Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.87 MB
2008-08-13 09:24:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
770
5186
Zalai Közlöny 1885 001-005. szám január

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

afés« erre í(l trrt netjedevre . Enyes
lit ér:
. 6 frt------
. 1 fit 60 kr
. 1 . t6 .
- W kr.
HIRDITttH hasábos petitiorbaa 1, másod-sort, > minden további torért 6 kr.
NYILTTtHUM
soroakiat 10 krért vetetnek lel
Kincstári illetek minden egyes tor
detésert K> kr Osttendi
t885! Jaánár 3-áj, SLT x^,,,—.._______Huxzohd
ZAUI IÜZIM
BnszouDegyedlk e folyam.
j_
KStülei', a .nagy kanizsai lásdednevelö egyesület'
A Up sieüenii rfeset illeti kflale-
ménTek a Merkeaztőaecoet. anyagi resaét illetó kostemenyek pedigakisdoaivatalsos b*»«M
NnrT'Knnitsáa
arT-aaati Wiaaocshi.
Bénsentetlen levelek nem fo-pdutuk el
(átirattá tűm mb IMiWl
.Kertdcedelmi Iparbank-, .nagy-kanUsai önkéntes tűzoltó egylet-, a „lalamegyei általános íamto-
a .nagykanizsai tUztiöiuegélyiö szövetkezet •, a .soproni kereskwJeimi t iparkamara nagy kankfúkülválaszt-^átty'-án-ik hivatalai
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON, MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Felhívás előfizetésre.
Laponk 24 évtolyamába lépvén, részint nyomdánk tulhalmozott munkái miau, réaziat egjéb okokból elbatáioztuk, hogy azt a jövő 1885. évi január 1 tói fogva he tenkint csak egytzer jelemetjük meg.
Igen természetes, hogy ily módon sokkal magvasabb tartalommal adhatjuk azt t. olvasóközönségünknek. Mert egy bét leforgása alatt mégis csak nyújtanak a culturrJis
kunkban volt — éppen ennél fogva t Az eddig tapasztalt szíves pár- i Ai elégd let lenség pedig mind — lapunk megjelenését egyszerire' tolás fentartását. lapunk terjesztését j egyre óriásibb mérvet ölt azon arány-
reducálni. De mis oldalról előttünk'és támogatását továbbra is tiszte-volt az országot képviaelóválasztási ; lettel kérjük !
mozgalom; s erre való tekintetból
— nem annyira a inkább közönségünk
magunk, mint érdekében —
meghagytuk lapunkat beteokint kétszer megjelenőnek.
Most azonban semmi nagyobb szabású mozgalomnak küszöbén nem
g kiadóhivatal
és
Az -Jév
Az egyiket eltemettük; itt Tan helyette a másik. Mennyivel lesz
állunk; társadalmi életünk is csen-' jobb, boldogilóbb ez, mint volt amaz,
des; ennél fogva véleményünk szerint! — s jövő titka.
feladatunkat a nyilvánossággal szem-1 Ha azok a magvak mind kicsi-
és UrswUlmi mozzanatok annyi anya-' ben olyképen ia teljesen megol'.hat-1 ráznának, miket szerte-széjjel áldat-got, hogy egy hetenkint egysxerljut, h, lapunkat hetenkint csak egy- j lan kézzel az álproféták, népboldo megjelenő hírlapot érdekessé lehet j „ér jelentetjük meg. j gitók elszórtak, - bizony bizony
fiem mondjak ugyan, hogy a szomorú napok virradnának ránk
teoni.
Azon ezélzott .egyéb okok* között — meg vallj ok őszintén — éppen az is szerepel, hogy tarsa-
alanság miatt, mely mennyiség te-:ictetében s vagyon és vagyon között létrejó vagy fenáll.
Roppant nagy snlylyal van a Fenemlitett társadalmi iránymozgal-makra nézve az a vagyon arány, hogy ma napság majdnem kizárólag csak gizdag és szegény osztály van. Az a nyomort kibékitó és mintegy megnyugtató átmenet: a középszerű vagyonosság, ez idő szerint aiig lé-ezik. s lrgfSlebb helylyel-közzel csak látszik létezni. A létfentartás vagy "MTí. "RT szólván emberi erőt meg teljes
viszonyok kedvezőbb fordultával uj bői kétszer nem jelentetjük meg, sőt ha a körülmények, a társadalmi
ség, mety mindenkor legnagyobb el-
De vájjon az uj esztendőben tá-d-e erS, mely a vészes társadalmi forradalmakat lecsillapíthatná?! I/esz-e
dslmi életünk ez idő szerint nagyon állapotok jobb irányban módosulnak! jobb útra terclójök az eltéveledet-csendes, mindenki — ugj szólván!, közügy érdekében még háromszor | üknek ?
haladó küzdelemmel jár vagy gondulansággal.
fiz a szembeszökő léifentartási'lensége volt a tőkének; ez aknáaU állapot teremthette meg mindazt n j alá miskor, ex esküdött eUeoe társadalmi iránymozgalmakat, melyek i most is. — habár külöobözó elnevezés meI-{ De ilyképen még csak az anyagi
— elsiet, fut, rejtőzik a nyilvánosság elől, mely igen sokszor nem igazságos, annál kevésbé céltányos mérlegen mérlegeli •• egyéni törekvéseket, s így nem egyszc szárnyát
le megjelentetjük lapunkat; de a redukáló intézkedést most idösze-
és szükségesnek találtak. Hiszszük és reméljük, hogy e
Annyi bizonyos, hogy megrázó események küszöbén állunk társadalmi tekintetben, melyek semmi esetre sem maradnak befolyás nélkül
szegi a közjóe.t tának.
küzdők akara-
Ennek a jelenségnek okait ku-tatni nagy munkát és közzé bocsátani nagy terei igényelne. Szt tenni j
csekély változat nem fogja csök-1 az általános politikára, a fenálló ai-
kenteni a lapunk iránt eddig tapasztalt szíves pártolást Ili viszont azon leeitnk. hoiy a %. közönség pártolá-
sát m
legérdemeljük.
Sz ideig is sikerült derék, ön-
19 szándékunkban; csupán azt|zetlen dolgozótársakat nyernünk ; re-
akarjak kijelenteni, hogy ez a sajtóra, a hírlapirodalomra sem marad hatás nélkül. Hol a nyilvánosság bárminő okokból korlátok közé szorul, ott a sajtó sohasem felelhet meg valódi hivatásának. Mert a saj tónak emeltyűje mindenkor a közszellem. Ha van közszellem, akkor a sajtóban is van élet, ha nincs, akkor a sajtó munkája csak vergődés.
A nálunk uralkodó nyomasztó állapotot, a rossz közszellemet, a széthúzó elemek kárbozatos munkáját ez előtt egy évvel is tiszta szemekkel láttuk ; már akkor gzándé-
ménjünk szerint ezen tol is tömörülnek szeréLy lapunk köré oly tehetségek, kik munkánkat könnyíteni, s annak magvasabbá tételén velünk együtt-munkalni szívesek lesznek.
Lapunk előfizetési ára 24. évfolyamára nézve:
egész évre . félévre . .
Hegjelen
baton.
. . 5 frt------
. . 2 frt 50 kr . . I frt 25 kr.
minden • s • aa-
(Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába, Wajdits József könyvkereskedésébe kérjük küldeni!)
kotmányrendszerekre sem.
Félve gondolhat mindenki erre a processusrs; melynek előjeleit tagadni nem lehet. Szomorú események, véres nyomok beciéire1: irról, hogy az emberiség nagy milliói forrongnak, lázongnak az elégületlenség folytán. A föld felett áldatlan a munkajok; lemennek a föld alá aláaknáznak országokat; megalkotják az alvilágot, a poklot. Ott dolgoz uak, ott verejtékeznek pokoli mun kákon, melyek itt-ott meg is termik a rettenete gyümölcsöt, fis nekik gyönyörűség az ilyen verejtékezés, mert legalább van gyfmölcte.
Vészes kezekkel készíti aknait a nihilizmus, anarchismus, eommu nísmus, socialismus, autisemimiiiz mos. mely társsdalmi iráoymozgal-mak egyre több több hívet nyernek az elégületlenek nagy millióiból.
ha a vagyontalan, szegény osztálynak üres ét teljesen felcsapott serpenyőjébe it juttatnának egy kit nyona-tékot.
Brre nézve a vagyonos osztály-nak, kiválóan a tőke képvisetoiMk tömörülniök kellene p. munkaadó társulattá ; melynek fő czélját képemé a munkaképes embereknek módot, alkalmat nyújtani közvetve vagy közvetlenül a tisztességes munka uttei megélhetésre. — S mellet oda kellene hatniok, bogy a muakaképte-len, beteges egyének kellő támogatásban részesülnének.
Ily módon legnagyobb részt meg lenne szüntetve sz elégületlen-
lett — mind a társadalomnak jólét-
ben élő osztálya, a vagyon, ellen irányitvák.
tőke
Ez tette olyan elkeseredetté az
elégületlenségnek vétetnék eleje. Még az agy nevezett erkölcsi etégflletie-neknek mindig nagy volna szarnak. Ezek tulajdonkjipen nen a munkai
exjneacztalis törekvéseket; ez ha-' osztályból, hanem legtöbbnyire az gyott nyomokat és pedig véres ovo-; anyagilag szegény bonoratiorokból ke-lokat földrészünk különböző helyein ;' rülnet ki ; s egy-egy társadalmi irány-
ez tartja forrongásban a szegényebb 8 különösen a munkásosztályt folytonosan ; ez Tirraazt ránk még előbb-utóbb szomorú napokat.
Igaz, hogy ezen társadalmi állapot folytán felszínre vergődött törekvéseket sz egyes nemzetek kormányai, mint alkotmányaláaknázó mozgalmakat, — teljes erővel ügye kéznek elfojtani; mégis azt tapasztaljak, hogy s legerélyesebb törek-
vés is megtörik munkáján. Egy
a forrongok kitartó áldozatni e-ik; tiz
nő helyébe, miutha a földből lerem-eének.
Igen természetes, hogy ezeo mozgalmakat, miután elégületlenség képezi esi rajokat, — akként lehetne legkönnyebben elsimítani ba a vagyon és vagyon között sz egyensúly legalább némiképeo helyreallittatnék,
mozgalomnak rendesen éltető szellemei, lelkei, featartói. Eaek hetyeiik a nép elé az ellentéteket; ezek en-nálnak programmokat az anyagilag elégületleneknek, esek alkotnak a törekvésekből rendssert. Ezeknek küzdelme tudatos, legtöbbnyire erős argumentumokkal támogatott.
És vájjon mi izüli ezeknek elé-gűletlenségét, hogy nyílt értelemmel, tudományos képzettséggel egy-egy elitélt társadalmi mozgalomnak híveivé lesznen? — Azon társadalmi visszásság, hogy az anyagilag szegény ho-noratiorok sokszor fényes képzettség és tehetség mellett it háttérbe szorulnak a tőke uralma miatt, hogy a tőke képviselői kellő honestatiót nem tanúsítanak a honoratiorok azon része iránt, mely a szellemi tőke mellett egyúttal anyagi tőkével is nem ren-
tIbcía.
A Mard* rizsája.
Romina.
.Eodjjo. BtaUf cimd nepiM lí lSl)
belsejében, ib dilibáb
Vén csárda ott a pl
Vélned bisooy tf Korllona Sasi esel
Ka ssrf a baltától na oeeka aád.
A aáa ereat alatt egy fecske fieeek, Nme béna laki, aár maaaae koltosott
Aa advaron haver egy d81t kntigas, A egy biaa gólja áll a roa »l«t-
k: — jo eeilU( jirt fela«< ! ygmttot ivott «rul7«&|ir, 8 a tíisu légies vi( pacsirta aestv, 8 • aeM ioí. kuou kn farj^á
8 • eelrda btu bei/irokuk Ua;lJ>, Puadicaoaail eleaebbja T-lt'
Hová babiaatot, QrBaiMt nivtlk Viaolai (jaJuaii alsariodokolt
Tfiabart iváaak bewa a batjárak, — Miacaokot ia a bátor kapilimj !
Mert roaaa .jUolt boae,. . ISUÍ róaaa, tttf aiitartaai, — DarU kis Ü»J ¦
A rOMA a bat|irt, IM ut MSielf . ..
-Sa«retu-« kivao. Saf7aloa ?' ^1 sir Hé. Is eüd fos. mreUie- I. . •"
(Isllo a*4ár kraof a> ablakom.)
lfj aatugiBAk eseswlea éjtaakikosi, i tehtu«k.< aajd acykoi boldo|«k?
bt kirdastk takiane fel u epa, D« ae« feKltak iá % osilUgofc.
S felett > ion, Sl SHUilmt ama:
(tiea jtraik hu Mrirek isml el!
Ssép eai^aiosx tkat ¦Hiiiesia.. )
.......- ¦ • -jp
lkerrsdiaak a Urmas virifi, Lebulltasak a aáris leve-'ak . . . SirdoBb u ott t aacsu beiaejibea, M.|nk alá mit elteaettenok T —
Sirloab. Efr srra rtui abaik benne . . .
Falette atal dalol ij inakét: „8sep oirdaroasa, ... barna liaj k(t>t**<
Bebánatibaa BSiva aeffrepedt! . . "
btttmt.
A tél.
A „Zala, Koilöey" eredeti tárasáj.-.
A nagy fekete táblára illoejt.lt mértani ábrát aa eestály minden tagja mit -más alakban látja, a atetíat a mint n taailó nr, hogy melyik padba Kitelte s jövendő Arohimtdonni'.
Mindannyian unnlók vágynak. Iskolánk; a világ, taniiimes'erank: a sors, padsnk : társadalmi áliáeank. nagy fekete táblánk: leio.uk ée i> méruni ábra : at érte véli kft. delem.
A tél kiváló helyet foglal el aaon do gok kóaott. melyeket mim lokusdeadó akadályokat különféle oldalról tekin tuak; a téllel memben a kedvességtől . gytlolesig minden émelensskálának meg vaa a maga anépeaámu konöatégs.
A termeentő, % fogyaasuS, a kereskedő, n parforce-vadiss, as a-aeó, a fuvaros és a seegény ember miad mis-más recipe steriat ssoretaé a letel aaaai ontnialtan és mindegyik a maga bonja saariat vélekedik, egy k jenén j, hideg téli aap felől.
A kandnlo paWngé ttnt által ártaj-tott langj melegségtől illatosé aaobábaa tayalfő hássaf írnak más tofalma van » téMI, miau a árnyas-tarnak, ki ablakjak
előtt halad megrakott jsrmu*véo. At ss ossk haladna, mert s saljoe rakományt a angfegyott és aikos rögön a haogo*-rjűh, taind, botsad kiabálás ée oetordurs rogat dsesara sem birja a tőnölgő Fakó ée Sárga tovább vonni. Nehés doleg ie as, a patkó nem elég élet: ceoanik; s tengelyen a kenőot pedig meg van tagyva: n kerekek nem forognak, A lorak elil-lanak, a kocán aühöng. vé!«mén;ét e tél felől aeas titkolja, aundat) arra menő hallhaija.
Végre mégis bevéni anpi monká-jit. És minél fáradságosabb volt as, annál jobban eeik neki estende hanatérni, ahol tselee; ssobábaa snerető oealádja koréhen pipasnó mellett kinyngodbatja a napi taradoia.l 6. midőn as eetebéd fel-tilalva megtiti orrát a párolgó kápossta ée fuetölt kalbáet illata, akkor még meg ia dieeéri a telat ss, kinek csaja ex imént cnak a tél káromlására nyílott.
Ma vannak a télnek a maga kelle-meneégei, de ebből e snagény embernek Kaai, a gondból, vetaődaégből e. fara-doaásbol pedig igen — igen sokat nyújt. A tél a szegényre nésve at Ínségnek bő-segaaarujs. Minden akarata mellett e»K fogadhatja meg ama laaiosot: vtét«a kenyeredet, nyáron ruhádat el ne hagyd;" mivelhogy nincs mit elhagynia.
Eléggé inmeretee aaon adoma, mely aseriat s vékonyoean öltöaott didergő onignny rahnaatának silány voltira fi-gyelmenUive oda nyilalkosék: nem sas raha vékony kérem áUbna, hanem aes idő nsm alkalmatos.
I&r a szegémy it. Kakája sUáaysá (in, éieskamarájanak logyatékottagáll. Mai >*praaf, hanem áaiutul aa
ayOrög, bogv ha már kell télnek leoai, egven legalább eoyhe; — aaoa eeenke-
ia iehtt. A „pereoset, triss perecsel* aamg •elet melódiája és a .fagylalt — Geiro-
fele kiáltosás biálosabb UMj«a,naiat leveli bek a éktelen Urmeje.
A .perecset, (riee pereo«ottt úoevt vont hangjait már jó régóta éresia* ftL ib id tél h m » ala
dik', bogy'ha már ruhásatt, éléskamrája, rttőanyaga nem s télnek megfelelő, hát l«ís'ább a tél legyen as J kénsletének —
csigáayként — alkalmatos. ,-----___oj---------,- D
Ha ulti s léi minden eeengés és j leinkben reoscgni; de e tél he nem á ala. kónyörgés mallett kemény, ekkor mag kileg, anonbac naptárilag kénéit, mi karaváné,' végre decsember 21-én pontosan ba^ koeiöntötl.
örül it ennek a fiatalság! At iskols padjaiból kinőtt, at arany fiatalságot ertjük. Msn e fiaulságnak
lyörges mellett kemény iodul a aaegényeknek egéss ki egy kis kötéldarabbal, ki egy ssa. kasaié vagy elörubával, ki pedig csak ptuaKa késsel feltséraive at erdőre iát etMegemi
g
Miiéle égi erí ie Inkosik abban a fának neveaett anyagban ? Pnestna a nyalábba eeedéee, a hasaoaipeléee éltető meleget ad már. L melegéé*- minden-eeetre olyan gy&oiölos, melyet a seegéoy fagyfljtA beosaleteeen megérdemelt, mig aeoa melegségnél, mely a dttledeso dóri kilyhin álul fdstoetól ssOrtdik a seagé-nves hajlékba, annál bisony jobbat is érdemelne.
A töMaon tapadt sneganység éa annak téli aanyamsaga kifogybatlaa arany hánya — ae irokra. Éhen halt és riadi-•«l megfefvolt leoyekril annyi kötet iratolt már is, hgy ffltdanyagaj felhaas
nálva as orsaág
esegényeit egy
eevtendeig meg lehetne kinaéjlni al erdőre való menettől,
Pusstán egy oatíálya van aa ambe-riségaek, melv kivineága által nem akarja a terEaé«set rsndjéi meghontani, melynek a '^iről osak egy véleménye van, na, h^gy Jelleme*. Esas osttily a — fiatal sir,.
Varosunk aaon kellemes kelyant-hon van, hogy itt aa événekek ktatled. ' lilái ét nranai. da hallani
aaoo réase, melynek iskolája még nem világ, melyei a padba még nem a non, hanem a ssfilők kötelaneegsaerll • karain ültetett, aa még csak a — gyéafcáat fiatalság. Es saiatén örül n hósak. a jég-nek; de a télben, mint olyanhos, séosaai köse, nem vess róla tudomást, igttoralja.
Mit nekik a hideg I eesik s jeget, pussta kénnel markolják a havat épp agy, mint e mama által saivea belitisnkra binott véka diét — karácsonykor
Ejb! hány holőmböt varántolaak ők élő saoborrá. Vésnek, faragnak (üt
körmükkel) mint FhidUi, Michel
bármelyik Praiilolee. Aagslo vagy Canova,
hogy a formátlan bótoniegaek eaibnriat alakot adjanak.
L renoothetlen sereg ment mtég gyémánt fiatalság, csak kénőob fognak aa arany fiatalság rangjába előlépni, vagy* tulajdonképea degradálódni, akkorra a jelenlegi aruy fiataleé* — eitstté őtntlve meg egy évasakkal haMnat caak és a rideg tél keltó koaepéa talsV laadja magát, - tfknődheök a ffttött: mily megkapó allaftrin at ember t vál-lakaaé évntakok jégképemnwre, atiaa ke-HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANTJAB 3 áa 1886.
delkerik ; - hogy ezen Üszteletlen-ség sokszor a sértésig szembeötlővé lesz.
Az ily sértett boooratior azután szövetkezik az anyagilag elégi letlenekkel ét erót, életet önt non mozgalomba, mely kellő ázeUemi támogatás és vezetés hiányában talán, ha felszínre vergődhetett volna is. életképessé nem izmosodhatott volna.
Csak higgadtan kell vizsgálni, kutatni a fenérintett mozgalmak erősödésének okait, és be kell mindenkinek látnia, hogy amiket elmondottunk, nem paszta és ttrea szók, hanem tények.
Mert igaz, hogy a honoratiorok nagy része tényleges részt egyik forongó társadalmi mozgalomban sem vesz; de passiv viselkedésével az ac-tiv működők munkáját mintegy helybenhagyja, szentesíti. Holott más körülmények között az elégületlenek megnyugtatására törekednék.
A józan társadalmi törekvésnek tehát oda kell irányulnia, hogy az elégületlenek mindkét tábora — az elégflletlenség okainak megszüntetése által — az életviszonyokkal kibé-kittessék. Azután békében alhatik mindenki A tőkének nem kell folyton rettegnie az erkölcsileg és anyagilag elégületleneknek sokszor bizony a legnagyobb szélsőségekbe csapó törekvéseitől.
Az elmúlt év már hazánkban is szomorú tüneteket mutatott fel. Még teljesen nem harapódzott ugyan el Dalnok egyik iránymozgalom sem; de ha azokat hatásképtelenné tenni nem törekszünk, észrevétlen uralmába ejt ezereket; s akkor már késő leszen az ébredés.
Ogyekezzünk enyhíteni, béki-teni, felejtetni, s az uj esztendő bizonyára szebb emlékekkel alkonyul, mint az elmúlt
Adjon Isten a jótőrekvéshez, békéhez minden embernek erőt és kitartást!
Várni közgyűlés.
Városi lözgyulés volt m. é. decz. 30-án, me'.yen a városi képviselők szép számban jelentek meg.
Az ülés tárgysorozata volt
1. Az állami fogyasztási adó megváltása iránti jelentés.
2. Az állatorvosi fizetés megállapítása iránti előterjesztés.
3. Az 1885. évi városi költségvetés a v. pénzügyi bizottság jelentésével.
4. A kaszárnya bizottság jelentése.
5. A számvizsgáló bizottságnak a katona tartási pénzalap megvizsgálásáról szóló jelentése.
6. Az újonnan épített kórház érdemébeni jelentés.
7. A tervezetbe vett állami fel tóbb leányiskola iránti előterjesztés
8. Az 1885. évre érvényes legtöbb adót fizetők lajstromának kiiga utasára egy küldöttség megválaaztáaa
Az állami fogyasztási adó megváltása iránt helyeseltetett és Ufo gadtatott a fogyasztókkal való közvetlen egyesség, mert ilyképen azok az eddigi zaklatásnak kitéve nem lesznek, a városi pénztár pedig 1960 frt illetéket nyer. — Az állatorvosi fizetést illetőleg Hertelendy Béla indítványa fogadtatott el, mely szerint annak fizetése 150 frt leend, minden mellékes díjazás nélkül. A vágóhídi dijak a városi pénztárba folynak be. Ha a megválasztandó állatorvos valóban szakavatott, lelkiismeretes és pontos ügyködőnek ismertetik el, jutalomra is Bzámithat. A husszemlénél. valamint egyéb működésében a rendórbiztos által lesz ellenőrizve. - Az állás betöltéae pályázat utján történik. — Az 1885, évre szóló költségvetési terveiét egési terjedelmében egyhangúlag elfogadtatott, örvendetes tudomásul szolgál az, hogy a jövő évi pótlék 6 traj-czárral kevesebb lesz a tavalyinál. A költségvetés két oly uj tételt foglal magában, mely az intéző köröknek dicséretére s a közügynek örömére van; névszerínt a létesítendő színház alapjára évenkintre 1000 frt szerepel, továbbá a régi kórház földszinti helyiségében elhelyezett városi elaggott szegények részére létesítendő menházról is van abban ¦jondoskodva. — A kaszámyabizottság jelentése tudomásul véletett és egész terjedelmében ¦lfogadtatott. A jelentés így hangzik:
.Tekintetes városi képviselő testület ! Alulirt bizottság mint a városi képviselő testületnek 1577/84. számú határozatával a Nagy-Kanizsán tervezett katonailaktanya építésének keresztül viliiével megbízott küldöttség, jelentését a következőkben terjeszti elő: A tekintetes képviselő testület a már korábban előterjesztett adatok és hozott határozataiból arról, hogy a létesítendő laktanya a rendes hadsereg két zászlóalja és ennek mellékszükségletei részére terveztetett ugy. hogy a beszerzett terület yala-mint az építési váz es összes tervek ennek alapján elkészülvén, azok a kiküldött vegyes bizottság álul felülvizsgáltattak és helyben is hagyattak,már tudomással bír.— A keresztülvitel ezen stádiumában azonban az ő cs. kir. Felsége által elrendflt uj béke elhelyezési beosztás lépvén életbe, Zalamegye alispánjának 14539 sz.
seli rokonság ven minden kosött, a mit.a dioeo tArmésaet tikot.
Mégis, hogy a gyémánt fiatalság mindig idöeebbnak eseretné magit hinni, i il lb
alatt kelt rendeletével a további eljárás, azon indokból mert a hivatkozott rendelet értelmében a közöshad-aereg rénéról Nagy-Kanizaán e*ak egy gyalogsági zászlóalj és egy zász lóalj kiegészítő kerete fog állandóai állomásozni, felfügge-ztetvén. a tervezetnek ekképeni módosítása állt elő. — Az alulirt bizottság ré«zint ké relmezés, részint a honvédelmi mi-nisterurÓ nagy méltóságánál küldött-gileg tett lépései által mindent elkö vetett, hogy a tervezett építkezés az alaptöltevés szerint teljesítethessék, azonban bár a magas ministerin mnál a legkegyelmesebb jóakaratot tapasz talá, az fontos köuDlményeknél fogva elérhető nem volt. — Ily körülmények között az alulirt bizottságnak a tényleges helyzettel kellett leszámolnia és annak megfontolásával, hogy az ezen építkezés keresztülvitele fejében ezen város közönsége már ez ideig:
Telekvételekre 83738 frt - kr. Átírási százalék czi-
mén 3648 frt 88 kr.
A felvett kölcsön időközi kamataiban 10<i31 frt 45 kr. Tervdijjazás, kerítés késntes és egyebekre 1284 frt 23 kr.
ábrándoshaaianak fényoe miről tánek lá-táeán. Ai a gombijakkórban eaenfedo véo ég, melj kiapadbatlan aj rendjelek ekvirálásábsn, egyetlen rendjelet sem heg yolt • ládafiában mindannyit feltusls hl llé fdi kékbb '
mint amilyet, valóban.
— Mama — mondja egy rephaeli MÓke angyalka pityergUre fogván a dol- ' ltot — édee mamácaka! mikor a má*o-Iüd' - -dikba iratUI be, akkor 7 evének mond. láo7?° : •"me *& M*°- •"*• Piro- rólM'
haialma* mellé- fedfi kok labbonyáre.
Ceak agy barát lánysó volt as esi
tál, moat • harmadikba járok és meg mindig hét eestoadös legyek? te már eo-hssem akarod engedni, bogy idfieebb le-
hessek?
alakja a Janóé, vonáeai aa akropoliai Vé-cueé egoaaen arra teremtve, b^gy a férfi eaivel kisokkentee aodrábol, ki aeeillegek caillámló oaillogásábol caigorgé hideget
. , [.!_,•.. Ijoeolt.Nem hiába barna a* eesamadu
A mama motolyog leánykája ked- Jo(j ha,J--o ^h 4kár g^k kártjáha
módon megtoldani, hogy mód a é 1 ' " ' " el elóle férj bee meiö
i éves korában ment térj bee,
A virágnak megtiltani nem lehet, y ne nyiljék. ha jön a — fagy . . - ¦
Hol volt, hol »sm volt, még a oor-ia tul volt . . . volt sgyaser egy eer
,, ] ^ j, tal Toll _ _ T„„ mBm^KJ ,.r
- mondja a fan.ng, alma»oh, boldog koD Ui6 hu_ ,hb.. |aoll Wl m0T4r kik há-aagán-k t,M<iik<,<b.nhltmH k
kesereg a vigaastalballan férj, 38 évet élt — diktálja a kiméietiaa gyáaajelestés Uhát a kortuael, hogy nyolca í.oi gyorsan élt — vélekecik a malicioeus orvoe. Kifog ennyire e jövőbe pitlaatani. Vagy miért arany fiatalság hát, ha aa alkalommal ne éljen..Aa 1884-iki tél a Mesósésen kivOiarrdl is emlékeseles less, hogy alakilag igen korán beköeetinlMi. Nem ii csoda mikor a afttekedi paupe-riamaa folyláa aaayiu kínáljak a pere-
As esti sétán még anybe óaai aaello jálasadosott a járó kelők orcaája körül, a hold úeitáu aaelidan moaolygotl, mintha oaak parifogásába vetu volna eeerelem-Um sasával* aasberlereeiakat, hogy
aiámi ikrekkel bátran kiállaákaveraenyt. L két aftvér köaAtl nagy volt aa öróm, j midőn rtjtgel e dussadó párnák koa&l I kibontakoiv>, a jégvirágokat maglátták. I Nini Ella jégvirág I Nemsokára
k orosoly áahatun k.
— Igtián Karola miad asép e rág, még csak illat kellene aoki.
Kepselh.tí lány illataser aélkol ? lehetetlen! nyolca óra után már három virág diasitette as ablakot és mindmng-annyi illatoa. JégbAl való caak egy volt kosolök, még pedig a kevésbé ssép . . .
Hjal aa arany fietaiaág; illstott ad a jégvirágnak, élet«t a téJnsk.
A aimára fagyott lo tokrél, melj-atk koeöaségs koioahaa a károgó varjak.
99502 frt 56 «. fizetett ki.
Hogy Zalamegye közönsége az
összes költségeknek törlesztéaéig a kötelezett katona tartási dijját szavatosságot válalt, a bizottság a laktanya építést a leaiállitott létuám daczára foganatosítani és a ttrve-ket ekkép módosítva keresztülvinni véle. Időkötben ezen bizottság a változott viszonvok helyreállítása iránti törekvésében más u'on kívánván eredmény bei jutni, a mikor honvédparancsnokságokkal ia érintkezésbe lépe't, min. k eredményeként jelenthetjük, hogy H.llán Ernő al táboraagv tr ói"étÓ8á«a személye-sen is megjelentén, azon elóleg's megá lápodásra jmo tünk, hosy egy részt Nagy-Kanizsa város a már beszerzett telek egyrészére a fehér vári honvédlaktanya mintájára a kf>-zöi hadsereg részére tervezett laktanyáknál csekélyebb Uéuynye! a helybeli két honvéd zászlóalj részére laktanyát és szükséges mellékhelyiségeit felépitendi, — másrészt a magas honvédelmi mnislerium a térszerinti beszállásolá&i illetéket 25 évre biztosit ja. — Mely ajánlat elfogadása esetéé az eredet leg két zászlóaljra tervezett építkezés mind az épületek mennyisége mind a be-szállásolási illeték tekintetében kár-
pótlást njerend. Tmtelettel kérjük azért a tekintetes képviselő t>stü letet, hogy jel.i.tésOnket jóváhagyólag tudomásul venni és az alul irt bizottságot a közAs hadsereg belybeni béke létszáma részére az egy zászlóaljali leszálltai daczára az építkezést elreodelni, továbbá a bizottságot arra felhatalmazni, bog} a helyben állomáso'ó két honvéd zászlóalj részére szükséges térhelyek felépítése iránt a magas honvédelmi ministeriumboz ajánlatát a fenntjelölt feltéül mellett meg tegye, és enntk keresztülvitelét a laktanya építésre nézve má- 5537/79 sz. alatt adott meghatalmazás értei mében eszközölje, egyúttal, hogy a hontédlaktanyá építési váz esetleg a tervek elkészítésének jutalmazna tására Sav Ferencz építész részére a katonatartási alap terhére 950 frt oszt. ért. munkadijjat fordíthasson. A laktanya építő bizottság: Ba bóchay m. k.
eUok."
A számvizsgáló bizottságnak a katonatartási pénzalap megrizseálá sáról szóló jelentése tudomásul vétetett és a felmentvény megadatott. Az újonnan épített kórház érdemében Babóchiy György golgár metter uraiul tett jelentés tudomásul vétetett s a tanács működése egész terjedelmében helybenhagyatván, elfogadtatott- A jelentés így hangzik :
.Tekintetes képviselő testület!
A városi képviselő-testületnek 188S. évi május hó 5-án 2935 és május 23 án 3134 "sz. a. hozott határozataival a városi tanács ngy a képviselő testület pénzügyi bizottsága oda utasittatván, hogy a helybenhagyott és a nugas belügymi-nisterium által felülvizsgált építési terv alapján egy Nagy-Kanizsán fel építendő és közkórházi jelleggel ellátandó korház léh-sittessék.
i^zen feladatának a városi tanács ugy a pénzügyi bizottság meg felelvén, a midőn az erről szóló számadás a számvizsgáló bizottságnak felül vizsgálat végett leendő kiadás és annak megérintésével bemu-Uttatoak. hogy az építkezési költségek 82,637 frt 67 kr., a felszerelési költségek 8000 frtba kerültek, mégis, hogy a Zaiamegye közönsége által megajánlott 50 ezer írtból ez ideig csak 10 ezer frt foht be, a régi kórházi épületnek értékesítése pedig két megkísértett árverés daczára még nem sikerült, — azon tiszteletteljes indítvány terjesztetik elő, bogy a nagyméltóságu m. kir. belagyministeriumhoz a fel-
as Agyhaaga caiokék és s telhetetlen verebek voioáask, psradicaommá taráaeolje ahoi a sok bájos Évától sa egynéhány aeselasarn;ra kelt Ádám rima helyett a eoeperecs fragmentumait aaiveeen fogadja a .tudásra jutás* aáiogsképen. Gyakran as ilyen perscstöredék Eris almává ia valtosik.
Még a esemléli » örömSt érés annak láiáaáa miat reptiT a vígan korceo-liáio kis kösláreaság saárny nélkül. mioc lebeg a sok esép fiatal hölgy Syl-pktdekként a jégtükre f leli, mint jel-aik a meri.a fél éa egéss korokét a te-ayea acaél által metaseti kigyódro fehér nyomok, melyek laaaaa-laasan keoaea voaeltomkeleKgé koasálodva, phaaUssli kna arabesskákkal fedik be a jégpálva .fi,. felMetét. J-»<~/
Tekintetünket k&ISuöeso leköti mosdutauinak kereseu«a eleganciája, félköreinek alabályoaeega állal agy kék ruhájú magaa asoke. Látására oatéa-Uleaal eaaurkba jut Clythis, a görög asebráseej egyik remeke . . .
Ha belemélyedtük a jégpályán ayilTánaki peasgo éMatkaég néaésébe ha magánk ia belevegyfiluok a vidám csoportba, mely a teetmoagás mellett a oeipóa élcnea, a kedélyea táraalgáanak sót távolabb est jégvidéken ámor oltárára ia áldó*, akkor mi ia as arany fiatalsággal latra, agy néseluik laei a télről, as hogy folaégea adománya a tar-méasetaek. Éa ogj cseppet aem oeodál kosunk, ha akad egy ugráaoai ureaa, ki ismét gyermekéveit véli élni nevetséges asdkdelésekkej eelteakedik a aaép hölgykoasoru körül és pathatikusaa saa-Talja; oh mi tsép as élet, oh aa élet mi aaép!
Helioas, a megátalkodott asépet-tevo nap ráaosolygott a jégre, mert ,-igyelte a korcsolyáaóktol a boldogságot. A jég bár nem nonemu, de aaért a kaoér moaolynak nem állhalott elleni eléraékenyedett, astán elolvedotl.
Álhatatlan jég nem fogas ki rajtunk 1 igy gondolkodik as arany irju-aág. Helioas kaoaéraágáérl kárpóol bennünket SyUoetar r.aduietleeeége, a hideg jégért, a meleg chokoláde.
Leleméoyeaek ók! amit a jég ré-'éa veasitnok, megnyerik a társas oaaae jAvetel — énen sainiéa téli apeoialitáa vámján. Itt aatán megb«sséli a napi eseményeket, eainál élaktani tanulmá lyokat. gyári híreket, bonyolódott vá-roei események el, boocaol, késenfekvfl dolgokat fogas peycbologiai rejtélyeket, kuasal, ssimpla egyéneknek nimbuat eaó homlokára, oairájaban levfi érdemeket maré giay tárgyává teás, rámslia os — lánospróbákal tart.
á. kedvea bási kisaassony min denre talál idót. Egyik oldalon fölül-mulhatlan aaeretetreméltosággal Cíinálj. a honsurfiket, mig a másikon egy tán-csolni nem tudó nehéskea urat, ki sa arany fiatalságot már néhány lótejjel maghaladia, tanít a lengyelke titkeira.
Uram és éa Istenem ! est a aoi diaaaal arany fiatalt láncsolni tanítani, boreeeeta lálváay I aauve qui peul I
Ét lám mini csoda lortéatl A láaoa megtanultától
Hiába! A világ egy ugy iskola, amelyben a o.^k Uniiják a férfit lán-osolai, mart ík hivatott táncsmeaterek.
N. D-OR
szerelt épflletnek megvizsgiltatia* és annak alapján közkórházi jelleggel leendő felruházása iránt, valamint annak tekintetbe vételével, hogy a jelelt magaa miuisterium-hoz segélyezéa végett tett felterjesztésre az anyagi támogatás csak a on okból tagadtatott meg, mert ide fordítható alappal a magas bel-ugyininisterium nem rendelkezett, mégis, hogy építési és felszerelési költségek a fedezetül szolgálandó megyei segélyt és a kórházi alapot tetemesen túlhaladják, ezen fedezet nélküli összegnek a kórház évi megtakarításából leendő törlesztését meg engedni kegyeskedjék.
Egyúttal a kórház szervezeté net megállapithatása végett javaslatba hozatik, hogy a kórház gyógyászati ügyeinek élén a kórházi orvos állván, az ápolás egy a városi tanács által kinevezendő és évi 200 frt díjjal, ugy egy szobából álló lakás és élelmezéssel ellátott férfi ápoló és egyelőre 3 tagból álló és az /. aiitt csatolt szerződési tervezet azerint díjazandó irgalmas nőre, a betegnek élelmezési ellátása a .//' alatt mellékelt szerződés sze rint eszközöltötvén, a szolga személyzet egyelőre 1. házi szolga, 1. szolgáló és egy mosónőben állapit-tassék meg, a kórház pénzbeli tnr-galma a városi pénztár utján az ./. alatti szerződés és a városi tanára határozata-, mégis anyagi része a kórházi bizottság intézkedései alapján vezettessék.
Babóchay György.
polfármeatar*
Az állami felsőbb leányiskola ugye elvileg elfogadtatott s a részletes kivitel iránti javaslat megtétele végett a pénzügyi btzottságnav kiadatott. —Az 1885. évre érvényes adót fizetők lajstromának kiigazítására Hertelendy Béla elnö k-lete mellett egy bizottság küldetett ki.
A Cusinrf .SylvMter wttjg. "
Ha nem reetalem vala ott, oromban lebnsom kestyuimel a magirom je» lenaoraimat, de nem tehettem.mert ujjaim nagyon ,federwsieil'-oaek voltak. Olyan volt a caeeioó Oeeaegjüii k&*3o»ége e hó 31-én, miut a Balaioa fsloaepó hulláma, melyre-a oap esrr sugara hull alá. Pompája pillanatra elbíjol aratás ilsimul ¦ újra la halanoá válik. De mit ia mondjak. Zeaeeatély volt aa »lap áooa 'etöate be világoa reggelig.
A ooncertbeo kósremaködtek Sohere Berta k. a. kinek játéka családi korban teljesen kielégíti • ma a nyilvánosság elo t ia aikert aratolt. 8»k kai nagyobb gyakorlatra ¦ b llrabb fellépésre mulat: Kohó Hedvig k. a. játéka. Átmenetei bistoeak, kasa gyort a a hangjegyek váliosetoaságe ugy látásik nem boste ki sodrából. Roeenberg Mar-caa kiaaaasony asép megjeliaalia kivll nem oaak válaestékoe teilaitjérel, de áiékbeli ia, 9aia éa Ittas*] is nem ke-véabé ragadta meg a k&eooeég figyel-mét. Zerkovita ur aaép t«heta»g, a gyakorlat mesterré tehsú. BiKhitaky ur ha«fj* fátyoloaott volt, u^y látásik m kAttUfe idAk as ó bangásarveinek aem iót tettek, mint ekár as enyéimosk. ¦"arkaa Imre ur ,Simon Judi * isavalaiahol kitűnt, hogy 6 nem kas isonynak aittlee t- Mély hangján ne-bén a kiadnl.kaek »*loa*á»Us»»-geni, mindasonáltal as értéit löle voaai nem lehet. Legnagyobb hibája aa alkalomaaerutlenaég, a én aal ha elóaaör a hamoroe tOlie-ményt auraija, a kösöaeég alig ki-váau rolaa „Simon Juditot* hallaai.
Erre más aem is kovelkrehetnék egy rangos csárdáénál; amit rá ia aei-dilettek vala. Én ugy voltsaa a caaai-noi táacslaremmel mint aa egyaacri ka, akinek a ni ág miat hossau, elég lett Tolna, oaak bogy asélnaek nagyon asuk volt.
Ott láttuk a 40 perből allé frae-caia oégyea eorában a holry világ ase-poiMl: Dr. Rápochnó. D.-. Rutacildné, Quttmano Vilmoeoé, Markbreiter Lipot-oé, Ebso.p.Dgor Lipóteé él Woblheim R.chardné úrhölgyeket. A riaaák bimba neméből jelen voltak: Roseefeld Adél a Roaenberg Marosa éa Adél k. a. nővérek. Welhach Ida k. a. Koha Hadig a. a. Weiaa nővérek. Fried Berta k. a. (Baroa.ól.) Weiaa Qiiella k. a. Kaiserliag Júlia (Bpeetrol.) Hoaig Jeni k. a. Récaei k. a. (Letenyéról.) Sommer nővérek. Wolllwim Fanni. k. a. KacIMar CiUka k. a. LaskaabsoharHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR
1885
k. .. atb. etb. Kk teé) kiteanonyok,kik .atott a. *gyaaer meg fognak booeátaai, ha rövid omlékeió teheiaégera miatt neveiket elfeledtem. Sióval . cMa Sylveeter ett6je pompáata aikerilltaek mondható tudja est tok «nW a rajtái kiTill mit; Moneienr Wexel ie.
KÖKMÖCZI.
Öt új Il
H i r e k.
— Lapunk aaerkesxtóje m
aagyon Uil;eU itmeróaeinek, kik
év alkalmából iókivánatukkal I
aaerenctéltelték, oatiote ativbol
tet mond t Tittont agy nekik, nint
l.p egéttt, olratókotönaégének boldog nj
évet kivan.
— Gyáílblr. Saller Pál, vároaank egyik köttittteletben állott agg iparosa
gy
aj év l
gg p 72 évet koribfto, jobb
lh lj é
j pj , j
létre BZeoderült. Asslhuoyt teljes életében munkái, becsülete*, derék Ugj» toIi m iparot oMtályoak. Elhunyt* fölölt 8 gyermeke ét 32 unokája ejt kOoyflt. Nyugodjék békében t
— Kérelem. A n. kuin*i kiided-DoveiŐ ftgyMCŰet i&acikMforQTftl egybekötött tombolj* ettélye január 6-án %t „Arany Ssarvu" fogadó t«rmeib«n megtartatni fog, mely alkdomm*. Horrátb Lacti jóhira teaekara működik kötre. Tisitelettel kéretoek mind ások, kik még tombola tárgyakat ajándékon.. kiváDnak, ait u egy etalel nádor-utoaai kidedoToda bolyitégébe ¦sÍTMkedj«B«k küldeni.
— Egj rejtegetett lófegyvert
foglalt le a napokban rendőrségünk. A dolog igy tör ént. Biiooyoi Táloti I»t-Tin nevű, beljbeli telekyntCMt lakó*, foldmivett följelentettek, hogy fegyvereo-
gedély nélkül lőfegyvert tart. Ai ügy megvingáláaa áUé.e.T«o * kapitányi hivatal bos, ide » neresett meg latt idősre, hol a fegyrer létetétét nem tagadta ¦ azt mondta, hogy a kérdétei fegyrer látóbegyi piaoiéjében Tan. Ab aiért kiküldött Molnár György é> Pfeifer Uiksa rendőrök mullé *ao(gáját oda is adta. hogy a hajlékot felayiasa. A rendőrök a fegyvert kéibei i- vatték, * ha-
Irodtfeai.
(E rorat altit kömlött, lett Bankák kaphatók rar >«t8k Wajdiu "'
ragy bárfcol
dl
)
— A magyar gentry lapja a!
Szemle. A „bsemle" megindít Etakor kijelentetifik, hogy ki.iróiag a legelőkelőbb uri oastály *aámára aserkeasljak lapunkat oly cselből, bogy a magyar lemewégnek a genirynek érdekeit támo-g«Mak el*o torban. Rom íjak, hogy « magyar geatrynek mindaa Ugja méltányolja ét elfimoaditja törekvéaöacet. Tár-tadalmi ét irodalmi k&sleményeink érde-ka—égét ass.l növeljük, bogy mindene,! Talamiot ipor t kötleményeinket U ai legelőkelőbb oastályok tagjainak tollából adjak. G i idn ág i roratonkban pe-
dig vállalat- te r v e k • t.
méket és
im apróbb ismertetetteket kdank. ml • «t NŐTilig;
Általa
rovatunkban otakis id&saera éa érdeket! eseményeket kotltUk. Eteken kirttl a
Siemle ni i i képeketh
denatáasa • s é p A Stamle a necotaü önáíiótag. ai Ötí erkölctök a hasafiai erények etomotditágának hirdetője kivan L ctélak • I é r h a t é ¦ é-elömotditását ti igán tit» telt olvasók ioteliigea»ebb rétiétől wir-jak. Reméljük, bogy t hisafiattn gondolkodó előkelőbb köafinség e törekré-: sünket támogatói fogja, különoMQ mi, midőn annyira átalva vagyunk uSine tortátra! A főrendihat reform kérdésében mi paadi tettük meg elósadr ama néptatail •Mm ét, hogy a megyebeli magyar nemesség rálátáson a főrendi hasba egy egy köretet életfogytiglan, kik mint ílyeu f6r*odi tagok képviseljék a magyar geotryt » feltŐhiiban. Eddig Írtak a Sufniét*: B.liu Stndor, — Barotay N., Rtrcsay János, Bemiciky G., gróf] BethUn N., Buda Idám, Cberiiel latrinj ifit. Dvorvsák Jánoa. gróf Etstorhity! Pál, dr. F»rkaa. Mihály, Htnvay Zoltán,
sa felé indultak. A Molnár neva rend*
y y
Kállay A., báró Kemény Béla,dr. Koróda Pál, Lakato* Károly, gr. Mai.átfa K., gr. Migasty Vilmoa, — ldajthényi Unió,, Mikaiáth Kálmán, báró Kyáry Gyula,
iOrciy Gyula, Ponaoll Kálmán, Dr.
biionjcn Fándli nevO hogvi ctavarró .
b . 1 i á t a 1 b . á 1 I i t o f 8 „lelnie^
barataagutoinl.lt, de kéatbb ko.d
nyelTen kijelentette, hogj att a patkátH>rkl"i"ilik1'"f6k- ... . ^ . j
abból ..b.g»bíl ki .« ™.ik. A™«-L ."T ."J"*" '•*»«« ««'»«rtm«nt
- - - - 6 I*r4ek»lnj fog »ma ajoontig, hogv a tgróf |
e^ L
tH>rkl"i"i
Eseken klvul a Saemlébeo a sport mindebj neme a. m athletika loraa, •vaatéa, k*>4
lefogy
ték be Nagy-Kam-wára, UUi uiK[ aiiai. - . . , - ,,,,,-. i
tó.t . viaagálóbirótágn.k. A két r„d6r •«-"•»»«rj-<í >>K<*i'k««bb rwj t.g.dk.tTtl.nul nag> biggadUágot tt- * ¦««¦•"»<»*« í S«ml. fogj. kortln, n tűit ott, mid^Q Tetsélye* fegyvernemmel támadó ellen activebb föllépett nem hM«oálta , bolott erre teljee joguk UttlI? PAro*4^
sekkel; voltak aátak ¦ ef7Üt«t at>aliats-oálták abbtia a go»4olatb*n, hogy ket-tt« majd oatit Tér aélkül ii lefegyve-resik a csavargót^ amtot hogy le ii tégy Terűtek.
— Hymen. Kardo* Sándor, kea*t helyi nyomdita, m. é. deosetnber 25 én
jegyet »állo'.t Ctáklornyán Löbl Fanni . . B . . .„.¦.,--
¦ J nyomán. A Sietnie eseken kirlll irodalmi,:
A „Zalai KöilSsy' m. évi dec*. 28-iki acámáaak nyiliéri roratábaa «1-Unem ¦ üaietem ellen iriny^ilt roM-ka ráta köv.eméayt határototte* riatsaaU-¦itom, irÓjat mint jelleutelea hatag embert a könaegretétnek adom it.
Nem igas, bogy a petróleumnak kilóját 20 krért ¦> tem ig«s, hogy a osukornak kilóját 40 krért adom; tbl -dea mértékben rendet ároo adom.
Hogy Pápáról mint jöttem el ? ime a hivatalos buonyiiTaay, melyet vak ttemteleDtég valakinek etáfolni akarni. Hátolal 50 krot bélyeggé, ellátott eredetiről.
169. 1868. Végetbootájtát. Pápa-várot polgármesteri hivatala ré«ae>ol esennel biteleeeD biionyittatik, mitzer'nt itteni illetotégü és lakos Tucb H. L kereskedő ar a hatótág .adomát* .seri nt mind erkölcsi, mi ad politikai tekintetben magái becsületesen vuelt*. Ami adó és kbtterhekbeli Urtosását illeti, — folyó évre an-ak mindeaben pooto-atn megfelelt- Saját kivátata íolytán e város kötelékéből elbocaijtotik. Kelt Pápán »ieptemb«r ll-én 1&68. Woita J6m*i m. k. polgármester. T. H.
KtniHti állapotomra néave elégnek tartok annyit caáfolatal kijelenteni, bogy törvónyeten bejegyiett kereskedő QMggel birok.
Ami a isemlót ille'.i: igts, hogy kót darabot 3 kreVt adok és est örömmel jegyiem meg annyival U inkább mart a Magyar-utciában Kobn M. ar nál rág adatik. Egyébbirint én apékek-kel rendben ériem magamat lenni.
Mindetek után ama költemény atorzöjét, ki névtelenül mii beosületé-nek megtámadásától nem irtóiic, alá-való, hitvány, nyomorult gaiembérnek nyilvinitom.
Nagj-Ktoiata, jan. 2. 1B85.
Toch L
~™ NjIUtkoiat
A*on milyen tisstelt kö.ímAc egyOt-t«i»sn í» agrenkiDt : kik felejtbetlen trer«tett atyám Ttifti.itele'éu bviei i«v>mí!yükkel meg-jelenni éle* által fájdalmunkat eloiitatni ke fjeak*>dtek : fogadják a hátranagyotuk ré«*-iftl bilink L¦ lecbeoaobb énetflakUn «redt kOimQnstflak njÜTinitisit!
Nagy-Kanisu, 1986. január 2-io. ____________________Satier Lajos
XvilatkoMOt.
Alólirottak vnnatkoiátsal a ,Z»lai Kösl&ny 1584. éri 104. ssáimában Deattcb Zsigmond ur megjolent ajilat-ko*a<ár«, eaenoel kijeleavj&k. hogy a Deutsch ^tgmood ét Smerd Vilmos arak köti feonforgott beotUletbeli Ügy, elöttflnk mai napon elinthetett.
Kelt Naty-K*ai»áB, 188Ö. ja-nuár Md,
Smerd Vilmos ur részéről:
Székely Tivadar s. k.
Horváth Tódor s. k.
Deutsch Zsigmond ttr részéről:
Arvay Lásúó s. k.
Novak Nándor s. i.
L900 tk. 884.
íATveresi
1 Ai >)ló laodrai kir. járltbiroiág.
mint tkkri katóaig hö»hirré tatsi, hogj M^Hirot JiDOt TÓ(r«kajUtliaak Flonátb Ztofit férj. Pil Feraaooé vágrnh.jti.1
uanvedó illni 200 irt toké kSrelelM é» jimUkai iránti v4gr«htjtáai ügjéocn at altó-iendvki kir. járitbirotág t«rQ-lauin 1«tí Péntak ialn kd«*4gb.n fekvő t peDUkftlni 42. ritjkrlxn A I. 1. 3. 4. 6 un.!, falveti *• </g ^>>»I Hor-ritb Zsófit neveo álló ét 357 frtra be-caült ingatlan rotare. as árverétt 521
|frtban atennel m«|rillapitott atóftjinla tilag beige>t kiki általi árban elrendelte ét bogy a fenébb megjelölt ÍDgs.llan ta 1885. évi január 28. napján d. a. 10 órakor Péntakfala köaiégben a kSatégi bíró aiaánál megtartandó oyilvinoa ár-veretén a megállapított kikiáltáti áron á]nl ia eladatni fog.
ÁrTeratoi kívánók tartóinak at ingatlan becaárinak 10 asáaalékit vágj 36 frt 70 krt kéatpéatbm vágj ai 1881. LX t. o. 42 §-ában jeliét árfolyammal atámitott éa at 1881. dov. 1-én 3333. •• a. kelt m. kir. igataág-ogvminiiterí reodelet 8. §-tban kijelölt óradákképet értékpapirbao a kiküldőt: keaéhaa letenni, avtgj ai 1881. LX t. m. 170. § a értelmében a báoatpént-. birfeágnál előleget elheljesétérol ki-
Moyek, iovai va-j agár á*«a tok, tíis) a versenyek,! vadtenyésites vadóvá*, vadasaeb tenyéat-í
Slrúetések.
iekeaebb vada*t terül e-i jtek és vadáamatok itmerttiéte, halassat, aj |horgáti sport ét minden érdekesebb sport lett. Végre sport stemlét ad •
fokon. A megjelent birtokotok 80,000 kai. bold viiter&!etet képviaeltek, a bérlők atintén majdnem teljea aaámban vettek rétit. Képviaeltetle magát továbbá . fóldmiveléti minitterinm, ogjtaintén So- V é Zl
olvassa e lapot. A s i e m 1 e elófitetési ára félÓTre 6 irt V« érre 2 frt 60 kr. S»*v kesttÖsegéa kikdóbivaul Budtpett L6-vést-atcia 5. SserkesitÓk és kiadók g ró Zioby J. és gróf Kreith Béla,
Lepvetér ét kiadó. SZÁLAT SÁNDOR. Felelőt taerketilS : TA8S ÁLMOS. Laptalajaonoa : WAJDIT8 JÓZSEF.
, gj
m0KJ~i Veaiprém- éa Zala megyék alia-pánjt, valamint agyán e megyek geada-"!?' egyletei it. Miután ifjn Stécbenyi Imre gróf elnöki megnyitójában a Keut-belyea tartott értékelteiből kikaldótt bi-totttág mfikodéaérü letaámolt, elóter-jettlé a baláecali felOgyelő által terveaett a a biaottaág által módoaitott alapanabá-; lyokat, melyek etea modoaitáatal egy-! hangoiag elfogadtatván, at elafik ^ tafi-vetkeaetet megaltknltaak ayilváaitáj EauUn követketett a válaatlái. Uegi
Tálattutott elnöknek itjn Saécbeayi Iotrelvalalból jelen kell lennem: kérem ez ér grót, alelnöknek báró Patbean; Géaa.|dekelt feleket, mitterint a temetéere vo-| ¦gaigatónak Nedecaky Jenó ét még 12 n.ikoaó adatokat alolirottnil taelnélye-igatgatóaági tag. ElfógadUlo t ogyania|ten, vag; pedig megbilottjakjállal jelent-amat elv, bogy a birtokoaok viateraleljaék be, annyival it inkább, mintán • arinyábaa, kai. holdanként gy fél kraj-jhelybeli H i I d S.-léle oaégtíl, mint ma
____1 .. — I _l_JlBÉ .- tr» i.i . #1111-—^. Jl_______ 1 —_____A l>_Z^-t_^ .^^1
Nyllttö r.') Nyll»ikoi»t.
TekintTe, bogy a temetéseken bi
Bár előítélet
cárral. . bérlak pedig a béroeueg két •iáuleiáril janinak a kdtöa «él meg'
gáiTáll.lkotóló) ' fdok k
¦aóvelkeaet eme jovedelmébet itimitvi ti alapítványok kamatjait ét a pártoló
"•j*1".1^1
iTá j
nem fogadok kivéve., ba arra inUbeli
aloeitátánál felneraló kSltaégekbet. A felhttalm.táaa van, akkor il oaak agy
bt a alóla illetéket előre kifiaetí, nuaU nevnett onégtol t kántori illetéket egy ál.j
agok által fiaetttt Ugtági dijakat, koaelltalan rendellanftl kapom, ai Ulln
1000 frtul rendalkeaik évenkint Etllemetét alkalmával pedi; omak biróaág||
6eateg nemben aatal, kogy a kalátaaiijatjáa ladtam behajtani.
>alátaaii|a
§-ai..k
alánaatij
törvényt|pártoló taabályreadej.t §§-kell* érvényt aaertendo, klllta hal! e>aég felállitiaa tervetlelik; nem mond-; ható ogyan n gynak, de a főldjníveléaij miaieterin.nl képriaalójének kijeleni tserint kilátá. van reá, kogy a kormány a atovatkeaeWt táaefatai foaja.
Nagy Kamatán, 1885. jan. 1. Bodc Jánoi,
éa gyanaaiiátok hátráltatják — de valóban jó végre mégia ntat t&r. Hogy et tény, bitooyitja a miodinkább nőve-kedó kerealet a valódi horgony Pain-Expeller nlán. E régbevált hátiiter a legtöbb caaladoál mint hatékony be-dönaSléti ater otín. kSurény, tag-aaakgatát itb. ellen folytén keinél tartatik éa mindenki álttl,^tffci már batKálta, halából mátoknak it ajátl-Utit. Aki ennek Talitágáról önmagán tett haatnálat utján meg akar gyóiódni, ai otakii .Rickter-téla bor gony Pain Expellert* kérjan éa ha-miaitványt meg ne vegyen. 46 é> 70 kroe írbao a legtöbb gyógytaertirbaa kétslelben van. Biehter I. Ai- és
tana, Bécs. — Főraktár JPrOgd
baa ai ..rany oroaaláa gyógyaaer-tárban, NiklatpIaU 7.
A LEGJOBB
CZIGARETTA-PAPIR
e. vatóái
LE HOUBLQN
francna. gyártmány.
Cawley éa Henry-töl PárixaDan.
Utáazásaktei sttWertl ivatUi
' A exigantta-pap'r csak akkor valódi, < h* minden egye* Up J
LI HOUBLON bélj«g.l és J 1 -.i^atnik boríték as tllant kUó vsd- <vf iarSTe) e* aláíTásatü al van látva. r
•) E rovat atottkOalotterlafl. alaki, - ' mm váUal falaUa>*|at
¦ at Ittteaette i: lm fcnapc i fltg
áliitott ambályttera eüamerréayt átaaol -gáltatni
Kir. jbirotág tkkvi halótága Altó-Lendv.n 1884. deot. 7-«n.
Zellinger Lajos
fiiszer, liszt és sókeres-kedő
ajánlja Üzletét, hol is fűszer-,
liszt ró, czakor, thea, rom
stb. igen olcsó árért kapható a legfinomabb minőségben. 2354 3-3.
A
legttjtbb, egyetlen találmány tokaamro-aáara iratoknak, rajtoknak, hangjegyeknek atb., agy nintén tervek ét raj. tokát atb., melyek rétieméire vannak kéatitve. Poetabér mértdkíéa, mint nyomtatvány adható fel. Kétilet 8 Márka minden buiaávalóval. Jegyiékek ét minták ingyen ét bérmentve. Clttan i. S. C>rl Dammaoo. Inbaber d. D. R. P. No. 25393, Oe. U. Pr. No. 27134.
Ai „ARANY SZARV A 3C szállodában
Hermánn Világ színháza >
t
vasárotp 1885. évi január 4-én délután 3 ór»kor
nagy előadás
csaladok és gyermekeknek.
Ehhez kiválasztott műsorral gyermekeknek ugy felnftteknek egyforma beléptidijjal minden helyre.
fS^'/íír. bucsu-Hőadas
Siámoe látogatásért esd
az igazgatóság.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
SZABADALMAZOTT GÖZMOZDONY ÉS GÍZMOZDONYGYÍR
C. Schrancz és G. Rödiger.
Wien X. Dampfgasse No 15
ajániák mint különlegességet mozdongaikat egy Jeltől egész 20 lóerőig. Ily mozdonjok 2 év óta 100-on jelül vanDtk forgalomban b róluk több illetékes szakférfiaktól eredó bizonyit-váojok fekaunek kezeink között, melyek szerint ezeo moido ayok az ajtbb kor legczélszerübb, legolcsóbb és legállandóbb üzemerejü gépei, melyeknek felállítása lakházakban s mühelyekben az 1883 éri mixczins 1-éo kelt határozat 68. §-a szerint, hatóságilag engedélyezve ?an.
Ezeo mozdonyok Dagy száma áll üzemben malmoknál, czementgyáraknál. bányákban, detzka fűrész gyárakban, géplakatos mühelyekben, és szövődékben, villamos készülékeknél, paszomány gyárakban, könyv- és könyomdákban henteseknél, hámorokban, turrogat gyárakban, szappan jözü-dékben, keményítő gyárakban, esztergáló! m<ilielyekben, asztalos mühelyekben, czérna gyárakban, sert'-tökben íi kalap gyárakban. _
Bizonyító iratok és elismerő levelek Ur.i : mozdonyokról és illusztrált árjegyzékek, Ingyen és
ooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
MOLL SEEITZ POR
ha min^vn aoboaon A
a «7á'J«f7 a ui V
«. Hall lOkitcro- Q
•itott ctef nyo- A aiu látható.
^
Koaavénr-, «t«t.
h
Francia borszes
^ bé«»U.
' f.j., fnl- éi (otíi. jai likerei gvocri. taaáhoi '
0 léért kartattataak nüadeoDeMa i«ral«iek «¦ sibik, grnl&dátok ei daganatok Ö BcaaMlf '!»"¦¦ kevarve, birulea betétedéi, hánvái él kól ika aUan. KfT nva<
BcaaMif
aiaiitáiaal 80 kr
el -», peatol
%
Valódi, Moll védjegyéről ét néraliiráaával.
Moll A.
gTgj eaáuár királyi odi txállitó
Bécs, Tochlanbeo
|| llllMl Beim J6atef lT*n"«r*«« Barot: Uorier 8. Caakteraya: úcuc. L. gjí«j (aptevarett: tl Há Ji. BaraiaJI : laall F.rd
KUtrárak
Feawlhofer Jómf. 0 BoroTio Ad. KMltktly X SlifttTir: SiiJit J«x~í Zal.-Eaariai: H0U617 1
Schlürer 1>. t
Háu Jino..poooot
Elönze«ésl felhív**
A ,,GONDÍ)ZŐ
»•
ÍM
O
N O tat
¦el,
J
M M M

