Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.31 MB
2008-08-13 09:14:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
617
5346
Rövid leírás | Teljes leírás (427.71 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 036-040. szám szeptember

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

VuK.y-Kaiiizsii, 1871. szpphmiber 2-án.
36. szám.
Tizedik évfolyam.
Ztilci-Soniogyi Közlöny
(H zaliiTiicxyt'i jíuzdiisági ogvcsiilct hivatulo* értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
a v/iplroilaloiii, kíTi'skrdelrni, Ipar. ^a/dás/ai. (inloinaii} rs infimzd kóréhői.
••"*•' • lyihrM mm fél v*|y **' iv"''-, M*»f bi-Mtwi iruata r* kiméé bh ttlal i
i javaslat.
nk jjtrv«ii>-ti**lf|f>éHi'k dá«* f.lrjrh-n?
1. JurvÁ
idejében, legkivált, hu tudjuk, hogy ragályom termés/ctílek, nélkülöz/tik a gyapjti és pamut ruliu-fY-li'-kfl, inert semmiféle Ur^y sem oly hajlandó a ragályt magához vonni <, azt visszatartani, mint a gyapjú <% pamut. Kire kell gondolni még az ágy és bútor-keszleteknél is. LegtanácMisnbb azokat elzárva tartani.
Ebből a/, az Üdvösségei! tanúság, hogy ragályus járvány ideje alatt a pamut és gyapjú tárgyakkal foglalkozó , érintkező egyének mindig nagyobb veszélyben forogunk azoknál, kik távol állanak tülök. Kzen alapbúi fulyik ki nfimien axát ovatonsig és intézkedés.
2. Minél nagyobb számmal szaporodnak a betegek, annál nagyobb gondot kell fordítani a t-stí és egyéb tisztaság eszköz-lenére, szorgalmas szuba szellőztetés, niosö-das , meszelés, súrolás, szoba-, udvar- és utczaaöprés által.
3. Különös gond fordítandó minden bűzt terjesztő tárgyak büztelenitésérc tisz-tugatás, cltakiiritátt és elégetés által. A trá-gwi-gftdröket, az istálló tnig\át elevekorán kikeli hordatni. Tiiztan tartandök a házi és utczai csatornák, vágúszékrk.
4. A népcsoportusodás mimlunkor és minden viszony közt beszüntetendő, leg-iukább kell óvakodni a betegek és halottak körüli összeeső por tosudáatól, különösen a kö/nép közt annyira divatozó halotti tortol.
Előüsetósi föltételek:
ftvnafvedr*
HlrdetéaeK
i
í>. Szoais/.éd a szomszédot ellenőrizze, j uebogy a gondatlan szomszéd a gondos úa i elóvigyázó szomszédnak legyen ártalmnra.
ti. Járvány ideje alatt legtanácso-sabb hússal élni, meri a növényik tiuilla-dékai rendesen kormiyug Urtatmuak és okozói a veszélynek. Hz teszi szükségesség hogy h piaezi növény élelmi tárgyak a leg-s/.igni'iibuan ellenőriztessenek, fóleg a gyümölcsre né/ve.
7. Inni legjobb tiszta kut, vagy forrásvizet, borivóknak megengedhető a vizes fehér*, hasmenéskor a fekete bor ivása. A nagyon keserű, savanyú és fiatal sör ivása betiltandó.
8. Járvány ideje alatt nagjon mellőzendő minden ismeretlen összetételű kontár óvgyógyszer. Orvos dolga must a közegészséget ugy, mint nz egyes betegeket gond viselni, vész beszüntetésére hatni,s ez általa jólétet biztosítani. 1
i). A könnyelmű életmód ep oly vr-nzélyezUitő, mint a gyáva, ftíleliues visszavonulás ; annyit tesz ez, hogy a rendes életmódtól eltérni nem tanácsos, ajánlható ellenben eltérni a re Hitetlen tói.
1U. Járvány ideje alatt gondolni kall arra in, hogy test- és lélek fárasztó munka és gondolatok által ne zsaniltussanuk. Jobb idejében lefeküdni, idejében felkelni, mintsem zaklató munka, hosszas ébrenlét által a testet és lelket folytonos izgatottságban tartani és az által abban a kórhajlamot feléleszteni.
11. A testnek szokatlan áthalése épen oly ártalmas, mint annak felhevulése.
12. Ha a járvány nem széliben elterülő, tehát nem ál (alános, hanem csak
biznnyns vonalban futó, részletes, vagyis egyes vidékekhez kötött, nem felesleges a hely, vidék viillo/tnt.is. Le^bi/tosb oly köz*%, vugy vidókre ni.-nui, mely a trrjesí-kedéii vonalban járvány mentes maradott, vagy végkép megsiilnt abban a koriu-into.
Ily elövigyázul és berendezés mellett legbiztosabb a járványbetegM^ck általi mrgtámadást UrlAluk közé szorítani.
Nagy-Kanizsán, 1871. aug. hó._
TEK&ANCZKY.
megjegyzés
u sebeket"
De kövessük Szerényi ur sikamlós lépteit czikkénck a/on részére is, melyet Kinga is második résznek nevez.
K második részben a tanügy sebeinek ^'v.i-vitAsával ugy látszik tüzetesebben kivan foglalkozni, s hivatását azzal kezdi meg, hogy ismét előveszi műtő kését s a már ugyis Össze-vís/.a vagdalt tanfelügyelői testületen ismét egy merész vágást kocx-kázUt.
Merésznek nevezhető a vágás azért, mert itt már általánosságban mondja, hogy: .annyi és olyan* tanfelügyelők „szárny-segédeskedése alatt" tanügyünket továbbra is csak ,eddigi lant hűlt s laza helyzetében* tarthatjuk fenn.
Hogy tanügy ütik terén valamikor élénkebb mozgalom volt, in int most; hogy tun-fltfyünk ellanyhult és lazult s végre, hogy o
Hirdetéseket elfogad:
HKailnaa: K AUÓ HIVATAL. KMlthalyn: HŰLT JAN'is Pittto: 7.y.lül.mi M l.ANO LKOPUI.IJ, U
tumiy.H *ismm. Hmm; haasxnhtmv * voq.
NKH, MOHMK KUUOLK , OPPfcfJK ALA.IOH i, NAKTLKH Hf.KMAN
Szerényi ur hamis szemüvegén át felfedexett tanügyi lanyhultüágot s laiultságot csak-ugyan a tan fel ügy ölök , szárnysegéde i-kedése* okozta, a/t Szörényi ur maga sem hiszi, ll^ogy pedig egy, a megye értelmiségéből álló iskolatanács elnökségével megbízott s az egész, megye tanilgyi kormány-/ásánuk szálait kezében tartó, egy egén megye tanügyét, törvények értelmében saját felelősségére kormányozó tanfelügyelő mü-I ködését, minő felfogással lehet szárnysegé-deskedésnek nevezni: annak csak Hzeréuyi nr a megmondhatója.
Hiszen, ha Nzerényi ur ily meglepd könnyüséggel halad a tanfelügyelők hivatalának czifra variálásában, még megérjük, hogy rövid idő múlva a tanfelügyelők működését egyenesen káplárkodásnak fogja nnvezni.
Aztán felteszi, hogy a UofelÜgyelök s/aporitása csakugyan bekövetkezik s ez esz^ méból kiindulva közoktatásügyérünk figyelmét 6 pontban elmondott valamire hívja fel.
Midőn ezt az fi pontot az ember elolvassa, azt kell hinnie: Szerényi ur vagy maga nem volt tisztában azz»). hogy tulajdonkép mit akart mondani, vagy pedig csak a közoktatási mintster ur leleniényea-i>égét akarta próbára tenni.
Kz általános szabály aló! egyedül a 4-ik pont képez némi kivételt, mely arról akar szólni: kiket ne nevezzen ki a m mister tanfelügyelőknek.
Az ]-só pont azt ajánlja a minister urniik, hogy vegy* szigorú vizsgálat alá a tanfelügyelők eddigi működésének eredményét, , de ti, nem írásbeli bejelentés, nem öntet«zés eredményezte bemondás" (mely
T A H C Z A.
Szülőföldemen.
Kljftll tahál a »ár»a várt idft ... Kijait t ilrága kedtat, pillánál? Itt Tagjuk n}ra ... ill köaftlatob.
- Lrgv.n ál'letl *• Hd<">>Oll a napi -A malinak touiján fanr * homály kftaOK Uegteiirllllia állok alStlalak . ..
- Na rajttátak-al a m'gin.lxlá.1 Ida hallom a aiivvereialek.
Tirui volt . . . tír.'lféuyoa nap It'tii,
Aióta ivek jOltek ¦ tUnlak «l,
Na rijtiélek-«l a ra^lndulá.! M* hallom a •¦lv*«ré.«lak.
I-n hiaian, Img/ ng^BH fájt a **lil, M-rt órliil v..lt a kfliJHem . . l'ukolnaa nl>H« 1*1 kora a halyel. - V4Kttki-itv*u a inrt f«míny»k.)n l.íl éi >,>m \M kix.tid ...... Ml ki.t
llul., tíuk! éu mif mait U raiikftok
Na r.juíiuk al a mafíuduliit -lUa ballun, a nirvcrii*Uk.
Nam nondUm >ulua Un - tgj Mtiirt - Harl mtr-mir ritn, jatt a kaUluak Kot; maitdnrffatatt tnraora dactira Itt a Ujou, ny(U hatokkal varnak. tUÓ 'ál
fjj *|> . áloo. vac; *«|A»at
Ali, tíuk jeilek huiián hOialobbl...
Ne r«jt*atak.*l a m^iortuliat . -. M hri iílk
.Uo.t aiár a tájnak areia v\j d U.il, htigy a <i.iuulilát 'V.imi-'
Hí .<>.>¦( ... Auk ! uh, n már vrlatua 1 . . . ! - Na rtjUatak-el a magindulaal -, Ida hallom a *il*v.r4*atak.
i a ,»if ... a KJÍ-áol... a t«.i.*;ar (7»»IÍ* I ¦ - Uimlhirom - kadvnt . . . drága - «ijraraot. h, mkil k.p.Mk raju •¦ rmU..k. i árulják r«.in(T áruoalkk (janiul I> hfl úáuá l
HUfj ingád álláUarik lagjanab. ,-
Na rajliílek<al a m*(lniluli*i — Ida haliam a aaitvarí«atak.
Da mif műit •IJobuoi rabtollanal, K a Mflltami aiulgaaág láocaall, Ktal.a<t l'lki>m kori atlantijára! K.15tt*lrk lord*lem Oaiis — (II ... Ktliuff - it fiabad partlrUanak . Oh nanlda ö>ai«agycihttlanak T 1 - Ne rejuit.k-.l a magiuduUit Ida halion a ailvTaretatak.
Dalt tehát . . . dalt. • habdl pubái rí ide
M.llbB f>»jt...k a boiongo kabint.
Áldniiiáiunkal .ic runt.a .bú
F«lvidiljuk a> . S.ilnt a kwWal.
d»a
H>igy valam, igy taal IfiraaUlJoK'k . .
~ Ne re)Uíi. .k-cl a magltidala*t -
Ida hallom a aaivvar áiaték.
Ide Ma - a tieol u(ítíth»kk*l 1 ...
Ad|átok, hadd lobogjon ki.blt.nin. -tladd l*g;an, bugr mág«gT*iar — ha«ára«M
| gj
tladd l*g;an, bugr mág«gT*iar klM halaira r»g»tkttt lágyak . .
N ílk idlít
' í.. ,»„.<.- ka kell -- Úo,j lágyan aldoma.iT Hcrl fluk, búrt tiiiú|r a pohárba! i., Igyuk ki atl náiai lancki|{. ^ I1o(t btlüla c*app aa lb.i.j*Q káaka,
.nári , ¦ , . .(* h».i,Wl kUidva
iil kiat Ttfiok, » a I ¦ I a k ! .
ramtKJatak a Togtiiaan . . .
td <tkl
»ZKNTR[KA1,V[ AUKÉI.
Miként szeretlek.
Auva a gyfrniíkát ; Hmt fP.l6 virágok A gjrnojtyhafnjat caappjál; Uínt tojrön i rokoni.
_
Oly fy
¦ a tanfr fentVto Olyan dráicn biuoiak, Hlkárt uiiadnálak, • Annyira *i«rtllrk 1
Níiki aa aalhniaa túl, H a flildHii, - itt alant, Oly mü.én.l k/ailal, Olv andallU Uul, NUea bitllSl aaiM«, Ninci oly dal, oly aink. Ajk, maly k.mgnilbalaA: Uannyir« ncratlak I B a o«gy tiatalanin Hfllíjtk lijiirá^a. dak III rntflJ. uh hogy l
lilán nem &¦ agiaa ^
Estétől hajnalig.
(Piri. jol. *. 1871.) K,iM\ hajnalig
N^idallam a> ag«t. 11. nem lálhatUn, ott Oly fányei r.iilagot
Mint a la k<*t »»m.J
llpjárlam ¦> ora.ág
ViiaKtatmít Uját, De rdi.a arcioduak; Blbnr ajakadnak
Nam Uláltam pifjil.
Me,t, hag) b..ldug.ág .." K b h ¦ ii a világban Ún caak akkor jn.u.
EŐMIVBH IHKK.
| Egy borivó emlékkönyvébe.
t ti.-rcl«m tUtegtif, adja a bor, vágj a iRaciok. Hiflmel lániraicralera álUU, Idd te a bort I
NOHKR AKTAL.
A felbőszült doromb.
ii
BintilDak turairo í Haitin : dtMaflgí aatyriid
i.ili.ra hm.S, rut liuhog&aalbói. HutiádT mag lavalatn aoh'ta tiítt I da halralv* ¦
Oonduld mrg magadat. .. a hunyj •¦•mai Ámor Bgyánt I —gyakran átaintt ii lehet)mint magát Sz. ur ékesen kifejezi — , hanem tiszta öhtueggyö-xödést eredmény űző utakon lenne ft/kiiz-lendó"
Alkotmányos korszakban, minden alkotmányos tisztviselő hivataloskodása nyi* tott könyv, mclybúl a nyilvános közvélemény csalbatlan szemekkel olvas elfardit-betlen ténjeket s ilyen a közvélemény éber merne elótt fekvő nyitott kónyv a tanfelügyelők működése is.
A tanfelügyelő működése nem eldugta a zárt falak titkos világában, hunom a nyil-vántmág terén, u közönség .s/emei előtt foly le. A tények málai ntind ki-letkezésiik. mind eredményeikben elága/iiuk a t.irsuda-lom minden rétegébe, a iniimtertol a m. iskolatanácsig s a megyei i*ki>la(anái>ió] it legutolsó falusi biniig. Tehá! » tanfelügyelő az igazság elferditésével, a nagy közönség által ismert tények meghamisításával, sem ¦zóval, sem Írásban áhuiutt, vag) hu inig jelentéseket sem a miuisterhoz, sem máshova még az esetben som tehetne, ha ;iz, a Szörényi ur indnklatlaii gvani^i távinak megfeleld lelkiniueretle.u tisztviselő \<>lna is.
De feltéve, hogy a tanfelügyelők jellemét, igazságszenetetét aoiinister ur is 8/is-ényi ur gyanúsító scemüvegének kétes-világitása után ítélné meg, féltévt- bzod mulatságos leheilcnseget, azon uevetségus el len mondást, hogy mm liter ur a tanfelügyelőknek sem szóbeli, nem Írásbeli jdetv-tésebeu nem hinnv, mely Sz. ur szerint „Öntetszéft eredményezte álszinü lehet', melyik lenne azon .tiszta úu meggyőződést eredményező ut," a melyen a minis te r ur magának a hivatalon jt'lenlésben foglalt v tények ellenkezőjéről tudomást'¦zerezhetne?
Talán kerítse nyakába m;iga a minis-ter széles Magyarországot s maga személyesen látogasson meg^b'ó nap alatt 10— lf> ezer iskolát?
Hii-zen Szert-nyi ur gy.uiisilii eluic-léte szerint az alkotmányos tisztviselők közöl egynek sem lehet hiliiii, egynek lelkiismeretességében sem lehet bízni, meVt bármit jelcuteuek uzuk akár szóval, akar írásban, su Büntet&fés eredményezte áls/.itul lehet-.
A 2-Ík és 3-ik pontban semmivel sem mond többet Hz. ur, mint a ki valamely tárgynak helyes magyarázatát liainuroian eltnialni nem tudváu, egy nzegéuy u épen nem uelleindus ,izó'-vcl tul teszi rua<íút minden magyarázaton, s a/l lii^zi, hogy rí által öntudatos gondolkozá-át bebizonyította.
A 4-ik pontban — t ez inég legjobb valamennyi között — azt mondja fciz. ur, hogy ha a minibter ur szándékozik valakit tanfelügyelőnek kinevezni, az ue legyen földes ur. Már miért ne? ha az a valaki földes urasága mellett még s/ak-ember it. A tanfelügyelői állásra nézve nem az a lódo-log, líogy valaki földes ur ne legyen, hitnem az, hogy szakember legyen. Továbbá a/t iiiondja: ne nevoztuvsek ki ismert tulajdonú táblabiró. Itt '«mét nem az a fődolog, hogy a kinevezendő táblabirő-c vagy nem, hanem az, hogy Rzakeoibir-e? Az pedig nagyon is kívánatos tolna, hogy a mmister ur mindenkor ismerhetné annak tulajdonát, a kit ki akar nevezni, hogy képességét ismert tulajdonai után unnál ala-po>ahli.tn megbírálhatná. Az abb.in egyben. Imirv .1 tanfelügyelők kinevezésénél ne jog-d< in \ üléstudósokra legyen a fosuÍv frk-tettr, Szerényt úrral teljesen egyetértek, s pgteijrt vele e pontban a nevelés minden önzetlen barátja.
Az 5-ik pontnII nem tudja a/, ctnber, hogy HzfrOnyi ur azt a minister úrhoz vagy' az olvu ,i> közönséghez irta-u, vagy pedig időtöltésből e^yetlül magának munologizáiy Ez utóbbi körülmény lá'.s/ik legvalószi-nübbuek. tneita mifr*; ponlbaii a tanfelügyelők ismételt gyauuttitásán MtUl összo kuszáivá el mond, ar.t csak Szörényi ur maga ériheti.
Itt már annyira megy Sz. ar buzgó-ságábaii, hogy i^ért is a tanfelügyelőket okozea, ba valiuuely vidéken az 186tS. 'iH. í. czikket nem. tiaztelik,
Ha valamely vidékeit atun száunndó állapot van. hog\ a/, alkotmányos or^ág-gytilés altul luj/ott, a koronii- király által sxente-itett s az emberileg l'-gmagauto-s;ibl> ügyének előmozdítását c/élzó törvé-n\eki't nem tisztelik, az cMakn^yau igen s/omoni s c miatt u taufelüfíyflo legildvd-vi-hb intézkedni ia bajóWre\t a/.envodhct-iirli, de hogy a törvény iránti tisztolrtlaft-ségért eszébe ju-*son valakinek a taníeitt-(í.vrlót vorni Wbc, az ópeu oly hallatlan ne^etségos baklövés, mintha a lő-lopn Int-I.Vül t a uolgn hirut Wrtfmö/nék be. a törvény inínt semmi tiszteleltcl nem vím'1-ictó lulvajt pedig árUtlannak uyilvánita nak. A mit alább i> p-»ntban Szeréuyi itr flijjw hrxzél, arra nézve emliorbáráti Vi\te-h-sséget vélünk teljesíteni ba Sz. ur érdekéién a j.i indnlatu ko/iinség atyai rlué/ését kérjiik.
liYÓHKKY .1ÁNOS.
lioÍuiovecí, IvAiovwi, FeW-Vido-no.jinrtwiv.il. :il!l. 4. Podlureo: Kerk-.ino^ -'- MiklAv,-.. l'uawr«ii. Novák»-vecí, DakAnovacs, ti irJmuvMi. Bíliwa v. az í 017. 7. Por lak: ForUk , Ciirkovlván , [ üttök, L'mdovcoi, A,-Krákov»;c«, Caukoveci, HamuwvöOi, DrAíkovecz, üpporoveci, Tüake-' Sit.Oyór^?, PAlinov- ?t, Also-l'miUkuvecz v. | »í 34(1 A. '!u<luián: UodusAo, Ooric»An, AI»«i-HrA>tyAü, Turosim-u ét Uvwriwiu. Dum*-*Í*0oe v. «. 330. 4. A U <i-V idurBl'i: Al«i-Viiluv«», Lt^rAd, Szt.MAria, Alaó-Mihá-luvti* v. •». 479. « A.Domboru: AU.5-DomUni v. m. 242.3. Kattori: K.'ttori v. ti. 2W>. 4. — Kzek szoriut »i egéaí Zala kl
kK
->*i vAlMKi
K-t<!kl'.:n púdig biAi
I A keszthelyi hévvi/ ós líu-I latonrrtl, mint gyó^yíünlö-I vizekről.
uj válas/tó-i felosztású.
i
1 Hiivoa mi-jfii-irjnUttl ¦. a nlkil-lt IimíUH l..c
. 1.(1-1. > val.*ti..-k.-rrilr( YÍlMiti,< tifti-lytl. .»táu»>
1 a W»rUl,th« i.ri^.. hflM.'K«k nr.ait, »xrk<>Uii a kr-
! rH)H'.«nl TÜMit.lk •Urnái r. •• |«lii*i«l ¦ rCgrc
| feilHu.ihb ¦uti»jfVvk']rel a kirUUll.an tiliuHi.id.'i lii
1 íoli„.ái.vi Ugjk m'-niít jalantlk. .'";
¦ ¦' ty*f-y ' '/
; Nagy-Lenny uh Nagy-Lengyul, (Um,
gy, g g, t
Uniláridlak, Mllrj, UttlléllllA«i, Lk'lU, K ¦ Mni.l-.,,,!, IUnIt>, |'«iri-Ksroavlur, LVuka-fri>{vhát r. ». 247. 4. Nova: TAnwk, Vm.iu-n, ¦,. Nii|>n.if» M IliiiitoKl, Sii.Kunuadoiiiliju, H.ill;tlndM. Uutorf.iíii, 1'ú\jjuiV)i, Unmbáií/. g, VurúiwíUj,' ém Kor^utiuug, Kuttinszeg ét l'nra-BítlB1,;g, Ki»-I.oi.Kye], Nuvii, Mik.'ú, Kirácauciv -la, ZvIhiuIm, Cwrlalakoí v. Bt. 47J.«. I'U«: l'Hk.v (Wmö.Jor, Kia-Szigetli, Dtímuful.l, I'ur-tlelnla, Síeiit-PtM.trioid, Orioliáia,Mitnici,LÍ8|H', Kauv»várt Sil.-Ail<>riftnp Kdíhát, LnHt»sya, II Sít.-Ujürgj-.IUi^fiucWU.Sít. l,i»/lú, Kuru^ UY>-,Ti'liuá«av. hí. 378. j>. Lutunvu: OllAruS, ltor«fu,LQtenyoin^EIU"c«i<hely^(7cduta,l'o-K/ujk.Tál-Szt.-MArum, Töt-Hicra<ihely, Molnári, Krd.^l*, Fetrí-VuoU, ltiKyáot v. be í>7'2, 3. F.-Síüinonve: AUJ i* Füla'-SwntniivM,
<y, Ki>('«»niici v. Bt. 2iÜ. 3. /. « i u-l.u
V,M|„,r, /^Inp.uuka, Zaiii-L'ív.V, /, M, INri.L.-, l'Aoíud, P.-ApLti v. «. 2tl4. 3. C«mt-[r,'K: UamuciA, 1'átiUkfftlu, K.-Nénmtfalu, K Kutiu, K. Ujt'ulu, (,»LtHitreg, A.-Sit. Kr*wí-1-U, K. Sa r.ü-.-lwth, Uobrktold, Kvn»»-lUnibjii, K.-KAliiuafa v. n Jll. 4. li u te « u : llor^oiabi.t, 8/-ilv^y, K.-Sit. MiliAlyfM, lUr-\wU , r.,uyy. II,ruha*. Bukta 6i Gj'3rtft, li ^l.vl, itü'/nelc. JakibUi, KuU6- (W iteí-.-SAni v. tz. 4'Üi ö Sk I.-II v örgy v i> I < y :- Sz.ml-(Iv.ii^-v.il^v, MArukftild, NV-mu«ii^|>, Kutiolu,
»;.v4i-.Sit.~úi«i'>, v. ¦¦. 2:1 ;v 3. 1.« h t i:
Uii|í-KA|N>.m», Munior, L StüinbnllR-ly, U-nti, »1.mL1i»U, Dódon, lí.Mic, 8«ícaiizi){ot, Iki.id, U.-.r.l.kio,II^rn;'ók,Tól-rEluITt-skáiid,Mil1<>mt'a, K.ntuj.v. «. íkHÍ. I Kiktől Miklü,: LoViiiKii, K. Süt.-Mikl(i*, Undvn-Ujfahi, K.;, SLi,K«álv, Tormaföld, Kú-Lakos, Vohvm, Ih.l.n, l'moze v. ». liJS. &. A.-Leadva: \ ..! j: v 1 í -1.1, C«uniü, IVl^háit, AlfiLeudvK, II.,.w.,lf..lil. KüU.1 él AUú-Uk.M, Uv.TtvAn.iH, Kuili, K 41ciíi,- llulticia r. it, ,'h>4. 1. 1) o b-
r.....o k: Dobrüiiak, lUdamo*, G^ntörhAz, K«<na-
li.iin, Ziiik<«;i. Juwci, llö.iuháiii, Oah.írj .li i/:«, S^j:iri.>liá>i, .S«>mbalf», 8tn>l.;cx, Itukón^k. Kilii'.-i. IliKtmm, IvAikí v. az. ISná. 4 T ur 111 ..¦ha: Naiíy -Pulin*, Al*ó , K.U^p- i« KuUfi-Hnitrioíu, (J^iunuaóci, ?,ir\tó\\\t, Turni«(rha, /..l^-k.i-r, Tuvkuior, üumiltcEa v. ae. 4'.<1. 0 H o 11 a 11 n u * : Bullatioei, Uauicu, Ádri&nc, |)jklu*tin, llraiunci, Lippa, Lippahiks, Ui:i-kiii-i, Hwiviüu, MHIincs v. ». .114. 4. Stri-d.i: S!Ani>tiiiuoc, L-i»kuvej>t, V.-ieii-*. -Irili, KAcL.Kiiaiz«n, .UUorecz, Oibinn. 1 II. III. hogykarulet, (Jrábrovnik, Saff..^.^, F.-N.V Mihályüvwz, IV. Ih^vkonll„t, Uullicaári Mjr-tinuaovncz, Drágniilávdci, HugdADOVer:, IVe ¦i.ioka.Parhovoci, F«UA-ÜqmborufVU.h ¦,-yk«. ralft, v .1 22W 3. Mura-Síiordahí-I v : \\t SwrdiiDulv, VI. hogykerill»t, Slruk»vm<i, Ful-¦,',-Králuv^z, í'yklenuv^, Kriiobv ¦ /, Vrn-ni. miéi. KriiiUn'íVfm, Ziiukuvoci, Djudvar & I.ipiaina, Hit.-M«rtoti v. k. 3<I2. 6. Nod <•¦ licz: T-rnovKcz, FulaoHráalyAo, Mat-iin^i, (Nrocsán, /iiizAd ki>z*«if, KiB-Míháfu^^, V. hiigrkurUlol, KimAnwi,' Hlakoviici, <^a Hn-tjo, Völovecí, l'rototinocx.Sítrahoninufí, Ni>d«lii;i, Jiinosftlii, Sdnkovnci, MneakoveCK, SíAv*iko 3 k '
oinu* hitelttirdumluen nyilvAno«»Agra húzva,
r-dit; nt fóizUkiiiíglot, bugy nrvut éa közomég tult érdüiutúU^ tudják a gyógyvíznek fü-jol-)uiuv>máaát, teLátact, \togy mely oaitályerődbe tartozik, n>urt VMiuink Vdgyifeg koiónyöí hév-vuek; kéuw, lait^ioa ét hiSvviiek; vunas, \uunyot ét kénvizuk' Bt;véuyu» hévvizek ; kén-aavu sókat tartalmazó hévvizuk. Kémia hideg
Savanyú éa vasi.^.wk, névazerént: kévéi soi éa fitldaa savanya '.uk, kéosavai vaaaa tava-
igv&nyot vaaaa wvaiiyuvuuk. K|(véiiyi» hideg gyógyvizek. K»erü viíek é« végru timídi,
i maliikhoz caatoltauok, hacsak önálló' gyógy vi-
I Mt u<ira képui> képviwjlni.
Mi a fUrdő-épillolvkut (¦* vundékizobákal illeti, bizton ellehnt mundnni, hogy azok uloggé kényelmotek, tiszták éa dinzutek. KlégU a 70
; r uébatiy vandégizoba elérteiéit a nők vendég
iiTÚixére,
Tekintetül lévén a jobb iiléaU vendégek követolusi iránt, azt általáu bokull vallani, hugy e fürdőhely kúzdeiuéuyozi.lau időtsakábao eléggé kiul^gitő. No in is lehut k étiig a felett, hogy a lakatok a vendégek aukaaAgához aránylag fognak évenként azapiirudni.
Az oda éa uan4t elvuzutő kouaiula kriuyel-int» kiulaxáa ellun ceuimi kifugáat acm tuhelni, ¦lúltM, köve*, fasurok kóni az, vau izep, ké-nycluiua t^lntére ; listta, kii^légilő vendéglője éa elegendő, ciíikm bérkocsija
Legnagyobb hátránya •> fUrdÓnuk az, hogy uinua kutclciuu fúrdúorvosa. Y. lukintelbea olyan az, mint egy kórház, melynek niuui orvusa, ulyan ai, mint a nyáj pásztor nélkül, luint a hadsereg vefír nélkül; nincs utt kézi-patika a rögtön bekövetkezhető eahetoaógok" [>eni iiígAlyesAiére! Ügy távolban lakó, ftgyógy-vií kórul hú Át igaz tapasztalatukat nem gyujlJ orvot utaiitAaa uiAu indulni unn luli^l, h^^lább nem oly hiztnn, mint <>\y <irv»Jt tanáeia utAi:, ki éveinek nagy réazél c fürdőnek mzoii-teltu s így loindunkür annak hatása kirauutá-¦Alim fáradozék. Es«kuél fugva IngfAbb gond lennu fordítandó oly orvoanak megaxerzéaéru, U i mk Ugyea, tapintatteljca Ivi^zájAnilAsa A Ital biziousAgnt lelhetnének a fiirdü egyéuek, niHga tézet éa tulajd<
turn
y
Stroleex, Bunkovecz, DerMimorcii, ¦/., l'Alovoui, Orehoviuxa, Vulliria, iu, IVdl-roel, Míborlrio, l'ríbiuláreci,
j
I^gfdhb ini^sk^dói az lohotnn. hogy a flir-dOTciul^'uk orvoti űlü-iírlnk^iiut nHlkihl rtlrüiitii ue inerasmljenek , twm'^oxtévéi a ntrdiiniiuk, büjeloauék a fUrdéi orwlin.Sny1!. Ily intiVAu-dií inullult rövid idJ alall kili;'hotn<- uyumuzni a gr^Tvii igax Kyugy-woj.it, s annak kíizzá (/.i,'l., Alul csakhamar m^lt^ íurhe'luiiutne ho^ni, a >i«m luhetne tartani attól, hagy oly betgek h-iunilják e Ryúgyvizot, kiknok Arlalm>ikra leliüt, az intézőt jó hire v.'siílyoítiui^k. Értelme*, jó e» inűvelt orvosról K"ndoakudjék UihAt a lulaj.luuoa, hisa a ruá furdiUndil ktiltsii^ek bizonyára gatda^iu fognak katuatuzui.
Mi a vo ml égek nyugalma é« szomélyük kiizbiztonsA^At ílluti, ai «ll«n níne*, nom lehel klfu/Asl ttuui, nuu vohak eddig a hérvizea tirornyácó arsilányok, dorbézolók, láruiás ze n^k, határd'jAlékoaok, kéjhölgyuk a»t.
Kiránatoa mégis, hogy elova ko*«n (ordít tataékgondogy oly bitotUAg f»lál]itá»Ara, inolv-nak feladata luundjuu jüvöro in uiugvédoni a 'caoud'tt, akózbituraaKol, rendet H küzerkoluai-•égtil, m«rt uzek nélkül i>euatM vemlégukre axurt tenni nem leliut.
Kgy ftlrdö kapitAny, furdG urvoa ót ugy
igazgató, könnyön megfolclhotnénuk <> colnak,
De tán az sem volna folesieti intézkedéa, ha
például e hulyan1 a :i~4 havi fUrdaidéuyre egj
•zolgabiró teuní At székhelyét. így azlijD köny-
1 ayü luune mimlo 11 korra ultijét venni a netán
! bekóvetkexhuto aiilaj kic«apou>;Aauknak, azem
I 4a tinóin tcjúsl sor ló árnyt'ollok fukoxutoa iüjli-
1 déaénok. h* ez nem Itnue v\»i intezk(KÍö«.
Ha a fürdőin tűzetnek readoaorroaa vjluu, kérded: nem tudná <¦ elvégre oda vinni a dolgot, hogy a hévviz ptUczkokban ía elazállitható lenne.'A knrlsbaadi víz síiute hévviz, ét uk kai móddal jó péüiort iUtfW>e vidékre ul is aiillitUtik.
Horn volna feloslegea tovAbbá arra is gondolni, hogy kádfürdők legyenek, mett vannak szelhüdöttok 4u 111A1 járni, Allani nem kdpus butegek, urugok, kikneK a nyilt téntn, du a zArl, lépcsőzetes fürdÖH.jbikhun sem luhct <jKy pAr fVtlUgyetö nélkül bizton fürdeni. Ugy lahftiiu pedig intézni » d«l ,ot, bogy « kádfürdő szobákban ágyak legyeuuk » fUrdéa után bukövetkőzni szukutt gyugyin/adásnak randi* fnntarthatáaára, tnert az nagy hátrány, hogy a fllrdílból kilrtpfl beteg a tonnái sülnek, légluuat éa niugliülénnuk kénytelen magát kitenni, mini vau aa uaet a hévvizen. Koreát ia lch«t a kAdakba hordani, sót a viwl forralni i» l.-h<-tn>' atdk nl»7,.'n>, 11 kiknek nHgr<>lit> fuku hévre van szlíksi'^ik. Ilyképeni inlézkcdéaaul szUks'^bul lől.'ii »t is lihianu türdoni, mint flird.'nok ma« (íy'inyint«líntekbon. A II»rvAt orazág tnpliczai gyi'igyfUrdŐben ugv vnn intézkodvii, hogy a bele); bevégezvén fürdéael, nirdSizobájAból uzunnal i:aj)pali lakazobAjába lép, |«f«ftiáik éa ágvban vArja be gyúD-yizza dásAt. K/ uztAu «>lv intéík-nléK, inulynt a hulogre iiézv.' iK.n cJóny^nek mondhatni. Má. résznil ilykép hidog-fUrdfiru ia Üthetne ai«rt tenni.
Í)U> i>ra niiK'N a k<ixV>Még haacnálatártk sem a házak valamelyikún, *em a tükör für-dflkUu, )iaraii{{ s«m lét.^ik a fUrd<Vh«lr«nr pedig usek feltétlen síUkgégonek, hogy a fürd>1 viind^gok magukat impi dolgaik' ulintéut*éb»n, a ftird<5 élvez^io da a retidua élelme^abeu Ujék^tbauák.
é.\wii ik.iii v»hia telnie),'.ís a fürdőinlézut b«n két nyilt kOnyvel Urtani névaurint egy
Eanaac- éa agy véleménye* javaslat iiuyvot. K^yikéltv j«Kyozhotn<S a küs<iniMÍg E:tnas/.át, nninikAba pedig vélemunyea javrt*latot uzhatna a filrdöíntéíet előnyére.
V.nnnk, kik nU|i.^!ol«Wp| nyilatkoznak az iránt, hogy nincJiHjen fürytőintézntnek kin kApolrutia, inmh^lve, melyben a biiígil vendégek, í«gaUbb vasArnapnkönt emelhetnének AjUtön imát az ultAr <ilűtt. Kgyik épület végén mogáli halna holmi rundéi la, melynek lornvA-ról jól tianiík hallani a déli harang»*ot éaa* óravcróaöt.
Azt hiszem, hogy ezúttal eléggé ki tűrjem kcdteiu értukezésummul, részben a azenvedfi közöuség lidírtre. rvaahvn a tul»jdonoshn»znára éa más rétiről aí nrvoaok eU'.nyére ia, nem maradt azért egyéb háira , mint ezeket jegy -rékhen tartani, és a közlő hírlapokat jill g«nd-viielni. mert at n«m lőhet, hogy ai ember l«g-jobb akarat tnclhut in, mindon évben uj érteke-teát hmzon. Küvelkezik h Balaton.
TKKSÁNCZKY.
Községek rendozéséről szóló törvénye/ikk elemzése.
Winthugy u ktiMÓguk rendezése a megyo-jendeióiwul rokon tiirméazotU, ebhOl foly ól ag nom b»z«k lAn a liaztelt olraati tcrhén<, hn u lapok hasitbjuin knzlott torvényuzikk rCMum-rilli értelmuié«ét nyitváiiusságrH hoconi, ozt azon öazinto kér^Mel Uiszom, hogy bármely g-Anak nem a kollö értőimét adnám, ugy az ollen-voleményt vagyis a valódi érUilmeíéat közölni szivoakedj.inek, mert c«ak Így lehetséges a törvényből fulyú egyöntetű oljáráat léjeíitni, melyből folyúlag jólétet é§ boldog«Agot előidézni-
A torvény I bő f.,j,-zet 1. S-ának a, b, c, butit alatti kitétel mindnyájunk által egyformán értelmezhető, itt külimbség nem ia lehet.
A 2. §. moly ekként aníl .A község a törv<ioy korlátai közölt Önállóan inteti Baját belügyeit, végrehajtja a törvénynok éa a törvény batosAKnak az Állami éa törvénybatósAKi köíigítgítáaru vonntkoíó rendcluleit-,
* Kzen aiakasz AltalAnoasAgban van' ugymi kimondva, do HZiTintum önnek ptmliw cWIéluk ismiTetes kormztul vil.;l.ilűl tüKi; a kiiwég jobbléto, ha c. szakaszt mindon nlknlmatAiában ker-'sítill viltük, ugy m önk.irmányzat uik gasztua létét bizloaitotluk ; a kiizaég lit'llixyw kuzé tartozunk Isú »orba a kitzíé^i biíott-mány ÖBazoállilAsa, ezek alapján m«JKvAlnsztott AlőljárósAg bohelyhcz.'-*).
' ^ik norha a köiaég vagyonának megőrzése, szerelem hinni, hogy a kinaég akAr nyilvAnilolta iskoláját koiaégivé, vagyieoi, uz-utul as iskola szinte hatáakíiro alá tartozik, egyedül a válláalanilása maradván f»un a felu-kötnek.
¦A ik sorba a szop'ny.-k UKye, o szé kilu-jezése, -zegények illetői.^ kuMuaok Ugye, maga már íhegdúbbentő, bárba léteznek oly koldusok, kik .mvétkük nélkül jut.iltak a M-duib»tiu, dn J, l.-zli.-ti.. k olyanok is, kik tijtalkorukbin ya^voniiknt ^liékoiolUk a
kotytuUU aMelléklet a „Zala-Somogyi Közlöny 1871. évi 36 ik tiámához.
Ertesitvény u keszthelyi magyar kir. gazdasági felsőbb intézet felöl.
.iggkorukra miU-m laUritUlUk meg, a u I miatt » közönség könyorüleksségére atominak, aiért még is koldusok ea mivel iövure a kére- I betiltvu lesz, igy nz^ ,;|fáti
g , gy ,uuk :l)átáoa szintű *
küzaéghulú&uga keretébe tartozó, ennek létwi-lése mihamarabb annál inkább ia kivánaUw tuurt a koldusok zalámbolása újra elötérW lüpett, mert sokhelyütt egy vgéas koldua wmlád lüindeu i V« Jé ka ogy háahui, bír külüu idűUn, bemén éa * juhimcuiü közönséget igy xsaruljn.
A 3 ik g. » („lubb vitelről .tol = vagy n ogywiok lureliutM Uhuikul, melyek a kó*«ég-hatóság* álul hozaiik ellonük, « lorvéuyhatd-•*&¦ V»KJ' '* "'egyebu«ttmányho« íellebbeahe-Uk, euuuk helybonhagyó határozatai a maga* kuruiúuybuz viheti, inig a község a uiegyeba-túaág álul ellene hozott sérelmos határozatot szinte a un^as kormányhoz tellebezheti.
A 4. $j. a köuégi hatóság gundoskudáaa a községhez UrtJtii, illetőleg ebben lakú, ¦ ha-tárábaa létező minden vagyuura kitTJed, még pedig arra, hogy ott jó rend ¦ titkok biztonsága elérve Ingyen, * köiaégi halókáp kóréhez tartozik.
Ai :t. íj. k kivételeket, tuiuő a *>rkatoua-ság ét h honvédség ténylegoa szolgálatában illő legénysége éa tiszta*g<iuek s*«inelyzute — ó Felsége a királynak lakáaa e* ehhez tartozó épUletak, orúditési helyek, vulamint n katonaság álul birtokba vett épületek.
A ti. §- minden hon pótmamák valamely kówéghoz tartoznia kell.
K saakHUt ugy ertem, hogy uzon idegen, ki a községben lakik, átért a község honpolgára duiii lehet, ugyodUl az ott léte alatti kötelezettség teljeaiiúsére szorítható, míg vittout a kóziég v.lelnie alatt áll.
A 7. §. az előbbinek kiegélzitéw, minden huupolgár azuu koxsúg kötelékébe tartosik, melyiiak ilUtósóge alatt e túrvény kihirdetéseid ralit, igy p. o. egy ipiiro* valamely községbe megtelupodett, bár ináa megyében s» Illetett, illuiék<*sógtit,jol<ju)egi lakásától nyervén, átért uzuu község kutolékébe mriotik, a hol a törvéey kihirdutoso út érte, mi lesz most a vándortú koldusokkal V uit ia a térvény kihirdut^kori lutü halároíía int;g, ugy inenjárja azoii viroi, vugy kúztég, hol up akkor váíiír, vujjy bucau lesz, mert uxuknok bizoiiyua mogállapvdiBuk éri biztoi lakaauk uKy ríiich, ha üzok is oda tarlozuk luazuok, cn oei idoiibaü ügy crKiiu, h.^y uzuk Ukh«lyUkh» luamok kütvu ¦ oda Urtoznak, asontul pedig, ha iimét tAvosni akaruKk é* egy máa küzacgbu uiegtclep«déai száudékukat Iwjuleutik, I'ulvetiuduk luazuek, az itsvtm, ha » turviiuy \2. tj-n»k b. alatti ha tározatihuz a. felvétel mug n'um tagadtatik.
A M.tj, a nflk Hrjoik kow>rig<ihe» tartóik, még akkor i», tia netán úzvegyaégro jutnak, ekkor azunban a Wrvóny 10. ^-a a. alatti határozata uiogkivántatik, ha e« aionban uinca <»''K> '^.V uMbbi kúuégéhoz Urtozónak ia in er tutik.
A y. §. a síületett gyermekük a inunnyire biröi határol*t hotalik t<:l<iltUk t. i. hn a térj ulhal as anya ason küuégbül, h»l gyermokuit »Ulte, tartoiik saját uiúluléii hulyéro éa ez bírói beavatkozás folytán U>rténik, ugy a gyormekek ia axon közadghei Urtuzók, h«tva aa édt* anya Urluzik. — A törvénytt-li-n ágybúi tiUlo-i''U Kyunuukuk anyja illolAoégi küiaégéhec Urloznak.
A 1U. §. az a. alatti kítélet szórtat a kíii-16%'i huDuMiághuz inogkivántutik 2 évi utllélel «-i ugyan annyi ér alatti adófizetés, míg azon szokást b. puulja Mhutca aton esntot í», ha valaki 2 évig egy kozaé^b^-n lakik, de ott adut Qpui U fizutett, azon kouég, inolyben azüluttek ü.'iu is tmialík, a túrvéuy azt balároíin, hugy ily esetb«u a aiUlOk i. le tómig.) határoz, tnoat itt un kényt azon kerdéa murül ful, hogy egy oly elhagyatott árva, kínuk süni atyja, sem anyja iiuin tudatik, kit oautleg mtiMaabb vidékről koldui-karavánok hoxuk »l é* valamely kö*-aégbon aka.lt oly siáualinas ügyéi,, kinek asive ¦ugallaU Hetit engedi, hogy ata jo kinézeti) gyer-muk vugy hajadon kolduljon, mngáhua veasi, dv még köt év uiim* arra ne, hogy IxiDOa&ága igazoluthatnék, mi történik ezzel, ilyenről a torvény nem uúl, pedig édea libánkban i\y-nek is vannak, ha uaak orcket lolonczeknek nem nevezzük, ugy, de szerintem hiluncz lehet a kitett, vagy aiou mivteleu auyák gyermekei, kik csakhogy magzatjokat nu-gBiullék, aionnal a gondviselés Istenére biszák, imtrl kitették egy ízrtnalraa* mogtatálonitk, du egy ily nagyobb gyeriuttkci, ki gondolkozni Ind ugyan, de som atyját, wm nuyját megmondani neiu tiulju, valumint azt »c tudja, hogy hol szUletett,bárha m hivnlkoziitt »takum b. pontja alt mondja, hogy ason kouégftei hol legtovább tartdikódolt, -*- fog Urtwoi, d<! ait som tudja, mórt minden 'nap tovább uiunt a, koldus-karavánnal, az én véleményem ai e tárgyban, hogy ily szánalmas ember asun küztéghttt aoruihatú, ki ot pártfogáaa alá vetW.
KOVÁTM JÁNDS.
A 1 intézet c z é l ja. A kesathelyi in. k. gautaaági felébb lauinlézet uiélja: a gizduági pálcára k<Wül.'> Ujakat, mint Ie«u.i6 LurUikmirtjdttmwjkHt, b«rlök.-t vagy gaidati-' tokét, jiivú hivHttwukrtt kurai^ru ludomáü;" siakképlésMul » gntdaaág minden ágában ála puaan ulókés/it^ni, s e inolleU az erdűiiet főbb elveivel mugiamuriotni.
Főfelügyelet és igazgatás. A kisiihulyi m. k. g&ziUiági feUJbb uniuléiet a vele kap^olalbau lc\0 Íbldmivu* ínkolávul ¦>
m. k. roldmiv.tl.-a-, i
¦- és ker.-ak<-dtilmi tlgyok
mininzteriumának felügyelet* alatt áll. At in téx<Mt:t kíízvotl'inUl igazgatja é* v«xeti as igazgató, kinek olniikleti- alait Unáoikocik éa ha táruz a Unári UtstUlut 11 tanulok fölvétele s a bizonyítványok kiálUtá^a felelt, továbbá a tanítást illető miudett ügyben, valamint a jelen-tékimyehli fogyelnú ideiekben is.
tuntárgyak és a Anitán segéd eitzkíliri. A kiuzihülyi »r«z. gaid. felsőbb tanintézetnél n kuvotkesó tantárgyak adatnak elo, u. m. -
A) A I » ji t iid u 111 á a )' u k : Munuyi sétftau és gazd. kin,Eámitások. Terméaz-tttan '-« álUláni* gépUn. Kghajlatlan. AlulAnua ^ fiildmivuléa vrgyun. Oazdasági áll*tUn. Allat-boni-i éa élletUn. Növénytan, uüvénybont'Z' Ó4 (illutUu. Asváuyuu és foldisme. Nutuzotgax dáttat aliipvonalai.
K| h x a k t 11 d u lu á n y 0 k : Talajisme és általánoH novéuytermeléa. Különleges növénytermelés ce rétmiveléa. Alulános gazd. állatt«iiyoBiléa. Juhtenyésztéa és gyapjuiame. l^j- óa surlútU'uyéazLés. Uazdasági gép é« usz kúzUn. UazUaaági bereudeséa- és kezelé*Uu. Uiudasági itxámvitel és b«cslé»taii. Kertészet Os szollÓwavoléa.
C) S a g 6 ú t u d u m á n y o k : (tud. statisiika éa torvények. Allntgyógyássat alap vunnlai. Krdi'Mzctun alapvonalai, (iazdasági iparuzletuu. (lazdaaági épitéaietuo. Gyakorlati mértan. Rajzgyakorlatuk.
A ifttiíiát segédeszközeit kép tv tik: a mér- éa természet Uni kéazülékek; a vegyUni miihi'ly, állattani, állattonyéaztéai ós gyÚKyáuati, továbbá növény-, ásvány-, eitsköz-és gép- gyűjtemények ; az intézeti könyvtár és a júl felszerelt olvasóterem.
llyakurlati útmutatásra szolga I u k k : az inthet aiiját gazdasága: fu' ttuldaég és gyUmölcofa-kerlje; kUlónosi>n j>odig gról Kestetius Taueilú urnák eugedelmébol u gyümölcs- és minden egyéb fauemokben gazdag groti kert; az uradalmi jeles gazdaságok, kitUnóeu vuzetott lu , aiarvMiuarha és juhtu Dyésztéatel; » a terjudtilmes erd^k. A ion ritka természeti előnyöknél fogva, ofllyckkel as intését vidéke a azolomivelét üaletére bir, «nnek idomuzditáaárik ugy az elméleti mint a gyakorlati okutáa utjáu halni, a* intézet siiute kiváló feladHtául tekiuli
A tanfolyam két évre terjed; a Unév oot. léu veaii kezdetét,
Fölvételi föltételek: a ki ai inlésetbo mint rendus hallgató lölvétetuí akar, Urtozik kimutatni:
1-ör, a) jó sikurru) végzutl nyolca gyuna-aiumi vagy hut n;áli*koUi osztályt; ide somi-ható inindon f«|aobb Unodáo végtett tanfolyam,
b) jó erkölcsi magaviseletét,
c.) hogy életkorának 17 ik évét botültíitte,
d) hiteles biíouyitványt legalább egy a gazdasági ((yukorlnibaii töltött érről.
2 or. Mindazok, kik az előbbi pont a) be-tflja alatl iiingkivúnt tudüiuányot «ldkénz>etUé-get kitniitatiii nőin képeat'k — a uuinnyiség-tun, mérian, turméazetUu, terméazetrajza vegytan alupvimaluihul fölvételi vizsgára kötelet-vék; de i-zen ut<W>bihoa c»ak olyanok bocsit-Uthatoak, kik legalább bat gymnaaiumi vagy négy ruáliokolai osztályt végeztek.
3 or. A fulvi'iutni kívánkomk tartoznak a szülök vugy gyámok a*ou irá*b<ili nyilatk'i aatát ia beimiUtni, mely siorínt nekik az inté aet lálogatisHl megiuigedik és a beléből *t intézetuél t.ilUuidÓ idő alalt a szükségeikkel ellátni képosek.
4 er. Oly nagykorú és önálló férfiaknak, kik a gazduaágí téren több évi gyakorlati fog Ulkozásl kimutatni képetek, fti elővizsgálat a Unári tintiklet által elengodtethetik.
Abeiratás és az elővizsgálatok határideje. A fölvételi tmiratáaok october 1-aA napjaiban lörlénnuk; félév kö*ben fölvétel nem történik. — Az elővizsgálat letéU-lM' k&telesettfik tartóinak már szeptember 2:Véig írásban jelentki-zni, é* october lén okrotlenül személyen megjoleüDÍ.
Tan é a ösztöndíjak. Az oru. gazdasági felsőbb tanintézet minden hallgatója 30 forint Undijat fizet. Kun Ö^av^MI ló forint legott a twiratáanál, 15 forint pedig legkésőbb aa első féléri viuga előtt fiietondo le. A azegénvebb sorsú Uuulók jó előmenetel, példás szorgalom és magavitclot kíWelke*téb«D ai
említett tandíj kat harmadaiul * tanári kak^ uján la tara fulim'illethetnek. Ai oru. ga»d. péuiluuból jelenleg livüukinl úég> ösitbndij van ktU-ki-L saáa forintjával megállapítva, u>-viiljltá m:ig<uy alftpitváuyok utjáo siiule lobb ií i' f»Mut; tzttk között ugy száitiieuhét t'r.nyi ös/'nJij, (dzewMiD tgy tiorgalmas halrét bit-Tall 4U tanuló iiiiunr*.
S * . I 1 á s é ^ -i le 1 m - 1 é %. \i iiit'l-1 növendékük szállá* és élelmezésről magok g Joikodnak Keazthaly virotában.
F * Ky * 1 u. i r r n d a z a b á I y , k. Kzek (11 iiiióí.ib« lúlvi-tt hallgatónak beiratáa alkalmával kézWaittuluok, (¦* minden hallgatót szigorú ahhoz tarliara köteh^uek.
Viz.gák éa bizonyítványok. Minden félév végén viu^álatok lurlatuak, m.-lyek sikurérül az inté/.at hallgatilja fétéven-kint biíonyitványl ny'ir.
Az egé»t tanfnlyaiii níkerit. bevégiéte után M^bizouyitvány adiilik ki ax omz«s « Uninté zi-tnél hallgatott tanulmányokról.
Kuasuhely, 1H71 iki aiiguattuahóban. Az intéceti igazgató: >l'OKZ0N I'AL.
Vallás-ügy.
N Kauia.a, IU71. aug. végéu.
A vallások, terén jrlt-nifg divatozó párt-klU<lt-lni"kböl az o.^.Unríii kélségkivlll a a zsidóságot ill'-ti legínkAbb; itt két elkesere-dett párt áll egyiiiá*nnl azuuiben, melynek egyike a síitt-1 kózépKor nu«dnette 1'i-gyviTét enHyes i-ltzánUággAl forgatja, ináaikn ]*edig a hnlndáa zászlója alatt véli a diadalt kivíni. — Meddig tart e Karc* éa mely párt részére hiyol | elvégre a győzelem mérlege, asl egyelőre niog-hatArosni azért sem luh<-l, mivel iliínto csntába egyik fél sem mer, oaupán hasztalan portvázás-l>an ri's^tfg<'tv>-n i-rejét. Az ugy nevezett ortho-dox-párt \> .csalhatatlan- SÜhulchnn Aruch védbáaiyái mögött erói állást foglalt, honnét rakbuigó türelmetlunséggel átkokat nér mindazon ártailanok fejére, kik józanon gondolkomi tneréuktidm-k; a tUrílmemlib haladópárl ello-nébeu, réazint Ugy» igatsigánnk öntudatában, részint indiChrentiimusból keresztbe v.-u-it kk rokkal k'izönyöaen uézi a dolog folyását, és ait | hiszi, hogy tinro királyként piurU a^avánuk varázs-hatalmával rémuMshe -jteixli az ellnn-¦éget; nunt csoda tehiit, ha minden jobb érzul-tnü izrn<-lita orómmel megragad minden alkalmat, melyben, pártfeleit zsit>badásukl>ól fiilser-k^otvn, uj tevékenység™ buzdítja azokat.
Kzen kivalébVak «oráb,& méltán sz.mil-hetink an.-kaüizsai izr. hitkö'zség t-löljárúságát, ,.,.¦!;. folyó hó 27-en larftt telj-gymé«áb«n u^ysiólvÁn egyhangúlag a következő határozatot hoitn :
„Tokintve, hogy a f. évi juliui havában Angnburgliau egy bővült zsinat határutatai vallattunk alapelveit változatlanul hagyja, csupán némely elavult éa a korszellemnek meg nem felelő szokást azlttitftvén mng ; tekintve, hogy e reformok nly férfink művei, kik rooinlis álláxuk-, gondolkozáai, módjuk-, értelmezők-éa M theologiai tudományuknál fogva arra DAgyxi is hivatvák ; tekintve régre, miként a kérdéses határozatok, részint étzazerU okokkul, réazint több izr. ihenlogiai tekintély véleményezésével támn^attatnak, kinyilatkoztatja az -I ölj Íróság, bogy az említet úinat koretkezó h&tArozatai kHaáéglInkre nézr« irányadók és érvényMek-
1. A Tulmu.htak kt. áttérőkre vonatkozó háusaági lórv.-uye az izr. valláira áttért kerwtényekre nem alkalmazlmU..
2. A uinat lisak ugy zsidóságot iamor, ás nem helyesli anuak ortlu-dojtok .is reformerekre raló foWiii.it.
3. Az ahroniták előjogai tnogMüntetnek.
4. >UkUvés alkalmára! a menyasszony szint* gyurllt ad éa viazonválaszt a völe-
* D'VU&. Férüak, habár valamely rituális tor-vényt áthágnak is, eakuvéaeknél mégís tanu-képeaek.
ti. A Szenra (húsvét és pUnkösd közötti) napjában történhulnek oakeuWk.
7. Kérje halála után lehtrbou iiumdl „z-vogynó, egy t'v !-¦ folyta uiiln Í>nét térj hu* mehet.
M, Halálesetekben, mihelyt u törvény a személy azonosságát elismt-rte, vien elismerés rituális e*etok?e voiiatkovólag szinte érvénynyel bir.
<J. 1-^ketések -lantul caak azou feltétül alatt foganatos! tan dók, hogy enelleg a Chaliza szertartása mellÖztetik.
10. ÜdUléa cséljábúl asombaton koc*izni aaabad.
11. iízombatoD itraelilának is szabad or-gonáini.
12. A Unitok épeid ék ben tnmploméneklés kötelezett Untárgyat képez.
A Ohanuka-ünnup nagyobb Dnnepély-lyel fog dletni.
Ezeken kírül még mái határozatok
Leveiecéi
Szegtárd, aug. L3-án 1H71.
Mily iölseges kilátá», uienuyi kéj értet ran j(Vonvork<Hlöí a lurmeazet azáps-igébeu. Aa ég Urogv uly luzla s xék, mintha a mttnyorazágba itknrnn vulünk pillaniHini; szerelmesUuk a nap, fénysugarával mosolyog benne, régi mosolyát a bársony patait zöld fényo tükrözi viasza itt alant. Ernyő; -tolgálut azonban «gy tsrebely bukk, melyei v^harbUkknek kereszteltek sl, dn inkább sugárbükknak sceretném elnevezni, mert a oap eM sugara ot' köszönti roggol és sugarak árasztják bóven el reggeltől eitig. Száz vólgy tárja ki eloltom kedves riránynyal düj kebel.u, melyl>«n édes titkokat olruhatunk, ea még többeket otvathatnánk, ha a világos zöld réteken által leakarnánk icállani lombos erdő iok és rejlélyiM »erjéMÍkU>. A hagy«k .vá.ltOMh>»*á.ga csudálaudó, hosszú hugylánczok nyúlnak arra el, - umu végellen medenoét kék kúpok, halmok, domU.k lepik el a leg kedveaebb változatn^ágban, inig a távolban óriási ormokká «mMkedr« a láthatárt elzárják. A Duna kék<* tökre houzu sr.itlagként esi) lá.ulikolo a UvolnmaloioWúa faji közül ... de liovf^ meiilem, egyt-s Unvezelesb mozzanatáról akarlam Írni e ineiovárosnak, s tullam elkóborolt a táj incglupü stépsúgéu.
folyó hó lián a sngtárdi nA-egylet álul jótékouyr-iélú luúkedvelói elódás rendű te telt, melyben Újítási Kde, a [h-üi numzeti színház rendes Ugja i» k<itremflkö<<ötl, a az elóadá* liaiu jóvedfTm« a kötremukiMlo reménytolJM Kibenachiktz Muri k. a. peali axinképsmdéheui nevelésére lett fordítva. A darabok taely.ek ulöadatluk: ,Nöi könnyek" ¦- .A mintatér előszobájában", — és záradékul „Hluart Maria-:iik felvonásaiul egy kivonat, uiidAn a két kirrtlvnö találkozik. Készlete* birálaUl.a aa tlóadásiiak nini-s «zá1>dokomba bocUtkozni, annyit anonbnu megjegyzuk, hogy valameny-nyien aikerltllen játaiottak, de különösen K. UÍíöIIh k. a. , A nói könnyekben' mint ('Iminbl v PrimjHT nojo köunyed s othonos játéka lunt ki. s még inkább Kibo.-ischuti Mari k a. ki Stuart Mária nkót királynőt adtn ; kinek érzéstuli «lóadá«a, tisita zengzelea hangja, tzép színpadi alakja, a fesznélkUli hajlékony mozdulatai sok reményt nyujUnak nuki, egykoron a drámai tzakmábau mint mfl vésziiü helyét elfoglalni. (Ijháti Kde mint mindig sikerült játéka álul a közönséget számtalanszor Upaviharra, készteté. Kloadáa végeztével a tuzvérti tiatalsig táuctra kerekedett. A megyeaterrezesre vonatkozó közgyűlés 23-én vette ketdetét.
TIHANYI GYULA.
vannak, melyek azonban a kö*on»ág*t rituálú) UrUlnmküál fogra nem érdaklik. |
i Heti szemle
1 Sisftsaakír 1 Is71.
¦ iir. Zichy fiumei kormánytól Fiume ' 600 legtekintélyesebb polgára albummal tiaz-telie meg. — Kzüst árkelei pútlék a magyar vuuukou szeptember hóra 20*/,. ¦- A zágrábi Uiiih^gyUléaeu HU) Unitó s Mi tanítónő volt 1 együtt s határozatba ment, hogy a nók u ia-kolaUnácsban izavazali joggal bírnak. — Komáromnak nincs adóssága. — Madrid legnépesebb utczáiban nappal követik el a legiueré-' scebb lopásokat. — A pesti jogáatgyUlésszept. ( 24-én nyílik meg. — Antonelli Veraailleaben ( van. - Hárú Keiwnor esrudua végrendeletében 1 kutyájának évi 2U0 fi tartásdijt hagyományo-I zott. — A Csökonaiaiobor leleplozeW -Uebre-. ciunlnjn okt. 11-én luwml. — Az ügyvéd-ügylet 1 pályázatára 22 pályamil kiil.lM d' be. - A \ gasteini értekezések a két halalomközti szövet-I aégszerU egyezségre rezettek. — Bosco KAe a i híre* lluuro ti* l'eaten van. - A spanyol király | ellen merényletet kísérletiek meg. — Az orosa | eaár Kaukázusban ran. — DuUrecion város , 1.2iX),U«J fi kolosónt ve*z fel. - Vilmos ét I Furenca Jozaof caászárolt szept. 7-én UláJkotaak I ismét Salzburgban. — \'f*U-n állanrn-ndóneget 1 swrvcsnek. ¦- FrancziaonzÁgU>l 15i»,(KK) lí-1 nyí néraetcaapat azállilUtík visaza. - - Nyáry I l'ál hagyatéka rendezve vau, adósságai kifizo-| tósén felül rokonai még 30 eznr forintot »rö-; kőinek. — KóU-forg«tó gé|>et találuk fel N.-1 Váradon. — A montwonisi vaaut okt. 1-én 1 nyiltatik meg - A Dal Cin ügyben llyórfy Oyula és egy doktor k.'it.itt MK» arany fogadás 1 törten L
! (Irudnlmu.) Megjelent a bekuldetett: A
franezia-nyelv levélazerinli onoktStáan Kobert-son T, Unmódja szerint. IrU l'senycczki Nagy Sándor, a francaia éa angol nynlrek nyilr. U nára Debrecaenb'-u I ré«z. 1 levél, elorajz- és kinjtéai kulcacMl. Ara M) kr. Valamint at angol- ugy a Iranrsia-pyelv emoderu síkerea Unulása számúi kúv«iór« talál. Méltán ajánl hatjuk az illetók hgyclmcbe.
— BekUldelett: Skultéti Jozeta álul u«r-kuaztelt ,S»épirodalmi Könyvtár" harmadik füzete, mely .Kugeoia, vágj a tail*-nák titkai* ctima korrajz i.)»ó kóieléaek végit hozza. A vállalat ti fujetenkint 1 ft .V) kr , 12 12 fuáet 3 ft s 24 fniet Ü lt.Hírek
— A belga Királyné o Ft-ltc**, Jó-uef töharutag s f«ut>g«s neje Balaton-Füred-rdl tegnap K«titholyr« jdvén. lelke««d6M«l IV gadtattak.
- ^Járda.) Ma Uirtolt Nagy-KaniuK-várus. tauácaUlésébun elhatárol látott, hogy még */ idén elktSazul a fóutcia nyugatra fekvő járdája, u váró* adván a katiáliara tiukaoge* lég-lák*t, a többit u illető báiiukjdoiio«ok tulji-ti-Jil. Az uj kliukur utio« it uicgkwtzül »t ídtíti. A Iakai4kpuuziár a> uro. .aruk te k-k re két i-gy-oiui-latu* bérháiat épitut, stt-iukóit, u fakurili-a
K g y kdazttgi polgár a uupokban ulu-mog litttnkiJeDctwiik gyurntukt'nuk kurvastulési miuopétyiit. Hány V . . u>), mujd iiiuudluuk v* Uioil. K» a boldog eaaládapu uztán olmoud- < hatja:
Hnoí- kain* KimJnr uh. !
- (I) i a u j «.) Végre láltuuk apiaoaou is dinnyéi, darabjának ára 1 fi - 1 ii 40 kr. kőit voli. Későn jött, roas ia, drága íi i « három tulajdunnág mellett inéval inyaucwk aum kapnak rajta.
- (\ ii ul) A gyur-pap« H/.uiiiliuthulyi vusut ¦¦vplvtiiber.tiWn h rundf* kczluküdiíaiiok ndatik át; a hivatali* inegtekiut* aaepl. 7 én Ui. K vasútvonalnál a vállalkozók nug. 1.'. óik napunkéut ÖOU tt bllntutéat tiietnt k; a nap- j aiám 4 - b frl. " (
táakori turuletóií lugujabbau IV posta mutter i
olleu iudltutott viugálat pi-ne- iá luvclsikkmí- , lAsok miatt. Nom uaoda, tűiden a> ily luwluk ¦ tiiviríttuk jogtalan álvi'lolu nőm biUilotttitik
¦KÍgotuau, már pár év*i ily ügyben, hugy a n. {
kiuiizaai torvényazók Fiachul h ülúp tt .Somogy - '
kiwdóiál ii lu*> >l birsáicra itúlt'-, azonban » ,
— I* a u I t- r miniatűr badn<uonyi junxá-gáu időzik. Tegnapelőtt Kwithulvun volt.
-- Koson told topruni'lakos, kinek l'ruhahofuni vanuii MtsnmuaiillwiM'g kovutk^íté-beu mindkét lábal anputálni kelleti, tuugliftll.
- Turna-Uvnepóly. A ftgoiubailiuiyi liirnauaaruok és t-gyltit uj zá»tlúján«k unu«pé-lywi falavatáaa végK^ea vllmtár»/ás surinl, f. okt.ho7ét>»J-in ft)^ megtartatni. AiUunupély programra/* a kftv«iki»o: uktolwr ?-én vagy is rtombaton'délután: U Ai érkoaó vidéki torna ><¦* ttUoltó-dgyluli küldöttségek fugnditsa » vaspálya udvarban. 2) Kató 1 órak.<r i*m«rkiili.:«i oaU'ly k'-í bHUoucItu a .Zöldfa" vendéglő oa^y tormébt-n Okiubur M-án VHgyís VAsArnap: I) A IVUvhUaí ünui-pély napjának elórkeitéi reggol ti orakur Ur-oikK.v^.-k éa zeno jtlzik. '2) Az u iiHpvin érkmo vidéki ugylulck killdüttstiguiiiok fvui'dáMi a pályaudvarban a nggulí vonatok érkezÓMkor. S) H) óm olott ia.'tl»g tüioltó próba. A moffjulentítido vidéki túrna- ¦ tümlui-i(iyl ittuk a h.)lyb«li torna-o^ylet taignivid .igvittt rHggoli tiz órára a Széchenyi téren l»i-Ri.'KyUlnkoinek, onnét torban, mindegyik uijAt xáaxliija alatt, E«nokisén>t tmllott, n torna rwir-noktu>t vonulnak. 4) A ^rm>kn»k é« hólx.vi'k kíWromUk<>dé«H^ inellett a uuln'nwk IVIavatAvi ténye m egylet hHlyiiétíuiben. ö) A fwlavBlao ulán viaMMVonulá* a Si.li-h.-nyi térre, tii IWI-ittán pontban U te fól órakor 'ismét indulás a Sméchenyi U'rríl a torna-vaariiitklxn. 7) A »«r-uok udvarán — a biraló biiotudn nx-galakiUsH után — diai- éa vcnitny-turnnMMt * kovlken".
aorbau: M) ^tebadg>akurlatok. b) LHj és Ver-Mny-turnásiat a követketfl gyakorlatukkal:
A) Uyakorlat » iivujtrin. dij : egy Suveraign.
B) Gyakorlat » korláton. Dij: ugy kttitóa magyar arany. Cl MaiatoUgrái. Dij egy magyar arany. D) Veraonyfutá. akadályokkal. Dij: ofcy amtrikai dollár. 8. Dijkiotztát hölgyek által. y. 1-^te * drai hirdettsl tombolával agy-
I Wkoióti táuuiMtiHy a torna-usarnokbkii, ugy-Kíintü a ctarnolt udvaráu is. Kgyéb réaslwtuk : II Az Uriuopély után bufalyaodó liazta j'iveOe Kin azt'gvlrttájátczéljára: caarnokburundeiéa, uj unrvkru, wt u épilósi kiluégúk ft-duiéaertt fog it ogyUl lilUl mughatároZHudó arány siorint forditUtui; mi végből folülfileléwk
lyérc :)> A diiz é* vera.tny I.iruáiás alkalmával a* udvarba bi-nxtiiut W kr. bolépli dij mellett.
'¦gylcl^k küldöttei, u aziimbatholyi lorua-ngylut tajíjni. 4) A táncsestélyuél % terűmbe bvoiunut 1 h. boíépti dij mellűit, melyünk Htot-Wtöl mak a vidéki vendég egyletek tagjai menfwk. i>) A gyakorlatok bcfBJeitévnl az udvarban M-állitott'fed'Jtt h<>Ki*;ri«-l.l.. ii étkoz^i i» zen.-, mi végből an .idv'<tr kivilágilVH teoud. Ii) liau-Hm-tt.t Ihilíipli tv tomboU ji<gyok mi'iitember ÜÜ (ól fogva kaphatok Ném. '"
urak divatkcrtwki diWbou, «tll koitliilu után p'-dig - valamint as e» alkalomra von umléMrmuk is a hxlyaiínéu a pt-nz-litrnál. T) l/l.i- klekről, iulukrdl M jó n.n.i-rúl ugy a bHm|Ut:ltc-on mint a uaaruuk liptllttt-ben óa annak udvaráu íjuuduakiHlvn luuad. ti) A tániMtMtélytin i-gyluti ttgyvnruhábau i* uieigulunhtttni. S/ombatnfllyeD, 1H71. aug. -'ti. A rvnduiú válniztuiáuy.
— (Oll! nhüoblül llj. Ii. VolK-I.I
ur KuMxtliolyre liipunkat járata, mual az e«y ¦ M-or a M ik'aziiiu r^tourozlaiik azon UK^egy-znuil; Nu'm fogadja ul, hacsak né-muiul irvM nem küldj lik. No már «¦¦¦
t'Ubuli ){uszluaál mim fogjuk tuljosilum.
— A nagykaiijiiai városhál biir-épuluiénttk Ilik ouiilet rakásán dolgosnak » ti jovo héten tutó i.lá jő.
— A dunántúli távirdai fOigazga- I tóián MtékhulycUl Nagy-Kanizsa tuiotvén ki, ' ar uj fohivalal holyuégu a ukarókpéaitári ] t-pulutbtiu vau.
— O'ály ad ij n y ur tea.) Iluja (iurgolv UntVUgyuló ur álul két arany pályadíj tUzi--lutt ki u kérdéaru: Mikúp é» mily terjuduluiu-b«n tanilaasék » tcrmóaiettan a néiii«kotábau V — :i pályutufl érkutvén a bírálók Farkán kA*t[ú lógvmu, titiiÁr, 8íonte Jotsot nótutiitó- ' kópi'xdüi (aiiár s Kozma Jóscf igaigaió-tauár, < 111 .t. munkának iltillék od« a U db arauyat. SktíO Modrovú-a Gurguly eoávai lulkúsz. Éljen !
- - |TUi| Multszerdáu délbun a miháldi utuxabaa ugy hál égvén el, a gyurs augély kó-vutkesUibun rom bolti leriediWti meggátvlutott. Ai unuági fwcaknudü volt ismét «i ulso.
— A tomáaiati tanfolyamot kiváló azorg»loiuiual tartják uiug a buírt Uuíto urak ; múlt sziinibMlou olkalrattt vuttUnk maguoknak a« .>lm.<Ui uluadáaon julun l«nni; Walbach Múr ur a luri)u«Kyliit buz^ó a tuvéktiny ulnoke lurl.iit fp<>a ulÓHdiUl a gurv>gur»záKi, külónöwtl a apárlai úleir-'>l > l.ykurg ntmtléaioti intázke-d.;«in.l; m. olouláa elénk, értolmci éa W U-nuliiiányru mulat. Numua»k a* illatú tanító Uruk, du »iftiiuw hallgaló in julent mug, mi ai
ti\ ine|jkeid«Qdi.,Tiinorat ad áu«k-t h«g«dú- ét loogurara * hdttándoka lévén x«De-coniarvah>-nuui"t UiP*ittot, a inniTtú böiönieg siívm ligyelmét * bilijfó párttVgiUiU érdemli meg.
Jut novaltüuk, ortlltllnk, hogy Xyr K ur *itrk<;iLtö»égUnkbeb megjelont, de ku-lonbeo butiaukodtiink ii. hogy egy tudóaitúnk uii a bírt köiültü volUnk, miaitriut Ny K. ur hirtelen maghalt, holott jó egáazaégoek örvend El után humui ét dleményo* viaazavoaá«.
- Lapunk mai *iámáUoz van uielM-kelv« drt.-rem.lei Krdody Sarolta ét UeiU-r Katalin érteaitvénye, uiolv»mrint Nagy-Kaniiiáu | «j[v hívt Uafolyammal »terv>Jtett négy uastá-I lyu leinyntvulű t taaintéiel-t nyitnak. Itizo-ovira t'lénk rokon»onvvol karoljak fel u ér ilökult Müidk ü* ehulyütt rgyetleu íutéietut, un-ly ígydkniui fog a benoa lielyeundu biia-talumnak ostiittu kállség- ó* jóakarattal miig-frUlni. Ajánljuk a »<ll^k tigyolwiibe a mullé költ progratuiuol * krirjuk kiír lik bon i ¦civea tiTJuczhiaére.
[\i <¦ k U I ii e t u 11.) Alulírott nejével Hudára utazott a .Szont-IitváD uDncpér" rundé mit kantátái alkalmával. Budára u»to kéaAn tirkoivén. a .Magyar Kuruná'-tmK ezimzolt vcudiígtóU Kiálltak, hol <i|y i>i<tzkuM HzohAt ¦ tiaitálbtn Agyat adtak, hugy butefeküdni min lnhotHtt, kértek a vumli!gl.*t, mUzurint Iiiuhs •ák as ágynHmilt liiitálin, ki azonban durva vímL*ii tani (ásta! vnliusult, hí tán onui kurtuk • nem kuptak. sumrnil, majd kis gyermakitk síi-márn vizűt kiírtak ¦ nagy nt'lu-rea egy fiU(<w cacré|)1ax^kbaii honiak; HujátDÁgos, hogy ulul-irt, mint houvéd lludán a várbevtíMukor inni kajnitt * iíKMt béki^a idi>b>Mi ugyanott nirg vizet mim birt saját pénzeért tiíitcangiiieti kn|ini. Alküldl>tt>-k miU veadégl^b^ élűiért, d>- az illőtől iium eruMUitttik vÍmíh, bevaukván h bi-járási; Így etluii-stuuijan ai *aztal » azékrn dut-vi: várták be a hajnnihaii.uliUát. ti* HuilKvá-ronában teliát igy fogitilják a vidéki umuert, niU.lvaii lolu m/ig a szálitért il fiút. MiiMlun, hogv h diirvn vindéglrm, ¦ inÁllónak ia piszkoo •xálÍA«ál » vidéki utazók áltnli kuruk'.r,- u<-tigyclmuzteutm. N.Kanissán, aug. 60. Ih?1. fJASI'AH FKKKNCZ, *áruil iauác«..*.
- II. Hurutnál, \.»tj
K J. Nemctnk ai t ki k.llr l.a(>uyi>h ; Unillúlat
wult nárobJI kimv
»i.»l tt f..il.llTÍT«l tiplálko.Dlk • C»k > k.jT.fÚl^
turriliol *nk5<6k mim d.™ vtt»it*k addig o»gjb»p kUlfoidt*. MUi l«b*1 Ua|>>rui*>if,ba a Poro.roriiág• LUL Ua..b»r|«, Tr.uo.iu, Si.i.J i, Ui.uoruu k*
t.iitai v.ntő (műt N».niÍT»l > H«»wu-ioibt.i. m«t; tt ádnsi UB(*t li|k*Jv*iölib dfli punlján fakttik, > Ijy hivatta rto *ftti U*l-Kur4pi ¦nporll-máYá Uoni, On»k0tlclaék. Véu tgj jí kikotíjt, m«lj jiltntákauj b*jÚ*á»t b»fü(.dli*t; lii(j*roni*a <•• Alul olj htljmbt jí, ),i>ty lliti** g«bn*ki(lItTíl * tviigarin gjott>Lb»D •« uloa.tbbsu ¦inillilbitja, mini Oio.tortiig a r«k«tt-t«ng«i kikBtBbSI, tnvlynik biJOi • gírög ttiftt l«D(trtu k«ruiiUI m*pn«k » földkO.. Uh(»rb. ¦ ¦ HuiporuioD nília hit béli( kikOUi Uujt.l.u.k, mit *il<ubni ¦ K.t-Dlítii j«vü b.jil. ¦ ioduiI elérik t atgr »*'i»tr1. Ul(7>roriiá« •• által k'iivriiiani fu(já t ('>rfnlmai i ktlattal ¦ onnaa a l*(j»Unbb oftr* avjragut boibatja ipari fildulfo-
kdlH ^r»u>-.<»or.iijrb, «» Angliába, í., h* vuul kil**> ipitT*. ¦ blvltil ¦ liircagovlni l ll
Ű z 1 e t i • h i r n ö k.
Naiy-Kadiu, ».pi«ubtr t IHT1.
A b.»állílái <nit minlif rr4r, -n.lj Mlnho|; a kívánalomnak i«,.n. el.-K«l. da usliáuy krajcár,.. íl-'.ik(lhíhb uliukcfJelűikOdi.t aaQI. Da oamriak A | iiállíthatd galo.uákra ní.vf, tiautin általában líputk I
l.rt^. 1
¦l)»l , inrtíník tt Bi [jpJlll i »J*II dákroll l'iu
"ity MUrl o.Q ¦ hu. !bau.a iun. - ¦«, •«'.l
t.rv r*4> «•(! i.kfl niilkt>,| .'¦J>l.< X«k u.in.ltu U.tull
((«« 1 tham K rali'c .ía'"* *» "l " "
i.i).ái n rtit«áUíi áaia isTjaii 1 M UkalR ta ."'". mii)
láma i kiora.t i rajt , •fii kuiai

