Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.4 MB
2008-08-13 09:34:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
757
4258
Zalai Közlöny 1885 014-017. szám április

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA, 1885. április 4-éo.
Elt/iuetttt ér:
erre . . 5 frt. — — fel rrre . 1 btKb
. 1 . ts . ei*m M kr.
Í
haaaboe pelilaorbu 1, mÉaaiaao «, ¦ aiaeea taftUi aerert 4 kr
atYHTTeMOl
»r>roek*«-t 10 krért Tfutaek let
Kincstári illewk aiioden enjwkir
lirtrtert 30 kr ftxcteedé
14-llE
Haszonpejpedlk évfolyam.
IOZLMT.
nagykanizsai .Kereskedelmi Ifiarbank-, „tuzgt/-ilu>ntzjai önkéntes tűzoltó egylet-. a rialamegyei általános tanító-
A Up neUevi rteaet illeti ktale-
aayafi reeeet illető pedigakiaiióliituaikOB bimwn ineaemtfk
BeraeatetleD leielek gadtatnak el
aádntea »iaau aa. UMttaaV
testület', a „nagy-kámzsái kúdednevelÖ egyesület', a „nagykanizsai tisztvinsegélyző sxoveűcezet*, a .lOpronikere&Gdelmi «ij.w^ifca.Tiara nagy kanizsai küíválasztmány*-ának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Lemjtó s cstkDem órtletbe ejtó az örökkévalóság gondolata s még lesojtóbb, még órllletbe ejtóbb arra gondolni, hogy ebben az őr*kk黫-lóságbaD mi elenyészUnk drökké!
Mily kínos u élettói, nerette-inktól ysIó elválás; milj borzalmas
döttQok a bebantolt sir!.....
Huba még az édes, a boldagitó hit, bőgj fBltáoudoDk, — nem csöpögtem* iiguit. reménjt, gyógyító, eojhitó balzsamul lelkűnkre'.
Hol íz emberi gyarlóság, a téreg-halandóság lélek-csiggesztó képei, jelenségei bornlaiba ejtenek, -ugyanott isteni glóriával megjelenik a hit . . . mely vigasztal, biztat, erósit, hogy f elt ámaduos!
Ei a gondolat testi elviselhetővé a földi nyomorusigot; ez menti meg a szenvedót ballépésekre tító etkweredettségétól, a kétségbeeséstől; ez ad erót, kiurHst állhatatosaknak lenoünt a jóban; ez vezeti a jókat az erény útjára.
Akinek lelkét az üdvözíti bit be nem tölti; a kit a kornak ilpró-fétái. irástndii, farizeusai, jó Istenétói megfosztottak. - aki egyedül a föld rögeiben, a földi javak haj-hiszásáta] keresi és találja me§>rég-czélját: arra szánakozra nézhet a föidl,őz tapadt szegény, kinek lelkét az Istenben, a túlvilágban, és föl-támadásban való bit sugarai beragyogják. Mert a hitetlen, az anyagot imádó és hajhászó szánandók
serege féregként buli porba, ha szerencséjének csillaga letűnik; nincs hova bizalommmal emelnie tekintetét, nincs lelkében a Mindenhatóságban való reményn k egyetlen augt ra, mely sújtott állapotában a föl-döatuliakra vezetné gondolatát, mely oda mutatna a megkinxott. megölt, megfeszített Istenember Golgotha iára, hogy ó is meghalt és föltámadott, Odvözltó reményül, boldogító hitül hagyva örökségként nekünk, hogy mi ii egykor föltámádonk költ porai nkból!
A faltámadáí emlék- ünnepét Ili hokvétkor a keresztényvilig. Igazin lélekemelő ünnep' A világsal-vatori nagy megdicsőülés ünnepe. Vigasztaló, megnyugtató, fölemeli, fluséges emlék !
Az emberiségnek, a világnak megváltóját, az emberi gyarlóságot gonoszul kiaknázó fajzat üldözte, lázitett ellene és végre — mint azt az isteni mester maga eleve megjósolá — gonosztevőként szégyenpadra hurczoltatá s megfesut-tété.
Miért?!
Mert világosságot terjesztett tanaival, mert a népet zsaroló s rabszolgaságba görnyesztó önkényt igéi'-el megtöré, ¦ a sötétségben tar tó földi tekintélyek hatalmát lerom-bolá.
, Kgyformán Isten fiai vagyunk, egy Atyának gyermekei.* — bir-deté s ezzel kimondta az egyenlőség és testvériséget.
És mikor isteni ajkakkal kijelenté, hogy Isten nem rabszolgáiul alkotá saját képére éa hasonlatosságára ii embert és senkinek sincs jogában felebarátját, embertársát rabszolgául tekinteni. — akkor el-hintéa vilát-szabadság eszméit.
Éppen azért kellett eszméiért meghalnia; martyrhalált szenvednie
azok által, kiknek földi hatalmát megsemmisité 'világhódító tanaival.
A világ-szabadságnak mindig ellenségei voltak azok, kik renyhe tétetlenségtkben a sötétségben, lelki tompnltságban tartott nép verejtékéből vetették meg anyagi jólétük ágyát, hogy földi istenek ül tiszteitessenek.
Megfeszítették érte Jézs. Krisztust. De ez dicsó föltámadásával megmutatta nekik isteni erejét.
& föl támadásával a világ sal-vatora Istenné dicsóult, egyúttal megmutatva és reményt adva azoknak, kik OldoJetni fognak az igazságért akik az ó üldözött tanait követni fogják, hogy ne csüggedtünk, legyünk állhatatosak követéséiben, mert a jónak jutalmazására és <a gonosznak megbüntetésére egykor mi is mindnyáján föltámádonk!
künkön h, csakhogy, mig Budapestet! erre nézve mégis csak történik némi intézkedés, ami az efféle gonoszságot legalább némileg meggátolja, — ^pfényre hozza: -¦ addig
t«tlenaégeit sorába, csak jóakarat keli annak létesiléséhez.
Fenntartásához járulnának és pedig szikesen maguk a szülők is. Mert ha urtisba kiadott gyerme
i legyei leloaczhizat!
| Ki kételkednék ez idő szerint jmár a czéljoknak telje-
sen megfelelő g y e r m e k-m e n h e-lyek lét jogosul tságában és szükségességében? !
Ahol csak szerét tehetik, állítanak is gyermek-menhelyeket és ovó-intézeteket,
Nagyon rendén levő dolog!
De egy tekintetben semmiféle jó szándékot nem tapasztalunk, s ez a lelenczbáz ügye.
A fővárosi napilapok .angyalcsi-Dáló.- "czim alatt szokták közölni azokat a minden emberi érzést föllazító dolgokat, h(gy a tartásra kiadott csecsemőkkel miként bánnak és miként ölik meg azokat a lelketlen gyér mek- tartók, kik többnyire Szent-Gellérten megégetni való. gonosz életben elvirágzott vén boszorkák.
Hát ez nem csak Budapesten és vidékén történik, hanem vidé
nálunk az ilycu dolgok el nem jut-lkokért fizetnek, még sokkai jobb nak, még hírképpen nem, a ható-.szívvel fizetnélek oda, hol gyerme-sághoz. I köket jó bánásmódban, gondos ápo-
Szerencsétleaül járt nők nálunk j1<abtn részesülnt tudnák. i» vannak, leginkább pedig a cseléd-1 hlm intézetet létesíthetne és osztályban, a kik csecsemőiket kény-jfennunh»t0» mlEdec ""W-telének tartásba adni. I **»& a»W»t? Arra ily szak
Képzelhetni annak , szegény kCTetben a°m '•'•"«•»«¦ Különbéi.
cseaemónek sorsát! l"; " C«*k„"*« ?/"!" " """f
pönditeni. Beméljük, hogy az ily
Az anyától kicsikarnak 5-6 nagyfontosságn ttgy iránt fogékony forint tartási dijat. Az fizeti sze- olvasóközönség kebelébdl okvetlenül gény keservesen. Éa kap érte mag- fog akadni emberbarát, ki a dolog zatá, ha éhes: vize:, ha Bir: üt- fölött meditálva hozzászól és azt leget- j közkedveltségüvé teendi.
Mi szokott azután ennek vége; Akkor már a kivitel részleie-lenni? Az, hogy a szegény gyér-irol is lehet majd szólani. Első do-mek nyomó ékká kiDozva. a szenve- \ log, hogy az eszme visszhangra ta-
jdést nem bírja és meghal az éhség láljon.
jé, vert, okozt> kínokban. | Mert ^ mindenti ^^
Tömérdek az ilyen szerencsét- hogy a tömérdek s legtöbboyire ti-len áldozatok száma, kiket a gondat- tokban maradó gyermekvasztésnek lanság és szivtelenség vet a halál és angyalcsinálásnak, mely a nemkarjaiba! |zeti fogyásnak egyik legfőbb oko-
A plébánia-hivataloknál leginkább meg lehet tudni — ha valaki I statisztikailag akarja tudni — hogy hány hal el az ilyen szegény, tartásba kiadott csecsemókból ?! Meg lehet tudni ott, hogy alig dó fel az ily tennésxetes gyermekekből egy-kettő.
Éppen azért nagyon csodálatos,
<B*k gÍ'°'
Az mzágn
Aki •• orxágoi kiáilitia t»rtUl4a ro»DB{Má|t *a«rteDés, arra e nagr osmteti ˇ ali&lit ¦ l«v^i legutolsó Btadiumiból kibonttkocó óri&ai mű b«Dyomá*át fogja leooi. Ab eUo pillaatia Moooal meggyoci a Memléldt trröl, bof;y itt Don Lehet töb-
hogy az ily szerencsétlen gyermekek *>« «ó oiT„ .ikoti^öi . ..l,..k
fJ, ', , ; lin még Diooaeoek vaglec kiforrott fórnál,
érdekében oly nyugodtan alszanak a ba».m ig.ou oly.óról, am.lj b.noo «•
filantropisták. as«p likért jóaoUa torekaaik a Tégbefe-
jsaea feM. Faatoileg tarka á« viltosatoa
Hisz azokat megmenteni, meg- .. . kef . m.|ye, . ki.liitáa mim .
tartani az életnek, — nemcsak hu- rajta l*-a ,iánii i6bb epul«tt»i «• p.rk-
manismus, hanem a !"*¦ s a nem **erü viriojaivtl ovujt. Olvas m, miot-
zet nevében is szent kötelesség. u «'•¦»•".'¦ kor épitk..é.i .tilj. talál-
É, végre i, egy megyei le- {t^t^TT^.MT^J.
lenezház fölálliUsa és fönUrUsa nem M(m . „„.^.00, *, br.a.ci ti* forrni
tartozik nálunk sem az anyagi lene- ooiadm«,,«ooyi«D képviislrék > i«l»p«n
TÁBGXÁ.
A zstti HisTy.
A aori, a v*(«at ím b«Ult: N^unanto terb* riak HlhaBt; Mienk a f6U, — ¦ Bel; ttlamlt, Ninct *t7 aaroknTi aw«a aaat — o,ion ladSlt; d« m4f a bolt Afeavrer lelke rajt boroa(, S aa Ura«tD*k atka Tolt,
Melret &acb«l airalma MOtd-------
S mtt mind nü 411
A bon. Jebova i« aalál-------
If fi mind' csak ill, mit müii' csak all :
És lauatt Hallaai asepeit,
8 a bér, iiuit keleti t*r..
Elpaastolt 'Mind. saj aiBcaea itt,
Pedif a balson tafm in.
Ah ! iott a sianu • fBtkapots
8 rohant velan nis aap«a át —
Aléltan eirraxer elba|r/ott
S láttam bakni l»liat...
B mag mind' caak áll
A bm J.b .ti n halál
M<( atiod- c.k áll, mé, aia«' caak áll.
Écó ajikkil hé- a«poa
Aa>án hi
S nem vo ,
Ha Juda reme JÓS illa.
Aitár, lo.ibb, aatáa torább ..
!l.,'•!>• a. .tfeJi aea —
Laaaact a gunj. oson a rád — —
S ea «MUm nindaak
8 aaif aind. eaak áll
A Ma, Jebors át halál
af«C miad1 caak áU, mi, miad1 caak áll.
Tadoai, tadom, hosj aa
BadiU, eaáboa, aú» a »«a :
Stameai ai áj, — cmlleff, ra(TOC
8 ni.árTáaTi cTHit, hakoaraa ti>;
Kit U karom Halai rá|7
BaeratTa, láaai >«l«iea —
Ott Tatra a aseavaasBoarágT; —
Eojem; de «l nem ért.Um-------
Mér mind' tuk áll
A blo J.Bot. ei halál
aUf miad' aaak áU, mef mini' caak áll.
Mint aatBköa kit aa arta
Eio a véttelvobs vet,
A tok forfo rilág kösitt
Futom at flrt át énemst,
M«m kot laabály et lomka kéaj
Eméatt éltat, mecret, amel;
MiDd mai mind mai óh e»ak aaai éo
Bány Baásadat airattam al?
Háf miad' eaak á'l
A bsa JaboTa *. haiál
Hit "ind' caak áll, méf mind' caak. áll.
Bátky
Ö lairiáia B6i i férje.
iKif viroti raj*)
[ru: Babér Samu.
Ef 7, rtUhoi u iit*n hit* meg«m ievfi rároskábtvD lakik vaj ami vén ben-tM, * ki már jó ideje pSBiítib* tetette magát, ö k'gjalne ritka flf matikoa ember, a kí •• <let kisebb b«jai»ak oda •e n^s, a oag^obbakat meg elviteli lateobe vetett bitaloiamftl. Aagyali termesaete »*o (oftm olyaB, mint a hölgjek angyali oMtáljáa»k)K>fa*eletéb«» sem ell-iue--g*kedott, ¦ méf a I*g7«t u legföllebb ouk akkor bántja, ha ait «tei«beo találj*, pláne nem u literét osiródai, meg 6 »a^yiágá»al, a f»le*eg^Tel h ; p«dig ko>albelii. barmiao« ére> már, hogy veié •gyütt potniija a koojer*t
H.Min ö nagyaág* (keséit oaóko-lom) •• már oem ily»o áatuaí ¦yogalsu May. Biaonyittea karao* termewet, ~-ftki ív Momesci komám «tb 6
ikoak hibáit, asat, hogy a férfiakét ii mikroekopoo kereestQl oé*i. Parase ! Neai u illeoek ex m*Ukép egy ex-wobaleiay-hos ! De (araim! U • kalappa.1!) aa .Őre gét41 moat már ugy ¦•ereti1 miot a galamb a tústa basát Fiatal korában caak i»m ••érethette aat a oaanya meateraeget embert, egy volt wibaleáay, akiro faa a vármegye bajdui ráoetatek, hát mág ások U Severték a aarkastyu caiimájnkat.
Eionkirül -5 nagyaága kitflafi fras-daatsoay, amiről aemcaak egeu napi caftröleae-porOUae, meg a caeledek báUi, eeetleg orcsái Uotukodoak, haaem ter-mé«aet->een osak 6 Bagyiága aaeriot ao-oak a 100 e*«r forintnak, melyoek moat kamatjából elii«k, aa 6 takar«kosk«dáaa folytán m«gis*>r et, legalább n 30 pex-OseBtje.No de. átér. oe feledjük ám el, bogy e Lakarékoatig mellett rj oagytága fgyattaJ élfl .Budapeati Bogár" (tetatik tadai divat lap.)
Ami a nyelvét illeti — arról it ci«k eliamerdieg nyilatkoshatom, mert b<t ¦¦ öesiatéD acólva—kitÜoŐ példány : akármelyik bonatva rein«k*lhetoe vele. H-aem itseo itm w oaoda! Aaaoadja a példa t*ó it: gyakorlat a meatar. Már P«^>g *gy Tároaka, valamennyi filigrán tiaagyaágivtl ctak adhat alkalmat — egy — OT^t magaaabbaa hordó fiaagy-•agáoak ojei 7gj%korlaiokra.
S biaoay-bitooy at .Öreg *nek ha kedrea hölgyének un akadt mii tfix*,-bm hallgatéja, volt mit hallgatnia. Ctak hogy as ® oko« ember volt ám! (Melyik öreg sem as?)0 aagyaágancploeióia hát osak moeolygütt. Lj *s igea tar-Dkéue'ea.
0 nagysága meg e mosolygásokon rendkívül tudott mérgelődni.
De a férj urtm el tqI1 látva e mér gelődést ciülapitó sterrel : a iabákos pixissal. Kikor oldalbordájának kelepelése kesdeit .fortissimo' lenni, akkor elŐTette a caodaasert a mellénye ssebébél, egy párasor megdörsaöhe * kábája ajjá-val, caeiteitelt rajta, ssippantott b«lóle és 6 oagyaagát u megkínálta, amiből as egy ceipntayit, kérem, csak egy ctipst-nyit körmei k$*i kerítvéo, orra a át bevette et orvosságot és általa helyre állott as európ.i, akarom mondani ; hasi egyensúly.
Hanem a mait vnsáraep bsssfalan kinálU as öreg ur a „ssebbik felét" mert ö nagysága nagi oo, de nagjoa mérges volt majd hogy migraint kipott.
Aitáo moodj* c«sk kedres (vagy tarelmeaV) olvasóm! oem elég oka mér ge!6déare as, b* ai ember miatt*n áldott ˇasároap elreaKtj a ss*bkendojét ? L¦ tessék el gondolái, hogy as emb*r, ki e dologban vétkes — msga a férje!*
ö nagysága explosiöjáDak tltemáját ¦s esetben hát, as elvessett ssebkendö képeste, t bisony bossélt is amogy isten igasába, (aem merem mondani hogy: ordított) a férj m«g, hallgatott tQrelme-sea scaak a tubáko. pixiséi kiaálgatta.
Mikor ön agyi Aga látta, hogy hssi-taian a asappanyosás a férj marad a aáaotok megélt, dyaaoattiá váltosott. és .öregje" keeébtjl kiUtölte a pilist.
A férjnél erre megeredt — a. könay . ..
0 a agyaága már ennyire felt.! kereked Táa. vallatásra fogja a dolgot. Hajh!
mert a féltékenység kinsó &?dfig asállt* mog aem ifja (világért sem e véa I) ¦sivét 1
Ast hitte : as öreg legalább is tae> relmet valamelyik saomsséd 5 nagyság*
— peastonkájába éa ssive választottjának :»ebkenddkkel kedveskedik . . .
— .Mm; x véo kecske ia meg Dyalja a áótí" ... Ki. példassó volt a feleség dictió;* ostorának végat! dar-ranáaa
Éa es a példassó kiugratta a hő«t a férjből : megkesdAdött a vaüomás.
— Tudod fiam 1 vasárnap mindég eljárok misére, mert •¦etetem . .
— Mi-i-it A? ... Kit?!!
— H«rt aseretem a tisstelendő ur prédikáosióját hallgatni, kinek agy folyik •tájából a .só, mint mé*. S agy lesem minden sssvát . . .
— Ahá?!
— Htnt mikor sok asiraak voli, árának felasökését. Lgé*s figyelmem ríj. vao fordítva . ..
— Kire?! Kire?!! Kir«?tÜ *
— A papra. É« est egy Cíirktfogó
— nem egy ssegény ember, arra hass-oálja fel, hogy ki-egye ssebkeadómet.
— T« ! Te est tadod — és — jaj
— jaj! elájulok! . . . De nem tette meg, haaem tovább folytatta (aem volt ki felfogja! — ét nem fogtad meg att a gatembsrt, aat a haacsatott, ul > . . , , (Sok volna elmondani a iok megtisa-teló ősimet, mivel ama ájtatos ctírke-fogó arat .dijtalanal* f*.lruháata.
— Haaem várj osak.majdéo mag-osifwm ásta .... itb.
A kSvetkesfi vasárnap «léc késett. k: bi ben tea még jókor elballagott aHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 4-ss, 1886.
A Begy iparpaloia, • reaei gyoBtyörfl remeke, laamár teljeaeo
elké-
ssfllt é« belfjébea
f
folyik már a bd
kiállítási tárgyak felállítása és bereade* aéee A taaaser-épQlet is be vaa mar lel-jeaaa fejesve : ioapoaáai méretű ».épület ea, melyaek homloksatáa saép graphit-rajs diaseleg . a bölcseiét és a meaayieég-laa két géflia.vsát ábrásolja e rajs, miket a .adományok Mgédsserssámai korayé-keanek: gyóoyortt je-képesése e caaraok hivatásinak. A oesraokban saagábao a paedagogta bő kiaosei asámutaii ládábaa vaaoak egymáara bal mosva, várva a reodesó késm, mely remélhetőleg aem fog sokáig kasai munkája megkeadé-•ével. -
A hasi .paraaeraokbaa már r»o-deaik aesobafUlkéket, amelyek a párasat-lakások butorsatát és belső bereadesését fogják oemsetiségek •seriot beosstvi feltüntetni. A látogató e fülkékbée oly gazdag oéprajsi gyűjteményt fog talalai, a oaeíy hastn.t népMokáeaitmmd«n könyvéé. rilAjroe-bbaa fogja elől e fe.tárai.
pét fogja
1200 aál több kiállító j^sik*
ook aaámara agy. hogy as épftletet jóval
aagyoubra kell kéaai lesi, miBlaecn ere
detíleg terveire volt
A DuBA-g6fhajósási-társalat góa-b.jóinak modelljeit, aa ó-bodai hajógyár kMsitméeyeit állítja ki egy köJön paril-I ónban, a melynek tŐMoma*éds*gát>aa latható a Gaas-fele vasÖató-gyár osar-ooka is; es a oaara3k caiaoa miaiaiurképe a Gans-gyár budai éptUeiéoek, a mely-bea e világoség a magi aagyhirft waggoo gyártmi-
kupo*
felUlálai; méayeBéae aett a
gg g gy
kerekeit és elektrotechnikái Dysit késsiti.
A keleti pavilloa bysancai láiral, faráocosatáral, ¦arfpea Í vésett o*ilopeoraiv.l a festői kolet&ek egy íde-T»rá«»olt töredékekéin mutttkosik; os»r-ookaibao nagybaa folyik már ai «gyft* ily ok. b«reade.ée», k&lóaösea a saerb és a bolgár ossiályé.
Ha még megérni itjttk, bogy aa er-deeseü pevüloa oagyhttasn fakéVeg-bur-kll d
A meaőgasdaaági caaraokbaa a . kóla tárai, a mücaarook a maga gasd-g
¦agy-gytij'eméoyek osoportoaitás« kegkead&döu éa mondhatják, hogy táok meiőgaadaaága e oasraokbaa
már majolika-dijsilésével, a királyi pavilíoa ba- és a bsagv.-rteayterem asialée telje—a oly [ elkéssflitek, agy essél megkÖse.KŐ képét
meglepő atvgyuertiaéggel less képviselve, ' adtak a kiállítási ter&Vt moetaoi áilapo mely alkalmai nrre, bogy a külföld leg- ' tának. A hivatott ténvesők * megoyitái nagyobb tias.eleiét vívja ki mesőgtsdá- \ határidejének köaeledtével kettősön bus-iak tvsamárt. Egyébiránt már maga as góeágot fejtenek ki, hogy • kiállítsa i ep&.et előkelő stylje és itiésteljea oaiaja kellő időb a egy minden iséb-a telj-sei u jolsi a mesőgasdaaág footoaaágát ha- | befejesett cgésskéat adatheasék át a kö aáakra aésve ; a osarook ugyanis egyike sóaség asemiéletések. a világ legúagyobb éa legtöbb faepflle-teiaek éa egyuttai fényes bisoByitéka
aaaak, bogy faaayágból ia lehet moaa- fit Í ** 6 tk*
Mentális épületet emelői.
E oarnok köselébeo saép kia ker-
alapján lé
tanáca állal a il.
kir. kdófelo^yeloaéffoek Nagy-Jtaaisaán leoado ntbelyeaése setére javasoU abbeli kedvecméay. hogy a városi bérhás II. emeletén egyelőre 8. helyiség 6 évr bérmeneata é;*og«d tessék. — el fogadat toti. — 11. A Teleky- és magyarttterai népiskolák fóiépi'ése tárgyában tette' terjesslés hely beaaaeyatott — 12 péas&gyí bisoiuág indítvány* a főgym-aásiam elöiti tér éasaki restének befáai-tasát illetőleg — elfogadtatott. — 13. T^maaay Bé a, kir. törvéoyaséki elnök' n»ic a v. képviselői állásról való lemoi dása tudomásul vétetve*, as első pótU helyébe lep — 14. A n«gy mél lósága kösmuak. és köslefc&dési m. kir tenamnek a tap^losa-nagy-kaaisssi ea péoa-vkraadi állami utak folyta1 ilagu kongó égláv.1 leeadő kiépítése es goa doaáaa lárgyabau kibocsátott rond->leiére let előterjnes én — tudomájul vé^-t»éo, jóváhagyatott.
- *¦ **--
egyeinletnrk f. éri marosiul 28-in
kaaebb réaileteihea isámilhats. Ferenci gróf é* a királyi vinca< prtde f.issoláibol kikerült lálh.tos beooe, i
yj
' hitnk vagyvnklap^'pá.rtoiSu é,ba .. .. ,7?" . , r , r . ....
rátatt,/eikérm,h(igy lapunkat további.
páríoini. terjtttteni távedcedjenék, E l
nem bo termőké- — E rövid év-negyed alatt meggyö ik.sem gjömoloeeik lajitaáco. vol- z/jdhettek, hogy év elejéntett igéje a, nameajaiaag.iaak- reí{in]cei beváítottuk: s erre nézve
alt, mely melhemellkai poetoeság-[..,,, . ..' , . ,
jtlk miBtt, mely IIIUIIVUltia.KI ir""l"11»{T I ... , .» - -
gsl a királyi pár nevének kesdóeeluit, 'tobh- ° megyei nyilvánosság terén
hasink osimerét nb. ábrásolja. Még ér jelesen szereplő egyén levélüeg kije-dekoeebb látványt fog e kii k»rti telep jezett. nagy bee sü elitmeréte con k-,-í>id<? i«tni kötött. Éppen azért erős fii-,. tevésünk, hogy szerény, csendes mun-etal,- kánkkal s jóakaratu mérsékle-ghiny- tünkkel az elismerési mind-inkább
termeié., a bááyáesat éa koháisat, a peos- ügyekezünje kiérdemelni. — A me-
gyei eseményeket mint eddig, ugy ezentúl is pontosan registráljtűt. ~ ------ eddigi
bizto-
alkalmárilrondoraégaok ' tolvajt urtóstatott le, kik
yi, h. ».jd . l.k.< üd. e. Lonbosat togja elbomoi.
bftH reod^zea ftUtt tannak mér oouportok g/újtaméB^ai. u. m, adobány
'area gylljleoióajas kiállitáaai ; ugyao- asojire haladt * attak, naár a köaleke- déaígji laiiaiatariiua pa»üloajába« iv aaelT a fuuUk é« folyamsB.báljosiaok aaelTaavoit 4a DiiDtáit. torabbá a fiumei kir uogeráaioti hatoaag
A borrát parillos, Deletea épúl-t karcaa dév wabaau ayiU ve.acda.kkal —
••¦ fog
kit
p g
Erre nézve derék tudtritómk szíves és önzetlen buzgalma k A H
g
sítékot nyújt nekünk. Azért Htzszük, hogy az igényeknek minden oldalra >*erülená meofeMnünk, s a szivet g \pártolástkiérdemelnünk. Az elő- Hí -ráunaág fizetési ár lapunk homlokán olvas- kí k|Ató 1 ill
kultúrául állapolaaek hu ás kiaMríto ki-\ható. — Tisztelettel:
a szcrtesztisei ei
tesnplomba. A aaortartások végestavel a pap megkesdte s prédikaoaiót. A. mi ore-gnak mint rendesen, hallgatta áhítattal S mikösben a as.vakat os.k ugy nyelte egypárasor gvengr ráegáat éri.it a kabátja saebjéo. Heaem es ot nem savarta áhitatosaagábao. alidós a ráagál erisebb lett él a feoD neveseit tiesleit ur (t. i. as ájiatoa uirkefogó) elkerdetl lorelmetlsa-kedni, bogy es esetben egéasea ismeretlen ellealállears talált: megfordult a beo tea éa a saebkandi továbbítás mániájában vedo uraságet — e ki esen moadnlat-
g ¦41 aseretett >olat
'tui, miat ae
fj , ma
assuikoa KSsiggri •oél — kede y ¦caoljogva aéate vé^ig, mosdván:
— Atyafi] nsa siigha átkerül i Bitet, mert a feletigaea, agy látaák osa rarru a asebkeedol kabáioaahos. Látji aaa ii kellett Tulaa asl aasiiesor -JJ--áautáa leaaie. Bisoar aeai Tolt tksaas.
Ea tovább ballgatu a papot.
0 lagyaága pedig otlhva már j koc állt, aaDjira varia a ferjaraiaat. (BJt-ka eset I)
Nagyaokára astáa —agjott a férj, a alig, boiy eaobájábi letté a lábat, ¦agyaága rflgioe rajta eeelt és kabOját ksrewSI kaanl katalra, irtasaoea fel. karjsntott, bocsáaatl — kiáJlwlt oaak.
— Ugye-e most negmaradt aaaeb-keadi ? kifogtam rajtatok I
"Erre as öreg agy kit mókáeás kisé-reiében olí.du: miképpen járt, (de as egyik keseben már Olt Tolt a tabákos pim! • m dón o aa^aáf. kérdésére astia msgmosdta, hogy a t»t tiasteltora aigot elereei elte körsaei kiatl, abból kitört . umk forró lávája ée lepersaelte a mókásai miadea rirájrái: — aaas hoa-v toponakült. ' ™
A férj aram mag elkasdte erre d5r-ssSlai a kabáija ujjával a pixkt, oeettei-lett njta, ixippantott belőle, a e isa-ak mellett kioálta meg 9 oagyiágál.'
^ Ne haragadjál fiam ! Hiasea ba megfogom, as iatentisstaletat ssTartam toIbs m.f•
0 •¦íjaága padic, alfegaáu a to-b»4k*t.
— Ai omifO* Tisár mároaitu 30 íd, agy a riroabia mint a marhavásár té>ea kfr«o lam(c*tott volt.
- Tároti kesgTflles ^It m. bö
31-én, d. u. 3 órakor, mely alkalommal tárgy torosau egy máaa tánbaa a követ-kí lé ' oyertek eÜDtéséat :
tdk oévtor* öaase
gy gy
k««í tilé-i Urgy'.k 1. A legtöbb adót fi li k
g
«liiU«ára kiküldött biaotuág j tadomáaal tételvín, jOTáhagy-totl. —2. Ai ttreaedéabeo toIi t. áliatorTOai álláara k«jelöl.e lett L.Dgs Keiemea, Pm Albert éa Maár Nándor. Beadttott ÖMaeaea 102 .aar.Mt; ebből kapott L»afe Kel»-mea 2-. PiU Alb-rt 30- éa M.ir Násdor 70 aaaTamaloi; * eaa^HbgTa as a többi je4est«kMr asÓiAbaeé^pa) mefválaaata-U>n. — 3. A Mgytr kir. belOgjmiaiate 2790l/ l éVléb
/
aaodoaitott Ukbériei uk * 1884.
amabályik k.-d.i- k — 4. a*
y b*lároeatáTe,t «ir«e4a t vároai tsiab-
Maáf 3 ut»«! CfMrJMy Sáador, PlikaJ FarMealii EWp.K>f L po arak *-ála«a ati»k ¦«« — 6. Aa á-.-an ta^aebb IttáajáakaU Urgjáau k.it k&m-ktáata^i auBÍaMr ••ir»>rd. aa 1884. éri dem 30-iki koa«ytié> kataroai.u ér-lelaiéb«a adou péaalLxji-biBottaáfi véje-méayea eldtarjeaatéa éa taaácM jaTaalat elfogadUtott. (L>rol lapuak j6*Í aaáaaá-baa réaal«4aa«a fogask aaólai.) — 6. A régi körháa beotara — mmtáa *ddig arra rerA ag/ik árreréeeB wm akadt — l*aaálliuatott 120OJ foriatra. — 7. A 4seoifereocareDdaek ¦árdaftaökéaek ab*
illet'
k&aeégi adó aló! e b már fitoutt öm*é
lak, mint aaakhivatalnak aloterjeasléae folytán olataantalott. —' 8. Daráé Zeigmoad voit vár. líesti agyéas ur felfolyamodása a v. péaa'.at 'erhére megáiUptttatai kért peres koheég me^-
^agadáaa :Srgyaban bosott 3553.84. Bs. a tanicai végté* ellen: — elutaittuto't — ~ A told- es Iskbérleú ssarsodések • ta-
áoai elotarjssalas — 10. A Társai f f llf JJ* taai
tott válasctmáayi ülésében eibatárosu-, hogy aa evi rmdn koagyttkéa epril 26 áa tartatik mag, melynek tárgyaoro-aata aéeóbb tétetik kossé. A magyar-at-esai óvoda, ill.tve gTermekia<.ohely irán ti épitkeaél fcigaDatoaitáia as iga^ga'ó ¦ágra bisalott ttfbb AsakértSoflk a terv alaposabb megb ssélésérei felb Táa mellelL Ai egyaaülei 19 éves fflnoá:láasnak oa-aepél/e a asokáso. sárfiooepé ; alkalmi *sl ia.tatik meg jalius végea. vagy aug. elején. Seiler Karolina, Hiltenberger Sáa dómé Hohinka Vilaioané, Hireeh Ersaé bet Wilde Trr*. uroSk Mándak Qy Sándor. Sch ffer Kálm.n. Fiedler Gjtil. Tretur Mihály urai reodis lagokul Sohw.rcspaberg Regiua, Hilca L'joao uraón é. Kovács Pál ur páriolo lagokul vétettek fel.
- Yáaari Ulvajok E<ek a
pyrok akárbe^yan a kormOkre Ötnek, mégia folytatják gonois meatereégfiket. — A mait bétfdn megtartott oruágoi viaár trtt?o kapót kosUl 2 férfi
él 5 no. — Egynek kivételével mind vidékiek voltak, kik bejöttek aserencsél próbálni Ai eldvisegálat után menyien átkiaértettek s kir. járssbiro-•ághos. a hoonét hillomáa is.rint assbad-lábra belyestettek. Fajdalom, bogy buo. tető elj^ráauak még mindig olyan, hogy a gseok nem meiegébeu ée nyomban nyerik el mégérdamlett bantetésaaet, bauem még hónapokig ráérnek folytata: nemes meeteriégUket.
- MékwlTfló elóadaa. Caikior-
nyaa a .Hattyú" isalloua nagytermében asombauip. ipriln 11-én a kisd'd «ulei j.vára .datik a sCsifri ruaág," isinmú 4 felvouásban Ina Csiky Gergely. Sendeio Belányi Tivadar ur Sugo Pubr Jósaef ar. &ae-Bálaai (rnsitár, aaámtasáoaoi Verbáaciici Niod'T ur, Bella buga Ze-kál Tercei k. a. Sodró Antal iroda isst, János ur, Zaofi nej*, Snge ay Er.i ke k. a. Easter rokona, Z.kil Nel-ke k. a Caoma Bálint, napdijaa írnok, Baliiiyi Ti<adar ur, Már.hi, W.r b Etelka k. a. Kiotüd. Piichta Irma k. a. a.u-reli. Piichta Bl-Dks «. a. Jacxi, Z.kil Margit k. i. Luosi, Baumhack Annak. a. leaay.i Midi Simoa, tissteletbiü eefréd-íugalmasó, B.di Josaef ur, Poprádi Eod Koilay Lajoi ur, Taroaeli J^oo, Kor Ferencs or, Zegernyei P.rtbenie Péterffy Janka k. a. Méseané, Horváth Delinké ka karok Márton ugvvéd. Wiasmer Henrik ur, végrehaj'é, Lisár Kiroly ' Beoalo, Tikk Lissló ur, Tóoiáa hívet ¦solga, Dobssy l^lsk ar. lrsokok, piaoiér. Ketdete fél 8 órakor. JLIAed~a vé^reitével táncimulalaág rogtAnoateUk.
- A krTTili ftrdÓ. mrly ki tneo gyógjhaiáas által a tegro idobb idó alatt a bel- és ka fsldon ia már ¦zép hírnevet ssersett mairiaak ¦ mely nek aiimta.D csui- és k&esv3oyb*|ban
edd koesönheli telj-i ege.sa^gét. •gyéb tekínt«:ben ia kedvesdbb s sdiam-ajit logsoielebo. Tudlankkal addig laksacbák lasigáluttak légiekább okol paassnoara, amennyiben as agyik vea-aég a fslugreloi lalaskniéseket halyte-¦aaitetta, a maaikoak p«díg aaobák tiaa-toguttatáea a b ellen volt kifogaaa. As ilysa a p.nassok jövdban mvgesünnek, koast-nér-
y p j g
amenoyibea (jovorcain Gjftrgy, helyi kavéhás é. l faévvi*. d lóje & fardAioié-^et oaasaa Uko^ti«i?-J' bérbe v»tte ó« Mjit érdekében — •aio d«a: el fog kóTetai, hogy a fardóveodé-gok jogot igényeit miadea t*kÍBt«tben kieíéfitbaaee. De keceskadik -rról még Govoroaia rároaaak éa vidék luk il'a.1 tamert el^sékenyaéf*, poatoaaága, tiaovi Btodora d« mondbaijak ambiuója i».. S jeles talkjdaaaagainál fogra o tnar uvaly as elao évben a bervii. fttrdöreDdr>gek ked*eaoa«vé vált, aaireeeB vi«k. i;.>k veodégiójébon kedve-kedréa méraékelt árak atollett kitftno ételekkel. f-l--g«« »n»a:a borokk.l éa iparkodon veodegeit i aaoroaan véve aem w busáé tanosik, ékoaytte^iu tombolák reodeséae éa l a lagkeÜemeaebbei.
Baltarárral CMeaekdtó uraaáguon 27-H8- :-. -jjeien, egy aaegéoy i (^é dé á)
kos*atai, mulattatni és igy a kalöabösd oastáiyok kösti egyetér élt föntartaoi. Mi íitveodUuk as uj.bb iatéakedeeeknek aooil le inkább, miu'Aa bálijuk, bogy a fardoiateastaél még olyan á alakulások is vétetnek fogana-.ba, meiyak ast magasabb eaittvonairs amelendik.
Z.l.bért » hí
(u'.frép edény árui) a véle'Un álul útjába bosott kóbor-csigiayok állal aegtámadlatott, — kik ia a isegésy ördögöt, — miutSD a cserép edéoyayei rakott kooait as árokba di'alöllék, félig boltr.ver.es, s kocaisol általuk sebtében kifogott lovakkal tovább állilot tak. — As essméletlea állapotban hátra hagyott áldoaatot, a koseli Ballavárra asállitotlák, hol a tetteaek felöl oaak anayit mondhatott. hos;y «b illeidk oii-gányok voltak.
- Egy viliit Mztt*iti*ü(yi
kenteiben hozott határozatot a ds-pokban a legfőbb itélószék. Az ügy következő: A Phöoii bixtuiitó társaság 1884. év jaosir 1 éa átvette az akkor felszámolás a!att leró Ti°za biztosító társaság összes dijváltóit. A tflz ellen biztosított felek kőzfll sokan esedékes váltójo-kat nem fizették és az ellenttk hozott sommás végzés ellen kifogásokkal éltek. A Phónixaek perelhetési joga ezen dijváltók jogászltirSkben óléni
tekintetében vita tárgyát képezte és hírlapi polémiákra is
Hunor.
tadn< ki
Hindeaki
BÚM. ixamár.*)
kesdte — régi saokás is
már íjában hordja > ásót: esa-
Hogy bármikor ba teusik Midóa kiselg, veasekasik. Ha kedrallen a íngerfllt, Vagy okutaaba elmarttll
Ur-------vagy pórfedsl alatt
Hol oaak alaalom aksd, S>élis e Dagy főidőn Kh
ndha
tiftön
KinOMa a gyerek as abeas táblái,
De m«gesik rajcs, bogy b helyett k-t lát;
Aa egyastr-agy torát be nem Teasi feje.
Boasas less s mester, — erőlködik vele,
De fogj a türelem — végre megreeteli
S a fiat asamitrá jól megkerassteli.
Ha es feljut a latin — ragy reálba
S láa már pelyhea>dik ia gyönge álla,
De neheaen érti a ooiinns alfát.
Avagy oem tudja, bogy hol van as Bof-
rát,—
Mit és hogysa irtak Mario:te, Ljana?! Mnggyftlik a baja 1 — de seaki ae binaé, Hogy e dieediégert neki miaden tanár Mindennap ast súgja: buI)0b le vén Ma
már!*
Ha jon a legénykor A meljiyel mindenkor Ab önértet é< busskeeag egy talpon iár, A blllirdoál A mondja táraáaak : asamár I A a nem rAri luitáo, — flti fejbe, agjba, L bk kib b bj
okot ízolgálutott. B vitás kérdést L»i busske kíh1 ae és boas párbaj
a legfőbb itélószék eldöntött*, még „. . kardral
.~ . , , . . Mindkettő a becSletre muut
pedig ugj, hogy a társaság jogij^, Táltj< , ,„1([iu oUl
képviselij^aek érvelési értelmében az' Kttr:ölik ujeagbaa a pagy vliágaak — emelt kifogások elvetésérel a váltó- De a «.marért dabvel eret vágnak, adósokat marasztalta. Az ítélet in- A fi*"1 bástiok máraseiidebben járják, kiemeli, hogj a Tisza H* * f*J *Jttli« forí" * * klnjk'
.. íUÍL „, . . \S haaa lön álmoean, — na ssesony aa-
JogositTa Tolt a váltókat a Phónixre] ' nmuA
forgatni, annál is inkább, mert á! Hogy gosd.üan ura mennyi aok pénst részvénytársaság jogi természete a I vesét el!
felszámolás által nem alterálutik. i a férj hiaelg, nevet • csirogxj. kér.o: fgyanily Ítéleteket hozott a bada-' »Lelkom k" °"0Hni ^.J"" „""•*" pesti kereskedelmi váltótörTényszék ! Por„. h, ,„u;uk . m*ses"™etek°* ""' mely ítéletek a királyi tábla által, g Ámor syitsi már lompik Is tik, belyben hagyattak. I A skia csaoai" dédelgetee
IA férjnek már igen kevés. ! Felsőbb fokot hasánál majd, hogy bi-j son:
möaorra,' n^o** »• • asádat te ssamár assaoay f ,
Viaas.térve a mait b«ti megemlitenddnek tartjuk a .Birga cstad" j népisinmu eldsdisál Booskó Dóra jutái ) A 1

>p>t beporolle, bó í
v^^^a aiBaij *#¦#«# ^^m<e vanvskvvM ssa sas)*sa*^¦¦¦ v — —
•xUpadoB. Ea*B fllfiadáa kftlöaben job- KeméayeB reáj. morog :
baa baoau, miat jutalomjátéka volt a -H* «e moadUm b« menője*
kisaasaODjBak, mert Arányi De^Ő mis i A fi»káliabó hw !
társalatáhos sterxodvéo. megTált Ss^hy Ibo1 moK'B üíhotiys.
tártalatától ÖrQiai f-yoak M aaaak ide. , Mekkora szamár ke. 1"
jébea Arányi táraolaiávai varosüokbaa Máskor két gasdartl mHj boltoa JoMg-
' Hogy •serive] jutoa e kia oo«Ó píihes.
Ebét nlaő barma oapja Köresi \ SsáaötTea peroaentr* kapaáaak m tőle B4(Báé volt, Doha o aaiatési siár ssomba-! D« félő ek föl v esi oi, por Ubet beWla. toa maa;vátt e társulattól, Bogyó kiíüní .Boaas saerssám > váltd" mondják kajla
' ¦ - nyakkal,
.Soktsor lieii áló dob kéaiülos*k avval."
t I
liatavrsalatáhos aaeraödréD.
Vasároap m. hu 29-én „A +*fy
apában* miot Z*auí remekelt; kitfioAea alakított Krémer mint Eaalári, de nem ugy Aradi (Pétardi) ki iakább b**onli-tott oly .a f6ldbirtokoabo«, ki a vendégeket nem fogdostatai, hanem kidebmtui •soku. Tiasui (Oyala) Tnkorai (Kagy Jaaoai) teljesen kielégítették a raeglebe lőa tcáma kösőniégat. Láocsi (songora-mea'er megérdemli a dioséretei.
Hét/8* 30 án mMiUmartt' adták. Kir, hogy oly 4rea volt s aaiubás; a ki-tüafi olAadaj nagyobb pártolást érdemelt Tolat. KCvesy Rou (Vora) belépésekor agy gydayöril osokrott kapott, de meg is érdemelte, trémer (Joeka) pompásan játasott; Havasi (Jaaó) acegtette m ma-
j; () g
giét éa jól mulattatta a kia eaána kösöa-
Caak aogat aa Iodg
De egyik se b.iik,
„Mer' a tör«iay njoatea.*
Bossns less s boltos
S rsTassnl odaeaol askik ha elmeatok :
.Craaaef soll ich werdea, nadj asamárnk
kbeatek!',
A esigáay rajasját a ssvz-^dba hajtja. Hol osirke > Indáktól homaaog s tág p.j'a; Ám rajkó oaak oairkét lop és Kasa hosaa. Tjhíl less most hadd el hadd, a mire
Viosorgatja togait.
A purdéra ráordit:
,Hát léréml áss isten ily sttrke aámárát.
A ki ott'hágygyá a nagyobbik madarát !*
Há- a bakakiplár
megnyu
. . bo, de legyen
vége!
Egy kosos papirosra Tersem rá se férne,
LmÜn Sl-én .XHmoho* apó is Hím nincs emberi hiba, tolajdoa yagj fia utamáMa* került satnre; a ererepek botlás,
legjobb keaak ben vol Uk: Kovesi BÓaa Melym aaamarasoi ae Un a- boloa aao-(Patroklu) a meg nem atokottfiu aserep- \ kia.
bee is oiysa kedveoen játssott miot mia- Légy katona egy hétig ig; dioaérateaen íelemiitendő oaég Erdei ( S ne (add a kom-ndo
Berta (Pamella) ki asoaban «a alkalosB-mai sem igen voK hangfánál.
Sttrdá* f. U lén telt bái elílt rd«i B^rta jutalmául ,LUit' adták. A Ulm.stndt (Am-li-) kittkaoen volt'
S&lj benn a ssavaláabaa, Fisesd meg as adót. Lépj másnak lyúkaMmér*. Légy roaas caárdáa láneso*, a padida
st«ka «<ak«éfe álul tökéletaaea felvil-Uoyoatk és viharos, tapsokra ragadta a kfeöoaégat. Egy esép viragoeoi.ro. U ay jjlottak át a jatalmaaandóaak. F. hó JÍ-, S-, é« 4-éa »»Qo«', Vkaárcap f. bó 5-éa aj tvaerfp teloaalásaal 9A» arany tmbir* iámé Leli* tik.
