Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.95 MB
2008-08-13 09:38:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
522
2742
Rövid leírás | Teljes leírás (280.89 KB)

Zalai Közlöny 1885 027-030. szám július

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

Y4GV-KAMZSA, 1885. Július 4-én.
27-1K
Huszonnegyedik évfolyam.
Ei%/
t bt 60 kr
Egyse •**• M kr.
IIIKUKTKHKR haaabos jwtit sorban 7, náa<>d&Kor| 6. s inÍD<)«-u unalitu Hon-rt 5 NYiLTTÉRBEN
M»rr»nk- t 10
fel
Kiursián illet«*k Diindt-n egyes hirdetésért 30 kr fiz tendö
ZALAI lÖZlÖRY.
A nagy-ianiztai .Kereskedelmi Iparbank", „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet-, o „zalameoyet általános tanitó-
_L
A lap u«lWm rtnM
menyek a. uerkeutoséfbe* anyagi részét ülrtfl pedig a kiadóhiratalfaoz
S agy*K a a lm A a
BermeoutleD leveiefc 0«at fogadtatnak ej
UHratofc vtatxa mb kHastasfc
*. a „nagy-kanizsai kúdednevelö egyesiUet\ a „ruigy• kámzsái ti&ionsegUyzöszövetkezet*, a
i s iparkamaranagy-kanizsai külválaiztmány'-ának hivatalos lapja.
g
HtTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az országos ikéUUás ás a
njaio ar mezŐKzadauii; versenye
a külfölddel. Irt.: Dr WAGSKIt L tanár
Több oldalról megkerestétYéo íi iránt, bog}' Dézetemet u országos kiállításnak a hazai fóldwQre-lésre és enoek fejlődésére való be-fi>lrásán<l tenoém közzé, teszem azt a kelló oyiltsaggal, tekintettel arra, hogt e kérdés nem pusztán a hazai, hanem a fraoczia német és ál ulában az egész sajtót is érdekli.
Magyarország ez idó szerint par excelence földnmeló állam és és ugyanez log előreláthatólag még
meink előtt folyik, tényleg oly harc, títek arra, hogy .egyébként ked-
mely a létért vivatik. Az ebben vező conjanunrat mellett", a mi
való elbukás egyértelmű volna az alatt a munkás. — hitelpiaczvisxo-
ország és egyúttal az állam romlá- oyok stb. értendők. A magyar me-
sával; meg kell tehát minden lébe- zÁgazdának ez idó szerint éppen agy
tót tennünk, bogy e harczban győzelmet ügyünknek kivívjuk.
a mint
táaa
a nyugatiaknak a talaj felé kell iparkodnia és
javi-hogy
A jelSli ki
kiállítás amaz irányt,
félreérthetetlenül ezt elér^ a<™ csupán a marhate- níéstést ke" észszeríen úmie. h»-
melyben
jelSli ki amaz irányt, melyben a
létért való küzdelmet jajomra dönt- Dem mezőgazdasági iparágakat is hetjük el. Munkásság, takarékosság te" meghonosítania. Az illattenyéu- ezek tés lUetóle« « állatitermények eló- iállitáít 8Ioros tapcolatban áll a ; takarmány termeléssel, az utóbbi 1 a mezőgazdasági iparágakkaJ
lag.dható. hogy egyes .parágak j^kaetto^1,«rtsig é,\ köztük nem egy olyan, amelyet biz- | belterjesség fogalmait igen gyakran vast speciál.s m^yi,•JP»r»»j!;8(18imoklák aT„ni 4, hlmJ8an &,_
és észszerüség eljárásunkban, létünknek föltételei.
Az elsó két föltétel tárgyalásától ezúttal elállván, a következő.--u me,yek llltt eUo sorban „oklt ben az észszerű eljárás fogalmát értjüki a melyek mezőgazdasági ter-fogjuk a mezőgazda szempontjából megvilágítani A gya-üség és
do7
patermelés álul bizonyára sokkal jobban értékesíttetik, mint némely vidéken a — sajnos — még mindig Oiott rablógacdaság által, a mely a gabonatermelés, azaz a pisai nové-nvek művelésének túlzott voltában áll. -
A czutorrépa már 9"/.-i>Ji czukortartalommal is kitűnően alkalmas a serfőzés czéljára, nem is szólva a 12—14%-nyi czakortartalomról, mely akárhány vidéken található. A répacmkor-gyártás tudvalevőleg nem rég ment keresztül egy nehéz krízisen, a mely talán még mindig nincs végleg bejezve. A czukorgyár-tásban ugyanis a túltermelés oly
nemsokára általános elterjedésiek fog örvendeni. Mezőgazdáinknak s ezéget legaetogrbbea sjáathatost s megjegjiem, hogy e ezég helybeli képviieUje Ferjitt nér-nSk or (:lakik Budapest, V. Sxé-chenyi-uteza 2 u.:). Köss után j, a magyar ó-vári gazd. akadémia ta nára nemrégiben a magvar gazdák társaskörében érdekes felolvasást tartott a répaszesz-főzésró!, mint mezőgazdasági iparról, a melyben rámutatott amaz előnyökre, a melyek ezen iparűzés állal a mezőgazdára haramiának.
A mezőgazdasági iparnak egy más ága, a mely Magyarországban
ez iparág sorvadása vált. —
ást speciálw ...jj-. .v---------, összeszoktak zavarni
nevezhetünk — kiváltképp az utóbb. UínazDl Nálttnki a mi stjktszerü
időben fölöttébb örvendetes módon kol.QlmétlJcink kölott bilon).ára neln
fejlődlek hazánkban, mindazonáltal lrról Ttn SIÓ h mindenütt bel-; lehetségessé teszi a termelés foko-
túlzott chauv.msmus volna ma már terje9en g«dijkodjunk hogJ. ; n t e „. j zását.
siv gazdasági módszert hozzunk oe; Ha köraljárunk a kiállításban,
Ez eljárás következménye a bu-trágyatermelés. A trágya javitja a talajt és
elkerülhetlenné
14
Magyarországban
ezukorgyár létezik
keret vert, a tengeri keaéariti-áá Mdő
összesen hatvanas *•
gyártás. Midón ezelőtt másfél érvel ez ipar érdekében síkra átálltam magyar mezőgazdákat es ipar
azt
állítani, hogy töldmiveló államunk immár azon átmenetben van,' ^j, _ foldünk toierfl mun mely ót ipar állammá fogja átalaki- kUi8t ^ktwzt t főszerepet.
lehet
tani, vagy éppen hogy már ipar-ál
:belterjes
unta, a kormány-, valamint az
egyes nemzetgazdasági tényezők legigjerntieo,
több törekvésének oda kell irányulni,'
hogy mezőgazdaságunk a kelló tá-
minden is; éppen gazdálkodás ha nem a
ítlik & nemzetközi osz- Ész- Ulyban közvetlen a steyeri fegyver
lotet
ido I»lulTa
natál
lendO-
14 ezukorgyár létezik; a hatvanas g p
években legalább kétszer annyi »].'felkarolására buzditotum, magam se« tolt fenn. És e kevés még fennálló hitt*B1 to1m- ^ « 'P*^ Ur ezukorgyárnak egynéhánya (u má.-1^"1 ido I»lul másodés harmad-kézben van s pusz-tán azáltal tudják magukat fenntartani, bogy mostani tulajdonosaik az1
mellett néhány ábra, a me-; előbbi megbukott birtokosaiktól an-; ' d á
Pedig így történt.
Hazánkban icnár több tengeri
így, amint a'lyek részben gépeket, részben egész is lehet ész-'. gyárberendezést tüntetnek {el.
maga helyén
Ez idó szerint mezőgazdasági krízis alatt állunk, amely nem pusztán hazánkban, hanem egész Európában, sót részben a tengerentúli országokban i§ fennáll. Amerika csak
"KJ
küzd a krízissel, mint India,
vagy mint Európa legnevezetesebb földműves aJlamai. élükön Angliával és hazánkkal. — A kérdés most az: mit kell a mezőgazdának ily viszonyok közt tennie, miképpen állhatja útját a napról-napra fenyegetőbbé váló veszélynek?
Az a küzdelem, a mely sze-
nyos meghatározott viszonyok a föld követelményeinek legjobban i ™ tud megfelelői: ez feladata az észszerű gazdának.
Ily hibás volna például a répa termelést olyan helyen erőszakolni.! hol a talaj a répatermelés föltételei nélkül szűkölködik; másrészt ugyan oly elhibázott dolog volna — egyébként kedvező conjUDCturák mellett — nem létesíteni oly ipart, a mel) által módunkban volna oly földi terményeket értékesíteni, a melyek termelésére földünk és éghajlati viszonyaink eléggé alkalmasak. Súlyt fek-
Ezeket a franezia kiállítók egyik iváróbbika, a párizsi K a u 1 e k s ezég (18 Rue Comminer) a ires Champoonais utódja küldte be eli franczia fóionzulatos egye-
E kiállítás nagyon szerény fb
y
ugyan kohőleg. de annál fontosabb a tárgya, t. i. Chamaponnais-Kaulek féle rendszer után berendezett répa fózdék felszerelése a mely rends'er a mostan divók köz&tt határozottan a legjobb gyanánt Tan elismerve.
A répafózdék nagy jelentősége hazánkra nézve mar rég bebizonyított dolog. Magyarorsolgnak igen sok répaképes földje vas, a mely á re-
; nak idején ige. jutányosán vették
meg. A kamatositandó beruházási
tőke felére, gyakran még kevesebbre szállíttatott le és ezáltal oly föltételek támadtak, elyek folytán a megélhetés esélye-j
isek tetemesen kellett gyarapodniok. líegjegyzendó t vábbi, hogy a ezu-korgyártás sokkal inkább bír a nagy ipar jellegével, semhogy a melógazda rendes vizzonyok között vele foglalkoznék.
A répa-serfózés ellenben határozottan a mezőgazdasági ipar körébe tartozik és mint ilyen Fran cziaországbsn immár nagy elterjedést nyert, az említett Kaulek fils ezég egymaga 850-nél több szeszgyárt rendezett be Francziaország-ban és remélhető, bogy nálunk is
ugy, hogy az ipar nem csupán ingyen takarmányt nyújt hulladékaiban, hanem ezen felöl még tekin-''telyes pénzbeli nyereséget is hoz.
A bodapesti teng«n keményítő
y
gyár (GiUitrer Ad. mérnök vezetése alatt IX. Márton ntcza 19. sz.) 3'/, év óta áll f é kiő prosperál, bárha
drágábbak a kaerőnél.
)
fenn és kitűnően mán kasai sokkal vidéken kapható mun-
A tmgeri-keméayílógvártáshan minden esetre hatalmas verstnytáru akadt a búza és burgonya gyártásnak s nemsokára i buzakeményiiő gyárak egészen meg fognak szűnni, hogy helyüket tengeri-keményítő gyárak foglalják el.
TÁRCSA.
Keleti
Ott AnijH Iátok, m«*«e, Od«. kall Írnunk, oJv o'» y.LyhJ-a pihenői, elaludni, Megl.áilni cm«ím«ii ; od*. Erecuz, tftMlt minket Te fekett dnin.
Ttrciem lt>ctaklik,
$ « hér tomokr* tiukrs
ü«á mmunUtn bomloko " —
H ugy »xoc stJiod a k««5:
Homlok éa por
Ff^t>-mbGI fölriMit a
B» tállal vtrd perc*»k
Ui ken ridor,
Rm Ham r»«og ;
Ruf »Djuk«k lágy, lukadt
C«o la, c*o<U : éu «ek ajr
J*rr Íróság tündér rilága,
Ti t tfi Ticyai«,
Ti i InodoU oyáréjeiiD,
8xi» Jelek kéj*, mámora
Scaibof, <Uc*0l HQ-Uim,'
Olj ,»d,>* a te kikeffi sx^e
Swralm.'is ajakad moaolja
i:n(«dd ölelnem t«rd»det !
Pihenni a te
Cd Uú bikbld
Föl,-íö.t.!kÍLl«k a rui« »1*1
8 „Hem. ion tiobor," ojOHtok i"»
aUaso. iiobor, M.»»»» ~obor:
A up r »bmoTm axáll klibb S mint d jil Mlkkn a láthiUr a5s X otinm tiimi ij erpizkedik Fek«te t sáirjoB,
N«utel«a l. A üsrta ffaek urC kii lidércM gril,
&sok a félénk. re»wk«Uf Araajoi lánrú eaillagoeakák Reánk
C
A porba bajlom in elftttei Ta <*oda bi,ú. néma Te tuűlgatac *Í
HQéliisi. HOáliai ! Macuak vagyunk Itt nem kis**r minduntaUn
alktfdi, kiváncai »«em, fftl, Bro Magát ma vilaH lataporra; Ai Urt betölti la*cwor«liBflnk Öleim k*4«t ^ymáit a némaiáf;
eretüi kéjjel, itUuolUa A sijt beuédp lágy eteagv* — Ohl itt maradjunk, itt maradjunk, Oly édes a c*end KtMlMn igj: hallgatói némán. Bele KédOloi iMneidbc 8 hányat homlok •0]yedni néljan Babonát lelked Tegteleiw4|-éb« -Ölembe hajtra »ép fejőd Selyem pilláid be«tokádnak : Te alasol ét Ajkad kinyílik Miat »ít, ha gp Lehajolok és Seaseetókolom S finom, k&ctér mo»oly Ubeg Arcxod parányi godröoíkéiD . Aludj, aludj; »aj<l koltlek eB, Ha ball a rótaaju-cxu hajnal
yBáoi könjfll- : EltUt •ugársn tinU gjSngy. Jé éjt Hetin' Jó .it, j* éjt —
Bátky Lafoé.
(Vti
Borús id6 volt; a «*él báronaktor U elkapta kvlapomat, mig a tri«*«ü rakparton • bajó-illoviMknál rsadr« kér-d tem : boioan • mikor in dal a hajó
Miramaréba? FeloÍMÜi mmdftoQtt c«>k kftpom : .Njeo© (ma|[j»rul oix) Mirama-ré." Hogy miért .Dyooie," ait tsemnai latba tón m«gn»Mgyaráit* a taogor hullámai oak báborjráaa. Harcink Adria, ¦ lyenkor a heljri-hajók asm köslskedaak.
A vuati-illomáara aiettem; de f&t-toK> paripája nem rárt be; mir* oda ér t«m, omIc fütytjébeo m robogá**ban győny őrködhettem.
M«g egy ut Tolt — • beVkocti. AaonbaD vaaárnap levéo (a midőn nagyon •ok ember atereti magit mutogatni ko~ j c*-khamar Looggyöaód'em régi ta-puslaláaom valÓAilgáróI, hogy ilyenkor ¦ bérkocsiaokkal .Ix-íéln;* nem lebet.
Végre u, bnva a már »ép o»gy d»-rab fdldet bejárt c«ikóiai jóeágabkD, m«g-er«MLem a gyeplőt * eJiodaltam a két órányi útra — as apotnoJok lovain, t. i. gyalog.
Alig bagyUwi el a Tároat, utitá-»am ii akadt, egy jámbor laljáa fiaUl ember •«emé»yében. bit ugyan atoo v»gy v»é-relt, min: eogem: látni, a történelemi oe-veaeteaaégü Hiramare'-
ó agyaDADnyit tudott magyarul rsiDt ©ű olyasul, i igj a leboto legtMbb caeadb«a folyiattuk a táraaigást, addig kinátgatr* kolo^nötmo egymáat oaígaret-tá*al, míg — jó forrná* el aem i* fáradv*. — (mikor Qaáaodcnagivs. megy as embor aa uti far.dalomnak ca*k fele esik reá) a Miramare* tuaiéiyhoz órtünk.
A kétamelete. ©pület — Mik«a csáaaár egykori lakhelye — a tenger par ton fekasik; Hára* fóldi réase a axikláa begyekbe ny-oló angol parkkal, ott ritka uépeégü *iri\gokbó> apró kertok, asök6-katak ttb.
A kösönaég isámára oyitTa illő, fejedet mi pompára! berendezett termekbe lépve, mikdasok, kik a történőimet iime-rik ¦ asiveikbeo a kegyelet •sántára it Tan beiy megillet6d*e, Önkéoytalaottl nyalnak a kalapkos (est asért mondom, mert láttam ott ffttyöréi*o" aracaokat iá, kiknek a kalap fejQkhes láUiott a5ve le*ni, de eaekrfil osm képtelhetam, Uogy tudlak Tolna: hol vannak.)
Vesetoak legelóaadr U Mikaa oaá-¦aár alvó *iobájába resetett, melynek
jobboldali ajtaja » f ti r d 6 asobába, a máaik pedig a l«gerdekeaebbe,a d o 1 g o i ó asobába nyílik. A végsetM útra iadult .N»T*rau •aaionja es, b TOnra a tágas asobanak egé*> bilaí fala ugyan asoa b»-jóoak legssebb ép»egb«Q iévi fájából. Ai aastalon Sarolta caiasamé ¦*>játkssfl test-ményei ¦ löbb apró keJct maakák, melyekkel egykoron osUsári férjének k«d ˇevkedett. Ianen a könyvtárba léptüsk, a ho> a világ irodalomnak gyöngyei vanaak, ¦ • feoye* gyöngyök kösött jól esett látnom • .Magyar orúág é* Erdély* disskiadáaát, agy síin le több íróink maréit ta, pompéj kötetben.
Folytatólag Sarolta caiaaárné ( o-gadó, boadoir, toilett ¦ alvó •sobái kÖvetkesiMk, fényes bátorokkal, emlék tárgyakkal é* fsm^k festHénysk-k«J A képek kösött kéitégkivül leg«rde-k-wb Uik*a caáasár (tép alakja, bol miot nkgyramónyú vólegóny vaa ábrásoUa és Sarolta osáiaárné menyaauonyi térképe, boldogságitól lagársó báj»s arcxcaal. Ve-gt%I a n t g y-é tterem • a komorna kél iiobája.
Elekből áll a fSldnimt,
; Ai «ip«Uf. mirnior \ifat t«di . Upc.í-hii J.U'Hik" otánár álul
1 ejtett luriuok ftganosai, Ta4ÍM f*fí-
1 verek, kortók ¦ eg^A Ttdiawti ftpróeágofc
'dmitik.
Itt tu • reade^al eVken-.í i i » fon fsjede lmok ltkotstárj'a, Mlr
1 egvatuJ »¦ Smmm európaiurtlawiók «roa.
I k6peio«k. OMraoka i*.
| Elek uláo 4 kih»llj»tá<i
t e r = tn, meljet Huii Aatooia SK»kré-ove, de legiokibU ^i emel, bogy itt vea Er»ebet kirá'.joenk s/ioT0f0 Mtftgt DOODyeMmoaji erc^áépe ii Hoat két ,ge* erdekéé, keleti bteigga) bereB<i«»etl, Kína, ée J ipán csobft; majtf e k i •-* l t e r e m, e hol ,Mir»mtr4 >1*-pitiu Mikem ÜUI 1854-ben* eeeméajkép, mÍDt f'eli freskó, tovibb* ,A. nexioéi ktlld6itaé| feUján ja Itiluántk » kormát. HitiwtUn- M .T.TC.uMir.m.réboi . NeTare bejón" CftimQ Degj olajfeatnéayak lilh.Uik.
KotmbwmU > I r I ¦ - t • r i • Ssomora helj is. — Boldopüt MikMl BoldojteJ.n Ssrolu! Borid aralkodáMVt boeiií griu. A troa-teremkot fj kje •jió • kéuoe»Mi állö hit! kápolnába veaet, kol ft grSMOMft elkkajt náeUreVt bi.álin.k erfváiüiijáB, mia-dsa évben itteDt tiettelet Urta'tik.
Sftrolte ótáekirné, miDt {adre t&b, e keUMtróf* kitoriee el6tt 6 hoseppaj alexioóböl Űrje »H«J N.pofwohos, Párie-be kaldetett, kérni u igsrl »«|rilyl. De Mapoleou ekkorr* sir e<fet«jtAite ia^re-tét A eaereio do láfre, kogy aa effeas 6 eonekl kQsdL árig* fsrj nefneoiéeer* • frmaqBÍe udvarnál mit tem tehet, me^torre txgyu el Piriit • Romáb. ment, • bol e ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
JUUDS .
1885
Dr liiebcrmann Leó tanár a Pestcr Lloydbáo az iránt igy nyilatkozik: .A tengeri-beményitó gyártás a két más gyártási anyag fölött foDtos elónySLet nyújt. Rlóször a gyártás kevéíb* kírülményes ; másodszor a hulladékok értékesebb ta Larmányt adnak; harmadszor a ten-(¦eri-kemén\it5 gyártás olcsóbb áz előbbieknél. Az én számitásom szerint az árakban (» gyártás kétségét is Wleszámitva) a következő arány mutatkozik: a buza-keményitó méter mázsája 14 frt S4 kr, a burgonya-keméuyitóé 12 frt SO kr, a tengeri keményiló métermázsája 10 frt 48 kr. Végre figyelembe Teendő még,! bogy a tengeri-keményitó minősége a legjobb, keményítő képessége sok-; kai nagyobb a másik keitónél*. I
Teljesen osztom dr. Lieher-hidd ur e nézetét és ajánlón újból mezőgazdászai Da-nak a tengeri-keményítő gyárak létesítésit. Gil-litzer mérnök nr (Budapest IX. Márton ntcza 19. szám) bi'Onyárs szívesen ad minden érdeklődőnek felvilágosítást ez irányban.
Látható tehát, hogy !a répaszesz főzés, a 'tengeri keményítő gyártás uly uj ágai a mezőgazdasági iparnak a melyek felkarolása igen nagy haszonnal járnak mezőgazdaságunk fejlődésére. Mindkettő sok ée jó takarmányt ad; értékes állami állati termények előállítását elősegíti, lehetővé teszi a jó trágya-termelést és ezzel kapcsolatban fokozza a talaj termelési képességét. —
A kaUsteii blzottnAt: működéit* a kanluutl jártában.
(Folytatás.)
J efyzikiiy
lelráte s nagr-kanisaai járaa kat. bisottasgá-
aak 1885 éri nljas 20-áo ás tolvlatra tartott
sisattsáf. aUaeirU 188S. évi májul 81 -
Jelen voltak:
Kovács János elaok ; Baáa Kálmán, Talabér Z.igmood, Heydea Mihály. Blau Pál, Molnár Farkas, Tóth Imre bitot'.sági tagok ; Rilter Jánoi k. b. bistos.
A tárgyalás megkesdetvén reggeli 7 '/, óraker 301 asámlól 413 saámig foly tatottao befejestetett. — Es után Újlak koaség vétetvéa tárgi alás alá «s sa 1 — 664 Hámmal tejestetett be. —
A esólohegyi kassáink, melyek «gy-állaláa a kerti miveléa alatt álló területekkel asoooaithatók nem valtak, mind ilyenek nem iá oestalyoshatók, esért a kittig határában lov{ de mivelés alstti kaasálók a rei-k sorába voltak sorolandók ; mert mint kassáló területek 'ényleg hassBállatoak is. —
Es után Bakónak kftxség vétetvén tárgyalás alá, aa 1 — 11135 folyó •Barnáig berekesatóleg befejestetett.
k. m. f.
m.
Sáresag adókfttség beadott B. í alatti feUsóllalása véietvén tárgyalás alá, ¦»¦ kaaségUI ötv. Fülöp Mórné tárasági birtokos által a Sárssag koseég aloljiróaá-gáhos benyújtott áltaUaoaágbaa sserkeea-i.'.i felisólaláai isdokai olra.la.lak fel, mely tel.sólleUsi iadokok laposán tolya-..M.dó (5 sérelméül tVhosas, bogy a járáai kir. bec.lAbislo* ur a birtokok nsstalybs sorsáaa alkalmakor alacsonyabb tiasta-jur delmet jolsott a birtbk holdankiati áu»gánál, amint a vele kóslött éa as általa M'zóllalás alapjául kitüntetett bietokiv-ben látható tiasta jövodeltm.
Erre vjnatkosdlag Hitler János kir. bMwlAbiBtos aem vonja kétségbe falaaólaló iadokát, mart a birtokkéisletekoek oss-tályba sorosása a ]ix. bisotuág áltsl be-tárgyalt tiastajö>öde.em fotósatok érvé-nvesrési után történt, de bugy a kerületi bivoiiaág által s lisalajővridelmi tokosa, toknál váltosás tétetett, asért felelősséggel A m-m tsrtosik, valamint mért hb tartó sík felelősséggel, hogy esm kerületi biaxtt-• ág fllésben, ksnisssi járás képviselve nem Tolt, hogy asoabaa * járáai küldött a iists j/Wödelmi fokosatok megváltosá-sát iráoyaó üléaboi miofl indokból maradt el, erról asámolni nem tanosik. igy tebát folyamodó á!tal felhosott eaea kérelem elJArását illelóleg tárgytalaaaá vállon, tóbbi Iá. ások amúgy is megoldást nyertek.
Határosat:
Miután as elóadotl okból láthatólag a kerttieii bisottasgoan a járás képviselve nem Tolt. nuhs bár es«o kérelem orvoslása jelen bisotlság felsdátáhos nem la tanosik. miadasonáltal a kat. igazgatóság ¦ rra aésve keresteti! mag, bogy a meay-syire s járás küldöttje s további tárgyalásoknál a tárgyalást megelesóleg legalább 48 órával meguam jdlenheiéaéról as I igasgatóságot nim érteaitené és esetleg | s tárgyaláson jelen oem lenne, a ksniassi | járást érdeklő tárgyalások tsrtamárs pó'
II. Borkésaitéa, anasa- és sórgysrtáa.
OaU.io. visshólyeg, oaersav (unnia,) rag/ kan-visagálat egyea-
;iat......— frt ÖO kr
Flaaalo .... 2 . - . Maláta .... 2 „ - . Komló .... 2 . - , III Tápaserek álvoaeli aeerek, italok.
Ide Urtosik tObbek koaoti hu*, tej, liast, kenyér, uaukor éscsukroe suleméay, kooybasó, kávé, chokolídé, tea, i»óvis. bor, must, pálioka, likőr, sor, ecset, lábls-
»tb.
táp
arUlmaJ-*, iHatAlejr Itrnteu-tm ö«B«lét«tQ-a, Ttvgy nem, tsámiltatik egjenkint 1 — 2 frt — kr.
Fuciuio kimutatáa borb&a. — frt 50 kr
Beküldoodí fD-ooji^ok; kává,
láde «• tH „fy dkp ; • többi asilárd tápss«rliAI úgy legyed kg; bor, sör, mait,
M bM t*i li lk
likő
Iiler; olajból ag/- negyed liter.
IV. Titkoa gyógysserek Ti-.ki.s gyógysserek visi
aaos MempoQibót, bopj tts Í á>lk
>bi löibosott kérelmek elbira- "'6b "**' mL™"*'1 "" .. jelen tárgyal., aUpját képeavén, I ¦•'j.""lb« • VIII. pont alt „l 1_____:.____u^..".....l 'laaámit.alik 2 trt - kr.
urtosik.
Bisony.tvány aiáliitáaa luíri-kr. V. Mfliinki (lechnologiavi) vegytani vies-
gátatok.
Id" ta:toaik oaindeoneini) ;yér<nány vagy kereakedelni cai<tk, »»Umiat bá-nyaUrmékek, erősek, kA<«énf»jtwk, to-• ibbá cementek *• haaonlók vegyi TÍia-gálata )¦
Hind^negyoa alkatreas nennvilegMi DiA|;b>tárosaaáért aaámittatík 2 frt — kr. Min.1l»g«a kimutatáaéart &0 kr.
VI. Petroleam. PittroUuiii-vigagála. asoa aaeaipoat-
j p \ g p
tagoak bnhiratáaát Mskósdl)*-. meri caakia ' ból, Tajjoo >-Maeijoa'A (lobbaoéM puotjá- iatéskndé* Imb kép«n a járái kellA oak me; hu tárót iaa) 50 kr.
képviaeietet bíitoeitani Kiok előre bocaá-táaa útin > biso taag » reanletea lirgyaláa folytatását oifgkrsadeite, —
A tárgya 1*4 Sáraseg kósaeg 1 -319 asámáig befnjpatalott.
El atán'Kit-R^cs* vetítvén lárgya*
A kAolaj mi- tekintmbál való viráta as V poni alá tartostk.
Btküldsndfi mennviaég agy ne-lliler.
VII AaUnyvisek. Hioden egyea alkatreas mennyilegw
láaaláéaaa 1 - 190 -Nagy B«Me adó i mechatán»sá-áén 5—10 frt. köuég vét-tvén tárgyalna »l» 1—700 VIII. Kiaérletok uj gyártmányok, kerea
kedaimi ctikkek elöaliitaaaTa, aj aó<Uaa-
rek Kidolgosnaa.
IlynemU munkálatuknál dijak -Ur» nem lévén m»íainvpitbatók, atuk a dol goa»toit l<Tj«demébes káp-iat fugnak minden eaetbou megasAbalni éa as öaaseg Oigytágáról a felak leh^ttkégaterintelfire
asámig eliniésttlntt, — k. m. t. (Folyutiaa koretkeaik.)
A ktsztielyi
m. kir. gntdaMg* taninUtMtel kapemt
latM Végykiaíriéti államát idéiglenét ttér
vtBtti isahdlyai.
álhomas fölndaU.
i éflflaittetni.
IX. Iráabeli Tttlemnoyek.
1. Alkalmat nyújtani arra, bogy a
gasdák ea ke
terményeiket, ille-
eredméoren ki*üi még Wvebb *élemé-
yék kívántainak, as«mitutik 2 frt — kr.
fe),.
W.V aru.aa, vegv.,Bg megv.E.gaitaM*.. ¦ A Tefjktoér,eU ,
2. Ssaktanácaok éa kiaérletek által | ,. Borok és v-gJébb folyadékok nrA-
amofógasdaaáK é. ipar fejlődéit «14- faló, jól üastitott éa jól zárható palacs motdit.m. | kokban k&ldendök ; a múltnál cséUse.
3- Vegjelemséank atján kipuhatolni rübb kiaebb p»)aokok hasanálata me a batai borok vegyi 6aanetéta.«t, kiden- |y(jk aem tólte.dflk meg asinig; e*en pa-tem a borokn.k vogj i öaans étele ekiate- [.cakók »agy jecbe teendők. vag\ (eg-teben .eió biAoj*jta -sek iránt a gaséa- »|Abb it „„dvea moha köró. Ugyae"v«et-kosönaéget, il!et«Wg a kormányt tájékos conanrváió asereknek (•alicjlsav. alcofaolt Ütni. Utma;atáaa.l anolgálni arra násvo, j .elbernek, stb.) a beküldött borokba ke-hogy a üoroknas: v«gy. 6«set«t«le takin- ' T8réM mml\6^adf,. Éleaatoprobák jói el-
Téte 88M>i majái ki B» Jelea Toltak: KoTáca J«ooa bia. olaok; Baáa aUlmáa, Blau Pál, Molnár Farkaa, ti*y-dia M.hálj, Tóik Inra bia. tagok. Ri ilar Jaaoa kir. baoali bistoa. tMll.j Láaaló.
te tében éailelhettj hiáayki miként orvo ; aolbaók.
4. Aa áJtai, hogy a különféle Up-sterek éa kereakedntmi csikkek vegji öaaseiételé a9eg..ai«rt«ii, as áJlonáa <o-v4bbá alkalmat nyuji mindenkinek, b»gy magát ama megkaroanláaoktól megóvja melyek egéaaaégi asempoatból iá figyelmet érdemelaek.
5. As állomáa mfiködnaérAI, nev*-
setsecn *l*i sorban a kormány által utalt aouektta okról, iddkdsönkiat j«l**i téseknt t«a« köa*«e.
Át alli vagy mii magán telek
kei éanérol
reméaytelenneg asomyfl kínjai lelki beteggé, tevék.
Miramaré itomom falaitól .hova »*gy • kor annyi Örömmel költösött, 1867-ban bucaatott el; Tiassatért hálájába, a kit Belgiumba, magával vi»e örökké 'arto oavegyi fátyoláL
Miramar a Habsburg hás illetve a korona tulajdona. A magyar fciráJy legutóbb 1882-ben, a tríeasli kiállitás al kalmával látogatta m«g.
Bogáé* Gyula .függeléke gyanánt kósöh renda»b.'lyok __________ ' iráayadók.
. A TegykWrleU állotma* dljjegjséke.
1. Uen6gaadaaá|ti (agricultur* vegyt-ni vtnagálatuk.
Talaj, trágya, takarmány éa növény.
sári (párái*- vagy uvegduKÓ*al) veséit poro* flvegekba id6k.
1. A b-k Old fitt tárgyról aaóló «K7«° lehetőleg pontos adatuk mailatt asaba an kórahrandó asoa kerdéa, bőgj ¦aagálai mira terjedjen ki; megnin.itendd as eUmaés csalja.
3. A leKtöbb esstbin jó less a beküldendő tárgy snlyat annak becsotna, goláaa előtt meghatárosni éa asintén ba-jelenteni.
4. A btaérleti állomás a4atainak
skálátokat u alább kövelkenA jegy-»ékb«n fuglal' dijakert t«ljaaiti.
At (j munkálatok érdekében aa -| állomáahos intéseit m»gkere*éa«k sa kai "; módosatai iránt a diiifvevxék
Titkait
kfoaol*og a világ, Hajb oaak aa •¦rhamék ! MiodaBkiaak virrad, Nekam oam virrad mag.
Miodoaki moodbalja. Mi fáj a ••níoak? Caak in o«m modbatom, KöBjaioi mér' égaak.
Vigaaitaló Iitaa Adj irt fájdaimimra. Vágj lamaaa a miadaa.1 Eltwaat6airba!
ZUiKD.
léi e *>n anyagok minden egyna . alkatrésSAinek m«aavil«>gM megbatáru-¦ sáaaert, ha as bnaasadalmaa miiveletek j alknlniasáaát a«m igényli, meiy esetben ja Vili. pont alá esik, ssánittatik . . | 1 tn — kr.
| Minden sQresnJkatrésn
mlaölegea kimutatásáért . — „50 „ A tai-j vistartó képes-
anfénak mflgliaiáronásáért 1. - , I Egy i»«»p.'iáái elemsé
¦Art (Schiammanalyae) . . 2 . - , 1 BakSJdandfi QMWiJinég két kg.
támogatását kérte. A válaastmáoy koanAnA iratot küldött a bndapeaii oras. vöröa keresst egylet igaagatoságáhos a on kérelemmel, m.kéut eme ki foteléiért kö asónet a legmagasabb helyon tolmácaol-
pontosságira
» csak a beküldött ai-
tatváovokbui k«peat kaaeaked,k ; hol átlag próbakúldatról Tan scó, ott rgy ilyeannk uysréaere a beiLQldAaek kell lehető nagy gondol fordítani.
0. As elemiéa eredméDyérdl a féi aa áüomaa jefjy.óköByi kivoBatának kieaol-gáltalaaa il'al díj nelkOl érlaaittetik. Ha róaale^a véUméay » kirántauk, aaaa kiTáaaágoi határoaottau ki kall ay/lat koautai. Eaan relemaayek dijaaáaára aaave a diji«gyaik IX. poatja irányadó.
6. Ha helyaaiai aaemle kiráaUtik, agy ha egy teljeaiteadfi viasgálat bélyaaiaeD taead^ pobatoláat igéayal, eooak eaakAaléaét aa állomáa lehetőleg kösvetiti. El eaeiboo aa u ikolbug meg t«rit«aea kívül mindea aapra 4 — 6 to rialayi napidíj le,a adaDdó aaon egjéa-aek, ki a eeamlét vagy fílretolt ealköili
' A viaagíl.ado tkrgyak gyora-aaállitmáay képen vagy poaU mián kOl daadok be. A beküldött tárgyak rital-dijk6ltaigsit a bekaldt viaeli.'
8. A k.váol munkálatért járó min kad.j, mclj »agy áratabály aaenat vagv aaetleg még aitaWag tatt kardéi ntá'a kWiliaúk, eJor., Ukit a vuagálaado
tárgy bakOldéaakor Saeteadt '¦: Aaoa eaetben, ha a k.vául munkálat ti állo-
aáa agykoréa klvOl earaa, általa ¦« --------
•aak6m6lkoi5, a beklldótt riaagálati tárgy Kagyoi éa dijoaaaág viaaaakSIdéaéaak kollaag." '
aa állonái fedeai.
Láaauk eaoak néhány pontját Hagboldogult aaülai éá aaját lalki IdTaért mosdandó «at. miae atapitváayra 1600 frt 1000 , 2000 , 2000
A c*.-reBdeki orgonára Kendeken aa«gányak bá<áj-a Rendeken aaegéay alapra
9 A viaagálaira aaáat tárgyak, Rendeken aaegény alapra 2000 ,
Bgy aa oaasee idavoaalkoao lavelaaíaak ' Saegény iakoláagyaroiakek ruha a oaim alatt kuldoodők: A m. kir gaa- alapjára ugyanott 2000 ,
daaagi uaiateaet vegykiaérleti állomá-aának Keaathaiyea.
VMéki tevéi.
b, joaiua kúbaa.
Halmi. Ú taeadtim hátráltattak aa elófordalt aatméayak kdaléaéban, miért magkiaériem eat utólag amaga búaégébea
A oe.-rendoki iakolai könJ\ tárra *00 Aiatneghielemiiakolaikönvtárra 200 , A SUmtjh jérán tanítói ktntk 200 . A baietou-furedi Saerelet héanak 400 . Barát Jóseef nála azolgálatban Iev5 gaadának 1000 ,
Barát György béreanek 800 .
POapok Jiaeefaek 600 .
a tObbi férfi caelédek koft arány-lagoa feioeatáiaal még 600
reprodakálni. ' \ " Fí orÖkft«« B.resa Láaaló ur, ané-
M-DJUük oorrend sserint. 18&4/5-ik ^ kes-fehérvári lOr^énysnéki biró ; ssob
tanév aserencséaen aajlott le, míg egyea megkötéssé!, hogy Barcsa Ferenci ur
ridék isknlií betagaég miatt benarattak,' mig él, as elhunyt birtokát k esel b a ti mio-
addig bümegh«n baj nem mutatkosTáo d"n további felelSanég vagy ssámndáa
as etóadaaok rendes folyamatban voltak ;
asonban juoiua livikén himlő járvány
kesdett fellépni t e végből «a<olgabiró*ág
fslhiváaára * v.aagák 19 én belettek végesve éa essél a tanidoii |3vő aaepl«mb«r
3-ik pihenőre haj ti fejét.
JvnntJ 20-án. s Sümegb vidéki
vöróa-kv>r«as»*gylet válaastmáoyaft Ádám
Iváa tára. elnök vesetea* alatt rendkívüli
gyűlést tar.ott, mikor B*bo« Gyűl iné,
Bmder Féierné Bánfi Alajosné, Banfí
Alajoa, Mojser Jósaatné, Epatein Vil-
moané, Ssakely Quastávné, Ssidnay An-
U'oé é* Vinter Vilmuané vilaasimányi
t*g"k *gyh4ngulag hosutt határosatából
a Ugfslaöbo helyről érkesett ki ilntelA
okmány aaemmártuni Darnai Kajetánné \
6 nagysága egyleti elnöknek Ukfaisánál
Qnnnpélyeaen átadatott. Ádám Iván mi
tvodelaök t>easédéb«n elóaurolta an ünnepelt
érdemeit* vÜMstmánynak legjobb ki*i
naUi melleit itadu a dissokmányt. Át-'élel elolt Báufi Alajos titkár felolvadta
nélkül.
liy nemaa goudo-kodás osak agy nemer •aármasáau Barcsiban tnJilhato.
A lemetéMo bivatalosan fcépvueheté magát a Stiocegh járási Unitói körtCöasy. Jóaacf: kari aloök ¦ Károlyi Jánoa jegysA által, >alamiat a megyei taateaiOiet ii.
BÁNFI ALAJO8, a megyei tantesiOlet nlaftks.
Ersaéb«t kiraljnéok [«tt dicsérő levelét
uegerö-
Dav-oay tCajetánné elnök megható,
tiil
H i r » k.
— A félév altaltével iimit
lapunkra és kér-ennek bárdijait, miszerint men-ttűuebb körben terjesztem
szíveskedjenek. Nagyhangú ígéreteket tenni vagy végzett munkánkra hivatkozni szerénytelenség volna. Úgy is jól tudja, jól ismeri a vidéki saj-Útnak legtÖbbnyire kinos és kényes helyzetét minden müveit hirlapolvasÓ ;
- --j —j---------------------r,- --.helyzetét minden müv
érzékeny ,..vakban köe.0Btem.f.B«mjá^, vártmeetiastelletéstaválasstmány luvsbbi ... , , ™
velünk szemben ne
VégüJ »sen örvendő tea esemény kö-•űlletett a s.-ast.-gróth. és tapolcsai fiók körök elnökségeivel is.
Uj upm-u s plébánot. Ft. Htld Ui bály esperes a plébános eltoglalta uj állomását Sümegben, hol a közönség réaseról a kitelhet asivélyesaéggel lett fogadra. Megérkesése alkalmából tisstelgett oála a tanári éa tanítói kar;jua. 23 án ogyaosat eaeíekadte a városi elUijáróság, kikbes aaámtalan kép viselő tea tale ti tag csatla-kosott, 27-én as iakolasaéki ü esnek mutatta ót b^ Cseh LsaalÓ elnök, és igen m-l-gen udtösölle. Junta* 28-an Urwtta biveihes as első egyhási bessédet. melyre leánykák diss asalaggai ékesített kossoru-val lepték meg eseo fölirattal :
.latén busla lelki pisi torunkat" I
Ugyan esen nap disses veodég ko-saoru foglalt helyet as oaperna ur asstala mellett min egy 35. Sumegboek minden rendű és rangu iotejigeoa usstálya éa pol gáraiböl.
A legeisA felkóssontót mags a köc-tiasteletb«n álló bási ur mondotu 6 tlx-csilentíája, a vessprémi pQtpókre, kinek kegy elmés akaratából foglaiu el a iü-m«chi plébániát. A hasi ural : isiThes asoló éa érsekeoy ssavakban kösöntötték fel a attmeghi sst teroncrentiüek bási főnöke es Bánfi Alajoa, ea utóbbi a hit, re
meny éa •sereiét mottón alakult hix
abb
bessédre fót. Hud Mihály esperes ur meghatóan éa résaletesAn válanolt tsónoMatok lelkesen meg éljeBeate Takáu ALajoa éa Barkócci Károly ügyvéd uraknak mondoti f el kössön tói is erdőset ke/te tek a vihatos éljeaek, pohár
kocaíntások adtak a fm k>fej«aést.
itelea jó érzetnek
velünk szemben nem támasztanak. Elvünk ezentvl is a hivalkodás n&-cüii, szerény, csendes munkálkodás kend. És rem&jük, hogy igy lapunk barátokat nyerni igen, de vesztei* nem fog.
EUflzetMi ár: félévre 2 frt 50 kr. negyadévra I frt. 25 kr. Az előfizetési pénzeket a lap kiadóhivatalába (Wlasács-ház) kérjük küldeni. Tisztelettel: a szerkesztősig és kiadóhivatal.
— Tasárnapl ízület * potUn.
A vasárnap délutáni posta ssÜAetet illetőleg a kóvetkesó* értasilvényt bocsátolts ki a helybeli posta fónókeég: .A feleltei hatóság mtéskedéséoél fogvt a helybeli kir. postahivatal működésében a f. é ju-lius 6-ikától vasárnapokon köretkaaó váltosás fog beállani. 1. A hivsUios óra délelőtt 8-tól ¦/, 12 óráig tart; mely ido alatt mjudeanemu pos'-ai küldemények felvétele éa kiadása korlátomás nélkül ass-k&aóltet k. 2. Va.áro.p délutáaonkilt a poatai küldemények felvétele éf poatai ének osikkek lUvé.bélyegek atb.) eláru-litása — b-ssuotettetik. — 3 A kocn-poatai küldemények vasárnap délolán nem késbeai'ietnek, kivéve rendaivAli viaaoayokat, p. o. ba hóiuvatag vaey más kóslekedési akadályok miatt as elAaó kimaradt posta varai ik, továbbá karácsony újév és hutvét napját (ha esaa uaaopek vasárnapra esnek.) 4. As érkeaó levelek, hírlapok a hivatalban vasárnap délotá-nonkinlcsak 3 '/, Aritól 4-ig adatnak ki, mely idó után a hivatalos helyiség — besáralik. — A késbeaiteadó levélpostai küldeményeket asonbsn a levélbordók aa eddig ber«ndesett módon fogják háshos bordani, s a levélssekrén vekbe helyeselt kü'd. ssed'
Kaen kedélyes együu-lélet*gy gyási kegyelet snakilá meg — mi adónk) sietett vég tisstelet-adásra Cs.-Kondekr<9. Június Sd-ikáa Ö r r ö k nyugalomra tétetett Nagyalasoni nemes Barcsa Sándor Zalamegyének volt üss ti QgyéaM alispánja stb. — Siületett ,811-b«n meghalt' 1885. jun. '21-éa A temetéstto igen ssámos minden rendű éa rangú köafinaég jnlest mar A holt testet sáró éros koporsót tisste di vitték, a balmás kossorutj padig gyám kocái.
At Úrban elhunytban a rokonok, de különösen Rendek vessl«U sokat 1 0 a tanügynek is bft pártfogója volt, mint a aumegh járáai tanító-körnek alapi'.ú tagja végrendeletében sem felejt késett meg a körről a híven válla b* asavtt, mit egy járásköri Unitó gyűlésen mondott.
„Épültem uraim aa Snök gyQlénén ; nem hittem volna, hogy ily érdekes ta-náoskosmáayt toly tatnak — ssiveaen fo írom törekvéseiket támogatat.• — 1S80 történt es és 18Ő2. iru jó lelemény ékben gudag végreadsletét.
y
emények váltoaás nélkül fognak ki-etoi éa rendelte<ési hely-kfe tován-
bituni. Nagy Kaniasán. 1*85 telin, hó 2-án
Vajda hivalal-f - A polg. iakolaj Hj.§ág
í.ye JU
ma 27 fn rendkívüli
karról folyt le. A muior miadea tetela sajoa tapaokra ragadta as intelligens ko-aona»g«i Wú R é PMök Situ ki
g
g Rita és PMök Ssnitu
kiaaassooyok müvéaai telfogáaaal aduk olí a nagy tacbmkai kapeeeegnt igényi' aongora-darabokat. Nem kulöoboa slép aikert aratott pr&cia gordoaka-aaotujá-Tal ifj H'aj&u Jómtf VI. oaat. laaaH ». A magánjáiékok koronáját aaoabaa a> kéfwste, mikor s kis-hét éves Haj}** Bila cimbalmon jálaaaai kaadeli. Mis-daakiaek bámulaté* magára TOata a kis apróeágjmidSe as .Ördög Róbari* operát, majd gyönyörűbbnél gy&ayoiSbb maiyar darabokat • végre a fralMÍa forradalmi indulót trljea hévvel és köanyeuaéggvl jatssoua. Saúnni neB ak*rt a taps ¦ * lalkea ovatio. Ss»kérl6kaek és diletlás-aokDak egyhangú véleménye, bogy a kis apró muvéasbea reedkivuli s«Ae-kap*o<-tás rejlik. T.ahója: HtntOt Já—4f <»¦-baimoa (a Tora>a-bu4ábu) volt, ki ••-HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JÚLIUS 4-aa 1835.
ó;uui dica*relie melle Ugyeeaaggel oktatta >aispreiB«oyu Kyrmeket. — Nagy ,,_ :..t keltetlek •• < « « k k i c 41-,.] p r o d a k * I t darabok is. Itt • Mt! oroe.lá»ré.se Batárosollaa Utck m sene t.nár urat illeti, ki es utlal Ilyetén bemutatta seasoktateai »tep k«-pr*il'<- mely "lítt misdea aaakaVio kal.put emelhet, így nyilalkoatek a jele.Tolt tsakeVtAk i8. A hangTerseay t táncs Imratle. Ai elsú négyest üti pár taoosoU „. Olt láttuk : Pollák Ss.bina, Watt. Ni-lt»,GyerlyaBffy Ilona, KutroTács Ersaike, Oiim.dis Vilma, BergarHermiaa, W.iat BlW«rek, Wajdita Fiói-a, LiMek Anna, JI.ntu.ao Janka, Sebók Schhck Ilka, Bein 0,',rérek, Sletler Maritka, itb. kiaaBtao-i'lbbá: Morgenbeater
.,okat: J,o...dí
Palllil
W é a s A d o I t n é, Pollák nuláara 732 óra, tehát naponkint állag Ottessly Antalné. Mantuano ' 3-8 óra, Uásimunkira (:tiaaiogaláa:) na-
J,i„ef.,e Boe*ubluh Lajo.o«. Párnak Kál- ponc.nl 2-ors kOlsomunkár. |:meaei. kar
„láooé WejdiU Jóstefoé, Wagaer Luiaa | ti asóló- faragat.- básiipar s báakörül,
Scblickné. Sebókoé, Li*. ikné. Hajgaló
jindome. Geiger Vilmiaa. ttb. uraikét.
A mulatság igen kedélye. <a aaéa) reedbea
L.lyt, amiért as eltamerét a figyelmet ét | idfl slatt as iskolai oktatásban a kalló
j,rík rendesóeéfet illeti meg. Általában | eredmény mégit eléretaU, aa annak tulaj-
rahatók aem leanek. A pétUafolysm ködöt Lakao. Aault • magyar foldhiUl rau'tal is s saokott uspdijak ás iegyest.- iatéaet igasfratójit. Dr. Lwaaitser Sáa-eleaállásolia, semkűloabea a köasigektól dor egyetemi orToskari is.árt. M.risasy kiesskoeleado uti koltaég elóayÓTel laat Jásoa alliborosgyot^afeleser I.trá. syu-ftaesrkótTe. A pótUalolysBira leendj fal gslmssott ssemélya«k6(. atikó Báliat U Tétel iráatl kérvények legkésibb f éri japánt, Mm ok Kálmán földbirtokost jolio. hé 7 éíg elólirotlao. küldendők be. ] Molnár latrán fóitpánt. Nyáry Adolf oá-A juliot 14-en megnyilende pottsnfo- rót, Jós«ef fíherosag foudrsrmeatarM — lyamra felreeod; tanítók toríbbi taen Nopcaa Ferenu btrót a királyné tóndrar dfiik toiól, kérvényeik elbírálása után mesterét. Ordódy Pil belei titkos t.ná-bslsdéktalsnul érteaittetai fogBak. Zala | osost Ormos Zsírmond főispánt, P.rcsel Egrrssegeu, 1880.ju.iu. hó 25-éa. Dr. j Mik ló. fiitpint, Bálb Károly iopolgir-
Hussicsk. Kálmán kir. usfelugTeló, mestert, ~ .........
— k b. füredi .Sser-tetkia- 56 ' kott, Soí növendékéoek 25-én ment
jeastett erteeitőbSI kitűnik, Bogy itkolsi oktatásra ra.lt 676 órs, iakoláa k:Tüli U
Simonyi Lajoe biró főldbino-itick Pál belti itkos taniosoet, tirvitaga, j u n i a a Stocsak Jóssef muagyetami Uoirt, Sváb rírbs As elóter- Karoly orssiggyüleei képTÍeelót, Vársdy
\6.- f.Tigát.- hásiipar műnk.:) átlag 4-Ors, játékra 1 >/, óra, étkesésra 1 '/, óra, kosos latira =/, óra, slviar. 9 óra Hogy aráaylag ily rOrid
Károlyi « pasM batai takarekpénatári agyaaAlat ig»ag>ló .aaáoaáoak elaőkal ós Vbl Mi klói loT.e mfiapitaaat
- Vidéki «*pl«íép-tal»jdonoeok
ft budaipoaiti állami kö«ép iparlftood* ig* fmt4Í«^itól dijt«.l*»al nyorhetaek gy korlott ¦ g4pk»«l6i tnafoljnnot T^se n«uloa5*ea«tdk0t, kik BMta Béive pépItkttiMok-, kuii, és LereUk Moors Mikálj
gépko i
minden ressríl bsogoststták, bogy a polg : doniuadó, hogy a oaalád-iamtókail as I tl>kárhos iBtéaaadók t katiroaottaa mag-nkol.i ifjúság seae- ét dsleslélye aa ót- j alnaéleti oktataa aamoaak ss iskolai órák- 'r"iik • fititaai teltetlek és s os*p-
bdu mÍDdno tokioteiboDkitÜaAoD uk«rült. r* •wrjtkosik, httaem «sok»a kirttl u ' '*•' ldí '•""¦•¦ (Bad.pMt VIII. k«r. ^^ B.ioden t.tk«lom f«lhu>üáit.dir nÖ»«odé-| Bod**ft tttCM 28 ¦•A™-)
biirtolo-egjeftület" kortii>«5l. A D*lir- ¦ . ,,, . , I — Ai » Ut&Io crt>dmt>Bj, ue>
. . . ,
...koa.fl, m.ndo.
ak a cimu kttldandík: .Magyar Hiai
padig as arác.i-Tölgyb« ugyDeveBatt ,Ko
ogyleléook Bud«pe«ien Urtott kóígyűli-•«a viU»troáaji t<vgg>> rilauttviott m«f ÜdTökMjftk !
— Jég. E h<U tolyiio Sardoo j»-frs%**{>, ugjAOftsoD *lk-Jonim*Í Zikáoj-tuH pedig uly »wfii jógMríi volt, hogy .. r^jai határt töakro tette Ifj baasélltik tii ft julim 1-t4t« Mett hetirá«ároo a t&-birotok..
— A nm^y szárasság miatt már
tkut»k )• keideDek kiss4r»doi. így lob Lrk kiiftóU - o-gy-ktstiisiavi h»tárbt.n, »gy . fArb^oct Mé vesatA ul melletti itnó kut t*lje*eo kiisávTttdt.
— Tekenyén oeháay bet óu jár-
*ÍDy«serUleg Hübilog m k*aj*r6, e* pedig * logt^bb eeatbsti h > 1 á I 01 •' Vtutk o.pok, ¦ mnlyea 2 — 3
karalt aeptiDBep readaata-t«tt, miBdnyája jól mulatott.
— Hímen Csáktornyán m. bó 27-an vasalta oltárbos Fácbar Kadre polgári.kolai lanir Dugowicb Batti kia-aaasoojt, Dugowioh Pil kir. aljiraabiró ur a'ép mfiTaltaagfi BaTalt leiayát. A boldog párt föt. Hock János kapnaTirí t&gTmnátiumi tanár ur fUttaöasaa Hymeo roM»UncaaÍTal.
tálOlték ÓrU»yája f h 27ó fó
_ A
* Tiroehii udvarán f. hó Ti-én egy forgó ¦sAI álul helyeból kioM»*rt»tv. leiah-bftot, ntr és sior d*vr»br« vált »>4t a mintegy Íj í>1 m*ga> ím, alkotmány. Egypár ártatlan baromfi éiatetöl eiMkiotve _ ntgyobb ttsrsnovéllenae^ aem töriéot, • ü"" V I ebb«n vai Parink. Táró. -WljívnWigáüak
IQIBWVBj Bk ttJlvui asaat bstbbk jaaa. "^^ VBÍS.BS * ib^ | * d
tóu a kSror.osok álul év.akiut teljaaitett kimondhatatlan ..ereaoaój* mely ¦tlmU-.édhimló oltátDsk ideje, - . helyen it , '•»••" DgytlrnastatT. latt a. órtorony
' . ¦* . i__íí:_.í. —>l.jí.. i.. ebbéi kifolyólag
iagáaa iraot, d«
alőljáró-
kát, hogy a biuilŐ oltáa kőröli köteleMe-gsik telJMÍt«^b«b, log»teot«bb fel«d«tak egyikének Umerjék m kellő tsigorral el-
p
* lugctwkélye i i bl
bit mit « bölci m.ig...itráiUD»>> « gj
mei:eé>, 6 Kit tadomásul ve », 4i asm i
jirnil —
i koseiébe manv, a b* foesedAl
- ZaUbérben a mait héten e«y,'""k indok, ckamuiaadóain; mert falu végi part alul homokot bordó ko- hát örökké mi K. isrlb.t. . . terméssel .• .iatal Tolt 9 é.e. fia, . laaaakaaó part eme tör.ényérol ..emb. Pwlak kosaég „;i temelielet^. - A. oda tvegl.lt nép • ¦» h.lyesk.dbeiik, a. ebből .sármssó • Ul órii.i eroa.egfestit-8.el TÓgsett; kár pedlp kl.iról.g ot.k . tuioltó lettO nn'k. DMllatt, .ikerUI. néhány perc.y, . !•'•'•". go.do.kodjék t^át .. a kár .1-
,6 eltalta atán a roppant mranyiaagl I tddai altametatt, ea Bl ndeaki által holt-
;i -k hitt grarmekat ól Te
mag
járt Pat.r a.
J'ál napján egy tleativáot ráltó-ór. A i lOtdoay ellökte t oly taerencaétlenül .tett, bogy a kerekek miadkól lábátasét-mtták. Brssillitottik a asgy-kaaissaí kórhátbá, bol ampuláti" n;áo pár napra ' Itiaten.edett. — Caodsl.tot dolog s va.Uli ssolgstsamélyset résaéról, hogy sgyalcraa li.mo. ülj taerancétlaBség dacsárs sem isnuiitsask nagyobb or.toasagot.
— Zalavármegje kir. tanfelögye
tiTolitiaa iránt. Igen ámdd a g
Pori.kon csak fai tea'Ulat, melynek ie-tezlaóre nésTe oaaki. a taatoroavról le-hetatt ktíTetkaatetóst toobi, tahál es um tóríd5lt .kárral mi mmtagy 1— 30üfrtra teható. da hat bob akad aBDek aam ga.-dája. Oh boldog Perlakiak! Haaam hia. nem moadhataá.k aat, ha a .Belát mag-eló^lag nem kesdett Tolaa aa «a$ oly óreg osappakDao hull.ni; mert akkor a. órtorony töT.ban jáuudJió gyermek to-rag airját lalta Tolna * vároebát udvarán. E. a ..arencse. >.ereaoaetlenaBg ..olgál-
korooa-uteza 19 — Keméljak. hogy Tá-roaunkDÓl óa mogyónkból, hol a derek lap anBTira el t.b terjadTe, miaól többen Teaaoak róaat a neme. TeraeaybeB.
— 8iök.e»6nj Imasgyareksk. Med
rad Jáaoa 16 «>e. aüto laaa Brunndorfból (Marborg mellett) ^aadájátói — miután a rábisott 12 frt .Qtemeayárt el.ikkaa.-lotta, megasókött a. Taauton Kania.ii|F uta.T., itt kiaailt . agy fodria. tire mbe ojanre, hajit feketére festette. Asonban óppaa a. Tolt árulój*, me«-t a fodrása ór-teaitatta a rendAnógat, ki a. ifjuurat letar-tóatatta^ hol boasaabb oaorea osararáa utáa TÓgr. baTallotta, bogy a^keTÓny óa ha-ji.ak magfertaee álul akarta magát felia merbellonaé teaai. — Kratui Adolf ali^ 14 •'«• O'egasina. padig SsekeafehérTár ról ugrott meg gasdijátöli Ssabsdbatty á-atg gyalog ment, att jegyet Táltott és KaDiaaáig Tataton jött. Iit alig kiasáll*.. a Taauti reodóroek gyanúinak tűnt fel, ki őt a kapitányaágr. kitárta, hol l>eii-merte, hogy gasdáját meglopTk, magufr-kött aa Zala-Egcrttagre aaindókoaolt mansi Uiklóai aaiotéraulstát felkeraani. A kót La<al kalandor útba fog igasittatai hasa fala
A tulajdoikepenl éten országban uralkodó betegség..
Mint Talaroely tolvaj, éjj.l lep PS m«g bennünket. Nimelyek mell- i, oldslnyilsláiban olykor derekfáiáaban ii nanTecoek; bárjadt-^f e. álmowác álta Upeuiek k
, kulon&ien
met, teájuk íorakre
bisonyo. tapadót ayfck rakódik la: ttráfyuk rost, gvaatmkhan bito.7<>t tsibbasttácot are^ nek, mely etkesát áltai .1 nev oaslataato. — Saeam beásnak, kuei ¦ lábú Ud«fek • ta-padaHk; kü idftre rá kabsaai áll b», .leint, eaak tairaz, n.hánj bonap multánál aaoaban bisoeyoi toldat Isinfl kikQp««i«l á
illeti folytonoi i boiu mei
agy.dtaáfot ér«s. as álom k.UÓ pibeneit
joo Perlek kósseg elSIjaróeáganak mtS trlíl idefeste, ingerillae ¦ rotikidTlre Tálik, póldául, óa máakor hallgaaun as okos om-' »sl aej»l~ek jjoitik; ba kirlelw í.lk.1, ..* r_ l. '-._._ ____-i .. i.f.lkk.liu.t dolan éret, t ai elán rili. keriateni láaiik
barek ataTára, meri esi at iafallibtlitált
loiftól. A n-gym. m. kir. ..liáa- a. kos | hia ét órtóktelen kepselMeenek tartja a. okutásaryi Minitiler ur o Exceilenciija okot ember. No de majd Táltosnak a tí-
---- - ¦¦• ¦ ™.™ i '. -- aaoayok a jbiróeág faliflitáaáTal, akkor
majd ott ia leasaak okosabb emberek, t ba ósuadólt i. a tat óriorony, • ha mog.
1885. jomut ü-éo 22103. at. a. kelt ma ga. UiraiáTtJ a megy»x njelrei mag nem tirónepiakalai tt.mtók aaámárá a ma (ryar nyoUb'n Taló jártaaaág t tanitáai kipaatég elaajátitáaa coljából Csáktornyán a ayárl aslinidS al.tt 5—6 heti ma ry.r nyelTÍ póttanfolyatn magtartáaát al-r-adelte. A magyar nyeli kö:ela»í t a népiskolák t.oter»eben m^allapilotl tanítását ctólsó iőrveoy»s intetkedóeak kó-v.teliaóiiyeiBek eleget teani nem kepe. tanító urakat esannel fölhívom, hogy e pottanfolyanioo magjeleBai • magukat a magyar ByelT tanításában kelljen kikó (.esni sbbíI iokibb kólelaasagttknek Urt •ák, mert a a gym. m. kir. Tallás-eakóa ktatsangyi Miniater ur ó Exoelleaciájá-k W kítelató taai áaát
nsk . magyar ny
l ld
j
eW kítelató taai áaát hó
sk . magy y
igl.geaa. elr.ad.18 1885. é>i májú. 28-án 20301. ... a. kelt t h»la»táat nem lur« m.g.t readelat-, taakarületam ,öaa.~ uetn msgyar- a. Tegy-s taaayalTtt nepi.-koliiba. ál.alwn 1-g-ralyartbbe. .égre fo, b.j'.tni Alig ..ükeóse. emlila.eB.. hogy a pótt.nfoly.aiok nidigi látogatáait Hasolo agyaséra bisoayitTáayok a ni-.jsr nydT unitáaár. JQgotili póiunfo-
-yáau képaaitó hiánjábsn - Wkjntetba
Tíie ; belei eldufnlntk, Wre ©lykor Uáraa ei forró leu ver. negtura.ik * a>e|*U.ik, n. fehére mttsárgul i via.late oaesély ¦ tetat-BsioB, • BOSttsbb ideig rslá állá. ttellau Q • ladek ralik ki b«18l< ; továbbá as étel fyak ran Mbofl., sü koaben nába édesei.
fedi.- aavaoyu. itt irei
gyakorta taii
TJaVB*
magm
bictag a kósaégi alóljiróság is korhadt fe- ' aobofát kivet ; lstass elvess,
marad a Tároshás reaoga épü- ! tatét foltokai lát, ¦ a latnifrobb^foki. ^
lakók a romba dóléstól, da skkor siesse-1 ^ , iiaoa hlreaei4°liofr at ortaáj napa. lek; mÍTel mag egj foraótaél, . . Tiroa- teteaek ma]dnem efj harmaaa es>n betegtef
; g gj , g
his It Sodomae. Gomor. módjára elpuaa- "tTik Ta,J ~uik J íUM I paestailáUM bof
i fóldról — k fóreaallaáz kiBCTeavtt tag
A Correapodsnce de Pastb jelenti: amánte
....... ~ ~ baj ttb leu
_ mébeD asaoved. — T.' paastaiulótt, hof7 eaea betartáfak laajeg. as orrotok álul lyakras Ulreuverut.U; ¦)•-Bwly.k álul májbaj rjaaáut. atsaak álul siint ..... k áiu! sünt tm«-
köTetke B.roaay Jesref kama-
airooat" esec betactet.t laieden a(»M esetben takel«te*ao alaáritoua eaanknoao ryef7-tser raianeuTi alább frltorolt sjótTtsertár-¦ ' StSO 5—7
kait legfelső elksl
sókat bstmU ki:
rist é. rasgyar taatórt, Bombellea Károly
grótot stróaorókosfSodTarmesterétBurg-
htrdt Kondrádot a pesti hengermalom ' „4^".' ^____ ___ _________
rattTéoytaVsatif Tasérigsagaiójit, uhy- ¦ rsn ttűkaerek a .Salk^-kirouat-tal- kape:
ray Kálmán bel.8 titko. t.náoaoit, Gyu- Istbao. A 8«,el-í.le baansjU lakdaaek -.,
l.iPáliro, Hartalendy Jó»ef Bitpént, Sji^.*'^taKríí'.''fó'iaíaít.f^ 'i/oj'ak
Dr. Hirchler Igoiu budapaaü ssemorrott, „ ,pekjomlé.t Ea.k a lejbiatoaabb, lafkalle-
Bunfalry Pál írót KauU Qyals agyatami „«et.bb ¦ eeytarraaund a leftoséleieaebb
Unirt ás st or..trák msgysr bank síkor Isbdaewk aiidee .dluj; kauitrttak kosott á
.áoytóját. KocamsUter FrigyM báro< s J^^ ^„S,"^1*,,* .".bbtnasi^ni.
bt iapasti ipar és kereskedelmi kamara e^^u^^ , „,„de3 ia|kiaabb Esjdsloat elí
alsókat, Lucaubacher Pil aagr kara.- üaaáia nalkol hat.
Prsgarhof ö óra 20 pereskor poat.ronat Barcs 5 órs 45 „ poaUronat
Budsp«t 6 óra 28 , gjoraToaat Bodspeat 7 óra ÍÖ" . TagyvTOB. Beo.ujk.ly 6 óra JS , poauroaat.
Bodapast t óra — parcakor pctaroaa.t
Pragarhof i óra 46 , poetaroaat
»oproa 2 óra 16 , posUrOBal
Baro. 2 óra 23 . posUronat
Este
Prsgarbof 11 óra 20 pároskor gyorsTOasl Zakáay 11 óra 5 „ posta roaal Budapest 12 óra 15 . posUroaat
Béo.njh. 12 ór. 5 . potttTOn...
frtent Kamira.
Baosujh. 4 óra 8 pereskor poataTOBat
Budapael 4 óra 45 . po.tero.at
Fiume 5 óra 25 , poaUToaat
Prageraof 6 Óra 17 . jyortronat
Délktn.
Soproa 1 óra 48 pereskor poaUTonat
Pragwbof 1 óra 15 . poeUroBat.
Ara afr palaaak .íaakar-fála kivo..l 1 frt 96 kr 1 aobaa .iataat-MB BU
tf M k
ka|M laMatsatBaf M k
MairaKrtsá(i Rraktái:
Badapast, Ttrlt Jésaf cj4O"»«rtára k.ril, t 11
Kaalaia, lela. lazatf I fjogjaasrtára
V asuti menetrend. Latul Kaimra!.
Baroa 1 óra 40 , jo t von.t
Budapest 1 óra 59 , po.UTt.Bat.
E«te.
Badapaat 9 órs 50 pereikor vegyesvon
Bécsujh. 10 órs 26 . po.UToaat
Bndapast 10 óra 55 . WorsTons(
Pragarbof 11 óra 35 n postavonat
Bsros Ilirs25 . po.t.vooat.
LapTaaar at kiadó: Fal
bizalaV uo
swkassU : TASS Á L«OS. LaytoJajapaos : WAJ1UT8 J07.SEV.
V i I t t é T.
rtgíobb uztali es üdrtő ital,
UUna lutiitinaí bizonyult kihágásnál,
aiflebaiokaaJ, gyomor- áa bolyaghu-
rutnal
MattOlli liclirjk. Mt\ai n
4-5
állást kara. agy jó bisooyitTányikká! el-átott egyén. KiTánstra 200 forint bitto-.itekot is ayujthat Kötvetilí 30 toriat jutalmat kap.
Bívebb felrilágoaititt ad
PereptiUtg Károly Pápán.
1*OOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXX30
Birtokvevőkés építtetőknek! S
Vaa szerencsém a n. é. közőoség tadomására jut- O tatni, miazerint helybeo több kisebb-nagyobb épület eladására,
i illetőleg kölbeo járásra kérettem föl; minélfogYa a birtokot Tásárolni szándékolok megkeresésére felvilágosítással szívesen szolgálok.
Értesitein egyúttal a t kízínséget, miszerint uj-épitkezésekre, régiépületek átalakításán és javítására, raiamint e szakba vágó mindeDoema költségvetések és tervrajzok készítésére — helyben és vidéken — szolid feltételek mellett vállalkozom.
' Becses megkeresések: TÉtfe ¦ibüy épitó TáUalkoú
1 eziai alatt N.-Kanizaára kaldendók
Tisztelettel
2526 2-4 Tóth Mihály.
XXXXXXXUOOOOOOCXXXXXXXXXXX)
enia 0-hirO kénes fürdő
VARASD-TEPLITZ \
(Harritaralai )
déli vupalyi esilrtamyai áliMUtátil 2 és fél órai
a. Magános kózte béiiiucsik a Taspályától. A 45° R.
forráMknak és % kéne* it2apnk felűimulhatlan h»tá»? van csúz-, kitzvény izaistbajakai! ttb Ivó kúra
MUwtogak tzámira i gyógyintézet a iegc&gyobb kényelemmel rendelkezik. Orvosi felvilágosítással szolgál Dr. FODOR. A. ¦V Lwritt ingyen küld a
Fűrdőigazgatóság.
Zvá
MOLL SFMITZ POR
látható. Emeo porok ív Un gyófjbititiL mikkel |yM*«r e* alteitbljtk. (tyomor görcs
ba minden do boson
itott cs»lg nyo-
I»nf41íbb
L{7 ered«. dobui
ellen 30 ir 6u fo1ytono«o Q»Tek-"1ö
auaitiMaJ 1 frt tUaisttvtuyti. tlrvéiystu
KtttTiaj , <*&%
ftUás i* tr
faj-, ftl- é> j&a likere*
Valbdl. Koll radracrárel a. neTalsirsaaval.
Moll A
gyé« jsm rész r»tszár klráljl ndi szállító
Bécs, Tuchlaubeii
ftaktárak ¦ Nl| y - K Ilii ll Hahm i^weí gyógjue
F«w«lkof*r JótMÍ.Itrei; Domer a Caákttrsyt: Ooaca U. BoroTio Ad. KMltktiy : SckUif.r 6a. Kimmé ¦ Ráu Jioo-. ftcifttvér .SstilftT Jí-í Zala-Lfffjrut| Holloty J. gjygjM%t>ri>n
IUp*tV«r«tt ÉVFOLYAM
A I. A I KÖZL
4-ín 18R5.
!!! Ternö! Tertó!
toooooöocöcxxxx xxxxxxxiocxxx
Ff ki ni* le. Slhüük Janót* n.UritUku ¦r»ak Badapest, kerr p<*t«. «1 74. xz: l.
pmflft 7. ajt». — Fakadja néljaa Uistelt Uibalik ur ifKÖuimébb kömönrtuTilalkoaattt rgj So álul gaada(|á lett «obVft).*kl - örr}. mell üdvosutn önt mint bold°r«á|"m alapiifr-ját, - u,Dt > aifg+nyek ti.me.lelkű "
;*» ki O4jty««*rfl ¦•eWemi f f
ffével sár oly *ok jólétet ét örö-»*t winolt niomor éi iDtij hlyébe, kitfloSeo oauxeálli lőtt ssimképlnai Utal! — Már uoit én U azon námUlao i«er»oei*i njer&k kb*é t*rto-iom. kik ai ön elhibaahatian tefnóa*ámjai ¦*¦ iril«ér*»el féD/w eredményt írt*k e! a lotto-jáirk terén, mívfl az öntől kÖíöltsiermcsf-itíftmjai engem Ix e^j ŐO00 forUton t*rn«-nvt-remeajlM-B resxesltettek. — Nem »a(fvc.k kép<-a hilaériftem*. fékuhntni, c» legfőbb ki-váaaifom »<U ráojol, l-ilám é* kötiöneu-m l«gctekélyebb jeléül j*l«o soraimat hírlapok utján kftiBlai — Hadd értwQijan mindenki. ¦ ily nafjwerfl, mis Utal •oh* élnem irb«t6 Uibalik or tzelleni Mhctiéff. mii? •Ihibilbat-lanul bistos*k a* S kiasámitáw! — De tan-e méf mi* emb«r, ki oly bmgón. firaribattanol mdkcdík a npgéayek Unyam bely«ete enyhi tew itéut aim Mihalik ar ? Vao-e kivQle « Tiliffoi. m'E oly •mb*r kinek teh*firff*b..i áll a ki - hatandó tziaokat előre mefair>o4batii., s ataltal bittó* 4* kimarfcJbatlaa njersméDy bet juttatni ?~ Nem. — oly ember nem létezik é» awm it Imi toha, ki hasonlót volna képe* felmutatni ! — Senki Basnak neB kőiiönbet a ue^eoj emh«rÍW( annyit, mint Mihalik oraik, ki Taldbac kiérdemelte nemei t«tUi ilta] as •Dibwek kö»»flne(ét, — a nemiét ájdátát. meg ttntah StttaÜk k
fWiiá lií
KOLÁR JÖLSLF fiuaiii. , 1. P Eiwnb«r| an der Mareh k Jéaos ur lakik; B«áa*e*U Eerepefil it, 74. uás, 1. e«el 7. ajtó. — Levelekbe* váltai vAgett S drb 5 kro. béljeg c**tolandó A Íbdimondottakról mindenki m*fi-Tőz6dhátik a fent adott helyei, cii* alatt
bárail; tulajdona lpgyen , t >«, kaiSnöien padig A , >
IMIll tltiili Dal7l;«l > Uj6 fej b«*tntt.k Kiirt U' !
bi biiafoaoiA. Kredati N -Ktniuaji
SCHr\V*KCZ ía TAUBER te- ' ' br, kipbttó 35 kfírt J '
OCOOOOOCOOCOOCXXXXXXXXXXX)