'J1B" ilul a k*la uel Oanaki ¦ )>..'¦ i>l»a, VEJ Uj kuil iia i>i
¦Inti tulna •l'>, h mini l i-tli n fuaja i daitii
Placzí ár.
¦ .**¦

*v5k, *bból a eiúa Mliar
Mabbra
koretkttik, ho(y foMol .IC, n»h» > álllial, ha a bbjifól'l
p íil.t l.rtíi
y emi* nétrii isnnj liltaiái, orvendfi
óá II
- Uiridlli Mihiljr tttrSk ciioárí hajói- .iti'nr jalMiUs; kOrttokbí. IdEivan, »lk»lm»t ..-uk miiuok»ak a .!(<»• alán ¦ ,Kr>iKika-nari.n- általa keuvitalt ¦ a TÍdákel k1nl«librM írdfktd iilU(ybxn (.ItmiUldi : a gradiika-narenUl vwul rajta a j-gjiáil (vakkal a nauokuaa kUd.-i.tt »>«!. ,>roi.)>aklu( igpo íléiik tiíu«kb*n aiija «I8 aion U>i|{i vloonyobat, mcij.k o fonalat komjtini iik. A k.lat - Hpmond • Wf*r«j. - a terma-tfll Kai<l«|t<jn inaHáldult ¦ oyu(otoi. mtg kavraht .>«ii'e]>iÍM.||i dbá
'ídiM
Urna o:t «t. fuul >pi Irt .Ml kr. <*:> *i funl ú frl H» k< S7 H» fgnl tílrl kr. Kon TM 7u f'.ul - ín ki IV m fám 3 frl» kr Hl) Ml f .üt 3 Hl KI kr Ar|,» \eiK*éu* 70—71 fout U frt.MI kr TI -VJ f-tit Ü irt Mi kr. Árpa k"«l.iia#|[ra 6.'i li« („M frt - kf Úl ÜH r..nl fii KiikoHria H frt Wl kr . 4 frt kr. K'ik» rínia nlaM <raln<|UantlQ) - Irt kr /,ab 4b 47 fuiil I frt ti.V kr. f! ÁH tvnl I frl Itl kr. p..l<ai>ka Ari- fis fnl. frl - kr. (W-íJf.uji fri kr. Hab ff bér
• kr. bah tarka kr. K«i,,írli.«t kn><lu.a|[r>. M frl %r> U'i-n |U frt M) .r. /.^mlHi.ít IV írt Ml kr Ui.gli.<l * k'Vi.inovifn* f«. bíiom - (n kr. Kírály-linfi köaomi(p« ín - kr. S.iom U frl M kr. K.-<-láuK küitnai-itr* frt -• kr. finom - frl kr Mirha Imi f..inj* %M kr Hurju Ima fontja 2Ü kr. »»r UO.ua fUi,tja J'i kr. Juh-hui foDtja 14 k.. S»-luna fuiilja ii kr. Z>ir (o«lj* 50 kr t'ilb* pirjn 7» kr thi kr. K*(.n VI kr I ftt. L.i.l ¦..ván.T frt -
frt kr. l.lid blaotl ¦ frt kr, - frl - kr.
Pujka frt frt kr. Ty.ik lojá* Jl>/l »"¦ »»'«"'i>« már.j. 1 fri 80 kr 1 frt 60 kr. Kgy máoa ii«na I l-t (XI kr. Irt kr. Kgf k^vr (1U)> 1:1 kr.
Uial.na miii.ij* 1 frt M kr. Ujb'ur vid^ktlnkbrIi ak.'.ja r, frt 5U kr. Ó-l.-.r rhtakUi.kbali akúja f.l
• Irl - kr.
A nirlmiilMil vj,l.,t*„á,:*ili»k kt\**fték Unyrii.ü] Vi.Jia,
SIIOETHY KAROLY Imi.,..
Érték- és váltofolyam szept. 2.
í>*/# meuliqueé M-iK); í)*/, nemi. kölcsön 7U.Ü5; ltíUú-kiáUadHlmikólcaóii K>2.^&; bank réaavények 1V2 -; hitulinléMti réxzvéuyik lJ5V 50; LuüdoD 12t).^.t-, uiUm ágiú 11ÍL8Í); arany darabja 6.7U kr. 2(1 frKbkot arauy '.'.ÜlVm kr.
Heti naptár
Snpttnbtr 3-161 9 l| 1871.
- iirü.i Aoui j»ie» wiieunár, ' u"'rto;i^-torm*;>:l'iI';lv-'i'i"iiil-.-a'i"«-'rfi1.* '•¦
miként liirdaó-i rovatunkban olvasható. Nagy | ^z Í^ZiT, jX-"YÍ.S-." ..rí*.!''""'"' ! KauiuMu tt'l<-pmlvtíu lo, niupt. lít-éa lilukiklé- t.'i«i,f1, n>*ly múbbiak n«m cí«jián nakkal.hinon nil- <
: HA i. eli- Katholik in n«p. P uipitaT.. í í?
nap Iá naplár
_ .. ¦ M) Seokrk*r;.ri ¦k nom aiof|(álhat.
Mái.' V . 1-14.
¦ i Vaii ¦M A 14 Of *¦ < A Í MRtm.
4, lUtf M,i
KeiM knU-i íW
ti Mter, Zao'mr, Mn
7 t'iiltn rllik Ki' !**
fMtstl KIUIU , Ki.
», Hton Uaurg. | (1,
Kolel<w szerkesztő: Wajdits ÍÓZMÍ.
kesztú: Bátorfl Lajos.
HIRDETÉSEK:
,1
Fi(iYi',i,.Mi;zri:i i:s
C3- O m fc» o a „El r ö » 1 t ö italra1 a földbirtokosokhoz cm iparosokhoz!
Miután a munkáitok mezei munkák közben tfibbfólu okukból hanuicurát, vérhast, göncöt, há)i>ást. clioterát, hidexleli^t uokt&k kapái, mi őkt>t rendenflii Iioskkii iil^ro iiitiiikiik^plnlcni'kki^ tt's/i: mimlc/cn bajukat
Gombos erósitó-itala
által oly gyursati lehrt tnr^s/tlnlftm, ln>K\ a n/envcrfni mt'K & uiuiika Hüinhc-kfll oltávuliiuui. Mogflúíólejí s^osztis italok helyett naponkint kttt kanalat fot(lalo {xihárbai) advit. a muukást ép erőben lehat megtartani.
Díc Híiilciiiic Illr llaiiilcl mid Industrie
I. Oktskar I. J. Ihr lau Sli
Mkyin- Soball ; Dia Ihcurolitrh'' ini.l p Íti " Hll lb !
* Kuk n.'lH. Kii, .i,c pr.kH.. I... Au.blUnnit hwUl.t Ha H««ttr«*«»»tt4r, .in •aUohs Lskrwarkitltli.
i Lafe*ftt»rf*M mi«1 •
Alhaaat.|««*t««f«« »¦* U l,.l.et..j^r und dia Kanntaiaae d«r UiifrrcalHbut^ dar ll<lrKar-«<<«r <U« t.'ritrrtfrKiuatiuíaa. Für ¦okho, «r«Uk* dl« Krnnliii..« nkhl Im-ilnn. bcatrbt .ina Vurli*
PtflSlHaU: und nur filr dU itn Har
l f. .nJ.n rl.r llnlvvrii
ch daa nrna Wahryi.L*p|i auavi>aj>rofhai.e B^KQnitijrunit it^i ulnjHbriffan Ki
r l'nlcrbr.iifuiijt frani.Ur ^tuiUarentlaD baiteh<*u awai von i'füftM,.r«o der licr^ nJ. d«r Arxull rí. ici htata, Pamiuuat* .ind Hriithai1|(,in.lliot* »!¦ Vtol, AWl Kuba. lUjdofMM 1
. SMr| Walalflr, J'fíífc.nM** I.
-htbarao t'aii.iliin. wu HtuJI«r«id» ior(nilli|e Anfiirht uuj l'tí.e* arhallai. v d
Andi k Üirtktiuu i>actif
Auf alU Aufragcu *rtii«ilt b«r*ltwllll(it AutkvaA und sifafahrllck* Proipacl*
ili0 I>irection üer Akademiv fllr Ilandel und Induatrii! ín (íraz
Dirikor. («W S,H)BJ-yllttér/i
<.><>Ki -«n ¦¦- LttllMjf nr [UH mlntit-D H-irffiM-l. crál Hit Hí'tMlcm (ér-- l>u IE'«rrj' .,ti.d.int)iil.
{fívküUtrtttt. i Minden uenvedókiii'k egfo-,(- adelk-at Hevale*cii*o du Harrv Alul, uk-Ij
Ky jgj
utki'x^ bRJokRt: KV'mor, idef(, mell, tlídi", mnj. irigy, Ukliíriya ItgM, hilyag rá vra.'hitn-uln»il, gilmökilrt, .zédelgéit, MUki»«lWU«t(t<t, rtliiiiíéal. '¦mrácf'Mi K.V'(nfce«^et, aumiláat, (li-rrln'"it, Aimiitlanhii^iit, gyiiaffiMéffvt, arauy^rt, iikorl, Uui, anUrl. vMorliida.1, tlilíunáM, liúnváai in^iTi nii'K torliesHt1^ iiiüjtSn in, dia-oK*!,' bns)«>ni<>rsáK'>l> sovány kodiet. caiiíl,
jiírk,'innítC'>t h 72,000 gvíftyeíet, melyet mioden KV-i^vizem-l dttcioltak; többi kött bizonyítva-uuik pápa <"> fJientmV1"!' gr. l'luakow uilv, nítinuiltúl, de Brehun niar^uiíini.ftl. — A .uhum! tiplálóbb láván, » JUv..U«ii4r« iulnőlWk-n6l & gyermekein"*. úO-uerie megkíméli u fty^ytzorek kdltatígeit.
Váxujhclv M^yaruratájc. Valaiiáuyaior ' UaiiínMet mondok a TeromtfiK'k azon kiatá ' mitlmtlan jóirfu;i..<lnyeirirt, melyekkel a lei: ,/¦ aztit gyógyítóm, mílkikiű erői utján u|ára»zi, iiit>K<jn.l4k»iefii iiiiúkril. Tübb ív ..la iieni ,>r-v und holtom U-lji« e^ikzai^nuk , uméaitúauiii miudijr zaviirt volt » ^voiimr bajukkal Mlo ki.Kdcnüin. A bajoktól Kevt»le«cior« 11 napi baaKiiálutH iiifKMubaditott, a hivatáai titendíii iiuil háborillAiiál vi^t'/holcm. Hturner I.. 1. "¦¦!''" ¦'¦'¦' 14.._.
'/, funl I ft. 60 kr, I Iont 2 ft. M kr, ü font 4. ö<j k. í> int 10 It. la (ont üo ft, 24 tutit ;lli fi - Kevalwdere Cli.>-coUte> UltUkbu lUcnWre 1 ft. ÓO ki¦: -'4 i-aé«,ir« V Irt ÓU kr ; 4* rVizitre 4 frt 50 kr . 11 r .lakban lü eaéazi'ro I ft. áll kr, ÍU-re 2 .U L Ura 4.50 kr, 12Hti I" ft. 288-raü" II. 67.) ra Sli ft. — Kapható Harry du Barrv «a trál Becl'«n, WallrWbíimo, \r. K Vesten Tli-t t Jétttj gy<5gyazcrdaznel,KuluuvArott Kruu-• .lernel. AUwIKubinban Tyroler ea Schlu ¦ÍDKOrnA, Dnbraionb'ii IWaia Fonacinrl, Dunalilldvamr, Nalli. r,i l'alnal. KarolvMvárutl Ifrilli t'.nél, .V.iyy AT<i..i«<Iii Unit /ÍMroíy»<lf-Krai.kujvanin l'oulegn.r lKiiálziial, HuHcm-IV horvar.m DiebalU tlvlirgvnél, Veraeuzvu Fi ael.er Mórnál, . mimíeii v'ároalian a «)V.Kyii.r, fikazer, i'a i'ai'iiingoámaoktiál.
I Gyakornok
j kerestetik Wajdits lo;»ef könyvkereskd-' désébfl, hol ngy jól nevelt s iskolázott ] flu Igen c.önyü8 feltételek mellett uon-nai alkalmazást talál.
Vadás/ok figyelmébe.
Kgy I i> liúnapus kitllnff, tisztafaju ¦ tanított vtzalakutya, melyet jelenleg ia azabmi uezoa bvvezolni le)i"l, «ladatik. — Tuduaitaa nyerheti Wajdila Jóui'l k<>nyvk«n<kiidMbao.
Jú. vnludi - Ilii.......Iküll MKiuu arit.il k<i,¦-ki-tiv ¦ !
S BéoBt)eti Rothenthurmstrasae 2ö-dik szám alatt.
rumltiirííl vászon- <\s lilicnicnili raktára
Icn.l'r fljiiiilaui. !..•¦> l' .műimnek ¦»*rjjij.ii«ukli»u all a l-l..... "li ¦¦..kk-kel, .>• a.i.k b*.mt okb.ll umii
trt.iiiiek, ktrtMattatfl vi.»«»kol Iíiii, mír.. « ttiel-m ár |maia ulján axiunal i.ií|(tí,iiie(ik. afegitnidellok aa "Miig brkllM/ne nUii vAgy |».(Ui Ulámí-l mrilcll. bárhoiá latflMuitriUlM •'•
pilUHI tflietiltr-imk. Klvai.ltra a v».„.i.kt> I miulak bírrr-niv. k(ll<1,-li»-k F*rl-llfakr* a iy
¦érteket kérjük a-sakilUMl. A lt-^l<-k .¦.un..i-i,iir;k :
8. METH k k. Hoflieferant in Wien, Kot.u>i.tlm.inx(i-H*»« \r.
1 tll, rf> ilú>* ji kéii iuuálva.KuD: líf.ícbb franciÍH vA«..>it l.ali*«l nuitból tlivalua miibM.nl 3,4
nyáij ár* l<i fit., niuat rii»k N fii. laelikcudii . ajuiir. tiegíljljol <íi A frl a IgHnttniabb. >
I db 8U rflfíi tal4di f»híril«H fonálj iilnn o.lpkiiBtlel 10 t,L l nSi-ia| jd váaiunl.AI hmiWal 1 fn
\it$aa 1B frl, mu*l >'*ak H frt 1 db 30 r ti fiit tunrl igy ¦ kotiuvá,, Wl kri.il U frl .'¦() krig m logrin,
1 db .'XJ i'lf'<« báli vjímuu ti) foriut, 14 ^l f(l, moll 7, S, 9, 10 írtig. Női-nadraRok Hiiam •.hirdíutr vagv
ma*l »ak 10 frt 60 kr. 11 lui-t. .ijnfa ráaau„...,.bkendS \g l.arrl '"'
1 <lb 30 r. •lípiii fabíriteltw cafta, Hunm ít Urtd. 4 -r> li T-H dl.*11 t^gfl
ciak.)2 frt. 1 iucmi báliul vaiin>i->a<>bkr..n.l"< mo>v* Í.IÍ.ÖO-»,
frl
., R ltktyá
r.-fn. v.Udi rumh. »i.,un ff hí, v«ev »m.a t.riólrljel .'„k N5í ín -ftlOltÓ |c>rt>l(oj l.im«.vt, . KtuMM r.*riíi.uvil. hl* gy-gy.t. fi ,,.u»t .-»»k M-l<> frt | 17, JL », |0 lafrllf ílegt.ni.nir.bl.1 r^v him.í. n, Iklll tí. '.• Mi d.an* KaM|vár«lt KorI Ná-.Jo, kv.^.i. r.'-fn-i hollundi oiíniiiTÍJn(.n| (Bciít vitaion lUrnmj. *.»litlk-in1)t '.. A. « 7. H (rí • l»(t.nóraibb. , K.ihii Jnkab
ÜIOIJ, A. SPJI>IJTZ-I»ORA.
Központi szállítási rakhely a „Gólyához czimzett gyógyszertár Bécsben.
lámiuUn vVK bHinixit.XI nrv Hhünt^'miih.f ,Hu. II lia»nnlaii Ulaaitvány'ukkal árullutnak 8«id-lití-piimk, a fvé((ntt h kíU-sínk haaoiilalnaaá^ánál ><ih'va unjál í;y árt Hiányommal könnyen falca*-réltotlictm-k, iujii liiiiuinitviiiyuk v^niirliÍHiítijl u/"ii nicjiji^'yü^í*i'l úvuk mindenkit oiiiurint: ,,«« általam krnxíh-tt Si-f<lllt*-/n,r mhulrii katalyá\}a hamtuló ké**itményektőU iHfifktiHfiif'fixtrtrKill suji'it rétljtift/fm é* nlt'tirá#»mtnat -ellátt*a,
^ ^ ,.fh i-xy ],-].. .-n.'-inli .rodi-ti di.lj.,7i.Hk 1 írt kr. Használati utaaitáa raindun ny«'lv«n.
rá'ailáaul. , K (lorok n-tulkii üli n a log<-lli'riMib ewU-kWn Wbin>nyiiU icy<^yhatáaiiik által minden
eddÍK UiiiltI háii azDftk l*"iöu ta^adtiHtlaiiul «x oM bolyéi foglalják «l; mint Mt tok e*er a ftT6 l-2,ii\ yiáaxilji binntdlum ii.Í<.>b'i. ri-an;ib4l k^ícuikhci kl>M<>tt háíh irnjok a l»Kréail«(ea«bj>en tauuait-ják, hogy « jx>rok ní){/Mt ¦xnriiláaükiiál, rímbettiolloit v^-'j'iiinorluívmjl, tuvábl>á güi c* ulegoa liajokUui, aiivdoixi^ámiál, idetfeu^^ ukusta f< if ¦ • j, vértüluláa, os&uos f v^Ul hyateriára, hfik^rra <V liuiam** hAnyáarahajlamnál a l.'KJobb iik<rrcO alk
Haktárak Nttify-Kaní**án ': \M»* J. Kvógyai. {-"v^ K K.v.Vy"- tVuelbuftir J. fa Ka ballVSl vagy ptdig ú, inin>l ' n<-nt«ld F. uraknál
I *it»onbil, almán ftgy U,- ' 8tf*VÍr«lt l.«k>vi... v. MarotatttHa I"" NAii.Ur
' "......... 4-ft-» irgiti. Catkttraya* Kára., II. Báa«k-8il gySrgySa Kil.ic. ,1. g.rdg7".
1 db ;«J r
.,on, fflltg igy.^mílekr. álk
>.iai 9u frt tnoai taak 16 frt. 1 ill4llr^f»i kalBiift.en j«5 irlandi
aiuii 34 fn, euimI cak 17 frt. I db Ml rSfna hollaHdl .iOvj* gy
i, M frl, mual r*ak 18 frt. 1 db fiO rSfü. vaLldi irlaudl iiut
1 lm.. crÜa kunybatOrlr! it..'*)-* ftig
1 db 5U rSrni kli balaj-uittl ••«»*•, llklbb fáSik 6Í
rtra-ingoki W-IO frl, moll iíti-ÜV -»ft frt.
1 db. 60 «. 61 r'ífM l«nn»b»»«bb éi Ittgjubb milíiéíl. rumbtirg. ttari*\ mi Ü3. lt&. i7. ÜH, ;)í, 86, 40 41, 46, é, alrói.oki 50. W 60 frl. [ f«: 2.'i, 3o,
1 «.««*»ní!kl
ll.U frli( a lígfln. ji ííb
II, IV, 1.1, 1 db !W r5f<t. nagyn* j*4 píquí-bw-
cl.tut 111, 14-ltI írtig a lignnum. "¦- igen Bnom í. <p oly Urtd., i«, galyik,
l!rl-li.(rck, UgBn ballut mnllbctíilol. l*g«lsganiitbb fi, <> -13 frt a \*gt
ríí m41w, 3 llrtdl S ft Ml krig. »»/ rof uélBi 3 frt W) kr. 4 - ftig.
W), 3&, 4>l-4» kr.K a logfln'.
ktndS nagy falUbíl 3.40-8 frt. aal, caak aiHMkr., 4, ft fta
1 innal Talddi fíb*.vi«,on ¦¦•b-'l iifii ii<g killlnS tun.biirgi váaio
k»ndfik , Ihnlgy-Mabkaii'lSkl 3 frt l»Kujalili jnifitl raititara k !Ai krtill 4 6, 6 — 7 frt. ...... .
Mulat l*giijabb , Ugrtuamabh
hoH*iidi*»a«oiibtS], fiuo aal, caakaiHMkr., < I iifii ingkilllnS tuii.biii ' ; ¦ j»iri«l roínt. •ak b. li, 7, 4 fM a I
ttoknjaa te(6nain (limiíb bfll 4-6. frt a Itglinutnabb.
'che>ii , LttnyM Kallvada J. gyAgyt.
SíKMbathtlyen j ftea>->abaa Mm) A
| l*|r*bbaa Miii<li». | , L'.yl.ck J. I.
Urwiiii Fr. {

in(-iofek nngynu Itnomak ét \6k
holi.nrti-vi.ioob.il U frt. i .'.n
Minden i 'an ullálvk. A %
n fjen rtApknft kapható mfy: (Óii~b2,'i2)
Hl U'Tnnn vÁnMA vnl.j l^tiaiúl.l,' fyt ic^hutAIyDjmhb
IDor'eion-liEi.lmöj2S»lr-olE»J.
Ara rg_\ üvt'gm'k használati utaüitassul 1 frt.
Miáa l.«liüáji8Ír-oln) fnjl-il Icuudü mu^küiiii-büstutét v<%ett védjegy ómmal
>r»cb tialmáj.uir mull- ^ tUilfi-bajoVnál, ocru^buliu t
.KyÓK.vbatáMal van ; luuKt.yÚK.vitja u logolidtlitvbb kiiacv^ny- (W i-vúasbajokat, valn re»llír, > iBfftij. frxx.i* mint iiz idÜuaki b Órkiltoiiuítet. t.jorlut a,flO-.Vt. a lí. Kiep legtiaztább ea li-KliulályotMbb halmájuir-olaj faj a Dorsch-halaknak le^Kui-dunabb
t\r, Uguj. f'anraia ¦ *¦<• ,, .vii^yUJtáaa ét kiválugatiíaa liltal nyorutik. ét álalábau siíinmi vjjgy tani keuléa alá nom vo&«-líjí'.itortói Íia«.;ubai *'k. hanem a be|Hx.«étolt uruduii tlve^kbon Uvfi folyad.ik übci
r BiahAaial *i.ft« t, frl a ' mint ai krírvétlenül n tuniK^zft rtltnl nyujtalotl. Moll A., %y&%yntirimt 6a vegyiiu L 111 naliia '2, ¦J.PrO, 3 frt I
l lagHuumabb.
FIGYELMEZTETÉS!
10 lí frt a 1«gflii'>mA>i<> ' K^y ÍdÖ ó(h kernakudők (jonipiiii hirdeUWk Által r»nz órákat ajánlanak a t. ti. kóziin-
1 tnruit fírfl -hariaojra t. S. «. 7. ». , s^,, killíJnií»('n n vidéki Uko.uk l*JÍ|r<v<"-"í»dr ¦ K k-rctke l.'.k a.tin dráook, aom - tuiut állítják -" '" '" * 1^«»»»»>"'. i tJril(.vlirüinki Pnil.j.l,oBva ai lirrtniik be|atxrvex»t<lr«l l«Kkiiv<w>bb írtelmük linc*. Kiadnak tíldául
avull lÓKonymnvet, |mkf<m|;állványban mint uj Híabatoa míWTÜ örákttl, valamint mitíélo \tg-kt>/..ne>ioi>b -.rák -t vül>>di angul árakul atb. Ai.;n úvakudje'k mindenki ilyféle hauouuian
. 10 frt »
««*••
iirrtmnarlm t'i» k<5zinA-
drák
Ké<-abeii, ^
WEIL MÓRICZ
ait. pavn.iin. n ...» ¦»..-.. --»-»— .^-
l'liyniikük k'Tt-Kictnrk. itajiuk I inVaT" A ki <'^y valőbnn jól rcndczrtt i'^ olcsii úiút aknr vonni, forduljon a jó
kinintataank kívánatra io- |,inlc,|l ÓréLBtlOX,
kiiUlibucaaklaaailraitvirtaaaal li.|{lalkiiaik.
,f, Frankfurt a M
Nr. 6.)
A HAJ KUIl.'LL.ÁSA MIXjÍVKDVK!
Évükig tartó fllrkiW/A iolytáu vi^tórL' Hikt>riilt mJkum pgy
haj- és pH
fullüliilfUi., ni.-ly állal már 4— í»-a«.iri liHaznákt ulán n kollciniilt-i) pikkelyek képxőtlése mimlen korra
Kgy iiv.'K ára lí frl., puatáni küldhet líi krrul (óbb. Kii|ihut<> 11 fcltjilii lonAl
Fírfl
l Un,,
á k ; r. 4,rul>1 10- t'J
rundul l;f 14 f,
jjfy Cirnll tacbáriik
n mlnEaígUrk ara k. ki*ml»ai«li bivalal Álul ti itrarúll JÓUlláif jegy adatik. A a*m laabilyioll - <>iiiail. SO -36 fn - litiln/örik ar.lap. H5-40 fn.
¦ ritiail. evímini. M 4H frl
j ti tállá*
tegpr.lbilv,. -fH
dfbj. 2 Utal uUióbb1 elloitórAat, 40 48 írt.
.;.'n;
kihuHámt, vnlai
oly i;{u,
Hi'itiiR-ii, b.lvrirna, {.Ii>li»iin«-H){aaso Nr. 1.) M^roiHlrltWk « vidt'krOl aKntin.il uljuaiiletn.tk.
Köszönet etitmeróa.
On liHJ- ét pikkulyviuSnok ÍÍU/iiri htuniáh.u ulán fitjbCrüm h j)ikkilyck fejlödóatitól meot maradt, V» tiajnm tÖblni n.ni hullott ki, mi annak javulását itíuvog-atMi elftaegit.. Ennek fnlytáu tweunul alkalmat veaxtfk Önnek kíüzitnotum a tiliimuréacm nyilvánítására. Mt'ly liuteleltel HHKa'L J.
(*"" -II) a ,n»dlii.Ki ... k ...I,. ... í. tr?j.tti.t«d> k^nJ.Yi.ilj*.
¦ kell6« fadiü.l 1&-I7 frtl
¦ krlalály Brcg.U 17 ftt horgoay r. K) mii. 16 lÜ frt
i^ 60 -
utoiiuk >Ht. TO, t*l, ÍW -HM) ín - k»l fíldíl, 90. lUO-llO fn A.ulÁi»lll mlad*nf4l« 6ran«m k<MI*tl»a tu. E»1». órttk 1 l.tV).ig aranyo k
FIGYELMEZTETÉS HÖtGYEKNEK.
mii lenjutányo* [b»n kéaeitetno
Demal A., imjfodi-ás/.
unlólti vhiynonok, rojfok, hajf'tírtök ¦><>. a UhutA le|fjutányo»b árun kaphatók. •fff\<tj'lk "t'ttk rfuti-re tök^lulua liánonlatouáftbaD kéaeitetnok.
kcUBtlaji rt r. 40 -.8 frl
- *<ua.lgy*mifttok.WJ -66 frt hnlgyli.u^.drlk 40-46 frl
- jagenn.i-g 4.'l «O frl
¦ kat.fi. ÍHdíiúl |H-"íí|.Í filli
- Inonabb ti 2H frl
- anf. li krlai. (ir. IH
- k«rg.h»dn'.r.N.I»(, i(4
•álhmanil'Wel 2b
¦ ttm. k«lia.fed*l:Sfi 40 frtl K.fl.l 4raliu^t>k 1 frt ISO k
- ]«««cia>«ggal 90 36 frti3. 4. Ú.'H. 1. 8. II
- korf. hadi rvm. 3*1-46 frll Arany dralánox'k lí*. 'i> 2$.' un; b»nger3rNr.8»r. ür. ;«> 3tí frllao, 4U. !*). (kJ. 70 MO tKk Un), frt
- horgony If, ,, 34 44 frt kfllA úrHV«l t fi.
¦ tanúm. tr. la,i 4.1 00 frt| Kel[5 jIllV,l »„|y , kel
kMUta lapj.al ii5-» frt|ii,u,| gy.rgyíl gy.tjl 9 fri - BU-
- arauykn- tu.iid kjltS riaaitd IU...I maly
.nynj<l tó. 70. Hl. 90. HHI 1201 „.„.„„.iná gy.r.rít gyujl' » f't.
- l«inh«q. «-w rt "P4,ui koi.r" 4/. nu.» brono«-
an/ o.ll. .rllav d»,ÍS tokbM .a, [3 14 frl.
Uíunyubb vil mtík » .,-. B, •! artiei •rtkMa
. í-2 í:>--*) frljÁml; ¦¦- iitvu ímfl.vl í«, :((», 36, 40, m>, t Itw fmal.
Hr*M raktir hhjatftkkMi.
Tulaj.iuu í.yírtmin/, kit < l Nt í!hd<S 1
Tulaj.iuu í.yírtmin/, kit <*i jJUIU»r.l ¦ Naponta í*!hu.»nd<S 1U, ||. l*Tr(- - Ulndtu tfoap f.Ih»aaJd 1«. 17. 10. W. W...frt ¦¦- Uffaaaa dra- •« HlAraAliaaai 80 J3.» frt.
!- . braWi *• B*(7*d<tt»ai««tMt 48. ftO. 55 frt. Hín«(iut r*|-glaUmr j| 30 3i írt- Caomaggli* ingaórák- aU I Irt AO kr.
I lliadtn Javiliaok l.brtí léf-
jubban v*f«il.iník. Vldiki a«ffT«tt.
Mlik a O»Bgiirk kénben bekdl
; Killat eill. 4 |« 8 r
l-i 47 Frt uílhatd iniud.D raa|]áljJt<idv.n ftn
k 'tiírf, aiiubitakbaii, gyirakbaii a
IJl-lS fi. »:«eu driknak mindenike uÍT •,
¦iitt, nagy poíliuí uUurtt ndl.tt legpuntonbban UljelltKtnak. lf*ff D«>n f-e.lj.IS drak kic.«r«lt*tn*k.
Orikei*iébt 1. otfogadlatnak. Külrtn kívánatra kuldsk bajnit num ig.kirt «i»njl.j drikal ét Ui-oiukm-iválaMtáita, ítW n»g n^m Urt-jt-'irnírl jtrandd 5...«gel vi»»k ÜldOmt
¦ Kérem ftgyelembe v*aaJ1
ragy b*« drá*ok il
.ií. kn«k.d5k vagy b t.'ul ajanlullakkal Difi dGk
k vagjl-Mint a legjelesb
SZ iUMTÖ-SZ i: KT
ajánljuk
D. Láng óvsy.or-Ui'inMM'l (PrMtM-vativ-pMta.
>.«<¦.. .(í.in, í.imi,,, (trwétiftt ¦¦yat«kWI k......t
Ul kMM k ''
va«k bi. . JJ
Kun j«lo •vMtMtMéal lia.»..iílat.»l *, kttlonfl**. mwi, »yah*« í. k«tkM, w