R-i.
önt* ki febér ab Oaara Ssegssárdi vörös bort, JáUad a „ceóddest* oe'obán Vigy a .fit^ssteri" iporé ; Tapőad te .»«p bölgyrdoek Hoessa báli ,»leppj«t', Keread egy véo leátyaak
*) Irta *• elaafvaiU a seproai Ur esteijét Baagay Octiv.
JHUSZ0NH1GTIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
28-ia 1886.
•egye'!
Ideeioddil •aemköat -ti. tudj s«óho« jönni
||Hy jó aajtoi eaai i
kegy roase poskáa valahol
Hibáad el a ayalet,
Búsa j bajaid felen
H» • -obbi maiét;
Nyerd meg a főnyereményt
S fe'ejted otí a pénsed ....
S >6bb eser kibára I hal eeokbaa határ ?
BisoayayaJ rámondják vagy ingják : ,s
es.már!'
Astán miB&ea nemaetaal ea a divat, Sem'l sógor bárkit .Eeel'-aek hivat, pAn*--t e freacúáaál, ,aes"-t mag aa
aago^aál tUogostatja busákén Hoakoag és Seae-
gál.
Uóiea már asamároak aeveai Iaschart, A görög „ooaa'-oak oaútoll a kit akart; T-lsa Pyibagorae rooadu ki etCaaor Mikor discipnltua Tsatételél Bem ladte, Helynek áldoe. ja lett eaáa árvs skar. y.gy Sokratea monda eióedáe alau, H» a jelseó dörgötl: .Ismerd oamaga-
daf !
De es lateaek is gúnyoltak már rale, Bise/syeág Midásaak boassa saemárfOJe, Kelje: dijai hnsolt aeki saóp A.pollÓ, Bueeivéa agy királyt Amiért kritiaált. Hogy s négy karmeater haracmeje sem
As emberek — perese hát
Lillák est a roeea példát
S most alig van fold, néa tnrtomány és
lakhely, Hoi ne csúfolnának e patás Báréval.
De ugyan asoadjiiok es állal mit vétett,?
Hogy eaoyi aajaiaág lel beoa« jelképet
Beaa *u mind ib> fard—ég, bebös'Sg,
Mikbea sinlódik as emberi s»él lóság ?l
Akkor megérdemel egy msgaaabb helyet,
Mert e Bagyfala Unj vaUbea kifejlett | FólembeiTa nőtt ki, mely Dunai meg-döati,
S a majumaek rangját magasak veaeti.
Feioeaudik eaae majd miadea aeaanár-aak,
Ha eaayi.emberit öamagakbao lálaafc.
Haeokel aaeriat ogyis bennok a« 6eeró.
S oeak meg aeevsrmljon náluk u egy-tbW,
A ayalt Öntudatos
aojjöa a ,isftrke allo-
léay leaa
¦ár — akár-
Tagolt Bfel'bangokká lehel mégeii —a
S lokalateaaé »áli . d«
adeatia
Ha letják, bőgj aerftk a világot járja, A bfteike ÖDeraei lalkftkat megaaállja ; Lnaa aekttak ae malaaal — aaágjea fut
al-jejl
Úaaaegjkl majd ekkor ea egeae tfilee iej, Hogy megaeb raagjokat joggal kikiált-
Mart
biei aa amber ia miod caappa aaa-
maraáfl
Bia farosa egy aaokáa
fia a siemkratáa [
A aaanak aok pata ir
FSlIeagoa Teraek<t;
L eaúí rabló, eaameaji kSat
Fogleibal el heljat,
S mig aeagi bátor roptait
gtu rokoait. A aaa, — miodeaai tudja már Unj buta e> bamia , ukoa Bem leaa, ba tonaökáa Ket a agj feje vea ia. Ámde milr teonlekoay a aaelid aatmár, M1I7 aok t>a, oaak o aeki bböI a reája rár; A birrel, mit róla boe « biatória, Babéros boa lebataa .ok ember fia. Hiadu Kig.Vedtban kage ielUtea í, lateaek barcaubao Giganaokat verő, Homeroaeaál „taamár" Aj«l • Aohilleao, Akkor ea állat oev« toíi a legaaebb di«t. HajdeaU 6: Ooboa király imádlalá; Tejérel, Foppe. aaépeegel o aaU ; Hár többet ert aa aíkapoae, Miat miaoknak fajé, Eaer pbiliaatetut laTert Eróa Sámaon -ele! Trója airalmaa vaMtéoek Nem o vott *a oka, Bútil ráaaedte Priamoaat Nyeri-Ő rokooa. Seamároaapat — mooda agj r«gi badve
AraejajeJ Utii megrakra legtöbbet eV, Ha b&ai karddal kSadeai már aiaoe erid, Mevrayilik miadea Tár kapuja ea elolt. Aaote miadea fóoyea poloa Horá bsloa Dta tahi, Arauyfiyel oaifráa kirakott Saamároak nyilre áll. ^
De mit aoroljak, aaedjek aaayi erreket, A Téabrdt aaáaadok boaaek fel ele|ret, Strabo Colsmella > a laaoa Iuteuil, Seamarat dioaerai, aaa7akat aem talál — Ai áj irókaál ie — egeaa egy koayrtárral Sokeeor ulálkoiuak aa árra aaamtrrai, Molyaek aeret moat már — felre lelaaeg
gŰByoyal, Örömmel >iaelja, kit a biraeT loxdal
8 ba
gúny, oem eaútolú, valódi bála ex, bárki eaeota! leged ittumtru, Bteakéa bordd eaeTet, mely tebirbea ra-
Bagy aaa már" Bak korbokaak, mood ,aa ragyok."
Ptpimeletek.
Mood meg fiam, mtért baraagsa ' Bek as esti haraagasóaál e kis haranggá is? —
— Asórt, bogy a vak is todja, hogy este ven. —
e
He egy aapsaámos miadea órárs 10 krejoaárt kap, meaaytt kap agy nyári oap, midóa 10 órái del^oei k V
— Egy torint&í.
Hát tólen, mikor «eak 7 órát dol gonik ? —
— ötven krajeaart?
Nem jól vaa. Hóteaer tia krejosárt.
— Igen ám, de tasea rtvidebbek ea órák miat nyáron.
Miuieteri bwtoa árkénéit egy városba, hogy ss itt lakó állami állatorvos ki-séretabeo a vsan'i állomás ál 1 stsgéss^ s ó g 1 g y i állapotát megriaagálje. Es alkalommal as állatorvos felbivia^es álló-máai foaöksófre , hogy est tudomásai ren ni és ez érdekelt hivatalnokok 5»ss«*dg4t értesíteni eaiveskadjék.
5165 tkT. UH l-l.
Árverési hirdetmény.
A oegy-kamaaei kir. tArvéayeaék telekkönyvi oaatalja réeMrol koabirró tétetik, bogy a déltalai-akarékpáaatár vegrebajiatóaak B^iaaer Katalia Béhai lR«iaa«r Jaooa jogutóda végrebajtaat aaeo veai ba^oiai lakóa elleoi 135 frl tfke a járulékai iráoti végrebajtari ugyébeo a oagy-receei 128. ••. tjkvbea A 1 f tur (42D0-428Ő) braaam al.it le!re:t vált. aegköUlee 402 frlra becO!t lagtliaa 1885. évi ápríl bó 11-éa d. e. 10 órakor a oegr-réreei koaaegbaaoál megtarUftdó ayiUáooa árveréaej eladatai fog.
Kikiáltáai ár a feanebb kitett beoaár.
Arrereaai kÍTáaók tartoaaak a becar 10 eaá> alakit kóatpaaabea Tagy óvadékképea papirbaa a kiküldött koae
hez leteani
Asárvereai
órák alatt a Bag}-k»aissei kir. trvsaék tkkvi oastályánál s Nngy-Bóose koaaóg elóljáróságánál megtekíathetók.
Nagy-nlaniasán, a kir. trvasék tkkvi oe::álj>ná! 1884 évi október 8-án.
Dalolja .oapbooát* — Hálátlaa elfelejti a
LapTeaer ea kiadó: SZÁLAT SÁNDOR Felelóa aae'kento : TASS ALMOS. Laplnlajooaoi : WAJD1T8 JÓZSEF.
WEISER J. G. Na^y-Kanizsan
Clayton és Shuttleworth
mezőgazdasági gépgyár fiók-raktára ajánl:
gözmozdouyokat. cséplőgépeket gőz-, 16 és kmteröre, amerikai körfüré-széket szállítható szekrény Jtctkendöket, veiögípeket. müniversal Drill' 7i aorvavetógépeket, legújabban javított, aabadalmatott iönnj/ü 2 <l 3 uoro ekéket, mélyítő — atgol,
láncz, __ kovácsolt réuutoi és összetett — rétmilvelö borouákat. kettős vasgyürüi hengereket, rétgyalnkat,
amerikai kaszáló és arató gépeiét, szénagyiijtöket, trágyáié szivattyúkat és kut szerkezeteket, faianúnt mindenféle gazdasági gépeket jutányos árak és előnyős jdtételek mellett.
Továbbá:
Egy ha*znált n uj részekkel felszerelt, tikélete-sen kijavitett ClaytM és Stottlevertb gyartteli 8 léereja esée-
likészlet é p
GÓznizdtay teljes felszerelvéornjel u összes cs»-varkulcsoltfc&l, tBzeló és tisztiioesitSiókkel, viztSIcsérrel és nj vízmentes ponjTával, i légkArnyi nyomásri megvizsgál va.
GézCSépléyép. B 4'/,' nagyobb fajú, kettáe tisztító szervezettel, állítható outályoxó hengerrel, mentó készülékkel, árpt toklyászolóval, U és mioden kis szíjjal kiváltható szitákkal, u összes cstvaxknlcsokkil és uj vízmentes ponyvával,
a gépek jó szerkezetéről kezeskedve, jutányos áron és kedvező feltételek mellette
tOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT,
Ezrn ailctloomal ijánlja WEISER J. C. czég
GÉPJAVÍTÓ MÜHELYÉT
< melyben mindenféle vtsesitergamunkák készíttetnek, vtlunintgózmozdonyok, esép-)\ lőgépei gőz. ló és kézeróre. úgymint min-dennemO gazduági gépei jtvitis alá fogadtatnak és lelkiismeretesen jutányos számítás mellett eszközöltetnek.
2469 1-5.
ooooooocxxxxxxxxxxxxxxxsoooooooooc
íehételefc a sivataloo
t>60. tkv. 1886
Árverési hirdetmény.
A oigr-kaoie«a] air '.őrvéoys«ék Ikk.i oiatálya réeaerol klleti:rré létetik, bogy Kroaela Jáooe aala-egeraaegi lakoa vógrebajlatÓDak,oivegy Németb Jósaetaé •.ül Vendé >cb Eraae éa Néms:h Jómef régreb>jtáat aaeDvedd üioeatotyi lakósok il.eoi 37 frt 10 kr. lokt t jir. iráDtí vtg-rebajtáai üfy beo aa oroe<.ionyi 57^. aa. tjkvbeo A I 60. braa. a. felvált iagat-lan a arra épült 52. Bépaoraaáma báa, agy a 4S6 braa. ». lelveti fekTÓaégoek Néme-.b Jóaaefet "/j réaaseo illetett 312 fnre be-cattlt jutaléka egyOlleaeD 1885. évi ápril bó 11 én d. #. 10 órakor OrotatoDj oao a köatég bíró báeánál meg'artaDdó oyilvá-ooa arveréeeo eladatoi fognak.
Kikááttáei ár a teoaebh kitett becaár
A'rereaai kiváoók Urtoanak a b csár 10 aaumlékát kéitpéosbon vagy óvadekképea papirbaa a kiküldött kelébea letenni.
As árveréei feltételek a hivatalos órás alail k Okgy-kamatai kir. lörvóoy-a/ék tkavi oaatályaDá! a Oroeatony köt-»ég elő'járóaáKáoal megtekinthetők.
Nag) -KBaisaán a kir. torvéoyazék tkkvi oaalalyánil 1884. evi október bó 3áo. 2462 1 — 1.
595! Ikr. 1884.
Árverési hirdetmény.
A Bagy-kaaiaaMi kir. trvasók telek-könyvi oeatály> raaséról köahirré léte'.ik, hogy a kir. kincaiár végrebaj etónik Ba-láaa AotaJ örökösei vegrehajtáal asenvedő aa'.-liaalói lakos elleni 78 frt 97 kr. tiké, a járolékai iraBti végrehajtási Qgyébeo a sat. liaalói 24. sí. tjkvbea kiekora B.láee öabur, éa L oeli Aods lalajdoDem fel vett f 288. urasam 77 tr'tra, — 29. hrss. 21 Inra, - 33 braz. 28 frlra, — 124. hr.iinj 23 frtra, — 241. hrtaám 16 Írtra, — 360. hrss. váltaágköteles 178 lor'inra beosall ingatlanok, — még pedig a 33 és 241. hrasoak Tóth Verona Ssvegy Beláss IstvánoéJavára C. 2. a bekebleaett öa-vr-gri haasÖDÓlveseti jog épea hagyásával 1885. évi ápril bó !U. aapjáo dél-iJtt 10 órakor Saeol-Liasló| köaséghásánál megtartandó ayilTánosárveróaen eladatai fognak.
Kikiáltási ár a feanebb kileu becaár.
Árvereani kívánók lartoaaak a becaár 10 ssáialékái késspénsben v.gy óvadékképes papírban a kiküldött kesé-het leteoni.
As aéverési feltételek a hivatalos órák aiatt a aagy-kaoiasai kir. trvssek tkkr, oeaiályiaál s Ssent Lissló köaaóg elóljáróaágáiiál megtekiaihetók.
NagyKanissán a kir tdrvaayaaék tkkvi ossiályánál 1884. i'i deoaember bó6-éo. 2463 1-1.
11 I 1111 11111111
ni misserint raktáram-
Aa ópi éaseti idóey megkendtarel bátorkodom aaon tiaateletteljaa jelentőst lenni b.o a legkitűnőbb minőségű
mező és vakolat gipsz, épitészeti mész hydr. mész, román czement I. román czement és valódi perlmoosi portland czement
késsleieu tsrtok eredeti gyári árak melle t; továbbá; a helyben berendsseii ezMnentára sjárambaa kituao ó. valódi aorlUad esememtból kéaifilt «eme»t lemeaeket, terméeseies Tóriia és lökete asiobea különféle
o.gyságbeT kosooeég-s éa D»i<n4,s. márványban gyártok, miodeeeemli eptUt dlizltméayeket ssállitok, elvállalok eteméit epiteai munkálatokat, a. m. veneezlal teraasl, gránit, mozaik, padnál, talpasat, tíi->ez«td eaeme°t eaatoraa, falak szárazzá tétele, vízvezetékek helyreállítanál, szarvasmarha abrak sorompék, abrak leható kádak éa vízgyűjtők elkészítését , . . , - w_
Steyer homotkót, karsti éa nrraral márványt, kelhelml lemezt, elszigetelő kátráay
^ __ kalóaoaaa elóayoaett fn<ak asiras állapotbaei megtariáaára — kereeaUgakat, f*lk*poaokat, e legr
' 1 veabol a^aansaáfi gépeket ugyssieen sieraxámokat. atb. a legdeaikk árak meilett ssállitok dea az npItisiMi. és gepBsaajn>ba vágó ategreadeléaek a lefgyoreebbaa és legjuUayosabbas
tolJ"itM-k 8ARTOBI OSKAR
2467 1 — 3- ^»€7 KABÍMáa, Kiráiy-uic»» l-»ő Mám

TÁRCSA fürdőhely
^y ositrák Suj»r fa.tároa V«.me«jt&beii fekisik
nombatkUyi ét atpanyi Twati állomásoktól 4 ón. .J.tt elórho-ó.
Viae kitűnő tmUtuIbiű, fürdóje kivált női
kölÖDÖi jó h-táio, neveietMen . oői iont acwTek ,
. nem iöegb>j.iaál, » \ég%é*í ét am^tsttiai warvek idült barát-l. a bugjaserrek b*ja\ioál atb.
A Tenderét. pUáiátinSl m* utolwi évaktwt. uj ép6iauk ál-
f6
__________
l leit gondo«ko<l7«. — Póai* é* (
mu ¦ fürd6b*»a.
Fardöorvot dr. Thoma* L«)o«. — A ttriótdéoj aijw 24
A furdőfelügyelőség.
2470 1-6-
{ftHfrftii^^HUSZOHHKGIKDII ÍVPOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
Április
1886.
H1RDITÍSIK.
iill mmm
Csak raláü
hl iaÍDd«n dobosos
a ryan »f7: a aaa
«. Hall »kaaaro-¦ilott caif ]i
Eaao porok tartd* grofjaatáaa sakaca |yaaMr *• altatttajtfc, f7OBor|/»r<a 4a etarlikiaodaa, OQ-ort^ rOfXm Uli, .ijbi, irértaMaa, "»!•¦ «t > 1-fM-lOaiéUbb afl Hll|ll|* allaai *1 .TSaloIjt».o.»» nsnk-dS -li«.tr*.b.n raaaaal EfT •rad.ti dobol aaaaaalati ouaitaaaal 1 fn NaaMMajra* MntoyMM Háat
IMn ; aorafatáaaak Baaaltai >iutl k..
ataaitáaaal 80 kr
KSaarea; . <**>, nindeaaMia BMQ-<auU aa béaolaa-•j., fal- éa íoa;fa-
^^^^^^^¦¦¦¦mmmmaaW ta^oa mlnal
¦indenaena aaraiéaek U lábak. gjnladaaoR ia daganatok el *>a, re, Unalaa betétedéi, baajaa « tol .ka aUaa. KfT Olaj f«In
1401 1S-H
Valódi. Moll TOdjaf7*ral áa aúraláinaénl.
„Moll A
0 Raktárak
Á Faaeiaof.r J„i.
esáaxtr királyi idT. átállító. ¦iir Imin
í. Baraa Dororr S Scbl.der fia
Bécs, Tuchiauben
taef aTöfyiaereu. Roa«of«id Ad
Sooca L- tjicr lUpn'áratt: Kati Jánx. ¦aranll : lot Fart.
i:
H
i
i
4
4
i
i
i
4
4
4
i
A
!
RADEIM SAVANYUVU.
Európa legdAssbb tartalma szlkeny-lavanyos savanyuvlselnek egyike
Hathatós és gyógyerejü alkatrészeit tekintve minden hasonló forrást jóral fölülmúl, s kiválóan lavmy-tartaU ma által tűnik ki, a mely még eddig ily nagy mennyiségben egy iíTinyriibeo sem találtatott.
Kiért a radeioi savanyuv;i küldnöe gyógyhatása mindazon betegségekben és bajokban jótékonyan nyilTiaal, meljek a hagjanj tolságos fölöslegén alapulnak, miot kisz-véay, etjetojtiMl és lM|yc«.takiriii. Gazdag szénsav és
szitenr tartalmánál fogra merem ajánladi ennek használatát kalönösen: gyomor- és bSZhumt sápkor, szűkülés, vtsebajok. hurutok, mirigydaganatok, golyva ét idegbántalmak ellen.
A rideini saTanjnviz savanykás borral Tag; gyü mSles-nedmekJcsl regyitve % legjobb 2454 2—5
¦v üditö bzbr *ma
és jóval eléje teendő a mesterségesen kéuitetett szikTi-zeknek. —
A radeini saTanvuTiiek főraktára Khrenstíln Hermán nr-
«ii — »• •>¦ . Presbnrger féle ház és Knor-
nil
g b és
czer Károly ur rerdéglóje melletti boltban.
g^^^
KIKOLASCH S.
templom-, szoba-, czimer-festő-, mázoló és fényképész
Nagy Kanizsán,
a honvéd laktanya áteilenében. Ajánlja magát a n é. kősOnségnek mindennemű szakmájába vágó munkák elkészítésére.
MF* Helybeli és vidéki megrendelések tisztán, csinosan és pontosan teljesittetnek jutányos árakon. ^jÉ|J 34*3 ¦ s
83. «. V. 1885. 2465 1 - 1
Árverési hirdetmény
Alulirt kiktldott végrehajtó az 1881. évi 60. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogr a letenyei kir. járásbíróság 407. p. 885. számn végzé e folytán, Lénk Samu soproni lakos végrehajtató javára Oseregnyés Imre mertai lakos végrekajtást szenvedd ellen 379 frt 76 -tr. tóke, ennek 1884 évi jannár hó 1-só napjától számítandó 6'/, kamatai és eddig összesen 29 frt. 35 kr. perköltség a netán Kló közben lefizetett összegnek beszámításával erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biroilag le-foglalt és 500 frtra becsalt lovak, borjú, sertések, kocsi és tehénből álló ingóságok nyilvános árverés ot-ján eladatnak.
Mely árreréanek a 629 p. 85. sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Meretán alperes lakásán leendő eazkoxlésére 1885 ik évi april hó 10-ik napjának délelőtti 11 órája határidőül kitflzetik és ahhoz a venni szándé- ; kozók ezennel oly megjegyzéssel ' hivatnak neg, hogy az érintet, ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 60. t ez. 107. § a értelmében a egtöbbet ígérőnek becsáron alul ia eladatni fognak.
Az elár verezendö ingóságok vételára íz 1881. 60. t. ez. 108. § ában megállapított feltételek Bie-rint lesz kifizetendő.
Kelt Letenyén 1885 ik évi márciius hó 27-ik napján.
A Pain-Expeller!
TUsoÖt év a.iátt u«o rtigbe/ált búi ••érrel ctúi, kötrinj, ttb.-oél eiert •serenn^i XJÓgJ erodoiéo7«k ktmm-kednek arról, hogj egy beteg »en fogj* megbiooi, b» am« figyelme* taté* ilul egj ki*erlftt tételén birmtott. A legtöbb ouládvál már keaiietlMD tarutik * t ¦ I ó d i horgony P»in- Á
, Ár» «r«B tsigoi kéuiiinenjnek
E x P e 1 lid eredet •tikéit, Qgj p
70 kr. Dtgjtég MeriBt ób lb
aao a*o
igen roer-40 és Ujtöbb «D. Ha
tmtfik a
gJ r
F Ad. é* tana Béc*.
J
N i k I - m 23ÖI 3—5
kerülew
Esztergapad
gyalugépek ttb.
fúrógépek
legújabb szer kezet&et r*t- | tároo nnmk.
Beltbaner F Wien 2. Xorxlbahn*tTa*»e S
3O0O000O0CJCO0OOG
Figyelmeztetés.
A« altalánotaa iamert, jó hirsivark ör*en*S s «»tW oldalalac kitAatet*tt »&flbor,>en kéaiteányem — helendSaéfévél fogra - »ok ntánaá«nak lérU aa utóbbi <d< ben kitére, etfiatárowtei* koty aaokoo eíím^rye aiet módow.to* ¦ arra kik uye-¦atbaa kaját hasam kai 6 alakját Ten*a f&i, bejef7*xtet*áo aat efywCrtmind ˇ*¦-j+ijktat a MdapMti Ipykaaw.ráná1
SOSBORSZESZ 2466S_3
gjorr eo- bitest e«zk5i^ :
.. f^Iajaaasik. ura|rtife>é|at bitié—k !lfa klré fyarl lya^aMaé! aul^l
g
Mini ua«(ttai la(rás. h|
eil«í d koIBe 4t
d.
nb
aaia-
a*«rQl
VM(af> 31
fAXTÁRAI NA«Y-KAWZSAN:
^ f aiáajfaai«, a aelujibeD a fognak ffarét el&arfiti •
f»t«iiat aritUti tiiU| tteta, taagt^ao iit in » iuaa elnirolciM atii rala-niH ajasiaut • iki blaoaaara ii a kaJMafat arSlit«aére, a ft|«>rf> kélxSdei aar
aa>dil;oaaaára iiuiuk altaiol'táaari.
in en no Ireuei w ü, eo klssBH Breuel 40 it.
Haiaaiiati Itaaitáa BUfjar nfj n4aat nrcWan. biacmánjoiais oivaoráTai allárrft, ¦iadati St'faei ÍSfym Bl ékelteük
'ft Kleis, íeaaiíoía, jiaaet Balu jat.f H«««»»"o7 S. 7 ia Dntaca, aU'W *• Bk P A
ifal« A, Rehrarta 4 TaaWr, Btrwm
. Ua.4U Oj. ~ " U Hnber, Pntftsr A.
¦ kom Hl aai.
Lassan, föutoza 86.
aaakképxatia^ggel é* nagj tadumiaojnral öuaváüitolt log ¦o-ki«aamitaaa tiÍo*Ar«lrfl méiié, m«\j nem matheasatiicai alapacik, ő a jsleokor l«gDagf obb awtera, a.wjta, abof^ a lottó : •ottOMimok öasaeállitáaa által méf, aat ma* k épna oetn ruh oapMnjra homi, enot 5; a7ertönk aa ó tanácsira az Jtf b«la-e!r« :
S7 !lemét, ternét, temet! ^
a prágai, brüoni m bedéi "ej napi huiaaoo: Mathilde Wi'ike Landea-burgból, Bakovtskj Jáoot, aaabAmealer Skieoí, Siolir Jiooa épiiA mester, PoÜcaé «• Kindermnnn Gnáoqel o;agaim, taoiiő Ftlippadorf
G»org»waJd« meljött, mind a aé$y morvaortaá^i lakó*.
Kisebb nyereményekbeü részes&ItQnk:
TríbDCMk Ödön, PirniU 58S, Stransa Enut Hroto-ritj, Haa«Jik Jinoa, txabómeater Brflna. ap*exa-«teaa 9 n Fre&cal Fweocm Mórra-Trahau, Sek«ra Aotal Preran, tMiproa-BicM 80». wUw>, ínam try«i« Bollmás; (Baranya at.) K ¦naa Karolina KStmaratadi 2ls. BabaU Yt»acx Pr«ran. Hondia VíacM ProMoiu. kiraJj-otcaa 30 Hanaatann Jánoi takáe* KDK>-lsb«rf, Patka Mixyia kemkfdfi Saraties, Brfinn mellett, Zobser Karolj Friedland, a mórra mtrtiaft, Krvtta Johanna Freib»a^, Mt«a«^ Joimí Bft.nerwa*i. 86, TraTni««k M4f pék-m«tter, E>«dio t6 Vítknva melleit, Win Antal, Libenacr>iu. u*.e«utcaa 115. •a. Brüan malletL, Eut**r Adolf aasUlrxmeatrr, WOrbeothai (dzi.'eiiában), Pro-caaacka Antal Teplitz ;CMkon«a(} Probaada Ferenci Drai.fta>, Pamxil Anna Batcb«ia 16, Ok-film ¦ellatt, PoUak Ztncmoitd taoité Tormán, Hartl Jó«aef, i*b 8ieb«oh«f« Bim mellett, Naavadba Ferenci, ZalmuoTiej p. Holeaov, Kahlík Faoaj Brűnn. Zeúe 39. droboda r^-rancz Babics, Kelcx mallett, Rana-kolb Karoly HarUdorí, Konaek Antal Modnu, Borik FtVÖp irD^f\6*. Fri«-d«k. Haím*k Tiacs* kiti-\')oU 106, Kratochwill'Jduaf -N.ud^rf 58. OiIitu •«U«tt, Nvpraa Jóaa«f Brtao rendek ntesa 4. Skuaí Ferenc* pékmet-Ur Proasbiu ori-atcaa 1 « , Lannu Ferenci. SoMits, A^pl Bertalan Baataek 83, StaUik Jáaoa Harcb«aca, BnUcboritt mellen Morr«tracat.
A budapesti hutáson: 2463 2-3
Srhf.Ii J»u«f X»t7 M«ro«, t^fla-atcaa 5. Koalvajer Fereoes ká/pitot SetaBccxbiaya, P»*» Andraa eai|Uas A*zod, Kauúir IIcmm. NjiregybiUa, Groaa Jakab vLd.tg.6i Beregsaáam, Hajda Jaao* Uak* tlt. taa7ai aaa^>, KaUr W-bály Debrec*«B, baa-otcu 7:4 ai. Prciix UoríU a»italoi Nacr-Eila, Faaska Irma A««a5d, Gombái í.it.h Mi«kolcs. töt-atru 4. aain. Keinort Beui kar— tén BBdap«Mt, TII. I.t*aunt b uin, Katona Lajoscé Muko)o» Belgrád otcsa 12. txiai
S Levelezésekre 3 darab 5 kro* bélyeg beküldenie *¦
C OOOOOOO
X
Szabad, téglavető gépeket í
Te kaid
»Oi5ob<5*! kipróbált f-í.-, 1* «akM«rtr^. faji., t.cou-éa ttraa tagiak, tftam«Dtoa kQ^ak, caSTek. járda . padié ié*Uk t»tí-tedd caarep«k. fra*OMa hgm^1 cserép-, nett-, os«meat-k0T6k. a aagabriqielKik aliállilaaara kéaa.l • proipektuaoka*. >ogy*Q •¦ bérmect 2-3
9HD0RFI
Savruwu-Kút
STEFÁNIA
Koronahcrczigná forrásT
Triászt XSD
Sttntatxkís. természetes, égvényes
ASZTALI
agyuttai gyógyviie a légiö szerveknek, gy< mórnak s kólyágnak.
A krondorfi tíi legtekintélyesebb tegyrizsfraliink ne-
rint mennyilegesen at elsó helyet foglalja el a birodalom ég-
Tényes taranya viiek fBWtt 2431 7__20
¦V KatTUlaJkaatk Krcadorf larltbaa Mllatt -«•
oooooooooooocx
cxxxxx>ooo

Jfca*/
NAGY-KÁMZSA, 1885. április
lO-liC
Huszonnégyeik évfolyam.
Bl«7lse(és< Ír:
i m« . ¦ 6 frt.-------
r-re t frt 50 kr.
«*• ¦ *».
H1KUETÉSXX
H aasaaee Betűsorban I, avásodazor
«. I Misaea toraaei serért & kr
(TILTTtMOl
aoruakii t 10 krért Tétetni M
Kiat-ttari iUrtrk min,tfa rfjes túr-
deueért So kr 1U t*ed6
ZALAI IOZLOIY.
A <¦.» ucllenii reexetiilftö kfttle
ménjtk a izcrketzt6ségbex: Myafi rrwet illető
intéződök:
levetek a-m fe gaduuiak el
A nagykanizsai „Kereskedelmi Ifjarbanku, ^nagy-kanizxai önkéntes tűzoltó egylet", a „zalamegyei általános tanító U<tületm, a ^nagykanizsai kUfadnevtlö egyesület', a „nagy kamtsai ü*stiünaegélyzA szövetkezet*. a „soproni kercshidními a iparkamara nagy kanizsai kálválaizimáxy*-ának hivatalai lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
tefcaay azé a pártén*.
A .Petii Napló* egjik kőxe-lebbi szissa bolti azon átiratát, aiely-Ivei > vallás- él közoktatástlgvi mioiaz-terirooa. katb. egi binftDÖkGket megkereste, hoc ezek kitanulni sxivrs-Udyavak pi Wk«.wr«, ük t>, koogru alapján párbér kárpótlásban réstesttluek, a reasentett tsueggel cgiOtl, valamint arra n megkérte ókét, bog; javaslatot Ügyének : vaj-jod a Kgéljieodók minő alapból ré-eiellessenek mert a vallási alap j6-vödelme dóré láthatólag nem képes > szükségletet fedezni; a . anulmiüyt
kártalanításra utallak Nézetünk ue-rint ogj ezek, valamint az összes plébániák javadalmai kipahatolandók és ezek alapján lenne a szükséglet megállapítva. Szén ötstee javadalom kinuukáUsa »em jár nehézséggel mert ott ran az egreoérték adóalapját képei* bevallás, szotgálbat ez zsinór mértékül. Osak a plébániai hírek összes létszámának kitüntetés aérel kell kiegéuitni.
Ebból foiylólag megiegyxeiB és az érdekelt végrehajtással megbízott-
nak figyelmét a
helyzetére hívom fel.
nagy-kanizsai és tanyára
alap jovödelmét pedig, miután ez
e téren nagy mértékben | A nagykanizsai plébánia hiva- <») kap a városi
amúgy
van igénybe véve, _ a lelkészek >a) kap a városi pénztárból 1364 javadalmazására fordítani nem lehet. ; forint*) évi javadalmazást. Tekintve : 2 'Vkbói vont következtetésnél i*^ inf K'8" *« Nagy-Kanizsa vá-; ío^Í .kétségtelen, hogy a megyés ™ tertletén U0™ ^ket számláló pospokök most a szttk-égletnek ki- ;hi™ ""• • «** elUtására legkeve-tQDtetésére nulvák; arról azonban, «•* * "^ész szükséges, - a ja-| bogv ezen szükségletnek kipahato | ™-»l»«*» összege e kortl menyek-lása' mini alapon eszközöltessék, a M legcsekélyebb arányban sem áll.! miniszteri leirat hallgat. De mt nem !«" W". hoR' » PlebAni» hi'»-
atalva. Kizárólag a homok komáromi hegyben mast-collectát szed és a kozaégekbeo, midőn az 1 frt illet-néoyét beszedi, némi teméor íasxe-gyajtósét is eszközli. Be e két atóbbi adomány a hivek jó száatától feltételezett , a ari biztos alapra . nem fektetheti. Van pedig a bomokko-mároou plébániában 320 oly házi gazda a ki fizet igy Az ottani plébános helyettesnek ei a fizetése, — kongraábao eddig Bég nem részesült. Hőst tebát itt az idó, mi dón e bajon is segitni kell; kell pedig akként, bogy javadalmazásuk többi plébániák javadalmazásával arányba hozassák.
Csak a -állási köt-érdek érdemében szöuliunk fel és kérve figyelmeztetjük az intéző köröket a szükséglet kipahatolásánál ezen kSrttl-mények figyelembe léteiére.
N.-Kaaiau, ápril 5. 1885.
KOVÁCS.
maradhatnnk kozonyosaet és a leirat
talt a szentferencz-rendi
érdemében szükséges, hogy e tárgy-' '"¦1Í"lrilJ« *«,- feUzólalásaal éljünk. A helyi U- >»' «- «°»í*l>a<
szerzet ad-iodo-kal sem szolgálhat arra nézve, hogy
btn felszólalással eijani. a nciyi ia-.— —=-----------------------¦ —ov
aok els6 sorban hivatvák az ügyhöz,1 kongrua kedvezménye ezen plebá ÍL,.«i„ houáazólai. B memvózo- niárl is k> ne terjesztessék; mer
1OO
mst uiuk, aki i „HMfirta k*W" bu tftlmw aajafOt ulál.
élve, szerkesztő arat megkérem ez agyben tett felszólalásomnak tért adni és a netán beérkező télé- "kor menyeket közölni.*)
Azon plébánosok, kik a kon grna alapján az állami pénztárból ja-, ,.x_^. vadaimat háznak, az érdekelt adó-l.rP*__l hivatalok oyilvánUrtásában felvéve varnak, s igy azok kimatatása
semmi nehézséggel most már vannak
nem jár; de oly plébánosok is, kik eddigelé javadalmazva, illetve kártalanítva nem voltak; de kik a birtok szabad adás vevése folytán beállott változásnál fogva most már
*•) At csikkeknek l ¦Int
b-*>k.».od«
mert
két városrész teroletéa ügyeit ók vez tik, agyán Kanizsa szomszédságában] lévő Pallin, — Horváth-Szent-MJk lós és Liszó községekben a vezetést és lelkészi teendiket is sziatéa ók n szintén .
A homok-komáromi plébánia
>s ezen vezettetik,
rend anmk
küldöttje áltál ja vadai rnazáaa
canonica vizita alapján minden ház ntán, a cseléd és pásztor házak kivételével, év 1 írttal történik ; azon-tnl az illető plebáoosi helyettes a lakosság köojör - adományára van
•) Iwmi rtn tuk 410 Irtot tan.
a pleeáeia
100 artav is«f jduIom, ¦«ljé>t plljlui jelan oalball tOUb aiat k6UI~-¦eg, DB«rt aan«k miodeo d*rftbjáb«B • ksctaMg g<i»<tép.k kérd«.« ii rajlik.
A .BtMferia kávi' lollalálójs S». láiij An;.l nr, ki h.rdelm.ib.o, .jinló iraUibaa kijttUati, jobban mooilrft, bis-waitjft » kös6B*óget, hogv mm oapaa ka ¦•i BÓvaoy«kb6i v&a öaaaoájlitva éa bőgj ¦em irtalmM faaiéka), ae« máj árUlaaM, •fflasaég ellaBÍ aDyagot Daoi UrtaliBM ; u«>t igereUt ii taaa, bogr aKl ftbbaa b«J-»ií«io ártalmaa aayagot ulál, 100 mrmmj leead jmulma. Ugj hirdeti továbbá, bőgj *mig *gvr«Btt b-aiaoe táaaayaf;, ¦aiaréeit balbatór gyógvesar it
Tekioietlel as ümen tleo oeesatótelQ táp- ea ryógy>s*r«k gjáriáea kOrfli tel-¦erfllai aaokoti Tjanaileaek károe k6-relkeameayeire, éppen aem úrion fa-leelegeeoek m .Hnagária kivé" asak-
•aerfl réaaleteaéaébe. eUmeaéaébe boeaát-ko*.ai. Megteasera est rsaabeo a kiiusott 100 arear yaulom elnyerhetése cséljs-b61. de legfúkepp asért, bog; a fogyeaaté közönségnek irányt adheestk aenak baaa oálhatásábaa.
Akarok pálosát tó>ui s .Huagária
kára' (eleit, rag/ padig elismerő koaso-
,t ny*a]u».T SssTáa'y AataJ urast.
kávéja regytaai eiiameréaén.k eredeaé
eye eaariat.
Mielóu a .Huegiri. kávé- réoele-teséeébe booaátkosaáea, enukaégeeaek tar-Um busái Ssalády Antal ur hirdetéséből a kovetkeao ayilatkoantot:
Aat írja agyaaia Ssalády ar, bőgj a .Hungária kárét* t Utál a fel, öeese-áiutotta pa<lig kiaárólag baaai aöréayek-böl, miudea ártalmas aavag bossákeve-rase aélkfti és es bírta arra, ho^r aU a a-g á r i a" eaimmel, ker^astnérral lássa el.
Ast mondja, bőgj ka.éjaaak fiej-katréaae a oaeraar és ampyreuaiataik, aaéVl jeleai tip- éa grogreSBraek ; bivat-keeak egvattaí ssámoe orvoei tapaaata-lalra éa telsoralá, bogy a .Hungária kára" táp- éa grógyeeeraek bisoarult be : a gyonsor- aa belek burntjabaD, ai él-vágv hiányában, as elao.ásjodáab«B, a eorraeUebaa, fAfájaabaa, gyomorégéa, rér-géajaég, aranyérben, .sir és lUui kor taibea. E'eokir&i btztoaitjs aa eKéss-aaget, öregekaél boaaaabbitjs as élstet, gyermekeknél haastaál a görreM^es rar-koroaoaoaáeban, a osoatiellágyuiáa (ao-r»l betegség) eaetaben. Felemlíti, bogy aagyon eaapee éa aroasn feel. isre kellé ¦as, joaaga által a mokka-, euba , oajlon etb. eotmiadea káré felett áll; bogy es s világ legjobb, a>égia legoloaobb karéja. Bir rédjegjicval. Jalasara: .Ki aaareti életét, ai icyék .Hunfária kdvit!- Ki-lojaaak 1 frt 20 kr as ára, magreadel-heti Budapaatea, Sugárul 100. baa. éa miadeo jeieoté^kenvebb fuaaerkaraake-deation Fabérkárébas 7,-1 erikanál-ayit kell mogfosai. feketének 3l/,—2 aeks kell. Fogyaasthsto tiastán, vagy Talodi kávéral kaTerre.
Laake(. tesát eaját aaarait rettem réaaleteséeam alapjául, mii köretkesoleg ejtettem meg.
Birtokába játra egy kiló .Hungária káré'-aak, kaptam boasá mellékletül egy kis koayreoekél i«, melyben aaaak iamertataee, ajánlsta toglaltatik. A könyrecekében megolraetam Sitiid; Aatsl ur leírását, ataaitáaál; ta-
Iáit.™ beae. 10 err.»i biaonyilMet, ÍJ saagiaayilatkaaatot éa 6 nirlapi kirooa-tot, aielvek oc7máaa.l rereeayaave a
legaadveaibb evíl.tkosatot teeaik, ngy m^edráa, kog; a .Huagária seré* elo-njoa. baaaaoa táp-és gjogjaaar, mmél tegva koakasuálatrs elfogadbalo, ajánl, kale.
A etafcaa tele felirattal, védjegy-ajal, rajsokkal, eaeai olraabeto, bogy 100 arany jutalaat kap sí. ki a .Huagária káré*.baa ártalma, anyagot talál ; to-rabbá lebet aaou oiraani a eaég«l ée a feant idéaett jeless*.kat, t. i., kegy ,Ki eaareli életét, igyek Huagária kivéti-t Csek atiu a dobost felsyitottam,
tarulmát megnéstem, meg*sago,:atn, meg II lel lom kivettem négy eríkanáira ra-lól a mindegyiket kulöo-kaióu Dregpo-bárba tettem, egyiket felSntotum ).párolt bideg-, másikat kosonaagea bidag kutrizael, barmadik»t borsieeaasel s a •egyediket risben fitt Hungária káréval, amint riaben főtt, tobát oundenea-•*'; gjekraa felkerert«m eiUat k.nál.al, letodtan. é. 24 óráig áani hagytam, mi koibea -gyre-máara nés gettem: miképp festódnek a lolyö réeaek, mikéot t&rtéoik dar.ányain.k leülepedése. 24 óra eltel. terel áteretaletlem aeurő-papiroeoa, meg ialeltem a folyadékot, egyikbe ia, másikba is tojcUorút oiáatot, jodfutvinfi »o-pegtettem és ének segítségéve! kerestem bennük ceefaerat, kávét, keményítői, kerestem ártalma, futanyagoi. A esurés által nyert durváeyokal magiilalum gór oao alá vettem, kerestem homatot, tégla port, Tiaagákam darabjainak >sinét, alak ját, miségét, kererékeit: oeeaebaaonlitot-um egyéb pótkávékkal, kerestem mák. ko., fügét, kávét, kár^alját. Végül meg-toitem tebérnek, f.ketéaek, és oaaládom karébea miadayájan megisleltttk, feljegye tem pedig oyert tapasaulaUimat. miként koretkeaik.
Vimtfálati aradraée));.
A .Huagana káré* aak parkolt kire esine, aaage éa iee ras; ssáraaoa rá gioaálra kiasé édeakas-taayar.
As ásUlás álul nyert vis és ssesa, saép sötét piros uint kapott, a főttnek aaine legsötétebb rolt. A belecsepegtetett vatektorU aem csioált ceapadékot, jeléül, bogv oínes koate ralódi káré. kávéalja, ide megodlétiutte a aeint, jelül, begy etoftaret t.rtalmas. A jodfutviny nee> tett ráltoaist, ami arra muut, bogy gabonafélékkel, buvelyes magvakkal (liaal-tnl, keményitórel) nem bir. A viaré-
TÁBCXA.
Ha ittM aktrja
Apja, anjj» rolt . f»l»,
Hint taoliu l M l
f Cfy
B-jbl A* d«rék, wip -»*Uett, Miat A tadár j«fe-r«>-tMál, A agíoK M tmb* b
Sem
lR a KrltB, Ott W
M.od-, msj lu M>Ddi| -ej volt Hogy d^rSijOn, ˇ-> k Airm n 6 )»irM amjb, M.lj » «•» DM7 Lf7 •¦•>. jbea l
Ily r Jár aU-M
U.CM.
L
S táa mgjit u Iat«a Ott - *p*** Dvwkájc NitT i-w* -•**•* -««, — P«.i« na is ¦Mrmlt r-M..-.
H7fy
— Moui m f
Tár fy rcáái, —
Illanék már jobb T.d mi»d«B« dia Hajh ' enk «•ˇ«, Bt m ¦•( ul
C—mi Irtt taitáa, — enk Dalolt U*t b«atu árt«, Uit tlutu ku kbtimjit il
De 4, Y
mu jó -«7>
H-iaávl stáa h«jui témUt, BiaNJa mt$ ttJketiTt komott, 8 ám l«fiay .tJadwrrinor BA. uliokftM wrt, •ok»(o*t, A m*ikr x» áoektlt mif, 8 folyt, futott a pttak gj^asj Mint . ujármavk M4f >i*.pj«i, ¦•!««¦ u Sas (k
t* es alatt a jo sora,
Ki.fltotték' fao(T „sseat Soka' aUDS-a-ssentek naajáa eaik; 8 mert a pap is rá leadottá, — Most as ildáa eaUeceei. 8 spjok ? ugrás aacaoa aag, ia — I Ma Béred....
Hajfatd Sándor.
ErMsy EufttU kcicaiz-
(A „Zalai KöavKLoj* *r*«leti taraija) Bet-iia, 1&86. Maros. 30.
K«*4tm Barátom 1 Mikor a k&ael altou oeked B4«b4l tftrtéat •Itáro folyUB m ^Ígértem, hogy boaui dtamb-D Béoa bel jatt Fraoosia- ét Aigol oraságból kortaeia fai .apódat, K.es«iDba vattaH a rándorbotet, hátat f*rtüiott«ai aa oastrák metropoliasac M küatdnitaa »
A trasia tvoaaMB volt aaokáaom, ast u> tudod legjobbu, aki —g»m iök«-l«ua«D 'ii«m. Tirol miadaa ideéJUa
aaemeim élőit; mart tadoB Upaeelalat-bél tudom, bogy mui a ralé, aa igas és a terméeielea osélbos ranet. aliadaa ember aaoaban biaoayoe fokig idealista éa ba a haaaaaeratat igaa, soka ki aam iM tb*t
előtt, akkur ssir.>seo ismerem ba, bőgj |am ia ideáiisla rsgyok és est most legiakább éraem midőa saort aindiakább lárolabb viss azon otthontól, melyet eaben és máaré«ar61 saflkebb körfl édes basámnak Deresek, bora engem a leg* tiastább érsalmek kötnek, abol a p&osiru dala, a rirág illata, a liget söldje, a na-pbír auttogáaa el.agadább, kábitobb, bá-joaabb é. kelUmuebb miat bárhol másutt e rilágoa, — abol gyermek koromban oly seépeo tudtam álaaodosoi egj seebb 3 hajnalának bssadtiróll . . .