(-
w P
atidöa aaelött negyed •>«! lapunkat megindítottuk, prog-raoaevunkbea htngeulyoatiik, hogy oaak oly mllvekel fogunk koa«ln:, melyek u oltaaó teel-Iámat emelik aaaemeailik, igya* keeoi fogunk, hogy lapunk minden aDtelt magyar oaalad nalkalOahetleu olteamányáT* táljik ea »at mindan anya bátran adbaaaa aerdllló leánya ke< aaba.
Nam kínálta eemoii koltaá-gat, nana rettentén viaeaa Beaamifele áldoaattól minden tftrek-veetinkel oda iráayoatuk, bogy kiadott prograramuokat hiten leljeeitatlk ié mual <gf ötnegyed múlva bátran bivatkon-halank rotid, de már ia nyo mothegyó multunkra ée öner-aattal lerjeeelhetjQk elo addig megjeleni aaáaaaiak tartalmát:
szépirodalmi hetilapra.
fitj P. Healmárj Károly UH; .Iuak* táraadtlmi regen/ Ka aar Emillől; „Palkó Tltél" hu moroe nepregeny Hargita? De naoiol; „A pamut gróf ta-Öeikley Jinoetíl; ,KI leai u Örikfcf Htrtmenn-Plomol. - Blbeeeeleeek Ae rajtok: „A
megfejelt caaU4" elbeeteiée P. Statmáry Károly tol; „Egy magyar írííg* regénye, korraja aa „A Clab" oae»egee«k a megyei elatbil Miktaáth Kal-
máétól; ,KaraeK»jrest a t«n-eoreB'* ina történél Balátt .Sándortól. Aeonkitttl költemények : Komftoay Jóeeeftol. Kitt Jóeeoftol, Retioaky Qyulától. Mtai Sándortól. Benedek Alt. dtrlól ttb. elb.
K eaerint munkatáreaiak at irodalomban jol iamert, tiaatell netek, kiknek legnagyobb ré ¦tetei tnlálkoiunk a Kialalu
Regaayek : .Hiekely támad, *7gflk '^nWaWafgafMIgBillKMÍiy* dy *a Petőfi láraeaág fslolt.au Siekelj bánja- ifin,,.,,, r. ' """'""" uleaain
4 „Oondamö" lakát ti egyedüli Mapiradalmi lapba án kben, mely kivétel nélkül eleorenjU íróink ált.i lámog.-.ta, otelui tUate ki magáuak, huny bármily áld.'a.lókkal it lolyialm fogja aa erkolce ét aaellem neeaaaileaenak magaaaioa föladatát.
Aa oaaeee heaai a.jló nyilalkoeata eterint a ,GorulÜmO" taepirodalmi hetilap elao rendtl eredeti regeay-larlnlmát, oeinoa kiállráaát ea olo*ó árát lekiatte, páratlanul áll irodalmunkban-.
A .fteaétia'-beo a -.a'ád minden Ugja meatalálja a ai|i olataai taliját, mert a lelket áa Brkoloaot atmeeiU árdtkee regényeken kivul, beljet Utálnak ea UmeretterlatttS koileaak, humor, elmeaeig éa atórakoetato ctlkkak. A ró-aaaaala borítékon .A Magyar taiteaaaiaay" eaie)ll álltadé rotat a caalád, kinyba ea ken aaáotára boa nelkOIOtbetlen ét knaanoa tadaitt,l<Vktt, batoaklnl agyeaer kimerítő dltallud6ailáat tauuklvDI pe l.g adomákat 4a talányokat, mtlyeknek he lyet meiralUeáia aliadu aeáaaben lalemea erUkl jutalmai UaiUk ki.
Habár eddig a kaadea nekeKefetel kelleWi>ladaallnk, aaert laakadtvltnal (ognnk arra Urakadni, bogy a l.t-Jobb Irakat egyeaitt* n.aguak kOrttl, lapunkat a ukel/ leimageeabb fokáia emeljük.
A .QONIIUZO ujiti aaáaaábaa egytierre bárom areditl itgeajt keadlak ma«: Tolnai La|ea tal „áa uj fCtenáa", Várteeay Arnoldtól „Calrlceárl Bertalen ar « millóliga ' éa H a r g 11 a , Ilin! t 51 „A tágeet" ealmaa. kel. AtoeklTÜl elbeaieláaeket, bumoreetkaket, kolumenyeket ea rajiokat t Irgkitálibb kaaal irokttl.
BendoletlenOI atg fogunk maradni eddigi pro grtmmunk mell.lt ta kérjük bttai irodaimnak pártolilt, kofjr a „OOrTDGZO' eloKaetfiinek aorába Upte, haaanta tálltltlanktt elomotdilanl kegjeekedjenek, mert nem oaupáa US [tuti eredeti refántl, beaaelyt, kolleeaeayl e melle aem cauaán ii Wnyi laortkaitito eltaaa>ántt, adaak etaaklnt oaekaly 6 frt árt eloaietMuknek, banem megtálogattt a lacjobb Irik leikitálobk mankáinak lárháaátf l(,akaaünk teaal tal a 166 Itat, melyek bakotte 16 kötetei adnak aa mindenkorra meg fogják tartani baeaát, a SO Itnjí borítékon pedig a tegteeek egeea tarka tilafát imketüak eayaaltanl.
A .OONDUZO* megjejen minden Taaárnap attrUen nyomtatot! három iteo, fel itnyi aainea borítékkal. -
Előfizetési ára:
mamitm Egy erre 6 frt, félévre 3 frt, negyedéire I frt 10 ír. eMMal
RENDKÍVÜLI JUTALOM:
Hogy 1. »lfifiM.(lÍakB«k mindoD iráoybkD kedve«kedbM*ttDk, olbsieirocluk, hogy d«db kiraé.T« Mm mi k(tlU«ftg»t • l.Jr«n ia » |«h«tt) l*goa^robb álduu.tot hotauk *• oly aiflr«Do»«&t heljsatban TagjHok, bogy hirno
TM hkatinkfift MU D tt i.OI J Ulbalj Dak
íÜí!
IfítilJii
i
I i 0-iraU, kitUoA «red* \ olajtMlmény^l ktBavróla^ alAlii«toiak •¦imártt ¦okiaoroéttblMuk.
l E kép ftrftojcmoU b»rok koréitól egyUtt 110 om. tséloa, 84 om. magaa, »i ut tiiafiietÖiDK oiakélj
[ tí frt Aráo megr«Dd«lb*iik: Bud«p««iaD kivUl Ukó alAf.a«tAko«k 010a kívül 1 frt oaomagolá.. dijat ksli
t hiotuttk.
laV* E k*>p«t mindegyik elóflsetö — még a negyedéves Is — aionnal megkaphatja, mi IHI7U1 llletó elólietétl ÖMieget bekfildl ~W
W HuUlTánjr •¦Amoka.t ingyen ea b«rmeotv« küldUilk miodankioek, kik Mtrint «lulirt kiadóboi fordultuk.
¦.V OjQjtfiknr-k 10 elöflielí ulin U..t*).tp*ld*t,yt tdusk <^aj Aa alSSMtátol 0M>«g«k .«|oi«luerttbb«D posMa-uUlTinyoM küldwidGk a „nTiHil" kUd^hiv-Ulábs
aa& ^ A BkA aama *¦ ¦ ¦ el ant í aiei
Oooooooooooooooooooooooo*
l-l.
SZÉK^Y »UD«R,
A „Goodfletö* ki«dó-(uUjdonM*. Budapsateo, VII. I>obulot4. 14.
OHKzeK.f.u HM*4M> njet®inéiiy
1 sorsjegy 1 forint 0. é. miül » aoreJOtiai >•*-' 1. főnyeremény forint ¦*¦ 50.000 2.f8nyeremény2O.OOO8f8nyereménylO.OOOf0rint °- M- 11 sorsjegy 10 formt o. é.
SOÖOfrt 3OOO frt A -WtüTAH LUVAK-tüTLI-1. SÜHUbfa7HHUlMJMiM iitrul-atcu BUDAPEST Nemietl CuJdo ' 2O0O !n 1000 frt
Minden nyeremény készpénzben kifizettetik^^

