Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.93 MB
2008-08-13 09:35:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
527
3011
Rövid leírás | Teljes leírás (266.11 KB)

Zalai Közlöny 1885 023-026. szám június

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

a.
NAGY-KAXIZSA, 1885. Június 6-an.
33-
O f rt--------
rc ¦ i frt 50 kr
ér*n ¦ 1 . tb ,
Efyts tzte 10 kr.
II I K I) BT K S E K
p
,i , miad.-n lovait tu s..r«rt 6 kr NYILTTÉRBEM
„¦n-nk^t 10 krert vrtetaek tel uiotiri lilt-tfk minden egyes hir detésért 30 kr úz lendő
Baszonpegyedlk évfolyam.
A nagykanizsai „Kereskedelmi Iparbank-, .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egyiet-, a „zalamegyei általános tanitó-
A Up ueUemi rt«i« illetó kóxle-
ménjwk & uerkeutőtéKhex.
M)»«i r*wét illetó ködméoyeM
pedi«akiul6kivualhos b*nnenu«J
ralMeiidők
X
aajT-li kilmíi Wlassiesha.
e levelek nem fo gadtataak el
Kézirattá vftsza mtm MUtftbHk
í- a .nagy kanizsai kisdednevelő egyesület", a ^naijy k'inizsai tiiztiönsegélyzőszövetkezet'.,a „sopronikereskedelmi s iparkamara nagy kanizsaikülválasztmány'-ának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Egy javattat.
Talán soha nem foglalkozott • tdí s éiemény a magyar ipar ügyére! annyit mint most a budapesti általános országos kiállítás ide-jtibeQ s ugy látszik, hogy általános azon felfogás, mely szériát az ipar terén észlelhető bajok kutforráaa a szakértelem hiánya, — 8 valóban igy is vaa — miért is leirhatatlan örömmel olvastam a ,Z K • 21-ik siá-mábao azon hirt. hogy Jágócsy Pé-:erff? József ministeri biztos egy N.Kanizsái) felállítandó ipariskola létesítésének czéljaból az iskolaszé tet ülésre hivta össze, de miután ezalkslommal a biztos ar nem foglalkozott a kivitel módozatainak részletezésével is. legyen szabad nekem is ezen nagyfnntosságn kérdéshez e becses lap ha&ábjaiD másfél év elótt közzétett s.benső meggyőződésen alapult azon szerény véleményemnek újból adhatni kifejezést, bogy a gyakorlati élet követelményeinek szer-j. feze e hiányossága miatt megfelelni sem képes polgári iskolát alakítsak it kizárólag az iparügynek szentelt spwalis tanintézetté.
El vagyok készülve arra, hogy mikéní másfél évvel ezelőtt, ugy íin most is ezen közleményemért ejy személyes érdekében megsértett polgári iskolai tanár ur ellenem szól, de én azt tartom, hoiry mindent nyugodtan el tnd az túrni, a kinek véleménye meggyőződésen alapszik. —
Igaz ugyan, hogy a polgári iskola életének és történetének rövidsége iDÍatt nem lehet kedvelt és népes intézet; azonban rövid élete bőségesen elég arra, hogy hiányos és hibás szervezetét átlássak; azért én midosalt felfogásomban ott vagyok, ahol a Un férfiak egy kima H-i" alakja, aki szerint a polgári ískuU meghonosításánál csak az ezt igénylő körülmények és az ezt kő-1
vetelő okok vétettek tekintetbe és nem tanulmányoztak a hazai különleges viszonyokat és ezekhez képest akkor nem csak nem idomítottak át ezen külföldet lyára, kiket a utánzando intézményt s mintán most rit rá, hanem a kínálkozik alkalom az átidomitásra, azért az ipar érdekében kérve kérem az iskolaszéket, az elüljárósa-got, sót magát a polg. iskolai igazgatóságot is, hogy a kedvező p l'.a-natot el De szalaszszák.
Ha csak nem i karónk szemet hunyni, el nem tagadhatjak, bogy a polgári iskola sem az iparnak sem a kereskedelemnek nem neveli ifja- j inkát, sem a tudományokra nem ké-pesit, hanem az évi értesítőben szokásosan közzétett ministeri kedvezmények által, melyek szerint sok mindenféle lehet a polgári iskolás növendék — ha nem volna elég qualificálubb ember is! — s elvégezve a bat osztályt nagy igényekkel, ambíciókkal eltelve lép ki az életbe, iszonyodva minden munkától. Osak felidézi ezen iskola az ugy is aggá ztóvá v...