Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.4 MB
2008-08-13 09:34:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
566
3963
Rövid leírás | Teljes leírás (302.38 KB)

Zalai Közlöny 1885 014-017. szám április

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA, 1885. április 4-éo.
Elt/iuetttt ér:
erre . . 5 frt. — — fel rrre . 1 btKb
. 1 . ts . ei*m M kr.
Í
haaaboe pelilaorbu 1, mÉaaiaao «, ¦ aiaeea taftUi aerert 4 kr
atYHTTeMOl
»r>roek*«-t 10 krért Tfutaek let
Kincstári illewk aiioden enjwkir
lirtrtert 30 kr ftxcteedé
14-llE
Haszonpejpedlk évfolyam.
IOZLMT.
nagykanizsai .Kereskedelmi Ifiarbank-, „tuzgt/-ilu>ntzjai önkéntes tűzoltó egylet-. a rialamegyei általános tanító-
A Up neUevi rteaet illeti ktale-
aayafi reeeet illető pedigakiaiióliituaikOB bimwn ineaemtfk
BeraeatetleD leielek gadtatnak el
aádntea »iaau aa. UMttaaV
testület', a „nagy-kámzsái kúdednevelÖ egyesület', a „nagykanizsai tisztvinsegélyző sxoveűcezet*, a .lOpronikere&Gdelmi «ij.w^ifca.Tiara nagy kanizsai küíválasztmány*-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Lemjtó s cstkDem órtletbe ejtó az örökkévalóság gondolata s még lesojtóbb, még órllletbe ejtóbb arra gondolni, hogy ebben az őr*kk黫-lóságbaD mi elenyészUnk drökké!
Mily kínos u élettói, nerette-inktól ysIó elválás; milj borzalmas
döttQok a bebantolt sir!.....
Huba még az édes, a boldagitó hit, bőgj fBltáoudoDk, — nem csöpögtem* iiguit. reménjt, gyógyító, eojhitó balzsamul lelkűnkre'.
Hol íz emberi gyarlóság, a téreg-halandóság lélek-csiggesztó képei, jelenségei bornlaiba ejtenek, -ugyanott isteni glóriával megjelenik a hit . . . mely vigasztal, biztat, erósit, hogy f elt ámaduos!
Ei a gondolat testi elviselhetővé a földi nyomorusigot; ez menti meg a szenvedót ballépésekre tító etkweredettségétól, a kétségbeeséstől; ez ad erót, kiurHst állhatatosaknak lenoünt a jóban; ez vezeti a jókat az erény útjára.
Akinek lelkét az üdvözíti bit be nem tölti; a kit a kornak ilpró-fétái. irástndii, farizeusai, jó Istenétói megfosztottak. - aki egyedül a föld rögeiben, a földi javak haj-hiszásáta] keresi és találja me§>rég-czélját: arra szánakozra nézhet a föidl,őz tapadt szegény, kinek lelkét az Istenben, a túlvilágban, és föl-támadásban való bit sugarai beragyogják. Mert a hitetlen, az anyagot imádó és hajhászó szánandók
serege féregként buli porba, ha szerencséjének csillaga letűnik; nincs hova bizalommmal emelnie tekintetét, nincs lelkében a Mindenhatóságban való reményn k egyetlen augt ra, mely sújtott állapotában a föl-döatuliakra vezetné gondolatát, mely oda mutatna a megkinxott. megölt, megfeszített Istenember Golgotha iára, hogy ó is meghalt és föltámadott, Odvözltó reményül, boldogító hitül hagyva örökségként nekünk, hogy mi ii egykor föltámádonk költ porai nkból!
A faltámadáí emlék- ünnepét Ili hokvétkor a keresztényvilig. Igazin lélekemelő ünnep' A világsal-vatori nagy megdicsőülés ünnepe. Vigasztaló, megnyugtató, fölemeli, fluséges emlék !
Az emberiségnek, a világnak megváltóját, az emberi gyarlóságot gonoszul kiaknázó fajzat üldözte, lázitett ellene és végre — mint azt az isteni mester maga eleve megjósolá — gonosztevőként szégyenpadra hurczoltatá s megfesut-tété.
Miért?!
Mert világosságot terjesztett tanaival, mert a népet zsaroló s rabszolgaságba görnyesztó önkényt igéi'-el megtöré, ¦ a sötétségben tar tó földi tekintélyek hatalmát lerom-bolá.
, Kgyformán Isten fiai vagyunk, egy Atyának gyermekei.* — bir-deté s ezzel kimondta az egyenlőség és testvériséget.
És mikor isteni ajkakkal kijelenté, hogy Isten nem rabszolgáiul alkotá saját képére éa hasonlatosságára ii embert és senkinek sincs jogában felebarátját, embertársát rabszolgául tekinteni. —...