Relf Arnoldnál
B4o», I. PMtmloui utosa 1.
F. Mákban a legrégibb
A. HELL tTófJsi. Troppau
Pra
ger
Béla
¦¦»¦¦»»¦¦¦¦¦»»¦¦¦»¦¦¦¦¦»»»¦¦»¦¦¦¦
>ooooocooo
¦I#j6
WALSER FERENCZ
1 (4p- és t&soltóuerek gy&m, harang- és éroaöntödéje BUDAPESTEN, Bottenbiller utosa <
Ajánlja gyártmányát.
mint magyar kftlönle-ge»**get kmtekban és mindennetnft azivaty-tyakban elvállal teljeu Vízvezetékei: berendezését varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentesitö társulatok és magansúk re-
Hzcröl modern technihai
1I5ÍÍ3-B0
alapon ea kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magán fürdők felszerelésére, szagmentes ürszékek felállítására és minden vizmíi vi munkálatok gyors is pontos kivitelére képes árlr.pok és r<;«zleteH költségtervezetek kivánatru díjmentesen küldetnek.
Sz&uavdús. természetes, égvényes
LI
ASZTALI VIZ
egyúttal qyógyvize a légzö szerveknek, gyt m&rnak i hólyagnnk.
A krtndorfi viz legtekintélyesebb >eg5 vizsgálóink sze
not mennyilegesen az első helyet foglalja el a birodalom ég-
vényes savanyu vizek fölött 2431 16—20
¦¦*/* Kulvállalkoaok Krondorf KxrUl.ad mellati 1JQ Kantár Nau-E.n.ja.n : WBISS ttMvérfkatt Kaplmti* Renden 4*váo]rvu keraakedeabsn veodéglotMtn
O O O.„P_6 __d>_O_O O_O _O .P_O CD

NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
Számtalan
bizonylatok
i-laű rangú
orvosi tekintélyek tói.
8 ar«nv érem.
Tökéletes táfiszer kis gyermekeknek.
Telje* kárpótlása az aoya-lejo«k -i elválaaziátnál, kooDyen eméssl*
b«tfi ei tápláló, miért >• 1r^ü alkatmu - relnőttekaél i>, kik gyomor-fájá*ban »tBövednek, niot tápaver.
A védjegy bet — a itimui ut4a>4* ét Kamiaitáa végett — miodtsD n>-l«Dc^r« » feitaló, — NESTLÉ HENRI. — neve éa a födélre • Í6gj*
íve: BERLYAt F. iratik ö«mertetéaül ai eredetinsk.
XQflCT- dobOZ 9O Itr.
NKSTLÉ HEMtl süritett lej*1.
E:gry aaaar 50 icx-.
FórmkUr osztrák mag)arorejág részére -. 2530 2-10.
BERLYAK F.
jkn*l, — v&Uroiat kapható
Adolf é> 7,«ll.ucer 1- e»Ur is fkk
K I, K(. KKfeie orvosi
_|KÍTRÁNY SZAPPAN
^ j J^ orvosi tekio'élyok által %)*a -a Auutria-BCa^yarorsaagban, Pnancüa-ni orutag, Németormag, Hollandban, Schveiczban, Bomaniában *-. b. már ui év ina férj v-s likerre! baaroaii»tik 24^ti H - 12
mint sxinte az arezbór mindenfele tiastáUlanftMsai ellen knlö-
dÖhd a rdh. as idült «a pikkely tömör ».1«d( a kuss, a toraJr r«p«d-váity, a tej ea iiasál «llea, a ateplfi, májtól i, u^yoeT«xett rea-aorr, a fa^ydn;, a lábtcsadáa, « a gyérmeitek valamennyi kiilafi [a|betegségei sllflii. EsenföJii! miadaokioek mi öt a bArt tiutitó motdóaior ajáDltatik.
Ára darabontlut haNznAlatl utasítással együtt S5 tr
Á Bcrger-féie kátrány sxappan ^J*/o" .óméoy fakitrinjt
tartalmai faletUbb gondosan vao kéantíe a láay"ij^on külóob»iík miodno ajyób, a kereckedésekbeq előforduló kátrin;-tiapp«noktói.
S Csalások, Ufcerilése Tépett S
i gyógyszertárakban viligoran Barger-réLe kátrány-szappan
kérendő s Ogyelai kell a zöld csomagolásra. EgyaB.1 helyettes a bel- és kiü/öld részére ¦
^'áök*áJ Széchenyi-forrás ^
ÖttzŐrőHen vegyetemexve 99* Kitűnő asutali viz
Orcisi kitiiii<ist'K.*lc által ajanha
Tartalma: ______
Szécíienyi || forrás
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
kxx>oocxxxxxxxxxxxx?ooooooaoooooooooooooooo<
j II —— HnminUitoi
Vogler Jtouef tulajdonos. Kapható minden nagyobb fnszerkereskedésben-
kikerüli., a.ilj'ibM " dugatmak u
ellátva.
Ina. a saranyaviz jósltjai epredül _ . Ason navfciiYtivieelc. melyek ai oly «K
..«
Nap l^>«lc» r ' ^ )>ezaf[é8 utao megi
*T !T na^-raborsalt és g-j e j--------
?T kely meoiiyiiiígíl larjilmaaik. - mi által a lx» »."•-\L sava kótve .s ijy a*. ktllenie»->Vdeliki-s uüv.- válik. — 11 üu-rint rröfeii hal)iaoak. mert a ke»í« mennynifO sz"' T savi majd semmi által megtartva vagy kucve ne» lesa *
san ne:^eg\e elpárolog -.
Lekről art siokia mondajű. hog) a bo M «a- i# ii a a 1
y i i ^ a Axou2>an nyuvix értékéríll n;
hog) a
___*U> Wvilagoiitaít
u'^ytasi vizsgalat, a mikor a leg-
? mely a i.«ntickrt legdúsabb mennyi-
Magvar savanvuvii" czimmel a kö»etkez*i közleményt noí»a: . Nem kéttodllnk. hogy rtrid időn eaen haaai «»* mely Budapest, Bérs- é> BerlíntKoi tudományosan megviz-; galva, Bécsben éj Triesztben kitüalatve lett, vc-gre is U-g)ozi hason minóségu stjüer vetelytámút, a melyeket tartalmánál Togva felll l> mnlja: lefT.í" daczára a sok riszontag-Ságnak a mellrel nálunk minden aj .allalatnak kuadenie kell. Mi résiOnkröl hatatia» k(Stel.-a»églljiknek urtjuk amden hazai vállalatot, inelv benn'jnkel a kOlfoldt.,. tavo] tartani van hivatva, felsegiiení, annij is inkább, mivel a jelen .™"™; még azon előnyben i« résaesolunk. loogy a rSi.chenyi-forra. létezése ota fé; annyi í.rért kapnnk savafiyuvizet.
^i ,. ____,..;.-. __. „.___A.,,1 fellendít két

