Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.72 MB
2024-05-09 12:46:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
56
130
Rövid leírás | Teljes leírás (46.04 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1948. 280. szám december

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Deák Ferenc tér 10.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Telefon: 54.
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

évfolyam 280. szám
Három és félezer párttag a névjegyzék előtt A világ asszonyainak béketüntetése
A Gazdasági Főtanács fontos döntései
\
A megyei termelési verseny eredményei
Nagykanizsa, 1948. december 4. szoisbat
Ára 60 fillér
A PoiiLikai Bizottság határozató a tagierizióról mozgásba hozta eiíász párttagságunkat. Reggeltől estig szakadatlan sorbán érkeznek a zalai pártszervezetek hdJyiségoibo a }>úrt tagjai és tagjalőttjeif: üzemek dolyo/.ói, a föltol megművelő parasztság és az órtolnuség. Eljönnek hogy megtekintsék az alfabetikus üoriondlicn ősszo.iH''to(.t listát ós ózod ionok arról, Jiogv nevü-kot loJTottok-o a J jajt* rumba. A''pirt-szOiTó.e.ok mindenütt gondoskodtak, arról, iiogv do.omlior ő-tg, ''a jhatír-idó lojártáig a szükséges folyilágo-s:r«us(. a j>árl tagságnak megadjak. I''iíy /.a''íK''gorszo^on, mint ísagyka-niz''sán ügyeletes" -szolgálatot, ietesi-iot.,ok, amelynek az a hivatása, ''hogy [»^•¿»i 8 ómtól késő estig, a tagság rotifióiko/ésóro ál.ljon ós külön listába Tvgyo azoknak a nevét, akik a lajstromban nem szerepeinek.
A ItiuéifllAitkat minden •satben iigyoltmN veszik
ós a határidő lejárta után tüzetesen átvizsgálják,- hogy a lajstromtól kinagyolt elvtársakat jogtalanság ne órhesse és nevük bekerüljön a tagsági listái». Aitagság jegy-zékbovéieío óriási feladatokat rótt az egyes párlszerVezetjokte, do a''fel-adauiknak napokig tartó éj-nappali munkára! derekasan megfeleltek. Az ö munkájuk teiemtL meg az előfeltételét, hogy a j>árttagság felülvizsgálását jól végié tudják hajtani. * \
A pártmunkások, pártbizalmiak és vezetőségi tagok felülvizsgálását nagyrészt imár befejezték. Az ó eöráikbói választották ki azokat a.bi-zoitságokat, amelyeknek hiratá-:a lesz, hogy a többozor párttag isorsár rót dönt-enok. Ezért különös jelentőségű, hogy özek a bizottságok kifogástalanul végezzék el, feuMiatü-kai és szem előtt tartsák iáztál ui eiTtárs nagyjelentőségű állásfoglalást :
M\hulc.nck előtt me<] kell ta-nulri'' mcf/bcct''ülm/. az emberi,„ < megbccaünü a kádereket, m-c:j-beraii n''t m.nden egyes munkaerői, aki\ közö-> iigyií.ikn ck !i(j$;:no'' tud hozriiT Meg k,:ll véjr>í érteni, hogy a világ .minden egye: ériékes tokái közül a l ágén éke- ebb és legdöntőbb jelentőségű tőke ''— az ember, a hád<:r\''( (
Sztálin elvtárs e kijelentése
Mozgásban zalamegyei párttagságunk
A Sxabad Náp november 25-1 ■lámában ezekre» a kérdés kre pontos feleletet és utmutatéstadi
>:A fölülj izsgálat nem. szemináriumi ¡fi^aga és nom azt kell olf*>sorban megállapítani, hogy ki -menny ne haladt előre a marxizmus-leninizmus tanulmányozásában. Ez egyedül még nem bizonyítja a jxirttagok osztál5 hűségét, a munkásosztály, 11 kommunizmus üg\e iránti odaadását. De az is tévedés lenne, ha (valaki azt
hinné, hogy a felülvizsgálat során csalt azokat kell, a pártból kiz''ár-ni, akik tevékeny ellenségek, fasiszta, né]iellpnös multjuk van, vagy ma végeznek roml>oló munkát " páitban. megkárosítják az-országol, a dolgozókat. Aki a felül,vizsgálatot csak ilyen szűrőnek fogja fel, az rosszul fogja fel és teljesen féheórti, "hogy (mit je''.enl a párt élcsapat jellegének s proletár jellegének biztosítása. Pedig — ne tagadjuk — ''van-
Márclus l-ig március 31-ííí
befejeződik l
a felülvizsgálat tagköMyvc8ere

A Központi Vezetőség Diósén K«vács István elvtárs a párttagság felülvizsgálatának eddigi tapasztalatairól beszélt. Komoly eredmények Vannak, de mutatkoznak hibák Í3 Még kevés parttag tertja kötelesséfének az «sztályldegen e1»mek leleplezését, pedif ez nemcsak joga, hanem kötelessége Is. A felülvizsgálat során helyenként két véglet mutatkozik: Egyik a llberaliemus, a másik a válogatás nélküli kizárás/ Mindkettő súlyos hiba. Minden párttagot az összes körülmények figyelembevételével, egyénileg kell elbírálni. Ugyanekkor törekedni kell a párttagság szociális összetételének megjavítására.
Március A-lg befejeződik a felülvizsgálat, március 31-lg a tagkönyvcsere. Ezldő alatt meg kell javulnia a pártmunka minőségének, meg kell szilárdítanunk pártunk Ideologiai ós szervezeti egységét, hogy megközelíthessük nqgy eszményünket: a Szevjetunlé Kemmunista (bolsevik) Pártját.
BenyiBHlt Nankingba a kínai néphadsereg
Kommunista vázetéssel koalíciós kormány alakitásirél tárgyalnak
korántsem jelenti, azt, '' hogy a bizottságok engedékenyen, a káios li-terai izmus érvényesítésével,, végezzék a rájuk rótt. nagy felel;6sséggel járó miuikát. Sztálin elvtárs szavait tükrözi rÍ5«za a Politikai Bizottság ha-táiozatának szelljeme,'' ami azt jelenti, hogy gondoskodni kell arról, hogy. a dolgozó nép ellensegeL, ; a korru^yf és karrierista, vagy er-kv!« sröelpn elemiek pártunkban bent ne- marhassanak. A feladat világos :.pártunk összetételének megjavítása, proletár jeljegének küiangsu-íyozása.. A magyar dolgozó nép él-csak ugy leiietühk'', ha min-dan egyes p-drtt^amkat megmórj.ük, ir,o raxámláljuk" és eltávolítjuk mindazokat, akik párfchüség, pártépités es neaETfötaeTolés szempontjából ^oimyxiaek találMnak«.