Óriáai gyorsasággal rítt a gyorsvonat hasim kataritól mindinkább táro-labbs ha s kocsi •gui aa&glaUbea oaea-desea elmereog as amb«r a saép multésa kedr. • otthon feleli, lehetetlen, hogy el ae érséteayulj^j ; mert as idd éppen nálam aem rorid, mely a rieajatlátásbas veaet. Gondolat gendolatot kOrat, s a birodalom határát átlépve, kaaáak aaun aagyjeirakazdék««adolai,ek>k külfoWoa aratják a babért, asik idegea ajka aépak oél aasraik anag magukaak és nepukaek a diosoaéget és o t sseresoek tisrtaletet a baa.i muréaaetaek. abol a gonoaa elöiié-le, basánk eulturális tejlódéaét ée magess-toe oBDreeseiét téreeea 'üateti fel.
Boriiéig meg sem slIUm, itt roll as eleo álluaaa. S^basam booaájtottam rolna meg aaagaasnak, baLrdosyEu-g a n i a kinaasaoay t. ki jelenleg a Wal-nalle-eainbáabta ara.j. méltón kiérdemelt Iwnérjait, meg naaa látogattam vol Nam as ideális lelkesedés veaetatt kossá, aem ai oSioiall .iniarriv'1 káayaaaritatl boasá aieeai, mert hias aesa mint kirlap íré, baaaai auat prirát egyén ónajtotua ¦ágiamarai 6t isemélyeaaa, kit
bu él a ktllfóldöa ag/arént o\j *l6ajö i»mero«k.
E'óre kell boasájtaootn, bőgj bi-•ooj oemi i«KQKgjobb bisalommal mso-t«m boiaá. A k-dvsafitlea ttpaMUl.U meljst ai ontrik tóvároabas ésileltam, aem a legasabb mméo^ekbes kfttön. Hies Béoabca SonneDtb.l, L«wiaikt Wi U, Qron Jenojr márn«m U beu«lik basánk leogaatesorelréi, iLtwiaik j oek )• csak «a »¦ érd-ne, bogf Petőfit, uti ahol t«heti, woertvü ét magatttalja. Ti lg Bar, a geaiálía asobnu.müréw p«dig már oastrák polgárrá lett Int, as erataekek, kik köael h-stnkhos o-gjgyá letuk s kisebb a«gjobb mértákban háta: fordítottak ssép basánko.k. Hit tarjánk moat már .soktól, akiket meatsabb viv.a a aori a baaa asent határátót?
Caaiódtavoa -aoiib»n a müvéatadben, ¦ es nekem kéUtsraaeo jói- Meit Elóssór: oaert iípsu magjar érselmeirol megg^o-a*Sdéat «a«rMMm ; máaodaaor: mert as író otakta k«aard oaalodáebos vao axokva.
A múlt két derekán, nvu áa a aain-büb.o magasemléh'-m remek játékát. meglátogattam. S bár e látogatást leirom, teasem .lért, mer: a mörean-ő aagj-k.-aiaaai. ¦ ason kellvmet hírt kósolte rtl-m, hegy a nyár folyamán Magyororttdgot s igy LanÍM*át i* «•} fogja látogatni.
A lépcsököa aaara, magj>r dal ütÖUa m«g flÜamet. At eJ»á magjar dai, •mlyoí tnliTétand aj.káról becsi távol létem óla a ktllföldoa halló lam. No, de a oiaréasad aokat énekel nagyira!, mint Telem kosié. A terem, melyben fogadót', nemia tarom, baaem Taióaágoa virágot kart, ¦ at a kellemes illat rtjtio easemb« jntattá, bog/ a mftréjntt taino pólósára
jatnli fel a kisaatsony. At ajtó felett lógnak a hervadbmtlan babérkoasoruk, me-lyaktst a* a pkUgmatiotu fanyar poroes oép adott át neki tieslelete jeléül, ¦ melyet o iimart aegkapó játékárai oly könnyen fslvilUnyos, Sslnte pasaasko-dott, hogy olyan aok virágút kap 1 Ittenena 1 Hát miért játasik oly remekai? At aép pedig, m*!ye. Ő at ő jreaiáli* játékával rohftmaoao «a olyan kÖBDjen bódi-tatt mag. lálás tud leani irányába éa elhalmosss kr.4ntetéaeÍT«l; meri bias E r d í t y kiaananony amiat igasi mövéas-ad jiusik, akit a máaaák homlokon qbo< koltak, aki a vele stületett terméaaetee-•éggel, könnyen és mégia megkapóan ját-¦aa el asorepeit, miot Th-lta tenkölt pap nője, aki biaony meg tod biani eaját erejében é* nemasorult a mások által ott gyakran naasnált trivialit reclám-nanea-verse.
Hogy esivélyeaeo fogadott a nagy m&Téauid, ast agy hiesem nem ii kell külön hangoatatnoau. Hisa Aai téoyea erény* a magyarnak, hogy még idegen vendégeit ia aaireaen látja, hátha még magyar ember jön boaaá. Pedig ö nőm mindenkit fogadhat, mert tanaláaával nagyon el v*a foglalva. S ha valahol, akkor a pontban van kifogaauak a tnü-véaaaő elleo, O ugyanU aokat tanul, mart »ok*t jáuaik , lermésaeteaen, as a aámot igasgato jól tudja, hogy Erdőty kisaaaaony tele hasai oainál, igen aoktsor ISpltti fel, ¦ kibeataálje erejét. Peraae at álialáaua QnBapollatéa, a tolytonoa ki:tintetéa?k, a rajot orátiók hiselagnek miodan müvéesnóek; mert bias es a tulaj-doaképeni erköiaai jutalom. Eteo esetben •eokieem féltékany ertjére, ittaael játasik.HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
APBIU8 Hé. t8»
wkuk gaodolkato aekety
fel, a rolt ki'
ni—nnh oeekia UmU
A leülepedés álul ayert dnrráayok
górceo alatt reBde'U mutatkoatak; Mienk
.lakú tormelákaek fékeiébe álmeao
baraákeak liiuo l Tapiatáere kamé ayeksek tietek fal. lekelett kalyeakáat puhább ráuleteket » tar<T>IIi; leftobb Tolt koate apró, tojáadad alakú, 'üágot
rak petybudtaege, gyeegeeáge, aa aaak- külföldről ieaportalt eokfele egyoadieeert, íotj wh álteláeneaB elterjedt Tele-
Wl kifolyó egéeaeégi háborgások v érkor-esotodások, a hibát elválaastások. hiányoa táplaUoaát ételeibe*, eltŐ torb.o ped>g gyermekkorbao. Jó batáeaa] vao a g6r-vélykórbaa, a caost fellágyalátban (angol kór) u erAket to(ry*tatL UrtUekeknél, ai stsováayodát ét a gyermek „Hungária kávét" eorvedáea ea* aibea. Ugyaaesen táp-gyógyhatáaaal *aa felrnkásva a ,Hao
aárga, egeaz ea íőlpettogaoit aöTáaTmeg. | gária kára" », bialoa jóiéul. — a a A ctucklorid kiae* baraábbra fntnttr, a I ejiatt Tegyelmeaáa taaaaaga aeeriat —
jodftttviny tetaoni váltoiUt mid idésslt elő. Egyebek aem voltak eaile.betok.
A reodetleu alakú, kemeay durrá-nyok ai egyeuletgeteeeel pörkftlt tólgy
hogy )egleoyegea>-bb r6a*ét a tölgy makk kopni.
A> errotok > mekk.Tát fi ea .eged gyógyeaerul raadelik tia.taa, Tégy Ya~
makknak (makkiraaak) a puhább re- '/, reál T»lótágo« kxé'tl, .mikéat uoa-
aaek tttfeaek, a mag.ak ÍUgaa.grakaak
bieofiyaltak.
Határoaat
dalolt: ed«a lejjel ea önkorral.
A flip perkSuM, potidWnai
A fllg> edea. ayálkáa, melegtajto
A moat MMr.lt r*-l..«á. által *>"/> "*m6.""' "?' -"jt«l boao»l-I bato. Hatáaa l-gyi'O, oailapitó, ápJáíó ; : teokáa haannáloi barát-, torok-, tdd5-, •sora!: légaservi be egnégekbea. A „Hungária kávé'-ról ia elmood*'ik, bogy hat**

*son halároaatot állapítottál a .Hangária kávé*>aak bonts la ni állománya: pörkölt tVlgymakx, füge 4$ fü gtmag, *egyi álladéke: cstftav. lst méraékelt erejo kávéboa hasonló; oem
caba, ceylon ét egyéb e fajta kávéval, miat elveteti csikk, aaért ta a*>ok fölé belytj.ui e tekintetben egyáltalán nem lehet. Eaikosölt eiemeséaem folyta* nem Bevéshetem aemmi egyébnek: pótkávénál, mágia bonca- é. vegyítő Újdonságai aál tofva minden eddigi pó kávé fttl*
emelhető, ¦ így oem Í« nevetheti máaaak, j elleni anyag oem l«'.«aik. mint; wd*&r«*tm pótkávé* o*k, mely a urnák *ton ¦serenoaét ötlete, bogy A a beoae foglalt oaeraa* éa koamaolaj (ule- i tOlgymakkot fügével keni tette kávénak, empyreamsiifcum) lalajdosaágtiaál • nagy előnyére eaolgál a k6sooaégn*k, |
olj tg«D akarjad', atiata aalkQioaballeoaé rilt pitkiVal baatartÁaunkból sgaaaaa kikfiaaibolci
Hidon ilj jalaaloaége* 'oUjdooitok Saalid; AüUlur .Hiagin. karé" ka-aaitaBéDyéaek, keaaaak ¦/ilalkoaoat a H l jK
ajaaK or
ronok kö«é norakosai.
Saalády Antal aruk. Meg Tagyok gy Ásód ve, bogy .míg egy rétit tokon veasi eaea rée«rehajlai)aa
eaeaoDiat, -j ¦l'i-—áf" boaca- e« vag^taa
aaciale raaala
boavau g;y g^
elamaaoaaaak eredneajét, ug; miaraast baritaagnakD fog valem aasmbaa állai ea 4!yamb«D olj agjáat tekioteoi, ki álliaa, biTalmla k>poa4ban k«iel«aa«g-aaarQ DÓdoB vállajkoaik anJadaa otj tárgjr raaaJataróaáb', elamaaaab*, aaly litóULg vagy r.loaággal bafofjáai gja-lb él k i kO
korolbat
agéaaaégre, amio .Uaagiria
gg j gj
téaylog gyakorol ia a kOa
Tállalkoata
kiTe'jiaak
aantul boaeaol-
boo
j
tuk ! b«an
e*tf.k Mattal > vHuo(ÍrÍA s->ii t«^jt»oilag; mefUlál- tónak bivoojitÁkát, hogy
i áÍ i 4é
ratáaára.
A dioaóaég aa feá. a avaraaag koa»aaag<, aayam a 100 .raaj aaga. - /-
kiállúil m.(»T,nk 1SO5 m 1886. oktöb Tt(ai|.
kiillitiarél. 1
fog.a milUnmagardamlia.tip^ryógy-'Diar'. aa Ilul oaakugyaa oly kall pótkávé" aloereaeai a a biaalmat. I Uaoa Up-ea gyógyaayagot aaolgiltatott Ugy*o a reaaUtaaaabol lebat ko- kSabaaaBilalra, alai aorbao a gy«rmakek-•atkaataiaat rónai, bogy a .Huogiria !*B-k, maly u—> aaoaoeitbaió aaao a mikk- aiaca aamrsifela irlalmu, ¦kid a Ágakiye«al ktloa-kftl5a, m«n i fk iélt ! ki kj kkb ik
H>táak kötgavdaaigi fejlőén* ko loly fordnió pontbos ért, .mint est ass-ioa megfigyelAare méltó jelentig taou-aiija. Amit egy két éviiieodel eseiŐt oaak kevesen tajiettek, aa ma már áluli-noean eliamer', gyakorlati kövelkasmé nyeibea pedig élénken érae t valóság: ea es ai, hogy sfcgysrorsesg pasam föld-mi való ortság lé ére nem képes arra, magát kaharállamkéat fenUrUs,
•őt tán tnóg arra i«n, búgj g
Teglag biitu«iUa. Nnmseu íparaok ke>-deaét nem rirt gyotBaaiggal éfi&vi tot-lék a világpiaca •¦játaágo* koajankiarái, amelyek követte*lében a •*¦ bl öd Í
«gés**égelleui feeték-anyag, minéltogva ' otakii e kat^o keverékében sikerült ossa-bistoaaággal, teljen joggal megállhat a' poa otit>ei két talajdoaaágot, L i. oly kötfogyatttásra alkalmat agéastégea élei-1 tlaArendo táp- ét gyógyerAt, mely e te-mi ctikkttk aorr«adj4b«n. Éa éppen e kiméiben minden valódi át pótkávét kát réssleteeéa feltorolt eredméaje tl.öit el térbe képen isoritani. Ajáalbatom legma-
engem a 100 araay JQtalom meguyeréeé- \ iegwbben átoknak, kiknek a feltorolt______ ____ _
tAI, mi atooban ram néave megnyugtató egéaaaégi viaaonyok kost ily hstáto amerre | baUÜanná%aJt ¦ se az 1867 éa örveodetea, mert ei eietben .. én ve.t- \ tsttktegak van. gankr. vállalt nagy peoaogri kölele.eu-
tetégem a köaöaaég nyeresége. | Egyáltalán 0«o> t.ándákom . Hun-1,^ mailéit aem dlTtöbM módankbaa,
Ha Ssalsdy Antal ar ajánló aor.it ( gária kávéoak r«kiámo- oainalni. aminek hogy v,«»husodjtli.k se elóóbi öaalls figvelembevév0i(»Mha>Onlnjoka,Han- felteréeétfejteg^éMim. elemeséé*.* a.tk p^faa, paMLáD a-fUtégleteiok böíot meg-Ká-iakávé-nak táp- ét gyógr«lajdoo. a«T.rusége, tsigoru tárgy ilrgoeaága *leve t«orjtá,éb*u éa éle módaik pairiarebslia tágaít * tölgymakk é« fog- táp- gyógy ie kitárja, caapáa állatommal jirí) er- „y.ierü^élvi0 ker«.ve ölc^mat a aem-,„l.^-.,_:„, ___ _._.,_ .,,,:_._ w,ai k6,#llirjéííIiek tártűtUDtt .koa»a-ilaBlkötl ver,eny neb«eC taj-ó követkes-
aégeteLöaegésaséf Ügyre vonatkosó tárgy- , m«oyw elől. E* .s, .mi aa ipsrkárdétt hsa it toUm telheiÖleg tájákosni, tsoa basánkban égetAve, aot létkérdéssé testi.
noéay, mely Mtgyarorwtfot ld oraaágnak
>alán t
többajin tskilti,
témjtk raltidi állápnak tfibbé meg Bem
leg ftaabak kiállitáaa fogja képecai, bbIj májm 6 löl 10 ig tartank meg. Habár x *¦ oaatály saáaára »aló bejei' B(éa h*'ir ideje már I#j4rt, a*. t>rti«goa
felel «• biiTáat . tolbaUdutt állánpontok j figyeim«t«li a* **rdea«U köröké, k&é hó i h I bjlék idi lfd
a*yr-«n«t «loeaaera«*«*l* t, or** ,«.álliti*ho« k
lom «¦. Miav Bee*, aa aaata u Bliauvi a K* iaaa>Bjrs>afl a*'ah *+^J v-^v»^#^ ~<a* **" ^e>»*^ »- * ¦¦ -"^ x-^ — a ipuv j
kösé noroiható. Igst Bgyea, hogy a I bejelentéeek m*g miádig elfogadta<n»k. negyvene* eveknek at akkori primitiv BejelentbatA barmeiy orsságból a«árm«ir> Tiaaoayokbos képee épea Bem fejletlen j eb t a nyertet ál -tok p«nxdijakbtn ét ipsrá a k»lfftld vers-ay kovetkeaiébaa írüateVesekb.n réaaeaalnek. A terdlj
dsrsboskiBt 2 ifi ŐO kr. A aaflk^e. ketreosek miad-m további dij aéikal rco
Mkkét isainrmegdÖntbst«tle« téay,' dalkesésr* illan-k; as ebek ápoláa. «¦ rAl taootkodaak: elAtsfir >rról, bogy goodosásárót a kiállttá* hivatal álul ki-a rép iparnak as oraság aok réasében rendnlt állatorvosok gondoakodnak. C a-még tekia élyea Dmrad'ányai vannak, páa as ebek é e meset-ért fitsieud^ ¦*!.-melyek s modern tókehataJom ét i*>ob- goakiat 20 kr. d<j. Kiváaatr. aiorsx-gui aikai balodat kellő k aknásásával egy aj- bifoiuág • kiál iloit alUiok «1 adatát u p«r megterem éaénél értéke* any-gkért elvállalja, volaáaak fel hasas álhatók ; laisodaaur pe- ' *
dig arnil, bogy b-sáakban as aj ipara?-' As ortaágoe kiállítás al.tí s ..Vá-
g gy
¦ek ngesa »ora keletaea-f, k id6viaaonyok
aaelyek •llnnére
g
roaba nUao vidéki toattók fofadáaár* a tb*igasitán*ra a fÓvároai tanitóeg; lo
ifjonti erejflknek meglepj jeleit todiák küldötteiből álló fogadó bisottaág f. hó
már több i>Deo nyaji*oi ét amelyeknek kéteégenkivfil ksép jövA jósolható.
Még oly iparágakban n, amiknek es*rd, italig voli a köavéleménynek ta)doaaása, igy pétdáol s ssöf ó ip*r terén is a basái kiállitoknak valóbaa iiope-aáat •láaiával ulálkotask. Aa a kosel ségytsás név, amelyet ea aa iparcsoport Almatat, arról te-t t-noaágo', hogy aaeg sem paasta ábránd at, ba a magyar ssövö
H7-i« twtotta alakuló gyüléeéi a népot-relok egynaüieiéosk b^lymagében. L b-sottaág 70 tagból áll, melyből 3o-»t a bpM'i Unitótetittlei, 20 at a aépoevelök egyaa&lete é* 20-at a budai tenitó-*gy1et küldött. Elaftkké egyBMgei<ag Webaer Oysla. jegysSkké Soliéaa Kálmán ét Há^
Bóa»» György gadó b
péoitáruokká
*ál«aaiauak meg j j
fo-
talajdoiuágaivaL, agT igaaolv» találjak aaoo határoaatomat, hogj a „Haogária ká*é- booci át vegyi alkatrérae: makk, ft f
gy ,
ftgfl, fag->(nag, oaeraav éa empyreumetik. E'ek teov'eget példiral. v
Á tölftmakk pörkölve pótkdti.
A tölgy maik (glaadui qaercot) lebéjaava óvatoean megporköUeti k, liogy •em feltiUteaen aem toloclftgeaea megpörkölve ne legyen, olvaanak kell lenaie, mint a pörkölt kárénak, aitán megöröl-lelik éa ktv»é k.lyett fdbaaanáltalik tiaa tán. vagy valódi kivaval vegyitva nde* tejjel, caakormi. Vegyi ffialkatréane eesr-na*; pArkölödes álul fejl«d>k ki b«an« ko*m*wla)(ule>im «mp7reamatikam). Ily
képp. ranj
a Hungária kávé ta.
A makkávé már AaidSk óta fontoa nnerspet viael a gTÓgyáaaatban, aaám'.a-lan urvoai tekintély oda njilatkonik ma~
megfjöaődéabea, bogy o*m teljééi lek te ll k d
leal
lege*
gy munkát, tudva aat,
lelkiismeretlen Q«érkodé*
L aaempontból néave na oraaágon
kiállitáa a gyakorlati gaad*»ági politika á flik fl
folytyn fftnyegeti. k ák
. roaija a
titkoa. kártékeay oatnete el&. ugjneve j "«T naveae:et tette gyaaáat iflaik felét
egyatlal impo«ána ét ör*eodetea nyitvá-naláts gysoánt a némtet ason skaratá-n-k, bogy a magyar ipar fejlAdéte a ibs-
köaegéaueg- bb l
y yg j gg
nek máakéat aem lecörTendeteaebb lábon álló agyét, a a aok atélbámoa h.rde- KJ»r "*P mmdea érijének oaenemUködeae léének felfllve gyakran drg pen ! *''•! hffaima* leodoletet nyerjen
gy, léének felfllve, gyakran drga penaen
oijk m<<g a tájekuantltva könoeeégg ilyea Merek ál e.1 a k»tegn«iret; ami pedig mely fcó jelea*<-g ló kállj i lkii ó bj l
gpg y j
valóoan kiállja a atigoru, lelkiiamarelte p'Ugó baj let tb i édli h áltlá
*''•! hffaima* leodoletet nyerjen.
&oagaad«eági éle böknek egyné ó jl Qrg«löve i«aai a l.p-
lé é h
g p
feliam*>r9*ét éa ha egy killiá j
g pg j p gy
elemeséét, tebl- -tsi megérdemli hngy ált«lánoa uraaagoa kiállitáa e»am<tje m*r
a töobi, kuonoaélra grártott fteU»i ár- elÓbb föl nem merfll éa a lOrvénybonáa
ulm«a aaersket kiaaoritaa a köihaa* i»- áltai meg nem vaióaitutik »»lat Kgy a
.»tbél, aat a gyakori té*uira voaetéa jelonl^gi gaadaaáxi koojanaMara nyomáaa
miati, hivatott aaakbiralat aélkul — sa- al»tt moal kelUne b>»áaknak egy ily ki-
iglan «, hogy a pörkölt makk m>nt táp- gyön he^yeacn! — nem meri hanwálni.! álhtáa readeaénébea togcia. * ^ nagy hatáea»i vao aa ál- A dolog réearehaj>atlaa végelemeaéeébea ' ' A nagy kUllitén ma kfisgasdaaági
tehát bálraa kimondka-jak, hagy a 'elemei, ameonyibeu már ma mérlegelne-ái káé8 hi a' tók t a bnyomáít leesik a mlélóe
Ulánoe ideg- ét vér életaaegénynége, iaomerÓhiany, aa Öaaaehaaoniitáai életmft-
ott i* felpenaditi na ereket, hbol eaek már l éé
j gy , y g
.Hangária kávé8 hivatva Tan a' tók. aat a bonyomáít leesik a taemlélóre,
mm<lnoi< ugjs jelvényt
par föllsadtlltéhös ama reményt fflstuk, jíog k«poi a retale'ea progr»mm kéaAbb hogy o^háoy ér mnlva legalább aajái: fog kössé'étetni. Vidáki tadakoaodáeok taakséxletQokit a m>gaak erejébAI le- Wehaer Oyala igaag. laaitóbos iatéa-D tsaak képetek fedeshetni. A aagyrésai dók (L ker. aaarvasl«ri koseági aép-belyi tsakt*gl»t naámára dolgosa raba ' iskola.) iparról eaatU. ¦sóIbí ma akarnak, de aa i *
> korfllméoj hogy a fa- ét bori par, a! Htasi ópitéssainknek ti oras. k'ái-
botor- ét ditsiTŐip.r éa s gépipar c*oport- ' litáaon leendő minél tömegesebb rétivé-jainak miodf^yike 200 — 300 kiálliiót I tele tárgyában a magyar mérnök ét épi-Ut fel. ea már oly jeleatég, am«ly Ma- p téea-egylet álul megiaditott mosgslom « gysr^rsstg miadea barátját a legorren- kellő aíkerre vesztett, taet\{Q ' -0 m deietb módún fogj. meplepai Igen ne*e- orss, btsottaágnál jaleniketettetyc kívül sei«a továbbá a mi vas éa fémiparunk, még 14 Api é<t ígérte meg, bog/ tervei-amely ásta ke*eeebb mint 338 kiállnóval b&t ki fog állitaai A. biaottaág as iráay-van kép*it-lvs, u^yttíntéa m 0*eg- é« bsa tovább is mak&da. fog, hogy a r»n-agyagipar, mely ss orsaág miadea ré-té- datkesésre álló két tersmbea s magyar ben oseúk é^ melyet a kiállítson 129 építettet méltóan legyea képvÍMlv« ¦ ai iparoaoseg képviael. Valóbaa ot*k moat egyetaiet fel fo<ja kérni s kiáliiusi végét ottk a kiál ttát atján ja aak abba a rehajto bínotuáget, bogy a tárgyak be-belycetbe, hogy telj«« todaiára ébredjünk kttidasének határidejét áprüia 26-ig hoet-a magyar ipar érijének éa BBOgumerjttk as-bbius meg. egyes iparágamkask aaánioa, jó réssben *
Ukiaiélyxs mivnIAit. , A kiailiiási terület parkos tának
A kiálliiitból mentendA öorsmeret kisgéssit«a«al .a onstgot bisottság 400 hasinkra n'Sve nem leas gem magasé forint erejéir kaioaféle feayAket vásárolt gyeoi 6. aem ieveró batáaa, de t^t — melyekből ót v*Kgoa Pouonyból m*g >¦ eenyi már most ia bistoeaa mondható — érk«»ti • a királypsvilloa -cörayésén iakább alkalmsa less arra, bogy a oemset már rétsbea el is DknitetetL. E fenyők fi< oabiulaaát a kAagasd-ság torén <i uU- méter maguak. A.breebt főh<>roseg iw-me*eo emeUe. m kórue penaimtsmai által jat p>v>llunja köroyékét asiotéo ounif--savcrba ejettt kösvéleatéajt iámét a aja- rákkal diasiiteti s éneket most fthetik. godt ét bintot haUedkt aljára teroij'*. *
, A* „AgeBtia Chiari* Ui>áoóbBD.
.. — ,¦»-.¦ Olassorsságegyik IfgtekiaiélyeaebtFataTo
L t«t Fereneso. s k.tllitát. b.soll- j ,4,W.t- jeleil)4-t Utt M „„^ .klíU. . n.pokb.a felMÓh.otta. hogy mftve. ; ^ y^^..^ bogJ ft kiél\né* u«-
loo voaa O'Oi reoditam Bad»peatre. A> első kirándaláet joma* ha«ebsn renden ¦ es Bad.pes eakival hasáok nsveset^bu
városain, ia iiterj-ii.
egyet, melyet a kiállít*! legoyiiáaakor tlaocpi teseképeo eió le beaten adni Listt •• A ,H*zy*r indaló*-ját ajánlotta, cooi-et am ]867-ki korona lonepelyre ateraett. Lt indttiót t 68 ik gysiogafírd aeoflkara ti*gj» a ki-állitát megnyitásakor e Aadui a a seae-ksr a m&> betanuláaáhua Kaalwettsr kar* aagy vesetése alatt már kossá is
A. al« állatko aamaatkSri idolegee
kiállitáaáaak «gyik oaalllyil ,adraley6-
A keleti p.TÍlloa réaaára Koaelea-
tiBábolybolaaámo^ falattá erdeke, kai i ,T
aawaki. a .aaliáa udTan egy gyöoyörü aibama, ki
köayTkötöieoek melybea
l
Taakaacaellárt ia magiudaá ^ubiuai! - i kiaaaaaoay, kit oly lagyoa ÜBBapabek,! m.l,.kra 4 Ogy« kaaakkal bimaetl gy6-Taga.j, T«ad«ga >olum a aag7 | aki oly kooayO Makórfkkal bodi>> Bag ' 6tt M^ ké^ Ek
ataLayalás vsssélyének vsaaak kitéve; Tegnap veadegs volum a asgy ' ski oly köanyQ esskóndkkel hóditja meg BTera
P^*'í »»«yo* saereuök, ha a kit^asony mÜTésaaAaek. Kellemesen be«sélgstve a aa.nbadiioj.ió kösonségst, akit diadal 1 fl a r a o a kissé téliek .a y lesa« erejére ét nem ftUttak ss aasUlia mellett: . mtvéssaA,' ét fényét hiraév körayes, *%j~fj fotó : 'rt _ bagyoá oly nagyon kiakaásni a német' édeaanyja éa éa. — Beasélgetiftak a ma- pillanatban komoly, uláa komor is tud!
I véssetrÓI, irodalomról é- ekó torbaa as! leani. Hisa még o»sk tegnap voltam a' ni
gy
iluJ-
g
p Egykor
á" aak aaÍBÍ oaik kakát ia
Egyedüli aioraaoaaee a parípaaa. ftti. Mapoata ki-
a prtTál láraaaágbau. eat a kat kia aaóoa- , gyár talalkoaik a meaa~ idagaabea, mi- alí.dáa.n aaem at fultaauje a lalkaa aTá. káTal ateraiaatDlegiakább.kif.j«aai,kogy r6l i. beetóíhota.legaaiTeaebbaa, miat a! üókn.k, malybea 8l .Mi aa a" nera*e-.aagyoa « < y a a . r tf E. . ket gyoayörH baaárói, amelyari oly aok aai. ; bao a b.rlmi koa6sasg rai.aaite. Tobbak —*-f b.o aagyoa tok rejlik; ba .alaki dobog erieebbea a amelyről mi klif61d5n kötóit egy ritka a,ép a. ór.áai Tir, tatt már aa ttoaepalt mu'eaaaó. | la.6 magyarok oly eejpea .uduak álau- tarai ojujoiuk (4 neki a aaiap •afaim igaatág.t aem fogja kei- doaai miat a torok a katedik mearor- agy Tirágkoaarai, mely m.od«a kel
aagbe Toaai, a aairaaaa baáamari, bőgj
aok poeaia ia rejlik beaaa. Faaatalea modora, kellem
aal bii
A látogaiáa, melyet a aagy mtt-TaaiBOail lettem, faledbetlaa emlekü igko- marad reám bőst. i. aa e perciak .ol-ipadra, tak berliai lanoakodiaom IfgkellaaM-baaoeló- „„(, .. ltg„.bb parca.i. ÓrTaadettem,
aeigról M,aay,Tel ..kább roll aekOak ..I k.oirj. . pompa ,.««,j4t. al.aók bogJ . mü.eaaooBíl tiaateletam.t tekét-
t. I i. i. i, „i »*~lg*» aayaguak. mtk« w m.gy.l l.bet.ak moat m.r a. .W.I6.4i»k, ka a „.„, egj-daii óhajom
Uraal(aaaea kiTáio ...I- gyermeket Tagyaakl Kuna^-Egeruegl mS>é».ao j.,ekiaak Taráae.T.1 meg a frtT ataíílll előbb Tiaaaaadaaaék lem, .«,BmtTéa.aokko...orolj...kik.t Folyto. B.aaiaaáril ea a lagkedraeebb 79 alo.dáaaál i. fog.. Uriia kallg.toii?1 Z,n^l..k • mart • Bem a aok aeerap uorg.lmaa UDuláaa' raoimiKeaüákrol baeeelg^ltUak. melj Éa Erdiay kiaeataoay a Caay, '
teaa egyoldalalag mdTehekke, haaem ' alkalommal Tiuttok a b.a.i mtreaaetet! pump.. uoiopeltetea koaapella mag aem' akikm a. laténak a a.i. ea .elek uamaa iá. a igaai gyerm.ki orommal köaul> Ta-' age.ua buldog ÉttreTebeú eat bárki » aage.el ajáadékoauk mag éa .kik a a«J l.„, )»„ «ny*./oi,awl»elaUan« ^ojj lagaamaaabb eruimebaa gjaknroltak {nw*t buaamoa.bb idít fog toltoni TeBdegeikre ialedbetlea emiekt beBro- . B.laloa kiea parljaia, Olt leai aa Maa miat. K.ad.aeeu weTeg éa ..állal feltet- baaábaa. .ho.a i lagtiaaiibb aaaretel k6-laiOi köti lekallgaloj. Lgyelmétaa batár- talekei isaaiolják. .mely ede. kaaárol oly
gj gy lekei isaaolják. amely édea ka.441 oly
••'fáaa^ottboBiaa « magayart i«, aagyon énei eayea.oly aagy uaatelettel emlekeaik
ia Arii fiocm módoa kidomboritaei a asiT ' mag ea jallem aailárdaágát, ml által abeolute ' tiaateletel gerjaol maga iráoyáb
SaÍBtaa megirigyeltem. Ö baai
étel gorje.nl maga iráayábaa. ! megy, eugem pedig meaaae ayutatra
E r d o a y ki.aaa.oay egy aaÓT.11 aoior aa ár.ml.t, — kát allaetefa iráay ; ~..daao a taiapadoa ipugy, miat a í ia - lag ottkoa laaa, áa p-dig oaak táraatágbaa ea ea a legfeayaaabb jele jóiekoay álombea, amire aaUo a rideg aaaak, bogy olyaa agyeBael állnak mm ebredia log ko.etkuai ! -baa, aki.el .ala..OJ.lelt a mn.ix.i ihlet, SajáUágoa! H» a mn.ea.ci Ma-
aki. mának aemmiiakiaia.beaaam felre, gyaioraa.gról keadeit beatalai, alhajrU ertbalö, forró oaókjn kordja ayilt, aem* albájoló moaaly.. komolya, beaaélt, bomlokáB. | ,im. maga. homlokát ráaoaokba Toat.
Aki agyaaer látta jitaaaai, aki caakiéa miatka agy tóh.jt ia b.llolUm Tolt, agyaaer baaaali .ele, aa mag Tea oimára1 amalyetaautáa a leageaaello miat od.6«-ayerTa; { agyarait kodit, a ; aaiapadoa' U caokot .illbaae, kaaa! — apúgy, miat . tfeaaeágbea. Meg a komor ' Alig kittaaa «e,a«, kegy B r d It y
koaayto, aki o*ak keTaaad ia payekolog. ' Olyas . mú.eaBafi, miat a paoairta. Ai 6s. beálltai.I rtlioalatja lerlaakodáai balyet, &* ba aa Ma U.ee. bekoasAat aáluak, aa i.teBi madárka ia megjalaa
ioat már aa,
lateai aa«p jálekáTal, Kiragadó eeakí.el. Bodit merre jir-kal; — Adaak aaki kabart, myrikuat Cua.teük, miat a.gy Tirlua;, -Da uj kaiál aam leli
a6lde!6 ligeleiekbeB, bogy elragadd da-
láTal elbájoljoa DeastakaL ó
Ima, kadT.a barátom! IrUal Bar-
mi liabol U Ur«át, amire ta ep oly karáa-
bajoadaln .iador-paoairUak.akil a Tigy ae aaámitottál miat áa. Ámde ki tidaa
*• aaoa gyöojorü baaábaa ballau- r.- kallgatáaaal alraanlei agy ilyea fiaaa-
mek d.lái, abol'gykor bflloaij. riigott. pelt mtt.é»ao elStt? Ojbíl kaaemba
E. a^.mi aa 6k.aa.ÍTé< siatj.. eaa.ami ;t«aem . Ttndorbotot, a PárUba f,.lj-
6t b.aaf-« .on.ia áa a peráB't .ab,melyet ta'om táreaa-mukámat. Ha pedig a
a b.eaeetreiet Siott aaÍTebui, nem ia b«- aagy mll.anaj a kad.ea ottkoaba*
gad be addig, .mig aa' aem mosdbatj. boldogaa fogja idaját I0I1.B1, akkor áa
ie : .i I t k o a t . gy o k !¦ Akkor ia ott'Iának "lelkileg etapét' tönk ál-lajd elmúlik a falleg aa 9 homlokáról ,., modai kica h.Omrol a mtaaaa idegea-
t áloai.
akkor at o koldogaagi * leljea leeed bee ea miael koaaaabb laaa aaa E rd Sty kiaaHaoay aagy elí- aaaál édaaebb leaa aa reám ae<
aae.altal íoglaJkonk
(
éa jogea Maakaaá,.gal, avgáraá ¦el mmogatu a kia aaalaii kesdoket,
&tndor.
gyy y
koDataa.ia.pulyi Köayvkotfi ipar jelao állapota lerjedalmoeea t«jtegettetik. Fal-emllti rgyeb*k koal, *iogy a. aa iparág eddig teij*eeo el Tolt hasyagolTa, ajab-baa aMabao a asaltáa koaTetlaa baadi-laSaar. — a ki legutóbb 10,000 k6ietra meoo koaftárt alapított áa aolyt belye. ar a, bogy a ma.ek legaagyoblKátit KaD.:aatiaápolybaB kAttaaaeaak be — hatalmú leodSletaek lodolt.
IteszttMlyí levéL
Kente.];, ISSo. taí; 9.
Saép TeroMayaa uapjaiak Tollak e aMat aaBepekaa, utóbb eeoabea ata.v aaoa idojaráara Tálloaott, mi aa Mo mi.n aggódó gaulkkat méaiilaat aieirByu^taiÁ. de bit ea a* m tartott aoká- áp kogy ai ni porát alTarke e
Ugy a Balataa part)aia. valamint HavTiaea aeraayea folyaak a muekalf tok. A HétTia ataarayitáa. krdveal id^ aaaiee Máj na kobaa mtgtortauik.
Kaaatkely Tiroa paűig kapott a U lajdoooa gróftól a Baiatoa BMalao H! gyöayörH parkot, melyaik diaaitéaaa t gróf muekaaai óa. óu folyTáat dolgot aak. A balaloai flrdí T.edigair. ea ár-ayaa kaly miadaa eaatra kallemoa meg-lapeleal fog oko.m.
Ugy ttiatea aaalaaarD ialeakedéa folaa as m, ka akeaalkelyt p^lokoa I.to, tarjadalmet aádaaaklil ellepait l«rul«i agtiaat tta aék ia idl.el tahöllTa, parkká alakiUaák. it, aaai -»ii á egeese'g'. ai fUrdS e^alaa oailjábot aegyoa b>-lyet Toloa-, ajaál ta inkább, «ai"'a» Balatoa folyoa aaamlitomáa: apad. t'j
(FMytatásaaMllékkitM.)HUSZONNEGYEDIK ÍVTŐLYAH
Minta* ia»i. m» 1-1
' Árverési hirdetmény.
A oaáHi»rBTBÍ kir. jatrtaáf aniat lakri kaliaaa; iltal aaaaaal Uahina laV tetik, hágj ZalaBagja oaaaaaitaitt árva-ián »«frab»jiaK4aak öul-akó Uttaa grabaOTBfki ia«4a allaai réfrakajtaat typabaa • VI k««Tk«rtUu M&. aa. tj-k'baa A t 1^02. hran. .. M»att Gótnak* látva* jmrovaoaaki lakoa taUjdoBát ka-peat 434 frir. b«-Qlt 1 bold 1Í60 [~ j)l aagvtága asolo, tjtiaoloaoa, piaoaa, aaáa tóloíd aa rétből Álló ingatlanok Zalasaa-,,« DnMiun árvalára 94 irt 33 kr. tik. , járnlakai kwlegitea* v«|ratl aa 1885. ,ti apnl b<S 14 «n a, .. 10 ormkor • VI. h.gTktiralaU köBaígbáaáaal nagtarlaadó nriivanoa árvaréana eladatai fog
Kikiil'aai ár b-cair, malvaa alul at eiiA arvarénkor aa árveroare kitasöu b,rtok aladatni fog-.
Arvarasai kivaaok tartosaak a fenni! baoair 10*/,-it Ka.fKSa.bon vagy ovadíkképaa papírban a kiküldőt! k«a-boa letaaai.
An ártereni falteulak a bivataloa örtk alatt a cáktorajai kir. jbiróaag te* lekkoajvi oanlaljiaál a VI. hogrk«rü-l,i köwsf elSIjiróaigiail meglakiat-b.lói.
A kir. jbiróaag njiat tkkvi baíoaif; C.iítomján, 1884. aovamlw 11 «a_
S7U/tk* 1884. 847« 1—1
Árverési hirdetmény.
A caaktorDvai kir. jbiroaig mmt tkkvi QatóaAg retnerol kfinhirré tetetik, bogy ZaiaaegTe ártatara régrahajtal*-a>k Kocanaa Josaef rlgrabajlaat aaea-»«dS farkánoracii Ukóa .11.ni 588 frt 80 kr t^ka ¦ jaralakai iraati rrgrabaj-téal ügJíbcD aa V. kagjkaralsti 26Ö. •• tjkTbaa Kooaián latváa torkáaoreosi la. Ló. mlajdoBiBl falratt A t 1065. kraa. a. foglalI 369 írtra bceaUi kaakalj. aam, ,«t, nlmióhli, ardi. lagaM, f 641 araa. >. foglalt 288 trtra Montit r«i, rjaa^J-o»Sa. aaaauSfold, nMllo, ardi, f 1069. kraa. a. f»gUlt 62 (rtra bacabt erdó. t 1083. bns. a. foglalt 97 frlra iKaaa'i aaaato-fold. f lO'*. kru. a. (ojlah 79 frtra Oe-NtU rat Z.l.m^J- ar'aiára 588 frt 80 kr lika koTatalane • járBlékai kiaiaVriieaa •eg-tt 1885 «ri iprilia 13 áa d. •. 10 órakur aa V. b>g;karalati koaaíjt aaaa-síi maciariaadó BjiWáaoa árvaréseB «1-¦datní focnak.
Kikiáltani árak a f.aaü kMaarak.
Arvr*wi kíTia^k tanoaaak a fnoB'ti booaárak IO*/,-4l kaaapéaBbaa r. ó'ndekkepna papirbaB a klkOldott kaae-hes lflteaai.
Al ár Tere.. toltíUiUk a hi.ata.loa órák alait a caaklorajti kir. jbi'ónÁ< tk ci oaitnlyáaal a nn V. brgjkaralati el6l járöaaiíáiiál at'giekiatb-tAk
A k.r jb röaá|T mmt ikri ha oaig-uá C.kior„j«o 1844 nounion 11.
ZALAI! KÖZLÖNY
Április 11-40 isse.
5944. tk>. 18»4
S477 1- 1
Árverési hirdetmény.
A n -kaniaiaj kir. trvnaak tkvi oaa-tllja raaaarol kóabirrá élatii. bőgj Za latnegja árTatira r^grahajtn'ÓDak, Kína Anna 6av. Ssiva Ja >oaoa T«grebajtájt ¦KOTedo póloakefoi lakoa allém 51 frt 80 kr ttka a jarulakai iriali ragrabnj-láai tlg;ebe» a feBnt neveseit kir. u-vna. isröletékea tar'oso aaoatbal&aai 148 aa. íjkTbeB K>aa Anna tolajdoBáBl falté l t V aorananntl váltaagktlalaa 237 trtra- f 2. aonaáma •il'.aagkotelea 3Ü0 frtra b«-cntlt iag.llaBok 1885. apnl 13. nnpjáa d. e 10 órakor Sa.ai-Balaaa koaaag ki tánál megtarUodó Bjiiráaoa ArreréteB eUdatni togaak.
Kikialtaai ir, a foaBtebb ^fcitatl b-ciir.
ÁrTerenni kiranók tartoaaak a b«oa ár 10 Hlaalakit kaaapaasbeB rfj OTa-dékképra papirbaB a kikdldött keeekna letenni.
Aa árvaiaai (alt«talak a hiratajoa órák alatt a B.-kaaiaaai kir. Uaak 'kvi oaill jinál a Siaal-Baláa* koaaag alsl-jiroaágáaal BiagtakiBlkaCok.
A kir. uaak bibi ikTÍ kaloaag. NagT-K.B.aaaB. 1884. i'< dfOaaajbor hó 15. napján.
I
I
Reir Arnoldnál
Báca, I. PaítaUoaaJ utoaa. KtwvetUhé Imgyen.
W E szakban a Iegrégikk
IRDETÉ
WEISER J, C. Nagy-Kanizsán
Clayton és Shuttleworth
mesfigazdtaiági gépgyár flók rskt&ra sjant:
^gSzmouhm/okat, ctéplögéptket göt-, ló- éi luaitrón, amerikai kör/ürf tűket, uáUUhati adn-ént/ Jcútmdöket mtőgtpeket. .Unmrial Driii-
íl aorvavetögépJ^U, Itgujaíiiau javított, aabadaimatott könnyű 2 is 3 vam ekéket, mÜyit/i __ angol,
láncz, — kováctoti réuutos ét öntetett — rétmüveiö boronákat, kettős vaigyürii* hengereke: rLlgyalukat, amerikai kanálé és arató gépeket szénagyüjtöket, trágyáié Kwattyukit ét kut tttrkf.ettlut raiamint min. dentéle gazdaság* gépekét jutány o t árak ét e l ö R'y ös feltételek meünt
Ék to to a.;
Egy taszMlt és uj részekkel felszerelt, tlkétete-sen kijtvitttt Claytan ét Shuttlavarth gyarbeli 8 leereit CMe tfkeulet é p
Gizatztfciy "Ijea feüzerelíénjnyel az összes cta-varkulookkai, tttzeló és tisztróeszkoxö.kel, viztölcsérrel és nj víz mente- ponyvával, i légkornyi nyomásra megvizsgálva.
GézCSéplige p B 4'/,' nagyobb fajta, kettős tiszt td szerkezetei, állítható osztályoió hengerrel, menti készülékkel árpa toklyászolóval. fj és mioden kis szíjjal kiváltható szitákkal, az összes csarariolcsókkal és aj vízmentes ponyvára),
a gépek jó szerkezetéről kezeskedve, jutányos áron és kedvező feltételek mellett.
I < Ezen alkalommal ajánlja WEISEB J. C. ezég
GÉPJAVÍTÓ MÜHELYÉT
melyben mindenféle vasesjtergamnnkák készíttetnek. v>lamintgózmozdnnyok csép-lógépek gőz. ló és kézeróre. úgymint min-denuemu gazdasági gépek javítás' alá fL gadutnak és leUcntmereieten jutányot námitás mellett eszközöltetnek.
»oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxooocxx

oooooooooooooooooooooooooo
moll mmm
«oocxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx?
Ó eU)l
¦J?
n
0 0 0 0 0 0 0 0
«r*4«t. iob-,1
g7Ó*Jbi[a>» makacs fyaawr o r*« rtfMit li|illa. m.jb.j vnrtalalaa, laa 3il it óta folrtoaxiaa in
a aatlÁaaal 1 (n ahaaéalrfaayaa Ifc
mwi
utaaniutl SO kr
Valódi, Xoll rá<tJat7*T«l aa náralálraaával.
o Moll A.