S
it
L
)f PeUinrx M
K -
Vz njabb Ijr.ben non UirníáKal
<j««t>ír*oia^k«tWorlt*chanban((..»-------- -
e« az .ryue,vezett ,Kadker»l.iiriri »aian)n-k« , melj azonban Radkeríburciol t »""''*.. ,s.„ «aira, tehát nem \, a r».lker»lmrsi k""""1"'" lek«ik.) r. knlakba. pedlir kizárólag csali-¦"¦» t vannak Íren >H vt.-le.61 alV almazva. mel\e» maláta HairrariiMatrlwn a >a<aii)n kutaknál"
Lk*JL*rU
savanyuviz. »> Sf
t
Postamsterl állás
megvételre kerestetik •- nem vasot mellett, — hol 25—30 hald (Sídet, vagy 6r4k árban, Tigr legalább bérletre megszerezni lehetőé feotirtva a tekintetes postaigazgi-tosag jóvíhagyátát. Suves tndósiti-sok-at e lap kladéklvaUU Ui-Tetit. 2527 2 — 3
3OOOOOOOOOOOOOC
Fes»elhoffer József Nagy-Kan^Mui, Göncz L. gyonyszerész Csantornyan, Klem iszsef Barcssa, Kika ker K, Kirch N. Szombathelyen stb. ajánlják t. ez. veviknek „ZACHERL" legújabb k. választott porfcülönleges ségét. malr eróre és biztonságra minden eddigi szereket ffHülmul :
,Z A C H E R L I N'
minden ártiteat és afkalsattaui roTar taljes cipusztitisiért és kiirtására, mint poJtskák, bolhák, svábbogarak. bm
ly«ki legyek, tetfflt, hangyák ttü. Külö*taen arr» kell tigyelmeztetnem a t. ez. közönséget: ~ZacherftV-t oem összeté-& kÖrÖDséges rovar porral! ^ZacberlilT csak eredeti üveget ben, de sohasem becsomagolt papirosban vagy nyíltan mérlegelve iesz eladva. Az eredeti üvegnek DÚviláirásomiaal és ved jegyemmé, kell ellitTa leani. 2404 6-12
WmjXU Jttttj l&qnymdájábál 1885. Jullüs 11-én.
28-Ue útim.
JL-
I
HnszoHoegyedlk évfolyam.
. »re . S Irt.-------
.y 2 írt 50 kr
i.vr« - - 1 . 24 ,
Esjys* atasa 10 kr.
I1IK:>P.TK«KK , Qas*l)^ pT-titaorbsn 7. QiáaodMm mioden i«'vabbt sorért 5 kr.
NViLTTÉRBLN wk»> t 10 krfrt Tt-tetnek tel tan illi-tfk imiiit-ü egyes hír* inesert 30 kr Hí itn'dö
ZiUl I0ZL0R1.
A Lap ueUetfti reawt iüeto koxie-
mfnyek a UEerkea anyagi réttét iHetö Irtxlunéarek pedig a kiftdábnaiAlh
iatézeodők :
Kagj-Kaalsaáa
WUssieshá.
B«namt«tl» levelek d«b l
Kádrátait vissza m ktttfetaak.
^ n«3i/-fazníz.«ii „Kereskedelmi lparbank*, w nagy -kanizsai önkéntes tűzoltó egyUt", a „zalamegyei áUaldnos tanító' „nagykanizsai Hsdednevelö egyesület", a ,nagy kariiwt tisztüntegélyzöszövetkezet-. a 9sof*onik^
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ* HETILAP.
Elmélkedés a tanév eltelta után.
A még csak rörid idővel eze lótt ifjú-népességtől éléoa&lő iakola-épületek ma mar i néma elhtgyou-sag képét tárják elénk ; az oly gyakori, rendes Teodégektil látog»tott iskolapadok megörültek, az iikola-urmek ajiai bezárultak.
Sokaknak még cseng falében az oly s&kszor meg-megkoadaló kis harang élesszavú hívása, bár azt ma mar nem hallhatjuk. Megszűnt az egyidóre mindazoknak tetszésére, akiket közelebbről érdekelt. Ez érdek egyenlő lehetett mindannyira nézve; a küzdés, a czél egy pont felé irányulhatott mindeniknél, a folytonos tanulást harczban kimerítő lelki munke egyenlően teriték-cseppeket' csalhatott mindegyiknek homlokára. — De vájjon egyenlő lehet e mind j iDDyira nézve az öröm is, melyet nekik az év vége nyújtott?!
V' nnak sokan, akik örömmel vették el éti fáradozásuk gyümölcséi, de vannak olyanok, akiknek az év vége csak bút és szomornságot hozott, akik az. egész évi munka-idú.e csak fájó lélekkel gondolhatnak tí*L3. Ezeket komolyabb meggon-doliira, az előbbieknek lelkesítő példájára és a jövőben való törekvő szorgalomra buzdítjuk.
Mily édes, mily kellemes azoknak élvezni a szép szabad időt, akik ezt msguknak lankadhatlan szorgalmuk Duzgó munkálkodásuk által és a felmutatható siseres eredménynél fog-T8 kiérdemelték. í> mily terhes lehet azoknak viselni az ogyis nyomasztó napokat, akiket a lelki kin, a társaiktól való megvetés, a szégyen le sújt.
A tanulás eredményével szoros kapcsolatban van a pályaválasztás, melyről jónak látom egy kissé bőrebben elmélkedni, miután az embe rek sorsát intéző életpályák kérdése
ez időben, az iskolai év végén vi-íattatik meg vagy vettetik el — elég sajnos! — sokszor nagy könnyelműen.
Mily kárhoztatandó mindazon üzO-lóknek eljárása, kik a gyermakuknek választandó keresetpályánál nem gondolkoznak egy kissé komolyabban 8 nem vetik egybe s mérlegelik a tehetséget egy kissé nagyobb tapin-tattal.
Hányan vannak olyanok, kik gyermeküket még a bölcsőben orvosnak, ügyvédnek, papnak vagy tudom én mi mindennek szánják, bár tehetségét, hajlamát még vem is ismerik ; s ha arra esetleg anyagi tehetsége kedvező szerencsével segíti 'fel, tervét kivihetőnek Ulilja, ha aztán a pályán csak mint koatár szerepel is.
Vannak szülök, kik gyermekük életpályája iránt való érdekeltséget egészen elvetik maguktól s egyedül a gyermek vagy ifjú még gyenge s téves itélótehetségétől teszik ennek jövőjét függővé. Ez Lem helyeselhető eljárás, miután az ifjac még nem eléggé képesek arra. bogy aj választandó pálya alkalmas vagy nem alkalmas voltát átérthetnék.
De eltekintve ettől, azon helyteleníthető, téves felfogással állunk ma szemben, hogy a legtöbb szftlö gyermekét a tudományos pályákra szánja. Szeretném tudni miért? Any nyira nagy népünknél az urhat-námság ?
Nem szolgálhatok statisztikai adatokkal, de minden józanul gon-gondolkozó egyén átláthatja egy kis körültekintéssel, hogy mennyi ma az orvos, ünyvéd, tanár, pap, tanító stb. és mennyivel szaporodik az óriási szám évenként. Igaz: minden pálya eléggé meg van rakva müiödókkel, de nem volna-e sokkal helyesebb és tanácsosabb ha ahelyett, hogy népünknek fél orvost vagy fél ügyvé-
det nevelünk, ki az életben ugySem boldogulhat, szakját alaposan értő, mivelt iparost képeztünk volna.
L téves felfogásból eredi kö- szüli nálnnk a nagy proletárságot.
A tudományos pályát végzett egyén, ki fél készültsége s pályája iránt való ellenszenve folytán nem igen boldogulhat, a munkára pedig elő nem készíttetett, legtőtSnyire szomorú sorssal fejezi be földi pályáját. S hol rejlik az ok? A tévesen választott kereset-forrásban.
Nem tndom miért rettegnek sokan annyira az iparos pályától? Nem oly jó kenyéradó az, mint akármelyik tudományos pálya ? Csak kedvvel szorgalommal s ami fő : képzettséggel lépjünk a mnnki-aszülhoz. A tehetősebbek tan szégyenlik is, pedig nincs mit szegyenleniök Tanu-sig erre egy kis élő péld». Nemrégiben egy tiszteletre méltó úrbölgy-gyel beszélgetve, gyermekei felöl kérdezősködtem. „Az egyik — monda tartózkodással - czipész. De rögtön utána tette: „Mert nem akart tanulni."
Hat az iparos pályán nem éppen úgy boldogulhat s emelkednénk bárki is, mint akármely tudományos pályán.
Sok esetben meg jövedelmezőbb kereset forrásnak nyilvánul. Bizonyítékok erre mindazon iparosok, kik Pesten egész paloták tulajdonosai.
Vagy nézzük a katonai pályát. Miért rettgünk ettől is olyannyira? Feddig nincs szebb, nincs dicsőbb, mint a hazának szolgálhatni. Hisz ez is oly pálya, melyen mindazok, kik érdemet felmutatni képesek, a legmagasabb rangfokozatig is felvihetik, mi aztán az ezzel járó javadalmazás tekintetében sem áll utolsó helyen.
De hány pálya van még, mely nincs annyira megrakva működőkkel,
melyen még van betöltendő hely elég s Un jobban is megtalálnák a megélhetés a jólét forrását, mely ma nem' csak nálunk, de mindenütt oly nagy ét fontos kérdésnek merfllt fel.
Ne Uaintatt a kenyéradó pálya eldöntését oly kicsi dolognak. — Gyermekeinknek, majd egész csali dóknak, végre az egész nemzetnek jóléte és boldogsága függ e kicsinynek látszó, de sokszor nagy és szomorú következményekben végződő mulasztástól, ha azt nem eléggé átgondolva, kellő ítélet és tapintat nélkül eaúözöljük.
EhrlicA Károly
A katagteri bicottság működése a kanizsai járásban.
(FoljUtás.)
Jegjitkönjv
i íelté<e 885-ítí mijtu ii »S-a»
j Jiles Töltik:
Kovics János elnök. T<fih Imre, iBokio Fsrkss, TalsWr Kilóin, btag, | RiiUr Jsoo. k beosli bis'os, Bl»u Pál *>¦•*¦•
Folytatólag N -Eéc kOuég B. II ssans alatti iaUróllalis tárgj.lu«t aesd vía meg 701 Hl íoljiv.ól.g 4973. nini ig.
E« után Sseot-Jskab adó ktaseg 1-141 458. iiiamil siratott le. — k. mf.
Jegyzőkönyv.
Folytatólagosan felvéve 88&-ik évi máj. hó 26-áti N.-Kuiiaii.
JeUi rolltk:
Kovits Jioos elnOk. Tslsber Zsigmond, Bokio Farksa, Bilter János k. becsli bislos, Bl»u Pál bug.
Felvétetett Kaasoor Jánoa Dftgy-ksnissai lakds w*pi birtoko«nsk kérvénye. Caapi kfttlrtg birójáboa beedatot, esael Caapi kösaég tirgyaláa mii vételeit
Hintán • kérvényben telhowtt indokok elbírálás* • DMt folytm»tb«n levfi eljárás >l»pját képesi, jelen kérvény folyamodó rovata alatt a caapi B. II. minta 1339. folyó aaáma nlatt ny«r eliméaéat.
Eit követőleg Merenj-t kösség 447
Mi mán Inkey Láasló r&ades és Vis-leDdvay Jósaef pót bisotuági tagok a Ör téat meghívás követk«stébeD megnsm jeleetek, a tárgyalásban réssotacm Tettek, -helyettük Derv.fios Imre ás Kollár latrán pót ugok hivattak be.
Esután Karos köseég váUtvto tárgyalás aJá és 828. asámmal leaáraiott, d. a. 57, órakor.
JegyiókönyT.
Folytatólagosan felvéve 88Ö-ik éri május hó 27-én N.-Kaoisaáa.
Jelen voltak:
Kovátg Jáoos eiaök, Bokán Farkas, Blan Pál btagok, Ritter János kir. becslö bisto*, Tóih Imre btag, Heyden Mihály.
A tárgyalás megkesdése előtt atük-B«geaté vált as tifeo napok tárgyalási ered-ményéhfls képest intéskedai, Kogy a még letárgyalandó ktfsaégak f^Usoialására hoaasdó határosatok minél gyoraabban hevesettaaaenek, eseai&doknál fogva Ver-has Sándor n-kaaissai lakos a bevesoté-, s«k fogaostoaitásira felvétetett.
Et utáa tárgy sUb alá felvétetett faros kosség folytatólag a 829. ssámtól k esd ve
| Pacsa Fttóa.B ásott beadott általános
' felasólalása vétetett tel, mnly Ceismadia János éa érdek társai nevében adatott be.
FelolvaaUtváu, miután a kérelmet tárgy aso jegysókÖoyv állalánoeságbaa ssól és mivei a balji viasonyok már a hely-asini felül viasgálat alkalmávat'figyelembe vétettek, a miat üyooak javaalat-tárgyit képestek, igy a felolvasott jagysokÖoyv tudomisui vétetvén, a jegysokönyvhöi osaUiltatoi readeltetik.
Tárgyalásul feWéletett Baksahál* kosaég 58. Btámmal bafejeitetett,
Eiuun G ara ben ci kosaég 872. ssám-mai befejestetett Orosstüoy kösség 1640. asámmal.
Essél kapcsolatosak Kerecsen kösség tárgyalása kesdeUi meg, hol is Gla-vlna Károly által Írásban beadott és a feUsóllalási B. XI- minta 14-ik ssáma alatt felvett birtok érdemében tett kérelme in teltetett el, m«ly it a B. II.rovatában ieli megoldását.
Stingly Károly gelsei lakóa kére-esonyi birtokos 230—235 «aámig fel-vett birtok réssletei elkeoi fe.BaólsIáaa
TlEGJU.
Aprt tálak
L
jól íf merlek téged : S»er«t*d a nyeffl<^f«t, Kik népet b«»ielt-ek rOUd, No meg & fe.- ~ Ddrirlót.1.
U bfcritóddá eakk U !•««, Ki foidi^r. mpfttó jéna* S ki még hont le U térdel, Elhld kdél
lilpnem, bit még uokn&k,
Kik si«de
g
lmedert jg h»rc»oln*k u«fénjek, iuk iiifecikW«t!
Mi;
Olj-»n t««7 miot a S m Faunok rftUoak egekor, Kiknek Srfico lángolt Mirflkbui, $ Örök d»l tengett *jkakon.
Örülj, OrOlj e»»k1 Hits U élet Á & k li
Kéta^gbe Mai, ¦imi, aonod Egjkor m*jd ugyii aegUmit!
III.
A .palotáit' érciaael jat»»od, Nemet héTTel • „fnu t-fctj*n' Kacsod, ¦ billeotj-tto láactol*&, Sok fírfi fBt mir mftfttrart
8 » hány roit, járt* ia«i A mig dalod cftk baa|osott — ft miDdagjikSk t«rmé«>*tM, hogj ÚgJ jirj*, *botJ — akarod!
E. 8ZABÓ LAJOS.
8sép aresod bavaaio. két r^uioavk Tirnlatát Lányka, irigr ••emmel ti*«i & tarka fiiig; Boldog vagy. hiu e rónák «( oe» eoyé»n*k, Nem soha, míg oaak tndax, bárkol it egy patikát
POZ^OQAE GYULA
Kelet befolyása az európai polgá-
Kelet gOBdol*tink»t poé-ui, rt.\\i» ¦ tudominy ittál vonj* magár*, ¦ beffoftak vifry%i gorjenl uod föld a:áo, hol m ofé** termMtet lelje* féDjéb-a ragyog; hol Kxi«ta» viligboldogí ó t»«»it adi*-elA, * bol Mohámm«d v*!lá*Í reodnerét karddal lerjettté. Dibn féri! as embe-ri«4g tArt^DOtoibe komolyabban* mftljeb b«ö kivin pillaatADi ¦ hittanai tadotni-nyit — mely külősbea ia t*mk d*r»boi mftradaod — oem akarja monaikkiit fejében ai4tasórtaak éreaoi, A.m«lk«<l«»ai • taoulája tárgyául KeUtot *aia«sUoi Deoa malsMibatja-6]; m*rt Kelet ai enberi nem bölcaáje, ¦ a müveJtaé^ eUŐ nörao-dék-ukoláj*. — A po^iríaodi* hoaiua mankilkodu kővetko«me«yn Uvéo. mely egy oemsetrfll ¦ nemiadikrllj • aiaikra folytatás végett •¦»li, már a terméM«t örököa torvAnyiaél tog a foltabetí; hUlo-rUi adatokból pedig TÍlágw, bo^j Kelé'
•) E j«1m ókk«t safas polcra jutott asenoj* nv>g 1639-bCT tehát íQu korábac irta ¦ a.*(jel«iit *¦ E*.n«aj által uerke«at«t „Tár-¦alkwd4--bai>. OiTuóinkat -!¦*« Mttr* «rde-
aj «ur«ipa, civilisiiiora sag7 beíolyáaaal volt. Chioa 6* IdJi- a többi k.sieti oépek-kel, Dera««taa«o ¦ pboaoicsia ¦ aegyptGS-beliflkkel hajdan T.MoayofcbaD ÍIItío, M»k által GrÖrögoruágra hatáaaal bírt. Aegypttuból — m*ly tokát tanult as ia-dtuokml, nyer<S Gorögonsá^ asoo fioak magrát, mely oly kecaogteto «*p gyü-n.öloaöket t-wmett a g^rog ffildóo. Ai a«gyptiui gyarmatlakoaak boáik-áltál tengeren a polgárig ódát «liő elmeit, a be-(flket t. i. • ctélsierü polgári törréoyeket; a görög bfilcsek — tallevéo mar nemse-tÖK a ¦¦elletni éretlemégeD — ai »egjp-tmi tikolákat tórekvéneb ütOfcatai; igy aiOD idomok is, mellyek taé\y érteJmü iga«áfokat * a lerméaiet bimalatot erőit ábrásolak, aaas a görög mjtboes eagyp* ta»i ¦aármaaatú, d« a goróg mÜT«léaoek igen kedraso körüiméDyekbeo. a képeso mbrauettel együtt — me y ea idomok ¦téps^g^nek ideáljihos emelkedott-íöl — kQlőnbfiiöleg miat A«gyptaaban fejlínek ki. Ilyfóle görög maokilkodat nélkül a romai ci*ili*ktio alig létotllhetett Toloa ; mar p*dig a romai íítaratura • mQvAasat a göröggel magival pircnalva as áj Earópa •Őt*U*gét ¦Mtoaalatai o«m keveaaí aegliá; ea utakon tshit a keleti mÜTelé* a miáo ket moaditotta elő.
Ásod Dagytxerfi tQi«meByo«k ia, maly ai elkljaaolt ó-'.iigot aarkaiból ugyaaólváo kiemelte ¦ újjá viltoaUtta. aaai a kereast) ép«4igiiek booja: acUt« Kelet. A aaidó-valiáai readsser aaoabai a többi keleti u^petöl igen aokat koloaöa-sótt. iát. Kr ustüi a világnak aj alakot adván, ^etsint p*dig a wáó-vallát tiasta-•áfát easköeűlu. 0 mou.ta mt>f I*fel4-
MÖr, miben áll as emberi aem valódi a«-meaaége; fi oaei"kt-esmódaak mertekéül a mUá emberedéit (bumaDitá*) tüsie ki. Dé még ivó germao • »liv eredetű né-pek — kik a római világot pnsstiták ¦ belyébe aj Európát alkották — robaoá-aaÍDak forrása — ÁMÍábaa volt.
A 7-ík ásásadb<vn Mobammed e!fo-gnltságátal meguMoMDi asáDdékoiviD aamsetét, aj vallási reodasert alapíta, mely as arab sajátságos ca 1 tarára oésve majd asio'oly eróve- bírt. m-lytiBnel a ke-reastényaég a miéokre. D« a keleti orga-oiiatiÓDál fogrist — mely csak aléltaágot (apathiái) vagy kic^apongást iimer — as egésa világot profntájok kúveiésére a karán kéoyaseriteni, • igy a régi kirilyiaikek ¦ mái vallásfeinkesetok oltá'ai leroat- tuk ; ¦ a gyöstot arib BépcsorHák ; gésteo a •panyol földre terjndiek tsél. Európ: e vérns harcsok kárpótlásai.'- ai éUt pa.le-rosottabbésaimibb formájit a lovagi ssel-lettet, at arab, de gothnak belyielenttl aavasettápiteaaet, a jibilosopbia, földleirá*, cbemta ¦ orvoai tadomány elemeit nyerte. A okobammedáook gydselmeivei öasseköl-tetéabeB állnak a k*rewtes háborúk. Je-rutsáiem ¦ as egéas sseot fold a bivtele-aek birtokába kara'tóo, •aek álul meg-becstelenÜitDek látta lók. A« odaviodorló ihdL férfi k est s as otUni kerautyéoek súlyos állapotját oly ele*«a ••inekkel raj-aolák, hogy miadan bátor aaiv kéas vaU — bár éltébe a mindan ragyoaába kerül ¦« h, a ssABl heiieket a hivtaleoek mooakos keséiből kiragadai. Es«« imigy eredt tolongás Keletssakra, sem oaekély befolvásasl vala Európára. KUféi oamiaUk t Bép-oastáJyok kÖMlitaek
egymishos a Siiráiyilg t papireod pedig ai akkori csekély ssellemi a arköloai aro ¦ tudomány egyetlen jiriokoea — a pol-gánsodis s emberedé* bassaira, a nyomó feudaliaauB resitével m«gerAaü!t.. a a lovagi < i« I 1 e m jobban kii»j>6dék ; végre aljas emberek nagy csoportjai — melyeket nem a Bsen'|ugv,de auikmány vágy vesetett oda, sírját találván Keleten Earópa é tehertől mpgss»badult. Hí a to-rök&ket illeti, megjelenésük — bárha starooki fegy verők sok keresi ty én életet kiirts — a vallásos reformátióra s Amerika felfedesésére nesve kedv eső volt. De most mir a gyermek me^elÖste ssülójét. Háborúk, népvándorlások, de leginkább iáf> által erejoket as faaiai civiliaati(Jk, mint hajdan a romai • g&rög, elvesslették. Keletnek, is jelenleg más saUkségei, mis kövelelései vannak. Earopán most a sor: a regi adósságot Keleten lefisetoi. Indiában as augol, éjssaki Áisiiban as oroas vévé által a polgárosító sserepet; s a miat latsaik, Keieten fontos európai kérdések fognak feloldatni. Hasánk a Dana ¦ a g6-sösök által kfiti ösaBe Nyugatot Kelettel, b eaen intéskedés áltat batbatoaan fog érintetni. Mind ebből köretkestethetni : miiserint as erkölcsi világ törvényeinek egjike **i D0KJ eí7 TÍláfrées — (oely a másiktól geogrspbiai s ethnograpbiai tekintetben különböto, a másikat polairo-BÍUa^ b igy megtörténhetik, hogy Kelet egykor, megalapítandó uj civilisatiojából — ha a miéak már elavult — nekünk további kifejlődésre uj elemeket nyujtand.
TVéforiHUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JÚLIUS Il-áa 1386.
mely telasoleláa > helyuioi vUsgálet alkalmával tett javaslalhos képest nyert eliniésést.
Baboaa Lásslonak • 226. alatti kérelmére múlt s •-árgytól eltéri bírálat a!e itn vétetik, mert osstályosáie amngy Ji a Tele asomasédoa birtokok
arányával intastetett el. — Ew kös-7SŐ. niamil befejettetelt. —
¦Ifit k. mf.
(Folytstása követkosik.)
A etáktaniyii Ml Malté-egylet elngktégétil
FoJewwnnyi Osoltó tgyU «'W« a kövt-ktiö fMivdt kaidéiul:
.Kedves bsjtártak!
A Csáktornyái onk. tllsoluS-«|rylet f. í»i .auui.lu. no 20-ik n.pjáa fogja feaaálláaáoak tisedik évfordulóját és láss lójának felavatását ÜDOspolm.
Midőn est siiv«« tadomestokra boi-sak és titeket k«dv«s bejtsraak erre tus-teletleljosea meghivuok. ugyanekkor a kellő tsjékosás él a uaktéges iotéikedé-eek mentenie végett esoo kéréssel járulunk hussálok : Miveskedjetek « jelen fel-hiváahoi mellekéit bejelentési ivet kitolt-v*> » miodeo egye* tag után fisetendö eity frt illetékkel együtt elulirt eloókeég-hos legkésőbb f. éri Juliin 20 \ig bekal-deoi. hogy a rendesó-bieottasgnak ele geodd ideje legyen es atasssi igasolási jegyek kiállitisárs el asokusk kellí id«-kea való ¦sélkUldésére.
Bejtársai UdvSslettell Csáktornyán, 1885. juaius 28-áa.
Alajo, ZiéfUr Kdlmd* JaC7>3- elaok.
Oriu ÁlafOt parancsnok.
Figyelmestelésül I
1) A bemellékelt bejelentési i' jól olvuó írással kitöltve f. éri jalm. 20-áig
köaegéssség ügyekre neave fennálló elal ttlálatk s poltmisálásban, de meri.st fokú batóságosk bejeieatesi, ily bejeién- jog — át igi tét nélkül t fertóüenitö uysgok eladást '
tilos.
Kötelet továbbá as ily sayagokeí elárositó kottléteit tartalmasa edéayeia világosét könnyön olvasható felirattal metyelölai sst, hogy a késaitméay at il letA hatása anyagból, p. o. a csrbolatTból, hány ssasalékot tartalmat?
As elárusító kötelet továbbá ason edényre, melyben a fsrlAtlesito tstxt a vevőnek adja, egy cédulát (vignettát)
, kongjam stb. hirstsjskst vissit g
parancsolják. S*i- ben, beotflUlet ^UmivtlA, tí ssstó bon-,
ő áit polgár: kérd. »r,faeg t ss.lfofjt mo.dsni i
mist »ok másnak, es«k kost »eksm ts,
j hogy t. évi jmníoa hó 27-én miat vagdalta
ast, hogy as esetet ss igasssfhos hivsa m*f ,véd«cse- meyforditoU korbács
adja elő. tsián hailgstsék; de nem tene- nyéllel mint vérsett s Heveny ember a dó lő ü bk ikkk il
jg ^g p
veskedjéktek.tlsrk^tő or TáisNOMt beotoa lapjában felvenni. — H ikkió
pj Ha neretwtt osikkiró ••m
állít
j g
tem est, mert a t. kötdosóif elő" agy tüt-nék fel, hogy osikkiró igasságotwags hall-gattatott el ¦ bogy én nem at igasságot követtem kósleméayemben. H* t. oUsaó s megjelent két csikket östsehatonlitja ét a váissst írónak, miol koséiról érd-kelt *gy-két f
raguitaai, t>melyreftlIeKyea írva: „Fer- j félnek tett buigó sitoitgatását a egy-két tÓtíenitó aaer, tartalmas X% anyagot.- oatárosott elfordít**** lessámitja, u.egfug E tárulom valódiságáért as eláru- ' gyAsődni arról, hogy a váltásban leírt té-" " * ' iyek at általam elAadoiukkal tökélete-
ten megegy étnek- A kocsisnak meg veretét maga beismeri és sst hiss>, hogy tök él öles n kimenti magát, hí
a „Csáktornyái önk. tüioltó-egyiet elnök- lDy(lkoaB o9m
as elara-
iltó felelöt. Jtrvtny id-jebea megkívánta tó fertőtlenítő anyagokra nésve a kö> vetketók rendeletnek:
A car bolt avat vit oldatának ké«si* tétéhet mindeakor a jegeosedett, vsgy legalább ai agy neveset'. 100-V. oerbol-tsv htatsnáUndó.
At oldat miadeakor, 18 réss vit-nek é* 1 réss carboltavnak Ösaaevegyité-tével ét öatsarásátával állítandó elő agy, bogy sí óidat okveüea 5% carbolssvat tar.klmaston.
A különféle carbolsavat keverékeknek, úgymint a Pé'rü-féle poraak, a oar-bolsavst mésssek )itb. tsintée legalább 5% csrboltavtt ktll tartsimasniok.
A chlorméss legalább 20*/, hatásos chlort tartalmasson.
Ások. a kik jeleo tasbtlyrendelet feooebbi intétkedétfit vsgy tilalmát m-g tsegik, kihágást kövének el és 100 fnig terjedhető pénibúntetetsel büntetendők.
Mi eseoael sl kai tata kodásol kös'u-domátra hosstik.
Sopron, 1885. juaiuiosvábaa.
3071/1886.
Hirdetmény.
A smimsi ott r. magyar föcontu-látosnak jelenléte saerint, at utóbbi időben gyakrtbbsn fordult elő ason esel,
keretkedelmi utasok áítal maguk-kaí vit. áruminták, miután s hajó okmá-
vevAk után tsemélytnkint 1 frt 50 kraj-csárt.
2) A bejelentét után s Iskát- ét diasebéd jegyek ét a vasúti igmsolványok nyomban el küldetnek.
3) Minden tüsoltó egyenruhában, teljes telssertlésael éa bal mell ín fehér at*-lagon fekete betűkkel köstégéoek nevével ellátva, megjelenni kéretik.
4) A megérkesendÓ tüsoltó vendégek s tüsoltó Artsobábsn jeleotketnek.
Ai ünnepély torrendje. 1885. angusstut 19. nspján. L D. a. 4 órakor s vaspályán érkesA vendégek fogadtatása és eltsállátoláta.
II. 6 órakor a tflsoltÓÍ lakuays ét ssertár bemutatása a aéháfly vertvascső-kut oaéltterttségének conttatálát*.
III. 8 órakor iamerkedéti e*tély Bsumhak kertjében. Tusoltok egyenruhában belépti dij nélkül, más vendégeknek 30 kr, dij mellett.
Aagosstus 20. ntpján. L Reggeli 5 órakor ébresstA sene-ksrral élükön egy atakati
ptdgyátsnak voltak bejagy esve, a török fám hivatalok réttérÓ. vagy osempéu áruknak minősíttettek t •* ilyenekre teaoálló reLdasabáryok aserint késelteu
tek, T»)fj pediff bÜDte etképe érték vám beljébe idbiI keumratt, u 16 % Tám retteUtt ki eceo m
IL Reggel 8 órakor gyülekesés a Ukunyán a felvonulát s gtbonatérre. Itt dits-üléa a« Isten aaabad ege alatt, hol t 10 évet kitsolgált tusoltok érmekkel fel-ditsittelnek. A fogtdóbiaottság ioduláaa a tássló-anyáhoi éa a koatorahölgytkért.
III. D. e. 10 órakor ünnepélyes felvonalát a templomtérre, • templomba, hol s sássió tvstát ét ai Ünnepélye- ateg be vérét történik.
IV. Oisiebéd d. Sseiverth kertjében egyem kr. dij mellett. ^Stámos dittebedre a dijlefisetéte ur keretkedéséhea aug.
4 óráig kaphatók.
8*.'.
4 magukkal vitt árumiüták • t mar a behajósás alkalmával árumuatráknsk jelentsék be.
Sopron, 1885. janiot havában.
3089/1885.
Hirdeimeaj.
A f. évi marosiui hsrábao 1275. ai. a kössétattük. bogy ason liast- vsgy gyéb őrlemény- olaj és pessgA boreaál-itmányok, melyek f. <*vi jsnuár 15-dike elfltt kötött ütlet folytán vitetnek a német vámterületbe, a régi vámtételek tse-rint vámol Útnak meg. de csak n mellett ha as Ültetnek január 15-díke előtt történt megkötése valamely neme* bíróság vtgy kötjogysA előtt ié'-etf.lt vagy általuk hiteletitet*. atersÓdésse) igssoltatik, vagy pedig ha a.kérdetet körülmény valóságát két kifogástalan német taau bi-soayi.ja.
A neme! birodalmi unáot ujabbí hal árosát a aterint a bitonyitát esen aai-Korubb módja e] ej letett ét megengedtetik, hogy at üs!étnek január lö-ike előtt I történi m»gkötéte miadston seskösökkel, | melyeket s német polgári perrendUfiás
i , f * -°r t ™«g«>ged, bebisonyilható legyen, .•¦kint 1 frt D0 | Uiutim m ,p^T0| kt>rmY0J m row.
' n!!?™.,*"*? "k ¦•w^odásilag megkötőit egy márkáéi
verést
négy árosulosapáara t ajtóo kilökésre re-dukálts s oaikkiró. Téves otalódás. Ktt-löoben, hogy mily mérvű volt aa Óeese-wretét tat t *oktt ssenvedeit kootit, ki mindenfalé elpanutkodott, bármelyik ér-deklAdónek elmondja.
Hogy a réssrehsjló sgyoldaloság vádjával >elkiismertttmet Qe terheljem, többi jsleo voltak kösól ia tBegkérdes-nébányet, kik arról gyAitek meg,
hogy
hil
y
ar osikkem egy réttét k
gy g7 y
htilgstáttsl itmeré el ágasnak, másik ré
tsét pedig nem sdts, ,as
igassághos hi-
ea* elÓ. Mert a higgadt önértele* órs*e setA oem mondts Éolindult hangon ,at ni dos emberem" b>ae — as „Istenért"
A csikknek ason réssé aem feíel meg ss igsaságoak, bogy esek roegtör-léote után s h. segéd tsolgtbiró figyelmes tette aa őrt vesetőt, mitsenot meghagyását sáskor pontosabba d teljesítse stb. mert a kocsit elfogatass iránti ategh*gyét asoaaal teljesítve lett a axaván tovább
iint jó félóráig untatott ah. a. asolgt-b<ró itmerAeivel ¦ ossk midAn már bealkonyult, • as őrt'esető it a tekésétt tárts-tágával együtt abbsn btgyva.egy külön ssstalhos Italt, támadta meg őt.
At Aravfjsetö ellen folyamatba tett t már be is fejeseit vissgálst feladit* már miat kéts tény itmeretet. At it igesolj csikkem állításainak igaaságát, mart as őrt vese lő vétkesnek nemcsak hogy nem találtatott, tőt, miatán már tsolgsist ideje e hó 28 áa kitelik t miután bejelentette, bogy tsolgáLtábói kilép, felt*bőségétől, mint derék erkölcsöt ispiotttot egyén, ki-iek jövője e pályán bittotitva lett. vitt-ssamaradátrattölutstott fel. A kik it merik Ót, att mondják, hogy meg is érdemli az elismerést.
Ctikkiró tehát ugy látásik oem it annyira a at|át érdekében, mint inkább a h. t. asolgabtró védelmére fogott tollat; aa meglátssik ctikfciróntk „nem itmervén at érintett kötleméoy ssersAjéi" télé passusában. Igss, bogT •>gési osikka tele van helyesírási hibával ét iráíyt nehésketség döctógŐ ntján h»la*i, d* rétit bárbugy hányjam-vessem, megértenem nem lehet. S bár a msgysr syelvet jól érten), aanak tar-simából csak egy oevétséget ellen mondást vehettem ki. Ugy bsngsik, mintha valami illircon-ttruciío román nyelvre lenne lefordítva. Engedjen meg de esek után még ss igért mtgyaráttlr* tem vagyok kíváncsi. —
Inkább aseretném tudni, vájjon saját akaratából ke. t-e védelmére ah. a.t». bírónak vagy fel lett-e kérve?
földre bokva, mily vastag ssitkokkai il- : letté e U*sta« embert. Miért? Mert a ve- -rétben 10 aap múlva it nyÖgÓ föidmivet j sacvsi tseriat nagy, megrakott tsénáa at»ksrével s sebeaen kötwledö b. t. as. biro k o c a i i a el ól egy bsloai kavicsos megállva, jó eleva kitért, de • kocsit Ügyetlensége folytán mégis össseütkÖtve ' t disset fogtt as ut árkába dőlt. !
MDodja meg ctikkiró, bogy m<kor a védelmette etet elaaaUával ismét it. at uj aoysg. bogy fogja est fel ? M<nt véle- ' kcdik ? Vajjnn mint segédtsoigabírói bt- ^ lyettes vsgy mint hadnagy, vacy naind a i kettő blrt-e elég jogosultsággal t hatalom-' tal elkövetni est; ha éppenséggel tán ; iem it kerítlt voJas ki elA->e t terhet aiekér ?
As oko:. mely s tollat kesémbe adu tadhttná, hogy nem más mint a jog ét igastágaseretetet e« épen ré.siat esért nem írom éa Írtam ki nevomet, restint mart a fővárosi napi lapoknak már tok bajt orvosló felttólalásnak stokáss volt a van előttem. É* ba caikkiró as éa dukreúo-mat nem aéliáayolva eléggé, nagy fennen kitette nevét, nem testem én est. mert ép oiy keveset nyernék ettél mint t mennyit vessitene ss éa becsületet nett ilyen vastagon .isemtelena-kedő replikák álul. Tán e téren akar nevéaek bírt tteresni ? Ugy ttnatitsoa ortogra-phtájával nagyobb figyelmet aa olvasó kösönség iránt; Uaaljt meg s ttilisstikti titbályokit, különösen a világos irály kellékét, ugy nem fog engemet testi kiterjedttt séfemnél fogva lehetetlen dolgokro kerai. (értem t lemesbe bejutást, tán mert vagy mest vagy lepel: akart mond»si), Nem fogorskulamotk taraní, mikor éo nem jö-veadót hanem megtörtén! dolg»t mondok «1 é* et «ióbbi esetet it nem mint meg-tÖrtéoendA1, hanem már miat iejáUsodoti ssomoro j-leoeut adt»m elő. De mivel at! látom, bogy •tereimet esen orákulum asóbt t hs már jóslónak hitt. megjövendölöm csikkirÓBtk, hogy e téren a bein u Utat után ítélve, aem nsgyoa fog boldogulni.
Ne vesitegesse tehát ai irodaim i téren drága idejét. Lgy találóbb latin kösmoodáatal saoigálhatok éa it: BSi ta-
MidAn a tek. aserkaistA árnak as eddigi köilésért kötsőnetet mondok, kijelentem egynttal, hogy felfogv* .A kó sonaég körebői1 et. rovatbivaiAsát, befe-jetem réasemról at Qgyb«jn|ciikkesésemet • meg va;ve at álspottolkodáa vádja', megnyugszom elitm"ré*én tma kötönaégnek, mely eddig it rokontasnvesA figyelemmel k,aért«)
Leteay. 1885. jnl. I-áa
As a btsoa/oa 1 — ai. —
20 krt, Horváth N ur 10 krt, Knauts Boldissár ar l frtot; — össsssej 16 frt 90 krt. Vsa saereaesem esen a el legbálá-tabb, st t leg kotsöoeiemet nyíl van ilaoi ugy a ssirea felÜlfiselAknek. v^i-mint mindasoknak, kik oiegjelenétükkel t ssegény isaulók javára ssáot öttiegAt növelői tfivetkedtek; továbbá s stlv?t kosremüköd3kti"k ét Hock János ének ttnár urnák, ki nagy buzgslma álul . legfényesebb síken mutatta fel. Sajnos*n tapatsUlluk atonbas. ho^y * oagy kö-sÖKséf as iÍ(tv ir*o< nnm igen érdeklődőt!, N.-Kaaissán' 1885. július bó S-io. Mor-genbester Jáou* polg '*k igszgató.
— Llj«g7xé« X>r. GerA Jóttef jó-hirU orvo« f. hó 6- aa eljpgyasie magának, Engl&nder Lsjut helybeli atgykeretkrdó leányát C iliké^ ki avtatosak elbájoló ttépsége, hsacm fennkölt tselltmj müvehtége által a legaséleaebb körök kedvenas-v O**>o titn üdvómoljük - két nemes ti ivet, mint boldog jegyeseket.
— sfoghlró. A aigy-l.«nissai iparos-segédek ss slakiUndó f> iképsA-egy l«t« sia^javars folyó évi juiiu* bó 26-áo a BSör"-kert helyitégében Torma Aaui helybeli jeles se ne kart kftt-remüködean
ellett, a fönt nevetett nemes ctélr a jótékony caélu a Anna Bált' rendesnek, melyttj a t kösönséget et utón is tisttelettel meg-s 70 Uga bisotuág. Belépti-díj: elÓre váltott jegy 3ü kr. este » peastároal 40 kr. Jegyek elAre válthatók Belas J és Prtger B. urak gyógyssertásábao. Felfil-fitetétek kössÖaettt] fogadtatnak ét hirla-pilag nyugtáttatnak. KedvesőtJ^D idA esetén a táncvigtlom jövA vttárn>p n«i tugusstoa 2-áo tarutik meg. Ketdete 8 órakor. — (A helybeli íparotifjosAgnak e otak most megindult mosgslmáról, — melylyel asellemi kikepsesökei lÜs'ék ki fó-feladatokal — jövő asámnnkban b6-vtbben tsólunk.)
— A n-kuliul kémkedő IQak öoképió egylet* seg*Jy»Upj» j.wai-a
taombatoo, atas t. é. juliut 11-én t .Zöld-ta"-k«rtben tárt körű -ánosv igáimat rendes. Belépti dij:|tsemeiyeaként 5U kr. ostládjegy 1 frt 20. kr. Stivet felUlfise térek — tekintve tv jótékony cselt — ká-ttöaettel fogadtatnak éa bírlapiiaic nyug-tittatnak. Kedvesőtlen idA etetéa a táios-koasorucsks másnap, asat vatárnop juli-ua 12 éo ,fog mtgttrtani. Kezdete 9 órakor
— tijiairOTat Komlóaty Láasló kir. pén*ügyi fugalmasó. élte 27-.*
érében boettat atenvedés után f. hó 9-*" elhunyt. A legisebb 'f}u korban elhunytat édet anyja, Ödön, Jóssef ét Terésia teetvereí tira'ják. asámos jóbtrát t biva-ul tárnái fájlalják. — Legyen álmaoten-det ét nyugodt - korán kitsenvedettne^.
— HUd Ferenci k(-t*r*gó itemei-kesési válUikotó o«aládját ia fájdalmas gyáta érte, — e hó 8 án hunyt el 4 éves kedvet kia leányuk Stefáois. Vigtss-taljs ¦ ssomoru ssülóket ason tod»i, hogy kedvet gyermekük e földi élet vesstese-geért mennyben as angyalok torában nyer
Első <
. no de mégse ssó-
•ellett Tódor J. hó 19-ea d. a.
V. D. u. 4 órakor diaagyakorlat a lampljmtéraa.
VL D. u. fél 7 órakor kivonulás Sawt-Ilonára ss alábbi programmal
») aÜTonulás seaessovsl,
b) táaesmulauág,
c) >ste tünjáiek.
BeléDti-díj a Ssent liooáa rende-sendo mulatságra &0 kr. Tusoltok agyea-rubábaa nem fisetn.k.
A luxollóeágaak esen nnnep«lyére Caáklornya Tároa és vidékének mélyea tiaiteit kosoaaégét megkivji aa ünnepély raadeao-bnotuág.
leg megkötött egy i váajáré! lamoodot: és eaaek fulytán a nemet birodalom gyűlése állal elfogadod 3 markra való felemelése a német biroda-lomoak ssersödésea vissoayban álló államok irányában ii katálylyal birand, egy-ntul tudomásra hassuk ast íe, hogy saen rosa-küldemények melyekről s kosölt módon bebisonyilhstó, hogy ssájus 12-d ks eldtt kötött Qslet folytán vitetnek be s
A soproni
Í976/1886.
kvatk. ét iparkamara körébil.
Hirdeimény.
A tertőtUnitA anyagok kéasitéte ét •lántsitása, agy ss s körOl Upatsl.lt ba-misítások meggátlása Urgyábmn, a nagym. m. kir. b«lagyminissi«nam követ kősó •ss.bályr»Bdele-.et boosájtotU ki:
Uindsaki aki fsrtőüsaitó saysgok •lártisitásávti foflalkosik, kötslst ast a
német vámterületbe, t évi 1-éig a régi vám slá esnek.
tagost toa
Sopron, 1885. juniaj bavábtn.
Á. kcrmk. <t*t iparkatnara.
Közönség köréből.*)
Visanvalasz.
A .Zalai Koaloor- f. é. 24. ssá mábaa a .kösöasag köréMI" os. rovat • latt kótaé tett osikkamra Málias Jáso. ügyvéd •Iájráaáva! u. a. lap 26 ik asámá-ban m'gjelsat ésaravéukkre Tálsast kall adaom; koráataem aaérl miatha öröme
*) I rovat alatt koalsuart sea alaki, iaai tartalmi sarisislasa aasi vállal *-'-'li igr
íok; a fogadatlan prókátorról; utóbbi esetben rottt, goromba-urUlmu étik kéért nem várhat gasdsg juUlmst. —
Nevetséges, midAn s b. s. ss. biró távolléiéoek nem igtsolásáért asemteles-téggel vádol. Ki :ámsdt* fit meg a tá>ol-lét igasolatlsnságaéri? L védelmi réss belebsdooatf a. ködbe.
Lehet-e kifiossmodott éssjirás aél-küi Memieíen«»égaek nevetni, bt valakire ti1, mondják, hogy mulatgaiott a csárdá-brn? Vagy tán ssöeök kedvtér< .Grand bOttl'-net:, a 'agy .ImperiaJ ssáilodá"-nak csimeisem sst s helyet, a mely s köa tsájon it csárdának bivatik
CÍnkkirö mint érd*kelt fél, van • hivatva elfogultság nélsXil ilélai a felett, bogy ily körültnenyek kosőtt minA fóveí hotatott a kihsliga.áj nélküli határosat, a nélkül, hagy igssolhstná ti ellenkesót lemtelentegnek keretstelai?
A hadnagyi uniformul ÜlelA rét csikkemnek, vsgy nem volt elég képessége megér leni, vsgy volt benne nagy roswaksrat ut agy elfordítani, min'hs éa ama a^gyrabecsült tiaati rangról tita teletlenÜl nyilatkostsm vulna.
A papír mindent eltttr. RárakU csikkirií it miadttt, mit lelke elfogultsá-gábtB sugall, i ha ast állítja bogy i állok s kepsetaé; ason aivetaján ttb. . . engedjen meg dt esikkirótól okutást nec fogadbatok el, hiasea aaikke fényes bi-¦onyiték trra, hogy profasMroaaak be nem válik. De mivel mégu látok csikk-íróban némi jóakaratot — bár ts akarat u,he'teg nél k tű mittem ér, éa it osups jó indulatból figytlmasUtem valamire, be-saéijen egyedutai SebAk Istváanal, ki köstudomsa sserint sok éven át •lÓJjáró,
H i r e k.
— A félév elteltével %mét
előfizetést nyitunk lapunkra ét kérjük ennek barátjait, miuerint mentül székmbb körben terjeszteni szíveskedjenek. Nagyhangú ígéreteket tenni vagy végzeit munkánkra hivatkozni szerénytelenség volna. Úgy is jól tudja jól ismeri a vidéki sajtónak legtöbbnyire kinos és kényes helyzetét minden müveit hirlapolvasó ; éppen azért országra szóló igényeket velünk szemben nem támasztanak unk ezenttU is a hivaOcodás n& kuli, szerény, ctendes munkálkodás leend. És reméljük, hogy igy lapunk barátokat nyerni igen, de veszteni nem fog.
EJéfeetMt ár: félévre 2 frt 50 kr ¦•gyedévre I frt 25 kr.
Az előfizetési pénzeket a lap kiadóhivatalába (Wlasács-ház) kérjük küldeni. Tisztelettel: a szerkesztőség és kiadóhivatal.
— Nyllfínw kösfőnet A helyből
polgárt itkolai ifjúság által rendesett dal-esUlynek ös>s*m jövedelme *olt 144 9i kr., ide asámitva a felü'fisetéteket levoara » 119 frt 72 krnyi költségeket, maradt titsta jöTfdslem 25 frt 18 kr., m*ly Sasaec s Ukarékpénttárbs elhelyes-letett — IelOtLstttek: ss isr. kertsk uk. II. osst. 3 Irtot. Hirschler ar 2 frtot Boatabl&t. Lsjos ar 2 frtot, N. N 2 frtot, Hein M. ar 1 frtot, Fárnek K. ar 1 frtot Bisa. Ernttttin k. s. 1 frtot, Scblesíagtr Qj ur 1 frtot, Spitt Icnáos ar 1 frtoi, 0<*essly Atttl ar 80 krt, SsékeJv V. ur 50 krt, Blsa B. ar 30 krt, K»Ü A. o
¦tssl e tért* a soltnuáaak Tétjét "st« tusa ftryaot tsölai Uváaakst a <Vjf*ttfl }ári svUtttm nlmljak. b
- Besdórségttnk a napokban
PéotrAI egy névtelen tánratoi kapót, melyben arról lett é tesitve, bogy bifojus Wolf Lbrwc* aa Fodor Bóta nevű top-roai lakotok, Pécsről 4 Uányt vitinek isgukk-l, kiket ott vásároltak meg. Egyik rendőrségi tiastvitelA s f hó 9 én éjjel 11 órakor érkeaA péoti vonst ele ment; ott a kistállók kötött a kérdését egyéneket meglátván, igatolssrttsóliiotta tal Aket. Erre hetveakedoi kesdettek ; de mikor lát'ák, bogy as eredtnéoyre asm vesét, 10 forinttaj meg akarták vesate-ui a tisatviselfit. BÜtel ssutao Vljea jogot adlak a leiar ÓXtatásrs. Máansp ki ballgtuatvia, ktdtrttlt, bogy as illetÓk vtdbáaasságbao *1A bordélybásiaUjdo-nosok Sopronban. A leányok ast vallják, bogy önként jöttek el velők, miután* pécsi bordér-hátban adósságaikat kifi-tették. Kihallgatás után átadat-ak a kir. agyé-atégnek.
- Hlrt«l«B lulál K.rctag Béla urodtlmi bérló urnái volt Omelks Jótsa aevelAoA f. julias bó 7-4n reggel hirtelen rostául lett ét s gyorsan érkesett or*** tegély dáicsárs rövid idA alatt uegbslt. 8*án a kórhásbsn orvoscendoVi boactolát alá vét«ieu, de mivel t halál oka egétt bisiottággkl megállapítható nem volt. -gyomorréacflk vegyi vissgálat alá bocsáttattak, minthogy mérgAsés tünetet forognak fenn. Ennek eredménye még ismeretlen.
- öiinflgy Miklóty Gyula, ki j«-Uolog Kenttbelyeii.mtlk&dik táraulatávsl, legutóbb engedélyért folyamodott váró* aunk illetékes hatossgáhssa meg ia nyerte Értettlé-üok uerint ossk még a .Sssr-vas" fr*m kibérlése van hátra t annak megtörténtével a társatat október elejék ¦ár megkeadené m&kodését. Hissstfik, bogy Knortter Frigye a, a asál-ló tulajdonoea, tnár osak a köaöDtég iránti '.ekintetbol tem fog a do.og elé ak.díljo kat gördíteni. Más réssrAt — itmervt Miki ót t erélyét, rtméljök, bogy a tnü-igAayekaek teljeses magfslelA tártulstul jo hossánk. A társalat már ii ig" j^ árokból van ssarveave; Ksaissára jo*o p«dig meg eróaebUa fog .MrvsaUtnu latsa hosta körtek belHUSZONNEGYEDIK ftVTOLYllf
ZALAI KÖZLÖNY.
JULXÜ8 li-4. 1886
— Tfti volt f. bó 4-én Palisbea, m,lf ftlkftlomtl Kleméit Lipótnak 1 ka-
„1 rabnáj* **•« '••
- Dr- JUnti Gjt»U, állami buk-fcormiayiá ar legutóbb Tirt»uDkbao id6-j(t u itteoi fiök-bank megriangálása v^«tl. Tusieletere f. bó &-«« a b«ijb«i. péo«iotéstt*k pompás diaaraceorát reo-Jeftek. A menti Tolt : fogas (majonnaiae) ,diío1 t»««f (felssereWe) sültek (pulyka, r^»c, liha, — compótul, ugorka> es s*< lAUr»I)j«g« torta, gyümölcs, MJt és KprMÜLt>mény ; borok: resii, ssegaaárdi ée Jsiagő. Jel«>Dvoltak városnak kiváló bo-¦orstionjai, * pénzTÍlág noiabilitásai Ai e[*í Mkrtssfintfit városunk polgármestere: jJaiöcAay György moadoits a királyra 6, a királyi csa'ádra, melyet a tarsaaág t|l«a hallgatott •« lelkesen megél jensett. Ai'áO egymáat érték a sikerültebbnél ¦jkwúUebb felkössőntok. Hirtchel Ld é dr. Kinti Gyulára emelt pob»r«t. melyre fi méUósága egy valóban
k beateddel válaaaolt, kifejezvén városunk pessgo elete feíelt, ¦ nagy é láló béd j
oinek
Öröme' pg
hMasseretelét tolmácioló
ja s*re-
dákjáal pobarát emel Magyarország jÖt6-jitfl • a kereskedelmi osstályra. — Fel-fcőssöntöt mondtak még: Plikái Firma : dr. Lautsra; Efrjity Sándor tsinién dr. Kautsra, mist ki öoenjéból a deao-crstiaból főrendiházi tagságra emelkedett; Yarg* Lajot: Hérics Tóth Jánosra: tii-rict Kaaisea-T-án* emelkedésére i essél i»pcsolatb»n Babochay Gjürgy polgármesterre ; — Dr. Kantit, reflectálva Eperjesi boa sédjére, ILa>nisea városára, miot ahol a nemesebb értetem tkon rett domo-cratia no, egyúttal kijelent vén, bogy ki . tel»öháiben e németebb érteismben vett democratia törekvéseit elnyomói Ügyekesnék ai őbeoae nagy ellenfélre ta-lál»od. A lelkes éljenséesel fogadott felkössöatö uUn Kovács BUa mondott >g«o elmét toasttoi; meditálva abbaa a péoarőí. mint világmosgsló hatalomról ¦ végül poharat eme t hasiak k&sgaada-¦i^ának fol virágvásár*. Ktatán poharat emelek: dr. Schreyer Lnjo* Eperjes? á»od-"Ts ~4r Bapoch QyuLa jóiitt humorral s helybeli fiókbankra s a többi péna-in tétetekre. A kedftiyas diesraosora éjfélkor ért végei. A belyi tájtól Varga Lajot, a,ZaU" sserkeasiáje és lapunk aserken-iíjf «^pvis«iiék.
— Kanyar és outrak Ipar T«r
Uai népiskolai növeodékek.** uját költ-ié kidll bk ári
kirándulása*, egybekötött arán ittlatságot rendeaetl : kititette aa ott tartoftkodó ssiatéstulaUt is, bofj a gvsr-mekek és jelen tohak malattaiására a ssabadbao előadást t ártsanak. Ax öröm ét lelkesültéé* Leírhatatlan voU. különösen ss ártatlan gyermekeereg réaséröl. Üdvösöljük a derék wkolaaséki elnököt, ki hivatását ily magasabb és nemesebb érte lemben fogja fel t juttatja érvényre'
— A kiálUtksra ntuók nincsenek nindnyájau eléggé iájékoaódva a kedves-
méoysa utaaás iránt. SsÜkségesDek tart-juk ennél fogva egy ki s tájekoaást nyújtani. A DéliTsspalya-tánaság, melynek vonalai megyénket hálózsák, beteokint kétsser, és p^d ig hétfőn éa péoteken ad ki k-ed*»ményoe j-gyeke' 33 7a •/. árle engedés mellett. Jegyet Vál'haini a vo-nalrAssek b irmotjik áilomáaán. A tőlünk Fehérvár felé utasóknak a nagy-k>oicsai állomásnál ki kei] jelenieaiök.bogy Budán kiváanak-e kiaaállani va-jy Pesten ; ttart es utóbbi esetben ason koosikban kapnak halyet, melyek Kelenföldnél elkapcaoltat váa, egyenesen a pásti fopalyatérre vitetnek. A társaságban utasok, ha asofc ssám* 100 és as igaagatoságbot elöiegaaea karvényt nyújtanak be, 60 #/tfcrleeag« déeeel utashatnak, külön vonaton. Ily vonalok asoaban osak nagyobb állomási helyekről indáinak.
— Két ló faladt a Marába a lel-sossemenyei révnél. A lovak valamiifil a komprasaállás alkalmával megsokrosod-tak ¦ a, komp karfáját sséttorve a visbe suhantak. E^yeb ss sserenaeétlenség nem történt.
— A beállttt sxüBldik alkalma bol f. é, jnjiai l9-«a, a Schrokl G. ösv első bécsi utasa* i intézetének hírneves k Aj vonata indal N.-Kaniseárol Fiume- és T'ieasibe, a Il-od oaatáiy U frt. 40 kr, 111-ad osslály 10 frt. 30 kr. Trieett és V-iencébe II od oaatáiy 26 trt. 40 kr. III ul oest. 18 írt. 80 kr. — A jegy mely oda és visssa ssól érvényes 14 oa-
P'g —
utasásnál kirándult* leend
a világhírű •delsbergi villanyayal világított barlangba, melynél a fenti jegy érvénye*. — Bóvebb fel világosit** t nyújtanak a falragnssok, valamint minden vasat állomáson és postahivatallá] ingyen nyerheiű műsorosatok.
— Perlakon teleköoyvi hstoság-
sengése Tarosunkban, ügy bécsi hái |pl felruháaott k.r, járásb>róság állíttatóit
fel. L hó 3-án vette a kósaegT elojiroság *s es érdemben leérkeaett igasaágttgy mi-nistteri rendeletet, melyben felhivatott a kösség as epiikesések oly gyor keresstül vitelére, hogy a»auk»^gM helywégek már f. é. saept. bo 1-én a miniitenqm rendelke-sé^re booUthatók legyerek.aratulálunk a perlakiaknak különösen a kormánynak mely elismerésre méltatta Murakoaban Perlak város miatióját; de nem mulaaxt-hatjuk el a magú kormáoy figyelmét fel-hivoi bs itteni sajaiségos tártadalmi életre, m»ly nagyon kivánatotaa temsi a tisstvi selök kinevesésél a minden tekintetben való kiváló figyalmet; mert a kiae*esend& __ ____ _______ t isi ti karra a hivatalos teendőn klvQl ssép
bol meg gyösödik a kereskedő állításának ! h»s.fiui köi«le.-é« is vár.
valódéiról. Nem lehetett ínyére as it- j — Ig«n jól betuütott 2 db. 8«ep
beállít e napokban egy itteni oagc fcereakedéabo és kötött harisnyákat *jéai- a derék kereskedő egéss ndvsria-¦•a telkéri hogy d« fáradjon a minták *lómutatatával, mín'hogy 6 a kötött áru kat bolyban kéesi'teti. ^Dm Ut ein Bchmarrn wu mao hter macht" repiioáasa erre ai utató. A c»<*g fonóko meggyösni kiváoja st utatot, hogy még s«m oly«n nagy scbmsrn ami aa.ank késslll. lA i a'tatja neki helyben Ehrensteia kőtÖgépeia késsiteu buriaojákut és egyéb kötött maakákat, mire as utxaó kétkedve fejöt rássa, megkérdi : hol késiül tek e munkák, össieosomagol, megy tovább Ebrnnsteinné asssony kotfidéjébe.
elA Juset
i, valamint társának 10 írttal 1 , . .
t többet fi.et, mint Ehreo.tein- I •oo»ég érdekében nem »>-»*]<* -1 f
ek vele Bécsbe. A derék mun- | •¦Uteoi, hogyha nevesett furdfl ellen v
teo látott asebbnél ssebb máska, mert egéas kedvteleuül távosott, előbb asoa-b»n intve as "gyik muukásnsk, hogy kö-ˇ*ase. Ei mug'örtént es as utasö hamarjában asoo ajánlatot tessi a munkásnak, hogj neki, valamint társának 10 frttal hsTODke ,nétjőjje
kássionbao ast váKssolá, bogy nekik jobbao isiik a magyar kosst, mint ss OMirák csalétek, Ők bn itt maradnak. B* es legyen a nemes concureacsis? K.Ö-•sdDjük.
- Három óráltet ssállitottsk
• helybeli kórhasba s legutóbb bél fbly í*q; «gy vasa ti kaiaost, egy leoéss csi-f»öyt és egy bagoiai aaaaoovt. Egyiket mártölssillitotiák as orsságoa tébolydába. ' — A* inUl Tűrje vidékén na-
Srobbréast bevégsMfttt. A termés ko«óp jónak mondható. Takarmány sarja, lóber S't>. elsült. Eií másfél hónap óta alig volt. A tsÖlok asépea silanak. GyÜmölos i» ieai. csakhogy a ssél sokat levert. As egéssaégi állapot jó.
— FatolTaJok. Ssokol Ferenci kia-¦aoissai gaada ember a paiini arodalom-báo egy öi liaaab-bükfát vett és evlssépen QMurakva, as erdín hagyta, bogy majd sónak idejéo bas» bossa. F. hő 9-éo dé-l"!ot v»laki mea^su^a Ssokolnak, bogy hordják ám a fáját KanisaaMé. Erre Sso-
angol ».!*!- eUdó. — Bővebb f-rlvilágow- iébl kidhk
tást ad s
ki.dchivatalank.
— Flgyelmeiteté*. A lapunk hirdetési rovataoaa olvaabató jeles patán-esi f 0 rdó ,3aéchenyi for-r á s," de különösen a fürdőt igény ló ko
¦ - ¦ ¦ ,1 föl-
seoyre kelt ~,Koller F-r«nos örökösei" oaég ellen, — «.ik nB»dk«r»bur|rí ssva-njqkat* csimen, (mely nem is RmdkerS* bargbaa fekaaik) fürdőt állítottak, — most a grácsi keresk. váltótorvésyssék a csftdöt elreodslte. — CsÓdbistos Labres Quastáv kerületi bíró, és osodgoodnok dr. Grotsoher Fndncb. ügyvéd. A tárgya lás már július 3 áo meg is kesdetett így f l l k i
kol 'rnndórökkél a diletáos fa-saállitok elé menve, asoka1
oévsserint Metalic*
Mur«aa Antalt, ifjú MikóFerenoaet és ifjú Sneff Péter Jóiaefetf «ltartóstatUk.Asegésn erdei öl fa a három fioskó kocsiján elo»t-va tel volt rakva, melyben S*okol Ferenci .s általa kelld jelekkel ellátott fára iioirt. — As ellopai »«ándékolt fa a vá-rosbáshos saállitta<ott a bárom fatolvaj pedig áudatík ai illetfi büntető bíróságnak. — Nifjj AUdról értesitaaek ben-nunket,hogy as o t»ai praeaideos, ft. Nagy B é I a ur, kit vároiUDk és vidéke ss>n len előnyösen ismer, «j»bbsa is fényes tanajeltt adta a nevelésügy iráati meleg ardeklAdésénsk. Janitu 86-áa B. i. as ot
a fürdő i
g g
rövid életű volt, • osak is a
g
kösönseg kárára és félreveswtésére irá-lyult.
tási, sépassigi éa ki tf ele k im t i itODjri* aaerkeasUtM Drormták János. A ,Birl Pfiaatek* Bnéapett II Donáü-atcaa 94k nkm. Ára » fonót. Ostlaxi-kon von Uafsrn »it Eecaf aai aie politiacs* kirenlíchn Lintkailong der BarSlkarijag*. E«-digirt roo Jobáa Dvorsaák. Eigeotbam de* verlsgea dar tHt«i Ffil€tek* Bndapeat II. Oonáti-ateaa 8. Prvis 5 Flona. slagyaroi aság kosigaacatáai b-ocxtása a kftsságak,-, -e gyík aa járások aaeriat, betaaoros aloaorolás a boaaajok tartoao puszták, Lalet>«k atb poo-toi jelaeseval, h h*lya*vakn*>k a rómaiak id«-jétól a mai napig mindenfele okiratokban agybixi aévta-akban • a nép nyelvén baasoait
gy
kaiOnbfélebb njmltü á jl biflk
. majd [a Hlek ki
kOn j j [
¦sám jelae* bitfelekes«t*k nennt. kiaaautra egyúttal nunó súoS aoyaaiyaáa éi egybÁ í ba-tóaáfbos vaa beosztva aa ül«tí ko»i(. k^p tárgyat a kÖxal ötraooéfj loran nyomatott i 8SÍ oldatra terjedő Hifinek Eddig a köüg gatáai uótárak oé.kOlöttfk a aitft-lakesab b«-o*»ta»ok j»lEé*«t, a bitfel, kaxeti n«rkoDyT«k pedif jobbadin caak ax oraxag k i«bb t»rOle-bfcre ¦ l«tfsl«bb agjM hitíelakcsetaíra voiiat kosnak a koaíraagatiii beotxtál jrlsa** D«'>ule miiSü a ki«d6hi»mi*J «"maokájárai gasdafiui-ta irodastnakal, keskönyret adott a laJkéas kedo papaágaak, hogy a kormány abb*); r«n-daieteiBek, miaaerint a kor^nea előforduló af7«s oly Metrói, »»'y nUa afckBaaig•* vagy sás tútkmtm srtot, a| Ukstl atvasnlaál ielsatást
tacrea, ataffií ilaasaam, ¦
kai klsiias»st<i kssafelaak ftmisal Mslg
t an as onsáf fatWafcaa-ti ntwetaia-
> fehaiáláaira. De a cy t tj aas^aaal vas • munka,
BJ^ty effyrésxi&l Mftieti buáak eanei fei«ae-
a«tá vúsosjait; mi* riasrál »i aavrira meg-TiltOKOtt poliUkai b*outáfto«k ;*fuj*bb képét adváa, balvea iamweut nvojt ax orssáf ossxm táradalmi beoMtiair&i. a borítékon a kiadóbiTatal érUait, hofj e wnnkábaa elS-forduló »omi h*ÍTB«Tekr61—vao vafj nyolca-ranemer—koloa tirgymatauit is ad a kStleka-•éaí adatok jeU**é.eL ¦• által koaaritve )eu u saanrj U & oa^j ponu>a*áfgai uirkntutt aioaka kMtlxe, a^yanott Tannak hírdatve a kU4óhiTatal ejjébb kudTinyai ti: Dror-
¦ ¦ák ,Idí*«tekTira"a vilácirodaloai kö»«i sa«r caejának több mint aéfvwer t+x-ntafT&ar? náaodik kiad** I kötet 180 kr II tótat l. 20 kr- harmadik kiadat ti könyv baa u ««é*s sianka * fórt distkoUaben & for Boladen" „M im»t ¦séden, itfttsf korraja á/a 9 frt. .Mii rt |i trtltn t B akatolikns * |Thá*.at'irta sfj proua-tau p»p, ára 40 kr. Kálmán ,Dávie
¦ ¦oltárainak mg;«r *•<¦•¦ fórdl-táaa" ára - frt, disakotésW S frt ,A na %j ii If J a«á t Lapj a" uarkanti Oop«v Lawlö é* a „L.ányTilag* •^rkeasti Ka-\o*—. Kosa — mtgjalaiiQek két hSwokUt, *lo-
Í
utTáoyvaaaiok küid^tofk
Aiob hiitftwáci petralemB por, mely f. kt 9-éi rtajy K«iaái
a főtéren be lett mvtam,
kapható AsssOo/«r Jtemf ftt-saerkereskedó ornál Nagv-Kanissán egye-dttli eláruaitónál Zalamegyében.
íüTenó! Teraü'.TBnió!!!
Figyalaai!
frt. KivioaC rvttjiókoek
¦ káupéfwbea WkQldÖtt étl láJ
p
pétdlo/sval U Doftáti-«te«
a kiadóhivatal bodapeat
Lapvesér es kiadó: SZÁLAY SÁNDOR.
Felel&s »e'kes>t6 : YihS Í.LH0S. Laptulajaoao. : WAJDIT8 JÓZSEF.
N y i I t t é r.
legjobb asztali- és Ddftó Ital,
UtSni tutimnak bizmyilt Uki«4uél,
igyomor- *• Ulyagbi-
nrtaál.
latt«DÍ Henrik,
Efir*tkeső torokra, melyek etjp gártáraaink jóléte •* at *>g*«s e-aberiaif ae-g«delmA lekinftében Ufnagyabb i ontos-ágfal bimakl — Caod aljátok > temABMt ba-talnat mely oly férfit ter«ct«tt, kinek roppant aaallemi Mbet*«ge, láog-«*fi bolcaea>é«a ea páratlan n>oiikakApe«*é<« Bindes eddig letaa^t ¦essse Uil asárayalt Bámuljátok ason «BBber^ ki fenaeges nSveletn állal oly c-o-dasMrfl, aaaka«ai kib*Mtl-a tetteket viu vigber, milyenekre aá* ambar a viláfoo tok' a«m képaa 1 azon férfit, kinek megadatott a asaginyek jólétet •]ftino*ditb«tDÍ, ina«g«iket aa grotr*ltn«*ket eoybiteaL — Mitmt a'l-ltok mindnyájan kik sár bol4of(á lettet*k n mHvaast, ki mar eaer n«f as«r »»*fMij bertanunkat lanya^ú toraátol mecmeatatt, áltcnek remei ciéljtn! kítfixte aion feladatot, Biadar DélkDIOsaabftu aMoradSoek Mff«d-¦t DTujtani, mindsokinak aki caak bosaá fordul. ki*i.al oalktU jó tanácsára] uoifálni mii ui már ssámtalarok jutottak örömtelié* j ,lethes. — Ily firfi korunknak dtsaére *iUk éi megérdemli a lagfBbb dicaéreitel párosult elümeriaaket n«BMlelk0 e»el^kT*seie'-t. Hasink biras matl>amat>knaa Mlhallk János ar idapest, keresési át 74. u: I. enelet 7. ajtó as kinek j«lan torok ajaolrák ; — ki jót«temeoy«i által balbauulaDni. fe!ajtb*-totlen« téré hírnevét, kinak ne*e ntódiink ¦ •>• egéss lamset ixiríbeo 6r»k «mUkesetb«n fog tartatni — Éljea kfibalik or : — Éljau 11 -Éljen toki és boUogao, aasiért angém i t ÍIÍjS frtoa tarod oy-reményb*! ] ittatot t, amiért eog«m ia boldogított, food
aalkiB jaUttt variaselváa iiniBai asasaa áhal I sUr SMflt 4a b sorakosea* asoo asási-f1-""- Uk általa boldogittattat, 4« ^y«-•Oa vélek isalss— s «tod*a*a**ae«, tartaná ¦WC sek svakic ntáx e aaoesssivfl jéltovteket ax«fé>y poigártársaink baldofitáaára, as öaeaea astbenség J*TÍri1 - Megjagrervén Téffll, hogy a fnt»osdotísk valódiságáról késa vagyok bármikor tana^áfot sjídí mioaaaokoak, kik alább pontosan m»gje)olt cmaem alatt (alkaracfiek, misdeakicak esakia aat Lanicsol-hatom: Olraisátok »md sorokat, éa írjatok aaladéktaiaanl c ú.rea isámmfivéaibeK, hadd rftagesfijjetek ti ia oly váratlan aaaraa-cseben mentő angyalként es*l»kvS Hihalik Jinoa ar alul, nini itssesOJt általa boldo»í-tott
otv. Komalka Jáno*né
Li erde«DŐ
a>d*ij abradbáaya lSb ¦¦. ftki Mlaailk János nrkoi Badapest Kerepesi st, 74. axási, I estei- 7. ajtó. ir,
kéretik l«vel«kbes S drb 5 kr bélyeget nj«l-Ir-kelm
Hlrdetéaelt.
Helf Arnoldul
Béos, X- PestAloxsi utcsa 1.
Künvetitet ingyen.
BaT~ E nakbw i lenréglbbj cifeg. -S«S________
¦¦¦¦¦¦¦¦»¦»•»¦¦¦¦¦¦¦
bárroilv tulajdonn legyen ia. kai&aöson pedig a u é» od*as fogakat, egy pillanat ¦ alatt A* gyokar«««D fógyit aa
T liilil kiviiit
yf a fájó fog beké ne tik Mí«ri is T e kitUSÓ taerark fj családnál aem T saabad híioTomia Kredati N Kanisaán T agyadtli SCRWaKCZ éa TaUBEB ke-T raakedé*ébei) kapható 35 krert
»¦¦¦¦>¦¦¦¦»¦»¦¦»¦¦¦¦¦
4—500 forintot iöfdttezö
alliat keraa 9gy jó biaonyilyáDjokkal ellátott tfjio. KiTáoatr* 200 forigt bi.U-•iiíkot ia nyojihat HötT.mS 30 torílt jatalmat kap.
Bí»«bb felTÍlátoaitáat ad
Perepatlts Karoly Papán.
MOLL WEIM
Csat
ha
dan doboiOB i gTárjajj: a aaa « H«ll aokaaoro-aitott csef nyo-látkato.
elnjUkií 0af41*bb
—^i^i^——-^¦— i ¦ -i ¦ mata laiaato.
porok tartó* gyógyhatású makacs lyssitr- é» alttstktjek. gvomorgorcs é* Cidia, tyomorijít r6g>&tt ss|alál, májb*j vérttlUál, araayér ia á l*>gka-
S* btlafSStsk. allén 3í) *v 4u folytoaotaa nff'ek-dö -lioutréibBD reaceafll •tidob.i h*i*qiiati atMiOasal lfrt. HajiWtváBysk ttrveaytiss llitztstasJi
Kotavény , csáa, miodennamQ baso gatás *• bénulás-faj-, ffll- é* fofffá-jáá sikeres gr^ogji-taaábM asstml
látrt-, kerasatáSBak miudennesiU »«rOl«aek «• s«b*k, gyaladáaok ea dagaoatok el ea, 8«aa«kf nxsel kevarve, hirUles betegedé*, hányas éakolika «1Ud. k«y Qveg pontoa ataaitáaaal 80 kr. 2401 38—»3
VrannaBjorszeszess^
KoU TÓdJegr«-™i aa néralüiúsvml.
Moll A
csitflár klrálji odi uállitó
Bécs, Tuchlanbeo
- Hl | y - K t ¦ 1 Z • A Halon J6u«f Kjógyiteréiz RoteQfeld Aí. Fe«Mltior«r Jú«t«r Baraa; Dorner 8 Caakitnya: OOacs L. gyógj KapfftvÉritt: Borario íí KMlttaif ' SchU.f.r U «irna< : EiU Jái><». lUruaJ! : luU F«rl.
Sulsj Jóaxf Ulmtfnai H..lio.j J. gyí^j...-*^