^Éppfeh ezért nemc&Jc arra kell; toi-o^d^imk, hogy megrizogáJ :uk á tioimkui mul(tnrát azoknak/aSik a ^zoitaág elé körülinek, hanem fel -
SLS83^^ arra ^ ''Hogy ''az 11-
rt^L^''^ Pái''tunknbz való ▼iszony» é& osztályhtto^B.
A kínai néphadsereg az egész arcvonalon támad. 18 óra alatt 24 ezer gépi''egj''vort, kétszázezer Juliskát és több száz tonna hadianyagot zsákmányollak. A kuominLtng hordák fejvesztetten^ menekülnek. A Csangkai.:ek á 1 laf személy est; n vezetett hadsereghez tartozó 110 luid-ászlálv, amely együtt harcolt a Szu-csautól délnyugatra körülzárt 12. luulsereg. csapataival, parancsnokukkal, Juncse táhornókkal együtt november 2í)-én átpártolt, a néphadsereghez. Párisi jelentés szerint máris tárgyalások folynak a demokratikus kinai erők és a kuomin-tang képviselői között egy demokratikus koaliciós népi kormány megalakításáról. €sangkaisek J''ele-sége^a hir vétele után Washingtonban sirva könyörgött, hogy eresszék Marshall külügyminiszter elé.-A Fe-
hér Házban még nem döntöttek, hogyan rázzák le Amerika sflfegény ro-konál, aki hisztériás rohair.niV;:! naj>rél-napra jiánikot okoz, a fvül-ügyminisztérium lisztviseiői kőzött.
Ma hajnalban a ''népielszabaditó hadsereg alakulatai átlépték Nanking halárát. A Sanszi tai;tomány-han tartózkodó idegen keresztény missziók valamennyi tagja a Néphadsereg védelme alatt áll, teljes békél, biztonságot élveznek, vagyonuk és tulajdonaik teljesen érintetlenek. A külföldi missziók vezetői és tagjai kedden olyan értelmű üzenetet küldtelí hozzátartozóiknak,«hogy teljes biztonságban vannak. Mihelyt véget érnek a harcok, mindenütt helyreállítják az iskolai tanításokat, templomokat és a missziók korházai megkezdhetik működésüket
Dr. Mm György geológus Varga József és Aüquander Ödön mérnökök
terhelő tanúvallomása a MAO RT szabotázs perben
A "MAO RT szalxnázs ügyében csütörtökön megkezdték a tanuk kihallgatását/Dr. Kertai György, a MA-ORT geológusa elmondja, hogy miiyen gazdálkodás folyt az olaj mezőkön.
Nem alkalmazták a termelést 1 pokozú ''technikai módszereket és például a nagylovászi olajmezőn egyetlen mélyszivattyu működött. Naponta 650.000 köbméter gfiz szállt feihusználatla-- '' '' nul a levegőbe. .
fia olyan emberek tulajdonában és vezetése ídatt van a MAORT,
akik szivükön viselik a népi demokrácia gazdasági érdekeit, akkor bőven van a gáz hasznosítására a" kalom.
Kitűnik a továbbiakban, hogy \ 1945-ben Bolton, . a Standard . Gilj termelési osztályának irányitója, a MAORT-telepeket látogatva kijelentette: »Nem vagyunk megelégedve a magyarországi alacsony olajárakkal. Ez keresztezi a Standard pénzügyi érdekeit«. A- magyar vezetők,j Ynint a tanúvallomásokból később is-^ lépten-nyomon kitűnik'', elfogadták i az amerikai »szakértők« termelés
• (Folytatás ^máíedlk oldalon)
nak, akik igy fogják fel. Halottunk már olyan kijolpnfóseket, hogy X. Y.-t nem kell a pártból kizárni, mert »nem merült fel semmi sem ellene;<. Csakhogy a pártból nem csak azokat kell eltávolítani, akik elten »nem ''merült fel. semmi«. Azokat is, akik molljolt sem merült fiel semmi. Akik személy szerint lehetnek tisztosséger-emlioiek, do som <»z-tial.vhelyzetük, rom komoly meggyőződés nem fűzi őket á pátihoz. Isméleljülenemcsak az elf lenséges és karíaerista olpmokie gondolunk, olyanokrá, akik fo:lo-zékel/ egyéni érvényesülést kei esnek a Partban, vagy egvenoat az ellpnséií ügynökekent loptok be. Olyanokra is, akik a pártba (»sodródtak az árral.«''" — {
Ha mi eltávolítjuk a pártból a.- ''ilyen embereketf az-még nem jelenti azt, hogy széguenbéli/e-get vittünk ashomlokuki*. Nem soroljuk őket az ellenséges, né''pedene>• migatortá&uk miatt kizártuk közé. '' Megmaradhatnak állcbtukbaji és, ha akarnák, dolgozhatlak valamelyik tömeg-xzfirvczeUbikben.
Pártunk hivatalos lapjának iá-mutatása világos és féireérthetetH
E téren nem i«h*t.h«lye
érzelmek megnyilvánulásának
Nem lel et helye sógorságnak és komaságnak, vagy bármely rokoni és baráti kapcsolatnak. A''fokozódó osztályharc, az imperialista hatalmak mind erósebb tiáborus uszítása parancsolól^g írja elő pártunk megtisztítását és azt, hogy a fpái-ttagsug mennél jobban összeforrjon a Teze-tóséggel és ve 1(0 egvütt a magvar " népfíci. Ezt a munkát, amelynek döntő jelentősége nemcsak pártunk, de az egész magyar nép jövőjére ts kihat, jól csak "kommunista 1/olki-ismoielességgel yégezhfetjük el. l)e ha elvégeztük, a Pártot magtiszii-tottnk, akkor olyan erős Lösz"a magyar dolgozó nép t&bora, az élcsapat, amit sem belső, sem külpó "ellenség nemcsak megdőntxsni,'' de megingatni sem tud '' soha.
A feladatok elvégzésében nemcsak a^ bizottságoknak, hanem minden párttagnak közixykcll, működni, mert nemcsák joga, de kötelessége js, hogy részt vegyen a felülvizsgálat nehéz munkájában és részt vegyen a párton belül meghúzódó ollenség leleplezésében és hozzászóljon taggyűléseken a bizottság döntéseüiez.
Ha nagykanizsán ezekben a napokban figyelőmmel kisérjük a nyüzsgő paríóletet, akkor megállapíthatjuk: a Politikai Bizottság lia-láiozatának a párttagság mozgósítása terén milyen eLhatarozó jelentősége yolt. Most ljáxjuk csak valójában, hogy az emberek milyen fél tó -gonddal őrködnek azon, liogy ¡megtartliasspk párttagságukat, hogy tagjai ''leliessenek a dolgozók élcsapatának:''a Magyar Dolgozók Párt-"já<nak.