MOl Kl-al Q
0
Q *»•«** avat. ^jj-^jf^Y \MW\J\A31 1 lll/lllOUUClI 2
Raktarali • a | r -«anli a a Balo. Jéaacr íjofj'"'*". Roi.of.lJ Ád 0
A Fetaelbofar JÍ.J..Í km: Doner 8 Caaktanya OSgcm L. 170(7 lapaavaratt: n
7 Korona Ad. Knaztkaly : 8ci]«f.r la Uraona Riu Jánx ¦arazaii : iaitl Fard. v
0 SHaatrár: 6«alaj Jóiaaf. Zala-EBmiB]: B0UM7 J. ÍJÓ.J1..ÍÍU 0
o_________________ 0
-° X
>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦¦«>¦ 4>»«>«^«a>»4>4> «>««<>«*
BbRGERféi. orvosi V
KÁTRÁNY-SZAPPAN Ü
Savanyú -Köt
STEFÁNIA
Konmahcruzigní X foppisT
Triaazt tMf^
¦Scéruotxtóf. terméueUt, égoényes
ASZTALI VIZ
egyúttal gyógyvize a légtö nerveknek, gytmornaJc i hólyagnak. A krondorfi tíz legtekintélyesebb legyiizsgálóiok szerint mennjilegesen az elsó helyet foglalja el* a birodalom ég-Tényes savanya Tizek fölött 2431 8__20
•V KQt'iUalkosók Krondorf Karlabad mellatt -«Ba| Bahir N»t,-Ka«i.a4» : WEISS Kapott! nund.s IitÚjy,, É.raikcdaibm
orvoéi t*kmi«!yek Alt»l
omá|, Hémctof áf,
raáx ti* év ic. fiürr* likőrrel bu«oálutik
Bomáoiáb«n ab. 2-136 8 — 12
m 1 naennemü
¦Int tmteto u areil»ór mlB4«mAie tittUUluBagai ellei kulö-tvöaea * rüh, m idol: ét pikkelj adm&r all«nt • kosi, * »őm$r rep*d-4 f«j é> astvkál •!!«>, » as«pt4, mijtolt, agja»*«a«(t rfMaaorr, a
lbd k U íb
^jm, gj ^ lgg
elles. LMDf«ltll miodeokiaek nivt tr. bÖrt tiastitó no*dó«»ar »)áaluuk.
lm darabon kint h&MxntUtl atasltással egyQtt$5 kr. Á Berger-féte kitrinj sutppu 40°/,-» tfim«&Oj f.kitránjt
l fUébb d k lé kdlöbik
, a k»r«ak»d^aekbeB .leforduló kalránj-aaappaaoktdl.
Csal&sok
?éf ett SS
a gyógyszertáráiban világosan Bergar-féle kátrliy-Szappu
kérendó s figyelni kell a zo!d csomagolásra.
Egyedül hélyettet a bel- ét kiiljóld rétién-
A. HELL bhju. Troppau *"" \ »>»»»»¦«)>»¦¦¦»¦«•¦»¦¦¦¦¦>¦¦»»¦»»>»»¦»¦¦
^ooooooooocxxxx xxxxxxxxx)
ocxxx>oocoooooooooooooooooooo
! O0OCXXXXXX)O0OOCX»OOOOOOOOOO0
(+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+
A poloska és ugyne vezett sváb S bogár tökéletes klirtftsa egye }( ddl 68 kizárólag +
Zacberl poloskapora +
által érhető el. í
A Talódi gyártmány eredeti úve- 5
gekben név- és Tédjegygyel eltátva kap- i
ható. A valódit csak azon kereskedők árusítják, hol az erre 5
vonatkozó plakátok a kirakatban láthatók. J
2469 2-12 VédJ<S«r:
+X+X+X+X+X+X+X+X+X +X+X+X4CX4-X
ocxxx>ooooooooocxxx>oooooocxxx>
HUSZONNEQYIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS ll-*a 1886.
* EZtSI
«»i«tk K7«C7» ki*llit*»©» EZÜST EKKET ki*Ui*Á«o» BRONZ-ÉRMET
hasánk egyik legaaénsavdiazuabb
kitünS uolgálmtot teaz fóleg az emé^téni zmr&rokn41 a a gyomornak az ideLr«»ndsz«*r bánt&lm&io
alapuló bajaiban- ÁlulAlwin a tíz mindacoa kóroknál királó figyelmet érdemel, melyekben a
axerri élet támogatása és az idegrendszer működésének fötfbkosÁaa kívánatos.
Borral használva kiterjedi kedveltségnek örvend.
Kizárólagos főraktár
Édeskuty L.
m. kir.ndi.
Ugyatintén kapható minden gyógvazertárb*x, füsserkereakedéabeo és vendéglőben.
Az 1S84ÍIC évi elszállítás
1,500.000
palaczk.
DEan. zs&n. liapiiato: lesMtlhoffer Jóttef. Jtonenfeld Adolf i> Schvarm Jt Tauber umkmll. ¦-., t :.
Í
EDDIG MÉG FELÜLMULHATLAN
MAAUER W.-fél
e». Llr. KX«ba(l»lni.i7i> 1. valódi, tiszta.
JL ( s u k a in á j-olaj
Maager Vilmostól Bécsben.
I tekintélyek ált-1 m«g»i«»gált«u» t éa köny Btéoefte folytan gjermrkekoek iá ejaDlb.t'0. »bk> 1-L'jobbDak eliim-rl _s*r : mell- tudó
y, daganatok, kelések, bórklaiések, ml renge«eg «tb. -liru — *tj oTe* ara 1 frt. raktárban : Bectben, HeurHarkt 3 «Mám alatt.
birodalom legtöbb éa jobb ne*Q gyógyiaer-
FAoMtt kapható: Ko.ác. M. *• 3.píc, I.tvin ; ÜMb Vilmo. - Sfiiz«r Sándor it fi.i keieak«<M^bao.
2407 12-1S
Dr. zUkolueh K.roly-fW* A legjobb 1
o. hi-
Cbliittr
Dr. Blkoluch Kiroly-ttle
¦pasyo)
allén ín «>ej ira I frt 50 kr \ bataaa aton beUgeégekben. melyek yaég, v»gy rosi ver'Al aaármaanak , E«T '™S ára I Irt U kr Dr BlkoláMh Károly-féle ReDdkivOli aaer mérg-a daganatok, a gyo. »paa;ol mor laaaa mfik5dó«e ¦ aa ebből asármaao be-
ptpsll-kar. tegi«s«k «lleo. L(7 flvac ára I frt 50 kr.
Dr. ¦ik*la>ch Károly fele A Uebn oa.bb aser a gyomor mfiiödeaére • panyol ne.n hmó aiervek felUdi'éaéal L(y Üveg
• eptiaksr in I MM kt.
Dr. IlkOlawk Károly-féle A legjobb aaer gyomor- éa bél-katharai, pwDVol valamin: egyéb beteK«égek ellen. Esej Qveg
rkaiaraarabar ára I frt 50 kr.
FóratUr iiiztrli s Imamrüatr. lezre \Mtta és Batonaa tirétiléTe!) Yilrownál, Bécs, III. netiratrkt S.
4
•»
4
fVYYKr5MW*ÍM«PY

TÁRCSA fürdőhely
f;j St»j«r batároo VutD{;
iMombatk*lfi ém atpangi ruati illomasoktól 4 óra aku •l«rh« 6.
Vin kitui.fi TMtartalma, fürdAje kivált o6i b«t«^»é(Eekoíi j hatiao. levaMtaaQD a »Ai u^mi «%«r»ek bá»taimaÍBál. t nem ide^bajaioál, • légaési ét «méí*lé«i «s«rr«k idflU burut-jaiail. r baejMsrvek bajainál »tb.
A v^odieek >-lUtásiról at utolsó é*«kbea aj épü>et-k *1-
Laí l«tt
tkod
ürOÓb*D.
én keadSdik.
2470 2—6
ro. dr. Tbi>m>a Lajee. — A tfirioidény májai 24
A fürdői'elügyelőséfí. ]
**ctíWtJMtJMtJWWWWr>* XH | I I I I I I I frl I I I I I I I I >¦+¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
iii 4piteaseti idlay megkealit^vel bátorkodom axuo liaite'.etteljaa jelentéit
raktaram-
o.n a l«f kitllníbb mioAi^S
mező és vakolat gipsz, építészeti mész hydr. mész, román czement I- román czement és valódi perlmoosi portland czement
Wailrwt unok eredeti gyárt árak mele t; tovibbi: a h-ltboo berendme eíemenlirB gyiirmBkSI '.lódi
perlmomi porlland tiementból krnQlt ciemeat leneteket terme.a^t^, >iim «• l«>ete ••.•ben aüinoleu
? .frvaaitbiin. koaonaée- a é* riw'^m m>rTlDvbiD gyarlók, miadeno'ina e p&let AtSXitméDf eket Maliitok, el-
Tallalok ciement epliésl munk«lmtok»t, a m. renecilml tenni, cranlt, éa moulk-, r*d«nt-, talpuat, ili-vei*tó ciemeot cutorna, falak siáraui létele, Tlneietekek hel yrekllltiaat, surTasnurka abrak sorompók, abrak lehütö kádak é« iliK)üjtó< elkésilti-sít
Steyer homokkőt, karsti és karraral m.rTányt, kelkeinl lenett. elsiigeteló kátraay
lemeieket — kü őobai-D »IÍDy1ae< Taiak lairaa áll.polbioi m^ítar á«»r« - lte'e"»tag«kiii. f*lk.po>K»at. a leg-
iobo minoB^gu vnoól ^atdasagi gépeket. ui;yaiin'en gserszamokat. «<b. « legolcsóbb árak nfiLeit átállítok
aUaUb.o anadeo U élitesieU M gépnakm^ka Tágo m«pre»<ieleaek a le^gyonabbail ea lrgjilláoyoa>bbai> teljnsitletoek
Ü467 i - S
SARTOBT OSKAR
Nary Eaciaaán, Király-uicaa lao aaám
^XXXXXOOOOOOOOOOOOCOOOOOOC
A „GONDÜZÓ"
siépfrodalmi hetilap
f évi ápril hó elsejével harmadik évnegyedbe lép és rSvid fennállása óta rendkivO! dús és változatos tarulmánál fogva oly pártolásnak örvend, mely az irodalom terén valúban páratlanul áll hazánkban.
A „Gondtló" erknlcaol nem-aito éa lelket művelő, ér-deltfeaaito é^ gondokat DIÓ olvaamányaival kimerübetlaa tirbásat képes eaalidok és egyeaek •aámára.
\ .SeaeSzt" nunkatir.n p. Siataajáry Káraly Ta'aal U|e., «a -¦á«iy lánaf. (Isi lizitf. aUraitty Dana. Wkszátti Iá ¦». Szaai Timái Tátk Eaara. Vartaai fraela. lázár ím I. Éiszaki táraly. Eaoriéy Súaer Sa lázt Sáaaar Dalajady Cyizi Prés Jázief, Haataller La|es. Sziáliy laaet Re viazkv ayela, Pajaayl tajaa, Lévny Saaaer ttb. ui,
A „GoadOió" tóvá bá megkexl;e „A grinátköves ati siobt" larlltt E világbirQ regényének kSaléaé', egyeeitll jogoeiio t magfar kiadáabtn, mely regéDy egyaaerre kat nyelven )eleuik meg.
Végre pedig örvendve emli jiik meg, hogy Jékal Hór éa Braleikyne Bajia Lenke koaiorui íróink igérrtét bírjuk, bogy
a „OontWaí* aaamara irai fognak. mi ált.l oly kel'iemea belva'toe ja'ollaak, bogy haaáak irodalmi kitaa&aegeit oeopirloajtank lapuok kSral.
A ff6oazAn«óu megjelen minden vaeáreap hirota éa fél iv. ayi tartalointiia! éaár* a bérmeotM aeetkuldéase! egyott, *egjt<i ívre
o«ak 1 frt 50 kr, felerre 3 frt.
' lautvány aiammal mindenkinek mdveten saolgál
ea bénawatne, ki e végett kotlánk forinl.
4. elofiaetéai pénaek l^caélnutabben poau utalváayayal ..... 1 kQlderdok.
SZÉKELY ALADÁB
a ,Qond«ié«
Budap-aiea dab-aloaa 14.
RÖMER-BAD
(a steieri Gastein.) A fürdo,den> megnyltáatt í é. május lén
A déli >-tp*lyi. (» gyonro-ou*. B*o.l5l 8 4» UK TnaMl. it>\ 6 óra,) igeo aró« akra.huterek. 30-31" ig oapoakiot 20.000 bilit. vitm"Diijfii^g, kü.löoö« h»ti •*! köstvéoj, oá*. ide(ti«eov«<Jéí •««! bude*. gjQQgeróx, oÖí b^t-^tígek, havi utstaiivok, megvéDflUex^adok rögtótt bora. otont éa isbeietfaégekBél, nb. Nagy viatar, iti-do ««o-b.\fc, nl-jáiu ki-llitoti aj küiöa márraoy- ** ki^fQrdflk, kéoj«lm«« lakúuk, (mája- é* aa^teMber bóbao *gy harm.ddal eloa^bb) a leg-Utogatattabb havaai tartootioj, biaato ára;4kdá< »*U'irek. ajon*o epiiit imiu ÍTnví«f»rráJ reamék. — FfLrd&o v<» Dr HftJThofer H. roöorvoe Bécsbdi- (Lakáaa ápril ho végéig B-'Ci, I. Kragflr*tr*»»r« 13.) Kimen ó »lAir-tok, *rje<y»ákek ingyen «• b«rineBUe küldetnek a
i^tmtóefie álUi Bömerbad. Aieó-S^^r 1 só májustól t grui-STonat tfi kőtl«krdlk
2471 2-3
Szabad, téglavető gépeket
2*56 2-3.
DOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ve kaid
kaianboaS kipróbált readiiirfivk göa-, ló éa kaaierore, tali'. f'COU-*e ttrea téglák, l&atneDtea korrk, csövek, járda , padló >égWk t»!0 oaerepek, fraocaia hornroll cafrép-. toé«a-, oaement-kővea • •aeabriqaetiek eloállitáaáre kéani a prvi.pektuaokkt ingyen és bérmsn1 24Ó1 3-3
gés«járo« EbrWrld Kölnben a Eajna nteUrtt. t
Esztergapad
gyalugépek ttb.
furé««pek
legújabb szerkezetűek raktáron vannak.
Keltbaoer F. Wien
2. XordbahnstraBie S.
A Paln-Expeller!
Tiaeoötév alatt eaen réübe'ált bá ¦aerre! caúa, kőeavény. alb.-nél eléri aaerenoéa gydgy.redmények kekkednek arról, hogy egy beteg •«¦• fogja megbánni, ha eme figyelme"-tetéa által egy kiérlel tételére biratott. A legtöbb oaaládaál már kéatletbei Urutik a valódi horgony Paia-EI p e I 1 e r. Ára e»n aaigoraaa a«o lid eredeti kéaulméaynek igen ¦*¦ aékelt, ugyaoia palacakookiot 40 •• 70 kr. nagyaág aaerml a a legiobo gyógyaaertárbau kéaaletben vai. H« miail'vány kikerttléae végeit, «•••» • ivárjegyre ,korg«üy"-r. B.?*^-
Riehter T Ad *» tana Béét-Korakár Prágában aa .araoy oroia-
lin- g,»a;ja.erlárb.B N i k I • •-
piai. 7. 23514-^
WajdiU JóueJ kö^mfomdájábói Xagy-Kamuán.HÜSZOKNBGYlt ÍVFOLYAM
ZAUI KÖZLÖN
Tol**- — A korosa ároe Mbt j
AaoabM. melyei a *e*d4ej%iobáb*« h*-jjyott. • U»lT»jj»l agyán aliUBL. A tolvaj aj •bUkon vuutt be
— Dr. Perkó Viktor kapro»e»»i •*fcó l2-4>, TMárnap tartja ea
kjt nl»a Jún t LtÍMMsoaja^tl 01tl Károly, M4p «. MfifeJt laá-,TI»«I a bot^bal. pllbáaia Uaaptoa-b»o Aa aak«ttf.t B • r • a j E U k kegre-r. básfAaök aa raktor úr ngj» *4 ce»oi. A lakfxUloai p dig a *<M«fafcj bii.Dál K>p oacaan fog magtaxt«Lai <$,,» aaereaoaaéi a u4p fríg; has t
- Pártwy. CaUioroyin két fiat*. „n ember öaataaaóUlk»toiC a minta a a ,,<.» ietUe»;*#»égBkre ia karol': a dologiak mi Uu volna díi folyi*Uaa, aiai , - pirb-j? — F hó 4-«. aa aUeafe-|ek sAgédaikkal a »¦ orvoaok
B«d Begjeleatak a Karaueos
Zrínyi, a költÖ, emUkoMloptUil, a «»
_ miat t .M.....¦* írja — »a Ufj
bdkéa uUjoÍ bafajeaaat «yari; asoob«o ts u:ántiJt indáit eteadoVónvaaetft lövé Nkei « vélt haliam. ¦ f«ijt!e*4-4t as ilkctú b röai^aál mar meg ia Ulta, • if/ t párbaj máaiábaa tieovedó arak. meg kdbetBek D«moaak a pnakapor al, banem a bi*Q'»<ó ood«x§§-*•! ia. A tftttltók badapaaii eruágoa kH ája* bóbao. a k^ljbali 6ak. ttUoltf-tgyl** kabalébói Maaluauó, Kardot Aa Bód« tusoltok kQlde'.tak ki.
— EHéTMlt pernek Lgyik caá-
fordi gaadáoii a oapokba.0 megjalaat «gj tiaataaBégaa«oöltöaköd6tt, — »mt«gj 4 éraaeak látaaó p^raaat laáajrka, ki a botsa iotés«it keVdéMkra o»kk aa«/Ít felel : bo^y aa pap* alowat, a mama is elment kapáioi" — • miatia igj ki 14:e 4a illetűtógi htlje ki?udha'ó D«m volt, as illaiÓ embar a további intsak*-áé* ctéljAból a neot-gröthi esmdÖr»«g-o«k lett jelest*!.
- Tatár. AmU 1-4. Sw«<.-
öró;boo megtartott oram. váaár •)*% mé-p»i volt. — A marba ráaároo atoabaa a »ete.ked»- aaglebatAa laajha Tolt, moflk okiai u ilteltaos tak*nna <j •süktégel illilják i. marka tartó gazdik.
¦teratok htáojában
okkal
Irtfalta.
Uj zaaaai A .V-df-'-jab' O«rfi Lim y hír.* aipaznuaflvéack 4«aa*a daiai «Mk kuifn *• aoofórára ataraa. Sitit-i r a « t & l m m é i ara 1 frt. 80 tr. Mag}*- , lemi BaiM+if* .HaraoBia* ¦•<y«r sasa- t ¦Orésmek raMviajtártolfttiail.
- rilartalami latata Bkiiidatatt aEer !
keuiSaéfttokkM a ,Cn-»baioai'iatoUa irta' Aliac» O4*a, kiadja 8«kaaaaT. J. aaV! Taxi hatifttvrfyároa badayatM. Ára 4 frt &(> kr Hoil mikor a csmbaloai ¦>¦( remd-•ser«citett, «aloü-kíp** baa(u«r aüa4iakább wijed hnAokbaü nft mmt a kOlföldöii ¦ •«-holnap ¦ Ieck*d**it«bb báai tmmH íojj* ké-peaai, haaxnoa azoifiiatot Wtfluk teJjaaitesi, ha jaiaett cainhaloa-iakoUU — fólef a ta-tmlai Jórtj ó ifjosáf «r<lekeb«a — lapankbao tS*«ta«en i»«nrt«tjO<. — A j*l*a atd Lilit Ferenc *nek, a stoemaréu-1 nacj ¦e*leri-i>ek van ajánlva, ¦ miad beeattáait. mi«d kiJolgoiiaát üie:ól<n miltio egér i«nli a diu«r«t«t — Liituk tékát Mindenek «14tt » harmadik kiadaj eló»a»Tát, ¦•!? aeai aaa*-táu uokiabAl foflai beiy«t a köaj* kaad«táa, b*a«m amt b xtoi tájékor6 aaxjoa ia m«c-írda«li a 6gy»lBtc> itol'aaávt. Mi, ter aaftk* miau éjin urj.delmíbfln d«b bothatria, eaakit ef7-két legf»oio»«abb puaaaára asorit-komok. ,iioo kitet dicaö^fat — mondja töt>iii koat — hogy a baatj«f7 n«IkQli udí-le* ma mtr caak nálunk járja, k »e fogja tSlauk irify^ai. E kmö'iíét umi iUt&akack a Mps«aéaa*k haajac-aga tartja fSoo, kik a bfiytt, aocy *V7***r • »ui«»Bkorra ¦efi*-¦erkadDéaek (.par bét alatt) aaaal aa utan-«lia .kótáral', inkább katfi TLaa«rak:i| bftins i firadaic ¦ a *n;raffmtái után ne reiúetí •¦olgai t>ajk6siaMl. — Miodesnck bátránja méf fokoxou B»irtAb«B ül a oau-ruut4 czimbaloioaoal, ka «e«i fTBrkouk a ma-tút jáUkaak F5 alva B«r6a"-«t Tagjü: u*-6ei»t prodokámi, a aúre a pnblikaat ueai« ¦úja eláll; u*p, dcib -aép, Tan-« Íra«lae tárj nmoa? — alárendelt, ncIlikM tekiiU-l«k. Akt, hogy iM«*zeiaket a kfllfoU séf ¦• megbámulj*, inkább konównn teaai, siót a btDt.uk feliamer. müTéuai. Nem ti^aiai paáu-dck'ion «en«szetak jobb reMínftk királó • áltaiá<.(i»aB ismert eltedáai talaotonát; «M- aumo* áraj»ida,lt61 ahaaútra u t:htmtf«m, — c«*k*rra k« II a taai- erén l pIes«tlan(U ri«o tuo«, hogj t foku atHraltaécQk ¦ egjéb nellak ta-
(tbba< roartanak.
vmt aMBKátnak. A liuaat aialleUHk tó tmi\i>t6 ke r^orMaifMk lalkniokaak iaponá PeaHg ha u. gc nd^m, ho*j .ai f7*rm k kormktél k«z<iv« a»jdc«a agj él*ua ál aa> bijik H, didc. r.it> mit baaolaaok ét in-lk
aa* friajhu bai*4*a, lottkftl rtridafcb .iCW ia slJBUahaUiti. Aki czak antoa*attitrfle* ?M?d taailTá^j-át • hoita tt6C aat lfr*ri, bofj 3 b4 alatt toké.«t«a»B zt*cu«.t)a, ai a KJ-rti.a-««»» aMtt wéaiaUf- **&. a-vC Hocjawia*-baloau-niiáa mm ^haitiT átUpotáa Mfit-a bcrw. adatott ki k*ll4 r.*«jMrb' ta*v* a „Cai abiUn iikoli , netyM] atáf ta->.iti M(é4ki.4ie -¦lkai .a bárki el-•ajathaatja migának a kiwá-A teimiajt, ¦ es BBerkx-aaikateien el5nye ÍSlej moat. mikor ¦ tg- rtrodea ezt a balo ¦tanítóink a Ttdékae niaoen-k Ai el* ia kiadói a ot ka»»fi attáa .Aeaimbtloaj Játékról általában* ca.a.1 nakui, -ady a ta*t ia kél tarti érukuik. Továbk-a .A b.nBolisról a t4cOI álulaooa j«f7S*uk. MiAdezw éa aéaat uyelvm, TÍiágoa, kön-faa ¦odorban aiS^dvm Ezután jó aLian{jag7*k ia-Mtrt«téM.»ek elatilau réaia vUáf-oaftn éa k&aj-nyea ártbetAl«g. koréira * iraJiorlali 'étxt&l 7 akoltzxtiktu fokoaatLzD >u«li XII aubk-L.41 azebb ,Kt*.de'oD katreastti a rálo-gattrtt aipdal ¦ «crabb mQ-riaxi darabokig, melyeknek azáaz a*iat*a 12. U«fte'«6t •««. kitol AHi|iGtiitil: ..ittratok a «¦!¦-baloava", kapkat* scknidi T. J atat
'* e*»n eUÓ fOz«tn«k 1 ftt. Tártai ima* pe-du 16 drb r.logatott. kö*k.d»plUö«fl dalt, melyek Bind.,;,.e a l.tmerf.i«l*bb hanr n»m»io, kelUJ asat>4tota4f- a ritka taj—itz,-(et vao itirTz, H(r, kofj a cziaibalmoB etjitáWT., a leajkoaorzbb kedélyt ia kip^Mk fá>l*ídítni — Lidif iHn faktorok, ¦•lyek aa ktábzo, ,:• aiiai^éüf Btit«rd«ail«a f*lk«-rolazra o*mb aeItatott eaimbaimot ki«aa«ltik a jimf »*uiralÍM»Ba b4kóüx>l a be«* •ttík a .«4-kéflja*ebb iáién talon-ura«ib« is — S ez kdzárólaf Alla,» Qixm éa Scbtaáa T J «rd«ai«. kik *aél»bái 8ti toneo*téb«ii mi'*d»Ddó oetet f.wk (ki inkszk, a kik vzlábaa meférdaimlik, bőgj a Deoizeti mdTétzct («oiaaa ai örök btxal ntla él eliaoier«« horTZdallaa koajaorojávml jotal-maaza aaár élacQk'tto it a bua&aa, bua;ó ift-rakviat. — Mélyan ajislJDk aÍDdkét a>Q**-t ft •«B«k«4f«lo kfi.QD*^ m4 lú ftgjeiaiéba.
— Ui !!¦¦¦¦ ,Vludob u Mftra'h* bmi b«Uebt-n U*dern fBr dai Oianoforte ˇoá: If Hajek Mafjelaait Tibor
MpMti «M«a c«r««k«4é»*b«« ára : qO kr.
— AJ .QiVMéUr* rafenjfoJf^raJ 25-i flz*te neajeleot, nelj a .GyíaU-t kirzir' fraacsia rejíny folyiatiaát kép*ai A képm ém dÍM)«a kiálitaaa k aJváuj karookiat S-szer j*leoik meg Eiófiaetéai aí* •fi«s*Tra 6 fr* faterra $ frt o«f7ed*»re 1 frt b) kr Laeo kivll u el6fizetLk ktiOo k*dT«aszéarbeai iéa»-ll-ak Mitatrány t*4m oiadMi' ia«7«« éa b*>a.e»tra kUdetik, ki itzj kiadó bi*atal4oi foráol, Balj Bada^eat esié-Bt^za 21 u a. Tan
A teUJBWakétaü ¦rmJk«4ó
Ml*t nUaoly tolvaj, ejjai ••» *¦ ¦«* bM.teket HtaMl^ek méü- éa oldalayilaliaban >lykor derekfiiáabaa ia neoTedoek; bágyadt-aáf éa áimotaag á t* iapetaak «(f, Siijak e roai külenöaen resrelaakiot; a fogakra saojo* tapadó* nyák rakddik la: itTifTuk ¦•». f7OBraktiaa bizoayoS zaibbadUáfot «rea-D*k, mely ítkazáii iítal •! De» ou ataató — ~ m-i b««tnek. k,Mi a láb*i hxi-fek a pad&aak ; kia id&re rá kBkOgéa »il b«, •!¦ ípU csak aalrax. naainy b j*p atoltáTkJ az«a»aa biaoD7«a xö.dea uisfl kik&péat*! pároa«iTa ; aa illeti foljtoaoa báfjadtaáfot «res. am álom ¦ms kosza meg D«ki a kall6 pibM«tt; uoo Mfll idfg*M«, tng«rflltte a ronk*dv4rt' vilik bal acjUlaek gyötrik; aa airteUB f*.k«l, we doléat irrz, a a* »géa* rilag kaxioceai láuzik T«)e; behi aldocnloak, bor- . Íjkor azáraa ia forró la.z véra megiOrfldik ¦ mag•l-mik, «•¦» fákéra D"g»árf«! - riftelet* caaséij a t«t*t' a.inö. a boaw.br, >deig raló álláa wailett 0 .•éék »álik ki b-l&l* ; WTtbbá ax * «1 fjak raa Í««böf5f, mi k&«beo niba odeaet, oébt fd'tt iMaajaa ut irez, aait gjakorta aziv-dobAfiV kSvet ; 14iáaa ft)*éaz, uemti e!Su tétét foltokmt lat, a a laa^acjobb fokg ki-m«rflluág éa elgyauffiiia **-as rtjw er&t — Mind ezen kórta^*Uk felráltra lipa«k fel, ¦ bixtos falveacto, bőgj at cr»»ág Déoe*-aét-eaek majdnem egy bármid a ezea betenig •(Tik ragy asaaik nea.éb«ll az«OTetl. — Ta-paaBUltaiott, kog7 «ien b«tag»éc«k lie;*(i as orroaok i'tai tjakran filreiaBertaUtt; ní ma-lj.k ÉJia, máj baj fjaoinV "á*ok iltal atinl eaiaatetlnLaig, U«it miio. álul mint tm« baj nb lett gyóiykftz«ÍT«, a- ilfcfl', aogy «bm k&laaibösfi cy&gfk*a«lé«ak kö*ftl e»*k egy ii tikerat latt toliia, mig •ildnb.n a .Sblkvr kivoaat" eien bet*g.«K«L minden *fr*a eaet ben ttskil-Uaec «laáriU>tt* Esen kitfl** WJ^fT azer valaaaeiinyi alább ftlaoroll gTéarjazarcár* baa megtapbatö
Olj egyéoekaek, kik dogvláabaa »«o aedoek, a Seifel-féle aaabajtf labdaeM>kra i
Tan aa4kaéfBk. a .Shlkar-kivotiabtaT^ kapeo latba-. A P«ig*l-rtl»j kaabajt6 la b dac-ok Be(. tT6*? '0** fc da«alátrt, el**' k a> Majt i> a m«g kfllia't aacfasabadítják a [iifájá>td1 • elfojtják w *p«kiaaié*t Xs«k a lecbutoubb, legkclle-•jeuwbb a aarjtacraaind a l*ftBzél*i*«ebb
ki .M«k-1 oatak aar; kia«-rlFttt ia Mtt, aa«k aaasmzlatát biaooyára trn fögj» abbankagjai. fayi4d»xl*n ¦ miaden l*(k.t«bb fiaidaloaa elS->i*a<ii aatktU bat.
Án -fj palaeak .SbákT-fale k,T0.^-uk* l rn SS kr. 1 dobos .SaZiaas Mm hat kaJU iiXnirtnf bo kr
UagTarorazáfi f raktár : Budap^at, TlrU lémf gyogTazertira k.rá)7
atcsa 12. Maf7 kuizza, B«1M htmt U m\*m**k 6
g7Ó(7 •Mrtáxa
um 3-7
APBILI8 11-í. 1886.
Nyllttér.
legjobb asztali- és Üdíts Ital,
UUni hatáionak önonyuH káMftaaM,
tégabajataij, gyomor- éa kolyagkav
, rutnal «>
lattíDi Henrik. U'«u ts
*) K rovkt aUtt kSsIStUrt MB i kk &Ul ft
ipxxí «• ki>dó: SZILIT SÍNDOB
F«ui6. ..orkouií: Tass ixxos.
L.pml.joooo.; W1JDITS JUZ8EF.
Hirdetések,
6006 aa/lk» »4 **lt 1—1
Árverési hirdetmény.
A eaákiorayai kir. jbiriaig, aunt kvi aatdaág ráaaárdl aaoaaal aűakirrá té'atik, hogy ZakU Hearik a^jvéd álul keptiaelt L.«Taeaioa Mária férj. Ka roái Mihálya^vak Roaaioa Fraaoaiaka a láraaí, atiat elkalt Kaaaíaa Laaárd fir&-ai allu 40 frt 60 kr «a Í59 frt 50 tdka a járaMkai iráati
. nkaaiaaai kir.
toló eaan kir. jbiroaáa; tarül«tá« Uro a deraaimoraeai SU aaljkTbaa A t 1—6 aomám a, Roaaioa Fraooaiaka ír. Hor
áik Mibályaá lalaidoaául batebalaaalt 194 frtra b«cafll> — a 215 aaijk'baa A f 1 -3 •oraaám a. Rntaica T€iráa fárj. Varaaa IatTáaofl lalajdonáal bekcb«l«-Mll 418 frl 60 krra bveaSIl. — a 216 aatjkrbaa A t 1-3 aoraaáai a. Kuaaioa Maa;dolaa férj. Saákloa LaaardD« tulaj-doaául b«k.b.l«a.tt 209 frlra b^aüls — a 43 aaijkbaa A f 1. 16. 17. 18. aoraaiai a R«aaioa l>Dérd lulajdoaaul felvett a tar'toaákok, agy a legeio éa eiyflu 74V írtra ba . dráakoreoai 639. a. tjkvb«a A t 2- aoraaála a. Baaaioa Lé
árd tolajdooaul bakabeleaett 252 lrir> beoalll idgallao birlok, agyaaaaea óaa-aaeg kikiáitáai ár ea euaea magfalaU 10"/, báoalpáaa leiéiele kőleleaelteége nellatt a demaimoreoai tjkrbea fairen iogatl.aok 1885. aaájaa 4-áa d e. 10 orakar ai ottaai kOaeagbiró háaáaál dráakoTneti Ijkrb.n telrett iaf.Uao padig njj.noa aap d. o_ 3 orakar a dráakorecai ktaeegi irodábaa uitaaidó árrereeen eladaioi fog.
A réaeleteobb árTeré<< fsKélalak eaea tir. jbirdaá); tk»i oaatáljáaál á daraaimorecai éa dráakoracai k«aaéa;bi-rónai betekimhatik.
A-kir. jbiróaág, taj»t '>t»l káta-aág Caáktoniyil. 1884. ér, deoaaaaber kó 2J-án.
Figyelmeztetés.
.«t, it »in>ÍTa»k dStél
iéóbm kitíre. elkatároitam. »o«7 »»kon j7 umibu ujil Uua Ml t ilOjál m»— l»l, beje»7«ii« ki a bndAp»ati ipark*a«ráoal.
SÓisBORSZESZ
4«otU>a • •"• «" ajo- *" "t «tj««r«pua<l »•»-
,4563-3
uáni uaaaitál, (kajaa. ha- 4. fajfajaalank, untr.......¦>
l>á*iml
Véa)a|y
M N»«T IftmTIWI »««r* A . Xaararu * Tuaer, Straai Foalaolar Jíaarf, Baln J«««af, Má-Ják Gj. ». Praalattjtt •I Daatack, M»-loo •¦ Huber, Pr»|W 1
g « fáaiyét f
•jajaait aréaWtí ra a SZaJ ttarfa, aaAfftaian izt ay*r a aa«w eintvrolgéea. utas vaU-mnt ajaaiatoi . >ser fel>»eaá>ra i* a fealidaajaá eroa.teaérc, a faj-ara* kép.oáe« n«g akadiklyosáaira éi ajmak aitá*olitiaár..
in m uií iTSUtl ao ti, eii tiusb íieuel 40 ti.
Husailati atadtáa ajagrar vagy aaaiat njreíraa. biao«i4«vi>iaiBi n«Taarirai ü ÍV* ""i M.llékelleuk
IT. karajai, Kuaaai'Wrat SS.
Árverési hirdetmény, l
Alulin kilcfildon rbajto »a 1881. éri LX. L ca. 102. §-. értelsebaa eaaa. ad ktakirré * taaai. bőgj a a.-kaaiaaai kir. jb.róaág. 1760/85. ..«»« Tégaáaa álul EekiUia Pfter karloTeci lskói Tágreaaiialó jarára PoUák U. éa KaU-lia akuiaaai lakóaok ellaa 600 frt toké, aiatk 1884. unár. 1. aapjáuS< eaaaa.ita.ado 0*/1, k«i*átai ea1 eaVdig fiex. aaeaea 28 frt 65 kr porkoltaég kb>e>e lea arejeig elrendalí kielégltóai Tégre-b.jiáa alkalmával biroilag lefoglalt éa 396 frtra beoafllr klkioUU nobabato-rok, igjaemttek, níi á> férfi rubaa«. ma~k áa tfjib báai aaakoafikból »lo iBgóeagok arilváaoa árvarét atjáa «1-adatoak.
Htíj árv-réaaek aa 17&U aa./l&85. k.küidaat readali Tégaea íoljtáa a helj aaiaée. vagjia alparaaek lakáaáaal leeado eaakoaiéaére !«»&*., áprii trt 17 o.p-j.oak délatáa 2'/, éri ja batár idSOl kildaetik éa akhaa a Teaai laáadeko-aék olv megjefjaéaael hivataak inrg, hogj ai érintett iagoaágok eaeo árve-réaen ai 1881. éri LX t. ca. 107. § a érteimébea a legtöbbet igaroaek b«ca> ároa alul ia eladalai fogaak.
Aa elárreraaeodo ingéaágok vétel-áaa aa 1881. éri LX. t ca. 104. 9 á-baa magállapitolt felláHalak aaeríal leaa
KoJl N-K.aai.aia 1885. éri ipril bó 4. aapjea.
Barttt Űjírjy kir. bir. végrekaj'Ó.
rif «.p»* un i-i
ArveTési hirdetmény.
AUliri kiküldött
AUliri kikOldoit rotrab 1881. év. LX. t. ci 102. § a srlalaiá-bea eaeanai köahirra t^aai, oogj aa alaó-leadTai kir. jbiróaág 1018. aafua '•gaaa. á'tal D.ouct Jakab kórmtaái lakaa, enaaoai Lajoa < a tártai f. k«J> maaoiabjai lakoaok ailaa 1000(rlt6ka aaa«k 1086. áii jaaaar U 1. aapjátdl •aádiuodo 6 aaáaalak kamatai a> aád« oaaaea>a 47 írt 18 kr parkOltaaf kora. taMi arájáig olrajuMi ki«l«pUai iiígre-b.jtú alkalaaital bir<üia| laíoalali ea 1030 l-»a kaeWll kát kaasaa US. ag? tahin, kei »kVWKÍ, tff fele.ea üaai, agy a^y aa« ra.u egj caáplifep. (14 erőre) tg; Taateigeljee aaekác aa 200 máaaa taaoáaíl álló iaKo.áfok nj.l.á-aaa árTaraa aijaji alaaataak.
M.lr árrarrauk aa 1280/1885. •• kikOd-n reod-16 ^gua (alráa a haly. aaioéo, vagjia Futa'a-Koamadombjia almraaek l.káaáa laeadi «aakb|aaer, 1885 april 20-ik atpjáaak délalgui 9 órája hatlriJJOl krO.-tik «¦ abboa a renni asáadákusdk olj m*gj"gT»éaial hiralnak mag bőgj ai arintait isgotá. Kok.eaaa árTareaea. ai 1881. t. e*. 107. § a arteiaiebao a ieftobbat igérftaak bacaáruo alul ia eladatai fog.
Aa alar>ára<Mido iagiaágpk >atel. ár. a< 1881. «»i LX t. na.'.M* §<ay baa megállapított feliéteiek laarial laaa kiSiaateadA.
Kait Alaó LaoeWáa 1885. ápril bó 6. aapjaa.
Zakó DanUi kir. bir
aaakképzetuagtvl áa oagj tuduoaáajBTal öaaaaállitott legkitüofibb ter-aa-kiaaámitáaa d>ca«ral/e máiló, melr nem m>tbematikai kiaaámitáacn alapaaik. L a jelenkor )eeoa|[(ubb maaiere. asola, ahogy a lottó fanaáll loUoaaámok oaaiaálhiáaa által mig aat mai k épea nem Tolt o.pfenTfe boaai. mint ^: a;erlüak ai í tanácsára az e'aj beta'elre :
!ternét, lernöl, ternot!
a prágai, brünni aa kéoi «gT napi hniáaot: Matkilde Wnika Laadaa burgból, BukoTeakj Jínoa. aaaWmealar Skla.1. Stolár Jánoa «pní ¦saatar, Poiicae ál Kindrrm.na Emanael nju^alm laailó Filrppadorf Qrorgiwalde mellati, mind a na(T Mor»aoraaá*i lakna.
Kittebb n) eremén) ékben rauesfiltOnk:
Tribacaek ödAa, PWciu 885, Stnaaa Eraat Brosoritt. Ha»«Uk Jáaoa, uaMineatar Brtsa. apácaa ntua 9 aa. Frencil Fareoca MornTrOban, Sekera Anui Preran, naplóm-ián. 6ÜS. iié.. Krauu OjiiI. Bollmaoj (Baraoia - ) K'.uu Sarolioa B&marttadt 213. Sab.U K«r«Dci Prer.u. afondra Tiacae Prousiu királj-mcu 30 H.umann Jicoi takfa. EairUberf, P.tka Hátráa kere^cdS S.ndes, Bflaa netten Zobsir Károly fnedlaiid, a aorra oelU.t, Kxetu JoaaDaa Fraibarg, HMk«l Joiaef Eomeratadt 8S. Travnirefe Mór pek M«tar. D«di«a 96 Vitkora n«l!e!t Witt Astal, SibenacDiu. Mtleretczi 1:5. •. Brttun aialleti, KaiL«r Adolf aMtalo.iae.ur, WOrbaathal (ixilesiában), Pro-cbu.ka Anti! tepütx (Cwjoortaác) Prohaada ^ereacx Draha». Paaisil Anna H.tcbeiB 15. Olnflu BcHatt. Pollak Z.iriannd taoita Taraaa, Bartl Joaaef, idb Siri).akoíaa Báró mallaa, ^.iTadb. rerenex. 7.a.'maio*icz p. Holeaor, Kabltk Faonj BrOaD. Zeile 39. Sroboda F^r.ocr Babica, Kel" mallett, aana-kolb Ki.oly H.rl.dorf, Körinek Aulai ÜMrita, HotU FWAp Teoítflía. Ft»a-dek Hofarük Vloeie Álli-UJoad 10Ü, KralocO.iU Joiuf St.dorf M, OalaTaa •eli.tt, N.prai Joaaef Bram readek utcix 4, Skaa.1 [f.oca p«ka>ea-tar Proaaafta nn-aatsa 1 ta, LaQcer F.r<>DCX Roaiiti. Appl Bertalan Baatoen gS, staalix Jáaaa Harcaefich, Butichoviti mellen MorvaorexAf.
A bndapeotl husisun: "2*53 3-5
Sthenli Jí.~f N.cr-M"""- léaja-otcaa 15. Koklm.jír Feraocs kiipitol 8«liiiec«bá«Ta. Tóit IdMi caij^ai AuOd, Kaaair lloaa Syirefjbá^ Groat Jakab »- adtglí. Beregwa-, Hajda Jáoo. M.k* 27Í. Ur.ai nám, KaUr W-b4jy Dcbracaau, bOa-utcaa Ti*, u. Preiat Uoria aaktaloi Nacy-Kála, La*U. Inaa A.aod, Goaibál I.lrín Mi.l<>lc». tol-atraa 4 aaáa. lem.rt Knai kar— táai Budapeat, 7U. laiiiant i aaaja, Katosa Lajaase Miakolc. Belfrad suaa lt. atám
S» Levelezésekre 3 tarab 5 kras bélyeg bekOldendé. 5S
Fouíos szülébiriokosok részére.
A kitrinj»zás mrgórj* > szőlőtőkéket a rotbadás-tól, ugy, hogy eteí 3-«or 4-aer oly urtówk, miDt a nem katránviotuk. A kátrányotis égési egysxerüen aj álul lör-ténik. hogy a tőkéket annyira, mist » földbe jöonek t melegített kitrinjbi mártjuk.
KiráróUg eien czilr* gyártott I. kátrány KM kl-
léját az itteni álloaáttéi 2 frt 20 krért a kivint meny nyitégben szatitem
SABTOKY OSKAB
24S7 i_>
NafT'Kuiiaa'a, K^ály-iitcaa 1. u
t&&Mv*&&&^*di^^„Melléklet a Zalai Kóziony 1885-ik évi 15-ik számahoz."
tarftiatok jfiaaek a falasiere ¦ feol atalöU »is ét hallámtó baja aádaa volt, töldelö rét kelatkesett, • termi berkek foglalják •I balyéi.
A torosát váiHwaakbta f. bó 7-én Tett* kaadetét ¦ 10-éa rég*, be a bisott-tag müködétit. Ugyaa itt tán meg.Ma.it bet/, hogy >¦ eddig Katstnelyea álloaii-tosó dragoayot ecrrd eltAvoaik ¦ beiyet-Ulk honvéd bu-zárok jönoek E« Ügybea meg U látogatták Tárotnokat Gaerbal may m. ktr. főlndbitioe ét Laky m. k. hoaréd aletredes t ralóuiafl még ea év beo megtöriéoik as átbelyeaét. As ifaaat megTall*a, ni bis egy oteppe; itm aaj Dsilkoanak eme idegen a»eb katooák elté-ˇosátáB, kik, kitlÖBóeea as móbbi a»pok-btu oiy kibÍTÓ«o riteiik magokat, hogy ritka a atp hogy oesaetasésök ae volna a
OS.VÍleégg.1.
így legutóbb világot féayat nappal aebáey ily ct*b atyafi miadea ok aélktU neki maat «gy fiatal embernek, aki o*ak ia táját Ulekjeíenlétének k&taőnheti hogy 6nki»b UttuabdalTa. Aaért hát oaak Isim Tigye őket MMlttl előbb ktV . rílak WJ. (?¦)
1097/B 86. Lat. Tót* Kaaa Jóese
és táiaai súlyos teati eeVleeael vádolta allaoi agyban. 3ad bir. itbird.
1886 miroa. 3
Mu—He Kálmán
iroásitsafaio
C31&N0K.
Hseretlck !
Ail8..éV tartásán, ridim raggelos, alaaraagTa fljtan sobtoi ibao ¦ a nyitott ablakon át ti
amint a kiskertbe* nyíló róaaa harmatot feaiő bimbai
TörTéaysxékJ csínok.
Urfyaiá*** jtgyzike
Ur. tfcv.ava.ktol /88S. nyrii 8-^..
274 B/gó. 8a. I Koastbir Adolf és tárat lopáa bűntettével vádolt aliaai agy-baa. — Vógiárgy.
468 B/8Ó
bokrok | kelő e'ébresaigeté.
A iserelemról ábrándosén, a rieeaa-goodoltam a tagoepi ettérs, mikor híd pados Coriolán tiertpében e eser uptot ayertem mftréasi játékom
bogy előadás ntáo a dioamámoriól telis-g.tottaa egy béjoa ni a láa iramodiam, • ait láagoló taavikkal torró werelmem ask aifogadáaara kértem. Mart — eseré-ayeo megvallom, — otiooa iíja valék, tirtaaignakoak ditte ¦ a legtöbb Uptok aratója. Nem canda tehát h. tswgéay aégemrfil mcgfeledkesve, mO.Téaset«m-
468 B/8&; Ss. I. Novak F«.on ••*•»«•* •¦¦.dalába, agy ur, bólgy magánl.k „egsi,frn nametéral vád." "¦>*•"»»« ál-el nlbaTol.*... • •• ell.nl agyben - Veg.árgy. h.'"*"' hog? f M*>: k'"k ••'"¦« »•'-
g
i ügyben. — Vagtirgy 469 B/85. Ss. I. Saabo Mihiy lici l.pá. b».tat«,.l ,ádoluk /u.ni Hijbea. - fartárgy
490 B/86T8. 1. Tok. I-r. „lyo. l-ti aírt*. ba.t.lUr.1 vádolt M.mi dj. ben — Vteiarii
719/B8&3..1.S,,... hrt.*. l rádolt allec.
g gy,
• kib»i viaaoataaareiemert kö-
Be hitemben, ugy véltem.bogy nem osalatkosOK.