1883 Wl A trl«Mtl I88t. A A
MillMá— 18S4-»— EZÜST IlIltOlLITIin «T UUUÁsos EltíT ÉHKKT »,—* BROWZ-Í3LBXXT
TJTIZE
kitaoó asolgilatot tan flSlag mm emésstéai uvaj-oknál g a K>-omnrDak az idegreDÖaser binUlmain alapuló bajtihfn Ált«14baji ft vis mindaxoD kóroknál kiraló Egyetmet erdemei, melyekben a ' élet támogatáaa éa aa idegrendaKr mOkikleaének folfokoiia* kivauto*.
Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend.
m. UMdrsiállitóiál,
Kizárólagos főraktár
Édeskuty L*
Ugyazintén kaph&tó minden gyóg^asertárbaii, fíiszerkereskedeabeD ea Tendéglebeo.
Az 1884-ik évi elszállítás
1,500.000
lt»ijti.a.t<i: FetMlltoffer Jóutf, Botenfeld Adolf it Schvarm Jb Tauber urakndl. 2214 11—IS ÉVFOLYAM
KÖZLÖNY
JOITOS 1 Utm 1886.
H1BDSTÉSKK.
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁfHISZHE
SliBUŰU
bizonygatok
8 arany érem. ">cr ) orvosi tekintélyektől
GTÜI J«GT.
TikéietM tápszer kit gytraMkakoak.
Teljea aárpotlaaa ae anya-tejnek n slrilustáuál, jkanoyen oméwl-s«tí «• tápláló. miert ia igen alkalma* • felnőtteknél ¦*, »'* gyonor-Lij»«ban neaTedDek, mim tápaaer.
A lédjagjhea — a aaiino* u tárni" ee himiaitáa »«g«" — minden acelencaére a feluló, — NESTLÉ HENRI — «e»e *• • fedilre • Kgya-roi o(ve: BEKLYAK F. intik femei-teleaul aa aradatiaat.
dobOz 9O icr.
NESTLÉ HKVHI sűrített
Egy elCLblsí so H.r.
Fórakttr outrak-magTaronifág rfaiíre : 2530 3-10.
BCRLYAKF.
|y
ker^tked6knil, — Tálam mt Magy&ror«=4f siit díiben U kapható.
L«Uii|«r L kk
0
) SOOOOOO OO
sz.
1-2
1.) A badapest gráczi államot 141-142. km. szakaszán szükséges utvédczeti fal újbóli heivreállitását a ' nagy méltóságú Közmunka és közlek, magyar kir. Mi-' niszterinm 1 885-ik évi Június hó 3O-in kelt 18540.' sz. magas rendeletével 1297 frt 11 kriyi összeggel4 engedélyezte.
2.) A pozsony-virasdi államot 221-223 k. m. szakaszán levó 248. sz. nagy Murahid pailantinak rést-' beni megujitását a nagyméltóságu közm. és kftzl. nagy. kir. Uinisztetium 1885-ik évi Június hó' 30-án 18539. sz. magas rendeletével 1568 frt 68* krnyi összeggel engedélyezte.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alulirt hivatal irodájában folyó 1885 évi július hé 20 áo reggeli 10 órakor lr*»-. _ heli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános Utbeli arlajtM-na fog tartatni, melyre vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg -hogy az áraejtésbeni résttvevés esetére, magukat a fent kitett összeg 5'/a-al mint bánatpénzzel ellássák, aely vállalkozás esetében 10'/, biztosítékra lesz kiegészítendő.
írásbeli ajánlatok fentebb kitett nap reggeli 10 órájáig fogadtatnak el; etekben ax ajánlattevő neve, lakása óe polgári állása pontosan kiteendó, továbbá 11 j—III és sztval kiírandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajáolkozó a munkálatokat és feltételek tarulmát ismeri és elfogadja.
írásbeli ajánlatokból, melyek 50 kros bélyeggel ellátandók a vállalati összeg 10'/.-ja készpénz vagy elfogadható árampapírokban csatolandó.
A tervetetek, múszerelvények és féltételek alulirt hivatalnál a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zala-Bgerszegen, 1885. évi jnliui hó 4-én.