1
1


> J 1 ¦ ! 1
NAGY-KANIZSA, 1885. január 10-én.
O-JJC -O-h-O.
Huszonnegyedik évfolyam.
BlŐfi»eté$Í árt
gt* ém . . . 6 fit. — —
fel évre .... S frt M kr.
negyede-re . . . l . t* ,
EfyM azáa 10 kr.
HIRDETÉSEK hasábos petitsorban 7. másodsor i, s minden totibbi sorért 5 kr.
NYlUTtRBEN
soronként 10 krért vétetnek tel Kiontári illftek minden egyes hirdetésért 30 kr fixttendo.
_L
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap ueUemi ríaK'Ule- ktite-
_Yij". rtwét iUatf pedifakiadóni.aulnoa Mimm intéunMk:
WllMidh
Bémentetlen levelek n.m fo-gtdUtoAk el
Kiilr.taa vlrna
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet", a „xaíamegyei általános tanítótestület", a „nagykanizsai kisdednevelö egyesület', a „nagykanizsai tisztiönsegéiyzö szövetkezet', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy kanizsai külválasztmány'-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON, MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Vidéki sajtó és a nyilváMt«ág. den agy hirlipi megbeszélés tárgyit
Alig van vidéki lap, melyben felszólalás nem történt volna az iránt, hogy a vidéki sajtó kellő támogatásban és méltatásban sem részesül.
& ez a panasz: igaz is!
Kibocsátott előfizetési felhívásunkban — bol a lapunk megjelentetésében tett retrograd lépést indokoljuk — mi is érintettük röviden ezen, a vidéki hírlapirodalomra nagyon is nyomasztólag ható állapotot. Ott kifejeztük már, bogy nálunk a
képezi. Nyíltan megy miodeo ; a njtó miadentttt képviaelre Tan; az illeti bely- és vidéknek culturális,
hir-
társadalmi átlapolja,
Upokbao ennél fogra mindenkor hűen
van tükröződve, körülmény
minden
szép példát ad megyénkben: Zala- tézkedni mindenkor szívesek lesznek.
— e sorok írója leszen legkevesebb-azer azon szerencsés helyzetben, hogy szerkesztőséget képviselhessen, mert azt több körülményiéi fogva nem is tehetné; s igy e felszólalás meni a személyes érdek-, az önzésnek még árnyától is.
Egerszeg, a közeli megyékben: Győr, Szombathely, Pécs.
Bzen emiitett városok hírlapjaiból kivétel nélkül kisugárzik az a jó közszellem, mely bennök uralkodik ; s mely éppen azért mert jó, egyetlenszer sem zárcozik el az őt nyilvánossá tevő sajtó elöl
Nagyon jó volna e tekintetben
tulajdonképen, hogy
esetre fontos lehet bármely varos közügyére nézve. Mert mi álul volna hűbb kép nyújtható valamely táros haladásáról, társadalmi életéről s
egyéb viszonyairól, mint a sajtó ál- __= _... _.____j.. _ _„ ___, _________
tal?! Éppen ennek belátása lelkesíti I ügyekért van. Ha tehát a közügyek ez ideig egyik
L szerény czikknek czélja az
városunkban is nagyobb érvényre tóságok, egyesületek,
emelni magái)
sajtot; mert azzal város is. A sajtó
emel
köz-
nyilvános hatestületek
egyesek figyelmét a sajtóra irányoz
znk, beláttatva,
„ _ ... p g
azon városok közönségét, hol a sajtó, | intézői, vezetői mind azt. ami a lsem részesült oly mérvű méltatásban
hogy városunkban l»p szerkesztősége
_________________________________________________
nyilvánosság nagyon korlátolt, leg-]» hírlapirodalom kellő támogatásban. I közügy előmozdítására hathat, felka-jés támogatásban' mint azt a közftgy alább a sajtóval szemben az. A sajtó| méltatásban részesül. Ott belátják arolják, tulajdonképen kötelességet tel-;érdeke megkívánta legyen, munkásai igen sok olyan helyről és: hatóságok, egyesületek, testületek, sőt jesitenek; ha pedig nem karolják fél,í Egersieg büszke «z ó lapjára, alkalomból vannak mintegy kizárva, ,z egyesek is, hogy városnk emelke-;mulasztást követnek el. jTeljes bizonyossággal, mondhatnám:
hol a sajtónak közérdekből okvetle- dése, jó közszellcme szoros össze-; Nálunk — tapasztalat szerint j közvetlen tapasztalatból tudom, hogy nül képviseltetve keilene lennie. függésben vau a sajtó emelkedésével - az a felfogás, hogy a szerkesztő- ott a közérdekű adatokat önként
Kire nézve akarunk jelen czik- és szellemével. Mihelyt valahol va- ségek szimatoljanak: hol lesz valami ! nyújtják a szerkesztőségnek minden künkben neh-ny őszinte szót elmon- laini nevezetes mozzanat készül vagy mi lesi? Azután menjenek, járjanak! részről Minden giülésről vagy össze-dani, a nélkül, hogy vele valamelyik valami érlelődik; ha valahol össze- utána a dolognak, hogy helyet kap- jövetelről előre értesitik, hogy a képnyilvános hatóságot, egyesületet, tes- jövetéi, nyilvános jellegű mnlatság janak. Ez pedig olyan felfogás ami viseltetésről gondoskodhassak, tületet vagy éppen egyeseket sérteni tarttatik, vagy egyik-másik hatóságnál előtt a legnagyobb szerénységgel, de I Na ha Kgerszeg annyit képes akarnánk, csupán az ügy, a vidéki nevezetesebb ügy lebonyolítása napi- még a legószintíbb alázatosság mel-j tenni lapja érdekében, akkor Kagy
hírlapirodalom érdekében. Éppen az- rendre kerül : mindenkor értesitik a lett sem emelhetünk kalapot, mert
helyi .apók szerkesztőségeit, kivétel az a sajtóra és annak — amúgy nélkül. A szerkesztőségek azután' is ritkán méltatott — munkásaira le-fen-1 gondoskodnak, ily körülmények kfi-, aiaesonyitó.
ért speciális eseteket nem is em Ütünk.
Igen jól tudjuk, hogy
emiitett kizárássá! sokat mondottunk j nőtt gondoskodniuk is kell arról, hogy Hisz ha ezt a felfogást elfő-
s talán sok embei fejcsóválva kétel- ott képviselve legyenek.
gadnók vagy elfogadtuk volna vala-
kedik szavaink igazvoltán. Az pedig' Az pedig nem közönyös dolog, mikor, akkor jelenlegi felszólalásunk
Anár mellőzésnek, akárjbugy a sajté kiáltaivan képviselve;'szükségtelen, fölösleges volna. Akkor kdl mert, hogy valamely ügyről mily mennénk utcza sarokról nteza-sarokra
ngy van
kizárásnak nevezzük; a dolognak csak neve lesz különböző; a lényeg ugyanaz marad.
Néhány városban örvendve tapasztalható, hogy a sajtót — bármily szerény alakban van is az ott képviselve — minden oldalról kellő méltatásban, sót jóakarata támoga-
tásban részesitik ; de ezeket
fáj-
dulom 1 — könnyen meglehet számlálni.
Annyi azonban bizonyos, hogy ezen fölkarolás kiragyog a sajtó ottani termékeiből. A legjelentékenyebb mozzanattól a legcsekélyebbig, min-
szellt iitt rclátio ayajtanék, —annak
hirdetményeket olvasni: hol, mi lesz ?
megitélééshez kell bizonyos fokú ta- Azután neki indulnánk, betSrtetnénk pintat. Hí a szerkesztőségek előre bármi nyilvános jellegű összejövetel
Kanizsa — mely Eger-zeggel szemben büszke s az is lehet haladottságára - még többet tehet két lapja emelése, felvirágoztatása érdekében.
Hiszszük is, hogy felszó! íláBunk Dem leszen pnsztába kiáltott szó; megértik azok, akiknek szól s a szerint cselekesznek.
Majd meg fogja látni mindenki, hogy lapjaink szellemének emelkedésével mily mérvben fog erósbülni a társadalmi közszellem is s mi, Nagy-
értesítve vaDnak. akkor módjokban helyiségébe a .szerkesztőség névé- Kanizsa polgárai, lapjainkra, mint van gondoskodni ahhoz értő egyén- ben.' Na ehhez sokkal több kell, jó köiszellemünk tükreire, majdan
ról s megbízzák a rendes munkatársak valamelyikét; de ha értesítve nincsenek, kénytelenek a laikus k által nyújtott tudósítással beérni. Ez azután nem egyszer ártalmára van az ügynek is, meg az intézőknek is. Érte azonban a szerkesztőséget vádolni sohasem lehet.
A sajtó méltatása tekintetében
mint amennyi egy szerény vidéki igazán büszkék is lehetünk hírlapíróban megvan.
Mintet ne
m a személyes jelen- Ejywmwiy a mi(jy_-, nemet és
lét utáni vágy indított c felszólalás
megtételére sem, banem a egyúttal a közügy érdeke.
saerb kormáuj közt a száj- és esü -
Ha e felszólalásnak érvénye lesz s a szerkesztőségek képviseltetése
sajtó és iö_ (köröm) vésze-, Illetőleg a sertésekre lézve fennállott határzár meg-
szüntetésére vonatkozólag.
_ ro.id idővel eseiou Sierbi- felől
iránt városunk különböző körei in- M-g--ror»«ig fele elaart ...j- <- cülsk
vétz ügyében a legújabb időben örvea-detea ráJtoiltok állottak be, mel-ekkel aaOD b.jok, . melyek e -ea» után Siar-bi- Mrtaa-ereckedeloaÁre ¦ M-gY-ror-«tág i_tat-ki*ite!_re kSretketlek voIba, végre el&Arittaltak.
A .Poater Correepoadeaz" oompe-teaiforráabol • koretkoiokról erteiültt-k:
A ne-esett vau, mely —AuSr U_<-bi-T-D, » aaerb aer^éaeknel mutatkoaoU, taÍDt a aserb kormány aaoonal elr«_delt utánjáráa«i bebi-onyiták, B o 1 g i r o r-¦ • i gból boaatott it Saerbiába. A magyar kormányra Déave ennek asoa kellemetlen toryamanya volt, bogy a ter-te. bevitelt Saerbiibol sauklégkeppen el kellé tiltania egyidore.
Aiod körfiimeny folytán, bogy a •erte.kere.kede. Saerbiinak egyik leg-^AidAgAbb jövedelem forrásA, a hogy todvAlevJleg Magr Aro.aag e_e_ ¦aerb kivitelnek, egyedftli ¦ legked-esdbb piaoaa, a iierb kormány indíttatva ere-te magit, a veai kitörte ntán rögtön nem-ceAk r legaaigornbb jotéikedéttket tenni Annak gyökeres elfojlináre, bajlem egr-aaeramindilUl egeaASégikgyi ialé»k>)leaek
, által ily d&gveu beliarcsola—Uiak I«bot4-aégel maradandÓA n megAkadá-
' lyomi.
Egy e*en értelemben kormáDya-k • A aierb kormány kösött november _4 én létrejött egyeamén; bői •«* elővigyátAti . ve_Cab41yok megbatáro-
I séta köv«tkesett, melyeket a nerb kormány aionnal, a a legnAgyobb lelkilaae-
| retetéggel kereutal i> vitt. Nagyr_«bea
I a raarb kormány eae_ gondolkodásának koaaonhelo, bogy néhány hét előtt S«er-biábAB a iiáj- _ -Ölök dügv-s meg-
I .lüote konautaltathatott.
I A magyar kormány erre
n-gyoD terméiaetea, aietett a b e b o • a-
itali tilalmat 8«erbiávAl 8iembe_
I e lény kon.UtáláAA uuíd megisflntetai, ¦
I ea idő óta a aaerb aertéa bevitel több boti fennakadás atán ijmét rendet folyamat* ba jött.
A Merb kormáoy mMt, a magyar réearöl Unaaitott előaekenyaégnek háláa eli.mere-eül felkérte a magyar kormányt, hogy Slerbliba képviselőket küldjön, hogy a N i a c h éa a bolgár határokoo elrendelt állat egéueegugyi inteakaáések caéhsertnégéről ma.gjoaMjek, eneryak által a kiadott rendeletek saigoru meg-_rtáaa melleit a dögvéas mindé- ea»Uni beburoaoláaa B-lgáriából, mof akadilyoa-bató.
TÁRCSA.
róain,
t beixédM h-bokat ¦. Tot«. lebb«aS cmoím ligy u«l!St,
Amist i_íp halkan r^l__ iotoftak. Hol bóbita* Tirigok naond-Ji-k
lUldokló estinél taodér--ieték.t
Hol bokrok »lj_n mmUrak seogn*k
EgymAto*k tokogó, bú> .n*ket.
Jártam _> áb riad ok onai(i.u Caiilifokrál csillárra lepkédre..-
Eépx«l<>Bin«k bfibájoa iiirayiT.. BoljODgum, te tóImá téfwl 5d-e ..
S h-Jlf-táu i> aaf7-lok, eierobok
Lelkem pR«tt mi égi
Ef y kimoo_h_tlan rif7-t Írné
Jirt»m u ltteao«k Umploaibao, Bol tömjinfQit **injio ui'l
4t Ur f«lk«Dt uolgij. kesib.1 Megnyitni iniokoak a mennyeket Ui megh.tn a, _r;ou
j Olti-oáJ » hiT« D_pp_I ecjfltt
Tirdre hoÜTa, ünába mtíyÜk. . .
S midSo b&lláa a %hfí haboknak
Ssomor-AO mép tltodir- mmijit .. té a liró n-Ho Lág7_B tOMfáaát
Ab angyalok Baaa^ti iadtit. . . 8 s mint _ templombaa f*l_««Bd_lt »>
Orgonának ¦•gfa*U> búi dala . Mindig aak a xm seredet baUá«,
Miad-. 5rtkk4: CUrfaM, Glarina! ..
Károly.
Falusi tárcza.
Ha as emb«r írói raoroto? é« díbm „kaim** Urgya, fogja magát _• ir tárcsát. LoD»k as a jó tulajdonsága v*a, bogy D«m kiváa .ppeoiéggel butoa tárgyat ; lehet boas^lai miudeorfil, ami csak oénileg í_ _rdeke*. Lgyáltalá bao a vonal alatti t_r * kedély** osoyb-gésoek rac iMat_lv«. A.«o_b»o miról is ak*rtam irni ? — Magam i«_ tadom de hát m« éppen kedvem »a_ oseregni, tebát boMéJe. a f-Ju*i élotrol, jobbao mondva Örömek- és M«QTad-«ekrAl. —
A falasi élet, nem ii bioodk ! iljta-kor ugy óas éé léi kösöa a legélénkebb, mert a faJosi társaság oemetti alsóbb osstálya, mintegy beakarja mulatb: asoo kedélyállapotot, melybe aa embert ai qj bor, mtdön a marosi és bor kösti átmeneti stádiumban tsa, bosni képes. No a siker nagyisertt! Csak a> •» kár, hogy olyan keTéesei áldott meg b«na_aket » mindenható. As smber kétségbe -an m?e affolett, hogy a sok produkilt jókedret miDek iil-jdooi.aa: vájjon a kéve. terme* feletti babánate.fojtáaán_k-e ragy M abbeli Örömaek, bogy annak a keresitek sí ne* ár*, tebát megmarad? — Est as utóbbit nem igen akarom elhinni, mert a "égrebajuJk MÖroytt mód argumentálnak ellene kuty.borűn. — Milyen furce* msetarilág! EgÓMen megfordaitonk! Valamikor, sem >* olyao régea, kutyt* borr«l boldogították a magyart, arra ir-ráa nemesi oki ereiét ¦ mMt'? — kutya-b«r-s-ó mellett reecik el betevő falatját ¦ nyomják kesébe a koldusbotot. Igaiáa meg — mi férfiak iu már Wford oltunk - előbb a no kegyeL_se«. férjét 4j
catkis annak akarat* sserint oaelekedett, volt i» Utasat*, ai anyagi gyarapodás é*
^ 6 gaxdaessoQykodásban, mig ellenbeo most megfordít'* Tan és a férj aéf ráadásul kesét ia ösó^o! No enoek is meg-ran a látaaata: aa anyagi sllly«dét, a roa*s gasdascsoaykodás mír nem it uj ság. De erről nem akarok többit beaséloi, mert
: még udvariatlannak találnak ta r^ani. C«aK egy maiik esetet akarok megemlí-
. leni, de ne taaaék asért ast gondolni, bogy antiesemita ragyok ; oenpán tényt idé-sek. U. i. a apukban lá'Um. bogy egy ssidó egy öreg, 6fsbebornlt párasatot •«¦-
1 dott és svamaraaott ö*ase, tal.be6 jelen tékteten ok miatt. Volt idd pedig, midőn ugyananoo hazafi, ngyanason, saidót béreaeÍTel lehutatta. meri as belolakodra bagy orrai hátán nemesi portájára, leányának pirultál kínéit.
De már ex így ran as ég alatt.
Igas aa a kösmosdá*: jobbat sohase
várj, Magánk ragyunk aa ok»v mert eo-
ha sem elegsaftnk meg aaaal amiik *ant
mindig mást, ralaml ojat akarónk é*
rendesaen b"C**pódaak. Mig igy 'öpren-
kedem, ti juttok eaanabe kedve* falait
hölgyek, kik mc*t lefinkább vágytok a
városi élet q in ; ott most kesdődik »
satson, laocs ssiabáa mindennap. Istenim
! mily íöiséges lebst as a városi elet ilyen
jkor. Kis bobok (akaratlan ol osossoU
«mb nó toll-mra.) aohV váfyakoasatok
oda. Ti alt hűsítek, mert ott meghívó
i meghívót ér a molataágokr*, ásóknak
1 egyetlen froodjokat o**k as képesi, hogy
molyiknek adjon elísyt? — Ne higy-
jétektLlmnltak ások . réffijé idők —
I megint *cy példa, kogy megfordultunk !
— mikor a ha—seoh és.......
ssámra állottak, akkor as ai istenáldotta papák éresnsk valami ¦ejtelemtelje* ke-egjiserftség uralkodott, — mig most. mi-' délyállapotot, látván a sok csifra ruhát kor a bankó pént még a legkisebb b n - I stb. A buonyos napon mulatnak mert S y i 1 1 á r i s t is alig lölti meg és a hát moMáj! asután — hisi a másik nap wertheim*sokréoyek nagyobbréssint csak j megint megbosaa a magáét; a fiatalság
váltókat tartalmainak: a feoy&xé* is feltflnesi vágy Ördöge vett erőt* kedélyeken. Maradjatok ti caak itihon. itt jobban
nem is gondol a tegnapra, 3*ak a papák elvetik as atójátékot: a -sámlák kiejyen-litését. Mily másképen van es falun, a
mulatok és emellett olcsóbban. Nemde I hol egy bál vagy kossoraoska eseményt
kedves leásyns spák velem tartatnak ? A mamák pex_t« nem, de nem oeoda, — biss ások u n 6 k 1 —
Régen meg van irv», hogy s falusi mulatságok sokkal jobban megérdemlik a mula.ság oev i, mint a városiak, mert a mig ott a fényüséa etikett nttlte ase-ssélye*ség uralkodik ugyannyira, bogy as e_aber ast som tudja melyik lábával lépjen elösaor és tokssor megtörténik as ¦*) hogy a megknaarasástóli félelemből eredő asivssorongásaal lepdak valamelyik felosicaomáaott bölgyeoake elé, boloft később kisül, bogy ai nem volt más, mint egy valamelyik ur proiegeja álul a ssi-gonian aártkörtk bál vagy ko*sorue_kiba juu>tt kassirnő, — addig ittbon,itthon vagyunk: tudjuk bogy a* a barna leányka a Qi cella ómé* m«g a Marii ka • b annéi-tttl, bog; a magunk köréből lelépni kéoy-
képes. Itt hetekkel előbb benélgvttek a végMles est felől; BegitOnk böigysi_ik-aek as őltösék válaasiásáb&a -tb. asután jól, iguáo mulataaa-, élveuCtk a ritka éiveaetet • ennek elmultával mulatnak mulatságunk felett, as édes riusaemlé-ke_4*b«n. Oly kedves, oly költői es! —
Hagyjuk tehát osak a városiakat, Ők jobban irigyelhetnek ben_rí_nket.
Hát még ások a kedélyes téli esték — melyekről a városiaknak fogalmok sinc* ! — mikor a ssomsnédok ét sök telje* izámbao bol as egyik,
teiaoitteioéok. Meg asuikn egy f-lu*i maUtság nem i» egr, banem háromból áll: i-isór as sIóké-sQlet, másodasor a mulatság oapja és harmadssor a malátáig után ni sápok só t- betek I Vároaoo as ifjúság ( öbbtyire!) osak egysser mulat — ha ! mulat, hátomssor osak a osatádatyá-nak jut ki, de beneg nincs benne köaso-oet. A fiatalság as eiőkéasflleteket mint a már uegssokouat csak gépieaea, termé-wete* delqgaak ukintr* vigsi, m*í a
ismerőből a
másiknál öessegyhínek es körülfogják ast ai imádott nagy kályhát, ott kedélyesen elbeszélgetve, irei&lkoiva egy darabig é* mikor ebbe beleunnak ai öreg urak öseseüloek egy asstal körül fta Kvan-géa eltarokkossak a emellett hoavolgatják is orwajt mindaonemü állapotját, a n«-mák pedig, es már terméssete* dol«g, odateíepedaek a kávés »*stal köré és — no de minek himessék bámostak aaifaa-ság kimondásábao, egy kiseé megrostálják aaokat, skík éppen jelen niaoteaek ; a fiatalok pedig ? — naofc odagyftlaek a soagora köré és egy táata vagy támaa játék oly gyorsan van rendire! Igy matatnak amtá. mindnyájan kedrftk ea*-riDt, kedélyessen, kedresee. Lgée« b«fa«-i sftraarar támad. Aa 0r«g arak a—taléaá.HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALÁI KÖZLÖNY
JANTJAK 10 4a 1886.
eaolitáat.k eagedett, a ily koldatéaael L i p t h a y minietari tanácsos éa ín a t 11 k y miaieleri titkár, mini a magyar kereekedelmi miaieienua) kép-Tiaelói Saerbiába utaatak.
Saerbiábaa a kanyaaerhelyaet mely magyar kormáayaak éa a enerb aartéaek elleni beboaatali malmai köteleeeéféTe tatu, jóváhagyóin eliamertetatelt, bármily éreékenyen aajtolta it etea iDteake-dét Saerbiát.
Terméaaelea, hogy ehbat aoeaeájá-rult a magyar kormány clótéke ly alja-
• lerb le ay éea
ókkt I
¦nini, kiknek eertét kOld~»*oy.i a dögvées kitóréeekor Kőbányán '"""l ¦ár alatt tartattak*
Eaekaek t. i. •• eletééi kölleéfek többlete, '• >¦ eledeai a> leepálláae meg-UritUtett: oly elóey, a>elybea . m. gyér kormány ciakii • aaerb tény alt tőket, nem pedig • beeai l.eyeealóket
A aaerb teoyéeatók eeért á e.erl
3616. B/84- Se. I. Zakó Ádám lo-piaaal Tádéit ellesi agyban 3-ad bir, it. kirdatéa.
3638. B/84. Lat. Vartetioa IatTáa ¦alyoa taati eénaeeel vádolt alleai ügybea 3 ad bir. „hird.
3673. Sa. L lilét Dániel htu allaai eróae»k ét h.lált okoeotl .ulyoa teetiaértétteJ vádolt elleni agy ben 3 ad bir. ithird.
Január 14 én.
Í494 B/84. Sa. I. ör. Hevváth (Slaoaraa) Jóaeef könnyű teataértéeesl vádolt elleni Ogyban végtárgy.
3042. B/84. 8t. I Hitulter Jánoa 4a tana eikkeaeláteal vádoltak alleai agy
3193. B/84. 8a. 1. Mark na Péter éa táraa k.lóeig elleni eróeaak bűntettével vádolt.k -lleai ügybea .égtárgy.
3635. B/84. Sa. I. Moaer Siador hl TaLloe lik, illtáaiil vádolt elleni ugv-ben .églárgy.
3510. B/84. Sa I. Tóth Aaial lo-pii.il vádolt elleai Ügyben végtárgy.
3696. B/84. Let Németh (Próaea
1.pókban köa.onetükaek élénk kifejeaéat i .
adtak, a mi biaonyár. . monarchiánk |lttváe 'ope. bflntetlérel Tidolt allén
4, See'rbi. közti baráteegot ..leony meg-, ügyben végUr
eróabitéeée h.t Kímélheti bogy a ir.ua i 3658 B/84. Lat. Mark .tán IalTán
aciiók. melyekre a magyar kormáoy ; éa tár. lopáaanl vádollak elleai ügybea
képvieelóiaek Saerbiába uleeáa. Belg- ; végtár.
rádban alk.lmat fog «dui, biatoaitékot i Január 15 én.
aiolgálutnak arra. bogy Magyeroraaág j 2302. B/84. Sa. I. Febér htván é.
éa Snerbia érdekei, melyek a kél oraaág! lir,^ „ag.nl.a elleni eroaaak büateltével
köali folytatólagoa kareakedéahén köt- Tadollak elleni ügj ben véglárgy.
vék, jövőben aemmiféle kaaonló veaaé- jjjg^ B^ g, | I,IT4,di Albert
lyekaek kitéve nem leesnek. 4. táreai lopaaeel vádoltak elleni ügyb-a
Hogy . moat már bevégaett epi- T4giárgy
tod áltál Megjeroraea,; érd.kei iá vaaaé I 3355 B/M jj, , p4lfi Gyirgy
lyeetotve voltak, abból » láiható, hogy ] .ikka.alaaaal vádol' ellem ttgybea vég a német kormány '• a magyar ,árrY.
réaaról Saerbiával nembe, elrendelt 3418. B/84. Let. Artaer Péterét
határtár után atonnal a.ját réeeéról u a : ^,MÍ lopáatal vádollak elleni ügybee Magyaroraaág felöl hoaaá vitt aartéaek el- ' len a haiaraárt elrendelte. Nématoraaág réeaéről . dögvéaa megaeüate uun legnagyobb előaékenyaég unuanutott.
At itt levő német f ő k o n a u I gr. Bercbem hiv.ulo.aa meggyó-eidőtl Kőbányán, hogy a magyar kor- e|i<0; mány a lageaignrubb éa Jegkimele'le-nebb intéakedéeeket telte m-g bogy
Kováca I.tvén allaai ügyben
aj.gyar aarta.k.raak-déll dögvíai ellea a.r'Miaai bogy a kfilfold.ak . legmeg bisbatdbb bútoail*kot aulgáliatu, h<.gy Magy.roiaagoól oiakia ege..-aagea a a r t i • t i t a t i k ki.
Gr Bracbao aaaak ideien kormáayáaak aargSnyilag Qelaataat lett, Eaea upaaalalá.bol t»tt jelaataa a aem-aati kormányra oly megnyugtató éa bi- ., U aalmat garja.atí batáaaal roll, boRy a „1Uii k é
végtárgy
3447. B/84. Sa. L org.adaaág miatt vádolt 3 ad bir. ithirdei.
3476. B/84. Sa. I. Horváth Ceiginy halált okotoit .ulyoa teilieariéeeel vádolt
^ir. itbirda éa
1. B/84. Sa I. Hegedű. Jóaaef emoerölé. büatettéTe! vadolt elleei ügy ben 3 »d bir. ithirdeiéa.
3486 B/84 Sa. 1. Grttnbaum Ke giD. grermekölée büuiettérel vádoli el-|rn> ügyben végtárgy. ! 3498. B/84 St. 1. Neu Náthán ba
ml. e.kt mUtt vádolt elleni ügyben 3-ad , bir. ithird.
3500. B/84. Sa. 1. Magyar Qyula aulyos taatieértaeiol vádoltak rbea 3 ui bir. iih.rd.
német kormány aainlén aOr-i 3579 fyg^ St | g^.
göny utján j a I a a I e a h a t ár- 4. „r.„ ,alJ0. leatieériéaeel Tádoluk ei-tár meg..üulel«eét. |en, abbeli 3-ad bir. ith.
Moat már lakit, hála . magyar ke- $$7S. B/84. Sa. I. V-dkorti Ferenoa
nekedelmi miniarerium éber gondotko 4, ur.ai magánoeok ell.m eróeaakkal dáaának. Nemator.tág ea Saerbia kor- Tádoliak elleni ügyben 3- d bir. ithi-mánya által UaanWll a>éltányoe«á(aak, deté..
a baviteli ét átmeneti forgalom a aaerb Jeouer 21-én.
éa magyar aerléekereekedéebea iámét1 helyre van á.lit... | 2536. B/84. 8a. 1. Németh Veadel
__________ ét tárta aulyoa tealitértéa büatatté.al va
doitak elleni ügyben tégtárgy.
T5r?éaysxékicsarnok. 2947 *>/«•¦ <*¦¦ "•¦•*«*
* ara. orge*daeág Dante teve! vádoltak el
~ leni agy ben végtárgy.
3110. B/84. Sa. I. Koestbár Adolf ée iára* lupáasal vádo lak elleai agyba j 'ég.argv.
3511. B/84. Sa. I. Markovim Gábor 1 leatiaértéa b^etel'éTel Tádoh elleni
Bünüayí tárgyalást* jegyzeke a zali-egaruegi kir tSrvsnytzékiwl
1885. évi Január 6-án. 3551. B/84 Let Horváth (Caec-1
Joaaaf aulyoa teati eertéeeel vádolt elleai 'ugyoea .égtargy.
ügyben 3-.d bir ithird. ! 3522 B/84. Sa. I. Pap Vendel .0
3568. B/84. Sa. I. Saél Jóasel lop*.-1 ljot „.u.4,,4.^ T,d,|i ellent ngybn tál idolt elleni ügyben 3-ad bir. it4>et ' Tegiirgy. hirdetői. | 35j|g B/84 Sa. I. Zeomle Jáaoa éa
4580 B/84. S.. I. Tóth Gábor éa „j,,., [optmJ ,áde tak elleai ügyben tártai iopáaaal vádoltak elleni ügyben; vegtárgy 3-edbir itbird. Január 22én.
¦ " T : 3323. B/84. Sa. 1 M*ior Gábor ba-
haagaik a .tilencs tarokk vagy p.gál j •oeág elleni eróaaok bűntettével vádol 1
ultimo* felkiáltáa , a mamák tritgelik leni ügybea vegtlrry.
a kávéé findtaákat éa taörayükedve ki I 3383. B/84. Farkaa JákU Jáeoa
ál'aa.k lel : ,de ilyen ialéa mint a páti- eeáBdéaoe emberölés miatt vádolt elleni
kimaaéé 1 ea.aórayülü — (p-dig na- ügyb~o v>gtarg*.
kik aiaoajobb itléaük) és a fia .laág oao- 3499. B/84. Sa. I. Tóth Jáno* eu-
portjeibol egyre máeie helleek, hogy hiaa 'í°* teelieer lettel vádoit alleai ügybaa
.barataiom rad* atb. pedig dehogy he- vegtárgv
ragaaik ! — Nem i. agy telimének egy- '. 3013. B/84. Let. Tóth Káee Joaeef
máara. — Falun nem la lehel bar.gudai, *¦ 'ára-i aulyos taatiaéx léaael Ttdoltak el-
oaak duseogu . L¦ i. ritkaaag. —
Milyen bohó az ember, mikor áb-rándoaik, aamde krdvea olvdeóim?! öreg aoyám beaiélte bogy igy volt ea,
y
meg cak nem ia régen e> ea meg ugy irom mintha <»oel !¦ igy Tolna.
idea Ieleeem pedig mean i'e
¦ áakeppanvan! Éppen elleakeeo-leg:*a faluk in>alligenoaiája bujlk egy-
¦ áa elól. Orok oaivódáabao el Ca.k ugy hároal áv múlva aaokn.k nemileg ouae-aaokni iámat, de akkor meg bekoaaönt a a jobb- e. balpárt világ 4. a jóbarátaagot falemeaati a haaanaág. így megy aatáa ea tovább, tovább.
A volUkeppe.i állapotokról máa
korba»aétak.
TUNKEL MIHÁLY.
lem tUj b«a T^glárgy.
3523, 3601. B/84. Sa. I. Slalnekkar Aaial M«laM«l vadolt elleni ttgyben veg-targyaláa.
361 8. B/84. Sa. I. T.rbáa Jáaoe aa láraai )opaaa>l vádoltak elleni ttgybea 3-ad bir. ibird.
3646. 13/84. Sa. I. Köoaa Mária i
koonyu l^' veg'árgy.
3570
vádolt alleai ftgybea
3570. B/84 aa. 1. Varg.. Jáaoe ea i.ra^i Iop4aa>l vádolUk elleoi ftgybea '•ft-*rgy
3578. B/84. Sa. I. Németh Károly ea táraai .ulyo. teeti»er'4aeel vádoltak elleni agy ben 3 ad bir. i'bjrd.
3628. B/84. S*. I. P.riL Siador kőnaja leauaerteaae! vidoll eiieai Igybaa 'ág^fy-
3692. B/84 Sa. I. Nagy Jiaoa 4a tana batoaág alleai aroaaak kai váaMux elleai «gyb a t-ad bir i.bird.
J.auár29-«a. 4321. B/84. Eadoif Bcráa
3615 B/84-Sa 1. Koro, c-ai btváa cint elleni bdnügybr-n II. bir. lt-
ádl ll ttb hidé
aiacveaalegaleaaiat Tádolt elleni ttgjbea
2od bir. ithird. |
4281. B/84. Varga Ádám
3747. B/84. Sa. I. iQ. Ki> F-reaws orgaadaaig miatt .idolt elleai ügybee 2-od bir. ithird.
Zaia Bgartaegea, 1884. d^oaember Sl-éa.
MUZSIK KÁLMÁN, irodaig.ng.tó.
Jaiyzék
a nagy-kanisni kir. trTsxék bflotetó bíróságánál 1885. én január hóban ¦ugtartaudó Tégtárgyalás » ítélet hirdetésekről. .
Január 14-én
3022. B/83. Lopással Tádolt NoTakoTies János elleni bűnügyben Tégtárgy.
3235. B/84. Gondatlanság által okozott súlyos tettisertés Tétsé-gével Tádolt Fueskó Imre elleni bűn ügyben Tégtárgy.
4018. B/84. Sikkasitásaal Tádoh KoeKJ Ferenci elleni bűnügyben TégUrgyalás.
4077. B/84. Ksmenics Lénárd né elleni bűnügyben III. bir. it hirdetés.
4163. B/84. Siabo Antal el leni bűnügyben III. bir. ithirdetés. Január 17 én.
3132. B/84. Sikkasitás és csa lássál Tádolt Zsebe Anna elleni bflo ügyben végtárgyalás.
3162. B/84. Lopással Tádolt Borbély tstiin elleni bűnügyben Tégtárgy.
4016. B/84. Lopással Tádolt iToneseTics János elleni bűnügyben Tégtárgy.
4076. B/84. Androeeci András s tanai elleni bűnügyben III. bir ithirdetés
4074. B/84 Kállinsics Anna s társai elleni bűnügyben III. bir ithirdetés.
4144. B/84. Pap Ferenci ellem bűnügyben ítélet foganatosítás Január 21-én.
3110. B/84. Lopással Tádolt Magyar József elleni bűnügyben Tég tárgyalás.
3450. B/84. Súlyos testisértéssel Tádolt Török János elleni bfln ügyben végtárgy.
4193. B/84. Zogoneci György elleni bűoügybeo II. bir. ithird Január 24-én.
3109. B/84. Lopással Tádolt Nóták Pál s társai elleni bűnügyben 'íftárgy.
3975. B/84. Súlyos testisérté. sel Tádolt Óri IstTán s társai elleni bflnagyben Tégtárgy.
4236. B/84. Vas Károlyné elleni bűnügyben II. bír. ithird.
Január 26 án.
4188. B/84. Lopással tádolt Kis Gyora János elleni bűnügyben íégtárgy.
Január 28-án.
3133. B/84. Lopással Tádolt Se-opál Krxse s tártai elleni Dünflgy ben végtárgy.
3451. B/84. Hatosán elleni eróssaktal Tádolt Madlobi Pál elleni bűnügyben Tégtárgy.
3954. B/84. Lopással Tádolt Németh Ferenci s társa elleni bfln ügyben Tégtárgy.
4237. B/84. Méatárícs ttihályné elleni bűnügyben III. bir. ilbird.
4404. B/84. Polanea Fülöp társa elleni bűnügyben III. bir. •hirdetés.
Január 31 én.
3492. B/84. Sikkasitáasal Tádolt Horváth József s társa elleni bűnügyben végtárgy.
3550. B/84. Eröaxakos nemi közösülés bflntettéTel Tádolt Bárral IstTán elleni baoflgyben Tégtárgy.
4085. B/84. Siándékos emberölés BflnkiserletéTel Tádolt Héder IstTán elleni bűnügyben Tégtárgy.
s társa elleni bűnügyben II. Úr, ithirdetés.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir trTsxék mint büntető bíróságnál 1885 január 7-én.
Kiadta:
Plánder György, kir. tTuéki íródat.
a tfrm karsskattaW s iparka
anráuk 1884 évi tktébar ké 23
tartott reatot kiz«* Uátértl
(Folyl*táa.;
289. Miután aa 1884. evi XVIL t. oa. 87 §-a határoaottaa megillapi ja, m módon fedeaesdi k a uaoaoaiakolik fean Urtiai koltaigei; miután ugyaoaaon tor Teay 80. § a aaeriat miadeaatt, a hol legalább iMJ taaoaoa van, ily tanfolyaaiok nyitaaddk, eanélfogT^ hat megyére k> terj«d6 kamarakarttletaakbea ily iako-likaak Dagy aaáma fog keletkaaat; után továbbá Sopron aa kir. várva kiaoa-aege kerelmánek tel)e>il4aa eaeten oly pr.eoadea. Alkottaioe*k, aaaly nemaokára valamennyi i>y iakolát faaDtarhi vároal ea kdaaeget, baaoojogoaultaágu kérelme-aéare oatoritana; miután végre kamaránk nem volna aaon helyaetbea, hogy eael kovet.loeeknek oaak kia ráaa4t is ki elegithetaé: Sopron oa. kir. vároa köeoa aege keVelmeaak hely aem adható, nirol faanthivatkofott áwraU eliat4aeeattl irte aiteadd.
A aala egaraaagi kereakedelmi* kör aluökaega f. év, október ho 2-áa kai folyamod >ányábau agoo. a a.lamegyei tanfelfigyelAaeg által ia melegen pártolt kérőiemmel fordult a k.n.ráhoi: m*l-töaUtaák aa általa léleeilett al.ó fokú kereakedelmi iakola toatarláai kőllaégei bea blaonyoa evi eegejylyei hoaBájánüai
290. Miután a aala-ageraaegi karea-kedelmi kor által 4letbel4ptetett alaö toku kereakedeimi iakol. aaon intenetek aorába t.rtoaik, malyakaek feoulartiaá ról aa 1884. «vi XVIL L ci. B., fejetete ertalmebeo, ai illető kftaaeg illetve vároa kö aiea goadoakodni, folyamodó kör bi-aoayoa 4'i .egéiyöiaaegra vonatkoaó ke-
elmenek fennikifejtettek alapjáu hely nem adható : tekintetbe véve aaonbaa, begy naveaett kör, . kamara aegelyeVe aaámiiT., esen lakolát folyó évi október hó l*en már meg ia nyitotta, egyaeer mindenkorra 60 frtayi aee^lyöataeg aaaTaaU ik meg, miről folyamodó eiattk aig oly hoaaaadáaaa , bogy a kamara a felajánlott felfigyelő biaoitaági t.gaág be-tdlteaáre, a fanafor^ó viaaooyok kötött magát illeUkeanak nem tartja, erleaiteadö Iraaaa.
XL
Aa oaatrák-magyar bank aoprooi, gyóri ea aagy-kaaiaaai nóktnieeelei aaon kAreaael fordultak a cemaráhoa, aaivea kedjek aa aaen inteeetekuó! a I. i 884 ev T4g«vel kilapéa folytán megareeedo nagy nagy Táltóbirálói tiaatre, hat-hal aaea álláara alkalmaa Meme'lyt válaaataar* kijelölni.
291. A kamara feanti megkereee-aakbea kepeat kövatkeaó urakat jelöli ki, a megureeedó tiaataegakra :
1. aaaproai beaknókiateyeteel Qre-aedeabe jovo nagy Tálióbiráló tiaatre: Bauer Fereaoa, Pfeiffer Bódog, Bapprechl Jáaoa ea Steiaer Ignáoa kilepeodó tag urakat ujjóiag, meffia Bittér Vilmoa vaa-kereakedo urat, a Trinkl é. táraa oaég tagját, ea Bnaa J. B karaakedo urát:
(Viga kör.)
H i r e k.
gj ">¦»-
boly.-eatelye. F. bó 6 áo eete már het óra utas taép aaámu köaöaaag gyDIt agyba a „Saarvee* veadigló termabea. logy fillérei.el áldoa<4k a jótakoay a4í oltárára. A nagy larem aait.l.i meg. lellek a vendegek koeeornJáT.I. A d:a»o. yeremény tárgyak kllldoi kösfll igen aokaa knaatetiék magukat, melylyel aa Qgy iráati meleg partlogáaaak .dtak ip tanú jelet. lLgy>k knldó a pra«ti-ouoa, máaik aa islea, harmadik, aagyedik •aeg mu oael felé lorekedatt Oriaoa Tol< Knauasa4 Qluoker Clotillüraó munka«aa-•!., pr.otioa. Outtmaaa Vilmo.né urnA 00 darab jó eeivarje. ÉrUkea nyere-meay tárgyat képaaett Plibál Oibrielb* oras g darab eeoai "íoeeköee. 8aa> ki
Titelü máskának mondható Oeeaa.ly Karolina elefántja. Schart Selina arafi tí-rágoa dohány doboea, GrOahnl Alfrédné Úrnó Taaurtoje, Blau Eugénia iraó pa. pirkoearn atb. atb. muakák miad vala-nenyije ii a n.eróka'k eeép emlékül fognak aaolgálai. Jelen voltak a ajalat-•ágon a tök kóiol Plíbil önbriella, Gult-maan Vilmo.aé, Qtiadtneraé, Oríabut Alfrédaé, Sehere Seliea, Deuaohné, Babó-ehayaé, Kattény Joawteé, Boeeabergna, Groaa Albertae ttb. atb. oraok. A ropogós csárda, éa kórtáaoaokban réaat Tettek Bein, nővér k. a. Roaenb.rg oíver k. a Waohter Etel k. a (Ludbrég). Nowinaaka k. a. Singer oóvérek, Laok.nb.cher Irma k. a Oeiger Joaefa 4. Lenke kia-aaeeoayok- a eaárdia meeteraói, Jack Ma-riaka, SeaMra k. a. Kinitt Kegia k. a. Boaenfeld Adél, k. a. atb. ath. Két óra utáa jóéjt mondott a világ ; a lámpákat keadették kiolteaj 1 mire én a helü*or«t néraort óaaaeállitnni akartam rolna, nuLr bálám megett állott a aaobaaapró, da mokleai tegyTeréval éa igy asolotl : .Indulj I vagy roaaláeaek indul fekete ka-bálba ontott hátadnak minden ép oeoat-ja !• Ooadolváa magamban, hogy ennek igaaa lehet:
.AneVl lehat el kell mennyi, Mar:? Mert rondnek muanij lonayi!' Boaaakraaa. — NTÜTános-kössöaeL A aagy-
kaalaaai kiadedaeTeló-'gyeaalel vileeet-mánya által 1885. évi jaanár 6-án an .Arany taarvaa- termében readanett tombolyaeetely alkalmival a kovelknao imók ea arak Toltak atiTeaek lombolya tárgyakat adományotni: Berényi Jóaaef ur eaüetgyürut arany gyttrüt et korál-fütért, Blau Eogénia urnfi papirkoearat, Daaacha Ottóné urefi báreouy tekét,Dob-rin Benóné urnL porcnellán tinlntartot, Kiainger Heinriobné urno oórkoeara', idóeebb Fataelhoffer Jóatafné uruó .la-baatrom tateaény Urtót, ifj. Feteelhof-fer Jóaaefné urod virágkoaarat éa ma-kart képet keretlel, Oerai Benőné arnó eaivar bamuurwi.Greleei Gutlmeaa Vil-moané uraó 100 drb operaa anivart, dies- -poharat éa diaakoaárkái önkorral, n>é-gil két kia leánya Lili éa Anna egy-egy oabát, Qoidatein Fülöpné urnO pani-lag párnát, Quttmann Stmonaéuroo tük-rö), Gruohu: Alfredué urno vajtartót, Orünhut Heinriohné uruó kandi- ét keaatyü tarlót ea kél babát, Irmler éa Vágaer arak 6 abroeat 6 aaalvétáral, Janda Károly umó virágotokrot, Jn-háaa Emília urno kéaioaengetyüt, Keo iTea laidor Aotalaé orno Ovego-tát, Koauaa Bolditairaé urnó, varró* aastalt, Kocái. Farenczné urnó torttlkotó urtót, Leagner H^ianohoé orno dohány -ed aaatalt, Ló-mg-r Friderika urnó kuloaUrtót, Milhoffer Ödön ur caemege tálat, Otíeetly Aoi.ibé urno kaiméból kéeeült elefántot éa törálkóaó u-tót, Piib.l Ferenoané éa Babóebay urnók hat pár eaüat dee.art kéaaletet (fó-nyeremény) é. lajt piroa fipát, Bapoeh Qyuláoé uroó koeárkái kél konó ma-rotkináTal, Boeeofeld Adoltné arat aü-temény urtót, Scharoa Albertné urnó ímege tarlót, Soherct Selma uruo him-aett dob>akát, Sobroi-d Frigyaané umfl nagy albumot, Smied Károly ur albu-ot. Schreiar Lajoané urno bat eaö.l káveekaoal.t, Stemmer Kálmánné ur-nó kávéfóait, Stukiu Nándorné umó oaemage tálat, Vidor Samuné urnó fe-delea aorkanoaót, Waiaer Jóaaefné urnó i.jolika gyumfilce tálai, Viitinger Aa-Ulné uroó két csokrot éa dohoat ctu-korkákk.l. — Ugyanea alkalommal ké.apéatben ajáadékonai, Tagy felül-fitetoi kegyeskedtek: Galeei Outtmana Vilmo. ur 9 frt. Hirschler teatvér urak Alao-domborúról 5 frt, Uiiman látván ur 6 frt, Vidor S.muné araó & frt. Oyórfy János ur 4 frt 50 kr, Bapoch Gyula ur 4fn, Weiaer Jóaaat ur 4 frt, Leeaer Heinriobné urnó 2 frt 50 kr, Grüabut Alfréd ur Gultman Simonné urnó éa Sommer J«eeef ur 2-2 (rt. D.uaoha Ottó ur 1 frt 50 kr. Kaáu.a Boldieeá'-aé ét Bláa Paláé uraók agy B.bóch.y György ur, Boaenfeld Adolf, dr.Schreier ijoa. Bjwenberg iarael, Garai Benó. Kiainger Heiarich. Löviager Lajot, ur. StaklU Nándor, Soheroa I. M. sa Sohmied Frígyea urak 1 — 1 frt, Groaa Albert, Lackoer N., Uraló.. Pál, N. N. L vl N. Phhil Fereeoz, N. K. Weliaoh Lajoa, EnglandárOt'ó.B Lajo., MartonjN. Dávid Jáaoa, Roaenberg Biobard, Wé-ber Riobard, Vagaer Károly, Rotaa.' Károly, J.k.bfy L.jot, Nyert Imre, Mikiit. György ét Goldtinia Jakab arak 50-60 krt át K. N. 20 krl San iihp 66 frt 70 krt Tombolya kártyák sladáaáb.a táradoani tniveekedtek : Belő. Aaaa, Beloa Paula, Láboa Anna, Noriattká Leopoldiaa, Roeenbarg Adél, Boaenberg Ilari, Wáohter Etelka kia-¦eaon<rok, iljabb Featelhuffer Jóeaefné, lihál Ferencané, goherca Albertae uraik ét ifjabb Schmid Frigyet ur. Tom bola kirtTák Tételénél ifjabb Fentei-boffer Jóeaef ur 1 kártyáért 5 frlot fi. teteti. Beim Anna kiaaaaaoay 5 frt 10 krt felülfieetett, Sohert Albertae uraó I frt 90 kr. Nofinoaka Leopoldiaa k»-HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALÁI KÖZLÖNY
JANUÁR 10-ea 1386.
-ny 2 frt 30 krt, Balos Paula kii-asssony 1 frt 46 krt, S-oboa Anaa kis-aissoay 1 frt SO krt, feiülfisetest gyűjtöttek: Beréiel: Boléptidijakból: 81 frt, t~lülfi*ete.ek és adományokból 68 trt 70 kr. Tombola jegyekből 146 frt 30 kr. .eltUfitetéeebol 16 frt 75 kr. bévé el 312 frt 65 kr kiadáa 116 trt 74 kr. maradt tissta jgvedel< 195 frt 91 kr. Val.mint a tombola tárgyakat adományotok, agy s felülfisetdk fog.dj-k ai egyesület elnökségének bálái kö*tőnetét. Hindesek a tán mi még hosaá tesssuk, hogy a jótékonycsélu társasea'éiy, mind anyagi, mind társadalmi tsempoalbol kitünöleg sikerülvén, tis telt kösönaégiLnk iránt teljét elismeréssel vagyunk. — As alepaevelest
y
terjesstfi intesméoy magasítóé ii llklbbljd
meje
iráni lelkesülai|.eg»ebbtulajdonság; ainot itt tem politikai, itm vallási néaet,
- ninoa itt egyéni magán érdek, nid&a a kösmüvelődé* s közjóiét eiömoeditá-•áró] van »aó; orommal nyilváayitjak, bogy esen tulajdonságot tisst. kösoaaé-günkben ea aJkalomm-1 újólag apass-taltak. Adja ist«n, hogy mindaaayissor tap<uitaljak, valabányssor a hui intéiményröl van sso, annyival ia ia-kább, mart agy ujabb, a ssegenyak saá-mira építendő óvoda nyitásáról vessünk tudomáct, melynek •ikeré* kereastüivi-telere a vároai képviselőtestület köluég vetésében évi 600 frtoyi *abve«a«iot oe veséit meg. A fentebb jeliéit tombola-estéiy éjtétatán négy óráig tartó iánoi-koeeoruval fejeatetett ba. Általában de-rUlt jó kedély uralgott, a gyönyörű tsép tombola tárgyakat m-gnyerd ssareeoaé-.ekoél aokáig élénk emlékesetben marad.
- Öagyllkoe katona. F. hó 7-ei
délelőtt 9 órakor a gábor-utcsai laktanyában bisonyos Hermann György nevú, 16. ssásadbeli köz ti les, ssolgálati fegyverével ¦siron lőtte magát a rögtön meghalt. At illető előbb a 15. ssiasdban ssolgált, do onnét megszökött, A osend-•Vok viaaiakiaérték, ¦ ekkor ossUtott be '> 16. uáiadba. Fiatal ujonos voit • a katona élettel lehogysem bírt megbarátkozni. Egy papírra osak ennyit irt Ör-• gyü uesága előtt: .Minek es a kosiíss élet; ugy lemér többet 11 forintnál !• A polgári életben kömives'egény volt Kessihelyea ; a agy ott, vals minta katonaságnál csendes, jótavaió emberoek is-jnenéc ; ¦ vele jól U bántak, Tettének oka tanát egyedül ar lehetett, bogy a •katonai élettói más módon non isU.be-dalhatott mag.
— Esküvé less m. f. bó lö-ét
- délután 4 órakor a városi (febo) tel lomban. Étkor tartja etküvójét T ó
— sasiét ottan i> randát tudósítónk írja
— {. hó 7-én keadU
RastaakrÓI .serencsét
meg mflk&desat.
kiváauak esen,
hazánkban uj üsietb'i.
— Roncsoló toroklobbaa hah el
hó 4-en Jak.oa Gyula kiikomároai vendéglős 3 évea fis. Műik két kis e-áaya ii torok bajban szenved. As illetéket hatóság saivea figyelmébe ajánljuk.
— A .Zalai Taaftgy* osimu
aaklap uj-évtoi kasdve betenkmtegyssv-r: asár.iaposton jelen m«g. K*ast helyen Kardos Gábor nyomdájában állítják ki • amint a magjelent l- a>áni matatja, igen csinosan. ElÓfiketéaiára égess érre 4 írt. Tartalminak érdekeaaéga iránt kél-! •ég iem foroghat fenn, mivel résmint me gyérkköl, résiint lávol.bb vidékről kitfl-nfi munkás erők tömöra'nek a lap köre. Pártolásra ajánlanánk fölösleges, mivel ai erdekeit asakkörok aaaac fontossága-estaükaageeseget ágy ia errik, belátják {y i«m is kételkedünk, bogy terjess-téae éa virágostetása caéljából arkoloti kötelességektől indíttatva, mindenkor résen állanak.
— Bátort
már második kiadásban
megj-leat _, J u 1 i ¦ k a*
csimO 3 tel rónái o# népesinmü ; mely érdekes oivaamáuynl ¦soigál és isin padra alkahnasoitan mag nagyobb hatásra a*á-mítha'. A ma uersónek sajátja. Ara (?)
— Hogy terem aetaTargó. Ben-
cie Geienosér litván. 19-év««, n.gykaai' naai lakó-, egy k.toaa köpeny t lopott i est beoserélie bíisnyoa, Faadli Jóssef oaavergö'ól (attól, ki nemrég a látóhegyi ssolóbegyan > rendörOket magtámadu)
Tilthatok : 18851 évi jatuár hó ft bál estéjéig a bisottség irodájában (kia hid-atosa „VadAaskOrt tsalLda8 L sme-let) d. a. 10 — 1 óráig Ó< d. a. 3—5 óráig. Felülfiifttések kötaönettel fogadtatoak Ót ByiWáaoaai nyugtáatatnak. Minden todakoaódáaa bái-biaottaigi jegy»ókb&« (honvédelmi miniasteri palou) iatéaaadA. Jegyak *ra: Stemélyjegy 6 frl, CatJád-jegy 2 taeméMyra 9 frt, 3 naaélyre 12 frt, 4 saamélyre 15 frt. Nagy páholy 40 frt. Kitipáholy 30 frt. Kársati olóhaly : 6 frt,)
- Tu gertbea hamvainak a bé-oai (wfchringi) temaifiból való fölvételét Nyári Sándor lapunk munkatársának utánjárására a hatóság már megengedte. As ünnepély vaJóesiouleg f. hó 18-in lesi, melyen résit fognak vanni a ,Vu Grareben-Diaottság0, a „Concordia", bécsi irói egylet, a béoai egyetemi magyar ifjúság. Ai ünnepély fényesnek és
apoaantnak igérkasik. Róla laponk aa-»k idején kimerítő todóaitátt hoaand.
— Temet ól botráaj. Két föld-mi való aty«fi •. napokban a vidoveoai korcsmában boroagatva a akuráasiral> is áttértek. As idó már kértre járván, as egyik 10 írtban fogadott társára!, hogy a a ridoveosi temetóban nyugvó öngyilkos keresslfáját elhtsea. -- A fogadás mag-
PticzJ
1S85 ítí janaár hó 10-én.
Basa 100 kilogrsm 7 frt 60 kr 7 frt 20 kr. Ross 100 kilognun 7 frt 20 kr. 7 frt. Ar?. ICO kilogram 7 frt 20 7 trt. Zab 7 in 6 frt 50 kr. Kukori-a 100 kilogram 6 frt 20 kr. 6 frt. Sséfi* 100 kilogram 2 frt 50 kr.
történt és a vállalkoxo a k<
fái osak
ugyan a korosmába hosta, megtekintés után pedig kidobta u ablakon a taemét dombr*. At ete'rol á plébános arteaQl vén, arról illetékes helyen feljelentést tett. Igen helyes és hiheti, hogy a „kurássi*1-b«li kegyaletháboritó a btk. értelmében elvesai méltó büntetését.
Drága ZörgMgjrí Zoraoakaa ! Ns mag baragagja, bogy Miau irg7» iaja>gba. Mim Tan mar toko. gj«- "k. Zol,aaou W.jdioaka aracakam k. d N bi u aaak abi
»mp-
Emma kiiaawonjnjal, TáttMnak «g/ik ¦¦ iaiuart aaanda uspjiral, Visrtl Joaaaf abi kkdi K*j ók airig.
pj
aamagbi karatkadi. Kia*rj. ókal tartd ildá> !
^j BiaODTo. Saem-
lica Miaka dbtü, 11 avea, helybeli aaa-laloa-taiODoa a Hiraobsl Baobrachféle caág udvarira aa UJTirjléla háa ad varáról aaokott átjárni ^jjalankist daaa-kát lopni. Aaooban magjára, mert f. hó 2-A.n agy a«ataloa-'ag«Dj( maglétu ; a mintáo feilQm Deki, aogj a kiTi-lárbíl «j»akáji>k idajen daaakát hoi-Bak, jól aaamügjre vatta a aoilanoaat a miaaap i6ljalaot»tta a randóra4gnal. A. gyorek út b«Tallotta tettét.
— A kelrtwli OQkenSaa tttaolui- agylat fabmar Ü-án ai .Arany aaarraa-aatlMbaa. jótékony oaelo, aártkftrtl táaoa-Tigal«at fő; rendeaoi. Bévebb, tudóaitáat a meghívók adnak.
— Horváth LkxI aenekara kiváló
folkarolaabao réaixaUI a fánaagi tánca l
egy kétcaörft fegyverrel, A karácsonyi napokban leadöraegonk elfogU ¦ tőle
fagyvarét elvette; de es alkalommal Q V M 0 fi
' .vargott a bakónaki esó-a ssolÓpáastor ketc»ófQ fegy veret eílopván, aaaal akarta folytatni kalandj.it. Dsf. hó 2-án eaavargása k5s-ben rendőrségünk álul elfogatott a elónyomotá* befej estével átadatott vizsgáló bíróságnak.
— A .aüaMgk Tidékl Tirös-ke-
r««it-«gylet* tümegbi t«pólósai é* i. »s .-; ienorum. No biiam sutén,
gróthi fi6k«gyl«iei évikosgyüiésüke, Stl- meglehet iok tanalnyi. In
lr>n január hó 11 én 3 órakor a reál- megmondok : nikemnak külonsigesen
la helyiségében tartfák meg, -
- FtTiroti Ul.ö osáesáh éa királyi fen-igeik Jozaet főhercseg ét Klotild íöLorrirjfasaaosj védnöksége alatt, a
a. kir. bon vád-tiasti ö* vegyek és árvák y,^
¦látási intéeetenak slapja javára 1866.
vi jnvnaár hó 22-én a tóvárosi vigadó ter-
neiben sártkörü bál tartatik. Gróf Károlyi GysU, alaök. Ráth Károly, főpolgármester, Kanermayar Károly, paigár-meettr, Gróf Zichy Jenő, orss. képviselő, Foriayak Gyula, tábornok. Alelnökök. Payr Vilmos jegyno. Ssilsgyi Emil péns-tárnok. Dr. Molichár Kálmán ellenőr. Dr. >noi jegy só. Ádám Károly Afi-bly Adolf Aably Frigyet Aadahásy Lass-ló Aodorffy Károly gr. Anarásty Tivadar Aatoa j.noa Ifj. Apáthy Istvis Baiaass ' itvan Bánó Zoltán Bcxátb Zoltán Bár-ly látván Bartal Pal gr. Batthyány G«-aa BeniUky Lajos Bethlen B gr., bsd-
jy J6»«f br.
vigalmak rande/éee alkalmával ; ¦ok helyre •senödietik. Est a derék nekar mél ás meg ia érdevli ; mert
radfaailanol Unnlja aa ij darabokat; ¦ játéka prloiaitaa takiaialaben valóban figy elmet erdemei. Saep, Seaetvágó játé-kak onnan ered, bogv a kar tagjai egy-ketlioek kivételével mind hangjegyről taoalja meg a darabokat ; ami otigány-aenéaaeiDkaél n»gy ee főliegyséare méltó ntk...g Mairgen ajánljak ókel a kosóo a<^g pár foíáaába I
— HorrátsieataalkJétikőrorvoaet
a f. hó 3-an tartóit váiaai áa alkalmi-val d r. Háti Kálmán, orvoa vá-laaiUloit meg. Ellen)) dr. Qirl Jói ncbil.i, L kettó koaíl oaak dr. GerS kapott 5 aaavaaalol| dr. Bátl tó asavaaat. ellanéba. A váJaaa'áa ellen fólebbeaéi jeleotatett be.
- Boldot«BÜ«U Kolnár Aladár
•ed. 66
Ellenjelöltjei veltak: í 1 ¦ e f ea dr. D i l -
emlékizobrára .a eddigi gyüjtea er. méaye Balaton-Faradén : 1348 frt kr. Ebből a kiadáa 115 trt M kr a így a iieale lóké 1283 frt Sl kr, mely üaaarg a veaiprenai Ukarékp nílárbaa TU elha-Ijaave.
— Telvmjláa. aoeenfeld Adolf helybeli nag/kerenkedo aagedjeinek «ao-bájából iemarttlan t»Uee agy olióeek ruhát ea egy nagy teli kabátot ellopott. A njomotáa folyamatban van.
— Ksiyak gjkrUlep léiseoit még október hó tolytán BaUton-Fdreden a ^Uagyar bortermelők oreaáfoa anóvau keaete- kenatenneajeeáae folytán. It gvál
tetaaette naptarrisaiet. Aban zsák osilla gasska uraoaka, baoaikam huudja egy kiosinyka, icika, picik át Haaem aasstan gyin sok tiaUnyaljm urasagooska; ha-¦udja sem bérnek, mit seaki se nem
Ssegia; jú Palcaika, baosika, Királyi, ai se nem hitt, hogy megírja ijeo osadaJstm kitüntetis. BeUgyin kalend-rnmba, mit ottnalja Wajdioska uraoska, a kalamárisából. In hiasex : aaak tez killette sseginy Királyi arasagooak>o n«k. Hanem in hiaiek : ea míg ia esik tÍMteeeaguaabban oainyaita nyondass | sinas gyerek, mint a zü ssenesigas, ki-gyelmesaiira* püspök urassgooskat, a aai multa aesstendeibea.
alsr sebül u miitattatja latnyí, hogy Miiu togya: b*ay hit viiag? aast is latok a mali bitben, hogy B-tarÜ iora-ragoosk>m, baosikam kiadott Juliskáját. Z-stra cene! Mar maaodikssor kiadott.
L. J Mm- A rtaim tadóaitoknós inti* lett keresttaket tUTeskeáj^k vá!assal vi kérHeaere 1
Cz Q Bynla-Kssz. MiDd.nt, .mi < telik, V «a pedig bireket.
í. .. ¦•Ferta1 7sJami mindig caak akad. Mü jelenteti u a megcnlUfozott k«t
jpyeaér ée kiadó: 8ZALAY tSÍNDOB Felelóa •aerke>|l« : TASS ALI08.
Laptulajaono.: WAJDIT8 JÓZSEF.
Nyiittér.1)
BOCK JÁNOS urnák páron kántor orgonista !
Ön a „Zalai KoalSny1 f. évi 1-eS anámáhan oaégem ellen egy tartalmában Talótlan ayilalkoaatot tett koeeé, melyet midón oaáfolatra méltatok teeaem eai paantán a kSeSnaeg érdekóbxn.
Valótlan an, bogy Ön tőlem kántori illetéket rendatlenul kapu, valói!.o hogy aa Ullmann-félo temetéanél Öonek megjárt illetéket uak biró-aág utján tudta behajtani ; mert as eleit illetóleg keséim koat van a hslybeli lelkéaa belyettea urnák egy 1885. évi janaár hó b-en kelt binonyitványa, mely aserict a lelkesei illetéket rende-een áaettem, ebból tehát Irbet követ keatetni, hogy önnel aem jártam e máakéat; a máaodikat illetóleg pedig igas, hogy aa Ön nyughatatlan terme aseta ellenem 1 f-lért panaast emelt, de e panaas alaptalan volt a tárgya-láakor ugyania [elmatattam a póata-vevényt, melylyel önnek aa illetéket utalTáuyoatam, hogy Ön aat félne vette, as nem as én hibám, de hi aa esetben aem kiroault, mert kéeűbb megia felvette, — a nseteai idóben tehát oaak Öo válogatott éa oam én.
*) K rovat alatt kfialsttárt aesi alaki, «em tartalmi tekii>M*en oua vállal MlS
Ön ast állítja ea helyasea, hegy a teaieteaekea hivaulbol kell Ömaek jelen lenoi ; ugyan hátha «s önnek fci-rataJoe kSteleaaég* kérdem ? a minapi felhiváaomra miért tagadu meg a megjelenést, mikor máakor telbiTásomnak engedett éa ilietekót ia tőlem asokta felvenni; nem de, mert a hivatalos kötelessegrói önnek niaoa még reades fogaima, — kérem a ktsSntég érdeké-bon ismerje kötelességét.
Nagy Kaoiaain 1885 január 6-án.
BUd 8.
I-s< nac; kaaiaaai temetsesaal vállalat.
Hlraetéaelt.
ura
D.oaára » aok gyanuaitáaoknak a valódi horgony Pain-Expeller ma mé-gia a legelterjedtebb U legkedveltebb háaiaaer. Eirek tudják eaját tapaes-talatuk folytán, bogy osúz, áa köaa-Tény ellen jobb eaer nem Tétetik, miat a valódi Pain-Expeller. Étért joggal tanácsoljuk annak megpróbálását. Ara 40 éa 70 kr. Kéislelben a legtöbb gyógyaaertárban Bichtcr F. Ad. fe
táras, B*e«- — Fórakiár Prágibaa a« „arany oroaslán* gyógyaaertárhan, N1kla.pl.t1 7. 2360 1—6.
Bizonyítvány.
Aj alolirottak egy általok eszkös< vizsgálat alapján kijelentik, hogy a páriái CavHey és Henry arak franczia ssivarkapa-pir-gjárából ¦zármaxú „LE HOCBLOI" &zjTajrkap«pixt kitüuö aunÖMgöiiek, minden idegen alkatrésztől kálönósen mindaa ai egészségnek ártalmak, anyagoktól is mentnek találták.
Beestem, 1884.-Í májas 24.-én.
¦* al: Dr. Paal J. t
j,nr ír r1
nagy Bif. Aartl Biuí Kil-á. B-gdta- Hml Mlr „m JB +M a,ím„k
S, Ferenos Briaay isimaa Bonia Ja- ki, ,cik joik. j^j,^, , Binm
aoa Basbacb Pe-«r Crosa Itikaa lor.j
aiaten egyaaer aa ki nam adnák.
y j
Cjtriky Jano.gr. Dwánv, J6f i It E
e y
Itj. Edatah.,m-Oy. J4f d Ek G
br. ; „
D4ry 5uk Z O
Isy Lipót br. Eftt Joaaef dr. Elek Oasm Iái esredes Emiob Goasiav Emmer Kornél Ernyey Oynla (T. Easterbásy Diné. Faokh tárolj Falt Miksa Ferdinindy ~" "" ' ' ' Miklóedr.Oebhardt"
u|i,k.
„k h^ mill<io. „at»,fi .Lcak..
Maaki-
inak tetasete
lyim saived-
nem araija
Biau
guadaaft.
J j!
a aiaten ssak in negUajlik jo Zttrs oeee! Most Kjatya ae-
Gerlócsy K. alpolfarmestsr Oerloóay Zaiirmoni öioaey Samu Qombir Tivadar Gt.H Ricbard Grimm Gibor Gsehwiadt Minniy Gyulny Kálmán Halaa«y Janó Hamsa Aioet H-eeda. K dr. fohcdaagy Heiarioa Istvin Horáaenky Nándor Hor-váb Jeae, f6h.dna(y Ivánka Imre Já-lies Halmán Jekkelíalnssy L. oraacy Jessenasky Pal Jorgoviob Dnaáa Kármán Lajos, Kasaoaai Gerí Királyi Pál Komlody Gyula dr Koaatka Emil Kriis-
kuvicb Bé a Láaár Sándor, Légrády Károly Dr L:plb.T Béla Lies nyai Tibamer id Lunenb.cher Pál ifj. Luonennaehar Pál dr. Magyar Antal Meadl Ittváa MM János Meseárt. Tivadar dr. Memsánji Károly Motaea Oea. l«h>dnagy Netaényi Anrbnu Nemes-hegyi Jóaaef id. Németh Antal dr. Or-•aágh Sándor gr Pilffv Radolf Pálfr Victor br Podm.nioaky Fr. Plánr Qti la Pogány Joeaef Prohaaak. K. lobada Puoher Jóneei B.doca. János Bevieaky István Ritter István irnagy dr. Bohrer Aladár Bohrer Oeea Róaay Láaaló dr. Sagby Gyula Soheieh Károly Sínek.I
Ztoaaika osinyalta a*gy kaaceatriranf a sangyalkak balj.ban. Mi( oeak aa lékelte ssi^ 1 Caak sstst seéretaik t«aayi: ki megaciayalje kiaaessunykakat ha fájj. aekiknak. Hm! Saegiay drutoa Miau, aikedaek seas dakeJia reperanyi kis-¦oav kakát I Mir nem letted dnktorke 1
jajt minek i* gyatfiu seenembe esip kisessnonyok. Misu most nem ta^ye mit akarta moadanyi. Saeginy Miau, esek irflib. vidd el tranyissráti Mir biram aiaten, ba megfogja Wajdioska oxecekam, beletess ksleadntmba egj tra-ayissra bolondaegaak.
Dnp Zorgeegyu Zaraeakam, ae asrafagya 1 Mira naásodikaaor fogja Mistt pasast, jobban naegoaisyalja levelet.
Ajaalok ma|rasnat t
Alaa.toeasgos sselgaja:
MISU, drótos-iagiaj.
SzerkMiÜi
Mea tnillIMtH kerjis, aefr a rövidebb ktaleafcveket leveleal Unon. a se
Kmaauel ei-sr. Soraicb Albert főhadnagy | Ijobb saabásnakat pedif alrt levélben aai. br. Splényi Ödön Steiger Gyn.1. dr Sy '•*td)«"*Í kJLí" ^.j* «, ^^u poss Károly Oellén Saabó Jáaoa Ssoko- {nsoestBefkapttai Taaesitisoaat vsrosL lyoi Saabé Ede ilj Sneiu Ferear^ gr. T. tj Parlak. Ha isectaiáiemi, swt>lll
Aaul T^bódy Jossef Talliáa Jesio gr •** L lMU !i**TOT k"»»»»"- ¦»•
Teleky Joeaef Toitb Mihály TSesory
Károly TörOk Jossef Tsshogl (rnssUv
Taobogl Henrik dr. Vársdy Béla Wlbr-
mann Mor Weiaa B. F. gr. Ziohy Aladár
gr. Ziohy Beeső bisotuági legek, Belépt.
jegyek s aaegaivo aUsai......
XXíOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOO
SZlBtOtUkZOTT GOZMOZDONY LS GiZMOZOQNYGYiR
C, Schrancz és G, Rödiger,
| Wien X. Dampfgasse No 15
•járnák mint kiilönltgeuéget moidongaikat egy jéltöl egén 30 lóerőig. Ily mozdonyok 2 év 6ta 100-on felül vánnák forgalomban 8 rólak löbb illetékei aakfírfiakta eredó búonyit-yányok feküsznek keieink NtaOtt, melyek szerint eien moido nyok u ujabb kor legaélmrübb, ügdctóbb és legállandibb ünmerejü gépei, melyeknek felállitási iakliácakban t mühelyekben u 1883 évi márczms lén kelt hátároiat 68. §-» szerint, hatótágüag engedélyezve van.
Eien mozdonyok nagy száma áll üzemben malmoknál, ciemtmtgyáraknál, bányákban, deuka füritz gyárakban, géplakatos mühelyekben, és szövödákben. villamos kémdékeknél, paszomány gyárakban, könyv- és ktnyomdákban kenteteknél, hámorokban, wrrogat gyárakban, szappan fbib-dékben, keményüö gyárakban, esztergálos mühelyekben, asztalos mühelyekben, aérna gyárakban, serfőzdékben és kalap gyárakban.
Bizonyító iratok é« elismerő levelek fennti mozdonyokról és illusztrált árjegyzékek, Ingyen és bérmentre.
|j
OOOOOOOOCXXXXXXXXXXX5000000C
Ciaí ralMl
hamicd.B dobozos a r?a'i»t7 a ui t, Bell ukauro-¦itott cseg avo-_ata látható.
porok tartó,
isnleUbb aH U.-»_.---------
Efj ereset! íobo« basanálati nuaitáasal
iirbstá,. „*«, Oaaw- SS sltsatss|ek. s7»»0't»''» *¦
KMaváa;-.
fej., MII- *. * js. aUu K taaáko.
(ejt L LnkM Sacron kesates.. eees aiaekáit aiaaeaker a JlifSaj nllli ort«-¦el fófadiuk.
f I renaa A auakás nlal beárkaa. tek. KcTaiántai keasiai fefjak isofcat-
• > CaatssravL ntstkaslak a prtesi áolfoeaut u ilk.lmíUf sUveatsstk
t. ¦- bUart. KMHJak. ~ A t a aaa7
_____ aiaaeaneau tiríl.iek ei lebek, (valadáao! íe da»»»a»k el en,
._. _J riiael kererre, hirtelen betétedé., bájtva. ». kólika .Uea. >^«y Otjsi P~to. Btaaitással 80 kr. low
Valódi, Moll véd^ecrevel es neralalráeéval.
gyéíysMréai MUUxár királyi ¦<T Kállltó
Hskarak Ks|y-assliss: Bein. léatí fjóijuerem Ko.ea(.li re»lhH«r Jóstef. (áras: Dorner 8. CasMaraya aiit. L. fjer Bororica IA KsarsWy Scbltóer ia. Urajeaa Bála Jenőt. UfStvár: Saalay Jisaef Zals-CferuB| HoUósr J.
ffloUA
Bécs, TuchlaubeoHUBZONHKGYIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖM T.
JANUÁR 10-4. 1886.
HIBDKTÍSIK.
EDDIG MÉG FELOLMULHATLAN
a MAAGER W.-féle
m klr. szabadalmazott, valéé, ttettta.
!L C s u k a m á j-olaj 35
Maager Vilmostól Bécsben.
Ai orvoai tekintélyek éltei raegviatgállatou éa kőay oye« eeaéatheUaece folytán gyermekekeek ia ejáalbeio, mert a l^gtieetabb. leftjobboak eiiemart eaer: atell- tfieleV
bajok, girrely, áaguat**, kelések, borklniesek. ml rtgybajok, gyeag**eg .eb. eli-u — agy Ove* ára 1 frt. — kapbató grin raatárb.a . Btnbem-, HeumafM 3 Émám ai.it, valamint aa Oaatrak'Magyar birodalom leplObb éa jobb aevü gy^gyeaer-
táraibaD.
Péoaett lct%i>lim-t&: Kován M. aa Sip&oa Iatváa gyógrtárabea; lieak Vilmo. — Spitler Sáador aa fiai kareakadéaéba*.
2310 &-U
Dr. WkoUwh Károly-féle
•paoyo! Calalkar
Dr. Klkoluek Karolj Me
apenyol
valtartala* oMaa-ker. Dr likolaach Karolj féle
.peayol
eeaala-ker.
Dr. Ilkolueh Karoly fele
epaayol p tataleer
Dr. Ilkolaaseh Károly-féle
panyol
A legjobb eee* gyomor-gyeageeégekboa. bi-degleléa, inog baotelmak t a'óbeugeegek
ellen >i7 «>ef in I M H tr. KitQan bauaa atoa betegaégekben. melyek véraaegéayeég, v»gy roas vértől eeermesaak,
Egy evet in I M H kr
Rendkívüli aeer mérgee daganatok, a gyomor laaaa mukodéee « aa ebbAI eaármaaé be-
ufaegak ellaa. Kcj «'H ára I frt M kr. A legbia>oa»bb aa«r a gyomor mAkódéaére aaji ka>ó aaerrek feladiiéeeUI Egy Üreg
ara l frt M kr.
A lagjobb aaer gyomor- éa bél-ketharua,
valamiat egyéb betegaégek ellaa. Egy üveg
áia I frt M kr.
Fűrattar Ausztria s laiiaroiraira íéne t&alicfla és Bntonia tiíételmli YilmosniI, Bées, III. Heosairtt S.
X5OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
Kizvetle* tengert»li kaidé* álul ajánlom kftvetkeió lg«l ttCM arákon!
Giariatirit íelitalesset kü
postán bérMWtm ott 5 kit* otztr ért.
¦orca kÍTiló 6onm. o«a>eafaj, tiiaaa fr 5 00
¦ena4o kiri>ó fiaon aai^yaaaaiU, btra* „ 5.00
Oylon fjöngj Irgtiaoajabb. arfta „ 5.00
idilDUdlü Lolliit t fiaon . 4.30
PUnUg Ceylon, Da^jua aaap „ 4.75
PUnUg. OylOÍ, fiaon, ar»a . 4.36
Cnbm kékaóld, ••ép, <<r«a , 4 25
Dnnnj VúVfíi ( k«'5a«a.o fiaom . 4.30
DöLül WiU. ! fiaom . 4.00
Anuy iarm, »acyABrmu legfiaomabb . 4.60
Jaia aár^a, jinü . 4 00
C'nba fjöugj, aroa. nap , 4.38
Iwra íjönej. jonti „ 4 00
JaTa k.^lrf. o»c_vti«mü arüt, aa«p B 3 75
í*anto» KTfJooniibb, isid, arAa . 3 60
Cajaiplnoa, lagfiaomtbb. kelUmea V 3.45
Rio nlödl, aWia tuat. * 3.85
¦occa afrikai, kianama, bírna , 3.15
Kiss Miuil . . . tri 1.16, 130 éa . 1.50
GyŐagT-ÍJacO. Talódi kalatiadiai . 1.60
SoltAn-maJoua, mag aelkol , 2.30
¦amlpao nandola, M»a . 4.36
ai isaert uolid kiszolgálás mellett Mztr. ért
' aJ fl'^' BagyaaamU, kilója
i aj ural, nagyiaanO, kilója Timdtt heringek, aj bulaadi 25 c. Z*lro« keringek, aj aagj, Sü oa. Zalro* keringek, aj apró. 90 u. D«Ukst«w -óahertnirek, lagfia kioai,200 ca. i, .pr« 150, Iád. Luaeshering«», tarmaak aacyok 30 Iád.
FíI H Q
|J 2 k. 1.90, * k. I. Sardellák Talódi BrabuMr. kiloak^st SardJnla á la knlle % ».gy '/, doW Fr. Lackl éa Hinanr '/, ko. doboa
Fr. SÉBllí^ct^r^^áí:1-
Családi Uea, f«k«.. kiT. fiaom. kilója CaaládJ tbea, f«k.t., fiaoa. k.adós, kilója Jamaica Rum, 'alód>, 6. 4 litar int de Uoa. lagjobb. iogfinom.bb4ii-.tr CofBaede ChanBagae, kiTáiö fioom. 4 litar Tanille i tok. 30 kr., 6 tok. 54 kr.. 12 tok. Stearin gyertyák í. 6 r.gy 6-oa, caomagia
trt 2.00 3.00 160 1 50 1.30 ISO
17S
150 1.90
15°
350 1.50 430
3 60
U5
4 00 350 6 00 4 00 7.00 1 00 0 30
Hurka, füstölt hu. sonka, szárított gjdmölcs, foteleket és gábnátartvány, kétuersfllt stb.
SCHULZ E. H. Altoíiában Hamburgnál. Alapítva 1864-ben.
2S23 4-6.
Keram a caóü-t nalaKm a>áoa4iral nem felcserélni
xxxxxxxxxxxxxx xyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxitx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IIII11111III11111IIII1111111II
Singerttrasse 15.
Relchnaptel*
1HUUULBUS
PSERHOFER J.-féle'
yótynertftr
Bécsben.
eaelSn egj etemet labdaeaok neve alatt; ex utóbbi nevet ülje* joggal megérdemlik, mivel ceakagjas alig latraik betagaag, melyben a labdaeaok ceodai aataankat ezeraaareven be Q-m bixonyilották volna A legeaafcaeaabb eteuibaa. tnelvekban mind. n egyibb wer sikert«l,Mifll alk«lm*atatott, exes latdaceok ul "talenuor fa a legravidebb i«l« alatt teijee gyífrnlitt eredméojeatek, 1 dobó. 15 laMaeaoal íl kr 1 lekerea > dobo.nl 1 frt 5 kr beroieetiUen ntáavat mellett aiegfctildeatel 1 fit 10 kr {1 tekercaDél keveaebb nem küldetik i*et ) Poataotoa való meg-klldéeek 5 forixtoa alul caakla •¦ oeeaafek poataatalvánr meUetü beklldéaéral eitkeiOltetnek, nagyabb geaaag.kail atáavital uelleu >¦ Saá.taian levél érkemea. malyek iroi bálát aondanak a UtMUeaokért, melyaküak a larklltnféiabb éa lefatuyoaabb b»-i . l. ,/„,(k-4iw nelw- ülitását k&aaSaik A ki caak egviaar kiaarlatet tett vel&k, továob ajáalja. A Hti'*t koasfinS ira-" rae»~«" J ¦ tok k«a«! ie mell.kelve köxlllok néhányat.
Waidoofar ai Tbbi mail. 1880. aov. 24 , ¦blyáeáriil. rendeden havi tiaalaláaDál, hugyrekedéanél, NyllTálOa köuöaet! ' giliaalánái, gyomorgyaagrKaég- éa gyomorgorcanél, aaédU
Tekintelea ur I 1662-ti: aaenvedtem aranyeréé < ^„él éa aok egyéb bajnál győkereaao aegitettek.Taljea bi-bántalombaa éa bagyrek«deeb»n ; urvoaolat'am n maga- j „lommal kérak még 12 takercaet. m.t, de minden aiker nélkül, bajom miad roa^bbá Telt, UMtelettel Kaader Károly
ugy, hogy ido multával he.aa baaiájáat » éreat.m, (a be mMJ «•»'•"•' __________ aaaoer auroiy.
lek oaaaeaaufforodaaa kovatkealében:) teijee étvágylalea- I
a.g 7Z7g a mihelyt <~*. a leg~.kely.bb éik.t T.»y j . T.ki»<..« ar 1 Elír. bocU.v. ..t. miaaerirjt r.lé-egy korty viaet nyeltem ie I. alig birlam a paffadáa, I ««*leg T.lamennyt gyégyaaec. baeoaló jéaággal W, aa n.bé. sihálaa é. f.ll.do.áa m..u ^y.n«M>. állni, mign.m «n h im f a g y b a 1 . a . m á t a l mely easládom. végre aa oa eaakaem o.od.laloe b.táau v-rtiiifté labda- i ban Mbb idült tagyd.gnak gyoraan Tégetv.tett, dacaára oeai baaaaálatahoa íolyamodum, melyek aem tafeeatetlék v.lamenoyt ugynevoaett egyeMmea aaer iráni, biaalmat-el hatáaukal a aaramel oaaknem gyógyilhatlan bajomtól laaaágomoak elbatároatam roa,.m.t ai 5o vértialtito lab-tokeletee-D rn~raaabadilotak. - M.a.k k6Telk« ében én daca.iboa tolyamodai, bogy aaen apró golyóbieok aegé-a tekintet- urnák vér.iaalilo labdaoaai a máa egyéb éri-! lyé»el megosuromoljem rég idí éu tartott aranyeréé bá,
atd gyógyaaereért nem gyöaöm hálám • eliameréaemat ele geodoképaa kitejeani. —
Kiváló mély liaatelettal OeUinget János
y gj g y
talmamat. Egy ilulában aam raatalam Bnaak bavallani, miaBariot rajgi b jom négy bati baaaaálat alán taljea to-kéletaaaD megaaQDt. a én eaao labdacaokat iamaröaeim kO* réban a legbaagúbban ajáalom. Ai ellen nin,-a egyáltalá-
Tekiatrtaa nrl Oly aaartneaéa »jluo véletlen aa 5a ban aamini elleavatéaem. ba on aaan soraimat, — jtSUa-vérliaatito labdaeaaiboa jotkatai, taelyak nálam oaodikat' hat nevaláiráa nélkül _ njilvánoaaág elé óhajtja bo-mttvdtak I — Évák óta aacnvedtam fejfájáa éa' aaélbudée- I wájtani Mély tiaatalettel
k libl ád
jj
bea, agy barátnőm «a oa kitüno labdacaaibol áteag*dett aakem 10 darabot a aaen 10 darab labdaoa angera oly taljaa tokéleteeeu balyraaUlilott, bogy aa valód) caoda. — Köaaoaetam mallatt kérak mag 1 caomagol.
Príaka, 1881. márca. 13. Pár Andrea.
Béoa. 1881. február 2a
C. T. T.
"áaok,
Caeney, I874,májtu 17.
Tekiatatea ur I Minthogy aa oa .vérbaatito-pllalái" j tajaaégwaak, a ki érák 6ta idült gyómorbajban ¦ aaús- l»a» aaenvad itt. namoaak viaaaAadták aa életét, baDam aj ' % bkb
Mélyen lawwi rreeraoiar ui^au o. »>.« —_~.,
kik >, on .»artiaa:ito-piluláinak- egéaaaéganket kaeaoa- *"r"fíÍ.k4rí*?* "f^5 íil jűk, iráabea f.jeaaak ki l^mélyebb hálánkat. Aa ün pilu- megküloéaére kérem fel. Iái eok bela^aÍBgateei mely ellen eemmi máa aaer nem haaa- ' aált, a lna,l»llláaaHl aj iíij '.............Iá ki A ook vér-
tekeroa atáBTélel melletti
Mély tiastelettei S p I s s 1 e k Balázs
Por lábbizadés ellen. 2lTilUS..'*f'«lÍÍ«;
kaletknS kaUrmetleo utpt ipea tartjtv t libáit, é* áitalmkt-lut aierofk iu b«bilOBTnlr« EfT dobos ir» 50 kr.
Chinai toillette-szappan, .
George Pate pektorale-ja, ^ ,'!
aralkáaedáa. Ubo<e>, rekedtéig kiírat, aKll- ea tudSbaj ok, gagebáaulmtk ellRD legjobb ei Legkellemeeebb aeged ater-
gaceánul
nek áltolán
t«rés.
Irb»s tatmfot tart B*f.
Egy tUral> 70 kr.
¦oküf t*rt é* kia«m uir«d.
Tannochinin-hajkenőcs, rr
kk i
fi h»jo8i«»it5 uer kfliött a legjobbn kiállított n»trr ueUaM' 2 frt
Fagy
¦ hólesőm psbbhofer J.-tSl évakáu ih<>í>
-UUI4SUII1, Ic,.,bb uamaá van alumerve mia' laon**fl f»ryba(ok *¦* idol- .-bek ¦ h. ellaa. 1 t<r«lr *0 *r'
Egyetemes tisztitó-só, ^^1^.1
vart eaiiiate* aiindeo kQrfltkaiméQyei, ogymiot fajlájáa, aaé-ddlaa. gjOAOrfjSica. gyomorbej, ar&orér, daguláa Btb ellaa. 1 caoaav lr« 1 frt.
Elet-essenczia (prágai Csépek, svéd Amerikai köszvény-kenőcs, JTitJiaí'aí cseppek,) ¦•tro"u""">"'"""¦'*•"* ni°ó
Ivem* «O kr.
wal alteati bajok • llan, kit&no báaitsar Kffy
US, kataa(talni<l latwbb leér eiudan ktearaayei éa eaácaoa bai, Baveaetaa*D bátgaríneabaj. Ufatagfatáa görca, idagea folfájáa, faj<i|áa, nUaafatáa itt atb. ellen 1 trt 90 kr.
layi fraocaia kll&alag*a»Bg vagy raktáron tartatik. vagy kivánatra pontosan ¦ a legjutáeyoeabbae
tTt*r Paxtal Hldeméayek 5 frt alill taegnndeleseki gyobb oaaiegeknél utánvéttel is enköiöltetnek. "VI
>él esakk ai össietr eíolegea beküldése inefiett, aa-
2291 12-12.
WajdtU Jiu*) UngvnymdájábUA(.YKAMZSA, 1885. január 17-én.
Huszonnegyedik évfolyam.
Etőfitetéti ér:
s» cvre . . . 5 írt-------
érre . . í fit 50 kr.
negyedévre . i . 25 „ Egyes azáa It kr.
HIRDETÉSEK hasábos petitsorbao 7, másodsoré, s miüdeo további sorén 5 kr.
NYtLTTtRBEM
sorot.k*>-t 10 krért rewtoek lel Kincstári illeték nnoden egyes hirdetőiért 30 kr fiz u-ndÖ
ZALAI I0Z10IT.,
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet-. a „zalamegyei áUaláws tanitó- |
A lap szellemi részét illető . :6xle-
méoyek i s»erkesito»*ghex. áoyagi rvisét illető közlemények pedig ákiadóbirstalhoc berme ítc
intéseodők r
Ná|tr-Ma«iiBa»
Wlássicshas.
Bérmentetlen terelek nem fogadtatnak el
Kstfralek vtasu ¦*¦ kiMétssfc
testület*, a „nagykanizsai Hsdedneveiö egyesület*, a „nagy kanizsai tisztiimsegélyzÖ szövetkezet'. a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmány^-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON, MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Prttíctir
Hányszor túlijuk az emberiség nagy többségénél ajkairól elhangzani
aknázza. S ép azért, mivel napjaink
protegalási mód azonban, mely nap- utat, s sok nagy alakunk vetkezett jainkban divik társadalmunkat alá j már ily módon társadalmunk ellen.
Az iiyen protectio már azért i> vétség társadalmunk ellen, mivel önzésből fakadva, onósségre vihető vissza, s mivel társadalmunk szivébe plántálván ekkép a cormptiot, azt önmagában teszi tehetetlenné.
r^ ... • protectiois helytelen irányban halad, ___szavakat: a protectio és semmi í • , .. . I, ..
c . . . , esz jogosulttá aunak setétebb —
más — S hogy mennyire jogosult1 ,. , , • .. k. ,
7~. .' ^". .. mekkel való —-->-i*— - '•¦-1-
e panaszos sóhaj, arról meggyőződ- j .
hetik mindenki, ti csak egy kevéssé I
" figyelemmel kíséri társadalmi éle- j Mit akarunk tehát ? Azt, hogy
ecsetelése ió szellőztetése.
s hirlapilag
Gondolkozzanak a fölött azok. , mégi' ireus
, rázzák le e jármot, törjék át az elméjökre nehezedett
tüoket. E rákfene már annyira bele-: protegálásunkban legyünk mindig te-, ette magát társadalmi életünkbe, hogy . kintettel a protegálandóra és a pro |tlK n°° «?
alig van tér, a melyen e gyászos tcctio módjára. Ne protegáljunk eml"ett P™te«io kinövéssel ne találkoznánk. A tndo-: oly«nt. ki azt meg nem érdemli és
mány felszentelt csarnokait a pro- °« igazságtalan módon és eszközök-. .„. . ...
tectio törpékkel népesíti be, s itt,' W. S hol az a gondolkodó fó, ki ""f 7}. prot^lják wtat,_ kik • hol elöbb^sak komoí munka, mé!j¦' in sbs.racto ezen elv helyességét el P™<* >«< -egérde^hk . látni fogják, értelem, alapos képzetség szerzett ne ismerné, csakhogy midön ezt a. *W *"»*»lmnnk ™^ *" °>T "" babért, a MalctMég i. felütöt.e gy»«rlati életben, in concreto kei:heüe". -'»' • al^ "*"el»* már tanyáját s hangzatos frázisok- lene érvényre jntUtnunk, ezeu elv »"¦>- »«remek. A jo hadvezér azér bancsil4J.t> szelieuu énjét. Szép- helyesség, iránt, fogékonyságunk mint- ^teltet,k meg e ,erővel m.ve. irodalmiTöreink kebelökre centrifi- egy varázsütésre eltün.k. Miért? ^5 bldh*™tlJ^^ '" galis idegen nagyságot nem ölelne,- Azért, mert a prelegálásban k««- tem 8 * ¦ ! ^t J,2L í ^ f „ép.rod'.lmi SL, k, eszméit rólag a sz.vre Um^zkodonk. ZL%rL2LZL L
saját énjéból s nem a tóvárosi lég- Két egyé„ piiy^k, az egyik „daimi egjletünk egyesületünk stb
körből mentve testesít, meg. eo ipso me,ieU jo biIOOjitváDy é, „ép mnU élére g meg iehetunk gyözódve nem juthat el a Bzépirodalmi eldo- slC1 , másik qyenel[kel nem dicse- hogy társadalmunk szive mindjárt rádoba. Egy Gyulai Pál, egy 8zász keibeül ^^ ie hit nagybátyja Károly vagy ezekhez hasonló nagy u
A
trálják
lapok megdöbbenéssel regis- ben elveikhez, nézeteikhez has, tin-egyes eseteket. Párbáj ] torithatatlaoul ragaszkodó irót hasa-
vala-elkez-
öugyilkosság. öngyilkosáig - párbaj váltakoznak tarka egymásutánban a napilapok hasábjain.
Képzett, müveit emberek mi tudományos kérdés fölött
denek vitatkozni ; a rége .....
pár báj.
Méltodományn orvos- tudor urak nincsenek, egy véleményen a halál-nem constatálásában; a vitatkozás vége: párbaj.
Munkás és kedélyes hírlapíró jurák eszmecserét kezdenek valami ;ügyben; a hírlapi vita számról számra mérgesebb alakot ölt; ké-sóbb átcsap személyeskedésbe, s a vége: bár baj.
Jókedvű czimborák összejönnek,
mulatoznak. Cseug a pohár; fellángol a kedv; valamelyiknek agyából kipattan egy találó élez ; véletlenül
egvik fölsziszszen; vege . párbaj.
s a mulatság
ságok teszik ama monopolizáló com-
'W
tebben fog lüktetni s több erót rokonságban fog kifejteni. De ily társadalmi ve-
A fónök komolyan figyelmezteti
botat, könyveket írnak a párbaj ellen ; kenyértorésre kerülvén azonban a dolog, a ragály rajtuk is csak erót vesz. Úgy van ,ez legtöbb embernél.
És annak daozára, hegy a halálos kimenetelű párbaj nem mindennapi dolog, — ez a kórság mégis sok áldozatot ragad el.
Nem is hiszszük, hogy gyökeresen ez egyhamar megszüntethető legyen. Mind a mellett a józan tái-sadalom nagyon sokat tehet e tekintetben. Mert hiába: az tagadhatatlan, hogy vannak oly nyilvánosságra nem hozható sértések, — s ezek többnyire nem is közvetlenül érin-tók — melyek ez ídr szerint csak is vérrel egyenlithetók ki. Hauem aiok a mindennapi, b többnyire kö becsDletsértési (vagy ilyen-már éppen nem jogosultságot. A középkorban, mikor az igazságszol-a primitív állapotok legpri-
k
-------törvényszéki elnökkel, s mi zéreket csak protectio nélkül lehet
missiot. a melv a pittretrára lépók lesI cnnek a k5,etkezménye ? az, hogy nycrni. Sok társadalmi intézetünk
fclött kimondja a szellemi tauglich-ot „ elobm elejtetik. Má,kor ismét a élére az állam válasz ja ki az egyé-
De különben báruova tekintsen az t(dli. 1I0n0s8ág». , „ói kegy, a ki- neket. ép ezért tőle is megkívánjuk,
O^ázÓ STPmp a nrnt*.-tin ..... . . . .
ember této árnya miihlei is felüti fejét, sejtenék.
it^Zt> TüÜi * P?tectio látásba helyezett házasság, a"vagyon, | hogy"'viraffitása ¦éltó'bb^'tarfV'ne' "fcÜL ki' .it 'í^lTf-i.0" " elóke10 8xárm*zás 8tb; * 8IllT' hogy a méltatlanabbak kinevezése ál-
a mellé- vagy alárendelt hivaumo-, mjtjTebbjén állott, - adhattak ily kot valami mulasztásra vagy hiány-; kicsinye8ebD iUgyek is jogosultságot ra ; az őszinte jóakarat eredménye:, Mnak . mert a ^^t egvén elótt
! P»rbaj. j n6m áUott egyéb mod „ eié^téul-
Ha jól emlékezünk, 7-8 év.,6telre; de napjainkban már nem.
Jelölt az a botrányos komédia fog-
taol azt legkevésbé
mely a mérleget az érdemetlenebb tal társadalmunk szellemi erejét meg részére billenti le S kérdem: melyik oénitsa. Ha tehát társadalmunk élet
Különösnek fog sokak előtt fel- közigazgatási, törvénykezési, törvény- erősebb akar lenni agy vagy helyetunni, hogy én a protectiot csak se hozási stb. hivatal az, mely a pálya- gen proíegáljon vagy egyáltalában ne
tét oldaláról, mintegy pessimisticns zóktól kevesebb képzettség mellett protegáljon, mert a valódi érdemnek;jelentkezett ez a kórság. Csak azon felfogással akarom bemutatni. Azon- vagyonosságot, kilátásba helyezett | nincs szüksége protectiora.
jlalkoztatta a sajtót, hogy valamelyik ; önérzetében (?) sértett egyetemi pol-gir tanárját provokálta. És az ég tudja: minő
ségesebbnél nevetségesebb
nevet-alakbau
ban azt hiszem senki sem fogja tó- házasságot, családi összeköttetést sj
lem azt rossz néven venni, annyival ezekhez hasonló személyi érdeme-
¦ is inkább sem, mivel a protectio ke* ('. ?) megkíván? Az igazságosság napjainkban a társadalmat nemcsak, hozza magával, hogyha már prote bogy előre nem viszi, hanem ellen- galuuk protegaljuk • méltabbat s kezőleg kifejlődésében i- vajmi sok- ne legyünk személyi mellélckörülmé-szor megakasztja. Az a protectio, a nyékre tekintettel. Sok szemet lá'.-mely nem hallgat kizárólag a szívre, tam már könybe lábadni igazságu-hanem az észre is támaszkodik, csak lan mellöztetés miatt sok jeles elme
¦ előnyére van társadalmunknak, az i elől zárta már el a protectio az
Scher e r István.
Párbaj — (ngyilkttság.
Ez a két kórság pnsztit leginkább napjainkban. Ragályos mind a kettő; vészesebbek a choleránál; mert a lélekben gyökeredzenek. És még eddig nem akadt orvosa egyiknek sem.
csudálkozunk, hogy a gymnasiumi ifjú urak valamelyikének eszébe nem jutóit még az ól megleczkéztetó ta-tiárt !oíagia8,elégtételadásra fölszólítani.
Majdnem mindenki elitéli, kárhoztatja, mint a sötét és sok tekintetben embertelen középkornak, egy vad reliquiáját: de a kórságot legyőzni igen kevés ember képes. Józan gon-
Éppen azért a társadalomnak ezen ügyekkel szemben kellene megtenni az első lépést Egyletekben, testületekben, egyéb társadalmi körökben kellene alakulni becsületbiró-ságoknak, melyek az ily becsületbeli ügyekben döntőleg ítélhetnének. És a társadalom azokat ítélné el azután, kik ügyöket nem a fórum utján kísértenék meg kiegyenlíteni. Ez a mód igen megritkitaná azon eseteket melyek fölött a komoly fő mosolyog, de a melyek nem egyszer azután véreskimeneteldekké lesznek.
Mihelyt az első lépés megtörténnék, a haladás biztos volna s ké-
dolkodásu s egyéb dolgokkal szem-isóbb — lépésről lépésre — el le-
TÁRCZA.
.100 arany egy poloskáért!*
boc*áu»lért tm dssem m fenti osimbeu «gj oftgyoD n próm*i tsóoBk hiasioá!»Us>t; de nem én %agjok » t«i-kes, ki « tuJi aáaok n:án leiri»m, h*Dem igen ii megroTáJt ^rd«na«lhein« tiutett Kri«*cb J«q<m profeMOr Br pMtan, ki ,T«rmé«»elr«jtáb«u' eit » oaaDys f«rgot k**!1 puluakft" (diákai ,Ao«iithi* 1«c-l B
)
•t»it b4 tudomány ~iiiggil itiMr '• eti. (N«m iMreiaék • jó ar ág> iuu kilói!) Tóv»ob; nj4DLkomul (oiítsI ¦»» o»Á lint * »gy «TÍbb"jf*r»t írUm) még előre kijoleoletu mikiot a )eal«bb eib»-•s^Uad^ tórtáoeikéb-a *gj tserelaMpár földi pw»dio»oai )o>k ápao et u »onjif» gyűlölt polfMks tuÍr" *• »»"dv^ig bu-osácftt!) volt nt^álUpil^jft.
D« bogy * letk«to iegrövidebbto ldbam eltnoDd«adómkt, enDél-A1
ffe(mn • nféojír picsi .fejes«'*krea OMtom f«l. A* ,«l 8*ó* l«bot s t«Qi«bbi néhány tor. Foly-(»wm^b4i*BBak randjeAt módj* mth'.
I. >«j«wtke.
NftgJ-Mouáj tsMJSTároM nanOMk arról vott nevnmtm, hopj v»l» beane kttkö bádj», 0Mr4pf»^k Ubrikft *• ^yar, b»D9lD ho(y itt Itkotl C«iri« ur*a) o kelme i>. I
%i IttBkftdftti
ö volt • réfi TÍIifb«B ki érdenea oaiaoudia osébsek aiapot iitm*r«t«t kö-T*tk«at4b«a k áJ
„mestere.* öt ismerte el legfőbbnek a meaorároi tiseokilenci ci'smadiája. Sso-
, *ai ö volt a lege>t«lmesebb ember a maga
' Dem4bta.
Hang;*- meb- ea c»erebog*r ssor-gá!ómmal dolgozott éj}»l-oappa) oemegy, h-Dem (• ,«iket bába* Boske néni tatu-sáca sserint) üs legéoynj(*l.
De meg is látasott gasdaaágin as Úristen Áldása!
l ÍLgy csiamadi áaak ss ad Tarán se
ˇolt bbdjí kakas, tjük, osirke, kappftay, pulyka, réexe, — miot a Cairis Mibály aramén.
i Egy oaiamadiaBak a felesége se Tolt
oljaa kövér, mist Csirís Mihály armin hitvese : s jámbor Zsassanaa aassony.
' Egy csistnadiáosk .... oode mel-
16>ve miodvsaket, »»i» Csirí* uramnak egv fii tett kincse, egy ritka •sepaégtt leánya : Tini kisaaasony. kiről as egéas ˇáros (mág as irigye is) agy nyilatkusoft, hogy as maga a .megtestesftlt gyönyörű*
seg«-
! Vedig hát Csiris aram is os*k a
.tB'Stelense'grőí* rítta fel ennyire 1
Édes anyja koráa elhalt. Ai apja, >dösb Ciríi lithály lakatos volt, de sert nem igaseágto kalceeks: esmált, jhát elritiák lliavára, s ott jobblálre is j ssendertilt. A kb .Miskáf pedig beadták ! a rokonok néhai Kaptafa Péter oaisma-dia nrambos inasnak.
In négy évig nem a legjobb dolga vol>, vert többet evet ,lib«ij*ir*lif | nitt spinát- és babosaipijsL ' " De id<Wel mégis oa-k felsott, s ; SAurgaimatoesátrát derék gasdája is látra*, belevette *t a firfiáfoa óvéle kiaa-
landó, • »c»up»n még «gyntleo leánya:
Zauikibau é 6 6ai Kaptafa oa»lá4b».
igy altp.t* meg a ki* .lfitk> gye-
r-k" a nagyrabecafilt Cairíi famíliát, ek kiiotéo egy^leo aarja Tini ki ny volt, kivel i« »svnoal megiaiTier-
tetem kedrea u'vaaoimat.
II tejeeetke.
Kossorua-bokrétái poéták t adjátok ide egy kícatkét pennátokat, badd írjam I- mtilióan T^oi kwaaeaony báján! Mert fco! venném éa ujonet piktor aat a pemi 111, njeMyel elragadóan faatbetnéaB le a 18é*«a'vDWgtw eatltgyöayörOaég* való ban idealia »-civo«á*ait, •sikrásó iMoei-nek btvöe váramát, ajk^jnak caereaaye biborságit, gyöDgyfogainak vfckjtó hó fehér-égét bajaiÜainak fekeie aelyem-ctéroa fioom»ágái éa minden porevika-jáig elbóditó-mámontÓ kellettéit! . . .
Easel & gabácatintévnl éa 1 ad tollal — melyekkel moat irok, nem m*ré»lem lepÍBfálm Tini kiaaeasouy kai»o aaép^-C»u, igj tohát oMk beUÍ miv.luégét fogom ecsetelni.
Tini kiaaMBony ige* nagy TOhav-lommal viaeltetett a ¦¦épirodsJom. iránt. Olvast* a legújabb modern franosia-ra-géoyeke:: Zolától, Monicpm Xavértól atb. atb- (ICaioaöakónyvtÁr volt a vároaban.) Olvaal* topábba KoUebne •¦isdarabjait eredetben. (Mert a oéme'nyelvet még Oriqadnrfhan megtanulta, hol egy iakola-meaterbea bárom évig caerébe volt adva.) Járaita kéaobbs a mama ráb—éieanfoiy-tán a p*paengedeli»«V6l (mart a pasa takar egy ambflr to)>, » agy < rute mis-den kráiosárját mi el a bétfeju aárkáay a fiait,) — aa Cberlacd and Meer" osi-mft íoiyóirálot, • miadaa tftsé* fteéa nél-
kül rooüdbátom, bogy énékeny lelke ei olTaamáDyok által a legromán likaaabb hajlamokra biliocnltetett le.
(urondoa anyák figyelmébe it párt-fogiaába *ján!om a német éa franoaía regényirodalmat!)
A terméaaetea végeaete ennek aa tát, a* lett, bogy ábrindoto ativeoakéje •gyaaerre oaak láogra lobbant, („Zaarnok apa ... remény teles aserelem 1") — • ö m«g álmában ia tserejmi hoaéget eaküdö-tótt a aaedarfa »U-t, drága imádójának Gyfiasa Fricainek.
III fejeaetkf.
Mély illedelemmei matatom be Tini kiaaaasony bálványát : öyft.tö Fricwt (talio ily boldog lfja iránt érdeklődő) kegyet olvaaóimnak.
D« hogy beotea kiváooaiságakat igen magaa garádicara fel ne oaigáaiam, rögtön bevallom, miként GyftwC Frigyes úrfi — GombgatA Jónás férfirabakéaKtó Bt«rméb«n* mint ^varroaoV állott aíkal-m«m4ibao. (Hegjegysem, hogy .varronci* nem Starvat Gábor oaináila ásó.)
•dint mibdsD Rvarronoia, ugy 6 ¦¦ »abad idejébe* (vaeársap délutánonként) aaiereleamel foglalkosott. Volt neki egy ¦sereltni levelf«o könyve: .Vedd tsive-met asivedérí ¦* (megjelent M.-Kaniuán már á b^tveahetedik kiadáaban, — agy e Wajdiu hlc*:. ?) - melyből a legragyo góbt vallomáerikat írogatta ki aranyoa tabioaájtuak: Tibi kiaaaasonynak.
Vanároap délmánja van. Ott ül Fricfti irfi . . . aini 1 a mfthely egyik aar* kában. Pelybediö kivbejouáeak hoawabb saálaoakái a legfáintoaabb pedrovei vannak kikegyeaitva.
Elótte egy kalamám piroa tiaU • egy róiaaMtinfi levélp>pir ; jobb kesébe u irótoll.
Sierelmi vertet irt Tinikéjének. (A level«aíbÓl már kifogyott. Bóvebb kiadáaban kellene majd aserkeaiteni I)
Ide fttsöm »t e/edeti ¦merint esőn madrigálban irott ¦engeményt.
„Cairi* Antónia kiaaMsonybo* !
A kiaaauony énnekea Egyetlen egyetlenem ! Mindenem e világon : Üdvöetég, ¦ manyonságom I Ssereafen >¦ uiy hiven, Miot önért ég én iiít«oi . . Lilioaiasal, aogyalom 1 Ragyogó ttép oaillagom 1
BassarÓMa, kiaaauony ! Vigusteló galambom 1 Adjon randevút nekem, A virágút kia k«rtben . .. Újra kérem, imádom ! ÖnlA! fogg boldogságom I Ömöl édea esarelmem 1 Tinikém — egyetlenem t
Gy. Fr,'
(Esek atán lőrtéoetkém gyura elbeesélé-séhes lát«k, mert beeséJyem böaeit oaak meg kellett ismertetnem !) IV. fejeseiké.
As * év nyarán történt, bog; Cai-rii Mihály uram több rendbeli borok bevásárlása végett vasatoo s tŐváxotb* ntasoi késattlt, min bogy a nagymamája mi dó, a „Gyarapesik", a borik árát igen magmára aaabu volt.
Elbaosasott tebát ed«s otthonától
i« konyba lábadt*k. (Lbbol is
látHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 17-4* 1886.
hetne érni, hoey > legkényesebb természetű ügyekben is megszerezheti volna a komoly elégtétel.
A másik kórság: az Öngyilkos-! ság, már sokkal több áldozatot ragad el.
E tárgy fölötti elmélkedésben is sok tinta folyt ki a jóakarata emberek tollából; de hiába és mindig hiába. Amint Uralnék a kalamárisok, oly mérvben nó az öngyilkosok száma.
Szórnom statistika beszél erről Taromunkban is. Az elmmt 1884. érbeu Nagy Kámzsán összesen 14 öngyilkosság történt
és
A kölcsönzés mindenkor személyi hitelre alapított
gyön lerén,
az anyagi tarifában öngyilkoaaágig kétségbeesettet felmentené attól az utánjárástól, mely — mert azt megtenni képtelen — legtöbb önérzetes embert halálba kerget.
Igen természetes, hogy ez a jótétemény az ismételten, tehát vétkesen könnyelműekre már nem terjedhetne ki.
Egyébként ehhez — fontosságánál fogra — még részletesen szólunk lapunk legközelebbi számában
Jegyzőkönyv
l toproni keresketlelai t iparka-
.Tekintete* kaoaer. 1 |
A eoproai kereskedelmi as iperk. »r» 1876. iwi májúi 8-4*. illetio ao-tamber 20-4. tarioti nauies kSsOe 0iée4- aaoo kérelemmel furdalt a magas elöljáró miaiest*riamhos : mélutstsssék • TÍm-«skereakede!miss6teUegXIV ősik b k
két olykepen kdli
g
d
yp j g
kedelflai utasoknak megrendelések es a!áirások gyOjtísare irioyuló mükOdaae osak aa Oxlelvilág körere saoriuajeea.
A ktatn e tárgyfcaai felter)easte»e a aagyméltíaagu mioieslariiiiD 1878. e>i július bó 11 «o 14 348. «aá>» alatt kel lairetáTal eluuaii'aiou oaiuiáB aa 1878. e»i XX. I. ciikk állal oletbaJep>t>tl rám ea kereskedelmi ssőTeiseg XIV. csikk érteimébea as oesirak kereatadök éa ipa. roaok jogosi'rák mÍDdeontt magresdelése-k k űji és vitelekéi
addig. ».. k
jg
ke' as aláírásokat gyűjteni
i «* «.. i
Az uj évből, 1885.-ből, még „arának 1884. évi október hé 23. i •« '!l»'»k aruik.t eladás »«g.tt
csak tizenkét nap zajlott le s már 2 öngyilkosság fordult elő. i
Szomorú, nagyon szomorú ! | Egyik szerencsétlennél ez az in-'
tartott rendes kozötaiesérü.
(Folri.és .ege.)
2. A gyóri bankSókiataselael ttre-ledesbejóvó Dégr valtóbiráló tiaatre:
ditó ok,
koi
tapasztaljuk, hogy legti
oka egy kis — többnyire
másiknál rm»z. Be ha ! N.ge! B.bJ, Rott'berger NsBdor, Winbl
imolran figjelembe veszszük, agy Károly é. Ziuk J»no« kilépendő tag urs-Dasztaliuk; hoev legtöbbnek indító 'k"l»JJul"8;J0^'" *lb-r«lorf H.orik
nem vét-
nugánjxó 6i> Kbier kfdú urakat.
Aolal gaDOBekttrea-
3. A Bagy-kaBÍasst bankfiókiatérel
kes — könnyelműség. Adósság, melynek lefizetésére becsületszó
Néhány forint, melyet a bizelom a'r«: X'l"' Grutmson S. H., Hiracbi Ede, szerencsétlen kezébe helyezett s mely Lö>i°«er W" *• Summer Kiírnia ki-a megfeledkezés valamely pillanaU- lép<""16 "* ""'•">U°I»I.
kai .t-m viaaik, a törvény értelméb"il, háaalaanak nem oevéshető; miu'i rabbá ese. jog oemetak aa osstrák alatt-valókai, hanem mlndason nnmset polgá
rait illnd sÓdések f
j ,
pedig » dolng terméBBete.^él fogva as ily dlék j éé Qlk
a melyekkel e tekintetbeasser-niatio végre
lelet üsW'eit lebonyolítani, a nem engedetik m-g. bogy a maatrákon kívül még más árut ia vigyen magával ám- vagy mis raktárt tartson, bármely ár.etadás gyakoroljon a oly stemélyekkel épjeo ügynöki ütletakre, kik sem tartósnak a se. *skedalmi, aem a gjárükoVökbö*
Froti lótjek ai apján már mos1 ason iodi-ványnyal lépek a teai.t«ie* kamara elé : mélióitaseék a k« skedslm Ügynökök maködéaésiek a kereskedelm a gyári körökre leendő ssoritáaa tárj ban ujolag folterjeet'éssel é'.í.
ÍS4. A kamara fenti indítvány egész terjedelmében m*g*évá lévén, ily ér lelem bea less a magas aluljáró minist tórium boa ttjjolag felírandó.
A tóssiget oaiJisköti j*r*« atolga bírói hivstftlt., f. évi október hó 16-ái 5584. atám aUtt kelt átiratában atoo kérelemmel fordult a kamaráhos: asi veckedjek a kAp-ai-óshes kötőit mester ség-t ü*ógyó>-ssig«li ip.rosok né jegy aékét ip rteatület aUki'áaa cséljából Tel-kösftlni, egyúttal pedig arra való tekio< tétből, miszerint Grorssigel kösség ki váló oagyasáma iparosainak conaolidati Ója éptn as iparérd'kek lekinteiéból fe letté kivánatoa, sőt ssüksége*, a kérel mi«u ipartestület engedélyesése irán kedvesA véleményéi és pártoló nyilat-kosatat is stintén. a kérvény félsiereiése égett *gyid»;üleg megáUldeni.
környez, hogy .tisztességesenélj, csínnal Öltözködjél, Tégy részt a társadalmi összejövetelekben, egyél, igyál: a közjóért ; mert ha nem: tisztes- j ségtelec ember vagy."
A ti bet az ily körülmények visznek öngyilkosságra, azok mind megmenthetők volnának. Es igen kevés akadna olyan vétkes könnyelmű, ki ha — egyszer meg lenne mentve — újból visszaesnék hibájába.
E czélból kellene jótékony egyesületet szervezni; mely ne lenne egyéb, mint a kétségbeesettek segély zó (de kölcsönképen segély zA) egyesülete. Igen természetes, hogy ezen egyesületnek a segély kölcsön kiadásában nem kellene olyan reális szigort tanúsítani, miot egyéb kölcsönző egyesületneá ; s itt a kölcsön legtöbb esetben koczkaztatott kölcsön volna; de czélja nem is materialis lévén, az anyagi haszonra súlyt fektetnie nem is volna szabad.
megroodalésck gyüj ését csnptn Ötletek kel való érintkezésekre szorítani már a»jért sem lehet, mert a m«i vtssonjok ! kötelez. Inélüresedésbejövá négy váitóbirálóU^t-; kost é. . kereskedelmi törvény ..érint I
' - .._—..._. i M Qs>(,temDer es a magános kötti halár- ««TO. A ka mari. el határossá, must
vonal könnye, és'mindenki álul felis- rí.t a gyórssigeti képesítésbe, kólö marhetóleg megbatárosoi majd lehetet- mesterséget ütő iparosok jegy tekére v« le..41 ! .alkotó kérelem telhető gyorsítással tel-
A talto államfel k»reskedelomugj« jesi endő ; á 2-ik kérelemre oósre p*dig mioíssteriums, legaUbb ujabb id*b ., as első fokú iparhatóság utasítandó le-agy lausik, a aagyméltóságu felettm ssen, hogy .s ipartestület rngedélyesé-inissterium esen felfogását n«m osstja eóre vonatktísó folyamondvány t, a nagj
ban máshova lett fordítva. Az a , m,x ,, siai«r Sommer ciég táraát, czifra nyomoruság, mely szerény jö- svábbá Siern Jkk.b fakereskedi urat, a vedelmn és fizetésű hivatalnokokat SterB J. M é» fi« c«é« táraát; mely ki-
j'"1**' «egj«.baB«fiókÍB«éae«k,meg. k riéU íW
,g ír«a,W.k i—

