Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.1 MB
2008-08-13 09:11:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
611
4828
Rövid leírás | Teljes leírás (374.38 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 027-031. szám július

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

izmi, 1871. julius 1-én.
27. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a znlunMJKyoi Kaz<lusÚKÍ <'B.v«'siilt'l liivatulos (¦rl.rNitöjr.) J
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vényen tartalmú Metlls-ia
,i \/ó|ilro(liiloni. kt'ri'Nkcili'lnn. Ipar. «azil;is/ai, tiidoiiiaii) cs mm eszel köréből.
tf«i> ¦ ¦ys.hra» aU
WA.HHW JÓMDCP h
Előfizetési felhívás
,ZALA-SOMOGYi KÖZLÖNY'
kiu- j,d»«
Sopr«n é» VatmegyAkre czuuu
A Mjij #t wiiudik féléve a .iiinw.il ra.fk.i-tt.lT.n Üut.Utt.l (elhívjuk etuefjeden felviea elAlta* tAluk.t, h0(J a Ilik fél.vra eiAlA dijl DielSbb be kdlil.ul aaWeekedjen.k;«a alkaloisbAI balrak raijuuk Uhunkat u>T*bflfi !¦ ¦ |. kOtSnieg ul»i [tirlíojajibl btialomual ajánlani *au;ival i* Inkább, nert a aaJa-™»íí«l faadaiifli «|j*altitl hivsUlo* *rl*«ilfij*Te rá-
Í Előfizetési föltételek:
•a. : H~IT -h hánhni h..nt*HH ea vidékr* ,..>..*»
niy hét .. Kftn éti* « frl kr
Imin lili rn •¦» .
• . W .
A hal haaáhoj p.tii
Fin.k
¦ Ulllak
Előfizetési ár:
1871 jul. deez. félévre 3 frl - kr.
„ „ ssupt. évuegyudru 1 , 50 . Kiadó htvt$tal.
M 6 g h i V H S.
A megye rendezése tárgyiban f. évi juniua 16-én tartott megye-bízott mányi közgyűlés által megválasztott amit kikül-díjttséguek, melynek feladata a megye rendezésére vonatkoió tervezet elkészítése, — ez érdemben UrUndó értekezlete httár-nuuuul J. évi jtUiushfi 17-ét tűzvén ki, arra a/ irt napon /-alit-blgerszegen d. e. 10 órakor a megyeiig nagv teriuóbcn tar-Utidú kiküldötUÍgi Uiiácskuzuiáhyuii lecndd
megjelenésre a bi/ultmányi g
tag urakat e/.tiniu-l tisztelettel meghívom. Zala-KgcrszL-g, 1871. juaiiwlió 16-én. íírúf KZAl'ÁUY (1ÉZA '
UÓ8Z08 kiirús.
Zalamtifyémk Zatu-Eyerttegen itffl. évi
június 16-én tartott kötgy'úléte jegyzö-
U7e4 a.. könyviből, íi 7
Fólián m ú uiéltósiga a inegnyitottnak kijelentvén.
Miután a nagyméltóságu magyar királyi bolügvniinistei uinak az öKszei mini* terium nevébtüi ;t megye kíi/iinségéhei intf-zett leirnta felniviiiitatott vulna, melyben tudomás 6» miheztartAü végett arról érte' sitté tik a megye kíkilasége, hogy a k&ztOr-véu.vható»igok reudezégéról sxúlo lHTtl, XI.H-ik tÖrvényC7Á'kk végreliajtisa tárcában, illetőleg a törvény Dl. §-sa értelmébeo megtartandó '.özgyalésuek folyó juuiuslió líi-én, min' kitüzűlt határnapra k-endó egybebivá.Mlraamegyc füi^piinja utasitta tott, egyszersmind azon renii'iiyét frjpzvc ki a magas miuisleriuiu, miszerint a megye közu'n*ége feladatát annak fontosságától áthatott buzgóíiággal f»gja megoldani, s a megye remlezéséro né/ve oly tervezetet kidolgozni a jóváhagyá.s végett mielőbb fvlterjetizteiii, tuuly a gyors és jó idmioia-
J>. HVI,**.!!) mind,,, ^..i b.lkuiA**n V) k>.
I A .H/ílt Uth>
I »(j Mtl» *«r b*lkUláal 4(ja U kr.
tratió hi/tatitása mellett az ország s illetőleg az adózó polgárok financiális érdekei megóvása iránti jogosult kívánalomnak is
Hirdetéseket elfogad:
-KMliaift' KuikS HIVAi *l. HMitbatyM: PULT ÁNOK. PtatM: /.Kirtl.KK W. I.ASU l.tÜll'OI.D, é*
N
JÁNK. Ptt
LKH, MH
t*MfeM; X lKll * VOtt-
ltUDOLr, UfPKUK ALAJUM 4» NAFTLjUI MfcKMAN.
Kftn magas mi ii is téri leirat felolvttsátta után a teendők feletti tanácskozás sora ' azon indítvány előterjesztésév...