Smigigy . jO.ó boldogságát ti eaclám lelkaietem elé : sjtóm kinyittalik
784,8 85.8^1. U Károly p*. btt..«.. „i.„ vádolt allaai ^ Vegtárgy
790/B 85. Sa. I. F.-kas MibaJy ,o.. datlanaig álul oko»tt „lyoa t«ti aír-táaaal vidoti ellrai ogyben Vagtárgj
740,B 86. ;V 1. Maioatb Jaao. a. láraai koaoj a uatí >a>t«aaal vádaluk lani ígyban. Vígtárgy.
376/B 85 Ss. I. Bóka Jisaefs tár •ai miganokinl bamiaitái Mbtet vádoluk aileai U^ybaa. Vig-árgy.
741/B 86 Ss. I. Piros Jánoa t, ;«r •ai msgiaoaok aileai aróaaakkal >ád lak allani Ogyban. Vagttrgy.
74Í/B 86. Let. Terma Jotsef a. tárni lopaa «• urgasdaaiggal vádoluk el lem agybaa. Vagtárgy.
839/B 86. Ss. I. Molnár Sándor ma gáaoaok megserie^vel as ¦semarrn Imi baatett miaui bdatgyboa Vagf
950/B85. L-t. SaiH Ambru Una lopáas.l vádoluk allaai txrbea. — S-«d bir. itkird.
977/B 85. Sa. I. Sándor Itt.án éa tára. anlyoa taati eéVlássai váátluk alUi tgybao. 2 od bir itbird
978/B 8Ó. Ss. I. Saarka Kat.lia i, Uraa a<lyo> taati sartaaaal rádo!tak allani »tyb.a. 2-od bir. itbird.
Áprii 16^.
464/B 85, Ss. L Rib. JÓW . tér. sei batosáf Mleni árosnak 4a salyoa taati a*rtfc vttaegavei vidoltak allani agyben
Vígtáruv
794/B 85. Ss
I. Ében Jó-jsef em
bartlés viuagiiel vádolt ellem agyoes
796/B 85. Ss. I. Tomor Jissef i tanai lopás baaletUvel vidoltak ollan Sgjbeo. Vegtárgy.
April 16-M.
S78/B 86 Ss. L Komáromi Sándor lopás bant-ti4„i ,4d.|i ,||MÍ agyban. Vagtir«v. W
67./B 85. S. L DmoMr öyórgy organdaság baaKtUval vádolt elleni agy-
869/B86. Ss. 1. Peréoyi Karol, mbkaaaiaaaal vádolt elleni agyban V*x Ürgjalat ^" ^
1064/B 86. Ss. I. Moear Saador bi-ratali aikkaanUaanl vádolt all.ni agyben
Afril
»Ö4/B 86. 8s. I. R.e, I.|TÍ. lo bbMM.el védolt elleni tgyban. Vég
10S0/B 86. Ss. I. oVla b
s tár
/ oVa JimM s tár
JM lopa. baaulléVal vádoltak .Haai a»y k"- VigUrgy **'
%1/B 86. áa. 1. Babos Péter oaalá. bant-tta miau tiiel. ellani orybea. Vég
Urgyaiás. ^ '
1066/B 86. S* 1. B.k..yi Bal. a. J ^ vadoll.k ti-
/
»ér»ai nJy. t.u ^rlasaal "» »»7»a«. 3-od bir. ilbird.
ki *tj aara fátyol alól égy bsbérkoaso-rrt vont aló a helyeeett easnalomra; kese-imb padig egy rósssssinboriiéku leve-Itoskót edott .són f 1 világosi áas.l, bogy eseket — • koenorui és levélkéi, — ur-
idésiem a tagnapi este leites.relmi v.llo-másom.t s a titkot h&lgyuek em. éden ayil.tkoa.lát: .Bolnap reggel megkapjn válaanomatl* — M.jd mohó TSgygysl és re.ik.li keeekkel keadém a levélkéi f*l bontani.
Felbonum és klbunum belile egy
né» jegyet,
meia
látok
. • imel . . . bigyek-. sne-vsgy oe.k asemkáprásai smit
amit réméin is fétvs Mertem: aóvjegy első oldsláa, gyengeaii vonásokkal, e eeó Tolt felirrs : .Saerellek I*
Felbevalt asenvedélyemben rohanni • kariam as imádott ssine elé ¦ elille leborulva, lábainak ayemát csókjaimmá mogssen telni.
Msgforditám uonbaa e névjegy kártyát • láabu égi ssivsmhes kafUm, mert aal bivém, bogy kinoe oaelstkoaá-•ombaa nat egy irdlt Tillámosspás kaaitá
Ha majd nébány ér msjvs a eiraak rideg b.atjai ko»i pibraank elfáradt oaontjain: — airiámra e n^vakat véa-¦é<ek : .Itt bemved •loou^eej mflvées, kil nana bírt elcsábiUni e Ivgesebb aas asony !¦ . . .
Ason a»asony. ki esivtmet slAaaor és utoljára lobbanta eeorvUnarr, ¦ ki tar •it bAaével eegem a viUgb. ssáml sóit, d. ki alul .s •rear l beo<al>i m«| laanltam, — anoa ae*aoay neve e aé jegyes imigyen volt olveebaté:
B*ri a—borfalvi Tmmámé, VirúgváH Viola
BAUNTFFT
EOZQáZDASia.
A rtthadMMk (HwiálW két kar|«-
Ásod k borguoják
ájuas ilá

^f'l rattnb«a,boc mirrbva a roifa
»sóg>,Bdá»aaii köröket gj
idóo moctodj^k. hogy a .M • g, ¦ a tn ooum" i* • .Cbamp fkb b
. melyekbea miadea előnyök oaitva vnnn.k a melyek ui.jban kiianien ledves evekben ii u*y bjuhi
nósve is kilUnó«D jovedelm.-sik. Miod s kél n <m megérdemli metó-
aiük legnagyobb figveimét aen esőkét, s kik nthéi. oedvt oemdrainirosotl t.Ujokoo gasdáll isrt eddig mind a két bnrgoayaaem a
ketté.
Mit olvaaum ée ell» .
eb! n.
n
kérdjétek, míg éraelmeimot, melyek ak kor dobogó keblemben örvényként fw-rongá*ak, le nem rajeolom.
Mart én rémit&en oaalatkoaám Caalatkenám, mid°a nsl kivém, miléai a nilgy, ki ssjves.lreblMlinc.akb. verla, még árullan astsvirág, ¦ mini ilyaalas^ remi a áltaJa assraiutai: isttni eréayl.. I
0«alalkoaám, •idöa p legMabb álarea aiktt <¦ gbaoaa
hogy
bel elrejtve ; mert egy nit, — kit e. oltár elitt leti e.ka asenlaége fa. m.r egy mssbos, — hAtégélól slosábiteai • éttel, eaerettatai: ntáletee bia 1 — De kelese. res bSs es a mtvésere náeve, ninek j«li. (éje kell, bogy es légyen; .Erkólos e mnvéseeln.k gyémámkoronáj. '•
Ekképee eea stkoava . lavel.t sséitóptem, s gyGISlsies b.bérkoeeorú-láb.imm.1 sssseiiportam ¦ kétségbeeeei-taa «>ár-már a gyávatolkak végei esskó-•óbes nyalinm : midin iraagyalou ese.l •ugsllatát követve > gyilko. fegyvert m.gamtól eldobám s a váróénak még aa nap bacsut mondák. Eltokélleltasa magamban elbujdoeni a világba, bogy bolygó lidérosként valamsly tem.tónek B«o-moru sirbantján megtorolt tieita leikenet kilehel jem.
Máskóat Teli enonbsa eorsom k(ny-'éb*n megirre e pálys, melyei befutni Itten által inremletiem. Egy vándor ssi-aésstseapetre bukk.nt.rn s ojra felmgjo-gotl aserenoeeceillegvm. ötveaedaner vi-Inek körű öttem e kikelet róaeái snor-feali tavaani regg.1 éle. amidőn a oaábi-láa aairéjajéask eUemállni elég erim volt, — • Bég sne is Um .mMkessthen él asi-vemben nma reggel és estnek toriéeeie, mert örosamel aéa'esa viass. mindig a Mltba, melyben a taagásiy muvéaeeek
olbadásnak ellenállt • oedr^e érékben i. bi termést edott.
A BM»gaam bonom1, a biro. ango >.ayé.ato, Satton lenyésslaényo minden étéégel kisáróleg egyikéé legjobb bur-gony BOemeknek, alakja bosaa^i, veaéded éba g«mbolyü: ragjei egéaaoa l.poeek. f«j »¦ 1883. londoai bargoay* ki Ilitéson 1000 ka ontel. íaj meilett as isi juuloodijt ayerte. A .Cbsmpion'-iurgonTa egy Arbroatbban (Skétorsság •) Nikol Jóba által magbal tanyéestett, déki bvrgonya, mely termelési és ellen sai képessége végett a brit- tartomáyokban olyan kedveltté lett, bugy az engol- és lkot meaöga^ák a teojéssti-nak bálájok jaléul beaeee ajándékot ad k. A .CbimpioaborgODy." gömbolya-mély rttgrit • elaoraoga élei- és Uk.r-ánybargony». Erii, gyorsan nóvó, fold letli isára nem eeged e dadváaek fel-lini, beárayékosna egéss ieaig a f6ldel • 'b.ayóvá trasi Mind a két f.jts raod-&li termékaoyeéga maiiéit akóveikesi példák Uniukodnak: .A .Ma^num bo ouid" burgonyát írja Kosel A. Ro bkoe-Mtletsbon (Caaborasegben) — m.nden ¦ legjobb lelkuaméretiel ajsal-batom, mert a legbidegebb é. legoedvc-eebb fSIdben is minden rotbadáaaak el-lenláll, 1 kilóból lodvee foldbeo 45 kiló kaptam; Zika plébános ur Kbeloeu (Ceeb-orsaágbaa) 1 kiló „nuguum booum'-bo 3 ér alatt 105 bektoliter ssep egéaseéga. burgoaiát kapott." A .Cbempioa* bur gonyáról ia a iegkedvesóbb jelenléaak jettek. A gáosoresagi Sirwoy Juat bérli irja: „Siivóa, atbatinn t.lnjban 5 kilo ibampioo." termeaste lem s mégis 75 kilo nagy, egéssségea burgonyát kapnm". Sok iráaba karfllne. bs in m.«d.too •••• m<ie, kedvesd )eléaléaeket eliadnánlt, ma Itek eaeo két burgoay>fijr<Sl boasáak klldattek • elég leea ba megmoudjak, bopy most s kevésbé v^yonos g«>dak-k is alkalom ayqjU'ik. bogy aien kél burgODy.o.me< maiaknak magaseres-beeaék é. tenyéulbessek, mert a J.idá eseti kiaérK altomáj Ve«ksbu> Sewmios mellen (C^h3r.sásb.L) eibatárosu, bogy ki«ebb gssdákaak .s egyik vagy másik
kspó kieéggel állitotia eléak. Még bil eaftk, bogy nébány eló.dá« folytán gyö nvteködbetank mavéesi játékában.
A ssintá- td ,t nj tsgokk.l m rodott, bitr.a . tadhstjuk ugy is, hogy eriebo.lt. Fálfy Nio.. Kuthyné, Sser émf.l vi ... S.erémfslT igea jó erikai igérkeaaek eddigi föllé péetkbol ítélve; de ss uj t.gok kóeil legfcltanobb, legssebb jövii igérS tehet-•égként Rótta Riinka magulik ki. Fielel eri, da ostráben nagy jövót rej tagol, a ha váratlan óe gátló koralmé-nyekkosbeaemj(nek,eok b.bértfog meg
tei. Aa .Areodá. Zudi'-b.. mm Blum Dávid neveli leányé (Belli) na repeli oly elevenséggel, olj kósveilen seggel á. bensi.éggel bogy náli
meg.sebb hiv.totteágot éa tehetséget esoanal fól lehetett ismerni. Ki'ertáa komoly ágyekénél, tanulmány . . . . i a babér elmaradhatlan less.
SsiDt&rsolatank már netn aokáig mered itt. Hasnaálja kösönaégaok rövid idol, s látogassa aa eli.dáaokkt ! Mert hogy Ságbynak ssUtársolst. s jó emlékekkel való tarosáéra n.gyon érdeméé, aal — agy kiássak — senki eem tegedb.tj.?!
H i r e k.
et
Irodaion egje«Ueta a
ét mé-
*ek est helvs asaletett gyermekaek ke-
eestelte el, mindegyre eriabUI, gyarap ..ik é. n.gyobb pártfogásnak örvend. Bair.tkoaott t.gjaiaek aaáma máris tal-beledj* . 200-et . . nóvaorban vár
. vidéki elikelök óéveivel is ulálk ba unk. MélUn megérdamelaé eieo aj egyeeOlel . legmelegebb felkeroláat, már os.k .sért la mivel egyik fieiél jául s ilur.kAsben ve'ó m . g y « r o at ;áal >aste ki, mely csel a érését oly
mberek igér'ék pártfogolni, kik ennél
lotlák belyQkat — Ajánljuk lebát a D.gy koaöoaég figyelmébe . megt.r-taodóalakulókö gyűlésiét reméljük,hogy t tBakkeblaaégébil kiveikös-véaasellemilegáeaayagil.gmegf.,gj. matatni, bogy . kor kiváo>lm.nkk ssin ron.lár. emelkedv-, egy ily neme. in-¦éaményt aam fog porba esni hbgyui. rt ujolag felhívjak . nsgyerde-kösoneég ó. biir.tkosotiek esi figyelmét u april bó lí-én, .1 Oroeslán* o.gy termében megurtendó i.kuló kofgyaiésre. KiUrtssIa .gjiselme istos 1
— Értoeité*. Ügyfeleiméi, . la-
im tiastelt olvasóit e nelyee ¦¦ órieeitem ról, bogy lakájomat és Qgyvédi irodáét f. évi spr. bó 8-án Nagy Kanltsáról ti. Lgersa-gr helyestem át. Ügyvédi ilgokb.n helyettesem Nagy-Kenitsán k. T>ndur Far-nos agyvéd ar, kit a<y-leimnek egyébként i. nsrmmi agyak-jó lélekkel ejálh.iok. A .Magyar ^ eima folyóir.t mind.n sselle és .ny.gi resiéi illeti kösleméoy .. ilileit iditil íog'e nevem alstt Z^l^ ^resegre int«s«ndi. — Tisstaleuel
gy-Kanissás 1885. április hó 2-aa Dr Kelé Am.l ügyvéd s . .M.gy.r
Gyorairsa" sserkeastij^
— A véröe kereaxt-egylet nsgy-
kanissai vsroai válMstmány. I. évi mar-oiios bó 1-én ur oita tiesujitáai gyoléséi. Ismét megváleeauttak elnököknek: Sárvári Utlmenn látván és id. Feteelhoftr Jóssefné alelnököknek : Eben.pang>r Lipót és B .a Eageois, péo.t.rno Kernboffer Jóssef, jegysikoek : H. fi Mór és Trip.mer GyuW. Lwk után or. tekintve. — n netegesallo allomi eedeséeének elvállalás, eltel aa egyletre suiyosodé feladatot, — felkéri a vs mány minden bgyt. t.gját aa egy iránti érdeklődéit lehetőleg letjeestemi és aj (egeket toborsssi.
és tiesleseéges állepotbe boi.lala iráat többet áldoHi, mini .meeayi áldeeva volt, e lehetetlenségek sorába larloioti. A oagyobbiia»bos, aj nettélyek lé ee> téeébes okve lenül botesabb bérlet-tartam kívánunk. 1 még laglökép ee. hogy bogy élénkebb pír óláéban réaersiiljfen a fnrdi. — << y ér.elmU javaalai i. tétetett, bogy a leegéoyebb oeatálr r«-ssére betankint firtatnék f-nn egy i.p, mikor a fiirdii jegyek leesállitott >ron lennének k.pb.tók. Hál ig*o asép dolog volna es ia, h. már a gr.korlat cseltévees'ettaffk nem bisonyiioiu voi-n.. Mikor it. i. egy idóbes «• e* .e a e-gények napja' éle be lépett, sere geeen lep ék meg e fürdói helyiséget és legtöbbeyire .sok, kik arra etorulve asm is vohsk. Sokkal helyeeebb és osélravesetóbb tehát sserintftak es . mód, melyet a fordó jelenlegi bérlője követ. Bérleti tdeje eleit ea itteni tár-sssegyesületek readelkeaéeére booaá'. 40*/, . b-ti-g.-g.lysi ée egyéb barna out egyeeulelckére pedig 50*/, árl,-asi kedvearoéuybeo réesAtiteit far-dói jegyeket. Es elég erép kedvezmény. Ennél több.i egyéb intéakedessel aa lehe'ne nyoj'nni » kevésbé mód isak réséére. — 8t.no ook eseei idóai.k . sitfttrdi ujr.ébredéei kor.uk.. Néhány al.tt elég meglepi ée örveadetee heladáat éasielhtlet ott mindenki. V.r-jak tarelemmel és néltánylóesel. relg > h.l.dai lits ességes méraókletévcl sséljáhos ér . mi góatardósk is. Ke feledjak, bogy ceak élig -gy két óve leit halottaiból foltámaMtval
— Ai dj korhaibai már ti be. eg fekssik Úgy látssik, hogy s csiaoi kórhás voost. . betegeket.
- N'kany nBaUrtak életre •sélybcn. F. bó 7-én este biaunyos Sl.bi, Qyorkes Jóssef helybeli per.astaan.iics, egy tártával » Fa-utcsán haladolt ugy eelt 7 ór. tájban. Egóss a .Koron.* szállóig caei.dben voltak'; de iit elkeadett mindegyik, nagyobb ittasságot ssiaielve. mint smi-nóben leledse lek, — e isidókre külöo-bósi gunyoaveket ésssitkukat ki.balai. Erre egy rendir eléjAk ment 4e meg-nólitoti. ikerf bogy botrányt oe okoz-sansk. Sssbó, Őyurkea Jiieet a endórre kéat r.atotl és icegrsgad a. Kst látva aaoab.n, tobb-m oda siKitek ; de «.k ónasi küuiolem uláa birtá< .rt.lm.il.nB. tenni. A kAadel.m kós-bea Horömpi Sándor nevű rendőr bal.rc« b. két mély kéavágáat kapót' ; VOrOtJósaef r^ndórnek pedig • fcóettvéi é. késtejéi végi. b. u.y esélyen, hogy esel is ájult bele. Sor/Sej readór, keMo .aiotéo megeebeaOlt, de osek jelentéktelenal. A gsrásdaauhKnc<«t 'égre lefegyvereslek, megkölósték ¦ be-Utlék a rendin sarkáb.. íu át.datolt . torvényaiékaek.
— KsJunere Berden Péter é> Horvith laiia Brüch Mirkuss msgysr-u csel far.ro. koceisei, folyó hó 7-eo ie-tsllojakel nyitv. h.gyták a mire • vea-uuól haaaértek, mindke linek lóbb rab. éa fehérk^maje, Hor*átbn»k 1 pár nj osiam.ja -Iillat. A gyann Berke Fereaca be'y.éik'ili kooaitf. v.n. ki rstjia volt ruháitolt léteit-, emese.ébe álőho Te ¦ ócska ruháit vi.ai.li.gy va, kerekei oldott. — A reedirség esin ily módon .1-öitössi si-r*ti koe»is ar.t erélyesen nyo-mosss, ae ugyUusik eon k volt ennyi elorelá'á". bogy K.óimról odább állott.
Folyó
— A
lortókaa, f bó 16 áa mistt egéss napon
kaaántiaategatee re leei. A pril
26átal kesdve .sátán folyvást naponta e aa állelánoe far-dóri tdil eebeeee i. véne kóeónségunk; meri nálunk ss idJ sserinl alkáli
aantóje, gyáaaoliUj. — a nemes erk ele.
fsjláu.k 5 kilóját 50 kro.j.-.i lorme.
lésre át fogjs engedni MiutáD bebiso
nyitott tény, hogy biaeayes idourlam
alatt (s ha ulá. 20—30 ével is teaae)
miadea burgonya >loregedik • elfajul, be
miadig o»k gumók álul lenyéantelik. s
vetésTállosás sagyoa tanáeaoee.k mut.u ______
koeik, bogy végre, bargoayuothedáaaak »abb óa kéeyalmeeebb belyUég alno.
~" -¦"—•"¦ A gósiardi jelenlegi bérlij.. Biohler
ár, tegadbetetlanui nagyon sokat isit a gósfBrdi aregrontoll hirnevének bely-re.ll,iá" érdekében. Ha viaisaemléke •ask s mrdíi belyieég .kkori állspu-Urs. mikor meg nem >i ó bérlete voli, — bekell lá'nunk, hogy Biohler ur nem onopáa an a«yagi baasoa mérve saeriat, baaarn aaea Mai ia s pedig te-temesea áldosott As elhaay.golt, meg. ronosolt, dtladeestl óa piasko. helyieé gekbói osisált olyakat, aminik . legkényesebb igényeknek is megfelelnek. Ujabí.n tortént ufy.n hirl.pi felasó-l.lla aa iránt, bogy . fordii onslályok eaaporiláaál illolsl-g intéekedm kelleae; t e felaeólalás jogot a t is lehet; de nem
ii. . , - könnye'ma, de aubad ás nem kell teledari, bogy e rö
jé-iTtt. ro«l.l». Oauók Jeaosi. -ag-lvid bérl««ak alatt . fWÓ nSoráÚI.
gát vétessék
E hói folytán Seinssori Btk ar e népssinhás jeles muréaae v.adég.Mre pelt •ainhásnnkban. Fóllépell . „Faros, háború" ben, mini lilipán kereeke-dó, e .Taedér kaj--ban, mini Cairók J«oai . as .Areadá. Zavaó* ben, mint Blnm Dávid. 8aiabáionk mindegyik •lóadásr. ssnsie ssúfolssig megtel:; • a asgyssámu köntaug sejos t.peAk.i er kikivás .lkaiméval lelke, ólj.nekkel fejeste ki elrsgsd látását. A jeles ma-vésa kaióaósea a .Tandér b.j'-b.e ra gyogtatt. ¦ ¦ ¦ - -
- ÖagyilkuHágl
hó 9 én délután 6 Órakor a áy
végén. . Koll.riu-fél* básb.n lakó őtei-ner nevft,70évet meifh.;l.dott aggkatyán öngy ilkofa.g, ssáodékb<il ny.kii u rot-Tával magvagi.; .eoabaa a metesés faj-haton ssegeey öregnek, mert s birnek tslmat.se.fl at n s borotvát eldobta, • igyaaserrek m-gaérive nem lettek. A seb nem vtesélyee. Hogy mi vihette eiea •ggee yán:, ki már agyn a sir esélés áll, — ily lépésre, eddig ismeretlen.
— Sóskára fsjt s fogs egv .
vorhénesi hegyról k<a*lé>6 káskaúnsai ety.finak éa • pilliai caeled-l.kból illetol árualó ffiaiolódó aoakát — mig s háabéliek vacaorálUk. időnek elii¦ i le ekarta akaasteoi a fas'ról. Oesdálko-dásán asoabaa nju osipeietts fnUiD.k eredt. Két aonkát e b.a mellett eldobott, egyet magával vitt; de elfugiás. A tolvaj teasalése Vágner Ignáos ollsni sajtkéaaiti aswenoeéjére esett, mert ei ellopni ssándékolt sonkák es övéi toltak.
____ tolvaj Folyó
ko 3 ról 4-*re átmosó éjjel 1 óra kórftj Bóeee Fereaoe magyar u'w.i koresnánr. ki már akkor aludt . veadéKaaobáb.s. reosegésl halott. Erre felóbrrdve, bele pett, honnél .s akkor kioyitott sjtón egy e^yén ugrott ki, kil a aeiéiMíb*. fel nem iamerbeteit • es eaereaesésea el ¦enekalt — Világo. gyujlvs, látta kegy as éjjeli látogaió a péaaee fiikkal akart megieaerkedai, da midóa est fs-•aagnte, Bóaaa 'Fereoo. e rnoseajnir. fal-"bnd', s igy e tolvaj ur inegiig'Mt lieloil a Sok tartalmát lelláreshatt.NAGY-KANIZSA, 1885. április 18 ú.
I " " ¦¦ ____ Wtt
lALAI HUlLUIIii
Httszoftnegyedtk évfolyam.
A l»p
uerkentóa^gfaex. rfwél iüetö kfeleaénjfk Mmratve
InM Ma fo
UUrmttk riw. Ma kiNtM
A nagy kanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, ,nagy-ltaiuuai önkéntes tüzűltó egylet-, a „zalamegyei általános tarutó- | testület', a „nagy kámzsái kisdednevelő egyesület', a „nagy kanizsai ttsztiőnsegélyzöszövetkezet', a .sopronikereskedelmi siparkamara nagy kanhsai külválasztmá*y'-4%ak hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A .,Mas}itr Irodalom L» mü-
vétietparloló noesfllet" mg-
alakait
Elég sok munkájába került a jóabarituaknak ; elég sok munkájok akadoit a rosi akaratnakoak is, mig > .Magyar irodalom- és művészetpártoló egyesület* kitűzhette lobogóját a meghódított területen.
Nem volt az olyan könnyű és verejtéktelen mnoka, mint amindiiek a f. hó 12 én lefolyt ttrtuló alés látszólag feltüntette.
A balitélet. szütkeblűség, on-tály- és rangkórság, a mindent ki-csinyló nagyképűség valamennyi ördög ott székelt azon a területen, melyet az Egyesület eszméjéért ha.-czolóknak a gúny- és kicsinylée kisebb nagyobb adagokban mérgezett nyilai között, nagy önmegtagadással, a szép czél iránti lelkesültséf; epétlen, nemen nyugalmára! kellett meg-hóditniok.
És meghódították'
Mire az alak aló ülés elkövetkezett, kétszázan felül volt a beiratkozott tagok száma. Olyan ne vekkel találkoztunk ott, miknek viselői teljes garancziát nyuj tanak arra, bogy az Egyesület most mar megtestesült eszméje el oem bakhatik. Nem éretlen vagy félig érért nraes-kák azok. kikríl fel lehetne team. hogy unalom-üzésból vagy kénytelen-kölleüenül állottak volt be ¦ tán csupán játszani; hanem meglett, érett, komoly férfiak legnagyobb részben s köztük igen sok azokból, kik városonk életében irányadó sze: repet visznek; s kik befolyásai és tehetségük egész erejével fogják támogatni az egyesületet
A le gizzasztóbb positiókon te-há most már tul van az Egyesület ügye.
Hátra ran még a teljes megszilárdulás !
Nagyon sok egyént risszatar- tott, irodalom éa mű»észetpartolós-dit a belépéstói ax az oton utíe-
!e° eldob*lt ?*'? "ai°y'é'' "**'-
let ügyét a törekvéseket marok alól nevetóknek, a latba - fájdalom! — sokszor nagyot) is sokat vető ignorancziája vagy éppen rosszikarata mindenkor és mindenütt illette.
De a jó ügynek még is csak akadtak emberei. A tagok uáma még a folyton növekedi reaetió daczára is egyre nótt. A gúny és ki czinylés nyila aak hegyére végre azután hata.mas ütést mért az april tizenkettediki alakuló ülés. Ezentúl joggal remélhetjük a teljes megszi lárdulást.
A .Magyar irodalom és mű-vészetpirtuló Kgyettlet' kétszázat meghaladó taggal bátran, nyugodt önérzöttei tűzheti ki lobogóját.
Semmi kétségünk sincs az iránt, hogy azon jóakarata polgártársai ni, kik bárminő ellenszenves hatás foly-j tan az Egyesület tagjai között he-1 lyet nem foglalnak: a magasztos, ügyiek bajtokaivá lesznek a legrövidebb idó alatt.
Ki hazafioi kötelesség!
Mert nem axahad figyelmen ki-vtl hagynánk, bogy ezen Egyesület nem csupán társadalmi és helyi, hanem — sót elsó sorban! — nemzeti és hazai érdekeket és eszméket tűzött zászlajára. A magyar irodalom és művészet nem kizárólag N.Kanizsa kincse, hanem az egész édes hazáé. És így midón e kincset órizni, gazdagitai, ragyogtatni szövetkezünk, nem csupán e város és vidéke, hanem az egész nemzet, az egész haza érdekében művelünk üdvöse".
Azért ezen Egyesület helyiségének a hazaszeretet templomává kell lennie, hol öröktűzként nemzeti
és hazai érdekeink fáklyájának kell ragyognia. Éppen abban fog kimagaslui minden más egyesület fölött, éppen az aratja szentté, szeplótlenné, hogy tU minden pártvagy egyéb érdek eltörpül s minden saivet testvérré, egy ügynek bajnokává szentel a hazaszeretet, a boi-fiui kötelesség. Itt a czél köz«s. mindnyájunk szive*, vérét egyképpen forraló — : élni, tenni a nyelvért, melyben élünk és lángolni művészetünkért, melyben dicsóftlQnk. Ide minden magyar joggal léphet; sót ebbe lépni szent kötelessége minden honfinak, kinek lelkét még e nagy, e kegyeietes szó : ,haza* — megrezegteti. Ide belép bet, itt testréresfllbet a keresztény, a zsidó, a pogány, még az imádság-talan istentag'dó is; csak hazáját, nemzetét birja . . . imádni, vagy legalább csak szeretni.
Sehol sincs tilán édes hazánkban egy ily nemzeti templomra oly nagy szükség, mint ebben i m> városunkban !
A .Magyar irodalom- és művészetpártoló Egyesület* nek itt nagy missiója van, sokkal nagyobb, mint bármelyik tisztán társadalmi vagy vegyesen társadalmi-politikai egyesületnek. Hogy ezen missiót betölthesse, okretten szükséges, hogy létjogának és czéljának nagyfontossá-gát e városnak és vidékénei ktilosén kiválóbb drtelmibége felfogja és belássa; s azntáo magasztos ügyének bajnokává legyen !
Ne katassuk: honnan eredt ? A legnagyobb világtörténelmi mozxa-natoin.k is nem egyszer parányi események a szülóanyjai.
Az óriás folyamok viszik a hajókat méltóságra képpel. Kinek jutna eszébe a piczioyke forrás, melytol tulajdonképpen életét nyeré!?
Hegbámuljuk a havasok óriási vá nőtt lavináit. Ki gondol olyan-
kor már a madárkára, mely egy kis ágacskáról leverte a zúzmarát?!
A folyam már nem a forrás gyermeke; a lavina uér nem a madár munkája
Ne kicsinyeskedjüik tehát; ne kutassak, hogy a .Magyar irodalom-és művészetpártoló egyesület* -et minó (tán éppen jelentéktelen) meny idézte legyen eló'-
Moet már megvan, megalakult.
tébeo elótte lebegi ideáljának megfelelővé. Az emberi szellem úgy egyéni létében, mint társadalmi közösségében oly önálló hatalom, mely egyedoT önálló' maokáaaágával fejt heti ki erőit és képességeit.*
,A népnek csak bet önmagát művelnie
magának le-Kgjedül ott
fej ódhetik .-1 életrevaló, önálló, i radandó és az emberi polgárísao-dáara valóban gyümölcsösé művelt-
elég iopozáos számmal, tagjainak j &*L¦ hol a művelődés szükségének sorában derék férfiakkal. A belépés, j érzete a nemzetben felébredvén, a a tagság senkit sem ejthet pirn-i polgárok minden osztáyainak vállve-lasba; sót az csak büszkesége lehet, tett közreműködése által magából
Kétszáz már fii! lépést!
megtelte a haza-
az összes nép életéből képződik ki.
KizasúvelMési egyMfltetot Ziíum
épp annyira az állami közhatalom csak segélyezni és gyámolitani képes az egyeseknek és testületeknek ide vonatkozó törekvéseit — mint vi-szont a kormánynak minden legűd-vösebb intézkedései is óhajtott si • 1885. július 3-án le« 18 éve|ker nélkíl maradnak, ha a társa-annak, bogy hazánknak első láng- dalom közreműködése álul nem tá-lelkü közoktatási ministere: Eötvös, "nógattatlk."
József meleg hangn felhívást kttl-j A halhatatlan nevű férfiú az dfttt szét az országban, számos ma- eszmét azután tovább kifejti levelé-gán és közhivatalt viseli hazafiu- ben és az érdekletteknek figyelmét hoz, melyben azt indítványozza, hogy ; a levélhez mellékelt tervrajzra hiv-az ország minden vármegyéjében, | j» fel. minden vidékén sót minden népes városában alakítsanak a honpolgárok .népnevelési egyesületeket' a népiskolai oktatás gyámolitására. Azt"1"* *'" e ; indokolás, melylyel a halhatatlan i °" elTen'
emlékű nagy hazafi él, díszére válik nagy szivének, szabadságszereto, de-
| mokratikns érzelmű lelkének.
Ebből a felhívásból idézzük * következő részletet :
.Ha v»d feladat, melynek megoldására az állam minden hatdma elégtelen — ez a népneveiéi. Oly
'feladat ez. melyet csak a nép maga
ioldhat meg*
> .Az egyes ember, de még io-kabb egy nemzet sem élettelen anyag,
'melyet a leghatalmasabb művész is tetszése szerint forgathatna képzelc-
Az eszme 18 év előtt nem öltött testet. A nemzet az alkataányos élet első stádiumában átmeneti s mivel azonkívül is sok oldalról lázas tevékenységet fejtett ki, akkor mindjárt nem tudott fellelkesülni a magasztos eszméért, melynek mcgwstesisésére munkára szólította Eötvös a- egész magyar társadalmat, habár másképp a népnevelés oltárára szívcsen ét örömmel hozta nem csekély áldozatait. Ha
itt-c tt mutatkoztak törekvései, csak a fokán maradtak azok.
s ez irányban kezdeményezés Az 1871-iki
általános országos tamtógyüiés, mely 3000 tanító jelenlétében folyt le, szintén foglalkozott a kérdéssel, meg is vitatta, de tudtommal ennék a
TÁHCZA.
' Dérit.
Itt tird-J-k, itt libai-imáJ, C*ókolv. bársony kü kaid, It7 Ium «MDde>es • por Mi A röppenő tsót *JAkadról
8 miíÁa mouoly-fó kék uameá.
is » nig fölém boraira A. te b*T csókod ár«a«f*a, Ah! cooit tudok uerotti — Bfc Mjulmael msi Ha lilk kd
8 nőtt, b»t7 t-irtak * kéj, S as QdWrtótíi f»J, MtM| — Ah! Dóriam, e caókiMtDb«n — Mért Q*m tmduk. orafáa mi k»rtt*o, A boldog»4gtól b&lni ¦•(. —
Bátíey Lajos
psrmoieg'ia ó i
cas rj gp g
lombot rá-oit * fAk, mioih* moadaoi > it{Magira*k : ,Itt hagjtál m»rul*íkai * *ÍTkt.ro«k. KW Sóró maradt caapiB * * iramból «¦ . kóró m^sördült: ,M«gölt » áir, nia«k ao-pdud?!" Hiábft njitoak rH7"&> •xMoljrss f-lbflk, biáb* tekiD-teaak .s •ifrŐI kék Mcaek k írd ön . töld-re; kocerfi fid a ffe»iet oiadsBa S>oiBort»ág Ukik itt ét awk a l lógja elfisai a« <3 C***H if*Ktév«i
Ba oda kftaa T*lt • aMbadbM, abo! báakédMk i*. -séf n o»*k a bb
w *cé- világ, «g7 tonplomba •árvt, frb»i *
nat néha-néha m»trtaT»ró bang, ha p»-mm *, iaakéot «aik.
S»űlí«6b ksrtet, de Tiráda! tolib-bet, rtieltöl óvotiat, nagj rárot tmi kBrö! a maga örökös sajával «¦ lom bt goceivel. Hasai fat bokor éa TÍráf caak tftrvs ha él b«nD«, a f6bely«t itt idsgaook foglalják el, akik iflaóbb -tapféofre vág/Ta, a mi ¦apiogaraokka) uéba m állnak. N«m kérik, bogy maradjon, ínyt A &LJM fél-oek a tiíl hidegétől; nemiokára fiveghái-baa dédclffuva, biitoa maaftdékrot hallgatják i» eieiet.
Uodotod-ra ráiaák g6gö» ¦-nrinai-kat, niddo ai 6a»i légen át arra ieag aa ökörny-l csillogó fonala. Nem féloek, de úiják a dolgot. Hiodig uaatkouiak ; méft mjir der«kán tatn örültek. Pompa, mod-dó bivalkodás a doigak örököaea ; 6k g»»-gok, D»gj arak; aa é^et igaigjöojörét elvessék > asegénjok; oékik maguknak aarad a féoj, ¦ et elég.
Rövid Ptppal, bflrös reggelek: iso ked*4kr« való; d« as ibolra, ott egj asAp paodiotus tövtibes, gvér n^ptagarki^ fog/ó melege: ia amiveaM fofad és loksso-roMit illatúi újjoag, hogy kiojiliti né el sem késett.
A b&aske idegenek egr reggtl esa dátkotva vették éssre maguk kosfttt aa igéajteleo jövevé-yt. Hogj mer a« itt nyiloi, bogr meri paraastoa ssagát as úri illatakbos vegyiteoi? Kinek kellhat ilj tArpe »ir4g, mikor kertjében alo-g ¦TflikV Hol a keriésa, hogy kihajítsa? —
As agavs virigitséra mindig oly fessesea Ül, niotha amHoteles ast mos-daaá: BVmdej. Máj évb«a sjiKk bossáa aasoftla, fii nagséaseiek !¦ A ka*
csoportok Oassesdgaak, s a harmat végig- | fot pompáa söldjüköo, saelyoek riasaos: avat D*»m ha'.|* át. A mér-res noliaa ! mok bar*gos<D -nereasiik baaogatott le-' Telök tOskéit, forró égövi sádak iamerat-i«d nyelven tiseguek ; a mienkénél üoo mabb túkkel, ingó t6rae*ael, najlÓ ággal apró délsaaki teayvek aoiéÜsaok, s a pálma mindre megvetoea nés te a magasbél.
— Minek nyitottál ki? TAged nem es. aki védjen; jooai fog a hó, a fagy, ii tudjak, ¦ astáo te meghalta. Hittek
jöttél ide, bsonuoketaddig ia boasaatani? t Ls a nyomorult kiaaövényke aékik a«m ártott; d« már ssokáauk a gasd«-goknak. hogy i.jDalják a koldoJ'61 még a levegőt it. A ti mondák tolakodó, p«díg anyérsyi beiyro megtért. Caakbog; as ibolya n«m törődött velflk; nyelvüket ¦em érié; öruit a pillanatnak úgy, söt jobbas, mintha aok nyár volna mögött* éa még sok tavasára Társa. Tudta m o mi possiulá*! de érsatt harmatut, triss eItót, napaagara< é» e» a boldogsághos tigelég. A kor'éas aem látta m«g, ¦•¦ dobi* kí. gyomként, eWirulbatoii uyag-los a három utoiaó aaép nápea. Uegbalt ssótlanul, ésarcvétleoQl még as elad dér eiótt és már nem hallotta hoeasabb élatfl hoatáraai fájó pasassat, vágyát, saslyet ráoisUk s sséire: .Oak lebellatet a tavasából kosa vissaa még, a astáa jöjjos a léll-
Middn így ssoluk a kasa ssar*dt lombok:, füvek a dölytos idegessé, már ftregabtakos keresstai, a napaak kihűlt •Kfarail it UaykAaak árisák.
— A páráktól
ben más égfiv illatai saoronganak, ¦ as üvegtetőről sebé*, m»l<-g osöppökben esik l« a meggyülemlrtt */it éa nagyokat kop pao a sié!e« pálmaernyfikön. Egyéb htftg ninca a néma élei » lakában: a fatetflKröi stég csak Agy jámbor ka fflity se kél, oau-pán valami bágyadt légy sorrenU asár sját as ablaküvegbe*. A sarkokba ssot-lan pék feasitett hálót, • a c*er.-pek alatt pincsebogn-rak meg asásiáblíak lapulnak meg. A kQvér lombra saibbadt álom ne-besfll. —
Ssánaodó pálmák, boldogulás bánások 1 Gyötro, d« me^ia éd-a álom távol égasarról, aranyabb Terofenyröl, gyé mántabb harmatról, végtelen erd&k vad illatáról, liánokkal öauekiiu-vlt, omber-tol nem járt •ftr&aégr&'l, ahol a s-ellfi termékenyítő porral legyint rokon virágok roL Ott ok is tudnak as«retoi, ott as A hajtásaik is gyumöloscté érielódnek; ott as o lombjuknak ia van fésakelo madara, vaa aki otthont raj luk talál éa báláját dalának gyöngyével rója le. Boldog álom, bflvöa képek a valódi m«s-se basából, melyet ah ! a fogoly fák aohaee láttak, biss satnya létük itt iogant cserépben mesteraégee ápolásra ; de mégis él basánk as«bb. hatalmasabb óaök után a faj amlé-k**eti a a vagy visssa aa Aaerdo kosepébe, ahol asáxssoro* eró*el tor as élet a földből elo ¦ bója gyösyörbas árad vágiei-attt, megtöi-vaa világot káprása tos ssiasei, itt nem is sejtett illatosáéul.
Itt pompa asámba megy még es ia. Aj óriási levelek amsrágdasinare ssürik a behatóié téli fényt és ágy eresstik rá a medeaesére, melynek sötét, langyos aranyhalak Arf^réln-^, asiau
áimoean, csak fehg elve. Igas, hogy nedvtől dussad minden. íorró égóvi bokrok vékony ágain bu*»o» ¦airmokkal nyi-lik a virág éa fasseret íitsttsl ssftfoljs tele körsyesetét; de ai esaiihAsképest?! Csinált ssiklák tetejében oaak a haraast bontogatja kéjjel fodrait, amint a táblákon át kitekint a halott tájra: a aaél dermtastö havat hord és kopást fák kö-sótt aürölt át.
Élnek lassan, lassan, asabályot oso portokba rakva, miadentAl óva a gőgös, de ssásandó ideginek. Agyon lakhatnák meleggel, visiet; gyökerűkre folyton a legjobb televényt hordják, amitévssámra ká*sit a mi fáink korhadt lombja, bogy as ő megsiratott kincsükből legalább új viráoy saivjon majd életet, a mi vira-nyask, melyet as idegen kedvéért megrabolnak. — Ssorgosas sorra mosnak i;t minden levelei, bogy kártékony gomba vágj bogár ne bántsa drága formáikat. M>g a mieinket udakünn semmisem védi, eaeket as idegeneket gondosan ápolják, Araik éa meg is őrzik. Csak egytAl sem tudják: aa unalomtól. Megutálva a bőséget it, elémelyedve a bosssu télen át oly rekedt levegőtől, melyet titstitó tuvalvm át nem hasit, mintegy ásitva nyújtogatják terhes levelüket és unalmakban halálra sárgul oak.
As üveg baa boavkeaécs, a ritka asép paadánoss. melynek elhajlott torsáét négy ssálfa támogatja, rágondol a a koldus ibolyára. Hol van as most? Elhervadt as első dérrel; de gyökere megmaradt új tavaraker. áj sarjadotásra. Kikapálták a asép helyről, a aaeméttel egjQu félrelökték valami kerítés mögé. De suadegy 1 a tavast'intése oda is aljatHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
APBILI8 18 aa 18%.
dMcutsiónak sem tolt nagyobb ha tása. A gyakorlati életben a népnevelési egjlet szép eszaéje még ke-resttől viheti nem volt
Ez tüloüben elóre volt látható. Egy eszmének mindig érnie kell ad dig, mig a viszonyok kényszeríti ha tása ai egyik vagy a máaik formában ki nem fejlesztik virágát. A .Német Schnlverein' támadó fellé pése, a nemzetiségi agitátiók lüihe lyéból koronként fel-felpattanó egy-egy szikra ai alkotmányos élet bástyái között magát bizton érzó magyar embert mégis figyelmeztették hogy sem a magyarosodás, sem i közműveltség terén nem történt meg még minden, hogy van tenni való még, gyorsan és erélylyel és hoyg végre is a kormány nem tehet meg mindent, kalSoftsen pedig meg vas bénítva tevékenysége, ha a társadalom teljes erejíból hozzá nem járul. Más részben egyes kisebb na-{ gyobb várótokban maga a közönség érezte egyik-másik oly intézménynek hiányát, melynek felállítana majdnem (létérdeknek mutatkozott éa igy viszonyok kényszerhatása demonstrálta érthetően az egyesalés, a társulás oflkségét.
így keletkeztek egyes helyeken az árvaházakat, kisdedovodákat és menhelyeket léw?iró egyesületek. így a magyar iskola egylet, — igy a közművelődési egyesületek Szat marban, Temesváron, Bibarmegyé-¦*¦>: — igj' a magyar nemzetiség terjesztését czélzó egyletek a felvidéken stb.
Mindezek nem .népnevelési egyletek" szigora értelemben Téré a szót, de kétségtelenül olyanok, melyek halhatatlan Eötvösünk lelke eldtt le begtet, mikor az általános népneve lesi egyletek eszméjét termékeny mag gyanánt elvetette, mert ez egyletek, tarsalatok mind elférnek abban a czimben.
Van-e szükség Zalamegyében is közművelődési egyesületre?
Bátran azt felelhetjük reá, hogy igen. S ha valaki azt mondaná, hogy hitzen van elég egylet a megyében, a megye egyes nagyobb városaiban, azt felelnék reá: hogy mindez egyleteknek igen szép, igen nemes céljak Tan, de mivel nagyobb részt helyi érdeküek, csekélyebb eszközökkel kell nekik beérniük. De ezek nem teazik nélkülözhetóvé >z oly egyletet, mely a megye összességét magában foglalva — távol a politikai pártoskodás bénító befolyásától, oly érdekeket szelgáljon, melyek megyei életünkkel összefortai és i társadalom nagyobb csoportjainak er kölcai és anyagi közreműködését teszik szükségessé. Egy megyei árvaház Utentéte a németen gondolkodók verejtékére méltó- Kisebb helyeken gyermekmenhelyek felállirAsát tegüy-h/el. gyámolitáuai lehetőié tenni. emberbaráti nép erény gyakorlata.
elóbb mint ide, ¦ a megfogást gyökér ott ii IsT.l.t, majd virágot hajt ée illa ot innt, kitérs a márosiuai isélnek, • nap •agaraik aaabadon. Oh! boldogabb ea ibolya, hogy meghalt. Hit ér u élet igy ? I A tel aem való életidőnek. Mii <r aa élőt igy, ily unalomban : atunteleu oaak • !• holló vinceeppek koppaaáteit hallgeta aa Iáim, értui egyaáa foaayadaeét, gyógyíthatatlan betegségéi tok, tok egyfor-ma oappaloa aa éjeeekáa; a aapsogarak otak heleváay, magUSrt nyalábok, u ég kékjéből oeak aéha aéba gyönge Tiaa-féay: hu.öt harmat, udito eaollő, aiok-delí madár sélktl eeayart élet! Mag amott a kopaai fákaak it jobb a aorták, awt rajtok legalább veréb oeipeg !