XII.
Öivegy Huavéth Jánosné jelentést test a kanuráhos, hogy a kamara f. éri
angusztus bó 23-án tartó t rendes kóaös
ülésébeu VeesprémiDAgye iparianácaába
póUagul megválaastott férje, msjua hólí6- « alsóbb hatóságok által hosoU
áo meghall. {határosatok alkalmából ataitatik
292. As elbnsyt helyébe Cn i-'ein Ferenci nyerges ur válasstatik
a vessprémmegyei ipariaoáca póttagjául,I m'ot * külföldi utatójkra miről ugy as ottani ai apáni hivatal, mint Tényben állanak :
a mennyiben at osstrák belü^yminíssteri-: méltósága m'Oi««ionam f. évi augiutta* nmmal egjetértőleg 1384. tseptem&Ar hó 26-án 39,266 nim alatt kelt rvnde 16-áo követkeaó readelatet Docsátá ni :' leiének IV. fejesete, 45. §-ában, as ipar , as 1852 évi november hó 3-án kelt {testfiietek alakításán vonatkotóUg meg miniesi'-rí rendeletnek a kereskedelmi! állapított elj*rásbos képes<, vé'eméuye-utasokra (vándorló kereskedelmi Ogjnö j ses a a» illetékes törvénjhatóaághot U-kökre) vonatkosó 9 s 10. §§. tárgyában | endí továbbítás végett, küldje meg éten
el éró kamarásak.
^1
ér- kmmm fi,,.,^, B.« *"«-*-. í g« mi.i.teriiim 1883. éri márciw bó
A napirend ilyetén befej«téae máo """g^ttldése, nem as ügynök dolga.
elnök ar köv<stke*5 l kftmftr* elé:
t terjo
10 §. Nem képriceUe'beti l ll b éi
k6-
haló, hogy minden fösvénysége mellett púba, jó ssive volt.)
Mielőtt atonban a „ttácsió"-hoi kí-meot volna : négystemkOst meghagy la drága hitvestártának, hogy a leányra, Tinikére ugy vigyátton minta füle ballására; s ha as a Gyásza Fricsi erre merésselne kóstálni, — be ne eresste s hátba.
Mert tudnivaló, miként éten urfí nem régiben megkérte as apátul Tini kisaassony kesét, elfiadva ama tervét, hogy bár pénze nincs, de lévén két gytieid* keié a munkára: egy önálló műhelyt nyitni ssándéka. Asooban Cairíi uram fit lenétől eg kikusmr.su, mert úgymond : „As én lányomat csak „takbéli" csitma-diának adom !"
^Valóságban pedig oly vát óhajtott, ki egy •trímpÜi tallért bír elómutatni. E»ért mondtam fentebb : „Zsarnok apa sto.)
Felérve Cairis aram Pestre, s ott bevásárolván a atUkaégeltekét: hasafelé készülődött.
Midőn pedig aielve halad ki as állomásbot, hát csak azemeibe Őtl bot t»j tóra kiragasstott hirdeiméoyo«k nsgj, piroe betűkkel nyomtatott eme sora :
.100 arany egy poloskáért !'
Hamarjában kisilabisálja e t Caí-rit uram és így k«ad vélekedni: „Stát arany "gjért! Itt Scltonyosan van valami . dologban 1 Tán orvosságot akarnak be 16 dk csinálni valami bet»g magoáaoak! No jó ceak tiugy tudom ! Mihelyt hasa értem, miodjárt ossaekeresek a hás»m-bao annyit, amennyi oaak ie*t ! Bor-saastó »ok péoct nyerek én majd ato. !*
Alii titkolható örömmel ért hasa Cairii Mihály uram cteodes városkájába,
V. tejetetke.
,No a.yjak I hostam nagy ajaá-(jot ! Pesten a poloskákat rémiió drágán v-.«ik !" ... eme felkiáltással és egy oaKy .yaláb bőrrel toppant be CsirU urán a ato bába.
Lett aftá. vadássat . poloskákra 1
' As ágyak ssetaiedettek, megvias-gáí láttak . . . de sehol lejimt ! Jött sorjába a kanapé, sifoaér, mindig semmi! Végre a képek a falon fürkésstettek át, ... a íme ! a „hit, remény é« uere et* képo alatt mástkáil valami. Johban meg-vitsgálva kisttit, hogy csak egj kassás pók.
Nem találtatott as egéaa hátban csak egy árva poloska sem !
Már minden remény b-5! kifogyott Ciríí uram ; (a« anyjuk a konyhában sírt, bogy mi érte aa urát, talán ca»k nem as este savarodott meg ? — Tiniké leosont a kir kertbe . , . ) ¦ elfáradva egy stékre rogyoit, hol n«gy os*-ppekbe. pergett le róla a verejték, (a munka har matj>) — midőn Orömsugársó ss«-mekkel. egy aerge könnyedségevei beugrik Csirli uram egyetieo leánya: Tiniké.
— Papa! bissái a jó Isle.b«n, a né Müggrdj! Ai iméoi a kert alalt sétált Fricsi . . . (iám hogy hasudik. p*dtg kertben volt „raodevajok".) a megígérte, hogy 6 hos egy osomó poíoskát. ha tet-•iik . papának, meri nála tele Tan
Kevés Tartatra megéVkesetl Fricsi is, kit a pap. a legkitúntétóbb ssivéJyeseegge. fogadoU.
— Édes Fncai fiam 1 antassd hát meonyi poloskát hostál ? — Ha mind átengeded, amit hattal, akkor sMrencsé »é lessUk, a még ma kihirdethetem Tmi-téomeli eljegy-ésedet.
Fricsi u fi pedig diadalmasan kiveti a meliényaaebebA. agy (pénttól mindig üres) bugyeliárist, sáudta a papának, ki att rem*gó kesékkel syttá fel és as aaz'alon levó tányérra töltve megolvaeá.
— ápp«n kerekes negyvenöt! No étért asláa mennyit is kapunk ? Saá-¦it»d<>*ak ki krdrea fiacskám, Fncai-kém! Fricsi rövid öt peres .Jatt kuaá-mit», hogy mennyi dukál ért«:
(46 X 100 =4500.)
— ét saólt atUn ekképen: —
— D kedves ipsm aram 1 Aláas-.s kérem, ba SMr-tett leaayát i Tini
kiaaassonyl nék«m stánta, — kegyesked )ék adói rgy kis bistocítást, hogy t polos-| kákát átvette és hogy esküvőnk elé ak» 'dályokal gördíteni nem méltót tátik | —Adok Fr.ciikéml adok, legyen
' meg a te kívánságod is.
Aionual megiratott tehát . bisto-I aitó irás, mely a törvénysttbta stemplív ís elláttatott. (Hátha perre kerülne a do< log !) -
Stólt pedig et imigyen :
Nyugta és koteletvéoy. 45 asas : negyvenöt darab eleven poloskáról, melyeket alulíró t — GyÜSífl Frigyes úrtól a mai napon átvevén, »fj aserismind leányomat Csirís Aotóniá restére leendő aitvostársul eaeanel bitto-sitván és bel ©egy esésemet ad ván arra .esve, hogy ai esküvő máhos bét hétre megtarh-tó lévéo. Dalum stn.
Cti'ís Mihály s. k. Oröoinapja lett a .yugia datama a Csírit tamil iának épe. ugy, miat Gyostú Frictiaek.
BÚ nélkül atenderéghettek el éjjel Tiniké éa Friosi bitloaitva eresTén boldogságuk jövendő napjaitl
C-nú uram álmában ^géss éjjel s sok aranypéast olvasfatta, (.n.yi volt mint a krumpli, ssakajtóval mérte 1) s már kor* ba.JB.lba. atra kelt a poloska aaállitniánjnyal.
SsercDOsés utat !
VI fejeseiké.
Toporsékolt . rohaaó vufwripa, a gósmotdony; napával rántva a vaggono-, kat, melyek eeyikébe. Csiils uram is smuodikáJi. Felaókabaij. baJas-bében volt a már látott bogyellaris, a ebben sl-sárra « negyvenöt poloska. A kupéban balja feifil még egy .viiáglátott* gavallér ia Ült, kinek bíús asemei folyton a kabátssrbbfil kiláutó bugjellárúon é redestek.
As egyik állomásnál aatán eltűnt I. gavallér tni.árs, ¦ rák egy&tt C«iríi uramnak poloskával leli bogyeJlariaa is
Megér ke* ve Pestre, ' " 4 sasre Osiris urán i
,-t elflljáró.ági kötleméoy tétel végett k.füg^«Sftelnek, állandó h lyet jelöljön ki a a rendes kifüggesstéa iránt intéskedjók.
•«**oy" hiányát (a pénses bugyellárist belső kabátban asitusott) — ¦ ékuleD lármát csapott. De hiába volt minden faredotáaa, mart a bngyellária többé meg sem (terült. Tét bitében ellopta .utat iria* útitárs, ki nem más, mint egy tseb-t»Wsj volt.
Ssomoru arctal ment el mégis ason tt, aelrnek ajtaján a felírást elaó-isben olva*uv a ott st«rencsétlenségét mély keservvel elpsnasslá.
De mennyire elámnlt, midón ott nevetve adák tudtára, hogy a poloskakért egy fagaras' se fis«tnéoek, mart a kifüggeejitetf san"nonas* aa általuk árait „rovarpostUtóporoak" ceak nagyított „rcklámjs," Ugyaoia aki esen híres ro-v.rport hassnálja a poloskák elöiésére. s ott mégis teremnének ilyenek: anosk ! miode. egyes pu'o káért 100 arany fitet-tetcék ki, — ha agyán bebitoayitható lenne, hogy ennek a netán felmutatott poloskának az „irtópor* nem basanált.
Mi volt mit tenni ? Ostríi aram is ! tréfára fogta a dolgot, (vett egy iakátulya írUWaert kedves vejének ajándékai,) • has. érr» vidáman beszélte ni élményét, kalandját a bogrelíárissal, a jóistteket kactagott as Önmagát rássodstt ssebtol-'sjon. —
Két hét múlva pedig megesett a laksi, a most a Csiris Mihály uram ctég-táblája mellett ott lóg még -gj nagy réeolló, hirdetve, hogy „itt lakik :
GjQSrA Fhgres
•aabóaiester.* Zára.0.
Éten valóban megtörtént elbtM-lés«mbdl láthatják nyájas ólvaaóim (a kik ugyaais lem valának restek novel-Uoskámat átolvasni) — miként as aoy-nyira utált poloska ia lehetett egy re-aeén y iel**BMgbea epeked6 ssirelmripár óhaj'ótt boió > sásának (hogy allegori-! kos saavakk«l mondjam) .áldáatbotó thér gal.mbj*!'
BáUmtffu Bálim*.
Fison .értesíti* ujabb idAbm valakivel megnagrobbítutt sseilel jeleo.k oa-g, s s« így nyert hely hird->taéuyekre haat-.állatik fel. Stóló est nem heiyeselheti. mert agyréatt nt«o „énesi 6", mint ba-tároaottan bii-u'a.ot ki»d*any, a«o lehet t«re holmi meHék*-* Ötleteknek, milyrn a hirdetményi nrv«t; másrésat »f»n kíad-váaynak terjedelmét csélja éa rendel e-itóse korlátotci* a f-lvehetrt hirdetmények ssáma tehát caak ígeo kicsi lehet, et p -dig elleokeaik a méltáDyoaaág elvével, u>ert rgyaltalto n«m indokolható, bogy egy állam költségen kiadott, bivataJo«ao at ur«xág miod-n köwégébe tuegkOldött a ett kiftlggesstendA lap, néhány a központon lakó ctégnok ily módot reklám-not csináljon. Kéri eseu körülményre a nagy méltóságú földmivelé>( minísterium —' {a* figyelmét felhívni.
296. A kamara b-iamermerve esea Ls jngosaluágát, eJhaiáross.1, m>-
_.___ jasu ujabb >dLb»a lábrakapou
hirdetési rovatia feihiva.djaa magas «»lő -jéró miaisteriom figyelmét.
Végül elnök ur be-erjssni a osu-korfugyaastási adó kivetése éa behajtaaa körül estiéit viautáaságokra vonatkosó indítványát, kérve t kamarát, hogy at. ttarttf-a megvitatás csatjából adj. ki a kereskedelmi saakosstáljBak.
297. KWttik a kereakedelmi saak-osatálvoak. '
Több tárgy nem merülvén fel, as ülés feioeslatot'. R. m. f
AseinSk: MÜLLKR PAULIN s. ^.
A ti kár: SCfllNDLER FKRENCZ s. k.
CSARNOK,
A czimbalom múltja, jelene es jövéje.
Egy évezreddel etelőu Assia aikjai. verrék a csimbalmot poatta vaabotoca-kákkal -ton idők naiv „sene ertöi."
' Még csak tisenót évvai eselott ki* tárói ag bw.a senéaseink saabadalsát kéjWtte a keskeny tesiü otimbalom te.gő boegó baQgjáv»l édeabosulásra fakaa*-t vigadót. Ma már kótába van ssedve és bit-
|tos alakba, batánwott ütembe raráj«i>lva a régi sokasor rend»tlenF v»d és még is oly andalítóan bitelgó és asenredélyesen feJvillanrosó mxgrar nóta. — Ma már nem csak aapbaroitott keuk vesetik a oaimbalom verőjét, han«m gyakran finom aristokraiikut metsséaü keseoskék. Ma már nem sajong e hangtser mint aseiÓit, bogy a játs«ó nem érlef.e meg aajá'- játékát; mert a hangfogó akár rgy tongo-ráoal, ugy féknsi a iramontó hangokat. — Ma már nem o*ak kurta kocamákban éa kávéhásakbao járja a csimbalom, banen a legelőkelőbb tÓari aa ónok ói as elsőrangú atinh*wk nyílnak meg csábos bsngjsi előtt.
És midőn egy Lieat, egy Erkel. Uuber, Alsga atb. foglalkoan.k a csira-balommal éa hordják stivükön jőTÓjét, mikor nem out hasáok, baoem a müveit külföld is mindjubbtn megismeri krdves
apeosiália bangaterünket: mily jOrót jó-
solhatank neki akkor?
A ctimbtalumnak Assia volt «tUlö-batája, amit *¦ ii bitooyit, hogy a csim-balomhos hasonló hangsterek eredetét, régi kezdetleges alakjuk bsn, primitív *serkeseiükt>en, melyből később a mi osimbalmuok fejlődött, Aasia különféle népeinél, így különösen Indiában és Cbinában még na íb haMDÜatban
annak.
A releooiei dogé paioiáaak egyik
sgrógibb festményén, mas akkor dirott
iangs«erek me'lett, egy a ctimbalombos leljesen hasonló hangsier u látható.
A londoni „Brittircb muteom-'ban
lyolcs, atintén ctimbal munkhot hasonló Bókkal kisebb, readkivür müvéssi keleti modorban, patar ditsitéssel késsült és Indiából bebotott r^gi banoster láiha'ó ; míg a pari mi Luxén burg p-lola maieD-
lában pgy, XIV. Lajoa idejében ssi.tén Indiából bototi ily. régi hangMer van
íállitra.
A magyaroknál honosait meg és
>jlódött ki e htngsaer leginkább, oőt Mátyás király idojéb«n még udvarképei is volt. — Karpfaer Ferencinek MÜncbca-ben megjelent „lLg/etemes lenetörtéoe-téból* kitűnik, egy W.llímen Tsmáa at időbeli ve.eoctei követ Mátyás
id varánál már elragad tatással njilatk«-tott éten hangtserről, neijet *gy Marion ! mester nevű királyi müvéss keselL — Asóta taindjobban térj ed*, de a valód. polgárjogot, a nagyobb elterjedést és >ö kél«iességet, mely álul sution képesté le«s, mindÖMte. néhány éve, hogy elért ti Egy idegen hangsam nérvej, de istafiaa magyar érmeimü ssirral bíró
irék iparos: Sobunda V. J. bncspesti ídvasi hangsterésa volt at elad, aki es, >ddig elhanyagolt éa a külföldön teljesen ie»are)tl*n és akkor még Magj.ror.aag-HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZAIJAI KÖZLÖNY
JAOTÁB 17-án 1886.
benne rejlő erőt éa ssaloaképeaséget. — Ó vol az elsA, * ki ujittásaival éa javításaival laaean lassan » magasabb kórok éa * kftitöld eiöu it kedveltté tette e
h*ogttert. — Eiútsör
áglártalaton
> bécsi okosolt
javított
p»d*l csimbalmaíval feltűnést, ma; Alaga Gé«a jeleit saséi asekiekélTÜnkkel eaövet-ket»e, áldozatok árán egy csimbalom iskolát adott ki, mej m. mtr több ja-viiott és bővített kiadási é<-t meg, mely oek segítségével a qxímb«lóm keseléset bárki it könnyen elsajátíthatja, mely körülmény a csimbalom iTJadésél ugy ha tankban, mi üt » külföldön it lényegesen előmosditott*.
Ha már Bem ot»k hasinkban Ttn kevés tAun tskloo nbitl * pedál csimbt-lom hiányoméit, de Austtriábaa it oi-gyoo *»1 vau t«rjed*e. sM Schunda már Angliába, FraQcilSOrstágb*, Oro*S-,Olsil-Sp*uyol- ét Törökorsságba »5c Amerikába >• •¦állított tsámo* ily pedál caim-halmot.
Ha magrar-nteta 26. asám alatti ftsietebe nyitunk, »lig tudunk motogo " • *ok elkésxül* ét tsáilitásrs Táró cimbalomtól ét egyéb fúvó, *onó ét verő hang-sorektól. — Nagy, tágat mübelyé-b*u egy 8gétt 8*rd* munkát dolgozik, de még <6bb ié "Ikél03. haaáluok *> »ak nab-ü elég ügyet munkái találkosnek, ¦ ' mert *lig győsia különféle hangaterekre, id** külSafteen a caimbalomra érkető meg reodeléaeket fflVctuáloi.
Ha a pedál csimbalom már oly . tökéletes, bogy alig van rajta mit javítani 6* biatoo hi««ük, bogy a májutbaa megnyitandó orst. kiállítás után, mely 00 Schuoda biionyára mél'án le*t kepvitel-- ve é» melyen miot érUsütüok ismét •gy kitűnő ujit»n fog bemutatni ugy náunk, mint » külföldön még jobban fog (erjedni éa Uiiid lassan el fogja foglalni a többi nagy senekari és s* a okol tetteti hsngtserek kött helyet.
tóUg kodétye* Iom, mart Torma Ant>l, nagy TWÖmUoy kwéreleben. — A telt jelet é* kóakedveatégtt »«oek-ra huis>' elk6T«leaen .aouk jelen nsm ler én,
¦ ¦ - k lláá
vívódásnak semmi jele tem Tűit. A uo-
asoujt
indokául emlegetnek.
silált anyagi vi-
- A halybeli ttasti gy
MkeMt líj-an ta.-tja kösfllését, mely ntao a tagúk legnagyobb réssé tana* vaosorára gyűjead «gybe »t sOrossl«na vendéglőbe, As öetaejöveiel előre látb*-
- Emberöléi. F. Hó 11-én biso-
nyoa Ssáoiö Jaoot -«vü, nőtlen csapi lakóa, töldmivet egy tárait a oaapi be-gyea it jatenyéHel agy ütötte fejbe, hogy •a taóroyet halt. A bal la-bonczolát VI J ll h
ea megK
a, agy találtatott, hogy a flj
ggy g
kopooy* jobboldali falotontja a tetőponttól a koponya, alapjáig kereast Ül-repedt
s asivet mámon tó ra-gyar nótákat Ig-n helyes volt at iatésok váisssiáte a sme-karl UleÓieg; mert hiába Torma A o t a I a mi igasi osiganyunk. Aa A seneksra fulyvási kosiunk él; jó vilig ban elveaai a jókat, rosssvilágbaa ei-tUn, eltsenvedi » tok sovány napot; t nem hagy bennünknt sem dicsőségén sem pontért. Nagy Kanísaanak es vidékének Kösönsege jól teasi és dioaére et érdemel, ha e derék stnekar-a*k ttülóhasajabos való példás ragaszkodását mmdenk r ét minden alkalom-mai astal juUimaata, hogy est a különben it kedvelt ét népaserU Seaekart tóik árulja éa aa elsőséget neki adja. — Hit is csinálnánk búnkban, örömünkben, ha ők it itt hagynák váro-.unkát, mint mat senekarok ? l Asért hat pár olm kell asivvel lélekkel ét eraiény b-1 Őket, hogy mngédesüljenek költünk as ö oapjaik.
- 8iök5tt katona. Nem Ss.g-
ligelhy „StÖkött katoná"-járól van aaó, hanem H u d i t s 52. gyslogesredbeli tisedesrúi, ki múlt héten a* esredből megasoköu ; asooban a keresésére kiküldött altiastek — oh f túra! — pir nap múlva galléron ragadták a tissteit két csillagot M«rsfit t > kanttá ellenére bevit'-ék >.% iratomba. A victgalat még
tett i dókat ctak a tette* vallomásából
jeleatkosetl a helybeli törvéayaséknél.
— Hjmen. Miiek Mátyás, perlaki derék ip.ros j»o. 8. eijegyeste Sslámek Mariska kisaaaaonyt, Ssiamek Jóssef *.-dumborúi kintor-tauár ur kedves leá-nyál. -
lehet
gt'ido
ki it aaonnal önként
hírt, — ki hotetas. kintnljt tsenv*déa után 1885. január 9-én este 87a órakor, életének 49. eaatendejében jobb lé're sneaderült." «t.
- RaJU esi,-*R tolraj. Két baj-
csai horvát aassony a napokban bement egy helybelyi kelme-kereskedésbe. As egyik egy 15 krsjcsárot kendőt Tásárolt, s másik pedig es alatt két darab kelmét csempettett kosara bv. A kereskedő
Oxleté<
1884 rril ix 1S84
életbiitoaitó tár-i 3o-in lejárt 86-ik decz«mbar 11-én tar-
tott köftgyűlisen felolruott jelentéi •*•' nt l í Qsieti erodmíny1 igen k»dTK< nnyiben 7340 biatoaitáai ajánlat b 6892 lk
a mólt ív volt, a
volt, a mennyiben 74 j
nyujutoct be 68.992 2 7 í) frank erejéij. melyek köial 6264 ajánlat 5i,979 875 frank n.«iejr5. elfngiduioit ¦ « megfelelő kötrenyek kiallit-tatUk. A dijöttiegbM U*OQTán a TiaubÍK-toiitátokértfiietett dijakat 13,t>85-856.34 frankra rágott, mibe u eito Oiletár 1,984.463 86 frank
asonban raj- oaipte ét jelentett tett |rög- sl446.370.2iTI.kra" tön a kapitány tágnál, hol a két att-asooyt kihallgatva, as ügyet áttették a
j&rátbirÓeághos-
[ sximitra A
roROtt i
tánaaig
l A
— Uj evl gratuliextó. ZaUvárou
uj év reggelén eg ik utCSa (Kit-Kanissa) véres verekedés ssiahelye volt. — Bea-kŐ Jóssef (gyürkéi) ittani lakos, a meg-
R g
b«rét«lét 17,lft4.226.0& franra emelt*. A tár-aaaáx a múlt Írben 6,124 328 23 frank él«t bi totitáai Atasefet Qi«t«ti «i Eioáayitáai ét ve^e* i.ejxÜL^kre, melyek dj
leiárt ^670,177 60 frankot fii-tett ki,
^andeje
. ... . , ____. ________ _ _, s«er»5-
destk risazSTiUtiBira peáig 1.144.108.86 frkot fordított A bimtoaitási alap 8.712.522 19. frkkai emelkedett Aa aktívák ai fialetév rifin 87,284.420 frkra re^tak. El «
8 éa 9 kötü »jj,l Neufeld Henrik keres-S boltjába umertitlen tettesek betörtek, s onnét 200 forint értékű osik-ket vittek el. Egy méssirsaék ajtaját ít feltörték, búst sKarrán onnét vinni, de sem talállak. Végre Neufeld Adolf kereskedőnél vélték saákmányuk&t meg-ssapornhaioi; mi asonban nem sikerült nekik — miután a boltot idejekorán esi re tette őket, «• segély kiáltáaára megugrottak Különös, bogy mindet Alsó-Dümboru legnépesebb ulcsájában történt meg. őrjárat mellett.
- A kÖTeskallaJ olrasó-kör,
könyvtára j*vira as ottani nagy vendéglő termében január 18-án sinkórü táncsvigaimat rendes. Iiiés Ferencs, elnök. Ssalay Károly, pénstáros. Válastt-minyi tagok: Győrffy Láaaló, id- Vörösmarty Jóasef. Vörösmarty Dániel, S»ká Lajos. Gyórffy Póngrácz. G«emes Elek
tolvajt, a caonak előállítását tőle követelte; de - mert ea a fölssólitájt fül-
midőn Benkő marháit itatta — a usónak tulajdonos *i által kívánt ét adott Ben kőnek „boldog újévet," bogy egy oselÓ-kével miodkéi kés-ssárát eltörte, homlokán pedig «gy fejaaecsspásssl mély
jár
as M méltán m-gillető ORPHEÜS.
Hírek.
— A nagy-kanizsai általános ipártán ul a t »i idéc február 7-én tartja k'-
delynssé^éről éa c<aládi naagiról iámért Uncsviga'mát, segély-alap j inak gyár* pitasa javára. Dicséretes erén tostület eljárása *, tekintetben, hogy atnidóa ae-met caélra — elaggó :t csegény iparosok tegfllyeaésére — törekssik némi alapot gyüjteoi, miaik focséija hogy aa ipa-rotoastify, ét a vei* roKonssenvexő tiss-leteégea egyének restére kedélye és olcsó mulatságot tsereaseu ; ami a mai vissonyok kÖaÖtt egyrésit takarékossági, máaréttt tilalt taraaséieiüok szempontja ból nagycn is figyelembe veendő. A mulatság sártkorü less, ¦ aa „Orosslán* vendéglő termeiben Horváth Lacai senekara mellett tarlstik. Beléptidij: 60 kr. A meghívók ué»re ssólrán, másrs átnem ruhásbatók. Heg vagyunk bisva tudatni, hogy akik esetleg meghívót nem kspnának és ilyejre igényt tarthatnak, birm.-lyik ismertebb iparosnál jelentkesben-k
— A nagj-kanlfgai önk. tüsultó-egylet — amint mar lapunkba! jel estük — 1885, évi l*bruár bó 2 án a „wgéiy-álsp javára" aj „Arany ssar-fat' ssálloda dits-termében két senekar közreműködése mellett tárt körű táncsestélyt rendes Be-lépli dij : tsemélyjegy l frt. ctaládjegy 3 irt, kars.ti asemélyjegy 1 frt. Kesdete 8 7, órakor. FelÜifi Betétek kösaöaeite; togsdtatoak éa birlapi[ag uyugtántalaak. A meghívó otásrs át nem rubátbató toaa-kit ebne
— Nomen et onen A mesohal
sbirötág suratiUg megkerette b
nagy karnisai jár át bíróságot, hogy bi-sonyo* Weiuberger Náthán nevű nagy kaniasai egyént tolv.tjtá* aiiatt haladék-talánul fogasson el. A járásbíróság eaen átiratot áiteite k ctendőrörthös oly meg-'> ^°gy nevesettetkerestease meg és kisé-tesae be. A meg bitó tt csendőrök kimentek városunk VI. VII. kerületébe i-Kaniss.) t ott Weinberger Náthán tt- tócaot Ifltartóstatva, aturonyok kősóit a hely béli járásbirósághot. Ssegéuy Náthán, ki igenjórsv>ló be-ctaületw -mb«r, itt elkesdett méltatlankodni, a árta'lanaágát bisonyjtani. Ekkor a rendőri bivaUl megkereste'.vén, kisült, bogy Weinberger Ná'háné a „nagy ár-íaiUn igasaág.* AtonuaJ ts*badon bo csá'uiuk ugyan, de - amint halljuk— ö essél nem éri be, t meghurcsoltatásaért elégte bíi k.váo.
— Ax njéfl, koldulással egybekötött üdvöaléaek igen tág alkalmai nyújtanak aféle ragadót kesü suhkocsokoak tolvsjlasra, Kéi ilyen sttbancs as idei uj «T reggelén bekössontöit T. J. hely béli orvos urh<>s is boldog uj é>et kívánói. Néhány nap múlva a eubaoccok egyike vitttamoQi T urboz és két esüst kanalat adott á<, melyet társa onnan eltolvajolt. Egyúttal elbesséltf), hogy társa több helyen it k'öveiett el kisebb, o*gyobb tol-vajlátt. T. ur a kanalakat átvaite és a két följ
j y
GyÓrffy Pé t
G
Pá ffy Jóssef. Rande K Kl
tők: Gy'rffy Kálmán, Kenesey Károly KOvesdy Károly Sebestyén Gyuls, Vörösmarty Mihály, ifj. Vörösmarty Jóssef. Beléptidij: isemélyenként 70 kr. Ket deie fél 8 órakor.
— Gjásihlr Kottorii leveleink ír ja : BF. bó 13. temettükel a boees«a sten védés után as úrban boldogan elhuny ft. Csittnetia Mityii kottorii plébánot perlaki eapereaségikerület rom. kstb helyettes tantolugyilő urat. Benne ísko láak busgó pártfogóját, tsegényeiok nyomorullaiok Utapolójokat. Ötv^gyaink árváink sseretŐ atyát vcastették el Lengjen béke é« üdvöaaég áldott hamva körül.
— Beierí^y Sándor ur, görbői
biriokos 10 fnut adott as Eitaer-féle aanepély alkalmával a sümeghi sí ágén y elemi iskolai tanulók rétiére csiamára.
Bir mindea egy nemes
igaág köso'tt akadna egT ?ü tanügy pártoló, akioi
elérkssnék as óhajtott népneveiét orasá ga. Árva éa valódi tsegéoy — Osak em bbl ié h k
g gy
berbaratl 8Agitaégg«l réssesülht>t okta ttaban. OkU'is. nélkül pedig as emberi teremtmény n-m lehet emb
— 50. SlftletéSlup. Becsülettel megfututi féls*aa»d nem kis idő, ssép ét orómteljes akkor, ha a férfikor estn tU
dm má Élni a
tettnek, a családnak — es köteles-
i háncsot s kapitányi lent»tte. — Et as eset nem
•1.4 e.
agy hintsük, oem 4« marad utolsónak. GyÖr városa m*r es idén eltiltotta a koldulással egybekötött ajévi udvőslé-seket. Jó volna, ez iriot nálunk is iates-kedni, mert morális oldaláról tekintve a dolgot, semmi esetre sem tűrhető meg 1
— A Yadátt-balra a meghívók
u'atás* mellett válthatók már aaétküld«ttek. Akik levédésből meg-s belép ti jegyek, este a péustárnál. ! hívót d f-m kaptak és arr» igéoyt t*rth»t-
f Fitcbei Falap nak, túvetkedjenek Herkly AnUl
könyvkereaked^, városunknak előnyösen gédtiolg*b>róoál j-leo^kesni. iamen, d-rék. munkáa és tititelt polgár* — GyáMhlr A köveikeaő gyási-
f. bó 25-én reggel 8 órakur tartja eska- , jeUniéti vettük: „Barát Ásna, a maga vajét a stigeiván itr. templumbao, Ko bn J éa férje S«idl Ágost bercsegi köoyvelí Bolt urhölgygyel, Kohn Ignára, ssi-1 Kismaronbaa, valamint as ftstses ro-getTári lakót leányával. Itten áldása ki- ] konség nevében fájdalommal jeleati
tirje trigyöket I
— Omgyl Ikontág
Hűlt tsámunk
folejthele^len n»gy anyjának, ösv. Barát Hárkutné »ül. Kamper Terésia
ban hírül husink egy kösöabadseregbeli aastonynak, bosssss sssasedét után f. kösvi'és őDgyilkosaágit. Mmdjárt rá' hó 11-éa ssti 7 órakor a haldoklók köret keso napon KIBC8 8*mO sevü, ' tsentségének ájtaios fölvétele mnltet fiatal hoiT©d-hsdaagy vetett végei éle ! éleléaek 74-ik évébe* történt gyátsot tennk. fnomoru tettének •stnhelyéül j elhunytát. Kelt Nagy-Ksaissán, 188i>, Lasan*kot valasntotta. Idí sétált ki ;¦ a, január 11-én. Áldás porairat
moataci Ck«ndőrkaasárnya köselébno, as '
— Gyáníhlr A követkeső gyáss-
oraságutról a vaanli vonal felé veaető jeleatéat vettük: „Svast>ts Károly és melléku on lőtte agyon magát. Egy neje Bogyay Paula ugy gyermekei: Zol-ass'alos éppen arra ment • at orsság- tán,Geyta, Árpádk-, Ida és Jaaka ne-uirói látta, amint leült. A tonnái figyel- , vébea i*somorodott as)v*"l jelentik meaaé lett, gondolván, hogy nem valami readet tsáadékban. Ét
ngytn alig tMt néhány lépest, pitttoly- ! életének ~20-ik évében L é. január bó dörrenést hallott. Visssafu ott egyéne- ' 15-éa d. e. 10 Arakor törté*i gyásaos »sn a ssereacaétlen öagyilkoahot, dt> | elbuaytát A boldogult balt tetemei f mar halva találta. Bement a csendőrök bó 17-én d. u. 3 Órakor fognak Teleky-lakisayájaba a ott jeUotést ' alos visagáiat megaj:éaeig
Tetetett a hulla. Halála rögtön beállott, mert a balán'okoo belőtt golyó ellen-kes>í odalop a koponya csontot isaki-totta ki, melyen aa ngyvelo mind ki-Ömlötv Eldőlt állapotb-s találták, jobb
lehet retett leányuk illetőleg nővérük Svas-osak jtita Margitnak meghűlés kfiretkestében lék 20ik ééb L é j bó
j g y
A, hí- otcsa 25. ts. hasból Hild S. 1. nagy ks-
őnset alá' nitsai tenetkesési váUalata ájtal a hely
béli rom. kath. sírkertben örök nyugs-lomra utetai. As eageszt»lÓ aaent mue-áldosat ngyan as a>p, asas f. hó 17-éa d. e. 10 órakor fog a ssentFerencs-readiek égyhásabaa a nisdenhstónak " "- " 1886
kesében re Tol vert, bal kesében ngy félig ' benutatUtni. Kelt Nagy-Kaaiaaán 1 •lége t virgiaia-saÍTart tartott. A haláí-'január l&-áa. Áldás hamvai falnUl"
s^g, — 'eiekenyíéggel köaremüködoi bogy abból egy- tek, a tártadalem, köt
ilyeu élet b«c>et, ilyen érdem teljes. ÁH joo eiő a tteg«ny &ki segély nélkül ti-vosott ünnepeltünk küszöbétől, nnot és nem t»lálko*ik. Megteheti igas, — d íme ebetaé^et ai ip»r es gaidaság terén sserseUrk lessik lehetővé; — hány gyönoa lakosa van városunknak s igy nem cselekeatnek?! Jó tanáoscssl, tettel ¦ varos és vidék érdekeiben, tsláljuk folyton elfoglalva, ssabad idejét a kösügyaek tsentelve pereglek ti évek míg, elérk< te'i at50-i . Igeoat5O-ik ttüUlét év. aroiu meg Eitner Sándor ur. S&megl i<-k köstitsteetbeD á!!ó polgára, iparos, lagybirtokbt. takarékpéntiárí
p gg
polgiri önképsőkor elnöke sí. — is ön képiükór hey>aégéb«n t. évi jaaoár 10-éa lUhásanál 11 én 70—70 tftriUk körül foglallak tiatteloi helyeu At Isten különös kegyelmet látjuk a társaság ssemléfeténel, — ott ül a töras tő as ön ospeh atyja, 82 éfea korú Litner Jósaef
ott ülnek kor* és neje, — érdé
ttsülei Édetkaty Sándor kb L«stt)v<4. élvesik
lyugalom napjait. As Ő árosukról gársó öröm ujabb erőt saolgáltat egy fokosódó tevékeny életre; — jó kivána-tok felkössöntókben- a magyar ember, termééi9tébdl kifolyólag, hiány nem volt. [ A réstieteket mollótok, végeseteket óss tsegetttk eme rÖ»id ismétlésben: tartsa
Tetetett t-kinMthe, mirel e«e» as érUkek nem realisiltattak ¦ igj- axsanali nyeretef forrásnak Mm voltak tekinthetők. Es értéktöbbletnek oag-t fontoasátja van. mert konaoUdáljft
p
ágást e élé
gy p y
— Hát egyén ily súlyos ábl Bkő
1.621 857.50 1,661.437 39 fraak
anj;ol állampaplrckban. idiai és gyarmatok
Itten csaladja, Suameh vároa ét a köa-jólét eli3m«>tdiiá«ára még igen soká!
— Heksch Sándor, Ferenci, jeles német irö, meghalt. A kibocsátott és hossánk beküldött németssövegtt gyáas-jeleniéa magyarul igy hangáik : .Heksch Katalin, min. hitves, és Heksch Margii, mint leánya fájdalomtól megtörtén jelentik baritjaikoak ét itnterőteiknsk a forrón taeretntt férj, illetőleg atya, Heksch Sándor, Ferpuji ur-, író-, a osáas, otto-m an Medj idé-read. a királyi román „beae soereati" érdemjel tnlajdooosa-, a taerb Takoro rend tisstikarasatea lovagjának haláiáril a malyaa saosaonCn
g j gy y y
sérülés' aligha iábolna al ; de Beokő-nek néhány Két alatt lemmi baja iesx, mert ai ilyen érvágásokat 6 már megssokta,
- Sümegben jan. 11-én dél útin 2 órakor tartotta a vörötkeresst-egylet kyléét. Sajnálattal vette tudomásul a kösgyuléa, hogy a tapolcsai fiókkörben ai elnököt neme* törekvésében nem támogatják ; a j'gysfttéget nem vállalják el, — tőt » válatsimány tagjai tem jelennek meg gyűlésre. Amidőn a tapol c*ai kór eltökét Ssentmiklósy Gyuláné arnAt a gyÜléa asivélyeten üdTÖsölte, s további teendőkre felkérte; neveseteeeo sxüktégetnek mondotta ki, a asegények bbh
korminyín»k ^rtékpapirjaihan 16 millió 635,290 33 fraak mii illanok értl-kpapirjai-ban. 1.600148 2 frank tmuU ré»rea7ekb«n, pLöbbiecekbeo és bittó sitott értekekben, 25 466 310 58 frank vasalj és aát kslcafin-kékb 437 5
kötrén>ekben, 14.453.178 65 frsnk hátbirto-kokh.n, mihez a társasig bécsi és bndaoeaü n8m házai tartótnak. 12,042.488 86 frank jeliilo-" ¦¦gökbAu ét 13,803.408 23 frank mii bistotito-kokban
gy
s-gélytéséi. — ha a válatstmány ebbeh iotézk édesében iem nyújtana segéd kesét, — rendelkessék elnök becses belátása tserint, — eljárásáról a vidéki vá-laastmányt ért«sitse. Jslentés tétetett, h
IffiO
i
Mísu levetef.
ii.
Drága Zörgetgyü Zuraosksn t Kívánok, hogy senyim levél ad Érit egisssigbe megtaláljon sÖrgesgyü snraos-kamst. Ssegioy Mitu nem meg jul van. Nagy csuda megtertint. Hisu tudta iunya ssentgyrigyvari termi*, tudta is megrissegeoyi. la mondhatok sörgesgyü k b l
ggy lta anyira
ri
zurscskamnak, bogy ka^ volta anyin gyalasni sujssgbau tteolfyrigyvari ter mit. Zatra cene! Hegkinalta ingem h gy a sümeghi válasstmány lefolyt év j Hajgatu Ssndorkam, profesaorkam, tű-
ben 34 ttegéoyt segély tett; tárgyalta a budwpesti kospoatból érkesett ily iratoka'. — Uj válatsemányi tagok lettek: Reithofjor Ferencsné, Vinter Vilmosáé, Tóih Györgyué úrnők. — A gyülé* egyéb ügyei letárgyaláta után Darnay K&jetánaé elnök magköstönte t kitartást, további támogást kérvén, a gyűlés, mely érdekesen folyt le, — befejeste. Referens.
—SserelemfeltÖS Zalavárott Párts Ferenct •!» évet földmives, f. ho 6-áa JU este felé — mert 47 évet nejét egy his- n
racsksm hst akutbúi, Bosse moje, — is as ssak van míg bor. Vagy talán tán saak hordó utioyalja 1
Misa most csak ti tálja, ti tálja ; nem megcsiuysija faaikak. Vissgalgatya kiaasssODykak, nagy asssonykak, hogy mijén katrecs ctinyaluk hatul. Buum sisteokam, ssak as ju volna, ba kis-asssonykak, nagyasaonykak drutbul meg-ctioyalnak hatul felül ka*r<cs. Astan Hiau ctinyalua mirtik ookiknak. Hm ! Ugy-e drága lurtcskam, Mitunak se rótt guastusksja.
levágta; — igj öngyilkos-jelöltünket továbbra is eméssiheti a féltékenység ördö
béli 23 éves fiatal fmberlól félti, fólakass- De in astoi tartok: oem botul'
toita magát, de fi* idején éaarevette ét kis»sszonykakrul, nagyasssooykakrul,
m rt ttomoru hitlorijat akarom irnya suractkamnak. Katin* turacskak pasai* nak puskapor ; lidesnek Nfy°aJ m"K'* kat. Bisum sistenkam cssbul vagyunk, ha tégy kit aadutág mi»t igy górombas-kogya mind tember magával. Hat akor ia Mogyor tortsag Hjen agyon magát; ia annak vao ssak sadusag mint riten
- A pées! jogásibál í. hó tartatott m«g. A bál elég fényes d l lá ki k
10 én volt,
de »űyagi ul alát tekintve egy kis de-ficsit-félével végsödoit. As eU5 négyest — nrint le vei esőnk irja — 42 pár tán-caolta. Ea alkalomra Jónál János pécsi jeles népseuéss egy igen ti került jogá'scsárdiat ssenetc, melynek telj etime : , 1885-iki jogUs-o.irdás." A hússá való tsöveg«t V á r a d y Ferenos fiául poéta >u.
— Alsó-VidoTeczen
f. hó 11-én megnyílt a postai állomás.
— Cj Tasnt-Tonal. Hint lapunkat
Pécsről értesitik, a budapesi-péosi vasul igaaga tótiga a kö*l«k*>déti minissterinm-hot engedélyért toiynmodntt .'gy'Stent-Lírioettől Verpoljeig terjedő vasulvonal épi esér-
— ElgklOlUtOtt Uoger Idám 62 éve> aL-vidovecsi (Murákon kis kereskedő egy megvadult ló által. 9 Óráig vívódott a halállal. Nején kivül 5 gyermek airatj*.
— Hun Sient Kárian -*v munkásra fadöntéskor a másik fáról lestakadt ág ráesett és tsörnyet ha] .
— PécS válasstó polg>rainak taá-ma, mint illeték *t helyről lapunkat értesitik, es idő nterint nem több mint
1612. (Et előtt 6 — 10 érvel több mint 4 eser volt a peosi válssttó polgárok tsáma.)
— A t es. szabómester urak kü-
i figyelmébe ajánljuk. Grüo Lajos Budapesten, Enséuet-iér 2. ts. a. lévő
p,
• legjobb hírnek é bk il
gyapjussövet N
ét stábok rilékek gyári raktárát. Neveseit cséggyári árakon árusít nagyban «s kicsinyben t kftlönösen feladatává tette, nagy váÍMstéku mintakártyák kiosstása általi a t. cs. ssabóaeatar uraknak lehetővé tenni, bogy *«vőiket jól éa a legolcsóbban kiasolgá'.iassák. aoélkül, hogy tetemes költséggel járó nagy posstórak-tárt iennenok kén; telének tartani. A köseledő tartási ét nyári idényre asóló mtntakártyák f. évi február hó első felében küldetnek ssét ¦ ssokntk megküldéseért kösveUejlül fenUereaeU őség ai idő rövidsége miatt uuaél előbb ¦agksraaandA.
Hig aok tveretnim suractkamoak, de nagy fj Mj h
irny
ked
drága fekidte
, gy
senyim fejedra. Majd ha elmulta dia-kocakak, turaotkak kancsentraja, akor irgys saak mig Hisu nagyhossi levelat. Ajáolok magamat drága suracskam stebectkijába !
Alasatosagos solgaoikaja:
HISU. drótos leginy.
(L rovat alatt kosion. Tagj bárból hirdetett munkák kapíiatók vagy siegr«id«l hetok Wajdiu JótMf kBnvrk«re*kedét*bcs
— Magjarorsxág külgazdasági fejlődésére kétségkívül nagy fontossággal birs agyar tengeri kereskedelem. E körülmény nélkülósbetleoné tessi ma már egy oly hírlapi orgánum föoállását jogosulttá, mely a magyar kikötő várusban össepon-tosuló kereskedelmiérdekeket figyelemmel kitéri,annak vitsooyairól forgalmi fejlődéséről ren duóra* tájékosást nyújt. A munkatársak diaaea névsora elég bistosi-tékot nyújt lapunk jövő évfolyamának tartalmára nézve. Mankstársaink lesanek : Bethlen Breücb fŐjegysoje. Beracs
gr. Batthyány Tivadsr, gróf Ödön orssággy i'.lési képviselő, Ernó Fiume város fŐjegysője Antal, Csernitooy Lajos orss. képviaelA, Csirer Lajos torbajű hadnagy, Dr. Er&di Béla, Edelenyi Lajos, Fest Alsdar vFiume törtéaelmi visaoayairól,) Fromboid Artúr, Gelléri Hó>, Gresiu Miksa Dr. Gribovttky J-ao, G»nda B«l&, György Eodre orst. képviselő, Dr. Hsvass R?sso, Dr. Hench Károly, Jókai Mór, Dr Kara T> adar, báró Kaas Ivor, Dr. Keaedi Gésa. Kodolinyi Antal, Lukács Gyula orss. képviselő, Littrow Hearik fregatt-kap tány, Nemenji Ambrus orss. képviselő, Nyirő Gábor teng. kapitány, Nioora Vincse, Dr. Kótssr Florta apáikaaoaok, EomUur Tivadar taog. hajitáay, Or-HUSZONNÍGYIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
KNÜAR Í7-4. 1886.
Jnno,
í Vra«noa:
Bódog Koroei S. éa minők. Gondonkod- ni ,'„ „ifolatánat nareualk tatele így
.u.k . aa-riol .Ij ««•»—' •^kr41. •"•,"«ilikt Ö. .» ailig. 4. >*!,»•* kot7 a lyetnek kö remüködéeével a magyar ki kólí vároaaa! k.pceoleloe tYdet-ágtk Q. m. a kereskedelmi ea baditengerenMli VI ai,.nyok, al iptr- a k6alekad*ei Hgvak, a történelem ée régéeael bajónis ea áruforgalom, koeigencetáa éa láraadnimi ígyak, lapué* karetéhee mérten al»poa iemerle-
VMÓ .
al«. Meg vagyuuk gyöeodve, bogy aiok koeóneége. mely t*njleg nagy il-doaatokat hot • magyar tengeréénél erdekében tömeg- aeo lógja timogalai aa elei <a egyetUo magyar tengerparti lepő. »e-béi íólad.uoek teljeeiMSeében. Lapunk a régi elífinelAai ír mellet: eaen'n: beten-kiol ketnaer log anegjel»aai. A lap elófi-netéai ara: Egéaa étre 6 frt fel é»r. 3 frt negyed évre 1 frt bQ kr. A Fiume anark. éa kiadóhivatala.
Szerkeszt* OzMWtak.
Ci 6 tyiia «a*il A k'rd.te. lap nem iir .teik.-.«toii-conkbe. Rgrrtként neblnj. bo.i«»k bakodon tianabol inaerjck
T ¦ Hnaeaan. At I rda-aek •iadeakor ¦nmen aujak mrg as elitateraat ; • Minél furra kot • menyinek ia katuér|c*'l bel7«t ad. lónk A kí.e. tQr(&i kí.l.tDéorek balmaaa miatt TArtem
Reeeea taanaitiWut kerjnk, bog- udo attaaukat — faa<-a«k labvt — viudig caalArts-kftti ett.r botxiDk jntutni tai»e»k»djaeek Aaootui m*r e«ak fOotdl at balaaatiat sem totó bSalemaar.'kri •rbalniik fal.
Pttczf irMyzék.
1»85. «tí jaanár ki 14-é. Buaa ÍOU kilogr.m 7 frt. 50 kr. 7 frt 20 kr. R..«a 100 kilogram 7 frt 20 kr. 7 frt. Árpa 100 kilograoi 7 frt 50 kr. 7 frt 20 kr. Zab 100 kilognm 7 irt. 20 kr 7 frt. Kokoricaa 100 kilogr.m 6 frt. 20 kr. 6 irt. Saan. 100 kMogram ü frt 50 kr. 2 frt. Sl.lma 100 kilogrnm 1 frt 50 kr. 1 trt.
kaafZik: Ói aal alU(j« 4a etlveean, bor7 ¦ teAeteaekan biratalbol k«'l Onnei J»leu l>ui; U?an bttba «I Ofin<-k bivaulot koteUa-cg*, kérdeni ? a aiiaApi frlUraaoara Biart ucaiu aiag a m«cjelraa«t, aiikar aiaakor felbi*aaov eftk aagad*-a a* illetékét iá tAlent asoku fal-reoaí.* El'a^aaoUg all a dolof: én kinaa önt lel bofr mait éri derMnb hi SO-ki t»-¦»Ua alkalnafaJ a b«j*lratéar« ralo siegbima-taaát iRaxolja, boCT miért T «a iránt naa Uf toaoB BM>n>at Öa előtt igaaoloi, Ua> aai est ott. hol idf vonatboid tetteimrSr f*teloaaa«(a I urtoaom ö" r*m •af*d«u JOffOB faTbiTiaoai-nak. ín pedig aea »<•<•• al nelkol. b°c7 "er, bárkj u
HIRDETÉSI I.
Ár ve régi hirdetmény.
10Í fa ilib
lakót ellen Mi frt. tAkt, .. aek 1SM ér deeiaiBbar kó ».ik aapjátol saiaitaadd 6* , ea eddig Oeateaen M frt. 08 kr
lat '
biLm I a Tád |
f i ucb- botoroktxM álló
caak ÖDt tárbeli, melyet beláira, mar a leg-
t*.t i^
Mel; inereenck a MM aa.
««"; kiidéat - -.....
fogva

