Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
920.47 KB
2008-08-13 08:56:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
555
3916
Rövid leírás | Teljes leírás (160.2 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 004-005. szám január - 001-003. szám hiányzik.

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NniíV-Kiuiizsa, 1871. január 2
4. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
KitlTJCllvC
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
VenyeB tartalmú Hetilap
a v/i|>lioil;iloin. kereskedelem. Ipar. nazdászat, (iiiloiiiany es min eszel kflréMíl.
Elöflietéit föltételek:
i hlthoi kordiául é K|4m • ».• ¦
HlraetéaeU:
A bal liuibu* v*\a luuil I-.jui 7 kr
J-.ior ti 4> minden l.>vál>l.i l.nkl.U.ÍM 5 kr.
Wlj*(Jlj mi.iüí., CKjf. htlktaláiJrt rUl kr.
A .Njill tí[*o-•Cr M«lt m Mklaiáai dija 16 kr.
U1*, jöjjön e .'országod!
Népneveléa ors/ága után kiált n/. ip;i-ros,midin tanonczával vesződik,u népnevelés országa utiiui *»vargát kedvenc* fra/i^a a vidéki levelezőnek, ki a nép tudatlanságán lovHK'tl. a népneveién ors/igát iQt^rfX'lhtlja t tudós, midőn boszankotlik. a népneveiéi országának eljöveteléért inmilkoiik a nemzet legfel re is mértebb napszámosa a tanító inidün rsalmlját nyomorult ti/etésébol táplálja, sióval nincs táu az életnek oly kellemetlen oldala, melynek nyomása ttlatt már valaki 'fel m> kiáíltott volna:. mtynevelea, Jtijjon t>l a te országod!
Vitaijuk sorra a magyar hírlapirodalom ujabb számúit. lutllKassiik vénig az -.alIamtHiliai'k fclimig/ű okoskodását, kiírjuk figyelőin in el a magán emberek rendes elméJke'fc'sét, tekintsünk he a főrangú paloták 'iivtloi légkörébe vagy tánuluianyo/.-zuk az alsóbb néposiíiályok egyszerű éh-tét, p'.indruhul il(í.v és ugyaiuuoii szemnleUes rajongó felkiallá-okUl wlálko/.mik: népneveit^, jojjón cl a h- or^ugod ¦
R felkiálllással v.m eltelve :i levegő, ezt leheljük ki sóhajainkban, e felkiáltania bukkiiiiiink miniU'ii lépten nyomon, s nU* van századunk második felében m-p^/.t iUih iumuUt, melyei már aitn> ian és annwwor meg hu re/olt a k volna mint e/en inomlat : népneveié*, jöjjíiii t'l a te országod !
K/.en általános wivárgás, ezi'i^ko/imn a népneveié* nrs/igáért azt bizonyítja, huny
ü (t» ( mindenki érezí aat, miszerint hazánk jóvó-jét, nemzetünk önállóságát népünk józan | iiiiu'ltsége, értelmes felfogása képes egyedül bi/tositaiii, de egyszerstuint mindenki fájdalmasan éizi a/t is, hogy küzuitlvellsé-i gUnk még nagyon messze áll a/un magas-, lattól, melyen egy nemzet viszontagságos i életének a váratlan események megrázóbb i zivatarai kúzt is szilául biztosítékul szolgálhatna. Kz>n szomorú tapasztalán lesújtó benyomása aUtt naponkint ezrek százezrek ajkáról reppen el akeserü sóhaj: népneve-lés, jöjjön el a te országod !
l)u mit luuznál a kétségbeesett tétlen sohajtozis akkor, midón lettekre van nrükség. Míg a magyarunk hazáját, családi tűzhelyé, t folytonos önfeláldozó hősiességgel kelíett védelmeznie a szomszéd népek pusztító dulátiaitol, mig a magyarnak nyelvét, nemzetiségét óriási erőfeszítésekkel kellett védelmeznie az örökítsen változó kormány-furmák idegensze.ru romlott légkörétől, inig a magyarnak ugy irodalma terén mint a nehéz (saták vérmrzején órókö* élet-I halál harc/czul kellett küzdenie lételeért, J addig csak ére/nie lehetett népnevelésének lüim os állapotát, addig csak fagyó sóhajokkal áldozhatott n népneveié-, országának eljöveteléért, de a legsetétebb gondolkozásu pessltuistának is be kell vallania, hogy az uj magyar felelős kormány megalakulásával népneTclésünk terén a sóhajok kora el-tüut s azt a cselekvés kora váltotta fel.
A magyar közoktatási kormány hazai tanulunk elhanyagolt állapotának refor-
málása közt kö/iuivel^étfüuk hiányait gyorsan, biztosan es gyökt-resen kivanvún orvosolni,nem akarja köziniveltségünkujjá születését egy ujabb ne rumié k felaerdUléaétól feltétele...