Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.96 MB
2008-08-13 09:12:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
663
5076
Rövid leírás | Teljes leírás (361.71 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 032-035. szám augusztus

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

izsn, 1871. nuKiiwitus 5-én.
32. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamugyei ^azdusági egyesület hivatalos eVtegitője.)
Kiterjedve SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a .szépirodalom, kereskedelmi. Ipar, gazdás/ai, tiidomaii} rs mi) vészét
IVLe kJ elenlH:
•«*•» • lyskraa Mtifél viiy kit >
WAJhITH J&AHKV k.inrtk»*
Az erdő-kezelésről.
Ti'kintettel a községi 4Ut , s az ujabb erdei
törvényjavaslatra.
i
A jelen eszmecserének megírásához ösztönt nyújtanak Sumogymegye ga/.dasági gyűléseinek azon teljes, és értelmes intézkedései, - melyek szerint komoly Ügyelem tárgyait képezik mindazon mozzanatok, melyek erdőségeink érdekében időnként felmerülnek ! — Ily értelmű intézkedések történtek Bereuybén u nagy9. Iukey József in elnöklete alatt megtartott értekezleten is.
Tagadhatlan, hogy az erdők álladéka a rengeteg liosszu hullámzó vonalúi, nagy befolyással vaunak az éghajlat, időjárás, szárazság, esőzés, egészség, termékenység, az emberi jólét eme nem kis hordorövel bíró tulajdonságaira! ez többszörösen, oly világon érvek, s indokok altul volt cgyébkúnt bebizonyítva,, miszerint felesleges nuiuka volna ezer, kérdés tüzetes fejtegetésénél hosszasa i időzni.
A tapasztalat szerint, a légköri esapa-déknak kisebbedéüét igazolják felső KgyptUB ujabb irtásai, — ellenkezőleg az esőzések nugyobbod&sát bizonyítja az erdők cultivá-lása, nevezetesen alsó lOgyptus nagy szer ti ültrtvényezísei, — ezt igazolják az erdők körében nagyobb harinatozások is, mely tünemény nem egyéb, mint a fák vizpánikká alakult ktlehcléHG, éftzlelodéseink zsinórmértékéül nem szolgál hatnak ! . .
Rendkívüli évek illetőleg időjárás, mint az aszályos évek is , de épen ezen fontos szempontok a/ok, melyek miatt az államnak éber Hgy elemmel lenni és őrködni kell, hugy ezen közérdek, akár egyesek, akár testületek kön nyel luuV'gü miatt csorbát ne .szenvedhessen ! . .
Innét ered az állam felügyelet, és beavatkozási jog illetékessége' . . A dolog természetében rejlik azonban, hogy ezen felügyelet, vagy beavatkozási jog a végletekig ne terjedjen ! - mert mindenütt és mindenben, - ugy itt is a szélsőség, vagy tulhajtásuk, kOnnyi-ii károsak lehetnek. Azért is felügyeleti jog mellett, egyesek, vagy testületek, szubaly5ze.ru1 jogéi vezet c no CiOukiUiselí!
Legyen törvényileg gondoskodva oly érvek fönntartásáról, melyek a közérvek, a közjóra luulhatlanul szükségesek, de ily természetű erdő gazdaságnál, hogy mily forda, üzeimuod, fanom sat. alkalmaztassuk, abban szabad rendelkezési jog legyen, meri c vonatko/atban többnyire a helyi viszonyok, és egyúb kórillinények határoznak.
Hogy Magyarország gazdag erdőségek fölött rendelkezik, nem lehet tagadni, mert az ország terilleténck 'Mi százalékát erdó" bontja I
l)c még is a/ erdők okszerű föntartása, mily fontos s/.erepet játszik a/, állum háztartásban, befogjuk látni, ha figyelembe vesszük a roppant fogyasztást, a roppant szükségletek fedezését, melyet a gyáripar
KlraetéaeK
mt IiujÍI.u. J.clii .i.r^rt I .n.r í kr.
ti í, miiidfii Uvilihl htlkMtáiM fi k
j.jdl) mind™ egjí, h«lkiat**JM SO k,.
•gj f<-Ut tor farifcUuU Jt> U kr.
vasutak, különféle vállalat azoktól naponként mintegy folytonosan igényelnek.
A regi időkben egészen más viszonyok voltak, de akkor jövedelem tekintetben is egészen más értékkel bírtak erdőségeink ! . mióta azonban »i urbériség niegssüut, — mely az úrbéri birtok után járó erdő illetmények kiszolgál tata-iát vonta maga után, azóta sajnosán észleljük, hogy legtöbb helyütt legkivált a községek erdei, azonban a inasá...