lttUetik oly
Lapveaér «a kiadó: SZÁLAT 8ÍND0B.
Felel&t .aerkaait/l : TASS Í.U08 Laptulnjoooo. : WAJUITS JÓZSEF.
Nyllttó r.*)
TkUra.
HtU S- t*m«tkwé«. Tállaikomiaak a „Zalai folyó éri 2 wittN.it kStölt e»áfo- (7) ¦•.717*1 ut biBODjitott* Im, — hogy ninc. igasa.
I. U. i. Ud Máfolatiban, b*ljet«bbeo tÖn eaáfoUtábfcy* — ast BOndja: BT&l<StiU mi, hofj ön tiúni a kántori illatiket raadet-lauQl kapu awrt kaxala k&xt vsa a balvbali lalkftz Leiyeiiet úrnak efj 1886 évi január bú 5-*n kelt biBOD7.tTa1.ya, Mely aseriot a lel-kíui illetéket raadeaaa fisettaa, abb6l tehát lábat fcOvetkettetoi, hogy Onael len jártam el nádként - — NacjnerO okotkodái ! A kaa-torí d-j ktUönTÉit a Ulkaui díjtól, a mint asast t>ea a lelkaasaek, kanttal naaeaa tartozik fii*tni i* hocy ast rendeMD uijeaitatte-a arra oézva as általam aláirt ¦ keséi kőit ie*S nyugtákat hombatta Tolna fal bizonyítékai; miatboicy asouban u 1883 éii Joliul 26-tóí Bfe«» 1S*4. in{ 15 ég kiállított nyuglákkaí •Mm mtreuelt as^ff)*a nélkOl a dTÍlvá>>o»«ág ele lepni, j.bboak urtrtia a l« kéSm által ki-alJiioti biaonjitrányra faiT»tko«m, m^yben a kánturi díjról mé% •nlitéa aioea, d« ¦•¦ U Uhat; k&reüteatet«aat magii • kaptára bi.aaa: .Ai általán resdeiatt taraetaiek alkalaiával a lelkéaxt a« a kanton 4íetí-«, ifas, b«cy kfl-lön-kfllön: d« a leként, k.ieun köxt Ier6 biBUi.yitráoy aaerist resdeten fiaetUm ki, k&-Tetkezaak'p a kántort u rendaaeo fiaauen ¦ La ¦¦ logikai caakhogy teret; Oo tart«e«S«te-•en est nar »ea tadja felfogni.
U Öx> -zafoUtábaa *-aaaI folytatja .Valótlan, kogy aa Ul.mano-fela teaietétoal aa Ö >-n«k magjirt illeték-1 caak hiroaág ntjaa tadu baaajtani; igaz. tugy ax Öa nyof katatlan t#r-aaiasete •Henam 1 ínért panaast email, da a palin alaptalan volt a targValaakir orraaia ¦WamtatUin a pó*UotaJTÍoyt, aalyiye. Onaek ax illetakat utalványostam, tiogy Oo ast fel aen vattv ; «¦ aam aa én kibim, «« ktai es •avtbw mb károralt, mart kaiÖba marit fal-Tette, — a tuetiti idffban tehát caak Ön Tilo-gatottéa aea én.'
Láafuk caak. Ax dlaan-fela Ua.aU* 1884. é*i aie, t hj IT-avtoIi; b» k»ule*aégat tudja és aouak eleget akart tenni, ügy aat ¦¦ todhatta, h»gy járaadoaagoaiai aaonual tarto-¦ik kitixatoi tadváii. — bagy mÍBd>-n toTábbi Tárakoaáat Önnel •¦t-mbaD már korábban aa-tározotxan Btagtagadtam ; dacsára hogy « hó ti ea H-éa voltak teaatáaai, «a«k faiéban járó illetéket a.eg U fixatta, de régebbi kö*a-teleaemro' Bég aiodig bal:g*votl, naig önt haroai Ml letelte ntán, axaa okt bí 7-ÍairáBt.ao fal-amolitotuai, tniaiennt a faota&b aa&liutt teaie-taai, illetAlag kertléai dijat haladéktaJaonJ ka aamh«* jattaaaa auajivaj ia iakább, mi utas a lelké**i hivatal ebbal< kőrew.aaának már ragebben aUgat tett, — maUé'ketaa lefrao amlitve, hogy eUiat- ott ia voitakodott ast kinsttoi. — (talán Mt it a felak arlakabea T !) nakem pedig aen kedvaaa, tea. akaraton, hogy feoforgó dijat Öonak flangpdjeoi öo r>rre mit tett? Bjott ¦aá/.aaoinra. nui *s«mb« asál.*a velea. k,j*laiit-tu. aitasanat feot-bbl dijat *.i» Baati ¦»{. Mit Khettaa fj«b*t, minthogy 60 ellen okt. hó ö*áu ai'Uiatakea b.r*«ágn«l pa-n&wt aaial aat. N«m t*(aáo», bogr öa a*ég ¦gjaaaxoo nap a'art Wiegiteni, a«t okt.' tM 11-eo posták ia aulráayosu u l frtot, kia- aiiadklt Ubes *i*azantaaitott.ai oi»i aftea p, j padig axért, atintan öntíl aen koay6raaoa>i),yt lenj ajándékot n<iai kart-ai, •em al Dtm fogadok, haseai u«M, aofy kö TMaléaam jogotalfaátát ^abisooyitaaa. ; Baly
*) E rovat alatt kftalsttArtaeai aiaki, aeai tarularl tftk>nt«tb*n «aal villa! r«l«U««egat a
rjai
árreréaen. ai 18él ítí LX. k ea. 10T. ja
barmelrikének el-
Bofj a bejelenteti eaMnlaboa a fe lak ili.l alei't meghatalmaaiat aellikelje
1) Hogy a b jelentéé a kellő Időbe. Urtéajék.
3 1 Hogy a aacrtanea kesdetére Tonat-
a plébánia kiTatalbaa j-lent be
4 ) Begy aundesoe liiloatalaaokat. ae-lyek a mar felreu renötól ébernek todoaaa-aoaira koaza
b.) Hogy a atóla ll]ttéket seg a levétel elntt pontoaan aa küay nalkni kitaanae, lett agy tapamaJtam, nagy ea atobni leg-* ' olaa:a
IV CaáfoUtáaak ¦"') váfa, ately tó kodó trrn*ia«t*b«k Ogyaaeraalind íényaa bi-(Octitikao! aaolgá1, kavetkaaJ: ,N«aa da, mart a b.vataloa k6tel«aaé<r61 Onoek niaca »ég endea fogaliaa, — k«'*ai a kftaonaéf érdaki-l«n imarj« kotalaaaigét.-
Legyati aiaggyoafidve, Bigaerint a kö ¦ÖD»éK nem uoralt ily hivatlan át avatlaa taóaxolóra, valamint nam aaoralt ai öa tola-koAo pártfogaaára
SaMBátyvaV* Utt ronatkotáft, amist oly •gyestől aredtt, ki anaak Befbiráláaára af> aaen illettáktelan. eryaiartleD viaasaatantoi*; íh a köiönaég iránti k6tela*a«c«iBtr8l tatjetao ti«*Ubao vagyok:, tnrekviMaiet oda irányit-*áu, hogy annak aaeréay tahetatig.«haa ke-paat Biadaokor ét »in dacban alaget tegjMk. Eiv«m : ,A loiOnaág érdekabes aaindeat;'as öa árde eben — •e»«it'
Hock
Ax aUrreramaado inc>afok i.Ulárm 1881 *tí LX t c 108 |-ában atacáilfp fattétalek aatviat leaa kiftaet*a4o
Kait Ktfy Kaaiaaán, 1885 lk éri jaa*ar
bd 14-ik 1 apján
BáRT8 OTÜBOY
kir. biroaigi végrenuti 1874 l-l
a biztftnra
na.* ben a tni Pat>-Lxp«íler méoTtik Ubb mint 15 ét óla a a^ által r*»«ea>tt«Ük, bdé •sttok nagasknak, aaokai kik még nam unorik, egj kiaérlet felbiTai. L•«¦ rég^liamert básiaseraok niDCt «»&k»«fe a i«ciamra, ea öanaaga áhk.1 lég jobban ajáoltatik, a átjut att afT próba gátolni íogja. A Pain E» petler bedörsöláara bAatoálutik oaút-ét kfttiTéaj aJlen. ira 40 *« 71 kr
k kAi
^ lkerülése t*c«ii, caakit ,Ricbier-fél« bor-goaT Pajn-Expflll»r* kér«a>dő 1 miiuoi ea«u-« *e máa fajta. RlekUr F. Á4. és táras, BAet. - Főraktár
baa a* , raaj oroaalán* ói tirbao. N.klupUu 7. 9352 1-6.
oooooooooooooootooooooooooooo
1HÍ
Csat r3M
ha mind*.* doboEOn f a fvkr)»fj : t aaj T ia aUH •okaaoro aitAlt csif Ufo~ tmatt Uiaató.
Kaen porok tart
y
féUob pH Ktta erad«aV.b .1
• O^itjb*1*** aaJt&ci |ytaa«r ea altatka}**, fjamorf*re* ém
éfii röpCit iqpUa, majbtj TÉrtalBlM, aranjer áa a 1-gkO-
allaa 3*1 •» it* roiftotioaaA D«rek"tii -Tiaaeratbas raaafiifll
LLttti nuaitianl I ín aVaalWIliM)!* t»i iWiyW- ll Ül Hallt
KStwvsay , esá»-m.ncl'aaatnS tiaao-fatá* aa bcaal** Q f.j-, fal- éa fí-jTÍa. A j»i »ikatea rí6*Ti V l&aiboa
¦••ra; bar<l«táaamk aúsdenseaul »aralaa«k « »-.>#*. gjti.aJaaok ia dafanatok rl -n, 8«Méafa| visael kerarra, birtalea b«tef«daw, káayát áa kotika aiiaa Kgy tvag
ataaitáaaai 80 kr
Valódi, Moll
MoU A
e**nár klráljl mii axállltó
Bécs, Tucblftubej)
Raktárak Naiy-Ramiaa. Balut Jóaaef Kyogyaaeréaa Roaaofald Ad
OFetaelbofor Jói-ef. Inrn Uorucr 8 Caaktamyi: OSnct I^gyogy (npMváratt : BoroTia Ad. Kautaaly : Sebluf r ta. llraMad Rau Jiaoe. mnranjl -. laatl Férd f, SinjetTir Saalay Jéaaef Zala darum : HoUOey S.
OOOOOOOOOOOO
5 ¦
XXX20OOOO00O0OOO0O00O000C
í;
SZAfiABALHAZOTT COZMOZDONT ES G-ZMOZDOKíGUR
C, Schrancz és G, Rödiger,
Wien X Datnpfgaaae No IS
ajánlák mint küCónlegeuéget moidmgaikat egy Jéltöl egétt 20 lóerőig. Ily mozdonyok 2 év óta 100-on felül vannak forgalomban i róluk több iiktékt, uak férfiaktól ereié bizonyít-lányok fekdaznek kezeink kfeGtt, melyek szerint ezet aratdo erjok az tjább kor legaélnerübb legolctóbb éa UgáOandóbb üzemenjü gépei, melyeknek felállítás* lakijainkban $ mühelyekben az 1883 évi márezitu 1-én kelt határozat 68. §-« szerint, hatótágüag engedélyezve van
Ezen mozdonyok nagy számi áll tizemben malmoknál, ctementgyáraknál, bányákban, datíta füréa gyeLraXban, gép-lakatos mühelyekben, és szövődéiben, villámot kémüléktknél. patiomány gyárakban, könyv- ét könyomdákban kenteteknél, hámorokban, surrogót gyárakban, mappán fat&-dékben, keményüö gyárakban, enfrgálot mühelyekben, au-talot mühelyekben, aérna gyárakban, mrffadékben és kalap gyárakban.
Bizonyító intők é« eiuneró levelek fennti aiozdo-uyokrol é» Uluitrált árjegytékek, ta«yen és bémeniTe.
Pályázati hirdetméuy,
A Muraszombatban székelő .Délvismegyei takarék-pénztér részvény társaaagnáj- flreaedétben lévő 600 frt évi fizetéssel javadalmazott könyvelói állás betöltendő lévén, pályázni óhajtok felkéretnek, hogy ebbéli kérvényeiket az intézet elnökéhez legifjabb Gróf Bcttbyánnyi /.sigmood nrhoz FeU6 Leadván, 1885. évi február hó 2 áig nynjuák be.
Megjegjeztetik, hogy a könyveld 1200 frtot biztoiité-ksl a hivatal elfoglaláukor letenni Utozik.
Mariumlllt, 1885. jannár 12 én.
Horváth György s. k.
2371 1-2 igaxgató.
t f f f
I
i poooooooooooooooooooooooobc
Meghívás
a ugy-kaniztai segély-egyleti ziovetkezet VI. Il-ik évi reode.
cxikloUbtn,
a holykcli rároo unáes termében folyó évi február hó 2-án
délelőtti 10 ór»kor tarttndja meg, melyre a szavazatképea
fliletréu tulajdonosai tisztelettel meghivatnak.
ügj sorozat:
I. számodási jelentés
II. felagyeló bizottság jelentése éa indítványa
UI. hMározat a Urtalék aUp javára fordiUndó osaeg iránt VI jótékony czéiokra fordit»ndó összeg meghatározása
V. ax alaoszabályok 26 és 27. §. értelmében sor szerint ki-lépett 8 válaaxtmáayi tag helyett ajak vagy agyán azok 3 évre leendó megválasztása
VI. folBgyelő bizottság megrálaaziáaa
T1I. inditvány az egyleti sziveUezet érdekében.
Kelt Nap-Kuináa, 1885. évi január havában. ' "f Ab
tiXJÓOC
5OOOOOOC
Wajalu Jíutj kS^mfowulájából
ooocxxxxxxxyNAGYKANIZSA, 1885. janoár 24-én.
Hoszormegyedlk évfelyaa.
ElÖfitététt ér:
erest évn . . 6 frt------
ftl f-m . t fi-t &0 kr
(negyedévre l , 15 ,
EVNHtaM kr.
HIRDKTÉ8EK hasábot pttitserban 7. máaod-|tor8. i uuoden toiabbi tor*rt 5 kr
NYHTTtMEN
soroulré.t 10 krtrt rttrtaek t*I
Kincstári illetek miaden efjet kir-
detnért 90 kr AartendA
ZALAI tÜZLÖlY.
A lap ueUemi r«*iét illető tösie-
menyek a saerkeutfréghcx, anyifi r*s*ét illett") koi)em»lnyek igA kúdóbirattlbo* bérmentre, íotóieudők:
Bérmentetlen levdek oam fogadtatnak el
Kézirat* vímu m kilestaefc
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi iparbank', mtiagy-kanizsai önkéntes tütoitó egylet-, a „lalamogyei általános tanító-testület*, a „nagykanizsai Hsdednevelö egyesület', a „nagykanizsai Hsztiönsegélyxö szövetkezet*, a „sopronikereskedelmi $ iparkamara ruagy-kanizw külvdlasztmány*-ának hivatalos lapja
JHETENKINT EGYSZER, SZOMBATON, MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
.Párbaj — iagyilkMtág.*
Mihelyt elolvastam e lapnak leg utóbbi számában a feoti czimeD közzé tett crikket. — azonnal ajánlkoztam a szeikesztóségnél, hogy e tárgyhoz, melyW el lelkemben már régóta és soiat foglalkozom, — csekély eróm-boz képest én is szólok
Ajánlatom szívesen fogadtatván, leirom erre vonatkozó gondolataimat.
A párbajkérdést — megvallom őszintén — olyannak tartom, melynek megszüntetésére a társadalom némely rétege felfogásának és ítéletének ez érdemben való józanabb, higgadtabb útra terelése szükséges első sorban és minden előtt, Erre pedig nincs egyéb mód. minthogy — ha józan érvekre nem hajol — egyelőre daczolni itell vele, semmibe sem kell venni.
Ehhez nem kell ám olyan rettenetes atartvrság, mint azt igen sokan gondolnák. Mert ha egyik ember magát — hevesebb szó- vagy írásbeli vitatkozás kőiben — a másik által megsértettnek erezné vagy állítaná ; — ha valaki egyesek elvi 'agy egyéb álláspontjára nézve véleményt mocilváo, véleményét valaki sérelmesnek találná, s etek miatt elégtételadásra azólittatván, azt aféle tizenkilenexedik-uáxadbeli toragias-sággal (?.') megtenni vonakodnék s az Ugyet illetékes fórom eiott elinte-zeodőnek nyilváaitaiá: a társadalom komoly része eljárása fölött pálczát sohasem törne é> gyáva, hilváty embernek sohasem tartaná, — ha egyébkén', jóravaló, becsülete* embernek van elismerve.
De furcsa is lenne!
Még bizonyára emlékezni fognak e lap t. olvasói arra a szoroora incidensre, mikor képviselőházunk egyik jeles tagja a főváros nyilvános utczáján botrányosan megtámadta-tott. Később a megtámadok egyike lovagias elégtétel.adásra szólította fel
a képviselőt. Mivel pedig ei az ily-féle elégtételadásról tndni sem akarván, még tárgyalásba sem bocsátkozott : kiállíttatott a szokásos 8 most már a aévetségességig hírhedtté vált .nyilatkozat' féle, melynek zá-radékjában a képviselőház azon jeles tagja, ki egyébként a tudományoknak is egyik kiváló fSIkeotje, elmondatott .gyáva,* .hitvány* embernek.
Most már szeretném tudni, hogy az a derék férfin vesztett -e csak egj csipetnyit is lelki derékségébdl a komoly, érett elméjuek előtt ez által á .nyilatkozat* által. Igen természetes, hogy nem!
Azért mondom és állítottam lentebb is, hogy az aféle magánúton való elégtétel-adás megtagadásához nem kell valami nagy martyri erő, csupán csak higgadtság at egyes társadalmi rétegek ítélete fontosságának mérlegeléséhez. Mert ha az emel-kedettebb gondolkozása társadalmi réteg valakit el nem ítél. az, hogy esetleg egy-két vérmes vitéz pálczát tör 'elette, — jellemén, becsületén csorbát nem ejt soha.
Én tehát azt tartom, hogy ex iráLjban egyeseknek kell megtenni azt ittöró lépést; reactiovü kell fogadni csak egy-kettőnek a kórságot áramlatot, azatán lassankint magitól elmarad, megszűnik az aféle csálcssp-párbaj.
Es én azt a módot, melyet a .Párbaj — Sugyi lkosság* figyelemre méltó erikk írója a párbaj-megsznntetésére nézve ajánl, t. i. a becstletbiröságok szervezését, nem az ily apró-cseprő Ogyek megbirálására és elintézésére szeretném, mik akármelyik járásbíróság előtt letárgyalhatok, hanem azokra a .komolyabb és sényesebb természetű * ügyekre nézve, mik nyilvánosságra nem hozhatók vagy per tárgyát nem is képezhetik.
Abban tehát nem értek egyet cziibróval, hogy kiaebb dolgokban becsflletbiroság i t élj tn, fontosabb ügyekre nézve pedig hagyjuk csak még továbbra is a párbaj jogosultságát és várjak a uentlalket mely majd arra nézve is valami meató-gondolattal megárnyékoz hennánkét.
Szerintem a kisebb ügyekben vissza, illetőleg a törvényes fórum elé utasításnak, nagyobb, kényesebb természetű ügyekben pedig becsuletbiró-ági tárgyalásnak van helye.
Kire nézre szerveződjenek a be-csttletbirósagok p. az egyes társadalmi egyesületek körében!
Varosunkban van négy ot társas egyesület. Ezekoek mindegyike szervezhetne becsuletbiróságot, mely a legkényesebb természetű ügyekben is ítélhetne a lovagias titoktartás szent pecsétje alatt.
E bíróságba csak a közbizalom emelhetné az egyes tagokat és ítéletük — bármily snlyos lett légyen — mindenkor megmásithatlan volna. És akik az előtt meg nem hajolnának, azokat kellene átadni a társadalmi megvetésnek.
Ez az én rövid, de határozott nézetem a párbaj megszűntetését illetőleg.
Aki okosabbat gaod*I, rmdja el! Nem haragszom meg érte.
Mert nésflnk csai hideg szemmel végig az eseményeken!
N. N. reménytelje*, derék, általánosan kedvelt fiatalember agyonlőtte magát.
Általános megdöbbenés!
— Miért tette?
— Hjah, hát holnap lett volna a pénztár-zárlat és száz egynéhány forint hiányzott.
— De hova tette? hien nem mulatott; nem volt kártyás.
— Egy Azvegy-Myja ét beteges testvére van itt és itt; azoknak szokott néha-néha segélypénzt kül- deni. És nagyon rendet életet íoly-tatott, csakugyan.
— Szegény barátunk! Már csak őszintébb lett volna! Szívesen összeadtuk, előter
hiányzó összeget
hol a cselek-résnek kellene megindulnia, kényelmeseobnek tartja, ha az ilyen dolgot csak elolvassa vagy el
sem olva,
KOVÁCS.
A Mgy« tzékkelyérfl.
Zala-Kg«raeg, jaauÁi 17.
Tekintetes szerkesztő ur!
Ne nehezteljen, hogy ily elkésve küldöm csak tudósításomat; de sürgős ügyben gyorsan elutaznom kellsén, rendestudósi tói kötelességemet csak most s igy bizony kissé elkésve teljesíthettem.
Nálunk f. hó 13-án a közigazgatási bizottságnak ülés volt.
tettük voloa neki .l""*"***™. megtartva annak le-| folyásában s történeti haséget.
! Másnap a siránkozo barátok! Az •B»Pán> nagysxabásu jelen-Igyttjtik az öngyilkos jóbarát rava-!1*" felolvasása után a közigazgatási Uli koszortjárs a filléreket. AUg; bizottság egyes albizottságai megaU |jön be, csak nagy nehezen a oár knltak.
megrendelt koszrm ára. ! Az 1877. évi XV. t. ez. 216.
. . IS-a értelmében alakított gyámügyi
így vagyunk a ma, szomorú j J.1!ebb,iteli kftldöt«*gnek hivatal-«yag. na«.nyok között Azért az i^, ^^ ^. Svutits jj^ az outály melyMl szók a szegény ^ ^ j^ f{jagytó öngyilkosok kerülnek h, kiket a lét qj^ Sándor árwéki elaö*
Ami most már a reflectált csikk második részét t. i. mely az öagyil-kosság megszüntetésének, illetőleg gyérítésének kérdésével foglalkozik
— illeti: erre nézve a humanitás szempontjából nem tartom ugyan elvetendónek azt a szép indítványt, hogy mentő szövetkezetek létesittes-aeoek, mik álta! legalább az anyagi viszonyok miatt kétségbeesők meg-menthetók volnának, — csat hogy az általánosan szomorú anyagi viszo-
lyok miatt a mentő-szövetkezetek létesítését kivihetetlennek tartom.
fentartás gondjai vagy néhány forintnak másfelé — talán éppen éhező srtló, testvér vagy rokon segélyezé-
Árvay Lajos t ügyési, s közigazgatási bizottság álul választott tagok : Erdélyi Mihály, Eperjessy
mentő szövetkezetet ez idő szerint nem létesíthet. A. gudagoknak meg
nincs módjokban.......ilyen
mpractikns dolgok felett gondolkozni, annál kevésbé van pedig kedvök törődni.
A kinek fáj, gyógyítsa.
Éppen pedig a tehetősebbeknek kellene az ilyen eszméket felksrol-niok és keresztftlvinniök. Mert az ilyen fajta emberek, mint magam is vagyok, hát csak gondolkodnak és írnak a társadalom érdekében; csakhogy a társadalom azoo rétege,
; | Sándor, Skublits István , főispán úr
.p által kinevezett tagok: Skublics Gyula, dr Horváth Károly, Osertán Károly.
Az 1879. évi XXXI. t. ez. 120. íj-s értelmében alakított erdő-rendészeti albizottság tagjai: Svas-tits Benó alispin elnöklete alatt Skublics István, Háczky Kálmán.
1879. évi XXXL t. ez. 120. §-a értelmében alakított erdei kihá-gási Il-od fokú bíróság tagjai: Kper-jessy Sáador, Skublits István, Sknb-lits Jenő, Háczky Kálmán rendes
TARCIA.
Dérta cziklmMI.
x L
lati alkaaj aéU, baMar — ¦**A, • k»BÍl; ftld «iiu k.rt.1 , K^« MMAig tir lombok ftljáa H«U bítíl ui<e nmk».
p palotismk , b»liiijánj. :
f, n tJ Bí.obb lm u est homáljt
(.ISI «ln teák c rndU lombröl-lombrft : Két ni* titkft éti vétek, 1(7 u«rMvc álmodoKrm
D4riánk haafjft remiol; Ssin ¦><!•] b>lku, lifyu • .Aki nentltk usnlrablll Edét vitken, titktw ilwtm.'
8 uiv m uít.d, tjk ax ^jkoa ; U6k Ulu > uiu» ijbe - -SseUI lebbu, riua kijlcof S M61 « kU uxi báa reg*i*
a
T« ••»? u»oltü élei Dóríia,
At ÚJ" Tiffjftk Up*Uá«A ;
As ébr«dfl lidla UTMft-viria; M«l«f moaolvt; finja, bij*.
f, f;
Ajkai UTilik inain Ura-------
A Hinak tkj a titkol bajlfatia; IU AK ^l
lfy : ajk u ajkoo a asiv a>ela(«bb, facattbb a hí. daoább a -iaaai — 8 atiliaal -. ttj, —itSl a aliT beu«, t rüfk* parea atesra^a* Taxávol
Dl
3 tU*mfc~ifk a talok, Vifaa. Oroaa mir oda Tan -Tadjsk ttjmiaról as6Uu i. SnrfiBk, aMfféar, bokVoftalaB
Akkor ts<U>k
A liaai .j.láj idajés.
FkffJ aaausap a ritii ¦ a dal —
8 &(y hallfauiak moat: t* aM( ia
HuK, hog; ririf • dal kaldokol 8 a földre aóbijt a leril , Ah: boty lailjsii néf ea nekünk ; Nam w panaulunk mi aaér'
BATKY LAJOS.
ujrt r»-
Itt a ftraflf.
Itt a farsang s a menj méoykedik, hátha! ct&k as egysser ne hagyja cserbe Hymen, sí Atnor-raJ majd csak mellesének. De hogy is se, ea as ábrándos kis Ilaska ¦ötét égő saemeivel akár egy kartbaosit is képes volna elhajolni, míg a Mariska fürgeségével elevenségével akkor lopja be magát a asivbe, iáikor as ember nem is gondolja. Aman-'t ereibea köitöi vér paseag, emes pe-_ oly lágy hangokat ver ki a fortepia-aoa, mintha csak Chopin-a al akarna
vényre kelni. Vsióoea aa egyik geaíe-nk, amáaik virtnoa-nak Mfikteit Xf«i
P,ba '
p v
fj —¦ ebb«D rejlik a bibe,a dolog f%cit-ja ^««k csak máttodreodÜ dolgok.a m»-Ijekaak Hyojon o.öu értekAk bibcwh. oagyoB kérés.
Mit ér %% i.koliBOU bs,ag. mit • erMcasdo-btil decroskeadöba atnasA aadsjiti dor ragy motl-Mas, mit ér a
mnvé—i—én ecsetelt taanJokányfo, ha bíbor piros ajkak nem tőidnek niaat ve-¦etai, ha s gyöngéd kexek a«m tadaak leveat fosni ? Mit érnek e fényes taleato-mok ? Semmi i vagy valamit, de anayit biaonnyal oem, hogy eaek kedveért egy hivelalaok va^y kösépoaatálya férfiú, s férfias lépjek iegfériisAabbjára: a báaas-aágra bs.tároe»a ei magát. S ép •sért au-ref kölgyeiak sem hátat veaetai, sem levest fóaoi oem tadnak, megtörténik, hogy farsang után épen ott lesznek, hol farsang előtt: páriában. A mamának re menyei timét foa.be mentek, hiába volt a sok tr»ctx., dmom-dánom. miadJo ba egysser a férfiak aaivei nem tudtak leányai saépaégétAi saikrát fogni. íp eaért dQaa^ög as anya s doseogaek a leányok farw.ng: után.
Hogy a manának ae legyen oka farsang a tan dflenyögai i leányoknak mag dosaogni, egy-két jó tanáoscsal fegok asjalgáini; de aaértne Haragadjaaak, mart bátran simondbatov aem sokat sdok hs-agjokrs, ba ssaveim nem leesnek apusa* tiban kiáltonak saavai. ElsŰ U Mkallék, hogy hölgyeink jó gaadaaasaoBvoknak nevettessenek, s ha ilyeneknek nevei tétnek, agy a aervoa rerum gereadarmmot, s. péttat, a áosomanyt aam fogja oly annyira keresni nósa;ai •sándékosóifjoságaek. Ha aavoaban se a kellék hiányaik, ki fog-
roess néven veani, aa a leaadő férj, a
•ég mellé a geadaaasnwyt kívánja. Ugyan s terra iaoOfaita tévén fóaés 4a a háiTeeeté4 mestersége a me nyecnke elfitt, elössör is saakáosnét és saobalányt kell fogadbi, kik eme sse-repekben a bás aassonyát belygttasitik, s ehelyattesi és belekerül « sna kieste re-
I 100, a asobsiány résééről 60forint-,—, - mely össsegek együ iróvs öt^k per-| csesjt metlett 3000 foh«t tokéi tételesnek ! íei. S ily körülmények köat, ki vehetné rőtet néven, ha a DÓsOlemdÓ s delnő. mel-| lé 3000 feriaiot kér. E saámokból esen-telfit asia kitauk, hogy szer forintos hivatalnok magasröpiü nevelésben réste aoit boaomány nélküli hölgyet, már osak ts eeetUgesen leendő apróságok jövőjére való tekintetből sem vehet el.
Ls as oka, hogy anayi érdekbáaa-ság köttetik, • hogy a valódi aserelam, I mely pedig ogyednli léiföltétele a caa-j ládi boldo gsagnak as érdak által háttérhe saoritUtik.a hásaasig köréből•sámüseUti és ssámtUeük.
De elég ebből ennyi, ast bieaem BBÚden anya, ki leányának boldogságai esi vén hordja, megértett, de aemcsak megérteit, hanem saját hatáskórébeo oda fog törekedni, hogy magaatja oe del-nŐvé, hanem gasdaasseonynyat lagyea, s hogy as legyen oly nebánte ririggá, melyet egy férfin eem mer s aam akar keblére tasai.
A fenn irt keltákat aaonbaa nemcsak egyik vagy másik oastály, hanem minden osaiáiy hölgyeinél mint maglévőt jTtvgy etssjatiUndót téteieasük fel és pe-dif? aeo« egysaerö okaál fogva, mivel aenaa! em tudja, mit boa a holnap. Ma terjedelmes gasdaaág arai, bolaaf kolda-aok vagyunk k m<* vagynak, holnap vol-tank; ma bő lorrisok álíhaUak raodeU kesésonkre, • holnap minden forrás be dugulh«i Hogy utbat a •sereaosétienséf I napjaiban • veher ai*Ll össsa ne roskad-> I jeaak boigjeiak, aagyoo jó, ha eleve í naftgok**^ * »»Aaiba tartják a
saerencae forgandóaágát, melyet Faludi Fereuca igj test le :
„Jó kedve t kereke egyaránt jár.
Forgautdó, váltosó: ma kiocaoael wif Holnap lenjomórit Elhigyed bár:
Jó kedve • kereke egyaránt jár.'
Hs pedig as erkölosös nok a gaada-asssoayi sserepen kívül, még a eaépmá-véssetekbeo u jártasak, annyival több okuk van a farsangnak örvendeni, ¦ a férfi tervek lovagiaeságára mely as oltárig s inoeo s c*eládi ttisbelyig víasen, appel> lálni. Cukbugr els^ aorbao sajátiuák el a asUkaégeseket. a husooaekst, a csak eauiáo Örveodjenek Beetbuvensonatáinak, a m ti vessek ecaetéoak, a költő tollának, s akkof megvagyok gyösodve, hogy sem a« Iloska, sem a Mariska nem fog ÖT&kM parisban ábrándosai é* a ntmi semtégja ör&kké - papát báli kontókkal gyötfinű. Neveltewék miodannö atyjaraagjáV-hus és áilásáhos mérteo,— a mestere mbar leánya ne lovirogjon alispán alán, a bi-vai«lnok leánya ne ibrándossek grófi-, heicsegi palotákról, mert k&lönben a ' aagysáa ördöge veesi be magit esi veik be, laaerejk esy kis »eaováj-ost, kel ^örüi-belül hasa leány baflag a bárom ^ felé. S miért ? Anért. ner: esnlöik rovidlátá--, bél agy uevehék, hogy a saalóikkel egy-j raogn nem mer aj tojóknál kopoftelai.i annyival inkább sem, mert s osifra bábt még ha fivegasekrénybe tessik is csak báb marad. Nem a osifra rnba aaeres vőlegényt, hanem igen is a gasdaassioayi teendőkben való járUseig és ai erkölcsösség. Esek kel a jó tulajdonokkal oaiono-missa tei ma^át auedea Qo, ha a férfiak táboriban hódítani ésstrig lekötni akar.
e« féftr .MtMktof mHUSZONNSOYIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUÁR U-i* 1886.
tagok; Osertán Károly, Koller Ist-
ván, Orosz Pil. dr. Horváth Károly, póttagok.
Az 1876. éri VI
t. a. 52-
53 §-ai értelmében alakított fegyelmi választmány tagjai: Eperjessy Sáodgr, Csertán Károly, Arvai Ist-rin Kadulovits Geró, rendes tagok; Sturm György, Háczky Kálmán póttagok.
Az 1883. évi XV. t. ez. 12. S-s alapján alakított felszólamlási bizottság tagjai: Orosz Pál, Osertán Károly, Skubücs István, Eperjessy Sándor.
Az 1876. évi VI. t. ez. 38. § s értelmében slakitott börtönviss-gáló bizottság tagjai a zala-egerszegi börtönre Svastiu Benó alispán ár elnöklete alatt Skublic* Jenő, Háczky Kálmán, Árvay István, dr. Mangin Károly; a nagy-kanizsai börtönre Svsstits Benó alispáa nr elnöklete alatt Erdélyi Mihály, Koller István, dr. Mangin Ká-
ragy megyei árvaszékünknél at Ogy-forgalom, amint a jelentéi egyes rész-leteiból u világosan ki ii ttnt
Szőnyegre kertit Alsó-Bajk község ügye, mely a feitó-njki porta kézbesitéai koréból Gebéhez ókajt catu>ltatni. Ez írást a soproni postaigazgatóság asegkeratése mooda-ki határozatni.
Következett a kir. adúfelügyelá jelentése. Bz szerint november végén volt ai adóhátralék, beleszámítva a deczember hóban euköaölt eló- és leírásokat 1.061,582 frt 30 kr, decxember hóban befolyt 240,830 frt 32'/, kr. '.maradt ai év végéa hátralék 810,751 frt 97'/, kr. Ai 1883 év deczember havában befolyt 174,162 frt 12 krral nemben 66,678 frt 20'/, krrtJ több folyt be. 1883.
ala y
Bperje»«y Sándor roly. -
Anitán következett a
. temetik
Anitán következe . felállítása irinü intézkedésekről szóló jelentések. Több járásból oly értelmű jlék éktek be hogy minden
évben forint
befolyt
49 V,
összesen 1.603,379 kr., míg 1884-ben
gy
a hátralék 34,035 nagyobbodott, ami
1.896,553 frt 261/, kr. s igy 1884. évben 292,173 frt 77 krral több folyt be. Az 1883. jer végén volt az adóhátralék 786,716 frt 58 kr„ 1884-ben 820.751 97'/, kr. s igy 1884. év végén
juvuwnvai ^___ j------ . frt 39 /) irrtl ^^
jelentések érkeztek be hogy minden uuk tulajdonitható, hogy 1884. év-községnek megvan a maga szttksé- ^ „ „ióelóirányzat 344,498 frt-ges temetóje Volt azonban egy két | tiJ tot)1) Tolt u aJ k,taarten felmé-járás, honnan az jelentetett, hogyj^,^ ^japjéji, mint 1883-ban. — két három községnek is csak egy j Bélyeg. ^ kAlretieu ,Ueték, szóló-temetóje van. Az ily községeknek a iézsmaváltaág, fogyasztási adó, had temeti alakítása szigorúan mégha- „entességi díj és egyéb tartozások
czimén befolyt deezemoer hóban 282,228 trt 19 kr. mely szemben
. „ sz 1883 év hason időszakában be
járás szolgabiróságától, névszennt: | fo|Tt 244 673 frt 50 krral 37 545 a Keszthelyi, perlaki és zala-egerszegi-lfr, 69 kr navekedé8t tüntet fel. tói ez érdemben nem érkezett be, p^t,^ halasztás deczember hóban jeieotéa. Ezek annak sürgős megtéte-: eg}. e9et|)erii házadómentesség 3 eset lére utasittattak.
Miután a letenyei uj hid kérdése U szőnyegre került, annak felttl-vizsgáiására Erdélyi Mihály ur küldetett ki.
Az árraszéki elnöknek az 1884. évre vonatkozó kimutatásában legérdekesebb rész. hogy az év végén gyámság slatt maradt 20192 árvs. Ebből látható, hogy mily nagyszám- - ¦-_
ban vannak a megyei árvák és kö ! vonstos közleményt starok nyújtani, vetkeztethető, hogy mily roppant ne hogy ismét elkéssen. Ugy is le-
szén még egyébkor arra mSt. hogy az egyes bizottságok működén agában felmerftló mozzanatokhoz véle-metynyel járulhassak.
Akiorra hagyom reflexióimat.
Hazafiui üdvözlettel vagyok sat. r. I.
gyandónak mondatott ki; s erre azok bizonyos záros határidót kaptak és pedig 1885. június 1-éig. Néhány járás szolgabiróságától, névszerint:
Legvégül (jött a tanfelügyelő jelentés, mely szólott az egyes iskolalátogatások alkalmával vett tapasztalatokról s néhány magánjellegű iskolai ügyről. A jelentés igen örvendetes képet nyújt megyénk tanügyi állapotáról.
Ha idom 1 terem engedné szólnék is e tárgyhoz, de most csak ki-
Fereaoc "o, tabit ilyenkor olvaa-valemit ia eleeabad mosdani, a miért különben • oík oeboeteléeét iniíkai-guakra. Afrikában jári egveaer °gj ke roekedö, ki »vvel oeodite:ui rteiae a Dépet, hogy o mindenkiae*. mee:moDdja a Í6-kÍTáaaágát, ao tehet en u megmondom a nök egyik de Bem kiaárolegueao lőkiváa-¦áfát, lei: tateaeoi. S Ciodálelu* Doha mindea uő tetaaeni akar, mégn bánj bő tu, ki mindenkinek oaak férjének nem akar tetaaem. Padig ee olyan baj, mely us agjaaer dúlja fal a oaaládi boldogságot. A térj, ki otthon nejében aoheaemlát afyelwt, BÚat agy faika bátort rmgj bioilluaok laaaket laaaaoki.t alidagsBk*-aik attól, a mindeantt jobbao é>mi nagét, mist otthoa. A ad pedif »«nbirja föi-fogsi. miért rütoitak mag, f*rj4aek irá-Bjában táplált acaelmei. Driga hólgjaiak ke^eaebb csitraaág as utcsáa aa ball t«-r«mbaa, a több tiaataaág otthoa, as aaft* variaa, mely a férjet laköti, a a muiy nfit aoha aam eagedi a nót óoak* botorrá a bacilluaok tíaakére leaii- A io akar-job torjeoak tauseai, mart aa a aö, ki ferjea kÍTtll miodeakiaek UUaaai akar oautaaelgo, a aem ia érdemli meg ferja aaeretet, miat a melrril öamaga eleve le-moadott.
Itt a faraaag a múlt emlékeivel • a jovobe vetett titkol reméayekkal, aaiv-lelja meg tehát a mondotukat Q^mttak aaabb féle, a meglátja, hogy keveeebbaa aaaradaak párlabaa, 8 á feleaés;«k kósúl ia több fogja otthoaábafl megialálai easladi boldogaágot • a (érj aaeretetét.
SCHEREB ISTVÁN.
8w»üt» Mariit ealékéMk.
Tehát maghalt? t.aöitosött í is oda, honnan ninoa többé viaaaatéréa? Aiig akarja a kétkedni óhaj'ó alma el-hiaai, hogy aaaaa ravataiáaál vagyuak, kit röviddal eaalölt viruló egéaaeégbea ¦ ragjogé napiégébm oly óaeiatéa mag oaodáltunk. Esaiou aéháay évvel láttam öt eloaa&r: abbáa a réaeéa hajnaláloni-hoa haaoalé korban, mikor a lááaygyar-mak iegeaameajibb, iegigésdbb. Kél fekete aaame ragyogó volt. miat két aaaj fekete gjémánt, mif kigyóaó eaoaaol 4öke éa aaelii, ¦aulygo piros ajka aaaga
volt a tulfoldi glória: ja ki agyeMr látta, a volt képea elfaladaó.
Uwlao mulataágU. a aaept. 26-iki UaeBeki táacavigalmon, miadeakit elbfl-volt aaépaége- éa aaeratotrenéltó modorával, miadeaki aaámára voli egy kedve* lolya, vagy leköteleso aaava ¦ mintha oaak éreate volaa. hogy es leai Btolaó vigalma, jó kedve kiapadhatatl aa volt. Moat ia látom rosaaaaiaa aaép toilettjébea, hófehér karján araay karpereoscael — a miat láacaoaával vigaa körültánctolja a termet. SeeoeféBje volt aauloiBe k, aae-meféaye taatvéreia«k a rokoaaiaak, bálvá-¦ya a fiataJaágaak.8 moat itt hagyott h*>-aUaket! Egy aadraU kirá^aláa alkalmával meghflte eaagát a aadu harvadáaa .liliom hallat roa-
A rideg DAlál aem aéate, hogj a ¦areto artlík éa taatvérokre ^ fájdalom leagérét baeaátja, aa iemeröeokel pótol-atlaa veaitaaaggel amjajtja a a lagvi-ralobb bimbói aaakitja la: elrabolt.
E mérhellaa »«aaUeVg köaefxtt a amarato aaSlók- éa taalvéraa>B«k ayujlaoa eayhnléai a magaaaloe hit éa a miadoa-hato akaratábaa való megnyugvia; ad-joa némi irt aa iameroeokoee: oasiote, ig*B réeBvéle. Ö már ott van a boldog haaá-baa : „Oda leon már nem fáj eemmi".
Tametéaéa a vároa éa vidék réea-e valóban impoaaaa módon ayilvá-au't; ott volt a vároai magialrattu, a kapviaelo taatSIat nagy réaae, a töriéar-aaék, járáabiroaag, lelekk6ay<i él adó hivaUl laámoa tagja, aa ogyrédi kar, Palbaaak majd egéaa iatellijjraatiáJB, Lég-rád vároa kuldöttaég által ktpvMteté magát, a fialalaág több elSkaíí ugja gyáasfityollal kioéVé.
A gyáaaoló oaaládtagok koréken ott láttuk Svaatita aliapáat, Bogyay kir. tgyéaat, Varga alearedaet oaaládjaikkal.
A pálma éa fugaia levelekből ké-aault kocaaruk egéef tábora borítá a aeép fehér ércakoporaov Aa ifjaaág pálaaa koaaoruja fehér aaalagja: .arftk eamM-kfll' feliratul, a Bogvaj oaaláaU: .latra >aled', Vuoakioaé: .TiaeuUt ja Mai* atb-------------
8 moat kiaat pikaa. Lagyaa ál-aa kómmji ,A béka aaalid aagyala labagjaa körtlel Butm Antml
A Vu
(a .Zalai KomlSoy areaeii MdMiláaa.)
Feltunt a nagy nap, 1885. január 18 ika, itt volt a határa a sok kflidéf és fáradságnak, e napon köszönté utolazor s napaágár az idegenben nyigvó költi csendes sírját. E napon emeltetett ki Vas öere ben teteme a Bécs wihringi teme tóból, bogy az tnyaföldnek adaasék viaszai Kgy lélekemelő pillanat volt ai, midóa egy ujabb nemzedék állottá körül apostola tetemét, kinek tanait elsajátította, — kinek zengzetes sza vsit s emlékét örökké szivébe véste kiolthatlaa betűkkel
Január 17-én hozta a bécsi sajtó a magyarokhoz intézett nyilt I proklamátiot és az ünnepély reggelén {számosan jelentek meg a ov^gyarok és s vendégek a bacsun. Az esős napokat veröfényes regs; követé kora reggel vonult ki az egyetemi magyar ifjúság az egyetem .Arcad hof'-jából a sírkertbe. Pontban 9 óra-'kieseitek a költi tatfeaét, mely egészen épen találtatott, — csak a koponya volt ketté hasítva mert Vas Gereben rögtöni halállal múlt ki és eltemetése elótt bonczolán alá esett. A haj ép oly állapotban találtatott, mintha csak most fésülték volna meg; a magyar zsinoros attila, nadrág, csizma, arany rojtos nyakkendő mind épen volt és a tetem azonosságát dr. Vali Béla és Aaroo ur (Vas Gereben veje, ki Kolozsvárról jött el az ünnepélyre) rögtön consUtálták. A tetem ezután érezkoporsóba helyeztetett, mi a fővárosi puiaiku jelenlétében ónnal összefotTssztatott. Az összegyűlt ven dégek száma jóval felül rúgott a 3000 en. Képviseltette magát a bécsi .Ooncordia' írói egylet Weilen Nordmann elnökök, a Bécsben éló külföldi írók egyesülete elnökük, a Oarl szinhát: titkára, Castaldó ur által az összes bécsi sajtó, a pesti írók és mdvéuek társasága, a .Balaton vidéki kör'isképviselvevolt, — to vábbá a ,NemiétV .Egyetértés*, .Pesti Hírlap*, .Budapesti Hírlap", .Fővárosi Lapok*. .Pesti Napló*. .Harmónia* stb, végre a Vas (ie retten bizottság és a bécsi magyar egyetemi ifjúság. A koporsó ravs tálra helyeztetett s ezt egyetemi ifjak vitték a sirkerti kis kápolna elé. hol körülvették a ravatalt, s Nyári Sándor biz. tag, a következő beszéddel adta át a pesti bitottsag nak a tetemet, auközben a jelenlevők levették kalapiaikat:
.Vas Gereben, kinek teteme ma másodszor kertit ravatalra, aki korában nemzeti irodalmunk egjik kimagasló alakja és a népköltészet egyedüli képviselője volt, aki hazáját és népét oly igazán és forrón szerette: nem képzelhetek sn-bb és lágyabb pibenót, mint ama föld ölelő karjaira bízni kifáradt tettét, mely nek jóléte és boldogsága költői lelkületén feküdt, amely hazát ó gyönyörű munkáiban oly sokszor és szépen megénekelt.
És ha 17 évig idegenben feküdt in Vas Gereben teteme, eljött az idő, midőn a kedvelt népiró vágyát nemzete sajátjává tette és kimondotta, hogy Vas Gereben teteme az anya földben helyeztessék örök nyugalomra! — Dicső halottunk! — A hosszú idő elmúlt és mi sietünk e mulssi-tást helyre ütni és elviszünk oda ahol megpihenni 'agytól. A Bécsben lakó magyarok nem fognak többé sírodhoz zarándokolni, nem vándorolhatnak többé e sírkertbe, s nem tehetjük itt többé sírodra - melyet mi szent sírnak tekintettünk — a honáuí kegyelet jelét. — Kiváló írói
hattá el panaszát : az eUók közt Toltál, aki reméoyt leheltél szivébe hogy megfogja érni s virradalnt. Daezot ébresztettél benue s kiut-tásrs junynyal aláztad ellenségeit Bujdosója voltál szent ügyünknek ; de nem hagytad abba a harerot, bajnoktársa lettél azoknak, akik nemzeti ügyOoketitthonn védelmezték. Egy kis, d - éles, vilagbontó fegyverrel:
a tollal. E láthatatlanul
kis szerozámmal. mely ipolja meg a tunya
ereket bogy újra buzogjon bennük az egészséges vér slátutlanban vág mély sebet a bántalmazón. mely soha be nem gyógyul, őrökké ssjog.
nagyságodat mi azért sohasem felejtjük el, megórizlük szeat emlékedet, s lelked örökké közöttünk marad, hogy honfiúi érzelmeinket ápolja dagaszszal
I«elj örök nyugalmat a haza szent földjében ! őrködjék sírod lelett a magyarok Istene, s legyen feletted könnyű a hant, melyet oly sok honfi köny áztatott!
Én nektek tisztelt Honfitanai! kik eljöttetek hazánk szivéből a nagy halott tetemét átveendő. . bogy ezt Budapesten helyezzétek örök nyogs-lomra, — Vas Gereben tetemét a Bécsben lakó magyarok nevében
ezennel átadom. Erős bennem s hit,' Küzdéseid krónikáját oWasbat-hogy érdemeibe/ méltóan fogjátok jjuk müveidben. Az izraeliták ¦ gy ápolni azon iró sírját kinek szelleme |azent könyvvé gyűjtötték össze pró-soha le nem tűnő meteorként tün-1 fetáik iratait, a mi nemzeti életünk dököl nemzeti irodalmunk, örökké!szent történetében i> helyet kell tog-kék egén!* llalniok műveidnek. Tanuljuk meg
Ezen beszéd után dr. Sziklajr belőlük, miképpen kell érezni gon-Jánoa, biz. tag Pestről, vette át a dolkodni, beszélni, irni magyarul. tzőt és következő beszédet tartá, át- Tanuljak meg belőlük tisztelni a vevén a nagy iró földi maradványait: családi erény fenköltségét. Idézzük
.Tmátveszlek drágs halott, bogy vissza lapjaikon a patriarchális ma-haza vigyünk arra s földre, mely gyár élet a magyar vendégszeretet neked oly szent volt, melynek lakói- elhomályosult emlékét Mert a régi ban kora ifjúságodtól kezdve bolto magyar családi életnek nem volt dig élesztetted s haza szeretet nemes ékesebb ecsetú festője, min Te. tüzet. Egy újkor gyermekei állanak sírodnál. Kgy más kor fiai a kiket nem egy nagy ügyért vívott harez w. viazooUgsága tanított meg a legfőbb honfi erényre hogy mindent tudjunk veszteni, mikor honunk vesztétől télhetünk : hanem i *let aprólékos
törekedniök arra, hogy megérdemeljék a .nemzet napszámosai* nevet.
A te ifjúságod korában egy fényes ábrándkép lelkesített benneteket. Minket s világ népeinek meg- Jól esik látnunk, hogy a ven fizetett munkája kényszerit, hogy dégszeretet, melyben hamvaidat ré-versenyre Keljünk vulttk s magunk szesitették elkísér ide, s váló poni-és igy szeretett hazánk megélhe- ra is. De* tudjuk, hogy velünk ki-téseért. vánsz jönni, a baza földjére, a hol
Ti egy dicső jövőért küzdve nHr késien áll nyogalaus otthonod, szenvedtetek martir életet Nekünk ¦ „„_,.,„(,, ,„„,„ hjv
S bog}- különös, hogy Te, ki magyar vendégszeretetnek annyi képét varázsoltad elénk raj-egy szomszéd országnak, egy szomszéd fővárosnak lettél ha-
..kiknek .mindennapi "í"."""!?^ ^""^ * **' "" küzdelme, közt Ml f tta,k értedl ho*-v ó"1Dte »"*»¦ kat leróva kegyeletea vendéglátóid
iránt, magunkkal vigyünk. A mienk voltál szellemedben, légy haló poraidban is egészen s mienk.
hogy tudjuk sz ,rány.