Ztlaiiöii ¦. t. íHtsitü Hifiül
oooooooooooooooooooc>oooooc
Birtokvevők es építtetőknek!
Van szerencsém a n. é. közönség tudomására juttatni, miszerint helyben több kisebb-nagyobb épület eladására, illetőleg közben járásra kérettem föl; minélfogva a birtokot vásárolni szándékozók megkeresésére felvilágosítással szívesen szolgálok.
Értesítem egyúttal a t. közönséget, miszerint uj-épitketésekre, régiépületek átalakítására és javítására, valamint e szakba vágó mindennemű költségvetések és tervrajzok készítésére — helyben és vidéken — szolid feltételek mellett vállalkozón.
Becses negkeresések: Tttfe Mihály építi vállalkozó enm alatt N.-Kanizsára küldendők
n
»26 3—4
Tüstelettel
Tóth Mihály.
beállott szünidők (vacatio) alkalmával vasárnap, f- jqííus 19-én 1885.
m«jdoem telin leoiiliiott meaelárek mM»" Ktaitaáról Fiume-, Triswt- ét lg6.b»jón) VslanoUtw indul jttlim 19 *• 6 ón 20 porci-kor r^cgel.
Kuinárol Fídib* tb(7
Tiinub* ¦ róni II. oat U (rt *0 kr. III. ut 10 fel *O kr.
TaUurtbe „II . M . 40 . IU. . 18 . «O . A >ri<uti. fiaio.i ét TtlenOMi atuinál magtakiithaU ¦ villaDjor*! viUgitott viUghirtt adelcbargi btrlaag. A j«gj écviejf H n.pig
B^v«bb«t a kimsrt^ 4* miodeotLU látható UlragMkok, to-vibbá minden vuutállomiai portáinál matoroiatok ingyen kap hatók. -
ÖKX. O-.
>¦¦¦¦¦¦¦¦¦»»¦»»»»¦»¦»»»»¦»¦¦¦»¦¦»¦»»¦¦<
agyar savanyuviz.
Széchenyi-forrás
fharapa A - Sir iMLTbaUI 7
L nátron- A
T llthio..-for- T
mm mr*Unéfi\ef elé&llitott forrt*tíi
gy KitQnö asztali vix.
Orrosi iitarjiwgck által ^jinln
Széchenyi f
forris
Vogler J6**ef tulajdonos. Kapható minden nagyobb ffiszerkereskedésben-
I = Hamisítótok kÍk*rUU»é c*ilj4bót a dugastnalc T vím félé farditoU ri**4 „Ptténcx* körirattal van T ellátva.
5 -
t l
í.'íJJ

^4 4/, 4* 4,1 41 .;<) OS
f.ra, 44 Métert
N«fj teredéi * l
ellátva.
a i*Tanyatix jóságát egyed Ol a
. pe*afé» tttan megítélni. Ásod saTanyuTÍzek, melyek az oly i nagyrabecsOlt éa grógyhatásoa saraknak (alkaliuK) csak cse-T kely mennyiségit tiruimaxzik, mi thai a bor keDcaetlen , ura kom és így íz kellemes-édeskés UflTé ralik, — rend-uerint eröten habzanak, mert a kérés mennyiségű szesz (szén-' aavj majd Mnni iluű meftarr* vagy kötre nem leaz és 1^1-. gyonaii pessone elpárolog U j ^L Dy TtMkrŐi tvxt uokas moadui, hogy a bort 11-
. aarsnyariz értékéről oytijt a vegTtajti Túifiliy a tóikor a leg-LJ- U nagyobb nűy a legbe^sescbb restekre: síéniav, iiídm-J:'?,; J t»b nátron, Calornatriam és Lithionra lesx fek-1 t Y tetTe -^OD MT»oyuvM, mely a feftntíeket legdáiabb meimTi--1 " i* aegben taxtalmaira, a legjobb
Y A izombathelyeo megjeleoő „Volkafreond* 19 ssáma
.Magyau- UTanyariz11 czimmel a kOTetkeső közleméoyt hoxxa: . . Nem kétkedőnk, hogy rtnd időo esés hazai tennék. aely Bodj-pest, Becs- éa Berlinben tudonanyotan métáin K^J^a, Bécsben éa Tneixtben kUnaUtTi- lett, rtgre ia legyőzi hason minősegú stáier retélytáruit, a. a«lyeket Urt&lmá-ÚI f»s*Tk feltl Is ¦alj*; legyőzi daczára a sok viszontagságnak, a mellyel náloak minden aj rillaUtnck ktLzdenie kell Mi részönkrö] hasmúu kUel«MéffiakB«k tartjuk tatodén ha-su T *»i 'állaUtot, mely basánkét a kttlftlttSl tárol tartani *an X )f 'únm, felaepteai, annál is iokább, tairel & jelen esetben L Bég azon előnyben ii rssseMlook. hugy a „Szácnenyi-forráa"
* , r Ová*. ki ajabk 14öbea no^y lármával tVMépett k^t ¦J *<4|ei*<wt< kxt Woritackubaa (^(zellk-forrAi és u Bcyaereutt .Ba4kenk-atrg1 naraByn-kit," mely tu—baa BauerskargtÁl 4 kix»cg UtoI-Kárra, tehát a«at l* m radacmbiiriri kernletben fekszik.) E ksUkbaa »e4ig kixárólmr csakl* txu raanavk 1jí-» hciytcleall alkalmaxra, aielyek álaU Ma«ryaronit4trbaa a katait! k effésxaév ártalnuiumk Nitva van.
mnrauombaü járái
QtoltÓ pOlU
Regede.
4+ Magyar savanyuviz. i>
i t
i f
i , f
i f
^ ¦ f
1 1 »
^ rorr >

¦ t «
¦
VT. 4-
» ¦
i 'i-forn t
2 s
r
í h
y
y
|

t
+


xxxxxxxxxxxxxx
Postamesteri állás
megvételre kerestetik nem
vasnt mellett, — bol 25—30 hold földet, vag.r örök árban, vagy legi-lább bérletre megszerezni lebetne fentartva a tekintetes postaigazgatóság jóváhagyását. Szives tudósításokat e lap kiadóhivatala közvetít. 2527 3—3
X5OOOOOOOOOOOCX
Elthftre
SéetDen
— B
I-" E- 2
r^ *
II
=r ^
i I
alá f «
. L• S ~
&
! t
- 5
s
f I
«> O r<
S I I
íi "
" 3 s
¦S. " -™ x
s. x
, S-
* s I
Ili
"SS 5=2,

3 S 2
ií1-
5S
1 Jt
co
>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(
ALAPTTTATOTT 1868.
WALSER FBIiE^CZ
elaó buctu gíp- *a tüxoltótaarak gyrni*, haimnc- ás anjaöotödeje BUDAPSSTSN, BottanblUar '
Ajánlja gyártmányát, mint magytar kftlöole-gessóget kotakban és mindennemű izivaty-
tynkban elvállal teljes
vízvezetékek bereode-z^sct varosok, földbirtokosok, ipartelepek, armentesltő társulatok és magansók ré-szcről modern technifaai
86ÍÍ 4-60
alapon es kedvezd feltételek mellett ajánlkozik köz- és magánfttrdcik felszerelésére, szagmentes ürszékek felállítására és minden vízmű vi munkálatok gyors és pontos kivitelére képes irlapok éa részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen belföldi szivattyu-gyár.
ooooooo
Wajdtu J6*f\4€Y-KA\IZSA, 1885. Mos IS-án
29
»zá,m.
rire 2 írt 50 kr.
redi-rre . . S5 .
ítyn un 10 kr.
HIRHETK8KK
,- naxaboa petitaorban 7, eaÉsoétaor
s. s aunden urábbi Borért & kr.
ÜYILTTElWai
>oronk»> t Hl krm tetetaek tel
. incsiari illetek uiiuiit-u egj«* bjr-
JrWi^rt 30 kr fiz-tendó
ZALAI KÖZLŐIT.
\A lap urUe-Bi nitiei ill-ü> koxh-j
mm) t-k a ^jk rkt íH"isf|tl«-/ 1
.'*fi rt-szét ilMi. kujdnnfaiyt-k.
pedig i kiadókra sihox twrateal-H-j
intéxfiidök Nagj-kaaij WL
tűzoltó egylet", a .zaUmegyn általános tanüó-
Keziratefc viasza
i4 nagy-fcantz*ai ^Kereskedelmi Iparbank', „nagy-kanizsai Uslálet'.a -nagy kanosai kúdednet?elÖ egyesület", a .nagykanizsai ti-ztioaseg^lifzöjai'wetkezet' . i m*>pn>ni btruktLeimi * ip*rkt*mnra* nagy kanizfU külválasztmány* -ának hivatalo$ lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A melységből kiálltunk.
- rk >vMtit» Bell0 kJ.spás árnak ¦jáui»». —
Ebben az idóstakban, mikor N.-Kaoizsa, Letenve és AUó-L adva között a forgalom élénkebbé leszen, minden évben kapást fatnm aaro-kit. panaszos felszólalást a Letenye és Alsó-Lendia közt leró veszélyes útrészt illetőleg.
Idáig csak hoztak — ha jól emlékezünk : már háromszor — minden megjegyzés nélkül a Letenye vidékéről beérkezett felszólalást. Hind-egrikben élénken volt ecsetelve, hogy a Letenye és -Alsó Lendia k&zött fekvő úgynevezett ratkai parton az átmenetel élet-veszélylyel jár, hogy az at melletti partrész a* utóbbi évben teljesen beomlott s most egy minden biztosabb alap nélkül való part-peremen vezet az ut, szédületes örvénynyel fenyegetve az uta-soktt.
Ez évben is bektldetett hozzánk egy felszólalás, melyben kérve kérik a tek. alispáni hivatalt, hogy e valóban Dagy és annyi meg annyi kifakadasra méltó okot adó hajon segíteni kegyeskedjék.
Kíváncsivá tett bennünket a ¦júori panasz. Nem akartak hinni. — ha már a baj csakugyan olyan °"gy> — h°8y erélyesnek ismert, derék alispánunk ne segített volna azon. Mi úgy ismerjük ót a közvélemény nyomán mint a közigazgatási téren felmerült panaszol, bajok gyorsan, mély belátással és ritka tapin-tattal intézkedő orvosát. Éppen azért kétséget tápláltunk a baj valódisága vagy éppen életveszélyes volta iránt. Megtettük, hogy személyes meggyő zodéat szereztünk a dologról. Ily esetben a sajtónak föladata van, melynek érdekében sem idót, sem költséget, sem fáradságot nem szabad ismernünk.
Megtekintettük igen is a rátkai útrészt azok kíséretében, kiket an-
naü életveszélyes volta nagyon ia közelről érdekel. És most már elmondhatjuk, hogy az sokkal borzasztóbb, idegborzoogatóbb, mint képzeltük.
Ott nyomban m«gjeg}eitak, hogy ha már a tekintetes vármegyei hatóság az u'.Dak másfelé vezetése ál tal nem segit. — hát nyújtson be a vidéki lakosság kérvényt a rátkm partnak mindkét végére állítandó parochia iránt, hol az innen v?gy túlról utazók az utolsó dolgokat legalább elvégezhetik s hol nap keltétől nap estéig és nap estétől Dap keltéig zengjen a szomorú , De pro-fundis" siralmas dallama, honnan az utasok ,a mélységből kiált a nak* a tek. varmegyéhez, hol reg Dalnak a mélységek és ma gasságok fölött s ennél fogva a rátkai part fölött ia
Hát bizony most mi is a .mélységből kiáltunk* (mert nyomban a hely színén írjuk e so rokat) megyénk jeles és erélyes alispánjához, tek. Svastics Benő úrhoz, hogy „audiat nos.*
Nem tudjuk : látta-c már ezt a hajmeresztő útrészt ? ! Nem hiszszük. Ha látta volna, már tulvoloánk azon. hogy hírlapuig kelljen és pedig méltó megbotrámozással e tárgyban felszólalnunk.
Hogy mégis fogalmat nyújtsunk arról az útról, megkisérjok .enni. | Letenyétől mintegy félórányira
fekszik a rátkai hegy, közvetlenül a Mura partján. E hegynek oldalába vágottan vonul a Lendva felé vezető üt; melynek egy része a mslt évek ben vagy a Mura hullám&k alámo-jsédása vagy benső forrásképződés folytán történt maródás, de mindenesetre neptunikus hatás következtében le-, illetőleg beomlott úgy hogy az teljesen járhatatlanná lett.
Ezen némileg úgy segítettek, hogy a pa tból egy kis részt levág-' tak, az örvény felőli részt pedig meg-
rakták ftz gályákkal, hogy a part Föltett ü-: magnakban hogy az,K>«n
omlás ne legyen olyan rohamos. Most (ügyet magánkévá teszszak s a köz-1/uUd az út körül-belil másfél Öl;érdek nevében já-ulank azon fórum íwé.es; egyik oldalát meredek hegy jelé, mely a dolgon segifeui hivatva
>it ki. utá*i, ceiek réai óasiooér ftpite'ni-. Ci.iad ét .tkoU immár a kis d-dat-' eíé« tanai boa, flnádtie.ébee fordul, fbbeo találja ¦ tokáig sajnossá nélkoo-töt. kapcaut. í sérve* aiko o ré*si a kit-
y y g g f_________t__.„ „__„ ,„».,
part, a másikat pedig saédületa or-jvan És trsxsiík ezt hmételira Ttjdxlr,*».,c .1 eddi, ,,-r.e.»„.)».„ n«m vény képezi. Megjegyzendő, hogy az mindaddig, míg érdemleges intézke- >"Kt<>" °e«l«di é»i«kulai
örvén*
levegőben.
fölött. :íes nem történik.
| Bízunk azonban megyénk
szép-
hogy mino!D"ú alispánéban, tefc. Svastics B nő :úrbn hk hogy koerdk
egy része mintegy függ
El lehet képiéin; _
élet-veszélylyel jár az arra valóiúrban b hiszszúk, hogy a közérdek utazás! Annába vidéknek pedig ezen!Devébeo tett J^karattí feNzólalásun-utat oem lehet elkerülnie, meri azt!kat ^Ikül. hogy ismételnünk kel-a vidéket oem hálózza be rasúL Kanéi fogva ott a biztos járható úti színre élet kérdés !
Felhívás Magyarország kisdedneve lóihez és tanítóihoz
i lene - méltatni fogj*. Bízunk és várunk <
Hallomásunk szerint ezen útnak bt/tossá tétek iránt történtek ugyan a megyei hatóság részérói s | pedig meglehetős költséges intézke-' dések a Mara medrének elvezetését d»»ftiT cxélzó muakálatok által, de valami, M-gyarorizáttbai egyéni érdeken az egész törek- j «d ••¦ vés megtörött. \™*J
[y est kimondha'JDk, abbau as ersoleti Biker önérteié maian mrh-il:«ti ssrréay u*öndb<-n mükodö l egyesületül!-ket. laoét ne*í jük a bitod*ítn»t, saoly-lye. régi b»JQo*»iok, a kisd*a<>*Ók mol-lett a tára.daluu. éi a Uuiióiaur lelke* támogatására asámitusk.
E« okból aiafMsabAÍ7«iitk kisséles-bités« képesi t. évi anguaatos 21 — :3
»olt» ¦* ^
.fí*>
. terjfl»«tí*^l, és -Lt ifire M-b
Az a meder máig is megvan. „i.Uul boKj as sUpoe*elés-okutá. Nem kellene tehát egyéb mint a v.taiuía.t assentügj bivatatijaiva«va közérdeknek érvén} t szerezni azzal a onkép*é*re serkentés todumanyb-n
bixonVOS egyéni érdé k k el gyulaiban ver-en^njuaa által. Hi . * . . - .... i táaa rsén a kiadednevelée oéfwa-frOaiii
szembeu; a vizoek a mar nagy költ-. . ^.^ fó, „tko.lo.y kiüd«. •
seggel im-gásott mederben szabad ^g-u ^ua és nev«16- (tanno) int utat engedni. Akkor az a meder,!euji-nt-iü nevelési módjának m-gan mely a rátkai part alatt van félsz*- tása. Hivatát* a oev-;ló erkolc*i é* ;si
. ' daimi .
bi-
I aek ia ápolás*.
v t. 'uu rei:
úurtrő munkáját hiveo taljeai e'tt-, >r a k-sdir mi .<i«n neiieía^g^it 'e-i új sá«s.óbonta*ra, váilalkotik.
badnlna s az utat ar;a lehetne Te-'d.'mi ^.ékének emelete, anyagi tetnt.
így vélekednek az ottani vidék lei lakói; igy vélekedtek annak idején ¦ : a szakértők is. Nem értjük hát: miért nem lett az ige testté, s mért kell az utasnak azoo az utón, mely-Dek leszakadása leomlása csak egy kis véletlentől függ, máig is a
hétszeres hideglölés kínjait kiál-lania ?!
Ha még szerencsétlenség nem
történt volna, azt mondhatná valaki, hogy mindez csak feltevés; de már szomorú téoynyel illánk szemben. Egy azon vidéki lakos lovastól kocsistul a mélységbe zuhant 8 ott veszett.
no*, sem ktl térje*, aem belaő nem t-lel m-p a bussi kötöu T»r»koií-aokoak. Oka eonik abban r*-jiik, hogy a kisdedóvoda vUunj. a oaaládi é« >s iskolai Devíléí-okt* ásbos n«m alakult oly Urméaznttaerüen, miként inegálUpi.-látnia keil.
A 'ártsd-.lom «« »t el-mi <>k<4>ás
tioubiD mar tsárojra vatta
k flb
j
rinai « felabHr«ti én^t «• p*rkttc«áBak bodol, mid Ad dez » p.eda*;'>(;i» oyái tt-r-
folkamlja at óvodát; emez » p»edaj aiuunyadó d» ki oero aludt torv« kalti életre; as okta'jtansk » neveiét méasettaerii medrében kell folj ni
p
Suak egyik fAiar^ykt. Ho^j a H8*eié«* ügy barátok, h*.i' Ist^oosk, oagr koréból ni'nél iiimu-o <«kuI ojTjÜDk ét kiadrd-I ¦>«¦;- i-»i (•iveinké', mód»t«röllk-'t iit-ar-kl-kult j f»bbe, --u--rj«dtr.bbé Kjíjtik, a Ufdijat le lamija j.»a-la nnk i foriairs, amiért lapunk » .Kud-dut-veléa*1 kulno díj aél-kul fog ja<Di. Éa hogy «s «ddn o.k kw-dedüevolóínk torából oborvoit reod«a Ui(ok **ámb»li m •Mfllemi, erkóteci -úlya Ubld
pj
a képesdfli tanár *• elrmi íckolai Laoitó arakat rendet t*guk jogkőréTel kívánja f«lrubáaQi. Ily uOvelkeaoafl a kiadedos-veiőknek, t»nitóko»• k é* aiftldknek biao-Djara tikorl termő l«**en.
Felkérjük bit Ceim-dtt u, •*iv«-kedjéK k Kjadedneretók Ür«. Eejlatéoek tagjai aoraba lépoí, egyaserimind tagokat gvüjieo.. Stiveakadjék kozgj tiléaünkön (« bclí4ro*b»D, Eu4r Ignica graoátoa at-Cfai elemi un- •* kicdrdoeTelo-intéseté-b«n) aefj-l«nni, ea urgyaláaaiba lóvé-keoyaé^ébft befolyni. K.ÖSL,yfU«*Qnk prog-rammja a követkesí.:
I) Augu»siaa 21 éo. -egg«l ti órakor:
a) N« iivaous gyakorién minta-fog. Ulketá*. 3 —6 éve* kisdedekkel, erre vál-lalko'ó üey *r..k álul,
b) lOórakur elnöki mftgnyi á*a a
titkári jnleot^s,
d) pém arn., <i jelenté*.
e) as alapasaba'juk mddositáaa,
f) h-tárocat a Buj»n"t-ich Koppv-féle 2000 triót alapitrár.y ftlheiyeséte és jövedelmének hova f'.rditáaa fölött,
g) esetleg egyéb indítványok.
2) AuRuastm 22én, reggel 8 órakor;
• ) Easmec«ere at e\6t6 napi gyakorlati foglaiki>záa fölött,
TÁRCSA.
Emlékkínyvbe
Á'oio rinfU' - tin, bd»«t ia«i.d.pt
Ulk.mre • kip..K üd> lehel.
Mit .re. Dsjd u álomból folr.rt '
Tilok fadi, taod«ri lepel, —
Melyen ember, mert toha tea lat át:
Ke nuid el, MMO"/, ••!«» ál»il! -
Ne hűid el! — Hiu ea álo» kaijt Misd>c líjeJ tá«ad bo. ilto, — Ki ett&OM aiiBdMi kicei uira. Maginjomaak aa»rt kebelen. De > ceeidben riusaiioi »• Uoei S kvjtimat hévvel feled táfDO.
Altic e>llom t»ired dobofiaat. Htom anaod, bibájol •••••d ... ¦ Hallom ajka* M»»rt lottoftat e»>iü tartta uso»éd, ki. kwed -6h „irt bou « "•' í"» "'V1*1 ibráodja e >«:' »« ••erelmánek ! 1
Mitn ainc. l»' ¦*«. hl>»7 " "* ér"
IiáDtam ut, mi enftin bent ? . . . LeoioDdnék mindearol c*»k érx»* L»döntTe a fátok MTeit .... LcgjSintoi • pokol mmden rímet: Ha r»jtok á! kj« •¦"edif érnek 1 —
Alom ringat! Édea, bdroa aandut
Lelkemre . kepuH Id> lak«l;
Hit tm majd u aloakdl fnl».rt'
Titok ftdi, tflndftri lep«l,
M,l,«o e»b« men .oha I N« riaaai »>, a~«n?, aai. .na lit >t; 'ea iWit ¦ MESE
A ehinai né.
jL^ ^j^Haroohatla o. bog; • illóbb.n a
aikotaaának Müve .*ffm r»ml(^T«l lall befejaal -.. A »{ •
¦ erowiíoek k&iponija. „ önmegl
»il*f
U6 személyesitfSje. 6 tadaUban bi-/atásá k csak tseret, a bajban vig*»stal és boldogít. SseretetremélióságáTal ellUi a bú és a gond felhőit a férj homlokáról, enyhíti fájJa-mait sstal, ho^y m*>guaitja e as élet terheit. Groodjaival nemcsak o**ladja. hanem nemiéie gondjait ¦¦ vj nli vállán, ö ne««ii a honleányokat, 6 anvel' as igM Ártesü bas*fiakat. tájit példájává! as erkölcsösség éa vallásosság érteté: cen-p-gtoti a kyermekek sai-téba. — ö » némtet nevelője. — 0 lelke a társba élet-nea a jó ékon-fságnak. Múiden&.t és mín-diuben a nö áldást bosó keséink tnttko-éi látják.
L• mégis még mai >»pig í". midfin a modern caivilissctio már annyira • lterjed ett a oó helrsete kivál; a kelaú népeknél Bgtenlő a rsbssolga helysetévnl, kiaek
; ainos asabad akarata, kinek kötel«taége ara iránti feltétlen engedelmesség, k. nem egyobb egy állatnál, iiely á.latnak ast
| ssonj a neve.
Mély asáaalomérs«U áfaradt f«I bea-oUnk ama tudatnál, hogy ember oly embertelen bánásmódban ré**e*iti ast, ki hivatva van napjait kellemessé tenni, ki vontaimat kevetve édessé testi a férj minden keserűségeit.
De nejtcsak ssánáimal. hanem a legnagyobo TÍaaaaieUséet asöli aa emberi éraéasel megáldott ssi*b--n s obinai fóld-rnüve* tette, ki nejé. és leányait u eke
I elé fogja mint a barmot. Ét e tt*gén> ¦6k nyugodtan tűrik sortokat — képsel-betó e ennél nagyobb 6nm**gUgadás?
A chioai nóne*elésí rendss«r fAetve
a asulok és a férj iránli feltétlen eo«MÍel-meaaég, *agT)» as önmegtagsdáa s ssttlAk-kel és a férjjoi tseabon. As atja astbadoa
rtedelkesik leánya életével, at Ö akarata nem <Ur ellenmoodást. Bem tűri as enge-detlenséget. As atya B*m tekintve leánya vontaimat, ssabadon, Őnkéo-ülef rendel-kesik asivével, kesével. A kérő a leány eMti ismeretlin, otakis as egybekelés napján látja m-g a m^nyaaatony jóvea-dobeli férjét, kit hivatva van Méretni.
A nÖ helyseiét a családban csak e néhány ssÓ j-llemii : As asaiony kAttles-•ége abban áll, hogy a hásttrtást késeije, a gyermekeket maga ápolja ét Deveíje a férjnek mindenben eogedelneak-Kljék. Ha ösveggyé lets ésfelnö:tfía van, anaak tart ősik engedelmeskedni. A háton kivfll tóba semmi helye
A chi-aai aaya csakugyan bármely körülmények kösőtt maga axoptatja és maga neveli testileg éa lelkileg (tyernje-krit. A gyermek tájat anyja ajkairól lesi as elfrő asavkka', anyja karjai által vetetve kesd járni, t legeltó ragasskodáaa as aoya iránti ragaszkodás. A hátban mindenütt éa mindenben a chinai sA asorgos keséinek munkája láthaió, s ha nem dolgotik, férje oldalánál áll iparkodik kétsseretoi annak örömeit, vagy «itt*ni férje homlo-kárói a gond vagy a barsg felhőit. Ha férje m-g hal, tóltessi as es^ve^y- f»ly°lát, hogy as. többé le ne vegy6- 0 nem ismer más Örömet vagy eiorakniást, mint a me lyet hasi körében fólulálhst. Susháí, bsl és egyébb iiynemft •»ó*akoataHÍ niu-lataáyok a chinai n6k olott iaméretlenek Ilyenekben ba egy aitálában raan^k osakta s férfiak veasnek rés(t.
As onme^tagadás ily eklatáns pél-|dár, oaakisa chin^i nofcnél találjak föl. A ohin»ú st6 mesi minden ambiúosat <se>-
vedélytdl, nem kt-vély, kvci^r, ftMvéoy, irigy vagy sserelemféltú.
Egy *senvpdélTfl aiooban kösös a mi nímk asenvedélyé*-! éa es > hiúság*. A cbinai nőnek fSbusskeségét b>lvány-9árga arcstsine karotu termetf, éa picii lábai képetik. Homokot és hamut nyel, csakhogy arcia bn-ivnny ssii t öltsno, lábait vas ctipűbn tsuntjn, hogy mt>g>.ka-dályossa oövétQkei.
A cbin»i n5 roppant aseov>-dé4ei daciira, ssivóa elftiel bír, olyannyira, hogy Cbioában nem i« ritka • 80 — 90 éves n6.
Ilyen a chinai nő élete, telve egy-btngustggal, fájdalommal, Keserűséggel és öomegUgadástal t mégit ha e n^oek végórája koseled>k, Önelégülten hunyj* be ttoméit, mert megtelte kötelességét tsUlei, férje és gyermekei iránt.
Ep*rj***$ Ittvdn,
Févártsi levél.
JaUnt . . „.
Büaskeaéggel moodb-ijuk, hugy fővárosunk van olyannyira --arópai varut, hegy egy külföldi fejedelem látogatása ma már nem it tarto*i'í a rf-ndkiviiiiaég<-k k&sé. Milán aserb király, a b»joí bercsegi pár I. Sándor bqlgária t-jedelménolc látogatásai egymást értés. Augusstua bavá-ö*n »s angol irwnörökAe UtO||-atás4t várják, Fran'M.aoaskgból p«<-'g • frsn-osia kőstársasáe uéhány kima^ns'ó nWkj* ¦int Leeaepe Nándor gróf a tu«xi csalurna épitoje, Damaa stb asinlén megigártek láiogatáankat. — Sőt mint hírlik ssep temberben Krasébet m«gysTorsaág kiraJy-aéja is meg fufi* teinnteai a kiállii&st.—
Nálunk igeo-igen tarka élet aralkod U. Bo4oyák, török, szerb, oláh nem-teii öhöseteíkben járnak keinek as utoaákon. töt két .feketével" is vol1 aserencsém találkosbatoi.
Kódmönöa a.ya&aink is nagy ssám-m*l vaan*k itt, őket is felhozta a kiváo-o-iaág Pestre mint mondani asokták. Hinap egy tolnám "gyei F. dol köué«beli emberre, laláikosiam, kisek néhány év előtt itt Pesten egy .ugy»> kéi", néhány ssás forintot iartalm>SÓ pirxa bugyelláriaát kihaláasta aaebéből, ki akkor megfogadta, hogy tóba több«t fol a>m jön Pestre. Annál nagyobb voh hát már moi' cao-daikosáaoin midAn atemkosi Utóm magam aram bátyámmal- EibecteMt* mi bosU lói 6> Peetrt.
Hátbisony náiank kidoboliák, bogy - ki *kar, olosó pénten feljöhet mert a vaautoa aeg a gótbajÓD leesállitották a trafikát (értad tarifát.) Nekem ngymond sebu^yaem volt mehetoékem, de bát ka-Kyoo túrta, as oidalom a mit kisbíró uram bésaélL Attoodja hát mán tíssteaseg ásóval legyen mondval, >V>gy abbaD bosnyák fabilónban (pavillon) egy máaiolmásaás nagy tetüt mulogatoak ! No asaondom, ka máaért nem. hanem annak a féregnek a nedvéért felmegyek. Komám uramat it biiiepj. deó meg aasosdja, otak akkor jónoa fel, ha *st a bosnyákot muiot;at»ák a kinek a feién a> a 'erma'es osodabogár megatülemlett. — Ennél ktilönb redatn-hutóriát még egy amerikaitól aem le-he:ne várni.
Van ős Buda várának egy .Öltött vat" neveaeteMége a Hesosi aaübor. Ssánatalán mterpellatitS tárgyát képesé s tsobor as ortsággyÜlésea, a tőrároaíHUSZONNEGYEDIK ÍVFOLYAM
ZALÁI KÖZLÖN T.
JÚLIUS 18-ás 1886
b) felolvaaáeok ; éa pedig:
Stékely Gábor, aaetfedi Bgytán úr. a köveikeeo tárey fölött értekeaik : .A reaUelkeaéeünk alatt álló eeaköaök helyei tölhei.niláaával mikéat lehet a kieded aavelo-iuiaaeiek aövandékei köet a meg-kiváaiató legyeimet íőnotartaBi?¦
Molaár Mária, meaobereoyi ugy-láreDo: ,A kegyeleua énéé íejleealéeérol aa óvodában' érteke.ik.
Végre Siékelj Oéae aagy-k.aiaae Ugytáre úr .Fröbel Frigyaa aeveléal mód-eaerét* togj*. fejlegelai, viaaooyitva i kiedtd Mii éa lelki fajlodéeeaek lórvé-Byaihea.
Cl Tieatujiiáa. 31 Au<uaalua 22-éa, délulán 3 órakor:
.) Aa onzagoa kiállitáa megtekin léee teeiúlelileg, v*eeto kaleuaolaae mellett,
b) F. Saatbmáry Károly elaök 01 által a kiadedoeveléa ttgyét tárgyaié fai
gy y
olvasás meghallgatása, a kiállítási hang-Verseny-aer'embau; régre
c) 'ártas btiosaestély.
A kösgyülésre Mutasó tagok kö-vetkesó ksdvesméoyeke elvesnek:
1) Tiseuót ülj- ridéki óvanő. ki i ,oru. kisdedóvo-képetdéoek- bentlakó oöveadtke voit, díjtalan lakást ég reggel H nyerhet osen intését épftle'ében, ha ea iráoc elAMtoaeo Kralovánasky litvánná ÚrnÖhÖt (Lipót-atcaa 36. M. as.) as .Or»«. Kisdedóvó-egyeaClet* tanügyi ssakosstá-lyának elnökébe* fordul.
2) Aiod Ugytársak réssére, kik tenti kedvetményben oem réaseeülbetuek, napi 40 kr. dijert eeskösöl ki lakást a kösgyü-lést elókeatitő bisotuág, ba as illető ta gok as iránt jalitia hó végéig ai egyM titkáraho* (ssegenyhás-tér 7. ¦»., oraságos óvókép-sd") fordulnak.
3) Ai oraiágoa kiállítást megtekin-t«oi óhajtó tagok Kos ma Dénrt egyleti péntTároaná! _*u kros mérsékelt belépni jegyeket nyerhetnek.
4) Végre > feljönni stándékosóknck ajaoltaük. hogy a rendes Sst. Istvár napi kéj'ooatot hasrnáiják. a melyre minden vasút 50*/e áreleugodést Djajt.
KoMlebbi felvilágosítással bt-mely irányban kénsséggel ssolgál DomöUr G**a egyleti titkár (Bud»p«s'- óvóké-pnde)
Budapesten. 1885. június 30-áa. A .KitdédntvelSk Oh. Egyletének' L
A kausterl bliotuág mdkO-détte a kanizsai Járásban.
folytatóié* aaa felvéve 88ő-evi aiájoa hó IS-áa
Jelea voltak:
(FolyUtáa )
Kovát. Jáooe elnök,HeydenHihály Hulaár Farkae. Blau Pal. Tóth Imre 01-
aottaagi tagok, Ritier JáDoe k. b. biatoa, B»áu fálmáo b. tag.
LJog Jakabfa köaeég véietvéa tárgy.láa .Iá éa eaea köee'gaél Qruoer Gy éeVoberFe.eacafeleióllelúk állal be .dóit ireeb-li indoklások olvaatatwk fel, — >edig eaeo iadoklások már a igálat alkalmával a belyi
y g^
aysrwk, esutul tudomúul vétettek m a ftkb
y
G«»k »;6re bf-c.á|lú« alán U»g J>. k.bf. kőueg B II. teUsóláliu.
Si.b.r «d.) kó.léj; B. II. fíl.iól.lU. Tétetvén tárgj«lá« »lá.
Baáo Kálmán Subároál érdekelve neo> baaaájlkasott
. mcDnviboD r.l(Wágo. ¦^mbolaiDK k n*^j>r oemset lealásu-U*ta«k, de miodjo iaterpellaosiera n *4Jftts ceak at Tolt. bőgj b» miaért nem >a d. otupa leglitásból el el kell oll türai e amégjeooealopot.
EltekiatTe ••oabaa. hogj e aaobor •eVti oemsati Saéraetanket, aet miit oaél jának meg sem felelőt ée rég el kellett roló. távolitui. Eeeméojea bitonjilják,
hogy o^yon eok Bek tartják,
i Síi. Gyorgj üobrá-tekiatTe a aaobor
kompoaiciiójit, tekintve továbbá »it, hogy . tar melye, a aaobor áll Sít.. Syörfy oetét Tiaeli Bagyon l« hihelo.
Néháay ampp.l eaelStt egy jóképS T'deki .tt.fi álldogált ha élete párjával a ••óbor e|6it, ., aanony lelérdel a iio-borulp.a.l gráait lépoaóaetére, kereaatet vetett magára • Begy áhítattal a koeeorui tartó esgyalra meratatve aaemeit. halk imát rebegtek ajkai. Bátyám aram fél-kiayökével botjára támaaakodva, fodet-Imm fflvel aaintéa ott álldogált, agy táteaott miatBá í ie iaaádkoaott volaa. Meg Bem állb.u.m bogy tdi aa vllágoeiiaam aa atyafit lévrdeae felöl. — Tudtam tudtam feleli •• .iy.fi de kát aa aaaeoBy miBdig okeeaob akar l.nai aa emberaél. Hej tolyuiá >¦ aly>L nagy iajráaog»tva. — mégn oeak igaa a régi koaaoadáa. bogy k y haja. de rtrid .. aaaa I
Py . . ....
ba, mind uoa által miat embari birtokoa eaolobir okáaak oeatályoeaee érdemében eletarjeaati, bogy a eaabart adóköaeég B I. oyilvántartéaábaB 487, folyó aa. alán 2123. nyomotté folyó aaám 2123 — valamint e 469 f ea. 2!27 b ea. ingatlanok teljeaeD ujoBBao elaki'.ott aaölök lé-teaoek, mely újra ülleléueaélö a érvények értelenébee hat évi adó mealeeégben ré-aaeeulaek, eaéri kérte iB.L alatt aaokaak Dyilváatartéa atjáai krreeatul Taaetéaét, auutáa eaosbaa olt m agy el aem iBté*-tetetl, kéri aao.k eautl.li felvételé: éa elialéaé él ekkéfli, bogy a 2122 hr. ea. alatti iag.tleatxil 1883. évbea beiilietett 500 Qll taraiét . 6 évi adómealeeeégbea réMelteeaék, m« t .kkor Oltetetett be. . 2123 hr. ea. a. ingailaabö. haaOBlóan 500 ^)öl, mist mai nap g ia u'jeaen lubad tér e 7-ik oeatalya aiáotó földek eorába loroataaaék, a 2127 h. a., iugallaaból 883 éa 1884 évek eorea 1 bold 480 _oi U>1. let bebjlette'e'.t ugy B. abból aaoabaa 420 Ljöl. miat baeaontalea viamoeáa áll fenn. kéri eaért, bogy a 420 Qil terület eeiot* a leáeiótoldek eorába, még e. 1 hold 480 3>l a 6 évi adó Bemeeee,bea réatelieaaak.
TeklBIve, hogy felitolleló által B I. al.lt iodi>kolt kérelme a B. II. be nyert beveaetés által igaaolt, tekintve aat, bogy ea-n terület, miot vi.moaaai gödör, Beve-•etea költeég- éa fáradaaggal lett ugy át alakítva, bogy aeó fi ültetésre haaaoálha-tóva vált, a törvény által adott kedvei-ménybea, akkéat réeaelttateado, hogy a 2122 hr. ea. alatti ingatlanból 500 ~ol teruM 1889. év végéig, miat edómeotea ikiBtueék, a 2123eaáaju wgetlaaból 500 D-il a nártó heted oetlályába. a 2127 hr. aaámu ingatlanból 1 hold 480 ÍJol 1890 ev véeeigaaadcmeatea kedvee-léBybea 420 [Jöl terület pedig e icom-taédoe heted oa.lájyu eorába vételik fel, ekkéal a B. II alatti feia.ólaiáa iatéa-tatik el.
(Folytatáea követkaaik.)
HMM Kvéi. I.
Varaed-Ioplieaa jaliai aó 10.
Varaadtól Toplioaaig a. út eaép éa kadai fof, oeak antáa a kor kjvaaalmá 1 — 1 frtot; Armuih Ná hín üi a 1 (.
regéayea, nagyobb réaat jél müveit aeollok hue mértaa eroa raclámot. a Űrlapokkal 80—80 krt. Berg Jóaeef, Bl.a Béla.
éa p.lotaaaera pinoaék ko., b.l.db.tuek lehetőig magbarátkoaáat. a kiraieT.1 UJC. Faatl Kor. Fiacber Fdlöp, Fleiach.ck.r
. aatliók jo miBÓeég meileti M terméét jeaalaai, meit tadj. . viláj hof v a e.jló Albert drüabaum Pál, Groee Albán,
iféraek. a ¦ 5116 r.idák aaive lelke már aaUlmaiagT a köavélaméayByel pároaul- Hiracb Jakab, Uireohel Sándor, Keaa ar
elfire i. örvend, de aaért várjunk >gv va döalí érivel bir, ahea még reod, kéoy- Mikae. Licb:icbeÍB Pál, M.rtuB Ad.ill,
kiaeé. még míg . termái a bordóbaB .aaa, ayeh»waég, lebeKig olc«iaág, aaert a vi- Mocaári bajoa, Nádor J.k.b, Parkó Pé-
utunkaek gröayóru ido aedveaet', eem ' lág gaadálkodóbb eaámitlóbb lett, miad ter. P-llák L'pö', R-udonkj Hu»ó, Dr.
éi l lt b | « lhetőre teeai a fardő jövedelmét tic Schwan Adolf ^cbwera Jóaaef Scbw
aaéi, por, melegaag sem volt, banem a | ea lehetővé tea.i a íardő jövedelmét tis- Schwars Adolf, Schwara Jóűef, Scbwara kellemea hegyi levegő ig-a kedveaöeo j eaareeiteai, a jövó levelemet a furdó beléle- Sáador, Schw.re Reaao. Sxékeiy Tivadar, hatott reáak, déltájbaa jókedvoea voaul ' léaek leiráiaára fogom aaeBtalai, a vieaont Spitaer Lajoe, Steia Jakab, Tachauer ¦------¦• p.|ix, Zucker Jóea.t arak, A- R. éa 4
IN. N. 50-50 krt.; J-fol ur 40 kr!.; Fiacher Lipót, ée Podák Ede urak 30— 30 krt. éa 2 N. N. 20-20 krt.; öaeaeaea o. é. 30 Ur 50 krt. A t. felalfiietiknek, ekkép taBuai o-t oemea támogaTaeukért,. eaeaoel háláa köetóoetet mond a kereelc. itj.k öaképio egylete óévében : ifj.
tuak be a regi hiraeve* é* kedvea fardo látáaig.
helyre, a jöTo lavelembea többet, eg3 előre :
caak .ar, hogy halh.tatlaa Deák Ferro-
csünk moodá: bogy a villámhárító addig
maradjon a háa'etoa még aaolgál.tot teaa,
elleabeo váltaaaé. fel egy máaik által, ; 3692,18»5.
ugy Iáusik e Furdo hely00 ia aaByibaa HirdetméBy.
elk.lm.iba'ó. s meaayiben aa előbbi Áa olaaa fóldmiveléei miaie ter
kerMkeéelní nurátti.
fördői orToagjeogélkedó laTéo, béében i té»kedé-e folytán f. év. október hó 15-tÓI , W$im Tivadar egyl titkár. Dr. Loagbiao András or nevesle elt ki. ............ "' ' **—x**- T-:-------
II.
Julina II, 1885.
Ép agy miot a vigjátékbao, a mely
BOvember hó 1 jéig Sea-Miaiatóbea Flo- { — Do»atk L*j(w ur . oegykeBÍ-
reaa mellett aemaetkö.i aaöllöiörkóly- j aaai kir. táviri .hivatal ffiaöke Koloaavárra Jeaiiláló gépek ea kéeaAlékek vereeBje i helyoatetvén á'. juliua 14-éu . hicau t readeatetik. át»di. éa 16-áo ca.Kdjaval e utaaotL
Hidia errefelhivBákgépgyároeaiBk ' — Danii Kltkl jelei nép<eiléaa a
éa aatllotermelo gaadaiak figyelmet, egy oagykaaiaui caigáuybaadábol uj Urau a-
A valódi tropheaai bAaég megtört éa
readeaen háaaaaággal vegaódik, * báaaa- ] úttal tudatjuk, hogy eaaa veraeBy réee- lot el eág elleobeo vígjátékkal keedódik, aa elaö | letea progranamja kamaránk irodájab.a lönyoa feitét Variad- Toplicaan levelem a fordo orvoi- bárki által reodea irodai órákbao bete-aal végaúdött, a mai levelem elleabeB a kiülhető, mely iddbea róla maaol.t ia
fardfi orvoeeal keadödik. LoagbÍBo orvaa ar, kiaeveaéee elleB, nem lehet aeBkiaak | kifbglaa, oaiuoe, értelmei fiatal ember,
Soproa, 1885. jalitu haváb.o
társalgó, gyakorolt láoosos- éa
er, I
aa
orvosi ludumáayokban oihonos, de volt aikalmam, ép nem jogtalan megjegyaétva-ket hallhatnom, a melyeket éa sem ball
3894^1886.
le Biaritib. tit.sik, hová ( >k mell.lt laar.odtetve ven. kapnak 10 fraakot, teljea elia-táet ea od. éa viaaaautaaáa megtaritéaét,
— Érteaitéa A aagy-kauieaai
sKiadedua*elo Egyeialet* váieaatmáDyá-
aak b*
a nádor-utcaai kös-
Hirdetméaj.
A cs. és kir, kAaOs-hkdsareg, nem-
pooti aKudedovoda'lOévi a magyar ut-caai 'Kiadedovodia.k' pedig 6 dik évi egydttoa aarUaoepélye 1885. évi juliui hó 25 éa, aaomb.ioa déluan 4 órakor
- - ... lartatik meg aa egyea&let Bador uiclai
fordJ hely-a, a hol egy aaity coatiguitáat NagyKuitta, Köaaeg. BáBf.lv., Bo- I ,.já, belyiaégeben' melyre a aeuloket • a magyar D.maet küld. megérdealeoe, bonc. éa KeaaihelyeB állomáaoni oe.pa-^„k,,, „,T„|e.ügy barátokai liaalelettel
.. elaökaég. A aádor-ulctai ciseaegyedik évfolyama 1885. évi laeptember 1 éo leaa: a magyar atciei vbliad.dovod. beeaOatettetvéo, helyébe h.todik évfo-lyambaB aa ,Araoy Jáaoe-utcs.i aj-ovo-d.-épu et' ugyaoekkor nyitutik mag- — Aguaaiui bóo.pbao egyeaUleti aaÜBido Tae mind a raellftl a aádor ulcaai OTOdA-
gathaiok el. Egy 1I7 biraévre vergődött ka!öabea a m. kir. boavédeé.'uek 3oprOB, furdó helyea, a hol egy nagy coatignitáat Nagy-KABiwa, Köaaeg, Báofelv., Ro-a magyar Demaet k&ld, megérdealeoe, { hoaca ée KeaathelyeB állomáaoaó oeepa-
egy oly orvoat, a ki oaak aémileg ia érteaé lai alul 1885. évi aeeptember hó l-lól__
a magyarnyelvet. igu éa felia taeuuk 1886. évi .ugoealua hó 31 éig eaSkaége- I .g5JJ.'aö»oda alt, hogy minden mflroh magyar ember ' leodd Bab-, iiéaa-. alom- és ágy nalmi-, j oak
gy gy
érti a németnyelvet is. sőt tibb oyalvben is otbonosak : de a asanredéa nem keresi a műveltséget megtámad a egyaránt a aaegényebb ossiáJyt it, * kiknek atm voh alkalmuk a né*aet Dj-eívet alsajáti-taJBÍ, da aaért mégis kéoyteleoak, más oramigban atit keresni fájdalmuknak, kérdem et cetben. & diágnoaist egy »r-voaaak mily nehés megáll«pit»ni, hogy ha a stenvedövel nem képes direct be-sséini, Őt megérthetni, lehetnek asonban
keméayf. ee kóaaén aaakeégleléoek biatoaitáaára, f. évi juliua hó 15 eo dé-élel
ki-
lelÓttí 10 órakor a soproni os. és kir. mesesi raktár hivatal helyiségében ¦árólag iráabeU ajánlatok alapján nyilvános tárgy alá* Urtatik.
Midin errtl as érdekalt köröket ér-resiUsndÓk. egyatul figyelmestetjük a pálya ni saándékoiókat, hogy a réasletes élelmeséai
feltételek
bdu melegitfimgarai megl«Dk.dtak. gyor-
l.a haaaaáljuk fel .1 aikalmat, Oaauk a ' miodkét Bem köet le oly bajok, a melye-vaaal még meleg tehát hátraa előre fel, 1'et aem aaeretne a being még egy b.r. induljunk a fürdői álra. Syőoyörü laép madikkal ii köeölai oiak aa orvoauak idí kedvMménye mellett, oh! mily élv^ ] egyeaeaaeB, de máa réaat ai orvoi iránti aetei utunk volt, ily időt ily tiaate leve- ' biaalom magnyeréaéhea ia uagyoB aaiik- j g«t caak aa beoaulhet, ki ritkáu élveabeti, j'é^eaaok vélem . ojelv lamerjié , V» j a kinek reggelid aalig .L'ünk Borbála* j r.ad-Toplioaa ninoa lem CiiiDaba,, aem 1 keni. a aégy fal leregoje eaetl oa.tály- 'japáBbau, h.Bem oraaáguak határ aiélen ' réasül, arra kimondhatatli
a soproni cs.
hatásai
tekaaik, édea teatvérek vagyunk, már au aál iBkáb ii óbajtaadó volBa a oyelv iemerete, ieas hogy Uagy.r ea Horváth oriaág köxt a politikai viaaooy jeleoiag feaaült állapotban vea. de a. ia biaonyoe,
"lanyo. éa uj életre ebree.'. ven iá a mua- nog7 •• •«m Í0S öröaké tartaui. meg log kések hálája, mert bí .r.táaaak orvead eettani éa a régi leatvéri «aer«itet egéai
anul jó
bir, a tisata levegő testére m kt-déiyéra, fők ép moat minő éléok a meaei élet, as eaeroyi jokedvtt aratók v^ danái, kur-jongatáaai mioden lankadt kedély i felvii-
raktárnál ée aa V. hoBvédkerttletiparenca Bokaigaál Seékei-Fehérvarott n.ponk.Di déleJSt 8 —12-ig b.iekiniheiók.
Soproobea, 1885. juliaa havibao.
jí leemk. is iparkamara.
Hírek.
a nép, biti hála ae Égaek 1
erjedelmébeo iámét betjre fog állaű:, eet
üak, neheaek a kévék m tn.gtól -.elvek. ' • jéa.Beág teljoa erejéből mind két réearo,
Magtól l.lvék, aa ig.e. H megn j ki/ánják. a l«aivéri öaatorráe moat mar ___........-------^--------_, -------- _„
örSm helvef. leheBgol .aagondolat vajh. I <*ek 'dí kérdéae, e^oal iokább iaaaOkaé- j, ,¦L tudja, jól imeri a vidéki saj-t.l.l».m^,4r, pajta, p^láe.é. p,„c.e,! «-_.. °"?™*:' ¦>_•&"'*:_+'¦ \ tónak legtöbbnyir* kinos é. kénye,
— A félév elteltével ismét dűfketéit nyitunk lapunkra és kérjük ennek barátjait, miszerint mentül aélesebb , körben terjeszteni szíveskedjenek. Nagyhangú Ígéreteket tenni vagy végzett munkánkra hivatkozni szerénytelenség volna. Úgy
leae-a péaaünk a Begy adót fieelnUnk ? já itáee, okoe ember a mi fi.lei orvoeuak,
leae-e a Bagj (áradelomBak gytlmöloae, leaa-e illő ára. esivárog-" • g.adag kút-íöldrol, e kiaaivatyuaott ategéay oraaá-kb éa? Oh! ea miad a jövő
guakba péi titka.
Hej máakép^li moa'. a világ, hogy-
hamar megb n tanaim latinul, nemeiül, slávul. és olaaial is beaséJni, majd less egy kis idő, egy kis kedv a magyar nyelvre is, a meiyet hála Istennek mar kt éUk béli l
helytstét minden miiveit hirlapolvasÓ ; éppen azért oraágra szóló igényeket velünk szemben nem támasztanak. Elvünk ezentúl is a hivalkodás nél
^
^ *
munkdlkodds
banelDÖkségi engedílylyeJ a kisdedneve-lök rfeatéröl privát o*odai órák tartatnak
- Sxerencsétlenség. F. hó 13 án délelőtt a Korona -féle uradalmi épület tetó-coeréptetének kij»vitáiávi>l elfoglalt Hencsioo Nándor kőműves 12 évea fiát Lajost h -sanálta mint .csuláger* gyermeket, ki nem lé?én még a teiömáasásbia jártas a magát te'óról elóssör as ud»arb»» levő féltetőre ésoaoétaa udvarra lesahast, A rögtóo elohirott orvos tálsaÓlag törést nem konstatált ugyan, de a belaó aérülé-aekröl meggyösódai leheietUm vult. — A fiu be-aállittatváu a kórhaaba gondos ápolás alá vétetett , életét megmentem asooban nem lehetett és ugyaoasuap este (¦elé istonya kinok kost maghalt.
~ ÖagTUkO88á«. Folyó hó 15-éo
reggel 5 órakor a Sat.-Qyörgyvár főié járók-kelők a temető árokban álló fiatal nyártán egv akasa^Ott embert Unak. — A belyssinére sietett orvo* - m«r több órával előbb b-ko' tkeselt halált consta-tálta. A saeranoaétUn bizonyos'Jfootxg Fareoo navü vaaoti oapaaamoa. Ztebjé-ben egy iró>nal irt levélke volt, mellben róvideo elp»oajso!ja, hogy m vssu rol ei-bocaátottáK, hol vegyen most már kenye h é ll
ret, felesége
gy
elhagyta és Vala
g pg
i c*eudAr laktanyában Makacsáé.
kell iiégyeleaSk beeaélBÍ, mert "lyj^jy, »„„„ u~.««.. .„...„„.u^.
--„,--„ kedéebeo vao, hogy Bagyobb kerae- j TI7'í'-I"TL."""i .. ö tehát ¦•gua'a eal aa "jrömtale* életet
ha aaoa oetllagok iára..-. .. égel, v«v ' .ed.ltni háaaa, miot Loudoo, P.m, Bar-| <e«n<í f« reméljük, hogy tgy lapunk , ^ n Mo. ,á„ „ ,41.. Boamatlli .1.0 t
gk járnsa ss égen, vagv [
ason planéták mint egy karon, nem ta/-' !•«. Hamburg, Nürnbergé* több másít ,»rt' bar jk kh ilá k
p gy
jak, csakhogy a világ sokat, nagyon so-•tat váltosott, aa un drótosok bedrótot-ták as égést fÖldttaket, •« egykoron tő-
Unk oly mi
iiukségasnek óhajtsadó leaoe e Dajon
oly
köae) hoaták hoasánk, a gos villany erő táolorithatstlan scorgaJommal működik, s'gédkesat nyújt, & dinamit ront és épít, földünk ktveikősAtt régi tekintélyé bÓl, de mit ia flmélkedjuak oly annyira a jövő fólöt', agy miot >¦ ügy/édek port, ép ügy t kereskrddk majd kiviteti pia-caot is .ecemtaeek, de jó árt-e? no e* már más kérdés, do btssaoK tfikép boa tyaiokb l dáikb b
styaiokban, f
p gasdáinkbaa tán be-
y, gba tán be
fogják lá<Bi aat, bogy a taáÜitási árokat a lehetőig le kell sf illitani, hogy csak némileg ia sikerüljön as, hogy a kevés föld adót fi«etó Amink a, Afrika, Iadia e* Hus.kaorssá ;gal v-rMay»sheasünk, fájda oni, melyek néhány ér óta as euró-p»i kikötőket basávsléa'egyéb terméay-nyel elaraasiják, kóaayea tehetik, adójuk kevés vagy semoi, fé. vad nép munka Tftj. olcsó, visi asalii;ás alig kerül v.la-mibe, könnyű a játék, aaép basánkat le aioritják a világ piacaáröl. Ily elmélkedések gyfitrelm*! kbst elértük Varaadot hol lovaink a .Vadf-anb«r--hea cs.msett fogadó elóu megáluk, beeaáiitank, es a osiaos étterembe mentünk, bá'ran mond-h-iom, hogy túl iiif«ea fog*4'ak baa-oünkvt, volt surg't forgás jó bor, friss »or. pinoaerek nsosogiAk, bási saalgák pkdk fó^k fikdk l
giieni, »i minden félreértések ki karul* sévet irom. «**^ többek jogos kívánalmait toltnáosolom.
L íftrdÓ helyiek nem oaak nj orrosa, baaesa rövid iC6í6l fogvt Ng. és ffit. Dr. Itatansi nlsrton kanonok urbao aj igasgtv tó|ais van, nagyon meglátssík, úogy as aj igssgató ar jósénál fogja föl a kor eaamé-j*ít, bátran m«gbirkoaik a oonoaranci&val, kéaaftl e fllrdöt as európai birU fürdők nívójára emelai, sok lett áldosva a virágok btfserféaéVe esek asaporitasaira, e ki»s hely esertiyi illatú* virággal bír, a melynek iliau as egéas belyet elarassija. kükösoaerj a reggelek é» asiék, ugy kis
d-.ak, foaós^k
g
. volt
jó éi«l jó itml, poiMt ssoigálat és as mind «saak oljaó péasert, h»j dm jó vendégl6 «», •sáakor is ha atank arra vaaet, i4% oaak beírlak. A lo^ak mW as ebi-tk elío-gjott, koeau fogj U, Midién Várasd, eíAre!
magyar |«vai«»iókei é« a magyar n> elvem nem fog.
nyerni igen, de veszteni
it tarja,
ileg k
EtHzetesi ár: félévre 2 írt 50 kr.
^ h.lottM kamrájába.
I halkl Roaenblüb
josnak Huayady utcsai basánál késiül6
DMjVMlOVTO i frt 25 tCT '*lben levő aj kapun as ott dolgoso laka-únimsák* a Un )dnáL \ to* *olJ« W U te «tí« C"k "HEJ*
Ai előfizetés pénzeket a lap hláb (Wlh
aaárnyat bírta aarokvvaakkal allatai,
4ik' a m , u
esó1 atao vsjmi
setaaek a sétányok ó b
y
as áldoaat késs igaxgató ur, több eaer-b« kertiU oly nagyaaerü ttvegkáaat épitta-teti, bogy ritkítja párjtt, nagjsaámn viák ll hk kl
j j
rágok megtelel hétnek b«nne, ái d
kívül
a nyári ebédlő dasskataiAt nyárt, esós idAbeo ii hasánál ha ó, több mas aj berec-daséstMil is találkosank, a melyek e fürdő helynek os-t eiínyére válnak, ha éven kiot e I&- dóré annyi modoaittatik, mmt aa évb«n, ugy bátran elmerjük asoodani, bogy meg fogja állni a sarat, a ntelynek ki viteléhe* as igaagató amak, sok nao ráncáét kivannak.
Várasd-Topliosa fűrdohaly nagy jö*aBéloa*k néa eiébi, mert agy réast vise elismert nagy gyógybatásaal bír, kaJöatü-seo reamakössvéay és s féU betagae%«kra de máari-sst a Caáktoraya—ZHrftbbl **" sut voaal érinteni fogja, vagy köswében jön, a késlekedés olosóbb es g/ora-bb less, as által a vas>dégek ssáma is eme-1-
, %„ í,.-, . , , , .... aaárnyat bírt
hivatalába (Wlatstci-hái) kérjük m4>ik' ,aroJ .„.m.. „,„„,, u g,
küldeni Tisztelettel: a szerkesztőség bőgj megUmaaataUtt. UgjaBaaoa -He és kiadóhivatal. l ¦/, 10 óra kárul a báab.a lakó Viacie
— Néima^jaroaltas. KöBvvnyom- jPal faaekaaaek 4 évea 6aoakája a k.pu-dánk derék gépmea>era Pollák Fereac. bejaratoB éppea aaoo pillaoa bea m-nt rom. kaih. a megaéakiakorB gyermekei! be, midőn a megtámaaatott kapu eldőlt,
Béla, Ueria éa Eraaika aevét — mtaies tarí angedélvjel Erdílyi rt váltcetatta. Élj.
isga alá temetve as ártatlan kia gyar-icket. A kis gyermek rögtön aaöroyet
halt és ssemtanak állítása ssarint a !-•¦-
— A k«r«8kedÓ lQak Önk«-piÓ hanó roppant oehéa kapa * gyermeket
«gviete által segély alapja javára f. hó éppen fejen találva a faj«t égést a láibat-
11-én a „Zoldta'-kerlheu rendesett sárt- lanságig a lörssbe, illetve a mellk-sba
körű táncakoasorucaka minden tekintet- beleU ölte. A gynrmek teste a ssó l»g-
bes eCitQsocn sikerült. A nagy kösönség teljesebb értelmét*", ossse volt lapítva,
igen s*ep pártolásban réateaité a tevékeny ugy hogy att issonyat éa stivfájdalom
rend*«o»ég buag-lmat, magje'eot olyan nélkül megtekintem nem lehetett. A reod-
•aámban, bogy as eslély a ss«p csélra Óraég máaoap reggel bejelentette at
koraibbal 80 forintot jövedelmesett. esetet a vissgiló bíróságnak, ea p«d>g
Weiat Ödöa ur által rendesett tütijáték nyomban as ügyéesaégoe^c, honnét
r t I ..-. .' . ..I l-l I II. |'
igeB eaép, de aem valami kellemea volt, kttlftBbea voltak ot'. olyan aeemek, i<-
otáD vétkea gondatleBeág általi halál okoaáa büntette vagy véuége forog faaa
est a veaataséget semau-ifigora bttn tetessél ••«
¦ ~ s«Qlo«
lyek a tftsijátékot tökéletesen felesUgrasé a törvésysséki vissgálat még ason na
tették. Ab élni négyest 68 pár tánosolts poo alrendeltelett. — Bármit ia fog os
stltxtotl* jókedv agéas as &slalek f«l- irányban s vissgálat kidantani a ------
sarasáig. E-d. mek oda van
— Á n-tatatiuJ kermk IQa féle drákói
(.LképsÓ •Sjlet* álul segój alapja j • leket többé helyrehorai. Oe
vára juliu. 11-eo rend-rea lá^iiörü résséröl elkö<etatt gondatlanságot seB
tánoskuaaoruotfVa alkalmábó. fnlü-áselni lebst alviutni, mert mit kar a agy 4
aiivesk»dtek. OrQnhat H»ar.k ar 3 éve« gyermek esti 10 6ra falé as atcsin
frtot; Ujlaky Hirsohler éa fi» (A. Dom- ét a kapu alatt ©gyedül ssttloi felügy^-
boru) és Ssommsr Igoács arak 2-^ let aélkll, bolott ily ídAbw ily kora
frtot; ^«sseilwfar Jósa«f. Qánsl lg a ács gyermekiek már as ágyban
(Hekoad), Kováse Pal urak, a Köalöay* lek aaerkee.tSeége éa
.Z.ia
N. N
vu MlMulve Tt
helve. Legyas eaea példa a aatlokaek.
Moaoru aaat
volaa a
Mikity ímzm ayakiaMk iMtatMi feHUváu.HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULI'IS 18-áe 188*.
Müáttek. _
•"•j'élyee esetet erétye- u •redédl
g y
.yonuaat, u •redaiéayrdl jövőre Mkük
- Jóuef f&hercieg mlat tisoltf
f y kiváló *rd*k-
HU«»liók irtot
g.f **' u*"n mUl*""lJ* »*Umely folmetb- »!k»l-imm»l véleményét aa ors*. tiisohó . viselőivel tudatni ¦ folytonos élénk L
S*ps*wü f>fa<rcM<UQk i.4e»*«l viseltetik a h.a
vao velük.
futóbb
ur*. ttiaol'ói diaigyakorlaircl irt as oras, üteuUó stövruégtiikáráaak melyet read kjTÜh erd«kee voltánál fof vi egéai térje-(tala>éu«n kosiunk. A levél így haagsik: iTi»»'«tl H'kir ur ! Hiivea levelét osak tego»p eat» vettem. A „Tüsohói köalony" aj íierkeastóségérol, mint volt munkaiar-¦*<, mar aa előbbi tserkeettA tudósított, ílogv *t uj aierkeastSség exca minőségben továobra ia akar toa tartam, igen hi-¦elgó reám uétve és nem fogom elmúlása ;*m sk alkalmat, melyek est9D emberbari-ti aey támogatására ajásilkoaaod*aak. A 29 én tartott nagy gyskorlairél asoa ta-gúiagot vootam. bogy haaai lüaoUóiak luk m*s or»»ágbeliekeo fólQláiloak As u-lulió «vekb«D nagy fejlódéi mutatkoeott
kép-
;- Folyó hó 18 án »ir- hogy Tapolca* volasstó kerület irj« vieelóje Vadn»y Andor ur moll hó
¦sána hallgatóéig j-leolé-éten B olta meg higgadt beeaaaiO!
F(kr*d«B t
•mesédéi.
«iTMúuari7t Keatke-
Íjén. Aaait aCörtaeadea állutaaaoso boa-ˇédhaatár ¦sá.aadoi tts Óetaiol a:bejyesi« Keanhilyre. A váró* alul épileadA k»-s*araya tnrvr»jaát « bonvéd*Jmi miniaa-ter helybenhagyva r»e».«*.ü:d >tc • nemsokára megkösd] k *.aépité*t. A ka*sár-¦ya ólT«Q4««r frtba kerül, a mely dwug 100 frtoa rénvényekre gyűli öesse.
- Alfld-LeadTáról >rják: F. hó
1-én H. J. uradalmi f6mér»oké« P. F. v*-rosbiró a Kecske* begyre Tadá**at tne>n
— Ax „OlTuó-kőr" eiimtt esépiro-dalmi képes regény folyóiratban m»gjelest\ * „Párisi vérdrima' t<>rié.i*ti rt^éoy 4-ik ' f&sel*. Irta Montépia Xa*er, f*rdna T*l-' icyesy Mibüy ir. 25 Kr !
Vettak a „ÖOftiűxÓ- 35 36. 37. ¦«ám»it a asokott *al'<**'o« i*r »li.oamfcl. Átlekiotve asokat, n«.:i;yds<'>d üok, bucy a kitfto&ei •serkaastMt: atépiroda.lni bel)-lap a h*eoDló taiUI.'-o* koet kivári be-lyat fuglal el, miért n mél ao megérdemli áfálb ió ké
ket
,Uj
Kü 6oÖa«a »»gj érté Upoak: Tolaaj L«j"t •• emü r*-géaye, mely be* nmiA a migjmi éiet ciM«itéíé«<9) «)l«a 'or láodaeat, — P S»»tbm*rí Ki-^ljiol a 1 ,3*4k«ly tárnod, S^kMv báoja- történeti
P. F. helyét eib*K/v*Q. aa erd.'-b- b«ba- , r'K«'J- crelyb«n jeles iroak a Dóttafél*
tolva H. J köselébe jatott * bokorba, es í bbagyl.sadáa kor.t m^k«pó.a ecM'eli
bbi h h 'i d kl ' Mi DA A lt kdl
j
atobbi ¦• hívén hoKy »a'ami vad kos«l«- ' ~ dik f f l á
^p
i DesaA as A iwltoit kedelyea V d
Ky « g y
dik, fogy vérét felemelve reá csélsor., oii- iráiyi»«l a ,Veg*e " emu *r«»d,lmi re-- ' ' ..... - * 'gényotfolytaij* eaK melvU a hÜföldi
re csakhamar a bokorból rgy „jaj"- ki' áitaa lón h lh*tó P. F. essméletiaadJ f« küdt olt és 9 tréctel lett araiban megsebe-Felgyógy uiásbof aaoobaa remény
- A vidéki hirUpIrók coogre
Budapesten történd megUrtáta keade méayeio Hobos
« u«y v«l«m bátran vetekedbetnek a Balaton-Füredre julus 20 ára a danái külfölddel e tekintetben ia. Igen orveodek,. tuli af*rke»vőket elóértekeseire bivi bogy ea alkalommal badicselem sikerült | m-ar. ét 1-galább a gyakorlaioa való megjelenésem inkugoitóban turténbetott. A tojesai i* meglepAleg ssokott b"jelpatét oélkü Denoüoket fölkeresni, iihái
rM1f pérxo, ha eat a védnök >• elsajátít-la Lapunk utolsó asáma teljesen kielégit ebbio a tekintetben is axt tapasstaltaii, üogj a sok kQltoidi tuso.toUp m-l lett bátran megálhat. Lijoe bajor oek miiU vasárnap bemuUitam
— B-Füreden f. bó 4-ig — mmt a
khos küldött kimutatásból olvassa* ird*v*ndég fordult me< A BaUto-
lagyobb kéjutacáaokat rendesnek.
,g
gényotfolytaij* -- ea*K mel-vU a hÜ.földi rv^éay-irodalom 'gyík legkivá.óbb kép-T.»ilo|e UarltttE. ,A gák ssuay nagy feltQneat keitett rsgéoyéveJ t.iálkosaok. Ily bb
kb
Af OH mükódo jelea asintáratilat a kö«ö»-•ég tetsséaét megnyerte, de »st meg la ér- !
djj 6
.Pünkösd UDo*pére- költemény — V»r»ányi Gyu'á'ól: „Ai ereklye" kis •Ibiséé., - BariL* BisaönéiÖl: .Miért marad-Samu báiy ám <.*gl»géoj" elbea l*s, — S>kurkay EroA rajsa .A fabér ró«aa," — Kulcsár Erofl költeménye: „A b*c*ilet u'ján," Baláu Ö*ngor keleti re-K*j«: „Ah. ha gaadag volnék" — Kédey Iatváa rajta. .A m>ri a hóvirág kinyílik." Titekoo: ,A magyar gasdaasaoHy* . hás és tüabel}, kérésied Csevs
- t .
»t flbuuyt Novo'oy ci
té»i fóbiito* ói*eá;jét, tek Örök nyughelyére.
- t A kő
, kedvet leaoyu ra bajadonban
.olt
17-«o kivk
— A
y
Fr.dto.k
.J.- A. . ..015k
mi«ák.i ()
jK Jk.1. loij. gTirU.i,
ue, bog; • birn Vjd.u-c-ók. «b
buldogul- j V.d»U-f«le gépek «¦ uok «M>«a polre-
p
„, «..u . rr«l.ti ! ták asennt késsilve csak a í>chl>ck gyár
. b.D B«d.,-... i....k k.pb.uik,
- ¦BíWIietetthoöánk .Bud.
ma sa«pir"daiaii bntiup roviú feoátla*i d»cs-Ta a hasonló vállalatok kost a leg-
D«g;obb
ór>«u<l,