brit «lnd«« tOitallMtifat ¦ kUttínH, ippi ny Htávallija ¦ ¦aln**'"*!. vagy hú által Hóldmtt ránirnkal írbhrlyfkrl. ríMOtotifül ¦ a ttit r«déi»t«t, a tfitulnt mptótlen tluMr* Mka * ru|aayoira i ai aHkerra li flital. ««cw>«b«i ul«r«
Ul( -i;n, ,..[,.» Ai erstfMany outfftlalo* t* _mj m\tm tvviMI dloitrttti feltiltfMi* >Mi
\if-\y ár ' ¦
D. LÁNG
bír niad ¦«{¦¦ f^ulrbh ürmeit 1tti4JrluiiiÁir"kkiiJb « « {¦..rnv
¦ionnal *n^ii(n átlallan ni^itou Irrtiiíairtra, fll....... Kinnuí
f.hír r>|y vari* Mini kftleiftuUt i 1 l'Smn trljr*ri> Ulhnllati fhldlmnl mlD.ica .ddif líUi.'l 11; iirmfl*k*l
E,y i.,.ly ír. W.ír .éK, »^.r. «(>../.
í' (ÍHztílliti'i rakliclv naffybiui <;s kicsiln-
tfyidnl friInlaMjAiinl >ai>
D LÁNG
KEnLoKtULÖDtU |{A itilvánv v.i szriv
iüs/ei"ilU'.iii\(»k, pultok i i„.,„,.„ !,,,„,/..¦.....»<i»i,nAi,.ni
' ''' V s/rptcmlH'i- 8-an dclclotl í) ómkor iiz
»a!&vJ«r)íté.zi.öl ©larto^: ,m„|,ilmi tiszti irodalmi.W-Kuhíímúi.
HII.S( 111,1, H.VAI Allill. ., kírmM IjréKínek ClíKlillIk,
mihez a venni szándékozók ezennel inefíliivntnak.
GRACHEG
Odoriii-N/ájvix.
Tol.b-/un tiipa^tulii^ iM/'UiviirL,' tilún Imtm v;t-ítynk mint toilptti>s/crt e vnloili illals/ájvizct i rcííiíclí fii^por is Ing pást a In-Ivett in<-lt>ilaf; ajánlani, n<-iu kfl-lijnbt'li K>i>({> liatásái)ál foj(\;i ciősiij a fn(íi/nnit, tltá-vulitju u iiiAr jctfii Jnlictn i/t iscorbut). kullciiictliti bü/t. iiu<^^/ihilt-ti u fiij{Üj<'t i- iii(*tili'li>l uiiinlt'ii kt-l li1'1.!!*1'", tnchrt a 1. <v. k'i/im i'1^ c^\ ¦•zájvij'tiil kii\r-
ifliiri. Ára használati utasítással 7O krajczár
|,..sl„i
mi'llett
Kalivoda János
nyi'-ii. /.ilai kn,.|r/.,„
KKMiliiaiAVKIi -UiOSi u.N
íi/vi^yiinok i-Wii ni. kir. ainlm.Ulintt/ult
vtzatbatlan kautachuk ponyvagyára
Pi-Htfii iL'-'i .'v t'.iii iill ti'ini) (.,i;i u.r
i.l A r-ikl.
l.l. . 1 . , „¦ 11 , . J
EM nyllvéno. ..„,«.,., J.,,,,^}, kp,.,^,^ lailllllll.'UI.VOkl"!
kereskedelmi ,.,k .,.!„.»,, i,. s...,.,!.. .n...,<i, i,.:,.M.,..„k ^...i», ,.í..i.,i.¦.(,„.„
oki íi. ki.tl.M
tanintézete,!.,.,,kál •".,*,í
.-.I.L, ,!,,.[....k .
lApót-várou,
ik a ftndti vaaitll-. r«f|ai«i .'¦ Uv
i V,.,.;,U, ,i,.«.i, Mtlll.....k-,,l..'.l
n.k * blztotltatek mlndvn o»iUly
Iíh t,*d«mí*kk«J f|íy raiitm nmulielrll, — miulan • kitnnt-
• A végiett tanítványok, belbtrtniUiíi, m|,iil |ib Ug a* el.'-rl •rvdmíiiynk mi a II mof i> flkét«a«^ ' A llVit rÁfllll l íl^ átll
«oílkOI,hoejaiitiik*nr.!(Mrfk«»n,fk - A 1> iratií<«k ¦ * |> t :>>¦ í H v**aik lifiJfcilH.I
Ui Tfujjal )• k*ll«iic ' Ttrvmttfc ixiiii a Uninl/noll.......niml |>«1Ik n Wfk líl- k..nyv
leiiiii-.k. 'kírr-k.'it^hrn. Hí. i. K..tlini.llmriH iiltan Ift. ü i i. |T> »n kit.lmt t.
l'jlakv. llir.schlcr (\s (ia lakereskedö társulat
AI,SO-l)()MI!()UriH)l. utolsó posta KOTTOUI
ti./ii'lt'Mcl p-lnití a iiniiM> iiiiiMÍiíuknak s o^yáltahin a l. <¦/. Kii/tn^t'^iii'k. nii-i/i-ijiil
deszka, lécz,.:,.......i........,„« fenyü-épületfából
ii:ii'\ é> jul lieicitili'/.ctt uiklaiji vau ; mely íuktúrlml Ininiti eiifiiif) mogbizás gyorsa» is
liiiitii>'t-nii t'v.kü/iiltrtik , mire nézve niidún a [íiii^a^ urusúunk s » t. ez. közönné t»-
Milihj hj/odaltnát VérnnU. izmijuk
Nagy-Kanizsán, SCHKKSINÍ.IOH («YILA »má! lívó
lii/.onwitni uiktúniiikat.
lilliiky, lllrscliler «& Ma,
(f»2!l—Üft) f«ki'rrakp(li,k.
kelicr l<rnácz
STKIN SAMU aranvniOves,
-!.,, r.l. urnk-. Imi
^ j
k a r». k. katonui^a i. kOíön^nok, liony liill lM b|. A. klllfllldi bür-
Kin}>1ii-]ilt Mtii
itljuUtijoi (lur-MlitlctU'ii von btwler nió^liubat billivtiti l'niisoo.
Fumer n(kvliu ii-li rin k. k. Milit.ir mik.
Aa ia r»kUryinb»n vinlrolukfct kijftvi liart •lfgptdum.
vnruhrunjtiwürdÍKe* I'iiblikutii jintiturkutin, <Ihu iil) aIIh Ituatollunfron vom b(wíi;u In nini Autdttticl.tr I,r<|cr va-forlijíi) uoii prumui iirni bitligat burcclin«.
Auch wird vud niir Kukaiill1) Waar*
Wíjdio Jiiuwf kiadó, lap- fa nj-omdiitulíjdonug, gjurasajtuujuDjása iNagy-KauÍ2s4ii.
(óbb év óta feniiAllii h jó himévnok firvemiő iltisan felszerelt arany óh pzüst ékszeraruk, valamint iiuk> vdlas/téku anntv és eiiWt óm rnktiirát ajiinljn a ffivárisi « j^yári áruklm/ képeit jeleiilikviiv " ..-kel oIi-n. ,\,,,\i. mit a ni. városi i^é ni telén s nk-sóbb életmód tesz lelieióu'-, ile különösen azon kóiiiluiéin Í->, li"({j uraiiy-e/ílst teiiu'it
közvetlenül saját mühelyében olvasztja r« dolgoztatja fel-Minden aianv is v/.tht óm s/ilArdsAgáia nr/ve egy évi jótállás bi/.toMltatik ; a I»>'ba fokozatot pétiig a c. kir. íémbCiyc^/tó liivatul bélyege i|<az(jlja.
Me^ienilelé^k a Icns/ilirtiabbaii tcljesittetiu'k, és a kivánalnak meg nem felelő ívikkek a leKké^sei;i-seblH-ii kicseréltetnek, és ÍKy az elürc bocsátolt kedveiménjek után bStork.Hldin a/i.n intésemet a t. Közönség tty\eliiiél>e ajiiniani, miv/eijitt a valódi aranv ékszereknek a nemes fémnek liinictett Talmi iievü feltalálóról neuv.ett Taliui-arany . külünbei) bfCHUbOl kr-r/.iUt ékszerekkel Mtlo pótlúsát, inel>iiek
semmi írtíkc kí-íii lé.v^ti — kikerllllietné! ' (6oi- s,3)-Kuiiizsa, 1H71. szeptember 9-én.
37. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(ii xulumcgyri giizdugágl egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
a sr/i|»lro(l;ilom. kmsknklrm. Ipar, gazdászai, (ihIoiiuii) es miit észét kOrébfil.
MeaJelenllt:
•!*•¦ • gyakraa aiifél H|y kél • "¦•<¦ I
ti.Tk.--.it"! ir»<U " LIniU hltaUl: í WAJIUTN JÚMKK k„„,.k^r«k-'.l.'ÉÍl.«.,. |
EJLöflaetósi föltótelek: ^ ^HlrclotAaelK i Hirdetéseket elfogad:
.. i.J.i,,,. hor.lA..,! i. ,„líkr. ,..-.4.. krild,. , '* " '"*''' ' *"'*' .'"U ' ' ' L N ;Ka»lit*a: K \\nS HIVATAL. KmiHmIvm: I»ULt
Kf*»* «ri> : ¦ I fn kf t -"¦¦••n "«™ """"""n ° ¦'¦ JASOH Pllt»a /.KHI.KH U. I.ANO S,KOPOU>, ia
u. ,;,.„ . « , HÍIj-ík-IIJ mind*.. aa^M balkUMnárt SO kr. j SINckh «X-.UOH. M«akw; HAASKNaiUN * VOO-
, ^ ' A .Njr.ll líren* I (,KH. M'l-'-'K K'IHH.K, "Pl'KlJK Af.A.KíS á.
K>n«fjra4r» I . (Wi . ,fy pi.ti, .,„ h,ih.*U-i d.ja Ift k.. , SAr TI.KH IIKKMAN
A zalamegvei x&z(tn*itgi líjívenUlet kortteieti szaKi)»/ítálT:uiak ügybuzgalmán | elnöke, tekinteten Árvny István ur uicgku- i resésérc van szeríueMínk kijclcnttiii, uii>/e-rint a Picsán f. Ivi oki. S- és S-tíii tarUmló ' gyíiniölca-. nziilö- és borkiállítás ti-i vraj?.Éit, ! lapunk Mamára, hpui a fvntiszlolt elnök ur küldötte be, hanem a/, igyleti titkár ur ulial a njoiuila résziiie u/nu oiCKJi'-Ky/éMM't küldetvén, hogy a lapbn is vétessék fel; a sucrkesztósíg kedves kii Idézget v^it tp|-jesiteni, midőn e/.en érdekes közleményt le hrtii gyorsan hozta. Lapunk . f. évi liá-ik Kzaruibim kftziött pragnuimi gyors njogjele-nése tehát egyHü' « '"i jóakaratu mtíz-kedvünk követki>zm<yu'.
* 8ZEKKK8/;rosí;(.:.
y is közeledik u
tis/tujitú.s küszöbéhez,
mint uly inté/kediíshe/, mely jogot ad a közönségnek uj liszt-választásra.
A iiR-nnyire éles c «<>: tisztujit ás, épen oly fontos is. mert midőn egy részről széles elmélkedésre nvujt alkahunt,' ugy más nWzrJl figyelmeztető arr.i, hogy a kivitel által nyereséget vitjunk ki.
ti évre történik a választás, és ez elég arra, hogy elóvigyázók legyünk.
Tekintettel lován az iránt, hogy a tiszt újítás rendszere tiiegiuásiilt, s e ini'tf-niásult választási uuid >/>ik kiirre s/orilU-tuti, szükségessé Miit. lutgv utat és módot keressünk az ál talmin* hoz/áME»>lhutasra, melynek czéljn legyen irnnyi ailni a krtz-kiváualomnial találko/luitó választásban.
A z kétséget nem szenved, hogy a válas/.ttbizotts.ÍK melluzni ne ni fügju a küz-véli'Uiényt, ugy, dit ItogMiii lehessen annak kielégíteni a kö/kivána)mat. midou né intik, hallgataguk min adunk s nem lépünk sikra nyilváuuliísunkkul. Mondjuk ki tehát tartózkodás nélkül, hogy luit akarunk, miké)) sxe-retuók • tis/tujiiáit sikeie^itcni.
fia a MikfeU: ágaz» né/eteket Összpontosítani akarjuk, u»y nbbiin kell megállapodást es/közólntlnk, hoify u titztujitús it viszonyokhoz képejt helyt'seti történjék.
1. a tauáciot képzu micuiélyzet létszámára éa
2. ar egyéniségek hivatal képiM.->égi'<ii' nézve.
Mi a tanácsot ki'-piö személyzet li-t-ttárnát illeti, arra kell gondolui, hogy ur. felesleges ne legven.de kevesebbül se álljon, mint mennyire szüksége van a vezénylendó közügyeknek, a/nz se ti'íbb, se kevesebb, hanem épeu elégséges.
Ha kelletén tóbb egyénre bizatik a városi ilgy korinúuyzuta, épeu oda jutunk, hova jutnánk n kelletén Icevesrbb sziimu tisztikar altul, mindkét esetben mulasztások
f fognának beállni. H*» esetben az egymásra való buukoMs-al, iuáso<li!; osethen a/. >-lc-Küt nem tclict.'-s. mi.itt. Mar poJin nnnak megtörté 11 ui ne ni s/jiIkmI, hogy a mulas/U-sok ()/í)ih> szolgáljon iiLijnil jnbblótünk ha-nyntlásáiiiik.
[ Aiuninyire íshumciu a város ügyeit, s
kepus vug\uk előre Ütni, ugy bizton ln>/ha-tiim a kövf-tkezö jHvaslatot:
1. l'olgárraosler.
t. Tanárs'tv (Két -liániin tisztelet- ' buli tanácsosiul. <
1. Pűjügyzii. jegy/oi *is ügyészi tuiini- j ségbmi, (e^y lixMetbeli váriöi ügyészazel.)
1. Aljegrai,
1. írnokkal. j
1. Mulflui egyéniség, (U'chnicus, iui't- J uiíki is épitisüeti szakismerettel.)
1. (jazila.
1. Sriinvevö.
1. Adószedő,
1. Kllenür.
1. Közgyáu..
1. S/.állásaiest«r.
1. Kapitány.
1. Kapitányi btiduagy,
1. Írnokkal.
1. Krdéia.
12 városi orvos eleget tehetnek a kozüzüktiégletnek mindenkor. Többet, vaxy kevesebbet megazavazni annyit tenne, mint czélzatosau vlcjteni az Ugy iránti buz-gú H/.tíretctet ós tui/ges ragaszkodást.
Mi a tUztt-li-tbelí tauácso&ságot és a tis/teletbdf ügyészséget illeti, megkell je-gie/nem, )iog\ mindig fogunk a vagyono sultb pulgírok kózt uly nagylelkű eket találni c lüetételeit liivataha, kik szükség esetére részt veendnek a tullialmoioU teendők cl intézésébe n. fis ez nem volna valamiféle uj intézkedés, mert léteznek városok, melyekben a tiszteletbeli tisztviselők igen is nagy számmal vannak, ét o<l& vau irányozva lú ultal u czél, hogy szükség esetére tanács-kozásra liivatnak. Ismerek egy derék várost, melyben az ügyvédi karuak egy része tiszteletbeli tanácsosi, egy résia pedig tiszteletbeli ügyészi uiimWgbt'u foglal helyet a taiiáCitiTeuilicn. És veszi is hasznát, mert a város c*/e Így öszpontoiittatik saját előnyére.
Hogy mi okból kivár.om a Unáatol egy mütani egyéuiséggel mérnöki és építészi szakismerettel szaporítani, oka azon körülmény, mert annak liíányát nagy mérvben kellett éreznllnk mind a mérnöki, mind pedig az építészeti ügyek elintézése körül. Vannak és lesznek n városnak folyvást olj Ügyei, melyeknek helyes elintézésére mű tini egyéniség, tehát mérnök, vagy építész szükségeltetik, és ha ily szakképzett egyénileg nélkül lesz tiszti karunk, másra kellend bízni eshetőleg az igun is terhes és költséges végrehajtásokat Küszöbén állunk a városi terület helyrajzi felvételének, bekövetkezik a Nagy- és Kis-Kaniz&a közti el-
T Altí'Z A.
KmlékiU
TmtíltnJ.' KtMfli fiyila álJuiár un
midSn «UK loí-íiíl U.bÁia,>o u.ptfmbe, 10-íu a Uindai.ha^nak
Kli (er-ajból iroiiiavd h»ra»K ÓrCiar* biví bAu|ia >inl, u**ne|r ;
hlr, ét olUr felíkt.ílt, mar. IUom * cUlta ifju álduaár !
Uatilt tíiiii.ijf* mii kiváuUlAI, fl ...I vi(j«a a jfUub.n l/t-.^n -. Ma^aobra nintitn ilt. o<ai[ait>ra nnrn Hiillliat SmÍrKh ¦nbof hétii*l«l. HU TÁgvtiJ ttt\- haladnál, At i||Ki reniuy <Ut)(ir.k-.alv* áll
1>b im kBujskhs libliad ki't ¦i«mnl, TakintvUd «»*«it, arci'id kono<X< A Uv m»(Ul.l3.|«* k'Hj.4.10 Jlifruiiy^ ffllLrtf aTDyakriil burmln Nteincd mgara IxUan 1,'irilri, Oh mondd cl inti jalcnUen «i f
T» níma tafjr?-. H« jubb U-\ utm folrUi Nagy kioca laivrdtiek luutt a btllgalit; Utfi$ *it)á» '¦ • n*([;»ierfl fl,«m Gjako<U cm randit lir^lm! i.! A kii tltáff ii tiafinaláfl «|H)J i 8 In. ni«|[tiajul ba t*]« túlltloU.
KvgfdA aiscl t.motol kOnjcÍBl H na r*)Ud hahar patekk^il «lf.itra, K*m rúl a kdDjr. kivált ha tUiia niv, t.t liaüjlBUu k.t.elu.k tk\ogm. BolJo,, ki tnlut If, ffll.uxiuliil tud Mikorra •¦ Ír ulláráhoi jut I
paaial *
Ilin ok Mliuii.i buiI « biti ilaaaii KI ladja o<nn<ra mikut In. -kjii, Kit 1* •lo»k iaT»rul ¦(¦»( trhilt Vlta4J, tifn.il. n- bim.on . dal»K
; 8.,v i, „Itár f«l«k«t|kvP mit
Ki ömiíj-jUU k«r iWitodótt .ptái Ok Ül.) ¦»!¦L ail, a ili.i jó rokumdal.
. |
Pünkösdi királyság.
| Mindenok elAlt tmlJH nie^, lisitoll ulvaxi
! Aa mAg lUi|«ltebb elfitiielií, hogy én a duákok, "•Ki jobban mmitlva — tauililk catlit'guriájába Urtozom. Doák fa Unítrt költ ninc* nagy kŰlöubadg; uiiixlt-fi ilüákuak, hogy tanulha*-¦on, Unitinak k«ll lunnie é* mindou tanító lörokmlik mint*! nldbb deákká leuni. — Ttthál amn deákok Vaiá urtoKom, kik ciéljukat felfogva, laiiitÓRkodilHal tuglalkoiuak. — Aeon-uan vajmi sttirtiyil kagyunczu lőhetek as i»to nebnfk, mert .quem dii odorunl, pflwiag^guni tW-cnint-. i'n rolnin ptdijí, mint tanitóról at itlunok nb«ulu.ii' nrmiuilat-m akarnak tudujj.
uri ulig Ik)«_v im^ragaduk egy .-cikü alakjában, flkAíiülbetek » l
», bogy(»
gy uaK/on i» uiroa vc.lt, éa i(Ly gyomromat rontom nit-K, - va«y míg uleje kurrtn ogj rmvRRs róka állni kiragBituiik ¦xátubtil.
A mi*tnvn«BVÍráf(Dttlk(U,aniift vir*R szirom nélkül, mi n mató zöld urflkul, mi h izereli-m TitKonUíerotot nélkül .... Ao int'glogjrik bo-caáUni, ha « huunUtokitl noiu folyutom --vióg hoisá, ugraoKS ii <i«álc lociko nélkül-liálUd e már a fc;«nge füsUlal, midiin tikkaatló nyári napon lankndUn liajija le trjecikóji't é* egy i>ar c«<Sc««i.i|> útin sovárog ? — vagy ht^y erÁlcijraebbeo l'ojoitoin ki magamat, — láttad'c már • iluhöa oruasláni, nii.lún farkával ea*pj» a levitt, moiy ijcdl-n kMlt fel <<b tágul, ktv n-atlitl futva a nngfaegot, aiiiniyllun ordítva, minllia ait akurOa mondani: ,ma mrfg aenimit knm üituiii!d - De le nyája* «uröp*í olrúo,
nit iiii% tuoi) l&thatlikd, az »ru*zláu haiíjába púdig aliglia jutnak iuraim — de ha lát tud, ugy ui-fogoil vallaui, h»gy méllii képét adtam MP-a .i,.kóüv «ors Uldüíto deákoknak, kik mi Ui.-nnuk küloníw k»Jveiói« folytán leexkékro íurl num tohütoek él a poiti Stóubvnyi-, Krué-Ui vugy JÓMef-aeUtérvu kereMtÜl-kaiul futva ai ultikat, lm nem U baugovan, de mégia belsejükben, gyomrukban agy uiroa falat után io vnrognak, a hllviU lfkvn*ii napon vúkouv bu-^yonuiklia dugva kecllkot, at egekig ily imád- | ¦ágút klild fel ai ugukbo: , Ha caak mulugebli '. kabAtoni vtllna, he dt>lt ntUkillözUetniim,* a ' másik M»g: .fia c»k enui vHlőm volna, a l hideget tiltUrnóui," a harmmlik meg, ki már Iconnyu itoicu* tdbut, így fohaJíkwlik: .Ha cank ugy roas »ivaroui vulna, kx ordüg vihetne tuinden egy ültet!"
, - Kügem Íi DldotÖlt a ion ugy darabja ttn U >mii sterencnAjek kóié tariuíoni, kik a
^itíehunyi u'run niigy uruk módjára délben vVgzik aétájukai, t-inkho^y én .— nem mini Ulbbí éhiAraaim - tokkal itiuflbb voltam <<• fi&\, ruha é* aiivar után kUldtt-m ativ.m l«g-Wlyebb túgábnl egot, fii]det ráxkodlaló aoba-
| jnimat. — Viígra Bgynor inogkonyttrUlt rajtam
I a ior* -- leexkét kajttani — mily büldi)f>iágban in/tam én, uotn cauréltcm volna her^zuggul,
| királyival — hiai volt mo«t ebed e4 40 ft hó naponkint. Mindun magyar népdalt elfUlyíi-nWtem majd magambun, majd iimót hangoMn, ugy hogy aniatér-látogató ooílogáiin nehé* bu-(Mii hangon igy kiállutlak fel: n2weíg um Zwuig tuh iib lalleu
Gondolatban már a finom, porcxollán <*dé-
\ nyokkol teritott MiUl mellett liliom, már a pr-dMtty-e isafin 11 tol te fi) <lp«a nem tin v*» orromat — auiva), b.ildn|í»ígrtriiho< mi sem hÍAny«i»tl. — l>e vajmi k'-^rUen kellondott m^g bUnhmltiüm eaen kora Öi\imŐm«rt t Taoitványom jellomiá-
k.tu caak annyit mondok, hi>L\- 14 Ávr*, borw* hajn, anl.ij aiemü voh . . . ' é« ui elrtg. Ha ólutumbun mftg ogyuer uly tieroncala bilj'ietb* juinók -- niÍióIJI.Hju ,'ivjon img, - hogy l*oi-l.«kotlnoru k< Ik... , mintienek eldtt l<f«ndo la-nilványum phíiiugujmiAjAl fogom tanultuá-nvo/ni, é* ha a tín bontai hajú éa uilaj n«mU l.-»t, — nkkor inkább a Dunába veteu. maga inat — — ai*i, twgy uem, liAnnm - oa, mit i, tvgY.-k inkább/ - inkább l^inggel kiáltok tel.hogv miért bírják agaidagok » Jübb
t V
SOMOGYI KDK
Tenger és köny.
fífi t.íl ..ti a i«i.f«'«n
A lányka ><r>a ti'-
Niegín> hiába *ár iti N.m ].>„. k.t 8 .ír.t; KiUlni a. ifj". *'U" ¦•> örBkr* tímárait
- aiár. HAUUdAHTRM U.víiáü óltal létesítendő tagosítás, az utczAk, utak, há/sorok s/abálvo/á^a, inas mindenféle épittSi terv készitések, ípilés/eli bírálatok varnak ily szakképzett etfyéiiUéyre.
Ha tehát <* tekintetben nem akarjuk pótlekainkat évenként emelni ft mérnöki és építészeti ügyvezetések kúrül, akkor tuul-liatlan megkell szavaznunk egy uiötutii egyenleget.
A városi kapitányság, mint kó/rende-•zeti hivatalnak halászoltfbez (urtu/ík a kóabálorWtet, a személy ts vagyonbi/ti.n-Bágot biztosítani, aituak rieiféle neun'biit. A/, vezényli ** orvosrendorségi't, vagyis a ki>i«g«k4k<jg ügyét Azon híva lakul lüyjf tctiat nagy i-íszbeii a Ukav-Aguuk boldog sága, jóléte, Wkes is biztos élcie.
K nagy horderejű hivatal eddigi kíc-i-ségu melleit meg m'iu iunrudll.it, azért is megtoldani jónak latuin i'io uj tajfijul. Ily kúp«m )uléAedés által knilu-tó a mágatt czél, mert a mig a kapitány egy írnokkal bent az irodában nwködhetik, a/ .ilati a kapitiuyi hadnagy (vagy tiutu bánom, alka-pitany) kint a varos UTÜlelén fogialkozhu-tlk nagy eredmény nyel.
Vároti orvos czitue alati orvost ez ideig a kozi-még nem ismer, közeg/-v.ségi ügyükben az itt nzékülő uit-gyi-í jArís orvosok intézkedtek, a rArosi szukák nVvo-dása, a halottak szemlélése a varo>ik>irtiá^ orvosra bízattak. Két felé oszlott <• szerint A közegészségi tlgy kormánwma Kniiek m»-inán nem leend íeleil"¦#•* ami is gondolni, hogy legyen a váPusuak v á r-is i orvoS cziia alatti reudes, tehát kOtclivett orvosa.
Tan ugj lehetne intézkedni; váhisz-tassék a kórház récére egy fö- iss egy alorvos tiü/teli'tltrli városi fo- és ulurvosi czimnitl, vagy választassék egy városi fö-és egy városi alorvos, kik hivat>n legyenek minden várost közegészség! llfíy és a kór-hu/i betegek ellátására. Klso e-rtbeu a fi re-tés a kórház részére fog felirattii. másodikban Xt a város] pénztár teihérc esik.
A tiszti személyzetnek s/jik körre Ifwndö szorítása által sí ük körre wonilaniíiiak egys/ersmint városi kiadásaink is, melyben előnyünkre szolgál az, hngy a városi Hír-vényszék, lillanu törvényszékre im'xiosnlund.
Mi a mpgválaszt'indú egyéniségek fii* ratatkStttiSsújét itinti, minden esetre oda kell mutriilni Aczélnak.h<)gy a bec-ittletesség, munkásság, Hzorgaloiu, ü«ywretet, ember-réti illedelmes bánásmód és szn!iképzettség szolgáljanak alapelvül.
Mi huxznát veunúk annak, ha mind-f/rti szép 6 a kellő tulajdonságok holmi mellék érdekből figyelem nélkül hagyatnának, s uzou uayyi/i'ril palotában, mely most ké-s/ill vároiliiunak, igen U kisszerű egyéni-stigek foglalnának helyet, vagy is, ha a \ áros ni k ko/ügyit oly testületre fuha/nók, oirlynok főbb jellemvonása az imént említett féu) vonásoktól Csak részbi'ii íh eltérne. Kwber kell a gátra, és ez miiiduu mellék ciélzás nélkül annyit te<z, hitgy tzellerodus Niakképzett <•* tau.isztalt féi fiák ke/ébe adassák a kormányzat.
- Miután a polgármester a s/olgabir.ik-kai Alt púi v.inalbüii, ó áll élén az ó'sz-szis tis/.iíiíarnak, ó felelős minilrnbt-n, minden tettért, neki kell mt^ailni a Uniúny-/.atiirAiiyi.aztellenori/ni, s veleérinlkezuck, a főbb hivatalok, e/eiitul ré-/t kell vennie a iih'^uí kuzgyüU'^fkbiiiL képiixli ott a vá-ri)^t. (tpintutteljes avatotlsngot kell taunsi tanta az adótörvény akalma/úáb.m, ésidö-kö/óiikrot Kokféle riug.isabb ran^u egyéniségekkel kell érintkeinie, annálfogta .sz ik-ségt-vsé vált, hogy oly egitsu jeleiies-ék a polgármesteri hivatalra, a ki a/<>n feltételeknek meglelni képe*, azonfóiül tudományos ismerete, tuakképiuttsége. illedelmes kormAny/aii modora, s/.clid elbánása, a vá-rusi ügyek folyautának tágas isimre te által, mind uemélyúre, mind vúlus/tóira, mind pedig a városr-a né/ve nagy becsU tekintetet képes megszerezni éi fenUitani.
A kapitányság összeállítása nem kevésbé fojilos a polgármester helyfis megvá-lasztAiár.AI. azért is olv egyénekre bizasüék ezen i^eu terhei, igen gyűlöli és mindenkor
igen n*gy fontosságú hivatal, a kinek nem kell a betanulásra 6 év, hanem teljes szak-uvatottsiigijal bírván u k«U<5 ismertteket, már első belépéskor aeuézaég nélkOl képesek megfelelni Hivatásuknak
K né/etem, ily bírálat fijíyuleiu fordítandó tiszlujitásUr miden egyes megvá lusEtandó tií ..fiselórp, mert e nétkol helyesnek nem feltételezhotö a leondó tisztnjitás.
A ki ezoii véleuiényes java-laital megbarátkozni nem tml, a/ ho/r.nn jobbat, hogy győzzön a jobb.
Nagy-Kanizsa, s*ept. «>. 1»71. TKKSÁNCZKY.
Ellenfelem megjegyzésére.
Kél imn^l i.iniTJUk » <tt VHgy c*él»kio^ v*gy
At <)1«4 - dnczÁnt ^t két netnii, ^'nim ul.
k, me\y
igy jú,
Uh jó staiiilok jilme/ót liurdjs tun^Au-: dic4Óru((W', hu pudix ri«/ imlnUt iiyuumÍD Iib-Ind: akkor mAr ininm^Alol ru», uUnuyira, hogy nMiulu ilóiul uiílkul tüuuiHradui* *sgyi>-UUi) nuro lehűl.
MAr poditf iuiü<5 üiínJ.)kk«l kKpc^Uiban látott nayugyii«uk « aebukul!- ciikkem un|>-vilAgut, **g>' míinl irrtiiy lengi át ftt( ol«jétut véifny: t. ciikkoió ii böv^lljit, raidJn jó míd-dk4il • Ug/fier«(<Jtt)turül ttljt* ¦.^"•ag vau
szi.-raélyeakodé* tuhAt legkevéahbii Bem lehet cxélja t. Ciikkoióuok; unnál ke. vésbbé lehet olyan az enyém. H igy nyugodtan, az ügy azeutségénefc uevébeo tisztázhat-
juk .InnluL ^
neniu«ak eltakarni, de eróseu v&tni ia akarja a hibákat, melyeket egy élótesl gyógyításakor szüKaégképen meg kell mulatni az orvosnak. Mert ha nem ímiiiití «7.<>k)it, nagyon világon, hogy vagy nem inur u hivuiott orvos hozzá fogni a gyógykezoJ^liuz; v»gy hn ígen : ugy minilOTietetre ItoruArnttk hlmk fel h szakinrue-rok előtt,
ineft % nevulénügvuuk hu^anktiiáf) csak ogy or-voaAt ismerem; de jogunk múgia van arra, hogy megmutassuk » beteg le.lré«t, hogy tudhassa orvosunk, hová kell ulkalumxnia * ¦«>>-
Ha mindnzAltul t. Ön ellenkező Ing vad meggyőződve, legyen.
Ue nem hagyhatjuk megemlítetlenül, mi-| szerint c«ait addig járunk hulyea utján a haladásnak, mig ki nem fáradtunk a hibáknak ku-UuUában, b mig vunnik dtilihMeU költőink, kik ásókat Úgy tudjált a salyra küllőkéivel Átszőni, hogy Általuk, ha mindig nem is losgyö-keraseu, de részben mégia íriogatást Bxen-vcdnek.
Igaz, hügy kinek-kinek meg van a maga hibája; de I. czikkiró e szavak ígHzrágA! mug-
hogy oiuiek ia im-g van a magit hibája?
Előttem az igaxság mindig olső. Kegyed réazérő. azonban inAa, midőn o»«ki§ a fényol-dallal akarja vakiini a közönséget, a tnellŐii •x árnyoldalt, holott ulán (In snm képzel lényt éneikül. Aitán ÜV kép/ul ia, do azt csak nem képzeli, hogy e szavuk igatat m-m mondanak: .Propría laua r.- dolel."
.Hogy minden a Un Ugy terén működő egyén nem oniájhirü (elisoiert) mdót," ait mi Mha aem lobbantok szemére a tanügy vexé-reinuk; annyit uiouban mégia eudituitUnk, hogy a lérl, melyre léptek, nccJak határozert-ilii istnorjék; hanem kivAnt >xellemi logvver-zeiiol t(>t*zrreli»n. «gy nemzőt becauluténuk meglel előleg be is töltsék. Azaz hu mAvoltsé-g^it akarónk terjesztődi, legyenek olyonok, mint a kiktől innvultaég- a nem mftvéletlenéről v ott illik bizenylnlol. Kt p"dig lényAlInd/k-kA mxgHaodoii abbuD, kiról mull enkküttkb-n szolottuuk- Kí tehát előttem szabály, muly alól kivételt iamerui nem akarok.
.Minden beuiillelos mub;Tn>;k kúluleaaége, hol látja, hogy bizonyos lualódúok tAlakinuk karára válónk, iguzAAgot tnuuiluni, bármi roasxul fogadtatnék »» olnő pillanntban, s u k.i-telcwég nem váli> kisebbé, ha hívatAaunk art i egy nemből irányában gyakorolni."
! legyen-m akár hilTm xÍ\VllVti^túkk n.<k, akár nem. IV leginkább el kell iamur-niök azokimk, kik n Mrvényexikk hibáinak kideritóí ullen láma.lót tViuak. Mert ha védna-vakut omolunk vjiUitiro egy, s hiláruzuttan ellene mondunk rnA* helyütt, lehetünk e akkor haiároaott jellemUuk, lehetünk e akkor kapku dáa nélkül'/
Ha Allitanók, ho>ry a gyerjafénye nagyobb liHiAaaat bír a növények t<myé«zélölére, mint ai égi testek királyáé; akkor igen. l>o ¦iiiulin a józan éax ex áitilaat agyréurnak tlla-
teti >«1: legkeTA«bb«. MAr p«dig midőn a .Megjegyié." irdja a XXXVIlI. lörvéoyczik kut jiárl'fogolja, a hiány l'alkutatóját p«di(f inegHgjaljn, ki na tudná, h%r) épna akkor ,uon ruinuk uhiiutzUluraéiiyru is gAncwt vet.-tt, ¦milyet muga a navoláaujítti Kdlviii oly fentien hitügoilalott V
C'Mkély •uiarityiaégdin asemoi ---lötl idé-iütt szavalt lubogtek, midőn ozikkvinet íráin. « bár •-•lóárottSin, hogy a inuly teatUklni'k ,„-v(..- ulltm inléx<m •z.tvaimat, kiválik koxu l,k <gv, ki h hatást vi<uiahaláuitl torolja mug : immUsáltal - ludva, hogy ha haisnálui min, áiiani ioinnii finito lein foguk, - i'n í* aion tiivaitMii «»ktu<l<i*okat kílrcttvm, kiköt ollón f-l.tni, daciAra afaktudiiuaguknak, oly gy«r-lU'kdod, a oly iz]<tmi>|j<'* julzilkkul ki.TfMi-
Ha t. lAtnadóm e aiavait a^tbíliuiti ol-dslr.il lukintjUk, n«ui tudjuk, kin ¦xánakus-niiik, a kureastohtu-e, vagy a kursaxteltuken V Annvi Utc*uliilUnk , a ]>ne<t«gog lürelinunk níoiibnu mégia vau, hu^y ha t. cxíkkiró H/"k«t egvi-ncHi^n aaját Dívnia elé helyezi v«la, nem oautt volna oly ruMiul, ¦ önre neiva uly shJiiA latra it^ltolag, mint kUlö'nb«a. OAncaolUMam ugyani" inkább es<-r*xor úninagaiti, lemhugy a tmtltlft lugyun lodorongolva, melynek én ia ingja vagyok. S igr luhűlnek-e niéllAnyotak I. lAnia-dóm »iavai, inelynk asorint a tanfelügyelők iiuti'a azumólyietére aUtÜltam volna a bély<iggt, midun azt akarom kivinni, hogy a culiu«mi-níaterium a tanfulügyelők azAÍaÁnak buküvel-knzheld <mii;I<ta alkalmával k'irültokint<Jbb le gyen, mint volt azon időben, mikor oaaki* rog-tflnusvo lett twszeúllitva a tanfelUgy«Uk névaorit. Mit houzaa lanulmAnyuiáa által >ajA-lunkkA tevénk, ha axt oly littla BiAndokkal boc«Aijuk nyilvAnoatágra, hogy kik olv.iiMiik, vagy aajAlitaák el, vágj ha nem, ax mm! ul lonkosö alvók iránti hú«<íg, ritgaiikudáa jó indulatul öaaiflkötütt mélyebb gyiikerekot hujt-¦on axiveikbeu : «* oly egyénix'get c«ak be ¦-jtülni luhul, do ludiTongolní, mint kogy-ud tévé, tűim ti.'iHi^ korunk jttzan goudolkoHAau löinok. Klv, iiiulyut WmmIÍ mind ax, ki jelölt iránybau mAk.xük, mind az. ki oxen irAnynak Hkár iguuló, akAr Ugnd'i válnsru pártjAhox lartozik. Mt-Tt in ind inagAinik jtilakar, mind az ellen pártnak, Iih haláaui nUtl ki elvuibun viMZaliAtAal
i itílilv^n, bunníik c*ak erosúdni IáUzik.
| Ki "f>n középút, mely nciu el(ig««ik msg
puaxtH magaaztaUsiiHl, nem pufiin hibák kuia tá.Aval, du niugi-'li'gxzik egy liaramdikkul, mulyul a kettőnek t'gybevutéaébOl huxva, ma-gubhiii >|mrk>a,k S asurt mire kuvoMet olobb v.maikoeáni, jú b*i békében hagyni kUlóniiaun tiülNl iTAknél, mnlyek, h» aiahad fc-jlotléameao-lokutík bizunvut határig gyepiít vutUnk, nem f.rjloilhetven 'vérmereéklotók kivAnU irányban az idüvíl mindig erőab, tiaztuIOajixan uézotek-n.'k txIAn fí^Sut tárházát zárjuk el bonunk ma-unk d.'.l. lWxa<myi koltoi »re U csak »d-di^ L'yümíilcwtiűtt, mig egy Kolca«ynok talán »Apadt irigyaége békót nem vert arabadr'>plll az^llumérti.
MAsréazt tudom, hogy emliUitt Ur.ful. ujtyi'lö, mAr c«tk pierl mert tanfulugyuló, nem kiVnri ful kigyodvt. mini én, miilurint arivus-k'idoék onazurinti buUaAgemat egykét nyolré-ikuií oláudánaal oailatni. Ön, ki ~ uavaiból itúlv.t - clto nyelvésze e iietnzoluek, nem fogja mitgTeint ez alázutoa kriréa«uiet, Mtirt én na-gyön aiuratom a m*gy«r nemzetet, ¦ aitégyeot, mit v^l'-ménye szurint eddig hoztam reá, t. önnek boh's nvolv^ii előadásai uljAn még loto-rUlhoUin. Osekélyaégum eddigolé meglon min-di-nt, hogy haladtiuaaoii, hogy azereih<-Men ismeritek^t, melyek köz ve ifiéivel » hallnlt, olraaott, s Upautalaa utján nyert elvekből né-xeleket teremUun inagáimk; ha azonban ön
| szerint még m»»l ia a gáncsolodAsi szenvclély kárhozUlo riadoiAaait kovoli; kérem nevélien as émburisegoek, omulje ki ot határtalan bül-caeaégével. rendkivUli nyulvinmurotévul n nl-
' á'Atk reiidűiég <i>-nne*ztu porából. — A md.'.í szörnyükkel lugjobb HlAzatosati, CAendeatin be-
< asólni, nuhtigy eluyeljooek. Ml volta mi iiiiwt Napóleon !
; !>¦¦ muajitnk tuv.ibb. Állítja ludo* .¦ll,al«.
lem, hogy a Kligazgalúk miinl,-ii Áron inogaiiin-letendok; de caakia AlliljH, a érvekkel nem ta^mogatju, nem bizüuyitjH.
Krre nézve én így okoakudotn : A fögugiitók vagy sxük-ége*ok, vagy nem. II* szük»éget«k: -így tneghagyundók; ha uora, ugv megazlinleteaddk. L>e a főigazgatók f nAllÁ*uk i'Xa lúlndig kellő eredményeket mulatlak fel. S Jn« fenAllAsuk óu *'g«^í a jeluuig kellóon működtük, * It'li'tk a törvényekbe nem Utköxilt: ugy csak eziAri sem fognak ije«zlo f.-lliOl hozni a nemzeti ifjúság mflvelődoaore. Kkként tehát a> fóígazgalók meg nem azunte-toadok.
1)« okoskodjunk fordilolflg. Ha i^itm sxíikségnavk a tóigaxgatók : ugy megaaUntetendok.
Amit nélkülözhetünk, Hit van jogunk meg-¦lUDtctni-
E m»<siiiDt«tés aioobau egy follétellul tüsf. Ugyania:
,H» megaxüntétünk valamit, — ba mia-dig nem, — nagvobbAra mégia poterör* v»o szükségünk'.
Megaiumutvéu pedig a tüigatgniókat: a ptiterflt máiuit iu-m találhatjuk fel, uint egye dül ai intéaet igazgatókban.
Igen; de «xek Alul am»t eröl tíjbb-kíaebb otafetevö eredményesi. Ai ÖMietevAk pedig ogyUtt véve, <y>enlók a p^'iterovel, vwgyia ere-d'vitl, Tuhál az eredő alá vont főigazgatók igy me^szUnlelhetok.
M.ai már az a kérdé*, h^gy ax igenlő, vagy tagadó okoakodAsban nagyobb-e a xuly, t hngy vuljon * tagadó, vagy igenlő okoskodA* ból vnnt kuvftkczménv toslesitóao vuxetne e eaélhotV
Mert miuiAu ax ésn törvényszéke «zerint mindkét usot mcgollhal, do mindkettő ugymi-ai>m helyen a ugyanaioii idflbea, Kt AdiHtlnn-aág olvéaek meKMmmisité*e nélklll nem lét</. huiik.s igy oda kuli mukodmink, li-.-y sioni.-l-jünk ki bÍKonyos támpontot, melylyel attiKB érvttlAank egyikét eröabiuük, diadalra emeljük, (ivengito halÚHl nem e*xköxolhetünk ; iikti Bzúmben a kettő uvyeucrőa lévén, ama Kyoi^i t.'dln-n _ cgyenaulyhozi rngaaikodás miatt, — egyikí>k sem akarna megnyugodni. KHJibiló* hex kell lehat nyúlnunk. As elsőt csakii annyiban erostmhetnok, hogy elleuórködd sxerepro ulaljuk ilKlükft, Míl «í{y»u mindig nem, du jőhut «ló, midőn mégia igénybe kellene vennünk. Nekünk aiotibun nem tgyes esvU'kk el hanem valamennyivel együtteten kell túrikl-nllnk. S igy C4»k oda kell jutnunk, hogy a inAsodik következményt időnk midunimp hangoztatott gaxdálkodáai sn'tnpoiitjAval erfabit silk. TehAljugyen. Ssünjenek meg a főigazgatók.
Bár a prot. felek, iakolák fóigacgatókknl nom r«ndelkemek, méaia vanuak hirnovea Un-iuiéieteik, eit ia mondja t. lAiuadóm. iligyju' meg khdves ellunlV.], hogy exek RrAnyUg több fiügnzgntóval birnak,inintaxon tanintézelok,me-]v'W a kormány intondaturAja alá oannk. Tetszik érteni, nonidu V Kgyébként ex a iziiválmn k.rotén kivUl eailt. De hiába, ha ullonfuhmi kifugy mx érvekből, mit tegyen'/ lugKlább cgy-oldnluUg felvull tétiyálladékokat tálal ax olvaaó közónaég tuztnlAra.
SZKKÍSYI ENÜBK. (Víg* knviihciik.)
Azállandó megyei v&lasztm&ny
munka {¦& hutáskor i-nek Tneijlititdri'záta,
Ax UJ7O. XLll. t. ci. nogyvennugyodik I azaknsza kx állondó válaxztniány loendöit a 4.1-' ik sznkssx (a., u., c, f., >., k„ m.) pontjai ahttt I suroljn fel, uxek köxul uevexatvab teendői : a J axabály rendeletük kidtilgoiásn, % törvényhato-! flági, közlekedési vonalak, közmüvek, építkező | sek, a kiírnunk* mikénti k Íjul öl .W, kivitele, j s felhasználása végetti tüzetes szjtkiBmcre-j tekkel támogatott jelenté* elkéezitéae h megyei minden vagyon felutti őrk'Klés, ugy nnnnk a fulmarülő azUkséghui ké}>oat hová a miki'p leendő felhasxnálása éa hovAfordilAaAról a megye kocgyUléaéhuz jelenteni; — a tisztviselőknek ellenőrködbutéao vég^tl javaaUtot kéaiiteui, ugy azoknak a felidőssi'-g aliili felnKHitésók érdemében a megye közgyűléséhez el<it<TJe»«-lést intézni, ugy azoknak fellüggeaztéaUkrd i vunntk'Jtó adatokat ömxkkjíIjiudí, éa ezoK folytán ax ilj tisztviselők irAnyábau a tiaxti vi»-gálat el, v^y nem rendulóa.U JuvhíIhiIm hozni. — A BZÜkséghez képeat uj liivutüluk, vagy állomások fölállítását a megyei gyűlésre ok adutól t elóierjesxle'attkben indítványozni. — A köiségeklől, a községi törvény 'értelmében a megyéhez fel terjest tett, vagy fellebbezett tlgye-i kdt lanulmAnyozui, a eunek folytán indokolt l jelentés*, tenni.
, Ni<m különben beható » állandó figyelflm-
inul kiaérni az Ugyérségi re üdéiteket, a ha l azokat törvénybe UtkUxőknek találná, kimeriiŐ | a okitdutolt jolenléat tenni a inegycgyUléaérc. | - Végre a megyének miudun évueu kuluég vetéaüt olkéstiteni, ugy a mull évi sár •támadásukat mogviz*gálui.
Mindezen fontos teendők teljCBÍthetéso végett ax álltndo válaasluiAny siAina 14 lagrt huiaroiUlik, ax állandó válasKlmAnyuak elnöku a torvény értelmében amtigv is a megyni alispán, lévén, aüpuJu tagjai miiguk közöl még '1 aloluököt választavak,* e «zurinl ;iazakosltály¦ ra oasotva végzik toeudóiki-t, az 1 sö n'gyetein-mel kíséri az általán** politikai ügyeket és n megyei gyűlésen táigyalttndó inditványokut elkésxili, — a iJ-ík a megye pénzügyi éé gnz-dászuti teendőit végii, végre a i) ik a liaztvia>v lók elteuőrziWévelriárazAinadAaűk vizsgAIAsAvul b a reudea éri költségveléssd foglalkozik.Mindegyik szakosztály határozatai azonban mielőtt a megyegyülés ele lerjcazt.-tnek , u Ösaxe* állandó választmány által tArgynlandók.
A azakosztályokbun éné-nyes haUroz<tt hoiatslr^ ;», -- imtH Ülésen pedig legalább <>t Ug ji'lenléle seükai;ge4.
Az állandó válaazlmány tagjainak makö-dédók turUuia ai«tt napi dij jár én pedig napon kint h ft u. é.Levélezés
QyJtngyBtm«lllk,<v*,ll>F|(vl'l Uiiii^pi 7 Míg n k<<|> derült tni'tüg napjaink fVWik j5jtüinolönit a lutgyek boráuak, a mei-tn gi.zda i^rolué lelök ui itt éfrről «t a, tikkaaztó 4gi
leslot én bfllyóbc oly MbölOlUegul tolni, luulyuúi kúny uxtuo foláttatoá a már kórg.-m.t vili fold-jéuok i.tithí talaját, Kgyóbiránt hz utoo jáiií-kt-Mknek jelenleg kedvűd szárat idüjáráa'i.vtu i-«ak a vmén kiirúli , lúiiiunkálatok tulji>siti'*4t gátolja, haixmi a naponkénti t/L-reiicdr!tb:ii etfu-mínyeki'ek i« t.'ny.-itójéve vAlik, - mi.illiugv a véletlenül clejtott l-gkuobb tik*»zikrn lAn^ii nyár a<o/.ii8ii kúzáradt liultad^klian, • U>v» li»r»|HÍ(l/áHÍval néhn ogész helység lakomán*' u nyoumr karjai közé jutMtju. Alig múlik nap, liojr,)' a Ulluitár k..rzi:lc tnftiil & tUzeltin pusz tito jrdemtÓKeilal, kuttmöaen az eM b*A»iáv»i «zok'>tt keMkotni, ilymikor már birmiyú érz.,1 mek közt Wlvo tekintünk ¦ willaffoí é|írü, mert tudjuk, iiíijív 111 n |iir, mul kik födk
tudjuk, iiíijí kik mtinuy l
|, y ii fewrödtk, üiiiliurtántaink
ff jj
Hiij(V a ^U/duOlllbul' Vt-'Smlidluélli'k Hí
időszaka uitig fulotlóbb l<<gyun, a n»«v nóm.-l-tartományukban uralkodó kolera járvány ) br-azármaK-Uátmk liirts ia ellenod ; a haláltól. U-lu luin ríinképzelele niindnnftilo vulóllaima^ok*! lerom t, 6a vannak,,' kik azokat komolyan olhiazik, bár azon HruticuR hiúkból ügy kii réasm-sku mim igái. Hiábit, m a magyar mnbiT mág mindég «Urulj«_ neveMsi hiányának farl*-kinövéseit.
Igazolj* a vidók kííinépének iiuveléai IiiA-nyát azon megtörtént téuy is: lioyy egy .Szt,-Koreszlen támadl tuctMuf alkalmával u már ogö házban fekvő magával tehntollen gy ormuk ágyas anyát nmn akarták kihozni, murt ax ú hiudulmük sprint az oly hátat, m.'lyh.m gyor m«ká|(VM aanuuy fekszik, • tüzelem meg no ki eméazlhtii. További n?m akartuk ultuimitni egy iiyeriiK'ki/.Ult'aboi) ulbalt nól, azon okból, m>:rt at ugyháxldltyég nem ment kit c*«k n lelk<5tiusk közbea jötte é* paranr«>ló fvllép'xo tvttu ast lohotövé.
Vi-gru t«kinUitnk b« Uv.Higv.isiiH'lloko k lí(1üiitjiiinik Sii.iulíftthulyiK-k'ii-'isíílotóbc i*. Eiiili^iro mélUi ai: hu^y liokwly aziiilánuilnta teszi (¦lvc7itte.4Ri<a kÜ Ion bon inni Imiik t-»ti ilntkut, ducoitk av-nknak/ltiku iha^yur MimUzot.-t.miut iiemntti ny.lvuuk ntüiieaitóíoiiuk ügyik t.njo-rfjst |>áriulják Aa pariul in •wklák. K tám.ilat-oak legki>cetehl> Oy. Mátrai Uurn anaxony a koluuvári ttiahái reodet ta^ja yuodo^iBr-tM1!, kit, bár ngj- — az etAadiat vit^ig ti^yulö ii.ital
M ^i Mk á
y
rii koiti
O Uuiü- alul iri:
n állii|>
uy izú l»u- é*ui*v«-rol. t-:ki»totu>l napja-
gy
ga müküdiiaUu aiugy ál. ¦ Nag lVdé
iwliAsnftk kerusitult is el, mi uly mA tartjuk, kit a végzet liivatáaáii^k l miiidunokUti töktilotcíitutt. A lágy-aágtót n vitian.n kitón'wig írdukf^aiitjlog vAlt«-koini tudi'i roiiíddg oaeu^ii hnng, — a •ni|) tuat i» m>gu termnlnük szabatos monlubitu, -ki arc/a- 6a ssumjálcknak ai LTuilotis<YÍ^ !ul hordotáu, bAmulatoa«u ö«tuliaiigs<i i>ltüzúki itiAsc umolik ii ii<5l h iiiAvi^siot a ion magtutln tára, ahova filjutni vajmi kiásnék sikurult Elmondhatjuk ful3lo, hogy <\ volt az az ogy«t-Un, ki a drámai siiomilvéazutbuni romekJk1*! Sbhl várm köíöuség'loek Uiiuiiiutfa. ¦ H. K.
Heti izemte.
Siepteatbtr H. l»7i.
— A törvényszéki birák s járáabirosAj;' állomáaokra való pályásat: batáridő srupt. M>. flsi'lfe 1;"*W ft a iMOfllakpéuz. — K.rily A Kuliége szept. 13-án l'uzsonyban Ic»í. A
pápa aug. sM-in érte ql íji. l'úlur umlkodá«i ídojét. — Soiimaich i'ál a képvisulóház olmlk" ut-pt. 14 re öasrehivta az oraBággvulédMpvi •elűkei. - Kock I'ál meghalt, szili. IT'.'l mái 21. — Uoruchakoff ét Thiers U tuflxu tnlál-koznak. — Andráuy rainisterelnflkót Vilinoa oaászár Salzburgba hivatá. — Szikes-Fehér-várott Schwarz Uyulát azupt. lián fáklyánie-névol tugtulto nity a (Miltantolvninrft egybe gjult tanil..i kar. — Az orsul'^* lionv.ídse-gélvzó-egylot álul ujabban •*-.,<**> fi szarát-tatott meg ií hunvédrokkitiitak nvu^dijiizánára. - A utimzoti üziiiház igazgatója Aliul hirdotett oéuviimnui pályáimban a páiyudijt Szigliguti E<iu él líaláz* Sándor nyerték ti .Sirike* | OZÍinA wiurouvol. — Mrincii I-fihr Zsigmond . fárudbailan munkása az irodalomnak l'ozamiy- I bnn me-lialt ¦ Olo Bull a világhírű h^-duvir-tuox haldoklik. — Kappo lársulau lludán vh.i. - A virili-ek fojedulmo hg Ewfrházy Mik-Itfs. - KolosvArtt a tanáruk slrikolnak, nem •karnak tanítani, wig tinuW'kut f.| n.in emulik. — A poati rodoiitubán oly üveg muui-vány van,midy 36 inilioszor nagyit. - Mnnu-VásArhelyt eholora oaet fordult o'ló. - Napóleon Angliában körutat b*z. - A fr. kormány a harmadik Mlmiliardot tcljwen l.'tifitto. -
(Imdüliim.) — Boküldetott hoiíáiik: Uiztoa ,M agy a r-Franc z i a' ma<ái)Unul.'>k í számára. Minden szó és mimWi mondái h.lv.-a ' kíajtáaével; a mé% oddifr magyar nyelven mog B»m jeleot haaouérlolmil a haaunhatign szók
gyUjt«iény4v«t ^Synouimos «t bomonymo*) j Slirling urat, hogy az itUpi gwpatof betanitsa, i fíVllUnriUlk
\Wlii,.Sa^iÍaé.Mflchtlny,ímáiilftuKrauf« « ctélbrtl Stirling w » sziV4l7e. megki^áanak , t ,., J, >A " ,"", ^ .
fáimon l .bb nyelv tauitúja l'ápáa. Ara 1 ft 00. engedvu oktobor hó folytán ideérkezvén, a ta- i kerestetik Wajdltí JOZSftf könyvlteregke-
— Mog; 'louls buklltd.te^t: Lon(tyolOé>a j nltín k'-ililAt vpondi's tgy a sEürrezk.déB ' desflbe, hol egy jol nevelt 6 iskotazfttt
I flu igen előnyös feltetelek mellett azon nal alkalmazást talál.
M IKill I VAS!
A nai;\ -lüiiii/*Hi aJtalaiios
beteg éa rokkant ftegeIyző egyletp
f. é, uktober hú l-só napján délután 2 ura-Kor, a Zől'ifa vi'iidf'glóbt'u tartaiulu közgyü-li^rt1 a t. 17. tagokat liwleluilel meguivja
ink iiirMulnliui •!» vallási kérdéaeire. Hwt , a IV dik asimú hu-iáresr^l V. é* VI. -táiada-Aigii<<-Í.<ajo», Ara a i!H Upra tarjvdo röpirataik : buli Ingtinyséf; példAn r-'tid * fe^y«l.'insziTetu-4') kr. Ft.".vebben szólunk hoitá t^r.i ; u k'1! század 17 ir.|.lg volt elhnly./vo a
langvizi jegyzői
: 1- .dutben, jíivore i* óhajtják. A perlakiak | ellenbnn azért folvnmodtak, lingv niívi-l térbe*
íi,
' rajok nóiv.t, ji btuil!i«ulá*>k
Hírek
I.apunk i,i'xyi<ililvi'< i'luH/olís idi-je kiizi'lcgién, üsztili-Ue-I felkarjuk a: oMiibcr-decMmberi ('vno^ycilrc ^/óló clüfl- i ur 6 zetéii Jij«k bíkdldi'M'l, liogy a fuljm.íla- . ""»i . gos la|i kUldMbeu fennakadás ni- lílrtín- ' j!*rt '""
j.-.k. A2 rl.'iHMtte.'k ¦augléulft Irgwvna- ! <>^1""M- K-í • bat-'-mraoi.! i'llbl) üt krajuárw bOlyegge! ellátott ulalváujnyal eakruOlui. -" | - SUm,-«liy f.
Hlót) N«ny K.nir^.r. uj«b- t ,.«|dki nmági;üK.i kriivi<ullnk oov.-ro » n.-
'-¦ '¦'.....'•".....--1......"• k«nia«i f.-,íy,„n».i,1„il.n,i l(HOftaii.l.pil»«iiy
i l>ülil'ii[iiU kdoyninatu kres-iditö Wi^;.-t)t jol.M noflut.tvt.l Ai, ni'ly iiM^lobel.;.™ ulnll olajfoitiuényt üiüiu^kublü üivogyfl ti, Sdlly.iy Hig.lolm ur<.,-i ,, f.'..-.mii,.;»!!! •limlr. >jAn-
igy
ban (>gy k»/Hgyi'1 g
sortnak riÍBióre ÍK«n itdviM inltiekedíWu egylet alakult: a/, al UlíUot b«log <m rokkant ¦ •K41yzó ügylet, .m<ly k->*gytlt<>«it uktJ-ber 1 -iiii d.-liiláD Unja, nady alkatommal a fulsiSubiliig mug.irrtaitutt, magyar- é* német-DTtilvon ki nyomatott alapszabályok ^fognak kiosztatni.
— (_Bo küldetett.) Knplafa ét irótoll költ az a kttltmbiúg vau, Ín>gy idkl íUili Aé lb
ujní.ovi, h Kord'iii.iid Mi )!»,,•...,1 v,,l| „ II,„..».,
( n. -......Tn»l"l"tl F<li)( v*lpúi
I Unt l'r.ti,l»n kidről. lx.n Kairá.irr, .<rk,-i.-ii >hHjtnniltl, hagy n bari'4-imrepiiif nngrhnnt-nijü vnaulrn hí elAiniinkáUlok mtoli'ibb Ulu^
gy
k.)/oll,tv<tn. ké|>«i kóruukho olajfcstóabi) v Ujf
g gy
uiAlét-it lobot tonni,
k ll
uu kü-
löiibm'ggtl, hogy a kaptafa állatbort, ai Irótoll uudig egyebet bővit , . , do hulljuk: a ník>-
zalai ujduiidánza, egy lovardát og^kig egy luáuynövoldu prugranunjAt ll5
dí iJ1' Ií kifiÁ
ívdn, tugna|>,r],;it Álailitlutt • k diiiloroinlju
- (Clif ul > l.i Ilj. K. WdiiciiI Ko.illu llril L.,.,»..lu1. i kiil,|,,il br ho««n
mel/Morio! rAifnlu.....nk nvilvinitju. hu>;v 5
Ur.ink.lvlM; *-- ¦' ' ¦ '
y
..]n
.m,,l, .„y MnymvM. Pru„r.mmj«l malii. , k„, , W^M Mv4lJ'k k,„,tór kiJ0|,.„,juk, kalv«H><>'Jf- -1- »'"•" k^»"«rt»k fi- I hegy «»l „.,„ ichcguk, li.n«m h. .Ik.lmil.n *''"':! l.'T.^r"^:" ""íí''..-,Ér"-"- I írnunk «. ..iv...nJm««™u...j»k, ,w b. ü
y Ky II tjQk ' - Figyel
jük mi ii, hogy ai illőlo ügy uhuét hirlap' írói loll helyütt * kKpLalum furditsa! K«v nuveliVintéiut tóbb ti g j a I in e t írd omol, mint ugy lovarda, titláu a lovardái ingyen bomunat-éri dictér'i1 t»i lift cí n baj, Utíán akad kii- luuito, ki onnok sxint.- tugyim okta u austliulik* tis irályUubúl. Kinytmrthtilből i,ib- vloaió. '
— (Ismét tlk«.) >(ull boll'óii est.} 141-kikui;/órakor a ixiginvuuuáliao tik ülvén ki, .:k-y udvari ház olliHtnvudt. J.'l.oil.-g a tiU-ollók <ij ífto*kundóju volt olt a tuti ^UíuiTi használatot. A tút gyakoribb kv«d lenni * núttdiakAbb kiváuatotbbá fojlodik a m^y ka-itizaai tüioltó-yyybil szurvcaúu.
- (KiálfitAs.) HorvAlli Mor kir. Wa-tnarAs ur o méltóságú, u közügyök U'Vi'kuny bujJi'ik*, szak*vatiiu ioditvAuyt torjutslgtt »ló a zalaiuugyoi ga*d. egylotlioi, tnt-ly ogy ujabb Allalátioa gazdaaági tárgyak ¦ í|mrc/ikWfk kiállAsAre vonntkoíik. T.-kiutve a kiállitáaok nuny*ord<Tojél, a nom.iS nnetfltiMI kMetkozutt indítvány minden unotru imMui tigvdmut • pirttogájt érdumul. A kiríná* Itt7<!-ik évi luájuithó tolytAn lenno. Aí indítvány iiutgvita-tA^Ara tlUviim l,ajo« ur uluukluio mollott bizottmány küldulott ki.
— A csurgói álUmi tanítóké-pezdében f. évi okt. lén nyitlatik meg at l H71 —ií. tanév. Ni)vundék«iil oly éploatU it-jak vetülnek fól, kik életek lf>'ik «vét á
lldák l A
fogxdj
bekl
azt
k j

y
mugjKgyzéi<
«|t mniiPtdl aem küldjük, i flbi b
. S rgyixu ék k
j, int fulbi bennün-
tjuk, vagy ánja a sajtóbiró^g elátl,
IVyHt pOata.
- .A hrUf.. ><-[<.....i Unyi-Uú hl*>tult 1)6 b.ltli-
láunak' * ii.in.lrin cVtx.l'i f*iui,.» i\*m nnn lehel megk(n1-i.i At írtciilúa «l,m-i.i." Bflvíljljpn ItudirJI
- TilUmntk-, .Hirrstmo-n', .A BhUIobdíI veltllk, fifJülj* cliiit>*r.-*(lnkcl '¦ A ItnUdí* Orfíu-iitot. Jií„i f„(nKk.
S A tírjTKk Wink iniKttntt«h. tnhtlre núno nÍM<-i .ím..il l<nj J.í l^lrei. vin! - T. Kj *i •
A/ ahdirt i«»zK»t'>»&« ré-s/ér-it «»n-m-l kd//.u U-t.-lik. hojj\ hivatalid nmküdé-tli'M'l mai iut|>])»l inog kezdet te.
Nigy-K;ini/sa 1H71. szeiitember 1. Hagy kir távirda igazgatowig.
I.Al'iiLNDKH (iVl'LA
Ű y. I o t i - h i r n ö k.
- Miriíliti Mi^ilj türuk oádifi Imj^i-"klU tUkl
bajdiáii kni|)»Dti kflílMij- knlOo'U dolroktt <r N-v., tan U|, inrg n>m fogl.ai.ia. hogran l«rí«t *fyik, tagr inatik v..nalia ii«k/"^1> mljt (¦kttioi, nlután, rníad-k^l F.ÁIja íp oly Ijiilaiait ki fo| j|>alnl, ru.ul fulr-tatái^.k M.lontch it ho»aUnllná)toly f.U Atoo ',» uo'dalh iiik, l.o(.r as «mb r*k •if»l»jttiu IáKsanak ail, ""•'•'int a inaKM |turla. mipl inurcraln nr halárai-h»t li.i..|i>u> ilul^vk falait a ciallakuiáal illatSisg.
TaU.. lm......1-Hl.l. * !•>*• volna, mondj. S lap -
l.a . >. u k.....l» kérJítb* ntm va^inairHuak rolndau-
!'!¦ <|" ' iMi.lctík, mini fit ntmttr p«U |a|. tar*, Mii a i,;. I,,,-ji,}-..*. h.i^y a tn..narchiának i-.mJon
J hU
kaiár
i * ijkiiínk ult hugrluk
A •'«"!..... ujukul,,
S^i|v.tlllk, h„gy Mii.ka u
Mity f«l s a njut*Um. kttMbjk íUt I
y} K
b.leíii.U ir.il mi HfVitli* iér. I>u Harrv Lond'.i.lM.I
{HtleilUJaUlt.) A tinóm Ittoalnteier* du Burry tdpyyöyi/tter mi-)(|fy««vit inindi-n kiirt, mely gyógyszertdtkul tlaczoll, n«v«z«tua«D; gyomm-, iilug, m-ll, tu<IA, máj, mirigy, Ukhár-tya. légzt'wi, hólyaK & vmebAnlaliíial, |{üiud-k.irt, szúdi^itjt, szakmcllUség«l, koht>i;ést, emésztési gytiugti«t^ot, sioruUst, diarrhoat, ál-mutlaniá^ot, KVüüjítiséKui, aranyért, víikiirt, lá.at, wzkérl, vértorlóduft, iúl-/ii«á*t és há-
í i é l idj i dib
f^.-t/n'^,,'.. ja ÁlUlíno. frJ,.1(.!kV»M".»,i«U
diaka-iiatfnUi) vatai úrd*k4i ugy ijtvikiatk sl)»i1áf>
Inlm. iiiiticrnit arra, nihil a rnonarcliU Arilsklr* bivat-
< kuilnaník Ai iili'U pariig ujj vaui, miniUa •• vasat
j ápit4)ii«l witt in jsiSnlna*. Okoaat.li braiMat fiituajl
| volna as „Kt>*iil>ahn C*olr»l Blatt -|4I,
¦ A .HAIA* ™ifT*T alrlbiiloail.',l,a.ik UH aug harj ll>li.lkimntatn*n ((rnj-iijliit.ill .'»Í4 .larab bevallás t!HI,Tlrtl frl U kr. Ktállilatitt !,H Áh boralla* .rK>tf,7(H fit 1.1 kr. Ki .Win-.. Ii«|(.|tI itijak ttuir>g< ,'yjl 7»ft frl Ií kr K. írl,.,, kiflijeit károk ^.**g» 91,761 frt fi kr. S.'X) Npdf ilfi I ,,„. Ai ou... i>r^gTb«a
meghaladták s az anyanyelv-, siámvoKÍí-, fold- | ny,\ü ingert uid^ u-rlicast^ időjén is, dialxiiest, raji- «• tori4nol«mb«B l^ralább anoyi jártas- ' bii>komorsáKot, Rovánvkodáat,<-Kiitt, sárKnnáirot ..... ¦ ¦ roál "...... '.....
j g
sággal birnsk, a mennyit a gy
VHgy polgári ískula m<gv l ik Ká id
dályában lél lt
pg g
nk. Korát mind t-n ki k-ri"*it levél let,
lá di ilá ikli bi
g, , , gg
gy.>gy«et,'melyok minden gyógy hak ; t.-t.bi közt bisonyitviayok ééöl l'lk d i
;
pApu A BZi'iKaégélöl, gr. l'luskow l] d lít ióll
pp
ul], d« lír.tia
lálóbb lévén,
onyitvi udv. m
ólol. -~ A husnál táp eaciorc fidnottuknél éa mi-gkiméli a gytlgy-
p lsv.1 blitniláiuk DiiiK
IH
.Íia frt 3 kr
Piaozlár.
U-iia »a_8 ¦ f..ni !i lt«t<) kr H,'i-<M f«dt Ü frt- kr Bi-tttl foul tífn Ji) kr Huta 7)4 Jíl (,.„1 ;t f,i ^ hr 7B-W> f„oi a fn - kr 8U-H1 font 8 frl jo kr Arwi t>rr<~i«*f« 10-71 r.>.,i J ín +<• kr JI-1ííDnl i irl 60 kr. Árpa ko*<t»¦*¦;«¦ »h A6 fnnl M - kr. 61-U Í..BI frt Kukorica 3 frt 80 kr. 4 frt - kr. K .ko-rir«. ..U.t K><«qi>antli.) - Irt kr K.h 4JI il lami 1 frl fliikr. 47 in í,„,t | i-,t7okr, Pol.anka (Wi--«| fnl (rl - kr. lW-7llr..nl frl kr. (t.h frlír
- kr. 1.«b iáik* - k. K-n.irl,.„I kn.nn.rir.*> H fn
*S fi....... IDfrti'iO .r. /..<-.i,lrl,.n 12 frl fiil kr UanKlint
kn.i..,„'(-«. ín. (;„„„, . („ fcr Kirái>-l.«t kOsduaifes — TM — kr. finom 13 frt fK) ki. Uuaa-
Ul.IT kKlHn^K,. - f.l _ ,,. Íbob, W _ kr,
Mor).. hm r..uija 21 kf. K.-rju-b.ia f..ul)a 30 kr. Kk-^ tt* >..!•' fi.i.t]* Jri kr. Juh-hu* fuulj. U kr. K«b-l-«a r«ittiH.44k>.Z-ir foHlj.Wtkr Calk. párj. Td hr mi kr. rU,., »<> kr frt. l.„d ....«« 1 fn -
- frt kr. l.iid hiiutt S frt kr • frt - ki. ¦¦.íjka-j frt kr. Tr,V toji. a db 10 kr. Iturgnnja
íj 1 f M k f ^
ydig nvilvántw iskolai li nyitvAnynkkiJ krjtu|.« igaz ül ni: tosli épUg
ai inU'ít.iti urviw teund tanuntinot. Axon ne- \ gvurinok<-kiuÚ ;VU miti KÓnyaorsu, du síorgnlma. ét j<l idh^i*viselt)tQ si.rek kollstígoit.
ifjak, kik állami sugrílybun ohwjtrtnuk résre- ! Castlu Nous. Ab-xtindria, K|(y|>tom. D
sülni, nriKiiayrftffekflt ..rabálystorü módo* | Oiart. 10. A finom KivaWiiro du Ikrry «n- j ,ví"k°. ' ",ri" " kr'"Kgr"kiv7r."u,"*l "'í'." "-kotulesuk kimutatni. Ai álUuii M<>gtUycn kívül ! gonn-t ^y i^i'n makaoa idült l^ldu|{ulásb<íl, | Mtain.a máiaája 1 /ti W> kr Ujlm, vid/kih.kbsU ii ll«lovári-íóle s«or({algmdijéfl i* folyamodhat- i melyben Ö írig boriMitdao awnvodtem, • ¦"> 4 '" *** •"¦ *>-*•» '"íikiaafcrt. a.4j. - fn iiHk m inl^iot o<iven<14k«i. Kltlffnbon • kfnur- melf mlndon nrvwi k«s.-IAin.<k Hl.nállt, ki- A~ ' j
tiUért »i uffAas um>vra W) frt ii.ol.inrW. As , gyÖKjrjiuU, ¦ awniwl forró ko^iiuUimat kül- k«nyT*i,'iíi \m»1" ' " "" ' **J«M««
g
iDtéwtnek fllAkémílA oniiálya is l jló lk ók f
y , y
nulok vótotu^k fól, kik a 13 k úói l liál
I gy«%jíi
d.'iin önn«k nunt fulffidozunuk a UtrmtWtul u bo-ai'i udományaért. Örulj'ín mind<n i
A mire semmi gv^ftvater nnm ki'p**, aít toazi | bírnak, oobs a köcéptunod* megfcloli] o^n- i Qu liurrv l^valcsci^rju, moly akkor sem volim
tnldnlKU,' ha súlyát aranynyul méroék. — Ti«- ül( lü; lH^'-kUU.'.d .lm tolctt.-l SIlt,dar.. C. (ft. | ^„^„vet 7-ü)l; lljt,.|;
p
lyait tnúf nem voge/ék. Kztk lolikdalAnuk mt'gt'ulolö oklutaabau ió kódób
g
¦ ha kenőbb a latíitó kóp«zdóbu való fóllélulei-m:k elugot teaznolc, a reiuli» növendékül! uunibi fognak fölvétetni. A fölv«teli vizsgálatok mind a képeidé mind ai eloki^xitó osztály növwdé-kidről október 3 án fogunk meglartnnii. t'íiir-gén, SomogyUiogyében, 1871. augimzlus ól. Bárány Ignác* igazgató tanár
- (A honvédség köréből) A budai honvédkerOloli holy. purnnosnok Fei-ay Kde itluzrudiM a fótUztí viugAUtuk iiiogtariáí* Cz.'ljAMt lioMznbb ulra indulván, a kunilnti párant'annkaágot idoiglonosrin Jucikuwsky Jó> uef alozr^düs •¦* a \H. dandár parani-«noka vette At. A lUndArparancauukságot pedix ideig-lomiífii V'arjía Imre n.-kaniiaai őrnagy va-leudi.
— A nagy-kan l
b Mó
gy elnöke Walbacb Mór
g
moghivU a pécal J k
g p
torna- éa tttzolto-ügylet tUz<Jto parancsnoka
SIlÖtTMT KAKOLY I
Érték és váttófolyam szept. 9.
:>•/. mi!Uli«|.i-. :>:'- ; ;>•,„ u.*mz. k<>K-a..a ; uank-
p (
1'Mhacelenünkben '/, font 1 fL 50 kr, 1 font 2 It. :><) kr, 'l fout 4. íVl k. f> int 10 tt. 12 font H) fi. n fonl M ft - lt.»val«ciéro Cho- | odat^'táblákban lU csízére 1 ft. öt) ki ; U \ m^/jíro 2 frt Ti" kr ; 4H c^éazére -1 frt :») kr ; pontiakban 12 csészére 1 ft. ;"'O kr, '-M-re '2. '*> Lr. 4K-rn 4.;>O kr, 12(Vra Itl ft. U«rt-r»-JO ft. ft7« r* Wl ft — Kapható- Harrr du Barrj éa t-rál Uécabon. WalltiitcligaM.', Nr. K. 1'esU-n TU' rökjóitxf KyilKVsz^riiazni'l.Kolo/jivArolt Krou-¦Mdternél, Ála.i-Kubinban Tynder i* .Hchlo-ingurnol, Ihibn-t.-ub.n It.m FM D l
. y
f>t); I^iudun UtMi'-, uxiíst igiú lli)7.6<); arany darabja f>.7f> kr. l'n fmnkoa arany l).M> kr.
l)uii.f,,l,li-íri in Ni Ihora l'nlnál, Kán.l'
llrillí F.uM, / A'anúarfi ¦ /..>.'<<A: iV
Er.»k>ijvár,iii (,'un lüKinr Igi latinál, tij
hirviroll l)i« l.alli. IJjórnyn 41, Vors*t
uliur M..rnAI. n ni oaban s $}
fUaur, <• mi Árusoknál.
Heti naptar,
$itpt*aib*r 10 t 1 16 l| 1871.
II VII. uab
N. X U JHok ¦*'
Hrti.> Aiha
K..I.1 1 .lu All.>i.t.
1 S/i.jiU r....ik M.'r iV
4 cm., t.ik *¦ 1 fcln 4»
IV., Ifi. ttil.1. tCürá .Vikon./d
1 ^ -it ¦
Felclus szertől.): Wajditt Jwief. SédkKÓ : Bátorfl LaJM.HIRDETÉSEK:
FKI.HKUMA YKIC AliOSI o\
fiivi>i;^Anak eltó m. kir. »<iibiuUliiiiiK"U
vixáthfttlan kautschult poayvagyAra
l»rnt*Mi [2ft <W utn Ali telini <<;i.i iii.T>
kj-ttiljft ulumerl legjubli kt;»iitiUU vUáthttUn uunjrtit tnteM1* M*ri..ti DftKV*tli(l>in lt>|íjuláuyoii»,l>h »ra-k»n. A jrviLr H'>-«»«-l*»l»'«tt v»n, »w»l»n . vRauli Ali" mái^l. A »kur .'- ir.xU IViM.-.i. Li|i.'.tván» k.'Uh- nlr» 12.
¦ t. HE KlIvmUll |.l IÍrfii|MmU III' llrll l 4i<l|-tl< - Jllt1(l«ll«l
AZ
A
valódi
a <i v-i>f>|i* áiuI ki i iilkt
lOalill op ^
•>•*. házi • mi*I tf*tk, vtkaaritk .'.
¦' ' íinliil.l hl-llltlaH iinilM.t.'W"
Nagy Kanizsán < R08ENFÜLD ADOLF ur
krr**krrU.ít>.i., Putm Hi-tiníi-irr II, l.ltml nl.-ini Wr
m't himunlo tiics^rö levelek
n.loa.o, -.11.11 j.....7 IH7I.
UI.I.MAN 11KTTI
l,«,,.,nt./rlÖi'í
Odorin-NZájvi/i.
T'ili|)./nti lapn>/taliis li /ntiunin ut:ui báloi' v.i ¦ gj-nk mini iiiili:tti's/fH i' val'-ili illui^ij\iz<'t -i rt-KK*'li fofCjmr is r<>K|)it»tu tit-lvclt uivltólaK ijinUni, nem kit-Iftitbcu g\ój5ylialasáiiál fogta fiösiti t fogiítiiüt, i'lti-voluja a már jt'lon loliet/j \/.i (scorbut), kellemetlen hü/l, ui(>f{szUiitoti n tugfájAst és megfelel minden kelléknek, mehet a t. tv. közftn-t^ c«v sxijvutö) kftve-
tclhet. Arahaiználati utatltásul 7O krajeztr.
] im't iiu'llclt
Kalivoda János
jjyni<\>./.cn''s/riél, l.t'ttmen, /ulami^yi ( M>nia;:t>lti^úil 1 <> kraj^Kiir ^/.li nnitttlik iI;ik ^.t4.
MALOM ELADÁS.
Zulumeityeí Bürzönezo közst'g hutárúban levő
vizes malom
e^y hold területű belsőséggel s 1 u k h á z z»l örök árbnn árverén utján u legtöbbet ígérőnek el-udittik.
:'z árverí's napj:i f. évi október 1-sö, délután 'i órakor.
l)ánat|)énz KM) It.
llrivrl)l) IUi)ú*i1lÍH KllCZorlttkoH U. p.
(iiUc Petrica Imre lolilljirinkiw megbízott urniil ka|i)uiti>. |ti.t9 :{,i
HIRDETMÉNY.
Jelentés.
Alulirt zene ón ének tanár inkiiulyi'U. N.-\ Kanizsát választván 'mükndtWt *zept hó Ifw'n
im^kezdendi A tíiiimiez.ik fV-lviítelót Wajdits] Nnjry-Knmzjm váró* ttHiftcw rrf«_tfrő. kíiziu-.Idzgef' ur .^zivi'8 li!i'iid eszközölni u^j lobbi teltételek itt nála tudhatok meR
MirÖl n n, t. knzoiiHi^et tisztelettel értesili, |
-SZ AXTAL
.Idísefur .«zivi-» luonü eszközölni uBy a köze• |doiiKiMru'jtitlntik, iniszcrb.l n
n.-kiiiiizsai íogyninaHiuii. N-ik. onztulva
rolyó öv\ okiubtT ln'» l-i!n mo^riiyíftutik.
GÓZO.NY FBKKNCZ,
zent'ttinár. I ván^birn.
fohdrnnmtt
tatii'.lnll.
kANITZ C. PAPÍR RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám a .fehér hajóban/
•jáulj* fm^ii|.>n feNirmlt rakUrnl irfi íi 1 c v í J - j, . ,, ¦ ,,. 1, i 1, I, t 4 l ¦ U" í I «t k, ai-itiloll loltur 14, („likét, p.r.é! ri«.», n/iinU t, iliitrl ul.pl*, írón. r »j « ¦ ú -<* Mll*> r>)i«*>hS(nk, liorliuk U t«lmík»i UiUktk, r*j 11> > |j iru k. (.),1(íí>l.l.í, ptu>-Hl-lro. *• pimlr'.ngn, n.ii^ld (íp.k. i«Ui«r*ll i róm tppák t*tj« iró-*t.i.lí •«. kíiOk »c,íl 4t brod.bil, &,.„„, ilnuuiUk, albumuk i*b* •> ftuílkdl, ui'M *• »..b-I irc,ik,ot«t1'.-.ilT»rtir<-,ik, <i,v nini >.ll><i»un.niH tá-fr»k í.koU *. i r o rf»i h„««ilLl.>k,» Knl.iumpn njintom tnjít ptjártmiurii I«t4 Ipn pír o mit, ¦ Ifjujíbb ¦iin«i(Kl munu|r«m-¦¦i'.kk*l. I4tn(«t4 Jayyrk íi I » * ílp»<- < 4 ll« b4ly*(ifc, kltlOuSI íiiomno k illír* i I'CJ<">-¦yviíbU irakoB.
Lev«lpapiro«ok Látogató jegyek Papir gallérok éa
^s1
riUkhoi t^ ift,* Lom H.",il" uat íb Irán
g„ (akii* inoMitlu T H IS fi. HKíf) , rD„( TlKID tUríi. I,or. 1 -¦ k hri>.|/r |.» l.ikfcri, 2 i.
Raktara valódi angol pergament ()i<>i;
r|ik.

90 ;
I
I -n t (['¦! «klKli,,k
>< ) befőzött gyümölcs bekötésére.
Ai Imiiéi kit rJtír* uimhk - m •! (ihtla luflal maKÍi»|i : I. ¦ kaiii <U I kMh

Elü nyílva
kereakedelml
II. .. I.UIU
IV. At >•>¦.«!-
ólából
Ohl »án li'idnrilk .«
tanintézete,;.,,, Mroii h*rfu* *, ^ " °'.f,,.1.,^ *„"¦„
t k*4St iiinadix 4* valtAunt tArjj.ljt-^ lu'ililul .töatlaiuk t.rt.tu.k » rt«4«l vtMtl-. r«rftlit! í» ti
/-í/x>í-''«irf>-, Práter- u{tk^i*'* '" th*M''m 1^*"* • MilttlIéMk wM*i mKÉI;
A lauinllnt l
t»<tiMilíkk«1 *MJ r
d4 id
í« MJ tra ¦>e*Utt. u>ÍuU>i * kiiauUUiI mind
A rrti.it umltinyok b(lh.r*udOi4». mind pt.tlg •• *l4rt tr.dmínjíh n.lkll n>«. |, *fd«uilí «rK)-évMniik4ii(ru<I>v,Ai igA»(t»tí»ig fár.db.tl.n .tartalmit 4. «, tr*dn<.ij ,lt»l OW fultm
• ISnííben .4.i..HLurk ' .meluM a t.alnU.. I. hnfr * whW lnr«.«i.k mi,..!«„»„. »t........|
an4!km,bulrj>»iAnk.-i>r. lí.rpkt.f>,«k A li iraiátuk tipi íü-án »«»»ik kcdrtnk't.
1*1 rii.jrAl le kdlriii- Tw*W*t»k inlnil a Muinlí.fIbrn, mind |i«itl|( a lt*rk-ttl« knovr-
"•""¦"k, :krr<->krdril>tn. »*.-». Kothcnihnrm iitci« Ift. >i I u ( j , „ kn|.hnl-'.lt