Péffteken MDP taggyllés
Az MDP helyi szervezete pénteken este 6 órai ''kezdettel Itartja tag-gyüiésót. Ugyaincsa''k pénteken lp&z-a III. körzet ós a közigazgatasi pártszervezet tagg)mléS3 is. A rendkívül fontos tárgysorozatra vaJ,ó te1 küntettel a pái-tvezetőség felhiv mindenkit, hogy tagköny vecskójé .«1 ellátta okvetlenül jelenjen meg a taggyűlésen.
ZALA.

I
i 948. 4.
(Folytatás ai elsó oldalról)
csökkentő elméleteit és hiven kiszolgálták gazdáikat, az amerikai olaj mágnásokat.
Varga József MAO RT mérnök is hasonló szellemben vall. A berendezések silány állapota miatt a legrit; kábban tudták teljesiteni a havi üzemi termelési tervet.
Elnök: Kinek kelleit vol na eZÍH javítani? x
Tanú: A termelési és a beszerzési osztálynak.''A termelési felügyelőnek kellett volna sürgetni a szükséges eszközöket. A hiányok közismerlek voilak.
Aliquander Ödön bányamérnök, a lurási munka irányilója. az elnök-, nek arra a kérdésre, hogy észrevel-le-e a változási a MAO RT termelési l>oliiikájában a felszabadulás után, azt válaszolja, hogy igen. a termelés csökkent Utasitást kaptak a sok gázzal termelő kutak lezárásán és ezenkívül hiányosak voltak az eszközeik is. Az intézkedés az aineri-Icaiaklól függőt. ,
Egy alkalommal Mr. Bolton a következőt mondta: »Felszerelésekkel csak akkor segítenénk a vállalaton, lui á magyar kormány nyitva hagyja a kaput nyugat jelé. Akkor ugyanngy s egitenénk Magyarországot, mint Olaszországot.
Hogy Olaszország! hogyan segítették meg a//ainen>:ai :>iajmág-nások, azi mindenki tudja.
ÍREK
Várható dó járásGve/\2e szól, változó felhőzet, többfelé köd. li.i >eíikeni e=»>, ¿.»¿a-M-.osiykm R»-sobh havazás, havasesó. A hőmérséklet fokozatosan tovább emelkedik.
— Felh''vás. Felhívjuk a zala-niegvei Xenészszakszervezet tagjai figyelmét. hogy az uj, 1949. évre Ó!vért.\es rendőrségi működési en<;e-Zdélvt 1948. decemter 15-ig bezáró-la^í Jel ei kiváltani. Aki ezen idó-ponlrg nem váltja ki rendőrségi működés. engedélyét, annak működését 1949. évben néni engedélyezi á jendórség. " ^
-- A forgalmi adóhivatal 35 al-kal ma«Ktja 116 Forint ós 80 fi Íjért gyűjtött össze,a liarcos sztrájkoló francia bányászok megsegíté^óie. Miután a sztrájk a francia'' bánvá-szok győzelmével véget ért, a for-gaim: adóhivatal^ alkalmazottjai ugv liatái óztak, hogy az összeget az MNDSz karácsonyi akciójára adják. Az MNDSz vezetősége lapunk utján moiulott köszönetet a forgalmi, atlónivaial a l.kal maoott jaij iák a . nemes adományért.
— Simor -László főhadnmgg nagykanizsai lakos igazoljási kérelmét íez politikai megbiznatósíágának bizonyítását kéri a budapesti 1 honvédke-rüíebi parancsnokság igazoló bizottsága a nagykanizsai "Nemzeti Bizottságtól. Felférj ük mindazokat, akik nevezeltnek háború előtti és az alatti- magatartását ismerik, esetleges észiovetelpiket, kifogásaikat 8 napon belül, közöljék írásban aíNemzeni Bizottság elnökével,. ^
HÁROM ÉS FELEZER PÁRTTAG
A NÉVJEGYZÉK JECÖTt
Másodpercenkinl nyilik és csukódik néhány nap óta a kanizsai központi MDP szervezet irodájának ajtaja. Akik belépnek rajta, megáll-* nak egy hosszú Íróasztal előtt és kis könyvecskét tartva kezükben aggodalmasan ivek fölé hajolnak.
— A felülvizsgálat jelentőségét most arról is lemérhetnénk, hányszor lépik át a küszöbünket ''naponta, vagy milyen izgalommal nézik a látogatók: rajta vannak-e a listán — mosolyog László Béla elvtárs
„ElvtársnSt soha vem láttuk"-
Sértő Jánosné két kisgyermekkel lép az asztal elé. — Hol volt eddig elvtársnő, még soha se láttuk — kérdezik tőle. Hiába is szaladnak végig az S belüs nevek során, Sér-tőnét nem találják a névjegyzéken.»
— Pedig ismerem a marxizmust is
— méltatlankodik, .de hamarosan kiderttl, hogy mégis-csak ő a hibás. 1910''óla nem járTpárlnapra, nem végzett semmi párliminkát. Így persze nem is tudta azt. sem, hogvösz-szeirás, iagkönyvcsere létezik. - -Mit csináljak? tanácstalankodik elszontyolodva. Megmondják: nincs más hátra, megvárja elvtársnő a tagzárlat leteltél, azlán jelentkezik és ha jói dolgozik, párttag lehet. Sértőnél bántja saját hanyagsága, de látszik az arcán, hogy ha majd újra megszerzi, meg is Ixecsüli a párttagságot.
— Hát akkor márciusban jövök
— búcsúzik.
— így van ez. Sajnos sokan most kapnak észbe, amikor már késő, de mi szigorúan tartjuk a rendelkezést. Nem vehetünk fel olyanokat a jegyzékbe; akik eddig arra se voltak kíváncsiak, hol van a párt. Ez ellenkezne a tagvizsgálat céljával és szellemével.
„Elveszett" tagok
Elmondja, hogy az iveken 3100 nyilvántartott tag szerepelt eredetileg, de pótlólag eddig felvetlek vagy kél száza tr Persze csak olyanokat, akik valami véletlen folytán maradlak ki a jegyzékből. Legnagyobb részük az egyesüléskor, vagy a tagkönyvcserekor »veszett el«. A méltányos kérést, ha lehet teljesítjük, de akikben nem vagyunk biztosak, azt elutasítjuk. Van tapasztalatunk. Voll rá eset, hogy más pártból át jelentő nélkül felvettünk valakit, funkciót is adtunk és a végén kiderült., hogy az előbbi szervezete kizárta.