Jobb aem élni a télen átl Laakad-taa iat rá, mialatt hasijáról álmodik, a ¦aJmalaral, i a kéayateredTo mjúi, bim-bokorábea életunt Tirág aa tagadja. A viaoaeppek estobéa kopoglak, bulladoe »aa eaageebél aatatalaitl, egybaagatn
kaUkaC IBSBBUt.
Ify Apáti*
tárak léteiitéte. könyvajándékok oíttáta által az idegen ajkú vidé kéken, a haiafiui ét nemzeti érzés követelménye. A megye köimavelí-dési intézményeit hathatósso táao
gatni, a
nzeti oúvelódés jogos
követelménye és elterjedésének ISI tétele. És igy sok más fontos ügy van, melyet az ily egylet tevékenysége, gondozása körébe vonhat.
Nem kételkedés egy perczig sem. hogy azon esetben, ha a megye központjában és egyes nagyobb és kisebb városaiban élő vezér- és nevezetesebb férfiai. hivatásuktól át hatott lelkészei és tanférfiai a jó ftgy érdekében szöTetkeznek; ha félretéve minden pártszempontot, szövetkeznek a h.v.fi.*- és nemzeti ér-znlet, az ember- és felebaráti szeretet magasabb szempontjától : nem kételkedem benne, hogy annyi derék férfin bazditó felhivására a megye közönsége lelkesülten sorakoznék s kibontott zászló alá, hogy részt vegyen a legáldásosabb társadalmi tevékenységben, tinta lelkesedéssel, buzgó akarattal, felhasználva minden kis erót, a közös maiikéban részt venne. Pedig sok szellemi, erkölcsi és anyagi eró van e megyében, mely csak a mester bűvös szavára Tár, hogy tevékenységre ébredjen.
K ö t v o s eszméje megérett. Alakot, testet ölthet nálunk is.
Vajha ezen pár egyszerű szó visszhangra találna számosak lelkében; de különösen azok lelkében, kik iiiTatvák a Tezérszerepre s kik-¦ek szavára itt e megyében mindenki hallgat. Akkor nincs kétség beane, hogy t feléledt üdvös tevékenység nyomán a biztos siker édes «yü nőiese fakadna hasznára és javára kö;vétlenül a megyének, közvetve pedig a hazának és nemzetiek. —
Emberé a munkálkodás, de Istentói jó az áldá«! Negy-Kenitea. Heffnuu Kór.*)

báaia templomban. As teketnai táti B e r i a y Elek k. r. hasfoaak vé gente. A lakodalom pedig pedig Kapron-caáa tartatott meg.
Erre a lakod.lomra lobbeo Keaiaaá-ról iá étráadullak éa erre néave vetlük a köretkeao érteeitétt lapnak egy barátjától. Att írj. ugyaaia:
Utnnk igen kellessél Toll. Igaa, hogy nem volt olyan i
Kéraei a »e|jlioe aefjelene lapot
tttrktattoit • csikk átvételért.
A Hzímíi klrébél.
A nagykulzsal köztelei
T.lilook > táreeaelom némely ré-ingében olykor •gyem, ki magát koa-véltméuyuek neveai. — Az ily ogjes íelatta aaereucaea, mart aaaa rajoogiibaa él, hogy ó miadenttad.laineraUiboraaaitú »"gT»k, • a mii fajdba Teaa, — padig a«-i« alegge lereaaD — aat hiaai folíle, boK; anoil boloaebtwii a mag magboldogalt SzokraM iem relakadbatetl volna, ¦ b> eaatleg meg ei.n n.gj Wi™ moal U élae, lalaa ea járaa mi J iakolájába Uaolai a boloaaaaeget D, magjaraá aaegeay Saok-
Kár, igta aagy kár, hogy
kor
énen fénye, tüneménye, melyet aa ember jó kedvében pl.néláoak it nevethetni-, ki ugyan ia a .Zala- f. évi 16-ik tsamá-baa a veeércaikket irta, — homályban veet annyiban, mert nevét oaapataereay-tégből rendesénél titokban tartja ét saak koronként ragyog elő atellemi mlireibei. • bol maga mondja, — aejnot — hogy fi akönvéleménj.De eafikaégat .., ho6y nyilatkoanék köireiemenynek, mert különben aenkiaem tudná, t a boldogtalan olveook aat „m találnák k\ t aat hio-¦*'¦ hogr ralami tudót, nagyon tudóé pap, i Ulán még Cerdinélia ia lehet be-lóle, de merttnerény, mott egyelőre mrg-•légednek n n. kanmaai - leendő? -répoateeg- vagy Apáteeggal ia, haugyui agyobb remények fejébeu nem engemei ""•"tarra kandidálnának.
Midőn ily nagy birfl férfiúnak mu-Teit orvatoza — bárha tajnoa, bogy a magyar tudóé táranaág álul ének kiadva még nem igen lettele, — t oaak néha ve. eéreiikk .Lkjában jelennek meg egyik
ProvÍDoaialia vároa kerei
áltaJ olvaaott
halyi lapjábaa, eltolt aa Orom ea gyönyö-rUaag aaaek tndatábaa, bogy mily nagy •aereaeee reám, bogy éppen anon korban álak én U, melyben • kOavélemény oír-telaaBI adja magát elo.
Eaea laerenoeei kdrdlméaynak talán még valami basánál ia vahatanj, mert miat mondja a koavélemény Nagy Ka-niaaaa rendes plebáuál akar telálliUni, — aem moadja anoaban, hogy maaayi-
•) I rorai alaB kSalsttart lem alaki,
I annak megelapitátáhoa, t oegj- de oaak egve> kívánok énekből kiemelni, ' t (t>. B < >; nátronok ur, naivat
igy ha kedvében találok járni, arra pedig eaioja, mely aaokeak eaemébe, kik eat vetaetittl vágynlcodom, talán engamat éneitek, köayeket oaalt. At aj hátai fog aa Apátaágra előre nyomni, ami bi-' párt aSesontötta fel. Volt agyán valak ¦ony n.gyon jó volna, mert mott egy
anyagi
l nem bíró barát '.gyök
ott, a ki a oeak horvátul érti láreatágaek
németül próbálta elmondani eat a dikoiót,
ugyan, aaono.n ígérem, hogy ekkorra de hát ea otak .1 árnyéke <-oll annak a tnellemi tehettégem felöl i« némi ered 'ragyogó gondolatokban bővelkedő, meg-méoyt mulathatok föl, de begy mennyire ! indité felköeaöatlaok. haladhatok előre, •» eilél függ, hogy mennyi időt enged e köavélemény ne
g
Apátság feláili^áaára. a mi anyagi ia egy kiaaé módoaitaaa. l h kélé
y aely -
Jó volna ha a koerélemeaj mérlegbe vaué egéaa tulyával magát ott ia a bol a foatne dologban végvsai tnokuk, ea eeetben meglehet, bogy vagy a a.-keai-aaai Apáuágot vagy Prépoetaágol fognák ham.rAbb felállítani, vagy a kötvéle-ményt nyugtatnák mag ad graecaa Kaland, t.
Én ugyan tejaálkoeom rajta aa-_ m, de enörnyd nagyon, hogy a hontélj-ban veeaett neva köavéloméoyt teemé-
igj m«g kell foM'.tini mtv
V.onor. utáa a aoagora heagjaibaa gyönyörködtünk; e bangáéért a menny -aaenooy ia kitflnőaa keneli te jeUnlevó meelerével, Boaenberg Ádám nrre egy pár claaaíkut darabot játanott nagy verv-«cl. Ámde a jé magyar oeárdások aem vé attak temmit, 1 ámbár a borr BOngor.aifiveei, ki ott Tolt, hüiedeeeli, mert bát aem olyan veaaélyeélkSli dolog az a mi édea borrét lentvéreinknél : > jó ked'O fiat.laáv- megállta helyét.
A vendégek koat volt Slaroeevita rieeloeek fivére ia, a
»ola

oinoaen egyébb hátr., I köeaönetemet aaegény barát oauhá de méitó megeanékeaée vegei «i Koslöo;' ben — melynek alább olTaeói it aaámoaan vaaeak yilTánithanaam.
Fogndj. tehát nagj kívánom, hogy na Itten élK
Lj» barát, Jc> an __ _aUe«u laáalaí,
GSARROI.
• Mr.
Efy
laM.ilM.
Említettük múlt sai P er k d Gy ótő, k«| 6 12-éa eakUdott örök kianannonynak
ftB, hogj t B 1» a
beo mind megfériflak roln*; de •¦ or»-gabbek méfU o*»k egy coopébe. kerültek teMse ét igj kwJlemw b«uélff«tasb«a i6l* tölték ut > rörid idAt, melyet a Mivf jif-ábó Hi b ű é
«r••ágból HorTitorutif b« b P b
ű otitjény- l ó
be vett. Perane, bogy arról it volt eaó minő fogadíatáa vár bennünket a aeom-ho'vátokaál.
Megérkenvén e kepronoaai állo-máara, riadó aaiviók fogedtaa beunba-r.elyet oaakhamar felváltott a telj*o diesben kivonult tüaoitoteolttlet h.rtogé
Mikor a fiatéi pár elhagyta 000 péját, hárman előléptek ée * lüsollóetg leerint lieatelegve, éket horvát dikoióvel idvöaölték att, ét a hölgynek egy taép 'irágceukrot nyújtották á:. Újra egetráaó aiviók a ttás»fcr« manó emberoeoportból, jele nanak, bogy mennyin* n^pettrtt férfi.
aocaikra Öltünk t bebaj-láttunk a fiat.l fér) éi agyeaeranund há-aigaada lakáaára. Utktoben ia népoeo-portok állottak.
A vaceorálg még elég idí levét, körű néztünk Béháayan egy kieait a 1
kel-
roabao, maly oaiaoa, tiant. hataJTal
imae benyomáet tnta.
A magyaraégaak esi
reo karét 1 _
veraeayeket t egyéb dolgokét hirdető f-írageeaok miad horvátok, itt-ott német a;eWUek :•.
Amal.it igen fé .yee tirtaaág gyűlt öatae a róiecény háaánek O4Íooa helyiaé-geibeu. At ottani hivatalnoki kar, an ügyvédek, orvoeok Bejeikkel miad megjelentek, eeroaát léTée, éppee at aliaaéa-ut főnöke is ott Toll, heteimet termetű, aaép öreg amber.
Kamuéról ott Toltak aa érdeklett
Egyéb lap^aetaletaimel a követka-kenőkben fegla.om oaeee
A borTát ember éa kiválóaa a horvát aó •aivoaaB rageeakodik aemsetiaé-géhea, a a mngynrok iránti ellenetenv ugr Utteik hagyoenenyoa e aépaeU, • leatist a roktaeaeav némelykor megfejthetetlen valami, kttlOBOeea a mi a asm Belek koaor.it illeti, Bgy as aa elleaeteav, melyet némelykor öekéntelenttl kiérea aa ember, anéppaycobologiáoak még eddig fel aem derített talányát kepeeheti. S . nervátoknek ¦ magyarok iránii ailen. ve is, Lalán nem oaapán G . y-n.k álmaira veeelheto vienaa. Nem anabad feledni, mennyi kündelenuael jár a Marakoa viaa aeaboditáae a megyareág rémére, pedig a muraköai nép lega.gyobb réeeáaek m gyár éneimében nem lehet kétkednünk.
T.lán .a idő m-g fogja hoint aat ia, hogy . horvát ember lemoodv. tóba eeie Talotuható fellengső terveiről, taei' verjenek fogja tekieteni a m.gyar', kihea bisony elég érdek k.pótolj..
H i r e k.
- A »Kagyar lrwUleeB. esad-véazetp.rWlé egyeatMet* t. hó 12-én
lertá alakuló Illetet at .Oronláa* vendéglő n.gylermébeu Dr. Fárnek Láaaló id. elnök taép beazédbea eceeUltt aaoo tehéatégekel, mik a megalakiteeon faradotok elé aloa-ntfelen gtrdOltek, 1 frS-mét 'ejenla ki, hogy minaUaoknek legyó-téee ucan aa egyeeulel noel aaég ia ala-kuláai atadiamara jauitt. A megeyiti be-aaéd után felolvatUlotl aa alap aeabály-terveeet, mely néhány pontjának modo aitáaáv^l égett lerjedtlmében ellogadta-tott Ltután köveikeaett a tiattikar ée válaattmánr tagjeiaak válaattáaa, melynek eredménye kóvelkenő : Elnök : Dr. Fárn-k Láaalo, másodelnök: Dr. Sehrey-er L>joe, titkár: Sealay Sándor, jegynő: Himfy Lajoa, máeodjegyao: if|. Sioger Soma, pénetárnok: Üohleainger Gyula, konyvtámok: fioeenfeld Lajoa, béanngy:
y Tuboly
j gy
Saerveaf elnökök: iro-
dalmi taakuatlályrt : Bátorfi Lajot. ae-aéaaeti annkotatál; re: Venoeel Beee , dalárdái aeakoaeiélyra: Bieehitaky Mik aa. Sainháe- mukedvert- éa felolvatáai taakoaatályra: Uapooh Gyula, mulai-nágoket readeaő aaaketnláJyra: Kamata Géna, jétékonyaégi anakoes'.ályra: Lel-liagar Kelemen. VálannlaUnyi tagok :
g y
Hajgata Sáodor, Biboohay Feaaalbofar Joaaaf, Qrtlnbui
g
György Henrik,
Huim.no Hér, Kania L>joa Koráoe Ltjoa, Ledofaaky Ármin, M.ndák Q7ul. Sándor, üádor Joasaf, Or. N.un.nn Eát, Oilop Eraí. OneMly Antal, Láng nyama. A e.e(-I Jaaoa, Jáaaai Ármin, Dr. Boiaehild 3a-
¦I, BoeeariSlgyi Anul, Saller L.]<m, Smettaaa Farenos, Somogyi Henrik, Dr. áchwan Adolf, Koveedi Janó, Saamer Qya.a, Va)d« Balmt, Kramer Lajoe. A megalakul egveeblelnea belyuége egy-eUre — nsig ntk«lm»aa6b aiaálkoaik — as .0 r o t a 1 á a' Taadégló emeletén, 3 egymáaba. nyílé eaubából fog álleni. Aa alakulás amiekére. • egyúttal ie-merk»déaí a télynl apr. 18-án ette a Ko onábaa Uraaa vaotornra gyfljekea-
caaládtagokoe kivsl: t<t Boraay Klek j nek at egyteiklet tagjai. — Midón a
k. r. hásfteSk ur, Targaanred
é lál Md i
•aép leányával, Magde Kinmtrtynyal, a nyosaelyó leányok t még iSbfc hölgy ét ur.
A vaotora caadag ét itletet vol', • a háaigaadt nagy figyvJa^l taaaaiton vaedégei iráat üj Telt előttem, bogy Horvátorteégban an iváa ée felkeenöBtés ¦ t ta.bálroark van. At eltő élei telbor. d teánál kel éa m
l^anb 1 nn^nh naaj ^T&J ajeaiea.i*>e tewiBii* ¦aakewei an
a •'már » kétaaáanál több tagol ••ámláló egyeeftlet megalakuláait örömmel regia tr.ljnk, annak h«natu ét tttlekben gas-ing életet kiviava, vároeunk ét megyénk polgáréit aaivea ét nnnntleo pártoláara melegen kérjük.
- Irtéulnni hlT. L.ptink aaerkeea-tole:Stalay Sándor megreeaeléai
felkivut booaálott ki ,Angynl éa ű beeeely kötetére, mely
„ , mea ,ii atisony, ha an<
főnöki tianu«gre: ea Tianontkosaontéetei 1 gy a I" ét .A s a • a a o a y, a a ördög"
a hánig>ada advtali a vendége-1 ö r d o g' ek k&anl egyel telkér aa aeaul koeoa oan
p
/ ¦ ¦vini mtniM KvaiVHMl vanaai aaaenomij nTOnV .
tartalmi latitlilail aeB vállal <eleleeae|« aj**6"4*
megkoeseei ét elfogadja a lianuégel • a j eaimt két eagyoeb anebéau banaélyét loaaítoaa. egéae parlamenti módon ioné- readeeu aajté alá, t ant janiul kó foly .áa 311, aaaaaulféeök readteen péroaával Inyilvánotaégm eiéndékoaik köeeonu tel a vendegeket, aa urat ame|.~ ~~ '
letta tlé héegygyel.
A barrel tonnáink igen rövidek, per eeóbol állanak. Itt it veit pehnrko-
Inam áldnmétnál
a mint aa ilyen ,meg-1 nagyon reaeVéa vas;
booaálani
Tartalma: 12—16 Ívnyi lenn. Elefiaeléei ára: 1 fri. A ktttpánttil vagy egyeearflea
p névaiáiráaaal etakaaleado
•jre*
deléa.
kel lehetőleg gyoraan, de ltgkétobb májul láigkéri keaeihaa juttatni, hsgy t nyoautaado példánJok aaáma
rán: inléekedheeték. Gylljtőkaek 6 példány után tiastelolpéldáayt ad. Lapnak t. olvuoil aaivet pártolátra kérjük.
— As a cserebogár, melyet leer-keest&tégunkbe febroár 28-án küldöttek, miat terméeeeti ritkaaégot, — egéaa ap-ril 1 ic, tehát éppen agy hónapig élt. Eaea idő alatt f.levél hiányáb.n fivet tápláltok; mely a ooknal gySngébb i. táplálóbb falevelei — igen terméaaetee! — otak félic meddig kárpótolt.; de még ia majdnem eléll .d'ílg, emeddig - rover-nek életideje körul-belül taruni atokett.
— Hibaigazítás Uioltó taámnnk birdetéeí rúv.tan.k .Fontot, tiőlőbirto-kotok rétsére" onimn hirdetéaébra bi bátao volt eaedva, bogy a tvdló tőkéket kelíene kélraeyotDi, mit mott kiigentv. köslQok a hirdetéai rovatbao t ajánljuk aat ea érdeklődőknek figyelmébe.
— Meghívó. A n.iy-kaaiaeai ,Kia-dednevelő Egyf.alet" X-ik évi rendet kongyulétél 1886. évi epril 16-án, vaaár-anp déloláa 3 órakor tartaadja an egje-•ülat nádor-utoaai tejét helyiségében, melyre aaegyetölet Ugjait tiaatelettei meghívja aa elnökaéc Targjiorotnt: a^ Sl-oíki jelentéé a Utolyt évról. b) A lenért évi taámadáaokral teóló teámTinegálo bi-totlaág jelentéee. 0) A jövő évi köln^g-Tetée megállapitáa.. d) A laköntfint alaők ét gondnok, ugy a torrend enerínt kilépett 10 Tálanstmnnyi ug*) helyrtt aj valaaa-táa. a) Netáai indilTányok.
— T«d4sitáa Van tnereneeém a .Magyar irodalom ét mUTéneet párioió egyettllet' t, tagjai beoaet tadomátára boám, miaaerínt mindaddig mig egye*
nagyobb anabáaa k&ayvtárr.l nam reodelkeeik. W.jdiU Jónaef könyv kereekedéee 4000 kötetéé kSnyvlárát at egyesület tagj.i havi 50 ki. köloaöedíj helyett 25 krert h.t.nálb.tják — N.gy-Kanitean, 1885. áprilit 15-én. Tiasleletiel RoeenfTild L.joe e. köoyvtárook.
— Eljegyzés- B umeetekaie Vil-iea, helybeli derék, fi.lel kereekedó apr.
12-éa eljegyeate a eaép éa kedTee L «-winger Kationé kíaaeanonyt. Al-dáat kívánunk a frigyre!
— Asak a jí iregek Egy .gj reliquia moet ia oaak ak.d naoklol e jó ftrag káator-tanité arakból, kik falojok államért böloaeiként taerep^ive, folöelagee-nek tnrto:Uk éearevnani a TÍlág forgi haladási é. megmaradtak a<cbimedeei poo'oknl. ~ Legu'óbb egy uulvényfóla kftldetett be hoaaánk egétten nredeúkét-
rntban, t melyet at ajabb nemnedék u-aulssgául ide iglanak : .Tina alt ur ! A teokátb.n álló, • volt örök időkre fel-bat.nál.ndú aatikaégee finom oetya lieet a R. K eg;báa feluentelt papjai éa K kereetten ka'oiika bivekfalhMaeáláaára — kü'öo(WFn a buavéli aaent annepek fel alátáre, küldjön két de igen finom oetva lieatet kdldeni, boaaám legutofimor melynek árt: Ai illeti üeeteletbea álló enyhet gondnoka által léeaenanaak ér* ki-fiaeleadó. tiaatelettei P.Gy. kántor Utitó*
— Járváay-fészek Ha .¦ ember a Kiafaludy nueán Tégig halad, tnkén-'eleaU nemébe otlik na utoea felei ré-aaének éjtaaki oldalán a hasak mellett végig toouIó elhanyagolt TÍtveaető ár-kootka, melj a baaak előtt aem valami tiattan tartott állapotban Tan,de a Simet-Une kerttől egéaa • Makay-hán tarkáig egéét iitepleleppé válik. — Itt eeen kit ontloroe kikövetve ninoeen t a anekér-ntnek folytonot nétnyomódua folytán, mindunuiaa otetaanorul Tagf beiameiő-dik éa olyannyira vinaniataaen^ fekatik, hogy ulán 2 hflvelkoyi eaeee tiaoaen. A vi< tehát o t napúkig áll. megpoehed ; I ae egéja árok végig egy ba>bod: iatáp-meder, mely mihelyt e melegebb (vad beáll, kiállbatlen boát fog lerjeeakeai. Jó lenee att mihamarább kiköveam én a via-
afoljáaáhot eeéet létrehoani, mely . Betthyány-uioaa alatt^áiTesetve, a Henet-lelek tarkánál keadodő rol^ynek ugy i> lendoleut Tett. Ép étért egéén ióakaró-lag éiaköiőneég irtnii tekmietÚI, mei moet. mielőtt . oyár beköttön — fe!b>v-juk a köaegétaaegtlgy I biaottaág I eaellef a t. vároahatóiág Sgyeimét énen »«••• deimet , léRfertőaő ieaapm«derre. Y.
— HrsMB. Oi bán Lajee reál- tanár Sümegben; f. évi april 14-én oltáráét veaetl. Gombár György janoaháni köt-birlokcnnak aaéptehetaéirü, kedvei leányát Mariak, kiietasonyt. Boldogaág kiaerje' a eeenl frigyet I
— Ettaer 8á«4»r ur, Sümegb vt-
roaának koaúattelet ét iaeretetb*n '«ri polgára tulyot b*leg«égbeD taeoved. Bar aa alulánot réeivét g>óg;b.lánra képe-tit«ae ! Adja Iaien : úgy legyen '.
— CsákUrmyam aémei etieéttur-uság üté fal aatoriáját 1 — ngyláteaik — négy pártoláabao rémeiül; — h<>gy *'k réneerol ? aat lalác felteieget »•»•",''." teaüak: hm' ludjak kik a ,)ó hnaafi^ '
— MákedvelO laimelóadáat retde-neu a oaáktorayai fiatelaág lebb ogj* Beláoyi Tivedar képeadai tanár TeseMM mellett f. ko 11-ée, mely mi-ten tekintetben kiváUea mkerfllt. Seanre honalo'i a .Ceifre nytmimnág' Otíky eerfe>T-
njnél ¦tla»tl.taiHUSrONMSGYKDH ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 18-4* 18Ml
VÍO. A tmmu joredovea a oalkanyai kio-dadáWo-egya*lot erfj^n .já.luoti W 116 trtot toae ki. Ai aliadáat t, kedaiiaa láaraaaláttaig koraita.
- nmiiimn Qn.
aé aaiyk-li bo.torr.klértala) u abatoa í ko 11-4a aalaláa .a.kreajét btuni általadba, tgy bogy aa orak'g ayilrá .olt; - tUk aaa el ellő . oaaaák.a T»it 167 b". alttal - A toí-,.j aodig iumlu. 4. mlMibk aaaek kidari éaaa a«rea<.o kaagslkodik.
- S»r«acadiliall j.rt »r<ui
M bnoaycaDaaVá Háaaaa'd ltjára. May. n ui|n^ .6. bet aealyoe aufMliicx gireraa tolta, atireéaarerauék, to«jeaaaaa»* aal-ilra áUapotöaa t»U. Oreeai ápolta táti ».a. • falgyó<yniaaáa«ia»BariBliy. gi taauUégoa aaa( arra aóaia. hagy * „aagorliat — ktlOaoaoa gyoogébbak — oa eágoeaok ogyeda.1, haaoa aaaak road-j. és aáódje aaeriat keiuaetoa.
- intfTMl—I 6«Mnil S
un ság logajebbáo dij-tat>.áa.lot boeaá-lo'.l kosra, atoll aaoriat u éiMb.atoaiiaW ejt-aa. egyoléra kajál és aláiat a»at4re uoaaeii ragy a«gka>iro«o t eaovWkee-eaff aaoié ragyae biatoailáaoKrs aasve v oeaiályt alliwt lel, aaelyboa a kea-ustoltak • areraat.T oyo'eaY.a aai-»>.étát kapják oly sMm, fcogj m a ha* i aitaaa»k károa én f-itt'ltia atáa óteakial aa igéayro jogoaojui k4ai aaa-uuk fai, a aérlagbol aouláa arodo ia» lialli|r«t áaoabaa kúárolag a láruU| eiacli. Aa Aaeienraaioai deaet-ali, asaij aied^akx aaaa »aa. kon a kHiliilg má-íarm ki*iaal«ajaak Pbeto Ugjob-ua aojfelotjoa. oteo nlt aaak koeOJ. aerye* aaélotbastaa<iéa loréa igaa libe-rilú biatooiUai Mtatolok életbolépletéee álul dicaéretre aol-ó ratoraokat koalák ke ot ogy es iJla;, Talaaiat ojbialositaai aodoaitaaok léteailéso éjui aa áletbtslo utas rorjoostos* ktetl aagy érdoaoket aeeraet . A 80*/#-ayi Byaraaaéayréasaai-tat °ly ojiUa, a~y aa otolbialoaiiéa aoj> aerflsi'.ooa ordekébea bieoayára igoa erolaaort, aaaáj ia lakakb, a>i'»l aa asas l ai 1862 ik ér «4m aa a(jaaart bi^maiUaatra a*ai« CaawálU
»y MMlaj r4»Hailiai iiiUIj a p4aMra-•ík.-k 29.77*/. aji alla«aa aaaKMaat i»»«i ki. ________
1/ m. Sojaw- E ak j< «i ¦lalt .Koraarilli k»M|ik>a-¦• aparatM korttlt aiia<a. mtijtm aaap aláalB köeoasag ajllt agyba asaftk 4*-oaára », bojj a d.rmkat Bar ¦iadaa •>iaia;aac>ui aloaaprltaiu MaKj-Kaaiaxma — 8.1 j »o.i (B.an k^u.) *«• •ratia aifcTaiailéTal a I ipail Mall-lia kittaiak ¦>«<: Pálfj Hia«(BWpala<u) klíil. Bóaaika (Q«faié« )
^^i-vl 12-ím acIjBoai Blak baoaa-l«llépu*I a .F a I • r a i aaa* kar*lt aaia a&ar e»*k kAaisaaaaaaa aj&it Hiába, karautf kilaaí lj darab, aaayi ai6adaa mtas, ¦>¦' aasaaa^it a aFala rlint1 áb
(7 gy ^
tanfcaló faaa. M»)d avak aialiáa iaa»et raafsii fog D. BOat a»ar, xt'oaoua •Mla .loeoaokil- map.d»a caak kia katiaau idkalá. — SoljroaMaiaak arsdati jalaka a Oakur-aaensbva Bliad a mai-iatt aiáffa aialailalu •> karfótalu a U Toltakai aaaal a Taaiaiattaajj.l aaaaBkM, mily aa aloadáal laJjaaaa UU-MiT* utat nla*agjébkaat. UrJ Klaaak : gk a aiiaia«ii> aaai kaaatak a>aai més ¦aitan a — klloabaa lArol aiataaatt, aa-PM alakokért — darab ato6 alladálai tatban auadaaltt Uaaaatalbaié adaadéa l taikaallai-
Afríl XS->ta anara kwVt Oka* Grarj. : ,Tii,;ttoi" caiatt «aia-aln aaép aaina köaóaaaf alMi. Ai eat ÍHiotttift FabÜaa (Darblaj) 'ol(, ki atjaa ácdaautiAjdnl a. iloraa t jaléká ˇal arilt jalaaelb^a ia tapara ragadta k klatiitgit. EiMatak mif. Safkyaa i.Clair.) Barcii Imi (Alk«a«n) ém Qjaraaa Aliaa (8ua»a«J
Afril H ém adaton a ,( a l a -• rlj«rd I*il7* eaiavA aaia»i. A ^aiapad* salat aaaklap la(ai«bbi
baafekaAtaltaansu8i(kj aüa-^ I kegy aaaa aépaaart Hj
oaiai alatt a JL i a d a" aaiaaia öcakaaá-
gait tálalu lat a aagy-klliani koata-aagaak. Ha akkor mtf m • dara* aaai k-rftli Tolt aoart; oaak • hlaajlilti uu adták oltMaat mar tafctta.Saiaaaé" Ma-laa>sajeT«l aa-aibaa Sagky ar laaaáaaol kat, á* BB6a)áoaa tu. — Aa eUWdá* oijakkéal aiég («rda akaaj rolu Jais-aakkal a«.í« kalanak: 8 4gk;aé (Martk.) Pálfj N i a a (Liada) Bóaia aU a a i k a (Opfcalia) A r a d i(Loa.lalol) o> SaarosfalTi (1<OW AekiUaa.) Afrii l&tm ad ák H.ir^jaa.. jalaloBJaiakéal ^larjalaiaa- caÍBt ¦par*ua-at, aMJT tadra l«T6lag egy ó> agyaaaa a aálsak mir laáaililaaaanr ba> ¦utatott aKiaaaaaoBT foloaigaB* eaÍBl op«rott*-oi. VaiOMiBoieg triaa is ajaradi rolaa a kai, ka D .ai.ch Joa>akiaaM-aaaay aaai aifiKödilc koaro. Li asotáa f a koaolt teaaa koaépaaaaiB ktaiaaa g, ¦ akikot öaaahoaoU. aaokat ki m «lo-gitaotték a foivoaoaok koakoa aaÍTaaaig-Uloa<klo kiaaaaaoaT eaiaoa é. kalloBBi dalai Mag több aauut arataatoli 'olaa tollépéaoral, ka a láaipo-laa kioat orol aoai raoa rajta. Jo Uaaa aat gyakoribb fóllopéi iltal l-gyoaaia, kogy «a<kloH kipaaaégot, aaap kaa(arejot barmaiy al-kaiOBkor toljraoa érroayra jvttatkataá. A aaiadarabbaA jat*la»aaott«B kival Pilfy Kii> (Karjolaiao) Bosi. tteillka (A'^-a) Aradi (Pounop) Saaréalalri (Haaubal) éa Ha.a.i (Taa d«r Baa) játok. lanaiBIt tat
rraiaBa II {f, ucrkaaiaMi taai Taaa obbMI tonaat L ailgl BkaéV klk « talaa f
fj
aaa, karaaaraaak aeavapan o alW orma «U» ••tol iratka —" -'-'• Ula» -•«. a>«lj nlMt aaa ro< Iflbatk illal IS. ragraaajtra »!»*¦.; . m caoailatra aaW Méaa tanaat groaar-ki.tra«a<l ülott. anrraal a eoaaraak «nk-aea nja—^ ráaaat kalla aMnliiaal, • a m, aat caaaalatra aoltaM a ott^ ia>ot l-l-O*fT»". •»! •»«. "alyoa oUáj •<, «>ka d< m. iara.lt A Mpi,.^, _, .«, aéioM alkal-aaai kaUa. (yoaotrak tolt, attl; aa alaaai karttactakdl Kaanetik i. *"á«7 WMtfba
u **Taaj ......»¦ r*w ; . troaiaiaaa _______
nlaa. •ajauar'a, leirkalallaa, l.letKaa rj«t!< ' LapTaaar aa kiadó: SZÁLAT 8AKDOK. *"*• "^"Si íS*1 '•«'*•¦*• T*i»-i ¦•« Falalía aaarkontí : TASS ALMOS.
Á/ril U-é* Ftkila Léaalé, a tár-oamt agjik l»k .Maga, tagja jalaJaUal aa 'iriij Eabír1 kartjt aaiaro; aa attal au karai^aaor. A darab aa jvul-aaaoli iráati ordaklidáa a rokoaaaaaT aaop aaáaiB ktafiaaogot voaawtt a aaia-kiab.. F a b i i a (Tiavtr) aa alkaloa-aal >> aaéltó kiiaaiaKobaa rdaoaalh. A többi laaroplok aaiaMa taaaoal arattak.
a aapii ka !.> taa-aajag ratiiiajaral a BittiivZII
«aa» .analaal .ü<at..a.a- oú-a
taa nakaatok, a Jlaltn kiiaaaoal-* — A oaxael-Wa kaaOajt. VTiqék a taa.ll il eUnk a
kacs j
oaloai ......i aolkal aat
Ara ao aalacat ,3aUar fala krr.au. aak-, 1 bt S kr, 1 doaoa ^*iiti-UU kaa-kajU laaaa««>kaaa~ 60 b
Varjaroraatfi taraktar: loLfO, Torok JoaKf Bl*ljai'"aia hralr-
ataaa U MII t-7
Sat7 Eaaiaaa: Balaa jaaaaf fa Maadak 6.
. (óraira
'JJJJ™^ Laptalajaoau. rTAJDITli
JÓZSEF.
Pályátati hirdetmény.
Az akart ralaaitaaat kidim tesa,
i kaianl.a aacairfal- kan atan bátrat* a Saaérataa wtari M-aak, kaaek oa likak káéef a -t—h-h.; ,., ka Of> M<20 Írtra ela.aa)r.tt eaaWIea ta-aak, ata« en bUaf Tanlakkel led', á kait, zat asataaa a art árto|lés X>aa áaaaaateaitaa
lalj..... aéaTaaaifM orea ¦ aa ál»a aea IIBllllH
aaan «j aat; aaaaokWa rá á beaei ^^e. • Ai arlejtae kaliaHajall I*S5 trl aar
arOl s Mártiin i Htk aal *jtata>k M aaafckBk roBeli W arája a aefarl efykat CTOarJk; ka laké* káliumul kiruke feleaa, kai, laljak i kjttret* i aoaaoak arS"aJ ka-kadík, InlMI tUniiM ka. a a>ec kall I- aaa rárt ajaolatet ltja. .a leaj tazktoalteM fOaaia ralaaaVa, kar? seava BaracyiM; Maii FaMratuk tekét aaadaa*, kk aaa
ataatnliiak, elr. lorubbrrua aúras ie f.rra iaMkanare rálUaeral aajkaaték. kan a a> leaa. rére av^arftdik • ajradekaaaá tálik ¦ IpMt aaaea azaaolyesaa asajoaiaai. raay a aaa. aaarkaaál aaaaaea IWUn a bete< ai Utiaoi sKaraoratkaa aaejallaaitart sattaoi ér étatt rraa aaU esakkaatar LaaW kikáayj. 5-,-énl akar k«á»|ill>li akar árailklim anlraek or/kar aaraajaa poakaab, aááa pedi| aaalrakkaa aauatt éa kaaalaoadl ueasáü aáeoaa Vas na; lyákraa aaaoT.4 aurlobofás- JaTt a)oa.staikál IWS ni aaril H » I
lar )
i« érá|aif u anaM akaükli kaajáitaa a* kilk
T fjakna f
kocj uiTb.jb... ar aowfele upU ipakaiaia lak aaa. aarad m^ b..ae, ai.Ua a l-4k~ A táiaaaka. ar^taai folUtaMk tarrak.
toraa ajilaaa tMT aú tuéwtraea ti<j ln aa éaitkaiaoi Marás I k. n-laVáj a aakjari dáko aatr riaat afáai al ... OBfaha. aartrt kai; il|lli MtaaatkaBa.
De aárailj elrittisa larjts á> a.aa keit Nagf laaáiaaa MSa á>r 15
betafaar. aMaa a aallota a <aati ktrtaaetak. A M-kmninai aaJji.il »r
kaa nBialtk aOf ae laiajadjaal* al, aaan <ot »ÉlaaalniÉii»B
t
Fontos sz«l»»irlotos«t rixim.
A kátriBjozáa Begór)* a MÓlókarókat a rotbsdás-tól. ngj, hogj oek 3-uor 4-uer olj urtóuk. mint i nem kltrásjxotttk. A Utrlajaiás egtu egysierften u aJtil iftr-téntk, hogr a karokat aurtn, bídi a földbf jta««k a B«k-gitett kitrtojbi aArtjuk.
Kizárólag eitn ezflrm gránott I. katriny KM aj-léfát u ittta ÉIHMiifcii 2 frt 20 krért Uviit ¦yiieghea uáttttm
SARTORY OSKAR
Itt: t-t NatT-Kaaúaáa, K.rlrf-o
1M0II. NE
E»-i. porok t&rtó«
kl
a7*ao<csra 01
______ áraaré' •« a Itka-
•ok-di -luaereakaa *«•!
fri Haalalliloiak lanéaiaaa ¦aaraBok
Klaarsar , caia,
kára
Boaoaáa —'"*' actarre, kirt—Ira s^.::áaaal SO kr
TakMI. MoU »édJo«TÓral éa raérmlBaraaérU
gr.'AiMoa 4. iafáaatoit el ra, . koi ika .U.O.. kO7 t*n FMiw M01 a-áí
MoU A. ***$,*
Bécs, Tucblaubeo
nrak ||ii 111 IN BaJaa Joaaof croejea«rosa El i llald A4 , io>~'. tana: Daraer & Caaülailja S*aca Uj '
ái Ian»l| * " " ' aa Urasat Eáca Jáaoa.^ H*Déa7 J-
r«oooooooooooooooocx^oooo«
Szabad, téglavető gépeket
ktloabóao kiarébélt roadaaartek go. , lé éa kaaiorora, taU-, fat}OB-éi ftraa téglák, ttmaoatea kévok. „5,^ járd. , padló léglák ftí lóit uaarapak. frasvaaia karayoil .éa-, e»oBaal-k*Tak. a .„ttok oMállitáalro kéaail s taaoka: iagyaa éa Urasat
ÖOOOOOO
Meghi'is . Hamborg állam által kraioaitoti aagr paaakiaoraoláa
n> eremén)-esély eio
rali raanateln, Maij.kb.a
9 Bűi
Eaaa oVinH aéaak
ralaf Haaarflliaaat .j
ayinaaayfi. .aaijik káM illáaak a ka-
1 díj M0.000 a.
1 m,. 100,000 a 512
t . lOn.000 • , S18
1 . H.U00 a : S
i . 90.ooo a-> n
i . 70,000 .. U
1 . SCOOO ^J17»
> . 50,000 .' »M0
I , 90.000 a (0
t , M<«0 av, MM
3 . lí.00.1 a M60
¦ . IO,f«O a' MM
5 000
5,010
SMIM aátki tU a; SOÜO i 1000 ¦
50U i
100 a 110 a 146 a 114 a. 100 a M a •7 a 40 -10 aa. a 50JOO m.
•err eTar^»*.Tak aioaay koaaf alatt kát oanál'kaa ^retla kamatai fafaak. ii eisi sreiao>4.Tkaai"a kiialateaaa all.aia-.iMi aaf, swrrkai 1 Of ared sorv eaak trt > •» » < ¦ 1 W arad- sor. eaak M LM ». J a 1 aac7- . saraj. eaak kr. M *. t"ta karai. tVaulla éltal BtllBerteW
)aj p
ia>ama7a*. u taaiai Iliaaala étaa aataH aaa a lajtárai aak la na»»a»Hak MtaST
111 fciiklk, arilarl aorsjo-| j a k aaeluct Kha aa állaa eaia ní allatatt aradaii játéktervet aaiW, kapja air(, T>jaan< kaaáá a kirataloa Brwjrik i
alhaták a rasatrertuti aaawaaa s a Ii|iiI|iti.i t<fo>t<air<*a
aallaát.
aaataataliáaroa »«<j ajialatt knáBal FaráWjaaak takát aaefkanaakkal
f 6Tl Április 30 .Ug SÁMUEL HECISOCR—~-
RÖMER-BAD
(a steieri Gastein.) A türdSidéD) BesnyitAKa t é. mijis I én
A déli .aapáiyáa (. gyorsTOBattal Bécatol 8 é> fo!, Tnaaal-ti, 6 ír..) igoa oris akratkoterek 3u- 31" ig aapookiat 20 000 kekt. riaaeaayaog. küloao. k.ta.aal köasTOBy, oaúa. idAfrasAOT^deSa szel kúdes, gyoageoe*;, aöi beu^reegek, bari tuMtnláaok, aegréofUt ox-odok rogaött faom , oaoat és iabatoa,aegakae)l. atb. Hagy riatar. iaeadc eso-bák, elagáa. kiallitatt a) ktl»a aárriay- és kAdfordik. kóayalaeo lakások, (aijua és eatptoabor bébao agy karasddal olcsfbbi a log-látogatottább baraai tastoaáay. boaaaa i^arékdá* sól.i«rak. ajoaao épült aagaa iróriafarTsa reaeték. — FaVdoorroa Dr aUyTb«ftr H. afiorrot Béceböl (Lakaaa ápril bo TCgéig Baca, I. Kngerstraaae 13.) Kiaeriió alo.r.iok, árrfT«k.k lOjryoa aa baraaaailee kUdotaok a
~ ' ugitOMg által RtwKrkal Alsó-St.ier
I-M BájajUl írjsmtut Is kiilekrdlk
f ^OOOOGOOOOSCSOOO*
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC^
A „GONDÜZŐ"
BépirodoVlmi hetilap
{ éri ipril hó el»ejéTel harmadik éTDegjedbe lép és rS.id y feaBállisi óu rendkiTfll dús éa riltoutos tartalmánál fogra w oly pártolwiiak órrend, melj u irodakm terén ralólaii p»- O ratlaiol áll hálánkban.
A „QaatUl*" ark»lc»Si aoBositi éa Iáikat atrolo. ór-iikfuaiitU na toaitkll isi olTaaadayural kimeri-.baüoo tárbéaat képoa eoáUdok éa egyeaak asároira.
amkatáraai P. Siaatairy Un*. Tokai Lakaa. Ka
klra Saaéar Dalaa*. Cyiií itarky »y.kv PaÉaayl Lajaa. L»»aj
A .(jMdtí** toTá-bá aegkaadu »A srimittöíe* an amj' aTsrlItt E- -ilájblrí ro;óayéaoal koaMaéi. egyedül jogaaitott Bagyar kudaabaa, awly regéay egyaaorr. kat myflrei jeleaik a««;.
V4grapodl« orroadro ealnjtlt ang, hogy Jékal lór éa Dfir '-T-t Bain Ltmke koaaorua iromk Ígérőiét bírjak, bogy a QuMlI- aaaaáira irai fotjaak. ai álul oly kalroaaa kaljaetb. JBOUaak, bogy haaUk irodalai kit»a».og«t eaoportoaiauk lapuk ké#X
A _0>ajatilTÍtt aafjola é UU
aaMB Taaáraap baroa éa fal Ír- d
Hit
ayi lartakaaol éa ár. á kérBoaloa aaki UJáanI egya". aagyad érre
eaak 1 frt SO kr. (Mtm S frt
latalTiay iiiaar-' BÍ»d«mkiaek jHiaaea lagjem h, kermitre, U • TtgtMt kouaak foH.l.
Aa oiofiaotéai péaaok Ugcaéaaacabtxa poau a ,e«avHlA* kiadok..atalákos kojd.adík.
[ SIÍZ&LX ALADÁB
\ a .QaaUti* kiadí tal.jáoaoaa
[ Í4Í* 3-3. Badapaaua dob-atoaa 14,
DOOOOOCXXXXXXX5COCXXXXXXXXXX5HUSZONNKOYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
irstttg
H I a D I T Í S K
iWEISER J. C. Nagy-Kanizsán
Clayton és Shuttleworth
meiAgazdasagi gépgy«vr Hók-raktára
gözmozdom/okat, cséplőgépeket gőz, ló- és Unerire, amerikai körjüré-
______________a,ket ezáHttható szekrény J-ctkendőket. vetdgépeket. .üntversal Drill'
és szorvavetögépeket, legújabban javított, stabadaimatott könnyű 2 és 3. vasú ekéket, mélyüö - angol, lánc-., — kovácsok rézsutos és össtétett — rétnüvelö bonmákat kettős vasgyürü, hengereket, réloyalukat, amerikai kóstáló és arató gépeket, .zinagyűjtőket, trágyáié szivattyúkat és kut uerkexteket, valamint «»-átni&e gazdasági gépeket jutányos árak és e l ö ny ős Jeltételek mellett.
' Egy koszáéit ét aj ré«akk.l Wszardt tikélett-
taa kijavított Ciaytaa m SMItovtrth gyárbell 8 léarej* c«ép
lékstzlet é p
üfzaazl'tay teljét felsierelvéDvnvel az öaazes csa-Tarkalcsokkal, tnzílá és tisztitóeazkSiSkkel. TiztSlcsérrel éa uj tíz-mentes ponjráTai. 4 légkorayi nyomáart megrizsgálTa
GézCfiplifép, B i'/,' nagyobb fajta, kettős tiszt w sterkez'-ltel, állítható oaitáiTOM hengerrel, aeníé kénUékkel. árpa tokljászolÓTsl. fő éa minden kis stijjal ki Tiltható szitákkal, az feszes csaTarkulcaokkal éa aj riaaentes ponjTinl,
a gépek jő szerkezetéről kezeskedve, jutányos áron és kedvező feltételek mellett.
