Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.19 MB
2024-04-26 14:09:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
100
253
Rövid leírás | Teljes leírás (163.3 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1948. 132, 140, 147. szám június

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Deák Ferenc tér 10.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Telefon: 54.
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Ara 60 fillér.
Várható Időjárás: Mérsékelt szél, változó felhőzet, többfelé, főleg a délutáni órákban záporeső, esetleg zivatar. A hőmérséklet tovább emelkedik.
/yapi 400.000 forint
A pócspetri-i rendőrgyilkosság és a demokrácia ellen uszító és a templomokban felolvasott pásztorlevelek kézenfekvő valótlanságai felújították a szemüket azoknak is, tikik elölt az igazságokat a papi köntös mögé bujt reakció tervszerűen ködben tartotta.
Ma már nemcsak a Magyar Dol'' gőzök Pártjába tömörült hatalmas dolgozó tömegek látják az egyházi iskolák államosításának szükségességét, hanem azok a társadalmi rétegek is, amelyek eddig semlegesek voltak, vagy éppen ellenezték azt.
¿Vem titok ma senki előtt, hogy a népi demokrácia kormányzása nem vallásellenes, hanem éppen ellenkezőleg mindent megtett és megtesz, hogy az egyházak zavartalanul elláthassál: hivatásukat. Misein bizonyítja (er^zt jobban, minthogy 19''/6 auí/usztus 1. óta több mint 300 millió forintot juttatott a magyar kormányzat a különböző egyházaknak. Az 1947—48-as évben a költségvetés UO millió forintot irányzott elő az egyházak és intézményeik fenntartására, ami napon'' ia nem kevesebb, mini 400.000 forintot jelent. A római katolikus hitoktatók fizetéséhez ö-miilió forinttal, mig a lelkészek járandóságához 12 millió forinttal járult hozzá, de az egyházi iskolák költségeit teljes egészében az állam viseli. Jól emlér kezliet mindenki, hogy már 19búban Nagy Imre a Magyar Kommunista Párt vezetőségi tagja, az Országgyűlés jelenlegi elnöke, javaslatot tett a minisztertanácsnak, hogy az esztergomi bazilikát államköltségen építse ujjá, a budapesti bazilika tüzkataszt ró fáját követő napon pedig a Gazdasági Főtanács Rákosi Mátyás javaslatára egymillió forin'' tot utalt ki a kupola helyreállítására.
De nézzük mi a helyzet Nagykanizsán?
Nagykanizsa szegény város. Bevételei távolról sem fedezik a kiadá* sóit, így természetszerűen államsegélyre szorul. Minden fillér számit (és a város vezetősége alaposan meg is fontolja, hogy mire adja ki a város közönségének pénzét. Nagyka-niz»2 város ügyeit a felszabadulás óta a munkáspártok vitték, és ezek a munkáspártok a Kegyesrendi Pia-i rista gimnáziumnak az 1947—48-as * esztendőben „ közel 100.000 forintot juttattak, hogy a tanítás„ és a. nevelés zavartalanul folyhassonS-A No-tre-Dame, vagyis a Miasszonyunkról nevezett női kanonokrend líceumának pedig 40.000 forint körüli összeget juttatott pénzben és természetbeni szolgáltatásokban. A. -óníai katolikus egyház 32.155 forintot ka" pott a várostól különböző kiadásainak fedezésére. . 4
Tehát ki merné állítani, hogy a magyar munkásság pártjai ellenségei a vallásnak? íme, a megcáfolhatatlan tények bizonyító ereje. A dolgozók pártjai, ~a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt már az egyesülés előtt is egyek voltak \qibban, hogy jóval a város

Méltók leszünk a bizalomra!
A Szovjetunió jóvátételi engedményének, amellyel kétezer millió, forintot juttatott a magyar gazdasági •élet fellendítéséhez, világszerte n agy visszhangja támadt. Nemcsak arróí van szó, hogy a Szovjetunió kormányának ez a gesztusa szinte beláthatatlan jelentőséggel bir a magyar ujjáépités, a hároméves terv miég korábbi végrehajtásának szempontjából, hanem kézzelfoghatóan* cáfolja meg azokat az imperialista rágalmakat, amelyek arról szólnak, hogy a Szovjetunió nem akar hozzájárulni a nemzetközi gazdasági élet talpraállitásálioz, hogy a Marshall-terv nyújtotta ^segítséget« azért utasitja vissza, mert »fél« az európai gazdasági helyzet javulásától. íme itt a cáfolat. Finnországnak, Magyarországnak és Romániának nyújtott roppant összegű segil-ségek éppen arra szolgálnak, hogy
fellendítsék ezeknek az országoknak gazdasági életét.
Mi méltók leszünk arra a bizalomra, amivel a Szovjetunió bennünket most újra megajándékozott. A magyar népi demokrácia, ennek az országnak parasztsága, üzemi dolgozói és haladó értelmisége sohasem felejtheti el, hogy a szabadságot, függetlenséget és a földet a Szovjetunió segítségével békés uton, polgárháborútól mentesen kaphatta meg. Nem felejtheti el, hogy a munkásság és a dolgozó parasztság hatalmának megszilárdulását és hogy ma ebben az országban a dolgozóké az államhatalom, nagyrészben a Szovjetunióban köszönheti.
A Szovjetunió iránti hála és barátság érzése összefonódott a magyar dolgozók elszántságával, hogy az uj népi rendet minden belső és külső reakció aknamunkája ellp-nére megvédelmezi.
A Pravda egyoldalas cikkben foglalkozik a Jóvátételek csökkentésével, hangsúlyozza, hegy Finnország,''''Magyarország és Románia Jóvátételi terheinek csökkentése fontos lépés a Szovjetunió és a másik három állam közötti barátöág és együttműködés további megerősítéséhez. A lap kiemeli» hogy a Szovjetuniót sohasem vezette a bosszú szia• déka, csak arra törekedett^ hogy lehetetlenné tegyék a háborús fenyegetések megismétlődését és eíősegitsék a volt csatlós államok népeinek demokratikus fejlődését.
A Jóvátételekkei, amelyek csak részben térítik meg a Szovjetuniónak okozott hatalmas károkat, a Szovjetunió intő Jelet akart állítani a támadás résztvevői elé. Magyarországon, Finnországba«; és ltomániaban a demokratikus erők megnövekedése megteremtette a béke atmoszféráját Szakítottak a múlttal és a béke utján kívánnak haladni.
A 3 éves tervet a Szovjetunió népe sikeresen teljesítette és most az 5 éves tervvel^nagy eredményeket érnek.el. A Szovjetunió hatalmas arányú gazdasági fellendülése tette lehetővé, hogy fokozza segítségét « vele baráti viszonyban élő országokkal.
A szovjet kormánynak ez a lépése Ismét kiemeli a Szovjetuniónak a népek együttműködésére és a békére irányuló szándékát, amely a sztálini ktllpolitlka alapján áll. Ez a külpolitika nagy visszhangot keltett a kül-féldl demokratikus körökben és segít akkor, amikor az Egyesült Államok imperialistái arra törekszenek, h^gy kihasználják az európai országok hábtru utáni nehézségeit és az európai országokat az imperialisták vadászterületévé változtassák.
Még nem érkezett vissza á kegyelmi döntés
a halálraítélt cigány ügyében
A Zala szerdai'' számiban megírtuk, hogy a rablógyilkos hahóti cigányok egyik ujabb tagját is sikerült elfogni. A banda a hahóti erdőben elkövetett tűzharc után tovább folytatta tevékenységét és So-
mogy megyében ismételten betöréseket követtek el.
Az üggyel kapcsolatosan érdeklődtünk a zalaegerszegi államügyész ségen lafelől, hogy a közel két héttel ezelőtt halálraítélt bandavezérre
anyagi erején felül támogatni kell az egyházi iskolákat, ahol ú ma" gyár jövő, az ifjúság tanult és ne" velkedett. Nem tettek különbséget jezen a téten egyetlen iskoláixilsem, nem juttattak többet a város kezelésében levő kereskedelmi iskolának vagy elemi iskoláknak sem.
'' Mindezeket a tényeket azért emiitettük fel, mert tudjuk, akik ■ a templomok szószékeit használják fel a demokráciaellenes politikai agitációra, ezeket elhallgatják.
Azt akarják bizonyítani, hogy az iskolák államosítása vallásellenes cselekedet De elhallgatják, hogy eddig is az állam tartotta el az iskolákat. Elhallgatják, hogy az
egyházi tanítók siralmas anyagi helyzetben vannak. Elhallgatják, hogy az államosítás a szegénysorsu szülőkre nézve milyen nagy jelentőségű, hogy ezentúl ingyen juttatott egységes tankönyvekből, dúsan felszerelt iskolákban tanulhatnak a gyermekek''. Elhallgatják, hogy az elhanyagolt falusi egyházi iskolák egészségtelenek, hogy azokal ujfá kell építeni, szellős, egészséges, derűt sugárzó iskolákká. Elhallgatják» hogy döntö jelentőségű az, hogy ö gyermek demokratikus nevelést kapjon, hogy beleilleszkedhessen abba a demokratikus társadalomba, amelytől a jövőjét, boldogulását és kenyerét várja. Elhallgatják, hogy
''PWW W WWW
Pietrovics Kolompár Péte/re milyen sors vár. Az ügyészségen kijelentették, hogy még -semmiféle döntés nem érkezett legfelsőbb helyről és igy nem lehet tudni, vájjon felakasztják-e Pelrovicsot, vagy megkegyelmeznek néki. A cföntést jo* gászi körökben is izgalommal várják. . .
RÖVID VILÁGMRADÓ
Palesztina
A- zsidó állam ideiglenes elnöke, szerdán bejelentette, hogy Izrael elfogadta a fegyverszüneti feltételeket. Az# arabok ugyancsak elfogadták Bernadctte gróf hozzájuk juttatott tüzet szüntess feltételeit. A fogy vei-szünet pénteken reggel 8 órakor lép életbe. Trieszt
- A szlovén és olasz antifasiszta szövetség a biztonsági tanácshoz emlékiratot küldött, amelyben tiltakoznak az angol-amerikai katonai hatóságok intézkedései ellen és követelik, hogy Trieszt, területén tartsák be az ideiglenes alkotmány'' rendelkezéseit. Franciaország
Bidault külügyminiszter a nemzetgyűlés külügyi bizottságában beszámolót tartott a londoni hathatal,-'' mi értekezlet úgynevezett megbeszéléseiről. Előadása majdnem három óra hosszat tartott és igyekezett meggyőzni a külügyi bizottság tagjait, hogy a londoni megbeszélésen hozott liatározatok helyesek. Any-nyil mégis kénytelen volt elismerni, hog){ Németországgal szemben Franciaország semmi biztosítékot sem kapott és a Ruhr-vidék ellenőrzésével szemben sem kapta meg, amit'' kivánt. A kommunista párt és a parasztpárt indítványt terjesztettek be az egyezmény elfogadása eiljen; Egyesült Államok
Wandenherg szenátor á Marshall-terv megajánlási bizottságában sik-raszállt a képviselőház határozata ellen, amely a Marshall-terv összegét 25 százalékkal''akarja csökkenteni. Kijelentette, hogy a csökkentés megváltoztatta az amerikai külpolitikát, amelynek legfontosabb alapja a Marshall-terv maradék la-. lan teljesítése volt. Ez a csökkentési javaslat leírhatatlan zavart kel-* tett világszerte. Arra kérte a bizottság tagjait, hogy teljes összegben szavazzák meg a Marshall-lerv kivitelezését.
az egész világon, Spanyolországon kivüicsak Magyarországon vannak egyházi iskolák, mert a nyugati polgári demokráciák is évtizedekkel ezelőtt belátták, hogy ejységes és megbízható nevelést csak az állam tulajdonában levő iskolák adhatnak.
Meggyőződésünk, ha mindezeket a tényeket és igazságokat Mind-ezenty pásztorlevele mellett felolvasták volna a pócspetri-i templomban, akkor nem került volna sor. rendőrgyilkosságra, hanem ellenkezőleg a megtévesztett töme& azok ellen fordult bolha, akik a téri mészétes fejlődésnek demagóg jelszavakkal gátat akartak emelni
ZALA
1948. fssítis 11
Büszke lej&et min&enKi,
aki a Magyar Dolgozók Pártjának tagja, /wer* részese hazánk újjáépítésének
A Magyar Ddlgózók történelmi ünnepe juitias 12.
; Ki a nép ellenségeivel a koalícióiból -.< adta ki a jelszól a .Magyar Kommunista Párt 1916. szeptember 28-án megtartott III. kongresszusa. A jelszó kiadaSa után leltek következtek, teltek, amelyeknek fényes eredményeit évszázadok múlva is olvassák "majd a magyar történelem lapjairól.
A Magyar Kommunista Párt zseniális politikája, amit alátámasztott a dolgozók roppant tömege, lépésről-lépésre verte ki a-nép ellenségeit évszázados dolios árkaiból. Felgöngyölítette a Kisgazdapárt jobbszárnyál, felszámolta a Pfeiffer-pár-lot, szétzúzta a Szociáldemokrata Párt jobbszárnyál, hogy eljuthasson a dolgozók nagy ünnepéhez, a két munkáspárt, a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt testvéri és végleges egyesüléséhez, ,a Magyar Dolgozók Pártjának junius 12-én való megalakításához.
A Magyar Dolgozók Pártjának megalakulásával uj korszak kezdődik nemcsak a magyar munkásmozgalomban, hanem az egész magyar nép életében is. Lezárul a magyar demokrácia fejlődésének viharokkal, nehézségekkel és veszélyekkel, telt korszaka és ha a papi palást mögé bujt reakciói utolsó menedékhelyéről is kifüstölik, a magyar nép uj békés életet akaró kiváló akarata," akkor a népi demokráciának ebben az uj korszakában a fejlődés mind határozoltab, a'' nép ügyének szolgálata még erőteljesebb ós következetesebb lesz.
Beláthatatlan az a fejlődés, a jólét és a népről való gondoskodás, ha a Magyar Dolgozók Pártjának ismert programnyilatkozatában fog-lallakal gyakorlatilag végrehajthatják, meri a program gerincét alkotó uj 5 éves terv befejezésével a dolgozók életszínvonala a legrégibb l>é-kenivól is kétszeresére, ha nem háromszorosára: emeli.
Nagykanizsa dolgozói, három taggal képviseltelik magukat az egyesítő kongresszuson. A Zala szerkesztősége megszólaltatta a kongresszusra induló dolgozókat, akik a következőkben nyilatkoztak.
Hegedűs Magda
Nagy kitüntetés és öröm számomra, hogy résztvehetek a munkáspártok országos egyesi tő konferenciáján. Véleményem szerint büszke lehet mindenki* aki az MDP-nek tagja, mert részese az ország politikai, gazdasági és szellemi ujiaepitésének.- A Magyar Dolgozók Pártja nemcsak az ipari munkásságnak, hanem a parasztságnak is. Legnagyobb pájrtia. így érthető''és szinte természetes, hogy az MDP országos kongresszusán egymássá -tálát a nagy dolgozó osztalv. Az eddig hallottakat és tanultakat tovább kell hogy adjuk országunk és népünk felemelkedésére.
Angyalosa? Zoltán élmunkás
Nagyon elfoglalt omber vagyok. Minden időm. minden percem be van osztva. Ma Nagykanizsán, holnap a mihályi szénsa/vtelepen, holnapután talán a lovászi gazkorom-gyarban doitfözom. Tegnap jöttem be Mihályiból, nem tudtam miért rendeltek be, hiszon ott még nem fejeződött be a munka. Itt aztán nagy_ örömmel értesültem pártom megtisztelő megbízatásáról. Ez a megtiszteltetés pártom irányvonalának miMl nagyobb lendülettel való • követésére ösztönöz., mert tudom, hogy a Magyar Dolgozóik Pártna a marxi-lenini-sztálini utón halad és vagyok, róla győződve, hogy ez az ut vezet egyedül a boldog, meg-
elégedett és gazdag Magyarországhoz.
Ferenczl Szabó Bóla
A felszabadulás óta a Mjagyar Kommunista Párt összes konferenciáján, valamint a III. Országos Kongresszuson résztvettem. Mondanom som ¡kell, hogy nemcsak élmény volt számomra akkor ezek a komoly nemzetépítő tanácskozások, liánom egyben fokozott erőt, nagyobb felelősségérzetet adtak a munkára, a .nagy feladatok elvégzésére.
Ma, amikor egy ujabb kongresz-szusra, történelmi kongresszusra indulóik el, pártom, a Magyar, Dolgozók Pártja megbízásából mel^ 6zeretettel üdvözlöm elvtársaimat és Nagyknizsa dolgozó népét.
Ígérem, hogy az ott szerzett tapasztalatokat visszajőve hasznosítani fogom közös- munkává;! nemcsak a Párt, hanem az egész nemzet számára.
1948 junius 12. történelmi dátum, egy uj boldog korszak megnyitását'' jelenti. A''nemzet sorsa-továbbra is jó .kezekben lesz letéve. Továbbra is a nép leghűbb fiai vezetik egy szebb világ felé a felemelkedőben lévő magyar népet, a Nemzeti Függetlenségi Front uj álajjokra való helyezesóvel és egy olyan nagyszerű ember irányításával, akit mindenki tisztel és becsülj
a dolgozók vezetőjével > Rákosi Mátyással.
A kongresszus után, amikor visz-" ezaúr kezünk, neki kell fognunk itt Kanizsán egy várospolitikai terv kidol^ozásánaK, amely még jobban hozzásegít- bennünket helyi vonatkozásban is az élet színvonala fel-emeíléséhjaz.
Az oi-szágos egyesülés után feladataink megnőnek a munka területén. Lekerül majd napirendről az egyházi iskolák államosítása is, mint befejezett tény a nép akaratából. Uj, szebb feladataink lesznek. A nemzeti erők összefogása, magabiztos öntudata, építő munkája, ébersége lesz a záloga népi demokrá-« ciánk fejlődéséneik, i
Köszönet a nagy Szovjetuniónak, köszönet a szovjet nép vezetőjének, nagy Sztálinnak azért a megértésért, azért a nemes gesztusért, hogy hozzásegített bennünket a jóvátétel felének, kétezermillió forintnak elengedéséhez, -^hogy mielőbb elérjük minden dolgozó vágyálmát, egv szebb társadalmi rendet, a szabad., független szocialista Magyarország megteremtését.
Üdvözlet Kanizsa dolgozó népének!
Éljen az Országos Egyesülési Kongiesszüs!
Éljen a -Magyar Dolgozók Pártja!
Fékhiba folytán árokba fordult egy MAORT-teherautú a récsei országúton
Könnyen végzetessé válható baleset történt kedden este a nagy-récsei országúton. A Maort egyik teherautója, utasokat és árukat szállítottak haza — Nagyrécse és Kanizsa között — fékhiba folytán az árokba zuhant és u rajta lévő utasait maga alá temette. A helyszínre kiérkezett mentők azonnal nekiláttak a kocsi alá szorult utasok kimentésére, akik közül csak ketten • szenvedlek súlyosabb sérüléseket. Belső Jánost k.''*r- és l^btoréssel, Kárász Ferencet pedig belső zuzódásokkal szállították be a kórházba. A szerencsétlenségért nem
"^terhel senkit sem felelősség.
Magyar Dolgozók Pártjának hirei
Az MDP II. körzete folyó hó 10-én, csütörtökön este 7 órakor Petőfi-ut 23. szám alatti helyiségében pártnapot tart. Előadó Ferenezi Szabó Béla.
*
Hungária kefegyárban csütörtökön. Előadó Tóth Ferenc.
Az MDP '' III. körzete ll-^i, pé(nteken este 7 órakor Magyar-utca 9. szám alatt pártnapot tart! Előadó
Bencze Jenő. í ;
*
Az MDP kiskanizsai szervezete folyó hó 11-fátn, pénteken esté 8 órakor pártnapot tart. Előadó Horváth László.
*
A Közigazgatási Pártszervezet f. hó 11-én, péntekén este 7 óraikor a városháza tan ács termében pártnapot tart. Előadó Polgár Ferenc,''a vármegyei közmunkanivatail igazgatója. V "* ''
Sörgyárbari: pénteken délután 4 órakor. Előadó Hegedűs Lajos.
Postánál: pénteken este 6 óraikor. Előadó dr.^Kóger János.
\

RÁDIÓMŰSOR
Péntek, junius 11.
Budapest /. 5.80 Hajnali muzsika. 6.30 Falurádió. 7 Hírek. 7.20 Reggeli zene. 8 Előadás. 8.15 Zeneken müvek. 9 Népek zenéje. 10 Hinak. 11 Közvetítés a ''Nemzetközi Vásár megnyitásáról. 11.80 Üzenetek a ,vásárról. 12 Harangszó, hírek. 12.15 Zongora- és he^edüszámok. 13 Előadás. 13.15; Szalonzene. 14 Hírek. 14.10 Előadás. 14.80 Stefan Askenaso zongorázik. 15 Rádióis-feola. 16 Előadás az ty zene lélektanáról. 16.40 A Magyar Dolgozók Pártia és a magyar történelem. 17 Hirek. 17.10 Hamfogoly híradó és Vöröskereszt közljemenyék. Üzenetek a vásárból. 18 A Gyarmati Nemzeti Énekkar énekel. 18.80 Előadás a magyar táncmozgklomról''. 18.50 Szalonzene. 19.45 A faáu hangja. 20Hirek, sporthírek, 20.80 A Iiádiózenekar játszik. 21.80 Hangos híradó. 22 Hitek. 22.80 Operarészletek. 22.45 Külügyi negyedóra. 28.15 Gertler Endre hegedűi, B. Nagy Béla zongorázik. 28.4o Tánczene. 24 H inak.