L!.nuriud)Wliiía1ltfl'tXouní. tt
H.íi.i.-h.l.- 7.irh»il|c ,..'..lt<l ¦<*•¦ a« I OdUltf | j
ir.npllrtirrr S'MMMIO Kr - )>• Uo\A
b |u W^tuu ,tf,|ni tfiiitfirbium brt iHcIrújtfl (ntdi fif
OESTERREICHISCHE CENTRAL BANK,
WIEN. Stoek la EIin Platz Nr. 3
ihp btíor,it Juliin unt íktlauf űUcr gallinigai gidaié imb ,Vi
luTlrlK- fÜr di< U k IIAr-r w rd n <-ouhthlrMl •flfc.tulrl
Nieh4r«ck wlrd >lelil howrlrt
WE IL MÓRICZ,„.Fr.„kfUrt a
.llp/^^'f kiadi', la
UZLET-IMAGY0BII1TA8.
A nagyérdemű Vöüöns miszeriiit tizenhét óv óta t t.
'k^vuo uerenuéiu tiv.tcletU'ljeBCD jelenteni, iinséK kü/megelÓKcdÍHérc vezetett
KÁRPITOS ŰZLETKMI T
«2nlin ii iiszlallan túlu-vcl. és > U'KJnbb sfnéderuM'l fulyliUlnlum.
NagybsciU magrendalölm klllMt ktnyelmára, folyó tzeptamlwr M «lse|« óta
Siiz(lii»un Iciszcrcl! a.szíalo.s bútor raklaram.tt
is uit'gnyitottain, melyben a Ic^finouiabb Ízléssel, g Irgujabb (lÍMitu, í-h a li'KJolth mitiósí'gtH'n készült bútorokkal inimlcn clgoiidolltad) irfokozatban sxnlgallmtuk.
Midőn a nauAjdvinU közönségnek, kárpitos üzletem iránt tanúsított bizalmáért hálás köszöncíwuet kinyilatkoztatom, — og)>zvi'Hminil
# ASZTALOS BUTOIl KAKTÁKAMRA
i« kiterjeszteni kírciu, biítosilván, hogy nauvU^sQ megrendelőim elígedísét ki-nyertii föfeladatul ttlztcm ki niagamnak
kiváló tisztelettel
ZOTTL GYÖRGY
|M4-" kir^il,. f, MIi»lu> butur r>klnrii.>k.
|BT~ Varuidi mémeti utcza, Babochay Schaffaritsch. féle házban. ~Wtni/sii, 1871. szrptomlicT Ki-án.
38. szám.
Tizedik dvfolyuni.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egye -illet hivatalos órtositője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
l
Vevye*
Mnii, Ipar, ^a/dás/ai, tniloinaii) rs iniiv
kdrrhol.
BlöflzeUsl föltételek: ..
..•Ukr. po*tiíi>
1-41 ••(•
hat h»*4boa ptlil »..i*
iktnUi.lfi IS k> Ula<Arl ,'M) kr.
i« Hirdetéseket elfogad:
N.Xídmi: K ADiVlllVATtl,. KMilMyM: PUI.V JAnih. Pii1(h: /.KHi.KIt M. I.AMJ I.KMi'OU), í»
ÍMIMJKKSASIHIK BÉOItM: H AAHI N-* CKIN It VO'I-t.fiH, MOH8K Kt.'imi.t', OPCKLJK ALJÚ OH 4* NAFTLKS H1CR1IAN
Könnyű utón hogyan lehet ddi
Orlico H. berlini matlu-maticaí tuiiár, figyelembe vevén az emberi gyarlóságnak legkényesebb oldalát — ;t uietf gazdagodás i vágyat, állítja és törekedik bizonyítványok-kal is igazolni, hogy mind az, ki az ö 'J ftos játék útmutatásait megvásárolja és annak iitjÍD halad, a BzereriCHe kerekíre jut és J meggazdagodik , azonban azt nagy bölcsen i el ii.(Ugatja, hogy ama bizonyos szerencsének I felhasználását miért engedi oda 2 fi. díjért a közönségnek, a miért elégsíik meg azon cm kélynek látszó haszonnal, mely a szerencsit keresők zsebeiből az ú zsebé bt ván-durol.
fin azt hiszem: Orlire tanár csakugyan feltalálta vagy is jobban mondva eltalálta a meggazdagodás móriját, u mint-bogy leleményes fogásával a magához tón-tett és még térítendő két-két tanútokból maholnap nem megvetendő összeget szerez, azután pompás pálét építtet Berlinnek valamelyik nevezetesebb utczájában, ésasc-lyem-csipkc függönyök uiögűl mosolyog ki a szabadba, hul a munkás nép még mindég szorgalommal gyűjti az ó palotája ákitésé-bez megkivántató anyagot — a pénzt, melyet seját gyártmányú nimutató.sai nyomán bizony soha sem tudott volna megszerezni.
Egyébiránt Orlice tanárunk igaza Tan, midim hitelének megszilárdítása </''•«'-jélll a mathematicai tudományt állítja fel:
mert aunyi bizonyiH, hogy e izámitás nélküli ni eggazdagodhatás csak véletlen események folytán luheUé^, különben a lehetetlenségek közé tariozik; — még a gouosz iudulatu ember is ki vad erőszakkal és vérrel fertöztetett kezekkel rabolt vagyon által akar gazdag lenni, számításon kezdi kiindulását és számitta halad kitűzött czélja feli, mit ha el nem érhet, nem a rósz számításunk, hanem a számítást figyelemmé) kisíró uatnliui közegek beavatkozásának kóS/önlicti.
Mindezeket piádig csak azért hoztam fel, hogy Orlico tanát tói u könnyű meggaz-dagodhatás felfedezését elvitassam, inert én már korábbi időkből származó oly módot is tudok, mely a hírlapi hirdetések vagy szegény legénv szokta eljárások fclbaszuá-lása nélkül ís'czélhoz vezet.
Lassúk tehát, hogyan lehet az én fölfogásom szerint konnyü utón meggazdagodni aniélkül hogy valami jelentékeny kezdrt anyagi alnp s/iiksisges legyen
Ne mosolyogjauak uraim, mert ez nem humoristikus elbeszélés vagy fresko-kép akar lenni, hanem komoly dolog és pedig annyira komoly, hogy a becsületes ember lelkében fellázad a vér, midőn az utat és módot egész mexetleuségébfii megismeri.
Az általam érintett mi-^Ka^<lagodha-tátihoz először is: nemi'scbb érzelmektol ment kebel és mindent elviselni tudó arcz szükségeit.
Másodszor: a kiindulásra vállalkozás.
Harmadszor pedig: a tervhez szükséges átmenetüknek felhasználást.
A ki e három pont kellékeivel bir -illetőleg eléggé határozott és Ügyes, az csekély anyagi eniVel korülbelól következőképpen indul ki és halad kitűzött ezé Íja —
Mindenek i'lútt kiss/eril üzletit nyit, s a kezdetben csekély értékű tárgyak árát azonnal kifizeti, — azután lehető olcsó árszabással az elárusitási forgalomnak igyekszik lendületet szerezni. Tárgyainak elfogy -tava) ismét azon gyártulajdonosoknál szerzi be kellékeit, kiknéleltibb váiánplt. ilemár nagyobb mennyiségben és csak felcár lefizetése mellett, inert gyanítja, hogy az eladók mar némileg bi/nak nz ő kereskedelmi ügyességében és becsületében is. — A. harmadszori vásárlásnál már észvonást csjnál; — Üzletétől befolyó összeg főrészével ós kör-uyozetében fortélyoa utón szerzett hiteléuelc fel használásával egy még nagyobb bevásárlást foganat ősit (>n pedig teljes kifizetéssel, hogy uz eladóknak szemeit vaIndára beköthesse. — A negyedszer! bevásárlás már n.igyfzerü öss/eg értékéig terjed, a/ouban a/, ii/let embere pénz helyett most csak Táltóval vagy kötelezvény nyel h'/.et, azon ravasz ígéret mellet, hogy biztos helyekre hitelbe adott tárgyaiért járó és ugyan oly helyekre kikölcsönzött készpénz összegeinek I bevevése alkalmával, mi legközelebb bekö-| vetkezik, teljesen eleget fog tenni. A tév-| útra vezetett jóhiszemű hitelezők egész
nyugalommal fogadják el a vallót vagy k> telezvényt, és jó ideig türelmesen várja1; u készpénz fizetést, s csak akkor kezdenek mozogni, midőn a lioszszu várakozás alult keletkezett gyanú igen kritikussá érk-li magát. Ám di- az alatt, még a hitelező uraimék birka türelme tnrt, a liid-lt fellu^z-nálo üzletemU'r még alább v.állitott ántzn-I basával még gyorsabb forgalmat idézve elő, [ a nnponként befolyó pénzt biztos rejtekbe I helyezi, és egyúttal a vele haszonért szövi't-I kezeltek részérc ellen nyugta inelllett rövid időre terjedő oly ósitzegü kötvényeket ' állit ki, melyet suli a kézhez nem szolgáltatott, és a melyek a még üzletében levő tár-' gyak értéke által fedezve vnnuak, - akk^tr ; nztáu, — bevárva a kötvényeknek peres-utoni végrehajtását — nyugodt Önérzettel csődöt moinl és a történendöket várja. A ftyártuUjdonosok ét egyéb hitelezők tikk<>r csakugyan utánna néznek, váljon aiint áll a dolog; azonban mire a komoly lépések megtételét .iL(lk$égesm-k látják, a hitolt felhasználó által kibocsátott kötvények vagy váltók minden peres tortúrán keresztül vezetve már végrehajtva vannak, 3 igy a kél-zel foghatólag megkárositottaknuk nem marad más hátra, mint kiegyezés folytán csekély százalék elfogadásával vissza szerezni a vesztett fejsze nyelének egv harmadát, vagy a peres ut, mi ily esetben ritkán szokott valami kielégitő eredményre vezetni. Klsö esetben a bukott ember félre rakott vagyon erejével ü/.letének ujabln folyást ad,
T Á RCZ A.
A harmat.
II* • r.,,n.l. Wnáj* Hir »<• Ujon «•¦! •ugarit JS u *U»Dj *• * TrtlfJön, Htttttn luian lat.hnn ál.
A radonbs iiill, hogj hullja VI. nadirkik fneVM. Hajd a birc^rnl fíDjv.i.kn-k Q/itl»Bfi»Al kordja ntl.
y*rt Mlfíbto 6 I* »*•¦•>*,
Kiragadta a halál.
Birba ••Ült a bajua nnlli, M-It ha jBtl «» alkonyai
Vágj a hajnal linvfla ajkuu Zang* caudad állukat.
Mi a ctillagoknak álma, Hil r*H«l, >*jt a latau, Ul a kia virágok tilka-------A
K«rBa« m.llftl njú(l>TÍ,,i Éri»löki>*o bold«(ok, A uiUSo a hanRok a<;ja Ujk lbU
Tán irigrt* >H •• ' Vcl; lujír.olt aictu H igj fel»dlc, hü([j a 8mIIS honi Bit; lo
r*jtK*i*|-
.Álkoaoll ]*t
— iaölt daiv, fj A -tilt, BÍDl ki« Uté\
.Hint a fsid Biaak k.bli, BOo ll.,TÍJ« már illTtd, É, a titll«mek .orábd) V4tk*<ltrt M tg kittt:
Ajkxiai, m»1r iá-ííi Nem laii atiitán dalu<l, Vngy ha •*<tl U, b*nn* T
Bldád íd'
KífUlhütUnOl ígj »iílt Hangok atyja • lofaiiál - Kedttt* nlán tí/Í b
IUll*u<l*lt akart lannani, Am.l. ajka ní.na Mi. t. i.ir, m.lj olj forrón i,tt Hújában megrapedatt
Zeof 8 «»UII Így I«H *•(•«, S U. ..írt 1. alkourati Oda iiáll. hol ¦¦¦rdellj* Ztuga .g/ko
KOimj.t out, n.rl 6 jól lu.lja, IIU(T a M*IIS tliata Toll, Ulul m»lwit(orra.. a niel;«l N*«> «i«ddj» b* i«nnl fali.
H aiál M alkony, kai í(nn.n.k
H bátfaová aiáll ia ¦avmábSl I6ouj»t hullat — harmatot.
fliinja ül ai*rt miiirleo. mii <i«k aiaralol iiog hadi, A jd foU ¦Unta, a nap
Ruldofraifra tolt l*r«n,t" Minden, mi a fr.ldin #1, Ka mi „am boldoK woat, amlík Arról gjri«uag«l baaacl.
Olyan a g z i v . . .
Ol.aa a Mi*, m.....tr
U*\j bibur
U*\j bibur arnátal Kiu>ill viraddra,
8ÜMKÍII KAI.MÁK.
Pünkösdi kiráhság.
Mindenek előtt ut kívánták UnitvAuyim tullci, hi>Ky a 6ui«l nngolul boixéljek — éh te ni be d n«m volt »D((iil könyv kntembon — át; bs ölotfenUrtA* szuliat^caa^i-mik Artcie miro ot-ni kényizeriti ai embert V Ln mindötire kéac-nok nyilalkuctam, akár chin*i nyelvre i* Uoí-tuttatn voloa a fiút, dfl oa ii oly derák hajlamot mulatott, hogy a iiyelvtioMinitó aUK0'") ü'vvü' aeinmikéu mim tudóit megbarálkuxni, tuhát niegeogeate, hogy fraaciiiu) bou^lbeiteui vujo. Kbéd előtt aétilaí tut-ntünk. AliffhoRy * kapun kiloptunk, * tin mari* ítöniyU éfrifivi»t /nett 4é eliö kQtnlwa^nvk tartolln wi'igoit i'l"lmi ¦terekkel tid^rakni. A uiama rau((h«KVt« i>KV"Q nigoruan, hogy « Hut lunmvi 'lrd^>' &]t»U.ie
Muin k (űaíorci lioltbn — clu ¦ Hu rithatUn •kaniltul bírt. - Ma én kuruiubatt urAMii foll«tlom ma^am
roimmk örömöt Biar<-»ok", hit a lauuláahi'/ került a dolog, az Unl>>x mindig gyótött j.( akti rntoin fülelt, elallatlK l<-lkiiimert<t«niet - é* 4<\ nem tnntiluui. —Taniuónyumiiuk, mint nii>n-JAni, Untorithatlan akamu voll, lia 6 ugytttr túltette magában : .annak uiog annak elleni/" ia fojíuk Darranool, fhoculátli't aat. vonni,' etet meg exer üriil'.^ i« jíihetelt ellene, & midii-aoyiok felett ftyAutlt.
Kn«kolnfi» iH W.-llett a nuval - Sacreo-vxére, lüiot ké«jjt)l) látni fogja a tisitdt oU«*d - no in voltam sikAig ('icorun^JL- <t* Men torja a fiúnak, ra.irt különben t'ugadni ikfrleoi rolón, hugy a mi eittrnvü duetleink kitrQ.yíkünk la koMágit akár Saharába ia elktT«etu<k volna Mihelyt hallotUk han^jaiokat, a m*<»kAk aigy emelttte* hátak toteieVe monokültsk, ile at aruttica megdiinthotlon törrénytsi u«rint <xla ia eljutván hangunk, a ttegéay illatokat oly inelanoholiciia állapotba hottuk, hoftj- enk * háitot/lríl vntvo lo magukat, iifírnyU halált hatUk. A siómnál hátak Unitoakodiaoin kt<s-ilut^n inuk voluk, Ji' egy pár zenedarab meg-hftlIgítiiUa ulán oly rpjwdéaek ét bkaadáiok támadlak fafaikl.an, mintha Orpheui lantja
iirtjlek ki, rainthn a r^i Attila- vagy legalább . Íi Árpád időket úhajtnttAk vulna viaua.
Ktuk voltak -l-l-l'Hí tneadoim. Kel ora után nagy urak ni^djárn naitalboi lUi*nk, de rn^n o*«k akkor litt ám nagy baj Iiraelben t <>vakt>dni>ni kellett, iifbe^y «gy faUtot a hatnia tiáj aioglvtbe vigyek ; j'.íl kellett Uiíjelnoro, hogy a jrabarat caaku a ttemarcttio vonalig 1 töltacm meg vilid — e> ha U> -nkor eg/— utóbbi esetben pedig nejp - vagy ilyennek nem létében test verje czógje alatt Lczd ujabb és nagyobbszerü üzletet, és niig a kárvallottak mozgatják a/ iga/ság kerekét, ó bi/tos fedezet alatt « másuk részére kiállított, de alaltmnban Jtet illető kötvények erejéig a csóduiouda* előtt lefoglalt tátgyakat patom an!rt visstá tíi>ár"]ja, s ezzel egy csapással két legyet agyún üt
— és gazdag ember lesz belok.
Kzek után meg kell jtígyezncm, miszerint ezen foki>/*t».s meneteiben bemutatott emberi számítás c*ak ttgyuldalugos meggaz-dagnitliatáHi módot világit meg, követkézre vannak még má» oldalnak is, melyeknek vég-ezHja azonban miniig egy t-s ugyanaz, t- i. a i-súrfuminlással kijátszani a/un kónyeliDlle-k«t, kik az emberi lelek bechiiletesséKtíbcu biiva elíg hajlandósággal bírnak vagyonú* kat koczkára tenni.
Az előadottakkal ugjhiszom elég világosan és elvitázhatlauul oldottaui meg a meggazdagodás qkkIjAi. Orlicc tanár útmutatásai nélkül is, i's benyózteui azt, liogy a inatbcmaticüi Bzámitás>ali boldogulás nem az ó --- hanam a rég-ítló óta szereplő élelmes emberek találmánya, tebfit itt nincs többé mit időznünk; azért tarjunk át a tárgyalt ügynek azun állapotára, mely leginkább megérdemli, h<<gy foglalkozzunk' vele.
A ki csak ki!vésse olvasott és életta-paszUlt ember, már annak is tudni kell, hogy a csódmondás egy oly cselekvény , mely többnyire mások károsításává! vég/.ó-dik és ritkán származik itfiuán megtörtént sorscsapások következménveibul. Ha ez áll, — a mi bizonyos — akkor ull az is, miszerint az ily cselekvény nemcsak a társadalmi erkölcsre, hanem nz annyira szükséges nemzet-hitelre is kiszámíthatJap káros hatással van, b így a kön nyíl infggazda-godhatás e módjának felhasználását — ajánlás helyett - társadalmi erkölcsünk és ncmzet-bitelttnk atkos %me gr ont ójának bélyegzem, és ha lehetne utat és eszközt kitalálni, légképp kiirtanám hazánk területéről, hol miként a nedves helyre került vason a rozsda, oly gyorsan harapódzik el, és e népnek legféltettebb kincsét — bi-csü-letét ingadozóvá és gyanússá teszi.
A törvény tudomány képviselőinek számtalan éveken át tarló erőfeszítése küzdött a csődnek, mint az egyéni érdekek c ravasz találmányának beszüntetése vagy terjedésének meggátolhatása érdeméin , de sikertelenül, — a legnagyobb számításon alapult törvény is élt'trevalutlannak bizonyult be az emberi fortélyussáKgal sí cm-ben, és azt hiszem, hogy minden tuottaui törekedés, miként ax örök mozdony fuJtalá-lásánál, ugy itt is liaszoutaliii kend, azóit
engedjük át a czílszeríl megoldás tervezetét a meaiaze jövőkor ludiSsaiuak, kik talán — de csak talán! eltudják fojtani tápanyagát e, veszélye* g)óknck, mely rostjaival behálózt( már az egész világot.
Midőn hazánkban a csodókró! fogalommal sem bírtak, midőn a meggazdagodnia tágnak csak egy mólját ismerték a szór gulnias UiunkáBsftgot, ükkor a mngyiir embernek becsületszava elég volt, biztosítékul, — ma már az írásbeli kötelezettség sem elég, ingatlan birtokra vezetett telekkönyvi bekeblezús is szükséges hozzá. A csődöknek beszarniaxásával veszett tehát el egyik büszkeségünk - nemzetünknek feltétlen hitele, mely hogy elvesztettünk mi is ugyan, de leginkább az utó hatásával megküzdeni hivatott későbbi nemzedékünk fogja megsin-leui.
• Egyébiránt e vex/leiségünkkcl s/em-bt;u még is marad annyi vigaszunk, hogy a tusuiagyar ember, uiaifí nincs lelkileg auy-nyira mi-^fertőztctve, hogy a/, általam tárgyalt meggazdagodás módját, saját érdeke-ért felhasználja; mert néhány uset kivételével többnyire beyáudorlottak űzik a csőd-mondás mesterségét, kik nem törődve sem társadalmi erkölcsünkkel, sem nemzet-liite-lunkkel, először meghunyászkodva, azután felemé'*: fővel haladnak nyomorult tínzü czélju!. "¦ .6.
HÚSA KÁLMÁN.
A megyei tisztikar, segéd- és kezelő szeiiK'ly/A't hatásköre:
I. Atitpdn. Ai alUpán, mint a megyének elad válaixtott liaztvíaeloje intési mindazon Ügyeket, melyeket az Itt70. 42-ik t. cs. 07 (j-a n t-gyéb írott és azokátoa törvények, t megyei szabályiatok kótigazgiiiási tekintetben hoz ti utalnak. Mint elnök veicnyli a mogycí torozáai bizottmányt. Hallunk nélkül, de fuk-let terhe alatt rendelktíiik minden oly tárgy lelotl, mely-nuk ttllialaaztiiaa kosknrt vagy veszélyt vonhatna maga után. Vé^ru mint lellobbozeti hatóság iulülviiagiilja n közigazgatásból erodoU. mind azon pauatiokat, melyek a törvény crtvlmében fullebbeiét Utján hoxzá utaltatunk.
Mint a megye kozigazgatatának os köx-biitonságAnak fü flro, uemiMak a központi ko-xeléat kinéri Ahur tigyulummul, — hamun mindamellett, hogy a rm-gyohatotági torvény tuár a főispánra m>/ve ily értelom bon intóxkcdutt, kivánatot, sol a mogyu megvárja, hogy iflA kun kint megtekintse a asolgabiroi járásol megvizsgálja a izulgabirák Ugyvozuléteít estik utján a kuuóguk igaxgatáti állapotáról is magának kellű tuduuiá»l tzeruuen.
A megye közgyUléthex teendő rondtxerei jelontéte imilletl axokra nóive, melyek írAnt a mugyeha tótági törv.*ny 58. teának «t pontjahoz képotl a miniatűr ot alispán közt fel ét leiratok váltattak, — a küsgyülos kivánatára minden uruduti okmányokat u gyűlés asztalán
tMtbaticu* bakkut leltem, úgy a kod vet impru-Tiall bMt^lumvk kolle nyájaa iüUi kulc^inoi-DÜm. A pauaákban ulkullvlt buaiélntui, ina mit tanult a gyermek, mennyire vittu as dnekkWbun aat. »at , ha pedig eb&i ulin a kedvua papa oráUiri tr he Üdével való niugiamcrkedii* műikül tiToxhatum, kallelujákal hnngoxtatUm.
IVKiLin [) órakor iiimH útra kultom. Ki-alatt kltlonfnlu rlawiofis (ii.>ndá»ok jutottak Huobt ..Stionen mui der .ScUtwuiU," .liona* baju ifjúk járma alatt nyögünk* ; nohói vii-fl»«ppckk<jl homlokon^n l^jK-k bo tanítványom hos: .Whatwill w l,.rn twiay 'i - .Nutbiog or Dominó!" Itlenuii! Istenem: mikor vihui-tem oly a»LV büttfiket végho*, hogy moat ex.-kérl Ukolnom kcjl! Hiába volt itt fenyogo-UUi-ni, Ígéretem, níinJcu aiút a fal ép ugr vehdtHd MÍvhei, miit Unitványum. - A do miüo-kövek méj ott f«kU<ltek eMtl^n n< in mit trbeltein ? donínoiUm a kudíe* b'uval. Et turmea»t«Hii adut »ukár» Jtiaad unklmaa keidéit leopi .l!ut át prdMqt w« will leara V-.Anaraliuu! a uaration!" l>e moat türslruam fonala iiir:giz«kadt, M Ugorva axékemrul *i ulcaira, •iule'k, iiogjr u) triktt asedjek ua-g*niD*k.
D« külOnda a fi utol nég ejj«] iein volt nyugtom. Aat beláttam, hogf a loctkrfl lokáig ¦«m fogom megtarthatni; ha ten^i Cigr éue\t>n k^at mielőtt elaludUin, ulgondüluv, mily *té-pen fogja magát kivenni, ha ax, ki uaak as Imént olr boldog volt, uom tokára i*mo( kény tol«a Iwind uoleoUr volenter dili %*\é.\i mog k«ad«>Í, ha olobt>i íht*n*ira ooltrgUli* lidvpx lftM Mfk kiálUi SÍ d It
k«ad«>Í, ha olob ht*n*ira oo laftM Mfogiuk kiálUni: S*Í du
g
Uli* lidvpx Ituu.lo dar í
— ich wcis nii'lit wiewieltu!" ugy elátkuitam a tanitótkodáal. í'aak nagy nt-heien bírtam elaludni. — A Ima mb** egy gyönyörű angyali lény jelent meg elültem, felkeresek vele egy Ui helyül a kertben, ott loüléiik, múlt ét jövendő boldog porciókról bosxólgilonk, oly boldogok valánk — do Íme egyaxerre por felleg keletkezik, a fellctg vészlelj.-sen iniud közelb jo, ezer meg put ontogiít vrilek bennük meg-itmiroi, ólukon ¦ tanítványom áll, lólábbal és szarvakkal homlokán, a többi Ördög úgy látaxik meghajol ulütt«, mintha o lenne m>«te-ruk, — bME(»z»riiolt, funyegeto készei fuléw tart, már osak i-gy lépés választ el engem tóle, már énem vaskót kezét nyakam körül, mintha megakarna fojtani, már érzőm a hideg halM-verítéket homlokomon, midőn menydórgú hanggal hartogiatja fiileuibe essavat: „l'okáilu!"
(.vélkoitéi!*) —------pik, pik, folytatja a
falra fUggtwttct óráin, pjelyoly stives volt rgy pár perozre ai úrdog tierepétátvenDÍ. Uásnap demissKináltara.
SOHOQYI KI)K.
A megkosuru/ott verselő.
KKhautil botiad imái .^íuAír • .*f;Ul> Iflhb l.(- ; Eljtn a bajnok ttiuj ¦ rilka ¦¦•i*Imi kudarci !
II. J$í^tlik. A jogyzok ImtatkOrét <*t 1H70. évi 42 ik t. os. !>. 22. 4ti. 47. 61. i>'d. öl.». tj-ok Írják korai Kznn kivOl;
a.) a ffljegyxo folllgyul a megyei levéltárra éa irodára vívgy as irodai izemélyzut mmikál-k»dáaára, • kiadások gyön ét jm.uU sere, ét a jegyxoi pecsét hu kezalété
h.) As aljogyiok (Mitozkcxlnak inlii.lMz.m teendőkben, melyekot a Uírvóny <fe nu^-vni rundelutok a j«.gyío«ígr« rutiAxnak. ¦¦ - A/ ul-i.pániiak kí>ivelt«n rundolkcztWr^ állmmk, u> niiiok hivatalos Ugyvexnt^ii^l a kulid oMadá-a„kut •* fofralmaxáaokat teljealtik.
III. Timi Ügyit*. A liizli ílgvéitz liatii korót ax Irt70. «vi 42. I. ox. U. 47. :>:i. lk 77. tVi tj ok liatároxulk meg. Kién kivfll minden jogi Ugybtiu a Uíegyu ugy aliepán kiváiiBlára vrilomínyei. é* * reá bir»U kiküldőiéi H&yk-beu oljár.
A intinnyibon pedig *s nrva ügyükben it eljárni kölelM, ax ottani tenndói as árvmtgyek-
IV. Mrypi iroda. A megv.ii ir.uUujik, in..|y áll egy iglatubú), agy ki»lól^l ¦'¦« Írnok-ból, UgykeE»l4«(il aialiipánJeaf/ijegycói liivatal kól^möt egretér^Me) állapítják m.*.
V. Jl«li.«á«Jf. Síámvavö a mogyn közvagyonának fiígnndviwloju ennélfogva a vngyoo-keselyt 6* péoitárokra nőve as Arséat vexeti, utalványozásoknál as aliapánnak véluményes. — Pentán •fimadáaukat m.igvisagálja. - A megyei k ól tarig* eteaf évuokint tirvuii; — a küwtguk ily nemú tervexnteit p-'dig 6* a k<>x-•dgbirák azámadáMJt Mülvirsgfllja, »' jovába-gyáa víg.-ti mindkettőt ai ftltandó viilm»t-mánynak Ülutolug kosgyülAanek bemulntja.
VI. {Hullámok és VII. LeviU,irwk. Kd-digí hatáaköre íj^gbim marad. -- IU uj UgykexeletuükwÍK" f'<n>gAa lenn, azt mali-jián
j elsvro neive magával a p^mtárnokkal; a má*odikra néivo pedig a fjtjugrrovel M levet-tárnokkal egyetértve dolgonák ki, <% a köí-gyülésnek bemutatják.
Vili. Mérnbk A megyu közepitk«r«Wk ptóje, folügyelojo ét felülviugálujn. Elkó- kk flk é
ter1 „ , .....„,—j- - ------- -„-.-.,..¦ ......
iriti a kösmunka f«lottlásáiiak, ét mikénti íulhasmálátáaak terveit. — L't- és htd-épité-suknél a mu*zaki munkákat vesényli, — a e Cfélra ti uli biílowkkal liaídukkal kf.ívtilen n-ndelki-zik. - LegfoRlotabb tetindóje «/on-ban a mt-gye főfolyamainak kártékony árad.taai ollun a kötgyUlöti vagy alitpAni rcudeloti-khei hatályosan intézkedni.
IX. Orvot, a.) Főorvos a kosegéaitégi ügyet lelkiitmiTtjto* pontotságK"! keiolní; ujon-crozá«okná] a polgári hatóság rétzérói ji-len Ivnni, — gyógyizertártkal évenkint ntügvizt-gálni, — járványos ét ragálym nyuvnlyánsk, t inarhavésznuk elfojtására tfhettége txerint oré-lyeítin halni, — u a Iája rendelt járásbeli orvotokra felügyelői, — sióval mindent «lko-vetni kötelet, mi a koicgéaxsog el>'mozilításiLra 6* fi-ntarláiára általában síukségclietik.
b.) Járásbeli orvosok as előbbinek vexény-l.tu alatt állanak. — Kende* tMudojlkk a him-lóbuollás, a rendőrségi és törvénykiwéai igény n-.k tiiügfululo lwuczolási möveletok, éé üMitd-axoknak|végrebajUsa, mik Ituícg^tsegi tekin-tcletükbíl a főorvosnak it teendőihez tiirtoznnk.
X. Uiotyibirt. Hxolgabiró a járáa fotiaM vitdője. - Hatáskörét as Iti'.ü. évi 4'i. I. •». 47. Ül. íj-ai i ugyob írott ét ttoká^t törvények a megyui azaliályrirndeletek hatántxxák rrny.
- K ki luk aionban bstótágának kerelébdl a l«rvénykex<iahez, ét koztégi bnkiTiniuyzathoz lurvi'iiyíkt; iilasilott tárgyak.
Khlit'z képott a ssotgsbiró:
a.) A nft-mély M vagyonbiztonságnak já-riaában (<"> fen tartója, ásott otendori ixemélyiot-uuk tégelyével, melyet a megye, vagy aliipán rundt-lkozéao alá boctát.
b.) A köxtági törvény korláui küzt kiíí-vellunUl fulÜgyeU járásboli községek kormány-in tára. Kzoket évenkínt többször boutaini, a tnpAtttalt hiányokra t ntndelliinitégrkrű néivu kelloon intézkedni ; a különösen « megrongált uUk r» hidok kijavítását ntskttxölni kíitelcs.
c.) Közmunkára a k4U>lexelteket kirendeli, — UjDiiczoiás, adóbehajtás, katona tzállásolás kurl.l fulrnerUlo dolgokban eliár.
d.) A kótgvUtés ét as ariapán r.'udelntüit feltétlenill végrehajtja éa kiküldetéseiben |wo-tosan eljár.
w.) KcJzrondflri ügyekben mubek közt a megyehatotignak txabály rendé Ai állat ki dulg»eolt ott'lédrendszer ít f-'glaltalik — ax eddigi gyakorlat sxerint intéxkedík, és ctak a reudut bűnvádi eljárat maguk után vonó usute-kut utullja a törvéuykexési kónogekb'ix. -Kunélfogva moluárokunk, ctauláruaoknak, imí-tziroHokuak, tütokuek, Altotoknak s egyébb iparotoknak hibát mérlékk.ili vÍMX^él<5teit, a dgyéó kihágásait as egekre kiix»bott bilute-téaokkol torolja mug, Korcsmái, utotai botrányokai megfenyíti, a általában a kózruodut át ctuinilul titnlsrlja.
f.) A mezői rendőrsógi uly kihágásokat, melyek nem bűnvádi eljárttnak tárgyai, hanem inkább a koxroud áthágásának turnutxetevel bírunk, as 187(1. évi IX. t. u«. J., K, 9., 10.,
iü., 14., 18., i'j., 2o., w., 3i.( ;w., :t.v, a7.
Sainak értelmiben ax eddigi gyakorlathoi Up.,-«t asonixii Unftni kötelet. - - Ilycrnök a k.-rtflklHiu, i.7.'>lokl>.-n, r-'"-\Un, pagonyokt>au, mélieMkIihii, tomvtokuhu, van- iW k'untitktiii, Uvirdákon, hi.l A..o, oaatornákon, a'>romt>.lkon, nntigyéken, Haiitofoldxk^n txántsiánd.tkoaan ot roax akaratliúl erudt kiuokorck, - Aratök, cwtplfik, ctatoniH <U<lk, " mát tsakmánvotok által köteleseit munkáknak muglagudása t miudennumU olv áthágáitok, melyük a k-nrotid mu^aívgusétifk t<-rmAsxut^VRl birnak. -• Ma n tiolgabírö által <Mzk<klOtt (.-oylUk.-n kivUl ily etetoktwn m^ kár(érilé«i igényük in forognak fpun, t'wkro nexve nfenyitóki jngyr.lk.niy v ki-vnnatának kimlrtaa mollrU ax illetők turv ,'¦,,* ke*e*i útra uUtiUndók.
t-.< llivatnloakiiréh'-s tartod kóxigHii:aláii Ügyekben elool'i.kii liatározalot h.ir..
li.) Ügyktktéii eljárásról a axolgabir.. jegyxdkonvvpi vesét. — Akadály<uutánit <•¦.-tét>.'n kiscUérdokti tárgyakban írnokát lu-ly-i tMlthoti, d-i mindig saját felnlota<{g((ni>k tnrhn alatt. K'intDtabb tárgyakban |>edÍK a wmwA szulgabirútágnak haíyclteiíthol.^o vtígott hí alitpáni hivaulnáljelmrt^t tomii kót.tlot. A ruonnyiro pedig ax árvaügyokbon it t-tjárni kotelot as ottani teendői ni árvtügyokniM vannak körülírva.
XI. K*ndör$4g. A mngy«i r«nd<Vtégr.. nésve a megyehatóaágnak 18 evi k<htgyül.-a bon hfllybenhsgyott sxabály rendel utók ét as •ddigí gtakorlal fognak xsinör mértékül uui gáloi.
A keszthelyi hévviz és Balatonról, mint gyógyfíirdü-vizekröl.
A Unlatourúl.
| A keszthelyi gyógy liéwizrol a mit mon-
| dani lrhutelt, elmondotUm mtiltkori értekei.^
tem bon, ma a Hala ionról togok megemlekenu
nem koltói, liwium gyúgyászitti Bzemjjoiituol.
A Utilatuu már néhány évtől igeu kur -sitt hidegfürdü, főbb helyekuuk tüietluk ki: Buln-ton-Kuied, Keszthely és .Siófok.
Ugy álliltatik, hogy lotél meleg és híd -források támogatják, \) Iorrát, .(1 tó és a x.Ü viso gyUloek abban o.s*«. Fulralege a Siónál folyik a Sárvíz (Aaloruan át a Dunába
Vixét jól lehet ugyan inni, mind a mellett senkinek sem ixlik,mert nincs benne kösép»ri,(tu meleg it. Ha pinciében Inrtatik, a tziínoavnuk, hoxxA járuláw által hártyáctkát nyor ; ha k-l-forraltaúk, Utstaságál el nem vetxli t ha tUsón eljiárologiatik, akkor 1 polgári iont vis 2 ne-mer t'ultérporfék umradványt liagy vÍsbsh.
lh. HdUr Héeai vegytanár u Halálon VÍ xet it vegyvixsgálat alá votto ét állitj,,, hogr l polgári font inannyitégben : Sionsavas messélecs . . 0,4? szemer van. tízóutavat vssélecs . . O,Ol Kéuaavas sukéleg . . . 0,4U íiosavaa asikéleg . . . 0,02 * * tíiéosavat Utelf«léleca . nyomai Timanyéleca .... 0,09 , ¦ " Növény ét állati tárgyak 0,64 , * Szabad nzcnauv , . . , 0,44
Van a Balatonnak it iszapja mint a hév-visnek, ax ax korpája, melynek aconban teiu tcaga, s«n ixe, egyenlően barnasitirke, t-t gyungén égényekre hat, szárazán porrá dör-tsolhutö, mely nem gyúlékony, könnyen el-tsállitliato, viuol kevwvo mindég ugyanaxoii tulajdontággal bír, ex teani laholdvé, hogy az iszap mint stállithatd Urgy távolban it .lkai mázható.
l>r. lhíUr vogylanár elotniéM txerént »i usap e kövotkosJ vugyálladókuól ált. 1 politári lontuau van. r *
Hiervos álladek ét Ditumen 9f>9 00 sxemtír Kova álladék ét homok . . »77*l'tiA Hzínaavat méts . , . . 1004,30 * Kéusavaa ssekso .... 'lb,'$4 Kénsr.vM uiesa .... ló4|30 "
Agyig RW...... ll06 ;
V«s«leci.......240,30
v'«........3Ntt,ao .
Vesiletég ...... 0,M
. n , L ~(i«"7ti,lü'" „
A Balaton korpa ixgat, azért it, ha azsal a bor bekenetik, — dörasolletik, mogvrtrötodik viaxkuteg l«ss, és égotó fájdalmat kap, a tinó mtbb bort gyuladásba hosxa, sot vörös kütotfe-ket is okos. ^
A görvélyes, kötsvényes, csuxot és sxólba dfttt betegeknek txokják ajánlani bedörsaólésre hogy a bőrt fullsgaast.
A vixnek vegyálMékai twrént inkább sorolunk a t«ngor, mint a kutvitek kosé, eszenni közép tért foglal ol a tung.ir us kutvis kosi.
A heveny, sxabad, hflvot, luiia környexetu lég; a hullám ősapátok ¦* a kedve* láthatár aluli inger ulofgitik a liamtonvixnok ordító, ••ODglló, oasiehuió, uedrvAtuaUló írvóifvlia tatát. Továbbá kiluuö él..tr«-ndi Urgy mert gyengédon liat a lest ét lekk edzési™.
Folytatás a melléklete.Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871.
U v " (,')' li» 1á H8 a l b i r : n \ entiegviiy-»lt! .i* sá|»kórl>an; rht-iiiuittikiie betegt-knék cattk akkor HJánlliuto, midőn a rheuma megMÜut i-a muiit akar lenni a víaszaeséauklol; a górvély-kt.rban jó hatást gyakorol, hu a szenvedő .gyóniség különben jól táplált, duzzadt testű, izgatott természetű, a g'Sgnok megrögzött hurutjában ; a vérköpét, méhvcriésre való liaj-landóartgbiiii; a gyomor ét buluknek ulavult burutos állapotjában ; az aranyérbou, nókuél * fuhérrolyásbau, havi reudetlenaégbon, tzivdo-bogátibau, últaUnoa idtsg ús izomgyonguaogbon ; az u^yvérlorlódáa, szokványos azum ét torok-gyuliidásbau. (
Klókból kitilnik, hogy a ImUIud vizű mindenütt egyenló hatással vaa a tuatru, nincs különbség tehát abbnu, fUrikljöu az ember Kunt hely mi, Fürodua, Siófokon vagy Fenék-mii. A kedves atórukozá* mindon eautre emeli a víznek könnyebb gyog)hatását, jobb u szerénl oly helyet választani hul aV gyógyulást ólveict teljen szórakozás in scgiii.
VógUl megkell jegyeznem, hogy midón ulhftgyUm a hévvizol, uautl csak tudomásomra, miszerint czélba van véve a Jövó óv kezdelóii ugv lumiTletű röpiratot k Í bocsaj tani, nmlyuuk le^bbcítélja l.-cnd a hévviz Alul c-ddig inog-gv.'nyuit boieg*égukoi eiö*orulni és a/ állal a huvviz gyógylnyását ruszbtm a küíuuíiíggul, nW-bmi pedig an orvosokkal im-gísiuertuUu.
Kucauglel a remény , hogy |uzuu róvid tiiiIhhítanúm soknak helye* irányt fog nyiíjlani a im.^í> idejében.
N, Kanizsán, 1871-
tkksánczky. Ellenfelein megjegyzésére. *
Hogy mit óhajttik uliirni atou y pont állal, linket Ön minden tudósága sujnnt —- egy cto-utagba gyongyolitTo falhoz vág, kiki tudja, kin k azivén Jcm a* fuktzik, hogy muutegutése ált.l a tanielügyelökuok, uevelétügyUnk hala-dit-.u gátul ja, d« igen in 117, hogy ezek hibáit lci>.'>vtt a napvilágnak, szivja fül bulüluk uniiuk het 3 a levolyuket, a maradjon bennük ti jó, hogy Így ennek lialásui alatt haladhassunk az ullulftiioa műveltség templomába.
Kérdést emui t. ellen, mulyik lehelne azon tiszta 011 meggy ó/ödvst erodmónyeíu itt, uielyun ininislur uránom a hivatalo* jelenlétben loglall tények ellenkezőjéről, du) a lauiulügyelók eddigi uiukódóaéutik urudmuuyéról tudomást szu-rcíhuluo mugauttkV
Ha a Zala liirua (Jyűrtty oly tudó*, mint milyonmik ínmaija magit: ugy valóban cnoiJál-nunk kell üuuiit' a/un erő hiányát, niulyiionnt av Itjuuo k*4po» u dulgol odu raugyaráiui, Imgy ne a iuini«t<*r, lianun kubulboli inogbiíolljiii, 110 10— ií) tícr iikülát, hantsui a Unt'ulUgyolókut, illmóleg ozuk l—Ü iakoliijátnum sújtott látoga-taasal lö|tjdk uifg.
Ha t. ullun oly ropunk tudós, mint ait arrugálja nmgátiak: ugy uiíjPüljcti mug, liu vau joguuk fulli'pui ama kiváualuinma], iniaiurinl 110 csak mint {iliilauthrop, du mint pawlagog ia iainerju az emberüket. Murta tanfelügyelők né mrlyeinuk untüUnk orudiQÓii)oítfl álsziiui uu inondnxa máaliottnan aligha torrnaozik, miut éjnti ounan, hogy fclobbvalmkat inkább |>hi-Unthrop, mint j>amlagogokiiak Im/.ik. ltóaiunk-ről a bixalomuak vannuk határai, a t. olluu igazéról vannak határulanságaí. Amannak bírjuk okát adni, do hogy umuumtk mi oka lehut, ouk t. ellen tuduá megmagyarázni, ¦ cil ium miaokoak, de inagáuak.
A 2. ¦ 3. pootra mondottakat illnlólug, Unt tiivea kardost inlotni roagiilioi;, vuljon nem iinro vonatkoihatnak « inkábti, mint kihoz ictéttí azokat ?
Ha ugyanit fultoauxük, hogy Ha Unfel-Agyeló; kérdé* ooin lenne o kivánatoa fölhinui a tuiniater ur tigyülmót, hogy nyilt meggyoio-désre iparkodnék jutni ai Ugybeu, váljon bir-« kóu«astiggel,a tudja-e kiitemolni a doatő bului-táau [lont'it, melvet hangsúlyoznia, tudja-e jó-Kan álgoudnláx u'láu ningválatztani az oszkö/o-kol, mulyukwtalkalmazuiakell.iiiidúiiogy folu-keioli iskolát küzosté aknr refunnálui ? Ha tehát a :t. pont sav a-jav a ügyödül ont órdukli: ugy talán melyubbou, tSrtluttObbon betulszik Imtni az általam m<>u<lollak l<inyegéb», a ha iguü : ugy talán érdentcs tcsi arra, hogy ki'rkod-bcssék óutudaioa gondolkozásával.
4. Pontra nézve SEÓátv<-v>> «jpen ujfj bo->/.''!, mintha egóaxiu jinmugát luunlu^utne, ¦ ha In n fel ügy oly, mÍDtha félne, hogy kifog eani, Ú|)ud « 4. pont napvilágra jötte miatt aiok •órából. Muri ha (JyórJTy ur paudagognak tolja M magát, h paodagogiál [jfiiig .iuAlló szaknak iainerni -icm aknrja, de mintegy kiköti, hogy egyedül íoldosurak s táblabirák kihotnok ta flólökkó
évi 38-lk számához.
A/. -1 y>nU>l un i'rteni uum akarja) uiug érti .11, nkit ill»t. Onnuk talán iiíul* tudunütUa fsntokról, m-lvnk u pontra ne*vo elóadUk magukat, vngy lia num ia udiak volua magukatj csak tnegeugudi föltennünk, hogy előadhatják magukat s ekkor ai ugyiuutiut koresxlUlvitelét nunt.ki>nnyebb-e testesít ni, ha Hetetekkel szolgálunk adandó alkalmakra, mint kuluiiboo '/
Hja a ssóhuftük tekintik a jHeut, de uum a multat, mely a jftvöt tUkrözi denk !
Midőn kegyod a népei lócHiszárhos, a Uu-fulügyelőt a uolgabirólioz hasonlítja, legke-vuaW sem küretuénk el valami nagy bűnt, ha — mert a awlgabiro hauyagaága miatt rendro ueiu utasitá a lócaiaiárt — ói vennók cr«doba, a hivaulátol megtoaztván, irélyu«buuk aduók kotébo a rend tartás gondozását. A huonlituttra tieivc tehát tillonmoudáaba, illtlólcg b-ond'>lko-dáatani küvetkezetlenicglm (wik t támadó* L>« ha »i itt fölös hasonlítást el ia hag;juk * caak a uóp én unfelUgyulók koíti viazonyt vetjük giindolkodásunk inérl'igébi', » vutmnik iw<re, hugy a kuttó kóiöl inkábti a nagyaágiii ur a lubiU, inittl a nép, vegye fontolóra 1. elleti, mdylketvuuuá kérdés alá! - Kngyed logikája liiindcn i-aotre azt mondaná, hogy u uéuxt tan felügyelői uká/'ik által kelt zubiázni.
Végre, ><a oly tudós ia, inimJiiuk aorei ábrázolják, ligyun uiigiid^kcny » tigyuljo m«g, mit a gyermukök minduuikotiuk azivébe vo»üi .-1^ fuladaU a nevelónuk :
.Nézd a busakaláazt, bu>uk<<n (m^tódik az égnek mig üres, ét ha megért, fóldru ko< nyitja fejét.'
Oyönyijrü esim«, telségw gondolat, mely ílyfirffy úron — mint látható — miisein logoii. Du azért -- ha e czikku által akarta magát lialhatallanitai - tiugcdjllk nntg,a hadd higyjo magiiról, hogy (iytirffy Jhiium nt-tn hal iiuk. iinrl ^1 n .ZalaSvmogyi KözlJiny- 1H7I hKpl.t-fin lucKJi'lt-ni 36. Mtiíiiiaii*k bel-UpjHii mindAi oblu;! 11
JSZkHKNYI KNUKK.
orából, regi okirulok mulyik tzárfadbói, kinél unak, t (íbb xaltí nuveieleaaégekat mire a 'iiiú csodálatból kiábrándulva jugyaCkóny-iiibo írtam bo uóhányal. Klmoudá ¦( 'Hányil.á«Wa tett gyerm< kkori atot. L'gyánis lxtfj-bun, KarárHoukor ÍhIu-lkáól^l kikk
gy
f^lógyulökkó: ugy valóban lühutell^n eligazodnunk érvelésinek kiindulási pontján. És épun azért uagyou ca<xlálatoa, h»gj lealisU uiagál annyira, miauTÍut valamounyi jóindulattal óMikotfilt pontjfaim körül ügyben nem raéltóz-Utott vuluiu eUeokesuí, dairuvétlenul eltekintve, hogy fóutí suvainak tökéletesen ciiuut mondott.
Csaazúr-fürdői levelek, i.
Fül, 01 a. ,tt\. ¦« iüu mit /-ur. j»r, ¦ H««l>b hatiUa m»(} viga.tui ¦ m.Jár.
Tóth Kálmánnal én is mennék, de mi haiz-na, ha vulum mindenhová eljön a bú — * láb-tájáa. Kz ugyan rótt kauduntia.de valóba meglehet, hogy,* hírneve* Császár-fürdő kenstiviui vize jóvá tetEi.
Aki e lovelekbuu mcgtzokot Hordói pikáns ólemények leírását olmjtja, hagyja, kérem, ol vasallan, meri a fürdóídóuy- letűntével megszün-U-k az éleményfk^iA/.riMfrA lenni. Hnszná!haló K-iráat akurok nyújtani azok szamára, kik gyógyírul igénybe veszik mintegy folytnlólngo-san u lupok buzgó munkaiam* Turaánnky Józaef szakavatott hévvizi leírásához.
Du mivel ido utaznom kellett, engedje meg a t. olvasó, ha ide utazásom kedvet éUméitytirU leszek említést, mely hogy kedve* élmény volt, mutatja a küvotkuz^.
Hallatlant egy vonaton Uru»i féle osztályban utazám; Nagy-Kanizsán a por/etUybm tlté-vedtam, a helyet, hogj az índoházhuz mentem volna Kis-Kanirsa f«Jé igyokvém, púdig inkább a hnl<idé$ városában iparkodtam, ac minin l.... no de elég az hozta, a puriollegból mint valami párisi tU|r>ml..tt Hchmidt kéllovas léghajóján kirepültem az ind4háiho«s éppen hármat cseni gettók. Hová? fiudára! felőlem. Menjen vissza, mert a vonat már megy. Du én ú megyok ám ¦ hajrá! mái hán,emberen kerosztül, felugrotiam a robogó vonalra; orvosom ha lát, bizonyára elájul ily vakmerőségen* Nagy nuhezen a hur-vuulik otBtályra bejutók. Később a compotáló mdiodikra t még később a* «Uöré\ így Iminek az utolsók elsOkké. Bátorság !
Boglárról táviratoztalUm bőröndjeimért s harmadnap, ni ismerét a déli vasultársaság ti-, gyelmee iutézkudéseért, Dudán mugkaplam minden hiba és hiány nélkül.
Boglárnál azon t Unod lem, hogy lehetne nékern a szép Zalának nagy szülöttje Ihdk íVrenejc7el találkoznom, ki o vonattal az oltó helyen egyedül utszúk. Megvan, látogntójegyein elküldeni s kérelem a conducteur által, nem leszek-e terhére V A nomotörog mosolyogva jött elém s niegnyuró síivélyősséggel kucet szorítva buUltilnk volna, ha egy »z(p nff nem üdvözli, a vulám nagj honiil, kivel aztán botzélgetéabe eredt, egyszer csak ait voa/om észre, hogy egy gyilnyctrü virágcsokorból a legszebb nWzát kimetszi; még itt ía löviitkkél bajlódik ! gondolám, mert nincs rózsa — tövis nélkül.
Csengettek, beültünk, becsuktak benn linkel s megkezdettéin gombulyiuni a beszélgetés fonalát. Noha minden tárgy, minden tzó rendkívül uagyérdekíl volt rám nitye, mégis cnak néhányat jegyzek fel.
Szóba jot( Zalamegt/é monogrnphídjiniik megírása, ofmondám, hogy mii tudok eddig uz ügyben. Kkkor ünnepelt hazánkfia rendkívüli t-nilékoío tehtstségével bámulatból bámulatba huzolt, elmondott mogyei ototekot ai Árpádok
nt^n.'-l kin^k-kiouk p»-hun.lHJl jóslatul mxiidlak, Cmiiví Lászlóéra k<n<lvén a tor, kri<l<;k l»lo, no'miféle 1.1,^ I:1 1 iliík V semmi, feleid 6, holmi ákom-bákoiu. Enu anyja tnugnézi éa asiirnyukodvo mundjn : tv I,a<.zÍ, U.j«l ftl,ik»$Mtunuk! Ah duhogy | anyám, iiem hi«zuk én ennok. Ki*'ibb a frau. cm háború *. illutóleg' ima ban a l'áriaba vonulái alkalmával ('aányi igen btiUg volt n >'fv fnhoz támaszkodott, ugysxur t'elnói s a fáról Utél l^c ¦<'. '¦«'¦*«¦ jul » jóslat ..Még r*.\ a t'rHiirziák ^lm»gaaztalnak-, a bár tiehu. ¦<n. végre iiu-gia a jóalal szomorúan b»t«l-
\;i«vKmuMHra D^Ak r>rene« .Szombat-h'lyról ti én twle erkeíotl a mokáaa sierint a ;/ö/<//u- vendi^lóbe H/állt, máiinap, vasárnap j t\r-\'-U>u a vuiuti indóházhoz kortizott ki, ln.gy ! oliimra.il )*<>rÓndj.i (Vlöl tudakozódj.-k,de bii aV ni-ra ^rknzutt nn>«, viiwKHJ.ivel mtgUtkiitéurt topattt'ild,— ii|rym<tn.l — hnit.v a maganemi*-bun páratlan Kliifjátlptkurt mi<)raoinmiiiilelatt ¦ hrlyebe a várunl nnnyira lealacsonyító sa kureaitlil utazók tilóit <>ly alárendnltlé jelzó urHsági mnj'ir (*|)iltt-lck. NintT-t" e ritka szorgalommal kitűnő azépüii alakilotl n[gi lovagvárakra mn|ékmtet(' kérlel — ugyiiyind — 1 valóban pngy hibái ko.t'lft el a város, hogy i»<'g nem vette, vagy ór«U« illető helyen lépé-nflket num tett. — Már im-gvnn, hiazem, hogy az ebbéli mulasztást iparkodnak helyre Ifoxni, f.leléiu, Ulán éptm ez kelt.' lel a városatyáit a hotttdé $iuwiy<tdtit<í»t>éi> nuTt numcsak Jiogy 11/ iitetak folytonoa líüveiése tart, de valóban Ijoulerardok léto*ilé*o is kilátásba van I10-ly«zv«.
llelviiolU) 11 ugy hazánktia az 11) eatim téteaitóaét \%,tyy«t*rtétrt van legnagyobb szűk »égünk s ezt k téreni u^eaitések által is elér hetóvé tesszlik.
Öríimet fujezó kí a/ííyyrim'i#i«»i 8 otttd-Ivittd tmelitén ¦ meglepő kedvei episodukal taoudott <-l tanulókori éltU'-Ml, melyeket a ndgykaüíjísai gyinnasiiimbaii tol tót t. Ksnne liiucxolatnál fogva itiegi-mlitéiii, hogy a fagyni nasíuiiM bizottmány érdemdús oluöko Tárnok Al-jot, j'deiil.g a 'líuUhyáiiy-uumzuttóg törte nelénuk nntgirásán dolgozik a szerencsés vagyok s/t *itj(ó alá rondetni, uz által ismét az illj U>>'«vn'K\k egy ináaik tarlnlomdua lapja tárult \%S>] il'itlwn, a többi közt m.jndá, Imgy eaUmo-íí\.-i Edirittot II. András királyunk egy ltatt hvAnynak ajándökM, m«rt tiu lV.lkila nuvc |.-Kel»,n kilünólug ví^llu magát, t-t a jószág kéx'ilib okkeréi leteti, ugvanuiak erre vunntk zólag tí-zMédy Kl.'kuól must ia van egy 11 ik •tá*adb>'li eredeti okmány sut.
Szókózbon •xinto elójott t.'tfnyfiry Antal lenz é ismét követünk V Már hiszen — felnién -- iiem tulietno a nagy-kuuiuai választó k>> itiimég nagyobb Hbsurdumot, luiutha e iiitgv tudományu a ha/ánk "gyík Ünnepelt tlát mm váLtaztaná meg, hanuiii ugy hallom l'est.11 Cernaioni1 lmlyotl akarják megválasztani, már IsUii neki, Testnek átengedjük, .le legnagyobb biiHtkosógünknck tartjuk M továbbra ia magunkénak vallani. iN'.-Kniiizsa óriási wérvbuni haladásában az oruszUnyi rósz kedves kovu-tünk ('ítít)gery Antalé, ki a bírálómnak minden tvkiututben készséggel niogfelelt. Apropót, Nagv Nanitsa Air, mirottd htitndó umulése van kilátása huly^vo, ki lesz a fSitpln) Már orrú aztáu erósut azivlam tn varom búi, itt egy kiuté m(!gnk«dUin, most Iih e megyei főispán-¦ágnál oly izétágaió combinatiók vaunak, mit mondjak uitu. Hosszaab érdekfeaiitó társalgáa után csak abbeli óhajomat fnjeiém ki bárNa^y-Kanizsa motloh<i anjfdm, tmígil óhajtom, legyen mielőbb kír. város, a többi aktin jönni fog.
Derék a tevékeny polgárai vanuak, hím k.'bolében, daczára, hogy némut-várutnnk szüretik Urlani, U> év óta julenik meg magyar | lap, a a hul ad ás zászlaját funnen lobog tátin, I alig van várut, melyben annyi » annyi/élt '¦ fgifUt virágoznék.
Ismét uHzmulánczolatuál fogva h megyei főispánról beazélgettlknk, ki Ir«x a (Óíapán, ha már a julenlngi elhagyja a megyét. .Szápary (léxa gróf kőit isi telu tet vívott ki a megyóbuu * ortékenjen sajnáljuk Uvoitát; nekünk tetterőt tevékeny s a megyei viszonyokat iziglun érlA megyei s nem idegen egyAi kell, tudtommal eddig kilencz pév jött elo, kik kózól uly neliei választani, mert mind megfelel az előbb j.'1/.ult közkóikivánalomnak. ZHlamugyévc-1 je tus azUlöttekra nézvu num ventttuyoiliet más in ügye, most is kiváló joliw «gyénukk.:l bír, du íiomoruan kuli tapaizlHlnunk, hogy ea<indes patriurchuli* korukból, miért miért uetn, nem akarnak kilépői.
így vagyunk (llaviua Lajos, u tetldua « a közüftynkérf láugbuzgalommal viselletó lia-zá.ikfiával, ki a megy" osztatlan ti sí tele tót és bizalmát birja; erre IWk Kuremz megnyuro moanlya kö>t feleU, valótunüleg Olavina t*t*
a/Hitpiu; a kormány e tzuriTuriAs válastiásN felelt oninieni.ít fejmértt ki, mire jogoaitra ér xém magamat, iu«rt a nH^gyn viszonyait négy óta folj Imi taiiulmány'úxám.
.Szó vull a ningyei. gazdasági egylet tmú-
kony»égrei ébredé-érői, lapunk buzgalinaa ul-
KÍja lóvén magát iititánam, élénk oromét tv
* ki, hogy alig van txájn, melyben a koi-
cdáazati térről oikk ne volna. Kli»m«ét*el
üté a tnur^kSzi lótonyíniit emeletére tör
ló ügybuz^ilmaa intézkedett, mi Horváth
Mór kamarás ur kiváló érdeme.
Végül megkell taig jegyeznem, hogy Kó ;ó Kórt körnvekén léiezo gulyákra n'gyul uieztelutt, in:lvei n<-m rég - ugymoud Uróf K»/l. rháíy Kálmánnak is mfgemlitutt, ki neimwik incgl-kitileni ígérte, hanem kije é, hogi. ily nH^yb'f'fl telep egétt Kuropá-ban kflvét Vftti, niejy még a*c Via római uratiin-buli hagyomáuy, Visszafelé menve a Felad ön kedvei dalnokát látogatásommal ai'gtiiitelni ihnjtván, a b,-e»<-* ligyulmeiKitéaiiek hódolva, a kővágó eórií I.-Inpról némelyei kutatatom folytán kn*l-mé»yl hoiok.
A burlni imliiházbki) Ünnepelt nagyliaaánk liálól síivel ve, ImiWil véya, szitum bűzért imáját küldöm*» Mindenhatóhoz: hogy Zalamegy" u>gy szülöttjét, H magyar ne nuet ez uj Árpádját okáig, itfen aokáig ól leste! ¦
bAtorfi.
Heti szemle.
— Jóisef fűhurczng ak-suthi birtokán nin gát, nővérét: a bulga királynét és kiaértílél tehérinegyei népviselet aserinti öltönyókbeit lufénykuztutlv. — Horváth Boldizsár nem ú'í lapul indítani. - A budai országos tébolyiiá-ban 41.10 ulmubutug vau ethelyuzvu, ogésitegi állapotuk kedveid. ~ Vidaca János felhívja mindazokat, kik i*í* 41'^ki eteAiényekre vonntkozó okmányt vagy emléket az épiten.lü hunvéd-Tnunház alapköve alá letennioUjtanak, hogy húsza ^IVsl, kétnyul-ulcza «. *iAm) ere dűli- vagy miUolalban minél ulóbb küldjék be.
— Krdélybmi ugy tehén .') borjút ellelt s mind 3-at fölnevelte. - A *-ik asámu bouvéd-ááMló alj sáazló azvnleléac e hó Ü4 én lusi ltoké* Uyulán. - A vasuli baleset wiatl meghall Koavnfeld Jakab aoproiii kereskedő az ízr. bit községnek ,ri0,tj00 frtol, a szegényeknek pedig ixHKI frlol tiagyuniAnozult. — Mécsben a kép viíelúháí gyoiaau épül. — Ali pasit nagyvezér meghalt. - ()r. Ztuhy Uéza oa gr. Karácsonyi kisasszony menvegióje Jiuda-lV-aten igen fényes vnlt. - (ir. Mzécheuy Antal atyja gr, H^fchony Miklós meghalt Iachlben »t> évn korábun. -itrüiin környékén a cseh parasztok a zsidók el cn verekedést kezdtek. — Honrik puapök 1'assHiibitu hirszerint nngtébolyult. --A magyarországi azaUd kómiv-sek .Hajnal-czimü lapot iiidiuuuk. -- (ji>dóllúre nem jó a királyné. (ír. Amlráxy Gyula a salzburgi találkozáson mngyar diazóltönybeti jelent tnvg.
- Vámliéry tuiátjo viatzaiir hazájába. — Halász Imre hír szerint harmadosztályú vai-korona rtnddul fuldiszitvo jon viuza a talt-burgt ulálko/áaról. — Moukdtgoi Albert Ferencinek, az egri csillagda igazgatójának 8,200 dbot meghaladó pecsélgyüjt >ményo van.
— A duhrtezeni honvéti lobogót 10 én szentelte fel Kévést Imre ref. pü»}^tk. — A posUiitaiek egylete 'AXMI (t államsegélyt nyert. — A Peti közelében ft-kvó Kossuth helységben ÍJ utu*a lesz aradi vértanuk nevével a egy tér Damjanich nuvco. — A bécsi törvénynek a csalással, lopással vádolt Of>rgpy .Sándort (Arthur rv-
! kona) öt évi, nejét dorgey Luizát pedig kél
I évi börtönre s nemességük ulvesztescru ítélte.
I — Ugy amerikai kivándorlott magyar uM
{ meghalálozván kee»küiueli rokonaiuak 7 millió
' dollár értékű vagyont hagyományozott. -
Király o FeUéffR lián l'Ásooyba 14.én Petire
érkezeit. - Kulotvárott báró Báuffy Kálmán
.Kurórópához* czimtett szállodát épiltettU.
— A hg Buithyány féle 40 uzer hold majorá-tusi javakat egy társulat 2b évre bérelte ki évi 14">,(HIO ft liMioah/rért. — 11, Füreden aucust-tus végoig 1H<(2 vendég lordult meg. — Deák Fi-rencz fc hó 7-én Óladon volt Emu*ti Kelemen vasmegyei főispánnál, H-áu pedig a meghall fóiapáni Imlveit.'H ,S/.el] „zsrgyét látogatta meg TáplMJin. ' K'tvái-t Z-igmond peusí puspo köt 1-ePsTÍn.i.H díx/polgárává válaizlolta.
A pápa folytonosan gyengélkedik a a ji^euiták várják halálát, hogy Új napát válasz t hassa na lt. - Belgrádi határokon vesztegházat rendem k bu a cholora elten bár étidig Szerbiában még nem fordult olőcholeravset. A kublenczi M-gyek Vilim* eaái/áriinkJpKmpáshimietU tiönye-get ajándékoznak. — IVrzaiábaaaiéhhalál,ep«-mirigy és egv petliaszorü ragály dühöng. -Chinai hirek szerint Bach-Thang város bor-zaszUi f.ildrengén kövutkuztében elpusztult * 2300 embef meg Imit. — Szent-Tamás szigetén oly vihnr, volt, h»gv 420 hátat romba dönMHt s 42 ember', iiiegoh. - ['rím tbk. si<>brára eddig Ü7,:HXj fi íratott slá. — As angol királyné pár nap óta valamivul jobban van. Natívon exctaszárTorifuaibnu tsándekozik atulet tolltni.— A bajor király L-ltugadla Vilmos csiszár látogatási m«([hiváMlt Urliubu. A szultán kogytnoaét Mahmud pa*át novwlt; ki nagyv*-»ér4nok. A Duna folyam auujir* mognpadt, hogy Orsovánál vagy * tiin« Vaskapunál * gőzhajói** f„U[1ak adása lol ítímk. A iuot.t-.o-nisi ruu| tenhuikai urobája igun kodveióli-fj Ütött ki. - I'esUin a nuwxuti szinti** ruhatára kifyulladl • a lUs résaim foslméiiyokbou tSO,<XX> ft kari tett. A »»inj>a<i- ** uéaölori a „|>Mti lüioluj^gylof mentette ra«K.
Hírek
(ö y i 9 z h i r ) LeveriMetf, s tueglepü siomoruságnal vt-ittlk a gj é,*t-hirt, hogy Nagy-Kauiua váruknak egy n6i erényekben tóiiyeptüi tündöklő honleánya, a azenvedök. a nyomor s kétirgbc-esAwel küzdók igazi uMaiinyala Tóth Lajos ügyirédné, síül. Kpauter Jozefa, súlyon szenvedetek köifttt i'lhagyá a földet; a földet, hol annyi uemes éi maifaHitoM erényt gya- ' korolt, aunyi balsorssal küzdőnek nyújtott irt, annyi óhezonrk táplálékot, hogy mind- ' ezen angyali szívből credo jótítuoi^nyt-iort nem elég a mélyen ériét családi binai, in'iu a gyámoltak rvszvót s hálakönnyei, nem az emberistg Örök tisztelete s bálája, hanem igazi jutalmát a keresztény hitelv szent tana szerint csak égi hónában nyerheti cl, hol ismerik az embvris^g jólétéért dobogú szivének iiiinden dobbanását, s jótevő kezének minden alamizsnáját, Csak az &g Ura jutalmazhatja ót kellőleg, ki magától sokat megtagadva, vagyonának nagy részét szü kölködó embertársainak enyhítésére íurdilá. Már gyermek korában, midőn még alig hagyta el a bölcsöt legnagyobb örömére szolgált, ha megtakarított filléreiből c#v-rgy elhagyottnak küzdelmét csílapithatá, s e nemes erény a korral folyton nőtt, * most uázak könnyeznek sir hal ma fölött, kik miudaunyiuu igazi véda nyakat kesergik az elhunytban. De nemcsak a szegényekkel erezteté 6 szive jóságak, jót arasztól ö min-dentltt, merre csak figyelme Urult. Nem caak az éhezi-, didergő, beteg, Üldözött vagy halállal küzdőknek nyújtott ó balzsamot, honleányi szive m«'g a szabadság martyrjai-ért is esedezett. így a Nagy-Kanizsán lakó és a szabadságharcéban szereplő houliaink, kiket ai akon titaniuk halálom mindenütt Uldöztetvén, csak egyedíll az ö finom modorának b nemes közbonjárAsának köszönne tik, hogy a kötél általi halai átkos szenvedéseitől megmenekültek. De minek szém-lálnók el ez angyali hív minden jótéteményét, hiai tán cuel még a túlvilágon is uér-tenók taxctlen szerény ségét, hisz tudja mindenki, mit ves/tett az emberiség c nemes aiivü DÓben, de legjobban érzik az ínséggel küldök kik önzó korunkban csak nagyritkán találva oly angyali vedasszonyra, mint a megboldogult volt.iigyszólván árvaságukat könnyezik? A*, ég jutalmam meg Ót, ki annyit jutalma/ott a földön! — Béke hamvainV Áldás emlékezetén! — A családi gyászjelentés így hangeik : Tóth 1 Jijoa ügy véd N agy - K anizsán magú, és gyermekei. Nándor, kir. pénzügy mi nis-teri wgédfogalinazó Budán ; Mária, Hérics Jánotmé; ugy veje Hérics János, törvénynek! Ülnök /ala-egerszegcu, — nevében azomorodott szívvel Jelenti szeretett nejének Spáflier JOSefának l évi szeptember hő 12-én reggeli 3 makor életének 48-ik, boldog házasságának itu. évéUui hosua-s azenvedés és a haldoklók szcntségéuek ájtu-Uvt fül vétele után, lobláz következtében történt elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei szeptember hó 13-ikán d. u. 4 órakor a n agy-kanizsai sírkertben örölí nyugalomra tétetett, lelkeért a szent mise-áldozat f. Bzcptemleihó Ifi-ón d, e. 10 órakor a n.-kanizsai kcgyesrendilck templomában » Mindenhatónak bemutattatott. Kelt Nagy-KaniiBán, 1871. szeptember hó 12-én. Xldás emlékezetén H béke hamvaira!
— Lapunk negyedéves előfizetési ideje közelegvén, tÍNZtelottel felkérjük az oktober-deczeniberi évnegyedre szóló elötí-Ktéal dijak beküldését, hogy a folytatóba-got iap k(lldéaéb«u fennakadás ne történ-
jék. Az előfizetések megtételét legegyszerűbb öt krajcxántt bélyeggel ellátott postai utalványnyal eszközölni.
(Kiig tón ;. halálosét.) Sjopt Ili án délelőtt 10 órakor Wtibw AiiUl holyboli asz taloa muator négy gyónnak, aiyj» » piáéira luenvéu ttilvii váaár<>|iii, iMSZtTi>gy»tl és rögtön meghalt, mely váratlan oaut városunkban miu lán úgyis a chulorát rettegjük «»g> félelmei okuzotl.
A Oyorsan szulotott és korán halt' Kgy nap Bzt^p reggelén n»háuy agyvuloben l'ol lobbaut a magasztos ussinti, haladjunk a no inaradjuuk hátra, mert Kaiiiua nagy város, Kanizsa világváros; Kanizsát említi wgéar. nlaai hon terményeiért, francija hun dongáiért, né-in«l hon boraiórl, angol hon KVapjuáért, kell lohál ft Msaallimi éber tartáaarA egy nagyobb aserUsziuhásaléuiWtiUnk.Ue dic*ó eaznio! mely illám gyorsasággal lepte ul a haladó keblét, r&svéuyaláiráauk nem várt élénkséggel Írattak alá, mindenki igyekezett bIbo lenni, ugy hogy ügy tiuial cziluider ép oly ibeiíoyiséglt aiuniUvcg lőtt a hirtulenkcufe áldozata, már látluk aluuinkliBii a xv.iuyiirU uj epületet, hullottuk Kurupu hiru lunorok caongo hiiiig-jaii, láttuk hölgyeinkéi a muvrWi ínek altul áthatva s bájtól murongtjní láttuk a si^u hal-lerinikat, kúüiiyU lábúikkal hogyan bűvölik ul a tiszteiül- M bwcaLilelbou inogóaztllt lakóinkat, mtmnyi taws. mennyi keztyu rontás és ez mind, inint az őszi tlér álul elfogy va romba dúlt, do niíutáu souiiui sem vész el az ég alatt, ugy a színház romjai kim uj élet reuiéuy adá julet, ugyau is ai laieuben boldogult színház hülyém egy uagyobbazerU uj Casino épillut emel túlik «• ez legyen <t társadalomnak gyultielye bol a magasztos esxmék azillelni fognak, hol anyagi és uollumi jólét alapja tétetik le, hol raug és vagyon különbség uéjkül valíxli sociálÍB életet élhutüuk ; az ily Casino születését már olöre i* tiilvuíóljuk és embereit ai Ugy kivitulérv sor-kon tjük.
jL ^Túbor.) Az Ernő fóherczeg novót viselő gyalog soreired ostí gyakorlatát bevé-g«ztu, *t ugoex felsierelt táburt használat végett a bouvédvkr)ek uügedé át, melyek már néhány nap ota a asabadban táboroznak.
A Tofni- és tUnylté-cgyletUukbol lob-bon rándulnak tel a pesti Ünnepélyre.
A (Szi Desz ok.) Ha jól értusUltünk ai oazi idényre magyar szintáraulat érkezik |
A iCholera.) Városunkban is megtar- t Utótt a cholura ulleni óv-gyüloa, öuzoull.k, be-
ttlo a piaci éretlen gyUiuóicacsel, ép mint ! tlóbb, a város itjntu vly BZ«meios, ép mint \ v\6hh, de hugyis lel)ütne máskép, midiin a város ' littztus&gaért égési évbua még egy árva. 10 uj ' krot aeprll aom kopik.
- ^A n)*uiiiuK)'u korrektora jajgat.) Lupuuk múlt »»ámában tiibb olvasé a .Soiiiugy-.WilcJ kunektoránakngyelinestígyul-
ben dörén noküuk nigiuzkodik s tuhutlun duhd- '
Ijlii uv*lvét reáuk liltogoti. Álon nevetséges bak- '
ugrásokra, a mit n politikua csii .... akarom '
luoiidkni korrektor a .Somogy- »7-)k siámá- [
tlllutlonaégukro, m.lyekkol a jóakaratu kttson-aég elnézését igónybe vonni luurésikedik elég felelet egy tzánalífiM mosoly.
~-. Thaly Kálmán szorgalniM törté-netbuvárunk vÍMtntérve a történői mi társulat zemplén ungi Kirándulásából ma Nagy Kaui-zsán koresitül *i KrdAdy-Atpramont levéltár átbuvártáaa végett Vorfísvirra utazott. Mint bi/toa forrásból óitcsullknk viiBinjovpt néhány napot vároauukban azándékoiik ismsrosei közölt liMlcm.
— (11 ok üldetott.) Magyar kutyaugatás. A napokban két uri egyén vitatkozott, B egymást tnog nem értvén a dnhttsk'ktúbb ily szavakban tör ki: „Ai én kutyám jobban ugat uiAgyarul, mint on botiéi." ~ Konzulijuk a magyarnyelv e megtisztel fűtésűt. 11.
— (Kgy ribU elfugatisa.) \Y\rU retet érdemelnek JCÍ"«« Jómfé* Ht.ttay (íyrlruy ka|M>rnaki járás megyei fogUruk aL<m ügyi>-Mégíikért, hogy Soiuugymegye lerUUti'n A/o/n-ír Jóit*/csavargót i-lfogiák, ki mint bosxélik lm ramia bandériumot akart Oaszeállitani,
— Hnroaogh Antal Irancmny.lyv mister, ki több ideig Francziaoraíágban l»r-tiítkwl'itt és ott a franuzíanyelvet tolji-Hi-n elsajátította; a t'ranctianyelv mellntt ma^v^r-, német- éa olaainye|vk<>t iá birja franciianM-iv tani termet nyit: kozdnk, h haladok ón kik ugyodtil franczia-társalgásban óhajtanák magukat gyakorolni. Hovebb éru»ilé* lapunk kUdó hi vaulába a nycriiekV
-- (lUUlusot.) Stopl. 10 én a piautou egy hat évos loány össierogyoU s aiton perei Ixiii meghalt. l'J óu fel bonctól UtvAn, ai orvo-Bok véleménye amrint »ok gyüinillcabt evett, mely gyomrát túlterhelvén abban sok gázt fejtett ki, és uz ukozla tiyyvlS oirtt yutaUtftét. KgvébirAiit néma, gitrvííyes é* axivaioritAs állal kinxolt Muy volt. MegnyugUtu azokra, kik ai otellón cholerát MJtenek. t.
— Kgy angol lau szerint: Kiirojta f«j.-delemnui költ logticbbun nmgorátik uz angol trúnorokösné, legjobban festenek az urosa czárné és Frigyes Károly [kim'iií hg nojo, log-Rti'bb a magyar királyné, legjoliliAii ir, mert k-.liJ, a hollandi királyné s a háztartásban lugjártaaabb a Dán királyné.
- 1MHU9. **, — A l'estun ittékelÖ olasz l'ousul felvilágosítást kér egy bizoiiyustloniios J..íi.f nevíi egjén iránt, ki néhai (Ixtido* .(..-uil éa Sialay Rozáliának lHiU-htn juliusluí Ki -án SlUneghen a katholika vallás szrriartáHai aii-'rint ogy bizonyos Manini AMomptione iiüvíi uóvul k«Tt.»«ze. Egybekelestik utAn az tnili li<tt hAzuspár Senigallia holyiiégiH i'lliMy;v'ta, és ,.. .-/. idő iita a uonek oaaládj» I*.-lnluk ármmil Keni ind. /.alamegye alispánjának f. évi«|rríl)ió 2Í.íii ai 111. na. alatt kelt jeleuK-sliöl kitűnik, hvgy nevezett tlonitos Jnasui iwjévül l87Uiiik évben Z.-r'.ognrszegen a tn. k. adóhivatalnál volt alkalmazva, később ugyan Kgurszogen S>>iui<gyi méazirosDál mini lugény szolgált, p>vid iili") múlva azonban gazdájától ismeretlen heivru Uvozott. Valószínűleg hioiiWh Mí^-vit-or//Ágbikn tarlózk<xlik. Fdhivum euik folytán a liirvéuyhalóaágot, hogy sajnt hatóságuk lerd-luli»n aiurgi* nyomozásokat i-azkiiüiiljnri nz iránt, hogy Uondos Józsiif és luje j«lrnli-g bol laknuk a mily körülmények kőit .-]n.-k, a> ereilményrdl pedig minél olflbb logyen jeluntést.
- A niinistnrelniik megérkezvén a fővárosba, szept. 12. déli 12 órakor U-IJM
íniattirtanácsot tartott, hóvá J<-kolfalusiy »xé-ds fehérvári píUpók ismegiuiVti-letl. AndrAssy Gyula gr. itt a puapók elöti l^lulvaslao felségo kéziratát, melyben d felsége xz említett pUspok »íon ttittét, hogy az uj dogmái kihirdoito, ru-Bzalja, f» hugy a jus placeti t u-kimeten kívül hugyU, határozottan megrój a. Jukelfalusay a felolvasott kézirat meghallgatása Után kijelenté, hogy a királyi hatalomnak aláveti és alkalmazza magát.
— (Ha I á I o s 1 e g y c s i p é t.) Caden-baxhbaa egy embert megcsipvtt a légy; a kéz lasmtnkint dagadni kezdutt, a dagnnal álszár-
ia*otl a karra, és daczára a kiilmitéle liií.inie-tknek, melyekkel gyógyitgalták, egész teste feldagadt. Kkkor orvosért kuldtok, ki aionbaa :sak másnapra érkezett meg, mikorra az ember iszonyú kinok közt meghalt. Az orvos létete szerint a légy a kórnyékvn elhullott atoiiHÍ lorak valyamellikérul tob:azivta magit hullaméreggel s ezt ko«sátotta az általa megcsípett ember vérébe.
— (K o a z i v ü anya.} Hege '/.*!>& gela«i születésű és Némel-aztMikloaun Biolgálatban volt uÖ személy f. hé szeptember y én <-gy kis tiu gyermeket szilit, s azt eien szívtelen auya a pziklés után nyomban olevsumi a folilbu tcnntto I ott hagyta, míg végre szuplumbcr 12-én e tette felfedeztetvén, ordumlett bUtitetésu ul-nveréatj végett al oazló igazaágnitk ál adatott, b]*5 kihallgaláBakor tagadta, hogy aililóltje élve lett volna, míg később bovallá, hogy mivel nem (irt, líár a ki* ujjait niuzgatu, elásta, i így gyermekének meggyilkoláséra rósz stAnilok vezérelte, ezt tanúsítja tűm kórilloiény ii, mert amint szüló fájdalmai bekövetkeztek, kupival és rongyukkal ullátotun távotott hazulról, s a inesou hol szUlt gyermekét ott azon a hi'lyou oli» ásta.
- „A csurgóit) osztályú uv. ref, gyin-tiHBiumbiUi ai uj Unév ouiuber 2 áp veendi ki-zditét. A két első nap bwírások és fölv.Holi —, a liitrmadik pedig javító vizsgálatokra fog for* didntui. A tanév ünnepélyes nuignyitásjt b én luend Aa illetik tájékozására szolgáljon, hogy a küzlarliai részvény-dij a jövő évben, a drá-gi\bb és így jobb miuoaégU koH/.tnAl 4>) frl, az alnúbb éa a*uki'l)b kt*ítnál 20 ftra ha tároltatott, kivétel nélkül nuntlou növendékre ne/Ve. Thii- b egyéb dijak összege a 4 aW osztályban 12 ft. a 2 felsőben 10 ft. b ncháuy kr. o. é. Inie'zutünkbo lépő uj növendékektől '2 It. „be-iraláai díj," rendoa bizonyítvány, illetőleg el6-lufnctuli bizonyítvány kívántatik.*
IIKJAS l'ÁL
A (Laktanya1^ A folyé hó ll-én tartott városi képvweMkiklés alkalmával a helyben építeni számlátok nagy katonai Uktanya Ügyében a képzelőAestulot azon határozatot hozta, miszerint azoiQcWülniény tolytán, hogy városunk mint állomási főhely az i'géez kiír nyék turhél — elég igazságtalanul — egy maga viseli a megye közönsége utján feliratot intettet az országgyttleshet, hogy törvény ho-aasaék az iránt, mily arányban járuljanak az egyes községek a nagyobb lielyukin cíholye^tt katonaság eUzálliaoíáai kóHsé^ilu-z ? A vároa a léltttités terheit méllauyoB arányban V.é*i aéggul mugára vállalja sít erejóhei képeat még ezon felül is hajlandó áldozatokat hoini. Laktanyái helyükül ajánltattak a ktípviaulo" testület részéről a ttombaikai dúló a rícsci utíg és a rótta utcza keleti része. A laktanya költségvetése t>tK),OUO fton felül rugtm. A megye résréról e Ucrgyhau kiküldött helyi bÍKolt-mány e hó IA. U-én folyton tanácskozott, miig álWpodása atoaban oudig tudomásunkra nem jutott.
- Kesithelyon a pétUnfolyam-halIgalói f. lió *t-án bucau'wtélyuket a város kozos iskolájának javára runJoíutt roukedvelói szini-ul6a<iással fogják megünnop'-lni. Itdvtibb tudo-niáaul ill hónuk a RiinijulonloAt: A kosit helyi koi.m iakola javára roud.uutt jó. W-konyctélu oldadás.
Keszthelyi nlnhái
Siordán 1-S7I. iwptumber 2D án a |nit tan folyam..t li»llK(.t<, A, a helybrli tanitók állul as Örök emlriku HUrHludy ksír»l> mu
I. Mv: A titokban Urtott terv. II. t>lv: A t
v*l félre nmgyaráaáaa. III. fulv , Mint I-n. ,
inasból miniatűr, és miuintorbűl inas.
HtjnalU Li'M, karaiksdíi -~ 8triu««r Károly u>
tl.k ) l'Olci Pil
Mill ) Uitrtra gysrmakrl Uíci Juli* kiiaaa
Éiflidl liadnag-f — - — K4rl AfuMun ' ar
IMi.áíj Kirulr — - Kallar I.firinoi
KOrmOtdi, tlbl.blr.i — Bakaa Laju*
öru blrú - - -- - K«iit«r Oyala
Hárl. birAn* - - - - Halamon Karolin k a.
P*ikí, DotarittS Ha - -- Mciar Jíqu.
Ka,lior -¦ - - - - Kum^Ur J4».*f .
TörTÍnjUlrí — — — - IWrbílj tíibur ,
Ki.b.ri — ~ — — - Lititor Jínui
U*i,,if koTÁcta - l.ak7 Jla—
Jsksb tlSadl laata - - K^áet Jáno>
* "'a IhriH tlrtialk W Uasa/Í^i»ft*a
l'.llvouítvk koit a ^ulgitM (Ulá.d. 11..1 aúir*<iiB-k-)díi».
ttníuljrauiul halljraló u*pUiiitii teildlat • TÍroiun^y
Dia btl^b.lí komi Ukula javára JiUkonyeitíltt nQ-eiUlfl tindti ; m*l<rr* a ». irdeinH ka<Aniíg pirtotí-
*ix k*rt • néptanító testület
lldynmk: l'áholy \i Irt. 'l'áuilii<i»zok W kr. Zirtazék 00 kr. FoiJaniit -10 kr. Karzat 20 kr.
J.fJ^ M<* 'ilihil.ík f hó 17 i;.| V,lP,.r Kár.ly ur kcra>k*di**b*D t tlfiadi) napján a mi-
Kezdete 7 órakor.
AjáDljuk a helybeli ugy a vidéki t én«Í-níség hazatiaa pártfogAaába.
Ű z 1 e t i - h í r ii ö k.
Nagy-Xaalist, *icpi«iab*t 16.
A> *(*•• htl ¦• fiilel^roi lífoljt, mioi
nO» ráltuti* b«lkUl, a >alúdi v«vO kadr v m*(t»i Urna Ír fulflun tartja ma^ái a nilklil, tifctUdiü ilnt ).«. „Afy ktrátM hogyhn aa (LM galom iRUak fV| kl<n<iuli.i, va» p*rttf «tj má l«rni(5 hunból T m*\f níkUiik ukvatlta cuacui uhui ? ti. *aUo>iiit ai a köiUlmiiiy, !,,„;¦ ¦ fu •>irt»4K knyelkfiiilíM a burgaiivA «IBn«i <'t»iu a. ai^ti híur. tehtl fliUtl t„„d,t, u. ra.ll tshtl n«i hálta mint lélrknyagotun a \ni Timi. Uiiidin i'<blii un»tuj igytUm ntlkUI m Lin.Hk, l..rT h *p*kuUliéra alkalnMak kni> á
mint
](„..
Piaczi Ar.
Hh.« 13 »•¦ font. 5 Irt 2^ kr. M-M font 5 frtBO kr 17 - K» font t!f,i 111 k, Hm. 78 7U font - frt - kr 79 80 font 8 (n 30 kr W Hl font 3 fit 90 kr Ár..* itrffUsar* 70-11 (,.nt J Ul bt) kr 71 -ÍJ r^nt ií IrlW) Itf Í,Va kít,n„,ige, tó -C6 fui,t frt - kr. VT tiH Font m. Kukorir.aarn(tUk> , 4 ftt - Vr K»k<.-.Ina .Ima Icluqmiiliti) - M kr I>b U 47 font I frl 60 kr. 41 48 font 1 Írt7okr. Puliaaka W—M fut. fn - kr. Ütt-TUÍont frl kr. bab fak-r Hl kr. l.al. Urka 8 kr. Kd.jírlU.l kn,nM*r« « Ul íb Aii..m 10 frl W kr. Znml.li.it 13 frt 50 kr Up,l!.it
ko.rtniégí. - írt ~ kr. Aoom t:t fr/öü Íír/Ho"-lai<i kmami(M — frt -- kr. noom - frl — kr. U.rli. hu, fuutja 'J,1 kr. ilorju.hu* fuulja SÜ kr. Hi.r Iíí hm foi.lj* Ifi kr. Juh-hui fontja H kr. Hia-lo.i» fo.nli.44kr Zair foalja M) kr. C'ilb* párja W) kr l fit Ká»a HO kr W kr. Ltid lotány I frt M 1 frt 60 kr. Lud hitüll S frl kr, - frt - kr.
PuJkaU frt kr. TjnW tojia $ db 10 kr. Borfia,» inM» 1 frt 80 kr 1 frt fit) kr. Efr oint laána 1 f>t «» *r. frl - kr. R,T k#T« a.yp 14 kr. -
8i«lm» mántja 1 frt *) kr. U)Wf vidékllnkbali aUija 6 frl fit) kr. O-b^i vtdikÜ.ikWí akója - frl
A >«|;li>nliiti *árn>tAi*riiliiak árjufiík kn.ij.íbOt kiadu,
SZIfitTHY KAROLY biauia. .
naptár.
ft(Mkar 17-UI 23-lg 1871.
¦ KalUul.kui ru tír - l'r„ flilánt
l,..k. XIV it
17! Vsiira * K ie i..... ATT l.«m. rt
Tainl*
Kul.l Kunt
W ; rtititda Itáalsr t Kau> «
C'nülirl VAU t, |-«ité Jin.