X3OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXX
Támaszkodva a buaiMra
nal^ben * mi Haio-txpcltnr kaami -»é«yQk (óbb mot 1& «i óla ¦ kftkfta. a«g attal rAast4'tt0tik, amabvdaaf ot \«. •rtBk m-gnaknak. ftaok*t kik aw rt még Ham unaiik, ^gj kiaé'lat léwl^ie falbiToi. Et-D la^^liamnrt hásiM«riM!K ¦Í0C« n&kfKR • rec!«mra, »¦ 6oaiii^B álikl lafjobbaa »jénrittik. a mie: *.a( agj próba i(aso4ai togjs. A Pain Ex paHar bsdSrs&lan-' ha.»aálutik aúi •1 kMiraaj »ll.o. Ára 40 ll 71 kr. og; 0»efo-k; kaialaibaa a 1-jlSbb gjógjaaenárbaa. H*miait*iojok alk.-rtleao »ac«ll. oaak'a .Bob'ar f«l. bor. tyoj PaiB-fixpallar*1 kér»sd6 ¦ aemmi •mit* aa máa (aju. BlekUr F. Ad. e« Unt, Bee*. - Főraktár Prága hu aa . nmj oraaalaa- ,v6«jai.í latban. Niklwplau 7. Í3ÓÍ 3- 6.
ooooo
I í Ez-o BlKal.
ómmal ajánlja WEISER J C. ezég
gépjavító mühelyét
melyben mindenféle Tasesitergaaaekáli készíttetnek. TtlamintgizaiozdaByok, csép- , lógépek góz. ló és kézer&re. agjmint nin-dennemfl gaidisigi gépek jsTitás alá fo-gadutnak és lelkiismereteim jutányos siámitás mellett eszközöltetnek.
2469 3-5.
OOOOOOOCXX3000CXXXXXX500COOOCXX500CX
Rgyenlttő Esztergapad
gyaiogéptk ttt. legojabb szerkezetnek raktáron Tannak. Beltbaaer F Klen
«. iTardtoAiutmuM 5
tmiUt* diflaéraire néltó, mslj o«m m«lbaB»tik« •Ikpasik, fi ¦ jolaokor lagoftgyobb ma«ier«, 1MÍ14, »bogj • lolto feoaáll lottoasimok Saasa^lbtéM fttül ¦»*« Mt mit k ifm na rult aapfaarre huioi. miat S: ajarittok »l 0 taBács^ára az e'»L b«t4'alra :
S- lítmU (erőét, (erőét! =L
m prigmi, brQnni « UScai .jt napi ba*i»>s: Mtthildo Wi'iks Luod-n burgből. Bakoniky Jáaot, tub^nMtor Sktsoí S'olir Jinn. épiA-motter, Policií «t KiBdarm»ait Eatoael ¦va^^ta t««itó Filipp»dorf
O'or^iWkide m fi len, tniaá * oigy tDorr«orMá^i l»ko*.
Khi«bb nrereaéB}ékben
TrbocMk Ödön, Piroiu S8A, Strtvaia Enst Hratovta, Hu«lik Jioo*. ¦ubAnpiter B:0nn tvpáeu ateu 9 »« Freocsl F*w«o(» Horrt-TrQhaa, S*k»W» AluJ Prerm, t«mploin-atc*« 806 uiw, Kfkum G711U Bollminy iKirun * ) Kr.uti EatoJíu KAHknudt 8lS. fttvluu K P Md Vi
Prownita, kirlly-aifiu $0 kere«k»4fi gvite, Br«u , y
|, s —, « Mtir ptt
D»4ics M, T«kor» acUe't, Wltt ^acal, fTitiinMr-iiTi, w«a«««icu Ili. Brtna ¦.•lleu, ICtuiar Adolf uiulMBWtir, Wdrbaotltft] (Síi e*iábm). Pro- Aaul TtpU« (Cttebortmág) Proluad* Fer«aoi Dt»fc#», FadízíI áuu Hkidwia 15, O.wlte Kellett, Pollik Zai«mo»d Uniti Tor*M). U*rtl iitysl, sdb 8i»b.nt«ftf*n ,S|m (tellett, >MT»dbtv Ferenc*, ZalatuoTioi p. UotettoT, Kfth.tk K«tíy Brflnn, Eeile S«. Srobod* Ker.nca EUbiex, K«lcs ¦•Jlnt, Bau-kt>U> K*-(tJ7 He>Udorf, Konnel. íbXm,. Mö4rit>, Borik Fft 3p *«ldécl&>- Frt« dek. Hofarck V.nei* Atní-Ujowi 106, Xratochwili Jó«t«f Scadoif 56, Oilttu o>«ll«u, N*pru Jów«f Brfiu rend«k otew 4, Hk*W Far«aes páltBp*-t*r PrtMM tU irii'CH 1 «, L««n«r F«r*>&c* Kowittv. Appl b«rt»ÍM »*»t»ck *3 Stuhhk Jáaot Kfercbcücti, BaU«bo» 1 huKhi Uanio>«i(
A budapesti hozáson: 2453 4-5
Seh^oli Jiuaf Naf7-M*ro>, tAcia-oCCu '5, KotümAytr Fertoe* kárptto* S«Iib« ibáaj», Po4« Aadria ewp*Wi Anöd, Kftusir llou Nyír*fyká«ji, Ör««t Jakab r cd^flta Bcnfwim, Hajdo Júm H«ki S7S, u»j*i «a&«, Ka»ár Mi-báJj De»r«ca«a, bati-atCM 714- u Prfiu HoriU uataJo Ima 4mM, 0**bU Irtri. HiHwlM, loi-M-m «, wi«. t«*m Bm«Uv«M, VU. Í4tráwi 6. *ú, btou LajtM» duh IS. náa
5: LevalezMAr« 3 farak 5 kr*» bélyaf fc.HMiMt.
xxxxxxxxxx ^ooooooooooocr
ONOOBFI
Savaítyu-Kút
STEFÁNIA
KoronihfltZMnfJ forrúT
oo
Sténtavdús. természetet, égeényes
ASZTALI VIZ
egyúttal gyógyvite a Ugtö szerveknek gy< mórnak s Uiyagnak.
A kroDdcrfi tíz legtekJDtéljecebb \ egyiizsgáliink sze
rím neDnyilegesen az els<5 helyet foglalja el a birodalom ég-
Tényea atranyo Tizek fölött 2431 9—30
k Knaéarf (arltkaa Mllatt -•)¦ : WBI88 I
a-M
I
ilüiiy
Relf Ari lóidnál
Béoa, I Pea1*lo«mi utca*.
KOtwetüée 4nfi/en.
•fSf- E szakban a leiréglkk
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
binadj taltj'iloDD !ery«a t , ia, kU*aiaea aadif a , , ,o«lou a> a4>a> tofaasl, f> piUaaat ¦ aiaa l* fcjdkarwiaB fraffTÍt aa '
laalal Html ' '
' BalrlT'l a 11)6 tof bakeneiik Mlart ia . , , » küaao u«r..k «C7 eaUtí«*J Ma, , a*a»»d kiáaroa»ia. Krrdaci N -Kanuaaa , J »Z7*da SCHWaSOZ Aa TACBEE ka- , 4 ' rMked«*éb*v kapkató 35 krtrl ,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦
x>Doooooooooocxxxxxxxxxxxxy
Bizonyítvány.
Áx alclirotUk agy álulok •aik&tólt • iiiufliUt tirpjáp lujelamlik, bofy • pAiisi
ptr-fyirtból asánsazó „IaB^H^CBÍ-OJÍ1
acmrkapafut kitúoö tniateifAsak, nindn itiaifn fitmtHaft^i k&l6aAaMB —""*—» «s
I II II I I I I I I II I I I I I I 1 I I I I I I I 1 101 I I I I I I 1 I I W
a!
liMariat r»k tárajs-
román czement czement
Aa 4f>i<amti Mmj ZMgkaadl>Val bálorkodoai axn iiaal*'.atla<jM bia a lagkiHaíbb mioíaíjl)
mező és vakolat gipsz, építészeti mész hydr. mész, I. román ezement és valódi perlmoosi portland
kaialaiMt <arMk eraatotl gyaii irak Diailait; lorábbá: a baljb«o barandate" eMmenUrl gjáraaWa 'alódi perlaoeai portlaad exeneatMl artatlt eternit laseaeket, urm«««.ea rin. «a (ekeit ..,.baa k«i6ol«tl-• ¦ty*t;o»m. kiMtsaéxM «. meiiarsa^e* mirriijbai eyirtok, m odonn.mO épAlet dlaaltméajeket asálliiok, «I TaJtalok eaemeat epliful mcnyálatokat, u n>. Teaeealai teraaxt, iraalt, éa zaozalk-, püuat-, talyant, rU-veanto eieneot eaatorn., faiak utr.zzá Ulele. tUTeietékek kelrreálllUakt, aunraamarka akrak aorampók, abrak lekító ndal «a Tiigj^jtót elkéaalléaét
Sterer kwMkkit, kantt éa kananl •érramj% kelMiai le.MiL »la(lSetvU katrasj
leaSCMket — ktldaOaaa aloar<!aa< falak •aarai illapatbaai •.(UriUr. - keroutágakal, Mk.poackal. a laf-
jobb aiaMga ,~im gaaateaágl gépeket. ng;aaia<i. a»naaaokat ..b. a legtieaöktr *—k n.ilatt .alliwk álultb.a aiadM aa eflMaaeU éa gépeukHtlM tag« aMgreadeléavk a lejgroratktaa «a lagjaUa/oaabbaa
M8T9-S
8ARTORY OSKAR
Sfj KaaiaMa, Királj-slaam 1-aíaaa*
un 111 nai 11 ii m ii i it
Mát) ktmfmfomdájíból 1885. ápri«!s
l'tlk sz&m.
HBsa»BBfcgyLdlk évfolyam.
eíéa. rm lel un .
ti ár: 6 üt. — —
t frt K> kr
Morse azáSJ M kr.
H1R1IKTKBEK haeebea petiteortiaa 7. mi»oámar 6, i auaeeii UMabbi torért i kr
..¦ruok*. t 10 krt-rt *4MUek trl IÉfn>-Btári ille u*k EUni drteerrt 3O kr
ZALAI ROZIIMT.
I
A l«f udteai resiet illeti koate nrájrvk » uerteeatoeeflaex, tagi r*etét illető koaleménytk
intfeeadok lart-taall.ia
Wlikk
Indák gadtataal- rí
aatiralae. ,i,iu,
testük-t'. a
A nagykanizsai .Kereskedelmi Iparbank', ,nagy-kanosai SnténUs t&toltó egylet', a riaUm»gyei általános tanixó- | " j—
.nagy kanizsai kisdadnevelö egyetüief. a .nagy kanizsai tiutiönsegüyzö wivetk'.tM", a .soproni kertsktMmi s iparkamara nagy-kaxiuai külvSlantminy'-ának hivatalos topj*.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYESTARTALMU HETILAP.
Milyen U igazi magyaratUMy ?
a:<« ina
Baép 4a-a. Éde» Bulkam!
Emlékezel mag arra, amidin évek elótt a rózsáikért fogasában nyájas májusi alkonyon, magunk is mint feslö rózsabimbok, a szerelemről ábrándozánk, — én neked ekkor azon igérevt tevém, miként ha majd családanya leszek, ezen állapotomat Biven fogom leírni.
Emlékezel még arra is, — hiszen csak hit éve! — hogy engem egy szép lelki iljn a szerelem arany bilÍDC«ei»t:l orok rabjává, hitveaévé tett. De nem rajzolom le azon édes pt-rceket. melyeket boldog házasságunk elsó napjaiban éltQnk. mert ekkor levelem szerfelett hosszura ter jidi.e. Nem ecsetelem ké' szerető szívnek érzelmeit, mert majd meg jövend az óra. melyben te is részeae. leendesz a földi paradicsom legdrágább pillanatain k. Azért most - j ígéretemhez híven, csakis jelenlegi hehzrtem felel értesittelek téged kedves barátnőm '.
Jo férjemnek szerény keresete mellett — noha bár tehetném, — habzó seiyemruhák, ékes karpereczek után nem vágyódom; de miért is tenném ezt ? — Több örömet nyújt nékem szerető férjem ölelő karjaival, két kis viruló leánykám, — kiknek egyike a te nevedre lón kereslteire,
— mint a legfényesebb drá a öltözet avagy pompás gyémántgyűrű. És jó férjem sem kívánja, hogy én magámat a legújabb divat szerint piperézgessem. mert — mint mondja,
— legszebb ruha a nőn az egysze rüség s legszebb gyöngy: szivének szerelmi hivsége.
A napi háztartásomat pedig agy ret-dezém be, hogy mindennap egéaz
aége és tápláló ételeket főzök -éa »ea> a dajka álul még bölcsében ringatott Etelkámat, sem az ö; érés gyönyörű Iluskámát ét vágy rontó csemegékre nem szoktatom. De kérdened talán: hogy hát nirra sza-káesDém, amiért éa fozftk? —Nincs bizony araayos angyalom, mert egy igajti magyar asszony bírja ám forgatni a fóxokanalat is! — Szorgalmasan doigozga'ok kora reggeltől I kezdve, amidőn nemesit az ablakomban nyíló violákat öntözgetem meg, hanem az elrongyollott haris nyakat is helyreigazítom, a még jobb ruhadarabokat megfoltozom, a kopottakat pedig valamely szegény sorsú nőnek ajándékozom s nékem oly jól esik eme néhány szó; ,Ae Isten fízeaae meg !*
Delutánonkint aztán gyerme
futam egy aaeréuy kia virágot ama nagy koszomba melylyel nemes iáinak dicsó homlokát a haza feldi-jazité
I Eaténkint pétiig, ha már a kicsikék álomra hajtják ártatlan fejecskéiket, kedves férjemmel a jtfó képeiről tervezgetünk ; — de ne hidd ám, hogy légvárakat épitOnk! — néha néha visszaképzel jak magunkat a csillagos holdaséjekbe, midőa 6 | nékem a hársfák alatt forró szerei -! mérői tón vaUeaáaokat s a caalo-Igány a lombok sOrtjében oly bá-josao énekelt . . . « én e saúci j varázsban pihegő kebellel suttogás néki, hogy: .szeretlek!"
Ilyenkor aztán egymásnak bo-rutlan szemeibe nézőnk s azokban még most is a szeYilem és boldogság ragyogó sugarait látjuk. Iiy meg
Ai trszafM klilllUar**
la orax. kiállítás eaoponjaj ea ki-
Al omaágee kiillitá* mÍBd*a i»^ • k* 8-» ruu kaUMil •• iluU
Á) Kertéeartl UáLUtáeofc
aMdtáf-tial lilét vöUjoa bo 10—SO ia>) atáaodik tara«ii virág-, gyflBaftlca
M aoldaég-kiáüitáa yuami hó 10 — 20-ig.j Nfárí mag., gy tmolsi-'és i " " '
OMportok aaarint r.lö beoaatáe* áa raa delleléeQk helyére feláll táaa. Aa abbeli atankál.tok oly gyoreaav sv*lada)ak eiAre, hogy kéuéftak aem Uket ae iráat. mi. eaennt a aagoyiUa haxárldajace legfőbb
a kiálliU. elottttak áilaai.
Aa onatgoe kiállitáara elfogadott beieieateeek niai ápnlie bo l-ea| 8.600 at lelt, a mi a toxiai oraaágoa kláililáat kí*á*e. a. aU>UÓ ertiaedbett Eoaopibea tartott álulánoa kiá:litáa*k koaott, legalább a kiállítók náaaét lekuitr*, elao balyre állitj. kiilHtttoakel. At otetea bejeleeléeek kft u; Horvát Sa.l.Tooor aaágra eaik 1445. Bod.pe.ir. 1296. Ceo-
Oaai virág-, gytm«l«>- 4a aSMaeW. kiálli.áe (oklíbar IMi 1-15-ig.)
B) Tejgaarlatagl Urasatok Tritlllttw
Tejgaadaaági taraaskak aiálailáae (aaeptember bo 10—20-ig.)
Cl Éli állatok ktUBUáa. a) Baromfi-, tengeti aynl- 4a o) eb-kiaJlilaa (májú hó S-lO-ig) Hiaolt ea------- i ..
Te.yoeejub-kiáiHtá» <*aá)aa U 30-Elo mákak kiálUláaa {—fm taa bo káálliláa {aaaptamber

Mert szabad időmben, midón leánykáim pihenve szeuderegaek, nemcsak a házurtás gondjaival foglalkozom s a nap bevételeit és kiadásait számítom össze, hogy így a helyei beosztás álul a holnaphoz isj tudjak alkalmazkodni, — hanem gyakran és magas élvezettel olvasgatom kit Unó remekírónkat: Petőfit, Aranjt, Vőröimartyt és még a tob bit is. — te mellett nem kevéssé csodálkozom afelett: miként is b rt a méraökék Rózája egy silány fordítású, német iantáziajn regényt, avagy egy erkölcsöt nem tisztelő francna könyvet akkoriban annyi érdekfeszi-tésiel olvasgatni!
fis s nékem olcsó áron nyújtott ily örömek hálajutalma fejében én is adakozum az ily hálhautlanságra. naéitokat hirdetendő emlékszobrokra gyűjtött teaueti fillérekhez; én ia
kívánom, árva leánykám, bogy nemsokára felderflljön boldogságod hajnala s reményeidnek bete!j»ae4es« ntán, szerető férjed oldala mellett, emlékezzél meg eme igénytelen soraimról s kövesd eme betflket, mint! feztnte Uná'sokat egy testvéri barátnődtói, — egy magyar asz-szonytól.
Vedd srivníl fakadt ndvkivána-uimat s ne feledd el csókoló hí redet: ____T Ilmát.
Hinságtól ment könyörűletea háziDó, ki a háztartás gondjai alatt el nem eaagged; szerelemmel telt családanya, ki férjet becsüli, gyermekeit erényesen neveli; lelkei honleány, ki irodalmunkat párcolja s a haza szent oltárán becses áldozatját is bemutatja a magyarok istenéhez: ilyen az igazi magyaraatzony! —
Bálintffy Bálint
aaakokutáa ea vadaaaat 249, bearáae.l ée kobuaat 237, vegvéeeeti ip.r 147, elelmiaserok, miot iparoaikkek: M6, bor ée egye* itoaee i»'uk 990. .oyag- it a»eg-.p.r 189, raa ee fem-.pw 328, fa-"\ bir-ipaí 210,
(október bó 6—10-ig.) D) Iparoaaeg^dek bt tantwezok maaka
tu« b<J
klállltaaa
(jalioa
U 1-141
aito m&ipar.g.k 178. hiíihi ól, ado minjoe eeekoaok, mo.ierok 61. epiiéai-ipar 203 jármarek 146, g*p-p.r S28, koalekrd a&cy Í6 bajoaáa ea lea^ereaaei 13 boavadelmi f.laaereleaek 21, ageea-U,iff 21a, káai-ipar 1029. ipuvktaiá. 106, no.alea *> koaoktatát 3 8 ; HaeaaMa 8,373. Eaeaki.nl a IH póikiálUtáa, a kiupari munkagépek ea aaabaaUlmaaotl talitatáarok aemaetköai kiálitáUra er-kaaat: 197 btjeleatea.
E .aámbaa a.oebeeliiaoeeaek a>ág bantogUlra aa i eV«l« gi.e kiállítatok kiállttól. A aeaaytbe. . kiállitá. r*l — k«lo.b.iao .kuiályokaál fogva — több baj«le.tatt ee elfogadott kiállnó »' is maradae^ megia miadea kortUmaayek koaou igea takial*ly« atarad a kiállítok
Ab idoleget kiáilitátok , MraaaU . kfcrelkeeo:
illat-kiálliUaok, a tajgaadaaági urmékak 64 . kartaaet kiállitáaaira aJkotutuk, mig aa álialáaoa jary a kiillitáa Tála. menaji lobbi caoportjára kinrjado hatáa-korrel ribáatatott tel. kirére a mtipmri ragiaagskat (L potkiállitia) éa a külföldi gep«k éa eaaba4.1maa<Ml tárgyak (III poikiállitá.) (»fxirtjá(, maljak uljaaea '»<•¦;•' kiTttl keljaatottaa..
A jarv által magMkala kiMata-léaak aMgaÜ.ptiéu aaaak aaaaa alitt lar-Ua.T.l torUaik, bofj a kválal ¦• oa.k igaaaáfoa, de haaaDOa ia lagyea ee Tála-miat Tiaasa^loaak, tfj kioaiajas vétel-kadaaakaak ia lab.toU« elaja »ataa»<k-E oaalból oaspia agr általánoa kitnale-tea, aaag; broaaaraaa áliapitta-lott a>ag, malj .Érdtől jaMtl* falirattal vaa állatra; aa ardaai aaalUtt aaoabu o k I a v a I a k aáaUak ki, aaaljafcDas a k i t tata lati tárgy kiváló 4 r-
tírcza.
KOPiCM
Tettprémf püspök, kém*** kmnf; prímás életéML
A Ttli efjkorbin ít 5rtf ír: Eittcr J 6-
l| ajf elbauáléaW 4« «f«aleti okaBálajuk alJO-
min kö.li :
uttnJmártoni Darnay Kálmán. Sülten -^no.k, kik KopéoMj Já**+-
f«l brb<>) .•merik, d« B»(tJO« kt>*<i* átok Btáms, kik imi b>tlbmUÜ»a aertt főpap él^ir.jitvrail mdaáDávk T.lftmit, ki padig 0-mcá.ak mint jelat efjhátlérfia d* mi ot jo c*sd* ** iára&d>.mi ««l>er w kitttv gMlott kor(ár«>: kAsdl.
Ai?j« TeMp^mi kAmire* *o)t, o»m l«gj"bb »07»|fi baíjMibeo, • i%j d«o u e*odálh*ió, hm fiát •«¦ umíltatá, ••oil ii inkább, mimii • B*ámd első f*Ub«fl o^jobb DebAf»^í«l járt « t*aitt*lá*, mint dmi. M*ig h« ttvláa jobb *»7MÍ beljsatnfjk brvsadett Tolsa, Mm MDieri tel egjtstrtt éMjárát). f«lyiá>. ii« fiib-D bb bÍ fd éh
KAmire* volt 6 i* fi*t i« •sáotáv. Mt^K »!ig b*Udu m«f > 9 — 10 é»et már dologba* fogta. Llwai« t«V»i bordóit é» a kömi*ém*gp\ járó egyéb k««detl4g^a muakát A
T b
gj p pp
D6v«ldi ajj* >>takiU«áBi[, a bol a kitt Ko páo*^ >• >egé<lk«a«t oyujotc atyjáaak » epit*sa«i, Mtftat . k.« fiu Old
p Oald a
g gj
«Bdéka*k, ki
taahtoita át báatalta lelaaaáay-a feleleteit Kéraéaeire megiodva, bogy kiaked-encie -gj itle. dolgoe^ kfimivet fi*, aaoen.l kerdéat in-ea-u aijjiboa, bőgj mieVl fogja gát ilr kora. a dologkoa, bo ' i. ..ki Unittatátáa.k FlojaJ.Mia.aral fit kitQ.ö tarméenetea eetet p.rlagob bagyai. Kopáoay saegény-tégét adta okul, hogy aiaoa tebetaága a kóheegea u.niil.láer.. Qalden aaa^ a ii b.gy<a a a. 6reg Kopioayi, kogr majd kieesköali fia iagje.ee taai-elelmeaatril ét lakáéról la fog gondoakodai.
¦ i. ifgeay fia rolt, a igy oem állt lehettegeben a fia OMaet Dere-leaet .»já.t er«.éorebdl laaai, haaem el meot a kaauuokhoa. kia koeol egyik éle meaáat, máaih rakáaatat, karaiadik a. iakolai költtégek ritele.át m.gára rál-lalu. Lakáét Oalde. adott ¦ . felügyeletet e kia fiára, magának featartolta-
Örömmel Titte birttl atyj.aek, fia érdekébeu lett aeera.oeét eljáriaát éa mitnap mindjárt aaár.y.i ala Telte kia 10 é'ee Joakát. Oalden rednOkaége .lett a kia fia iskoláit kilu.0 aikerrel ré-geate. aot mar at elao érben it kitttat ta-aaló táraai kOaíl. Sikwea laléiele után aa érettaegi riaaitáB.k a papa^rendáktk torába Mpett. Ekkor már rédaok.: a. eaáe tói plébátto. rolt • igy kiedá..il már aa fedea<e. tf iat papaor.adék aaep jalétWta kitUao aaóaoki lebaUéeté«*k; aem egy iabe. b.malták még lapoailo fellásatét.
A két bos.pi ea&a-^ftt mi.eU|r kaiek laaáa
eaiadig jáaai.r^ ratta. (roldaai aa-ara-dályée raaáaí rolt. aerelt fia aaórakoaát-ból a uriMayát vitte atáaa.
El.4ge.re taaalmáayait, e Teaapr. mi papoörelde tanárára nerMtateit ki, hol eljee idejét aoraadékai kiképaoMre ttelte. A taaári pálr. öaaaea idejét igáaybe vette, ¦ igy nem fuglalkotbetott kedreaci Uoalmáay>ir.l. Ea okból egyedlli ragra roll, bogy plébáaoaa^ léra, l..alma.yunak álbeeeea. Kiiejeaaet ia adott rágraoak aeT"lo-atyja előtt ml dón a i.t. betali plébima ureaedéaba jótt. kérre balé gveséaét, hogy pályáa-baaaoa, mert biatoa kilátta, r.a. bogy é nereatetik ki.
.Hadd o.«k SMDt-Békált fiam, ott .bol r«a, ki a tUtoél marad, aa mtleg eeik. Megbarátkoaxii a bskaii jo borral át ateiiteledkeael •ajadról, a megfeled-kesaek ép úgy rólad ia.a
Kopioar Mól fogMiott «• laoaoadott pilyátáai aeáadékáról.
ÜOrid ido maira maghalt a reaa-prémi rajroei plébáww. át o atTeatetett ki plébáaoaai. Ekkor láiu: mily jó rolt atrja taaicatt elfogadni. Ka.el ragya rárakocauo felül tetjeanlt, mert jdrodel-metó állau melle t elég ideje atandt kad'enca tadoraaayáaek, a torréuyek taaaiaiaayoB^ári.. Borid ido .Utt járut rolt teaceak » jogi todoai'Byok-b.n, de mindenféle reiláeben aiapoa jár-Ueeag.1 bírt. T.nalmáajoat. . Koráat, Talmodot (a torok áa aúdÓTaJláal) ttb. A uerenoee éa a releüeoeeg it jatadmaaai aku-u a faradb.tatla. plébáaoat, m^rt alig rolt aebiay bóaaptg imo aj áUáeá-baa, a király Aaaa raadtlaufolytáa, bogi
> rasfya' a. jltlitltmmtl r»
k f*l, fiatal koraben elérU a papi pálya aránylag lagkéoyelmeeebb illatát
Miat kaaaaok éa j«leeiarréaytadó., h.ntarot»a b«jatou miat apreeiátaa*, a királyi táblákon, bol rorid idó mairaaaár miat biraeret embert iemerták e legfel aobb táraadalmi korSkbem is.
Ee iddtól fogra a ee.reaoe. etii-lag. reaetóje meredt, mig oeak el nem érte aeoa nagj illáét, melyet egy magyar főpap elérhet éa miat netorábbat tekial-bel. —
Meghalt Ambroay a királyi eaalád-ból taármktó beroaeg-primáa. PetWa
kéaaaietekat tettek a rekriemoat, melybea a királyi oulád tagjai, I. F«renea caáaaaxrai együtt, réaal tvb.í óh.jtott«k. A !eghir.eabbaBODok egy aagj-vár.di kaaonok, biaatolt meg « gyá*t-miw uláai taonoklattal; ki taonnal boaaá ia látott egy a^gytaera gyáaabeatéd ké-
EljAtl • gyáaamiM r^gg^e. A királyi eaalád aiar majda*m kaartlSboo volt a (rjáaaaai^re, midőn a kanonok, ki.ek elnökölni kellett vola., fiaeaelet kaidon, bog; rSgtoai maanlUiie gátol |. a magjeleoeeben. Klképaalheteii » p*peag ¦agy aavarál, oiidda pár óra Táleastotta el okát a gyaaamiaattl ál oam volt aao-aok.-
A .avar 1. Fereoos oeáMaraak ia «lab« jstall aa kiváaoaieágga! váru, bogy miiy H«««klaiot fogaak tariaai. A nwt a>ig aaoa körQlaaáay aagToabitott^ bogr kaaaúl.tlta Maki »*m marta eaaa oajkUadiSa aaóaoklatol alvállalai. Ekkor
Kopáoay alulit m.ad uaak daeaára. bogy a l^SaUlabb Tolt; eNill.lu .aso-•oklalot, tarmi örömére ai bámalatára.
A Maya. gráaamiaa máa, maly aan-foláaig megteli eiskalo kallg.taaág(al, a mtaeekre lapwl Köpeny, kiu«K mif alakja aa kelaroaott fellepíae rtf .5. mag-telaMU a királyi családiak; mely tet-aeást oaai fokoaott gyoayort rogtsuStt baaaedival
A király, xtíiá ageaialragadtatá. eel baraált Kooto., ^! .ot maga Famea oaaaaár agy ujiietkoautt: vmihatyl »fj pflapok*tg si«*dáaba joa, goadoa laaa Ká'
Kopáaay. baráuj aaái p«aa«ktt láa-uk basne; nem ji mulaaatották al ase-reaeaa kivaaatúkii.k kifejnaiat .dai. Igaauk 1. volt. mert Febervár aatepSka meghalt ea Kopioay neveetate t ki.
Elfoglalva a ftpepi aaeket, iparkodott megfelelai hivata^aak, mert tudta, bogy ai oraaág aaeme rajta oaSag 4a aiadea tette bírálat alákerül. Hogy megvolt vele elegedre aa orsaág, ast biaoovit-ja asoa kOrfilmany, hogy 1 «v maira, 1824 bea, Hakay halála utáa reuprimi ptt«pokké oeveitetett ki. Makay balála atáo áppea Kopáoayra rolt aaflk^age a veeaprami pnapökeegnek, ki rendbe ho* aaadja aa urodalmak aem legjobb karbaa lavo apfliatait.
Baigtatáaa, Ilii ogyaa erelye-m keJleit a kenaáaraá. gyefMjáf k«aéb« vasai, begy arodalmajl magov-kaaaaa további romlástal. Hegieki.tra oaaaea jóaaágút, aaak kaaelAit raaáaata. a aiaakm-k*>ulu, elöregedett gudasági Uaetekat ayageUjaara, halyoU4k fiatalHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
Április 25 <¦> i885
4emei r<nUt«i«D felaoro tataak, as ido'legeB kiiüttesokn MeiiMul mag kisdstnak nagy oklerele
A Begj*»broaoe-é>enien kiTül oanpáa 100 darab nagy diasoklevél ad lik ki clj kiilliuik ressere, kiknek l«r-gysi leaouk kivelé figyelmet érdemel-0 ek de aemsetgesdeeagi TBgy kason' - orsságoe érdeka jeleni&eeget mulattak fe
A buiro munkálkodás ej bár SaalM, de figyelmet srdemlS t«»ekeaj ség Jutslmeeatára s kiállitokálUJ o-jelea-tett kösremflködSk ressere kösre-mukődíi érmek adatnak ki, melyek ssin-ten »> érdemel fellaatetó oklevéllel Iái lataek el.
KbegésziégOgyi statistfka.
ZaUawcr< ksaisssi jáiesáaaa IBM. éiríl (H Isaiaaa kiWtaleitl *)
Irta: TfJraÚJaoaJcv Jó—ef, Zalám*
L statiatikai kimutatáasal ason esel hol seolgsJuak ai időseit járls t. a. k«-aonesgeoek, hogj abban m»alul kftnyeb-b«n és bistosabbao feliamerbret* egéss-*iAi állapotát.
i: I. A Bopesedéei mosgalom kimuta
tálából kitdaik, bog; 1884-ben 9* gyermekkel több ettieiett, mist 1883 bao ; és 1884-ben 49-1 USbb aslt meg : minek okát rétsbea s járáabaa Tolt vörhsajbea. biborbao kereshetni. Törréajteioa ágiból 1884 b«n keltorel kevesebb tauletett LegtoilüDÖbb a hássssági mosfaloa költi különbség, meanjiben ami( 1883-ban 414 pár bilasodotl. akkor 1884-ben 163 pár tette fel a háeesság atealságét. tehát 861 elfordult attól. A aem orvosoltak kosi is esek 2 a kttlftabeég, mig sí orvosi gyogT»eg*l7b*n aem rásMflltek Mlaaáma aggodalmai saerso. t. i. 766, minek lényeges okát s aép asegéaTségé-ben. a aafllök gyermeknevelési képtelenségben, rétiben s asüldk gondatlanságában f s helytelen épitknséeben keres hetni, találbalai. Többire nésre nem nagy a koJoab.ág.
II. A sorolási kimutatásból ki-tun.k, hogy 1884/5 évbea 27 egyén-Bel keresebb Tesetlalett e!6. mini 18&3-•*¦• ^*fjfj'' kereaebb sorodstolt be, 7-el ubb toraitetelt, J3 mai keTSMbb he-iyestetetl risesa ét 1 gyei több kSIdetetl folaUist^ilatra. As arány tehát nem ¦fen ktllönboao a 2 ér kost
Saral-Beless Botvsaca* Nemat-Jieat-IIiklóa Bocaka
I.V
Mara-Sserdelislj D
Psloskefo KiEoas Oelas Oslee-aei(«
H i r e k.
') Sajnálatul TS(7«sk, fcofj S -Ka-aissa TSro- hasoalö staüsttkájal bsbi hoshat-jak. Oks sí neH a jirái kartleteo kiral seik. aist reeae m uaacH rárea Ksrj&k a Tárosi orro* arakat, legyenek ativsMk lapna-kat nsal assreseselMai I Sserk. .
ssakképMttembareketDereseit ki. A magiirak leltar»it uUlTisegiltatta, egy magárai boaott ismeretlen emberrel, ki aem egyner jutott «toa eredményre, hogy agyéi magtárakban 100—200 méri gabonára! is több találtatott mial ast a lel-tir teltaatette. így meggy6»Mótt. hogy bisony liastjoi nagyoa gyakorolhatták eiodjs aiatt ason asokást: a gabonát papo-¦ott mér&rei be- és ossprs kimérni. Éa esea kalSabaég. mindig a püspök kárára okosla a tobblatot; mert ast a keselo tisst mellék-jSrodelmeibes tsámilotta. Így aem is osodálbató, ba egy sbmeghi iapin 300 frl Síelésén kirll egyslerO dsputá-diója mellett képea rolt as elaó hásUrtást asakácanet, uobaláayt, laolgálót, dajkit, parádés kooiiat (4 paridéi lorat) lirrés iaaat, a hajdan kirftl tsxuni; fe-les«gs pedig kél hónapon át éreakiai, Bala-on Füreden ebo aserepet játaira. sol fogatát is mtgiTal Tire, Mrea kolte-kesni. Siemélyeeea bejáru a borral telt pixsékel, aom raatelte borait miaoeégtlk saerial osstályomni meghatárosra . melyik eladható, aaelyik tartatik faaa hiaUrti-aira. —
S pontos gudálkodás miatt, kik aem úmerték jól, takar emberark tar-tolták, d« égési mis rélaménybea róluk ások, kik ismerték aemea goadolkotását és nagylelkűséget, r.gy kik megfordal-Uk rendéfueretf udTSrában.
Nemcsak ressprémi, de s s&meghi ksstélyihaa isayilt hasat reseutt; gjak-rsa réssesaltek Símegb notsbilitáasi roo-dégHereietébea, külSnísen Kisfslady Sándor elmeredheutlen rolt antalátél, kirel örömmel társalgóit Kopécsy ; mert barátja Tolt nemseittak irodalmsnsk. sdt aeki is roll irodalmi mQkódéM mii eléggé bisoayit ason tény, hogy mar 1831- ben a I. Actdemie tigján! megvalasstot'.a. Eredati kineresasét, a Kiaulady Siador-féle kSayrtámakba* mefUláitaai és ér-daaMMek ulálem ktaalni.
lá|rif kir SiimHO Ur
Sít -B a l a i s I ke> III.....<ai Ur
27ÖS
9196 XS 7381 31 1307.
35 40S:
lt\iie>iifc>e>xet.
U. Borozóit klmuti öasiebuonlitaal kOlönMiettel
1883 4 "S24
1884 5 797 Több 1884 —
Kövesebb 1884 27
96 92
48 51
594" 561
61 68
25 24
:)
.Nagy méltóságú valós, belsó litk. tanácsos
Püspök és Septemvir.'
A magyar (adó* lár»»sig read-* tagjainak mai napon tartott nagy gy Illésében ExceileoUkdat is — a magyar literato/a kordl le?ó taneratea érdemei ihos képoat, rejtett votamok többsége álul üléssel vokssal bíró tMaleletbeli taggá osegvá-laastotu s est eaeaael u misekéiotte még m*\á as, es iránt becses nevére aiad-Adó oklevél megmégyen; hivatalosaa aaért teasem saives ÖrŐmme. híréül, aa alaprajs és rindssabáaVik megktíldéie mellett, meri a társaság iiy Qevkedéetol, kiltWÖit haasaát és dissét téojUoi mind iskább látj*.
Vagyok teljes tiasUUiial Kxoelkotiáda-k Pestea, fabroárí* 16 ik 1831. aláftatOt saolgája:
6. Teleki Jfesef m. P. P«*p*A és Stpfmrir KOPkCSY JÓZSEF *•. Lm *
yimuMlirw kt «Ídbbi tirgrr.., «aiod ftk dacsara, hogj olj aaigorr»l »1-*p Arisia tiMljeát, m«g m Kopáotjoál ttobb jÓjök volt, mim «lMj«iftél, ki Mabad k«Mt ea«;«>d«U nekik i Bari ki Kopícm? boa bajai halott, as bt*lteit*a voit, hogy aemcaak •aj*t, de oaaiadja jövöj* legjobb kesékbe rao Ute»e.
Mint pfWpök, ouk egjetlea egj em t fordult alo, bojy gaadatiastjai Bjuff-dij né kUi elbooaitotta volna; «• pedig Febér aevatMtft pAbaki Mpánja vo)', kt kQl<"Bb«D tabeUéfoa auber volt, de **•*•* a goromba krfejesásete müvalsasre for-
Megtörtén i »g/taer hogy Koptot? saastáa idejében AtriadaU Pattokra, meg-tkiat.Qclo fMtlailMá(4t, as ittpiai taáo-
ttva kérdi iALe: .hinjasor 1«m Mnn fold megwioiva?'
.Egysser, Lxtllf>Dtiád.s .Miért Bem kétaser." „Mert ngjtaer it jól vad." BD« ketaa-ri megvsAataa mio lob bet teremő* "
.Mig égy vétxprimi ptupök $e halt még íhén,' váluiolt rá Feb«r laoouika-*4vd. E durvft vilus m«]j<*n k*fr:«>tte Ko* piciyt. d« a cselédek elötí, kik e pár bt-¦tédet agv*em h»l!ouák, kimélai avkar^a .1 ifpáo tekintélyét éa tniodan no né-kül boMaaan tivoaott. Eiert a morális prndlkácsióból eléggé kijutott Süoi«|rbaa »t íapás urnák.
Eljött a fertálj^vÍMáo>.d.* a-pj«. Fsbér it be*du »aimadát»át. Lop.c*y ki .tokát tsem«lyea»eD ttokta, álvíugáloi, megQiköaotL beadott BSimodáitíaak atoa poat)ia, hog^ .300 rnérÜ krumpli ébrot Kadt.' A piiapök kérdőre voova aa ispánt, ei aton válásai adu a pfiapokaeit: ,ma«kor meitósigodaak a booaattatot U baleirom."
Ei mir több volt Kapóoivoak, miat Bliat í«kiBtéiye alviaelb«t»tt volaa, habar jóavive d«it t«iv*a«n vette «1 ef * oaalád apa állUát, végre kabosia ntáa méfris ataaiutta prcíektáeat, hogy mondjoo fel Febéroek ; d« ha bomáaatot kér, agj Hálj- atag éahelvoaae itotét viaaaa,.
A felosoadást Fehér köaayea votte, rt m«t;lal,ato>Ma m*f*eedte magit éa aaoaaaj ki ia lépett. Aaoabaa köaayeo MOTMtt vagyooát bamax elverve, már aaháay év a«lva boosiaatot kért fcopá-osytól, ki át mefftisjaálva. iraoki minő •égben befog&du.
A veatprémi p(itpoktéf gasdaaigát ki>úao karba hosva, a »m fel ed késett me{ «gyháai kotelsaaégérdl s«ib, melv aooál aagyobb gonddal járt, mert több ér ót* ai orsaág primis oélkttl volt. Radoay 1332-bea meghalt, ki tftbb millió adós aigot hagyva a jótaiffokat roaas katbaa sagvu hátra, így a király aam aevaa-
betett* ki addig állására aeokit, mig eaea adóaágot a prim»c«iilís vagyona ki nom
Végre 1838 ban *» adót-gok nagy rease letelt, d- a gatd*aág< «paiot-i»ol egyatt oly roasa karbaa ailott, hogy •»&*-tégesnek láttái egy erélyes prímás ki-aeveatetéaét.
Tel is tsólliitatott a főpapság kebe-ieból a legméltóbakat *jáalá«ba kóa»i.
A5 ajaniá* mog'Örréat, a jelöltek: Gr. Náiaady vácti, Hor*áth fehérvári >pesy p^csi és Kopáasy v««saprétni, püspökök voltak. Mindegyiknek meg-voli a m»g* pártfogója, ki ugyekasett őt bejuttatni. A mágaá»~'>»-t*ly Nid«sd; t pro egálta, a nádor K.upácayt ajánlotta Horvátból a oépsierUsége ígérte bejm-tatai; Saep^sy mellett pedig * p-P««g hsrcaolt erősen. *)
A mágoáa-OMtály, tsiely erejét meg. fassitve, sikeresea oda Udott hátai, bogv ¦aegnyerv* a jó*aivil királyt V. Ferdinándot, kinevettetek vele a kabinéiba Gr N-dasdyt. A kinov^aé* még nem volt kihirdetve ugyaa, de Kádaady mir oly bistutnak vette, hogy megtéve vásárlásait, aa ötöm Hanspíiea, iparkodott tigyeit e!6 re rendbe bosni. A király aláírás ttUn rdgtoa lUfetát kllldött a aád^rhst toda'-v* vei* fllh*.tároaását és kérte as uj prímás kihii-ds'etásét Magyarortsigb*n.
A nádor a mint a lavelet átolvasta rögtön kooaira HU és b»jutott Béosbe V-ik Ferdinaodhoa, kivel egy óráig bessél-getve, lefestette -lőtte Uagyarorsasg »i-
noayait; as éraekségi jóaiágok elhagya-ottaágát. és aaoo vélemények adott ki-
köst Ktgyarortaág prímása má* nem .e-taett mint Kopacsy.
Hogj tovább miről b^saélgeteit a oador Ferdinánddal, aa nem tudható, hanem annyt bitonyos, hogy egy óra mal-
(* A kinevess* BiCftArtiate i •áth ét SsepMv amSfhaltak lfy a Mááas«7 *s tft^ioij koat volt.
— BUha Lajxa »»gy múvésia^ f. bó 23-án d u. X órakor Bud»p-itról városunkba* érketeK. Ai áilomási hi*hot Dagy néptömitg •ereglstt ki A fogsdiatut •> .Magyar irodaion-- és múvéstet-párUi^ Egyesület" vett* k«sébe éa aikerftk ;« p-Ieg iaposáoMá tennie. A küldöttség a> 1 osttályu váróterem ajtaja *1ÖU várta »-művéainöt, b 'I fehérbe öltosött leánykáit •or-Ulat képestek. Megérkeséaekor vlrá goi stortsk utjara; mi igeo kell'muFn lepte m*g a mflvéssoot. A kQldoti*4fci«xó ooka.dr. Fárnek Lássló einnk éke* bneséddei üdvötöltn s ditses virát;-R*okrot,a^ujtott \t as ünnepelt mű. véasDöoek, — kit mecérkeaésekor vih>. ro* éljeaaé*B«l fogadott lelkes kocnuie-Uk As Udvöslfi b«ssódre röviden így válaszolti.Assivssfogadtatáat kösaooon. I Most c*ak röviden ssóval, majd bnloap dalban k(>«cÖDÖm meg' — Etek mán tolj ion tsr". lelket eljeoaéa mellett dr. Karó ok L* ti lóval a rá viró diazfugatbm ült, t a A as fog *tok ho*ssu sora kbéreté-b«n at „Arany S t a r v a s" tiallóba mtot. E'i'-ssÖr 24-eo lépett 'fel * ,R0|. dm d i ák-'bia; miről csak jóvfi txá-munkbt.D s<ólh*taak.
— A „Magyar Irodalom é» mö Tétuet-pirtoló egje»01«ta f. hó 16 ab
¦Ken sikerült társas Taoaorát és iamerke- nélyt reodnsett a KoronAbtn. A felkösaontok túrái dr. FárnekLás7-I ó, eloök nyitotta meg. Utána igen »<> kan moodtsk toasatot, — küőnösen oagy batással: R«mit«Géii, Haj. Kató Sándor Bitorfi Lajn* Kánits Lajos, Roteafeld L » j os, K r a mer L aj o s. A kedélyes lakoma éjfél után ért csak véget.
— EUbochajr György, köz isi-< -
létben álló polgármé*tértinket névnapja elÖe*té)éa a ifltoltóegyleti seoekar fáklyás seoéTel tisstelte meg.
— A nagy kanli*ai „Tonu-Kgy-
l«ta, mely em >á>> amenal 1ÖO agot ssám-
Iái, jeltiavábos biveu (,Er6s te*tbeo erőt éni ; ed»z*d lehat s erós lé*«*s.') óriási lépteket te*t a baladttbao. Mosta Buda pesteo, f. í. jaoiut 28-án tartandó orsia-go» torDa-ilonepélyre folynak laok»d.- b-^iomm.l a kéaatUodések. A fenő ene te) r« ••¦ ideig 60 tag jelentkezett, -Aa egylet vál-aasttnánya, dr. Gsfí >inök- éa d r. G a r a i, a.elaökkel éléa — p<tidii kiiariaatal látogatja a gyakorlati
a vwasavoavaOr. Mádasdy kineveiéa*>t LOpáosy kibirdettetett esstergomi ér*«k-primásoak, 183b decteasber. Képiéibe di a má^oásük meglep«tó*éi. kik mar aa u; h prímában Nádasdyt Utták.