Textiliparunk túlhaladta a béketermelést
Az országos tervhivatal megállapította, hogy textilipari termelésünk túlhaladta a békebei,! termelés színvonalát. A napi lerm<?l$si eredményekből kitűnik, hogy. a textilipari dolgozók olyan eredményt értek el, mint á háború .¿lőtt senv volt. A háború elölt'' pomatszövet-termelésünk 15,400.000 métái- vólf.imost ez túlhaladta a 16 millió métert. ..
SZINJHÁZ
Aa esernyős király
Tegnap este mutatta be a Városi Színház együttese ItaJph Bematzky háromfelvonásos operettjét, mely méltán keltett feltűnést. A kis vidéki színpadok megoldhatatlan kérdéso a forgó színpad, mely. a gyors, szi-" i:es változások lehetőségeit nyújtja. Ezt oldotta meg Ütő ISndre bravúros megoldású képeskönyvszerü színpada.
Dolgozó nők figyelméből Az MÍÍDSz helyiségében (korona szálló) tartandó Önkozmetikai bemutató előadásra junius 12. és 13 án este 8-kor mindenkit sziveden ''vár a KJOTTÉC,
Az operett eltér a. megszokott szerelmi háromszög megoldásától, életszerűbb es a földön marad. Móricz Lili Suzanja egy tiszta, őszinte érzésű fiatalasszony szerepében messze kimagasló volt az együttesből. Tartalommal tölt.Vbte meg érzéseit-. Solymossy Imre Morelije finoman csiszolt- jéllemalakitás volt. Gárdonyi László Márceljíe, mint ellenzéki vezér, mint szerelmes férfi kevés s/J/al sokat tudott mondani., Logikus vo''.t- os óvakodott a túlzásoktól. Papp István esernyős királva a mesék világából való, de ezzel elégítette ki éppen az ujényes nézőt. Bázsa Éva primadonnaja ügyes táncával csak öregbítette korábbi sikereit. V
A színházi iroda hirei:
Csütörtökön este Az esernyős király
Pénteken este TIz klosi néger
Ma este utoljára kerül szinro llalph Benatzky »Az esernyős király« c. operettje. Ezt a remekül rendezett es különleges diszletmog-oldássai bemutatott operettet a bemutatón telt ház nevelte ép tapsolta végig. .
Pénteken este egy bűnügyi vígjátékkal kedveskedik a színház Kanizsa közönségének, mikor is bemutatja Agatha Christie »Tiz kicsi néger« c. színdarabját. A darabot tizenegy szereplő játssza végig, eb; • bői csak nyolc marad éleiben. Ki a.gyilkos? feenkise tudja. Az izgalom a végletekig felcsigázza a nézők fan- "'' táziaját, de senki sem tudja megmondani, ki a gyilkos. Ezt a ♦mesterien megirt da^bot Thurzó Gábor fordította magyarra. A rendezés Lendvay Ferenc, a díszlet, Ütő Endre munkája. A szereposztást az igazgatóság a leggondosabban osztotta ki. Szereplők: Sebők Margit, Károlyi Irén, E. Nagy Ilona, Ve-lenczey István, Horváth Jenő, Papp István, Turgonyi Pál, Szemethy Endre, Bakos László, Bakos Tamás, Zenthe Ferenc.
Szombattól operettuj-donság: Kihajolni veszélyes.
A fenti előadásokra az^ üzemi kedvezményes szelvények érvényesek.
Nagy nemzetközi sikerek
»A -magyar sportban nagy lehetőséinek vannak!« — mondotta Farkas Mihály, a Magyar- Tenisz Szövetség elnöke az elmúlt héten. Erre gondolunk akkor, amikor egy hét nagy magyar sikereit vesszük sorra. Körmöczi Zsuzsi megverte az amerikai Hartot, a világ harmadik legjobb teniszezőnőjét. Zágrábban nyolc szám közül hétben diadalmaskodtak a magyar birkózók a Balkáni ós Kö-zépeurópai Játékok birkózó találkozóján. Ritkán látott kitűnő játókkal 9:0-ra győzött labdarugó válogatottunk a románok eljön s B-«sapatank 8:0-ra Bukarestben a romén B-csu-pat ellen. Asztali teniszezőink Komán iában egyik nagy diada.it a másik után aratják. Ez kétségtolanüL azt bizohyitja, hogv a magyar sportban valóban óriási lehetósogek vannak s igazi tömegsporttal még ozo-feet a nagy ei^dmenyeM'' is tul tudjuk szárnyalni,
KESZTHELYI MOZI
Péntek -*zombat
3 JS1ZZKIRÓCV
R legnagyobb amerikai ja iienekíro* kaval-k.:doia. Pattogó ritmuao>t tü''es meiódlflk. '' MAFinr Hiuanó. sr.lőndéaok htonapt 7 ♦» » ¿ffcor
ío-is. junius
11.
ZALA
Me0kesdódöíí a pócspeirí rendőr-gyilUosoK síatáriálls tárgyalása
Kaszák, kapák, fejszék ós a gyilkoló fegyver a bűnjelek között
Az ««küdts/.ék tárgyalási lenne, alu)l reggel 8 órakor megkezdődött a |>iVs|x''l^i-i iviulőrgyilkos és fel-inijltlóínak slatáriális tárgyalása, zsúfolásig megleli. Mint már meg-irluk, az orvosszakórlök Asztalos János plébánost másodszor is meg-vizsgálták. Az egyik orvossz,ikérlö rliimiulja, hogy a gyilkos, Király-falvi Kremper Miklós, sunyi, alal totnos. liizelgö természetű egyén és rendkívül anyagias. Az orvosi vizsgálat alatt szidta a papol, mint a bokrot. . A vizsgálat alatt a vádlottak d mondták az orvosszakértök-lü''k, hogy Asztalos János, aki köteles leit volna az iskolában luliásoktatást. tartani, ezévben mindössze kétszer tartott hittanórát.
Közben egymásután érkezniek a röiítöiiiK''iö tanács tagjai. 8 órakor már mindnyájan együtt vannak az esküdlszéki terem mellett lévő szobában/WIegérkezik dr. Bodonvi Márton a nyíregyházi államügyészség vezetője, aki a vádat képviseli a slatáriális tárgyaláson. Az ügyész a tárgyalás után a legsúlyosabb büntetés kiszabását kéri.
összesen 130 jegyet adlak ki a tárgyalásokra, elsősorban a buda« pcsii és külföldi laptudósilók számára. Az egyházi személyek részére 11 jegyet engedélyezett az igazság ügy minisztérium. Pócspetri község-bűi 24 tanul idéztek meg. Ezeknek
egy részét még a mai nap folyamán, csütörtökön kihallgatják. A teremben, n vádlottak padja elölt van* nuk a bűnjelek, ott van a? áldozat puskája is, amellyel Királyfalvi Miklós ¡agyonlőtte. Ezenkívül a zendülök büi\je- • lei karók, kaszák, vas villák tö-inegel. A puska mellett látunk egy fejszéi Is, amellyel a telefondrótot átvágták, Megérkeznek a kirendelt védők. Pontban 8 órakor bevonulnak a vádlottak. Elől Asztalos János plébános és leül a vádlottak padjára. Közömbösen körülnéz, majd lehajtja a fejét.
Felgyúlnak a hatalmas Jupiterlámpák, a Filmhíradó rezéről fényképezik az uszitó plébánost. Nyolc óra tiz perckor bevonul a slatáriális tanács 01 ti Károly tanácselnök vezetésével és elfoglalják helyüket. A tanácselnök megszólal: megnyi-*
tom a tárgyalást. A teremben minden hely foglalt. ''
A rövid bejelentés után a tanácselnök Asztalos János plébánosra mutatva igy szól: — Álljon fel Asztalos János.
A közönség félmoraj lik, mivel most tudják meg, hogy az elsőrendű vádlott a plébános. Az ügyésznek tarra a kérdésére, hogy bűnvádi eljárás van-e folyamatban ellene Igennel válaszol, — árdrágitás büntette miatt," — mondja. Cljön le, szól a tanácselnök.
Ezután'' 5 vádlóItársának személyi adatainak felvételére kerül a sor, majd utána a. tanácselnök felkéri Bodonyi Márton államügyészt, hogy terjessze elő vádinditványát. Bodonyi feláll és száraz tárgyilagos előadásában kibontakoznak a terem hallgatói előtt'' a pócspetri-i véres események előzményei. A tárgyalás lapzártakor tart.
Szökés közben a határon elfogták— Egger István gyógyszergyáröst
Budapesten tegnap előzetesen letartóztatásba helyezték dr. Egger István volt gyógyszertártulajdonost, Kéldor János zongoraművészt, Róna János földbirtokost és Poilák János épitészetianyag nagykereskedőt. Egger István, miután gyárát áita/nositották, elhatározta, hogy külföldre szökik. Összeköttetésbe került a zongoraművésszel, a nagykereskedővel és a volt földbirtokossal, akikről megtudta, hogy hasonló tervekkel foglalkoznak. A kivándorlásra készülő társaságnak azonban nem volt marezo a szökésre és azért kerülő uton • az egyik sport egyesület nevében kértek útlevelet, mint külföldi túrára Juduló kerékpárversenyzők. A gazdasági rendőrség azonban tudómást szerzett a tervükről, értesítette a határrendőrséget, uki elfogta a külföldre igyekvő nagytőkéseket.
Utslsó tanítási nap...!
Ma mentek utóljára iskolába ebben a tanévben diákjaink. Még a mai napon szabályos időközőkbetn megszólallak az órákat jel>ő csengők, hogy azután a következő tané* elejéig elnémuljanak, öt nap múlva pedig bezárulnak városunk összes iskoláinak kapui, hogy diák és nevelő a megérdemelt pihenésre menjen.
Szeptemberben rendes Időben kezdtek iskoláink. Zökkenésmentes, teljesen zavartalan volt az idei működésűk. A tizhónapi vetés aratásra érett, és jövő hét keddjén már mindenki kezében szoríthatja bizo-nyitványát, mely számokkal fejezi ki a munka eredményét. Tanulóink'' közül sem hiányoznak az élmunká-sok, a többieknek példát mutató, szorgalmasak, óráról-órára gondos készüléssel rakták össze sikerük tégláit? Most boldog öröm tölti el őket. Boldogságukban osztoznak a gondterhelt szülők, akik annyit áldoztak, annyit nélkülöztek, hogy gyer-mjekük csak a tanulásnak élhessen.
öt napon át tartanak iskoláinkban az összefoglalók és a vizsgák. •
Az^ érettségi befejezéséhez közeledik,-A demokrácia várja őket. Számit-«a munkájukra. A demokrácia a sdK-sok romeltakarítás közben féltveörzött szeretettel készíti elő, teszi könnyebbé számukra az életbe való elindulást. A felső osztályok tantermei kitürülnek, viszont az első osztályosok termei várják a jelentkezőket, számukra kiadók a padok.
IoapekotóB gyógyszertár
Junius 10-én „Fekete; sas" gyógyszertár, Fö-ut 6.
Talán már Péter és Pál élött arathatunk
A néphit- szerint, ha Modárd-napkor esik, akkor nogyvon napig állandóan esik. A Medárd azonban ebben az évben nem győzte megvárni nevenapját, hanem mezőgazdaságunk javára már napokkal azelőtt esni kezdett az eső. A meteorológiai. állomás jelentése szerint döntő'' fordulat következett be, mert az idő kiderült és az esőzés megszűnt. '' _
A tiznapig tartó esőzés jó hatassa l volt a növényzetre és az, mint a üazdaságf szakkörökben kifejtették^ különösen a gabonafélék és á kapásnövények fejlődésének használt, :
A földművelésügyi miniszter rendeletet adott ki - az idei aratásról. Eszerint viaszérés idején kell megkezdeni az aratást, aminek az az oka, hogy az idén a vegetáció korábban mdult meg és ezzel elkerülhető az, hogy a korábban fejlődésnek indült gabona szemei eipereg-jenek.
Ilyen körülmények^ között Magyarországon előreláthatólag már Péter-Pál előtt indul meg az aratás.
Szakszervezeti hírek
íhteeitám a .kereskedőket, iparosokat, közületeket, hogy Banyai Gvörgv posta műszaki ellenőrt a pécsi területi titkár a szakszervezet elnöki tisztségéről leváltotta. Bányai György a szakszervezet nevében semmiféle intézkedést nem tehet és, esetleges tevékenységéért semminemű felelősséget nem vállalok. — Kríminél Oyufa járási titkár.
...Olyan Ítéletet követelünk a pócspetrl felbujtókra és tettesekre, amely megmutatja a demokrácia öklét
Nagykanizsa város pedagógusai egyhangú lelkesedéssel tettek hitet az Iskolák államosítása mellett
GAZDAt CIRKUSZ
ma csütörtökön, ll-ón este fél 9 órakor tartja
utolsó iisielfiadásáf
világvárosi műsorral.
Tegnap délután 6 órakor a Nagykanizsai Pedagógusok Szakszervezete nagygyűlést tartott, amelyen úgyszólván kivétel nélkül megjelentek a város tanárat,és tanitói. A íVftigyar Dolgozók Pártjának nagytermét majdnem teljesen megtöltötték a pedagógusok, akik már jóval az ülés megkezdése elótt gyülekeztek. Csoportok keletkeztek, amelyek vitába szálltak Mindszenti legutóbb felolvasott pásztorlevelével, elkeseredett kifakadaeokat lehetett hallani a* pásztorlevél ellen, mely, mint mondják, nem szolgált egyebet, minthogy z avart keltsen és a nép figyelmét elvonja az iskolák államosításának hasznosságától és lényegétől.
A szakszervezeti ülés-; megnyitása títán Ferenczi Szaíbó Béjla, az MDP nagykanizsai titkára röviden ismer--tette ai iskolák államosításának kérdését, majd — óriási taps és lelkesedés közben — elfogadták Kovács Miklós tanító által benyújtott határozati javaslatot, amely a következőképpen szól:
A nagykanizsai pedagógusok a legélesebben elitélik a póospetri gyilkosságot, amelyet a fekete reakoló Irányi tott. Egyben követelik, hogy ugy a felbujtók, mint a gyilkosok statáriálls tárgyalásán olyan ítéletet hozzanak, amely a nép ellenségeinek megmutatja a de-mokráola öklét. Követelik továbbá, hogy az egyházi Iskolák államosítási a leg-
sürgősebben törvényerőre emelkedjen, mert ez nemoiak a pedagógusok óha-Ját fojezl kl, hanem az egész beosUle-
teaen dolgozó magyar népét. *
Hogy mennyire magáévá tette az egész magyar dolgozó társadalom az iskolák államosításának ügyét és
ho^y mennyire felháborította áz ország legszelesebb rétegeinek érzelmeit a "pócspetri-i gyalázatos rend-órgyilkosság, misem mutatja jobban, mint hogy a ''különböző szervezetekbe és egyesületekbe tömörült dolgozók ezres tömegei egyhangú határozatokban követelik az egyházi iskolák haladéktalan államosítását és a pócspetri-i gyilkosok és azok
felbujtóinak példás megbüntetését.
A nagykanizsai Szabad Szakszervezeteik Szakmaközi Bizottságának csoportjai: a famunkás csoport, vasmunkások, vendéglátó iparosok és a Szakszervezetek Nőbizo.ttsága tegnap tartotta rendes heti taggyűlését. Az elnök indítványára a szakszervezetek tagjai • egyhangúlag állást foglaltak az egyházi iskolák mielőbbi államosítása mellett. Utána a tagok kegyelettel'' adóztak a pócs-petri-i gyilkosság szerencsétlen áldozatának, Takács Gábor rendőr-tizedesnek és a pócspetri-i ügyet mélvségesen elitéive követelték a gyilkos és felbujtójának Legszigorúbb megbüntetését.
A NOT súlyosbította
a zsidéverö zalaegerszegi nyilasok büntetését
1942-ben történt, hogy Zalaegerszegeri három zsidóvallásu egyén a moziból hazafelé tartott. Amint kiérték az utcára, több, főként leventékből álló fiatalember elállta ut-jukat és veszekedést provokáltak. Az egyik férfi, Grossinger Géza, aki később- a nyilas- időkben is vezető-szerepet játszott, belekötött Frid-mann Ferenc zalaegerszegi lakosba
és azt állította, hogy a háborús filmre vonatkozóan Fridmann azt a megjegyzést tette, hogy áz oroszokat verő német csapatok »ronda csürhe.« Ebből kifolyólag Fridmannt internálták, majd bilincsekbe verve először Zalaegerszegre, majd Győrbe szállították, ahol a győri törvényszék különtajiácsa 6 hónapi börlönre Ítélte »nemzetgyalázásért.« Fridmann a büntetést-ki is töltötte.
A zalaegerszegi nópbiróság annak idején Grossinger Gézát a fenti nép-ellenes és háborús bűncselekményért 0 hónapi börtönre Ítélte, kél társát pedig felmentette a vád alól. A NOT most megváltoztatta ezt az Ítéletet és az elsőrendű vádlottat öt évi fegyházra, a másik két bűntársát pedig egyénenként '' Ítélte.
2—2
évi börlönre Ítél