— A tagrendelet szerint eddig nagyrészt azok jötlQk, akik gondolják, hogy nincsenek benne a jegyzékben, mert mulasztási követlek el a párttal szemben. Akik vagy nem -pefcséleltelték le annakidején a könyvecskéjüket, .vagy nem Íratták össze magukat. IX'' nagyon fontos, hogy az is eljöjjön, aki minden kötelezettségének rendesen elegei lett, mert a jegyzékben sok téves adat lehet, s ezeket még a lelül-vizsgálal előtt ki akarjuk javítani.
Akik rajta vannak..
őszliaju férfi lép l>e az ajtón. Utána fiatalember olajos overall-ban. Kél kéz nyúlik ki kis piros könyvecskével, kél szempár várja piruló arccal az eredményt.
Rajta vagyunk -- mosolyog össze vidáman Hary Gyula, gazdasági felügyelő és Német Zoltán motorszerelő. .
Az iroda egyik sarkában Csóka István iögházaltiszt kartársának Füzesi Józsefnek magyaráz valamit. Közelebb lépünk.
„Légy büszke rá"
— Most mái* nem ugy van ám, mint azelőtt. Megnézik, hogy ki vagy. Mondom neked, aki ma tag lehet íyu pártban, az legyen büszke rá."
«
-— Látja elvtárs — fordul felém László Béla — a tagrevizió alapgondolata lassan eljut a párt legapróbb sejtjeibe is. fis olyan erő lesz belőle, amely egységessé kovácsolja a pártot.
Igen. Valahogy megváltozik az egész párttagság — ez kétségtelen. Bizonyítéka az a 3—4000 lat-sági könyv, amellyel gazdájuk 27. cs ötödike között a párt házában megjelenik, mert katonája akar lenni a dolgozók élcsapatának.
Városi UöXQytílés
Nagy Józser polgármester elvtárs, szombat délután 1 órára hivla ösz-sze a város rendes közgyűléséi. A közgyűlés tárgysorozatában 23 ponl szerepel, amelyek közül kiemelkedik: Nagykanizsa megyei városház-tartási alapjánali, a városi Vizinü, ;< városi Csatorna-mü. a városi Földgázüzem, a városi Gyümölcsértéke-sitő és Központi Szeszfőzde-vállalat «919. évi költségvetése.
2.) A piactéri elártisilófülkék bérbeadása árverés mellőzésével.
3.) Bérleti szerződés kötése a Maorttal, a Vár-utca 3. szám alatti épület bérletére vonatkozólag.
4.) A MALLERD nagykanizsai és l>o ián\szentpéteri erdőgoadnoksá.y» által bérelt raktárépü |/eU>érénck uj-'' > >1 i meg;'' 1 ¡api'', ása.
Az ls-MSL évi rendes közgyűlés elé élénk- érdeklődéssel tekintenek Ka-
nizsa város dolgozói.
í
BEFELLEGZETT A BÜROKRÁCIÁNAK ...
Kanizsán is bevezetik a közigazgatási számrendszert
i
Zs.aegerazeger. a QOS2TONYI-s-< • loda Ismét ez utazóközönség rendellek -lésére áll, újonnan berendezettszobélwl
Szombaton este
disznótoros vacsora
az „AMERIKA" íéie vendéglőben. Eltűnő zone. Elsőrendű tájborok. Szíves pártfogást kér
jTislér Károly vendéglős
A túltengő bürokráciának lassan bealkonyul. A GF. és a belügyminisztérium már az uj, úgynevezett közigazgatási számrendszer szerint kezeli az elintézendő ügyeket. Az ujilásl már az ország több városában bevezették és értesüléseink szerint. a közeljövőben Nagykanizsán is meghonosítják a közigazgatási számrendszert.
Négy számjegy mindent megmond
A közigazgatási számrendszer azon az egyszerű lényen alapul, hogy Magyarországon ma egy embernek összesen 3500 féle ügye lehet a közigazgatási szerveknél: Ezt a 3500 ''ügyet 14 csoj>ortba foglalja a közigazgatási számrendszer, mégpedig igazgatási ágak szerint. Az egyes igazgatási ágakat egy ezres szám jelképezi. Az elintézendő, vagy elintézett iratot négy számjeggyel jelölik. Ez a négy számjegy pedig
mindent megmagyaráz.''
i -Könnyebb a kezelés
Ha valaki pl. állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet ad be az illetékes hivatalnál — mindenütt az országban — 5121-es számjeggyel látják el a kérvényt. A beadá^ után kapóit számot az akta mindvégig"megtartja, bármilyen hivatalhoz kerül is.
számjegy) "és állampolgársági ügyről van''szó (harmadik számjegy)." A negyedik számjegy már azt mondja meg, hogy állampolgársági bizonyítvány kiállítását kérik.
Az uj rendszernek felmérhetetlen előnye, hogy a kezelés egészen'' leegyszerűsödik. De sokkal könnyebb
lesz az ellenőrzés is. Az Sgyes lú-vatalok eddig rengeteg akta elintézéséi jelentelték. Ha azonban jobban megvizsgálták a dolgot, kiderült, hogy a sok szám rendszerint nagyon is kevés ügyet takar.
! A hivatalos lapban már minden uj rendel elet a közigazgatási színimül jeleznek. Az uj rendszert ío-'' koza!osati az egész ország területén bevezetik. Ez a bürokrácia halálát jelenti.
Épül a viscveszetéU
A SZEKERES JÓZSEF UTCÁBAN
Katonarét leghosszabb utcá/ján manapság nem Tehet kocsival^közlekedni: Csak a- Tavas^-utcáig. Mert azon tul fel van ásva'' az úttest. A mély árokban munkások dolgoznak. Lefektetik a Szekeres-utca lakóLnak évtizeJos álmát: a vízvezetéket.
Az utca lakói érdekljődéssel és tüi elmet Ibiiül figyelik a munkások tiorékenvséírét. Az* árok napról-napra iiosszabbodtk. v
— Ná végre vízvezetékünk is. lesz mondogatják egymásnak az asszonyok, amikor a" Tavász-utca e^yik sarkán felállított egyetlen nyilvános vízcsap, körül összegyűlnek* türelmesen várva, míg rájik ''lcerül a sor.