A magyar nemzet erejében h.tünk, „, hogy a m,nek építésében most ele nyéMŐnek tetsző erőn kel közműn-kálunk, a, örök ,dőre lesz megépítve. A msgyar nemzet erejében bizalmunk, bőgj- a mint hajdan ardjáv.l kentett

UD.ld,t


s«h.Urt birodalmának: ugy ma, kkon)d «„ „.^ em
munkía által szilárd alapkövét rakja lékei %„,„„„: ^ muljik éu meg J»'«U 0»ulmá"^ A f1"
munkája szövi azt a jövőt, melyről Te és lelkes társaid a múltban áb ráadoz tatok.
De a fárasztó munkában, melyet
is egy
kónyet ouilékednek. Ott ott Ullllltfjlk
hi.ltáMa
megszeretni müveidből. Merte volna-
ellenséges támadások, esüggedéstól való félelem nehezítenek , nincs e szükség lelkesítő példára?
Igen. Az anyagiért való küzdésben kifáradt léleknek szüksége van LjLT egy eseményre, mely reményt sdjon | minkí neki, megedzze s tovibbi harezra.
A lanksdt test üdítője az álom.
A léleknek is kell álmodnia.
gyermeki lelkem, hogy Lz, kinek a szórnom, de egyszersmind fölemelő, magasztos feladat jut, hogy elbucsnztasson az idegen helytől, itvegye hamvaidat a
hogy az ébrenlétre erőt nyerjen. A övőbe is csak tekintenünk szabad ma,

hozom a költő
Szülőföldem virányáról kónyet. Költő voltál s
legdicsóbb jutalma, ha vannak a kik a síron tnl sem szűnnek meg egész életen át teszik a ko-
de nem rászegezni folyton szeműn! ót szeretni; a mit ket. bogy ábrándozásunk közben el lehajtott: koporsójára ragadják a földet alólunk. A jelen'szorult a köuyet* sivár, nehéz munkára késztő Egyedül| Most Sgslitzer Gyula bécsi múltban találjuk azt, a miből biz. tag lépett a ravatal elé b rö-
lelkesedést, szent he<ülést nyerhetünk.
Ne ócsároljátok azt a multat! Voltak hibái, de voltak fenséges erényei is. Okuljunk a hibákon, de tudjunk lelkesülni az erényeken. Azért, hogy a magyar csak önmagát sze rette, nem volt-e magasztosáig sze retetében? Inkább szeressük túlságosan szülő anyánkat, minthogy közömbösek legyünk iránta Legyen bár vétkes e szeretet; ámde ingatag soha
A rajongó hazaszeretet, a határtalan nemzeti érzület volt a te nagy erényed dicső halott. Mikor nem volt szabad, hogy s magyar magyarnak hirdesse magát, csak titkon &ir-
vid szavakkal tett a bécsi egyetemi magyar ifjúság nevében egy pompás pálmságakkal díszített koszorút a koporsóra melynek nemzeti szinfl szalagja a következő felirattal volt ellátva: .Vas Gerebennek* — .a bécsi magyar ifjúság".
A .Concordia* bécsi írói egylet részéről Weilen elnök tett egy pompás babérkoszorút a távozó kartárs koporsójára s anuak fehér szs-llgjti a következő feliratot tartalmazták : ,Der Journalisten und Schriftstellerverein .Concordia*, den 18. Jinner 1885 * Weilen a kö-
(FKytatAs af^OOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOO
fii
3
TE* ¦ ' ™ ff á, "

i | * * *
oooooc
dl s-
5OOOOOCX X30000000000000/ Ooooooooooooooooooooooooo1
10.000
1. főnyeremény forint
50.000
í.fSnyeremény 2OiOOO3fönyereménylO.OOOf0rint °- *rt-
5OOOfrt 3OOO frt
Hiiiul-oKiá BUDAPEST NtuMI CutM o^silnttn viHmnnyl viltóháitfcnál. lotlojjTÜllMit
2OOO frt 1OOO frt
nyeremény készpénzben kifizettetik^^
XXXXXKXXXXXXXX!XXXXXXX>tft»XXXXXXXX>
i
8
^?'ll
1a m ^" b "¦ — • S. * |
4J
f
KXXXKWWXXWKKWWI
Báli meghívók és falragaszok,
ugy t'inczrendek
s minden e szakmába vágó munkát, — szép kiállításban és I;
olcsó árért a legrövidebb idő alatt
WAJDITS JÓZSEF köayvnyomdája elfogad és j
pontosan el is készített.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOCOOOOOGt HÜSZONNBOTEDH írTOtTAM
UUI KÖZLÖNT
JAHTJAB U W 1886.
i keresktMní
A nagy-karássai
és iparbaok-pészvényUrsnlftt
folyó évi február 24-é» délelőtti 19 órakor saját helyiségében taitandja, merjre a t ez. részvényesek tisztelettet oaeghivatnak.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
1.) Az 1884. üzletévi zármérleft előterjesztés* s az erre to-natkozó igasgatósági és felfigyelő bizottság jajWetések, ugy az igai-gaióaág felmentése.
2.) Ac osztalék maghatározása.
8.) Az igazgatóság iaditváuya az alajMsJkáiyok néhány §§-ainak módosítása iránt.
4} A társasig hivatalos közlönyének kijelölése.
5.) Négy igaxgatóaági tag 3 évre, továbbá egy igazgatósági tag 2 évre, Agyszint* a háromtagú felügyelő bizottság egy évre leendő megválasztása. (Kilép* igazgatósági tagok: BLAU LAJOS, BLAU PÁL, DOÖRIN BENÓ, RAPOCH GYULA é« VIDOR SAMU urak, - kilépő felügyelő bi«ottsági tagok : BETTLHE1M GfTOZÖ, DEUTSCH MÓR és LENGYEL- ÍGNACZ ui*k.)
Nagy-Kanizsán, 1888. január 19-én.
Az igazgatóság.
I.) A kozgyattsen réaatvenni txáadékozó részvényesek felkéretuek. hogy részvényeiket t még le nem járt szelvényekkel egyUt 1 tank pénztáránál innen nye-readó téritvénj mellett az alapszabályok 51. §-a érterméken f. évi február 16-áig leuaai szíveskedjenek, maty térittény egyvtttl ígazolváayal szolfáland.
2.) Az alapszabályok 49. ij-t értelmében •*»»* azon nagykora férfiu-réazvé-nyes bir személyes szavazati joggal, kinek részvény* legalább is 14 nappal a köz-gyalés elótt az. 4 nevére van btárva.
3.) A szavazó lapok a közgyűlést megelózó napon, délatán 3—5 óráig, a bank heljiségében átvehetik; ugyanezen idóben ¦utataadók be a felhatalmazvásyak is, melyek alapján az ületók (alapszabályok 50. §-a értelmében) másuk megbízásából U szavazni kívánnak, mivel késibbea benyújtott felbttalmantajok tekintetbe nem vétetnek, y
A nagy-kamisssai kereskedelmi és iparbank-részvénytármilat t. ez. részvényeseinek!
Van szeruncaénji a t. ez. lészvényes urak becses tudjmánára jutatni, miszerint — tekintettel arra, hogy intezetünk üztetíoígnlma az utolsó (ívekben nagy raárvban fokozódott. — tekintve továbbá, hogy ennek következtében aa eddig beíketett részvénytőke töbtxS elegendőnek néni mutatkozik a a bank érdeke annak kiegészítését molhatlanul szükségessé t.-Hti. — igazgatóságunk az alapszabályok 12. és 3.p>. §-ai-bau körülírt jogánál fogva az intézeti részvények teljes belizeti'sét el-határoeta.
A részvények 200 frt névértékről szolváu, melyekre eddig 120 frt lett befizetve, a há'ra levő 60 frt kiegeszite.se a következő rnódozatek szerint létesítendő.
Mindenek előtt az 1884. évi 8110 frt 20 kr. tiszta nyereményből - a közgyűlés helybenhagyásának fentartása mellett 8032 frt ÍJ kr továbbá alapszabályaink 58. §-a értelmében e czélra visszahagyott részvénytőke kiegészítési alapot képező 2857 frt 65 kr. s ugyauezeu alaphoz 1884. évre visszahagyandó 3110 frt 20 kr.
összesen 14000 forint a részvényekre leendő befizetésbe betudandó.
Az ekként 134,000 forintra felszaporodott részvénytőkének 200,000 forintra leendő kiegészítéséhez 86,000 forint, illetre minden részvény után 66 frt. szükségeltetvén, ez a részvényesek által három egyearő. és pedig 22 frtból álló részletben:
az I. resztet 1885 évi atirczlM l-jüg, a 2. resztet 1885. évi )mím I jéig és a 3. részist 1885. évi tzaptaatfaer I jéig leszen befizetendő.
Tisztelettel felkérjük tehát a I ez. részvényes urakat hogy részvényeik névszerinti értékének kiegészítésére a fentebbi módozatok szarint még kivántató 66 frt befizetését a kijelölt .dóben eredeti részváayeik fMMtfatása BMHatt pénztá runknaj annál bizonyosabban teljesíteni sziveslradjeneit. mivel a kitűzött határnapnál késóbben tortént befizetések után 67, késadelmi kamat lenne megténtendó (alap-szabáJyok 16. §-a.)
Ezzel t részvények 200 frt. névértéke teljesen befizetve leendvéu, az idei g-retzvények végleges részvényekkel fognak kicseréltetni.
Naiy-KaiazsaA, 1885. jt'aaár IS.
kereskedelmi és I párban k - rész vén r társulat
l
I I I II II I I 111 I I
EDDIG IÉG FELÜLMÚLHATLAK
a MAAOER W.-félr
es. klr. 8zaba4aiinasott, valédi, tiszta,
^ C s u k a m a j-oUj ^S
Maager Vilmostól Béwben.
At orvosi t«kiot4lrak alul aiegvÍMgaJuutt 4m kölLJ- fl kkfc iilt4
gvM i
mnn h UgtittUbb le^bbQkk eliamsrt ner : aMll- tft4é-
bajok, eöríely, danaatok, kelések, Mrklniésck, mi-rigjinjok, gyence*^ •'*> «"« — fT »*"* ára 1 frt. — kapható K7^ri raktárban : Bécsben, Heumarkt 3 mAm »l»tt, vitamint u Otttrák-Hftiryar birodaiom legldbb 4* jobb batU tármibM.
P^osett lto.E>li.a.t4±>: Kovau M p
gTógvtárábm , Rmb Vilmo> — Spilz.r Saador te fiai krakedMbai.
2320 6-U
Dr. Ilkclaack Kar*lr-fal«
Calia-i>r Dr. UkttMch Karolj-féJe
¦uU'UIn Dr. Mlkolaseb Károly-féle
fipftDJol
f t p • I ¦-¦ • r.
Dr. Ukolaaek Káról/fele
•pftoyol
ptptnktr
Dt. Ilkolauek Eárolj-féle
yg ideg biataJnU t <i lu Cct "t ir> I frt S0 kr KilftnA baU«u asoD b»t«gaé(«kb«a. melysk «gy rom rér>6 nlrauakh,
M da^»n»tok, » Kvn- i« «bbAl ¦»4rm*MÍ be- Rjj trf In I frt SS kr.
H«r b grumor a
Raodkiv mor Imu tefaí(»k •l
A Ugbwtoiftb
iu> baMS iiarvak felttdnií»«ül irt I frt U kr.
A legjobb Ba«r gjossor- «• b világain •»?•*> batsfWgak «1U> in I frt H kr.
Kgj
Hvqr
Fdrjtiar üsztna s lairannütn leire i&alicm es Bilonia Mtager Yilmosiál, Bées, Hl. Heuatrkt S.
37S3. •«
884.
Egy jóhirü vendéglő
összes berendezéssel
2376 1—1.
Árverési hirdetmény.
Az alsó-lendvti kir. járásbiró-aág mint telekkönyvi hatóság közhírré t szi, hogy Pollák Lázár alsó-lendvií lakos végrehijtatónak Eis-ner Ferdinánd pákái lakos végrehajtást szenvedi elleni 403 frt 2(1 kr tok>- köretelés és járulékai iránti végrehajtási agyében az alsó-lendvai kir járásbíróság területén leví Páka község határában fekvó, a pákái 325 sz. tjkrben Af I-T "jrsz a. felvett H Vi részben alperes n>-vén álló s 338 frtra becsalt ingatlan részre az árverést 338 frtbtn ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte éa hogy t fentebb megjelölt ingatlan u 1886. évi február hó 3-ik napján d. e. 10 órakor Piit, községben a községi bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul ia eladatni fog.
Árverezni iivánók tartoznak az ingatlan becsáráutk 101/, -át vtgyis 33 frt 80 krt készpénzben j vagy az 1881. LX L ez. 42. íjban jelzett árfolyammal számított és az 1881. november 1-éa 3333 sz. t kelt igaztágflgyminisiteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX t. ez. 70. §-i értelmében a bánatpénznek a birotágnál előleget elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átaxolgtl tatai.
Kir. járábiróság mint teiek-kötyvi hatóaég Alaé-Leodván, 1884. noiember 82.
SS79 1—1.
^XXXDOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOq
Meghívás
t nagy-kanizsai segély-egyleti szövetkezet IV. adkluaában, Ilik évi rendes
a helybeli városi tanács termében folyó évi február hó 2-án
délelőtti 10 órakor tartandja meg, melyre a sztvazatképes
üzletrész tulajdonosai tisztelettel meghivttoak.
ügy sorozat:
I. tzámodasi jelentés
II. felfigyeli bizottság jelentése és indítványa
III. határozat a tartalék alap javára fordítandó öateg iránt IV jótékony czélokrt fordítandó összeg meghatározása
V. az alapszabályuk 26 ét 27. §. értelmében sor szerint kilépett 8 választmáofi tag helyett ajak. vagy agyán azok 3 évre leendó megválasztást
VI. fölllgyelA bizottság megválasztása
VII. indítvány az egyleU ufiretkezet érdekében.
Kelt Nagy Kanizsán, 1885. évi január havában. 237* 2-2 As igug&tóaag;
Bővebb felvilágositáflt lapunk kiadóhivatala ad.
Ilii I Ilii IIIII
Pályázati hirdetmóaiy.
A Muraszombatba!: székeié , Délvasm 'yei takarék-pénztér részvény társaságnál' üresedésben lévó C00 frt évi fizetéssel javadalmazott könyvelói állás betöltendő lévén, pályázni óhajtok felkéretnek, hogy ebbéli kérvényeidet az iaté-zet elnökéhez legifjabb Gróf Batthyáanyi Zajgmoad nrboz Felsó-Lendván, 1885. évi február hó 2-áig nyojtaák be.
kul
Megjegyeztetik, hogy a kftnyveló 1200 frtot bixtoaité-a hivatal elfoglalásakor letenni tartozik.
2371 2-2
1885. január 12 én.
Horváth György b. k.
igazgató.

