Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.7 MB
2008-08-13 08:47:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
477
5390
Rövid leírás | Teljes leírás (1.28 MB)

Zala 1948. szeptember

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

53. évfolyam 200. szóm.
Naiíykantzsa. 1948. szeptember 1. szerda
Ára 60 fillér
26 mázsa gabona gyűlt össze Nagykanizsán a hadifoglyok javára
Mezőgazdasági gépállomást létesítenek Kanizsán ?
Meglopta apját egy fiatalkorú
A MÁLLERD LENTI ÉLÜZEME
második lett az országos munkaversenyben
6940 dolgozó között osztják fel a kormány öt és félmilliós jutalomdijait
Az Országos Munkav\'i\'rseny Iii-zoi\'^á:.\'"hétfőn ismerteik" a március l.Vín kezdődött és augusztus l.Vén /;íru!l négy és félhónapos nitinka-wrseny eredményeit. I\'ii\';)s László, a Mnnkawrsony Bizottság titkára Ír. ¦vzáiiíolójáiian ismertette az egyes iparágakban elért eredményeké! ás i :;n.k kapcsán megállapította, hogy :; \\.i-ipari aa :i hároméves lervmeg-¦eleiű előirányzatihoz képest az ü/i\'iüi\'k átlagosan 10—12 százalék-ka! termeltek löbix\'t. A pamutfonó-.!-\'¦ k :\\y. előirt 7.370.000 kg. fonál he-ivf\'.i 7..SI56.OOÜ kg-ot tormellck. lla-^itil.\'j iT.\'ilményeket mutálnak lel a/ ürküitsrL.\' csökkentése te:vn a In\'i-iivásíullnn. a\'iol a teljes terim\'léü emelkedése invllett a minőség is 2>S százalékkal javult.
\\ Köziek iir-slien a verseny clíilt
tj^, félév állagában (il). I I i\'gvs.\'.!»-jiin.iü volt :i vtisiiti műhely leljcsit-iiirnyi. A iminkiiviTM\'iiy végéi\'.1 ez n sz.ini I2ii.ui jiinmir.\' en«\'ll;o<l.\'lt. t\'K.Mii\'iilikn:- íi/ i\'fjvKi\'rtiflrniii kóllM\'-«ej m.TM\\ loiliilról llS.JI!) r<> lnl-
Pifos László, a továbbiakban Ix.1-szúnioll arról, hogy milyen arányban részesülnek a munkások a kormány ."> és félmilliós julalmál)ól.
Százki\'t munkás ,100<k Tizrnrgu 2000. .\',66 munkás 1500. 2663 munkás loOO és Í030 munkás ~>00 forintos jutalmai kapót/, n&szrscn tehát (JÍ)iO munkást jutalirartíik mry az első mun-k ivrrscnybcn végzett jó munkájukért
Beszámolója vegén Piro; László ismertette az uj ölhónapos munkaverseny jelenlegi állását és hahgsu-lyozla, hogy uz elmúlt hetek nlall
az üzemek nngyrésze már liejelon-tette csatlakozását és igen sok üzem benyújtotta részletes versenylonét is. Megállapította, hogv özek a ver-sen\\Hen-ek már az előző munka-verEcny tapasztalatain épültek föl, ezért amazoknál jobbak és ijry bizo-V!_\\-osan számolhatunk arra. hogy az ujabb inunkawrseny még komolyabb eredményeket hoz.
A twmap kihirdetett eredmény szerint a luunkavcrsenyben első ho-l.ven élüzem lett az -Cjsaegedi Göz-fürésziizem ós LádagyAr Szetíed, a második élüzem. a "Malk-rd Ivnli {jűzrürészüzeme.
Tovább folytatják a moszkvai tárgyalásokat
4 tfuDM lelalyta:«il kilencedik aegbeMAlri uihalm.ival a Dvujait hattltnak kiküldöttel két ós tél oran kere«<illl tanácik«z>ak Mnlcter kUIU«rn>tnl«iterrel a Kremlbeu. A megbeuelétfkea Vlilatztcy kUIU«T tulalix\'erheirattei la lelnn volt B»deli Smlth oiuuiitiI USA D»gykrt?et a (•uácikuainltról t«1ó eltavuzi«Hker kl]elent»(ie:
Mi titt ntm Itit ktthminy, a tirgytlitoktt fo/yit(/uk.
A, nyugati hatalmak k«p?liel0l ¦ taaicikotái után ai amerikai nagy-kavat>«v»n Jöttek »¦)(• tárgyaUira.
RÖVID VILÁGHIRADÓ
Nimtior$tég
Szökm-k u lóriiul vúrojil liiniicít íTUki\'li.siil A szocliílileiiioUralft eso-l>orl elnüko Düsseldorfba lepfllt. Paul Loi\'Ik-1, :i Mcichslax voll elnö1 ke ugyancsak váratlanul nyugatra repült. Az iinuTikaiiik és angulok tudvalevőleg nc:n akarják kiüriteni Berlin nyugati szektorait. A franciák hajlandó k-nnének lxrlini övezetüket kiüriteni, de az angolszászok megfenyegeétlék őket, hogy megvonják tőlük a Marshall-s.\'gély folyósítását. Spanyolország
A párisi nagykövetségen titokzatos megbeszélések folytak Don Jüan spanyol trónkövetelő és Franco kövek\' között. A megbeszé...