— Majdnem leszakad a karom úgyis, mire háza tudom vinnni ezt a vödör vizet — mondja az egyik várakozó nénike. — Mert én kérem ott lakom a 64. szám aljatt, majdnem a laktanyánál^ v
— Látják, eet is átdolgozok pártjának köszönhetjük — szól telje a társalgásba Táljo&iné is az utca végéről. — Meghirdették & várospolitikai '' tervüket és íme, nem .ámítot-
ták a népet. Amit ígértek, megcsi-
Az 5121-es számjegyről megtudjuk, hogy a belügyminisztérium hatáskörébe tartozik (első számjegy), közjogi ügyre vonatkozik (második
- "No, jó, jó, de azért az utca csak rossz marad, nem tenet idején bejárni kocsival szol közbe hátulról az ellentmo&dás képviselője. • , S
— ki az, hogy rossz ;üiarad / — torkolják te az asszonyok. — nax nem olvasta a Zaljában, bogv a t*-ix>s már előteremtette & pénzt utca fciikövezéséie. A munkát >> ro-
- Yiidesen megkezdik. Mesr hot addig utat javítani, kész a vízvezeték. . _
Az asszonvok rabol m urnák.
ü«v ufirv, jól látjuk nu, hogv ö;
ebfen a Vrosbaii épült, az mmo .
Szók ^árt,^ , kősz«^;-. Köszönjük is nagyon hogy «t ^ vízvezetéket beveaetto, örülünk az utc> '' A vödrök teliH>k„. az ^¿»K
muTvaHtó P^t éa ^«eft ^
ar;^k murisai — gtimasan doigo^k- . .
dpcember 4.
ZALA.
3
A világ asszonyainak békeflinfefése
a nemzetközi Nőszövetség budapesti kongresszusa
\ j-arlantónt feLJiszitott ülóstor-nu-ittui zsúfolt karzatok eljött koz-dődőtt mesr a Nemzetközt Demokratikus Xőszöv- iség kongresszusának tanácskozása. Megválasztották a kongresszus elnökségét, melyben a masrvar delegáció vezető;e Avdics Erzsébet elvtársnő is helvet kapott. Ezután a szövetség elnöke, a fran-a Cotton asszony tartattá meg beszámolóját.
A sz«v|«* asszonyok « nemzetközi nómozgalom éi4n
jíeszéde e''ején
azokat

fe.
mezviláíritotla i föladatokat, mellek most, három évvel a háború után a szö-▼otségro várnak :
küzdelem a fasizmus ellen, kü ''lclnn á (''e vokmciáér! és a békéért, küzdelem a nők jo;/a:-txi'': k terfe <zté*éírt és a gyermekek heJnzeté rk nicg javításáért.
. ■ K fvhutátok nuvvahisitisálmn mondott* Cotton asszonv íkü-lönösen ók mi jártak a szovjet [asszo-iii/ok. Kiemelte a népi do nokráciák asiwi ivarnak áldozatkÓHZ munkájút ós mmulatott arra. hogv az asszo-nvok *z ©j&W. vdágon a ''békét. akarjak. A frtve a nők törhetetlen Ivko-akaratról t ttok tanúságot, Kanadá-IkHi óm Am- r ki ha» is ejyro erősödnek a szerve o ok. Kranco ni/otorszáffáf.an 20.000 a.-szonv sínylődik fo-iBásrban. A Nemze''.közi Nő-szöveíBég latba veti-mindon l>efol vártát a spanyol és dörög liősökért. Nén:e!<Jrszáiíban a küldötbrésjek megái lapi tották. hogy csak a szovjet övezet demokraf''zálódotk, itt már megalakulj a nőszövetség.
Szazntlll''é
demoVratikut né nevében ..
A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség támogatja az Egyesült Nemzeteken beiül azt a szovjet törekvést, amely a leszerelésre és az a omfen v. i «.''•/■ ek m ejsemmisllésérs
'' irányul. l
A Irudapesti kongresszus százmillió demókr-''ttktni nő mvé- • ben mily háláját fejei-'' ki a S.ov ew'' óna''c a világbéke, fenntartására• ''irányuló kiizd<l-m''ért. Ugyanekkor mélyem elitéli az tmper álinták háborús törekvéset.
—•- Gondoljunk hősi halpttaink-nak tett eekünkie és gondoljunk gyermekeink jövőjével kapcsolatos kötelességeinkre. A világ összes lia-ladó eiőmek összefogásával győzünk a hálx>ruö uszítók felett és (megvédjük a l>ókét — fejeztető boszámoló-ját Votton asszony. I r
Váii Bor s elvtárs nő, a végrohaitó bizottság tagja beterjesztette az Ellenőrző Bizottság jeJpntóeét. A bi-zo;tág rámutatott ■nyugatném<Jt-országi és indiai helyzet nyomorúságára.
Egyéníteni kell
■ vl<eg demokratikus asszonyait
Ezután Zmaida Gurina, a szovjet antifasiszta nőbizottsásr elnöke beszélt. Ismertette a Nemzetközi Nőszövetség 8 éves s ikonos munká-
— A béke érdekében folyó harc riiaganztoe céljetiért a szovjet nők ''''r-j-utt küzdemk a -világ valamennyi Jcinckraf kus nőszervezetével — -^Omlottá. — a szövetség befolvása ^l&itdóan növwk&zík. Ázsiában" ée -yft ha ,an iö. j^eyesiteni kell! a Ti-iag. nal^dó szellemű -demokratikus asszonyait a riiág békéjének és a ''vmcKráctának megvalósítására. A ^¿ofetseg befolyásának növekedéséit növekszik a reakció gvcaolete ¡Az ^yp.mt Államok imperialista az rabomba-fenyégetéssel" meg akar , az aaszonvokaíT Ahova-
cefolyafciik oljér, ott műiden eszközei ''^yekezaiök eltántorítani az as-
szonyokat a szövetségtől. Mások a nők vallási érzéseivel élnek visssza, holott N C
a szövetség a legmélyebb tisztelettel viseltet ik a nók vallásos érzései iránt.
Le kell leplezni mindenütt a (demokrácia ellenségeit, ki kell harcolni az Egyesült Nemzetek Szervezetében á szövetséget meg illető helyzet.
— Mi vagyunk az emberiség''fele é-< ha valamennyien együttesen feU kelünk, a l*éke "elilensójei ellen, akkor győzünk — fejoz''.o be tapsok közepette Gtirina asszony.
Az asszonyoknak a békatábort koll orósilonlök
Csütörtökön nagy érdeklődés mellptt folytatódott ''a Nemzetközi Nőkongresszus. Engcrila (lottón elnökasszony ismortetto Joliét Ourie táviratát, majd a vietnami, nigériai és mongol iai üdvözIptekot. Ezután Mai'' a /fosni asszony, az olasz '' nő-szövetig elnöke bos/xdvt. Mogillapította, hogy az egyszerű omlxjiolc
békeváiry4val szemben, a kisszámú tőkések tovább folytatják a háborús uszítást. Olaszorsszág asszonyai éráik a Marshall-terv átkát. Áz asz-szonyoknak a Szovjetunió és a. {népi demokráciák küzdelmét kell tárno-gatn''iok. f
Délután ol.sónok Ial-Cw kinai megbízott szólalt fel. A kinai nép szabadságvágyát ecsetelte az amerikai imperialisták által támogatott Csang-Kai-Sekkel szemben. Kínában — mint mondotta — az összes de-demokratkus erők a Kommunista Párt mögött tömörülnek. A ''győzelmekben részük van a nőknek is. A fel szabad itott területeken a''férfiakkal egy vonaliban veszik ki részüket a ''munkából.