a hó 17-t . legjubb
kiadója Ssék k'tuoöbb képvise^it c*»p>rtostar á eiek i»fp rodalmankaak b<-c#ű-
LngyeQ örök álm* asi>kat b«ea*edettnek nyugodt *• békés
— UimlójárTány dühöng Teke-
Dyén-áSalamegyebett, uapuuta átUg 3 — 4 a^yéo hal b-í-.
— Ná^y-AtádrÓI helyretK*iitó ao-rokat kap uuk. m-lviaTiot lapunk ilóso ium»b*ii hiba* értoaülétso alapult m a koxloEDoiiy hu^y j^iD- <Lb An tartott itjiiaági ualaUagot N-gj Béla aárdafondk ur saját községén reodeste volna, kérj<ik od>mó-
ai ott meejelcoi ö*sae« vendegek bossájá-rulsea led«s'e.
— Gjasxilir A felsoasemenyei plé-biao* Kormeadi Jósaef 45 éves korában f. hó 1 L-én jobbletm kzenderült. T-ooe-té*a 13-án délután 3 órakor ment végbe t vidéki papság éa aagyssámu io-, Utlltgen* fgyén réstvéiele mailéit. Ou voluk a helybelieken Itivül a letenjei sulgabiró: Z*rk- Miklós a járátbiró: Filipici sat. A gyamaaerUrtást Laskovits Pfireuca, letenyei eap-<rea plébános vé K«xie. Aa elbuoyt kotúsatelet- éa- ««er tétben i
oyaa
kedélyes Lapuk" mutat-a. L lap ctin»éaek t^ljosen mi
y p j g
felei, a menyiben távol auóL, bogy vata él é>i
I t'iitett, mely
! tartalmat, ssép ¦ ; (Q-gy^dévenkiot ' irat a m t|T4 i
fr*. 50 kr.) « lólyó p.ra'l-Diil áll *•
kit gúnyolna, vagy élesen sért«ge'ne>icy Joiíg*! fogl»'j« e' st^p :-.Mmi lapja: 0 a szatírától s paaqaiU ól,t>ss án ma- *^i as elaA helyi. Élótlflnk fnkaaei 'gui dolgokat knsol. Ccikkei kötül ,» 1-gutóbb megj-Unt 38-41. saamok ;-m!iijttk a kfive^kesoket, miot na- j melyekDŐI meggyóaod ttok arról, h«<y »i n mulattatókat. As okos menye*ke | ujjabb árok fu > ooo* asaporufátaval i ,Goi-daso* raaoaról-S'amra ord^k-a^bbí l-ts: Tolnay L-jo. P. Statbm&ry K--r„;_v Deasö 6. M.rln fi. ua^yubb re
^K. rakáu MarOíi'ó!): Jáooa ü-c* — kecs K«mtli org fo.dbír i>k»s — bölcs«*ségi (N«i-etó Qtúritól) *• » T*lct*ar.jta v m*>t paprika riivat alaui cukk^ket. A ¦Kedé j«a L»p'ik'-at a ki.dó i
ok t do v. decsam ber ha * aira oaak . 80 kr.. de kén a m-greadxlést jul.
25 ig egy levnleaölapoD s e ciim alau: A . K dély-t L«pok" aestloaégAaek. Buda pes', Frrenos Jósaef-tér 5 n. Saigeti njum áj* megienm: as 1 frt. 80 kr. e«ak saep . eején küldeodÓ be ugy-noda"
— tj fertótelenenitó >s-r. Pol-
laosek Emil budap-«ti
tel
donos egy uj. aa eddigi tknét ao batóobb fano'eleoito steri >ali Mint moat a iicrral ett gyakoriali kiaér-iMekbol kuünt, tolyadé* a asunyogOk,
sgyeo volt ki páratlan b*- Ügyek, dongók a Agyáitalibaa *% ártal-Caaistaégévetmiataképulsxoigált^K&lönö- ' m.a rovarok ellen i* Sikerrel alkaimaabató >eo fiatalabb éreibeo mÍDt jeles itónok aemosak ragályok éa bakaiénak ellen. *» egyhási iró ttat ki; később asoabaa ,
tobb oldalról jóvó csa ódáaok éa lujtó — .K6VSM6I tOKftt elOTRl" -
kferu menyek foiytáa a világgal talieaea ex a jelsZJLTt koronka&k. 3 noiot bi-in'gbasoolott és feledést keresett; mit ronyit0 példár* riOUlUDk Br»odt B.
*6v~, * .irmeg is adott o«ki: L««y«i« KyÓKy8zerész ismerete* s ÜU.áBMi.0 utotf Dalom1 W ÖD7*k j kedvelt svájezi itbdMMira Hamm
1 -iTlőll-én d. e. 9 órakor b-] krtjoirDj i napi kiadá«*l fftredi Ukot és birtokos Bernátb htvWj kellemes, biztos 8 árUlmati. uJbb évi Ubbajait é« osaládja méltatlan kitibztithitiak s igy egétz
kiiiamódjit megelégelve, ultllójkl fal.k.«ltolt. ra-g.l.
- A „KMalidl" s«öt P'»'«*i
n»p<jkoo délul.n oam kö*l«kedik Si6fok-k.i, eien .Ik.lmx julifi 10-éo [elbui-oilv. aj Dtbogv 40 fürdő v-odég B.d>-(^oob» ri.dalt, hol ..ne, Uao. é. b.d*^ 'aooyj ritsliog élveMt. aelletl igeo kedélvaaeo mal.loti ké.0 Miig, éjfél volt óidon B.-F<iredr« éri % lánuig, bol méf pár óráig t.rtott • jókad'd mn.'Ug. A ÍQrdc t.rM.^let'- máréíéak. Q»pról n.pr* több * v.odég, . ••Ülá.ok n.(T ranial •Iv.omk fogl.lv>. Végre felemlito: h érd>mekb l dó
É
ET érd>mekb D |{g g^
tóak Éo»T Luiló ur. 50 éve. jubileumát í
17én
m«gt.rt»«í.
- BaUtonPft«*ról irjik »«-
kOak: kiált lud6>itáwmbol vé'elleoal Hm.r.dl mi l'gelobb .k.rt.oi
labdacsaira.
krajcriroji napi kiadattál testünket tlao módon
[ithatjak s igy egéaz sereg betegségnek elejét vehetjük M:üdeo talódi doDozoo (a gvógysiertirakbtn 70 troo kapható) czégjegyOl: egj fehér kereszt Tör&s mezóben s Brandt E. néT&láirása látható.
Irodalom.
— Tompa Klhály &•¦«• miveiből
ujabban megjeienl a 3—6 füset, t»ely as I-ao kftwtet t.na'mana *ter«o életr-j«á-Ta) éa D^vérdokU jegys«l«kkel kisér*e. Kiadja Höhner Vilmos, ára ««y-«y fü selnek 35 kr. Megcnddbetö Wajdits Joasef k ínjv kereskedésbe a éa a kiadónál Jjfod'pM , PapaAvelde a Cu 8. é-> a vid> d«n oiadeuik konyvkereekt^onel.
génye
ett otí latjuk Éj»**ki Karoly
tol „e«y ca»léd tor ea--,o : lóih Bélától „két baaugsig*. S*aoa Tamásból .Byroa Veleoaséb-n", Balasa Tamástól .Nagy Tivadar h»s6*s«ga" Préoyi Kálmán ól ,Mi bármao" citnü Afdnko* elbessélé««--kei. Kseshei caa'l.kutnak érdekes költe-méa>-k Si.dú Eodré ^1, Endrödi Sándor. tói. Aca Qéiató , P*kg\i LajoaóL »ib VégÜ' rajiok, iam*rr-tt?rjeasió cukke-, haatartára, keri*%att, Caevgéssk, hasiDOs indoivalók, adomák, *egyeaaK, t»láoyok 3"b Juliu* bó eíaejéa keadódik . „Grood-Uao" elao évtőljamáoak utolaó n«gyede, Hé^val ajanluk t. ulvatóinkn*k e kiittoó-en SKerkesatett laput, melybói a kiadó mindeskinek uitomi küld mutatvány-saámoi, mgyn és uerm-mve, ki o végen l«*e<esó lapoo b»uá fordul.
— .BstfapMtl birUp Of, a magyar sajtónak e legfagettienebb orgánumát ¦íelegen ajánljak a kösönaeg figyelmébe Négy évi fenalata alatt valódi oé>kuiö>-betlsn jó barátjává lett minden magyar eaaládaak s vaióaágw ostora D»msetitégi buj ogatókoak melyek télnek tőle s gyQ Iólik. A .Budapesn Hírlap- egy pár exoellaECe magyar nemaeti lap, mely a nagy aemseti. magyarosodás! mosgalmak baa, melyek as egéat társadalmat áthatják, folrtoa vesérsserepet jstssik. A ,Bu dapneti üirlap'-nak egy majdnem katonailag taervesett kttQno l«veleso kara van as oraaág miodea résMbeo, mely éber figyelemmel kíséri a kosélet miodoo mos-z»n*tái. bogy aitin ¦>! » ,Bud»oeau-Hirlap"" bao • hasai kő»dn*égaek tudo-máaira bo»». Semmi s-m kerüli ki figyelmet' mi •» orss^gbao t rtaaik, d«i fógood-já< a magyarság erdekeire fordítja: emel, ptrtol ami magyar, ostorot mindent, ami annak ellensége. A l»p élén Csukásai Jósaof, Eákoti Jeod ©* Kaas Ivor báró áJlaaak: mnd olyan emberek akiknek pártoktól, hatalmasoktól, péosiatéaatektot vaió teijee f&gfretleQaétfe bistotitj* a lap * .aab.dk«-
fgg, pf aet . AsBad>p iti Hírlap" a Dkgy kósoa< •éget s.olcálja kanak érdekei irányadók aeki; mindenki megtalálj* b.*aae « m*ge
ígaaát, elég vaa Uradalmi o.itáiy, me'r-nek érdekében erős haroaot se vivott volaa. Védője as elayouotukaak 4% dl-"¦ ' k aegélyaoje a asageayokaek „ »agy»r kösöoaég meaayirs felosoBerte i* d valódi jó bars.tjét, matatja at pára Un érii«&;odéM. metylyal a Bu-pesü Hírlap" irá^l ^Meltetüt, ¦ melyaek eredménye as h-^y a iap naponta 15 — 16 000 példányban je^aik m-g. A .Bu-daposti Hírlap" életében n *vb-o valótá-goseaaméayt képes, májtu 31-ke ttta u. d. roueióa géf»a nyomjak, mely egy óra alatt 10-12,000 peidáayt kóoDyea ki-Byusa ea óasaé i« b«j.ogat. A iseiUiní apa rátast, a gárdát meiv a .Bud-p-s i H>r-lap'-ba dolgoaik, Öaavéii a ko;Öns«g. Ei-fis«téti czim: .Badspesti Hírlap" kalap-a csa 16. Ara. aegyedé*i« á ín 50 kr. egy bóra 1 írt. 20 kr.
— (Éloges de Lukacs, de Kignet et de Thlrs.) A O .*<> c« di U <agno -
budapesti fraacsia ayelrü lap oadaa^bkO megjelentek Trafort Ágoston koiok.a á*i miaisster, a magyar tadonaányoa Akadémiában Lnkaoa, Mignei és Tbiara felett
kf>%dattga" i
a i jttaé
fig»e mebe ajánltmti-ak.
!283 Ternö 283 Temó 283 Terao!
FáratUa. oddic méc neai történt, »t*±-beii eK.edoli ««t. m-it » ,. iro. bámnUira k*Dy««rit,, í. ,Bj„fr.ni,I1,) » ButUipetrm, Itertpert ut T4 m I. «an- 7. mttá m» miatt
H"!fál, a-i;* el,', naftt
j». olTaa>a é* ca.-da.lja mind«Dk o -ényUg n>(t<krifi>i -**tn^Dyi, ho«T
u nlolBÓ b^esl bozksbao oyert a l.hrJfk yrtól kapott
k
E**n ntT'ttctit nyarGk köifll B*k«, Prága, Gric*. Li-x Kok«cii, Begrád, -"t még New-Tork TÍro»bao >t lakvia. Ri -Htvn;«, »x«rbi« *• Oíttrikon*if mínd^o re-•lérCl irke*uA iOriÖojűk ét koMSatM i*ir\mk • feialmulbatiaa itlnnQr«iiii(t
l
trtf»ití#fk « »iertoc»e iratok miudnyik* tei-p j

Caia fordi áaban. A a»*pen kiá 1 to-t tg f. ár>f mely minden köny vkariakndéab^D kapható 40 kr. Fe-hivjuk a trancsiául basaéid magyar köaouség Ügyeiméi a m»gjeli*at érdekes kót« r», v namiat •• ha-¦aüaa 1-pra. mely ei*o torban vaa hivatva Magyaro'Btágot külfoldio m |<:*mrsrctni A G«*etle de Hoogne eseatui it magyar jeins írót munkái' traocsia fordít tb»n fogja kösölm, heieokiot érdek-* levele- pooi
és
'»««*"7 <•»¦
b-Tt*r«ai ifin: Tiae tetik. De H.&alit or tény-let <* »>O" f*r< kin^k ecj*dOh il>rrkT««o arra i ányul ; polfkrlántinak hasxnára válni, a ¦it>«ény*k jólétét •lomoiditaai, int*rfiket eojraitani ; a»ért ú Hr,a lf-gatakb uisxe Hjkor txoa koaiorA leaad, aely*t neneuxivfl delek-
ki*rdeai«tt : Mátok iránti j6t*U*kkel.
i>xUietl«1 :
^j M
ket k6soi Parisból a figyelemmel tarja a' Btáo '«*«»<* kütmé-. Busaálja M
'tí* Efi^"^^z^i'l
*caim? u o»»ra kC..*floetirMvk ideérkeste é B ki «jó
k
Szerksutii Oztoetak.
j4, Ui.kolu üd Uea nmukiiAjiunkat1.
j Bud*f>«tt. Ker«p««i nt 74 « l. em
i aki aiiodan kéaaaéfgvl a
'kitanfi, ftlfiinnlaatlan bi
Itiáia^éplcteibol. - KérdS l^elíkh*^ í" á »
't krOt bélyefet <-*aiolD. <á)aii»dásra
.A laf«tt
t. i Upunk
M**- ¦¦¦ u>bbBSr«.itb«». tj&D. Oy*rló dolfout bíz u
M J B -lUrtutM-- L'cj oln. elebb, »rt • b. Ili b of7 huj? — uf7 ii tudod.
Cd.M0ll.k b.»D.i.ktil
'•«<*.
t„j Angol vizslák.
W. A A eoac rti k.raoUt nár oftfjon oii kái^i lett votna Ne* fog n«b«*tt>lfii lélreuttak. lUferádát már ho.taok
Felel*. ...rk L.pmi.jco.0.
i: szálat síndob.
..tA : TASS ÁLMOS. WAJÜITS JüZHEK.
Alulírott tisztelettel tudatja, miszerint igán j«l bevezetett
3 angol vizsla
eladó. Dávid István
Tendéglo* a ,P?ktte iubu'
!! HAMISÍTÁS ÉD1ÜVAS!!
heIvett
a közönségnek gyakran más vizet adnak giesshQbli nvegekben s giesshllbli gyanánt, sót gyakran még magasabb ár mellett is
Megkárosítás elleD csakis íz e!sö renda parafából valódi ere deti sértetlea dugasz melyi.ek tMalan .MAITO.V.rt GIE6S-Hf BI.ER van besütve és a .llattom's QieUhObler" gjári jegy ptntM megfigyelése óvhat meg
Hamisítások az uj iptrszabályzat értelmében törvényesen ül-döztetnek s a hamisítok nevei nyilvánosságra hozatnak; forrásom fogyasztói és barátai, saját érdekükben felkéretaek, előforduló hamisítási eseteket tudomásomra hozni.
MATTONI HENRIK,
2554 1—3 Gies8liiibl-Piichsteiii-
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; w Birtokvevőkés építtetőknek!
Van szerencsém a n. é. közönség tudomására juttatni, miszerint helyben több kisebb-nagyobb jépulet eladásira, illetőleg közben járásra kéiettem iöl; minélfogva a birtokot Tásárolni szándékozók megkeresésére felvilágosítással szi vesén szolgálok.
Értesítem egyúttal a t. köionséget, miszerint uj-épitkezesekre, régiépflletek átalakítisára és javítására, valamint e szakba vágó mindeunerntt költségvetések és tervrajzok készítésére — helyben és vidéken — szolid feltételek mellett vállalkozom.
Becses megkeresések : Tttk Wbüy építő vállalkozó czim alatt 8.-Kanizsára koldeudók.
2526 4—4
Tisztelettel
Tóth Mihály.
OOOOOOOOOOOOOO©OOOCX5OOOOOO<HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ULl! KÖZLÖNY
JÚLIUS 18-i»
HIRDITÍSKK.
MOLL KEDÜIZ POR
Csat raJaii
h dobosoo
-.„., ,*,,„« ,„™ jj.tfí.lí.. »«.«. |T«a« altMl»a|ak, a7°w>'|«ra fa
HnTltU.odi«, Do«orái4t. ro«.5it <af>Ul, m^b. nrWalU. áiá.j<» •• • >-I«-i»af«líbb ¦« Hunt .!>•. !OI<tU folyton ..¦> o».«k -JS -li.»«rí«b.« r4»M««l Ejj n»d«i dob.« buuáU'i atuiUaul 1 fn lluiMtva«raa tirváqraMa WRmt
FrandahorszeszésSy
ta*ihoi kttfrzi*
Hirt; fctf«iltttiifh mnideDoem i lárűiitt-k «• ¦•b«k. gjwla.tatofc ét daganatok el *>n,
BeMtiM fiuel k«**»r*»- hirulra bet«t*lé», báajii ea kól lka •l'en Ke? Bv*f pontoa
ut^.táHal 80 kr *«> 34-H
Valódi, Moll ˇ•djttffyéTel m néTftliixftwv&l
Moll A. SS' Bécs, Tuchlaubeii
Baltárak Naay - « a a 11 a a B.lu. Jíii-í i]*.«ííh Koivahld Ad
üo''r:ci "id° VaaUWy Sebi-ifrr 61 llralil Rii« Ji..... HarezaU : luil F.rd suiá; J»i~f Zala Eatram H..114.J J. f,o»;.-.r<.«.
Savaitvu -Kút
„STEFÁNIA
Komnaherczegnő forrásT
VIZ
iuí. :ermétzeU$. éguénytt
ASZTALI
egyrtttal gyógyvize a légió szerveknek, gyt mórnak 1 hóiyagnnk.
A krondorfi víz legtekintélyesebb vegyvizsgálóink sic
rint mennjilegeaen az elsó helyet foglalja el a birodalom ég-
vényes savanyú viiek fölött 2431 17—20
ajp* KutTáüalkom'.k Krondorf CarUbád mlUtt ¦ Rikúr NM,-K.oi«án : WEISS te*v*rtkm*t
Qxxxxx
Az 1885. szeptember
Pozsonyi
ooooooooocooo
lén megnyitandó Q
-
i-d nyilvános korsakedelmi asakiakoa taervesetét.
• » felvételi felteteleket r«ilOí«.-n nmeneii, á Kereake-delml Akadrmla igazgatóságahoi Poisonvka cnmtett n-eker».e.ro
eel negkiildeiik. Áa inUáetat ili.tíU, l»l>iligo«iláM>l bá/m«ly iráijb.o taire-
JÓHAS JÁIOS
OOOOCOOOOOOOOOOOQOOC
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
Tlzeuötevl eredmény 1^-
bizooyla.ok