"1 Htuiab. 1 TrkU. I.. f i Tekla ¦ IWII
elelm sierkrwtn: Wajdlt! lójuef.
Segtducrkwidi: Bátort! Lajat.N y 1 lt t é r. Fogadják síivbéli köszönetemet, a J kik szeretett ttom, született Spanier Jozefának végső tisztességéhez járul tak; a részvétért, melyet a magam és családom lesújtó fájdalma iránt tanúsítottak. Nagy-Kanizsán, 1871. szeptember hó 15 én.
TÓTH LAJOS, m. k. |
K^y míivelt cnalíídhuz, n jüvö tantrv folyumara
egy vaKy két
tanuló
az aiVóiM, uszUlyokMI teljen ellátásra fölvétetik
IWWobb drtwitfc <¦ lapok itorkeaitS^Ki irodájában nvurhatíV
(iy.ikornok
kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jol nevelt a iskolázott fiu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál.
Egy gyógyszerész gyakornok
kedvező feltételek mellett felvétetik
Tomcsányi Ferencz gyógyszerésznél Szt-
Gothárdon Vasmegyeben.
l>rúH)M|<-r é* U'Ul-.'í u.lklil iiilndfll btleRixl. erAl ud Ht-vnle*. lln- Du lUrry I.Oiidonbifl.
(B-küldiOtt.) Kny l.-teK*iK ¦.<•... k*i»* • finom HrvnlfHrl^rr du Itnrryntk elluuAl r M ktillaég nélkül
gyit minden (fjumor, ideg, mell, tlidfl, máj mi-rÍK.v, ukhártya )égt&i, liolyag ót vusuUnUl-in nt, ^Uiuökilrl, »s&t<%<Wl. ¦ttlktiiullUaéi/itt, kii.iut'iíst, om&uti*. gyuiitfrüi^ot, aioruKiat, tlíarrlhiat, Alumt Is imádót, anuijtlrt, víikorl, Iá' t, itszkiírl, vérturtildáítffiUr.ugAtt <-a liAnvAai in, irt mójí turhi'ui^ idojtSn it, diftbotual, hím* kinn tbA^iH, tuváii; kiMÍA*t, ratuait, nirjíniAgiH a
^gy y i.Vy
luk; Wbbi kött bixunjitváii}*!* pápa Ml . Pltukow udr. marsii.trtl, ile Ol.il. - A lnuuil UijiláUbb
Btonyllv.íiiy <lr. Viwlny Iflveny MaKyur.>n«iÍK, 1H»Í7. inctvj. 27-éo. NA,
ki tóul) ivtg ótvAgyUUtisáií-, iliBAlUiiuLg ál tálaim* gycngcíi'g 0 mán fAj<U)mak.>ai. aionv.-iÍi-.I. [)„ liarrv lí-v*l(.., i^re jo áiul e&uon behreállott, * i*n o kililnft tápasart minden az.>nvr<lünuk jií liM«kk«l ajánlhatom. Lugin><- lylil. kofiüootem mellűit maradok aUiat-m av Jótaef orvo#. ^ 1.
PUhfíelentünkben '/, font 1 ft. 50 kr, I (unt Ü ft. ál. kr, 2 funt 4. 50 k. Ü fut 10 lt. 12 font 20 ft. 24 főm :W ft — It«v»lo«ctér8 Cli«-colatéo táblákban 12 ncfcián 1 ft. 50 ki•; 'H catÍKttru 2 irt .'n> *r ; 48 caéiídro 4 frt*ÖO kr; Hun.Ukbi.il Vi csifcwire 1 ft. fin kr, 24-re 2. "iO kr. 4H-ra 4i(V» kr, 12()-r» 10 fi. 2HS r»20 ft. r>7lí-r* 30 ft. — Kapható: Biirry du B»rry ét t-rál Jlénbim. Wallliwhffauo, Nr."n. Potlea 7K-
¦I«<ltnrn4t, AU.Í.Kiibinb«D
Tyroler im Schlo-
KinKurii^l, O.-bmí.-nbon Honon Fnronoín.íl, DunKt'.iKIvArun Nuitiura 1'AloAI, KárolyMvArott IJriUi F.n^l, .Wrigff K'iuit-ín I.otuik /f.iroíj"'í' Emokujvir»n ('onl.-gn.T íRnittníil, SwSkon-lV-Mrrároit DiebnlU Oviirgyntí], Vumetan Ki-¦cher Márnát, • minden városban ¦ gyágjnor, fiUi'T, éi >-si'innt(eáriiioknál.
lapunk i
mely :> DrAv
j
k hirdetni r & ti« «U dur
utAban hvA rui faraklá-
::n«^^
FRANZ KUGLEtP
' landwirthschaftl. Maschinen-Fabrik
und
Eisengiesserei
in -w i ei ár,
MOIJ. A. SKIDIJTZ-I'ORA.
Központi szállítási rakhely a ,.Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Órtyt: TttpRutalván, hogy mi .-iiv.^inii.'k b/.t.i) »/,,n<. ulnn nyuiu'-U, «ül a kbiöoat^ iiniUii. vf^n limnisitull nóv nlAiránomuiaí nllAt.ilt hnüínÁUr' mhkii^ii wkkal Arultaluait 8t)id-\\U |J.,r.)k, » "-v^guU h klU-alnk tnumilaWAííántil logvu ^R|:i ,,, .rltuúnyuinnial k.-nnyon felcxr r.Oflli-tnrk, i.un UmiMtvánvok vAsárlwtáKVI M<m ..i.-kjVj; '««l -ívok mind-tikit mirz-rim ; ,,()* últtilam kÍHuintt NeiiHltM-/nn- intuden kutulyája huiuntó k4Mu(tmtnyekt6U meykütöubQxméMU mtját fMJefíyem én atáin't* >mmtit W/rt/m.
iira egy Icpcotílalt vreduti dubuinak 1 frt — kr. llaimálali uImÍUi mindi'n nyelvt-n.
E poruk rendkivtlli a a Ieg«ltlr4bl euflú-kbon bcbizonyult gyógylialáíiik álul raind.n eddig ismert báli szerük ki<ztilt ta^HdliAtUnnl ht. >•)»% hotv«t f^luljak »l; mint »zt m>k eter » ctászAri birodalom minden réuniMI kfjtoinkht** ktüilnlt hiln iratok a l<>i;r<<«zl«t<-iii'b)<en tnnuxit-ják, hogy e poruk r^Rziilt aturuláaoknál, «nri'Mthotlflii*4g, nyoinorhévnél, tuvAbbA K«r»«íik, v,-ío ó id bkb ÍdbAál id^ k ÍŐIAJA lU
iiujjtirlill ReihennSemasCtlinen iki.Ii (ianvtt 7, !i. ll. i:i reibig, mit oilcr uhne DuiiKrmri'uviii'iii'luiiii}.-. Göppel uml Uöppeldreschmaschinín nnnw Uuns-
trukUoii. t]-aus|)i): tubli- Gbppeldreschma8Chinen unt l'ut/ uml Kiii<:i(*vniTÍehtuiiR,
Putz-, Mahl . Schrott ......Quetschmllhlen. Rubenschneid uml Mussmaschlnen,
Kukurutzrebler fur Ikmi- uml KiafiiiHnfi, Kleclielmaschinen fúr lhnul- unJ Kr.iiu.nnrii Heurechen, Heuwender Eggen Erdkrustenaufstachler, Ringéi walzen, ulle (iaumifteii vonaljílirlu- PflUge. m>*íií alk' in das Kaili dcr i.nml-wirtsrhaft iMnschkiKciiiii'ii Maschimii uml (iertUhc vor/üglieliMt'r Kiiustruklion.
Andi w.rdt-n AuftiúKe fút lümichtutiK von Brauerelen, Brennerelen,
Wa»8erle!tunjen etC. etc, IIImtikiiiih.™ und k-slrns
FIGYELMEZTETÉS!
Kkv i<16 ótft karntktMtök ji<>ni|ia* hirdet<-«t,Ék által ronx <irAkat KjÁnlumtk a I. ct. kfttön-B^, klkli.nüwn » Vidéki ltkowA fólrovowltór,,. K. koreakedfik m.ti óráwk, wm - miot állítják -öraejárotokjBDnílfDKva Htiirának brlnurvou;térdi letxk.avea<il>b ((rtuiiniik iivnlatnint tnáafélediul
k»x<tn^«aobb <irákal Tal6di angol óráktil s:. . Aiérl óvakodjak miud<n'ki i\yUU haa*ontalán órák vet-Wtal-
A ki egy valóban jól rewUiett és olcsó órát akar vunni, forduljon « jó lb1ioz, HBHZ AdC ,
ikU az órKgyArláuitl foglalküiik. lMabun, iSteftuupiaU Nr. Q.)
y p
H bfljokb.
Ívdi<b<>ti;A«nál, l
"kozta Í
vórtoluUs, c
/ j t; gK J gj,
végül by»tiTÍHr*( búktírrn ó* liuíamyg hAnvAjr ab aj lantnál a Ingjubb iikurr«l »lkulii)aiUtnak. ¦
li'gturtiSib gy.'^ybMAnt i'l'lék Itkták NK
g gy^y y
Itaktántk Nagy-Kancán:
Bclovirolt l-»kiTlci O. Cttktornyáa Kirl.i II.
Kl Cii lt
* .1. ^vr^ n lel ti F
-z. Lovak K.
uknál
i. FewelhotT«r J. ét h-
Sopronbio M*epv Amlrai gjAg , Ztarakhat Miiir.Wh Zi. gr^ ,1 . <-.Tl-cli J. J. gy.\t
ti
A uurvegi
Aien czfgeknfl kopható mt'y. i Burkon városból vnlú legtisztább'.^ [<^lu
(544-52,23)
IT1)
.|H|{. dráa lí&íbon, (Stoían«pUti Nr. tí. AiiM«n»eiteo, doa /.w<.itclhnfrt> •láimn «^v rtla jó hírnévben rluuttllA l^duiabb UrUltnu
ÓRA-RAKTARA
ajánlja tnindoimumd jól rendelt Arait ii*Ky vAlkteUikbu, efty ávi j^Ullái mellett, a kövutketó arjofcjTrik aseriot.
fjifiill xHfbórák. |M0' •lt)
h,r*tai ill*l m»ípr.lbíW». -%¦
»n •¦abaljiotl drbja 'J fiul ulctíbb'
ül. *) 36 íit •llentírOi *Ü *H frt. í l> : - hnlgyrirák ar.lap. 36-W fn Legni
afer
. rttfl'tl 13 14 fr
. kettSiftd'tlel 15 17 fr
¦ hrlüálj i.íg.ll 17 fr
nrRooy r. lf> rub. 16- ly fi
¦ In MUMlapinlSO U tti - kettfti tbáiUtl 18 ~^3 U\
¦ B<tonial>h 'H 3« frl
hhdAkUlM>t< f
hi>rf.h»diAr.k.UrlM<t< frl
- rmmntulre injuknál [iiit»inl,ífel 2f> W In
¦ r«m. k*t(Ki fedél. 36 *<) frl
- j.B^tlKegg.l 80-36 f(.
- horf. l.»di min. 3H íT, fn tng*nWNr.3»r. Br. 3U 3*J ft
horgon; 16 r. 34-14 fr
. finom. ar. Isp tó ÜO fn
k.tl"i lumpul 65-66 fr
6&
VA
Arán/ ciil arllai. 50,75
runoulmr Hll. M HM) f.l
- - kel. lap. 11W.110, 1*> INJ fn
Vadin ti munkát ramontuir pakfoDg Ulmi arftujrokban ÍJ —47 fri
V.iSil nil. Mi < r, 13 18 n
a>l*tik. K r>B>n «i»bilj
¦ ¦mail. 30 36 'n - hnlry<trák ar.lap. 3Ö-4U (r,
4 - 4&
40 *8
¦ ktttSdkp H
- .mailsx«u.ánlok.M) '
. hftlg; hiiI(, Arák 40 —
!>.¦> U
(I bftMi arAkbu.
2«. Ü. J5-31) trljivil; --- u(r«i
Ulímftv«l J8, íl>, 36, *(í, 5»,
U)0 fHUl.
- kaiiHt lappal &0 !V> f r.moBlolrok ÜÜ. 10, W), 90- -HM f
- ket fndíl. 90, lUO-HU í
Miytbfc raktir Iqttfákbi*.
Tulaj Ion gjirlmAiiy, k*l *v
II ti frt — UI*d*D 8-Bapí»lhi Ifl. 17. 18. 1M. »i.
kiflii ir.lino.ok J frt W ki 6. 6 7. H. U» IS. frL
A,i.,y dr*Uociok 13. 25' ^ 30. 40 W). tí*). 70 UO. W. 100. frt
K olt A (íriiviil T ft.
-^ KeiiK irAv.l, mely a k«l
HsrdoikaU »rié«i allwlrtl érák. ... llurgunyfíl*, rubiunal, ai
! 30 Í3- 36 frl. aflltiMl
goUl'iir (»-Siák
I «). fib frl. llriiiapoi I. 30 BJ frl' a*.>magaUi ü I irt. &ü kr.
Mia<1eP jnviOíok IfhMÍ I.tf-bbaii v.ltett«inok. Vidéki m^'-n-deUiak a* Oi»«goek kittben hektll-l16*g ^'87 puilaní ulánvii mfll^U legpoalo»\bli*ti Icljciitttliiak. M»í mm (*U1B Arik kldí*fAlt«tn»li.
(Jrikc.íréb. ii Blfogadutmk. lurinntr* kUldOk bcjfllt «M1«
Ara egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden Üveg, más halmáj»ir olaj tajtol l,'«ujű magkülijübííitütóa viígutt vríitjogyüinmíl van ollátra.
A vAlódi l)orachh»lmájuir moll- •-» liMA-bajuknál, scrophulos é« raohitii l>ute|r>«Kek-ben legjobb gyonyhaiAMsl van; tnogu;yú({yilja a logelidUltubb k>>»iviiuy- én c*i'uíbnjokat, vala-mini a> idAaiaki Wrktitonokut.
Kzoq leKli»tább é* loghatályotabb bnlmájuir-oUj faj a. Duracb-baUkuHk l^onduuibb egjbogyíljtéte é« kívilogátáaa Altul nj^rutik, éa áUUbsn ivrnnii vn^ylaní keséién »lA nem v<jna-tik, baimm a l>opuo«ít^!t ermifiti Uv«^«kb>Mi ti'vií folyadék rolnin Aa u^yunaiotl állft])<>lban vau, mint as kilsvetlunUl » termíjnot álul iiyiijiatotl. .Woíí A„ (fy(>nyinp.rt(«t í« vegyt1*! IWctbon.
¦•"""üJ ÉRDKKKS MŰ! *^t
"Wajdits JóSBSer kunyvkiadútiivatalában Nagy-Kanizsán megjelent és minden hazai kőin vkercskcd^bfii kapható: ÁLLNIUK A S íii r S í « T
muyytír Jrlkő**/>H/ö (TOAHZTI ktnye, lurkoaiiniusk :
Wajdita József és Bátora Lajos ,
Máiodik javitotl c^ tutum<^"D bíjvilett 3KU lapra tí.rj.-dfl diszkoli'rtu « híihm küllitAlu könyv,
6,ra 1 forint Bo
.ün.n.......a.........r^<8,<aa-CT„asJ.
ám^rtjirtii'IAn.
lülddi
Kérem figyelembe venni!
____.....-r____ Mi»<l« áror, ¦•K|.bb.»rll.k
Khiháiakbmi, ttjárakban •!>•. «¦ krreikedSk xáfj oam áfituk il-tíiikn*k mindegyik« u(]f *a»ul ajiolottakkal Chii u»m *•«/'•
!¦<•, ItoiT kat kBiObUU b*ljn> uudlSk.
KERLSKKOKLMI-és IP\R-B\NK.
a t. ez. köztinsójiiiiek órtcsúro udjii, liogy tevókeny-
segót a váltó-ü/lctic is kiterjesztette, ú»
ezentúl niindcniicmii o s/nkba váfírt ii/l( tekkol íog-liilkiizimd, -j- vesz és elad inindeiiiUMiiii álliimpu-pirukut, réa/.^ényektt os sorsjogyeket külliimi pónz-nonieket, aniny és ezüst érmeket, vé«(rehujt minden hizományi nlvKrendvlést, a béesi és pesti tőzsdéken, — elad végre mindennemű értékpapírokat és sorsjegyeket havonkénti részletfizetés mellett, szilárd és előnvős feltélelek mellett, ugy szinte ígérvényeket minden sorshúzáshoz ,„„.,„
AZ UJAZÜATÓ TANÁCS, j
A
valódi
¦ trvttl karUI »«fvl.i«ált, •
uek t.U ..írtt! |
ftyth kiil • Mid f«ir«k, vikaidok ¦ - tvabsk Ujn t<
\ r m*>«^.^ ()t|1||l^l|li .....|1;„í1.|,c,l
c" Nagy Kanizsán
\ R08ENFELD ADOLF ur
Kivonat egy, nipont* órkexó hwoo
K*rik n.éjf *tj |>ir tí(rlylr*t atlld iiiliifU ualkánvirk kiirtására -.llk^i-t, ¦ lii l
n. Kárulr.íru. mallitt juu 17 1ö7l
UU.MAN HKTTI
l'KI;HKK.M.\ YKIt ACiOHTOX
iuvi'iíydnek Attt in. kir. sznbailahmuott
vizathatlan kautschuk-ponyvagyára
IVsIrn [-j:> óv nla áll l.iim | (i;|:i lí<>,
ajánlj, oli.morl li.gjubb k<Uziti>»li vballmllun ponyváit t(>tax^« sinriití na{fv»il^ban Ityjulányiuabh Áru-kim. A RVar II a.i.-l'«li.iii„ vii, »i- i.iln-i n vn.mi AII..-masul A raklar A, íróit. IV.Iin, l.ipilvitrna k' Ha >lír. 12 •i. a. ...lvarlm. (• ti.dir.l» lm 11.11) li.iill. - Ji.iniMinl
Odorin-szájvi/..
ii t;(|»twtulás
után Itíitur vn-
íi>W>v ú* tug|iaslu lit'l.vctt ojfltcjlají iijánlnni, nem kil lúiiU'ii tí^ÚKvIiadiiuiiál fo« * errisiii u fiíjfiriintl, iltá-Vítliiju a mar jclun letietó í/.t (^>rbu(). ii-llcuiutlcii Ijüzt, mug-.zUiiti:tÍ u fiigfiljíi->t t-s iucf[ft'l(>l minitvn kel-likul1!*, niclu't a t. ex. kfixiiii-i'-fí Cfí.v síájviztól kiívc
tdtu-t. Ara használati utasítással 7O krajuár
Mü^rritdi'llu'f' í kr/.jit'iiz fí/t'ii!H-, vhitv
jxisljli llüilivt-t MM'llrl!
Kalivoda János
gyógyszerésznél, LeUMiyén, Zalaiur^.M' 19" ' 'ninnny(»ltí>«;il 10 krajezár s/,n
Jelentés.
Aluliii zene i'h énektan&r InlíhelyeUl N-Kiiiii/>át Víil:iM?tván iitüköilt:«,:t H/ept lió líWu itif^k(>7c]uiidi A hiiionczok í'flvi'tfltU WojdiU .íi'i/^ef' ur szivi's Ifi-ml esBko/.olui u^y a kíizo-lehbi fcltiUck'k is mtlii ludhaluk ino^
Miről a ii, t. k()/.Öutt(í^tít tÍHKtiíltíttel érteniti.
(ÍRIISÍ! .UTAL
HIRDETMÉNY.
NitKV-kiuiizKH viiroH tanticKn r^H^r/íl köztu-(louiiiNni jultalik, uiÍHei*riur a
M.-kflnizMiii főgvmnasiiim 8-ik oszlúljn
rolvó évi oklubur ln'i I t:ii Mii;^iiyitínti!;. Nagj-Kaiiizsán, »ug. 2i. IS71. ,w, 3,
GÓZONY FERENCZ,
MALOM ELADÁS.
Zalumcfí) oi Bürzünpzo köxNÓg lialarabiiM levő
vizes malom
«(?> liol'l toriilistü htilsíisóg^il s lak házzal örök árlmn árvcn'.s utján a luglöblu't Ígérőnek ol-adntik.
Az árvon'S napja f. óvi október 1-ső, délután 2 diakcr.
Itánatpónz 100 II.
BoW'hl) tiitli'^iíií-H KiK^.nrlakiili ii |i. WelMf, Petrics Imre (oldlíirtukos megbi-
/.i'tl urnái knjilialíV >i;:)ii ;i^,
PnmklAr ]».|ii
KAJNiTZ C.
PAPIR-RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza^Cik szám a .fehér hajóban,-
p», lto» í. piuiir rá. ion. n.in-l^ icé^rk. fnUicrdl l r /. m ¦ p p* k Ulj.« ir «¦•(¦! mii •¦¦-kn.ttk «c»íl- (¦ brontbiM. A.1Od tixlat«rtik, slbamok ¦*¦>« *• «n*lkOI, .»iv*f í« ,.,!,-tirciák,oi*.ó-.»ít..lirc,ík,uf« mint min.lt-nn.mO UrB}itk i.k-l» á. i roJ»i hnuiiál>i..h.<i Klllilníiifn ajiplum Mjit ffirÍmÍB)\, let Jlpaplro mai, * l.'(uj«bki fiiiimotU in(pniiKr.iit makkal. Ul.>(nd J«jrjfk U I * »í Ip «c ¦ i ll B bíljtjek, kUI6n0i fiiiuninn kiáltva a I*kj»U-n>ut*hb ír.ko..
Levólpapirosok. | LAtogató jegyek Papir gallérok és
T I ft 1 fit. fk> kr.
*mi i n *y m vm. i
100 l**tl i, HM) boríték iiíiku
!..,..»• Ml k,. JtHI (Uiftli tíii'im t.,in...t»l
Ion Wl kr.
]0O db lc(li>"-m»lib fra l ^
-I g " "V" 100 darab Ltiiom fr*i,r.iii brü- tMéttJlttk llélllék*: ¦ycrMk.
inai J fl IW I , _...!.„ •! f, .11 L,
! :
(•1 rrk*l. KNMI 4.,. pirb.il ni kttr
'• '¦ " krrii olotíbb.
Raktára valódi angol pergament ili<>U:
ff Levéibtll Mtfrandelétth
¦ '¦¦•¦' ¦• ;¦¦¦ ¦¦•¦¦ ¦¦ ¦ > '¦ t.,.-^
be főzött gyümölcs bekötésére.
Elsd nyilvános magasabb kereskedelmi
tanintézete,
taniroda kcrcskwiiíl tanulmányokra
n .d fj
••** tanfoivam.
l
m hdig lan. *¦ adáit éi rillJlt líRj |;iadÁiuk ti adatnak
i
{ Ta^fl.há *|;iadÁiuk ti adatnak a nUtt Vl*«ti-. t»n»\ml ¦'• táv- («Ull.(.l|*litr4l ...,k ..ami.a, kik . ...Ul.«-,,l .Ik.L.TT.i., u>-"n| Jhmntn * liulk a f.ki v»álitíá )ilkbíl
IAp&t-t*áro». Práter-1
|
; A laxinUitt ¦ i>m. tallái *• kOiokUtiaa^l i»itila1«tiua Utal
' •« r-radPMi*kkal uj ranfra euiahelstl, - miután a kíiqmcií.t mind tiit>anj>uk b*ll>rr*ui1'i«i, mind pxllf •• elírt eradmenrak miatt iriff li JrHr.iiil4 kíiUf«.í(1 At lK*«K<it>W|f ráraillntlaii .iorg»lm» i» a* rrodnéuy álul oly f.ikra )il l»nlntí..t, bőgj a többi iutéieuk mlndanban .lUn.nnl
r»k.i.n^k. ~ A b (ralá*uk • • p I. If.la veiilk kaadatukcl
TwVMtlth niiud a Ijii.iiiu-ielbi-p, mlí,A pudlj a »«rk Win kflnyv- r..k*dí.b«íl, Mér., H..ll„ml.„f,.. ..Ica Jfi. ... 1 11(t y .„ k.,<h»|-,k.
o.jiyíví. nnkíiUf«.í(1 At l elflnyíb.n riiteofllntk )i»m<-l
Ujlaky, Ilirschlcr és fia
lő (Hr.sulat
A HAJ kilU'JXASA MliiVKDVK!
Kvukitf tnrtií flirkti-iítW íulyún v<'Kuíru ni került n.-kem r^y
haj- és pikkelyviz
InliaULiu, ini-lv ilul mAr t f. .i.,r. Ii..í„ÍI.i után > /i<(J klliullá*,:, v.ilui.ti.M ni ..Ív i.-n
ki-ll.......Il.-|> ittkkí-ft/rk Ml'XŐitt'tH' miiKlflt karra illi-irillulik.
EkV üvuk irt, '1 frt., poalitni kiiliióut.l t.i kiral li'blj. Kapluh- a IVIlulál.ilutl
DBMAL haJfoűr&Bznai
lUViln'n, I, IvAm., i.l.iliunm^aua Nr. I i HsKremleUuk • >iJi kr,M azu.....ti I. Ij,j.iiI,n,,:k
Köaziinet eliwnerit.
<)n haj- ét ))ikk.lvvií.'ink ln-niri IimioAIuU uUn fi |li«r,n,i » (.ik k. Ij .-k fijlWaútil | t ailt, *é> hMJHm UtltU limit liulloll ki, mi nuuik jftvuUaát lúiivti«.«mi clüAo^iti. Kanak ni»l •lkallnal »i«k Onuok ki-zum-H-iii > uli.mon'u'in ni il. ániiJ.Ar«. M<tl>' liail«lnllel l'IIKil. J.
« ......IliiiKi r*. l< <^!> vn.- /-• ta-lOnlS'U kntiyTrunj,.
FIOYELMEZTETilS HÖLGYEKNEK.
AI.S()-I)OMIi()lU?H()L utolsó posta KOTTORI
tÍHzt>-lftl>-l j*nti > inaKas umsíguku«k s cgyállalán « t. ez. U/.iimfgm\, luisirriiil
deszka, lécz, ^ „iinkunomü fenyü-épületfából
nagv is jcil berendezett raktára van ; mely raktárból tónui enemü megbízás gyoman es iutáiiyusaii eszközültetik ; mire nézve midőn a magas nruágolt s a t. rz. közönség további bizixlaliiiát kíTnök, ajánljuk Nagy-Kaniz.án, SCHLlvSINíJKR (JYULA urnil lévó
bizumányi raktárunkat. Teljes tisztelettel,
Ojlaky, IIIimIiIit 4 Fia,
(529—210 fakereskeilúk.
niir^]<i rhtyw»wk, cittl'ok. httjftírttik ml), it !• li AllUtjak uruk ré***re lukol, !¦¦« liaal
lu^giitónj hbIi árun kantiatók. n kfuilalnok.
Deroal A„ hajMríM.
MALOM ÁRVtillÉS.'*
Jíaszíuyai urwlaloniba kcbi^ezett gerbasoveexi 4 keretű csapö-malom szilánl tnyagbul épült lakházzal, es nielliíkepnletckkel f. {. oetober Ikí 1-en ilélulötti 10 órakor lUszinyai unHlalnii irodáUn január 1-tól 1H72 3 e«ymá«után kíivelkezó evekre njiltános árverés utjáu Wrbe adatik, mire a vállalkozni óhajtók meghivatnak bővebb felvilágnsitást adhat.
Itaszinyán szeptemlter 12-én 1H71.
mm kdk
Wiydita József kiadó, lap- H njunidaiul»jdonoi, gyorssajtónjomása Nagy-Kapiisán. *izsH. 187). szeptember 23-án.
39. s/ám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Kö/löiiv
(a zalumegyoi ga/dusági egyesület hivatalos őrtcsitöjo.)
Kiterjedve SOPRON- es VASMEGYÉKRE.
Veiryea ta.rt,a,lmn Hetilap
N/éplroiIalom. kcrcsknldNii, ipar. »<r/,<l;ÍN/;.i, (liliomain iin iiiiMrszrl kArú
Előfizetési föltételek:
iitl irorfM i-n U««l» liltMlal: 4 JÚ/.XKK k')Hytk«r»kfiWi> !>•[>.
Ki*.. Yi[ itt
A hX huábo. PM,| >-.r I k
V t.or fi *a mind.R to* *l.bl l>*lk tuaM ft kr
rt'lj*K<lij Tnin.lt.ii ¦(/ i bsiklniii .í,t .10 kr.
1 A .Nyil
•K; )M>IÍt Mr h.lk atáfí d<j« IA kr.
Hirdetéseket elfogad:
N-H*illlia: KAIrÓ HIVATAL. KMStMvM! KUI.V J.lfilW Putri: 7.PHI.KK Jl. l.ANO I.KOPOM), |« NIMJKKHÁNDOH SéQfkta: liAfHhNHTKIN k VOO-I.Ktf, Mo.-WK KI lHU.r , OPfKI.IK AI,AJ<M ét NAr ll.KH MUKKAN
A törvónyszMi tisztviselők ¦ kinevezósóhoz, I
Ha/áuk kii/iga/Katási viszonyainak téli) leges áUlakulása a küaíöbön áll. Ki átalakulás mind politikai, mind társad a Imi eleiünkben Wiik mnzgalr.iakiit idézett clú. Kz átalakulástól u szenvedélyes politikus és a nyugodt ve>ü magán ember egy iránt k illőn féle combinatiólc tctjesttlését teszi fdg-Bóvií. Az átalakulásra ezéhá- törvények irányát a nemzőt egyik része határozottan kárhoztatja, a másik rés?, pedig, "»ely azonban a nemzet erősebb s c szerint unnak uralkodó pártját képezi, a megyei önkormányzat rendezésében s e roUuWsnek ulapul szolgáló uj k Űz igazgatási törvén vekben, közjogi viszonyaink egy szebb jflvöjének biztositúk&t látja.
Nem czélunk a közjogi viszonyuk elvont elméletébe bocsátkozni s lapunk s/Uk terét politikai vitatkoztok színhelyévé tenni. Kz hatás korQnkon én lapunk keretén kívül esik. Miután azonban az átalakulást megelőző mozgalmak réVleteit hallgatva bár. ilo folytonosan élénk tigyeU'in.nel kiserjilk, hivatva ért1?,/.ük magunkat arra, hogy nam jeU'iitékeuyebl) és nagyobb fontossággal bíró kérdésekhez, melyek a megye szellemi és anyagi érdekeit is érintő intézkedések közben fUiuerülnek egyszer máss/.oi ktt-louös tekintettel /a la megy érti - hu//.á Móljunk.
A ha/,ai írtelnmég, ennél fogva Zala-
megye \t jelenleg a törvényszéki tisztviselők névsorának összeállításával, n törvényszéki tisztviselők kinevezésének kérdésévol fug-Ulku/ik.
A inegyebe.ii levó kit. törvényszékek a megye igazsAgszolg&lfat ágának egyik elsu illetéke* forumni lévén, kívánatos, hogy mind a/, elnöki, mind az Ülnöki székokot olyan szakképzett és tiszta jel lem ü egyének foglalják el kik a hnza határain bellii, a kózel unitiban lezajlott viharos események ve izéivel közt sem vesztették cl nemze-lilkliez vulo ragaszkodásokat; kivánatus. hogy mind az elnöki, mi ad az ülnöki székeket olyan egyének foglalják el, kiket n fájdalmas körülmények kényszerítő hatalma hmm volt képes oda erőszakolni, hogy ha/újuk iránti kötelességeikről csak egy perc/re is megfeledkezzenek, hanem a múltban ugy, mint a jelenben, lángoló hazaszeretetet s gyanútlan jellemet képuttek fel mulatni a higadtnii bii-áló közvélemény részrehajlatl.ui itélós/éke clótt.
A mi,a tdrvónys/ékek Ulnokvi ét; eg > éh hivatulnokainak kinevezését illeti,erre nézve kívánatos volna, hogy a kinevezőt teljesítő mini-iter mindegyik fohamodónak szakkép-z«tt>ége s egyéb megkívántató tuhíjdouai-rol szeittél\es meggyőződéssel bitnn, miután a/onbau e/ korunkban, midün a hivatalt keresők serege folyamodások ö/.<>-iiével szokták az ílletü helyeket elára>t/t»ni, teljes lehetetlen, nem tehet iná^t, mintha :>/, elnök í'játihitára némi tekintettel van s
annak ajánló szavaira, ki a türvénys/^k hivatalos működjéről felelóa, ha ue'm ii kizárólag, de minden esetre fn siilyt fektet. A törvényszéki elnöktol piMig, kitol az ily ajánló felterjesztések kíimlulifuk mél- ! tán megvárhatjuk, hogy ne hagyja magát félre ve/etni, a családi összeköttetéi, baráti viszony s egyéb mellékes érdekek contójáu feltolakodó protektomk hízelgő előterjesi-tései által, mig ellenben ne utasítsa vissza minden megliallgatás nélkül nzokat, a kik komoly tényeken alapúin felvilágosítás szán- j dekával közelednek hoz/a, killöuösen pedig ne ignorrtlja a közvélemény nyilvános fel-azúlalását nehogy egyik, vag> inisik irányban eszkö/Ölt eljárása a szukki'p/et.lség rovásara történjék.
Nagy-Kanizsa művelődése érdekében.
Nngy-KaniiM viroa síullüim, d« klll>tin'.»o>i »nyimi tukiitlolbon rüvid ídö u\m\ ho^iii uut telt. lKKtt hogy akik aok Mi iM^niA « roppmit öíJífkotloUUukk.i/^nitJHdl itz»\^Á\ú diili vaaut-tar-uHiij; nagy-kaiiiuHi álluináxilól a várnába kovBic.,11)^ ium: ii tujló sdrtl purl'cllu^gtí1 tatnl-kuüik olaO lekialAlu, du ha a likaik j>illan^tl>un ti^.vuluiabtt vi-aii, hogy kocaija im^y kulimig,-! épilotl • Kunddal taUruxott klink<-r Hton rul»)|( végig, Iih tijfjroIeintH) v««i, hogy nzoii a ht- ymt, iiiülyun » kucai jelenleg könnyű iiir.-jj«l g.'inliU tuvs, c*ak m<Ufól tivvul ia o* olőtt futiokutk-n Biirluii^tT aitpptidomtt, ha Ügy^lumrii nu-lluljlt azon szorgoé lumikiilkixliUl, hi.-ly \"»xv Kuni-zirtii bár mulyik viJ^ki vAruan'ik'ía ÍM)cnitl,-i,\i« vaIO <:}jfutukul emui <^ utat kmtit a vti^r.t ha' t.kiiitotlto v.-axi «/.hi élénk t ' rumlin át, iii.lvt Nncy-KuniMa piacán ft k«rfnk •.Irl.'in kil'.ji
m.ilylv.tl k«v<^ vi.triki vAr<M mdrkíHhetfk : el k.'ll i-r„.-rai.'. li..,'s N:.k'_v.Knniwa a vidéki v«r<>Hnk ko/l o^vik >-laA ruiullk hulyot foglal <•!, 1)ü ku N'agy-KánixaH küunilioindt valaki k'í-¦(.-li'btir.'il k«/<li tHiiiilmAiiyuiní,«IAin(>ruaD fogja Upmmuliii a/t i», hogy e vánw kíiuiellumti düiii t'-l-l iii-tn titljt*<tn h varakusáioak ¦ küld-miaun » m»(í.v*ro*iJtifit illelfllog nem Uruitt lt>|»-il n iiiitxvar-koruiia alá lartoni lolibi vánwok |iala<lÁM»vuf.
íiocííimHi ino« iijikUnk » nrimet uy-lv bé-](6* fti\k'ia<\ nem Mkitnink mi oeki hadat iwtuú, nem nkarjuk mi ot (vljMen itimOfní, jiiluliet hazánk magyar hniH » nomielUnk roa-gynr nomti>t, dn Ingyun azalind » nénmt-nyttlr nin^rt^fu nőlkUl kiji*l»nlnnlhik ail, bo^y egy a mnpvitr hnsa e^yik IngiitH^Vurabb me^yéjd-boii loviJ Diagyur varoa ma^var jugukkal binl pnl^iinii, s/.úvni iW lettől iiiHKyHruk legyenek; ¦ mÍL a n^Diel nvt'lv iránt olyan lovagtM tUrel-miit tttniinitiirtk, n;i^ a ntítnul nyi-lv iráni ulyan mlv«ritt**á(f^il viJielietnek, milyent mövult iiift^j-ftr^mljiT a kültlildi vendég iránt unutiUni iniiidiit >mk'>it, ttddín anyanyelvükké1 ai idegen, n kUlt>)ldi voruicK.a iiémot nyelv helyett aiovsl (¦» i/itty\«g a ini\gyart tegyék. Kmii mólUnyo* R.it neratotiii^i tekintutbon jogot kivánntimk-kal Mt hiansitk,* nem ac<rl«uük meg a nrimot nyelv b4fcria sí.-lloindt, <le nem ia akartuk.
Nem *knrunk arr.il iíúlani, hogy a váro«Í jjuljfAríá^ mulyik n^n'nok bulóletft Mul((áltatoU útidig iamitfiiietnyelviiok nyulaim«*,»av*rulan Hívlumot; num akarjuk elmondani * vároaí ]>.>li;rtr«ág melyik r<uz.' ^)K>lta t-ddig ia a kUlf.tldi idi^'tn vond^ot a nénid nyelvet saját édM gyunnoki) gyiiniinf, n»m akurjuk ohnondaui, l'"tí.v tvy iiiatryarvAnmimiKvar jKil(!ar»A({áiiak vgy réétij hogyan kUa/öl><ille ki tiddig bK idagea ktllfl'lili vontig- n néiimt nyelv miatt aaját lkatljnnak éd.-s gyrrfnik.'t n m<i^var iiv<-lvei
j
M.n.l.Trül <,
gy
HkHri
TAltCZA.
A távolból.
Zumbor, mi -pi.mber fii* IH7l.>
utrt fáj Hofi I* k Ulí.ltJ, ngok írt*^ ¦ ¦ ¦¦Irannrk,
8ohí)i'ík 'uláflB'l*
ICablamb «u a bánat.
Al.trm . ivalar,
w'í
|)« ha t< Sitiit f, > mtfftaáiinál 1 .!. ibb Uiiutk a i»t>ui<i>l.
Karjain B baUUo H.v.n •¦ KÖMLVErt IMIIK.
Napló töredék.
Stsnvedéa lelt íloltun mikor Íu#*\ t&v-t>*rtnt jutni V mikor fonod a kinükkal lult órákat boia<.gabl» fitayüiünbtin látni'/ aolia . vh Után wha! l>o n»m lURolüdom ellened Utáni vigwmény, mcgnyii)nsum • megliajlok akura-W vldtl, iiiiik mint litko* Uay előtt.
Mi íltflin ? . . mivé l«vól . . - hvi vágj; if-juaigum tüntle »ln)a? . . huva IU»<il bli
I ffiva rüint'iiyiíí - I.utUntol mintát •'„'c«illfti{a, |
( avagy caak tVay valál jövel ¦« r^nv^íi.'l? I
I Nem — le neai tílntél le, wtt ra^yoK*11 axivum I
', legmélyebb önelm^ben, ¦ vclum jöas n tklua !
a»ya ól be, oda - liol tírok almodat lógod édt* '
•tuudergi'tbea átaludni.
Kimondani e siöt nem azeret, a.uiyi mint Aléreini a pokol irtóztalo kinail. S mi.'rl? Kér-Je/d meg a ru^iüM madarai, kérdőid mug a inu\ felleget; a villáma fényibeu adja válaaeát ai ég asava.
Mőrt num aitjlotuk uaapáalokkal li iiik-káiü égi fények? miért nem adtok viiaea on uak, ki -Ion VAgy talán Ordogi kactajra fa-kadtok ti siik>3 viharok V kaciagj, tombolj járjad vad tánciodat, fu*d bo a rengeteg Wr-citiket, *>>p6rd ol a aziklafalakat miat pofííe met; de erőd megtörik « keblen, vi^aiapalU-lúk márvány lábláján'd, mi »i ift-1^ vulkánt takarja. / ^
SxámlAlom a caillagokat, >- a h/íld bána U< »ri;»it fordítja U<lém . ¦ ¦ - AIöW'ÜllAiinrn oem jo. Kjty aiellom langy copliir alírnyaival ériuti fár»<lt pilláim, mugaiakud a Toldi gondolatok aiála, én a azulid inurjihuna karjai kóil i'liiállok a aiolloiDok viránydúa hunába. A kö ifiben ayréu hangokat halluk, dúafény vihi mindent körül; bgy Kellcm aurranaaát látum <t vakító fényben, ajkai — melyek minden mozdulatnál rouákat kriminek - megnyitnak ¦ - ¦ már, már hallntn * boldogtag nagy a»avát - • fólébrcdiik ! Viuxastáliük a proaai foldre,egy kii harang .ilUt hnngja hallatlak, h rogpir bíbor
augarait l.m-li l>„ ablakomon, l.-bontlok.....
imára uyiinak nu-g ajkaim, imádkoxom te érted. | Sifiuim ragyogott a nap a kt'klű égi von,
! <-aak néha-néha aikamlott ugy bárány fellő !lifocik« tova, |' Oclober útin 1489. A madarak vígan.
<wvugtok a még cild lombok k<.zl, még t^y viusa maradt fUlemilo fajii Imn^akluui tört el.",; mindéi oly jól hatott űlhugyotl árva lul-kttmre.
N'iijKík óta nora volt nyuglimi, n»p..k óin kt'lileiiiL-ii liortloitani - óriigullcm h Kajló lil-kol; — hogy ?agy »zétromboljon, vagy egy — a távúiban pislogó remény ttiállal új boldog életra durcauxen. Ihs erőin mindig hanyatlott valahányaior a lepel he i ktlielilcttem.
Ai ora Utőtt! , . . .
A azetiYedéauk folütl gyö*t>linél tarlá >i n--meny. A kocxka már el volt d«l>va, én iih-g-aláiva, meghajolt — — nu-ggörnyfídt tagokkal ftdlum tjtfy azelid tekinUitedérl; » u aulíd le kiutet hely«ll a megvotéa undok villanyütést't éreitem, — -~ auJrolmuin a porbnn felrengult.
Láttatok-e már egy anyát, kinek .'gyet bn inagiatát a vére* bakók elragadták, hogy neműi előtt legyilkolják V LAltatok-i- már vihart a tengeren, a ogy caulnakot a torony ma-ga#*Agnyi habok kiiit; egy iSlól.'nyt azéldidt vonásokkal küzdeni a vizi tituuak ellnn -ai életért V a mondjátok mit azi-nwdtek ezek V Ait — mit porba omlásom alatt átéltem. Futni akartam a helyről, intm a világ valamely fól-rovaú zugába; vagy asóUuini az agyat, melyben aa olao gondolat itiilomletl; cliiéiuilani a asivet, melyben az elsó érzéa tiilgt'rji-dt. ÍK' én rnb voltam -- ne hjgyjátuk ni'iu gyávaaághól — rabja varátahátalmának, nyuntorult fiiilii toramtmény, nyumorultabb k fórognél.
Sötét f<-Hug«k tornyoHtdimk gt óg«n. a láthatár aotétUlni keid. A nap, m.ly oly tiln-doklon ragyogott homálybH vtdiz. Kél^ fény' •inti <d a iíií.l caillagát, a brrf/ckr.'! zúgó moraj hallaUzik, «z el.m.-k i-mImij* ; már lm! lani a rw^^l, látói a oiikkAi.l tUx kígyódat; hallani mint oattanik, óMzoUtköive a Urciok
tolgyuívol. A Dloraj mimlink.'ibb k»iolebl> hatol, uiiir jól hallani a/ «')( rétniló azavnt, földet rAikó-ltut.i lHÍ.nt>nt(Ua«l. Ai állatuk eaioveaiet-ti'ii aialadnnk, vagv rcmngvu megvonják magukat odukban; a audaraa fuuvÓ hajlongva Uiazik imádkozni; IU ablakok retognok felel-niiikbun; nE ,-tnb.T.-k halálaápadt arcgál, meg halványabbá icali a/ >x <zikk<tzo tüiu, ogy d.irdíll.'a: aü orkán ffroni •zAroyakorr repül, ¦riklafalak d<>ln..k \c a futó elolt, lakáaok omolnak porba.
Nagy va^y te termnaiet ura I
Mng nt*hitnv pénz, a v<bz nin^azUnik kur bá^lni c bolyul. Ál égr.M fMiladomi keidének a aiitól f.aiegi-k, kibújik aotát ki>p<:iiyébol a ndp, a inoaolyogva dervnguli fényét a még clobb oly axép inezökiin, melyek ax égi caau után kihalva látazannk lenni.
De nem ilyen n éúv csadijn! , A terméexKl nz^p bárannv kttntöse kihal, a jövő iámét viritóvá teazi; — ha a «ziv meghal, trtbW virulni nj;y nem f.ig, mini a axiv eaaUia elotl.
Feledni, cl kuli felednem n>t kit ímádnk
•xnrelek. Ti kik nem tudjátok, mit tuti a axi-ruh'iu egem hevével ábránd világunk feltalált oaxménv képón i-aUngiii a cc cazménykópet mvg ia f.rkdni akarni, morl a véKzt| úgy akarja -— tiuv'íMfli'k, kuiva^atok i-jfV ifjú azurelméii.
Tojó lény, - ki koromben va^y, ki Iá tod íintivpiléíi'ni ó* réazvélt<d vagy iráoyom-Un; ki bnráuágod éa jóarivdu.iKodálul annyi baluuimot nyujloltúl ueiiVfdó lulkemouk, mivel köaxönjuni cía háláljam inog o réaxvétedat. Fogadd pgy azenvodo ifjú kOaionelét, kit a atenvodonek férfivá pdx^tluk, a ha jutalmat érte írvm adhatok, U^v.-ii jutalmad ai, - hogy a feledéa oavényén haía<ha, fiijdalmim vigaax-taló • fólderitdatavaiddal unybitéd. 8 ha maj-.¦linondására szükség esetében más alkalmat vá- év alatt a népoktatái torén, dactára a liirvényea lMUtaak. ' állapotnak csudák löriénlok, azt duir moad-
Adja az ég. hogy ex alkalmat .oha w érjük j hatja nonki, muri a csudák kora lejárt • helyét niw, muri ax nukUnk fog Winkább fájni. I a niugti<inl)i»lleii l»gic;t foglalta el, mely a tenyeK
Kanisaa város polgárainak bármelyikre- j jdxan índukuMsál vitsMuU.ÍUiftllaii j"gga ko-
......¦ ' luli. J>o hogy e három .vi törv.'nye* alapon
ikftíölt működés a népokUlai jóvojél alá hogy a három évi működd eredmény
pg
vádolva a német nytdv rtpoláaával azt rövid iilJ alatl alkalma Icai «njr»kk»l mugi*á-íuloi, Váruaunkba magyar axiuéasok érkoslok s Hkd A] ita lli
gy
eloadásnikat Hokody Adu] igazgatnia Aluli a Zlf ndéglobm rövid iiM mulva nieg-
áttM, hogy a három évi mákoé y
uty*n ürvnndetaa téosukel nem inuUthkt f«l, milyenoköt a lutüut i.lAk hárum ¦iáiadain >k hiában kurtMÍtttk, U<%\ >'¦ K- á áll ^
ksulik. " í bAriii-lyikcben híában korosunk, hogy •: Umiiii
Ha e st in társulatot előre, mig előadásait j évi működ.* u nupukuiáa állapolAn críékuuy
nem láttuk magassului igyekeznénk, éppen ! »eVknkct utoll, im-lyukuek Wgyógyilása bí-
oly j.igtalan dolgot kóv,.tin(nk el, mintha ké ' r.ony talmi éa kéuégi*, asl Állítani iámét annyi
puaa>Sg« felett elóru palexál törnénk. S.<m aa I volna, mint a napnak .¦Ildii mul<-gél é* tinta
egyik som a máaik igaxsAgtalanmlgot nem j ragyogását vakmerő oihímiuumhI cllagndui a
akarjuk olkmeloi. Viilemóuyunk.t nkkorra ' iii'iiiS'iunk beonüleiéi, i'génwégtw éa/jáiasAt éa
tartjuk iVim, midőn az .-lúu.ltUok MtaniHlliHii ' ,'-|«ir.vulósAgAl a mivell vilAg s«umui dióit pi>
leain-k. ExulUl aconlmn t-*ak uiiu\ it mondunk, : lángom; állilitm.
hogy egy magyar iziiitarBiilul, in.-lv így vidéki Inig y ütik igaxságosak. l«oplt)zzuk le a
népoa magyar vároa haiah'as ér/.-liiuMien liiiva ! hibákat, du uu tagadjuk ul axou érdemeket Km,
aiini «loa<Já*»ival aemos szellemi ck.zetot akar I mi'lyekuok ulwgadáaa meggyalázná a magyar
nyújtani, megérdemli azt. hogy nz.w magyar ' iWxinicsóg.M.
vár<>«-polgársága, melynek korúból a kliltoldi l A magyar neiiuMnokulviuiahatlaucrdumo,
idegen némut kUnatltoek óm sitiignrck diuxailt í hogy minden j.l, »*(¦" .<• írntgaatiut ugy utol-.tárcsával távúinak, legalább seomélyua umg- lutt 1: --.'¦*¦
gyfliodést neroKen magának «Ky magyar asonn
axíntfraulatképMséf^rol a azt magysr polgárból j gyaki
aat illő pártoU-bau réitzosiuo. j 1
Jónak Útjuk végr.. megemlíteni alt is, ; he l.;|
lap I. hó 'J-l ón pedig ) h.tza haUi „A válti'iliaiiiikitók" czimii éiii-ke* népsziumuvut adja .lő.
Jónak Útjuk végn m.g«mlil<iii mt is, hogy aixinlársiilalizombfiltm vagyis t. lul^.i án Tótln Kálmán halán* „Nök ax alkoimáiiyhan-i-iimu. vigjátékát, I hú Jló di
A áltáliúók
„Gyógyítsuk u sebeket" ,
czimU ctikk éa Hterényi A'm/ra ur.
As IKtW-ik XXXV111 ik tiirvényoxikk
megalkotása óta hazai né poktal amink ügyo
S fű-vényt* alapon nyngsiik, lláiom éve annak
mióU a népoklaUü Uti'-i) milködö tisxtvUclÚk
túrvúuyot alapon mukoduuk, » hogy e három
dan a végzet kúmduóln uumizl- Ij.-rvzt-k m<>gé ax — hul az tmvluzuvuk utikit i»iál » m-liet ; - rinlékeuél - h-K/ v»n Uráti kubui ki liiilu jutóul rund
nyt'k i bl
,[,¦ n j
árnyuldala, Uogy fellobbaniUabMi a sniUW^.-kp' ragadtatik. oruuit it k>»íakUUii turvóuyuk é\e\
ntM ii.
int kitxoktatuxi állaputunk niflrvenW iDÖbüii mcgknxdclilt, a , "raság tnindun rtwtt'bcn ••lónk ArdukulUt^g, lulkuaull niüsgalum kulutk>-u-it. A l<>lki»Ul<i* huvólól mUradotl kudrily»k aioubait a magyar iiáy ttollvitii ujjátorumtínS-auk móduzalai Klutt ogymácköii, a ttirvúny határoiutt ronditlntoidok dácsára, wegugynziii nuin tudván, a rumén ytoljv* iiioigalniu Uár-nu kubinboiú irányban indult mug.
Anouuctegyik"n«io,mtrly aiuj törvények-bena jövi iiymu-dt'lt m.-IIüuií folvirá^i UÁnak liii-toaitékát látja, d« rni-g vp.n arnll ii faődv h i bi
g
Ha
íj
ioUl ki)uuny>''l borilja a nagy minden *-l<5 lény alszik ctak én
tf, y
virrasituk —- núiiián, v^yadul; > )i j>iruák kőid rejlőm it 1\'<1, órákig ulme aiou ki'-p olilt kit Mxorclvk . . . . v* •> ii« ral; a ha ilyuokwr n ki<urv t> k.-bult>un dul, • fájdalma* nyugijául asuifitja hí ár vnt —¦ ünuin, liugy a uiurodt »*unijtillilk ld fájll kijlj k
, g gy
mburi mu egíown tökolulva nem .niuií-t, fulob-gua lárma nélkül a tHitügy javiláaáii a lia itt on n g hiányait úoiroveiti, egétt *irt-j«*l
a liiány kijavtiAiára furdiijit. * vaUmiut^a hiányt kijaviláa hclrett üubni iium üti, ugy ai eredményt sem kUrÚili Knkinvk.
A iit-niíi-l o j<iz,Aiiabü rHiéa kivUl, van' uulf kot töredék, jndy a liiggadl mtinkálkudáa bclvütta fókU;)cn»íetiv^dély k^it etluak-ió viig l^lén muzog. Ar egyik tórotl^k ulvakuluo dioór, a u>á»ik (.-Kukultuii gyulnz.
Mmdugyik li.roOi^k mu'kml^e réaiint 1«-kUzdhotlun li.natinnitn, raliul Mennyet iSaét-dekbvu tatálja nnigyarAzatát.
Mit{e/.«-k a muzgalioak a nagy világ MU, n l\lvdn-.i liirlupirwlulum at>Ui-s műnk* UrJn ziijlutuk Ív. atldig m-m ukurtuuk a iluluglmi dktfil
t»lani
fajTulom kisajtolj* a konuyuku"; i<AriiiN»i luiftWXMlás
— a lii a aiunde iu<tr|)huua megjelenik lailgy a<.»i..j''vul elinti a in»ive» pillákat, melyük lu-
xArodiiitk s fólálomban ringatják magokat......'
ily.nltor a künycsoppuk xápu'ktmt hullanak, a »•)« ömlanek a piruára, m.g akkor Ía »ztm-vtoli'k. S^ha a reguir lóviili bu augarait abln ^oinun, s a róxaatáng lolzárjn a könytól I^U |,«di pillákat, iuhiv.mIo í^.nd.Tgt-aeiiiböl foléb-f.H/.l . ti kuli rejluni a «z.mv<dé«i-kul ntlrik fá tyA alú, m»rl rmbcmk elolt kell nHXJHenn-m,
- - ha magamban vagyuk akkor tombold ki magad fájdalom, ¦ lolyj u- k<wrv k<>ny.
Mi jut a anunviHltWik uUtn ttastilyréaao-iiu.l . . . a.kxauru lumundáa a fájó olválás.
Ka majdau koogaili l'og ac ónt bú* Ütéto, [
gy
pihent1* kí)it>ut> magát t'» mn^ábt K ltl
a lg
^y u Hnírdoktifil fanatisiiiiia alul el-yiraut kifArud, • ha l tekint uWMgyi'iili
Ki alatl aznnban a gyaliiMk tíJw.inuk ? ík mi'Tfé/, hűnu viigig lokinl nni'lw lu-rio biigyi pu^tAn t'«M-iu(íia „Zala-Homogvi ki* ICny-An akadnak meg.
KeaJiilt folkvn-kutlik egy •-mWr Ihhar-iitbfil k /alót k IíU
ki
iftmori, a ki /.nlatnngyének tanttgvi-i'ri niógauha a kii ujját sem mozdította meg és ugy e me-gyt^iek tanügyi érdukoit ia képviselő megyei lapban elk.t&ri pi»xkului a tanügy vuxérfórliait s olvuii Urniát cMup, miulha a (aufulügyeló fla-nyagaága miatt Zalamugyének legalább is
mely a válAa ilurtiuíu.jgjii léin-hozni, légy ff'rtí- ! minden iikulája ilMzedlllt volna ugy nap alail. axiv leárva szív,ós uiMiiutasd, hogy sxi>nv«daz; I ír uify e/ikkiit .UvúgyiUuk a subi-kul" czim ha majdan v«» mAmm nim a miwMit romlkon éa ¦ ulall. abbnn nitán miu lm, aületlfuségut ímwzu liérnxüki'Q álriipUlli-k, a n«m luund otl senki, habar mii a jámlwr It'-luk maga si-m ért, és ki tudui frgja sxfiivwliWim okát — akkor . ulmomlja buune n Iau fel ügyelőket mindennek ktínnye/z t.> árva aiiv ; h hu z*>M iu««óktia fogsj Ci»k bi'dlllotm «itiüuroknek miiu. l'gyan mi cecltnliiniil bi.iHiipilui, minti-gy éji az><llum, juthatott i-nnuk hí embernek eszébu mikor a azwm-im wirár fkuiti-tH-l loK»«k uxou l.lj Mi ' pi«kál /.alába h.uU Y Tán bAntolfc ot innen néini hol olfL-nd.akk..r fog hozzád .. egy fijó | valaki / lii*z.;n ZalAban nmn is íudu s.nki, foháaxa ei árva aiivm-k repülni; s ha lukodba < hogy ó a világon vau. j
fogsi viMtatériii a kól>orláa után tu árvaaxiv, m<dy [iiitzta ó* kie.llun )>-<tx; du Itwx ugy kis ró-aniibokrnd, mit ki>uuyoid xáporával iuL*t 011-tö/ni. gondolj bit* — hogy ti kis virág o -~ kit sxcruttél; s hn majdan uem Iionuik, humaj-
' De vil mi mind n
Uk lekiotelU, sk
nrl a tílrelmus ombur a laíkufok ttavát ii
iiieghatlgatja, h k i klilil
itt kifliinkben tart ki
kurutl ml hideg hVnijAin, mint a haldokl<> v^g kivánatnt. a hulliwa két knnycKpptti h távolbun nn'gfagvolt axivre, mely értud ÓH, s újra l'«g <i|ni, újra líii-goini fog a hidug hantok alatl.
TIHANYI liVi I,A.
A fclbÖH/ült (lorninh.
!><¦»». .m*t, i...,H.i j.ll.,n > orri.il a »»I4 n.m l,í,.
É.B ai •rtnjl kBfx^m, ¦ I* TatUit «>•( min.U»ti^t'
;, hogy vnla-
ptuk..|úd.>,i )
ka/l » v,*„i.
¦'óh «»¦;«(•. ív.,,
,z megn/iiuik.
Ijrea irányra,moíyeu ludmi; mo(j hogy a gvógyulá*, ha kiasé faji okrellen bu fog kóvulkuiní a a
Teltük p-nlig t-xt atul an iovaUwíikci'I, hogy a s/rtiiamló <iral»»r ¦*< ni',;ly<Al<Hí"'l'|1'^|b ról su legyen sértve, s mert axniuéjyéh</. nunimi. közilnk iein hívén, cáupiin U'ikktflrudiic.iliuk ; lu valódi értvkéri-. \
ManDiu mi lorléuikV \
Su'htayi Kndru n .(lv>'>gyiUuk a ÍM»-k<-t' szer^ju, elkerülve az egyenes válonzt, Irfi kúx-lemi;oyébun kíli-ki-ri a nyakát anunk, nont éu Írtam ; beW«irm»ike<IÍk a lankvrUliMi l'óigax-gattík kiuuvi^ésébi'. elcseni rá nhjriljttkinl mu tatja ful ar. Au úrvumet, moghamiaitja válaszo mat, tilnrvpi tudós szörnynek a u koiboa mindig ax én tudoMágomról fantaxíál, mint valami omis alatt levő
De Itiuuk mindexekf-t lényekben : A tankerületi fóigaxgalók mugsitiuteléaél .(Jyégvitauk a sebekot" irójn gazdasági ateru-ponlbui ajánlván a nyuiuban azok K-niurU.át a tHiiugy érdi'kubt-n szüksi'g<-siiek állitván, arra éu a kovi'lko/J megjugyziMt tettein: ,a lan-kerüUti fíign/gatóV fenlartása vugy m.^-HzUntettMr' oaak kéi kórUlmény bír dontó befolyással. Éa pedig: fagy uUkségt. a foigu-t-*tó, vagy nem. Ha trra égelo HiükaAg vmi, UntUrtaiidú bármi ántn, nirrl ngv m'iniot leg-h«ntobb Ugyőurk kipololliallun ÚrAr» gttr.UI kidoi, auemxel elli-n olkiivuti'lt mngli<»-«Attiat Un l>ün volna. Egy numset élűiére a f.tuAlMaAra né/.vc nuin hz a fokónlés, hogy mennyit, bim-'in «x, hogy mire kblt.-
Min<* vakmnrA cinumus kell moat n.ár ahhoz, hogy ebb.ll valaki a szeméremnek i-sak egy twtkély érzelével ia ast ulvuaa ki, hogy : .Alliljft lud.is cllourcluin (miuiliK az én Indíts-Ságomról fantaxíál) hogy a fiiigaxgatuk minden án-ii megazünlelondok,"*) Ki Ssurényí ur e»l kiolvasta! Ne tessék mosolyogni t. olvaaA es m<m mc«.'. Oltván a ./.. S. K.- Ái-ií «Eámáb»n
.....gjnloiii íizerényi fdlo válaszban, ft ik hasáb
21 ik lor, alulról uivaava. Krm aatán Sí. n-p-paul billen képet vág s flk.-wl a lankorUleti fiMga<K'*ll>'( fenlMrlAia vagv megszllnt<ti«e fulult okosko.lni mondván: nA főigazgatók »agy asIkksAgosek vagy nem. Ha saükaúgescik , . .* de nem folytatom híaz a I. olvaaó est as »kos ko.lAot ax én ínogj^tytóimból már előbb ia-merte, mint Sx. azt abból olcsi-uie.
Az . K Hun fele mnoV czimU válmsz .-Uó fulébul mutatványul elég volt <tunyi. Mo«l lássuk a máaodik'felét, mely a 4»-ik szám,bao j^lorft me((. .. !
Szörényi ui aiial menti magát, hogy ruikor a UinlcL.^yoIók lelkiinmerelossi'gét két-ségbo voutft • aiok hivatalos jnlentéacit at át-aiinltséggel gynnuoilotU nom azt kivánla, hogy u minUter mnga lAmgasaun meg minden iskolát, hnnem azt. hogy annak „kebelbéli moghiiott-JAi* látogaaaák meg a Un kerület 1—2 isko Iáját.
Igazán üiulalságosogjumber ez a Szerény í
llAii'gy tankeriilutben ki lehet a miniiter
nek .kebelbéli uiegbiuHtja-, ha uem alaiifelü
gy?ló,kim>k becsilletiaségében a miniiter bízva
a UnÜKVel felügyelete alá helvexte?
IV ha volhaa ministernek a untVIügvdű <iél Hitig kebelibb mugbixoliia is, kepzelln-tű-e annál nitgyubb alwurdum, hogy valaki I 2 iskola iurglAtogniása ulán jelunlést tegyen egy It 4<K) ÍHkolAvai birrt lankiTüli't kötoktatáaá-nuk állapotáról/ Hiaien ily absurdum nótetek mellnlt as ország kUlbnbüzu Ugyuinvk olintéié' terv nom is ktillcne egy tisztvis«lö sem, hanem i-sak egvpár .kobeli megbixotl."
Fullövo aiouban «x>n vigavitaló k.Vili inéiiyt, hogy eHzeninyi félti javaslat uem agyrém'ki gurantiroiná azt aa "jrypár kcbelbuli tiubcrt arrúl, hogy holnap vagy holnapután iib'iii fogja annak ía arc zab a vágni ralami Sze-.rényi-télu nulhtáa, hogy: a kxbi'lbuli m-ybi-íoti ji'loülcw) .ontoUzéa uredménvuzle AlszinU lehet,"
Ka at egészen az a logmul hogy 'm ar. emb.-r, a ki ily abaurdum .luígokkal mor a nyilvánosság elé lépni, máa képxnli felulálni a* eró hiányát t<« saját állítása »ínrint oodálkoíik azon, bámulja azt min valami uj kaput.
Actin ugy M«tlon fgrdulattul isméi szuum lyomnek ssegeii a uennye* piszka-fát s hoaileg interpellálja a levegőt, mister int Teliévé, hogy én tanfelügyelő vagyok, van-e elég képességem arra, hngy a telekei*ti iskolAt kftxségive reff>r-mAljan. V
Hogy Szörény ibarálunk, n tydtUpapagály, n közoktatási törvényt nom ismeri a«i>n nem cait-dÁlkoznnk.mert lii>t«n nem «zakmAja, ile hogy ax alkutmáuyi-i sxabadsdg legcsekélyebb érzé kovul, t kttuégi onkormáoyxat legcsekélyebb fogalmával som bir, ast már agy magyarhon-bnn élo, a magyarföld kenyerét rá^o » ma^át m,4iyarunk nuvexo embnrtjl ciinku^yaii r>*x ik'miu vehetjük. Hiszen Hzer^nyi urat a legutolsó paraaxtbirö is megtanítja arra, hogy nemcsak a törvény renduluténél, de ax alkotmányos ssabatUig fogalmánál fogva is, as iskola julluge felnit h:itároxiii, minden idng>-n ¦ külö-noaou hivatalon hüfolvAa kizárasAval, cgy^lUl az illető közegnek van joga, a ha a tanful-ügyulo bármely oldalról a tCóuég elhniározá kára hivatalos pruwiót gyakorolna, viszaólés miatt bűnvádi kereset alá volna vonható.
>A „Oyúgyitauk a sebeket" etikk 4 ik pont-jábanSíerényi ur att hangsúlyozta, hogy a mi lisleritantelUgyelAal ne novpwen ki lohl.;surat, agjr ti jla bírót. Erro én a kövclko/ó .¦))'gj<,-gy-•éa"-t tolUm :.. Már miérl nt> V h» >K a valaki íiil d ¦* urariága mellett még SEak-umbcr is. A lanfv) Ugyuloi állaim néxve nem as a fódulog, hogy valaki földes ur mt fugyon, hantim az, hogy stak uuiber legyen.iTovábbá azt mondja: ne neveztessék ki ismert tulajilonu tál.la-hiró. Itl ianiét !(''"' •* a fődolog, hogy a kinevezendő tábla bfro e vagy nem, lianum a>. hogy ssak era b«r-e? A* padig nagyon is kiváaatua voloa,
•) S.. „, Mjá
Oj. J.
hogy a miniater ur mindenkor ismerhetné1 ..unak tulajdonát, a kit ki akar neveim, hogy k«p«aségét ismert tulajdonai után annál alt-|>usaübau megbírálhatná."
Kbbol axt hUxou) minden becsületei ember me^rthtli azi, bogjr én a tanfelügyelői képua-S4%«t u anyagi vUxonyok <'« egyéni MJáláguk kisáraaával egyedü.1 a sxakképtett-i.igre alapitum. Kit, mondom megérletU) mÍDd'in jiiravaló timbor. Hanem Smrenyi ur nem értet ír meg, m.rt MJáUá|pw,«re«tKti • egyéni logi ¦ otvnli-suvaimbólaitkövetkextelí.hogy .(Jyór Ily ura pawlagogiál önálló szaknak elinmerui mtmnkarja. do mintegy k i k ö t i, hogyopye-dili fííidmurak «• tábla-birAk lehetnek lanf.-lll-gyulőkké.-*)
Ha én is oly iiviru* habarékban kuruty-tyolnék mint Szerényi ur, hát att hinném, liűgy n.vidlAló stemüvege nMegj<>gyxéa--em idevágó ponljAnak értulmét nuin biria kívmmi s gyarlóságát mugboccáUuáin, de mikor valaki ily világos szavak határozott értulmét is meghamisítja, a« uem más mint irudalmi utonálló «ai irodalmi azoiim'ly-bixtousAg órdukúbun jogunk van ot, a törvény résxrehajlatlan ílélostéke elotl is komoly felelősségre vonni.
Végre azzal vádol Sz.rényi ur, hogy „kegyed a napot lóoaíeaarhoi a taofelugyulot a axolgabiróhot htonlítja."
No, ha Sxerényi ur már ily nagy tűkéire Tiite magát sajAt gyártmányú ssoréiiytulun fUllunlé«kkul dclucUlni, rövid ido mulva m.-g-érlhetjuk, hogy a logártatlanabh belyreígnzitá tutik aUtiJAu fulségsérléssel iog bennUiiket vádolni.
Aton erőltetett lUlutlenségroa mit Sserényi ur a többi kÖlőtt vAlasza végóu is arc-somra frecscsentett nem, felelek.Feleljen orról Sserenyi ur elvakult, fanatikus gy lllolaége és gyauusit" rósz akarata.
# *
A t. olvasóközönség iraut púdig erkölcsi kötelosséget véluk teljesíteni akkor, midón Szerényi ur bakugrásai rllen telt full.peveinel néhány sxobau indokolom.
Uecauletes uuiberhes illó tolurtntiával éa urduiiuel fogadom bArkintik a taoügy vlúmoz-dításAra csélzó felixolalásál még akkor is, midou exen felszólalás olyan egyéntől aiármasik, kin.k munkálkodasi köréhez a tanügy szorosan nem tartozik. Örömmel Üdvözlőin a hatatiaa éneim j ta&Ugybarát felsxólalását még akkor ís, ha • fulszólaló, mint Szvréuyi ur, a lanügygyel csuk mint mukedvuló foglalkozik ; még akkor is. ha az illuto (elszólásának izinhulyéul oly megye InpjAt választja, mulyuck tanügyi éa egyeli viszonyait ép oly kévése ismeri, mint Szerényi urZaUmegyéét.l'uhát örömmel Üdvözlöm as iív t'„!tzol*IA»tbárkitől bármely oldalról jún.dcaaak aildig, in iga felszólalásai ílgy irautiax<.>retu(et!tx llgy iránti lelkesmléa ji-llt-gtót hordja magáii. Mihelyt aiunbun a fulszólal(i,mint Szerényi nr,owk axértragad tollat, mert a nagy-írók majmolásá-nak ailAuy dicsősége pisikálja, mihelyt a fulaió-lajo javaslat helyett gyaláz, higgadt véleményezés hely ott gyauuait mint Szörényi ur,én mint kizárólag a tanügyi lém- kéazUlt a'vnlamint wldíg, ugy esuUn ia a tanügy tnnín mílködfi egyén ax Ugy iránti kötelességemnek ismerőm telvuu-ui a kesxiyUt még akkor is, ha «lore mt-gva-gyok ia arról gyoxódvo, hogy olyan emb«r el-Ibu, ki a tiasteáaége* hangot elfflejti, mtnt Sze-rényiur, a kücdelem nem dicaoseg.
Én hü tlkkrut Urtoliam Sieronyi ur elu s mt megtuttem volna máaaal is, ki a uyilvá-nowag utó bocsátott szavainak horderejét oly kevéssé funtolta,volna meg, mint ő. S mig egy rúl bistoaithalom Hzerényit, hogy én lessek eU/i, ki ax általa lelmutaUndú o^ésuégoa életre való eexmék eíóti kalapul emel, addig iiás részről biztosiihalum arról is, hogy könyö-ület nélkül lu fogom rántani róla aa Alarcxot uinilauuyiszor, mig a népneveiéi sseut Ügyének köpenyű alatt a gyalásáa, éa piazkulódás alatlo mos túrét re>t«geli. Mert szent meggyuxodésum hugy a népneveléa magaazloa Ugye som ugyua emberek sem táraulatok pisxkolódásai-nak szt-méltlombjáiil uhui szolgálhat.**}
OYrtilFFY JÁNOS.
Megyereiule/és.
T a p w I c i a i járásbiróságbux tar totó lg|S-
Kulsu- és Alsó-Ors, Lvu, 1'aluxnHk, Ki>-«sd, Csopak, Nosstori puszta, A rács, Füred, Furud fürdőhely, tíal.-Kis Szdloa, Asiófő, Tihany, Nma-Pécaol, Nagy ét Ki* IVcsel, Vássol, Örvényes, Udvari (szolohugvck.) Alsó , Kelto-és Kit IWrgÍM*, Akaii, iVftu.Lvir, J»k«bf». icso, Sr.-Anlalfa, Tagyon, Ságh p., ZAnka, Szépeid, lilun-Apáti, Kapolca, l'etend, Vigárnl, l'ula, rutsuOaoromtolde, P. Iiiiar,Sxt.-UékálU, Mindssentkilla, Ki#falud,Kékkut,KisÖr», llun-
Talián, Doívgd", 1'ussU Itáskó, 1'usxU-
*i 8i ur uját iiBiKÍ Ur. J
*•) Ki ti. H|[j.-t m.ulin * h..>iáisdlá> min! ríiiríl két lilmn tn<>Klitrl4at lapudbanMelléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871.
Ihhtto. l'iwxta A.-irteiő, Ni.ka. H-l-v-,1 111 -/¦l, lUUp, l),,r.xl |.iii/ljt. <iw(l..ü»/i. l1 I.huui, KápUlau Toii, feltold, Ábrahám pm l'uszta KiiOra, Kende*, Báe-i puszta, í(:m.„ oi'>ny-Tniitaj(siolő hegygyuh, Tordfinic? fUbdi I hogygyel), Siigligel, Sioiit f)yflrgvli«KJ . Kis i ApÁli, Diska puszta, JUposka, Hi-gyma,gas, j Tufuduza, (Juliüt, Ij'mu puszta, Lestiixvv-Int- I vAml. l'uaita-ltillt-ge, I.i**«c*-Toit»j. |,m,-,, ' vt» Németfalu , Puszta-Tör* ki, Nemes-Vita, B«l Kderics, Kővágó F-irs, Fülopi réfa, Kmér puszts,, Köves Kálla. Monoailó, Bal. U.-nye. Nümeghi járAsbiióíAghoz iHrtozú kór
NyirA.l, S**:*. De aki pu»«tH. l rl«V p, faival p., l'rága Ki.-k p„ íSunnmh, ('sáli lí«n-
Knjánfold, Káptal;iu|H|* Itany, Bod.'Ha, Nyírlak pussU, Baiui, <\m,IiÍ, Mária maj..r. Nároa.l, ll,.í!.«l, tiuUa, N»..gvér, Mídgv.w, Kigács, l'kk, Puwlt rltfbiijl(,MjpJlratirA.a Fiatalos p., ¦ rogánta, I>t»lironci, Olvria i>., llergiva p.. lln-tyefő, Nravalíd. Mugv-r, SmL|». Mihály fa, Ol.id, Kreiive. Ihi!ir>»;*é, N'agv- é« KiaCiurbő, Viudoniya-Szőiős.
Sient Orrtttli járás bírósághoz tar luxnak :
Tűrje külftő és bi-lső, Véged, itatyk. Teku Bye,Tu*ke-.SMnt-l'ét«rtHi«<Qt Orlili hiözJvárva, SxeütOróth polgárváru., Udvarunk, Senye,
ló, Aranyod alaó 4a f«lso. t'slford. Fény.ábttiH, Dabronv puszta, KoppAov, <JyÜri|H. K»ll»s, Beéred', Barátttigvi. Kef.ldn, l'adúr. Alrná.. Náluullalu, Zalabér, BambAs puszta. Udbruncz. l)Mk, llurbatfa, TölcsAnv, Aith p., l'akod,
nrl.Anvusfii.Ctány »l»ó éa M-ú, Tilaj, Kis és Nagj-Kapornak, BiH-iiu, Szént-TaMi0H,Mii<>fa, Boldugasszonyfa pus/ta, Szőlős p., L'jf.ilu, Hutéa, Síi, LásxlóegyliHZ. Sándürháxa, Szem-András. lUd, Bokaliáu, Neitiessz«r. Sz?nl-I'ét-rur,' B:u>fa p, KoMnn p., tloaaziihajtás p.. Uéu-, Hn^szufalu, Uuba p., Zala Apáti, (V-rlii<i;i'p, Vurríl, Igricza, l'Olöakf, Babos p„ I'jtiiHJur p.. S« nt ililiály, I'acsa, Vörfts major p , (ty.-rtyá iius pusita.'Buberuk p., Sient-Márton/lVsa Tililiis, frstorgál, Horváth!, Bárand p.. Ithrnuk p., í'aurgó p, (!ai-r |)., AIsíV A* F«-l*.'i Fukoa p./ l'Otréu-, Fnl.ő és AIno-Kiijk, Itfosloil. Eg'-r-aracsa, l'alkonya, Hzegfrihi. l.'ng p , Jukabfa p, 1'ugányvAr, .Siabar. Ornaztouy, Kilituán,
p., Kis-iiada, Alsó- és Fels.VIUIx.t, Sárkány aziget, Tompnhegy, Tó Ilii* puazlit.
Nagy kanizsai járáHbin'.iághoz tar-
IUlatoii.Magy«ro<l, Kia Komárom, Kápol n.i p., KomArvArosr Töllfts puszla, (Igralmnci, karo^, H.-híják p., (lalambok, M.r.-ny-, Ijlak, Csapi, Bitkőuak, (lolse, (lidso-szignt, l'nl'iskuf^, l'usula KürUM.Szt.-Baláts, ])uzsns>k, Borzonczu, Kautorlnk, .Swrdahely, MtrgAny p., Bo<rska, Ormind p., Újudvar, N'éim>!-.Szl.-Mikl<Ls, FUz vólgyn, '.angviz, KurpavAr, Forkenci p., Bh-fníunk p., Kámáncs p., Nagy- *{* Kia-K<teso, Sársn'g, OrmAnd ]>., .Szl.-Jnkab, l'i-trnd p., Mindszent p., Caclii p., lloniuk-KutuAroTii, < >'»i. nak, l'alin, Mánia p., Zaigár |»., i^izturugnye, Kigyátv, Sormás, IJAnía p-, H/.:jiolin>k, lUjcsa,
Kis Kaniua, Uhui uszurp.J'Alin'kaházp, Tőke-hái p , Ujuép p., B;tinki> p., l.aHiutk.
K e s Z t Ii d I v i járásbírósághoz tarlóinak : Vállus, BUdoakul p, AM- M Felső Z*id, Hidegkút p.. Tátika, Kováoai puszta, HiAntó, S'indornyalak, Caerhát p., Kexi, Viodornyafok, Kóvcskut, Karuiao, Clyongyiis p., (Vrazog-Tomaj, Miliályliáza p„ Nemus-Bukk, Kgregy, Sxt. András, Hévig fürdő, Vonyart-z-Vtshegy,
bok Álad és FelsO, Koazlbuly nu-zőv., Ki-szthuly polgárváros, UjldogaiHzonyfa, Szt.-fiyörgyvár,
p., ZnUvá'r, Bal.-ilidvrfg p.,' Kustány Alao *s \Xigt kflvtUe.ík)
évi 39-ik sUmához.
itnktffj « kttkitHnbli mull níp*i«inlálá* alkal mával voliuk «ly liá^nk, h.,1 nuvesotM olUga--Já* tflrlrfoi, h nriji athil t.*lt, hojty at adó alá tArl^nik a fk) v<>telt itn arra liU^ke vH^yok, bogy ilyeami j"f(yifa<<ifi k^r^^-imb, n nnin tflrtónt, <)e Iminek »ly kó«én'«t ninRnuv«HÍ, h.d a nép itiátnlálá«i tmmkáru mn^a a k['ii«4j{i lmló»Á|; n«U upithöti-, eien k.'inU.u.lö f.ikAuyv
-iryiittai a iiyilv^i-iArt-Ui iJikAnvv l«.....¦.
hova m uj adllmiok, valamint' ai A\>\ uk tr.iul" bíjflKV.-rhiilfik volnának, ti^y «i.iU-ai •itávLi.m utHAIuk, uxy »» írkuiök b«j«-(t/Ml^trtk vidoáuak, - ar.im. r«od Át lA.nt.,*-•AK, », h.nta a joWlot.ai atlja kürmányunknak a tiixtM ulajwt, m-'lyri' építhet. tnurt, ha mindei'-n kftutígi f.ikftnyv jwolotao kea«lt«tik, ufty nniAt,tizt<rln nvm l«u annyi távollevő katona nm Icainak n* «ri|An jírkáU'.k, mert'li* *t\- Uointé««nib«iik.«rr;.,kÍnhA»AhoabitmitDt, vajfy |Alu iAv.1K„tl ,v} ¦*,,( 24 or» al«u „ kttia*-Ki Wk.ínw Uj.jitn |M.„W|, ji.gjfwtot, Ufty mín d«n krllmn^l-n.^n.k ,.|BjP vtflatvdn, eiry nthb j.ivahiM.mitlalfk. "
A 11. §a a kuu^i Jl-t,;-^ » k-.««^i kötölékU folvétol Altnli nie,(»í.-r«<i«t tárgyalja, ilyeokor i.in.U a ki>i»í^ li»tnrMf«t« alapján ki-motidatik, ho-y h k<iia^i Rtkflnyv hányadik lapján |p«i Mj-nyi-zvo, muri sRorotem íiinni, önkép *w»lul n«m (,>g a*oii wjut* körülmény előfordulni, tia etcy oaelitdnek nem t«t>fik ax aaaz.>nya, vagy ura parau.aát teljoaite.ií, elm.^v n catdfkkk kí-iuí niiiriAjáliy/ (^ U|t kuntárkodva K liibbi e«ei(tti ruiitáaár* tor. banum bttkiivet-k»aik Hina réjr óhajtott Állapot, midőn mindenki a lotfaiii(onbti fenyiták mellett kotelea a meg-lolcpcdéat bfljoleotení,! erre a kttialtf hat.>i>At{á-lól ungodályt nyerni, molynok alapján a yn^yiA hivatvj Inat a kni^^, l^krtnwban ai utoln<i
íörvényezikk
Mixl ÍIIkk id&.uiikdpa kiiw'gi 4nynk..uy. vuk onsájirorU' elkóaiitöMopak, <U a uulAu bon»ai>ak bcu<*ni íúKndh».t.'> utfAuvk ill^tó kői-H.-Ki aluljárok által a«iklc-«Wih«ly kow-Vi ,>l,-,l-jAróaáffanak biiji'lentOMt'Dyk, muri iirnitu nőin cacki'lr foladkt valakit Kononnak nyilvánilmoi, niirt ama kötuluwltwtfi '"••>' ¦ ht>ullMliií lli4'1 jár, iicm muj(VMWndó, valamint an>n tohef u( roo-ly«l ncv ilv h-moa egyén Iliben olválUlai kell, hu i< ÁgyaUmn míHA, tohAt, li» mtndnn kinok valamolv kíiMt^htí Urtuiónak kHI l«oni, ii«y aanríotoni Uiutáiu aípriní nyitandii .»ly fökónyv.vjjliia, nMrk«*tuiidi"i, melyen lap-mkint klllon miíiden .MalAdtA cantildjávul , nlánoa i-MÍ6lj.-ivel oftyIHI l.-her.'lnek, n,^ u i-»IöJ, tu«y i'l ín Ind v*i) «iitl.'té»Í kítt*«:ííiíii«k tíik.-ny-¦ íUn .nuKk .«-'- rMládjai lAj'jAn f.l v^totudk, vil Nnnál inkAbb i< ohajwm, mórt ii'H'i),
telepetluttek *egélyi»zAiér»? fordítható vuliia, így ax eredeti jjyi>k»»rea koxonség tarhalUrtMf is uiegaiuuaé.k.
Azilj fclvtUI a lVivettpek illetőségi kox-i'-l kozoltotui - rendeltetik, kinefoEuiuiHk
kó/sóg és ÍSkoayvi íjtiius alatt vélutetl fel, >alstniut a nyt-rndii biz<.iivilvaayok iauiuu s/iMiiu /.¦.k.inyvU., .d.l.uik \i, bol a caalád i-i -zanata fidjogyecva v*n.
De, l)''gy ufeii fókóayvuk miaél poutusab-ban kozollellK-sstuek, a roájuk miutll biaosbau épilni is luhouan a kózsxigból ilvuzoiuk, kik még más község kúlolékúbe ft>lv«vo niucaunuk^ minden a eaHiAdb.iu t.irléui vAltusAal, p. o.* haláliizáit, vagy ajulnt«-t uejilonteui szoros bunteiés lorhi- ulnl! UrlomAnak, ,Ky tehát mm di'n valliafelnk'uuliiét behuxnudu volua, hogy
*«ti toKonyibo bejegyett inlézkeilést a félimk nyombiui Aimim, - p. o. a halulti bixouvit-ványt a halniuk könyviből, a azúlet^si biío-nyiivauyt a szlllt'tési lókóayvbúl, ax esketási bizonyilványr az esk.iUUi főkönyvből, inig ax illető tarn.iurk •-/! luuóságdnál iusonbejegyzi végeit t.,y«la„,ei.i.
A IX. íj. „/. or«xMgba tartózkodó id<'g'«iiuk-
mlv
itt a
pjjíy,
láui liázftstig, vagy nösUléa sitnle f,-l je^yzuadó |ou, lehel e ennél biituab nlap»l kípíölni a jutp ino/^almAnili uyilváiitartá»ra, ml kálium, n .-íiol sok gai»A({ már utirájában -HojtHtián, utiin w i* tiaitelt ulvaaá egy atebb jüvÚDuk ulapjál mi fojyuk megvetni.
A Ili. §. » MvtovU kat»\ékmt hftiAroi-M, va/yU min', kiírllliri^nvek küít l-lid viu» uta»itni a fulvtiifli, <r«ak a. p.mija vilA({oa w ti««Mp inurt aniii^y ia erkók-gi viaeletét iffuminift kell, h<-«á mflg raak naoa íárnd^k kell, h.Vv l'ílnvádi k«re««i nUti »?¦ illutő nin<a. - Az •¦!<¦>, • zakux b. kítétulo tigatabb, hol aíl'.uuitdja, huffy a koB4<<K terhelrfau nélkül majját f.,nUr tani képua-e V ei már nyomatókoRnlib, nx-rt mt hujny lunUnaiii k(^pea-« rmttfat, iparosok ná| kúunyQ, mert ml i^nzuljn hn^y ipara után <¦), -!¦¦ *-u(ív Uk Hit otfv ííuI/AIbiIiuI kiállott cwIMnél. ha o< hoMiabb tdí-í^ (¦¦elt'tlkr-detl, a vnlamiiakét maxának mo^Uksnluit, u^y abból é« k«rwraé-ny^bol mngólhot A ki>u^' Lrli.U^,. luílkul <1« ha mint c»v\M n\&r csak a roAKAraasAg t erkölcstcli-n maj;HVt*clulrft iul», iijty, ha meg-lolepodni akar, ho^y l»het ennek tul<p.-d6«i .nK,dólyl mini, oini,k miir a>Ulvt<Wi liulyAre kell költoiköilnid, a ott maj(át ujra.aron lapím, hol mAr eliibb folvriftcM, <U, janiit távozás* bfjcgyratKtfit, hogy visaia me^rkunitt, ü«je-Kyvini kuli, itt ha kurttautki'pluluil U*t, annak a k>>uégn»k it;rh<ir<j {»% válui.
A Itt. §. ait mondj*, ho^y a telitpUlria által aion kflleMk moly a tiilojnittt't illvti, nem fuaztja mog illetőit'gi holyrii.M, i^y tehát a kére antkőptelunst'g usulrire illotAt>'gi hi-Mn- uta-•ilhato.
A 14. §. haUrozsa. h» a tolopült azon ki.iiiejíhei akar illetékes lenni, tmilybun telupe-<li)(, ugy dlihot Írásban, vagy aiiWal folyamod-hátik, a k.ÍMiitf mt die.^adlintja.
A ló. íj- haláronu, h.^'y a Mv.lu-1 ,n*K num Ugadbaló a. lia m illi^ó » k<iz*^gbon 2 évig lakott, b. <« "tt a kouo^i i1* iuá> tor link viseleVhüi hoszA jArull, itt azonban a 12. §. tÍLyi'!t)uil)<> vítolti ajAnltaiik, vHgy ia, ha az illutí bUavádi k«re«et alatt áll, vagy ha inazolni nem tudja, hogy a knzse^ terhe1™ nem luaz, ugy a felvitel tnnffiidhato, inig ha nwo küíül-mÁny fenforog, ugy megtanailli*t<í.
A Ili. §. ai Így f.dvotl«k a többi k<1sséK> ta^al egyenlő jojjot nyernek, a hatoaág vé-dulrmk nity.'iiKt menőkben kinyerhetik.
A 17. § hfttározza, lia m kfizaiV joVedülniu h kiadáaok't'iHlozíWrii «lAg*tigm, ugy a kiiu<% kötelékébe felvett ^yúartí méndkolt dijat vet hutntik s azt be ia vehulik dti est mcgelőiOlun szabály rendűiét kell ftflAltitaui, p. o. Urtoiik aa illetőt • kiíi^K kötelékébe lelvonní, igazolni, hogy hol iiulntett, hova valő illutM(í», llAtly év««, hAuy u*alAd-lagKal reudolkesik. mitiú kitrtwiti torrA*» van, minő vimyouatl reiijul-ke»k, fénynek vagy viuKAlat alalt All-e ? éa a község javára Wrtoaik a caaláti tagjai siámAhoz képest fitjonkintö forintot fizetni, azt asérl vélném elikénl usskAiolni, m«rt az e!rt*A siakasi»k ¦seriril a iMialAd tugnk fiüloik illetőaégi kíl/*^ géhez UrtöiottnakiimertotDek,— üzen szabAly-rendelet azonban jóvAhaKjA* védett m íIIhIŐ ' törvényliatóoitfhoi fulierjaFitendő. Itt as<n-' Un ii tmveriul" [>^iií hova furiiiiAsir.il si'í | ninca, én «^y vélném vzon összeget elhe 1 lyesni, hogy ez tőkiíailtutnék, s uhnek k-í kamilni itíttjd hí ídővoj ker«4«tképUlen insg-
Ky^^ i úta
| idegeu ítfazolnj tudjit, mikéu aton ortiA|( éa j község kiilelókéból. luuU-ti«uuUlel«U,altwiMÍj-tatotl, ugy uAlunk, bit a k^uégtwn 1' évig hogy hu lakik és ott »d.>l tiíul, funyitók alatt nem íll , eltartAsál Mütositja, fölvehető a mef{azaboit dij niellutt, ha púdig kél évet kimiiuiiij nem tud, ugy o«»k ulepedéai en-gedúly adalhatik wug, muri uraim, szurio-M'n n<tKy * külonU^ a kóteiékbuni tulvétul, és a t<dept«Júa koxt, én u^y értein a kótelékbeni felvéiflt, Uugy h f'olviitt a kónéK jó- 4* balsorsában BgyformAn oistozik, mig a telepedett csak annyiban » nmunyibuu a község kára engedi, n kúts^'b.'u r^talletik. a köt«Ukben ff Ivott p. t<. Iih mint uuifi liitiulról tAvuzott n utkozbt'n njegbutt-g-xlött, ha ön erejéb.11 gy.i-gyitását esEki>z.)lni noiu tudja, exl a község, nn-lyoűk kótulékéliSR urtozik, viselni kdlcle*, miic* int^telepedtut ilvi-xmilie nem ráumulhei, »ok iih'k más is volna htuon felhoihalo ok, du Hinugy ii in-en h^saiu vagyok, fél.-k a titrolfiii->u..l vuzaélni.
A 20. íj. a térülik hovatartoióságAt batá-Mtza p. o. (,'jfy puszta léti-iik, rauly ectdijr önálló volt, nnTi R,lojAt kóiv<-tl<m azJadóhivatalnAl titutlo, hofty huva tartoxaiidú, az a lubtjdoun-8'kr.i liiímik, hol ha tóbb tulajdonos is volna, iitrv n IvKtÖbb nili.i tix-t('>k hutin.jeiAk n..<K, tni.: A «ibbi ily piiaztÁk azon k'>xaé^hex tartox-m.k hova eddig is turtoxUk, «zt a 21-ik tj. Ii&tAri zia.
kdvAth J/ínos.
kovuiook a igy köveset bulotkAzvs c*onJtM«B| muheliuiii, h«jb, ugy nagy épülőinél gondoláin, mi y, volna, ha in ip.llttuim ! Majd uiegleaa, mint az egyszeri álom szerint virágok kínt virág vi'vó valék a a legaiubb virágról tnogfeled-k<-iém, («í iii-iíi luixsohse!l hanum a tsyasaM ndy fitleitktiZik meg **n rólam, uiiat ax való-Un be is kóvelkesoU. i>e mit is l>«wzélak vi-mgról; imkcin már világi virág virnlás* vidi-tolag nem vinl, hacsak az orromon valami bor-virúj lélu min !
A köit,Uk álland.; a*átlAsom köilutyt, iifin fsuk a'érlK. io«rt regi kenyeres pajtásam, » g-/da*Agi garmadákon elhallgatott .Alfüldí Pacsirta- Kiköti Lntttó barátom itt lakik, hanem h kt)it«m*l6rt emlékflitet, hová uly epédvs jt.-vnrK „ ,i„tá<fatt s cfti/<?torf szív.
Alig vuu ktilvtiaetib rrsemeny a világon, iiniilhu egy •iiuullnu jobarát kurAbeu szabad nviliwggal kilies/élheli magAt •¦ ember ...
Kákuni barái.....aul majiUieiu hajnal hasuluig
alig togyiunk ki eietluiyaiuunk <ilb*M*«lM4ból.
.MAniiaj) r-xgi-l kikoosizialtatn a (,'*(tsaár-ii'tií«, oila, hol tultfdhetltin barálom /.úsnyui A,í"..^. mivolt az Állottól a Futó J¦<»,., • jul.b ittirsrit enlviiiiw ritka jmtirti irolArssm *•¦ fuiuli.t palyajai, ki tudja, uem é én lussek a harmadik/!
A buiug apojogirgaliuasrond tuagyartarUi-Hiány i u«iuij»i.obla tőni>«u ü.vbs RJáalatAral bukopogtulUtiii aa igiMgakiség ú-ixiájaba, hol a lugaiimlyusb baráisággul, lugatlUitlam, s oró-muk«( Idjocék ki, hogy a kozugyi-k Mlatfnn tviuu műk- iráut tígyeliuel ta,it«Mithatnak ; Jegyek luoggyo'ódvu, hogy suveaua látott ven-. J«t( vugyuk. á vaidbau olv jol eavtt lelkema«k á« .-Wekviiy^ « tiszta iáissala, hog/ akaratlanul táv* K>>nyi*epp ereazkedutt axemembe; iiu osó-IhIi! t olvasó, hiaz önzetlen tisita inüku-dtMu.jk.-ri h »yWl ((V/n, usak hálátlanság, roaa aknr.n .-« U'iix-magywrazu b<*.'»m«rlés, •jutalom. Minik a tovianx<.-tl«s, maae * virAg, mienk a iin'liííuF^rtltiin, mádé a mét, mienk a vet**, másé hz ariiluit, uh ilo iniuuk h viliit/itiit, hugy m-• ¦¦'ai'^vl -n/Jiusunk a kexuukbeii a vUUitniitlöks, hugy Bzcikiuliaburu altul lisililsuk a löveget ...'.. Mi uyujtjuk «í elismurés ör»>k bauérál •jiég tilk-ntt'giinkuek ia, hu a kbzdgy nemoa biijn>'ko l.'ii: .dl murt e babúr levuloket mi ,í.-p|(,tln, Iion^un-Einuiik laugtir^iiúvvl nuvel jilk, iSliia meggyőződ éa Un k ttirhetlen erejiivcl ápoljuk éa a virrasitü éj idylli ctflodjébon a t.Tiu<jpxet ea a mi kbnyUuk hármatcseppjni kiiit kóti>xzUk.
l^gyun olis iicréa a (,'sáa«irfUrda nemes-ki-t>lu tulajdonosa s a fl'gyelmes, méltányos Ixírh) »r«k •lMékray4^v4ri. Kedves kfttttUaté-gem paranuai.lja, hogy a r'UrdŐ intézet t*rii«k« a •f/itt gviigyirt kt'riw*ndi5 kii»in»éR javára a gyógyvi/vk huusái k'uül|i-m.
I. A budai cmzárfUrdő története.
Csúrt/ár-fürdoi levelek.
ii.
A budai indóházig jó k«tvm volt, ulóbb a kia é« nagy poharak KZnrgalmaa emnlgetésti, később a leirt ritka élmény okozta, 'de csak-humur roukalvém gonoax ftz.dlt'mo kt'xdett ül-(lóini.oniiií'uibH lilleui már csak azért ia, hogy Imlluinái sx<TÍiit HalAia Frigyes .Omnil)un"ába NViuelh Nlr« kegyéből, hugy kózo«s.ígét/e/-I ültén* mAr bttiliMvé valék, azorencsémro — gondolám - kevesen megyünk, a Bárokban egy ciilinderi:* n\ng\jnf«inb»r ült, átollenbun pedig vagy hat szebbuél szebb nő j nem tudom nnf)p<tl .,zi tm.ndhaltam volua-í ? Alig holyexkadom el, \it\u-\ jő egy hórikoTjjitt i'tilindurus, na, gondolám — ¦) nit)y/""y'(i*i" kőit kicsiségem aligha ul nem vttsü- Meglfhet<'.st.'n te\u xsufoluk tMnoiiu-
telo zsiifcltatolt .')() krajezáros passagu uruk kel. A tízetéanél mAr unni kitxdém a dolgot, nom azért, \iu-ri JiiHiti kt-tlell, nauom a Icircutkerti *4it, no du gondolám. hAny i.-zer ember kerirni kltlonbon is mai napság, részint a hivallirésiint a nem hivatali tároxát, megkell lenni. Indulunk, 'kérem est a sn'> szoroa értiilmébon vonni: indulunk, a koosi *örilg hVóg s mi btuioo canunbo-lázuuk jobbra balra és vU-k vls Mégis .-Mk szerenoséa fii-zkó vagyok éu, ál>'lleneutben egy iyuii igun kövér nő Ulvún, & velői itssxuUlkkléa uum sérté inog orromai, a két oldalt Ülők czi Undoréi pedig főjem fnlt-tt öUIkeitek, mint kél
dldotnt. A fővár, li taj kulónheu in káhullU
tőn. A magyartalan, vagyis kirAlylalau „M-i
gyár Király" ntl uj életre ébredek, meg- a ku
lónben is AiWí/tvi a köiOritgu^i komi társaság\
ból, utamat a vácziulezának vnvémpgyHnoseii.
[ (Gondolatimnak szabad azirnval hiába akartain
j adni, «irk a kőhalmazok viwzarinsxlák, aztán
I meg tukmur oly gytmjid mtgtitéttkktl tisztel
letém. hogy ábrándjaim léghajójából kiki
Cltyauiama orra k*-llo ügyelnem, valaki ru * jAra he lépjek. I.xgjobb folt a kec-skouiéti utczAban mopiii, itt a la N'agy-ltanizw, utvxAl
A caAszúrfUrdő frk.uk a Uuua jobb parljilif, a ti'igy l«rjed'lmlL Buda Város éauki réau'u, Bzi-nikózt n gödiig nóvciijulü szép Margit Bzigi-lliTl, - igen kitm, aőt a lugbA-iulúbth li^t'onségtMebb kilútAmikal tiyujt-i sző íőlivg.v'k tüvén, s a menayibeo a Jóuct'hegy állal Üí északnyitgati szelek ullun fóduzve van, k.'dvnző, sz.di<t égalj alalt.
M»r akkor, midőn még a rómaiak által épii.-lt A>|uiniiin vagy Sioambria nevű vár éa vAros .TÓ.k'k|an ti tAjon, s Atilla éa Árpid gvőztrs hadai b<l*i dicsösséggvl lelfpndttik niug c nüik néxve mi ml önkor swnt enilék«zut(t he-lt,:n, léteztek ilt iiHgysxvrilen épített flirdőhA tnk, víímíntt'Huk, »raiágutak, liliknek romjai ré^xb'in még m»sl is láthatók.
liégibb korrajznink ugyan ali^einléke.zouk ii litnlai gyógy fürdőkről, ánídu fi-hvan jegyeiva (..rt-mlllnk lapjaira ai, hogy a Budát ujjáalko-l..lt Hollós Mátyás kirAlyuffk idejében p..mpá< fitrtiőliá* em>lkod'-lt itt.
Kh m.'g akkor is, tui.lőn 1541 bo« az iirény- v* nagyságban hanyatlott magyarok napja éit kerus/tje f.ilOtt a diadalmas félhuidat fAzték ltudii lalaira, a ttmt tisztaságát vallAailtg mit.'tt ozmnn mogkimi-lte diilásAlól e fürdőt, mint rá nézv<- is tí.nt li.-lycl.
KültmiM'ii S/.línián osásxár hxlyUitojs, MoIhiiimI bH*r« sok gomt-it fordított a budai fUr dOkr<i s azok korit! *t ugy txm'zelt di<rvisek, i.zioAn barátok stAmAra koloxlort épitUtU-tt, vatainiul a fiirdflközeiébuu lovJ egyic sxép kilátási balmun liires prófétijitk, a költői leik ti (Ml Baba tiaztit)u|Ár« síri kájwlnát, mely még mai napig iá f>-nnáll, a mvlyei koronként tarok zarándokok tnukutk nntglAtogatni.
lütvAitti ítoriul Hussein basa 'Ml gnbn»- éa puitktiiHír iusl"i'it <'[ji(i«!ett a W.li'i kötelében a ¦ inindeat kóf^llal véi^tle körül.
L'kibli, midőn 1 >iHt> ban Buda várit *• Uiáut iMlnmmnl vissuvi'lték * túróktői, a jukarban levTr furdOt a kamarai igaigatóság foglalá el, s F,i-k>TJA»i>*nnk ndla axt basxonWrb«^:(3furinl -^ikrajiuArért s 1702 li.iu i;Udta,a Uirlőnuk, mi által n kun-tkező évlxin szabaddá leli, Buda-viíros elvumt.' a ítlr.U tulajdoni jogát; s mini a osásiAr birtoka, uttöl nywrteroai napig is vi-SM-ll nmét " K/Utáu is a kantra egyeveknek siJugatA ti» ílirMt Diigiuin rjiteliói MiuvxibAnyi Mva « kir-UrtAt-*i*ó« ui-jo.ldwjieliikín Majth.iiivi M»r>" •K.u ü.'hi.'íi umbwtarati .¦*itn.i"l li'lk'-itílvf, liujty Isiimnek u gaíiltt^ AMAha ¦<» jóullt:mduj « uo i*UfjAn ogji»ik úuió iJr.K*k"iii«k, Imnciii a kö»ro, kUl.»ni«on « iit^uv awiivcdú ombumóii javára )¦ íit-lnálj-o, tlinriiiti uá«l»rimk, J.i*n«:í lú^-r-i,^ iwitkvrvnWvfl 1WH1 ban mu^vutfa'
¦ II « kuillHrál.'l, lHulól<Y bwaiTlUle II Illlllai
várban v.ill liáiávul ¦ ?L',l»H) Unk.'. forint r»ll-ioliW.1 mi akkor nnny <>Mi.-k' )»<n* volt, » n binlxi irgnliuití Mi-nti'liu'k atl<>iintnv<>xA itul »tv ví.'IWI.Il.-v h tílrd.W.ivvd.iluuM^;. ux ulh^V"- * á|>ulják, Kj/uiiuln-ák.
ItATOItKI.
Sr»lk..ik ¦
toll b.-i
Kuni/Mi \áros li>/tnsuga
llo
. h.»«iliik brkUl.lult
t'fíy
.itk«*ó Uiv.-I.h j'.iink latiuk mtn.l.ii n tiuimiH'iiiAr nitlkul k'w>!ni:
.S. 1.. miftT kxniBMii lnki« tt* li vinMi kci|iviiM>UWf(h<>s I*. «<vi »«$>(. t ajánlatot nviijiotl l>«, irt.lv h/.tÍiiI hí tt'iiull k<M klinker til ÜmUii lnr»UAl »*• h'iiii'k..-saaAl, tovililiA n liVutiiM, vujrv'U h vAnm akoii Wwiünk íolyiuiiua lÍMiAnl«rUitai iw-..|y in.-ií
tntU««Wt. h^iv oll \><>r aolin *> Ifin*...... in.-lv
m Oj|o|»< ViiÜkuvii-a-hAúkinl » |»'tuttgv (_».,-» ha* „ISiarvnn" yiüidfjrMiir, m ktl'-l'1 u tiiiimami .N. II liU.i N«nil-«r hAwikif - >t li.uiin|>l<>m cliiiii Ur m fnlnum |'iaiz kiv<>(-'l.\.1 iUHHl
tri evi li',!,¦., ,„tll^li11«k-Arrl v^IhIni k-*». Ajá»lk..*ik .^vttiftl külön »iU mull.u *
ti'lkj (ciu^ilclii uJl'lti IÁT, Jt- *i»tw.hil[pi«ii <¦* a vAiua bAr raolv m»a' ntauini'k tiizlánUriitMtt matfira vállalni". ¦ TuvAbl.A. huffv a vArvti Iiui lw»küint> azAmAra iniml•-»korra uny vagy két j»Ar Uivat'kÓDii'U urt,
Mily kivAi.*** ...Ina. l>uKv vánunnk butra aljái t'ii'ii |<>ii'ki>nv, |nk<-|'uri i-jíi.'«í»o^-ÜK.vi •irinpoiitlml liti*iuua vnltulntul lnitt<rliir» luti«iUók, k<>itu>lutniiau tloloj; ;
t «lli>);at]h«ii(, kililiiik küvut-
( A viínw * két ujwnniin é|iil«ll klioker utfu ^uiii)(>- i* t\irtlil (iv.mkmt * tialUiilurtii* >-a liu-mVki'tawíit lií— 17 huíi l\»t, u l^>utcxábHii a tiíílAijiariiUr* üs iii>ij<i>iiiiixiMr<! kijwltilt U-rva vatijuu k.>rUlbulUl -'¦ u;»K.v ¦¦» 15 kitultb hAi »*HUn«)«ki'iniul,u»<'klH'Pi l»lnliHinitk ¦ 'A K.V|'K>-
Uk*i«áaott M
é« ^ b»k>- llúiwl, — 0»k vájjtil«ili.i« C4uk(;ty bb
l loih>li«t tűnni, I>.>^ áldó/mini lu»zá
jArului tl^uak, a r«'-)(»bb lUObau u^V isboii nw|( ki»4fl<u aláirii-kor h> alnintai iv k.xel :i(K» t't.<t
t l'ul, li«|nll jolenlc^ a* .;|,l, 1l i
ew I; » liilJlnli'jíot n viir-w vujjvta a kiuuii-•Ag m-ivcMfn iH.wlímtJB, hktÍ »" jóld(!iuliiyt niln.l.-ukÍíUoí,iiai, — dK y. ». fin niimlni
kntu, ki lup y
iik-IIi it oum kotii a-lcn » nupinii* (t«k 1 krt tifi-t, v.-l <">-iL-a/An)i(an| mitj'
kn
vAlUUl
ii.'t knxiitt Araim, 'k ntt ét é\
mini uokáa mnnt inAa t«>l,lj ii.l ahuljók.
Sr<ikái-» Jwwf |«»ti i-v, a>i]M>rinti'i>ili> ex m» tia, l.f.vr<-i K,vu|xtt kfr.-sk.cIA tiutil vcltf liaitthtii-ltli hii^iI '|>n|i l.'ÁHjA). Aí uakiU inilvrtt u tiiJimiir»m/i»((i üri'nisjut U ttilviiü tAviratnt kttlii'tii, i\*g\ iiiinu|H-Kr>Miri)(^l nxi vi^lw. - A 1»»xUiii«'i licrvo-K UJxWil|r>ru vrk tetl. - A l)U(lni hi'fivktin »üiii uU'ict'ndti, iii rl^g jrt ierm.^l wm vÁrimk. - Kit kitelj,- (H> llK>'^r!_* l>»l*»»fulvi A Sk iól t^'H1ll« " A btk-ai nif-xiilnknlt. <>r. Itlkitr nlyjn gr. N]) lU-rlinl .« vpy ti.r*illat KtNl.UH) ft
Hírek
IH.J. k(tat'l<'HM-n, (UilclHUI k rjilk ni nktohrr ¦ dicn-mlM-ri tt n> H) • •(¦'¦' •>»*»l"
í Wiij/
||K> j
t-KÁhiif pooini itliilvAn>iivnt i
-- A |Mtn*U)(>i biioitfa l/ lMklk k;il
fj .-K ulu.ikni<k /m/u hvl.r^bc.
A turvénjiiéki cliiiikf)k kimvcn'Mi.'t a liiv. p o/<r<l»ii Bulin* Ixtttu K Kcriut a mI> egor-..({i liirvi'ujiíóklut: //.-n-fíít J'i'io- witniiio. ... tfirvii|ivéi»!ki lii'lyi'Ht-a nlniik; » csáklor-W: /ír. ///rira ./A^o* hIs- ki itlu.-k ; n kn|x><»-árl tí>r- iti kinilji láblai xitkh.': lhnini/>dt
v->nv«<'kho>i:AV.(.íf {xitúin'i;; h «>pn.ui trirvt-n Jitttif »..j»rt.iimí({Vfi uH-|. t.ífv.'iiv«i1kh«í: i'*étll*r
x y
ln>«: Ivánkuvii-* Jilmü vimmrgwi HU-v^nyaxrkí -luak ncvettutti'k ki kir. tin'vón) »ii*ki rlnft k-ikki*. Mi titrvdnvnnik <-lni>ki lulv ¦ e-wk kito'íit a nn^v-knniuni iat n\t% Ií^k/ÍIk-ii'van.
iA r«KÍ .lul.i A v^ti tn|t .i.-kn
Írja; A l.'i[<liijart»! ii|clmcfiw< ..|y nv«.....rull,
mim minden Wrlwi mlutt i'lilnwx<-n «n>kutt
tanfolyam hallj(«Ui) Által r»nde>ott mfik mini olAadáii i^on itf*|iL-a volt a a kt kóxia Ukolának at^j> j..v.M.-lmt-t liui
i
*ll'ulvi AI. A
i*lÍMuuril«t
H K k1„l.u.r)(üól kKii» k K Uv. <in S. K. urnk i Klik
ilÍMuuril«t HrmiHk K Uv. <in S. K. urnk
lH oly mi g »ii i Ah.) Kml(iku*n#k I. .ivMiíink n>i»eriii( Taimnkuak Kuaitholyraifj. ií Wuiicxol iiuvtíru knldijtl ¦lániH a c»ini«ala-j^- n áron wugjexyKWI utaiitiatolt «iu»: ..S'sm/oj.uljn «7, A.i cciit »U»i«(«í '!¦•!" küldik- k k
itiatolt
küldik-
iii ogtettUk
j j^y, de az cgtwz Ugy at<Ua
i,i'ls f..rdiiLl»i vrit. A mi m«uj>'){Viúattuk fuly Ilin 'igyad ia ki.l-rtllt, lioxy ifi. l(. Wouoíi-I ur n.-v>Wcl, Intimé* Moi^DiAwiidlkUl, ruul via<-»/n i'1l«lk, • n ktír.ifífn laiiut, tnolyut ai il nuvo il.tit oly •HJáU«Kul> mii^yegyiiíaiul uluíwiuk n.,u> iij lí Wmi.-».,l ur u.-m ii látta. Hih. \ü .nUini trölAa urimubor i(|. K. Wunuwi ur ii.>viivi-l jil ir^fiit akarl <«inátui, bau»m »t4 ball-jnk. h-'ny u kipnliHiult In-t'ái urifnibur vllon K. \V. ur bűnvádi kunéiul ímlilutt. Eíh-1 » ii»tl<-f<-tik K. W.n.-«.'l ur mrnk.-rJItWiu.k inkbnn ''l<lg n'U'U'tt.
f(i(»m venni
n
tarfy
dig aiM. 1» mintán flíllt (., A'
lctol • f íl.le,
knl taiK Torjllh
^(1r ulviaui ¦ural tnl.*r. h» 1,1, f«r
lmtja n,T«l.»i,
bAr m«KbtknU)tltitl(tk, Jt» <^ i»'l)í nőin i-Ii'r orvo*-Ihi, r kunyrir H.|H^ik n-inolv li.-lvn'.l .'K.'U'ikn ninn^gbuii aiu)t,'AUal(Hk ki, — Hirj^iiy Inni-vtKl-.k ! hAt liAboru cwtiíii milyon lehet ét vlt-l-
— iKomini'iiUr.i Clu-lcra. gi>r>>« •»!. iinnvit t«4i: mint «|inlulvaH, - i^t igv ia volt kelet imiiAbaii.* a kór i-mit-le : «r fp^s »]«cke- ' 1.^, inulv k^bl, ,;<rU.if>*, k<Htv.-tó idojAntt , ¦Utal h vakKÜ l.<k«i.< chuK-rn fojt^lött ki, molv. , i-iiiiníknit nvflvuti .mordixini" * ai ottnni fraucíták alla'l: „rimrt tie chieu' — oblinlál — niiv alirtt i»ni(irittfi « I
— Krf.^.i ollAtái^a jiilánvui irtrl oínlA.inrtl Y.tMfvtik |
il-i, ..I H *„ UhciUiiIo nííu.i Ki •ll«i> uih.-i hlfoRaauiik ; t«l k urnák. ho<y «k«.l lal<Bei»n)ÍlA lani-
'l nyrlvt)«(aiuUo in n.vaJtttaMmlht (""ttj mhiitkrl íiiílíiBboii; rlS«»iir »»||áa) )««vrar «>••-vltnk UgjKÍI U(> tU i.nullán íja, ti'-ti ¦<¦ lim »• Hunt inrn marad mrg, Miiláii nt*|{ aajAl Iihíiij elv llnkít in .kiMtuanilja ¦ftjál*t*na |i«rii>t1<i*altiil.
!>• 1.»oUn.l, Kiolil.r ur í mi .l„t .n«(.írlrllllk. N-ni 'ii> a bU,.(>a. KorUuljuxk ni,— ki kiilinA. ma. (>*rtí(*írt» iu»gy«('«t».lrti.l«lill iDtttfdeiuBlt tuln* - hanounuit; fordultunk atioi, ki a frlliiviil \n^j concípUlU, tmBj rurrl|[iltlB. f»hit • bfluOt m*f Tan i ¦. ««.l Lalijuk a vádpUDlaktt:
r ... Kopt 1 10 • nk^ «n iUi
j t.....alt. mo<l«rn*n . . . Un»« ... vult
Ul»ilk, iitrii ur tnAtf ¦ oímei nr«Ul>cu ifw
lttAlt .noj-it*. bocr a i-i li«»U(l.kl.» b*U,.li.in*.
II* lUInk 4i»rmtk! műit «i,«l«,*I.-i.t! A*
lti |»miii igj kmugiik : Jrd. (••tilt* Timi Imin*
itioln Midin toll, ltull* dn.m.ifljcbj.l , *1*"* l"> * ÜbI. •¦¦ U*l«lli(k*it li«l lirrru > nrhj i-Mni unj |[»i*ioliii*l wtr4«u , wwl uur ilauu ,
h g#ur.JuBi«r 8oblll«r«ali) biM|lir Lulrinrliiv,>.
.A.ifr.l.fl-t w.rdeti -.11 . . .- l-ilLl^k-. Mi. niajmol lii.c*i»*<. •»¦• állalol U eu>litli*l
tolua, ilc tpaii t« jiilull MKBinb* - híiIAh ¦¦
. KtlifluOi, nem akar i»*n'mon.ial f.j.ml-'il o'l
, mii) an*ldf*d*tli*|fal lakiDl^atall «>irr*rlar ur
ur Űr. m.i c.it.'áU Ó» 1 ,U.in«l.|.t und g^.^Vhi..i
¦ dt <ml
io(al.onu.i«u
UlU, Bj r|[
l Lalijuk a vádpUDlak