zala
lí*48. junius 11.
HÍREK
Napirend :
Junius 11, péntek. Róm. kat.: Barnabás, Prot: Barnabás, (JJgörőg: Barnabás.
fl Nap kel 4 óra 47 perckor, nyugszik 20 óra 41 perckor. — fl Hold kel 10 óra 6 perckor,
1871. fl munkásság gyásztüntetése a Városligetben a párizsi kommün leverése után.
1937. Zalka Máté hósl halála a spanyol polgárháborúban.
— Eltemették a főispán édesapját
Igoft Mgy részvét mollotfc helyezték örök nyugalomra icl. .Bonesik Istvánt, a foisjM''tn édosunjút, tiki tragikus nirtolonsóggol elhunyt Zala-
ogorszogon. A leniotéson resztvettek . a hivatalok, testületek, demokratikus pártok és mindazok az ismerősök ós jdtoarátok, akik őszinte részvéttel osztoznak a közszorototbon álló főispán mélységes fájdalmában.
— Ellsmeres
Dr. Monostori Tibor járási főjegyzőt Zala vármegye szamonkérő-széke. dicséretben részesítette, mert az 1948. év első három hónapját hivatalában hátralékmentesen zárta le.
— Könnyű íestisórtes: 100 íorlnt Kovács Imre ujudvari községi kisbíró Bencze József ujudvari gazdálkodót azzal gyanúsította, hogy ó az oka, hogy nem részesült bakancs-kiutalásban. Vita- kerekedett és ennek hevében Bencze Kovács Imrét egy kerítésnek lökte, ugy hogy nyolc napon tul gyógyuló séniléseket szenvedett. A törvényszék egyesbirája elé" került az ügy, aki Benczét köny-nyü testisértésért 100 forint pénzbüntetésig ítélte. Az ítélet ellen Bencze fellebbezett.
— Kéihónapi foghazat kapott Németh Elek nagykanizsai ácsmester, mert Hajdú istvánné fatole-pétról 515 forint értékű fát vitt el, melynek árát nem volt hajlandó kifizetni.
Hirdetmény nyilvános hangszórók működéséről
Elrándulom, hogy 7 óra 20 és 22 óra* kor, o/.eukivUl folyó hó ll-ón tíuda-
Éot I, slatt lü óiuKor óh 21,90 órakor, udupm 11. alatt 21,15 órakor, folyó ho 12*ón Huíhipuat 1. alatt 10.UU órakor óa 21 órukoíriulyó hó 14-ob Budupoat I. alutt 21,-lü órakor, tíiuiupu&t 11, ulutt-10 órakor, folyo üo l&-eh Budupest I. alatt 18,bu órakor, folyó hó íü-an Buda-peHt 1. alatt ltí órukor a következő ful* sorollak rádiékóazülökükot helyezzük tizembe, hogy az ott tartózkodó és az utoan tartózkodó közönség az adásokat hallgathassa. Az öhbzós rádiókereskedők, a vendéglösök, étteremtulajdonosok és kocsmárosok.
Noll János polgár mtsterhdycttes.
Zalaegerszegen minden vidéki útja a GOísZXONYI étterembe vezet.
SPOKT
IL, „».„«, N
Olcsón Tartós
Tipusáruk
Smprlmék
Lenvásznak
GRÜHFELD és Z0MB0R1
Győzelemmel akar
Nagy előkészületekel folytat az NVTE a vasárnapi MÁV DAC elleni mérkőzésére, ami'' érthető is, mert a csapat ebben a bajnoki évben vasárnap játszik ulóljára itthon.
— Győzelemmel akarunk búcsúzni — mondja Csász, a csapat egyik vezetője és ezért nagyon rámegyünk a MÁV DAC elleni mérkőzésünkre.
A győriek ft bajnoki tabella él-
búcsúzni a Vasút
csoportjába tartoznak és kitűnő játékerőt képviselnek. A játékosok fogadkoznak, hogy olyan • játékot akarnak produkálni ezen a mérkőzésen, mint az SVSE, vagy a Postás ellen. A mérkőzés érdekességét növeli az, hogy a mérkőzés a totóban is szerepel. így tehát a mérkőzésnek országos jelentőséget lehet tulajdonítani.
Szombaton délután 2 órakor Kereskedelmi mérkőzés
Kitűnő mérkőzésnek Ígérkezik szombaton délután kél órakor n nagykanizsai kereskedelmi'' iskolti labdarugó mérkőzés a Szenl László gimnázium csapatával az országos Diákszövelségi bajnokság döntőbejutásáért. .
A játékerőt tekintve a pestiek nagyobb játékerőt képviselnek. Tagjai között számos országos ifjúsági válogatott van. A kereskedelmi iskola csapata melleit szól a hazai pálya és az eddigi nagyszerű szereplés, mellyel egy iskola sem dicsekedhet. Ezérj; a két csapat között érdekes küzdelemre van kikí-
A Zala mezőgazdasága
Az a gazda, aki nagyobb guanójű és jobb ^minőségű burgonyatermést akar elérni, kísérelje meg egy pár soron a következő burgonya-szapo-ritó és nemesítő eljárást:
Amikor a burgonyát először kapáljuk ós egyregy gumó hajtásai körül a földet meglazítjuk, valasz-szumk ki egymástól távolabb eső két szép, egészséges hajtást, azokat hagyjuk meg, a többieket pedig tépjük ki. A Két megmaradt haj tus közé huzzunk nyirkos, porhanyós földöt. Ezzol az eljárással a megmaradt ''két burgonyaszáron több,, sokkal nagyobb gumóin és jobb minőségű tormóst kapunk, mint a nom ritkiwtt Kokszára fóssslwkbon,
ila ritkításkor az eltávolítandó szárakat orodotükhöz közöl, óvatosan tépi ük ki. ugy, hogy rajta maradjanak az oldalgyökorok és u/,oltat vizes rongyba, vagy nedves fü közé bunkóivá az elszárad ás tói megóvjuk, akkor ozokot a kitépett szárakat ol-palántázhatjuk. Ez a művelet a következőképpen történik: kapával arasznyi "ész-köket készítünk 70 cm. sor és 80 cm. növénytávolságra. A kitépett erőteljesebb szárak leveleit ós a hajtások végeit visszaesipjük és a fészkekbe ültetjük ugy, hogy valamivel mélyebbre kerüljenek a földbe, mint ahogy eredetileg voltak. A fészkeket azutáii megtöltjük vízzel, hogy a gyökeiek közé bemossa a földet, "befejezésül pedig porhanyó földet huzunk reájuk és azokat geieblyével elegyengetjük. A gondosan elpalántázott burgonyaszár biztosan megfogamzik és három hét múlva megkapálható ós feltöltöget-hetó.
Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a ppüántázott szárakon ugyanannyi burgonya terem, mint a gumóval történő ültetésnél.
Kísérelje meg mindenki ezt az újszerű eljárást és az eredményről tegyen jelentést a gazdasági felügyelőnek.
A Gőzfürdő nyitva reggel 7 órától •ste 6 óráig. Kedden .egész nap és pén t*fcen déhitán női gőzfürdő.
Szent László gimnázium— lesz a Vasut-pályán
lás és nem lehetetlen, hogy u »kéri« remek eredménnyel lepi majd meg szurkoló táborát.
Megkezdődik a bajnokok tornája a másodosztályban
A csoportbajnokságot nyert MA-ORT II. csapat, vasárnap délelőtt játsza első döntő mérkőzését a kerületi másodosztály bajnoki címéért. Az első helyért hét csoport bajnoka küzd majd egymással és reméljük, hogy ebből a kétfordulós küzdelmekből győztesen kerül ki a fiatal^ Maortos gárda.
Csehszlovákia
Az uj csehszlovák alkotmány, amelyet a nemzetgyűlés május hó 9-én elfogadott, megjelent a törvénytárban is így életbelépett. Az uj nemzetgyűlés csütörtökön tartja első ülését<í A csehszlovák kommunista párt végrehajtó bizottsága ugy dön-!tött, hogy a-jköztársasági elnöki tisztség! e Goltwald miniszterelnököt, miniszterelnöknek pedig'' Zapotecky miniszteielnökhelyettest ajánlja.
Csengery-utl
Munkás Szövetkezetbe
olcsó típus-textiláruk
érkeztek. 8 fcrlnUa ú%\\n és 8.40 forintos karton
nagy választékban.
Szervezésben
jártas férfiakat, esetleg nőket Is,
vidékre felveszünk. Cim a kiadóban.
FIGYELEM!
Eladé Szentgyirgy.vári hegyen négy és fél holdas kitűnő szőlőbirtok téglacseréptetős nagypincével, kisebb-nagyobb hordókkal ét teljes felszereléssel. Ezenkívül eladé a város keleti részén hat hold kitűnő -szántóföld gazdasági épületekkel, beköltözhető háromszobás lakóházzal és a város nyugati részén egy 12iö D-öles és egy 2820 Q öles kitűnő szántóföld 420 CJ-öles réttel. Ereken kivül még vételre kinálak néhány eladó és beköltözhető 2- és 3-szobás magánházakat nagy gyttmölcsös kert-telekkel és egy belvárosi családiházat, teljesen összkomforttá, parkettás szobákkal és néhány igen olcsó kisebb családi házat nagy kertes telekkel forgalmas útvonalon és a város belterületén néhány eladó kisebb-nagyok!» üzletházat, egy 810 D-öles házhelyet sxép gyümölcsössel.
iiiibtii Hervátti
Kisérje figyelemmel kirakati áruimat!
Olcsó árak a hároméves terv szolgálatában! Halmos "Púi
divatáru-kereskedő, Nagykanizsa, Fő-ut 6,
meghívó.
A Nagykanizsa Város Közjóig Szövetkezet 1948. évi junius hó 20-án, határozatlanképtelenság esetén 1918. évi junius 27-én délelőtt 10 árakor Nagykanizsán a városháza-tanácstermében (Fő-ut 8.) rendes évi közgyűlését tartja, melyre a ta-
fokait ozuton tisztelettel! meghívja. ''árgysorozat: 1. Elnöki megnyitó.. 2. Igazgatósági jelentós. 3. 1947. évi mérleg cs vesztcsé^-nyoroség megállapitasa. 4. 1947. évi rcszto-Hós? ügyébon határozathozatal. r>. Folügyolőbizottság jolontúsa, 6, Fol-mentős megadása az jgazgatóstíg óh fulűgyolőbizottság részéi o. 7. llutú-lozathozatal a szövetkezőt hirdolmó. nyoinok közzététolo tl>. 8. Hutái-ozat-hozatal u szövetkezőt fölszámolód ügyéibon. 0. Esotlogos indítványok./ A mórlogüt, oiedményszáinlát/ uz igazgatásiig és folügwióbizotto&j ¿o-lent&ét a közgyűlést megelőző H napon át a szövetkezet hivatalos helyiségében, Nagykanizsa, Ady Endie-ut 1.1. 89. közszemlére kitettük. Mog-tekinthetó a hivatalos órák alatt hétköznapokon délelőtt 8—13 óráig. Mérleg. Vagyon: Készpénz és bankkövetelések 11.996.66 Ft., Anyag-és árukészlet 7.616.— Ft., Juttatásra váró ingatlanok 11.109.20 Ft.,. Juttatásokból fennálló követelések. 1.274.75 Ft., Értékpapír 1.— Ft.,, üzemekkel szemben fennálló követelések 9.357.89 Ft., Adósok 2.399" Ft. 11 fiil., Beiendezés, felszerelés 5.220.50 Ft., Saját ingat''an 26.071 forint, Elszámolási számlák 2.— forint, Függő számlák 2.— forint, Háborús kárigény 39.016.66 Ft.,. 1947. évi veszteség 24.867.93 Ft, Összesen: 138.934.70 Ft, Teher: Üzletrésztőke 2.299.70 Ft., Tartalékok 58.544.43 Ft,, Hitelezők 37 ezer 963.03 Ft., Füg^ó számla 2.— Ft,, Háborús veszteségek ellentétele 39.016.66 Ft,, Kétes követelések ellentétele 1.108.88 Ft. összesen 138 özei- 934.70 Ft, Eredmény-számla. Veszteség: Ügyviteli költségek: 17 ezer 131.28 Ft., Leírások 93.61 Ft.,. Üzemi veszteségek 8.912.40 Ft.r-üsszoson 26.187.29 Ft, Nyereség-. Anyag- ós ámnyonoség 554.— Ft.,. KoTOlósikö.ltség {érifósok 188.01 Ft., Tormészothon i visszaszolgáltatások árfl. különbözető 80.— Ft., ingatlan bér jövodoiom 175.84 tft., Kamat 240.47 .ft, Jutalók 81.GU Ft„ 1947. óyi vossitosóff 24.867,08 Ft. NngykunizBft, 1947. óvi dow-MnlK)!'' hó 81-án. Az igazgatóság. Mogvizs-
flu és ''holyosnok találta: A fol-•oióbizottnág. llatározatképtelon-cflotén üsj 1948. évi junius iki második közgyűlés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül a lenti táigypontok^an határoz;
APRÓHIRDETÉSEK
Biciklizni tudó újságárusokat felveszek. Cim a kiadóban. d
3 tonnás üzemképes tehergépkocsi eladó. Cim a .kiadóban._960
Méz termelői árban kapható. Sze-mere-u. 10. 962
Komoly hangerősítő berendezés 2
darab nagytéljesitméayü hangszóróval és mikronnal alkalmi áron eladó. Üzemben magtekinthető Tóth Imre rádiószak-üzlatében. > c> 963
4 személyes Opel Olimpia személygépkocsi 6 drb. prima. gumival eladó* Horváth Ernő Csurgó. ( 959
Gyorsírás tanítást. vállalok. Cim a
kiadóban. 967
ZALA politikai napilap. Felelős szerkesztő is felelős kiadó : Bencze Jenő
8x«rk«iitőiég ; Deák Ftrenc-tér 1& Telefon l M Kiadóhivatal: f6-ut 5. Telefon i Jl.
Nyometott a K6ims4«i4qI R.-T. NagykanlM nyomdájlbani Nagykanlnin.
Nyomdáért felel: Ss-sndröt Qóm.
Egyhavi előfizetés 12 forint
évfolyam 140, szám;
-V
Nagykanizsa, 1948. lunius 20. va
0
Ara 60 fflllór.
Várható időjárás: Mérsékelt, helyenként élénkebb szél, változó ''felhőzet, néhány helyen záporeső, zivatar. A hőmérséklet nem változik lényegesen.
iáirták a magyar-lengyel barátsági
és kölcsönös segélynyújtási egyezményt
Vasárnap esíe 6 órakor ünnepélyesen fogaáfáK a Varsóból &axaférö poliiiteusainlnat
Pé;ltokon a varsói .Relvecere-palotában Beiruth lengyel köztársasági elnök jelenlétében I)innyés La-jjs ós Cicrankiovic longyet minisz-iciOiMök a''áirták a magyar—lengyel barátsági együttműködési ós kölcsö-n<í8 K^ólvnyújtási egyezményt.
A szerződés aláírása után Diny-nyé* Lajos miimzterolnök bes/''é-<!ei mondótU Türtáiielmi visszapillantót vetett a/. év8Záz(Wlorf,''Iengyol-m agyar kai>oöolutokra, majd így folytatta.
Amikor Lengyelország és Ma-"gyarerBZág s>:er/,ódéat kot ogvmás-*alva német nnporializmus feltáma-dáíri kísérleteivel szem bon, az ezer-éve* közös, múlt tanulságait yonjuk le. De levonjuk azt a tanulságot is, begy a nyugati háborús imperializmussal szemben az összes békeszerető népek hatalmas frontját. kell szembeállítani.
Ezután a lengyel miniszterelnök mondott beszédet, melyben kijelentette, mélységes öröin számukra az a tény, hogy aláirtak a szerződést. Majd a leiigyel köztársaság eLnöko mondott rövid beszédet,
melyben hangsúlyozta, mélysé- j. gcs meggyőződése, hogy a két nemzet nag-y örömmel .fogadja a szerződés aláírását.
A köztársasági elnök beszédére líákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes válaszolt. Azt az «^észséges és- testvéri viszonyt, amely a két nemzet között mindig megvolt, még jobban elmélyíti a most aláiirt barátsági és kölcsönös segélynyújtási egyezmény. _ •
Mi mindent megtettünk, ami csau erőnkből'' tellett, hogy ■ne csak a mapya? és lengyel nemzet, hanem minden barátunk. elsősorban legnagyobb hatatunk és felszabadítónk a nagy ''Szov-
j jelunió elégedett legyen munkánkkal.
Kijön a ,hós lengyei nép, éljen a longyel—mn^-fír barátság! A köztársasági elnök ezután Dinnyés La-joH. Rákosi Mátyás és Molnár Eriknek az 1040-weu alapított »Győzelem ós szabadság« cimü onjlékér-
met. A »Lengyelország újjáépítéséért« cimü rendjelet kapták Ries István, Veres Péter, Dobi István és Kévész Géza varsói követ.
A m&gyar delegáció vasárnap este 6 ómkor érkezik vissza Budapestre. A pályaudvaron a magyar küldöttséget ünnepélyesen fogadják,
A jobboldali szocialista belügymlszter felelős ?
a clermont-ferandl munkásvérengzésért
„flelyexxélc vád alá Jules MocO-ot"
Párloban 6a egéiz Fr«nolaországban a közvélemény a legmélyebb felháborodással tárgyalja a véres olermont-ferandl eseményeket, ós a hangulat egyre élesebben fordul a munkásgyllkos szooláldemokrata belügyminiszter ellen.
A Humaníté clermont-ferandl tudósítója megállapítja, hogy a munkásokra * uszított csendőrök Jó része Ittas volt.
A francia sajtó a clermont-ferandi események mellett az árak állandó emelkedésével foglalkozik a legtöbbet. Az egyik lap megállapítja, hogy a helyzetnek egyetlen megoldása van, a kormánynak menni kell.
A Humaníté vezércikkben foglalkozik a kermány bel és külpolitikájával, valamint a clermont-ferandl eseményekkel. Meg akarják félemlíteni a dolgozékat, írják, de ezek tudják, hogy követelésük jogos és az egészséges közvélemény mögöttük áll, beleértve a középosztályt is. - . .
A Clermont-Ferandban kiömlött vér az a cement, amely egységbe forrasztja
a szabadságáért küzdő népet
A clermont-ferandl véres eseményekkel kapcsolatban ''a Francia Kommunista PártV-^iilikaLBizottságának vezetősége közleményt adott ki. A párt
Jules tloch „szociálistbelügyminisztert teszi feleiőssé a vérengzéséri és követeli, hogy a belügyminisztert helyezzék vád alá.
A clermont-ferandl események előidézésével a francia kormány kinyújtotta kezét a németországi nagytőkések és a nácikkal valé együttműködés felé. A francia munkásság egyelőre tiltakozó sztrájkot rendezett, amely egész Franciaországra kiterjed. Szajna megyében 100.000 vasmunkás, Észak-Franciaországban 20.000 bányász és vasmunkás, míg Marseillesben a közalkalmazottak sztrájkolnak.
Egyébként a francia belügyminiszter Jules Moch a nemzetgyűlés tegnap esti ülésén viharos jelenetek között igyekezett''megmenteni a szégyenteljes clermont-ferandl véres eseményeket. Amikor a sebesültek számát bejelentette, egy képviselő hazugnak nevezte a belügyminisztert. A gyűlésteremben leírhatatlan zaj támadt, a képviselők között dulakodás és verekedés tért ki, ugy hegy a termet ki kellett üríteni és az ülést felfüggesztették. ^
Kilenc forintért adták a liszt kilsgramját, letartóztatták őket.
220 kg. lisztet foglalt le az Qgyószsóg
A nagykanizsai rendőrség gazdasági ügyosztálya az államvédelmi ügyosztállyal karol Ive tegnap nyolc lelkiismeretlen lisztfekctézőt leplezett le. A feketézők 7 forintért''vásárolták a liszt kllfóját . és 9 forintért adták tovább. A lisztet postacsomagokban adták fel és a csomagok tartalmán 1 burgonyát jelöltek meg. A rendőrség nyomozóinak feltűnt a sok egyforma csomag és azokat felbontva mintegy 220 kg. lisztet talrtl;tnk, nmil az állam-ügyészség lefoglalt.
A feketézőket le tartóz lat Iák és n mai naj) folyamán az államügyész-ségnek adták át. •


Megállapították a sertéshús ós a zsír legmagasabb árát
Piaci árakban nagy áresés várható''
A nagykanizsai Közellátási Bizottság a Gazdasági Rendőrség tegnap tartott értekezletén megállapították a sertéshúsárakat. A sertés-, hus legmagasabb ára kg-ként 12 Ft, -a zsirszalonna 18 Ft., a zsir 20 Ft. _
Megállapították a legmagasabb piaci árakat is.
A Gazdasági Rendőrség felhívja'' a város lakosságát, hogy kisérjé figyelemmel mindennap a piaci árakat,'' mert az árak "fokozatosan esnek. Amelxik hentesüzlet nem a megállapított áron adja a sertéshúst és a zsírt, azonnal jelentsék a gazdasági rendőrségen, hogy az árdrágítók ellen megindíthassák az eljárást.
A város dolgozó népe'' valószínűleg nagy örömmel üdvőzlji ezt a fontos ármegállapítást, hiszen a húsárak úgyszólván megfizethetetlenek voltak.
Atldt&xó fasissstQ próbálKoseás a görög Kormány távirata
A magyar kormány válasza: Nincsenek szülőiktől • görög gyermégyek Magyarországon
. Az «athéni görög kormány junius *2-án táviratot intézett a * magyar kormányhoz, amelyben arra hivatkozott, hogy olyan görög gyermfkeík tai tóz''kodnak ílagyaroyszágon, akidet Markosz tábornok csapatai raboltak el szüleiktől. A görög kormány kérte a gyermekek sürgős hazaszállítását.
A görög kormány táviratára a magyar ''kormány junius 7-én. a. kö-vetÉező választ adta: ..
A görö^ kormány június 2-iki táviratát idézve, & magyar kormány szükségesnek tartja, me^állapiíani, hogy nincs .szó ^szüleiktől elrabolt, görög gyernuekekről, lymem o£yan árvákról, akik szüléiket a görög1 hadműveletek következtében veszítették ¿. Minthogy a magyar kor-mányt a gyermekek befogadásával túlnyomóan* az emberiességi szem-
elrabelt
pont vezérli, nincsen módjában a gyennekek sürgés hazaszállítására vonatkozó kérést teljesíteni.
A magyar kormány válaszát és a görög gycrmekelíkol ''kapcsolatos álláspontját Mpínár Erik külügyminiszter junius 10-én küldött levelében Trygve Lievei az Egyesült Nemzetek főtitkárával is részletesen ismertette.
Leleplezték két zalai képviselő fasiszta múltját
Összeférhetetlenségi bejelentés Berkes és Pörneczl képviselők ellen
Lapunk hasábjain több alkalommal rámutattunk arra, hogy Zalamegye Rorankovics-párti képviselői népi demokráciánk halálos ellenségei. A papi palást mögé bujt zalai reakció segítségével sikerült megtéveszteniük a megye dolgozóit, igy jutottak be a parlamentbe.
Amikor hordószónoklataikban uszítottak, lázítottak a megye falvaiban, saját választóik''sem tudták,
Megkezdték az államositott kanizsai Iskolákban a leltározást
Az iskolák állámositásával kapcsolatban Nagyka*izsán négy iskola került állami tulajdonba: a kegyesrendi gimnázium és Notre Datoe- leányliceum, valamint a hozzájuk tartozó általános iskolák, a kereskedelmi középiskola és az iparostaaonciskola. Ezekben
az iskolákban már ma megkezdődött az állami tulajdonba került vagvon" leltározása. A kereskedelmi iskolában és az iparostanonciskolában a tantestület végzi a leltározást a kultuszminisztérium utasítása alapján, a gimnáziumban pedig a várós leltároz.
hogy valójában az elmuU fasiszta rendszer szekértolólra acUák le szavazatikat. ; '' I.! ■1
Iszák Kálmán a nyilas hadsereg hűséges támogatója, már kilépett a pártból. Neki már a hatos kljpkia is tulon tul balpldali volt.
A parlament szerdai ülésén azonban Pörneczi József és Berkes János Barankóvics-párti képviselők ellen összeférhetetlenségi bejelentés hangzott el. Pörneczi, a hírhedt csoí daszarsias-mozgalomnak, a Magyar Élet-Pártjának kerületi vezetője volt. Berkes János zalaszentbalázsi tanító pedig a Nemzeti Egység Pártjának, majd a Magyar Élet Pártjának volt a titkára.
Nem kétséges; hogy ezek- afo .»urak-- jobboldali reakciós multuknál fogva érdemtelenek a képviselőségre. '' '' 5
ZALA
öt forintért utazhat oda-vissza Fonyódig a Zala vtkendvonatával
Julius 4-én, vasárnap reggel Indul a Zala első filléres vonata a BmMaionra
Még élénk emlékezetében él,líet Nagykanizsa dolgozóinak az a nagyszabású akció, amit tavaly a Zala balatoni filléres vonatok beállításával indított. A nagykanizsai Szakmaközi Bizottság már akkor is nagy segítségére volt a Zalának, hogy tervét megvalósíthatta és nagykanizsai dolgozók ezreit vihette hétvégi pihenőre fillérekért a Balaton mellé. Sajnos tavaly - csak augusztusban tudtuk megkezdeni a vonatok indítását, mert a jobboldali szociáldeilíokraíák, mint ismeretes, lapunkat beszüntették, s igy több. mint hat hétig tétlenségre voltunk kényszerítve.
Ezt a mulasztást akarjuk az idén azzal behozni, hogy már nagyon korán, julius elején, megkezdjük a hétvégi pihenést szolgáló balatoni kirándulások megszervezését.
A Nagykanizsai Szakmaközi Bizottság átértette a Zala kezdeményezésének rendkívüli fontosságát és nagy erkölcsi súlyával, teljes egeszében támogatni kívánja azt. éppen ezért tegnap Nagykanizsán tar lózkodolt Bebrics Lajos közlekedésügyi államtitkárhoz küldöttséget nienosztell, amelynek vezetője arra kérte az államtitkári, hogy legye lehetővé a nagykanizsai dolgozók részére, hogy hétvégi olcsó utazással részesei lehessenek a Baty.tlön nytíjlollti örömöknek.
Debrlc s Lajos Miamiit kár tel-
jes egészében magáévá telte a Szakmaközi Bizottság kérelmét és utasította az illetékes t>asuti tényezőket, hogy már 300 jelentkező" esetén különvonatot indítsanak, amelynek viteldíja Nagykanizsa—Fonyód távolságban oda-vissza 5 forint lesz sZe-személyenként. A vonat Bala-lalonszentgyörgytől kezdve minden állomáson megáll, igy mindenki oda utazhat, aliöva akar. Tavaly nagy nehézségek
aran
tudtunk csak 8 forintos oda-vissza \itazási árat biztositarii» Most, hogy a hároméves tervgazdálkodás lehetővé tette a gazdasági megerősödésünket, az Államvasutak is mindenf ¡megtesznek, hogy & dolgozók szolgálatára állhassanak. Csak igy volt lehetséges az 5 forintos utazási ár kiharcolása.
A »Zala« a vonat pontos indulásáról és érkezéséről közlést ad majd valamint arról is, hogy jegyeket mikor kezdi a szerkesztőség árusítani.
ÜMft iunlm 20
Megérkezett a Tervhivatal jóváhagyása a barokkvásárlás ügyében
Rövidesen megkezdik a kislakásépitést
Néhány nappal ezelőtt közöltük Nagy József polgármesternek a kanizsai építőmunkások gyűlésén tett nyilatkozatát, amelyben bejelentette többek között, hogy budapesti utjának egyik eredményeképpen hamarosan megérkezik a barakvásárlás jóváhagyásáról szóló okirat.
Ez a bejelentés hétfőn történt. Az okmány azóta késett. Az épitőmunkásság körében már némi türelmetlenség is tapasztalható volt, hiszen qjlnden nap késés egy /nappal meghosszabitja sokuk munkanélküliségét.
Most azonban bebizonyosodott, hogy városunk uj polgármestere, aki a Magyar Dolgozók Pártja programjának szellemében dolgozik, a vállalt feladatokat megoldja, Pénteken ugyanis megérkezett a Tervhivataltól a várva-várt okmány. A város szabadon rondelkezhet a barakanyaggal.
— A Jóváhagyás alapján már a legközelebbi napokban megkezdjük a lebontott barakkok anyagának eladását, — jelentette ki ezzel kapcsolatban a polgármester. — Ezután sor kerül a kislakások építésére is.

