Kovács Béla kiadatási ügyében megnyugtató megoldást nem találnak, ugy a koalíciós kormányzás eddigi forinájáoan fent» nem maradhat. A szombat délután egy órakor kezdődött mentelmi bizottsági ülés, amely késő estig tartott, 8 :5 arányban iö-szavazva az előadói javaslatot, megtagadta Kovács Béla kiadatását. A mentelmi bizoltság elnöke Farkas Mihály és előadója benyújtották lemondásukat és közölték, hogy álláspontjukat kisebbségi vélemény formájában csatoíni fogják a mentelmi bizottság jelentéséhez.
A Baloklali Blokk véleménye a mentelmi bizottság döntésa után az, ''hogy ezzel a nemzetgyűléssel, amelynek többsége az összeesküvéssel súlyosan gyanúsítható egyéneket védelmét* vesz, azokat az igazságszolgáltatás elől igyekszik .elvonni, tovább működni nem lehet és ezérl a jelenlegi nemzetgyűlés feloszlatását és uj választások kiírását • követelik.
A demokratikus . alkotmúnj'' értelmében a parlamentet a köztársasági elnök oszlathatja fel, ha azt a képviselők kétötöd*: kéri. Ezt a számot a Baloldali Blokk képviselői össze tudják hozni, mert 109 képviselő szükséges csupán ahhoz, hogy a ház feloszlatási kérelmét a köztársasági elnök elé terjesszék.
Rákosi Mátyás szombat esti rádióbeszédében kategorikusan kijelentette, hogy a Kovács Béla ügyben kompromisszum nem lehetséges, mert ez nem kormányzati ügy, hanem bűnügy, Kjd-váes Bélát illetékes birái elől f elvonni nem lehet. Kijelentétte, hogy a válságot csak uj választások oldhatják meg, mert meg kell kérdezni a nemzetet, hogy többsége osztja-e az összeesküvés mellett kiáltó kisgazdapárti politikát. *
Tildy Zoltán köztársasági elnök szombat este vacsorán látta vendégül Nagy Ferenc miniszterelnököt, Szakasits Árpád éjs Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyetteseket. Értesülésünk szerint még a fehér asztalnál történt tálalások sem; vezettek eredményre, ha nem is vágták el a tárgyalások lehetőségének to- , vábbi fonalát, mégis arra kell következtetni, hogy a megegyezésre nincs remény. Megnyugtató mozzanat, hogy a munkás-
f>ártok netra visznek bele hangu-ati elemeket a vitába, hanem1 arra az esetre is, ha a megegyezés nem sikerülne, alkotmányos eszközöket vesznek igénybe követelik az uj választások kiírását.
ZALA

1947. február "25
Elmúlt egy év
.Ma gyakran halljuk ezt a szót: gyorstalpal ás.
Ezzel n váddal illettok bennünket is a mnlt óv szontomborében — inéi* az érteim iségioK közül ia sokan
amikor a koros kódolom- ós szövt.-t-kezetitoyi miniszter ur megnyitotta a nagykanizsai kereskedelmi Kö/Ap-iskola''kapuit a dolgozók számára ih.
Demokratikus kormányzatunk — eltérőon n multlól — módbl kivi''mt nyújtani az általános műveltség niogwzorzéxéiv azok nzáiniim ím, akiknek nom volt alkalmuk azt m.>gHw>-rezni. A jelentkezők között ott láthattuk íi kétkézi munkáatól, a kőz-tiszlviaelőn keresztül. az ól) foglalkozási ágakUm működő dolgosokat ia. A megoug-dett létszám lui-marosan Meít. sót sokan le is maradtak. mert csak ttö hely volt engedélyezve. Sz.''ptembor 1-én azután niojv''ozdte müködtW''t Nagykanizsán az eddia; ismeretlen iskolatípus: n doleozók kereskedelmi középiskolája.
Azóta az első évfolyam Ixjjozódött. A rövidített tanév ''magában foglalta a rendes évfolyam összes anyagát. Félév alatt, kotlott azt az anyagot elvégeznünk, amit rendesen egy év alatt végeznek el. Túlfeszített munka volt ez ugy a tanári testület, mint a hallgatók Vészéről is. Tanáraink napi 10—12 órás előadás, mi ugyanannyi fárasztó testi és szellemi munka után, megalkuvást, fáradságot nem ismerve tanítottak, illetve tanultunk. Ennek a megerőltetett munkának is meglett az eredménvo: egy évet sikerrel el? iégoztünk. Rö-vetkezik a második évfolyam. Mír> «•lőtt azonban tovább mennénk, álljunk meg egy pillanatra.
Ailjunk meg és mőndjunk köszönetet a kereskedelem- és szövetkűzet-ügyi miniszter urnák azért-, mert megtalálta a módját annak, hogy a tanulni vágyó dolgozók tanulhassanak.
Mondjunk -.köszönetet továbbá a kereskedelmi középiskola tanárites-1 ületének, akik — akár közvetlenül vagy közvetve — segítettek nekünk nehéz munkánkban. Mi, akik dolgozunk, tudjuk, mit jolont u megerőltetett munka. A szellemi fánulsúg ro*nzabb, mint a testi fáradság. Ismerve a tanái ItestlHet nehéz helyzetét: ax elért ordménvt Mázazoronon jobban tudjuk ért •Iwínl, mint a.rajtunk kívül állók. Nem hallgathatjuk el itt azt ttom, Oiogy a tanuraink-nak minden mm» anyaginál fonto-#nhh az elért eredmény.