WmféU Jfcma/ Mnynymiijíia Nagy-Kamui*.HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI I1UÖRT
JAHTJtVB U-é» 18«.
ie4.i)' «• menyecskét és Horváth Lacsi )¦ ugyancsnk húst* lelkesítőin a talp .Iá valót. A hölgyek kösttl olt láttak : Weütch Id«, Som mer Lajta, RoseBbent Ad«i, Weiss (iuella, Roi-nfeld Ilka iS»i. Péterről) L*ckenhtch»r lrroa, Schen Beria, Kozeoberg Marwa. Som-mer Malvin, En^láoder Cili, Poilák Marta-, Kohó Hedvig, Lengyel Sarolta f L
(M»rcsaliból) Scn-rt Tilka, Juseta, Wmii
g
Keichenfeld Honig Zseni, tiisella éa
y
Leopoldin, tluimiDD Kayserliag Gli Q
M
4ttconyokat itb. továbbá Gelsei Qut
no Vilmotné, Leasner Hmnkné,
i-rt Albertné, Rapoch GyuUné
rKbreiteroé sib. úrnőket. Reméljük
hogy a lornaegytet felbátorítva at énen mulatság sikere áltai . esentul többatoi fog a nyilvánosság elé lépni. A kötöo-tég támogatána el nem mar»d. —
— A maCT'bABlzsal általános
ipartámulat — amint mar ' segélyalapjának gyarapítása javara t. évi február hó 7-én aa „Orottlán
eibeo Horváth Lac«i ..kősked- kd mel-
ig*!-
déglő lor .
velttegu zeunkara kőtremüködéee lett jólékonyczélu sartkoríi tanc m*t lendes. Belépt i-dij ssemél yen ként 00 kr. F«lü;fisetések kossón«ttel fogad útnak éa a „Zalai Kbslóny" ciimü lap inu nyugtásiAtnak. A meghívó mur. át n«*Di ruhásható. K.wd«te este 8 ór kor.
Érttsltet A nagy kanizsai takarék á 188 é fbá h
pí-nilár reszv 10-én tartand í
gy
iivtántasáf 1885. ér) február hó kfilé ákái U
hod Mórné, K&rachner
Sobb-
f
kfizgrulése tanácakoaási Urgya-líiak iorreudj" : 1. Elnöki megn/itá A
kriigfilliti jtgyiSkonyv hitet «ritó#ére 2 rést. ' vénj<-s kij«lfllé»e 2 Az igazgatotágí és fel ŰKj-elű bizotutcji jelentésnek felolvasása. 8. A nit-rli-g elűterjesitéte — u Of ital ék megilla-jutá*a, — az igasgatóiig é* falOfjelS biiott-itag ré«ére * feJmentvénv megssavasása- 4. Ax aiapsa»bályok értelmében' sorrend W«rínt ki-iepú 10 igazgatósági tanácsos, ugy a 3 tagböl illn felüg)f]ó bizottság helyett ajak, esetleg átoknak isnu'ti meg választása — ég pedig a kurteodbeu levő Serényi József, Bláu Pál, Dnuueberg Jakab, GuUnaoü Simon, Maschanx-k'-r Mór. Sommer Sándor, Sommer Miksa, smm I M„ Schprz Alkert és Vagaer Károly igazgatósági tagok helyett 3 érre, a 3 fel-UgyvIS bUottsági tac helyett pedig 1 évi idő tartamra. 6 N«táni ind.tv&uyok — A t. ca résifényewk figyelmeztetnek, muxwint aia-vazó-lapjaikat folyó 1835 évi február hó 9 ik napja deielött 9-12 L¦ délután 9—5 órá.j az intését helyiségében átvehetik — Jeyyaet: Lugy a.Z alapszabályok 54-dik L-s ateriat aia-vaaati jogot ciak a> igényelhet, kinek réss-venye a kÓKgyüléat megelózólif 4 héttel néé ái
caer Sindorné, Dr. Schreyer Lajosné. Weitt HenrikDéurbOlgyek ;— Biau Lajos, KbeMpang«r Lipót, Fisohl Pál, Honos Antal, Hirsch! Ede. PaUky Andor, Wacbtl Z<igmond (elköltözött) arak.
- Biztos forra«bél tudjuk, hogy
a Vas Gereben ünnepély alkalmával BJ-csben as Ősases beasédnk censura alá esvén, kítőrültellek ffiindason poo-(ok, ame.yek politikával foglalkoztak. így * beszédek jóval rÖviditteit*k és tsépaégük csorbát ssenvedett.
— Vadast bálra kartaljegyek elő re kaphatók f. hti 26-tól a bál napjáig: Bel as Práger ét Mandák urak gyógy taert árában.
MéfftritJ ts«t. Alig «o;< egv éve, e*etet registráftauk.mikor <-tokotádé-ezukorttW több gyermek rosszul lett Már akkor intettük a íioidket oratoaaágra és kárttk i hatóságunkat a tútibaasri nasgál ;ére : «6t Tersanczky Josawf járási t vos ar, ]apunk Teterán-mankstárta as aiki lomból aépaserti ismerUtéat irt a meregtar-Ulsan cxnkorkákrol A jóakarata figjtime*-H-tes, a kérelem, a azakértft toU nmnkája a«onban erednenjtoUaal maradt, aiert m bői-tokbaa most is csak aaabadon árulják a mi-itmu etokorkákat ¦ aaokat feiolvias-gálo! tűébe sem jut u orrosraodétset egyetlen k&aegenek sem Legutóbb törtéét u baleset. Lapunk tulajdonotának, Wajdits Jósief-a«k legkisebbik öa egyik tastvéijétol Órát Abr-ioló piros czukorkákat " egyet megérett Nemsokára t rátian erői marást ére*«tt. A segélyi báziurvoi mérgeiéit comtatált « a megmarad csukorkát megvizsgálván, mé re gtartal tannak tal*Ju ü'erencse. ho^j a gjennek tob b«t nem evett; nagyobb adag menthe:U«űl meg Ölte volna. — A ctokorkák egj üutócsbolt bau aruitfctUt, hova ismét egy nagyobb
Bf/ik iltaláaoaaa ImUK ét *Mr*utt Ug-ját v«MÍl»tte eiRóitkvOlgji A • - i I n é, 8 ¦ Q I. T a t a s ¦ t IleisV t ¦. A jólelkS é> páratlu •a«]ida«gft1 odvM oő elhoaju oeu jött igjan Tá-ratlaoal, mert boa«aú idó óta b«teg««ke-dett, de éppea — mjvsl betegaége oem Tolt iqIjm vagy legalább o«m láUaott aoaak — mindenkit megdöbbentett no-botd hálája. Mé* köwetleo kómyeaoi k k l bk
sj
kapott, malybol l l«tt; gyo»- elyre hivoU
tartottak annak ily gjort
l. F.hó 19-én éjjei Aaooban «gy- aawibbal lett, mellében fojtó fájdalmat érese't a agy 6 óra tájban e aaa-kll h b
gy j
hagylak beaneteket" — eiueaderfllt Srttkre. Kimúlása
vakkftl: OModeaen
ia olytaelid, oly békés volt, mint egéas élete. — Temetéae f. bo 30-án déloUn ment végbe, melyen as ethanyt karUr- éikli dék ki
OMJyet ag ,
kaptuk- „A aautgróthi birtok — írja Ulfl li tudja
Esek
— valami poroM, v»gy Istes : mind nác«i^ k"*ébe jutott a* itt gudálkodó -- mindent kigoodol-Dak as emberek ret. o^etéaére. Allatokat agyoo lód&itetsek, embereket korbédol-nak éa gorombáakoddak aton-útfelén. A karioaooyi váaár alkalmával a jósság-igmagató egy etAkelö nLt njilvánosan megtámadott, amiat egy nyilvánosan áruit és altsls megvett kis karácsonyfát v tetett h»i% ; s eat e dir ok toraága ai ardejökMl lopottnak gondolta. Egy alkalommal récsevadáaaa-tot tartótuk * mivel egv asegény, oaalád'Jt bojtár & vea»é* lyes mocsárba meaai nem akart, kutya-
érdekw küJföldi vadásuti leírást olva k, míg aa isméwlo rénben a külón
bösó vadas-ptaoaok forgalmá-ól »^j kimerítő ssakavatottaággal irt köalem*ny
yújt tájékosáat A fegyver töltény em lópor ismert rovatban a „Baruchlél*
j abban asabadaim ásott töltény hüvelyek vannak kritikai boncskét alá véve. A lövésaet rovatban pedig melegen írt felhiváat ojvajunk, hogy idéki
léálk
népiskolai növendékeken vül a tisstelók ét ssttretŐk
ki-
vett résat. — A koporsót aaebboéi awbb koesor&k borították. —Nyugodjék békével a moakás élet után I A család álul kiadott, gyásajeleniés igy hangáik: „Alulírottak ugy a maguk, valamint a boldogult rokonai nevében, mély fájdalomtól megtört aaiv-
vei jelentik torrón
¦•tett neje, ilietve
anyjuknak, napa és nagy anyjuknak R4*M.< vöigyi An'alaé muí. Tavassy Uooa kocaégi népiskolai tanítónőnek, f. bó 19 én életórek 64. évében, hoseaas BMnvedét uán :órténlgyástoa elhunytát. Kelt Nagy Uaoiváo, 1886. január 19-en. Bóssavöl-gyi Antal férje, tVsaavölgyi Qis«Ma. Uósaatölgyi Gyula — Kó»avÖJKyi Jáar-Ki Si Bó
y g
vért- átiratctt
Misa, * drótos
legfnjr a kó-
kesstoségunk-hö*. „Drága racsksm ! Ne baragúgya, Misu tugya 1 ovii sirnya ; osgyot
Zu-
kanceolráji- Miu tuj mo- Jo-
lattá dijak siftyu zurak ban. Na míg xa»k erul irgya M •ágba trifacskak. Is addig türgye gat Zuracskam. Zisten megáldjon! cakat kívánja: Misunak !'
— Azou iánuwéleti nyomornsag
kötött, mely városunkra — kivált egy ¦dó óta — lidércnyomásként nebnte-dik, jól eéik arról értnaülnünk, hogy II « d ci Antal vendégszerető hi-táuan f. január hó 17-én este tényét n hissá oly kedélyes és fesztelen névnapi estély tartatotr, mely tokáig emléketetet marad, as oy jólmulstdkrt. né*ve. A huttonnégy teritékil gazdag lakoma lelket toasstok, asavalat, ének — és a pesagot pslaczkok a»iinni nem akaró durrogásai kötött — folyt A lelkes áldomások sorát Orostváry Gyula nyita meg, éltet>én t háti gac-_d»t. Uiánn* Tuboly Viktor a következő kötiftflsésben részesült ildomás moudotta vénben;
.Ki ugy érti ai építést
Hogy Mázának tenne it
Vendéglátás éi a jú kedv
O»al ip gyanánt emelik.
S ki e roaz, i'ozo világban Nem él ciupán magának, Hant-m ét a barátságnak . hasának 1
_ [ érte Kgy őszinte ildomáat; Adja Iaten : sokszor láttuk így épitve e lakint !
ÉS * ház derék gazdája M*g uitt sokaaor épitsan, Hogy r.axánk és e várocoak Erdekein •segíts**!
8 aztán ne csak hiiiioáj ék, Banem mag i* nősülj 5 o, Feje meg ne kopasaodjék, Htja mag ne őszüljön !
Kívánom, bogy arnámos évig Ünnepeljen e nappal — Llj«n derek hazánkfia Éljen soká Hencs Antal!"
A magyart samatu kedély
g
legtétetett Kár, hogy mindig a baj énU ntáo történik TiiafiJH, holott íséretében asl évem* tóbbwor is meg l h
let szolgáltatta **°kat A rendőri intézkedés meg-ior-¦aakértó •f. kel-
ii 1 • trvotrendóaset, jöjjön el hoaaánk i- országod!
— A Csáktornyái állami tanió-képcadr uj épületének fólemalése érdemében 8va«tits Benő megyénk alitpauja ét ár. Rustictka Kálmáo kir. tanfel-igyelÓ e hó 18-án Csáktornyára utasnak, hol egy-két napút LóltÖt ek. A vt-ros rgy 12 kat holdnyi területet és huss «ior frto' ajánlott fel as uj képes-épület stámára Uogyba a kosoki kormány — a jogérv^unyea ssersódét mellősétevel — b«éri et tjáalatt*], akkor as épitkesétnek mi aem áll útjában, föliév«, hogy a költségek biánjsó nagyobb részét is nivellálja. Alispán ur meglátogatta ^s áll. képasdét, s nagyon kellemesen lopto m«g annak berendesé-te s a tanítojelöltek előmenetele. Dr. Kostictka K. kir. taafelügyelő ur másnap még a polgári ét elemi itkolák«( tekintette meg, s örömmel nyilatkos lattá ki elismerését a tapwstaltak fölött.
— A keaithelyl gazdásxok segély
egyleti bálja f. bó 17-ól tartatott meg at A mason szálloda nagy termében. Már kora délután megélénkült a tő utcea at ion járó kelő vidéki szépektől. A b*l Dya töreki Tómky Al*dárné úrhölgy
) sága esti ]/t dúé éé
g órakjr «i késett,
caa; térj Stldooí
y y Kooai
Samani, Bóu* völgyi Borosa, férj
Ritiuper Károlyoé; — Kóssavfilgyi Pao lina. Róssav^lgyi Ama], gyermekei. Rózsavölgyi Gyulané stfll. Had*ráas Rosta, menye, — Kocsi Samu, Rittuper Karoly, vejei ; — Rostavölgyi Margit, Aranka é* Olga, Kocsi Gyula, Rittuper Irma éa Margit unokái.
— .Magyar Gyorsírás" ősimen
dr. Keié Antal ügy réd egy atak-folyóira-lot sserketst és ad ki. As els4 ssámo megkaptuk, s igen tartalmasnak találtuk ennél fogra igeo melegen ajánljuk as érdeklődók figyelmébe. Július és auguss tus kirét«!ével minden hóban egyaser 15-én, jelen meg egy ívnyi terjedelemben, Klöfise'ési ára egétz évre: 2 trt, félévrt 1 h-t, mely a kiadóhivatalba (Nagy-Kanisaa, »séchco.-itér 6. as.) küldendő.
— Veszedelmei órtlt. L lapok
korbácaoaai Öaaae-r
»verték s vadássat
végeatével rögtön kibordatUk. A napokban as erdAa as 6 paranaukra egy embert, a tekeayei papnak egy tehenét és •gy lovai 16tt agyon ; agy Lut pedig ön-
¦agui as4BK haiálr* korbáosoltak, A* egésa város roppant íagaJomban van el-
enük.* így aaól r. levelesünk tudósítása. Mi valóban[megd6bbeoéasel halljuk mind •sta végheKllenül oaudilkMunk, hogy a séralmatok ac ilyen •ljirásaa! ét viael-ked«Wel SMSibeci illetéket belysn orvoslást neo> karesnek.
— Áj eavbenseretetnek éi a t*a-
p pél-Pécsek
ugy iránti lelkeaedétaek igen dáját gyakorolja
György Matkesseatgy&rgyi (Marák&*' plébános ar. Ismeretes dolog ugyanis, Kogy Murakös Zalanaegyéaek egyik leg-népé««bb vidéke ; a tnlnépességnek ter-métaetes kifolváaa af elasegéoyedés, e pedig a tanügy felvirágosáaának legna gyobb akadálya. Nevetett plébános ur igasi lelkesedéssel fáradosik ason nehés-segek lekasdéeével, melyek tulnépes hi kössége tanügyét, leginkább a saegény tég miau, hátráltatják. Több ei érdem ben tett nemet intéskedéeének beUtóae-sére álljon itt legújabb, igasán nemes tette. Saétasórt kösségeinek iőbb ssegéu Unulóját saját kOl'ségén látta el lábbeli i taucönyvakkei, csakhogy sikálniuk
1 ehessen a távolabb levő központi i'k lát látogatni,JA nemet tett dioséretre ne tsorul, de elmulaas'hallan
g
oaendesen afttödŐ emberbarátnak a sae gények nevében kötaűnetet syilviniun Sok ily nemes ssírO papot a hasának át a tanügy felf..g viragosni.
gy
lOvén-társulatük egy oraaágoe é Jj i
3-ik saámáb.o em
Zalavarott f 48 éves földi tőlakatt'.uita
itattak, hú 6-án Párta Ferenci livea — nejét féltvén — iagat, de idejekorán meg
g j g
mentették. — Öngyilkos jeJölissk két napi betegség után kilábolván a baj', körayeseiéhes ko l
— 12 én reggel neje
viselte magát; a asokátot reg-
-s.
- 100 bold ' badacsonyi stóló
MrtOfcOt árvereanek el f. hó 26-áo Ta polcaan, Mojser Ferenci vnodéglŐs helyi> •égében. A birtok jelenleg Pécsek Gyuia és Ida testvérek tulajdona. Amint leve lesünk értesít, a gyönyört binok rétile-takben fog elada<n>.
— FlBgyUkoe apa. Apagyilk« fiukról minden hónapban olvashatunk
lb
vidéki lövéss-
íjovetcesetté egyesüljenek: indokolja i üdvöt mosgalom kesde meny esését >nötan a honvédelmi arsmpont. — Je étekben ca*« a főbb oaikkekról isóllottujik, mert ugy a lap esen ssáma, mint egéss évfolyama 1 nagy gonddal tárgyalja a vistlssstt, kopassat kérdéseit ; érdeketterméssetrsjsi megfigyeléseket kösöl as állatvilágból t a hass noa tudni valók minden réssiétére ki-;er)estkedik; esenkivü! pedig a .kérdetek ét faleletek* rovatáoan concret eteteket tárgyal nagy siakavatotttággal. Végfll tarosaiban világjárta vadássok kai-és belföldi vadássatánsk érdekfeasitó leiratait köali ssokott vonsó előadásban Ei éri utoltó ¦simában a tárcta-résst folylatáakép „Egy elefánt vadiss kalandjai Afrikában" képesi, mely nsép leirátával ¦ isgalmss vadiss jeleneteivel bi-tonyára ssiveten olvastatott. Ha még megemlítjük, hogy at előttünk fekvő tsám is, hasonlóan ar eddig megjelenő asámokhot, Magyamrsság ét Brdély leg-különbösŐbb vidékeiről mindig fria tudósításokat hot a folyó vadállatokról, vad-tenyésttétről, t k&sti át évi lelővét ered menyeit ét hogy a lap iránya nemcsak tanulságos, de mulattató it : ast hitssuk eléggé ismertetve van e kitűnő ttaklap a melyre esuttal t. olvasóink figyelmét felhívni óhsjtiuk. — A „Vadásslap" Sárkány I. F. sserkesstétében Budapest ten minden hó 5. 15 ét 25-én rendeseo 16 oldalon jelenik meg « előfiteiéti ára : egész évre 6 frt, félévre 5 frt. Megjegyez sük még. hogy e lap ss „Orsságot magy vadstsati védegylet' a „Spor: egylet* ét t .Magyar visala-verssfy-egyesulet'' hivatalom lapja u egyúttal, s hogy a fenti egyletek tagjai a minden hó 15 én megjelenő saámot égessen díj talán u I kapják, a mennyiben pedig esek a ssámokat is bírni akarnák, esetre egétt évre 4 frttal fizethetnek elő. —
Lapvesér és kiadó: SZÁLAT SÍND0R
Felelős sserkettt/i : TASS ALMOS. Laptulajaonot: YYAJDITS JÓZSEF.
a nőt hajánál fogva leráatá, s egy hj l
kit a rondnsóség é'éo Méesár oe Lwjos bál elnök fogadóit egy gyönyörű élő virágból álló csokrot nyujtv* át neki, ugy színién egy csinos miivu táncsreod^t. A Rákocty induló elbsogtása után kezdetét *ette tánct, mely attán tolyt st»kadatlan jókedvvel, gyöagy virftgui hangulatban, ki-ilágoa kivírradtig. As et%6 oégyett 64 pár taucaolia s általában mondhatni ritka az a bál, melyen szépeink annyit ét oly jó kedvvel táncoltak volna mint «teo. A jelnn volt szépek koatií a köveikesőket jngyerhettük t-l: Baán nővérek (St»-bar,) Botka Ernettiina (Újfalu,) Csűrd* Lujta, Emect Giseila, Erticb nővérek, Fülup Katink. (Kia-Komárom.) G»-l A'aU (Pacss) Gorfó Anna, Garger Zs«ni. Király Lujta, Lábos Mariska (Ollár,) Lerch Katinka (Kis-Komárom.) Klast nővérek (Stalapa,) Mojser nővéreit (Sü ieg,) Pécsely^ Netti (Kia-Komárom,)!
m-ját végetvén — a férj aa ágyon » fŐ'ároei lapokban, de bogy apa gyil
*..... kolja sneg a fiai es a maga nemében
m É* mégis et eset it megesett. Ugyanit Vurkonyban (Baranyám.) Huts-stú Marton vagyojos polgár, saját fiát, mert nem viseltetett atyja iránt temnii tútteíettel, s e miatt Pécsett hussmosb ideig be it volt sérv a — agyonütötte, A gyilkos atya elfogatott s ellene a törvényes vissgálat megindítts'ott.
g.l: ttlv
késsel előbb annak haját levsgta, arctan orra kornyékéi m-gken ette, orrát keresetül szúrta, valamint iseme körül ét ajkát vesselyescn Ösese-ssur-dalta ; — nejének nyakát akarta elvágni, de as óassefuioit tsomssédoli ét as illető gyermekei e ssándékában meg akadályozták, s a siortmcsétlen nőt sikerült megmenteni. T ttéo»k elköve tése U'án egykedvtleo a reggeli elte-gyaattátá bot kettült, de e helyett gyt^-sekei kidobták. Végre minden tette
Irodaloau
( rovat alatt koslott, Tag/ bárhol hirdetett mniiKak kapjatok vagy laegre&dfcl-hetSk Wajdiu Jówef kSnyvkereske désébeu Nagy-Kaniasáo )
- Előttünk fekszik a .Tadási
lap' legutóbbi Márna. Maonyire kitüPÓen aserkeattett saaklap
birji
g, megi pékek '•, össtesen hárman. Véd ét
— A magyar art. Korona orszá-! dac« tsövettégre léptek. Esemul egy ot«t-
pű vörös-k«retst-egylétének nagy-kani- rák pictuláért nem ad egyiktem több sö-fttai városi válasatmonya 1885. évi febr. ' tenényt (kis berong kipfelln,) mint ólot; hó 1. déldtán 3 árakor a Kitdedovoda ! — aki 1885. j«. hó óta — 10 krajcsár Qádor-uttiai helyiségében tart a od ja eví ért régebb tsokát aserioi hatot mer ki-rendet kösgyüléaét. A kösgyülót tárgy ti:, swlgáfni : as banletétt fis*t. A atóvetség 1. Elnöki megnyitás 2 Jelentés a lefolyt különben még tilkm, de kiflit már csak Avi mlikÖdétr6l. 3. A asámvizegaJó bnoti- ötöt kapunk.
»»K jMenteec. 4. *A sorrendszerint kilépő — GyaMhlr. TanfigyOnknek s a
ˇalamint elkóltöaöit válatstmányi tagok népiskolai taníettületnek gyássa van ; helyett ujak, nseileg átok isméti megvá- mindkettőt értékeoy cwpát, vettteeég laastas.. ő. NeUni inditványok. *Kisor- ért«. A U^Ogy egy 39 éf ig wnyedetlenttl •olt Ugok Ebeosvanger Lipotaé, Hoff- busgűlkodó, jeJas muskátáu a tantestület
Kajky Anna (Felto-Rajk,) Rrischl nővé- j Csáktornyára ki;órie'.eiL Vale *wsták rak, Saáry Piroska, 8ágváry Hun (Kő-1 kedvesót éa ennek nővérét it, előbbinek vágó Eör»),Stefaitt nővérek (Ntgy-Rada,) ihat é»st leánygyermekével együtt, >i-Schatten nővérek (K. Eors,) Szabó Ilka ket azonban a visagálóbiró ur — eile-(Tapolcsa) Tomka Hooa (Stántó,) Vértes- j Bök a kihallgatás folyamán terhelő kö-ey nővérek, Zdrávy Irma (Tűrje) ur- rülmény fel nem merülvén, —egyelőre hölgyek ót Cberoelné (Cs.b-Rendek,) f ssabadlábra boosájtu.t. Mesgs megssfi-Csigány Károly né (K. Eőrs,) CMtay kése óta Mura kos ne*, felvidékén cssrar-~ ' ~ gott és ott ttámos beterétes lopásokat
követelt el, melyeket réseiben be is vallott Lsu tali kihallgatásakor több or-gatdára tolyot vallomásokat tett, kik néki tilos ütőiméinél vétkes tegédkeset nyújtanak. A két nőt — Flesayák Annát és Margitot. — kikkel korábbi ismeretségben állott, ason b)«Utgaiá*okk»], bogy & Várasadon mint oopstámo* tse-res magának kereteiét, ¦ ők^i eltartani fogja : a Varassd melletti Ternovectre oaábitá, ott tartván el őket a bébebóbs nyújtott penteegélyljel. Asosban 0ad dig jár a konó a kjtrs . . ."— addig járt Mesga it a varassdi piacára tol vaj lőtt Indáival, — míg végre korokra került. Ssennctétlen ! A további viwgá-lat fogja kideríteni: vájjon hány bútttivü Iádnak kellett az édes ssülel ketrecslAl a
oda mutaío . é* muut, h^gy a tteren-ssétlen írü éti iub>mokban ssenved, — átért ^ kellő lépéseket már megtették.
— Seigrn Ferdinánd, a hirhadt betörő tolvaj, — kiről a lapok tévesen Márwa név alatt közöltek értesítést, — a múlt év október 15-én s csáktomyai kir. j árát bíróság börtönéből — illetve as fit börtönébe kísérő bortönőr elől, kalapjai annak tsemei kosé csapván — megszokott, a múlt napokban a varassdi j 8 veié rokon sport nemeket mily ala-
fogva, fejlettebb
dáttkösöntég rokontzenvet, kitűnik ama lényből, hogy 0 lap a jövó évben már hatodik évfolyamba lép. De ha tekintjük, hogy emes egyoduli magyar saak-k&tlöny kitütott cséljait a vadástatot,
piacion — ho] lopott ladakai árult — m. kir. csendőrseg által elfogadott em Vl *k
Ouidoné (Sst.-Gyorgyvar,) Herteieady Jóssefné) V,Uk,j P.thó Lajosáé (Val-lus,) Tal.bér Károlyié, (L.-Tomaj) úrnőket.
— Blmnark ¦•meg uj vám tarí
Ífája kedvesőtlen hatást átül ortságuak ban. Ha a termény kivitelre nagyobb iga- vám- ár asabatik. piaosaíakon olcsóbb
amak" csak * rcggolí tfrák* vetetlek lesi « gabona, ekkint okoskudb&tuk a «u éget. ékk öen hárm Véd
búotussó. elgágogoi ? —
- fc«í-egj sátort Qtótt Weffen, hogy aiikép*n gasdálkodik itt haaank-ban, élénken betsél róla egy tudosilát,
póttaggal tárgyalta keidéitől tninő érdemei vannak mai Yadá*aati vitsonyaink readeséae körül, melynak ugyssóllrs egyedüli fejlestiője e láp volt ; h* figyelembe vestsük, bogy minden irányban lanultágot estekesései és beható bírálatai áltai bármely német aaaklappsl bátran versenyre ítélhet: ugy könnyen megértjük ama rokon-sseaves fogadtatást, melyiyel e lap a hasai vadásskörökben mindenkor ta-lálkotott Mily sokoldalú tárgyat ölel fel e küJöeben it igea ügyei
állított lap
> mennyire bír megfelel a i igényeknek, kitűnik mái
a legutóbbi mm tartalmából. Mindjárt a lap 3>ejéa egy a Vhdástkoaóntéget k&uirói evdeklő lanulaágos csikkel ta-lálkosunk, mely egy korábban meg-ketdeti értuáesés folytatáaakép a rag»-doaók csapdák kaii inasát árgraija. Mily fontos e Lárgy a vadállomány érdekében, kitamL már abból it, hogy e tárgyal a legneves«tesebb tsak-kóny-vek mísdig behatóan foglalkosaak, • BiaÓn a .Vadáttiftp' a külöobösó apaastalatok-.l Öatseg/üjtv*, könnyű áttekintésben tárjt ítl ls ulvatói eifitt; biaoonyal mindec vadáasat kedvelő elismerésével találkotbatik. Aa eibeasé-léa«k KÖtt egy igen ügye* tollal leírt tusok vadáaaatoit majg ,A radáat-sport a gyémánt masóköa* osím atatt
Nylltté r.') Köszönet-nyíl ranitas.
Ason órökbeusü kegyes rétttvétért, melyei felejthetlek kedvet Margit leányunk elhunyta és temetéte alkalmával rokonaink, jó barátaink, ismerőseink és oly tsámoi igeu tusfelt kösöntég tanúsítani kegyeskedtek, fogadják együttesen és egyenként fájdalomtól lesújtott Mülői Bsivünkből fakadó hálát kíosö-netűnk nyilvioitátát
Nagy Kaaistán, 1885. évi január hó 17-én.
SvosHts Károly
Csak rflvhJ ideig lesz láthat* <
Wajdits József könyvkereskedése mellett
Keller Ignácz eielötti üzletében. ax örlá>a
Kati kisasszony
kis Juliska nővérek
Látható
Sehwelzból.
reggel 10 órától
áUK
9 óráig. I. hely 20 IL
hely 10 kr.
A LEGJOBB
CZIÖAEETTA-PAPIR
LE HÖUBLON
franczia gj'ártmánj".
CiwIíj és Henry-töl Párizsban.
Utászátsktél tiisseskl tvatlk.
A esigaretta-papír csak akkor valódi, » ha mindrn e^yes lap ,
LE HOÜBLON bélyegééi és
' mindenik boríték az allant átló véd- <
jeggyel éa alájvissai el van látva.
ftC-Sialie de l'Etiqnettt V lm kViafr ¦ ftUr,
•) K rovat alatt köalsttert bpü alaki, Ur tálai tekintetben out vállal UJMelléklet a Zalai Közlöny 1885. évi 4-ik számához.44
vetkezó, oagy német nyelw.1
teMzéssai moneiott
fogulolt, kmédrt
A bécsi hírlapírók és írok ,Coo-cordia" czimll egylete nevéíen egy koszornt tehem a magyar kél tó ko porsc'jara. A szellemi köztársaságban melyhez ó tartozott, n*« títe-nek elválasztó korlitok. Hogy is mondta Ltttier: ,,A nyelv egy hlfely, melyben a gondolat palló-» rejtik." A szeDem lovafjai a pallosról és nem a véletlen] kOrelyríl ismeri* "fef egymást, melyben át pihen. OnSk el-
jöttét, ¦bogy a régóta elhalt földi maradványait haza vigyék. A. gyenge ember meghal, de a költi alakjai élnek: Vsr Serében eszméi; kóltói at»k|«f voltak azok, melyek a levégSben lebegtek, melyei a róla való megemlékezést ébren tárták és önöket rábírták, áldozatot és fáradiáíTot nem kiméivé, Idejönni (hogy a %oHó fcatándó testet is élví gyek a hazai földnek Nemezt fisuk Önök haza, mert ez azon élénk álakká változott át, meiyek miatt moa* a hazába visszatérnek. Nyagodjék olt békéberf PelSfi szalSf mellett é»; nyújtson nekik 1 sirbai kárpóúiM azért, hogy nagy fiuk nem pttatüats náluk.!1
A .Balaton vidéki kór" ttíe-netét Krót/ K3aroTy ariradta et íí-tásbs szavaiban, K oiszmagyarbljn. jelent m*g. míg végre Dr. nyarsíky György pe»t, egyetemi-tanár n é m et ^ beerédben nVoMott köszönetet s '.Condsrdia*' iroT egyletnek á bécsi sajtónak a szíves támogatásért és a közönségnek a ke-gyeletes megjelenésért, - Bkkor s koporsó a .Cooeordiá* tenetkezési egylet tisztjel Utal az ott álló négy fogatos Uveghintora emeltetett és a menet bosszú sorban kisérte a diai halottat a belvárosig, bol az oj egyetem' éKtt feloszlott és a hintő a tetemmel a* állami Taspályáhos robogott, honoét Pestre szállíttatott. A menet valódi diszmenet volt. A *rtl-dingi fóat palotáinak ibiakai nyiíva voltak, a Mlgyez kendííttrfimeget-tek le. Egyszerre gyorsan nyilllTel egy palou ablaka, gyengéd nóL kéz dobott egy ritka szép babérágat a koporsóra.
Egy fipyelmea honleány elisaae-résre méltó kegyelete Tolt"':" " Rónai.
asdvss kidsgben, aaikar a tnnjóhnrutoe k Ujbb ók
p| Ugjnbb
A ">t * gysrmek mm lenes, nem
Wb
faUdó
D>m anepore,
meWben, torkában
ég p, ,
tjdalmal aea eroe, mmder aagbishelo eMrek, uníbb • belefat ormi felügyelni sélkui begyni »<• tenáoeos.
Megl s t te k . 4 1.
MUdeo eabsr kivetve
¦Mn ésr es éke mik, hor
okkal vnsaéryaeebl
vsa kere-u éleaedet-
kimeaelu a
tftnfthurut, mint gyermekeknél mórt éppen uoi körülmények neheaiiik • randa Lageterlást; miWI aj kovelkekik, hogy síinél korosabb velskí,"anaál »tíj«-•ebben kell elkövetnie mindent a súlyos következések eikerfllkateW onéljábffl.
A b
l t k ö r je 1 I a g e.
Hurut (Catarrbus) alatt a ayák Ik snoa gvnJedáaát kellarleai, mely
volna goeduUm, otf bagytanv e. kártyái
A múlt bében, legkivált bérben igfln'aOK ssaove tarosoUan - mondva : ,ltt«i har-uf* b a n", mely betegség >i uj évben ia eléggé elterjesH. Af raja, erage paveSaiedik nátháról^ kehéről ée többesnél nagyon, ie komoly ssiireserben " mutátkotó-'T, muut kosnk, mert BOknál:<<naAV '<aollhártya gyuladásaá tokasódoit. -lodo^ul beaná' mithatni s gyefcorV teg.állossst, a leve gonek, talajnak risgössi tultöltöskfidiMt, tehát k
Nem akarom én in esxorvoai teendőket réssleiesni, van a Tárosban olé| jól kápneta, - sno%álntk«sn orvos/'eneí megfogják lenni teendőiket, oaak nea kell mulasstani időt s segélynek gyön igény be réteKvel Tea példa ef ég. hogy as orvosi segélyben réekeköftek" sserenoaé sen gyógyultak,midinishssiyagokí kóny-nyelmüek jobbára elveestek, vessendók. Csak ssért isólalok fel e lárgybea lyen, hogy a mindnn után kapkodni rető feleket óvatosságba serkentsen, mert s Ifido huruttal tréfa ttsni aem I gyermekeknél, sem te nótlekaél. • QyermekekBél.
A iud» burai mindig figyelmet kelti betegség, eltekintve végssiea lefolyásilól, felkelnek a lltlok, mert mi, nem vetheti meg bis'oiabken a gamöaódnaaak aiapját, a köaayntn lasstssoknál, aelynek a vége utóbb vídól véss. Ebben kereshető igen sok haláleset, mely rendeséé as élet legasebb korában vet véget a viruló életnek. Tapeatelhat-ták elegen.
Orvon, aaOloi goadviaeleWal, ajire kod"»í a lefoljáaa, baWr a njí-fjulaaa, da k.-ei kir«tall.l,
A BWgktlai aHeaai ivaloa
Ubb-
táa, a orakortartaJma aaank haiailtea*)
a) ralkarjlk eaikkirt arat ]4%t aa arUutt aakortartalma aD lai tollitól endilei aukaaan falJlttmilttt aaai! Hia»Ik, kaar • fjelBiekeierett.fBllIk
bártják áaon gyoJadiM a»oo birtják DiWiBéVe é» geay elrajmlaaa.1 -
alj
eyák- >
és geny'- el rsiaantáaH jár. A nyákkart ia i
vöröasége éa megdnanadáaa ájul, leribbá I társaság, snyákbárlya feiule-aa képeódo esorks ; rajta— ssma és ssvaroi vbbjj uvageaiau nyákl"aak,Ba«
Vagy más esetben genj által
Akkor járta igaaán a mondás: .Kinek a hass ég asgs lásson 'as oltáshos, < mindjárt naa lángol oly mag»aan."
Egyik este egy ismerősöm lépett be hoatám — Ssilváay Sándor volt a neve Isten nyugesataljB már meghalt ssegény, egytlit koptettuk vele'a pápai oollegium nádjait s graaatikában — • nem hagyta eddig békrmet, mig el sem, mentem vele -erj- álarceoebálba.
FelSltösködtsm • olyan velencnei pátrielus lett belőlem bogy nem kiesem, s Láguaák köaö:t terem e derek.bb
A vigadóba érve, saiata hajam ia égnek ajlotla meskaráióL Egy ketlót aag. is ssóli'ék, d- esek asjd agyon unteltak hsasoBtalaaaágaikkal. — Ok mik rollak esek mind as én Braaikéabes képest!?! Végrs unalaamben félrevo nultam egy ssel lék terembe • elkend em kertjásni, — Beakaruk valami „páter osmaldaleania" vib, épea nem kellesaes aer.t Istea kftlönös áldása van BO.de esért.s Forlaaa nség ie á^*Uatl hátat fordítási neki, i nea jálaaattank soká sprengölre volt.
IWolyása gyors ée lesau vagyis he*
y
T»ay*Mlik E dóbé
E dlóbéjbe eaooU.il raaalnteeéeean jj il b k
igsjjon iráayul a aagatarlaahaa enok-nak, akik a légeaervi (llidó) kamtot ugyanéi ven "semminek tekintik és s h«4yi
g
öDa/almüek k fairagMaokoa, aj. f fg a*gaastaJt koatár aa«-
rakbanframaaykadii, < uskltl gjifjviá Virai.
TEBSiNCZKY JÓZSEF, Ka«ta«»jári« otvdm.
CSARNOK.
(Clbaaéles
BtovAana MúrktM.
.Mikor éaaég legény veltajn, A knpuba *UHotU«, ' Kgyet-Vetttt korjntotua, Mindjárt ludták hogy éa va|Um."
Akár esívMen ballgetják en arak, akár nem, már éft is oaak anaáiak agyét; — knég pediglen aea i> snermo', — ka. nem vőlegény koromból. - Anna idokol, idís méf máskép ftiylráiagitlnk n«-kea ie ¦• andarak !
Ne de, hagy igaa kicsiayks kis fa-aakamaak, nagyon is nagy nmeket ne kerítsek, toriént egyseer vőlegény ko-roabsn, miazeriat valami pera agy bem váratlan Pestre kellelt uuanom. — Nea osivesen hagytam otl őei féssXemat b leg-kiváit Bieretett mátkámat, mert meg-iegyaeodó egén as frllsaig kzereltem — lem ám ugy mint s^igyelmntek drágaJá-íoaaim, kiknek ma es — bolnap másik, hanem ignnin aaerettem.
Pesten a egelaí isállában ssállua meg, s rnagoabos ilHín'iasm Is kitféay-nyei élbsa.
Nemsokára nekány előkelőbb hájban u aatbeeiéreelea magam, a mondba-
nem rosnnl maiaiua.
A aök eryaa^k voltak, mint a mi-nök nsoet, s aert s módi- és mulatságok élveaenairal elegge sokai mdum cas-; '_ , talán anerertsk ii. - A férfiakét bira rvó és :evo tefeataégeamel asíatén megnyervén pártomra, egy névnapom nMastéjén osapott murival balhs'stlanná tettem nevemet. Ssegéoy feleségem, ha tudná, hogy még Slegéoy-koromben is ~ > jól mulattam sélklile, tüsiénl agyon-lármásna. (No de blsom ss urakban, hogy egyik tem aendja el aeki.) Pedig egyet-lea egy asp sem teh el, melyben ujabb-és njsbb, aabbaél-snebb ismeretaégekst ne kolótt«m;volna.
No de sl igssst megvallasi lérfi-dolga, miadesen dicnösegek dacsárs, nem birtnm ugyea borsasstó Issso haladásáért
" _..... " ' odsad-
tsm volaa Pentet esenonyostul leányoe-tol, mnlntnágostu! Emi kém egy öisleaé-ért, csókjául.
KVttlbelOj már négybélig lehettem Paten. midón ügyem már végefelé fárva, °regj»i-boasám
es Isten égte ?
Besepleet e enobébs, vaastim ll leita utánsm as ajtót és eltűnt. — Már sst hittem bogy Decsapolt vslski s visase-mennj keasttlsenv aidfin megfordulva egy londér alak állt elöltem. — Hogyan |Óu be? — Olt beon volt e már? est nség ma Bem tudom aaagmoodam. — Kgy esostlei áttört balváayrónaassin selyem-ruba foglalu be elek ját, de olyanténkép, hogy testalkatának ceodaasép arányosságát biston ai lehetatl venni, arorát felé-nyire fekete báoony álarca. ~ feléayiré pádig aa srrtl leostngö, auru fekese fátyol Min.
A második Kva, •nodelsnm, jön k sérteni Adáaijál, nen barapee-e bele en almába. — Már-aár .Janii nagyon kO-löaöa fajdal asi kendék huségna — bis-InsitbaUm •• urakat — nea kevéssé kifejlett naervéaat éresni, de Llmsikémre gondolék b minden elmúlt volt.
könel úKaaérkeeesemrol skartaa lel tudóaium, egy reggel belép a postái s levelei ken onnét kanálról. Csu -dáikOBTs bontottam fel ss iránt, de ki írjak fájdaases meglepetésemet, atyám agy ajsbbsgygysl bis meg, mely csak újra k4thétig volt engem Pestsn msrasstandó. Megétkontna gonons vágaeleaet a postával ngyttt, beoaflHManea — de aa-tán ml k teketUa mást, íjból neki álltám a mnakáask; eljárogs'.tam ss ügy-védőket láUabirókal sorban, ¦ nem telt Ma kát aas, ogyaa már a javában folyt.
tféda — lad^l a rnemó: tilos gyumota».oly Mei I — Ha akarteai volna aein, todtam ellentáil*nL — Hu agy-kai oeokol, oleleat meg vóie fnny is előadást — taiia nem v«i meg es Isten écte ?
Honaám bajoJva egy képei markomba a ö U eltbaik. Ernsikém
Ssökai sksrUo^, de o maradánt in-u — As sjtol ránk aána, a knlosol kivette s sárból b oly helyre rajté as ér-B^ketlen vasat, hol smint lálanott, valami nagyon érno lakott, mely helyet más körülmények köat talán irigyeltem ie volna tóié.
Kedvesem vo'.t állhataloseágoms.t próbára tennem, tehát osak vsrtea a kövelkesendóket.
Megfogta kénemet a néaán maga. lellé nllalett.
Egy pillanatig cseadaseaftltein, gondolván msjd tán csak megaeolal, megunja a hallgatást, de bis ceak neme maradt, akár mint a hal.—Nekirándultsa tehá- én: .Ha bátor vagyok kérni, bogy álarotá-. leoldván, kedve, árasát láttassa, eatoaak kecses dákjának ¦ ininjaanitas, isly nem kisebb eaelleai esépeégre enged kö'eikeiletnem." — ó tsgadilag rásta fejéi. — Besséltsm esslán még sokai, kogj taláB oaek aeganolaL s hang-iáról rf ismerne lek, de bis csak kellga-lott. — .Öa tehát nem telel saépem, álaroaát nem akarjs letenni, pedig na-gyea nehéa páatomimikával értekenai, aaélkol, hogy -¦ aroaot, a lélek luk rét láthassa as ember."
As éa kísértetem most már igen bi* snlass kesde lesni, alabsstrom karjait nyakam körfii fonván, megöleli. — No es már egy kiosit sok voll! — Több mint, saeanyit as én 25 aslendo* vérem egykönnyen elbírt volns ! — De airsai-kémre gondolék • újra eröa voltam. — .Bocnáost kiaasesony, de én vőlegény vagyok" — At én eaépem snonnaj viasssvonts karját, nem ugy minlha njilt-sigom megsarielie volna, sót ellenkenéle^ agy látssik. Biivesen hallgatta vallomá-sómat. - El kosdtein becttlai tOadére-met, b kesét megfogván, sjksimhos aka-rám vinni, bogy egy caókot nyomok -sája — perase . báladstostág csókját, smért oly elnéni volt gyengeségem irial; de o keaemet melegen megssoxitvs felkelt, fogU s kuioeot s e BZavakat mosdva: .Mag ae találkosnakl"-el-iont. —
Én persne aláás síeltem, de köd
siötKm — kod alánn, aa én lüsdé-ram aea volt eekoL
Ide oda bolyongva a bolondok tengerében, egyeseire oaak megfog egy bo-aorkáuy: .Kemény próbát állotul k ma fiam, de jutslaad is éda l Id á lé
jól siksrall aimálarképe voll ksseaben.
DMs beVnoJtam a képre. — Briee eat, aki érti, de eeneml — .Mii bámulod aat s hideg képet 1 — Keresd sn eredeii-jritl' rfkáceolu újra valaki fülembe. [— .Hol van '( — Hol találom meg?" — .Ott ni !B rikácsolt* tovább, ¦ meg eem is nenbeltem, ki volt, már eltűnt.
De miot ssememel as adott irányba látom Pompadour q gy pnay^ii grand karján
sétálgatni. No moei talán megtudok mio-dent gondolám i rajta resd ej megad fe-
artem, tisstán
egyoe Es alkatommá, a felk«neoni4k igaa/j sorát Nyuly Győr g y, s asdvetkeset lk i
Megesem, igasán ott marqoiiaémst egy
i N
lejök sietek.
- Amint koaalUkhi
bsllottam, amint acépen reám mutetrs t anavskat ejti: .Es sn la Ebben e ptl-lenntbsn a spanyol elhagy jn a nA karját hosnáffl jön, ksromat fogja • tova visa. — Aaint ss egyik a^tobon érttak,felé» ferdult e esavakat ejtve: .Öa követni feg nraa !" a ksromat elermati. .Eldbb
g
egy-kéissot kell nom." .Ún vnla sár**, ea a
kisérfaojérel snóla. egyteresane be volt elég, hogy önnnl min-
denek elolt egy pár gnlyoi váltsak.* — ,Esae meat el önnek?" — Nem ép ae a keU6o*l U^saaabb vagyok. Böntet-leaul e nobon as senki eea konelit. — EJgy bsrálom biatn reám, a <nak terto-sem anon bossúval, amelyet jelenleg öö álli ádé V b
elnöke nyitotté mog egy valóbaa magvas ¦oanzltal, atslybaa s saaVatkeant alapítóit éltette, — Rotmana Béla, asóTei-keaeti lagjjyory ayírgyre, as ev idí ••>-riaii fársdhautlen, «gybusgé elnökre Kreaauer Lajos, as shapitokre emelt pobsrst, melylyel ksposolstbea in.itváayosta. bogy es alapítóknak a aövetkesei tiséves fenáHáaa alleejmából távirati ttdrosiot kuldenaák. Mnjd ismét Nyuly öyörgy pekarnl emelt a vidéki (lei<nyei> Ugokra, kik aa tUésea — ai n fáraslalasiá elssesvedve is — megjelentek. F r e i l a g (Let.syóról) ráiessoll a lelrayeiek nevébea, kérve e ssoreiks-net ilteni tagjait, hogy Aket eserelo ssiv-vel öleljék kebelökre Eaulán a felkössön-léseknek véga- askajfc . elkesdidött Torae Antal, jelea neneksrának kedven msgyar nótái aelieit s .ossnda búsuló." — Asóesnejóveial slialáneo jól aikeralL Asalsp.megvetéaébea Horváth J ó s s e f vendéiraoe kilüno konyhája ée ptncnáje ie n*gyban járult.
— A helybeli iparé*segédek beteg. segélyest egyesuielébea f. ké-<l6-áa .olt ss aj választás, mely aJksinöuaeJ nlaé)k. ké: Snnlay Mihály, alelnocké: ássalaj Gioor, — pénstárnonká : Milülefer idáa,' — jegyaové: Mater Láaáló, péns'ári el.* leaorökM : Márts Máiyas ésí&nf-yál Fe-
y g
renci, — egyleti orvoasá: Pic . — válsastelolt meg. k
Albert
öaön állaai. saáadétoa.—Vagy ha elóg gyá.s volna, elólem kil«roi, ekkor
ugy fogom bamitni, hogy isivwebben — A mffy-'nnlirsl iparos segédek
tUogadja a pisalolyl, mint e bttatést. — beiegsegélyae egyl. ének «iautsiaas, en Evvel elfordult tölea • naeal, éa 1884-ik évi január bó 1 -tol besárólag mag utána, A kakád kende érdekelni. 11884-ik évi d-or'mb-r 3 l-ig. Bevétel :
— A kijárt elolt egy kocsi vári reánk, a spanyol felalt, éa melléje, agy ieas becsapta ss ajfaít, a kociia Oeiecsspott
maradvány 1883-<k é» vegével 808 frl. <4 kr. Baimui éa bavi dijak tagoktól Ü9Ó frt. 36 kr. VÍMiafisoieit gyogysae-
a, lovak koae, • k«csikásluak en galopp I rekért 19 rri 26 kr. Bál uUni jovedelea Mrülbelul egj tél óráig. 12/II. 13/VU. Ü3/XI. 193 tri. 76 kr. Ka-
Egysaerro csak mogállottuak, én j mat 60U frt. aisn 2 évre 68 fr . 33 kr. kissáliam a kocsiból, as eo graadou ; M^Keninai lakarénpénsláruil uunam • bemeutlink a ssailudábe, Tud "~ - *
ja > mauó mierl, ep ason ssáiló elölt állt meg kocsink, a melyben én laktam. —
Megyünk lelfolé egées -i eleo emeletig, ss éa maskurám egyenest lakásomnak tart, megnyomja a kilio-cset a im na ajtó, melyet éa alig károm órája beaártem felnyi.uk s belepünk.—
D" ki írja le meglepeleoemel. midőn ott találom kedves Ersiikémet anyjával együtt ¦ még ráadáaul aiyá-mat ia, éppen a ihnáhos káaaalnek. —
„Ersai as oka, ha alkalmatlanok ragyánk," — monda később napám,— ,mert ő kergeteti tel bennfinkel b ó komponális est a boload játékot. Jói-
p
kám, oaak asidd áldj
meg
j
jól.u- rg eoyá l
j g yy,
Erssikél ia, meg kegyelmeteket is, hogy
Úgy ia majd agyon unom ma. gam es átkjesou nagyvárososB." —
.Látom, hogy mégis saeretas" rebegte as öleléseimben elpiruló lenn}-.
Jab! uraim ások voltak astán as
— — De hiába
világ ! — d
miudeo, rom-
még ii ast mondom, B l
idők lőtt i
Mir J^dig én _ akár mit irjoo ia maga B aki nyugslthas életet aker, ss hasa aodjék meg. -
^ .Igen estén elmondhatjuk rá:
Nyugodj, rajta.d Usé ddlylél a cealfa
eaemnose, S a békítő sir enyhe takarja porod."
H i r ©k.
— Országos vásár less f. hó 26-án, városunkban.
— Meghívás. A nagy kenissei önk. tfiaoltó egylet f. évi febr. 1-áa délután 3 órakor a vároiháa tanácstermében unja renden évi kösgyaléaét, melyre s t. alapító, — pártoló és mA-
én. T i r g y i o r . I. Elnöki és fo parancsnoki jelentés. II. A aaágmagáló bisoltaágoak sa 1884. évi egyleti és Be-gél j alip pénatárra vonaikoaó jelentése. III. A« 1885. évre vonaikoaó költség lelöirányavi jnegálapitása. IV. A lemondás folytán megürült főpar«nosnoki és ei eltávosás lovetkestében megAritlt. II. ssivstyus sltiast és s tusvédor t-ksn parancsnok helyettesi tisntségek betöltése. V. A tOsrendssseti aasbályok elke-Bailéee, ugy a város kOlönbönö atcaaj-ban felállítandó vismedeocsék helyének
20 frt. Öoképso egyieuol óiiset nlatt radi. 1 Irt 07 kr. Ó-aieB bevéul 1389 frl. 20 kr. A ki.dáa pedig 306 frt 31 kr. Maradi 1884 Ik «v végevei 1082 Irt 89 kr. Ki.dá. Betcgaegéiyanés tagok réssére 259 nap 155 írL 40 kr. Ápnláni anáala 6 frl. Oyógyeseriári naáala 87 frt. 15 kr. Egyleii kiadások 50 frt 76 kr. Egyleti kiadások 30 fr'. 76 kr. Egyleti orvos évi fisé ese dO frt. Jrgyno é.i jsnaláka 12 frt. Waldh-rr Lajoj umelkeséai kaliaéga 15 Irk Össseg 306 frl. 31 kr. A i kian-lalolt 1082 frl. 89 kr, egyUti mgyen áll > e déJ-aalai-ukaréknénstárbe elheivave 600 frt; a nagy kaaiaai uknrék pénatái> ba 440 trt; — ksneléaal.tl 42 frt. 89 kr. Eaen ev I e f t I y a • . slett 18 beleg tag segélyben réaaesfilt és egy Ug elhalt. Seslsy rLbl.lv elnök, siáyor Lássló jegy. sí. Millhofer Ádám péaaiáreKik
— Szerenese A je4ea csárdás i, n-oaoi Kosms Mariska kiaaessoayt és tatvérét, alarg.toi anerencse érte. Előbbi 1000 U'óbbi 400 forintot nyert a kie lutrin. Ugy beesélik, bogy valaulslyiknek álmában megjelent ssegénj öngyilkos Moncs'kuvics Emil tökadnsgy s egy látogatójegyet nyújtóit át. Erre eaáaok voltak irv% miket mánnap meg is tettek ; • e ezereocse beütött L«tl ie ustái a ternó hiréro rettentő tolongne % lutrin boltban. Miodeaki tenni éi nyerni aker. Peraae ka. kedve volaa Forioas aessony-aak egymásután ksosérkodni I
— Hamis kercsinal Öregeket foglalt re és kobosoli el rendőrségünk e bé ten. Olyan literes fivegeket is talált, mé-lysknek köbtartalmn — még ssinig tölt-ve is 1 decBililerrel kisebb voft. Nagyon bdyén ob idején volt tehát readórnngaok rénaéről a kémsaemle, mert binony itt-ott sok peoaas merttlt fel már. Nagyon j6 volns ugyanily rijárást fogaaaloeitani más helyen és máa mértékekkel aaem-ben is.
— A kabnt-eliOB-tetés- idáig enak a fővárosban volt divatbso; városunkban nem igen fordult elo eféle vendéglői éa
y p p
kodo tag urak lisslelettel aegkivstnak. kávéhási .ipar." Mosi már — ugy lái-
Kelt Nagy-Kanissán 188Í. január bó 19- ask — nt és tért hódit A köaeli nspok
,. o. ,----------------. lm.xI.: l- l. tfAi hlbli Hi' ká
p
w helybeli ur a .Hein' ká-véhaxban tárcával besselgetett teljen goad-
tlleljos eKllen
teties,
talsBsággsl. EiaUtt egy ism — saegre sk>a<tott)kabáljál ellflntette. A károsult aBonoal jelentéit tett s rendóraégnél. A nyomottá m-g lntt indítva rögtőn s asóta folysmatbsn is vsn, de nyomra kdi lh Hk b
kado
lehet. Hteaasak
hogy ss ilyféle .iperoi" arak aa i]y asm-badalom nélkftli iparüsésen rendotaegilnk ébersége, mellett osskhamw rajta vaasi-k
- Uenfeld Saant, a gelaei rsló-
tenek.
kijel&lóaére egy bisotlasg kiküldése. VL ! gyilkost, í. hó 2Ma •sáil*»tlá* « belj-NeUui ind iTáDvok. Jegyaet: Ai indít- beU togháiból IHavára sáaonfogságrn. vinyok a köagyttlésl .24 óreval meg- [ Ugyanakkor kirttle meg 9 rabol ki-
elóaÓlng as egyleti elnöknél bejeleatan-
dok —
— A helybe!! fogymnáaiom
ifja-
aágának f. bó 21-én r. ndevitt ban^ver-eenye és a vele egybekötött táncsmu-latság — amint halljak — minden tekintetben likerfilt
— A helybeli tiszti öbs. szövetkezet tagjai f. hó 18-án W'e — amint már laponkb>n jeleatfik, as .Oronalán1
, j p jlatfik, as BOronalán
.Isaered tán a lényt, keresne í« I venoajlóben társas vaasorirn gyűltek
Bériek Lipóivárm.
— A f. hí lí-en megtartott tor-naegyUti táncskossorscska mindenek-, ben megfelelt a honná kötött várakc-
aásnak. A nsgyou ssépen és isiéi diasitett Lsarvss termében ' anajelent ssép Bsámu kösönség raggtli 5 óráig maradt egy fitt vidám hangulatban ás feesteiea jósedvbeo. A fiatasaag aagyoa sokai táfloaolt, de nemis caads mert rég littnak együtt annyi asebbaa! nabbNAGY-KANIZSA, 1885. laonár 31-én,
S-1K:
Huszonnegyedik évfolyam
ti ér:
S frt------
2 frt 50 kr.
axáai 10 kr.
HÍRPKTÉ8FK ^ ha»aboi petitsorban 7, má».d-S, t minden lotábbi torért 5 kr.
NYiLITÉRBtll ronkí. ( 10 krért Tetrtoek lel Kiurstáh illetek uiodfn egye* hirdetésén 30 kr fii. M-ndÓ.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi rétiét illető koilc-
roények i iterkeutőaégheK. anyagi r+ssét illető köslraények pedigakiadobiTatalboa bénnemrc
agj-
Wl
K nlmii
B*-nm-ntetl*-n levelek sem fo gadtstaak el
Kézintek vissza Bea. kllsatatk
A nagykanizsai .Kereskedelmi Iparbank-, .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egylet-, a „zalamegyei általános tanitó-a .nagykanizsai kitdednevelö egyesület', a .nagy kanizsai ti-ztümsegélyzö szövetkezet', a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagj kanizsai külválasítmány'-dnak hivatalát lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON, MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Néhány szo i nugyarModati imz-galwarél.
Kern lehet eléggé erélyesen han goztatni azt, hogy ha a magyarság élni akar, nemcsak igazi nemzeti művelődésre kell szert tennie, hanem eróben, S7ámban. hatalmi nagyságban és tekintélyben is gyarapodnia. A mely nemzet nem hat oda, hogy megleró műveltségével a szomszéd népelemeket meghódítsa hanem mintegy passiv és ignoráló magatartás sal csak saját magát dédelgeti: az igen könnyen letOnhetik a történe lem színpadáról anélkül hogy a későbbi kor által »a aha még méltányolta ".nék.
A magyar nép hajdani fény kúrában szintén nem gondolt arra, hog_ hatalmát és műveltségét a töb-bi néppel szemben érvényesítse, s bngy azokat hegemóniája alatt egységes nemzetté assimiiilja.
Pedig mi mai napsáp már nagy erővel imponáló nemzet lennénk, ha chirfai falakkal nem izoláltnk Tolna el magunkat a régi jó előidőkben. A múlt mulasztásait a jelenkor csak a nemzetiesség eszméjének terjesztésével teheti jóvá.
Különböző eszközök állnak rendelkezésünkre, bogy a hazánkban gras sáló szláv és német elemek megma-gyarotitását lehetőre tegyük. Első sorban a népiskolák tekinthetők azon művelődési faktorok gyanánt, a melyek e tekintetben kiváló figyelmet érdemelnek. A népiskolák a nemzeti nyelv legtermészete&b terjesztői, melyeknek mflkUési eredményei néha edatánsan meglepők. Népeknek egész sora veszti el néha 10 - 20 év alatt nemzeti jellegét, a népiskoláknak moralizálva olvasztó hatása alatt; indifferens (közönyös) vagy ellenséges indulalu népek fiai éppen i nyelvcsere következtében igen gyakran á közös nemzeti czélokért lelke sedó hazafiakká válnak.
Dicséretére legyen mondvt a magas kormánynakazon törekvése, mely a népiskolák felállításában mindig a nemzetiség eszméjét tűzi ki czélul; bölcsen cselekszik a akkor, midőn a mostoha viszonyok közt élő hazafias érzelmű tótok és a duzzogó oláhok iskolait anyagilag segíti, mert ezen segély czimén t magyar nyelvnek utat nyithat oda i-, a hon jüan az eddig kizárva volt. Az állami és államilag segélyzett iskolák -jnak nagyobb számban való felállitá-sával ma már oda jutottunk hogy a tannyelv a legtöbb hazai ban magyar. Magyar lévén a tan nyelv igen természetesnek találjuk azt, hogy most már örvendetes haladás mutatkozik a magyarosodás terén, nemcsák a főváros németek lakta városrészéiben, hanem a vidéken is.
Buda, mely hajdan a németségnek nev. metropolusa volt. néhány év óta egészen megváltozott képet nyUjt etnográfiai tekintetben. Ha a régi idők nyárs polgárai esetleg feltámadnának, ugy hiszem: bámulatukban nem tudnának hová lenni, az említettem változás következtében. Bizonnyal hallaniuk kellene az iskolákból hazatérő gyermekek vidám csevegését, mely magyar beszéd alak jában kedvesebben csengne fülökbe, mint a monoton kiejtést német szó, mely korántsem vetélkednénk i magyar beszéd szépségével.
Tapasztalnioi kellene továbbá azt, hogy minő b fi 8 z k e önérzettel emlegetik dédunokáik szülői
csodákat képes müveim a nyelv g- államok Dépeiben azon régi gyűlölet tök az Istenben való hit nem egyéb niusinak és a közös haza érdekében ;' U, mely réghetetlen keserűséggel vá- mint ogy r ö g e s z m e, mely Ja edatánsan bebizonyítja a*t, hogy i dolja a magyarok állítólagos szak- nem fér meg a XIX. század előre-!.nyelvében él a nemzet.* | keblftségét és hatalmi vágyát. Hogy haladott szellemével.
h;
A magy terjesztése még
nyelv és társadalmi
szellem utón is
y
káros ha-;
ezen a nemzeti egységre
tásu viszályoknak elejét
rontsuk le a netán köztünk fennálló
M, mir nem
vehessük, irinJa moigalmon hisz
ü-
aH}. forrldalom idejéM1 nmsonlót nemzetiségi válaszfalakat s emeljük JegyMtt (e| , t6rténe|em A 8zlbld. az idegen ajkuakat is testvéreinkké; elvuségnek oly tág értelmet tulaj-
eszközölhető, főleg az áltai, ha a magyar honpolgárok felkarolják a - magyarosodás ügyét szivüknek egész
melegségével s leiküknek minden he-] osztozkodjunk örömeikben és bána- iaailolt g fon^j, nép, hogy vével, azaz: ha minden e téren turtan s értsünk egyet a baza iránti sezésbe jjjtt t T,uással, az erkölcsi történő mozgalmat magukévá tesz-szerete.ben. Hassa át továbbá e hon J viligrenddel) gvüj0|etet hirdetett a nek. Ha ezt teszik, a magyar hazajminden fiának szivét-lelkét a nemieti jytLta hirdetői, a papság ellen, a számira erős oszlopokat emelnek s önérzet, s ha netán egykor vészter- templomokat kirabolta, megszeotség-
- lehetővé teszik azt, hogy a közel j bes setétség borul a magyar nemzet
- jövőben a Kárpátoknak vadregényes egére: a hazaszeretet legyen előttünk
telenitette, az oltárra egy kéjhölgyet állított és azt imádta, szóval azem-
tájékától az enyhén lejtósödó wáva-azon forrás, a melyből leltesedést és benesség és az erkölcsiség követei-menti hegyekig nem lesz többé ta- erélyt meríthetünk; s ez legyen fel-Lényeinek megvetésével harczoltmin-laja a nemzetiségi izgalmak úszkének. ébresztője azon önbizalomnak is, melyj den "ellen a mi a vallás és társa-
' Helyén le»z itt még azon magva- a történelem fényes bizonysága !rokról is megemlékeznünk, ki< még rint sokszor rajóban csodákat folyton nagyra rannak családfáiknak veit. —
schyta-eredetü voltával s hamisítatlan vérüknek ázsiai tiszt uágával. E hazafiak a haza üdvét és jövő boldogságát nem az idegen ajkukkal szellemben és érzelemben való egye-
Ábrahám Gyula.
Az istontagadék.
e" | dalmi törvények sz#int szent és "*] sérthetetlen. Százezrével hnrczolták meg hitőket, elveiket és megyózó-jdésüket. S mindezt a szabadság, az I egyenlőség és a testvériség nevében.
Ily jövővel áll ismét szemben
Tagadhatatlan tény az, hogy a
a franczia nép, ha jó talajra talál
sülésben találják, hanem a tökéletes franczia tudomány, irodalom és mü- szivében a hitetlenség magva, ily ;elzárkózottságban. Ók többnyire meg- veszet elérte fejlődésének ama fokát,' jö'ónek néz elébe ismét a franczia j vetéssel ignorálják a nem ' magyar-' mely fokra edd g még egy európai nemzet, ha hódol az istentágadó el-lajku lakósokat, s igen gyakran éréi- müveit államnak sem sikerült ver-
tetik ezekkel nemzetiségi fölényü- gödnie; de tagadhatatlan tény az is
veknek.
Az actio reactiot szál, rég
hogy gyermekeik e méltán madár-nyelvnek nevezett magyarnyelvet, mely annyi zeneiséget és zengzetességet hord magán már magukévá tették. Sok szülő már igazán gyermeke ked.e ért töri nyelvünkét, s ha eddig csak ment ralis érzelmű lakója volt e szép hazának, most már annál buzgóbb apostola a nemzeti ügynek. Mindezek bői levonható az, hogy az iskola
-Iket; minek természetes következménye igen gyakran a magyarok iránti elkeseredés, mely főleg a tüntetésekben szokott nyilvánulni. A hazafiak egy jó része p dig egyenesen az erőszakot szokta felírni zászlójára a magyarosodás mozgalmában, mi ismét csak politikai és nemzetiségi
villongásokra szolgáltát alkalmat.
Az úgynevezett .bospiték" ;lyen villongások alkalmával jajgfttásban törnek ki. mely ki Bzokott hatni a külföldi anyaországba is, hol az résztvevő szivekre talál. Ilyenkor aztán felzudul az ellenséges indulatoknak minden irá-magyarolt ellen;
árja a szélről nyában a .barbár'
s felojnl egyszersmind a szomszéd
hogy a franczia társadalom, oly mé-j igazság ez. Az a franczia férfiú, ki lyen elmerült a hitetlenség örvényé- azt állítja, hogy a vallás csak té-be, oly mélyen elsülyedt az erkölcs-' vely, gyanitás és hazugság, ki ezen telenség posváayiba. — hogy az nyilatkozatával magas röptü egész franczia társadalmat csakis egy mérői akar tanúságot tenni, új táradalmi átalakulás meg a bukástol.
Párísbar a hetekben egy mozgalom indult meg — és ez az utolsó lépés a bukáshoz, — melynek in-ditói társulattá szövetkezve főelvül tűzték ki azt, hogy örökre kizárják szivükből az istenben való hitet, az isten iránti szeretetet. Ók megvetik á valláa tanait, a vallás törvényeit, a vallásos hagyományokat, mert ez szerintők nem egyéb az ókori fa-
szelle-visszá-
mentheti! esik a tudatlanság tömkelegébe, visszaesik még pedig azért, mert elveinek következményei csakis olyanok le-
hetnek és lesznek, mint a nagy forradalom idejében voltak; pedig az akkor történtek a legnagyobb barbarizmus és brutalitásról tesznek tanúságot. Ez az pedig tisztelt olvasóim, a mi nem fér meg a XIX. század szeilemével, ez az mi a leg nagyobb mértékben megvetésünket érdemli ki, nem pedig az Istenben való
natizmus szüleményénél, mert szerín-' hit, az Isten iránti szeretet.
TÁBCXA.
TtU éj
— Lanan atáa. — A hiá>ft51 d«rm*dt a láf, C'sikorg a ki f7°r> léptaísi alatt, Biakállan, bajasosi csupa jég; Tovább, tovább, mindi* elora esek
Mi ftaa«p4lrea es*ad MoaC t F.cySkflo a hold éji fenj. gval ; 8 m 4c*k árvja »4a fltat Led61 a holt ridakre in alal.
E íorroofó, lista nlrtt IW»M.d meg ok! fájj, jáf HofT •>««¦ L., >.at • aolL, Biia paasca«á(oa, T*fr« etoa
Bátky Lafo*
A fekete ktt.
— (Pátator r«c«.) — IrU: Weber Antal.
TlfMI Tao.
A ligetben caattug a walo^ány • a tóid, ktJáMfcullámo* róaa fslstt trilla**a ¦•¦g háláimat a p»oairt«.
A laajjmalef n«paof"r *irij»aA-*Jff voota be » kopár fdrAag^Okat, a a falébredt rorftrrilág uoagva ON&kol6tik * kaskalio éaibolja bokrok ko«t a »• ilUioé léfbM OMÜb játékot fta a pillaifo
7 gj a mjiy A jnbias koasto botjára d bdor fttatQt a^él«a
Ki tad>«: Bir«l
hi»*ju kai*pja
iroodolkodíkl T.láü a tovaaiilló báráoy-íalbdket »A*Í; rágj a mtím kolompaaó juttat eaa^bo rég almait idfikböl rag • -mólt vágjakftt I —
A iAtoI aaJlflhaiaokoB fftrg* laáa?-oaoport maakál, — ftde ajkaikról 4a6v OMOg alá a dal:
„SaarsUelok, len taglóm, Caalfa l«lkQ uéf galambom. Ha elhagytál, majd aag báaod: SohaMn laaa iy hö párod, Sokaaem laaa ilj bfl párod." A joháaa aaemerv haaaa a kalapot a fijóa aecaDdál • t»Toü danára : „Hogjba kedT«a volt aa élet, Nem Tolt mátért, oaak le érted 8 kÍTáDod-c, bdgj a airbaa, Oilie pibaojek o jogod tan" . . . Lágyan riagoak tovább gj
magáajbaa aa édaabui dal elhaló haog-hullattai a mint aa aaol*harfa stóseagéae, aóhajtja rittia a ligeti boraáíjbao aa«a-dergÓ Tiaaabaag a daj fájó Tégaaavait : Ou aa pibaojek oTajfodtao '< —
,Hejb, oaak ae ia Tolaa olyaa il-nok, oljao caapodár aa a leáoyaai*!' aó-bajt a juhá*a, rahajtja a fsdalet a kialudt pipára • acomoraaa dobja oda ai ólmoa botott ftébiaj ökleifeÓ k.oa k&aé m«lj aa 6 birka aaaéTelaem tadjamegérteDi, hogy a gaadája laomorn. Pedig aaok nem okai aemí leaajoaalfaaágaak.
Haaem aa ólmM bot űgj Uláit fftl-tAvCa ütői ag7 jámbor birkát, bog; aa oaak kéisaar, bámmaaor megfordult a alját taagvlja körül, aatáa asépaa lafekftdt év Mm ia kait fal tfbbet.
,Mia«k H taremMtt aa UriatM birkát aa a birka mellé birkáait Boluadnl-r»laa m*g, aki est a aemea maatoraégat
feltalálu! — EbbÓl biaoay ktbajt a pára 1 — Hej, RÓaai, Roaai, vanek ia le rágj as oka!'
A birkaaereg m^griadiaa irsualt tova teatvérjuk gyaaaor T«aatflh»ljéfíl, a kolompot ma«ii« «)61 járl mái, a hegyen **iamt c*iot*iao daoára gjKJiott^a mao ki* Isáryosoport a ea aaoyira ingerelte a birkái..
Hogy ia o« ! Hiat ott k*pálgat u 6 egyatl«ae í». A«inok legfaajiékoayabb dereka, legf&rg^bb keae r>o a maokábaD, aa as 6 Béaaija Mttaaiirfl megismeri pi-roi rokolyáját.
Aa imént it talán a fel bök formátlan MlakTáltoaataio gyöDyfirködott? ragy taláa régi bkjukat kereaett búfol»>jtÖD«»k lel ? _ D»hoKv ! — Ásta piroa aaokoyát. aon«k a pirua asukayáoak a TÍaelÓjé né-a»gfttte 6 akkor ia.
É« a juháaa látja, hogy köaeiog as i*páa:todja, bogy as a trefáa dal annak •aóJ .... Há( még mikor megfogja a Róaaí gAdröe ajakát a lehaogaik boaaá a caiaulaa kaoa>j, mit töridik 6 akkor, ba egytserra miadeo birka, ami esse aa ¦geaa világos oaak Tao, köToü aaoak a tétele koaaak a példáját?
P«dg aa ia 6reg hiba, hogy a« a íe-keto birka elpatkoiL Aa ureaág miadaa ip megaaokja kérdési:
„Piata, bogy vaa a fekete koa?*
Kdd.goaa* megMelt; .Jé egéee-aégoek o>T«odetik, aagyaágoa uram." De it moadjoa 6 már most aaaak ia?
Bisoayoaaa el laaa booaájtv*
Éi A a lm eo jen erről a helyről, hot as 0 Róaaija *»B?
Nem! Nem! Sóba 1 Iakább beáll baktaraek, hogy a«u est magnaalakadje.
MélyeDben lehassa asemére juháaa a kalapját; akár ae ia láaaoo többé aemit e caudar Tilágbol. De aaért caak oda néa hoj aa 6 Ruaaije van éa astán látja, hogy Ölelgeti íl as ispán • a láay milyen asiveaen eagedi át magát n^ki
Ast a nagy asivkeserűséget, ast nagy aaivtájdalmat ki kell önteni; ki. Fogta aa ólmoa botot, es Óai areklyét, mely amberamlékeaet óta kormánypál-Oaája volt a vidék Talameonyi birkájának a olyant haaott egy sugár jef enye derekára, hogy a jegenye is, meg a bot ia eltörött. Avval a maroona férfi végig terült a t'öld5n éa sírt, sokogott lelke egéss ke* sérvéből, asive egéts íájdalmábóí ....
Felkeli. Üitérülte kérgea késfejével a saemeits halkan tvondogaiá: „Urgbánj eat valaki! Hej, megbánja est m«g ra-lakü* —
A. birkák moat már komolyan goa-dolkodóua estek, mi találhatta abirkáa.? Lgéaaeo b-»lkonyodoit már é* dk még aem mennek hasa ? Miod falé fordultak, nd reájk oéal*k.
.MegTárotD ast a láoyt, meg egy-saer aaólok vele. Akkor hát legyen meg, amiaek meg kell lenni ¦
Vidáman c»evogve kóselgett rövid idő aaa'tán sgy fiatal iáoyosoport; vállai k&a áaó, kap*, — fejeiken ráaakeado. VesetojAk egyike a vidék !*guebbláaya-inak: gómboly&en k«rosu termet, örvéoy-tó fekete aaeankkal, |Badvea, aaereaanye-piroa asájacskával; pAtyoatfahér aroaára röaaáa bajaaJpiri fest a viruló egétaséf.
Mikor a jahaas mellé értek, atmtg-aaólitá a veaelÖt.
— „Réeei, állj ¦«« kérlek egy aaó
— Nem lehet. Síatoa as maak. — .Róasi. éa caak magaddal akarok
egy-két aaót *áitani. A többi aaért elmehet."
,D« mi oem hagyjak ám itt a Eó-aait, Pista báui', asólt egy kia aaőke láay a többi kösül.
„Hát akkor várjátok meg, édea telkeim. -
— Ssóljoo hát hamar, mit akar?— ,Romai, édes Kosai, hát igesán sem
aseretas engem ?a
A leány csoport pajaániil felkacsa-gott, Rósai ia oev«tre asólt:
— Hond'am már, hogy aem harag •som magára. —
.Mért engeded hát akor megOlelai magadat as ispántól?"
,Hát nem tudja Pitta bácai, hogy aa a Róaai kedvese V kérdé a kia aaoaske.
A leáaycaoport Öaaaenéaatt, a kéas volt a kegyaüen tréfára.
„Igas ea Kóaai ?" kérdé hörögre a joháaa.
— Hát ast még magánéin is tudta? „ .... Na Rosti, fiseese meg neked
a magis Úristen ast, amitéa velem tettél, dapplán, trripppláno, easserrr — — • A jaháas elkékűlt arcsán ujjiyi vastagra dagadtak az erek; as ók&lbe ssuruló kéa — a a kidülledi esetnek örjöagó tekiite-tótöl hatveohétfolé futott aaét a magrémfllt ányaareg.
BúaongTa ballagtak haaa felé a birkák ; ennyi c s s p á a t még aobs nem kapuk, miit ma. — As mos eléjük karült at ursság fogata.
.Hol voltak olyan sokáig esek a birkák, te PiaU ?* fVnradt a jaháaara a fcétaeilvaiás oraaág.HTOZONHEOYEDH ÉVFOLYAM
ZALÁI KÖZLÖNY
JAÜDAtt Sl éa 1686.
W«»kMl ki'olvólal irtenUmdó ped* begy • tápeedreket fblyéfconyab g«ay), .1 arany-
ii. . ' J l — 3ríh bá taeeik, megkoajitik egyau.1 > nedr- ; pokolko) keaaiUieaye
tz lehet, kinek niDCS egjeD k^i Hjl «*d Wk
, gj gy ; p)
k^mgi.t Hjaleee. . .er«ee*Tt.d.s.r. (Waekae.. b fdúb d kiül
feUuUt*, mint romlotttig 1 Dunig, ^ ; lt^or^iriffiM,, de eaasj kiTül
érzéki elnAródia, melynek megoldi- m«gkoe)Titik még aa epe- kiTál«aatái
sát életCléml ttli ki maginak. ia; elreasik as epetek .SOS) édes ceipós
Mi nugytrok, kik folyton b»n- ' tul.jdoeságát, mely eWgeok.eo, ¦TOZtAtiük ízt'. -teVlUlíUIlk ft DJTIgaí • ' J - - - ^^
tói" e tekintetben re»ction*riusok maradunk; utálatul fordulunk
éa aa neutt, (fAleg a csak a tel.kkönyTet forgatjuk, mert ma hadsereget vesérelai kóeayO' abos képes1 lyei éJUl toriéit mér-! már nem feledt; c«aií péns ¦ nem férj — mi egy readeao feladata .... Egyetlei de eaereto kell. Ét e« ity mmd jól resj, ecy udTsriae saa>áT.I aaáa meg asilafca.
p elk.1-
(Folytaleee kSratk.)
amá tanoktól, melyek kiölik az em-1 |,«i«e»«l ,.Bnak, mennyiben . mérget beriség sziTéból a leggröDgédebb é« b.berkolják, s ea álul as áluluk .ló- j „ legnemesebb értelmeket, megrctjük ¦*<••! awkott ki..ófájd.lm.k.. -/-"¦-'¦ azoUt, kik 6iem elől tévesztik em-j!*,"^* " '" ""«-""" *' béri hÍTatasukat, megxaTarják a val-
Dtvatw
Oly igea tokaa irtak ¦sr eio>tem a divatról „pro et Conrm," hogy asm te fél-
A csukorfélék a fém fele méreg- „em |«h«i attól, mismerint jelen pane-. alUl történt mérgeaésekaél is jó tumr. piaciam bély*gét söuk rá ások, : nem as«reiik ekiaiatbe *e*ni, hogy
gj
lási békét a ttrttdjümi rendet. Megmaradunk továbbra is a hit, remény és szeretet mellett, mert csak ez kölcsönöz erőt létért való küzdelmeinkben. A hit volt az, mely íen-tartott bennünket egy ezredévig, a hit nyújtja a reményt, hogy ezatán sem fogú ük elbukni.
EperjesBy István.
EfészséfOgy.
A cinkor tartalma tárgyaknak, Illfr-
tóleg a cznkor-ffléknek réssleteióse
Irt*.: TeraáncMky Jd*aef kanisae járat orvosa.
(A „Zalai Kömlöny 4. saámában bosott csikkemmel kapcsolatosan hosaám intését tterkeeilfii megkeresésre.)
Ha nem it volt ssándókom - ha ratot jellegű betegségekben batsnotnal tapaasUŰt „ctukortartt.mu tár gyakat" eseknek eyógyhatáaát bon esolgatni, a sserketstóségnek bisalnsa teltsoiitátárt teljesítem etuttal, amikép köveikesik.
Ciukor tartalmú anyagokból gyár tarnak a csukor-féiék, melyek a nővé nyi ugy, mint as állati orssagban fel találhatók. Ilyek a kösönség-t teher (é. aa ebből gyártott sárga) csukor; a gyümölcs (vagyis a ssoll<3) cm kor, a nyák — és a tej csokor, (a glyoerin, a més, a manait es a tekete csukor.)
Általán minden ctu.tor-ai.yag mér tékelton táplál, jol burkol, enyhít et ol-dos E tulajdonságaiknál fogva enyhítő et gyógyhatátak a lég , as emétsto és a viselet>«.lYálatitt5-*ftervek nyak hártyái isgatoti, lobot jellegű betegségeiben nyilvánul, mennyiben ásóknak huru'ot és gyűl ladáaot bán telmaibaeeoyhitŐk,csillapítók elvégre gyógyszerek is, mert elrtmos-ditják a nyalka elválasttás', köoayü foiyékonyitgot adnak a nedveknek, rend ben tartják a nedv keringést; megköay nyitik, csiiltpitják a k«hét, elősegítik a kikopást, a barutnil foltsa badiiják a netán'i nehét iégtét ; mérsékelten b*t nak a tsékletéielre, as emvet (cbymat), a tápnedvet (chylu.) mosgóbbá — t felsxivásra alkalmasabbá tetsik, aaálul
<ak olyan r asm ék ét fogalmak,
OT nap ttas meg ssás féle alakban 1 vetődnek felssiare anélkül, hogy tis Uiva lennének. Nem
to kell. És rt bát H.j! de
ki adná megmond así, hldn kli
bogy es a r*h*mos haladái aa erkölcsi bakát fele hol fog megállási! A kormány p ol i t i k á j á a a k az ily fajta paaassokbo* semmi afltve, hirdetik at alliberaluok doDquicholiádájukbaa mikor Uh*t egyeaeaen magmákra vagyunk u-alra, bogy esen vessélyes titu atióból kiragadjak a társadalmat, a meot mit l-het, csoda-e ba a csel elé t még as rtskosöket ia taenieaitve
majaem mi vannak rot-s talajdoaságai
asoakép a BMkás ellen mint a divat, a melyaek!
,ly'.n L..y,|U«J««.T*aj»tt1»alop.kb..f.jlM». kell
fel *s itt csat
Kg/otle. 'gtl'I.S..-
r.tol bajlit par.aoaánfk .t igájába; egy késínléae b.di jel, megb.r*.a a sesja s btdoeilopok állnak fel ssaTára, a>ajd esőmbe Malira egymásáéi, repülnek lei-taaek . . . . '
A readeaónek minden tekin etbea P» -tieiaoi fiuask kell lesaL — Legyen Ügyes 'áacsot ét tári.lgó; tudjon bókok.t mondani, de es ne legyen Tlsenyó.. b.nem fiaom éa talraeeett .... Tudjon (juadrilt reedeaai kedres leleményesaéggel éa ugy tsaeigel; legyenek mulataágoa ötletei aanélkftl, bogy .aok máje.k s roTáaára Mnétaek ... lm. „ ,. „it m„
koH«l«kb«ii saoi biiajoaa.k. oiclyek ,éA»[m**t> ••ásM l«io — likra Mállói. I '•'¦*r»"J*MI «< • jobb *or»rm m<SI>6 m.
ép ugy megfigyeleadAk, mint jótékony- mert ig.o könnyen beletorik ss ember b.táauk. , bioakája, *.gj leghjább u maga marad
Mé tekéit m.aeyieégbee baasnálra, , kuedóléren.
jó batásu ÓTgyógyner, mig ellenkesó Komok eaen legedáa«bb elUuségé-
ea.iben árulmM.k lehetnek, mennyi- nek, mely . tártad.lom mindeo rétegében mértéktelenül haesnálTa, könnyeo ^1 jjeastó mérTben ttedi áldoi.uit, uae-okosnak gyomor- és bélhurutut, gyomor- nek eo eseaael bulit, a gjoselem taT.nyui.got, a fog.król leeaedik a má- é d e t r<-ményéb-o. Fd^yrerem lets
sat, fogfájást idéanek elo, p«rh.ayurá a keaeru ig.asag, egéas mesleleoeégérel ; ut.tik mindig ut bálijuk Üle, és torékenynyé leesik a fogakat, eaekben.s érinek eareii Teaelem rohamra a régi k,|| » rati. i part miatt. — De
okosnak. Feloldó lul.jdomágaik- ' erényeiben b.ny.lló magyar társ.dalom ' ,|.p aélkal idrtémk sert és olt réme. nál fogTs, babus.moe.bban és pasaiul megmeulé>ér. Di hát hol--------------;.....
H. Tidékéról
Saabó Béla
VNMKI WVBIML
1886 janaár bő 24-«o. alaki L'űdva >agy Huraparl
— A borukben voltak. — „A bó—rttk — ben?"
— Hát pertse, hogy ott! — ,A»Un kivel beaséltt te igy ? Élhetetlen temmiháai!*
Pitta hallgatott, étik a tsemei vul tak orjftngfi TillanáataJ as aratágra íug gesztre. — Es a birkákat néata.
.Hát a fekete kot hol ran !"
— Agyoncaaptam. — ^Agyoncsaptad ? Hát mért Caaptad
agyon. ?' Ás uraaág kivette a tsivart teájából ét rá bámult a birkáara.
Fitt a vállat ront.
„No ez btlUtlan 1 Mi a béred ?¦
— Tis forint hasi ktrsjctár. „Itt van a béred. — Josti, tsálij
ét tereld hasa a birkákat, a lovakat majd én fogom hajtani. — Tt m«g Pista a há-aamba be ne ttdd többé a lábadat, ast meKmoudom! A csokonokodat majd után-nad kfildöm.
A paranot teljetittete'.t.
Pitt. Tittsament a helyre, hol uto'-asor beatéit Rostival. A poros utón még látható volt a lány picsi lábnyoma; juháas leborult a porba s megcsókolta lábnyomot; t aokogátátó) tol vert por oda •sálit aicsára, k&nayeiboi tár le't, de ö megkőnyebbtilt s csendet ssomorósággal betaélt a látbailan aJakho, :
„Agyoodobtam értsd a fekete koat, eltörtem apáim örökéi, as ói mos boiot, alvetstettem miattad a keayeramat , mott még oaak életemet és beotületemei bírom, — menjen hát ea it a többi után. Haoec jaj annak, aki mia'-t éa est megcselek-•aam," —
Astáo elókerttte a ketté tort boiut: „Édes botion, édes bű barátom, apáim hagyománya, melylyel eddig oaak kerge birkákat utögetiek fejbe, caak mott easél as atolaó utétrél légy erotl Csak még ennél at tgyaél . .. . |*
Máaatp hire fatott a falabaa, hogy ás iapánt agyoaverlék t a gyilkos, Bagi P tta, el van fogva.
A saép Rosti köaytMtt. Ki tndu : as ispánért-1 ? a jahátaért-t? Hit* olyan
r. , - .u gn-entá-é™ I>" bál hol v.ue magái hely, minő as orssagban alig letetik,
nagjon ia föloido sák t el » dirn, hogy -noy ira dominál a kos- |
puha tierreket ét képetek véleményen, btigy oly erós acliot kell ! Törtéoete pedig a kÖv6tkes6: L«
sfllyi(scorbut) kifejtem elad tornán a kifejteni ennek megdöntésére?! l ténye ttom.fédtágáb-n Hát
tsájuregben; mely káros kóvetkesétekrol ason staiÖknek lehet bistos tudomátuk, ¦ Talán i-* Ókorból? Nem, mert
kik gyermekeiketa csttkorfélékkel majd i mt>0 »"r " otestam-ntom, .kár D-i nem .gyo » etetík. ^•oriájat fogadjuk
A cankorfólék mint tápaaerek egéta-
ctélokra it teihatsaáltataak, es oka
k, bogy « koaybátaaibaa a fAsét-