r'>rii jcl-nli. bu^JP S íi fíríl.nll-
ttíi mali
y bttlylH-li t ;( jií liA/.lml í i ll l
j kia liu, kik f«y»HT«-
iiiiil n leliutó li-ftna^!v-.ibb (jomlvíínlciibeii !<¦L¦ uk rilawítllni. Bív/ób utauAa nyerlmlü »«r-ú^Ukól/
a kuUrn ellen. IV. Stohner J. urt.1l * k<>vutki'aó Mirvka: v.wcUk : Ixilll-tmii Mmbcga ' vtinia IMkíuio terlll«U'l ugy véiiu ini-g a k<inilotiL- llnb.inK.'. k»t<-r» oll.'n. li.igy ttteiAit c»rt>til -mtvvnl vi^yidit vinit-l unUnU'ttB nap»>n-, kint; luinuk fviiyus w^lnu'iiyv i-ituku^yau mt v»lt, hogy tigjutliui knltTrt o»ut a»m tortlull ulA novi'zott vAruitban a járvány Í(b*ji< alatt. -N.in volim-t) imlukult <'¦* ^rl./rtu lui>.'iilA
Alulitól! *i*iiiii>]'ln«l, • rái.dlka, aelytiau tfinl.b fi I táuvok vaimalitl gyermtkek a lám*- í, ilk'Htau liuniiiiíi Dl tiállK tani III lUivi t*;*uk lyakflrt tnufnvil.il •
Uopifi.B.. vágj rorrrrtfir ur ¦ Sn r.rm Ithd ¦J»íJ íyír«.*kbafai; 9"H amint •¦ eddig ídJttitbfll
ku>ir(k. jirlimn krll. >>ii nem i* aiáiuilja i'ikft aa trCbrirk h--ií ; vajv c krll" kllluutií.iJ. ¦ itjabli »(i-
*¦ fírtit.nllvínj - *¦ «.v«tmck í Öu kuni (o.,,!,.].!,. h... *ni{«n>*t. i.ofT b (jerwíkfk b pilUk OMlálvába larluantki ha On ál** ***U, Dia(yará*>4 ki mafának, livK/ ruiíilí
11* nínduk tuvil.b ¦ „Eg-v fti l.tUtf lailA Ui fti.fi rrl*nh*Btl fliíiít mrllel pályikon f..( r.vítnl.- Ide anal a korbá'acüal ! U*niianUranin>k ntm n*v*ih*t-nt da mlndau
imU ni'jKWülib viLrt>aniitkbau, lm i^\»ivr h iitrviiiiy imlr iM^títjínitk. hfctAMu bvlúl mnint-k<«m-k i'ííV vii^y iiiáa httlvrn V A i «rbu!»;,\ <mk Irjíby Armulu K«í«' allul nly ul]tn>..'K.-a 1-u-a vhii FtOli-ttár taiuir o^rint m itlsubb i.iulU an<r rósetitkri', *'¦» »u>k tonin'krirc, uiUikiwl jtwlig K'tiiflnmánv jc'an m'íiwutjn »7.mi utt IkjW ti ktíTiTB ííiU-maitlUa, iitis*i.rint iiiiuak nlkaluiii-xiisHiűl a kol rn lávullArtáiui, i-n.il.'^ yviiiu t'lfojtiUa volna i-Arlinló, mit uiin:ij is inkább Icliiitiui roimtiiyh-tii, iitinlbcgy ama kitjtutl rollrvi1* n liiilumany nmi rtlláefíuiiijilvftl .>**». bitiig/a (Iimii It'vt'n, it riintMiilili'lt ijvitkurliiti |nllilii Altul t^uylc){ b'í is vnii biü'tiyitva, ni kirí íh h kózi-^tM^K Tolón órki«lö * már eddig i» bitzf.'i'i i'rd'ikelUógKi tanuiitnU hntúmi^nk W'CK'a hKVilmelii' ttjAnlnui u iVinktl v<'<tcljúrit»t.
— (HirUl.-ii ImlAl Najty Kuni- ! t*Áa.) Wcbttr Antal i>gj óv ..m ti'fiij^Un »/-uvL-.luti, liirlclt'ii im^ltitlvilii tulliiiioii'tutoii, i Hfyv.'h'ji' vc'r«ífgi'»y( »nvú» ii/aJrniuytiJl tul-Iniutl. Síiviibnn,' tfln* v^rorciWii vin-oytW vér Ivlfisi'lt, a ty-umur iH'taO báriyilju vórvúroa, fi-l-;ivólyt*-ti ' |uili.>lt ^ n'iiJkivtll vaíUg vult, A linlál uuuiu: hitolUAKa tivii. «((>¦ Ku tHÜl.-,. Indokul éUtroiuli i tUy»l»volt All.ni.- j |,il. „..lgill
ybull. - A n.ijj v-kan iísai H uandílyn
'—'•¦'-t-¦-' ¦ ' - ¦ ,« Unxl.ik hlImí
orliitcial ! U*ni ii aa il)*fl •••(k
f f<-íJ» niumUu Amiiiu kiváiuni
abin
. hutr »i»ek: abi va^jruk HiJi.í, mit in ír ¦»l»llí A iidliit-tii atl lalalum: Cireut, liii, V«fT clhbh tnnUII ti-imíltMmJt» iMfiitt liBl a iuiak kliié 'urui** í Un (a íu( Un- kimlmT
n itiuiidja tr.i»l,b. .A f.ut.e^im.iJü aUUa inki-le1«*rn lírlaiiilUinak, ugy. I. >gv mímlrii iáKtH. be l«hM lí))"l- Klcl.l.r an>ak kfllnutla M l.fatl a li.1C,,dl ; <1 rrn.l.t.r* Állal Itaaliibb ll akar •lírui, au|7 miuilaiok, kik uáU la- át l^l k iákb d
ii ¦uiíjll akar mi Iu ak» láiinut >.-k «j.< U-.». mim) ¦¦•ír Klrh " llli li
O r Ar
uilaiok, kik uáU a f aaiMivk a lir*a*á|fukba — da Hi.l Kb «»gJ».*».a ,^...r.- rilmíl, mprl ail inoiiitjo, li»ljr i
. apillieliiiu liiirilaiui..
IMc«.<ru(luk k*l( KU-hlti úrban, lio«y a r^>l
I. ... hm nm*t hun-m «»ak valittáyu* í« d»i-i, Iftt.ctl nitiltevfikrí, K* «¦..« alábbiakra nítr* »uj>idin .Kír»m a UitUlrltitli ré*»v*»Bl HÍNdél><>-i.km mioUn an ul.iU,. ilr« ulau >«l • .>njj«uk W liuiiliniuok ít adjai.ik a ,ii.»lrl.lb»ll' tiírúl lo". wl.h Mtilaa-onllÁrt í C..rr<H.-r nr a aiafjar nv.lv nők i>uk tiu(*lBih»ll lÉn.rrfiJi.-
Á iiblUiufibíávftl darálta üly kaiDnin luRik*i l>»|..M.k.l hiuual .tjll(il.i <n luml midÚti valaki tin..* iiumál akaniti rím! it|t»[ka«*laliUal ; ™rrt r.nknffBi. Íny v***i ki iu>«*l * kOtetkiiR mondái:
'.K^aiii a ii«l*lrih,lí rc.xlv.-nnt »ánd*fc..*<l-\nl — miutáu ax utulti <Wa ulin raj aliaUnui i, hugj ¦ii««*k>.ljturk iní- H i k
|<r>il.a i* U'f
Üt t.rr.tur.k lilnt rJllk h ailkt
*kljt
H| marmi a kurliirif! »mi1 ur tiUoit.viltanyát,
mhup ;' kuUiul>rii (u fln
k a
,ám
iulái. o<ak .le(»i.d0 n.»( a UnotlanlU*l
i.ll la|H.t indít m«-K. A i>aj..r | „,.rli ftívitalv an-ut. tf!t.fjn <(. ;|(Mn
,r«iilm ai •¦rhnHV-ulnirgi vnmti ' |n,vá«ak llár«u. Xc, nnui.iii Uiiwnik- öüt" a .•j-Km'l meKlMUSi«|>árt l».Ua iirii- , ,H,t. .--j.uito ^i»1(áUt.ik «lfi»ik utV. Á f.K,. i«*;r«"y. karimát „j»nl»t<. !,¦! fl,luít,H » kov,tlc,V>k: BJ a íy,on«, ,«,
¦király l.ir «t.-rint tánitr«lli<NMvA ] ,,!„•, „«UlUbu awliáljaitfii.-n JSt kiJ. „.-/
¦k»iju ktui \.iiii tntndrfiköa *Ul.'¦ A nM<in* VvMwkí Párialwn ('¦Irt «I*b<'1i. 7(l ';vts iiingvHr hurcnw a.-l:.i|\«í«*in>ro hivju'fot liaulnk tift il* l.íinaM. Told; UlvAn Turinl>Hi> „i^Ul" ftaiu Koaaiith fV)(*i (liit-a^ntiitfCliiin !"¦>; »l.lik> ujtt .¦Il.I.tb um>i n^m l»r,lnlt .ló ¦ A iw«IÍ hatvani utt-tki najrh»ll»/rifk. N<>vv
1j(*i!ó a jirnti kiTp«kcdotn»Í ijiarkiinuirn lanií-rtivA vAlniixtnivtt- Kovnlo«ik .\úm-f >'tcri
kanonok iró aaztnláWI t>4 d«r ft dririkt't <>l<>p Uk -¦- <>lutU(*t»KUu ui „Aiffmkliibl>* a vnlikitn t<-tsvnjUHÁv«i rMiyt^vii^ik- KAni^i btr«lj>-n «-)(> naii »Ult XI . tjiUtr Imit Itn-g •koUrlbw - M«U váruaAbco ai »leutt tVau-
y
¦M'ül b«lÖlt»ll VllKJ' Í>t.'nl> lOimll. Vét-tik tol,
bl iu i»nii'rótok iiiiTU1k''rii n<-^vu i'rii-liiiint" v«-l»lyttk<niy u|vii*áa , a n.^ ¦¦1vi.1liI>ij| IU al.tklu.i ióbh n'w/'-tni'k, tu i^j i*/^ni, l>öviu-tt.úii>a»«!tiill inainUt.-kimk, a /aiimlrnbill u* *géa* ttiUuuk lk
f.rdwlj miK .ir>,dW» I
Ámbár mm (aituiik ide, a íclblváa mimrt ri-«.r» » blriilat aU vrnnl klllnnl.xi birilairdl Ily
Irálynál ..4 i*m Irbrt <U a f-lhivA. r.,mi,-„, u)-
gtul tutkUudgani Ifljiiyu-ilanak *a|*in arra.
Így koadi ...ff i ,»«f t'nt«noiobB*le vrlauhl airh i\* Khrr bi-hamit au |vh«n . . .* Nu.li riamal: 11 *r dU Kuthn! leh t>r1anl>* mir .IU Kbm. Ilmon I... kanul *u »•!>*«, h»n •• >¦¦"¦> abinrdun!
l'i,Bri|itáld nr a nroistban *llárl<''l»n a ma-O»rt.'il, l.m.'t tnaikáp <tJ»ija b« a UauUkutl asl
.......1 mliiulirhati
is 1. t. .d m.J Ulti-
lti hnl.r, w.J.IUl aal." Nrm frkihel
yy m mákunk í«m nrra, liíny
tik.
«, ti
i.t m>lk>il ill,nr., *
Előttük, 1
k.*llú Mix.irml t or.amvuy,, Ua n ajánljuk a 1.
> ki<a*!lii'l)i jjó|.
\Vci1mIiimi í
A f.lliiní" KiJi rlí|[<i>lí1i dubI, \„<gt a* *mb«rah kitti i A
vlim ki > r Hllinrh«i.
cU|(f ij.lbIi! ar

a Ky«r Hrhttl-r d*r iu íllr Ta
iy .llni.,-frf Uhei hí n«k. Mi'rt 4. a<r uroudja; ,Kll» . í . il'«"'.....ad wtililivlKoi Uawbl....... Kia
al.tm.dM) >i> •rinrm|ltili|Uiigti|l|Urrillil,, ¦ Mi lói* álUlok Ivh.l'iieb aatik "^Kl'ndl
A.Mu,
tKIffna* Mi lók In 8«i>«ralftaBd*ii
Uutuo., Uam.*l.r ,' AMu,H ! 1* a
kwíaaí" w "cin" «rtÍ".«"C/"í.ll|l-l I' .üli'f
U«m •!¦ c«tuitni.i> bt. In míhori Hlld«n(.anW..rht* . . aut a. ott. •inán ruufwOrbautliGkaB L*b(a/«lui i ¦«, b | lv
j iak suinffbas
< o*lkOI, u.Íí tgjM. ar.l KirhUr di|il«- iioha» Uymna.Kk
é.lí.il** k**úi>
t' / I e l i • lii r n ö k.
,.lf„.b., » inti
lá(d,nti«íi ré*«t»kl»t«tli«aai. ba I>hIh' »af,v Héoi-b*i. k«#«H •> ra(y ¦>«». ba iia uéhiuy krral diAyább v*()r oUrtbli. Ha wiudjarl biiunyialau, U"^j «t»*« ir f.ljtbl •<uftkt'lik a ii^juUL knicakcUliui lilán
UMja, n.iuláu •¦ uj tariaínt "gy i»n uagt r.i»í« ¦rüa kattkba uiaul ál, a (iibbi laitutuy ál« tállwiáit nJhl
Piaczi ár.
.S.jj-K.iiiuji, Intl. évi tn*|>laniü*r II,.!. t>a - ö1. font. .'i itlüU kr- n6 (M fo
97 UH li l
nt. .
l l<i
& frlHO ki<
.ltilrl l<i kr t 3 frl ai» k
t. 78 7v íuul - ín - k.. »1 fuul 3 rn 3il kr. Aiua
>.rf«.í.,. 7l> 71 font 2 frtWkr Jl ^7SÍ fuut - |rl kr. Á>pa k0i4n*»fM «í>- ¦« fo>n frt - k(. OT-Hh
lii-aa ..liua ^ainuuautiu, - lil kr Zab 44- 4Í Iuih 1 rrt tHlkr. 41 4tt font I f.l'líki. r'uhanka 6Ü -Ül fni frl - ki. Üt)-- !U fuui r>i kr. Rab í*kri kr. bab tarka - kr. Kcuyfrifut kOiSni«(*« 9 frl !*i gi..>.« 1(J írl J3 kr. 2*ainUlii«i la frt - kr Lí.ijHUm kftiün.íg.. írt, nuun. írl kr. Kmlyliait ¦k»a«nn'(f« frl kr. nixiui U frl -¦ kr Ku.a-
láng kniflti*r(rii frt kr. Hi.om frt kr.
Uarba-bui foutjB Ül kr. Hurju-biti fontja W) kr. Hrr
li.ua íunlja 41 br. Ztir (untj* flU kr. L'iib* j.*'J* Mki Ki kr Kaoa Mi kr M kr. l.ud auvány 1 ín -1 fri i<3 kr. l.nd hiiolt II frt kr, fit kr.
l'ujk. i frl kr. l'/uk iBjaa 3 4b Ii) kr-Hurv.>rija •u'rrja frl kr I írt irtJ kr. V.tt .áaaa *^ua Irl
kr. fit kr. E(J k«v« unj. 14 kr. -
ri.alma n.á.táj. 1 frt *) kr. tljber vldJkUukl»li akrija 6 frt Mt kr. ól.ur vj.lékfii.kb.ll akdja ^ f.l ¦ (rí - kr.
A usgy k*"'1"' *áro.taná«»á«afc ar).rf.ík kfliijvíli,";! kiadia,
SZIGETHY KAROLV bum..
Értek és váltofolyam szept. 22.
i»7„ iHci»li.iiiiw íiö.ynj »•/, Uümí. kftlcaiiii (i!l.|l>; l»ii.r) kiilladnluii MMftn HH.7r>; bank. r^ivrfnvok 7.(»; hitt'linl4i«ti íf'iiv^ny.k W\ W; l^d.m ll'.UO; «Uat ASió^l2tt.— ; arAny darabja f>.7f> kr. Hl l'rnnkoa arany U.5&*/ kr

üzi-rlu-s/tú: Wajdítt dmerkeszto; Bátorfl Lajos.JVyllttér.
M KGH I V A S!
A liaK.V'kaiii/Mii nllaláim,
beteg és rokkant segelyzö egylet,
l.,\ nkliibi'l- lm IV. napján .], lutuu L' ,ira-k.n, » /oldlu vt'ilili'gl^boti t;niuiiil.> ko/p illésre a t. a. U|(iikal lluli'lniol iiu.|)ln\j.i
a választmány.
lf|. K. V. iirra. « Ilii ik azánm molKklol-'"'" t«M uiedjcgVítWna-l. K. .). i.',l nyurt k.irlll-in.diyoí folvitáK<i«itáM |..lvtiiii, mulyaiiriiil » lunauloll iluli,((r.il ilj. II. V. ,ir ......mii .,n.
l.i.lotl; <<a * viaaiaiil«ailult panitaftloll U»lft)ira*t .¦>:> h.ri..K,hk .101111% Imail.i, olftullaa „ki,«-
[ ', t'Zl'lllll'l llllMI>|>tllv»*<M> vÍMZAVDtloni.
KIKÁI.V JÓZSKK.
| F!«y fíy(>ff vszcrósz gyakornok í kedvezó feltételek mellett felvetetik Tomcsányi Ferencz gyógyszerésznél Szt-1 Gothárdon Vasmegyében.
IiHCKU I. i-rül itri Hrtnlrmlrr. Ihi llttir.'
í.tniA(tt*\>ú\.
(II. kiiM I II.) K«y l,..l,.,;.,:g „,„, k,|. , » hm.in IOv>lr., lért <i<> Iliirrynali allénál ni'inoly ty.ígyn,,, t, ki,ll«i|( iirtlklll menKy.i-
K.vil MHn......Kygi„„r, i,].,K, mo|l, lil.W, niáj mi.
rÍK)-, litki.iirtu, lrK/™i, li.rljai; ,<a v.a,.|.ilnl«i
mm, |<Um.'.k.ir<, «z.-<(elK>WI, »;tllktmillii*.<,(«il,
; kliliílpilal, oni|tazle«i líyíinRMÓKnl, azurulii.it,
| iliiirrhiíttt, úlinutlmiaáiíul, amnyiWt, vizkitrl.
Iáiul, niizkilrl. v/tioHihUhI, AlUiijraal t'a hAuváai
i..(!.rtín.'K l,-ll,.«.-.B„l,.j„„i„.li.l«»l»l. hm
k.iiiiiir.4)!..!. »„>..„, U.l.i.l, i-aiiHzl, .íri.i..»e"l »
7~'.i»*i Kv.itfvwfl, nmk.-k iiiiii.lon Ky rt.l .In, z.illak ; l..l<bi küzl Liiuiij ilván.v pp i Mfiiu.),(,.-iijl, gr. l'luakuw u.lv. iiijtriullól, tlu Hrili.n luunjuiinMI. — A huanál UMI fóvi^n, a K<jvaloaéi<íre fulii.íueknól <¦» rf
kr. 4S-rft -I íhi kr, liío-ra In H. ^Mk'ÍU ft. ¦)í.i r« :ili fi - K.pUló . Uarry Ju ü.rry <¦ Irál n.lcb.ii \V,,lli,»-lig««e, Nr 1. l>«Uo r«-rfljt Jáiuf KV.Í|{yaz«róaiiiél, KulnurArolt KrüD ¦ «ik.lltTi»ll, AIm'Í Rubinban 1'yrolnr éa Schle-il LXll lt FÓt
llliiiii)ltviiiiy dr. Viiaíay Jóm-fDl. Sm- Uunaf6l<lv*n»n NsHi.th Púinál, Károly fffvAroU Iim ¦ ny Mtigy aromád, 1MIÍ7. nmj 27 .mi. N.in, 'ír'"' *'.i'"*l» ^"J/y A'«».«<lri A«t>.U «drolynd/-Ki 16b i>ví« étvíjíytaUnKi^-, iitmaiUnaá^ ál- -tms ujv roii on i^oer gn Mit , i «- ö-
a máa lajdiilir.ft.tlnn »t"nv .. . l>u Harry KövaWidro ju Altat oKrár
szenvtKj.'inek j.i li'lukkel ajitiilhHttmi. I.ukiik lyi-bli ktmónulom iiioM.itt niurHilok «IAihi<m ! aiuljjnJH V'iwUy JoMof urviw. M. '
l>|1<h»1»>len<K'kbeti '/tfont l ft. f*>kr, l \ Imii :' n. .h) kr. 2 font -1. .>D k. ;> l'ul Ml ti. 12 tain J.j (t, ^t fuul ;líi II — U.Miil..*.tÍ.'n. l!lin wUlA- inl>Ukl>aii I_',-,--/,m„ iá. .'xlkr^i 4K i-M«,7i-rr 4 frt í"h( kr;
t lárváró
I feher >[.irnAltaH
j Ilkasttr, ii (-Minn
y^yl, Vurwoien Fi- ld.'tt várutban u Ky^^yHer,
li.kliu
I I
kerestetik Wajdits József künyvkereike- désibe, hol egy jol nevelt 8 Iskolázott flu Igen előnyös feltételek mellett azon nal alkalmazást talál.
KANITZ C.
PAPÍR RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6 Ik szánt a .fehér hajóban,-
¦ Mi.ij* t-UKUicMi. i.|.»^,'li mkiáriit it.', ,'. 1.'« .'.|.,,,,,, (jii(;,|, |P ví 1. |,.,, , i í k, *u«^l i.. 1 l ioMni-t.!, tollUi, p*o*«l-TUii. m i . o I i ,i aiLiari i, tinin, irtt n raltún i. <¦!)*¦ r»J«*»»kOittk, l mohok t» Kclinikil r*.Uk*k, raj lutjutt k, fantyelilv>, Ftm-p.,i'f» '* t>»«*ir válton, Má*"U t«prk. f0U,.r,ll ir.tmai.pik IHJ,. i ,Í ...1 . h ,..-kn.nkacttf-eibrouab.il, Inotn tlntaiarlnk, alhumtik itn* i* antlkfll. ¦•irar •¦ ¦•¦)>¦