Grista Iladzsimsziliu, a görög küldőit-.''-: vezetője ísojortotto a fiobrárháboru szörnvü pusztításait. 5000 asszony sínylődik a mon-archo-fasiszták börtönei l»n. Az angolszász beavatkozás Semmiben vfim kii önbősf''k a német fasiszta mrnszállók mo !szere tői.

I megyei termelési verseny eredményei
A pacsai járás és Bocfölde győzött
A megyei gazdasági felügyelőség most állította össze a lezárul;! 1947—18-as gazdasági év eredményeit. A jelentésből kiderül, hogy dolgozó- parasztjaink megérlelték a termelési verseny, komoly jelentőségét és nagy számban indultak el abban.
Egyéni termelési versenyben 21.(584 dolgozó''paraszt vett részt Za-la megyében.
A községek közötti versenyben a megye 357 községe közül 281 nevezeit l)e. A nagy versenyt a mindig élenjáró Boefölde nyerte. A második és harmadik helyet két kanizsai járásbeli község "Homokkomárom és Zalaszentjakab érdemelte ki. •
A járások termelési versenyét a pacsai járás nyerte meg. A járás 33 községe közül 30 versenyzett, az egyéni versenyzők száma 4.434 volt. Második a zalaegerszegi-, a harmadik a nagykanizsai járás. A letenvei járás végzett a leggyengébb eredménnyel. Itt mindössze 19 község 763 gazdája kapcsolódott be a versenybe.
A két megyei város közül Nagykanizsa került az előkelőbb helyre. Itt 159 gazda versenyzett, Zalaegerszegen csupán 31.

A dliadlalmas
sztálini szocialista alkotmány tizenkét éves. Az emberiség vágyakozva és csodálattal olvassa ezt a köhyvet, mely az életből merítve veti papirra a mindenfajta elnyomástól felszabadultemberek és nemzetek jogait és kötelességeit. Az első olyan alkotmány az emberiség történelmében, mely nemcsak jogot ad, de gondoskodik is e jogok gyakorlásáról, bizljbsitásáról. Semmilyen más társadalom nem képes tagjainak egyenlőséget adni, csak a szocializmus. A munka, pihenés, üdülés, szórakozás stb. ma mái-magától értetődő jogok a szovjet emberek elolt. 1936 december 5 óla a világ elnyomott népeinek és a még kapitá&izmusban sínylődő munkásosztálynak éltető kútforrása a Szovjetunió alkotmánya. És ez a példakép lelxíg a népi demokráciák előtt is, melyek u szocializmust épitik. A szovjet nép Lenin és Sztálin dicsőséges párljrtriuk, a Bolsevik Pártnak vezetésével uj korszakot nyiloll uz emberiség történőiében, fi len járó nemzet leli, biztos támasza n békének és ollalmazója az elnyomottaknak. A bölcs Sztálin, a vi lág dolgozóimik vezére, a kJ az alkotmányt megszerkesztette, tovább vezeti népét a kommunizmus győzelme felé.
— Figyelem! A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete Ifjúsági Csoportja 1948. doc. 4-én, szombaton est© 8 óra: Tiezdot-tel Midul<ás-táncesiélyt rendez, a .Csengery-ut • 3. sz. alatti "helyiségében, melyre mindenkit szeretettel; Tár a Rendezőség: ~ T&ggyülés
A nagykanizsai Nemzeti Parasztpárt folyó hó 5-én, rasárnap délelőtt 1CV órakor saját helyiségében taggyűlést tart, melyre férfi es női tagjait e.aüon meghívja. Pontosé tel--jes számú megjelenést kór az''Elnök.
Örök frigyre lépett az ősterraeJő az ipari munkással
Túlteljesítette az erdősítési tervet a MALLERD kanizssi erdigondnoltsága
Az erdősítési munkálatok befejeződtek a MALLERD kámzsái er-dőgondnoksáiránál. Ugyanekkor megkezdődött a fakitermelés és a szállítás munkavoi-seny kenőiében.
Ezt a kettős eseményt a »puskaporosában, a volt városi felisóérdői í-é^i lószon-aktárban ünnopel;tók meg, Már maga ez a tény is elgondolj koztat. Az újjáépítés katonái, a dolgozók munkájának eredményét ott ünnejjoltók, ahol, a tnultban az imperialista háboruhoa szükséges lőszert tárolták. • {
Ő ''szőrös túlteljesítés
Az ünnepélyt üegesi Kiss erdőtanácsos nyitotta meg. Mindonok-elótt megköszönte az erdő dolgozóinak áldozatkész munkáját.
— Ez tetto lehot''ívó — állapította meg — hogy a ¡kanizsai oraó-condnokság''a hároméves tervben lo-ícktetott'' erdősítési terv ötszörösét toliositetto. Idén ősszel ugyanis 580 liold uj erdőt Lótositettüíik.
Az6$twm9/4aegtt/ñz/pMt/munkiat
Elmondta, hogy a MALLERD
A Gazdasági Főtanács fontos düotésol
A Gazdasági Főtanács*" csütörtöki ülésén határozatot hozott, hogy a hároméves terv keretéiben történő ipad beruházások lebonyolítása még fokozottabb ülemben és zavartalanul történjen. Azért kötelezővé tette, ''az országos jelentőségű beruházásokat szolgáló részmunkák, illetve szállítások soronkivüli lebonyolítását.
''A GF. kötelezővé telte, hogy két
kilogrammos kenyér helyett ezentúl egy kilogrammos kenyeret készítsenek, mert a kisebb súlyban sütött kenyér minősége lényegesen jobb. Engedélyezte, hogy Nagybudapest területén .rozslisztből, 6 de-
kagrammos bucit hozhassanak forgalomba 30 filléres fogyasztói áron.
A 15 százalékos l0.kbérhozzájá-rulás terhére kötelpzóvé tette a (JF egyelőre Budapesten "a bérházak hBlyrealitását. Amennyiben a háztulajdonos helyreállítási kötelezettségének nem tud eleget tenni, köl-csönkérelemmel,- fordulhat'' az Országos Epületjavitá8i Állaphoz, tí célra 50 millió Forint áll ''flönioli»-zésre. .