Másnap rbár a veszprémi postára megérk''S'>ii a kmevoa-^a, . p >• a-niMter rögtön felismerie ¦ levelet knlt"JArfti m-uian ,ván mtinem Qtchstmén Rath. Jó-téf v. Kopaay* sib. volt cmneive. * posta mesmr nemes ember íevÁn, rá vr> i« diss ruháját, aardoaan, sveméiyesen vit* fel e le relét, kopáeaynak, gyastiva. b'^j ** less primáti kin* vetése. Kopác -y orom tagnVrsó arcúval veit* át a lére et A* jókiviuitá'- isssiveas-n fog*** Al't; terjedt b re kÍQ-veat«ié*éoek ¦ váro-b»n. fttar * képteUa k(U<lB<taéyo tiaatelget --uj b. pnmasaál ,Amint aMitUnakarjt ' tx.Í<T***»ai váiassolt aekik. Méft *« oap jóatágok keveló ig»»-gitój*T bódoiatat kifejeasi, kivel bu**a-ss^t m jósságuk áilásaróLkolöoni^u visaaa 'etssett aéki, - kérdé'ére, hogv
a kormáaysö asau válása*, bogy o*-k 300 maaaát. H> ou Ó egyik veasp. pús-poki urodalmábao két aanyit produkált. Aggodalma meg oaak odttas ált*l. mi- megtud'* a jótságok eihagyatotiM-gát, nem különben elótie állt "gy híd-és, mely 12 ~ser fnba kerOleod : * félig késs templom éa pfispoki v*r f-i-épi'éee. ElgoodoNa, ^ogy o már jó DÜ-a* ki tadj* rendbe tadj»-e húzni, as ur>df -mákat, h* m iád járt pa*'- a»a.»-*é> torst tterieménjét, rá i* fordtj* És végr* *. ha róvid idő mai** m<>ft;h*l, far*diág *»n tseriett vagyonából egy kr*jcsá<"t »«"» bagybat hátr*. Rögtön be it ad<* lomon-dátát a királynak, kellőleg okadatolvi.
Egy óra maira jovó iid«6s>úk^ már aem fogad a el, aaon elha'árosáu*!,
ugy marad a mi eddig volt.
A !• mondás as ad*ar álul nem !»-g.dutou el de belátva Kopácay mél^ agg<KÍaim*t, as akkoriban roppant jorö-deime*. hosó vessprámi pUspohtég b«ron> évig való bírásának hossaadktav*!, "' a«ve«««éi ujbóljm^gerosi ettek.
UiDt h-^oaeg prímás, par év » »;1
dd.i rrodb* hosta arodalmait, ku-n=*
*i){ p>cyb«a «iAmosjjioii* a vallás ms**1-ig 1847-beo meghat Vele elbusyt
gy pára i»a fóp*p, ki atoM pillaoatig Biag-ártotta »rél>ét és jósa.vét. Aldj'k » emléke mindaaok, kiknek aaerenoséjük 1 jó**ge>t élvébe ai. ét tudomány0* képsotteégél iseserai. Memosak ftoy**1' d- BMÜasai tásaoga ójau vulia k«*tt«>»k-HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
ÁPRILIS
1885.
órik»t. A ˇ•ssraorepr* biratotuk lá*-» -ttvsk*aj*4r«i fejtoB.tc ki, budit.4a as
"KJ1-1 •Rj»ii • gy-korUm <Wkoa v».o megjeieuesre E^o«k koesönhetö, hogj at urák»a miodoakor lagkevaambb 50 lag vw rssst • c**k ia « Kjöagélkedfik ma-rtdttak el efcj «f?J cráfól. A minia-ca-pat 30 t»gb6: *it, kik fáradbaüsaal lart-j*k - toraásaai. gTakuriatokat. Káló* öleo Tt>rMDjr-u>niá»fti*rt .» késttHatk, M ttösillok Tripn»i,r Q j a I a mir u 32U cn. tosgaa rud-u(crA«i prodokái. A.s egjUt báládat kórttli teTékeajsftgbea oroa.tUtw&'Söit *»n M > I h u f « r 0 d ó a-oekÜfiiny Páip.k «» WeiM LUvinak. A* utóbbi miQt dobos már iiíljas pr&cisiiaual jáunk. llott dobaso ¦hrII-u Tk«áru«poDkiot tartateak ít oae-•o«i gy»korlaiok Sseai-lliklós, Homok-Komárom. Pallie éa R^cm f«l«, h-gj n>a,d Budapei'nü a nagyobb mnsetek-t iá krtnj-dj-mi in«Lteb^««ék. A rég ier»e«ett dal-i*r»ui»t i* sssrvexve. rtn A tornaasaii s<»kl*p qu*greode.t»teit 6* aoei a Ugok-nitk reudelkmiaér.* áll Sióval a „Toraa-egyiei", mi*tt as oraság egyik ídóe-bb <t-jt» egylele, miod^ni elkövet, bőgj jó I birnevé»el »áruaunk n»k diatéVe legjea. Admam «gjeoruh.vk P o 1 1 á k o 4 l ke-•luoek. M*r v>Kv 30 alk«*au)t.
- A „J«iu m
Ott m&Tfl" táramat t'iotr* ujabbad Kova k«eö b6iyvg«d'>flaáarok folytak b«: Augeofald Berutól 130 drb. Sáreos li-oá'Oi 108 drb. Qoldowier Annától 726 d'b. K»ll».id<-r M.ritól 4-Od-b- A steat \X$y oeréb^Q toe*dják kMiOi* Üiiket.
— K«T6lÓl itttéMtét Ve.rtéoyi Horváth Lili* urbolgy najaselejsa csak meg fogj* ayitaai a Dftlk-társa Axea i-b»baB; ÚKJ értesülünk,
mar több lekioLeijea oaalid beíratta meket. Ili ia várfckasassal nátbok » pD«rU io téteti ulajdonusoó mlik&déea elé mily — kiválóan a mü*éaieti t*n* urgv*k ekiiretebeo — ta >>dbatailaDUl hézagpótló loeud Tarosunkba*.
-. M*rffftzfcs. Fu»scbhavk*r G;ola
ki<ály-otc*s,i lakos, obÍtoI bssábaa ae-gJOD eiaaa porod lak »paik»Djok,lah<íia*k ou'.uDaÁaárA * fakamarábaa é» * fterté«-(u körül kakuriCSa litttlel vegyllett pa'-káQj-márgo* r»aO>t la, • o*i básbeli !•-'cóiTkl ud»tr«, óaet ó»» u«aagra in te te. ^ájd-lum m iali» dácsára mágia *gy li-t esett Aldosaial a m&veUtaek, mm bátbao lakó Kuhn oevUctipáasaek 4 evas Ifftaykája » pktkanymá egbol sreu, • enock íoij tto miodeo orroai tégely d»ca»ra is t. hó 22 én bajnalbma caegbaU. Ab %gy rögtóa b«j*Íeiit«teti a Ti«g*lÓ biróiágnak, bol a bolu«alask or-»o*reodún bonu»olá*» aireodeltaiváo, a viaigalai folyamatban tu. Ki moit a btÍDÖa. a bili gaad<t-«, T.gy a -zülŐk ? A fiiagalat |«*i hivatva kideríteo>.
— Egy hónapos britaooika mi tarok v»Dt-»k koxfurgalombao. A ki oeat hiaxi oéste meg a dubáoy töiadékbeo a« « fajta nitaruk»< tartalmaaó tadikakai • laiui fogja a 3/»86 fá:« jfllííojt. Ett már a f. »pn bó eM felében I«ket»it laioi; ami ugyan elág botrioyM, nawt a mellstt, hogy f»t-D alivarok ára 6'/, kr. oly koDÍMak. bog/ asokat kiaatlivel együtt a Dunába k--lleoi dobói, aemhogy meg péoxt adni értük. Vajjoo vaa-« ta-dotnáa* a páöaugymioiMlor uraak a do
áka*k ei«« boiráayoa ©lj»rá-
ugya
l
gy

- SóUTat ItoU egy b«)ybeli ko.
diívm >fla« f. bó 24 áo reggel. A dolug ugr Iön4o . bugy mik<T muokir* meoi. * Batihyaúj-u'maba, asujooépUtl Heoct—I biibus, olt e^y üreget látót , melyben aós»v volt. Etyik vakol.tbordó leánytól kérdésié, bugy mi van benne. A Isftnv umeríts annak; <artalmat, de txáf*b<il *>i mut.dta, bőgj egyik legényook nevenap-J» vao, as hoaaiott pálmkit. Alig maradt •-gyedül a fiu, elsó dolga volt, egyet lopva turtyaotanr Hanem asután rovstul leit. Saer-ncaére bamar tejet ée egyéb osilU-piló is«raket »dtak neki • DMt betegen fek«uk ugyao&kórbázban, d« íelgjó^yu-látabui vaa remény.
- Hymei. Y bó 16 *• eakadoit
orok bfoáget Siigatvásroti Silbertteio Sá« dur b^rC'telepi lekiatélyes kere*k*dö a •Mp Engel Laara kiaaataoojBftk, Eage! Vilmoa, baraa/a *a*ooyi kereekedö >«-áoyanak Állandó boldogUg kitérje Akai !
- Napokban jelent m<* öumegb
"íuk jelet ianfarLál4l Taffero«r Béla kép. fúrsálidkolai usánól «gy kitftaAen >i«rkMstet[ amokk, me!y a f«« é«ast é* » tnúip»r i«réa eddig üri képesalt. A miiaka oamoa kiálliláaa oemoaak i\»tér« »a,j* bármely köoy»iaro»k, d« érdoce* tarulmaoái fogva, majdaom atftkaég"* ramdea müveit emberaak,- ki a »ép isié* b»ritja; aot bilgyeiak m aióayöMB baaiaálbatják, rabuk awaeiaek m laMiáaánál, nenkttlÖoboa awbük i ber-Ddesé*éuél. A munka csiaie: BS t i » éiiiiDhirmonii* kiváló i«kiatat-tel: a ilk o rD«m ei li kár i ét • müiparigényéire. E naftvet kftoy-oyen éribfltA iráJya bawoálbfttórá tea* btrmeJy iparuanak, de mmdnoo állal irodaimi aaiQvOoalo* á!l. MüipM-oeaiak koa/.l au.0Dö« eloavajoi kaaaaáJb*i)ák, a
aaoba- át kel ma fastAk, m&aaataloaok éa k«rtáaaak, v.rá^kásaitAk, ko^déajgyáro-•ok, a egyaJUláJi oaiadasok, kik a asi-a«k éa aaok harmoaikoi öaaaaUlaleiveí foglaikosaak. L bai taiatátlával altatott maaka, tekiatve kftltaáf** kiállitáaát. nagyon olAayóe arca aaaraaaat4 aMg Sft-aughea a aa«raoaéM. Ára 2 frt. S0 kr. bér-Hutaai<ási dijj : 15 kr.
— Fehér Jouef ct. kaaokok-ple-báaoa S&mejrbea., buaaaas azeavedáa a veceigydn^ü e» k6»*Uestíb«D f. évi ápril 2L-ea at Úrban elbuayt.
— CMnéélet Ktt-Kaaisaan. Ko.
váce TUike L*tslo kia-kaoiasai fóldmivet f- bó 22-éa a. hegjeB asnyira fetSatAt: « faraira, bogy eate bftsaéfTe, Bejé»»l «¦ fiával öasseveeaait, oaek e^yeaült erővel aeki mernek éa jól aldöogetlék, — ő asat4n viasont raiami élet vassal neje m«l-léo, 2Ü év a 6lo«k padig » hátin aulyoa aeb«ket ejtett — Aa olőhivott orvot a •ebeket bevárta, de a aértelt aA a lá'Jalet felvétele ellen, miatáa a acb Bem veaaé-lyea, ultakosott t így a dolog birleág elé aeoi karul és iámét ssaat a béke a l»g-kÖ«elebbi i^iotmi^ik.
— GjHkosság. Kákoe Uibály dióa-
kAáli laaóat (. bó 15-éo alkOkjat tájban egy agyaoottaoi Ukóa boesaból *gy«a-14 te.
— A „Magyar kaiiasaioiLj* *>er
keaalöaége aJUl oirdeteit páiv»ahtr. 6e-érkeaett oaa*«aaa 11? pályamunka, a mi ojeunyiségileg miadeneae^« oly té«yea arrdmény, oiely legjuboan biaonyiija a»-vesetl lap D4pMerft*4g«t ét elerjedt^éL A bíráló biioitaág as eiaA dijat (2 drb oa. kir, arany) «gybaagulag „Mib-ea áll a aó boldogtkga?-* oaima máakának uálte oda ; a máaodik dijat (egy di«skö<6«Q írvdalmi müj .Férfiakról a nőknek" osi mu mutki nyerte el. A jeligés levélkék [elbontatván, kituo:, bogy aa elai dijai muaka asaraAje : Csupp*a Sáador evaog. lelkesi Sieaden (Komárom me-b) a aáaodiké, mtly gyón poata-gg ellátott levéb»a erkese t: Margit, ki taljn Davéawk kódéaárs a .Magyar Háataaaaony* által falkéretett, Asoo-iTQl a bíráló bisottiég méf b'i pálya-luakát t-lftlt dioaoreu-e srd«matock. A pályáaat ereaméaye tebát 8«ellamieg ia a leheló legfányeaebbaak mcndbk'ó. A pályakoasorosott mankák a .Magyar Háaiaaatooy" legkteolabbi smámaibaa k küaöltetai.
— A tála egemegi polgári iskola mellé tolalliiott aastalot uuBsttbely noveodftkei esan intásataek alig kél éves ÍÖaaáliáaa a^a, igán diaaet batord-rabo-kat kátaiteitek as oraaágoa kiallitA*r«. A bú orok vadgs>lainb«Biatt la vonatát Mibá-lovioa Karoly türvéayaaéki birÓ Bejeuek, Meodly Karoly mtt\eae fi r»js»i uiáa ké-•silli aelyem bimso»e ÓKesm, molyaéli e torén tsokailan moüvama>, a l-g»pfobb reasltatekig terjedA goodoe a idolgusáaa, alfkgad.0 asiupumpája. baagulaisaait kOí veti«u-«g« a alakjainak }ellemsfi hűsége — biso'yo^al at41ea korb-n tog méltó foliüoé^t tölteni. K&lonÖaen <-gJ tropikus Ujkép stteuaO bAiiere; egy i«v»»xi tájképnek exy Dada* alján Mia«a*sogólyája ; agy fcprO fiit Arsó a>adaro«k aggodaimaa oaap^odéso a téaaekbe marituló ki« caa-vargó l'elé: egy-egy ti került fsstmdny koliAi csalódásával illetik asivQokeU Mielóu a bútorok rendetfetési balyűkre isaliittattak, aebáay o^p'g Zala-Eger-segflD, aa ip»rLaonaübely b«lyiaégé&eo
telettek köMsemlére. A kiállítást dr. Rutucaka K.*la>*D vaofeiügyeiő i^eo d:«set koköoaag jeleoieiébeo, lelkes a a oövendeket asáp elAmooat«lét méttatÓ yitotu meg. A kósoo*ég álul fis«t»tt bemeneti dijjakbűl t a aaUme^yai nemesi alap tatvea adományából, oly je-Irotékeny oatseg folyt ba, bogy a kiállítandó bútorok elkéssité-eb*o résslVívÓ ösas«a poigiri itk»lai oöveadókak » ki-alliláa taunlmiDyusása cséijibói Buda-piatre rándulbaiaaK. A batorok olosoma-UooU Utenyképestettek.
— Hjmen. Ifj- Mo)»er Inra ven-g f. évi ápnl 18-án veseti* oltárboi
ösv. Babo* Gyuláaéaiak kedfOt leányn Malvin kia^aasooyt, Sümegben. Boldog básat életei as uj párnak 1
— Baleaet. Z.lavárott f. bo I8-áa dolutáo 4 órakor Rwabart Jáaot 9 é*et
iskolás fiat — takoUbói basa menet — mrgbokrotodotl lovak elgáaohák, demoat lár f^ílsbbados.
— Hirtelen halál. Lucs Qábor
«*lavári lakóa, Ol Qv«s fö!dmivea f bó 16-án atui teles hegyroi baaa mentében at e.starKtlyi falu vágott — aselbadés köveikeatéban — halva rogyott öme, s igJ — anm a veié iddo«álók állítják, — virágoa kedvvel msat a másvilágra.
— A. reTOlTOT nem való parasit kasÁbe. í. hó 22 «o Farka* Ferenci ga-raboacsi föl dm öv«« ittben já/t Kaaiaaán
pávai MoUái Jöss«-n*ol t Btival p-jtájuk oly helyen fekeaik. hol a tolvajokaU majdaem prédául vaa vetve, ogyik asly-bcli keraekedésbeB bstlövatfl forgó* pwstolyt vásároltak egy ekitalya töttéay-l e^yütL Kocáira üi»e, midAD s •»-rúaböl kiért-k, probálg-tták a* eiAtittk ¦afleheiosea iamarsiioa I4íogy?art. Far-
kas egy töltényt beié Uts, ati ad ea félek ep igyskasett nyitjára joani a dologaak, mi*ép kail aat elsütni. — A. rerolvar egjasor ocak osetMaik, eisttl és • golyó bsiefuródik ipáoak oldalbordái köaé. — A halálra ijedt vÖ rögtön TÍassafordalt s ipát egyeaesea a kór hasiba vitt* a Ön-kéat jelest késett a reodorségaéi, boaaét se Ügy nyomosa áudstott a Tiaagá!ó bi-rossgaak Aa orronok vélam«ÍBye ssariot Molaár Jóssef életébe* keTea rsméay raa, mert a golyó ki nem vebe fi.
- Effjertttek a InUlbu Is
HurTátbHárkó 67 éTaa és asje, asületett: H e g •• d ü a Mari 63 évae nagyatádi lakósok f hó 21 én, r-gy napos dderüllek jobb létre, 45 évig éltsk miot boldog pár. a most még a báláiban ia egyesültek.
- OroiTa negldtték Mon*it nví
határban levrt kakasb»gyi siÖlopáaston. A lövés jobb < áliát sas is, meg. A Tsrosi koskórbásbs ssállitisiou.
- Figyelemre méltó bUoajlt-
Tány. D*'ta Temes soseye. Ndm mar 7 é* óta gyulladásos asembajban » tettén erö* bórkiütéaakben. daganatokban ssen-Ted, a melyek minden ívben rendesen tavaaskor ¦ 6mbs1 nontalkosuk. Dacsára minden orvoai sttgélyoek, » melyb'n ré-ssesttlt, mér-.'nár lemondtam a rettéovröl, hojy éffete megr>eD tessék. Ekkor bsllo-tan emlegetni B . a a d t R. Ryóeyas*-réaa evájo»i labdacsait s aaoanal több dobossal Tettem- Rövid bassnáist a áu orom i«l Tettem é*sre a betagség fordulását s javulását. Mivel pedig aom egéass^g*
imár teljeaan teljeses b»lyraál!l, aa#rt a * •Tájoai labdacsokat (70 kr s<7 dobos a gyógystenarban) meg i> tartom ovades-korra háiiesertl. Más betegek¦•« is m+-legaa ajánlottan. Fogadja legforróbb bas Iámat svájcsi labdsesaiér*, mart kedT«e DÓm csakis esettDok köaaöabeti egéssséget. A Mindenható tana* meg ónt .stég aa* mos évig ¦ áldja meg jótéteményeiért. Teljes tiastelettel: Wagner Jáaos bádo-
jgOs mester. MlQlhogr Magysrsság6«Q Braodt R. gyógjsscrées STájcsi l.bd»sss-inak különféle ntáoistai lét esnek, arra _ 11 go*do*sa figjeini, bogy miod«n doboson cségjegjül egy tabér keresst vörös -nesőboD • Braodí R oévaláiráaa meg-
¦eaiotj&k ohaiiiakat a kitaoo lapra, 7 ktrtl aaaiak laiki.alóbb irii aa.portoirjuk i l l B k b
bagj i
Irodaion.
mely k Qyi- ay folytatá- kiálUá
(¦ r«TM OMlDkt
Wajdita íí)
ki .WvaMkir ^
folyóirat 36 ik fltxeU Ol«(ieleot iá király* camü frasezis
p««i. — A kép«« t» dia«e« kiálUláM ánj htTuQkAnt 2-i»«r jelcoik aieg. — eUai ark ^Ánivre • M, télim & frt, w 1 fu 50 kr. — Uuutrinr iláa
•>ia<>akÍMk iO(7>D U Mruiln klld.tik, ám » ki«dól,,r«ulho. fordul, ••!; o SUcKi(>-atoa* 30n i t U) IMtal' Tibortik; kdé
p gj
.Magyar kirá<y"-dil mrri Liist r«r«ocs. Hic M* kiadai«sn 1-lí ÖMi'.tírkSnr. S frt 2-ik Kérfi karra. 2 frt 3-ik VtgJ** karra
frt. 4 ik VeyyM (yervak-karra, a katt
VoUk aximára 30 kr. 5-ik Mafáa barytoi
hangra Snnsortkiiér«Ct*l SO kr 6-ik Z*ago
rára 2 késre 1 frl 20 kr. 7-ik Zongorára aégj
kim 1 frt SO kr
.A raaarmtf Ufüf* íprilia ís-ik aaina a k&*etk«iS tartaloMnal jeloat a«c : Boreuki Min «. i.í»o]c*.ietlUil Tora lii ¦iat^l. — April. (KAIUnénr.) RaTicskr Gju litol. — Dlaaii Umarulan illonai falé. 1849 apHl 23-tól vájtM 5 ig. 15. A Semaariag 16. Moiuai saraiido<lai»k kit itolao aapja. — Homokból foci koulrk. Aagol nginy. Iru
a R. t — Zay reraoci itaiU:
Barabi* Samat^l — Egyreleg — E°p;k a Iiiiüliirol _ Egj üta BadapaMa. — Iro-dalos i> mS*éazet. ~ Koaiatiset«k ii afy- — Mi ajaag? — Halilosaaok. — Sakk játék. — Ss»rk«atcoi «¦ oadaairali. — Heti aaplir - Képek: Baraoki Mit>. — Bada-|XfK kepak: 1. lUitia Budaptatre a H*aaa b«(jrSI. i. Budai .1.1 riroi kililáaaal a Margitbidra és Uargitaug«tre 3. F«r«nea-Jduaftir, kilitaaaal a Oell«rt-liag^i. 4 Fe réoca-J6aaef-tir a taagyar tat. akadéaii pa-lotajiial ¦ kilitiaaal Badira S Plriroai vigadó a kioaakka' b Dasai tirlatkip a Fc-¦Ks.-rf.Ta.oi, ol 'álról. 7 Kilria-tir. 8. KlUo *ngiral 9 Oktogoo-tir at a kfiaéfi' aagirat 10 Korao > Feraaca-JéaMf rakparto. — taj Faraau. — Zaj-ogrieai kaitilj ii tattploB ndü ba la'-Ugrfeaaa. Iaj-P»dk rag;. A kipolaa brl>.ja. — A kiallitai H-kApaiioil. DOrn Tivadar rajaa. — Aa or-aaigoa kiiUitia aptlataá 1 BarUpeK firiru parillDDia S Tcraacaaiaok 3. Tasiaar-iptUat.
4 Ea.tti aa.it.ai 6. Kslati parlllra. « üam-aatkoai gipcaariok — Elotaetial ira Mgr*'' ..rí 1 frt, a .Politikai UJdoalifok'-kal afrűtt
5 frt. — UgraDcaakarranklia-TanDlat kiadó-faÍTatali»aa (Budapest egj^tan-oteaa 4. aiáa.) ¦af-iadelhato ¦ .Kép«« Néplap' lagoleaibb Ojlig a aaagyar oép uaai'a, fiUvre 1 frt
••ajaim a .taailié- 30 aaama a kovatkiao érd«kaa tártaioaiaial: .Al «j fó-itpia*. regaay, Tolaai Lajoitól; .EiMljek', kBluneay Prém JéaaaftSl; Bi lakktábla balcaaaigi-. 0(*4a Adolftól; „A *aga*t-, regiay, Marru; QeaioKI; .Mikor Ojari bicat állottak' , rig urliaM Saial FiUrtjl; éfclj tanad, aa«kel7 biaja", tortiavti ragte] F. %ata»ár, Karolrtil; .A gri»it-ks.a. aaaaoar". Marliu L. lafajaab ragtare, fordította Mirtoatj Fiigjaa. „Kaatilj ét taapU-.-'. Uluaiiay Varaiari Oralilal; ,.i 4( it.al" baaaroask. EaakM Uni a
boritik érdtkei tartajaa B. ¦: A nagjar gaadaaaaoBT. ragjeaok, talaayok, taUnrfsjtSk
aoarkaaatói aiiu A aüadaat i agjalaai „e<aata<" aUtwiat in
is a>aly aly agjesea vsa aaerkaastr* kasai troAsiaaukaaa páratlaami áll. A
4s áléoaatksai kiads Bwatatvaarsaaasaaai ia-(ysa as Mm^íokv." ki ' *«*« bosaá f r4wi
eaiaiaa acystssasa as-w. fSM ajkaJi
¦dkn sás** a aastrar irosalaaabsa a>*c)elsat ily asss« mlnkat mmm titi ayaija, abbaa foflalhátik Baasc, assp oíj caaksly lérao oly anyafftSaSgfr*. isssarattár sédif mar ¦>«¦ readelkaseu. bocr |S»*ssaa ˇál'i'tott taftalmát rOTid aaabataasáf )el-laaui •• ho(7 jQtáayimácra a lafoleaavb a*-aM( kiadványokkal u alkerasea -arkaatk -A aavonAint oaSfjalaaS ÍBsetsk ira t reaér kiTttl t8:.5r nyoaám ivsa (l«0 biaibl.a.. t 4 ke>«a si«t)*k.eu«l SO kr s 12 favetMI álU afisa manka S frt a Bj«caasTsét 4 > avi Ttfy fel.'rí rasaUtsktaa h l«as*BSces Ajasljok t lvasoiak ba«4m ncrelaisM. A a>efr«a«e.ea i „Pallas" irftdalai. ea oyoaadai rSn*én7-ársa>ttátaál enkftaSla«tV
- A ,is«Uássaaayt KéxtWy- április 10-ikí ilft-ik) txáou. a kOT«tkes< tartaloaatal , l aiac TelokkanTT. ücyek. T6tb Oáapár aslxi^csi &ryvé<ltei Éasr*T*tel*k a telekkönyvi Wr*éayjaTailatra — Dr. Isalinf Konrád bada-pMti kir. Ubiai birAtól. — A vei-yaa oa»ie ttascfl államok ayel^ogs as ifSosifaaol^álutá* tarés Dr J«n<tttk Aiüinr basapssti tcrvM-tSL — Jofirodaloiii A básaaságl slvilaajofs kUc7»xofxá(o& és Eráátvbsa. OyakorlaÜ kamiálatra, ai al*áJásb6l Tedd saeaaély- •« Tacjonjori kár««tfkb«n ia ai ^tykási ea Ti lá«i biróaiftik mi tartoaA TáiAperekbaa, ktt-lBaSi tekinUttel s m*tr*r királyi Carfa jya-korlatára, irta Sstebló Kornál. Dr Da«mpf aáaeor péeai &fjvMt&\ — Aa ecyane* adó Urvánvekbea *. asabályokbao e!6irt baiir-"" iák átsaaeu. Ö.a««álUtoUa ttáieffy Ld« awfyar kir. re«sac;i (oesiaisa4 — Törrinj-kemaai Ssaaale L*fa> t-« as ör&kö*Sleai illetéket kacyatáki lárgyaláa aelkol bely«s«D ki-assbsi f Dr. HarW Saaisr r-uRTO. kir kö>-M- Ue*l«t: Cahai
•m 1 fn. 60 kj. Ai alOaaiiai
kalv Aladir kiaditalajdoaoakoa
- daa~trii, T1I kai aob atcaa 14. rigyal-
a»i-i biatoaabb • lagaatkatotakb aaar elritiaaatlaaal ¦¦' a „Kbakor-klvoaar', aOriavi kiaaUaaay, aaly u alább felaor.il gyógyaaertarak minii-iriké-beu atagaaoraslielö. E*oo kivoaat a bajt alap-
aie'7
jában támadja aag,
a taatbol
aat gyBkareatol * kttr^a
1419 *-«
Oly égyéaakr,ok, kik dagaliabaa laaa-v»da.k a „Selgal-féia baabajtó Ubiacaokra" Taa aalkaégak, a „Skakor-kiToaanal" ka|>eao-latbaa. A Baigal «ia baakajto Ubdaeaok mag-grigyttiak a daajaláii, elaaik a lan éa a aaag. btliaét axgaaikadlnaak a ftfijiatel • al-foitjik aa aaMkiaaiiat Kiak a lagb ataaaM ackallaaaKaaaM ¦ agyaaanaalad a leglokéle-aaaka lakjaank aiadaa eddig ¦'¦ '¦ -¦»¦ kiaan AU •aaikal ca*k efy klairletat ia tatt aaak aaaaaalaAAt kiaoayara aea fogja abbaa kagyas krkUatai a -udaa logkU.kb fi,-
elóídiaiae nilkol aat. Ara acy palaok „Seiakar-fél. kivowat-aak' 1 frt K kr. 1 dobol „Saigal-file aaa. kajtó labdaoiokaak*' 50 kr
Magyarorasigi foraktir:
Radapeat, Tirik Jiltlf gyógyaaetira otexa 12
Nagy Eaniaaa: BalU Maaf él gyógrax«rtira.
kirily
Lapraaar ea kiadó SZÁLAT SÜaSa FeUló. iaarke»<tA TA8S ALI08. Laptnlajoo.oa : WAJDIT8 JÓZ8EF.
HlraetéaeiL
Árltittsi MríBtBÉy.
A n-kanizsai -KittMnavalé EgysalUet- részért! kizhirra tétetik. mis;erint a magyar és kinizsi utezákat Ssszokdté uj uvc;a kizs-pén egy 6584 frt 71 krra sM-iraoyzett ovedahazat építeni s ezt árlejtés utján feganatwitani szán-áékezik
•"«"•*" Az árlejtés baUridejéűl f i apr 28. déli 12 érája tűzetik ki,
^.u. <«uij ~eBTeti níkseghez benyujtandek.
. A terv es költségvetés, ugy
Kaaa b«tegaig jalaotikuloo gyoraorbajja f.lt.tajalc naaaafl » fll
kaadSdlk, ka a.oabaa elba.yagoltalik kitárjad : * TeltStBlek IMpeSta tZ é idj ik^ii
j«tyaot21. KllAsfelik — HafárMata*
- .A ll|llÍla1Éiyl tMtf ár* fsUvra S frt. acfveAévre 8 frt
'vatalában negtekintlMtik.
N. Kanizsa. 1885. aprít 20.
> 1 — 1 A» egye*Olet iQOth
Mi. aa./18SS, 2489 1—1
Árverési hirdetmény.
Alolirl kikUldSU vojrariajió al 1881. LX t 102 § élib
u ^éastestr., macti-adja. ;.*k.i, * .ijái,! RtUttrutczai ívkáUnak titkári U-
a ¦alljairi|7eit, tsóvkl as H*» ¦'ris7-«»«-' «.*.iik________*.i.._Ii._i.s.-
t, •lauoTira, bofj u általa aBetflepett i l«ban aaoaMW* végsetaek raj) kitévs, BÚfBcai I T*rre a kaláJ meftMot. kiajiíuil Esen brtefaéf' i(?a cyakran uti> b«te|iíf¦ kkel téveastetik ! osas«, da ba aa oUaaú sx alább ko*etke«J j ksrdéaeket idtesi mafáboa, akkor kép-, lemd lag'telbatni, ka vájjon ax*OT*d-e Silyan babao vmc7 aam, — Érsek-* éa étkazéa ntán cronor- \ fájdalmkt vsey lé(.eti nebia-éfet? \ Sem Up-e nef biionyoi tompa, oyoaaaatd *r-
xia, álmosaáctólkiairre? Seai-e aár(á«ak a »ae- !...— . ,,-,, „ ,",•',.
aeiD ? Nem-e gjfllaml.k r^jelr^ .« Ilyen ei 1 •" LX- *- «. 102. §-a értelmében esen-fc><akon «örfi ra«-adó« nyák, rota axaj.a kiaére- , ¦*. kösbirré tessi. bogy as aUÓ-leodvai a nyelv b-voo*a ? Nia<*-e a j©bb ol- ^ jbiróság 3761/84. ss. vég«és« által
,-^*S.L"i^1Ar5?«>5ÜE »»?; *-• * "»• »-* —'-»7-
al. ha fakv8a.l,.«bél birteleafa>tT«».aaae-? *>•'¦ lakóaok j.Tára Klar BaDjamia aala A kOfj kivalaaitia carksl; él irtii aala>-< ? iraaoai lakoa ellan 193 frt lika, aaoak . rov,d alli. Qtir, a.m . ha,, Ul.díkal «-; 1*8^. <Ti .Uía.., („j ,.,( „.„ji^l ,U-
.L'vSiür.: tírtz*. íj? iras' -'«** • ,"*-•* k—-' *• -*« •-•
pnff4d.ii «¦ falböfoSé*' Sinesen-í fyskTt ¦"••o *5 frt 80 kr perköltség; erejéiK el-
asivdoboíátom ? Kaan kfljönböió kórtOneket readeit kielégítési végrehajtás alkalmá-
jólebete n.p lépnak miad ecysa«rra tel, de a T.l biróilsg lefoglalt és 350 frtra beosült
Mfáa ss«n«d aaokban, a>on , 7ft kmrmm,t Unml „.n___A___
halad Ha a baj a>ár régi, akkor ro.id naraa ksbogét lép fel, melyet kéaóbb kikopénk ko-vetnek A kor oagUokn alórrbal.di.ivtl a
*a T*»«k s«a kórot áUapotaoak >18bbra haladtával eaúsoa fajdalnak állnak b«, melyeknél a randaa gTOgykaiatea már t«ljaa«o sikertelen Eaen baj aa.éasUti<mtáfb61 vigy «si*aa-trai |yenfesécf>SI aaái-maaik, aoal?et ^jy kis adag alki!9M (yogTtsn' beveiel^ral olVárit-batnok, ha ai: m:ndjárt • kór felléptének kei dstéu a'kfcltDumk Ennél fofva fcl«tt«bb loo-tot, hofj a baj miDdjárt laf«lao fallepisekor baIyes«D keselteaaek, a.iotáa »kkor még egy kia adai; (yogvtser U »laf«ndo a baj orvoslására aot méf ba már a baj bafésakalte TOina U magát, a valódi helyes gyógyszerrel atég akkor ii miadaddif fe) nev kellene hagyni, atig a baj legkiaabb nyoma it al aem tflnt, ősig as étvágy iawfc viaa«s nsa tart, a aa emésatési nerruM istn*t tOksUtesen h«lyr« mnc* állítva — Esan bat«fs*g allén a Ug-
eladatnak.
Mely árrerétnek aa 1914./188Ö. sb. kiküldést rendeli végaés folytán a hely-sxinéa, vagyis Za.íaivánosoo alperes lakásán leendő essköslésére 18S5. éri mi-' jus hó l-iő napjának délelőtti 10 órája ' határid&ül kitüsetik éa ahhos a veaai ssándékoaók olj megj«gysésssl hí Tatnak Bef> ^°97 " érintett ingóságok sseo árverésen ss 1881. év, LX t. os. 107. §-s értelmébin a legtöbbet igéróaek becaársB alal ia eladaini fogónak
As 9.árTerAs«ndo ingóságok váisl-ára aa 1881. 4vi LX t. oa. IO« § ában m«gálUp<totl fft.iets.sk Herint less kiá-seteadö.
Kelt Alsó-LsBdváa 188b. «*i «p-ril 12 én. Zakó n&nisl
kir. bir
KÉREM OLVASNI!!!
Mivul RumániáTtl volt nagy Össs<iköttatesem — ottani több •olid hasak bukása következtében megssont, kikask én eddig évemkásit
LLVTAKARÓT
¦¦aUaitotiaa, — óriási halasai késsietem hasson Beikül énalallM bever, — miért is el-bstarosiam ¦agam, s késaletst bármi krou eladni.
alkalmasak igy ás fúrd A takarókat is, — van-
130 cm. nélM, többféle TUUgsigbaft és
•sdretlXB. — éa est ss ossasgnek boküldése, vsgv után Téllel
dara ttonként 1 frt TA kr^Jcxárért
ssálliiom. Tefctstve esea o1osó«agot és kitüaü jó aaysgot, — ba bárki is asm voloa oseg«leg«dve a, megrendelt tárgy gyal, a Tétéi árban mindig TissssTessem.
EftsksdTalta«fft takaróiai m»c«ssrs«*staase*i a téradiask UkerflUM, — de külOnöasa a a * kbaAaaeg irdaka Ukiatstébsl kéraai — s kersaksdal-mi tarHaTSséktaSg b^jacTsett alábbi csi«et poatoaaa kilnű IMvfTtal-Vtrsu«t-»arsasi U U.
0TTAKRW6, WC* t«o i-iHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
APMLIS 26... 1885.
HIRDETÉS 1_ S.
WEISER J. C. Nagy-Kanizsan
Clayton és Shuttleworth
mezőgazdasági gépgyár fiókraktftrs ujuii::
gózmozdonyokat. cséplőgépeket gbz, ló és Uiitröre, amerikai körjiiré széket, szállítható szekrény J'cskendőket vetögípeket .Universal Drill'
és szorvavetiigéyeket, legújabban javított, szabadalmazott könnyű 2 és 3 vasú ekéket, mélyUii — angol láncz, — kovácsolt rézsutos és összetett — rétmüeeló boronákat kettős vasgyüriii hengerekel, rótgyilukat, amerikai kaszáló és arató gépeket, izénagyüjtöket, trígyüé szivattyúkat és faií szerke-eteket ralamint minden/éle gazdasági gépeket jutányos árak és előnyös Jeüételek mellett.
TovAtotaA:
Egy használt és uj részekkel felszerelt, tökéletese* kíjávitett Cláyten és Shuttlevertti gyárbeli 8 leereju csep-
tfkésztet é p
GIzMtzdtiy teljes felszerelvénynyel tz összes csavarkulcsokkal, tazelő és tisztítóeszközökkel, viztölcsérrel és uj víz mentes ponyvával, 4 légkörnyi nyomásra megvizsgálva.
GÍZCséplf gép. B i'/,' nagyobb fajta kettős tiszt to szerkezetei, állítható osztályozó hengerrel, merítő készülékkel, árpa toklyászolóval, fi és minden kis szíjjal kiváltható szitákkal, az összes csavarkulesokkal és aj vízmentes ponyvával,
a géiiefe |ó szerkezeiéről kezeskedve, jutányos áron és kedvező feltételek mellett. rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kz'C akalommal ajánlja WEISER J C. czég
GÉPJAVÍTÓ MÜHELYÉT
melyben mindenféle vssesilergamonkák készíttetnek, wlamintgózmozdonyok. csép-Ijgépek góz. ló és kézeróre. úgymint min-dennemfl gazdasági gépek javítás alá fo-tadtatnak és lelkiismeretesen jtuányos számítás mellett eszközöltetnek. X
ooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxocociy
-it
A rid*g idAsxak oe»ltftT»i bátrak v». ^yuok v*fü régbevilt hiaitterre felhívni fi g vei mát »ioq megjegviéMcl, hogj as iamnrt megl-pő gjójtyerr-d ¦néovtk caút é* kóé*\émjbÍDU\m%k oál oaikia a valódi ,Paio-Expell»r itorgoa^njal' hauDÜata álul éreti?11 •il. A »*er vétőiénél (ttwlk a gy*ri-j*gvre .horgon v--r* ügyelői • >d>i f«jtát nem vonni. Eteo Migu ru»n ttolid eredeti fcéuitinéoy 4C ét 70 kro« árbao a 1 g'öbb
F. Ad. bs Üres, Béea — Ffir»ktái-
PrÁgábaD m »arany orocsláo'
gy<igy»mertárban, Nikla»pl»ti 7. 2348 4-5

A LEGJOBB
CZIGABETTA-PAPIR
LE HQÜBLON
franczia gj'ártmány. Ckwley és Henry-töl PJuinban.
i
UtáaziMktól nindenkl ivittk.
k cxigar«tta-papir c*ik akkor valódi,
ha iniinifn ej^jcs lap LE HOUBLON bíjvegg.] áa mmdrr.,k borilik at allut álló T*d-I éa aláiváaaat al Tá« lán».
MOLL SEIDLIT W
Csat falóü
ha mindas dubnam
rő'*í:" n„ 30 t
f«j-, fai jái sikere*
i
Franaatiorszeszéss;
'••rt; ¦•r«fatáa«ak mm BaMÓI m.ei kev.rT.>, l 80 kr.
Moll A
jr4S tmkái ika VlUo
RlkUnk.
H
esáaaár klráljl odr azállltó
Bécs, Tocblanben
. BaTM Uoraer 8 Csáftttrayt: Q9uc« L. Borirnci Ai. iMZtWy : Schl„:Vr fi. (irmai : Ráü Jiioa. Szifltvár Sul,, Jiu.f Zili Efartoa H.IIo.t J- í«»íT...r*.I
Knnnf.M AH K«pMVár*tt i t lull F.rd
> BKRGERfé.e orvosi
j! KÁTRÁNY SZAPPAN
*B orss&g, NámatonséC* Hol1*odbsm, Schveiosban. Bomaninban ¦ b. ¦g már tii év 6-a féüj-e sikerrel hi>»D»l-..tik 24ö6 4-12
kulo-
mint síin te &s wczbór mlndenf^lt- tigstáttiUMágal »1I*b
DÖfien a rüh. as idQh m pikkely •Onjor vlleo, » kot», * i5oi3r rep*d Téoy, » faj ét »akál ellen, a asepló, májtól(, ugjBevvzat: reapaorr, a facjdaK, a labissadia, » a gyermakek v«liaiennjt kftW f«)bet«gWgei ellen. E*«ofalül míodeokioek tniot » b^rt tnaűió moadóks«r kjanitaiik.
Ára darabonklnt b^znáUtl utAeitAHnal e«jűtt 35 kr.
A Berger-féfe kátrány suppmn 40°/,-a löméoy f«ká<rán_n
t»rt»lma* felettébb gondosan v»o k^Aiii^e ¦ léoj^-tso k&tattbtxik miod-D egyéb, a kerMkedéaekbeO nl-^fordultí kátráiT-«ii>ppanoktói.
S Csalások
Tépett SS >
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány szappan
kérendé s figyelni kell a ző!d csomagolásra
Egyedül helyettes a bel- és külföld részén ¦
A. HELL ODI7SZ. Troppau ""
Aam/-SaniMȇn: iVoyar B*a
g
500,000 ¦irka.
jelentés.
¦; allaai altal| Iklztalttataak.
2 . i n 5 .
3 . 2« . 56 .
1000 5"" " 30 m *» ». 150 o. 1V> m 1!< ~ 1ÜO m. d4 m 87 m. 40 >.
nyeremény - esélyein
9 millió SSO.4AO márkán
falni okvrtleolll „y.r.til Kxao «)''iiyQi peaskitaraolái tenasv-rüleg Saaieállitott nj-r#ai*iiy«, mtly^k ctak 100,000 aoraj'tybó! alluak a k{-T«t*esLk : t. i.
A liammB ¦••'lei! SM ••• -»'*•
1 dg 300,000 m. 393 ay. SOUO
1 oj. 200,000 5 0
! . 1011,000
1 . 90rUO0
1 . 80,000
2 . 70,000 m. 1 60 000
60.000
30,000 n.
SC.'OO m
15,000 m.
10,(00 m. 50011 o
1UL . 3,01X1 ~> , ,
tn«^y Djeremenyek néhány bónap bét utatálybau úkreüan bflxatoi fofti^k. As eiaö nyer«aanybaai' bivatjloaau itla{»iLUtDU maf, aelybas 1 «t ami a.,rf cuk trt 3 60 . 6 ¦ 1 fel erad. «or. eaak frt 180 > 3 ¦ 1 ü*«y. . ionj. ;a*k kr. 98 ». I! , ai. km. K.-n ls afla> által iWitrtall araéeti a«raj«fy«k ^n^ai i-^dix ultott iférv-r v-k' az »aaz«| baraMataa Mill-s«ae Betlfltt aiftg a laftávalaba vinvkrt la azttkMditvak altaiaa
Mindaii érdakeh. arad^ti lonje-| 7 e k Bellatt tólam aa ilUm czioiaié* val rüátotc eradali jáiek:a'*Tet díj Dtlkül kapja apa;, faiamillt btuia Btáa a hiTiuloi oj«reménjje|7»«kat BaiodaD fei*i<Stitáa DAlkfll
A ayaraaiaay klsnlíM «a uitaai Uia aliala« ilixtlinll aaakS-aúlieiik a réaatrevftkkai pontoaaa a a iMiiilinbb lifktart As
ll
512 818 ¦ J5 II 64
. 31720
' 3W0
90
3»5O
3950
S»50
1««O
o 50,600
poaua Ub«t5.
Bármi sieCTaodpláa eaj eg7M*r0 ata^táiiyoa Tafy ajánlott lt*«Uel
Foraalja»ak ukát aaacbiiaaotkal mu^aaaa M0O S8
f éTi májns 20-ilg SÁMUEL HECKSCHER •*»>¦
+ 4


TARC8A fürdőhely |
Magj»rb<>o Oéttrak Slajer batáruo V**me%jéb*,o fektiik Ú nbathélgi 6* aipangi v.kati állomasjk'ól 4 óra alatt elérhe 6.
Vize kilÜDŐ vMtiruioa, kii.öDötjó h>tá»u, nevesat i
. kivált ot>i ue-ini •¦ervek báataimaiaál. S^
miodkét o»m idegbajainál, a lég*«>i ét -mé«ité«i Mérvek idolt faorat-jminál. a huejiiervek bajaiaál atb.
A T^ndáfek *-lUláaarÓJ as utolaö éhekben aj épületek *1-i>i Init <i>odoikodr-. — Pö#;» 6- lávirdai ailomáa «. turdfib^n.
éa kesd6dik.
FUrddorvot dr. Tbommi Lajo*. — A türididéoy májua 1
• 3-6
A fürdőfelügyelösé^r.
l
r
I
Fonlos szőlőbirtokosok részére.
A kátrányozás megóvja a szőlőkarókat az elrotaadás-tól, ngy, hogy ezek 3-szor 4-szer oly tartósak, mint a nem kátrányzottak. A kátrányozás egész egyszerűen az által történik, hogy a karokat annyira, mint a földbe jönnek a melegített kátránybi mártjuk.
Kizárólag ezen czélra gyártott I. kátrány 100 ki-léját az itteni állomáshoz 2 frt 20 krért kívánt meny nyisegben szállítom
SARTORV OisKAR
2468 3-8 NatT-I.niaaái, K'iilr-itcsa 1. ¦>
elf Amoldnitl
Biem, 1. PaaMloaxi utosav
KtmveMti* ingyen. m~ E sasiban a legrégibb
Egjenlllő Esztergapad
fúrógépek, gyálugétek itb.
legujabb szerkezetűek raktáron vannak. R e 11 b a u e r F. Wien
Wajditt JóueJ könyvnyomdájából Xagy-Kamuán.