Vigyázat!
Ostoba rémhíreket terjeszt a reakcIA
A valóság: Emberbe ártalmatlan a kolorádóbogarat elpusztító porzószer
Tudomásunkra jutott, hogv a burgonyabogár elleni védekezésben használatos porozószerekkel kapcsolatban a legvadabb hirek gátnak napvilágot. Erre vonatkozóan a következőkel közölhetjük:
A védekezőegység személyzeLemá-jus 26-a óta — ax esős napokat kivéve — nap, mint nap dolgozik a porozószerekkel, u.n. kontaktméreg-gel és eddig egyetlen személy sei^ betegedett meg tőle. Érintőméregnek is hívják, mert a rovarok lábidegvégződése szabadon van s a beporozott növényen mozgás közben érintkezésbe kerül a porral, így-szervei megbénulnak, életműködését folytatni nem tudja, rövidebb vagy hosszabb idő alatt elpusztul;, a bogár tennészelétől függően.
A beporozott tábláról kikerülő gumók érintkezésbe kerülhetnek a pórral, átvehetik a porozószer szagát, de semmieselrc sem mérgc/.őek Az ilyen gumókat mossuk mog jól és utána kerüljön felhasználásra. , Tartózkodjunk a rémhírek ter-jesztésélöl és ha kélelyclnk vannak, forduljunk a legközelebbi védekc-ztfegységlwz tanácsért, illetve l''elyl-lrtgosilásért, de bármely szakkór-déslK''n rendelkezésre áll a Növény-egészségügyi Körzet Zalaegerszegen a vármegyeházán.
Vasárnap délután 4 órakor
Sásdi Kárelyné, az MHDSZ központjának oktatási vezetője nyitja meg Nagykanizsán az Országos Gyermekhetet
intézetekben — a többi falvakon
Vasárnap délután 4 órakor a városháza feldíszített tanácstermében az MNDSZ nagygyűlést tart,..amelynek előadója Sasdy Károlyné központi kiküldött lesz*. A nagygyűlésre meghívták a pártok képviselőit, az egyházakat, a pedagógusok szakszervezetét, minden karitatív intézményt, valamint az összes<fcársadalmi egyesületeket. . .
Az MNDSZ már sok nagyszerű cselekedettel mutatta meg, hogy élén íj ár mindazoknak a legmagasabbren-dü szociális tetteknek, amely nélkül elképzelhetetlen lett volna az or-, szág ily gyorsütemű újjáépítése. Most az Országos Gyermekhéttel az MNDSZ ráirányítja a magvar asszonyok és hünyok figyelmét . a gyermekre ós ott, ahol annak szüksége mutatkozik, megszervezi a rajtuk való segítés n>ó$szeréit ''is. Az Or-*; szágos Gyermekhét: ^
»Szabad habéban müveit ifjú> ságot« jelszóifal indul útjára. A legfontosabb .feladatának tokinti, hogy minden iskolaköteles gyermeket eljuttassanak a most már ogyeéges állami iskolákba.
kts MNJÖSZ nagykanizsai asz-szonyai és leányai mpiden családhoz el látogatnak, hogy megállapítsák a ginnek jár-e iskolába, hogy van-o ruhája, cipője, iskolai fölszerelése, tankönyve és. mindaz, amire fcgy gyermeknek szüksége van. hogy za-vartalahuLv''.mehessen el iskolába. Ott, ahol szükség© mutatkozik a segítségnek, ^ MNDSZ segíteni fog, ¡mert & hatalmas tábor,. amit ma az MNDSZ magában foglal, lehetővé teszi ,a gyors, és eredményes társadalmi munkát. .
Ezen a gyermekhéten külön gon-~1 dot fordítanak majd az elhagyott ; menhelyi gyermekekre is. 25.000 ilyen gyermek van Magyarországon, afcikbol csak 2500 van.- állami
legtöbbször olyan családoknál, akik üzletszerűen foglalkoznak lelencr gytermekek - tartósával. Ezeknek a! gyermekeknek szomorú é''étkörükné-nyein - most változtatni fog a népi demokx*ácia szociális politikája — és ennek a nagy raunkanak oroszlánrészét- vállalta magára az''MNDSZ.
A^asárna^i nagygyűlés elé máris nagy érdeklődéssel tekintenek vár rosszért© —, mert a felszólalók között pedagógusok, várospolitikusok és egyházi szsfcnélyek is lesznek.
Részeg nyilas suhancok éjszakai botránya Zalaegerszegen
Az elmúlt - napok egyikének éj* szakai órájában botrányos, a demokráciát "súlyosan sértő kifejezések zaja verte fel a megyeszékhely dolr gozóit álmából. A Kossuth Lajos utca 10. §zámu házban lakik Bihari Márton, demokratikus gondolkozásáról közismert kisiparos, akidnek ablakai alatt a nyilas időkre emlékeztető, botrányokózás történt.
KÚmmer... volt nyilas pártszo^ gálatos és barátja a színtér volt ijyilas Dóczi Károly, valjamint Czi-ráki József és Szűcs szabósegédek ittasan fajgyűlöletre szitó és népi
v --
A szinházi iroda hírei:
Szombaton, vasárnap délután és este, héttőn: Paprlkáscslrke
Ma este bemutat iák Szántó-Szé-csén-Fényes Szabolcs »Eaprikás-csirko« e''. opoűedtjót. Ez jj, vamok operett raóg vasárh&p''ós hétfőn van, ^ színház műsorán. Aki szereti a1 franciásan pikáns »Csak felnőtteknek« való színdarabot, okvetlen nézze mog. Szántót ós Szée&ónt nom •kell külön bemutatni a közönségnek som podig ''Fényes Szabolcsot, A főszorepokot az ononettszomély-zet logjobbjaU játsszák, nóvszerint:
Bázsa Éva, Fesztoráczy Kató, Sándor Böske, Papp Ibolya, Solymossy Imre, Papp István, Gárdonyi László ós Erdélyi László.
A darabot Papp István rendezte, díszlet: Ütő Endre. A>zenekart Bakonyi Ödön vezényli.
A bórlotszel''vények és üzemi kedvezmények szombaton és li^tfőn-ér-vónyosok, ■
A fonti olőadúsókra jogyokről ajánlatos előro gondoskodni a nagy koiio&lotro való tekintettel.
Vúlasztéíc
? S
Minjtfség ?
\em vitást!!
Véksúro 1 f o n
és Zomhorinál
demokráciánkat sértő kifejezéseket ordítozlak az ablakok alatt. Előre ipegtervezelt szándékuk az volt, hogy Bihari cégtábláját leszedik és ablakait bezúzzák. A súlyosabb botrányokozást a közelben tartózkodó rendőrőrszem akadályozta, meg.-A díszes társaságot előállították a rendőrségre, ahol beismerték bűnös szándékukat. Értesülés seink szerint — Szűcs szabósegéd kivételével—mindhármukra súlyos büntetés vár. -
A magyar népi demokrácia az elmúlt rendszer bűnöseivel szemben különösen Zalamegyében nagyon sok esetben a legmesszebbmenő jóindulatú magatartást tanúsította. Gondolva arra, hogy felülkerekedik majd a megtévedt emberekben á jó-« zan ész, a megbocsájtás politikáját folytatta. Sajnálattal kell megáífit-pitanunk azonban azt, hogy népi demokráciánk legmesszebbmenő jóindulatával szemben Zalamegyében mind a mai napig nagyon sok visz-szaélés történik. Az építőmunkát azonban nem engedjük megzavarni! Ma a főcél a termelés fokozása, a rend, a béko biztosítása, aki pedig ez ell«n l,ázit, arra a demokrácia ökle megérdemelten sújt , le.
Magyar Dolgozók Pártjának hirel
Pártnapok
Téglagyárban: szombatom délután 8 órakor. Előadó dr. Kóger Jáno3.
Keleteuíópai fatelep: hétfőm Előadó Horváth löLajos..\ >
. •'' ■ ■ '' *V''r '' Á'' r - ÍZ
Az OTI-nli:. kjöddeh. Előadó ;dr. Fendler Károly.: .
A GOSZTONYI vendéglő Zalaegerszegen minden hivatalhoz a legKö-zefetb van.
[948. juntiis 20,
ZALA
„A piros vonal elhagyta a kéket
a
LÁTOGATÁS A NYIRÁDI „VŐRÖS-BÁNYÁBAN", AHOL VERSENGVE TERMELIK A ZALAI FÖLD KINCSÉT
Mellette a „Dabos" hegy olyan, mint az asztalra tett süveg. Csakhogy az asztal: hatalmas sík mező és lombos erdő. A lakótelep bejáratánál büszkén ékeskedik a felírás: ÉLÜZEM. A nyi-rádi bauxitbánya tárnáiban 435 munkás termeli az alumínium-ércet, a zalai föld vörös kincsét. Csabrendek, Sümeg, Nyirád, Tapolca, Sáska, Zalahaláp, meg Monostorapáti, eiekböl a községekből jár be nagyrészük nap-nap után. 15 -20 kilométert kerékpároznak télben, hóban, esőben, szélben, amíg munkahelyükre érnek. És munka után olyan vörösek a bauxittól, minlha vérben fürödtek volna.
Autóbusz kellene
— mondta az imént Papp István t)B elnök, miközben a vállalat lovaskocsiján lassan döcögtünk a hepehupás erdei uton a bánya felé. Autóbusz kellene, mert bentlakással nem tudjuk megoldani a dolgot. A munkások legnagyobb része ejy-két holdas kisbirtokos, aki nem hagyja ott földjét. Sajnos az autóbusz egyenlőre álom, mert soknak még kerékpárja sincs. Erről azonban egy-két héten belül gondoskodik^ a bánya vezetősége.
Uj élet a romokon
Benedek főmérnökkel a Sándor akna bejáratánál találkozom. Amikor a bányáról és hároméves terveikről kezdem faggatni, mosolyog és kezével félkört ir le.
— Nézzen körül, mindent a semmiből, a romokból teremtettünk. Azelőtt korhadt barakkokban laktak a munkát-ok — itt van még egy-kettő emléknek — most modern lakótelepen élnek. A gépműhelyben azelőtt ócska eszterga és satu állott, most már van korszerű felszerelésünk s elvógzünk minden üzemi javítást. Vagy beszéljek a báhya-irodáról, kötélpályáról, raktárépületekről, sportpályáról, Iskoláról, kultúrházról, étkezdéről, garázsról, vízvezetékről, villamos hálózatról ? Ezt mind az utóbbi év során létesítettük.
— A fürdőről el ne feledkezzünk — szól közbe Papp István. Talán ez a legnagyszerűbb dolog. Azelőtt csak bejött a bányász fáradtan, porosan, aztán ugy, ahogy volt „leszállt". Vagy ha vihar érte és átázott, le sem tudott szállni és elveszett a munkanapja. Most átöltözik, munka előtt és után, megfürdik s akár bálba mehet egyenesen.
A piros meg a kék vonal harca
Nem hiába lett élüzem a bánya. Jól megy a termelés, erős a munkafegyelem 8 a versenyre se kell senkit biztani szívesen dolgozik mindenki, többet, hiszen több.et is keres. Az üzem Gánt-tal és IszkaszentgyörggyeJ áll versengésben. Áprilisban azok nagyon előretörtek, de Nyirádon is jól fog a csákány meg a fejtőkalapács.
Márciusban rekordot értünk el — dicsekszik Benedek mérnök ~ tízezer tonnát terméltü^r Papírlapot mutat. — Nézze ezt a grafikont. A kék vonal az előirányzat, a piros a valóságos termelés.
A grafikon jó.^A''piros vonal kezdetben ugyan a kék alatt szalad, de 19 >7. elején utóiéri, hamarosan győztesen föléjeszökken és mindig magasabbra száll. A bánya egészséges,
— A hároméves terv végére az eddigi évi 84 ezer tonna helyett 120 ezer ton-nát bányászunk* majd — mondja a mérnök.
A feltörd piros- vinal nyomában
Az öltözőben bányászruhába öltözöm. Ing, kabát, nadrág, oVerall,meg gumi-'' csizma. Verejtékezni kezdek. — Lent a tárnában hűvösebb lesz, vigasztal Kus-tos Károly vájár, s kezembe nyom egy íámpát. — Mehetünk.
A Sándor aknába igyekszünk. Meredeken vezet. íe az ut, síkos van és sötét Mellettünk reszkető vaskötélen kapaszkodik egy érccel telt csille — Nehéz
lehet itt dolgozni.
— Szokás dolga..A Garabics Jancsi csoportja egyik nap 228 százalékot teljesített. 51 forintot kerés^tt - aznap. Persze az ilyesmi ritka bravúr. Átlag 25—30 forintot keres a vájár, ha megfeszíti izmait.
Fejtéshez érünk. — A tízes csoport — mondja Kus''os Károly, ők nyerték a mult hónapban a versenyt, 178 százalékot termeltek.
Bakos István vájár kicsit előrehajol s keményen feszíti a bauxit-falnak a kattogó fej tőkalapácsot. Csak ugy omlik a vörös érc a keze alatt. Horváth Ferenc és Szabó Ernő alig győzik rakni a csillét
— Hogy sikerült az élre törni ?
— így dolgozunk mindig, ahogy most látja — kiáltják vissza és le sem teszik jóformán a szerszámot.
— Már nem dicsekedhettek, a 22-sek
megelőztek — torkolja le őket Mecseki főaknász. A mult héten-a-huszonkettes csoport 183-as teljesítménnyel kiugrott és ővé lett a vándörzászló — magyarázza nekem.
Átmegyünk a 12-esekhez. Itt csákánnyal megy a fejtés. — Kemény a kőzet — panaszolja Nyirő Jenő Mecseki főaknásznak — egy százalékkal le kellene szállítani a normát
— Add csak Ide a csákányt.
Egy-kettőre bebizonyítja, hogy a norma- jól van megállapítva. Nyirő már nem elégedetlenkedik. Tetszik neki, hogy a főaknász még tud jól csákányozni. — Jó ütőképessége van — szól elismerően. Aztán bucsuzóul bevallja, fíogy a mult hónapban is 50'' százalékkal túlteljesítette a normát. A keresete fokozatosan emelkedett. A három utolsó hét igy fest. Első: 32, második: 34, 1 harmadik: 39 forintos napi átlag.
És ugyanezt láttuk minden fejtésnél, így beszélnek a 11-esek, a nyolcasok, hatosok, valamennyien.
Kicsit izzadtan, fáradtan értem fel váltás után a tárnából. Kint mosolyogva fogadtak. — Hogy Ízlett a bánya? — Nagyszerűen — szóltam Papp Istvánnak és Benedek főmérnöknek* mert a piros vonal ott lent is igen szépen megy fölfelé.
A. L.
Életfogytiglani fegyházra Ítéltek
egy gelsel festőművészt gyilkosság miatt
A péosl népblróság ötöstanáosa tegnap tárgyalta Bokor Béla 59 évet gelsel festőművész háborús ét nópellenes bűnügyét. Bokor 1945-ben Alaódombóvár községben egy munkaszolgálatos század paranosnoka volt. Február negyedikén szóváltásba keveredett Balogh Géza gelsel lakossal, aki a századnál teljesített munka-»«olgálatft és kihallgatás közben előrántotta revolverét a szerenosótlen embert'' agyonlőtte. A''tárgyaláson két szemtanú vallotta« hogy~& gyilkosság megtörtént s. látták a hullát vigyázz állásban feküdni.
A népblróság a sztfkésben lévő gyilkos századparanosnokot életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte s elrendelte vagyonának elkobozását. Az ítélet jogerős.
Zalai nyilasokat itéit ei a pécsi népblróság
Néhány nap óta Nagykanizsán tárgyaló népbirósági ötös tanács tegnap Kovács Lajos 26 éves ho-mokkomáromi lakost 6 hónapi börtönbüntetésre'' ítélte, mert Hunyadipáncélgránátos volf.
Szabó Péter 24 éves földműves-nyilas pártszolgálatos volt Iíisko-. maromban, ö másfélévi börtönt kapott.
Szabó Kálmán a nyilas világban közs.égvezetöhelyettesi tisztséget viselt Kisradán. Távollétében egy évi börtönre és vagyonelkobzásra Ítélték.
Farkas Imre dióskáli lakos a fegyveres pártszolgálat tagja vol,t a nyilasoknál. Büntetése:'' egy év börtön.
RÁDIÓMŰSOR
Vasárnap, Junius 20.
Budapest if 7.00 Regéli ^ehe. 8.00 Hírek. S.20 Sziv küldi szívnek szivesen. 9.00 Görög-katolikus és unitárius vallásos félóra. 1.00 Esv-házi ének és^ szentbeszéd. 11.00 Kís-riportok a képzőművészet világából. 11.15 .üzenetek a vásárból. 12.00 Harangszó, hírek. 12.15 Anyák öt perce. 12.20 Negyedóra az arany Angyalban. 18.00 Bányászok vasárnapja. 18.20 Tánczene. 14.00 Híreik. 14.10 ünnepi hanglemezek. 15. Elbeszélés. 15.20 Osváth Júlia éne-íkel. 15.45 Vasárnapi krónika. 16.00 Üzenetek a vásárból. 16.15 Magvar tmótáitó. 17.00 Hiiok. 17.10 Magyar Encyltelopédia. 17.40 Ramcau: Szerelmi meglepetések. 18.00 A falu hangja. 1Ü.00 Stúdió-operett. 10.45 Hireik. 21.00 A rádió hangja. 21.10 Totóhircik. 21.15 Sporthangkópeik. 21.40 Iiádióanlkét. 22.00 Hírek, sport . hírek:'' 22.80 Tánczene. 28.25 Zenekari muzsika. 24.00 Híreik.
Budapest II. 9.00 Magyar nóták. 10.00 Fejtörő séta Zencpotúmiában. 11.00 Szórakoztató muzsika. 11.40 A Lutheránia-vegyeskar énekel. 12.05 A varsói rádió zenekara játszik. 17. Tánczene. 18.00 Zenei görbe tükör. 18.80 Könnyű zene. 20.00 Orsona-muzsika. 20.30 Könyvszemle. "
fiatal et&tt küáud a® élei kapufa
'' /
Beszélgetés kanizsai diákokkal érettségi utáni terveikről és az életről
Az Iskolákban befejeződött a fanitás, a bizonyítványokat Is kiosztották már. A diákság nagy része elszéledt J1 ind,* mind örülnek a vakációnak és most pihennek, hogy ősszel aztán újult eröyel /ássanak neki a tanulásnak. Az Iskolák „öregei'', az érettségizettek azonban már nem térnek vissza régi Iskolájukba. Rájuk uj feladatok várnak. Ők lesznek demokráciánk fiatal, harcos építői, akik előtt most tárult ki az élet kapuja... ~ . . - ■ . .
Érettségi után/ terveikről és az életről beszélgettünk néhány Kanizsán érettségizett diákkal, két'' fiúval és két lánnyal, akik a kereskedelmiben illetve a gimnáziumban végeztek.
Uw/áiU fáxel
a kereskedelmiben érettségizett kitüntetéssel." Most, alig earv / héttel a bizonyitványosztás után állás után futkos.
Mindegy, hogy milyent és hol, csak kapjak állást a nyárra — mondja.
— O&szel a pécsi Szövetkezcttudo-mányi Akadémiára megyek — folytatja. — Iiogy miért? Hót azért, mert a szövetkezetéi a jövő, no meg az éii jövőm is ettől függ Erdekei a szövetkezeti mozgalom. Ezzel kapcsolatban tanulmányi versenyen is vettem részt Pesten. Az eredmény? Még nem közölték. ~ — $8 az élet? Hát íz bizony nehéz — állapítja meg. — Mindegy, dolgozni kell. Csak igy lehet érvényesülni.
So+nu ttíáda
méz .érettségi előtt van. A kereskedelmis ta lányok ugyanis csak a- jövő hét- eleien kezdik a szóbelit. Tanulás közben lapjuk meg és sze-
gezzük neki a kérdést:
— Mik a tervei az érettségi utfín ?
— Férjhez akarok menni — feleli szinte gondolkodás nélkül. Aztán elgondolkodik 03 igy folytatja:
— Közgazdaságira akarok menni. A .könyvelést és a matematikát szerettem az iskolában is. Eaekre szedetnék tanári diplomát szerezni. Az ifjúságot szeretném nevelni, oktatni a demokratikus életre. Az élettől pedig nem félek. Csak éppen az anyagiak... de ezek inkább a régi világban voltak kérdések. Szerinfem aki ma becsületesen a népközösség érdekében dolgozik, annak nem kell félni: megél ós mindig jobban fog élni. Ez bizonyos...
AÜUa -
jeles eredménnyel érettségizett a gimnáziumban. Még néhány nqpig marad csak Nagykanizsán.
— Pestre megyek'' — válaszol kérdésünkre. — Építészmérnöki irodában helyezkedem el. Kis előképzést akarok őszre. Tudniillik építészmér-
nöknek készülök — ha felvésznek. Iia nem sikerül, közgazdaságira megyek". Gazdasági szakemberre is szükség van a népi demokráciának.
;— Ha a jövőben is ugy sikerül minden, mint eddig — jegyzi meg következő kérdésünkre . —. akkor meg leszek elégedve az élettel és vc''.em is meg lesz elégedve az az uj.-jászülető társadalom/ ahova minden erőmmel tartozni ^akarok.
ugyancsak a gimnáziumban végzett égészen jó eredménnyel. Éppen takarít, amikor érettségi .utáni ter-veiiől érdeklődünk.
— Vegyészmérnöknek készülök — mondja. — Mégpedig azért, mert ugy látom, ez az a tudomány, ami halad és fejlődik. Én is .haladni és fejlődni akarok, pers:t> nem mini szobatudós, hanem hogy hasznos tagja lohessok annak a társadalomnak, amoly a élet szépségeit közösségi alapon ''képzeli el és oldja meg. Sóikat kell dolgozni ós főleg jól kell dolgozni. A fasiszták által rommá tett országot ceak igy tudjuk uji jáépiteni. Harsfai István.
Szervezésben
jártas férfiakat, esetleg nőket is,
vidékre felveszünk. Cim a kiadóbán.
ZALA
1948. junius 20.
A magyar ipar fövendő mesterei mutatkoztak be
a nagykanizsai szakirányú tanonciskola rajz- és munkaklállltásán
Az uj iparos nemzedék sokszínű, gazdag bemutatkozása ez, ahol szint© veimi/re kel a tanítás szol''lem és a tanuím vágyás elcvem friss lendület©.
Ahogy a Kozgonynutcai általános isko.''a mögött az udvarra érünk, a tóbojárac- e.ótt a lovászi gazolintelop és hüiő cca 150 méretű kisplasztikája iá:u! elénk. A MAORT o büszkeségét a tanoncok varázsolták oénk. i)orék munka!
A MAORT lovászi és kerettyei tizeménél mérnökök, müsz''aki rajtolok a község, általános iskolai tan-i est u elével'' együtt dijménteson munkaidőn tul tanítanak: Lovásziban Faluvégi mérnök, Szakonyi és Zákáfcl műszaki rajzolók a tanítókkal, Ke-j oitvén Kuger mérnök, műszaki rajzó Jók és az általános iskola tantestülete.
Szemaforok, gőzgépek, vlllanygyuta es még sok minden...
Nagyon változatos & kép, ahogy a négy kiállítási helyiséget szemléljük.
biső terein. Szakelőadó Béres János. A MÁV tanműhely liathónapos tanulóinak »biztonsági borendezé-hek« című változatos, kisméretű anyaga van itt; szcmafoi^tól a sorompóig minden, rajzban ós valóságban, íú műhelyt Gerencsér mérnök'' tervezte. Most Botos László mérnök és -i vaj kai művezető műszaki irányi tárává- és Béies János elméleti tanításival dolgozik. Marosi József 2/d. lapuló ,©gy remokbeirott doboza tát Kirándulás a Ba''atonrax olvassa .©LBéres János. - -
Erős rajzkészség© van Farkasfalvi János 2/d. osztályos tanulónak.
Itt van a Szegő-cég tanulójának alumínium domborművű öntése. A Mocsok Lajos-cég Perencz János tanulójának állógózgépo, a Vojko-vics-cég Molnár János tanulójának kovácsolt'' vasrácsa. Farkas Tivadar töltény hüvelybői (készült virágdiszos vázája á-lit inog bónnünjket. Transzformátor 150 V-ról 6 V-ra, Kutas i László műves a Dombos-cégtói vtf-lanygyufa, reszelőik, zárak, amott egy járom, konyha- és rahas^ekró-nyek, asztalok, beiendozési tárgyak, kiskocsi, dívány, székek, stb. ''Takácsipari rajzok és mintadaiicibok.
''Lúdtalpbetét, bábsziv tükörrel
Elásodiik . terem. Szakelőadó Németh János. Cipész, szabó, bábos, sütőipar, keneskoUőnők szakrajzai és munkai. Cipés zpk: lábfej rajzok oldalt, élőiről, tálprajzok, szabásmin--táik, varrásfajták,. gyermekcipők, szandálok, női és férfi cipők, csizmáik rajzban éj valóságban. Szabók: / szabásrajzok, mharész.etek, kabátok, nadráguk rajzai. Kész gyermekruha, férfÍratták. Sütőipar: egy tálcán kifli, gyümölcs, sajt és kenyér. Mindez csupa tésztából, amott egy szépséges babsziv tükörrel és egy. tündéri báb-baba, Kiss Mária tanuló \ munkája.
> A könyvkereskedő tanulók szocialista szellemben összeválogatott könyvcsoportjai, majd egyéb kereskedők kicsinyített textil-, fém- és sasárukirakatai.
Divatos frizura, könyvtáblaremek, eslpkekombiné, ékszerek
Három terem. Szakelőadó Balogh Árpád né és Sió Mária. A'' második, harmadik és nogyodik osztálvos tanulók munkáit öleli fel. ftajzok: Szordaholyi Erzsébet vonalas rajzai és diszitósoi. Schioss Gertrúd könyv-táblntorvezéaoi és'' roJ< lám összeáll i--íásai. 1
Fodrászok:.itt vannak Artner Ká-i Oiv lemekbofostett mintafojei, amelyein© a fodrász-loónyok megfelelő hajdiszekot illesztettek. .Nagy Rózái, ''.Lanborger Erzsi és Benedek Mária munkái. Néhány sorodat rajz mondja el a liajkombinációk sokféleségét íajzban, szintben, az egyiptomi, görög és mkokókon át napjainkig.
Ékszerészek:'' evőeszközök, külön-
féle ékszei©k tervezésében Sipos Aranka aranyműves gyönyörködteti a szemlélőt. Fényképész: Miilei Ferenc, a moziból jól ismert ötletes reklámtervoiy©!'' állítja meg a nézőt. Jó rajzkészség© van.
Női szabók is jól szerepeltek: búik i, kalotaszegi, sárközi varrotta-sokkal díszített ruhatervek, csipkealkalmazások . sorakoznak. A kész utcai ruhákat számosan készítették gyönyörű kivitelben. Ugyancsak itt lathatjuik Kiss Mária mézeskalácsos diszitorajzait, valamint Szaikálos Klára fogműves fogpótlási szaikraj-zait és miniatűr kiállítási munkáit.
„Müszakirajz az iparos nemzetközi* nyelve"
Negyedik terem. Szakelőadó Ne-mecz József építész és óvári József tanító. Vasipari síkrajzok: itt a .jegkü.önfélébo idomok rajzai többié e méretben és metszetben, a "rajzok. a''a:t asztalokon a fentiek fémből ikészült tárgyai, a fegyelmezett megmunkálás mintadarabjai sorakoznak. Ezékl>en a MAORT-ianulók jeleskednek. Majd csapágyak, tengelyek, szerszámok, vasaksok követ-
keznek rajzbin ós valóságban.
»A műszaki rajz az iparos nom-zetíközi nyelv©« felírás igazolja a fentieket.
A ¡kiemelkedő szakrajzok készítői: Szabó Imre, Hoffer Zoltán, Hegybíró László, Artner Károly, Sabján Ferenc, Récsei Lajos, Balázs Ferenc, Hoffmann Antal, Matton Miklós, Sneff József, Győri Vilmos.
Kiváló munkadarabok kiállítói: Récsey Lajos és Niczinger János 1—1 '' üzemképes gőzgépe, Sümegi Aladár villanyszerelő kapcsolótaljára, Szabó. Elemér villanyszerelő sorházak villanyvilágítása, Soós László ©gy áramkörös iámpakapcso-lások szerelése dugaszoló eljárással, Szőke János pálinkafőző hütócsöve, Hoffer Zoltán komplikált esztergályos munkája, csőgörény, vasablakok, stb. Újlaki. Béla üzemképes gőz-mozdonya.
Az ©gész kiállítás a . szakbuzgalom és a tudásszomj eleven, ragyogó képe, egyben a jövo-igérete az erte-leni és "kézügyesség harmóniájar
Vörös János
Álnevű küldi ismeretlennek feketén
Postai lissstcsetnpésssést fedesíek fel Tótsxerüa&ely és Buáaftest Jcöszött
A napokban a II. számú kanizsai postahivatalban (a vasútállomáson) gyanússá vált, hogy több hasonló csomagolású küldemény érkezik be Tótszerdahelyről. A csomagokat az autóbusz hozta Kanizsára. Az államügyészség részéről Takács dr. kiszállt a postára és Jelenlétében a csomagokat felbontották. A tartalom rovatban burgonya volt megjelölve, de a tétszerdahelyi csomagokból 180 kg liszt került elő. .
A feladóként szereplő nevek, mint a nyomozás megállapította — álnevek voltak. Címzettek pedig ismeretlen budapesti és csepeli egyének. Néhány tótszerdahelyi lakost letartóztattak, továbbá megállapították, hogy a lisztcsempészés egyik tettese Koboz Józsefné csepeli lakos, aki a közelmúltban lent járt Tótszer-daHelyen s ott lisztet vett feketén. Tettestársai egyelőre nagyrészt ismeretlenek még. ^
Amint ismeretes, postán egyáltalán nem szabad lisztet küldeni, s^e^ély-poggyászként is csak 5 kilót, a-lisztcsempészekre tehát súlyos büntetés vár.
Izgattak a demokrácia ellen
—• elitéit© őket a népbiróság
Fritz Mihály nagykanizsai szabó néhány hónapja izgatott a Magyar Kommunista Párt ellen s azt,mondta, hogy hamarosan nálunk is csajka- és kolhozrendszer következik. A bíróság megállapította a bűnössége mellett azt is,''hogy nem teljesen beszámítható. Ezt az enyhítő körülményt figyelembe véve két hónapi börtönre ítélték. .
Gazdag Imre nyugdíjas kanizsai vasutas 1947. junius 13-án azt híresztelte, hogy Rákosi Mátyást Dorogon hasbalőtték a bányászok, Til-dy Zoltánt pedig fogvatartják az oroszok, nehogy kiszökjék az. országból. Ugy hallottam én is — védekezik áz öreg vasutas a bíróságon. 15 napi fogházat kapott az esztelen rémhírek terjesztéséért.
Bcreczky Imre kanizsai szitássegéd, 1947-ben Hahóton'' egy kocsmában kijelentette, hogy ha a kommunisták győznek, jön a csaj-karendszer. Négyhónapi fogházra Ítélték. *
Ajtai Kovács Sándor sármelléki
gazdálkodó, volt földbirtokos, £z é\ februárjában Keszthelyen betért egy vendéglőbe, - megivott másféldeci rumot, majd az olt tartózkodó két-rendőr előtt azt mondta, hogy ^ forint nem ér semmit, a magyar cigaretta rossz, a demokratikus államrendszer semmivel sem kütyjnb, mint Szálasié, a 3 éves terv után jön a kolhpz és a magyar nép"all£tí sorba jut.J A biróság tekintetbe vet? te, hogy pV vádlott néhány éve súlyos fejsérülést szenvedett s szellemi képességei korlátollak. Ugyancsak három hónapi fogházra ítélte.
A zalaegerszegi járásban is aratnak már
Tegnap hírt kaptunk arról-, hogy nem csak Kanizsa körül, d? a zalaegerszegi járásban is megindult a rozs aratása, főleg Boci''ölde és Bak határában. A terméskő.
A tegnapi viharos eső után a gabonák kissé megdőltek, s bár ez nem súlyos csapás, a terméseredményt kissé rontja. V
K/sérJe figyelemmel kirakati áraitpai! -
Olcsó árak a hároméves terv szolgálatában! Halmos Pdl
divatáru-kereskedő, Nagykanizsa, Fő-ut 6.
A hivatalos város
Közhírré teszem, hogy a Magyar Növényegészségügyi szolgálat háti folyadeksz ivattvus pormotozőgépe-ket ad ki használatra mérsékelt áron. Ezon gépokért az igényl)©-vevó szerv és a Növényo^észség-Ügyi helyi megbízott felelősséget vállalni tartozik. Igényelni lohot a N övónyegészségü^y í Kö rzotvozotőnél Zalaegerszegen, yárm©gye-háza I. emelet 5. ajtó szám alatt.
Szombathely ,tlij. város az országos termelési versennyel kapcsolatban az ország dunántuli. varmegyéinek ]?ovonás.ával folyó "évi aug. hó 20—30. között díinántuli kiallitást és vásárt rendez.
Felhívom a szőlő- és gyümölcstermelőket, hogy ezen a kiállításon mennél nagyobb számban vegyenek részt, hogy ©zzel a hegyközségek munkája Kidomborítható legyen.
A kiállítás és vásár helyfoglalási dija őstermelők (szőlő, bor, gyümölcs, zöldség, faiskola stb.) részére zárt területen (teremben) négyzetméterenként 10 forint, szabadban 5 forint. Jelentkezés esetén ez©n dijak egyharmada élőre fizetendő. Jelentkezni lehet a Hegy-., községi Tanácsnál Zalaegerszegen, Kossuth Lajos u. 51. sz. alatt.
Felhívom mindazon II. ellátási csoportba sorolt fogyasztókat, akik junius hóra szóló élelmiszer jegyeiket mind a níai napig nem vették fel f. hó 21-ig bezarolag okvetlen váltsák ki a közeilátási hivatalnál, mert fent kitűzött határidő eltelte után a jegyeket kiadni nem áll-módomban. - "
A Földmüvelésügvi Miniszter Ur 164.694/1948. sz. rendeletével ismét kötelezővé tette Nagykanizsán a« ebek veszettség elleni védőoltását. Ezzel kapcsolatban felhívom az eb-tulajdonosok figyelmét az alábbiakra: ''
Védőoltásra kötelozett minden ©b, amelyik a háromhónapos kort betöltött©. Az oltást .folyó évi junius hó 24-ig minden ebtulajdonos szabadon választott állatorvossal végez- , tetheti ©1.- Amely ebet junius hó 24-ig nem oltatnák bo, azt a hatóság a tulajdonos költségére b©oltatja, ha a költségek behajthatók, ellenkező esetben az ebet kiirtatja.
Az ebek évközi szaporulatát, amint az a háremhónapos kort betöltötte, tulajdonosa (birtokosa) 3 napon belül veszettség ellen beoltatni tartozik. Az oltás megtörténte után az oltó állatorvos igazolványt, illetve bizonyítványt aki az eb tulajdonosának. A noni hatósági állat-v orvos által kiállított ideiglenes igazolványt folyó évi június hó 24-ig a városi állatorvos hivatalos helyiségében »Veszettseg elleni oltási bizonyítványra« díjtalanul kicseréli. Ilyen bizonyítvány nélkül az ebadó-Jjárca ki nem adható. >
Kihágást követ el, akis olyan ©bet tart, amelyik egy éven belül veszettség ellen oltva nem volt, aki az ebek évközi szaporulatát, vagy apadását be nem jelenti, végül, aki ©bét az oltáshoz kellően m©£ nem fékezi. -
Figyelemmel az állatorvosi munkadíjra és az oltóanyag ■ezidősze-rinti árára, az oltás diját a folyó évre az alábbiakban áliápitom meg:
1. Az ebtulajdonos kívánságára végzett ©gyes oltásnál a) az>ebtulajdonos lakáflán ©benként 12 forint, b) az állatorvos lalkásán ebenként 10 forint. 2. Tömegoltásnál ebenként 5 forint.
Aki ebét tömegoltásnál óhajtja oltatni, vezesso olő junius 21-éii, hétfőn 8—11 óra között a III. kerületi (lci8kanizsai) u. n. városhazához, vagy junius 22-ón, koddon 10—18 óra, vagy''junius 24-én,, csütörtöíkön 8—11 óra között a régi váresháza (Ady Endre-ut) udvarára
Felhívom a füfczerk©reflkedóköt, hogy a beváltott szappan ós petróleum jegyekkel f. hó 22. és 28-an •számoljanak pl a közellátási hivatalban.
Polgármester.
1948. jnnius 20.
ZALA
5
A ssalamegyei üsemeR munKa-versenyeineR eredményei és J&itodl
A termelés mennyiségileg emelkedett, de még mindig sok a selejt
- A munkavcroonyok kiértékelése nz utóbbi heéoklx>n megtörtént, a magyar politikai ós gazdasági olot U''gicltióbl) fóiumai fogmlkozlak volo. l/''szöjioziék. liogy a kezdeti nohóz-«égvk után n nmnkavöi-sony- hatal-nias loiulülotol kapott. .Komoly hí-kcrci, <Ie hibái is vannak. A munka verten yeket a jövőben mint a özocializmus építésének konkrét folyamatát kell tekinteni. A Szakszervezetek log<löntóbb feladata, hogy ezt tudatosítsuk a dolgozókkal. A munkaversonyekbo a dolgozóknak kb. 80 százaléka kapcsolódott lxj, tehát komoly tömegmozgalmat jelent. Felelősségteljes munkát követel, melyei elméletileg is alaposan alá kell támasztani.
Emelkedett a termelés,
mennyiségileg komoly eredményeket ériünk el
Zala megyében a téglagyárak 115— 120 százalék között termeinek. A '' bazaltbányák átlag 115 százalékos termelést''érnek eí A nyirádi bauxit bánya 126 százalékos termelést hozott ki. Ez. azt jelenti, hopfy a meny-nyiségi termelés növekede&ínek eredményeképpen többet tudunk beruházni és ezen tul a köztisztviselői réteg béiezését is emelni lehet;
Ki kell emelnünk Zalában a _ lenti füiészüzemot, amely Lonkay János és -Mátyás István vezetése •melleit az ország élüzemei közé került. A munkafegyelem állandó javulást mutat, azonban hiba volna, ha csak az eredményekről beszélnénk és nem beszélnénk a munka-verseny hiányosságáról.
A zalaszon''tgróti téglagyár monv-nyiségileg 18U százalékot ért öl. Azonban hibák vannak p. \<ninós^g-
ge 1 •
sok a selejt,
a hasznavohototlon anyag. Ezon a területen Xalns-zontgrótnak változtatni kell. Ügyelnie kell arra, hogy csak mogfolcloon kidolgozott anyag kerüljön égetésre és a már kiégetett anyag kihordásánál a törések számút kell csökkenteni.
A munkafegyelem
területén vármegyénkhon a legnagyobb hiányosság még műidig a MAORT-náf mutatkozik ós ha megnézzük az okát, akkor rögtön látjuk, licgy nem eléggé politizálták át a tenne lést, a munka versenyt és itt a dolgozók még mindig nem ismerik eléggé azokat a változásokat, amelyek" gazdasági és ideológiai téren a munkaverseny követkéz menyei. .Nem vonj.ák be a dolgozókat a verseny kiértékelésébe és ennek eredménye, hogy a dolgozó^ nem eléggé érzik masnikénak a mim ka versenyt. WA MAORT lovászi telepén jelentős újítások történtek és ezeket még mindig :
nemzették közkincsé, *
pedig ezeknek az ujitásokínak az alkalmazása jelentős költségcsökken-
eredmén}Tezhetne. . Vármegyénkben a munkaverse-nyeknek hibája, hogy a bizalmi testületek túlnyomó része passzivitást „lamisit''a versennyel kapcsolatosan, nem tartanak rendszeres értekezleteket, az üzemi bizottságok és a versenybizottságok nem bocsájtanak elegendő adatot a versenypropa^anda fokozására.
A feladataink közé tartozik jobban átpolitizálni a munkawrsonyokol. Fol kell tenni a kérdést: akarjuk-e a szocializ-müflt.? Ha jgon
akkor
«1 kell mó''ylteot a muokaveraonyt
Ez vezet a gazdasági jóléthez. Több, iobb és olcsóbb termelés utján. De Ina Magyarországnak nincs fej lőtt ipara és mez gazdasága, kétségessé válik szabadsaga és függetlenség© is. A Szovjetunió soha som ért
volna cl ilyen orodmónyokot a Szta-hanov-mozgalom nélkül. Do arra is rá kell mutatni, hogy más vor-sonyról vau itt szó. műit a kapitalista államokban. Tudnia kell niin-don dolgozónak, hogy mit jelont számukra a munka: örömöt, megbecsülést, dicsőséget ós ebből következik, hogy a szocializmus felé menetelő ''.Magyarországon a munka a bocsületté és a dicsőséggé ós jólétté válik. Molnár László.
A „Magyar Valóság" Képzőművészeti Kiállítás nagykanizsai mérlege
Bezáiult a képtár kapuja. A Magyar Valcság-képkiállitás és szo-borgyüjtemény folytatja vándorut-ját í)unántul más tájai felé, hogy ott is^gyönyörködtetve neveljen és hirdesse a regi és uj magyar tehetségek dicsőségéi!; s a munkás, a valóságos magyar élet diadalát.
Hogy a sok gonddal, fáradsággal, anyagi áldozattal járt kiállítás meg-íendezése városunk és környéke lakosságának valóban lelki .és szellemi ''szükségletét- elégítette ki, annak bizonysága a látogatók 2.700-as tömege. S hogy mily jelentőséget tulajdonítottak* vállalkozásunknak demokratikus neveléspolitikánk telelés tényezői, azt bizonyítja a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium két osztályvezetőjének és a Magyar Népi Művelődési Intézet igazgatójának látogatása. Dunántul festői a pápai, soproni ós kaposvári képzőművészek szabadszorvezeto utj án'' képvisel tették magukat.
A kiállítás helyiségében jun. 6-án hangversenyt adtak a szabod művelődési zonoj. munkaközösség- tagjai: Br. Tardos, dt\ Tardosné és Szegődi Ernő. Ekkor tartotta meg nogyér-tékü előadását K. Nagy István min. ügyosztályvezető, a VKM képviselője Művészet és valóság cimon. A művész csak akkor teljesíti hivatását — mondotta —, ha nem sza-
kad el a valóságtól, mert különben összeütközésbe kerül önmagában a felelős társadalmi lénnyel.
Junius 13-án Morvay Gyula pá-
^zentendiei V^ria kis ^házSiang-versenyével. Az irodalom, zene és képzőművészetek kedvelői számára meleg, bensőséges emléket hagy ez a délelőtt, amikor világhírű műalkotások között egy nagytehetségű író életművének kibontakozását szemlélhettük bemutatott müvein és Szőnyi'' Antal tanár irodaimi méltatásán keresztül.
Dr. Szathmáry Lajos min. ügyosztályvezető ünnepi szavai zárták le a kiállítással kapcsolatos kultur-napokat. Ama kívánságának adott kifejezést, íiogy az a lelkes csoport, amelyik a betű, a színek, a ény és zene művészetének élvezetében eggyé vált, máradjon továbbra is együtt és képozzo magját egy oly társadalomnak városunkban, amelyik mostmár nomcsak az irodalmi ós képzőművészeti műalkotások, hanoin a tudományok iránt is intenziven érdeklődik, művelődésében tohát egységre törököd jók, mert ■a kultura oszthatatlan egység és egész emberré csuk a teljesség utján válunk.

