Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
14.79 MB
2008-08-13 08:49:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
490
5818
Rövid leírás | Teljes leírás (1.35 MB)

Zala 1948. október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

3. órtolyam 226.
Nagykürtös:\'.. 1948. október 1. péDtek
Ara «• fillér
ZALA
önkritikával készül az u] munkaverseAyre a lenti lUrószUzee*
Letartóztatták Kovács Mihály egerszeg/ terménykereskedőt
Bíróság előtt a letenyel Iélelmüves«zövetkezet sikkasztó!
Oktoicr l.armailikár. összeülnek a Ma^var l>"i^ozt)k Pártjának Zala ni^\'M-ioii no ljozó oktatási ki\'ulorei, Ho^v a/- \' írsztiíTT* Oktatási Konfe-joií<-.\';ilioz lia-onl\'wn mjc-írtánív alják l\'.irtunk oktatásának liofvzetvt a moTvi-lcn. V.i- a konferencia ilosz hivaWa arra. hoíy az e<ldiLi munka !a|a-/.t.ii\'a\'-! Oizürjo, a tai«u-.ztua-io a1 k "¦•¦<. IccüjO. Kwn a .koiiferen-i-iiüi niiii\'la. ok, akik n\'szt vesznek a j\'án oktatási munkájálKui, mogbo-tv.i\'fjs a okai a tennivalókat, amclyo-k« |iinfa.r>í!_\'iiiík m.ini-L credménvp-«>i>!> mw:-\'\'.-o únJoí^l.oii ol ko.! vó-
I MEGYEI OKTATÁS! KONFERENCIA ELÉ
A konferencia, kijevi: azokat & kúzw.t uíii f<>a<i; Jókat, an.ovoket nio.^t !>o3: moj{i>i.!ani lV>rtuiik okui-tá.-átiak, <lo niPjímutatjJi a toválihi uia-» w, mi ivón a jínroiwn oktutá-tuiihiiak jtímüi kotl. .
Mohok o/ok a föladatok?
MJMlonoii oólt [xirttaLTsáiriitik s/.iV k>s t<íiiiv>\'"i ck toyaii\'ii ki\'jiztVo. l\'úr-tujifc l\'o .tikai Bi/,ulWi.\'..M.M!ik iiatú-rozata nyonuLfc\'skoxan foJhÍTJu a fi-fTvt.:iioi á tatiuiiLS fontutflw\'uíiira. Ah-hoi., h.o/y t&aki a Miujvar l>oit;ozók Pártjának, a Kominuu:>ta Pártnak tej:v\'.\'„\'von, norn o-\'-iI jó dotuokru-tái;ak \'uiinjo, hanoin szüksi\'ijjo* az, ho^.v .;i«íógifii szinronaiái magasra
K< ni/:ny harcok fúrnak m&j ránk és czekot a harcokat csak u%y tít-
htetjuk meg erodmAnyosen, lioeyha Pununknak minden oiryos ta^ja a ma.ra posztján, a nia\'ja munkahe-Ivóii elvégzi azt a munkát, amit rá (;,: a l.ari- ró. 1* öivű^ozni csak ugy ludja bárki ozokot a feííulalokat, na ¦ b:rt»kál)aii ran a marx-íenini Bltn<^ íiítnok, aniely minden esoti»n hiz-tos, jó utat mutató iránytükúnt szot-ii\'- az osztályliaro, a lennoiós, Tajry ün e^y\'úb kérdóslien.
^y
Egy másik, nern korúsblié joeniós foia^lata Pártunk oktatásának az kle-o.óirjai clliajiások, az olojia^os ido-oóira Ijefof.ásának JDionsOyei oílen foi\\ tatiuidó" küTOtkezctos, kitartii harc. lisztálan ragyunk azzai!,^>Qgy az cilonsós, ame.yre poiitikai és í»zdasá}ri Bikon döntő csapást mértünk, írucfriiróbsi: és már mesrpró\'MÍ\'t •fiio\'ió^i-aiiiip fertőzni ós a fortózés n>/.(\'ive el en\'nkncB oewo bizlositTa l\'ártuiik som. Mc0t">rtónt. hojfy »z túiensógoB ixBfovás haiásara eirtár-saink nem látják az oeztályliarc mai szakaszának kardoséit, nom. látják az osztújv ol\'.onsógDt ós az ilyen ideológiai tisztt\'vtlanság múrhetetuen Tcszúlvskot jeienthst\' a Pártra, az y. dobozó népse.
Pártunk oktatásának fór koi. fo-jozni az BuonBÓgos beirtússkot az «i<x>:ógiai fronton ás mindent meg kBil tennüak az ilyen raezályek ülháriiására. A JiolsoTik Párt minden egyes, a m.unkáBOsztáÍy ós munkáspárt soraiba befórkózni akaró Utv-en O;nuietet legyózött és a iJcüw-TJk Párt, a SzoTJetuntó hataiimas Brednaúnyoáiak, süároinok egyik ma-g,varázata az opportunizmus, a n>-TZzionizműs és egyéb mis álÚBlmó-JL-tok el exi rirott sikeres harcokban rejlük.
Pártunk oktatásának torabbá tu-datoaitani ka, azokat az Bredménve-ket, amelyeket népi demokráciánk Pártunk TezetéséTet az eimmt négv oszteiKií Mktt elért. Tudatosítani ketl azonban art is, hogy a népi dB-inokTácia vi&zoTiyíog bóKée ut a szo-caaidzmusboz. Ez a viszonylag jelenti fcrt a sok éa nehéz kÜdit
ír la; HORVÁTH ZOLTÁN
am/t niár" eddi? mejr kollett viyriunk a népi demokr...