A jövő évi költségvetésünk több mint egymilliárd forintot fordít építés i beruházásokra. 1
A ''nyomorék gyermekek kérdésének egységes irányítását határozta el a GF. Ezért a Nyomorék''Gyermekek Országos Otthonát állami kezelésbe vette.
hatalmas kötelezettséget vállalt magára, amikor elhatározta : lielyre-hozza a múlt mulasztásait és az oktalan háború pusztításait.
— Az őstermelő örök frigyro 1/é-pett az ipari munkással —íjegyezte meg Gogesu Kiss ordótam''icsoe. — lliszon áldozatkész munkájával a jövő iparának ód dolgozóinak biz-.to.sit n\orsan\agot.
Az MDP "kanizsai járási titkár-silga'' kópviseletébon Iriodl József olt iára szóKt néhány szót.
— Legyenek hü katonái <lomo-kráeiánknak — kérte a hallgatóságot. — .Becsüljék és őrizzék meg azt a szabadságol, aimelvliez a Yöröe Hadsereg sogitette népünkét, hogy fölépíthessük az uj, szabad Ma-gvai-országot.
* Horváth Lajos \ersonybizalmi felszólalása után rövid miisor, majd tánc zárta be az ünnepély
Jutalmat kapnak a „C" vételi Jegyre n?; raforgómagotösszolgaltató g ^zd k
A 82.270/1948. A- H, számú rendelet (M. Közllöny 261 sz.) alapján a beszolgáltatás kötelezettség, valamint a földadó és a mezőgazdasá-gfej lesztési járulék teljesdtésén, felül fennmaradó készletből „C" véteHjegy ellenében f. éri december hó 31-ig eladott napraforgómag után a gazdátlkodók a 80 forintos alapáron (kívül inázsá-Dként még 20 forint jutalom kifizetéséiben ás" részesülnek.
E jutalom csak ,C'' vételijegyes eladá» esetén és csak december hó 31-ig fiz«(t hetó ki.
ÍMA
1948. ''december 4.
NYÍLT-TÉR*
Szombaton este Zalaegerszegen Gobz-tonyt Étteremben dleznóteros vaoso* ran szeretnék megismerkedni hozzám-való jókedélyü férfival.
Egij szőke nő.
* E rovatban közösekért sem a szerkesztő ség sem a kiadóhivatal felelősséget nem vállal.
Na^kanirga város hirdetményei
Közlőm, hogy az 1948/49 évi zsirgyüj-tési idényre a magán és .közfogyasztásra levágott sertések után beszolgáltatandó zsirmennyiségek begyűjtésével Nagykanizsa Táros területén a Közellátási Felügyelőség a Földmüvesszöveifckezetet biz-ta me*.
A szövetkezetnek gyüjtőtelepe Fő-u. 7. sz. alatt működik és a beszolgáltatandó zsírokat naponta d. u. 2 és 5 óra közt lehet átadni.
Gyermek mely kocsik, fciotbal/abdák, zeneszerek, játékáruk, antikvár knyvek
Molnár műkereskedésben
ZALAEGERSZEG, MARX-TÉR
Szombaton és vasárnap
disznéleris vacsira
KiSSÖhHAZ- vendéglőben
Szíves pártfogást kór
Műik István vendéglős
Szőrmék, Mák
átszabások és hosüzubbltó-sok jutányosán
Éísy ssziicsm<é$
Nagy&aniisa, Szabadság-tér 20.
a ZALA zsebnaptárába
hirdetéseket felvesz
a kiadóhivatal.
j Szombatén és vasárnap este
diszséf eres ¥icssra
a „FEKETE SAS" vendéglőkön Nagykanizsa, Eéivös-tér 23. sz.
Szíves pártfogást kér:
S»mogyi Samuné vendéglős.
Hirdetéseket fai vesz a Zaia kiadó, hivatala. Nagykanizsa, Fő ut 5. sz Teitfvm 31. CSEHKSZAM 5.46g
Szombat, deciwibor 4;
Budapest I. 8.18 Délolótli m,u-«8iika, U. A Homwu(W*zoli Főiskola nfaondúkoiinok mttaom, 12.15 Ma-nóták, 1U tiUiarito. lü.15 Awa-tali mufealka. 14.15 JilHomónyjátók. 14.80 Tánefeone. 15.80 Az .ifiuöág hangja, iü.lö Ü^ntnokrádió. 17.20 A b&aiktanios müaora. 18.10 Magyar Parnasszus. 10 Zenés hang-képek Colé Portör életéből. 19.45 A Falu Hangja. -21. Hangos ''«heti híradó. 22.25 Oedipus király, tío-
nklee drámája,. 23.40 Beethoven: ur hegedü-^zongona szonáta.
Bu<&pest II.. 17 Tánczene. 18 Hegadü- és zongoraszámok. 18.80 Brahms: Változatok és fuga egy Handel témám. 19. Színes szőttes. 20 Szat küldi ^szívnek szivesen. 21.13 Zenopotamáa VI. diszhaag-verasnye
, Nagykanizsán a gőtfördő nyitva reo«l 7 órától este 6 óráig. Kedden egéw «*P és pénteken délután hűl gŐzfÖrdC
Kitüntetett zalai földművesszövetkezetek
Zalamegyc a Ivcszolgáltatúsi ver-sehyben országos viszonylatban nagyon jó helyen végzőit. A beszol-''gál látási verseny mtgv eredményeit nem éghettük volna el, lia nincsenek jól mükódő földmüvesszövctke-7X3leink. A kormányzatunk most ho-jrionilni kívánta a zalai földműves-szövetkezetek kitűnő munkáját és
az alábbi földmüvesszövetkezeteket tülltelte ki:
Zalalövö, Vonyarcvashegy, Zala-baksa, Felsöbagod, .Nemesnép, Sa-lomvnr, Giilorl''ölde, Szentpétcrrrr, Ukk, Tófej, Murakeresztur, Becsehely, Bánokszentgyörgy, Korpavár-Pialin, Szepetnek, Újudvar községek földmüvcsszövetkezctcit.
SPORT
Molnár sérült, Takács játéka előtérben a Laloniitiv elten
Vasárnap az NVSE-^ek a félelmetes játékerőt képviselő Lokomotív lesz az ellenfele- A vasutasok különösen nagy szorgalommal készülődnek orre a mérkőzésre, mert szerelnék megszakítani 4>esti testvércsapatuk vidéki sikersorozatát. A csapatban Molnár siilyos válsérii-
lése okoz gondot. A középcsatár sérülése olyan súlyosnak látszik, hogy nem-valószínű, hogy ebben azidény ben játszik. Az ürömben. azonban öröm is akad. Takácsot leszerelték és játékra jelent kezeIt. A sérült Molnár helyett a Lokomotív ellen ő irányítja a támadósort. \

Vasárnap MAORT-NVSE asztali tenisz-rangadó lesz.
