Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.09 MB
2008-08-13 09:09:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
608
4443
Rövid leírás | Teljes leírás (339.76 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 023-026. szám június

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

i/sa, IK7I. jiillius ;i-án.
2-t.
Tiztí<Uk ^folyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a naliuiu'ftyci Liix<1iisúkí egyesülőt hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Veíyea t,a,rt&lmvi hetHap
a .s/é|ilroiliiloiii. kcrt'NknlcIciii. Ipar. ga/fláN/iil, IimIimiiíiiij i\s iiiíim's/.ci karéitól.
,ti.. t |yakr«i Miftl v.|y *•** ***" *i.<rk«»ilöi inul* i'h kIndít lilt Mtitl a
föltételek:
K
v o n it I a zalamegyei gazdasági egyesületnek
ÍMJl'ik évi tnájiu I-Ün <•« jUt/tulvn tartott nvMytftík-i rwuks kftigyült** j^ijt"- az ez alkatommal tárgyalt dk k
2. «ám. Eliiiiki nzóbflli jeleulé* fuly-táu a hátralékban lévő til.'tft II tagnági dij, és ,r),r>'>.r> fi, kamatnak az egyes tajf»k-hili mielőbbi b<>>/i-(lt'!>t- iránti intézkedés
!i, A zala-ttgt'rs/.egi gazdasági pjívp-Mileti kert toszoiutijtVliágabaii lévő velek-nek árvi-ró* uljun UHU ftnji jutányos árért történt m«gvá*árlása ji>vália^yuttitt , annak megvásárlását wwküiló Árvay István kerttWti sxakusztályi elnök urnák jegyzőkönyvileg hazafiul koszrtnet szavazta-tott annak ára a/, őrleti pénztárból k%italványoztatott, és ezen tel keni építkezési l«rv a folyó évi augustusi kÖXKytlIés-ben fog tárg) altatni.
4. A megyebeli faiskolákról tekintetes Arvay Mvan kertészeti szakosztályi tduok ur altul Litünó szakavutoitsággal ^ páratlan ugybn/.galoHiuiaÍKzeike.)izti'tt litbláv kiiiuilata.s a maga* ffildmivelév, ipar- és kereskedelmi minisztériumhoz feltörje*/tetet t. .S.Skublics Sándor unszeiU-mihályi lakos a/ cgvevülut rendes tagjai sorába fel vitetett.
K. h'ulyo l«71-ik övben 1'ar.sáD uiiig-taiti>ndó gyuiuolcti-, szóló- és Itorkiállitá* programjának a folyó évi angus/.tu^í közgyűlésre Iwmlö beadására az illető szakosztályi elnök uruk fulliivuttak, » a kiállítás nuuja és módja az augusztusi közgyűlésiben fog elhatároztatni.
'<. A magas foldiuivult-ü-, ipar- o^ ke-jVükt'tlt'lnii iinuiv.ltüiiiui altul a/ i-^yesaU't-\\er. ktllilotl (Í4H !>n( In.iiniK, a lent kivá-KiiaR trrui*»l<i inurakti/i lakozik is Mla-tiiit'í vnU'»kick koxli kii>tj:tái is a ti'itnett'si imi^tiáknak annak idt-jt'bt-ni bt'küldt'^e \i--gütt lloi vátli U Mii kv c-.ükU)inyat tíok gaztl. ugvMÜleli t'lnftk urliux kiildpti'tt ki.
^1(1. A ga^du-íági PHji-xUícrnnk T.hassy l-ajos fgylpti |M'ti/.tárm»k ni1 által a folyó l»71-iv kimutatott kiudát.a ^Xjll rtbmi ál-litpittututt nity.
12. A nirgvflieli (rágva k^Mtlúd iráni :i magas lol.imivi>|tKi uiinis^tprluin Által ki- viliit vrli'méisv Hilásra a uiiiiisí.tPií leirat kikflklósTvt'l a/ illclo s/iikov/tál\i duók ur felhivatutt.
i;t. A inniía** frtlilmivc,li1>i minii/U'-riiun álul, minta gaíiladagok felállítása végett beküldött emlékirat vt'lemeny adás végett egy « czélia kireiulvlt kllldótUeguck kiadatott.
14. A lialiitnn-filcedi ftzerettttllá/. kei tjű rés/ére az pgveHillcti kertből fitrsoitwt^knek Aivuy KtvAn kertészeti «/aktntztályi i'lnftk ur altul ingyen törlőül ki.s/u|gálá*a j<>vá-hagyatott.
16. \ maga* folduiivolósi minisiítti-rium által, a/ idei termény állásáról kívánt érteHÍte!<*>k fent tisztelt luituszU'riumllo?; fel-kulJcttek.
Ili. Htettntü' István uiogyr tiírvéiiy-
széki illnok ur ntíliai H/nbu István ur he-
í lyett a/ egyesület remles tagjai krtzé lépett.
17. Sxt'iit-Llonáu I. évi október boban tartatni terve/ott lókiállitás programjának cl készítésé re méltó&águs Horváth
l t«-ln i.>r«ii I-M.ir 7 ír t; .1, i,.i„.1,.u l..vil.ki Ulkt«lá*Ítl fi hr.
I Hirdetéseket elfogad:
L
Mór es. ...