A
SPORT
Jobb (átékávar megérdemelten győzött a budapesti csapat
kul ki. Számos gólhelyzetet hagynak ki a Keri csatárok. Végre ,Mész-mer hibájából Végh kiugrik, de lökése a kapusról Dézsenyi elé pattan aki nem hibáz 1<1. A kévetkezo
Pénteken délután nagyszámú néző előtt került lebonyolításra a Nagykanizsai Kereskedelmi és a Budapesti Szent László gimnázium közötti válogatott mérkőzés, amely a Diákszövetségi bajnokság döntőjébe való jutásért -folyt.
A Szent László gimnázium csa--pata a következő fefáll^tásban játszott; Csobai—Bulla Kállai — Szentmihályi Mészner Fajta — Simon Zeidler Glózik Szálai Sárosi A Keri: Tihanyi—Gerencsér Viola—Mohácsi Egresi Horváth Z. — Szélig Dézsenyi .Horváth L. Végh Horváth I. összeállítású csapatc(t szerepeltetett.
A felázott talajon l;assan bontakozik ki a játék. A technikásabb vendégek lassan feljönnek és Glózik1 révén megszerzik a vezetést 1:0. Ezután enyhe nagykanizsai fölény, ala-
pereckben Horváth Laci hagy ki egy nagy helyzetet, amely megváltoztatta volna a mérkőzés sorsát. r A félidő mezőnyjátékkal lel,ik el Tihanyi néhányszor ragyogóan véd.
A második i''élidől>en mindjobban kidomborodik a pestiek nagyobb luJ dús.t, Mintha a Keri klfárudt volna. Horválh Zollán kivételével a/, egész csapni lanyhán játszik, A félidő közepe táján megszületik u győzles gól. Simon elszalad, kapufára lő jós. a kipattanó lnbdát Szalui bevágja Tihanyi elmélázott. Támad a kunl-zsal csapat is, de góit elérni nem tud. Még az sem segít, hogy Fajtát, az ellenfél egyik legjobbját kiállítja a bíró.
A lucskos pályán nem alakulhatott ki jó játék. A vendégek jobban birlák és rutinjuk is nagyobb. Kiemelhető közülük Szentmihályi, Mészner és Fajta játéka, míg a Keriben Horváth Z. Egress és Horváth L. volt jó.
MAOfíT—KYTE vizil^bdamérkőzés
Vasárnap reggel nyit a városi strandfürdő
•Vasárnap délután fél négy órai kezdettel mérkőznek! bajnoki vizi-labdamérkőzés keretében a MA-ORT és a KVTE játékosai. A vizi-labdamérkőzésen kivül úszóverseny is lesz. A kezdési időpontot ugy állapították meg, hogy a nézők még a MAORT—PEAC mérkőzésre is kiérjenek. A vizilabdamérkőzésre á belépőjegyeket mindenkinek meg kell váltani. Akik fél 5 órakar eltávoznak, azok a belépőjegy árát - -1 Ft. 20 fillért — visszakapják. A városi strandfürdő vasárnap nyílik meg a fürdőközönség számára.
Mi lesz vasárnap
Délelőtt 9 órakor a Ceátráí különtermében PVSK—MAORT asztalitenisz verseny.
MAORT-pályán délután \ Órakor MAORT II-NVTE II. barátság™ mérkőzés.
Utána ü órakor MAORT—PEAC I. osztályú bajnoki mérkőzés.
Az NVTE vasárnap fél 9 órakor autóbusszal indul Szombathelyre, ahol a Haladás—Kispest mérkőzés előtt játszik a SzAK-kal. Az NVTE felállítása Valószínűleg a''következő lesz: Tihanyi—Balogh Munkácsi—Semsi Németh Túra (Placs-kó)—Sztraka Kocsis Saár Hoff^ mann (Tura) Horváth. - .
Nagykanizsán a gőzfürdő nyitva reggel 7 öímo. «*te ö óráig. Kedden egész nap és pór tekén délatAn női gőzfürdő.
Kanizsai sportemberek arcképcsarnoka
Szekszárdi József
Nagykanizsán jelén pillanatban a 20 éves Szekszárdi József a legnépszerűbb sportember. Hiszen nem kis dolog, ha valaki országos vidéki bajnokságot nyer és bekerülhet az olimpiai ökölvívó keretbe?.
Munkahelyén, az egyik kanizsai üvegnagykereskedés raktárában keressük fel a kanizsai ökölvivósport népszerű »Zsuzsi«-ját. Iíppen autóüveget gumiz. Mosolyogva beszél a bajnokságról:
— A debreceni Tamási »nehezebb« fiu volt, a kaposvári Jávor már könnyebben ment, De azért mindkettőjüket legyőztem. így lettem bajnok.
— Hogy kl-a mintaképem? Nem tudom hirtelen. Olyan eredményt, vagy legalább is népszerűséget szeretnék elérni, mint a Csibe, — Elgondolkozik, —. Országos viszonylat-« ban Farkasba BTK boxolója az eszményképein.
— Mióta boxol?
— 1942. óta. A következő évben már kerületi ifjúsági bajnokságot is nyertem Sopronban.
— Az olimpiász?
" — Szeretnék kijutni. De azért örülök, ha legalább az. egyik ellenfelemet legyőzöm. Hiszen Budaival, Vajdával és Záhorszkyvalj kerülök össze! De talán sikerül,
— Más sportolc?
— Mindenhez értek. De különö-'' sena ping-pongot szerelem. Az nefn nagyon fárasztó.
— Ver8eni/esfánél mit- érez?
— Semmit, Teljesen nyugodt vagyok. Különlxsi is elég öreg versenyző vagyok hogy ne 1q-gyen lámpalázam.
— A munkáfu ós a szórakozás?
—■ Elég nehéz a munkám, 400
forintot keresek egy hónapban, Anti pedig a szórakozást illeti, moziba, színházba szeretek Járni, no meg táncolni. (háló)
6
ZALA
r
1948. junius 20.
HÍREK
Napirend:
Junius 20. vosérnap, Róm. kat.: Szllvér, Prot.: Rafael, Újgörög: Metód
fl Nap kel 4 óra 46 perckor, nyugszik 20 óra 45 perckor. — A Ho''d kel 21 óra 27 pe ckor, nyugszik 3 óra 58 perckor,
1933 Klán Zetkln ha óla.
1937 Leon Blum nópfrontkormánya vlsszméip
JOnlus 21 hetfó. Róm. kat.: f\Ií>|on.
Trög: Julián,
nnp kel 4 óra ''.7 perckor, nyugszik
érd 45 pcrckoi. - H ho''d kel 21 órn 24 perckor, nyugszik 4 órn 42 perckor.
1U9I. R bottonyal csí-ndórMorlüi 4 holott.
1918. Munkás mészár1 ás ö «MAVAQ ben" 4 halott. tömegsztrá|kok.
— Pielsz József ós Beke János
féle ]x>rrel kapcsolatosan közöl-jiiík, hogy ügyükben az ítéletet a zalaogerszogf járásbiróságon nem dr. Gcszíonyi biró hozta.
— isizárasok a NPP-bol
A Nemzeti Parasztpárt megyei bizottsága folyó hó 15-én hozott határozatával liuisz János, nyugalmazott jegyző zalabesenyői faikost. Cigány Karoly NPP ''dönueföklei szervezetnek elnökét, Varga Dezső és Herceg ,Béla zalaszabari iaikoso-kat a Nemzeti Parasztpárt tagjai sorából kizárta, ltuisz János " és Cigány Károly antidemokratikus magatartásukkal szembehelyezkedtek a Nemzeti Parasztpárt politikai álláspontjával. Varga Dezső és Herceg Béla parasztpárti tagságukat arra hasznaíták fel, hogy másokkal szemben jogtalan anyagi előnyökhöz jussanak.
— A varmegyei hordójelző hivatal
folyó hó 18-án megkezdi működését Zalaegerszegen, az Iskolaköz 8 szám alatti helyiségeiben. Munkaidő minden kedden ós pénteken 8—18 óráig. A hitelesíteni szándékozók figyoimót az elöljáróságokon keresztül hivja fel a hordójolzés megindulására,
— SftembHton este lói 8 órakor
■teiulo/,1 a -korieta c^rkószeMpat Gárdonyi: A boiv tiópszinmüvót. Mindönkit, szbnototitol vár u Itondo-xőaéy,
— Clpé8zlparogok ügyeimébe
Értesítjük a Cipész ipari Munkaközösség tagjait, hogy a .részükre kiadott tipusiábbei''ik bizottsági bevizsgálása fojyó hó 22-én kedden d. u.- 4. órakor lesz az Ipartestület tanácstermében. Felkérjük, a t. iparostársakat, hogy a bevizsgáláson pontosan jelenjenek meg. Továbbá értesítjük a .Bőripari Szakosztály minden egyes tagját, hogy ugyancsak folyó hó/ 22-én, kedden este 7 órakor az Ipartestület tanácstermében fontos ügyben taggyűlést tartunk. Kérjük a tagtársak pontos megjelenését. Elnökség. ''
— Magyar Magánalkalmazottak
Szabad Szakszervezete felhívja
tagjai figyelmét, hogy minden kartárs .tagkőnyvével jelenjen meg Fő-ut 5. szám alatti helyiségében tag--díjfizetések ellenőrzése és uj kartoték fölfektetése céljából. Ahol üzem-bizalmi van, abban az cetben hálla igazolja magát, ahol nincs, ugy azok a szakszervezet helyiségében tegyenek etedet feihivásunknaJk, mert aki tagságidij fizetését nem tudja igazolni ós 6. hónapnál nagyobb hátralékban van, központunk utasítása értelmében törökjük tagjaink sorából. Minden nap lehet jelentkezni délután 1 órától 6 óráig. Jelbntkezési határidő 1948 jul. 1-én. Vezetőség,
KIÜYELEMJ FIGYELEM 1
Ha jól akar szórakozni, ]8]jön a
Pannóniába
Mától mindennap reggel 8 óráig nyitva
Mindennap táno,
műser minden est® 10 óre után