orf<)jj
kit gy«nMka*Mk.
8 arany érem Tikét.
T>ljm kárpatlia. .. a.7..„jD.. „ ,]T.iM.,»,Di| |ki>.,T.. .««.-.
b.t8 í. tápláló, o,«rt i, ig.D .lkain,., . feinótt<*a« 'ia, k.k rj«M»«r
Ojaabaa •••avedaak, mim lápawr.
A "Wj'fJ1"1 - • "ám'• aián.i, A. huniúta. »*c«.t _ rniadt. «.l«DC^a a Múló. - NESTLÉ HENRI _ .... é. .TmUIt. a f/lgyá ro. ..„: BERLYAK F. i,.>ik S.^t.tí.ol .r ,r«idia,a.
doboz 8O icr.
NKSTLÉ HEVKI sűrlte.t eje.
Fónktar osztrák taagjararajrag réaz«re : 2530 4 lü
B E R L 1 A K F.
sz.
Árlejtés! lirlttitiT.
1.) A bodaprst gráczi államot 141—142. km. szakaszán szükséges ut.édcieti fal újbóli helyreálUtasát a nagyméltósáKB Konnnnka és köziek, mafrjar kir. Minisztérium 1885-ik évi Janios hó 30-án kelt 18540. sz. magas rendeletével 1297 frt 11 krnyi összeggel engedélyezte.
2, A pozsoDT »>ra»di államat 221-223 k. m. szakaszán levő 248. sz. nagy Murahid pallózatának részbeni megnjitását a nagyffléltóeágu kőim. és közi. magy. kir. Minisztetinm 1885-ik évi Janins hó 30-án 1S539. sz. magas rendeletével 1568 frt 68 krnyi összeggel engedélyezte.
Kzen munka biztosítása tekintetéből alulirt hivatal irodájában folyó 1885 évi juliw bé 20 in reggeli 10 órakor Írásbeli ajánlatok elfog dásával párosult nyilvános SZÜMIJ árlejtés fog tartami, melyre vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésben] résztvevés esetére, magukat a fent kitett összeg 57,-al mint bánatpénzzel ellássák, mely vállalkozás esetében 10"/, biztosítékra lesz kiegészítendő.
írásbeli ajánlatok fentebb kitett nap reggeli 10 órájáig fogadtatnak el; ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendó, továbbá száMMl és KtVtl kiírandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajáslkoió a munkálatokat és {eltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
írásbeli ajánlatokhoz, melyek 50 kros bélyeggel ellátandók a vállalati összeg 10'/.-ja készpénz vagy elfogadható állampapírokban csatolandó.
A tervezetek, műszerei vények és féltételek alulirt hivatalnál a szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Zsla-Bgerszegea, 1885. évi július hó 4-én.
>¦¦¦¦»»¦»»»¦»¦¦¦»»»¦»»»¦»¦¦»»¦¦¦¦¦¦¦¦»¦
BbRGEK.éi. orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tflkio'élyek által ajtói 'a Au««trU-lCii«yaror«*ágbao, Frmncmi* orsság, Németország, Hollftndbvi, Sohveiciban. Bomániabaa >b. már tjj év űta íéaj*% tik«rr«>l baaiD»lutik 2436 9 — 12
xuinúennemü
mint siintf u arcibór Mla4eni>U ti»itáUlauágftl ellei kuló-
Dfooa a rüb. •¦ idill m píkkeij •ön&r e]l«a, » kata. • »öiii3r rep«d-TÍcjp-, a lej 4t aiakál ellea. « ¦seplfi, májtól1. agjQflf«iett rososorr, * f»Kjd»tt, a Ub>*wvdi», • a gyarm«k,ek TalamsnDji kftltó faibetcpi^^ei ellen. E*«ofoial mindaokiDek ntot » birt tisttiui moidósvor ajáoltatik.
Árn dar&bonklnt haNíiiáldtl atasltással együtt 35 kr.
A Berger-féle Uttrinj suppu 40°/#-• uiméay fakátráojt
tartalmat lV«llébt> ^uodotu »aa kiaaitT© • l*oj*f*ea kQl&obÖtik mind ön egytfb. * kerMk«d黫kb«a «l4for4alÓ kátriny-asappaoukuSI.
1
SS Csalások; likerftlése yéfett
a gvugystertánkbaD rilágoun Barggr-féle
kérendó s Ogyelni kell a :9!d csomagoláira Egyedül helyette$ a bel- ét külföld részén ¦
A. HELL awu. Troppau
ISagv-Kanintári: Pragr B4U
a*»a a BaftlziMt éi tWakut ááwk u kaliMMIt
¦¦¦»¦¦¦¦¦¦»»»«»»»»««¦¦»»¦»»»>>¦¦»¦¦¦++4