. ...... ... .,f ....... ~-^j-,r B_. ™.j...^Mj ., .. ... .|. ^j. ¦i^'i.ln., * l^jiijftlíl) iiln'ivlll niouijtfrAffi'
mokka), liloKa.d )tt j tk t« I irtlpar • tllS b«.y«t*k, kalftnn. flnem.n kí.»lt». * lcfjulá-
Levélpapirosok. Látogató jegyek Papir gallérok ős
Imi ,lnt«li ní,.f| nj.'iiiMi .'KJ ' ta ¦•"¦'• *" "n y '""•H»l |c,,|;l i fl, N
.......I frláll,', fUllír 3(1 kt.
I ft I d U l*víl
mai 1 ft 4 ) lotilít II
» l'Hi boriink r
¦ n., i_.n i. ii.i i..,.i,n ..i..... WaltUck t«li*f »«fy *»iB#»Bllln. ^m i-'<uj«M' '""'»'"¦
IU> .Urah int
7nua.. „«. i ft * luo lUr'h ««- '»««(• h'"- !«•! tladék atij.lék.l ayintk.
niimugiaininai t *•> U(il [„„ ^ ft ftü kr
lHMtvílI r«í fl fek le nvu ! U>" 'U"L kí[n?'"11 ¦*"<"" k>1""" ; X»«y »<la»«tík mludeiin.<»,<l
m.lu W^kr**! «* .ít**, _""*"* ffll>l1 *•!> '"'""l 1 " II . 1 .¦ 11 , Í *<?*¦¦"> <* Ra«ilániit.i
matu Wt hr. I rt. Jl^hr XíiuIpii .-k?" «..r l»l kt tftbb. köny vrk h II I.
¦ff- U<a^«o tiái leríi- i<i,u 'Ltvélbilyigik' |
rilékhoi «|{j í(*ii lii.mii (nipír uKMI ,ih ara 117nyomain í ft fn> | K y n mt *lv*ny o k kintiiM
'iroi. ajindíkuit alik. ; |mx) . f»r«> p»c«ítTÍmi ¦¦In airriitK ity1"'"'* •¦<!|>i'n ¦ l^n-
iCdVktlr nv..i.,»".7? 8 l" ft. i 1IKK1 . .¦.n.Krfi* dombum b>-
KNiu <l«rii> i"TiH'k hru.lit pji tukkrl, 'J .,.......1 ;\ u n k. W" L«vélb*U «t|r»daleaek
|,i,l..',| i,iK.v>lil>tvlr t'.*KK"l '<' Mladen Hv»bbi tztr 30 mAnv.'-nl mvll.-ti a trf|..ini...ni.
lin,- t,j-,,i,i.i.i íi rt íi krral «.«*ébb. »¦•>» " k»-.•¦•. •.«kf.*..lMn.-k
Raktára valódi angol pergament (h.ilyuKtmpii i beffizött gyümölcs bekötésére
O O na t> o a ,,E3 r öb 1 t ö ltalr a" a földbirtokosokhoz és iparosokhoz!
Mintán a niii..k..M.k uu'/ri munkák ko/ln-n, tiilibfc.e ukukl>ti.l hasmenést, vi'-rhast. görcsíit, hántást, cholrr&i, hidejflí'l^t sízoktak knpni, mi Őket rendesen hosszú idAre niunkakőptolenekké teszi: tuindozen bajukat
Gombos erösitö-itala
altul oly gyorsan Irlu-t tiii'K^/ili)It*ttii, hogv u i/iiivi-dul meg ;i munka színhelyéről som kt'll ctluvulitani. Megelőzi>leg i/.i'i/.os italok* lii'lyutt tiup'tukiut két kanalat fiifílalú imliárbati mha. n iminkást ilp crobun lehet racKtartaui.
Pesten főraktár a t[,la|<l'>u>>.Hiii.l
kiilajníti'Zii H. ^Ain almi.
< kknuTitacb tím la^f*A
Octobar I i In U<>\4
j.ita hu* fit
ll«npttr<-nVr »i»0.000 t
unt ju t'íjtfhcn flt.icu tíiuiuitmi.i beí
0ESTERREICHI3CHE CENTRAL BANK,
WIEN Stook l» Elico Plali N 3
uiit2ilh-viiiiínt(it,'i>liittin>ini ÜK, Hlr .In I. I, llor.r
;u
iit ra'iííu(i(iu
ii'filiti
MALOM ELADÁS.
Zalanir^yci liorziinczc kö/sefr liaturulian U'vii
vizes malom
egy hold területű belsőséggel s 1 a k h á /. zal örök úrban árverés utján a legtöbbet Ígérőnek el-adutik.
Az árverés napja f. évi október 1-sö, délután '2 órakor
Bánatpénz 100 ft.
Diái'IiIi iuíI",,Uh Kiicy..irlukoii u (.. < ifim', Petrics Imre liililliirtukus ine>jl)i-
z.id urniíl knj>lmt<'>. ,a., :,a,
A
A kiiiuámnii n „ 2 r
táviilüiÍKni fi'kvíi síirnii'llfki kii/.st'í;lii'ii 800 m4z«4nyi élöfü széna y'< niinnM:^ü szúI~ lit:i>m nl!;iihn»s i,< in kiiliiuln'ii 400 kereszt buzaszalma ^zah.ul kr/liil i'lml.i.
rnv»/,ii](c ii^vaimit több ezer darab nyárfa :<¦ Ii fvcaok killllflf.irf ulkulina-
alntt
hfini H. .1 Sármelléken ™ p ri'Mtftut.
__ Keszthely.
~ WAJDITS .JOZNKF
kn.,vvki*,l'. luvarfifi nn N Ka..i..An d.ljal.1,.,1 „„^rlr.,1. minili'ii I,.., u ki.iirv.iriiin.il k..,,l,,.I..
VEDD 8ZI VEMET SZIVEDÉRT
•iu-r.-liui l.iv,-l,-a,l k.imv,
Bzlvély ealtöl «™ I frt 20 kr.
Odoriii-szajviz.
Túbbs/öri Ujiii-t/IftlÚ!) bi/unyitvka után bátm vagyok mint tojlcttes/ort i> vat"(ti illats/ájvizct 3 reggeli fogiMir óh fngpaKta liclyrtt uníltólag ajánlani, nem kil-l<inb(<n gyó^yhatAsánál í^\& crósiij a foKÍzmot, illa vnlitja a már ji'K'ii irliclö Ízt (scoi-but),' kvllttiui'tlcn lnl/t, nu'«flííünleli a foKÍújilH és mcgfekl niiiulen krl-léknek, mi'lyt't a t. ív. kii/iin^'K ojjv süiíjvi/tol kove-
teliuM. Ara használati utasítással 7O krajezár.
Medrei nli'llli'tn k*:z|H:ii/ t'v/vti1*-, vufív
utáiivrt
Kalivoda János
«imi!t, Xalaiií ) krajc/.ur
niillHtik
A
valódi
Uiu,,ít| kiMi.,iru,«. >' ¦r,*.! kartél L»M«liMáll • .ikr-
rr.,,rk I.UII ..<,.,f,:irk,H-N kipr.M.áll Mk,- ,lr, , Mtká
»y»k. káil • mtiti tftrik, vikufct .'« ívibtk írlj.-. 1,1
á.ulní. atatUltJai mmn.JtVn
Nagy Kanizsán RO8ENFELD ADOLF ur
| | fii. kii liáitOK m kr.
¦íltalik.
Vg)
lyatok ** lyitkAtM .'Un., .([/ i<j(oly bU kr. Kivonnt ojtj-, na|K)tiUt (Vki'íii hiuoulii diiWrO-lt'vuIi'kliöl Kír*k míg «,RT ,,i, i/^,-lrly*| kllldant, mail ¦ n»rr mtn ittfH pnUAnyok kiirláiiira •»llktí(ti, «* «UHifr l>««ni!r kit Hl
UU*mI
Tutttl.tt.l
iíu, KítolXri,u. n,.i|rii ju... iT. 1
UIJ.MAiN ÜKTT1
Mint a legjelosb
SZ ÍIMTO-SZ ERT
ajánljuk
D. I.anji; Avsz
(Práservativ-pasta.)
ti.'.r alnden tlliU1U>*i|tt ¦ kiytéitll, *M" «fly «ltiv*tl(ji a k«lHi*«*k«1, *«9y bá által •téldeitlt ráaisokat, tcbhtlytktl, rlpaoisiugot • ¦ led r«W«t#(, * ttaltilal iitpISII** tiitlÉm. pvha ¦ rujnyairá i ai Rfgkarra I* Italai, egeit*a|«« lílar*
Idill tlí. T..MI.I...... t...Bv I.........- —. m-'r i.ii/>. mMjr r.,H
(¦k- lv, ip... ,-, i . I.Iik -l.',i,- . >li.>t Ai frídwmy, oMÜlata* M Meglepi, «|y "»ir ¦>"<••" további <tc»t*-et»t MailefMaa Imi.
KK.V i.'eflj ír* ImxniUMi >H .,lí>-»l i'^-uilt J ft.
I). LÁNG arczfostók-í
(„Schmiiik-patta")
11 AtlMllan m<ÍJim .Brh.f#íel*i, ttVmn » gfingéd » tfiiil knl.'.íli./ii ; a liflmn-ti jr^n lilballai a oddín líl»ifl Ily ncrnnrkM. t-^ely ira ff hír vnj^ vert'* ií fl ... *.
raklioly iim)
I'iíruuk
btu w kicsiben D. LÁNG
I- KI.ÜKÜMA VKIÍ AliuSI tí\
vizáthatlan kaatachuk-ponyvagyára
IV-ntiM ^2,'í ív i'ila Ali loiinl ((ii;i ij.io) ¦Janija uliainurt legjobb lnS»7.inWü vitilhutUu ]>u:ivv(.it teUxóa azerinti ita^VlA^bati kijíjmánjo»*bti árakon. A nyár Hnl.nH-l't*hK«ti v»n, *i.-ii.|(rii » vusiili illu-iiihiuhI A rttkutr it, irudt* 1'cnIud, Lipulváru* ktiuiu-uluu 12.Ujlaky, Hirschlcr és
í) líirsnliil
fia
ALSÜ-DOMHOIU'HOL utolsó posta KOTTOKI
tHrtrlcttrl jrlr-nli a in«K»< lini<ÍH!iikli»k s egyáltalán a l. n. kitaiiK.'Kii.V iiii-/i-.....
deszka, lécz, .=-,,„„,i,„,,...„n fenyü-épületfából
nag; és jiil berendeivtt raktára van ; mely raktárból bármi c uriuü ini'«bii*s «)ursau is jutányosán eszközöltetik ; mire nézve midón a magas urasigiik s a (. a. kOzflnség további birodalmit kcniök, ajánljuk
Ntgy-Kinlzián SCII LKSINÍiKU GYULA nmái iíví.
bi/oniáin i raktárunkat. 'IYljes ti>/teletM, ¦
Ujlaky, HhMliliT A l'iii,
(S29—27) fuK.i.-k.-.l.-k.
MOLL A. SKII)LIT%-IH)KA.
Kiuontl szállítási ralihely a ..Gólyához" czimzell gyógyszertár Bécsben.
ÖWÍ«:Ta|.a«lalvaii, I1..B.V u. .¦„yí"n„„k -i.ir.il «..ra ,ilái.-i..v..in..ll. a.ll ¦ kBni.i.aía;
ajflitiaa viselt hHiiiiaili.lt m'i-.aUiiiU.....tiihI ..ll.tK.lt tiHSíiialatí iili.KÍtvrtiiv..kkal Ari.ltaliuik Sóid-
liu uon.k ¦ « iM » klU-alák l.««.)nl«l.»,*K«n«l lógva uját fryiriminyomina.1 kiinnyan fol.-w rMIMh'lnrk. n.-n liaini.ilvány..k vMnrl.iull.il a».n m^K-Ji™"! .lv..k min.l.-iikit inip.Tinl: ,<« .Wfnfíim ke'tttett SelilWx-)Hir mtlliten kntllllliljil Irnmnló kfMllHltllHrktall mrukuinnMxtHMtl »nJM erttjeui/em r* iilnlrimuiniiiiil eltilt ni.
i''[nn,l r.iniikivllli • • li'Ki-luIríll.li m'tckli™ bobiaonyiill |C,V"liylialaiiik állal minden .¦ddi(( iamerl háti au-r..k kólült l..»(idbnllaiiul Hl v\m< liuly.'t lugluljAk ol; mini ail a..k oi<-r a t-ataián bir,Mlsl.>m i»iml..a rMv'Mi k«..iakbei kuld.itl hála-iratok k lef{rtlizl..l«Holtl<oii un.iHit-lák, h«KÍ « ix.rok rliL'i'ill .».r..l««..kiiál, i.mátilhuleiiaAi, djoniorhíiníl, továliM «ör"«lk. v.ir t. idrfj bHi.ikl...... ..iv,l..l,..c«.n*l, Mt.p.u.'K «k.«l. filfijá., vírl..l»U». «tm f..,tájd»l..innál.
hhilAI lJhb íkl lkltlk
Ko
A HAJ KHULLÁSA AIIKiVKDVK!
Évekig tartó n.rkdu^ ful>U» vóglén- nikcrliU mSkein egy
haj- és pikkelyviz
f Iii.!ilil«». i.i.Ij állal n.4r 4—ü-atfri bannilal mán « ImJ kihullani, valamim a. ..li i<e.. k. ll.iii.tl.-ii pikkelyek keiixMéne mtltden komi .'lliáriltatik. K|{V .tv.rK úr« 1J Iri., pialani ktllil'^^-l ].. krral K.bb. Ka|ihaló a fi-Italálónál
HtVabun, b< híron, laJoliHUiu-af;*"0 Nr. l.) Motfrei,d.íl<ía.k i vidékről arunnal tvljt»iit»tii«k.
Kützönet elismerés.
Ón haj- éa pikMyviiliiok ötaiöri habnál.iu útin fejbőröm * pikkulyek ítijlAd.-^tAI u.eot maradt, óa hajam (übbé noui hullott ki, mi annak javulaáát lényegw<i. elfaftgit,. Knnflk folvtAn wuiihI alknln.iu v«*w-k "nn.k kixiKtiiutum * ulUmuriMm nyilvii.itáaáni. M«My tiulfifltlol PHIKI* J.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mimim!.'!.- rhlifinniok, roffvk, hajfitrtÖk ntb. a 1.ho^ lonjiiUnyr.il. Áron k.jihst. k. Mf .ílluijnk urak r<AX*ve t..WI.-tn§ hj.a.mUit^inWn kritnilrtmik.
Demal A., i...]Mr.w
f i. c
v«gUl hyttoriár», bi'.krtrm A» h.uwni>i hiiriVMr«haili»iiinAI a leRJohb »ík<Tr«l alk«lin » leytartókb ((Vúg.vl.aUHt oretlro^DJinlt'-k.
ftoktitruk XiiÍu-KhuImAk: IW.i" .1. kí..«v« I...v»k K. k.viI|)'u. FtMnlhofftr J. ..¦i.l-l.l K. un.kufcl
CUkttr«yw Ki.A.r I'.
Miim* .¦•...i«».iii l-iv. „.,,,
KlMI«4rott K»l Nludor gjifj'
«»'„ J.k.i.
K»r*fil*a Hi*7*r Jakab fiai atprMUia W..IÍ (iánd. ff.lfjrai. LtttayM Knli.vda J |;A|)ii.
MaretiIM Báieh-Sit gySr
SiubHibrlm
SsarOMybtM ll.
Zl|ribta> >i,
..n.«.h /.. rt.'.rv...
l«vk J. J. «r'if]r»a.
Aic» ezreknél kapható még: i&*4-&2,í4i
A iiurvvKMÍ IK-r^.'u városi*'.! vul.i loKtiailiíbV .'¦« l.>KtiBli.l><>aulil.
valódi r>orsoH-l3.ei.lzxiÁJa5sir-olEiJ.
Ara t^> iívcKiick lian/nálati utasításul l fit.
MiiKlen üv.k, in ál ImlmAjiair-uIn) f«|t«il lueudú monkt.|.inbiixti:lAt vty<-U védjegy iMntnel v.D «Uitva.
A valódi IWik'h-Mnlmftj-tftir rut-ll- és til.l.lbujoknil, noropbulii* ií» rachitia Ij.fU.n^-'k. Uu )«nj<iblj KTilif.vhitUuat vnii; iii''Kiry»|íyitj» » levelidül több kótttv^ny- 4* paú»ibiijok»t, v«ln-tninl ai idAataki liorkittoi.ri'ki't.
Ki.-o It^tU/tább t)a U^liuliilyoflnbb IihIiiiÍjíbÍ- i.Uj fnj a l).>r»i-h lialttkunk li'^"111'1'""!'!) ogyb«gJÜjtií«« é« kÍvalu|r>UU» ÁlUtl uyurulik, 4« it»lsb«n aeiiimi vi|;vliiiii komit1* »tA iium vwr intik, hanem a lw{H>c«(liOt orudcli tlvegokbcn \évA f.Oyadák <*l>en <m u^yan«ioii ftllajxitb*n van, mint ax k.iíVftl.'MiU k t«rmih<fl Almi nyiijmtolt. Moll A., tryógyuupvi *• vegyid* IWcibon.
1
magy. kir, udvari divatáru szállítók
P E S T K íí,
vaozl
ipoata--u.toa5tt
njiinljuk iidí dívatczikkvkki'l ^a/dagoa i-llátutl raktárukat luindeniieiiiU franc/ja .u'lyt'mkfln.ék. IxszövÖtt sliáluk, an^ul plaiilok, cliinai krepimkondöL ; finom íJi-vatkelmék és olcsó ruhasr.ÖveU'kbül.
Vau klllüii divattortuüL k(5sz c/ikkckkol, melyben egísz núi öltözetek (rosliuui'-ok) biirsuiiy, selyem és posztó paletók, színházi és téli köpenyek, ott-liunkiik, trlmriH-ok, báli fOlvetűk a valamennyi e szakmába vAgó (áiK.vak a 4«k ¦nagyolib választókban H lf|<ujabb divat szerint készítve találtatnak.
Kt'Süítnek továbbá saját vurrúturiullkbuii ruhákat u legújabb framziu divat minták szerint, eges/ menyassíonyí készletük összeéllitását.
Vidéki meKreinie lések akár híö vetek re, akár kész öltönyükre gyorsan és pontosan teljesít telnek s a/, utóbbiakra mértékül egy jó állú derék ét a/ hIj flohossza szílkségcltctik. éá
Miutagyüjteménvck választás végett a legnagyobb szivességgol^iildetnek lx>.
Ajánlja km<1>ík<»' f"l».nlt urak-, ,..>!-k i kk ht ló Ak
tárát, k legjobb i áron.
^
Ivany-Kanlzaan,
ünii.xnok, lni([jp ' kIOlli l^
Ax *. raktiinitubaD vdiAn-I
Kit i)»tiulill t a.'in re i.b .» aorlirlea i.it)
allcr III nunge n ll.in, . llai iiüii- und K
milgUcli ¦l'bSli guii l'rei. mi. ^ "* " ' ""' au
{ Foi rn«r m athe l-l. daak. k. MiliUlr .: Ilid
njfawüi rdigfa l'i iblikui n niifnuTkaf int.
daaa irh alls 1! vii vum be«l«ii In- u ind
' A<ialaud..r L<xl li.r verferlijí.' u nd |ir.itn|it u ind
1 billigal b..ri».b ne.
Au eh wi rd von mir l'' i-Vatill-. Wai are
FRANZ KUGLER'3
1 landwirthschaftl. fflaschinen-Fabrik *
u ml
Eisengiesserei
ti
Hli^ ¦*• .íUlyl, II. a rMuli fulj.niol, Hl. ¦U...Ioi.iái>i tuU>m..l. IV. A. iuníi I' ft ) i kílk) V ! fl'
Eltóliyilván08ma9a8ab*liinlro(íiík(l(SöÍíJ:
kereskedelmi .— .,.„,,,, kik k,.,,.k. .n..i,k. k^
tanintézete, B1,ll(ií<mh:
eiti tanfolyam.
BÉOI
.(y«lj>.
Totibbi •KtdAaoh luuioak * »l|Uitr4l »ok 4i kik
nak. A ttnirok
.¦kí.t.U. kli,iy>,e\t,i kt>
vautk r*rf«M ;« t
valli* i* knioki*liU»t|.vi miiiUt
i tiitály-i.ni, iHl.t
nia.i^i; A> Ifti^tí-iif Mradhatlaii iiur(«l..i* i* *» rfuJin^iiT állal Tinl»*k (iixiir.cH a UulnltíiX, bofj a többi inlítaltk mludvtib
K. »lM(íl Ir kU-'.ir ' TlfVttfttk '"ind a iJi.imt^eD"-... mii.il )."Hk a !Wk filc
In VST r 13
i'ni|>ii..|ilt ReihensSemasehinen ..'• ii lianrii. . n, 11, 1:1 inlnx mit <»!.t ..Imi
DiinüiTíirnivoiTirlniiii)!. Söppel ini.l 6i)ppeldroschma«chlnen niuovin Cnns- '
^ niikii.ni.tian-]...:lul.lr Göppeldrescnma8chinen unt \\\u tnul Kiiis;.i/\<>]riclituiiK. ]
, Putz , Mahl. Schrott uml Quetschmühlen. Rubenschneld «m\ Mussmatchlntn, \
Kukurutzrebler fm II.un .....I Ki..iil»in.ii Mechelmaschinen lu I!.....[ u,„]
j Kr«fcireiriob, Híurechen, Heuwender Eggen, Erdkruítenaufstachler, Ringéi '
Walien, allé CuUuhk™ viir/iiiflirhi'PflUga. »i«ii'nlli' mii- l'a. Ii.Iit l.anil- '
' \\ irt^i'hul*! cilibclila^t.udon .MaM'l.iu.'ii tnul ImtiiiIic viii/il^)ii'list..|' Kunsli uktiini. '
Aii.Ii Mi.r.li'ii Auftragc für Kinricbtuiig vun Braiwrelen, Brenmrtlui, !
! Wasserleitungen etc. etc, Ubornommon und brstrns aiisgrfllhrl. '
Kf»u külJ.lu.k.
l
6M a.0| r
WEIL MORICZ
,f,Frankfur,aM
Wajdlta JOzeer
iiiiiidcn lui/ai koni vkiTcsk
Kilo linauUban Magy-Kanusiii mejyelflnt ói i knjihatú:
„U A I, L J U K A S Z & P S X é T"
iiuimar /elMnlhilá ITO.I.SZTl kH„,„: aíerkraitotKI,:
Wajdits József 6a Bátora Lajos
Máaodik javítói, A. ,,!,„,,. „ ,„•„„„,, .1-0.l»,,ru i«rr,l.', ,l,(íkw.ii . ,•.„„„ kiílliláau kSavv,
____ ____ _ ÉiralforlntBo
Józwf kiwlú, lap- Vtt UfirodattulfjdoilM, gyuruigtuDjumáM lSagy-Kmusáo.ii. 1871. ¦,y.c|iteinl>ci JtO-iin.
40.
Tizedik cvtolyum.
Znlii-Somoyyi hn/löin
(ii xulaiurgyci Ka/(lusági egyesüld hivatalos ct (csilojc.)
Kiterjedve SOPRON és VASMEGYÉKRE
tartalmú
a v/riilrodalon.. kfrrsknlHnu. Ipar, sa/fllás/al, (liliomain r\ mímvs/rf kiíróból.
Elöazetési foltételek:
•Mm UMtilM, ,|-1,.........(..,. t..,..U...i *t -,j*k.. t,.,.i.,. ml
«*• ¦ ayaaraa MifM va«y kél '*•». I Kft.. «,,,: « ,„ *,
fcrmlnt lr»rf* «•« ktn<lu IiUmIkIí I n\ <.„ . . g , _ .
JhlTH Ji'ilHfcU' kflo,ik«.(k.4*»*ltB I *o..ij.4r» I , fni ,
HlraetéselL
i..i i.*.»w. ,..1,1 •¦.,;¦,i i .¦ ., ;
t '. ti wtn<l*A l..váM„ t.P.ki.r,.,, itt l.| ntlndtn *f/«* b»lktaU**,i ¦¦
A .Nyílt Uf-n* >() p.lit ..*r b.íkUUtt Jij« ):. li
Hirdetóseket
N'UiJiim' K Uhimuni,. KmiIM*m: i'ti.t
lAM,i> P«.lta: /'l.i.KK y I.AM1 I.KMI'Ul.ll, b Í
Társadalmi életünk.
A világtörténelem ai emberiség si leuii 6s anyagi fej löd énének fokozatait s/4- | /udokra outja a a századok mindegyikét a ' tt-jl^xléi ueiue- és irányú szeriut némi jel-kiuió uelkékuévfel jeleli meg. J
Tekintve aiou munkás tevékenységet, melyet ai emberiség korunkban kifojt, tekintve a/ou bámulatos eredményeket, mp-Ijcket a törekió s/ellem törhetleit ertje ax MiivaK ft'lell kivív és felmutat: a XlX-ik HZHzadul sxrieljük a hal ad is s/á /. ada-Dnk nevezni ltogy t'i rlni>vo/és mennyire jogiwull, a felett vitatkozni neiu akarunk, hogy a .hűlailás* siú korunk s/ellenii s anyagi uiozgajn.ia.inak hú jelleiuxtjjt-ie, ait u részrehajlatUn gondolkozáNi] utukor flljr-gellni itéletvre bi/zuk.
Mindaun-llvit ha tekinMbo voss/.Qk a/.un er duiénjekel, melyeket nz i'UTopaí mncl'M'K felmutat, ha tekintetbe ves/.s/.Uk aiuu vivwányokut, melyekkel ;\t amerikai t/.irKaloin a világot meglepi, cl kell ímiht-mink, hugy a XIX ik s/.ázad a haladás ¦íaiuilai ktnött, ha talán ncui w a/. mUó, de ax utnlM) helyeoaem áll; Ugy fi ktdl isinor-nUitk, hogy a XlX-ik szazad haladásának, h késő idnk dui elútt is jelentékeny biw»-nyiiékait fogja felmutathatni.
A ki Huniban a vilagnmellség fejlödébe- a ki a/ egét><t enitHTÍKég álla la nos haladása kijött figyelmet s/onwtan a ui.l:mui-newzet haladására iráinintu. a ki a r.uKy-
világi uioigalmak szinhelyérul buzépk tár-Udaliui életért' tekint, annak (*K> ügu^en festett, dv tökéletlen \íé\> merül fel s/.«iuei vlfltt.
1 lazát]k társadalmi í-lete v«y ügyesen fe»t«tt tájkép, melyen ^uk iuuvísíí és ué-bány örök bectU vuoáü mellett ^ak fllnba-mtt irány ét núhány kiiivu üresHén vehető észre.
Mik * hazafiul érdi'ui nemes IkiidIic kára a kóívtík'iuúny, a hulás eliMiien-s lia-Wrk<is/«>rnt tilz addi^ a/ efíy^in Inuság c/iiuek után szaladgál i üres JtitüntelfHek ImleK ft'ii)1' lllft" kupkod; mig a munkás H/ur^il<>iii elült megnyílnak a nyilvúnoi élet hajdan /árt sorompói, addij; a Mliunlti tei-U'iisétí, a kielé^itliütlon ran^vatjt kegyvu-dás/.atra indul; iiuk ax Ugu's kfn-bki*di», u szürgaluias iparún, a tiM^ketiv hi.iku'ii ember becsületes munkája tiltal telkiUdi mu-gát a ki'»/bvrt>Ul^, a kii<ti«/lek>i niLk^u^ia-lára, a társadalmi éli-lln-n elfojil.iljtt tt/>ni hflyet, nielv hajdan *"s«k a kiv;tlt^AK«i^i>k s-íltli'te-si osüliilyívs/eUI v.ilt fentattva, nd-dÍK az egyéni elfcigutlság elliai^ja a tért. meÍvnek betöltésre kt-pv^ggt-l és hiva-Iftshal bir, s hivatásának n>in|ni felett a jxlvn nagyság szilárd alunja ulan kutat.
A gazdáikul" elliagyja ekéjét, a tanuló pályája kitzepén mi'KÚH ^ hivatal j után eieiig, A nű ki.-ncnkiija nia^iU a család | kebeléből, megunja női tmuUMÍt a fúrlini ' kíl/delem leiére lép s uOicsség helyett fér tini erűt némelyei, ti iparos letMzi esikft- |
lét, hogy müvés/. cziniet hajhi^s/.uii, a j kt-rexkedö bertrja Ixdtjál. hugy a pénz ! mellé t^iuált rangút si«rei/.i-n » tumdes a 1 haladat íviiuén történik
Mig a/onbun a tanuló álhunhivtitalt keres, adilig hiányt «/en\ed a iiidoinányo* készultM'^. inig a nö i/.ára/ tuduinányos művek elolt a hír, diiMmég meié-/ álmaival virra&zt, veszély fenyegeti a m-iníel egy-s/erü e.rkőltM'it, kihalni készül a rmnlullati niagynr r«aliidi élet; inig az iparon, a keret-kedó ni unka Úrén kivill keres mi. gAnak lekin-télyt, addig külföldi idegen keríti keiébe ;t kereskedelmet, bevándorlót! idegenek fon- ! lalják el a/ ip.uo* pályái, \,\k in'in a m-t- j jóvójeéit, nem a inigyar liu/n ¦ liuiicm e Hpwi ^ajrtt li.i-/tnikért
gyá
nagy MÍgiter
tudnak lelk
Innen
hogy t írtadulnu i'ii'lirik egyensiiUa mi'g van luv.uvn h lin>i..ilit a/un csilláit vinighii/, moly ^ -műinket csak Mi.-.-</.Íről KytinyorktHUvti, ¦!,¦ ha velő kö-/•li.'.l éiintke/unk h/,\m/. levőkkel talál-
k'Kí^nk. nielyekon uiogválasztása és í l
siipán
hrh érdemli meg
1 i V. .1.
Kpitőszoti szemle.
Míg • n«((y vilin Kfta.T.'.v..| h.iU.I: Xagy-oiuM ii ifcy.-kMik, d» e*Hk Umhu <'l.'.r»; \t-t U\»S* után fuiilulgfttvn, n.ihn tt>ln-, ii^lm ul^vo, d« v.^r., i, nm^unk. UU l.l.-n!
B««kM: HTKIN • V
>A»'TI.Krt HKRMAK
Hogy láMQk ro»anyir» éé mity irányb«a
haladtunk ujabban, iilAairrll l«*a »» e|iitktt(é ••¦k kott kurtlltokinldtii, loerl u inint auk ti;
t-mi a caalad'ol ¦ aa uuk áa k<ta«pul«t«k kep viavlík h táraa<Ulm*t.
M<iltk«ri aaemlonkUn « atinháa éa cgyl«l l.rvoí.-w voll a I-k ujabb tárgy ; utóiul luk,
] iljitk, iniiiián a gyoraan alakult róaivónyiár-»a*.<f( fi'l evtK aemmit mid tudóit tenui, a vejfrn i. l.'loailoii. Kár volt a &ildfa k.ft kiaajálilá mii iii^k tinin kiaorloni : lm nom aikurült vulna, li'linlát> mondlmHiáiik, bujjv acindékuiik Bt4p
KrdnkiiMbb épilmtiink kint .-latt a kim kirnl: •¦niixk ni ul.-ni Tulyiaiaaa a iuuIi .vihea l.t'|n«l iiafty hitladiiat mubtt u^van, mirt luoat
i..-tn rakatik l.t mmyi vnumlelmea k«r<íkvi<li', Dfiii lolti-lin'k *-l u báuk antij ir«, »o( vHlaiin vi'l jobb ténln te a járdaViu n^n vioillú. nn'a< i« afkal mai tátik, Miauban a kliokur uioat ia
vMoni,
mindun ló|mtkó tár <W l
vAnM kó*«'l>*lll nuin hi^ln* dulu^, <•+ » kia t"^l« in'V i* i'titk in ni >ily fn'* mini h iii^y- Ai «i« flíiiyo »s ui niuak,' b»K> tul»HK.«»n .l.tit.lK.r.i iiktI my h li'iiuok anuAI liHii)MrAbbJi'k»|>ik t^ k kui-«ik »noil inkább fólre Miiuuák « i-mUt-n*ki.«- L4fw»j"l'"bl. u.inbmn «*-'n eri-dinény, li.iKy Kt ni nc'a Imwii k^adl, ^ • mi k<W> v,.ln« is 1<'il<(k>nvi'n nltárattk, h»ltill nwri.W^-•dug bÍEt<*iti»Uill, hogy egy f^y iiIimIiwi két Ininfii »Ult •Iki'nill é* megnyiunlik,
JÁrtUiukruiérvuit nnnt"r»*r\^'*i^»i)nliu)t k.<llT.!ljogyeRiiUuk, hogy a Kliiloiányitélo hái flúll vi'kh- járhklú ul kMiUllí vianxit ai<>nl»n W-1i..-li tir uj háM fi;,lt .ná»f.'l -v .'.tn > I-k b»lránv»*nb1i iillúányl k^U illrnllnk. Van
TAHC/A.
A sárga liliom türtőnete.
Nagy CoraélíátíL |
KffT nyári kia alkonyatkor, Kvöuyörll kia kfriben'aátálék 1-nyawr, két ki. lánykával, kik ' fuly U>n Mtrumollak, intw^lnék n^kik valami , aaép^t. !
\Ut mii mucijuk ki-dv.-akéim Z - inon-dám uékik, «n nem tudok ám iemmi muaét, mert elfvlejlám már, miket nycnnftkkorvfinhau I
.('). d..hoLv n^in tnd kitlvt-a N»lli néni, hi» már a virá|tokrol annyit m.-a^ll nékllnk, Uhát karjuk, iámét aaukról iinWlj*t>n."
|)(y afAll ki "ttyik. 1
„Ái ám folytatá * másik kia lyánka ¦¦- ' t.s..krol mt«élj><u nrikllnk n^ni kérjllk, m.-ri.dv l ¦t*i>a viráitoklorléufW.hotty mi l«-([ör«m.*l«-bb h..Ibink ai..k fM\ »alamil,'
Ka hiiban volt minib-n m.nlo((ctAílí)1«cm, ii kia itinialanok u«m hnyyuk 1.1 i-|.íbbi kend-mnkkel, imx ni«g n«m ig^ri-in. bo^y nékik a
1(1 ¦ T-hál ji-rtflk, - mondám - üljünk l« !
ama kia |>adra, ott a pir<* róaMlA- éa fuhtV
lilioiitl»>k<trhoi knvil, maj4 valami Un o»<uiiíh<
jut; taak Lgynlek oa*ndoa#n te UgyAjaink.
i'trtim ¦•iigárao uc«-ul fon ki inuk aatAn
komi..... helyet te aaép árUllan tokintflUk.-l
rám függőül ve, - tUri-lmellenUl láuiuk várni, mWm keiditlél.
- Irtjátok kfitveaeim emr aié.p bltnkn rAMatól ill, te v mélt<'»á|tu« tarláiu •'¦¦b«l )>hi'r liliomot y - nii'lyik ti*(aiik nektek * kdW ki> alti jobban V — kérdem tdlttk.
.Ndkom a iiiroaruiu kedvua néni, m«<rl aa uly autp *• oly jd illata van.
.6, n«kem D«m, - iiiuodá a k«niuly»bbik kia angyal, - dekám inkább * teher lilium tvtaiik, mórt »¦ oly haluvány - mint a néni, mikor bánatot."
- Kia bohó In. hátén rajtam Aaire vmml ha bánatos vagyok? Önkénytdon elamnio rtxliitni ** magamhoj illegni a kia árlallannkat. Ok |hm1ik Mt fcondulván, tiofty engem miMt mti|caxo muri toltuk, nyak*mba ultrik kia karjaikat, te addig ia*)kg!lakh u\\$ iamél nioaolvgaai ketddk.
l>u hál moat tigr(dj'-t<k, — mondám, — mert kntiluin a meaét, <*• jmhÜk vpon a pifoa niiu ét teher liliomról, axUn irntjtl ugy ama aioj;énv anrga lilion:ni). im-lv *iii.nt a koriatüjf-lMl>.-ii aiumorkodik.
Kkkor m.-ly .-aend állt \»; mert a kia no vol,! KKlambkák oly ihluttcl hallKnUi!ak, hogy ¦tinto mi^halolt, ' te én k«>r<Mt» a kia törté m-tkát »mi ni alátib klvfikcsik-
HjfV itrip laluai kortben, é|wn ugy, mint ill, fticymái iintllotl virult v%\ )>irua ri\ta*líí Ai i-^v Irh.-r liliom bokor.
A niual^ («lvo volt gyimyitrlVfraolu bim-IkVkkal, mplv<-krnl a rugiH' ¦fHők s»<1idt'ii i'iwp<tiwák aliarmatol. Ali* IVjlöiili.itínuk ki Uiml->i, már ogyonkml l.-l.>[>.l,-l,'k aiokat, .'¦ n«m K.vóaték inagwiUtni IihiiiuIoi át o blUike UrlAaál, élénk asinp<>m)>áját .*• tiimui ilUUl Kin>v«>tek fit * virágukVirályntyWlt, moly t'i'nw<,[ua<<n uralkolik tn(p*é((«bon lobbi toatvé-
l
Siviényvn hallK»l».mk noitban u virágok, *)(\ik at'in in<Tt, vagy nkart h bilaikr rn«mivnl v.lélkrdni. V* ÍKy h*ll|{ftlvn UUaollak ¦>« ¦'> | f.U,-.bWKét eliamvrni.
Du h rotaa iu-in elijed.)It in.* ax >' diiidtt-' Iával, o rtumhogy t**k lu>;a*vlil> ak*rt Ivuni, do ail aum né«h.-le jó mívvi-1, lio/y ű inulluUi' ] m.W mi* virágot ia Hépm-k ulilhiuaaimk. <*> , t.|tii*ak<*l.)U éa in|(\J l.tti. Kxlivtlo » király mii . koronái, mit ttA^gérti leil-k Astáu niinyino lylyal tonlult aiumanVluAjéhui, a hallgataK l lilii.mbui, é« i«y si<l)t.
— Miért kéaok kulyh.'.W kinyitni ? várod h bibóid iké ik
l.iimulvM néiütt kurUl.
p ,
n.tm tuilla •'Ig.mdnlni, Imiinél iüh.'i ama báj-illnl, mi ól iikv •'lkábíU T<-kÍulut« a 1-li^r lilioncn akadl'in.^, m.-ly ai *j folytán k-lyh-ll kinj iin, ea m<wt m<')(r«gadó árlHlhn aiépáé|(é-n.'k mélfóaaxtlban Ii.léju iuuaulyKull A báj íllnt i-Mv jóit.
Honiul.
- Miért M Myh,li(,l kinyim. ? ván,i mif
tán, hogy bimbóidat, miki-Dt ai tinyim.'kni, í;uunk rn.iJ, n,*„i mníkmy fíiijtmár i
luit'LMt kifujIMhítnének, ai imádók riraholjiik'/ I <|>>inS van it (..ihifLan, uim a tán*-,
- Vagy Un atiTéiiyaég.Mli-ii, i.....» akurai *»-!> *«<.«. k*«i. h. W».Ur, l]ID)ladá-k<
ihWíinp..m1,áddal, oiijí^u .Iliomáloaltvii
Kil már niml'U •»• Ha l.url Iliik, alMl t* a krl>al (a).l«U
Ha (-Iriiu.k *|ia»k A uBoau klo i» k*< Nt-m *.IH*t mit vii
ixoritniV
)ó lolavér, miérl va^y oly bnlovAny , mit mrétiy ki-dél / folyuta i in ily liftii^<<n Ki'inyoltKli-1 aait a> nlbiiolt róiaa, du m lilium bnll((aloll. ! Oiupán egy mély aúhnj volt a valtai, mit A „Flóriíhoa" a virágok báji» iaU-nn.Wb-i kUldótt. Ka o aohajl, ft<lfoKt* /"Hr a *i4id n-\\\ éa m.rt aaánla a m<Kalái<itt liliomol, «lvilti> ml fül ai (Hymunara ai mlom.k u Ukbi-lyiiru — éa ott átadá „Klilrá"-nak.
Ai p<mIÍ([ jóaiivévitl ni-1^*/Aoviin a* hxi<ii-vinI.1 fehér liliomol, e^y »n'|i alkonyon bwutllt nt <>lym]iról, te ciill"ií'' burniKt képélu-n iiit'U-láto,;atá a lm«.nKó vírágol.
HoKy mit b^iéll .Klóra1 n liliommal *• aiej titka, muly atomeiuk nl.ll alrwilá ök.-t. ,,.:,„ .......1^ UlW.-i,« -í^ti,
( Tán a caillfttffk m«KmondbHtnák? IV ii«m, . K^i*.. i.'.liinV ;kui i* Ii^IíM,
-"1.1... . .lhaS7a ;
i hall ilak íl.tkul: ilaláal, r*ak a bor, I.IkDnk .-Ij k.»lnrl
'*lla|á>uy' — n*n tDlil: i kakiA Wr ¦ \i \\ttt
» áika ->•« ha*a«k ka t*«i»|
A r.Wa* hallva te Utvi táraauitOl: , Mélyítők ií*t ¦
iicl^A kitUot-' iiut>'i*v kénive . v«MÍkodni V'
'ldat oiük .1 n éjn.-k titkait. á Uk
K
árulják miyjuknak 'liAl n« lor.'.djlluk bl l
gy, n (
nap rtggsl - a nap ulao fétiyaugaráuái — • |lien kivtll még nóWiiy viWUn nyaktür-l utuuk, l-.-I.Úiil K városi iskolák eldtl, ni urudaluii i'-iAy »»i eJ<5lt éfwn a íapim-iton, * Fllloputcita untjv rrá»éb«n slb; váljon mikor akarják oíu-k.-l javítani?
Nagy é« elszánt lépé*.- varosunknak a vá-r-.shá*«pil*»e; eddig ugvan ruk « kis.bb és könnyebb rrái van munkában ¦ *i igazi vároe-háanak iné* terva «im» luljewtnjiuutcálliipitv du ruiiieuj-tlitftii, hogy lumt már b*ty«i íráin Un é* ^iiruu fog a munka motiiii. Tudn v»lo, Imgy it it)(*t ripiUrt háK lcr»«•*t'tu l.ilji* » hónapig aiakadailauul lnlj ( ¦ minden im-g h-tt kisérlvu, hogy » terv ig«n jé Wyen; *>ká Urtoit mig af ^piUWí bisoltinátiy ni"Q m.'ggjo. aodéin* jutult, hiigy * bérhá»at * i Aroshnzíal egyriilomi építeni ami) y> vuIum, « tán im« most i« lalálkiuuak, kiknek ú :(L' .•! boMSU I'.". 1.011, o|*g uagyuarli ¦ • kUh'itvillMiUU álul u.egSaidálkodoll IU l.:> u»ir lóriul nem ulifg karpétlás, - kóvotke*ik milr Ht«*l » tulajdun-képuni vArwhás Iwvénok nn-gAllapii.isa, - iit t-lsd vilAs ktirdéa a torony |<Uh vagy nora l«l<-; ha runuk «ldöatéso>u is .r> mlnapot Mimit mik, ugy "W" Vuln* "11>*t '"*' ullt>'idi'oi a tcrvo-¦rát és vitatkozást.
Sokat vMuUlUuk a guífurdó UgydUtn is; mindenki bulalja, hogy «gy disst* rá kénből* hím fürdő él.ii«*ükség; a vAilalal jóvodölwuzó-»«g« is áltaUuu* bitöli e talál, ugy ho/y a rráx-vénytársaság könnyen megalakult rá stilárdan állna; cs«k ai * baj, hogy egéss vftrumiukbitn ueui uUlutik a fUrdó lulállitásár* ulkalmu lelök. Kél év <Jta abban vagyunk megakadva, liut« építsünk, • könnyen raetílchet, hogy iüumi kérdésen ép ugy, mint a mohái, iu«gbuk«k u göifurdo u. Nincs hulyitnk, drágu ginért *i-ni kapói a vári* koio^ Uján ujk.-l, pt-díg vám suok kelW kbiepén stáz h.-ldsiAmra kukorUza rá burgonya disziik. i.áthaló, hwy » bajun mi H*l «ldbb ittgiuiiii kulk-uu ¦ oéhí"V "j "tizi* kihasiulu álwl asonaal tugilvu l.niif, >l<i ily vállalatokra nálunk ninci kedv ó* luroWm riiidáloluK ! A kinuk háta m-m i-iik u iiyitttud" uj ut(ít*hn7. kiUcl, atl'l! ÍÁ\, h»K> ''ll <"bl) '"t" ^pUl >t »vé ilr^két rewti ; a kinek iiízrtt lu kellenu buDUtni fctlól Url, tu>K>' n>'"> kap li«-ly«tte má*t, a kinek tulkon Atterv. et-lik az uj utoia, ttm telkei illA áron eladni, oorn hí uj "t li
iukii
itilii
(( j, jg y
nyernek ily psotbon, mindauyan v.-x/liink dig a«k*t, ha a var"*M»baly»HUi boliluK" időkre halhatva. ko^pUlolckol éi mulm.' lyokot »Uk inlkektin v«ny » vár"» »mI<(i' •Kirra spitUnk, vagy mivel hulyut ""'" ' luok, minden vállalatul abban hamvunk. 11.
Községek rendezéséről szóló törvén) czikk elemzése.
A T2. §. aj liotil alatti kitiUnlu a/.t moTxljti, hugy » kúuúg »ajil bellt^'i'ibon liutilroz t>* iitUIj r«inlaleWk«t, liUtutmuokal I nlkut.
lgas ugyan, hugy e»on iiakaiiz kii^ii'Iu a kÜ/K-goknük aixn >í>b(uUlmut mlU, liKgy an-jAt üityuikat r«udU) tioxták a *zllkm;K<>» «lup Htul m»gtnrHnils^k, — midőn lórvi'nvh'rxi'i IMtUletlink osnn maga* <«imrit h Kirv^nvtAi alkolU, lulutlftliutu ait, imk^p a k.iui^i liii'.tl-máay, hugy a küuiig bulilu^ágát tl.MiiiixilitHit, MJát körétlo meg tmi niintlunt, n nlk>t <>lv \>u-tv* alapot, mtilyun a jtilél «it-a virngn rmjí u ké*6 ivadék r^^r,- ii a kullomoa illnK.t iw*-kviut, "K'i a várva várt jólétet im^liotiu •itja; - ile ktW"m inmt, mini InhütMtV'o* ' í"n bitottuiAoy iwaiiiAllitáaa r" l«»í iigr lorvéuy * biwtttinány Itíé fdW adót h'MlAklx't, ináaik I.
dűli, minthogy * törvény aaabntoiuin n.<in nxól a bizottmány t mind iáiról, kövulk.-zvit itrm Ijíih-tik, a aiatiitumok megalkotása, kunok ián majd oly kózoégi'k, hot ózon alnpEal ni.-^rki<Hzlíl, hol mind a nagy adut hiutók,iuind podig a v.íl;.«-td kósönaég választoltai a kősxig j'.>iibl<lt<' óhajában, bárha iauniylato kellőinutlf'iiB.V k.ut i>t.
h.'l az .-Kyiklvi akurja.'u.vr.il I.>|.'U"Í r.jta' v..ii. nng tná-.k majd kültag kim.>lrá, m.'.jd iininkn er^ mogvonAaa áltakr-windezt iiJrgL'iin*
mely az erre vonatkozó kényszert körvonalaz .(a a*l D.iu tudom, valnminl azt n»ni olviwliiin,
akaratu hanyagságáért ki által vimalik' H-losangre, uu-rl ugy hísiüin as Ábrándból t>gv azer kibontakozni s egy s»ibt> jíiv.í ti-l.i t.inii itt aa ido, minden p«row»t l'elhaamiálni k.-ll, •
Ibvo (Minink sorát.
mostansáK is léteznek, szwinl.m n júgvző n község lolla, a község Unien adója, a k'uM.'j,' aljának beiraj. -- M „dd Itivotojn h..va a togyawlásí adó is Urt.nik. at adá* vfv.>nik •lapjAn eld Allutt váltotások oyilvA5l..rl.lj», míndeu a községben létozo .iasri'irások t.lj.^i-tó)«, acövftl mint foaubu is érintem a koznóg
/ ill.-i'. ,id>. Alul >»xkv>
li.lla, bArlm neU.-JMinu- <wik, U ni .luyomnlAx
lékét a linzti'lt olvwui ligyolmélx' \i**M hozom, t.-szein azért, inert ekkor a ji>'vxú mAködrá.: dlrio volt ki iitAn iK'z.tt, -volt ,i ki az adó Q-könyvek után kitfr1 ... ki> k< »v.kot m^-vím^AUh, ki a muWtkuzil adúluilnil.-k mi itl a lakos*Ag<it inugj.itani-dokor tunak k^»'l<'st'rc Hurkentctto, ki a birtok vAltoziiiti iiyilv-Aular-tá»l ,. b.-ly *ziué» AI vÍM^tlta, ki u U. k K.'n-Í inra (jmiaatuil im-gliillgNlia » Hx.>nnii) <-l.igt.i|.-li
azonban n/.. Kv a.tó lók.m* v iii.-gvic^HU<«ári
kitul s.tiiíiii hkiii'lórii riik,
hivalulba arra kiroinlult i<
zölftiiik, - t'lolili »jiigyző
niuii k.'ntum kit..] fUggt hui-xak bi>o«lilutf oh
ként felügyelet núlkUl axt tohoti * i»j imM talárról, hogy niindewknt ki fbfr fnlílgyolni,* ugv árv.i Utlí *m olvit>ltató, holott ükkor midun Hk.pz.ill i-gyónik itolgúbaii oly »*•#•>*)¦ lábon állunk, ki-ll Imgy arr.il is ^.u-l^k^U;. lugy.m. Én vt Ugyot i» a biz.'ttituiriy kiiréli" l.irtozúunk vélném, Hit mint fentebb i* érintem <¦/. n ko/-ségok ti-Ülésétől (fltélulnzlintő, linrltii n ho laiidó slatutdinok hulybon ha^yiiaal illittOk-g
imiK'-rÓHilráél a mininfit'rnir.....Hg.imtk a lór
vény j^a szorinl li-aiMTtotlA, dn kérd.-tu ki .íz
vAIihK'ViímÁ1 ollútotl ruqd*zabrily,.v<^r.-IÍ.iju^
a jrtrá« biniúl is oda ''értve a tíirvtfnyaztfki &¦ nok fulUgycl, mindun nuiUfzlásérl *' pcrreinl-tarUU i*lapján az íl^yvwli tcMlülcl mitga tet-ndóit a iiiiilasztó iránt tudja, éri (.IjtMiini is fogja a*t jél tudom, d" hogy a koz-rigi tTK;niiii»jk mulasztására ki llgyol M, vagy az^kunk u.'táu tcljKsitatt vÍMza<i|<Miiik'it in<'jtaki«iliily../iii ki f.igja, arnil a törvény IiuIIkai, az ^««tk bieai<<ni-mitl a községi wloljáiók rá bizottmányra hivat-k.-nk, — mini a hivatkozott miktux \>i kilé t.-K< is hmrtrozolittu tii'tudja.
A c) kilói.-) » kouég vagy.imt C l-t ti fol
k, UtvAnd, l'Oknl'u, K.iii^Hl-Ollár, p., Suiíit.Unitf*. Xiigv- rá Kia-IAVkllUf;VI
l«nyr, Pwva.'VMari., K../,-p. á, ,<>rtM !'¦! Na(íV- rá Ki*-Kutas, Káloirzl'a, Nagy- és Kitl'áli^ llolil<Jh'fu,Szi.-lJAt HagyAroM, Vitunyéd, Alsd- és F.J».VHdgotij Marlonta, BukuliAan, Ápálfu. Ságutl, (l.^bArt,
kámt, Hotió, Síi .MiliályfH.Ark^sluw* p.! »«(..
Dobnilt-,' flAtalVj p., JhwiuvO, liútin, \Uznt!, Mil^-U p., Kíiké.iy.* Miml.iJ.-nt, Zfl-fa )>., Kám, Kaiidikolh'try. .Sioai-lvAnh.gy, IViunka. h.'gyhál, Mil.J, Tuliulys^u^, IíoímAhhi."' l'álti «» X«ír [.»"«)¦.!, lt,.™r„l,l, Kí.-I...nuycl, !" K.rc.«.«,Y, Ki. IIu,I»,(I«IIÓiiIi»ih, <>r,„«„dl»k, !"'
MArottf-Mo, KógyAr (>., S/„ni lly-rnyvíilgy--, Daruin**, Nnnidfinép, ltiiglnd,.lHkubt'a, K^/nuk, '(!,il,iriiip.,.Siwsi-Sat. (.nMkK-bolu, lUkniiiik, KiiUü- w» It.ils.'.-Siird, K-rkrt-S/ MiliAlvú, l.-mú
Ká\*>\n», HirK'ly, Mum..r, Du'u.....k, (,1AI. >i_|,
hát, (lontérbáz, KAmÁohiiz, lUuuiu.
A I g Ú-S o n it v h i JHráablrösigiiüt 4ar-k
ny.'k, OrUlnbia, (Vtin-V l>'KAnyavAr, |>..r.l«fi>ld. i-Sxigrtf, V^lvom.'l'onna- ' l
(Vrtalakoi, fr ,|,.r, l>Ákn, D.itm.lo |).ibri, Viin'Hük, Stó
t;.ld, Kit-UkM, Unli, llMh-é, SiolulMtlo, IfchMiáM. MxliArlúIiáw, Z-ilko.-/, Unti-Swiin-|,.,tl..lv, lturdü.v.', lkUl. l'utr... ^ pu^ni. IVh kti«<l, Tútfulu, (lotittola, MAIiouil'a, Kurka-Sst.-MikliM. l-cmlvn CjMii, hm-/o, V.il^-iUlt., 1..1VHUÍ, Kutt'i'j, t;*unt<s Firiltalu, Hnriiiitüim-lom, l'rl.'.H|,../.a, AUi> I.'-ildvu, D.kI.'h, Ho»«kk-r,.lu, Ihav^g, Szabólokod, Bngoay^ Fil^i, Uhut, Str.l-.-í, líw1k..r/.lÍHiMl-,(1, |.ippali.l.i, Tih
Urat '-n
llnllatinci, I t.-kleMÍn.,
pp
MolliH.;/, C#'r*w*#z, \\*i; K.w«;ii- At Pnl«.i-Hii»<rii»t't Tilsknuwr, HnuHivicxn, '/niwkwvr, N.igy- <<h Ki*-1'aliiM, Kupt-tH, MuttUxii, K.iih. UyrrIV-*.!.«., 1,-n.lvn Lak-*, .hm<<Ct, Ki» Sílgei.
<' * A k t o r u y a i jará*bir.iajlgltu» Ur-kmnak :
^áklornyit, l'ult}.U], Ihuuv>,.¦/, Sihv»-kovwr, Fultó l'usilákovow, Foltó-Vidovwi, lyánuveuz, fribi»IAvo«i, MiliuvIyAn, 8>t.-Kdkús, Jánoifalu, Mao«Kuv^ox, Sunkovofi, Ne dolír/, IhmvUv,¦<¦/., i'tuUiiiH, lV<)tu(in«>v dlakuvuL'i, Ur.-iju, Knr*ii«wí, Totovuuí, Silra-honincoí, Maniinucl. FokVHrAstyAn. r^reonan, Tornovwí, l/»]istin.!Oi, Vuoautinetiz, Dragoula-vuoi, Okrugii, l'tufkovutix, FurkAiibrncz, Ki»-Miliályuvuui/ Z^Adlulu, Nagy- é* Ki*-Siefa-nwi.'lloliiü*, I'.mI Turuu, l-Vki-tim-oiE,Siivic/a, V
Mikliiv^v, Kriü.ovt1/. FulwiKrAly lMÍn»0S, ^lruk'(Vt»i>, 'Áilttkvveet, Sl ii.'ly, llla[MÍnn, MArof, .M,.rUn, Ziábnik. Vtr-hnvlyáu, .Sxt.-M)irloii, ]tn>i»vu.'K, L«p*Ín», Juruv^z, (J*M«ljánuvx, UibinH, Ha^trekó, ItAc* Kauiua, Vrs«v.iu<a,. >Strid<'<, I.i<ftzká\-"i% Jalaovooz, StaiL-lincua, !¦¦<'), 2-ik, :t ik, 4-ik, O-ik t* 1-ik h.gyk«rí(l«itük, PeklonitíB, Krii-tánuvtwi.
l'u r 1 a k i járA*biui«iighoE urtosnak : Stol».tÍL-iH. Henkovwi, .funu'Vuf*, l'id,>-v. (V.Strdw)!, Iti-rníiriiortjií, l'odbruut, Ofchu-vK/a/rUaku-Sil.-liyórgy, Iiod»sáii, Al».i'llráii-(ynn, AI<ió-l'u«ziHkov.-(.'7., ('suliovucs, I'aIíiio-v,«7, TurL-«i«(o«, DvKri.cu>, IVlialc, "ttok, CíirkovlyAn, Draakovoci, Ilumutevoci, Alaó-Kralyovooí, (Nukovaes, Opptir.>v.-üi, Alftí-Mi-hnlv»vüt)2, .ixvul-Múria, AUú-Vidovucx, Altó-Duinboru, lóriid, K<utori, U..rk--Any, líoinA-aiuivv, Dukánovwi, NovAkovt-cz, (Unllnuvivs, N/t.-KiTuait, VnllAria.
mrír, Liukil, ll».rH«, (lyírB- i«"".vU«»i"«k«" •
(. IVlri-Ki-r.-«liu,V«il«i......Cwl*r,V.lml«, •»-»l»>r..l.*». ! -
-n«k. K<iliAxi |<u«/.ih, Knrú-*H |>, ItHki-TUUA.,
Csúszúr-fiirdöi levelek.
ni.
LegiukAbb o jiilt'kimy itml><irí>itrAlr rU-i.itvin/ ütnp|<í o csáSíArlürílűt u\y nitg>|ÍJA <í«
liintmii, mint > iniHuiinvC ni...i»níil,».....i'll.ln
ixmnri onuAjj ó* viW)(. Miti n' don'k M«rínl lii.'uu mt)|{t'ult-lvu irK«JinwuAKÍ IttladNtáOHk, »
nt'aíii, hit-, nyolv- «<¦ mtiKkíililnbin'}; n«ltktil "iy **" " k'^ji-'Mittí kiiluli^SMi'^ói, lingv nK istápoliÍHt v.'ii,lít.pk niinitinkillibi xllkkó vilit fUrd'iiiix!' JnHinkH.ib trtptaniu, nngyobbitanit
IIM.irlTn I... /..l. .Mi.i.lnonl, Z»l» i.iiv,-., Kolu..' kllll!"- --------.
vár |»., KutuvnyU, Kurciictiir ]t., PiTnttkig, Hiid«-I'oBt gyom í* liriiai növukrdó«o - ¦
IVidii, l'áviod, Sitt.-Marluu |j , l'nc.ii |j., l>.«t«. , SikuiotI ig«njr<iiv<:l .•|j)ll(l n uuUiirninUoak ii Síi. l'Jlor, laaapiKnloiMii, Kn>laiua% l>ar«- ' 'vnll dvra |(iran|Miliiia, cmulkulaio kollnll, ¦•'•¦• ¦ kivAlt „iii(lAt,», nr'vio..k i. nom-rv^k ir.lo
. |»; Knrknalik ,.., iliidn, Mitjnii |i., <>n>kliiii, K»l-li.irl.J
n
indinkAbb m<x, m ak ax ikT |ov«n«MI, hanum a vid.ík- iSa kUIfrlilnil ia iót-f k i,l- lAtogHtók. *
K <izáiad Aiy\n a swgény kiaiaáíaarítir.tö. n.k ntun volt több k<mo« kad- é* 1<J köfU
y t 1 k
elyén.
, ü túrok, 7 nnduMjíu caak ^a inkálili»inxntiiiii kM^tyiíg^iidvw
1S ílí-lntn. iiiitli'm a inimUtni lifíy-nviu.,11 n„Bv m'l%|.|ulvarl l'..l.i|,it.tl,.k, i.klwi ilt rii..ll.'k.'i,ii]i:t tartozott Ultinak- ta M.'í fürdő Hibával. Mik mint Irgiijalibán a iii„j,liiom :ll«l alköz.'i tiilkiWid idlatolt na«y liól^y- íja l't'rti-líntotlAii ó» íí.Wllrdóu kik íil, van íiii kidfilnió kiillllk Ili inirványl,i.l, II nwlo(c kifllnlO, It) liiriik v»By tiikurfllrd.!, 12 inalátalllrdő a Uibb
*«) cailKwaii iia dwíiwun liulurzutt votidtig.
¦ Forradalom nUn a vAflnlkinO •udlomMI iiniort Snikrinvuaay .lóiaof, » ulolib dr. llcm
......... - -_ vullo a L-iiaaiarllInlOt limiouWrlio, • miiulkmU
llak.ai jara.b,r...:.«l|1,2 l.,t„„„k: — ¦ »Lat Imi a IW.IO ,„!„ÍIm«, j„-iii„. . j„ |,ir(S. Sulváuy, Apali iiu«ta, (lyörökl.iiia p., nok mivnliWru. >
. _l_ J ...__<¦- I Jl. ^. L'___ jl__f »t ¦» /
l.i, Í
Uyőrgv, (lltárt-a. r.i»|n-. Kr-loliat, \ Stoíit-Király, Kíh (V Vim.nyo, líálka, IV>U,1Vi-i, 1.01'niv,
j... T.llh-S/l.
M
, gy nl
V.-ntoj... T.llh-S/l. M-irloH^nMrtfii, StiinjA' fnld. Moh.Ari. Tiill, SE-qUliIV Lawtonya, Kiim+kiiia, (^.irn>.-fiild, Hudufii ^."^^^
It a k a a í jAnUbirú^glmz lárhutnk r~~-
SilA Ai
Ai irgídmaB s2.;rK>( eíulAti par évig lin/ilag kcü«lé, igaigiilA mifidinkálib jövedulmuti'i hír dnj.'l, h t.Uimw Aliloxalokkul igvukv.'-k ntl aiuiAuitVtTiiuAMtmrtl - n'ig két évvel .-* vlúd ^aéla/orUbbiK'k látta H/.t ismét hawonbéri" adni, ntéjí pedig «gy egrá* óvtiíodre, érőnk mi 4(),ímjO p. fWt,
AouUaArfUrdutnottaui hasionbérl^i, »'*>** rá HirtchUr F. nnk, nini a kor »(dl«m<-f"l lialH'ló, lm/uiuln h humAiHiN ón.-hhu. mnv.-lt ón gyakurlali tapiutalu ft.-tiak, num kimi'lvi' kó|lH.'Ko<> nldi'ZHl'ikal, f.'foladiiliil tütt.'k k> ¦« i",á»í(Arfür.ló körül (>"l l'olyluiioa javilA.uk, i.x.<i>iló>uik lUlitl a külónUÍIn rttmlll rá OMtalyn koiotiíi-g igény.it, kivAnrttait lubetöb.g kítd.^i luiti, a n»k; pi-u/bt' ki'rllli'i h a Ii«íAluli abk \>+tir.i ktvisó kült'irdi fikr.lök lAtogatAtut hülye ti a kul fildi.-kk.'l rirytill idr.M.H.K..l ui, •a.wútárftir.lut nem <-«ak Magyanmtaág i'lnti rauK.i fürdój.U.., hanom a I«ftkftr<4i>t1«bb vilAghiHl Alrdflk v. rába uniulni.
' A pAratlan gyögyliatá*ii iavAny<>« glii-filnl') iijjaniakilAmt, iiiólmeriibb boreud<>xrá«. ¦ a lmlK, l|l./l,iladÍa»éJym(elagan>U»Ut.-r<-1>U>, a f.Vti uizodAiiak mtgya«triU«Mtgyiik,.r Uli, tornáaMti 'wsk<^>kk<-l Wrnínt olbitAu, u utttatiT, u dniiHjjjirli angol pwk rá as ivófurrA* mfivAtiT;iíltW-l iMiíkíí/íilt Mépitiwo, a t'ilr.i.'i lAvirda ¦ a mobatulografuk fulAllitáM,a Uraalg.i It-r«m,a jakMBobAk yíimufUta, • tUnlönuk u«m ctiipán a nyAri, hanom a többi S évaMkban U biiiuu használ ható Állapota, - ai alapos tud» inány gyakorlati Upauuláa- s tinóm bápaa iuó.1 dal bin^dr. 1'utrMny 0. uraak rondus fUrdö-orvossA lelt ujulagos alkalmaiiaa, roinUo ít már MM ben a l'ilrdó birtokosai Mii kionv«* lék, s mAr »z»n évhon <>gy, kn»teUiés»ol fog»-di<tt j.'l.-iit.'St udutt ki orv unok restére ily Mim Alatt: „A különféle bacai a küJMdi Aaványvi-Et-k, maláta-, hós-, isuu- * funyuvuualo* fitriiAk hnaBiiálata, n fílnlú kényelmek, mulatságok ¦xapuritása," - - mind ae 6 munkAjuk.
Ignn jó tapintat volt tolUk, at is hu^y K<Kiijabban inléioUik igasgatásáTal a ftlrdó egykori lapa*iialt bérlőjét, roundhami újjá le-ruiitlojét, D.TgAir Vilmtt* urat b'iilák mug, ki ébur <3r figyelmű, •¦igorn lelkűim ara te* pun Un ¦A^a » fiirBdlmtlan tuvékonysége által k>1|H-n n kolM uuulH UmntarUni » különí)«n aiiolgálnti visszaél.¦•okét niegvl.lsni
K nu-llutl mélUuyus eliswwéaMl kell a cnái'wirCüril.'i b.'rlóinnk asun mnliurbarátí nuni.» Ii-lklisénkről in iiH'guinlékuznlt.i k, misiorint n iíum'njubb aoran boli'gckn«k szAmtalan i("KV'" fürdőt adnak, s o jiliélrtnénylmn kivAll i> volt li.mvé.lokui mindig a legnagyobb kél r«*xt*itik, miért ai Utón alilásit méltin érdtmilik.
A vójctlen ugy hoxta ma^Aval, hogy ai uj haízoiib.'rl^lt alutt « iTorrno«ráebb furdula< ;. i-sAnziírfürfl.ln- éi»,n akkor kilvntkoxott be, mi dón alk.ilmAnyoii siabadságunk hely re* Ilit ásá-val babánk anyagi, swllemi jobblétének alap-kinto tcllúk 1ü.
Kuthk lulajdunitliatu hz, hogy a kulfípl.l n'il szabailoii visszatért lfg;«li»li menokllltjeitik i'z<Mi, a hon knzérdi-koiv^l PgyUtt omiilkwln Ülrttún.k clcla.ló vixévol moiUk Is hosutas rí-dug vándifrlAsuk porit, • enyhítek meg honvágyuk égetú szomját,
liATOUFl
Nugy-KanizHu váron tisztasága ügyében
f.lsL<Ual a .Zala-Somi'gyi KJiilóuy 39 ik. státua rá axt inou>lj»: ajánlkozód S. I,. n.-ka niz»ni In kos rá birtokos a vAroaoHk bitonyon rrázüít évon At tisitáo tartani, folontüxüi itiNK) forint évi tisotráérl, sut ba ugy fogna MUsuui a kozouaégnuk, lóbbot ta krát tilváilalui, rá ug> vnK'v két |>ár lovaLűtrlttiid a Hlii ftH-skcntlAkaek.
A DzurkiwitóséK « uzikknuk keidouiónyr íósukor uiyaokéu fcj«aé ki magát, mintha sai-voatiu tojíHilnti ahoEiá^t>ílAi>t, a csikk írója mug ji'gycii'gyitllat, hogy ft iUKX) forint évi titolt-a nern lulvaigáttilt dlj. Végül miotagy ké*yax«r kilujdsrát IimiuAI íul vélüimjnyos javaslata ai k<itua kivkoliíru. m
A <'í<M, niulyet a„i«ÍEIt Írója ulérni akar miii(l«ni>»4)lro.fuulo*»bb, liugy süni axt figyelni) lóikul lilietou hagyui. Ej okoiz* ail, hogy ai lígyliüí szelni kráiuuk nyilalkviom még |>e-ii»l,' I. i-gráitiVi, rá II. gazdAszati lokinlolbuii luxai a un-|íjfKy«i«Mil, hogy ab ügyut hulyrajzi »it<i!i|M.i)(bul lúgom tovább vitatni, uiort uéan tűm Hcurint a taglalga(A« cgytildttiuwigát caak azoiikép Uh.a (tliuliiiiosiiaiii ur. ügy utónyárit. K Msi-rinl a jövu siámbun ulAlkoitni tngok uz <>Iva»o kösoiiaéggol.
ya U omJH, M.-lie« r , K.rk . -Nriinvt-
gy, | p KurkakAlocxfa, Jnliom, K IViiLkTnlii, l^hntí-M, Km, invt
Falu. K-r Kul.-u, AU A> F.'U-S/t.-KrWlx t KorkHUJfatu, l'órsz^mbat, M-<h* \,., l't» Uyorffa pn»/U, 8»t- Andr^j p., Bakaa, Vmtttivg,
vlráén;.
Au.d-:, .í.* «x m-lÍKui| «luji->p H Utrpr t«-tt-Ví'ruk Mokkul mcnw/ibb n migyobUxt.ru r.-i'..r nwkbii vitgtak, é n |»u,njl;U ||i,l^. ,i» fűrHiiMÜcU na iiiaj[»iii-»i.U,.;[i piirnllan rtsvrinviw góíiurdíí l'-ilálllitája cgyoUul uukik kuvsöiibutd.
Levelezés.
Z..KK«riiog, 1M71, H,.pi. n wiink ma ritka ünii.pély. <» rhka ki k v„lt winlu-lyu.'.^ Megyó* ptup.,- o/.dsatuli.t , l*u<wu.lrá- rá sz..rui«tlwu zlnriink Szab.. ]inn> ó méltiiaága árkn 'tutytutfa (i nu-ilékieten.korlil
f>«Hli|{
Ul vK
UCybarát a K.
i i
j viujrAlal 1
y
.ukuk mvKVi udnlnii kb
•Urü lombjai kiitütt I<irti-nt, n bovA a (rytrmtt kuk tóritk-iüin- m.-ll.'tt mi-hi.-k At. At erttilmi-*<S<. hi>f[V a UnuncEukkHl n* iakoUl n>in><l inkAbUKt.ykfdvrlt.Me, uiut.'i) « f..uli k«rtl>.-n j»lt ouac lAnaa i-l^dr... a mt'Iyiit<k tarUlmu alutt majd a j«lt* bi-llatínnai iuo«kar mulaitatá k d di il
a k.iínmio-.-i, miijd (H-di/ at i*k»li* vyeriii«kak kar^nek.ikk.1. F.'lK.Wont.-^k -ih hiányos-tk lk klll ibl i k
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny 1871. évi 40 ik Márnához
,. II vánwunkba krttli. luv. il u WnimUi h/,-hIu< I.. n r<«Zf>iiti-nd<*.
i. mplitm tornyainak ahlnkairol, t*» a vAr<«liáx-rol luHiggi') nt'iniuli l'ibogók, a ti-IAIIit.-tl dia*-
Up.i, ,llu|yn,,k .tJHtaki ohUUn, k W.......„„
il.l. piUpöki t-iiii, rvk K../....KI,,,!, ,,„,,-. H ¦ minik, illoióhig h d.li iildiilán p.-dig itti.gvnr k.)roiiiu:/imi)ri-kk»*.-B|«n.H trlrdt" mondatok Milánuk lllvastvn é> oUuaUiuk, ,W ó mllg« imiili liail.-Lilból h íi.giultalM miuél feuyuabW i.li'-léati végett, i»Mx<<i.iT«igl.-tt kilKinniMuU é« rmi^ii tuatUlüU-k surful kúp.r*i-«>. -- Ku«uli-ilií a.'i 'lúru órkon-tl futárok ¦¦ifiiioisiirak'dofgrtat.-i, m.H-rktJwW.'t pmltg urmu .¦» l.-lk>'«iklu<>gg.'l Ult kfltli-kbúl Mhaugaó íiijo», .tuiini nem Mkaro ttljuuséauk julunték. - l*lUpök ó inellóaéga. a tmilulutéro umsll di»kapu lílíll lugatáról lussáll-viitt, a váró* iiuvíIh-h winiak bírója I. Miatury l^u.iut ur által kovmkuíö ruvid bicéddel M
.Utón bo/..ll l.lki fópá.tL.r kurüukl-n Or.iimuol fogad nyujüd, ragiwkodv.i n. valrá-•Ahol, ragasskodva j> htlki !6|>áMtnrithó*. -Amint inott.Aify birmik-ir ia <>Miu k Hl fojyuk lAtni j-i lelki |Vipuiiuiiin;ai, ulft bö.-.-'u M'iu gutiü aauu »i. áldáaukal, in.'1v«kul v.iIIhhoh *»¦> kazluk »«»rint k. hiv.dc .•».*«• év.k óta gyakorlatilag élveink «• ilwsn.ik. — M Z. Kg -r «"K p"'lK»rai pe-lig snvból óhajtjuk . ho^v ni'^yéa pUsp-ikiink.t , mint fobU« uniukal ¦lAnjunkra as fcg <fcf«-» ÍK1'"1 aoká<ig lurui iii'-g. KiJ4B!"
h rövid, de vallá*oa érsUl>-ttól álhatrrtt b<-/iUlre o exot-lluiiliája a hiivim logudlnta*t;rL
„.....i éi klMiUnulnt mondva kivAuA, h^níy >is
u.íinndó illeni áldáa vhIIA* kulonU*-* nélkül inindoiikiru áraddjon eset.
Kiok uUu kAvulkusluka niuVyi li-ilikar, a vitroai >dor]áró«ág és tolib (witil.-il-k r.^i.'r.'.l I il iiasulgéauk. Kati- ó inltagaUKtt-litéru
Hl>Ukuk világíttatlak .....g éa ci-ntikíaéruttrl
In.vt* fáklyásmnnet raudusitititll, melynek rn-
r^k váruaí jugj iónk, l. VV>>rsk<<u<iy. Lmrló ur. vsukull magyartá^Avitl kiAMlkitSkilu/ Ud
.Midőn nu'gérkos'Uodi.t ssnnlitgyhásuok rxóstókóröl i-gyháx ssulgAd által órióaltnkra
vnhIc asórl, hi.gy buinn-d lutki f.'pásitúrát fiivtid swr«nusÓ4 hivatalin* u*ondúi véga«Wru iii'-gnyurbiilni, haiiuin atiirt in, nn-rt a világi
pArntlnn asurgalutad által nit'lláli rai<Kimnurt nagy lehetaéglMartiút várva-várt ~ lisslolhut
nvi ny,.,, A !,,l\Uli .irl.lnn-V állal \ Ari k«r.>kk»l i.-,.l>u 11. ( Si»i„ki klArk pMbánud itIku iiiAII.ii, í, li.atnau inAonnp r«Kt;< I as ixkulAl IliKgliif.^iilvtltl.H Vi/-«nlnt:iriiiftk,.'rtlii'» yiilrki <w IkIvIh-Ií j.-linUl.- iikH.íU UrtoLat
.....IC, » tant.li\g>ül.'. nr hallvtin » gyer-tnikuk
liir.liH fnli-lHi'it, itiiinl « in«j;s«r- loiinl a vhihI-ny.libf.l, » I^nh^voUi m^L-li^.-d.Wt, >
Unitinak kitartó IHn.<|.ilii|iU<-rt » a ko/i<n ^xn.-k r.^iv.'lt-órl kíl*F.iiif |^t f. ji-xltt ki, Vtt 1.> iwnki.-molv.-h K h..|yl..n AlLmiUu^ l.u.-u ÍNKU-iini.n kik 11 viK*KáÍitii>n i|i«rnhéli«n nio^m-t k j k
„|t i
-l.'lnUiri -KV « k bl ó
iijd (H-di/ at i*k»li* vyeriii«kak
.Wo^k hiáy
-k k../lll tiiblx-t .timui n«m akaró
Volt a gyUlAibiin f<ijtel.ji'-rir bukult üt', ¦« vi-tt« mt>g. A munih-nt ó kuthobkiuuk c,»n-
cIi'k, p. „Non akarunk mi Ii-Aiiyainkból ügy- [ grosaimu, mily mi a budni S<-hwirker ia ji4on
v.kl.-f ih^-Ihí,(«mV kötni,vitrr»i tiuljnnak* slb. < tolt, Uillinp-rl i^n f/iv<'-iv<ii.>n lldvf>*«ltn
N<< iii-uhu, •¦nni'-l im'-g egy rn-l év>* lyilnyk» ia ' A müm-li.-ni mniln'rii.^ ne ó katho|ikiiM>k
t-.l.l.r.- lurekusik, j.", hogy d<-ni volt n gyol.^'ii | k.niurrM/nmiii valii lili'[(ji-lf>iti<«t.*l n m'>k"-t tltil
!¦-» ín, kitl'inlx-n hallhatták V'dii^i it/nn ki-téa loita. l'ial F.-lix itijnt bmirltk, hetnkig
»»l .....u< Ir-g.-dók ; „l'apa! nem jól \»-tu% mi lirfóskothiit' HrUa^xctlxn x KiimuIIuI együtt
I4.bt.ri w „karunk, tudni." ^ taUn «irva i- l» ; kúmiv.*-kn<-k a-IUk ki tnflf.'ukit. N>w
Vorkban >Kv '.Ti .'<>.-* I.Any k»voó< lüllttl
r.<,(,iAk LAstló ugyvé.1 pv<lig oda <-mvi rinlja n dolgot, hogy u k..n>» ittkola UrllmtUn.
b'ipy a koK<M inkoln Hnnnk <l|Hn n«ii) <tkn, ha tti-m !¦([vt-ln'k, midvi'ket ('»-azu>ik úr bajjal aknr laiii.-nti, ¦!<¦ ¦¦ngt^l<dmóy<>l inA» alknl"innml
mini ii gyülóaua Utlil^k AiUtl ta inogni <ndn|i>ti
Hin.K«,«íapAlkapvsrkn|>otta .di-l irif j.,ii, Imgy -r^Uiija Aluil ad Iclele •«Vf, ¦ krxit* at apACia lárda HAnyél ill ia a ! Mr./dnlmit K..rm«r Fri^vt-n wobrít lch*| t«'l'i|iotitrH li.liii A biány oaaiAlyoknál - uftv ¦ Uilmofi ' ' " ' ¦' " - - ' hal Unoró mAkiidik i i'ser ft liutléa I dirin, .....I
H.
. Sar.'.l-.,, n fr.ho l,llt Mik-n <-»lssár nejn, ^i iUl.t|^'l<t javul vs tln^;^>>n liivík. **X k.inívf'kt'n sxi-pl' II' ^n nr.*n»n i • i^.-,, hid.-ií vnlt - Kirv pAri»i «in ny..l.^-tAxaditor mliAk rÚ Auh«r .rV miiiu' jAt A jnwai litp o^rkcsKlojp alH-nxi-t. UilaidonoUlól hirilt-léai dijak iinittTlriniiU t'fvfti'*, h iniwl atokat, kik l kn,lnly»*rAk asaal fonye- lekiét.
K.1,.,1 „Ián a liaia raintogr \» óra küntt e
K lAmtra k.rrkHv^n, el a* Unne^lyt hn
Keailhsly, ns-pl. W IKT1.
nrloti A vAr<« gyirlM Rt apáriacArla . Hojiy ki'pvin-luii vajry m'pKj uli*« vo|t-M- iiihí, >>;on *on'k in>j4 mm l>irt« a nyüli4* al.kiAlml kitmlni; nrtnvit tnd.hotcy mindkettő iiw.ii. vcill hiva, ni t«oy«'rrn i naKVaátcu «*lu-lAn, «mm hAtrn bAira, talán aiM, ba ccyik i.u>tóri<ikí<l nxind.oliiltljoii « imUik.atlán iiiéh'ii v .-nöiiirlok Inti at «géu dupla gyulfe- T tt^lV:
•¦Lry naiív .-nöiiirlok Int M. Hm^vT... tort^.lV: llll Vl á
:
l.l V.<m-n>l vár<>«bin;^l.'>a.lván U cwiljAl, SvitMii-a Károly n|hit « pl.'báti vóv« a u.;t, u^y mond :' Rl|"lyl...|i Uk. nagyon liiAnvwwtk ' m"í ínyt mt V"nil"lj.i. Úti^y van, mintnió K'tí^tt^* nlntti kiili-
•*•!, niik' 11 tArdában három -ró i/) mAkmii nd t»H' It K*-l.Wrt , marad minél f»gv« UlMl.
öiiifá semmi kifogásunk, mtirt hu a pri.liiijAt i* in.yc-iriiiliH.k, IfhAt hibát in-in lalálniink li.-nn.-. iniutAn : Üt MM il*nl = 14<>i -J- CtM ~ J «MI frt uiilstbun. <> na^ytága valóban jól md ni mi tani.
U« iirnim, ini in sUmitsunk, ki jó ¦¦ a próbája V
Ha hal lan.rAAitxi-jaa >'¦ naga mn-riut nem birt tilt');i'i tt-nni, ho/yün d** uli-gi't hAroin Vngv talán a. Irrinéaft bókmUlilt vvlt apáriAknAl a tanilá* HH'íl^rsiSí'1 initii»iibnii, mint a vilAgiaknAlV M.^AIIjunk -irv ki.-.ti! Már ilyen nnvulaAgni dolgot ninii hintünk t>\, tn.'g a plu*bati maradt U U fl.;rt M-m.
éa ótviin nó'vondék. IvhAt t<i|>b,.mitil mennyit a Uirvénv m^g^ngml, a türvén\ li>>«A» |>"di|; <-»ak b«tiidu látni talAn, Imgy U»iMannlóh'..i
u folulállnak má> halandón. Hm, hm!
, llAt - kérdő valaki — mi 1.-/ a jelonlegi \ tanítókkal '
Hulljuk! tinlyun UpinUtotiággitl fului ó
p
unnrpély-t akar ren- i)AK inindi-n had* r.-giWk
kát hmii
iill hAhoniról A vnnaillnri
l pt rt
ól •
;,k;"rvAn, \ .
f fy p gy
rn< k-rtlll. kik a katonákra I.Vth-k ; a l.-(tki «-t.b vridlvU I I évi-M, . h p/lilók ^ RyAni'ik ii 10 -id.'xl.ll.-k ' A .Corvina* tAnníal uj ^v-!••! krtdvr itliuTi-llirjtiixtri riépíty h<>lilapo| U>% kiadui. - Budai H«ir..k * Unfihid KyaloK vAmjAnak •¦liórbW'ért folyainmitak. - U<hl
Un ur. \Vali.T»kirfl......1AI1I tall ,Vy Mii-
iiyady Krórnól. — MUrnank n-j« )Uo»b« t^rke-j.lt. Ji'ki<lfaliiMy pünpók, hír a«<irini, .a
rovati) órm-;i«tt ltir*lyt<M a j-W^ui erU*U>t>n-.l"p|i.-t fi./ «|ry irattal rn'lltdilnini.- r A juimií kik a papái íii'iina i-lhogyAiiAra usaolják méff a parlrni- it iwavHkhWi- .,Íőit, de o halárt>/<-tian n...r*íliii iiknr. - Nap'.luon (iuj« — hír »«<rittl Sl.,»rl Mnna ó|„iél .rjm.
(ImmIhI m.) A .A',* Ij*.^- teimiU
it 1 v gumldal wrkitSUIt ÍtjiiMf(i nywiumk-I,|.U1 juU ^Uiilinkh.,. van i.irlIrk.Ur ssás-1 ;\ niliány pt'-liláiiy. SajnAiiuk, bogy mind«u < I .li«'|.".i»k n.m jntt.it ond.'cg.^ u<-m njáulhaUi in!., liki.ti InpUÍI, iii'hmik luiitoMAgáról caak "-.* Kyó..NlhoiUnk k'liul.x' img, )<a Útjuk éa in|'»./iuk »s ilju nemwd.lk <- koskidvua^^u |i|JAl. Kik n|v..ani «<vr.-t.'> |[yi-nm4trikt-l haai ulva4i invnyal kivAnjAk iU4<K<trvoiid.i/t.tni: wlmtik «nt iwlnK-riihlti'ii, mint <- Ii.i^i.
In ,
K l<
f> üxc-llnntiájának A pliij>.ikn-k. rlht hngy apá"iii-iánUt i'pillut, illt-tölog 2< tokét ki-gyoaea admnAnyus.
l.uB'uk,minókt.gyad»inAny ama iiuvei.-t.-n 20 **iit ft. L
As öivonm évc^iii ni.'gicunvrin a» iirlx'ri
:id « hvlyt'iü i'Irn.irolAaa, mimbugy jog, a pfknp>ki javadalmak Íi, mint egyéb birtokuk kArpóliillatlak, tudjuk, hogy u kArp.ilIá* a |)Ü»|H>k»»^- nem púdig «fy*+ püapAk tulajdona, hogy egy punpttk n.'iii liii~/inÍlhHijn, ugy • anm csélra, molvt tiui-miak kitti*; áronban a
Itiu-h féli- korniAnyhni!,' im-ly a hiiirarcliiAval komlív* liol.t.igiiotu (() as «nilHTÍM>gut, hogy •wö kárpi'iiláat apAoxatArda l'urdilhaaaA, ni nk kun ooiivordalum békojábnn lihegő komniny (nijiiioaent in p*?e \) mng«ngi><lie alb. Tilnit <v ..iton hírhedt krgy-ailuiuány, melyh'ii Uláu iwk ..";rt l«sc ssArt-n-faénk, iiicrl a piUp<ik mAnrn m-m fordiihaljii. TérjUnk vímui iskoláukhos, liamAr a plu-
U'li'iiRi'K vitlua.
KcKud'l üúi hi'Mt)laliinkM kioii nm^avi'mV d<-M»1, hoxy •*<"» írAnUdi lunelut dtiinU) ¦iat>ad akaratból vrt^lotl, ¦ uon vrA* fi>K»dáatal, li-^y mi, iyerinnk.-ni » liilli<'ii vAll.xatliiitiil

