Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.72 MB
2008-08-13 09:01:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
614
4557
Rövid leírás | Teljes leírás (282.77 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 010-013. szám március

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

, 1871. miirozitis l-i;n.
10.
Tizedik tívfnlynni
Zala-Soinoyyi Közlöny
(II ZilUlUK'HTci <>i;i/tliisú}>i ('H\cMÍlcl Ilii uliil:)-. ci'trsilóji'.)
Kiterjedve SOPRON- es VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hotllap
a v/ipi Hidalom, .kereskedelem, ipar, #imtószal, liiiloinaii) cn .uiívé.s/H köirbol.
EIÖBEetéHí föltótelek:
¦India uambaloa,
-rí« • ayakn* mOM vtfly k*t ..... I
Nirrkt-it.-i Irttdn "¦» LUÜu IiíimUI; |
ordüs/t't.
Nco) leltet ilt r.zúliink n/ enlőszetít. melyet hasonló, modorban, f-mk oh lmven lehetni1 tárgyalni, mint n {(azikisjgol, e^^z
ItTjeilcIlllébetl It'irili, liaiK'lll ('/.Illtitl 11 ki'/.
ilu^a/da figyelmét D»ak a gazdasági faültetésekre, melyek ha/áiikhan. meg oh l>ó tirt lelhetnek é* melyek tngndhatlanul rendkívül fontosak szándékozunk fid-hmii.
Mennyi jíazilasájíilaK ltommal fftl nem használható térséget Mtulne., taiiltetéh álul még értékesíteni!
A/ oktatóga/iianak nem fog nehézséget nko/iní, a kézfogaidat arról fi'kiJú^iM-tani, mily előnyükkel bir a sziiiilufohlck, réti*. álluail^U-KiilOlt kórUlfonialáia. sut ez utóbbiak réMtlxmi beültetése fákká). Hogy a/. élósft vények, melyeknek csak cl*n iui'k-ala|)iiitMk kerlllnrk ni mi fáradságba, t táhlá'.nak nem megvetendő védelmet kól-isiiiuzinjk ; hogy jnlcntékeny mi'ijii\ is*-^il Htzelő-, szeitaáiii- nőt *']>Ul*-tfHt is nyújthatunk ; hnffj a gazda ez iit«n n luKvítys/.u-rílhben és költség nélkül Ovi íaszükségh-té-nik egy jii részét fcilü/i; hwgy általuk a határokat állttiulúsúli»tjuk, miiit'k folytán u/ idegen beiiyonmhistó] és egyéb liatÁrsé-relmi kellemetlenségektől johhnn megóv* | fiatjuk birtokunkat, kivált ha egyes rísxcl j országutak sziléin feküszuek.
Mugy továbbá az élősovények t*gad-liullamil suk foMet vonnak cl ugyan a gazdasági ni Íveléstől, dü hogy ez nálunk. Inda |
órtíko ri>ii(l<isitn még iie.nl oly iiiik.v ni;in is ijícn jiihet tükiiitetImi, ¦-¦- a/on ,i|>i>> ulkalinatltn^ok |h.h!íjí, nx-lyokcl u K\i>ke-rt'k- n N/AntótiiliIlM' való liniuniiiiliiva. tn-vulibú it UMh'w rovarok i'> madaruk H-/,i-|)i»rodásu oko/, biMfii ffl tVsz isnii'rvc a/.oii natí* liauoiitól, niclu't a/ i'dúsüvéuvt-'k okodnak. '
Végre ini'^ji'ifs/i'iiiló, liitgy a fákk.il \iigy éliiMivénynyL'l köitilúltututt bnuik uiu^nyt-ro r.sinot tekintetet nvi'r v* u lat-tn/JiiKÜst rajirt kollompsldié tcH/t.
AIíjí léti-zik KaJ!ila«iífí- nirlylH'ii i-^n kis faiskolának való'alkalma* lielyet i> >/ük-st'-gcs eseiuelck fjilnt"vt'lén;rc t'elfilálni ne lelu'tlie. Itt csekélv U'fllK'ti1!! s/illtlt;tl.lll ha>/iios fának lelicf aln])jnt mo^viilni, tt>i'-ténjék i1/ bár ni:ij;vrtés va^v ilu^vilin n/íi* Altul.
Mily t'uueiiieket viila-^/nnk a >/..iinni tusra '! az a kÓrUlméimiktol \\\%m, .)nt>l> tulajon majdnem niinricnneinll fanem jól tény és/. j{»y |il. a <i/it. tülgy. jávor, iitntán. akikv, nyár, litmlfr, fíyeináii. ilinla.a tillc-Mlü.-k sat. A/ itli-tu vidékben tiilillliato, ti'rmi'.s/i'tcs módim cJöfottltilo lak le^jolib' útmutatást adnak i< tokinti'tbcn
l^en la/a talajon vagy futidinunikon ereiliiLÚi.Mivel tii'vollit'tű : a nyir, »/. ukúc/-fa. ax erdei fvnvU, a nyárfa, búlvátiyfa, h>m-iárla *«t.
Nt'dtos helyekon jó tenvé-'/ni'k: az i'jjcr, a fűzfa, nyárfa, kéiisfa.
Kavit'Mis Ős tdliaRVult foliiteiüleleken mt'gtcii'iu mén : a/ nkac/. u/ erdei fenyü. a bitlványfu, a nyurfa stb.
Hirdetésen:
l l.at liMáLix. ji. l.l -....ii I-.,. i k.
»r n .ta .....,.Ut. >.., ,i.l„ Lök-.,.,, .,, :
lyiclij m,i>iJ..u fgy* l.t.M»i,...',t ,i(i
A ....