Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.86 MB
2008-08-13 09:16:42
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
540
4189
Rövid leírás | Teljes leírás (325.07 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 041-044. szám október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

, 1871. ortohcr "-ón. 41. szuni.
Zala-Somogyi hö/loin
\Hg)-Kani/.sii, 1871. ortohcr "-ón
4
Tizedik <>vf'olv«m.
s- (n ziilunipgyci gazdagig! egyc-Uilet hivatalos <>rtc\sit<ije.)
Kiterjedve SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
"V'eiryeB tartalmú ni«tlia,u
,1 v/éplroilnlom. krrrskrílrIrin. ipar. »;u<lás/ai. Imloiimij (\s nmirszH kflrrbol.
Elöflzetóai föltótelek:
* lyikraa ¦*»«! vagy Mt
11..... ... hnr.lú ¦l 4. ViJJkr A 4 «• Kiloilw U>*i ¦U b»l*
liivalal: - 3 , - [ Wl •t-M \ .\.,lt
'"""•¦" ¦ 1 . XI 1 ¦¦ C"\ lil «.>r hólkU liv'd'Ja
A nők munknszabiuMgAnák kérdése.
•ruaklal.-
rox.
A munka* mozgalom, illetiík'g a munkás osztály korigé.tiyeiiiek p'lidezé*él sürgőtök, ha nem is nviiuu ax ourooiii államok jelenlegi belpolitikiju liltal elnyomatni iyyttkoaletik, épon ugy, mint hajdan Uajilui lángész mijének kitönistít meggátolak^a1 mi töri ont, az ész magasítom működését, e mit-kfldés szülte iguzMigot váljon mégsem in isi-tették ? uem! csak fel derül tót elod.izt;Mi; luig ez az és/ tmliimányáiiitk nagyterű kitütt(bevolt, addig u iiiiiiiLisiimzgalom, a munkásság szaluul gyakorlati!, a ntuuka-szabttdság felvirulása ink.ibb asztvtimé.-nyén alapozik. Az it/.im nz életl'tmere, a munkásság pedig m/. >irzi'L* U|iuodiije lovon, megérdemli, hogy egy kissé foglalkozniuk vele.
A munka abstmet fi iga lom, míg a inuiiMssAg, a munkavAgy, n'-tsint w egyén Méletének kills/ine, résgint u. ölet kényszereszköze, s vuljou miért korlátozzuk ait, hogy *z mind « kétfélekép kínlódjak?! Nagy gát itt a rósz uukáa.a ferde néicf és a balitéiet.
Unsf szokás, midőn a munkakör otxUlyoztatik, uem az álltuuélvtben, hanem > feni is no között lVIdAul: ha a no o/ve gyen m«r;ul még föl uem nevelt gyei nie-kekkfl, mitévő legyen? - feleljenek azok,
/
kik a ndtdl minden jOvedriltaexíbb toáska-kiirt megtagailni torokszenok. Váljon a jelenlegi gőzzel haladó világban, a varrógépek sobüs luuköilóso ind lőtt varrótűvel keresüék, num csak n magok, du a gyermekek kriiye-rót, nihú/.atát, neveltetését, nem absurdmn ros/. síokA-í-ó ei? Kívánjuk aztán, hogy &/. állam cl(í),'t'di!tt polgárokkal bírjon, nem, igy a szereucsétleu árvák dlensúgci le.sznck önmagoknak, ellenséges elégedetlen kinövései a neuizottestnek. felkiáltó jnlei a nyomor- és kít/désnok. Av>gy tán nem igazat mondok? fclcljeh<>k >smét nznk, kik a, niiin-lukói' nélküli özvegy no előtt kuput zárunk még a mkoiiok is, de ha olykor a szátmlom egy tiltórt dobat nekik, váljon egy nőiset kíutclji's/lctfii át éli'1;; segitséK-u ez? Nem, liatáni/üttan ncui. ali iuUjok e/eknek, miri; a/, ég trónuüuho/ érne, átokká vúlik a rósz tuokús fenUrtoira !
F " r de nézőt, hogy a nd határozottan a o-naláíl im háztartás kör Hl forogjon, iieiiu'ti.'k g.>ei«e«'g«Mgényli ugyan ezt, ili-aitéM ké|)tflenség err<- kéiiysieríteni un'-g akkor is, midőn sem a család, sem a háztnr-tis körül nincs, nem lehet to^ndóje, ny ittas-sék meg a tér azukn.ik, kik ha nem is sió-rukoiásf«, de t let feutunasra uulvák, hogy munkájok gyumölc^t. Uwsülotes kereainé-nvflket élvezhessék, ferde nézetne b, mintha a no testsíervezotében vulnának akadályok, mintha a fórHak hó ő* éveki'ti át nem bete-geskednének, mire valók a helyettesítések, vagy ami szabad a férfiú knaV, az ne szabad-
| jon a nőnek, neveUegos, ferde nézet, imly a 1 ralís/ol^avilá^bin meiíjártn, ili' ma nmr nem ' Hal i tó let, hojíy a nó nnn birja
uji'K a munkiít, ig,i/,, mi.Nzeriiit vammk tuunkák, lueiytít csaku^yun nem bjinak meg, de váljon miniden féiH minden...