Vasárnap délelőtt 9 órakor a Casillas szakszervezet Csongeri utcai székházában .érdekes aszlalileunls/. niérkőzés kerül leljonyolilásra. A bajnokság kél veretlenül álló csapata a MA''OHT és az NVSii küzd meg egymással a győzelemért és egyúttal a bajnoki elmért.
Keszthelyen les» vasárnap-a Bauxit—Müvttae bajnoki mferkézés
Az okt. 24-én Sümegen botrány miatt félbeszakadt Bauxit—MAY-. TIAC bajnoki ''mérkőzést a szövetség határozata értelmében semleges pályán kell vasárnap megismételni. A semleges pálya a szövetség határozata értelmében a keszthelyi Helikon sporttelepe lesz. A mérkőzés délután fél 2 órakor veszi kezdetét.
Jó hanguiatöaa készülődik a MAORT a SzAK ellen.
Nagy örömmel fogadták a Maort szurkolói és vezetői a csapat nagyszerű játékát á KPSE ellen. Különösen Imri nagyvonalú játéka keltett nagy örömet a csapat berkeiben. A -SzAK ellen bizakodó hangulatban készül a csapat és abban reménykednek, hogy Szombathelyről is elhozzák a két pontot. Sérült nincs a csapatban és ezért, valószínű, hogy Csapkay mester a győztes csapaton nem is változtat.
Zalaszeutjakab—Nagyrada
2:1 (2:0)
A mmjjyradai SE áltnl megóvott és újrajátszani olrond©H bajnoki . mérkőzés lej&i«KAs&ra vasárnap került «or. A két egyenlő játékerőt képviselő csapat nagy küzdelmet folytatott a bajnoki porfokért, ■amellyel végül is ¡jobb erőnlétével és t«oh-lká jávai a zala^zentjakabl együ''t-tea biztosan lyért meg. Gollövö: Garat 2. illetve Muklics, ,Jök voltak Keresztúri, Mohost, Garui és a közvetlen védelem, Üleltve Muklics & Nagy.
KÜLFÖLDI SPORTHÍRADÓ
A sport mestere cimet a Szovjetunióban csak a legkiválóbb minőségi sportolóknak adják, azoknak, akik kiváló helyezéseket vagy országos csúcseredményeket érnek el. Érdekes, hogy most a 15 éves Nadja .Hnikina tibliszi atlélano kapta ezt a kitüntető cimet. Iínikina alig egy éves versenyez és. máris 4 kiváló ifjúsági csúcseredmény tulajdonosa.
Olaszországban a külföldi filmeket vizsgáló bizottság nem engedj lyezle az olimpiai film bemutatását Az indokolás szerint attól félnek, hogy a reatwiós elemek az előadások alatt tüntetnének, mert olasz versenyzők úgyszólván alig láthatók a filmen. Nálunk nem reakciósnak liivják azokat, akik tüntetnek... Ettől függetlenül felmerült az a kérdés, hogy vájjon kik szerepelnek a filmben, ha már az olaszok sem.
Ha gássiolgáltattsában zavar van» ugy szerel-> tessen tökéletesen működő
gáanyosnásszafcályizót ti''zambiztossági szava-, tos&ggal a készítőnél.
Készíti: CZVETKÚ GYULA fízcafezaráe és|takatos üzame
Nagykanizsa, Ady-Enire-ut 4 szám.
NÉP-FILWSZINHA?
Doo 2-3-4 5. CsütHröktől-vaBüt napig Az évad logazekb filmje
Szürke fény
Könnyökig megható törtanet.
Előadások: hétköznap 1/26 es Vs8 órakor, vasár- és ünnepnap 2, 4, 6 és 8 órakc^
FÓRUM MOZI
ZALAEGERSZEG
December 6-án és 7-ón hétfőn ós kedden 6'' 8 szerdán fél 4, háromnegyed 6 ós 8 órakor
MXZIM
a nőmet filmgyártás kimagasló alkotása. — Izgslmas, érdekfeszítő, fordulatos. Egy feketepiac felszámolása.
jAid^a Uoí a
Göcseji kisimít?
AUl: Harisnyákat, kötött- és divatárukat, fehér-neműek«:,
faabakelengyéket
ütb legioub miiio; ó(jb«n és
I <3 o 01 C ^ 0 b b d m V38ftrf)lhöt
ZaCAVGEHSZEGEN,
Nagytemplommal szemben
Gáspár szűcsnél
CGoldstein) szőrmék, bundák, javítások, átszabások és hosz-szabbitá8ok. Férfi, női és gyermek irhabundák speciális készítése. Modern budapesti
szabászszal dolgozom. Nagykanizsa, Ady Endre u. 2
Alti olcsón, jól akar enni,
Annak MARKÓHOZ kell menni!
* •
Szombaton és vasárnap este
liszniigrisjfacsorára
Zene! Pontos kiszolgálás !
Szíves''pártfogást ktr » Tulajdonos.
E1 a d ti & r a ingatiar-otat közvítá* Kováte iriiaáiaNagyfea«!zsa.Sjzaöa^ ság-tér 1. sz. (be?itr&»al azemhep).
Megunt és kinőtt ruháját, iAbb*-iiJ6í, vagy bórmlfélf háztartási lárgvait ha értékesíteni akarla, keresít fel Gálosban ÓBzcrest. Na^yhaalzva, Atm^tCMl*
Prima borotvapenge 10 db. 2*1» Rozhdamenien evőeszköz versenvurbin b ílllérea bazárban Nag^anUpájyJw
Biciklizni tudrtSiJ^gAVV^üxat W-yeoz « kiadóhivatal.
MlnaemicmU hownált rubát l^m«««-labb nttiii Áron vetx Kttireárnö Nflfivk»-nltas, SÍkátor-u. 1, Ugyanott c«y üiííj cl-
aabb nujil Aron v«x Kalreárnö Nnfi»
■d6.''....... .........M
Kőmüvetb én Aoine«ö«lt»kc»t roe»t»r vizasára olőkénzltünk. Horváth és Íh vanyu építőmesterek Nugykunizs«, vős*tér ¿0. sz, _____V: ?
fíiayobi mennyiségű trágya My Enárc üt 29. N»fcyKanl««______
Pérfi télikabát eladó. Nagykat i PetóU-utca 47.

KoVácsaiübely berendezés
vAbei Virág B -o. 14.
ZL4X.A póBtifeai ¿aj«lap.
Feren^tór ^ -
KiortíhlvaU.!: FM S. TcWcs; •-nyomatott íi R.-T N=íiy<c -
feteiös VteáO.és« aybmáiéA