U li»>Ai>k
piirtWokJrtt vÓRiÖdfitt t)dl l»ncirtjii\!ii*". óriimi1! (Vjnié ki at iráiiU tauuailuU vniualoiii ó» iti^rt fu^ad-t.iiti.Tl; iiMifajniilÁ, »li, li»t 'l.'hcl, w'Kit-.-tU, púrlíofciat kulimiiwíi a DéjmevoUa Ardekébuo, ém kíré a váron mindniikori At-ina^-Mr bi«l-iitái, tiiulvnt » li^btK-siwl) ajAiuMkk^il k6« nm;Av»l n vinni »*» nn-^ériini. V^gUl a hiro k.l, mint |.<ilxÁriAn>ail rii.^lmtu navukkal buxditi a> ixai valliauMAttra; íiik' +* ki'rú i» Urvények Iránti rniK*MnHWt(-, a király é* batk iránti líulelalm; bclVjutécUl ih<1«>í mindenki icivöb« a kUvetkt/.'ikt-l vi«.': lil.-n, klrAly óa ba«. kcjm nii-rttnki ji-U — K*.-k uiAn ulAklyAamniui Mk é( kürt ^'i.-o/loiü
MAitDai', 2i-*» ea»r«innininlU ti. mWl i* nr«iikAcri<>l tarlóit ^ UirmAli.
A 34-iltki UBUv|M'-lytapl4b«iiiánn-iiib'»<u f*D\ut dinmlM-d, — mel>uu kvjiviavlvu voltak • innicytii linítiknr, vároti i* liibh kíiwW-j-i •ioljAnUAifk »tli., m<;|y«.r, N>n|>t>ii.-t ««bb f„l k^r'.nl/aek i- tartanait, a király-, IWk V" rvu>v., HorvAlli 11. vult íhhmA^U^ví ininínu-r ^« /hIiiim^V InkoMHÚH alb. - tárta bt-.
U..I Ut in üi, .tul>t. ÜL 1871.
A mi k>>xlMi>*driiuknl ülni Knjno*, h«Ky mfe iitiiKhK u r<Vi 1""n hnladva, a tArv^ny reáj,.k n.'-rvn uwk ir«lt m-U-xi mnrndt, • c»ak a pH|(irl»n Wt«lk a m<tkUl, h-^y a Ky»k'.rlalU vaify <t|<itbu ia Aliikuniu', ¦ minJL>tám»wtbb ai
^y Ky
u ia Aliikuniu', ¦ minJL>tám rlü i«Uo|n, annAI t.ii.ffr krl
y
nilnk .'»•)¦ "lv«n ^ólM kibk
Bója Gergely tn gji-i ' lmm.-t ke.lv.* beh •> lón
^jl urnák hIOiI, h'^y itt
jk K;, jíy
ai«pt«niberha 12 Í4 llollatiocxra jöll, hogy a ni köTetkoxd uapou mugUrUndií viugálatoa
Ukákknl! bi.t "ulvi-ssnjik^ ¦ r.vj*\y< k !*¦ N m { Alul. A vAr»a<inkUii, •'» kornyék* u jól imnrt,
v..«iH-k bii utók , M<-\ »'Í ¦!'!¦* i.r- u.ajd , I^IvIh), irótAr*unk llothnanu M nlt ,1 g.mdo
ilii(;rálnak iik máa m'Araafhox. 1< -'• iámul fólia- | MH »n,rkt^«loU „Magyar Ifjutác í
Ulluk rlóbbi tUelmúdjukal.* |y«u — iU1,lv as ilv t.Ut].'-n aiugasUi
l!.'h litlAUkony fg.T rn.1..r a pM.An-* ur! aiAnllnUfuk a .Ki. l'j.ág' ...i. A Upi-lúlií-l.'-i n 1.-/..1 i.kola loánvuKlalyait motwtrhos, a ára m-gívlévn. I ft. Kiailó hivatal l'.«t, l.n.i.km liékAkhoi hu.»nlilja. Kj. .j ! A/litn Sáml..r hü-h I 2. .'/mii. T.-lj, ¦« ^..mn póU.in ok .......'¦"iii, hogy i„|, nim k«plmi..k. Sinrkuuti " L.dvi- » tar
•ác I^pin" hti-sUnl, iiiUlukkol A Up i-lúlilfli'ai .hivatal l*.«t,
................. . ._-----.1 k.dvt" » tar
k..,.iH.k.««rv^lkurHlty..lhatiiók«'l»»om«ru nó- ulomdiis „Kis lljtág'-ül m Ifjuuig Ungb«i-lAnkitt: .lU-g virí inAr a magyart a t.Tomló.' ga.inu barátja Doliaai Ojtlla. l'íil! nf tovább, mert majd mog UlAlják kér- ! ' i,__________
Ó cxcjAnak a plUiMtkm-k fun-aa hidoniA-a ˇan leány iikoláiokról, no .]« nnm nndáljuk, hun »o1ih »> rn vult Unnn, hO It'irasAt pedig a tudóitok .|tíg U^yuun kikerülték, aiai - nuiu i* íaiuorik, mert jól I uh cl a törvény nékik is iiii'gitabln kAk>l<aiu'^oiki!l,d<- Ui|j.i»il«;ru cBialeií rlfoli-lia Hurv iikolAink r.»»ak, ail twtk a lngwiti'ti-lil) roas nknrat inomllüüja. Nem illik Am a dolgot elfurdítoni, ax ám, kérem alása- !
Kh'g boMiadalmaa voltain, notn akarom a t. ulvw'i tttruiniftl luksigásni, tvhát pár tur.-:i
Íi^t-nt-l leiráaát dimI as cgy*x«T érd.-Jiun nlul ¦ Agyutu még .*»k anuyii, h-igy v<.li » gytihSi . |(|,,j végén oly«n »Ur tavar, 1n"lv minden niin.t i" fnltnatfi-lülmiil; t«hál aihatiruStiiOII, hogy máliKS i<gy hétro hat Anniink.
KKS/.l.KKílVI'l.\,
Hírek
IÍHiti-lrlt< I k< rjflk
rrl i\ui||\ di r -t<i|
I.. Lilid.., |. ti >*\ •• f l
Anniban tnkintatlnk Uh-bb a HiaU Oyr>rKv m Vcrtwy I ^
k^wt'gKcl •¦lfo>;»dlinlóuak mondják pilip<ik o uxcju k.^vMM-^ót, axun httasálevéawl, nogy miuiAnapiUiMiki irnt v^llA-kiUíioU.^ n»Ukilli*l nttvi-ndók.-kt.ek allitJA lol, tubát li-^vnn, mint • köxü* iikola, a koiua i.k^U.i^k fdü^'v!.¦(,¦ alatt, lityin lovAbhá nyilvános aton m<;rtvk-Imui « a Komorot iriilmt'bcn, mint ij(j nyilvá-niw iiépi*k<>láiiak Irtmin koll
Ki.ti > hasonló nyilntktttatnk rllnn'brn a a |>lebAn<« úr intui-t I<>UkíUI, hivalkoiik a piko p-iki irulrn, hogy bisuny nujn uk> vau ai; a fill-ftiíyolel p'ip'* »j«lll'K fclukoietr, M iskolaaií-k nok aemmi névitn »evuxi-tul3 btilolyása, annitl lWi } U
Beti szemle
— A mnnt rnniai abigut lIlaaiorasaKban 1« , ni''rtfold hoMtu, litt'-vi^ kiUsiklt, \h miltó frlba kirttlt s ttnoep«llyua ineffByiUba »»ipli-m Ur H-éii vull. - Király o rMsé«<- F.ilbau a katonai hwlgyakwlalok' vi^iniC gr. Kámlyi l.tván vi-ndAge volt. JómhÍ f.>hi>niÓK' a
« imti álliitkurtnuk <'gy ****)> arany aitut ajAn-dékosolt. - l'uatni a mull ht'U-n U>bb klll-földi vuudi^ volt, tüliWk kuxiilt a „HnnuAnu" iiáll>dába i'u'yxiorni m anj-ol lord .'rk-i^lt. -A honL«dm«nháx alapkóv.'l oki. 1 •>• Töra'HivAry 1'- .K«ru«k«'dulmi- ^ lóny' fiimii laiHil indit. 1'tMtvn » Un H tttiu'vilkoft*á-t •*.•! f.,rduli .»U 1'aiináamfKy'nbrn a vAlt-iláí UuhonK » .^npAn Makón :UiMirI tóbb bulng v»n. - N"cy .I.W»cf dibnwiunbi-ii < lliall r«;f. lolkéos végri-nd>'b-til< ^ f
'loUi<-l*-i J Inlol. K >- I«P
tM- tft iinjil. K* • lölltrír-'A itM«ir|il^l lf»-Ri-«nrtlhli At lirnjrs ,rn. Ixly ¦ kk^I . llatoll f i-t .1 uliil\ <ihu)*l -lkÓí*UI — A na gy-ka 11 i i*ui í/r tu-p- éa rtál-k.n-.k.uUnu Uriinl^. tnrl at 11} ixkoLi A f. ó. oki. M 1 !¦¦'> v.N/i k./d.t.-i. \ lH-ir<.l,i».k í* a MUkatHc. ll Iflvétuli vi**t(ák llhryftimr„n hó H - 111 \fí fo|FÜitk. nii'iffairtalfli. K |ndu«ítAal kulonóon 11 vi.b'ki MKltlók %v.-lm.'lmajánljuk. N.K*ttií*An KK.-pi 2? i'n 1«7Í.
KlItHMKItdKU A1KM.K
»t(u
kuvwbbé f«lD)ry«Wti }¦*«• Ki á
y
)y }*
Kiuui aslán ugyancsak nini kell commcn-tár, aki mórt tcm lAt b«l» u kártyAlw, nőm f<*« brl.-tátnt s..ha! UKylAl».ik Wk a mamák é. tÍRitcl«iidú urak tuliulorik bu lábuikal, iiiáa
l,.i uy( * /N n Mik. Hf>i a
«»in(, ülj .«v«r>>tB o«f; m«iUNf|[ n-m tivoli., kist alig Imlull •• Mibar valaatii hiboaftonl K ÜY
— tAi Í^ai<nondó asidói A pókban i-gy [Mrastti-mbi.r ki>vi'tkció|og i nii-g as utcíAu ugy arramciió tíalal ouiberl: .l'gyan barátom, Bxia mundhati
l. -- , ho| lakik ill IVvn.'U aji igaiiimudó saidii i" Ki ik !••. I bámulva n-iéit rA, *, k^rdé, hngy mi <»'Iih>I rk.n- i k-ToiíV rim kér-iu -f f.luli1 a paraail -\lii«- ' clloptiik két oikmiiat, » ó migiuonilaná a l>>lvaj iirvi:!." A liptai iiul^r tx<r«s« hogy mid tudta m>-g.....tidani a y>nU> laká»ál. 'lo lelvílA
as illi-ti' btiti'n*(lj,' k'o'ri-, i1* ni' i* k.ri.'**1 li>vább ni i^nxni'-tidAi, niirt p<tn«< i* kiinnyon a> cl vidított ^-aikók »<>m4ra juthatna.
- A latin njr.lv niitil hivaulos Üo-lotsVárt. Kolosavárl a ,K>>l<-t* MMrint a rond-ónég<a napikban egy pár piucii gyUmoh»> Anuné urh'>lh'\ •KÍlvájál i'onna.AltatU. Km Hlkalummal a frtrendOr imtgno vlbiiúrosáaát »
t'X.-cutiv kö«-gt.iiiL-k tudtára: „íiilva.) a cupbil •unt.
',;.*
b iwr frtot hagyoniányi>u>tt. — Mim. h.'nUo
m ó-katholikuao'k kongruassiusl Urtanak! - - ]
lt»chofort llunrik entninumutat a vt-n*iHc«Í |
hadi Iftrvónyesék or-Uitt.lt ln-lyru «alód<p»rtA' ]
ti.iru itélto. A inagdobiirgi iimeuiincpi-lyi-n ;
a m»li níUli-téail Mor([.nitwrD ¦ARg.iriijáli'ka, j
d.nlnlé nagyhnn folyunk ax éylk-»W.k. -
l't«ten i-gv hái udvarán vnahás látható. — \ ~ (Cu r i os ti m.) Kgy tudiW gón-aö at«4.
(}ani[M.rl \tvtt\ ,pt>lgArm.st<T n<>vét .Oyon- lvi'vi-1 f.-lt.Hl.-ídi, rio^v a tej b<»>nltWo által t
mp*irl 1*
g
tya váhciiatni. n
*iil»:ttf»t Allitiuink. ~ L'iviri.'k.-t 'hasau'ro Mib-tir»t ünn. |,. I w
y j
f theáU a lij t'<hi-riiv<-. i^v-wIII aavávnl: Wrl vii^í K—JM.h ári t ilar»lxiknl k.;t«'/, iiirl\ u> k tiirulm bú'l
f.<K*ágW hasau'ro Mib-tir»t ünn. |,. lw*n .lar*l»>knl k.-t»-K. iml^u.k U.rulma ugy a kéMttlnek fogadni. — A bóoai kurm -ny a c«<rcuU Mn-vt-V - Tgyait c lud.* kittámiU-IU .Vandurer" osimU nímet lapot tfU,UW írtért I továbbá, bojy a ki naponként bárotu ckaMIujm tlitát Uiik : «kv t'v liíwljaW elutt apilji txVl vhi iiift^áhi>i, hujíj' abból i'XJ1 l^t" t'aii* mára való ativiu l.inti.ii kiülik.
- tJ.ovélc.ii.O Valaki » b.-iíjMui p.«UhÍvmUloá! ilvvn lrv.5Wii.io. lálult: „A ni. L. ad-ihivataJuil lfcrutljJ-Ujftlu. A L-kiaU-lu-Utijái SAn«,o/né, iivux.><J'.lii,a«.ilt lioamltiul wKtnyMluiik D.m«k«'.' Kai * i-siiiMt bim-
,lVll.«n ti. lljlaill. ad.i..ÍV«tu. tliVHUl»K>lKáj»
t.'tt« id.
• iU y it i j» 1 i»li t <! ¦-) Zátlmrwíkj'
frirj« (Havim* Károly, m»tf<.k, »W
k il W ítAhk
m leánykájuk id l
ítAlhur
Ztitflinind IIIt-K><'l<-illÍ Liiltlli., MUiiiuirW<>lt •nvvol jwlttutik iclVjtliotlitii uívjuknuk, ill<lül<'K i,.auak w oato»t_vj*itak, ZAiiiur.«ai /Jiliu-rei-aki t'üriiinánd uruik, a [taJiui urWaitini UKVTéOMavk, f. hú líH-iii Uiili 12 >tnk»r, k<.rá u»k ötíik • v«')m,d hoMMW-MunvuilAi illán történi jtyAanw kimulint. A M.l">íiiltti«k iiíill h-tcniei íiil)'»l uo|it«!inln<rlit'i 'M* Án d.Mutiiní -I úrakur, a ]>»liuí iirkurltjuii, H^ualiu hilvi.U.U" tiurUrlia mitiuI ax <ir«k nvi^alinuru Iritttuk. Ál.láaéa uóko ..amvuira!
A u»({y-k»uiit»iti KitO-imiAwiiiiitil, mely *i i«nUlyurM kirj(i'»*Jllf(('tl, « kiiltiiiunii ¦ m«t«c fnHiatalinaíUa, \iogy ai Iíí7l/7l!. UntW vérivel éa acután ¦ •mliáljiK-rU érutbK^i vi« gálátokat UHuUrliiMKH, <;¦ uit-k lulvtl jUlamór-v<jnye« bitott) ilvÁny-tkiil allilbaMon ki.
— ^Kéaö jtig vurá*.) S*tjituuil)i-r b" ftl án hirtalon «rA« vihar kcivkittlVit • »VrtV. k,>u<<g határában '/, liráiK tarl<> ji<k<<*i> v"'t " ¦ íián^tV.ldek termekenym^nuk u>k«l irt.itl.
liiir aönctrin a vmiiií <Jrt lakáaáu «. h.i 27 t*D i^jul il -4 botokkal..nákányiikkal (VI ftyjvitmm rabló ciHjml m.-KlAmit<lta,;tiHl ujai «lvolté, nih^i pmli){ iik.v iimiv v«rt«-, h<>|C)' "r v.h.1 á|K,U. alá k.-ll.>tt vi.mn
A d«k v k a n i / *«'Í k'ix<-» n^iitniiodn nnv«>D<l«kviiiuk L-irulAm* oki. V-án ki<til«tik, tt bnairtilaif Ift ig tart, Fvlintlillittnak a util^k vagy KViimuk, li«ny o n»(mkl>an unj át gitlidimk-aáftuk alait lévA ti óvrauM VJ Avvt m.'K L.> nem tntlfttt Kyefmukcikt'l bcriaMák, iiutI ult.-n Motb«n * tdrvi'nv i'rleintő «J-tii»ti bilotiti^ mt-Holt k<Mij'*ittrill<)lRi'k cnnut, >KlltwtK<>« Unk'inyri'k W«t>íi iUM il k
- ^Sli Utciot.) H»ku<ly Antaí uiulilr ¦illatának tlóntlmui n ./<>liit»- v.-ruh^l.llHM i^u Játo^nL-tUk. K d.nik támuljil ulóa.lá iMti utiiii it¦ • 1 v¦ ¦ toho(*'>;«» lup'kUil 411 « H fwrliiliUt li'ljr»i!ii m^rduuili, a viittlki kiuón-*ütt litO'ttliiii^bi' i» njauijuk.
- 'A.V. $ t> r t x u r mvároa í*71 ítcjili'lu l>fr 2á(!tt lurt-.U
^ ini ki, u II
I flu igen előnyös feltételek mellett azon ! nal alkalmazást talál.
1/ z I v I, i - li i r ii ü k.
utl>in a in,.Kk.
.Vllll lllíttllÓ ^'
vt-/n,'k. KunillH'lúl lííit nillnlk"«i.m e<ltliK l.h.i a*iuiiin>ni. (in.!' i'.wtvlit'j TaNxiló ö nti(ti)t(*i^a Imii minit Hitrinl i)(t'ii jttl'-rifóki-uj ihwj*,'^.'! jiinilnA Iiomá. lii<-j", ln»tt> már mi U Inii'l.n-ililiik uiiu kiíilib vánwuk |K'lilájára. Kívánjuk j kiUl
R iM>uit.u ugyaii, .!¦¦ liittií* I>V'
k'l lialvl, A n.nll hr( ..la ¦• tmk l«ví-í riürl nlM-n vaiinnk. A l.n.a .'ilrk» .íiliír.lul, ai i'y* «.'—ti.-n rí»»mJ|), „>,!,('IC.gv* lí ¦« i'vi K»t">iis iiii<k j.í jlnöt )¦!¦-.Ih.lunk aiuial i- inkáhh, mrrl
Pi»«i ár.
K )iir
- K<U
*k>' J U H t i II lll
..l4,1-i1,-.i k.-iu-ti h
tiliii li'rtiimiik » nxiitli^v ti-n'-n B*t-r/. U énfe-miit, Luniiit a iim^ar l'liália i|t» ik kiKuin l>t\tii.>kftt vtiaalxltók ul.
— ^L'urittaitin.i A kunuwii Ncini tilü-*<ÍMi>k tf(j ik<WI i-^.v li u-iiiiH^u vmtliifl inikii uiili^ i'li"«I«l'lí/- "'m'' x'Tban liiimiii »irun>k<-i, "inik>>r k«í4Íu n lulnjtlon.wtik <wik<-, ki $t .1H-4;-lalt trirUí.'k-t ilőr.'killénll.,H t<>li>kinl.. .-*nlá>l l.it l\-lk><n<', )i»K> a li.ly.-t h<ÍJh ál. iu iidv.inan L-n»lAiltr> «í"ii imlHliiiíutnrjí'mic'ittiiiiiiiial, liocv : ,.Ai l-lcnmk -rm k.lrk frl" t.>vnl>>< i» inrKrunrmll h biuin>!l nnrlHLkuu. K» wlvurÍHH rwládr*, miv«lW|c4fr- loriibb iu.l»kuliii, M.tvai iitáF) klfíl-Kfuimk larljnk. Kiilónbuii a mivolt küti>nw>K vijjiiarlHláBtlrH tiiiiíj^Víhcijük, hogy oi iidvariax y'h i-mU-r iium 1\>k lnbl»ö a «tin-liiiiba JMiiui.
¦¦ l.i|MM,k b.'tarlhkor >'rk>xUlt liir M.TÍnt a n. kuni/aai lúi vriij-wikli-í Wln^lrl, AntStsir tivlj Uuli Ujovi;d tW birtokon tirvnt"-li'tt ki. A km«v.i,Tit ii hív. laji •Eumb'th M/átna 1U
y l l t t. .
kerestetik Wajdits Jd2sef könyvkereskedésébe, hol egy jol nevelt s iskolázott
l ¦' ril II, kr. K.<B» 7M .11.
Hti ,..... !, |rl no ki
¦ ¦ frl kr. í
.' l,.,.t tw* 4 <tra
' ^„,„,,1.^1,. ' *Ürí " 11 ura mi
, Mi.ti Art, llan ,Knii-<k r*| ,'i ií rn In
- ¦ , •Ml, 'ira 4:)
Lrk N.KiKiixAra Hajír i '-Kit'] 4 rfr. 4.1
H írit 4ii tn
4 óra uh
li ilr» IH
. rlaiiwtiaihaljrJil H. * l<>
, Tricül ftl.ll <l. II. 1 í« •a
, llnreirrtl « 4 Ar« 1!
•."ulti, 1 Ara ai
*....«! a trU.tbül.rWftt-* *.
¦tállilú vonatul rVairaihi <nk\ r.,tl* ik.
.InWr Íll-Tl funl a rrtM) kr 71 Ttf f-i.l J ItI ~ -
Xf|>* klln......'.(r. «f. títi f„nt frl - kr. U7 li»
In KnV,.riríii1 ui Wl kr , 4 frt ¦-'.'> kr. K'.kn
..l«.t ,r«í11q1|«„inn - trl kr. K*l> <S 4i í,.i,l
M lül kr. 47- -In (.-ut I Irl "itlkr. l'uliMnks mi ÜK
<rl kr úH illfoiil ftt kr. Hali ifktt
ki. I<*1> (Atka li kr. Komj 1 ili.41 kilnilturgn >> Irl
rtu.'i,, frl - <.r. Z-.mlflUit |U fii T.'i kr l^»Klii»l
mi^k-i frl. tiu,.M. II (.( kr. Király-li.,1
^ntíjfi - frl -¦ kr, fluom H frl — ki. Ku*i i; k't.a,,^,,. fn - kr. Snun - frt - kr.
rl,. hu* foulja 'i.1 kr. ll'.rjn h.in, íot.ljm .111 kr. "*r-
liii* i..nij» iti kr, Juh-hu* f>.uija H ki. Hla * f.i.ti.ííkr.Z.ír-foNljnMtkr I'.iL. uárj* li"i kr
kr. Kitcí/i T.O kr ító kr. l.n<l ..,.*¦!> I fit -Mi frl - kr. l.uil himiM » frl kr, frt ¦ kr,
knü frr >,. Ty>ik*lojái 3 ilb )o kr. m.rí..„,-, J, I f,t Ailhr I TrlAlt kr. »««il.» uún 1,1 kr. Ni 1,1 kr, Kgj kí tt J
lnm mNKuija I frl ») kr.
j VW
j
t - kr.
(
Ujhor .idíklli.kl., kh kA
SltKTrfY KAROLY i
. <..'I.inIi. I Arn \H
. f-nv* |ll ,)ra 4»
>l.'lut*.i -J Ar^ Irt
Érték és váltófolyam szept 30.
;."/„ ».,.|«1í.iii.-h !>7.in ;íi»/# n.nir. k»liw>n L'..; |.H,;, k,,.ll,..lUl,i.i ki.l^.u US..',-,; |„,ik Mvi(uyi-'k 7,,'íií ; biUtlinlélüti rt'tavéuytk ^rtl',
ralijn á.tiO kr. 2l'( frnnkua aráoy U 41 kr.
Heti naptár
OhUttr I 1*1 7ri 1871.
1 ¦ hfll- Kati .lika
¦1' Ur iiapUr | ulj.
|U| Jvmiii ki. ÍHI.J •f ,1 Uleg
1 IX 1 1
A II ólv A \9 Ki in, , ^
¦1 H \..'U ;Tt K
a K •Id Kan A> •¦"¦ Hf(
4 H.i-r U >¦¦--'" i #(
A <'• itnnnk l'lar <lu* Cl ci.l. ¦#)(
H rlrx " r-V

«a-rko«t.".: WajdltK iójief. Si.(iíJwrk<.«i,i: Bátorfl Lajot.
HIRDETÉSEK:
,,ffalijuk a szi;|i szol!"
„Kiijlü link, \ i«>íuljiiiilv !'•
,,Ii;ijlíi iraiiyoK, UUÜUSMiuly !'¦ ,Ku|tu púrok tiiuc/.oljiiiik !"
„m JiijuIe ^ *z6p

A "rii'szlln Ivi v.-imiI iílln.iiiNli'il I1., úrj
A |il.l||;i.'ii|MÍ „ L>
hni'l-.itiT.i i..k\M siii'N.<'IK-lii liü/s.yu-n 800 mazsaiiyi élőfü széna j<> ...m.,,,.¦-n -/.,! ini-ia .'iIimiIimii.s ni'ui kiilniiln.111 400 kereszt buzaszalma ^zilnul ki/ln.| .•ln,ir.
rnv»itiiih' iiyini.iii több ,ez6r darab nyarfu i"> ii iivi-nvk kiiiliui>:»iv ulkiilnii.-
A dalkedvelö if]u«agnak kükmóten ajánlható * .RAJTA FIUK, VKJADJUNK!" * """
Kriokiv.li.'ini I). .1 Sármelléken i-/.in
> |,„M ,v,la„l
Koszt licly. Dr. HciiK yiiiiinii Ágost.
K K I. Ii K li M A V Klí A < í 0 S T () X
i.xvi-^vi'iiiik itU.l in. kir. •saltniliilmmoll
vizathatlan kautschuk- ponyvagyára
IN'hIi-ii ^'.'r i'V i'.U áll l.-llll) <i;i.l .¦_>,] .1
ikjiiulju iiliarniirl lugjtibb kiíaEitiUÜ vitállintliui |mn} vúit lulHKra aiuati.ti nHHy«il^l>Hii Ii-krjui4iivi.bh].!. niu km,. A nyi, A,,l.,„..|.„l.„„„ v.ii. „«,i,k.> , ...ül. Mi ||»U»I. A rnkliir í. innia IVa.,.,1, l.i^itvann ki'lu^uli'iii I L'. -/.. ii/ iiiUiirlu.n iá lmk|.ii»lu iiiillrtli (.im'IIi'h Ji.iii.hiiiiI
wl«'s/ iiiiI.ii -/.mis/ is s/lll|.a
I
ni. k. li oh véti (lanti ár ot\on
djűt umtimai. #« «..»¦• hur.i.-kni rúiiM at*>i«i.UánáÍ'fo'irvn",* fi .|»kik Na«}-Ka.ii^sán, (iulnpi-i.tr/n, licr^nyi f^lc h/Uhan;
*S"^*'''ÍÍr!ía Jwi"7MiJra*** «","w' i.í' ÍaH Ük'í" f' ! 1'8''1 MÍI11 (ItlaU' *J*lllJa U>tl'« ' -U^utásilil a t. n.^ .1 «rW la».i«ítÍa/h..fyPJll.Il'«W.^l'/rIÍwÍ' At"a » .'i»Í *'! UltlRrKIK'k 1ll'l> Ih'II Ís Vlllflti-li. JCulcI liap< Ilik Ifi t ij«|Ól"t' l«|.ra H-rj..!.! ¦ ...,..¦„.,. klallil .ti .•.¦hhkav'.'"'' 1 *» kr. ,|.'„ "(|: | | ul.H.,1 1 t.J.H.' i- ilrlllilli *> lll-ll,,! ", „n'lii/l
a/aajaruiaá.- .. ¦ra«jr.Mlé4ylr«l l.ml kr. .atl. " ' - "'jM"' J
__. .. . . - . l • I 1 •"^¦^-^¦ilB^IVI^IVÍBVBHMBaLV.VaBHaHHIlBVHLVML"lB^BMBLBJ
„RftjtH leányok, mulusstnik!tt
S Btld.HAI,. k4.iki»i>*. • nit||vii Lólíjvk <aá<riAia K.ii]IMf *
lila J.in^f. {¦
Ki/ii 47.1 |>i|ira irrj.'.l.i .¦.i>,.,. k^lliMnii kilu......k í.n I (.t _
, k,'l>- »f,.tv mrt-i'M^.i :"JI kr. ,!(<¦),,li.i. 1.,,, 1 .', |,( ,^
,Rajta párok tancioljunk.^
La I frt 41) kr.
„KEBEL HANGOK."
/.., ..,U- >i« mal^t...iu.|.i » *« -\*t rty,U.i> %i.<...iva>r> ill ni.tull kl'Uiflot^.-'k kMr.lt ,-, k.11.(1," I.m/Í.IÍ.. i.
Irta HoiTmann Mór.
Ara 1 frt #1 kr.
*1iivv, «lknll ] párok liaiitiir*,
Itanyik •klttimik I ára I B« kr
Olloi'ill-NKájvi/i.
Tbbi
Tiiblwiiri la|.:iN/til^ hl Kyok mint ttiili'lti's/cit c vu1«mIÍ illalMitjvjzi't a roKgcli ti,jí|Kir (ss ft,)í|.i.Mu hclw'lt uiiiitúlaK itjAuUui, nuiu kü~ ImíWi^iíyti^viialii-iúuiil fii)fva «r<«iü a fu«ii!ni«»t, i-hrt-\nlii|Li a már jfjen liliclö ixt (M-ortiiit), krlleuu-llfii Ini/i. iin-i^/itiiti'ti a rii-lí.jáM *'-i nuvifVM iiiindni M lí-knrk. iiii>I>i-| u i. ./. (,-i/i.n-i'- mi ^/;^j^l/l^.l kmr-
tHiu'i. Ara használati utatitással 7O krajezar.
.vrl niillrlt'
Kalivoda János
K.i"!:,|»/i'ii-/ji,J. l.rniniii ZaUmcgyc.
( ......'.Julii-,:,, |„ kn.czír «2ai-
iniiti.lili ., „.,
Mint a legjelesb
SZ iílMTO-SZ KUT
a juhijuk
I). Láng oVHzcr-kíMHH'sét
(Prfiservativ-pasta.)
t*m4ufll
, Ktj......
Kion j.-l-, *VtHT-kM*,l"l.«...*úul* v"a„ x I.Kiro
'"'¦"*¦, kiiltn.'i.ín aram, ¦yatoi .'¦• kaiifcM, kv.íitvíií* hi-hiuhI
i,-. JkIm tlwUtUittWl1 • ki'líliitit, 'éVa""w 'íiu'v.ll'lj. ¦ bet«|(é«el>cl, v«|y bú által »líH«tett rimcokif, *cbht4y«ktl,
,; v « Af <rnflH«Hy Ctudálltot
¦eflea«, «iy k««y niadaa l»yáb»| dioiirclel f>letle««m lt«i
I). IiAN(i urc/ftístók-konöfsíí
Ur Min.1 aion f-tilcbli .n«v.>iflt lolaJdmuAxukkah « ¦ i.firuVk o.iinixl íkí*,*!, irtalNn mf.d.m li>rnt<*iiti<l'-<, 'tlii.íin . gjnagéA f.'bíf vn,ry v.f,.a ..1,.| hHIc.Hnn. , M -h(t,n„ ií|j(.wl) lalh«tl»n • i':'l"<<........*dU IÓIR il ^k
D LÁNG......1.
i i. k.ltt.r, „,11(1 ,„|,i,|,n ml Hoalr'.rlrr,' Dll Mmri
I
/..<uvcdleni. Ki ni; niaak«-li>> ini>aili*a, folt
iii,l,i,i
; folt hiiKNt álmattitnuix h »!<¦(( i«|(a-
V |iillni,utÍK »,¦.......Kc.l.'it ny ii|í"*lii<»m s
ljki Sk lldli i l'
l»nt í ti. ,'iM kr, 2 Imit 4. í>0 k fi Inl |l> It. I-' h.-L.t M..r..,.l, ¦
I It. iVl kr- "i uw 4 fn.**. ... ,
vAroaban < KyÓKJBMr,
mtl.
i Kl.Ukban ra.Wro í írt í»l kr : 41 ,
w:KUfk tiyÓKjaior ¦¦» kültag .„Ükí.l k-IU-t..... [ «i
K.ivitlwtór* du liarry l»n.l..ni tit|Ms<T Alul, I''1
.n.'lj' Mn/m.-k s KywiDrk«k«t-l .. urv,MÍ ki.li- *'> . .
¦«'f«k<-l ."mi sMrNH:ii inv«uk*ritj«. - 7^.immi titvihucnttUl uUu. liitlál adi>k i*i«i.ii«k. A
tudö,lil,{íéa, miriny, vi-tw & h.l|y»g Újba.....„.. <•«»*•«*»l(í'*.....'
lyukról biKinyitviiity niiU>liii,,k kivimum in tiilnmiin-mim
l M(í. «|ir 17, llrtni! K^v mi\\n-tfgn^g fnlv- fút* <i* HrU
^ti^jz^zx ^^^kt^ri;;'^i.r.í,;;>e„ HW»,!írJi!ríJ2^i
Ikul. ivijn k,-i».Bl„,«,;.l,™ n»«ki. | M,; n, ao ít. •- Ka|,l,»uí lorry du Harr.i .-> ' és népiskolai tankönyv kauhato.
i'ji>i, a iikwI három | I ral IMoabt-n. Wnllliiw'li^aaM-. Nr. H. IVaien 7>i-
- M'tr
l,,l,IUr.,n Nnilo-
Talnal. K«r„lvl,lv»i
Í
Mrilli K. n.'l. .V.ijy A'.mi>a,i„ /.on.lit JCÍl Kki ¦l lál S
Km,.kni«ár,oi li. rvír.n I >,
Ili ,rKv,ii'l. V.-
r'i
kedvem f. It.-tRlek mellett felvétetik
Tomcsanyi Ferencz gyógyUM-étznel Szt
Gotlntrilon Vasmegyelien.
\ bécsi általános
, verianfferte ox>errxwe
tlhitározla, uiK/t-rinl Makmi (Sí kürnj^kén nem fo^ üK.vmlkökft tartani, Ihik> <> ' Ui/ohm-k t' » K)4ri ár clúnjcil ó.vcxhoww. A li'KUtúbbi iilobrn toi u-nt
rvir. ö >
ÁRLESZÁLLÍTÁS
knvetkut^n ii WKeler & Wlltop, Greifer fele varregépek U' lu. 4 érez és 2 fi c/cruilarló. 1 icu'lból készült szabnjalma- -; /utt s/e^lzzú. 1 szauijf^tv/ék szeiinl igazKatliatn szogélyzo, 1 máso- ^ Uik tdzénhez vahí aczéMap a vastagabb sz'tvetpk varrásara, 1 Üveg 'j-a zniiKír Iwszegéítélioj., 1 üveg schVaztrozásra, 1 Uveg-keszülí-k a í zsinorial felvarásara, l üu-g-ki'szlllék vékony rénczoláslioz. 1 llvi'K-
ellátvn
¦' « H k
55
ml........1 II li'ifliikílrtr-i'lilx'n frU/irrhi
~ kíszülék rioMCrl] varrá>hnz. 1 lu-nírtík, I fonal-olajo/.i. 1 f.mal
! kerenl, 1 ..lajoi kanna, 1 ffnk.i. 1 tiiknli>. 1 »r.if-k«lrs, 1 luu- *"
1 nálali utasítás rajzukkal, 1 h/iiIhk fi-lratrú, 1 *'i<Iuk s/í-ki'>1tzó. 1 kurzo,
~ vonalak a vattázás s cgyrnes varrathoz.
Tekintetbe vévé nz ily leszállítást, u t. közönség ufíy tiisszük Atfii^JH látiti, lio^y ily árukat rsukis készpén/-fl/etés mellett szublinttunk. Mimin/, által megrendelések uikiilmúviil esek'él\ liss/eg lieküldése után íj utánvét mellett küldünk. Tévedések elkerülése végeit leveleinket |iiiiitns:iii ii:v li,i,iiK i/iinczni
ALLGEMEINE WiENER NAHMASCHINEN-FABRIK WIEN,
voriangorte Opornjíaasti Nr S, hintor doni Ilointiilis III f t|)
MOLL A. NKIDLITZ-l'OltA.
K02ponti uallltáti rakhely a ..Bolyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
imiuU* v^ult hamuitott ut.v mláiri*t>miimí ullátutt huiuálftli utuitrányukkal aruhütniik Seid-lils-purok, ¦ *• vágott k kül-»l«k h**ouUii»é>K*!nll 'otfv» "j*1 Kjirimiiiivomm*! kunnyini felcM-
„a* áttrttam kr**itett N*itUU*-txn- m(t»<iftt kotulyáju lutmufó kfi»MÍtmény*iktMi tHfyktíttiiibÖMtrté-Hill Mfjtii i^iljfui/fin én ultíh'iiti'immtil rlt/ttiit,
.*rn rKy |tjjoo«íl«ll orod.tti d.-l-.ínuk I Irt kr. Hniiin.li.ii nUxiláx míii-kn nyelven.
V. ptirok rundkivüli ¦ * ln)(c)léfiMjb m^tukbon bcbíiou^ult |íViÍKV"h«tliUiik állni inindun tHltl.K iítuerl háti • terek küiiilt U^ndliiilniMil « tiltó hulyot fuglnlják «l; ininl ul tok ««er ft rMutári birotUlom mimltiií rniífitól kcromklieí kíilili.tl hAlN iratuk • luKri'axiKicaubbun Unutil-JAk, huny « |K»mk rrt((iött •lorulácoknál, inni»itbflt)et.^(í, (í.v<imorhévnél, imiibl.W tfiír-vi'.k, vm«
v^ul hynUTÍArH, Ukórr. ^ l.iiu'inoa lirtny».r»t,»1l.r.inál « U-KJ..b)> •ikerrel .lk.lin..l.iM.k, •
Kuktáruk
Ujlaky, llirschler és íia
lakcrcskcdő liirsiiliil
Btlaváralt I.ih.'t.c
Kl ('li
HaroiillkaR I'H Nii.Hor ¦ÍMk-8it.|r»rm|a Kibiri J. fyA(Ttt-
»«»»»**r»tt K-rl NÁHdur aTÁlr» 3«>'Ulbii M-..7 A..Jrií fr-í«i'«
K»bu Juhch ' Ii|rÉbMf» Uil'aibath 1*. (jA«í««.
KafKtMlAa Wxli Hit-rt IT^g,., * l',*ei.> >r fj'!(*".
LtttiyM KuL.oila J kj.Sc/"
Ai^n ciítjeknfl kapható még: \ni\ —;
A nurveftiai HtTi;«íi) vámiUiI vhIu lf|{lÍNilább <<« lc«hHtilvofM.bb
valóul D<^>r«oH-tia.lm.éfcj2UBlr-olBiJ.
Ara <'k\ íivi>Kiick lias/.núlati ntn.sitaK.sal t fit. t
Minibii Uvi'K. mán liklmitjutir uliij fnjtul ln-mir. iiii^kiili)nl»nt.:t'l» vét^rlt vií-lji'Hj
>
ki UrkUtc«.'ke
trKl.MUbb é* l<t;tiAUly<«i>bb lui tW ki»«l«»n«tiU» álUl nv«r<<lik, < II kb
/,ir mull- e» \ti,l& -b«j-.knAl, ht..j>I.iiIiu é i)»Riíy"tO'ilj* K loK^Ü-lIllőbb k.*iv*ny-
r»cliitii iMle^^.'k .•4iit.il>»j..knt, v»ln
IV.rw-h holnkimk )
j j j
inlil>«ii m-ni Ő f»lya,>l.>k M»U A., nt
MALOM AllVERES.
Ha^/iiiyai uiixlaliuiilia ki^twlemut KiTbasnvrczi 4 krrrkil (Nii|ininali>iu, s/.il:inl •nyanliul Opüli lakhaz/.al, ós niellíkípOlptokkfl f. f. wtotei- lui I ín ilt-li-lútti 1" óiakui Itaszinyai un>l.lnii irodában január 1-lnl 1S72 i ciiyiuásulán kiivrtki'zó évekru nyilTatms árvprM utján Ih'tIx' ailatik, mire a válliilkuzni ('.hajtok tnrghivaluak. búvi'lib t,lviláK.'«Hi-il adhat.
Kaszinyán szeutnuber 12 ín IS71.
\K\IKS KDK
ALS()-I)()MB()HUI1()I, utolsó posta KOTTOIU
tis/li-li'tlil ivli'iiti a ina^aH uiastÍKokiiak -. i^\alla)ún a t. <v. kiiz'iti-rf^ii'\. iiim/erinl
deszka, lécz,,»„„.ni,............fenyüepületfabol
iiagv t's jiil bercndc/.ett raktára van; mely líiktáibd liarmj i> thmiiU n.cf(bi/.rts iív*»rsan <>» iuláiiyosAti rsAtizültctik ; mirr n^xvt- nntbui a mn^is iirtságnk s * t. cr. I\<'wíiim'*k lu-válihí tii/mtalimU kóliiük. pulijuk «
Nagy-Kanizsán. SCIITKSlNííKH (iVTI^A unmi i,v.>
lii/oináii)i raktárunkul. 'leljen timtelettel,
,f
(529—27)
I,|l;ik\. Ilii s< din A 111.
FRANZ KUGLER5
landwirthschaftl. Maschinen-Fahrik
!
In. WIEN Wdhrluv, '
¦>m|iiii'lili ReiltentóemaMhinen ,n„ b i;.-,vii. 7. üli. i:l rpiliijj. mit ...U-r ..hnp liDiiKiTsirriituMiiiiiiiii,;. Göppel »wl Gó|ipeldreichmatcMfWii «'»m« r"i»-
liiiklion.tiiin-iiiiituW, 6Öppeldre8ChmasChinell..... l'ut/ uml KinMlzmniilitung.
Puti , Mahl. Schrott uml Quetschmühlen. Ruhensclmeid uml Muasmatchinen. Kukurutzrebler imi H.uui und Kuttintn. i. Mechelmaschinen lm ll.nid und Kr.ilibctriil.. Heurecnw, Heuwender. Eggen. Erdkruttenaufttachler. Ringéi
Wllzen, allü lliltumien mrzüglirh,' PflUje. •"»!'¦ nllo ludas Karit ilrr l.aud-
wirtM-baft riiisi-hlaiírtidpii Mastliinfii und liftatlif vusviljílirli^tcr Koiistriikliufi.
Au.ii niidi'u Anftiáíir fur ^iiuioiitiiui; v,.ii Brauereien, BrtmertrM,
VYa88erleitungen etc. etc, iii».rni.inmni und b.stnii ausurfuhn.AJ/TKIt s kiHS.
magy. kir, udvari divatáru szállítók
l> K S T K ,\,
garkftn
•jánlják li.ii ilivalt-üikki-kki-1 Kazilii|i<iu •¦lls«t..tt rnktili likat .......Iniiinmi framvi.i
selyemkrluirk, ixiizovott sliálok, ann<.l plai.b'k, r,liin.ii ki.'|i..nki-nil<ik ; linóm ilj vitkclmók H ol,s,i niliaszmH|.kb..l.
Vau kjllihi divaltorniük kOsz i/ikkrkkol, mi'ljl......-»í'« mii öltözetik
(costuuir-nk) baí-smvy, sólyom 6» posztó palotók, színházi t;s ti''li kfiuenyHi, cin-Ilonkák, ikliarneok, báli fokotok s valaiurmtyi i> szakmába vá".. tárjak i? bn nagyobb választékban o« h-KUjabb ilival sz.-riul kószitve találtainak.
Kt'-szitliok továbbá saját varr.ilmm iklii'M ruha;ar a li'KUJabb fiam zia dÍTltuiintak szerint, orosz menyasszonyi kó-zlrtok ns-*zoillitásút.
Vidéki meKrotuli'K-st'k akar szövőtökre, akár kosz iVlUltiviikrc nyolcan ós pontosan teljoslttelnek s az ulúbbiakra imVlAlll i'íy jii,*llii dirik é* az alj elóhussu sznktlgi-IMik.
Mintán; ujtoiw'-mek >«l»-'-l«« m'^i-II u liwriaiobli ./ív^.Vbi-I knlili-lnck !«•.
Slhiirurli. a bl'l>«i"-l'an :i !''¦ »""" ,il,ill ji'i karban li'ti'i urillk. mi'l.v iil i'uyiiuUlia nyilii sznlmln.l. i-f:; cli^z<il>álnil. lu^-us Jíuii; Uáliól. a liaz almt 4 " fiini iikó l«.'rra vilii niiirac%.l nll. Illával kinik.ill |iailhi«-al r< kiti'1i|ii>I fiilnl IMÍ.vil ;
it«\álibii a tií(!»- nilvanilján b'vii .....]lc'-ki;|iiili-llH'ii, van killiin i-kV szoba, Unyln,
|»i|ta. kí't istiillci i'M'li''|i|írl füiU'lt trlövil. nic't! is kílliin ?.f>l<ls<''Kl>"irao. kot, Virág, .¦¦•.'liiimliakerll minil i-«;ütt szaliail krzbnl Hailalik.
A Mimi s/áiuii^ii/iib. akar s/.i-iih-I.m-.....«l í j. ij.-lk ül; akár IrvíO állal I 1 fi.
i;. kr. valas/.lij li.'kiilili'si' .....IIhii Balogh AlajOS b- "K.v v i-d innál llakása S,.,,, ,,i,.
./iiiház-riT i. wnm sajátliázl « vi'-libir ¦¦ a li/rtiM fi'ltítrlikn.l luibnnaM sxpnv lii-lni'k.
Msotli-K az rtriik adásvovíiii w-crzoilóst ih ineKkülbetili, ^ ¦
Sujiron^ls? I. szi'ptnnlHr 2Ü-ÓI1.
AI.A.IOS
im a« Mailii tuliij.l......>"k
A -l-t " f «¦ * • *Jf
KKRKSK|;Í)KLÍÍÍ- Vs ií'AK-HAXk,
a t. (¦/. közönségnek értékére adja, lio<;v te\ ékein-
«éjíét u váltó-ii/.U'liT is kitcrjcs/tt'Ur, é«
ezentnl mindennemű e szakba váujti üzletekkel to«-lalko/.and, — vesz és elad miiideniieiini állampapírokat, részvényeket es sors jen wket külhoni pénznemeket, arany és ezüst érmeket, végrehajt minden bizományi megrendelést, a bécsi r<' pesti tözsdé-ken, — elad végre mindennemű érlékpapirnknt és sorsjegyeket havonkénti részlet li/.et és mellett, szilárd és elönvös teltételek mellett, nfr,v szinte Ígérvényeket minden sorshnzáslioz ,,;,:1 ,,
AZ N.AZGATÓ TANÁCS.
l'KiYI.I.MKZTKTKS
O m. V> o a „E3 rúiltöltalr a," a földbirtokosokhoz és iparosokboz!
Mintán a muiikásuk ino/eK munkák kiizbi'ii liibbfólü okuklnil lusmouó.st, vórbast, Küroöt, liánvást. rhiilcrá^, ^idiBKitíU'st szoktak kapni, mi okot romlosen
boss/ti iil'.ro iiiiliikak.'|>tololi(-k!;ó tos/i: mimloi'on l.ajokaf
Gombos erősitö-itala
állal oly fOot'Miu lobot mogsztUitolni, hogy a szenvodúl iuök a tnuuka szinho-Iv.'l'.il som koll .'lláv.,lila.n. Mo|jol.iz..lo|í szoros italuk llolyrtl naponkint kőt kanalat f»irlnló |i>liáib.iu a.lva. a munkást op oröbon loh.-l mi"^lartaui.
Pesten főraktAt a Inliíjd.iniiHtnii kala|nit.za 3. szám alatt.
w JtTIAIiSdl PA\\\
Loift
ilitil ||„. .....-|,„„ /.(,.l„."t Ifiot. tchati im 1 Octabrr t J
tl»ii|i1tri (!Vr !t íO.t .10 Ir.H |,i {,..|d
11* (¦ ik döfnöd) tfmliifltíítii'itríf. (imlttrl t ib in tvi'i'l't" »Wi liuiiriiti iii"i tfS 'i'ttrJciM turdi tii
OESTERREICHISCHE CENTRAL BANK.
WIEN 8t«ch lm f.- ta Pltli Nr. 3.
A'/i. llnínc We.i.hrMu Un tíiii init1 'Í!(tliiui ,illfi i, lli;it,lfii SlJJl-j imí- ,\\l
buftri r-Uiipiaf, i*o\t- uiif-Sillftniiiinc l/í'fltltlH' ¦11 Illlb l Ct'ltfli.ltHJU Ililtl'.1!) t ini-ijli.icii í.i.v- íjnun-.
V^- AufIrAKt für Ah- l u un. f m i*r«l n (<Mihihl«"-1 H. (uirt "W

IZI,ET-\ACÍYOIJIJIT\S.
A naKM'liti'inü kit/itnsr^m-k v.m s/i'ri'iii'si'iii liv/lclrtiflji^cii ji-lriilnii. miszerint IííodIkH év óta u t. ko^ms^ kii/iiK'^cli'-^cili'si-ir vc/.ctcll
KÁRPITOS rZLKTK.MI-.T
azután is oszlntian lóktHcl <*s a lrK|..ljl. ¦< t:..lcn.V(l fol; tataii.li.ni.
NagybecaU megrendelőim különös kényelmére folyó szeptember hó ilMjt Óta,
Wizilanitn Ids/t'iTlI iis/!,ili).s Imíiiii' lakliiraniiil
is iiicgnyitoltatii, Tiirlvben .1 IrgliinHuiiljIi iz-li-^H, a li'^iijjbli divutii. (•» a Ir^jilili miniWKÍ>OM kÓH/ült biiti>n»l(Ul umtilci) i-lKi>ii(l»llut(i'> Arf'>ki>/atl>iui s/.<>|^íI1m)i>'..
Miili'm a jiafíyiTili'iiiíi ki>/i»iisi'Knck', kúrjjttos üxlrlrin ii.int tain>->iluil tii-ralmáírt liftlís köszönetemet kinjílíitlioztutom, t'Kysxi'r-iiiitxl
AS/TAÍ,(»í I
ih kilcrjeK/.ti'ii] ki'Tiin, hi/iusiíviín. liofív iiiif;\ Ijt'i-s ijyerui fofrltulattil (i)/t<'in ki in;ig;iiii]ir>k
kiváló tisztelettel
ZOÍ'H irVORGY
IM<- ») ki.i|.il... • - ,i./liil.» Ilin../ rul.t:iii...k
HT Varaztdi inémeti utcza BaboAay- Scliaffantscti féle házban
LO-ARUERESI HIRDETÉS.
Csokonyai urodaloniban Somoftymojtyóben, a ba-bocsai vasnti állomáshoz i'jíy (Vnii távolságra, gr. Szé-clién\i Imre és Dénes inak menéseiből, ('sokonyáhan octoberbo l!l-én, IS'\. tartandó nyilvános i'irveres utján
46 nehéz, és könnyű faj,
különböző nemii, és korn számlelelti ló, azonnali fizetés mellett el l'o^ adatni.
Az nríi<l;il[iii
A HAJ KI III..'LLASA MKÍÍVKDVK!
iiaj- és pikkelyviz .
,'t.ltiiiAlftnn, niilv AMhI mAr i -,"p-wt.iri IihhíhAIuI iiiAii ti haj kHiulliíxti, vnlinniiil ui..Ivík<-u ki'lhiiii'il-n itlkkvli/vk kt-fmnti'-HH inlinteti km-iui .•Ilmriitiiiik.
áia í Irt., |......ui, kiilJ.W.l |.. krr.il l.ibb.
Ka|ihatii a fillalálonál
JarAi
II.V.I,,.,,, bilvár..., (JiJiai.....«Ba..,. .Nr. l.l
H..Krcn(l1li<..l< u vi,lókr.-.l uiinnM t..|i,,iil,.|„,.k
KSuSnct Hismeréi.
0,1 l.uj h |,ikk.,lvvi„„ok «.«lri I..U/1..1I ,ih .min f„jb.-,r<ln. • l,ilck.lv..k kjIMMWl nl miirii.lt. A. l,.,|:,„. ir.l.l.í ,,.-,„ 1...II -ti ki. i..i ..i.i.nk jnviiMult Mri^xm A-bmili Kiin. ; li„ ./.„.„¦l nlkiilmnl v,«»k I la,k ki t U' iliái
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
'Jliiuli'nl.'l.' rlililuniiolí. ru/liilí. ImJ/il illik mb. .11. li.-ui 'la-jiihiiii -.ml, á,„i, k..i,l„i,,l, ¦V 'tllm.i'i/'' nmk i-i-HJtt-i-r l,.k.l 1..h ).H«..ul.itu»i,áKl»iiii ki;B/.ii.M,<;k.
flemal A., liiíjfo.liísz.
Wajdits'.lozscf kiail.i, lap- ** nyonnlatiilajilnnra, (pnrssajti.nj.nnása Na«;-Kani/.siii