oaMfa.-ywgig<aaizeoc
— Anyakönyvi hírek
Junius 8-ika és 15-ike között a ■kővetkező bejegyzéseket tették a nagykanizsai anyakönyvi hivatal könyveibe.
Születés:
Hat leány- ''ós öt fi ugy ormok született: Horváth József ós Horváth Szidóniának loánya, Vaiga György ós Mizsik Magdolnának leányit, MunktWsi György ós Üómoskuti Er-z8Óbotnok fia, vonczl István óh Nó-moth llonámik loánya, Boko János én Németh lOrzsólwtnok loánya,, Ilaklu István ós Simán Ilonának loánya, Parti Józsof ós Tóth Máriának loánya, Horváth László és Farkas Máriának fia, Tütő Lajos és Iveiecsényi Ágnesnek fia, Mayer-hoffer Miklós és Györkös Annanaik fia. Házasságon kívül egy fiu született.
Házasság:
öt pár kötött házasságot: Dolmányos Károly MÁV vonatkísérő és Liplin Anna, Sasvár József nyu£. rendőrfőtörzsőrmester és Kózsas Róza., Molnár József László téglagyári munkás és Fábián Ka''íalin, Szamos Géza Béla magántisztviselő és Tüttő Ilona Klára, dr. Goda Pál orvos és Szalay Etelka.
Elhalálozott:
özv. ■ Jainbrics Sándorné Kolüer Ottilia ''90 éves, Molnár- Rozália 30 éves, Fazekas János 3 hónapos, -őzv. Fiiak Jánosné Kompinger Fran-. ciska 70 éves, Szvetecz Lajos 80 éves, Tóth József 1 napos, Jakab Erzsébet 1 napos, Horváth Kálmán 62 éves, Veszter Józsefné Kolarics Mária 64 éves, Hegedűs János 68 éves, Lőrinczy Pál 74 éves, Taródi Zsuzsanna 9 napos, Gazda Imre 5 hónapos, özv. Magyal- József né Francsics Terézia 88 éves.
Csengery-uti Munkás Szövetkezetbe
olcsó típus-textiláruk
érkozlek,
8 forintos doiln és 8.40 forintos karton
" nagy választókban.
MNDSZ hir
MNDSZ-nagvgyÜlós vasárnap 4 órakor a városháza tanácsteilmeben központi előadóval.
ínspekciós gyógyszertár Kanizsán
Junius 19 én : „Mária" gyógyszertár, Somogyi Béla-utca 40.
Junius 2ö-án „Fekete sas" gyógyszertár, Fő-ut 6.
Hirdetmény
A tapolcai telekkönyvi hatóság Ba dacsonytomaj község 303. számú megsemmisült telekjegyzőkönyvének pótlása végett a 9000/1945. 1. M. számú rendelet értelmében'' elkészítette a telekjegyzőkönyvek tervezeteit.
A telekkönyvi hatóság erről azzal a felhívással ertesiti " az érdekelteket, hogy a tervezetet a telekkönyvi hatóságnál Szabadság-tér 2. szám földszint 3. ajtó szám a Jatt a hivatalos órák alatt bárkfmegtekintheti. Figyelmezteti továbbá a telekkönyvi hatóság az érdekelteket, hogy a hibák kiigazítása és a hiányok pótlása végett három hónap alatt vagyis 1948. évi szeptember hó 6. napjáig aNtelekkönyvi hatósághoz írásban beadott felszólalással élhetnek, Aki e felszólalást ezalatt -az idő alatt elő nem terjeszti, a jóhiszeműen nyll-vánkönyvl jogot szerző harmadik személlyel szemben jogát nem érvényesítheti.
Tapolca, 1948. évi junius hó 5. napján.
Dr. Szőke Andor s.k. járásbir,sági
elnök.
Zalaegerszeg m. város polgármesterétől.
Hirdetmény
A ptaci rend megtartása és az árdrágítások elkerülése céljából közhírré teszem, hogy a kereskedők ós tovább elárusítók a piacra felbozásra kerülő árukból in óra előtt nem vásárolhatnak. Fenti rendelkezést ugy a gazdasági rendőrBó*, mint az erre hivatott polgári szervók naponta ellonőrlznl ropják.
Mlndwzok olloa, akik n fonti ronda-latot nom tartiák be, uz áru olkobozásán ós Iparongoclűly elvonófidn kívül, soron* kivi I a buntoto oljórást túszom folyamatba.
Klgyolmoatotom továbbá az eladó ó«t vásárló küzünsóyot, hogy az áruk alakulását ír ellenőrizni íogdtn ós az áron '' felüli eladásoknál ugy uz cludó, mint a vevő ellen a büntető eljárást azonnal megindítom.
Zalaegerszeg, 1948. évi junius 17.-én.
Polgármester.
-Felhívom a háztulajdonosokat, hogy a 6000/1948. Korm. rendeletben előirt bejelentéseket haladéktalanul -tegyék meg.
A háztulajdonosok írásban bejelenteni tartoznak:
1.) ha tulajdonukat képező ingatlanban valamely lakásra nézve fennálló bérleti jogviszony, illetve használati jog me^szüink,'' • •
2.) ha'' a hazban elhagyótt, Vagy lakatlan lakás van,
3.) ha tudomása szerint valamely bérlőjének két, vagy több lakása van,
4.) há a hazban valamely lakást 1946 évi január hó 1. napja után hatósági igénybevétel nélkül vették használatba. 5 ■''
Ha {az elköltöző bérlő & lionvédf ség, va^y a íeiidőrség hivatásos állományában tényleges! szolgálatot teljesítő szentély, a háztulajdonos tartozik a bérleti jogviszony megszűnését az alapul'' "Szolgáló ok'' tudomására jutásától számított 48, óra alatt az'' állomáspaiancsnokmígnak, v illotvo Rendőrkapitányságnak írásban lejo''onieni.
A Ijoío''oHÍós módjára. a lakánhi-vatal - ad felvilágosítást szordán ó* pón tokon 0—1¡1 óráig.
A, IvojolontÓH olmuiiutztÚHív kihágást ■kói>oz ós két hónapig törjed he tő olzári''wsal bttnlcthotó. A bojo.Iontéa illeték- és dijfnonk4«.
. • PolgtírmMer,
AOYTOLL közvetlen a termelőtől vóve,\tehát legjobb, legolcsóbb. Pehely Ft. 80-—tói, ágy toll la fehér 20-lélfehér 12''—, tarka 6-tól kezdve minden minőségben. Gőzölt, vegytiszta. Mintát vagy 1 kg-os próbacsomagot küld RUBICSEK JENŐ, Békéscsaba. Tel.: 244.
TCisebb szőlőbirtok Nagykanizsa határában, téglaépülettel, hozzátartozó felsze-) reléssei eladó. Cim a kiadóban, d
Cseke JÓ2sef és Kech György
Butéhusz»¥áHalata.
MENETREND
Érvényes május 9.-tő!
Deák-tárröl: Vasútállomásról:
3-35 1310
4-oe 1560 16-10 Visszalő dúlások »
7-55 18-45 a vonatok
18-45 2050 érkezése, után.
12-20
Viteldíj: Deók-tér—Szemere-ulca 80 filí, Deák-tór—Vasutállomás 150 „
Tanulójegy ? Deák-tér—Vasútállomás 80 üli.
Igyunk

[U
hegyi málnasxör
H M
Üzemek és üzletek részére hatóságilag elrendelt
Orvosi ellenőrzési
könyv
*

Kapható a „ZALA" kiadóhivatalában
Egy db.hármasBzekrény és egy háló-szoba eledó. Magyar u. 125._1006
Attila-u 11. számú ház szabadkézből eladó.__1016
N*gyrécsei határban szőlőbirtok, pince teljes felszereléssel, szántó gyümölcsössel olcsón eladó. Érdeklődni: Nagykanizsa, Peiőii u 40. Füszcrüzlet._1017
Mély gyermekkocsit vennék. Címeket a kiadóba. 1019 _ ^--
Jó állapotban iévő férfi kerékpár el-\adó. Szent Imre hg. u. 12_1014
/ Balat«nfenyvesen tópart és állomásnál 4 szobás alagsoros adómentes vida 230 □-öles árnyas parkban, villanv, vízvezeték, fürdójog, azonnal beköltözhető, pensiónak alkalmas, eladó. Szabó Antal sportüzlet, Nagykanizsa F*-ut 5. _
Találtak egy kulcsot. Tulajdonos a Ki-adóhivatalban átveheti.__
Szabómühely Kinizsi-u. 27. sz. alatt kiadó._;__1011
Orosztony pogányvá.i hegyen fiatal szőlőbirtok és gyümölcsös eladó. Cim a kiadóban.__"1018
Belépnék jó apróvadas, slk vadászterületbe. Esetleg n''Melépó vadásztárs fegyverét megveszem,'' Vasúton, vagy kerékpáron megközelíthető .távolság nem számit. Gírfály József. Nagykanizsa, Csengery^u. 77, 1022
Gyermek sportkocsi eledó, VUrös-
mfiftt)yii,Ji7/3. 1023
HomokkoruAroml ut ¡te. hz, liknak 4>d fésüti bekftltüíís maliéit n^nbndkéxbM szennai eIndégyebbej j Iielyuglnen, -1024
Huturozoít szobát keren tUxtvlselő fUrdíBzobfllifliiüfiólattnl, Címeket hétfőn délig a_kIadóba kérek.________J028
Jó állapotban lévé 1070 es vaarámás, golyóscsapégyas cséplőgépet bérbeven-nék. Ctm n kladóhlvalatban._1029
Egy kifogástalan állapotban lévő 20-as „Fordson" magánjáré traktor és egy 3 tonnás pótkocsi, príma gumikkal, ujkarosz-szériával, eladó. Cim a kiadébán. 1030
Jókarkan lévő lovaskocsi eladé. Pivári u. 16.__1031
Holnap, vasárnap olcsó csuka- és felszele-tett ceubanap BéreiPél._1032
Kerítés fonatok kaphatók Uager-vas-
kereskedésben. 1033 ■ ''— .. , ---
Háromhengeres magasnyomású kutszl-vattyu, horganyzott vascsövekkel, 2.2 HP elektromotorral eladó. "Háztulajdono''s."Csen-geiy-ut 19. _ 1C34
Saját termésű kerecsenyi burgundi vörös és rizling fehér bór literenklnt kapható Csengery-at 19 udvarban.__1035
125 cm3 DKW. eladó. Németh müszerése. Ady Endre ut. 1036
SZOMBATON JUN. HÓ 19-ÉN
KERTlYITáS
S?A KORONÁBAN"
HOL ESTÉNKÉNT TÓTH PITYU EGYÜTTESE MUZSIKÁL
Vasárnap délelőtt SÖR-ZENE
ion
ZALA politikai napilap.
Felelős szerkesztő''és felelót kiadó i Bencze J@sö
Sxarkewlőíég t DeSk Fsrsne-lér 16. Telafen I K> Kti^óhtveUl t M.ut 3, Telsfan t 31. «^srríBtolí & R.-T. HagyItanlssa
Nyomdáéit felel: Szendrét Őése.
Várható időiárás: Mérsékelt nyugati északnyugati szél, változó felhőzet, több helyen záporeső, zivatar. A hőmérsék-tovább emelkedik.
''VV^IFV''V^FV''VV
W