A második év küszöbén igéretol teszünk arra, hogy még fokozottabb-munkával és szorgalommal fogunk tttiTUkii, mint az első évlwn. Az első év öfbdménye megmutatta nekünk azt az irányt, amolyofc követve oléi--7 kezünk maja a végső oredmény-hez is. «
Demokratikus kormányzatunknak sem lesz sommi oka arra, hogy ezt az iskolatípust mpgszüntes''K'', mert akik ezt- elvégezték, még nagyobb odaadással, kollojctivitással fogják munkájukat elvégezni hazánk újjáépítésében is. Tudásukat párosítva majd az élettapasztalatukkal: felépítik majd az országunkat ée ezzel egyidejűleg oszlopos tagjává válnak a magyar demokráciának is.
A gyorstalpalás vádjával illetőknek pedig azt üzenjük: jöjjenek közénk és dolgozzanak, tanuljanak velünk, hogy meggyőződhessenek ál-x litásuk valótlanságáról.
A dolgozók II. osztálya nevében.
Kallói István
A Magyar Kommunista Párt
negykantzial szervezet«;
szerdán este 0 órakor PÁRTNAPOT fart
Előfdó: Papon József mejíveblf.
Mlcelon érdeklődőt pártillAirt való UikiD Üt nélkül nivMon lát a V«uiAHfi
A zalaegerszegi kereskedők tiltakozása a megyére
kivetett adóterhek ellen
A KOKSZ zalaegerszegi csoportjának közgyűlése
Súlyosan kifogásol fák a kanizsai adókivető bizottságok munkáját, ahol állítólag a kereskedő társadalmut hátrányos adtiztalúsban ré-szexí''eiték a többi kereseti
ága:u iokkal s zeniben. Sérelmesnek lalálták, hogy a zalaegerszegi MNDSZ ti kiskereskedelem kikapcsolásával Jut-UlloU szappant tagjai részére. A kci^tiUotlo, mondották, ugy látszik csak akkor jó a ltir«..(lulmi egyesületek számára, hu tidkozás-rólvun szó, de nem akkor, ha pár fillér kereseti lehetősége .volna. Az MNDSZ kiküldöttje rámutatott, hogy u szappan-akcióra azért voll égetően szükségemért Zulaegerszeg lakossága hosszú hónapok óla nem'' részesült egyetlen darab hatósági kiutalásban sem. Ennek következtében a gyermekek és felnőjek nagyrésze mejkoszoso-do''t és ez a betegség egyre terjedőben van. .Az MNDSZ asz-szonyai küldöttséget vezettek a közeüáiási korm/mijblzios-főis-pánhoz, aki nagy megértéssel fogadta az előadott sérelme! és azonnal intézkedett, hogy az MNDSz (ag''jai részére s&jpp mt utaljanak ki. Ez a mennyiség természetesen elenyészően '' csekély lett volna ahhoz, hogy az-egész város ellátatlanjain segi-ten lehetett volna és ezért az MNDSZ vállalkozott a szétosztásra.
Végül megválasztóIták a tisztikart. Elnök lett: Erhurdt Elemér; társelnökök: Szabados István. Halász Kálmán, Spiegel József. PreifTer Rezső és Hor-vá''h Géza; titkár: Lovas Dezső; háznagyok: Molnár István és Ho ¿enVrger Kálmán.
/Mlaegerszeiji szerkes .tőnktől: A Kereskedők Országos Központi Szövetsége (KOKSZ) vasárnap tartotta évi rendes közgyűlését Zalaegerszegen. F«r-h''nrdt Elemér üdvözölte a megjelenteket, majd Lovas Dozső értékes titkári |rlenlés)>en ls< mertette a KOKSZ munkájút. A jelentésből kitűnik, hogy a zalaegerszegi kereskedők elönyösebb helvzetel élveik és ezután is céljául lüzle-flutgu elé a keres-kedötársadutom minden téren
lörlénö támogatását.__
A közgyűlésen .Szóba körűit a megyére kivetett jövedelem- és kereseti adó rendkívül magas összege. Mint'' ismeretes, Zala vármegyéid né^v és félmillió az évi kivetés és ebből a legnagyobb részt a kereskedőknek kell fizetni. Leszegezték, hogy a lateinerek, orvosolt, ügyvédek sokkal, kisebb mértékben vannak megterhelve, mint a kerskedők. Van olyan ügyvéd, mondották, aki liavi 18 forint kereseti adói fizet, ezzel_szeanbcn a perifériákon lakó legkisebb szatócs adója is meghaladja a havi 100 forintot. Arányosítani kell az adózási. mert a kei\eskcdők nem győzik az ilyen nagy adó''erhef. Ezzel szemben különféle javaslatok hangzottak el, végűi is abban állapodtak meg, hogy lépéseket tesznek az egyes szakmák adóközősségének bevezetésére. Különösen sérelmesnek találták a. borkereskedőkre kivetett magas adózást, ahol a 9 százalékos haszonkulcs mellett G szazalékos jóvedeíein- és kereseti adót kell fizetni Közbenjárnak ennek az igazságtalan ndózásnak megszüntetése érdekében,
Mészáros Árpádot elítélte, Grábár Lajost feh mentette a zalaegerszegi népblróság
Most tárgyalta Zalaegerszegen a népbiróság Czeglédy-taná-esa Mészáros Árpád deteklivíel-ügyelő és Grábár Lajos rendőrségi irodaigazgató háborús és népellenes bűnperét. A két vádlott felett már a múlt évben itél- -kezett. a biróság, amikor is Grá-bárl ü és félévi, Mészárost 5 évi börtönre Ítélték. Fellebbezés folytán a XOT elé került az ügy, ahol ugy döntöttek, hogy kiegészités végett visszaadják az ira