Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.87 MB
2008-08-13 09:24:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
635
4907
Rövid leírás | Teljes leírás (392.18 KB)

Zalai Közlöny 1885 001-005. szám január

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

afés« erre í(l trrt netjedevre . Enyes
lit ér:
. 6 frt------
. 1 fit 60 kr
. 1 . t6 .
- W kr.
HIRDITttH hasábos petitiorbaa 1, másod-sort, > minden további torért 6 kr.
NYILTTtHUM
soroakiat 10 krért vetetnek lel
Kincstári illetek minden egyes tor
detésert K> kr Osttendi
t885! Jaánár 3-áj, SLT x^,,,—.._______Huxzohd
ZAUI IÜZIM
BnszouDegyedlk e folyam.
j_
KStülei', a .nagy kanizsai lásdednevelö egyesület'
A Up sieüenii rfeset illeti kflale-
ménTek a Merkeaztőaecoet. anyagi resaét illetó kostemenyek pedigakisdoaivatalsos b*»«M
NnrT'Knnitsáa
arT-aaati Wiaaocshi.
Bénsentetlen levelek nem fo-pdutuk el
(átirattá tűm mb IMiWl
.Kertdcedelmi Iparbank-, .nagy-kanUsai önkéntes tűzoltó egylet-, a „lalamegyei általános íamto-
a .nagykanizsai tUztiöiuegélyiö szövetkezet •, a .soproni kereskwJeimi t iparkamara nagy kankfúkülválaszt-^átty'-án-ik hivatalai
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON, MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Felhívás előfizetésre.
Laponk 24 évtolyamába lépvén, részint nyomdánk tulhalmozott munkái miau, réaziat egjéb okokból elbatáioztuk, hogy azt a jövő 1885. évi január 1 tói fogva he tenkint csak egytzer jelemetjük meg.
Igen természetes, hogy ily módon sokkal magvasabb tartalommal adhatjuk azt t. olvasóközönségünknek. Mert egy bét leforgása alatt mégis csak nyújtanak a culturrJis
kunkban volt — éppen ennél fogva t Az eddig tapasztalt szíves pár- i Ai elégd let lenség pedig mind — lapunk megjelenését egyszerire' tolás fentartását. lapunk terjesztését j egyre óriásibb mérvet ölt azon arány-
reducálni. De mis oldalról előttünk'és támogatását továbbra is tiszte-volt az országot képviaelóválasztási ; lettel kérjük !
mozgalom; s erre való tekintetból
— nem annyira a inkább közönségünk
magunk, mint érdekében —
meghagytuk lapunkat beteokint kétszer megjelenőnek.
Most azonban semmi nagyobb szabású mozgalomnak küszöbén nem
g kiadóhivatal
és
Az -Jév
Az egyiket eltemettük; itt Tan helyette a másik. Mennyivel lesz
állunk; társadalmi életünk is csen-' jobb, boldogilóbb ez, mint volt amaz,
des; ennél fogva véleményünk szerint! — s jövő titka.
feladatunkat a nyilvánossággal szem-1 Ha azok a magvak mind kicsi-
és UrswUlmi mozzanatok annyi anya-' ben olyképen ia teljesen megol'.hat-1 ráznának, miket szerte-széjjel áldat-got, hogy egy hetenkint egysxerljut, h, lapunkat hetenkint csak egy- j lan kézzel az álproféták, népboldo megjelenő hírlapot érdekessé lehet j „ér jelentetjük meg. j gitók elszórtak, - bizony bizony
fiem mondjak ugyan, hogy a szomorú napok virradnának ránk
teoni.
Azon ezélzott .egyéb okok* között — meg vallj ok őszintén — éppen az is szerepel, hogy tarsa-
alanság miatt, mely mennyiség te-:ictetében s vagyon és vagyon között létrejó vagy fenáll.
Roppant nagy snlylyal van a Fenemlitett társadalmi iránymozgal-makra nézve az a vagyon arány, hogy ma napság majdnem kizárólag csak gizdag és szegény osztály van. Az a nyomort kibékitó és mintegy megnyugtató átmenet: a középszerű vagyonosság, ez idő szerint aiig lé-ezik. s lrgfSlebb helylyel-közzel csak látszik létezni. A létfentartás vagy "MTí. "RT szólván emberi erőt meg teljes
viszonyok kedvezőbb fordultával uj bői kétszer nem jelentetjük meg, sőt ha a körülmények, a társadalmi
ség, mety mindenkor legnag...