w
Uj kenyér ünnepére
Irta: BENCS1K ISTVÁN főispán
A nemzet millióinak aggódó figyelme kitsórlo vetéseink növekedést» t. Nomesalk a pai-asztsájg, hanem ipari munikások, szellemi dolgozók is. ha egymással találkoztak, azt tudakolták szert} az országban: m ilyenek a volések, milyen termés Ígérkezik? Az együvótártozás világos tudata csendült ki ezekből) a szavak-'' ból. Annak a t,tudata, hogy az egyik dolgozó sorsa összefügg ebben az országban a másik dolgozóéval''. A paraszt terméséért aggódik a városi munkás is, a gyári termelés növekedését- várja a falusi gazdálkodó és mindegyik elért eredményével1 szorosan " Összefügg a köztük dolgozó szellemi munkás élete.
Mégis a közérdeklődés középpontijában a termés, elsősorban a gabona-• termés, a. jövő kenyerünk ügye áll''.
'' Ősidők óta a paiasztság legnagyobb ünnepe volt Péter-Pál'' napja, az uj kenyér ünnepe és az átszenvedett nyomorúság, az együvé tartozás tudata az egész nemzet nagy ünnepévé •tette ezt a ¡napot.
Az idén boldog örömmel'' állapítjuk meg: a magyar paraszt serény munkáját az Isten áldása kísérte, nagyobb karéj kenyeret'' tudunk a következő évben minden magyar dolgozó -asztalára tenni. Különösen .jó a termés ná''unk'' Zalában, ahol . valóban bolUog örömmel vágja bole a kaszát a szorgalmas zalai paraszt a K''kord termést igóró sürü gabo-iftibu.
„Emim ró a munka, Istené az *z áldás« — mondja a magyar közmondás és oz azt álbölcsességet fejezi ki, hogy az embernek fogjobb tudása. szerint ol kell végezni a maya munkáját, a többi lajta kivül álló, felette lovó erőkön múlik. És oz vonatkozik az e^ész nemzeti közösség munkájára is. Nekünk is az idei kenyér ünnepén hasznos lesz visszagondolnunk a mögöttünk levő esztendőre és vizsgálatot tartanunk, hogy jól teljesitottük-e kötelességün-ketLa^ munkát.
iSeszéljünk elsősorban arról a munkáról, amit a közvetlen termelő munSaa biztosítása érdekében végeztünk, árpolitikái és gazdasági alapvetés munkájáról. Nem kétséges, hogy ez az alapvetés rendkívül fontos." Isöíórünk gazdag, -háborunyertee országokat, ahol bár a dolgozó paraszt és az ipari munkás megteszik a magukét, mégis örök zűrzavar, gazdasagi rendetlenség, munkanélküliség''uralkodik, a dolgozók éheznek és a legelemibb emberi jogai sincsenek biztosítva. Az ok: a rossz társadalmi és gazdasági rend, a dolgozókat a haszonlesőt kis csapatának kiszolgáltató politika. Minden elfogultság nélkül, tárgyilagosan meg kell'' állapítanunk, hogy országunkban a politikai és gazdasági alapvetés munkálja jó volt. Az 1947 őszi választások, a dolgozók ellenségeinek kétségbeesett eróiködése ellenére bebizonyították, hogy a nemzet nqgy tö''bbs¿ge a haladás, a békés ópito munka mellett sorakozik fe\ A választások után erős kézzel távolította
a nemzet a nyugodt alkotó munka ellenségeit, a Pfoiffor-féJo ellenforradalmi csoportot, majd .pedig a munkásság soraiba befurakodott ós a munkásság közzé éket verő iobb-oldali szociáldemokratákat. Ezzel
ogvidől)ón a parasztság is mindjobban meggyőződött arról, hogy igazi szövetségese az ipari munktis-ság és igazi ellensége a dologtalan tőkés haszonloső: a földlót sirató földesúr, a gyárimunkás kizsákmányolását visszasóhajtozó gyáros és a paraszt földjét könyörtelenül dobra verő bankár, meg a nemzet nehéz napjaiban is vagyont összeharácsoló feketéző nagykereskedő.
A politikai helyzet tisztázódása, a munkásegység'' megteremtése és a munkás-paraszt szövetéé": megerősödése tették lehetővé a rend--csináíást a bankok vonalán és a 100 munkásnál'' többet foglalkoztató üzemeik állami kezelésbe vételét. Ezekkel az intézkedésekkel! a "dolgozó nép nagy tömegeinek kizsákmányolása vák lehetetlenné és csúfos vereséget szenvedtek azok a dologtalan spekulánsok, akik a demokrácia jelszavainak hangoztatása, de ugyanakkor azok lábbal; tiprása mellett- próbálták a régen megszokott kizsákmányolást folytatni. A gyárak állami kezelésbe vételével világos és megcáfolhatatlan lett, hogy a &aját
földjén dolgozó parasztság után immár a gyári munkásság is magáraik dolgozik. Ez volt a/ az alapvető
munka, amit- a (nemzőt vezetőinek a nép segítségével ol'' kotlott végezni, hogy a termőiő munka lehetősége bizúisitva legyen, l£z az a munka? amit tőlünk liyugatia sok gazdasági baj^a''I ''küzköcfő országokban nem tudnak elvégezni és igy a dolgozó nép verejtékének más latja hasznát.
Miután azonban nyilvánvalóvá ''lett, hogy itt- a panaszt a munkás is, a szellemi dolgozó is a maga országát építi, eddig spha ¿uem látott lendülettel indult meg a termelő munka. Megindultak a gyári munkaversenyek és csakhamar nemes versenyre" kelt a dolgozó parasztság is. A versenyek alapgondolata'' az volt, hegy csupán az eddiginél több termeléssel tudjuk életnívónkat felemelni, másodsorban pedig az, hogy aki többet termel, aki az átlagon felül; teljesít, az több anyagi ós társadalmi megbecsülésben is részesül. »Ki mint" vet, ugy arat«,— mondja a magyar közmondás, de a múltban bizonv az is aratott itt, aki - nem
..^.•- W-T*- '' — •
-r—•te«?''/
Csehszlovákiában egyesültek a munkáspártok
A két csehszlovák munkáspárt vasárnap egyesült. Az egyesülési kongresszuson Zapoteczky miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a munkáspártok egyesülése helyrehozza azt a nagy hibát, amelyet 1919-ben a Szociáldemokrata Párt vezetői elkövettek, A szociáldemokraták leszámoltak a mull hltuUval és egységbe tömörülnek, hogy könnyebben tudjanak győzni a reakció, a burzsoázia és a kap taiismus fölött. Ezt bizonyltja Bulgária, Lengyelország, Magvarerszág éti Románia példája is, majd rámutatott, hogy Franciaországban, Olaszországban ós Angliában, ahol a szoelálclemekratiik nem egyesülnek a kommunistákkal ég folytatják a testvórhóborut, az együttműködés nem lehetséges és Így nem szelgáliák a dolgozó nép megerősödését. Zapoteczky beszéde után a munkáspártok nagygyűlése egyhangú lelkesedéssel szavazta meg a határozati Javaslatot, amely kimondotta a Szociáldemokrata és a Kommunista Párt egyesülését. Az uj egységes párt neve: Csehszlovák Kommunista Párt.
\
\
Sorozatos sztrájkkal harcol jogaiért
asz olasx munUásság
Olaszországban egyre hangosab-ban nyilvánul ;neg az elkeseredés de Gasperri rabszolgatartó ciollár-kormánya ellen. Az. olasz általános munkásszövetség sorozatos sztrájkokat hirdet és rendez a munkabér-
emelés érdekében. Julius . £-án a közüzemek szüntetik be a munkát, julius 6-án a vegyiipari dolgozók ás cukorgyári munkások, jul. 7-én a villamos müvek alkalmazottai lépnek sztrájkba.
Kémkedésért letartóztatták
az osztrák belügyminisztert
Az österreichische Volkszeitung •hirt ad arról, hogy az ausztriai szovjet katonai parancsnokság Anton Marek belügyi vezérfelügyelőt kémkedés miatt őrizetbe vette. Anton Marek hivatali állasát arra használta fel, hogy kémszervezetet létesítsen, melynek segítségével a szovjet hadsereg ellen kémkedett. A be-
gyűjtött adatok szerint a kémszer-vezetben az osztrák belügyminisztérium . több magasrangu tisztviselője is működött. Fiegel kanpellár a kémkedési ügyben kérdést intézett a szovjet főparancsnokhoz, hogy Marekre vonatkozólag még több adatot bocsátanak-e az osztrák kormány rendelkezésére?
Nem volt telitalálat a totón
A i0íó fogadások maitheti fordulóján telitalálat nem volt. Beérkezett 244,000-szelvény, 11 találatos 26 akadt, ezek szelvényenkint 4690 forintot kipnak, 10 találatos szelvény 330 v*lt, ezek 368 forintot kapnak, 9 találatos szelvény 2881 volt, ezek 46 forintot nyertek.
vetett, sőt sokszor csak az aratott. A népi (lomokráeia korosatülviszi azt az elvet, hogy aki többet termői, többet dolgozik, az több jövedelemre is tesz szert.
Megér/eí/e fezt a zalai parasztság is, amikor lelkesen sorakozott fel a mezőgazdasági mutika-versenyie. Ma már 20.438 a versenyzők száma és ez £Lszám napról-napra szaporodik. megkezdődött immár az elért eredmények sztárriba-vétele, az aratás is. Sorra dőlnek már a gabonarendek a zalai kaszák nyomán, a magyar föld meghálálta a magyar verejtéket, uj kenyeret •tesz a nemzet asztalára a föld népe. És ez az ünnep valamennyiünk ünnepe. Nemcsaik azért, mért mindnyájunk kenyeréről van szó, hanem azért.is, mert közös munka eredményéről van szó. A nyugodt politikai légkör, a kiegyensúlyozott gazdasági helyzet, a mezőgazdasági termeléshez szükséges ''eszközök és anyagok előállítása, a szükséges közigazgatási segítség és az állami és gazdasági életnek sok-sok együttműködése, az együttes munka hozta meg az eredményt, a nagyobb darab uj kenyeret. Mmt ahogy a gyári munkás munkájához meg az élelmi-szeiokiot tormeló paraszt munkája a segítség.
4* elmúlt nohóz idők ós a bolőlük való kilábolás utja moggvőz-tok bonnünltót arról, hogy egymásra vagyunk utalva, hogy csak egymást írwgórtvo ós megl>ocsülvo vogozho-tünk jó munkát. 128 mert oz a megbecsülés, megértés az ohnult évlwn avult, ozórt járt a paraszti munka is most nugyobb oiodmónnyol, mint az elmúlt óvben. Ilyen tai«usztalatok után tormósüetiDB, ha a ^vrasztsi''tg is. a munkásság is az Qgyüttmükü-dés elmélyítését kívánja. Mezőgazdasági vonatkozásban a dolgozók országának célkitűzése az, hogy a paraszti munkát könnyebbé, étedtné-nyosebbé, jövedelmezőbbé tegye. Ennek a célnak az eszközei a nagyarányú gépesítés, amelynek keresztülviteléhez a gyáaimunkás munkája szükséges, a parasztság szövetkezeti szervezkedése, ami a parasztság ön-tudatosságán, világos látásán múlik és a falu jó iskolái, amiben a legnagyobb munka a szellem munkásaira vár. Ez'' az egyszerű példa is mutatja, hogy az* ország eredményes építéséhez az összes dolgozók együttes munkájára van szükség. Ezért kell még szorosabbra zárni sorainkat. Ahogy a politikai, egyetértés megteiemtStte a nyugodt termeié munka;, lehetőségét az elmúlt évben, ugy az együttműködés elmélyítése meg fogja teremteni a termelés megsokszorozását és igy - az egész nép életszinvonalának emelését.
Ahogy eltávolítottuk a . Pfeiffer-féle nyílt reakciót és megvalósitot-tuík a munkássgységet és a munkás-paraszt szövetséget, ugy gátat fogunk szabni a Bai ankovics-féle a tat- -tomos reakciónak, az egyház köntösébe ¡kapaszkodó klerikális reakciónak és megalkotjuk a dolgozó nép naigy összefogását, az uj Mag}1»!'' Függőt lenségi Frontot. Mert azt (alkarjuk, hogy a nemzet összefogása erősít se a termelő erőket, hogy jövőre még nagyobb darab ]tenyeiot tehessünk a nemzőt asztalára.
ZALA
1948. juniti* 29
Tegnap utazott el tizenRét nagykanizsai épitőmunkás Jugoszláviába
Az állomáson ünnepélyesen elbúcsúztatták őket
A "baráti jugoszláv kormány az idén is lehetővé tette, ho^y néhány: ezer magyar ópitőmunkas a nyári -hónapokban munkalehelóságot Kapjon az újjáépülő jugoszláv válásokban. Nagvkaniz.siu''ói a -nrult évbon is többen'' utaztak ki 8—4 hónapra Jugoszláviába s ezek az építőmunkások csak a legimgvobb megelégedettséggel beszóltok ottani élmé-nveikről. Kifogástalan munkafeltételek mellett dolgoztak, szabad idejükben mogvoltak a szórakozási ós kulturális lcliotősógeik s néhány hónap alatt többozor forintot küldhot-
tek ba/.a családjukiuak.v
Az idén 12 kanizsai épitőmunkás kapott engodólvt a kiutazsára, közű-lük öten tavaly is kint voltak. Az állomáson vagyunk, várjuk a 9.15-öa budapesti vonatot. A Jugoszláviába indulókat az utazás előtti izgalom hatja át. — Szívesen megyünk — mondja Pávics József —, mert nem idegen helyre megyünk. A tavaly kintjárt »szakik« biztattak bennünket, hegy csak jelentkezzünk bátran, mert -Jugoszláviáiban ugy fogadnak
bennünket, mint a testvéreket. •
A beszélgetésbe Mátyás Lajos is belekapcsolódik. Elmeséli,, hogy tavaly tj vidéken, Ujvorbászon és Bel-
vőro már nem kell kinuonniök'' — igóri —, lesz Kanizsán is olcg munkaalkalom. — Hozzatok ismét becsületet a magyar építőiparosokra
— búcsúzik Bölcsföldi Lajos MÉ-MOSZ titkár.''— És írjanak elvtársak a munkájukról, életükről, Jugoszláviáról — mondja kézszorítás
közlőn Fenanczi Szaibó Béla. *
— Légy jó kislány I lonka, hozok neked Pe''grádból hajas babát! —''No félj elrendezek idoliaza mindont!
— Isten vele édesanyám, amint megérkezem, írok! A vonat lassan elindul. Az arcok mosolyognak. Egy-két zsebkendő intogot. A vonat elindul Budapest felé. Onnan Szabadka, Be''grád, Zágráb, Újvidék. A baráti Jugoszlávia szeietottol fogadja a magyar munkásokat.
Szirmai Istváirországgyülésl képviselő fart ma Kanizsán előadást a pártmunkások értekezletén
A Magyar Dolgozók Pártjának nagykanizsai pártmunkásai nagyfontosságú; értekezletet tartanak a psrt székházában. Az értekezleten Szirmai István országgyűlési képviselő, a párt Szervező Bizottságának titkára t rt általános érdeklődéssel várt eléadást - a pártmunkások feladatairól és munkájuk uj szempontjairól. Délután háromnegyed 6 órakor kezdődik az értekezlet és a párt vezetősége felhívja a pártmunkásokat, hogy teljes számban jelenjenek meg az értekezleten.
grádban dolgozott. Jót élt, parkettás szobában laktunk — mondja — és néihánv hónap alatt 8100 forintot küldött haza. Elsorolja, hogy mit vásárolt ezenkívül. Felöltözhetne belőle totótői talpig egy férfi ós egy
nő, annyit elsorol.
*
Közeleg az indulás pillanata, jön a búcsúzás. Foienczi Szabó Béla, az MDP városi titkára néhány kerosot-íen szóval búcsúzik. — Nem a népi domokrácia a hibás, ha ma meg munkanélküliség van az építőiparban, hanem a spekuláció, amely magasan szabta inog az ópitkozési haszonkulcsot. A Mugyar Dolgozók Pártja azonban most már hamarosan rendet és munkalkalinat toiemt. Nagy József polgármester is köszönti az épitomúnkásokat. — Jo-
IJ jra itthon
Hazaiéri zalai hadifogiyoEk névsora
Az utolsó napok során rendkívüli mértékben meggyorsult a hadifoglyok hazaszállítása. Az utóbbi három nap aLatt több mint ötezer hadifogoly érkezeti Márámarossziget-re. A hazatértek között számos zalai is van.
Ács Károly Rézi, Bene Imre Balatonszentgyörgy, Borics Ferenc Mu-rarálka, Filótás István- Zalamoly, Farkas Zoltán Zalacséb^íencsó Sándor Tapolca, Kolosztari Dezső Talp liándörögd, Kecskés Imre Kisszent-grót, La''klcs Géza Zalabesenyő, Ma-rai József Zalabesenyő, Pusztai Ferenc Nemeslórdemic, Szabó Miklós Za3abcscnyő, Szakony József Zala-besenyö, Sipos Sándor Somogy szent miklós, Szabó József Gógánfa, Záno-dics Ferenc Zalabér, Zelena János Vonyarcvashegy, Zental József Sü-iwg^Zalavári^Ján^^entin^alva.
A színházi Iroda hírei:
Sziiiészbál az Iparoskörben
/ Kedden, 29-én este 9 őrai kezdettel a Pécsi Nemzeti Színház búcsúja Nagykanizsa város közönségétől az Iparosszékház összes helyiségeiben: • : • . i íj.
Egy vidám luniusi éj.
Fellép az egész színtársulat • és Nagykanizsa műkedvelő kedvencei. Konferál dr. Béres Sándor. \
A műsor első része »Séta operelt-ürszágbtíi«. Részletek a Mosoly országa, Meseáruház, Csipetke, Zenebona, Iglói diákok, Tokaji aszú, XIV. Renée, Esernyős király cimü operettekből. A legszebb melódiák, a legmulatságosabb jeljenjetek, a legjobb táncok revüje. A második részt magánszámok, tréfák, kuplék képezik és biztosithatjuk "Nagykanizsa közönségét, hogy ennyit még soha nem nevettek, mint ezen az estén fog. *
Műsor után reggelig tartó SZI-NÉSZBÁL,, ezernyi meglepetéssel. -
Belépődíj 2-től 10 forintig.
Jegyek az Iparoskőrben kaphatók D. e. 10—l-ig, d. u. 5 órától.
Asztal rendel és ugyanott.
így dolgozott a kereskedelmi iskolai Diákszövetség:
27 százalékkal javult a tanulmányi eredmény
Tankönyvsegély 68 diáknak — Kanizsai diákok a Csehszlovákiába, Romániába és Lengyelországba induló
munkabrigádokban
Márciusban alakult meg a kanizsai kereskedelmi iskolában a Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének felhívására az iskolai Diákszövetség, amelynek munkájából valamennyi diák tevékenyen kivette részét. Ennek érdekes eredményei mutatkoztak meg.
Révai József áltfcl kezdeményezett »tanulj jobban« mozgalom szembeszökő eredménye: a tanulmányi eredmények az iskolái óv végén 27 százalékkal jobbak voltak a , félévieknél. / ^
Szociális téren is jól működtek a diákok. A MDNSz keretélxm rendezett karácsonyi vásár mintegy 900 forintnyi bevételét tiaínulmányi és egyéb segélyekre fordították. A Diák
szövetség kebeléten működő scgély-zőegyesület pedig 68 szegénysorsu tanuló között osztott ki 25Ö tankönyvet segélyképpen.
Julius 10-én munkabrigádok mennek Csehszlovákiába, Romániába és Lengyelországba Magyarországról,. A Diákszövetség és a MDNSz várósi titkársága a három kanizsai középiskolából ~ a gimnáziumból, a 11-oeumból és^ a kereskedelmiből, — három-három diákot küld ki ezekkel a brigádokkal,
A Diákszövetség az iskolai munkák egyéb területein is kiváló eredményeket ért el és ezeket az ered-nyekel. a következő iskolai évben még fokozni kivánja.
Az elsi hivatalos termésbecslés
A földművelésügyi minisztérium hivatalos* jelentést adott ki a mezőgazdaság helyzetéről. A jelentés alapján ¡az alábbi kép alakul ki a várható terméseredményről:
Kalászosok: Buza közepesnél jobb. Rozs jó. öszi árpa jó. Zab jó közepes.
Kapás növények: Kukorica kitűnő. Burgonya jó és jó közepes. Cukor- és takarmányrépa jó és jó közepes. Bab jó. Borsó jó közepes. Vörösbaigyma, igen jó. -
Ipari növények: Repce közepes. Rostién közepes. Rostkender kielégítő. ''Dohány kitűnő.
Takarmány: Rétek közepes. Lóhere, jó. Lucerna jó.
Gyümölcs: Kajszinbarack gyenge közepes. Alma körte, szilva, őszibarack, dió közepes. Meggy jó közepes.

Arató- és -étető-munkások I
Felszólítjuk mindazokat a részes aratásra és cséplőgép mell,é leszerző dött munkásokat, akik munkaadójukkal a szerződést még nem kötötték meg, julius "hó 4-ig feltétlenül kössék meg, mert csak azok számi-taríak önellátónak, vagyis csak azok kapnak őrlési engedélyt, akik a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége által kibocsájtott szerződést fel tudják niutatai az illetékes hatóságoknak. FÉKOSz járási vezetősége.
Ma és minden éste a Centrál kerthelyiáégében
hői énekes jazz-zenekar
Játszik.
HÍREK
Napirend;
. Junius 29. kedd Róm. ket, prot, újgörög : Péter és Pál
A rtap kel 4 óra 49 perckor, nyugszik 20 óra 45 perckor. — A Ho:d kel I órakor, nyugszik 13 óra 32 percKor.
1941, Sztálin vezetésével megalakul a Szovjeunlö védelmi államtanácsa.
1945 Káipátaija csatlaKozlk a Szovjet-unlóhoz.
Junius 30. szerda. Róm. kat.: Pál. Prot.: Pál, Újgörög: 12 apostol.
A Nap kel 4 óra 501 perckor, nyugszik 20 óra 45 perckor. — A Hjtd kel l óra 3 perckor, nyugszik 14 óra 42 perckor.
1879 Worlcz Zsigmond s.ületé*e. .
1905. Az első dunántull ata''ósztrájk.
1930. Tüntetés Budapesten 110 kom* munisla szübadonbocsátasaért.
1930 Hosszú kések é]s?akája. Hitler legyilkoltatja volt fegyvert rsalt.
- A Mugyar Jugoszláv Társaság
intézőbizottsága felkéri a Társaság \ ulumonnyí vezetőségi és választmányi tagját, hogy folyó hó 80-án este 8 órakor a Társaság uj lio''lyisqgéten, a volt szodúlclomokrata pártlielviségbon. fontos megbeszélés cé.jábó! megjelenni szíveskedjenek.
- Megalakult Zalaegerszegen
a szakmaközi női bizottság. El-nöknó özvegy Skopovi Józsefné, titkárnő Da''osvölgyi Hajnal.
- Felhívás a Kisgazdapárt tagjaihoz
A Fügí>et.!en Kisgazdapárt lcani-zsai szervezetének "vezetősége felkéri tagjait, hogy a kedden megrendezendő uj kenyér ünnepári minél nagyobb számbán jelenjenek meg.
- Felhívási
A Nemzeti Parasztpárt 1 felhívja tagjait, hogy a holnapi üimepségen teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Az ünnepség után Csen-gery-ur 9. sz. alatt társas összejövetel lesz, melyie mindenkit szei-e- • tettel meghívunk. Pártvezetőség,
- Iparoskör „Maróczy" sokksiak-osztályának közgyűlésé
Vasárnap, folyó hó 27-én délelőtt tartotta az Ip.aroskör »Maróczy« S.a''kk-szakosztá.ya az Iparoskör he-, lyi&égtíton évi íendes tisztújító közgyűlését, mely a tagok élénk érdok-fódósö mellett a szdkísos icndes mederben f^lvt le. Brónyai Lajos ü. v. elnök üdvözölte a megjolontoket és nrgnvitotta a közgj''üiést. Domlx)^ László titkári beszámolója után az uj tisztikart a következőképpen választotta inog a közgyűlés, niuiök az iv.iaroskör mindenkori elnöke. Társnők dr. Pintér Dénes, ügyvozotő nők Brónvai LaioasiAlelnölí Woisz-feld Feionc. Titkár Dombos László. Jegvző Beiecz Sándor. Pénztáros Joó Imre, Ellenőrök ífj. Vókiisy Kár rolv és Böhm Andor. Háznagy Ralin Károly. Intéző Böhm József.
- Dotgmzé Nők figyelmébe l
A női bizottság folyó''hó 28-án, líétfón délután fél 7 órai kezdettel taiiért3kez letet tart .a szakszervezet Csengery-ut 6. sz. alatti helyiségében. Minden dolgozó nő tartsa kötelességének" a megjelenést; Nőt Szakmaközi titkár. >
- WNDSZ hli5
Kedden délután 5 órakor müso-mxís nőnapot tart az-MNDSZ a szakszervezetek Csengery-uti helyiéégében. A Kisrác-uteai napköziotthonos óvoda vizssraelóadása lesz Molnár Jánoané áll. óvónő vezetésével. Az MNDSZ íészéról Sza;bó Bencze Bé-láné tart előadást. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
e o
- <
Eladó
Szentgyörvári hegyen 7029 Ü-öles kltüné, Jó fekvésű szőlőbirtok 3 szabás f&ldplncés épülettel kisebb-nagyabb hardókkal/teljesen felszerelve. Ezenkívül a város közelében 2820 □ öle* kltünö szántóföld hozzátartozó 420 □ öles rétterülettel.
Bővebbet sz eladással megbízottam :
HORVÁTH ANTAL
Ingatlant rgamí Irodában, Sugár-ut 42. szám.
1Ü48. janius 29
ZALA
)
Nagyszabású felvonulás és népgyűlés lesz Nagykanizsán
az uj kenyér- ünnepén
Dancs József országgyűlési képviselő az ünnepség szónoka
. Negyedszer arat szabad földön a magyar paraszt. Negyedszer ünnepeljük felszabadultart a magyar föld nagy ünnepét, az uj kenyér ünnepét. A vidék parasztsága a városok munkásságával együtt készül országszerte erre a nagy ünnepre.
Na''gykanizsán is ebben a szellemben készülnek az uj kenyér ünnepére, amely egyúttal az ujjáal,akulé Függetlenségi Front ünnepe is lesz. A kanizsai aratóünnepélyt a koalíciós pártok rendezik kedden délelőtt a Deák Ferenc-téren.
Fél 11 órakor nagyszabású felvonulással kezdődik az ünnepély. A pártszervezetek, az üzemek dolgozói néhány környékbeli falu dolgozó parasztsága a Gazdasági iskola növendékei és a kiskanizsai EPOSz vesznek részt a felvonuláson. Ezen
egyébként a kanizsai iskolák 10 éven felüli tanulóifjúsága is részt vesz, akik a Rozgonyi-utcai iskolában gyülekeznek 10. órakor.
A felvonulás után ünnepélyes keretek közölt-''adják át a Függetlenségi Front központi kiküldötteinek az uj búzából készült első kenyereket és a buzakalászkoszorukat. Ezután
Dáncs József országgyűlési képviselő mond beszédet, majd Markoviis Pál központi FÉKOSz vezető beszél.
Az uj kenyér ünnepére Nagykanizsa zászlódiszbe öltözik. A polgármester felhivja a háztulajdonosok és gondnokok figyelmét arra, hogy házaikat kedden lobogózzák fel.

