Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.79 MB
2008-08-13 09:36:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
632
4133
Rövid leírás | Teljes leírás (396.02 KB)

Zalai Közlöny 1885 018-022. szám május

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

\AfiY-KA\IZSA, 1885. niájus 2-an.
Hoszoiineg.ycdik évfolyam.
El*f itettti ér: ¦m w» . 6 Irt.------
. t frt 60 kr.
HIKI'KTKHKK kasén** ptHitinrtiaii 7. .aáaa
id b
«. ¦
u,v»bbi aotvrt & kr
t lü kn-rt THrterk 1*1
*i[Tfw sir SO kr fixetettdö
ZALAI RQZLQMY.
nagy-kanizsai _ Kereskedelmi Iparbank-, „nagy-kanizsai Önkéntes tütoltó egylet*, a
A Up DEellemi rttxét íllrtíi kö*le-
mt-nj'-k a -.xerkeaztösétjaiez. anyagi rvsit-t illrtő kbslenényrk
iatéxeskáok: \ari-Kiili.áB
^adtatnak rí Kéíiretek. vli.n >« kila«.ee*.
áUaiános tanító- |
a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület', a -nagy kanizsai tilztionsegélyzöszövetkezet*, a , mipr+mi kereskedelmi sipapkamarmnagykanúaaikülválautmány'-ának hivatalos lapja
HE lENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kizi. cze).
A kis < •ermtlv és pata* höm-pAlyof!, «et a völgynek öléo át. hogy elérje » helyet, hol * tAkbi érkeiú folyamokkal találkozván, reD-delietését betöltse; bog}' óriási vu tómeggé válva, egy háUűmu tengert képezzen.
Épp ugy van i társadalom is. melynek tagjai egymástól ugyan különválva, ulykor már kisebb csoportokra oszolta haladnak egy bi flé l léi
zonyos irány felé, melyet oiudegyik vágyik, de mert
elérni külön-
hozó utat követnek, tehát nem egy idiben s nem is egyenló fáradság után találkozhatnak.
A kis csermely, patak s foly»-mok önkéntelenül futnak a lejtón, utjo-kat c<iak az esés nagysága rövidítheti meg, mig a társadalom tagjai az ész és felfogás segélyével a közoi de
hozzája s városunk teKintéiyéhez méltóan kell fogadni.
És ugy lón.
Nagy-Kanizsa város kozonaége átérzi mindenkor, átérezte most is, hogy oly értelmi közönség mint t mienk, önmagával ellenlétbe nem jöhet soha.
Nem is jött ezúttal sem.
Azun szállongó hirek, melyek a , Magyar rodalom és művészetpártoló egyesület* által rencúzett fogad-tatási ünnepély hatását bénítani s a cselekvés erejét lazítani kívánták, valótlanoknak bizonyultak
Nem is nitte azt ai egyesület egy pillanatra sem, — nem volt oka hinni, mert ismeri a város mú Telt közönségét, nem tehette tehát föl senkiről, hogy akkor, midőn az egyesület hazafias szelleme a művé szét pártolásban síkra száll, hogy feladatát bár még csak zsenge ide-
tiél elérésében nemcsak utat.
idót is rövidíthetnek. íjéhez képért zsenge erővel, de an-
Ne tagadja nlraaúin között |nál nagyobb meggyózódésiel meg-jenki hogy a társadalom minden | kezdje, — ezen eljárásban va aki tagja egy közős eszmére az emberi: mellékes érdekból — ellenkező tttn-legjobb, legnemeseb czélnak. a tár-|tetést eszközölne.
síd.lom boldogságának elérhetésére törekszik, s csak az ut különbözik. csal- az eszközöket válogatja tetszés szerint, de a vég eszmében e.yetért. mert czélja ogyaau
A legfényesebb bizonyítékot nyújtotta ezen állitáa helyességé c városunk közönsége a lefolyt napokban, midőn hazánt halhatatlan birü művésznőjét, Blaha Lujzát, fo gadta; mert bárha a . Magyar irodalom- és művészetpártoló egyesület* vette is kezébe a nagy művész nú fogadtatása iránti ténykedést, 8 bárha nem járult abhoz nwltan s karöltve mis 1-. azért a togadtatái ünuepélyét emelte a város lankainak minden egyese; hozzájárult abhoz mindenki; egyesültek abbau a ,u;«lis közönség teljenen és tőkéle-,e*u, bogy a művésznőt diszszel,
Ée igaza volt a Magyar irodalom- és művészetpártoló egyesületnek.
Igaz ugyan, hogy a fogadtatás...