r- a
lí ¦
ii
s -
2 S
KXK*KKKKXttXXtttt
Relf .
Béo«. I. PMtaloui atcsa l.
Köcvetité* ingyen. Wm~ E szakban ale« régib
KXXXXXXXXXXXXtt
>OOOOOOOCXXXXX)OOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXX)0
. a -r»x«T-"T-- ^ TOTT 18B8.
WALSER FERENCZ
•1*6 rnacjmr t*P- éa tiuoltóaMrak gran, ham*- ás árotóntid^e BtTDAPMTBK. BotUnblUv ati
Ajánlja gyártmányát,
mint magyar különlegességet kutakban és mindennemO ixivaty tyúkban .-IvíIui teljem viiveietékek ber«nde-z«8ot várótok, földblr-tok.sok, ipartelepek, armentesi ő tarsala-tok és magánzók ré-sucről modern techoihai
öoocoooocx
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magánfürdők felszerelésére, Itigmen-tes Orszékek felállítására és minden vízmű vi munkálatok gyors ch pontos kivitelére képes árlapok és rénzletes költségtervezetek tiranaira díjmentesen küldetnek,
Wajditt
Egyetlen belföldi szirattyu-gyár.
oooooooooooooooooo
Nagy
oooooooocx
00NAGY-K4\IZSA, 1885. JbUbs 25-én.
3Olk
Huszonnegyedik évfolyam.
<f«7>««<«»< *r: „ tm 5 bt-----
IllKJÍTEItS
p. bftMlMM peuuorbao 7. mfeodttor
¦ [iiiDdro lOTfcbbi íortrt & kr
HYIITTUBEII ttok" t 10 krert *«4euitk lel k'mrttfcri illrtek mindéd rffjrefl bír drtrtrn 50 kr fii trodfc
ZALAI KÖZLŐIT.
A nagy-kamaai .Km-nkedelwit Iparbank-, .fuajy-ivznúau ónMmUt tütoltó tgyief, a „zolamegya álíalánot tamió-
p«di( i kudóUrt ilkx Wnm
5 ¦ f y-E a ¦ 1 b » á ¦
•<¦ UMlHilL
ültt* i .nagy kaniztai ktidednevdö egyetiilet'. a -nagy kaniztai ti*itwntog4lyzö növttkezet" . a „topronikertskt&lmi t iparkamara' nagy kaniztaikülváiantmány'-inak hivatalát lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Felbivá* a hazai t
A gyermekek és aggok esdó keze kér'.
Az el bigott árvák azaretet-niza. 8 u elaggott tanítónők ssen-mu kí.' istápotást a hazai közön-séftől.
A társadalom, midőn a íjcr-¦ektket oltalmazza önmagát védel-men, midén a népnevelőket jutalmazza, önmagát koszomzza meg.
Minden megmentett lélek, kit neretetbáxaink a nyomor és bon ösvényéről megtérítenél egy kiszakított lap a bűnügyi krónikából.
Minden megnyugisztalt lélek, kinek menházunk agg napjaira vi-tisztalást nynjt, egy fényes lap nem Klünk mivelódési történetében.
Ezek falóban a nemzetnek , alsó kaza* és ,felső háza" — a szere-tetházak éi népiskolák.
Ötven krajezárt kér et a két ház azoktól a hazafiaktól és honleányoktól, kik e kettős czélt megértik.
Ha, mint társadalmi mivelődé-söukDek száut adófizetést kérné is, meg 1 hetne azt adni.
De kérését fényes pályadíj emeli nagasra
A kisortolásra szánt nyeremény értéket számok ki nem fejezheti i, azt csat szivek érezhetik át.
Két őrangyala nemzetuo.nek, két fejedelmi sarj. József főaereze-gnnk leányai. Mária Dorottya és Margit magyir királyi herczegkis-asszonyok sajátkezű hímzése a nyertsén} tárgy.
' Js'em kincs ez; töob annál: — ereklye!
Oyan ereklye, a mit csak oltárukra téve mutogatnak ! szentély-Ívé válik tóle a haz, a melynél ez tulajdonává lesxen!
A magasat kézimunkája jó segíteni ez alacsonyok ínségén
Kz eszme maga is egy drágakő: — .megdic&óitése a munkának.*
Nem ajánljak fölösleges unszolással e blhiváahoz mellékelt gyoj-t ói vét e dicső ayeremény sorsolá-
élő kiválóbb tagjainak kézvonatait fogja tartalmazni e gyűjtemény.
A süliem és tzQietéa arístocra-
tiájáaax, az egyhazak fé.íainak, a* ióhtraasno, Jótsef fóberczeg feaué-
Beszél itt maga s ezél, a tárgy. ai eszme, s sziveknek beszél, a mik megértik.
Minden visszaérkező gjttjtóiv. az aláírók neveivel, egy nagy disz-kötésfl slbamba lesz egyesítve, a mit bódoiatnnk jeléül a jóltevó fiher czeguőknek fognnk által adni.
Egy aranykönyve már van nemzetünknek, melyben a .nemesen szQ letettek * nevei vannak beírva; ez leu a második aranykönyv, melybe a .nemesen érző szivek" lesznek felsorolva ......
Bemélj ok, bogy nagy könyv lesz belőle!!!
| JÓKAI MÓR,
Gróf ANDRÁSSy GYDLANÉ, Báró ATZÉL BÉLÁN fe
Mi s kdldeaeny tzéiji?!
E küldeménynek kettős rzélja van: egy magasztos ügyet előmozdítani és egy eddigelé páratlan, nagy-becsü kézirat (antograpbj gyűjteményt létrehozni.
1 A visszaérkező gyüjiőivek terv-
szerOen rendeztetvén, diszalBamok-
; ban lesznek egyesítve.
! Ez albumok, — könnyebb át-
tekintés végett. tartalom-jegyz*k-
ikel fognak bírni, melyben alphabe-
itikns Borrendben lesznek elősorolva mindazoknak nevei, a kiknek az egyle tek által gynjtóivek küldettek ; agyán ott az egyesek által elhelyezett sors jegyek mennyisége is megneveltetvén. Ezekben a kiborsolás anyagi eredménye is pootosao ki leu tan tetve.
Társadalmunknak, a 19 ik század utolsó negyedében hazánk földjén
ipar és kereskedelem, a torvényao jzás és közigazgatás, az igazságszolgáltatás és gazdaazat terén működő I kiváló egyének nevei lesznek ez albumokban megörökítve. ! Miért is, alulírottak tiszteletül j kérjük mindazon nemeslelkü emberbarátokat, kik sorsjegyet vesznek, | miszerint becses neveuet és címeiket, s mellékelt, gyűrődéstől megóvandó, — gyüjtőivre sajátkezüleg |Odairni szíveskedjenek, megnevezvén a vett sorsjegyek mennyiségét is.
Mi ttrtésuk a
A .Mária Dorottya-egylet" az elaggott vagy kereaetképtelen taut-tónóket segélyed. Mária Dorottya
leánya, a védDöiuóje ós karó Nyárr Adolfné o atg\ mé.tósáfa az elnöksóje.
¦ a ¦ysresinytárty « tagy —r-Mitatik ki?l
Ó cs. és kir. Fenségeiknek ki-sarsolandó kézimunkája egy fényesen kiállított és gazdagon bimzeU salon-¦trnábol áll, mely íolyó évi angosx-tos hó 20-án a Margitszigeten esti 7 óráig közszemlére lesz kitéve.
A sorshuis ugyanaz nap este 7 ónkor, m. kir. ninisteri rendelet folytán egy politika: biztos jelenté
A kisonolás 31.688/1885. szia alatt kelt m. kir. péozűgymiiiiaUri rendelettel, dijsuatesa soc«4ély«o tatew.
Hivá
tében fog vég bemenni.
Az eredmény az oas>es magrar-
A diszalbamok örök emlékül, ünnepélyesen át fognas az egyletek által njnjtatni azon két magyar királyi berczegkisasszonrnak, kik szi- országi hírlapokban közzé fog tévők nemes sugallatát követve, leül telni.
tek a hiazókerethez. hogy kezeiknek A bársonytokban elhelyezett
munkájával a szenvedő emberiség diazhimzés, a nyerőnek átadandó bi-nyomorán segítsenek. {teles ovmánynysl együtt a sorshúzás
j És Ók! unokái József nádor-1 atán a .Magyar Általános Hitel oak! leányai József fóberczegnek! bank*-nál Budapesten, Nádor ntcza azon bíborban született férfiúnak,! 12. szám alatt letétbe helyeztetik, kin k neve minden magyar szivébe bol a jelentkező nyerő azt bármikor van vésve, kinek személyét, magyar ál fogja vehetni.
hazája népének szeretete dicsfényként
Azon két budapesti jótékony egyesület, melyek javara a fenséges királyi herczegkisasszonyok kézimunkája ki>orsolt tik, két különböző irá-
nyú
nemes cr-éit követ.
A .Klotud-szeretethár*
¦nak,
" mely 1884. óta, József fóherczeg fenségea neje Klotild fóherczegnó asa-gas védoöksége aUtt áll. hivatása az utczaurkoo kolduló végkép elhagyott .6 — 11 éves fixyermekeket, intézetébe felvéve, a Uradalomnak megmenteni és belőtök derék iparosokat képezni.
Fenntebb nevezeit bankhoz, a ayerő sorsjegy beküldése mellett in-. nyere
.. . _ '« kül-
detni.
Miután pontos jegyzékek vezettetnek arról, hogy mindegyik gyűjtő mely rzámu sorrj^gyeket kapott, a •orsbozás után a jegyzékekből legott ki fog tűnni, bogy az ország, mely részében tartózkodik a sorsjegy-nyertes.
AlóliroU egyleti titkár, azon esetben, ha a nyerő 14 nappal a sorslmzás után nem jelentkeznék, a sorsolás eredményéről tudósítani fogja azon g<ajtót, a kinek ivére a nyerő sonjegy esik.
a fyqtfcv é«a
A grfljtőivet e mellékelt (Tek. Dr. Kuffer Béla urnák, a . Klotild -szeretelház" titkárja, Budapest, Imre-ntcza 1. szám) nyomtatott ezimzettal már ellátott levélbontékba, — aa idecsatolt kemény papirlemezek közé, — helyezve; az elhelyezett sorsjegyekért befolyt pénzösszeget pedig posttutalványnyal a Magyar Általános Hitelbanknak Budipestre, legfeljebb f. évi augusztus no 15-ig kérjük megküldeni.
A (Magyar Általános Hitelbanknak Budapesten, s .Klotild szeretetház* és .Mária Dorottya-egylet* javára,) nyomtatott czimzettel mar ellátott postautalványlap mellékeltetik
A .Kisüld tzMttatház- vagyani
Ez 1877-keo Molnár A'.adár és Weisz Bernát Kerencz által alapított egyletnek összes vagyona 1881. év elejéo, több mint 4 évi fennállás után, 4100 forintból állott.
Ennek kamatjaiból és a gyéren befolyó könyöradományokból alig volt képes néhány elhagyott gyermeket fenntartani.
1881. elején gróf Andráuy Gynláné 6 nagyméltósága az egylet elnöknójévé, báró Atzél Béláoé ó méltósága az egylet másodelnöknó-jévé megválaaztatván, ezen időponttól kezdődik annak gyarapodása és nagyobboérva áldásdus tevékenyege.
Az 1881-ben az egylet elnök-nije által a nemzeti lovardában rendezett lovagjáték 5347 frt; az 1882-ben az egylet másodelnoknóje
Hautaian vagy.
ank, mponl*.
Efraái aicllr-tt Kjakortk mi, >>»<¦ ióok «a. oh ! p«di( ars«ai: B*t: tokai todoék aozkUdí . .
T* ;;,« - ElóUd ía kitérek, S Ulálkotuiak t^ínt-tfl-k; d»k tilMUn: ->ig ki4tf«tt, ** 0«u«nilMt, tova tflat.
Efrn>á.l kereMQk, Uxa* Mfyj
Efr et^M kotiau él«t«o-------
° ¦«:» járnak — kOtdve powta ÁrajDjal — Te naf éa egyStt lob&iea. —
Battty Lajot.
A fűzfák hazájibaB.
I-t wmgjok * Mur* paxtjin, már S« hét ów.
Mikor j«l««leyi Urt*t>kodA«i Iwlyem •i*tirába leplem, mtndjirt * töm^rd-k fúifát bámaltkOD. Meg M«rieni toI*,» «•• kiadni, bőgj l<n»lább Bf j poétér* akadok ¦". Nem culMitn. San^l b»r>tom, » bi-'¦'» ••r.badvjl-őparii nepköltő, már % fftMk •^¦¦Jt.ibho tAlldCM tv tMBt ,bflr«rd-«< ¦¦-
fKhtt* Ej*** ábráj-tjiröl l«»«Mlytfou, hogy báo.KMan ««o|4 luiját 8»mI-ftörg^nrott bsfjU • itmtit, telkét -próu OMBdacebben rtB|^ baMám»i«.k •uiU át. M*g|ál.*jtt r.ji», bocT ntk*b-b dk tó M
Xtit a kövsei^at & ^.w^-«^^-..»»»y ^~— —— j*k. Arról Dereset**, bngy Ea3Sterhé>y tlo* herceg * templom patronnaa. Niaos ugyan kiírva, hasam l« tahet ol Tksni a loroey tel«*jérftl; mily félig led Alt tttö t, kopott födelével a** birde*i, bogy a gondnokig legöbbanör nesa e-**- —J
talan$ággal, L------—J"f-----'
jár.
Egyéb
Megyer-fe'ú aa iga*, de borsaesló módos ki vétkes * e a magyar erkölcsökből.
i*b»>,omról, da mmmái *t« »*m» bmmiútt .... •UrokbM kiarilt rneákk*L
Ctadáiftioa próiftiUg agy Meg Mm bimám ér -ni,
tndoia, bog/ akkor koldfogj/atkoaá*
volt.
De hit taruaak aorreadet 1
na w &¦ V V *M« > v v !¦¦¦ i vi *» n«
Ai lUeni korcsmárostol, a Frenau i»ga-lól tudom, hogy a lakosok mindent keaa-péensel iiaetnek. A poroaiói dobeaóre bríuatik. A asidóval jó barAfeágbea éJsek, Ni nos aatiaeemita, még ai ituaUigmu arai kösotl aem. Munkás, békés nép. Már két vasárnapot töltöttem itt s egyet-les karjántá*t sem hallottam. A vasárnapi farmit is a« urak eeetekaaik ; akik saoaban nem benssQIÖttek.
idAmet tn tejdon képe* esek kftsStt as .urai" kösött lóltom. IJlí, hegy be-—"ifaesam <5ket.
A hásigaadám, ki egyúttal rendes és tOrvényse komám U, — a febó eaern*-ojei fKietáaak meatere: &*gm- Lmjti; jóra való, talpig b«ost.letes magyar ember, német kiadásban. A oorreotor nekáaj je-leaiekielea sajtó hib*t kagyet: agyaa benfte, de aaéri csak jól lehel belőle ol-tmii. imAdaág helyett többnyire káromkodik, de ónak aaért, kegy magyarml
P9. Eat pedig jó enivel imádság->m oév«a vében tol a magyarok ieieae ia. Itt lakik vele ecy födél alatt a vja: an ée HüU*r Armim baráton. K*
! as ogytt <-lak«a a>a apósra ia, meg a toré ia joleo ékosj ao jel le mai , de ha tekinte'be vesissúk, bouy angyali békébea érnek, rgyikre aem dioaoeeg.
| Menjünk ki a hátból: Méastlak
snét a faluban 1
| Mmth« látnám öaeket. hogy a nó
táriutt akarják k«rdeaat. Na hat as a Bajgató L'ijoé. Perase moet, aki Haj-gáté Sándort ismeri, kepsel egy ár pad-
| korabeli ki^dasu ftOmök magy art,mokáay fötartaasal, léghasiló orrai, villogó sse mekkel, kesében a tfügg9tl*npért' táaa-lajával, valami jakabiaiu-indulót tnjva.
Hát pedig igea csalódnak kérem.
Ha meg akarnám önökkel értetni, hogy milyoo mesése esik egymás ól » tenit és nadir. — oda állítanám egymás mellé est a két édo*. vér- és tej-tea véri; Sándor elé teoaéc »t;y Qv«f bedaoeenyit, Lajoaeié neg egy ttveg knti viset; ráa-dáeal ai«g oda áTlitanáa a ,bénato*kífM* oinsbalawat; és a l«|rfény«eebbeB illne-trálva Tolna aa eimissiditon tátongó Ör.
A tmiTijT* nótárius ayulánk-a6-vésí, és olyan Tára lka la ember, hogy a bortól is éppen agy moeolyof mim aa aludttejtől. Ejry aap alatt hallgat annyit mint amenayil bátyja: a Sanyi, három hétig besaél. Kgyebként mcakaa ember; ¦•gy segéddel dolgot ik; mi aaoabaa nem annyira aa irodán, mint inkább a kflaaég aépéa látásik meg.
Még oaak a pap és SMatar toíbs bátrai
A papról nem sokat íriiatok, mert éppea *>voB « nap»B halt meg, mikor ide er>am. Ha élee ssagéay, Ulán annyit ae irhataéfc róla indieoretio eélkQI. KAlöa-bee b«osaiet«s ember volt eeegéay; as latsa ayugasa'a ja- ,D« mortnis nihil, aiai beae' — snunt teiaa.k tudni.
A jókedvtl mester F-rkó, as isme-retUaabb va^y hat mondjuk: a ssokatia-nabb nevén: Tóth Frrtncs, a koseég laaitója lAbbet ludna róla beasélai, ha már el nem (éledte volna; de muet mar aj asita Idgg s negea, aaaa, hogy admi-aistrator dirigál a parochián. Neve: Eekingtr Irtván, fiaUl psp; sseret mi Di ; ugy moodjak: bebosaa neki. Bevártad* atflkul sokkal türhetfibb. sAt tetawtos alak. Keveset b*aséJ; mégis betegeskedik Laasu flienybea jár; nem is eaokutt botlani. Tanaihatna tAle a Bjdw ii. . . . . Most még aagyoa sma porea besaél. Ssereaoee, bogy a mester Ferkó megérti.
Es maf aem caoda, mert egyhe-DarjábaB ilyen sokéneleare sattletett imbert nem ismertem. Ssemeayéa: káa-tor, tanító és baraagosó: Margittáa: kia-uraaájt; a vidéken: as ,L.eo magyar bistosité tármaaá^' ftgyaöke; ason kivtu egy gyermek ayja és több asomeaédnak gyáMoiója.
Esek aaok a oaaades, beosflletes eaberek, kik kAaött most élek. Saelid, k>jlékbahunódó aép »s aagyoa. 8aerea oeéjek, begy a tíara jó seeaiAból feiéjók folyi; ők 047an erra nem terelUk volaa soka.
Békébea eleek; mén as eafi ea« •itogatja meg hetárjokai. Lf 1 pedig amit.
nagyon tnere«aék; de ha fal bot látaak, akkor meg alkaraagosta'ják.
Es a saokás araija el hogy kösel vaaaak egy felftl ' iái ftJÍ Muraköshoa.
QttteejtMM a K*rha vise riag erre felé; — sselidea, simáji egyee&We iit a tató Marivai.
Ad vooem: tarka!
Etryik napon , él kas* ma^hivót kapok Franki ZngMói, bogy ssireeeo lát daiutao 4 órakor a Kerka partján lyukas boára.
Hát osak elmentem, aaas talajdon* képen nem is mentem bis én, haaem rítt a Fraakl aárgája.
Gyönyört pásaitra telepeduBk. Föl lobogott a ps>stor-tas. A. fölsseietslt bus, hegyes syanra fIXsve sisteregve, aiaaeg-ve pirult a lobogó lángoknál.
Eb alatt ai égeo h&mpolyögTe, mag-megmorrasTa halmosodnak a sstlr-kéa-fekete fiiUk Mjd egyik piilanat-b>o egéas váratlaaul eróeen sivii«5 villám vagd>lja meg a gooio[yg(j f Hegeket s agyaaaaon pillanatban idefhaattó sistergéssel csaap le mi a Ugy 4-Ő000 lépésayi Lávolbaa.
Hejgeió 8anyi a mi po*iáak, vagy igen rosea láboa állhat Jupiterrel vagy ast a os-lanról én ssennykórol seóló magyar kOsmoedási fel ed U el; ntert nagyon m-gret eat és minden ároa basa akart
unt. Nagy nebeeen bírtuk oaak mag-nyoftatat. Sseranoer* s mt-gyar köa> mondás nem mondott as attaj sem
iori*kV: féieima eiaptalaaaak biao-ayoH.HÜSZONNBQTEUIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLJÖNY
JTJLIU9 2b-i* 1886.
által rendezett ket ünnepély, és ugyan s a margitszi eii majális 3118
frt.. a városliga. népQnnepély pedig i nyi>alortUlJlk h,rnolieUi „ ulaá„ ko a/, összes kiadatok levonása awtn' :!n,'1112 frt tiszta jövedelmet hozott, fi bár> m ünnepély tehát ösaxe-sen 38,527 forinttal gyarapította rövid másfél év alatt az egyleti va-
¦i a Ktatild (zoratatttáz ?!!
Ki oe ismerné a nagy városnk
5-6 éves
szerencséi
lelkét
napok emlékei Ultik
he Est (ovMoJ'g felső Kijk
Uu-gyaláe alá 165/eaiai. _. | PStréte keeeé|[:>«l Tolnay Károly
gyont.
nydradományért e&dektó gyermekek halvány arcuk, beesett szemeit, a társadalom, az emberisé); e nyomorultjait, e páriáit?!
Az egyiknek szUioi megkeres
Nagyabb összegeket ajándékoz-
, ~ . .. , szernek orn nek a mint csei
ték magú. * gyermekeik számár, a
oundenoap, kenyeret. homloUk ve- fo % * hMM(i
reitékével. de becsülettel — éa meaT- . .,
, . . | rötréte köaeé|t^Ai loloay Bvaroiy
Felláralnak elólte a mólt képei, fc Bttbl K4ro|y f _. uiik íhti b„.d(,,t az öröm napjai, maga előtt látja ár- elíteijeeetéeek ¦!,¦ i.tak fel, abban f<l tatlan kis gyermekei öröm és boi-1 bosott iodokok figyelembe vételével a 73
dogságtól sugárzó arczait, a mint a 'll.ee, I7-I8é» 19 rovatban ayert rlintéaéet
szoléitól kapott, fáradságos maaká-ral szerzett uj rohánat vagy játék szernek örülnek, a mint csevegnek,
miiiistereliiöli és gróf Szspá y Gyula pi'tizflgyoiinister urak, mint a boldog emlékezetű Bujanovic< Jánosné úrhölgy áital jótékony czélokra hagyó mán ózott alap szétosztói: 7000 forintot; Budapest főváros lűOOfrtot.
1883-ban az államsorsjáték 7,-ad rézét vagyis 3291 frtot kapóit a kormánytól az egylet.
A grol Andrássy Gjnláné ál
tal 1885. elején rendezett enneert g[tet t^ott ^ t kjk K02 frtot jövedelmezett. helletével. az ínség,
éa meghaltak.
A másikna.' szólói nem hálták meg, éloeí és megkeresik mindennapi kenyerüket, de azon kenyér neve: a büu, a gyalázat.
A nép embere, a jó apa. a jó auya. a derék iparos és munkás, a kérlelhetlen hallattal küzdi végső tusa it.
Niomoralt fekhelyét nem környezi senki, csak azok. a kiknek ó flott végső le-az átkozat ka-
réeelot elleni felaaólamláa iatéetetetl el
Kaoollak folytatólag eleo felai Habot
Ailaláuoa felanólaláaok felolvaa attak miután aa eaen réeelelek a megfejelő vet alatt elinlésaet nyertek, eeén áltelá-
e(?ény haldokló most boldog!
De boldogsága csak rövid!
A kérlelhet len csontember, 'i- mi,„l Téietatt. 924 atimmtl fej«a«tetott nek a neve: halai, hajléka küszöbére b.. tette lábát.
Reá motat kezeivel és azt mondja nek,: Kövess!
y i« felenSIláláa miad kel k!taee(rnél ludo-
Tárgf«lia»it továbbáKacsollak.hol
f. ál'*lí?07Í«hwl ••«*—'•" irá*^f' fela*slleláj itlolvaautván. mintán
hoMtt indokok .„.„gyi. a. .,ry..it.l..ó Uli A II jkb fl é l
De e hangot 6 nem hallj*. ] Mui A n je,y,4kbe« telvétete t éa el
Más hangoii ébresztik fel álmai- iméateiett in tndomá-ui vétetett éa Kából ' Síró gyermekei könyörögnek: Apa, adj enni!
B szavak, e könnyek, — eaek a végső döfés, ezek az ó utolsó percze!
HidegQló kezeivel szivéhez kap, utolsó fohászával irgalomért kiált fel
oeollnk 1244 míhd»I bef jealetett. je^jao köoyv b«zai«lott. k. m. í.
(Fol;KUe> körelkeaik.)
Az egylet 18S4. végén 9000 k,pujt Urj»
forin ot fizetett ki készpénzben. Bu Halálhorgéseibe vegyülnek gyér
dán, a Várostnajor-utczában levó in ntiei éhség- és hidegtol kifacsart
tézetébeD eszközölt építkezésekért és könyci felszerelésekért. ! A könyöraletes emberek, k.k sv**n? «í«™ekeit * « «egioy—.
Ö-szes vagyODa jelenleg 1885. hosszas betegsége alalt néha egy
május havában 49 254 foriui kési- utr,b tenyeret tettek le szegény
FBrtJ* Imit
Ririi jalies bó.
A ílird!, év.d i.iiMbjei áll. lkó i i iáó d
istenhez, reszkedó kezekkel áljda meg .. itl ,.kó -io, . Mpi lálo^l(i T..iif.k
pénzből áll, melynek kamataiból és hajléka küszöbére, már is megfeled az évenkénti segélyezésekből 40 fi- keztek róla és szeretettjeiről! gyermek 6 éves korától 16 éves! ^ szegény ember hajlékában koráig neveltetik és tartatik fenn. | m4r njocs stmmi.
Az összes évi költségeket fel-1 f^ párnán sem nyugszik, már osztva, egy gyermek teljes ellátása!,It is odaadu egy dármb kenyérért, és kiképzése 162 frt 7 krba kerül nogJ csíi gjermekei ne éhezzenek, évente az egyletnek. | fo . boldogulan szülő teste
A 40 figyermek közül Buda- ±\aoi tö;t vonáglik éa lelke sir!
ember jobb létre szálló lelkét a nyomor az mség, a romlottság, á bőn gunykaczaja kísért: a kiket szerettél, azok mott enyiaek !!
e *
*
A végső nyomor küszöbeit, a
pesten született 15; — vidéken 25.
Meredten fordulnák szemei az
Nemzetiséere: 29 magyar; — jég felé, nagy kétségbeesésében fel-
7 német; — 2 tót; 1 romáD; — 1 cseh.
A ki a szeretetháznak 2000 Irtot adományoz, ez állal egy alá pUványt létesit, mely örök időkre az alapító nevét viseli, s e név alalt is kezeltetik.
Az alapító életfogytiglan joggal bír, az intézetben megüresedett helyet általa ajánlott elhagyott gyermekkel betöltetni.
Ily 2000 frtot alapítványokat
tettek:
Somogyi Károly esztergomi fu-szeutszéfei kanonok, halála után befizetendő 3-at;
liáth György budapesti királyi itélú-táblai tanács elnök és neje 1-et;
Weisz Bernát Ferencz, 1-et;
boldogult Amizony Karoly let;
(xeibel Weisz Leonóra úrhölgy let.
Az egylet jelenlegi vagyona nem lévén elegendő arra, hogy an nak kamataiból és a köoyöradomá-nyokból intézetét fentaxthassa és ma g,is hivatásának megfelelhessen, a magas kormány 1500 a főváros 400, ai első hazat takarékpénztár 200 frt évi segélyben részesiti jelenleg.
A fellegek alTOQntt&k maguktól vitgy hogy * metter Farkó htr*agosta sl okát; ak> iaiateo hivaU!o« vala lyukaa-hutra. Elért a oagy virtoaeigáirt, t. i. bugy a ii*»t*rt elbaraogoa-.a, mi a oyir-
kiált Istenhez: ,Könyörülj, ne rajtám, de gyermekeimen!' — de Is-•eu még nem felei!
Cvegesedó szemei előtt látja a
g j
végzetet, mely kérlelhetlen súlyával azokra fog nehezedni, a kiket ó any-oyira szeretett, a kikért ő firadott, a kitért ó dolgozott, a kikért ő minden földi őrötnektöl magát megfosztotta, a kiket « mos' el fog hagyni és a kiknek e földön most nem lesz többé senkijök és sem-mijök!
Lelki szemei elitt tánlnak fel a jövő borzadályos képei. Jegesülő tekintete előtt láljá úgyis örömtelen földi léte egyetlen boldogságát, szegény ártatlan gyermekeit.
Látja, hogy ők éheznek, és hogy senki nekik kenyeret nem ad ; látja, hogy Ak fáznák, és bog; senki nekik hajlékot, ruhát nem ad; látja,
romlottság tauyáit keresi fel azon egyesület, melynek neve: .Klotildszeretetház", hogy az inség, a bün karmai közül ragadja ki e végkép elhagyott 5 - 6 éves páriákat.
Nem teszüak különbséget, hogy éhség, nyomor és hidegtói halvány ajkaik minő vallás imáival fohászkodnak köoySrületért
Vallás- és nemzetiségi különbség nélkül tesszük Veájok kezriiket és e kezek áldást hoznák.
Hat éves koruktól 16 éves korukig intézetünkben teljes ellátásban, a leggondosabb legeiéi irány osabb, az egész életre kiható nevelésben részesítjük.
Midőn 16 éves korukat elérték, gondnokot nevezünk ki számaira és további kitépzés végett a legtekintélyesebb iparosoknál helyezzük el őket, meg nem szűnvén teljeskora-Ságokig szükség esetében segélyezni és atyailag gondoskodni róluk.
Ó emberbaritok'. Azoi. csekély öureg, a mit e sorsjegyek elfogadás* által a jótékonyság oltárára áldozni fognak, sok könnyet fog szárítani, nagy és sok > mberí nyomoron fog
Kia aaiieKoi, rnnai nem au , laija.i . . , . ¦ ,, "
hogy ók betegek, és hogy senki őket «*•»¦ *•«•«*•L•« •-"-" ^
nem ápolja. Látja, a
mint az ó gyerme-
keiket, az emberiség salakjai, a társadalom kitaszítottjai, iszákos nap lopok, gonosztevők, ez emberi kép pel biro vadállatok, körmeik közé ragadják, hegy belólök magukhoz hasonló elátkozott lényeket alkosta oak. —
Ijátja, a mint gyermekei fagy ban hidegben, rongyos foszlányokbán, mezítláb, reggeltől estig utcza-sarkon koldulnak, nem hogy azon
ösazekoldult pár krajczárból éhségö-
1 Bull vkgv emiot itt nevetik lyukas huabol m^ghsgr'uk neki a avar
•ak.t. Valami aokai uer.o aem Teeai.it, k« csillapíthassák, háoem. hogy siiv-
mert aoaak a oaikói eledalaek a. legére- ; telén lélekgyílkoto-aak jövödelmi for ¦
d«iibb tulajdooUga, bogy oyeri aaokoti rásul szolgaijánál, odavetett ételma-¦; a •.ipklékonvaig. m-% abbao áll, riaékokért és egj- pinczeodn sarká-ban penészes szalmából álló fekhe-
bogy utána 24 órái* agy árva falatot aem bir Ule enni a halandó ember.
Hát comai»á'anca>Anek es elég ta-
luaiaa.
g jó i
kerUlt. Biaooyoa halfogáai módot ia tanultam .a alkalommal Stbál PiUitól Háló nélkül történik aa; horog aem kell
lyért I
Látja, a miat rágják, verik, lkuk, kínozzák tket, ha nem koldultak eleget össze.
Látja, a mint tanítják őket lopni és mint irtják ki be'.ólok a jó
boaaá. Mondjak ki ca.k igemáji, bogy aem'hajlamokat, rn.lt képezik ki íket éai. aem türelem, aem tiaateeeéirea eeikös _, „ , _ali,í n , 11 i , i ." gOOOoZteVOKKC.
nem Kell aanos, cank egy tarieaaya .... . . .
huncifauag. \ LilJá, a mut gyermekej
F.all Még utóbb pletykaeágot cai-nálok.
Ne caodálkoaaaiiác, kérem : aaeao-nyok vaaaak korolSttem.
Ea mintán moet már oeak rolók lehetne valami kalonoet iraom, a pitty-peJattyra geadolok ée leteeeea a tollat.
VAS ÁLMOS.
a tán
becsnkódnak a börtön vasmjtái, bogy ismét kinyíljanak a bitófa előtt!
És a nép embere elborzad, bájai égnek merednek!
A szegénynek még halálos ve-
fog az elhagyatottság ól, a végső romlottságtól megmenteni, a ayooaor vészteljesen sújtó és öldöklő karjaiból kiragadni.
E kisnrsolás anyag eredményétől fog függni, hogy hány elhagyott lényt fognnk intézetünkbe még felvehetni és az emberiségnek megmenthetni. Adja Isten, hogy ez eredmény minél fényesebb legyen !!!
Weire Bernát Fenmcz,
air. taaáciot. a Feraacx Jóa*alrea4 lovagja, a „Klotild-uarMethái" táraelaake
Rostahásg Kálmán,
Budáéért kritttinavároei pUbáeoe, etsaáfgja-
leú kepTiwiö, K .Klotild-M^rrtMkáx* tára-
¦láaodalnBk*
Lovag Falk Zsigmond,
aTaekoroaa. a Farencs Jo«j«f- U a fraarú*
bwallat-rendak lovatja, a .Klotild-aaarautkáa'
peaitáraoká.
Dr. Küfftr Béla,
a .IloUld-aaeratetUa- titkára
4 kaUutteri blsottaas; működése a kunluial Járásban
folyutAlec«ua r
Jogjsékiajv.
SStVen e^jaa be tS-ea. voltek:
J« len
(FolyUtáe) Ko'ác- Jáaea elnök, Beaa Kálaáa
aaapor<>dik. llévia mond-inkabb puljári ca.ládoket lát aagynbb aaanbaa De aa itt levolt fel ie
hetei -
oaek vidék.t, lonaboe hegyea ardSket, v rulo saAIISket, virágoa rétekéi. Miad eeek oly eeépek a uditok, melyek aa elsárt levegőre kárhoatalolt, teapedt viroai n«pet felvillaoyoaaák, faleleveoilik, uj életrt hivják. aaért eaen fdrdfibely nemoaak a aaenvedfinek ajániható, hanem kalönöean oly egyénekaek ie, kik eokat alnek éa éven át a asoba roeea levegőjét eaijjáe , tiantvieelöknek, kereekedök, tanítóknak, iperoeok éa fokép kéaimuukával foglel-koeó nSknek, ily rgyéoekreaRlrdSioeead, a uyugodt elet, a aaép aétányok, nkiráa-iuleai bolyeK elooyöaee hatnak.
A ki Ht biaai, hogy Varaad-Topl,-
caa uly hely, a melyben
p aégyea
k
rejteke is pokoli kín és gyötrelem! Bokán Farkas, Blau Pál. Haidea Mihály,
De egyszerre miat egy varáu-
Tóth Sándor, Talabér K«lmáa bisot<sági Ugok Ratar János kir beciló biatos.
homloka kiderfll, a boldogáig ¦" Tárgyálá.ál»Wv4t.,v4.a.:un - pjrjá horitjl el árait, t kaaa^ 1223 trt, aa Álad
Ulálják magukat egvmáa köadtt, mintha egj oaaládot alku nán.k, oly boní öeant foggéa ea rukonanenv éialelbetó a vendé-
ifcseoT *•»!«!b«t<5 • ami íó, faiányi
ó drágmsá^, san
fogtok, tiuym &!tr>ietü -solgikkai utcséo diss«l«gDek, vsej s suttogó selyem rabák cipóra., a stitáojokoB (éay-ben reUlksdaek, vagy . ass^as arist»c-. ssine jsva a Tendóglőkb«o s káré hi.bao fitogtatja költekas^ai lebeUégtít. as raliban csalatkozik, mind es nem ilhetfi itl fel, hattem igoa, cseodes nyugodt élet miodonki ssoo vao, hogj smd-ˇedés^tól sssbsdalbaasoD, itogy magái bistositaa, hogj s sordon tél *s ágyba sujtbsssa, aiért oem csak osalauS h*lj, hsoem as enjbiil«-t is ojugrást kersaAk gjülbelje is.
A fürd.'. ig.sgatoságéskneldkmag-érdemlik a die*«V»t«t, •lAs^keny és ba rátságosak V*u itt «gj kávéhásaak, agj els« roodü vandéglAnk, s m«iybsn fran osis kőa/bát vAMtoek, a goarmanok, a Tsodégok ssiae java itt ét késik, s másik Tcadijjlóbeu magjar koajbát rase'nek, es is látogatott b«jyi*éf. rao stonbaa még egy harmadik vendéglő, Taiamíot külön étkeidék, borbásak is, di esek
-jd
sem kivéve — mindenütt
e» ssokott legtöbb esebeo
lá:otr»>jsk fÜrdAinket. Hossá jommmtó belyseihes, igi lep neg osindenkit aa ii
olj
batok. .ksleom. bo<7 fod|
Bir séa
lekínteiben itl ia ei ssst, igy pl. legújabbal t«iem«lték, bár c E«l de mindamellett mé^ii megró mert es a látogatok ssámát inkább
méröl
-l-
g figjel«maiel
gondoskodvt. A pompás .etányok ároya* fasorok, hö« ligst . fürdő kosvetl.o k»-seiében igasán megb«c*albetet.eii nsok-ben a rekkenö aeleg napokban. Leg-asebb asunban •¦ itt tsrtóikodáa kor > regg»I vagy est^.
A feltűnő napsugarai síig Hörod-Dek át a terebélyat fák lombkoronái kö«ótt a sétányok már keadeaek éléok&íoi.
A vendégek csapatokoo ossolva járják be as árnyss ligitei, vagy letelepednek a ssásado* fák, a told-t bontó
gjó<y»i ertár, poau, távirda é
i virágos parkká ildomiu. Van további: ia kösönség mulsttsiására egy magyar ! stemseti seneka'aok ia, itt r«s • Kis. Jancsi-fél* teasprémi senekar, e bsraa .fink megleheió*ea jól játosaosk, ugy lát-ki is elégítik, kell Tallaouok, bogy oátuk. u>)CJ as .11 dolce faraién te* ennek Láo ok« a* lehet, bogy némelyiknél meglebatAa as ^emboopoint* aanyi áll, bogy a snoéiésben meg nem erőltetik magukat, csak egj esetet hosok fel, ok naponta a p*rkb*n kötele*ek egy rirít jáusaoi, u as 60 pereset, as óra .egitaé* gével meggyoK^d-.Ünk, hogy 25 peresig játssottak éa 35 porcéig eüeabee syugod-isk, — no már ebes ásatás nem ksll oommantár, hanem dioaéretetérdemelnek, mert as érkesn éa Uvosdkst é\is -sem mel tartják evideDtíábsR.
L fürdő hilyet némelykor mövs-ss«k ia látogatják, nem rég volt itt egj
p
aaooxjru füaek tokban, hóra a
nap tugarai jáUsot sem tévedhetnek.
Mintha t^vol volnánk a világtól, \ egy tündér ssép paradicsomi swgitre aárvi. bol nett. háborgat bennünket a vi-lá* kedély bén tó saja ¦ hol a auhogó tseilön a a mt.-1.rak csicsergő énekén kivtl ftgjébb aeat aem éaalalhstL, a lélek oda aaiiihat tsabadon, hova akarj hova méret, ... |
Vagy hold világos asép esténkmt a meaay kacsérkodó csillagainál rláb-rMDdofgatm « Utód s hallgatni a rávol-ide kallatssó síró faruly* ábrándot dalait, mely oly ssáouaaa iiivbes ssólöo r«gi át a csendes éjt. .
Hogy bal «1 e. -Vbráadoi dalok hal lattára hölgyeink ssep ajkáról as s osnngfi kaosaj, as a irSfalkosó férfi bogy less egjsserr* komoly • bőgj • torit ja el uivét valami egy csodás, egy ismeretlen éraet, mely nem tudja honnan j<3, mibÓl kelet-kesiic csak ast tudja, hogy keblét bAatja, ralami kinoaaa, gyötri s saef^taaai s««-
«-«-*U I tiroli *««ke. ctalad. bAlran persseio i , . . ii
j dáüi, hogy n maguabb
véaaetek a . ..tn.ták;
Tendégoket h tál
camateur, nagy meaterei érkeatek, mart falra^aaaok j. Iá Pária hirdetik a (6I« felett még nem látott bámulátoe elöedá-aukatí?) —
tetai, ss««Tedai.
minden . . Meg
oaap*
költé-aet itt
ai a csoda hatású vis mely b f b
g y
g^ mesebnli fórrá- gjógyu.va bo-oaátja el a hosaá tordulókat.
Iparkodnak m vendégeink, kik as oreaag legkllőaboxobb vidékérdi valók egéasaégökre tordiUni eme isteni áldásokat. Ssorakoitatáeokra miaden vasárnap tar Ütik a aagjreadéglóbeo tombe-iáT.l ngvbekótfttt jótékony táncsvigalom. Esen ki'vftl a Kessthelyea idftao Miklóai Gyula asintáreulai* is több isbea rendes előadásokat, melyeket a losesvéra fiatal* •á* raadnaea tincscsal fejes be
UIK.LÓSY KÍ.EOLY.
iwéi
Vaiaa4-T>|>Ucaa, jiliui SS. 1885
UL Bátran mondhatjuk aat, hogy Va-
rud-Toplicaát a terméeeet h aát nnépeég gel áldotta aieg, adott néki egy aagy mérvS gyógyhatáao viset, a mely igea eok esenvtdteek irt nynjt fájdalmára, de adott ia oly gyoayOro, eöld aaiaael r»l pároeult rn.
)
Ha a fürdői lapok vendégek kimutatásait olvassuk, kitűnik, bogy Várasd-Toplica* a vendegek tekintetében a többi fo.ottáll, mert % mai aévjegyaék kimu-tatáaa sseriot 1600-saa felül volt itt a vendégek itám>. — Idíjirssook folyton aaép baiMira most mar kead gyötörni * n*gr bőség, ember, állat, növény, már eeo után vágyik, tegnap R. asrrint a aa pon 35 fok volt a meleg, bámulatos bN^y ni még mo.t in »sép ribiiskét és caerea-nyét árulnak oiceö peaaért.
Tóbb katb. oők asua panasskodaak. hogy a helyben plébános ur i yea korán lesárat ja a templomot, ók reggel fürdeaek. később es»retnek aa I«<en hasában imáikat végesni. de 4 óra után már bi van sirva. Ft. plébános ar, ulán asm kerUl-nagy költségbe, ba 11 óráig a templomot nyitva hagyná, hogy aa aj résnek oltárt is megtekintbetaöV
Nagyon feltűnt aa, hogy itt hely flÓ saánm utána-
ben ée á vidéken feltfinA nagy mellbetegek vanaak, e )dolognak jártam, éa felvilágoei'áat Byerlem
ligy ekkép áll. :tt nin<......
gyen a aa.bad
g
laa nép,
távo.ról
téli
ideaki élveeheti ia-t teaa a tudat-helybeli aoial 1—2 óra idöiien kSanyen ittfirre.
meaitláb gyalog fi* a aép. bágy * meleg furJöl bkasoáhasa*. Órákig a maleg far döben idői, »*uUq meai'elen ki megy és a mellét hó»*l sKts.*, est állítja jósak. és konayu öltönyben a fürdés utáa 6r» boaaaákig mesitUb megy a hóban hala; — e régi edsatt és wép magas termetű aépask e fürdé-i mód egy páraaor ¦•"* irt, da egyaa^r csak mégis erőt vési raji a Tesaaly éi knór a betegség, em már rég* tAl fogT. így alt. bol uhát a népet lel-ˇilágosiió pleb.uoa, oépuiuó, a batóaág erélye, vagy niveeen látják a népet hullani? — de erről aesa tovább, — •»< orvoaolai mások feladata.
A Tsaárnap larLaado ,Aaaaa bálra, aagjobb eiAkoasQUtek f agyaak, kiO*aUSZONNKGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖK T.
1886
ni i. fog. A -sndes, kányánként
isór>
van egys
kil
kivált ha a«bo —
•(EJ
újra knll husniok, van a nyeró-r(1m. a másik félnél hoaatu arca ; a iaégnél k. csagás. A vasárnapi táncs-rucakák fiatalság hiányában nem QUiUtságoaak, a láncgkedvwló nők ,k magok kóxt láacsolnak ; hiába ¦dó. de n*O) mutató ftirdŐ.
F.--B-
A vendégek kedves kirándulóhelye , M«jor és Toníoaia mind két bely igen ^ kilátással bir, Lnom kávéjáról éa ,, üQ,". kirántott csirkéjéről híres, hosiá űir-6 pénaért; « kirándulásuknak Örvendnek különösen aa édes és a nagy ma-^ák a kávé nénikék kedvancs gyül-faelje. * jó kávé mellett be sok ember ^k a bODCskes alá, mennyi toiiet less aeg bírálva, mennyi kedvalt, nem kedvelt égj*"0 jön a isönyegre. — De átért , tnegtn111*!1** nagy aeregeork, a jó-, ^je*. éa nagymamáknak, a nénikéknek, *»ú*L megössolt ssüsecakékaak jó kávé termést kívánunk punktum.
Gazaitági illaatt.
As aratáa ia lefodyoit, de as ered néuj nem falai meg a várakosásnak, tnkkal kereeebb Inti, mint ast míg láb*n ruli remélhettük 10 — 12 keresat gabona mj magyar holdon a jobbak kőiül van; de legtöbb helyen 6 — 7 kérésit tisenhe-ie*évei, átlag 8 vagy 9 kereast a mi bi*i>oj még nem mondhatni jó aratásnak, m«rt b» bármily jól fiiaasen is swoare, ig sem számíthatunk igen többre mint a magnak ölasöröaére. Igen sok helyes butik üszögösek éa pedig annyira, ugy majdnem harmada aa. Tudakostam uUnna. valjoo a kiké üasögos gálicsuU ták-e amagbuslt, de többnyire ast nyer-:em teleletQl, hogy nern. Lllanben találhatói elég ssép busákat, hol bire sincs a rtormóloek, eien tisita busák tulajdoo"-Mit kerdéxvp Ug többje ast mondja, hogy s magbusái kékgálictos risael meg locsol f*D jól oasie lapátolván as elvetés el6tt a meg agálicsolt magbusát egy éjssakán át ami bugylák. Eseo n«m aok M kávés költségből álló gálicsolást miért oem követik gasdaiok ? As árpákat a i'«ep •srméeen iolUl csak kivételesen ta-Isisi, iÖbbnyir« as aratáskori nagy aiéti wpró a sémii.
A mely ssámái bár mit isóljanak i> alleee némelyek, mégiv csak legjobb, kivéve ha a fold termfi rétege vékony.
Ügy bisooyos kősség határában, bol «a urodalmi bérlő gőtékével 3 hüvelyk melyen uáatatott, egy 47 boldos (ablán holdját 12WQ öllel siániítva 1400 ke-reait busa kévét lehet mftgulvasn , mindjárt melletts egy másik kisdulo, melynek toldjo semmivel sem rosstabb, de ökrök után v«ló ekével vált asántva; amavval y napon elvetva, eseo már sukkal rit-öban állnak a kepék, holdján 20 keresst nőig, a főseké által ssántatton 30 kerasiu um* is látható, addig ugyan eteo dűlök ¦mmitédaágában volt úrbéres polgár gazdiknak kiknek gyenge vonói barmaik lév«o nem ssáothattak elég mélyen, egy--jj b»ld foidjíikön nég * termatebb bu-likWl sem lehat 1Ü vagy 12 keresst -17-iw gabonánál tfibbei látni. Esen ««Joob*ég elég ékesen beasél a mély •sántái melleti. A nagy ssár*saág miatt a krumpli igeu magcaököU, el biaooy kevés lesi, pedig es a asegény foldoép kftujere, busáját árpáját elkeli adni *i »dúra más egyébb kiadásait fedesni ; nuda meg a kukoricsában való remé-•J&nkrői nem mondottunk le, mert es ha még ebben a hónapban és augusstus-bao kétsser háromssor jól megáshatík •l'geodő termést adbai. Takarmány «ü-lóoúaen sarju s*>p kevés less; bármily (odretó időjárás sem boa mi most már °«iyre. Legelőinken hasonlóul minden fn *' »ült, gulya, caordt, méonabsli marhák *• lovak osak tengődnek a aiár«s kóron. %ilmol,-sben siooban oioca asükiégünk, ^n>a, körte, ssilTa bőségben. Ssőliőins. buoolóul jól állnak, ha a sseptemb«r is Jól viseli magái, kitűnő jó borokat vár-
Jinot reodAr a Ifivé* által figyelmeaaé téve aiAldfa-kert kitaláról laagró Kii Qyurit dldos4b« vette és est ogéas a Ki-niasr-Qtosa bejáratánál lavfi Slern-féla hasnál atúlérve as éppen ssemkiVst jóvt Fábik ¦•vü helybeli kartéas ssgélyéval iegyOrte. Míg esek történtek as éjjeli insp«ctioban levő rendÓr-oisto* is oda sietve a asókevényt több reodorrel kö-rulvév«viaasakisértetteafoghisba. Staooa tehát kitöltötte idejét, mer a kenesai csontba kapott lövés folytán reggeli 8 órára kiadta lelkét. Ki* Gyura B«g>g alig 5 percaoyí ssabadságot élvnve ismét visssatért oda, a honnét a!iK lm többé meaeküléae.
endi fA- Károly
y hásfAo6ke Ioke
gymuásiam
less.
— NjUvsdos kÖMŐnet. A nagy-kanisaai épiiéss segédek betagaegélysö egylete által folyó évi július hó 12-én a .Zöldfa-kari* helyiségében tanot jótékonyétól n tánctvigalom alkalmával fe-lUlfísetéaBei, a nemeacséi iránti kegye et-bAi, ssiveaek voltak járulni: Saller Lajos 1 frt, Fehér 1 irt. Zeteoik Antal Antal 50 kr. Poponu N. 1 frt. Biesa N. 40 kr. Nagy Qyörgy 40 kr. ifja FsweU boter Jóvsof 70 kr. VaraWtlgnáos 30 kr. Saeiler Fereocs 70 kr. Eisinger Henrik 2 frt, Perkó Péter 1 frt, Tó'h Mihály 70 kr. Tóth Jóssff 70 kr. Molnár György 50 kr. Hild S. urak 4 frt 50 kr. N. N.
70 kr. N- N. 25 kr. N. N. 20 kr N. N. 20 kr. W, N. 40 kr. N. N. 20 kr. W. N. 10 kr. N. N. 20 N. N. 10 kr. N.
kr. N. N. 60 kr. N. N. 10 kr
kr. N. N. 20 kr N. N. 10 kr.
kr. N- N. 70 kr.N. N 10 kr. N. N.
s.r. N. N. 30 kr. N. N. 10 kr. N. H.
N. Sí.
20 40 10
40 10
kr. N. N. 30 kr. — Esen ntmss aáomi-nyokból befolyt 21 frt 45 kr. tissta jövö-delem as egylet alsp'-őkéjéhes csatolva gyümölcsöséi végett takarékts>ba halye*-tetett. —Fogadják a nagylelkű adakosók éa a táncsvigalmoo megjelent Össse* Tendégkossoru réssvétük és kegyeletük ért as egylet réssérúl hálás kossooelüo-ket. Maakó litván egylnti eloók. Nagy. Kanisoán 188Ő évijuliu* hó 23-án.
— Boszu a korcsmiroson A endéglósok éa korcamároaok refldsse-rint alösékeuy és udvarias emberek asok-t«k lenni. De hát. miot mindea ssabály alól úgy es alól is van kivétel. Ilyen kevésbé udvarias és flŐsékeny a visvári koroamáros is, Lakenbacher Mórica. A minap Zeller Jóssef, pár es«r forint évi jövedelemmel bíró föidmivea, hotsá küíd egy Üveg borért, isenv«, hogy m árát lefköselebbi taiálkoiásuk alkalmával OMgfiieti. Da a korcsmáros hihetóleg d«os valami kedve* ingében volt, mert as üveg bort » teljesen hitei éa fi
Hirek.
— Ixgalnuu hírre ébredt N.gy-
K»oi«aa város lakossága július 26-ere, ugyanis a lefolyt éjjel a kanissai állami Wt&sbea a gelsei rablógyilkoasági Qgy Wn fogságban volt Staooa és Kis Gyura «fi7ik aa I-aó aiásík a II-ik omeléten, «s ^üíak vasakat kifeasitve iséthasogatott ¦talmaasákból font kötélen '/, 2 órakor leeresskedtak as udvarba, hogy innét a hiatyáo álmissva megásokjenak. — As ivarban felállított börtftaór asonban a 'tökevényeket éssr vette s mintán kiá) UUá álltak, rájuk sütötte fegy-
képea agyéonek
adta péna nélkül
od a. Pedig nam egy caisua bánt ócska cjunutt már Zeller bácai tsebabÓl a korcsmároa fiókjába. D<* hát nem is hagyta a sarason est Ziller bács<. A kÖ-aelgŐ búcsúra beállított Vit várra egy két éves tinót és Öt akó bort s eat a ssegéayebbek kost as elöljáróság álul ssétositotta. Hogy merre állt akkor a a korcimáros ur*m orra, ast teljes fölói leg**nek tartom elroondani. — A köseli Anna napon Bolhón tartandó búcsúra ssintén 5 akó bort fog a asegénjekoek kioaztatni; itt is a korosmároenak akar egy kis borsot törni as orra alá,
- Életmentés. A aserdai hetivásár alkalmával egy horrát-tsantnuk-lósi ember 3 hordóval megrakott a-ocsijá-val a hely béli kir. meVtékhitelesit* hivatal
y
dvarából aoduk,
kiindulván lovai magbokro-koctit hirtelen olyannyira
megrántutták, hogy as ü'éaen volt gaada éa ennek 4 éves. kii L4 Ülsieaiól 1« a ovak ktaé suhantak ; de a iegválságo-sabb pillanatban, midőn a bvak tovább is rohanni akartak, Scherct Emil, helybeli fiiul kereskedő és tösoitó bámulatos lélekjelenlélnek idá UnnjeUt: odaugrott, reod.kjvftli erőfeasittéaaal aaegfékeste a lovakat éa e»el elejét vette a knlösbeo elkerülhetetlen nagy seerenesetlenségnek. Iparkodunk Schercs urnák e naaesanvü
és buor tetteért esutul embsriség nevében mondani.
ianierést és az
teleg kissóaetet
— A bmkónmkJ köuégben július hó 11-től 17-kéig 3. ,k o I a r i n" kóreset fordult eló aratási munka kötben, Mtnd 3 nÓssemély, mindegyike falgyógyult orvosi segítség nélkül 3 oaéssAre való feketekávé haasnálaiár*. A ssüiué ges óviutéskedésak a saolgabiró> hivatal által ssoroaaa megtétetlek.
— Uyásshtr. Faioa Jósaef bucau aaent lásslói körjegyaó Frankócson július 16-án meghalt élete 39-ik évében nót és 4 kis gyermeket hagyva maga aUa A dicaöDlt tevékeny tagja volt ass ottani önk. tusolta egyletnek is. Béke hamvaira 1
— hégrUrél Írjak Betűnk : M
dfin a magyarosítás nagy müve kedves haaánkban easkoslAbe vétetett, a mi vá N
rosunk sem maradhatott hátra-
ˇ«rét, a l«vés Ste«aát MlálU • es •yoss-
ban öogyott Kis Gynra asHjnbaa a »-.«•, kDiu>e»»>ov^» —*-. .— •-_ .- máH«l^ ds a főtér** álió Vörfl.1 koisi is, s midás a le-jkö*6Ubbi m
N«gy
tatádat jutott r«á. Hint hajdan horvát város, lermésseteaen horvátok voltak la-
Magyaronsáfhoi visssacsatoltatoU, alig lakott itt anher a ki a magyar nyal vet értette. De városunk csakhamar magtanulta ssaretoi uj hasáját, * iparkodott megtanulni annak nyelvét is. As elöljáróság, minden polgár átérest« a nagy feladatot, mely a városkának jutott, éres-l«, kogy mint agyed&lí magyar város Dráván tu), már geograficua hely-aatéséi fogvs is mintegy védbástyáui kellend stolgálnia as elhorvátosodás ellen i e város lakoaai áthatva a hasafiasság
sselle
g által, rövid ido alatt csodákat
zon (a gyógyszertárukban 70 kroo kapható) ccégegjUl: egr febér kereszt vörös mexóben a Brtndt R. héj-aláírása látható.
Bu
Hív.
i Sfri
piaczi ink.
N luui 1B86. jnl. 7 frt 50 kr. Kom 6
frt
müveit. A templomban magyar nyelven dicsfiitik ai istent, a pap magyar nyelven ssól népébe* a asóssékről, a tanító magyar nyelven oktat as iskolában ¦ a társadalmi nyelv majdnem kisárÓlag a magyar. Minden esetre sokat kftesönbet a város e tekiatetben lelkéesének Ga4ó Mátyásnak, a ki mindenütt jelen van, hol a magyarosítás érdnkei forognak ásóban. Ott van rossalólag, s hol hiba . inióleg. tanácsadólag ahol arra saükség v»d. Különösen kiterjessti figyelmét a gyermek-ne veiéire. Meglátogatja as iskolákat • kösvetleaüi gyösodik íneg arról.valjon magyar nyel ven, hasafias asallemb«n folyik-e aa oktatás; i middn ai israelita hhkösségi elemi népiskola a legkoselebb lefolyt napokban vissza-latit tartotta, ő volt ai el sí, a ki mag-jeleat; a legnagyobb érdeklődéssel kísérte _ig figyelme *el a vissza lat menetét i láthatólag itt ís jól esett neki, midőn látta, hogy a gyermekek mily népen ajátitják el a magyar nyelvet. Már oasladostak a visjgálali veagégek, ő még mindig ott maradt helyén, i a vissgálat befejeztével meieg asavakka koesönte meg a tanítónak fáratlosását Biorgalmát, ¦ ioteste hossá busditó Havait a jövőre. 0 & felekesetek kösött különbséget nem ismer előtte mind rokoo mind egy teatvér as, a ki magyar. Egy légrádi polgár.
— B»laton-füreden július 20-án Robos litván által Öaaaabivou vidéki hírlapírók, illetve siarkassiók orsságoa con greasuiLnak előért a kesleie megtartatott jelen volt Dunántúlról 10 hírlapot képvi selÓ 8 Bserkeaatfi. A congreasus napja f. évi aogusstus 24-re tüaetett ki Budapestre, a réailates programot lapunk jövő ssá> ma hossa,
10 kr- 6 fit. Árpa 7 frt 6 frt 50 kr. Zab 6 frt 50 kr t> frf 20 kr. Kukorica* 6 frt Burgonya 2 frt 60 kr. Staltta Lfrt 50 kr 1 frt 20 kr.
Lapvasér éa kiadó: SZÁLAT SÁNDOR.
Felelős sserkeasto : TASS ALMOS. Laptulajoonos: WAJDIT8 J0Z8EF.
— Kéilratgyttjtók fl^y«lm«b«. Jókai Móri kihei isámoaan fordulnak késiratórt, arra határolta el magát, hogy kéairatait egy nagy nemseti csel javár értékesiti. Erre vonatkosóiag a „Némtet ben" legkoselebb a következő oyilatkosa latot tette kosié: .Légió a asima asok-nak, kik tőlem késiratot kérnek auto-graphon gyűjteményük lámára. V belőle elég síiveaen ia adom. de nem i gyen. Aki a Nsmset ¦ ser késs tőségéhes, as „erdélyi kÖsmuvelŐdési egylet* -javára bármely Őssteget beküld (mely asonban 2 írtnál kevesebb nem lehet) kap érte egy nevem aláírásával ellátott egéss lapot a késirataimból. A beküldött pén aek nyilvánosait nyugtástatnek es ha vvokiat aa erdélyi küsmüvt lódasi egylet he a beküldetnek. Teljéi tiistelette) Jókai Mór." _
— A donáciali tflzoltő egyletek
kerületi ssö'etséga közgyűlésének kös-ponti randesŐ bisoraágától. Kedves bajtársak] A dunántúli tusol tó egyletek kerületi isovetaége idei köcgyülését f, év angosstua 16 — 17. aapjaip Csurgón fogj* tartani. Bisalomteljea kéréssel fordulunk asért hossá tok, hogy e gyűlésen minél nagyabb stámben megjelenni ¦ megjele néstekkftl as ünnepély fényét emelni isi veakedjetek. Hogy a gyűlésen réastve-v6k uáma falől kellő tájékozást sseres-henunk s annak alApján a ssükségei intéskedéaeke) megtehessük, a kötpooti bisottaág nevében kérünk benneteket, hogy a jelen felhívás kapcsában megküldött bejelentési ivet kitölteni és kitől tre a köpsonti bisottság eloökéhos csi-mesve, legkésőbb t évi sug. 5-ig Csurgóra beküldeni szíveskedjetek annyivá is inkább, hogy elegendő idővel rendel késsünk as igasolási jegyek kiállítására ugy ásóknak kellő időbeni ssétkBldésére A később beerkesŐ bejelentési Ívükért as elssállássolás tekintetében csak föltétele-Ben válallunk fellőaséget. At igaiolási jegyek ssétküldése alkalmával fogjuk megküldeni as Ünnepély programját valamin ason vasúti társulatok jegyiekét, melyek s gyűlésre ntasó bajtáriak réssére menet kadveaményt engedélyeatefc. Bajtársi üd vftslettel Csurgón, 18*5. julios 12-én. Füsesi Lajos s. k egyleti jegyső. Remény Samu s. k. főparancsnok.
— .Kárán tamil a
ezt tartja egy régi közmondás, s ez intésül szolgálhatna mindazoknak tik rá engdeik magokat venni, hogy a valódi, a tndomány kitűnőségei által kipróbált. Brándt B. gyógyszerész-féle sváiczi labdacsok helyett, melyek az alhasi szervek zavaraiban oly kedvező hatást gyakorolnak, mis szert alkalmazzanak. Minden valódi dobó
/égszavain ama bt2Myos „I—er-bez.
Tapasztalatom, bogy a hamu áruk
írsője iiokta nevét elhallgatni, ön is
így cselekedett s essél oharactarisál ta
köaleményét: engem pedig faimentett e
tárgyban a további vitatkosástól.
As olvasó kösönség tajékoshatására ayilváoosaágra bosom m«gii, hogy ön 'iadkét kösleméoyében oly eseményeket lond el, melyeknek isemtaouja nem volt eljárására t«hát hstyasan ¦ joggal hass-I o ál tan a ,isemt«lena kifajesést, és legalább as ily, másoknak talán as Önénél tokkal becsületesebb nevét bemookolni t*é\tó aljaráira alkalmasabb jelsőt nem adok.
Ha ortograpbiáról éa itiliistikáról akar praalegálni ugy mindenek előtt ta-¦ulja eseket meg önmaga, mert cikkei után ítélve arra ssuksége van; ha pedig a kösOtuég iránti figyelemre hí fal valakit ugy nt utalja a kösönaéget ktncauitatlan éssssel a megvert, ¦ mégis pártatlan ko-csiahos; végre, ha okoskodásra adja fajét, óvakodjék a .téves csalódás- féle kifejt lésektől egyrésst, mart arról gyÖii me a kösönaéget, hogy rokonssanvére nem meító, legyen ssorgalmas forgatója a logikának másréaav, i akkor ss éasrevéte-leimben hassnált Blemet' kitételt jóllehi testi kiterjedése assal be nem fedhető helyesnek találja, mert Ön ugy ír, Hogyan mások besúgnak, a lemes pedig agy ssól s »*>fy« ast verik; vagy ha et ínyére egyáulán nem volna, felfoghatja annak oly értelmét is, mely corpulen<iája dacaira bő takaróul ssolgálhat.
Ai orákulumon U megakadt tudó mányossáfja. Ett nem cíudálom, mert annak as ésiTevételeimben basináU értelmére gyenge elmék csak a felső gymná-siamban ébrednek,
Sseretetét megnyerendő kijalentem én mindent saját akaratomból — mert ilyennel rendelkasem — ssoktam cselekedni, de nem ,Gre*chaft"-ből teisek
Goffeat Mária, ZUn Hr 52. I. Port frt
Napául S*00 ,
Booda Alajos, Biant bei Seblan 4800 .
Saa4.r Mihály, Wí« V. B«a. 8«n.
rerg^saa Nr. 1. Ili 8L ThQr 12. 3400 . B6cU>ataar Fer.act, Wies, VI B«L.
&Baf«s^arfstrasa« Nr 102 •¦tü.fm 2400 , BVsaa Joaán, Prag KarawUterKa.H
Hr. 15. Kleiaaeite 3*00 .
S Ferenc*, Gauuloii 2160 .
Áaialia, Wien I. Kl*«blatu
raas* Nr. 11. Thfir 8. 960 ,
L«amaaii Benj amin Stíepa&aa 1. F.
Nftdvedit*, in aUhreo 2880
Ori««ba«ik Fraax, Buismats, Qr»« »60 „
Oahuana Uat>"U. Danaaaefanaidei
Nauuarfct H«tta^sa« 14. lWQ ,
Ztpp Arcold, Langenfot, Oekonom 3400 , Eckbart -ioeef, Ahitadt Ltnserttrasae
Nr. :2 Klariorlehrtr »6í) ,
Torábbi iflrgöoföh «* k3sz9netirátok beerk.o atin köretkeiík * folytatás exm ,Tern6 nyirtmeoy' jefy«akDek.
Mihaiik János úrhoz, Budapat, kei-epesi-*a 74. ta I. emHet 7. ajtó oim tett laielFkbet válasx tégett 3 dm 5 krot bélyeg caatolandc
mindent.
Jó tanácsainak vissonsásánl fogadja abbeli tanácsomat, hogy jövőre csak Ís principálisának a gyógyiier kém lésében adott utmutatáisit kövesse feltétlenül ha asonban hírlapba ír. sónak alapját mindig saját meggyősődése, s ne mások besugása képessé.
Találóbb latsn kösmoodása vusod-isiául pedig emlékesetébe hosok egy araoy-iDOndstot, mely így hangsik ,Sutor ne ultra orepidauí."
MÁLITS JÁNOS.
Hlrdetéaek.
üTeraóü Terii!! Totó!!
Névjegyzéke
, malfak Miha-I (Badapast
Bzámokra a l«fntóbbi bécsi hasaiban Tsmó nT««méoTt értek eL — A 283 kösfll eddig 21 Dverőtfil érkatvan aflifOBj és kÖt»önetirat Mi-bálik drboa, o««k aeve »i pontoa cwsr eten-n«l kOxxítétMík a régbóL hogy tudakoshasaék bárki ax illetSknéi craraiaanyOk tényleg n*g tCirtéotérSl, > gy6«Whe«»ék meg milidenki Mi halik JánOi nr kiaSoE axeüei
h f
Váléban! eaakij Uibál«k nr kápas oly sxám-kipl«t«kat kiazamitaoi, oly dicaS tikárakat fajmotatni, mslyek már ixáintalaa embert bol dik h b
dofitottak, ugy hogy eaer meg e«ar amb«r oeki kKaxOnbeti d*idajaifit is* Crö jóllétet. — Na malasaia al aeaki. Miba-
caakia
teljéi .
lik arhoi fardalsi isereccie axicookért, mi álul
idenki tájit Jarára ntltgjűiödhet hogy Mihaiik ur a jeUnkor Uf. .. .ammCene. bon etryadfil Mihaiik János nr saivcc k.ö«remflködeaér«l érhetni el »araD t»Ít bistos iwni Rjervmánrt.
Tiastclettel
Paafca Jáoot, tanár ZinoDTban. 4800 frt.
Hadiorer alikaa, Wian YII. ZoDar-
gsas* Nr. 82. II >toek Pefaam Joaa< Paaarbaok Nr. 175.
Oberoeatermch BarÜ áütal, borbilrsafad, Bodapatt
Saondy-btexa &ö. ss. VI. I«r. Ssabo J&saaf. asaW, Budapaat aias-
tentcaa bt. u IX. kerfliet
Csermák Jo*a«f, aaabo, Budapest,
Ranolderuteaa ^ *». II. kar. Deaaetar Eruébet, Badapaat VI kar.
8sondyutcaa 5í. ss. 6 ajtó Hubataek Jóssef, Budapest VI. Bnl-
csuatcsa & ti 2. ajtó. caipiss DöaaStOr J&xaef, kodi*e«et5 a CS. k.
aast ma{y. vaaatnál Budapest
7*0 , 960 , 2160 , SÍ60 , 960 ,
*) S rovat alatt kSalöttert sen alaki, aen
Urtaiau taküiletben n«n vállal felslöaéfat a
Ssark.
~ 3
S g"
o 3.
s. I
»¦»¦¦¦¦¦¦¦»+¦¦¦¦¦¦¦¦4
bármily tulaj do no legyen
ia, különösen pedig a
4 * lomlott éa odv»s fogakat, egy pillanat * * alatt es fy Bker»i«n fj agyit as J ' liélll kivnit
' , elr yrl a fájó fog bekenetik Miért is . e kitQsó asernek agy családnál aem ] isabad hiáoyoania. Eredeti N K*ninin T egye«fll SCHWaRCZ pí TACBER kc- re»kedé«ébec kaphatú Ö', krért
Beo«,JI. Pestaloni utc«»|l.]~ KOmmtites'^Ingyen E »x»kb»n • l e k r é g',i|b|l>HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JÚLIUS ls-áa 1885.
!!HAMISÍTÁS Éli OK!!
heljett
a közönségnek gyakran mis vitet adnak giesshttbli Oveget-b«n s giesshübli gyanám. sót gyakran még magasabb ar meiiett is.
Megkárosítás ellen csakis az elsó rendű parafából valódi ere deti sértetlen ihgasz, melynek tMalán MAI'TOM's tílESS-Ut'BLER vau keíütve és a .Mattoms Gietshttbler" gyári jegy pMtoS megfigyelése óvhat meg.
Hamisítás©* az íj iparszabályzmt értelmében tönéoyeseu ül-ddztetnek s a hamisítót nerei nyilvánosságra hozatnak; forrásom fogyasztói és barátai, saját érdekükben felkéretnek, előforduló hamisítási eseteket tudomásomra hozni. iá
MATTON? HENRIK,
2554 2—3 Giísshübl-Puchstein.
OLL WMiM
ÜA Tiloti
i, IMI •okworo-
•ktott c**g nyo-
L>,,. p„rok tartó, „i.ah.ü,. ™.«.c T»~' - altttliaji*. B""!*"*1 rUtKkuodu. „y.imor.jíi. türill (afaUl, mijb.j vartllllai. aranje. -• • 1»í*»-
Ke eradau dob .Ihailiialati aiuiii.nl lfct. HaMUItváiy* HniqMM UMittnaa
orszesz ess
f.j.. fal .....-u
,i. .ik.r,-. f.«):¦
tusho. batirzii-
léirl; b«raf¦tAMIk níiujeuncin 1 sérdlést-'t éa sebek, gyuiidlioK tta ilAKiDau>k rl t.
80 kr í«01 35-12
Valódi, Moll Tádjeg7é«d é« náimliirúim
Moll A.
gyó^yszeri-itz esáazár királyi ndl azAllitó
Bécs, Tuchlauhcn
tárak ¦ N« | y - R ¦ ¦ ( I S ¦ Hoia* .Miief gycgyuereii. ao«onf*id k.\ r Júih.í ftaret; Dumer s. CsAktonya Ooué> I* etírí lUpMvarttt Ad. Keszthely Ar-bUif-r fia Ka>«e«d Rítt Jáno*. MarénU : Inti Férd Sz*l*y Jó«««f Zala-Eierues H..llo»v.l. x^iry**«r«"-
NESTLÉ HENRIK GYERMEK TÁP-LISZTJE
bizonylatok
clsi ru|i
8 arany érem. *^ \y orvosi tekintélyektil.
OTÁJU JXGT.
Tökelítss tápszer kit gyermekeknek.
Teljes kírpóll«.» nt .oj.-icjnck et -:»*i««'á>D«l. koooven t» b-t« é. lipliló, miírl u ig.D >lk>lm.l • feln6ttekl«l ú, kik tyi«ban •••nT«iii«k1 miot táp««er.
A védjngjhes — a •fAm >• u^ánc&t É
jgj m • uánc&t A« himiiitis ^^gett mindftn
••«leno«ér. » f.lulé. — NESTLÉ HESRI. — »•<¦• «• • fedél" • f4gyi-roi B«»o: BERLYAK F. irttit öimertatiaOl .• sredetiiet.
himiiitis • «• edeti
Elgy doboz 9O ltr.
NESTLÉ HENRI sürlteU l(jc
5O
FórmkUr o»itrákmagyarorsj4g részére : 2530 5-10.
BERLYAKF.
«l|r>lllllll Keuelboff.r J4w.f Kc.>e,,ield Adolf *• Z^iünger L karnkedök>«l, — Tilimint airaroruif mind.ii jjojjtiíitir ia fluerknaaka-deibm i. k«pt«t4
>OOOOOOOOOOOÖ OOOOOOOOOOOOO
n
Az 1885. szeptember 1-én megnyitandó Q
Poísoiyi [íTostsllBlií itatnia g
e. m-U -k*-d nyilvános kxreakode'mi atakisko a BWrveietét. ^\
tantervet ¦ a felvételi feltételeket re»l«ie»n i>merteu, a Kermke Sí óeltni Akadémia IgmzgaWaágákoz Pouoiyba cunuu m-gker-.e.rr W
talvilá(<MÍláaul
JÖIÁSJAI05
oooo ooocxxxxxxxxxxx
B 1 B D E
É S I f.
22 852 85. Ilin
Mlijijteri randeltt.
A mibadalmotoit PoUacMk-tto* irrUMenUö twerek
a föTirMl aklllka
alUmáa
ilul tetTTiixtUt «li lételTÍo, UIJ UlUuWB. hofj tüllrnltn nrrek E««k slapiái » «»ÍJ- kir. ú«l«l gokho» körrendelet me«e»mt*-tett, m«>l7ii«k kivooftt
hTtÖmkodaak.
ragályok é* baktoriák "
__________________B^faníttea.tS Líraiak által •!
tak. Mii.daa a>eiógax4a, i
éT Bcrtéaht»lai»k»>Jkt mábba a lotnlajdonoí-okpak kukbcD áll. a P»I)acsekr4eTe fertt.itclealto folyadék h»«ic
tála ai állatok ep agttwéia
F«rt5mtelaailo et éa (lazer
kaphatók '¦):
i j4 bi.»4»»ek írreudí rtlttyarartár, ilUOtUlUfl ,;á abai B.dape.l.
fcfr»ÍT-ütei« 71._
lati itialttaak é
>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG
WALSERPERENCZ
magyar gép- e, tü«>B6»erek grár*. h^aog- « ér^dntádéj. BOTAPSSTE1T, BottenblllT «te. aa.
1858
Ajánlja gyártmányát. niinr magyar különlegességet kutakban és mindennemű szivaty tyúkban elvállal teljes vízvezetékek b:rende-¦iraét varosok, földbirtok'sok, ipartelepek, ar mentési iő tarsalatok es magánzók resztről modern techoihai
252;! 6 ^5
alapon es kedvező feltételek mellett ajánlkozik köz-és magánfürdők f elszerelésére, s z a g m e n-tesürszdkek felállítására és minden vizmű vi muukálatok gyors 6» pontos kivitelére képes árlapok és részletes költségtervezetek kívánatra díjmentesen küldetnek.
Egyetlen beliőldi szivattyu-jryár.
boccxx)oocxx>ooocKwoooooooaoocjooooooooooooc
p
p
h t
f

„ ^ álllUU.. lí*.4-»..
18S3 i-wi ..—.•ti ITOCJ" kláillt».o. MUST
A trl*aatl 1882. évi kl«lU«áM» BROXZ-ÉRMIT A
S AVA 3ST ^2^ TJ ^T I Z
2 T
kitllnS uolgilatot teu Weg ar eméauéai rararoknál s a gyomornak aa idegrendszer hántalmaic
•lapuló bajaiban. Aluliban a ni miodaion kóroknál knáló figyelmet erdemei, melyekben a
szervi élei támogaUsa és »t Regrendszer mflködraének fblfokoziaa kívánatos.
Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend.
Kizárólagos főraktár
m. kir. üdí.siillltóiál
Ugjnintéc ka.pha.to mindem gyógyiiertirbu, fŰss«rkereBkeclé«beD ée
Az i884*ik évi elszállítás
1,500.000
paJ
n. Uapbatö: louelltoffer Jóut), Botenfeld Adolf <• Schvur* Jt Tauber uraJmlL nu u-12


I
I •
k
k
k