A zalaegerszegi aratéüanepély műsora
Pé^cr Pál-napját a mejxyeszéklie-lyen a dolgozók nemzeti összefogása jegyében ünneplik meg. L nagyszabású ünnepségen résztvesz a magyar országgyűlés alelnöke Molnár Imre is, aki méltatni fogja e nap különös jelentőségét. A szakszervezetek részéről Kovács Miklós beszél. Az ünnepély teljes műsora:
D.e. 9 órakor: nagygyűlés a zalaegerszegi vasulállomás előtti téren
10 órakor felvonulás a Kossuth Lajos utcán át a vasutas sportpályáig.
11 órakor az uj kényéi'' megszegése ünnepi nagygyűlés keretében.
Délután 4 órakor színes népün? nepélv a vasutas sportpályán. Szórakoztató zeneszámok, népi táncbemutatók, sportversenyek, kosárlab* da bemutatók, tréfás versenvszámok futballmérkőzés. Utána aratóba} reggelig.
Rajk László belügyminiszter:
Minél előbb létrehozzak a Függetlenségi Frontot
Tiidy Zeitén elnök felavatta az árvizsujtotta Tiszakóród uj házait
A mull év decemberében a megáradt Felsőlisza átszakította a gátat és elöntölt 25.000 katasztrális hold földet. Körülbelül 3000 magyar paraszt vált hajléktalanná és 557 házat teljesen elpusztított az árvíz. A''demokratikus kormány már az első pillanatban segítségére sietett az elemi csapástól sújtott lakosságunk és nagymennyiségű élelmiszert és ruházatot osztott szét a rászorulók között. Az árvizsujlott la-hosság" gyermekeit a nagyobb városok meleg szeretettel fogadták be.
A magyar társadalom mozgalmat indított az árvízkárosultak megsegítésére. A gyűjtés eredménye 5 és fél millió forint volt, amelyet-a Gazdasági Főtanács 11 millió forintra egészített.-Ilymódon sikerűit a megrongált lakóházakat helyreállítani cs a teljesen elpusztult 557 lakóház helyett 570 uj falusi házat építeni. Ezek közül az épülő házak közül1 most 11'' lakóház teljesen elkészült és lt50 lakóház építése van folyamatban.
Ezeket az uj lakóházakat Tiszakóród községben ünnepélyesen ad-■iálföi tulajdonosaiknak. Több mini'' 10.000 ember gyűlt össze az átadási
ünnepségre,'' amelyen Rajk László _^_____—
belügyminiszter mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy a demokrácia bebizonyította, . nem az Ígéretek rendszere, ha-•; nem a kiejtett szót tetté is vált-
fa
Foglakozott a bel- és külpolitika időszerű kérdéseivel.
— Meg kell szüntetni a pártosko-dást —.mondotta — a demokratikus pártok közötti céltalan versenyt, merA^ebböl-csak- a-''reakció* húzhat'' hasznot. Ezért azon vagyunk, hogy mielőbb létrejöjjön Iktla mennyiünk hazafias kívánsága, az uj magyar Függetlenségi Front A külpolitika kérdéseiről szólva kijelentette, hogy a] reakció háborús rémhíreivel szemben a valóság az, hogy a szomszédos államokkal, elsősorban a Szovjetunióval kötött barátsági és kölcsönös segélynyújtási egyezmények, a béke erőinek nagy-
ságát bizonyítják.
Utána Darvas József újjáépítési miniszter rövid beszéd kíséretében átadta a 11 újjáépült ház kulcsait Tildy Zoltán köztársasági elnöknek, ¿ki a kulcsokat rövid beszéd kíséretében adta át tulajdonosaiknak.
— A kulcsokat azzal kívánom átadni — -mondotta —, hogy az uj házakban éljenek, erősödjenek és fejlődjenek és gyarapodjanak a..ma-"gyar családok."
Az uj tulajdonosok meghatottan; sok,an könnyezve vették át ai uj házak kulcsait.. A megadándékozoltak nevében Kovács Árpád mondott köszönetet azért-a - támogatásért, amelyben az árvízkárosultakat részesítették. A lélekemelő,, ünnepség ajándékok átadásával ért véget. Tiszakóród község szebbnél szebb ajándékokkal adott kifejezést hálájának a magyar demokrácia vezetői iránt.
I 3üif®S
dalestje
csütörtökön, julius 1-én este fél 9-kor az Ipartestületben
flntal Ha
Cziffra SfSrs?
Jegyelővétel;
Schlessnéi, Sugár ut Ívsz.
Félmillió forint juniusban és juliusban tanonciskolák és tanoncotthonik létesítésére
A korszerű iparoktatás elve megköveteli, hogy megfelelő tanonciskolák álljanak a leendő iparosok oktatásának rendelkezésére. A hároméves terv keretében négy uj tanonciskola és hat — közöttük a nagykanizsai — tanoncötthon építkezése folyik. Ezeknek a munkáknak a folytatására, illetve részben a befejezésére, az épités- és közmunkaügyi minisztérium a junius''és julius tervhónapokban rendelkezésére bocsátott 550.000 forintot használja fel. A munkálatok mihamarabb történő befejezésére munkaversenyt indítottak. • Ezzel kapcsolatban kérdést intéz-
tünk Noll János -városi főjegyzőhöz, aki kijelentette, hogy a kanizsai-tanoncotthon építkezési, illetve átal^a-kitfási munkálataira a minisztérium eddig mindössze 20.000 forintot utalt ki.
— A terveket Nemecz József készíti — mondta a főjegyző — és amint elkészülnek, megkezdjük az átalakítási munkákat. A tanoncolt-hon őszre mindenesetre beköltözhető lesz.
Kereskedők közleményei
Eríesitjük kortársainkat, hogy Péter és Pal napján üzleteinket egész nap zárva tartjuk.

olcsón
nagy választékban.
ízlés- és minőségben utolérhetetlen. Előnyös fizetési feltételek l
KOPSTEIN
Nagykanizsa, Ady Endre-üf 4
Egyesült erővet előre /
A munkáspártok-.országot etfyesü- -lési kongresszusa véglegeffen megteremtette a munkásosztály széttéphetett en egységét és biztosította a Fila-geliensegi Fronton \bclül a koalíciós pártok .soi ainak szorosabbra fűzését. Ezeknek a tényeknek jelentőséget Ut Z,a'':a megyéiben most az esemény,ejibizonyos távlatából tudjuk csak furnér ni. A megye jövő gazdasági és politikai életeben történő döntő változásoknak alapjait is lerakta lényegében és egészében ez a kongresszus. ;, ;
A Magyar Dolgozók Pártjának járási és körzeti tikárai, közigazgatási vezetői a hét folyamán megyei értekezletre gyűltek össze Zalaegerszegn a pártbizottság székházában, hogy számol aljának eddig elvégzett feladataikról és megjelöljék azt az utat, a kongresszus nyomán, amelyen haladniuk kell e megszilárdult gazdasági és politikai légkörben valamennyi dolgozó életszínvonalának felemelése felé.
Horváth Zóttáf^és Gerencsér György zalam egueT^iemzetgyiHési-kh rvhetők és Lakatos Dezső megyei titkár beszámolójukban megállapították hogy a Magyar Dolgozók Párt ''¡a addig is helyesen mérte fel a megye politikai helyzetét. Súlyos csapásait egymásután mérté a reajc-ctó erőire. A hat-alom egy cdiili bir-tokoca ma Zaláién is magfa a nép.
Felvilágosító munkánk nyomán a ■nép ellenségei meghátráltak. Bizonyítja szi az- a könilmény, hogy több mint 280 községünkben 20.000 gazda áU termelési versenyben. Kiváló eredményt értek eC ''üzemeink is. A nyirádi bauxit,''a tapolcai fűtőház.. ujabban a lenti fűrészüzem él-üzem lett. A nmnliaverseny keretében létesült a novai falepároló üzem.
ZaCamegye első helyezést ért'' el az országos gabonagyüjtési versenyben. Mezőgazdasági munkaverseny keretében a keszthelyi Földműves Szövetkezei Kiss Gábor szentgyörgyvári ujgazda, Vidder Sándor nagy.-kanizsai légi gazda országos viszony -latban is kimagasló eredményt. tel-jesitettek. ,
Fe¿emelkedésünk utjának egyedüli biztositéka a többtermelés. Énnek -alapfeltételei megyénkben biztos-''tv^ vannak. Meg kell teremtenünk azon-barí a politikai egységet is. Szwo-sahbra kell fiiznwik a demokratákig-pártok közötti kapcsolatokat. Ezen a ^téren is nagy fejlődést lapaszta- . lünk Zalában. Másképpen néz már ki a pártok egymásközti viszonya, mint egy esztendővel ezelőtt. ez adja meg a Függetlenségi Frónt. uj alapjait, melynek méltó folyta- • túsa tesz Péter-Pál napjának, az uj kenyér napjának ünnepe, melyet a koalíciós vartok a nemzeti összefogás jegyében közösen rendeznek megy nagyban hozzá fog járulni az együttműködés kimélyitéséhcz c» a demokratikus egységfront Összekovácsolásához,
örömmel ''hallgattuk a járási és .körzeti titkáraink beszámolóit. Hogyan akarják a megye dolgozóinak * életszínvonalát emelni. Hogyan igyekeznek uj, még. szilárdabb alapokm helyezni a Függetlenségi Frontot. És milyen módon kívánják dolgo- • zók kulturális és szociális viszonyait, megjavítani.
A MAO RT nagykanizsai űze-mt pártszervezetének titkára után — aki bejelentette, hegy pártszervezete ; célul -tűzte ki egy rossz állapotban lévő környékbeli volt ■ felekezeti iskola teljes rendbehozatalát — Zalaegerszeg városi titkára, Ser,ess Jánös három, Mólnár. László, a szakszervezetek megyei helyettes titkára két .elhanyagolt iskola megjavítását jelentette be.
Amikor az értekedet befejeződött, a .vezetők azzal a tudakol mentek vissza újra a %üaz> falvak dolgozói közé. hogy az édd-igieknél ts nagyobb lelkesedesse^ >fogjak végezni atft a munkát, amelyet célul tűzött eléjük a kongresszus és a~ Magyar Dolgozók Pártjár^üh programnyiíatkgzafa.
ZAL''A 1^48. Junius 29
Az Iparoskör nagytermében tartották meg a mérkőzést. A számozatlan ülőhelyek elég Jór beváltak, aránylag kevés ülőhelyes'' nézőnek kellett állniaII
A nagy mérkőzés előtt v két ii''ju Maprlos-pár ütögette egymá&l, mind két párban a nagyobb termetű győzött.
Nem áll ez az első komoly mérkőzésre. Az apróterme lü Johanno-vits ügyesen szurkálta a -nálánál, egy fejjel magasabb Samut.'' Szerencséje volt Samuinak, hogy ő volt a technikásabb. Az eredmény döntetlen lett. Ez okot adott a nézőknek egy kis vitatkozásra.
A pehelysúlyban Huszár mérkőzött Pápaival. A rutinosabb Pápai biztosan nyeri ezt a mérkőzést.
Ezután a legnagyobb érdeklődés közepette lép szorítóba Zámbori,aki amint isméreles otthon kiütötte Rá-ezot. Ez azonban most sehogy sem sikerül neki, bár Rácz eléggé respektálja.
— Jobbegyenes Ferkó — biztatja Z ám borit edzője.
— Jobbfelütés Csibe — kiabálja
a közönség. Illába, Ezek a nagy ütések nem akarnak elcsattanni. A harmadik menetben végre l''ölénylxí kerül Rácz és megérdemelten győz. Ekkor 5:1 u mérkőzés állása.
Kuti lép most u szorítóba,. l)e nem sokáig marad ott, Már az első menetben három Ízben is földre kerül Bedő sorozataitól. Harmadszor a gong menti meg. A másodikban aztán egy jobbhorog arca közepén találja és összerogy. Úgy-viszik ki a ringből. 7:1.
Ezután Domonkos kerül a szorítóba. Szegény! Pintérrel, evvel a hihetetlenül lendületes boxolóval kell kell mérkőznie« _ _
— Menj rá sáska,— biztatja Pin-jtért a közönség. Neki azonban nem kell biztatás. VJadut támad és a második menetben egy gyomorszáj -ütéssel kiüti ellenfelét. ''
Major következik, ö is jól kifogta. Szekszárdival mérkőzik. Már az első menetben főidre kerülj, de csak^ a második menetben készül ki Szek 6zárdi egy villámgyors sorozatától,
— Gyönyörűen boxol ez a Széki — mondják a nézőtéren.
A na£y taps alig ül el;, máris Pintér lép szorítóba. Fekete az elljen-fele. Mielőtt az előbbi mérkőzés szépségeinek hatása alól kikerülj, volnia a közönség, Pintér már a földön fekszik. A villámgyorsan támadó Fekete nem sokat játszott az ellenfelével és beállította a végeredményt 13:l-et.
Kissé unalmas volt a nagy fölény.
IM . í : ; H. s.
A győztes heti Tetőszelvény
Csepel — Ferencváros 1 (4:3),'' MTK—Viasas 2 (0:2), EMTK—Elektromos x (0:0), Szolnok—Szeged x (1:1)., SAlBTC—Haládáá 1 (3:1), Újpest—MATEOSz x (1:1), Kispest— DVSC 1 (4:0), III. ker.—Cegléd 1, Budafok—MÁV DAC 1 (6:2), Miskolci MTE-DVTK 2 (2:5), Pécsi BTC—Pécsi VSK x (1:1), Kaposvári RAC-Kaposvári MTE 2 (1:2).
Magyar Dolgozók Pártjának hírei
— A Szakszervezetben az ösRzveze* tőségl ülés elmarad. - Későbbi megtartásáról az üzemek érteal tést kapnak. ^ ~
: Pártnapok
Kolefourópai fatslopon hétfón, 28-án. Előadó dr. PiUor Artúr.
Az OTI-nál kedden délután fél 8 órakor. Előadó Siklósi István.''
Eladók
áron alul Is elk$ll#zés miatt azonnal beköltözhető 1x2 szobái, „1x3 szobás komfortos, 1x3 szobás összkomfortos csa ádi házak, külön kis- és nagy földszintes, emeletes, komfortos és ö-s komfortos, gázfűtéses, parkettás és üzletházak 4500 forinttól 25.000 forintig, külön 1x2, 2x1 szobás ház 18000 forintért, Rákóczi u 36. számú ház 15.000 forintért, Bag»lasánc 160. sz. ház 2 hold szántóval, Levente u. 24/a sz. h4z 14.000 forintért, szó:ő 2x2850 D-Öl, 2060 Q Öl szélő, 280 O öl ízőló/250 □ öl szóló és 1000 D-öl szóló 6000 forintért.
Gazdasági házak, istálló, pajta, gazdasági felszereléssel és állatállomány-nyal, 14 kat hold szántó, szóló, rét-Za Iában 46 hold szántó, szóló, réfés 50 h«!d szántó Nagykanizsához közel. Nagyfakoson 2 kat. hold rét, Kétágú düló ben 3840 Qö! rét, Gondutár dülóben 1800GJ-Ö1 rét.
Megvételre keresek megbízóim részére azonnal beköltözhető, a váios bárme''y részében 1 5 szobás magánházakat azonnali fizetéssel.
Eladási, vételi- és cseremegbizásokat gyorsán közveti és érdeklődni lehet bármikor.
Kováts
Ingatlanközvetítő irodája, Szabadság-tér I Kézponti kávéházzal (Centrái) szemben.
VÁROSI MOZI
Junius 29-től—Julius 2-ig a „Technicolor" színpompás filmje
A riii éjszakák
Égő szenvedély. Lázas szerelem. *
Zene-, ének- és táncbetétek. Főszerepben: Alice Faye, C. Mi randa, D. Araeche, Szőke Szakáll
Francia világhiradó. Aktuális magyar világbiradó Előadások köznapokon fél 7, fél 9, vasár- és ünnepnap 3,5,7,9 órakor
A volt katonai barakkórház épületeinek bontásábél nyert anyagot a hely-sziuen (barakk) folyó évi lulius hó 4-én vasárnap délelőtt 10 órakor, árverés utján a város eladja.
Árverésre kerül: mindenféle tető-
Eala, különböző méretű deszkaanyag, lrészelt gerenda, léc, bádog ereszcsatorna, pala, felerősitőkapocs, különféle használt szeg.
Polgármester,
Zalaegerszegen minden vidéki ut]a a GOSZTONYI étterembe vezet.___
Somogyi Bélfl-u. 22. számú ház (2 emeld, 3 lakás) egérben vagy lakásonként szabadkézből eladó. Cltn n kiadóban. 1048
Traktor príma k.irban eladó. K.BO-32-c» H>ffcr. Orósz József Drávntamási. 107&
Belterületen földszinti fóbér etl, vagy albérleti szobát keresek. Közvetítőt dljjazok Csillag, Ady ut 4.___1079
1 családi hóz a város belterületén eladó. Érdeklődni lejiet Fő ut 17. ház-mesternéi.__1058
Családi ház szabadkézből eladó. Cim
a kiadóban__1060
Egy mély fehér gyermekkocsi kifogástalan állapotban eladó. Ugyanott eladó egy sport-gyermekkocsi is. Cim a kladéban,
3 szobás belvárosi lakást 4, esetleg 3 szobás, összkomfortos lakásra cserélném,. költséget megtéritem. Cim a kiadóban.
Zalaszentmihályi Földműves Szövetkezet keres bérbe .egy jókarban lévő cséplő-szekrényt sztjazattal együtt vagy esetleg 20 lóerés generáljavitott traktorát bérbeadjâ. Érdek ődők ftrdu''janak à Zalaszentmihályí Földműves Szövetkezethez._
Bag»la-sor 61. s2ámu ház eladó. 1074
Lucerna eladó Oengery-ut 75. 1075
Uj kombipált szekrény eladó. Cim kiadóban. "_■ '' 107&
ZALA politikai napilap.
Felelős szerkesztő és felelős kiad£ :
■''.». f .r
Bencze Jenő
Sx«rke»tt6iéfl : Deák Ferenc-tèr 10. Telefon : M: Kiadóhivatal: Fő*ut S. Telefon: 31.
Nyomatott • K6*gazda»Afll R.-T. NaflykanUw nyomdájában, Nagykanlutn.
NyomdAért felel: Szendról Qézv
S IP OUT
Az ünnep sporteseménye: NVTE - Székesfehérvári MÁV/ ökölvivómérkőzés
a dunántuli csapatbajnokságban
Az ökölvivósport kanizsai hivei érdekes mérkőzésíláthatnak Péter-Pál napján.
— Kedden délelőtt 11 órakor az Iparoskör nagytermében lesz a dunántuli ökölvivócsapatbajnokság második fordulója — újságolja Horváth Géza, a NVTE edzője. — A székesfehérvári MÁV-val vivjukmeg második bajnoki mérkőzésünket.
— Az első fordulót is megnyertük 9:7 arányban Fehérvárott — folytatja. Remélem, > itthon is elérünk 10:6 arányú győzelmet. Igaz, ugyan, hogy a fehérvári csapat a tatabányai kerület bajnokcsapata és több versenyzőjük szépen szerepelt az országos vidéki l>ajnokságban is.
— Nagy küzdelmet várok Vlasits-nál, valamint Wimmernél az országos vasutas válogatott Balog ellen. Proszonyák nagy meglepetést tartogat a kanizsai szurkolóknak.
A NVTE színeiben indul a bajnoki mérkőzésen Szekszárdi, valamint Fekete, akiknek a MAORT-hoz való átigazolásuk folyamatban van. A mérkőzésen indulnak még Kapza, Horváth, Böröcz vagy Etel-vári, Filó és Büki.
A keddi ökölvivómérkőzés szép sportot igér, de nem kevésbbé izgalmasnak mutatkozik a vasárnap ugyancsak Kanizsán sorra kerülő KMTlv—NVTK ökölvivómórkőzés is''.
Alig győzött a MAORT
M AOUT MSE-S/.ékesfesérvárl MÁV Előre 2:1 (0:0)
Jó futballldőben került vasárnap lejátszásra a MAORT—MÁV Előre barátságos -mérkőzés. Mindkét csapat próbajátékosokat is játszatott. A MAORT-nál két, a MAV Előre-né\ négy játékost próbállak ki. Ezeknejk a neveit sem árulták el.
A két csapat Csákányi játékvezető sipjelére a következő felállításban kezdte el a játékot. MAORT: Vajda — Horváth, Próbajátékos I.
— Szabó, Németh, Nagy — Polin-ger, Oláh (próbaj. II.), Téli, Forgács, Róth. A MÁV Előre: Kovács
— Himan, Tőke — Papp, Várnai, Próbajátékos I., — Miskei, Próbaj. II., Németh, Próbaj. III., Próbaj.IV.
Az első félidő változó mezőnyjátékkal kezdődik. Mindjét csapat rengeteget támad, de-gólt elérni nem tudnak a csatárok. Tetszetős játék-alakul ki és a közönségnek alfkalma van megfigyelni az uj játékosokat. Oláh szépen adogat, csak még nagyon idegen az- uj légkör neki. A. másik próbajátékos, aki a honvéd-válogatott tagja, szintén megteszi a magáét, de ugy vesszük észre, a fedezetposzt idegen neki. Eseménytelenül telik el a félidő. Egy kis iz-'' galmal Téli kéUiatalmas kapufalövése okoz.
A második félidőben cserélnek a fehérváriak. Kovács kiáll, helyére
Magyar kerül. Miskei átmegy halszélre, a jobbszélen Nardai játszik tovább. Ez a félidő már sokkal eredményesebb, mint az első. Több lendületes támadást is látunk. Mindkét csapat nagy helyzeteket hagy ki, mig végül Oláh révén sikerű} a MAORT-nak bekotorni az első gólt A MAORT többet támad. A félidő közepén mégis az Előre rug gólt Németh remek labdát kap összekötőjétől, elhúz a Maort Némethje mej lett é$ a 11-es pontról védhetetlenül a hálóba vágja a labdát. 1:1. A fehérváriak azonban nem sokáig örülhetnek a kiegyenlítésnek. Róth megugrik és a kapura bombáz. Lövését Magyar csak kiütni tudja. A labda a befutó Polinger elé kerül, akinek gyiikoserejü lövésével szemben Magyar 4ehe!etlen. 2:1. Ütána az Előre is rug egy teljesen szabályos gólt, a játékvezető azonban lest látott. A mérkőzés hátralévő részében Téli három óriási, helyzeté esemény. Téli nagyokat hibáz.
Az első félidő egyenrangú ellenfelek küzdelme. A másodikban a MAORT többet támadott és megérdemelten győzött. A MAORT leg jobbjai Oláh, Forgács, Polinger vol Lak, mig a vendégcsapatból'' Magvav, Németh és Várnai tünt ki.
Sok kiütés, gyenge ellenfél
MAORT-Hubertus 13:1

Választéla ?
Minőség
? .
Nem viíúsiié
Vdsdro1fon