»posta av.gy megyei ut egy | aagyobb dombon veseett át, mely domb résae as nttal tgydt'
áj.t fogadjuk .1, mindkettí ki..rj., köaTetlea alatu folyé Hur.,aT.gr egyébb elao ..al6ink ho.ták Tolaa m.guk- tarméaieti okoknál fogTa éTek óta .Iá lol riagaták bát korunk — eaaa átallott.
nél, mist melloshelien anyagok bassnaJ-tatnak fel és bisenyos, hogy mát M«m csikkekkel akár mennyi* lehet enni ártalmat követkesétek nélkül.
A beiosMtomába a tápanyagokkal *ÍJutt játnak • saorvusetbé; a bélcsa-ban erjedés folytán résibnn tej ét vájtavra vtilosnak át, restben p' áltosatlaival a vérb^ szivárognak éleny felvétele által
torsaaul6tijeoek bölcsőjét? Egyik Tigy iik d
j j g gy
miaik nemiéire ctak ugy per snodam —
Mivel egyik felfii a Mart,máiik felül
. —. - ,anagy domb miatt eaatmátnol könnyedén
bundám ra fogni nem lehet, mert es rem „.„, „„th.tí, . dombask Uíaragáaa álul •"'"" K.....'"ÁL t-"'1—..... ~;"'k" 'rögtönötgeUík körülbelül három méternyi
^ ast it, ratoib
a divatot magák a oagy viláfvároa ni-boi o*)Bálnfck. dóid K.easen kapják dk ast már kesükbói, megteremti a corrup-
¦sélea utat, aa mtiü tebát eejik fotó lefaragott domb, máaik feJol pedig a 30 m-er mdk éiá fl k á
tio a divat tsűlo anyja. Ilinél romlottabb a» . valamely lár.ad*lom, annál nagyobb | rabja a divatnak, * a mely aentset ktís-
véleménye a díváinál nagyobb arat nem
pg
me-er meredek méiyaág feleu utasik át
bomlanak aaet, mikőaben nielag fej o^ I halál tele dit dlák há b ő f j 1
) méternyi boaaiutágbmn. Ha mott a lovak a dombról tsaka-
"a, ;»«"|i.DJer, asanemaetutb. van as erkölcsi »-k. k*»« • repül*, a méljaégbe, miként
g
bál-
rendel tetétök tehát a b ő f ¦) j 1 ( tés —
Mint óv gyógy szerek jó hatást nyilván taoak altalán a nyákbártytk iiga-to't állapotában, asért it tsukáa » cm-korféléktt a légsservek hurutot bánul-m ibat, jelesen e hörglobban, a «ége-a légosó- ét t tfidAgyaladát^aa,
nyak háftyáin.k lobot iagalottaágáb»n; ason-pé* bsjokb-nhatsnáini,melyek alha-<ti lebos itgaioltaágoi.kólikít kslteD«k, név leg: a lobot sárgaságban, at «pét vér hatban, a hatmenétben, as epe botég-b«n; továbbá midfin a ver&ciér-, a nyirk- ét a mirigy rendsserben dagnlátok vannak, névleg > máj- ét a bél fodor mirigy-
. p yg, mként
as Ifgköselebb egy horvát emberrel cn«g tótSt:l i hl
Egyiknek vagy máknak t.lán tórtént,-K<,r.«g?el at irt helyen átutaa-temmi kifogása sioc* a m.. DAk div.tj. . 01 •••*o«k«o«t, de valóesuialeg at elmu-eilen, mert as ba .ine ira n .t«dio akar- I"««»U hajnali álmot pótolai akarván, jak megbírálni, t.gadhuail.a — mond- koc»'J" "Uony-dosott, . igy történt, ják sokan, — hogy a bemidereseti, 'félig boK-F a '0Tmk jobbnak látták a sarat ke-
j y
kivágott ruhából a nói termet l
M* tartottak, a hová
kivágott ruhából a nói termet fgéis ; jg , o
plasstikailagdomborodikki.Ig.sukvao!? *'á '* ¦ott»otak, de oly tserenotéTnl ason-Ckh bj h f bftB to«7 ••¦ " «mber sem lk
passikailagdomborodikki.Ig.sukvao!? Csakhogy as már nagy b»j, hogy m. fet i bftB to«7 • sem tümk, ha egyit v-gy vauik no kel- : D*k baJ* o" léljbb áj ik h1
ber, sem
m 1bU>
lovak
gy gy
let.néljcbban váltatja iak. ásta,uhá',1
b«n,a górrélybsn ; végül a rét, rásruseda). a hi„any, (_főleg a
(főleg mardhí
kftlöoöa,
talány aa a leány
Vér vért kiváo: Pira fejére kimondták a halált. A gyilkos megnyugodott sorsában s osak egyet kárt a birák-tol: att, bogy a helyet, bol as ítélet végre 'ess bajira, Ö jelölje ki Ai es'i asél már rég beUkarta porral a picii lábak ayo-mát, da megjolehe e helyet a kittét ön j-g-Bye radar • ss a ín* bao tolás aoly alati a jámbor kos álmodtiik öröksOk! llő, ólmot bot nélkttli pitstorról.
ht állították fel a b*kö'Att tseml. Uteaaó mérlegét : as akaasuSfit. Itt b»> ssélt Puta ntoltsor RóswvaJ s itt reb-g'.ék el u!dttaor Örökre elnémuló ajkai a oaal-fa leáay nevét.
A néphit ast tartja, hogy a fata* kasslott lelke az elhantolt birka ba*elyé ¦ bujt be t most Píd'a feittte k«t képiben ijeastgeti a világot.
Ha borongó* Óssi ettéfl a kialvó pátstortlts körül elmetélfet aa öriso la-géaység s hirtelen ötaterud a birkaayáj, titkot boriadllylyaJ susogják : .Itt jár a fekete kot."
«
Ismét tavaas Tan. A ligetben OMttog a ctalogány ¦ kalásshullámot róna felett ismét tríilás paotiria.
A távol aaoldhaimokoD fQrgelf»ány-c«oport munkál, de ai nde ajkak otengfi danája nem stvarja a termeset bekét aématágái.
Caak ha a nap Uáldosóbaa v songi f uelid ArjÖngétael a tébolyult leány a régi édet búi dalt ¦
.Hogyha kedvt volt aa élet, Nem volt másért, osak te éried. 8 kiváaod-a, hogy a sírban. Ott ae pihenjek nyugodtan . . , . A ligeti vittsbang via«sa»óbajtja a dal fájó végaaav it : O í te pihenjek sya> odtan . , . .?
K.i tadja, hogy aki már ott lenn lyagtaik, ayogodUn pihen-*? 1 —
mert hisitn — t párisi ss*bó it att ina d0^ __ _ Bmamaa : et a divat! Ssegéoy ofi I caak- j kérdé». bogy le nem tud^d, míg bióságod mámo-rtban eifnieHeitél elpirulni, asalatl a b*-

jövAb«n leripű leas'nek-e, t.i i
L vesséljes helyet éT.k során már
, T.gy hűit bisottstg. fóiipán, .li.páa ttb
t»d mögöu b.llHok .jkán ke egy titko. m-gTialgálták, rendkiTttli Tes.élyetnek »o»j: i>»eT'gy miak-t a kiaérlelne !¦ i.l.luk, tárgyalásokat tartottak, . mécU El ma, aanyife e .lakban j.lemk meg mi,.m ,orl4oik, bolott a Murának elTese-elóf.ünk . di». , bogy a legéleaebb me-, ifc. , M„,n.k.l.nt lemdó kéeaitéaeeaak-mon. •.. tudna ..Wo. Urlam, b. m.n. ^.k ri h
d.nn.p, lépten nyomon nem találkosaánk rm T.I.. S,ro. Ti.il at .p. T.gyoná-, »odb. .Dy.g , ,,,„,„1 ;, jUiUtja a férfit. U.glátog.tj. . r.Tet.lo- „*,., m.rwi el oly kat,meg . templom aaentjeit. Oti ki«Srt a ¦ mogaem magy.riahatu. ceotemí boloatj. fo!5it. Hódol Baki min- '
Merill, „.. hat,
forÍBll), ke
, kStM!g„k , arod»lm.k er6- 1 ; il
ember érdek.
dea — még a kohó lantja is!
Kard helyett napernyő v«d a ke s&nkbeo; ifi helyett a pikant regényeket forgatjuk. Eldobjuk a f6aókanalat, t mo hóit faijak helyette a báli tudósítást, hogy aioos e a mi oevUnk it as ,olt láttok" kösöti. Hátkor gyermekeink nevelésére is forditottuok egy kit id6t, ma, • S»jó kutyát unitjuk nyulat fogni, ¦ a Maosi paripát pályabért nyerni. És es igy mind jól van, mert kát divat! . -. .
líáskor hajtottak . rokkát, oodör tü* a fonalai, ma a hajaakat bodorítjak, s at arciÍMté* nemet mü vésse tét prak-ti aljak. Hátkor pirloltuk as irodalmat it, ma nem kerül, m»rt a péns kell: klakk, fr.kk, lakkra, kutyakurbácsra, furgópitslolyra. Hátkor adtunk a ta<-gé-pjeknek ti valamit, ma nem kerül, mart a péns kell tsinbáara — mikor frivol op*-rettal adnak, — álarcsot bálra, tuaikra, bodorra, pacsuli ét piros bariaeyára. És es Így mind jól van mert bát div*t 1 ...
Hol Tsgy Bertaenyiak sselleme?! Hol kéael as éji bosaálybu Urtadtimank megmet-Ö1 angy.la?! Oh! a- kérdéssé lek. A* európai csiviltsitio kilttsu lobo
L^tenyéaéJ a révveli kósUkedés mindig bijtot volt, mégis mar másod is-ben kéttitetiek óriási hidat, került p*aig as államnak vagy 150 eser forimjába, ét bogy miért? kfinnyll ki'aláloi. tehát •rról hallgatnak it.
rendeiotöl megkőveteluak E
egy
rendeiotöl megkőveteluak .... t,? .... Et . mi r-ndr.íink derekáé.! megfeleltek mindeaeknek t legyen jutalmok «6|-gyeuka.k aaaa áll.láaue aaaTaik, bogy
.ily.n jól m-g ,ob'a« mulattunk !•

Még csak két, tán nem u érdektelen eaamenyt óhajtok aa eímultgasdáas-bálról teljegyeatii . . . As elaí, bogy nem kurjogatuk oly tul.ágo. mérben a oaár-dáa alatt éa aa mondh.tom' n^y Ort-mére saolgilt a asemlélonak. Pedig fi mai nap ritkaság. Legtöbb bálb.o oly ekielen lármát iiokuk Téghea Tiani, mely inkább hasonlít bármi neon ae-Teiendi négy l.bu aJlai baa(iáD.k aa u áaaásáboa mint épen egy mulató fiatal mber era.lm.inak a Iolmáoaolá.ábus. Mert bál jól t.c h. T.n T.lami j
monda
.Iój.,
-h.—
Keszthely, 1885. január hé 28.
gójára . h.J.dát essméjétt. — aeküak m>oai kell) . .
J jár,
Máskor jó Tolt a eaftr, buada, mi a föld népe iieel) em aaokaya-, lakk oaipó-ben jár. ílddigjó Toll h. malmoatbak ku-koncaa ssemmal, ma kártyáauak .a 6ai '.elekre. Lddig eljánuak templomba ¦ T.l.mit tanulni, m. bQaskia kiálijuk : hiasen nem ko-oama aa, hogy miadig od. járjunk, Ét es igy miad jol Tan, mart hát diT.t 1 . . .
Eddig jó Tolt a f.lóoa., aaoTussék, ma dÍTány, eraayoe rámáa tftkör diasiti . párasat riikó asobáit. Eddig tústeletet p.ranoaoltak a stülők oas fftrijei, ma kirúgjuk okai at udrarkól, aart ét T.gyok •s ur. • ki a.ked kenyeret adok. Eddig ¦u kérdm Itt: mi less feleségünk meay-«yi koaomáaya, masam keniaaaük,
(A naMcUuM bát. — Tánadalmi
Mat. - Irodalom.) Égleasakadba',Titas Kálmán meg-bukb.uk,Ittucy atidóiá leb.t, de én elöltem . bét legnagyobb eseménye mig ii oaak . gaadáaa-bái m.rad Kesabelyen. — Ab Tolt mindég, u toIi aa idé u. — Mert hát nem mindennapi dolog annyi saépet látni egy (pornóban, aki mind aaép akar és tud lenni. Ember Irgyeo a talpáo aki ellen ud állni. — Átért bát oa.k Tiaet. te rósaái kepselet, .bb. aa aranyos Igxdái' bálba.....Ujaljoa. fel
elit em Müloeker elriagott bűbájos ke-
ringöje; lépjen elém aa a d-lí
IT, aki
olyan komoly.n járj. aat a oeárdá.*, hogy ait hinné az ember c>upa aaÍTes-M. bői lessi aat, caak mikor felüti aaok.l . bóditó ssemeit, Iájuk, hegy annyi ifta Tan abbaa, mely képes lenne egy féJTilág
al.í aaok
lángr. gyujuní. — Annii ábrándos lánykák...... kik
midőn bejöttek . terembe oly félénken tették parányi kis lábaikát a lukorféuyes parqueitere mintha, félnének ai elcausaái tél i ai elafi caárdái u'án már meg ii re tik, ce.c kia febér selyem ciipójük orrá-Tal érintik ut
a
Husronegy fiatal ember állt a rea-deaoség élén a a fésyea siker orussláa ' ;e .a ÖTék. Readeso .... Ni
oly kónnyen átfutni e ásón, én előttem °g! l«gki.ebb rendeao it T.n annyi mint bármely uagj badTeaérí taleatam miai
Moltke, Napóleon »agy akár H.aaibál__
Ejy jól f'•gyalalwl^ k.loa.Uag képesti
ja, mundja meg a 'áncaot odjénsk, bogy 6 boldog Tt*y aem, de ae oly éktelen hangon eng-djen maginak k.fejesést. Vagy hogy a csárdát aaért volot, csárdát miotha tat ugy kell ne Unosolni akárha oaárdában vol-nán.k?
A második a cotillon vesste.....
Ast stoadják tokba kerül, ilokoe-*• — Takarékoskodjanak máson. Hitt a cotillon oly k-dvet és tsórakosUtó t*ág; egyeliu a quadrü isaloníat társalgását as aadalgó keringő mélátá-»á*al, mi melleit még elmés ötletek ét asóra-koatattáa kivéte.ére is nyajl alkalmat.
Hiánya valóban kár volt ... át ¦k asép b& ajkáról hallottunk tájnál-koaátt vMs>e fölött ...
Elmúlt a gasdáts bál it ét még
jóformán ki tem hevertük t „kait-n járomén" midón hir« jár, hogy vaiami kéttüi K ssthelyeo. — VaJami n-gy, amit «0 meg csup. btrátságból tnegÉUgok önöknek ho^y ami derék oSsgyUtüok
endet egy mul.uágot mi.....Bo at,
a>jd eUsolUm magamat .... Haid ki-udódik.
* •
Városankbao a kÖsegésasé|F igen ro-s Iában áll. — Eddig a köselebbi t>-dékekrol hatlotluok pAnattokat, hugy a, himlő járvány nagy mérlékben ralko-dik, mott meg arra a asomoru va óra éb-rediiink, hogy városankban itőthai «1Ő-keló caalád gyermekei fektsenak himlő ben.— Táraadalmi eletünk TÍtzom igon kedvesótlen. Kets helyes trép atámbsn > előkelotég é- értelmiség fcépvi-Da mit ér ha niacs kösoa ötsse-larlát. ha »gá*s katattaerü elkUlöaödés áthaló kAsöttük. — Igy a nemrég mag-
gy g g
aailut ,olTaa<->gyl.tllnkel* bsloitaiból fl y un ember
hogy kll
,gytlln feltimai.uni ak.tó atbány minden tőrekve.o sikertelen t«1 ,
eg7 aj «gylet iéírnhoaáta cséljából a kalló tsámu tagokat Setsetokoroesa — Bis es nagyon tsomoru állapot: Adja IsUn. bogy megviltossék.
Egy t'chaeolgtai fftset jelent meg s napokban Dr Lipp Vilmos régéss és a cto na-praemontrei-rendÜ kntsih-lyi kanonok ügyes tollából „A k e t t t h e-lyi tirmesökrfil" esimmel, At 52 nagy folyólapra terjedd fűmet 363 érdekes rajssa) Tan diasitve t » sa^yar tud. akadémia archtcelogiai bisot'tága adja ki. A busgé régéas Hasstbetyen még s népvándorláti korbűi esármasó, ugy-ssóJTán érintetlen temetők egét* >orosa-Ut Ulálta, melyekről hlsetének tartalma •sói. Négy év alatt 3000-nél több tirt ásott tel tesekben 4000-néi iöbb araay. etütt, bross, raa, csont ét egyéb régiségeket talált, melyet füt tében érdekesen ir le, megel5s>;ieg ismerteire a római emlékeket, sirmesőt, sírokat, urna sírokat, ctontTáaak tai»6.égét, fekvését, melyek nagy réssé le i« van rajao.va t a mtthos mellékelve. A* érdeket fuset ara 1 frt 60 kr. A régéaiek kedvelőinek figyelmébe a legmelegebben ajánlhatjuk.
MIKLÓSSY K.
GSABNOK.
TeawtMt bucMrtat* I82» UK.
Köali: BálintűV Bálint
V.n .i enMerénT kisbiWiotbekám-b.n egr, nébai Ösa János kónji ,pre-oseptor* uram iital még a barmiaaas érákban írott Taakos osdax, nMlibafiHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 31-én 1885.
g? Z«la-Egertzeg vidékén az 1825. év- négyest 114 pár táucaolta. Igen férj:* küléb hlt n<3: ö.iöu*ök*t ]Bbetett Utat. Leginkább
voltak kép «elve • chréa és f«h*r »si ¦ h ifc
g? gg
ben gyerm<:k«iülésben meghalt parsa
asszony elient éaéuáílala mondott bucsuz talo it megv«B.
n l j ¦

ruhák c»ipfc;ével dissitvo. A kövel- arbó Evők vu.tak i«len: Árva* ^ í E JB
jé. P»l.
A...
JA-
Arvay Emília, Bel
—-------, tí«rc* György né, B*m
,0b Adáotéa Éva — saiért vetkeztetek zeefté, Bugyii Ödönné, Bacbrach _ A tiltott Urnából — j»j miért ettetek [Barabás N-ué, Bian Eageuia, Bottfy Ká-At Ur Isten átért — termo *U bennetek rolyné, Csenger Pautin, Ciement N-né, Hogy b'V engedelmes — szolgái legyetek- Clemeut Juliska, Caigahási Gáboroé
Csigahasi Juliska, Darázs Ajcostonné,
Deraz* Vilma é
né, Dénes Paul
Krd»dy L<ju«ue
Da megbántottátok — engedelle"éggel A ru torkosságnak — htlalos bűnével Mely miatt as aogyal — kivertsíe'zéggei A p»r»dicaomböl — tüzes fegyverével.
i T.uk», D*i»enyi a, Epcrj--ssy D!
Fürnek K»
y j
ek. LisslÓoé, Faritaa Józsefo*, b .flfor Jozsatué, Fi-ebe J
áuué,
megnyitás. — A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 ré<zréavea kijelölése. 2. Az igazgatósági «»s f~lüg_, elö bizottsági j«l-u?étoek felolvasás*. 3. A mérleg elő-i«rjesstése — asiwsUlek megállapítása, — ai igazgatóság éa felügyelő bizottság részére a felmemvény ra«i;ss*vazása. 4. As alapszabályok értelmében sorrend szerint kilépő 10 igazgaÓaapi tanácsos, ogy a 3 Ugból álló felügyelő bisAilaág helyett ujak, esetleg átoknak iaméu meg válasz táaa — éa pedig a sorrenden ievíBeréoyi József, fiiu F-I D.nnebTg Jakab, Gut-maao Simon, M-scbanzker Mór, Sommer Sándor, Somm-r MikaM, Stern I. M-, Sch-rs Albert és Vngner Károly Íg»tgató-ftági tagon helyeit 3 évre, <* 3 felügyelő -------- ------------,____r_______,_____ bizottsági tag helyeit pedig 1 évi idő tar-
Az..n télül meg i. — kellelett halnotok J„nőue, Herlel^ndy Beiáné, Heg-Iüz umra. 5. Netáni indítványok. A '. ez.
A íoduek gyomr»b*n — porrá változno- Margu, Hertelendy Jós-efoé Hertelendy ré^zvéoyesek figyelmeztetnek, miszerint l°k — Leonor*, Horváth Anialné, Horváib' szavazó-lapjaikat f. 1885. évi február bó
íme én nekem ia — a turkosaágo ok lrm^ Hoffm.na Irma ea Berta, H»rt- 9-ik bapjan délelőtt 9 — 12 és délután
Haiti hozván el kell — mennt-m után- m.nu N-ne, l.zl, Nandorné, I,z 1 Adél, 3 - 5 óráig az mézet helységében át-
aaiok. — ! JL.MO Karolj né, Ka«o Irma és Anna,' vehetik. — Mrgjegyeztetik, hogy az alap
j Kerekes Laaalóné, Kereke* Ei*-lka Ke ; szabályok 54-ik ij-a szerint szavazati jo-
Ti ngyen ki.eooaszáz — esztendíi értetek méoy Bort*, Kotais Aotoma, Kutsa got osak as igényeibet, kinek részvénye
Sfo kilenozazáanál is — tuvább eiéitetek'_ Apoiioma, Keindl Ferenc*, Keindl Irma » köagy uléai megelösíleg 4 héttel nevére
0.) üdiz élettűi — oucsut vehettetek { ea Ásna, Kjlgyeaay Kálmáoué, Kova- átíratott.
Misek utaouo mar — ro*góregüUetek. ; Osics Tereaia óa Roa», KovaCuca G>t 1- — OrSZagOS vásáruk mely t, hÓ
; ta, Krubaui Antuaia, K.rubetti Malvin 26 án tartatott meg, igea gyéren volt
ifj.
'Fnedl Eruesstin, Fülöp Katinka, GuUs
Kopácsy Ememntia. at elbuoyi édes «nyja. Hurrát József kíncslári tiaittartó, lb ó Mii Adjá
yj
»s elbuayt sógora, Mernieii Mh J Mh F
y
Mereich Jenő. Ell» férj. Vi
g
Mersich Florn Edésé,
Adorjá Mersich elhunyt
— A CSsÜttomyal allamí L.nnóké-pesde növendékei réstben a képezdci segély-egylet, réssben a kisdedóvó-egylet javtr*. 1885, évi február hó 7-én a ,IIal-vendégé uagy termében haagver-nyal «(íj. •* itott zártkörű táoczmu-atságot reode^ek. Beléptl-dij : szemé-yenként 1 frt. - CaaUdjegy 3 frt. Fe-lülfia^tések köazöne'Ul fogadtatnak és nyílvánuaan nyugtáztatnak. Kezdete 8 >rakor. Műsoruzat : I ,A vándor vasár tápja." Kreu ter K.-tó:. Elóadj* aképpz-dei négye»kar. II. .Magyar népdalok." Huber Karoly tóJ. Eióadja a képezdei négyeakar. III. ,As özvegy és fim ' ~~ ipa Mihályiéi. Szavalja Androrits István IV. éves tan. oövenoók. ÍV. ,Á Tén ctigány." Boreczky Zi.-tul. képetdei négyeskar. V. B Kiért ürítsem: pohárt ?" Th-rn K.-tól. E'ú*dJ4 a ké-lezdei négy««it«r. VI. ,A vándorlegény/' Pe.Ófi Sándortól. Szevk)j* Mészáros Fe
Db éu caak 2» — eastend^mbeo Éiteo.uck iegasabbik — korában
h
ult»:
Eb
a* örököt — náaomb
Q ' ** Mariska, Knáuaz Bolditsarn*, KrenUr
Máivin, Kvioaak L^opoldio, Lerch Au- olyai
^7* lajue, Lerob Katinka, Lissek Man m An- iyen,
szorultam öa' ^lllk: Agoaionné, Lazlaer Józ-efaé. kevő
ttvs. A roarh^vAsár meg éppen iaoyha volt, h>gy még soha i-— A Nagy- és Kis-Kaoissa kö»i ugynevereu vuri réten kijelölt
Híd •rm t.mé»yleltem - b.ra^éb ki- Lí""»g« B.rn*toé, ö.r. M.g.rl. Bur- m«rh.Tá.ir- lérro sgé.t d. e. 11 óri'g
*"'* Mig^rle llun« M.nlu.uo JóiMfné foljtun érkemt m»rh« éa igy leh«jit«
mulUn —
llu
g
n«, M.nlu.uo
g g
foljtun érkemt m»rh« éa igy leih«jit« b éék
i Oickaraé, N-grelli Mi esi, Né- nagy szituban történt, szem mérték sze-
. . . his>u; N ué, Br. Normanná, N ovinssk* rint lehető-1 ott 1000—1200 drb. sz*r-
— ti >s kéezOHyetek I^opuldin*, Plibál Ferencsné, Oszes«iy vasmarha, s mintegy 300—400 drb. ló
~1b ] *• Teréz, Pfiaocner Gaborné, Pri^az N-oé, vasár meg sem mosdult. '/z12 órakor
P andur Ferencsné, Pisskcr Tam-soé, itt-ott egyes vaaárláaukkal megkezdték
Rita Antainé, Ratz Ilonka és Aranka, ugyan > vásárt, de es oiy lanyhán men'
udomm.t ,.g..-t. -
Ilynek —
Uogc enoyi v.gj annyi — üddket érjetek. —
Xivel há' Jétuiom — ielkőm drágo ára Alléaad ügyomdi — hátaim«d jubbjtra Ai uicltó barcsuo — bogy ue easen kára É* legeld nyelvemet — a végbucaasásra.
L*jt»né, Schw arctenberg Zsigmondoe, a többi mind H*r csak most a ja kim — ne zárultatoá- Treiber Lujza, Tnp*mmer Gvuiáaé, Marbakereskeddk
D.k _
iiár oak most as egyszer — vigoa azól-
ha'sáoak — liogy vét;ső ttavaim —vigon jarhotnanak
Vigasstailyoo I*ten — a bas özvegységben —
Borbállya árvávmA1 — maradgy békességben —
Ne legyek niAued — falrdékeoyaégben Mfgbocsáss bíi(TO*6m — ily jó egéaség
b
Hitter Júlia, Somssicb Lőrinosoé Somi hogy */tl órakor megkezdték a víasza-nc< K>unka, Sain Gabriella, b-m Bor- hajtást éi 7*2 ór»kor a vásártér mái bál", Sporer Mariaka, Spörer Frid'>lto, üres voll Mint hiteles torrásból értesü Slirling Üáodoroé, Samuelli Toré*, S^lig- lüok, ily lanyha orss. vásár még soha-¦annAgo*toé,Sialm»y Karoly né, Szalmay gem volt. A temérdek felhajtott ló éa Teréz, Sib^g'.yén M>nska,Sch-rcz Vilma naarhaal'omá'Byból azen napon összese i Aibsrtoé Scborcz M*uld, Schjrcs 140 mond egy száznegyven vétel történ
ikbajihalta jóseágát.
___________j—, -..r-------- „,.------, ------------------------ igen kevés számbsn
Tripammer Btst'i, Wágn-i Kaiolvaé, voltak, b ezek sem igen vasaltak, mer Wagner Aranka, W»jd>U Jóas-tfné,. W«j- a murha igen drága vult. Mi lehtt en diU F úra, Wagner Miklóeoé, Vn»«N-ué nek oka? Att moDdjilc aiocs pénz. — Viosz Mariska, Welisch Katalin, Weliuh Megirbet. hogy ig,z! id., Wel »ch Nma, Welucb Z,ófi. Z.dn-baasxmy L*jo»né. ', „Hi;d
— A nagy-kmniisai k».b. tőgymo. | ^i ,d«*k segély%6 egyetul^ie" javára f. hÓ ' be|, 21 én h.ngversennyjl ösaz-kö Ött zárt
:ok — nádkossatuk
Ti 'erhe* asseonyok — valabol kik vagy-
Kérjétek as luea. — (
ÍJjérmek szülésekkel — hogy boiduguU
Mi ortént en vélem — erre ne j ássa'ok.
Saerencse kor-ke — eagem mint leven Mire bozott <-ugnm — Éva anyánk vétke (ivrmekazUlés 'érbe — engem mege-
Iaten igy akarta — áldott aa A neve.
Midd östTO fogialvia — aa atyafiaágot iv'>j--1 é* tárulyruí — való rokunysag Kereaztkomaimat — a jó szomasédaagot Ltasak miodörökké — a S»ent Háromságot. —
Hogyha mit vétettem — a*t megbocsás-
sátok — Klmétekbea tovább - kérlek ne tartsá-
t»k-Nu már z Szén Mihály — lovát indica
c*átok —
Mindent elvégeztem — aa Ittin boi-záwka -
Hírek.
— A delik hangverseny é« iánc*-
Tip*ioin j*n. hó 'i én <artatott meg. Mint miudeu évben agy mait is aagyon látó gftiutt volt e maULság. A bangvnraenj '/jS órakor vette ke»d« év. A múaorosai niiad«u 'gyík pontja kifogáatalaoal si került, mé^i* megeóliieadők, mim a me-íjeK legtöbb teisaést arattak a .Csigány »ők kardaia* Verditói és a .Naszk.r Wigoer .Lohingrin" osimü d»lmflvé-
M,. A mftgáo réuleleK U oagjoo ¦ ikerultek. Herlelendy Jówef 8. J éká) (S
j*i
y
Un. zoDgorBJt ékávt) (SooftmbuU, Lai-b.cblol) érelme. f»lfogéból ée • kin- '' bkól kd
Kibeo

g teoboikáról taniukodott
érwtl é. j g
uiw.l (Z,.im, Z.liruíl) .r.tott kert. WelUob Ijniol & é. Scner. i. ont. Uíulék kttiCt h-tedü- é.
gor.-jiékakért
t.f«ÍIUtut neg
l (9 órakor)
g g ( )
"iá kwdédóll, nmmij ritk* jókadvf* reggeli 6 órtig unott. Ai »la fraaoai*
körű táocsvigalom alkalmával a jó é-kony czél iránti tekimeibŐI fe>ü fiset'rk : Nagya. Uoger Alajos 5 frt, Hercz. B«t-yaoyi !U trt. Caerei József 8 frt 50 kr.
rendem ok eiaő n*gykauissai temetke-
valia.»i" szolgai fnbr. 7 én a hely-
— CiigáDy kesébe aem való 16
fegyTer. Műit vasárnap Bag<ilán lakodalom alkalmával Burka Kálmán bely béli czigányzenész, kezébe vette egyik
P«p Jáuua 6 frt. 50 kr. H*m Józsrf Ukodaimasnak tóllötl pisztolyát Aa a-3 trl. 50 kr. Sseiu Alajus 1 fr'. 50 kr. babrálva Dandi Jósset nevű, 14 éve. N. N. 50 kr. Bujk Béia 1 in. 50 kr. l néas csigáay gyereke; ugy talált arcx
Szabó Józsof 1 trt. 50 kr. Erdélyi Ka roly i tn. 50 k . Bírzay Elek 3 (rt. 50 kr. Vnros Mátyás 1 frt. 50 kr. Dul-r 50 kr. Mulüár Pal 1 frl. 50 kr. N. N, 50 kr. Kaauss Bo'dizaár 2 frt. Virm^thy Győsö 1 frt. 50 kr, Soméi-ke Lajos 6 frt. N. N. 2 frt.S olcrerGuas-táv 1 frt. 50 kr. M.ndak Gyula 3 fr . 50 N. N. 50 kr. B^cbrach S. H. 1 fn. 50 kr. Scheier N. 2 fr'. Sélley Laazló 2 frt. B'Ulheim Béla 1 fr . Pisskor Tamáa 2 frt. KorácsBéla 3 frt. 50 kr. Ullmann Ő trt. Ebensp>bger2frt. H<tjó« Uihály 2 frt. 50 kr. Guumana László 8 frt. 50 kr. ssef 1 frt. 50 kr. Töttöay 50
Székely 1 frt. 50 kr. Ebenspinger Leó 5 frt. Vágner 1 fn. Lilik 50 kr. Inkey László 5 frt. Plibál Ferenci 2 írt. Gat-manó Vilmos 8 frt. 50 kv Fessethoff^r 3 trt. 50 kr. B-bocbay György 50 kr. Győrfy Játtosöfri. P. Gy. Ü frt.H-IU 1 frt. — Fog.dják a nemet lelkfl felü fiw-t4k zsegéiyafi egyesölet köeiöoetet. N. mziin 1885. jan. bó 25-én. Füiöp József n, e. péoZLáros.
— KImaUtás és köezonetnyilvá-¦itáa. A helybeli katb. fAgymo. segelyzé egyesül ele nevében ve* •serencaem a
é. közönségnek b-cses ludomáaára hozni, hogy a fógymn. ifjuaág altul f. hó 21-éu rendezett táncsvitalommal egy bekötött aártkö' ö hangvaraeoy o~«ases bevétele yií trt, meiy öaaaegbő^a 402 fru 85 kr, költség levoaáaa u'an tiszta jovödelemül 509 fr'. 15 kr. marad, Essél egyeiemb«D kedves koieleeségeaiaek tartom a u. közönségnek a nemez czél iránti szíves részvétért köszönen met nyilvánítani N.-KanizsáD, 1885. jan. 25 én. A fogyma. igazg«tÓaág
— A Mgj-kolmJ torna gy let 1885. február hó 1-éo delaián 5Viór» tar und ja, — a polgári iakola lordaiermé-b«B, — rendes évi közgyűlését. Az egy let tagjai felkéretnek számoe*n megjeien ni. —
— A nmgy-kJUzUsal takftrétpész-tár réezvéayUrsaság t. l88&-ik evi február bó 10-éu délelAtt 10 órakor t.riand ja — XL. évi rendes közgyűlését ; melybea a U ca- réssvéiiyes«kei ss iaiéaet bi-TaUlcM helyiségébe Uestrlettel magbivj. aa igazgatóaág. A közgyűlés unacako-záai tárgyaiovk eorreadja ; 1. Elnöki
lőni, hogy es eazméleilenttf Összeró-
hogy a pisztoly bi Csak vaklöité* volt, mindamellett a lő it arezbőrt lepörkölte és a fiúnak most is fültúgása van; hallása gy*-nguit. Huba! czígány kezébe caak hegedű való éa nem pisztoly.
— Péntek György pactai kántor-tanítót, ki — mint az már Upankban említve volt — leköoaónt állomáaar jl. valláséi köioktnt. ügyi ministeri-im 3C trt. tíví segélyben részetitette. 54 évi szol gálát után 30 frt! Bizony szomorú! Fel-emJiiésre méltó etet, br<ry Pso»a községnek 100 év óta cs»k két tani (ója volt, meri Péntek elődje szintén 50 évnél tc-vább működött ott.
— Ciáktornyín jaoaár25 én ize
érdeklődés me.inti alakult meg a kisded-óvó-egyeaülei. Elnöi leit Samu Jóisel képe-dri igatgHtó, klelnök Sárossy László né, titkár Zrínyi Károly, pénztárnok Ángyán Kálmán. Az drtekeaiet alap-szabálylervezetet fogadó t e!n mely meg-erönles csélj*bf)l a miniss'eriumhoz fo fel terjest te ni.
— Gyászhir. Gordignani Ferenc* széles körben ismert jó hírnevű a.-lendvai kereskedőt e hó 30 án kisérték örök nyugalom helyért-. A köibecsülésbeo álló izurgalmna férfiú hirtelen elhunytát neje-é> két gyertuekéo kívül szamot jó barát- és tiaxtsloji kónyeaí tg se fajda lommai. — Ligyen álma étendes aycgodl.
— Ojáftihlr A következő gyászjelentést vettük. .Alulírottak a maguk, vklamiot a nagyszáma rokontág nevében is, fajdalomtól megtört eziTvel jelentik Méretett éa fet*jihetlen férje, édea-»<yjnk, illetve fi*, testvérük és sogorá-u-'k Brraicb Józaef, kos- es váltó ügy-ved, Győr «z«b. kir. város törvényhatósági bisuttsági Wg és a „Győri Köt-löoy" volt szerkeaztöjének f. hó 2?-éa reggeli 6 órakor, életének 44 ik, bőidig báaaaaágaa«k 14-ik égében, m, végsaent-ségek ájtatoa f^Wétele után, agyseélhtt-désben tortéat rögtöni gyászos elhuny tál. A* Örök. világosság fényeakedjék neki'
III
j t«D. DÍSvendék. VII. , Lj i-
Nylltt ér.*) Ezek után ítéljen a t. közönség!
Hock János, nagy-kanizsai rom. kalh. kántor és orgonista a „Zalai Köz lónyu f. é. 3- számában Hild S. temetkezési váiialkoző ellea egy hosszú védekező ét támadó csikket eresztett meg-ihetőeen ürns lére.
Mivel az abban foglaltak nem tő-OKÜmet, hanem egyenesen engem, mint z érintett ezég megbizotját és üzletve BtŐjét, cséloinak: *s ellenem használt fegyverrel, a ;oll»i, szemben Latoakó fegyvernek, a toilnak, fölvételeia engem illei. Meg io tetizem azt, tn-rt kötelee-légem. Tartozom ezzel a reám bízott Üzletnek, melyet Hock János a személyem iránt táplált ellenszenv miatt tá-dutt meg és akart annak hírnevén csorbát ú'lIii ; turiosüra eztel Önmagam aak ia, mart » kiizónoéggei való gyíkon énntketéaem nem engedik, ho^y még oiy mrgjegyzétjket ia figyelmen kívül hagyhassak vagy hallgatással mel-körülmények B^tn szantel-
nást
kenngó.- Bá&fytól. Zenekitérettei. E6-*dja • képezdei négyoskar. Tiuctreod : •liiaóra e őtt : P»lotat-C9«rdás. L*ogyel. ke. Retgő-paiKa. I. Fr»ncsi*-négy eg Gyors pilk». Lengyelke. II, Fr»ncna-négy«t. Palotás csárdás. 8zü lóra utáni Loogye.ke (aóválasz.) Kenogő. III. Fr«n-czia-négyes. P*lotás*caárdia. Poika-trao-caito. Lengyelke Gyor^-polka. Gaárda« viradiig.
— A nOTfti önk tüíultó-egylet által í. hó 24 én a novai vendéglő nagytermében rendezett táocsvigalom kitűnően sikerült. Sokan ugyan nem voltak ; de a válogatott közönség ugv, * helybeli, mint vidéki, feastelentti mulatott, tiokak ijkáról lehetett halUoi : ilyen jól mir régen nem muuUam, A (iker kivívásában as oroszlán rés* — a kóstúitilel- • szeretetben álló lek. Bot ka Ferenc*
g Mersioh
j ««Ül. Peer Jaaka,
az elbuayt o-j-. Mersick Aladár, Mer-sich Lívia, Mersich Elemér, aa elhunyt gyermekei. Öjv. Mersich Ignáoaaé •¦0.1.
egy leli b
arat illeti, ki fáradhatat-
lan buzgalommal törekedat a bált >él fényesebbé, kedélyesebbé tenni. — A terem oly impoiaoa volt, hugy a be-iépó valóságos t"ldi paradicsombau kép zelte magát. ,Faráó ivadeka>;' kivil'gu^ kivirradtig húzták a talp alá valót, mit a hovesvérü fiatalság hévvel tánC»olt. különösen a kedves ,,csárdáit" volt »z: — melyet annyiszor m*g meg ujrásta'-tak. Az eiBÚ négyrat 20 pár 1-jtett-. — A jelen vult gyönyörű hölgyek k-ürtil következő díszes koszorút ai került fonni: Petanovita Mariska, Gutimsn „ Eppinger Bsrta, Lévwy o6verek, Horváth Aaoa (Novaról) Piogiczer El-.- Adorján) Boros Juiáuk- (F Kereastur) ttb. kisasszonyok. — Lév^y Istvaoné, Petanovita Györgyoé, Gutt-mun Gyula né, Eppioger Sáodorné, Z«ol-dos Jóisefné, Kohn Jóutrfné (Nova) Deák Jóssefné t_I'. Ker-»z u i Hajóo Láaslóoé (Leoú) Schvarcz^obfrgT Mi-bályné (Karáctonta) Verháa Gusz'áTte (NovaJ slb. Dj lehete'.leo végre e'hall-gatnom, hogy a szünóra aUtt mily pattanó toattokbau gyönyörfcódteté az al-paraocanok a díszét vendég koizorn-T. bterkesztó ur engedőimével megsu-
lőehess-ík, mikre *gyéb kftzótt egye ti eű tullv uók. —
Meg kell azooban jegyeznem, hogy éa Huuk János városi kántor- és orgonistával amnmitéle hírlapi polémiát foly-Ui-Di nem akarok. Részéról irányomban oiy viselkedéat Upaazuiiam, mely köztem és köztu e megtisztelő módnak útját vágta.
írom e sorokat a t. közönségnek az üzlet és magam érdekében. Tudja eg a rideg tényekből, hogy lem a Hild S.czéget, »»*m *ier<»Dy személyemet ád nem illeiheti. Éa ha az felmerült, caak >s a tebetetien boszú éretlen vergődése, a megkárosításnak rosszul ki* esseit és minden jól éresö ember áital tilúélendó módja volt.
A átemeljem iráut táplált ellenszenv különböző okosból keletkezett Hock JáDOabao. Lehet, hogy ez a jó úr abban a véieméoybeo vao, mí-Bzerint az emberek a kántor- orgonis-takoál kezdődnek. Kunéi fogva azután előtte miadeoki * földig tórpul, ki az falfogá'ft szerint ott vagy folebb nioca, ahol 0 m«Kaalik. Folyton tapasztaltam, hogy ó velem képselrhaUlmát éreztetni akarj*; de éo miot üzletember nem vettem ezt tudomisjll. egyébként sem tartván ezt a jó urat oly roppant burd-erejü egyénnek, kinek szemóldök-moz-dalatától a váltakozók existentiája függne. Megadtam ¦» kellő tiszteletet neki la. Ügyekeztem a vele fen ál ló érint-kezesben rendet, pontusságut tartani, hogy minden kellemetlentégnek elejét vegyem.
Forduluk elö dolgok, melyek el-mérgeaithették volna a dolgot; de oda hatottam, hogy azok nagyobb zaj nélkül simuljanak el.
Egy temetés alkalmával megtörtént p. bogy Huck János káolur, a neki áiDyujtütt emlék-gyertyát a gyászoló környezel nagy megbotranykozázára, a tőle vagy 4 — 6 lépésnyi távolban álló kerezztvivő gyermek e é dobta ily meg-jegyzéesel: „Vidd a lakásomra, én nem czipelem!" — A jelenlevők akkor már felszólítottak, hogy ily eljárás ellen ok-
vetleuüi lépést tegyek.
gom: mivel fű izére* te a dov«ú t. o. egy
alparaocznok feikössönt6jét, de elíbb j kellemetlenséget okozni Dei T. szerk. ur ígérje meg, ho^y senkinvk nem tettem erről jelentést, sem mondja el, otak b. Izpjába tetii kosié, — mivel pedig el Őre ia tudom hogy kérésemoek helyt adand, tebát ime k*dvet olvasóim — figreljetek, bi-muijatok a XIX. itáxadtuD, a kötzöntő végssavai: ,azon tűzoltók, kik e bálon megjelentek, az Isten éltette, azok éljenek; — azok pedig, kik el nem jÖUek
____ne éljeDek I ! !' — „Levele!" „Ab-
sag!" .Eláll 1* — felkiáltások hangzottak mindenfelől a közönség köréből; mert mÍLdenki megbotráokitoU as &i-parancsnok i'y »j -Elemző" ki fejezetén.
Da én neki akarván.
p y j j
De ei még aem volt ám elég!!! Hanem tele torokkal elkezdi : „A ki mio-ke', nem szeret, egye meg asegeret!!!' Egyet ivóit 6 kelme, a igy folytatta tovább: „A ki minket meggyaJás, pokolba legyen kanása!!!' A nagjkösöa-lég Ítéletére bicom, hogy aa illető fal«tt pilezát tör jón. De eme odwzw dolgok vtán annál is inkább fellrillanyosá a vidám Urtuag kedélyét tek. Lévay István urod. ispán ur tősgyökeres magyar felkössön tója, mely telve volt faa-Boroi élesekkel é^ samaioa Ötletekkel. Végre azon óhajtisomaak adok kifej*-zést: adjon as ég máskor is ily jó, minden tekintetben ukerftlt, kedélye* táncsvigsltxtat és mindé a tilxoltó egyletnek ily nemes, fsnkölt aseUvmd, aa egylet érdekét asivéo hordesó derék el aGket. Adja Isten : ugy legyen I Lóky Jccsef, tűzoltó egyl. titkár.
Upvezér és kiade: SZÁLAT SÁNDOR.
Felelőt Laptaiavjuoaot:
TASS ALXUS-
De eltekiitve at ilyen apró inczi-denteket, melyekben Hock János uram kántori élete gazdag lehet, —áttérek az-okrs a vadakra, mik at Üalet birnevé-nek oaorbitáaa ozéljáool lettek világgá bocsátva.
Legnagyobb hangon van emlegetve a nemfi*e'.és. Hit én miot az üzlet-uek veielóje, ezennel fölkérem a t. közönségből azt, Li ez iránt érdeklődik, — szíveskedjék boigszoltatni Hock Jánot-aa): vájjon ezégünk egyetlen '¦"'-'
fillérrel
jj g
sik-e neki ? Abban az idÓbea
lyesen fölkért, hogy'ao fizessük kínt neki a temetééi dijakat, hane i k
mikor ő sietné-aprán-ha
több öatznjön ; e néki is kóanyebben eatk, nint a krajcaáius nyugtázás; — akkor ig«n ia megiortéot, bogy az Üzlet terhére volt róazéről i> követetéz könyvelve; de amióta as Uilet iránya' ban kíméletlenséget taausilott, semmi kedvet Betn éreaett cségüok Hock Já-bm városi kántor- orgonistának perselyt tartani. Addig '• osak külóaös asives-ségbfil tettük: meri az elképzelhetetlen, hogy caég Ünk az ő 30 krajezáros hitelére s z o r u 1 t volna. Akkor is meg-kap'a járulékát nagyobb összegekbe", utólagosan. Ha a meghalandók temetésére is szokásbap volna előlegezni, előleget is adtunk volna neki; de igy caak utólagosan fizethettünk.
Hogy azóta elmaradtunk volna, as föl tehetetlen, mert biaz Hock János kántor- orgonista — ha méltóziattek csikkét
•) E rt>»at alatt k
WAJDITS JÓZ8EF. tartalmi tekinteten namHUSZONNtOfíí ÍVÍOLTIM
ZALAI
JANUA* SM. 1»86
H I B D S T ESIK.
olTasai — aajit maga Sti afatól a aajy dobot, hon miaket 1 oestrák arl*kl lorialért Wpar.ll.
Egyibkiet eakes ea egy forialkoa m o raiteat« haragja. Hofj mibe* áll s dolog, elmondom. Ast agyas aem labetos, hogy a*>emlitéase| a gyi-eeolok táa mer aégsdí »b«il — »i.i u l ji ír, föllépjem; «ak a téeyt írom le.
Volt egy temetés » vasán utcaa-Wl. L• alkalommal a temető leié t,tJ Nádor- és Iskols-olesik ma akiiét elett illiáa, e miartaa »oil«-T«ll« a f6-atcae felé kellett volt masaié. E* e korMa^ayt tűdre, a ttltseg jegyeikbe • kerflléei dijat Bem Tetten tel. Keeobb • kielor ilUl uo<k lefise'éeére felssoUltatrta, asemélyeeea min el boaae, bog; megtudjam: »ejjoo ily fcöYulméaybea mi-ert esimit kerSléei dijet, mikor másfele meeoi ¦•¦ lehet ?!
Tisstesséfeoes kSeeSotoliem be le-kibe, ¦ ott • tárgy tolóit bestédbe el-egjodtaak. S mikor e keralssi dijat követelte, est moodtem, hofy esoaae! meg fogom kOJdeai. A Begy káator nr eeoabeo kQlönboü u iagatolt állapot-bia loréa, emiat éa i!tű tieeleletlel fi a-ostem, egraiwru lábaira! tobortékolai kesdatt,« ráa riadt, hogy „kikéri. 4 aeai Ő a," beBam káator or!* Err* éa aat feleltééi, bőgj elossov igy lias-tellem meg e bsaiad kóabea ba »• 6-iBn, eseel oeek aem kértem mag. ö a megjegyséeemre a lehető1 legptrVgieeebb modorbaa utaeitott ki eeobájába*.
Tőle iítosts a köreteit 1 frlol megritlsm; eegMjo aaoabea oly kija.ee-teaael, bőgj aat elfbgadaia aeai laebU, — TieeeeBtaaitotte ; kaaaba) foaékém poa-Ure adta, de 6 aam fogadta «L Mtadoa ároa perelai akart. A bagttell biro*eag. aál bejeleatetle köreteléeet, de milUa ott poetai aielTáOT-tselreoyajBl iga-aoltatott, kofj • oek njegküdő t 1 fo riatot aem fogadta el, eaaek kdrelkea-tebea a per elaptalaaaága miatt a be-lyefkSItaegbea el leit merustaUe.
Na tebát ae olraa egyáa, aki miadek ároa Teaaekedai akar, i«j ytr. De as ilyUjta TeeBakedaei aportaek i« akad embere; a bagaloll-biróeágaál aem U kerül sokba.
LegkoBBiktuebb ¦ miadea eeew» e U ktaoaasg elítt n iegaeeoUágeiebb aek ttabemtt fel Hook káator írunk as a aagyk«poekodoe«, bogr agy meg-ae>ea«lt Tallelkoao oaag ele readaBabá-lyokat ir 5 poatbea.
Éppeo ilyee pompáeea tüaaék lel, ba p. a mi caegüak poalosatokat ttteae i, bogy a temetietai óbejtók igy és így tartetaak el)árai. Furoaa rilág laa Be el t. kötoaeag, ka e fiaetott meg-reodsaabályoebataa a fiaettfi.
La mag *.* ea ar aker readsaabá* lyoeai, aki poatos bejeleatás mellett már k«t íibeo (flóril Táratott |m>gára. IAi idipontck is tólje<yesTek aálam!) 1884. decs. 30-án padig a temelsaaa egyáuláa meg eem jelest.
így áll e dolog t. koaSaaagl
Éraahetta as öavád aalyát Bagyoa jó káator nrsai ie, mikor aaa) ira mo-aakodott egy earreay umatkaaáti Tál-lalattaJ saombea.
SsereoeeB-moaakodáaát esaal a fo-gaa eealeeUerel Tegai: „Elrem: a kS *—ég erdekébe* miadaat, - aa Sa rdekibea semmit.'
Hit abbaa a L ksaSaeég is Tsliesi állag egyetért Telem, bogy e temet-ksaési vállalatok érdekét aem e káa'or-orgoaieták awagatják, asm kfljoabes abbaa ia. hogy a traaetksaaai vállalatok a kSsSoaégaak a gyiasasertartéeail ogye-aea megbtBOiljei* e igy mikor ralaki atekaek eljárása eW — habár Ogyei-Ua ín.faággal, érstlsa kiooiayeskedéseeJ ia — akadályokat akar govditsai : aa h.tárosottoa a kOsSBeég érdeke ellee Msa. A rállslkosé OBSgekre abból sem baesoa, a m kár aem háral.
Nagyon jol tadje a t. koaSaség is, bogy Hook Jáaos mit éa msaByii eso-kott team érdekébea ?! Csakhogy abbéi — agy hiaaatfta — asm igaa kér.
A kosSaaeg érdekét kiáltoni, pro-dikálai aagyoa kéayaimos dolog; de ast aasráay, eaeadee, ogybuago moeké-Tel elömosditaai már verejtéket ktráa.
Ea biaeasak, bogy a kósoasaf egy-saor oaak megsokalja aat a farcss „a 1* dosatkéssságel- as o érdekébsa 4> megtsaai ast a lépést, msly majdaa jo~ igésyeioek kielégitéeét biaioeiuadja-
HiM 8. I- nagy-kanizsai temetkezési rendexoje él megbixottja:
Hild László.
Mi aii. 1BW.
Árverési hirdetmény.
Alllirt kikilleu Téfrekajte as 18S1 ítí LX t.-re. 103. |a enelaékea esoaael kftsbírri teesi. eocy a aarv-kaaLssai kir )i-Tálbiriai( 1(7.1H SOS aaian 'ifseaa álul Eoba Albert rieíeai lakéa rffreaajtati jarárt Hteiaer Hlkaa aa('-kaaiaaai lakai elUa <M
ht <0 kr is 741 bt tik., aaaek 1S64 <t iacwBker ki M aaMitol asáaiuadi «•, ka-aatai e> addi( Siaeeoe M (rt >9 kr. parkolt-aif kOretatil «r«jiif alr^ada t kiaMfitiei viff-rahajtia alkalmival biróilaf la ea felfi'foe;lalt
1090 ín üt krra bcaQit eaukor, kivi, pa-
t, ríss, aiak. dara. leocae, li>at, korpa, ao, potkiri, aaosabotorok, bolti felaseraMs i« et/ikb bolti Cs kk.kkil Uli iafoeáfak ajllvá. aoa irvarit alján átadatnak.
Stel7 irvariaaak a 197,199 1SS&. ss UksJdeat rearfeli Tifsaa folvtáa a b.lT«m*e
7Ía Hacj-kUaiaais alperes lakisin it bolti
__fUífékia laesdE •eskOsMeira 1585 ik 1t
fakrsar ko S4a ¦ koietkeao napjiaek deltttia S ortja aatiatdoal kitaieUk és sabos a reaai asaadekoadk sseaBei olj Bacje|jaieaol hivatnak meg, aogj aa iriatett iofieifok exefi 4,. veriaeo, aa lfeSl iví LX t-ea. 107. f-a ér-
•tbm a leftebbet if*r«aak beeeáioa alal la eUdatai rogvak.
ál elirvareeeoet iafóeifok vetelira as 1S81 ivi LX, t-a. 108 V-i»«« mefillapitott fallétalek aseriat laaa khtaateodo.
Kelt NatT-Xuiaaáa, 1SU. ivi jaaaar bo 17 aaiijáa.
FÁBLáK FÍEKNCZ, kir. bar TeaTebajto.
Ml im a
D.caárá a sok gyaauaitáaokoak a Talédi hocgooy Paia-Expeller ma m«-gia a legotlerjedtebb is legkedTeltebb hiriaaer. Larak tudják aejil upaas teletek Mytáa, bogy ot&x, ét kosa-Téay at-^a jobb »%w aem létaaik, miat s Talódi Faia-Expeilar. Eaért jogcel taaioaoljak aüaak mecprobáiását. Ára 40 és 10 kr. üiisletbeo a legtöbb gyógyaaertárbaa Siektcr F. Ad. ét
tana, Béta. — Firaktir Pnagábu
aa aaraay oroaaláa" gjógytaei lárbaa,
Nikltaplau 7. 8360 2—6.
Keen porok tartó* K70(vbatita aMkacs lyamer- e* altBStaarak. gvoajorf/orca ea
elajlákiaodU, iroaoricea. rtfaSit aaaelii, májb.j fértelBlás, araojer ea s l>fko. Q
ieeiáUbb aa Bltlliniá ellee SO i< eu folrtoeoaaa ao.ek-di .li.aaereabaa riaaeetl >
Sfj ar~l.o dob ,i baasnálui utaaitiaeal l frt NamtalWaayak llnisjiin IUlmlaat V
_
KSasTie;., eeeW I
mindeaoema beae- V
»tatia ea beaalia, Q
. f.j-, fíl- ea foíl -jia likerea
; aaindeaaeau senliaek ia sabek, (rnladások ia dagaaatok el ea, j ráael kerarre, hirtelen beleredéa, kiaráa ea kól ika ellaa. Ke? BTa( poatea staiiliaaal ao kr. 1OU w-U
VaUdl, Moll TadJatTaral éa nsWaláiráaánl.
ffloU A.
grógjaurén csaaiár királyi •dr aiáiUto.
Bécs, Tnchlaobeo
Raktárak Na|y-> ail is a: Beloa Jiaeef nrö^aaereas Boaeafald íi. Feeselbofar Jóstaf. táras: Doroer B. Caáktaraya: Qsnea L. fjéaj Kapaaváratt: Q Boroncs Ad. Kautaary : Sealaífer la. (sraead : Ráu jiwa. ataranllTTasti F.rd X Slajrrrar SssiajJoseef ZaJa-Eaaraa|: HoUóer J. f,t*,.*.ria
o
i ii111111! 1111111 ii11111mi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr)
SZABADALMAZOTT GÚZHOZOOMT ÉS GiZMOZOONTGYAl.
C. Schranez és 6, Ródiger.
Wien X. DtUnpfgmawe No 16
ajáalják mint kütőnlageueget a mel Ükeit rajutermti mozdonyokat '/,-töl egé* 30 lóerőig. {Ily notdonjok 2 ér óta WO-on Jelül ransak forgalomban s rólak több illetéket nak-férfiaktói eredő bizonyitfinjok fe-kOunek kezeink között, melyek tx rint ezen mozdonyok* az ojabb kor legaAtKrübb, úgolctóbb és legál-landóbb ütemerejü gépei, melyeknak felállítása lakliátakban i mühelyekben az 1883 éri márezius lén kelt határozat 68. §-» szerint, hatótá-gilag engedélyezve van
Bzen saozdonyok nagy száma áll üzemben malmoknál, etementgyáraknál. bányákban, denka fürétz gyárakban, gép lakatos mühelyekben, és szővödékben, paszomány gyárak ban, villámot készülékeknél, könyv- is könyomdákban henteseknél, hámorokban, tHrrogat gyárakban, szappan Jözö dékben, keményítő gyárakban, esztergáló) mühelyekben, asztalos mühelyekben, czérna gyárakban, serfőzdékben és kalap gyárakban.
Bizonyító iratok és eliimero terelek fennti mozdonyokról és illusztrált árjegyzékek, Ingyen és bérmenire
OOOOÜ
¦¦"¦'¦¦¦"¦'¦¦"•>"¦¦¦¦¦¦¦;¦¦
a Deéoen íeléfltendő magyar
NEMZETI SZÍNHÁZ
jenéra kJbooaátott nasyon kadTelt
SORSJEGYEKNEK
NyereméDyértéke 8000 toriot.
¦V A l«gki«etb nysraaényak 5 farinttt énksk. ~WI X sorBtlesy oselIe &O ltr.
6 sorsjegyre 1 sorsjegy ingyen.
SaO-Ée,r>. Eb
Kincsem
E buzavia
darabja X forint. ¦aK 11 darab amk 10 forint. 3 darabra, 1 drb. 50 kr«t tartj. ingyen
nytraaiiy
fon) eremen)
SO MM frt 21 M« „
I0N0 „
liodao njarraeny kias-piasbea fisetva leaa
A „BUDAPESTI LLOYD"
kiadóhivatalának bank- M válté halta
Kiicel Zwlirmoud és Társa BUDAPEST Dorotya utezt. S. sz
Elófiietési felhiiis a .Budapesti Llojd' hiteles sorsolási t dósítóra. Sgési évre bérmentes sráilitáa 2 frt.
FtgUlé nélkfll teamlttem küldünk.
mMtM bekOltUMért 16 kr. bil lflld
IIIIIIIIII II I I

Egyenlítő Esztergapad
fkrifép*, |y«ll|iptk ttk. legnjtbb wer keutOek raktáron Tannak. Beltbaier F. Wien
2. yordbahnttratte 5
A LEGJOBB
CZIGAEETTA-PAPIR
a valódi
LE HOUBLON
franczia gyártmáay.
Cawlaj sa Hanrj-tsl Pirlaabam.
INáaiáaaktél ailaéeekl tratk.
1/ 1 esajaretta-papir caak akkor nloai,
7^ ba mindaii ccjea lap
[LI HOUBLON bílraoel is l> údk boríték ai allint illő TieV l aa aliiráaaai al ni látra,
Osszeseu 10,
1. főnyeremény forint
50.000
2.főnyer«mÓBy2OiOOO8-f6"yereniéllylOiOOOf0rlnt °
*rt
5OOO frt 3OOpfrt
¦Utaina. BUDAPEST Tiimmii ni áhi'.ialil. lono<íi]ttíél és
2OOO frt 1000 frt
Minden nyeremény készpénzben kifizettetik^^
M—f könyvnyomdájából Kagy-Kaniuá*.