Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
14.46 MB
2008-08-13 08:43:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
450
4752
Rövid leírás | Teljes leírás (1.33 MB)

Zala 1948. július

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

153.
14S
Nagykanizsa, 1948. JuMus 1. cNUtftrtOk
Ara 60 fiüór.
Várható időjárás: Mérsékelt nyugati északnyugati szél, változó felhőzet, több helyen tartós borulással hűvös eső. — A hőmérséklet alig változik.
A Kommunista Pártok
7ájékoztato Irodájának határozata
a Jugoszláv Kommunista Párt helyzetéről
A S/.anad Nép. a Magyar Dolgozók IVirlja köz|x>nli lapjának keddi .szánul közli:
- Június második ..felőlien Homá-iii.ibnn a Tájékoztató Iroda érlc-ki/.lolel l.irloll, amelyen a kövolkf-zii pártok képviselői véllek részt: Itulgár Munkás koinnuinKla Párt: Koszlov T. és (lservenkoy V. elvlár-Mik. Honum Munkáspárt: IH\'j ti., l.ue.1 V. és Pauker A. .•lvlársiik, r Dolgo/ók l\'rtrljn: Húkosi M. s M éji (k\'ríi lí. elvtársak, el Muuki\'i.spái\'1; liermnn ,1. <¦* /.i\\ail.s/ky A. olvlársak, S/ovjelimió KiiniiniinLsI.i bolsevik l\'ártja: ZmIu . imiv A , \\tál<"nUov (». és Szuszluv M. elvtársak, I-Vniteia Kommunista Párt: Duelos .1. é.s Fajon. K. elvlíir-,. Kak, Csehszlovákia Kommunista »r Pártja: Slánsky H., Siroky V., (k--mituler B é.s Barcs (1. elvtársak és :ty. Olasz Kommunista Párt: Togliatti P. és SVecchia P. elvtársak.
A Tájékozlaló Iroda megtárgyalta .lu^oszláá.i Koiiiiiiunista Pártjának helyzetét és egyhangú határozaloi hozott.
A határozat nyolc (wnllsin foglalja össze a jugoszláv Kommunista i\'árl helyzetét, megállapítva, liogr .Jugoszlávia Kommunista Pártjának képviselői megtagadták a Tájékoz tüló Iroda gyűlésén való megjelenő-Miket.
Az egyhangú határozat első pontja megállapítja, hogy a jugoszljív Kommunista Párt vezetősége az uttibbi időben a kül- és belpolitika alapvető kérdés^\'ilen helytelen iránj xonalat kövei és eltér a marxizmus-leninizmustól.
A második pontban megállapítja a Tájékoztató Iroda, hogy a jugoszláv Kommunista Párt vezetősége barátságtalan politikát folytat u S/ovjclunióvaJ. Szovjet katonai szak einltfrék inlVkcielilésőnuk dsaszov-j<l liadst-rog dls/kívdilálási\'inakméltatlan politikáját követi. A szovjet
1>.in kii\\dnIrg.-s ivn<l,sZHbúlvokiuik w lellek rthi ó.s ii/. államvédelmi kwrjx\'k im\'gllíOx\'léM\' alá helyezték őket. A Szovjetunió kal)>olttlkáját •i\'onosiiuni kewllék «z imperialista "átallnak kül[K)Utlkájával és aSzov-¦ jelinióval szemben ugyanolyan mu-H\'Uartásl tanu.sitanak, mint a bur-zsoá államokkal szemben.
A hirmadik pontban megállapítja a tájékoztató iroda, hogy a jugoszláv Kommunista Párt vezetői az oi-szág belpolitikájában letértek a munkásosztály álláspontjáéról éssza-kitanak az osztályharc marxista el-méleiével. A jugoszláv vezetők hvly telén politikát folytatnak a faluban, mert a munkásosztály vezető szerepének kérdésében a marxis-ta-leni-nista útról a Narodnik-kulák Dárt útjára térnek, amikor azt állítják, hogy a parasztok a jugoszláv állam legszilárdabb alppja. Lenin arra ta-
nil. hog_v a proletariátus, mint a modern társadalom egyetlen következetesen forradalmi osztálya.. kelj, hogy iaz egész nép harcának irá-nyilója, vezetője legyen a teljes demokratikus átalakulásért, minden dolgozó és kizsákmányolt kftzdelimé-lx\'n az elnyomók és kizsiikmányo lók elWn.-
A negveillk |M)iil s/e-lnl .lugoszlá-vjiiliau nem u Kommunista Pártot tekintik az ors/.ág dönlő vezelőeif-jének, lian.\'in a .Népfrontot. A Jugoszláv vm\'lük leesökkenlik u Kommunista Párt szerepéi. Jugoszlávia Kommunista Pártjámtk nem I¦•ht\'l és állítólag nem is k.\'H, ho^y legyen külön programja, hanem l>c koll érni.\' .t Népfront programjával. Az a lény, hogy .lugoszláviábun a politikai .színpadon csak a Népfront szerepel, kvsökkenti a Kommunista Párt szerepét az orszá...